Docstoc

09 pg 289 to 316

Document Sample
09 pg 289 to 316 Powered By Docstoc
					‹˘ZÎfi_ ÷’                           289   290                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

±ıÀ·ı ±ıÀı¿ ¿flı ’ı·Î µ’fl. ÷‹ı ±ıÀı¿ fiÎ ¿fl˘ fiı ÷’‰Î ÿ˘. ±ı‰_ ⁄fiı    ◊¥ Ω› ÷‹Îfl<_. ±Î’HÎı ÷ı ‰¬÷ı ÷’ ¿flÌ ·ı‰_. ±Î’HÎı ÷’ ¿fḻı fiı
¿ı fiÎ ⁄fiı ? ±ıÀı¿ ¿flıfiı ±ıÀ·ı ÷’‰Îfi_ ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı fi‰Ì ·˘fi     Á‹÷Î flά̱ı Ï⁄·¿<· ±fiı ¬flÎ⁄ ω«Îfl ±ı‹fiı ‹ÎÀı ±Î‰ı ÷ıfi_
·¥ ±fiı …^fiÌ flÌ’ı ¿fl‰Ì. ±fiı ±Î ÷’ ±ıÀ·ı ÷˘ fi‰Ì ·˘fi ·Ì‘Î        ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı, ±ıÀ·ı ÷‹ı „@·›fl flÎA›_. ±ı „@·›flfiıÁfiÌ ±Áfl
ÏÁ‰Î› …^fiÌ flÌ’ı ¿fl‰ÎfiÌ. ±Î¿fl<_ ’ÕÌ Ω›, fiËŸ ? ±Î¿fl<_ ’Õı.       ±ı‹fiÌ µ’fl ◊Λ.
     ±ı¿ ±‹ıÏfl¿Î‰Î‚˘ ‹fiı ¿Ëı »ı, “±ı ÷’ @›Îflı ‰‘Îflı ¿fl‰_ ’Õı ?”    ±Î÷˝K›Îfi-fl˙ƒK›Îfi fiÎ ◊Λ ! ÷’ Âw ◊¥ Ω›. F›Î_ iÎÎfi fiÎ
‹ıÓ ¿èÎ_, “Ωı⁄ …÷Ì flËı ÷ı ÿËÎÕı !” ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ Ωı⁄ …÷Ì flËı÷Î ‰Îfl    ˢ›, ÷ıfiı ±Î÷˝K›Îfi-fl˙ƒK›Îfi ◊Λ. ±fiı ±Î ÷’ ÷’ı. ±ı‰_ ÷’ı
fi◊Ì ·Î√÷Ì. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ÷ı ÿËÎÕı ¬flı¬fl<_ ÷’ ±Î‰ı. ÷ı CÎÕ̱ı ÷˘    ¬flı¬fl<_ ! ±ıÀ·ı ÷‹ÎflÎ_ ÷’ ÷˘ ±Î‰_ ¿˘¥±ı ±’‹Îfi ¿›* ¿ı ÷’ ÷’ı.
¬Ò⁄ ÷’ı ‹ËŸ, flÎhÎı ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı ±ı‰_ ÷’ı. ±ı ÷’ı »÷Î_› ±ıÀı¿ fiËŸ,      ±Î iÎÎfiÌ ’fl<Ê Œ˘Õ ’ÎÕÌ ±Î’ı. ¿Ï‚›√‹Î_ ≠ÎM÷ ÷’fiı
fi˘ ±ıÀı¿. ‹ÎfiÏÁ¿ ±ıÀı¿ fiËŸ, ËÎ◊◊Ì ±ıÀı¿ fiËŸ, ‰ÎHÎÌ◊Ì ±ıÀı¿ fiËŸ.    ¤˘√‰Ωı. …ı ±Î‰Ì ’Õı ÷’, ±ıÀ·Î ¤˘√‰˘ ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_. ’HÎ ÷ı
hÎHÎı ≠¿ÎflfiÎ ±ıÀı¿ fiËŸ. ±Î iÎÎfi fiΠˢ› ÷˘ ¿ıÀ·Î ≠¿ÎflfiÎ ±ıÀı¿     ¤˘√‰÷Î fi◊Ì, I›Î_ ±Î√‚ ‹Îfl_‹Îfl fiı ±ıÀı¿Ÿ√ ⁄‘_ ¿flÌfiı Á΋˘ ‰ı’Îfl
¿flı ‹ÎHÎÁ ? ‹fi◊Ì ±ıÀı¿ ¿flı, ’·_√‹Î_ ÁÒ÷˘ ÁÒ÷˘ ¿Ëı, Á‰Îfl‹Î_ ±Î‹    ¿flÌ fiάı »ı.
¿flÌ fiά_ fiı ÷ı‹ ¿flÌ fiά_.
                                          ¤ıÿ, ⁄ÎèÎ÷’ - ±_÷fl÷’ ÷HÎÎ_ !
   ≠ffi¿÷ν — ÿıË◊Ì fiı ‰ÎHÎÌ◊Ì fiÎ ◊Λ ’HÎ ‹ÎfiÏÁ¿ ±ıÀı¿ ÷˘
◊¥ Ω›.                                   ≠ffi¿÷ν — fi ¤Î‰÷_ ¬Î‰Îfi_ ±Î‰ı ±fiı ¬Î¥ ·¥±ı ÷˘› ÷’ ?

   ÿÎÿÎlÌ — ◊¥ Ω› ÷˘ ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰Îfi_. ¬flÌ flÌ÷ı         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷’. ’HÎ ¬fl<_ ÷’ ÷˘ ±Î ±_÷fl÷’ ¿Ëı‰Î›. ±Î
fiÎ ◊Λ, ’HÎ ⁄Ë ÷M›_ ˢ›fiı I›Îflı …flÎ ‹ÎfiÏÁ¿ ◊¥ Ω› ÷˘ ’»Ì        ⁄ÎèÎ÷’ ÷˘ ±Î’HÎı ·˘¿˘ ΩHÎÌ Ω›fiı ¿ı ±Î ±Î‹HÎı ¬Î‘_ fi◊Ì. ±Î…ı
’λΠ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÎ. ±Îfiı ÁQ›¿˚ ÷’ ¿Ëı‰Î›. ¿˘¥fiÌ Õ¬·         µ’‰ÎÁ ¿›˘˝ »ı. ±ı¿ ’√ı ∂¤Î flèÎÎ »ı, ±ı ÷’ ⁄‘Î ¿flı, ⁄ÌΩ ¿˘¥
‰√flfi_ ÷’, ±Î’HÎı ÷ı ¿›Î˝ ¿fl‰Îfi_. ±ı ÷’ ÷˘ ⁄‘Î_fiı› ±Î‰ı. ¿˘¥fiı     ’•ÎÁfi‰Î‚Ìfiı ÷’ ¿flı ±ı ⁄‘Î_ ⁄ÎèÎ÷’. ±ıfi_ Œ‚ ±Î Á_ÁÎfl ‹‚ı
»^À¿˘ … fiÎ ◊Λfiı ! ±ı¿ Œıfl˘ ÷’‰_ ’Õı ÷ı ⁄Î⁄÷‹Î_, ±ı ÷’ √›Î      ±fiı ±_÷fl÷’ ±ıfi_ Œ‚ ‹˘ZÎ. ±ÿÌà ÷’, ±_÷fl ÷’. ±ÿÌà ±ıÀ·ı
’»Ì ŒflÌ ÷’‰_ fiËŸ ’Õı. ±ıÀ·ı …ıÀ·Î ÷’ ±˘»Î ◊¥ √›Î ±ıÀ·˘        ÿı¬Î› fiËŸ ¿˘¥fiı.
Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰Ì √›˘.                              ≠ffi¿÷ν — ±_÷fl ÷’ fiı ≠ÎM÷ ÷’ ±ı ±ı¿ … ¿Ëı‰Î› ?
   ‹Îflı CÎHÎÎ_¬flÎ_ ÷’ ±˘»Î ◊¥ √›Î. ‹Îflı ÷’ ˢ› … fiËŸ.          ÿÎÿÎlÌ — ≠ÎM÷ ÷’ …\ÿ_ »ı. ≠ÎM÷ ÷’ ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiÌ ‹ı‚ı …
¿ÎflHÎ ¿ı ‹Îflı› Ë÷Î ÷’. ±fiı ±ı … ÷’ Ë_ ÷‹fiı ÿı¬ÎÕ<_ »\_. fi˘ ±ıÀı¿.   ±Î‰Ìfiı ∂¤_ flËı ±fiı ’ı·_ ¿fl‰_ ’Õı ±Î’HÎı. ≠ÎM÷ ÷’ ±ıÀ·ı ±I›Îflı
‹ÎfiÏÁ¿ ±ıÀı¿ fiËŸ, ‰ÎHÎÌfi˘ ±ıÀı¿ fiËŸ, ÿıËfi˘ ±ıÀı¿ fiËŸ. ÷’ fiÎ      ¬Î‰Îfi_ fiÎ ‹Y›_. ±I›Îflı ¿Â_ Ãı¿Îb_ fiÎ ’Õu_. ¿Â_› fiÎ ‹‚ı, ÷ı ÿËÎÕı
¿fl‰_ ’Õı ±ıÀ·Î ËÎfl< ·˘¿˘ hÎHÎı› ±ıÀı¿ ¿flÌ fiάı.            ¿Ëı‰_ ¿ı “¤¥, ±Î…ı ±Î’HÎı ∂’‰ÎÁ” ±ı ≠ÎM÷ ÷’. “±Î…ı ≠ÎM÷ ÷’
                                   ◊›_. ‹ÎÀı ±Î ÷’ ¿fl˘” ¿Ë̱ı. ÷’ ‹Y›_.
   ±ÿÌà ÷’ ±ıÀ·ı ¿˘¥ ’ÎÀa Õ>⁄Ì ±fiı ‹ÏËfiÎ µ’fl … ·Î¬
wÏ’›Î …‹ı ‹Ò@›Î ˢ› fiı ’ÎÀa Õ>⁄Ì ÷ı ÁÎ_¤‚÷ÎfiÌ ÁÎ◊ı ‹ËŸ ÷’ Âw        ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ±’‹Îfi ¿flı fiı ÁËfi ¿fḻı ÷˘ ±ı› ÷’ √HÎΛ ’»Ì ?
‹˘ZÎfi_ ÷’                          291   292                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı› ≠ÎM÷ ÷’ ¿Ëı‰Î›. ÷‹Îfl<_ ÷’ ÂÎ◊Ì ‰Ëı·_ ±ÎT›_             ≠ÎM÷ ÷’‹Î_ «Ò¿ı Á‹÷Î...
¿ı …·ÿÌ µ¿ı· ±Î‰‰Îfi˘ »ı, «˘A¬Î ◊¥ …‰ÎfiÎ »ı, V’ÌÏÕ·Ì !
                                     ±ıÀ·ı ±‹ı …ı ¿fḻı »Ì±ı ±ı … ÷‹fiı ¿Ë̱ı »Ì±ı.
µ¬ÎÕ÷Ì ‰¬÷ı ‹ËŸ ÷’ ◊Λ »ıfiı ! Ï«k΋Î_ ÿ—¬ ◊Λ »ı ? ±ı ÷’
¿Ëı‰Î›. ±ı ÷’fiı Ωı›Î ¿fl‰_. ±ıfiı ÿ—¬ fiËŸ ‹Îfi‰_. ÿ—¬ ‹Îfi˘ ÷˘        ≠ffi¿÷ν — ≠ÎM÷ ÷’ ¿fl‰Îfi_ ±ı ≠Á_√ ’˘÷ÎfiÎ µ’fl ±Î‰ı »ı
÷’ ∂ÕÌ …Âı ÷ı CÎÕ̱ı.                        I›Îflı ›Îÿ fi flËı, I›Îflı ÷˘ ¿ÊΛ ∂¤˘ ◊¥ Ω›.
        iÎÎfi - ÿ½fi - «ÎÏflhÎ - ÷’ !                ÿÎÿÎlÌ — ±ı ◊˘Õ˘ ‰¬÷ ±ı‰_ ◊¥fiı ’»Ì ±ıÕ…VÀ ◊¥ Ω›.
                                  ±Î’HÎfiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î‰_ … ◊›Î ¿flı »ı. ’»Ì ±ı ⁄‘_ ⁄√ÕÌ Ω›.
   “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı ÿ½fi. ±ıfi˘ ±fi¤‰ ◊Λ ±ı iÎÎfi. …ıÀ·Î
                                  ±ı¿ Ï‹ÏfiÀ‹Î_ ¿œÌ ∂÷ÎflÌ ·ı ÷˘ «Î·ı ? ∂¤fl˘ ±Î‰‰Î ÿı‰˘ Ωı¥±ı,
≠‹ÎHÎfi˘ ±fi¤‰, ±ıÀ·Î ≠‹ÎH΋Î_ ‰Ì÷flÎ√÷Î, ±ıÀ·_ … «ÎÏflhÎ.
                                  ∂¿Î‚Ìfiı ÿÒ‘’οfiÎ …ı‰Î ±œÎfl ∂¤flÎ ±Î‰ı I›Îflı ¿œÌ’ο ◊Λ. ±ı‰Ì
±ıÀ·ı ±Î iÎÎfi-ÿ½fi «ÎÏflhÎ fiı ÷’, ±ı «˘◊Î ’ΛÎfi˘ Ïfi¿Î· ÷˘ ¿fl‰˘
                                  flÌ÷ı ±Î’HÎı ±ı ‹Ëıfi÷ ÷˘ ¿fl‰Ì ’Õıfiı ! ΩB≤Ï÷ ‹ÎÀı ¤Î‰fiÎ ¿fl‰Ì
… ’ÕÂıfiı ? ÷ı ±_ÿfl xÿ› ÷’ı, ±ıfiı ±Î’HÎı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_, ±ıfi_ fi΋
                                  Ωı¥±ı. “±Î‹ ¿ı‹ ◊Λ »ı”, ¿Ë̱ı ! ±ı «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı
÷’ ¿Ëı‰Î›.
                                  “±Î‰ı·Î_ ≠ÎM÷ ÷’ ¤˘√‰˘ fiı ±Î‹ ¿ı‹ ¿fl˘ »˘ ?!”
   ≠ffi¿÷ν — ÷’ ±ıÀ·ı Â_, ±_ÿfl CÎÊ˝HÎ ◊Λ ?
                                     ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ’ı·Ì „V◊fl÷Î ÂÎ◊Ì fi◊Ì flËı÷Ì ?
   ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ‹ËŸ ±…_’˘ ◊Λ fiı ±¿‚΋HÎ ◊Λ. ‹˘œı ⁄ËÎfl
fiÎ ⁄˘·Ì±ı ’HÎ ±_ÿfl fiı ±_ÿfl ±¿‚΋HÎ ◊¥ Ω›. ÷ı ÷’ ÁËfi ¿fl‰_         ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰_ ⁄˘·_ ±ıÀ·ı ±ı‰_ ◊¥ Ω›fiı ’»Ì ! “Ë_ flÎ_ÕÌ »\_”
’Õı. ⁄ËÎfl ÷˘ ŒÎ¥·˘fi˘ Ïfi¿Î· ¿fḻı Á‹¤Î‰ı, ’HÎ ‹ËŸ ±¿‚΋HÎ      ±ıÀ·ı flÎ_ÕÌ Ω›.
◊¥ Ω› ±ı ÁËfi ¿›* fiı ’ı·Îfiı Á΋Îfiı ÿ{ÎÕuÎ ÏÁ‰Î› ÂÎ_Ï÷◊Ì ÁËfi        ≠ffi¿÷ν — ’ı·_ ±ı¿ ‰¬÷ Ë·Ì Ω› ⁄‘_. ’»Ì...
¿›*, ±ıfi_ fi΋ ÷’ ¿Ëı‰Î›. ±ıfiı ±ÿÌà ÷’ ¿èÎ_.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ·Ì Ω› ÷ı CÎÕ̱ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı. Ë_‹ıÂÎ_ ËηÌ
   ±‹fiı ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘ ¿Ëı, “±ÎÀ·_ ⁄‘_ ±‹Îfl_ ‰÷˝fi ¬flÎ⁄     √›Î ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ±ıÀ·ı ŒflÌ◊Ì ËÎ·Ì …‰Îfi_ ±˘»\_ ◊Λ. ±ı‹
◊¥ Ω› »ı, ÷˘› ’HÎ ÷‹fiı ¿Â_ ◊÷_ fi◊Ì ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “‹Îflı Â_ ◊Λ ÷ı ?  ¿fl÷_ ¿fl÷_ „V◊fl ◊Λ ±fiı ’»Ì ±Î Âw ◊Λ. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl ¿fl ¿›Î˝
±ı ÷˘ ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰Ì √›ı·_ ˢ›, ±ı‹Î_ ⁄Ì…\_ Â_ ◊‰Îfi_ ˢ› ? ±ı ÷˘   ¿fl‰Îfi_. ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ ’fl<ÊÎ◊˝ ≠Ï÷ø‹HÎ.
÷‹ı ¿Ë˘ »˘ ¿ı ‹fiı ¿ËıΩı ÷ı◊Ì ¿Ë_, fiËŸ ÷˘ ‹˘œı ⁄˘·_› fiËŸ ÷‹fiı.”
                                            Á‹…HÎ ÷’ Á‹›fiÌ !
   ’Ëı·_ ÷’ ¿flı …⁄fl…V÷, I›Îflı ’ı·˘ ÿ½fi‹Î_◊Ì iÎÎfi ¤ı√˘ ◊Λ.
                                     ≠ffi¿÷ν — ÷’ ‰¬÷ı Á‹…HÎ ¿ı‰Ì ˢ‰Ì Ωı¥±ı ?
   ≠ffi¿÷ν — ÷’ ’HÎ ’ı·_ fiÎ »^À¿ı ¿flı ±fiı Á‹…HÎ◊Ì ¿flı, ±ı‹Î_
Œıfl ’ÕÌ Ω›fiı, ÿÎÿÎ ?                           ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎflÎ ÏË÷fi_ ±Î ◊Λ »ı. ÿÎÿÎ ¿Ëı »ı ±ı ⁄‘_ ‹Îfl<_
                                  ±fiı ÿÎÿÎ fiÎ ¿Ëı »ı ±ı ‹Îfl<_ Lˢ›, ±ı‰_ …\ÿ_ ’ÎÕÌ ÿı ‹ËŸ.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ »^À¿ı ¿flı ÷˘› ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ÷˘ ±ıfiÌ ¬˘À
±˘»Ì ◊¥ Ω›.                                ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·_ ⁄‘_ Á‚√÷_ ˢ› fiı ±Î‹ ·Î√ı ¿ı ±Î ÁËfi
‹˘ZÎfi_ ÷’                        293   294                      ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

