Docstoc

upodghat

Document Sample
upodghat Powered By Docstoc
					8                7  ≠¿Î¿     — lÌ ±Ï…÷ ÁÌ. ’Àı·
                            ‹ËÎωÿıË ŒÎµLÕıÂfi
                           5, ‹‹÷Î’Î¿Û Á˘ÁΛÀÌ, fi‰√…flÎ÷ ¿˘·ı… ’λ‚,
    ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ≠wÏ’÷                µV‹Îfi’flÎ, ±‹ÿΉÎÿ-380014, √…flÎ÷.
                           Œ˘fi — (079) 27540408, 27543979

                   © All Rights Reserved - Dr. Niruben Amin
                      Trimandir, Simandhar City, Ahmedabad-Kalol Highway,
                      Adalaj, Dist. : Gandhinagar-382 421, Gujarat, India.
                   ≠◊‹ ±ÎT≤Ï÷ —    5,000     1993

  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ            ϶Ï÷› ±ÎT≤Ï÷—   3,000     fi‰ıQ⁄fl, 2005


                   ¤Î‰ ‹ÒS›    — “’fl‹ ωfi›”
  lıHÎÌ - 10 (µ÷flΑ˝)                  ±fiı
                           “Ë_ ¿o¥ … ΩHÎ÷˘ fi◊Ì”, ±ı ¤Î‰ !
                   ƒT› ‹ÒS›    — 60 wÏ’›Î (flÎË÷ ÿflı)                   ·ıÁfl ¿o’˘{ — ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ŒÎµLÕıÂfi, ±‹ÿΉÎÿ.                   ‹ƒ¿      — ‹ËÎωÿıË ŒÎµLÕıÂfi (Ï≠LÀŸ√ Õ̉Ì{fi),
  Á_’Îÿ¿ — ÕΘ. fiÌfl⁄Ëıfi ±‹Ìfi             ’Îr˝fiÎ◊ «ıQ⁄Á˝, fi‰Ì Ïfl{‰˝ ⁄ıÓ¿ ’ÎÁı,
                            ¥L¿‹Àı@Á ±ıÏfl›Î, ±‹ÿΉÎÿ.
6                5           Œ˘fi — (079) 27542964, 27540216
         Á ‹ ’˝ HÎ
“±_÷—¿flHΔfiı ±√fiı …·Î‰Ì, ÏÿfiflÎ÷ xÿ›fiı Ë·Î‰Ì !
’˘Ê, ’˘Ê xÿ›Îl ‰ËΉÌ, ¿Ï‚¿Î‚fiı ¿‚ωHÎ ¿’ΉÌ!
»^À‰ÎfiÌ flÎË Ωı‰flΉÌ, ‹fl‰Î_ ‹ÎÀı ∞‰fiÿ˘fl ·_⁄Î‰Ì !
¿’flÎ Á_›˘√˘‹Î_ ∞‰flΉÌ, ’Î’˘ ¿fl÷Î_ ’H› ⁄_‘Î‰Ì !

                           Ïh΋_hÎ
‹ËÎ ‹ËÎ ’H›ÎI‹Î ±Î‰Ì, “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ‹ı‚Î‰Ì !
±_÷—¿flHÎfiÌ ±√‹ ÃÎfl‰Ì, ‹„@÷fiÎ √√fiı µÕÎ‰Ì !
±ø‹ ωiÎÎfiı ±Îç›˝ ÁΩ˝‰Ì, ±ø‹ ωø‹ À˘«ı ‰flÎ‰Ì !
ÿˆ‰√Ï÷‹Î_ ËÎËοfl ‹«Î‰Ì, ‹ËÎωÿıËı ÁÌ‹_‘flfiı Ë·Î‰Ì !
ÿÎÿαı ¿‹Î· ¿flΉÌ, “±ÎM÷‰ÎHÎÌ” “ÿÁ”-ÏÿÂÎ ‰ËÎ‰Ì !
…ı Á‹’˝HÎ, ÏfiÏ‹kÎ ⁄fiΉÌ, “…√” ÷fiı ±ø‹ {_Õ˘ Œfl¿Î‰Ì !

                 ÕΘ. fiÌfl⁄Ëıfi ±‹Ìfi
             3                4
     ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ŒÎµLÕıÂfifiÎ ≠¿ÎÂfi˘                                  “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ¿˘HÎ ?
 1.  ¤˘√‰ı ÷ıfiÌ ¤Ò·           36.  ≠Ï÷ø‹HÎ
                                              …^fi 1958fiÌ ±ı Á‹Ì ÁÎ_…fi˘ »±ı¿ ‰ÎB›Îfi˘ Á‹›, ¤ÌÕ‹Î_
 2.  ⁄L›_ ÷ı L›Î›            37.  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl
 3.  ±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl          38.  ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                        ı
                                           ‘‹‘‹÷Î_ Áfl÷fiÎ_ VÀıÂfi ’fl ⁄ı÷Π±ı.±ı‹.’Àı· w’Ì ÿıË‹_Ïÿfl‹Î_
 4.  ±◊Õ΋HÎ À΂˘            39.  ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                     Ò
                                           “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” Á_’Hν’HÎı ≠√À ◊›Î ±fiı ¿<ÿfl÷ı ÁF›* ±K›ÎI‹fi_
 5.  g«÷Î                1.   ∞«U¡S≈U ∞fl⁄UË√„U⁄U
                                              Ò
                                           ±ÿ˚¤÷ ±Îç›˝ ! ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ ωrÿ½fi ·ÎK›_ ! “±Î’HÎı ¿˘HÎ ?
 6.  ø˘‘
                     2.   ≈U∑§⁄UÊfl ≈UÊÁ‹∞U
                                           ¤√‰Îfi ¿˘HÎ ? …√÷ ¿˘HÎ «·Î‰ı »ı ? ¿‹˝ Â_ ? ‹„@÷ Â_ ? ”¥.
 7.  Áı‰Î-’fl˘’¿Îfl                                                    Ò
                                           …√÷fiÎ_ ÷‹Î‹ ±ÎK›Î„I‹¿ ≠ë˘fiÎ_ Á_’Hν Œ˘Õ ’ÕuÎ !
 8.  ‹Îfi‰‘‹˝
                     3.   „ÈU•Ê ‚Ù ãÿÊÿU
 9.  ‰÷˝‹Îfi ÷Ì◊*¿fl lÌ ÁÌ‹_‘fl V‰Î‹Ì    4.   ÷Ȫà ©U‚Ë ∑§Ë ÷Í‹U             ±ı‹fiı ≠΄M÷ ◊¥ ÷ı … flÌ÷ı ‹ÎhÎ ⁄ı … ¿·Î¿‹Î_, ±L›fiı ’HÎ
10.  Q≤I› Á‹›ı, ’Ëı·Î_ fiı ’»Ì      5.   flø◊ÊŸ ÃËÕZ∑§⁄U üÊË ‚Ë◊¢œ⁄U SflÊ◊ËU  ≠΄M÷ ¿flÎ‰Ì ±Î’÷Î_, ±ı‹fiÎ ±ÿ˚¤Ò÷ iÎÎfi≠›˘√◊Ì ! ±ıfiı ±ø‹
11.  ÿÎfi                 6.   ◊Ò¥ ∑§ıŸ „Í°U ? U          ‹Î√˝ ¿è΢. ø‹ ±ıÀ·ı ’√Ï◊›ı ’√Ï◊›ı, ø‹ı ø‹ı ¨«ı «œ‰Îfi_ !
12.  Ïh΋_hÎ               7.   ∑§◊¸ ∑§Ê ÁflôÊÊŸU           ±ø‹ ±ıÀ·ı ø‹ ωfiÎfi˘, Ï·NÀ ‹Î√˝ ! ¢ÀÛ¿À !!
13.  Ë_ ¿˘HÎ »\_ ?            8.   ‚fl¸ ŒÈ—πÙ ‚ ◊ÈÁQ§U             ÷ı±˘lÌ V‰›_ ≠I›ı¿fiı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ¿˘HÎ ?”fi˘ Œ˘Õ ’ÎÕ÷Î
14.  ¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰          9.   •Êà◊’ÙœU
15.  ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ?
                                           ¿Ëı÷Î_ ¿ı, ““±Î ÿı¬Î› »ı ÷ı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” Lˢ›, ±‹ı ÷˘ iÎÎfiÌ
                     10.  ôÊÊŸË ¬ÈL§· ∑§Ë ¬„UøÊŸ        ’fl<Ê »Ì±ı ±fiı ‹ËŸ ≠√À ◊›ı·Î »ı ÷ı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi »ı, …ı
16.  ‰ÎHÎÌ, T›‰ËÎfl‹Î_....
                     1.  Adjust Everywhere           «˙ÿ·˘¿fiÎ fiÎ◊ »ı, ±ı ÷‹Îfl΋Î_› »ı, ⁄‘΋Î_› »ı. ÷‹Îfl΋Î_
17.  ÁI›-±ÁI›fiÎ flËV›˘
                     2.  The Fault of the sufferer
18.  ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl (Á_ÏZÎM÷)  3.  Whatever has happened is Justice
                                           ±T›@÷w’ı flËı·Î »ı fiı “±ËŸ” Á_’ÒHν’HÎı T›@÷ ◊›ı·Î »ı ! Ë_
19.  ’ˆÁÎfi˘ T›‰ËÎfl (Á_.)         4.  Avoid Clashes             ’˘÷ı ¤√‰Îfi fi◊Ì. ‹ÎflÌ ±_ÿfl ≠√À ◊›ı·Î ÿÎÿÎ ¤√‰Îfifiı Ë_
20.  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl (Á_.)    5.  Anger                 ’HÎ fi‹V¿Îfl ¿fl<_ »\_.””
21.  ≠Ï÷ø‹HÎ (Á_.)            6.  Worries
22.  Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝ (Á_.)       7.  The Essence of All Religion
                     8.  Shree Simandhar Swami               ±ÎI‹iÎÎfi ≠΄M÷fiÌ ≠I›ZÎ ·Ÿ¿
23.  ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi
                     9.  Pure Love
24.  ’Î’-’H›                                       ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌ √΋ı√΋-ÿıÂωÿı ’Ïfl¤˛‹HÎ ¿flÌfiı ‹‹ZÎ
                     10.  Death : Before, During & After...
25.  ≠ı‹                 11.  Gnani Purush Shri A.M.Patel      ∞‰˘fiı ÁIÁ_√ ÷◊Î V‰w’iÎÎfifiÌ ≠΄M÷ ¿flΉ÷Î_ Ë÷Î_. ÷ı±˘ḻı
26.  ±gËÁÎ                12.  Who Am I ?
                                           ’˘÷ÎfiÌ Ë›Î÷Ì‹Î_ … ’ÒF› ÕΘ. fiÌfl<⁄Ëıfi ±‹Ìfifiı ±ÎI‹iÎÎfi ≠΄M÷
27.  «‹I¿Îfl               13.  The Science of Karma
28.  @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi           14.  Ahimsa (Non-violence)         ¿flΉ‰ÎfiÌ iÎÎfiÏÁÏ© ±Î’ı·.
29.  √v-ÏÂW›               15.  Money                   ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌfiÎ ÿıËω·› ⁄Îÿ ±Î…ı ’HÎ ’ÒF› ÕΘ.
                     16.  Celibacy : Brahmcharya
30.  Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì, Ïfiÿ˘˝Ê                              fiÌfl<⁄Ëıfi ±‹Ìfi ÷ı‹fiÎ ’√·ı ’√·ı ÷ı … flÌ÷ı ‹‹ZÎ ∞‰˘fiı ÁIÁ_√
                     17.  Harmony in Marriage
31.  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ lıHÎÌ 1 ◊Ì 13                             ÷◊Î ±ÎI‹iÎÎfifiÌ ≠΄M÷ ÏfiÏ‹kÎ ¤Î‰ı ¿flÎ‰Ì flèÎÎ »ı, …ıfi˘ ·Î¤
                     18.  Pratikraman
32.               ˝
   Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝ (’Ò‰Î˝‘-µ÷flΑ˝)  19.  Flawless Vision            ·¥fiı ËΩfl˘ ‹‹Zα˘ Á_ÁÎfl‹Î_ flËÌfiı …‰Î⁄ÿÎfḻ˘ ’ÒflÌ ¿fl÷Î_
34.  ±ÎM÷ÁÒhÎ (¤Î√ 1 ◊Ì 5)        20.  Generation Gap
35.  ’ˆÁÎfi˘ T›‰ËÎfl
                                           ’HÎ ‹@÷ flËÌ ±ÎI‹fl‹HÎ÷Î ±fi¤‰ı »ı.
                     21.  Apatvani-1

                   5                                       6
             Á_’Îÿ¿Ì›                    ¬_Õ-4 ‹Î_ Ï«kÎfi_ V‰w’, ÷ıfiÎ √HÎ, ÷ıfiÎ ‘‹˘˝, ÷ıfiÎ V‰¤Î‰,
                                  ‹fi◊Ì ÷ıfi_ …\ÿÎ’HÎ_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı »ı, ÷ı ±ÎÏÿfiÌ Á_ÿfl Á‹…HÎ ≠ÎM÷ ◊Λ
                     ÕΘ. fiÌv⁄Ëıfi ±‹Ìfi
                                  »ı. …√÷ ±Î¬ÎfiÎ ÷‹Î‹ ‘‹˘˝ Ï«kÎÂÏ© ’΋‰Î ‹ÎÀı … »ı ±fiı ±ø‹
    ≠√À ’fl‹ÎI‹Î ±ÎI‹iÎÎfiÌ ’vÊ lÌ ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ≠wÏ’÷        ωiÎÎfi‹Î_ iÎÎfiÌ ’vÊ ⁄ı ¿·Î¿‹Î_ ÷ı Ï«kÎÂÏ© ≠ÎM÷ ¿flÎ‰Ì ‹„@÷fi_
±ÎM÷‰ÎHÎÌ lıHÎÌ-10 ⁄ı ¤Î√‹Î_ ‰ËıӫΛı·Ì »ı, ’Ò‰Î˝‘˝ ÷◊Î µkÎflΑ˝.  ÿÎfi ±Î’Ì ÿ¥ ¿ı »ı. Ï«kÎÂÏ©fiÌ ±_Â÷— ‹˙Ï·¿ ©÷Î ’ÎQ›Î ’»Ì
…ı‹Î_ ’Ò‰Î˝‘˝‹Î_ ¬_Õ-1 ±_÷—¿flHÎ, ¬_Õ-2 ‹fifi_ ωiÎÎfifi˘ Á‹Î‰ı ◊Λ  ⁄Î¿Ì flËı·Ì ±ÂÏ©, Ï«kÎT≤Ïkα˘fi_ V‰w’ Â_, ÷ıfiÌ ÂÏ©fiÎ ÷‹Î‹
»ı. F›Îflı µkÎflΑ˝‹Î_ ¬_Õ-3 ⁄Ï©, ¬_Õ-4 Ï«kÎ ±fiı ¬_Õ-5 ±Ë_¿Îfl    ÁΑfi˘ ϤLfi ϤLfi ºÏp±ı ≠V÷÷ √˛_◊‹Î_ Á‹Î‰ı ’΋ı »ı. Ï«kÎfi_
Á_⁄_‘fiÎ_ ωiÎÎfi ¬S·Î_ ◊›Î_ »ı.                   ωiÎÎfi iÎÎfiÌ ’vÊ F›Îflı ¬S·_ ¿flı »ı ±fiı Á_’ÒHν ¨ÕÎHÎ iÎÎfi‰ÎHÎÌ
   iÎÎfiÌ ’vÊ ’˘÷ı ¬S·_¬S·Î ¿Ëı »ı ¿ı ±‹ı ±⁄‘ »Ì±ı. ⁄Ï©     ¶ÎflÎ Áfl‚ V‰w’ı ≠ÎM÷ ◊Λ »ı I›Îflı ±ÎK›Î„I‹¿ lıHÎÌfi˘ ’vÊÎ◊˝
±‹Îfl΋Î_ ÁıLÀ ’HÎ fi◊Ì. ±fiı ’˘÷ı ‹fifiÎ_ ÷‹Î‹ ·ı›Á˝, ⁄Ï©fiÎ ÷‹Î‹    ÁËı…ı ‹Î_ÕÌ Â¿Î› ÷ı‰Ì ºœ÷Î ±fi¤‰Î› »ı. Á_ÁÎfl‹Î_ flèÎı ’HÎ
·ı›Á˝ ±˘‚_√Ì, ±˘‚¬Ì, ±fi¤‰Ìfiı iÎÎfi≠¿Î‹Î_ ≠‰ıU›Î »ı. ÷ı‹Î_     ‹@÷ÿÂÎ ’ÎQ›ÎfiÎ ◊‹˘˝Ï‹Àfl ÁiÎ ‰Î«¿fiı …ÕÌ Ω› »ı.
flËÌfiı ±_÷—¿flHÎfi_ ωiÎÎfi ¬S·_ ¿flı »ı.
                                     Á_ÁÎflÌ ¿Î›˘˝‹Î_ Ï«kÎfiÌ ËÎ…flÌ-√ıflËÎ…flÌ◊Ì ·Î¤Î·Î¤fiÎ Á_ÿfl
    ’Ò‰Î˝‘˝‹Î_ ‹fifi_ ωiÎÎfi ¿ËÌ Ω› »ı, F›Îflı µkÎflΑ˝‹Î_ ¬_Õ-   Œ˘Õ iÎÎfiÌ ±Î’ı »ı. Ï«kÎ √ıflËÎ…flÌfiÎ Ωı¬‹˘ ≠I›ı ·ZÎ ÿ˘flı »ı. …ı
3‹Î_ ⁄Ï©fi_ V‰w’ Â_ ? ÷ıfiÎ V‰¤Î‰-·ZÎH΢ Â_ »ı ? ÷ıfi˘ iÎÎfi      Á΋ÎL› ⁄Î⁄÷ ˢ‰Î »÷Î_ ∞‰fi‹Î_ ≠I›ı¿ ±‰V◊΋Î_ Ï«kÎ ËÎ…flÌ
ÏÕflı@À ≠¿Î ÁÎ◊ı Á_⁄_‘ ¢ »ı ? ⁄Ï© Á_ÁÎfl‹Î_ ¿ıÀ·Ì ÏË÷¿ÎflÌ »ı    ±Ïfi‰Î›˝ ⁄fiÌ Ω› »ı. Ï«kÎ ‰‘Îflı @›Î_ {·Î› »ı ±fiı Ï«kÎ ≠‹ÎHÎ◊Ì
¿ı ±ÏË÷¿ÎflÌ »ı ±fiı ‹˘Z΋Î√ı˝ @›Î_ Á‘Ì ËıS’ ¿flı ? iÎÎfiÌfiı      ‰‘ ¬˘‰Î÷_ Ω› ÷˘ ‹fiW›‹Î_◊Ì ±‘˘√Ï÷‹Î_ ¿¥ ÿÂÎ ’‹Î› fiı
±˘‚¬‰Î ⁄Ï© ¿ı‰Ì flÌ÷ı ËıS’ ¿flı ? Á_ÁÎfl‹Î_ ⁄‘Î ⁄Ï© ‹Î√˘˝ »ı,     Ï«kÎÂÏ© ◊¥ ±ÎI‹¤Î‰‹Î_ ±ı¿ Ï«kÎ ◊¥ Ω› ÷˘ µK‰˝√Î‹Ì ÿÂ΋Î_
‹˘ZÎı ËÎÏÀ˝·Ì ‹Î√˝◊Ì …‰Î›. ÷ı Á_⁄_‘ı ÷ı‹… ⁄Ï©‰Î‚Î iÎÎfiÌ µ’ÿı¿˘  ¿¥ lıHÎÌ ’‹Î› ±ÎÏÿfiÎ Á‰˝ Œ˘Õ Ï«kÎfiΠωiÎÎfi‹Î_ ÁiÎ ‰Î«¿fiı ≠ÎM÷
÷ı‹… ±⁄‘ ±ÎI‹iÎÎfiÌfiÌ ›◊Î◊˝ ±˘‚¬ÎHÎfiÌ Á_ÿfl »HÎΉÀ ±Î’ı       ◊¥ Ω› »ı.
»ı. ±ı◊Ì ±Î√‚ Á΋ÎL› ∞‰fi T›‰ËÎfl‹Î_ ⁄Ï©◊Ì ∂¤Î ◊÷Î_
√Ò_«‰ÎÕÎ ±fiı ÷ıfiÌ Õ¬˘Õ¬· ÁÎ◊ı µ¿ı· ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‹ı‚‰‰Î, ÷ıfiÌ         ¬_Õ-5‹Î_ Á_’ÒHν Ïfifl˚±Ë_¿Îfl ÿÂ΋Î_ ‰÷˝÷Î iÎÎfiÌ ’vÊ ±Ë_¿ÎflfiÎ
±Á΋ÎL› Á‹… µkÎfl˘÷fl ‰Î«¿fiı ≠ÎM÷ ◊›Î ¿flı »ı. ÁÒ{ ±fiı ⁄Ï©      µÿ˚¤‰ V◊Îfi◊Ì ‹Î_ÕÌfiı ÷ıfiΠωV÷ÎflfiÎ Á‹√˛ Õ΂Î_-’Î_ÿÕÎ_ ¬S·Î_ ’ÎÕÌ
±ıfiÌ ÁÒZ‹ Á‹… ¬Ò⁄ … ±ÿ˚¤Ò÷ flÌ÷ı iÎÎfiÌ ’vÊ ¿ËÌ Ω› »ı,        fiάı »ı. ±Ë_¿Îflfi_ V‰w’ Â_, ÷ıfiÌ T›ÎA›Î, ÷ıfiÎ √HΑ‹˘˝, ·ZÎH΢,
I›Îflı ±ø‹ ωiÎÎfifiÌ ÁÒZ‹÷‹ ’flοÎpÎfiÌ Ëÿ xÿ›ı V’Âa Ω› »ı.      ±ÎI‹Î ±fiı ±fiÎI‹ÎfiÎ ÁÎ_‘Î ’fl ±iÎÎfi ÿÂ΋Î_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±Ë_¿Îfl
⁄Ï©fiÌ ’flοÎpÎ ’΋Ìfiı ’»Ì ’fl √›ı·Î ±⁄‘ iÎÎfiÌ ’flÊ … ⁄Ï©fiÎ      ∂¤˘ ◊Λ »ı. ±fiı iÎÎfiÌ ’vÊ ’ÎÁı◊Ì iÎÎfi ‹‚÷Î_ ±ı ±Ë_¿Îfl ω·›
Á‹√˛ ºÏpÏ⁄_ÿ◊Ì ¬·ÎÁÎ ±Î’Ì Â¿ı ÷ı‹… F›Îflı ≠¬fl ⁄Ï©Â΂̱˘fiÎ      ’΋ı »ı, ’HÎ ÷ı ¿‹˘˝ ⁄Î_‘fiÎfl˘ ±Ë_¿Îfl ω·› ’΋ı »ı. ¿‹˘˝ ¤˘√‰fiÎfl˘
¤ıΩ ÷˘ÕÌ fiάı ÷ı‰Î ÷‹Î‹ ≠ffi˘fiÎ, ⁄Ï© Á‹Î¥ Ω›, ⁄Ï©fiı …flΛ      ±Ë_¿Îfl …ı ⁄Î¿Ì flè΢, ÏÕV«Î…˝ ±Ë_¿Îfl ÷ıfi_ V‰w’ Â_ ? ¿ı‰Ì flÌ÷ı
√Î_Ãı fiËŸ ÷ı‰Î ±ø‹ ωiÎÎfi◊Ì ±⁄‘ iÎÎfiÌ ’vÊ Á‹Î‘ÎfiÌ Œ˘Õ       ¿Î›Î˝ÏL‰÷ ⁄fiı »ı ? ±fiı ÷ıfiÌ Ï‰¿ÚÏ÷ V‰w’ı √Î_Õ˘ ±Ë_¿Îfl ∂¤˘ ◊Λ
±Î’ı »ı, I›Îflı iÎÎfiÌ ≠I›ı, ±Î ±ø‹ ωiÎÎfi ≠I›ı “±Ë˘ ! ±Ë˘ !”    ÷˘ ‹˘Z΋Î√ı˝ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄Α¿ ⁄fiı »ı ? ±ÎÏÿ ÷‹Î‹ Œ˘Õ ’HÎ ≠V÷÷
◊¥ ‘L›÷Î ±fi¤‰Î› »ı.                        Á_¿·fi‹Î_ ‹Ò¿Î›Î_ »ı.
                7                                  8
    ±Ë_¿ÎflfiÎ µI’ÏkÎfiÎ_ ωiÎÎfifiÌ ÁÒZ‹ ÁΛ„LÀÏŒ¿ Ë¿Ì¿÷˘ ¿ı‰‚               µ’˘ÿ˚CÎÎ÷
±ÎI‹V‰w’fiÌ ÿÂαı ‰÷˝÷Î iÎÎfiÌ ’vÊ … ¬S·Ì ¿flÌ Â¿ı. ÷k‰                            ÕΘ. fiÌfl⁄Ëıfi ±‹Ìfi
ωiÎÎfi‹Î_, ±Ë_¿Îflfi_ µI’ÏkÎV◊Îfi Â_ ËÂı ±fiı ÷ıfi˘ ω·› ¿¥ flÌ÷ı
¿fl‰˘ ¿ı …ı◊Ì …L‹-‹flHÎfiÎ, «÷√˝Ï÷fiÎ «yfl‹Î_◊Ì ‹„@÷ ‹‚ı. ÷ı                 [¬_Õ-3]   ⁄Ï©
Á‹… ‹@÷ ’vÊ ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÌ ≠I›ZÎ ÁflV‰÷Ì iÎÎfi‰ÎHÎÌ ¶ÎflÎ ÁiÎ             (3.1) ±⁄‘÷Î ‰flı iÎÎfiÌfiı
‰Î«¿fiı ≠ÎM÷ ◊Λ »ı. ‹fiW› ‹ÎhΠϤLfi ϤLfi Õı‰·’‹ıLÀ‹Î_ ˢ›        Á_’ÒF› ÿÎÿÎlÌ ¿Ëı÷Î, ±‹Îfl΋Î_ ±ı¿ »Î_À˘› ⁄Ï© fi◊Ì ! ±‹ı
±fiı ¿Ï‚¿Î‚ı ≠¿ÚÏ÷ ω¿Ú÷’HÎı ω¿ÁÌ √¥ »ı. ¿˘¥¿fiı ‹fifi˘, ¿˘¥¿fiı   ’V÷¿‹Î_ ·A›_ »ı ¿ı ±‹ı ±⁄‘ »Ì±ı ! ⁄Ï© fiΠˢ› ÷˘ Â_ ˢ› ?
⁄Ï©fi˘, ¿˘¥¿fiı Ï«kÎfi˘, ¿˘¥¿fiı ±Ë_¿Îflfi˘ fl˘√ ‰‘Ì √›ı·˘ ˢ›.     iÎÎfi, ÏÕflı@À ≠¿Î !
iÎÎfiÌ ’vÊı ÷ı ¿˘¥ ’HÎ ≠¿ÎflfiÎ fl˘√◊Ì ‹_Ò{Î÷α˘fiı ÷ıfiÎ V◊Ò‚◊Ì       F›Î_ Á‘Ì ⁄Ï© ˢ›, I›Î_ Á‘Ì ±Î’HÎÎ◊Ì ⁄ÌΩ Õflı. ⁄΂¿˘›
‹Î_ÕÌfiı ÁÒZ‹÷‹ Á‘ÌfiÎ Á‹Î‘ÎfiÌ Œ˘Õ ±ÎM›Î »ı.            Õflı fiı ’IfiÌ› ±Î‹ ±Î‹ ‘˛…ı.
    ÷ı‹fi˘ ±ÿ˚¤Ò÷ iÎÎfi≠›˘√ Ë÷˘ ÷ı ⁄ı ¿·Î¿‹Î_ ±_÷—¿flHÎ◊Ì,       ±⁄‘fiÌ ¿‹ÎHÎÌ ¿˘¥fiı› √‹ı ? ±‹fiı √‹Ì fiı ÷ı◊Ì ÷ı ¿flÌ !
⁄ÎèοflHÎ◊Ì, ÷‹Î‹ V◊Ò‚÷‹◊Ì ÁÒZ‹÷‹ ¿‹˘˝fiÎ ±Î‰flHÎ◊Ì ’˘÷Îfiı     ±ı‰_ ÿÎÿÎlÌ ¿Ëı÷Î. ⁄΂¿ ’HÎ ±⁄‘ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ±ı ±⁄‘÷Î,
‹@÷ ¿flÌ ±ÎI‹ÁÎZÎÎI¿ÎflÌ ’ÿ‹Î_ „V◊fl ¿flÎ‰Ì ÿı÷Î_ ±fiı ÷ı ’ÿ‹Î_    ⁄Ï©fiΠω¿ÎÁfiÎ ±¤Î‰fiı ·¥fiı. ±fiı iÎÎfiÌfiÌ ±⁄‘÷Î ÷˘, ⁄Ï©
fl‹HÎ÷Î ◊‰Î ÷ı±˘fiÌ ’Î_« ±ÎiÎα˘ »ı. iÎÎfi ±fiı ±ÎiÎÎ ’΋ı·Î     ω¿ÎÁfiÎ À˘« ’fl ’ˢӫÌ, fiı ’»Ì ¬·ÎÁ ◊¥ ÷ı. ±ıÀ·ı ±⁄‘÷΋Î_◊Ì
ÿÌÏZÎ÷˘fiı ’»Ì ±Î ±_÷—¿flHÎ◊Ì, ‹fi◊Ì, ⁄Ï©◊Ì, Ï«kÎ◊Ì, ±Ë_¿Îfl◊Ì    ≠⁄©÷Î fiı ≠⁄©÷΋Î_◊Ì ’Î»Ì ±⁄‘÷Î ! ⁄΂¿ ±iÎ Ïfiÿ˘˝Ê fiı iÎÎfiÌ
»^ÀÎ flËÌ Â¿Î› ±fiı ÷ı ⁄‘Î ±_÷—¿flHÎ ÁË… „V◊Ï÷‹Î_ ‰÷ı˝ fiı Á_ÁÎfl   ≠iÎ Ïfiÿ˘˝Ê !
T›‰ËÎfl µ¿·ı ÷ı‰Ì Á_ÿfl ±fi¤‰√Q› Á‹…fiÌ √ıÕ ≠V÷÷ Á_¿·fi‹Î_          ⁄Ï©fiÌ Âw±Î÷ I›Î_◊Ì Á_ÁÎflfiÌ Âw±Î÷, ⁄Ï©fi˘ ±_÷ ÷ı ◊›˘
≠ÎM÷ ◊Λ »ı.                           ‹@÷ ! ⁄Ï© ¬·ÎÁ ◊Λ, I›Îflı …√÷ …ı‹ »ı ÷ı‹ ÿı¬Î›.
                                            (3.2) ⁄Ï©fi_ V‰w’
    Á‹›, V◊‚, Á_Ωı√ ±fiı ±fiı¿ ÏfiÏ‹k΢fiÎ ±Î‘Ìfi fiÌ¿‚ı·Ì
±ÿ˚¤÷ iÎÎfi‰ÎHÎÌfiı Á_¿·fi ¶ÎflÎ ’V÷¿‹Î_ w’Î_÷fl ◊÷Î ¤ÎÏÁ÷ ZÎÏ÷±˘fiı
   Ò                                 ⁄Ï©fi_ V‰w’ Â_ ? F›Î_ Ω› I›Î_ ÿı¬ÎÕı, fiŒ˘ fiı ÷˘À˘. Àˇıfi‹Î_
                                 «œı ÷˘› ⁄ÎflÌ ¬˘‚ı. ¤ÌÕ‹Î_ ‘y˘ ‹Îfl‰Îfi_ Â̬‰ÎÕı. ÁIÁ_√‹Î_
ZÎQ› √HÎÌ ±_÷—¿flHÎfiÎ ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ-±Ë_¿ÎflfiÎ ±Î‰Î ±ÿ˚¤Ò÷
                                 ±Î‰÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı … ¬˘‚ı, @›Î_ ±Î√‚ ÁÎflÌ …B›Î »ı ? ¬flÌÿ‰Î Ω›
ωiÎÎfifiı ÁÒZ‹÷αı Á‹∞, ’΋Ì, ‹„@÷ ±fi¤‰Ì±ı ±ı … ±P›◊˝fiÎ.     ÷˘› ‰V÷ ÁÎflÌ ¬˘‚ı. fiı ¬˘À Ω› I›Î_ ⁄Ï© ¿flı ¿>ÿο>ÿ. ⁄Ï© ¿_¥
                       F› Á„E«ÿÎfi_ÿ.   ¬˘À ’ÒflÌ ±Î’‰ÎfiÌ »ı ? ⁄Ï© ¶_¶fiÌ ‹Î÷Î »ı. fiŒ˘-¬˘À, ÁÎfl_-¬˘À_,
                                 Á¬-ÿ—¬ ÿı¬ÎÕuÎ ¿flı fiı ±ÂÎ_Ï÷ ¿flΉı. iÎÎfiÌ ¶_¶Î÷Ì÷ ˢ›.
