Docstoc

10 pg 317 to 352

Document Sample
10 pg 317 to 352 Powered By Docstoc
					¤˘√‰‰_ - ‰ıÿ‰_ - ΩHΉ_                   317   318                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

… fiËŸ. ±ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ›‹Î_ › Á‹ÎÏ‘ flάı ±ı‰_ ±Î iÎÎfi »ı. ’HÎ ÷‹ı    ±ıÀ·ı ÁË ÁËfiÎ √Ω ≠‹ÎHÎı ‘Ìfl… ˢ›. Ωı ¿ı ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfi
’Ëı·Î_ … ⁄˘·˘ ¿ı, “±Î‰Âı ÷˘ Â_ ◊Âı ? ±Î‰Âı ÷˘ Â_ ◊Âı ?” ÷˘ ±ı‰_   ¿ı‰‚ ΩHÎ÷Î … Ë÷Î. ±ı ‹Î_¿Õ ±ı‹fiı ¿flÕı, ÷ıfiı ’˘÷ı ΩHÎı ±ıÀ·_ …,
’ÏflHÎ΋ ±Î‰ı ! fiËŸ ÷˘ ¿Ë̱ı, “±Î‰”! ≥L‰Î≥À ¿fl˘ ÷˘ ¿Â_ fiÕı fiËŸ !   ‰ıÿı fiËŸ. …ıÀ·˘ ±iÎÎfi ¤Î‰ »ı, ±ıÀ·_ ‰ıÿı »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ±fiı ’λ˘ ±Îfi_ÿ ∂¤˘ ◊Λ !                  ÷‹fiı ±Î iÎÎfi ÷˘ ⁄‘_ ◊¥ √›ı·_ »ı. ’HÎ ±Î l©Î±ı ¿flÌfiı
   ÿÎÿÎlÌ — ±Îfi_ÿ ∂¤˘ ◊Λ. ±Î ÷˘ ‹Î◊_ ÿA›_, ‹Îflı ÷˘ ⁄Ë      ©ÎI‹Î ◊›Î »˘. Ë…\ iÎÎfiı ¿flÌfiı ±ÎI‹Î ◊¢ I›Îflı ΩHΉÎfi_ … flËıÂı,
‹Î◊_ ÿ¬ı »ı. “±S›Î, ’HÎ ÷Îfl<_ ÿ¬ı »ı ¿ı «_ÿ¤Î¥fi_ ÿ¬ı »ı ? ÷_ ÷˘   I›Î_ Á‘Ì ‰ıÿ‰Îfi_ ¬fl<_. ‰ıÿ‰Î‹Î_ ÷˘ ±‹ı ÷‹fiı ¿Ë̱ı »Ì±ıfiı ¿ı …\ÿÎ
©ÎI‹Î.” ÷˘ ¿Ëı ¿ı, “ËÎ, Ë_ ÷˘ ©ÎI‹Î. ±ı ÷˘ «_ÿ¤Î¥fi_ ÿ¬ı »ı.”   ⁄ıÁ‰_. ±Î’HÎÎ “ˢ‹ ÏÕ’ÎÀÛ‹ıLÀ”‹Î_ ±ÎCÎ_’λ\_ ¿fl‰_ fiËŸ. √‹ı ÷ıÀ·Ì
ˉı «_ÿ¤Î¥fi_ ‹Î◊_ ÿ¬ı, ±ı‹Î_ ±ıfi_ ÿ¬‰Î ‹Î_Õu_. “‹fiı ‹Î◊_ ÿA›_”   CÎ_ÀÕ̱˘ ‹Îflı ÷˘ › ˢ‹ ÏÕ’ÎÀÛ‹ıLÀ »˘Õ‰_ fiËŸ. »˘ fiı CÎ_ÀÕ̱˘ ‹Îflı,
±ı‹ ¿Ëı ¿ı ‹SÀÌM·Î› ⁄Λ À<. “‹Îfl<_ ÿ—¬” ±ı‹ ¿èÎ_ ±ıÀ·ı ‹SÀÌM·Î›   ⁄ÎflÁ˘ CÎ_ÀÕ̱˘ ‹Îflı ÷˘ › ±Î’HÎı Â_ ¿Î‹ »˘Õ‰Ì ±Î’HÎÌ ±˘ÏŒÁ ?
◊Λ. ±fiı “‹Îfl<_ V‰w’ fiΠˢ›” ÷˘ »^Àu˘.                  ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı‹Î_ ‰ıÿfiÎ ‰‘Îflı ◊Λ »ı.
    ’˘÷ÎfiÌ ÷Ï⁄›÷ ÁÎflÌ »ı ¿ı fiËŸ ±ı‰_ ’˘÷ı ΩHÎı. ‹ÎÀı ÂflÌfl◊Ì      ÿÎÿÎlÌ — ‰ıÿfiÎ Ï⁄·¿<· ◊Λ … fiËŸ. ‰ıÿfiÎ ◊Λ »ı, ±ıfi_
’˘÷ı …\ÿ˘ »ı ¿ı fiËŸ, ±ıfiÌ ¬Î÷flÌ ◊Λ »ı. ’Ëı·Î_ ÁÎflÌ flËı÷Ì Ë÷Ì,   ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹ı «_ÿ¤Î¥ ◊¥ Ω‰ »˘. ±ı‰_ fiËŸ ◊‰Îfi_ ÷‹Îflı. «_ÿ¤Î¥fiı
÷ıfiı › ΩHÎı. ÁÎflÌ flËı÷Ì fi◊Ì ÷ıfiı › ΩHÎı. ˉı ÁÎflÌ »ı ±ıfiı › ΩHÎı.  ‰ıÿfiÎ ◊Λ, ÷ı ±Î’HÎı Ωı›Î ¿fl˘ ¿ı ‰ıÿfiÎ ⁄_‘ ◊¥ Ω›.
⁄‘_ … ΩHÎı.
                                     ≠ffi¿÷ν — ±ı ‰ıÿfiÎ Ωı¥±ı »Ì±ı ±ıÀ·ı … ◊Λ »ı ¿ı ±Î
         ÿ¬ı ’ÎÕ˘ÂÌfiı, “‹fiı” fiËŸ !             «_ÿ¤Î¥fiı ‰ıÿfiÎ ¿ı‹ ◊Λ »ı ?
   ≠ffi¿÷ν — …ı …ı ‹ËÎI‹Î±˘ iÎÎfi ·ı »ı, ±ı‹fiı … ’ÏflÊË fiı        ÿÎÿÎlÌ — «_ÿ¤Î¥fiı ‰ıÿfiÎ ◊‰Ì … Ωı¥±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î
µ’Á√˘˝ ¿ı‹ ±Î‰ı »ı ’Ëı·ÎfiÎ_ ?                    ‰ıÿfiÎfiÎ_ ’˘÷ı ¿ÎflH΢ ÁıT›Î Ë÷Î. ‹ÎÀı ±Î ¿ÎflH΋Î_◊Ì ¿Î›˝Œ‚ ±Î’ı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — Â_ ◊Λ ÷ı ? ⁄_‘ ◊¥ Ω› ? ±ı‹fiı »ı ÷ı ‰ıÿfiÎ ±˘»Ì    ±ı ◊‰Ì … Ωı¥±ı. ÷‹Îflı ±ıfiı ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı «_ÿ¤Î¥fiı ◊‰Ì … Ωı¥±ı.
◊Λ. Á˘ ‹HÎfi˘ √˘‚˘ ‰Î√‰Îfi˘ ˢ› ÷ıfiı ⁄ÿ·ı ±ı¿ ¿Î_¿fl˘ ‰ÎB›˘      ¿ı‹ ◊Λ »ı ±ı‰_ ¿Ëı »ı, ÷ı ±ı ±Î’H΢ ¿˘¥ µ’flÌ fi◊Ì ¿ı ¿˘¥±ı
ˢ›, ’HÎ ±Áfl ÷˘ ◊›Î ‰√fl flËı fiËŸ. ÏfiÏ‹kÎ »˘Õı fiËŸfiı !        √˘Ã‰ı·_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ¿˘”¿fiÌ Õ¬· ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ¿ı‹ ◊Λ
                                  »ı ? ÷ı ±Î’HÎı ¿Ëı‰Îfi_, “«_ÿ¤Î¥, ±Î ÷˘ ÷‹ı ±ÎfiÎ … ·Î›¿ »˘”.
    ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfi Â_ ⁄˘S›Î ? ¤√‰Îfifiı ¿Ëı »ı, “÷‹fiı ÁÎËı⁄,
ÿı‰·˘¿˘±ı ’flÌZÎÎ ¿flÌ, ÷‹fiı ±Õ«HÎ fiˢ÷Ì ’ÕÌ ?” I›Îflı ¿Ëı »ı ¿ı,      ±ı‰_ »ı, øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ ‰ıÿ¿÷Î ±ı ±ÎI‹Îfiı ¿ËÌ, ˉı ±ı
“iÎÎfiÌ ‰ıÿı ‘ˆ›˝◊Ì, ±iÎÎfiÌ ‰ıÿı fl˘¥.”                ‰ıÿ¿÷ÎfiÎ ±Î’HÎı ±ËŸ ⁄ı ±◊˝ ◊Λ »ı. ‰ıÿ¿÷Î «_ÿ¤Î¥fiı ·Î√ ◊Λ
                                  ±fiı ‰ıÿ ±ı ‰ıÿ¿÷Î ±ıÀ·ı ΩHΉΒb_ ÷‹fiı ·Î√ ◊Λ. ‰ıÿ¿÷Îfi˘ ±◊˝
   ≠ffi¿÷ν — iÎÎfiÌ ‰ıÿı ‘ˆ›˝◊Ì, ’HÎ ±ı ‰ıÿı ÷˘ ¬fl˘fiı ?
                                  ΩHΉΒb_ › ◊Λ fiı ‰ıÿ‰Î’b_ › ◊Λ. ±ı ΩHΉΒb_ ÷‹Îfl<_ ¿ı ±Î
   ÿÎÿÎlÌ — ‰ıÿfiÎ ÷˘ Ω› … fiËŸ. ’HÎ ±ı ‰ıÿı ‘ˆ›˝◊Ì. ‘ˆ›˝◊Ì    «_ÿ¤Î¥fiı ±ÎÀ·Ì ‰ıÿfiÎ µI’Lfi ◊¥. ˉı Ωı Ω÷ı ÷‹ı ±ËŸ◊Ì V·Ì’
¤˘√‰‰_ - ‰ıÿ‰_ - ΩHΉ_                    319   320                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

◊¥fiı ’ı·Î ‰ıÿfiÎfiÎ ‹Î›Î˝ ±ı‹Î_ ±ı¿Î¿Îfl ◊¥ Ω‰, ÷˘ ‰ıÿfiÎfiÌ ‰‘Îflı        ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ±ı ≥Œı@À @›Î_ Á‘Ì «Î·Âı ?
±Áfl ·Î√Âı. ’ı·_ …flÎ »ıÀÎ flËı¢ ÷˘ ±˘»Ì ·Î√Âı. ’HÎ »ı‰Àı ±ı
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ∞‰÷Î_ »Ì±ı I›Î_ Á‘Ì. ⁄Á, ±Î’HÎı Ωı›Î
Ïfi‰ıÕ˘ ÷˘ ·Î‰‰˘ ’ÕÂı fiı ?!
                                   ¿fl‰ÎfiÌ ‰ıÿfiÎfiı. fi‰Ì ‰ıÿfiÎ ∂¤Ì ◊Λ fiËŸ ±fiı …^fiÌ Ωı›Î ¿fl‰ÎfiÌ.
    ˉı ÷‹ı ÏÁ_ËfiÎ Á_÷Îfi »˘. ±Î ÷˘ ⁄‘Î_ √Ò_«‚Î_ ‰ÎY›Î … ¿flı,    ±Î’HÎı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ »Ì±ı ±ıfiÎ !
“’ıÀ‹Î_ ¿ı‹ ÿA›_ ? ÂÎ◊Ì ÿA›_ ?” I›Îflı ¿Ë̱ı, “±ı ‹À‰Î ËÎfl ÿA›_.”
                                      ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ©ÎI‹Î »Ì±ı, ±Î’HÎı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ »Ì±ı ±ı‰_
fiËŸ ÷˘ ÿ—¬ ‹ËŸ ’ÕÌ … flËı·_ Ë÷_. ±ıfi˘ µÿ› ¿Î‚ ±ÎT›˘ fi Ë÷˘.
                                   ±Î’HÎfiı ·Î√ı ’HÎ »÷Î_› ±Î ‹fi‹Î_ …ı ‰ıÿfiÎ ◊Λ »ı Á¬-ÿ—¬fiÌ,
÷ı ±Î µÿ› ¿Î‚ı ±Î ‹ÀÌ …Âı ◊˘ÕÎ ‰¬÷ ’»Ì, ÁÒ¥ Ω‰ ÏfiflÎ_÷ı.
                                   ÷˘ ±ı ÂÎ ‹ÎÀı ◊Λ »ı ?
Ë÷_ ÷ı ÷˘ ¬Î·Ì ◊¥ …‰_ Ωı¥±ıfiı ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ◊‰Ì … Ωı¥±ı. ±Î’HÎı …ıÀ·Î «ÎfiÎ M›Î·Î
   ±‹fiı › ÂÎflÌÏfl¿ ‰ıÿfiÎ ¿˘”¿ ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ◊Λ. fiÎ ◊Λ ±ı‰_
fiËŸ. ±‹ı ΩHÎ̱ı ¿ı ±˘Ë˘Ë˘, ±Î ‹À‰Î ËÎfl ±ÎT›_. ±ı ÿËÎÕı ¿˘¥      ’̉ΉÎfiÎ »ı, ±ıÀ·Î ‹ËŸ ·¥fiı ±ÎT›Î »Ì±ı, ±ı ÷˘ ¿Õ‰_-‹ÌÃ<_ ⁄ıµ
‹Îfl‰Î fi◊Ì ±ÎT›_. ‹Îfl‰Î ±ÎT›_ ÷ıfiı › ±˘‚¬Ì±ı fiı ‹À‰Î ±ÎT›_       ’̉_ ’ÕÂı. ‹ÌÃ<_ ·Î√ı I›Îflı ‹fifiı …flÎ ÁÎfl<_ ·Î√ı. ¿Õ‰_ ±Î‰ı I›Îflı …flÎ
ˢ› ÷ıfiı› ±˘‚¬Ì±ı »Ì±ı.                        ‹fifiı ¬flÎ⁄ ·Î√ı, ±Î’HÎı ÷˘ ⁄Lfiıfiı ΩHÎ̱ı. flÎ√-¶ıÊ fiÎ ¿fḻı.

   ≠ffi¿÷ν — ±I›Îflı ‹ÎflÌ ÷Ï⁄›÷ ‘Îfl˘ ¿ı ¬flÎ⁄ ◊¥ √¥ fiı ‹Îflı        ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄Lfiıfiı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı, ’HÎ ’»Ì ’λÎ_ ’√·Î_
¿˘¥ ±˘’flıÂfi ¿flΉ‰_ ’Õu_, ÂflÌfl ÁÎfl flËı ±ı ‹ÎÀı, ÷˘ ±Î‰÷Î        ÷˘ fi◊Ì ·ı÷Î_fiı ±Î’HÎı ?
¤‰‹Î_ ’HÎ ‹Îflı ’λ\_ ±ı‰_ ¿‹˝ ¤˘√‰‰Îfi_ flËı ?                ÿÎÿÎlÌ — ’λ\_ ’√·_ fiËŸ, ±ıÕ‰ÎLÁ ’√·_ ·¥±ı »Ì±ı. ÷‹ı
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ, ±ı‰_ ¿Â_ › fi◊Ì. ÷‹Îflı ±ıÀ·_ K›Îfi flά‰Îfi_    ÷˘ ⁄Ë ΩıÂ◊Ì ‰‘Ì flèÎÎ »˘ ±Î√‚. fiËŸ ÷˘ Ë_ ‰œ‰Î CÎıfl ±Î‰÷
¿ı ±Î Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_ ¿ı ©ÎI‹Î »\_ ? ’»Ì Ë_ ¿÷ν »\_ ¿ı T›‰„V◊÷    ¿ı ±‹Îfl<_ iÎÎfi ·¥fiı ±Î‰_ Â_ ¿fl‰Î ¿fl˘ »˘ ? »÷Î_ ÷‹fiı ‰¬÷ı ¬ıÿ
¿÷ν »ı ? ’»Ì ÷‹fiı ¿Â_ ±Õı fiËŸ. ÷‹Îflı ⁄Ì… fiÎ ’Õı. ±I›Îflı ÷˘      ◊›Î ¿flı ÷˘› ’HÎ ‹ÎflÎ ‹fi‹Î_ »ı ¿ı ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. I›Îflı ÂÎVhοÎfl˘±ı
¿Õ‰Î_-‹ÌÃÎ_ Œ‚ ¤˘√‰‰Î ’Õı. ¿Õ‰_ ±Î‰ı ÷˘ ¿Õ‰_ › ¤˘√‰‰_ ’Õı ±fiı     ¿Ëı·_ »ı ¿ı Á‹…HÎ »ı ±ıfi˘ ·Î¤ fi◊Ì ∂ÃÎ‰Ì Â¿÷˘, ÷˘ ±ıfi_ Â_
‹ÌÃ<_ ±Î‰ı ÷˘ ‹ÌÃ<_ › ¤˘√‰‰_ ’Õı.                   ◊Λ ? I›Îflı ¿Ëı »ı, ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì ¿Î‹ ¿flı·Î_, ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì ’H›
                                   ¿flı·Î_ ±ı ¤˘√‰÷Ì ‰¬÷ı ±HÎÁ‹…HÎ … ˢ›.
   ≠ffi¿÷ν — ±˘’flıÂfi ¿flÎT›_ ±ıÀ·ı ¿ı ’Òflı’Òfl_ ¿‹˝ ‹ıÓ fiÎ ¤˘√T›_,
÷˘ ’λ\_ ‹Îflı ±Î‰÷Î ¤‰ı ¤˘√‰‰Îfi_ ?                     ≠ffi¿÷ν — ±ı ÿÎÿÎ, …flΠωV÷Îfl◊Ì ¿Ë˘fiı.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı‰_ ¿o¥ fi◊Ì. …ı‹Î_ ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›·        ÿÎÿÎlÌ — ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì ’H›¿Î‹ ¿flı·Î_ ˢ›, ±ı ¤˘√‰÷Ì
±ıωÕLÁ ‹Y›Î ÷˘ ±ı ¿‹˝ ’Òfl_ ◊¥ √›_, ±ı ’»Ì ÿ‰Î¬Îfi_ ‹Y›_ ˢ›      ‰¬÷ı ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì … ˢ›. ±fiı Á‹…HÎ’Ò‰˝¿ ’Î’ ¿flı·Î_ ˢ›, ±ı
¿ı √‹ı ÷ı ‹Y›_ ˢ›. ±ı »ı ÷ı ±ıfiı Œ@÷ ˉı fi‰Ì ‰ıÿfiÎ µI’Lfi       ¤˘√‰÷Ì ‰¬÷ı Á‹…HÎ’Ò‰˝¿ … ’Î’¿‹˝ ¤˘√‰‰Î_ ’Õı. ±ıÀ·ı ±ıfiÎ
◊‰ÎfiÌ fi◊Ì. ±Î …^fiÌ ‰ıÿfiÎ »ıfiı, ÷ı ≥Œı@À »ı. ¿Î˜Ï{{fiÌ ≥Œı@À »ı     ±Î‘Îflı ‰ıÿfiÌ› »ı ÷ı ±Î ◊˘Õ<_ ËıflÎfi ¿flı. ÷ı ¿˘fiı ? «_ÿ¤Î¥fiı. ±ıfiı
±Î. ¿Î˜Ï{{ fi‰Î ∂¤Î fiÎ ◊Λ.                      fiı ±Î’HÎfiı ¿Â_ ·ı‰Îÿı‰Î fiËŸ. ±Î’HÎı ÷˘ ‹ËŸ◊Ì ±ÎI‹Î Â_ ¿Ëı ?
¤˘√‰‰_ - ‰ıÿ‰_ - ΩHΉ_                     321   322                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

