budhi2 by EternalHappiness

VIEWS: 9 PAGES: 40

									(4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !             89
         (4)
    լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ_ !
     ËıÃÎ_ ‹ıS›Î_ ËÏ◊›Îfl “ËÌ{ ËΛfiıÁı” !
   ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ±Î’HÎÌ µ’fl ⁄Ï©◊Ì √˘‚Ì⁄Îfl ¿fl÷˘ ˢ›
±fiı ±Î’HÎfiı ÷¿·ÌŒ‹Î_ ‹Ò@÷˘ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, Ωı ‹˘ZÎ Ωı¥÷˘ ˢ› ÷˘ Ωı›Î ¿fl‰Îfi_
±fiı Ωı Á_ÁÎfl Ωı¥÷˘ ˢ›, ¤À¿‰_ ˢ› ÷˘ √˘‚Ì ‹Îfl‰Ì ±Î’HÎı.
   ≠ffi¿÷ν — ±ıfiÎ …ıÀ·Ì ⁄Ï© ±Î’HÎ΋Î_ fiΠˢ› ÷˘ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï© ˢ› ÷˘› ‹˘ZÎ Ωı¥÷˘ ˢ› ÷˘ ±ıHÎıı √˘‚Ì
‹Îfl‰ÎfiÌ ÂÌ …wfl ? ±fiı Á_ÁÎfl Ωı¥÷˘ ˢ› ÷˘ √˘‚Ì ‹Îfl ‹Îfl
¿fl˘. Â_ Ωı¥±ı »ı ÷‹Îflı ?
   ≠ffi¿÷ν — ‹˘ZÎ Ωı¥±ı »ı, ’HÎ...
   ÿÎÿÎlÌ — ¤À¿‰Îfi_ √‹ı »ı ¿ı ±Î √‹ı »ı ?
   ≠ffi¿÷ν — ‹˘ZÎ Ωı¥±ı »ı ’HÎ Á΋ı‰Î‚˘ ±Î’HÎÌ µ’fl
√˘‚Ì⁄Îfl fiÎ ¿flı ±ı‰Ì ≥E»Î ¬flÌ.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ÷˘ ≥E»Î «Î·ı fiÏË. √˘‚Ì⁄Îfl ¿fl‰Î ÿı‰˘.
±Î √˘‚Ì⁄Îfl ¿flı·Î »ı ÷ıfi_ Œ‚ ±Î‰ı·_ »ı. ±Î √M’_ fi◊Ì. ‹ÎÀı
·¥ ·˘ ±fiı …‹ı ¿flÌ ÿ˘ !
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÂÎ_÷ flËı‰Îfi_ ±Î‹ ?
90                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !             91

   ÿÎÿÎlÌ — ±Î …√÷ √M’_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı Ωı ¬Î÷Î_ Ï⁄ÕÎ¥ …Âı        ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ÁÌ‘ıÁÌ‘_ ‹Ò¿Ì ÿ˘ fiı I›Îflı »Îfi΋ÎfiÎ.
÷˘ ‹˘ZÎ fiyÌ ◊Âı. fiËŸ ÷˘ ÷‹ı Á΋Îfiı √΂˘ ±Î’Ì ±ÎT›Î ÷ı      „@÷ fi◊Ì ±fiı ‰ÎCÎfiÌ ¤Ò· ¿Îœ‰Ì »ı ? ¤·¤·Î „@÷‰Î‚αı
’Î»Ì ·ı÷Ì ‰¬÷ı ÷‹ı ¿«¿« ¿fl˘ »˘ ÷ı «Î·ı fiËŸ.           »˘ÕÌ ÿÌ‘_ fiı ! ±‹ı ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì‹Î_ ËÏ◊›Îfl … {ÎS›_ fi◊Ì.
                                 ËÏ◊›Îfl ⁄‘Î_ fiÌ«ı ‹Ò¿Ìfiı ⁄ıÃ˘ »\_, ZÎÏhΛ ◊¥fiı ! Á΋˘ ËÏ◊›Îfl
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î‹Î_◊Ì ⁄«‰Îfi˘ ≠›Ifi fiËŸ ¿fl‰˘ ?
                                 ‹Îflı ÷˘› ’HÎ ‹ıÓ ±ı {ÎS›_ fi◊Ì ! Ωı »^ÀÎ ◊‰_ ˢ› ÷˘ ËÏ◊›Îfl
   ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ¿o¥ fiÎ ◊Λ, ±ıfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ·™ »\_.       ‹Ò¿Ì ÿ˘ ! fiËŸ ÷˘ {η˘ ËÏ◊›Îfl fiı ±Î‰Ì Ω‰ !
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı Á΋˘ √˘‚Ì⁄Îfl ¿flı ÷˘ ±Î’HÎı ⁄«‰Îfi˘             ⁄_‘ ¿fl˘ ⁄ÎflHÎÎ_, ⁄Ï©fiÎ_ !
≠›Ifi fiËŸ ¿fl‰Îfi˘, ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı ◊Λ ?
                                   …ıÀ·_ ‹˙fi ’¿Õ¢ ±ıÀ·Ì ⁄Ï© ⁄_‘ ◊Âı. ⁄Ï© ⁄_‘ ◊Âı ±ıÀ·ı
   ÿÎÿÎlÌ — ≠›Ifi ÷˘, Ωı ◊Λ ÷˘ ¿fl‰Î ±fiı fi¿ÁÎfi fiËŸ       ‹˙fi ◊Λ. ±ıÀ·ı ±Î …ı ‰ÎHÎÌ ⁄˘·Î‰ ⁄˘·Î‰ ¿flı »ı, ÷ı ⁄Ï©
¿fl‰Îfi_. ÷‹Îflı »ı ÷ı ±ıfiÎ ‹ÎÀı ±‰‚Πω«Îfl fiËŸ ¿fl‰ÎfiÎ. ±ı     ⁄˘·Î‰ ⁄˘·Î‰ ¿flı »ı. ⁄Ï© ±fiı ±Ëo¿Îfl ⁄ı ¤ı√Î ◊¥fiı ‰ÎHÎÌ
√˘‚Ì⁄Îfl ¿flı ÷˘› ÷‹ı √˘‚Ì⁄Îfl ⁄_‘ ¿flÌ ÿ˘. Á΋˘ √˘‚Ì⁄Îfl ¿flı     ⁄˘·Î‰ ⁄˘·Î‰ ¿flı »ı. ±fiı ‹˙fi ◊Âı I›Îfl ’»Ì ⁄‘_ ’λ\_ ŒflÂı.
÷ı◊Ì ±ÎI‹Î ‹flı fiÏË.
                                    ⁄Ï©fiÎ_ ⁄ÎflHÎÎ_ ⁄_‘ ◊Λ I›Îflı ‹˘ZÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ ◊Λ. ⁄Ï©fiı
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ±Î’HÎfiı ÷¿·ÌŒ ◊Λ fiı ?          ·¥fiı Á_ÁÎfl »ı. …ıfiı ⁄Ï© fi◊Ì ±ıfi˘ Á_ÁÎfl ω·› ◊›Î ¿flı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷¿·ÌŒ fiÎ ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı Á_ÁÎfl‹Î_ ¤À¿‰Îfi_    ±Î …fiΉfl˘-⁄fiΉfl˘fiı ⁄Ï© fiÏË, ±Ëo¿Îfl ¬fl˘. ⁄Ï© fiËŸ ±ıÀ·ı
flά˘. Â_ ¬˘À<_ »ı ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ ? ±Î’HÎı ÷¿·ÌŒ ¿flÌ ±ÎT›Î ˢ›    ±Ë_¿Îfl ω·› ◊›Î ¿flı, Ïfifl_÷fl ω·› … ◊›Î ¿flı. fi¿Û√Ï÷fiÎ ∞‰˘fiı
÷ı ’Î»Ì ±Î‰ı ÷˘ ±ı‹Î_ √fi˘ ¢ ? ‹ÎÀı ÷fl÷ V‰Ì¿ÎflÌ ·˘. ±Î      ω·› ◊›Î ¿flı, Ωfi‰fl˘fiı ω·› ◊›Î ¿flı, ÿı‰·˘¿˘fiı ω·› ◊›Î ¿flı,
ËÁ÷Î ‹˘œı V‰Ì¿ÎflÌ ·˘ ¿ı, “⁄Ë ÁÎfl_ ◊Ωı ¤Î¥ ±ıfi_ !” ⁄Ï©◊Ì     ⁄Ï© fiËŸ fiı ! ±Î ⁄Ï©fiΠլΉ΂Π·˘¿˘, ’H›ÂÎ‚Ì ·˘¿˘ (!)
√˘‚Ì ‹ÎflÌ, fiÏË ÷˘ ’ı·Ì √˘‚Ì ‹Îflı ÷˘ ÿıË »^ÀÌ Ω› fiı ⁄Ï©◊Ì       ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï©fi˘ ⁄Ë Õ¬˘ flèÎÎ ¿flı, ¿ı ±Î‹ ◊¥ …Âı, ÷ı‹
√˘‚Ì ‹ÎflÌ ÷ı ÷˘ ÁÎfl_ ¿›* »ı, ∞‰÷Î flèÎÎ fiı ! ±fiı ¤À¿‰_ ˢ›    ◊¥ …Âı. ±Î ⁄Ï©fiΠլΠ’HÎ ±Î¬˘ Ïÿ‰Á ⁄Ë «ÎS›Î ¿flı.
÷˘› flV÷˘ »ı. ÷‹ı ‹Îfl˘ ÁÎ‹Ì ⁄ı ! ¤À¿‰Îfi_ √…\_ ˢ› ±fiı
                                   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, “Â_ ◊¥ …Âı ?” ±Î’HÎı ¿Ë̱ı. ±Î ¿Îfl¬Îfi_
¤À¿‰ÎfiÌ Àı‰ ’Õı·Ì ˢ›, ÷˘ ÏfiflÎ_÷ı ±ı¿ Œıfl˘ ‹ÎflÌ ±Î‰˘ Ωı¥±ı.
                                 ±ı‹fi_ ±ı‹ «ÎS›Î ¿flı »ı. ¬˘À˘ …÷Ì fi◊Ì, ¤Î¥±˘ ⁄‘Î ∞‰÷Î
’»Ì ŒflÌ »˘ÕΉfiÎfl fiËŸ ‹‚ı. ±Î ÷˘ ±ËŸ »˘ÕΉfiÎfl ‹‚ı »ı,
                                 »ı ±fiı Â_ ◊¥ …Âı ? ¿Â_ … ◊‰Îfi_ fi◊Ì, ¿Ë̱ı.
I›Îflı ±Î‰Ì ¿«¿« ◊›Î ¿flı »ı ? ⁄Ï©◊Ì √˘‚Ì⁄Îfl ¿flı ÷ıfiı
±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±ÎM›Î ¿fl‰Î ÏfiflÎ_÷ı ‹ËŸ◊Ì, “ÁÎfl_ ◊Ωı ÷Îfl_, ÷ıÓ ±‹fiı      ≠ffi¿÷ν — ±ı ‰Î÷ ¿flı@À »ı ÿÎÿÎ, »÷Î_ ⁄Ï© ’˘÷Îfi_ ∂¤_
¿‹˝‹Î_◊Ì »˘ÕÎT›Î !” fiÎ √‹÷_ ˢ› ±ıHÎı ⁄ı √˘‚Ì⁄Îfl ¿fl‰ÎfiÎ.     ¿flÌ fiάı »ı. ±ÎÀ·Î fiÎfiÎfiı ±Î‰Õ<_ ‹˘À<_ ¿flÌ ⁄÷Ήı »ı.
⁄ı‹Î_◊Ì ±ı¿ ¿fl˘.                           ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ∂¤_ ¿flÌ fiάı ÷˘ ’»Ì ±Î’HÎı ±ıfiı Â_
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î’HÎ΋Î_ „@÷ ˢ› ÷˘ ⁄ı √˘‚Ì⁄Îfl ¿fḻı fiı ?  ¿fl‰_ ? ⁄Ï©fiÌ ¤¥⁄_‘Ì ¿fl‰Ì ?
92                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !                 93

   ≠ffi¿÷ν — µÕÎÕÌ ‹Ò¿‰Ì ±ıfiı.                            “±ı” ¿flΉı Â_¿Î !
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, µÕÎÕÌ ‹Ò¿‰Ì. “±Î‰˘ …‰Îfi ‹ÎHÎÁ ÷_ !”         ≠ffi¿÷ν — “T›‰„V◊÷ „@÷” ⁄‘Îfiı ⁄Ï© ±Î’ı »ı ?
    ‹_ÿÌ ±Î‰Âı I›Îflı, “Â_ ◊Âı ? Â_ ◊Âı ?” “±S›Î, Â_ ◊Âı ?”     ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ⁄Ï© ÷˘ ¿‹Î˝fiÁÎÏflHÎÌ »ı. ÷‹Îfl_ ¿‹˝ »ı fiı, ÷ı
ÿÏfi›Î ±ı‰Ì fiı ±ı‰Ì flËÌ »ı. Â_ ◊¥ …‰Îfi_ »ı ? ±Î’HÎı ∞‰÷Î     ±Î‘Îflı ≠¿Î ˢ› ±fiı ≠¿ÎÂfiÎ ±Î‘Îflı ÷‹ı Á¬ ¤˘√‰˘ ±fiı ÿ—¬
fiı ∞‰÷Î flË̱ı »Ì±ı. ±Î VÀÌ‹fl I›Î_◊Ì ∫B·ıLÕ◊Ì fiÌ¿‚ı, ÷ı ±ËŸ    ’HÎ ¤˘√‰˘. ≠¿Î fiΠˢ› ÷˘ ÷‹ı Á¬-ÿ—¬ ’HÎ fiÎ ¤˘√‰Ì ¿˘.
Á‘Ì ÁÎ∞ ±Î‰ı ±fiı flV÷΋Î_ hÎHÎ ‰¬÷ ËÎ·Ì ÷˘ “Â_ ◊Âı ? Â_
                                    ±Î w‹‹Î_ ⁄‘Î ⁄ıÃÎ »ı ±fiı ’ıHÎı ±Î√‚◊Ì ±Î‰Õ˘ ±ı¿ ÁÎ’
◊Âı ?” ±S›Î, ‹Ò±Î, Ë‹HÎı …Âı ±ı ÷˘ ! ¬Î¥-’Ìfiı, fiÎV÷Î ¿flÌfiı
                                 ’ıÁÌ √›˘. ±fiı w‹‹Î_ ·Î¥À Ï⁄·¿<· ÕÌ‹ ({Î_¬Ì) …ı‰Ì ˢ›. ±fiı
¤√‰Îfifi_ fi΋ ÿı, øÎ¥VÀfi_ fi΋ ÿ˘. VÀÌ‹fl ‹ËŸ Õ>⁄Ì Ω› ¿ı fiÎ
                                 ’ı·Îfiı ±ı‹ ·ÎB›_ ¿ı ±Î ÁÎ’ ’ıÁı »ı. ⁄ı …HÎı Ωı›._ ˉı flÎ÷ı I›Î_ ÁÒ¥
Ω› ? ˉı ÷ı ‰¬÷ı Â_ ◊Âı ? Â_ ◊Âı ? Â_ ◊Âı ? ÷ı ¿˘HÎ Â̬‰ÎÕı
                                 flËı‰Îfi_. ⁄ËÎfl ÷˘ ‰flÁÎÿ ’Õı »ı ’Îfl ‰√flfi˘, ÷ı ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿›ı˝ ‰‚ı
»ı ? ±Î ⁄Ï© ±¿‚Ήı »ı. ⁄Ï© ËıflÎfi ¿›Î˝ ¿flı »ı. “Â_ ◊¥ …Âı ?
                                       _
                                 fiËŸ. ±ıÀ·ı ‹Ò{Λfiı ⁄‘_. ⁄ÌΩ ⁄‘Î ±Î¬Ì flÎ÷ ÁÒ≥ Ω›. ’ı·Î ⁄ı …HÎÎ
Â_ ◊¥ …Âı ?” ±flı, Â_ ◊¥ …‰Îfi_ »ı ? ¿Î_ ÷˘ Õ>⁄Ì …‰Îfi_ »ı
                                 ÁÒ¥ Ω› ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ’ıÁÌ √›Îfi_ ±ıfiı iÎÎfi ◊›_. ˉı fiÌ¿‚‰Îfi_
¿Î_ ÷˘ ÷fl‰Îfi_ »ı. ⁄ı‹Î_◊Ì ±ı¿ ◊‰Îfi_ »ı. ‹ÎÀı ¤√‰Îfifi_ fi΋ ÿı
                                 iÎÎfi ◊Λ I›Îflı »^À˘ ◊Λ. …ıfiı iÎÎfi fi◊Ì ÷ıfiı Â_ ÿ—¬ »ı ? Á¬ı›
fiı »Îfi˘‹Îfi˘. ⁄ı◊Ì hÎÌ…\_ ¿o¥ ◊Λ ¿Â_ ? ±fiı ‹ËŸ Õ>⁄Ì ÷˘ …‰ÎfiÌ.
                                 fiΠˢ› fiı ? ⁄Ï©‰Î‚Î ÷˘ Á¬ ¤˘√‰ı. Á‹…HÎ◊Ì Á¬ ¤˘√‰ı.
±ı ÷˘ ¿˘”¿ … Œıfl˘ Õ>⁄ı.
                                    ¿˘¥fiı »˘¿fl˘ fiΠˢ› ±fiı √¤˝ flè΢ ˢ› ’ıÀ‹Î_, ÷ı fl˘…
       ⁄Ï© fiı√ıÏÀ‰, ’˘Ï{ÏÀ‰ ±ÎI‹Î !            fl˘… ÕΘ@Àfl ’ÎÁı …¥fiı, “ÁÎËı⁄, ∞‰÷_ »ı ¿ı ‹flı·_,” ‹fiı ¿Ë˘. fl˘…
   ±ÎI‹Î ’˘Ï{ÏÀ‰ »ı ±fiı ⁄Ï© fiı√ıÏÀ‰ »ı. ω«Îfl˘ ¿flΉÕΉı,   Â_¿Î ±ıfiı µI’Lfi ◊Λ, fi‰ ‹ÏËfiÎ Á‘Ì. ±Î…fi_ …√÷ ±ıÀ·_ ⁄‘_
±Î‹ fi◊Ì ◊‰Î ÿı÷_ fiı ±Î‹ ◊‰Î ÿı÷_ fi◊Ì. fi◊Ì ◊‰Î ÿı÷_ ±ıfiı     Â_¿ÎÂÌ· ◊¥ √›_ »ı. ÷ıfiÎ ±Î ÿ—¬ »ı fiı ! Â_¿ÎÂÌ· ! ±Î‹ ◊¥
Ωı‰Îfi_ fi◊Ì, Â_ ◊‰Î ÿı »ı ±ı Ωı‰Îfi_ »ı. ÷˘ ⁄Ë flÌ÷ı ‹ËŸ,      …Âı ¿ı Â_ ◊¥ …Âı, ÷ı‹ ◊¥ …Âı ¿ı Â_ ◊¥ …Âı ? ‹fiı ˵ ¿Ëı
«˘√flÿ‹fiÌ ‹ÿÿ ¿›Î˝ ¿flı.                      fiı ¿ı, ‹ËŸ ËÎÕ¿<_ Á_‘Λ_ ¿ı fiËŸ, ÷ıfi˘ Œ˘À˘ ’ÕΉ÷Î flËıΩı ! ±flı
                                 ‹Ò±Î, ±ıfi˘ Œ˘À˘ ·ı‰ÎfiÌ …wfl Â_ »ı ÷ı ? ÷ı ‰¬÷ı ±Î’HÎı …wfl
   ±ıÀ·ı ⁄Ï© ÷˘ ±Î’H΢ ÀÎ¥‹ ⁄√ÎÕı fiı ±Î’HÎfiı ±Îfi_ÿ      ˢ› ÷˘ ’Òfl_ ◊›Î ’»Ì ·¥±ı, ±ı ‰Î÷ …\ÿÌ »ı. ËÎÕ¿<_ Á_‘Î¥ √›Î
µI’Lfi ◊‰Î fiÎ ÿı. ±fiı “‹Îfl_ ¿Â_ … ±‘Òfl_ fi◊Ì”, ±Î‹ ¿Ëı‰,_ “‘L›   ’»Ì, ±ıfiÌ Ë‰ı Â_¿Î Â_ ? ±ıfiı ‹ÎÀı› Â_¿Î ? ’HÎ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘
»ı ±Î Ïÿ‰Á !” lÌ‹ÿ˚ flÎ…«_ƒfiı ±ı¿ “Á‹Ï¿÷ ≠¿ÎU›_” ÷ı‹Î_ ÷ı     ⁄Ï©◊Ì ¬ıÕ-¬ıÕ, CÎÁ-CÎÁ ¿flı »ı ±fiı ‘Îfl {ÌHÎÌ ¿flÌ fiάı »ı. ’»Ì
¿Ëı »ı, “‘L› flı Ïÿ‰Á ±Î ±Ë˘ !”                  ⁄© …ı‰Î ◊¥ Ω› »ı.
             ı
   ±ıÀ·ı ±Î’HÎı I›Î_ fiı√ÏÀ‰ ‰Î÷˘ fiΠˢ›, ⁄‘Ì ’˘Ï{ÏÀ‰ ‰Î÷˘            “±ıfiı” √‹ı ÷ı flÌ÷ı ¤√ÎÕ˘...
ˢ›. fiı√ıÏÀ‰ ÷˘ Á_ÁÎflÌ ‰Î÷˘, ÀÎ¥‹ ⁄√ÎÕı. √Ò_«‰ı ±fiı Á¬ fiÎ
±Î‰‰Î ÿı.                               ±‹Îflı ⁄Ï© ¿Î‹ fi◊Ì ¿fl÷Ì. ⁄Ï© ¿Î‹ ¿flı ÷ı CÎÕ̱ı ‹fi
94                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !               95

¿«¿« ¿›Î˝ ¿flı. ⁄Ï©±ı …ı CÎÕ̱ı ¿Î‹ ¿›* ¿ı ¿«¿« «Î· ◊¥ Ω›       ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï© ÿı¬ÎÕı ±Î ±fl‘˘ ¿’, ’»Ì ±Î‰_ …ı À¿À¿
±ıfi,ı ¿¿‚ÎÀ Â_ ¿Î‹ ¿flı »ı, ±Î’HÎı fiÎ ¿Ë̱ı ? ‰‚Ì ÷_ ÷˘ ÁÎÁfiÌ  ¿flı fiı, ÷ı ‹fi ¿flı ?
ÁÎÁ »ı, ±Î’HÎı @›Î_ Á‘Ì ‹ı‚ flÎA›Î ¿fḻı ?              ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï© Á‚‰‚Ì, ¿ı ‹fifiı Á‚‰‚ÎÀ ‹‚Ì √›˘. ’»Ì
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ⁄Ï© ‰√fl ÷˘ «Î·ı fiËŸfiı ?           ‹fi ¿«¿« ¿flı, ±flı ‹Ò±Î, ±Î‰Ì ÁflÁ «Î »ı ! ÿÒ‘-¬Î_Õ …\ÿÎ_ »ı,
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ¿Î_ ÷˘ ±Î ·Î¥À ˢ› ÷˘ «Î·ı fiı
                                «Î …\ÿÌ »ı, «Î Ï¿o‹÷Ì »ı ’HÎ ’ı·_ ’̉ı fiËŸ ±fiı Ïÿ‹Î√ ⁄√ÎÕÌ
±Î ·Î¥À fiΠˢ› ÷˘ ’ı·_ ±…‰Î‚_ Ωı¥±ı. ÿ̉˘ Ωı¥±ı ¿ı fiÎ      fiάı. ’Ëı·ı◊Ì … ±’¿fi ⁄˘·ı, Ëo±..., ±fl‘Î ¿’‹Î_ Â_ ’̉Îfi_ ?
Ωı¥±ı ? I›Îflı ⁄Ï© ±ı ÿ̉Π…ı‰_ »ı. ±‹ı iÎÎfi ±ÎM›_ »ı, ÷˘ ±Î‰_  ‹ıfl√Î_ÏÕ›Î, ±’¿fi ¿›Î* ! ÷ı CÎÕ̱ı ±Î’HÎı ŒflÌ ‰‚̱ı fiı, ·Î¿ÕÌ
Ωı Á‚√ı·_ ˢ› ÷˘ ’ı·ÎfiÌ …wfl fi◊Ì ±fiı ±Î fiΠˢ› ÷˘ ’ı·ÎfiÌ     ·¥fiı ! ’Ëı·Î_ ±ı‰_ ◊÷_”÷_ fiı ?
…wfl »ı. ⁄ı ÿ̉Π¿˘HÎ flÎ¬Ì ‹ı·ı ? ±I›Îflı ¿˘¥ ‹ÌHÎ⁄kÎÌ Á‚√÷Ì      ≠ffi¿÷ν — ±Î‰_ … ◊÷_.
ˢ› ÷˘ ±ËŸ ±Î√‚ ’ı·_ ÷fl÷ ˢ·‰Ì fiάı fiı ? ±fiı fiΠˢ·‰Ì        ÿÎÿÎlÌ — ±‹Îflı ±ı‰_ fiΠˢ›. ±‹Îflı ÷˘ ±fl‘˘ ±Î‰ı ÷˘
fiάı ÷˘ ’ı·˘ Â_ ¿Ëı ? ±S›Î, ’ıHÎı ‹ÌHÎ⁄kÎÌ Ωı÷˘ fi◊Ì, ±Îfiı    ¿Ë̱ı, “«Î· ⁄Î, T›‰„V◊÷ »ı fiı. ±fl‘˘ ÷˘ ‹Y›˘ fiı ?” ¿«¿«
ˢ·‰Ì fiάfiı, ±ı‰_ ¿Ëı ¿ı fiÎ ¿Ëı ?                ¿flı ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiı ¿Ëı‰Î‹Î_ Â_ Ω› »ı ? ±ıfiı “flÎ_Õ” ¿Ë̱ı ÷˘
    …ı‹ “‰ı·¿‹” ¿Ëı‰Î◊Ì ±Î ⁄Ï© flÎ∞¬ÂÌ◊Ì ±Î‰ı »ı ÷ı‹     ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±ı @›Î_ ÿΉ˘ ‹Î_ՉΠ…‰ÎfiÌ Ë÷Ì ? ’HÎ flÎ_Õ ¿Ë̱ı
“flÎ_Õ” ¿Ëı‰Î◊Ì ±ı ÷˘ «ÌÕ «ÕΉÌfiı …÷Ì flËı. ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì    fiı, ±ıÀ·ı Á‹…ı ¿ı ±Î’b_ ±’‹Îfi ¿flı »ı. ±Î’H΢ ˉı fl˘Œ ’Õ÷˘
±Î’HÎfiı.                            fi◊Ì. ’Ëı·Î ÷˘ ±Î‰Ì ⁄Ï© µI’Lfi ◊Λ I›Îflı “±Î‰˘, ‰ı·¿‹”,
   ±⁄‘ ◊‰Î‹Î_ ŒÎ›ÿ˘ »ı. ±Î ·Î¥À fiı ’ı·_ ·Î¥À, ⁄ı ·Î¥À     ‰ı·¿‹fiÎ_ ⁄˘ÕÛ ‹ÎflÌ flÎA›Î_ ˢ›.
ÁÎ◊ı fiÎ fl¬Î›. Ωı ±Î fiΠˢ› ÷˘ ’ı·_ ·Î¥À ¿Î‹fi_.                 ÀΥϋ_√, ⁄Ï©fiÎ Õ¬ÎfiÎ !
    ±Î’HÎfiı Á‰ÎflfiÎ ’ˢfl‹Î_ «Îfi_ ¿o¥ Ãı¿Îb_ fiÎ ’Õ÷_ ˢ›      ±ıÀ·_ ⁄‘_ ·U¿fl ⁄ıÁÌ √›_ »ı ‹ËŸ.
I›Î_ ¿˘”¿ı ±fl‘˘ ¿’ ±ÎM›˘, I›Î_ ⁄Ï© ∂¤Ì ◊Λ ¿ı, “±fl‘Î ¿’‹Î_
                                   ≠ffi¿÷ν — ω’flÌ÷ ⁄Ï© …ı ’ıÁÌ √¥ »ı fiı, ±ı fiı√ıÏÀ‰
Â_ ’̉Îfi_ ? ±Î‹ »ı ÷ı‹ »ı”, I›Îflı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı, “flÎ_Õ,
±ÎÀ·Ì «Î ’̉Πÿı fiı ‹fiı. ±ÎÀ·Ì› …_’Ìfiı ’̉Πfi◊Ì ÿı÷Ì ?     ◊˘À˚Á (ω«Îfl) ’HÎ ·Î‰ı »ı ±fiı ¥‹˘Âfi· ’HÎ ¿flÎ‰Ì ÿı »ı.
¿¥ Ω÷fiÌ ±Î »ı.” ±flı, ‹ËÎ’flÎHÎı ±fl‘˘ ¿’ ’̉Π‹Y›˘ »ı,         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı◊Ì ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ı fiı, “⁄ıÁ ⁄Î, ⁄ıÁ. ÷_
÷ı ¿o¥ √‚ı ÷˘ µ÷fl‰Î ÿı. ±ı …_’Ìfiı ’̉Πÿı ÷˘ ¿ı‰_ ÁflÁ ·Î√ı ?  ±‹fiı Á·ÎË fiÎ ±Î’ÌÂ. ÷ÎflÌ Á·ÎË ‹ÎfiÌfiı Á_ÁÎfl‹Î_ ⁄ΉÎ
±fl‘˘ ¿’ ÷˘ ±fl‘˘ ¿’, …ıÀ·˘ ’Ì‘˘ ±ıÀ·˘ ÷˘ Ïÿ‹Î√ Ãı¿ÎHÎı      ⁄fiÎT›Î. Á_ÁÎfl‹Î_› …_’Ìfiı ⁄ıÁ‰Î fiÎ ÿÌ‘Î.”
±Î‰ı fiı ? ’HÎ ÷ı › fiÎ, ‹˘œı ·√ÎÕ÷Î ’Ëı·Î_ … ±’¿fi ¿flı.
                                   ≠ffi¿÷ν — Ë∞ ω’flÌ÷ ⁄Ï©fi˘ Õ¬˘ ¿ı‹ «ÎS›Î ¿flı »ı ?
Ë’Ò«˘ fiÎ ’Ì‘˘ ˢ› ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±fl‘˘ ‹‚ı ÷˘ Ïÿ‹Î√ ’Î_Áfl_ fiÎ
◊Λ ?                                ÿÎÿÎlÌ — ±ı «ÎS›Î … ¿flı fiı, F›Î_ Á‘Ì ±ıfiÌ ÁkÎÎ »ı I›Î_ Á‘Ì.
96                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !              97

    ‹ËŸ “ÿÎÿÎfiı I›Î_ ËıÓÕ˘” ¿Ëı, ±ıÀ·ı ±ı‹fiı ±˘‚¬Ì±ı ¿ı fiÎ     ÿÎÿÎlÌ — ÷ı T›‰ËÎfl‹Î_ ÷‹ı ⁄Ï©◊Ì ¿Î‹ ¿fl˘ »˘, ±ıÀ·_
±˘‚¬Ì±ı ¿ı ±Î ¿˘HÎ »ı ? ±ıfiı ’flΛ˘ ¿Ëı‰Î› ? fiÎ. ±ı ’˘÷ÎfiÎ    ¿Ëı‰Î ’Òfl÷_ … »ı. ⁄οÌ, ⁄Ï© ±ıfi˘ T›‰ËÎfl ¿flÌ … ·ı »ı. Ë_ ¿Ë_
»ı ±fiı ⁄ÌΩ › »ı, ‹ËŸ. Ω÷Ω÷fiÌ Á·ÎË ±Î’ı I›Î_ ±Î’HÎı ÷ˆ›Îfl     »\_ fiı, ‹Îflı ⁄Ï© fi◊Ì. ‹Îflı ⁄Ï©fi˘ ±¤Î‰ »ı ±ı‹ ¿Ë_ »\_, ÷˘›
flËı‰_ ¿ı ±Î ¿˘HÎ ±ÎT›_ ? ±Î ¿˘fiÌ Á·ÎË, ±ı ±˘‚¬Ì …¥±ı fiı ?    T›‰ËÎfl‹Î_ (ÏÕV«Î…˝) ⁄Ï© ±ıfi_ ¿Î‹ ¿›ı˝ … Ω› »ı. ±Î Âο «Õı·_
   ≠ffi¿÷ν — ‹ÎflÎ ’˘÷ÎfiÎ ≠˘O·ı‹ …flÎ …\ÿÌ Ω÷fiÎ »ı. ⁄Ï©     »ı, ±Î fi◊Ì «Õı·_, ±ı‰_ ¿Î‹ ¿›ı˝ … Ω› »ı.
±ı¿ ‰V÷ ⁄÷Ή÷Ì Ë˘›, ¿ı ‘_‘˘ ±Î‹ ¬flÎ⁄ı «œu˘ »ı, ±Î‹ ¿fl˘,        ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı µ’›˘√ ’Òfl÷Ì … ⁄Ï© ‰Î’fl‰Ì ?
fiËŸ ÷˘ ±Î‹ ◊¥ …Âı. ±ıÀ·ı ÷ı ‰¬÷ı ‹ÎflÌ ’ÎÁı ⁄ı ±˘SÀflfiıÀ
»ı, ¿Î_ ÷˘ ⁄Ï©±ı ⁄÷ÎT›_ ±ı ≠‹ÎHÎı ‰÷˝‰Îfi˘ ≠›Ifi ¿fl‰˘ ±◊‰Î       ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ıfiÌ ‹ı‚ı ⁄Ï© ‰’flÎ¥ … Ω›. ±Î …ı ‰‘Îflı
÷˘ ±Î ⁄Ï©fi˘ Õ¬˘ »ı ¿flÌfiı ‹Îflı ⁄ıÁÌ …‰_, ÷˘ ±Î‹Î_ Á‹… ¿ı‰Ì    ⁄Ï© »ı, “‹ÎflÌ …wÏfl›Î÷ »ı” ¿Ëı »ı ±ı … ⁄‘Ì ±ı@ÁıÁ (‰‘Îflı)
flÌ÷ı ’Õı ¿ı ±Î Õ¬˘ »ı ¿ı ÁΫ_ ¿›_ »ı ?              ⁄Ï© »ı, ±fiı ±ı … ⁄Ï© fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ »ı, ±ı … ω’flÌ÷÷Î »ı.

   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ±ı‹ fiyÌ ¿fḻı ¿ı ⁄Îfl◊Ì ⁄ı ‰ÎB›Î Á‘Ì        ÿ‰Î¬Îfi΋Î_ ’˘÷Îfi˘ Á√˘ ¤Î¥ ÿά· ¿›˘˝ ˢ›, I›Î_ …‰Î
‹Îflı ±Îfl΋ ¿fl‰˘ »ı. ±Îfl΋ ¿›Î˝ ’»Ì ‹Îflı ⁄ËÎfl …‰Îfi_ »ı.      ±ËŸ◊Ì Àˇıfi‹Î_ ⁄ıÃÎ ’»Ì, “Àˇı¥fi @›Îflı ’ˢӫÂı, @›Îflı ’ˢӫÂı,
÷ı ⁄ı ‰ÎB›ÎfiÌ ±_ÿfl …ı ⁄Ï© ±Î‰ı, ±ı¿ ‰ÎB›ı ±Î‰‰Î ‹Î_ÕÌ. ÷˘    VÀıÂfi Ë‹HÎı ±Î‰˘ …·ÿÌ” ±ı‰Î ω«Îfl ¿flı ÷˘ ? ±ı‹Î_ ÷‹ÎflÎ …ı‰Î
±Î’HÎı fiÎ Á‹∞±ı ¿ı ±Î ‰√fl ¿Î‹fiÌ ±ËŸ ±Î√‚ Õ¬˘ ¿flı         ˢ› ÷ı ¿Ëı, “S›˘, «Î ’̉˘.” I›Îflı ¤¥ ’λΠ±Î⁄w flά‰Î ‹ÎÀı,
»ı. ‹ÎÀı ÀÎ¥‹ fiyÌ ¿›˘˝ »ı fiı ±I›Îflı ‰E«ı ±Î‰Ì, ±ı ¬˘ÀÌ      “ËÎ, ·Î‰˘ ·Î‰˘” ¿Ëı, ’HÎ ŒflÌ ’λ˘ ¬˘‰Î¥ … √›ı·˘ ˢ›. ±S›Î,
⁄Ï©.                               √ÎÕÌ‹Î_ ⁄ıÃ˘, ˉı √ÎÕÌ ÷fiı ¿>ÿÌfiı ·¥ …‰ÎfiÌ »ı ? ¿¥ Ω÷fiÎ
                                 «yfl˘ »˘ ÷ı ? I›Î_ …_’Ìfiı ⁄ıÁΛ ¿ı fiÎ ⁄ıÁΛ ? ’HÎ ±Î ÷˘
    ’»Ì ⁄ı ‰Î√ı ÀÎ¥‹ ◊›Î ’»Ì ±Î‰ı ÷˘ ’»Ì ±Î’HÎı ’Ò»‰_
                                 √ÎÕÌ‹Î_ ±ÎCÎΒλΠ◊Λ, ÿ˘Õ‘΋ ÿ˘Õ‘΋ ¿flı !
¿ı, “÷‹ı ÁΫÎ_ »˘ ¿ı ¬˘ÀÎ_ ? ÁΫÎ_ ˢ› ÷˘ ‹fiı Œ‚ ÿı¬ÎÕ˘.” Œ‚
ÿı¬ÎÕı ±ı ÁÎ«Ì ±fiı fi¿Î‹Ì ¿«¿« ¿flı ±ı ¬˘ÀÌ. ‰√fl ¿Î‹fiÌ         ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ¿Ëı·_ ¿ı ⁄Ï© fi‰_ ¿Â_ ÿı¬ÎÕ÷Ì … fi◊Ì.
ËıflÎfi ¿›Î˝ ¿flı. ±fiı ¿Î‹ ÷˘ ◊‰Îfi_ … »ı. ÀÎ¥‹ı ±‰U› ◊‰Îfi_.     ±Ëo¿Îflfiı ÁËÌ … ¿flÌ ±Î’ı »ı, ÷˘ ±Î ±Ëo¿Îfl ¿>ÿο>ÿ ¿flı »ı ¿ı
⁄‘Ì «Ì… ◊¥ … …‰ÎfiÌ. ÷‹Îflı ⁄˘·Î‰‰Î fiËŸ …‰_ ’Õı ¿ı, “ËıÓÕ˘     ⁄Ï© ¿>ÿο>ÿ ¿flı »ı ?
⁄ıfi !” ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ±Î‰Ìfiı ∂¤Ì flËıÂı. ÷‹Îflı ‰œ‰ÎÕ ◊¥ ËÂı
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı, ⁄Ï© ±Ëo¿ÎflfiÌ ÁËÌ ·ı. ±Ëo¿ÎflfiÌ ÁËÌ
÷˘ ±Î‹ ¬ıÓ«Ìfiı ±Î‰Âı. ’HÎ ±ÎT›Î ‰√fl flËı fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı‹Î_
                                 ·ı ’»Ì ÷fl÷ ⁄‘_ ¿Î›˝ ◊¥ Ω› »ı. ˉı …ı ¿Î›˝ fiÎ ◊‰Îfi_ ˢ›
ÁËÌ ¿›Î˝ ‰√fl ¿Î›˝ fiËŸ ◊Λ.
                                 ÷ı‹Î_ ±Ëo¿Îfl ⁄Ï©◊Ì …\ÿ˘ ’ÕÌ Ω›. ±Ëo¿Îfl ‰Î_‘˘ ∂ÃΉı, ¿ı fiËŸ.
        ±ıfiı ¿è΢ T›‰ËÎfl ’flÊÎ◊˝ !             ±ËŸ fiËŸ «Î·ı.
   ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi ±fiı ≠iÎ΋Î_ ±‹ı Ωı ’Òflı’ÒflÎ fiÎ flË̱ı ÷˘      ≠ffi¿÷ν — ˉı ±Î …flÎ ‰‘Îflı Á‹Ω‰˘ ¿ı ⁄Ï©fiı ±fiı
T›‰ËÎfl‹Î_ ÷˘ ±‹ı ⁄Ï©◊Ì … ¿Î‹ ¿fḻı »Ì±ı fiı ?                                         _
                                 ±Ëo¿Îflfiı »^ÀÎ_ ’ÎÕ‰Î_ ±ı … T›‰ËÎfl‹Î_ ’flÊÎ◊˝ »ı ±ı‹ ±Î’ı ¿Ëı·.
98                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !             99