                                    ⁄Ï© Á_ÁÎflÎfi√Î‹Ì »ı, Á_ÁÎfl ¤HÎÌ … ÷ÎH›Î ¿flı ÁÿÎ. ‹˘ZÎ
                                 ‹ÎÀı Ωı¥Âı iÎÎfi ≠¿Î !
                                    ±_÷—¿flH΋Î_ ÏÕÏÁ{fi ·ı‰Îfi_ ¿Î›˝ ¿˘fi_ ? ⁄Ï©fi_. ⁄Ï© ’ÏflHÎ΋fiı
                                 Ωı¥ ¿ı »ı, ‹ÎÀı ÷ı ÏfiHν› ¿flÌ Â¿ı. ⁄Ï©fi_ ÏÕÏÁ{fi ’λ\_ V‰÷_hÎ fi◊Ì
                                 ±ıfi_, ’H›fi˘ µÿ› ËÂı, ÷˘ ŒÎ›ÿοÎfl¿ ÏÕÏÁ{fi ·ı‰ÎÂı fiı ’Î’fi˘ µÿ›
               9                                 10
ËÂı, ÷˘ fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ ÏÕÏÁ{fi ·ı‰ÎÂı.                      …√÷fiÎ ÷‹Î‹ ÁO…ı@Àfi_ iÎÎfi ˢ›, ’HÎ ±Ë_¿Îfl ÁÏË÷fi_ iÎÎfi
   ’H› fiı ’Î’fiÎ µÿ›, «·Î‰ı »ı ∞‰‹ÎhÎfi_. ±ıfiı … “T›‰„V◊÷”      ÷ı ⁄Ï© fiı Ïfifl˚±Ë_¿ÎflÌ iÎÎfi ±ı iÎÎfi. ‹ÎhÎ “Ë_ ¿˘HÎ »\_”fi_ iÎÎfi ◊›_,
„@÷ ¿ËÌ.                              ±ı Ïfl›· iÎÎfi »ı. ±ı fiÎ ◊›_ ÷˘, Á‰˝ iÎÎfi ⁄Ï©…L› iÎÎfi »ı.
                                   ¥„LÕflı@À ≠¿Î ⁄‘_ … ≠¿ÎÏÂ÷ ¿flı, ‹ÎhÎ “Ë_ ¿˘HÎ »\_” ±ı ÏÁ‰Î›.
   ’flÌZÎHÎ ¿flı ⁄Ï©, ÏfiflÌZÎHÎ ¿flı “’˘÷ı”.             ⁄Ï© ’Îfl¿Ì ⁄‘Ì ‰V÷±˘fiı ÿı¬ÎÕı ’HÎ ’˘÷Îfiı fi ÿı¬Ì ¿ı.
   ⁄Ï© Ë_‹ıÂÎ_ ¥‹˘Âfi· ¿flΉı. Àˇıfi ¥‹˘Âfi· ◊Λ ÷˘ Â_ ◊Λ ?         ±ÎI‹Î ±ı “V‰-’fl” ≠¿Î¿ »ı fiı ⁄Ï© “’fl” ≠¿Î¿ »ı. ÷ı◊Ì
±ı„@ÁÕLÀ. ÷ı ⁄Ï© ¥‹˘Âfi· ◊Λ ÷˘, ÂflÌfl‹Î_ ·ÎA¬˘ ∞‰˘ ‹flÌ        “V‰”fiı Ωı¥ fiΠ¿ı.
Ω› fiı ÏË_ÁÎfiÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ ±Î‰ı ÂÌflı.
                                      ÁÒ›˝ ∂√ı ’»Ì ‹ÌHÎ⁄kÎÌfiÌ ÂÌ …wfl ? ±ÎI‹iÎÎfi ’»Ì ⁄Ï©fiÌ
    ¿_¥ ±…\√÷_ Ωı÷Î_ … ‹ËŸ ◊Õ¿ÎÀ ◊¥ Ω›, ÷ı »ı ¥‹˘Âfi·’HÎ_.     ÂÌ …wfl ?
‹ÎÀı ‹˘Âfi‹Î_ flËı‰_. ‹˘Âfi◊Ì fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ ±Î‰Ì Ω› !
                                      iÎÎfi ±ı ‹Ò‚ ƒT› »ı fiıı ⁄Ï© ±ı Á_›˘√Ì ƒT› »ı.
   ÁÎ’ w‹‹Î_ ’ıÁ÷Î_ ÿı¬Î›˘ ÷˘ ±Î¬Ì flÎ÷ ¨CΉΠfiÎ ÿı ±ı ¿˘HÎ ?
                                      ±Ë_¿Îfl ±Î_‘‚˘, ⁄Ï©fiÎ_ «U‹Î_ ωfiÎ. ±ı ¿Î›‹ ⁄Ï©fiÌ ±Î_¬◊Ì
         ı
⁄Ï©. ‰ı√‹Î_◊Ì µÿ˚‰√‹Î_ ÷ÎHÎı ÷ı ⁄Ï©. ⁄Ï© Ω› I›Îflı, ‹˘Âfi‹Î_ flËı‰Î›.
                                   … …\±ı.
   iÎÎfiÌfiÎ ÁIÁ_√‹Î_ ω’flÌ÷ ⁄Ï©, ÁQ›¿ ◊Λ. ’»Ì ÁË… ◊‰Î›.
                                      ÏÕflı@À ≠¿Î ÷˘ ÷‹Î‹ ±·˙Ï¿¿÷Îfiı ≠¿ÎÂı, ⁄Ï© ·˙Ï¿¿÷Î
’»Ì ¥‹˘Âfi· fiÎ ◊‰Î›.
                                   … ≠¿ÎÂı. ⁄Ï©fi˘ ≠¿Î ϷϋÀıÕ (ÏÁÏ‹÷) fiı iÎÎfifi˘ ≠¿ÎÂ
   ⁄Ï© Áı„LÁÏÀ‰ ¿flı. Áı„LÁÏÀ‰ ±ıÀ·ı “ω¿fiıÁ ±Î˜Œ ÁıLÁ.”      ±fiÏ·Ï‹ÀıÕ (±ÏÁÏ‹÷). iÎÎfi̱˘fiı, ÷Ì◊*¿fl˘fiı ⁄Ï© fi ˢ›, ¿ı‰‚iÎÎfi
Áı„LÁÏÀ‰ ◊›˘ ¿ı ◊›˘ flCΉΛ˘ fiı ±„V◊fl.                … ˢ› !
   ⁄Ï© ±fiı iÎÎfi‹Î_ Â_ Œıfl ? ⁄Ï© ±ı ±ÎI‹Îfi˘ ¥„LÕflı@À ≠¿Î             (3.3) ⁄Ï©fiÌ ≠Áflı·Ì Õ΂¬Ì±˘...
±fiı iÎÎfi ±ı ±ÎI‹Îfi˘ ÏÕflı@À ≠¿ÎÂ. ±Ë_¿Îfl Ï‹ÏÕ›‹‹Î_◊Ì fiÌ¿‚ı ÷ı        ωiÎÎfi ±ıfi_ fi΋ ¿ı, fiyfl ±fi¤‰ ÁÏË÷ ˢ› ! “Ë_ flÎΩ »\_”
                       ˝
⁄Ï© fiı ÏÕflı@À fiÌ¿‚ı ÷ı iÎÎfi ≠¿ÎÂ, ±ÎI‹Îfi˘. ÁÒ›fi˘ ≠¿Î ±flÌÁÎfiÎ    ±ı V‰Mfifi˘› ¿ı‰˘ ±fi¤‰ ˢ› ! ÷˘ “Ë_ ’fl‹ÎI‹Î »\_” ±ı ±fi¤‰fiÌ
Ï‹ÏÕ›‹‹Î_◊Ì ’ÁÎfl ¿flÎ‰Ì flÁ˘Õ΋Î_ ·¥±ı ÷ı ¥„LÕflı@À ≠¿Î ±ıÀ·ı     ÷˘ ‰Î÷ … ÂÌ ¿fl‰Ì ! V‰MfiÎfi_ ZÎÏHο ˢ›, F›Îflı ±ÎI‹Îfi˘ ±fi¤‰
          ˝
⁄Ï© ±fiı ÏÕflı@À ÁÒ›fi˘ ≠¿Î ±Î‰ı ÷ı iÎÎfi. …ı‰_ ‹ÎK›‹ ÷ı‰_ ’ÏflHÎ΋.   ÂÎr÷ ˢ›.
…ı‰˘ ±Ë_¿Îfl ÷ı‰Ì ⁄Ï©. √Î_Õ˘ ±Ë_¿Îfl ÷˘ √Î_ÕÌ ⁄Ï©, ÕÎè΢ ±Ë_¿Îfl ÷˘
ÕÎËÌ ⁄Ï©, «˘fl ±Ë_¿Îfl ÷˘ «˘fl ⁄Ï©, ·E«˘ ±Ë_¿Îfl ÷˘ ·E«Ì ⁄Ï©,         ¤˙Ï÷¿ iÎÎfi fiı ±ÎK›ÎÏI‹¿ iÎÎfi‹Î_ Œıfl Â_ ? ¤˙Ï÷¿ iÎÎfi‹Î_
ÕÎè΢ ±ıÀ·ı ¿˘¥fiı› fi¿ÁÎfi fiÎ ¿flı ÷ı. …ıÀ·˘ ±Ë_¿Îfl Ïfi‹˝‚ ±ıÀ·Ì     ⁄ÎèÎ⁄Ï© ˢ› fiı ±ÎK›Î„I‹¿ iÎÎfi‹Î_, ±Î_÷fl˚⁄Ï© ˢ›. Œ˘flıfifiÎ ·˘¿˘fiı
⁄Ï© Á_ÿfl. ±Ë_¿Îflfiı ·Ì‘ı ⁄Ï© »ı, ⁄Ï©fiı ·Ì‘ı ±Ë_¿Îfl fiËŸ.        ⁄ÎèÎ⁄Ï© ˢ›, ¤˙Ï÷¿‹Î_ ¬Ò⁄ ±Î√‚ ·¥ Ω›. ÷ı ¤Îfl÷Ì›˘‹Î_
                                   ±Î_÷fl˚⁄Ï© ˢ›, ÷ı ±K›ÎI‹‹Î_ ¬Ò⁄ ±Î√‚ ·¥ Ω›. Œ˘flıfifiÎ
   …ıÀ·Ì ±gËÁÎ, ÷ıÀ·Ì ⁄Ï© “ËÎ¥” ·ı‰· ’fl.             ≠ıÏÁÕLÀ ˢ›, ÷ıfiı iÎÎfiÌ ’Î_« ‰flÁ ±ÎI‹ÎfiÌ ‰Î÷ ¿flı, ÷˘› ÷ıfiı ¿Â_
   Á_ÁÎfl ÷˘, √Λ˘-¤ıÓÁ˘fi˘› «Î·ı … »ı fiı ! ±ı‹fiı› ‰Ë ¿ı ÁÎÁ-    fiÎ Á‹Ω› ±fiı ±ËŸfiÎ «˘flfiı ’HÎ iÎÎfiÌ ¿·Î¿‹Î_ ¤√‰Îfi ⁄fiΉÌ
ÁÁflÎ fiΠˢ› ? »÷Î_ I›Î_ fi◊Ì {CÎÕÎ ¿ı fi◊Ì ÕΛ‰˘Á˝ !          ÿı. ±Î »ı ¤Îfl÷ ¤ÒÏ‹fi˘ ≠÷Î’ !
  iÎÎfiÌfiÌ ’ÎÁı ÏÕflı@À ≠¿Î ˢ›. ±ı ≠¿ÎÂ◊Ì …√÷fiÌ, ÷‹Î‹          …ı‹ ±√‰Õ ÷ı‹ ⁄Ï©fi˘ ω¿ÎÁ. Á÷›√‹Î_ Á√‰Õ˘ ’Îfl ‰√flfiÌ,
‰V÷±˘ ≠¿Î‹Îfi ◊Λ, ÷ı◊Ì Á‰˝ Œ˘Õ ‹‚Ì Â¿ı.               ¿Ï‚›√‹Î_ ±√‰Õ˘ ’Îfl ‰√flfiÌ. ÷ı◊Ì ⁄Ï© ¿ÁΛı·Ì, ±Î ¿Î‚‹Î_ …
                11                                  12
Ωı‰Î ‹‚ı. ω’flÌ÷ ⁄Ï© ˢ› ’HÎ Õı‰·MÕ Ë˘‰Ì Ωı¥±ı. ’»Ì ±ıfiı         ⁄Ï© T›‰ËÎflfiı Áfl‚ ⁄fiΉı. T›‰ËÎfl‹Î_ ⁄Ï©fiÌ …wfl, ±ÎI‹Î
ÁQ›¿ ◊÷Î_ ‰Îfl fiËŸ, iÎÎfiÌ ‹‚ı ÷˘. ω’flÌ÷ ⁄Ï©, ±ÎI‹Îfi_ ±ÏË÷     ‹ÎÀı ⁄Ï©fiÌ …wfl fiËŸ.
¿flfiÎflÌ fiı Á_ÁÎfl‹Î_ Á¬Ì ¿ı ÿ—¬Ì ¿flfiÎflÌ. ±‹¿ ω’flÌ÷ ⁄Ï©,          ⁄Ï©fiÌ ¿˘fiı …wfl fiËŸ ? ⁄‘Î_fiı … …wfl ! ‹ÎhÎ 350 ÏÕ√˛Ì◊Ì
Á_ÁÎfl‹Î_ ËıS’ ¿flı. iÎÎfiÌ ’ÎÁı ÁÎ_¤‚‰Î◊Ì ⁄Ï© ÁQ›¿ ◊Λ.       360 ÏÕ√˛Ì‰Î‚Îfiı fiËŸ. I›Î_ ÷˘ »ı iÎÎfi.
   ±Î…¿Î·fiÎ_ ¤HÎı·Î …\‰ÎÏfi›Î_±˘, ¬fl_-¬˘À_ Á‹…÷Î ◊›Î, ÷ı◊Ì      ±Î ±ø‹ ωiÎÎfiı› Âw±Î÷‹Î_ Á‹…‰Îfi_ ÁΑfi ⁄Ï© … »ı.
iÎÎfiÌfiÌ ‰Î÷ …SÿÌ Á‹∞ Ω›.                      ’HÎ ±ÎI‹ÎfiÌ ‰Î÷‹Î_ ⁄Ï© fiÎ ’Ë˘Ó«Ì Â¿ı. ±ı ÷˘ iÎÎfiÌ Á_iÎÎ◊Ì
   fi√ÌfiÿÎÁ fi√flÂıà M›Î·Ì ’Ì √›Î, ’»Ì Â_ ⁄˘·ı ? “Ë_        Á‹Ω‰ı.
¥„LÕ›Îfi˘ ≠ıÏÁÕLÀ »\_.” ÷ı ω’flÌ÷fiÌ› ω’flÌ÷ ⁄Ï© ◊¥ √¥ ! ±Î       ⁄Ï© l©Îfiı ±À¿Î‰ı. l©Î ·Î‰ı ±Ë_¿Îfl.
¬˘flοfi˘› ‹ËŸ ÿÎw … ◊Λ »ı fiı !
                                    ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ¿ı‹ ω’flÌ÷÷Î ‰‘Îflı ? ·˘¿˘ Ω√˛÷ ‰‘Îflı ÷ı◊Ì.
   ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı T›Ï¤«ÎÏflHÎÌ fiı ±T›Ï¤«ÎÏflHÎÌ ¿ËÌ ⁄Ï©fiı.      ⁄Ë ΩB≤÷ ÷ıfiı ¤› ⁄Ë, Ï«_÷Î ⁄Ë.
¥‹˘Âfi· ¿flı ±ı ω’flÌ÷ ⁄Ï©. ¤˙Ï÷¿‹Î_ Á¬ ÿı¬ÎÕı ±ı ω’flÌ÷ ⁄Ï©.
                                     Œ˘flıfifiÎ ·˘¿˘ ωʛ˘‹Î_ ’ÕuÎ »ı fiı ¤Îfl÷fiÎ ·˘¿˘ ¿ÊΛ˘‹Î_
    ‰Ì÷flÎ√ ⁄˘‘fiı xÿ›√÷ ¿fl‰Î‹Î_, ÁQ›¿ ⁄Ï© ωfiÎ ¿˘¥ ÁÎ◊     ’ÕuÎ »ı. I›Î_fiÎ ·˘¿˘ ÁÎËÏ…¿ ˢ›. √Λ˘-¤ıÓÁ˘› ÁÎËÏ…¿ … ˢ›
fi ÿı.                               »ı fiı ! ±ËŸfiÎ ·˘¿˘ ω¿S’Ì ! “ÁÎ’fiı CÎıfl ÁÎ’ Ω›, ∞¤ «ÎÀÌfiı
    ⁄Ï© ‹÷ÎϤ√˛Ë‰Î‚Ì ◊Λ, ÷ı ¿›ı √΋ ’ˢӫÎÕÂı, ÷ıfi_ Ãı¿ÎHÎ_  ’λ˘ ±Î‰ı”, ±ıfiÎ …ı‰_.
fiËŸ.                                   √Λ˘-¤ıÓÁ˘fiı ‰Î»flÕÎ_ ≠I›ı » ‹ÏËfiÎfiÌ ‹‹÷Πˢ›, ωÿı¢‹Î_
    ÁQ›¿ ⁄Ï©‰Î‚˘ CÎflfiÎ_ …‹HÎ …‹ÎÕÌ ⁄ı {CÎÕ÷Ì T›„@÷±˘fiı     ‹Îfiı »˘¿flÎ_ ≠I›ı ±œÎfl ‰flÁ Á‘Ì fiı ±ËŸ ÁÎ÷ ’ıœÌfiÌ ‹‹÷Î.
Á‹Î‘Îfi ¿flÎ‰Ì ÿı. ±Î…¿Î· ÷˘, Á‹Î‘Îfi ¿flΉ‰ÎfiÌ ŒÌ ·ı »ı fiı ?        ⁄Ï© fi◊Ì ±Î’HÎÌ ÁkÎ΋Î_, ±ı ÷˘ »ı ¿‹Î˝fiÁÎÏflHÎÌ.
ÿı‰Î‚_ e_¿Î›_ »ı ÁQ›¿ ⁄Ï©fi_ ! lıWÃÌ ⁄L›Î Âı|Ì, ÂıÃ, fiı fi˘¿fl˘ ÷˘     F›Î_ Á‘Ì ⁄Ï© ˢ›, I›Î_ Á‘Ì flÎ√-¶ıÊ Ë˘› … fiı I›Î_ Á‘Ì
‹Î÷fl ¿ÎœÌfiı … Á‹…ı, Âà !                      Á_ÁÎfl‹Î_ ¤À¿‰Îfi_. ‰Ì÷flÎ√ ◊‰Î› I›Îflı ‹„@÷ ‹‚ı. ‰Ì÷flÎ√ ⁄Ì…
    ±’‹Îfi ◊Λ fiı ±Áfl ◊¥ Ω›, I›Î_ fi◊Ì ÁQ›¿ ⁄Ï©.         @›Î_◊Ì ‹‚ı ? ‰Ì÷flÎ√ ¤Î‰ ±ıÀ·ı V‰≠¿Î¤Ή fiı ⁄Ï©fi˘ Á_’ÒHν
                                  ±¤Î‰.
   ÁQ›¿ ⁄Ï© @›Îflı ≠√Àı ? ’Ïfl√˛Ë Á_’ÒHν ¬·ÎÁ ◊Λ, ÂÎVh΢fi˘
fiı Á_÷˘fi˘ Á_√ ◊Λ I›Îflı ±fiı iÎÎfiÌ ’ÎÁı ⁄ıÁ‰Î◊Ì … ⁄Ï© ÁQ›¿        ⁄Ï© @›Îflı √·Î_À ¬‰ÕΉı, ÷ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ⁄Ï©fiÌ ¤Ò¬ @›Îflı›
◊¥ Ω›.                               ‹Àı fiËŸ. iÎÎfi ±Î√‚ … ⁄Ï© ÀÎœÌ.
   ±iÎÎfiı› ±ı¿ ≠¿Îflfi_ iÎÎfi … »ı, ±…‰Î‚_ »ı. ω’flÌ÷ iÎÎfifiı       Ïfifl_÷fl Á_ÁÎflfiÌ fl‹HÎ÷Î ¿flΉı ⁄Ï©. ±ÎI‹ÎfiÌ fl‹HÎ÷Î ±ı¿‰Îfl
±iÎÎfi ¿èÎ_.                            ◊Λ ¿ı ◊¥ √›_ ¿Î‹.
    …ı‹ ⁄Ï© ‰‘ı, ÷ı‹ ⁄‚Î’˘ ‰‘ı. fiÎfiÎ ⁄΂¿˘fiı ⁄‚÷flΠˢ› ?       ‹˘ZÎ ‹ÎÀı …’-›iÎfiÌ …wfl fi◊Ì, …wfl »ı ±ÎI‹iÎÎfifiÌ. iÎÎfifi_
fiÎ. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄Ï© fiËŸ fiı ±ı‹fiı. …ı‹ ⁄‚Î’˘ ‰‘ı, ±ıÀ·ı Á¬fiÌ Â˘‘    µI’Îÿfi ⁄Ï© ’HΠωfiÎÂÌ iÎÎfi‹Î_◊Ì ⁄Ï© µI’Lfi ◊Λ.
¿flı. ÷ı ¢‘÷Î_ ¢‘÷Î_ ⁄‘_ ωfiÎÂÌ ¤ÎÁı ! ±_÷ı ±ÎI‹Î ¤HÎÌ Ω›,       ±ı¿‹Î_◊Ì ◊¥ √›_ ±fi_÷. ˉı ±fi_÷‹Î_◊Ì ±ı¿ ◊‰Îfi_ »ı. ⁄Ï©
ÁıŒÁÎ¥Õ ‹ÎÀı.                           ‰Î’fl‰Î◊Ì ±fi_÷ ŒÁ΋H΢ ◊¥.
                13                               14
   V‰E»_ÿ ¿flΉı ±ı ⁄Ï©. ⁄Ï© ¬ıÓ√Îfl ⁄fiÎ‰Ì fiάı.          ±fiı ±ÎI‹Îfiı ¿_¥ √˘‚Ì ‰Î√ı ? ±Î’HÎ_ ±Î’ı·_ F›Î_ ’λ_ ‰‚ı »ı I›Î_
   iÎÎfifiÌ ‹Î’HÎÌ ⁄Ï©◊Ì ◊Λ fiËŸ. ÁÒ›˝fi_ ‹Î’ ¿˘ÏÕ›_ ÷ı ¿ıÀ·_¿    ¿˘fiı Â_ ¿Ë̱ı ? ‹˘ZÎı …fiÎflα˘fi_ ÷˘ Á_ÁÎflfi_ ±ı¿-±ı¿ ¬Î÷_ Ï⁄ÕΛ
¿flÌ Â¿ı ? ±Î‹Î_ ÷˘ ‹Î’fiÎflfiÌ … ‹Ï÷ ‹’Î¥ Ω›.             …‰_ Ωı¥±ı. …ı ¿˘¥ ¿_¥ ’HÎ ±Î’ı, ÷ı …‹ı ¿›ı˝ … ¬Î÷Î_ Ï⁄ÕΛ fiı ?
                                  ±Î’HÎı ÷˘ …ı ¿˘¥ ’HÎ ⁄Ï©◊Ì √˘‚Ì⁄Îfl ¿flı, ÷ıfiı ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±ÎM›Î
   “Ë_ «_ÿ” ◊›_ ¿ı ω¬ÒÀÎ ’ÕuÎ ’fl‹ÎI‹Î◊Ì. ±ı ¤ıÿ ’ÕÎT›˘ Ë_    ¿fl‰ÎfiÎ. ÿÎÿÎ ¿Ëı, ±‹ı ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì‹Î_ Á‹◊˝ ˢ‰Î »÷Î_ ¿ÿÌ›
fiı ’fl‹ÎI‹Î◊Ì, ⁄Ï©±ı. ⁄Ï© F›Î_ fiı I›Î_ ¤ıÿ ’ÕΉı. ‘HÎÌ-⁄ˆflÌ ‰E«ı,  ËÏ◊›Îfl µ√ÎQ›_ fi◊Ì.
’ÎÕ˘ÂÌ ‰E«ı, ’˘÷ÎfiÌ Ω÷ ‰E«ı ’HÎ ¤ıÿ ’ÕΉı.
                                     ⁄Ï© Õ¬˘ ¿›Î˝ ωfiÎ fi flËı, “ËΛ, Â_ ◊¥ …Âı ?!” √Ò‹ÕÎfiı    _
   ‹Ò‚ ¥·ı„@Àˇ¿ ÁM·Î› ±Î‰ı »ı ±ı¿ … …fiflıÀfl‹Î_◊Ì, ’HÎ ±ıfi˘     ¿ıLÁflfiÌ √Î_à ⁄fiÎ‰Ì ÿı. ‘_‘΋Î_ …flο ‹_ÿÌ ±Î‰ı, ÷˘ ÿı‰Î‚_ e_@›_fi_ «Ì÷flÌ
µ’›˘√ ’_¬˘, ±ı.ÁÌ., ·Î¥À, √Ì{fl ±ı‹ …\ÿı …\ÿı Ãı¿ÎHÎı ◊Λ »ı !    ‹Îflı. ±Î‰Ì ⁄Ï©fiı ∂ÕÎÕ̱ı fiËŸ ÷˘ ±ıfiÌ ΩıÕı Â_ ÂÎÿÌ ¿flΛ ?
‹Ò‚ ‰Ì…‚Ì ÷˘ ±ı¿ … »ı fiı ! ±Î …\ÿ_ …\ÿ_ ¿flΉı »ı, ÷ı »ı ⁄Ï© fiı
‹Ò‚ ≠¿Î ÷˘ »ı ±ı¿ ±ÎI‹Îfi˘.                       ⁄Ï© Â_¿Î ¿flΉı. ¡ı¿«fl ◊›_ ˢ› ÷˘, M·ÎVÀfl ’»Ì ¿_¥ fl˘…-
                                  fl˘… ±ı@Áflı ·ı‰ÎfiΠˢ÷Î ËÂı, Á_‘Λ_ ¿ı fiËŸ Á_‘Λ_ ¿flÌfiı ?
   iÎÎfiÌ‹Î_ ¤ıÿ⁄Ï© fiΠˢ›. ±Î¬Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ ΩıÕı …\ÿÎ¥ fiÎ
ˢ›. ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ fiÎ ÿı¬Î› iÎÎfiÌfiı. Áfl‚÷Î ⁄Ï©fiı ¿Î’ı. ‹ÎflÎ-÷ÎflÎfi˘      ⁄Ï© fiı√ıÏÀ‰, ±ÎI‹Î ’˘Ï{ÏÀ‰. fiı√ıÏÀ‰ ‹ÎhÎ ⁄Ï©. “ËΔ◊Ì
¤ıÿ ¿flΉı ¿˘HÎ ? ⁄Ï©.                        ‹˘ZÎ, “fiΔ◊Ì Á_ÁÎfl.
   ω’flÌ÷ ⁄Ï©±ı ÷˘, ⁄Ï©◊Ì Œ˘ÕuÎ ±Îfl.ÕÌ.±ı@Á. ⁄˘Q⁄. ‰‘          ÿflı¿fiı ’˘÷ÎfiÎ ¿‹Î˝fiÁÎfl ‹‚ı ⁄Ï©. ⁄Ï©fiı ±Î‰¿Îfl ±Î’̱ı
⁄Ï©‰Î‚αı ÀˇÌ¿˘ ¿flÌ, »ı÷›Î˝ ±˘»Ì ⁄Ï©‰Î‚α˘fiı. ±gËÁÎ ’Î‚Ì ÷ıfiı    ÷˘ CÎfl CÎÎ·Ì Ω› fiı ±’‹Îfi ¿flÌfiı ¿ÎœÌ±ı ÷˘ «Î·Ì Ω›.
‰‘Ì ΩB≤Ï÷, fiı ÷ı ΩB≤Ï÷fi˘ ÿfl’›˘√ ¿›˘˝ »ı÷fl‰Î‹Î_.             “«Î”fi_ Ãı¿ÎHÎ_ fiÎ ’Õ÷_ ˢ› fiı ±Õ‘˘ ¿’ “«Î” ‹‚ı, I›Îflı ⁄Ï©
   ’Ëı·ÎfiÎ ‰¬÷‹Î_ ⁄Ï©ÂÎ‚Ì lıWÃ̱˘, ’˘÷ÎfiÌ ⁄Ï© ⁄ÌΩfiı        ¿«¿« ¿flı, ±Õ‘Î ¿’ ‹ÎÀı Â_ ’̉Îfi_ ? ±S›Î, “T›‰„V◊÷” ¿flÌfiı ’Ì ·ı fiı !
‹ÿÿ ¿fl‰Î‹Î_ ‰Î’fl÷Î ±fiı ±Î…ı.... ?                     ÿflı¿ ¿Î›˝ ±ıfiÎ ÀÎ¥‹ı ◊›Î ‰√fl flËı … fiËŸ. ’HÎ ⁄Ï©, ◊Âı
   ÷·‰Îfl◊Ì ‹Îflı ÷ıfi˘ Ïfi¿Î· @›Îflı¿ ◊Λ ’HÎ ⁄Ï©◊Ì ‹Îflı, ÷ıfi˘    ¿ı fiËŸ, ¿flÌfiı ¿flı Õ¬˘.
Ïfi¿Î· @›Îflı ◊Λ ?                             ¿˘¥ ’HÎ ¿Î›˝ ¿fl‰Î‹Î_ ⁄Ï© ±Ë_¿ÎflfiÌ ÁËÌ ·ı. ±Ë_¿Îfl ⁄Ï©◊Ì
    ⁄Ï©‰Î‚αı Âı‹Î_ Âı‹Î_ ¤ı‚Áı‚ fi◊Ì ¿flÌ ? Á˘fiÎ◊Ì ‹Î_ÕÌfiı    …\ÿ˘ ’Õı fiı ÁËÌ fiÎ ¿flı, ÷˘ ÷ı ¿Î›˝‹Î_ ŒÏ·÷ ◊Λ fiËŸ. ±Ë_¿Îfl fiı
±fiÎ…, ÷ı· fiı CÎÌ‹Î_. ËÎÕ˝ fl˙ƒK›Îfi ¿èÎ_ ±Îfiı. »÷Î_› ‹˘ZÎfiÌ ±Ï‘¿ÎflÌ  ⁄Ï©fiı …\ÿÎ ’ÎÕ‰Î, ±ı ◊›˘ T›‰ËÎfl ’vÊÎ◊˝.
±Î … ≠Ω. ‰Î‚fiÎfl iÎÎfiÌ Ë˘› ÷˘ Â_ fiÎ ⁄fiı ? ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎḻı          ±Î‹ Ï⁄˛Ï·›LÀ (⁄Ï©Â΂Ì) ¿Ëı‰Î›, ’HÎ Âο ·Î‰÷Î_ fiÎ
¿èÎ_ »ı ¿ı, “‹Îfi‰ ΩÏ÷fiÌ ¬Î‰ÎfiÌ ‰V÷±˘‹Î_ ¤ı‚Áı‚ ¿flı ÷˘ Ωfi‰fl‹Î_    ±Î‰Õı.
