; Aaptvani-03 01-index
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Aaptvani-03 01-index

VIEWS: 10 PAGES: 3

 • pg 1
									                 ±fiø‹ÏHοΠ                   ’ÿ˚√·, ’fl‹Îb V‰w’ı ¿ı‰_ ?    28    ... ±ı‹Î_ ¤Y›Î ÷˘ Ωı¬‹ ÿÎflÌ !  35
                                         ±Î‹Î_ ±ÎI‹Îfi_ ¿÷ν’b_ ?!    31
                 ±ÎI‹-ωiÎÎfi                                     [4]
                    [1]                                    V‰ÁkÎÎ-’flÁkÎÎ
                 “Ë_” ¿˘HÎ »\_ ?                ’˘÷Îfiı, ÁkÎÎ ¿ıÀ·Ì ËÂı ?!     37 ’flÁkÎÎfiı ΩHΉÌ, I›Î_... V‰ÁkÎÎ !  39
                                         ÁkÎÎ, ’H›ı◊Ì ≠ÎÅ...        38 ±Ë˘ ! iÎÎfi̱ı V‰ÁkÎÎ ¿˘fiı ¿ËÌ !!  40
…√÷‹Î_ ΩHΉΠ…ı‰,_ ‹ÎhÎ...      1    Á΋ÎL› iÎÎfi — ωÂıÊ iÎÎfi !  10  ... ’HÎ ±ı ⁄‘Ì ’flÁkÎÎ !      38 iÎÎfiÌ ◊¿Ì, V‰ÁkÎÎ ≠√À ◊Λ !     41
±ÎI‹ ΩHΉ˘, ¿¥ flÌ÷ı ?        2    ±fi¤‰Ìfiı, ±˘‚¬‰˘ ¿¥ flÌ÷ı ?   11                     [5]
iÎÎfifiÌ ≠ÎÏÅ, ““iÎÎfiÌ”” ◊¿Ì … !    3    ±fi¤‰ ◊Λ, I›Îflı ÷˘...     12                V‰’ÏflHÎ΋-’fl’ÏflHÎ΋
º„WÀ Œflı, ÷˘ … ¿Î‹ ◊Λ !       4    ÁÎZÎÎ÷ ◊›_ ÷ı … “iÎÎfi” !   14  V‰’ÏflHÎÏ÷ ±ıÀ·ı...         42 ⁄_fiı ’ÏflHÎ΋ V‰¤Î‰◊Ì … Ϥ¯Î !    48
Á_ÁÎfl T›‰ËÎfl ¿ı‰˘...         6    “iÎÎfi”, ±fiÎÏÿ◊Ì ±ı … ≠¿Î !  15  “iÎÎfiÌ” ’ÎÁı Á‹∞ ·ı‰Î …ı‰_ !    43 T›‰ËÎfl, ¿ıÀ·˘ ⁄‘˘ ’flÎÏl÷ !     49
... fiı ±ÎI‹T›‰ËÎfl ¿ı‰˘ !       6    Á÷˚ ±Á÷˚fi˘ ω‰ı¿, iÎÎfiÌfiÌ     ±iÎÎfi, I›Î_ Á‘Ì ’fl’ÏflHÎÏ÷ !    43 “±ø‹”fi˘ ¿ı‰˘ ÁΛ„LÀÏŒ¿ ÏÁ©Î_÷    49
‹„@÷, ‹@÷’HÎÎfi_ iÎÎfi ◊›ı !      7             ¤ÎÊ΋Î_ !  15  iÎÎfiÌfiı, Ïfifl_÷fl, V‰’ÏflHÎÏ÷ ‰÷ı˝ ! 44 ’ÿ˚√· ’ÎÏflHÎÎÏ‹¿ ¤Î‰ı flèÎ_ !     50
±ÎI‹Îfi_ V‰w’, “iÎÎfi” … !       7    ±ÎI‹Îfi¤‰ ¿˘fiı ◊›˘ ?      16  ’vÊÎ◊˝, V‰’ÏflHÎÏ÷‹Î_ ‰÷˝‰Îfi˘ ! 44 «ı÷fifi˘ ’ÎÏflHÎÎÏ‹¿ ¤Î‰, iÎÎ÷Îÿ˚WÀÎ    51
