11 pg 353 to 360 by EternalHappiness

VIEWS: 8 PAGES: 4

									Á‹…, K›ı› V‰w’fiÌ !                     353   354                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

                                  ¿Ëı‰Î›. K›ı› ⁄˘·ı, ’HÎ K›ı› ÂOÿ ±ıfiı ŒÌÀ ◊÷˘ fi◊Ì.
                                      Ëı÷ ±ıÀ·ı ±Î’H΢ ±ı ω‰ı¿, Áÿ˚ω‰ı¿ Á«‰Î›, ±ıfi_ fi΋ Ëı÷
                                  ¿Ëı‰Î›. Áÿ˚ω‰ı¿ ±ıÀ·ı Â_ ? ’˘÷Îfiı …ı Á¬fiÌ ¤Î‰fiÎ »ı. ±ıÀ·ı ÿflı¿
                                          ˝
                                  ∞‰ ≠I›ı Ëı÷’Ò‰¿fi_ flάı ±ıÀ·ı ¿ı ω‰ı¿ flάı ¿ı ±ÎfiÎ◊Ì ÿ—¬ ◊Âı. ¿ÎflHÎ
                                  ¿ı ÿflı¿ ∞‰ Á¬fiÌ ¥E»Î◊Ì ‰÷ı˝ »ı, Á¬ … ¬˘‚ı »ı, ÿ—¬ √‹÷_ fi◊Ì.
                                               Â_ ◊‰_ »ı ?
            [10]                        ÷Îfl˘ K›ı› Â_ ◊‰_ »ı ?
         Á‹…, K›ı› V‰w’fiÌ !                    ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ …ı‰Î ◊‰_ »ı.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’λ\_ @›Î_ CÎÎS›_ ? ÿÎÿÎ …ı‰Î ◊¥fiı Â_ ¿Îœ‰_ »ı ?
        ÁÒZ‹ ¤ıÿ, Ëı÷ ±fiı K›ı›‹Î_...
                                  © ◊‰Îfi_ flάfiı ! ±Î’HÎı ‹˘ZÎı …‰ÎfiÌ ‰Î÷ ¿fl˘. ±Î‹ ÿÎÿÎ …ı‰Î
   …√÷fiÎ ·˘¿˘ ⁄‘Î Ëı÷ ‰√flfiÌ Ïø›Î ¿flı »ı. Ëı÷ ¿o¥ fiyÌ       ◊‰_ »ı, ±Î‹ ◊‰_ »ı ±ı‰˘ ¤Î‰ ¿Â˘ fiÎ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı. ±ı ‹›˘˝ ΩH΢,
ˢ› … fiËŸ.                             ·À@›˘. ±Î’HÎÌ ’ÎÁı © µ’›˘√fiı ±ı ⁄‘Î_ ÁΑfi »ı ±fiı © ◊›Î
   ≠ffi¿÷ν — Ëı÷fiı K›ı› ¿ËÌ Â¿Î› ?                ±ıÀ·ı ÿÎÿÎ◊Ì ‰K›Î. ÿÎÿÎ …ı‰Î fiËŸ, ÿÎÿÎ◊Ì ‰K›Î. ±Î’HÎı ±Î‹ ◊‰_
                                  »ı, ÂÎ ‹ÎÀı ? ±Î‰˘ Ëı÷ ⁄Î_‘‰˘ fiËŸ. © … flˢ.
   ÿÎÿÎlÌ — K›ı› fiı Ëı÷ ⁄ı …\ÿÎ.
                                     ≠ffi¿÷ν — ’»Ì …ı ◊Λ ÷ı.
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î ⁄‘Ì › Ïø›Î ÷˘ K›ı› ‰√flfiÌ … »ı fiı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ Œ‚ …ı ±Î‰ı ÷ı. ⁄Î¿Ì ±Î‹ ◊‰_ »ı ±ı ¤Î‰ ÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — K›ı› ‰√flfiÌ fiÎ ¿Ëı‰Î›, ’HÎ Ëı÷ ‰√flfiÌ ¿Ëı‰Î›.     ⁄_‘fi¿ÎflÌ »ı.