…¥Â !”                                   ¬fl˘ ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ⁄Ï©◊Ì ÷‹Î‹ @·ı¢ ¿ÎœÌ
      (3.4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ_ !            ¿ı CÎflfiÎ fiı ·˘¿˘fiÎ. ±ı¿ ‹÷¤ıÿ fiÎ ’ՉΠÿı ÷ı ÁÎ«Ì ⁄Ï©. ±ı@ÁıÁ
   Á_ÁÎfl ‰‘Îfl‰˘ ˢ› ÷ıHÎı ⁄Ï©◊Ì √˘‚Ì⁄Îfl ¿fl‰˘ fiı ‹˘ZÎı …‰_     (‰‘Îflı) ⁄Ï©‰Î‚˘, ‰‘Îflı ¿«¿Ï«›˘.
ˢ› ÷ıHÎı ÷˘ Â_ ⁄fiı »ı ÷ı “Ωı›Î” ¿fl‰_. Á΋˘ √˘‚Ì⁄Îfl ¿flı ÷˘ ?       ‹ı∞VÀˇıÀ √΋fiÎ ⁄‘Î ¿ıÁ˘fi˘ ŒıÓÁ·˘ ±Î’ı fiı CÎfl‹Î_ …\±˘ ÷˘,
⁄«‰ÎfiÎ ≠›Ifi˘ ◊Λ ±ıÀ·Î ¿fl‰Î ’HÎ ±ıfiÎ ‹ÎÀı ¤Î‰ ¿ı‹ ⁄√ÎÕΛ ?     ⁄ˆflÌ ±ı‹fi˘ ŒıÓÁ·˘ ¿flÌ fiά÷Ì Ë˘›.
                15                                   16
   √Λ˘-¤ıÓÁ˘fiı ⁄Ï© fiËŸ fiı ? ÷ı◊Ì ⁄Î’Õ̱˘fiı Õ¬˘ … fiΠˢ›       L›Î› ¿˘HÎ ¬˘‚ı ? ⁄Ï©. iÎÎfi Â_ ¿Ëı ? ⁄L›_ ±ı … L›Î›. ø‹‹Î_
fiı ? ¿’ÕÎ_ fi◊Ì ÷˘› ¿˘¥◊Ì Âfl‹Î› ±ı ? ±fiı ±Î’HÎı ¿ÎHÎ_ ÿıA›_     L›Î› ¬˘‚ ¬˘‚ ¿flı, ±ø‹‹Î_ “⁄L›_ ÷ı L›Î›”, “T›‰„V◊÷.”
¿’ÕÎ_‹Î_, ÷˘› ’ÎÀa‹Î_ Ï«kÎ fiÎ flËı, Ï«kÎ flËı ’ı·Î ¿ÎHÎ΋Î_.        øÏ‹¿ ‹Î√˝, ¬Õ˘ »ı ⁄Ï©fiÎ ±Î‘Îfl ’fl. ±ø‹ ‹Î√˝, ¬Õ˘
   ¬flÌ ⁄Ï© ÷˘ ±ıfiı ¿Ëı‰Î›, ¿ı ⁄‘Ì flÌ÷ı ’˘÷ÎfiÌ “ÁıŒÁÎ¥Õ” ¿flı.   iÎÎfifiÎ ±Î‘Îfl ’fl.
“±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl” ¿flÌ fiάı. ÷‹Î‹ ±◊Õ΋H΢ À΂ı. ⁄Ï© ÷˘ I›Î_       ±Î’HÎfiı ¿˘¥ ‰œı ÷ı‹Î_ ‰œ‰ÎfiÌ g¿‹÷ fi◊Ì, ±ıfiÎ ≠ı‹fiÌ
Á‘Ì ËıS’ ¿flı, ¿ı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤fi_ ±ıfiÎÏ·ÏÁÁ (M≤◊yflHÎ) ¿flÌ,    Ï¿_‹÷ »ı.
⁄‘Îfiı ¬ÁıÕı.
                                     © ≠ı‹ ±ı … ’fl‹ÎI‹ V‰w’ »ı.
  ±y· ±ı ¿<ÿfl÷Ì ⁄ÏZÎÁ »ı fiı ⁄Ï© ±ı ±Î…fiÌ ¿‹ÎHÎÌ »ı.
±y·‰Î‚Îfiı ÁÒ{ ¤Îflı ˢ›. ⁄Ï©ÂÎ‚Ì “Ë_ »\_, Ë_ »\_” ¿›Î˝ ¿flı.        …√÷ Ïfi›‹⁄© »ı ±ıÀ·ı Â_ ? ÿÎÿαı ±Î ⁄Ï©Â΂̱˘fiı
                                  Á‹Ω‰‰Î ±ı‹ ¿èÎ_. ¬flı¬fl ¿ı‰_ »ı ? ¿ıflÌ ·ÎT›Î ’»Ì ⁄√Õı »ı ¿ı ¿˘¥
   À˘’ ⁄Ï©Â΂̱˘fi˘ ‹˘ÏfiÀfl ¿˘HÎ ? ’ÿ˚‹ÎflÎHÎÌ (’IfiÌ) !       ⁄√ÎÕı »ı ? ±ı‹ ±Î …√÷ V‰›_ ⁄√ÕÌ flèÎ_ »ı, ±ı Ïfi›‹◊Ì … ⁄√Õı.
    ¿˘‹fiÁıLÁ ±ıÀ·ı Â_ ? “±ı‰fl̉ı±fl ±ı„M·¿ı⁄·” ! ÿÏfi›Îfi_ √‹ı   Á_›˘√˘ … ¿ıflÌfiı ⁄√ÎÕı »ı fiı Á_›˘√˘ … ¿ıflÌfiı ÁΫ‰ı »ı, ’_ÿfl ÿËÎÕÎ.
÷ı‰_ ‰ÁÎ¥ √›ı·_ ÷΂_, ¬˘·Ì ±Î’ı ÷ı ¿˘‹fiÁıLÁ. Á_’ÒHν ¿˘‹fiÁıLÁ‰Î‚˘    ⁄Ï©fi_ «·HΠˢ›, I›Î_ ⁄Ï© »ı÷flı. ΩHÎÌ Ωı¥fiı »ı÷flΛ, ÷˘
‹ÎHÎÁ ‰SÕ˝ ‹ Î_ ‹‚‰˘ ‹U¿ı · . ±Î ¿Î‚‹Î_ ‰SÕ˝ fi Î À˘’ À˘’      ⁄Ï© ÀÎœÌ À’. ±ı¿ ‹ÏËfiÎ Á‘Ì »ı÷flΛΠ¿flı, ÷˘ ⁄˘Á‹Î_◊Ì ⁄Ï©
⁄Ï©Â΂̱˘‹Î_›, ¿˘‹fiÁıLÁ ‹Î_Õ À¿˘-⁄ı À¿Î … ˢ›. ¿˘‹fiÁıLÁ‰Î‚˘     ◊¥ Ω› fi˘¿fl.
‹˘ZÎı Ω›. Á‹… ‹÷¤ıÿ CÎÀÎÕı fiı ⁄Ï© ‹÷¤ıÿ ‰‘Îflı.
                                    ±ı@ÁıÁ ⁄Ï© ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ ’¿Õ‰Î ±Î‰ı I›Îflı,
   ω’flÌ÷ ⁄Ï© ’{· ‰‘Îflı, Á‰‚Ì ⁄Ï© ÁΘS‰ ¿flı. ≠¬fl ⁄Ï©ÂÎ‚Ì     »À¿⁄ÎflÌ ÿı¬ÎÕı ÷ı.
÷˘, ¬flÎ⁄‹Î_ ¬flÎ⁄ …B›Îfiı T›‰„V◊÷ ¿flÌ fiάı.
                                     ⁄Ï© ⁄‚÷flÎ fiÎ ¿flΉı, ±Ë_¿Îfl ¤‚ı ÷˘ … ⁄‚÷flÎ ◊Λ.
   ¬fl˘ ⁄Ï©ÂÎ‚Ì flÎ…¿ÎflHÎÌ fiÎ ◊Λ, ±ı‹Î_ Â_ ‹‚‰Îfi_ ¿flÌfiı !     ±ø‹fiÎ ‹ËÎI‹Î±˘fiı ⁄Ï© »ı, ‰’flΛ ’HÎ »ı, »÷Î_ ⁄‚÷flÎ ¿ı‹ fi◊Ì
±ı ËÁı fiËŸ, ‹ÎhÎ ‹·¿Î›.                       ◊÷Ì ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±Ë_¿Îfl ¬·ÎÁ ◊›˘ »ı ÷ı◊Ì.
   ≠‹ÎÏHο÷Î, ÏfiWÃÎ, fiÌÏ÷-Ïfi›‹, ±ıfiÎ◊Ì ⁄Ï© À˘’ ’fl Ω›.          iÎÎfi ’»Ì ±Ë_¿Îfl ∂¤˘ ◊Λ ÷˘ iÎÎfi …÷_ flËı ±fiı ⁄Ï© ‰‘-
±fiı «˘flÌ, …^Ã, ·⁄ÎÕÌ◊Ì ⁄Ï© ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›.               CÎÀ ◊Λ ÷˘ iÎÎfi …÷_ flËı÷_ fi◊Ì. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î◊Ì ’λ_ flÎ√ı ’ÕÌ Ω›.
   ±_÷flΛı·Ì ⁄Ï© ÷˘ŒÎfi ‹Î_Õı. ÿÎÿÎfiı iÎÎfi ◊÷Î_ ’Ëı·Î_ ¤Îflı       Â_ T›‰ËÎflfiÎ µ¿ı·˘ T›‰ËÎÏfl¿÷Î◊Ì … ±Î‰ı ? T›‰ËÎfl ÿflı¿fiÌ
÷˘ŒÎfi ¿fl÷Ì ⁄Ï© ω’flÌ÷ fi Ë÷Ì ’HÎ ÁÏ‚›Î¬˘fl Ë÷Ì.            Á‹…HÎ ‹…⁄ …\ÿÎ …\ÿÎ … ˢ› ! ËÎ, ωfi› ΩıÕı flάı ±ıÀ·ı ⁄‘˘
   ±Î’HÎÎ ’ÎÕı·Î ±Î_÷flÎ, ±Î’HÎfiı ÏflÀfi˝ ‰Ì◊ ◊ıL¿Á ‹‚ı. ¿˘¥    T›‰ËÎfl … √HÎΛ.
ÿÎfi ±Î’÷_ ˢ›, ÷ıfiı ⁄Ï©◊Ì fiÎ ±Î’‰Î ÿı, ÷˘ ’˘÷ı … fiÎ ±Î’Ì         ‹Îflı ±ıÕ…VÀ ◊‰_ »ı ωfl˘‘Ìfiı, ±ı iÎÎfi ΩHÎÌ flά‰Îfi_ »ı, ±ı‰_
¿ı ÿÎfi.                              T›‰ËÎfl‹Î_ ·Î‰‰Î …‰Îfi_ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ¿‹˝fi˘ ’Ïfl’ο ◊Âı, I›Îflı
   Á_›˘√˘fiÎ ÿ⁄ÎHÎ◊Ì ◊›˘ ω¤Î‰. ω¤Î‰◊Ì ‹@÷ ◊›˘ ±ıÀ·ı       ‹˘œÎ‹Î_◊Ì ±ı‰_ ‰Î@› fiÌ¿‚Âı, ¿ı Á΋Îfiı Á‹Î‘Îfi ◊¥ … Ω›. I›Î_
◊›˘ ‹@÷, Á_›˘√˘◊Ì.                         Á‘Ì flÎË Ωı‰ÎfiÌ. iÎÎfi◊Ì √Ò_«˘ µ¿·ı, ⁄Ï© √Ò_«˘ ’ÎÕı.
   Á_›˘√˘ ‹ÎhΠω›˘√Ì V‰¤Î‰fiÎ »ı.                   ⁄Ï© ŒflÌ ‰‚ı I›Î_ Ïÿ‰ı· ŒflÌ ‰‚ı ‹˘œÎ ’fl, iÎÎfi ŒflÌ ‰‚ı I›Î_
                17                                 18
Á‹ÎÏ‘ ŒflÌ ‰‚ı ‹˘œÎ ’fl. Ï«kÎ ≠ÁLfi÷Î flËı.             …ı‹ ⁄Ï© ±˘»Ì ‰’flΛ ÷ı‹ iÎÎfi ‰‘÷_ Ω›. ⁄Ï© Ω› ÷ı‹ ÷ı‹ iÎÎfi
   iÎÎfiÌfiÌ ±ÎiÎÎ ’΂ı, I›Î_ ⁄Ï© ⁄_‘ ◊¥ Ω›.          ‰‘÷_ Ω›.
   ÿ½fi‹˘Ë ˢ› I›Î_ ⁄Ï© ‰K›Î … ¿flı ±fiı «ÎÏflh΋˘Ë ‹_ÿ⁄Ï©fi˘      iÎÎfiÌ, ¤ıÿ ωiÎÎfiÌfiÎ_ ⁄‘Î_ ¿‹˘˝ ÏÿT›¿‹˘˝ ˢ›. ‹ÎÀı I›Î_ ⁄Ï©
≠÷Î’ »ı, ⁄Ï©fi˘ ±Îfl˘ ±Î‰‰Î ‹Î_Õu˘ »ı. ÿ½fi‹˘Ë ±ıÀ·ı «Î…˝ ‹˘Ë   ‰’flΛ fiËŸ, ¨‘_ Ωı‰Î› fiËŸ. fiËŸ ÷˘ iÎÎfi ±Î¬_› ∂ÕÌ Ω›.
fiı «ÎÏflh΋˘Ë ±ıÀ·ı ÏÕV«Î…˝ ‹˘Ë.                 iÎÎfiÌfiÌ ÿÁ‹Î_◊Ì fi‰ ‰Î÷˘ Á‹Ω¥ ˢ› fiı ±ı¿ fiÎ Á‹Ω¥ ˢ› ÷˘
                                 ‹ÎflÌ Á‹…HÎfiÌ ¿«Î »ı, ‰¬÷ ±ÎT›ı Á‹ΩÂı, ¿flÌfiı ⁄Ï©fiÎ ⁄ÎflHÎÎ_
   ÁË… ±‰V◊Î ÏÁ‰Î›fi˘ ⁄‘˘ … Õ¬˘. ÿËŸ flÎhÎı ‹ı‚T›_ ˢ› fiı    ⁄_‘ flά‰Î_. iÎÎfiÌ ’ÎÁı …¥±ı ÷˘ ⁄Ï©fiı «_’· ±Î√‚ ⁄ıÁÎÕ‰Ì.
±Õ‘Ì flÎhÎıı ∂Ãı fiı “ΩQ›_ ¿ı fiËŸ”, ±ı‹ ¿flÌfiı ±Î_√‚Ì Œıfl‰Ì ‰Î‚ı,
’»Ì Â_ ◊Λ ? ÿËŸfi˘ ◊¥ Ω› Õ¬˘. ±ı‰_ ⁄Ï© ¿flı Õ¬˘.            ⁄Ï© ÿıˤΉ‹Î_ ˢ› ÷ı ÿıËÎI‹⁄Ï©, ÷ı ’flfl‹HÎ÷Î ¿flΉı fiı
                                 ±ÎI‹Î ÷flŒ ˢ› ÷ı ±ÎI‹⁄Ï© - V‰fl‹HÎ÷Î ¿flΉı.
   ⁄Ï© ÷˘ ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfiÌ Á΋ı› V‰E»_ÿ ¿flΉı. I›Î_ ±ı
                                    iÎÎfi ≠√À ◊›_ ÷˘ ÷ıfiı ¿Ëı‰Î› ¿ı ‰Ì÷flÎ√÷Î µI’Lfi ◊Λ,
⁄Ï©fiı Ë_Àfl◊Ì ŒÀ¿Îfl‰Ì fiı ·Î¬-·Î¬ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÎ_.
                                 ‰Ì÷flÎ√÷Î @›Îflı µI’Lfi ◊Λ ? ⁄Ï©fi˘ ±¤Î‰ ◊Λ I›Îflı.
   ÁËΩI‹V‰w’ ’fl‹ √v. ÿıË Á_’ÒHν ÁË… ±‰V◊΋Î_ ±Î‰Ì
                                      (3.5) ¬’ı xÿ›‹Î√˝, fiËŸ ¿ı ⁄Ï©‹Î√˝ !
√›˘ ˢ›, ±ÎI‹Î ÷˘ ÁË… … »ı. ‹˘Z΋Î√˝ ÁË…fi˘ »ı. iÎÎfiÌfiÌ ÁË…
ÿÂÎ Ωı¥fiı … ÁË… ◊‰Î›. Ωfi‰fl˘, ⁄΂¿˘ ’HÎ ÁË… ˢ›, ’HÎ ÷ı         Ïfl›· iÎÎfiÌ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? …ıfi΋Î_ »Î_À˘› ⁄Ï©fi˘ fiΠˢ›. F›Î_
±iÎ ÁË… fiı iÎÎfiÌ Ë˘› ≠iÎ ÁË….                  ⁄Ï© Á_’ÒHν ¬·ÎÁ ◊¥ ˢ› I›Î_ ‹Ò‚ V‰w’ ≠√À ◊Λ.
   ⁄Ï©±ı CÎÎS›Î_ ±ıÀÌ¿ıÀfiÎ_ ¤Ò÷Î_.                 ÁΫΠiÎÎfiÌ @›Îflı› flıÁ¿˘Á˝‹Î_ fiÎ µ÷flı ±fiı T›‰ËÎfl‹Î_ iÎÎfiÌ
                                 ˢ› ±ı flıÁ¿˘Á˝‹Î_ ’ÕuΠˢ›. ’Ëı·˘ fi_⁄fl ±ı¿fiı ·Î√ı fiı ⁄Î¿Ì ⁄ÌΩ
   ⁄Ï©fiı ŒÎ¥· fi ¿Ëı‰Î›, ⁄Ï©fi_ ÁÎ_¤‚‰_ fiËŸ. ⁄Ï© ¤‹Î‰ı ÷ı◊Ì   ‹Œ÷‹Î_ ËÎ_ŒÌ ‹flı.
÷ıfiÌ Á·ÎË ≠‹ÎHÎı fiÎ «·Î›.
                                    ÏÁ©Î_÷ ±Ï‰fl˘‘ΤÎÁ ˢ›. ÂÎVh΋Î_ ÏÁ©Î_÷ fiΠˢ›, ωfl˘‘ΤÎÁ
   ±Î ÏfiÏÿK›ÎÁfi fi◊Ì ◊÷_ ÷ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ⁄Ï©. ÏfiÏÿK›ÎÁfi     ‹‚ı ±ı ÷˘ ⁄Ï©fiÎ_ flıVÀËεÁ ¿Ëı‰Î›.
¿fl‰Î Ω› ÷˘ ⁄Ï© ⁄Ì…ı œÁıÕÌ Ω›. ÏfiÏÿK›ÎÁfi ±ıÀ·ı Ï⁄_⁄ ÿı¬Î‰_.
                                    ⁄Ï©‰Î‚Î iÎÎfi̱˘fiÌ Ãıfl Ãıfl ÿ¿Îfi˘. Ω÷Ω÷fiÎ «‹I¿Îfl˘ ÿı¬ÎÕı.
   iÎÎfi ·ı÷Ì ‰¬÷ı ⁄Ï©fiı ±ı¿ ÿËÎÕÎ ‹ÎÀı Ï’›fl ¿Îœ‰Ì.      øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ Ãıà Á‘Ì ⁄Ï©‰Îÿ ±fiı ±ø‹ ‹Î√˝ ÷˘ »ı ⁄Ï©◊Ì ’flfi˘.
   ⁄Ï© ±ıÀ·ı ±iÎÎ, ±_‘Îfl_. ≠iÎÎ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Îfi˘ ÏÕflı@À ≠¿Î       ±Î ¿fl‰÷̱˘ ‰Î_¿Ì ¿ı‹ fiÌ¿‚Ì ? ·Î¿ÕÎ_ ‰Î_¿Î ‹ÎÀı. F›Î_ Ω‰
±fiı ÿ½fi ±ıÀ·ı ≠iÎÎfiı ÿı¬ÎÕfiÎflÌ ‰V÷.               I›Î_ √v±˘ ⁄Ï©fiÌ ¿Áfl÷˘ ¿flΉı.
   ⁄‘ÎfiΠ©ÎI‹Î @›Îflı ÿı¬Î› ? ⁄Ï© ’HÎ ±ı V‰Ì¿Îflı I›Îfl ’»Ì.     ±ı¿ ÷˘ ±Î ¿Î‚‹Î_ ·˘¿ Ë÷Î «yfl, ÷ı‹Î_› ±ı‰Ì ‘‹˝fiÌ ÿ¿Îfi˘
   iÎÎfiÌfiÌ ¿Ú’ΠωfiÎ ⁄Ï© ¿ı‹fiÌ Ω› ? ⁄Ï© @›Îflı ¬·ÎÁ ◊Λ ?   fiÌ¿‚Ì ¿ı ‹Y›Î CÎfi«yfl fiı ¤‹Î‰Ì ‹ÎflÌ ’„O·¿fiı. ‘‹˝fiÎ “·ı-¿«fl˘”
±ıfiı ’ÎHÎÌ fiÎ ’Î¥±ı, ±ıÀ·ı ±ı‹ fiı ±ı‹ ÁÒ¿Î¥ Ω›.         ÁÎ_¤‚‰Î ÏÀÏ¿À˘ ·ı‰Ì ’Õı.
   ⁄Ï©fiı …L‹ ±ÎM›˘ ±Î’HÎı, ±ıfiı ’΂Ì-’˘ÊÌ ±Î’HÎı. ˉı ±ıfiı     ÿÎÿÎ Á΋ÎfiÌ ⁄Ï©fiÎ fl˘√fiı ¿Îœ‰Î ¬‰ÕΉı …‹Î·√˘À˘,
¿ÎœÌ ‹Ò¿Ì±ı› ±Î’HÎı.                       Ïfiÿ˝›÷Î◊Ì, »÷Î_ ¿flHÎÎ◊Ì.
   ⁄Ï© ËÎ…fl ÷˘ iÎÎfi √ıflËÎ…fl, iÎÎfi ËÎ…fl ÷˘ ⁄Ï© √ıflËÎ…fl.       ±˘’fi ‹Î¥LՉ΂˘ @›Î_◊Ì …Õı ? ±˘’fi ‹Î¥LՉ΂˘ fi‹V¿Îfl
                19                               20
¿fl‰Î ›˘B›.                               I›Îflı …flο ±ı¿Î√˛÷Î ¿fl˘ ¿ı ÷fl÷ … ‹ËŸ ÁÒ{ ’Õı. ÷ı◊Ì ÷˘ ‹U¿ı·Ì‹Î_
   xÿ›‹Î√˝ »ı ‹˘ZÎfi˘, ⁄Ï©‹Î√˝ »ı Á_ÁÎflfi˘. ËÎÏÀ˝·Ì ˢ› ÷ı ‰flı     ‹Î◊_ ¬_…‰Î‚ı »ı.
Á‹Ï¿÷fiı.                                   B≤ÏË÷ Ï‹J›ÎI‰ fiÎ ’ıÁı ÷˘ ÁÒ{ ÁÕÁÕÎÀ ‹˘ZÎı ·¥ Ω›.
   ±fi¿flHÎ ¿fl‰Î◊Ì ⁄Ï© ⁄ËıflÌ ◊÷Ì Ω› fiı ËÎÀ˝ M›Î˜fl ◊÷_ Ω›.          ÁÒ{ ‰‘Îfl‰Îfi˘ ±ı¿ … µ’Λ, ‰‘Îflı ÁÒ{‰Î‚ÎfiÎ Á_√‹Î_ flËı‰_.
ω¿S’̱ı Ïfiω˝¿S’Ìfi_ ±fi¿flHÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. xÿ›‰Î‚αı ⁄Ï©‰Î‚Îfi˘      iÎÎfiÌfiÎ Á_√◊Ì ÷˘ ÿ½fi Á_’ÒHν ¬S·_ ◊Λ. Ë·¿Î ·˘¿˘fiÎ ’Ïfl«›◊Ì
µ’ÿı ÁÎ_¤‚‰˘ fiËŸ. ±K›ÎI‹ ‹Î√˝ ±ı ¢‘¬˘‚ »ı xÿ›‰Î‚ÎfiÌ.         ÁÒ{ …÷Ì fiÎ flËı ’HÎ ÁÒ{ Ë·¿Î ≠¿ÎflfiÌ ◊Λ.
   iÎÎfiÌfiÎ ÂOÿ˘ …ıÀ·Î xÿ›‹Î_ ’ıÃÎ, ±ıÀ·Ì ⁄Ï© ÁQ›¿ ◊÷Ì Ω›.         «˘flfiı «˘flÌfiÌ ÁÒ{ ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì Ë˘› ? ⁄Ï© ¿fl÷Î_ ≠ıÏÁ›Á
   iÎÎfiÌ‹Î_ ⁄Ï© fi΋ı› fiËŸ, ÷ı◊Ì ‰ÎHÎÌ› Àı’flı¿Õ˝fiÌ ’ıÃı fiÌ¿‚ı.    (¿Ÿ‹÷Ì) ÁÒ{ ! ÿÎÿÎlÌfiı ÷˘ ÁÒ{fi˘ ÁÒ›˝ … ≠¿ÎÂı. ‰SÕ˝fiÌ À˘’‹˘VÀ
                                    ÁÒ{ iÎÎfiÌ‹Î_ ˢ›. ÷ı◊Ì F›Î_ I›Î_ Œ˘Õ ’ÎÕÌ Ω›. ⁄Ï© ÷ÎÏ¿˝¿ ˢ› fiı
   ‰Ì÷flÎ√ ¤√‰Îfi‹Î_ ±fiı ⁄© ¤√‰Îfi‹Î_ Â_ Œıfl ? ‰Ì÷flÎ√         ÁÒ{ M›Î˜fl ˢ›.
¤√‰Îfiı ±ÎI‹Îfiı ÂÎr÷ ‹ÎL›˘. ⁄© ¤√‰Îfiı ±ÎI‹Îfiı ±ÂÎr÷
‹ÎL›˘, ±ÎI‹ÎfiÎ ’›Î˝›˘fiı … ±ÎI‹Î ‹ÎL›˘. ⁄© ⁄Ï©fiÎ ±_Ï÷‹            ÁÒ{ ±ı ÷˘ »ı, ±fi_÷ ±‰÷ÎflfiÌ ¤ı‚Ì ¿flı·Ì µ’ÎÿÎfi
·ı›fl‹Î_ ±À@›Î. ‹ËΉÌfl ⁄Ï©fiı Á_’ÒHν ±˘‚_√Ì ¿ı‰‚iÎÎfiÌ ⁄L›Î.       „@÷. ±fi_÷ ±‰÷ÎflfiÎ ±fi¤‰˘fiÎ ÷ÎflH΋Î_, µ’ÎÿÎfi V‰w’ı ≠√Àı
                                    »ı ±ı ÁÒ{. …ı ‹˘Z΋Î√˝‹Î_ …⁄fl…V÷ ‹ÿÿw’ ⁄fiı »ı.
   ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı› √Ì÷΋Î_ “‰ıÿ˘ ÏhÎ√HÎÎI‹¿ »ı” ¿ËÌ ÿÌ‘_. ±ı ⁄Ï©fiı
‰‘ÎflfiÎflÎ »ı. iÎÎfi ‹ÎÀı ÷˘ “≠I›ZÎ iÎÎfiÌ ’ÎÁı Ω” ±ı‹ ÷‹Î‹ ‘‹˘˝±ı ¿èÎ_.     ÁÒ{‹Î_ ±Ë_¿Îfl ˢ› fiËŸ.
   ¤√÷˘ CÎı·Î ¿Ëı‰Î› »÷Î_ xÿ›‰Î‚Î Ë÷Î. ÷ı◊Ì ÷ı ‹˘ZÎ ±‰U›          ≠iÎÎ ±fiı „V◊÷≠i΋Î_, „V◊÷≠iÎ ±ıÀ·ı ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ ⁄Ï©◊Ì
’΋‰ÎfiÎ.                                ω«ÎflÌ Ï‰«ÎflÌfiı ≠ffi˘fi˘ µ¿ı· ·Î‰ı ±fiı „V◊fl ◊Λ ÷ı. ⁄Ï© „V◊fl
                                    ◊Λ ÷ı „V◊÷≠iÎ fiı ≠iÎÎ ÷˘ ¨«Î‹Î_ ¨«Ì ‰V÷, ±ÎI‹Îfi_ ±_√ »ı
   iÎÎfifiÌ ¿ıÕÌ ±ı¿ fiı ⁄Ï©fiÎ ‹Î√˘˝ ±fiı¿. F›Î_ ⁄Ï© fi◊Ì I›Î_      ±ı. ±ÎI‹Îfi˘ ÏÕflı@À ≠¿Î »ı. „V◊÷≠iÎ ÿÂ΋Î_ ±ÎI‹Îfi¤‰ fi◊Ì,
»ı ±ÎI‹Îfi¤‰.                              F›Îflı ≠iÎÎ ’ÒHν ÿÂαıı ≠√Àı I›Îflı ’ÿ ≠ÎM÷ ◊Λ »ı, ±fi¤‰ ÿÂÎfi_.
      (3.6) ÁÒ{, ¿<ÿfl÷fiÌ ±ı¿ ±fi˘¬Ì ÿıHÎ !             ÿÎÿÎ ’ÎÁı iÎÎfi ‹‚ı, ’»Ì ≠√Àı »ı ≠iÎÎ.
   ‹fiW› ‹Îh΋Î_ ±_÷flÁÒ{ ˢ›, ±ı ωfiÎ ÷˘ «Î·ı … fiËŸ fiı !          ‹ËŸ Ïfl›·-Ïfl·ıÏÀ‰fi_ ÏՋοı˝Âfi ÿı¬ÎÕı, Ïfi…ÿ˘Ê ÿı¬ÎÕı, ≠Ï÷ø‹HÎ
±_÷flÁÒ{ ÁΫ˘ flV÷˘ ÿı¬ÎÕı, ’HÎ ±Ë_¿Îfl ±ıfiı ÿÎ⁄Ì ÿı. ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ      ¿flΉÕΉı ±ı »ı ≠iÎÎ.
ÁΛ„LÀVÀ˘fiı À˘’fiÌ ÁÒ{ Ë÷Ì. ÁÒ{ ±ı ¿<ÿfl÷Ì ⁄ÏZÎÁ »ı. ¿ıÀ·Î›           ⁄Ï© ±ıÀ·ı ±iÎÎfi. iÎÎfi ±ıfi_ fi΋ ¿ı ŒflÌ ›Îÿ fiÎ ¿fl‰_ ’Õı,
±‰÷Îfl˘fiÎ ±fi¤‰fi_ ÷ÎflHÎ ±ıÀ·ı ÁÒ{.                    ¿ÿÌ ‰Î_«‰_ fiÎ ’Õı. iÎÎfi ±ı «ı÷fi »ı ±fiı ωiÎÎfi ±ıÀ·ı V‰›_ Ïø›Î
   ÁÒ{ ±ı ÿ½fi »ı, ⁄Ï© fi◊Ì. Ï«kÎÂÏ©fiÎ ’ÏflHÎ΋ı ¨«Ì ÁÒ{       ¿flı. ⁄Ï©…L› iÎÎfi ±ı ±iÎÎfi ±fiı ±ÎI‹iÎÎfi ±ı ÁΫ_ iÎÎfi, ωiÎÎfi.
‹‚ı. ÁÒ{ ±_÷ı ’ÏflH΋ı »ı © ÿ½fi‹Î_. Á_’ÒHν ÁÒ{ Á‰˝ÿÂa ⁄fiΉı.     ωiÎÎfi ±ıÀ·ı ÏÁ©Î_÷. ±ı‹Î_ ±ı¿ ’HΠωfl˘‘ΤÎÁ fi ˢ›. ωiÎÎfifi_
   ÁÒ{‰Î‚Ì VhÎÌ ±Õ‘Î ¿·Î¿‹Î_ flÁ˘¥ ⁄fiÎ‰Ì ¿Îœı fiı ±˘»Ì         Œ‚ iÎÎfi ΩB≤Ï÷, V‰-’fl ≠¿Î¿ iÎÎfi.