   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Ï© fiı ±Ëo¿Îfl »^ÀÎ_ ’ÎÕ‰Î_, ±ı T›‰ËÎfl‹Î_      ±Î ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ-±Ëo¿Îfl ±ı «Îfl ±_÷—¿flHÎ w’ı »ı, ±ıfi˘
’flÊÎ◊˝ »ı. T›‰ËÎfl‹Î_ ⁄Ï© fiı ±Ëo¿Îfl ±ı¿Î¿Îfl ◊¥ Ω›, ±ı‹Î_ ÷˘   ‰Î_‘˘ fiËŸ ’HÎ ±Î ÷˘ ‰‘ÎflÎfiÌ, ±ı@VÀˇÎ ⁄Ï© »ı ÷ı ¿Î‹fiÌ …
¿Â˘ ’vÊÎ◊˝ ◊›˘ … fiËŸ. ⁄Ï© fiı ±Ëo¿Îfl T›‰ËÎfl‹Î_ ⁄ı …\ÿÎ_ flËı‰Î_  fi◊Ì.
Ωı¥±ı, I›Îflı ’vÊÎ◊˝ ◊›˘ ¿Ëı‰Î›. ±Î’HÎı ±ËŸ (±ø‹ ‹Î√˝‹Î_)       ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ı‰Ì ⁄Ï©‰Î‚Î ‹ÎHÎÁfiı Ωı ÁË… ◊‰_ ˢ›
÷˘ ±ıfiÌ …wfl fi◊Ì.                        ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ’Õı ?
   ’»Ì Àˇıfi‹Î_ ±Î’HÎı I›Î_ Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ? ¿o¥¿ √˘Ã‰HÎÌ      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ⁄Ï© ±˘»Ì ◊÷Ì Ω›. ±ı ’˘÷ı
±Î’HÎÌ Ë˘‰Ì Ωı¥±ı fiı ?                     fiyÌ ¿flı ¿ı ±Î ⁄Ï©fiÌ ‰ıS› fi◊Ì ±ıÀ·ı ±˘»Ì ◊÷Ì Ω›. …ıfiÌ
   ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï©‹Îfi ‹ÎHÎÁ˘ √ÎÕÌ‹Î_ ¨«Î-fiÌ«Î ◊÷Î_ fi◊Ì.     ÷‹ı ‰ıS› ‹Îfi˘ ÷ı ‹ËŸ ‰‘÷_ Ω› ±fiı …ıfiÌ ‰ıS› ±˘»Ì ◊¥ √¥
                                ±ı CÎÀ÷_ Ω›. ’Ëı·Î_ ±ıfiÌ ‰ıS› ‰‘Îflı ‹ÎfiÌ ÷ı ±Î ⁄Ï© ‰‘÷Ì √¥.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷‹fiı fiÎ ·Î√ı. ‹ËŸ Â_ ◊Λ »ı ±ı ⁄‘_ ‹fiı
ÿı¬Î›. ±fiı ’λ˘ ⁄ËÎfl ±Î⁄w flάı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ÕŒ˘‚˘ ÁÎflÎ. Ëı›,     ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï©fi˘ …ı ‹‚ ˢ›, ⁄Ï©fi_ ±Î‰flHΠˢ›, ±ı
«Î ’Ì ±Î‰ı, ÏÁ√ÎflıÀ ’Ì ±Î‰ı, ÷˘› √ÎÕÌ ÷˘ ’ˢӫı … »ı.      ‘˘‰Î¥ …‰_ Ωı¥±ı fiı ?
       ‹˘¿ÎHÎ ⁄‘Ì, ±ı@VÀˇÎ ⁄Ï©fiÌ !               ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎfiı …wÏfl›Î÷ »ı I›Î_ Á‘Ì ±ı ∂¤Ì flËÌ »ı.
                                      ı
                                ±Î’HÎfiı fiıÁÏÁÀÌ »ı I›Î_ Á‘Ì ±ı ∂¤Ì flËÌ »ı ±fiı Ë…\ ÷˘ ⁄Ï©fiÌ
   iÎÎfi ≠¿Î ‰‘ı ÷˘ … ⁄Ï© CÎÀı. fiËŸ ÷˘ iÎÎfi ≠¿Î ±ı¿     ‰‘Îflı ¿‹ÎHÎÌ ¿fl‰Î ·˘¿˘ Œflı »ı ¿ı, Ë…\ ⁄Ï© ‰‘ı ±ı‰Î ‘_‘Î ¬˘‚Ì
⁄Î…\ fiΠˢ› ÷˘ ⁄Ï© CÎÀı fiËŸ.                  ¿ÎœuÎ »ı. ±Î ÷˘ ⁄Ï©fiı … ¬ıÕ ¬ıÕ ¿flÌ »ı. ’»Ì ¬Î÷fl fiάı,
   ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi ≠¿Î ˢ› ÷˘ ⁄Ï© ÷˘ Ωı¥±ı fiı ?        ±ı ⁄Ï© ‰‘Ì √¥. ‹fiW›˘ ±ı¿·Î … ÿ˘œ ÕÎèÎÎ »ı. ⁄Ï©fi˘ µ’›˘√
                                ‰‘Îflı ’Õ÷˘ ¿›˘˝.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, iÎÎfi ≠¿Î‹Î_ ⁄‘_ ‹Î·‹ ’Õı ±ı‰_ »ı. ±Î
≠¿ÎÂ◊Ì ÷˘ ⁄‘_ ÿı¬Î› ±ı‰_ »ı, @·Ì›fl (V’WÀ). ÷ı‹ »÷Î_ ±Î        ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi ·Ì‘Î ‰√flfi˘ ’HÎ …ı ÁÌ‘ı-ÁÎÿı, Áfl‚ ‹Î√ı˝
Á_ÁÎfl …ıÀ·˘ «·Î‰‰Îfi˘ »ı ±Î’HÎı, ÏfiÏ‹k΋Î_ ±ÎT›˘ »ı, ÷ı‹Î_ ±Î  …÷˘ ˢ› ±fiı ±ıfiÌ Á‹…HÎ ≠‹ÎHÎı T›‰ËÎfl‹Î_ ÏfiWÃÎ◊Ì ÁI› flÌ÷ı
·Î¥À fiÎ «Î·ı. ±ı‹Î_ »ı ÷ı ’ı·_ …ı ·Î¥À »ı, ÷ı ±ıfiÌ ΩıÕı ˢ›   flËı÷˘ ˢ› ÷˘ ±ıfiı I›Î_ …ı @·ıÂfi˘ ±¤Î‰ ˢ› ±fiı ±ËŸ›Î_ iÎÎfi
…. ⁄Ï©fi_ ·Î¥À, ÏÕ‹ ·Î¥À ±ıfiÌ ΩıÕı, Ëflı¿ ¿Î›˝‹Î_ ˢ› …. …ı    ·Ì‘Î ’»Ì …ı @·ıÂfi˘ ±¤Î‰ ◊Λ »ı ±ı ⁄ıfi˘ ÏÕŒflLÁ (Œıfl) Â_ ?
…wÏfl›Î÷ »ı ±ı ⁄Ï© ÷˘ ‹fiı › flËı‰ÎfiÌ. Ï⁄fi…wÏfl›Î÷ ⁄Ï© ¿¥        ÿÎÿÎlÌ — ’ı·˘ ÷˘ @·ıÂfi˘ ±¤Î‰ Ë÷˘ fiı, ÷ı ±Î’HÎı
¿ı …ı ÷‹fiı ±Î‹ ◊¥ …Âı fiı ÷ı‹ ◊¥ …Âı, ⁄‘_ ±ÎÕቂ_ ⁄÷Ή         ˝
                                ⁄Ï©’Ò‰¿ ¿fl÷Î Ë÷Î ±fiı ±Î ÁË…¤Î‰ı @·ıÂfi˘ ±¤Î‰ flËı. ±Î‹Î_
⁄÷Ή ¿flı, Õ¬˘ ¿flÌ fiάı, ¥‹˘Âfi· ¿flÌ fiάı ¿ı fi◊Ì ¿fl÷Ì ? ÷ı    ¿÷ν’b_ »^ÀÌ Ω›.
            _
±ı ⁄Ï© CÎÀÎÕ‰ÎfiÌ ¿Ë_ »\. ’ı·Ì ⁄Ï© ÷˘ …ı »ı, ±ı ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı
                                          ±Ëo¿Îfl ⁄fiı ⁄⁄Ò«¿ !
¿<ÿfl÷Ì … ∂¤Ì ◊‰ÎfiÌ. ±ıfiÌ ΩıÕı … flËı‰ÎfiÌ, ÏÕ‹ ·Î¥À ÷˘ ˢ›
… fiı ! d· ·Î¥À Ωı¥±ı … fiËŸ I›Î_ ±Î√‚, Á_ÁÎfl «·Î‰‰Î ‹ÎÀı.       ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎfiı T›‰ËÎfl‹Î_ …ıfiı ·Ì‘ı ≠˘O·ı‹ ∂¤Î ◊Λ
100                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !              101

»ı, ÷ı ⁄Ï© ¿fl÷Î_ ±Ëo¿Îflfiı ·Ì‘ı ‰‘Îflı ◊Λ »ı ±ı‹ ·Î√ı »ı. ¿ÎflHÎ  Á‹…HÎ ’Õı ¿ı ±Î «˘¬Î ÂıfiÎ »ı fiı ±Î «˘¬Î ÂıfiÎ »ı ? ÷ı›
¿ı ‹Ò‚ ÷˘ ±Ëo¿Îfl fiı, ±Ëo¿Îfl fiΠˢ› ÷˘ ⁄Ï© ˢ› … fiÏË fiı ?     ±‹¿ … ‹ÎHÎÁ˘fiı, ⁄‘Îfiı fiÎ Á‹… ’Õı.
±ıÀ·ı ‹Ò‚ ÿ˘Ê … ±Ëo¿Îflfi˘ fiı ?
                                    ±ı¿ ⁄Ì.±ıÁ.ÁÌ. ◊›ı·˘. ’˘÷ı ±_√÷ ‹ÎHÎÁ Ë÷˘. I›Îfl ’»Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ±Ëo¿Îfl ÷˘ ¿Ëı‰Î ‹ÎhÎfi˘ »ı, ±Î_‘‚˘ ‹Ò±˘ »ı.    ‹fiı ¿Ëı »ı, “Ë_ ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı ±ËŸ ±ı„@V’Ïfl›LÁ (±fi¤‰) ·™,
±Î‹Î_ ⁄Ï©fi_ «Î·ı »ı. ‹Ò‚ ⁄Ï©fi˘ ÿ˘Ê »ı. ⁄Ï©±ı ±ıfi˘ ·Î¤      ◊˘Õ˘ CÎH΢.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “‘_‘˘ ÷‹fiı ÂÌ flÌ÷ı ±Î‰ÕÂı ?” I›Îflı ¿Ëı,
µÃÎT›˘.                             “÷‹Îflı I›Î_ ±Î‰-Ω ¿flÌÂ.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “Ë_ ÷‹fiı Â̬‰ÎÕ<_ ±ı Â̬˘fiı.
                                 ±ı¿ ‰Îfl Âο ·¥ ±Î‰˘.” ˉı ±I›ÎflfiÎ ⁄Ì.±ıÁ.ÁÌ.fiı ±Î‰_ ¿Ë̱ı
   ≠ffi¿÷ν — ±Ëo¿Îfl ÷˘ ±Î_‘‚˘ »ı ’HÎ ±Ëo¿Îfl … ‹A› ‰V÷
                                 ÷˘› ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±I›Îflı ±ı‹.±ıÁ.ÁÌ.fiı ±ı‰_ ¿Ë̱ı ÷˘› ‰Î_‘˘ fiËŸ.
»ı fiı ? ±Ëo¿Îfl fiΠˢ› ÷˘ ⁄Ï© ⁄flÎ⁄fl fiÎ «Î·ı ?
                                 ±fiı ÷ı ÿËÎÕÎfiÎ ⁄Ì.±ıÁ.ÁÌ.fiı ±ı‰_ Ωı ¿Ë̱ı fiı, ÷˘ ‹fi‹Î_ “‹ÎflÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ±Ëo¿Îfl fiΠˢ› ÷˘ ⁄Ï© ˢ› fiÏË. ±Ëo¿Îfl »ı      …ı‰Î ⁄Ì.±ıÁ.ÁÌ. ◊›ı·Î ‹ÎHÎÁfiı Âο ·ı‰Î ‹˘¿·ı »ı ?” ¿ËıÂı. ±Î
÷˘ ‹fi- ⁄Ï©-Ï«kÎ ⁄‘_ »ı. ±Ëo¿Îfl ±ıÀ·ı ¿÷ν-¤˘@÷Î’b_. ±ıfiı     ÷˘ 55 ‰Ê˝ µ’flfiÌ (’Ëı·ÎfiÌ) ‰Î÷ ¿fl_ »\_. ±ıfiÎ ‹√…‹Î_ ’Îfl˘
¿÷ν-¤˘@÷Îfi˘ ‹Îfl ’Õı ±fiı ⁄Ï© »ıÀı flËı. ±Ëo¿Îfl ‹Îfl ¬Î›,      ¤flΛı·˘ ˢ› fiı, ⁄Ì.±ıÁ.ÁÌ. ◊›ı·˘ »\_. ’Ëı·_ Â̬‰_ ’ÕÂı. Ë_
⁄⁄Ò«¿ ‹Îfl ¬Î‘Î ¿flı !                       ÷‹fiı Â̬‰ÎÕ<_. ÷ı Âο ·ı‰Î ‹˘¿S›Î.
        “Ï⁄˛Ï·›LÀı›” ¬’ı “ÀıVÀıÕ” !               ±Î √΋ÕÎfiÎ ·˘¿˘fiı ¤ŸÕÎ ¿›Î CΈÕÎ »ı fiı ¿>HÎÎ »ı ÷ı Á‹…HÎ
   Ï⁄˛Ï·›LÀ (÷ı…V‰Ì) ˢ› fiı ¤HÎı·Î, ⁄Ë ⁄˛ı¥fi ¨«Î √›ı·Î    ’Õı. ±fiı ÂËıflfiÎ_ ‹˘ÀÎ ‰¿Ì·˘ ÷ı CÎıfl ¤ŸÕÎ ·Î‰ı ÷˘ ⁄ˆflÌ ‰œ‰ÎÕ
ˢ› fiı, ÷ı √˛ÎV’Ÿ√ ’Ήfl ⁄Ë ¨«˘ ˢ›. ±ı‰Î ⁄VÁ˘ ‹ÎHÎÁ ⁄ıÃÎ     ¿flı ¿ı ÷‹fiı ·ı÷Î_ fi◊Ì ±Î‰Õ÷_. ±ıÀ·ı ‹Îfl_ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ±Î ÂÌ flÌ÷ı
ˢ› fiı, ÷˘ ±ıfiÌ ‹ËŸ ±ÎI‹Î ÀıVÀıÕ ◊‰˘ Ωı¥±ı. ⁄‘Λ ⁄˘·ı ¿ı     Á‹…HÎ ’Õı ? …ıfiı ¤ŸÕÎ ·ı÷Î_ fi◊Ì ±Î‰Õ÷Î, ±ı ±ÎI‹Î ΩHΉÎ
±ÎI‹Î ±Î‰˘ »ı fiı ÷ı‰˘ »ı, ’HÎ ÀıVÀıÕ ¿˘¥ fiËŸ ±Î’ı. ±ı¿ ±ZÎflı›  Ω› ÷˘ Â_ ◊Λ ? ¤ŸÕÎ › ·ı÷Î_ ±Î‰Õ‰Î Ωı¥±ı ¿ı fiÎ ±Î‰Õ‰Î
¿˘¥ …‹ı fiËŸ ¿flı. ÀıVÀıÕ ◊‰_ Ωı¥±ı. ⁄‘Î ±ı@ÁıMÀ ¿fl‰Î Ωı¥±ı.    Ωı¥±ı ?
¤·ı ÷‹ı fiÎ ΩHÎ÷Πˢ, ’HÎ ÷‹Îfl˘ ±ÎI‹Î »ı fiı ±fiı Ï⁄˛Ï·›LÀ               ⁄Ï©◊Ì ‹ÌÀı @·ı !
»˘. ÕŒ˘‚ ˢ› ÷˘ fiÎ Á‹…ı. ±Î ⁄‘Î …ıfiı ⁄‚ÿ ΩıÕı Ï‹hÎΫÎflÌ
                                     ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ‰‚Ì ¿Î‹ ÷˘ ÁflÁ ¿flÌ Â¿ı. ’HÎ ⁄Ï© flÎ¥À ÁÎ¥Õ
ˢ›, ÷ıfiı Â_ Á‹…HÎ ’Õı ? ⁄‚ÿ ΩıÕı Ï‹hÎΫÎfl̉΂Π¿˘¥ ‹ÎHÎÁ˘
                                 ’fl Ω› I›Îflı, flÎ¥À ÁÎ¥Õ ’fl …÷Ì fi◊Ì ±fiı fl˘Ó√ ÁÎ¥Õ‹Î_ Œ›Î˝
¬flÎ_ ±ËŸ ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ? ÷ıfiÌ ’ÎÁı ±Î ‰Î÷ ¿fḻı ±Î’HÎı ÷˘
                                 ¿flı »ı. flÎ¥À ÁÎ¥Õ‹Î_ …ıfiÌ ⁄Ï© √›ı·Ì ˢ›fiı, ÷ı ±ı¿‰Îfl ‹˘ZÎ
±ıfiı ÂÌ Á‹…HÎ ’Õı ? ¿Î‹ Â_ ·Î√ı ?
                                 ·ı÷Î_ ’Ëı·Î_ …, Âw±Î÷‹Î_ CÎfl‹Î_ @·ı fiÎ flËı‰Î ÿı. ⁄Ï©◊Ì ±ıfi˘
   ’HÎ ±ı ÷˘ …ıfiı Ï⁄˛Ï·›LÀ ‹√… ˢ› fiı, ÷ı ±Î ‰Î÷fiı Á‹…ı.    ÏËÁÎ⁄ ¿flÌ ¿flÌfiı ¿Îœ ¿Îœ ¿flı ÷˘ @·ı …÷˘ flËı. @·ıÂfiı ‹ÎÀı
±Î ¿˘‹fi ’ÏO·¿fi_ √…\_ … fiËŸ fiı, ±Î ÷˘ ⁄‘Î √›Î ˢ› fiı,       iÎÎfifiÌ …wfl fi◊Ì, ±ı ÷˘ ⁄Ï©◊Ì fiÌ¿‚ı. ’HÎ ⁄‘Î ⁄Ï©Â΂̱˘fiı
÷ı ±Î ¿˘‹fi ’ÏO·¿‹Î_ «ÎS›Î Ω›. ±Î’HÎÎ ·˘¿˘fiı ÷˘ ±ıÀ·Ì       I›Î_ ‹ıÓ ‰‘Îflı ’Õ÷Î @·ı … Ωı›Î. I›Îflı ±ı¿ …HÎ ‹fiı ¿Ëı »ı ¿ı,
102                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !             103

“±Î Â_ ¿Ëı‰Î› ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “±Î ÷˘ @›⁄ (CÎfi) ¿Ëı‰Î›, CÎfi«yfl !”                      ı
                                 ±ı‰_ ¿Ëı ’»Ì. I›Îflı ‰‘ ’Õ÷Î ⁄Ï©ÂÎ‚Ì Ëo‹ÂÎ_ ¿¿‚ÎÀ … ¿›Î˝ ¿flı.
@·ı fiÌ¿‚Ì Ω› ∂·À˘ ÷ıfiÌ …B›Î±ı @·ı ‰K›˘ ÷‹Îflı I›Î_ ?       ±ıÀ·ı ‰‘ ’Õ÷Î ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ΩıÕı ÷˘ »˘Õ̱˘±ı ’ˆHΉ_ … fiÎ Ωı¥±ı.
±Î‹ fi ˢ‰_ Ωı¥±ı.                         ±ıfiı ¿<_‰Îfl˘ flά‰˘ ÁÎfl˘.
   ¿˘¥ ’HÎ ⁄Ï©ÂÎ‚Ì Ë˘› ±fiı Ë_ ’Ëı·Î‹Î_ ’Ëı·_ ’Ò»_\ ¿ı ÷‹ÎflÎ     ˉı ¬fl˘ ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ? …ı ¿¿‚ÎÀ ⁄_‘ ¿flÌ
CÎflı @·ı »ı ? ±fiı ‹ÏËfi΋Î_ ±ı¿Îÿ ÿËÎÕ˘ ◊÷˘ ˢ› ÷˘ ‰Î_‘˘     ÿı. ¿¿‚ÎÀ ∂¤Î ◊‰ÎfiÌ …B›Î±ı ¿¿‚ÎÀ ⁄_‘ ¿fl÷˘ Ω›. ÷ı◊Ì ±‹fiı
fiËŸ ’HÎ... I›Îflı ¿Ëı »ı, “±ı ÷˘ «Î· … flËı »ı.” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_,  ’οΠ¿èÎÎ fiı ! √‹ı ÷ı‰Ì ¬flÎ⁄ ±ÎŒ÷˘‹Î_ ±ÎT›Î ˢ› fiı, ÷˘›
“÷‹Îfl΋Î_ ⁄Ï© »ı … fiËŸ. ÷‹ÎflÎ ‹fi‹Î_ ‹ÎfiÌ ⁄ıÃÎ ±ıÀ·_ ….”      ⁄‘_ Ïfi¿Î· ¿flÌ ÿı.
±Î’HÎÎ ‹fi‹Î_ ‹Îfi̱ı ¿ı ±Î ‹ÎflÌ Âο¤Î∞fiÌ ÿ¿Îfi »ı. ˉı I›Î_        ⁄Ï© ÷˘ ¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı ±ı¿ ‹÷¤ıÿ fiÎ ’ՉΠÿı. ÿÒ‘
±Î√‚ »ı ÷ı ’ı·Î_ ¿Ë˘‰Î¥ √›ı·Î_ flŸ√HÎÎ ’ÕuÎ_ ˢ›. ˉı ±ı‰Ì     œ‚Ì √›_ ˢ› ÷˘ ¿ı‹ œ‚Ì √›_, ±ıfi˘ ⁄‘˘ Ïfi‰ıÕ˘ ’˘÷ÎfiÎ
Âο¤Î∞ ¿˘HÎ ·ı ? ±ı‰_ ±Î ⁄‘_ »ı. ⁄Ï© ÷˘ ⁄Ë ¿Î‹ ¿flı, VÀˇı¥À    ±ı„@V’Ïfl›LÁ◊Ì ÷fl÷ ±Î‰Ì Ω›. ±fiı ÷fl÷ ¿Ëı, œ‚Ì √›_ ÷ıfi˘
‰ı (ÁÌ‘˘ flV÷˘) ˢ› ÷˘.                      ‰Î_‘˘ fiËŸ, ˉı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ·Ò»Ì fiά˘ ±fiı ⁄Ì…\_ ·Î‰Ìfiı «Î ‹Ò¿˘.
   ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ »ı fiı, ±T›Ï¤«ÎÏflHÎÌ ⁄Ï©, ±ıÀ·ı VÀˇı¥À   ±ı‹ ‘Ì‹ı flËÌfiı ⁄˘·ı. ±fiı ±Î ÷˘ ÿÒ‘ œY›_ ÷ı ’Ëı·Î_ ‹ËŸ ±ıfi_
‰ı. ±ıfiÌ ·Î¥fi‹Î_ ⁄ÌΩ ¿˘¥fiÌ Õ¬· fiΠˢ› ±fiı ±ı ¿˘¥fi΋Î_       ˵ ÿÒ‘ œ‚Ì Ω›. ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ Õ¬ÎÕ¬ ◊Λ ±ı ⁄Ï©fi_ … ÕËÎ’HÎ
Õ¬· ¿flı fiËŸ ±ı‰Ì ⁄Ï©, ÷‹fiı ‰Î÷ ¿ı‹ ·Î√ı »ı ? Á‹…‰_ ÷˘       »ı fiı !
’ÕÂı … fiı ?                               ±Î ÷˘ ‹ı∞VÀˇıÀ ÁÎËı⁄ CÎfl‹Î_ ±ÎT›Î I›Îflı ⁄¥ ±ı‹fiÌ ΩıÕı
    ±ı¿ ¤Î¥ ÷˘ ⁄Ë ⁄Ï©ÂÎ‚Ì Ë÷Î, ÷ı ‹ıÓ ±ı‹fiı ÁΑÎflHÎ ’Ò»›_ ˚             ıı
                                 ⁄˘·ı fiËŸ ±fiı ‹ı∞VÀˇÀ› fiÎ ⁄˘·ı. ⁄ıµ ’_ÿfl-’_ÿfl ÿËÎÕÎ Á‘Ì «œı·Î_
¿ı “CÎfl‹Î_ ¿o¥ @·ı »ı ?” “÷ı @·ı ÷˘ fiËŸ ’HÎ CÎfl‹Î_ ⁄ıÁ‰Îfi_   ‹˘œÎ_ ·¥fiı Œfl÷Î_ ˢ›. ±fiı ¿Ëı, “±‹ı ⁄Ï©Â΂̔. ±S›Î, Âıfiı ⁄Ï©
… √‹÷_ fi◊Ì,” ¿Ëı »ı. ‹ıÓ ¿èÎ_, “±ÎÀ·˘ ⁄‘˘ ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ÷˘ ⁄Ï©     ¿Ëı »ı ? ÕËÎ’HÎ‰Î‚Ì ÷˘ ±Î √Λ˘-¤ıÓÁ˘ »ı. ±ı‹fiı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘
@›Î_ √Ìfl‰ı ‹Ò¿Ì ±ÎT›˘ »˘ ¿ı Â_ ¿›* »ı ?” ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ÕËÎ’HÎ’Ò‰˝¿   ¿˘¥ Ω÷fi˘ Õ¬˘› fiËŸ. √Λ ±ıfiÌ »˘ÕÌ ±Î‰ı ÷˘› Âfl‹Î› fiËŸ.
flV÷˘ ¬˘‚Ì ¿Îœı. ¿Î·ı ‰Ë ÁÎ‹Ì ◊¥ ˢ› ÷˘ ±ıfi˘ µ’Λ ¬˘‚Ì       ¿’ÕÎ_ fiÎ ’Ëı›Î* ˢ› ÷˘› √Λ˘ Âfl‹Î› fiËŸ. ±fiı ±Î’HÎÎ ±ËŸ
¿Îœı. ŒflÌ ’λ\_ ±ıÀı¿ ¿fl‰Îfi_ ∂¤_ fiÎ ¿flı. ±ıÀı¿ ¿ı‹ ⁄_‘ ◊Λ ±ı‰_  ¿’ÕÎ_ fiÎ ’Ëı›Î* ˢ› ÷˘ Âfl‹Î› Ω›, fiËŸ ?
¢‘Ì ¿Îœı. Á΋˘ ±ıÀı¿ ¿flÌfiı ’»Ì fi‰Ì ·ÕÎ¥ ∂¤Ì fiÎ ¿flı. ŒflÌ        ≠ffi¿÷ν — Âfl‹Î› Ω›.
Á΋˘ ±ıÀı¿ ¿flÌ ÷˘ ±Î’Ì … ÿ¥Â »ı‰Àı ! ±ı‰_ fiÎ ¿flı. VhÎÌfiÌ
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ⁄Ï© ˢ÷Ì fi◊Ì fiı ‹fi‹Î_ ‹ÎfiÌ ⁄ıÃ˘ ˢ›
Á΋ı ’vÊfi˘ ±ıÀı¿ ±ı ¤›_¿fl √fi˘ »ı.
                                 ¿ı Ë_ ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ! ⁄Ï© ˢ› ÷˘ ⁄ˆflÌ ΩıÕı ‰œ‰ÎÕ ¿ı‹ ◊Λ »ı,
    ‹˘ZÎı …÷Î_ ⁄Ï© Õ¬· w’ »ı ±fiı Á_ÁÎfl‹Î_ ⁄Ï© ±ıfiı ËıS’    ‹Ò±Î ? ⁄ˆflÌ flÌÁÎ¥ ˢ› ÷˘ Á‰Îfl‹Î_ Ïfi¿Î· ¿fl÷Î_› fiÎ ±Î‰Õı,
¿flı »ı. ±ı ’HÎ fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ‰Î‚Ì ⁄Ï© ˢ‰Ì Ωı¥±ı. ‰‘ÎflÎfiÌ ⁄Ï©     ±ıfiı ⁄˘·÷Ì ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘ fiÎ ±Î‰Õı. I›Îflı ‹Ò±Î, ±ıfi_ fi΋
ˢ›fiı, ÷ı ÷˘ ⁄ˆflÌ ¿ËıÂı, “±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ¿¿‚ÎÀ … ¿›Î˝ ¿flı »ı.”                ı
                                 ±y· ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? ‹ı∞VÀˇÀ ‹˘œ<_ «ÕΉÌfiı Œflı fiı ’ı·Î ’ÀflÎHÎ̱ı›
104                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !              105

‹˘œ<_ «œÎ‰Ìfiı Œflı. ±ı ÷˘ Ï‹Ïfi_√·ıÁ (±◊˝ËÌfi) »ı ! ‹ı∞VÀˇıÀfiı             ±ı ¿Ëı‰Î› ±y· !
CÎıfl ¿˘¥ ‰¿Ì· √›˘ ˢ› ÷˘ Á‹∞ Ω›. ⁄Ï©Â΂Ìfiı ÷˘ ¿˘¥fiÌ
                                   ±Î’HÎı ±y·fiı ⁄Ï© ¿Ë̱ı »Ì±ı. ±y· ±ıÀ·ı Â_ ? ±Î
ÁÎ◊ı Õ¬· fiÎ ◊Λ.
                                 ⁄Î⁄˘ ŒÕŒÕ …‰Î⁄ ±Î’ı ±fiı ⁄ÌΩı ±ı¿ ⁄Î⁄˘ ŒÕŒÕ …‰Î⁄ fiÎ
         ⁄Ï© ¿flΉı ÁıŒÁÎ¥Õ !              ±Î’ı ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ±Îfiı ±y· ‰‘Îflı »ı fiı ’ı·Îfiı ±y·
                                 ±˘»Ì »ı. ±ı ±y· ¿<ÿfl÷Ì ⁄ÏZÎÁ »ı. ±ı ±Î…fiÌ ¿‹ÎHÎÌ fi◊Ì.
   ⁄Ï©◊Ì ’Îfl¬Ì ¿ı »ı. ±Î ¬˘À<_ »ı, ±ı Á‹∞ Ω› fiı ±Î
                                 ⁄Ï© ±ı ±Î…fiÌ ¿‹ÎHÎÌ »ı. ±Î…fi˘ ±ı„@V’Ïfl›LÁ (±fi¤‰) »ı
¬fl_ »ı, ±ı› Á‹∞ Ω› ’HÎ ±ıfiÎ ‹Ò‚ ¤Î‰Î◊˝fiı fiÎ ’ˢӫı.
                                 ±fiı ±Î ÷˘ ’Ò‰˝¤‰fi_. ±ı ±y·fiı ‹Ò‚ ÂOÿ‹Î_ ÁÒ{ ¿Ëı‰Î› »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ¬flı¬fl˘ Ωı ±ı ⁄Ï©fi˘ µ’›˘√ ◊‰Îfi˘ ˢ› ÷˘
                                   ±‹ı ÷˘ ±⁄‘ »Ì±ı. ±fiı ⁄ÌΩfiı ±⁄‘ ¿Ë˘ ÷˘ ¬˘À<_ ·Î√ı.
±ıHÎı ‹Ò‚ ‰Î÷ Á‘Ì ’ˢӫ‰_ Ωı¥±ı ?
                                 ÂÎ◊Ì ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰Ì ⁄Ï© fi◊Ì, ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ¿˘¥fiÌ ! ÏËLÿV÷Îfi‹Î_
                                    ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi fiΠˢ›, ÷˘ ±ı‹ ◊Λ fiı ?
±ı¿-⁄ı ‹˘ÀÎ ‹ÎHÎÁ˘±ı ’Ò»›_, “±‹Îflı ±ËŸ ⁄Ï©fi_ Õı‰·’‹ıLÀ
¿ıÀ·_ ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “Ë…\ »Î_À˘› fi◊Ì ◊›_. Ë…\ Âw±Î÷ fi◊Ì ◊¥.”                         _
                                    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı ΩHÎı ¿ı Ë_ ⁄Ï©ÂÎ‚Ì »\, ÷ı fi◊Ì ¿ı‹ ¿Ëı÷Î ?
±Î Œ˘flıfi‰Î‚Î ⁄Ï© ⁄Ï© ¿flı »ı. ÷ı ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ««a· ¿Ëı‰Î›. ±ı‰Î    ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁfi_ fi¿ÁÎfi fiÎ ◊Λ ±fiı ’˘÷Îfi_› Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ fi¿ÁÎfi
¿ıÀ·Î¿ ‹ÎHÎÁ˘ ◊›Î »ı ¿ı …ıfiı ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ¿Ëı‰Î›. ’˘÷ı ÁıŒÁÎ¥Õ‹Î_   fiÎ ¿flı, ±ı ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ¿Ëı‰Î›. ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ÷˘ ¿˘¥fiÌ ΩıÕı Õ¬˘ ¿flÌfiı
(Á·Î‹÷Ì‹Î_) flËÌ Â¿ı “±ıfiÌ M·ıÁ”‹Î_ (√‹ı ÷ı‰Ì …B›Î‹Î_), ’˘÷ÎfiÌ      ı          ı
                                 fiÎ ÁÒ±. ⁄‘ı ÷΂Î_ ‰ÎÁÌfiı ÁÒ±. ±fiı ‰¿Ì·fiÌ, ÕΘ@ÀflfiÌ, ¿˘¥fiÌ›
ÁıŒÁÎ¥Õfiı Á‹∞ Ω›, ±fiÁıŒ (±Á·Î‹÷) fiÎ ◊Λ.             …wfl fiÎ ’Õı. ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ¿˘¥fiÌ ΩıÕı ‹÷¤ıÿ fiÎ ◊Λ, I›Îflı Á‹∞±ı
                                 ¿ı ±Î’HÎı ⁄Ï©ÂÎ‚Ì »Ì±ı. ±Î ÷˘ ‹÷¤ıÿ ◊Λ ±ıÀ·ı ±◊Õ΋H΢ ◊Λ.
   ⁄Ï©ÂÎ‚Ì (Á‰‚Ì ⁄Ï©‰Î‚Î) Ëo‹ıÂÎ_ Â_ ¿flı ¿ı ÁıŒÁÎ¥Õ ¿flı
¿ı ±fiÁıŒ ¿flı ? ÁıŒÁÎ¥Õ ¿flı fiı ? ±Î ÷˘ ±fiÁıŒ ˢ› ÷˘           ±ıfi˘ T›‰ËÎfl ±ıÀ·˘ ¨«˘ ˢ› ¿ı ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁfiı hÎÎÁw’
ÁıŒÁÎ¥Õ ¿fl÷Î_ ÷˘ ±Î‰Õ÷Ì … fi◊Ì.                  fiÎ ◊¥ ’Õı. ±fiı ¿˘¥fiı hÎÎÁw’ ◊¥ ’Õı ÷˘ ±ıfi˘› µ¿ı· ·Î‰ı,
                                 ±ı ⁄Ï©Â΂Ì. ⁄ÌΩ ±y·‰Î‚Πˢ¥ ¿ı. ±y· ±ı ¿<ÿfl÷Ì ⁄ÏZÎÁ
   ±fiı ±ËŸfiÎ ·˘¿˘fiı ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ¿Ë̱ı »Ì±ıfiı, ÷ı ±Î’HÎı      »ı. ±fiı ⁄Ï© ±ı Ω÷ ±fi¤‰ »ı. ÁÒ{ ‰‘Îflı ’Õı ±ı ±y·.
±ËŸ ±Î√‚ ’HÎ ⁄Ì…\_ Â_ ¿Ëı‰_ ±ı ¬⁄fl fi◊Ì. ±ıÀ·ı ⁄Ï©ÂÎ‚Ì      ⁄Ï©Â΂Ìfi_ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ‹˘œ<_ «œı·_ fiΠˢ› ¿ı ‹˘œ<_ ∂÷flı·_ fiΠˢ›.
¿Ëı »ı. ’HÎ ¬flı¬fl ±ı ±y·‰Î‚Î »ı.                 ¿˘¥fiı ⁄Ë ÁÒ{ ’ÕÌ Ω› »ı, ±ıfiı ±Î’HÎıı ±y·‰Î‚˘ ¿Ë̱ı »Ì±ı.
   (Á‰‚Ì) ⁄Ï© ÷˘ ¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤fi_     ±y·‰Î‚˘ ±ıfiÌ Ω÷fiı ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ‹Îfiı »ı fiı ±ı‰Î ⁄Ï©Â΂Ì
ω‰flHÎ ¿flÌ ±fiı ±ıfiı ⁄‘Îfiı ⁄Î…\±ı ‹Ò¿Ì ÿı ±fiı CÎfl‹Î_ ±◊Õ΋HÎ   ‹ÎHÎÁ ÷˘ ±ıfiÌ Ω÷fiı “Ë_ »\_, Ë_ »\_” ¿›Î˝ ¿flÂı.
fiÎ ◊‰Î ÿı. ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ·ı÷Î_ ±Î‰Õı. ±Î ÷˘ ±ıÕ…VÀ ◊‰Îfi_ I›Î_            »ı‰Àı CÎfl‹Î_ ‹˘ÏfiÀfl ¿˘HÎ ?
… ÏÕÁ˚±ıÕ…VÀ ◊Λ »ı, ÷ıfiı ⁄Ï© ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ÷˘ ⁄‘_
… ¿Î‹ ¿flÌ Â¿ı.                             ⁄οÌ, (ÁQ›¿) ⁄Ï© ±ıÀ·ı Á‘Ì ’Ë˘Ó«Ì Â¿ı ¿ı ¤√‰ÎfifiÎ
106                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !               107

’√fiı ±fiı ’˘÷Îfiı ±fl‘˘ π« »ıÀ<_ flËı »ı. ±fl‘˘ π« ±ÕÌ Ω›       ‰Î¥Œ). “’ÿ˚‹Î⁄ıfi” ¿Ëı, “±Î‹” ±ıÀ·ı ’ı·Îfi_ ⁄√Õu_. ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı
÷˘ ¿Î‹ ◊¥ Ω›. ±ı„@V’Ïfl›LÁ (±fi¤‰) iÎÎfi◊Ì ⁄Ï© ±ıÀ·ı Á‘Ì       »ı ? ⁄‘Î_ ⁄Ï©Â΂̱˘ V·Ì’ ◊¥ Ω› »ı, ’ÿ˚‹Î⁄ıfi◊Ì (‰Î¥Œ◊Ì) !
’Ë˘Ó«Ì Â¿ı »ı ¿ı ÷Ì◊*¿fl, iÎÎfiÌ ¿ı ¿ı‰‚Ì Ë˘›, ±ı‹fiÎ «flHÎ◊Ì ±Î           ¿˘‹fiÁıLÁ ¿Îœ‰Ì @›Î_◊Ì ?
±fl‘˘ π« … »ıÀ˘ flËı.
                                    ≠ffi¿÷ν — ¿˘‹fiÁıLÁ ±ı ¿˘‹fi fi◊Ì Ë˘÷Ì, ±ı ÷˘ ⁄Ë
   ⁄Ï© @›Îflı ‰‘ı ? ·˘¤ CÎÀ÷˘ Ω› I›Îflı ⁄Ï© ‰‘ı, ø˘‘ CÎÀ÷˘
                                 ±˘»Î …HÎ ’ÎÁı ˢ› »ı.
Ω› I›Îflı ⁄Ï© ‰‘ı, ‹Îfi CÎÀ÷_ Ω› I›Îflı ⁄Ï© ‰‘ı, ±ı‰_ »ı. ±Î
÷˘ CÎflfiÎ_ ΩıÕı, ’ÎÕ˘ÂÌ ΩıÕı, ¤ÎÕ<±Î÷ ΩıÕı, ÷Îflı ‹ı‚ fi◊Ì ¬Î÷˘,                           ı˛
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰Ì flÌ÷ı ¿˘‹fi fiËŸ. ¿˘‹fiÁıLÁfi˘ ±_√∞ ±◊˝ ¿Ë_,
÷ÎflÎ ‹fi ΩıÕı … ‹ı‚ fi◊Ì ¬Î÷˘, ÷ı ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? »÷Î_     ±ı‰flÌTËıfl ±ıM·Ì¿ı⁄· (⁄‘ı µ’›˘√Ì ◊Λ). ÿflı¿ ÷΂Î_ ∂CÎÕı. ±Î
‹fi‹Î_ ‹ÎfiÌ ⁄ıÁı ¿ı Ë_ ⁄Ï©Â΂Ì.                  ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ ±ı‰_ ÷΂_ fiΠˢ› ¿ı fi ∂CÎÕı. ¿ÀÎ¥ √›ı·_ ˢ› ÷˘›
                                 ∂CÎÕı, ±ıfi_ fi΋ ¿˘‹fiÁıLÁ. ±Î ⁄‘Ì ±I›Îflı »ı ·˘¿˘fiı, ±ı ¿˘‹fiÁıLÁ◊Ì
   ±y·‰Î‚Î ’λΠ±y·fiÎ ¥V¿˘÷flÎ ¿Ëı‰Î›. ’÷_√ «√ΉΛ,
                                 ÷˘ fi‰_ ÷΂_ ∂CÎÕ÷_ fi◊Ì, ⁄Y›_ ! ±flı, ∂CÎÕı·_ ÷΂_ ‰ÁÎ¥ Ω› »ı !!
’HÎ ⁄Ï© «√ΉΛ ? ±ı ÷˘ ±y·fiÎ ¥V¿˘÷flÎ ¿Ëı‰Î›. ±ËŸ
¥LÀıÏ·…LÀ (⁄Ï©Â΂Ì) ±Î‰ı »ı ’HÎ ÂÎfi˘ ¥LÀıÏ·…LÀ ? ±ËŸ ±Î‰ı        ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Îfiı ±fi˚¿˘‹fiÁıLÁ ¿Ëı‰Ì Ωı¥±ı ?
¿ı ‰Î‚Ì{ÒÕÌfiı ±ıfiÌ ‘Ò‚ ¿ÎœÌ fiά_.
                                    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·Î› ±Î’HÎÎ◊Ì. ¿˘‹fiÁıLÁ …\ÿÌ
    ±fiı ‹_⁄¥‹Î_ fl˘… ⁄Ï©‰Î‚Î ⁄‘Î_ ±Î‰ı »ı, ÷ı ±ı‹fiÌ ¬‹ÎflÌ    ‰V÷ »ı. ±Î ·˘¿˘fiı “¿˘‹fi”fiÌ ’ıÃı ⁄Ï© »ı ±ı‰_ fi ˢ› !
ˢ›. ÷ı ’»Ì Ë_ ±ı‹fiı ¿Ë_ »\_ ¿ı, “÷‹ı ⁄Ï©ÂÎ‚Ì »˘ ?” I›Îflı ¿Ëı,  ¿˘‹fiÁıLÁ ±ıÀ·ı ±ı‰flÌTËı±fl ±ıM·Ì¿ı⁄·. ±ı ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ¤ÎB›ı
“±‹ı ⁄Ï©∞‰Ì ÷˘ ¬flÎ … fiı !” ‹ıÓ ¿èÎ_, “CÎfl‹Î_ ‰œ‰ÎÕ ◊Λ »ı ?”   … ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ‹Î_ ˢ›, ◊˘ÕÌ CÎHÎÌ› ! fi˘fiÁıLÁı› ⁄Ë ±˘»Î ˢ›
I›Îflı ¿Ëı, “‹ÏËfi΋Î_ ’Î_«-ÁÎ÷ ÿËÎÕÎ, ‰‘Îflı fiËŸ.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “¬flÎ  ±fiı ¿˘‹fiÁıLÁ‰Î‚Λ ±˘»Î ˢ›. fi˘fiÁıLÁ ’Î_«-’«ÎÁ ‹ÎHÎÁ
⁄Ï©ÂÎ‚Ì Ë˘› ÷˘ ±ıfiı ¿˘¥fiÌ ΩıÕı Õ¬˘ … fiÎ ◊Λ.” ⁄Ï©ÂÎ‚Ì       ˢ›, ‰‘Îflı fiËŸ. ‰«·˘ √΂˘ ⁄Ë Ë˘›, Áı„LÁÀ̉ ! ±Î ⁄‘Î
‹ÎHÎÁ ÷˘ ⁄‘ΠլΠ‹ÀÎÕÌ Â¿ı »ı. ÷‹Î‹ ≠¿ÎflfiΠլΠ‹ÀÎÕÌ Â¿ı     Áı„LÁÀ̉fiıÁfiÌ fi∞¿fiÎ ⁄‘Î. …flÎ ¿èÎ_ ¿ı “«_ÿ¤Î¥‹Î_ ±y· fi◊Ì”,
»ı ’HÎ Ï«_÷Î fiÎ ‹ÀÎÕÌ Â¿ı. Ï«_÷Î …flο ÷˘ ◊Λ …. ¿ÎflHÎ ¿ı ±‰‚ı   ÷ı ÿËÎÕı ±Î¬Ì flÎ÷ ±ı ¨CÎı fiËŸ.
flV÷ı »ı fiı ±ıÀ·ı ! ’HΠլΠ‹ÀÎÕÌ Â¿ı.
                                    ¿˘‹fiÁıLÁ◊Ì ‹˘ZÎ ◊Λ. ¿˘‹fiÁıLÁ ‹ÎHÎÁ˘fiı ˢ› fiËŸ. ±Î
   ±ıÀ·ı CÎHÎÎ_ ⁄‘Î_ ÿ—¬˘ ÷˘ (Á‰‚Ì) ⁄Ï©◊Ì Ïfi‰ÎflHÎ ¿flÌ     ¿Î‚‹Î_ @›Î_◊Ì Ë˘› ? ±ıÀ·ı ⁄Ë …^… ˢ›. ¿˘‹fiÁıLÁ @›Î_◊Ì ·Î‰ı ?
¿Λ ±ı‰Î_ »ı. »÷Î_› ⁄Ï©Â΂̱˘fiı …ıfiı ¥LÀıÏ·Ï…LÂ̛Π(⁄˙Ï‘¿˘)
¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı fiı, ±ı ⁄‘Îfiı I›Î_ ±ı … ÿ—¬˘ ¤flΛı·Î_ »ı.             fi◊Ì »÷Î_ ‹Îfiı ⁄Ï©ÂÎ‚Ì !
   ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ ¿ı‹ ËÂı ?                     ≠ffi¿÷ν — ±‹¿ ·˘¿˘ ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ‰√˝ ÷˘ ¿Ëı‰Î› ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ±ı ⁄Ï©Â΂̱˘fi˘ ‹˘ÏfiÀfl ¿˘HÎ ?         ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©Â΂ÌfiÌ ÷˘ ±ËŸ …wfl … fiËŸ. ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ÷˘
⁄Ï©Â΂̱˘ ⁄‘_ ¿flÌ Â¿ı ¬flÎ, ’HÎ ‹˘ÏfiÀfl ¿˘HÎ ? “’ÿ˚‹Î⁄ıfi” (±ıfiÌ   ‹ıÓ Ωı›˘ … fiËŸ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ. ÷‹ı Ωı›ı·˘ ¿˘¥ Ïÿ‰Á ?
108                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !               109