K›ı› ÷˘ Ëı÷‰Î‚Îfi˘ › ˢ› ¿ı fiÎ › ˢ›.
                                     ≠ffi¿÷ν — ±‹¿ K›ı› fiyÌ ¿›˘˝ ˢ›fiı ÷˘ ±ı ≠‹ÎHÎı ◊˘Õ<_
   ≠ffi¿÷ν — Ëı÷ ±fiı K›ı› ±ı ⁄ı ‰E«ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı Œıfl ’Õı »ı ?   …·ÿÌ «ÎS›Î ¿flı.
   ÿÎÿÎlÌ — Ëı÷‰Î‚Îfiı K›ı› ˢ› ¿ı fiÎ › ˢ›. ±ıÀ·ı K›ı› ÷˘       ÿÎÿÎlÌ — K›ı› ±Î … fiyÌ ¿fl‰Îfi˘, © µ’›˘√. fiı © …
»ıS·Î‹Î_ »ıS·Ì ‰V÷ »ı.                       »Ì±ı ±Î’HÎı. fiËŸ ÷˘ ’ı·_ ’˘÷Î’b_ flèÎÎ ¿flı I›Î_. ÷‹Îflı © µ’›˘√
   ¤˙Ï÷¿ Á¬˘ ≠ÎM÷ ¿fl‰Îfi˘ Ëı÷ ˢ› »ı, ±ıfiı K›ı› fiÎ ¿Ëı‰Î›.    ’˘÷Î’HÎÎflÏË÷ ¿Ëı‰Î›.
K›ı› ±ıÀ·ı ÷˘ »ıS·Î VÀıÂfiı ·¥ Ω›, ±ıfi_ fi΋ K›ı›.
                                          “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı … K›ı› !
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ¤˙Ï÷¿‹Î_ K›ı› ‰V÷ fi … flËÌ ?
                                     ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı K›ı›’Ò‰˝¿ flËı‰Îfi_ ±fiı ±Î ≠¿ÚÏ÷ ¬’Ή‰ÎfiÌ,
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı K›ı› ⁄˘·ı ±ıÀ·_ ¬˘À<_. ±ıfiı K›ı› fiÎ ¿Ëı‰Î›, Ëı÷  ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄fiı ?
Á‹…, K›ı› V‰w’fiÌ !                      355   356                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

   ÿÎÿÎlÌ — ±ÎiÎ΋Î_ flËı ÷˘. ±ÎiÎÎ ±ı‰Ì «Ì… »ı ¿ı ⁄‘_ ÷‹Îfl<_      »÷Î_ ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ¿fl‰Î◊Ì ¿¿‚ÎÀ √›˘ ±ı ⁄Ë ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘
’Îfl ·Î‰Ì ÿı ±fiı ’λ\_ ±Î’HÎı ¿o¥ fiÎ ¬Î‰Îfi_ ±˘»\_ ¿èÎ_ »ı. ◊΂̋Î_  ÷‹fiı ŒÎ›ÿ˘, ¿¿‚ÎÀ fiËŸfiı !
±Î‰Ì flÁ-fl˘À·Ì ÷˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿flΩı. ±ı ŒÎ¥·fi˘ Â_ ‰Î_‘˘ »ı ?
                                      ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’HÎ ’ı·_ ¿Ì‘_fiı, ’ı·_ K›ı›’Ò‰˝¿ fiΠˢ› ÷˘ ±ı
   ≠ffi¿÷ν — ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì.                    √ÎÿÌ µÕÎÕÌ ÿı.
   ÿÎÿÎlÌ — Ëo. ±Î ⁄ı ⁄Î⁄Î »ı ÷ı ’ˆHÎΉΩı, ⁄ı⁄Ìfiı ’ˆHÎΉΩı, ¿o¥     ÿÎÿÎlÌ — ◊˘ÕÎ ±‰÷Îfl ‰‘Îflı ◊Λ.
fiÎ ’ÎÕ̱ı »Ì±ı ? ’HÎ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿flΩı. ÿÁ-’_ÿfl ·Î¬ wÏ’›Î
                                      ≠ffi¿÷ν — ◊˘ÕÎ ±ıÀ·ı ¿ıÀ·Î ?