“±Î‹ fiΠˢ›, ±Î‰_ fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı” ±ı ‰Ì÷flÎ√. ±ı ±Î’b_ V‰w’.          ≠ffi¿÷ν — √›ı ‰¬÷ı ‰Î÷ ◊›ı·Ìfiı ¿ı …‹÷Ì ‰¬÷ı ±‹ı
±fiı ’Ëı·Î_ “±Î‹ ˢ‰_ Ωı¥±ı, ⁄fl˘⁄fl … »ı, ±Î ⁄fl˘⁄fl … »ı”,         µ’›˘√’Ò‰˝¿ …‹Ì±ı ¿ı ¿œÌ‹Î_ Âıfi˘ ‰CÎÎfl »ı ? ⁄‘Ì ÿflı¿ ‰V÷fi˘ ±‹ı
’Ëı·Î_ …ıfiı ’„WÀ ±Î’÷Î Ë÷Î, I›Î_ ±Î’HÎı ±‚√Î flË̱ı »Ì±ı.        …\ÿ˘ …\ÿ˘ V‰Îÿ ·¥±ı ÷˘ ±Î ⁄‘_ ÁÒZ‹ ’fl<ÊÎ◊˝ »ı, ¿ı ±ı◊Ì ’HÎ
                                    ±Î√‚ ÁÒZ‹ ’fl<ÊÎ◊˝ »ı ?
   …ıÀ·_ ÷‹ı iÎÎ÷Î-ƒWÀΠˢ, ÷˘ ±Î ÷‹ÎflÎ ’ÎÕ˘ÂÌfiÎ Ëηˉη
◊Λ, ÷ıfiÎ ΩHÎfiÎfl »˘. ±ıÀ·ı ±ı Ëηˉη “‹fiı ◊Λ »ı” ±ı‰_ fiÎ          ÿÎÿÎlÌ — ˢ› »ı, ËÎ. ±ı ÁÒZ‹ ’fl<ÊÎ◊˝‹Î_ ‰V÷±˘fiÌ …wfl fiÎ
ˢ‰_ Ωı¥±ı.                               ˢ› ±ı‹Î_ ! ±Î ÷˘ ‰V÷ »ı; ¤Î÷ »ı, Âο »ı, ÿ΂ »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ÷‹ı› iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ÷˘ ¬flÎ … fiı ?            ÷ı ±Î’HÎı ¬Î¥±ı ÷ı CÎÕ̱ı ÿ΂-¤Î÷ fiı ⁄‘_ ¤ı√_ ¿flÌfiı ¬Î¥±ı
                                    ÷˘ ¤Î÷ ⁄ÎÁ‹÷Ìfi˘ ±Á· ¿ı‰˘ Á√_‘ÌÿÎfl »ı ¬⁄fl ’Õı fiËŸ. ±ıÀ·ı
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, I›Îflı ⁄Ì…\_ Â_ ? iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ÏÁ‰Î›fi_ ⁄Ì…\_ ¿Â_
                                    CÎHÎ̬flÌ ‰¬÷ Ë_ ⁄‘_ …\ÿ_ … ¬™ »\_. ’»Ì ◊˘ÕÌ ‰¬÷ ◊˘Õ<_ ¤ı√_ ¿flÌfiı
“±ıfiı” »ı … fiËŸ. ±ı◊Ì ±Î√‚ ¿˘¥ ÿÂÎ … fi◊Ì. iÎΛ¿÷Î, iÎΛ¿
                                    ÷ı ’»Ì Ë_ «Î¬_. ⁄‘_ …‹‰Îfi_ …\ÿ_ …\ÿ_ ….
V‰¤Î‰ ! iÎΛ¿ V‰¤Î‰ ±ıÀ·ı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ. ±ı ÏÁ‰Î› ⁄Ì…\_ ¿Â_ »ı
… fiËŸ ±fiı ÷‹ı› ±ı‹Î_ … »˘. ÷‹Îflı Œ@÷ ±Î ’ÎÕ˘ÂÌfi_ K›Îfi flÎA›Î          …\ÿ_ ¿fl‰Î◊Ì Â_ ◊Λ »ı ¿ı ¿˘Ï‚›Î ‹Ò¿fiÎfl …\ÿ˘, «Î‰fiÎfl …\ÿ˘,
¿fl‰Îfi_. ’ÎÕ˘ÂÌ flÕı ÷˘ ±Î’HÎı ¿o¥ flÕ‰Îfi_ fi◊Ì. ’ÎÕ˘ÂÌfiı ËÎ◊ Œıfl‰Ì     «Î¬fiÎfl …\ÿ˘. «Î¬ı »ı ÷ı› …\ÿ˘. «Î¬Ìfiı ’»Ì I≤„M÷ ‹ı‚‰fiÎfl ÷ı ›
±Î’‰Îfi˘ ¿ı ±‹ı »Ì±ı ÷ÎflÌ ΩıÕı !                     …\ÿ˘ ±fiı ±Î ⁄‘Îfiı I≤„M÷ ◊¥ »ı ¿ı fiËŸ ÷ı ΩHÎfiÎfl˘ …\ÿ˘.
        ÿÎÿÎfi˘ µ’›˘√ …‹÷Ì ‰¬÷ı...                   ≠ffi¿÷ν — ÷ı ±Î ⁄‘Ì Ïø›Î ¿flfiÎfl …\ÿÎ …\ÿÎ ?

   ±‹ı …‹÷Ì ‰¬÷ı Â_ ¿fḻı ? …‹‰Î‹Î_ ÀÎ¥‹ ‰‘Îflı ◊Λ,            ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹ ¤Î√ ’ÎÕ̱ı ÷˘ …\ÿÎ …\ÿÎ, fiËŸ ÷˘ ±ı¿ ….
¬¥±ı ◊˘Õ<_ ±fiı …‹÷Ì ‰¬÷ı ±‹ı ¿˘¥fiÌ ΩıÕı ‰Î÷«Ì÷ fiÎ ¿fḻı,        ¤Î√ ’ÎÕ̱ı ÷˘ Á‹… ’Õı ¿ı ±Î ËÎ◊ …‹ÎÕı »ı, ’»Ì ÿÎ_÷ «Î‰ı »ı.
÷˘ŒÎfi ¿fḻı fiËŸ. ±ıÀ·ı …‹‰Î‹Î_ ±ı¿Î√˛÷Î … ˢ›. ±‹ÎflÎ◊Ì         ˉı ÿÎ_÷ «Î‰‰Îfi_ ¿Î‹ Ωı fiÎ ¿flıfiı ÷˘ …ı ’ı·˘ I≤„M÷‰Î‚˘ »ıfiı ÷ı ⁄Ò‹
«‰Î› »ı ±ıÀ·ı ±‹ı «Î‰Ìfiı ¬¥±ı ±fiı ±ı‹Î_ Â_ V‰Îÿ »ı ±ıfiı ‰ıÿ̱ı     ’ÎÕı ¿ı ⁄fl˘⁄fl V‰Îÿ ±Î‰÷˘ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ¿˘¥fiÌ ⁄Ò‹ fiÎ ’Õı ±ı‰Ì flÌ÷ı
fiËŸ, ΩHÎ̱ı. ±ı …√÷fiÎ ·˘¿ ‰ıÿı, ±‹ı ΩHÎ̱ı. ¿ıÀ·Î ÁflÁ {ÌHÎÎ_      «Î‰Ì±ı. ±˘flfiÎfl˘ ±˘flı, «Î‰fiÎfl˘ «Î‰ı, ’»Ì «Î¬ı ¿ı ⁄Ë ÷̬_-¬Îfl<_
V‰Îÿfiı ¿Îœı, ÷ı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î‰˘ Ë÷˘. ±ı@{ı@À ΩHΉ_, ‰ıÿ‰_ ±fiı      fi◊Ìfiı ! ’»Ì V‰Îÿ ·ıfiÎfl˘ V‰Îÿ ·ı. Á_’ÒHν V‰Îÿ ·ı. ΩHÎı ⁄Ë Á_ÿfl
¤˘√‰‰_. …√÷fiÎ ·˘¿˘ ¿Î_ ÷˘ ¤˘√‰ı ¿Î_ ÷˘ ‰ıÿı.              V‰Îÿ »ı, ’HÎ ÷ı I≤„M÷ ±ıfiÌ Lˢ›. I≤„M÷ ·ıfiÎfl˘ I≤„M÷ ·ı ±fiı ±Î
                                    ⁄‘Îfiı …ı ΩHÎı »ı ±ı ±ÎI‹Î.
   ≠ffi¿÷ν — ¤˘√‰‰_ ±fiı ‰ıÿ‰_ ±ı ⁄ı‹Î_ Â_ ÷ŒÎ‰÷ ÿÎÿÎ ?
                                       ˉı ±ÎI‹Î ËÎ…fl flά‰˘ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎÎ ±ø‹ ωiÎÎfi‹Î_ ±Î‰_
   ÿÎÿÎlÌ — V◊Ò‚ ‰V÷ ¤˘√‰‰_ ¿Ëı‰Î› ±fiı ÁÒZ‹ ‰ıÿ‰_ ¿Ëı‰Î›.      ◊Λ, …\ÿ_ …\ÿ_ ¬‰Î›. øÏ‹¿‹Î_ fiÎ ¬‰Î›, øÏ‹¿‹Î_ «˘ÓÀÌ ’Õı. ¿ÎflHÎ ¿ı
±fiı ±Î ⁄‘ÎfiÌ µ’fl ◊¥fiı ’˘÷ı ΩHÎı. ±fiı ΩHΉÎ◊Ì ⁄‘_ »^Àu_. ‰ıÿ›_      øÏ‹¿‹Î_ ËÎ◊ ‹Îfl˘, ¬ÎfiÎfl˘ Ë_, «Î¬fiÎfl˘› Ë_, «Î‰fiÎfl˘› Ë_ ±fiı
±ıÀ·ı «˘ÓÀu_. ÷ı ±Î …ıHÎı ‰ıÿ›_ ±ıfiÌ ΩıÕı ±ı‹ ¿èÎ_ ¿ı “±Î Â_ ¿fl‰Î ÷‹ı  V‰Îÿfi˘ ·ı‰Î‰Î‚˘ ÷ı› Ë_ ±fiı I≤„M÷ fiÎ ◊Λ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î fiΠˢ›,
              _
¬Î‰ »˘ ?” ±ıÀ·ı »^Àu_ ’ı·. ¬ÎfiÎfl ΩıÕı ÷‹ı ‰Î÷˘ ¿fl˘ ÷˘ ÷‹ı »^ÀÎ »˘.   ±Î I≤„M÷ ±ıfiı fiÎ ◊Λ. ±Î‹Î_ I≤„M÷ ÁÏË÷ ◊Λ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ÎI‹Î ’Òfl˘
¤˘√‰‰_ - ‰ıÿ‰_ - ΩHΉ_                     323  324                      ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

»ıfiı ΩHοÎfl. ’ı·Î‹Î_ ±ÎI‹Î ˢ› fiËŸ. ±_Âı ˢ›, ±_Âı ±ÎI‹Î ±fiı        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ıÀ·ı ÂflÌflfiÎ_ …ı ±Î ÿ—¬˘ »ı, ÷ı …\ÿ_ flËı‰ÎfiÌ
±_Âı ⁄‘_› ¤ı‚Áı‚ fiı ¤ı‚Áı‚fi_ ±ıÀ·ı I≤„M÷ fiÎ ◊Λ, Á_÷˘Ê ◊Λ.      ¿‚Î …ı ΩHÎ÷Πˢ›, ÷ıfiı ±Î ‰Î÷ΉflHÎ ±Õı fiËŸ ’»Ì. ÁÎfl_ ˢ› ¿ı
                                   ¬˘À<_ ⁄ıµ ’»Ì ÷ıfiı ±Õı fiËŸ.
       Á¬ «Î¬ı ÷ıfiı ÿ—¬ ¤˘√‰‰_ ’Õı !
                                      ≠ffi¿÷ν — ¿‚Î ¿ı‰Ì flÌ÷ı ΩHÎ‰Ì ? ‹Î_ÿ√Ì ±Î‰ı I›Îflı …\ÿ_
   ≠ffi¿÷ν — ΩB≤Ï÷fiÌ ‰Î÷ ¿flÌfiı ±Î’ı, ÷ı ‰¬÷ı µ’›˘√‹Î_
                                   flËı‰Î÷_ fi◊Ì, ÷‹ı Â̬‰ÎÕ˘.
flËÌfiı ˉΠ¬Î‰ÎfiÌ ±ı ¿¥ flÌ÷ı ? ±ı ±‹fiı Á‹Ω‰˘fiı, ÿÎÿÎ.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ …\ÿ_ ÂÌ flÌ÷ı flËı‰Î› ÷ı ? ÷‹ı …‹÷Ì ‰¬÷ı …\ÿÎ
   ÿÎÿÎlÌ — µ’›˘√‹Î_ flËı fiËŸ ÷˘ ˉΠ…ı‹ ’ı·Îfiı Á¬fiÌ ±Áfl
                                   flˢ »˘ ? ±Î ÷˘ …‹÷Ì ‰¬÷ı ±ı¿Î¿Îfl ◊¥ Ω› »ı. ÷ıfi˘ V‰Îÿ «Î¬ı
¿flΉÕΉı »ı, ÷ı‹ ±Î ⁄Ì∞ ‰V÷ ÿ—¬fiÌ ±Áfl ¿flΉÕΉı. ±ıÀ·ı ÿ—¬
                                   I›Îfl ’»Ì ±ı Œ‚ ÷˘ ±Î’ı … fiı ! ±ı ÷˘ ÷‹ı ¬Î÷Ì ‰¬÷ı …\ÿÎ flˢ
µI’Lfi ◊Λ. ±ÎI‹Î ¿˘¥ ’HÎ ±Áfl◊Ì ‹@÷ ˢ›.
                                   ÷˘ … ±Î ‰ıÿfi΋Î_ …\ÿÎ flˢ.
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı …ı‰_ ⁄ËÎflfi_ Ïfl·ıÏÀ‰ Á¬ ’˘÷ı ÏflÏÁ‰ ¿flı,
±ı‰_ … ÿ—¬ ±Î‰ı ÷˘ ±ı ’HÎ ÏflÏÁ‰ ◊¥ Ω›.                   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı …\ÿ_ flËı‰_ ?

   ÿÎÿÎlÌ — Á¬ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ’ı·˘ µ’›˘√ «Ò¿Ì Ω›, ˉı ±ËŸ          ÿÎÿÎlÌ — ¿Ëı·_ … »ıfiı ¿ı ¤¥, ±Î ÷˘ ¿˘HÎ ±ÎËÎfl √˛ËHÎ ¿flı
Á¬ ·Ì‘ı·_ ±ıÀ·ı ÿ—¬ ·ı‰_ … ’ÕÂı. Ïfi›‹◊Ì … ·ı‰_ ’Õı. ±ËŸfiÎ_      »ı ? ±ıfiı ÷‹Îflı ‹ËŸ Õ¬˘ fiËŸ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı.
Ïfl·ıÏÀ‰ Á¬fiÎ CÎflο fiËŸ ÷˘ ÿ—¬fiÎ › CÎflο fiËŸ. ±fiı ÷ıfi_ ÁΫ_         ≠ffi¿÷ν — ⁄fl˘⁄fl. ±Î ÁΥà ‰Ê˝◊Ì ÁÎ¥fiÁfi˘ fl˘√ »ı ±ı‹fiı,
Á¬ ÷˘ ’˘÷Îfiı ‹Y›Î … ¿fl÷.                       ˉı ±ıfiÎ◊Ì ‹@÷ ¿ı‰Ì flÌ÷ı flËı‰_ ?
   ≠ffi¿÷ν — ‘Îfl˘ ¿ı ±Î’HÎı …‹‰Î ⁄ıÃÎ fiı ’ı·_ Âο ÁÎfl<_ ·ÎB›_ ÷˘     ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı fiÌfl˘√Ì »ı ±ı‰_ ΩHÎı, I›Îflı ±ı ‹@÷ …
ÁÎflÌ flÌ÷ı ¬Î‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ÁÎfl<_ »ı ±ı‰_ ¿Ëı‰Î‹Î_ › ‰Î_‘˘ fi◊Ìfiı ?  ◊›˘fiı ! ’˘÷ı fl˘Ï√Wà fi◊Ì … ±ı‰_ ±ıfiı ¬ÎhÎÌ ◊Λ ÷˘ ’»Ì ‹@÷ … »ı fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ÁÎfl_ «Î¬‰Î‹Î_, ÁÎfl<_ ±fi¤‰‰Î‹Î_ › ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ       ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı fl˘√ ˢ› fiı fiÌfl˘√Ì »ı, ±ıfiÌ ¬ÎhÎÌ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿flı ?
÷ıfiı ΩHΉ_ Ωı¥±ı.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ı … Ωı‰Îfi_ »ı fiı ¿ı fl˘√ ˢ› »÷Î_› ’HÎ fiÌfl˘√Ì
   ≠ffi¿÷ν — ¿¥ flÌ÷ı ΩHΉÎfi_, ÿÎÿÎ ?
                                   »ı ±ı‰_ ’˘÷Îfiı ¬ÎhÎÌ ◊Λ ±ıÀ·ı ’»Ì fiÌfl˘√Ì … flËı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ΩB≤Ï÷, ±ıfi_ fi΋ … ΩB≤Ï÷fiı, ±ıfi_ fi΋ µ’›˘√.
                                      ≠ffi¿÷ν — fiο‹Î_◊Ì ’ÎHÎÌ ’Õ÷_ ˢ› fiı ±Î’HÎı ¿ı‰Ì flÌ÷ı flËÌ
±ı ¿˘¥ flÌ÷ fiΠˢ› ±ıfiÌ.
                                   ¿̱ı ? ±ı fiÌfl˘√Ì ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄fiı ?
        …‹÷Î_ …\ÿÎ_ ÷˘ ‰ıÿ÷Î_ › …\ÿÎ_ !
                                                       ı
                                      ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ Ωı ±Î‹fiı ËÎÀÛ‹Î_ ±ıÀ¿ fiˢ÷˘ ±ÎT›˘ ? ÷ı‹Î_ ’˘÷ı …\ÿÎ
   ±Î’HÎı …\ÿ_ flËı‰ÎfiÌ ¿‚Î ΩHÎ÷Πˢ› ÷˘ ‰ıÿfiÎ ±Õı fiËŸ. ±ı      flËı÷Î Ë÷Î fiı ? ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ı flËÌ Â¿ı »ı. ±Î‹fiı ±ıÀı¿ ±ÎT›˘ Ë÷˘ ÷˘
÷˘ ’»Ì …\ÿ_ flά÷Î_ ±Î‰Õı.                       › ¿Ëı »ı, “±ı Lˢ› Ë_, Ë_ ÷˘ …\ÿ˘.” ±ı‰_ ¤Îfi ◊‰_ Ωı¥±ı fiı ? √M’Î
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ÂflÌflfiÌ T›ÎÏ‘±˘ ±Õı fiËŸ ?              «Î·ı fiËŸ. ±Î ÷˘ “‹fiı ◊¥ √›_, ±Î ‹fiı ◊¥ √›_”, ÷˘ ±Áfl ◊Λ.
¤˘√‰‰_ - ‰ıÿ‰_ - ΩHΉ_                  325   326                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

   ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ±Î‹ ω«Îfḻı ¿ı fiÎ, ±Î ‹fiı fi◊Ì ◊›_, ±Î            ÷Ì◊*¿fl˘fiÌ flÌ÷ ‰ıÿfiÌ›‹Î_ !
±Îfiı ◊›_. ’HÎ F›Îflı ’ÌÕÎ ◊Λ »ı, I›Îflı ±_ÿfl ’λ˘ ¤‚Ì Ω› »ı.
                                    ±‹ı ÷˘ ’λΠiÎÎfi̱˘fiÌ flÌ÷ ÂÌ¬Ì √›ı·Î, ÷Ì◊*¿fl˘fiÌ flÌ÷
   ÿÎÿÎlÌ — ’λ\_ ’˘÷Î ’fl ·¥ ·ı. ËÎ, ±ı ’»Ì ◊Λ ¿ı ’ÌÕÎ ‹fiı  ÂÌ¬Ì √›ı·Î ¿ı ÿ—¬fiı Á¬ ‹Îfiı·_ ˢ›. ±ıÀ·ı ÿÎœ ÿ¬ı I›Îflı ±‹ı
◊¥. ±ÎI‹Î ¿o¥ ±˘»˘ ◊÷˘ fi◊Ì ¿ı ‰‘Ì fi◊Ì …÷˘ ’ÌÕÎ ◊‰Î◊Ì, ÷˘     ΩHÎ̱ı ¿ı Á¬ »ı ±Î…ı, ÁflÁ ◊›_ ! ¿ÎflHÎ ¿ı ÁΛ¿˘·˘Ï…¿· ≥Œı@À
’»Ì ⁄Ì…\_ Â_ ◊Λ »ı ‹ËŸ ?                     ±ı‰Ì »ı ¿ı ±ÎI‹Î …ı‰˘ ¿S’ı ÷ı‰˘ ◊¥ Ω›. ‹fiı ÿA›_ ¿èÎ_ ¿ı ÷ı‹ ‰÷ı˝.
                                 ÷‹ı ±ıÀ·_ ¿Ë˘ ¿ı ±Î «_ÿ¤Î¥fiı ÿ¬ı »ı ÷˘ ‰Î_‘˘ fiÎ ·Î√ı ! ±fiı ÿ—¬
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı Á÷÷ ω«Îfl ¿fl÷Πˢ¥±ı ¿ı ‹fiı fi◊Ì, ‹fiı
                                 ◊÷_ ˢ› ±ıfiı ÷˘ ±ı‹ ¿Ëı ¿ı ‹ÎflÎ …ı‰˘ ÁϬ›˘ fi◊Ì ¿˘¥, ÷˘ ÷ı‰˘›
fi◊Ì, fiı F›Î_ ÿ¬Î‰˘ ±Î‰ı ±ı¿ÿ‹ I›Î_ ’λ\_ ¤ı√_ ◊¥ Ω›.
                                 ◊¥ Ω› ’HÎ ¤Î‰ ÷ÒÀı fiËŸ ÷˘ ! ’HÎ ◊˘Õ̉Îfl ’»Ì ¤Î‰ ÷˘ÕÌ fiάı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı …ıÀ·_ ±Î ÿıËı V‰Îÿ «ÎA›˘ »ı ±ıÀ·_ ±Î ÿıËı      ±Î’HÎı ±ÎI‹Î ÷flÌ¿ı ¿Ë̱ı ¿ı ÿıË ¤·ıfiı ‹Î_ÿ˘ ◊Λ ! ±ÎI‹Î
⁄ıV‰Îÿ’b_ «Î¬‰_ ’ÕÂı. ËÎ, ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ÿıËfiÎ_ Á¬˘ »ı ÷ı ÷‹Îflı   ÷˘ ÷ı‰˘ fiı ÷ı‰˘ … flËı »ı ¿Î›‹. ±fiı ±Î’HÎı ±ÎI‹Îw’ ◊›Î »Ì±ı.
’λÎ_ ËM÷˘ ¤fl‰ÎfiÌ Âfl÷ı … ·ı‰ÎfiÎ_ »ı. ±Î ËM÷˘ ¤fl‰˘ ’ÕÂı ’λ˘.   ±ı¿ Œıfl˘ ±ÎI‹Îw’ ◊›Î ’»Ì Ïfifl_÷fl ·ZÎ flËı »ı. ¿ıÀ·Î_ ’Î’˘ ‘˘‰Î›
…ı Á¬ «ÎA›_ ˢ›, ÷ıfi_ Œ‚ ÷˘ ¤˘√‰‰_ … ’Õı. ±ı‹Î_ ’HÎ ÷‹ı …\ÿÎ   I›Îflı ±ı ‰V÷ Ïfifl_÷fl ◊Λ ! ±Î ⁄‘Î_ ’Î’˘ ¬·ÎÁ ◊¥ √›ı·Î_ »ı.
… »˘. ±ÎI‹Î ÷˘ ÷ı‰˘ fiı ÷ı‰˘ flËı »ı.                ‰fl΂ w’ıfiÎ_ ¬·ÎÁ ◊¥ √›Î_, ’ÎHÎÌ w’ıfiÎ_ ¬·ÎÁ ◊¥ √›Î_. ⁄flŒ
   ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Î ÷˘ ±ıfi˘ ±ı … flËı. ’HÎ ‹fiı ’ÌÕÎ ◊¥, ±ı    w’ıfiÎ_ ¬·ÎÁ fiÎ ◊Λ. ±ı Œ@÷ ⁄flŒ w’ıfiÎ_ flèÎÎ_ »ı, …ı «Ì¿HÎÎ_ »ı.
fi ◊‰_ Ωı¥±ı.                           ±ıÀ·ı ¤˘√T›ı … »^À¿˘ »ı ! ±ı ÷˘ ‹Îflı› ¤˘√T›ı »^À¿˘ »ı.