   ≠ffi¿÷ν — ·˘¿˘ ·fiı˝Õ(ÏÂÏZÎ÷) ÂOÿ ‰Î’flı »ı fiı ?           ÿÎÿÎlÌ — Á‹… »ı ÷ı ‹÷¤ıÿfiı CÎÀÎÕı ±fiı (±‰‚Ì) ⁄Ï©
                                 ‰‘Îflı.
   ÿÎÿÎlÌ — ·fiı˝Õ ±ıÀ·ı ¤HÎı·˘ ‹ÎHÎÁ. ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ÷˘ ±Î’HÎÎ
·˘¿˘ ±‹◊Î ‹ÎfiÌ ⁄ıÃÎ »ı ¿ı Ë_ ⁄Ï©ÂÎ‚Ì »\_. ÕΘ@Àfl˘ ±ı‹fiÌ ‹ı‚ı       ≠ffi¿÷ν — ÁÎ«Ì ⁄Ï© ˢ› ÷˘ › ‹÷¤ıÿ fiÎ ◊Λ ±fiı ÁΫÌ
‹ÎfiÌ ⁄ıÃÎ »ı, ‰¿Ì·˘ ±ı‹fiÌ ‹ı‚ı ‹ÎfiÌ ⁄ıÃÎ »ı, ÿflı¿ ‘_‘Ή΂Π   Á‹…HΠˢ› ÷˘ › ‹÷¤ıÿ fiÎ ◊Λ.
±ı‹fiÌ Ω÷fiı ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ‹Îfiı.                         ÿÎÿÎlÌ — ÁÎ«Ì ⁄Ï© ˢ› … fiËŸ fiı ?
   ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ¿ı …ıfiÎ CÎfl‹Î_ ‹÷¤ıÿ fiΠˢ›, {CÎÕÎ             ⁄Ï©‰Î‚Î Õı‰·MÕ Ï‰ÂıÊ !
fiΠˢ›. ⁄Ï©ÂÎ‚Ì (Á‰‚Ì ⁄Ï©‰Î‚Î)fiı ±ÎÀ·_ ¿Î‹ ÷˘ ±Î‰Õı ….
                                     ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ‹fifiÎ V÷fl‹Î_ flËı »ı ±fiı ±ı¿
   ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï© fiΠˢ› I›Î_ ‹÷¤ıÿ fiÎ ’Õı ?
                                 ‹ÎHÎÁ ⁄Ï©fiÎ V÷fl‹Î_ flËı »ı, ±ı ⁄ı‹Î_ ¤ıÿ Â_ ˢ› ?
   ÿÎÿÎlÌ — …ıfi΋Î_ ¬flı¬fl ⁄Ï© fi◊Ì, ±ıfi΋Î_ ‹÷¤ıÿ ˢ›          ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©fiÎ V÷fl‰Î‚Î ÷˘ …ı ≠¬fl ⁄Ï©ÂÎ‚Ì »ı fiı, ÷ı
fiËŸ. ’HÎ ±Î ÷˘ ⁄Ï© fi◊Ì ±fiı »ı ±ı‹ ‹ÎfiÌ ⁄ıÃı·Î »ı, ÷ıfiı      …. ⁄ÌΩ ⁄‘Î ÷˘ ‹fifiÎ ·ı›fl (V÷fl)‹Î_ … »ı.
‹÷¤ıÿ ’Õı »ı.
                                     ≠ffi¿÷ν — ˉı ±Î ≠¬fl ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ¿˘HÎ ¿˘HΠˢ› ? ¿ı‰Î ˢ› ?
   ≠ffi¿÷ν — ‹U¿ı·Ì±˘ ˢ›, ±ıfiÎ Á‹Î‘Îfi ‹ÎÀı ’HÎ ⁄Ï©fiÌ
…wfl ’Õı fiı ?                               ÿÎÿÎlÌ — ≠¬fl ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¬flÎ⁄‹Î_ ¬flÎ⁄
                                 …B›Îfiı ⁄‘Ì flÌ÷ı T›‰„V◊÷ ¿flÌ fiάı, ±ı ⁄‘_ ÁflÁ ⁄fiÎ‰Ì ÿı.
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï© ⁄ı ≠¿ÎflfiÌ. …ı ⁄Ï© ’{· fiΠˢ› I›Î_ ’{·     ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ±ıfiÌ √˘Ã‰HÎÌ ¿flı. ⁄Î¿Ì ±ËŸfiÌ ⁄‘Ì T›‰V◊Î ¿ı …ı
∂¤_ ¿flı ±ı ω’flÌ÷ ⁄Ï© ±fiı …ı ⁄Ï© ’{· ˢ› ±ıfiı Á˘S‰ ¿flÌ      ‹fifiÎ V÷fl‰Î‚Îfiı fiÎ √‹÷Ì Ë˘›, ’HÎ ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ÷˘ ±ı ⁄‘Ì …
fiάı ±ı ÁÎ«Ì ⁄Ï©. ÁÎ«Ì ⁄Ï© ˢ› ÷˘ ±ı‹fiı ËıS’ ¿flı. ⁄οÌ,     √‹÷Ì ¿flÌ fiάı ±fiı ‹÷¤ıÿ ÷˘ CÎHÎάflÎ ±˘»Î ¿flÌ fiάı.
’ı·Ì ËıS’ fiÎ ¿flı, ’{· ∂¤_ ¿flÌ ÿı, ‰‘Îflı √Ò_«‰ı.
                                   ‹fifiÎ ·ı›fl‰Î‚˘ Õı‰·’ fiÎ ◊›ı·˘ ˢ› fiı ⁄Ï©fiÎ ·ı›fl‰Î‚˘
   ≠ffi¿÷ν — ±ı‰Ì ÁÎ«Ì ⁄Ï© ˢ› ÷˘ ±ı Áfl‚ ˢ› ?        ÷˘ ⁄Ë Õı‰·’ ˢ›. ±ı ÷˘ ±Î…ı ‹÷¤ıÿ ’Õu˘ ÷˘ ’Î_«-ÁÎ÷ ÿËÎÕÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ˢ› … fiËŸ fiı ’HÎ, @›Î_◊Ì ·Î‰ı ÁÎ«Ì ⁄Ï© ?     ω«Îfl ¿flÌ ¿flÌfiı ŒflÌ fi ’Õı ±ı‰_ …Õ‹Ò‚◊Ì ¿ÎœÌ fiάı. ±ı‰Î ±ı
ÁÎ«Ì ⁄Ï© ‹Î◊ı ‹Îfl˘ ËÎ◊ Œ›Î˝ ‰√fl ◊Λ fiËŸ, ω’flÌ÷ … ˢ›.      ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ÷˘ ⁄Ë …⁄flΠˢ› !
÷ı ÿΔÕı ÿΔÕı ‹U¿ı·Ì±˘ ‰‘Îflı, fiΠˢ› ÷˘ ∂¤Ì ¿flı. ¿˘”¿ ÿÎ”Õ˘       ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ¤·ı ±ıfiÌ ’ÎÁı iÎÎfi fiΠˢ›, »÷Î_ ⁄Ï©◊Ì
¿œÌ ¬ÎflÌ ◊Λ ±fiı Àı⁄· µ’fl ⁄Ì…\_ ÁÎfl_ …‹‰Îfi_ ˢ›, »÷Î_› √Î_Õ_<  ‹÷¤ıÿ ¿„QM·À·Ì ¿ÎœÌ ¿ı ?
⁄˘S›Î ‰√fl flËı fiÏË. “¿œ<_ ¬Îfl_ ◊›_ »ı,” ±ı‰_ ⁄˘·ı. ⁄˘·ı ¿ı fiÎ
                                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Ï©◊Ì ⁄‘_ ¿ÎœÌ fiάı. ⁄Ï©◊Ì ÷˘ ±ıÀ·˘ ⁄‘˘
⁄˘·ı ? ±Îfiı ˉı ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ¿Ëı‰˘ ¿ı ÕŒ˘‚ ¿Ëı‰˘ ?
                                 Á_ÁÎfl Áfl‚ ¿flÌ fiάı ¿ı fi ’Ò»˘ ‰Î÷ ! ’HÎ ¿<ÿfl÷Ì ±ı‰_ »ı ¿ı
   ≠ffi¿÷ν — Á‹… ±fiı ⁄Ï© ‰E«ı Â_ Œıfl ?            “Ë_ ¿÷ν »\_” ±ıÀ·ı ‹ËŸ »ı ÷ı ±_÷fl˚ÿÎË ⁄Y›Î … ¿fl÷˘ ˢ›.
110                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !               111

   ≠ffi¿÷ν — ±ı‰Î ≠¬fl ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ¿ıÀ·Î ËÂı ? ·Î¬‹Î_ ±ı¿Îÿ       ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï©Â΂̱˘fiı ±Î’fiÎ …ı‰Î iÎÎfiÌ ’vÊ ‹‚Ì Ω›
ˢ› ?                              ±ıÀ·ı ¿S›ÎHÎ ◊¥ Ω› ’»Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı‰_ ±ı¿-⁄ı ˢ›, ⁄Á ! ±ıÀ·ı ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ÷˘       ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ÁÌ‘Î flËı fiËŸ fiı ?
CÎfl‹Î_ ‹÷¤ıÿ ⁄‘_ ÁÎŒ ¿flÌ fiάı ±ıÀ·ı ±ı “Ëε À< ±ıÕ…VÀ” ±ıfiÌ
                                    ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ¬˘À √¥ ±ı‹fiı ?
¢‘¬˘‚ ¿flı ±fiı ±Î ⁄ÌΩ ·˘¿˘ ÷˘ «ÌÕΉÎfiÌ …B›Î±ı «ÌÕÎ¥ ∂Ãı,
ËÁ‰ÎfiÌ …B›Î±ı ËÁÌ ∂Ãı, flÕ‰ÎfiÌ …B›Î±ı flÕÌ ∂Ãı, ±ı ⁄Ï©ÂÎ‚Ì        ÿÎÿÎlÌ — fiflÌ ¬˘À fiı ! ±ı ⁄Ï©Â΂̱˘fiı xÿ› ¬·ÎÁ ◊¥
fiÎ ¿flı. ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ËÁı› fiËŸ. ⁄‘Î ËÁı ’HÎ ±ı fiÎ ËÁı. ±ı ÁΑÎflHÎ   √›ı·_ ˢ›.
µ’·¿ … ‹˘œ<_ …flÎ ±ı ¿flı ±ıÀ·_ …, ÷ı› ⁄fiΉÀ.
                                    ≠ffi¿÷ν — xÿ› ¿ı‹ ¬·ÎÁ ◊¥ √›_ ˢ› ?
   ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ÷˘ ≠‘Îfiı› fiÎ ◊Λ. ±ı ÷˘ ’Î_«-ÁÎ÷-ÿÁ ËΩfl
                                    ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©fiı ±fiı xÿ›fiı ‹ı‚ ’Õı fiËŸfiı !
’√Îfl ±Î’÷Πˢ› I›Î_ Ω› ’HÎ ≠‘Îfi fiÎ ◊Λ, “±ı‹Î_ Â_
‹‚‰Îfi_ ?” ¿ËıÂı.                            ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ⁄Ë ¥‹˘Âfi· fiÎ ◊Λ ?
   ≠ffi¿÷ν — ±Î…¿Î·fiÎ ¿Î‚‹Î_ ÷˘ ≠‘Îfi˘fiı ÷˘ CÎb_ ‹‚Ì Â¿ı       ÿÎÿÎlÌ — ¥‹˘Âfi· ¬flÎ ’HÎ ÷ı ¥‹˘Âfi·’b_ ◊÷Î_ ’Ëı·Î_
±ı‰_ ˢ› »ı ?                          ⁄Ï©◊Ì ¿ÎœÌ fiάı ⁄‘_. ±ı¿-⁄ı ‰¬÷ ¥‹˘Âfi· ◊›Î ˢ› ¿ı ÷fl÷
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ‹ÎHÎÁ˘ »ı ÷ı CÎHÎάflÎ ¬˘À˘ ’ˆÁ˘    … ±ıfiı ω«Îflı ¿flÌfiı ¿ÎœÌ fiάı ¿ı ±ÎfiÎ◊Ì ¤Ò· ◊Λ »ı. ⁄Ë …⁄flÌ
fiÎ ·ı, I›Îflı ⁄Ï© ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì Œı·Î›. ±ı ⁄Ë Ïfi›‹‰Î‚Πˢ›.      ≠Ω »ı ±ı ÷˘ ! ’HÎ ⁄Ë ±˘»Î ˢ› ±ı‰Î !!
≠‹ÎÏHο’b_ fiı ÏfiWÃÎ ⁄Ë ÁÎflÌ Ë˘› »ı. ±Î‹ »ı ÷ı ±ıfiı ’√Îflı›             ±_÷flΛı·Ì ⁄Ï©fiÎ «Î‚Î !
⁄Ë ÁÎfl˘ ‹‚ı ’HÎ ≠‘Îfi ◊¥fiı ·Ò_ÀÌ ·µ, ±ı‰_ ±ıfiı fiËŸ. ±ıÀ·ı
⁄Ï©ÂÎ‚Ì I›Î_ ˢ› fiËŸ. ±ı¿ ⁄Ï©ÂÎ‚Ì Ë˘› ÷˘ ±Î ⁄‘΋Î_ ±ı          ±_÷flΛı·Ì ⁄Ï© ¿‚Î ¬˘‚Ì ¿Îœı. ±_÷flΛı·Ì ⁄Ï© Â_ ¿flı ? ÷˘ŒÎfi
‹Î›˘˝ Ω› Ï⁄«Îfl˘. ±ıÀ·ı ⁄Ï©Â΂Ìfiı ÷˘ ±ı √‹ı … fiËŸ.        ‹Î_Õı ¿ı fiÎ ‹Î_Õı ? ±Î ÷˘ iÎÎfi ‹Y›_, ÷ı ˉı ±ı flÎ√ı ’ÕÌ √›_.
   ≠ffi¿÷ν — ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ ◊›˘ ¿ı ÀˇÌ¿˘ ¿flı, …^Ã<_ ⁄˘·ı ÷˘     ≠ffi¿÷ν — ±Î’fiı ‹ÎÀı ±ı‰ _ ¿Ë˘ »˘ fiı, ±Î’ ±ı‰Î …
⁄Ï© Õı‰·’ … fiÎ ◊Λ ?                       ÷˘ŒÎfiÌ Ë÷Î ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ·E«Î¥ ¿flı, …^Ã_< ⁄˘·ı ±ı ÷˘ ⁄‘Ì ⁄Ï© ¬·ÎÁ       ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±ı ÿËÎÕı ⁄Ï© ±_÷flΛı·Ì Ë÷Ì fiı ! ÷ı Á‚̱˘
◊¥ √›ı·Ì ˢ› ÷ı … ¿flı. ⁄Ï©‰Î‚˘ ÷˘ ⁄‘_ „@·›fl ¿flÌ fiάı. ‹fifiÌ    ¿flı. ⁄Ï© ±_÷flΛfiı I›Îflı ¿o¥ ‹{Î fiÎ ±Î‰÷Ì Ë˘› ÷˘ Á‚Ì ¿flı
’Î÷‚΋Î_ ’Î÷‚Ì ‘Îfl ¬˘‚Ì ¿Îœı I›Î_ Á‘Ì Ï‰«ÎflÌ fiάı ’HΠ¢‘¬˘‚   ¿ı “ˉı ‹{Î ±Î‰Ì” ¿Ëı. Á‚Ì ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ±ËŸ ’˘÷ı ⁄ıÃ˘ ˢ›
¿›Î˝ ‰√fl flËı fiËŸ. I›Îflı ±ıfi˘ ¥√˘¥{‹ ⁄Ë ‰‘ı·˘ ˢ›, ¥√˘¥{‹     fiı ÀıÀ˘ ’ıHÎı eÀı, ±ıfi_ fi΋ Á‚Ì ! ÷ı ±Î ⁄‘Ì ⁄Ï© ¨‘Ì-»kÎÌ ◊›Î
’W¿‚ ˢ›, ±ıfiÌ ⁄‚÷flÎ › ‹ËŸ ˢ›. ’HÎ ⁄Ì∞ (⁄Ï©fiÎ Õ¬ÎfiÌ)      … ¿flı fiı ! ±ıÀ·ı ·˘¿ ΩHÎı ¿ı ±Î Á‚̛ά˘fl »ı ±fiı ±‹ı› ¿Ë̱ı
⁄‚÷flÎ ∂¤Ì fiËŸ ◊‰ÎfiÌ fiı ⁄ËÎfl ‹÷¤ıÿ ¿ı ¿Â_ fiËŸ fiı !        ¬flÎ ¿ı, “¤Î¥, Á‚̛ά˘fl … Ë÷Î.”
112                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !             113

    ≠ffi¿÷ν — ±Î’ Á‰‚Ì Á‚Ì› ¿fl÷Πˢ fiı ?           ˢ› »ı.” ±ı ¿Â_ ¿˘¥ Ω÷fiÌ Ëfl¿÷ fi◊Ì ’Õ÷Ì. “fi˘” (fiËŸ) ±_÷flΛ.
                                 ±‹Îflı ¬Î‰ÎfiÌ ≥E»Î Ωı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ‹√…‹Î_ ±Î‰Ì ˢ›, Ωı ¿ı
    ÿÎÿÎlÌ — Á‰‚Ì Á‚Ì› ¬flÌ, ’HÎ ±ı ±˘»Ì. ‰‘Îflı ÷˘
                                 ≥E»Î ˢ› fiËŸ ⁄fi÷Î_ Á‘Ì, ’HÎ Ωı ≥E»Î ˢ› ÷˘ ±_÷flΛ ’Õı
±‰‚Ì. Á‰‚ÌfiÌ ÷˘ ¿o¥ ’Õı·Ì … fiˢ÷Ì fiı ? ±fiı ±‰‚Ì ÷˘
                                 fiËŸ. ·˘¿˘ ÷˘ (ÿÎÿÎ) Â_ …‹Âı, ±ı‰Ì ±ÎÂÎ flάÌfiı ⁄ıÁÌ flèÎΠˢ› !
¿ıÀ·ı Á‘Ì ? ‹ÎHÎÁ fiÎ ‹‚ı ÷˘ »ı‰Àı ¿˘¥ »˘¿flÎfiı Â̬‰ÎÕ<_ ¿ı
±S›Î, ’ı·Î √‘ıÕÎfiÌ ’λ‚ ¬Î·Ì ÕO⁄˘ ⁄Î_‘Ωı. ÷ıfiÌ ’Ò_Ãı ¬Î·Ì       ≠ffi¿÷ν — ‘_‘ÎfiÌ ¿ÂÌ ±Õ«HÎ ±Î‰Ì fiËŸ, ÷˘ ¿Ëı ±ı ‹ÎflÎ
ÕO⁄˘ ⁄_‘Ήı fiı ’»Ì ’ı·Î »˘¿flα˘ ’λ‚ ËÎ_¿ı fiı, ÷ı ±Î¬Î      ±_÷flΛ fiËŸ ±ı‰_ ◊›_ fiı ?
√΋‹Î_ ˢ ˢ ˢ «Î·ı. ±Î‰˘ ÷ı‰˘ ⁄Ï©fi˘ ÿfl’›˘√ ⁄‘˘ ◊›ı·˘.        ÿÎÿÎlÌ — ±ı …, ±_÷flΛ ’˘÷ı … ’ÎÕfiÎfl »ı. ¿o¥ ¤√‰Îfi
÷‹fiı ÷˘ ±Î‰_ ÷ı‰_ ÷˘ fiÎ ±Î‰Õı fiı ?                ±Î‹Î_ ±_÷flΛ ’ÎÕ÷Î fi◊Ì. ’˘÷ÎfiÌ ⁄Ï©fi_ Ïfi›_hÎHÎ »ı fiı ? ⁄Ï©fi_
           ⁄Ï© ’ÎÕı ±Î_÷flÎ !              Ïfi›_hÎHÎ … ⁄Ë …‰Î⁄ÿÎfl »ı. ±Î’HÎÌ ’fl ⁄Ï©fi_ Ïfi›_hÎHÎ fiΠˢ‰_
                                 Ωı¥±ı. ⁄Ï© ÷˘ ±Î’b_ ÁΑfi »ı ±ı¿ Ω÷fi_. ±Î ÷˘ ‰Î’fl‰Ì ˢ›
   ÷‹ı …ıÀ·Î ±Î_÷flÎ ’ÎÕuÎ »ı ±ıÀ·Î … ±Î_÷flÎ ÷‹ÎflÎ ’Õı.     ÷˘ ‰Î’fḻı, fiËŸ ÷˘ ¿Ë̱ı, “⁄ıÁ »ÎfiÌ‹ÎfiÌ, «Ò’ ⁄ıÁ. Õ¬˘ fiÎ
·˘¿˘fiı …ı ≠ÎM÷ ◊÷_ ˢ›, ÷ı‹Î_ ÷‹ı ±Î_÷fl˘ ’ÎÕ˘ ⁄Ï©◊Ì, ¿ı ±Î    ¿flÌÂ.” ±Î ÷˘ Ïfi›_hÎH΋Î_ … ˢ› »ı. ⁄Ï© ÷˘ ¿Ëı, “¬˘À √¥.”
±Î‹Î_ Â_ ±Î’‰Î …ı‰_ »ı. ¿˘”¿ ±Î’÷˘ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎÎ◊Ì fiÎ       ’HÎ ±Î’HÎı ¿ı‹ ‹Îfi‰_ ? ⁄Ï© ÷˘ Á_ÁÎflÌ ¬˘Àfiı ¬˘À ¿Ëı »ı ±fiı
⁄˘·Î›, fiËŸ ÷˘ ±ı ⁄Ï©fi_ ÕËÎ’HÎ »ı fiı ‹ÎflÌ fiάı ±Î’HÎfiı, ‹ıÓı    ±Î’b_ ±Î iÎÎfi Á_ÁÎflÌ ¬˘Àfiı fiŒ˘ ¿Ëı »ı, ±ı ±Î’HÎı “iÎÎfi”◊Ì
⁄Ï©◊Ì ±Î‰_ … ¿flı·_ ⁄‘_. ±ıfiÎ … ±_÷flΛ ’Õ÷Î Ë÷Î.          Ωı¥±ı ÷˘ …Õı.
    ÂÎVh΋Î_ ¬˘‚‰Î Ω› fiı ÷˘› …Õı fiËŸ, ±_÷flΛfi˘ ÁΫ˘         “‹Ï÷ ‹Ò_{ÎÂı fiı ÷ÒÀÌ Ω› ±_÷flΛ ¿fl‹”.
±◊˝.                                  ≠ffi¿÷ν — ‹Ï÷ ‹Ò_{Λ ÷˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±_÷flΛ ÷ÒÀı ?
    ≠ffi¿÷ν — ±_÷flΛfi˘ ÁΫ˘ ±◊˝ ÂÎVh΋Î_ fi ‹‚ı.           ÿÎÿÎlÌ — ‹Ï÷ ‹Ò_{Λ ±ıÀ·ı ±Ëo¿Îfl ‹Ò_{Λ. ±Ëo¿Îfl ‹Ò_{Λ
    ÿÎÿÎlÌ — ±fi¤‰Ì±˘±ı ±ı ⁄‘_ fiËŸ ·¬ı·_. ±ÎI‹Îfiı, ‹Ò‚             ı                    _
                                 ±ıÀ·ı ±_÷flΛ ÷ÒÀ. ±Ëo¿ÎflfiÌ ΩB≤Ï÷◊Ì ±Î ±Î_ÀÌ ’ÕÌ »ı. ÷ı ‹Ò{Λ
±ÎI‹Îfiı ±_÷flΛ … fi ˢ›. …ı …ı …wÏfl›Î÷ ˢ› ÷ı ⁄‘Ì I›Î_ CÎıfl    ÷˘ ÷ÒÀÌ Ω›. ‹Ï÷fiÌ ΩıÕı ±Ë_¿Îfl ˢ› … Ëo‹ıÂÎ_. ‹fi ΩıÕı ˢ›
⁄ıÃÎ_ ËÎ…fl ◊Λ. ±_÷flΛ ˢ› … fiËŸ fiı ! ±_÷flΛ »ı ÷ı ±Î’HÎı     ¿ı fiÎ › ˢ›, ’HÎ ‹Ï÷ ΩıÕı ±Ëo¿Îfl ˢ› ….
∂¤Î ¿flı·Î »ı, ±y·◊Ì, ⁄Ï©◊Ì. ±ı ⁄Ï©fi_ ≠ÿ½fi »ı. ±ı Â_ »ı ?                ⁄Ï© Â_ ¿flı ?
    ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄Ï©fi_ ≠ÿ½fi »ı. ±Î’HÎı …ı‰_ ‰ÎT›_ ±ı‰_ ∂√ı.    ≠ffi¿÷ν — Á_›˘√˘◊Ì Ï‰¤Î‰ ∂¤˘ ◊Λ »ı, ÷˘ Á_›˘√˘◊Ì
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’»Ì ΩÕ<_ ¬Î÷_. ±ı ⁄Ï©fi_ ≠ÿ½fi ˢ›. ±ı¿     »^À˘ ◊¥ ¿ı, ±ı‰_ ?
…HÎ ’Ò»÷˘ Ë÷˘, “ÿÎÿÎ, ÷‹ÎflÎ Á_›˘√ ¿ı‰Î fiı ±‹ÎflÎ Á_›˘√ ÷˘...      ÿÎÿÎlÌ — ω¤Î‰ ‹@÷ ◊›˘ ±ıÀ·ı Á_›˘√˘◊Ì ‹@÷ ◊›˘ ±fiı
÷‹ı ÷˘ ±ËŸ◊Ì ∂÷fl˘ ÷ı ΩH΢ ¿ı I›Î_ ±Î√‚ ¬flẨ΂˘ ÷ˆ›Îfl       Á_›˘√˘ ⁄‘Πω›˘√Ì V‰¤Î‰fiÎ »ı. Ï⁄«ÎflÎ ¿ı‰Î ÕÎèÎÎ »ı fiı ?
114                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !              115

    ±Î ⁄‘Î ·˘¿˘ ⁄ıÃΠˢ›, flÎ÷ı ÁÎÕÎ ±Ï√›Îfl ◊›Î, ÷ı CÎfl‘HÎÌfiÎ     ≠ffi¿÷ν — ’λÎ_ ±ıfiÎ_› Á√Î_‰ËηÎ_ »ı ?
‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı, “±Î fiËŸ ∂Ãı ÷˘ Ë_ Â_ ¿flÌ ?” ’HÎ fiÎ, ±Î
                                    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿ıÀ·Î_› Ïfl·ıÏÀ‰ ⁄‘Î_. ±Î ±Ëo¿Îfl ÷˘ ±Î_‘‚˘
⁄‘Î ∂ÃÌ …Âı. Á_›˘√˘ ω›˘√Ì V‰¤Î‰fiÎ. Ωı Á_›˘√˘ ω›˘√Ì
                                 »ı. ±ı ±ı¿·˘ ±˘»˘ »ı, ±ıfiÌ ’λ‚ ’»Ì ±Î ⁄Ï©.
V‰¤Î‰fiÎ fiΠˢ› ÷˘ ±Î ±‹ÿΉÎÿ‰Î‚Î Á¬ ±Î‰ı·_ ˢ› ÷ı …‰Î
ÿı ¿ı ? ’HÎ Ωı ±ı …÷_ flËı ÷˘ ÿ—¬ ±Î‰Ìfiı ∂¤_ flËı »ı fiı ?               fi ¬˘‚¢ L›Î› ¿ÿÌ !
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ·˘¿˘ ±Ï√›Îfl ‰Î√Ì √›Î ±fiı fiËŸ ∂Ãı ÷˘          ⁄Ï© Â_ ¿flı ? ±Î ¿˘Àı˝ L›Î› ¿flı·˘ ÷ı ’λ˘ ’ı·Ì ⁄Î…\ ŒHÎ√Î
Â_ ◊Âı, ±ı‰_ ¿˘fiı ◊Λ »ı ?                    eÀı ¿ı ±Î√·Ì ¿˘ÀÛ‹Î_ …¥±ı. ±Î¬_ …√÷ L›Î› ¬˘‚ı »ı. ˉı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄Ï©fi˘ ’›Î˝› »ı. ⁄Ï© ¥‹˘Âfi· ◊Λ »ı. ±ı      L›Î›‹Î_› Ωı Á_¿S’-ω¿S’ ’ÒflÎ ◊÷Πˢ› ÷˘ ÁÎfl_. I›Îflı ¿Ëı,
¥‹˘Âfi·’b_ »ı. ⁄Ï© ’…‰ı fiı ! ±Î‹ ’›Î˝› ÿı¬ÎÕı. ’HÎ ‹Ò±Î,      “’Ëı·Ì ¿˘ÀÛ‹Î_ L›Î› ¿›˘˝, ’HÎ ‹fiı Ë…\ Á_÷˘Ê fi◊Ì ◊÷˘.” Ωı L›Î›
±ı ⁄Ï©fiÎ ’›Î˝› »ı, ÷Îflı ·ı‰Îÿı‰Î Â_ ? ±ı ÷˘ ±ıfi˘ V‰¤Î‰      ¿›˘˝ ÷˘› ’λ˘ ω¿S’ Ω√ı »ı. ÷ı ’»Ì ⁄Ì∞ µ’flfiÌ ¿˘ÀÛ‹Î_ Ω›,
±…‰Î‚_ ±Î’ı, ÷ı‹Î_ ±Î’HÎfiı Â_ fi¿ÁÎfiÌ ? ±Î’HÎı ±Î_¬˘ ‹Ì_«Ìfiı    ÏÕ„VÀˇ@À ¿˘ÀÛ‹Î_ Ω›. fiı ±ıfiÎ L›Î›fiı ’HÎ ¿Ëı »ı, “fiÎ, Ë…\ ‹fiı
K›Îfi ¿fl‰Îfi_, ÷ı ¿fl‰Îfi_. ±ı ¿o¥ ¬Î¥ Ω› »ı ⁄‘Îfi_ ? ±Î’HÎı      Á‹Î‘Îfi fi◊Ì ◊÷_.” ’»Ì ±ı◊Ì µ’flfiÌ ËÎ¥¿˘ÀÛ‹Î_ Ω›, I›Î_ Á‹Î‘Îfi
fiÎ Á‹∞±ı ¿ı ·Î¥À »ı ⁄ËÎfl, ±Î_¬˘ ‹Ÿ«Ì ±ıÀ·ı ◊¥ √›_ !        ◊Λ fiËŸ. ’»Ì ÁÏ≠‹ ¿˘ÀÛ‹Î_ Ω› ±fiı I›Î_◊Ì ≠ıÏÁÕıLÀ ’ÎÁı Ω›.
                                 ’HÎ ÷ı› ’»Ì ±ıfi_ ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ fiı, I›Îflı ¿ËıÂı, “±Î¬_ L›Î›¬Î÷_
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄‘ÎfiÌ ±Áfl ÷˘, ±ı …ı ¿o¥ ⁄ËÎfl ±Áfl˘ »ı,
⁄Ï©fiÌ, ‹fifiÌ, ±ı T›@÷ ¿˘HÎ ¿flı »ı ? T›@÷ ÷˘ ±Ëo¿Îfl … ¿flı fiı ?   … Ãı¿ÎHÎÎ ‰√flfi_ »ı.” ’˘÷ÎfiÎ …ı‰˘ ¿˘¥ L›Î›Î‘Ì fi◊Ì ±ı‰_ ΩHÎı
                                 ±ı ! ±Îfi_ fi΋ Á_ÁÎfl. ±fiı L›Î› fi◊Ì ¬˘‚÷˘ ±ı ‹@÷ ◊Λ.
   ÿÎÿÎlÌ — T›@÷ ¿flı fiËŸ. ’HÎ ⁄Ï©fiÌ ±Áfl˘ ˢ› fiı, ±ı      …ıfiı ¿˘¥ ’HÎ ≠¿Îflfi˘ L›Î› ¬˘‚‰˘ fi◊Ì ±ı ‹@÷ ◊Λ. ‹ÎflÌ
±Î’HÎı Á‹∞ …¥±ı ¿ı ±Î ⁄Ï©fiÌ ±Áfl˘ »ı. ‹ËŸ ◊Λ ¿ı ±Î        Ï…_ÿ√Ì‹Î_ ‹ıÓ L›Î› … ¬˘Y›˘ fi◊Ì !
·˘¿˘ fiËŸ ∂Ãı ÷˘ ? ‹ËŸ ±ı‰Ì ΩB≤Ï÷ µI’Lfi ◊¥ Ω›, ’HÎ ÷ı
±Î’HÎı ¥‹˘Âfi· ◊¥±ı ÷˘ ¤Î_…√Õ »ı fiı ?                 ø‹ ±ıÀ·ı ⁄Ï©‰Î‚˘ ‹Î√˝. ±Î¬˘ ø‹‹Î√˝ ⁄Ï©fiÎ ±Î‘Îfl
                                 µ’fl ∂¤˘ flËı·˘ »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ⁄Ï©fiÌ ±Áfl ¿˘fiı ◊Λ ?
                                    ≠ffi¿÷ν — ±ø‹‹Î_ ø‹ fiÎ ·Î‰‰_, ÷ı …flÎ ‰‘Îflı Á‹Ω‰˘.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ …ıfiı ±Î fi◊Ì √‹÷_, ÷ıfiı ±Áfl ◊Λ. “±Î
⁄‘Î ⁄ıÁÌ flèÎÎ »ı, ∂Ã÷Î fi◊Ì” ±ı‰_ √‹÷_ fi◊Ì, ±ıfiı ±Áfl ◊Λ.        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Ï© ·Î‰˘ ÷˘ ’»Ì L›Î› ¬˘‚¢ ÷‹ı. ÂÎ
                                 ±Î‘Îflı ±Î ⁄‘Îfiı ±ÎÀ·Ì …B›Î »ı fiı ‹fiı ±ÎÀ·Ì ? ±ıÀ·ı L›Î›
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı »ı ¿˘HÎ ?
                                 ¿fl‰˘ ±ıÀ·ı ø‹ ¿Ëı‰Î›. ⁄L›_ ±ı L›Î›. ±ıfi_ ‹ÒÏ‚›_ fiÎ ¬˘‚¢.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı … »ı, …ı ±Î ¤˘√‰ı »ı. ⁄_‘fi ¤˘√‰ı »ı, ‹@÷
◊‰Î Œflı »ı, ±ı … »ı. ±ı¿·˘ … »ı ±Î. ⁄Ì…\_ ⁄‘_ »ı ÷ı ±ıfiÎ        ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï© ±˘»Ì ◊›ı·Ì ¿ı‹ ‹Î·Ò‹ ’Õı ?
Ïfl·ıÏÀTÁ »ı ⁄‘Î_.                            ÿÎÿÎlÌ — L›Î› ¬˘‚ı fiËŸ ±ıÀ·ı. L›Î› ¬˘‚ı fiËŸ ±ı ‰Î÷
116                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !              117

Á‹∞ √›˘. ±fiı ⁄Ï© ◊˘ÕÎ ‰¬÷‹Î_ …÷Ì flËıÂı. ±⁄‘ ◊‰_ ˢ›       ⁄Ë ¤Îflı. ’λ˘ ÷_ «˘A¬˘› »ı, ’HÎ ±ı Á΋˘ ‹ÎHÎÁ fiÎ ΩHÎı.
÷˘ L›Î› ¬˘‚ı fiËŸ ¿˘¥ ’HÎ ≠¿Îflfi˘. L›Î› ¬˘‚ı ÷˘ Â_ ◊Λ ?     Á΋˘ ‹ÎHÎÁ ÷˘ ±ı‹ ΩHÎı ¿ı ±Î ‹fiı ¬·ÎÁ ¿flı »ı. ’»Ì …\ÿÎ¥
±ıÀ·ı ø‹ … ◊¥ √›˘ fiı ’λ˘ ? ø‹‹Î_ L›Î› ¬˘‚ ¬˘‚ ¿flı       … ◊¥ Ω›. ’HÎ ÷Îfl΋Î_ …\ÿÎ¥ »ı fiËŸ. ÷Îfl˘ ≠ı‹ ÷˘ Ë_ ±ı¿·˘
±fiı ±Î‹Î_ L›Î› ¬˘‚‰Îfi˘ fiÏË. …ı ⁄L›_ ±ı L›Î›. ±Î’HÎfiı      … Ωb_, ÂÎ◊Ì ±ı Ωb_ ?
fi¿ÁÎfi ◊Λ ÷˘ ÷fl÷ ±Î’HÎı ¿Ëı‰_ ¿ı, “±Î … L›Î› »ı.” ⁄ÌΩı         ±ı ‹ÎflÌ ΩıÕı ·Õı fiı ÷˘› Ë_ Ωb_, ±ıfiÎ ≠ı‹fiı ±˘‚¬_.
L›Î› ¬˘‚‰Î …¢ fiËŸ. L›Î› ¬˘‚‰Î √›Î ¿ı ⁄Ï© ‰‘Ì.
                                ·Õ‰ÎfiÌ Ï¿o‹÷ fi◊Ì, ≠ı‹fiÌ Ï¿o‹÷ »ı. ‹Îfl˘ ≠ı‹ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ CÎÀu˘
   ±ËŸ◊Ì ⁄ËÎfl fiÌ¿Y›Î ±fiı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ¿ËıÂı, “±Î flV÷ı ÷‹ı    Ë÷˘ ÷ÎflÌ ΩıÕı ? ±ı¿<› ÿËÎÕ˘ fiËŸ ? CÎÀı fiËŸ ±‹Îfl˘ ≠ı‹. ÂÌ
…¢ fiËŸ.” »÷Î_ ±Î’HÎı √›Î ±fiı I›Î_ ±Î√‚ ¿˘¥¿ı ±Î’b_ √…‰_    flÌ÷ı CÎÀı ? …ı ≠ı‹ CÎÀı-‰‘ı ±ı ±ÎÁ„@÷ ¿Ëı‰Î› ±fiı ‰‘-CÎÀ fiÎ
¿Î’Ì ·Ì‘_ ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ëı‰_ ¿ı “±Î L›Î› »ı, ⁄fl˘⁄fl »ı, ±L›Î›    ◊Λ ±ı ≠ı‹ ’fl‹ÎI‹ ≠ı‹ »ı. CÎÀı-‰‘ı fiËŸ ±ı ≠ı‹‹Î_ ¬ÿ ’fl‹ÎI‹Î
fi◊Ì.” ±ı L›Î› ‹Îfiı ÷˘ … ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ »^À¿Îfl˘ »ı, fiËŸ ÷˘     »ı. ⁄Ì…ı ’fl‹ÎI‹Î Ωı‰Î …‰ÎfiÎ fiΠˢ› ! ±Î’HÎı ÿÎÿÎfiı »ı ÷ı
»^À¿Îfl˘ fi◊Ì. ⁄Î¿Ì ‘‹’»ÎÕÎ ¿flı·Î fi¿Î‹Î Ω› »ı ! ±Î ÷˘ ·‹HÎı    ±’‹Îfi ¿flÌfiı ’»Ì ±ı‹fi˘ ≠ı‹ …\±˘, ¿ı‰˘ ÿı¬Î› »ı ÷ı ! ≠ı‹
·¬ı·_ ¤˘√‰‰Îfi_ »ı, ⁄Ì…\_ fiÏË, ⁄Ì∞ ‹U¿ı·Ì±˘fi_ ¤˘√‰‰Îfi_ fi◊Ì.   CÎÀÌ fi◊Ì √›˘, ‹ÎÀı ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿ı ±Î ’fl‹ÎI‹Î … »ı. ÿÎÿÎ
   ±Î ⁄Ï© »ı ÷ı ⁄fl˘⁄fl »ı, ÁÎflÌ »ı ’HÎ ŒHÎ√Î eÀı·Î ⁄‘Î    ’fl‹ÎI‹Î fi◊Ì, ±ı ≠ı‹ … ’fl‹ÎI‹Î »ı. ±ı ÿÏfi›Î‹Î_ ⁄Ì…ı @›Î_›
¿Î’Ì fiά‰Î …ı‰Î »ı. ŒHÎ√Î ±ıÀ·ı ›Ò{·ıÁ (fi¿Î‹Î), ‰√fl ¿Î‹fiÎ    Ωı‰Î‹Î_ fiÎ ±Î‰ı, ⁄Ì…\_ ⁄‘_ Ωı‰Î‹Î_ ±Î‰ı.
eÀı·Î ±fiı …ı ±Î¬Ì flÎ÷ ¨CΉΠ’HÎ fiÎ ÿı. ÷ı ±Î ⁄Ï©fi˘ Õ¬˘        ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, F›Îflı F›Îflı ±Î’ı ‹fiı ŒÎ›flŸ√ ¿›*
’ıÁÌ Ω›. ±ı¿ …HÎfiÌ ⁄Ï© ‰’flΛ ±ıÀ·ı ⁄ÌΩfiÌ ‰’flΛ …. ±ı¿      »ı I›Îflı ≠ı‹ ∂·À˘ ‰K›˘ »ı. ±Î…◊Ì ’Î_« ‰Ê˝ µ’fl ⁄Ì…ı Ïÿ‰Áı
…HÎ ⁄Ï© ‰Î’flı »ı ±ıfiÌ ±Áfl ⁄ÌΩfiı ◊›Î ¿flı »ı. ±ıÀ·ı ÷_ ±ı‰_    ±Î’ı ‹fiı ’Ò»˚›_ ¿ı, “±ıfiÌ ¥Œı@À ÷˘ fi◊Ì ◊¥ fiı ?” I›Îflı ‹ıÓ ¿Ëı·_
¿o¥ ¿flÌ fiά ¿ı ÷ÎflÌ ±Áfl fiÎ flËı.                 ¿ı, “fiËŸ, ±ı‰Ì ¥Œı@À fi◊Ì ◊¥.”
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ±Î’fiÌ ¿Ú’Î fiı ‹Îfl˘ ’vÊÎ◊˝ Ωı¥±ı.        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ◊Λ. ¥Œı@À fiÎ ◊Λ ±ıÀ·ı Ë_ ¿Ë_ fiı ! ±Î
   ÿÎÿÎlÌ — ÷Îfl˘ ’vÊÎ◊˝ fiı ±‹ÎflÌ ¿Ú’Î µ÷ÎflÌ ÿ¥Â_ ±fiı     Ë_ ¿Õ¿ ¿˘fiı ¿Ë_ ? ¥Œı@À fiÎ ◊Λ ÷ıfiı. fiËŸ ÷˘ ⁄ıÁÌ Ω›, ⁄√ÕÌ
’»Ì ⁄Ï©fi˘ Õ¬˘ ⁄_‘ ◊¥ …Âı ⁄‘˘. ’HÎ ÷Îflı ±ı¿ ÿά·˘ ·ı‰˘      Ω› ∂·À<_ ! ¿Õ¿ ¿Ëı÷Î_ ŒÎÀÌ Ω› I›Îflı ‹U¿ı·Ì ◊Λ fiı ! ±ı ÿÒ‘fiÌ
’Õı ¿ı ⁄L›_ ±ı ¿flı@À. ±ı‹ ¿flÌfiı ÷_ «Î·‰Î ‹Î_Õ. ±ıÀ·ı ’»Ì ⁄Ï©  ’»Ì «Î fiÎ ◊Λ.
¿Áfl÷ ¿flÌfiı ‹…⁄Ò÷ fiÎ ◊Λ. ⁄Ï© ±Î¬Ì flÎ÷ ¿Áfl÷ ¿flÌfiı,                Á‹ΩT›_ ⁄Ï©Â΂̱˘fiı...
‹…⁄Ò÷ ◊¥fiı ’Î»Ì ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ·Õı.
                                   ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ fiı ¿ı …√÷ ±Î¬_ Ïfi›‹⁄© »ı, …ıfiı
   ≠ffi¿÷ν — ‹fiı L›Î› ¬˘‚‰ÎfiÌ ⁄Ë ±Îÿ÷ »ı.
                                ±Î’HÎı “T›‰„V◊÷” ¿Ë̱ı »Ì±ı. ±ıÀ·ı ±b›ı ±b‹Î_ ±ı Ïfi›‹
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı◊Ì … ±Î ÷fiı Õ¬˘ ◊Λ »ı. ÷_ ±ÎÀ·_ … ¿fl     flËı·˘ »ı ? ±Î ‹ÎHÎÁ ±Î Ï‹ÏfiÀı ±Î …B›Î±ı ’ˢӫÂı ±ı ⁄‘_›
fiı, ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı … flÎ√ı ’ÕÌ …Âı. ±Î ÷˘ ÷Îfl_ ·Õ‰Îfi_ ±ıÀ·ı   Ïfi›‹⁄© »ı ?
118                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !             119