¬«˝ ¿flÌfiı fiËŸ. flÌ÷Áfl◊Ì fi˘‹˝· ‹ÎHÎÁ˘ ¿flı ±ı‰_.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı √HÎ÷flÌfiÎ ±‰÷Îfl‹Î_ ±Î‰Ì √›˘. ±ı¿ …
   ≠ffi¿÷ν — ‹ËÎI‹Î±˘fiı ±ÎiÎÎ ’΂‰Ì ±ı K›ı› √HÎΛ fiı ?
                                   ±‰÷Îfl @·ı ‰√flfi_ ∞‰fi ∞T›˘ ÷˘ › Ï·Ï‹À‹Î_ ±Î‰Ì √›˘.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ÎiÎÎ ’΂‰Ì ±ı K›ı› fiËŸ. K›ı› ÷˘ ±ÎI‹Î, ’HÎ
                                      ≠ffi¿÷ν — Á¬÷ ÃoÕÌ ’Õ÷Ì Ë˘› I›Îflı ±˘œ‰Îfi_ fiÎ ¬˘‚ıfiı !
K›ı› ≠ÎÏM÷ ‹ÎÀı ±ÎiÎÎ ’΂‰ÎfiÌ. fiËŸ ÷˘ K›ı› ≠ÎM÷ fiËŸ ◊Λ.
                                   ±fiı ±ÎI‹Î‹Î_ ±Î‰Ì Ω›...
   ≠ffi¿÷ν — “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ¤Îfi ◊›_ ‹ËÎI‹Î±˘fiı, ±ıÀ·ı K›ı›
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±˘œ‰Îfi_ ›Îÿ fiÎ ±Î‰‰_ Ωı¥±ı.
≠ÎM÷ ◊›˘ ¿Ëı‰Î›fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı K›ı›fiÌ ’ÒHÎνËÏ÷ ◊‰Ì Ωı¥±ıfiı ! ’ÒHÎνËÏ÷       ≠ffi¿÷ν — Ëo... ÷˘ ±ı ±ÎI‹Î‹Î_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’ıÁÌ Ω› ÷˘ ?
K›ı›fiÌ. ±ıÀ·ı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_”, ±ı K›ı›’Ò‰˝¿ … «Î·‰Îfi_.           ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ±ÎI‹Î … »ıfiı ±ı.
         ¤›_¿fl ’ÏflÊË ±Î‰ı I›Îflı...                 ≠ffi¿÷ν — ±ı K›ı›fiÌ ΩB≤Ï÷ ¿Ì‘Ì.
   Á¬÷ ÃoÕÌ ’ÕÌ Ë˘› ÷˘ ±˘œ‰Îfi_ ›Îÿ fiÎ ±Î‰ı fiı ±ÎI‹Î …          ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ÷˘ »ı …, ±Î ±˘œ‰Îfi_ ˢ› ±ıÀ·ı ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı »ı.
›Îÿ flèÎÎ ¿flı.
                                      ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‰‘Îflı ÃoÕÌ ’Õı ÷˘ ±ÎI‹Î ◊¥ Ω›.
   ≠ffi¿÷ν — ±ı K›ı›’Ò‰˝¿ ¿Ëı‰Î› ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò‚ V‰w’‹Î_ ±Î‰Ì Ω›.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı K›ı›.
                                      ≠ffi¿÷ν — ±Î ÿıË◊Ì »^À˘ ’ÕÌ Ω› ÷ı ‰¬÷ı.
   ≠ffi¿÷ν — ˉı ±ÎiÎÎ’Ò‰˝¿‰Î‚˘ ¿ı‰˘ ˢ› I›Î_ ? ±ÎiÎ΋Î_ flËı÷˘
                                      ÿÎÿÎlÌ — »ı … »^À˘, »^À˘ ÷˘ ‹ıÓ ’ÎÕÌ ±Î’ı·˘ »ı. ˉı ±Î
ˢ›, ÷˘ ±ıfiı ÃoÕÌ ’Õı fiı ÷˘ ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ˢ› ±ıfi_ ?