≠I›ZΠωfiÎ ⁄_‘fi fi ÷ÒÀı !       8    ω«Îflı ¿flÌfiı ±ÎI‹Î …HÎΛ ?  16  ±ı ¤ıÿωiÎÎfi ÷˘ iÎÎfiÌ … ’‹ÎÕı ! 45 flÎ√¶ıÊ, ’HÎ ’ÎÏflHÎÎÏ‹¿ ¤Î‰ !      51
¿èÎ_ Â_ ? fiı Á‹…›Î Â_ ?!       9    “±ÎI‹Î” V‰w’ … √…⁄fi_ !    18  Ïfi…’ÏflHÎÏ÷ ¿›Îflı ¿Ëı‰Î› ?     46 T›‰ËÎfl, µ’‘Î÷ ’ÏflHÎ΋ !       53
¤˛ÎÏ_ ÷ flÏË÷ iÎÎfi, ΩHΉΠ…ı‰_ !   9                 ı
                       Á_ÁÎfl, Á‹ÁflHÎ ‹Î√˝fiÎ_ Á_Ω√˘  19  ¿¥ flÌ÷ı V‰’ÏflHÎÏ÷‹Î_ ‰I›Î˝ !    46 ’ÿ˚√·-±ÎI‹Î, V‰¤Î‰ ’ÏflHÎÎ‹Ì !    53
    _
ω¤˛Î÷ ÿÂÎ ! ’HÎ ¿˘fiÌ ?!      10    “≠›˘√Ì” …\ÿ˘ ! ≠›˘√ …\ÿ˘   19  iÎÎfi ’fl‹Ï‰fi›◊Ì ≠ÎÅ !        47
““iÎÎfiÌ ’vÊ”” ÷˘, ±ΩıÕ … !     10                                         [6]
                 [2]                                     ±ÎI‹Î, ÷k‰V‰w’ı !
             ±iÎ΄@÷ — ≠iÎ΄@÷                   ±ÎI‹Î — ¿S’V‰w’ !         55 ±ÎI‹Î — V‰-’fl ≠¿Î¿         81
⁄_‘fi ±iÎÎ◊Ì — ‹„@÷, ≠iÎÎ◊Ì !  21 ±iÎ, „V◊÷≠iÎ, ≠iÎÎ-¤ıÿ ¢ ?   22       ±ÎI‹Î — ∂K‰˝√Î‹Ì V‰¤Î‰ !      58 ±ÎI‹Î — ÁÒZ‹÷‹ F›˘Ï÷Ï·*√ !     82
                 [3]                      ÏÁ©ÎI‹ÎfiÌ „V◊Ï÷ !         59 ±ÎI‹Î — ≠¿Î V‰w’ !         82
             ’ÿ˚√·, ÷k‰ V‰w’ı !                   ±ÎI‹√H΢ — iÎÎfi, ÿ½fi !      60 ±ÎI‹Î — Á‰˝ T›Î’¿ !         83
’ÿ˚√·fiÌ √H΄@÷ ¿¥ ?!     24 “ÏÕV«Î…˝”, ’flÁkÎÎ ±Î‘Ìfi !    31       ±ÎI‹Î — √HΑ‹˝◊Ì ±¤ıÿ V‰w’ı ! 63 ±ÎI‹Î — ±ı¿ V‰¤Î‰Ì !           83
¿fl΋÷ ÷˘ ⁄‘Ì ’ÿ˚√·fiÌ …     25 ω¤Îω¿ ’ÿ˚√·◊Ì …√ ±Î‰_ ÿÌÁı ! 33       ’ÏflH΋ı·Ì ±‰V◊΋Î_ ±ÎI‹Î © ! 63 ±ÎI‹Î — V‰¤Î‰fi˘ ¿÷ν !          84
’fl‹Îb±˘fiÌ ±‰V◊Î; ¿¥ ¿¥ ?    26 ’fl‹Îb±˘fiÌ ÁÒZ‹÷Î ¿ıÀ·Ì ?!    34       ±ÎI‹Î — ¶T›, ≠›Î˝› !        64 ±ÎI‹Î — «ˆ÷L›CÎfi V‰w’ !       84
