10 pg 208 to 237 by EternalHappiness

VIEWS: 9 PAGES: 15

									                                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                          209
                                   »÷Î_ ±ıÀ·_ Á‹∞ Ω›, ¿ÎflHÎ ¿ı ω«Îfl¿ ⁄Ï© ¬flÌ fiı ! ÷ı Á‹∞
                                   Ω› ¿ı “Áη_ ±Î ¿›Ù ¿ı ◊›_ ? ±Î ¿›Ù ¿ı ◊›_ ?!” ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_
                                   »ı‰Àı ·¬Ì fiÎA›_, “≥À Ëı’LÁ” ? ±fi¤‰◊Ì ¬˘‚Ì ¿Îœıfiı, ÷ÎflHÎ ÷˘
                                   ¬˘‚Ì ¿Îœı fiı ! ¿˘”¿ ÷˘ fiÌ¿‚ı fiı !
                                      ≠ë¿÷ν — ⁄Ë ±˘»Î_.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ¿˘”¿, ⁄Ë …^… ‹ÎHÎÁ. ±fiı ±Î’HÎı ±ËŸ ÷˘ fiflÏÁ_Ë
                                   ‹Ëı÷Î …ı‰Î ⁄˘·ı ¿ı “Ë_ ¿v_, Ë_ ¿v_ ±ı … ±iÎÎfi÷Δ. ±fiı ‰Ì÷flÎ√˘
                                   ±ı V›Îÿ˚‰Îÿ ¿Ëı‰Î √›Î, I›Îflı ·˘¿˘±ı ±ı¿Î_Ï÷¿ ¿flÌ fiÎA›_.

               (7)                      V›Îÿ˚‰Îÿ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î Ïfi… ’ÏflHÎ΋◊Ì Ïfi… V‰¤Î‰fi˘ ¿÷ν
                                   »ı. ±fiı ’fl ’ÏflHÎ΋◊Ì Ï‰¤Î‰fi˘, ωÂıʤΉfi˘ ¿÷ν »ı. ±ıÀ·ı
                                   ±ÎI‹Îfiı ¿÷ν V◊Î’fi ¿›˘˝ ÷Ì◊Ù¿fl˘±ı ±fiı ¿÷ν »ı ‹ÎÀı ¤˘@÷Î V◊Î’fi
 ±ÎI‹Î-T›‰ËÎfl◊Ì ¿÷ν-fiˆÏ‹Ïkο ¿÷ν                  ¿›*, ÷Ì◊*¿fl˘±ı. ’HÎ V›Îÿ˚‰Îÿ »ı ±ı, ±ı¿Î_Ï÷¿ fi◊Ì. ÷ı ·˘¿ ±ı¿Î_Ï÷¿‹Î_
                                   ·¥ √›Î, ±ÎI‹Î ¿÷ν … »ı. ±ÎfiÎ_ ¿fl÷Î_ ±Î ‰Î÷ ±ı¿Î_Ï÷¿ ·˘¿˘±ı
                                   “±ÎI‹Î ±¿÷ν »ı, ±Î ±Ë_¿Îfl ¿÷ν »ı”, ±ı‹ Á‹…‰Îfi_ Ë÷_. ’HÎ
    ±iÎÎfi◊Ì ¿÷νfiı ¿‹˝fi˘, iÎÎfi◊Ì ±¿÷ν !             ±Î ÷˘ {Î·Ì ’ÕuÎ_, ¨‘_ !
    “±ÎI‹Î ¿÷ν »ı, ¤˘@÷Î »ı” ±ı‰_ ·A›_ »ı, ’HÎ iÎÎfiÌ ’vÊı ÷˘      ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı‰_ Lˢ÷_ ·¬‰_ Ωı¥÷_ fiı ! ±ı √ıflÁ‹…HÎ
±¿÷ν ±ı‰˘ ±ÎI‹Î ΩH›˘ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±iÎÎfiı ¿flÌfiı ±ÎI‹Î ¿‹˝fi˘      ∂¤Ì ¿flı »ı fiı !
¿÷ν »ı, iÎÎfiı ¿flÌfiı ±ÎI‹Î ¿‹˝fi˘ ±¿÷ν »ı. ±ıÀ·ı ±ÎI‹Îfiı ±¿÷ν
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ı √ıflÁ‹… fi◊Ì ¿fl÷Ì, Á‹…fiÎflαı Á‹…‰Ì Ωı¥±ı
ΩHÎı, ±ıfiı “iÎÎfi” ◊¥ √›_ ¿Ëı‰Î›. F›Î_ Á‘Ì “Ë_ ¿v_ »\_” ±ı‹ ΩHÎı
»ı, I›Î_ Á‘Ì iÎÎfi ◊›_ fi◊Ì. ⁄‘Î … “Ë_ ¿v_ »\_” ±ı‰_ … ΩHÎı »ı.     ÏÁÏ‹·Ì ¿ı ±¿÷ν »ı ÷ı ¿÷ν ÂÌ flÌ÷ı ˢ› ? ÷ı ±ı ¿÷ν ˢ› … ÂÌ
“Á΋ÎÏ›¿ı › ‹ı_ ¿flÌ. ≠Ï÷ø‹H΢ › ‹ı_ ¿›Î*. ⁄‘_ … ‹ı_ ¿›*, V‰ÎK›Î›ı   flÌ÷ı ±ı ? Â_ ¿ÎflHÎ◊Ì ±Î ¿÷ν ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ? ÷Ì◊˝_¿fl˘ ÕËÎ’HÎfiÌ
› ‹ı_ ¿›˘˝, µ’ÿı ‹ı_ ¿›˘˝. ⁄‘_ … ‹ı_ ¿›Ù.” “‹ı_ ¿›Ù” ±ı‰_ ⁄˘·‰Î‹Î_  ‰Î÷ ¿Ëı‰Î √›Î, I›Îflı ∂·ÀÎ ·˘¿ Á’ÕΛÎ. ⁄‘Î … …ˆfi˘ Á’ÕΛÎ
‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ÷ı‰_ ‹Îfiı »ı ˵.                    »ı. ±fiı ⁄‘Î … ‹ËÎflÎΩı ˵ ŒÁΛΠ»ı. ±ÎI‹Îfiı ¿÷ν ¿Ëı »ı.

   ≠ë¿÷ν — ±Î¬Ì ÿÏfi›Î‹Î_ ⁄‘ı ‹Îfiı »ı ±ı ≠‹ÎHÎı F›Î_ Á‘Ì                «˘’Õ‰ÎfiÌ, √›Î ’Ì !
±Ë_¿Îfl »ı, I›Î_ Á‘Ì ’˘÷ÎfiÎ ËÎ◊‹Î_ ÁkÎÎ »ı ±ı‹ ±Î¬Ì ÿÏfi›Î …
                                      ÷Ì◊˝_¿fl˘±ı Â̬‰ÎÕu_ ¿ı ±Î ÿ‰Î «˘’Õ‰ÎfiÌ »ı ±ı‹ ¿èÎ_. ±fiı
‹Îfiı »ı fiı !
                                   ⁄Ì∞ ±ı¿ ’̉ÎfiÌ ¿ËÌ. ÷ı ’̉ÎfiÌ Ë÷Ì ÷ı ±Î ·˘¿˘ «˘’Õı »ı ±fiı
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ‹Îfiı »ı ±ı‰_ fiËŸ. ±ı‹Î_ ÷˘ ’λ\_ ±Ë_¿Îfl »ı,    «˘’Õ‰ÎfiÌ ’Ì Ω› »ı ! ±ı‹Î_ ÷Ì◊˝*¿fl˘fi˘ ÿ˘Ê ¢ ? «˘’Õ‰ÎfiÌ ’Ì
210                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                           211
Ω› ÷˘ Â_ ◊Λ ?                                ¤√‰Îfiı ±ÎI‹Î T›‰ËÎfl◊Ì ¿÷ν ¿è΢ »ı. ÷ı ·˘¿˘±ı Ïfiç›◊Ì
                                   ‹ÎfiÌ ·Ì‘˘ ÷ıfiÌ ±Î ‹U¿ı·Ì ∂¤Ì ◊¥ »ı. ±I›Îflı ±ÎI‹Îfiı Ïfiç›◊Ì
   ≠ë¿÷ν — ·ı⁄· ‹Î›* ˢ› ÷˘ fiÎ ’̉ı fiı ’»Ì.
                                   ¿÷ν … ‹Îfi‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î‹ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, Ïfiç›◊Ì ? I›Îflı ¿Ëı,
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ·ı⁄· ‹Îflı·_ »ı ÷ıfiı › ±Î‰_ ’̉ı »ı.      “Ïfiç›◊Ì ±¿÷ν »ı, ’HÎ T›‰ËÎfl◊Ì ¿÷ν”. ’HÎ ±ı‹fiÎ w’¿‹Î_
                                   “Ïfiç›◊Ì … ¿÷ν »ı” ±ı‰_ ‹ÎfiÌ ⁄ıÃÎ »ı. ±ıÀ·ı ¿ËıÂı, “±Î »˘Õ‰_
    ±ı‰_ »ı ‰ˆWHΉ˘ »ı ÷ı ±ÎI‹Îfiı ¿÷ν ‹Îfi÷Î fi◊Ì, ω‘‹a     ’ÕÂı fiı ±Î »˘Õ‰_ ’ÕÂı fiı ±Î »˘Õ‰_ ’ÕÂı”. “±S›Î, ÷ı_ ⁄Î_K›_ Ë÷_
±ÎI‹Îfiı ¿÷ν ‹Îfi÷Î fi◊Ì, ‰ıÿÎ_÷‘‹a ±ÎI‹Îfiı ¿÷ν ‹Îfi÷Î fi◊Ì,      ¿ı ÷_ »˘Õ<_ »\_ ? ÷ı ⁄Î_K›_ … fi Ë÷_, I›Î_ »˘Õ‰Îfi_ @›Î_ flèÎ_ ÷ı ? ¤˛Î_Ï÷
…ˆfi˘ ±ı¿·Î ±ÎI‹Îfiı ¿÷ν ‹Îfiı »ı. ±Î »ı ÷ı ÷Ì◊*¿fl˘±ı ¿èÎ_ ¿ı     Ω› ±ı‰_ ¿Î‹ ¿fl…ı”.
“±ÎI‹Î T›‰ËÎfl◊Ì ¿÷ν »ı”. ⁄Λ Ïfl·ıÀ̉ T› ’˘≥LÀ ±ÎI‹Î ¿÷ν »ı.
÷˘ ±Î’HÎı ’һ̱ı ¿ı ÁÎËı⁄ ’HÎ Ïfl›· T› ’˘¥LÀ◊Ì, ¿Ë˘ fiı ? I›Îflı       ±ıÀ·ı »^À<_ … »ı. ±Î ÷ÎflÌ ¤˛Î_Ï÷ »ı ¿ı “Ë_ … »\_ «_ÿ·Î· ±fiı
¿Ëı, Ïfl›· T› ’˘¥LÀ◊Ì ¿÷ν fi◊Ì. ˉı ·˘¿˘ Ïfl·ıÀ̉fiı ⁄ÿ·ı Ïfl›·     Ë_ … ¿÷ν »\_”. “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ±ı ¤˛Î_Ï÷ √¥, ÷˘ ÷Îflı »^À<_ … »ı.
Á‹∞ √›Î.                               ±ıÀ·ı “¤˛Î_Ï÷ ¿Îœ” ¿Ëı »ı. ¤√‰Îfiı ¤˛Î_Ï÷ ¿Îœ‰ÎfiÌ ¿ËÌ Ë÷Ì, ÷ı ˉı
                                   ·˘¿˘ ¿‹˝ ¿Îœı »ı. ±Î »˘Õı »ı fiı ÷ı »˘Õı »ı. ˉı »˘Õ‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl
    ˉı ±ıfiı … V›Îÿ˚‰Îÿ Ë_ ⁄˘·_ »\_. ’HÎ ¿¥ ±’ıZÎαı »ı ÷ı ±Î !  ’ÿ˚√·fiÎ ËÎ◊‹Î_ »ı, T›‰„V◊÷fiÎ ËÎ◊‹Î_. I›Îflı ’˘÷ı »˘Õ‰Î √›˘.
S›˘, ‰ıÿÎ_÷ ±’ıZÎαı fiÎ ¿èÎ_ ±fiı ±ı‹ ¿èÎ_ ¿ı ±ÎI‹Î © … »ı. ˉı   Œ@÷ ’˘÷Îfiı ¤˛Î_Ï÷ ¿Îœ‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl »ı I›Îflı ÷ı ¿Îœ‰Îfi_ ¿fl÷˘ fi◊Ì.
±ıfiÎ◊Ì Â© ◊÷_ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ÎI‹Î © »ı fiı Ë_ ÿ—¬Ì Â_ ¿fl‰Î
◊™ »\_ ? Ωı ±ÎI‹Î © »ı, ÷˘ ±ıfiı ÿıË Â_ ¿fl‰Î ‘ÎflHÎ ¿fl‰˘ ’Õı         ±S›Î, ‹Ò±Î ÷ı ¿›Ù »ı Â_ ±I›Îfl Á‘Ì, ¿Ëı ! ‰√fl ¿Î‹fi˘,
»ı, ÷ı ±ËŸ ’˘÷ı flè΢ … Â_ ¿fl‰Î ? Â_ ¤√‰ÎfifiÌ ¤Ò· ¿ÎœÌ »ı !      ¿fl‰Îfi_-¿fl‰Îfi_ ! ±Î ÷˘ ÷_ ¿Ë_ »\_ ¿ı “±Î ‹ı_ ¿›Ù”. ’HÎ ±ı »ı ÷ı
±Î Â_ ¿Ëı »ı ÷Ì◊Ù¿fl ‹ËÎflÎ… ¿ı ±‹¿ ±’ıZÎαı © »ı, ±‹¿        ’Ò‰˝¿‹˝ »ı ! I›Îflı ¿ËıÂı, “‹ı_ ¿Â_ ¿›Ù … fi◊Ì ?” I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ,
±’ıZÎαı ±Â© ¿Ëı »ı ! ±ıÀ·ı ±Î’HÎı V›Îÿ˚‰Îÿ ¿èÎ_ ¿ı ‹ÎHÎÁ ’Òv_    ¤Î‰¿‹˝ ¿›Ù Œ@÷, ⁄Ì…\_ ÷˘ ⁄‘_ ’flÁkÎÎfiÎ ËÎ◊‹Î_ »ı”. ±ı ¿÷ν’HÎ΋Î_
Á‹…HÎ Ωı Á‹∞fiı ±Î√‚ «Î·ı, ÷˘ ŒflÌ Ï‰fl˘‘ΤÎÁ µI’Lfi fiÎ         ⁄Ì∞ ¿˘¥ ‰V÷fiÌ …wfl fi◊Ì. V‰¤Î‰fi˘ ¿÷ν »ı, ÷ıfiı ⁄ÿ·ı ω¤Î‰fi˘
◊Λ. ±ıÀ·ı ‰ıÿÎ_÷‹Î_ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ±ı‰_ fiËŸ ‹Îfiı ¿ı “±ÎI‹Î ¿÷ν »ı”   ¿÷ν ◊›˘, ±ıÀ·_ …. ÷ı‹Î_ ¿Â_ ¿›Ù fi◊Ì. ’»Ì ±ÎT›_ ±Î, ÏËÁÎ⁄
±ı‰_. “±ÎI‹Î © … »ı, ±Ïø› »ı” ±ı‰_ Á‹…ı »ı.             ’ÏflHÎ΋ ±ÎT›_. ¤Î‰¿‹˝fi_ Ïfl{SÀ ±ÎT›_ ±Î ¥Œı@À ±fiı ¥Œı@À »ı
                                   ÷ı ’Îfl¿Ì ÁkÎÎfiÎ ËÎ◊‹Î_ »ı, ’flÁkÎÎ !
   I›Îflı ·˘¿˘ Â_ ¿Ëı »ı ? ““¤√‰Îfiı ¿èÎ_ »ı, “±ÎI‹Î ¿÷ν »ı”,
÷‹ı fiÎ ¿Ë˘ »˘ ?”” ‹ı_ ¿èÎ_, ““¤√‰Îfiı “¿÷ν-¤˘@÷Δ ¿èÎ_, ’HÎ ±ı         ±ÎÀ·Ì … ±Î_À̱ı ⁄_‘ΛΠ¤√‰Îfi !
«˘’Õ‰ÎfiÌ ÿ‰Î ¿ËÌ”÷Ì, ÷‹ı ’Ì √›Î. Â_ ◊Λ ’»Ì ?””
                                      …√÷ ±Î¬_ › “fi◊Ì ¿fl÷Δ, ÷ıfiı ¿Ëı »ı, “Ë_ ¿v_ »\_” ±fiı “¿˘HÎ
   ≠ë¿÷ν — ±ıfiı ÁΫ_ ‹ÎL›_ ?