fiËŸ ◊Λ. ÷˘ › ’ı·_ ‹ËŸ ˢ› ¿ı ±Î ÏË÷fi_ »ı, ¿Î‹fi_ »ı, ±Îfiı       ÿÎÿÎlÌ — ±ı »^ÀÌ Ω› fiı ÷ı ±fi¤‰ ±ıfi˘. ±ı … ±ÎI‹Îfi˘
±˘·‰Ì fi◊Ì fiά‰Îfi_, ±ı‰_ flèÎÎ ¿flı ’»Ì.              ±fi¤‰, ⁄Á ! Á¬ ±fiı ≠¿Î ‰‘÷˘ Ω›, ⁄Á.
   ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi fiËŸ …·ı, …ı ±iÎÎfi »ı ±ı ¤Î√ …·Âı. ±ıÀ·ı      ≠ffi¿÷ν — ±ı Â_ ∂¤_ ◊Λ ¿ı ÷’ ¿fl‰_ ’Õı ?
÷Îflı ¿Î‚∞ flάÌfiı ÁÒ¥ …‰_. …·‰Î ÿı‰_, »˘fiı …·Ì Ω› ⁄‘_›. iÎÎfifi_
                                   ÿÎÿÎlÌ — ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ fiı ±Ëo¿ÎflfiÌ Ï‰fl<© ±Î’HÎı ¿fl‰Î
…·Âı fiËŸ, ±ıfiÌ ±‹ı √ıflLÀÌ ±Î’̱ı »Ì±ı.
                                Œfḻı, ÷ı CÎÕ̱ı ’ı·Î_ Ωıfl ¿flı ÷ı CÎÕ̱ı ±Î’HÎı ÷’ ¿fl‰_ ’Õı. ⁄‚ı
    ±_÷fl ÷’ ÷˘ ¤√‰Îfi ⁄fiΉı. ±_÷fl ÷’ ˢ› I›Îflı ΩHΉ_ ¿ı    ÷ı CÎÕ̱ı.
iÎÎfi-ÿ½fi-«ÎÏflhÎ-÷’ «Îflı ’ΛΠ»ı, ±ı‰_ fiyÌ ◊¥ Ω›. ±ı¿·_
                                   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î’HÎÎ K›ı› ≠‹ÎHÎı ˢ› ÷˘ ÷’ ∂¤_ fiÎ ◊Λfiı ?
iÎÎfi-ÿ½fi ˢ› I›Îflı «Îfl ’ΛΠ’ÒflÎ fiΠˢ›. ‹ÎÀı ’H›ÂÎ‚Ì »\_ ¿ı
÷Îflı ±_÷fl ÷’ «Î· flËı »ı. ±ı ∂¤_ ¿fl‰Î◊Ì ◊Λ fiËŸ. ±Î’HÎı Á‚Ì      ÿÎÿÎlÌ — I›Î_ fiÎ ◊Λ. K›ı›fiΠωfl<© ˢ› ÷˘ ÷’ ±fiı ÷ı ˢ‰_
¿flÌfiı ∂¤_ ¿fḻı ÷˘ ◊Λ ¿o¥ ? Ë‹HÎı ¿˘¥ ±Î‹ ¿flÌfiı ËÎ◊ {ηıfiı   … Ωı¥±ı, ±ı ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı fiËŸ, ’HÎ ÷’ ˢ‰_ Ωı¥±ı. ÷’ fiΠˢ›
¿Ëı, “@›Î_ Ω› »ı, «Î·.” I›Îflı I›Î_ ±_÷fl ÷’ ∂¤_ ◊¥ Ω›.      ÷˘ ’»Ì ’ΛΠ… ¬˘ÀÎ »ı. «Îflı› ’ΛΠˢ‰Î Ωı¥±ı.
   ±‹Îflı Ïfifl_÷fl ÷’ ˢ›. ÷‹Îfl<_ ÷’ ΩÕ<_ ÷’ »ı, ±‹Îfl<_ ÷˘ ⁄Ë     ±Î ωʛ √‹÷˘ fi◊Ì. K›ı› fiyÌ ¿›˘˝ ˢ› ¿ı ‹Îflı ˉı ÷˘
ÁÒZ‹ ÷’. ’HÎ ±Î ΩÕ<_ ⁄‚Âı I›Îfl ’»Ì ±ı V◊Ò‚‹Î_◊Ì ÁÒZ‹‹Î_ ÷’   ⁄˛õ«ÎflÌ flËı‰_ »ı, ±ı ¿˘¥ VhÎÌ …\±ı ’»Ì ±ıfiı ÷’ fiÎ ¿fl‰_ ’Õı ?
±Î‰Âı, ÁÒZ‹‹Î_◊Ì ÁÒZ‹÷fl ÷’ ±Î‰Âı. I›Îfl ’»Ì ±ı …ı ‹Îfl_ ÷’ »ı,  ±ı ÷ı ‰¬÷ı ⁄fl˘⁄fl ÁQ›¿˚ ÷’ ÷M›˘, …flΛ ··«Î›˘ fiËŸ. ÷ı ÷fl÷
±ıfiÌ ’ÎÁı ÷‹Îfl_ ÷’ ±Î‰Âı.                    ±fi¤‰ ◊Λ. ÷’ ±ıfiı ¿Ëı‰Î›.
   ±ıÀ·ı ±Î …ı‹ ÁÎ_¤‚¢ ÷ı‹ ÷‹fiı Á‹…HÎ ’ÕÂı. ÷‹Îflı @›Î_      ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹ÌÃΠ·Î√÷Ì Ë÷Ì I›Î_ ˉı ’˘÷Îfi_ ÿ½fi
÷’ ¿fl‰Îfi_ ? ±Î ÷˘ ÷’ ¿fl‰Îfi_ I›Î_ µU¿ıflÎÀ ¿fl˘ »˘ ! ⁄ÌΩfiı ÷’   ∂¤_ ◊›_ ¿ı Ë_ ±Î Lˢ›, ±ıÀ·ı ’ı·_ ÷’ Âw ◊›_ I›Î_. ±ı‹Î_ ’λÌ
¿flΉÕΉ˘ »˘ !! ⁄ÌΩı ÷’ ¿flÌ ·ı ’»Ì. Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿flÌ ·ıfiı !   ‹ÌÃΠ·Î√ı fiı ’λ\_ ÷’ …÷_ flËı.
±‹Îflı ÷˘ flÎ÷-ÿÎ”Õ˘ ÷’ …. ÷‹ı ÷˘ ÷’ … ¿›Î˝ fi◊Ì, ÁÒ¥ √›Î ±ı›      ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ’»Ì ÁËfi fiÎ ◊Λ, I›Îflı ’λ˘ ‹ÌÃΠµ’fl ’ıÁÌ
CÎÁCÎÁÎÀ, ÷ı Á‰Îfl ’Õı !                     Ω›. ÷’ ÷˘ Ïfiç› ⁄‚ Ωı¥±ı. ±ı¿ ‹ÎHÎÁ »ı ÷ı ‹fiı ¿Ëı »ı, “·˘,
        K›ı› ωfl<© I›Î_ ˢ› ÷’ !             ±_√ÒÃ˘ ‘fl˘ Ωı¥±ı.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “·ı, ‘›˘˝”. I›Îflı ¿Ëı, “ÏÁ√flıÀ «Î’_ »\_.”
                                “Ïÿ‰ÎÁ‚Ì Á‚√Ήfiı ?” ‹ıÓ ¿èÎ_. ÷ı ⁄ı Ïÿ‰ÎÁ‚Ì Á‚√Î‰Ì ÷ı ±ı‹ fiı
   ÷’ ◊Λ ÷˘ … ±fi¤‰ ◊Λfiı ! fiËŸ ÷˘ ±fi¤‰ ÂÌ flÌ÷ı       ±ı‹ ∂¤˘ flè΢ ! ÷ı ÂÎ ±Î‘Îflı ÷’ ÷’ı ? ‹ËŸ ±Ëo¿Îfl. …ı ◊‰Îfi_
◊Λ ? ±_÷fl ÷’ı ±ıÀ·ı, …ı ⁄Î⁄÷‹Î_ ±Î’b_ ±_÷fl ÷’ı, ±ıfiÎ◊Ì »^ÀÎ  ˢ› ÷ı ◊Λ ±ı‰Ì flÌ÷ı ’ı·Î‹Î_ Ïfiç›. …ı ◊‰_ ˢ› ÷ı ◊Î. ±‹ı ˉı
flËı‰Î Œfḻı ±fiı ±_÷fl ÷’ı ±ı ⁄Î⁄÷◊Ì ±Î’HÎfiı ±fi¤‰ ◊Λ ….     ÷ÎflÌ ΩıÕı ŒÁÎ¥±ı fiËŸ. ±ÎÀ·Î ±fi_÷ ±‰÷Îfl ŒÁΛÎ, ˉı fiÎ
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı …ı …ı ⁄Î⁄÷fi_ ÷’ ∂¤_ ◊Λ ±ı ⁄Î⁄÷ »^ÀÌ   ŒÁÎ¥±ı, ±ı‰˘ Ïfiç›. ±‹ı ˉı K›ı›fiı ÷˘Õ‰Î ‹Î_√÷Î fi◊Ì. Ïfiç›
Ω› ’»Ì ?                            fiΠˢ› ÷˘ ‹ÌÃΠ¬ıÓ«Ì Ω› ÷fl÷.
‹˘ZÎfi_ ÷’                          295   296                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

   ¬Ò⁄ ’‰fi e_¿Î›˘ fiı ‹ÎHÎÁfiı µÕÎÕÌ ‹Ò¿ı, ÷ı ±Î’H΢ Ïfiç› Ë˘›   ±ı ÷˘ ÷’ ◊Λ … ±ıfiÌ ‹ı‚ı. ˉı I›Î_ ±ı Ωı «_ÿ¤Î¥ Á΋Îfiı ‰œı,
÷˘ ⁄ıÁÌ …¥±ı, ’HÎ Ïfiç› Ë˘› ¿ı fi◊Ì µÕ‰_, ¿o¥ … ◊‰Îfi_ fi◊Ì.      I›Îflı ‹fi‹Î_ Á_÷˘Ê ·ı ¿ı ±Î’HÎı ±ıfiı ‰œuÎ »Ì±ı ÷ı ⁄fl˘⁄fl »ı, ÷˘
÷˘ ±Î’HÎı flËÌ …¥±ı. ±fiı ’ı·˘ ¿ËıÂı, “Ëı› µÕÌ …‰ÎÂı, µÕÌ …‰ÎÂı”,   ±ıfiı ÷’ flèÎ_ fiËŸ. ±ı ±Î’HÎfiı ¿o¥ ¿Ëı, ’HÎ ±Î’HÎı ±ıfiı ‰œuÎ ±ıÀ·ı
÷ı µÕu˘ ËÕËÕÎÀ. ±Î¿Î‹Î_ µÕı !                   ±Î’HÎfiı ÷ı CÎÕ̱ı ÷’ fiÎ ¿fl‰_ ’Õı. ±ıÀ·ı I›Î_ ’ı·_ ‰œ‰Îfi_ fiËŸ
   ≠ffi¿÷ν — ’ı·Î‹Î_ ’‰fi µÕÎÕı, ±Î‹Î_ ¿˘HÎ µÕÎÕÌ ÿı ?      ±Î’HÎı, ±ıÀ·ı ÷’ … ◊Λfiı ! ‹fi ±¿‚ΛΠ… ¿flıfiı !