’fl‹Îb — ±Áfl …\ÿÌ ¿ÊΛ …\ÿÎ ! 27 ’ÿ˚√·, ÷k‰V‰w’ı ±Ï‰fiÎÂÌ !     34       ±ÎI‹Î — iÎÎfi, Ïø›Î !        65 ±ÎI‹Î — ±fi_÷ ≠ÿı¢ !        85
ŒVÀÛ √·fi, Áı¿LÕ √·fi !     27 ’ÿ˚√· ¤Î‰, ω›˘√Ì V‰¤Î‰fiÎ_ ! 35        ƒT›, √HÎ, ’›Î˝›◊Ì Â©I‰ !                 ˝
                                                           66 ±ÎI‹Î — ‰ıÿ¿ ? Ïfi‰ıÿ¿ ?      87
’ÿ˚√·fi_ ’ÎÏflHÎÎÏ‹¿ V‰w’ !   28 iÎÎfiÌ Ï‰fiÎ, ±ı Á‹Ω› ÂÌ flÌ÷ı ? 35        ±ÎI‹Î — ’fl‹Îfi_ÿ V‰w’Ì !      68 ±ÎI‹Î — ÂK‘ µ’›˘√ ?         89

                     40                                      41
±ÎI‹Î — ±fi_÷ „@÷ !       71 µ’›˘√‹Î_ µ’›˘√ ±ı ¿ı‰‚ iÎÎfi !    93                 T›‰ËÎfliÎÎfi
±ÎI‹Î — ±√v ·CÎ V‰¤Î‰ !     74 ±ÎI‹Î — ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ !       94                    (1)
±ÎI‹Î — ±w’Ì !
ˇ                76 ±ÎI‹Î — ±Á_√ !           101                ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚Î
±ÎI‹Î — Ào¿˘I¿ÌHν V‰¤Î‰ !   76 ±ÎI‹Î — Ïfi·ı’ !˝          102  ±Î‰Ì “·Î¥Œ”‹Î_ ¢ ÁÎfl ?      137 Âı‹Î_ ÏË÷ ? fiyÌ ¿fl‰_ ’Õı !    144
±ÎI‹Î — ±T›Î⁄Α V‰w’ !     78 ‹fi, ‰«fi, ¿Î›ÎfiÌ Àı‰˘,          ’HÎ ±ı ¿‚Î ¿˘HÎ Â̬‰ı ?!     138 fiı ±Î‰Ì √˘Ã‰HÎÌ◊Ì Á¬ ±Î‰ı ?   146
±ÎI‹Î — ±T›› !         79 ÷ıfi˘ V‰¤Î‰ !            103  Á‹… ¿ı‰Ì ? ÷ı ÿ—¬‹› ∞T›Î !! 140 ‰ıfl ¬’ıfiı ±Îfi_ÿ ’HÎ ÁËı !       148
±ÎI‹Î — Ïfifl_…fi, ÏfiflοÎfl !    79 Á_›˘√˘ — ’flfiı ’flΑÌfi !       104  ±Î‰Î ¢¬fiÌ ¿›Î_ …wfl »ı ?     142 ÁÎË›⁄Ì, »÷Î_› fiÎ ‹ÎHÎÌ !     150
±ÎI‹Î — ±‹Ò÷˝ !         80 ≠οÚ÷ √H΢ ! ±ÎI‹Î √H΢ !     106        ı
                                      Á_ÁÎfl ÁËı…› «Î·ı, I›Î_...     152
±ÎI‹Î — ’fl F›˘Ï÷ V‰w’      81                                       (2)
                  (7)                                ›˘√-µ’›˘√˘ ’fl˘’¿ÎflΛ !