                                   ¿flı »ı” ÷ıfiı ΩHÎ÷˘ fi◊Ì. ¿œÌ ’˘÷ı ¿fl÷˘ fi◊Ì ±fiı ¿Ëı »ı, “Ë_ ¿œÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎL›_ … »ı fiı, ÁΫ_. ÷ı‹ … ¿Ëı »ı fiı, “Ë_ ¿v_ »\_.”  ¿v_ »\_.” ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı “T›‰ËÎfl◊Ì ¿Ë˘ »˘ ¿ı ¬flı¬fl ?” “±flı,
⁄ÌΩı ¿˘¥ ¿flı »ı ? ⁄ÌΩı ¿˘HÎ ¿flı ? ⁄ÌΩı ¿˘¥ »ı … ¿˘HÎ ÷ı ?      ¬flı¬fl … Ë_ ¿v_ »\_, ÷˘ ⁄Ì…\_ ¿˘HÎ ¿flı »ı ?” T›‰ËÎfl◊Ì ¿Ëı‰Îfi˘
212                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                         213
±Ï‘¿Îfl »ı. T›‰ËÎfl ÷˘ …ı‰_ ÿı¬Î› ±ı‰_ ¿Ëı‰_ ’Õı fiı !          …\±ı ±ı‰_ ¿Ëı fiı ?
   ≠ë¿÷ν — ±Î fi◊Ì ¿fl÷˘ ±ıfiı …√÷ ±Î¬_ › ¿Ëı »ı “Ë_ ¿v_          ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı fiˆÏ‹Ïkο ¿÷ν fiı ?
»\_”, ±ıfiÌ ±ı …ı ‹ÎL›÷ÎfiÌ ±Î_ÀÌ ¿Îœ‰Ì, ±ı ±ËŸ iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì
                                      ÿÎÿÎlÌ — ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ fiˆÏ‹Ïkο ¿Â_ √HÎı fiËŸ. I›Î_ ÷˘ T›‰ËÎfl◊Ì
fiÌ¿‚ı »ı ⁄‘_.
                                   ¿÷ν … √HÎΛ. ±Î‰Ì flÌ÷ı ¤√‰Îfiı ±ÎI‹Îfiı T›‰ËÎfl◊Ì ¿÷ν ¿è΢ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±Î_ÀÌ fiÌ¿‚ı … fiËŸ fiı ! ±ı ±Î_ÀÌ fiÌ¿‚ı I›Îflı    T›‰ËÎfl◊Ì ±ıÀ·ı Â_ ¿ı Ïfl›· fiËŸ, ’HÎ ·˘¿˘ ±ı‹ ¿Ëı ¿ı ±Î ÷‹ı
÷˘ ¤√‰Îfi ◊¥ Ω›. ±ı ±Î_ÀÌ … ‹Î›Î »ı, ¤√‰ÎfifiÌ ‹Î›Î ⁄Ì∞         ¿›Ù »ı, ±ı‰_ T›‰ËÎfl◊Ì ¿ËıÂı.
¿˘¥ fi◊Ì.
                                       ·˘¿˘ ±ı‹ ¿Ëı ¿ı ±Î «_ÿ¤Î¥±ı ¿›Ù. ˉı ÷‹fiı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ËŸ ÷˘ “ÁÎv_ ¿›Ù” ¿ı “¬˘À_ ¿›Ù” ±ı ¿÷ν’ÿ    ±Î‹Î_ ÷˘ ‹ÎflÌ ¥E»Î fi◊Ì. ‹Îfl_ Ï«kÎ ⁄Ì∞ …B›Î±ı Ë÷_ ±fiı ±Î
… ±Î¬_ ∂ÕÌ Ω› »ı.                           ÿıË◊Ì …ı ¿_¥ ±ı ◊›_, ±ı‹Î_ ‹ÎflÌ ≥E»Î fi◊Ì. »÷Î_ ±Î ·˘¿˘ ±ı‹
                                   ¿Ëı »ı, «_ÿ¤Î¥±ı ¿›Ù. ±ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? I›Îflı ¿Ëı ¿ı, “T›‰ËÎfl ÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — ∂ÕÌ Ω›, ¿÷ν fiΠˢ› fiı ‰√fl ¿Î‹fi˘ ±Î’HÎı ¿÷ν
                                   ±ı‰_ … ¿ËıÂı. T›‰ËÎfl ÷˘ …ı‰_ ÿı¬Âı ÷ı‰_ ¿ËıÂı”. T›‰ËÎfl ±ı¿{ı@À
‹Îfi÷Î Ë÷Î ! ±ı ÷˘ ÁÎv_ »ı ±ıÀ·_ ⁄˘·ı »ı ¿ı “Ë_ Âıω_√ ¿v_ »\_”.
                                   ŒÌ√fl ±Î’Ì Â¿ı fiËŸ. ±ıÀ·ı T›‰ËÎfl‹Î_ ¿÷ν »ı ±fiı ¬flı¬fl ‰Î÷
fiËŸ ÷˘ ΩıÕı ±ı‹ı › ⁄˘·ı ¿ı “‰Î‚ µ√ÎÕ_ »\_ Ë_” ! ¿ı‹ ±ı‰_ fi◊Ì
                                   ’˘÷ı Á‹…ı ÷˘ ’˘÷ı ±¿÷ν »ı. ±ıÀ·ı T›‰ËÎfl◊Ì ¿÷ν ¿è΢, ’HÎ ±Î
¿Ëı÷Î, “Ë_ ‹Î◊_ ÿ—¬ÎÕ_ »\_ !” “Ë_ ‹Î◊_ ÿ—¬ÎÕ_” ±ı‰_ ⁄˘·ı ? “±ı ±ıfiÌ
                                   ÷˘ ·˘¿˘±ı ’˘÷ı ¿÷ν’HÎ_ ‹ÎfiÌ ·Ì‘_ ¿ı “Ë_ … ¿÷ν »\_.” ±ıÀ·ı ±Î fl˘_√
‹ı‚ı ÿ—A›_”, ¿ËıÂı.
                                   Ï⁄·ÌŒ ⁄ıÃÌ ¿ı “Ë_ ¿÷ν »\_”.
   ≠ë¿÷ν — fiËŸ ÷˘ ÏfiÏ‹kÎfiı ’λ\_ ¿ËıÂı “÷ıÓ ÿ—¬ÎÕu_ ‹Îv_ ‹Î◊_”.
                                       ±ıÀ·ı T›‰ËÎfl◊Ì ±ÎI‹Î ¿‹˝fi˘ ¿÷ν ¿Ëı‰Î›. ÁË ·˘¿ ¿Ëı ¿ı
         ±ÎI‹Î, T›‰ËÎfl◊Ì ¿÷ν...               ¤¥, ±ÎHÎı ¿›Ù. ÷˘ ±Î’HÎÎ◊Ì fiÎ fi ¿Ëı‰Î›. “Ë_ ©ÎI‹Î »\_, ‹ı_ fi◊Ì
                                   ¿›Ù.” ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·Î›. T›‰ËÎflfiı ±Î’HÎı ¿⁄Ò· ¿fl‰˘ … Ωı¥±ı.
   ≠ë¿÷ν — “±ÎI‹Î ¿÷ν »ı fiı ¤˘@÷Î »ı”, ±ıÀ·ı Â_ Á‹…‰_ ?     ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ ¿Ëı ¿ı, “«Î·˘ «_ÿ·Î·, ±Î √fi˘ ¿ı‹ ¿›˘˝ ?” I›Îflı ¿Ëı
                                   ¿ı “¤¥, Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı‰_ fiÎ «Î·ı. “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ±ı‰_ ¿Ëı‰_
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ T›‰ËÎfl◊Ì ¿÷ν »ı. Ïfiç›◊Ì ÷˘ V‰¤Î‰fi˘
                                   ’Õı. ±ıÀ·ı T›‰ËÎfl‹Î_ ±Î’HÎı ¿÷ν »Ì±ı ±fiı Ïfi盋Î_, ¬flı¬fl, ¬flÌ
¿÷ν »ı. ¬flÌ flÌ÷ı V‰¤Î‰fi˘ ¿÷ν »ı. T›‰ËÎfl◊Ì ·˘¿˘fiı ±ı‹ ÿı¬Î›
                                   flÌ÷ı ±Î’HÎı ¿÷ν fi◊Ì. T›‰ËÎfl‹Î_ ÷˘ ËÎ ’ÎÕ‰Ì ’Õı ±Î’HÎı. ¿ÎflHÎ
»ı ¿ı “±Î ‹ı_ ¿›Ù” ! ¬flı¬fl ±ı‰_ fi◊Ì. ’HÎ T›‰ËÎfl‹Î_ ±ı‰_ ÷˘ ¿Ëı‰_   ¿ı ’ı·Îfiı Â_ ¬⁄fl ¿ı ÷_ «_ÿ·Î· »ı ¿ı Â_ »ı ? ±fiı ±ıHÎı Ωı‰ÎfiÌ …wflı
’Õı fiı ! ±I›Îflı ±ËŸ◊Ì …÷˘ ˢ™ ±fiı ±Î‹ «Î·÷Î_ «Î·÷Î_ ¿˘¥        › Â_ ?
‹ÎHÎÁ ‹fiı ±◊ÕΛ˘, ÷ı ‹ÎHÎÁ fi⁄‚˘ Ë÷˘ fiı ’ÕÌ √›˘, fiı I›Î_
±Î√‚ ±ı ‹flÌ Ω› fiı ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ ‹fiı ’¿Õı fiı ‹fiı ¿Ëı ¿ı, “÷‹Îv_         T›‰ËÎfl◊Ì ¿÷νfi˘ ¤Î‰Î◊˝ ¢ »ı ? ±ı‹ ‹Îfi˘ fiı ¿ı ÷‹ÎflÌ ΩıÕı
fi΋ ·¬Î‰˘.” ÷˘ ‹Îflı “±ı. ±ı‹. ’Àı·” ·¬Î‰‰_ ’Õı. I›Î_ ±ı‰_ fiÎ     ±Î ¤Î¥ ∂¤Î »ı, ±ıfi˘ ‘y˘ ÷‹fiı ‰ÎB›˘ ±fiı ÷‹Îfl˘ ‘y˘ ±Î‹fiı
¿Ëı‰Î› ¿ı “Ë_ iÎÎfiÌ »\_”. ¿ÎflHÎ ¿ı T›‰ËÎfl◊Ì ±Î ¿‹˝fi˘ ¿÷ν Ë_ »\_.   ‰ÎB›˘, ˉı ±Î ‰Î_‘˘ Â_ µÃΉı ? ¿ı “«_ÿ¤Î¥, ÷‹ı ‹fiı ’ÎÕÌ fiÎA›˘.”
¬flÌ flÌ÷ı Ë_ ±Îfi˘ ¿÷ν fi◊Ì. ±ıÀ·ı ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ ÷˘ T›‰ËÎfl …\±ıfiı,     ˉı ÷‹fiı ‰Î_‘˘ ±ÎT›˘. ˉı ÷‹ı Â_ ¿Ë˘ ? ¿ı “Ë_ ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ »\_, ‹fiı
214                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                        215
÷˘ ±Î‹HÎı ‘y˘ ‹Î›˘˝ ÷ı‹Î_ Ë_ Â_ ¿v_ ? ±fiı Ë_ ÷˘ ©ÎI‹Î »\_”. ±ı‰_     ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ıfi˘ Œ˘Õ fi◊Ì ±ÎM›˘. “±Î T›‰ËÎfl◊Ì ¿÷ν »ı,
«Î·ı fiËŸ I›Î_ ±Î√‚. ÷‹ı ©ÎI‹Î ◊›ı·Î »˘ ±ı ‰Î÷ ÁΫÌ. ’HÎ      T›‰ËÎfl◊Ì ¤˘@÷Î »ı” ±ı‰_ ±ı‹Î_ „@·›flLÁ fi◊Ì, ±ıÀ·ı ·˘¿˘ ‰‘Îflı
±ËŸ T›‰ËÎfl‹Î_ F›Î_ ±ÎT›_, I›Î_ ±Î√‚ ÷‹Îflı ¿Ëı‰_ ¿ı “fiÎ, Ë_     √Ò_«Î›fiı ?
«_ÿ·Î· »\_.” ±ıÀ·ı ±Î ·˘¿˘fiÎ T›‰ËÎfl◊Ì ±ÎfiÎ_ ¿÷ν ÷‹ı »˘.
                                     ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±Î‹fiı T›‰ËÎfl◊Ì ¿÷ν ¿Ë˘, ÷˘ › ±Î‹fiı
±_ÿfl¬Îfiı ÷‹Îflı ΩHΉ_ ¿ı ±Î T›‰ËÎfl◊Ì ¿÷ν, ¬flı¬fl ¿÷ν fi◊Ì fiı.
                                  T›‰ËÎflfiÌ … ¬⁄fl fiËŸ I›Î_ ±Î√‚ ’»Ì Â_ √Ò_«Î‰Îfi_ ? √Ò_«Î›ı·Î_
fiËŸ ÷˘ ÷‹ı ·˘¿‹Î_ ±ı‹ ¿Ë˘ ¿ı “‹fiı Â_ ±Õı ! ‹Îflı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ?
                                  … »ı, ±ı‹fiı Â_ √Ò_«Î‰Îfi_ ? “T›‰ËÎfl Â_ »ı” ±ı … ¬⁄fl fi◊Ì.
Ë_ ÷˘ ©ÎI‹Î »\_, ‹fiı ¿Â_ ±Õı fiËŸ”. ÷˘ › ±ı ‹Îfl ’Õı. ±ÎÀ·_ …
                                  T›‰ËÎfl Á‹…ı ÷˘ Ïfiç› Á‹…ı. ’HÎ T›‰ËÎfl … Á‹…HÎ ’ÕÌ fiËŸ
T›‰ËÎfl. ÷‹fiı Á‹Ω›_, Ë_ Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î_√_ »\_ ÷ı ? I›Î_ ±Î√‚ ±‹ı
                                  I›Î_ Â_ ? T›‰ËÎfl … ⁄‘˘ √Ò_«Î›ı·˘ »ı ±fiı “±ÎI‹Î @›Î_ »ı” ÷ı …
¿Ë̱ı, “ËÎ, ¤Î¥, ‹ıÓ ¿›Ù ⁄Î. ‹ÎflÎ ËÎ◊ı ◊›_ »ı ±Î.” ±‹ı ΩHÎ̱ıfiı,
                                  ¬⁄fl fi◊Ì. ±ı ÷˘ ±Î Ï‹¿ıÏfi¿·fiı ±ÎI‹Î ‹Îfiı »ı ±fiı “±Îfiı ÏV◊fl
T›‰ËÎflfiı ÷˘ ±Î’HÎı µ◊΋̱ı … fiËŸ fiı ? T›‰ËÎflfiı ÷˘ …ı‰_ ÿı¬Âı
                                  ¿v_ ÷˘ ‹˘ZÎ ◊¥ Ω›”, ¿Ëı »ı.
±ı‰_ ¿ËıÂı. ±Î T›‰ËÎflfi˘ µ¿ı· ·Î‰‰Îfi˘ »ı.
                                     ≠ë¿÷ν — øÏ‹¿‹Î√˝‹Î_ ±ı … »ı, ’»Ì ⁄Ì…\_ Â_ ¿flı ?
   T›‰ËÎfl‹Î_ ¿÷ν ±ıÀ·ı “Ë_ ’˘÷ı ¿÷ν fiËŸ” ±ı‹ ‹Îfi‰Îfi_. ±fiı
·˘¿˘ ¿Ëı ÷˘ “ËΔ ¿Ëı‰Îfi_. ⁄˘·‰Î ¬Î÷fl ⁄˘·‰Îfi_. ·˘¿ ¿Ëı, “÷‹ı        ÿÎÿÎlÌ — øÏ‹¿‹Î√˝‹Î_ ±ı »ı, ±ı ‰Î÷ ÁÎ«Ì »ı, ±ı‹Î_ ¬˘À_
±Î ¿ı‹ ¿›Ù ?” I›Îflı ¿Ëı, “¤¥ ŒflÌ fiËŸ ¿fḻı.”            fi◊Ì. ’HÎ F›Îflı I›Îflı ’λ\_, ±‹¿ ≠‹ÎH΋Î_ ±Î‰ı »ıfiı ±ıÀ·ı »^À_ ’ÕÌ
                                  Ω› »ı. ±ıÀ·ı I›Îflı T›‰ËÎfl Á‹Ω› »ı. T›‰ËÎfl @›Î_ Á‘Ì Á‹Ω›
   ⁄Î¿Ì ±Î’HÎı ¿÷ν fi◊Ì. ±Î’HÎı ±ıÀ·_ Á‹∞±ı ¿ı T›‰ËÎfl‹Î_     »ı ? ¿ı F›Î_ Á‘Ì ±ıfiı ⁄ı ¤Î√ …\ÿÎ Á‹Ω› fiËŸfiı I›Î_ Á‘Ì T›‰ËÎfl
÷˘ ±Î … ¤ÎÊΠˢ›, ‹ÎÀı ±ı ¤ÎÊÎfiı µ©÷Î¥◊Ì ±Î’HÎı …‰Î⁄ fiÎ       ⁄‘˘ «Î· … flËı‰Îfi˘. “T›‰ËÎfl◊Ì ¿÷ν »ı” ±ı ‰V÷ … ‹A› Á‹…‰Î
±Î’‰˘ Ωı¥±ı, fiËŸ ÷˘ ±Î’HÎı iÎÎfiÌ fiÎ ¿Ëı‰Î¥±ı, µ©÷ …‰Î⁄       …ı‰Ì »ı. “T›‰ËÎfl◊Ì ¿÷ν »ı” ±ı ‰Î@› Ωı Á‹…ıfiı, ÷˘ ⁄Ë ¿S›ÎHÎ
±Î’̱ı ÷˘ ! ±ıÀ·ı ±‹Îflı ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı “¤¥, ±‹ÎflÌ ¤Ò· ◊¥, ˉı      ¿flÌ fiάı.
fiËŸ ¿fḻı ŒflÌ.” ÿÏfi›Î ΩıÕı ‰Î÷«Ì÷ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±‹Îflı “±ı. ±ı‹.