   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ Ïfi›‹⁄© ±ıÀ·ı Â_ ? ±Î ⁄Ï©Â΂̱˘fiı          ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹ ¿fḻı ÷˘ ŒÎ›ÿ˘ fiı ±Î‹ ¿fḻı ÷˘ ŒÎ›ÿ˘
Á‹Ω‰‰Î ‹ÎÀı Ïfi›‹⁄© ¿Ëı‰_ ’Õı. fiÏË ÷˘ ±Î ¿ıfḻ˘ ·ÎT›Î,      fiËŸ. ±ı ±y· ‹ËŸ ‰’flΛ.
I›Îfl ’»Ì ¿˘¥ ⁄√ÎÕ÷_ ËÂı ±ıfiı ¿ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ⁄√Õ÷Ì ËÂı ?         ≠ffi¿÷ν — ±Î ±y· ÷˘ T›‰ËÎfl‹Î_ ‰’flÎ¥fiı. ±ËŸ iÎÎfi‹Î_
   ≠ffi¿÷ν — ±ıfiÌ ‹ı‚ı ⁄√Õı.                 ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±y· ‰’flΛ »ı ? iÎÎfi‹Î_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı Õ¬· ◊Λ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı‰_ ±Î …√÷ ⁄√ÕÌ √›_ »ı, ¿ıfḻ˘fiÌ ’ıÃı. ±Î       ÿÎÿÎlÌ — T›‰ËÎfl‹Î_ ±y· ‰’flΛ ±ıÀ·ı iÎÎfi‹Î_ Õ¬· ◊›Î
⁄Ï©fiı Á‹Ω‰‰Î ‹ÎÀı Ïfi›‹ ¿Ëı‰˘ ’Õı, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ’˘÷ı Â_ »ı ?    ‰√fl flËı fiËŸ. T›‰ËÎfl ÷˘ iÎÎfi◊Ì, ’Î_« ±ÎiÎÎ’Ò‰˝¿ ¿fl‰Îfi˘ »ı.
Õ¬˘ »ı. ⁄Î¿Ì ¿ıfḻ˘ ¿˘HÎı ⁄√ÎÕÌ ±Î ?               ±‹Îflı ±y· ‰√fl «Î·ı »ı ¿ı fi◊Ì «Î·÷_ ? Á⁄ «·÷Πˈ.
   ≠ffi¿÷ν — ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ⁄√ÕÌ.                         “ÕÌÏ·_√”, ⁄Ï© ÁÎ◊ı...
   ÿÎÿÎlÌ — Á_Ωı√˘ ¿ıflÌfiı ⁄√ÎÕı »ı. Á_Ωı√˘ ¿ıflÌfiı Á‘Îflı »ı.    ≠ffi¿÷ν — ’ı·Ì ⁄Ï©fiÌ ‰Î÷ fiÌ¿‚Ì Ë÷Ì fiı ¿ı ⁄Ï©fiı
Ωı ÁÎflÎ Á_Ωı√˘‹Î_ ¿ıflÌ ‹Ò¿Ì ÷˘ ’_ÿfl ÿΔÕÎ Á‘Ì ÁÎflÌ flËı ±fiı    ±_ÕflËıLÕ (fi˘¿fl) ÷flÌ¿ı flά‰ÎfiÌ, fiËŸ ÷˘ ⁄Ï© ⁄˘Á ÷flÌ¿ı flËıÂı.
Á_Ωı√˘ fiÎ ±ÎM›Î ˢ› ÷˘ ⁄√ÕÌ Ω›.                 ±ı …flÎ Œ˘Õ ’ÎÕ˘fiı.
        Ï⁄fiÎ ±@·, Á⁄ «·÷Πˈ !                 ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©fi_ «·HÎ ±Î‰ı ÷˘ ⁄Ï© ⁄˘Á ◊¥ ⁄ıÁı ±fiı ΩHÎÌ
                                 Ωı¥fiı »ı÷flΛ ±ıÀ·ı ⁄Ï© ΩHÎı ¿ı ±Î ‰‚Ì ‹Îfl_ «·HÎ fi◊Ì flèÎ_.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î iÎÎfi ‹Y›_ »ı ÷ı ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘› ÿËÎÕ˘ ‰‚Âı.    fiËŸ ÷˘ ⁄Ï© ΩHÎÌ Ωı¥fiı »ı÷flΉΠfiÎ ÿı. ±ı ≠˘Àı@Âfi (flZÎHÎ) ¬˘‚Ì
   ≠ffi¿÷ν — ±Î “±ø‹ ωiÎÎfi” ¥ÀÁıSŒ Ïø›Î¿ÎflÌ »ı fiı ?     … ¿Îœı. ’HÎ ±Î’HÎı ΩHÎÌ Ωı¥fiı »ı÷flÎ¥±ı ±ıÀ·ı ⁄Ï© ÀÎœÌ ’ÕÌ
                                 Ω›, “›Á ‹ıfi” (ËÎ∞ ËÎ ¿flfiÎfl) ◊¥ Ω› ’»Ì, ±_ÕflËıLÕ ÷flÌ¿ı flËı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı. ’˘÷ı ΩHÎÌ Ωı¥fiı ±ÎÕ˘
◊Λ ÷˘ ⁄√Õı.                             ≠ffi¿÷ν — ±fiı »÷Î_› T›‰ËÎflfi_ ¿Î‹ ⁄√Õı fiËŸ ?

   ≠ffi¿÷ν — ±ı Ïø›Î¿ÎflÌ ◊‰Îfi_ V‰¤Îω¿’HÎı ◊›Î ¿flı ?        ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_› ⁄√Õı fiËŸ. T›‰ËÎflfi_ ¿Î‹ ⁄√Õ÷_ ËÂı ?
                                 T›‰ËÎflfiı Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı ÷˘, ⁄Ï© ±ıfi_ ¿Î‹ ¿›Î˝ … ¿flı »ı. ±Î ÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı Õ¬· fiÎ ¿fḻı I›Îflı.            ‰‘ÎflÎfiÌ ⁄Ï© ±Î’HÎfiı ÀˆÕ¿Î‰ı »ı.
   ≠ffi¿÷ν — Õ¬· ¿¥ flÌ÷ı fiάı »ı ’˘÷ı ?              ≠ffi¿÷ν — T›‰ËÎfl‹Î_ Ωı fi˘‹˝· ⁄Ï© ˢ› ±fiı ±Î …ı
   ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ÎfiÌ ±y· ‰Î’flı »ı ‹ËŸ ’λ˘. …ı ±y·       ±ı@ÁıÁ ⁄Ï© »ı, ±ı‹Î_ ’˘÷ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı Á‹∞ ¿ı ¿ı ±Î ±ı@ÁıÁ
‰ı«Ì ÿı‰Î …ı‰Ì Ë÷Ì, ÷ı Ë…\ flÎ¬Ì ‹Ò¿Ì. ÂÎ◊Ì flÎ¬Ì ‹Ò¿Ì ? I›Îflı   ⁄Ï© »ı ?
¿Ëı, ¤Î‰ Ë…\ ‰‘‰ÎfiÎ »ı, ÷ı◊Ì. ÷_ fi◊Ì ‰Î’fl÷˘ ±y· ?           ÿÎÿÎlÌ — ‰Î÷‰Î÷‹Î_ ¥‹˘Âfi· ¿flı ÷ı ±ı@ÁıÁ ⁄Ï©. ±ı
   ≠ffi¿÷ν — ±y· ÂÌ flÌ÷ı ‰Î’fl÷˘ ˢ› ?             Áı„LÁÏÀ‰ ◊¥ Ω›. ⁄Ë Áı„LÁÏÀ‰ V‰¤Î‰fi˘ »ı, ±ı‰_ fi◊Ì ¿Ëı÷Î ?
120                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !              121

     ≠ffi¿÷ν — ±ı ±ı@ÁıÁ ⁄Ï© »ı, ±ıfiÌ Á΋ı ’˘÷ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı        ÿÎÿÎlÌ — ÂÌ flÌ÷ı ¤‚Ì …‰Î› ? «˘¬Î ±ı «˘¬Î fiı ÿ΂
“ŒıÁ” ¿fl‰_ ? ±Î …ı ¥‹˘Âfi· ¿flı »ı, Áı„LÁÏÀ‰ ¿flı »ı I›Î_ ¿ı‰Ì      ±ı ÿ΂, ¬Ì«ÕÌ‹Î_ …\ÿ_ … ˢ› fiı ? ’»Ì ±ı √‹ı ÷ı ◊Λ. »^À<_
¿ı‰Ì flÌ÷ı ±ı ⁄˛ı¿ ‹Îfl‰Ì ?                       ±ı¿‰Îfl ’ÎÕ‰_ ’Õı. ’»Ì ±ı ¤‚Ì fiÎ Ω›.
     ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¤Î¥fiı ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ ’¿Õ‰Î ±Î‰ı ÷˘ ÷_ ±ıfiı         ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï©fi_ «·HΠˢ› ±fiı ±ıfiÎ ±Î‘Îflı ÿ˘fl‰Î› ÷˘
¿ËÌ ÿ™ ¿ı, “÷_ ±Î‹ …÷˘ flËı, ’˘·ÌÁ‰Î‚Î ±ÎT›Î »ı.” ±ı‹ ’λ·ı      ’»Ì ‹ËŸ ⁄‚÷flÎ ∂¤Ì ◊Λ fiı ¥‹˘Âfi·’b_ ∂¤_ ◊¥ Ω› fiı ?
⁄ÎflHÎı ¿ÎœÌ ‹Ò¿,ı ±ıfi_ fi΋ ‰‘Ì √›ı·Ì ⁄Ï©. ’ı·Î ¤Î¥fiı ⁄Ï© fi◊Ì
                                      ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©fi_ «·HΠˢ› ÷˘ ¥‹˘Âfi· ◊Λ, ’HÎ ⁄‚÷flÎ
±fiı Á‹…HÎ fiˢ÷Ì ’Õ÷Ì, I›Îflı ±Î’HÎı flV÷˘ ¿fl‰˘ ’Õı fiı ? ’ı·˘
¿Ëı› ¬fl˘ ¿ı, “÷‹ı ‹fiı ⁄ËÎfl ¿ÎœuÎ, ÷ı ÁÎfl_ ◊›_.” ±ıÀ·ı ’˘÷ı      fiÎ ◊Λ. ⁄‚÷flÎ ÷˘ ±Ëo¿Îfl ∂¤˘ ◊Λ I›Îflı ◊Λ.
‹fi‹Î_ e·Î› ¿ı “ËıÓÕ˘, «Î·˘, ±Î’H΢ T›‰ËÎfl ÁÎfl˘ ◊›˘ !” ±Î‹          ≠ffi¿÷ν — ±Î ÷˘ ’Ëı·Ì ‰¬÷ Œ˘Õ ÁÎ_¤Y›˘ ’HÎ ⁄Ï© ‰‘ı
’˘÷ı √‰˝flÁ «Î¬ı, ÷ı ‰‘Îflı ⁄Ï©. ’HÎ ±ı ’»Ì ⁄˘Á ◊¥ ⁄ıÁı fiı ?      ÷ı‹ ⁄‚Î’˘ ‰‘ı ±ı‰_›ı ¿èÎ_ »ı fiı ?
’»Ì ±Î’HÎÌ ⁄Î⁄÷‹Î_› ±ı‰_ ¿flı ±ı, ±Î’HÎÌ ‹›Î˝ÿÎ fiÎ flάı.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÷˘ ’HÎ ’ı·Î ±Ëo¿Îfl‰Î‚Îfiı.
     ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ±ıÀ·ı ¿¥ flÌ÷ı ?
                                      ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Ëo¿Îfl ˢ› … ±ı‹Î_ ?
     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄Ï© ±Î’HÎÌ ’ÎÁı› ¿ËıÂı ¿ı “±Î ¿fl˘, ¿fl˘ fiı
¿fl˘ …. ⁄Ì…\_ fiÎ ¿fl‰Î ÿ™. ⁄ıfifiı √΂˘ … ÿ˘.” ±Î’HÎfiı ‹fi‹Î_          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Ëo¿Îfl ˢ› ÷ıfiı.
±ı‹ ◊Λ ¿ı “⁄ıfifiı √΂˘ Â_ ¿fl‰Î ÿ¥±ı ?” ’HÎ ±ı ⁄Ï© ¿ËıÂı,           ±ıÀ·ı ⁄Ï© ÷Îflı …ıÀ·Ì ‰‘Îfl‰Ì ˢ› ÷ıÀ·Ì ‰‘Îflfiı. Œ@÷ Â_
“fiÎ, ⁄ıfifiı √΂˘ ÿ˘.”                         ◊Âı ? ±ı ⁄˘Á ÷flÌ¿ı flËıÂ,ı ±ı ÷fiı ÀˆÕ¿Î‰Âı. ÷fiı ¿ËıÂ,ı “÷‹Îfl΋Î_
     ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï© ±Î‰_ ⁄÷ÎÕı »ı, ±ıfiÌ Á΋ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ÕÌÏ·_√   ±y· fi◊Ì. ÷‹ı ¤Î¥fiÎ Á΋Π◊Ή. ±Î‹ ±ıfiÌ ÁÎ◊ı @›Î_ Á‘Ì ŒÎ‰ı
¿fl‰_ ?                                ±Î‰_ ?” ±ı‰_ ÷fiı ÀˆÕ¿Î‰ı. “¤Î¥fiÎ Á΋_ ◊Ή” ±ı‰_ ˵ ¿Ëı, fiËŸ ÷˘
                                   ¿ËıÂ,ı “⁄ıfifiı ¿ËÌ ÿ˘, «˘A¬ı«˘A¬_ ¿ı ±Î‰_ ÷ı «Î·÷_ ËÂı ?”
     ÿÎÿÎlÌ — ¿èÎ_ fiı ¤¥, ±Î‰Ì ⁄Ï©fiı fi˘¿fl ⁄fiÎ‰Ì ÿ˘, ⁄˘Á
fiËŸ. ±ı¿ ‹ÏËfiÎ Á‘Ì »ı÷flΛ »ı÷flΛ ¿flı ÷˘ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ⁄Ï©fi_           ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ⁄Ì…\_ Â_ Â_ ¿flı ±ı‰_ ? ÿÎÿÎ, ±Î’ ±Î‰_
«·HÎ ±˘»\_ ◊¥ Ω›. “‹Îfl_ «·HÎ fi◊Ì” ±ı‹ ⁄Ï© ¿Ëı ’»Ì.          ¿Ë˘fiı ¿ı ⁄Ï© ±Î‰Ì flÌ÷ı ¿ËÌfiı »ı÷flı »ı. I›Îflı ±ı@{ı@À Œ˘Õ ’Õı.
                                   ⁄Î¿Ì ⁄Ï© »ı÷flı »ı, ¥‹˘Âfi· ¿flı »ı, ±ı ⁄‘Ì ‰Î÷ ÂOÿ≠›˘√‹Î_
     ≠ffi¿÷ν — ±Î ±ı@ÁıÁ ⁄Ï© …ı ÿı¬Î› ±ıfiı Á‹Ω‰Ìfiı-
                                   … flËı »ı ±fiı ⁄Ï©fi_ «·HÎ ±ıfiı ÿ˘fl‰Ì Ω› »ı, I›Î_ Á‘Ì ±ı ‰V÷
’ÀΉÌfiı ¿ı ±ıfiÎ Á΋Π◊¥fiı ŒıÁ ¿flÌ Â¿Î› ?
                                   ·Z΋Î_ ±Î‰÷Ì fi◊Ì. ±Î‰Î ⁄‘Î_ ‰Î@›˘ ¿Ë˘fiı ¿ı “±Î ¤Î¥fiı ±Î‹
     ÿÎÿÎlÌ — ¿èÎ_ fiı, ΩHÎÌfiı »ı÷flα˘.              ¿ËÌ ÿı”, ±ı‰_ ⁄Ï© ¿Ëı. ±Î‰Î ⁄‘Î Œ˘Õ ’ÎÕuΠˢ› fiı, ÷˘ ⁄Ï©fiÌ
     ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ⁄Ï©fiÌ ÷˘ ⁄Ò‹˘ ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ’Õ÷Ì Ë˘› ÷˘      flÌ÷ √ıÕ‹Î_ ⁄ıÁı.
÷ıfiÎ ’Z΋Î_ ¤‚Ì …‰Î› »ı ÷ıfi_ Â_ ?                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’»Ì ¤Î¥fiÌ Á΋˘› ◊¥ Ω›. “¬ÁÌ Ω‰,
122                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !              123

±Î’HÎı ¿ËÌ ÿ˘” ±ı ⁄‘_ ±Ëo¿Îfl fi◊Ì, ±ı ⁄Ï© »ı. ÷_ ±Î‰_ ΩHÎ÷˘       ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ … ¿Ëı »ı, ’HÎ ±Î‹Î_ ±Ëo¿Îfl ’»Ì Â_ ¿flı
fiˢ÷˘ ?                             »ı ?
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ÿά·˘ …ı ‹Ò@›˘fiı, ±ıfiÎ◊Ì ’ı·_ Á«˘À ◊¥        ÿÎÿÎlÌ — ±Ëo¿Îflfiı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ?
Ω›. fiËŸ ÷˘ ÂOÿ˘‹Î_ ⁄Αı¤Îflı ‰Î÷ flËı.                  ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ⁄Ï© ΩıÕı ¤‚ı fiı...
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄fl˘⁄fl »ı. ±ı ⁄Ï© ÷˘ ±ı‹ı› ¿Ëı ¿ı “⁄ıfi …Âı        ÿÎÿÎlÌ — ±Ëo¿ÎflfiÌ ‰Î÷ »ı … @›Î_ ÷ı ? ±Î ÷˘ ⁄Ï© ‰‘-
‹˘ÀΤΥfiı I›Î_, ±Î’HÎı ÂÌ ¤Î_…√Õ ? ±Î’HÎı ¿o¥ ·ı‰_ fiËŸ, ¿o¥   CÎÀ ◊Λ.
ÿı‰_ fiËŸ, ‰√fl ¿Î‹fiÌ ±Î ⁄‘Ì ’ÌÕÎ.”
                                    ≠ffi¿÷ν — ±Î iÎÎfi ’»Ì ’HÎ ?
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄Ï© ÂÎ◊Ì ±ı‰_ ⁄˘·ı ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±Ëo¿Îfl ∂¤˘ ◊Λ ÷˘ iÎÎfi … …÷_ flèÎ_ ±fiı ⁄Ï©
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ ≠¤Î‰ ’ÎÕÌ ÿı‰Î ‹ÎÀı. ±ıfiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı    ‰‘-CÎÀ ◊‰Î◊Ì ¿o¥ iÎÎfi …÷_ flËı÷_ fi◊Ì.
÷‹fiı «·Î‰‰Î ‹ÎÀı. ±ı‹Î_ ±ıfiı ¿o¥ ¥fi΋ ‹‚‰Îfi_ fi◊Ì, ’HÎ         ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ÏÕV«Î…˝ ±Ëo¿Îfl ÷˘ flè΢ »ı fiı ?
±Î’HÎÌ ’ÎÁı ¤Î¥ÁΔ⁄ ¿Ëı‰ÕΉı.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı fiı ±Î’HÎı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ±ı ÷˘ ÏÕÁÎ¥Õ ◊›ı·˘
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄Ï©fi_ ±Î’HÎÌ ’flfi_ «·HÎ »ı, ±ı ÷˘ ’˘÷ı    »ı. ±ı ’Ëı·ÎfiÌ ÏŒ·‹˘ ’Õı·Ì »ı. ±ı ÷˘ ‹flı·˘, ‹Õÿη »ı.
±‹¿ ±Ï¤≠Λ ’ÎÕuÎ »ı fiı ¿ı ⁄ıfi ±Î‰Ì »ı, ÷ı◊Ì ±Î ⁄Ï©fi_
«·HÎ Âw ◊Λ »ı fiı ?                          ≠ffi¿÷ν — ±ı ÏÕV«Î…˝ ±Ëo¿Îfl »ı, ÷ı ⁄ÌΩfiı ≠˘O·ı‹ ¿flı
                                ±ı‰˘ ’HΠˢ› fiı ? ÷˘ ±ıfi_ Á˘S›Âfi ?
   ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ±ıfi˘ fl˘Œ ’ÕÌ Ω› ÷ı◊Ì. ±Ï¤≠Λ◊Ì ÷˘
                                    ÿÎÿÎlÌ — ˢ› fiı, ’HÎ ÷ı »ı ÏÕV«Î…˝.
‹fi ∂¤_ ◊›ı·_ ˢ›, ±ı‹Î_ ⁄Ï©fiı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î, Ï⁄«ÎflÌfiı ?
                                    ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ıfiÎ◊Ì …ı ±‰‚Î ÂOÿ˘ ⁄˘·Î¥ √›Î ±fiı
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ⁄Ï©fi_ ÂÎ◊Ì «·HΠˢ› »ı ?
                                Á΋Îfiı ÿ—¬ ◊Λ ÷˘ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı »ı ÷ı ÷‹fiı «·Î‰ı, ±ıfiÎ ‘Λν ≠‹ÎHÎı ÷‹fiı       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ◊Λ, ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ÷‹Îflı »^À‰_ ˢ›
ÿ˘fl‰HÎÌ ±Î’ı. ±Î ¤Î¥ ÷fiı ‰œuÎ ±ıÀ·ı ±ı ÷fiı ÿ˘fl‰HÎÌ ±Î’ı.    ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ’HÎ ±ı ±Ëo¿Îfl ÷˘ ±ıfi_ √Λfi √ΉÎfi˘ …. ±ıfi_
ÁÎflÌ ¿LÀˇ˘·ı⁄· ⁄Ï© ˢ› ÷˘ ±ı› ÿ˘fl‰HÎÌ ±Î’ı ¿ı “±Î’HÎı ˉı    √Λfi »˘Õı fiËŸ. ±ı ÷˘ ±ıfiÎ flÎ√‹Î_ ⁄fl˘⁄fl √ΉÎfi˘.
⁄˘·‰_ fi◊Ì ¿Â_. ‹ı·˘fiı »Î·, fiy΋˘ ¿¿‚ÎÀ ‰‘Âı.” ±ı› ⁄Ï©
±Î’ı. ±fiı Ωı ⁄Ï©fi˘ fl˘Œ ‰‘Ì √›˘ ˢ› ÷˘ ⁄Ï© ¿ËıÂı ¿ı “¿ËÌ        ≠ffi¿÷ν — ±ı Á΋Π⁄‘Îfiı Ë·Î‰Ì fiάı fiı ?
ÿ˘fiı «˘A¬ı«˘A¬_, ±Î’HÎı ¿Â_ ·ı‰_ fi◊Ì, fi◊Ì ±ı‹fiÎ CÎfl‹Î_ ¤Î√       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±flı, ¤Î¥fiı ±ıÀ·ı Á‘Ì ÷_ ¿ËÌ ÿ™ fiı ¿ı,
·ı‰˘, fi◊Ì ’ˆÁÎ Ωı¥÷Î, ‹ı·˘fiı »Î·, ¿ËÌ ÿı‰_ ˢ› ÷˘ ¿ËÌ ÿ˘,    “÷‹Îfl΋Î_ ‹Ò‚◊Ì ±y· ±˘»Ì »ı”. ±ıÀ·ı ’ı·Î ¿ËıÂı, “÷ıÓ ‹ÎflÌ
‰ËıÓ«Ì fiά˘.” ±ı‰_ ⁄Ï© ¿Ëı ¿ı fiÎ ¿Ëı ?             ±y· ÷˘·Ì ! ¿˘¥±ı ÷˘·Ì fiËŸ fiı ÷_ ±ı¿·˘ … ÷˘·fiÎfl
124                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !              125

fiÌ¿Y›˘ ?” ±ı› ⁄Ï©Â΂Ìfiı. ±ı› ¿o¥ ¿Î«Î »ı ? “±Î‰Ì Ω‰”        ’ՉΠfiÎ ÿı¢. Ωı ÿ˘fl ÷˘ÕÌ fiά¢ ÷˘ √Î_à ‰Î‚‰Ì ’ÕÂı ±fiı
¿ËıÂı. ±ıÀ·ı ‘Õ‹˚‘ÕοÎ, ±ıÀ‹⁄˘Q⁄ eÀ‰Î ‹Î_Õı. ÷ı ÷fl÷ fiı ÷fl÷     ’»Ì ¬ıÓ«‰_ ’ÕÂı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ √Î_à ‰Î‚÷Î_ ’Ëı·Î_, ’ı·Îfi_ ⁄Ë Ωıfl
‰ËıÓ«Ì fiάı fiı ’»Ì ’V÷Λ.                     ·Î√ı, …flÎ ±ıfiÌ ⁄Î…\ ¬ıӫΛ ÷˘ ÷‹ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ‹Ò¿Ì ÿıΩı. fiËŸ
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ‰ËıÓ«HÎ ¿flÌ fiά‰_, ±ı› ⁄Ï©fi_ ¿Î‹ »ı ?
                                  ÷˘ ÷˘ÕuÎ ’»Ì √Î_à ‰Î‚‰Ì ’ÕÂı fiı ŒflÌ ’λΠ¬ıÓ«‰ÎfiÎ ÷˘ »˘
                                  …. ÷˘ ¿ıÀ·Ì √Î_Ã˘ ‰Î‚‰Ì ?
   ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ⁄Ï©fi_ … fiı, ⁄Ì…\_ Â_ ? ’HÎ ’»Ì flÎ_ÕuΠˢ›
                                     ≠ffi¿÷ν — ±ı F›Îflı ŒflÌ ’ı·_ ¬ıÓ«ı »ı fiı, I›Îflı ’ı·_ ¤Îfi
±ı‰_ ·Î√ı. ÷fiı ±Î‰˘ ±fi¤‰ fi◊Ì ±Î‰÷˘ ?
                                  fi◊Ì flËı÷_ ?
   ≠ffi¿÷ν — ÷‹ı …ı ÿά·Î ±Î’˘ »˘ fiı, I›Îflı ±ı@{ı@À ÿı¬Î›
                                     ÿÎÿÎlÌ — fi◊Ì flËı÷_ fiı ÷ı◊Ì ±‹ı ¿èÎ_ ¿ı ¤¥, ±Î’HÎı ±ı‹
»ı.
                                  ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î ⁄Ë ¬ıÓE›_, ÷˘› Ë…\ ËÎ◊‹Î_ ±Î‰ı ±ı‰_ fi◊Ì. ‹ÎÀı
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, fiı ’λ\_ ¿ËıÂı, “±ı‹fiı …ı ¿fl‰_ ˢ› ÷ı ¿flÂı.   ±Î’HÎı ‹Ò¿Ì ÿ˘. ’HÎ ÷ı ÷fl÷ ‹Ò¿Ì ÿ¥±ı, ÷˘ ’ı·Î ⁄‘Î ’ÕÌ Ω›.
±Î’HÎı ÷˘ ±Î »^ÀuÎ ±ËŸ◊Ì, «Î·˘, ËıÓÕ˘. ±Î @›Î_ Á‘Ì ±Î‰˘      ±ıÀ·ı ±Î’HÎı …flÎ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ‹Ò¿‰_. ’ÕÌ …‰Î› ÷˘› ±Î’b_ ¬˘À<_
¿¿‚ÎÀ ŒÎ‰ı, ¿Î›‹ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì.” ÷ı ÿËÎÕı ÷˘ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ìfi_      ÿı¬Î› fiı ? fiËŸ ÷˘ ¿ËıÂı, “±ı‰_ Â_ ¬ıÓE›_ ÷ı ±‹fiı ’ÎÕÌ fiÎA›Î ?”
Áfl‰ˆ›_ ¿Ëı.                            ±ı ÏËoÁÎ fiÎ ¿Ëı‰Î› ? ±fiı ŒflÌ ±Î’H΢ ·Î√ ˢ› ÷˘ ±ı‰_ ’ÎÕÌ
   ¿ıÀ·Î¿fiÌ ‹Î ÷˘ ±ı‰_ ⁄˘·ı ¿ı “÷_ ÷˘ fiÎfi˘ Ë÷˘ I›Îflı ‹fiı    fiάı. “·ı ’ÎÕu˘fiı, ±ÎHÎı … ’ÎÕu˘” ¿ËıÂı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı ÁÌ‘_
⁄«¿<_ ¤flÌ ·Ì‘_ Ë÷_. ±Î ÷˘ fiÎfi’HÎ◊Ì … ±ı‰˘ »ı.” ±ı‰_ ⁄‘_ ¿Ëı.    ‰·HÎ flά̱ı ¿ı Á΋Π‹ÎHÎÁfiı ÁÎfl_ ’Õı. ±fiı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ±Î’H΢
                                  ‰Îfl˘ ±Î‰ı ÷˘ ±Î’HÎfiı ±ı ⁄ı ±˘»Ì ±Î’ı. ±Î ÷˘ Ïfl·ıÏÀ‰
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ‰œı »ı fiı F›Îflı, ±ıÀ·ı ¿ı ⁄Ï©fi_ «·HÎ Âw     ÏÕ’ÎÀÛ‹ıLÀ »ı fiı ⁄‘˘.
◊Λ fiı, ÷˘ ±ı ≠‹ÎHÎı ⁄‘_ ⁄˘·ı fiı ¤ıÿ ’ÎÕÌ fiάı.
                                     ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ⁄ıµ T›„@÷ ⁄Ï©fiÎ «·HÎ‰Î‚Ì Ë˘›, ±ı‹Î_
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©fi_ «·HΠˢ› ÷˘ ⁄Ë … ⁄˘·ı, ’Îfl ‰√flfi_       ±ı¿ ±ı@ÁıÁ ⁄Ï©‰Î‚Ì Ë˘› ÷˘ ⁄ıµ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı Á‹…‰_ ?
⁄˘·ı. ’»Ì ’˘÷Îfiı ’V÷Ή˘ ◊Λ ¿ı ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ⁄˘·Ì …‰Î›_. ±fiı
Á΋˘ »ı, ±ı› ±ıÀ·_ ⁄˘·ı. ±ı ¿o¥ »˘Õı fiËŸ.                ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ ±˘»Ì ⁄Ï©‰Î‚˘ fiı ±ı¿ ±ı@ÁıÁ ⁄Ï©‰Î‚˘
                                  ˢ›, ÷ı‹fiı ÷˘ ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ … fiËŸ. ±Î ±‹Îfl΋Î_ ⁄Ï© fiËŸ ±fiı
   ≠ffi¿÷ν — ˉı ±ÎfiÎ µ’Λ‹Î_ Â_ flèÎ_ ?
                                  ‹ÎflÌ ΩıÕı ˢ›, ±ı ‰‘ ⁄Ï©‰Î‚Πˢ›, ÷˘› ±‹Îflı ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÎ µ’Λ‹Î_ ÷˘ ±ı ÿ˘fl ÷ÒÀu˘ ±ıÀ·ı ’»Ì √Î_à     fiÎ ’Õı.
‰Î‚‰ÎfiÌ fiı ŒflÌ ¬ıÓ«‰Îfi_ ’λ\_. √Î_Ã˘ ’ÎÕ÷Î …‰Îfi_ fiı ¬ıÓ«÷Î
                                     ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ˉı ±ı¿ ±˘»Ì ⁄Ï©‰Î‚˘ ˢ› ±fiı ±ı¿ ‰‘
…‰Îfi_, fiı √Î_Ã˘ ’ÎÕ÷Î …‰Îfi_ (!) ÷ÒÀu_ ±ıÀ·ı ÁÎ_‘‰_ fiÎ ’Õı ? √Î_Ã
                                  ⁄Ï©‰Î‚˘ ˢ›, ±ı‹Î_ ±˘»Ì ⁄Ï©‰Î‚Îfiı ¤Î_…√Õ fiÎ ’Õı ’HÎ ‰‘
‰Î‚‰Ì fiÎ ’Õı ?
                                  ⁄Ï©‰Î‚Îfiı …ı ⁄‘_ ÷˘ŒÎfi «Î·ı, ÁŒ˘¿ıÂfi ◊Λ, ±ı‹Î_ ±ıfiı ‹ÎÀı
   T›‰ËÎfl‹Î_ ±ı‰_ ¿Ëı »ı ¿ı ÷‹ı ±Î ÿ˘fl ¬ıÓ«˘ ’HÎ ÷‹ı √Î_à    Á˘S›Âfi Â_ ?
126                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !           127

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¤˘√‰ı ±ıfiÌ ¤Ò·. ¤Ò· ¿˘fiÌ »ı ±ı ¬⁄fl         ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_› ¤Î_…√Õ fiËŸ.
’ÕÌ Ω›. ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı ÷˘ ±Î’HÎı fiÎ Á‹∞±ı ¿ı ¿˘fiÌ ¤Ò· »ı ?         ≠ffi¿÷ν — ˉı ⁄ıµ ⁄Ï©ÂÎ‚Ì Ë˘› ÷˘ Â_ ?
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄fl˘⁄fl, ’HΠˉı ±ıHÎı iÎÎfifiÌ flÌ÷ı, ¿¥ flÌ÷ı      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Î…\⁄Î…\fiÎ ⁄‘Λ ΩHÎı ¿ı ±ı ’ˆH›Î, ÷ı
Á˘S›Âfi ·Î‰‰_ Ωı¥±ı ?                        ⁄ıµ ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ±fiı ⁄Ï© ±ıÀ·ı ÷˘ ¬¬ÕuÎ ‰√fl flËı fiËŸ fiı !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Î’b_ iÎÎfi … ±ı‹fiı Â̬‰ÎÕÂı. ±Î’b_         ≠ffi¿÷ν — I›Î_ ±ı ⁄Lfiı±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı Á˘S›Âfi ·Î‰‰_ ’Õı,
iÎÎfi ±ı‰_ »ı ¿ı ±ıfiı Â̬‰ÎÕuÎ ‰√fl flËı fiËŸ.             ±ı‹fiÌ ‰E«ı ±◊Õ΋HÎ À΂‰Î ‹ÎÀı ?
   ±Î ±‹fiı ⁄Ï© fiËŸ ±ıÀ·ı ’»Ì ±‹fiı ‰œ‰ÎÕ fiÎ ◊Λ fiı !          ÿÎÿÎlÌ — ±ı Á˘S›Âfi‹Î_ ÷˘, ±ı F›Î_ Á‘Ì «ÎS›_ I›Î_ Á‘Ì
±fiı ÷_ ÷˘ ⁄Ï©‰Î‚˘ ‹ÎHÎÁ, fl˘Œ‰Î‚˘ ‹ÎHÎÁ. ±fiı ÷_ ÷˘ ’λ˘       «ÎS›_ fiı fiËŸ ÷˘ ±ı › √›Î fiı ±Î › √›Î. ÕÎ¥‰˘Á˝ (»^ÀλıÕÎ)
ÁËfi ¿flı. ±ıÀ·ı ‰‘Îflı ¿>ÿ‰Îfi_.                   ·ı.
   ≠ffi¿÷ν — fl˘Œ‰Î‚˘ ⁄Ë ÁËfi ¿flı ?                  ≠ffi¿÷ν — ±fiı ΩıÕı flËı‰_ … ’Õ÷_ ˢ› ÷˘ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ÁËfi ¿flı »ı fiı, ±ıÀ·ı „V≠_√ ‰‘Îflı ¿>ÿı »ı.       ÿÎÿÎlÌ — ±ı Á˘S›Âfi ÷˘ ·Î‰ı ….
F›Îflı ¿>ÿı »ı I›Îflı ‰‘Îflı ¿>ÿı. ±ı »ıS·ı ÿËÎÕı ÷_ ±Î¬_› øı¿ (÷Õ)
’ÎÕÌ ÿı. ÷ı ⁄Îfl π« ’Ë˘‚Ì øı¿. ±ıÀ·ı ÏÁ‹ıLÀ◊Ì› ’ÒflÌ fiÎ ◊Λ        ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı Á˘S›Âfi ¿ı‰Ì flÌ÷ı ·Î‰‰_ Ωı¥±ı ?
±ı‰Ì ! ±ıÀ·ı ±ı‰_ ÁËfi ¿fl‰Îfi_ fiΠˢ›. ω«Îfl‰Îfi_ ˢ› ¿ı ±Î        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¤Î_…√Õ ±˘»Ì ◊÷Ì Ω›. ’HÎ ÷˘› ±Î’HÎı
¿èÎ_, ÷˘ ±Î‹Î_ ¿˘fiÌ ¤Ò· »ı ? “¤˘√‰ı ±ıfiÌ ¤Ò·” ¿ËÌfiı ±Î’HÎı     ¿˘fiÌ ¤Ò· »ı ±ı ÷’ÎÁ ¿fl÷Î_ flËı‰_ ÷˘ µ¿ı· ±Î‰ı. ±ı‹fiÌ ¤Ò·
‹Î◊ı ·¥±ı ÷˘ µ¿ı· ±Î‰ı. ÷Îflı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ¤˘√‰‰_ fi◊Ì ’Õ÷_ ?      ±ı‹fiı ÿı¬Î› fiËŸ, ’HÎ ÷ÎflÌ ¤Ò· ÷fiı ÿı¬Î›. ±ıÀ·ı ÷Îflı µ¿ı·
fiı ¤˘√‰‰_ ’Õı, ÷˘ ±Î’HÎı Á‹∞±ı ¿ı ±Î ‹ÎflÌ … ¤Ò· »ı.        ·Î‰‰˘ Ωı¥±ı ±fiı ±ı‹fiÌ ¤Ò· ˢ÷Ì … fi◊Ì, ±Î’HÎÌ … ¤Ò· ˢ›
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ı ¤Ò· ’˘÷ÎfiÌ ’¿ÕΛ ¿ı ±Î ¤˘√‰‰_ ’Õu_     »ı. ¤Ò· ÷˘ …ı ÿ{Λ˘, ÷˘ ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿ı ±ÎfiÌ ¤Ò· »ı.
I›Î_ ¤Ò· ’˘÷ÎfiÌ »ı.                           ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı …ıfiı ¤˘√‰À˘ ±ÎT›˘ ±ıfiÌ ¤Ò· ?
   ÿÎÿÎlÌ — Ë_ ÷˘ ’Ò»_\ ¿ı ⁄˘·˘ ˉı, ÷‹ı ¤˘√‰˘ »˘ ¿ı Ë_ ¤˘√‰_    ÿÎÿÎlÌ — ±Á· ¿Î›ÿıÁfl ·¬ı·_ »ı.
                 _
»\_ ? I›Îflı ±ı ¿Ëı, “Ë_ … ¤˘√‰_ »\.” I›Îflı Ë_ ¿Ë_ ¿ı, “÷˘ ÷‹ÎflÌ        T›‰ËÎflfiÎ µ¿ı·˘ T›‰ËÎÏfl¿÷Î◊Ì !
¤Ò·.” ±‹ÎflÌ ¤Ò· ÷˘ ±‹fiı ÷fl÷ ’¿ÕÎ¥ … Ω›. ±‹ÎflÌ ¤Ò· ◊Λ
¬flÌ. ¿ÎflHÎ ¿ı T›‰ËÎfl »ı fiı ! ±fiı fi∞¿fi˘ T›‰ËÎfl ⁄Ë ¤Îflı ˢ›        ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î‹Î_ T›‰ËÎflfiÎ ≠Á_√˘ ±ı‰Î ˢ› »ı ¿ı
»ı, ‰Á‹˘ T›‰ËÎfl ˢ› ’HÎ ±ı‹Î_ ¤Ò· ⁄Ë …^… ◊Λ.           ±ıfi_ Á˘S›Âfi T›‰ËÎfl◊Ì ±Î’‰_ ’Õı. ±ı‰_ ⁄fiı ¬fl_ ?
   ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ±⁄‘ »ı ±ıÀ·ı ±˘»Ì ⁄Ï©‰Î‚˘ fiı Á΋˘          ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ ¿Â_› fiËŸ. T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı ÷fiı fiı ‹fiı
‰‘Îflı ⁄Ï©‰Î‚˘ ±ıÀ·ı ±ı‹Î_ ¤Î_…√Õ fiÎ ’Õı ?             ±fi¿>‚ ±ÎT›_ ±ıfi_ fi΋ T›‰ËÎfl. ÷_ ¿Ëı ¿ı, “¤Î¥, ⁄˘·˘ ÷‹fiı
128                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !                129