             ±ÎI‹Î ωÂı ≠ëΉϷ !                ∞‰fi‹Î_, ‹Ë÷˚¿Î›˝ … ±Î ⁄ı !!    153 ’fl˘’¿Îfl◊Ì ’H›ˆ Á◊‰Îflı !     153
±Î‰flHÎfiÎ ±Î‘Îflı Ϥ¯Î÷Î !    107 »^Àı ÿıËÎK›ÎÁ I›Î_...       114  ’fl˘’¿Îfl, ’ÏflHÎ΋ı ·Î¤ … !     155
±iÎÎfi◊Ì ‹„@÷ ±ı… ‹˘ZÎ !     108 ÿıË, ±ÎI‹Îfi_ Ϥ¯Îk‰ —       115                    (3)
±ÎI‹Îfi_ ƒT›, ZÎıhÎ !      109 ... I›Î_ »ı ÁΫ_ iÎÎfi       116                 ÿ—¬ ¬flı¬fl »ı ?
±ÎI‹Î ±ı … ’fl‹ÎI‹Î !      110 ‰Ø·ı’‹˚ ¤Ï‰W›Ï÷          116  “flÎ¥À ⁄Ì·ÌŒ” I›Î_ ÿ—¬ fi◊Ì !        ı
                                                       158 “’ı‹LÀ”‹Î_ ÷˘ Á‹÷Î fl¬Î› !    160
ÏfiƒÎ‹Î_ «ı÷fifiÌ „V◊Ï÷ !     111 ¤√‰Îfi V‰w’, ¿›Îflı ?        118  ÿ—¬ ÷˘ ¿›Îflı √HÎΛ ?       159 .... fiyÌ ¿fl‰Î …ı‰˘ “≠˘…ı¿À” !!  162
±ÎI‹Î, ±fiÎI‹Îfi_ ¤ıÿÎ_¿fi !    112 ±ÎI‹Î ‹˘ZÎV‰w’,             ... ‹ÎhÎ ¤Î‰fiÎ … ¿fl‰ÎfiÌ !!    163
¤˘Ï‹›˘ ¤Î_√ı ¤‰ ¤À¿Î‹HÎ !    113 ÷˘ ‹˘ZÎ ¿˘fi˘ ?          119                    (4)
±ÎI‹Á¬fiÌ ±fi¤ÒÏ÷         114 ⁄˛õ, ’fl⁄˛õfiÌ ’Ëı«Îfi !       120               “ŒıÏ‹·Ì ±˘√ı˝fiÎ¥{ıÂfi”!
                  (8)
                                      ±Î ÷ı ¿ı‰Ì “·Î¥Œ”?!        165 ... »÷Î_ CÎÏÀ÷ T›‰ËÎfl ¿ıÀ·˘ ?  177
              ÁÒ{, µÿÎÁÌfi÷Î !
                                      ±Î‰_ Á_V¿ÎflÏÁ_«fi ¢¤ı ?      166 ŒflÏ…›Î÷‹Î_ fiÎÀ¿Ì› flË̱ı !    179
ÁÒ{, Á‹ÁflHÎ ‹Î√˝fiÌ ÿıHÎ !    122 µÿÎÁÌfi÷Î ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?      125
                                      ≠ı‹‹› ÕÌÏ·_√-»˘¿flÎ_ Á‘flı … !! 167 »˘¿flÎ_ ΩıÕı !B·ÎÁ ω◊ ¿ıfl”!     180
                  (9)
                                      ... fiËŸ ÷˘ ‹˙fi ‘flÌ “Ωı›Î” ¿flı !!! 168 CÎfl, ±ı¿ ⁄√Ì«˘ !         181
            ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î — ©ÎI‹Î !
                                      .... ’˘÷Îfi_ … Á‘Îfl‰ÎfiÌ …wfl ! 169 ±ı‹Î_ ‹ÒÏ»Û÷ ◊‰Î …ı‰_ … Â_ ?!     182
…√÷fi_ ±Ï‘WÃÎfi Â_ ?       127 “iÎÎfiÌ” ¿˘HÎ ? “ÿÎÿÎ
                                                                     ˝
                                      Õ¬˘ fiËŸ, “±ıÕ…VÀ” ◊‰Î …ı‰_ ! 170 T›‰ËÎfl‹Î_ fi˘‹˘˝Ï·ÀÌ’Ò‰¿ CÎÀı !    183
T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î Ïfiç› ±ÎI‹Î !    128 ¤√‰Îfi” ¿˘HÎ ?           131
                                      Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı “¿Ëı‰Îfi_” ⁄_‘ ¿fl˘ ! 172 ±ı ÷˘ ±ÎÂÎ … fiÎ flά¢ !      184
                 (10)
                                      “Ïfl·ıÏÀ‰” Á‹∞ µ’·¿ flËı‰_ !    174 “Ï‹hÎΫÎflÌ” ±ı› ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ !   185
             …√Á_«Î·¿fiÌ Ë¿Ì¿÷ !