’Àı·” ◊‰_ ’Õı.                              ±ÎI‹Î T›‰ËÎfl◊Ì ¿÷ν »ı, Ïfiç›◊Ì ±¿÷ν »ı. T›‰ËÎfl◊Ì ¿÷ν
                                  ±ıÀ·ı ÕˇÎ‹ıÏÀ@·Ì ¿÷ν »ı, ¬flÌ flÌ÷ı ¿÷ν fi◊Ì.
    ±ıÀ·ı ±Î ‰Ì÷flÎ√ ωiÎÎfi ÷˘ ±˘fl Ω÷fi_ »ı, ’HÎ ±Î¬_
ωiÎÎfi ±‰‚Ì ⁄Î…\ ¬ÁÌ √›_ »ı, ¿÷ν ¤Î√ ÷flŒ. T›‰ËÎfl‹Î_ ¿÷ν              fi◊Ì ±ÎI‹Î ≠ıfl¿ ¿˘¥fi˘ !
»ı, ÷ıfi˘ ÿv’›˘√ ◊›˘.
                                     ≠ë¿÷ν — lÌ‹ÿ˚ flÎ…«_ƒfiÌ ±ÎI‹ÏÁ„K‘fiÌ √Î◊Î »ı.
         ±ÎI‹Î V‰¤Î‰¿‹˝fi˘ ¿÷ν
                                     “ˢ› fi «ı÷fi ≠ıflHÎÎ, ¿˘HÎ √˛Ëı ÷˘ ¿‹˝ ?
   ¿÷ν¤Î‰ ¿˘¥fi˘ »^Àu˘ fi◊Ì. ±fiı ∂SÀ_ ÂÎVh΢±ı ÷˘ ±ı‰_          …Õ V‰¤Î‰ fiËŸ ≠ıflHÎÎ, …\±˘ ω«ÎflÌ ‘‹˝.” ±ı Á‹Ω‰˘.
Á‹ΩT›_ »ı ¿ı “±ÎI‹Î ¿÷ν »ı, ±ÎI‹Î ¤˘@÷Î »ı.” ˉı ±ı           ÿÎÿÎlÌ — «ı÷fi Ωı ≠ıflHÎÎ ¿flı fiı, ÷˘ ≠ıfl¿ √fiı√Îfl »ı. ±ıÀ·ı
¿÷ν’HÎ_ ÂÌ flÌ÷ı »^Àı ?                       ≠ıflHÎÎ ¿fl÷˘ … fi◊Ì «ı÷fi.
216                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                       217
    ±ÎI‹Î±ı ±Î‹Î_ ¿Â_ ¿›Ù fi◊Ì. ±Î ÁÒ›˝fiÎflΛHΠˢ› I›Î_, fiı           iÎÎfi-ÿ½fi Ïø›Îfi˘ ¿÷ν...
√‘ıÕÎfi_ Ï«hÎ ¿Î’Ìfiı ‘fḻı ÷˘ ¤Ÿ÷ ’fl √‘ıÕÎfi_ … Ï«hÎ ÿı¬Î›. ±ı‹Î_
ÁÒ›˝fiÎflΛHÎfiı Â_ ¿fl‰_ ’Õu_ ? ÷ı‹Î_ ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ Â_ ¿÷ν fiı Â_ fiËŸ     ≠ë¿÷ν — “±ÎI‹Î ’HÎ Ïø›Î Á_’Lfi »ı. Á‰˝ ’ÿÎ◊˝ Ïø›Î ÁÏË÷
¿÷ν ? ÷ı ¿ËÌ ±Î’˘. ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ ¿¥ ±’ıZÎαı ¿÷ν fiı ¿_¥ ±’ıZÎαı  … Ωı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ’ÏflHÎ΋ Ïø›Î ÁÏË÷, ±ÎI‹Î ’HÎ Ïø›Î Á_’Lfi
fiËŸ ? ’˘÷ÎfiÎ_ ±ÏV÷I‰fiÌ ±’ıZÎαı ¿÷ν »ı. ±fiı ⁄Ì∞ ¿˘¥ ±’ıZÎαı   »ı. Ïø›Î Á_’Lfi »ı ‹ÎÀı ¿÷ν »ı. ±fi’«ÎÏfl¿ T›‰ËÎfl◊Ì ÷ı ±ÎI‹Î
¿÷ν fi◊Ì. ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ ÷˘ ΩHÎ÷Î › fi◊Ì ¿ı ‹Ò±Î √‘ıÕÎfiÎ_ Ï«hÎ     ƒT›¿‹˝fi˘ ¿÷ν »ı. µ’«Îfl◊Ì CÎfl fi√fl ±ÎÏÿfi˘ ¿÷ν »ı. ±fiı V‰¤Î‰
{ηÌfiı ‘flÂı. ±ı ¿_¥ ΩHÎı »ı ? ·˘¿ ÷˘ Ω÷Ω÷fi_ ‘flı ±ı‰Î_ »ı fiı.    ’ÏflHÎÏ÷±ı Ïfi…V‰w’fi˘ ¿÷ν »ı.” -lÌ‹ÿ˚ flÎ…«_ƒ. ±Î …flΠωV÷Îfl◊Ì
ˉı ±ËŸ ±Î√‚ √‘ıÕÎfi_ Ï«hÎ’À ‹Ò@›_ ˢ› ÷˘ ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ ¿÷ν     Á‹Ω‰˘.
»ı ? I›Îflı ¿Ëı, ±ı Ë÷Î ÷˘ ◊›_. ÷ı ˉı ±Îfi_ Ωı¬‹. ±Î ±Î‰_         ÿÎÿÎlÌ — ˉı ¿÷ν‹Î_ ω‰ı«fi ¿fḻı ¿ı Ωı ÷‹ı V‰¤Î‰‹Î_ ±Î‰Ì
±ÎI‹Îfiı Ωı¬‹ÿÎflÌ ±Î‰Ì »ı. ·˘¿ ¿ËıÂı, ±ÎI‹Î ±ı ¿›Î˝ ‰√fl ÂÌ     Ω‰, ÁQ›¿˚ÿ½fi‹Î_. ÷˘ ’»Ì Ïfi…V‰w’fi˘ ¿÷ν ◊Λ. ±fiı F›Î_ Á‘Ì
flÌ÷ı ◊Λ ?                             ÿıËÎK›ÎÁ‹Î_ »ı I›Î_ Á‘Ì ÷‹ı »ı ÷ı ±Î Á_ÁÎflfiÎ ¿÷ν »˘.
         ¿›_ ’ÿ˚√· Ïø›Î‰_÷ ?                  ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ı‹Î_ ±ÎI‹Î ¿÷ν ¿Ëı‰Î› ?
   ÷˘ ’»Ì ¿÷ν ¿˘HÎ ? ¿˘¥ ¿flfiÎfl ÷˘ Ωı¥±ı fiı, Ë ¥{           ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ T›‰ËÎfl◊Ì ¿÷ν ¿èÎ_ »ı fiı !
flÌV’˘„LÁ⁄· ? I›Îflı ’ÿ˚√· ’fl‹Îb ¿÷ν »ı ? I›Îflı ¿Ëı ’fl‹ÎHÎ
                                     ≠ë¿÷ν — ’HÎ Ïfi…V‰w’fi˘ ¿÷ν ¿è΢ ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?
«˘A¬Î ˢ›, ±ı ¿÷ν ˢ¥ ¿ı fiËŸ. ±ıfi˘ › V‰¤Î‰ ÷˘ Ïø›Î¿ÎflÌ
»ı. ÁÏø› »ı V‰¤Î‰, ’HÎ ¿÷ν’HÎ_ fiΠˢ›. I›Î_ ¿Ëı »ı, ’ÿ˚√·fi˘       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Ïfi…V‰w’fi˘ ¿÷ν ±ıÀ·ı I›Î_ ⁄ÌΩ Âıfi˘ ¿÷ν ?
»ı ±Î √HÎ. I›Îflı ’ÿ˚√· ±ıÀ·ı Â_ ? ±ı …ı ’Ήfl «ı÷fi‰Î‚_ »ı ±ı    ’˘÷ÎfiÌ iÎÎfiÏø›Î ±fiı ÿ½fiÏø›Î Ïfifl_÷fl «ÎS›Î … ¿flı »ı, ’˘÷ÎfiÎ
’ÿ˚√· ¿flı »ı. ±Î ’Ήfl «ı÷fi …ıfiı ±Î’HÎı Ï‹l«ı÷fi ¿èÎ_. ¬flı¬fl     V‰w’fi˘ ¿÷ν »ı. ±ıÀ·ı iÎÎfi-ÿ½fifiÌ Ïø›Îfi˘ ¿÷ν »ı ’˘÷ı. ¿ÎflHÎ ¿ı
«ı÷fi fi◊Ì, Ï‹l«ı÷fi »ı ÷ı «ı÷fi …ı‰_ ¿Î›˝ ⁄‘_ ¿flı, ’HÎ «ı÷fi fiËŸ.   ƒT›-√HÎ-’›Î˝› ÁÏË÷ ˢ‰Î◊Ì, ’›Î˝› µI’Lfi ◊Λ ωfiΠ◊Λ,
                                  ’›Î˝› µI’Lfi ◊Λ ωfiΠ◊Λ. ±ıÀ·ı I›Î_ ÏÁ© „V◊Ï÷‹Î_ flËÌfiı ’HÎ
   ≠ë¿÷ν — ’Ήfl «ı÷fi ¿èÎ_ ±Î’ı.
                                  ±Î ⁄‘_ iÎÎfi ±ıfiı µÿ› ◊›ı·_ ÿı¬Î› ’»Ì fiΠ◊›ı·_ ÿı¬Î›, ’›Î˝›˘
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ±Î’HÎÌ ¤ÎÊ΋Î_ ±ı ωiÎÎfi ⁄ËÎfl ’ÎÕu_.     … ÿı¬Î› ⁄‘Î.
¿ÎflHοı Ï‹l«ı÷fi ·˘¿˘fiı Á‹Ω÷_ fi◊Ì, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ’Ήfl «ı÷fi
                                     ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı ƒWÀÎ »ı, ’HÎ ¿÷ν ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ?
¿èÎ_. ±ıfi˘ ¢ ¤Î‰Î◊˝ ? ¿ı ¤¥, «ı÷fifiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ±ıfiÎ V’½fiÎ◊Ì
’ÿ˚√· ’HÎ ’Ήfl «ı÷fi ◊Λ »ı. ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? I›Îflı ¿Ëı, ⁄ıÀflÌ‹Î_ Áı·     ÿÎÿÎlÌ — Ïfi…V‰w’fi˘ ¿÷ν, ±Î ·˘¿˘fiı Á‹Ω‰‰Î ‹ÎÀı ⁄˘·‰_
ˢ› »ı ÷˘ Áı· ±Î’HÎÎ «Î· ◊¥ Ω›. ’HÎ ’Ήfl Áı· »ı. ’Ήfl       ÷˘ ’Õı fiı ! ⁄ÌΩı ¿˘¥ ÂOÿ ÷˘ ‹Ò¿‰˘ ’Õı fiı ! ’»Ì ’˘÷ı ÷ı w’ ◊Âı
¤flı·˘ ¬·ÎÁ ◊¥ …Âı ±ıÀ·ı ’λ\_ ⁄_‘ ◊¥ …Âı. ±ı‰_ ±Î ’Ήfl       I›Îflı Á‹∞ …Âı ¿ı Â_ ¿Ëı‰_ »ı. ÷ı ’HÎ I›Î_ Á‘Ì ¿_¥¿ ±ıfiı Á_¿ıÏ÷¿
«ı÷fi »ı ÷ı ’Ήfl ∂ÕÌ …Âı ±ıÀ·ı ±«ı÷fi ’ÕÌ flËıÂı.           ÷˘ ¿Ëı‰_ ’Õı fiı ! ÷ı ±Î Á_¿ıÏ÷¿ ¤ÎÊÎ »ı.
218                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                        219
   ±ıÀ·ı ±fi’«ÎÏfl¿ T›‰ËÎfl◊Ì ±ı ±ÎI‹Î ƒT›¿‹˝fi˘ ¿÷ν »ı.      V‰’ÏflHÎÏ÷‹Î_ ±Î‰ı I›Î_◊Ì ±ıfi˘ ‹˘Z΋Î√˝ ¬S·˘ ◊¥ √›˘.
±fi’«ÎÏfl¿ T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı Â_ ? ±Î ±Îà ¿‹˘˝, ±ı …ı ÿıË ⁄_‘Î¥ √›˘
                                     ±I›Îflı ÁΑ-±Î«Î›˘˝ ¿Ëı ¿ı ÷‹ÎflÌ ’ÏflHÎÏ÷ ⁄ÿ·˘. ÷˘ ÁÎËı⁄,
»ı, ±ı‹Î_ ÷‹ı ¿˘¥ Ω÷fi˘ µ’«Îfl ¿flı·˘ ¬fl˘ ? ¿ı ±Î_¬˘ ¿fl‰Î ‹ÎÀı,
                                  ⁄ÿ·_ ±ıÀ·ı @›Î_ …™ ? ÷‹ÎflÌ ’ÏflHÎÏ÷ @›Î_ ⁄ÿ·Î¥ »ı, ±ı ‹fiı ¿Ë˘.
¿Îfi ¿fl‰Î ‹ÎÀı ¿˘¥ µ’«Îfl ¿fl‰˘ ’Õı·˘ ? fiËŸ ¿fl‰˘ ’Õı·˘ fiı !
                                  I›Îflı ‹ËÎflÎ…ı › ’fl’ÏflHÎÏ÷‹Î_ »ı. ±ı ¿¥ ’ÏflHÎÏ÷ ⁄ÿ·‰ÎfiÌ ¿Ëı
±Î T›‰ËÎfl ±fi’«ÎÏfl¿ »ı. ±fi’«ÎÏfl¿ ‰ˆiÎÎÏfi¿ T›‰ËÎfl »ı ±Î.
                                  »ı ? ¿ı ±Î ±Â¤ ’ÏflHÎÏ÷ »˘Õ˘ ±fiı ¤ ’ÏflHÎÏ÷ ¿fl˘. ˉı ±ıfiı
µ’«Îfl fi◊Ì ¿›˘˝, ’HÎ ¿˘¥±ı ¿_¥¿ ÷˘ ¿›˝_ fiı ! I›Îflı ¿ı ±Î ‰ˆiÎÎÏfi¿
                                  ¬flı¬fl ’ÏflHÎ÷Ì fi◊Ì √HÎÎ÷Ì, ’HÎ »÷Î_ ±Î ’ÏflHÎÏ÷fi˘ fiÌ«˘ ±◊˝
T›‰ËÎfl »ı. ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ »ı ±Î. ±ıÀ·ı
±fi’«ÎÏfl¿ T›‰ËÎfl◊Ì ±ÎI‹Î ƒT›¿‹˝fi˘ ¿÷ν »ı. ±ıÀ·ı ±Îà ≠¿ÎflfiÎ     ·ÎT›Î. ⁄ı … ≠¿ÎflfiÌ ’ÏflHÎÏ÷±˘ ±ı¿ V‰’ÏflHÎÏ÷ fiı ’fl’ÏflHÎÏ÷.