ÁÒ{‰Î‚Ì VhÎÌ hÎHÎ ¿·Î¿ı› √_Ò«Î÷Ì Ë˘›.                          (3.7) ⁄Ï©fiÎ ±Î›˘ !
   ÁÒ{ …L‹◊Ì … ˢ›. ÁÒ{ ŒÁ΋H΋Î_◊Ì ⁄ËÎfl ¿Îœı. ¿˘›Õ˘ ±Î‰ı         ±Î ¤‰‹Î_ ±Î’HÎfiı, …ı …ı ≠ÎM÷ ◊Λ »ı, ÷ı ’Ò‰˝¤‰fiÎ_ M·ÎfiŸ√
                 21                                  22
¿flı·Î_, fi¿ÂÎfi_ … w’¿ ±Î‰ı·_ »ı ±Î ¤‰‹Î_. ’˘÷ı … ’Á_ÿ ¿flÌfiı     ±ø‹ ωiÎÎfi, …ı ¿·Î¿‹Î_ … ‹@÷ ¿flı. ±ı¿-±ı¿ Œ˘Õ »ı Áˆ©Î_Ï÷¿.
«Ì÷flı »ı ÏÕ{Î¥fi. ±ı ÏÕ{Î¥fi ±ıÀ·ı ⁄Ï©fi˘ ±Î›. ⁄Ï©fiÎ ±Î›‹Î_     ±ı‹Î_ ±ı¿ ÁıLÀ ’HÎ fi ˢ› ⁄Ï©.
¤flÌ ·ÎT›Î ÷ı … ‹‚ı ? ËÎ, ’HÎ ΩıÕı ΩıÕı ’H› ÷ı‹Î_ ¬«Î˝› I›Îflı.      ÁıÓ¿Õ˘ ⁄Ï©fiÎ ¬ıfl¬Î_±˘ ±ÎT›Î, ⁄Ï©Â΂ÌfiÎ ¤ıΩ_ ÷˘ÕÌ fiάı
ÿflı¿ ’˘÷ÎfiÎ ⁄Ï©fiÎ ±Î› ‹…⁄, ’H› ¬«a ’΋ı »ı ‰V÷±˘. Ωı¥±ı      ÷ı‰Î ·Î¬˘ ≠ffi˘ ·ÎT›Î, ±ı¿-±ı¿fi_ Á‹Î‘Îfi ¿flÎT›_ ÿÎÿαı. ¿ı‰_
⁄_√·Î, √ÎÕÌ, ‰Î¥{ ‰Î¥Œ, V‹ÎÀ˝ ÁLÁ !                √…⁄fi_ »ı, ±Î ±ø‹ ωiÎÎfi ! ⁄Ï©fiı √Î_Ã÷_ … fi◊Ì ¿ÿÌ. ⁄Ï© ⁄ıÃÌ
    ⁄Ï©fiÎ ±Î›‹Î_ ‹Î_√Ì ±ı¿ ⁄ˆflÌ fiı ±ÎT›_ ·_√fl... ÁÎÁ, ÁÁflÎ,  ⁄ıÃÌ ’ÎHÎÌ ¤flı ±ıfiÌ ±Î√‚.
‹Î‹Î ÁÁflÎ, ¿Î¿Î ÁÁflÎ, »˘¿flÎ_, ‰Ë...                   ±Î ≠√Àu_ »ı ⁄À fiı«fl· ! ±ı‹Î_› fi◊Ì ¿÷ν’HÎ_ ‹Î◊ı ·ı‰Î›_.
    ±Î’HÎı …ı …ı ÀıLÕfl ¤›* √›Î ¤‰‹Î_, ÷ı Ω› »ı ›Ïfi‰Á˝·     Ïfifl_÷fl ¡Ì{fiÌ Ã_Õ¿ fiı ≠√Ï÷ ‹˘Z΋Î√˝ ¤HÎÌ.
¿˘QM›Àfl‹Î_. ÷ıfiÎ◊Ì ’H›-’Î’fiÎ ÏËÁÎ⁄ ≠‹ÎHÎı, Ïfl{SÀ ‹‚ı »ı ÏŒÕ       ¬ÿÎfiÌ √ŒÎ‹Î_ fi ’Ë˘Ó«Ì ⁄Ï© ¿ÿÌ, I›Î_ ±ø‹ ωiÎÎfi ’ıÁÌ √›_
¿flfiÎflfiı. ±fiı …ı Ïfl{SÀ ‹‚ı, ÷ı ÷ıfiı √˘Ãı-√‹ı. {Ò_’Õ̉΂Îfiı {Ò_’ÕÌ  ¿·Î¿‹Î_ ÁÕÁÕÎÀ ! ÿÎÿαı ÿÌ‘˘ …√÷fiı, ¬ÿÎfi˘ ’ˆ√΋, ’›√_⁄fl
… √˘Ãı, ‹Ëı· fiÎ √˘Ãı. ¿Î‚˘-¿>⁄Õ˘ »˘¿fl˘, ’HÎ ±ı … ±ıfiı √‹ı.     ⁄fiÌ ! ÁΛ„LÀÏŒ¿ ±ø‹ ‹Î√˝ ⁄÷ÎÕÌ, ±Îfl.ÕÌ.±ı@ÁfiÌ ±√fi‹Î_
    Á_Ωı√˘ ⁄Ï©fiÎ ±Î›˘ ⁄_‘Ήı »ı. ¤Î¥±˘ ’…‰ı ÷˘, ±ı‰_ ⁄Î_‘ı  …·÷Î ·˘¿˘fiı, ±ı.ÁÌ.fiÌ Ã_Õ¿ ⁄ZÎÌ ¿Î›‹fiÌ ! ‘L› »ı, ‘L› »ı, ±ı
¤Î¥ … fiÎ Ωı¥±ı. ⁄ˆflÌ ΩÕÌ Ë˘› ÷˘ ¿Ëı ’Î÷‚Ì Ωı¥±ı, Á˘ÀÎ …ı‰Ì.    ±ø‹ ωiÎÎfifiı ! ±fiı ±Ë˘ ! ±Ë˘ ! ±ı ωiÎÎfifiÎ ‘Îfl¿, ÷flHÎ÷ÎflHÎËÎfl,
’»Ì ‹‚ı ÀÌ.⁄Ì. ’ıÂLÀ …ı‰Ì, I›Îflı ‹Î_√ı ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ΩÕÌ ÁÎflÌ. ±Î‹  iÎÎfiΉ÷Îfl ÿÎÿÎ ¤√‰Îfifiı !
⁄ÿ·Î›Î ¿flı ⁄Ï©fiÎ ±Î›˘.                                  [¬_Õ-4] Ï«kÎ
    ’H› fiı ’Î’fiÌ ‰ËıÓ«HÎÌfiÌ √˘Ã‰HÎÌ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ? ’H›-
                                           (4.1) Ï«kÎfi˘ V‰¤Î‰
’Î’fiÌ ¿‹ÎHÎÌ‹Î_, fi◊Ì ⁄Îÿ⁄οÌfi˘ L›Î› ¿<ÿfl÷‹Î_. ⁄Lfiı ϤLfi
ϤLfi’HÎı ¤˘√‰‰Îfi_.                            ÂflÌfl‹Î_ ¤À¿‰ÎfiÌ Àı‰ ¿˘fiı ? ‹fifiı ¿ı Ï«kÎfiı ? Ï«kÎfiı. ‹fi
                                  ÷˘ ±Î ÂflÌflfiÌ ⁄ËÎfl …¥ … fiΠ¿ı. Ï«kÎ ⁄ËÎfl fiı ÂflÌflfiÌ ‹ËŸ,
    Á_’ÒF› ÿÎÿÎlÌ ’˘÷ÎfiÎ ⁄Ï©fiÎ ±Î›˘ ‹ÎÀı ¿Ëı »ı, ¤˙Ï÷¿‹Î_
                                  ⁄‘ı …¥ ¿ı, ¬ÿÎ⁄ZÎfiÌ …ı‹. ‹fifi_ ¿Î›˝ ‹ÎhΠω«Îfl‰Îfi_ ….
⁄_√·Î, √ÎÕÌ, ÀÌ.‰Ì., ÀıÏ·Œ˘fi, CÎÏ՛΂ ¿ı ⁄Î⁄Î-⁄ı⁄Ì‹Î_ fi ¬«a ’H›
¿‹ÎHÎÌ.                                 Ï«kÎ ±ËŸ ⁄ıÃÎ_ ⁄ıÃÎ_ ±˘ÏŒÁ Ωı¥ ±Î‰ı, ¿¥ ŒÎ¥· @›Î_ »ı ÷ı
                                  Ωı¥ ±Î‰ı. ±ı@{ı@À Œ˘À˘√˛ÎŒÌ ’ÎÕı ±ı Ï«kÎ. ±Â© Ï«kÎ ¤À¿ı ωfiÎÂÌ
    ’_«Îb_ À¿Î ’H› ¿‹ÎHÎÌ ¬«a ±ÎI‹‘‹˝‹Î_ fiı …√÷ ¿S›ÎH΋Î_.
                                  ‰V÷±˘‹Î_, © Ï«kÎ „V◊fl ◊Λ ±Ï‰fiÎÂÌ‹Î_. © Ï«kÎ ±ı … ©ÎI‹Î !
’Î_« À¿Î ’H›fiÎ ¬E›Î˝, Á_V¿ÎflÌ ‹Î÷Î, ’IfiÌ, ¿’Õ΋Î_ fiı ÿıË‹Î_.
                                  ±ı … © Ï«ƒÒ’ !! ‹fi fiı Ï«kÎfiı ¿_¥ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ±ıfiı ¤À¿‰Î‹Î_
    ¤Î‰ ±fiı ⁄Ï©fi˘ ±Î›, ±ı‹Î_ Â_ Œıfl ? ¤Î‰ ±ı ÿËŸ »ı fiı    ¿˘¥fiÌ ÁËΛfiÌ› …wfl fi◊Ì. Ï«kÎ ¤À¿ı ÷ı‹Î_ ±iÎÎfiÌfiı ±Ë_¿Îfl ¤‚ı,
⁄Ï©fi˘ ±Î› »ı ‹Î¬HÎ. ¤Î‰‹Î_◊Ì ¬Õ˘ ◊Λ, ⁄Ï©fi˘ ±Î›.         iÎÎfiÌfiı fiÎ ¤‚ı.
    ÿÎÿÎ ‹Y›Î ¿¥ ’H›ˆ±ı ? ÷‹ı ’HÎ ÀıLÕfl ¤flΩı ÿÎÿÎ …ı‰_,       F›Î_ flÁ »ı I›Î_ Ï«kÎ Ω›, ¿_À΂ı »ı I›Î_› Ω›. flÁ fi◊Ì I›Î_
“⁄Ï©fiÎ ±Î›‹Î_ iÎÎfi ωfiÎ ¿Â_ fi ˢ›, …√÷ ¿S›ÎHΠωfiÎ ¤Î‰fiÎ     fiÎ Ω›.
¿ÂÌ fi ˢ.”
                                     Ï«kÎfi_ ÷k‰V‰w’ Â_ »ı ? ±Â© Ï«kÎ ±ı T›‰ËÎfl «ˆ÷L›,
        (3.8) ⁄Ï© Á΋ı, ±ø‹ ωiÎÎfi !            Ï‹¿ıÏfi¿· «ı÷fi ¿Ëı‰Î›. ±_÷—¿flH΋Î_ «ı÷fi, Ï«kÎ ±ı¿·_ … »ı. «ı÷fi
    ⁄Ï© ±fiı iÎÎfifiÎ ±’Ò‰˝ Œ˘Õ ’ÎÕuÎ iÎÎfi̱ı ±ËŸ ±fiı ≠¿ÎU›_   ±ıÀ·ı ’Ήfl «ı÷fi. ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì … ’Ήfl ’ÒflΛ »ı.
                23                                24
         (4.2) Ï«kÎ = iÎÎfi Ü ÿ½fi             ’fl√…\ ¤Î‰, ±_÷‹Î_ ÷˘ iÎÎfiÌ¿Ú’Î.
    Ï«kÎ ¿¥ flÌ÷ı © ◊Λ ? iÎÎfi-ÿ½fi © ◊›_, ±ıÀ·ı Ï«kΠ©      iÎÎfiÌ ’vÊ ±ı¿ Œıfl ±ÎI‹Îfi_ Á¬ «¬ÎÕı, ’»Ì I›Î_◊Ì Ï«kÎ ¬Áı
◊¥ √›_.                              … fiËŸ. …ı Ï«kÎ Ïfifl_÷fl Á¬fiÌ Â˘‘‹Î_ …, ±fiÎÏÿ¿Î‚◊Ì ¤À¿÷_ Ë÷_,
    ±˘ÏŒÁ‹Î_ ±ı@{ı@À ‰V÷±˘ ÿı¬Î› ±ı iÎÎfi »ı ±fiı {Î_¬_ {Î_¬_  ÷ı Ïfi…Á¬ «ÎA›Î ’»Ì, ⁄Ì…ı @›Î_› ¿ı‹ Ω› ?
ÿı¬Î› ±ı ÿ½fi »ı. Ï«kÎ ±ıÀ·ı ±flÌÁ˘ … Ωı¥ ·˘ fiı ! iÎÎfi-ÿ½fi        Ï«kÎfiÌ ÂÏ© ωfiÎ, fi◊Ì ≠‰ı ‹˘Z΋Î√˝‹Î_.
Ë_‹ıÂÎ_ ‰÷˝‹Îfifi_ … ˢ›.
                                    ÂÎVh΢‹Î_◊Ì Ω÷ı ÿ‰Î ¬˘‚Ì, ÿÿ˝ ‹ÀÎÕΛ ? ÂÎVh΢ …Õ fiı ‰ˆÿ_
         (4.3) Ï«kÎÂÏ©fiÌ Á΋√˛Ì±˘ !            «ı÷fifi_ ¿flı. ±ı ÿ‰Î◊Ì ¿ÊΛ Ω› ¿¥ flÌ÷ı ?
    ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fiı ⁄ÿ·ı ωfiÎÂÌ ‰V÷±˘‹Î_ ‰Ëı »ı, ÷ı◊Ì ±Â©       Á΋Π’fl ±ıÀı¿ ¿fl‰Î◊Ì, ◊Λ Ï«kÎfiÌ ±ÂÏ©.
⁄fiı »ı Ï«kÎ. fiı ÷ı◊Ì ŒÏ·÷ ◊›˘ Á_ÁÎfl.
                                     Ω’ ¿fl‰Î◊Ì Ï«kÎ „V◊fl÷Îfiı ’΋ı fiı ‰Î_«fi◊Ì Ï«kΠ©÷Îfiı
    ±Â© Ï«kÎ Â_ …\±ı ? ±Î ‹ÎflÎ ¿Î¿Î fiı ±Î ‹ÎflÎ ⁄Î’Î fiı ±Î   ’΋ı. «˘’ÕÌ‹Î_◊Ì ‰Î_«‰Îfi_ fiËŸ, ±Î_¬˘ ‹Ÿ«Ìfiı ±ZÎflı ±ZÎfl ‰Î_«‰ÎfiÎ.
‹ÎflÎ ÁÁflÎ. iÎÎfiÌ ’HÎ ±ı‰_ … ⁄˘·ı, ’HÎ ÷ı‹fiÌ l©Î‹Î_ ÷ı‰_ fiΠˢ›.
±ı ÷˘ ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ ⁄˘·ı.                          ±‰‚_ iÎÎfi-ÿ½fi ÷ı ±Â© Ï«kÎ. ‹fi ω«Îflı fiı Ï«kÎ ±ı ≠‹ÎHÎı
                                  ºU› ÿı¬ÎÕı. ⁄ıµ ΩıÕı ¿Î‹ ¿flı, ¿ıÀ·Ì¿ ‰Îfl.
    ÷‹Î‹ ‘‹˘˝, ÷‹Î‹ √v±˘, Ï«kÎfiÌ ÂÏ©¿flHÎfiÎ flV÷α˘ «Ÿ‘ı
»ı. Ï«kÎfiı ·Î_√fl‰ÎfiÎ ±fiı¿ V◊Îfi˘ ˢ›. ±‘˘√Ï÷fiÎ ‹Î√˘˝ ±ıÀ·ı        Ï«kÎ ‰V÷fiÎ V‰¤Î‰fiı ÿı¬ÎÕı, ⁄Ï© ‰V÷fi_ ‹ÒS›Î_¿fi ¿flı.
’kÎÎ fl‹‰Î, ÏÁfiı‹Î, fiÎÀ¿, ωʛ. F›Îflı ∂K‰˝√Ï÷fiÎ ‹Î√˘˝ ±ıÀ·ı       ±ÂK‘ Ï«kÎ Á_ÁÎflÌ ÁΑfi˘ ÿı¬ı, © Ï«kÎ ±K›ÎI‹ fiı ±K›ÎI‹fiÎ
ÿı‰-ÿı‰Ì±˘fiÌ ’ÒΩ, ±«˝fi, ≠ZÎηfi ’HÎ {Î{_ fi ‰‚ı ±ı‹Î_. ‘ÎÏ‹˝¿    ÁΑfi˘ ÿı¬ı.
√˛_◊˘fi_ ‰Î_«fi, Ï«_÷fi, ‹fifi, ÏfiÏÿK›ÎÁfi, ±ı »ı Ï«kÎÂÏ©fiÎ ÁΑfi˘,
»÷Î_ ¿ÊΛ …flΛ ¬Áı fiËŸ ±ı‹Î_.                      ÷‹Î‹ T≤Ïkα˘ ‹ÎhÎ ‰_ÂΉ‚Ì »ı, ±Ë_¿ÎflfiÌ. Ï«kÎT≤Ïkα˘ ’HÎ
                                  ‰_ÂΉ‚Ì »ı, ±Ë_¿ÎflfiÌ.
    ¿˘¥ √΂˘ ±Î’ı fiı ±Î’HÎfiı g¿Ï«÷˚‹ÎhÎ ±Õı fiËŸ, ±ıfi˘ ±◊˝
Ï«kÎ ±Â© fiÎ ◊‰Î ÿÌ‘_.                           «flHΠωϑ ¿ı fi‹V¿Îfl ωϑ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ Ï«kÎ ¤À¿ı ÷ıfi_ Â_ ? ±ı
                                  @›Î_ Ω› »ı ±ı ÿı¬Î›_, ¿ı Ï«kΠ© ◊›_. Ï«kÎ Ω› ’HÎ ΩıÕı “±Î’HÎı”
    ÿıËfiÌ ÂÏ©, fiÿÌ‹Î_ {⁄˘‚ {⁄˘‚ ¿fl‰Î◊Ì ◊Λ. ÷ı‹ Ï«kÎfiÌ
                                  fiÎ …¥±ı ÷˘ ’»Ì ¿Â˘ ‰Î_‘˘ ◊Λ ? Ï«kÎfiı ΩıfiÎfl˘ ©ÎI‹Î. ¤À¿÷Î_
ÂÏ©, ÁIÁ_√‹Î_ {⁄˘‚ {⁄˘‚ ¿fl‰Î◊Ì ◊Λ. ‹ı·_ Â_ ◊›_ »ı ? ‹fi ¿ı
                                  Ï«kÎfiı Ωı‰Î◊Ì Ï«kΠ© ◊¥ Ω›. ›Î ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î◊Ì.
Ï«kÎ ? Ï«kÎ ‹ÎÀı Ï«kÎÂÏ© ωfiÎ fi◊Ì »^À¿Îfl˘.
                                     ‹fifiı ·Î_√fl‰_ …√÷ ¿S›ÎHÎfiÌ ¤Î‰fi΋Î_ fiı Ï«kÎfiı ·Î_√fl‰_
    ≠Ï÷ø‹HÎ ±ı ¨«Î‹Î_ ¨«_ ÁΑfi »ı Ï«kÎÂÏ©fi_. ±fiı ±ı◊Ì ’HÎ
¨«Î‹Î_ ¨«_ ÁΑfi, ≠√À iÎÎfiÌ ’vÊfiı Á‹’˝HÎ fiı iÎÎfiωϑ.        iÎÎfiÌ ’vÊ‹Î_.
    Ï«kÎ ±Â© »ı ±ı Á‹…ı ¿˘HÎ ? ⁄Ï©…L› ≠¿ÎÂ◊Ì ±Ë_¿Îfl.         Ï«kÎT≤ÏkÎfi˘ Ïfifl˘‘ fi◊Ì ¿fl‰Îfi˘, ±ıfiı © ¿fl‰ÎfiÌ »ı. iÎÎfi ’»Ì
                                  T≤ÏkÎ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ’Î»Ì ‰‚ı. ›˘√̱˘fiÌ Ï«kÎfiÌ ÁΑfiΠˢ›, ‹fifiÌ fiËŸ.
    …ı‹Î_ flÁ ÷ı‹Î_ Ï«kÎ „V◊fl. ’ˆÁÎ √HÎ÷Ì ‰¬÷ı Ï«kÎ „V◊fl flËı  ›˙Ï√¿ ÁΑfi΋Î_ F›˘Ï÷ ÿı¬Î›, ≠¿ÎÂ-≠¿Î ÿı¬Î›, ±ı Â_ »ı ? Ï«kÎ
»ı fiı !                              «‹I¿Îfl. ±ÎI‹Îfiı fiı ±ıfiı ¿_¥ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ±ÎI‹›˘√Ìfiı ±ı¿Î√˛÷ÎfiÌ
    Á_ÁÎfl‹Î_ flËÌfiı Ï«kÎÂÏ©fiÎ µ’Λ˘ Â_ ? ≠΋ÎÏHο÷Î, ÏfiWÃÎ fiı        Ô
                                  …wfl fi◊Ì, T›√˛÷ÎfiÎ fl˘√Ìfiı ±ı¿Î√˛÷ÎfiÌ …wfl ˢ›.
                25                                 26
    ±ø‹ iÎÎfi fiı iÎÎfiÌfiÌ ±ÎiÎÎfi_ ’ηfi, Ï«kÎfiı ¤À¿÷_ ±À¿Î‰ı      … Ï«k΋Î_ flËı. “µ’fl ¤Ì ÿÎÿÎ, fiÌ«ı ¤Ì ÿÎÿÎ, ±Î√ı ¤Ì ÿÎÿÎ, ’Ì»ı
»ı. fiı iÎÎfiÌ fiÎ ‹‚ı ÷˘ ⁄ÌΩ µ’Λ˘ ¿›Î˝ ¿fl‰ÎfiÎ. «˘A¬_ CÎÌ fiÎ ‹‚ı,    ¤Ì ÿÎÿÎ, ÿΛıÓ ¤Ì ÿÎÿÎ, ⁄ΛıÓ ¤Ì ÿÎÿÎ, …ËÎ_ ‹ˆÓ ÿı¬,_ ÿÎÿÎ ËÌ ÿÎÿÎ,
÷˘ ÕÎSÕÎ CÎÌ fl˘À·Ì ’fl «˘’Õ‰_.                     ÿÎÿÎ ¿ı Ï⁄fiÎ Á⁄ ˈ ±Î‘Î.” …ıfi_ Ï«kÎ “±Î‹” ÿÎÿ΋Î_ ÷L‹›Î¿Îfl flËı,
    Ï«kÎfiÌ hÎHÎ ¤ÒÏ‹¿Î±˘ — ±ı¿ Ï«kÎ, ±fiı¿ Ï«kÎ, ±fi_÷ Ï«kÎ.     ÷ıfi_ ’»Ì Ï«kÎ @›Îflı› ⁄√Õı ? Ï«kÎ ⁄ÌΩ ¿˘¥‹Î_ …÷_ ˢ› ÷˘ ÷ıfiı ·⁄ÎÕ
±fi_÷ Ï«kÎ Ãı¿ÎHÎÎ ‰√flfi_, ±ı ÷˘ CÎıfl … fiÎ ±Î‰ı. ¤À¿ ¤À¿ … ¿›Î˝     Á‹…‰_ ±fiı iÎÎfiÌ ’vÊ‹Î_ …÷_ ˢ› ÷˘ ÷ıfiı ’fl‹ÎI‹’ÿ ‹‚‰Îfi_.
            ı
¿flı. „V◊fl÷Î … fiËŸ ±ıfi. ±Î ‹ÎflÎ_ ÁÎÁ, ±Î ‹ÎflÎ_ ‰ÕÁÎÁ ±ı ±fi_÷         ÿÎÿÎlÌfi˘ ÁIÁ_√ ÁÎ_¤‚÷Î_ …, Ï«kÎ ±ı¿Î√˛ ◊¥ Ω› fiı
Ï«kÎ. ±fi_÷ Ï«kÎ »ı ÷ı◊Ì ÷˘ ±Î Á√Î_‰ËηÎ_, ‰V÷±˘ ›Îÿ flËı. ‰ıflΛ_    ±_÷flÂÎ_Ï÷ ◊¥ Ω›. fiı Ï«kÎ ÁËı…ı © flèÎÎ ¿flı.
Ï«kÎ ±fi_÷ V◊Îfi˘‹Î_. ±fiı¿ Ï«kÎ „V◊fl÷Î ¬flÌ, ÷ı◊Ì ÷˘ ‹_Ïÿflı √›Î.        ÿÎÿÎlÌ ¿Ëı, “±‹Îfl_ Ï«kÎ ÷˘ @›Îflı› ¤À¿‰Î fiÎ Ω›. …ı‹
±ı¿ Ï«kÎ ±ı ÷˘ ΩıÕı fiı ΩıÕı … flËı, F›Î_ ÿıË I›Î_ ’˘÷ı, ±ÎCÎ_’λ_ ◊Λ  ‹˘fl·Ì ±Î√‚ ÁÎ’ Õ˘·ı, ÷ı‹ Ï«kΠ©ÎI‹Î‹Î_ … ÷L‹›Î¿Îfl flËı.”
… fiËŸ. ±ı¿ Ï«kÎ ◊Λ, ±ıÀ·ı ◊¥ √›_ ¿Î‹ ’ÒHν ! ÿÎÿÎ V‰Mfi‹Î_ ±Î‰ı,
÷ı ±ı¿ Ï«kÎ ◊Λ ±ıÀ·ı. ’λΠ⁄ı Ï«kÎı› ◊¥ Ω› fiı Ï«kΤ˛‹› ◊¥  ı           (4.5) ωf·ıÊHÎ, Ï«kÎT≤Ïkα˘ ÷HÎ_ !
Ω›. Ï«kÎ ¤˛‹ ◊Λ, ±ıÀ·ı ’˘÷Îfi_ fi΋ı› ¤Ò·Ì Ω›.                Ï«kÎfiı ¤À¿‰Îfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? Á¬ ‹ı‚‰‰Î ‹ÎÀı. ±fiÎÏÿ ¿Î‚◊Ì
       (4.4) ’ÏflHÎ΋˘, Ï«kÎfiÌ √ıflËÎ…flÌfiÎ_ !           ±ı … ¢‘ı »ı. ±ıfi˘ ±_÷ @›Îflı ±Î‰ı ? ÁfiÎ÷fi Á¬ ‹‚Ì Ω› I›Îflı.
                                    ±Î ÷˘ ÀıQ’flflÌ Á¬ ‹‚ı »ı, ¿ÎflHÎ ¿ı ÀıQ’flflÌ ‰V÷‹Î_◊Ì ‹ı‚‰ı »ı ‹ÎÀı.
    Ï«kÎfiı «fl‰ÎfiÎ_ √˘«fl˘ ±fiı¿, Ï‹h΢ ΩıÕı ⁄ıÃ˘ ˢ› fiı Ï«kÎ
‰Î¥Œ ΩıÕı ‰Î÷ ¿flı. Ωfiˆ›Îfiı ⁄ıLÕ‰ÎΩ__ fiÎ Á_¤‚Λ, ‘_‘΋Î_ µCÎflÎHÎÌ      ±ø‹ iÎÎfi ‹‚ı ±ıÀ·ı ≠◊‹, ÁÎ_ÁÎÏfl¿ ÿ—¬fi˘ ±¤Î‰ ÷fl÷
¿flfiÎfl ÿı¬Î›. ‹Î‚Î Œıfl‰÷Î_ Œıfl‰÷Î_, Âıà ω¿Îfl˘‹Î_ ¬˘‰Î›ı·˘ ˢ› !    … ◊¥ Ω› »ı. ’»Ì ±‹¿ ‰Ê˘˝ ’»Ì, ÷˘ V‰Î¤Îω¿ Á¬fi˘ Áÿ˚¤Î‰
»˘¿flÎ_ ‰Î_«÷Ì ‰¬÷ı Ïø¿ıÀ fl‹‰Î …÷Î_ flËı »ı fiı ! ±ı¿Î√˛÷Î◊Ì ±ı¿‰Îfl    Âw ◊Λ.
‰Î_«ı, ÷˘ ÷ı ’flÌZÎ΋Î_ ¤Ò·Î› fiËŸ.                      …ı T≤ÏkÎ ’Ëı·Î_ ωfiÎÂÌ ‰V÷±˘‹Î_ ⁄ËÎfl ¤À¿÷Ì Ë÷Ì, ÷ı ˉı Ïfi…
    ⁄ˆflÌ Ï⁄«ÎflÌ ¬Ò⁄ ‹Ëıfi÷ ¿flÌ, Ïÿ·˘Ωfi◊Ì ’Ï÷ÿı‰ ‹ÎÀı flÁ˘¥      CÎfl ‰‚Ì, V‰ V‰¤Î‰‹Î_ ¤‚Ì. …ıfiÌ Ï«kÎT≤Ïkα˘ CÎflfiÌ ⁄ËÎfl … …÷Ì
⁄fiΉı. «Îfl ¿·Î¿ ¤ßÌ ±Î√‚ ÷’Ìfiı, ¤Î‰◊Ì ◊Î‚Ì ÁΩ‰Ìfiı ’Ï÷ÿı‰fiı       fi◊Ì, ÿÎÿÎfiÎ_ ÿ½fi V‰Mfi΋Î_ ◊Λ, ÷ıfiÌ Ï«kÎT≤Ïkα˘ ωl΋ ’΋ı »ı.
‘flı fiı ±ı ±yfl‹Ì ¬Î÷Ì ‰¬÷ı Ï‹·‹Î_ √›˘ ˢ› ! ÁıøıÀflÌ ΩıÕı ‰Î÷˘        ‰ˆ¿_à ±ıÀ·ı T≤Ïkα˘fiı ¿_ÏÃ÷ ¿fl‰Ì. ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfifiı ¤…fiÎflÎ I›Î_
¿fl÷˘ ˢ› ! ÷ı ⁄ÀοΉÕÎ_ »ı, ¤Ï…›Î_ »ı, ÷ı …‹÷Ì ‰¬÷ı Ï«kÎ        Á‘Ì ’ˢӫı.
…‹‰Î‹Î_ ËÎ…fl flËı »ı ? Ï«kÎfiÌ √ıflËÎ…flÌ‹Î_ …‹ı ÷˘, ËÎÀ˝ ±ıÀı¿ fiı
ËÎÀ˝ Œı¥·fiÌ ·Î¥fi „@·›fl ◊¥ Ω›. ±Î ÷˘ ‰√fl ‹˘÷ı ‹fl‰ÎfiÎ …            Ï«kÎ ÏŒS‹ ’ÎÕuÎ … ¿flı. …\±ı fiı ◊Λ ¿ı ¿ıÀ·_ ÁflÁ »ı ±◊‰Î
flV÷Î ¬˘Y›Î fiı ·˘¿˘±ı.                         ÷˘ ¿ıÀ·_ ¬flÎ⁄ »ı, ÷˘ ÏŒS‹ ’ÕuÎ ‰√fl flËı fiËŸ. F›Î_ √Q›_, I›Î_
                                    Ï«kÎfiÌ Àı’ ⁄√Õı. ÷ı◊Ì Œ˘ÀÎ ⁄Ë fiÎ ·ı‰Î.