                                   ±˘œ‰Îfi_ ˢ› ±ıÀ·ı fl˘Œ◊Ì ’»Ì ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı »ı. ±fiı ±ı V‰Îÿ «Î¬ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ÎiÎÎ’Ò‰˝¿ flËı÷˘ ˢ›fiı, ÷ıfiı ‰Î_‘˘ fiËŸ,     »ı, ÷ı CÎÕ̱ı ’ı·˘ V‰Îÿ ⁄_‘ ◊¥ Ω› »ı. ¿˘¥ ’HΠωʛfi˘ V‰Îÿ «Î¬ı
Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl÷˘ ˢ›. ’HÎ ¬fl˘ K›ı›‰Î‚˘ ÷˘ ’ı·˘ ¿Ëı‰Î›. ⁄Ë      ±ıÀ·ı ±ÎI‹Îfi˘ V‰Îÿ ±Î‰÷˘ ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ÷ı◊Ì ⁄˛õ«Îfḻ˘fiı ¿Ëı·_
… ÃoÕÌ ’Õı I›Îflı ±˘œ‰Îfi_ ¬˘‚ı fiËŸ ’HÎ ±ÎI‹Î‹Î_ ˢ›.         fiı, ⁄˛õ«›˝fi_ Á¬ ±·Î›ÿ_ ˢ›.
Á‹…, K›ı› V‰w’fiÌ !                    357   358                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

   ≠ffi¿÷ν — øÏ‹¿ ‹Î√˝‰Î‚˘ ˢ›, ±ıfiı ±Î ±ÎI‹Îfi˘ K›ı›         ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı K›ı›‰Î‚˘ ‹˘ËfiÌ› ¬ÁıՉ΋Î_ fiÎ Ω›. ’˘÷ı
ˢ› ? ±ıfiÌ ΩB≤Ï÷ ¿ı‰Ì ˢ› ?                    »ı ÷ı w’ ◊Λ.
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë ÁflÁ ˢ›. ±ÎI‹ÎfiÎ K›ı›‰Î‚Î ⁄Ë …^… ‹ÎHÎÁ˘        ÿÎÿÎlÌ — ±fiı¿ ≠¿ÎflfiÌ ‹˘ËfiÌ› »ı.
ˢ›. ¿ÎflHÎ ¿ı CÎHÎÎ_¬flÎ_ ±Î Á_ÁÎflfiÎ ¤˙Ï÷¿ Á¬˘fiÌ ·Î·«‹Î_ …
’Õı·Î ˢ› ⁄‘Î. ¨«ı Ω› ÷ı‹ ¨«Ì ·Î·«˘, Ãıà Á‘Ì ·Î·«˘.           ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î ≠¿ÚÏ÷ ÷˘ ‹˘ËfiÌ›‰Î‚Ì … ¿Ëı‰Î› fiı ?

   ≠ffi¿÷ν — ±Î øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ ’ı·Î ÷’ ⁄‘Î ¿flı »ı. ’ı·_ …_√·‹Î_     ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Ì ‹˘ËfiÌ› … ˢ›.
…¥fiı ±ı¿Î_÷fi˘ ¤› fiı ⁄‘Î µ’Á√˝-’ÏflÊË ÁËfi ¿flı ±ı ±ÎI‹Îfi_         ≠ffi¿÷ν — ’ı·_ …_√·‹Î_ Ω›, ‰ÎCÎ-ÏÁ_Ë ⁄ıÃΠˢ› I›Î_ ›
±ıÀ·ı ±Î K›ı›’Ò‰˝¿ ?                       ’˘÷ÎfiÌ „V◊fl÷Î Õ√ı fiËŸ.
   ÿÎÿÎlÌ — Â_ ÿÎfi÷ »ı ±ı ¬⁄fl ’Õı fiËŸ ±Î’HÎfiı ?!
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘˘ › ‹˘Ë ¿Ëı‰Î›.
¿Ú’΂ÿı‰fi_ ÷ı ±ÎI‹Îfi_, ±ı ÏÁ‰Î› ¿˘¥ ⁄Ì∞ ¿˘¥ ‰V÷ … fiËŸ.