¿‹˘˝fi˘ ¿÷ν »ı. iÎÎfiΉflHÎ, ÿ½fiΉflHÎ, ‹˘ËfiÌ›, ±_÷flΛ, ‰ıÿfiÌ›,   ⁄Ì…ı ’ÏflHÎÏ÷ fiÎ ‰’flΛ. ’fl’ÏflHÎÏ÷ ±iÎÎfiÌfiı ˢ›, V‰’ÏflHÎÏ÷
fi΋, √˘hÎ fiı ±Î›W› ±ıfi˘ ¿÷ν »ı.                  iÎÎfiÌfiı ˢ›. ’ÏflHÎÏ÷, ⁄Ì…ı Õεfi ±◊˝ ‰’flΛ fiËŸ, »÷Î_ › ‰’flΛ
                                  »ı, ±I›Îflı ÷˘ ±ı «Î· … »ı.
   µ’«Îfl◊Ì CÎfl, fi√fl ±ÎÏÿfi˘ ¿÷ν »ı. µ’«Îfl◊Ì ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ
CÎÕ˘ ⁄fiΉ÷˘ ˢ›, ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ıfiı ¿ı ±Î ¿<_¤Îflı … CÎÕ˘ ⁄fiÎT›˘ !       ¿ı‰Ì ¿fl΋÷ Á_›˘√Ì ’fl‹Îb±˘fiÌ !!!
fiÎ ¿Ë̱ı ? ±Î ¤Î¥±ı CÎfl ⁄Î_K›_. ±Î ¿Ï՛αı ±‹Îv_ CÎfl ⁄Î_‘Ì
±ÎM›_, µ’«Îfl◊Ì.                             ±Î ⁄‘Î_ Á_›˘√˘fi_ ÿ⁄ÎHÎ »ı. ÷ı‹Î_ …flο ÿ⁄ÎHÎ ◊Λ fiı Ë_‹ıÂÎ,
                                  I›Îflı ±ıfiÌ ±Áfl ◊Λ, ¥Œı@À ◊Λ. ±fi˚¥Nı@À̉ ˢ‰Î_ »÷Î_ ¥Œı@À
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı µ’«Îfl◊Ì ±ıÀ·ı T›‰ËÎfl◊Ì.            ◊Λ. I›Îflı ±ÎI‹Î ÷˘ iÎÎfifiÌ ⁄ËÎfl ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ √›˘ … fi◊Ì, Ïø›Î‹Î_
   ÿÎÿÎlÌ — µ’«Îfl ±ıÀ·ı T›‰ËÎfl ÷˘ ¬fl˘. ±Î µ’«ÎÏfl¿        ÷˘ √›˘ … fi◊Ì. ’˘÷Îfi˘ V‰¤Î‰ iÎÎfi »ı, ÷ı iÎÎfi ω¤Î‰Ì¿ ◊›_.
T›‰ËÎfl◊Ì ±Î ±fiı ±fi’«ÎÏfl¿ T›‰ËÎfl◊Ì ±Î. µ’«ÎÏfl¿ T›‰ËÎfl           ±Î’HÎı CÎHÎÎ_ ŒıflÎ fi◊Ì ◊÷_ ? ¿ı «yfl «œı fiı ’»Ì ⁄ı¤Îfi ◊¥
±ıÀ·ı ±ıfiı ¿Î‹ µ’«Îfl ¿fl÷˘ ±Î’HÎı Ωı›˘. ±fiı ±Î ±fi’«ÎÏfl¿       …¥±ı ? ÷‹Îv_ fi΋ Â_ ? ÷‹Îv_ fi΋ Â_ ? ’Ò»ı. I›Îflı ·˘¿ ¿Ëı »ı
µ’«Îfl ¿fl÷˘ ¿˘¥±ı Ωı›˘ fi◊Ì. ÷˘ ±Î ÂÌ flÌ÷ı ◊›_ ? I›Îflı ¿Ëı      “÷ı ¤Îfi-⁄Îfi fi◊Ì”. ÷˘ ±Î ±ıfiÌ ±Áfl˘ ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì ¿flı »ı. ÷˘ ±Î
‰ˆiÎÎÏfi¿ flÌ÷ı ±fiı ’ı·˘ µ’«Îfl◊Ì ÷˘ ±Î’HÎı Ωı¥ ¿̱ı »Ì±ı ¿ı     ÷˘ ¿ı‰ÕÌ ‹˘ÀÌ ±Áfl ◊›ı·Ì »ı. ±ÎI‹Î µ’fl ¿ı ¿ı‰_ ÿ⁄ÎHÎ ±ÎT›_ ËÂı,
CÎfl ⁄Î_‘‰Î ‹Î_Õu_ ±ıHÎı. µ’«Îfl◊Ì ±Î’HÎı Ωı¥±ı »Ì±ı ¿ı ⁄ıfiı ÿ΂,  ¤›_¿fl. ±fiı ÷ı ’HÎ Á_›˘√˘ ⁄‘Î_ ¿ı‰Î_ »ı ? ¿ı …ı‰_ ¤√‰Îfifi_ iÎÎfi
¤Î÷, fl˘À·Ì, Âο ⁄‘_ ⁄fiÎ‰Ì ·Ì‘_. ±ı µ’«Îfl T›‰ËÎfl◊Ì ¿‹˝fi˘ ¿÷ν    ◊Λ, ÷ı‰_ I›Î_ ±Î¿Îfl ◊¥ Ω›, Á_›˘√Ì ’fl‹ÎHÎfiÎ √HÎ ±ıÀ·Î_ ⁄‘Î_
»ı.                                Á_ÿfl »ı ¿ı …ı‰_ ±ı‹fi_ iÎÎfi ◊Λ ±ı‰˘ ±ËŸ ±Î¿Îfl ◊¥ Ω› »ı.
   ˉı V‰¤Î‰ ’ÏflHÎÏ÷±ı Ïfi… V‰w’fi˘ ¿÷ν »ı, ±Î V‰’ÏflHÎÏ÷        ˉı ±Î ±Ω›⁄Ì iÎÎfiÌ ’vÊı Ωı›ı·Ì, ‰SÕ˝ ÂÌ flÌ÷ı Á‹∞
±ıfiÎ◊Ì Ïfi…V‰w’fi˘ ¿÷ν ◊Λ ±fiı ’fl’ÏflHÎÏ÷◊Ì, ±fi’«ÎÏfl¿        ¿ı !? iÎÎfiÌ ’vÊı ±ı‰_ ÷ı Â_ Ωı›_ iÎÎfi‹Î_ ? ¿ı ±ÎI‹Îfiı ±¿÷ν
T›‰ËÎfl◊Ì ±ÎI‹Î ƒT›¿‹˝fi˘ ¿÷ν ◊Λ ±fiı ’fl’ÏflHÎÏ÷◊Ì, µ’«Îfl◊Ì     ¿è΢ ? ÷˘ ¿˘HÎ ¿÷ν ? I›Îflı ¿Ëı, ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ »ı, ±ı Ωı›_. ±Î
CÎfl-fi√fl ±ÎÏÿfi˘ ¿÷ν ◊Λ. ’fl’ÏflHÎÏ÷ ±ıÀ·ı ¿flı »ı ⁄ÌΩı ±fiı ’˘÷ı   Ïø›Î ¿ı‰Ì »ı, ÷ı ±ı‹HÎı Ωı›_. I›Îfl◊Ì Á«˘À ◊¥ √›_ ¿ı Á_ÁÎflfi˘ ¿÷ν
¿Ëı “Ë_ ¿v_ »\_ ±Î”, ±ı ’fl’ÏflHÎÏ÷ ¿Ëı‰Î›. ±ı¿ Ï‹ÏfiÀ ’HÎ      ±ÎI‹Î fi◊Ì. ±ÎI‹Î ±ıfiÎ_ iÎÎfifi˘ ¿÷ν »ı. ÷ı ω¤Î‰Ì¿ iÎÎfi, V‰Î¤Îω¿
220                       ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                        221
iÎÎfifi˘ ¿÷ν »ı. ±ıfi˘ ≠¿ÎÂfi˘ … ¿÷ν »ı. ±ı ⁄ËÎfl ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ √›˘      ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‹ ?
fi◊Ì. ˉı ±ı iÎÎfiÌ ’vÊı Ωı›ı·_. I›Îflı ±ËŸ ÷˘ …ıfiı I›Î_ Ω› I›Îflı     ≠ë¿÷ν — ±ı ±ıfi˘ V‰¤Î‰.
¿ËıÂı, ±ÎI‹Î±ı fiÎ ¿›Ù ÷˘ ¿˘HÎı ¿›Ù ? ±ÎI‹Î±ı … ¿›Ù fiı, ÿά·Î_
±Î’ı, ÿά·Î fiı ÿ·Ì·˘ ÁÎ◊ı. ÷ı ±Î ±iÎÎfi ⁄‘_ ¤flı·_. ˉı ±Î‹Î_      ÿÎÿÎlÌ — ÷ı‰_ ±Î ±ÎI‹Î ±Î‰_ ¬Î› ’̉ı fiËŸ. ±Î‰_ ÷ı‰_ ¿Â_
ÂÌ flÌ÷ı iÎÎfiÌ ◊Λ ‹ÎHÎÁ ?                    › ¿flı fiËŸ.
                                    ≠ë¿÷ν — ±ı V‰¤Î‰ ¿‹˝fi˘ ¿÷ν ±ıÀ·ı ?
         ≠ıfl¿ »ı ’Ήfl «ı÷fi !
                                    ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰, ‹Ò‚ …ı V‰¤Î‰, V‰¤Îω¿ V‰¤Î‰.
   ±ıÀ·ı ’ΉflfiÌ ≠ıflHÎÎ »ı, ±Î «ı÷fifiÌ fi◊Ì. Ωı «ı÷fifiÌ ≠ıflHÎÎ   ±Î ÷˘ ω¤Î‰ ¿‹˝fi˘ ¿÷ν ¿è΢ »ı. ¤√‰Îfiı Á_ÁÎfl‹Î_ ¿÷ν ¿è΢ fiı
ˢ÷ ÷˘ «ı÷fi ⁄_‘Λ.                        ω¤Î‰ ¿‹˝fi˘ ¿è΢. ⁄Ë ¨Õ ·Î√ı »ı fiËŸ ?

   ≠ë¿÷ν — ’Ήfl ±fiı «ı÷fi ⁄ı …\ÿÎ …\ÿÎ »ı ?             ≠ë¿÷ν — ËÎ.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ ˢ› »ı, ’˘÷Îfi˘ V‰w’ V‰¤Î‰.
   ÿÎÿÎlÌ — …ı‹ ÁÒ›˝ ±fiı ±ËŸ ±Î√‚ ∂Ω˝ µI’Lfi ◊Λ fiı
                                 Á_ÁÎflfi˘ ¿÷ν ¿è΢ ¤˛Î_Ï÷◊Ì ¿è΢. ÷˘ F›Î_ Á‘Ì ¤˛Î_Ï÷ »ı I›Î_ Á‘Ì ±Î
±ıÀ·_ …\ÿ_ »ı, ÁÒ›˝fiı ·¥fiı ∂Ω˝ µI’Lfi ◊Λ, ±ıÀ·_ …\ÿ_ »ı ’Ήfl.
                                 Á_ÁÎflfi˘ ¿÷ν »ı, F›Îflı ¤˛Î_Ï÷ Ω› I›Îflı V‰w’fi˘ ¿÷ν »ı, ’˘÷ÎfiÎ
±ı‹Î_ ÁÒ›˝fi_ ¿_¥ ¿÷ν’HÎ_ fi◊Ì. ⁄Ì∞ ‰V÷ ¤ı√Ì ◊¥ ±ıÀ·ı ∂Ω˝
                                 V‰¤Î‰fi˘ ¿÷ν »ı. ±L›◊Î ±¿÷ν »ı. ¿˘¥ ⁄Î⁄÷‹Î_ ¿÷ν »ı … fiËŸ.
µI’Lfi ◊Λ. Ωı ÷‹ı ±ËŸ ‹˘À˘ ¿Î« ‹Ò¿Ì ÿ˘ ΩÕ˘ ÷˘ ±ı ¿Î«fiÎ
±Î‘Îflı, ⁄Ì∞ ‰V÷ ¤ı√Ì ◊¥ ±ıÀ·ı ±ıfiÎ◊Ì ⁄‘_ Á‚√ı fiÌ«ı. ±ı‹Î_       ≠ë¿÷ν — ’˘÷ı ¿Â_ ¿fl÷˘ … fi◊Ì !
ÁÒ›˝fiı ¿_¥ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ±Î ‰V÷ ⁄Ì∞ ¤ı√Ì ◊¥ ÷ı ±ıfiı ·Ì‘ı »ı.      ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ ±Î‰_ ¿flı fiËŸ. ±Î …ı ¿fḻı »Ì±ıfiı, ±Î’HÎı
±ı ¬ÁıÕÌ ·˘ ±ıÀ·ı ¿Â_ fi◊Ì ’λ\_. ˉı ¬Áı ÂÌ flÌ÷ı ?        ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı “±Î‹ ¿›Ù, ÷ı‹ ¿›Ù.” ±ı ±ÎI‹Î ¿flı fiËŸ.
   ≠ë¿÷ν — “±ÎI‹Î V‰¤Î‰¿‹˝fi˘ ¿÷ν »ı, ±L›◊Î ±¿÷ν »ı.”       ≠ë¿÷ν — ±fi¤‰ ‰√fl Á‹Ω› ±ı‰_ fi◊Ì.
±ı Á‹Ω‰˘.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±fi¤‰ ‹ÎÀı ÷˘ ±ËŸ ±Î‰‰_ ’Õı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ’˘÷Îfi˘ V‰ V‰¤Î‰fi˘, V‰¤Î‰ ¿‹˝fi˘ ¿÷ν »ı.
⁄ÌΩ ¿˘¥ ¿‹˝ ¿fl÷˘ fi◊Ì ±ÎI‹Î. ±Î ≠¿Î …ı‰˘ ±ÎI‹Î »ı. ±ı               ±ÎI‹Î Ïfiç›◊Ì ±¿÷ν,
’˘÷Îfi˘ V‰¤Î‰ ¿flı, ±Î ·Î¥À ˢ› ±ı ’˘÷Îfi˘ V‰¤Î‰ ¿‹˝fi˘ ¿÷ν              ’ÿ˚√· T›‰ËÎfl◊Ì ±¿÷ν!
»ı. ±…‰Î‚_ ±Î’ı ⁄Ë I›Îflı. ±ı ¿_¥ ±Î’HÎfiı ±ËŸ ±Î√‚ …‹ÎÕı
                                    ˉı T›‰ËÎfl◊Ì ±ÎI‹Î ¿÷ν »ı, Ïfiç›◊Ì ±¿÷ν »ı. I›Îflı ¿Ëı
fiËŸfiı ±Î‹ ‹˘_œÎ‹Î_ ¿ı ’_¬˘ fiÎ fiάıfiı ! ’_¬˘ ÷˘ Œıfl‰ı I›Îflı ’‰fi
                                 »ı, ÷˘ ¿÷ν ¿˘HÎ ? ÷˘ ’»Ì ⁄Ì∞ ÏhÎflÎÂÌ ‹¿˘. Ïfiç›◊Ì ±¿÷ν »ı,
±Î‰ı. ±Î ·Î¥À ’_¬˘ fiÎ fiάı ?
                                 ÷˘ Ïfiç›◊Ì ¿÷ν ¿˘HÎ ? T›‰ËÎfl◊Ì ¿÷ν ¿Ëı‰Î› »ı. I›Îflı ⁄Ì∞
   ≠ë¿÷ν — fiÎ fiάı.                     ÏhÎflÎÂÌ ‹Ò¿˘ ¿ı ’ÿ˚√· T›‰ËÎfl◊Ì ±¿÷ν »ı ±fiı Ïfiç›◊Ì ¿÷ν »ı.
222                       ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                         223
±Î Á˘S›Âfi ±ı·∞⁄˛Î‹Î_ ¿flΉı »ı. ±ı Ωı›_ »ı ¿ı fiËŸ ! ±Î Á‹…‹Î_   ¿Ëı, Ïfiç›◊Ì ¿÷ν ¿˘HÎ ? ±ı ±Î’HÎı ’ÎÕu_ »ı ¿ı Ïfiç›◊Ì ¿÷ν
±ÎT›_ ?                             ’ÿ˚√· »ı. ±fiı T›‰ËÎfl◊Ì ’ÿ˚√· ¿÷ν fi◊Ì. ’ÿ˚√· ±ıÀ·ı T›‰ËÎfl◊Ì
   ≠ë¿÷ν — Á‹…‰Îfi˘ ≠›Ifi ¿v_ »\_.