   ÿÎÿÎlÌ — ±Î› ±ı‰˘ ’‰fi … ‰Î‰Îfi˘ fiı, ±Î¿Ê˝HÎfi˘ ≠‰ÎË ÷ı        ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎfiÎ iÎÎfi◊Ì ±ı ±¿‚΋HÎ …÷Ì fiÎ flËı ?
¬ıÓ«Î¥ Ω›. ±Î¿Ê˝HÎ ±ıfiı √‹÷_ Ë÷_, ±ıÀ·ı ±Î¿Ê˝HÎ ◊›Î ¿flı.         ÿÎÿÎlÌ — ±ı …÷Ì flËı, ’HÎ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı …÷Ì flËı. ±ı¿-⁄ı Œıfl˘
’˘÷Îfi˘ K›ı› ÁοÎfl ¿fl‰˘ ˢ› ÷˘ √‹÷_ »˘ÕÌ ÿı‰_ ’Õı ±fiı K›ı›      ±¿‚Λ_ ±fiı ’»Ì hÎÌ…ı ‰¬÷ı ±ı …÷_ flËı·_ ˢ›, ÷˘ ’»Ì ⁄Ì∞
±ÿ⁄ÿ ËÂı I›Î_ Á‘Ì ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ !                   ⁄Î⁄÷ ±Î‰ı I›Îflı ’λ\_ ⁄ÌΩ‹Î_ ±¿‚Λ ±fiı ’»Ì ≠ı„@ÀÁ ‰‘ ◊Λ
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ±fi_÷¿Î‚fiÌ Àı‰˘fiı ·Ì‘ıfiı !            ±ıÀ·ı …÷_ flËı. ’HÎ ±Î‰_ ¿Ëı÷Î_ …¥±ı ÷ı‹ ÷ı‹ ÿËÎÕ˘ ‰‚ı. ÷’ ◊›ı·_
                                  ÷‹fiı ? ¿ıÀ·Î ‰¬÷ ◊›ı·_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — «_ÿ¤Î¥fiÌ Àı‰˘. I›Îflı ⁄Ì…\_ Â_ ÷ı ? ±Î Àı‰˘ ’ÕÌ »ı,
÷ıfiÌ … ±Î ¤Î_…√Õ »ıfiı ! Àı‰ fiΠˢ› ÷˘ ¿Â_ ‰Î_‘˘ … fi◊Ì. ’HÎ        ≠ffi¿÷ν — ÏËÁÎ⁄ ‰√flfi_, CÎHÎÌ ⁄‘Ì ‰Îfl, ⁄Ë ‰Îfl, ÿÎÿÎ.
F›Îflı ˢ› I›Îflı µ’flÎb_ ·ı …, ±ı ≠¿ÚÏ÷fiı ‰Â ◊¥ Ω›. I›Î_ ±Î√‚
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±˘Ë˘ ! Ë∞ ⁄Ë ‰Îfl ◊›Î ¿flı »ı ? F›Î_ Á‘Ì ±Î’HÎı
÷‹ı ¿Ëı÷Î_ Ë÷Î_fiı, ¿ı ‹ÌÃΠ±Î‰ı »ı. ±ı ÷˘ ÷’‹Î_ fiÎ ’Õı, ±ÿÌÃ
                                  ’ÒflÎ iÎÎfi‹Î_ fiÎ ±Î‰Ì±ı I›Î_ Á‘Ì ◊›Î ¿fl‰Îfi_.
÷’‹Î_ fiÎ ’Õı. √‰˝flÁ «Î¬ı ±fiı ‹Ω ¿flı ±fiı µ’fl◊Ì ±‰‚_ ⁄˘S›Î
¿flı, ±‹ı ©ÎI‹Î … »Ì±ı. ÷˘ ±‹Îflı @›Î_ ¤Î_…√Õ »ı ? ±ıÀ·ı ⁄‘Λ       ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ÷’ fiΠˢ› ±ı‰Ì ÿÂ΋Î_ ¿ı‰_ ˢ› ?
‹ËÎI‹Î±˘fiı ±Î‰_ ±‹ı ¿ËÌ »^À̱ı. ’»Ì ˉı …ı ¨‘_ ¿flı ÷˘ ÷ıfiÌ
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‰Ì÷flÎ√ ÿÂÎ, Á_’ÒHν ÷Ì◊*¿fl ¤√‰Îfi ! ±‹fiı
…‰Î⁄ÿÎflÌ »ı !
                                  ±‹¿ ⁄Î⁄÷‹Î_ ÷’ ˢ›, ±‹Îflı ±Î‰_ fiÎfiÌ fiÎfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_, ±‹fiı
          ÿÎÿÎfiı› ±ÿÌà ÷’ !                √΂˘ ¤Î_Õı ¿ı ±ı‰_ ÷ı‰_ ◊Λ ÷˘ ±‹fiı ÷’ fiΠˢ›.
   ±‹Îflı› ±ÿÌà ÷’ ¿fl‰_ ’Õı, ±‹Îflı ±‹ÎflÎ ≠‹ÎH΋Î_ ¿fl‰_ ’Õı.       ≠ffi¿÷ν — ±Î’ ±ı‰_ ¿Ë˘ »˘fiı, ±‹Îflı Ïfifl_÷fl ±_÷fl ÷’ ˢ›.
Ãıà Á‘Ì ±ÿÌà ÷’ ¿fl‰Îfi_ »ı, ‹fi Ï«ÕΛ, ⁄Ï© Ï«ÕΛ ÷˘› ’HÎ
                                     ÿÎÿÎlÌ — ˢ› … ±‹Îflı. ±‹Îflı Ïfifl_÷fl ÷’ ˢ›. ±‹Îfl<_ ÷’
±Î’HÎı Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_. ±ı ÷ı CÎÕ̱ı ±‹Îfl<_ ÷’ ◊Λ.
                                  ¿˘¥ ÿ—¬‹Î_› ’ÏflHÎ΋ fiÎ ’΋ı, V‰Îÿ‹Î_› ’ÏflHÎ΋ fiÎ ’΋‰Î ÿı, ¿˘¥
   ≠ffi¿÷ν — ±ı‹ ¿Ëı »ı ±Î ±ÿÌà ÷’ ¿fl‰_ … ’Õı ±ı‰_ ¬fl<_ ?    Á¬ ’ÏflHÎ΋ fiÎ ’΋‰Î ÿı ±ı‰_ ˢ›. ±‹Îfl_ ÷’ ¬Ò⁄ ÁÒZ‹‹Î_ ˢ›.
±Î’HÎı ‹fi-⁄Ï© fiı ±ı ⁄‘Îfiı Á‹Ω› Á‹Ω› ¿fḻı, ÷˘ ’»Ì ±ıfiı
…ı «fl«flÎÀ ◊Λ, ÷ı ⁄_‘ fiÎ ◊¥ Ω› ?                     ≠ffi¿÷ν — ’ÏflHÎ΋ fiÎ ’΋ı ±ıÀ·ı Â_ ?

   ÿÎÿÎlÌ — ⁄_‘ ÷˘ ◊Λ … fiËŸ. ±ı ÷‹Îflı ÷’ ‹ËŸ ¿fl‰Îfi_ »ı,        ÿÎÿÎlÌ — ‰V÷ ±‹fiı ±Áfl fi ¿flı. ±Î …√÷fiÌ ⁄‘Ì ‰V÷±˘
‹˘ZÎfi_ ÷’                         297   298                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

…ı »ı, ±‹ı I›Î_ ±Î√‚ ±ı ‰V÷±˘◊Ì »ıÀÎ … flË̱ı. V‰Îÿ‹Î_› fiÎ     CÎb_ ±Áfl ◊Λ, ±ıÀ·ı ±ı ’˘÷Îfi_ … ‹ËŸ ’»Ì xÿ› ÷’ı «_ÿ¤Î¥fi_.
’ÏflHÎ΋ ’΋̱ı, ÿ—¬ ‰ıÿfi΋Î_› ’ÏflHÎ΋ fiÎ ’΋̱ı. ÿÎ_÷ ÿ¬‰ÎfiÌ   ±fiı ÷ı ‰¬÷ı ’Ëı·Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ …÷Î Ë÷Î, ÷ı ˉı fi ◊‰_ ±ı ÷’.
‰ıÿfiÎ ◊÷Ì Ë˘›, ÷ı ‰ıÿfi΋Î_ ’ÏflHÎ΋ fiÎ ’΋̱ı. ±ıfiı ±‹ı ΩHÎ̱ı.  ’Ëı·Î_ ÷˘ ÁËı… xÿ› ÷M›_ ¿ı ÷L‹›Î¿Îfl. ’HÎ ±Î‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl fi ◊‰_
                                 ±ı ÷’. ±ıÀ·ı ±Î ÷’ ±ı … ‹˘ZÎı ·¥ …fiÎfl<_ »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ÷‹fiı ¿ı‰Ì ⁄Î⁄÷fi_ ÷’ ˢ›, ÿÎÿÎ ?
                                    ±ıÀ·ı ¤√‰Îfiı ±Î ÷’ ¿fl‰Îfi_ ¿èÎ_. I›Îflı Ωı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı
   ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±ı ⁄fi÷Î_ Á‘Ì Ë˘÷_ fi◊Ì, ¿˘”¿ ‰¬÷ ˢ›, ’HÎ    ¤¥, ±Î’HÎı ¿Â_ ⁄ÎèÎ ÷’fiÌ …wfl fi◊Ì. ÷˘ ·˘¿ Á‹…ı ¿ı ±Î
±‹Îflı «Îfl ÏÕ√˛Ì ⁄Î¿Ì »ı ±ıÀ·_ ¿fl‰_ ’Õı. ¿˘”¿ ‰¬÷ ±Î‰ı, fiËŸ ÷˘   ¤√‰Îfifi_ ÷’ … ±ı‹HÎı µÕÎÕÌ ‹ıS›_. fiÎ, ‹Ò±Î, ÷’ ‰√fl ‹˘ZÎ ◊Λ
±Î‰ı fiËŸfiı ! ±‹Îflı ±Î‰_ ÷ı‰_, ¿o¥¿ ŒÁΛΠˢ› M·ıfi‹Î_...      … fiËŸ. ·˘¿ ±‰‚_ Á‹…ı I›Îflı ±Î’HÎı Â_ ¿fḻı ’»Ì ? ±fiı ±ıÀ ±ı
   ÂflÌfl◊Ì ±fi˚⁄ıflı⁄· ˢ› I›Î_ ÷’ ¿fl‰_ ’Õı ! ±ı ÷˘ ÿÎœ ÿ¬ı    ÀÎ¥‹ ±ı¿ ÂOÿ fiÌ¿‚ı, ÷ı fiıÏ√ÏÀ‰ fiı ’˘Ï{ÏÀ‰ ⁄Lfiı ¤ı√_ fi ⁄÷ÎÕÌ
÷ıfiı ¬⁄fl ’Õı, fiËŸ ?                        ¿ı. ¿Î_ ÷˘ ’˘Ï{ÏÀ‰ ⁄÷ÎÕı ¿Î_ ÷˘ fiıÏ√ÏÀ‰ ⁄÷ÎÕı. ŒflÌ fiıÏ√ÏÀ‰ ⁄˘·ı
                                 ±ı ‰Î÷ …\ÿÌ »ı, ’HÎ ±ıÀ ±ı ÀÎ¥‹ ⁄Lfiı ¤Î‰ ⁄÷ÎÕÌ Â¿ı fiËŸfiı ?
   ≠ffi¿÷ν — ±fi˚⁄ıflı⁄· ’ı¥fifiı ⁄ıflı⁄· ¿fḻı ±ı ÷’ … »ıfiı ?
                                    ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘ ·√¤√ ’Î_« … À¿Î ÷’ ¿flı »ı. ÷’ ÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷’ ¿Ëı‰Î›. ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ fiÎ ¿flı, ¿¿‚ÎÀ fiÎ ‹Î_Õı ’HÎ  ¿fl‰_ Ωı¥±ıfiı ? ±I›Îflı ÷‹Îflı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰˘ ’Õı »ı, ÷ı CÎÕ̱ı
ÂflÌflfiı ’ı·_ ◊›Î ¿flı, ÷ı‹Î_ Õ¬· fiΠˢ‰Ì Ωı¥±ı ±Î’HÎÌ.       ÷’ fi◊Ì ¿fl÷Î_ ?
   ÷’ ±ıÀ·ı Â_ ? √‹ı ÷ı‰Î Á_Ωı√˘‹Î_, ËÎ◊ ¿Î’÷˘ ˢ› ÷˘        ≠ffi¿÷ν — ¿fl‰_ … ’Õıfiı, ÿÎÿÎ.
’˘÷ÎfiÎ V‰w’fi_ ¤Îfi ¬Áı fiËŸ ÷ı ÷’. ÷ı CÎÕ̱ı xÿ› ÷’Ì Ω›, ÷˘        ÿÎÿÎlÌ — ÷ı fiÎfiÎ fiÎfiÎ. ’HÎ ’»Ì ‹˘ÀÎ_ ÷’ ◊‰Î_ Ωı¥±ı.
’HÎ ÷ı CÎÕ̱ı ÷’ ÷’‰_.                      ±Î’H΢ »˘¿fl˘ ‹flÌ Ω›, ¿˘¥¿ı flV÷΋Î_ ÿÎ√ÌfiÎ ·Ò_ÀÌ ·Ì‘Î ±ı¿ ·Î¬
           ÷’, ‹˘ZÎ ÷b_ !               wÏ’›ÎfiÎ ÷˘› ±Áfl fiËŸ, ’ıÀ‹Î_ ’ÎHÎÌ fiÎ Ëηı, ÷ı ÿÎÿÎfi_ ωiÎÎfi.
                                 Ωı ⁄Ï©fiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ¿›*, ÷˘ Ë÷Î ÷ıfiÎ ÷ı … ◊›Îfiı ’λÎ_. I›Î_ ÷’
   ˉı ÷‹Îflı ÷’ Â_ ¿fl‰Îfi_ ? I›Îflı ¿Ëı, ±Î …ıÀ·Î ÷’ …ı ±Î_¬ı  ¿fl‰_. flV÷΋Î_ ·Ò_ÀΛΠˢ› ÷˘ Â_ ¿fl˘ ÷‹ı ?
ÿı¬Î› »ı, ¿Îfiı Á_¤‚Λ »ı, ±ı ⁄‘Î ÷’ “ÁŒ‚” »ı. ÁŒ‚ ±ıÀ·ı Œ‚‰Î‚Î     ≠ffi¿÷ν — ËΛ ËΛ ÷˘ fiÎ ¿fḻı, ’ı·_ ’λ\_ ±Î‰ı ¿ı fiÎ ±Î‰ı,
»ı, ⁄Ì… w’ı »ı. ±ıÀ·ı Œ‚ ±Î’Âı. ‹ÎÀı ÷Îflı Ωı »^À‰_ ˢ› ÷˘ “ÁŒ‚”  ±ıfiÌ ⁄Ë ’ÕÌ fiËŸ ’HÎ ‹fiı ·Ò_ÀÌ √›˘ ±ı‰_ ÷˘ ‹fi‹Î_ ±Î‹ flèÎÎ ¿flı.
÷’ fiËŸ «Î·ı, ÏfiWŒ‚ ÷’ Ωı¥Âı. Œ‚ …ıfi_ ±Î‰ı fiËŸ ±fiı ÷’‰_ ’Õı.
÷ı ±Î ⁄‘Ì …ı ÷’fiÌ Ïø›Î «Î·Ì flËÌ »ı …√÷‹Î_, ±ı‹Î_◊Ì ÷˘ ±Î‰÷Î       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Î’HÎfiı ¢ ŒÎ›ÿ˘ ¿flı ? ±Î’HÎfiı ËıS’ Â_ ¿flı
¤‰fiÌ ’H›ˆ ⁄_‘Î¥ Ω›. ±Î ÷‹ı …ı iÎÎfi ·Ì‘_ ±ıÀ·ı ÷‹Îflı flËı‰_ »ı   ±ı Ωı‰Îfi_ fiı ! ±ı ·Ò_ÀÌ …÷Î fi◊Ì, ±ı‹fi_ ±ı ·¥ Ω› »ı. ±Î’b_
÷‹ÎflÎ iÎÎfi‹Î_ …. ’HÎ ¿˘”¿ »ı ÷ı ±Î‰Ìfiı ±Õ’·_ ¿flı, “÷‹ı ÁÎËı⁄,   ¿˘¥ ·¥ Ω› fiËŸ.
±Î‰_ ¿ı‹ ±‹Îfl_ ⁄√ÎÕu_ ±fiı ±Î‹ fiı ÷ı‹.” ±ıÀ·ı ÷‹fiı √Ò_«‰ÎÕ˘ ÷˘      ≠ffi¿÷ν — ÷’ ±_ÿfl ¿ı‰Ì flÌ÷ı ∂¤_ ◊Λ ? ·Ò_ÀÌ √›Î ’»Ì ‹ËŸ
»ı fiËŸ, ±Î iÎÎfi◊Ì. ÷‹ı Á˘S›Âfi ¿flÌ Â¿˘ »˘, ’HÎ «_ÿ¤Î¥fiı ◊˘Õ<_   Â_ ¿fl‰_ ?
‹˘ZÎfi_ ÷’                         299   300                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’ı·_ ÷’Ì Ω› ±ıÀ·ı ÷’ ÁËfi fiÎ ◊Λ ±ıÀ·ı ±ı        “’ı·Î”‹Î_◊Ì …\ÿ˘ flά‰˘ “±Î’HÎı”. ¤ı√˘ ◊‰Îfi˘ ◊Λ, ±Î‹ ÷˘
’˘÷ı ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flı ±ı ˵ ÷’Ì Ω›, I›Î_ iÎÎfi◊Ì ÷’ ¿fl‰Îfi_.       ’˘÷ı …\ÿ˘ flËı »ı, ’HÎ ¿˘”¿ ¿Ëı, “÷‹ı ±‹Îfl<_ ’Î_« ËΩflfi_ fi¿ÁÎfi
   ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi◊Ì ±ıÕ…VÀ ◊Λ, ’Î_« ±ÎiÎÎ◊Ì. ’HÎ ’ı·_ ·ÒoÀÌ  ¿›*.” ±ı‰_ ¿Ëı, ÷ı CÎÕ̱ı ¤ı√˘ ◊¥ Ω›. ÷ı CÎÕ̱ı ÷’ ¿fl‰Îfi_. ÷ı
·Ì‘Î ±ı‰Ì ⁄Ò‹˘ ’ÎÕuÎ … ¿flı ±_ÿfl◊Ì.                 CÎÕ̱ı ‘y˘ ‰Î√ı ¿ı, “‹ıÓ ÷˘ ¿›* fi◊Ì.” ÂÎ◊Ì ‘y˘ ‰Î√ı »ı ? ‹fi‹Î_
                                  ±ı‹ ◊Λfiı ¿ı ±ÎHÎı ‹ÎflÌ ’fl ±Îfl˘’ ‹Ò@›˘. ±ıÀ·ı ’»Ì “Ë_ ©ÎI‹Î”
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı CÎÕ̱ı xÿ› ÷’ı. ÁËfi ◊Λ fiËŸ. ω«Îfl µ’fl      flËıÂı ¿ı ±ı flËı ? ÷ı ‰¬÷ı ÷’ ¿flÌfiı ’»Ì “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” flËı‰_ Ωı¥±ı.
ω«Îfl, ‰‹‚˘ eÀı ⁄‘_. ÷ı CÎÕ̱ı Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_ ÷’ı·_. ÷ı CÎÕ̱ı ‹fi
⁄√Õ‰_ fiÎ Ωı¥±ı Á΋Îfiı ‹ÎÀı. ÁËı…ı› ‹fi ⁄√Õı ÷˘ ÷’ … ¿ı‹              ‹fifiı ‹fi˘fl_…fi ÷˘ ÷’‹Î_ ¬_Õfi !
¿Ëı‰Î› ? √‹ı ÷ı „V◊Ï÷‹Î_ Á‹÷Î … flËı ÷˘ ±ı … ±ÿÌà ÷’ ! ⁄Ì…\_       ±Î’b_ ÷’ ±ıÀ·ı ¿ı‰_ ÷’ ˢ‰_ Ωı¥±ı ¿ı ÷’‰_, ‹fifiı ÷’Ή‰_.
Â_ ? ⁄‘_ … ’˘÷Îfi_ »ı, ’Îfl¿Îfi_ »ı fiËŸ. ’Îfl¿Îfi_ ˢ› ÷˘ ÷‹Îflı     ±ıÀ·ı ‹fi‹Î_ F›Îflı ÀÎ¥‹ ±ı ◊¥ √›˘ fiı, ‹fi ÷’‰Î ‹Î_Õu_ ±ıÀ·ı
¤˘√‰‰_ ’Õı ±ı‰_ ⁄fiı fiËŸ. ±ıÀ·ı ±ı‹Î_ M›Î"fl flËı‰Îfi_. M›Î"fl ◊‰Îfi_  ‹fifiı ¬˘flο Ωı¥±ı. ÷ı ‰¬÷ı ÷˘ ±ıfiı ‹ÌÃ˘ ·Î√ı ±ı‰˘ ¬˘flο ¤ı√˘
»ı, ≥QM›Î"ÏflÀÌ fiÎ flËı‰Ì Ωı¥±ı. ¿«fl˘ ⁄‘˘ fiÌ¿‚Ì Ω›fiı, ÿÎÿÎfiÌ     ¿flÌ ±Î’˘ ’»Ì CÎflfiÌ ¿o¥ ‰V÷ ›Îÿ ¿flÌfiı ±ıfiı ‹ËŸ ‹fi‹Î_ CÎÎ·Ì ÿ˘
’ÎÁı ÷˘ ⁄‘_ fiÌ¿‚Ì Ω› »ı. ÿÎÿÎ ⁄‘Îfiı ¤√‰Îfi ⁄fiΉı »ı. ±ı ÷‹ı
                                  ¿ı ⁄Ì…\_ CÎÎ·Ì ÿ˘, ÷˘ ±ı ÷’ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ÷’ ÷˘ ÷ı CÎÕ̱ı ±ÎI‹Î‹Î_
ŒıflŒÎfl fiËŸ Ωı›ı·˘ !
                                  ΩıÕÌ ÿ¥±ı, ±ÎI‹Îfi˘ © µ’›˘√ ¿fḻı, ÷˘ ÷’ ¿Ëı‰Î›.
   ±Î ⁄ËÎflfiÎ_ ÷’ ÷˘ ·˘¿˘fiı ÿı¬Î› ±fiı ±_÷fl ÷’ ÷˘ ±Î’HÎı
                                     ±Î »˘¿flÎ_±˘fiı Ë_ ’Ò»\_, “±S›Î, ‹ËŸ µ’ÎÏ‘-Ï«_÷Î ◊Λ I›Îflı
±ı¿·Î … ΩHÎ̱ı. fiÎ √‹÷_ ˢ› I›Î_ ±Î√‚ „V◊fl ◊‰_. fiÎ √‹÷_
                                  Â_ ¿fl˘ ?” I›Îflı ¿Ëı, “‰¬÷ ¿ÎœÌ fiÎ_¬Ì±ı ÏÁfiı‹Î-Ï⁄fiı‹Î‹Î_ …¥fiı.”
ˢ›, »÷Î_› ¿˘¥fiı ËıflÎfi fiÎ ◊Λ ±ı‰Ì flÌ÷ı ÂÎ_Ï÷◊Ì flËı‰_. ±fiı ·˘¿˘
                                  ±ıÀ·ı ‰ÀÎ¥ ¬Î›. F›Îflı ÷’ ¿fl‰Îfi˘ ‰¬÷ ±ÎT›˘ I›Îflı ÏÁfiı‹Î‹Î_
÷’ ±Î‰ı ±ıÀ·ı Á΋Π◊¥ Ω›. ’˘÷Îfi˘ ⁄«Î‰ ¿flı, ±Î’HÎı ⁄«Î‰
fiËŸ ¿fl‰Îfi˘. ⁄«Î‰‰Îfi˘ ¤Î‰ ◊›˘ ±ıÀ·ı ±ı ÷’fi˘ ’Òflı’Òfl˘ ·Î¤      …¥fiı ‹˘… ¿flÌ ±Î‰ı. ±ıÀ·ı Á˘fiÌ fi˘À ⁄ı wÏ’›Î‹Î_ ±Î’Ì ÿÌ‘Ì.
·Ì‘˘ fiËŸ. ±ı ·Î_« ·Ì‘Ì ±Î’HÎı.                   ±Î’HÎı ÷˘ Á˘fiÌ fi˘À ËΩflfiÌ ◊Λ ±ı‰_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı ±ı‰_ ◊Λ
                                  ÷ı CÎÕ̱ı ±ı ⁄ıÃı·Î ⁄‘ÎfiÌ ±_ÿfl ©ÎI‹Î Ωı‰Î. ⁄Ì…\_ Ωı‰_, hÎÌ…\ Ωı‰_
   ≠ffi¿÷ν — ±ÿÌà ÷’ ¿fḻı, ÷˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ◊¥ √›˘       ±√fl ÷˘ ±Î’HÎÎ CÎflfiÎ Á√ΉËηÎfiÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_. ±Î’HÎÎ
¿Ëı‰Î›fiı ?                             ±Î…\⁄Î…\fiÎ Á√ΉËηΠ⁄‘Î ›Îÿ ¿flÌfiı, Á√ΉËηÎfiÎ ÷˘ ⁄‘Î Õ¬Î
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ Ïfi¿Î· ◊¥ √›_. ±ı‹Î_ ·Î_« ·¥±ı ÷˘ ±ı …flÎ     ◊›ı·Î … ˢ› ¿ı ? ÷ı ⁄‘Î_fiÎ, ’ÎÕ˘ÂÌfiÎ Œ·Îb_ …\±˘, hÎÌ…\_ …\±˘,
⁄Î¿Ì flËÌ Ω› I›Î_, …ıÀ·Î ≠‹ÎH΋Î_ ·Î_« ·¥±ı ±ıÀ·Î ≠‹ÎH΋Î_     «˘◊_ CÎfl, ’Î_«‹_ CÎfl, ±Î ⁄Î…\fiÎ_ CÎfl˘. fi‰fl΋Î_ ⁄‘ÎfiÎ ≠Ï÷ø‹HÎ
⁄Î¿Ì flèÎ_. ±fiı Ïfi¿Î· ¿fl˘ ±ıÀ·ı ±ı √›Î. ÷ı CÎÕ̱ı ±ÎI‹Î Ë·¿˘    ¿fḻı. ±ı‰_ ⁄‘_ √˘Ã‰Ì ÿı‰_. ⁄‘_ ÁÎŒ ¿›* ¿ı «˘A¬_. ÷‹Îflı ÷˘ ¿fl‰_
◊›˘ ±ıÀ·ı ±Îfi_ÿ … ˢ›. ⁄Ë ÷’Ì Ω› ’»Ì Â_ ¿fl<_ ? ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flÌ     ’ÕÂı. ¿˘¥ ¿fl‰Î ·Î√Âı fiËŸ fiı ? ±Î‹ ¿o¥ ⁄ÌΩ ¿fl‰Î ·Î√ı ? I›Îflı
‹ı·_ ? ’ı·˘ ¿¿‚ÎÀ ¿flı·˘ ? ¿˘”¿fiÌ ÿÎ{ ¿˘”¿ µ’fl ¿Îœı ’»Ì. …ı     ‰Î¥Œ ¿fl‰Î ·Î√ı ? ±ı ±ı‹fi_ ¿flı ¿ı ÷‹Îfl_ ¿flı ? ±ıÀ·ı ±Î‰_ ÷ı‰_
ŒÎ¥· ˢ› ÷ı ŒÎ¥· w⁄w … ’÷Î‰Ì ÿı‰ÎfiÌ. ⁄Ì∞ ŒÎ¥·fiı fiı ±ıfiı      √˘Ã‰‰_ ’Õı, I›Îflı ÷’ ¿Ëı‰Î›. ÷’ ±ıÀ·ı ‹fifiı √‹÷Ì ‰V÷ fiËŸ
¿fiı@Âfi fiËŸ, fiËŸ ÷˘ ¿˘”¿fiÌ ÿÎ{ ¿˘¥fiÌ µ’fl ¿Îœı.           ±Î’‰Ì, ⁄Ì…ı flV÷ı «ÕÎ‰Ì ÿı‰_. ‹fifiı √‹÷Ì ‰V÷ ±Î’Ì ÿ™ »\_ fiı ?
‹˘ZÎfi_ ÷’                         301   302                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