‹Îflı ±ÎÀ·Î ±Î’‰ÎfiÎ »ı.” fiı Ë_ ∂¤Î ∂¤Î ¿Ë_ ¿ı, “·Î‰.” ±ı       ±ıÀ·ı Ωı ±ı Á‹Î‘Îfi ¿fl‰Î ±Î‰ı ÷˘ ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiı ‰‘Îflı ¬Â
±Î’H΢ T›‰ËÎfl ±fiı ÷_ ±ı T›‰ËÎfl ⁄Ì∞ …B›Î±ı ¿fl‰Î Ω› ÷˘        ¿fḻı. ’HÎ ±ı Á‹Î‘Îfi ¿flı … fiËŸ fiı ∂·À˘ ÷fiı ‰œı, ¿ı “Â_›
’ı·˘ ¿ËıÂı ¿ı ±ı‰_ ‹fiı fiËŸ «Î·ı ±fiı ¿ËıÂ,ı “⁄ıÁ »Îfi˘‹Îfi˘. ±ËŸ    ‹Îflı ‰œ‰ÎÕ ◊¥, ÷ı ±‹◊˘ Á‹Î‘Îfi Á‹Î‘Îfi ¿flı »ı. √Î_Õ˘ ◊¥
Àı⁄· ’fl ‹Ò¿.” ±ı T›‰ËÎfl. ±ıÀ·ı T›‰ËÎfl ÷˘ …\ÿÎ …\ÿΠˢ›.       √›˘ »ı ¿ı Â_ ? ÿÎÿαı √Î_Õ<_ Â̬‰ÎÕu_ »ı ?” ¿ËıÂı.
T›‰ËÎflfi˘ ¿˘¥ ¿Î›ÿ˘ ±ı‰˘ ¿fl‰Îfi˘ fi◊Ì. ËÎ, ±ı¿·_ ωfi› ¿èÎ_          ±ıÀ·ı Á‹Î‘Îfi ÷˘ @›Îflı ¿flΛ ¿ı ±ı ±ı‹fiÌ ÷ˆ›ÎflÌ Ë˘›. ÷ı
»ı ¿ı ωfi› ÁÏË÷ T›‰ËÎfl. ωfi› ΩıÕı flάı ±ıÀ·ı ⁄‘˘ T›‰ËÎfl
                                  ±ı‹fiÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ˢ› ¿ı “¿o¥¿ ÁÎfl_ ⁄˘·ı ÷˘ ±Îfi˘ Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰Ì
… √HÎΛ »ı.
                                  Ω›.” ÷ı CÎÕ̱ı ±Î’HÎı ⁄˘·‰_ ±fiı I›Î_ ÁÎfl_ ⁄˘·‰Î◊Ì Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰Ì
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î‹Î_ ±ı‰_ ⁄fiı »ı ¿ı ⁄ı …HÎfi˘ T›‰ËÎfl »ı.    Ω›. √Ò_«‰Î›ı·_ ˢ›fiı ⁄‘_ I›Î_ ±Î’HÎı ÁÎfl_ ÁÎfl_ ⁄˘·Ì±ı, ‹ÌÃ<_ ‹ÌÃ<_
ˉı ±ı‹Î_ ±ıfiı √Ò_« ’ÕÌ »ı ‹ÎflÎ ÏfiÏ‹kÎı. ’HÎ Ë_ ¿Ë_ ¿ı, “fiÎ, ‹Îflı  ⁄˘·Ì±ı ÷˘ Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰Ì Ω›. ÷ı ’ı·_ K›Îfi‹Î_ flά‰Îfi_ ¿ı ÂÎfiÎ◊Ì
±ı‰_ fi Ë÷_. Ë_ ÷˘ ±Î‰_ ¿Ëı‰Î ‹Î√÷˘ Ë÷˘.” ÷˘ ˉı ¬·ÎÁ˘ F›Î_     ±Î_ÀÌ ’ÕÌ Ë÷Ì fiı ¿Ëı‰_ ¿ı ±Î ⁄Î…\fiÌ ‹√…fiÌ …flÎ ⁄Ì‹ÎflÌ »ı.
Á‘Ì fiÎ ¿›˘˝ ˢ› ÷˘ »-» ‹ÏËfiÎ Á‘Ì √Ò_« ’ÕÌ flËı ±ıfiı ±fiı       ¿˘¥¿ Œıfl˘ ±‰‚_ ⁄˘·Ì …‰Î› »ı, ¿Ë̱ı. ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı ÿ˘Ê ‹ÎÀı
±Î‰Ì ÁËı… ‰Î÷ fiÌ¿‚Ì ÷˘ ±ıfiı Á‹Î‘Îfi ◊¥ Ω› ?             ¤Î_…√Õ fiËŸ ¿flı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, √Ò_« fiÌ¿‚Ì Ω›.                     ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı Á˘S›Âfi ·Î‰‰ÎfiÌ ≥E»Î‰Î‚˘ ±Î‰_ ¿⁄Ò·
   ≠ffi¿÷ν — ˉı ±Î‰Î ≠Á_√‹Î_ Á΋˘ ’˘÷ı iÎÎfi‹Î_ flËı‰Î ⁄Ë     ¿flÌ ·ı ÷˘ Á‹Î‘Îfi ◊¥ Ω› ?
‹Î◊ο>À ¿flı, iÎÎfi‹Î_ flËı‰Îfi˘ ≠›Ifi ¿flı, ¿ı …ı ¤˘√‰ı ±ıfiÌ ¤Ò· »ı.      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±flı, ±‹ı ÷˘ “√Î_ÕÎ ◊¥ √›Î »Ì±ı” ±ı‰_ ˵
±ı‰Ì ⁄‘Ì flÌ÷ı ’˘÷ı Á‹∞ Á‹∞fiı iÎÎfifiÎ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ˚Áfi˘ ≠›Ifi       ¿Ë̱ı. “±‹Îfl_ ‹√… …flÎ ±ı ◊¥ √›_ »ı”, ¿Ë̱ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı
¿flı. ’HÎ ’ı·Îfi˘ ÂOÿ fiÌ¿‚ıfi,ı ÷˘ ±ıfiı ÷fl÷ Á‹Î‘Îfi ◊¥ Ω›.       ±ı »˘ÕÌ ÿı. ±Î’HÎı ¿o¥ ’ˆHΉ_ »ı ±ı‹fiı ? ±ıÀ·ı Á‹Î‘Îfi ¿flÌfiı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ◊¥ Ω› fiı !                       Ó
                                  ±Î√‚ ËıÕuÎ ±Î’HÎı. ±Î’HÎfiı ÷˘ …ı ÷ı flV÷ı ‰ıfl ⁄_‘Λ fiËŸ ±ıÀ·_
                                  … Ωı¥±ı »ı fiı ?
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ˉı iÎÎfifiÎ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀfiÎ …ı ≠›Ifi˘ ˢ‰Î
»÷Î_ ±ı Á‹Î‘Îfi fiˢ÷_ ’΋÷_ ±fiı T›‰ËÎÏfl¿ ¬·ÎÁÎ◊Ì ÷fl÷            ≠ffi¿÷ν — ˉı ±ı¿ ⁄ÌΩı ÿά·˘ ·¥±ı ¿ı ¿˘¥ ¿Î‹ ⁄ı
Á‹Î‘Îfi ’Î‹Ì √›_ ÷˘ I›Î_ ’Ò»‰Îfi_ ±ı … Ë÷_ ¿ı ⁄ıµfiÌ …ı ÀÁfl      T›„@÷ ±ı ’Îfl ’ÎÕ‰Îfi_ »ı. ÷˘ ±Î ¿Î‹ ’Îfl ’Õ÷_ fi◊Ì, ¿ÎflHÎ ¿ı
«œı »ı, I›Î_ Á‹Î‘Îfi ‹ÎÀı T›‰ËÎÏfl¿ ¬·ÎÁÎfiÌ …wfl ¬flÌ ? Ωı       ⁄ı T›„@÷ ‰E«ı ±Î_ÀÌ ’ÕÌ »ı. ÷˘ ˉı ±ı ±Î_ÀÌ ÿÒfl ◊‰Î ‹ÎÀı
Á‹Î‘Îfi ◊÷_ ˢ› ÷˘ ?                         ⁄LfiıfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ »ı. ⁄ıµfiı ¬⁄fl »ı, ±Î ¿Î‹ ±Î√‚ ◊÷_ fi◊Ì. ±ı‹
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı‰_ T›‰ËÎÏfl¿ ¬·ÎÁÎ◊Ì Á‹Î‘Îfi ◊÷_ ˢ›       ¬⁄fl »ı ¿ı ¿›Î˝ ‰√fl «Î·ı ±ı‰_› fi◊Ì. ˉı ±Îfiı ±ÎfiÌ ΩıÕı ¿ı‰Ì
÷˘ ±ıfiÎ …ı‰_ ±ı¿› fiËŸ fiı ! ’HÎ ◊÷_ ˢ› ±ıÀ·ı Â_ ¿ı, ÿÁ ‰¬÷
        _<                         flÌ÷ı ¬·ÎÁ˘ ¿flÌfiı ±ı ±Î_ÀÌ »˘Õ‰Ì ’Õı ? I›Î_ T›‰ËÎÏfl¿ ¬·ÎÁÎ◊Ì
“‹Î⁄Î’” ¿Ëı ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, ““¤Î¥, ‰ÌÁ ‰¬÷ “‹Î⁄Î’”         ◊÷_ ˢ› ÷˘ ¿flÌ Â¿Î› fiı ?
«Î· !”” Á΋Îfiı Á‹Î‘Îfi ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±Î’HÎı ±ı ¿fl‰_ … Ωı¥±ı.          ÿÎÿÎlÌ — ◊¥ ¿ı.
130                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !             131

   ≠ffi¿÷ν — ±Î‹Î_ T›‰ËÎÏfl¿ ¬·ÎÁÎ ±Î‰U›¿ ‰V÷ »ı ¿ı         ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı fi »^ÀÌ Ω› ?
’»Ì iÎÎfi‹Î_ flËÌfiı Á‹Î‘Îfi ·Î‰ı ?
                                   ÿÎÿÎlÌ — »^ÀÌ Ω›. ’HÎ ÷ı ΩHÎı·_ iÎÎfi F›Î_ Á‘Ì ¿Î«_ »ı,
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ±Î’HÎı iÎÎfi ΩHΉÎfiÌ …wfl, iÎÎfi ±ıÕ…VÀ    ±ıÀ·ı ŒflÌ √Ò_«‰ÎÕΉ΂_ flËı. ±ıÀ·ı fi‰Ì √Ò_«˘ ’ÎÕı ’Î»Ì ±fiı ±Î
¿fl‰ÎfiÌ …wfl fiÏË.                         iÎÎfi F›Îflı ’ο<_ ◊Λ, ’»Ì √Ò_«˘ ±˘»Ì ◊÷Ì Ω›. »÷Î_ ◊˘ÕÌ CÎHÎÌ
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ΩHΉÎfi_ ±ıÀ·Î ‹ÎÀı »ı ¿ı ±Î‰Ì ±Î‰Ì flÌ÷ı    flËı. fiËŸ ÷˘ iÎÎfi fiΠˢ› ÷˘ ÷˘ ±ı¿ √Ò_« fiÌ¿‚Ì ¿ı ⁄Ì∞ √Ò_«
Á˘S›Âfi ˢ› »ı ±ÎfiÎ, ±ı‹ ?                    ’ÎÕı. ±fiı “iÎÎfi” ˢ› ÷˘ Œfl¿ ’Õı.

   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ΩH›_ ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î’HÎfiı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı ±Î              ÀıLÂfi ‹„@÷fi˘ ‹Î√˝ !
ÿÎÿαı iÎÎfi ¿èÎ_, ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î Œıflı ‰÷˝fi ◊Λ ÷˘ ±Î Œıflı Á˘S›Âfi    ≠ffi¿÷ν — ‹√… µ’fl ˉı ÀıLÂfi flèÎÎ ¿flı »ı.
±Î‰Âı, ±ı‰_ ±Î’HÎfiı Á‹Ω›.
                                   ÿÎÿÎlÌ — ÀıLÂfi ◊Λ ÷˘ ‹√… ⁄√Õı. F›Îflı I›Îflı ÀıLÂfi
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ÷˘ ’λ\_ ’ı·_ ±ıÕ…VÀ ¿fl‰Îfi˘ ≠›Ifi    ‰√flfiÎ ◊‰Îfi_ »ı.
÷˘ ◊›˘ … fiı ±Î‹ı›.
                                   ≠ffi¿÷ν — ±_ÿfl¬Îfiı ±ı‰Ì ¬⁄fl ’Õı »ı ¿ı ±Î ¬˘À<_ ◊¥
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ÷˘ ¬˘À<_ »ı. ±ı‰_ ±ıÕ…VÀ ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ    flèÎ_ »ı, ‹√… ’fl ¬˘À<_ ÀıLÂfi »ı, ±ÎfiÎ◊Ì ÷Ï⁄›÷ ‰‘Îflı ⁄√ÕÂı.
÷ı ? ±ı ÷˘ iÎÎfi ΩHΉÎfi_ ˢ›. ÷ı ΩHÎı·_ iÎÎfi ±ıÕ…VÀ ◊Λ ±ı‰_   ±ı‰Ì ΩB≤Ï÷ flèÎÎ ¿flı »ı, ’HÎ ’»Ì ’λ\_ ¿„LÀL›±Á flËı »ı.
I›Îflı ¿Î‹fi_. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ΩHÎı·_ iÎÎfi ±ıÕ…VÀ ◊Λ, ±ı‰_ ÷‹ÎflÎ
‹˘œı @›Îflı fiÌ¿‚Âı ¿ı ¿‹˝ ’οÌfiı ÷ˆ›Îfl ◊¥ √›_ ËÂı I›Îflı fiÌ¿‚Âı.    ÿÎÿÎlÌ — ŒÎ‘fl ΩıÕı ¬˘À<_ ◊¥ Ω› fiı, ÷˘ ±ı ‹fi‹Î_ flÎA›ı
±ıÀ·ı Â_ ¿ı ±ı ¿‹˝ ’Î@›_ fiı, ±ı ’οı fiı ÷ˆ›Îfl ◊Λ, ÷ı ÿËÎÕı …  ÿËÎÕ˘ fiÎ ‰‚ı, I›Î_ ÷˘ ÷fl÷ ±ı‹fiı ’√ı ·Î√̱ı fiı, ÷˘ ±ı ⁄Î…\
±ı ‰Î@› ±ı‰_ fiÌ¿‚Âı. fiËŸ ÷˘ I›Î_ Á‘Ì ÷‹ı ¿Îœ‰Î Ω‰ ÷˘ fiËŸ     ÀıLÂfi ±˘»\_ ◊¥ Ω›. …ıfiÌ ΩıÕı ÀıLÂfi ◊Λ, C΢ÕÎ√ÎÕ̉΂ΠΩıÕı
◊Λ. ±ıÀ·ı ¿‹˝ ’οı I›Î_ Á‘Ì flÎË Ωı‰Ì ’Õı. ±ıÀ·ı ±Î iÎÎfi     ÀıLÂfi ◊›_ ˢ›, ÷˘› ’HÎ ±ıfiı ’√ı ·Î√̱ı ÷˘ ÀıLÂfi ⁄_‘ ◊¥
ÁÎ_¤‚Ì flά‰Îfi_. ±fiı ±ı iÎÎfi ≠‹ÎHÎı ±ıÕ…VÀ ¿fl÷Î Ω‰. ¿Î·◊Ì     Ω›. ±Î’HÎı ÀıLÂfi ·¥fiı Â_ ¿Î‹ CÎıfl …¥±ı ?
±ı Âw±Î÷ ¿fl˘, ÷˘ ÷˘ ¨‘_ ◊¥ Ω›. ±ıfi_ ¿‹˝ ’Î@›_ fi◊Ì, Ë…\        ≠ffi¿÷ν — ‹fi‹Î_ ÷˘ ±ı‰_ ¿flo »\_, ÿÎÿÎ.
¿Î«_ »ı. ±Î‰ÕÌ ¿ıfḻ˘ ˢ› ’HÎ ¿Î«Ì ˢ› ÷˘ flÁ ¿Îœ‰Î ·ı‰Î› ?
¿ı‹ ? ±ı ¿ıfḻ˘ fi ˢ› ? ±ıÀ·ı ¿Â_ ◊Λ fiËŸ. ±ı ÷˘ ’Ïfl’@‰        ÿÎÿÎlÌ — ±flı, ‹fi‹Î_ fiÏË, ±Î‹ ¿fḻı “Ï‹›Î_ ÷‹¿˘
¿Î‚ ◊Λ I›Îflı ’Î¿Ì Ω› ±ıÀ·ı ±ı fiÌ¿‚Ì Ω› ’λ\_.          Á·Î‹” ±ıÀ·ı ±ı ÀıLÂfi …÷_ flËı. ±Î’HÎÌ “ÁıŒÁÎ¥Õ” ‹ÎÀı ¿fl‰Îfi_
                                 »ı fiı ¿ı Ï‹›Î_¤Î¥fiÌ ±Î⁄w ‰‘Îfl‰Î ‹ÎÀı ¿fl‰Îfi_ »ı ? Ï‹›Î_¤Î¥fiÌ
   ≠ffi¿÷ν — ˉı ±Î iÎÎfi ÷˘ ±Î…ı ΩH›_ ’HÎ ’Ëı·ÎfiÎ ≠Á_√˘    ±Î⁄w ÷˘ ±ıfiÌ ‰Î¥Œ ‰‘ÎflÂı. ±Î’HÎÌ “ÁıŒÁÎ¥Õ” ‹ÎÀı ¿fl‰Îfi_.
…ı ⁄fi÷Î Ë÷Î, ±ı‹Î_ √Ò_«‰ÎÕ˘ flèÎÎ ¿fl÷˘ ˢ›, ÷ıfi_ Â_ ?       “ÀıLÂfi” ’»Ì CÎfl‹Î_ ·Î‰Ì±ı ÷˘ ‰‘Ì Ω› ∂·À<_. ⁄ËÎfl◊Ì “ÀıLÂfi”
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ’Ïfl’@‰ ¿Î‚‹Î_ ’Î@›_ ±ıÀ·ı fiÌ¿‚Ì Ω› ’λ\.
                              _  CÎfl‹Î_ fiÎ ·Î‰‰_. I›Î_ fiı I›Î_, F›Î_◊Ì µI’Lfi ◊Λ I›Î_ … ’÷Ή‰_
132                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !               133

¿ı “±Î ‹ÎflÌ ¤Ò· ◊›ı·Ì »ı, Ë_ ‹ÎŒÌ ‹Î√_ »\_, ⁄Δ ±ıÀ·ı ’»Ì        ≠ffi¿÷ν — fi◊Ì ¿fl÷˘ ±ı‰_.
ÀıLÂfi ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·_ fiÎ ¿fḻı ÷˘ ÀıLÂfi CÎıfl ±Î‰ı ±fiı         ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ flËı Ë…\ ÀıLÂfi‹Î_ !
‹ÎŒÌ w⁄w‹Î_ ‹Î_√̱ı ÷˘ ω«Îfl˘› ⁄_‘ ◊¥ Ω›, “VÀ˘’” ◊¥ Ω›.
±Î ÷˘ ‹ËŸ «Î· flά̱ı »Ì±ıfiı, ±Î’HÎı Ë…\ ÷Î_÷˘ »ı ‹ËŸ. ÷Î_÷˘       ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ¿Îœ‰Îfi_ »ı, ÿÎÿÎ.
»˘ÕÌ ÿı‰˘. ±‹ı ÷˘ ¿ÂΛ √fi΋Î_ fiΠˢ¥±ı fiı ’ı·˘ ¿ËıÂı, “÷‹ı       ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ @›Îflı ¿Îœ‰Îfi_ ? …‰ÎfiÌ ’ÒflÌ ◊Λ ’»Ì ?
√fi΋Î_ »˘” ÷˘› ±‹ı ‹ÎŒÌ ‹Î_√Ì ·¥±ı. »˘Õfiı ±ËŸ◊Ì, ⁄Î !       …‰ÎfiÌ‹Î_ ÷˘ ±Î’HÎÌ ’ÎÁı Ωıfl ˢ›, Á¬ ±Î’HÎÌ ’ÎÁı »ı fiı ΩHÎÌ
‰‚Ì, √fi˘ fiı fiÎ √fi˘ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› »ı ±I›Îflı ÷˘ ?           Ωı¥fiı ±Î’HÎfiı ¤˘√‰÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı ±ı ¿¥ Ω÷fi_ ? ŒVÀÛ @·ÎÁfi_
                                 Ïfl{‰ı˝Âfi ¿fḻı ±fiı ’ı·ÎfiÌ ΩıÕı ±Î’HÎı ¿«¿« ¿fḻı ! “±S›Î,
   ≠ffi¿÷ν — ÷ı Ïÿ‰Áı ÷‹ı ¿Ì‘ı·_ ¿ı ¬˘À ¬Î¥fiı ’HÎ ±Î‹
                                 ÷_ ±Î ∂¤˘ ◊¥fiı ’λ˘ ¿«¿« ¿flı »ı ? ÁÒ¥ Ω fiı »Îfi˘‹Îfi˘.
Ïfi¿Î· ¿flÌ fiά‰˘ Ωı¥±ı.
                                 ÷Îfl_ ±Î Ïfl{‰ı˝Âfi »ı.” ±Î¬Ì flÎ÷ fi¿Î‹Ì Ω›. ÷ı ’ı·˘ ¿«¿«
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Ïfi¿Î· ¿flÌfiı ¨«_ ‹Ò¿Ì ÿı‰_. fiËŸ ÷˘ ‹√…     ¿fl‰Î ’ıÁıfiı I›Îflı ¿Ë̱ı, “¤¥, ÷‹ı ‹˘ÀÎ ‹ÎHÎÁ »˘ fiı ‹Îfl_ √…\_
¬·ÎÁ ¿flÌ fiάı. ˉı ’»Ì ÁÎfl_ ◊Âı fiı ’HÎ ?             fiËŸ. ±Î ÷˘ Ë_ ŒVÀÛ @·ÎÁ‹Î_ ±Î‰Ì ’Õu˘ »\_. ±ıÀ·_ … »ı, ⁄οÌ
                                 ÷‹ı ‹˘ÀÎ ‹ÎHÎÁ »˘. ±Î’ ±Îfl΋ ¿fl˘” ±ı‹ ¿flÌfiı ’÷Î‰Ì ÿ¥fiı
   ≠ffi¿÷ν — «˘yÁ ◊Âı.
                                 ±Î’HÎı ÁÒ¥ …¥±ı. ±Î¬Ì flÎ÷ ±ıfiÌ ΩıÕı @›Î_ ¿«¿« ¿fḻı !
   ÿÎÿÎlÌ — ◊›_ I›Îflı, ‰Î_‘˘ fiËŸ.
                                    ≠ffi¿÷ν — ’ı·˘ ⁄Ï©fi˘ Õ¬˘ ˢ› ±ı‹ ‹fiı ·Î√ı »ı, ÿÎÿÎ.
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿ˘Ê˘ ⁄ÌΩfiÎ ⁄Ë ÿı¬Î› »ı. ’Ëı·Î_fiÎ ¿fl÷Î_       ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï© ¿flı »ı, ’HÎ ±ı ÷˘ ⁄Ï©fi˘ V‰¤Î‰ »ı. ˉı ±Î
Ë‹HÎÎ_ ‰‘Îflı ÿı¬Î› »ı. ’Ëı·Î_ ÿ˘Ê˘ fiˢ÷Î ÿı¬Î÷Î.         iÎÎfi ˢ› fiı, I›Îfl ’»Ì ±Î’HÎı Á‹∞±ı ¿ı ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ »ı … fiËŸ.
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄ÌΩfiÎ ÿ˘Ê˘ Ωı‰Î◊Ì ÀıLÂfi ‰‘ı. ⁄ÌΩfiÎ ÿ˘Ê˘      ±ı ⁄‘_ ¬˘À<_ ÿı¬Î› »ı. ⁄Ï© ÿı¬ÎÕı »ı fiı ±Î’HÎfiı ËıflÎfi ¿flı »ı ±Î.
Ωı›Î I›Î_◊Ì ÀıLÂfi ‰‘ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’b_ iÎÎfi Â_ ¿Ëı »ı ¿ı …√÷    ±Î’HÎÌ ⁄Ï© ±Î’b_ ¬Î¥fiı ±Î’HÎfiı ËıflÎfi ¿flı. ¬Î› »ı ±Î’b_,
Ïfiÿ˘˝Ê »ı. ±ıfiı ÿ˘ÏÊ÷ Ωı›_ ±ıÀ·ı ’»Ì ÀıLÂfi ‰‘ı. ±Î’b_ iÎÎfi    flËı‰_ »ı ±Î’HÎÎ ‹¿Îfi‹Î_ fiı ’»Ì ËıflÎfi ’HÎ ±Î’HÎfiı ¿flı »ı.
±Î‰_ ¿Ëı »ı. ÷_ iÎÎfi◊Ì fi◊Ì ‹Îfi÷˘ ±ı ‹ÎL›÷Î ? ÷_ iÎÎfi◊Ì ¿⁄Ò·       ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ⁄Ï© “√ıÀ ±ÎµÀ” ¿ı‹ fi◊Ì ◊÷Ì ?
¿flı »ı ±Î‰_ ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı “√ıÀ ±ÎµÀ” fiÎ ◊Λ. ±ı ÷˘ ±Î’HÎı ±I›Îfl
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ¿⁄Ò· »ı ÷˘ ’HΠˉı ’ı·_ ◊¥ Ω› »ı.       Á‘Ì ’˘Êı·Ìfiı, ‹˘ÀÌ ¿flı·Ìfiı, ÷ı ±ı¿ÿ‹ √ıÀ ±ÎµÀ fiÎ ◊Λ. ±ı ÷˘
                                 ±Î’HÎÎ ·Î√‹Î_ ±Î‰‰Ì Ωı¥±ı I›Îflı ◊Λ. ·Î√‹Î_ ±Î‰÷Ì fi◊Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±Î’HÎı «ı÷‰_ ’Õı. Á΋Îfiı Ïfiÿ˘˝Ê Ωı‰Î. ÿ˘ÏÊ÷
                                 fiı ? ·Î√‹Î_ ¿ı‹ ¿flÌfiı ±Î‰ı ±ı ÷’ÎÁ ¿›Î˝ ¿fl‰ÎfiÌ.
ÿı¬Î› »ı, ’»Ì ¿ËÌ ÿı‰_ ¿ı, “÷‹ı ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î‰ »˘ ’HÎ ¬fl˘ ÿ˘ÏÊ÷
Ë_ … »\. Ë_ ‹ÎŒÌ ‹Î√_ »\_ ÷‹ÎflÌ.” ÷˘ ⁄Ï© ÀÎœÌ ’Õı. ÷_ ±ı‰_ ¿fl÷˘
    _                                ÀıLÂfi ‹ÎHÎÁfiı ¬·ÎÁ ¿flÌ fiάı ±fiı ±Î iÎÎfi fiΠˢ› ÷˘
fi◊Ì fiı ?                                                     ı
                                 ÀıLÂfi »ı … ⁄‘_. …√÷ T›Ï◊÷ … »ı fiı ? ±Î …… ÁÎËı⁄› T›Ï◊÷
134                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !               135

ˢ›. ’HÎ ¿˘ÀÛ‹Î_ ’ıÃÎ ’»Ì T›Ï◊÷ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ÂıfiÎ◊Ì  Á¿Î‚ ’Õı ÷˘› ±Á‹ÎÏ‘ fi◊Ì ◊¥.” ±ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? ÷ıfiı ’Ò»›_,
⁄_‘ ¿flı ? ±ı‹fiÌ ’ÎÁı ‹Îfi ¬fl_ fiı ? “·˘¿ Ωı¥ …Âı” ¿Ëı. ±Î‹     ÷˘ ±ı ¿Ëı, “ÿÎÿαı ’Î_« ±ÎiÎÎ ±Î’Ì »ı, ÷ıfiÎ◊Ì @›Î_› Õ¬· fiËŸ
÷˘ ¿˘¥¿fiı ¿ÎœÌ ‹Ò¿ı ¿ı, ¿˘ÀÛfiÌ ⁄ËÎfl ∂¤Î flάı, ’HÎ ±ı› CÎıfl◊Ì   ¿fl‰ÎfiÌ, fi΋ı›. ’Î_« ±ÎiÎ΋Î_ … flË_ »\_. ⁄Ì…\_ ¿Î_¥ Ë_ Á‹…\_ fiÏË.
T›Ï◊÷ ◊¥fiı ±ÎT›Î ˢ› ! Õ¬˘ ◊›Î ‰√fl ¿˘¥fiı flËı fiÏË fiı,       ±Î Á_ÿfl ωiÎÎfi »ı !” ±fiı ±Î Õ¬˘ ⁄Ï©fiı ·¥fiı »ı. ⁄Ï©fiÌ @›Î_
‹ı∞VÀˇÀ ˢ› ¿ı ‹˘À˘ ≠‘Îfi ˢ›, ’HÎ CÎıfl ÷˘ Õ¬˘ ◊Λ fiı, fiÎ ◊Λ ?
   ı                              Á‘Ì …wfl »ı ? F›Î_ Á‘Ì iÎÎfi fiÎ ‹Y›_ ˢ›. iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì
   ≠ffi¿÷ν — ◊Λ ÿÎÿÎ, ◊Λ.
                                 ⁄Ï©fiÌ …wfl fi◊Ì. ⁄Ï© ÷˘ Ëo‹ıÂÎ_ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ’ıÁÌ Ω› »ı. ⁄Ï©
                                 … ±ıfiı ∞‰‰Î fi◊Ì ÿı÷Ì, ‹Ò±Îfiı.
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Îfiı, ¤·ı fiı √Q‹ı ±ı‰˘ ‹˘À˘ ËÂı, ’HÎ ±Î‹
                                    fiÎfiÎ »˘¿flÎ_fi_ ⁄Ë ÁflÁ «Î·ı, ¿o¥ ÿÎÿflÎ ’fl◊Ì ’ÕÌ …÷Î_
Á_ÕÎÁ ΩıÕı ÿ˘V÷Ì ¬flÌfiı ? I›Î_◊Ì ±‹ı Á‹∞ √›Î ! ⁄‘ı› T›Ï◊÷,
                                 fi◊Ì ±fiı ⁄Î’ Ï⁄«Îfl˘ ¿Ëı, “’ÕÌ …Âı, ’ÕÌ …Âı, ’ÕÌ …Âı.” ‹Ò±Î,
‰Ë ΩıÕı› T›Ï◊÷. ‹ÎÀı «ı÷÷˘ flËı…ı. ÷ÎflÌ ⁄Ï© …flÎ ‰‘Îflı ¿Î‹ ¿flı
                                 ¿˘¥ ⁄Î’˘› ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ’Õu˘ fi◊Ì. ‹_⁄¥ ÂËıfl‹Î_ »˘¿flÎ_ ¿˘¥
»ı, ÷ı◊Ì ±‹ı ÷fiı ¿Ë̱ı »Ì±ı. ⁄Ë «ı÷‰Î …ı‰_ »ı. ±ı ÀıLÂfi ÷˘
                                 ÿËÎÕ˘ ’ÕuÎ_ fi◊Ì. ±fiı ⁄Î’ ’Õı·Î, ±ıfiÌ Ï«_÷Î ¿flfiÎflÎ. ±Î ÕŒ˘‚
¬·ÎÁ ¿flÌ fiάı. ±Î‰_ iÎÎfi ‹‚ı·_ »ı, ÷ı› ’»Ì …÷_ flËı. ’»Ì
                                 ¿Ëı‰Î› ! iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì …ı ⁄Ï©fi˘ ±ÎÂfl˘ ·ı ±ı ÕŒ˘‚ ¿Ëı‰Î›.
ŒflÌ ¿o¥ ÷η ¬ÎÂı fiËŸ. Á΋ÎfiÌ ¤Ò· ˢ› ÷˘› ‹ÎŒÌ ‹Î√Ì ·ı‰Ì.
                                     ±‹ı ±ı¿ Œıfl˘ ±ËŸ◊Ì ΩhÎαı …÷Δ÷Î, ‹Î◊ıflÎfifiÌ. ÷ı ÿÎÿfl
   ≠ffi¿÷ν — ◊˘Õ˘ ±Ëo¿Îfl ±ı‰˘ flèÎÎ ¿flı »ı. ‹ÎŒÌ …·ÿÌ
                                 VÀıÂfi ’fl ⁄ıÃΔ÷Î. ÷ı Á‰ÎflfiÎ ÁÎÕÎ » ◊›Î, ÷ı ⁄kÎ̱˘ ⁄‘Ì
‹_√Î÷Ì fi◊Ì. ’Ëı·Î ±ı‰_ ◊÷_ ¿ı ¤Ò· ◊Λ ¿ı ÷fl÷ … ‹ÎŒÌ ‹Î√Ìfiı
                                 ±ı¿ÿ‹ ⁄_‘ ◊¥ √¥. I›Îflı ‹ıÓ ⁄‘Îfiı ¿èÎ_ ¿ı “±Î ⁄kÎ̱˘ ¿ı‹
Ïfi¿Î· ◊¥ Ω›.
                                 ±ı¿ÿ‹ ⁄_‘ ¿flÌ ?” I›Îflı ¿Ëı, “ÿÎÿÎ, ±…‰Î‚_ ◊›_ ±ıÀ·ı.” I›Îflı ‹ıÓ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ÷Îflı ŒflÌ ±ı √˘Ã‰HÎÌ ¿fl‰Ì Ωı¥±ı.       ¿èÎ_, “±Î’HÎı ±ÎI‹Îfi_ ±…‰Î‚_ ◊›_ »ı, ±ıÀ·ı ⁄kÎÌ ⁄_‘ ¿flÌ ÿ˘.
        ⁄Ï© Œıfl‰ı, ‹˘œÎ_ ’fl ÿ̉ı· !            ¿˘¥ ‹Òfl¬ı› «Î· fiÎ flάı.” ±ı ⁄kÎÌfiı ·¥fiı ÷˘ ±Î ⁄‘˘ Õ¬˘
                                 »ı. ±ı ⁄kÎ̱˘fiÌ …wfl fiËŸ. ⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰Ì Ωı¥±ı. ±Î ⁄Ï©±˘fiı
   ±Î ÂıÏÛα˘ ⁄Ï© ‰Î’flı »ı. ‹Ò±Î, ⁄Ï©fiÎ ÷˘ «Îfl ±ÎfiΛ     ·¥fiı ÷˘ ‹˘œÎ_ Ïÿ‰ı· ’Ì‘Î_ …ı‰Î_ ÿı¬Î›. ‹˘œÎ_ ’fl ΩHÎı Ïÿ‰ı· ŒflÌ
¿˘¥ fiÎ ±Î’ı ! ±Î ⁄Ï©◊Ì ·˘¿˘ ⁄‚Ì ‹›Î˝ »ı. ⁄Ï©fiÌ …wfl fiËŸ.      ‰Y›_ ˢ› !
±Î fiÎfiÎ »˘¿flÎ_ ‰√fl ⁄Ï©◊Ì ¿ı‰_ ÁflÁ Á΋˛ÎF› «·Î‰ı »ı ! ±Î
                                    ⁄Ï©fiÌ …wfl fiËŸ. ±Î’HÎı ⁄Ï©fiı ¿ËÌ ÿı‰Îfi_ ¿ı ÷_ ⁄ıÁ. ⁄Ë
⁄Ï©±ı ÷˘ ⁄¬ıÕÎ ¿›Î˝ »ı. ±Î ‹Îfl_ iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì Ωı ⁄Ï© fiÎ     ÿËÎÕÎ ÷ıÓ ¿Î‹ ±ÎM›_ »ı, ÷ı ˉı ÷fiı ’ıLÂfi ±Î’Ì ÿ¥Â_. ÷Îfl_ ’ıLÂfi
‰Î’flı ÷˘ iÎÎfiÌ ’vÊ …ı‰˘ flËı.                   «Î· »ı. Ë…\ ÷˘ ⁄Ï©fi˘ ±‹· ±Î‰ı »ı. F›Î_ ±Î‰Õ˘ ‹˘À˘ ≠¿ÎÂ
   ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ÁÎ÷ ‰Ê˝◊Ì CÎfl «·Î‰ı »ı. ¬ı÷flÎ_ ¬ıÕı »ı, √Λ˘-   ◊›˘, ±Î¬Î ‰SÕÛfi˘ ≠¿Î µI’Lfi ◊›˘, I›Î_ ˉı ±Î ⁄Ï©fi˘ ÿ̉˘
¤ıÁ˘ flάı »ı. Ë‹HÎÎ_ »˘¿flÌ ’ˆHÎΉÌ. ÷ı ⁄‘Î ‹ËÎI‹Îfiı ⁄˘·ÎT›Î”÷Î.
 Ó                                Â_ ¿Î‹ Á‚√Î‰Ì flÎA›˘ »ı ? ±ıÀ·ı ±⁄‘ ◊‰ÎfiÌ …wfl »ı. ±‹ı
‹fiı ¿Ëı »ı, ¿ı “¤¥, ÁÎ÷ ‰Ê˝◊Ì ±ı¿ Ï‹ÏfiÀ ’HÎ ±Á‹ÎÏ‘ ◊¥       ÂÎ ‹ÎÀı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ±‹ı ±⁄‘ ◊¥fiı ⁄ıÃÎ »Ì±ı. ±Î ⁄Ï©‰Î‚Î
fi◊Ì, ±Î ÿÎÿÎfiÎ iÎÎfi◊Ì. ÿ¿Î‚ ’Õı »ı ÷˘› ±Á‹ÎÏ‘ fi◊Ì ◊¥.       ÷˘ @›Îflı ⁄© ◊¥ Ω› ÷ıfi_ Ãı¿Îb_ fiËŸ. ±Î ⁄‘Î ⁄© ◊¥ √›Î.
136                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !              137