                                 …ı ’ÿ˚√· »ı, ⁄‘Î_ ¤ı√Î ◊›ı·Î ÷ı ¿÷ν »ı. Âw±Î÷‹Î_ ÷˘ T›‰ËÎflfiÎ
                                 ·˘¿˘fiı ‘‹˝ ±Î’‰Îfi˘fiı, ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ¿÷ν »ı ±ı‹ ¿Ëı‰_ … ’Õı. fiËŸ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Îfi˘ ¬flı¬fl ¿÷ν ¿˘HÎ »ı ? ¿ı ’ÿ˚√· »ı.   ÷˘ ¿ËıÂı ¿ı ø˘‘ ¿›˘˝, ÷ı ¿Ëı, ‹ı_ fi◊Ì ¿›˘˝. ˢ› ¤˛Î_Ï÷ ±fiı fi◊Ì ¿Ëı
’HÎ ±ı‰_ iÎÎfi̱ı ΩHΉ_ Ωı¥±ı ±iÎÎfiÌfiı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±I›Îflı Ë_   ÷ı «Î·ı fiËŸ. Ωı iÎÎfi ˢ› fiı ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı “‹ıÓ fi◊Ì ¿›˘˝”, ÷ı ‰Î÷
iÎÎfiÌ Ë˘™ ÷˘ › ’HÎ ±ËŸ ±Î√‚ ⁄ËÎfl …µ ±fiı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁfiı       «Î·ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹fiı »ı ÷ı “«_ÿ¤Î¥” √VÁ˘ ¿flı, ÷˘ ÷‹fiı ±ıfiÌ ’λ‚
…flο ‹ÎflÌ Ã˘¿fl ‰Î√Ì ±fiı ±ı ‹ÎHÎÁı ’˘·ÌÁ‰Î‚Îfiı ¬⁄fl ±Î’Ì      ÏËoÁ¿ ¤Î‰ fiΠˢ›, ±fiı ’ı·Î ±iÎÎfiÌfiı ÷˘ ÏËoÁ¿ ¤Î‰ … ˢ›,
¿ı ±Î ¤Î¥±ı ‹fiı Ã˘¿fl ‹ÎflÌ, ±ıÀ·ı ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ ‹fiı ’Ò»ı ¿ı ¿ı‹    «˘A¬˘ … ø˘‘ ˢ›, ÷L‹›Î¿Îfl ø˘‘. ˉı ±ı ¿ËıÂı “Ë_ › fi◊Ì ¿fl÷˘”
÷‹ı Ã˘¿fl ‹ÎflÌ ? ÷˘ ‹ÎflÎ◊Ì ±ı‰_ fiÎ ¿Ëı‰Î› ¿ı iÎÎfiÌ »\_ ±fiı ±Î   ±ı‰_ ⁄˘·ı. ±ıÀ·ı ¿÷ν … »ı. …ı …ı Ïø›Î ¿flı, ±ıfi˘ ¿÷ν ±ı »ı, F›Î_
Ã˘¿fl ÷˘ ±Î ’ÿ˚√·ı ‹ÎflÌ »ı. I›Î_ ‹Îflı ±ı‹ ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı ¤¥ ‹ı_ …
                                 Á‘Ì iÎÎfi fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì. ±ıÀ·ı ±¿÷ν ◊›˘, iÎÎfi ◊›Î ’»Ì.
Ã˘¿fl ‹ÎflÌ »ı. ±Î T›‰ËÎfl »ı. Ïfiç›◊Ì ±ı‰_ fi◊Ì, Ïfiç›◊Ì ’ÿ˚√·
                                 ±Î’HÎfiı iÎÎfi ◊›_ ±ıÀ·ı “±Î’HÎı” ±¿÷ν ¤Î‰ı »Ì±ı.
… ¿÷ν »ı. ’HÎ T›‰ËÎfl »ı ±ıÀ·ı ‹Îflı ±ı‹ T›‰ËÎfl‹Î_ ¿Ëı‰_ … ’Õı,
fiËŸ ÷˘ ·˘¿ ¿ËıÂı, ÷‹ı iÎÎfiÌ ±ıÀ·ı »^ÀÌ √›Î ¿_¥ ? ±ËŸ ⁄÷Ή˘,      ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’ÿ˚√· ¿÷ν »ı ?
÷‹Îv_ fi΋ ·¬Î‰˘. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı … ÕÎèÎÎ ◊¥fiı ¿ËÌ ÿ¥±ı
¿ı Ë_ ±ı. ±ı‹. ’Àı· »\_ ±fiı ‹Îfl˘ ±Î √fi˘ ◊›ı·˘ »ı. ±_ÿfl ÷‹ı ›      ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ÷‹fiı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ¿Ë̱ı ¿ı ±I›Îflı ¿˘HÎ ¿÷ν
±ı‹ ΩH΢ ¿ı ÿÎÿÎfi˘ ¿Â˘ √fi˘ fi◊Ì, ’HÎ ±ËŸ ·¬Î‰_ ÷˘ ’Õı … fiı !   »ı ±Îfi˘ ? ÷˘ flÌ{SÀ »ı, ±ÎI‹Îfi_ ¿Â_ ¿fl‰Î’HÎ_ flèÎ_ fi◊Ì. ±ı ±Î‘ÎflÌ
T›‰ËÎfl »ı fiı ! ±ıÀ·ı T›‰ËÎfl◊Ì ¿÷ν »ı.              ÂOÿ »ı.

   iÎÎfiÌfiı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı “Ë_ ¿÷ν fi◊Ì”, ’HÎ ±iÎÎfiÌfiı ÷˘ ±ı‹ …     ≠ë¿÷ν — ÷˘ ¬flı¬fl ¿˘¥ ¿÷ν fi◊Ì.
·Î√ı fiı ¿ı “±Î ¿÷ν »ı”. ±ıÀ·ı T›‰ËÎfl◊Ì ¿÷ν fi◊Ì, »÷Î_ › ¿÷ν     ÿÎÿÎlÌ — ¬flı¬fl, ÷˘ …√÷fi_ ’ÿ˚√· … ¿÷ν »ı. ’HÎ ±ı‰_
¿Ëı‰_ ’Õı ±Î’HÎı. ¿ÎflHÎ ¿ı T›‰ËÎfl◊Ì ¿Ëı »ı, ±ı Ïfiç›◊Ì ¿Ëı÷˘   ⁄˘·Î› ±ı‰_ fi◊Ì. ±Î…ı ¿˘¥ ±ı@ÁıMÀ fiËŸ ¿flı ⁄ËÎfl. ÷ıfiı Á‹Ω›
fi◊Ì. Ïfiç›◊Ì ±¿÷ν … »ı.                     fiËŸ fiı ÿËÎÕ˘ ‰‚ı fiËŸ. ±ı ÷˘ ¿Ëı, “Ë_ »\_ ÷˘ ¿÷ν »\_.”
      T›‰„V◊÷ ±ıÀ·ı … ’ÿ˚√· ¿÷ν !                   T›‰„V◊÷fiÌ ≠ıflHÎÎ◊Ì ’ÿ˚√· ¿÷ν !
   iÎÎfiÿÂ΋Î_ ±ÎI‹Î ±¿÷ν »ı. ±iÎÎfiÿÂ΋Î_ ±ÎI‹Î ¿÷ν »ı.
                                    ≠ë¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ ¿ı ’ı·_ “’ÿ˚√· Ïfiç›◊Ì ¿÷ν »ı” ±ı
±ÎI‹Î T›‰ËÎfl◊Ì ¿÷ν »ı, Ïfiç›◊Ì ±¿÷ν »ı. ±ıÀ·ı ’ÿ˚√· T›‰ËÎfl◊Ì
                                 Á‹Ω›_ fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ±Î’HÎı ‹Îfi̱ı »Ì±ı,
±¿÷ν ±fiı Ïfiç›◊Ì ¿÷ν »ı. ‹Ò‚ ¿÷ν ’ÿ˚√· »ı ÷ı ±ÎI‹Î fiˆÏ‹Ïkο
                                 “T›‰„V◊÷ „@÷ ¿÷ν »ı”. “’ÿ˚√· ¿ı ±ÎI‹Î ¿÷ν fi◊Ì”, ±ı‹ ±‹ı
¿÷ν »ı.
                                 Á‹F›Î »Ì±ı ±fiı ±Î’ı Ë‹HÎÎ_ ¿èÎ_ ¿ı “Ïfiç›◊Ì ’ÿ˚√· ¿÷ν »ı.”
   Ïfiç›◊Ì ÷˘ ±øÌ› ±¿÷ν »ı, T›‰ËÎfl◊Ì ±ÎI‹Î ¿÷ν »ı, I›Îflı   ±ı fi◊Ì Á‹Ω÷_.
224                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                       225
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı T›‰„V◊÷ ¿÷ν »ı ±ı‰_ … ‹Îfi˘ »˘ ? Á˘ À¿Î    ±Î ±Î‰_ ¿ı‹ ⁄fiı ÷˘ ’»Ì ÷‹fiı ’˘÷Îfiı … Á˘S›Âfi ◊Λ.
±ı‰_ ‹Îfi˘ »˘ ? ÷˘ T›‰„V◊÷ ¿÷ν ±ı … ’ÿ˚√· ¿÷ν. T›‰„V◊÷‹Î_
                                    “T›‰„V◊÷ ±ı … Ïfiç›◊Ì ’ÿ˚√· ¿÷ν »ı”, ±ı‰_ Ωı …√÷fiı
«ı÷fi ¿˘¥ ÁkÎÎ fi◊Ì, ⁄‘Î ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ
                                 Á‹…‹Î_ ˢ÷fiı ÷˘ ±Î… …√÷fiÌ ÷˘ ÿÂÎ ⁄Ë ¨«Ì ˢ›. ’HÎ ±ı
¤ı√Î ◊Λ »ı. ±ı‹Î_ ¿˘¥ «ı÷fi ÁkÎÎ fi◊Ì Ë˘÷Ì. ±ı … ‹Îfi˘ »ı fiı
÷‹ı ?                               Á‹…‹Î_ ⁄ıÁı ±ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì. ±fiı ÷ı ±ı iÎÎfi ¬S·_ › ◊›_ fi◊Ì.
                                 ±I›Îfl Á‘Ì ±ı¿ … ≠¿Îflfi_ iÎÎfi «ÎS›_ ±Î‰ı »ı ¿ı ±ÎI‹Î T›‰ËÎfl◊Ì
   ≠ë¿÷ν — ËÎ.                        ¿÷ν »ı. ⁄Á, Ïfiç›◊Ì ¿˘HÎ ¿÷ν »ı ? ±ı‰_ ÷’ÎÁ … fi◊Ì ¿fl‰Î‹Î_
   ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ¿÷ν ‹Îfi÷Î fi◊Ìfiı ?              ±Î‰ı·Ì ±fiı ÷ı ⁄‘_ ¿˘¥±ı ¬S·_ › fi◊Ì ¿›Ù. ÷ı◊Ì ¿flÌfiı ÷Ì◊*¿fl˘fiÎ
                                 iÎÎfi‹Î_ ⁄‘_ Ë÷_. ’HÎ ÷‹ı ’Ò»˘ ÷˘ …‰Î⁄ fiÌ¿‚ı fiı ? ’Ò»˘ … fiËŸ
   ≠ë¿÷ν — fiÎ.                        ÷˘ Âıfi˘ …‰Î⁄ ‹‚ı ?!
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ’ÿ˚√· ¿÷ν ‹Îfi˘ »ı ±ı ¿flı@À ◊¥ √›_ fiı ?      ’ÿ˚√· ¿÷ν @›Îflı ¿Ëı‰Î› ? iÎÎfiÌ ◊›Î ’»Ì. ±ı ’Ëı·Î_ fiÎ
±Î ÷˘ ⁄‘_ …√÷ ±Î¬_ › ±ÎI‹Îfiı ¿÷ν ‹ÎfiÌ ⁄ıÃÎ »ı, “Ë_ ¿÷ν »\_ …,  ¿Ëı‰Î›. ÷ı ÷˘ ÁΑ-±Î«Î›˘˝ ⁄˘·ı ¿ı ’ÿ˚√· ¿÷ν »ı, ±ıÀ·ı ¨‘ı flV÷ı
Ë_ ¿v_ »\_ ÷˘ … ◊Λ »ı”. T›‰„V◊÷ ±ı … »ı ÷ı ’ÿ˚√· ¿÷ν »ı. ¤ı√_  «Î·ı ⁄‘Î_. iÎÎfi ◊›Î ’»Ì ±ÎiÎ΋Î_ flËı, ’»Ì ⁄‘_ ’ÿ˚√· ¿÷ν. ’»Ì
◊‰_ ±fiı ω¬flÎ¥ …‰_ ±ıfi_ fi΋ T›‰„V◊÷, ±fiı ÷ı … ’ÿ˚√· »ı.      ÷‹ÎflÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ fi◊Ì, ±ı‹ ¿Ë̱ı »Ì±ı.
   ≠ë¿÷ν — ’ÿ˚√· »ı. ±ıÀ·ı Ïfiçı÷fi-«ı÷fifiı ?              ≠ë¿÷ν — ’ÿ˚√· ÷˘ T›‰ÏV◊÷fiÌ ≠ıflHÎÎ◊Ì ’ÿ˚√· ¿÷ν ⁄fiı »ı
                                 fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Ïfiçı÷fi-«ı÷fifiÌ … ‰Î÷ ˢ› ±Î ⁄‘_. ’ÿ˚√·
±ıÀ·ı ±Î …ı ’fl‹Îb »ı fiı ±ı ’fl‹ÎHÎ …\ÿÎ »ı. ±fiı ±Î ’ÿ˚√· ±ı        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, T›‰ÏV◊÷fiÌ ≠ıflHÎÎ◊Ì. ±Î‹ ÿı¬Ì÷_ ±Î’HÎfiı
÷˘ ω¤Îω¿ ’ÿ˚√· »ı. ’ı·Î ’fl‹ÎHÎ V‰¤Îω¿ ’ÿ˚√· »ı. ÷˘ ±Î     ’ÿ˚√· ¿÷ν ·Î√ı. ’HÎ T›‰ÏV◊÷fiÎ ±ı‰ÌÕLÁ◊Ì »ı.
±Î_¬ı …ıÀ·_ ÿı¬Î› »ı, ±Î ¿Îfiı Á_¤‚Λ »ı, ±Î …ıÀ·_ ±fi¤‰Î› »ı.
                                     ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ Ë˘› ÷˘ … ⁄fiı, fiËŸ ÷˘ ⁄fiı fiËŸ.
±ı ⁄‘_ ω¤Îω¿ ’ÿ˚√· »ı. ±Î‹Î_ V‰¤Îω¿ ’ÿ˚√· ÷˘ ÷‹fiı
Ωı‰Î‹Î_ › fi◊Ì ±Î‰÷_. ±ıÀ·ı ω¤Îω¿ ’ÿ˚√·fiÌ ‰Î÷ »ı. ±ı …         ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ fiΠˢ› ÷˘ ¿Â_ ◊Λ fiËŸ.
Ïfiçı÷fi-«ı÷fi »ı.                             ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ ‰√fl V‰›_ ’ÿ˚√· ±ı¿·_ ¿÷ν ⁄fiÌ
   ±Î’HÎ_ ’Ëı·Î_ ’ÎfiÎfi_ ‰Î@› ˢ›fiı, ÷ı ±ÎÃÁ˘ ’Îfi‹Î_ ±ıfi_ ±ı  ¿ı fiËŸ ?
… ‰Î@› ±ıfiı ËıS’ ¿fl÷_ ˢ›, ±ı ωfl˘‘ΤÎÁ fiΠˢ›. ±ı¿ ±ZÎflı        ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ.
› ¿˘¥ …B›Î±ı, ±ıfi_ fi΋ ωiÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ±ıfiı ±ı‹ ·Î√ı ¬v_ ¿ı
±Î ±Î…ı ÿÎÿαı ±ı‹ ¿ı‹ ¿èÎ_, “±Î ’ÿ˚√· Ïfiç›◊Ì ¿÷ν »ı ?” ’HÎ       ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌfiÌ …wfl »ı.
Ωı ±ı ‰Î÷ ±Î‹ Á‹…‰Î Ω› ÷˘ ÷fl÷ Á‹∞ Ω›, ’»Ì ŒÌÀ ◊¥             ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ Ë˘› ÷˘ …. ±fiı ’ÿ˚√· ¿÷ν ±ıÀ·ı
Ω›. ±ıÀ·ı ≠ë ∂¤Î ◊Λfiı ÷ı ±Î’HÎı ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ ‹ı‚ı ‹Ò¿‰Î ¿ı    Â_ ? ’ÏflHÎ΋, ±Î’HÎı ’ÏflHÎ΋ ¿Ë̱ı »Ì±ı, ±Î’HÎı ’ÿ˚√· ¿÷ν
226                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                         227
¿Ëı÷Î fi◊Ì. ±Î’HÎÌ ¤ÎÊ΋Î_ ⁄ËÎfl ·˘¿¤ÎÊÎfi_ ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı. ⁄Î¿Ì      ÿı¬Î›. ˉı ±Î ¿˘HÎı ⁄fiÎT›_ ? ±ı ’ÿ˚√·fiÌ ¿fl΋÷ »ı ⁄‘Ì !