   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ÷˘ fiΠˢ› ÷˘ ±Î ’ÌÕÎfiı ⁄˘·Î‰˘. ±ı ‹Î◊_ «œu_.       ‰ıÿfiÎ, ±fi¤‰‰Î◊Ì Ãıà ΩHΉΠÁ‘Ì !
÷ı @›Î_ «œu_ ? ±Î¿Î‹Î_ ⁄ıÃ<_ »ı ¿o¥ ?                 ≠ffi¿÷ν — ‰ıÿfi˘ ±◊˝ ÷˘ ΩHΉ_ ±ıÀ·_ … ◊Λ »ı ’HÎ ‰ıÿ‰_
    ±Î ÷˘ ±ıÀ·ı Á‘Ìfi_ ωiÎÎfi »ı ÷ı ±_√ÒÃ˘ ¿ÎM›˘ ˢ› ÷˘ › fiÎ  ±ıÀ·ı ±fi¤‰‰_ fiËŸ ?
±Õı. ’HÎ ±ıÀ·_ ⁄‘_ ±Î ¿Î‚‹Î_ „V◊fl flËÌ Â¿ı ±ı‹ fi◊Ì, ¿Î‚ ωϫhÎ      ÿÎÿÎlÌ — ‰ıÿfi˘ ±◊˝ ¬flÌ flÌ÷ı ΩHΉ_ ±ı¿·˘ … ◊Λ. ’HÎ ·˘¿˘
»ı fiı ! ⁄Î¿Ì ΩHÎfiÎfl ÷˘ ΩH›Î … ¿flı »ı Ïfifl_÷fl, ‰ıÿ÷˘ fi◊Ì. ‰ıÿ¿   ÷˘ ‰ıÿı »ı. ‰ıÿı ±ıÀ·ı ±fi¤‰ı »ı, ÷L‹›Î¿Îfl flÌ÷ı ±fi¤‰ı »ı. ±ıÀ·ı
‰ıÿı »ı ¿ı ‹fiı ±Î‹ ◊›_, ±ı ±ÎT›_ ¿ı ±ı ‰ıÿ˚›._          ±ıfiı ‰ıÿı »ı ±ı‹ ¿Ëı‰Î›. ±Î ÿÿ˝fiÌ …ı ‰ıÿfiÎ ◊Λ »ıfiı, ÷ı ‰ıÿfiÎfi˘
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ı ‰ıÿ¿fi˘ Ïfi¿Î· ¿ı‰Ì flÌ÷ı ·Î‰‰˘ ’»Ì ?     ±◊˝ @›Î_ Á‘Ì »ı ? ±fi¤‰◊Ì ‹Î_ÕÌfiı ΩHΉΠÁ‘Ìfi˘ ±◊˝ »ı ±ıfi˘.
                                 ˉı “±‹fiı” › ‰ıÿfiÎ ◊Λ ±fiı ±Î ¤¥fiı › ‰ıÿfiÎ ◊Λ. ’HÎ Ë_
   ÿÎÿÎlÌ — ‰ıÿÌfiı. ±ı ‰ıÿÌfiı … Ïfi¿Î· ◊‰Îfi˘. ±Î ¿Î‚‹Î_ ’ı·_  ΩHÎ’HÎ΋Î_ flËı÷˘ ˢ™ ±fiı ±ı ‰ıÿfi΋Î_ flËı÷Πˢ›.
iÎÎfi flËı ±ı‰_ fi◊Ìfiı ? ±ı ÷˘ iÎÎfiÌfiı flËı. ⁄Î¿Ì ⁄ÌΩfiı, ÿflı¿fiı flËı
                                    ≠ffi¿÷ν — ΩHÎı ±ıÀ·ı ‰ıÿ‰Îfi_ ±À¿Ì Ω› ’»Ì ?
fiËŸfiı ? ±ı ÷˘ ‰ıÿı … »^À¿˘. ’HÎ ±ıfiÎ µ’Λ ±Î‰Î …flο ¿fl‰Î ¿ı
“Lˢ› ‹Îfl<_”. ±Î‹÷ı‹ ⁄‘_ ¿flı, ±ıÀ·ı ’»Ì ◊˘Õ<_ ±˘»\_ ◊¥ Ω› !       ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ΩHÎı ±ıÀ·ı ÷L‹›Î¿Îfl fiÎ ◊›˘ ±fiı ±ıÀ·ı ’˘÷Îfi_
¤˘√‰‰_ - ‰ıÿ‰_ - ΩHΉ_                     327   328                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

‰ıÿfiŒ‚ fiÎ ‹‚ı, ΩHΉÎfi_ … Œ‚ ‹‚ı. ±Î ⁄‘_ Â_ ◊¥ flèÎ_ »ı          ’Õı »ı. ±ıÀ·ı ‰ıÿfiÎ ◊˘ÕÌ ◊Λ, ’HÎ ±ıfiı ±˘»Ì ¿fl‰Îfi˘ ¿›˘ Áfl‚
ÂflÌfl‹Î_, ÷ı ⁄‘_ Ωı›Î ¿fl‰Îfi_ ±Î’HÎı. ±Î’HÎı ©ÎI‹Î, ·ZÎ ⁄ıÃ<_ »ı     µ’Λ ? ¿Ëı‰_ ¿ı “«_ÿ¤Î¥fiı ÿÎœ ÿ¬ı »ı.” ’»Ì ‰‘Îflı ÿ¬÷Ì Ë˘› ÷˘
÷ı ±fiı ‹ËŸ ÂflÌfl‹Î_ Â_ ◊¥ flèÎ_ »ı ÷ı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. ’√‹Î_ ÁHοΠ      ¿Ëı‰_ ¿ı “ÿÎœ ¿o¥¿ ±˘»Ì ◊¥ »ı.” ±˘»Ì ◊¥ ⁄˘S›Î ¿ı ±˘»Ì ◊Λ,
‹Îflıfiı ÷ı› Ωı›Î ¿fl‰Îfi_, ÿÎœ ÿ¬ı »ı ÷ı› Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. ÿ—¬ ÿı ÷˘      ±ı …ı‰_ ÷‹ı ⁄˘·˘ ÷ı‰_ ’ÏflHÎ΋ ’΋ı ±ı‰_ »ı ±Î. ±fiı ¿˘”¿ ¿ËıÂı ¿ı
ÀıÏ·Œ˘fi ÷˘ ’ˢӫı »ı. ¬flı¬fl˘ ÀıÏ·Œ˘fi ’HÎ ’ÎÕ˘ÂÌfiı I›Î_ ’ˢӫı »ı,    “±˘ ⁄Î’flı ! Ë_ ‹flÌ √›˘.” ÷˘ ±ı‰˘ … ¤˘√‰À˘ ◊Λ !
’HÎ ΩıÕı ±ı‹ ◊›_ ¿ı “‹fiı ÿA›_” ÷˘ I›Î_ ±Î√‚ «ÎS›_. “‹fiı fiËŸ,          ±ÎI‹Î T›Ï◊÷ fi◊Ì Ë‰ı. ’Ëı·Î_ …ı T›Ï◊÷ ◊÷˘ flËı÷˘ Ë÷˘, ÷ı
ÿÎœfiı ÿ¬ı »ı” ±ı‹ ¿Ëı‰_. ËÎV÷˘, ±Î’HÎfiı @›Î_ ÿ¬ı »ı ? ±Î’HÎfiı      ’˘÷ı fi◊Ì. ÂflÌflfiÌ T›◊Î ÷˘ ◊›Î ¿flı, ‹Î◊_ ÿ¬÷_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı
¿èÎ_ ÷˘ ⁄Ë ÁÌ‘Ì ±Áfl ◊Λ. ±Î’HÎı ±ÎI‹V‰w’ ◊›Î ’»Ì “‹fiı”         ¿Ëı‰_, “«_ÿ·Î· ±‹ı »Ì±ıfiı ÷‹ÎflÌ ΩıÕı !” ÂflÌfl T›Ï◊÷ ◊Λ, ‹Î◊_
¿˘fiı ±Îfl˘’̱ı ? ÷˘ ‹fiı ÿ¬ı »ı ÷ı Â_ ? ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ı‹ ¿Ëı‰_ ¿ı     T›Ï◊÷ ◊Λ, ‹fi …flÎ ¿>ÿο>ÿ ¿flı ’HÎ ±ÎI‹Îfiı ¿Â_ ◊Λ fiËŸ. ±ı
“«_ÿ¤Î¥fiı ÿÎœ ÿ¬ı »ı.”                         ±ÎI‹Î ±Î’b_ V‰w’ »ı. ±Î ⁄‘˘ ’fl¤Î›˘˝ ‹Î· »ı, ±ı ÷˘ ‰Î_¿˘›
    ±Î ÿ¬÷_ ˢ› ÷˘ ΩHÎ̱ı ¬flÎ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿Ëı‰_. ±Î’HÎfiı      fiÌ¿‚ı fiı «Ò_¿˘› fiÌ¿‚ı.
‰ıÿfiÎ ’ˢӫı› ¬flÌ. …ıÀ·_ ±Î‹Î_ ¤Î‰ »ı fiı ’Ëı·ÎfiÎ, ±ı ¿‹˝fiÎ                ‰ıÿfiÎ◊Ì ±·√ flËı ±ı ÷’ !
µÿ›¤Î‰ »ı. ±ıÀ·Ì ‰ıÿfiÎ ±Î’HÎfiı ’ˢӫı ¬flÌ, ’HÎ …ı‹ …ı‹ ¤Î‰
»^À÷Î_ …Âı, ÷ı‹ ‰ıÿfiÎ › fiËŸ ’ˢӫı. Œ@÷ ΩHÎı ±ı¿·_ …. ±Î ÷˘          ±fiı ’λ\_ iÎÎfi-ÿ½fi-«ÎÏflhÎ ±fiı ÷’ «Îfl ’ΛΠÁÏË÷ ˢ‰_
¤·ıfiı ‰ıÿı, ⁄ıµ ◊Λ. ’HÎ ’Ëı·Î_ …ı “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_ fiı ‹fiı ±Î ◊›_”    Ωı¥±ı. ±ı‹Î_ ±Î’HÎÎ◊Ì fiÎ › fiÎ ¿Ëı‰Î›. ˉı ÷’ @›Îflı ¿fl‰Îfi_ ?
¿Ëı÷Î_ …ı ÿ—¬ ◊÷_ Ë÷_ ±ı‰_ fiÎ ◊Λ. ±I›Îflı ’ÎÕ˘ÂÌfiı ¿Ëı÷Πˢ›      ÷‹ı ’˘÷ı ©ÎI‹Î, ’HÎ «_ÿ¤Î¥ ÷˘ ∂¤Î … »ı. ’˘÷ı …\ÿÎ ◊›Î «_ÿ¤Î¥◊Ì,
±ı‹ “«_ÿ¤Î¥fiı ÿ¬ı »ı” ±ı‹ ¿Ëı‰Î›, ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’ÎÕ˘ÂÌfiı ÿ¬ı, ÷ı‹Î_    ’HÎ «_ÿ¤Î¥ ÷˘ Ë÷Î ÷ıfiÎ ÷ı … fiı ? ±ıÀ·ı «_ÿ¤Î¥fiı ±¿‚΋HÎ ◊Λ
±Î’HÎı Â_ ? ’ÎÕ˘ÂÌfiÎ »Î_ÀÎ ∂Õı. ’HÎ ⁄Ë √Î √Î ¿fḻı ÷˘ Â_ ‰‚ı ?     ‹ËŸ. ÷ı xÿ› ÷’ı. ’HÎ ’ı·˘ ÁË¿Îfl ÷ÒÀÌ √›˘fiı ⁄Lfiıfi˘ ?
√ΉÎ◊Ì ¿o¥ ±˘»\_ ◊Λ ? ‰‘ı ±ı ‰Î÷ «˘yÁ. √ΉÎ◊Ì ±˘»\_ fiÎ ◊Λ           ±Î’HÎı ©ÎI‹Î ÷flÌ¿ı …\ÿÎ ’ÕuÎfiı ±ıÀ·ı ˉı «_ÿ¤Î¥fiı ÁËfi
’HÎ ‰‘ı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “«_ÿ¤Î¥fiı ÿ¬ı »ı.” “ÀÎœ ¿˘fiı     ¿fl‰_ ’Õı, ’HÎ ±ıfiÌ ‰ıÿ¿÷Î ±ÎI‹Îfiı ’Õı ’»Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı Ë…\ F›Î_ Á‘Ì
‰Î› »ı ?” ÷˘ ¿Ëı, “«_ÿ¤Î¥fiı ÀÎœ ‰Î› »ı. ÷˘ ·Î‰ ¤¥ ±˘œ‰Îfi_.”       Á_’ÒHν ±fi¤‰ ◊›˘ fi◊Ì, I›Î_ Á‘Ì ‰ıÿ¿÷Î flËı. ±ı ±fi¤‰ Ωı Á_’ÒHν
T›‰ËÎfl … ’ÎÕ˘ÂÌ …ı‰˘ ¿flÌ fiά‰˘. »ı‰Àı T›‰ËÎfl ÷˘ «˘A¬_ … ¿Ëı       ◊¥ Ω›, I›Îflı ±ı ΩHΉΒb_ ¿Ëı‰Î›. ±fiı ΩHΉΒHÎÎfi_ Á_’ÒHν fiÎ
»ı fiı, ±Î’HÎı ±Îfiı ‹Ò¿Ìfiı …÷_ flËı‰Îfi_ fiı ? ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı … »Ì±ı,    ◊›_, ¿Î«_ flèÎ_ ÷˘ «˘ÓÀı·_ flËı, ±ıÀ·ı ÿ{Λ. ’HÎ I›Î_ …\ÿ_ flά‰_, ±ıfi_
÷˘ ’»Ì ’Ëı·ı◊Ì T›‰ËÎfl …\ÿ˘ ¿flÌ flÎA›˘ ˢ› ÷˘ Â_ ¬˘À˘ ?          fi΋ ÷’. ÷’ ±ıfi_ fi΋ ¿ı ‹ËŸ √fl‹ √fl‹ ◊Λ. √fl‹ fiÎ ◊Λ ?
   ≠ffi¿÷ν — Ë‹HÎÎ_ …ı ‰ıÿı »ı fiı ’HÎ ’»Ì Œ@÷ ΩHÎı »ı, ±ı‰_ ◊¥ Ω›.  ¿˘”¿‰Îfl ±Î‰÷_ ËÂıfiı ? ÷’ ÷˘ ±Î‰ı »ıfiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’»Ì ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı Œ@÷ ΩHÎı ±ıÀ·_ … ◊¥ Ω›.           ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ÷’ı, ‰ıÿfi ◊Λ.
¿ÎflHÎ ¿ı ±Áfl˘ ⁄‘Ì ±˘»Ì ◊÷Ì Ω›. ±Áfl˘ ¬flı¬fl ±ÎI‹Îfiı               ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±ı ‰ıÿfi‹Î_◊Ì ±·√ flËı ±ı ÷’ ! ÷˘ ±ı
’ˢӫ÷Ì fi◊Ì. ’Ëı·Îfi_ …ı fḻı@Âfi ±Î‰ı »ı, ÷ıfi_ ’ÏflHÎ΋ ¤˘√‰‰_      ΩHΉΒb_ ¿Ëı‰Î›. ±ı ‰ıÿfi΋Î_◊Ì ±·√ fiÎ flËı‰Î› ÷˘ ±ı ‰ıÿ¿÷Î,
¤˘√‰‰_ - ‰ıÿ‰_ - ΩHΉ_                    329   330                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

‰ıÿ‰Î’b_ ! øÏ‹¿‹Î√˝‹Î_ ‰ıÿ¿÷Î … ˢ›. ‰ıÿ‰Îfi_ …, ΩHΉÎfi_ fiËŸ.        ±ıÀ·ı ±Î ‰ıÿ¿‹Î_ Ωı ±Î’HÎı ¤‚̱ıı ÷˘ ⁄Ë ÿ—¬ ◊Λ. ±ıÀ·ı
±ËŸ ±Î’HÎı ΩHÎ’HÎ΋Î_ ˢ› ’HÎ ’ı·˘ ’λ·˘ ‹Î·, …flÎ «Ì¿Î        Ωı iÎΛ¿ flËı‰Î› ÷˘ ÿ—¬ Ï⁄·¿· ±˘»\_ ◊¥ Ω›, ÿ—¬ … fiÎ flËı.
±ıÀ·ı …flÎ ‰ıÿ¿÷Î ◊¥ Ω›. »÷Î_› √˘Ã‰Ìfiı ⁄ıÁı ¿ı fiÎ, Ë_ ÷˘ Ωb_
                                      ‰ıÿı ÷ı ’˘÷ı fiËŸ. ’˘÷ı ÷˘ ‹ÎhÎ ΩHÎfiÎfl, ‰ıÿ¿fi˘ ’HÎ ΩHÎfiÎfl,
»\_, ÷˘ ±ı‰_ flËı ’»Ì. ⁄Ì…\_ Â_ »ı ? iÎΛ¿’HÎÎfi˘ ±ıfi˘ ‘‹˝ … »ı.
                                   ‰ıÿfiÎfi˘ ’HÎ ΩHÎfiÎfl. ±ıÀ·ı ’˘÷ı ‰ıÿ¿fi˘› iÎΛ¿ ±fiı ‰ıÿfiÎfi˘›
   ≠ffi¿÷ν — ‰ıÿ‰Îfi_ «_ÿ¤Î¥fiı »ı‰À Á‘Ì flËıfiı ?          iÎΛ¿ »ı. I›Îflı ·˘¿˘ ÷˘ ‰ıÿ¿fiÎ iÎΛ¿ fi◊Ì ◊÷Î ±fiı ‰ıÿfiÎfiÎ iÎΛ¿
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ÷‹Îflı Ωı‰Îfi_ ±ı. ±ı flËı, ’HÎ ÷‹Îflı ΩHοÎfl     ◊Λ. ÷ı “‹fiı …flÎ ‹Î◊_ µ÷›* ·Î√ı »ı” ¿ËıÂı, I›Îflı ‰ıÿfiÎfi˘ iÎΛ¿,
÷flÌ¿ı flËı.                              I›Îflı ‰ıÿ¿fi˘ fiËŸ. I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, ‹fiı «Õu_ »ı”. ÷‹Îflı ÷˘ ¿Ëı‰Îfi_
                                   ¿ı “«_ÿ¤Î¥fi_ ‹Î◊_ «Õu_ »ı.” ÷_ ΩHÎfiÎfl˘ ±fiı ‰ıÿfiÎfl ‰ıÿı ‹ËŸ. …ıfi_
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ’HÎ «_ÿ¤Î¥fiı ÷˘ ‰ıÿ‰Îfi_fiı ?           ‹Î◊_ ˢ› ÷ı ‰ıÿı. ±Î’HÎı fiËŸ ·ı‰Î, fiËŸ ÿı‰Î, fi◊Ì ¬Î÷Î_, fi◊Ì ’Ì÷Î,
   ÿÎÿÎlÌ — »^À¿˘ … fiËŸ. ±ı ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ‰ıÿı fiı ? ±ı ÷˘ ±Î’HÎı   ÷ı ÂÎfi_ ±Î’b_ ‹Î◊_ ÿ¬ı ?
’»Ì ±flÌÁÎ Á΋_ ÷ıÕÌ …¥fiı ¿Ë̱ı ¿ı ±‹ı »Ì±ı. ’HÎ ±ı‰Î ¿ıÁ ¿o¥        ±ıÀ·ı Ωı ±ı ‰ıÿfiÎfiı ΩHÎı »ı. ‰ıÿfiÎfiı ±ı ΩHÎı »ı ¿ı Ëo, ±Î
fl˘… Á˘ fiÎ ±Î‰ıfiı ? ⁄ı-hÎHÎ ¿ıÁfiı ! «_ÿ¤Î¥fiı ÷˘ ‰ıÿ‰Îfi_ ⁄‘_ ⁄Ë    ‰ıÿfiÎ ‰‘Ì-CÎÀÌ. ⁄‘_› …ı ΩHÎı »ı, ÷ı ‰ıÿ¿ ¿ı‹ ¿flÌfiı ◊Λ ? ‰ıÿ¿fi˘
ˢ›, ±ıÀ·ı ÁÎfl<_-‹ÌÃ<_ ‰‘Îflı ˢ›. ¿˘SÕ ⁄‘_ ⁄Ë Ë˘›, ’»Ì ˢÀ ÷˘    ±ı iÎΛ¿ ˢ›. ÿÎœ ÿ¬ı »ı, ÷ı ¿˘fiı ÿ¬ı »ı ? I›Îflı ¿Ëı, ‰ıÿ¿fiı ÿ¬ı
¿˘”¿ Œıfl˘ ±Î‰ı. ¿˘SÕ ÷˘ ±Î¬Ì flÎ÷ ˢ› I›Îflı ¨CÎ ±ı ⁄‘_ ±Î‰ıfiı !    »ı. ±fiı ‰ıÿ¿fiı Â_ ÿ¬ı »ı, ‰ıÿ¿fiı Â_ ◊Λ »ı, ±ı iÎΛ¿ ΩHÎı »ı.
I›Îflı ˢÀ ¿˘”¿ Ïÿ ±Î‰ı I›Îflı Ïfi‰ıÕ˘ ·Î‰Ì fiά‰Îfi˘. Ïfi‰ıÕ˘ ·Î‰Ì    ±ÎÀ·˘ ¤ıÿ¤Î‰ ˢ› I›Îflı ÿ—¬ ‰ıÿfiÎ iÎΛ¿fiı fi ’ˢӫı. ‰E«ı
fiά¢fiı ?!                              ¿ÎµLÀfl ’Ò·Ì fiÎ_¬ı ÷˘ ‰ıÿfiÎ iÎΛ¿fiı ’ˢӫı fiËŸ. ¿ÎµLÀfl ’ҷ̱˘
         ‰ıÿ¿ fiı iÎΛ¿ ⁄Lfiı ϤLfi !              fi◊Ì fiÎ_¬÷Î ?! ±ı¿ ’Ò·Ì ±Î‹ fiÎ_¬Ì ±fiı ±ı¿ ’Ò·Ì ±Î‹ fiÎ_¬ı »ı,
                                   ÷˘ ’»Ì ‰…fi ±Õ‘_ fi◊Ì ◊¥ …÷_ ?
   ≠ffi¿÷ν — ‰ıÿfiÌ› ¿‹˝fiÎ µÿ› ‰¬÷ı ‰ıÿfiÎ ‰ıÿı »ı ±ı ¿˘HÎ,
÷ı … ‰¬÷ı ‰ıÿfiÎ ◊Λ »ı ÷ı ΩHÎı »ı ¿˘HÎ ?                  ≠ffi¿÷ν — ◊¥ Ω› »ı.