   ‰¿Ì·˘› …‹÷Πˢ›, I›Îflı …… ΩıÕı M·ÌÕŸ√ ¿fl÷Πˢ›.
                                       ‹_Ïÿfl‹Î_, ÿıflÎÁfl‹Î_ CÎ_À ÂÎ ‹ÎÀı ‰√ÎÕı »ı ? Ï«kÎ ±ı¿Î√˛ ◊Λ ±ı
  ÂflÌfl‹Î_ ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ ‰V÷ »ı Ï«kÎ. Ï«kÎfiı ÂÎ_÷ ¿fl‰Îfi_ »ı.                       _
                                    ‹ÎÀı. ¤√‰Îfifiı ±Î_√Ì, e·˘fiÎ ÂÚ√Îfl ÂÎ ‹ÎÀı ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ? ‹ÒÏ÷˝fi˘
±ø‹ ωiÎÎfi◊Ì Ï«kÎ ÃflÌÃ΋ ⁄fiı »ı.                    Ï«kÎ Œ˘À˘ ·ı ±ı ‹ÎÀı. fiËŸ ÷˘ ⁄ÌΩ Œ˘Àα˘ Ï«kÎ ·Ì‘Î … ¿flı.
   ¿Ú’΂ÿı‰ Â_ ¿Ëı÷Î, “Ëı Ï«kÎ, ÷fiı ±‹ÎflÎ ’HÎ fi‹V¿Îfl »ı !”        Ï«kÎT≤Ïkα˘ ¤À¿ı »ı ¿ı‹ ? ±iÎÎfi÷Îfiı ¿ÎflHÎı. ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ⁄_‘Λ
                    ˝
   Ï«kÎ ¤√‰Îfi‹Î_ flËı ÷˘ Á_ÁÎfl‹Î_ Ïfi·ı’ flËı. ‹ËÎI‹Î±˘fiı ÿÎÿÎ     ’HÎ Ï«kÎT≤Ïkα˘ fiÎ ⁄_‘Λ.
                 27                                   28
          (4.6) „@÷±˘, Ï«kÎfiÌ !                   (4.8) ±I≤M÷ Ï«kÎ ±fiÎÏÿ◊Ì, ωʛ Á¬◊Ì !
   ÂflÌfl‹Î_ F›Î_ ¿_¥ ’HÎ ÿ¬÷_ ˢ›, I›Î_ Ï«kÎ ËÎ…fl ¿fḻı ÷˘        ωʛ‹Î_ Ï«kÎ …⁄fl…V÷ «˘ÓÀÌ Ω› »ı. ±ı¿ Œıfl˘ ωʛ‹Î_ ’Õu˘,
÷fl÷ … ÿ¬Î‰˘ ‹ÀÌ Ω›. Ï«kÎfi˘ V‰¤Î‰ … »ı ¿ı, F›Î_ ¿_¥ ’HÎ         ¿ı ’»Ì Ï«kÎ ŒflÌ ŒflÌfiı I›Î_ … Ω›. “ωʛ” ¤˘√T›Î ’»Ì K›Îfi
µ’ÎÏ‘, ÿ—¬ ±Î‰Ì ’Õı, ÷˘ I›Î_ ÷fl÷ … ±ı ËÎ…fl ◊¥ Ω› fiı ÿÿ˝        ⁄fl˘⁄fl flËı fiËŸ. ω¿Îfl‹Î_ …ı ◊›˘ Ïfiω˝¿Îfl, ÷˘ ‰Ì›˝ ◊›_ ∂K‰˝√Î‹Ì !
‹ÀÎÕ‰ÎfiÌ ≠Ïø›Î Âw ◊¥ Ω›. Ï«kÎfiÌ ΩıÕı, ‹fi ’HÎ I›Î_ ˢ›,            ÿÎÿÎlÌ ¿Ëı, ±‹ÎflÎ Ï«kÎfi_ ‰SÕ˝‹Î_ ¿˘¥ ËflHÎ fiÎ ¿flÌ Â¿ı !
÷˘ ‹ÀÎՉ΋Î_ ±ı ’HÎ ‹ÿÿw’ ◊Λ. ‹fifiÎ ›˘√̱˘, ÂflÌfl‹Î_ ’λ‚        ÷ı◊Ì ◊›Î Á_’ÒHν V‰÷_hÎ “±‹ı”.
«yfl˘ µ’fl Ï«kÎfiı ‹Ò¿ı ’»Ì ‹fifiı I›Î_ „V◊fl ¿flı, ±ıÀ·ı rÎÁ˘rÎÁ
I›Î_ Ω›, ±ı¿Î√˛÷ÎfiÌ …B›Î±ı fiı ÿÿ˝ ‹ÀÌ Ω›.                  ωʛfi˘ ±Îfi_ÿ ‹fi‹Î_› fi◊Ì fiı Ï«k΋Î_› fi◊Ì, ±ı ¤˘√‰ı »ı
                                    ±Ë_¿Îfl.
    flÎhÎı ⁄ı ‹E»flÎ_› ËÎËοÎfl ‹«Î‰ı. ¿flÕı I›Î_ Ï«kÎ ÿ˘ÕÌ Ω›.
                                       Ï«kÎfiı Õ√Ήı ±ı ⁄‘Πωʛ. iÎÎfifiÌ ⁄ËÎfl Ω› ±ı ⁄‘Πωʛ.
Ï«kÎfiı ⁄Ì…ı √˘Ã‰Ì ÿ¥±ı, ÷˘ ’»Ì I›Î_ Ï«kÎ fi Ω›.
                                    Á˙◊Ì ‰‘Îflı Ï«kÎfiÌ ŒÁ΋HÎ Âı‹Î_ ? ωʛ‹Î_.
   ∞¤ ¿ıÀ·Ì ÕÎËÌ »ı ! ⁄hÎÌÁ ÿÎ_÷ ‰E«ı flÎ÷ÿÎ”Õ˘ ¿Î‹ ¿flı »ı,
                                           (4.9) ±ÎI‹±ˆr›˝, ±ø‹ ◊¿Ì !
fiı ·Õ÷Ì-{CÎÕ÷Ì fi◊Ì. ±Î‹Î_ ±Î’HÎı ±˘√ı˝fiÎ¥{fl ‰Î_¿Î »Ì±ı ?
                                       Ï«kÎT≤Ïkα˘ ω¬ıflÌ fiÎ¬Ì Ï‰Ï‰‘ ‰V÷±˘‹Î_ ! CÎÏ՛΂, ÿÎ√ÌfiÎ,
       _              ˝
   Ï«kÎ ¬ı«Î›Î ¿flı, ÷ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? ’Ò‰¿‹˝. ¿‹˝fiÌ ÂÏ©fiÌ flÌÏ÷ Â_ ?  ¿’ÕÎ_, ÁÎÕ̱˘, ¬Î‰Î‹Î_, ωʛ‹Î_, ¿_¥ ¿ıÀ·Ì› …B›Î±ı ¬˘‰Î›
Ï«kÎfiÌ ÂÏ© ◊¥ ¿ı, ◊¥ ¿‹˝fiÌ ÂÏ© !                    Ï«÷T≤Ïkα˘ ! …ıÀ·Ì ω¬flÎ¥ T≤Ïkα˘, ±ıÀ·_ “±Î’HÎı” ¤À¿‰Îfi_. iÎÎfi
   T›‰ËÎfl ÂÏ© ¿¥ flÌ÷ı ¿fl‰Ì ? ÿ√˘ fi◊Ì ÿı‰˘ ¿˘¥fiı, ÷˘ ÷ı ◊¥      ‹Y›Î ’»Ì ‹ËÎI‹Î±˘fiÌ Ï‰¬flΛı·Ì Ï«kÎT≤Ïkα˘, ¿ı„Lƒ÷ ◊Λ »ı ±ÎI‹Î‹Î_.
√›˘ T›‰ËÎfl ©.                                ±ø‹ ‹Î√˝, ¿ı‰˘ Áfl‚, ÁËı·˘ fiı Á_ÿfl ! fiËŸ ¿fl‰ÎfiÎ …’,
    Ï«kÎ◊Ì … ∂¤Î_ ◊›Î_ ⁄‘Î_ ƒT›¿‹˝. Ï«kÎ Ãflı ±ıÀ·ı ≠√Ï÷ ◊Λ.    ÷’ ¿ı I›Î√, fiËŸ µ’‰ÎÁ ¿ı fiËŸ ‰ˆflÎB›, ‰ˆ¤‰ ¤˘√‰÷Î_ ‹˘ZÎ !
                                    ±Ë˘ ! ±Ë˘ ! ±ø‹fi_ ±ˆr›˝ ÷˘ …\±˘ !!!
   Ï«kÎ «˘ÓÀı I›Î_ fi…fl ·Î√Ì ¿Ëı‰Î›. Ï«kÎfiı ±ı¿Î√˛ ¿flı ÷˘, «‹«Î
› ‰Î_¿Î ‰‚Ì Ω› !                                    Ò
                                      ÿÎÿÎfiÎ_ Á_’Hν V‰w’fiÎ_ ÿ½fi @›Îflı ◊Λ ? √v’ÒÏHν‹Î, …L‹…›_Ï÷
                                    ±fiı ⁄ıÁ÷Î ‰WνfiÎ Ïÿ‰Áı.
         (4.7) ¥LÀflıVÀ‰Î‚Ì ±À¿H΢ !
                                      ‰ıfl‰ÎfiÌ ¥E»Î Ë÷Ì, ÷ı◊Ì Ï‰¬flÎ¥fiı T≤Ïkα˘ ! T≤Ïkα˘ ‰ËıÓ«Î¥,
   F›Î_ ÁflÁ ·Î√ı I›Î_ Ï«kÎT≤Ïkα˘ ÷HÎΛ. µÿÎÁÌfi÷Î ◊Λ ÷˘
                                    Ïˋη› fiı Àı¿flÌ ‰E«ı. ‰E«ı …ı ±ÎT›_ I›Î_ ‰ıflÎHÎÌ. Ï«kÎ …ıÀ·_
÷ı ‰‚Ì ’λÌ.
                                    ω¬flΛ, ±ˆr›˝ ±ıÀ·_ CÎÀı. Ï«kÎfiÌ Á_’ÒHν ±ı¿Î√˛÷Î ±ı ’fl‹ÎI‹Î.
  Ï«kÎ ±fiı T≤Ïk΋Î_ Â_ Œıfl ? CÎfl‹Î_ ˢ› ÷ı Ï«kÎ fiı ⁄ËÎfl ¤À¿‰Î      F›Î_ F›Î_ Ï«kÎ Ï·¿ı… ◊Λ, I›Î_ I›Î_ ÿÎÀÎ ‹Îfl‰Î ’Õı ¿ı fiËŸ ?
Ω› ÷ı T≤ÏkÎ.                              ∞‰fi‹Î_ …wflÌ fiı Ï⁄fi…wflÌ ¿ıÀ·_ ? …wÏfl›Î÷ ’Òfl÷_ … ‰ÁΉ‰_.
   ÷‹Î‹ ÂÎVh΢fi˘ ÁÎfl Â_ ? Ï«kÎT≤Ïkα˘fiı Ïfi…CÎıfl ·Î‰‰Ì ÷ı.      ±’Ïfl√˛Ë◊Ì T≤Ïkα˘ ω¬flΛ ±˘»Ì.
T≤Ïkα˘ ’Î»Ì @›Îflı ‰‚ı ? ‰V÷‹Î_◊Ì ¥LÀflıVÀ Ω› I›Îflı.             Ï«kÎ ⁄Ë Ï‰¬flΛ ÷˘, ‹ÎHÎÁ ◊≥ Ω› ⁄ı Ï«kÎ ! ÿÎÿÎ≥
    VhÎÌfi_ ÁÎÕÌ‹Î_ Ï«kÎ «˘ÓÀÌ Ω›, ÷ı CÎıfl ±Î‰ı ÷˘› ¬˘‰Î›ı·Ì     ±Ï√›ÎflÁ ¿flıı, ÷ıfiÎ◊Ì ◊Λ ±ı¿ Ï«kÎ. ’Î_« iÎÎfiı„Lƒ›˘, ’Î_« ¿‹ı˝„Lƒ›˘
flËı.                                  fiı ±Ï√›Îfl‹_ ‹fi, ±Î ±Ï√›Îfl flÁ˘fiı ÏfiflÎËÎflÌ flά‰ÎfiÎ.
                 29                                  30
           (4.10) Á„E«ÿÎfi_ÿ                  ZÎÏhΛ˘‹Î_ ±fiı ’vÊ‹Î_ ø˘‘ fiı ‹Îfi ‰‘Îflı ˢ›. ‰ˆU›˘ (‰ÏHο˘)
   Á„E«ÿÎfi_ÿ ±ıÀ·ı Â_ ? Á÷˚ + Ï«kÎ + ±Îfi_ÿ. Á÷˚ ±ıÀ·ı      ±fiı VhÎ̱˘‹Î_ ¿’À ±fiı ·˘¤ ‰‘Îflı.
±Ï‰fiÎÂÌ. ±Â© iÎÎfi + ±Â© ÿ½fi = ±Â© Ï«kÎ. © iÎÎfi + ©           ±Ë‹˚ ±ı ‹Îfiı·_, ÷ı ’˘÷Î’HÎ_ ±ı flèÎ_ ‰÷˝fi‹Î_.
ÿ½fi = © Ï«kÎ. © Ï«kÎ ±ı … ©ÎI‹Î. fiı F›Î_ ±Ï‰fiÎÂÌ ‰V÷‹Î_        ΩÕÎ ‹ÎHÎÁ‹Î_ ±Ë_¿Îfl ±˘»˘ fiı ’Î÷‚Î ‹ÎHÎÁ‹Î_ ±Ë_¿Îfl
iÎÎfi-ÿ½fi ˢ›, ÷ı © Ï«kÎ … ˢ›, ÷ı … ’fl‹ÎI‹Î. fiı I›Î_ ±Îfi_ÿ    ‰‘Îflı !
                        ı
ÏÁ‰Î›, ⁄Ì…\_ Â_ ˢ¥ ¿ı ? ±fiı ÁfiÎ÷fi ‰V÷fi˘ ±Îfi_ÿ› ÁfiÎ÷fi ˢ›.
                                     ±Ë‹˚ ¿Îœ‰Îfi˘ fi◊Ì, ±Ë_¿Îfl ¿Îœ‰Îfi˘ »ı.
            (¬_Õ-5) ±Ë_¿Îfl
                                     ±Î¥ ω‘εÀ ‹Î› = √˘Õ, ±Î¥ ω◊ ‹Î› = ∞‰ÎI‹Î.
          (5.1) ±Ë_¿Îflfi_ V‰w’ !
                                      ¨CΉÎfiÌ ¿ı Ω√‰ÎfiÌ ÁkÎÎ ¿˘fiÌ ? ∂ÃÎՉΠ‹ÎÀı ±ı·Î‹˝ fiı ÁÒ‰Î
    ±Ë_¿ÎflfiÌ ›◊Î◊˝ T›ÎA›Î Â_ ? ’˘÷ı fi◊Ì I›Î_ ‹ÎfiÌ ·Ì‘_ ¿ı Ë_   ‹ÎÀı ¨CÎfiÌ √˘‚̱˘, Â_ ’fl‰Îfl fi◊Ì ¿fl÷Î ¿ı, ±Î’HÎ΋Î_ µÃ‰ÎfiÌ ¿ı
“±Î” »\_, ±ıfi_ fi΋ ±Ë_¿Îfl. ±Îfl˘Ï’÷¤Î‰ ±ıfi_ fi΋ ±Ë_¿Îfl. ’˘÷ı     ¨CΉÎfiÌ ÁkÎÎ ÁËı…ı› fi◊Ì. Á_ÕÎÁ …‰ÎfiÌ ÁkÎÎ ’˘÷ÎfiÌ ¿ıÀ·Ì ? ±À¿ı
±Îfl˘’ ¿flı ¿ı “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_”, ±ıfi_ fi΋ ±Ë_¿Îfl. “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_”   I›Îflı, ÕΘ@Àfl ’ÎÁı ÿ˘Õ‰_ ’Õı ¿ı fiËŸ ?
±ı ’Ëı·˘ ±Ë_¿Îfl, “±Îfi˘ ‘HÎÌ »\_” ±ı ⁄ÌΩı ±Ë_¿Îfl. ±Îfi˘ ŒÎ‘fl
                                      ±Ë_¿Îflfi˘ √HΑ‹˝ Â_ ? ’˘÷ı ¿_¥ … fiÎ ¿flı »÷Î_ ¬Î·Ì ‹Îfiı
»\_, ‹Î‹˘ »\_, ¿Î¿˘ »\_, ±ı ⁄‘Î ±Ë_¿Îfl. ’˘÷ı …ı »ı ÷ı ¿Ëı, ÷ı
                                  ¿ı, “‹ıÓ ¿›*” ! ±Ë_¿Îfl ÁÒZ‹ ‰V÷ »ı, Ïø›Î±˘ V◊Ò‚ »ı. ÁÒZ‹, V◊Ò‚
Ïfifl˚±Ë_¿Îfl. ’˘÷ı Ïfl›·‹Î_ ©ÎI‹Î »ı fiı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ÷ı ¤Îfi
                                  Ïø›Î ¿¥ flÌ÷ı ¿flÌ Â¿ı ?
ÁÏË÷ ⁄˘·ı, ÷˘ ÷ı ±Ë_¿Îfl fiÎ √HÎΛ.
                                     …√÷ ¿˘HÎ «·Î‰ı »ı ? ¿˘¥ fiËŸ, V‰›_Á_«ÎÏ·÷ »ı.
   ±Ë‹˚ ±fiı ±Ë_¿Îfl‹Î_ Â_ Œıfl ? “±Ë‹˚ ⁄˛õ΄V‹” ¿Ëı‰Î› ’HÎ
“±Ë_¿Îfl ⁄˛õ΄V‹ ¿Ëı‰Î› ?                         rÎÁ ¿˘HÎ ·ı »ı ? ’˘÷ı ? ÷˘ ¿˘¥ rÎÁ ⁄_‘ ◊‰Î … ÿı ¿ı ?
   ±Ë‹˚ ±ıÀ·ı “Ë_” ! “Ë_ »\_” ±ı ±„V÷k‰’HÎ_ »ı … ! …ı »ı ÷ı      ¤‹flÕ˘ ÏËÁÎ⁄Ì fl¿‹ ‹…⁄ Œ›Î˝ ¿flı »ı, Œ›Î˝ … ¿flı »ı. ‰SÕ˝‹Î_
¿Ëı‰Îfi˘ flÎ¥À »ı, …ı fi◊Ì ÷ıfiı “Ë_ »\_” ¿Ë̱ı ÷ı ±Ë_¿Îfl. ±Ë_¿Îfl‹Î_›  ⁄‘Î … ÀÌ-±˘-’Ì-±ıÁ »ı. ÿÎÿÎ ¿Ëı, ±‹ı› ¤‹flÕ΋Î_. T›‰ËÎfl ‹ÎhÎ
’˘÷ı ÷˘ »ı ….                            ’flÁkÎ΋Î_ ±fiı “±‹ı” ±‹ÎflÌ V‰ÁkÎ΋Î_.
    “Ë_”’HÎ_ ±ı ±Ë‹˚ ±fiı Ë_’HÎÎ_fi˘ ≠V÷Ή ¿fl‰˘, ¬S·˘ ¿fl‰˘ ±ı      ±Î’HÎı ¿fḻı »Ì±ı ¿ı ¥À Ëı’LÁ (⁄fiÌ flèÎ_ »ı) ?
±Ë_¿Îfl. ‹ÎÏ·¿Ì‰Î‚_ ◊›_ ÷ı ‹Îfi. ‹Îfifi_ ≠ÿ½fi ¿fl‰_ ±ı ±Ï¤‹Îfi.         Ïfifl˚±Ë_¿Îfḻ˘fi˘ Á_ÁÎfl, «·Î‰Ì ·ı ±Ë_¿Îfḻ˘ ! ÂÌÂfiı ÿÒ‘◊Ì
±Î ‹Îfl˘ ⁄_√·˘, ±Î ‹ÎflÌ √ÎÕÌ ±ı ±Ï¤‹Îfi. √‰˝, CÎı‹flÎ∞,        ‹Î_ÕÌfiı ÕΛ’fl Á‘Ì, Ω÷ı ¿_¥ ¿fl‰_ ’Õı »ı ?
÷Ò_ÕÏ‹Ω∞, Ï‹Ω∞, ±ı ⁄‘Î ’›Î˝›˘ ±Ë_¿ÎflfiÎ.
                                     Ï…fi‹ƒÎ Â_ ÁÒ«‰ı »ı ? ËÎ◊-’√ ‰Î‚Ìfiı ¤√‰Îfi Ï⁄flÎF›Î, ¿Ëı
   √‰˝ ±ıÀ·ı “‹ıÓ ¿ı‰_ ÁflÁ ¿›*” ¿›Î˝fi˘ √‰˝ ·ı ÷ı. ±Ï¤‹Îfi fiı    »ı. “¿Â_ …” ¿fl‰Î …ı‰_ fi◊Ì, ⁄‘_ V‰›_ ◊¥ flèÎ_ »ı !
√‰˝ ±ı ⁄‘_ fi⁄‚˘ ±Ë_¿Îfl ¿Ëı‰Î›.                      ≠◊‹ ≠√Àı »ı ±Ë‹˚ fiı ’»Ì ÂflÌfl ⁄_‘Λ.
   ‹ÎfifiÌ ‹˘ÀÌ ±ÎÂÎ flάı fiı I›Î_ … ¤›_¿fl ±’‹Îfi ÁÎ_’Õı, ÷ı        ±ÎI‹Î fiı ¿‹˝ ±fiÎÏÿ◊Ì »ı. ±Ë_¿Îfl◊Ì ⁄_‘Λ ¿‹˝. Á¿Î‹ ¿ı
◊Λ ’»Ì ±Ë_¿Îfl¤Bfi. ±ı‹Î_◊Ì “«Á¿Ì” ’HÎ Ω›.              ÏfiW¿Î‹ ¿‹˝, ⁄Lfiı◊Ì ⁄_‘fi »ı. ’H› fiı ’Î’fiı ⁄Î_‘fiÎfl˘ ¿˘HÎ ?
   ±Î’HÎfiı ±Î‰¿Îfl fiÎ ‹‚ı, I›Î_ ·Î√ı ÷E»¿Îfl.           ±Ë_¿Îfl.
                31                                 32
   F›Î_ fiı I›Î_ ’fl‰Â÷Î ±fi¤‰Î› »ı ? ±ı ’fl‰Â÷Î ¿˘HÎı ±’a ?     ωfl˘‘ΤÎÁ !!
±Ë_¿Îflı.                                   ‹Îfl΋Î_ ±Ë_¿Îfl fi◊Ì ±ı ¿˘HÎ ¿Ëı »ı ? ‹Îfl΋Î_ ±Ë_¿Îfl »ı ±ı
    ±Ë_¿Îfl Â_ ¿flı ? ‹ÎhÎ “‹ıÓ ¿›*”fi˘ √‰˝flÁ ·ı. “flÎΩ” ¿Ëı, “±Î   ¿˘HÎ ¿Ëı »ı ? ⁄ıµ‹Î_ ±Ë_¿Îfl … »ı.
ÿıÂfiı ‹ıÓ ËflÎT›˘.” ’HÎ flÎΩ ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ ‹Ëı·fiÌ ⁄ËÎfl @›Îflı fiÌ¿‚ı·˘ ?       ±Ë_¿Îfl ÂÒL› ¿¥ flÌ÷ı ⁄fiΛ ? …ı ±Ë_¿Îfl ÂÒL› »ı ÷ı‹fiÌ
¡__À ’flfiÎ ÁˆÏfi¿˘ fiı ÿÎw√˘‚αı …, …ı ¿_¥ ¿›* ÷ı ¿›* fiı !       ’ÎÁı◊Ì.
   ⁄‘Î_ … ¿‹˘˝ ¿fl‰Î »÷Î_ ±ı¿ ’HÎ ¿‹˝ fi ⁄_‘Λ, ±ı‰Ì› «Î‰Ì          ‹˘ZÎ ‹ı‚‰fiÎfl ¿˘HÎ ? ±Ë_¿Îfl. ‹˘ZÎ ◊Λ »ı ¿˘fi˘ ? ±Ë_¿Îflfi˘.
‰Ì÷flÎ√˘ ’ÎÁı Ë÷Ì fiı !                        ±ÎI‹Î ÷˘ ‹@÷ … »ı, ’fl‹ÎI‹Î … »ı. ±Ë_¿ÎflfiÌ ‹„@÷ ¿fl‰ÎfiÌ »ı.
   ‹ËΤÎfl÷fi_ ›© ±…\˝fi ·Õu˘, ¿fl˘Õ˘fiÌ ËI›Î ¿flÌ »÷Î_› ±ı¿<_›         øÏ‹¿ ‹Î√˝ ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îflfi_ ÂÏ©¿flHÎ. Ãıà Á‘Ì ±Ë_¿Îflfiı ©
¿‹˝ ±ııfiı fiÎ ⁄_‘Λ_. ±ıfi_ fi΋ ¿‹˝ ¿fl‰Î »÷Î_ ±¿‹˝ ÿÂÎ.        … ¿fl‰Îfi˘. ±Ë_¿Îfl ¿flÌfiı ±Ë_¿Îfl © ¿fl‰Îfi˘. …ı‹ ÁÎ⁄fi˘ ‹ı·
   lÌ‹ÿ˚ flÎ…«_ƒı ¿èÎ_ »ı, “»>Àı ÿıËÎK›ÎÁ ÷˘ fiËŸ ¿÷ν ÷_ ¿‹˝, fiËŸ  ¿Îœ‰Î ÀÌfi˘’˘· fiά̱ı. ±Ë_¿Îfl Á_’ÒHν © ◊¥ Ω›, ±ı¿ ’HÎ
¤˘@÷Î ÷_ ÷ıËfi˘, ±ı »ı ‘‹˝fi˘ ‹‹˝ !”                  ’fl‹Îb ±Ë_¿Îfl‹Î_ ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î ¿ı ·˘¤fi_ fiÎ flËı, I›Îflı ◊Λ
                                   Á_’ÒHν © ±Ë_¿Îfl. ÷ı ’»Ì ©ÎI‹Î‹Î_ © ±Ë_¿Îfl ◊¥ Ω›
       (5.2) ≠›ÎHÎ, ±Ë_¿Îfl‹„@÷ ÷flŒ !
                                   ±ı¿Î¿Îfl.
   ±Ë_¿Îflfiı ±˘»˘ ¿fl‰Îfi˘ ¿ı ¿Îœ‰Îfi˘ ? ¿Îœ‰Îfi˘.
                                       ±Ë_¿Îflfiı ‹‹÷Î◊Ì Â© ¿fl‰Îfi˘ »ı. ‹‹÷Î √¥ ¿ı © ◊¥ √›˘
   ±Î’HÎı ±Ë_¿ÎflfiÎ fiı ±Ë_¿Îfl ±Î’H΢ ? ¿˘HÎ ¿˘fiÌ ‹ÎÏ·¿Ì ?     ±ı. …ıfiÎ_ ±Ë_¿Îfl fiı ‹‹÷Î, Á_’ÒHν ¬·ÎÁ ◊›Î_, ÷ı‰Î iÎÎfiÌ ’vÊfiÌ
±Ë_¿Îfl ±Î’H΢ ˢ› ÷˘, ±ıfiı √ıÀ ±ÎµÀ ¿flÌ ÿ˘ fiı !           ¿Ú’Î◊Ì …, ±ı ¬·ÎÁ ◊Λ.
   ±Ë_¿Îfl Ω› @›Îflı ? ±Ë_¿Îfl ¬˘À˘ »ı, ±ı‰_ V‰Ì¿Î›˝ ⁄fiı I›Îflı.       …ı iÎÎfi◊Ì ±Ë_¿Îfl ±˘»˘ ◊Λ ±ı ‰Ì÷flÎ√Ì iÎÎfi. …ı Ïø›Î¿Î_Õ◊Ì
F›Î_ ¿¿‚ÎÀ ◊Λ ¿ı Á‹∞ …‰_, ¿ı ’˘÷Îfi˘ … ±Ë_¿Îfl ¬˘À˘ »ı. ±ıÀ·_     ±Ë_¿Îfl ±˘»˘ ◊Λ, ±ı ¤√‰ÎfifiÌ ±ÎiÎÎ’Ò‰˝¿fi_ ¿Ëı‰Î›. ⁄οÌ, ·Î¬
Á‹F›˘ ÷˘ ÷ı ±Ë_¿Îfl Ω›.                        ±‰÷Îfl …_√·‹Î_ ’ÕÌ flËı, fiÎ√Î⁄ΉΠ◊¥fiı Œflı ÷˘› Á_ÁÎflfi˘ ‹˘Ë
   …ı flV÷ı ±Ë_¿Îfl ‰‘ı »ı, ÷ı … ’λΠ‰‚‰Î◊Ì CÎÀı »ı.        »^Àı fiËŸ. ±Î ±ø‹ ‹Î√ı˝ ÁÕÁÕÎÀ ‹˘Ë »^ÀÌ Ω› »ı.
   ±Ë_¿Îflfiı ÿ⁄ΉΛ ? fiÎ. ±ıfiı ÿ⁄Ή‰Î …fiÎfl ¿˘HÎ ? ±ı› ’λ˘         …ı Âı@›˘ ’Î’Õı› fiÎ ¤Î_√Ì Â¿ı, »÷Î_ ±Î’HÎÎ ±Ë_¿Îflfiı …ı ·¥
±Ë_¿Îfl.                               ·ı, ÷ı ωflÎÀ ’vÊ !
   ±Ë_¿Îflfiı Á˘Ó’Ì ÿı‰˘, ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÎ Á«flH΢‹Î_.                 (5.3) ±Ë_¿Îfl‹„@÷ ’»ÌfiÌ lıHÎ̱˘...
    …’, ÷’, ›˘√, K›Îfi, ¤„@÷ ¿fl‰Î◊Ì Â_ ±Ë_¿Îflfi˘ ω·›            ±ø‹ iÎÎfi◊Ì ⁄ı ¿·Î¿‹Î_ (±ı¿ ¿·Î¿ iÎÎfiωϑ ±fiı ±ı¿ ¿·Î¿
◊Λ ? ⁄‘Î_ ±Ë_¿Îflfiı ‰‘ÎflfiÎflÎ_ »ı. ±Î‹Î_ ¤„@÷ ±ı¿·Ì ±Ë_¿Îflfiı     ±ÎiÎÎfiÌ Á‹…) … ±Ë_¿Îfl ∂Õı »ı.
CÎÀÎÕı »ı ! “Ë_ ¿˘HÎ »_”fi_ ¤Îfi ◊Λ ÷˘ … ±Ë_¿Îfl ¬·ÎÁ ◊Λ.           ’˘÷ÎfiÎ ±Ë_¿Îflfiı …ı ΩHÎı, ÷ı “’˘÷ı” ±Ë_¿Îfl◊Ì ‹@÷ … ˢ›.
   ⁄_‘Λı·˘ Ω÷ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı »^ÀÌ Â¿ı ? …ı ‹@÷ ’vÊ »ı ÷ı …      ±Ë_¿Îflfiı ΩHÎfiÎfl˘ ±ÎI‹Î … »ı.
»˘ÕÎ‰Ì Â¿ı.                                 iÎÎfiÌfiÎ «flH΢‹Î_ «flHΠωϑ ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl ±˘√΂‰Îfi˘ ±ıÏÁÕ.
   ±Ë_¿Îfl ’˘÷Îfiı ◊Λ »ı ¿ı, ‹Îflı ±Ë_¿Îfl »˘Õ‰˘ »ı ! ¿ı‰˘ ‹˘À˘       ±ÎI‹ÎfiÎ_ ±Î‰flH΢ ÏfiflΉflHΠωϑ (iÎÎfiωϑ)◊Ì ±fiΉflHÎ ◊Λ.