’ÏflHÎ΋ »ı, ±Î Ïfl{SÀ »ı. ±Î’HÎÎ ¿˘Ï{{fi_ ±Î ’ÏflHÎ΋ »ı ÷ı‹Î_
’»Ì ⁄Ì…\_ Â_ ’Ò»‰Îfi_ flèÎ_ ?                         Ωı ‹ËŸ flÁ˘Õ΋Î_ ‰CÎÎfl ¿›˘˝, ±fiı µÕı ±ıÀ·ı ±Î ‹ËÎI‹Î±˘
                                   Â_ ¿flı ?
   T›‰ÏV◊÷fiı ±Î ·˘¿˘ »ı ÷ı ¤√‰Îfi ¿Ëı »ı, ±Î’HÎÎ ÿıÂfiÎ
·˘¿˘, ⁄‘Î Œ˘flıfi-⁄˘flıfi ⁄‘Λ ¿ı ±ı … ¿÷ν »ı ±fiı ’»Ì »ı ÷ı flÎ√-       ≠ë¿÷ν — µ‘flÁ ¬Î› fiı !
¶ıÊ «Ì÷›Î˝.                                ÿÎÿÎlÌ — ±S›Î, ±Î ¿˘HÎı ±Î‰_ ¿›Ù ? ’ı·˘ ‹ÎHÎÁ ÷˘ ‰CÎÎfl
    ±Î ⁄‘_ ’ÿ˚√· ¿flÌ flèÎ_ »ı, ±fiı ±Î ·˘¿˘ ‹Îfiı »ı ¿ı Ë_ ¿v_   ¿flı »ı, ±ı‹Î_ ±ËŸ Â_ ◊›_ ?
»\_. ±ı “Ë_” › ’ÿ˚√· »ı. ±ıÀ·_ ⁄‘_ ’ÿ˚√· ¿flÌ flèÎ_ »ı. ±ı ’ÿ˚√·fiÌ      ≠ë¿÷ν — ‰CÎÎfl ’ı·˘ ¿flı »ı, »Ÿ¿ ±ËŸ›Î ±Î‰ı »ı.
¿fl΋÷ ÷Ì◊Ù¿fl˘ ±fiı iÎÎfiÌ ÏÁ‰Î› ¿˘¥fiı › fiÎ Á‹Ω›. øÏ‹¿
‹Î√˝fiÎ iÎÎfi̱˘fiı › ±ı ¿fl΋÷ fiÎ Á‹Ω›. ¿fl΋÷ ±ı ÷˘ ±‹ı            ÿÎÿÎlÌ — ÷_ ÷ÎflÎ ¿Î‹‹Î_ »\_, ±ı ±ıfiÎ ¿Î‹‹Î_ »ı, ±Î ¿›Ù
Ωı›ı·Ì ˢ›, ’HÎ ±ı ‰Hνfi fiÎ ¿flÌ Â¿Î›. ±ıfi˘ ±Î¿Îfl, ±ıfiÌ flÌ÷,     ¿˘HÎı ? flÎΩfi˘ »˘¿fl˘ ˢ› ÷ı µ‘flÁ ¬Î› ±fiı iÎÎfiÌ › µ‘flÁ ¬Î›,
±‹ı ±ı Ωı›ı·Ì ˢ› ’HÎ ÷ıfi_ ‰Hνfi ◊Λ fiËŸ fiı ! ±ı ±‰HνfiÌ›      …\±˘ ÷˘ ¬flÎ ±Î ÿÏfi›Î ! ˉı ‰CÎÎfl ¿flfiÎflfiÌ ¥E»Î fi◊Ì ¿ı ±Î
‰V÷ »ı. ÂOÿ˘fiÌ ÷˘ ÁÌ‹Î »ı, ’HÎ ±Î ÷˘ ±ÁÌ‹ ‰V÷ »ı.          ·˘¿˘fiı µ‘flÁ ¬‰ÕΉ‰Ì »ı. ¬ÎfiÎflfiı ¥E»Î fi◊Ì. ±Î ’ÿ˚√·fiÌ
   “¿flı »ı ¿˘HÎ ±ı Á‹…ı, ÷˘ ∂¿·ı ¿Î›‹Ì ¿˘›Õ˘;           ¿fl΋÷ »ı ⁄‘Ì.
   ¿fl΋÷ ’ÿ˚√·fiÌ ⁄Î∞, V‰¤Îω¿ iÎÎfifiıhÎı Ωı.”               ’ÿ˚√· ‰V÷ Á‹Ω› ±ı‰Ì fi◊Ì. ±ı ÷˘ “iÎÎfiÌ” ‰√fl ⁄ÌΩ
   V‰¤Îω¿ iÎÎfifiıhÎı ±ıÀ·ı ÏÿT›ƒÏWÀ◊Ì Ωı, ¿ı ±Î ¿˘HÎ ¿flı »ı    ¿˘¥ fiÎ Á‹∞ ¿ı. ’ÿ˚√·fiÌ ¿fl΋÷ ±˘fl Ω÷fiÌ »ı, …\±˘fiı. ±ı¿
÷ı Ωı ’»Ì, ¿Ëı »ı. ±Î ⁄‘Ì ’ÿ˚√·fiÌ ⁄Î∞ »ı. ±Î ¿fl΋÷ …ı »ı,      ’ÿ√·ı ±Î¬Î …√÷fiı ‹_{Î‰Ì ‹Î›Ù »ı ! ‰Ì÷flÎ√˘fi_ ±ı¿ … ‰Î@›
÷ı ’ÿ˚√·fiÌ »ı.                            Á‹…ı ÷˘ µ¿ı· ±Î‰ı. ’ÿ˚√·‹Î_ … Ïø›Î »ı, ±ÎI‹Î‹Î_ ¿˘¥ Ïø›Î fi◊Ì.
                                   …√÷fiı ±ËŸ … ¤˛Î_Ï÷ ’ÕÌ Ω› »ı ¿ı ÂÌ flÌ÷ı ±Î «Î·ı »ı ? …√÷
      iÎÎfiÌ Á‹Ω‰ı ’ÿ˚√·fiÌ ¿fl΋÷ !               …ıfiı ±ÎI‹Î ‹Îfiı I›Î_ ±ı¿ ±_ ±ÎI‹Î fi◊Ì. ±ÎI‹Î ÷˘ iÎÎfi̱˘±ı
                                   …\ÿ˘ Ωı›˘ »ı, …\ÿ˘ ΩH›˘ »ı, …\ÿ˘ ±fi¤T›˘ »ı ! ±ÎI‹Îfiı Ïø›Î‰Îfi
   ’ÿ˚√·fiÌ ¿fl΋÷ ±ıÀ·ı Â_ ? CÎÕÌ ’Ëı·Î_ ¿Â_ › fiΠˢ›, fiı
                                   ¿è΢, I›Î_◊Ì … ¤˛Î_Ï÷ ∂¤Ì ◊¥ √¥ ! “±ÎI‹Î ±¿÷ν »ı” ±ı‰_ ¤Îfi
±fl‘Î ¿·Î¿‹Î_ ÷˘ ±ËŸ ‘Q‹Á, ‘Q‹Á, ‘Q‹Á ◊¥ Ω›. ÷ı ¿˘HÎ ¿fl‰Î
                                   ◊Λ I›Îflı Á‹Ï¿÷ ◊›_ ¿Ëı‰Î›.
±ÎT›_ ? ¿˘¥ ‰E«ı ±ÎT›_ ? ±ı‰_ ÷‹ı ⁄ËÎfl ¿Âı fi◊Ì Ωı›_ ? ’»Ì
±Î ‰Î‰Î{˘ÕÎ_ ¿˘HÎ ¿flΉı »ı ? I›Îflı ±Î’HÎÎ ·˘¿ ±Î ¤√‰Îfiı ¿›Ù             fiˆÏ‹Ïkο ¿÷ν‹Î_ ¿˘HÎ ¿˘HÎ ?
÷ı◊Ì ◊Λ »ı, ±ı‰_ ¿Ëı »ı. fiÎ ±ı‰_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ‹Îv_ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ±ÎI‹Î
±Ïø› »ı, ’ÿ˚√· Ïø›Î¿ÎflÌ »ı. Ïø›Î¿ÎflÌ ±ıÀ·ı V‰¤Î‰ … ’ÿ˚√·fi˘         ±I›Îflı ⁄‘ı …, ⁄‘Î I›Î√̱˘-ÁΑ-±Î«Î›˘˝, ⁄‘Î “±ÎI‹Î
Ïø›Î¿ÎflÌ »ı. ±Î‹ ⁄flŒ ’Õ÷˘ ˢ›fiı, ÷˘ ¿˘¥ …B›Î±ı ‹ËΉÌfl        ¿÷ν »ı” ¿Ëı »ı. ˉı ±ı »^Àı fiÏË I›Î_ Á‘Ì ¤˛Î_Ï÷ »^Àı fiÏË ±fiı Ωı¥±ı
¤√‰Îfifi_ VÀıE› …ı‰_ ◊¥ Ω›, ‹ËΉÌfl ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ »ı ±ı‰_ ˵      »ı iÎÎfi, iÎÎfifi˘ ≠¿Î ¿fl‰˘ »ı, ¤˛Î_Ï÷ »˘Õ‰Ì fi◊Ì, ¤˛Î_Ï÷ ’fl ≠ÌÏ÷
228                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                         229
»ı. “Ë_ ¿÷ν »\_” ±ı‰Ì ≠ÌÏ÷ … »ı. “Ë_ ¿÷ν ….” “±Î ¿˘¥ ¿flı »ı ¿ı     ≠ë¿÷ν — ËÎ, ∞‰ÎI‹Î.
Ë_ ¿v_ »\_ ?” ±ı Ωı ω«Î›Ù ˢ÷ ÷˘ › ±Î√‚ ‰‘÷. “±Î ¿˘¥ ¿flı
                                     ÿÎÿÎlÌ — ∞‰ÎI‹Î ±ı ¿÷ν ¿Ëı‰Î›. “±ÎI‹Î ¿÷ν »ı” ±ı‰_
»ı ¿ı Ë_ ¿v_ »\_”, fiÎ ¬⁄fl ’Õı ? ÷_ T›‰ËÎfl◊Ì ¿÷ν ‹Îfi_ »\_ ¿ı fiËŸ
                                  ⁄˘·Î› fiËŸ. fi˘‘Îv_ fiÎ ⁄˘·Î›. “∞‰ÎI‹Î ¿÷ν »ı” ±ı‰_ ⁄˘·Î›. ˉı
‹Îfi÷˘ ?
                                  ±iÎÎfi ÿÂ΋Î_ “±ÎI‹Î ¿÷ν »ı” ±ı‹ ¿Ëı ÷˘ › «Î·ı. ±iÎÎfi ÿÂ΋Î_
   ≠ë¿÷ν — T›‰ËÎfl◊Ì ‹Îfi_ »\_ !                 ±ÎI‹Î ¿÷ν »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — T›‰ËÎfl◊Ì ‹Îfi_ »\_ fiı ? ËÎ, “T›‰ËÎfl◊Ì ¿÷ν fiÎ        ’»Ì ⁄Ì…\_ ‰Î@› “±ÎI‹Î fiˆÏ‹Ïkο ¿÷ν »ı, ±ÎI‹Î ¿÷ν fi◊Ì”
‹Îfi‰_” ÷ı › Ï‹J›ÎI‰ ±fiı “Ë_ Ïfiç›◊Ì ¿÷ν »\_” ÷ı › Ï‹J›ÎI‰ »ı.   ±ÎI‹Î fiˆÏ‹Ïkο ¿÷ν »ı, ±ıÀ·ı ±Î ’ÿ˚√·fiÎ ÏfiÏ‹kÎ◊Ì ¤ı√_ ◊›ı·_
“Ë_ ¿÷ν »\_” ±ı ¤Îfi Ï‹J›ÎI‰ »ı.                  »ı fiı, ±ıÀ·ı ¿÷ν √HÎΛ »ı ±ı. ±fiı ¤ı√_ fiÎ ◊›_ ˢ› ÷˘ ±ı fiˆÏ‹Ïkο
                                  ¿÷ν › fiÎ √HÎΛ. ±Î ÏfiÏ‹kÎfiı ·¥fiı ¿÷ν √HÎΛ »ı. ±ÎI‹Î ¿÷ν
   ≠ë¿÷ν — (1) ∞‰ÎI‹Î ±fiı ±ÎI‹Î‹Î_ Œıfl ¢ ? (2) ±ÎI‹Î
                                  fi◊Ì, ±ı Ïfl›· ÁI› »ı.
fiˆÏ‹Ïkο ¿÷ν »ı, ±ÎI‹Î ¿÷ν fi◊Ì. (3) T›‰„V◊÷ ¿÷ν »ı ? ¿ı
T›‰„V◊÷ fiˆÏ‹Ïkο ¿÷ν »ı ? (4) ’ÿ˚√· ¿÷ν »ı ¿ı ’ÿ˚√· fiˆÏ‹Ïkο     ’»Ì “T›‰ÏV◊÷ ¿÷ν »ı” ±ı › @›Îflı ¿Ëı‰Î› ¿ı ±Ë_¿Îfl √›Î
¿÷ν »ı ? ±Î Á‹Ω‰˘.                        ’»Ì ¿Ëı‰Î›. ±Ë_¿Îfl √›Î ’»Ì …ı Ïø›Î ◊Λ »ı ±ıÀ·ı ±ı‹Î_ ¿÷ν
                                  T›‰ÏV◊÷ »ı. ±Ë_¿Îfl ∞‰÷˘ ˢ› I›Î_ Á‘Ì »ı ÷ı T›‰ÏV◊÷ ¿Ëı‰Î›
   ÿÎÿÎlÌ — …ı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı ¿÷ν ‹Îfiı »ı ±ı ∞‰ÎI‹Î »ı. …ı
                                  fiËŸ.
’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı ¿÷ν ‹Îfi÷˘ fi◊Ì ±ı ±ÎI‹Î »ı, ±ı Á‹Ω›_ ÷‹fiı ?
                                     “T›‰ÏV◊÷ fiˆÏ‹Ïkο ¿÷ν »ı ?” ±ı ±Î‹Î_ ±Î‰÷_ fi◊Ì …ıfiÌ
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ±ı ±Î‹ Á‹Ω›_ »ı ’HÎ ÿÎÿÎ, CÎHÎÎ ’Ò»ı »ı.
                                  ±_ÿfl, ±ı‹Î_ “fiˆÏ‹Ïkο ¿÷ν”fiÌ …wfl … fiΠˢ› T›‰ÏV◊÷‹Î_, T›‰ÏV◊÷
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı …‰Î⁄ ±Î‰Ì flÌ÷ı ±Î’‰˘. ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı ±ı‹     ’˘÷ı … ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ »ı, ⁄‘_ ÏfiÏ‹kÎ ±ı‹Î_
‹Îfiı »ı ¿ı “Ë_ … ±Î ¿v_ »\_”, ±ı ∞‰ÎI‹Î ÏV◊Ï÷‹Î_ »ı, ¿Ë̱ı. ±fiı  ¤ı√_ ‹‚ı·_ … »ı, ±ı ’˘÷ı … ÏfiÏ‹kÎ »ı.
±Î Ë_ ¿÷ν fi◊Ì, ⁄Ì∞ ¿˘¥ „@÷ ¿flı »ı, ÷ıfiÎ◊Ì ’fl »ı ÷ı ±ÎI‹Î
                                      ’»Ì “’ÿ˚√· ¿÷ν »ı” ±ı ÁÎ’ıZÎ ‰Î÷ »ı, ÁÎ’ıZÎ ±ıÀ·ı Ïfl·ıÀ̉
»ı. “Ë_ ¿÷ν fi◊Ì”, ±ı ¤Îfi ◊‰_ Ωı¥±ı, ±ı √M’_ fiÎ «Î·ı.
                                  ‰Î÷ »ı ¿ı ’ÿ˚√· ¿÷ν »ı. Ωı ’ÿ˚√· ¿÷ν ˢ› ÷˘ ±Î ˵ ¿fl‰Î
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ±ıfi_ ¤Îfi ’˘÷Îfiı ◊‰_ Ωı¥±ı.           ‹Î_Õı. ’HÎ ÷ı‹Î_ …ı ’ÿ˚√·‹Î_ ±ÎI‹Îfi˘ ’Ήfl ¤flı·˘ »ı....
   ÿÎÿÎlÌ — ¿÷ν ¿˘HÎ »ı ±ıfi˘ A›Î· ±ÎT›˘ ˢ› ÷˘ …, “Ë_ ¿÷ν      ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı «Î…˝ ◊›ı·_ ’ÿ˚√· ?
fi◊Ì”, ±ı‹ ⁄˘·Î›. ∞‰ÎI‹Î ¿÷ν »ı ±ı Ïfl·ıÏÀ‰ ÁI› »ı. ±ÎI‹Î
                                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, «Î…˝ ◊›ı·_. «Î…˝ ◊›ı·_ ’ÿ˚√· ¿÷ν »ı.