                                      Á·ÎË ±Î’‰Ì ’HÎ fiÎ »^À¿ı !!    175 ¬fl˘ ‘‹Î˝ÿ› … ˉı !        185
…ıfiı ¤√‰Îfi ‹Îfiı »ı...      133 ... ±ı ÷˘ “Ï‹¿ıÏfi¿· ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ”  134
                                      ˉı, ±Î ¤‰‹Î_ ÷˘ ÁΫ‰Ì ·¥±ı ! 175 Á_V¿Îfl ’‹ÎÕ‰Î, ÷ı‰_ «ÏflhÎ ¬’ı !   186
                                      ÁÎ«Ì Á√Î¥ ¿ı ’fl¤ÎflÌ ’ÌÕÎ ?!    176 .... ‹ÎÀı Áÿ˚¤Î‰fi΋Î_ ‰Î‚˘ !   187

                 42                                      43
                   (5)                   “‹Îfl”fi˘ ’»Ì ⁄ÿ·˘ ‰Î‚ı !      223 Á_ÁÎfl fi¤Î‰‰ÎfiÎ Á_V¿Îfl ¿›Î_ ?! 257
            “Á‹…” ◊Ì ÿÌ’ı B≤ËÁ_ÁÎfl !                ŒÏfl›Îÿ fiËŸ Ïfi¿Î· ·Î‰˘ fiı     224 ±Î‹Î_ ≠ı‹ …ı‰_ ¿›Î_ flèÎ_ ?   257
‹÷¤ıÿ‹Î_ Á‹Î‘Îfi ¿¥ flÌ÷ı ?     188 ±ıÕ…ıVÀ ◊¥±ı; ÷˘› Á‘flı !     232  Á¬ ·ı÷Î_ ŒÁ΋HÎ ‰‘Ì !       225 fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ, Â̬‰Î …ı‰Ì !    259
.... ‹ÎÀı ±◊Õ΋HÎ À΂˘ !      190 Á‘Îfl‰Î ¿fl÷Î_ Á‘fl‰ÎfiÌ …wfl !    233  ±Î flÌ÷ı ·√# fiyÌ ◊Λ.       225 ... „@÷±˘ ¿ıÀ·Ì Õεfi √¥ ! 260
ÁËfi ? fiËŸ, Á˘S›Âfi ·Î‰˘ !      192 Âıfiı Á‘Îfl‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl ?      233  “…√÷” ‰ıfl ‰Î‚ı … !        226 ‰Î_¿ ≠‹ÎHÎı ‰Î_¿_< ‹‚ı !!   261
ÏËÁÎ⁄ «Ò¿÷ı ¿ı “¿˘Ï{{” ’՛Π?   193 T›‰ËÎfl µ¿ı·‰˘ “±ıÕ…VÀ” ◊¥fiı !   234  “¿˘‹fiÁıLÁ” ◊Ì … “Á˘S›Âfi” ±Î‰ı !  227 „@÷±˘ ¬Ì·‰fiÎfl Ωı¥±ı !     261
“L›Î› V‰w’”, I›Î_ µ’Λ ÷’ !!    194 fiËŸ ÷˘ T›‰ËÎflfiÌ √Ò« ±Î_÷flı !