   ÿÎÿÎlÌ — ‰ıÿı »ı ±Ëo¿Îfl fiı ≠iÎÎ ΩHÎı »ı. ≠iÎÎ »ı ÷ı ‰ıÿ¿fiı      ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ±Î ±ı¿ ’Ò·Ì fiÎ_¬ı ÷˘ ‰ıÿ¿ … ¤˘√‰ı ±fiı
’HÎ ΩHÎı »ı. ±fiı ±Î ‰ıÿ¿ »ı ÷ı ‰ıÿfiÎ ‰ıÿı »ı. ‰ıÿ¿ ±ıÀ·ı ±Ëo¿Îfl   ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±I›Îflı ‰ıÿ¿fiı ‰‘Îflı ’Õ÷Ì ‰ıÿfiÎ »ı. ±ıÀ·ı
¿Ë˘fiı ! ±Ëo¿Îfl‹Î_ ⁄‘_ ±Î‰Ì √›_. ±Ëo¿Îfl »ı ÷ı ‹Îfiı »ı ¿ı ±Î ‹fiı    ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfiı ±fiΛ˝ ÿı‹Î_ œı¬Î‚Î ‹Î›Î˝, ±’‹Îfi ¿›Î˝, ’HÎ
… ÿ—¬ ’Õı »ı. ±ıÀ·ı ±ı ‰ıÿı »ı. ÷ı◊Ì ‰ıÿ¿ ¿Ëı‰Î›. ‰ıÿ¿ ±ıÀ·ı ‰ıÿfi  ·˘¿˘±ı Ωı›_, ÷ı◊Ì ·˘¿˘fiÎ ‹fi‹Î_ ◊›_ ¿ı, ±˘Ë˘, ¤√‰Îfifiı ⁄Ë ÿ—¬
¿flı·˘ ‹Îfiı »ı, ‰ıÿı·˘ ! ±fiı ≠iÎ΄@÷ ΩHÎı »ı ±ı‹Î_. ˉı CÎHÎÎ_¬flÎ_  ◊Λ »ı. ’HÎ ±ı …\±ı fiËŸ ¿ı ±Î “‰ıÿ¿” ¿˘HÎ »ı ±fiı ±Î “iÎΛ¿”
±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘fiı ≠iÎ΄@÷ flËÌ Ω› »ı ±fiı ‰ıÿ¿¤Î‰‹Î_ ±Î‰Ì       ¿˘HÎ »ı. ±ı ’˘÷ı ÷˘ iÎΛ¿ Ë÷Î.
Ω› »ı, ÷ı ÿ—¬ ‰‘ı. ⁄Ì…\_ ¿Â_ fiËŸ. “’˘÷ı” ÷L‹›Î¿Îfl ◊Λ ÷˘          ≠ffi¿÷ν — Á΋Îfiı ÿ—¬ ◊Λ I›Îflı ÷˘ ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı.
ÿ—¬ ‰‘ı.                               ’HΠˉı F›Îflı ’˘÷Îfiı … ÂÎflÌÏfl¿ ‰ıÿfiΠˢ› ±fiı ÿ—¬ ◊Λ,
¤˘√‰‰_ - ‰ıÿ‰_ - ΩHΉ_                  331   332                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ Ω› ÷˘ I›Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ? ¿ı‰_ ¿fl‰Îfi_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‰ıÿfiÎ ÷‹Îflı Ωı›Î ¿fl‰ÎfiÌ. ‰ıÿ ±ıÀ·ı ΩHΉ_ ±fiı
‰ıÿ ±ıÀ·ı ¤˘√‰‰_. ÷ı ¤˘√‰‰Î◊Ì ‹Î_ÕÌfiı ΩHΉΠÁ‘ÌfiÎ ⁄‘Î_ ’ÿ‹Î_
iÎÎfi̱˘ ˢ› »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ …¥±ı ÷˘ ±ı‹Î_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ Ω›. ‹Îflı ÿÎœ ÿ¬÷Ì Ë˘› fiı, ÷˘
                                             [9.2]
‹Îflı ÷L‹›Î¿Îfl fiÎ ◊‰_ ˢ› ÷˘› ‹ËŸ ◊¥ …‰Î›.
                                         ’ÿ˚√· Á¬ - ±ÎI‹Á¬
   ≠ffi¿÷ν — ÷ı ‰¬÷ı ©ÎI‹Î ¤Ò·Î¥ …‰Î›.
   ÿÎÿÎlÌ — ¤Ò·Î¥ fiÎ …‰Î› ©ÎI‹Î. ’˘÷Îfiı ÷L‹›Î¿Îfl fi◊Ì               ÁΫ_ Á¬ Âı‹Î_ ?
◊‰_, ±ı iÎÎfi … “©ÎI‹Î »\_”, ±ı ’Òfl‰Îfl ¿flı »ı.             Á¬fiÌ Â˘‘¬˘‚ ¿fl˘ »˘ ? ¿›Î ÏÕ’ÎÀÛ‹ıLÀ‹Î_ ÷‹fiı Á¬
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ’»Ì A›Î· ±Î‰ı »ı fiı ? ÷ı ‰¬÷ı ÷˘ ÷L‹›Î¿Îfl   ·ÎB›_ ? @›Î_ @›Î_ fi◊Ì ·ÎB›_ ?
◊¥ Ω› »ı.                               ≠ffi¿÷ν — ⁄ËÎfl ⁄‘_ @›Î_› Á¬ ÿı¬Î÷_ fi◊Ì. ’ÿ˚√·‹Î_ ⁄‘ı
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ’»Ì › ±ı¿ Áı¿LÕ ’»Ì, ±ı¿ Ï‹ÏfiÀ ’»Ì    ⁄‚÷flÎ … ÿı¬Î› »ı.
±Î‰ı fiı ?                               ÿÎÿÎlÌ — ·Bfi‹Î_, ⁄‘΋Î_ ? ⁄ı⁄Ìfi˘ ŒÎ‘fl ◊›˘, ±ı‹Î_ ⁄‚÷flÎ
                                 »ı ? ’Ëı·Î_ › ±Î‰Ì ⁄‚÷flÎ Ωı›ı·Ì ?
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
                                    ≠ffi¿÷ν — ±Î¬Ì ∞_ÿ√Ì ⁄‚÷flÎ … Ωı¥. ±Î ⁄‚÷flÎ …ı ◊Λ,
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î’HÎÌ ’ÎÁı iÎÎfi ËÎ…fl »ıfiı ? ¤·ı {˘¿<_ ¬¥  ÷ıfi˘ ¿o¥ ±ıLÕ Ë˘› »ı ¿ı ¿ı‹ ?
√›˘, ’HÎ ’»Ì ΩB≤Ï÷ ±Î‰Ì √¥ ÷ı ±Î’HÎı Ωı‰_.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ ±ıLÕ »ı. …ıÀ·˘ ’Ëı·Î_ ±iÎÎfi÷΋Î_ ±Îfi_ÿ
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ıfi_ ¿o¥ V’Âı˝ ? ¿o¥ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fiËŸ ?     ‹ı‚T›˘ Ë÷˘, ±ıÀ·Î ≠‹ÎH΋Î_ ⁄‚÷flΠˢ›.
   ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ fi◊Ì V’½÷_, ±Î‰_ ’ÿ … fi◊Ì ◊›_. ±Î‰_ ’ÿ       ≠ffi¿÷ν — ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı ¿ı ±iÎÎfi÷΋Î_ ¬Ò⁄ ±Îfi_ÿ ‹ı‚T›˘ »ı.
ÂÎVh΋Î_ fi◊Ì ◊›_, ±ı ’ÿ ÂÌ flÌ÷ı ±Î ≠ÎM÷ ◊Λ ?! ±Î ’ÿ …ı ‹Y›_      ÿÎÿÎlÌ — ÷ıfi_ … ±Î »ı. ⁄‘Îfiı Áfl¬˘ fiΠˢ›.
»ı ÷‹fiı, ±ı ±Ω›⁄ ’ÿ ‹Y›_ »ı. ‹ÎÀı ±ı‰_ ÁΫ‰Ωı, ±ı‰_ ÁΫ‰Ωı,
¿ÎflHÎ ¿ı ±Î‰_ ’ÿ ÿÏfi›Î‹Î_ µI’Lfi ◊›_ … fi◊Ì @›Î_› !           ±Î ÷˘ ¤˘√‰ı·_ ⁄Ë Á_ÿfl flÌ÷ı, ±ıÀ·_ … Á΋_ fḻı@Âfi ˢ› !
                                 F›Î_ ÷tfi ÁΫ_ ‹ÎL›_, ÷ı … ÷tfi ¬˘À<_ fiÌ¿Y›_ ! «ÒV÷ ¤˘√‰À˘ ¿flı·˘
             vvvvv                  ‹fi ŒÎ‰÷˘, ’»Ì fḻı@Âfi ±ı‰_ … ±Î‰ıfiı ’»Ì.
’ÿ˚√· Á¬ - ±ÎI‹Á¬                      333   334                      ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

   ≠ffi¿÷ν — ˉı ÷˘ Á_ÁÎfl Ï⁄·¿<·ı› ’˘ÊÎ÷˘ fi◊Ì, ±ı‰_ ◊Λ »ı.   flά‰Î ’Õ÷Î Ë÷Î. ’HÎ ¤ÎÕΉ΂Π√˘ÿÎ ‹Îflı fiËŸfiı, ⁄fl˘⁄fl ! ÷‹fiı›
                                  √˘ÿÎ ‹ÎflfiÎflÎ ÷˘ ËÂı … fiı ? ÁËfiı CÎıfl √˘ÿÎ ‹ÎflfiÎfl˘ ˢ›. ±Î ÂOÿ
   ÿÎÿÎlÌ — ÂÌ flÌ÷ı ’˘ÊΛ ? ’ÏflHÎ΋ ¤˘√T›Î ‰√fl »^À¿˘ »ı ?
                                  Á‹…‰Î …ı‰˘ fi◊Ì ?
’HÎ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËÌfiı “Ωı¥±ı” ÷˘ «Î·Ì Ω› ±fiı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı
“±˘Ë˘Ë˘, «_ÿ¤Î¥ ÷‹ı ÷˘ ⁄Ë ¤Îflı ¿›ÎÛ »ı ‹ÎÀı ¤˘√‰˘ ˉı.” ±ıÀ·ı       ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ⁄Ë ÁflÁ ‰Î÷ »ı.
±Î’HÎfiı fiÎ ±Õı. ±√fl ÷˘ ±ı ∂¤_ ◊Λ ÷˘ “‹Îfl<_ Lˢ›” ±ı‹
                                     ÿÎÿÎlÌ — …ı ±Î’HÎfiı ÿ—¬ÿÎ›Ì ·Î√÷_ Ë÷_, ÷ı Á¬ÿÎ›Ì ◊¥ ’Õu_.
¿Ë̱ıfiı ÷˘› fiÎ ±Õı !
                                  ±˘Ë˘Ë˘ ±Î‰_ ! ±Î Á¬ÿΛÌfiı ±Î’HÎı ÿ—¬ÿÎ›Ì ‹Îfi÷Î Ë÷Î, ±ı ¤Ò·
         √˘ÿÎ ‹ÎflfiÎfl ‹ËÎ µ’¿ÎflÌ !              Ë÷Ì. ±ı ¤Ò· ¤Î_√Ì Ω›, ±ıfi_ ¿Î‹ ◊¥ Ω›. ±‹ı ÷˘ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì …
                                  ±ı‰Ì flÌ÷ı flèÎÎ »Ì±ı. √˘ÿÎ ‹Îfl‰ÎfiÌ ÿ‰Î fiËŸ ¿flı·Ì, ⁄Î ! ±‹ı ÷˘ ¿˘¥
   ÷ı ±ı¿ ¤Î¥ ÷˘ ¿Ëı »ı, “‹fiı √˘ÿÎ ·Î√ı ±ı‰_ ◊Λ »ı ÂflÌfl‹Î_ !  √˘ÿ˘ fiÎ ‹Îflıfiı, ÷˘ ±ıfiı ∂¤˘ ¿flÌ ±Î’̱ı. ±ıÀ·ı ⁄ıfi ¿Ëı »ı, “ÿÎÿÎ,
±ı‰˘ ¿o¥ µ’Λ ¿fl˘ ¿ı …ı◊Ì ‹fiı ‹ÀÌ Ω›.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “±Î √˘ÿÎ ‹ÎflfiÎfl  flÎhÎı ±˘œı·_ ÷‹ı Â_ ¿fl‰Î ¿ÎœÌ fiά˘ »˘ ?” ±ıÀ·ı ‹ıÓ ¿èÎ_, “±˘œÌ±ı ±ıÀ·ı
‹‚ı fiËŸ.” ±ı √˘ÿÎ ‹ÎflfiÎfl Â_ ¿Ëı »ı ? “‹˘ZÎı Ω‰ ! ±ËŸ Â_ ¿fl‰Î    ’»Ì ¨CÎ ±Î‰ı »ı. …flÎ ÃoÕ_< ·Î√ıfi,ı ÀÎœ ·Î√ı I›Îfl ’»Ì ΩB≤Ï÷ flËı. √˘ÿÎ
ÁÒ¥ flèÎÎ »˘ ?” ±ı ⁄Ë ÁÎfl<_ ¿Ëı‰Î›. ‹ÎÀı ±Î √˘ÿÎ ‹ÎflfiÎfl ˢ›     ‹ÎflfiÎfl Ωı¥±ı. ÷ı ±Î¬Ì flÎ÷ √˘ÿÎ ‹Îfl ‹Îfl ¿flı fiı ±Î’HÎı ±ı‹ ¿fḻı.
÷˘ ÷ıfi˘ µ’¿Îfl ‹ÎfiΩı. ±ËŸ ‹ÀÎՉΠfiÎ ±Î‰Â˘. ±Î ÿ‰Î‰Î‚Î ’ÎÁı      “÷_ »\_ fiı Ë_ »\_”, ¿Ë̱ı. @›Îflı ÁÒ¥ fi◊Ì √›˘ ? ±fi_÷ ±‰÷Îfl ÁÒ¥ …
ÿ‰Î ·ı‰Î› fiÎ …¢. √˘ÿÎ ‹ÎflfiÎfl @›Î_◊Ì ‹‚Ì ±Î‰ı ?! ‹ËÎfi        √›˘ Ë÷˘fiı ! ⁄Ì…\_ Â_ Ë÷_ ÷ı ?
¤ÎB›Â΂Ìfiı √˘ÿÎ ‹ÎflfiÎfl ‹‚ı !
                                     ≠ffi¿÷ν — ÂÎ÷ÎÂÌÏ·›Î ˢ› ÷ı ’Ëı·Ì ÿ‰Î ¿flı.
   ≠ffi¿÷ν — ±ı µ’¿ÎflÌ ¿Ëı‰Î›.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷‹ı ÏÀÏ¿À «˘ÕÌfiı ±ËŸ ±ÎT›Î”÷Î. I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_,
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. fiËŸ ÷˘ ËÎÀÛ Œı¥· ¤ı√_ ◊Λ, ¤ÎB›Â΂Ìfiı ÷˘ !
                                  “±Î ÂıfiÌ ÏÀÏ¿À «˘ÕÌ »ı ?”
’HÎ √˘ÿÎ ‹ÎflfiÎfl fiÎ ¤ı√Î ◊Λ. √˘ÿÎ ‹ÎflfiÎfl ÷˘ ‹˘ZÎı …fiÎflÎ
ˢ›fiı, ÷ıfiı √˘ÿÎ ‹Îfl ‹Îfl ¿flı. CÎıfl ⁄ˆflÌ Ëµ √˘ÿÎ ‹Îflı !          ≠ffi¿÷ν — ‹ıÓ ÿÎÿÎfiı ¿èÎ_ ¿ı, “±Î ‰ÎB›_”÷_fiı ±ıÀ·ı ‹Î¬˘ ⁄Ë
                                  ⁄HÎ⁄HÎ÷Ì Ë÷Ì. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ’|Ì ·√ÎÕÌ »ı. I›Îflı ÷‹ı ¿èÎ_ ¿ı ±Î ÷˘
   …\±˘fiı, ±Î ¤Î¥fiı ¿ıÀ·Î √˘ÿÎ ·˘¿˘ ‹Îflı »ı ! »-ÁÎ÷ ‰Ê˝◊Ì    µ’Λ ÷‹ı ¿Îœu˘ !
±ı‹fiı √˘ÿÎ ‹Îflı »ı. I›Îflı ±Î ¤Î¥ ⁄ı-hÎHÎ ‰Ê˝◊Ì ¿Ëı »ı, “ˉı ‹˘ZÎı
… …‰_ »ı. ˉı @›Î_› fi◊Ì …‰_.” ±ı fiyÌ ◊¥ √›_ ˉı. ¿ÎflHÎ ¿ı fl˘…       ÿÎÿÎlÌ — ·˘¿˘ ¿Ëı »ı, “ÿÎÿÎ, µ‘flÁfiÌ ÿ‰Î Ë_ ÷‹fiı ±Î’_.” ‹ıÓ
fl˘… √˘ÿÎ ‹Îflı, ’»Ì ‹˘Ë ÷˘ flËı÷˘ ËÂı ¿ı ? ‹˘Ë flËı ’»Ì ?       ¿èÎ_, “⁄Y›_, µ‘flÁ ÷˘ Ë_ ∂¤Ì ¿fl<_ »\_ fiı ‰‚Ì ’λ\_ ÿ‰Î◊Ì ÁÎfl<_ ¿fl˘
                                  »˘ ? ÷_ ÷˘ ‹ÀÎÕ‰ÎfiÌ ÿ‰Î ±Î’_ »\_ ’λ˘ ! ±Î µ‘flÁ ‹ËŸ ±Î‰ı, ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ‹˘Ë fiÎ flËı.
                                  ’»Ì ¿Î‹ ◊¥ Ω›fiı ! ±Î √˘ÿÎ ‹Îflı »ı ±ı ¬⁄fl ’Õıfiı ? ˉı ±ıfiÌ
   ÿÎÿÎlÌ — F›Î_ I›Î_◊Ì √˘ÿÎ ‹Îflı. ˉı √˘ÿÎ ‹Îfl‰ÎfiÌ ÿ‰Î ¿fḻı  ÿ‰Î ’̱ı ±ıÀ·ı √˘ÿÎ ‹ÎflfiÎfl˘ ⁄_‘ ◊¥ √›˘. ±ıÀ·ı √˘ÿÎ ‹ÎflfiÎfl
÷˘ ’»Ì ‹˘Ë flËÌ Ω›. ‹ËÎ’flÎHÎı √˘ÿÎ ‹Îfl‰Î ‹ÎÀı ·˘¿˘fiı ¤ÎÕı      Ωı¥±ı ±Î ¿Î‚‹Î_. ‹ıÓ ÷‹fiı ËÎ◊‹Î_ ‹˘ZÎ ±ÎM›˘ »ı. ˉı √˘ÿÎ ‹ÎflfiÎfl
’ÿ˚√· Á¬ - ±ÎI‹Á¬                      335   336                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