±¿÷ν »ı ±ı Ïfl›· ÁI› »ı. ˉı ±ÎI‹Î ¿÷ν @›Îflı ◊Λ ? ω¤Î‰,
ωÂıʤΉ‹Î_ ˢ› ÷˘, ±ı Á_ÁÎflÌ ÿÂ΋Î_ ±ı ±ÎI‹Î ¿÷ν »ı. ±Î√‚       “’ÿ˚√· fiˆÏ‹Ïkο ¿÷ν »ı” ±ı ÂOÿ fiΠˢ›. ¿ÎflHÎ ¿ı ’ÿ˚√·
±Î‰Ì √›fiı.                             ’˘÷ı … ⁄‘Ì ‰V÷±˘fiÌ ¤ı√Ì ◊›ı·Ì ‰V÷ »ı.
230                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                        231
          fi◊Ì ¿˘¥ ¿÷ν,                  ±fiı ÷‹ı › ¿÷ν fi◊Ì. ÷‹ı fiˆÏ‹Ïkο ¿÷ν »˘. ±ÎfiÎ ÏfiÏ‹kÎ◊Ì ±Î‹
       fiı fi◊Ì ◊›_ ¿÷ν ‰√fl …√÷ !                ◊›_. ⁄Î¿Ì fiˆÏ‹Ïkο ¿÷νfiı √fiı√Îfl ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ¿˘¥±ı ¿Â_ … ¿›Ù
                                   fi◊Ì ±Î …√÷‹Î_. ⁄‘_ fiˆÏ‹Ïkο ¿÷ν »ı. V‰÷_hÎ ¿÷ν ˢ÷ ÷˘ ⁄Ò‹˘
    ±‹ı ¬S·_ …ı‹ »ı ÷ı‹ ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı µ’fl ¿˘¥ ⁄Î’˘ › fi◊Ì     ’ÎÕ÷ ¿ı “Ë_ ‹ÎÏ·¿ »\_.” ¿˘¥◊Ì ‹ÎÏ·¿’HÎ_ fiÎ ◊Λ ±Î …√÷‹Î_. ±Î‰_
fl«fiÎfl˘, ±Î …√÷fiı ⁄fiΉfiÎfl˘ µ’fl ¿˘¥ ⁄Î’˘ »ı fiËŸ. »÷Î_ ¿÷ν       fiˆÏ‹Ïkο ⁄‚ »ı. ¿÷ν ˢ› ÷˘ ÷˘ ‹ÎÏ·¿ ◊›˘ ±fiı ‹ÎÏ·¿ ◊›˘ I›Î_
‰√fl ◊›_ fi◊Ì …√÷. ¿÷ν ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? V‰÷_hÎ ’Ήfl‰Î‚˘. ±Î‹       ±Î√‚ ‹˘ZÎ ¿ı ¿Â_ ˢ› fiËŸ. ±Î ⁄‘_ ‘Ò‚‘ÎHÎÌ ◊Λ. ‹˘ZÎ ±ıÀ·ı
¤Î‰fiÎ ¿flı ⁄‘_ ∂¤_ ◊¥ Ω›, ⁄‘_ ÷ˆ›Îfl. ±ıfiı ¿÷ν ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı     ¿˘¥ µ’flÌ fiËŸ. ‹Îfl˘ ¿˘¥ µ’flÌ fi◊Ì. ÷˘ ÷‹Îfl˘ › µ’flÌ ¿˘¥ fi◊Ì.
±Î …√÷fi˘ ¿˘¥ ¿÷ν »ı fiËŸ ¬flı¬fl ±fiı ¿÷ν ‰√fl ◊›_ fi◊Ì. Â_
                                      ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı fiˆÏ‹Ïkο ¿÷ν‹Î_ …ı ¿÷ν ˢ›, ±ı ±ı‹ ‹Îfiı
¿Ë_ »\_ ? ÷˘ ’»Ì ⁄ı ‰Î@›˘ ÂÌ flÌ÷ı ÁÎ◊ı flËÌ Â¿÷Î ËÂı ?
                                   ¿ı “Ë_ ÏfiÏ‹kÎ »\_.” fiˆÏ‹Ïkο ¿÷ν »ı, ±ı‰_ …ı ΩHÎ÷˘ ˢ›, ±ı ±ı‹
   ≠ë¿÷ν — ±ı Á‹…‰_ ’ÕÂı.                    ‹Îfiı ¿ı ⁄ÌΩ CÎHÎÎ_ ¿ÎflH΢fiı ·Ì‘ı ±Î ‰V÷ ◊¥ flËÌ »ı, ÷ı‹Î_fi˘ Ë_
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı ±Î …√÷ ¿˘¥±ı ¿›˝ fi◊Ì. ±fiı ¿÷ν ‰√fl
                                   ’HÎ ±ı¿ ¿ÎflHÎ »\_ ±ı‹.
◊›_ fi◊Ì. ’ı·Î ¤Î¥fi˘ ‘y˘ ±ı‹fiı ‰ÎB›˘ fiı, ±ı‹fi˘ ‘y˘ ÷‹fiı           ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı A›Î· … ˢ› fiı ¿ı “Ë_
‰ÎB›˘. ±Î‹fiı Ωı¬‹ÿÎfl ÷flÌ¿ı ’¿Õı, ±ı‹Î_ ±ı‹fi˘ Â_ √fi˘ ?        ÏfiÏ‹kÎ »\_” ±fiı ·˘¿˘ ‹fiı ¿Ëı ¿ı “ÿÎÿÎ, ÷‹ı ±Î‹ ¿›Ù fiı ÷ı‹ ¿›Ù,”
   ≠ë¿÷ν — ±ı‹fi˘ √fi˘ fi◊Ì.                    ’HÎ Ë_ ÷˘ ΩHÎ_ fiı ¿ı “Ë_ ÏfiÏ‹kÎ »\_.” ¿÷ν ◊Λ ÷ıfiı ¿‹˝ ⁄_‘Λ.

   ÿÎÿÎlÌ — ‘y˘ ⁄Ì∞ …B›Î±ı◊Ì ±ÎT›˘ »ı, ±ı‹Î_ ±Î‹fi˘ ¢         ±¿÷ν ¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ? ¿ı …ı ◊¥ flèÎ_ »ı, ’ην‹ıLÀflÌ
ÿ˘Ê Ï⁄«ÎflÎfi˘ ? ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ÎI‹Î, ¤√‰Îfi ’˘÷ı Á’ÕΛΠ±Î‹Î_ !      ’©Ï÷‹Î_ ÷ıfiı “…\±ı fiı ΩHÎı” ±ıfi_ fi΋ ±¿÷ν. ±¿÷ν ◊¥ Ω› ÷˘
¿˘”¿fiÎ ‘yÎ◊Ì, ÷‹fiı Á‹… ’ÕÌfiı ?                    ◊¥ flèÎ_, ¬·ÎÁ ◊¥ √›_.

    ¤√‰Îfi fiˆÏ‹Ïkο ¿÷ν »ı ±Îfi˘. fiˆÏ‹Ïkο ±ıÀ·ı ’˘÷ı V‰÷_hÎ       ±ı¿<_ › ¿Î‹ V‰÷_hÎ ¿flı·_ ˢ› ÷ı‹ ·Î√ı »ı ? ±Î ÷˘ ⁄‘αı
¿÷ν ¿˘¥ »ı fiËŸ. V‰÷_hÎ ¿÷ν ˢ÷ ÷˘ ⁄_‘Î÷. fiˆÏ‹Ïkο ¿÷ν◊Ì ⁄_‘Λ˘,  ¤ı√Î ◊¥fiı ¿›*. …ı ¤ı√Î ◊¥fiı ⁄‘Î ¿flı ±ıfiı ≠ÎflO‘ ¿Ëı‰Î› ±fiı
’HÎ ÏfiÏ‹kÎ◊Ì »^ÀÌ …Âı. ÏfiÏ‹kÎ◊Ì ¿÷ν’HÎ_ ◊›_ »ı ±fiı ÏfiÏ‹kÎ◊Ì     V‰÷_hÎ ¿flı ±ı ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı‰Î›.
’λ˘ »^ÀÌ …Âı. ’HÎ Ωı V‰÷_hÎ ¿÷ν ˢ÷ ÷˘ »^À‰Îfi˘ ‰Îfl˘ … Lˢ÷˘.       ≠ë¿÷ν — ±Î’ı Á‹ƒ ±fiı ÁÒ›˝fiÌ ‰fl΂fi˘ ÿά·˘ ±ÎM›˘fiı ?
        fi◊Ì √fiı√Îfl fiˆÏ‹Ïkο ¿÷ν !                 ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.

   ±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ ¿÷ν ’Î@›˘ … fi◊Ì. «˘‰Ì ÷Ì◊Ù¿fl˘ ◊›Î,          ≠ë¿÷ν — ±Î …ı ¿‹‚ ¬Ì·ı »ı «_ƒfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ÷˘ ±ı «_ƒ◊Ì
‹ËΉÌfl ¤√‰Îfi ◊›Î ’HÎ ¿˘¥ ¿÷ν ’Î@›˘ fi◊Ì. fiËŸ ÷˘ V‰÷_hÎ ¿÷ν     ¬Ì·ı »ı ¿ı ¿‹‚ ’˘÷ı ¬Ì·ı »ı ¿ı ¿‹‚fiÌ Ïø›Î‰÷a „@÷◊Ì ¬Ì·ı »ı ?
¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘ fiˆÏ‹Ïkο ¿÷ν »ı.                      ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ⁄ıµ ¤ı√Î ◊›Î_ ÷ı fiˆÏ‹Ïkο ¤Î‰◊Ì. fiÎ ¤ı√Î_ ◊Λ
   ±ıÀ·ı ±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ ¿÷ν »ı fiËŸ. ⁄‘_ fiˆÏ‹Ïkο ¿÷ν »ı     ÷˘ fiÎ ◊Λ. «_ƒfiı ·¥fiı ÿÏfl›˘ «œı »ı fiı, …\±˘ fiı. ±ı‰_ ⁄‘_ ±Î
232                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                        233
fiˆÏ‹Ïkο ¤Î‰ »ı, ±Î …√÷‹Î_ ±Î …√÷fi˘ ¿˘¥ ¿÷ν »ı … fiËŸ. ±ı¿     Ωı‰Îfi_ ?
ÁıLÀ ’flÁıLÀ › ! ±fiı ¿÷ν ‰√fl ◊›_ fi◊Ì.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ≠¿ÚÏ÷ Ïfiç›◊Ì ¿flı »ı, T›‰ËÎfl◊Ì fi◊Ì ¿fl÷Ì.
    Ωı ÁΫ˘ ¿÷ν ˢ÷ ÷˘ fl˘Œ ‹Îfl÷ ¿ı “‹ı_ ±Î ⁄fiÎT›_ »ı. ÷‹ı
                                     ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ »ı ÷˘ … ≠¿ÚÏ÷ ∂¤Ì ◊Λ fiı ?
⁄ıÁÌ Ω‰. Â_ Á‹Ωı »˘ ÷‹ÎflÎ ‹fi‹Î_ ?” ±Î ÷˘ fiˆÏ‹Ïkο ¿÷ν ! ±Î
‰SÕ˝‹Î_ ¿˘¥ ±ı‰˘ …LQ›˘ fi◊Ì ¿ı …ıfiÎ◊Ì ‹Ò» µ’fl ËÎ◊ ÿı‰Î›.          ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ ‰√fl ÷˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ≠¿ÚÏ÷ flËı÷Ì
                                  … fi◊Ì. ±ÎI‹Î fiΠˢ› ÷˘ ≠¿ÚÏ÷ µÕÌ …Âı.
   ≠ë¿÷ν — ±Î ±Î_√‚Ì Ë_ ˷Ή_ »\_ fiı ?!
                                     ≠ë¿÷ν — ±fiı ±ÎI‹Î fiΠˢ› ÷˘ ¤Î‰ ’HÎ µI’Lfi ◊÷Î_ fi◊Ì
   ÿÎÿÎlÌ — “Ë_” fiı ¿˘HΠ˷Ήı »ı ? ±Î ÷‹fiı ¿ËÌ ÿ™ ÀÒ_¿Î‹Î_ ?
                                  fiı ?
±Î ‰SÕ˝‹Î_ ¿˘¥ …LQ›˘ fi◊Ì ±√fl ¿˘¥ …L‹Âı fiÏË, ¿ı …ıfiı Á_ÕÎÁ
…‰ÎfiÌ V‰÷_hΠ„@÷ ˢ›. ±fiı Ωı »Î÷̱˘ ¿ÎœÌfiı Œ›Î˝ ¿flı »ı ? ‹ıfl       ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰ µI’Lfi ◊÷Î_ fi◊Ì.
«yfl, Á_ÕÎÁ …‰ÎfiÌ Â„@÷ fi◊Ì, Â_ ‹˘ÀÎ...                   ≠ë¿÷ν — ¿I≤˝I‰’HÎ_, ’˘÷ÎfiÎ V‰w’‹Î_ › fi◊Ì ±fiı ≠¿ÚÏ÷‹Î_ ›
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ÏÁÏ© ≠ÎM÷ ¿fl‰Î ‹ÎÀı √vfiÎ ÏfiÏ‹kÎfiÌ …wfl ÷˘     fi◊Ì, ¿˘¥ …B›Î±ı fi◊Ì ?
’Õı fiı ?                                 ÿÎÿÎlÌ — ¿I≤˝I‰’HÎ_ ≠¿ÚÏ÷‹Î_ »ı. ËÎ, ±ı V‰¤Î‰ »ı ±ıfi˘.
   ÿÎÿÎlÌ — ÏfiÏ‹kÎ ‰√fl ÷˘ ¿Â_ Ïø›Î ◊Λ fiÏË. ÏfiÏ‹kÎ ‰√fl     ±Î‹Î_ fi◊Ì, V‰w’‹Î_ fi◊Ì. ±ÎI‹Î‹Î_ fi◊Ì, ±ÎI‹Î ±Ïø› »ı. ≠¿ÚÏ÷‹Î_
◊Λ ÷˘ ΩHΉ_ ’Ëı·Î_ ÏfiÏ‹kÎ ‹‚ı·_ ˢ‰_ Ωı¥±ı ?           …ı ’ÿ˚√· ’fl‹ÎHÎ »ı ÷ı Ïø›Î‰Îfi »ı, ÁÏø› »ı ’˘÷ı. ÷ı◊Ì ±Î «ÎS›_
                                  ⁄‘_ √ÎÕ_ ¨‘_. “¿flı »ı ¿˘HΔ ±ı Á‹…ı ÷˘ ∂¿ı· ±Î‰ı.
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ◊Ì ◊Λ fiı ÏfiÏ‹kΠωfiÎ ◊Λ fiÏË ?
                                       fi˘¬_ ±„V÷I‰, ’vÊfi_ - ≠¿ÚÏ÷fi_ !
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. fiˆÏ‹Ïkο ¿÷ν ! ±ıÀ·ı ¿÷ν fi◊Ì ¬flı¬fl, ÏfiÏ‹kÎ
‹ÎhÎ »ı !                                 ≠ë¿÷ν — ≠ë ‹Îfl˘ ±ı‰˘ »ı ¿ı ≠¿ÚÏ÷ ±fiı ’vÊ, «_«‚÷Î ±fiı
                                  ω ±ı ⁄ı ‰V÷ …\ÿÌ »ı ?
        ¿¥ flÌ÷ı ≠¿ÚÏ÷fi_ ¿I≤˝I‰ !
                                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ …\ÿÌ »ı. …ı ’vÊ »ı ±ı ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı ±«‚ … »ı
   ≠ë¿÷ν — ’ÿ˚√· ¿flı »ı ±ı‰_ ¿Ë˘ »˘, ÷˘ ≠¿ÚÏ÷ »ı ÷ı ’ÿ˚√·‹Î_  ±fiı ±I›Îflı ’HÎ ±«‚ »ı ±fiı ±Î ≠¿ÚÏ÷ »ı ±ı Á«fl »ı. ±ıÀ·ı Á«flΫfl
±Î‰ı ?                               …√÷ ¿èÎ_. “≠¿ÚÏ÷ ±ı Ï‹¿ıÏfi¿· »ı” ±ı‰_ ÷‹fiı ·Î√ı »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.                            ≠ë¿÷ν — ≠¿ÚÏ÷ Ï‹¿ıÏfi¿· … »ı.