   ≠ffi¿÷ν — ¿˘¿ … ‰Îfl ±Î’Ì ÿı‰_ ’Õı.                ÷ı◊Ì ·A›_fiı ¿ı, ÿÎÿÎ ±ÿÌà ÷’ ¿flı »ı. ±ÿÌà ÷’ ±ı »ıS·_ ÷’
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÃÌ¿ ‰Î÷ »ı. ¿˘”¿‰Îfl ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. fiËŸ ÷˘ ÷’   ¿Ëı·_ »ı. ±‹ı »ıS·_ ÷’ ¿›Î˝ ¿fḻı. ±ÎI‹Î fiı ±fiÎI‹ÎfiÎ ⁄ıfiÎ ÁÎ_‘Î
‹‚ı fiËŸfiı ±Î‰_. ÷ı ÷‹ı I›Î_ ±Î√‚ ¿Ë˘ »˘, I›Î_ ˢÀ·‹Î_ ·¥ …¥fiı   ‰E«ı, ±fiÎI‹Î ¤HÎÌ Ω› … fiËŸ. Œ˘flıfi ÏÕ’ÎÀÛ‹ıLÀ‹Î_ Ω› … fiËŸ,
‹fifiı ±Îfi_ÿ ¿flΉ˘, ±ı «Î·ı fiËŸ.                  ˢ‹ ÏÕ’ÎÀÛ‹ıLÀ‹Î_ … flËı. I›Î_ ÷’ flά‰Îfi_, ±ı ±ÿÌà ÷’. ÷ı ÷‹Îflı
                                 ±Î ÷’‹Î_◊Ì ÷’÷Î_ ÷’÷Î_ ’»Ì ±Î√‚ ±ÿÌà ÷’ Á‘Ì ±Î‰ı.
      ±‰‚_-Á‰‚_ ±ı … ’˙ÿ˚√Ï·¿ ¤Î‰ !
                                        ±ÎrÎÁfi ·ı‰Î◊Ì ÷’‹Î_ ¿«Î !
   ≠ffi¿÷ν — ±‰‚Î Á_›˘√˘‹Î_ «ı÷fi¤Î‰ ’˙ÿ˚√Ï·¿ ¤Î‰fiı ’΋ı
»ı. ’»Ì ΩB≤Ï÷ ±Î‰ı »ı ¿ı ’˙ÿ˚√Ï·¿ ¤Î‰ ’ÎQ›Î ÷˘ I›Î_ ΩB≤Ï÷ ‹ÎÀı     ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ¿˘¥ ‰¬÷ ±ı‰_› ⁄fiı ¿ı ⁄Ë ¤Îflı ¿‹˝fi˘ µÿ›
Â_ ¿fl‰_ ?                             ±Î‰ı ±fiı ÁËfi fiÎ ◊Λ I›Îflı ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ ⁄ÌΩ fi_⁄flfiÌ ŒÎ¥·fiı
                                 ‰Î÷ ¿fḻı, …ı◊Ì ¿flÌfiı ±Î’HÎfiı ±ÎrÎÁfi …ı‰_ ‹‚ı. ÷˘ ±ı ¿fl‰Î◊Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ıfiı, ©ÎI‹Î ±fiı Á_›˘√˘, ⁄ı … »ı. ±ı‹Î_ ¿˘¥
                                 ±Î’HÎÌ ¿o¥ ¿«Î flËÌ Ω› ¬flÌ ¤˘√‰‰Î‹Î_ ?
±‰‚˘› fi◊Ì fiı Á‰‚˘› fi◊Ì. Á_›˘√ ±Î’HÎı ±ıfiı ±‰‚˘ ¿Ë̱ı
I›Îflı ±‰‚˘ ◊Λ fiı Á‰‚˘ ¿Ë̱ı I›Îflı Á‰‚˘ ◊Λ. ¿Õ‰_ fiı ‹ÌÃ<_ ⁄ı      ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±Î ⁄ÌΩfi_ ±ÎrÎÁfi ·¥±ı ÷˘ ¿Î«_ … flËÌ
÷˘ flËı‰Îfi_ …, ’HÎ ±Î ¿Õ‰_ ¿Ëı ÷˘ ¿Õ‰_ ·Î√ı. ≥Œı@À ◊Λ I›Îflı.   Ω›fiı ! ±Î Ë_ ÿÎ{›˘ ÷˘ ’ı·˘ ÿÎ{›Î ’fl …flÎ ’ÎHÎÌ «˘’ÕÌ ±Î’ı.
¿Õ‰_-‹ÌÃ<_ ÷˘ flËı‰Îfi_fiı ? Á˙ Á˙fi˘ V‰¤Î‰ »ı.            ±ı ÷˘ ’Òfl_ … ¤˘√‰Ì ·ı‰_ ’Õı. »÷Î_ ’HÎ ÁËfi fiÎ ◊Λ ÷˘ ¿ËÌ ÿı‰_.
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±‰‚_ ¿ı Á‰‚_ ±ı Ωı ÿıA›_ ÷˘ ÷ı ’˙ÿ˚√Ï·¿      ≠ffi¿÷ν — ÁËfi fiÎ ◊Λ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±Î ‰Î÷ ¿fḻı.
¤Î‰ ±Î‰Ì √›˘.                           ±ÎrÎÁfi ·¥±ı ÷˘ ±ı ⁄˘·Ì …‰Î› »ı, ÷˘ ±ı Àı’flı¿ÕÛ fiËŸ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±‰‚_-Á‰‚_ ±ı … ’˙ÿ˚√Ï·¿ ¤Î‰. ±‰‚_ »ı … fiËŸ.       ÿÎÿÎlÌ — Àı’flı¿ÕÛ ¬flÌ … fiı ! ÷ı µ’Λ ¬˘Y›˘ fiı ! ÁËfi ◊÷_
±Î ÿı¬Î› »ı ÷ı … Ë…\ ¿«Î »ı. Á_›˘√˘ »ı ±fiı ’λÎ_ ω›˘√Ì     ˢ› ÷˘ fi◊Ì ¿Ëı÷Î fiı ! ÁËfi fi◊Ì ◊÷_ ‹ÎÀı ¿Ëı »ı. ÷ı µ’Λ ¬˘Y›˘ !
V‰¤Î‰‰Î‚Î »ı. ¿˘¥ ¿ËıÂı ¿ı, ÁÎËı⁄, ±ËŸ ÿı‰÷Î ’Õu˘ ±fiı ±Î ⁄Î…\
⁄flŒ ’Õu˘. ⁄ıµ‹Î_ Œıfl fi◊Ì ? I›Îflı ¿Ëı, Œıfl ¬fl˘, ⁄ıµ Á_›˘√˘ … »ı.     ±‹fiı ÷˘ hÎHÎ ÏÕ√˛Ì ÷Ή ˢ› I›Î_ ‰Õ˘ÿfl΋Î_ ÷˘› ËÌflÎ⁄Îfiı
’HÎ ±‰‚Î-Á‰‚Î ¿˘¥ »ı … fiËŸ ±fiı ’λÎ_ ω›˘√Ì V‰¤Î‰fiÎ »ı.      ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ¬⁄fl fi◊Ì ±Î’Ì ¿ı ÷Ή ±ÎT›˘ »ı. ±ı ±ÎrÎÁfifi˘ Â_
⁄flŒ ±ËŸ ’Õu˘ ˢ›fiı, ÷˘ ¿˘¥ ¬ÁıÕÌ fiÎ fiάı. ±ËŸ ÿı‰÷Î ’Õu˘     ŒÎ›ÿ˘ ? ËÌflÎ⁄Î ÷˘ {À “±Î‹ ·¥ ±Î‰_ fiı ÷ı‹ ·¥ ±Î‰_ fiı Œ·Îb_
ˢ› ÷˘ Ë_ fiÎ ¬ÁıÕ<_ ÷˘ ⁄ÌΩ ¬ÁıÕÌ fiάı. ±ıÀ·ı ±ı Á_›˘√˘ ±ı‹fiÌ   ·Î‰_” ¿flÌ ‹Ò¿ı. ∂·ÀÎ_ ·˘¿˘fiı ¿Ëı. ·˘¿˘ Ωı‰Î ±Î‰ı fiı ⁄ËÎfl ‹Îflı
…B›Î ¬Î·Ì ¿fl‰Î ±Î‰ı·Î »ı. ÷˘ ’»Ì ÷‹Îflı ‘Ìfl… ÷˘ ’¿Õ‰Ì ’Õıfiı,    µ’ÎÏ‘ ◊¥ ’Õı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ “±ı¿ fiLfi˘ Á˘ ÿ—¬fiı ËHÎı”. ·˘¿˘◊Ì ¿Â_
÷’ ¿fl‰Îfi_ ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ »ı. iÎÎfi-ÿ½fi-«ÎÏflh› ±fiı ÷’. ±ı ±‰‚˘    ◊Λ fiËŸ, ¤Î¥. ‰√fl ¿Î‹fiÌ µ’ÎÏ‘ ! ’λ˘ Ωı‰Î ±ÎT›˘ ˢ›, ÷ı
fi◊Ì, ÷‹Îflı ÷’ ¿fl‰Î‹Î_ ¿«Î »ı. «Îfl ’ΛΠ÷˘ ¿fl‰Î_ … ’Õı fiı ?    ±Î’HÎı “±Î‰˘” ¿Ëı‰Îfi_, ΩıÕı ⁄ıÁ‰_ ’Õı. ±flı ‹Ò±Î, ÷ı ±Î ’Î»Ì Õ¬·
hÎHÎ ’ΛÎfi˘ ¬ÎÀ·˘ ˢ› ÷˘ ±ı¿ ⁄Î…\ ’ÕÌ … Ω› fiı ! «Îfl ’ΛÎfi˘    @›Î_ ∂¤Ì ¿flÌ ? Ωı‰Î‰Î‚˘ ΩHÎı ¿ı Ë_ fiÎ …™ ÷˘ ±ı‹fiı ¬flÎ⁄
¬ÎÀ·˘ Ωı¥±ı.                           ·Î√Âı. Ë_ Ωb_ ¿ı ±I›Îflı ±Î @›Î_ ±ÎT›˘ ? ¿ı‹ »ı fiı ⁄‘_ ’Ò»‰_ ’Õıfiı,
‹˘ZÎfi_ ÷’                           303   304                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