ˢ› ÷˘ √ÎÕ<_ ÁÎfl<_ «ÎS›_ ’λ\_. ÷‹Îflı › √˘ÿÎ ‹ÎflfiÎflÎ ⁄Ë ±ÎT›Î,       ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ıfiı, Ï›΂΋Î_ flÎhÎı ±˘œ‰Îfi_ CÎHÎÌ ‰¬÷ ⁄Ë
fiËŸ ? ‹˘ÀÎfiı ‹˘ÀÎ ±Î‰ı fiı fiÎfiÎfiı fiÎfiÎ ±Î‰ı. ±’‹Îfi √‹ı »ı ?      ÀÎœ ˢ›fiı ÷˘ ±‹ı ¬ÁıÕÌ fiά̱ı. ’»Ì ÃoÕÌ ·ÎB›Î ¿flı ±ı‰_ ¿›Î˝
                                   ¿fḻı. ±ıÀ·ı Ïfifl_÷fl ±ı l©Î flèÎÎ ¿flı ¿ı ±Î ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı. l©Î ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — ±’‹Îfi ¿˘¥ ¿flı ÷˘ ΩB≤Ï÷ ‰‘Îflı flËı.
                                   ⁄ıÁ‰Ì Ωı¥±ıfiı !
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ⁄ΑΠ¿ı‹ fiËŸ flά÷Î ? ¿˘¥fiÌ ±Î ⁄ΑΠ         CÎÕ̉Îflı› Á¬ »ı … fiËŸ ÂflÌfl‹Î_ ! ‹fi ÷˘ ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı, ±ı
flά˘ ÷˘ ·˘¿˘ ±’‹Îfi ¿flı, ·Õ‰ÎfiÌ Âw±Î÷ ¿flı. ¿˘¥ ¿flfiÎfl ‹‚Ì       l©Î ⁄Ë ⁄ıÁÌ √›ı·Ì ±fiı ‰ÎHÎÌ› ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı ±ı › l©Î ⁄Ë ⁄ıÁÌ
±Î‰÷˘ fi◊Ì, fiËŸfiı ? ±ıÀ·ı, ±ı¿ ¤Î¥ ¿Ëı÷Δ÷Î, “±Î¬Ì flÎ÷ ‹ËŸ      √›ı·Ì, ’HÎ ±Î ÂflÌfl ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı ±ı l©Î fi◊Ì ⁄ıÃı·Ì. ±ıfl¿oÏÕÂfi
√˘ÿÎ ‹Îfl÷_ ˢ› ±ı‰_ ¿˘¥¿ ‹Îflı »ı. ÷ıfiÌ Ï‰Ï‘ ¿flÌ ±Î’˘fiı.” ‹ıÓ ¿èÎ_,  ⁄_‘ ◊¥ Ω›fiı ÷fl÷ ¬⁄fl ’Õı, ±√fl ÷˘ ⁄ËÎflfi_ ‰Î÷ΉflHÎ ÃoÕ<_ ◊¥
“√˘ÿÎ ‹Îflı ÷˘ ⁄Ë ÁÎfl<_. ÷ÎflÌ ’H›ˆ Ω√Ì ‹Ò±Î. √˘ÿÎ ‹ÎflfiÎfl Â_ ¿Ëı    √›_ ˢ› ±fiı ±Î «Î· flèÎ_ ÷ı CÎÕ̱ı, ¿ËıÂı “±ı› ⁄_‘ ¿fl˘, ⁄_‘ ¿fl˘,
»ı ? ‹˘ZÎı Ω‰ ! ÷˘ ±ı √˘ÿÎ ‹ÎflfiÎfl˘ ÷˘ ÁÎfl˘fiı ?            Ë_ ÷˘ ÀÎœı ÃflÌ √›˘.”
         ≠÷ÌÏ÷, ÿ—¬ÿÎ›Ì ÿıËfiÌ !                 ¬flÌ flÌ÷ı ÷˘ ‹ÎfiÏÁ¿ ÿ—¬ … ‰‘Îflı »ı ! ÂflÌflı › ÿ—¬ÿΛÌ
    ±Î ÂflÌfl ÿ—¬ ±Î’ı »ı ¿ı fi◊Ì ±Î’÷_ ? ÷ı ÷‹fiı l©Î ⁄ıÃÌ      ÷˘ Ïfifl_÷fl »ı, ±ı ÷˘ ’H›fiÎ ±Î‘Îflı ⁄‘_ ±Î ‹‚Ì ±Î‰ı »ı, ±ıÀ·ı
»ı ¿ı fi◊Ì ⁄ıÃÌ ? ±Î ÂflÌfl Ïfifl_÷fl ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı. »÷Î_ ±ı ’HÎ l©Î     ±ı «Î·ı »ı √ÎÕ<_. ¤Ï…›Î_ ¬Î›, …·ı⁄Ì ¬Î› ±fiı ±ıfi˘ ÀıVÀ ‰K›˘ !
⁄ıÃÌ »ı ?                              ±Î≥VøÌ‹ ¬Î‰Îfi_ ‹‚ı, ±ı› ‹ËŸ ’ıÀ ÀÎœ<_ ◊Λ !
                                      ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ı ⁄‘_ ÷˘ ‹‚Ì ±Î‰ı, ±ıfiı ·Ì‘ı ΩB≤Ï÷ CÎÀı … fiı !
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ÂflÌfl ÿ—¬ÿΛ¿ »ı.
                                      ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Î ÂflÌfl ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı ±ı l©Î ⁄ıÁ‰Î fiÎ ÿı,
   ÿÎÿÎlÌ — Â_ ÿ—¬ ÿı »ı ±ı ?                   ±ıÀ·ı ◊Λ Â_ ? ±ıÀ·ı ±ıfiÎ ¿‹˝fiÎ ÏËÁÎ⁄‹Î_ ·A›_ ±ıÀ·_ ±Î‰ı … !
   ≠ffi¿÷ν — ‹Î◊_ ÿ¬ı !                              Á√‰Õ˘ ⁄fiΉı ÂÎ÷ÎÂÌÏ·›Î !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‹Î◊_ fiÎ ÿ¬ı I›Îflı ÷˘ Á¬ÿÎ›Ì … »ıfiı ! ÂflÌfl       ‰Î÷fiı Á‹…‰ÎfiÌ »ı, ±Î‹Î_ ⁄Ì∞ ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ ¿Î‹ … fiÎ
Â_ ÿ—¬ ±Î’ı »ı ? ÷ı ±Î Ë‹HÎı ⁄’˘flı ÷Î’‹Î_ ±Î ±ıfl¿oÏÕÂfi ⁄_‘      ·Î√ıfiı ? ±Î’HÎı ÷˘ µ’ÎÏ‘ ±˘»Ì ¿fl‰Ì …ı‹ ⁄fiı ÷ı‹. ±Î ±Î’HÎÌ
◊¥ Ω›fiı ÷˘ ¬⁄fl ’Õı, ±ı‰Ì flÌ÷ı ÷ı ‰¬÷ı Ω√˛÷ flËı÷˘ fi◊Ì ±fiı       ’Î_« ±ÎiÎÎ »ıfiı, ÷ı µ’ÎÏ‘ … flάı ±ı‰Ì fi◊Ì. ±ı‹Î_ ¿Â_ µ’ÎÏ‘‰Î‚_
±Î‹ »ı ÷ı Á¬ ¬˘‚˘ »˘ ! ±ıÀ·ı ±ÎfiÌ µ’fl l©Î ⁄ıÁÌ Ω› ¿ı Ïfifl_÷fl     »ı … fiËŸ. ±Î ÷˘ ’_¬Îfi˘ ‹ÎflÌ Ω÷ µ’fl ±fi¤‰ ·Ì‘ı·˘ »ı ¿ı ‹Îflı
ÿ—¬ÿÎ›Ì … »ı ±Î ! “±ıfiı” ¿Ë̱ı, ±Î‹Î_ Â_ Á¬ ¬˘‚ ¬˘‚ ¿flı »ı      Â_ ◊Λ »ı ? ¿ı ’Ëı·Î_ ’_¬˘ flά÷˘ fiËŸ. »M’fi Á‘Ì Ï÷Ï÷ZÎÎ fi΋fi˘
? ±Î fl˘… ∂ÃÌfiı Á_ÕÎÁ‹Î_ …‰_ ’Õıfiı, ±Î ÿ—¬ ’Õıfiı, ±Î ÿ—¬ÿÎ›Ì     √HÎ ¿ı‚‰ı·˘. ±ı¿ Âı÷fl_∞ µ’fl ÁÒ¥ flËı÷˘ Ë÷˘ ¿Î›‹ ±fiı ’_¬˘
»ı I›Îflı … fiı ? Á¬ÿÎ›Ì ÷˘ fiÎ … ¿Ëı‰Î› ! »÷Î_ ±Î’HÎı ±Î Á¬      flά÷˘ fiËŸ. ÷ı ⁄‘Î Ï‹h΋_Õ‚ ±Î‰ı, ÷ı ¿Ëı ¿ı ÷‹ı ’_¬˘ fiÎ flά˘.
·¥±ı »Ì±ı, ÷ı◊Ì … ±Î ⁄‘Ì ¤Î_…√Õ »ıfiı ! ±ıfiÌ ’ÎÁı Á¬ ¬˘‚̱ı      ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹ı ÷˘ ÷’V‰Ì ’flÊ »˘, ’HÎ ±‹Îfl_ Â_ ◊Λ ? I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_,
»Ì±ı.                                √˘Ã‰˘. ±ı √˘Ã‰‰Î◊Ì ’»Ì ±Î ÂÎ÷ÎÂÌÏ·›_ ◊›_ ÂflÌfl.
’ÿ˚√· Á¬ - ±ÎI‹Á¬                     337   338                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

    ±ı¿ ¬ıÕ>÷ ‹ÎHÎÁ fl˘… ΩıÕÎ ’Ëıflı, ÷˘ ’»Ì ΩıÕÎ fiΠˢ› ÷ı   ‹ÎHÎÁ. ’»Ì Á√‰Õ fi◊Ì Ë˘÷Ì I›Îflı µ’ÎÏ‘ ¿flı »ı. ±Î ÂflÌflfiı ÷˘
CÎÕ̱ı ÿ{Λ ±ı ‹ÎHÎÁ. fiËŸ ÷˘ ÂflÌfl ÿ{Λ fiËŸ ±ı‰_ ◊¥ Ω›.      …ı‰_ ÷‹ı flά˘ fiı ÷ı‰_ flËı‰Î ÷ˆ›Îfl ◊¥ Ω›.
±ıÀ·ı ˉı ÂÎ÷ÎÂÌÏ·›Î ◊›Î ÷˘ ’fl‰Â ◊‰_ ’Õı. F›Îflı ’_¬˘ fiΠˢ›
                                     fiıÁıÏÁÀÌ fi◊Ì, ±Î ÷˘ ΩHÎÌfiı Àı‰ ’ÎÕÌ ±Î’HÎı. ¨‘Ì Àı‰ ’ÎÕÌ
÷˘ ’fl‰Â ◊‰_ ’Õı. ±fiı ‹Îflı µ’›˘√ ⁄ËÎfl flά‰˘ ±ı ‹U¿ı·Ì ’Õı.
                                 ’_¬ÎfiÌ. ÷ı ∂·À˘ Ë_ ÀÎœ˘ ◊¥ √›˘, I›Îfl ’»Ì ! ±Î ÷ı ¿o¥ flÌ÷ »ı ?
±Î ◊›_ Â_ ÷ı ‹ÎflÌ ‰Î÷ Ë_ ¿fl<_ »\_. ±ıÀ·ı ±Î ‰Î÷fiı ÷‹ı Á‹…Ωı.
                                 ±fiı ±‹ÿΉÎÿ …¥±ı »ı I›Îflı ±"fl¿_ÕÌÂfi ¿flı. ¿ËıÂı, “ÿÎÿÎ∞, ‹Îflı
’_¬˘ ⁄_‘ ¿fl¢ fiËŸ, ’HÎ ±Î ’_¬˘ ±ı ÏË÷¿ÎflÌ fi◊Ì, ±ı‰_ ‹ÎfiΩı.
                                 I›Î_ µ÷fl‰ÎfiÎ »ı.” ±ı ·˘¿˘ ±"fl¿oÕÌÂfi ¿flÌ fiάı. ±ıfiı ¬⁄fl fi◊Ì ¿ı
   ±ıÀ·ı ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘fiı ±ı ±fi¤‰ ÏË÷¿ÎflÌ fi◊Ì.        ±"fl¿oÕÌÂfi ‹Îflı …wfl fi◊Ì. ‹Îflı ÷˘ ±ı‰_ ±"fl¿oÕÌÂfi Ωı¥±ı »ı ¿ı ÷Îflı
⁄ËÎflfiÎ ·˘¿˘fiı ÷˘ ±Î’HÎÎ◊Ì ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ⁄ËÎflfiÎ ·˘¿˘ ⁄ÎèÎÁ¬     CÎıfl ±"fl¿oÕÌÂfi ˢ› ’HÎ ’λ\_ ÁIÁ_√‹Î_ …÷Ì ‰¬÷ı I›Î_ Á‘Ì ±ıfl¿oÕÌÂfi
¬˘‚ı »ı ±fiı ÷‹ı ±Î_÷Ïfl¿ Á¬ ¬˘‚˘ »˘, ÁfiÎ÷fi Á¬fiı ¬˘‚˘ »˘.      ˢ›fiı ±ı‰_ Ωı¥±ı »ı. I›Îflı ±ı ÷˘ ⁄ËÎfl fiÌ¿Y›Î ±ıÀ·ı ’λ\_
±ıÀ·ı ±Î ÷˘ ‹ÎflÎ ±fi¤‰fiÌ ‰Î÷ ¿flÌ.                 ‘¬‘¬÷_... ±Î’HÎı ÃoÕ΋Î_◊Ì ⁄ËÎfl fiÌ¿‚̱ı ÷˘ Â_ ◊Λ ⁄ËÎfl ?
                                 ‘¬‘¬÷_ ±_√ÎflÎ …ı‰_ ·Î√ı. ÷ı ±Î Â_ ? ÷ı◊Ì ¤√‰Îfiı ¿Ëı·_ ¿ı
   ≠ffi¿÷ν — ’_¬˘ ±ı¿·˘ ¿ı‹ ? CÎHÎÌ ‰V÷±˘ ÏË÷¿ÎflÌ fi◊Ì.
                                 ÂÎ÷ÎÂÌÏ·›Î fiÎ ◊¢. ±Îfiı ÂÎ÷ÎÂÌÏ·›Î ¿Ëı‰Î›.
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì∞ ‰V÷±˘ Ωı‰ÎfiÌ fi◊Ì. ±Î ’_¬˘ ±ı¿·˘ ‰‘Îflı
                                    ¿o¥¿ ÷˘ ±Î ÂflÌflfiı ¿ı‚‰‰_ Ωı¥±ıfiı. ⁄ΉÌÁ ≠¿ÎflfiÎ ’ÏflÊË
»ı ÷ı. ⁄Ì∞ ‰V÷‹Î_ ÷˘ ÷‹fiı ÏÕflı@À V’½ fi◊Ì ¿fl÷˘. ±Î ±ı¿·_ ÏÕflı@À
                                 ÁËfi ¿fl‰Îfi_ ¿èÎ_ »ı. ÷ı ÷˘ Ë_ fiÎ ’ÎÕ<_ »\_, ÷‹fiı ¿Ëı÷˘ fi◊Ì. ±ı ¿Ë_
V’½ ¿flı »ı. ⁄ÌΩfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ⁄Ì…\_ ÷˘ CÎflfiÎ ‹ÎHÎÁ˘ ¡Ì… ·Î‰ı,
                                 ÷˘ ÷‹ı ⁄‘Î_ › √¤flÎ¥ Ω‰, ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ fiÎ ¿Ë_ ±ı ÁÎfl<_ »ı.
÷ı‹Î_ ±Î’HÎfiı Â_ fi¿ÁÎfi ? ±ı ¿ËıÂı, ±Î ⁄flŒfi_ ’ÎHÎÌ ’̱˘. ÷˘ ±ı
±Î’HÎfiı fiÎ ’̉_ ˢ› ÷˘ fiÎ ¿ËÌ ÿ¥±ı. CÎflfiÎ ‹ÎHÎÁ˘ flıÏÕ›˘, Œ˘fi      ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ±Î ÂflÌfl ⁄ÎèÎ Á¬ ¬˘‚ı »ıfiı ?
‰Î’fl÷Πˢ›, ÷ı‹Î_ ±Î’HÎı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ¿¿‚ÎÀ ◊Λ ÷˘ ±ı‹fiı ◊Λ,
                                    ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ Á¬ ±Î’HÎı ¬˘‚‰Îfi_ fiΠˢ›. ±Î’HÎfiı ±_ÿflfi_
±Î’HÎı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ±Î ’_¬˘ ±ı¿·_ ’˘÷Îfiı V’½ ¿flı ±ı‰Ì ‰V÷ »ı.
                                 Á¬ ‹Y›_ »ı. fiÎ ‹Y›_ ÷ı ÷˘ ⁄ËÎflfi_ ¬˘‚ı. ±_ÿflfi_ ‹Y›_ ˢ›, ÷ıfiı
   …ıfiı ¿o¥ ⁄ÎèÎ µ’ÎÏ‘fiÌ …wfl ˢ÷Ì fi◊Ì ±fiı »÷Î_ ¿flı ÷˘›     ±Î ⁄ËÎflfi_ fiΠˢ› ÷˘ «Î·ı ¿ı fiÎ «Î·ı ? ±_ÿflfi_ fiÎ ‹Y›_ ˢ›,
±Î’HÎı ‰Î_‘˘› fi◊Ì. ±Î’H΢ ‹Î√˝ ¿ı‰˘ »ı ¿ı ‰Î_‘Î ‰√flfi˘ ‹Î√˝ »ı.  ÷ıfiı ±‹Îfl<_ ¿Ëı‰Îfi_ fi◊Ì. fiÎ ‹Y›_ ÷ı Â_ ¿flı ? ’HÎ ±ËŸ ÷˘ ŒÎ_ŒÎ_
±ı ÷˘ F›Î_ ‹Îfiı »ı I›Î_ … »ı ±fiı ±ı ¿ËıÂı, ±‹ÎflÎ◊Ì ’‰fi ‰√fl    ‹Îfl÷˘ … ˢ› ⁄ËÎfl. ±Î‹ ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ flÎË …\±ı, “±ı ’‰fi ±ÎT›˘
flËı‰Î÷_ fi◊Ì. ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, ⁄fl˘⁄fl ±ı‹ … ˢ›. ⁄fiı ÷˘ ’_¬˘      Ëo± ±ı ±ÎT›˘, ±Î ±ÎT›˘, ±Î ±ÎT›˘”. Ωı …÷˘ fiÎ flËı‰Îfi˘ ˢ›,
·Î‰Ωı, ±ı‹ ¿Ë̱ı ±Î’HÎı. …ıfiı …ı ¬’ı, ÷ıfiı ÷ı ‰V÷fiÌ …       ÷˘ ¤˘√‰Ì ·ı, ’HÎ “±ı √›˘” ¿ËıÂı !
…wÏfl›Î÷ »ı.
                                    ±Î Ω÷fi_ ’fl‰Â’b_ ‹ÎHÎÁ‹Î_ flËı. Ωı ±Î ¤√‰Îfiı ⁄ΉÌÁ
   ≠ffi¿÷ν — ÂÎ÷ÎÂÌÏ·›Î fiËŸ ◊‰Îfi_, ±ı‰_ ¿èÎ_ ±Î’ı ?      ≠¿ÎflfiÎ ’ÏflÊË ÁËfi ¿fl‰ÎfiÎ ¿èÎÎ »ı. ·A›_ »ı ¿ı fi◊Ì ·A›_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄ËÎflfiÌ Á√‰Õ˘fiı ·¥fiı ÂÎ÷ÎÂÌÏ·›Î ◊¥ Ω› »ı         ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ’ÏflÊË ‰ıÉÎfi_ ¿Ì‘_ »ı.
’ÿ˚√· Á¬ - ±ÎI‹Á¬                      339   340                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÷ı ÷˘ Ë_ ÷‹fiı ¿Ëı÷˘ … fi◊Ì. Œ@÷ ÷‹Îflı ÷˘         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ±ı‰_ … ˢ›. ±Î ⁄‘Ì ±ÎŒ÷ »ı. µ’ÎÏ‘ ‰V÷
±ÎÀ·_ …, ±Î‰_ …flο ˢ› ÷˘ ÷‹Îfl˘ µ’›˘√ ±_ÿfl flËıÂı. fiËŸ ÷˘       …\ÿÌ »ı fiı ±ÎŒ÷ ‰V÷ …\ÿÌ »ı. µ’ÎÏ‘ ÷˘ ‰‚√ı·Ì ˢ›. ±fiı ±ÎŒ÷
µ’›˘√ ’»Ì ⁄ËÎflfi˘ ⁄ËÎfl … ¤Q›Î ¿flÂı. …flο ⁄ŒÎfl˘ ◊›˘ ±ıÀ·ı       ÷˘ ‰‚√ÎÕı·Ì ˢ›. ÷‹fiı ◊Λ ±ı V‰Î¤Îω¿ »ı, ±ı ÷˘ ±Î ⁄‘Ì
µ’›˘√ ⁄ËÎflfi˘ ⁄ËÎfl flèÎÎ ¿flı. »÷Î_ ’_¬˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı «Î·÷˘ …       ±ÎŒ÷˘ »ı.
ˢ›fiı, ±ıfiı ⁄_‘ fiÎ ¿fl¢. ˢ› ÷˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿flÌ fiάΩı, ’HÎ         iÎÎfi fi Ë÷_ ±fiı ËÌflÎ⁄Î ¿ËıÂı, ’ı·˘ fi‚ ⁄√Õu˘ »ı ±ı µ’ÎÏ‘
±Î‹Î_ Á¬ »ı ±ı‰_ ‹Îfi¢ fiËŸ. ±ı‹Î_ Á¬ »ı ±ı‰_ ‹ÎL›_ ±ıÀ·ı       ‹Îflı. ’»Ì ⁄˘·Î‰Î …‰Îfi_, ÷ıÕÌ ·Î‰‰Îfi_, ±Î µ’ÎÏ‘. ±ı …wÏfl›Î÷fiÌ
’ı·Î‹Î_ ÿ—¬ »ı ±ı‰_ ‹ÎL›_. ±ıÀ·ı µ’›˘√ ⁄Ì∞ …B›Î±ı Œ›Î˝ ¿flı.     ‰V÷ ˢ›fiı ? ’HÎ ±Î ÷˘ ⁄Ìfi…wÏfl›Î÷ ±ÎŒ÷˘. ÀÌ‰Ì ·Î‰ı fiı Œ·Îb_
   ±ıfl¿oÕÌÂfi‹Î_◊Ì ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı·Î ‹ÎHÎÁfiÌ Â_ „V◊Ï÷ ËÂı ? ±ı     ·Î‰ı fiı ¿o¥ ±˘»\_ ·Î‰ı »ı ·˘¿˘ ? ±Î_¬˘ Ω› ±fiı ’λ\_ ±ÎŒ÷.
¿Ë˘. ±Î ÷˘ ¿˘HÎı ’_¬Î-⁄_¬ÎfiÌ Â˘‘¬˘‚ ¿flı·Ì ? ±Î ÷˘ Œ˘flıfi‰Î‚Î.        ≠ffi¿÷ν — ±Î ÀÌ‰Ì ¬flı ÀÎ¥‹ı ⁄√ÕÌ √›_, ±ıÀ·ı ±Î…\⁄Î…\‰Î‚Î
ÂÌ flÌ÷ı ? ±ı ±ı‹fiı ‹ÎÀıfiÌ Â˘‘¬˘‚˘, ±Î’HÎı I›Î_ ±ı ’ıÁÌ √¥. fiËŸ    ⁄‘Î_› “ÀÌ‰Ì fi◊Ì «Î·÷_ ?” ÀÌ‰Ì fi◊Ì «Î·÷_, ÷˘ ±ÎI‹Î-⁄ÎI‹Î ⁄‘_ ±ı‹Î_.
÷˘ ±Î’HÎı I›Î_ ÷˘ flÎΩfiı I›Î_ ’_¬Î ˢ›. ⁄Ì…ı ⁄‘ı ÷˘ ±‹◊Î ’_¬Î
                                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄‘_ ±ı‹Î_. ˉı »÷Î_› ±Î’HÎÎ◊Ì ±ıfiı Ï÷flV¿Îfl
ˢ› ÁΑÎflHÎ, ÷ı › ÂıÏÛ˘ ˢ› ÷˘. fiËŸ ÷˘ ¿Î‹ ¿fl÷˘ ˢ› ±Î¬˘
ÿËÎÕ˘, ÷˘ Âıfi˘ ’_¬˘ Ωı¥±ı ? ±fiı ¿<ÿfl÷ ÷˘ ⁄‘Ì flÌ÷ı ÷‹fiı ËıS’     ÷˘ ˢ‰˘ … fiÎ Ωı¥±ıfiı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ⁄ÌΩfiı ŒÎ‰÷_ ˢ›, ±ı √‹ı
                                   ÷ı ¿flı. ±Î’HÎÎ CÎflfi˘ »˘¿fl˘ … √‹ı ÷ı ¿fl÷˘ ˢ›, ±Î’HÎÎ◊Ì fiÎ
¿flÌ flËÌ … »ı. F›Îflı ’‰fifiÌ …wfl ˢ› ÷˘ ‘Ì‹˘ ’‰fiı › ±Î‰ı »ı,
                                   ¿Ëı‰Î› ? fiÎ ¿Ëı¢ ÷˘ ÷‹fiı ¶ıÊ ◊Âı.
⁄Ì∞ ⁄‘Ì ËıS’ ¿flı ±fiı ’ÁÌfi˘ …ıÀ·˘ fiÌ¿‚‰˘ Ωı¥±ı ±ıÀ·˘
fiÌ¿‚‰Î ÿı. ’»Ì ±¿<ÿfl÷Ì ∞‰fi ∞‰Ì±ı, ÷ıfi˘ ¢ ±◊˝ »ı ? ±Î ¿o¥          ±fiı F›Îflı µ’›˘√‹Î_ ˢ› I›Îflı ¿Â_ flËı÷_ fi◊Ì. µ’›˘√‹Î_
±Î’HÎı ‘‹˝fiÎ ±_√ıfiÌ ‰Î÷«Ì÷ fi◊Ì ±Î. ±Î ÷˘ ±ı¿ ΩHΉΠ¬Î÷fl.       ˢ¥±ıfiı I›Îflı A›Î·ı › fiÎ flËı ¿ı ±Î √fl‹Ì »ı ¿ı ÃoÕÌ »ı ±ı‰_
                                   ¿Â_› fiËŸ. Ë‹HÎı »˘¿fl˘ ’flÌZÎ΋Î_ ’ı’fl ·¬÷˘ ˢ› fiı ±fiı ’_¬Î ⁄_‘
    ’_¬˘ ˢ› ±ıfiı ’Î-±Õ‘˘ ¿·Î¿ ⁄_‘ ¿flÌ ±fiı µ’›˘√‹Î_ flËÌ      ◊¥ √›Î ˢ› ÷˘ ±ıfiı ¬⁄flı › fiΠˢ›. ‰¿Ì·˘fi_ …ı ¿Î‹¿Î… «Î·÷_
…\±˘ Ωı¥±ı, ÷˘ ÷‹fiı ’_¬ÎfiÌ …wfl fiÎ ’Õı. µ’›˘√‹Î_ flËı÷˘ ˢ›,      ˢ› ±fiı …… ⁄fl˘⁄fl ÁÎ_¤‚÷Πˢ›, ÷ı CÎÕ̱ı ’_¬Î ⁄_‘ ◊¥ √›Î
÷ıfiı ’_¬ÎfiÌ …wfl … fiÎ ’Õı. ±Î ’_¬ÎfiÌ …wfl ⁄ÎèÎ F›Î_ Á‘Ì Ë˘›fiı     fiı ¬⁄flı › fiÎ ’Õı. ±Î ÷˘ fi‰fl˘ ’Õu˘ ¿ı ¬⁄fl ’ÕÌ. ±ıfiı ⁄ÎèÎ
I›Î_ Á‘Ì. ±fiı ÷ı‹ »÷Î_› ±Î’HÎı fiÎ fi◊Ì ¿Ëı÷Î. ±ıfiı ¤·ı ÷Îfl<_ ⁄ÎèÎ   µ’›˘√ ¿Ëı »ı. ¤À¿ ¤À¿ ¤À¿ ¿›Î˝ ¿flı. »÷Î_› Ë_ ÷˘ ¿Ë_ ¿ı ¿Â˘
ˢ›fiı ÷˘ › ÷_ ⁄Îè΋Î_, “Ë_ ±ÎI‹Î »\_” ±ı‰_ ¤Îfi flËıÂı ÷˘ ⁄Ë ◊¥    ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±ÎÀ·_› ’HÎ ¿o¥¿ ¿flΩı. ’Î_« ±ÎiÎ΋Î_ flËı »ıfiı ? ’_¬Î
√›_. ÷˘ › ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ◊˘Õ<_ ±Î√‚ ‰‘‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ ¢ ? ‰Î_‘˘ ¬fl˘ ?  Œıfl‰Ωı ’HÎ ’Î_« ±ÎiÎ΋Î_ flËıΩı. ’HÎ ±Î ΩHÎÌ flάΩı ¿ı ±Î ‰V÷
   ≠ffi¿÷ν — CÎflfiÌ ±_ÿfl …ı ¿o¥ ‰V÷±˘ ˢ› »ı, ±ı F›Îflı       ¤Ò·‰Î‚Ì »ı. Ë_ › ¿o¥ fi◊Ì Œıfl‰÷˘ ±ı‰_ fi◊Ì. Ë_›ı Œıfl‰_ ±Î. ˉı
¬˘À¿Î¥ Ω› »ı, I›Îflı ±Î¬˘ ∞‰ ±ı‹Î_ …÷˘ flËı. ‹ÎflÌ ‰Î÷ ¿fl<_ ¿ı     ±ı‹Î_◊Ì ◊˘ÕÌ ◊˘ÕÌ ⁄Îÿ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ’»Ì ‹Ò‚ …B›Î±ı ±‰Î›.
ÏÁkÎıfl ‰Ê˝ Á‘Ì ¡Ì…fiÌ ¬⁄flı › fi Ë÷Ì. ’»Ì ¡Ì… ±ÎT›_, ÷ı ±ı¿         ˉı ±Î ⁄ÒÀ ’ËıflÌfiı Œfḻı ±fiı ’»Ì ±ı¿ Ïÿ‰Áı ¿˘¥ Œıfl˘ ⁄ÒÀ
ÿËÎÕ˘ ⁄√Õu_ ±ıÀ·ı ±Î¬_ CÎfl ¨«_-fiÌ«_ ¿flÌ fiÎA›_.            flV÷΋Î_ ¿˘”¿ ⁄ËÎfl‰ÏÀ›Î±ı ·¥ ·Ì‘Î ±fiı ’»Ì ±ı ÷տ΋Î_ Œfl‰Îfi_
’ÿ˚√· Á¬ - ±ÎI‹Á¬                     341   342                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