                33                                 34
    ±Ë_¿Îfl ±˘√Y›Î ’»Ì ©ÎI‹Îfi_ ·ZÎ ⁄ıÃÎ ’»Ì, ‹ËÎI‹Îfiı flè΢     ⁄Lfiıfiı …\ÿÎ_ ’ÎÕı »ı. fiËŸ ÷˘ ≠¿ÚÏ÷ T›‰„V◊÷ ≠‹ÎHÎı … µ¿·ı »ı.
÷ı ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ ±Ë_¿Îfl. ÕˇÎ‹Îfi˘ ±Ë_¿Îfl ¿˘¥fiı ‰Î√ı ?               ±Ë_¿Îfl Ω› ’»Ì ÂıÊ flËı »ı, ø‹⁄© ’›Î˝› ≠‹ÎHÎı.
    flÎΩ ¤I≤˝ËÏflfi_ ’ÎhÎ ¤…‰÷Î_ ±_ÿfl ÷˘ ±ı ΩHÎ÷˘ … ˢ›, ¿ı         ‹˘ZÎı …‰Îfi˘ ¤Î‰ ±ı Â_ ±Ë_¿Îfl »ı ? ËÎ, ¤Î‰ ˢ› ÷˘ …
Ë_ flÎΩ fi◊Ì ’HÎ ·Z‹Ì«_ÿ ÷fl√΂˘ »\_, ±fiı CÎıfl …¥fiı ‹Îflı ¬Ì«ÕÌ      ±ı ¤ı√_ ◊Λ fiı !
¬Î‰ÎfiÌ »ı. fiÎÀ¿ ’Òfl_ ◊Λ ±ıÀ·ı flÎHÎÌfiı ¿Ëı ¿ı “ËıÓÕ ‹Îflı CÎıfl ?” ±ı
ΩHÎ÷˘ … ˢ› fiı ¿ı, fi ˢ› ±Î ‹ÎflÌ flÎHÎÌ ! ÷ı‹ ⁄‘_ ¿fl÷Î_ ‹ËÎI‹Îfiı             (5.4) ±Ë_¿ÎflfiÌ ±‰V◊α˘ !
±_ÿfl Ïfifl_÷fl A›Î·‹Î_ … ˢ›, ¿ı “Ë_ «_ÿ·Î· fi◊Ì, Ë_ ‘HÎÌ fi◊Ì, Ë_       ÁÎZÎ̤Ή ¿˘HÎ ¿flı »ı ? ±Ë_¿Îfl. ’ÎÕ˘Â̤Ή ±ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ
©ÎI‹Î »_”.                              ¤Î‰ »ı. ÁÎZÎ̤Ή ±ı ±Ë_¿Îfl◊Ì »ı. øÏ‹¿‹Î_ ÁÎZÎ̤Ή »ı fiı
    ±Ë_¿ÎflfiÎ ⁄ı ≠¿Îfl, ±ı¿ Ïfi∞˝‰ fiı ⁄ÌΩı Á∞‰ ! ±ø‹fiÎ        ±ø‹‹Î_ iÎÎ÷Î-ƒpÎ ¤Î‰ »ı. ±Ë_¿Îfl ÁÏË÷ iÎÎ÷Î-ƒpÎ ±ı »ı ÁÎZÎ̤Ή.
“‹ËÎI‹Î±˘” ∞‰ı, Ïfi∞˝‰ ±Ë_¿Îfl◊Ì. ¿÷ν’HÎÎfi˘ ±Ë_¿Îfl Ω›, ’»Ì         ⁄‘Î_ K›Îfi˘ ±Ë_¿Îfl◊Ì »ı. ±ø‹‹Î_ iÎÎ÷Î-ƒpÎ’ÿfiÌ ≠΄M÷
flËı ‹ÎhÎ ¤˘@÷Î’HÎÎfi˘.                         ◊Λ »ı.
    ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌ‹Î_ ±Ë_¿Îfl ˢ› ? “±ı. ±ı‹. ’Àı·”‹Î_ ˢ›,       iÎÎ÷Î-ƒpÎ ±ı¿ ÁıÓ¿Õ ’HÎ ◊›˘, ÷˘ ◊¥ √›˘ ’fl‹ÎI‹Î !!!
«Îfl ÏÕ√˛Ì …ıÀ·˘. ’HÎ ÷ı Ïfi∞˝‰ ±Ë_¿Îfl ˢ›. Ïfi∞˝‰ ±Ë_¿Îfl Â_ ¿flı ?    ±Á_√, Ïfi·ı˝’ ⁄fiÌ flËı. øÏ‹¿‹Î_ ≠¿ÚÏ÷fi˘ ΩHÎfiÎfl »ı ±Ë_¿Îfl.
⁄ÒÀ ’Ëıflı, ¿˘À-À˘’Ì ’Ëıflı ±fiı “±Î‰˘ ±Î‰˘, ‹˘ZÎı ·¥ …¥±ı” ±ı‰Ì
                                      ±Ë_¿Îfl ±Î_‘‚˘, …\±ı ⁄Ï©fiÌ ±Î_¬◊Ì. ⁄Ï© ±ı ≠¿ÚÏ÷ ¿Ëı‰Î›.
¬À’À˘› ¿flı. ±ıÀ·ı … ±ø‹ ωiÎÎfiÌ ÿÎÿÎlÌ, ’_¿Î›Î ¬À’ÏÀ›Î
‰Ì÷flÎ√ fi΋◊Ì. ±ı‹fiÌ ¿ı‰‚ ‹˘ZÎı ÷ıÕÌ …‰ÎfiÌ … ¬À’À˘.          ±Ë_¿ÎflfiÎ ¿⁄Ω‹Î_ ˢ›, ±ıÀ·_ … ≠¿ÚÏ÷fi_ ±ı ΩHÎÌ Â¿ı. ±Ë_¿Îfl
                                   ≠¿ÚÏ÷fiı @›Î_ Á‘Ì ΩHÎÌ Â¿ı ? fiT‰ÎHÎ_ Á‘Ì.
    Ïfifl˚±Ë_¿ÎflÌfi˘ Á_ÁÎfl ÁÎËÏ…¿ ˢ›. ⁄‘_ ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ ˢ›, ¿÷ν’HÎÎ
ωfiÎfi_ ¿÷ν’HÎ_.                              ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ ±Î‘Îflı «Î·ı, ±ı »ı ≠iÎ΄@÷. «Î·‰_ ±ıÀ·ı T›Î’ı,
                                   …ı‹ ¤Ÿ÷ ÷ÒÀı fiı ≠¿Î ⁄ËÎfl Ω› ±ıfiÎ …ı‰_.
    ±Î Á_ÁÎfl «Î·ı »ı ÷ı, Ïfi∞˝‰ ±Ë_¿Îfl◊Ì. Á∞‰ ±Ë_¿Îfl ⁄Î_‘ı
»ı, ±Î‰÷˘ ¤‰. Á_ÁÎfl ±Î¬˘› ÏÕV«Î…˝ V‰w’ı … »ı. Ïfi∞˝‰ ±Ë_¿Îfl         …ı‹Î_ ±Ë_¿Îfl ‰‘Îflı, I›Î_ ‹ÎHÎÁ ±Î_‘‚˘ ˢ›. ‹Îfi‹Î_, ·˘¤‹Î_
±ıÀ·ı ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ ±Ë_¿Îfl. ‹ÎflÎ ‰√fl «Î·ı fiËŸ, ±ı ◊›˘ Á∞‰ ±Ë_¿Îfl.     ±Î_‘‚˘ ◊¥ Ω›.
    …√÷ ¿ı‰_ w’΂_ »ı ! ±Ë_¿Îflı ¿ÿw’_ ¿flÌ fiÎA›_. ±ı¿ ±‰÷Îfl        “Ë_ ΩHÎ_ »_”fi˘ ±Ë_¿Îfl ¤Îflı. ΩH›_ ÷˘ ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı
‹ÎÀı Á‹∞ Ω‰ ¿ı, ⁄‘_› µÿ›Î‘Ìfi »ı. ±Ë_¿Îfl ¬Î·Ì ¬˘À˘ Õ¬˘ ¿flı       ¿WÎΛw’Ì Ã˘¿fl fiÎ ‰Î√ı.
»ı ±Î¬˘ ‰¬÷.                                …ıÀ·˘ ‹ËÎfi ◊‰Î Ω› ÷ıÀ·˘ … ’»ÕΛ fiı ±ÎI‹Îfi˘ CÎÎ÷¿
    ±iÎÎfi ÿÂ΋Î_ ±Ë_¿Îfl◊Ì ◊˘Õ˘ CÎH΢ ŒıflŒÎfl ◊Λ ’HÎ …ı ¥Œı@À    ⁄fiı. “Ë_ ¿_¥¿ »\_” fiı “Ë_ ¿_¥ ¿flÌ Â¿<_ »\_.” ±ı ±Ë_¿Îfl … ’»ÎÕı.
±Î‰Ì √¥ ˢ›, ÷ı‹Î_ ŒıflŒÎfl fiÎ ◊Λ. ±Ë_¿Îfl fiΠˢ›, ÷ıfiı ÷˘ ¿Â˘›        …ı Áı„LÁÀ̉ ˢ›, ÷ı Õ¬˘ ¿›Î˝ ωfiÎ flËı … fiËŸ.
ŒıflŒÎfl fiÎ ◊Λ.
                                      “Ë_ ¿_¥¿ ‹˘À˘ »\_” ’HÎ Âı‹Î_ »ı ÷_ ? ±Î ±Î¿ÎÂfiı Ωı !
    “T›‰„V◊÷fi_ iÎÎfi @›Îflı ËıS’ ¿flı ? ±Ë_¿Îfl fiΠˢ› I›Îflı.     ±Î¿Î‹Î_ ÷Îfl΋_Õ‚ ÷˘ Ωı ! ±Î ±Á_A› ÏfiËÎÏfl¿Î±˘ ÷˘ Ωı ! ±ı‹Î_fiÌ
±Ë_¿Îfl ÷˘ ±T›‰„V◊÷ ¿flı, ÷ıfiı (¤) ¤Î‰fiÎ◊Ì ⁄ÿ·Î‰Ì ¿Λ.        ±ı¿‹Î_ ±Î’HÎÌ M≤J‰Ì, M≤J‰Ì ’fl ÷Îfl˘ ÿıÂ, ÿı‹Î_ ÷Îfl_ CÎfl fiı CÎfl‹Î_
    ±Ë_¿Îfl Ω› ’»Ì ≠¿ÚÏ÷ fiı T›‰„V◊÷ ±ı¿ … »ı. ±Ë_¿ÎflfiÌ Õ¬·     ÁÎÕÎ ’Î_« eÀfi˘ ÷_ !!! ±Î¬Î ⁄˛õÎ_ÕfiÌ ÁkÎÎ …ıfiı ‰flÌ »ı, ±ı‰Î iÎÎfiÌ
                35                                  36
’vÊfiı ÷˘ ÷_ Ωı, ¿ı‰Î ⁄΂¿ …ı‰Î »ı !                      ÿ›Î ±ı ±Ë_¿ÎflÌ √HÎ »ı. Ïfifl˚±Ë_¿ÎflÌfiı ÿ›Î fi ˢ›, ¿vHÎÎ
          (5.5) ±Ë_¿Îflfi˘ ¤˘√‰À˘               ˢ›.
   ’H› fiı ’Î’fi˘ ¿˘HÎ ¿flfiÎfl ? V‰√˝‹Î_ fiı fi¿˝‹Î_ ¿˘HÎ Ω› »ı ?       ±ÎI‹ÎfiÌ ¿S’„@÷fiı ¿ÎflHÎı ω¿S’ ∂¤˘ ◊›˘. “Ë_ ±ÎI‹Î »\_”
±Ë_¿Îfl.                                fiı ⁄ÿ·ı, “Ë_ «_ÿ »\_” ±ı ω¿S’. “±Î ÿıË ‹Îfl˘ »ı” ±ı Á_¿S’. “Ë_
                                    ©ÎI‹Î »_” ±ı Ïfiω˝¿S’.
   Á¬-ÿ—¬ ¿˘fiı ◊Λ »ı ? ±Ë_¿Îflfiı. ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ› fiı ±ÂÎ÷Î
‰ıÿfiÌ›fiı ¤˘√‰fiÎfl ¿˘HÎ ? ±Ë_¿Îfl.                       ±Ë_¿Îfl ωfiÎ ¿Â_ … I›Î√ fi ¿flÌ Â¿Î›. √˛ËHÎ-I›Î√ ¬ÕÎ_
                                    »ı, ±Ë_¿ÎflfiÎ ’ΛΠ’fl. ±ø‹‹Î_ ±Ë_¿Îfl ’Ëı·˘ ∂Õı »ı, ±ıÀ·ı I›Î√
   fl_ÕÎ’˘ fiı ‹_ÕÎ’˘ ¿˘fiı ? ±Ë_¿Îflfiı.                ¿flfiÎfl˘ flè΢ … fiËŸ fiı ! ±ø‹‹Î_ I›Î√ÎI›Î√ Á_¤‰÷Î_ fi◊Ì.
    ωʛ˘ ¿˘HÎ ¤˘√‰ı »ı ? ¥„Lƒ›˘. fiı “±Ë_¿Îfl” ¬Î·Ì ±Ë_¿Îfl        ∞‰˘ ⁄«Î‰‰Î ÷ı› ±Ë_¿Îfl »ı, ∞‰˘ ‹ÎflÌ fiά‰Î ÷ı› ±Ë_¿Îfl
¿flı »ı, ¿ı ‹ıÓ ¤˘√T›_. ωʛ˘ V◊Ò‚ »ı fiı ±Ë_¿Îfl ÁÒZ‹ »ı. V◊Ò‚, ÁÒZ‹fiı  »ı. ’Ëı·˘ ’˘Ï{ÏÀ‰ fiı ⁄ÌΩı fiı√ıÏÀ‰ ±Ë_¿Îfl »ı. Ïfifl˚±Ë_¿ÎflÌ iÎÎfiÌfiı
¿¥ flÌ÷ı ¤˘√‰Ì ¿ı ?                          “Ë_ ‹Îfl »\_, Ë_ ⁄«Î™ »_” ±ı‰_ ˢ› … fiËŸ, ÷ı◊Ì iÎÎfiÌ ’H›-’Î’◊Ì
   ±Ë_¿Îfl Â_ ¿flı ? ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ¤ÒA›˘ flËı, ’HÎ …‹‰Îfi_ ’Ò»ı       ’fl »ı.
÷˘ ¿Ëı, …‹Ìfiı ±ÎT›˘ »_.                           Á_›‹ ±ı ÷˘ ¿ÊΛ Ω› ÷ıfi_ ’ÏflHÎ΋ »ı. Á_›‹‹Î_ ±Ë_¿Îfl fiÎ
   “Ë_”-“÷_”fiÎ ¤ıÿ ¿˘HÎ ¿flΉı ? ±Ë_¿Îfl.               ˢ›. ¿ÊΛ˘fiÎ Á_›‹fiı Á_›‹ ¿Ëı‰Î›, ωʛ˘fiÎ fiËŸ.
   ±Îfi_ÿ »ı ≠iÎÎfi˘, ’HÎ ¤˘√‰ı ±Ë_¿Îfl. ‹fifiÌ ‹V÷Ì ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı         ·˙Ï¿¿ µ’‰ÎÁ ±Ë_¿Îfl◊Ì ◊Λ, © µ’›˘√’Ò‰˝¿fi˘ µ’‰ÎÁ,
µ÷fl÷Ì Ω› fiı ≠iÎÎfi˘ ±Îfi_ÿ ‰‘÷˘ … Ω›. iÎÎfiÌfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_          ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì‹Î_ ±ı¿ … ⁄Á »ı. ±ÎI‹Î ¬Î÷˘ fi◊Ì, ’Ì÷˘ fi◊Ì, ÷ıfiı
±ÎI‹Îfi˘ ±Îfi_ÿ ◊Λ.                           µ’‰ÎÁ ΩıÕı ÂÌ ·ı‰Îÿı‰Î ?
   iÎÎfiÌfiÌ ‰ÎHÎÌ ±Î‰flH΢ ¤ıÿÌ ±ÎI‹Îfiı V’Âa Ω›.               ¨CÎı »ı ÿıË fiı ‹Îfiı Ë_ ¨C›˘ ÷ı ±Ë_¿Îfl.
   ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflı ’HÎ ¿Îfi‹Î_◊Ì ⁄fl_ ¬ıÓE›Î_ I›Îflı «ÌÁ ’ÎÕı·Ì        Ï«_÷Î ±ı ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ ±Ë_¿Îfl »ı. “T›‰„V◊÷ ¿÷ν »ı”fi_ iÎÎfi
fiı ±l ‰Ëı·Î_, ±Ë_¿Îfl fiËŸ ÷ı◊Ì. ±Ë_¿Îfḻ˘ ÷˘ ±Ë_¿Îflı ¿flÌfiı «ÌÁ     ˢ›, I›Î_ Ï«_÷Πˢ› … fiËŸ.
fiÎ ’ÎÕı, ±Î¬Î ⁄Î‚Ì ‹Ò¿ı ÷˘›, …ı‹ ·Î‹Î±˘ ∞‰÷Î ⁄‚Ì ‹flı »ı fiı !         ‰ÎHÎÌ ±ı ¬S·˘ ±Ë_¿Îfl »ı. ‰ÎHÎÌ◊Ì ±Ë_¿Îfl ∂¤˘ ◊›˘ »ı fiı
iÎÎfiÌ ‰ıÿı, ÷ı “Ë_ Lˢ›” ±ı‹ ‰÷ı˝.                   ‰ÎHÎÌ◊Ì ±Ë_¿Îfl ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı »ı. ±fiı ±ÎI‹iÎÎfi I›Î_ ‹Ïfi’HÎ_,
   ¤› ±Ë_¿Îflfiı ·Ì‘ı »ı, Ïfifl˚±Ë_¿ÎflÌ ÷˘ Ïfi¤˝› ˢ›.          ±Ë_¿Îfl √›Î ’»Ì ⁄˘·ı »÷Î_ ‹˙fi √HÎΛ »ı.
   …ı‹ ·˘Ë«_⁄¿◊Ì ÀÎ_¿HÎÌ ¬ıӫΛ, ÷ı‹ flÎ√◊Ì ±Î¿Ê˝HÎ, ¬ıÓ«ÎHÎ           (5.6) ±Ë_¿Îflfi˘ T›‰ËÎfl‹Î_ ±ÎωW¿Îfl !
◊Λ. ±Î¿Ê˝HÎ-ω¿Ê˝HÎ ±ı ’fl‹Îb±˘fiÎ «_⁄¿I‰fiı ±Î‘Ìfi »ı. I›Îflı          ±Ë_¿Îfl ⁄ı ‹Î√ı˝ ‰Î‚Ì Â¿Î›, ÁÎ_ÁÎÏfl¿ Á¬˘ Ωı¥÷Î_ ˢ› ÷˘
±iÎÎfi ÿÂ΋Î_ ’˘÷ı ‹Îfiı »ı, ¿ı ‹fiı flÎ√ ◊Λ »ı, ‹fiı ¶ıÊ ◊Λ »ı.     ±Ë_¿Îflfiı Á_ÿfl ⁄fiΉ‰˘ ±fiı ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷˘, ±Ë_¿Îfl◊Ì ‹@÷ ◊‰_
±ı‹Î_ ±ÎI‹Îfiı ¿Â_ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì.                    ’Õı.
   ¿ÊΛ˘fiı ¿˘fi˘ ±Î‘Îfl »ı ? ±Ë_¿Îflfi˘. flÎ√-¶ıÊ ¿˘fiı ◊Λ »ı ?        √Î_Õ˘ ±Ë_¿Îfl ËıÓÕ÷Î_-«Î·÷Î_ µ»‚Ì ’Õı. ±Ë_¿Îfl ¿ı‰˘ ˢ‰˘
±Ë_¿Îflfiı.                               Ωı¥±ı ? ·˘¿˘ ‹ÎL› ¿flı ÷ı‰˘. ·˘¿±‹ÎL› ±Ë_¿Îflfiı √Î_Õ˘ ±Ë_¿Îfl
                 37                                  38
¿Ëı‰Î›. √Î_Õ˘ ±Ë_¿Îfl Á‰‚Îfiı ±‰‚_ ÿı¬ÎÕı, Á΋ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬ÎÕı fiı       ¿˘¥ ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ¿_¥ ‹Î√ı ÷˘ ? ‹Î√fiÎfl˘ ±Î’HÎfiı ±Ë_¿Îfl
’˘÷Îfiı ÁΫ˘ ÃflΉı.                         ‰ı«‰Î ±ÎT›˘ »ı. ±S›Î, V¿˘’ √‹Î‰Ì fiËŸ. ‹Î√ı ÷ı ±Î’Ìfiı, ¬flÌÿÌ
   ÿÏfi›Î ∞÷‰ÎfiÌ fi◊Ì, CÎflfiÌ ’Î_«-ÁÎ÷ ŒÎ¥·˘ ∞÷‰ÎfiÌ »ı.       ·ı ±ıfi˘ ±Ë_¿Îfl. ÿÎÿÎlÌ ¿Ëı, ±‹ÎflÌ ’ÎÁı iÎÎfiÌ’ÿfi˘ ±ÎÀ·˘ ⁄‘˘
                                  Á΋Îfi @›Î_◊Ì ±ÎT›˘ ? fiÎfi’HÎ◊Ì ·˘¿˘fi˘ ±Ë_¿Îfl ¬flÌÿ÷Î ±Î‰ı·Î
   ±Ë_¿Îfl Ω› ’»Ì ¿ÿw’˘› w’΂˘ ÿı¬Î›, ±Î¿Ê˝HÎ ◊Λ.        ÷ı◊Ì.
±Ë_¿ÎflÌ w’΂˘ ˢ›, ÷˘› ¿ÿw’˘ ÿı¬Î›.
                                      ±Ë_¿Îfl I›Î_ ±ÁË…÷Î, Ïfifl˚±Ë_¿Îfl I›Î_ ÁË…÷Î.
   ±Ë_¿Îfl ÷˘ CÎfl‹Î_› √Î_Õ_< ¿Îœı.
                                      Áı‰Î‹Î_› ±Ë_¿Îfl ˢ›, ±Ë_¿Îfl ωfiÎfiÌ Áı‰ÎfiÌ ‰Î÷ … ±˘fl.
    ‰‘Îflı ±Ë_¿ÎflÌ ¿˘HÎ ? …ıHÎı ‹Îfi fiÎ ÿÌÃ<_ ˢ› fiı ’»Ì ‹Îfi ‹‚ı
                                      F›Î_ ¿ÊΛ ÁÏË÷fiÌ ≠w’HÎÎ »ı, ÷ıfi˘ µ’ÿı ÁÎ_¤‚‰Î fiÎ
÷ı. …ıHÎı ‹Îfi Ωı›_ fiı ÷ıfiı ‹Îfi ‹‚ı ÷˘ ±Ë_¿ÎflÌ fiΠˢ›, ±ı ¬ÎfiÿÎfi
                                  flËı‰Î›. Á_÷˘ fiı √flfiı »_»ıÕ̱ı fiı ŒıHÎ ‹Î_Õı, ÷˘ I›Î_◊Ì ¬ÁÌ …‰_.
ˢ›.
                                      ·˙Ï¿¿‹Î_ Á_÷˘, ¤@÷˘, ›˘√̱˘fiı iÎÎfiÌ ¿Ëı. ¤√‰ÎfifiÌ ¤ÎÊ΋Î_
   ÿÎÿÎ ÷˘ fi‹˛, ωfi‹˛fiÎ ÏÂfl˘‹ÏHÎ ’wÊ ! ¿˘¥ ÷ı‹fiı ¬˘ÀÎ ¿Ëı,
                                  iÎÎfiÌ ±ıÀ·ı ? …ıfiÎ ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ Á_’ÒHν √›Î »ı ÷ı, Ïfifl˚±Ë_¿ÎflÌ
÷˘› ÷fl÷ … ÏÂflı «œÎ‰ı.
                                  ◊¥ √›Î »ı ÷ı.
   ±Ë_¿Îfl fi◊Ì, ÷ı ◊¥ √›˘ ¤√‰Îfi !
                                      ±ı‰Î iÎÎfiÌfiı ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı Â_ ¿èÎ_ ? iÎÎfiÌ ±ı … ‹Îfl˘ ±ÎI‹Î
   ±Ë_¿Îflfiı ±˘√΂‰˘ ¿¥ flÌ÷ı ? © µ’›˘√◊Ì ±Ë_¿Îfl ±˘√‚ı.      »ı, iÎÎfiÌ ‹fiı Á˙◊Ì Ï≠› »ı. “Ëı ±…\˝fi ! ‹Îfl΋Î_ fiı iÎÎfiÌ‹Î_, ÷_ ¤ıÿ
   …ıÀ·˘ ±Ë_¿Îfl ±˘»˘, ±ıÀ·˘ ±ÎI‹Ï‰rÎÁ ‰‘Îflı. ±Ë_¿ÎflÌfiı      fiÎ √HÎÌÂ.” lÌ¿ÚWHÎı ’˘÷ÎfiÌ Á‹¿ZÎ΋Î_ … ÁÌÀ ±Î’Ì iÎÎfiÌfiı.
±ÎI‹Ï‰rÎÁ ⁄Ë ±˘»˘ ˢ›. ‰ÎHÎÌfiÌ Àı’flı¿Õ˝ µ÷ÎflÌ ¿˘HÎı ? √›Î         ÿÎÿÎlÌfiı iÎÎfi ◊›_ ±ıÀ·ı Â_ ◊›_ ? ±Ë_¿Îfl Á_’ÒHν …÷˘ flè΢.
±‰÷ÎflfiÎ ±Ë_¿Îflı.                              ±iÎÎfi ÿÂ΋Î_ ’˘÷ÎfiÎ ±Ë_¿Îflfi_ ‰Hνfi ¿fl÷Î_ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌ ¿Ëı
   ’˘÷ı ±y· ‰√flfi˘ ˢ›, ÷ı Á΋Îfiı ±y· ‰√flfi˘ ¿Ëı.         »ı, “±Î¬Î √…flÎ÷‹Î_ ¿˘¥fi˘ ±Ë_¿Îfl fiΠˢ› ±ı‰˘ ±Ë_¿Îfl ±‹ÎflÎ
   ±Ë_¿ÎflfiÌ πœ˘HÎÌ µ’fl, ‹Ò¿Î›˘ »ı ±Î ±y·fi˘ ¿˘◊‚˘ !        ‹˘ÀΤΥ‹Î_ Ë÷˘.” ±fiı ±ı ‹fiı ¿Ëı÷Î, “÷Îfl΋Î_ ⁄Ë ±Ë_¿Îfl »ı.” ‹ıÓ
‰ı«‰Î Ω› ÷˘, «Îfl ±ÎfiÎ › ¿˘¥ fiÎ ±Î’ı.                ’Ò»›_, “¿ı‰Ì flÌ÷ı ?” I›Îflı ÷ı‹HÎı ¿èÎ_, “÷Îfl΋Î_ »^’˘ ±Ë_¿Îfl »ı” ±fiı
                                  ‹_ı ÷’ÎÁ ¿flÌ I›Îflı ±ı …Õu˘, ±ı ±Ë_¿Îfl ⁄Ë ¿ˆÕı, ÁËfi fiÎ ◊Λ !
   “Ë_ ¿_¥¿ »_” ±ı Ï⁄‹ÎflÌfiÎ ÏÁQÀQÁ ÂÎ_ ? ’˘÷Îfi_ ‘Λ* ¿flΉ‰_.   “±_⁄ηη¤Î¥”fiı ⁄ÿ·ı ¤Ò·◊Ì, µ÷Ή‚‹Î_, ¿˘¥ ‹fiı “±_⁄ηη” ¿Ëı,
‘Λ* ◊Λ ±ıÀ·ı ‹ÎfifiÌ ‹ÌÃΠ‰÷ı˝.                  ÷˘ ±Î¬Ì flÎ÷ ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı !!!
   @›Î_ Á‘Ì ’Ï÷-’IfiÌ ‰E«ı ·ß‹⁄Î∞ ? ‰E«ı ωʛ flè΢ »ı I›Î_        ±Ë_¿Îfl ⁄Ë ±ıÀ·ı ‹ÎfiÌ ⁄Ë, ÷ı◊Ì ·˘¤ fiı ¿’À, ‹‹÷Î fi΋ı›
Á‘Ì. ’˙ÿ˚√Ï·¿ Á¬˘ ’λÎ_ “Ïfl’ı” ¿fl‰Î_ ’ÕÂı ±fiı “Ïfl’ı” ¿fl÷Ì ‰¬÷ı   fiËŸ. fiÎfi’HÎ◊Ì ¿˘¥ √vfiı √Î_ÃuÎ fiËŸ, ¿˘¥fiÌ ¿_ÃÌ ⁄_‘Î‰Ì fiËŸ.
ÿ—¬ ±Î’÷_ Ω›.
                                      ’Ëı·ı◊Ì … Ï‹h΢fiı ÷ı ¿Ëı÷Î, “…ıfiı ¿_¥ ’HÎ ±Õ«HΠˢ› ÷˘
   ±ı¿·˘ ⁄ıÃ˘ ⁄ıÃ˘ ’kÎÎ_ fl‹ı. ÂÎ ‹ÎÀı ? ÀÎ¥‹ ’ÎÁ ¿fl‰Î. ±S›Î,   ±Õ‘Ì flÎ÷ı ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰Ωı, fiı ‹ÎflÎ ‹ÎÀı ¿ÿÌ›ı ω«Îfl¢ fiËŸ, ¿ı
ÀÎ¥‹ ’ÎÁ ¿flı »ı ¿ı ÷_ ’ÎÁ ◊¥ flè΢ »ı ?               ±Î ¿_¥ ‹Î√Âı ! ±Î ⁄ı ËÎ◊ ¿Î‚Î ‹Î◊ÎfiÎ ‹Îfi‰Ì ±Î√‚ @›Îflı›
   ‘_‘΋Î_ ±Ë_¿Îfl ‹›Î˝Ïÿ÷ ¬’ı. ‘_‘΋Î_ ±Ë_¿Îfl ‰‘Îflı, ÷ıfiı ‘_‘˘  ·Î_⁄Î fiËŸ ◊Λ !” ¿˘¥fiı I›Î_◊Ì ◊Î’HÎ ’Î»Ì ·ı‰Î Ω› fiı ÷ıfiı
«Î·ı fiËŸ.                              ‹U¿ı·Ì‹Î_ …\±ı ÷˘, ’˘÷ı µ’fl◊Ì ⁄Ì∞ fl¿‹ ±Î’Ìfiı ±Î‰ı ! ±Î ⁄‘Î
                39                                  40
À˘’ @‰Î˜·ÌÀÌfiÎ ±Ë_¿ÎflÌ √H΢ ¿Ëı‰Î›.                  ÁÒZ‹÷‹ ±ÎI‹Î V◊Ò‚ Ïø›Î±˘ ¿¥ flÌ÷ı ¿flÌ Â¿ı ? ’ÎHÎÌfiÌ
   ŒıLÕ Á¿˝· ÷ı‹fiı ’Ëı·ı◊Ì … “Á’fl è΋fi” ¿Ëı÷Î. ⁄Î⁄˘ fiı ⁄ı⁄Ì   ‰fl΂ ◊‰Î‹Î_ ÁÒ›˝ ¿ı Ï¿flH΢fi_ ¿÷ν’HÎ_ M≤J‰Ì ’fl ¿ıÀ·_ ? ¬flı¬fl
‹flÌ √›Î, ÷˘ ŒıLÕ Á¿˝·fiı ˢÀ·‹Î_ ·¥ …¥fiı ’ıÓÕÎ ¬‰ÕÎT›Î.      Ïø›Î‰÷a „@÷ … »ı ’ÿ˚√·fiÌ.
   iÎÎfiÌ ƒT›, ZÎıhÎ, ¿Î‚, ¤Î‰ fiı ¤‰◊Ì ±≠Ï÷⁄© ˢ› ! »÷Î_        ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Îfi˘ ≠Ï÷Wÿ ¿˘HÎ ? ±Ë_¿Îfl. ±Ë_¿Îfl ±ı …
“«Î”◊Ì ’_«Î‰fi ‰Ê˘˝◊Ì ⁄_‘Λı·Î ! iÎÎfi ◊›Î ’»Ì ÷˘, fi flè΢ ±Ë_¿Îfl,  ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î ! ±ıfi˘ ±ı … ≠Ï÷ÏWÃ÷. ¬Õ˘ ¿flı »ı ⁄ÌΩı ≠Ï÷ÏWÃ÷,
’»Ì ÂÌ flÌ÷ı »˘Õı ? »÷Î_› ±ıfi_ @›Îflı› µ’flÎHÎ_ fi Ë÷_ ·Ì‘_ fiı flÎË  ±Î “Ë_ »\_” fiı ±Î “‹ıÓ ¿›*” ≠Ï÷WÃÎ ¿flÌfiı. ±ø‹iÎÎfi ≠΄M÷ ’»Ì,
Ωı¥, ±ıfiı ¬flÌ ’Õ‰ÎfiÎ Á_›˘√fiÌ !                  ≠Ï÷Wÿ ∂ÕÌ Ω› »ı, ±ıÀ·ı fi‰Ì ≠Ï÷WÃÎ ⁄_‘ fiı …^fiÌ flËÌ ‹ÎhÎ
                                 Ïfi¿Î·Ì. ’»Ì flè΢ ‹ÎhÎ ‹Õÿη ±Ë_¿Îfl. ‰÷ı˝ ÁË…¤Î‰ı ‹ÎhÎ ’ÕCÎÎ
   iÎÎfiÌ fiı ⁄΂¿ ⁄ıµ Áfl¬Î, iÎÎfiÌfiı ±Î◊‹÷˘ ÁÒ›˝ ˢ› fiı     V‰w’ı.