‰√fl ¿Î‹fi_. fiËŸ ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î’HÎı ÷˘ ⁄ıÁÌ flË̱ı. ËÌflÎ⁄Î ¿Ëı,        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Î÷˝K›Îfi ±ıfiı ¿Ëı‰Î› … fiËŸ fiı ! ÷’ ¿Ëı‰Î›
“÷‹fiı ÷Ή »ı ?” ÷˘ Ë_ ¿Ë_, “fiÎ ⁄Î. …flΛ ÷Ή fi◊Ì.”           ±ı ÷˘. ±Î÷˝K›Îfi‹Î_ Ω› … fiËŸ fiı ! ±Î÷˝K›Îfi ÷˘ ¿flfiÎfl˘ Ωı¥±ı,
                                    Ë_’b_ Ωı¥±ıfiı !
   ≠ffi¿÷ν — ‘Îfl˘ ¿ı ±Î‹ ËÎ◊ ·√ÎÕı fiı ¿Ëı ¿ı ÷Ή ±ÎT›˘ »ı,
’»Ì Â_ ¿fl‰Îfi_ ?                               ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ıÀ·ı ‹˘ZÎı …‰Î ±ı‰_ ÷’ ¿fl‰_ …wflÌ »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı, “±Î ±ÎT›˘ »ı, ÷ı Ë‹HÎÎ_ ∂÷flÌ       ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ˢ› …. …wfl fiËŸ, ˢ› ….
…Âı. ±fiı ⁄ËÎfl Ë‹HÎÎ_ ±Î ‰Î÷ ¿fl‰Î …ı‰Ì fi◊Ì.” I›Îflı ¿Ëı, “ÁÎfl_      ±ı fiΠˢ›, ÷˘ »^Àı … fiËŸfiı ! iÎÎfi-ÿ½fi-«ÎÏflhÎ fiı ÷’, «˘◊˘ ’Λ˘
I›Îflı.” fiËŸ ÷˘ ±‹¿fi˘ µ¿Î‚˘ ¿flÌ ·Î‰˘ ±ıÀ·ı µ÷flÌ …Âı. ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘     ˢ› … ±fiı fiÎ ¿flı ÷˘ ’λ˘ ’Õı, ÷˘ ŒflÌ ’λ\_ ±ıfi_ ±ı flËı.
fiËŸ. ’HÎ ⁄Ë ±ıfiÌ ΩËıflÎ÷ ¿flÌfiı Â_ ¿fl‰Îfi_ ? ±fiı ·˘¿ …ı ±Î‰ı                 ÿÎÿαı ¿›Î* ±Î‰Î_ ÷’ !
±ı ¿˘¥ ·¥ ·ı ÿ—¬ ? ’HÎ ±Î …ıfiı ÷‹ı ‰Î÷ ¿fl˘, ±ı ÿ—¬ ·¥ ·ı ?!
±Î ⁄‘Î ‹ËÎI‹Î±˘, ±ı‹Î_ ¿˘¥ ‹fiı ¿Ëı ¿ı, “ÿÎÿÎ, ±Î‰_ ◊›_ fiı ‹fiı         ±‹ı µ’‰ÎÁ ¿flÌfiı ’ıÀ fiÎ ⁄΂̱ı. ‹ËŸ »ı ÷’ ±ı … ¿fl‰Î
÷ı‰_ ◊›_.” ÷ı Ë_ ¿Ë_, “¿Â˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ, Ë_ »\_fiı.” ÷ı ¿o¥ Ë_ ·¥ ·ı‰Îfi˘  ÿıfiı ! ‰‚Ì ’λ\_ ’ıÀ ⁄΂Ìfiı Â_ ¿Î‹ »ı ÷ı ? ±ËŸ ÁÒ¥ …¥±ı flÎhÎı,
»\_ ±ı‹Î_◊Ì ? ’HÎ ±ÎrÎÁfi flËı ‹ÎHÎÁfiı !                 I›Îflı …ı ÷’ ±Î‰ı, ±ı … ÷’‰ÎfiÎ ⁄‘Î_, ±ı ±˘»Î_ »ı ¿_¥ ?
                                       ≠ffi¿÷ν — ±ı Â_ ±Î‰ı ? ±ı ¿›Î ±Î‰ı ?
          ÁIÁ_√fiÎ ±_÷flΛı ÷’ !
                                       ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë Ω÷fiÎ_ ÷’ ±Î‰ı. ∂‘flÁ ±Î‰ı ÷˘ ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı.
   ≠ffi¿÷ν — ÁIÁ_√‹Î_ ±Î‰‰Îfi˘ Á_›˘√ ¤ı√˘ fiÎ ◊Λ ÷˘ ±ı
                                    Œ·Îb_ ◊Λ ÷˘ ‘˘‚ı ÿËÎÕı› ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı.
‰¬÷ı ÷’ ¿fl‰Îfi_fiı ?
                                       ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ÷’ ¿fl˘ ?
   ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ÷’ ¿fl‰Îfi_. CÎflfiÎ ‹ÎHÎÁ˘ ±Î_÷flı ±ı ‰¬÷ı ÷’
¿fl‰Îfi_. ±Î_÷flı ÷ı ±Î’HÎÎ ±_÷flΛ˘ ˢ› ÷ı◊Ì. ÷˘ ÷ı CÎÕ̱ı ¿˘¥ ’HÎ       ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, ±ı ’λÎ_ ±Î’HÎÎ iÎÎfi‹Î_ flË̱ı, …ı »ı ÷ı. “¿Â_
Ω÷fi_ ¨‘_-«kÎ_ fiËŸ ¿fl‰Îfi_, ÷ı CÎÕ̱ı ÷’ ¿fl‰Îfi_.             ⁄L›_ … fi◊Ì” ±ı‰_ ! ÷‹ı ⁄‘Î ÏfiÏÿK›ÎÁfi‹Î_ flˢ, ±‹ı iÎÎfi‹Î_
                                    flË̱ı. ±‹ı ¿˘fiÎ ÏfiÏÿK›ÎÁfi‹Î_ flË̱ı ?
   ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥fiÎ ≠I›ı ±ı‰˘ ω«Îfl fiÎ ±Î‰‰˘ Ωı¥±ı ¿ı ±Î
·˘¿˘ ‹fiı ¿ı‹ fiÎ ’ÎÕı »ı ?!                          ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi‹Î_ ±ıÀ·ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ⁄‘_ ¿Â_ fiËŸ, ¨‘_ ¿›Î˝ ÏÁ‰Î› ÷’ … ¿fl‰Îfi_.         ÿÎÿÎlÌ — ±‹Îfl<_ iÎÎfi …\ÿ_ ˢ› fiı ÷‹Îfl<_ iÎÎfi …\ÿ_ ˢ›. ±‹Îfl<_
±ı ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ »ı Ï⁄«ÎflÎ_.                        »ı ÷ı V’WÀ ‰ıÿfi ˢ›. ±ıÀ·ı Ïfiflη_⁄ ˢ›. ÷‹Îfl<_ ±V’WÀ ‰ıÿfi ˢ›
                                    ±ıÀ·ı ÷‹Îfl<_ ±‰·_⁄fi‰Î‚_ ˢ›, ÂOÿfi_ ±‰·_⁄fi ¿ı “©ÎI‹Î »\_”
         Œıfl »ı ÷’ fiı ±Î÷˝K›Îfi‹Î_ !              ±fiı ±‹Îfl<_ …\ÿ_, ±ıfiÌ @›Î_ ‰Î÷ ◊Λ ?
   ≠ffi¿÷ν — ‹fi ’ı·_ ¿>ÿο>ÿ ¿fl÷_ ˢ› ÷˘ iÎÎfiı ¿flÌfiı ÷’Ήı, ÷˘      ≠ffi¿÷ν — V’WÀ ‰ıÿfi fiı ±V’WÀ ‰ıÿfi ±ı …flÎ V’WÀ flÌ÷ı
±ı ±Î÷˝K›Îfi‹Î_ ¿˘¥ ‰¬÷ Ω›, ±ı‰_ ⁄fiı ?                 Á‹Ω‰˘.
‹˘ZÎfi_ ÷’                         305   306                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷‹ı ’√ı ±ÕuÎ »˘, ÷ı ‹fiı ’√ı ±Õı·Î ÿı¬Î› ±ı   ’HÎ “fi◊Ì ◊÷_” ±ı‹ ⁄˘S›˘ ¿ı ⁄√Õu_. “fi◊Ì ◊÷_” ⁄˘·‰_ ÷˘ ω‰ı¿’Ò‰˝¿
V’WÀ. ±fiı ’ı·Îfiı ‹fi‹Î_ ±ı‹ flËı ¿ı, “Â_ ◊›_ ËÂı ±Î, ¿˘HÎ ±Õ÷_   ⁄˘·‰_ ¿ı “±Î «_ÿ¤Î¥fiı CÎb_› ¿Ë_ »\_, ’HÎ ±ıfiı ◊÷_ fi◊Ì”.
ËÂı ?” ±Î ±V’WÀ. ±ı ÷˘ ÷‹fiı ±Î’ı·_ »ıfiı ? ±ı ¿o¥ ÷‹Îfl<_ ¿‹Î›ı·_     ≠ffi¿÷ν — I›Î_› iÎÎfi‹Î_ flËÌfiı µ’›˘√’Ò‰˝¿ ⁄˘·‰Îfi_ ?
»ı ? ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ¿‹ÎHÎÌ ¤ı√Ì ¿fl‰ÎfiÌ »ı. Ω÷ı ¿‹Î›ı·Î fiËŸfiı ! Ω÷ı
¿‹Î›ı·˘ ˢ›, ÷ıfiı »ı ÷ı ≠ÎM÷ ÷’ ¤˘√‰÷Î_ ±Î‰Õı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î’HÎfiı ±Áfl fiÎ ¿flı. ±Î ÷˘ “fi◊Ì
flV÷ıÁfl ±ÎT›˘ ˢ›. ±‹ı flV÷ıÁfl √›ı·Î.                ◊÷_”, ±ıfiÌ ±Áfl ’Õı. ’»Ì ÷ı w’ ◊¥ Ω› ±ÎI‹Î, …ı‰˘ Ï«_÷‰ı ÷ı‰˘
                                 ◊¥ Ω› !
    ±Î ¿Î√‚ ±ÎT›Î »ıfiı, ÿÎÿÎ ÷‹fiı √˘‚̱ı ‹ÎflÌÂ. ÷˘ ±‹fiı
¿ı‰_ ÷’ ¿fl‰_ ’Õı ?! ±‹Îflı ±Î‹ ±fi¤‰ ÿÂÎfiı, ÷ı◊Ì ÷’ı› fiÎ ¿fl‰_             fi◊Ì ÷’ T›‰„V◊÷‹Î_ !
’Õı. ±ı‰_ ±ı Ï⁄«ÎflÎ ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì ·¬ı »ıfiı ! ±ı Ï⁄«Îfl˘ ¿Ëı »ı,       ≠ffi¿÷ν — ±Î ÷’‹Î_ ¤Î‰fiÎ @›Î_ ¿fl‰ÎfiÌ ? ±Î ÷˘ ±˘À˘‹ıÏÀ¿
“‹ÎflÌ ’ÎÁı ÁkÎΠˢ› ÷˘ Ë_ ÷‹fiı √ıÀ ±ÎµÀ ¿fl_”. ±ı ÁkÎΉ΂Λ ¿˘¥  ◊¥ Ω›fiı ?
fiÌ¿‚ı, ¿˘¥ fiÎ fiÌ¿‚ı, ±ı‰Î_ ±˘»Î »ı ¿o¥ ?!
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±˘À˘‹ıÏÀ¿ ◊÷_ ËÂı ? ÷’ ÷˘ ¿fl‰Îfi_ »ı. ’fl<ÊÎ◊˝
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î‰Ì Ω÷fi˘ ¿Î√‚ ±Î ’Ëı·˘ ±ÎT›˘ »ı !      ¿fl‰Îfi˘ »ı. ±˘À˘‹ıÏÀ¿ ±ı ◊÷_ ËÂı ? ÏÕV«Î…˝ »ı ±ı ‰V÷ ?! ¿ı‰Î
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’Ëı·˘ ±ÎT›˘. ¥fi΋ »ıfiı, ±Î ÷˘ ¿˘”¿ Œıfl˘    ‹ÎHÎÁ˘ »˘ ? ±Î‰_ ¬˘‚˘ »˘ ? ’fl<ÊÎ◊˝ »ı ±ı ÷˘. ±Î ÷˘ ’fl<Ê ◊›Î
¥fi΋ ±Î‰_ ‹‚ı.                          ÷ıfi˘ ’fl<ÊÎ◊˝, ±Î ÷˘ …⁄fl…V÷ ’fl<ÊÎ◊˝ »ı. Ωı Ωı ’fl<Ê ◊›Î ’»Ìfi˘
                                 ’fl<ÊÎ◊˝ ¿›˘ flè΢ ? I›Îflı iÎÎfi-ÿ½fi-«ÎÏflhÎ ±fiı ÷’ !
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ¥fi΋ ‹Y›_, ÷’ ±ÎT›_, ±Î ⁄‘Î ÂOÿ˘ …
±ıÀ·Î ⁄‘Î ÁflÁ ˢ› »ıfiı, “±Î ¥fi΋ ‹Y›_” ±ı‰_ ’ı·_ ËÎ…fl ◊Λfiı,      ≠ffi¿÷ν — ÷’ T›‰„V◊÷‹Î_ fiÎ ±Î‰ı ?
÷˘ ’ı·˘ ≠˘O·ı‹ … fiÎ flËı !                        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. T›‰„V◊÷‹Î_ ÷’ ˢ÷_ ËÂı ? iÎÎfi-ÿ½fi-«ÎÏflhÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰_ ÷˘ ±‹ı ¬˘‚̱ı ’HÎ ¿˘¥ ¿Ëı … fiËŸfiı ! ±‹ı    ±fiı ÷’ T›‰„V◊÷‹Î_ fiΠˢ›. ±ı ’fl<ÊÎ◊˝fiÌ ‰V÷ »ı. T›‰„V◊÷‹Î_ ÷˘
¿Ë̱ı ¿ı ±‹ı ¿˘¥fiı ÿÁ ËΩfl ±Î’̱ı ÷˘› fiÎ ¿Ëı. ¿ËıÂı, “‹ÎflÌ     ≠ÎflO‘ »ı, ÏÕV«Î…˝ ‰V÷±˘ !
ÂÌ ÿÂÎ ◊Λ ?” wÏ’›Î ±Î’̱ı ÷˘› ¿Î‹ ¿flı fiËŸo. ±ıı‰_ ±Î ±ı‹         ±Î ¤Î¥◊Ì ‹˘ÀÌ ¤Ò· ◊¥ √¥ Ë÷Ì, ÷ı◊Ì ¤Ò·fi˘ ¬ıÿ ¿fl÷˘
fiı ±ı‹ ¿flı »ı, ÷˘ ¥fi΋ ¿Ëı‰Î›fiı ?                 Ë÷˘ ±fiı ÷’ ¿fl÷˘ Ë÷˘. ÷ı ’»Ì ±ÎHÎı ¤¥fiı ¿èÎ_, ÷˘ ±ÎfiÎ ¤¥±ı
   ≠ffi¿÷ν — “¥fi΋ ±ÎT›_” ±Î‰Î_ ÂOÿ˘ …ı »ıfiı, ±Î ±ı¿ … ÂOÿ
                                 ¿Ì‘_ ¿ı, ÏÕV«Î…˝ »ı. ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î ÷’ ¿fl÷˘”÷˘ ÷ı› ⁄_‘ ◊¥ √›_.
ËÎ…fl flËıfiı, ÷˘ ⁄Ë ÁflÁ Á‹Î‘Îfi flËı.                 ±Îfiı ¤Îfi fiËŸ, ÷ı ±ıHÎı ⁄√ÎÕÌ fiÎA›_. ±ı¿ ⁄Î…\ ÷’ ¿fl‰Îfi_, ±ı¿
                                 ⁄Î…\ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_. ±fiı ±Î ÏÕV«Î…˝ Ωı‰Î … ⁄ıÃ˘ »\_ fiı ! ’HÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ’ÎÁ ◊›Î fi◊Ì, ’ÎÁ ¿›Î˝ »ı. ◊›Î ˢ÷ ÷˘      ±Î ÷˘ ÿfl’›˘√ ¿›˘˝. ⁄‘_ ÏÕV«Î…˝ ¿Ëı »ı, ÷ıfiı ⁄Ë ±Áfl … fi◊Ì
±Î‰Õ÷. ±ÎÀ·_ …ı »ı ±ı … CÎb_ »ı. ’HΠˉı ¤Î‰fiÎ ¿fl˘ ÷˘ ◊Âı     ◊÷Ì. ±ı‰˘ fiı ±ı‰˘ … flËı »ı ’»Ì. ±Î F›Î_ ÷’ »ı, I›Î_ ’fl<ÊÎ◊˝ ¿fl‰Îfi˘
±ı‰_, Ë…\› ¤Î‰fiÎ ¿fl˘fiı, ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷Î_ Ω‰, ¤Î‰fiÎ ¿fl÷Î_ Ω‰.     flËÌ Ω› »ı ±fiı ’ı·_ T›‰„V◊÷‹Î_ ‹Ò¿Ì ÿı »ı. “ÏÕV«Î…˝ »ı”, ¿ËıÂı.
‹˘ZÎfi_ ÷’                           307   308                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