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı‰Î ¿ÏÃfi µ’Á√˝-’ÏflÊË‹Î_ ±ÎI‹Î ÷flÌ¿ı        ≠ffi¿÷ν — ±ı ’HÎ ‹˘Ë ?
flËÌ Â¿Ì±ı ±ı‰Ì ΩB≤Ï÷ ¿ı‚‰ı·Ìfiı ?                    ÿÎÿÎlÌ — Ωı ±Î ¤√‰Îfifiı ’Ò»ı »ı ¿ı, ÁÎËı⁄, ±Î Ë_ ¿flÌ flè΢
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.                         »\_ ±ı Â_ ¿Ëı‰Î› ? ÷˘ ¿Ëı, ±Î ‹˘Ë »ı. ’HÎ ±Î ‹˘Ë ±ı K›ı›fiı ‹ÎÀı »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ⁄ÌΩ ·˘¿˘fi_ ¿o¥ ¿ËÌ fiΠ¿Λ. ⁄ÌΩ ±ı‰Î_ ÷’         ≠ffi¿÷ν — ‹˘Ë ¬ÁıÕ‰ÎfiÎ ≠›Ifi˘ ¿flı »ı, I›Î√ ¿fl‰Îfi˘ ≠›Ifi
¿fl÷Πˢ›, ±ıfi_ ¿ËÌ fiΠ¿Λ ?                   ¿flı »ı, ±ı‹Î_ K›ı› fi ¿Ëı‰Î› ?
   ÿÎÿÎlÌ — fi¿Î‹_ Ω›. ËÎ◊Ì LËΛ ¬fl˘ ’HÎ ’»Ì ‘Ò‚ µÕÎÕı »ı.       ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı K›ı› ÂÌ flÌ÷ı ¿Ëı‰Î› ? ±ı ÷˘ Â_ »ı ? ±ı¿fiı
√…VfiÎfi‰÷˚.... ±Î’HÎı ¿Ë̱ı »Ì±ıfiı ¿ı, “‹˘ËfiÌ› ±fiı¿ ≠¿ÎflfiÌ     ¬ÁıÕı ÷˘ ⁄ÌΩfiı … Á_CÎflı.
ˢ‰Î◊Ì ÷ıfiÌ Á΋ı Ë_ ±fi_÷ Á¬fi_ ‘΋ »\_.” ±ı ‹˘ËfiÌ› ±fiı¿
≠¿ÎflfiÌ ±ıÀ·ı ¿¥ ¿¥ ≠¿ÎflfiÌ ? …ı I›Î√ ¿›˘˝ ±ı ‹˘ËfiÌ›, ’ı·Î_        ±Î Ë_ iÎÎfiÌ ’flÊ »\_, ÷˘ › Ë_ ±Î …ı Œfl_ »\_ ±ı ⁄‘˘ ‹˘Ë …
¿’ÕÎ_ ’Ëıflı »ı ±ı ‹˘ËfiÌ›, ±Î ⁄‘_ ¿flı »ı ±ı ⁄‘Ì … ‹˘ËfiÌ›.     ¿Ëı‰Î›. ±fiı ±Î’HÎı ¿˘¥¿ ’һ̱ı ¤√‰Îfifiı ¿ı ÁÎËı⁄, ±Îfiı Â_
                                 ¿Ëı‰Î› ? ÷˘ ¿Ëı, ±Î ‹˘Ë ¿flı »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ÃoÕÌ ’Õ÷Ì Ë˘› ±fiı ±˘œ‰Îfi_ ÁÎ_¤flı ±ı › ‹˘ËfiÌ› ?
                                    ≠ffi¿÷ν — ˉı ±Î’fi_ ÷˘ K›ı›’Ò‰˝¿fi_ ˢ›.
   ÿÎÿÎlÌ — ‹˘ËfiÌ›.