⁄΂¿fiı ∂√÷˘ ÁÒ›˝ ˢ›. ⁄΂¿fi˘ ±Ë_¿Îfl ΩB≤÷ ◊‰Îfi˘ ⁄Î¿Ì »ı fiı
iÎÎfiÌ ±Ë_¿Îfl ÂÒL› ◊¥ √›Î ˢ› !!!                    Á‰˝≠◊‹ ±Ë_¿Îfl ≠Ï÷ÏWÃ÷ @›Î_◊Ì ◊›˘ ? fi◊Ì I›Î_ ’Ëı·˘ ¿ı
                                 ⁄ÌΩı, “√˘‚”fi_ ‹Ò‚ ¿ı ±_÷ ˢ› ?
       (5.7) ωiÎÎfi, ±Ë_¿ÎflfiÎ …L‹fi_ !
                                    …Õ‹Î_ ‹‹I‰ ’ÒflÎHÎ_ ¿ı ◊›_ Á_¿S’ «ı÷fi ! ±Ë_¿Îfl fiÌ¿‚Ì Ω›
   ±Î‰Î√‹fi ¿˘fiı ◊Λ »ı ? ÿıËfiı ¿ı ±ÎI‹Îfiı ? ±ÎI‹Î ‹˘ZÎV‰w’   ±ıÀ·ı «ı÷fi¤Î√ ¬ÁÌ Ω›. ’»Ì flËı ’Ήfl ’Òflı·Ì hÎHÎ ⁄ıÀfḻ˘, ‹fi-
… »ı, ÏÁ©Á‹ … »ı. Ïhο΂ ±⁄ÎÏ‘÷ ‹@÷ … »ı. ÿıË ÷˘ ’Õu˘ ¿ı     ‰«fi-¿Î›Î ÷HÎÌ.
◊›˘ ω·Ìfi ’_«‹ËΤÒ÷‹Î_. ‹ÎÀı fi◊Ì ±Î‰Î√‹fi ÿıËfi_ ¿ı ±ÎI‹Îfi_,
±Î‰Î√‹fi ÷˘ »ı ±Ë_¿Îflfi_ ! ±Ë_¿Îflfi˘ ±Î‘Îfl ¬V›˘ ¿ı, ±Î‰Î√‹fi        ±Î “Ë_ «_ÿ »\_” ±ı … ±Ë_¿Îfl. «ı÷fifiÎ ≠¿ÎÂ◊Ì «ˆ÷L›¤Î‰fiı
±À@›_.                              ’΋ı·˘. ±ı‹Î_ «ı÷fi fi◊Ì …flΛ, ±ı »ı ’˙ÿ˚√Ï·¿ ‰V÷.
   ±Ë_¿Îfl ±ÎT›˘ ¿˘fiı ? ±iÎÎfifiı. ±iÎÎfi ¿˘fi_ ? ±ÎI‹Î ±ıÀ·ı       Á˙fl„@÷◊Ì ±fiı¿ ‹ÂÌfi˘ «Î·ı, ÷ı‹Î_ ÁÒ›˝fiÌ Â„@÷ ¿ıÀ·Ì
iÎÎfiV‰w’ ±fiı ±Ë_¿Îfl ±ıÀ·ı ±iÎÎfiV‰w’ ! ‹Ò‚‹Î_ »ı ±iÎÎfi÷Î.     ·ı‰Î› ? ±ı‹Î_ ±ıfi_ ¿÷ν’HÎ_ ¿ıÀ·_ ?
   ±iÎÎfi÷Î◊Ì ¿ÎS’Ïfi¿ …√÷ ºU›‹Îfi ◊›_. ¿S’fiÎ ¿˘fiÌ ?          ⁄_‘fi »ı ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ ±iÎÎfi◊Ì. ±ı »^Àı V‰w’iÎÎfi◊Ì. ±ÎI‹Î
±Ë_¿ÎflfiÌ.                             iÎÎfiV‰w’ … »ıı, ’HÎ ÷ıfi_ ¤Îfi ◊Λ ÷˘.
   ±Ë_¿Îflfi_ V‰w’ ¿ı‰_ ? ωfiÎÂÌ. ±Ë_¿Îfl ±ÎT›˘ @›Î_◊Ì ?        ±iÎÎfiÌ ¿˘HÎ ? iÎÎfiÌ ¿˘HÎ ? …ı ±iÎÎfiÌ »ı ÷ı … iÎÎfiÌ ⁄fiı
@›Î_›◊Ì ±ı ±Î‰÷˘ fi◊Ì, ±ı ÷˘ µI’Lfi ◊Λ »ı, …Õ ±fiı «ı÷fifiÎ      »ı. ±ÎI‹Î ÷˘ ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ … »ı. “Ë_ fiı ‹Îfl_” …ı ¿Ëı »ı ÷ı ±iÎÎfiÌ.
Á_›˘√◊Ì.                             ’Ήfl ¨‘˘ ’ÒflΛ ÷ı ±iÎÎfi, ’Ήfl Á‰‚˘ ’ÒflΛ ÷ı iÎÎfi. ¨‘˘ ’Ήfl
   ±iÎÎfifi_ ≠ıflHÎÎ⁄‚ ¿˘HÎ ? Á_›˘√˘◊Ì ±iÎÎfi ∂¤_ ◊Λ »ı fiı     ’ÒflΛ »ı ¿˘fiı ? ±Ë_¿Îflfiı.
Á_›˘√◊Ì iÎÎfi ’HÎ. ±˘L·Ì ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ »ı       ±Ë_¿Îfl Ω›, iÎÎfi ≠√À ◊Λ ’»Ì ≠iÎ΄@÷ ≠√À ◊Λ »ı.
⁄‘_.                               ≠iÎÎ ±ı ±ÎI‹ÎfiÌ ÏÕflı@À „@÷ »ı, …ı Ïfifl_÷fl ‹˘ZÎ ¤HÎÌ … ¬ıÓE›Î
   ÷‹Î‹ iÎÎfi̱˘±ı, ÷Ì◊*¿fl˘±ı ±ÎI‹Îfiı ±Ïø› ¿è΢. F›Îflı      ¿flı.
±ÎI‹Î ±Ïø› ÿı¬ÎÂı, I›Îflı ◊Âı ±ı ¤√‰Îfi ! ±ÎI‹iÎÎfiÌfiı ±ÎI‹ÎfiÌ       ‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÌ hÎHÎ ⁄ıÀfḻ˘ Ïfifl_÷fl ÏÕV«Î…˝ ◊›Î ¿flı »ı fiı
±Ïø›÷ÎfiÌ, ≠÷ÌÏ÷ ˢ› ….                      Ïfifl_÷fl «Î…˝ ◊›Î ¿flı »ı. «Î…˝ ¿flfiÎfl˘ »ı ±Ë_¿Îfl.
               41                                 42
   ±Ë_¿Îfl ¿¥ „@÷◊Ì ¿Î‹ ¿flı »ı ? ¤˛Î_Ï÷fiÌ Â„@÷◊Ì. ¤˛Î_Ï÷fiı      ‹ÎhÎfiÌ ŒÁ΋HÎ ◊¥ »ı. iÎÎfiÌ ±Î ¤˛Î_Ï÷fiÌ ±Î_ÀÌ »˘ÕΉı, ’»Ì ‹@÷
√‰fi˝ («Î·fi) ¿˘HÎ ¿flı »ı ? ±ıfiÎ_ ¿‹˝.                  ’_¬ÌÕÎ ∂ÕÌ ∂ÕÌ Ω›.
   ±HÎÁ‹…HÎfiı ·¥fiı ∂¤˘ ◊›˘ ±Ë_¿Îfl.                     ‹fiW›√Ï÷‹Î_ … «Î…˝ ±Ë_¿Îfl ˢ›, ⁄Ì∞ ⁄‘Ì … √Ï÷±˘‹Î_
   ±ÎI‹Î ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ … »ı ! ωiÎÎfi◊Ì ±Ë_¿Îfl ¬Õ˘ ◊›˘,        ÏÕV«Î…˝ ±Ë_¿Îfl ˢ›. V‰w’iÎÎfifiÌ ≠΄M÷ ’»Ì ±Ë_¿Îfl ÏÕV«Î…˝
…ı‹ ÁÒ›˝fiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ·˘¿˘ ¿Î›Î˝„L‰÷ ⁄fiı »ı fiı ? ±ı‹ ±ÎI‹ÎfiÌ        V‰w’ı flËı »ı.
ËÎ…flÌ◊Ì ’ÿ˚√· ¿Î›Î˝„L‰÷ ⁄fiı.                         Á‹Ï¿÷ ’»Ì ÁÎÏÿÁÎ_÷fiÎ ¤Î_√΋Î_ ≠‰ıÂı »ı.
   ÿÏfl›ÎfiÌ Ë‰Î fiı ·˘¬_ÕfiÎ Á_›˘√◊Ì, ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋‹Î_ …ı‹ ¿ÎÀ        ’˘÷ı ’fl‹ÎI‹Î fiı ’flΛÎı ’ÿ˚√·‹Î_. ¿flı »ı ‰ˆiÎÎÏfi¿ ÁÎ_›˘Ï√¿
µI’Lfi ◊Λ »ı, ÷ı‹ «ı÷fi ±fiı …ÕfiÎ Á_›˘√◊Ì Ï‰ÂıÊ ’ÏflHÎ΋ ∂¤_        ’flΉα˘ fiı ’˘÷ı ‹Îfiı »ı ¿ı “‹ıÓ ¿›*”! ’˘÷ı ±ı¿ ’flΉΠw’ı … »ı.
◊Λ »ı. ±ı ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ ±L› ¿˘¥ fiËŸ ’HÎ ±ı »ı ±Ë_¿Îfl.         ‰fi ±Î˜Œ ‘Ì ±ıωÕLÁ w’ı … »ı, »÷Î_ ±ı ’˘÷ı ËΘ· ±ıLÕ ÁΘ· ¿÷ν
±Ë_¿Îfl ±ı fi◊Ì ±ÎI‹Îfi˘ √HÎ ¿ı fi◊Ì …Õfi˘ √HÎ. ⁄LfiıfiÎ Á_›˘√◊Ì        ‹Îfiı »ı, …ı‹ ’fl’˘ÀÎ ‹Îfiı ¿ı Ë_ … ‘˘‘ »_ !
◊›ı·˘, ±ı ÷˘ »ı T›Ï÷flı¿ √HÎ.                         ±Ë_¿Îfl◊Ì … …√÷ ¬Õ_ ◊›_, ±Ë_¿Îfl◊Ì … ¿‹˝ ⁄_‘Λ »ı.
   …ı‹ ÿÎw ’Ì‘ı·Î ÂıÃfiı ÿÎwfi˘ ±‹· ‰÷ı˝ fiı ’˘÷ı ⁄˘·ı “Ë_        Á‹Ï¿÷ ’»ÌfiÎ ÏÕV«Î…˝ ±Ë_¿Îfl◊Ì ¿‹˝ »^Àı »ı fiı Á_ÁÎfl ωfl‹ı »ı.
‹ËÎflÎHÎÎ ≠÷Î’ »\_”, ÷ı‹ ‹˘ËfiÌ›fi˘ ÿÎw ⁄˘·Î‰ı, “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” fiı        ΩB≤Ï÷fiı ±ı¿ … ⁄Î…\ Œ˘@Á ¿fl‰Ì, ±ıfi_ fi΋ µ’›˘√. ωfiÎÂÌ
⁄ÿ·ı “Ë_ «_ÿ·Î· »\_”.                          ‰V÷‹Î_ Œ˘¿Á ¿flÌ ÷ı ’fl µ’›˘√ ¿Ëı‰Î›. ±ÎI‹Î ¤HÎÌ Œ˘¿Á ¿flÌ
   ¤Ò‰˘ ¿ÎÂÌfiı ‹Îflı fiı ‰Î√ı «_«‚fiı (¤Ò÷fiı), ’HÎ Á˘‚Î_ flËÌ Ω›     ±ı V‰ µ’›˘√ ¿Ëı‰Î›.
¿ÎÂÌfiı. ÷ı‹ ±Ë_¿Îflfiı Á˘‚Î_ flËÌ Ω›, iÎÎfi ◊›Î ’»Ì.               ˉı ±Î‹Î_ µ’›˘√ ¿˘fi˘ ? ±Ë_¿ÎflÌfi˘ µ’›˘√ ˢ› ⁄‘˘. I›Î_›
   ¿flΉı »ı µÿ›¿‹˝˝ fiı ‹Îfiı ¿ı “‹ıÓ ¿›*”, ±ıfi_ fi΋ ±Ë_¿Îfl.      ±Ë_¿Îfl … »ı.
¬flı¬fl ¿˘¥ … ¿Â_ ¿fl÷__ fi◊Ì, “¥À Ëı’LÁ” (⁄fiÌ flèÎ_ »ı) !             K›Î÷Î, K›Îfi fiı K›ı›‹Î_ K›Î÷Î ¿˘HÎ ? “’˘÷ı”. “’˘÷ı” ’Ëı·Î_
   fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ◊Ì ±Ë_¿Îfl µI’Lfi ◊Λ »ı fiı ±Ë_¿Îfl‹Î_◊Ì fl˘Ó√        Ï‹J›Î ºÏp‰Î‚˘ Ë÷˘. ˉı ÁQ›¿ ºÏp‰Î‚˘ ◊›˘. ±Î‹Î_ ºÏp ±Ë_¿ÎflfiÌ
Ï⁄·ÌŒ µI’Lfi ◊Λ »ı. ±Î‹Î_ fi◊Ì ¿˘¥ ’Ëı·_ ¿ı »ıS·_. ±Ë_¿Îfl fl˘Ó√      »ı, Ï‹J›Î ºÏp ¿ı ÁQ›@ ºÏp. ÁQ›¿ ºÏp‰Î‚˘ ±Ë_¿Îfl K›Î÷Î ◊›˘.
Ï⁄·ÌŒ‹Î_ flËÌfiı fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ ¿flı »ı.                    ’»Ì K›ı› ±ÎI‹Î … ⁄_‘Λ. ’»Ì Ïfifl_÷fl K›Îfiı› ±ÎI‹Îfi_ … flËı. ±ıfiı
                                    … ¿èÎ_ ¿·K›Îfi. ±ÎI‹iÎÎfi ¿˘fiı ◊Λ »ı ? ±Ë_¿Îflfiı. ±ı ±Ë_¿Îflfiı
   ‹Ò‚ ±Ë_ µÿ˚¤‰V◊Îfiı ’fl‹ÎHÎ fi◊Ì. T›‰ËÎfl‹Î_ ±Î‰ı·˘, ¿÷ν-       ÁQ›¿˚ ºÏp ◊Λ »ı fiı ±_÷ı © ±Ë_¿Îfl ©ÎI‹Î ΩıÕı ±˘√‚Ì Ω›
¤˘@÷Î’ÿ‹Î_ ±Î‰ı·˘ ±Ë_¿Îfl, V◊Ò‚ ±Ë_¿Îfl ±ı »ı ’fl‹Îb w’ı.         »ı, …ı‹ ÁοflfiÌ ’Ò÷‚Ì ’ÎHÎÌ‹Î_ ±˘√‚ı.
    ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ±ı T›Ï÷flı¿ √HÎ »ı. ø˘‘-‹Îfi ±ı ±Ë_¿Îfl-         ‹Ò‚ ±ÎI‹Î Ïfifl_÷fl V‰¤Î‰‹Î_ flËı »ı. ω¤Î‰‹Î_ ±Î‰ı »ı ±ı
“Ë_”, ‹Î›Î-·˘¤ ±ı ‹‹÷Î-“‹Îfl_”.                     »ı T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î. ±fiı T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î ±ı … ±Ë_¿Îfl.
    ±Î‹Î_ ‹ÎhÎ fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ … ‹Ò‚‹Î_ »ı. …ı‹ ‹Î_¿Õ_ «HÎÎfiÌ SËΛı      ±ÎI‹fl‹HÎ÷Î ¿˘HÎ ¿flı »ı ? ÿıË ¿_¥ ±ÎI‹fl‹HÎ÷Î ¿flı ? ÁË
ËÎ◊ ‹ÎÀ·Î‹Î_ fiÎ¬Ì ±Î¬_ ⁄_‘Î¥ Ω› »ı. «¿·Ì ±flÌÁ΋Î_ “’˘÷ı …        ÁËfiÌ fl‹HÎ÷΋Î_ »ı. ‹ÎhÎ ±Ë_¿Îfl … “±ËŸ”◊Ì “÷ËŸ” fiı “÷ËŸ”◊Ì
»\_” fiÌ ¤˛Î_Ï÷‹Î_ ¤Îfi ¤Ò·ı »ı. ’˘’À ⁄ÌÕÎ÷Î_ ’˘›HÎÎfiı ’Õ‰ÎfiÌ ¤˛Î_Ï÷‹Î_  “±ËŸ” fl‹HÎ÷Î ¿flı »ı. ’Ëı·Î_ Ë÷Ì fl‹HÎ÷Î Á_ÁÎfl‹Î_, iÎÎfi ’»Ì ◊Λ
∂Õ‰Îfi_ ¤Ò·Ì Ω› »ı fiı ’˘›HÎÎfiı ’¿ÕÌ ŒÁΛ »ı, ÷ı‹ ±Î ∞‰          »ı ±ÎI‹Î‹Î_.
                 43                                  44
   “Ë_ ©ÎI‹Î »_”fi_ iÎÎfi ◊Λ ’»Ì ±Ë_¿Îfl ¬÷‹ ◊›˘. ¿÷ν’ÿfi˘     ±fi¤ÒÏ÷±˘, ±Îfi_ÿ ±fiı ‰ıÿfiÎfiÌ !    454   ±ø‹‹Î_ fi flè΢ I›Î√fiÎfl !      472
±Ë_¿Îfl ∂ÕÌ Ω›. ¤˘@÷Î’ÿfi˘ ±Ë_¿Îfl flËı »ı, ÏÕV«Î…˝ V‰w’ı.        ‹ËΉÌflı› ’ÎÕı·Ì ‰ıÿfi΋Î_ «ÌÁ !    457   µ’Ω‰ı Á_›‹ ’ÏflHÎ΋ !        473
                                   ‰ıÿı ÷ı fiËŸ “Ë_ ” !         458   µ’‰ÎÁ, © µ’›˘√’Ò‰˝¿ !       474
    “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı‰_ ÂÎ ‹ÎÀı ⁄˘· ⁄˘· ¿fl‰Îfi_ ? “Ë_ «_ÿ·Î·
                                   ±Ë_¿Îfl ’‹ÎÕı ¤› !          461   ±ı‹Î_ »ı ‹Ò‚ ¿˘HÎ ?        477
»\_” ±ı ¿ËÌfiı ±‰‚_ «ÎS›Î, ˉı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ¿ËÌfiı ’λΠŒfl‰Îfi_.
                                   «_ ⁄¿Ì› ωiÎÎfi, flÎ√-¶ıÊfi_ !     462   g«÷Î ±ı »ı ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ ±Ë_¿Îfl !  478
F›Î_ Á‘Ì ±ı@{ı@À ©ÎI‹Î ◊Λ fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ’λΠŒfl‰Îfi_ flËı. “Ë_
                                           [5.6] ±Ë_¿Îflfi˘ T›‰ËÎfl‹Î_ ±ÎωW¿Îfl
©ÎI‹Î »\_” ±ı ⁄˘·fiÎfl ¿˘HÎ ? ±ı … ±Ë_¿Îfl. “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ⁄˘·÷˘   ‰‚ı ±Ë_¿Îfl, ⁄ı ‹Î√ı˝ !         483  ±y·fi˘ ¿˘◊‚˘, ±Ë_¿ÎflfiÌ ¥_œ˘HÎÌ µ’fl! 507
Ë÷˘ ÷ı … ±Î ±Ë_¿Îfl !                         √Î_Õ˘ ±Ë_¿Îfl !             484  ’Ï÷-’IfiÌ ‰E«ı ±Ë_¿Îfl !       511
   ±Ë_¿Îfl ±‰‚˘ «Î·ı ÷˘ ⁄fiΉı Âı÷Îfi fiı ±Ë_¿Îfl Á‰‚˘ «Î·ı       ‰√fl w’ı w’΂˘ !            487  ‹›Î˝Ïÿ÷ ±Ë_¿Îfl, ‘_‘΋Î_ !     513
÷˘ ⁄fiΉı ¤√‰Îfi !                           CÎfl‹Î_› ±Ë_¿Îfl ¿Îœı √Î_ÕÎ !      487  ¬flÌÿ˘ ±Ë_¿Îfl, ‹Î_√ı ÷ı ±Î’Ìfiı ! 514
   ±Î ±Ë_¿Îflfiı ±˘‚¬ı ÷˘ »ı‰Àı ¤√‰Îfi ⁄fiı »ı, iÎÎfi̱˘ fiı      »_»ıÕ÷Î ŒıHÎ ‹Î_Õı ±Ë_¿Îfl !      490  «B›˘ ±Ë_¿Îfl, ’Îfl¿Î ‹ÎÀı !     515
                                   ‹ÎfiÌ fiı ‹Îfi ±Î’ı...          492  ±Ë_¿Îfl I›Î_ ±ÁË…÷Î !        515
÷Ì◊*¿fl˘ …ı‹ ⁄L›Î ÷ı‹. ±Ë_¿Îflfiı ±˘‚¬‰˘ ±ıÀ·ı Â_ ? ±Ë_¿Îflfiı
                                   ‹ÎfiÌ-¬ÎfiÿÎfiÌfiÎ ¿ÎflH΢...        493  ¿ÊΛ ÁÏË÷fiÌ ≠w’HÎÎ_ “±l‰HÎÌ› !” 516
±˘‚¬‰˘ ±ıÀ·ı ±Î¬Î ’ÿ˚√·fiı ±˘‚¬‰_. Ë_ ±ıÀ·ı … ±Î¬_ ’ÿ˚√·.
                                   ±Ë_¿ÎflfiÌ Õ¬ÎÕ¬Ì !           493  ±Ë_¿Îfl, Á_÷˘‹Î_› !         518
±Ë_¿Îflfiı ±˘‚¬fiÎfl˘ ¿˘HÎ ? ±ı … ¤√‰Îfi. ±Ë_¿Îfl © ◊÷˘ ◊÷˘
                                               _
                                   ÁÒ›˝ Ï¿flH΢, ≠Á›Î˝ fl_√⁄ıfl√Ì ¿Î«˘‹Î_◊Ì ! 494  iÎÎfiÌ, ±Ë_¿Îfl ÂÒL› !        522
±_÷ı Á_’ÒHν © ◊›ı ‹Ò‚ ±ÎI‹Î Á_√ı ±ı¿Î¿Îfl ◊¥ Ω› »ı. Á_’ÒHν ©   ωfi‹˛ ÏÂfl˘‹HÎÌ ÿÎÿÎ !         495  ±Ë_¿Îfl, ›˘√̱˘‹Î_› !        523
±Ë_¿Îfl ±ı … ©ÎI‹Î fiı ±Â© ±Ë_¿Îfl ±ı … ∞‰ÎI‹Î. …ı‰Ì ¤…fiÎ       ±ıfiı ¿ËıÂı ¤√‰Îfi !           498  iÎÎfi‹Î_ Â_ ◊Λ ?          524
÷ı‰Ì V‰w’fiÌ ≠΄M÷. T›‰ËÎflfiÌ ¤…fiÎ ÷˘ ÷ı‰Î T›‰ËÎflfiÌ ≠΄M÷.       ±Ë_¿Îflı ±Î_÷›˘˝ ±ÎI‹µΩÁ ! 500         ±iÎÎfi ÿÂ΋Î_ “±‹Îfl˘” ±Ë_¿Îfl ! 525
»ıS·Î ±‰÷Îfl‹Î_ … T›‰ËÎfl ±fiı ¤…fiÎ, ⁄ı …\ÿÎ_ ’Õı »ı. I›Îflı       ±Ë_¿Îfl ±˘»˘ I›Î_ ±ÎI‹Ï‰rÎÁ ‰‘Îflı! 501     fi √Î_ÛΠ¿˘¥ √vfiı !        526
T›‰ËÎfl Ïfi¿Î·Ì »ı fiı Ïfiç› ¿Î‹fi˘ »ı.                  ‹fi-ÿıË-‰ÎHÎÌ ’fl fi◊Ì ÁkÎÎ ±ÎI‹ÎfiÌ!504     fi ‘›˘˝ ËÎ◊ ¿ÿÌ ¿˘¥ ¿fiı       527
   ±ø‹ ωiÎÎfi ±Î’Ìfiı ’ÒF› ÿÎÿÎḻı Ïfiflη_⁄ ⁄fiÎT›Î !        ‰ÎHÎÌ, ±Ë_¿Îfl ¿Î›˝-¿ÎflHÎ w’ı ! 505      ±≠Ï÷⁄© ’HÎı ω«flı iÎÎfiÌ ! 530
Á_ÁÎflfiÌ ËÒ_Œ˘ ¬˘‚÷Ì T≤Ïkα˘fiı ‰Î‚Ì, Á_’ÒHν Ïfiflη_⁄ ÿÂÎ ÷˘ iÎÎfiÌfiı            [5.7] ωiÎÎfi, ±Ë_¿ÎflfiÎ …L‹fi_ !
… ‰÷ı˝. »÷Î_ Ïfiflη_⁄fiÌ ‰ÎÀı ÷˘ «˘yÁ «œÎT›Î.             ±Î‰Î√‹fi ¿˘fiı ?           532    » ƒT› ¤ı√Î_, I›Î_ ω¤Î‰ !      559
                                   @›Î_◊Ì fiı ¿˘fiı ±ÎT›˘ ±Ë_¿Îfl ? 533       ω¤Î‰‹Î_◊Ì ±_÷—¿flHÎ !        561
   ÿı‰·˘¿˘fiı› ÿ·˝¤ ±ı‰Ì „V◊Ï÷‹Î_ ‹Ò@›Î ‹ËÎI‹Î±˘fiı ! ÿÁ       ±Ë_¿Îflı ’flÌ ≠Ï÷WÃÎ !        536    ’fl’˘Àı ‹ÎL›_, Ë_ … ‘˘‘ !       563
·Î¬ ‰Êı˝ ≠√Àı ±ı‰_ ±Î »ı ±’Ò‰˝ ωiÎÎfi, ±ø‹ ωiÎÎfi, …ı Á_’ÒHν    ω¤Î‰ ÿÂ΋Î_ ±Ë_¿ÎflfiÎ ’ÏflHÎ΋˘...538     ÷LQ›Î¿Îfl ◊Λ, ÷ı› ±Ë_¿Îfl ! 565
Ïfifl˚±Ë_¿Îfl’ÿfiı ‰flΉı, ¿ı‰‚iÎÎfifiı ’‹ÎÕı !!!              hÎHÎ ⁄ıÀfḻ˘‹Î_ ’ÒflΛ_ ’Ήfl «ı÷fi ! 542    ωiÎÎfi, ºÏp-ƒpÎ÷HÎ_ !        565
                        …› Á„E«ÿÎfi_ÿ     ±ı »ı ’ÿ˚√· !           545    ±Î‹Î_ »ıÀ˘ flè΢ ÷ı “iÎÎfiÌ”!     566
                                   …Õ-«ı÷fifiÎ Á_›˘√ı, ¬Õ˘ ◊›˘ ±Ë_¿Îfl! 546     T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î ±ı … ±Ë_¿Îfl ! 571
                                   ‹˘ËfiÌ› fiı ¿ÎflHÎı …LQ›˘ ±Ë_¿Îfl ! 547      ±ÎI‹fl‹HÎ÷Î ¿flfiÎfl˘ ±Ë_¿Îfl ! 571
                                   flèÎÎ_ Á˘‚Î_ ±Ë_¿Îfl fiı !      549    ±Ë_¿Îfl-¿÷ν’HÎÎfi˘, ¤˘@÷Î’HÎÎfi˘ ! 572
                                   ±Ë_¿ÎflfiÌ ‹Ò‚ µI’ÏkÎ !       551    Á⁄Ë¿Î ¤Ò·Î, Â΋¿˘ CÎfl ·˙À ±Î›Î ! 574
                                   ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ, ±Ë_¿Îflfi_ !       556    ±‰‚˘ «Î·ı ÷˘ ˆ÷Îfi fiı Á‰‚˘ ÷˘ ¤√‰Îfi !576
                                   ±ı »ı T›Ï÷flı¿ √HÎ !        559    ±Ë˘ ! ±Ë˘ !! ±ø‹Ï‰iÎÎfi !!! 578
                45
               ±fiø‹ÏHοΠ                             [3.4] լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ_ !