    ≠ffi¿÷ν — ’fl<ÊÎ◊˝ ◊Λ fiËŸ, ÷˘ ¿o¥ ⁄ÌΩı ¿o¥¿ ¢ÀÛ¿À ⁄÷Î‰Ì      ÿÎÿÎlÌ — ±ı … «ÎÏflhÎ. ÷’fiı Ωı›_-ΩH›_ ±ı … «ÎÏflhÎ.
±Î’˘.
                                      ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿ½fi, iÎÎfi, «ÎÏflhÎ fiı ÷’, ÷’fiı »ıS·_ ¿ı‹
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¢À˝¿À ⁄÷ÎT›˘fiı ! ¢ÀÛ¿À … »ı ±Î. ’ı·_ ÏÕV«Î…˝  ‹Ò@›_ ?
»ı. ±ÎfiÎ ’»Ì ÷’ »ı. ’fl<ÊÎ◊˝ ÷’◊Ì ¿fl‰Îfi˘ »ı. ±Î ÿfl’›˘√
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹Î_ ±ı‰_ »ı fiı, ÷’ ±ÎfiÌ ΩıÕı ⁄ıÁı Ï⁄«Îfl_, ’HÎ
¿fl‰Îfi˘ ÂOÿ fi◊Ì. ÷’ ¿fl˘. Â_ ¿fḻı ÷˘ ÷’ ¿Ëı‰Î› ? ‹fi ‹ËŸ
                                   iÎÎfi-ÿ½fi-«ÎÏflhÎ ±ıfiÌ ΩıÕı ÷’fiÌ ÂÌ Ï¿o‹÷ ? ±Î ±ı¿ ‰E«ı …wflÌ
’…‰ı, I›Îflı ÷’ ¿fl‰Îfi_. ÏÕV«Î…˝fi˘ ±◊˝ ±ı »ı ¿ı ÷’ ÁÏË÷ ÏÕV«Î…˝
                                   »ı. ±Î’b_ ’Ëı·_ ÿ½fi »ı, ±Î ÷‹fiı iÎÎfi ±Î’̱ıfiı, ÷ı ÿ½fi ±Î¬_
ˢ› Ë_‹ıÂÎ_. ±ı‹ fiı ±ı‹ ÏÕV«Î…˝ ¿ËÌ ÿÌ‘_ ÷˘ «Î·ı fiËŸfiı ! ±Î ±ı‰_
                                   ’Òfl<_ ◊¥ √›_. ÷ı CÎÕ̱ı ±‹¿ iÎÎfi ÷˘ ◊›_ … ˢ›, ⁄Ì…\_ iÎÎfifiÌ
¿fl‰Î◊Ì ÷˘ ÿÂÎ ±Î ◊¥ √¥, ⁄ı-hÎHÎ ‰Ê˝ fi¿Î‹Î_ √›ı·Î_.
                                   ’ÒHÎνËÏ÷ ±Î ‰Î÷˘◊Ì ◊Λ. ±Î‹ ‰Î÷˘ ¿fḻı ÷ı◊Ì, ÁIÁ_√◊Ì ±fiı
         «ÎÏflh΋Î_ ±Î‰÷Î_ fl˘¿ı ¿˘HÎ ?            iÎÎfi-ÿ½fi ⁄ı ¤ı√_ ◊›_ ±ıÀ·ı «ÎÏflhÎ ±Î’˘±Î’ ∂¤_ ◊Λ ±fiı ÷’
                                   ÷˘ ‹ËŸ ◊›Î … ¿flı, …ı fi◊Ì √‹÷_ I›Î_ ÷’ ¿fl‰Îfi_. ⁄Ì…\_ ¿o¥ ¤Ò¬ı
    øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ iÎÎfi-ÿ½fi-«ÎÏflhÎ fiı ÷’ ±fiı ±Î ±ø‹‹Î_       ‹fl‰Îfi_ fi◊Ì !
ÿ½fi-iÎÎfi-«ÎÏflhÎ fiı ÷’. ÷‹Îfl_ iÎÎfi … @›Î_ Ë÷_ ? ÂÎVhÎfi_ ¿Â_ iÎÎfi
Lˢ÷_ fiı ¿˘¥ Ω÷fi_ iÎÎfi … Lˢ÷_ ±fiı ±ı¿ÿ‹ ÿ½fi ◊¥ √›_. ±ıÀ·ı         «Îfl ’ΛΠΩı¥Âı, iÎÎfi-ÿ½fi-«ÎÏflhÎ ±fiı ÷’. F›Î_ F›Î_ …ı
±Î ÿ½fi, ’»Ì iÎÎfi, ’»Ì «ÎÏflhÎ fiı ÷’. iÎÎfi ÷˘ ·ÎT›Î ‰√fl »^À¿˘     …wÏfl›Î÷ »ı ÷ı Ωı¥Âı. …ı ÷‹fiı ÿ½fi-≠÷ÌÏ÷ ◊›ı·Ì »ı. …ı ≠÷ÌÏ÷
… fiËŸ. ±Î iÎÎfi ⁄ÌΩfiı µ’ÿıÂÌ Â¿˘ ±ı‰_ ˢ›. ¿ÎflHÎ ¿ı ±fi¤‰-       ◊›ı·Ì ÷ı ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰‰_, ±ıfi_ fi΋ iÎÎfi ◊›_ ¿Ëı‰Î›. ±fiı iÎÎfi
’Ò‰˝¿fi_. fiı ’ı·ÎfiÌ ±fi¤‰’Ò‰˝¿fiÌ ≠÷ÌÏ÷ ˢ›. øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ iÎÎfi      ◊›ı·_ ˢ› fiı ≠÷ÌÏ÷ ◊¥”÷Ì ±ı ⁄ı ¤ı√Î ◊Λ ±ıÀ·ı «ÎÏflhÎ Œ‚ ±Î’ı.
≠‹ÎHÎı, iÎÎfifiÎ ±fi¤‰◊Ì ≠÷ÌÏ÷ ≠ÎM÷ ◊Λ. ±Î’HÎfiı ±Î ±ø‹         ’HÎ ‰E«ı «ÎÏflh΋Î_ ±Î‰÷Î fl˘¿ı ¿˘HÎ ? ’ı·_ ÷’ fi◊Ì ¿fl÷˘ ÷ı◊Ì !
‹Î√˝‹Î_ ≠÷ÌÏ÷ ≠‹ÎHÎı ±fi¤‰ ◊Λ, ±ıÀ·_ iÎÎfi ≠√À ◊Λ.          ÷’ ¿flı ±ıÀ·ı «ÎÏflh΋Î_ ±Î‰ı.
    ≠ffi¿÷ν — ÷’ ÷˘ «ÎÏflhÎfiÌ ’Ëı·Î_ ¿fl‰_ ’Õı »ı fiı ?                 ±ø‹‹Î_ ÷’, ±_ÿfl !
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı ÷˘ ’Ëı·Î_ … ¿fl‰_ ’Õı fiı, I›Îflı … «ÎÏflhÎ µÿ›    ±Î «Îfl ’ΛΠ…ıfiÎ ’ÒflÎ ◊›Î, ±ıfiı ⁄‘_ … ’Òfl<_ ◊¥ √›_ »ı.
◊Λ fiı ? ±Î hÎHÎ ’ΛΠ«˘A¬Î, ±ıfi_ «ÎÏflhÎ «˘A¬_. ÷’ ‰√fl «ÎÏflhÎ     ±ËŸ ⁄ËÎfl ÷‹ı √‹ı ±ı‰Î ±kÎfl˘ CÎη-CÎη ¿fl˘ ‹fiı ‰Î_‘˘ ±ıfi˘ fi◊Ì,
fiΠˢ›. ÷‹Îflı ÷’ ¿fl‰_ fiËŸ ’Õu_ ˢ› ? ÷ı◊Ì »ı ÷ı ±fi¤‰ ◊›˘.       ±_ÿflfi_ ÷’ Ωı¥±ı ±Î’HÎı. ⁄ËÎflfiÎ ÷’◊Ì Á_ÁÎfl, ¤˙Ï÷¿ Œ‚ ‹‚ı
ˉı ŒflÌ◊Ì ±ı‰_ fiÎ ¿fl‰_, ±ı ±fi¤‰ ÷fiı ¤Ò·Î› fiËŸ ±ı‰˘ ˢ›.        »ı ±fiı ±Î_÷Ïfl¿ ÷’◊Ì ‹˘ZÎ. ÷ı ±Î_÷Ïfl¿ ÷’fiÌ …wfl »ı, ⁄ËÎfl
                                   ÷’‰Îfi_ fi◊Ì. ±Î¬Î …√÷ı ⁄ÎèÎ ÷’fiı … ¬˘‚ ¬˘‚ ¿›* »ı.
    ≠ffi¿÷ν — ÷’ ±ÎT›_ I›Îflı «ÎÏflhÎ »ı, ±ı ¿¥ flÌ÷ı ¬⁄fl ’Õı ?
                                       ±ø‹ ±ıÀ·ı ±_ÿfl ÷’ ±fiı øÏ‹¿ ±ıÀ·ı ⁄ÎèÎ ÷’. ÿ‚ı·_ ˢ›
    ÿÎÿÎlÌ — ˢ› … «ÎÏflhÎ.
                                   ÷ıfiı ŒflÌ ÿ‚‰_, ±ıfi_ fi΋ ⁄ÎèÎ ÷’. √›Î ±‰÷Îflı ÿ‚ı·_ ±fiı ±I›Îflı
    ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÷’fiı Ωı‰_ ±ı «ÎÏflh΋Î_ √HÎΛ ?        ¿Ëı »ı, Ë_ ÿ‚_ »\_, ±ı øÏ‹¿ ÷’ ¿Ëı‰Î›. ±ıfi_ Œ‚ ±Î Á_ÁÎfl Œ‚
‹˘ZÎfi_ ÷’                          309   310                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