                               _      236  “flÌ·ıÏÀ‰” ±_÷ı ÿ√˘ Á‹Ω› !     228 ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì, ÏËÁÎ⁄ ⁄‘Î »^Àı ! 262
µk΋ ÷˘, “±ıÕ…VÀ ±ı‰fl̉ıfl”!    195 “¿ÎµLÀfl’·Ì”- ±ıÕ…VÀ‹ıLÀfiÌ flÌ÷ !  237  ¿o¥¿ Á‹…‰_ ÷˘ ’ÕÂı fiı ?!     229 ... ÷˘ Á_ÁÎfl ±Î◊‹ı !      263
CÎfl‹Î_ «·HÎ »˘Õ‰_ ÷˘ ’Õı fiı ?   197 ±‰‚_ ¿Ëı‰Î◊Ì ¿¿‚ÎÀ ◊›˘      238  flÌ·ıÏÀ·‹Î_, ÷˘ ÁÎ_‘‰Îfi_ !     230 “iÎÎfiÌ” »˘ÕΉı, Á_ÁÎfl …_Ω‚◊Ì ! 264
“Ïfl±ı¿ÂfiflÌ” ≠›Ifi˘ fi … ¿flΛ ! 198 ±Ë˘ ! T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı …...         239  ±ı Á‘flı·_ ¿›Î_ Á‘Ì À¿ı ?!     231 ±ı‰Ì ¤Î‰fiÎ◊Ì »˘ÕΉfiÎfl ‹‚ı … ! 265
... fiËŸ ÷˘ ≠Î◊˝fiÎfi_ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ”! 199 ... fiı ÁQ›@ ¿Ëı‰Î◊Ì ¿¿‚ÎÀ Á‹ı !  240                      (6)
                             ˝
“iÎÎfiÌ” ’ÎÁı “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” Â̬̱ı ! 200 À¿˘fl, ±Ëo¿Îfl’Ò‰¿ fi ¿flΛ !     241                  ‘_‘˘, ‘‹˝Á‹ı÷ !
±ÎÏl÷fiı ¿«Õ‰_, C΢fl ±L›Î› !    201 ±Î ±⁄˘·Î ÷˘ ⁄˘Ωı ‰‘Îflı !     241  ∞‰fi Âıfiı ‹ÎÀı ‰’flΛÎ_ !       267 ≠΋ÎÏHο÷Î, ¤√‰Îfifi_ ·Î›ÁLÁ !  271
“ÁΛLÁ” Á‹…‰Î …ı‰_ !        202 ≠¿ÚÏ÷ ≠‹ÎHÎı ±ıÕ…ÀV‹ıLÀ      242
                                        .... ω«ÎflHÎÎ ¿fl‰ÎfiÌ g«÷Î fiËŸ ! 267 .... fiŒÎ-¬˘Àı, ËÊ˝-¢¿ ¢ ?     272
…ı ¤˘√‰ı ÷ıfiÌ … ¤Ò· !       203 Áfl‚÷Î◊Ì›ı µ¿ı· ±Î‰ı !       243
                                        «Ò¿‰‰ÎfiÌ ÿÎfi÷‹Î_ «˘A¬Î flˢ ! 268 ‘_‘΋Î_ ÏË÷ÎÏË÷ !            272
Ï‹›Î_-⁄Ì⁄Ì             204 Á΋Îfi_ Á‹Î‘Îfi ¿flΉ˘ fiı !     244
                                        .... Ωı¬‹ ΩHÎÌ, Ïfi¤˝› flËı‰_ !    269 T›Î…fi˘ ‰Î_‘˘ ?!         273
¿¿‚ÎÀ ¿fl˘, ’HÎ ⁄√̫΋Î_ (!)     205 {CÎÕÎ, fl˘… ÷ı ¿ı‹ ’˘ÊΛ ?!    245
                                        CÎflοÌfiÎ ’HÎ Ïfi›‹ »ı !        270 ¿fl¿Áfl, ÷˘ “fi˘⁄·” flά‰Ì !    273
... ±Î ÷ı ¿ı‰˘ ‹˘Ë ?!       205 “{CÎÕÎ≠Œ” ◊¥ …‰Î …ı‰_ !      246
... ±Î‰Ì flÌ÷ı › ¿·ı ÀÎY›˘ !    206 ‰ˆfl⁄Ì…‹Î_◊Ì {CÎÕÎ µ§‰ı !     246                      (7)
‹÷¤ıÿ ’Ëı·Î_ …, ÁΉ‘ÎfiÌ !!     208 iÎÎfi ◊¿Ì, ‰ˆfl⁄Ì… »^Àı !      247                 µ’flÌfi˘ T›‰ËÎfl !