              ¬_Õ — 3 ⁄Ï©                                      ı
                                         ËıÃÎ_ ‹ıS›Î_ ËÏ◊›Îfl “ËÌ{ ËΛfiıÁ” ! 89  ⁄Ï© Œıfl‰ı, ‹˘œÎ_ ’fl Ïÿ‰ı· !    134
                                         ⁄_‘ ¿fl˘ ⁄ÎflHÎÎ_ ⁄Ï©fiÎ !      91  «Ò_◊ΫÒ_◊ ⁄Ï©fiÌ !         136
          [3.1] ±⁄‘÷Î ‰flı iÎÎfiÌfiı … !                  ⁄Ï© fiı√ıÏÀ‰, ’˘Ï{ÏÀ‰ ±ÎI‹Î ! 92     iÎÎfiÌfiÌ ±ÎiÎÎ, I›Î_ ⁄Ï© ⁄_‘ ! 137
⁄Ï© ¿ıÀ·Ì “±‹Îfl΋Î_ ?”       1 ±⁄‘ - ≠⁄© - ±⁄‘            5  “±ı” ¿flΉı Â_¿Î !         93  ⁄Ï©fiÎ Õ¬ÎfiÎ V‰w’˘...       138
⁄Ï©fiÎ_ ⁄ÎflHÎÎ_ ⁄_‘ ¿›Î* iÎÎfiı !   3 ¿<ÿfl÷ı ’ÌflV›_ ±ø‹ ωiÎÎfi        9  “±ıfiı” √‹ı ÷ı flÌ÷ı ¤√ÎÕ˘...    93  ⁄Ï©fiı ‰‚Ή˘ ±ıfiı CÎıfl !      142
              [3.2] ⁄Ï©fi_ V‰w’                   ÀÎ¥‹Ÿ√, ⁄Ï©fiÎ Õ¬ÎfiÎ !       95  Õ¬Î, ⁄Ï© ÷HÎÎ !          142
                                         ±ıfiı ¿è΢ T›‰ËÎfl ’vÊÎ◊˝ !     96  ⁄Ï©, ‹ËΉÌfl Á΋ı›...       144
fiŒ˘-¬˘À ÿÂ퉉Îfi˘ Ãı¿˘....      10  ⁄Ï©fi_ Õı‰·’‹ıLÀ, ‹Îfi‰fi_ ≠˘…ı@Âfi!  25
                                         ‹˘¿ÎHÎ ⁄‘Ì ±ı¿VÀˇÎ ⁄Ï©fiÌ !     98  ⁄Ï© ¤‹Î‰ı ±Î‹...         146
±iÎαı ±M›Î˝ ¶_¶˘....        13  ±Ë_¿ÎflfiÎ “Ï‹ÏÕ›‹ ◊˛Ò” !      26
                                         ±Ë_¿Îfl ⁄fiı ⁄⁄Ò«¿ !         99  ≠ÎiÎ ÁË… — ±iÎ ÁË… !       147
±ı Á_ÁÎfl ±fi√Î‹Ì !          14  ’Ëı·˘ ’fl‰Î›˘˝ ±Ë_¿Îfl !       27
                                         “Ï⁄˛Ï·›LÀı›” ¬’ı “ÀıVÀıÕ” !    100  ¤Ò÷Ή‚ ±ıÏÀ¿ıÀfiÌ !        148
’flÌZÎHÎ ⁄Ï©fi_ fiı ÏfiflÌZÎHÎ “’˘÷Îfi_” ! 16  ÷‹Î‹ ±Ë_¿ÎflÌ iÎÎfi, ±ı ⁄Ï© !    28
                                         ⁄Ï©◊Ì ‹ÌÀı @·ı !         101  iÎÎfi̿ڒΠωHÎ fi Ω› “±ı” ! 149
±ı ÷ÎHÎı ‹˘Âfi‹Î_◊Ì ¥‹˘Âfi· ¤HÎÌ... 16   ’fl, fiı V‰’fl ≠¿Î¿ !        30
                                         ⁄Ï© ¿flΉı ÁıŒÁÎ¥Õ !        104  fi «·Î› ⁄Ï©fiÌ Á·ÎËı !       151
Ïfifl¬˘ “Ëfl ’·” ‹˘Âfi‹Î_ !       19  ±ı »ı Á_›˘√Ì ƒT› !         31
Áı„LÁÏÀ‰ ¿flΉfiÎflÌ fiÎflÌ ±ı ! 20      ⁄Ï©fiÎ «U‹ı ±Ë_¿Îfl ÿı¬÷˘ !     32  ±ı ¿Ëı‰Î› ±y· !          105  ±ı fi◊Ì “ŒÎ¥·” !          152
±ı fi◊Ì ±ÎI‹Îfi_ ±_√          21  ±Ë_¿Îfl V‰¤Î‰◊Ì … ±Î_‘‚˘ !     33  »ı‰Àı CÎfl‹Î_ ‹˘ÏfiÀfl ¿˘HÎ ?    105  ±ı ±À¿Î‰ı ÏfiÏÿK›ÎÁfi !       153
ÏÕflı@À ±fiı ¥„LÕflı@À ≠¿ÎÂ...     22  ÏÕflı@À ≠¿ÎÂ, ≠¿ÎÂı ±·˙Ï¿¿÷Î !   33  ¿˘‹fiÁıLÁ ¿Îœ‰Ì @›Î_◊Ì ?      107  iÎÎfiωϑ ‰¬÷ı....         155
fl_√, …ı‰˘ ‹ÎK›‹fi˘, ÷ı‰˘ ≠¿ÎÂfi˘!24     ±ÎI‹Îfi˘ ≠¿Î I›Î_ ⁄Ï© “flfi ±ÎµÀ”  34  fi◊Ì »÷Î_ ‹Îfiı ⁄Ï©ÂÎ‚Ì !      107  ⁄Ï© V‰Ì¿Îflı ÷˘ … ÿı¬Î› “±ı” ! 155
          [3.3] ⁄Ï©fiÌ ≠Áflı·Ì Õ΂¬Ì±˘                   ⁄Ï©‰Î‚Î Õı‰·MÕ Ï‰ÂıÊ !      109  ⁄Ï©, ≠iÎÎ fiı ÿ½fi !        157
                                         ±_÷flΛı·Ì ⁄Ï©fiÎ_ «Î‚Î !      111  “ÿÎÿΔ … ÏfiflA›Î ¿fl‰Î_ ±ı … ÁIÁ_√! 158
‰Î÷˘, ±ÎI‹Ï‰iÎÎfifiÌ ±fi¤ÒÏ÷fiÌ ! 37     ÁÎËÏ…¿÷Î, I›Î_ Ã_Õ¿ !       66  ⁄Ï© ’ÎÕı ±Î_÷flÎ !         112  “±ı ⁄‘΋Î_” …wfl, ±Î’HÎÌ ÁËÌfiÌ... 158
⁄Ï©, ±Î_÷fl-⁄ÎèÎ !          38  ±‹ı› ¤˘√‰ı·Ì ⁄‚÷flÎ, ±Ë_¿ÎflfiÌ !   68  ⁄Ï© Â_ ¿flı ?           113  ⁄Ï© √ıflËÎ…fl ÷˘ iÎÎfi ËÎ…fl ! 160
±√‰Õı CÎÕÌ ⁄Ï© ±Î ¿Î‚‹Î_ ! 38       ‹ËŸ◊Ì ÿı¬ÎÕı.....         69  fi ¬˘‚¢ L›Î› ¿ÿÌ !        115  ±Îfi_ÿ µ¤flΛ ’»Ì...        161
ωÂıÊ÷Î, ω’flÌ÷ ⁄Ï©fiÌ !       42  ⁄Ï©fi˘ ±¤Î‰ I›Î_ ‰Ì÷flÎ√ ¤Î‰ !    70  Á‹ΩT›_ ⁄Ï©Â΂̱˘fiı...       117  fi ¿flΛ ω¿S’ ¿ÿÌ “I›Î_” !     162
±ÎI‹Î◊Ì Ï‰¬ÀΉı ±ı ω’flÌ÷ ⁄Ï©! 43     …’fiÌ fiËŸ, …wfl iÎÎfifiÌ !       72  Ï⁄fiÎ ±y·, Á⁄ «·÷Πˈ ! 118       ⁄Ï©fiı ⁄ıÁÎÕ˘ «_’· ¿fiı !      163
¤√‰Îfi lÌ¿ÚWHÎı ¿ËÌ ±ıfiı T›Ï¤«ÎÏflHÎÌ !46  ±ı ¿Î›˝ »ı ⁄Ï©fi_ !         73  “ÏÕ·Ÿ√” ⁄Ï© ÁÎ◊ı...        119  ⁄Ï©, ±ÎI‹Î‹Î_ ¿ı ÿıË‹Î_...    165
ω’flÌ÷fiı ‰Î‚ı ÁQ›¿I‰ ¤HÎÌ... 48      ±ı‹Î_ fi◊Ì ¿Î›˝, ⁄Ï©fi_ !      74  T›‰ËÎflfiÎ µ¿ı·˘ T›‰ËÎÏfl¿÷Î◊Ì ! 127    ⁄Ï© Ω›, ’»Ì ‰Ì÷flÎ√÷Î !      166
‰Ì÷flÎ√ ⁄˘‘ xÿ›√÷ ¿¥ √‹ı ? 50       V‰»_ÿ ¿flΉı “¥ !”         76  ÀıLÂfi ‹„@÷fi˘ ‹Î√˝ !        131
e_¿Î›_ ÿı‰Î‚_, ÁQ›¿˚ ⁄Ï©fi_ !    52  fi ‹’Λ ⁄Ï©◊Ì ¿Ïÿ iÎÎfiÌ !      77
I›Îflı ≠√Àı ÁQ›¿˚ ⁄Ï© !       53  ¤ıÿ ’ÎÕı ±ı ⁄Ï© !         78         [3.5] ¬’ı xÿ› ‹Î√˝, fiËŸ ¿ı ⁄Ï©‹Î√˝ !
±iÎÎfi ’HÎ »ı ÷˘ iÎÎfi … !      55  ±ı ⁄ıfi˘ ÁÏË›Îfl˘ ‰ı’Îfl...      81  ±ÎÂfl˘, ⁄Ï©fiÌ ±Î√‚fi˘ !     168   iÎÎfiÌfiı ⁄Ï©◊Ì ‹’Λ fiÎ !     185
‰‘ı ⁄‚Î’˘, ⁄Ï© ‰‘ı …ı‹ !      56  fi …\ÿÎ¥ …√÷‹Î_ ¿˘¥◊Ì !       82  ⁄Ï©◊Ì ’fl, ÷ı iÎÎfiÌ !      169   © ≠ı‹fi˘ ’_◊ !         186
⁄Ï©fiÌ …wfl ¬flÌ ?           58  Á˘‚Î_, ⁄Ï©fiÌ «Î⁄Ò¿fiÎ_ !      83  ‹@÷ ’vÊ ÷˘ ÷ıfiı ¿Ë̱ı !    170   xÿ›‹Î√a ‰flı Á‹Ï¿÷fiı...     188
±ı Á‹Ω› Á_iÎÎ ◊¿Ì !         60  ⁄Ï©fi˘ ±Îfl. ÕÌ. ±ı@Á. !       85  ⁄Ï©Â΂̱˘fiÌ C΢Õÿ˘Õ !     170   ±ı ±⁄‘÷Î, fiÏË ¿Î‹fiÌ !      189
⁄Ï©, l©Îfiı fi ±Î_⁄ı...        61  ±Î ¿Î‚‹Î_ …, ¤ı‚Áı‚fi˘ ‹ı‚ ?    87  “I›Î_” ≠ÎM÷ ‹Ò‚ V‰w’ !     172   I›Î_ ÁΫ˘ ‘‹˝ !         190
ÁÎËÏ…¿÷Î, ’Ò‰˝ fiı ’Ïr‹fiÌ ! 62       »÷Î_› ‹˘ZÎfiÎ ±Ï‘¿ÎflÌ !       88  ’H›-’Î’fiÎ_ ¬Î÷Î_...      174   ±fi¿flHÎ ÿ˘flı ±⁄‘÷Î ¤HÎÌ...    191
Á_÷˘ ⁄Ï©‰Î‚Î, ±‹ı ±⁄‘ !     176  ±ı “fiÎfl” «œÎ‰ı «Î‚ı !     193                [4.3] Ï«kÎ ÂÏ©fiÌ Á΋√Ì˛±˘
Ω÷Ω÷fiÌ ÿ¿Îfi˘ !         177  xÿ›V’Âa ‰ÎHÎÌ, ÷Îflı !     195     ‹Ò‚ÿ˘Ê, Ï«kαÂÏ©fi˘ !      257     …Õ ÂÎVh΢‹Î_◊Ì ÿ‰Î fiı ‰ˆÿ_ «ı÷fifi_ ! 271
‰Î¿Î_ ·Î¿ÕÎ_, ‰Î_¿Ì ¿fl‰÷̱˘ !  177  ⁄Ï©fiÎ ±_Ï÷‹ ·ı›flı ⁄© !    196     Ï«kÎfiÌ ±ÂÏ©◊Ì Á_ÁÎfl !     258     ±Î‹ ¿flΛ Ï«kÎ ÂÏ© !         271
⁄Ï©fiÌ ¿Áfl÷˘ @›Î_ ·√Ì ?     179  ⁄Ï©fiÌ› …wfl !         199     V◊Îfi˘, Ï«kÎfiı ·Î_√fl‰ÎfiÎ_ !   259     Ï«kÎ ±fiı ‹fifiÌ ¤Î√ÌÿÎflÌ ¿ıÀ·Ì ? 273
øÏ‹¿‹Î√˝‹Î_ ⁄Ï©‰Îÿ !      179  ‰ıÿ˘fiı ¿èÎÎ ÏhÎ√HÎÎI‹¿ !   199     Ï«kÎfiÌ Q›ÏfiÏÁ’ÎÏ·ÀÌ ¿˘HÎ ? 260       ±Î ⁄‘Î_fiÎ ‹Ò‚‹Î_ ÷˘ ±Ë‹˚ ! 274
⁄Ï©±ı ⁄fiÎT›Î_ CÎfi«yfl !     180  ¤ıÿ ’ÕΉı ⁄Ï© !        200
                                        ±ıÀ·ı … ‹ı·_ Ï«kÎ !      261     ±ı ‰_ÂΉ‚Ì »ı ±Ë_¿ÎflfiÌ...      275
⁄Ï©fi˘ ÀÌ.⁄Ì. !         181  fl_ÕÎ’˘ ‹_ÕÎ’˘ fiËŸ iÎÎfifiı !  201
                                        ±ı ωfiÎ fi◊Ì »^À¿Îfl˘ !     263     ·√΋ ËÎ◊‹Î_ ÷˘ √·Î_ÀfiÌ ÂÌ ’fl‰Î ? 276
ÿÎÿÎ ¬‰ÕΉı …‹Î·√˘À˘ !     183  iÎÎfifi˘ ‹Î√˝ ±ı¿, ⁄Ï©fiÎ ±fiı¿ ! 202
                                        iÎÎfi … ±ıfiı «·Î‰ı...      264     Ωı›Î ¿fl‰_ Ï«kÎfiı...         279
»ÎÂfi_ ‰·˘HÎ_ !         185
       [3.6] ÁÒ{, ¿<ÿfl÷fiÌ ±ı¿ ±fi˘¬Ì ÿıHÎ !                ±ı Á‹…ı ¿˘HÎ ?         265     Ïfifl˘‘ Ï«kÎfi˘ ¿ı ‹fifi˘ ?       280
                                        T›‰ËÎfl Á_√ı Á_√ı Ï«kÎÂÏ©... 265      iÎÎfiÌ Ï‰fiÎ ⁄‘Ì ¤Î_√Œ˘Õ...      281
‹fiW› ‹ÎhÎfiı ±_÷flÁÒ{ !      205  “±ı” ±fi_÷ ±‰÷Îflfi_ µ’ÎÿÎfi !    211
                                        „V◊fl÷Î fiı ÂÎ_Ï÷, Ï«kÎfiÌ...   266     ±ı »ı Ï«kÎ «‹I¿Îfl !         282
±ı »ı fiı«fl· Ï√Œ˚À !       206  ÁÒ{ ÿ˘flı ±ÎI‹ÿ½fi ·√Ì !     212
ÁÒ{, ±’ı˝ ωÂıÊ ÁÒ{ !      208  ’»Ì ÁÒ{ fiËŸ ’HÎ ≠iÎÎ !      215   iÎÎfiÌ ¿flΉı Ï«kÎ ÂÏ©...    268     ¤ÒÏ‹¿Î±˘ Ï«kÎfiÌ...         284
¬Ì·ı ÁÒ{, ÁÒ{‰Î‚ÎfiÎ Á_√ı !   209  ⁄Ï©, ≠iÎÎ ±fiı „V◊÷ ≠iÎ !     216   Ï⁄fiÎ Ï«kÎ ÂÏ©, fiËŸ ‹˘Z΋Î√˝... 270
ÿÎÿÎfiÌ À˘’‹˘VÀ ÁÒ{ !      211  ⁄Ï©, iÎÎfi-ωiÎÎfi !        218            [4.4] ’ÏflHÎ΋˘, Ï«kÎfiÌ √ıflËÎ…flÌfiÎ_
            [3.7] ⁄Ï©fiÎ ±Î›˘                    Ï«kÎfiı «fl‰ÎfiÎ_ √˘«fl˘...       286  ¤√‰Îfi ¤ıÀı I›Îflı Ï«kÎ ¤À¿ı ? 294
ÀıÓÕfl ¤›Î˝, Ïfi… ÏÕ{Î¥fi‹Î_ !   221  ËÌflÎ⁄Δfiı ’flHΉΠ“’Á_ÿ√Ì”fiÎ ’˘¥LÀÁ !231  ‘˘¿Õ_ ¬Î› fiı Ï«kÎ ’ˢӫı Ï‹·‹Î_ !  288  ±ı Ï«kÎ ’‹ÎÕı ’fl‹ÎI‹ ’ÿ !    296
‹Î_√Ì “±ı¿” fiı ‹‚˚›_ ·_√fl...  222  ÿÎÿÎ ‹Y›Î, ±ı ¿¥ ’H›ˆ ?      232  fi◊Ì …Q›Î ¿ÿÌ ’Î_ÁflÌ flÌ÷ı !     289  ±ı ±Îfi_ÿ ±Î‰ı ±ı¿Î√˛÷΋Î_◊Ì ! 296
¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄_‘Λ “±ı” !     226  ¬«a ’Î’-’H›fiÌ ¿‹ÎHÎÌ !       233  Ï«kÎfiÌ ËÎ…flÌ, …‹÷Ì ‰¬÷ı !      291  ±ı¿Î√˛÷Î, ±K›ÎI‹fiÎ ±Î_ÿ˘·fi‹Î_ ! 298
‰ËıÓ«HÎÌ, ’H›fiı ’Î’ ÷HÎÌ...   226  ’H›ˆ ‰’flÎ÷Ì …√÷ ¿S›ÎH΋Î_ ! 236      ‹˘À‹Î_ ‹˘À_, Ï«kÎ !         293
⁄Ï©fiÎ ±Î›‹Î_ ¤flÌ ·ÎT›Î “±‹ı”  227  ¤Î‰˘ …√÷¿S›ÎHÎ ±Î›‹Î_ ! 238                [4.5] ωf·ıÊHÎ, Ï«kÎT≤Ïkα˘ ÷HÎ_ !
¤Î‰ ±fiı ⁄Ï©fi˘ ±Î› !      228                       ’›Î˝›, Ï«kÎfiÎ ‹¬÷—          300  flÎhÎı ˵ fl¬Õı, T≤Ïkα˘ !     305
         [3.8] ⁄Ï© Á΋ı, ±ø‹ ωiÎÎfi !                 flËV›, Ï«kÎfiÌ ¤À¿Î‹HÎ ÷HÎÎfiÎ...301     Ï«kÎT≤Ïkα˘fiÌ Ïfi‹˝‚÷Î I›Î_. 305
ω÷flÎ√ ωiÎÎfi ‹„@÷ ±’Ήı ! 240 ÿÌ‘˘ “±‹ı” …√fiı ¬ÿÎfi˘ ’ˆ√΋ !243         ±Î_…HÎ ±Îfi_ÿ÷HÎÎ ±_Ω›ı ±ÎI‹Á_√ flı... 301  Ï«kÎı √fl⁄Õ ¿flÌ, ‹fiı ±Ï¤≠Λ ‘flÌ ! 306
fi √Î_Ãı ±ø‹ ωiÎÎfi ⁄Ï©fiı ! 242                         T≤Ïkα˘ ‰Ëı Ïfi…CÎfl ÷flŒ...      302  ¤À¿÷Ì T≤Ïkα˘ Ï«kÎfiÌ !      307
               ¬_Õ — 4 Ï«kÎ                    T≤ÏkÎ ‰ËΉ˘ Ïfi…¤Î‰‹Î_...       303  ±ıfi˘ Œ˘À˘√˛ÎŒÌfi˘ ‘_‘˘ ‘‹‘˘¿Îfl ! 307
             [4.1] Ï«kÎfi˘ V‰¤Î‰                   T≤Ïkα˘ ¿_ÏÃ÷ ÷ı ‰ˆ¿_à !       304  ±_÷ı ±_÷, ±fi_÷ ±‰÷ÎflfiÌ ›ÎhÎÎfi˘ ! 309
¤À¿Î‹HÎ ¿˘fiÌ ?       244 Ï«kÎfi˘ V‰¤Î‰ !             247                [4.6] „@÷±˘, Ï«kÎfiÌ
Ï«kÎfiı ¤À¿‰Î‹Î_ ÁËΛ ¿˘fiÌ ? 245 ÷k‰ V‰w’, Ï«kÎfi_ !           249   ‹ÀÎÕ‰ÎfiÌ, ‹fi fiı Ï«kÎfiÌ Â„@÷±˘ !311     ¿‹˝ÂÏ©, Ï«kÎÂÏ©fiÎ ±Î‘Îflı !    314
Ï«kÎ ±Î‹ ¿Î›Î˝„L‰÷ !    246                         Ï«kÎ Ω› I›Î_ ÿÿ˝ ‹Àı … !    312     Ï«kÎ ÃÎflı ÷ı ÁΫ˘ ‹Î√˝...    315
           [4.2] Ï«kÎ = iÎÎfi + ÿ½fi                  ⁄ı ‹E»flÎ_ ±ı ÁF›˘˝ ËÎËοÎfl ! 313      fi…fl ·Î√ı ?            316
ωÂıÊ Á‹…HÎ, Ï«kÎfiÌ...   252 ±ı »ı iÎÎfi-ÿ½fi...           254          ˝
                                        ‹Ò‚ ¤Ò· “±˘√ıfiÎ¥{fl”fiÌ     314     Ï«kΠ„@÷◊Ì «‹«Î › ‰‚ı !     317
            [4.7] ¥LÀflıVÀ‰Î‚Ì ±À¿H΢                              [5.2] ≠›ÎHÎ, ±Ë_¿Îfl‹„@÷ ÷flŒ
flÁ, ÏfiflÁ, ÁflÁ I›Î_ «˘ÓÀı Ï«kÎ ! 319 ¬ıӫΛ Ï«kÎ, flÁÌ·Î_ ¤HÎÌ !         323   ±Ë_¿Îfl ÂÌ flÌ÷ı ¿ÎœÌ ?    387   ±Ë_¿Îfl Ω÷ı ¿ÎœÌ ¿Λ ?     397
÷’ÎÁ‰Ì, ‹ËŸ·Ì ‹Ò»Î˝±˘...    321                           ±Ë_¿Îfl …÷˘ ¿ı‹ fi◊Ì ?     389   iÎÎfiÌ Ï‰HÎ »˘ÕΉı ¿˘HÎ ?    398
      [4.8] ±I≤M÷ Ï«kÎ ±fiÎÏÿ◊Ì, ωʛ Á¬◊Ì !                    ÂÌ flÌ÷ı ±˘√‚ı ±ı ?      390   øÏ‹¿ ‹Î√˝ ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl ÂÏ© !  399
                                            ±Ë_¿Îflfiı ÿ⁄ΉΛ ?       391   ÂÏ© ±Ë_¿ÎflfiÌ, ±Ë_¿Îfl◊Ì !    401
ω¿Îfl‹Î_ Ïfiω˝¿Îflı ‰Ì›˝ µÿ‰˝√Î‹Ì ! 325 ‹ÎHÎı ±Îfi_ÿ ±Ë_¿Îfl !          329   “Ë‹” … ’flHÎı fiı flÎ_Õı !    392   √˘ À< iÎÎfiÌ !          403
‹fi ¤Î‰fi I›Î_ Ï«kÎ «˘ÓÀHÎ ! 327 I›Î_ ‹fi fiËŸ ’HÎ Ï«kÎ !             331   Ω› Â_, ±ı …’-÷’◊Ì ?      393   iÎÎfiÌ Á‹’˝HÎı, ±Ë_ ÂÒL›÷Î !   403
Ï«kÎ Õ˘·ı, ‹fl·Ì Á΋ı Á’˝ …›‹ !328 Á˙◊Ì ‰‘ ŒÁ΋HÎ, ωʛ‹Î_ !          332   ±Î‹ ±˘»˘ ±Ë_¿Îfl, ±iÎÎfiÿÂ΋Î_ !395   øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ ±Ë_¿Îfl Ãıà Á‘Ì !  404
ωʛ I›Î_ K›Îfi E›Ò÷ !       329                         ¿˘HÎ ¿Îœı ±Ë_¿Îflfiı ?     395   ±Ë_¿Îfl ·¥ ·ı ±ı ωflÎÀ ’vÊ !   404
          [4.9] ±ÎI‹±ˆr›˝, ±ø‹ ◊¿Ì !                              [5.3] ±Ë_¿Îfl‹„@÷ ’»ÌfiÌ lıHÎ̱˘
ω¬flÎ¥ T≤Ïkα˘ ω‘ ω‘‹Î_... 333      T≤Ïkα˘ ω¬flΛ, Ïˋη› fiı Õ_√flÌ ‰E«ı !342  ±ı¿ … »ı µ’Λ !        406   ±Î »ı ±ıfi_ ÷ÎflHÎ !      418
T≤Ïkα˘ ω¬ıfl‰Îfi˘ ±Î‘Îfl ! 335        T≤Ïkα˘ Ïfi‰÷ı˝ Á‹Î‘Îfiı...       342  ±ø‹fiÌ ±fi˘¬Ì ÏÁÏ© !      407   Ïfifl˚±Ë_¿ÎflÌfi˘ Á_ÁÎfl ÁÎËÏ…¿ ! 418
±Ë˘ ! ±Ë˘ ! ±ø‹fi_ ±ˆr›˝ !!! 338       F›Î_ F›Î_ ·Ì¿ı…, I›Î_ I›Î_ ÿÎÀÎ... 343   ’»Ì fi◊Ì ¿‹˝, Ë‚ ¿ı ¤Îflı !   408   w’΂Π…√÷fiı ⁄√ÎÕ›_ ±Ë_¿Îflı ! 422
ω¬flΛı·_Ï«kÎ Á‹ıÀ÷Î_, ’fl‹ÎI‹Î T›@÷ ! 340  ÿÎÿÎ¥ ±Ï√›ÎflÁı, ±ı¿ Ï«kÎ ! 345       ±Ë_¿Îfl, ‹ËÎI‹Î±˘fi˘ !     408   ⁄_‘ ¿›* «Î∞*√ ’˘¥LÀ !     422
≥E»Î ‰ıfl‰ÎfiÌ, ω¬flÎ¥ ÷ı◊Ì ! 341                             ±Ë_¿Îfl ±˘√΂‰Îfi_ ±ıÏÁÕ ! 409      »^À›Î Ï«_÷Î-µ’ÎÏ‘ ¿Î›‹fiÎ_ ! 423
               [4.10] Á„E«ÿÎfi_ÿ                     ±Ë_¿Îfl, ’HÎ ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ !    411   ±Ë_¿Îfl, «Î…˝-ÏÕV«Î…˝ !    424
Á÷ + Ï«kÎ + ±Îfi_ÿ         346 Á„E«ÿÎfi_ÿfiı F› Á„E«ÿÎfi_ÿ !       347   fiÎÀ¿fi˘ flÎΩ !         412   µÿ›Î‘Ìfi ±ı¿ … ¤‰ ’Òfl÷_ ! 425
                                            fi ◊οı Ïfifl˚±Ë_¿ÎflÌ !     414   ¬·ı ≠¿ÚÏ÷, “T›‰„V◊÷” ≠‹ÎHÎı ! 427
                ¬_Õ-5 ±Ë_¿Îfl                       Ïfi∞˝‰ ±Ë_¿Îfl ¿flı Á_ÁÎfl ’Îfl ! 415    ’»Ì … ø‹⁄© ’›Î˝› !      428
              [5.1] ±Ë_¿Îflfi_ V‰w’                     ±Ë_¿Îfl, ¿÷ν-¤˘@÷Î’HÎÎfi˘ ! 415     ¿÷ν’HÎ_ Ωı›_ I›Î_ ‹Îfl ’Õı ! 429
±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰ ±ı ±Ë_¿Îfl    349       ¤‹flÕ˘ Œflı, ÏËÁÎ⁄˘ ≠‹ÎHÎı ! 367       ÿÎÿÎfi˘ Ïfi∞˝‰ ¬À’ÀÌ›˘ ±Ë_¿Îfl ! 416
±Îfiı› ¿Ëı‰Î› ±Ë_¿Îfl !    350       ¿fl˘ »˘ ¿ı “¥À Ëı’LÁ” ?      368              [5.4] ±Ë_¿ÎflfiÌ ±‰V◊α˘ !
±Ë_ ±ı fi◊Ì ±Ë_¿Îfl !     351       ±Ë_¿Îfḻ˘ «·Î‰ı Ïfifl˚±Ë_¿Îfḻ˘fi_ ! 370    ÁÎZÎÌ ¿›˘˝ ±Ë_¿Îflfiı !      431 √fl÷Î ⁄fiı ±ÎI‹Cfi !      440
ÁË‹Î_ ±Ë_¿Îfl Áfl¬˘ … !    352       µI’Ïk΋Î_ ≠◊‹ ±Ë_¿Îfl !      372    ≠¿ÚÏ÷, ≠iÎÎ fiı ±Ë_¿Îfl !     434 “Ë_”’HÎ_ I›Î_ ’Õı ‹Îfl !   441
±Ë_¿Îfl ±ıÀ·ı ±Ë_fiÌ ≠V÷ΉfiÎ !353       ±Ë_¿Îflı ±’a ’fl‰Â÷Î !       375    ±Ë_¿Îfl »ı ±Î_‘‚˘ !        435 ÁkÎÎ fiı ±Ë_¿ÎflfiÌ Ï‹hÎΫÎflÌ ! 443
±Ë_¿ÎflfiÌ ¤˘_›flŸ√HÎÌ !    354       ±Ë_¿Îfl flè΢ »ı √M÷’HÎı !     375    ±Ë_¿Îfl, “Ë_ ΩHÎ_ »_”fi˘ !     438
±ıfiı ¿Ëı‰Î› ±Ï¤‹Îfi !    357       ±Î¥ - ‹Î¥ = √Î˜Õ !        376               [5.5] ±Ë_¿Îflfi˘ ¤˘√‰À˘
I›Î_ ±Ë_¿Îfl ¤Bfi÷Î !     358       “Ë_” ¬V›_ ¿ı ¬V›_ “‹Îfl_” !    378    ±ı ¤˘√‰fiÎfl˘ »ı ±Ë_¿Îfl !     445  ¿ÊΛ˘ À@›Î, ±Ë_¿ÎflfiÎ ±Î‘Îflı ! 464
±ı› »ı ±Ë_¿Îfl !       358       ’H›-’Î’ ⁄Î_‘ı ±Ë_¿Îfl...      379    Á¬-ÿ—¬ ¿˘fiı ◊Λ »ı ?       446  ÿ›Î »ı, ±Ë_¿ÎflÌ √HÎ !      465
¿Îœ‰Îfi˘ ±Ë_¿Îfl, fiËŸ ¿ı ±Ë‹! 359       fi ⁄_‘Λ ¿‹˝, Ïø›Î ◊¿Ì !      382    ‰ıÿfiÌ›fiı ¤˘√‰ı ¿˘HÎ ?      447  ¿S’, ω¿S’, Á_¿S’ fiı Ïfiω˝¿S’ ! 466
∂ÿ˚¤T›Î ≠ffi˘, √Ì÷΋Î_◊Ì... 361       Á…˝fi ±Ë_¿Îflfi_, ωÁ…˝fi ¿<ÿfl÷fi_ ! 383     ±fiı¿ ≠¿Îflı ¤˘√‰ÀÎ !       448  I›Î√fi˘ ’Λ˘ ±Ë_¿Îfl µ’fl ! 467
±ı ÁkÎÎ ¿˘fiÌ ?       362       ’fl’˘À˘ fl«fiÎfl ¿˘HÎ ?        384    ±ı ¿ı‰˘ ZÎÏhΛ ±Ë_¿Îfl ?     450  √˛ËHÎ ±fiı I›Î√, ⁄ıµ ±Ë_¿Îfl ! 468
‹Îfiı ‹ıÓ ¿›* !       363       ·Ω‹HÎÌ‹Î_› ±Ë_¿Îfl !        384    “Ë_ ”-“÷_ ” fiÎ ¤ıÿ ’ÎÕı ⁄Ï© !  451  ±Ë_¿Îfl, ’˘Ï{À̉ ±fiı fiı√Ïı À‰ ! 469
“Ë_ ¿fl_” ±ı … ±iÎÎfi÷Î !   365       ÂÌÂfiı ¿‹˝ ±Õı ?          385    ±Îfi_ÿ ≠iÎÎfi˘ fiı ¤˘√‰ı ±Ë_¿Îfl !  452  ‹Îfl‰_ -⁄«Î‰‰_ , ⁄ıµ ±Ë_¿Îfl ! 471

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:14
posted:5/19/2010
language:
pages:26