ÿÎÿÎfiı ⁄Ï© Á˘Ó’Ì ÿı‰Ì, ±ı ⁄Ë ÁÎfl_. √Ìfl˘ fiËŸ ‹Ò¿‰ÎfiÌ, ¿Î›‹fiÌ      ÿÎÿÎlÌ — V‰Ì« ÿ⁄Ή‰ÎfiÌ …wfl fiËŸ, ‰√fl ¿Î‹fiÌ.
Á˘Ó’Ì ÿı‰ÎfiÌ.                             ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ‹ÂÌfifiı ⁄ıÁÎÕÌ flά‰Î …ı‰_ ◊Λ ?
           «Ò_◊ΫÒ_◊, ⁄Ï©fiÌ !                ÿÎÿÎlÌ — ⁄ıÁÎÕÌ flά‰Îfi_ fiËŸ, ·Î¥À «Î· flά‰ÎfiÌ. ’HÎ
    ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi ⁄flÎ⁄fl ŒÌÀ ◊¥ √›_ ˢ› ÷˘ Ï«kÎ ≠ÁLfi÷Î    ·Î¥À µ’fl ·Î· ·Ò√Õ<_ ¿ı √‹ı ÷ı‰_ ¿Î‚_ ·Ò√Õ<_ ⁄Î_‘Ì ÿ¥±ı fiı ’»Ì
flËı ?                              ‰Î_‘˘ fiËŸ. √˘‚˘ ÷˘ ±ı¿Á˘fi˘ ˢ›. ±ı ¿_¥ ±Î»˘ fiÎ ◊Λ. ±ı
                                 ÷˘ ±Î’HÎı ¿Î‚_ ·Ò√Õ<_ ⁄Î_‘̱ı ÷˘ ±ıfiÎ ’_ÿfl ÁıLÀ …ı‰_ ±…‰Î‚_
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±√fl ÷˘ ⁄ÌΩ ¿ıÀ·Î¿ ‹ÎHÎÁ˘ ±ı‰Î ¤˘‚Î     ±Î‰ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı ‹ËŸ ÁÎ’ ’ıÁÌ √›ı·˘ ÿı¬Î› fiËŸ. fiËŸ ÷˘
ˢ› »ı fiı, ±ı‹fiı Ï«kÎ ≠ÁLfi flËı »ı …, ⁄Ì∞ ⁄Ë ’Õı·Ì fiΠˢ›.    ÁÎ’ ’ıÁÌ √›ı·˘ ÿı¬Î›. …ıHÎı Ωı›˘ ÷ıfiı ÷˘ ’»Ì ±Î¬Ì flÎ÷ ¨CÎ
⁄Ï©◊Ì «Ì¿b_ ¿fl ¿fl fiÎ ¿flı ±ı. ±Î «Ì¿b_ ¿flfiÎflÎ ÷˘ «Ò_◊Ìfiı     fiÎ ±Î‰ı. ±ı ÷˘ F›Îflı ÁÎ’ fiÌ¿‚Ì √›˘ ±ı‰_ ÿı¬Î›, I›Îflı ¨CÎ ±Î‰ı.
«Ì¿b_ ¿fl ¿fl ¿flı, ±ıfiı ⁄Ë ÿ—¬.
                                       iÎÎfiÌfiÌ ±ÎiÎÎ, I›Î_ ⁄Ï© ⁄_‘ !
    ≠ffi¿÷ν — «Ì¿b_ ¿flfiÎflÎfiı ÷˘ ¿Î›‹ … ÿ—¬ ?
                                    ≠ffi¿÷ν (‹ËÎI‹Î) — ±Î iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ’HÎ ±Î ⁄Ï© …ı
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿Î›‹ … ÿ—¬, ’fl‹ıfiLÀ ÿ—¬fi˘ ±ı V‰¤Î‰     ∂¤Ì ◊›Î ¿flı »ı, ÷ı ˉı Ωı iÎÎfi ˢ› ÷˘ ⁄Ï© ∂¤Ì fi ◊‰Ì
… ·¥fiı ±Î‰ı·˘ ˢ› ! ±ıÀ·ı «Ì¿b_ fiËŸ ¿fl‰Îfi_. “÷‹ÎflÎ ŒÎ‘fl     Ωı¥±ı, fiı ⁄Ï© ˢ› I›Î_ iÎÎfi fiΠˢ› ? ÷˘ ±ı ¿ı‹ ◊›Î ¿flı »ı ?
¿ı‹ ‹flÌ √›Î ?” I›Îflı ¿Ë̱ı, “÷Ή ±ÎT›˘ fiı À’” ±ı‰_ ¿ËÌ ÿÌ‘_
                                    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ±Î …ı ◊›Î ¿flı »ı fiı, ±Î ÷‹fiı ’Ëı·Î_fiÌ
±ıÀ·ı «Ì¿b_ ¿flı fiËŸ. “Ωı Œ·ÎHÎÎ ÕΘ@Àflfiı ‹Y›˘” ±ı‹ ¿Ëı I›Îflı
·˘¿˘ ¿ËıÂı, “÷˘ ’ı·Îfiı ¿ı‹ fiÎ ⁄˘·ÎT›Î ? ’ı·Î ⁄ÌΩfiı ¿ı‹ fiÎ    ±Îÿ÷ »ı ±ıÀ·ı ⁄Ï©fi˘ ÿfl’›˘√ ◊Λ »ı. ÷ı◊Ì ±‹ı ±ÎiÎÎ ±Î’Ìfiı.
                                 Ωı ±ÎiÎ΋Î_ flˢ ÷˘ ⁄Ï©fi˘ µ’›˘√ fiÎ ◊Λ. ’HÎ ’Ëı·Î_fiÌ ÷‹fiı
⁄˘·ÎT›Î ?” ±ı‹ ·˘¿ ⁄‘Î ±Î‰ı, ‹Î◊ÎŒ˘Õ ¿flÌfiı ÷ı· ¿ÎœÌ fiάı,
                                 ±Îÿ÷ »ı fiı, ÷ı ±Îÿ÷ ¬Á÷Ì fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±Îÿ÷fiı ·¥fiı ±Î
±ıfiÎ ¿fl÷Î_ “÷Ή ±ÎT›˘ fiı À’” ¿èÎ_, ’»Ì ’Ò»ı … fiËŸ fiı ‰‘Îflı.
                                 ÿı¬Î› »ı, ±Î‰_ ⁄‘_. ±ı ±Îÿ÷ …‰Î ‹ÎÀı ±‹¿ ‰Ê˘˝ ◊Âı, I›Îflı
    ≠ffi¿÷ν — …ı ⁄Ï©‰Î‚˘ ˢ› fiı, ⁄Ï©fiÎ Õı‰·’‹ıLÀ‰Î‚˘ ˢ›   ±ı ±Îÿ÷ …Âı ±fiı ⁄Ï© Ωı ¬·ÎÁ ◊¥ √¥fiı, ÷˘ ’»Ì ±Î
fiı ±ı ≥E»Î-±ÏfiE»Î±ı ’HÎ ±ı‹Î_ ±Î‹ ¬Ò_’Ì ÷˘ Ω› … fiı ?       ÏÕV«Î…˝ (Ïfi…˝flÎ ◊÷˘) ±Ëo¿Îfl, ÷ı ’HÎ ¬·ÎÁ ◊¥ …Âı.
¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı ⁄‘_ ÿı¬Î› ±ıÀ·ı.
                                    ≠ffi¿÷ν — ±ı ÏÕV«Î…˝ ±Ëo¿Îfl F›Î_ Á‘Ì »ı, I›Î_ Á‘Ì
    ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·˘ ‹Îfl ’Õı. ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı ’˘÷ı ⁄Ï©fiÎ     ⁄Ï©fiΛ ’›Î˝› ∂¤Î ÷˘ ◊‰ÎfiÎ ?
Õı‰·’‹ıLÀ‰Î‚˘ ’λ˘ Œflı. ŒflÌ ⁄Ï© ‰Î’fl‰ÎfiÌ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı ¿ı ±Î       ÿÎÿÎlÌ — ∂¤Î flËı‰ÎfiÎ fiı ! ’HÎ ÷ı ÏÕV«Î…˝ ±Ëo¿Îfl ±‹¿
…B›Î±ı V‰Ì« ÿ⁄Ή‰ÎfiÌ fiËŸ.                    VÀı…‹Î_ ±Î‰Âı, I›Îflı ⁄Ï© √›Î ⁄flÎ⁄fl … ◊¥ √¥ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı
    ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ⁄Ï©fi˘ Á‰‚˘ µ’›˘√ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‰‘Îflı    F›Î_ Á‘Ì ±Î ËΛfl VÀı…‹Î_ »ı I›Î_ Á‘Ì ±˘»Ì ◊÷Ì Ω›, ’»Ì
◊Λ ?                              flÎ√ı ’ÕÌ Ω›, ’»Ì ÷‹fiı ±ı‹ fiËŸ ·Î√ı ¿ı ⁄Ï© »ı ‹Îfl΋Î_.
138                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !              139

    ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı …ı‹ ±ÎiÎ΋Î_ ‰‘ flËı÷Î …¥±ı, ÷ı‹ ÷ı‹       ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi ’ÏflHÎ΋ ’΋ı ’»Ì ’HÎ ±ı‰Ì ⁄Ï© Õ¬˘
Õ¬˘ ±˘»˘ ◊Λ ?                          ¿flı ?
    ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì Õ¬˘ fiËŸ ¿flı. ⁄Ï©fiı ‹ı·˘ ’Ò‚˘ ! ◊¥ Ω‰        ÿÎÿÎlÌ — Õ¬˘ ¿flı. iÎÎfi ±ı¿ ⁄Î…\ «˘A¬_ ¿flı. ⁄Ï© Õ¬˘
©ÎI‹Î, Ë_ ©ÎI‹Î »\_ !                     ¿flı ±fiı …ı «˘A¬_ ◊Λ ±ı ±Î’b_. Õ¬˘ ¿›˘˝ ±ı √›_. Õ¬˘ ¿›˘˝
                                 Ë÷˘ ÷ı ∂ÕÌ √›_. Õ¬˘ ¿›Î˝ ‰√fl flËı fiËŸ fiı !
         ⁄Ï©fiÎ Õ¬ÎfiÎ V‰w’˘...
                                     ≠ffi¿÷ν — ±ı … «ÎÏflh΋˘Ë ◊›˘ ?
    ≠ffi¿÷ν (‹ËÎI‹Î) — ±I›Îfl Á‘Ì ⁄Ï©◊Ì «·ÎT›_ »ı, ±ıÀ·ı
⁄Ï© µ’fl ‹˘Ë ◊¥ √›˘ »ı ¿ı ±Î … ÁΫ_ »ı. ⁄Ï© … ÁÎ«Ì »ı.          ÿÎÿÎlÌ — ±ı … «ÎÏflh΋˘Ë. «ÎÏflh΋˘Ë ±ı ⁄Ï©. ⁄‘_ ⁄Ï©fiı
                                 ±Î‘Ìfi «ÎÏflh΋˘Ë »ı. ÿ½fi‹˘Ë ±ı √Îœ ⁄Ï©fi˘ ≠÷Î’ »ı ±fiı
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ? ’HÎ ⁄Ï© ¬˘ÀÌ »ı ±ı‰_ ¿˘¥ ‹Îfiı … fiËŸ    «ÎÏflh΋˘Ë ±ı ‹_ÿ⁄Ï©fi˘ ≠÷Î’ »ı. «ÎÏflh΋˘Ë ±ıÀ·ı Â_ ? ⁄Ï© ˉı
fiı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘› ! ±ı ‹Îfiı fiËŸ. ’HÎ Ë…\ ±Î ⁄‘˘ «˘ÓÀı·˘ ‹Î·     ¬·ÎÁ ◊‰Î ‹ÎÀı ±Î‰Ì »ı. ±fiı ’ı·˘ …ı ÿ½fi ‹˘Ë »ı fiı, ±ıfiÎ◊Ì
»ı fiı, ±ı µ¬Õı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ⁄Ï© … µ¬ÎÕıfiı ’λ\_ ! ⁄Ï©◊Ì µ¬ÎÕı  ⁄Ï© ¬·ÎÁ ◊Λ fiËŸ, ⁄Ï© ‰K›Î … ¿flı. «ÎÏflh΋˘Ëfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì.
fiı ’λ\_ ±Î’HÎı iÎÎfi◊Ì µ¬ÎÕ‰Îfi_.                 Ïfi‰ıÕ˘ ·Î‰˘ ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. «ÎÏflh΋˘Ë µ’fl flÎ√-¶ıÊ fiÎ ¿flı, ±ıfi_
    ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÁQ›¿ ⁄Ï© ◊Λ ÷˘ ’Î»Ì µ¬ÎÕ÷Ì Ω›      fi΋ ‰Ì÷flÎ√. »˘¿flαı ·Î¬ wÏ’›Î ¬˘›Î, ÷ı CÎÕ̱ı ±Î’HÎfiı
fiı ?                                              ı
                                 «ÎÏflh΋˘Ë Â_ ¿Ëı ? ÷fiı ’Ëı·◊Ì Á‹…HÎ Ë÷Ì fiËŸ, ’Ëı·◊Ì ±y·ı
    ÿÎÿÎlÌ — ÁQ›¿ ⁄Ï© ÷˘ ’λ\_ fi‰_ ·ı‰Î ‹ÎÀı. ±Î …ı …^fiÌ
                                 fi Ë÷Ì, ÷ı ±Î ¨‘_ ⁄ÎN›_. ±Î ’λ˘ «ÎÏflh΋˘Ë. ±ı‹fiÌ ’λ‚
                                 ÷‹fiı ’˘÷Îfiı Á‹Ω› ¿ı ±Î ¬˘À<_ ◊¥ √›_. ±Î ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı ÷ı
»ı fiı ⁄Ï©, ±ı ÷˘ ±Î’HÎfiı Â_ ÿı¬ÎÕı ¿ı ¿˘”¿ı ±ËŸ ÿÒ‘ œ˘Y›_ ˢ›,
                                 ¬˘À<_ »ı. ÷ı CÎÕ̱ı ¤Ò_ÁÌ fiάı ±ı. ’ı·Îfiı ¿Ëı ¬fl˘, Õ¬˘ ¿flÌ fiάı.
÷˘ ⁄Ï© Â_ ¿Ëı ¿ı ¬˘À √¥ ±Î ! ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ±Î
ÁΫ‰‰_ Ë÷_ fiı, ±Î‹ ˉı ÷ı CÎÕ̱ı ⁄Ï© ±ı‹ ¿Ëı fiı I›Î_ ±Î’b_        ≠ffi¿÷ν — Õ¬˘ ¿flÌ fiάı ±ı «ÎÏflh΋˘Ë ±fiı ’»Ì iÎÎfi
iÎÎfi Â_ ¿flı ? “±Î‹ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì ±Î.” ±ıÀ·ı ’ı·Ì ⁄Ï© ±ıfi˘    ¤Ò_ÁÌ fiάı.
’Îà ¤…‰Ì ·ı, I›Îflı «˘A¬_ ◊Λ.                      ÿÎÿÎlÌ — ÿ½fi‹˘Ë‰Î‚Îfi˘ Ïfi‰ıÕ˘ fiÎ ±Î‰ı, «ÎÏflh΋˘Ë‰Î‚Îfiı
    ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ⁄Ï© ÷ıfi˘ ’Îà ¤…T›Î ‰√fl flËı …     Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰Âı ±ı‰_ fiyÌ ◊¥ √›_, √‹ı ±ıÀ·_ …⁄fl…V÷ ˢ› ÷˘› !
fiËŸ ?                              ÷‹Îfl΋Î_ «ÎÏflh΋˘Ë ◊˘Õ˘CÎH΢ ¬fl˘ ¿ı ? ÷‹Îflı Âıfi˘ ?
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¤…‰ı fiı !                     ≠ffi¿÷ν — ±Î «ÎÏflh΋˘Ë … »ı fiı ? ±Î Á‰Îfl◊Ì ∂ÃÌfiı
                                 ÁÎ_… Á‘Ìfi˘ «ÎÏflh΋˘Ë … »ı fiı ?
    ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±Î‹fiıÁ΋fiı iÎÎfiı ¿flÌfiı ±ıfiı
«˘A¬_ ¿fḻı ÷˘ … ? ±ı ’Îà ¤…T›Î ‰√fl ’»Ì ∂ÕÌ Ω›, ÿÎÿÎ ?          ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı «ÎÏflh΋˘Ë fiÎ ¿Ëı‰Î›.
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ, ±ı ÷˘ ’Îà ¤…‰ı … fiı !              ≠ffi¿÷ν — ±Î …ı …ı ¿fḻı ÷ı Â_ ¿Ëı‰Î› ?
140                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !            141

   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, …ı ◊¥ flèÎ_ »ı ±ı «ÎÏflh΋˘Ë fiÎ ¿Ëı‰Î›.        ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ Õ¬˘ ¿fḻı ÷˘ … «ÎÏflh΋˘Ë.
±Î’HÎı ±Î‹Î_ Õ¬˘ ¿fḻı ÷ı «ÎÏflh΋˘Ë ¿Ëı‰Î›. ±Î‹ flÎhÎı ÁÒ¥       ÿÎÿÎlÌ — Õ¬˘ ¿fḻı ÷˘ «ÎÏflh΋˘Ë. fiËŸ ÷˘ ¤√‰Îfi
√›Î ±ı ‹˘Ë ¿Ëı‰Î› fiËŸ ±fiı ÁÒ¥ √›Î ’»Ì ¿Ëı ¿ı ±Î…ı ⁄Ë       ‹ËΉÌfl «ÎS›Î ÷ıfiı «ÎÏflh΋˘Ë ¿Ëı÷. «Î·÷ ÂÌ flÌ÷ı ? ±ı‰_ fiËŸ.
√fl‹Ì »ı, ±ı «ÎÏflh΋˘Ë ¿Ëı‰Î›. ÁÒ‰Îfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ¬Î‰Îfi˘ ‰Î_‘˘   ‹ËΉÌfl ¬Î÷Î Ë÷Î, «Î·÷Î Ë÷Î, ⁄‘_ … ¿fl÷Î Ë÷Î.
fi◊Ì. ¬Î‰_ ±ı «ÎÏflh΋˘Ë fi◊Ì, ’HÎ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı Âο ⁄flÎ⁄fl
fi◊Ì ±ı «ÎÏflh΋˘Ë »ı. ËÎ, …ı‰_ ˢ› ÷ı‰_, ¥{Ì·Ì, ÁË…¤Î‰ı. fiÎ       ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÷˘ ÷‹ı ¿èÎ_ fiı ¿ı ±Î ωϑ ¿fḻı ±ı
±fi¿>‚ ±Î‰ı ÷˘ fiÎ ¬Î›, ±fi¿>‚ ±Î‰ı ±ı ¬Î›, ’HÎ ⁄˘·‰Î-       «ÎÏflh΋˘Ë.
¿fl‰Îfi_ fiËŸ. ¿Â_ Õ¬˘ fiËŸ. …ıÀ·˘ Õ¬˘ »ı ±ıÀ·˘ «ÎÏflh΋˘Ë.         ÿÎÿÎlÌ — ωϑ ¿fl‰Îfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì ’HÎ ±ı‹Î_ Õ¬˘ ˢ› »ı
   ≠ffi¿÷ν — ⁄οÌfiÎ ÀÎ¥‹‹Î_ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ?           ¿ı ±Î ¿›Î˝ ‰√fl fiËŸ «Î·ı ‹Îflı. ÁËΩÁË… ‹Y›_ ÷˘ ¿o¥ fiÏË
                                 fiı fiÎ ‹Y›_ ÷˘› ¿o¥ fiËŸ ’HÎ Õ¬˘ fiËŸ. ¿˘¥ ’HÎ ‰V÷‹Î_ Õ¬˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ iÎÎ÷Î-ƒWÀΠˢ› …. Õ¬˘ fiËŸ ±ıÀ·ı iÎÎ÷Î-   ‹ÎhÎ fiΠˢ‰˘ Ωı¥±ı. «Î ‹‚ı ÷˘ ’̱ı ±fiı fiÎ ‹‚ı ÷˘ ¿o¥ fiËŸ.
ƒWÀÎ. Õ¬˘ ¿›Î˝ ‰√fl flËı fiËŸ. ‹˘ÓCÎÎ ¤Î‰fiÌ ¿ıflÌ ·ÎT›Î ±fiı …flο   ›Îÿ ±Î‰ı ÷ı› Õ¬˘ !
¬ÎÀÌ fiÌ¿‚ı, ÷ı ¿ËıÂı ¿ı “÷_ ‹fiı ¿ËÌfiı √›˘ ˢ÷ ÷˘ ÁÎfl_. Ë_ ÷fiı
¿Ëı÷ ¿ı ±‹¿ ÿ¿Îfiı◊Ì ·¥ ±Î‰.” ±Î‰_ ˵ ¿Ëı. Õ¬˘ ¿›Î˝ ‰√fl         ≠ffi¿÷ν — …‹‰Îfi_ ›Îÿ ±Î‰ı ±ı «ÎÏflh΋˘Ë ?
flËı fiËŸ ±fiı ’»Ì ±ı‹ı› ’λΠΩHÎı ¿ı ±Î Õ¬˘ ◊¥ √›˘, ±Î          ÿÎÿÎlÌ — …‹‰Îfi_ ›Îÿ ±Î‰ı ±ı «ÎÏflh΋˘Ë fiËŸ. ¤Ò¬ ·Î√ı
fi ◊‰_ Ωı¥±ı. «ÎÏflh΋˘Ëfi˘ ¬fl˘ ±◊˝ Õ¬˘. ±Î ÷‹ı ¬Î‰ »˘,       ±ı «ÎÏflh΋˘Ë fiËŸ. ¤Ò¬‹Î_ Â_ ¬¥Â ±ı «ÎÏflh΋˘Ë. ±Î Ωı¥Âı
’̉˘ »˘, ±ı fiËŸ. «Î-⁄Î ’̉˘ »˘, ±ı fiËŸ. ËÎ, “«Î ‰√fl fiËŸ     ‹Îflı ±ı «ÎÏflh΋˘Ë. ¬Î›-’̱ı ÷ıfiı ¿˘¥ fiÎ fi◊Ì. ⁄ΉÌÁ fl˘À·Ì
«Î·ı” ±ı Õ¬˘. ¿˘¥ ’HÎ «Ì… ‰√fl ‹Îflı «Î·ı fiËŸ ±ı Õ¬˘. …ı      ¬Î÷˘ ˢ› ÷˘› ¤√‰Îfifiı I›Î_ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±Î ·˘¿˘fiı ‰Î_‘˘ »ı ÷ı
±Î‰ı ÷ı «Î·ı. ’»Ì ⁄Ì∞ ‰¬÷ …ıfiı VM≤ËÎ fi◊Ì ¿˘¥ ’HÎ ‰V÷fiÌ,     ¿Ëı ¿ı, “⁄Ë ¬Î ¬Î ¿flı »ı ±Î !” ’»Ì ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ⁄ı fl˘À·Ì ˢ›
Õ¬˘ fi◊Ì, ÷ıfiı ¿o¥ fiËŸ.                      ÷˘ ⁄ı ¬Î›, ’HÎ Õ¬˘ fiËŸ.
   ≠ffi¿÷ν — ±ıfiÌ Â© Ïfi…˝flÎ ◊¥ flËÌ »ı ?               ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı À˘À· (’ÒHν) ÁË….
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, © Ïfi…˝flÎ. ±ı ÷˘ ◊¥ √›_ ¬·ÎÁ ! «˘A¬_        ÿÎÿÎlÌ — ÁË… ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩı ⁄‘˘ Õ¬˘. ˉı ±Î Õ¬˘ »ı,
◊¥ √›_. ⁄Ì…\_ «˘A¬_ ¿fl‰Îfi_ flèÎ_, ÷ı ±Î «ÎÏflh΋˘Ë «˘A¬˘      I›Î_ ÁË… ◊¥ Ω‰ ±ı‰_ ¿Ëı »ı. ˉı I›Î_ ÁË… ◊¥ √›Î ±ıÀ·ı
¿fl‰Îfi˘ flè΢.                           ÷‹Îflı ¿ÂÌ ·ı‰Îÿı‰Î fiÏË, ÷‹ı ‹@÷ … »˘.
   ≠ffi¿÷ν — ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄Ì∞ ¿˘¥ Ïø›ÎfiÎ ±Î’HÎı ‹ÎÏ·¿ fi◊Ì.       ≠ffi¿÷ν — ±fiı ¬Î¥±ı-’Ì≥±ı fiËŸ, ÷˘ ±ı ⁄‘Ì Ïø›Î ¿flÌ
…ı ¿o¥ ◊¥ flèÎ_ »ı ±ıfiÎ ‹ÎÏ·¿ fi◊Ì.                ¿Ëı‰Î› ? ±ıfiı Â_ ¿Ëı‰Î› ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÏÕV«Î…˝ ◊¥ flèÎ_ »ı.                ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı Ïø›Î fiÎ ¿Ëı‰Î›. “¿flo »\_” ±ı‹ ¿Ëı ÷˘
142                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !             143

Ïø›Î. ÁËΩÁË… ◊Λ ÷ıfiı ¿Â_ fiËŸ. “Ë_ ¿flo »\_, ‹Îflı LËΛΠ‰√fl        ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï© ÷˘ŒÎfi ¿flı ÷˘ ÷˘ŒÎfi, ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı fiı ¿ı
«Î·ı fiËŸ”, ±ı ⁄‘Ì Ïø›Î ¿Ëı‰Î›. ’˘÷ı ¿÷ν ◊›˘ ¿Ëı‰Î›.       ⁄Ï© ÷˘ŒÎfi ¿flı »ı.
        ⁄Ï©fiı ‰‚Ή˘ ±ıfiı CÎıfl !                 ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ΩHÎ’HÎ΋Î_ fi◊Ì flËı‰Î÷_, ±ı ·’ÁÌ ’ÕΛ
                                 »ı.
   ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿Â_ fiÎ Ωı¥÷_ ˢ› ±ıfi_ fi΋ iÎÎfiÌ ’vÊ. …ı
’˘÷ÎfiÎ ÿıËfiÎ ’HÎ ‹ÎÏ·¿ fi◊Ì, ‹fifiÎ ‹ÎÏ·¿ fi◊Ì, ‰ÎHÎÌfiÎ           ÿÎÿÎlÌ — ±ı ·’ÁÌ ’ÕΛ ÷ı ·’ÁÌ ’ÕÎ÷_ fi◊Ì, ±ı ÷˘ ·Î√ı
‹ÎÏ·¿ fi◊Ì, ±ı‰Î iÎÎfiÌ ’vÊ, I›Î_ ±Î√‚ Õ¬˘ ¿fl‰ÎfiÌ ÂÌ …wfl ?     ±ı‰_.
±Î’HÎı ÁÒ¥ …‰Îfi_ ¿Ëı ÷˘ ÏfiflÎ_÷ı ÁÒ¥ …‰Îfi_. ±ı ÷˘ ÁÎfl_ ¿Ëı »ı       ≠ffi¿÷ν — ·Î√ı ’HÎ, ±ı ÷‹ÎflÎ …ı‰_ fi◊Ì ◊¥ ¿Î÷_.
¿ı ±Î ¬˘À<_ ¿Ëı »ı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï© Õ¬· ¿flı ¬flÌ ’HÎ ⁄Ï©fiı ΩHÎ‰Ì Ωı¥±ı ¿ı
   ≠ffi¿÷ν — ±Î …‹Îfi΋Î_ ⁄Ï© … ËıflÎfi ¿flı »ı fiı ? Õ¬˘     ±Î ⁄Ï©fiÌ Õ¬· »ı. ±ı‰_ ±Î’HÎı Á‹∞±ı fiËŸ ? ±Î’HÎÎ CÎfl‹Î_
±ı ¿flΉı »ı fiı ?                         ’ı·Ì ⁄ıfi ±Î‰Ì, ±ı¿ »˘¿fl˘ fiı ±ı¿ »˘¿flÌ Ë˘› ÷˘ ±Î’HÎı fiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Ï© Õ¬˘ ¿flΉı »ı. ’HÎ ⁄Ï©fiı ±Î’HÎı      Á‹∞±ı ¿ı ±Î ⁄ıfi Õ¬· ¿flı »ı. ±ı ÷˘ ±Î’HÎı Õ¬·fiı ΩHΉÌ
±˘‚¬‰Ì Ωı¥±ı ¿ı ⁄Ï©⁄ıfi, ˉı ÷‹ı Ω‰fiı, ¿Ë̱ı. ÷‹ı ±ËŸ fiı     Ωı¥±ı, ⁄Ì…\_ ¿o¥ fiËŸ. Õ¬· ¿˘fiÌ »ı, ±Î’HÎfiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı ?
±ËŸ Ï’›fl‹Î_ fiı Ï’›fl‹Î_ ¿o¥ Á‘Ì ’ÕuÎ flËı¢ ? ÷‹Îflı ÁÎÁflı Ω‰.       ≠ffi¿÷ν — ’λ‚◊Ì A›Î· ±Î‰Ì Ω› »ı.
⁄Îfl ‹ÏËfiı ËΩfl wÏ’›Î ‹˘¿·Ì ±Î’ÌÂ. ±ıfiı ‰‚Ή̱ı ÷˘ ±ı Ω›
                                     ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı fiËŸ. ±ı ÷˘ ±Î‰Ì Ω› »ı, ‹ÎÀı »ı ÷ı
fiı ? ±ıfiı ⁄˘·Î‰‰Ì … fiÎ ’Õı. ±ıfiı ±Î’HÎı ‹˘ÀÌ ¿fḻı ±ıÀ·ı «œÌ
                                 ±Î ¿Â_ ⁄fi÷_ fi◊Ì. ÷‹ı Õ¬·fiı Õ¬· w’ı ΩH΢ fiı, ±ıÀ·ı ’»Ì
‰Î√ı … fiı ? ⁄Ï©fiı ‹˘ÀÌ ¿flfiÎflÎ ±Î’HÎı … fiı ? ±ı ÷˘ ⁄Ï©
                                 ¿Â_ … fiËŸ.
»ı I›Î_ Á‘Ì ±ıfiÌ ‹ı‚ı Õ¬˘ ¿›Î˝ ¿flı fiı !
                                     ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï© √Ò_«˘ ’ÎÕı, ±ı Â_ »ı ?
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ Õ¬˘ ¿fl‰Î◊Ì ⁄√Õı … »ı fiı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — √Ò_«˘ ±ı ±Î ±˘‰fl‰Î¥{fiıÁ (ÿ˘œ ÕËÎ’HÎ) »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı‹Î_ Â_ ⁄√Õı »ı ÷ı ±Î’HÎı Ωı›Î ¿fḻı ⁄‘_. ±ıfiı
                                 ±˘‰fl‰Î¥{fiıÁ (ÿ˘œ ÕËÎ’HÎ) ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ’˘÷ÎfiÎ_ ÕËÎ’HÎı ⁄‘_ …
…ı լΠ¿fl‰Î ˢ› ÷ı ¿flı. ÷˘ ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰_ ? Ωı‰_ ¿ı ±Î’HÎı
                                 ¿Î‹ ¿fl‰Î Ω›. ÿflı¿‹Î_ ’˘÷Îfi_ ±ı ÕËÎ’HÎ ‰Î’›Î˝ ¿flı. ±Î‹
˵ ‹ËŸ ’ıÁÌ …‰_ ? ±Î’HÎı Ωı›Î ¿fl‰_.
                                 iÎÎfiÌfiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·ı, ’HÎ ÷˘› ’˘÷Îfi_ ÕËÎ’HÎ ‰Î’flı ¿ı ÿ‰Î
          Õ¬Î, ⁄Ï© ÷HÎÎ !               hÎHÎ ‰Î√ı ’̉ÎfiÌ ¿ËÌ »ı. ˉı Á‰Î hÎHÎ ‰Î√ı ’ÌÂ_ ÷˘ Â_ ‰Î_‘˘
                                 »ı ? ±ıÀ·ı ’˘÷Îfi_ ÕËÎ’HÎ ‹Ò@›Î ‰√fl flËı fiËŸ. ±ıfiÌ ⁄‘Ì √Ò_«˘
   ≠ffi¿÷ν — ±Î A›Î·‹Î_ ±Î‰Ì Ω› »ı, ÿÎÿÎ∞ …ı ¿Ëı‰Î
                                 ∂¤Ì ◊¥ Ω›.
‹Î_√ı »ı ±ı Á‹Ω› »ı, ’HÎ ’»Ì ⁄Ï© ±ıÀ·_ ⁄‘_ ÷˘ŒÎfi ¿fl÷Ì
ˢ› »ı ¿ı...                               ˉı ⁄Ï© µ’fl ‰ıfl ⁄Î_‘Ωı ±Î…◊Ì. ±fiı ±Î‹Î_ ’»Ì ⁄Ï©
144                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !                145

±ÎÕÌ ±Î‰Âı. ÷ı ⁄Ï© ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±ÎÕÌ ±Î‰Âı ? ±ı¿ ‹ÎHÎÁfiı I›Î_    ±Î√‚ flè΢ fi◊Ì. ‹ıÓ ‹ÎflÌ ’ÎÁı Ë÷Ì, ±ı ⁄‘Ì ‰V÷ ÷‹fiı ±Î’Ì
’_ÿfl-‰ÌÁ ‹ÎHÎÁ˘ √ıVÀ ±Î‰‰ÎfiÎ Ë÷Î. ÷ı l̬_Õ ⁄fiΉ‰Î ‹ÎÀı ÿËŸ    ÿÌ‘Ì. √M÷ flάı, ÷ı ¿˘HÎ flάı ? …ıfiı √fl flËı‰_ ˢ› ÷ı. √fl ⁄‘Ì
⁄fiΉ‰_”÷_. ˉı ’˘÷Îfi˘ ±˘‚¬ÎHΉ΂˘ ¤ˆ›˘ Ë÷˘, ÷ıfiı ¿Ëı »ı, “÷_   «Î‰Ì±˘ ÏÂW›˘fiı fiÎ ±Î’ı. ‹Îflı ÷˘ √fl flËı‰_ … fi◊Ì. ‹fiı ÷˘ ÷‹ı
‹fiı ‹Îflı CÎıfl ÿËŸ ⁄fiÎ‰Ì ±Î’.” ±ıÀ·ı ¤ˆ›˘ ±ÎT›˘ ±fiı ±‘      ‹ÎflÎ …ı‰Î ◊Ή, ±ı … ≥E»Î. Ë_ ’λ˘ √flfi˘ ‘_‘˘ @›Î_ ·¥ ⁄ıÁ_,
(±Õ‘˘) ‹HÎ ÿÒ‘ Ë÷_, ±ıfiı √fl‹ ¿flΉÕÎ‰Ì ±ıfiı ÃoÕ_< ’ՉΠÿ¥fiı    ¿Î›‹ √fl ◊›Î ¿fl‰Îfi˘ ? Ï⁄{fiıÁ »ı fiı ±ı ÷˘ ?
±ÎÀ·_ ÿËŸ fiÎ¬Ì ±fiı Ë·Î‰Ì ±ÎM›_. ’»Ì ¿Ëı »ı ¿ı, “ˉı ÷_ ±Îfiı
                                    ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ı‰˘ ÷‹Îfl˘ ¤Î‰ »ı ¿ı ±‹ı ÷‹ÎflÎ◊Ì
‹Ò¿Ì flά.” I›Îflı ’ı·Î±ı ¿èÎ_, “‹Îflı Â_ ¿fl‰Îfi_ ’HΠˉı ?” I›Îflı
¿Ëı, “÷Îflı ¿o¥ fiËŸ ¿fl‰Îfi_. ÷_ ÁÒ¥ ……ı.” I›Îflı ¿Ëı, “±ı‹ ÷ı ◊Λ  fi∞¿ »Ì±ı, ’HÎ ÁΫı … ±‹ı fi∞¿ »Ì±ı ±ıÀ·Î ÷‹ÎflÎ◊Ì ?
¿o¥, ÁÒ¥ …‰Îfi_ ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “fiÎ, ÷_ ÁÒ¥ ……ı fiı ! CÎÁCÎÁÎÀ     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÷‹fiı ÷Ή ±Î‰÷˘ ˢ› ÷ı◊Ì ‹fiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì,
¨CÎÌ ……ı. Á‰Îfl‹Î_ ∂ÃÂı ±ıÀ·ı ÿËŸ I›Î_ «˘Á·Î_ ◊›ı·Î_ ËÂı.” ’HÎ  ’HÎ ÷‹ı ‹ÎflÌ ΩıÕı »˘ ±fiı ÷‹Îfl˘ ÷Ή ‹ÀÌ …Âı ◊˘ÕÎ ‰¬÷‹Î_,
’ı·˘ ±y·‰Î‚˘ ¬fl˘ fiı ? ÷ı flÎhÎı ±ı¿ ‰Î√ı ∂Ãu˘. ±ıfiÎ ‹fi‹Î_     ’»Ì ÷‹ı ‹ÎflÌ ΩıÕı … »˘. Ï·NÀ ‹Î√˝ »ı ±Î ÷˘. ËÎ, ÷‹ı ‹ÎflÌ
±ı‹ ¿ı ±ı‹ fiı ±ı‹ ÷˘ ◊Λ ÂÌ flÌ÷ı ? Ωı‰_ ÷˘ ’Õı fiı ? ÷’ÎÁ     ΩıÕı ‰Î_¿Î ◊¥ Ω‰ ÷˘ ⁄√Õı ÷‹Îfl_. ‹Îfl΋Î_ ¿˘¥ ±ı‰Î ·ZÎHÎ fi◊Ì
÷˘ ¿fl‰Ì ’Õı fiı ? flÎhÎı ±ı¿ ‰Î√ı ∂Ãu˘ ÷ı ‹Ò±Î±ı ±Î_√‚Ì CÎηÌ.   ¿ı ÷‹ı ‹ÎflÌ ΩıÕı ‰Î_¿Î ◊Ή. ‹Îfl_ ±ı‰_ ·ZÎHÎ ‰Î_¿_< ˢ› fiı ÷‹ı ‰Î_¿Î
ÿËŸfi˘ Õ¬˘ ◊¥ √›˘ ! ’ı·Î±ı ¿Ëı·_ ¿ı, “Á‰Îfl‹Î_ ∂ÃÌfiı Ωı…ı.”    ◊Ή ÷˘ …\ÿÌ ‰Î÷ »ı. ÷‹ı ÷‹ÎflÌ ‹ı‚ı ‰Î_¿Î ◊Ή, ÷ı fi ˢ‰_ Ωı¥±ı.
±ıÀ·ı ±Î ⁄Ï© »ı ÷ı Õ¬˘ ¿flı. ÷ı ±Î…fiÌ flÎ÷ ±ı‹ ¿ËıΩı ¿ı, “Ëı
⁄Ï© ! ¿Î·ı ⁄Îfl ‰Î√ı …‹‰Î ±Î‰…ı. I›Î_ Á‘Ì fiÎ ±Î‰ÌÂ.” ÷‹ı         ÷‹ÎflÎ ¿‹˘˝ ÷‹fiı ‰Î_¿Î ¿flı ÷˘, ±ı ÷‹Îflı Á‹∞ ·ı‰Îfi_ fiı ±ı‰_
±ıfiı ¿Ëı¢ ¿ı ÷fl÷ ±ı ‹ÎfiÌ …Âı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı fl˘…fiÌ ΩıÕı flËıfiÎflÌ,  ÷‹Îflı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı ¿ı “¤¥, ±ËŸ ˵ ÷_ ±Î …B›Î±ı
÷‹ÎflÌ ΩıÕı {CÎÕ˘ ¿flÌfiı ¿ıÀ·Î ÿËÎÕÎ ¿Îœı ?            ’Î_Áfl˘ fi◊Ì flËı÷˘ ?” ±ıÀ·ı ‹ËŸ ¿‹˝ ±‰‚_ ÿı¬ÎÕı ÷ı CÎÕ̱ı ±Î’HÎı
                                 ¿Ë̱ı, “±ËŸ› ’Î_Áfl˘ fi◊Ì flËı÷˘ ? fiËŸ ÷˘ ÷fiı ÏÕÁÏ‹Á ¿flÌÂ.”
   ±ËŸ ÷˘ ⁄‘Ì ‰Î÷ ÁÎ_¤‚‰Ì. ±ËŸ ÷˘ ·Î¬˘ «Î‰Ì±˘ ‹‚ı       ⁄Ï© ÷‹fiı ¬˘÷flı, »÷Î_› ±ø‹ »ı ÷ı flZÎHΉ΂_ »ı, Ãıà Á‘Ì flZÎHΉ΂_
±ı‰Ì »ı. ±Î’HÎı ±ËŸ ÁÎ_¤‚‰_ fiı ±ıÕ…VÀ ¿fl‰_. ⁄Ï© ’λ\_ ‹ËŸ    »ı. ±‹fiı √΂˘ ÿ¥ √›˘ ˢ› ÷ıfiÌ› ±‹ı flZÎÎ ¿fḻı »Ì±ı. ¿ÎflHÎ
  _
±ÎÕ<±‰‚_ ÿı¬ÎÕı ÷˘ ±ı ⁄Ï©fiı ¿Ë̱ı, “⁄ıÁ ⁄Î, ±‹ı Á_ÁÎfl Â̬‰Î   ¿ı √΂˘ ÿı »ı, ÷ı ±ıfiÎ ’˘÷ÎfiÎ ÏËÁÎ⁄◊Ì fi◊Ì ÿı÷˘. ±ıfiı ‹ËŸ ¿‹˝fiÎ
fi◊Ì ±ÎT›Î. ±‹ı ÷˘ ‹˘Z΋Î√a »Ì±ı. ‹ÎÀı ÷_ ±‹fiı Á·ÎË ±Î’Ì     ¤Ò÷Î_ ŒflÌ ‰Y›Î »ı. ±ı‰_ fiÎ ŒflÌ ‰‚ı ? »÷Î_› ±Î’HÎÌ ÂÌ Œfl… ˢ›
fiËŸ.” ‰E«ı ’»Ì ⁄Ï© ±Î‰ı, Õ¬˘ ¿fl‰Î ±Î‰ı ¿ı fiÎ ±Î‰ı ? ±Î’HÎÌ
                                 I›Î_ ? ¿˘¥fiı ±ı„@ÁÕLÀ ◊›˘ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎÌ Œfl… ÂÌ Ë˘› ?
⁄Ï© ±‰‚_ ÿı¬ÎÕı ÷˘ ±Î’HÎÌ … ¤Ò· fiı ?
                                    ≠ffi¿÷ν — ⁄«Î‰‰ÎfiÌ, ‹ÿÿ ¿fl‰ÎfiÌ.
         ⁄Ï©, ‹ËΉÌfl Á΋ı›...
                                    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıfiı ¿ı‹ ¿flÌfiı ’ÎÀ˘ ⁄Î_‘Ì ÿı‰˘, ¿ı‹ ¿flÌfiı
   ±ı‰_ »ı fiı, …ı ‹Î√˝ µ’fl Ë_ «ÎS›˘ »\_ ±ı ‹Î√˝ µ’fl ÷‹fiı
                                 flÎ√ı ’ÎÕÌ ÿı‰_. ±Î’HÎÌ Œfl… ±Î ˢ›.
«·Î‰_ »\_ ±fiı Ë_ ÷˘ ÷‹ÎflÌ ±Î√‚ …, ±ı¿ Õ√·_ … ±Î√‚ »\_.
÷‹ı ¬Î·Ì ‹fiı ŒÎ˜·˘ ¿fl˘ (±fiÁfl˘) »˘ ±ıÀ·_ …. Ë_ ¿o¥ ‰‘Îflı        ⁄Ï© ’»Ì Â_ ¿flΉÕΉı ?
146                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !            147

   ⁄Ï© V‰E»oÿ ¿flΉÕΉı. ‹ËΉÌfl ¤√‰ÎfifiÌ ’ÎÁı ⁄ıÁÌ flËı÷˘     “⁄© »ı ±Î ÷˘ !” ⁄Ï© … ⁄‘_ ËıflÎfi ¿flı »ı fiı ! ÷ı ‹Îfl΋Î_ ⁄Ï©
ˢ› ÷˘› V‰E»oÿ ¿flΉı, “¤√‰Îfi ÷˘ ¿Ëı ’HÎ ±Î’HÎı ÷˘ ±Î‹....”    fi◊Ì ÷ı◊Ì Ë_ ŒÎ‰Ì √›˘ fiı ! ÷‹ÎflÌ ⁄Ï© ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı …÷Ì flËıÂı.
±Î ⁄Ï© ±Î‰_ ¿flΉı.                        ‹ÎflÌ ⁄Ï© ¬·ÎÁ ◊¥ √¥ ±ıÀ·ı ÷˘ ¿Î‹ ◊¥ √›_.
    ±Î’HÎÎ ±ı¿ ‹ËÎI‹Î±ı ⁄Ï©fiı ±ı¿ Œıfl˘ ŒÀ¿ÎflÌ Ë÷Ì. ±Î‰_       ≠ffi¿÷ν — ≠ffi fi ˢ› ÷˘› ÿÎÿÎ ’ÎÁı ±Î‰‰Îfi_ Ïÿ· ¿ı‹
¨‘_ ⁄˘·Ìfiı ±ı¿ Œıfl˘, ÷ı ±ıfiı ËoÀfl◊Ì ŒÀ¿ÎflÌfiı ÷ı· ¿ÎœÌ fiÎA›_ ¿ı,  ◊Λ »ı ?
“Â_ Á‹…ı »ı ÷_ ? ±Î Ë_ Á‹∞ ¿<_ »\_. ÷_ ‹fiı ‹Òfl¬ ⁄fiΉı »ı ?      ÿÎÿÎlÌ — ≠ffi ±ı ÷˘ ⁄Ï©fi˘ Õ¬˘ »ı ¬Î·Ì. …_’ fiÎ ‰‚ı
±Î‹fiÎ_ ‰Î@›˘ ’fl ÷_ ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì ‰¿Ì·Î÷ ¿flı »ı ? …ıfiÎ_ ‰Î@›˘     fiı ±ıÀ·ı ⁄Ï©fiΠլΠ¿›Î˝ ¿flı »ı. ⁄οÌ, ≠ffi fiΠˢ› ÷˘ ÁÎfl_.
»ıS·Î_ ‰Î@›˘ ¿Ëı‰Î›, I›Î_› ’HÎ ’Î_ÁflÌ fi◊Ì flËı÷Ì ?” ⁄Ï© ÷˘ ⁄ˆflÌ  ≠ffi fiΠˢ› ±fiı ±ËŸ ±Î‰‰Îfi_ √‹ı ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ÿÎÿÎ ±ı
ΩıÕı ¿«¿« ¿flΉı ¿ı »˘¿flÎ ΩıÕı ¿«¿« ¿flΉı, ’HÎ ±ËŸ›Î_ ? ⁄Ï©    ÷‹Îfl_ V‰w’ »ı. ±ı‹fiÌ ’ÎÁı … ⁄ıÁÌ flËı‰Îfi_ √‹ı. ±ıÀ·ı lÌ‹ÿ˚
÷˘ …_’Ìfiı ⁄ıÁ‰Î fiÎ ÿı.                      flÎ…«_ƒ±ı ¿èÎ_ ¿ı, “iÎÎfiÌ ’vÊ ±ı … ÿıË‘ÎflÌ ’fl‹ÎI‹Î »ı.” ±‹ı
          ⁄Ï© ¤‹Î‰ı ±Î‹....               ÷˘ ±ı‹ … ¿Ë̱ı ¿ı ±‹ı ÏfiÏ‹kÎ »Ì±ı. ’HÎ ÷‹Îflı ±Î‰_ ‹Îfi‰_
                                 ’Õı. ≠ffi ⁄_‘ ◊Λ ±ıÀ·ı ÿıË ÁË… ◊Λ.
   ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎfiÎ «flH΋Î_ ±ÎT›Î ’»Ì ÷˘ ‹˘ZÎ … »ı fiı ?
                                         ≠ÎiÎ ÁË… — ±iÎ ÁË… !
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı CÎÕÌ¿‹Î_ ’λ\_ I›Î_ Ω›fiı, ’ÎÏÀ›Î_ ⁄ıÁÌ Ω›
’λ‚◊Ì. ⁄Ï© ’Î»Ì ¤‹Î‰ ¤‹Î‰ ¿›Î˝ ¿flı. ⁄ÌΩ ⁄‘Î »ı ÷ı ¿˘¥fiı        ≠ffi¿÷ν — ÁËΩI‹ V‰w’ ±ıÀ·ı Â_ ?
¤‹Î‰÷Ì fi◊Ì fiı ±Î‹fiı ±ı¿·Îfiı … ¤‹ÎT›Î ¿flı. ⁄Ï© ¤‹ı I›Îflı        ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÿıË ÁË… ◊¥ Ω› ÷˘ ±ÎI‹Î ÷˘ ÁË… …
±ıfi˘ ¿˘¥ µ’Λ … fiËŸ fiı ? F›Î_ µ’Λ fiËŸ I›Î_ ¿Â_ ¿Î‹ ◊Λ      »ı. ±Î ⁄‘˘ Ïfl·ıÏÀ‰ ¤Î√ »ı, ±ı ÁË… ◊¥ Ω› ÷˘ ’ı·˘ ÷˘ ÁË…
fiËŸ. F›Îflı ⁄Ï© ¤‹Î‰ı fiı, I›Îflı ¿Â_ ¿Î‹ ◊Λ fiËŸ. fiÎ CÎflfi_     … »ı. ’˘÷Îfiı ÷˘ ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ … fi◊Ì. ±Îfiı ÁË… ¿fl‰Îfi˘ »ı,
ÁÎfl_ ◊Λ fiı fiÎ ¤√‰Îfifi_ Á‰‚_ ◊Λ. ±ıÀ·ı ±Î ÷‹fiı flV÷˘ ⁄÷ÎÕÌ     ÁË… ! ⁄Ï© Õ¬˘ ¿flı »ı fiı ±Î ⁄‘˘.
ÿÌ‘˘. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl ¿fl ¿fl‰Îfi_ ¿ı ¤√‰Îfi ¿ı‰Ì ÿÂ΋Î_ ‹ıÓ ¿‹˝
¿flı·Î_ !                                ≠ffi¿÷ν — ±Î’fiÌ ’ÎÁı ±Î‰Ìfiı ‹ÎhÎ ÁË… ◊¥ …‰Îfi_ »ı ?

   ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ≠ffi ±ı‰˘ ◊Λ »ı ¿ı ⁄Ï©fi˘ F›Îflı ‰ı’Îfl        ÿÎÿÎlÌ — ÁË… … ! ±‹Îfl˘ ÁË… V‰¤Î‰ »ı fiı, ±ı ÿı¬Ìfiı
¿fl÷Î Ë÷Î, I›Îflı ±Î’fi˘ ±ı¿ ±ZÎflı› ’ÏflHÎ΋ ’΋÷˘ fiˢ÷˘ ±fiı     ÁË… ◊¥ Ω› ‹ÎHÎÁ. ±ı ÿı¬Ìfiı ±ı‹ fiyÌ ¿flı ÷˘ ±ı ÁË… ◊¥
⁄Ï© F›Îflı «M’·fiÌ ΩıÕı ‹Ò¿Ìfiı, I›Îflı ±Î’ …ı ⁄˘·˘ »˘, ±ı ÁÌ‘_    Ω›.
‹ËŸ ∂÷flÌ Ω› »ı, ±ı ÂÎ◊Ì ?                       ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ±Î’ ±ı‹ ¿Ë˘ »˘ ¿ı, ⁄Ï© F›Î_ Á‘Ì »ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄Ï© … ‰E«ı Õ¬˘ ¿flı »ı fiı ! ⁄Ï©fiı ·¥fiı      I›Î_ Á‘Ì ÷‹fiı ÁË… fiËŸ ◊‰Î ÿı ?
⁄© ◊¥ Ω› »ı. ⁄© ◊¥fiı Œ›Î˝ ¿flı »ı ’»Ì ! ·˘¿˘› ¿Ëı ¿ı,          ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄Ï© … Á_ÁÎfl‹Î_ ¤À¿Î‰ı »ı ±fiı ⁄Ï©fiı ·¥fiı
148                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)   (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !               149

Á_ÁÎfl ∂¤˘ flè΢ »ı ±fiı ⁄Ï© ˢ› I›Î_ Á‘Ì ÁË… ◊Λ fiËŸ.             ≠ffi¿÷ν — ’Ëı·Î_ ±ıÏÀ¿ıÀ‹Î_ … flËı÷Î Ë÷Î fiı, ÿÎÿÎ !
…ıÀ·Ì ⁄Ï© ±˘»Ì ◊¥ ±ıÀ·˘ ‰‘ ÁË… ◊›˘.                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ! ˉı fi◊Ì √‹÷Ì ?
   fiÎfiÎ_ ⁄΂¿ …ı‰_ ˢ› ±‹Îfl_. ±ıÀ·ı ±ı iÎÎfi‰Îÿ ˢ›,            ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ⁄˘Ωw’ ◊¥ Ω›. ⁄˘Ωw’ ·Î√ı fiı ?
⁄Ï©‰Îÿ fiΠˢ›. ⁄Ï©‰Îÿ Ëo‹ıÂÎ_ ¥‹˘Âfi· ¿flı ±fiı ‹ÎflÎ-÷ÎflÎfi˘
¤ıÿ ⁄÷Ήı, ±fiı iÎÎfi‰Îÿ ¤ıÿ ⁄÷Ήı fiËŸ fiı ¥‹˘Âfi· fiÎ ¿flı.           ÿÎÿÎlÌ — ¤Ò÷Î_ ·Î√ı, ¤Ò÷Î_ ! ‹Îflı I›Î_ ÷˘ ¿ıÀ·Î›fiÌ ±ıÏÀ¿ıÀ
                                   …÷Ì flËÌ. Ë_ ¿Ë_, “±Î ¤Ò÷Î_ ¿o¥ ‰‚√ÎÕÌfiı ±ÎT›Î_ »˘ ÷‹ı ?” …ı
   ≠ffi¿÷ν — ≠ÎHÎ̱˘fiı ’HÎ ÁË… V‰¤Î‰ ˢ› »ı ±fiı          ⁄˘Ωw’ ·Î√ı, ⁄ıÁ÷Î_ … “…flÎ ¿fl«·Ì ’ÕÌ fiÎ Ω›” ¿ËıÂı. ±S›Î,
iÎÎfiÌfi˘› ÁË… V‰¤Î‰, ÷˘ ±ı ⁄ı‹Î_ Œfl¿ Â_ ?               ‹ËŸ ¿ıÀ·Ì› ¿fl«·Ì±˘ ’Õı »ı ? ⁄ËÎflfiÌ »˘Õ fiı ±ıÀ·Ì !
   ÿÎÿÎlÌ — ≠ÎHÎ̱˘fi˘, ⁄΂¿fi˘ ±fiı iÎÎfiÌfi˘, ±Î hÎHÎı›fiÎ       ±ıÏÀ¿ıÀfiÎ_ ¤Ò÷Î_ Ωı›ı·Î_ ¿ı ⁄‘Î_ ? ÿÎÿÎfiı ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ »ı ? …ı
ÁË… V‰¤Î‰ ˢ›. F›Î_ ⁄Ï© ΩıflÿÎfl ˢ› I›Î_ ±Î√‚ ÁË…           ¤·Î-¤˘‚Î, √΋Ï՛Π…ı‰Î ÿı¬Î› fiı «˘A¬Î »ı ¿ı fiËŸ ? ±ıÏÀ¿ıÀfiÎ_
V‰¤Î‰ fiËŸ. Ï·Ï‹ÀıÕ ⁄Ï© I›Î_ ÁË… V‰¤Î‰. ⁄΂¿fiı Ï·Ï‹ÀıÕ         ¤Ò÷ ! ±HÎÁ‹…HÎ »^ÀÌ Ω› ÷˘ ¤Ò÷Î_ Ω› ’HÎ ±HÎÁ‹…HÎ »^Àı
⁄Ï©, ≠ÎHÎ̱˘fiı Ï·Ï‹ÀıÕ ⁄Ï© ±fiı iÎÎfiÌfiı ÷˘ ⁄Ï© … ¬·ÎÁ ◊¥        fiËŸ fiı ? ±HÎÁ‹…HÎ »^Àı ¿ı ?
√¥ ˢ›. ±ıÀ·ı iÎÎfiÌ ÷˘ Ï⁄·¿<· ÁË… ˢ›.                   ⁄Ï©‰Î‚Îfiı ÷˘ ⁄Ï© ‹ËŸ ±ı‰_ ÿı¬ÎÕı ¿ı Â_ Ωı¥fiı ◊⁄οÎ
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ Œıfl Â_ ’Õı, iÎÎfiÌ‹Î_ fiı ⁄΂¿‹Î_ ?         ’ÎÕ÷Î ËÂı ? ±ı‰_ ±‰‚_ ÿı¬ÎÕı. ‹fiı ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ¤HÎı·Î ‹ÎHÎÁ˘
                                   ‹_⁄¥‹Î_ ’Ò»ı »ı ¿ı “÷‹Îflı I›Î_ ±Î‰Ìfiı ◊⁄οΠ’ÎÕı »ı, ±ıfi˘ ¢
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄΂¿ ±iÎÎfi÷Î◊Ì ±fiı ±Î ÁiÎÎfi÷Î◊Ì »ı. ’ı·_
                                   ±◊˝ »ı ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “…ıfiÌ ’Ëı·Î_ ±fi_÷ ±‰÷Îfl «ÌÕ ¿flÌ »ı fiı,
±_‘Îfl΋Î_ ±fiı ±Î ≠¿Î‹Î_. ≠¿Î ‰√fl ‹ÎHÎÁ ÁË… flËÌ Â¿ı fiËŸ       ÷ı «ÌÕ ¿Îœ‰Î ËÎfl ¿flı »ı.” ’λ\_ ¿Îœ‰_ ÷˘ ’ÕÂı fiı ? «ÌÕ ÷˘ ·¥fiı
fiı ! ±ıÀ·ı ⁄Ï© F›Îflı Ω› I›Îflı ’»Ì ÁË… flËÌ Â¿ı, fiËŸ ÷˘         …‰Î› ¿ı I›Î_ ‹˘ZÎı ?
¥‹˘Âfi· ◊›Î ‰√fl flËı fiËŸ. ⁄Ï© ¥‹˘Âfi· … ¿flı. F›Î_ Á‘Ì …Õ÷Î
ˢ› I›Î_ Á‘Ì ¥‹˘Âfi· fiÎ ◊Λ. ¿ıÀ·Î ‹ÎHÎÁ˘fiı ±Î’HÎı ÀˆÕ¿Î‰ ÀˆÕ¿Î‰       ≠ffi¿÷ν — fiÎ, fiÎ.
¿fḻı »Ì±ıfi,ı ’»Ì ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î Ëη÷˘ ¿ı‹ fi◊Ì ? ’HÎ          ÿÎÿÎlÌ — ±ı «ÌÕ ¿flı·Ì ÷ı ¿Îœ‰Î ËÎfl. ±Î ÷‹ÎflÌ Ω÷ı ¿fl˘
ÂÎfi˘ Ëηı ? ±ıfiı ‰Î÷ Ë…\ ’Ë˘Ó«Ì … fi◊Ì ÷ı ! ±fiı ⁄Ï©Â΂Ìfiı ÷˘      ±ıÀ·ı fiÌ¿‚Ì Ω›. ËÎ, fiËŸ ÷˘ ‹Îflı ±Î ‘_‘˘ ¿flÌfiı Â_ ¿Î‹ »ı ?
⁄˘·÷Î_ ’Ëı·Î_ ‰Î÷ ’Ë˘Ó«Ì Ω›. ω«Îfl ¿flı fiı ÷˘› ’ı·Îfiı ’Ë˘Ó«Ì Ω› fiı !  Ë_ iÎÎfiÌ ’vÊ ±fiı iÎÎfi‹Î_ ±Î‰_ ˢ› fiËŸ fiı ! ¿ÎflHÎ ¿ı ±ø‹
           ¤Ò÷Ή‚, ±ıÏÀ¿ıÀfiÌ !               ωiÎÎfi »ı. øÏ‹¿‹Î_ fiÎ ±Î‰ı. øÏ‹¿‹Î_ ±ı‰_ fiÎ ◊Λ. øÏ‹¿‹Î_ ÷˘
                                   ΩıÕı ΩıÕı ·¥ ·¥fiı ‹Îfl ¬Î ¬Î ¿fl‰Îfi˘. ±ËŸ ÷˘ ¬Î·Ì … ¿flÌ
    ±ıÀ·ı ±Î ËÎÏÀÛ·Ì Ωı¥Âı. ËÎÏÀÛ·Ì ±ıÀ·ı ⁄Ï© ‰’flΛ fiËŸ      fiά‰Îfi_. ©ÎI‹Î ◊›Î ’»Ì flèÎ_ Â_ ÷ı ?
fiı ⁄Ï© ‰’flΛ ÷ı ±ıÏÀ¿ıÀ-⁄ıÀÌ¿ıÀ ⁄‘_. √Î_Õ’HÎ-⁄Î_Õ’HÎ ¤ı√_ ◊¥fiı
                                          iÎÎfiÌ ¿Ú’ΠωHÎ fi Ω› “±ı” !
¤Ò÷Î_ ‰‚B›Î_ ˢ›. ⁄ÌΩ ±˘»Î_ ¤Ò÷Î_ ‰‚B›Î_ Ë÷Î_ ¿ı ’λÎ_ ±ıÏÀ¿ıÀfiÎ
¤Ò÷Î_ ‰‚√ÎÕuÎ_ ? ±ıÏÀ¿ıÀ Ωı›ı·Ì ÷‹ı ?                    ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï©fiı ¿ı‹ ⁄_‘ ¿fl‰Ì, ±ı Õ¬˘ ¿›Î˝ ¿flı ÷˘ ?
150                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !               151

   ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ·Ì‘ı·_ »ı ?                 ±_‘Îfl_ … √‹ı ±fiı Õ¬˘ ¿›Î˝ … ¿flı. ±ı ‹ÎHÎÁfiı ¥‹˘Âfi· ¿flı.
   ≠ffi¿÷ν — fi◊Ì ·Ì‘_.                    ⁄Î¿Ì ⁄Ï©fiÌ …ıÀ·Ì …wfl »ı, ±ı ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı »ı ….

   ÿÎÿÎlÌ — Ë‹HÎı Á‹…HÎ fiÎ ’Õı. iÎÎfi ·Ì‘ı·_ ˢ› fiı, ÷ıfiı           fi «·Î› ⁄Ï©fiÌ Á·ÎËı !
Á‹…HÎ ’ÎÕı·Ì ¿Î‹fiÌ. fiËŸ ÷˘ ⁄Ï© µ’fl ÷˘ ⁄‘˘ ±Î‘Îfl »ı           ≠ffi¿÷ν — ÷‹ÎflÌ »Î›Î‹Î_ ±ÎT›Î ’»Ì, ⁄Ï© Ωı »ı÷flı ÷˘
±ı‹fi˘. iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ⁄Ï© µ’fl ±Î‘Îfl flè΢ fiËŸ.           ±ıfiÎ …ıÀ·˘ ÿ¤Î˝√Ì ∞‰ ¿˘¥ fiËŸ.
   ≠ffi¿÷ν — ‘Îfl˘ ¿ı, ‹ÎflÌ ≥E»Î ±ı‰Ì »ı ¿ı, ±Î Á_ÁÎfl ¿fl÷Î_     ÿÎÿÎlÌ — ÷˘› »ı÷flı. ⁄Ë Ë˘Ï›Îflfiı ’HÎ »ı÷flı. ‹ÎÀı ÷‹ı
¿fl÷Î_ ‹ÎflÌ ’˘÷ÎfiÌ flÌ÷ı ±_÷fl‹¬ ◊‰_ »ı. ‹Îflı ⁄Ï© ÿÒfl ¿fl‰Ì »ı,   ±˘‚¬Ì flά˘. Ë_ ÷‹fiı Â_ ¿Ë_ »\_, ⁄Ï© ¿o¥ ’HÎ Á·ÎË ±Î’‰Î
’HÎ ÁÎ«Ì ‰V÷ Ωı‰Ì »ı. ÷˘ ±ıfiı ‹ÎÀı ¿˘¥ flV÷˘ ¬fl˘ ?        ±Î‰ı fiı I›Îflı ¿Ë̱ı, ÷_ ÷ÎflÌ ‹ı‚ı Ï’›fl Ω ±fiı ˉı ‹Îflı ÷Îfl_
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ⁄Ï© ÿÒfl ¿flı, ±ı ◊Λ ±ı‰Ì fi◊Ì. ⁄Ï©   ¿Î‹ fi◊Ì. ⁄Ï© ±ı¿·ÌfiÌ Á·ÎË fiÎ Á_¤‚Λ.
ÿÒfl ¿fl‰Îfi_ …ı ¿Ëı »ı fiı, ÷ı ¿˘HÎ ¿Ëı »ı ? ⁄Ï©fi˘ ¬ÎÁ ¡ıLÕ        ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ ¿Ëı »ı fiı ¿ı ⁄Ï©⁄ıfifiı ¿Ë˘ ¿ı ÷‹ı Ï’›fl
(±Ë_¿Îfl) ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı ‹Îflı ⁄Ï© ÿÒfl ¿fl‰Ì »ı. ±ı ⁄Ï© ¬ÎÁ     Ω‰. ’HÎ ±ı¿ ‰¬÷ ¿Ëı‰Î◊Ì fi◊Ì …÷Ì.
¡ıLÕ◊Ì ¬Áı fiËŸ ’λÌ, ±ıÀ·ı ±Î‹Î_ ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı fi Ω›. ’HÎ ±Î’HÎı ±ı¿ Œıfl˘ ¿èÎ_ fiı, I›Îfl◊Ì
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ⁄Ï©fi˘ µ’›˘√ fiËŸ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı ?         ±ı Á‹∞ Ω› ¿ı ˉı ±‚¬Î‹HÎÌ ◊¥ »\_, ˉı ‰ËÎ·Ì fi◊Ì ±ı‰_
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©fi˘ µ’›˘√ fiÎ ¿flı, ÷ı ⁄Ë µk΋ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ    Á‹∞ Ω›. ±Î’HÎı …ıfiı ÕÎ¥‰˘Á˝ ±Î’‰ÎfiΠˢ›, ÷ıfiı ±ı¿Îÿ Œıfl˘
¿›Î˝ ‰√fl flËı fiËŸ fiı ! ·Î¥À ˢ› ±ıÀ·ı ÷‹ı fiÎ µ’›˘√ ¿fl˘      ⁄˘·Ì±ı fiËŸ, “÷‹ı Ω‰ ±ËŸ◊Ì.” ÷˘ ±ı Â_ Á‹…ı ? ‹ÎÀı ±ıfiı ¿ËÌ
÷˘› ±…‰Î‚_ ◊¥ … Ω› fiı ±ıÀ·ı ÷‹ı ±ı ⁄Î…\ …\±˘, ⁄Ï© ÷˘       ÿ¥±ı ¿ı ÷Îflı fiı ‹Îflı »^À_< ◊‰Îfi_. ±ı‰_ ¿ËÌ ÿ¥±ı I›Îfl◊Ì ±ıfiı ‰Ëı‹
·Î¥À »ı, ’fl ≠¿Î¿ »ı. ±ıÀ·ı ±‹Îfl΋Î_ ⁄Ï© ˢ› … fiËŸ, ’»Ì     ’ÕÌ Ω› fiı ’»Ì ⁄Ï© Ωıfl fiÎ ¿flı ±fiı ¿Ëı‰Î ±Î‰ı fiı, ÷˘› ÿ⁄Î÷Ì
⁄Ï© ‰’flΛ … fiËŸ.                         ÿ⁄Î÷Ì ±Î‰ı ¿ı ±ıfiÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ¿ı, ‰œÂı ¿ı Â_ ¿flÂı ? ‰œÂı ¿ı
                                 Â_ ¿flÂı ?
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ÁÎà ‰Ê˝‹Î_ ⁄Ï© «Îflı ÷flŒ◊Ì ¤ı√Ì ¿flÌ Ë˘›,
÷ıfiı ˉı ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı ±ıfiı ¿ÎœÌ fiά˘ ÷˘ ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı fiÌ¿‚ı ?       ⁄Ï© ¤‹Î‰ı I›Îflı ±Î’HÎfiı ‹Ò_{‰ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ’Ëı·ı◊Ì …
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ÷‹Îflı ¿ÎœÌ fiά‰ÎfiÌ fiËŸ. ±ı ÷˘ Ë_ ¿flÌ     ¿ËÌ ÿı‰_, “÷_ ‹fiı Á·ÎË … fiÎ ±Î’ÌÂ. ‹Îflı ÷ÎflÌ Á·ÎË Ωı¥÷Ì
±Î’ÌÂ. ±ı ÷˘ …ı ⁄Ï© ‰√flfi˘ ˢ› ÷ı ¿ÎœÌ ±Î’ı. ⁄Ï© ÷˘ ±Î’HÎı    fi◊Ì. ⁄Ë ÿËÎÕ˘ ÷ÎflÌ Á_ÁÎfl‹Î_ Á·ÎË ¿Î‹ ·Î√Ì. »˘¿fl˘ ’ˆHÎΉ÷Ì
⁄_‘ ¿fl‰Ì ˢ› fiı, ÷˘ ⁄_‘ fiÎ ◊Λ. ±ı ÷˘ iÎÎfiÌfiÌ ¿Ú’Î◊Ì ⁄_‘     ‰¬÷ı, »˘ÕÌ ’ˆHÎΉ÷Ì ‰¬÷ı, ⁄‘Î ‰¬÷ı ÷ÎflÌ Á·ÎË ¿Î‹ ·Î√Ì »ı
◊Λ. ±⁄‘ ◊‰Î ÷˘ ⁄Ë ¿Ú’Î Ωı¥±ı. ±ı‰_ »ı fiı, «˘flfiı ÿËÎÕ˘      ’HΠˉı ÷˘ ‹Îflı ‹˘ZÎı …‰_ »ı. ÷ÎflÌ Á·ÎËfi_ ˉı ¿Î‹ fi◊Ì.”
fiÎ √‹ı. ÿËÎÕ˘ ◊Λ ±ıÀ·ı «˘flfiı ¿oÀ΂˘ ±Î‰ı. ±ı ÷˘ flÎ÷ı «_ƒ‹Î       ⁄Ï©±ı ÷˘ ±I›Îfl Á‘Ì ¿Î‹ ¿›* Á_ÁÎfl‹Î_. ÿÎÿÎfi_ iÎÎfi fiˢ÷_
@›Îflı ±Î‰ı fiı @›Îflı ⁄ËÎfl …¥±ı ±ı‹ ¿flı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î ⁄Ï©fiı    I›Îflı ¿o¥ ±ı‹ fiı ±ı‹ „V◊fl ’ÕuΔ÷Î ? I›Îflı ¿Ëı, ““fiÎ, ∞‰÷Δ÷Î
152                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !             153

fiı ! ’Îfiı› ¬Î÷Δ÷Î fiı ⁄‘_ ¿fl÷Δ÷Î.”” ’HÎ ÷ı ±Î ⁄Ï©±ı ¿Î‹    fiı ŒÎ¥·fi˘ ÷˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰˘ ’Õı. ’HÎ ŒÎ¥· fi◊Ì ±ı. ±Î
¿›* fiı ±Î’b_. ⁄Ï©±ı «·ÎT›_”÷_ fiı ! I›Îflı ±ı fiˢ÷_ «·ÎT›_ ?   ÷˘ “‰ı À< ÷Î…‹Ëη” »ı, ÷˘ ±ı ‰Î_«Ìfiı ±Î’HÎı ÷Î…‹Ëη …‰_ ˢ›
’HÎ ±ı ‹˘Z΋Î_ fiÎ …‰Î ÿı. ±ıfiÌ Ëÿ Á_ÁÎfl‹Î_ flά‰Î ’Òfl÷Ì. À˘’   ÷˘ Ω‰, ·⁄ÿΉΠ‹ÎÀı. ±ÎiÎ΋Î_ ±Î ‰V÷ ±Î‰÷Ì fi◊Ì. ‰√fl
µ’fl ⁄ıÁÎÕı ’HÎ ±ËŸ◊Ì ⁄ËÎfl fiÌ¿‚‰Î fiÎ ÿı.             ¿Î‹fiÌ ’ÌÕÎ »ı ±Î ÷˘. ±ÎiÎÎfiÌ ⁄ËÎfl ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì. ÷˘ F›Îflı
                                ∂¤Ì ◊Λ I›Îflı ¿ËÌ ÿı‰Îfi_ ¿ı, “±ÎiÎ΋Î_ fi◊Ì ±Î‰÷Ì ‹ÎÀı Ω‰.”
   ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï©fi˘ I›Î√ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿flÌ Â¿Ì±ı ?
                                   ≠ffi¿÷ν — ±Î «_ÿ¤Î¥ ŒÎ¥· »ı, ÷˘ ’»Ì ±ı ŒÎ¥·fi˘ ¤Î√
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©fi˘ I›Î√ ¿fl‰Îfi˘ fi◊Ì. ⁄Ï© ±ı ±Î‹ I›Î√
                                »ı fiı ? ŒÎ¥·fi˘ ±ı¿ ¿Î√‚ ÷˘ ¬fl˘ ¿ı fiËŸ, ⁄Ï© ?
¿flÌ Â¿Ì±ı ±ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ‹ËŸ ¤Î‰ flά‰Îfi˘ ¿ı ‹Îflı
ˉı ⁄Ï©fiÌ …wfl fi◊Ì. ±ı‰˘ ¤Î‰ flά‰Î◊Ì, ±ı ÿËÎÕı ÿËÎÕı CÎÀ÷Ì      ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ⁄Ï© ±ı ŒÎ¥· fi◊Ì. ±Î’HÎı ÷˘ ŒÎ¥·fi˘
Ω› ±fiı ⁄Ï©fiÌ …wfl »ı ±ı‰˘ ¤Î‰ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ⁄Ï© ‰‘÷Ì       Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘ «_ÿ¤Î¥ ΩıÕı ±fiı «_ÿ¤Î¥±ı ⁄Ï©fi˘ Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘
Ω›.                               »ı. «_ÿ¤Î¥±ı fiÎ ‹Îfi‰_ Ωı¥±ı. «_ÿ¤Î¥±ı ⁄‘ÎfiÌ ‰Î÷ ÁÎ_¤‚‰Ì,
                                ’HÎ ⁄Ï©fiÌ ‰Î÷ ÁÎ_¤‚‰Ì fiËŸ.
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î’H΢ ¤Î‰ Ãıà Á‘Ì ±⁄‘ ◊‰Îfi˘ ˢ‰˘
Ωı¥±ı ?                               ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı “±Î’HÎı” «_ÿ¤Î¥fiı Á‹Ω‰‰ÎfiÎ ¿ı ±Î
                                ⁄Ï©fi_ ÁÎ_¤‚¢ fiËŸ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Á ±ıÀ·_ … ◊‰ÎfiÌ …wfl »ı. ±ı ¤Î‰ ±ı¿·˘
… ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ »ı, ¿÷˝T› ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ fi◊Ì. ¿÷˝T› ÷˘ ±iÎÎfi     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Á, ¿Ë˘ «_ÿ¤Î¥fiı !
»ı I›Î_ Á‘Ì ¿÷˝T› »ı. ±Î iÎÎfi◊Ì ¿÷˝T› flËı÷_ fi◊Ì.                ±ı ±À¿Î‰ı ÏfiÏÿK›ÎÁfi !
          ±ı fi◊Ì “ŒÎ¥·” !                 ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎfi_ ¿ı ¿˘¥fi_ ’HÎ ÏfiÏÿK›ÎÁfi ◊Λ fiËŸ, Œ˘À˘
   ≠ffi¿÷ν (‹ËÎI‹Î) — ⁄Ï© ±ı ŒÎ¥· ¬flÌ ? ⁄Ï© ±ı        ’Õı … fiËŸ, ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ?
ŒÎ¥·‹Î_ fiÎ √HÎΛ ?                          ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ⁄Ï© »ı. ±ı Õ¬· ¿flfiÎflÌ ⁄Ï© »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. »÷Î_ ŒÎ¥·‹Î_ √HÎ‰Ì Ë˘› ÷˘ √H΢. fiÎ √HÎ‰Ì     ≠ffi¿÷ν — ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?
ˢ› ÷˘ …wfl fi◊Ì. ŒÎ¥·fiı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ±Î’HÎı ±ıfi_ fiÎ ‹Îfi‰_
                                   ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_› fiËŸ. ⁄Ï© Õ¬· ¿flı »ı, ±ı‰_ ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı
ˢ› ÷˘ ¿˘HÎ ‹fiΉfiÎfl »ı ? ‹ıÓ fiyÌ ¿›* ¿ı CÎfl‹Î_ ±Î ‹ÎHÎÁ
                                »Ì±ı ¿ı ±Î Õ¬· ¿flfiÎflÌ »ı. ±ı Õ¬· ¿flfiÎflfiı ·Ì‘ı ±Î‰_ ÿı¬Î›
¿Ëı »ı ±ı ‹Îflı ‹Îfi‰_ fi◊Ì. ±ı‰_ ¿Ëı »ı fiı ?
                                »ı. ¿ıÀ·Î¿ ‹ÎHÎÁ ¿Ëı »ı ¿ı, “ÿÎÿÎ, ÏfiÏÿK›ÎÁfi‹Î_ ±ı@{ı@À ‹˘œ<_
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰ÎfiÌ ‰Î÷ fi◊Ì ?     fi◊Ì ÿı¬Î÷_.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “±ı ⁄Ï© Õ¬· ¿flı »ı” ’HÎ ±Î’HÎı ±ı@{ı@À
                                »ı ±ı‰_ … Ωı¥ ·¥±ı.
   ÿÎÿÎlÌ — “fiÎ ‹Îfi‰_” ±ıÀ·ı ‹ıÓ ‹fi‹Î_ fiyÌ … ¿flÌ flάı·_
»ı ¿ı, »˘ fiı ⁄˘·÷˘, ‹Îflı fi◊Ì ‹Îfi‰_. ±ıfiÌ Á·ÎË ‹Îflı fiÎ Ωı¥±ı.     ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï© ¿¥ flÌ÷ı Õ¬· ¿flı »ı ?
154                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !            155

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Î’HÎfiı, Ë‹HÎı ÏfiÏÿK›ÎÁfi ¿fl÷Πˢ› fiı,      ≠ffi¿÷ν — ±˘‚˘ ’Õı ?
÷˘ ⁄ÌΩ‹Î_ œÁıÕ œÁıÕ ¿flı.
                                   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±˘‚˘ ’Õı, ⁄Á. ’HÎ ⁄Ï© ±ı@{ı@À fiÎ ÿı¬ÎÕı.
   ≠ffi¿÷ν — ±◊‰Î ÷˘ ⁄Ï© ±ı‹ ¿èÎÎ ¿flı ¿ı ÏfiÏÿK›ÎÁfi fi◊Ì    ⁄Ï© ˢ› ÷ı, ±ı@{ı@ÀfiıÁfiı ¤Ò_ÁÌ fiάı.
±Î‰÷_ ?
                                   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±ıfi_ Â_ ¿fl‰Îfi_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Á. “fi◊Ì ±Î‰÷_” ±ı‰_ ˵ ¿Ëı‰Î ·Î√ı.
                                   ÿÎÿÎlÌ — ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±˘‚˘ ’Õı ±ıÀ·ı ⁄Ë ◊¥ √›_.
Á_ÁÎfl‹Î_◊Ì ‹˘ZÎ ÷flŒ ¬Á‰Î fiËŸ ÿı‰ÎfiÌ ±ıfiÌ ÿ·Ì·˘ ˢ› ⁄‘Ì.
⁄_‘fi‹Î_ … flά‰ÎfiÌ ÿ·Ì·˘ ˢ› ±fiı ±ıÀ·ı Õ¬·ı› ±ı‰Ì ¿flı.         ≠ffi¿÷ν — ÏfiÏÿK›ÎÁfi‹Î_ ≠Ï÷Ï⁄_⁄ ’Õ‰_ Ωı¥±ı ?

   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı fiÎ ¿fl‰_ ˢ› ±ı‰_ ¿flΉÕΉı.           ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ … ±ı‹fiÌ ÏÕflı@À „@÷ ‹‚ı.

   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı‰_ ¿flΉÕΉı. ±ıÀ·ı ÏfiÏÿK›ÎÁfi ⁄ıÁı fiËŸ,             iÎÎfiωϑ ‰¬÷ı...
±ı ⁄Ï©fiÌ Õ¬·˘ ˢ›. ±fiı ÏfiÏÿK›ÎÁfi ⁄ıÃÎ ’»Ì ¬Á÷_› fi◊Ìfiı         ±Î iÎÎfiωϑ ‰¬÷ı ⁄Ï© ±Î‹Î_ Õ¬˘ ¿flı ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ⁄Ï©fiı
·˘¿˘fiı, ±ı¿ Áı¿oÕı› ¬Á÷_ fi◊Ì ’»Ì !                ¿Ë̱ı ¿ı ±Î…fi˘ ÿËÎÕ˘ ⁄ËÎfl ⁄ıÁÌ flËı…ı. ±ÎÀ·_ ±‹fiı ’Òfl_ ¿flÌ
   ≠ffi¿÷ν — ±ı¿‰Îfl ⁄ıÁı ’»Ì fi ¬Áı, ’HÎ ±Î ÷˘ ÏfiÏÿK›ÎÁfi    ·ı‰Î ÿı. ±Î‰_ ¿Ë̱ı I›Îflı ’»Ì »ı ÷ı ⁄Ï© Õ¬˘ fiÎ ¿flı. ±ıÀ·Î
fi◊Ì ±Î‰÷_ ±ıfiÌ … ‰Î÷ »ı.                     ‹ÎÀı ÷˘ ±Î ÕÎ"@Àfl˘ ‹ÎHÎÁfiı ⁄ı¤Îfi ¿flÌfiı ’»Ì ±˘’flıÂfi ¿flı. ËÎ,
                                 fiËŸ ÷˘ ⁄Ï© Õ¬˘ ¿flıfiı ÷˘ ±Î¬˘ ¿ıÁ ⁄√ÕÌ Ω›. ±fiı ±Î’HÎı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄ıÁı »ı @›Îflı ¿ı F›Îflı ±Î’HÎfiı ±Õ«HÎ ±Î‰ı   ±ËŸ ÷˘ iÎÎfi ±Î’Ìfiı ¤Îfi‹Î_ ·Î‰‰ÎfiÎ »ı. ±ıÀ·ı ’»Ì ÷‹Îflı
»ı I›Îflı ⁄ıÁı »ı. ÂÎflÌÏfl¿ ±Õ«HÎ ±Î‰ı »ı I›Îflı ±Î’HÎfiı ÿ—¬‹Î_   ±ıÀ·_ ¿ËÌ ÿı‰Îfi_ ¿ı ±Î…fi˘ ÀÎ¥‹, ±I›Îflı ÁÎÕÎ fi‰ ‰ÎB›Î Á‘Ì
Ï«kÎ flËı, ÷ı ‰¬÷ı ÏfiÏÿK›ÎÁfi flËı ÷˘ …flÎ ÂÎ_Ï÷ flËı. I›Îflı ‰‘Îflı  ⁄ËÎfl ⁄ıÁÌ flËı. ±ıÀ·ı ’»Ì ÷‹ı ÷‹Îflı CÎıfl Ω±˘fiı, ÷˘ I›Î_ ¤ı√Ì
ÁÎfl_ ⁄ıÁÌ Ω›. flV÷΋Î_ √ÎÕÌ‹Î_ …÷Πˢ› ¿ı, ±Î_¬ ‹Ÿ«Ì ¿ı ÿÎÿÎ   ◊Λ. ’»Ì …‹ÎÕΩı. ±ıÀ·ı ±Î…fi˘ ÿËÎÕ˘ ⁄Ï©fiı ⁄ËÎfl ⁄ıÁ ±ı‰_
ÿı¬Î› ±ı‰_ ÏfiÏÿK›ÎÁfi ◊¥ √›ı·_ ˢ› »ı ·˘¿˘fiı. ’»Ì µ’ÎÏ‘ …     ¿Ëı‰Î› ¿ı fiÎ ¿Ëı‰Î› ? ±ı¿ ÿËÎÕ˘ flΩ ±Î’‰Ì.
fiËŸ fiı ! ÿÎÿÎ ÁÎZÎÎ÷˚ flËı÷Πˢ› ’»Ì µ’ÎÏ‘ … fiËŸ fiı ! ÷‹ı
÷˘ ±ı‹ ¿Ëı÷Î Ë÷Î fiı ¿ı ‹Îflı ÷˘ ÿÎÿÎfiÌ ’λ‚ … ’Õ‰_ »ı. ±ıÀ·ı         ⁄Ï© V‰Ì¿Îflı ÷˘ … ÿı¬Î› “±ı” !
w⁄w ÏfiÏÿK›ÎÁfi ÁÎfl_ ±Î’HÎı ÷˘ !                    ≠ffi¿÷ν (‹ËÎI‹Î) — ±Î’ı ⁄ı ±ÎiÎÎ ¿ËÌ ¿ı, Ïfl·ıÏÀ‰ T›Ò
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ÏfiÏÿK›ÎÁfi ¿èÎ_, ±ı ±Î¬Ì ‹ÒÏ÷˝fiÌ ¿S’fiÎ     ’˘¥LÀ ±fiı Ïfl›· T›Ò ’˘¥LÀ, ±ı º„WÀ◊Ì Ωı‰_. ±ıÀ·ı √Λfiı
¿fl‰Ì Ωı¥±ı fiı ? ’Ëı·Î_ ÷˘ ±Î¤ÎÁ ◊‰˘ Ωı¥±ı fiı ?          Ïfl·ıÏÀ‰‹Î_ √Λ »ı ±fiı ¬flı¬fl ©ÎI‹Î »ı. ±ıfiÌ ±ı@{ı@À º„WÀ
                                 ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ˢ› ?
   ÿÎÿÎlÌ — ÏfiÏÿK›ÎÁfi ±ıÀ·ı Ï⁄_⁄ ÿı¬Î‰_, √‹ı ÷ı‰_. ⁄Ï©
±ı@{ı@À ÏfiÏÿK›ÎÁfi fiÎ ÿı¬ÎÕı.                     ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷‹fiı ±ÎI‹Îfi_ iÎÎfi ±ÎM›_ ÷ı‹Î_ ±ı@{ı@À º„WÀ
156                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !              157