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î ≠¿ÚÏ÷ ¿flı »ı ±ı‰_ ¿Ëı‰Î›. ÷˘ ±ÎI‹Î fiÌ¿‚Ì       ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎÀı ±ı «_«‚ ¿èÎ_ ±fiı ≠¿ÚÏ÷fi_ ±Î Ï‹¿ıÏfi¿·’b_ ¿˘¥
√›Î ’»Ì ÷˘ ≠¿ÚÏ÷ ¿fl‰ÎfiÌ fi◊Ì. ÷˘ ’»Ì ≠¿ÚÏ÷ ¿flı »ı ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı   ÿËÎÕ˘ › »^Àı fiËŸ. ’HÎ ÷‹ÎflÌ …ı fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ »ı ±fiı fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ◊Ì
234                           ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                       235
≠¿ÚÏ÷‹Î_ Ë_’HÎÎfi˘ ±Îfl˘’ ◊›˘ »ı, ¿ı “Ë_ ±Î »\_, «_ÿ·Î· ÷ı … Ë_ »\_.” …ı  »ı, ±ı‹Î_ ’vÊfiı ‹@÷ ◊‰Îfi_ »ı, ÷˘ ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‹@÷ ◊Λ?
÷‹ı fi◊Ì I›Î_ Ë_ »\_, ±ı‰˘ ±Îfl˘’ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı ±ıfiÎ◊Ì …√÷ ∂¤_
                                        ÿÎÿÎlÌ — ’vÊ ±fiı ≠¿ÚÏ÷ Á_¿‚Λı·Î fi◊Ì. ⁄ı ÁÎÏ‹M›¤Î‰‹Î_
flèÎ_ »ı.
                                     »ı ±fiı ±Î ÁÎÏ‹M›¤Î‰‹Î_ ˢ‰Î◊Ì ’˘÷ÎfiÎ “iÎÎfi”‹Î_ ±ıfiı ω¤˛‹÷Î
    ≠ë¿÷ν — Ωı ≠¿ÚÏ÷ «_«‚ »ı, Ï‹¿ıÏfi¿· »ı ÷˘ ’»Ì ≠¿ÚÏ÷ ±ı      µI’Lfi ◊Λ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ’vÊ iÎÎfi‹› »ı. ÷ı ±ıfiı ω¤˛‹÷Î µI’Lfi
fiΉ_÷ ˢ‰Ì Ωı¥±ı ?                           ◊Λ »ı ¿ı “±Î ¿˘HÎı ¿›* ?” ’»Ì “‹ıÓ ¿›*” ¿ËıÂı ±fiı ¬flı¬fl ±Î ⁄‘_
    ÿÎÿÎlÌ — ≠¿ÚÏ÷ fiΉ_÷ … »ı ±fiı ±ı ZÎHÎı ZÎHÎı ωfiÎÂÌ »ı. ZÎHÎı  › ≠¿ÚÏ÷ ¿flı »ı. ⁄Î¿Ì “iÎÎfi” ⁄ÿ·Î› »ı ±ıÀ·ı ≠¿ÚÏ÷ µI’Lfi ◊Λ
ZÎHÎı ±Î›˘…fi ◊¥ flèÎ_ »ı fiı ZÎHÎı ZÎHÎı ωfiΠ◊¥ flè΢ »ı !        »ı ±fiı iÎÎfi V‰¤Î‰‹Î_ ±Î‰Ì Ω› ±ıÀ·ı ≠¿ÚÏ÷ fiΠ◊¥ Ω›.
                                     ±I›Îflı ±Î iÎÎfi ωÂıʤΉ‹Î_ »ı ±fiı ±ı V‰¤Î‰‹Î_ ±Î‰Ì Ω› ÷˘
    ≠ë¿÷ν — ÷˘ ÷˘ ’vÊ ±fiı ≠¿ÚÏ÷ ⁄ıµfi_ ±„V÷I‰ ‹Îfi‰_ ’ÕÂı.       ≠¿ÚÏ÷ fiΠ◊¥ Ω›.
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ ±„V÷I‰ »ı …. ’HÎ ≠¿ÚÏ÷fi_ ±„V÷I‰ Ïfl·ıÏÀ‰ »ı
                                              ¿˘HÎ ¿÷ν ≠¿ÚÏ÷fi˘ ?
±fiı ωfiÎÂÌ »ı. F›Îflı ’ı·_ ’vÊfi_ ±„V÷I‰ Ïfl›· »ı ±fiı ±Ï‰fiÎÂÌ »ı.
          ≠¿ÚÏ÷ ¿˘fiÎ ±Î‘Îflı ?                    ≠ë¿÷ν — ≠¿ÚÏ÷ …Õ »ı ÷˘ ÷ıfiı ¿I≤˝I‰ „@÷ ¿˘HÎ ±Î’ı »ı ?
                                        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Î ≠¿ÚÏ÷ ±ı ÷tfi …Õ fi◊Ì. ±ı Ïfiçı÷fi-«ı÷fi
    ≠ë¿÷ν — ÷˘ ≠¿ÚÏ÷fi_ ±„V÷I‰ ¿˘¥fiÎ µ’fl ÕÌ’ıLÕıÕ »ı ?
                                     »ı ±fiı Ïfiçı÷fi-«ı÷fi ±ı ¿_¥ ±«ı÷fi fi◊Ì.
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ¿˘¥fiÎ µ’fl ÕÌ’ıLÕıÕ fi◊Ì. ’HÎ ±ı flÌ·ıÏÀ‰ »ı.
                                        ≠ë¿÷ν — ±ıfiı Ïfifl_÷fl ⁄ÿ·Î÷Ì ¿ËÌ Â¿Î› ?
    ≠ë¿÷ν — flÌ·ıÏÀ‰ ±ıÀ·ı ¿˘fiÎ_ ¿˘fiÎ_ ±Î‘Îflı ≠¿ÚÏ÷fi_ ±„V÷I‰
                                        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ⁄ÿ·Î›Î ¿flı »ı, ’HÎ ±Î ≠¿ÚÏ÷ ±ı Ïfiçı÷fi-
»ı ?                                   «ı÷fi »ı.
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ‹ËŸ ±_ÿfl ⁄‘Î ⁄Ë Ω÷fiÎ ±Î‘Îfl »ı, ±ı¿         ≠ë¿÷ν — Ïfiçı÷fi-«ı÷fi ±ıÀ·ı ¿¥ „@÷ ¿ËÌ Â¿Î› ?
⁄ı ±Î‘Îfl fi◊Ì, ±fi_÷ ±Î‘Îfl »ı ⁄‘Î. ±ıÀ·ı ≠¿ÚÏ÷ ±ı Á΋ÁÎ‹Ì ±Î‘Îflı
¿flÌfiı ⁄fiı·Ì »ı. ‰Î›fiÎ ±Î‘Îflı Ï’kÎ flËı·_ »ı fiı Ï’kÎfiÎ ±Î‘Îflı ¿Œ         ÿÎÿÎlÌ — Ïfiçı÷fi-«ı÷fi ±ıÀ·ı ÏÕV«Î…˝ «ı÷fi »ı. ¿˘¥ ’HÎ
flËı·˘ »ı. ¿ŒfiÎ ±Î‘Îflı ±Î‹ flËı·_ »ı. ËÎÕ¿ÎfiÎ ±Î‘Îflı ±Î ÂflÌfl flËı·_     ‰V÷ “±Î’HÎı” «Î…˝ ¿flÌ Ë˘› ÷˘ ’»Ì ÏÕV«Î…˝ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ◊Λ ¿ı fiÎ
»ı ±fiı ÂflÌflfiÎ ±Î‘Îflı ±Î ËÎÕ¿Î flËı·Î_ »ı. ±ıÀ·ı Ω÷Ω÷fi_ ±Î         ◊Λ ? ±ı‹Î_ “±Î’HÎı” ¿Â_ ¿fl‰_ ’Õı ? ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ ÏÕV«Î…˝ »ı,
±Î‘ÎflÌ Á_⁄_‘ »ı ±fiı ±ıfiı ⁄ËÎflı › ±Î‘Îfl »ı. ’HÎ ⁄ËÎflfiÎ_ ΩıÕı ±ıfiı                              _
                                     ≥Œı„¿À‰ »ı ±fiı ≥Œı„¿À‰ „@÷fiı Ë_ Ïfiçı÷fi-«ı÷fi ¿Ë_ »\. ≥Œı„¿À‰‹Î_
·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì, ’HÎ ±ı ÷˘ ¤˛Î_Ï÷◊Ì ±ı‹ ‹Îfiı »ı ¿ı ‹Îflı ±Î Á_⁄_‘ »ı.    «ı÷fi fiËŸ ˢ‰Î »÷Î_ «ı÷fi …ı‰_ ÿı¬Î› ±ıÀ·ı Ïfiçı÷fi-«ı÷fi ¿Ë_ »\_.
        “iÎÎfi”, V‰¤Î‰‹Î_, ω¤Î‰‹Î_ !                       V‰w’ iÎÎfi ’»Ì «Î…˝ ⁄_‘ !!
    ≠ë¿÷ν — ±Î ≠¿ÚÏ÷ ±fiı ’vÊ, ⁄ıµ ±ı¿⁄ÌΩ ΩıÕı Á_¿‚Λı·Î_          ≠ë¿÷ν — ≠¿ÚÏ÷fiı ¿˘¥ «Î…˝ ¿flı »ı ? fiı «Î…˝ ¿fl÷_ ˢ› ÷˘
236                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                       237
÷ı ⁄_‘fi‹Î_ ±Î‰ı·˘ √HÎΛ.                       ±fiı ±ıfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ±ËŸ ⁄‘Ì Ïø›Î±˘ «ÎS›Î ¿flı.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ±Î «_ÿ¤Î¥ ‹Îfi˘ »˘, ±ı … «Î…˝ ¿flı »ı. ±fiı             ‰Ì÷flÎ√˘fiÌ ±Î√‰Ì ¢‘ !
’»Ì «_ÿ¤Î¥ … ⁄_‘fi‹Î_ ±ÎT›Î »ı. ±Î iÎÎfi ‹‚Ì Ω›, V‰w’fi_
¤Îfi ◊¥ Ω›, ÷˘ ’»Ì “÷‹ı” «Î…˝ ¿fl÷Î ⁄_‘ ◊¥ √›Î. ±ıÀ·ı ’»Ì           ¿Î›˝ ¿flfiÎflÌ Â„@÷ ⁄Ì∞ »ı. ±ıfiı ÂÎVhοÎfl˘±ı ’flÁkÎÎ ¿ËÌ
±ı¿·_ ÏÕV«Î…˝ ˢ›. ÷ı ÏÕV«Î˝… ÷˘ ⁄_‘ ¿flÌ Â¿Î› fiËŸ. ≥Œı„@À‰      »ı. V‰ÁkÎÎ … ÁıSŒ flÌ›·Î¥{ ◊›Î ’»Ì ±Î‰ı. I›Î_ Á‘Ì V‰ÁkÎÎ ±Î‰ı
ˢ› ÷˘ ±ı ≥Œı@À ÷˘ ¿˘¥ ⁄_‘ ¿flÌ Â¿ı fiËŸ. fi‰_ ¬Î‰Îfi_ ‰¬÷ı ⁄_‘      fiÏË, ’flÁkÎ΋Î_ »ı. ±ÎI‹iÎÎfi ◊›Î ’»Ì ⁄‘_ ◊Λ. ±fiÎÏÿ¿Î‚◊Ì ±Î
¿flÌ ÿı, ’HÎ ¬Î‘_ ÷ıfi_ Â_ ◊Λ ? Á_ÕÎÁ √›Î ‰√fl «Î·ı ? ±ıÀ·ı ±Î     … ¤˛Î_Ï÷ ’ıÁÌ √¥ »ı ÷ı ¤˛Î_Ï÷ ¿Îœ÷Î_ › ⁄Ë ÀÎ¥‹ ·Î√ı. ¿ÎflHÎ ¿ı
“iÎÎfi” …ıfiı ±Î’ı·_ »ı, ±ı ⁄‘Îfi_ «Î…˝ ⁄_‘ ◊¥ √›_ »ı.          ±ıÀ·_, ⁄‘_ Ïfi¿À‰÷Ì˝ »ı ±Î ¿ı ’˘÷Îfiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı. “±Î Ë_ ¿v_ »\_
                                   ¿ı ⁄ÌΩı ¿˘¥ ¿flı »ı ?” ±ı ±I›_÷ Ïfi¿À‰÷Ì˝ »ı. ±ıÀ·ı ±Î ‰Ì÷flÎ√˘fi_
      ≠Ï÷WÃÎ ¿flÌ ◊›˘ ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î !               ÁΛLÁ »ı. ⁄Ë ¨«Ì ¢‘¬˘‚ »ı fiı, √ÒœÎ◊˝ ¿ı‰˘ ? ±I›_÷ √èÎ !!
    ±iÎÎfi÷Î◊Ì ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î ∂¤˘ ◊Λ »ı. ±ı ≠Ï÷WÃÎ ¿fl ¿fl         ±ı Á‹…‰Î …ı‰_ »ı ±Î, Á‹…‰_ ÷˘ ’ÕÂı … fiı ! ÷‹fiı ¿ı‹
¿flı »ı “ÿıË‹Î_ … Ë_ »\_” ±ı‰_ ±I›Îflı ‹Îfiı »ı, fiı ÷ı◊Ì ÷ı‰_ fi‰_ V‰w’  ·Î√ı »ı ? ÁÎfl ÷˘ ¿Îœ‰˘ ’ÕÂı fiı, fiËŸ ¿Îœ‰˘ ’Õı ? ±ıÀ·ı ±Î ÁÎfl
∂¤_ ◊¥ flèÎ_ »ı. ⁄Î¿Ì ±Î ±ÎI‹Î »ı … fiËŸ. ±ÎI‹Î, ÷˘ ±Î‹Î_ ¿˘¥      ¿Îœ‰Î ‹ÎÀı »ı, ±Î’HÎı ±Î‹Î_ ÁI› ¿flΉ‰_ fi◊Ì. …ı ÁI› »ı ÷ıfiı …
¿Î‹ … fi◊Ì ¿fl÷˘. ±ÎI‹Î Œ@÷ ·Î¥À ±ÎM›Î ¿flı »ı. ±ı ·Î¥ÀfiÎ        ÁI› flά‰_ »ı. ¿ı ÁI› ‹Îv_ »ı ±ı‰_ ‹Îflı ¿flΉ‰_ fi◊Ì. ‹Îv_ ÁI›
±Î‘Îflı ±Î ⁄‘_ «Î·Ì flèÎ_ »ı. ⁄Î¿Ì ±ÎI‹Î ¿_¥ ’HÎ ¿fl÷˘ fi◊Ì.       ˢ÷_ … fi◊Ì. ÁI›fi_ ÁI› ˢ› »ı.
±ÎI‹Î ÷˘ ¤Î‰ı › fi◊Ì ¿fl÷˘ fiı ±¤Î‰ı › fi◊Ì ¿fl÷˘. ±ÎI‹Î
                                      ˉı ±Î Ïfl›· ±fiı Ïfl·ıÏÀ‰fi˘ ¤ıÿ ’ÎÕ‰˘, ÷ı iÎÎfiÌ ’vÊ
V‰¤Î‰‹› … »ı. ÿflı¿ ‰V÷ ’˘÷’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ … »ı. Á˘fi_
                                   ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩ ¿˘¥fi_ ¿Î‹ … fiËŸ fiı !!
Á˘fiÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ flËı, Á˘fi_ ⁄ÌΩ √HΑ‹˝ fi ⁄÷Ήı. ±ı‰_ ±ÎI‹Î±ı
’˘÷ÎfiÎ √HΑ‹˝ @›Îflı › »˘ÕuÎ fi◊Ì, »˘Õ÷˘ › fi◊Ì fiı »˘ÕÂı ›                    vvvvv
fiËŸ.
   ÷˘ ±Î ‹ÂÌfiflÌ ¿ı‰Ì flÌ÷ı «Î·ı »ı ? ±ÎI‹Î «·Î‰ı ? fiÎ.
±ÎI‹Î ÷˘ ¬Î·Ì ≠¿Î … ±Î’ı »ı. ÷ıfiÎ◊Ì ±Î “‹ÂÌfiflÌ” “«Î…˝” ◊¥
Ω› »ı. fiı «Î·ı »ı. ±Î “·Î¥À”fiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ±ËŸ ¿>ÿο>ÿ ¿flÌ ±ı
’√ ¨«Î-fiÌ«Î ¿fḻı, ÷ı‹Î_ “·Î¥À” Â_ ¿flı »ı ? “·Î¥À”fiÌ ÷˘ ¬Î·Ì
ËÎ…flÌ … »ı, ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î «ı÷fi ¿Â_ … ¿Î›˝ fi◊Ì ¿fl÷_, ±Î ‰Î÷
…√÷fiÎ ·Z΋Î_ fi◊Ì.
   ±Î ÷˘ “±ø‹ ωiÎÎfi”◊Ì ⁄‘_ ¬S·_ ◊¥ √›_ »ı. “‹ıÓ” …ı
“±ÎI‹Î” Ωı›˘ »ı fiı “±ÎfiΔ …ı‰˘ Ωı›˘ »ı, ¿Â_ … ¿Î‹ fiÎ ¿flı ±ı‰˘

								
To top