¿·ı ‰√flfi_ CÎfl, ‹_Ïÿfl …ı‰_ !    209 …ı‰˘ ±Ï¤≠Λ ÷ı‰Ì ±Áfl !      247  “±LÕflËıLÕ”fiÌ ÷˘ flZÎÎ ¿fl‰ÎfiÌ !    274 ÁkÎÎfi˘ ÿv’›˘√ ÷˘...       275
±‰‚Ì ¿‹ÎHÎÌ, ¿·ı ¿flΉı !     210 ±Î Áÿ˚ω«ÎflHÎÎ, ¿ıÀ·Ì ÁflÁ !!   248                      (8)
±¬÷fl˘ ÷˘ ¿flÌ …\±˘ !!        211 Â_¿Î, ±ı › ‰œ‰ÎÕfi_ ¿ÎflHÎ     249                ¿<ÿfl÷fiı, I›Î_ “√ıVÀ” !
‘‹˝ ¿›˘˝ (!) ÷˘ › ¿·ı ?      211 ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌfiı fi¤Î‰Ì ·¥ ±ı !    249  ¿<ÿfl÷, …L‹◊Ì … ÏË÷¿ÎflÌ        277 .... ÷˘› ¿<ÿfl÷ ÁÿÎ ‹ÿÿı flËÌ !  280
... ÷˘ › ±Î’HÎı »÷_ ¿fḻı !    212 ‹‹÷ÎfiÎ ±Î_ÀÎ, µ¿ı·Î› ¿¥ flÌ÷ı ?  250  ’HÎ Õ¬·Î‹HÎ◊Ì ÿ—¬ ‰Ë˘›Î* !      279
“ŒflÌ …¥” fiı ‹÷¤ıÿ ÀÎY›˘ !     213 ⁄‘ı … ŒÁ΋HÎ, ¿›Î_ …‰_ ?     251                      (9)
... ±Î ÷ı ¿ı‰Ì ŒÁ΋HÎ ?!      215 ’˘·_’˘· ¿›Î_ Á‘Ì œÎ_¿‰Ì ?!    252                ‹fiW›’HÎÎfiÌ Ï¿o‹÷ !!
±ÎZÎı’˘, ¿ıÀ·Î ÿ—¬ÿÎ›Ì !      216 ... ±Î‹ ŒÁ΋HÎ ‰‘÷Ì √¥ !     253  Ï¿o‹÷ ÷˘, ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌfiı, ‹˘flÎÏ·ÀÌfiÌ! 282 “¥fiÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” ◊Ì ›ı ‹˘ZÎ !  283
¬¬ÕÎÀ‹Î_, Ωı¬‹ÿÎflÌ ’˘÷ÎfiÌ … ! 216 ... ±ıfiı ÷˘ “·À¿÷Ì Á·Î‹” !       254                     (10)
≠¿ÚÏkÎ ±˘‚¬Ìfiı «ı÷÷Î flËı‰_ !    217 ¿·Î¿fi˘ √fi˘, ÿoÕ Ï…_ÿ√Ì ±Î¬Ì !  255                  ±Îÿ½ T›‰ËÎfl
“ÕÌÏ·_√” fiÎ ±Î‰Õı ÷˘ ‰Î_¿ ¿˘fi˘ ?! 218 √Î_Õ˘ ±Ëo¿Îfl, ÷˘ ‰œ‰ÎÕ ¿flΉı !   256  ±_÷,ı T›‰ËÎfl ±Îÿ½ Ωı¥Âı !      285 ±Îÿ½ T›‰ËÎfl◊Ì ‹˘ZÎÎ◊˝ Á‘Λ !  288
“T›‰ËÎfl”fiı “±Î” flÌ÷ı Á‹…‰Î …ı‰˘! 220 ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ ⁄˘·‰Î …ı‰Ì fiËŸ !     256  © T›‰ËÎfl — Áÿ˚T›‰ËÎfl        287

                  44                                       45

								
To top