±Î’Ì Ë÷Ì ¿ı ¬Î·Ì Ï⁄·ÌŒ … »ı. fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ ¡ı¿«fl ¿flÌ ±Î’Ì,         ≠ffi¿÷ν — Á‹Ω›.
÷ı flÎ¥À Ï⁄·ÌŒ ◊¥ √¥, ⁄Á. ⁄Ï©fiÌ ÷˘ ‰E«ı Õ¬· »ı … fiËŸ
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ±ÎÂflı ±ı‹ fiı ±ı‹ ¿Ëı ¿ı, “¤¥, ⁄‘΋Î_
±fiı ÷ı Á‹…HÎ ⁄Ï©◊Ì Á‹Ω› ±ı‰Ì »ı. ⁄Ï©◊Ì Á‹Ω› I›Îflı ÷˘
                                  ¤√‰Îfi »ı.” ÷˘ ⁄Ï© ±ıfiı ±ı@ÁıMÀ fiÎ ¿flı. ⁄Ï©±ı ±ı@ÁıMÀ ¿fl‰_
±ı‰_ ¿flı »ı. ’»Ì Ωı‰Îfi_ ¿ı‹fi_ »ı ? ±Î ±Î_¬◊Ì ÿı¬Î÷_ ËÂı ?
                                  Ωı¥±ı. Ë_ ¿Ë_ ¿ı, “⁄‘΋Î_ ¤√‰Îfi »ı, ⁄‘΋Î_ ¤√‰Îfi Ωı Ωı”,
    ≠ffi¿÷ν — ±Î’ ¿Ë˘ »˘ fiı ¿ı ±‹fiı ±ı¿ ±ı¿ ∞‰‹Î_       ⁄Ï© ±ı@ÁıMÀ fiÎ ¿flı fiı ÷˘ ±ıfi˘ ±◊˝ fi◊Ì, ±ı Ï‹Ïfi_√·ıÁ »ı. ±ı‰_
©ÎI‹Î ÿı¬Î› ?                           ¿Ëı‰Î◊Ì ¿o¥ ⁄‘΋Î_ ¤√‰Îfi Ωı‰Î÷Î fi◊Ì, ’HÎ ±Î ‰Î÷ ÃÌ¿ »ı,
    ÿÎÿÎlÌ — ±‹ÎflÌ ‰Î÷ …\ÿÌ »ı fiı ÷‹ÎflÌ ‰Î÷ …\ÿÌ »ı. ±ı ¿o¥  ±ı‰_ Ï⁄·¿<· fiÎ ⁄˘·ı, ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_ ÁÎfl_ »ı ±fiı ¬flı¬fl ÷˘ »ı …
¿Ëı‰Î› fiËŸ. ÷‹Îflı ±◊˝ ¿Îœ‰Îfi˘ ¿ı ⁄Ï©◊Ì Á‹Ω› ±ı‰_ ¿ı‹ fi◊Ì ?     fiı ¤√‰Îfi, ±ı‹Î_ ‰Î÷ ¬˘ÀÌ ÷˘ fi◊Ì ! ’HÎ F›Î_ Á‘Ì ⁄Ï©
                                  ±ı@ÁıMÀ fiÎ ¿flı, I›Î_ Á‘Ì …ı‰_ Ωı¥±ı ÷ı‰_ Œ‚ fiÎ ‹‚ı. ±Î ÷˘
    ≠ffi¿÷ν — ±ı Á‹Ω›.
                                  ±Î’HÎÌ iÎÎfiωϑ ’»Ì fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ ¡ı¿«fl ◊Λ »ı, flÎ≥À Ï⁄·ÌŒ
    ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Î ⁄Ï©‰Î‚Î ¿⁄Ò· ¿flı ¿ı ±Î Á‹Ω› ±ı‰_ »ı.     ⁄ıÁı »ı. ±ıÀ·ı ’»Ì ⁄Ï© ±ı@ÁıMÀ ¿flı »ı. ±fiı ⁄Ï©±ı ±ı@ÁıMÀ ¿›Î˝,
’»Ì ¢ ‰Î_‘˘ »ı ? ±Î_¬fi_ ±Î_¬◊Ì ÿı¬Î‰_, ⁄Ï©◊Ì ÿı¬Î‰_ Ωı¥±ı     ’»Ì Œ‚ ‹‚ı »ı.
÷˘ ÁÎ«Ì l©Î ⁄ıÁı. ·˘¿˘fiı ¿ËıÂı ¿ı, “÷_ ±ËŸ›Î_ ÁÎfl_ ¿Î‹ ¿fl ÷˘
                                           ⁄Ï©, ≠iÎÎ fiı ÿ½fi !
’H› ⁄_‘ÎÂı.” ÷˘ ¿o¥ ±ıfiı ÿı¬Î› »ı ?
                                     ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î …ı ÿ½fi‹Î_ ±Î‰ı »ı, ±ı ÿ½fi ±ı
    ≠ffi¿÷ν — fiÎ.
                                  ≠iÎÎfi˘ √HÎ ¿ı ⁄Ï©fi˘ ?
    ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©◊Ì ⁄÷Ήı·_ ⁄‘Î ±ı@ÁıMÀ (V‰Ì¿Îfl) ¿flı. ÷Îfl_
¿ı‹ ±Î‰_ ◊¥ √›_ »ı ?                           ÿÎÿÎlÌ — ÿ½fi ÷˘ ≠iÎÎfiı ÿı¬ÎÕfiÎflÌ ‰V÷ »ı. ÿ½fi ±ıÀ·ı
                                  ≠÷ÌÏ÷ ¿ı ±Î’HÎı ±ÎI‹Î »Ì±ı fiı ±ıfiÌ ≠÷ÌÏ÷ flËı. ±fiı ≠÷ÌÏ÷
    ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ±Î ÷˘ ωÂıÊ ΩHΉΠ‹‚ı, º„WÀ ‹‚ı ±ıÀ·Î    ⁄ıÁı ÷˘ ±ı ≠ÎM÷ ◊Λ.
‹ÎÀı.
                                     ≠ffi¿÷ν — ±ı ≠÷ÌÏ÷ ¿˘fiı ⁄ıÁı »ı ?
    ÿÎÿÎlÌ — «Î·˘. ’»Ì ±Î_¬◊Ì ’Î_« ¥„Lƒ›˘fi_ ’Ò÷‚_ ÿı¬Î›.
⁄Ï©◊Ì ±ı◊Ì Ï‰ÂıÊ ÿı¬Î›.                         ÿÎÿÎlÌ — ≠÷ÌÏ÷ ±Ë_¿Îflfiı ⁄ıÁı »ı ¿ı ¬flı¬fl Ë_ ±Î fi◊Ì
                                  ’HÎ ±Î »\_. …ı ±Ë_¿Îflfiı ≠÷ÌÏ÷ Ë÷Ì ¿ı Ë_ «_ÿ »\_, ±ı ≠÷ÌÏ÷ ∂ÃÌ
    ≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl. ±fiı iÎÎfi◊Ì Á_’ÒHν ÿı¬Î› ?
                                  ±fiı ±Î ⁄ıÃÌ. ±ıfi_ fi΋ ÿ½fi.
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÁËı…ı› Á‹Ω› ±ı‰Ì ‰Î÷ »ı. Á΋Îfiı
                                     ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ≠÷ÌÏ÷ ≠iÎÎfiı ·Ì‘ı ⁄ıÁı »ı ?
Á_÷˘Ê fiÎ ◊Λ, ’HÎ ’ı·Ì ‰Î÷fi˘ Á_÷˘Ê ◊Λ »ı fiı ? ¿˘”¿fiı ÁÎfl_
¿Î‹ ¿fl‰Îfi_ ¿Ë̱ı ±fiı ¿Ë̱ı ¿ı ±ıfiÎ◊Ì ’H› ⁄_‘ÎÂı, ÷ı ÷fl÷         ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ≠iÎÎ fi◊Ì ¿flΉ÷Ì. ±Î iÎÎfi ˢ‰_ Ωı¥±ı, ±ı
±ıfiı ’˘÷Îfiı Á‹Ω› »ı fiı ? ⁄Ï©◊Ì fi◊Ì Á‹Ω÷_ ?             ±Î ≠÷ÌÏ÷ ¿flΉı »ı ±fiı ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÌ ¿Ú’Î ¿flΉı »ı. Ë_ iÎÎfi
158                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !              159

±Î’_ »\_ ±fiı ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÌ ¿Ú’Î◊Ì ¬flı¬fl ±Î‹ … »ı ±ı‰_       ‰ÎT›Î ‰√fl flËı fiËŸ fiı ? ◊˘ÕÌ ‰Î÷ Á‹Ω› »ı ÷‹fiı ⁄‘Î_fiı ?
·Î√ı. ±Î… Á‘Ì‹Î_ ±Î ¬˘À<_ »ı, ±Î… Á‘ÌfiΠω«Îfl˘ ‹’Λ fiı ?     ⁄Ë ¨ÕÌ ‰Î÷ »ı.
±ı ⁄‘Î ¬˘ÀÎ »ı, ±ı‰_ Á‹Ω›. ±ıÀ·ı ±Î iÎÎfiωϑ◊Ì ±fiı ÿÎÿÎ
                                   ±ı‰_ »ı fiı, iÎÎfi ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ˢ› ÷˘ ⁄Ï© ¿ÎœÌ fiά‰ÎfiÌ.
¤√‰ÎfifiÌ ¿Ú’Î◊Ì ÷‹fiı, Ë_ ©ÎI‹Î »\_, ±ı ≠Ï÷÷Ì ⁄ıÁı »ı.
                                 ⁄Ï© ¿ÎœÌ fiάı ±ıÀ·ı ’÷Ì √›_.
      “ÿÎÿΔ … ÏfiflA›Î ¿fl‰Î, ±ı … ÁIÁ_√ !             ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄Ï©fi_ ’ÒHν ωfl΋ @›Îflı ±Î‰ı ? ±ı @›Îflı
    ÿÎÿÎfiı Ωı›Î ¿fl‰Î ±ı … ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ ÁIÁ_√. ±ı‰Ì Ωı ‹ËŸ   ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› ?
¿o¥ ±Õ«HÎ ’ÕÌ Ë˘›, …flÎ Á‹…HÎ fiÎ ’Õ÷Ì Ë˘›, ÷˘ ’Ò»‰Î …ı‰_        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¬·ÎÁ ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ, ±ıfiı ±Î’HÎı ’ÎHÎÌ fiÎ
’Ò»‰_. fiËŸ ÷˘ ±ı ⁄Ï©fi˘ ω·ÎÁ ! ⁄Ï© Œfl‰Î fiÌ¿‚ı, fl˘Œ ‹Îfl‰Î     ’Î¥±ı ±ıÀ·ı ÁÒ¿Î¥ … …‰ÎfiÌ »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ÁÎ_¤‚̱ı fiËŸ
fiÌ¿‚ı.                              ±ıÀ·ı ÁÒ¿Î¥ …‰ÎfiÌ »ı. ±Î’HÎı ±‹¿ ÁÎ_¤‚̱ı ±ıÀ·ı ±ıfiı eÕ
   fiÎfiÎ »˘¿flÎfiÌ ⁄Ï© ÷˘ ‰‚Ì … …‰ÎfiÌfiı, fiı ±Î ‹˘ÀÌ        ‹‚Ì √›_ ±fiı eÕ … fiÎ flèÎ_ ’»Ì ±ı ∞‰ı ÂÌ flÌ÷ı ?
™‹flfiÎfiı ⁄Ë ±Î‰flH΢fiı ? »˘¿flα˘ ⁄‘Î ⁄Ë …·ÿÌ ÷ˆ›Îfl ◊¥          ≠ffi¿÷ν — ±ıfiı ÁÎ_¤‚̱ı fiËŸ ÷˘› ‹ËŸ flËıfiı ±ı@E›±·Ì
…‰ÎfiÎ.                              ÷˘ ? ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±ıfiı Á‹Î‘Îfi ¿flÎ‰Ì ±Î’̱ı ÷˘ ±ı ⁄_‘ ◊¥ Ω›
     ≠ffi¿÷ν — ‹˘ÀÌ ™‹flfiÎfiı ±Î‰flHÎ fiÌ¿‚Ì Ω› ?        fiı ?
     ÿÎÿÎlÌ — fiÌ¿‚Ì …‰ÎfiÎ_ fiı. ’HÎ ÷ı ±Î‹fiÎ …ı‰˘ ·Î¤ fiÎ      ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı Á‹Î‘Îfi ±Î’‰Î …¥±ı ÷˘ ÷˘ ’»Ì ±Î’HÎı
µÃΉı.                              ‰‚B›Î. Á‹Î‘Îfi fiËŸ ±Î’‰Îfi_. ⁄Ï© ËıflÎfi ¿flı, ÷ı ⁄Ï©fiı ÷‹ı ¿Ë˘
                                 ¿ı, “‹Îflı flά‰Ì »ı,” ÷˘ flËı. ±ıfiı ¿Ë̱ı, “÷‹Îfl˘ ⁄Ë µ’¿Îfl »ı.
     ≠ffi¿÷ν — ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?
                                 ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì «·ÎT›_ »ı ÷‹ı. ˉı «·ÎT›_ ÷ıfi_ ∑HÎ ¤Ò·Î› ±ı‰_ fi◊Ì.
     ÿÎÿÎlÌ — Â_ ¿fl‰Îfi_ ? ±Î’HÎÌ ⁄Ï© ÷˘ ‰‚Ì … …‰ÎfiÌfiı.    ’HΠˉı ÷‹ı Ω±˘ ±ıÀ·ı Ë_ »^À˘ fiı ÷‹ı› »^ÀÎ_.” ±ıÀ·_ ÷˘ ¿Ëı‰_
±Î ⁄Ï© ÷˘ …\ÿÌ ’ÕÌ √›ı·Ì. ⁄Ï©fiÌ …wfl … fiËŸ ±Î ‹Î√˝‹Î_.                                 ı
                                 ’Õı. ‹Îfi¤ıfl ¿Ëı‰_ ’Õı. µ’¿Îfl ÷˘ ¬fl˘ fiı ? fiËŸ ÷˘ ¿ËıÂ. “±I›Îfl
⁄Ï© ÷˘ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ Õ¬˘ ¿›Î˝ ¿flı. ±Î’b_ ±Î iÎÎfi, ±ı iÎÎfi      Á‘Ì ÷˘ Ωı ±ÎÀ·_ ±ÎÀ·_ ¿Î‹ ¿›*, »ı‰Àı ÿ√˘ ¿›˘˝” ¿ËıÂı. ±Î’HÎı
≠¿Î ¿›˘˝ »ı, ≠¿Î ¿›Î˝ ’»Ì ⁄Ï©fiÌ …wfl fiËŸ.            ˉı ⁄Ï©fiı ÂÎ◊Ì ¿ÎœÌ±ı »Ì±ı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±Ëo¿Îfl ‹Ò‚ …B›Î±ı ⁄ıÁÌ
                                 √›˘ »ı. ±Î’HÎfiı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı ¤Îfi ◊≥ √›_ »ı.
       “±ı ⁄‘΋Î_” …wfl, ±Î’HÎÌ ÁËÌfiÌ...
                                   ±Î ⁄Ï©fiı …L‹ı› ±Î’HÎı ±ÎM›˘, ‹˘ÀÌ ¿flfiÎflı› ±Î’HÎı ±fiı
     ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄‘ÎfiÌ ⁄Ï© ¬·ÎÁ ¿flÌ fiά˘.
                                 ˉı ±ıfiı fiÎ ¿ËÌ ÿıfiÎflı› ±Î’HÎı ¿ı, “ˉı ÷ÎflÌ …wfl fi◊Ì. ˉı ÷Îfl_
     ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï© ¬·ÎÁ …ıfiı ¿fl‰Ì ˢ› ÷ıfiı ◊Λ. ±ı¿ ⁄Î…\   ¿Î‹ ’Òfl_ ◊Λ »ı. ˉı ÷ÎflÌ ŒflΩı ⁄‘Ì ’ÒflÌ ◊¥ √¥. ‹ÎÀı ÷Îfl˘
Â_ ¿Ëı »ı, ¿ı ⁄Î…flÌ ‰Î‰‰Ì fi◊Ì ±fiı ⁄Î…flÌfi˘ ’˘Ó¿ √‹ı »ı. ÷ı    µ’¿Îfl ‹Îfi̱ı »Ì±ı. ±I›Îfl Á‘Ì ÷ıÓ ⁄‘˘ Ïfi‰ıÕ˘ ¿›˘˝, fi¤Î‰HÎÌ
160                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !             161

¿flÌ ! fi¤Î‰HÎÌ ÁÎflÌ ¿flÌ »ı, fiËŸ ? fiı fi¤Î‰HÎÌ ¿flÌ ‹ÎÀı ÷Îfl˘     fiËŸ ÷ı‹ ±Ëo¿Îfl ±˘»˘ ◊Âı. ±Ëo¿Îfl ±˘»˘ ◊Λ ¿ı ±Î¬_ ¿ı‰‚iÎÎfi
µ’¿Îfl ‹Îfi_ »\_. ˉı ÷ÎflÌ fi¤Î‰HÎÌfiÌ …wfl fi◊Ì. ˉı ±⁄‘ ÿÂÎ      ÿı¬Î›Î ¿flÂı. ±‹Îflı ⁄Ï© ‰Î’fl‰ÎfiÌ fiÏË.
fi¤Î‰HÎÌ ¿flÂı.”                             ≠ffi¿÷ν — ˉı ±‹ı ÷˘ ⁄Ï©fiÎ V÷fl‹Î_ … »Ì±ı fiı ? ±ıÀ·ı
   ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï©fi_ …ı fi ‹Îfiı ÷˘ ÷ı Á‹›ı ±ıfiÌ µÿÎÁÌfi÷Î      ±‹ı ⁄Ï©fiÎ »ıÕı ’Ë˘Ó«Ì …¥±ı, I›Îfl ’»Ì ’ı·˘ ≠¿Î »ı fiı ?
∂¤Ì ◊Λ fiı, ¿ı ’»Ì ⁄Ï© ∂¤Ì ◊Λ ?                    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ÷˘ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±˘√‚÷Ì … …‰ÎfiÌ. ±ı ±ıfiÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©fi_ ‹Îfi‰_ ±√fl fi ‹Îfi‰_, ÷ı ⁄Lfiı‹Î_ µÿÎÁÌfiT≤ÏkÎ   ‹ı‚ı … ±˘√Y›Î ¿fl‰ÎfiÌ, …ı‹ ±Ëo¿Îfl CÎÀ÷˘ …Âı ÷ı‹ ÷ı‹. ±I›Îflı
±ıÀ·ı flÎ√-¶ıÊ flÏË÷÷Î.                       ÷‹fiı ¬Î÷flÌ »ı ¿ı, “Ë_ ¿fl÷˘ fi◊Ì ±Î ?
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄Ï© ¬·ÎÁ ◊Λ ±ı‰Î_ ¿o¥ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’˘fiı.       ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ı Á‹…‹Î_ ⁄ıÁ‰Î ‹Î_Õu_ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±ı ⁄Ï© ±ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ¬·ÎÁ ◊¥ flËÌ         ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ±Ëo¿Îfl CÎÀ÷˘ Ω› »ı, Ïÿ‰Áı Ïÿ‰Áı ±fiı ÷ı‹
»ı. ±Î’b_ Ωı ÏÕÏÁ{fi ¿Î«_ ’Õı ÷˘ ‹ËŸ ⁄Ï© ŒflÌ ‰‚ı. ±Î’HÎı      ÷ı‹ ⁄Ï© CÎÀ÷Ì Ω›. Á˘S›Âfi (µ¿ı·) ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ±ÎT›Î ¿flı »ı.
Ωı «˘yÁ »Ì±ı ÷˘ ⁄Ï© Â_ ⁄Ò‹ ’ÎÕı ÷ı ? ‹fi, ⁄Ï© ±ı ÷˘ ⁄‘Î_      ÷‹Îflı ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ. ‹ıÓ …ı ’Î_« ‰Î@›˘ ±ÎM›Î_ »ı, ±ıÀ·ı ⁄‘_
±ÎÏÁVÀLÀ »ı.                            Á˘S›Âfi ±Î‰Âı.
       ⁄Ï© √ıflËÎ…fl ÷˘ iÎÎfi ËÎ…fl !                       ±Îfi_ÿ ∂¤flΛ ’»Ì...
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ …ıÀ·Ì ‹ÎhÎ΋Î_ ⁄Ï© ±˘»Ì ◊÷Ì Ω› ÷ıÀ·_         ÷L‹›Î¿Îfl ¿˘HÎ ¿˘HÎ ◊Λ »ı ? ±Î_√‚Ì ¨«Ì ¿fl˘ Ωı¥±ı ?
iÎÎfi ≠√À ◊÷_ Ω› ?                         ÁÎ÷-±Îà … …HÎ ! ¤Î¥fiı ÷ı CÎÕ̱ı Â_ ±fi¤‰ ◊Λ »ı ¿Ë˘.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Î’HÎÌ ⁄Ï© ±˘»Ì ◊÷Ì … …‰ÎfiÌ, ±Î iÎÎfi         ≠ffi¿÷ν — ÷L‹›Î¿Îfl ◊÷˘ fi◊Ì ’HÎ ÷ÿοÎfl ◊Λ »ı.
·Ì‘Î ’»Ì. ±Î ωiÎÎfi ±ı‰_ »ı ¿ı ⁄Ï© ±˘»Ì ¿fl÷_ … Ω›. ¿ÎflHÎ        ÿÎÿÎlÌ — ÷ÿοÎfl ◊Λ »ı ! ÷L‹›Î¿Îfl ◊Λ ±ıÀ·ı ±Î¬˘
                               ı
¿ı ¶ıÊ ’Ëı·˘ ∂Õı »ı fiı ! ±ıÀ·ı ‰Ì÷¶ıÊ ◊›ı·˘ »ı fiı ! ±ıÀ·ı Ëo‹ÂÎ_  ‘˘‘ ’Õı. ±ı ÷˘ ˉı ÷ÿοÎfl ◊Λ. ±ı ÷˘ ˉı ⁄Ï© ◊˘ÕÌ fiÌ¿‚Ì
⁄Ï© ±˘»Ì ◊÷Ì … Ω› ±fiı ±Î√‚ ±Î√‚ ‰‘÷˘ Ω›.              √¥. Ë…\ ⁄Ï© fiÌ¿Y›Î ’»Ì ±Îfi_ÿ ¬Ò⁄ ‰‘÷˘ Ω›. ±Î ‹ıÓ …ı
   ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï©fiı ‰‚Î‰Ì ÿ˘ ¿èÎ_ »ı, ±ı Â_ »ı ?         ±ÎM›_ »ı ÷ı ±Îfi_ÿfi_ ‘΋ … ±Î’ı·_ »ı, ‹˘ZÎ … ±Î’ı·˘ »ı. …ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄Ï©fiı ·¥fiı ±Ëo¿Îfl ∂¤˘ flè΢ »ı. ±Ëo¿Îfl      ⁄Ï© Á_ÁÎfl‹Î_ ËıS’ ¿fl÷Ì Ë÷Ì, iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ˉı ±ı ⁄Ï© ˉı
·¥fiı Á_ÁÎfl ∂¤˘ flè΢ »ı. F›Îflı ⁄Ï©, ±Ëo¿Îfl ⁄ıµ ‰’flÎÂı fiËŸ,     Õ¬· ¿flı »ı.
I›Îflı ‹„@÷fi˘ ‹Î√˝ ≠¿Î ◊Âı, Á_’ÒHν iÎÎfi ≠¿Î ◊Âı !           ≠ffi¿÷ν — ±Î Ïfl±ı@ÂfiflÌ ±Îfi_ÿ fi◊Ì, ±ıfiÎ◊Ì ¨«˘ ±Îfi_ÿ
   ÷‹fiı iÎÎfi ◊›_ »ı, ’HÎ ÷ı ÷‹ÎflÎ ±ÎI‹Îfi_, ÷‹ı ¿˘HÎ »˘     ◊Λ »ı ±ËŸ.
÷ıÀ·_ … iÎÎfi ◊›_. Ë…\ …ı‹ …ı‹ ⁄Ï© ¬ıÓ«Î÷Ì …Âı, ⁄Ï© ‰’flÎÂı        ÿÎÿÎlÌ — ¨«˘ ±ıÀ·ı, ±ÎI‹Îfi_ …ı ‹Ò‚ ±Îfi_ÿ V‰w’ »ı. ÷ı
162                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !             163

±Îfi_ÿ … ±ÎM›˘ »ı, ÷‹fiı ! ’HÎ ±ı‹Î_ …ı ⁄Ï© »ı, ÷ı Á_ÁÎfl‹Î_       ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ Ïÿ‰Á fiÎ …\±ı.
‹˘ÀÎ ⁄fiΉ÷Ì Ë÷Ì, …ı ⁄Ï© ±Î’HÎfiı ‰‘ ‹˘À˘ {_Õ˘ ÿı¬ÎÕ÷Ì Ë÷Ì,
                                   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Ï©fiı Á‹Ω‰Ì ÿ¥±ı.
±ı ⁄Ï© ±I›Îflı flËÌ fiËŸ.
                                   ≠ffi¿÷ν — Á‹Ω‰‰Ì … ’Õı »ı.
   ±ÎÀ·_ ⁄‘_ Á¬ µI’Lfi ◊›_, ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì Á‹ÎÏ‘ ‰÷ı˝ »ı »÷Î_
’»Ì Ωı ¿Ïÿ ⁄Ï© √Î_ÕÎ_ ¿Îœı fiı, ÷˘ ±Î’HÎı ⁄Ï©fiı ¿Ë̱ı ¿ı, “Ëı     ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ ÷˘ ’λ\_ ’˘÷Îfiı ¬⁄fl fiΠˢ› fiı ¿ı ⁄Ï©
⁄Ï©, ÷fiı ÷˘ ‹Ò¿Ì ±Î‰Ì ±Î_ÿ΋ÎfifiÎ ÀÎ’‹Î_.”            ±ı Â_ Ωı‰_ fiı Â_ fiÎ Ωı‰_ ? ω‰ı¿ fiΠˢ› fiı ?
        fi ¿flΛ ω¿S’ ¿ÿÌ “I›Î_” !               ≠ffi¿÷ν — fiËŸ … ‰‚Ì.

   ⁄Ï©fi˘ µ’›˘√ ¿fl‰ÎfiÌ fiÎ ’ÎÕÌ »ı. ⁄Ï©fi˘ µ’›˘√ … ¿flΛ        ÿÎÿÎlÌ — Ωı¬‹ I›Î_.
fiËŸ. ±I›Îflı …ı ±Î ’Î_« ±ÎiÎÎ, ±ıfi_ ¿Â_ ΩHΉΠ…ı‰_ … fi◊Ì flèÎ_.     ≠ffi¿÷ν — ËÎ, Ωı¬‹, Ωı¬‹. ·’Á‰Îfi_ … »ı ⁄‘ı.
‹ıÓ ÷‹Îfl_ ¿Â_ ΩHΉÎfi_ ⁄Î¿Ì flÎA›_ fi◊Ì. ’ı·_ Ï«_÷Î fiÎ ◊Λ, »÷Î_›
±ıfiÌ «fl⁄Ì ’Î»Ì ¨«Ì ◊Λ. fi‰fl˘ ¬˘‚Ì ¿Îœı ¿o¥fi_ ¿o¥.           ÿÎÿÎlÌ — ·’Á‰Îfi_. ·’Áı·Î ÷˘ ÁÎflÎ. ’ı·_ ÷˘ ±ı¿ …
                                 ±‰÷Îfl ⁄√Õı fiı ±Î ÷˘ ±fi_÷ ±‰÷Îfl ¬·ÎÁ ¿flı !
   ±Î ÷˘ ⁄‘Ì ‰ˆiÎÎÏfi¿ flÌ÷ »ı. ÷ı◊Ì … ¤√‰Îfiı ¿Ëı·_ fiı ¿ı,
iÎÎfiÌ ’vÊfiÎ, ¤ıÿωiÎÎfiÌ ’vÊfiÎ ⁄‘Îo ¿‹˘˝ ÏÿT›¿‹˝ »ı. ‹ËŸ ⁄Ï©           ⁄Ï©fiı ⁄ıÁÎÕ˘ «_’· ¿fiı !
’Òfl‰Î fiÎ ÿı¢.                            ≠ffi¿÷ν — Á_›˘√˘ ⁄Ë … ±fi¿>‚ ‹Y›Î ±fiı ≠√À ’fl‹ÎI‹Î
    ≠ffi¿÷ν — ⁄fl˘⁄fl »ı, ⁄Ï©◊Ì fiËŸ Ωı‰Îfi_.           V‰w’ ‹‚Ì √›Î, ±ı ‰Î÷ Ï⁄·¿<· Ïfi—Â_¿ flÌ÷ı ⁄ıÁÌ √¥, ±ıÀ·ı
                                 ’»Ì ⁄Ì∞ ⁄‘Ì ¤Î_…√Õ‹Î_◊Ì T≤Ïkα˘ ⁄‘Ì ¬ÁÌ √¥.
    ÿÎÿÎlÌ — ÏÿT›¿‹˝ »ı. ±ı ⁄Ï©◊Ì Ωı‰Î …¢ fiı, ÷˘ Â_ ◊¥
Ω› ?                                 ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¤Î_…√Õ ⁄‘Ì ⁄Ï© ¿flΉÕΉı »ı. …ıfiÌ ⁄Ï© ÁÌ‘Ì
                                 ⁄ıÁı fiı, ÷˘ ⁄‘_ ¿Î‹ fiÌ¿‚Ì Ω›. ⁄Ï© ’Î_ÁflÌ ⁄ıÁı fiËŸfiı ! flÎ÷ı
    ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi ∂ÕÌ Ω›.
                                 ¨CΉΠfiÎ ÿı. ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, ’fl‹ÎI‹Î V‰w’ »ı, I›Îflı ±ı ¿˘« ¿˘«
    ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ∂ÕÌ Ω› ’HÎ ±ıfiı ±ı‹Î_ ωflΑfiÎ ⁄ıÁÌ     ¿flı. ±S›Î, Â_ ¿fl‰Î ’…‰ı »ı ÷ı ? …_’Ìfiı ⁄ıÁ‰Î ÿı fiı ? ÷ı ÷‹fiı
Ω›. I›Î_ Ωı‰Îfi_ … fiËŸ. ±Î‹ ¨‘_ fiËŸ Ωı‰Îfi_. …ıfiÎ ◊¿Ì       ¿˘«÷Ì fi◊Ì, ±ıÀ·Ì ÷‹ÎflÌ ⁄Ï© ÁÎflÌ. fiËŸ ÷˘ ±ı ⁄Ï© ¿ı‰Ì ¿ı‰Ì
±Î’HÎı ÷›Î˝, ÷˘› ±‰‚_ Ωı›_ ? …ıfiÎ ◊¿Ì ±Î’HÎı ÷›Î˝, I›Î_ ÷˘    ‰¿Ì·Î÷ ¿flı »ı ? ¿o¥ ’Îfl ‰√flfiÌ ‰¿Ì·Î÷˘ ¿flı.
±ı ‹ÎflÌ fiάı ÷˘› ⁄ÌΩı ω¿S’ fiÎ ¿flÌÂ, ±ı‰_ ¿Ëı »ı. ⁄Ï©
                                   ≠ffi¿÷ν — ±Î’fiÌ fi‰ ‰Î÷ Á‹Ω¥ ÷˘ »ıS·Ì ÿÁ‹Ì fiÎ
÷ÎflÌ ’Î_ÁflÌ flËı »ı ¿ı ?
                                 Á‹Ω¥, I›Îflı ±ı‰_ ·Î√ı ¿ı fi‰ Á‹Ω¥ ÷˘ ÿÁ‹Ì ±Î’˘±Î’
    ≠ffi¿÷ν — flËı »ı.                     Á‹ΩÂı. ±ıÀ·ı ÿÁ‹Ì ‹ÎÀı ±Î’fiÎ ¬·ÎÁÎ ‹Î√‰Î fi◊Ì ±Î‰÷˘.
    ÿÎÿÎlÌ — ∂‘_-«kÎ_ Ωı¥ ·ı ¿o¥ ?                 ÿÎÿÎlÌ — fi‰ ‰Î÷ Á‹Ω¥ »ı, ÷˘ ±ı¿ ‰Î÷ ÏÁ·¿ flËı‰Î
164                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !             165

ÿı‰Ì. F›Îflı ¿Î‚ ±Î‰Âı I›Îflı Á‹ΩÂı, ’HÎ ±ıfi_ M≤◊yflHÎ ’˘÷ı             ⁄Ï©, ±ÎI‹Î‹Î_ ¿ı ÿıË‹Î_...
Ω÷ı ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì.
                                   ≠ffi¿÷ν — ±ı ±ÎI‹V‰w’‹Î_ …‰_, ±ÎI‹ fl‹HÎ ¿fl‰_, ±ı
    ˉı ±Î …ı ’ÿ »ı, ‰SÕÛfi_ ±Ω›⁄ ’ÿ »ı ! ±Î ±˘‚¬Î¥      ±ÎI‹V‰w’‹Î_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı …‰Îfi_ ?
Ω› ÷˘ ¿S›ÎHÎ … ◊¥ Ω› ! ±˘‚¬ı ÷˘ fiı ? ±‹ı ¿Ë̱ı, ⁄Ò‹˘
                                   ÿÎÿÎlÌ — ÿıËÎK›ÎÁ »^Àu˘ ? ÿıË‹Î_ ±ÎI‹⁄Ï© »ı ±ı »^ÀÌ »ı
’ÎÕ̱ı, ¿ı ·ÎVÀ (»ıS·_) VÀıÂfi ±ÎT›_. ’HÎ ±ıfiı Â_ Á‹…HÎ ’ÕÌ ?
                                 ÷‹ÎflÌ ? ±ÎI‹⁄Ï© »^ÀÌ Ω› ±ıÀ·ı Á‹Ω›_ ?
±ıfiı ±fi¤‰ ˵ ¿flΉ̱ı. ’HÎ ±fi¤‰ ’ˢӫı ÷˘› ⁄Ï© ±ıfiı …_’‰Î
fiÎ ÿı fiı ! ±fiı ⁄ÌΩı, «ÎÏflh΋˘Ë ±ıfiı …_’Ìfiı ⁄ıÁ‰Î fiÎ ÿı fiı !      ≠ffi¿÷ν — ±Î ÿıË …\ÿ˘ »ı fiı ±ÎI‹Î …\ÿ˘ »ı.
…\±˘ fiı ! ±Î ⁄‘Î ¿ı‰Î …_’Ìfiı ⁄ıÁÌ √›Î !                ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ±ÎI‹⁄Ï© »^ÀÌ √¥ ? “±Î ÿıË ÷ı Ë_
    ⁄Ï© ‹ËŸ ¿>ÿο>ÿ fiÎ ¿flı ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ¿S›ÎHÎ ◊¥ √›_. ±ıÀ·ı  »\_,” ±ı‰Ì ÷‹ÎflÌ ±ÎI‹⁄Ï© »^ÀÌ √¥ ? “±Î ÿıË ÷ı Ë_ »\_, ±Î
⁄Ï©±ı ÷‹fiı ÁËı…ı› ËıflÎfi ¿›Î˝ fi◊Ì. ±ËŸ ±Î‰÷Î ’Ëı·Î_        ‹fi »ı ÷ı Ë_ »\_, ±Î ‰ÎHÎÌ »ı ÷ı Ë_ »\_,” ±ı ±ÎI‹⁄Ï© ÷‹ÎflÌ
ËıflÎfi ¿›Î˝ ËÂı ?                         »^ÀÌ √¥ »ı ?

   ≠ffi¿÷ν — ⁄Ë ¿flı·Î.                       ≠ffi¿÷ν — ËÎ.

   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ËŸ ±Î‰÷Î ’Ëı·Î_ ⁄Ë «¿ÎÁÌ Ωı›_ ±fiı         ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±ÎI‹⁄Ï© F›Î_ Á‘Ì ÿıË‹Î_ Ë÷Ì I›Î_ Á‘Ì
«¿ÎÁ‰Î◊Ì ·ıÀ (‹˘Õ<) ◊›_ ∂·À<. ⁄Ï© √˘ÿÎ ‹Îflı fiı, ÷˘ ‹ÎflÌ fiάı
         _     _                  ’flfl‹HÎ÷Î Ë÷Ì. ˉı ±ı fl‹HÎ÷Î ÷ÒÀÌ ±ıÀ·ı V‰fl‹HÎ÷Î µI’Lfi ◊¥.
⁄‘Îfiı. …_’Ìfiı ⁄ıÁ‰Î fiÎ ÿı.                    ±ıÀ·ı ÷‹fiı fl‹HÎ÷Î µI’Lfi ◊›ı·Ì »ı fiı ±ıfi˘ … ÷‹ı ≠ffi ’Ò»˘
                                 »˘. ÂÎfi˘ ≠ffi ’Ò»ı »ı ? ±ı ’˘÷ı ⁄ÀοÎfi_ Âο ¬Î› »ı fiı ’»Ì
   ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï© √˘ÿÎ ‹Îflı »ı, ’HÎ ±Î’ı …ı ¿Ì‘_ ÷ı ≠‹ÎHÎı   ¿Ëı »ı ¿ı ⁄ÀοΠÂ_ »ı ? ÷˘ ±ı› ≠ffi … »ı fiı, ±ı¿ Ω÷fi˘ ¿ı
⁄Ï©fiı ⁄ËÎfl «_’· ±√ÎÕÌ (ΩıÕı) ‹Ò¿Ìfiı ±Î‰˘ ÷˘ ¿Î‹ ◊Λ.       ‹Î◊ÎŒ˘Õ ¿Ëı‰Î› ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÕËÎ’HΉ΂_. ±ı‰_ »ıfiı, ‹fiı ¤ı√Î ◊›Î ’Ëı·Î_     ≠ffi¿÷ν — ‰ÎHÎÌ Ï‰·ÎÁ.
⁄Ï© √˘ÿÎ ‹Îflı, ±ı ÷˘ V‰Î¤Îω¿ »ı. ’HÎ ÷‹ÎflÌ Â„@÷ fiËŸ fiı ?
                                   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ˉı ±Î Á‹∞fiı fi◊Ì ⁄˘·÷Î ±ı. ’HÎ ±ı
ˉı ÷‹ı ⁄ËÎfl ⁄ıÁÎÕ˘, ¿Ë̱ı, “⁄ıÁ ⁄ËÎfl, ±‹ı …¥ ±Î‰Ì±ı
                                 F›Îflı Á‹∞fiı ⁄˘·ı (±Î‰Î ≠ffi ’Ò»ı) I›Îflı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ±Î
»Ì±ı.” ˉı ±Î’HÎı ’flÊ ◊›Î.
                                 ‰ÎHÎÌ Ï‰·ÎÁ‹Î_ «ÎS›˘, ’HÎ ±Î ÷˘ ’˘÷ı Œ˘Õ ’ÎՉΠ‹ÎÀı ⁄˘·ı »ı,
   ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±fiı F›Îflı ⁄Ï©fiı ⁄ËÎfl ⁄ıÁÎÕ̱ı »Ì±ı     ±ı ∞iÎÎÁÎ◊Ì ’Ò»ı »ı, ±ı ⁄fl˘⁄fl »ı. ±ËŸ fl‹HÎ÷Î fiΠˢ› ÷˘
I›Îflı ⁄Ï© «_’· ÁÎflÌ flÌ÷ı ÁΫ‰ı »ı.                I›Î_ fl‹HÎ÷Î »ı … ±fiı I›Î_ fl‹HÎ÷Î fi◊Ì ÷˘ ±ËŸ »ı …, “±Î¥‘fl
   ÿÎÿÎlÌ — ÁÎflÌ flÌ÷ı ÁΫ‰ı. ⁄Ï© «œÌ ⁄ıÁı fiËŸ, fiËŸ ÷˘     ‰fi” (⁄ı‹Î_◊Ì ±ı¿ …B›Î±ı) ! ÷‹fiı ÿÎÿÎ ›Îÿ flèÎÎ Ë÷Î fiı ?
«œÌ ⁄ıÁı.                               ≠ffi¿÷ν — Ëo‹ıÂÎ_.
166                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (µkÎflΑ˝)  (4) լΠ⁄Ï©fiÎ, Á‹Î‘Îfi iÎÎfifiÎ !            167

   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±ı ÿÎÿÎ ±ı … ±Î’b_ V‰w’ »ı ±fiı ±ı      ÷_ ‹Î√Ì ·ı. F›Îflı I›Îflı »^À<_ … ◊‰_ ’ÕÂı.” ’»Ì ±‹ı ±⁄‘ ◊›Î,
… ÿÎÿÎ ‹ËŸ ⁄ıÃı·Î »ı ±fiı ±Î ÿı¬Î› »ı fiı, ±ı ⁄‘Î_ ÷˘ ¬˘¬Î_     ÷ı ÂÌ flÌ÷ı ◊›Î ? ±ı flÌ÷ı ◊‰_ … ’ÕÂı, ±⁄‘ ÷˘. ±⁄‘ ◊›Î
»ı, ’ı¿Ÿ√ »ı ⁄‘Î_ ! ’ı¿Ÿ√‹Î_ …ıfiı ±ÎI‹⁄Ï© »ı, ÷ıfiÎ◊Ì Á_ÁÎfl ∂¤˘  ‰√fl »^À¿˘ fi◊Ì.
◊›˘ »ı.
                                    ≠ffi¿÷ν — ‹ıÓ ⁄Ï© ⁄Î…\ ’fl ‹Ò¿Ì ÿÌ‘Ì.
   ≠ffi¿÷ν — ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ ◊Λ ¿ı ⁄Ï©fiı ÿıËÎK›ÎÁ ÁÎ◊ı …
                                    ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï© ⁄Î…\ ’fl ‹Ò¿Ì ÿı fiı, ÷˘ ±Î …√÷ ⁄Ë ÁflÁ
Á_⁄_‘ »ı ?
                                 «Î·ı ±ı‰_ »ı. iÎÎfi ≠√À ◊›_ @›Îflı ¿Ëı‰Î› ? ‰Ì÷flÎ√÷Î µI’Lfi
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©fiı ÿıËÎK›ÎÁ ÁÎ◊ı … Á_⁄‘ »ı, ⁄ÌΩı ¿˘¥ Á_⁄‘
                    _         _    ◊Λ I›Îflı. ‰Ì÷flÎ√÷Î µI’Lfi @›Îflı ◊Λ ? ⁄Ï©fi˘ ±¤Î‰ ◊Λ
… fi◊Ì. ±Î’HÎı ±ËŸ ±Î√‚ ‹Îfi̱ı ¿ı, “Ë_ «_ÿ·Î· »\_.” ÷ı ÿıË‹Î_   I›Îflı. ±ıfiÎ_ ⁄‘Î_ ¿fiı@Âfi ‹‚‰Î_ Ωı¥±ı fiı ? ±Î ÷˘ ±Î’b_ iÎÎfi
Ë_’b_ ‹fiΛ_. ±ı ÿıË‹Î_ ±ÎI‹⁄Ï© »ı, ‹ÎÀı ÿıËÎK›ÎÁ. ±ÎI‹Î‹Î_    ±ı‰_ »ı ¿ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±Î’HÎı ±ıfiÎ µ’fl º„WÀ flάÌÂ_ ÷˘ ±˘√Y›Î
±ÎI‹⁄Ï© ◊Λ ±ıÀ·ı ‹Ò‚ V‰w’‹Î_ ±Î‰Ì √›˘. ·˘¿˘fiı Â_ ¤Îfi       ¿flı ⁄‘_. ±ıÀ·ı ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘fiı ÷˘ ’ı·_ ‹ÌHÎ⁄kÎÌfi_ (⁄Ï©fi_)
»ı ¿ı “fi΋ ÷ı … Ë_”, “±Î ÿıË ÷ı Ë_ »\_”, ÿıË‹Î_ ±ÎI‹⁄Ï© »ı.    Á‚√÷_ flËı »ı, ±ıfiÎ◊Ì …\±ı »ı. ±S›Î, ±ÎfiÎ◊Ì (iÎÎfi◊Ì) Ωı
F›Îflı ±ÎI‹Î‹Î_ ±ÎI‹⁄Ï© ◊Âı ±ıfi_ fi΋ ‹˘ZÎ ◊›˘ ¿Ëı‰Î› ±fiı      fiı ! ±Î V‰-’fl≠¿Î¿ »ı !
ÿıË‹Î_ ±ÎI‹⁄Ï© ±ı Á_ÁÎfl ! ±ıÀ·ı Â_ ¿ı F›Î_ ’˘÷ı fi◊Ì I›Î_ ’˘÷Îfiı            v   v   v
±ÎI‹⁄Ï© ◊¥ »ı. ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î‹Î_ ±ÎI‹⁄Ï© ◊¥ Ω› ±ıÀ·ı ⁄Á,
¿Î‹ ◊¥ √›_ !
        ⁄Ï© Ω›, ’»Ì ‰Ì÷flÎ√÷Î !
   ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï© ’Î»Ì ’ıÁÌ fi◊Ì …÷Ì. ±ı µ»Î‚Î ‹Îfl÷Ì
Ë÷Ì, ’HΠˉı ¿èÎÎ√flÌ ◊¥ »ı. ±ıfiı ¿Ë_ »\_ Ï⁄_ÿfiÌ …ı‹ fiÎ flËı,
ÁÎ√fl‹Î_ ±Î‰Ì Ω.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±’˝HÎ ¿flÌ ÿı‰ÎfiÌ. ⁄fl˘⁄fl »ı, ‹Ò¿Ì ÿ˘.
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ⁄Ï© ’Î»Ì ¿èÎÎ√flÌ ⁄fiı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ÷˘ ±ı‰_ »ı fiı, ±ı ±’˝HÎ ¿flı fiı ÷˘› ±ıfi˘
±‹¿ ¤Î√ ±’˝HÎ ◊¥ Ω› ±fiı ’»Ì ’Î»Ì ‰‚√ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı
¤Î‰ … ±ı‰˘ flά‰Îfi˘. ⁄Ï©fiı ±ı‹ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı “÷ıÓ CÎHÎÎ µ’¿Îfl
¿›Î˝ »ı. ‹ÎÀı ˉı ÷˘ ÷fiı ⁄‘_ »^À<_ ¿fḻı. ÷Îflı …ı Ωı¥÷_ ˢ› ÷ı

								
To top