±Î‰ı. ±Î¬_ …√÷ ±ı‹Î_ … ŒÁΛ_ »ı ⁄‘_ fiı ÷ı‹Î_ ¨ÕÎ ∂÷fl ∂÷fl      fiËŸ ±Î‰ı. I›Îflı ¿Ëı, «ÎÏflh› @›Îflı ±Î‰Âı ? …ıÀ·_ ÷’ ¿fl¢ ±ıÀ·_
… ¿›Î˝ ¿flı »ı. ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ±ı ’Îfl ’΋÷_ fi◊Ì ±fiı ÿıËÎK›ÎÁ …÷˘     «ÎÏflh› ±Î‰Âı. …ıÀ·˘ ⁄˘Ωı ±˘»˘ ◊›˘ ±ıÀ·_ «ÎÏflh›. ÿ½fi ÷˘ ±ÎT›_
fi◊Ì, ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤fiÌ fi⁄‚Î¥ …÷Ì fi◊Ì, ‹÷¤ıÿ ±˘»˘ ◊÷˘        I›Îfl◊Ì … »ı, ˉı iÎÎfi …ı‹ ±fi¤‰ ◊÷˘ Ω›, ÷ı‹ ˉı «ÎÏflh› ‹ËŸ
fi◊Ì, Ï«_÷Î ÷˘ ⁄_‘ ◊›ı·Ì Ωı¥ … fi◊Ì ±ı‹HÎı. ÷‹Îflı Ï«_÷Î ⁄_‘ ◊¥    ±Î‰÷_ …Âı. ±ı ÷’ …ıÀ·_ ¿fl˘ ±ıÀ·_ «ÎÏflh› µI’Lfi ◊Λ !
√¥ ¿ı fiËŸ ◊¥ √¥ ?                             «ÎÏflh΋Î_ ±Î‰ı @›Îflı ? ÷’ ◊Λ ÷˘. ÷’ ◊‰_ ±ı ¤Î√
   ≠ffi¿÷ν — ⁄_‘ ◊¥ √¥.                     «ÎÏflh΋Î_ √›˘. …ıÀ·Î‹Î_ ÷’ ◊›_, ±ıfi_ fi΋ «ÎÏflhÎ.
   ÿÎÿÎlÌ — ◊¥ √›_ I›Îflı ! Ï«_÷Î ⁄_‘ ◊¥ √¥, ±ıfi˘ ‹˘ZÎ         ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, «ÎÏflhÎ …ı ’ÏflH΋ı »ı ±ı ÷’fiÌ ÁÎ◊ı …
fi∞¿‹Î_ … »ı. ±Î ÷’ ¿˘HÎ ¿flÌ Â¿ı, ±_÷fl ÷’ ? ⁄ËÎflfiÎ ÷’ ÷˘       ’ÏflH΋ı »ıfiı ? ÁÎ◊ı fiı ÁÎ◊ı … ˢ› »ıfiı ?
⁄Ήα˘ ⁄‘Î_› ¿flı. ±_÷fl ÷’ ÷˘ ¤√‰Îfi ‹ËΉÌfl ¿fl÷Δ÷Î ±fiı           ÿÎÿÎlÌ — ˉı ÷’ ’Òfl<_ ◊›Î ’»Ì … «ÎÏflhΠˢ›. F›Îflı F›Îflı
±ı‹fiÎ ±Ï√›Îfl √HΑfl˘ ¿fl÷Δ÷Î. ±Î ÷’ ÷˘ …ı ¿flı »ı fiı ·˘¿˘ ÿı¬ı    «ÎÏflhΠˢ› I›Îflı ÷’ ’Òfl<_ ◊¥ √›_. ÷’ ±Î‰ı fiı ÷’ fiÎ ◊Λ ÷˘
±ı‰Î_, ±ı ÷˘ ±ıfiı ’H› ⁄_‘Λ. ’ı·_ ·˘¿ ÿı¬ı fiËŸ. ±ÿÌà ÷’ ·A›_    «ÎÏflhÎfiı ⁄ËÎflı› ‹Ò¿Ì ÿı.
»ıfiı, ÿÎÿÎfi_ ±ÿÌà ÷’, ÷ı Œ˘flıfi‹Î_ L››˘¿ÛfiÎ ±ıfl’˘ÀÛ µ’fl ÿÎÿÎ µ÷flı,
                                     ≠ffi¿÷ν — ±_÷fl ÷’ ’HÎ ’»Ì ⁄_‘ ◊¥ Ω›, ±ı‰Ì ÿÂÎ ±Î‰ı ¬flÌ ?
÷ı √fl‹ ¿˘À ’ËıflÌfiı µ÷flı ’HÎ ‹ËŸ ÷’ ¿fl÷Πˢ›, ±ÿÌà ÷’ !
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±_÷fl ÷’ ⁄_‘ ◊Λ I›Îflı «ÎÏflh΋˘Ë ’Òfl<_ ◊›_ ˢ›.
          ‹Î_√̱ı ÷’ ¿ı Á¬ ?               F›Î_ Á‘Ì «ÎÏflh΋˘Ë »ı I›Î_ Á‘Ì ±ı ÷’ »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÌ …ı «flHÎωϑfiÌ «˘’ÕÌ »ı, ±ı‹Î_ iÎÎfi-ÿ½fi-      ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı F›Î_ Á‘Ì «ÎÏflh΋˘Ë ˢ› I›Î_ Á‘Ì ÷’
«ÎÏflhÎ ±fiı Á¬ ±ı‰_ ·A›_ »ı !                    ˢ› ….
   ÿÎÿÎlÌ — ÿ½fi ◊›Î ’»Ì ÷’ ±ı … ’fl<ÊÎ◊˝. ±ıfi_ Œ‚ Â_ ?         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÷’ ˢ› …. …ıÀ·˘ «ÎÏflh΋˘Ë √›˘, ‹˘Ë ZΛ
I›Îflı ¿Ëı, «ÎÏflhÎ ±fiı Á¬ ! ’Ëı·_ ÷’, ’fl<ÊÎ◊˝‹Î_.          ◊›˘ ±ıÀ·ı ’»Ì ZÎÌH΋˘Ë ◊›˘.
   ≠ffi¿÷ν — ÷’ ±ı ’fl<ÊÎ◊˝ ±fiı Á¬ ±ı Œ‚. ’HÎ ±Î’ı ±Î          ≠ffi¿÷ν — «ÎÏflh΋˘Ë ’Òfl˘ ◊Λ, ±_÷fl ÷’ ’Òfl<_ ◊Λ fiı ’»Ì
«flHÎωϑ‹Î_ ±ı‹ ¿ı‹ ·A›_ »ı iÎÎfi-ÿ½fi-«ÎÏflhÎ ±fiı Á¬ ±ı‹       ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ ?
·¬ı·_ »ı, ÷’ fi◊Ì ·A›_ ?                          ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’»Ì ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ. I›Î_ Á‘Ì ±ıfiı ZÎÌH΋˘Ë
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄flÎ⁄fl »ı, ÷’fi_ Œ‚ »ı Á¬ ±ı ⁄‘_. ¿ÎflHÎ ¿ı     ¿Ëı‰Î› »ı. ’»Ì ¿ı‰‚iÎÎfi ◊˘ÕÎ ¿Î‚ ’»Ì ◊Λ.
iÎÎfi-ÿ½fifi_ … Œ‚ »ı ±ı Á¬, ’HÎ ’Ëı·_ ÷’ Ωı¥±ı, ±ı «˘◊˘ ’Λ˘           Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl÷Î_ ◊Λ ÷’ !
»ı, ’flÊÎ◊˝fi˘. ±fiı ±ı ±Î’HÎı ¤Î‰fiÎ ¿fḻı »Ì±ı, ‹Î_√HÎÌ ¿fḻı
                                     ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÷’‹Î_› ±Îfi_ÿ ˢ¥ ¿ı ¿ı fiËŸ ?
»Ì±ı. ÷‹fiı …ı Ïfl{SÀ »ı ±ı Ïfl{SÀ ‹fiı ˢ. iÎÎfi-ÿ½fi-«ÎÏflhÎ ±fiı
÷’, «Îfl ’ΛÎ. ±ıÀ·ı ±ı iÎÎfi-ÿ½fi ⁄ı ˢ›, ÷˘› ¿Ëı »ı ¿ı «ÎÏflhÎ       ÿÎÿÎlÌ — ÷’‹Î_ Ëo‹ıÂÎ_ ±ı¿ ⁄Î…\ ÿ—¬ ·ı ±fiı ÷’fiÎ iÎÎ÷Î-
‹˘ZÎfi_ ÷’                        311   312                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

ƒWÀÎfi˘ ±Îfi_ÿ ˢ›. ÷’‹Î_ ÷’ı ¬fl<_ ’λ\_ ’HÎ ±Îfi_ÿ ˢ›. ±Î     ΩHÎÌ Â¿÷Î_ »÷Î_ ’HÎ «ÎÏflhÎ ¿˘¥ ¿ÎflHÎ◊Ì flËı÷_ fi◊Ì, …ı‰_ Ωı¥±ı
«_ÿ¤Î¥fi_ ¿˘”¿ı ±ı‹fiÌ ±˘ÏŒÁ‹Î_ ±Î‰Ìfiı ±’‹Îfi ¿›* ¿ı “÷‹fiı ‘_‘˘   ±ı‰_. «ÎÏflhΉ΂Π⁄˘·ı fiËŸ ±Î ⁄‘_.
¿fl÷Î_ fi◊Ì ±Î‰Õ÷_ fiı ÷‹ı ±‹fiı ËıflÎfi ¿flÌ fiÎA›Î.” ±Î‰Ì flÌ÷ı ±ı‹
                                    ≠ffi¿÷ν — Â_ ⁄˘·ı fiËŸ ?
÷ı‹ ¿o¥¿ √‹ı ÷ı ÂOÿ ⁄˘S›˘. ±ıÀ·ı ÷fl÷ iÎÎfi µ’fl ±Î’HÎÌ ƒ„WÀ
±Î‰ı ¿ı ±Î ±Î’b_ iÎÎfi Â_ ¿Ëı »ı ? I›Îflı ¿Ëı, “±Î ŒÎ¥·fi˘ Á‹¤Î‰ı     ÿÎÿÎlÌ — ¤√‰Îfi ⁄˘·÷Δ÷Îfiı, ÷ı ±Î Ë_ ⁄˘·_ »\_ ’HÎ ¤√‰Îfi
Ïfi¿Î· ¿fl˘.” ±ı‰_ ◊Λfiı ? ˉı ’HÎ ’ı·˘ ⁄˘S›˘, ÷ı ±Î ÂflÌfl‹Î_ …ı  ‹ËŸ Õ¬· Lˢ÷Î ¿fl÷Î, Ë_ Õ¬· ¿fl_ »\_. ±ıÀ·ı ±ıÀ·_ «ÎÏflhÎ
‹fi fiı ±ı ⁄‘_ flèÎ_ »ı ÷ı ’¿ÕÌ ·ıfiı ÷fl÷, ±_÷—¿flHÎ ’¿ÕÌ ·ı ÷fl÷.   Õ¬·‰Î‚_ ¿Ëı‰Î›.
±fiı ±ıfi˘ Á΋˘ …‰Î⁄ ±Î’‰Î ‹ÎÀı, ÏËoÁ¿ …‰Î⁄ ±Î’‰Î ‹ÎÀı ‹ËŸ        ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ı ‰¬÷ı ÷’ ˢ› ?
⁄‘_ ·Î· ·Î· ◊¥ Ω›. ’HÎ ÷ı CÎÕ̱ı ±Î …‰Î⁄ ±Î’ı fiËŸ fiı fiyÌ
… flάı ¿ı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰˘ »ı. ±ıÀ·ı ±ı “±˘Ë˘Ë˘, ±_ÿfl ·Î·       ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÷’fiÌ …wfl fiËŸ ! ÷’ ÷˘ ¿˘¥ ◊›ı·_ … fiËŸ.
·Î· ·Î· ◊¥ √›_ »ı”, ±ı …\±ı ÷ı CÎÕ̱ı ±Î ±ÎI‹Î „@·›fl ◊¥     ÷’ ◊Λ I›Îflı ÷˘ ‹˘œ<_ ⁄√ÕÌ Ω›, ⁄Y›_. ÷’fi_ ÷˘ ÀıLÂfi flËı.
√›˘. …ı ÷’fiı …\±ı »ı ±ı „@·›fl ±ÎI‹Î. ±ı ·Î· ·Î· …\±ı ’»Ì        ≠ffi¿÷ν — ±Î’ ¿Ë˘ »˘ fiı ¿ı V‰ ±fiı ’fl ñ ⁄ı Ωı¥LÀ fiÎ
±ıfiı ÀÎœ<_ ’ÕÌ Ω›. Ëo‹ıÂÎ_ ¿˘¥ ’HÎ Á_›˘√ ΩQ›˘ ÷ı ·Î·fi˘ ˢ› ¿ı  ◊Λ ±ı‰_ ±‹Îfl_ ÷’ ‰I›Î˝ ¿fl÷_ ˢ›.
ÃoÕ¿fi˘ ˢ› I›Îflı … ±ı ω›˘√Ì V‰¤Î‰fi_ ˢ› »ı. ±ı ∂¤fl˘ ◊˘Õ̉Îfl
’»Ì ⁄ıÁÌ Ω›. ’HÎ ±ı¿ ‰¬÷ ÷˘ ⁄Ë … ÷’ı. ±ıfiı ’»Ì ±ı‹ ±Î         ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±‹Îfl_ iÎÎfi … ‰I›Î˝ ¿fl÷_ ˢ›. ÷’ ’Òfl<_ ◊¥
±P›ÎÁ◊Ì Ωı¥±ı, I›Îflı ±Îfi_ÿ ◊¥ Ω› »ı, ’HÎ ÷’ ÷˘ …÷_ … fi◊Ì.    √›_ ˢ›. ±ı ⁄ı Ωı¥LÀ @›Îflı› ’HÎ ◊Λ fiËŸ. ±Î ≠÷ÌÏ÷ fiı ±Î
÷’ ÷˘ ’ı·_ flËı »ı ….                       ±fi¤‰ ⁄ı Œflı fiËŸ ±ı‰_ ±‹Îfl_ «ÎÏflhΠˢ›. ±_ÿfl … ÷’ ÷˘
                                 Ï⁄·¿<·ı› flèÎ_ fiËŸ ’»Ì.
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ ¿ı ±ıfi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰˘ ±fiı ±ı¿
‰¬÷ ±Î’ı Ϭ‰ÎÕu_”÷_ ¿ı ±Î’b_ … ’λ\_ ±ÎT›_.                 »˘¿fl˘, ±Î’H΢ ¿ı ÷’fiÎ_ ¿ÎflH΢ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi_ ¿ı‹ ¿èÎ_ ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı      ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ¿˘¥fiı ±ı¿ÿ‹ ±ı‰_ ÷’ ÷’‰Îfi_ fiÎ ±Î‰÷_ ˢ›
’λ\_ ±ÎT›_. ±ıÀ·ı ±ıfi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘. ±ıfiı ±fi·ZÎÌfiı    ÷˘ ? …ıÀ·_ ¤Î√ı ±Î‰ı, ÷ıÀ·_ … fiı !
ˢ› »ı ⁄‘Î. ±ı¿ ±ı¿ ‰Î@›fiı ±fiÁ_‘Îfi‹Î_ ˢ› »ı !             ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Î‰Âı fiı ’HÎ. ±I›Îflı fiÎ ±Î‰÷_ ˢ› ÷˘ ’»Ì
            iÎÎfiÌfi_ ÷’ !               ±Î‰‰Îfi_. ±I›Îflı ¿o¥ ±ı‰Ì T›‰V◊Î fiÎ ±Î‰Ì ÷ı◊Ì ¿flÌfiı ¿o¥ ±ı
   V◊Ò‚‹Î_ ÷’‰Îfi_ ÷˘ ±‹Îflı ¿˘¥ ÿÎ”Õ˘ ⁄fiı … fiËŸ. ‹ËŸ      T›‰V◊Î ¿Î›‹ ±˘»Ì …÷Ì flËı ⁄‘Ì !
÷’‰Îfi_ ˢ› … fiËŸfiı ! ÷’ı … fiËŸ ¿Â_. Ïfifl_÷fl ÁÒZ‹‹Î_ ÷’ ˢ›.       ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ⁄‘Î_fiı ±ı‰Ì T›‰V◊Î ±Î‰ı … ?
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı «ÎÏflh΋Î_ ±Î‰Ì √›_ »ı ‹ÎÀı ?           ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰ı …. ˢ› ÷˘ ±Î‰ı, fiΠˢ› ÷˘ fiΛ ±Î‰ı. ¿Î·ı
   ÿÎÿÎlÌ — «ÎÏflh΋Î_ ±Î‰Ì √›ı·_ »ı ÷ı◊Ì. ±ı ‰Î÷ «ÎÏflhÎfiÌ   Á‰Îflı »˘¿fl˘ Á΋˘ ◊›˘ ÷ı CÎÕ̱ı ? ˉı ¿˘HÎ Á΋˘ fiËŸ ◊Λ, Â_
‹˘ZÎfi_ ÷’                         313   314                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