◊Λ. ’ı·Î fl˘Õ, flı÷Ì µ’fl ÂÌ ÿÂÎ ◊Λ ? ˉı ¬ıÕ>÷˘fiÎ …ı ’√ »ıfiı,      ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±ıfi_ ŒflÌ◊Ì flÌ’ı‹ıLÀ fi◊Ìfiı ?
÷ı ŒÌÀ … ◊¥ Ω› »ı. ±ıfiı ÷˘ ¿Â_ ◊Λı › fiËŸ fiı …wfl fiËŸ.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±Î … flÌ’ı »ı.
¿<ÿfl÷fi˘ Ïfi›‹ »ı ¿ı …ıfiı …ıÀ·_ …ı Ωı¥±ıfiı ÷ı ŒÌÀ … ◊¥ Ω›. ÷˘
’»Ì ±Î’HÎı ±ı Ïfi›‹fi˘ ¿ı‹ ·Î¤ fi µÃΉ‰˘ ? ¿<ÿfl÷fi˘ Ïfi›‹ …         ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ’»Ì …ı ‹fi◊Ì Á¬ «¬Î¥ Ω›, ‰ÎHÎÌ◊Ì
»ı ±ı‰˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹ı V‰÷_hÎ »˘. ¿<ÿfl÷ ÷‹Îflı ±Î‘Ìfi »ı. ÷‹ı    «¬Î¥ Ω›, ÿıË◊Ì «¬Î¥ Ω›, ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiı ΩHΉÎfi_ »ı. ΩHÎ̱ı
¿<ÿfl÷fiÎ flÎ¥À ⁄√ÎÕ˘ »˘.                      ÷˘ ’»Ì «˘ÓÀı fiËŸfiı ±ı ‰V÷ ?
   ‹ÎflÌ Á_’ÒHν V‰÷_hÎ÷Î ‹ıÓ Ωı›ı·Ì »ı. ±fi¤‰ı·Ì »ı. I›Îfl ’»Ì     ÿÎÿÎlÌ — “ΩHÎfiÎfl”fiı ¿Â_ ±Õı fiËŸ. ¤˘√‰fiÎflfiı ±Õı ⁄‘_.
‹fiı iÎÎfi ◊›_ »ı.                         ⁄ËÎflfi_ Á¬ ±Î’HÎı ·¥±ı, ÷ı ¿›_ flÌ’ı fi◊Ì ¿fl‰_ ’Õ÷_ ? I›Îflı ¿Ëı,
         ΩıΩı, flÌ’ı ¿fl‰Î_ ’ÕÂı !             ‹fiı ¿o¥ ’HÎ ‹ÎB›Î ÏÁ‰Î› ±Î’ıfiı, ‰√fl ‹ÎB›ı ÿÒ‘ ±Î’ıfiı, ≥E»Î
                                 ÏÁ‰Î› ±fiı Ë_ ’Ì …™, ÷ıfi_ flÌ’ı fiËŸ ¿fl‰Îfi_. ⁄Ì…\_ ⁄‘_ flÌ’ı‰Î‚_.
    ±Î’b_ Á¬ ±ı‹Î_ ’ıÁı »ı. ’»Ì ±ı‹Î_◊Ì ’λ\_ ±Î’HÎfiı Á¬
≠ÎM÷ ◊Λ »ı. ±ıÀ·ı ˉı ±ı ’ÿ˚√·‹Î_ ±Î’HÎı Á¬ ‹ÎfiÌ ·¥±ı »Ì±ı.         ±Î‹ ˢ› ‹fifiÎ fiı ‰ÎHÎÌfiÎ_ ÿ—¬˘ !
’HÎ F›Îflı ±ı … ’ÿ˚√· ÿ—¬ ±Î’ı »ı I›Îflı ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ »ı ¿ı
                                    ≠ffi¿÷ν — ‹fi◊Ì Á¬ ·Ì‘_ ±ı‰˘ ÿά·˘ ±Î’˘fiı, ¿ı ‹fi◊Ì Á¬
±Î ¿ı‹ ±Î‰_ ¿flı »ı ? ±ı … …·ı⁄Ì fiÎ ¤Î‰ı ’λÌ. ±ıÀ·ı ’λ\_
                                 ·Ì‘_ ±Îfiı ¿Ëı‰Î› ±Î‹.
flÌ’ı(«Ò¿÷ı) ¿fl‰_ ’Õı ±Î’HÎı. ±Î ±Î‹Î_ Á¬ fi◊Ì fiı ÷ı‹Î_◊Ì ·¥±ı
±ıÀ·ı, ’λ\_ flÌ’ı … ¿fl‰_ ’Õı. ‹Ò‚ Ë÷Ì I›Î_ ‹Ò¿Ì ÿ¥±ı ÷˘ ±Î’HÎı     ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘Λ ‹fi◊Ì … ·Ì‘ı·Î ¿Ëı‰Î›fiı ! ±Î‹ ¬Ò⁄
«˘A¬Î ◊¥±ı, fiËŸ ÷˘ ◊Λ fiËŸfiı ! ±Î ⁄‘Ì ÷‹ÎflÌ ¿S’fiÎ … »ı.      √fl‹Ì ˢ›fiı ÷ı CÎÕ̱ı ’‰fi ±Î‰ı, ÷ı CÎÕ̱ı Á¬ ·Î√ı. ÷ı ±ı Á¬
…ıÀ·Ì ±ËŸ◊Ì ±Î_À̱˘ ‹ÎflÌ, ±ıÀ·Ì ’ıHÎı ŒflÌ ’Î»Ì flÌ’ı ¿fl‰Ì ’ÕÂı.  @›Î_◊Ì ±ÎT›_ ?
÷‹ÎflÌ √˘Ã‰HÎÌ »ı. ±ı ¿o¥ fi‰_ µI’Lfi ◊÷_ fi◊Ì ¿Â_.
                                    ≠ffi¿÷ν — ‹fi◊Ì.
   ≠ffi¿÷ν — ’ÿ˚√·‹Î_◊Ì …ı …ı Á¬ ·Ì‘_ ±ı flÌ’ı ¿fl‰_ … ’Õı ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÿ{Λ˘ ˢ›fiı, ÷˘ ÿ‰Î ÃoÕÌ «˘’Õ̱ı ÷˘ ? ËÎÂ.
   ÿÎÿÎlÌ — √‹ı ±ı flÌ÷ı ¿fl‰Î_ ’Õı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı I›Î_ ±Î’HÎÎ   ¨CÎÌ Ω› ˵ ‹Ò_±˘. ±ı Á¬ µI’Lfi ◊›_.
⁄Î’fiÌ ¿o¥ ⁄ıÓ¿ Lˢ›. ±ı ÷˘ ±‹ı ¿Â_ ·¥±ı fiËŸ ±ıÀ·ı ±‹Îflı flÌ’ı
› ¿fl‰Î_ fiÎ ’Õı.                             ≠ffi¿÷ν — ‰ÎHÎÌfiÎ Á¬ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿Ëı‰Î› ?
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘fiı ÷˘ ±Î „@·›fl »ı, ‹fi-‰«fi-        ÿÎÿÎlÌ — Ë‹HÎÎ_ ‘HÎÌ ÀˆÕ¿Î‰ı fiı ’»Ì ¿ËıÂı, “‹Îfl_ ‹fi … ωϫhÎ
¿Î›Î‹Î_◊Ì Á¬ fi◊Ì ±Î‰÷_.                      ◊¥ √›_ »ı, ¬flÎ⁄ ◊¥ √›_” ±ıÀ·ı ÁÎfl_ ·Î√ı ’λ\_. ’Ëı·Î_fi_ @›Î_›
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹fiı ±Î‹ flÌ’ı … ¿flÌ flèÎÎ »ı, ±Î ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¿flÌ   ¤Ò_ÁÎ¥ Ω›, ±ı ‰ÎHÎÌfi_ Á¬. ‘HÎÌ ¿Ëı ¿ı, “‹Îfl<_ ‹√… ⁄√ÕÌ √›_ »ı
flèÎÎ fi◊Ì. fiÎ »^À¿ı ¿fl‰_ ’Õı »ı. fiÎ √‹÷_ ˢ› ÷˘› ¿fl‰_ ’Õıfiı ?   Ëo, ÷fiı ⁄Ë ÿ—¬ ±ÎM›_.” ÷ı ’ı·Ì ¿ËıÂı, “fiÎ, ±ı‰_ ¿Â_ ◊›_ fi◊Ì. ¿Â˘
±ı ⁄‘_ flÌ’ı ¿Ëı‰Î›.                        ‰Î_‘˘ fiËŸ !” ⁄‘Î ‹ıHÎÎ_ ‹Îflı·Î_ ¤Ò·Ì Ω›. ±ı‰Ì «Î‰Ì ±Î‰Õ‰Ì Ωı¥±ı.
’ÿ˚√· Á¬ - ±ÎI‹Á¬                    343   344                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

        Á‹… ¿ı‚‰ı “⁄ıflŸ√ ’Ήfl” !             “©ÎI‹Î »\_” ±ı‹ ¿›Î˝ ¿fḻı. ÿÎÿÎfi_ ÏfiÏÿK›ÎÁfi fl˘… flÎhÎı ¨CÎ ±Î‰ı
                                I›Î_ Á‘Ì ¿fl‰_. ’»Ì ¨CÎÌ …‰_. ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı ±ıÀ·ı µ’›˘√‹Î_ flËı‰_.
   ’_¬˘ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ¨CÎ ±Î‰Ì √¥, fiı ±ıÀ·ı ‹ÎHÎÁ‹Î_ fiı     µ’›˘√ ¿ı‰Ì flÌ÷ı fl¬Î› ¿ı ÿÎÿÎfiÎ ÏfiÏÿK›ÎÁfi‹Î_ flËı‰_. ±ı flËı÷Î_ flËı÷Î_
Ωfi‰fl‹Î_ Œıfl ¿Â˘ flè΢ ¢ ÷ı ? ±Î’H΢ ∂·À˘ ÀÎ¥‹ fi¿Î‹˘ √›˘     ¨CÎ ±Î‰ı ÷˘ ŒflÌ ¨CÎÌ …‰_. ŒflÌ Ω√̱ı I›Îflı ’λ\_ µ’›˘√‹Î_ flËı‰_.
±ıÀ·˘. Á¬ ·ı‰Î› … ¿ı‹ ±ı‹Î_◊Ì ? ±Î ÷˘ ’flfi_ Á¬ ¿Ëı‰Î›. F›Îflı   ‹˘ZÎfiı ‹ÎÀı µ’›˘√ flά‰ÎfiÌ …wfl »ı. ¨C΋Î_◊Ì …ı Á¬ ±Î‰ı »ı, ±ı
’flfi_ Á¬ ¤˘√‰ı I›Îflı V‰fi_ ±Î‰÷_ ⁄_‘ ˢ›.             ’flΑÌfi Á¬ »ı. ±Î’b_ Á¬ Lˢ›. ’flΑÌfi Á¬ »ı fiı ÷ı ≥„Lƒ›˘
   ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ıfi˘ ¬fl˘ ±◊˝ ±ı‰˘ ◊›˘ ¿ı ±Î’HÎı Á¬ ˢ›   ÷◊Î ±Î ÿıËfiı ±Î‘Ìfi »ı. ¿ıÀ·Î¿ ·˘¿˘ ÷˘ «Ò_À̱˘ ¬HÎÌfiı µ’›˘√‹Î_
fiı ¤˘√‰Ì±ı ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ ’HÎ ±ıfiÎ ‰√fl fi flËı‰Î› ±◊‰Î ÷˘     flËı »ı. ÷˘ ÷‹Îflı ÁËΩÁË… flËı‰Î› ±ı‰_ »ı, ‹ÎÀı ±Î ≠‹ÎHÎıfi˘ µ’›˘√
±ı‹Î_ ±˘÷≠˘÷ fiËŸ ◊¥ …‰Îfi_ ?                   flάΩı. ⁄οÌ, ¨CÎfi_ Á¬ ±ı ’ÿ˚√·fi_ Á¬ ¿Ëı‰Î›. ‹˘ZÎı fiÎ …‰Î ÿı.
   ÿÎÿÎlÌ — ÁËfi ¿fl‰ÎfiÌ Â„@÷ Ωı CÎÀÌ fi …÷Ì Ë˘› ÷˘ ÷‹ı         …√ÎÕfiÎfl Ωı¥±ı, fiËŸ ÷˘ ±˘œÌfiı ÁÒ¥ flËı. ±Î ±ÎI‹Îfiı
‰Î’fl˘. ±ı ÷˘ CÎÀÌ Ω› ’»Ì. ‹ÎHÎÁfi΋Î_ ⁄‘_ ⁄ıflŸ√ ’Ήfl »ı. ±ı   ¿˘◊‚΋Î_ ⁄Î_‘Ì fiÎ fl¬Î›. ¿˘◊‚΋Î_ ⁄Î_‘Ìfiı ±Î flÎ÷ı Ωı ÁÒ¥ Ω›
⁄ıflŸ√˘ CÎÁÎ¥ Ω› ’»Ì. ±Î …ı‹ √ÎÕÌ‹Î_ ⁄ıflŸ√˘ CÎÁÎ¥ Ω› fiı ±ı‰Ì   »ıfiı ! ±ı ÀÎ¥‹ ⁄√ÎÕΛ ¿ı‹ ±Î‰_, ÿÎÿÎ ‹Y›Î, iÎÎfiÌ ‹Y›Î ’»Ì !
flÌ÷ı ±Î‹Î_ › ⁄ıflŸ√˘ CÎÁÎ¥ Ω›. fiËŸ ÷˘ ⁄ıflŸ√ ’Ήfl ˢ› ….     ±Î¬_ ‰ŸÀ΂Ìfiı ÁÒ¥ Ω› ÏfiflÎ_÷ı, ¿˘◊‚ı ⁄Î_‘Ìfiı !

   ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÷˘ ±ı ⁄ıflŸ√ ’Ήfl ¿ı‚‰‰Î Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ?     ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ ÿÎÿÎ ¤Îfi … fiËŸfiı ! Ω÷ … ÁΫ‰ ÁΫ‰
                                ¿fḻı ±ıÀ·ı. ¤˘√‰Ì … ·ı‰Îfi˘ ¢¬ ±ıÀ·ı !
   ÿÎÿÎlÌ — ¿fl‰Îfi_ Â_ ? Á‹…‰Îfi_. ±fiı fiyÌ ¿fl‰Îfi_ ¿ı ˉı ±ı
                                   ÿÎÿÎlÌ — Â_ ¤˘√‰‰Îfi_ ’HÎ ±Î ? ±ı l©Î ÷ÒÀı fiËŸ ! ±Î’HÎÌ
»ı fiı ±Î’HÎı »Ì±ı. «Î·˘ ±Î‰˘, ¿Ë̱ı.
                                l©Î ±ÎfiÌ ’fl◊Ì ÷ÒÀÌ …‰Ì Ωı¥±ı ¿ı ¨C΋Î_ Á¬ »ı. ¨CÎ ’ÿ˚√·fi_
     ¨CÎ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Îfiı ’Ò›˘˝ ¿˘◊‚΋Î_ !          Á¬ »ı, ±ı ±Î’b_ Á¬ Lˢ›. ±ı ÷˘ ’ı·Ì …ı ±Î’HÎÌ l©Î Ë…\ ’ÿ˚√·
                                µ’fl »ı ! ÷ı ±Î ’ÿ˚√· ÷˘ ¿˘¥ …B›Î±ı Á¬ÿÎ›Ì Ë˘› … fiËŸ ! ±ı¿
   ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, » ¿·Î¿fiÌ ¨CÎ ¿ı‰Ì ¿Ëı‰Î› ? ¿ı hÎHÎ-«Îfl
                                ¨CÎ fiı ±ı¿ ωʛ, ⁄ı ‰‘Îflı ’…‰ı. »ı÷flfiÎflÎ ±Î ⁄ı ˢ› »ı.
¿·Î¿ ¿ı ±ıfiÎ◊Ì ’HÎ ±˘»Ì Ωı¥±ı ?
                                   ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ’HÎ ¨CÎ ÷˘ fiı«fl· √ÌNÀ ËÂıfiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ¨CΉÎfiÌ ÷˘ …wfl … fi◊Ì. ¨CΉÎfi_ ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı …
±Î‰Ì Ω›. ±ı¿ ’Î ¿·Î¿‹Î_ ÷˘ ‹ÎHÎÁ «Îfl ¿·Î¿fiÌ ¨CÎ ¿ÎœÌ fiάı.      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ …ıfiı Á_ÁÎfl‹Î_ ¤À¿‰_ ˢ› ÷ıfiı ‹ÎÀı. ±‹ı ÷˘
±Î‹ {˘¿<_ ±Î‰ı fiı ! »÷Î_› ÁÒ¥ …‰_. ’HÎ ‹ËŸ ±_ÿfl „V◊Ï÷ ΩB≤÷   ±ËŸ Ã_ÕÌ‹Î_ ±‹fiı ±˘œÎՉ΋Î_ ±Î‰ıfiı ÷˘ Ë_ …flÎ ±Î‹ Âη ¬ÁıÕÌ
flά‰Ì. ±_ÿfl √˘Ã‰Ì ¿flÌfiı ÁÒ¥ …‰_.                fiά_. Ωı ÃoÕ˘ ’‰fi ·Î√ı ÷˘ Ω√ı, ±Î‹ ±Î¬Ì flÎ÷ Ω√̱ı. ±fiı
                                fiΠˢ› ÷˘ ŒflÌ µ‘flÁ ±Î‰ı ÷ıfiÎ◊Ì …√Λ. ’»Ì µ’›˘√‹Î_ flË̱ı.
   ≠ffi¿÷ν — ±_ÿfl ΩB≤Ï÷ ¿ı‰Ì flά‰Ì ?
                                    ⁄ı Âη ¿fl÷Î_ ±ı¿ … Âη ±˘œ÷˘ Ë÷˘fiı ! ΩHÎÌ Ωı¥fiı, fiËŸ
   ÿÎÿÎlÌ — √˘Ã‰HÎÌ ¿fḻı ÷˘ flËı. ‹ËŸ ±_ÿfl ÿÎÿÎ ⁄ıÁÎÕÌ, ’»Ì  ÷˘ ÃoÕÌ fiÎ ·Î√ı ÷˘ ’»Ì ±Î¬Ì flÎ÷ ¨C›Î ¿flı ±ıÀ·ı ◊˘Õ˘ «‹¿Îfl˘ ÷˘
’ÿ˚√· Á¬ - ±ÎI‹Á¬                      345   346                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

flËı‰˘ … Ωı¥±ı ÂflÌflfiı, ËÎ. fiËŸ ÷˘ ’»Ì ¨C΋Î_ Ω› ⁄‘_. ÁÎfl<_ ¬Î‰Î‹Î_  ÁflÁ ¨CÎ ±Î‰Ì !” ±ıÀ·ı Á¬ ‰‘Îflı ±ÎT›_. I›Îflı ‹Ò±Î, ¨CÎ ÷˘ ¿o¥
±ÎT›_ ˢ› ÷˘ ‰‘Îflı ¬Î¥fiı ’»Ì CÎÁCÎÁÎÀ ¨CÎı. ±ı‰_ fiËŸ ◊˘Õ˘ «‹¿Îfl˘  ⁄Ì⁄Ì Ë÷Ì ÷ı ‹Ò±Î ¨CÎ ΩıÕı ÁÒ¥ √›˘ ? ¨CÎfiÌ ΩıÕı ÁÒ¥ flËı ·˘¿˘.
Ωı¥±ı …. ±˘œ‰Îfi_ ÷˘ …√÷ ±Î’Âı ⁄‘_ Á_ÿfl Á_ÿfl, ¿˘HÎ fiËŸ ±Î’ı ?!    ÂÎVh΋Î_ ±Î‰_ Ï⁄‰ÕÎT›Î fi◊Ì, Ë˘Ó ¿ı !
·˘¿ ±˘œÌfiı ÁÒ¥ flèÎ_ »ı ±fiı ±Î’HÎfiı› ±˘œÎÕÂı ’HÎ ±Î’HÎı ±˘œÌ±ı
                                         ’ÿ˚√· flÁ ±À¿Î‰ı ¿ı‰‚iÎÎfi !
÷˘ ±Î’b_ Ω›fiı ! ¬˘À Ω›. ±Î’HÎı ±˘œÌ±ı I›Îflı Ω›fiı !
                                     ≠ffi¿÷ν — ’ÿ˚√·‹Î_◊Ì flÁ «Î¬ı ÷˘ ¿ı‰‚iÎÎfi ±À¿Ì Ω›.
   ±‹ı ¿ıÀ·Î_› ‰Ê˝◊Ì flÎhÎı ÷Ï⁄›÷ ⁄√ÕÌ Ë˘›, flÎhÎı √‹ı ÷ı ◊›ı·_
ˢ›, ’HÎ ±ı@{ı@À ÁÎÕÎ » ±ıÀ·ı ∂ÃÌ …‰Îfi_. ±‹ı ∂Ã̱ı I›Îflı ÁÎÕÎ       ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‰‚iÎÎfifiÌ ‰Î÷ @›Î_ ¿fl˘ »˘ ?! ±Î iÎÎfi … ⁄‘_
» ‰ÎB›Î … ˢ›. ’HÎ ±‹ı ÷˘ ÁÒ÷Î … fi◊Ì Ωı ¿ı. ±‹Îflı ÷˘ ±œÌ      ÷ıfiÎ◊Ì ±À@›_ »ı. ±Î ÷‹ı ±ÎiÎÎ ’΂˘ ÷ı …, ⁄Ì…\_ Â_ ? iÎÎfi ÷˘ ˉı
¿·Î¿ ÷˘ ωϑ±˘ «Î·ı ‹ËŸ flÎhÎı. ÁÎÕÎ ±Ï√›Îfl Á‘Ì ÷˘ ÁIÁ_√ «Î·ı.    ±fi¤‰ ◊Λ ±ıÀ·Î ÁΫÎ. ±ı ÿ½fi ◊¥ √›_. ⁄Ì…\_ iÎÎfi … @›Î_ »ı
±Î‹ ⁄Îfl ‰ÎB›ı ÁÒ¥ …¥±ı. ÁÒ‰Îfi_ Á¬, ±Î ¤˙Ï÷¿ Á¬˘ ±‹ı ·¥±ı      ÷ı ?! @›Îflı flÁ ’Òfl˘ ◊‰Îfi˘ »ı ? …ı ’Òfl<_ fiÎ ◊Λ ±ı ’һ̱ı, ±ıfi˘
fiËŸ. ±Î ¤Î¥fiı ¨CÎ ÁÎflÌ ±Î‰ı, ÷˘ ‹fi‹Î_ Â_ ¿Ëı, “±Î…ı ÁflÁ ¨CÎ     Â_ ±◊˝ »ı ?
±Î‰Ì”. ’HÎ Á¬ @›Î_◊Ì ±ÎT›_ ÷ı ΩHÎ÷˘ fi◊Ì. ±Î ’ÿ˚√·‹Î_◊Ì ±ÎT›_,       ≠ffi¿÷ν — ’ÿ˚√·‹Î_◊Ì flÁ fi◊Ì «Î¬‰˘ ±ı‰˘ Ïfiç› ¿›˘˝ »ı.
±Î ±ÎI‹Îfi_ Lˢ›. ±Î ’ÿ˚√·‹Î_◊Ì Á¬ «Î¬˘fiı I›Îflı ±ÎI‹Îfi_ Á¬
⁄_‘ ◊¥ Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı Ë…\ ÷˘ ¨CΉΠΩıÕı Á˘⁄÷ ¬flÌ ¿ı fiËŸ ?!         ÿÎÿÎlÌ — ±Î … flÁ ÷_ «Î¬_ »\_. ¬⁄fl fiÎ ’Õıfiı ! ±ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı
¨C΋Î_◊Ì Á¬ ·ı ¬flÎ ±Î ·˘¿˘ ! Ë…\ ¤˙Ï÷¿ Á¬fiÌ ÷˘ ±Îÿ÷˘ √¥       ±Î√‚ ‰‘÷Î_ ‰‘÷Î_ …‰ÎÂı. ±ı¿ ¿Î‹ ’Òfl<_ ◊¥ Ω› ’»Ì, ⁄Ì…\_ ¿Î‹
fi◊Ì. ±ı ±Îÿ÷ fiÎ …‰Ì Ωı¥±ı ? ±ı VhÎÌ ¿fl÷Î_ ¤Îflı »ı ±Î ¨CΉ_.     {η‰Îfi_, ±Î…ı ÂÌ flÌ÷ı ±˘»\_ ◊Λ ±ı ¿fl‰Îfi_ »ı. ±Î…ı Â_ ¿fl˘ »˘,
VhÎÌ ÷˘ ‰œı› ¬flÌ. ’HÎ ±Î ÷˘ ¨CÎı ÏfiflÎ_÷ı, Á˘Õ CÎηÌfiı ÁÒ¥ Ω›.    ±ıÀ·_ … K›Îfi‹Î_ ·ı‰_. ±I›Îflı ¨C΋Î_◊Ì Á¬ ·˘ »˘ ¿ı ? ÁÎflÌ ¨CÎ
÷‹ı Á˘Õ CÎηÌfiı ÁÒ¥ √›ı·Î ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ?                ±Î‰Ì ? ‹Ω ±Î‰ı »ıfiı !

   ≠ffi¿÷ν — Ë_ ⁄ı ±˘œ‰ÎfiÎ ·¥fiı ÁÒ¥ …÷˘”÷˘, ±Î ÿÎÿÎfi_         ≠ffi¿÷ν — ±Î‹ ¨CÎ ±Î‰ı ±ı‹Î_ ‹Ω ±Î‰ı ’HÎ ±ı‹Î_ ˉı fiyÌ
ÁÎ_¤‚Ìfiı ‹ıÓ ±ı¿ ¿flÌ fiÎA›_.                     ¿fḻı ¿ı ’Î_« ‰Î√ı ∂É_, «Îfl ‰Î√ı ∂É_.

   ÿÎÿÎlÌ — ÁÎfl<_ ¿›*. ÷‹Îflı ¿o¥ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì, ±Î iÎÎfi …       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ fiËŸ, ±ı ÷˘ ±iÎÎfiÌ› ¿flı »ı. ±Î ’ÿ˚√· Á¬
¿Î‹ ¿flÂı. ±Î iÎÎfi … ÷‹fiı ¬Ò_«Âı ‹ËŸ ±Î‰Ìfiı. ±fiı ±‹ı ÷˘ ±ı      »ı, ⁄Á ±ıfiı …\ÿ_ ΩH΢ ! ‹ËÎI‹Î±˘fiı ¬⁄fl … fi◊Ìfiı ! flÁ «Î¬‰Îfi_
F›Î_ ¨CΉÎfi˘ ‰¬÷ ◊Λ ±ıÀ·ı ◊˘Õ<_ ±Î‹ ’√ ±Î√‚◊Ì Âη ¿ÎœÌ       ¬˘À<_ »ı ±ı‰_ Á‹F›Î ˢ›, ÷˘ √‹ı I›Î_◊Ì ÷ı ±˘»\_ ¿fl÷Î_ Ω‰.
fiά̱ı ±ıÀ·ı ’»Ì ±ËŸ …flÎ, ¿˘¥ √˘ÿ˘ ‹Îfl‰ÎfiÌ …wfl fiÎ flËı.                ≠◊‹ ≠÷ÌÏ÷ ’Òflı’ÒflÌ ¬’ı !
±ıÀ·ı ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ıfiı, ±‹ı ¨CÎ÷Î fi◊Ì. ¤√‰Îfi ±ı¿ ZÎHΉÎfl
                                     ÷‹Îflı ‹˘ZÎı …‰_ »ı ±ı ‰Î÷ fiyÌfiı ¿ı ’»Ì ⁄ÿ·ÎÂı …flÎ ?
∂_C›Î fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı Ïfifl_÷fl ΩB≤÷ „V◊Ï÷. ¿ı‰Ì „V◊Ï÷ ËÂı ? ±Î_¬˘
‹Ÿ«ı·Ì ˢ›. ÿıË ¨CÎı› ¬fl˘ fiı ‹ËŸ ΩB≤÷ ˢ›. ±ıfi_ fi΋ CÎÁCÎÁÎÀ       ≠ffi¿÷ν — fiÎ, fiÎ. ±ı ÷˘ ⁄ÿ·Î› … fiËŸfiı ! ƒœ Ïfiç› ◊¥
fiËŸ. ·˘¿˘fi_ CÎÁCÎÁÎÀ Ωı›ı·_ ÷‹ı ? Á‰Îfl‹Î_ ∂ÃÌfiı ¿ËıÂı, “±Î…ı ⁄Ë   √›˘ »ı. Ïfiç› fi ⁄ÿ·Î›, ±ıfiÎ ‹ÎÀı ’˘÷ÎfiÎ ÷flŒ◊Ì ¿ı‰_ ˢ‰_ Ωı¥±ı ?
’ÿ˚√· Á¬ - ±ÎI‹Á¬                      347   348                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

   ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î› ⁄Ì∞ ¿˘¥ …B›Î±ı Á¬ »ı fiËŸ, ±ı‰Ì         ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ≠÷ÌÏ÷ …\ÿÌ »ı fiı ¥LÀflıVÀ …\ÿ˘ »ı. ≠÷ÌÏ÷
≠÷ÌÏ÷ ˢ‰Ì Ωı¥±ı.                          ˢ› ±fiı ¥LÀflıVÀı › ∂¤˘ ◊Λ. ⁄ı› ÁÎ◊ı ˢ›.
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ≠÷ÌÏ÷ ’Òflı’ÒflÌ ⁄ıÁ‰Î ‹ÎÀı ±Î‘Îfl ¢ ?          ≠ffi¿÷ν — ±ı ¿¥ flÌ÷ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ÁΫ_ iÎÎfi ‹‚ı, ≠÷ÌÏ÷ ÁΫΠµ’fl ⁄ıÁÌ … Ω›. «Î        ÿÎÿÎlÌ — ≠÷ÌÏ÷ »ı I›Î_ ¥LÀflıVÀ fi◊Ì fiı ¥LÀflıVÀ »ı I›Î_ ≠÷ÌÏ÷
∂¿‚÷Ì flıÕÌfiı ·ÎT›Î, ÷˘ ÷_ ±ı¿ÿ‹ ’̉ΠfiÎ ‹Î_Õfiı ? fiÎ. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷fiı
                      <            ±ıfiı fi◊Ì. ±ı‹Î_ ·˘¿˘ √Ò_«‰Î¥ √›Î. ¥LÀflıVÀ fiı ≠÷ÌÏ÷ ⁄ıµ ˢ›.
≠÷ÌÏ÷ ⁄ıÃ·Ì »ı ¿ı ∞¤ Âı¿Î¥ …Âı. ≠÷ÌÏ÷ ¤Ò·Î‰ı fiËŸ ¿Â_. ≠÷ÌÏ÷fi_
     ı                             ≠÷ÌÏ÷‰Î‚˘ »ı ÷ı …\ÿ˘ »ı fiı ¥LÀflıVÀ‰Î‚˘ »ı ÷ı› …\ÿ˘ »ı.
iÎÎfi ¤Ò·Î‰ı fiËŸ. √Î_Õ˘ ˢ› ÷˘ › ¤Ò·ı fiËŸ ≠÷ÌÏ÷ ◊¥ √¥ ±ıÀ·ı.        ≠ffi¿÷ν — ±ı ¿˘HÎ ¿˘HÎ »ı ?
   ≠ffi¿÷ν — ±ı «ÎfiÌ ⁄Î⁄÷ ÷˘ ±ı¿ … »ı ’HÎ ±Î ‹˘Z΋Î√˝fiÌ        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±˘‚¬Ì ¿Îœ‰Î ⁄ıµ ÷fl÷. ÷’ÎÁ ¿fl‰Ì ¿ı
⁄Î⁄÷‹Î_ ÷˘ Â_ Â_ ˢ¥ ¿ı ?                     ¥LÀflıVÀ ¿˘fiı »ı ±fiı ≠÷ÌÏ÷ ¿˘fiı »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘_ … …ı »ı, ÷ı ≠÷ÌÏ÷ ⁄ıÃı·Ì … »ı.           ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ¥LÀflıVÀ ∂¤˘ ◊Λ, ±ıfiı »ıÿ µÕÎÕ‰˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÿflı¿ ⁄Î⁄÷‹Î_ ±ıfiı ±ÎI‹Á¬fiÌ ≠÷ÌÏ÷‹Î_         ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÌ flÌ÷ fiΠˢ›. ±ı ÷˘ ÏÕÁ˚¥LÀflıVÀıÕ ◊¥ …‰Îfi_.
flËı‰_ ’Õıfiı ?                                 ¿Ï‚›√‹Î_ ÿ—¬fi˘ ±¤Î‰ ±ı … Á¬ !
   ÿÎÿÎlÌ — ˢ‰_ … Ωı¥±ı. ≠÷ÌÏ÷ ˢ› ÷˘ … «Î·ı.             ≠ffi¿÷ν — ÷˘ «_ÿ¤Î¥fiı ¿o¥ ’HÎ ◊Λ »ı ±ı ±‹ı Ωı¥±ı »Ì±ı
   ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î› Á¬ fi◊Ì ±ı‰Ì ≠÷ÌÏ÷’Ò‰˝¿ «Î·‰Îfi_     ’HÎ ±Îfi_ÿ ¿ı‹ µI’Lfi fi◊Ì ◊÷˘ ?
»ı ‹˘Z΋Î√˝ ‹ÎÀı, ÷˘ ⁄Ì…ı ¥LÀflıVÀ ∂¤˘ ◊Λ ÷˘ ±ıfi_ Á˘S›Âfi Â_        ÿÎÿÎlÌ — ◊Λ »ı fiı ±Îfi_ÿ. ±Îfi_ÿ Ωı fi◊Ì ◊÷˘ ÷˘ Â_ ◊Λ
¿fl‰_ ?                               »ı ? ¿Ë˘. Ï«_÷Î ◊Λ »ı ? ÷‹ı ±Îfi_ÿ …\ÿ˘ ¬˘‚˘ »˘. ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ fi Ωı¥±ı ±ıÀ·ı ∂ÕÌ Ω› ±ı ÷˘. ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î›     ±Îfi_ÿ. ±ı¿ Á_ÁÎflÌ ÿ—¬fi˘ ±¤Î‰, ±ıfiÎ …ı‰˘ ‹˘À˘ ±Îfi_ÿ ¿˘¥ »ı
⁄Ì…ı Á¬ ‹‚‰Îfi_ fi◊Ì ±ı‰Ì ≠÷ÌÏ÷ …ıfiı flËı »ı, ÷ı ’ı·Î_ Á¬ ∂ÕÌ Ω›.   fiËŸ. ±fiı ⁄Ì…\_, ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Îω¿ Á¬fi˘ Áÿ˚¤Î‰. ±ı I›Î_ ±Î√‚
                                  »ı, ±ËŸ fiÎ ‹‚ı, ÿıË Ë˘› I›Î_. ’˘÷ÎfiÎ …ı Á¬fi˘ Áÿ˚¤Î‰ ±ı ÷˘
   ˉı ±ı‰Ì ≠÷ÌÏ÷ ⁄ıÃı·Ì ˢ› ¿ı «ı‰Õ˘ ¬™ »\_ fiı µ‘flÁ ◊Λ     I›Î_ ±Î√‚. ±ıÀ·ı ±ËŸ ±Î√‚ Á_ÁÎfl‹Î_ flËı‰Î »÷Î_ ÿ—¬fi˘ ±¤Î‰
»ı, ÷˘ «ı‰Õ˘ ÿı¬ı I›Î_◊Ì ±ıfiı ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› ¿ı ¤¥, ±ÎŒ÷ ±Î‰Ì.     ±ıfiı ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ ±Îfi_ÿ ¿è΢ »ı. ±ı ±Îfi_ÿ ¿ı‰˘ ¬˘‚ı »ı ? √·Ì’«Ì
≠÷ÌÏ÷ ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î›. ±ı ‹ÒÏ»Û÷ „V◊Ï÷‹Î_ › ¤Ò·Î› fiËŸ. ÿÎw     ◊Λ ±ı‰˘ ? ÷ı ±ı ÷˘ fiÎ «Î·ı. ±ı ÷˘ ⁄‘_ ⁄ËÎfl »ı … fiı, I›Î_
’Ì‘˘ ˢ› ÷˘› ¤Ò·Î› fiËŸ. ≠÷ÌÏ÷ ±ıÀ·ı ≠÷ÌÏ÷ ˢ›. ¿Î_ ÷˘ ≠÷ÌÏ÷     √·Ì’«Ì ¿flÎ‰Ì ·Î‰fiı ! ⁄Î¿Ì ±Îfi_ÿ ±ıÀ·ı Ëı›... ±Î¿<‚÷Î fiËŸ,
fi◊Ì ±√fl ≠÷ÌÏ÷ ¿Î«Ì »ı, ’Î¿Ì fiΠˢ› ±ı.               T›Î¿<‚÷Î fiËŸ, Ïfiflο<‚÷Î ±ı ±Îfi_ÿ. Ïfiflο<‚÷Î ±ı ÏÁ©fi˘ √HÎ, ÷ı
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î ⁄ÌΩı ¥LÀflıVÀ ∂¤˘ ◊Λ ÷˘ ±ı ≠÷ÌÏ÷ fi◊Ì     ±Îfi_ÿ, Ïfiflο<‚÷Î. Ïfiflο<‚÷Î flËı ¬flÌ ? ±ı ÷‹ı ±Îfi_ÿ ’ı·˘
±ı‰_ … ◊›_ fiı ?                           √·Ì’«Ì‰Î‚˘ ¬˘‚˘ »˘ Ë…\ ?
’ÿ˚√· Á¬ - ±ÎI‹Á¬                     349   350                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