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı …ı …ı ⁄Î⁄÷ ±ÎI‹Î «Ò¿Î‰ı...             ÿÎÿÎlÌ — K›ı›’Ò‰˝¿ fiËŸ, K›ı›w’ … ◊¥ √›˘ ˢ™ ÷˘ › ’HÎ
                                 ±Î Ïø›Î ⁄ËÎfl ÿı¬Î÷Ì ±ı ÷˘ ‹˘ËfiÌ … ˢ›fiı !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‹˘ËfiÌ›. ±fiı¿ ≠¿ÎflfiÌ ‹˘ËfiÌ› ˢ›. ±Î …ı ·˘¿˘
‹˘Ë »˘Õ‰Î fiÌ¿Y›Î »ı fiı, ÷ı › ±ı¿ ≠¿ÎflfiÌ ‹˘ËfiÌ› ! »˘Õ‰Î fiÌ¿‚ı      ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î ‹˘ËfiÌ Ïø›Î ◊÷Ì Ë˘› ±fiı K›ı›V‰w’ flËı‰_
‹˘ËfiÌ› ±fiı »˘Õ‰ÎfiÌ @›Î_ …wfl Ë÷Ì ? ÷_ ÷ÎflÌ …B›Î±ı …÷˘ flËıfiı ?   ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄fiÌ Â¿ı ?
Á‹…, K›ı› V‰w’fiÌ !                       359   360                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

   ÿÎÿÎlÌ — ⁄L›_ … »ıfiı !                         ÿÎÿÎlÌ — Ïfi›Îb_ ‹˘ZÎfi_ ¿fl‰_, fiËŸ ÷˘ ¿˘¥ ΩıÕı «ÕÁΫÕÁÌ
   ≠ffi¿÷ν — ¿ı‰Ì ΩB≤Ï÷’Ò‰˝¿ ˢ› ?                 ◊¥ Ω›. ‹˘ZÎ ÏÁ‰Î› ⁄Ì…\_ ¿o¥ … Ωı¥±ı fiËŸ ±ı‰_ Ïfi›Îb_ ˢ›.
                                    ±ıÀ·ı ±Î’HÎÌ ⁄‘Ì ¿‹ÎHÎÌ ±ı‹Î_ ‰’flΛ ’»Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î Ïø›Î ÏÕV«Î…˝ »ı. ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ◊›Î ¿flı. ’˘÷Îfiı
¿fl‰Ì fiÎ ’Õı. ¿fl‰Ì ’Õı I›Î_ ±Î√‚ »ı ÷ı ‹˘Ë. ±ı K›ı›’Ò‰˝¿ fiÎ ¿Ëı‰Î›.      “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı Ïfiç› Õ√‰˘ fiÎ Ωı¥±ı. ±ı …ı ÏfiHν› ◊›˘
                                    »ı ±ı ÏfiHν› ⁄ÿ·Î‰˘ Ωı¥±ı fiËŸ.
   K›ı›w’ ◊Λ ÷˘ ¿Â_ »ı … fiËŸ. ’ÿ˚√· ‹˘ËÌ … ˢ› ±fiı ÷ı
’ÿ˚√·fiÎ V‰¤Î‰‹Î_ … »ı. ’ÿ˚√· ’ÿ˚√·fiÎ V‰¤Î‰‹Î_ »ı ±fiı             ≠ffi¿÷ν — ±fiı …√÷ ¿S›ÎHÎfiÌ ¤Î‰fiÎ ±ı‹.
±ÎI‹Î ±ÎI‹ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ flËı »ı … ‹ËŸ, ⁄ıµ …\ÿÎ »ı.              ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, ±Î’b_ …ı ¿S›ÎHÎ ◊›_ ±ı‰_ ·˘¿˘fi_ ˢ.
         K›ı›, Ïfiç› fiı Ïfi›Îb_...                   ≠ffi¿÷ν — ±Î ‹ËÎI‹Î±˘fiı ©ÎI‹Îfi˘ K›ı› ≠ÎM÷ ◊›˘ »ı,
   ≠ffi¿÷ν — K›ı› ±fiı Ïfiç›, ±ı ⁄ı fiı ¿o¥ Á_⁄_‘ ¬fl˘ ?