¿Ëı‰Î› ? ±ËŸ ¿˘¥ ’˘÷Îfi_ »ı fiËŸ, ±Î ÷˘ Á΋˘ ◊Âı ±ı‰_ ◊›_, fiËŸ       ÷’ ¿fl‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ ◊Λ »ı ¿˘¥fiı ? ±Î_√‚Ì ¨«Ì ¿fl˘,
‹ÎflÂı Ë…\ ÷˘. ¿Ï‚›√fi˘ ‹Î· »ı ±Î ÷˘. ‹Îfiı ‹Îflı, ⁄Î’fiı ‹Îflı,     ÂÒfl‰Ìfl ÿı¬Î› »ı. ¿o¥ ÂÒfl‰Ìfl÷Î flά˘. ±Î ŒflÌ ŒflÌ ÷η ‹‚‰Îfi˘
⁄‘Îfiı ‹Îflı, ÷ı CÎÕ̱ı ÷’ ¿fl‰_ fiÎ ’Õı ¿ı ? ‹ÎÀı “⁄Ì ¿ıfle·”, ÷’   fi◊Ì. ŒflÌ ±Î ÿ½fi ‹‚‰ÎfiÎ_ fi◊Ì. ±Î ÿÎÿ˘ ŒflÌ ¤ı√˘ ◊‰Îfi˘ fi◊Ì !
¿fl‰Îfiı ‹ÎÀı.                               ≠ffi¿÷ν — “±Î‰˘ ÿÎÿ˘ ˉı ’»Ì ¤ıÀ‰Îfi˘ fi◊Ì”, ÷˘ ±ı‹Î_
   ÷’ ±ıÀ·ı Â_ ? √‹ı ÷ı‰_ ◊¥ √›_, »˘¿fl<_ ‹flÌ √›_ ’»Ì ‹ËŸ    ±‹Îflı Â_ Á‹…‰_ ?
‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ fiı ±Ëo¿Îfl ¿>ÿο>ÿ ¿flı, ·˘¿˘ ˵ ¿Ëı ¿Ëı ¿flı ¿ı ±Î       ÿÎÿÎlÌ — ŒflÌ fiËŸ ‹‚ı ±ıÀ·ı ±Î ‹Y›Î »ı, ÷ıfiÌ ’ÎÁı◊Ì …ıÀ·_
‰ÎflÁ˘ ¿˘HÎ ¬ÎÂı, Œ·Îb_ ¿˘HÎ ¬ÎÂı, fi΋ Â_ flËıÂı ? ±Î ⁄‘΋Î_ ÷’   Â̬‰_ ˢ› ±ıÀ·_ ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·˘. ŒflÌ fiËŸ Â̬‰ÎÕı ¿˘¥ ±Î‰_ ±ı¿
¿›Î˝ ¿fl‰Îfi_. ±Î ÿÏfi›ÎÿÎflÌfiÌ «Ì… ‹ÎÀı ÂÎ ËÎfl< ËΛ‰˘›, ËΛ‰˘›    ±Î_¿Õ˘›, ¿˘HÎ ±Î‰˘ fi‰fl˘ ˢ› ÷ı ?! ¿˘HÎ fi‰fl<_ ˢ› ±Î‰_ ?! ±Î‰_
¿fl‰ÎfiÌ ? »˘¿flÎ fiı »˘¿flÌ, flÎ_Õu˘ ¿ı fiÎ flÎ_Õu˘ ? ‹flÌ √›˘ ÷˘ √›˘.   ÷’ ¿flΉfiÎfl<_ ¿˘HΠˢ› ÷ı ?!
±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ¿˘fiÎ »˘¿flÎ Ë÷Î ? Ï¿Á¿Î ·Õ¿Î ◊Î ? ÿıË …
Ï¿Á¿Î ? ’Ëı·ı◊Ì M·Á-‹Î¥fiÁ ¿flÌfiı ⁄ıÃΠˢ› ÷˘ ¤Î_…√Õ ‹ÀÌ          ±Î ÷˘ ÷’fiÌ ‰Î÷˘ ÷˘ ⁄Ë ¿ÎœÌ±ı fiËŸ. ‹ÎHÎÁfi_ √…\ fiËŸ.
Ω›fiı ! ¬fl<_ ¿ı ¬˘À<_ ? ’»Ì «˘’Õ΋Î_ ¿o¥ »ı÷flΉÎfi_ flèÎ_ fiËŸfiı !   fiËŸ ÷˘ ’»Ì ±Î ¿˘”¿ Œıfl˘ ¿Ë̱ı I›Îflı. ‹ÎHÎÁfi_ √…\ Â_ ±Î ! ±Î
Ë_ ÷˘ ’Ëı·ı◊Ì M·Á-‹Î¥fiÁ ¿flÌfiı ⁄ıÃı·˘. ÁıŒÁÎ¥Õ Ë˘‰Ì Ωı¥±ıfiı !    ÷˘ Âο ⁄√ÕÌ √›_ ˢ› ÷˘ ±Î¬˘ ÿÎ”Õ˘ ¿«¿« ¿›Î˝ ¿flı. Á‹¤Î‰ı
»˘¿fl˘ ‹flÌ √›˘ I›Îflı ’»Ì ÷fl÷ ÿÎÿÎfi_ iÎÎfi ËÎ…fl ! ±Î‰_ ÷’ ÷˘     Ïfi¿Î· ±ıÀ·ı Â_ ? ÷’ ¿fl‰_. Á΋_ ±ˆr›˝ ¿ıÀ·_ ⁄‘_ ‹˘À<_ ≠√À ◊Λ
·˘¿˘fiı ›Îÿı› fiÎ ±Î‰ı, ÷ı CÎÕ̱ı ¿¿‚ÎÀ‹Î_ flËı. ÿÏfi›ÎÿÎflÌfiÌ «Ì…   »ı. ±ı¿ ‹˘À<_ Á΋˛ÎF› ‹‚ı »ı ! …ıÀ·_ ±Î ⁄Î…\ …‰Î ÿ˘ »˘, ±ıÀ·_
±ı‰Ì »ı ¿ı ±ÎI‹±ˆr›˝ ≠√À ¿flı ±ı‰Ì »ı ! ’HÎ ±Î ÷˘ ±ÎI‹±ˆr›˝     … Á΋˛ÎF› ‹‚ı »ı. ±fiı Â_ …‰Î ÿı‰Îfi_ »ı ±Î ±Î‹Î_ ? Ë÷_ … fiËŸ
·¥ ·Ì‘_ ∂·À<_.                           ÷‹Îfl<_ ¿o¥ ! Ë‹HÎÎ_ ‹flÌ …¢ ÀˆÕ ◊¥fiı, ÷˘ I›Î_ ‹Ò¿Ì ±Î‰Âı ÁÕÁÕÎÀ,
                                  «Îfl fiÎÏfl›ı‚ ⁄Î_‘Ìfiı, ¿˘¥ ⁄Î’˘› ’Ò»fiÎfl fi◊Ì. ÷˘ ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·ı…ı.
   ±fiı »˘¿flÎ ±ı ÷˘ ‹Î_√÷Î ·ıHÎÎ »ı. ±ı ¿o¥ ÷‹ÎflÎ_ »˘¿flÎ_ »ı !  ±Î ÿıËı ¿Î‹ ¿Îœ‰Î …ı‰Ì …B›Î ‹‚Ì »ı. ÷˘ ±Î ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·˘fiı !
±ı¿ Œıfl˘ ÀˆÕ¿Î‰Ωı ±ı¿ ¿·Î¿, ¿·Î¿ … ÀˆÕ¿Î‰Ì …\±˘ Ωı¥±ı. ⁄‘Ì     ÷‹Îflı fi◊Ì ¿Îœ‰_ ?! ÷˘ ∂¤Î ◊¥fiı ⁄˘·˘, ÂÒflÎ÷fi‹Î_ ⁄˘·˘fiı, Â_
¿ÎœΩı ¬⁄fl ! ±‹◊Î ‰√fl ¿Î‹fiÎ ËΛ‰˘› ËΛ‰˘› ¿flı. ¬¥-’Ìfiı       ±Î‹ ⁄˘·˘ »˘ ! ¿Îœ‰_ »ı ¿ı fi◊Ì ¿Îœ‰_ ?
‹˘… ¿fl˘ı. ÿÎÿαı ±ˆr›˝ ±ÎM›_ »ı. ËΛ‰˘› ÂÌ ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì ?! ÷’
                                     ≠ffi¿÷ν — ¿Î‹ ¿Îœ‰_ »ı, ÿÎÿÎ.
¿fl˘, ÷’ ¿fl˘, ÷’ ¿fl˘ !
                                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷˘ ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·˘ ˉı. fi¿Î‹Î ÀˆÕ ◊¥fiı ‹flÌ …‰Îfi_.
         ÂÒfl‰Ìfl {Õ’ı ÷’fi_ ⁄ÌÕ<_ !             ¿˘¥ ⁄Î’˘› Ωı‰Î› fiÎ ±Î‰ı. ±flı, Ωı¥fiı ±Î‰Ìfiı ÿıË Ωı‰Îfi˘ »ı.
    ÷’fiÌ ‰Î÷ … ±Î…ı fiÌ¿‚Ìfiı, ÷ı ±Î ÷’ ’¿ÕÌ ·˘ ±ı¿‰Îfl.      ±ÎI‹Îfiı ¿o¥ Ωı‰Îfi˘ »ı ? fi¿Î‹Ì ËΛ ËΛ ËΛ ! ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì
÷’fi˘ ’fl<ÊÎ◊˝ ‹Î_Õ˘. ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfiı ±Î ÷’ ¿èÎ_ »ı. ‹ıÓ ¿èÎ_ ÷ıfiı,  Ϥ¬ÎflÌ’b_ ¿›*”÷_ fiı ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ ÿÏfi›Î‹Î_. iÎÎfi fiΠˢ› ÷ıfiı fiÎ
I›Îflı ·˘¿˘ Á‹…ı »ı ¿ı ⁄ËÎflfiÎ ÷’ ¿›Î˝ ‰√fl ‹˘ZÎı ÂÌ flÌ÷ı …‰Î› ?   ¿Ëı‰Î›, ±ZÎflı› fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ı … ±ı‹fi_ Á‰˝V‰. ±Î ÷˘ iÎÎfi »ı ÷ıfiı
÷ı ±Î Lˢ› ÷’. ±Î ÷’ ÷˘ Á_ÁÎfl‹Î_ ¤À¿‰Îfi_ ÁΑfi »ı.         … ¿Ëı‰Î› ±fiı ÷ı … ÷’ ¿flÌ Â¿ı, ⁄ÌΩı ¿˘¥ ¿flı fiËŸfiı !
‹˘ZÎfi_ ÷’                          315   316                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

         ÷’◊Ì ≠√Àı ±ÎI‹±ˆr›˝ !
   ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÷ı ±ÿÌà ÷’ ¿fḻı, ÷ı ¿÷ν’ÿ‹Î_ fiËŸ Ω› ?
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ÿÌà ÷’ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Îfi_ … ÷’, ’fl<Êfi˘
’fl<ÊÎ◊˝. ÿÎ@÷flı ¿èÎ_ ˢ› ¿ı ˉı ⁄ı ÿΔÕÎ À¿ı ±ı‰˘ fi◊Ì ±fiı ’ı·˘ À¿ı
±ı‰˘ ˢ›, ±ıfiÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı ‰‚Ì ±Î ËÎfl< Â_ ◊Âı ? ÷ı ‹ËŸ
CÎη‹ı· CÎη‹ı· ¿›Î˝ ¿flı, ±ı CÎÕ̱ı ÷’ ¿fl‰Îfi_. ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ fiı
±Ëo¿Îfl ⁄‘Î_ ¿>ÿο>ÿ ¿flı, ÷ı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. ±Î’HÎÌ ‰Î÷ »ı ¿ı ⁄Ì∞                [9.1]
«Ì…fiÌ »ı ? ËÎ, ÷˘ À¿‰ÎfiÌ. ÷˘ ±ı …Âı ÷˘ …Âı ’HÎ ÷’ ¿›Î˝ ¿fl‰Îfi_             ¤˘√‰‰_ - ‰ıÿ‰_ - ΩHΉ_
±Î’HÎı. ±Î’HÎÌ ‰V÷±˘ ≠√À ◊Λ »ı. ∂·À<_ ±ˆr›˝ ≠√À ◊Λ »ı.
¿ı‰_ ±ˆr›˝ ≠√À ◊Λ ? ±ı¿ Œıfl˘ ÷’ ¿fl‰Î◊Ì ÷˘ ¿ıÀ·_ ⁄‘_ ±ˆr›˝
                                           iÎÎfi̱˘ ÿˆÏË¿ ‰ıÿfi΋Î_...
≠√À ◊Λ. ±Î¬_ CÎfl ⁄‚÷_ ˢ›, ±ı¿fi_ ±ı¿ CÎfl ˢ› ÷ı ⁄‚÷_ ˢ›,
±ı …‰Îfi_ I›Î_ ±Î√‚. Õ˘·˘ {ηÌfiı ⁄‘ı ’ÎHÎÌ fiά‰Îfi_. ⁄ËÎfl ⁄ÎèÎ        ≠ffi¿÷ν — iÎÎfiÌfiı› ÂflÌflfi_ ÿ—¬ ¤˘√‰‰Îfi_ ˢ› ?
Ïø›Î ⁄‘Ì ¿fl‰ÎfiÌ ’HÎ ‹ËŸ ÷’ flËı. ±Î‹Î_◊Ì ±Î’b_ »ı … ¿›_ ÷ı ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfiÌfiı … ¤˘√‰‰Îfi_ ˢ›. ⁄ÌΩ ÷˘ ¥L…ı@Âfi-
±Î ±Î’b_ fi◊Ì ±ı‰_ flËı !
                                   ÿ‰Î±˘ ·¥fiı ÿ—¬ ⁄ıÁÎÕÌ ÿı. ÷ıfi˘ ±˘‰flÕˇÎNÀ ·ı. ±‹ı ±˘‰flÕˇÎNÀ fiÎ
   ÷’ ◊›_ ¿ı ±ÎI‹±ˆr›˝ ≠√À, ’Ëı·_ ÷˘ ±Î ÁQ›¿˚ ÿ½fi◊Ì ◊›_     ·¥±ı. Ïfi¿Î· ¿flÌ fiά̱ı. ¿Ú’΂ÿı‰fiı ’Îfl ‰√flfi_ ÿ—¬ Ë÷_. ·CÎflÎ…
±ÎI‹±ˆr›˝ ≠√À. ±Î iÎÎfi ±‹ı ±Î’̱ı, ÷ı ±ı‹Î_ ÷˘ ÷‹Îfl˘ ¿o¥       V‰Î‹Ìfiı ‰flÁ˘◊Ì Á_ÕÎÁ‹Î_ ·˘ËÌ ’Õ÷_. ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfiı › ’Îfl
’fl<ÊÎ◊˝ fiËŸfiı ? ’»Ì iÎÎfi‹Î_ ’fl<ÊÎ◊˝ ◊Âı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı, ±ı ±fi¤‰‹Î_    ‰√flfi_ ÿ—¬ ’Õu_. ÷ı◊Ì ÷˘ ‹ËΉÌfl ¿Ëı‰Î›Î.
±Î‰ı ÷ı‹ ÷ı‹.
                                      ω«Îfl ±ı‰˘ ±Î‰‰˘ Ωı¥±ı ¿ı ±Î iÎÎfiÌ ÂÎflÌÏfl¿ ‰ıÿfiÎfi˘ ¿ı‰Ì
   ±Î ÿÎÿÎfi_ ±ˆr›˝, ÷ı ±Î ≠√À ◊›ı·_ »ı. ±Î ⁄‘_ ±ˆr›˝, ’Îfl     flÌ÷ı Ïfi¿Î· ¿flı »ı !
‰√flfi_ ±ˆr›˝ ≠√À ◊›_, ÷ı ±Î ·˘¿˘±ı Ωı›_ fi◊Ì Ë…\ ÷˘ ! ±ıÀ·_
                                          ±ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ›‹Î_› Á‹ÎÏ‘ !
⁄‘_ ±ˆr›˝ ≠√À ◊›ı·_. …ı‹ …ı‹ fiÌ¿‚ı I›Îflı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î ¿¥
Ω÷fi_ ±ˆr›˝ !! ±fiı ±ıÀ·_ … ±ˆr›˝ ÿflı¿ ±ÎI‹Î‹Î_ »ı. ±ˆr›˝ ≠√À        ±Î iÎÎfi … iÎÎ÷Î-ƒWÀÎfi_ »ı. ±ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ›‹Î_ Ïfifl_÷fl ËÎ…fl
◊›_ fi◊Ì ±fiı ≠√À ◊Λ ÷ıfiı T›@÷ ¿Ëı »ı. ±I›Îflı ÷‹Îflı          flËı ±ı‰_ ±Î iÎÎfi »ı. ±Î ’Î_« ±ÎiÎÎ ’΂ı ÷˘ ±ıfiÌ ’ÎÁı ±ÂÎ÷Î
±T›@÷¤Î‰ı ’Õı·_ »ı ! ±‹Îflı ±ˆr›˝ T›@÷ ◊¥ √›_ »ı.           ‰ıÿfiÌ› ±Î‰Ì … fi ¿ı. ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì ¨C΋Î_◊Ì Ω√̱ı ¿ı
                                   ÷fl÷ … ±ÎI‹Î ËÎ…fl ◊Λ, ±ıfi_ fi΋ ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊›˘ ¿Ëı‰Î›. ±fiı
             vvvvv
                                   ±ı‰˘ ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì ¿Â_ ⁄Î¿Ì flËı÷_ … fi◊Ì. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı
                                   ¿ÂÎ◊Ì ⁄̉_ fiËŸ. “·Î¬˘√HÎÌ ‰ıÿfiÌ› ±Î‰˘” ¿Ë̱ı. ’HÎ ‰ıÿfiÌ› ±Î‰ı

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:8
posted:5/19/2010
language:Kurdish
pages:14