   ≠ffi¿÷ν — ÁIÁ_√‹Î_ ±ı¿ ‰Î÷ ◊›ı·Ì ¿ı ’Ëı·˘ ÿ—¬fi˘ ±¤Î‰        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Îfi_ÿ … flËı. ±fiı ¤ßÌ‹Î_ ˢ› I›Î_ Á¬fi˘ Áÿ˚¤Î‰
◊÷˘ Ω› ±fiı ’»Ì Á¬fi˘ Áÿ˚¤Î‰ ·Î√ı. ÷˘ ±ı …ı ÿ—¬fiÎ ±¤Î‰fiÌ      Âw±Î÷ ◊¥ Ω›, ’HÎ Á_’ÒHν ±Îfi_ÿ ÷˘ F›Îflı »^À˘ ◊Λ I›Îflı ±Î‰ı.
≠Ïø›Î ’ÒflÌ fiÎ ◊Λ, I›Î_ Á‘Ì ’ı·˘ Á¬fi˘ Áÿ˚¤Î‰ ±Î‰ı … fiËŸ ?
                                    …ıÀ·˘ »ı ÷ı Á_ÁÎfl‹Î_ ‹ËŸ ∂÷fl÷˘ √›˘, ±ıÀ·_ ÿ—¬ ±ıfiı ‰K›_.
   ÿÎÿÎlÌ — …√÷‹Î_ ÿ—¬fi˘ ±¤Î‰ ±ıfiı … Á¬ ¿Ëı »ı. ¿ÎflHÎ      ∂÷flı fiËŸ ±ıÀ·ı ÿ—¬ fiËŸ. iÎÎfi fiˢ÷_ I›Îflı ÷˘ ‘_‘˘ … ±ı Ë÷˘.
¿ı Á¬ ⁄Ì…\_ ˢ› fiËŸfiı ! ’ı·_ ÷˘ ’fl‹Îfi_ÿ µI’Lfi ˢ›, V‰Î¤Îω¿    ±Î … Ë_ fiı ±Î … ‹Îfl_. iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ±Î Ë_ ±ı Lˢ› ±fiı ±Î
±Îfi_ÿ ˢ›.                            ‹Îfl_ Lˢ› !
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ±ÎfiÎ◊Ì …\ÿ˘ ˢ›fiı ? ±Î ÿ—¬fiÎ ±¤Î‰fiı        ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı Á_ÁÎfl‹Î_ ±ıÀ·˘ ¨Õ˘ ∂÷fl÷˘ ⁄_‘ ◊¥ √›˘,
·Ì‘ı …ı Á¬ ·Î√ı, ±ıfiÎ◊Ì …ı Á¬fi˘ Áÿ˚¤Î‰ ˢ›, ±ı ÷tfi …\ÿÌ …     ±ıfiÎ ·Ì‘ı ±ıfiı Á¬ ‰÷ν‰Î ‹Î_Õu_.
≠Ïø›Î ˢ›fiı ±ı ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — I›Î_◊Ì … Á¬ ‰÷ν‰ÎfiÌ Âw±Î÷. ±fiı ’Î’˘ ±‹ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı Á¬ … fiËŸ. ±ı ÷˘ V‰Î¤Îω¿ ±Îfi_ÿ. ⁄‘Î       ¤V‹Ì¤Ò÷ ¿flÌ fiÎA›Î_fiı ! ’Î’˘ ¤V‹Ì¤Ò÷ ¿›Î*. ±ıÀ·ı ⁄‘_ Ë·¿<_ ·Î√ı
≠¿Îflfi˘ ±Îfi_ÿ flèÎÎ ¿flı ±ı.                     ±fiı ΩB≤Ï÷ flËı, fiËŸ ÷˘ ΩB≤Ï÷ … fiΠˢ›fiı ! …√÷ ±Î¬_ ¨CÎı »ı, ±ı‹
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ±I›Îflı …ı ÿ—¬fiÎ ±¤Î‰fiı ·Ì‘ı Á¬ ·Î√ı,      ¿Ëı·_ ÂÎVhοÎfl˘±ı. ±ı øÏ‹¿‹Î√˝‹Î_ Ãıà Á‘Ì ÿ—¬ flËı, »ıS·Î ±‰÷Îfl
±ıÀ·ı ’ı·Î ±Îfi_ÿfiÌ ≠Ïø›Î ±I›Îflı Á‹…‹Î_ fiÎ ±Î‰ı.          Á‘Ì ±fiı ±Î’HÎı ±ËŸ ±Î ÿ—¬fi˘ ±¤Î‰ … ◊¥ Ω› »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î¬˘
                                 ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊›˘ »ı. ’ı·˘ ÷˘ ø‹ı ø‹ı ±ÎI‹Î …ıÀ·˘ ⁄Î¿Ì Ë˘› ±ıÀ·_
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ıfiı, Á˘fi_ © ◊›ı·_ ˢ› »÷Î_ ¤ßÌ‹Î_ ˢ¥ ¿ı.  ±ıfiı ÿ—¬ ˢ›. ±ËŸ ÷˘ ±ø‹ ±ıÀ·ı ±Î¬˘› ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊Λ.
»÷Î_› © ◊›ı·Î Á˘fiÎfiı ¿Â_ ±Áfl fiÎ ◊Λ ¤ßÌ‹Î_. ’HÎ ’»Ì ⁄ËÎfl
fiÌ¿‚Ìfiı ·√ÕÌ ◊Λ I›Îflı ¿ı‰Ì ˢ› ? ¤ßÌ »^ÀÌ Ω›fiı ? ±ı‰_ ±Î        ≠ffi¿÷ν — ’˙ÿ˚√Ï·¿ ÿ—¬fi˘ ±¤Î‰ ±ı ÿÎÿÎfi_ iÎÎfi ·Ì‘Î
¤ßÌ »ı ¬flÌ. ¤ßÌfi_ ÿ—¬ fi◊Ì. ÿıË Ë˘› ’HÎ ÿıËfi_ ÿ—¬ fiΠˢ›.     ’»Ì◊Ì iÎÎfi ’ÏflHÎ΋ ’΋ı, ±ıÀ·ı ÷ÎI¿ÎÏ·¿ ±ı ÷˘ ◊Λ »ı ….

    …√÷ ±Î¬_ ÿ—¬fi˘ ±¤Î‰ ¬˘‚ı »ı. ÿ—¬fiÎ ±¤Î‰fiı Á¬ ¿Ëı         ÿÎÿÎlÌ — ◊¥ Ω› »ı.
»ı. ±ı ¬flÌ flÌ÷ı Á¬ ‹‚÷_ fi◊Ì. ⁄ı ÿ—¬ ◊Λ ÷ıfiÌ ‰E«ıfiÌ …B›Îfiı       ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ’»Ì ˉı …ı ’˘÷ÎfiÎ Á¬fi˘ …ı Áÿ˚¤Î‰ ◊‰˘ Ωı¥±ı,
±Î’HÎÎ ·˘¿˘ Á¬ ¿Ëı »ı. Ë‹HÎı ÿ—¬ µI’Lfi ◊›_ fiı ’Òfl_ ◊¥ √›_     ±ı ÷ı …ı‹ …ı‹ ±Î’HÎı iÎÎfifiÌ ±_ÿfl ωÂıÊ ±ÎiÎα˘ ’΂̱ı ÷ı‹...
±fiı ⁄Ì…\_ µI’Lfi ◊›_ fi◊Ì, I›Î_ Á‘Ì ±ıÀ·Î‹Î_ Á¬ ·ÎB›Î ¿flı.
¬flı¬fl Á¬ ˢ÷_ fi◊Ì. ’HÎ ÿ—¬ fiËŸ, ÿ—¬fi˘ ±¤Î‰ ±ı … Á¬.           ÿÎÿÎlÌ — ’λ·˘ ‹Î· ¤flÌ ·ÎT›Î »˘ ÷ı …ı‹ …ı‹ ¬’÷˘ Ω›,
±ı‰_ Á¬ ¬˘‚ı »ı ·˘¿˘. ±fiı ±ÎI‹Î V‰¤Îω¿ flÌ÷ı … ÁϬ›˘ »ı.     ÷ı‹ ÷ı‹ Áÿ˚¤Î‰ ◊÷˘ Ω›, ∂CÎÕ÷_ Ω› ±ı Á¬.
’HÎ ¤ßÌ‹Î_◊Ì fiÌ¿‚ı·˘ ±fiı ¤ßÌ‹Î_ ‹ËŸ ˢ› ÷ı ⁄ı‹Î_ …ı‰˘ ŒıflŒÎfl,      ≠ffi¿÷ν — ˉı ’ı·_ Á¬ …ı »ı ±ı ±fiı ±Î Á¬, ’ı·Î‹Î_
±ıÀ·˘ ŒıflŒÎfl ±Î‹Î_. Á¬fi˘ Áÿ˚¤Î‰ µI’Lfi fiÎ ◊Λ.           ÁÎ_ÁÎÏfl¿ ÿ—¬˘fi˘ ±¤Î‰ ±ı Á¬ ±fiı ±Î Áÿ˚¤Î‰, ±ı ⁄ı Á¬fiÌ
   ≠ffi¿÷ν — ¤ßÌ‹Î_◊Ì fiÌ¿‚ı·˘ ±ı ’ı·˘ Á¬fi˘ Áÿ˚¤Î‰, ÿÎÿÎ.    ±_ÿfl ¿˘¥ Œıfl ËÂı ¬fl˘, ÿÎÿÎ ?
’ÿ˚√· Á¬ - ±ÎI‹Á¬                     351   352                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

   ÿÎÿÎlÌ — Œıfl ¬fl˘. ±Î ÿ—¬fi˘ ±¤Î‰ ◊›˘fiı ±ı ⁄Ë ÏfiflÎ_÷ …ı‰_           ±fi¤T›˘ ±ÎI‹Îfi˘ ±Îfi_ÿ !
·Î√ı. ±fiı ’ı·˘ Á¬fi˘ Áÿ˚¤Î‰ ◊‰˘ ±ı ÷˘ ‰Î÷ …\ÿÌ … »ı. V‰Î¤Îω¿       iÎÎfi ·ı÷Î_ ’Ëı·Î_ …ı ±Îfi_ÿ Ë÷˘fiı, ÷ı ÷˘ ωfiÎÂÌ ±Îfi_ÿ Ë÷˘.
Á¬‹Î_ ±ÎT›˘. ÿ—¬fi˘ ±¤Î‰ ◊‰˘ ±ı V‰Î¤Îω¿ Á¬ fi◊Ì.          iÎÎfi ’»Ì ˉı ÁΫ˘ ±Îfi_ÿ µI’Lfi ◊Λ. ’Ëı·Î_ ±‹ÎflÎ ÁIÁ_√◊Ì
   ≠ffi¿÷ν — Á¬fi˘ Áÿ˚¤Î‰ …ı ◊‰Îfi˘, ÷ı ±ıfiÎ ’flÊÎ◊˝ µ’fl      ±fiı ‰Î÷«Ì÷◊Ì ±Îfi_ÿ ◊Λ, ’HÎ ±ı ¿Î›‹ À¿ı fiËŸ. ˉı ±Î ’˘÷Îfi˘
flèÎ_fiı ?                              V‰¤Îω¿ ±Îfi_ÿ µI’Lfi ◊Λ.
   ÿÎÿÎlÌ — ‹Î· ±_ÿfl ¬·ÎÁ ◊Λ ÷˘.                   ≠ffi¿÷ν — ±Îfi_ÿ ±ıÀ·ı Á¬ fiÎ ¿Ëı‰Î› ?

   ≠ffi¿÷ν — iÎÎfiÌ ’flÊfi˘ ÁˉÎÁ ‹Y›Î ¿flı ÷˘ ±ı ⁄‘˘ ‹Î·         ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±Îfi_ÿ ±fiı Á¬‹Î_ ÷˘ ⁄Ë Œıfl. Á¬ ±ı Ωı›ı·_
±Î"À˘‹ıÏÀ¿·Ì ¬Î·Ì ◊›Î … ¿flı.                    Lˢ›, ’ջΛ˘ ’HÎ Lˢ›, ±Î Á¬ ÷˘ ‰ıÿfiÎ ¿Ëı‰Î›. …ıfiı Á¬
                                  ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ¿Ëı »ıfiı, ÷ı ‰ıÿfiÎ ¿Ëı‰Î›. ±Î ‹ÌÃÌ ‰ıÿfiÎ ±fiı ¿Õ‰Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ¬Î·Ì ◊¥ Ω›, ±ı … flV÷˘. ⁄ÌΩı ¿˘¥ flV÷˘ fi◊Ì.    ‰ıÿfiÎ ’HÎ ⁄ıµ ‰ıÿfiÎ »ı.
±ı‹fi˘ Ωı√ ‹‚ı ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_.
                                     ≠ffi¿÷ν — ±Îfi_ÿ ±Î‰ı »ı ÷ı @›Î_◊Ì ±Î‰÷˘ ËÂı ?
          ‹˘ZÎ, ≠◊‹ VÀı…fi˘ !                  ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ … ±Îfi_ÿ »ı. ±ıÀ·ı ⁄ËÎfl◊Ì
   ±Î iÎÎfi Â_ »ı ? Á_ÁÎfl‹Î_ ‹„@÷ »ı. ±Î ‹@÷ÿÂÎ Á_ÁÎfl‹Î_.    ·Î‰‰Îfi˘ fi◊Ì. Ωı ±ÎI‹w’ flËı ÷˘ ±Îfi_ÿ … Ïfifl_÷fl flËı. ⁄ËÎfl◊Ì
Á_ÁÎfl‹Î_ ⁄ıÃÎ ‹˘ZÎ, ‰Ì÷flÎ√÷Î. flÎ√-¶ıÊ fiËŸ ◊Λ ˉı, ˉı Á_ÁÎfl‹Î_  ¿o¥ ·Î‰‰Îfi˘ fi◊Ì ±fiı ÂÎ_Ï÷ ⁄ËÎfl◊Ì ·Î‰‰Ì ’Õı. …·ı⁄Ì ¬Î› I›Îflı
‹˘ZÎ ±ıÀ·ı Â_, ±ıfi˘ ±◊˝ Á‹Ω‰_ ÷‹fiı. ÷‹ı …ı ¬˘‚˘ »˘, ÷ı Ë‹HÎı    ±ıfiı ÂÎ_Ï÷ ◊Λ.
¬˘‚¢ fiËŸ. ±ı ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰Ì ∂¤_ flËıÂı. Á_ÁÎfl‹Î_ ‹˘ZÎ ◊‰˘       ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ±ı ±Îfi_ÿ ¿ı‹ …÷˘ flËı »ı ?
±ıÀ·ı Á_ÁÎflfiÎ ÿ—¬˘◊Ì ‹„@÷ !                       ÿÎÿÎlÌ — …÷˘ … flËıfiı ! ⁄fl˘⁄fl ’Òflı’Òfl<_ ¿flÌ ·¥±ı fiËŸ ±ıÀ·ı.
    ±Î …√÷ ±Î¬_ ÿ—¬◊Ì … ’ÌÕÎ¥ flèÎ_ »ı ±fiı ‹Î√HÎÌ Â_ ¿flı     Ïfifl_÷fl ±ÎI‹V‰w’ flËı‰_, ±ı‰_ ¿flÌ ·ı‰_ Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı ±ı ’ο<_ ¿flÌ
»ı, “Ëı ¤√‰Îfi, ‹fiı ±Î ÿ—¬◊Ì ‹@÷ ¿fl.” ±Î Á‰˝ ÿ—¬˘fi˘ ZΛ       ·ı ±ıÀ·ı ’»Ì ’Òfl<_, ÷ı ¿Î›‹ flËı. Ïfifl_÷fl ±ÎI‹Î‹Î_ … flËı‰_ Ωı¥±ı.
¿flfiÎfl˘ ‰Ì÷flÎ√ ‹Î√˝, ±ı Á‰˝ ÿ—¬˘fi˘ ZΛ ◊¥ √›˘ »ı ˉı. ’HÎ ’ı·_   fl‹HÎ÷Î … ±ÎI‹ÎfiÌ Ë˘‰Ì Ωı¥±ı.
µI’Îÿfi «Î· ◊›_ fi◊Ì. ÂÎ◊Ì ? ’λ·Î_ ±˘‰flÕˇÎNÀ ·¥fiı ±ÎT›Î »˘,        ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì T›‰ËÎfl‹Î_ √˘À΂˘ ◊¥ Ω›fiı ?
÷ı ⁄ıÓ¿‹Î_ ¤fl‰Î ’Õı »ı fl˘…ıfl˘…. ’Î_«-ÿ ‰Ê˝‹Î_ ’ÒflÎ ◊¥ …Âı. ±Î
                                     ÿÎÿÎlÌ — T›‰ËÎfl …ıfiı fiÎ …wfl ˢ› ÷˘ … ±ı ±ÎI‹Î‹Î_ flËıfiı !
±˘‰flÕˇÎNÀ ·ÎT›Î »ı, ¿˘¥ ‰‘Îflı ±˘‰flÕˇÎNÀ ·ÎT›˘ ˢ› ÷˘ ÿÂ-’_ÿfl
                                  T›‰ËÎfl ÷˘ ’Òfl˘ ¿fl‰˘ ’ÕÂıfiı ! ±ıÀ·ı … …flÎ ±˘»\_ Á¬ ◊Λfiı ?
‰Ê˝‹Î_ ’HÎ ’Òfl_ ◊¥ …Âı. ÷ı ±Î ÿ—¬˘◊Ì ‹„@÷, ±ıfi_ fi΋ ’Ëı·˘
                                  ’»Ì ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ T›‰ËÎfl ’Òfl˘ ◊¥ Ω› ±ıÀ·ı ’»Ì Á¬ ±Î‰ı.
‹˘ZÎ ! Á_ÁÎfl‹Î_ ⁄ıÃÎ ‹˘ZÎ ±fiı ’»Ì V◊Ò‚ ÿıË◊Ì ‹„@÷ ±ı »ıS·˘ ‹˘ZÎ.
                                  Ïfifl_÷fl ±ÎI‹fl‹HÎ÷Î Ωı¥Âı.
±ıÀ·ı ±ı ¬˘‚¢ fiËŸ, ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰Ìfiı ∂¤_ flËıÂı. ±Î’HÎÎ
±˘‰flÕˇÎNÀ ¤flÎ¥ …Âı ±ıÀ·ı !                                 vvvvv

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:10
posted:5/19/2010
language:Icelandic
pages:18