                                    ‹˘ZÎfi˘ K›ı›, ÷˘ ±Î K›ı›‹Î_◊Ì «Ï·÷ ◊Λ, ÷˘ ŒflÌ K›ı›‹Î_ „V◊fl ◊‰_
                                    ˢ› ÷˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄fiÌ Â¿ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — Ïfiç› ÷˘ fiÎfi_ ¿Ëı‰Î›. K›ı› ÷˘ …\ÿÌ ‰V÷. Ïfiç›
÷˘ …\ÿÎ …\ÿÎ ¿fl‰Î ’Õı. K›ı› ÷˘ ±ı¿ … ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ¿fl‰Îfi˘ fiı ‹˘ZÎı       ÿÎÿÎlÌ — «Ï·÷ ◊Λ, ±ıfi_ fi΋ K›ı› fiÎ ¿Ëı‰Î›. K›ı› ±ıÀ·ı
…‰Îfi˘ …ı ¿Ë˘ ÷ı, ±ı¿ … ÂOÿ K›ı›. Ïfiç› ÷˘ Ω÷Ω÷fiÎ.            ⁄‘_ … ‹Îfl_ ±Î, Á‰˝V‰ ⁄‘_.
   ≠ffi¿÷ν — Ïfiç› ⁄‘Î T›‰ËÎÏfl¿ ’HΠˢ› ?                 ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’Ëı·Î_ K›ı› ‹…⁄Ò÷ ◊‰ÎfiÌ …wfl. ÷˘ ±ı
                                    ‹…⁄Ò÷ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊¥ ¿ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — Ïfiç› ±ı √HÎ÷flÌ‹Î_ … √HÎΛ.
                                       ÿÎÿÎlÌ — K›Î÷Î »ı ÷ı K›ı›fi_ K›Îfi ¿flÌ ±fiı K›ı› V‰w’ ◊¥
   ≠ffi¿÷ν — ±Î Ïfi›Îb_ ¿Ëı »ı, ‹˘ZÎfi_ Ïfi›Îb_.
                                    Ω›.
   ÿÎÿÎlÌ — Ïfi›Îb_ ±ıÀ·ı ±I›Îfl Á‘Ì ⁄‘_ …ı …ı ¿›* ˢ› ±Î’HÎı,
                                       ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ K›Î÷Î ¿˘HÎ ?
±ÎI‹Î ‹ÎÀı ÷’-…’ ⁄‘_ ¿›* ˢ›, ÷ı ±Î’HÎı ¿›* ±ıÀ·ı ±Î’HÎÌ ’ÎÁı
»ı ÏÁS·¿, ±ıfiı …ıfiÎ ‹ÎÀı ‰Î’fl‰Ì ˢ› ÷ı‹Î_ ‰Î’fl‰ÎfiÌ »^À ˢ›          ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ı.
±Î’HÎfiı. ±ıÀ·ı ¿Ë̱ı ¿ı ±‹ıÏfl¿Î ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›, ±ı‰_ Ïfi›Îb_ ¿flıfiı        ≠ffi¿÷ν — ±fiı K›ı› ?
±ıÀ·ı ’»Ì ⁄‘Ì ±Î’HÎÌ ÏÁS·¿ I›Î_ ‰’flÎ¥ Ω›.
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹V‰w’.
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı Á_ÁÎfl Ëı÷‹Î_ ‰’flÎ¥ Ω›, Ïfi›Îb_.
                                       ≠ffi¿÷ν — ±ı K›ı›V‰w’ ◊‰Î ‹ÎÀı ¿ı‰Ì flÌ÷ı K›Îfi ¿flı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’˘÷ı ±Î‹ ±Ëo¿Îfl ¿flı fiı ÷ı ‰’flÎ¥ Ω›. ±Î‹
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±ÎiÎÎ ±Î’Ì »ı. ±ı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı K›Îfi flËı‰_
¿flÌ fiά_, ±ı‹Î_ ‰’flÎ¥ Ω› ’»Ì.
                                    Ωı¥±ı.
   ≠ffi¿÷ν — hÎHÎ ÂOÿ˘ ‹˘ZÎfi_ Ïfi›Îb_, ©ÎI‹Îfi˘ Ïfiç› ±fiı
¿S›ÎHÎfiÌ ¤Î‰fiÎ, ±ıÀ·ı ¿ı ±Î hÎHÎfi˘ Â_ Á_⁄_‘ ±ı‹ ?                       vvvvv

								
To top