Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

08 pg 479 to 497

VIEWS: 11 PAGES: 14

									ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl !                  479   480                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝)

                                     fiı, ’HÎ ±ı ±Î’HÎfiı iÎÎfi ·Ì‘Î_ ’»Ì. ˉı iÎÎfi ·Ì‘Î_ ’Ëı·Î ’HÎ ⁄‘Î_fiı
                                     ¬⁄fl ?
                                        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ ¬⁄fl ’Õı.
                                        ≠ffi¿÷ν — ±ı iÎÎfi ’Ëı·Î_ ’HÎ …ı ¿_¥ ΩHÎı ±ı ±ÎI‹ÎfiÎ √HÎ◊Ì
                                     ΩHÎı fiı, ΩHÎı ÷˘ ?
                                        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı »ı ÷ı ¤flı·Î ’Ήfl◊Ì ΩHÎı »ı.
                [7]                      ≠ffi¿÷ν — ˉı iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì F›Îflı F›Îflı iÎı› Á΋ı ±Î‰ı I›Îflı
     ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl !                  ÿflı¿ ΩHΉ΋Î_ ±ıfi˘ ±fi¤‰ ±‹fiı ◊Λ. ±ı ±ÎI‹Îfi˘ ±fi¤‰ ◊‰˘
                                     Ωı¥±ı. ±ı‹ … ◊›_ fiı, …ı ◊¥ flèÎ_ »ı ±ı ?!
          iÎΛ¿¤Î‰ — Ï‹l¤Î‰ !
                                        ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, Ωı‰Îfi_ fiı ΩHΉÎfi_ ◊›Î ¿flı.
    Ωıfiı, ÁÒ÷Î_ ÁÒ÷Î_ ’√ ÿ⁄ΉÕΉ_ »\_ fiı ÷ıfiı › ΩHÎı »ı. Â_ ◊¥ flèÎ_
»ı, ÷ıfiı › ΩHÎı.                                ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ıÀ·ı ±ı ±‹Îfl˘ ±ÎI‹Î … Ωı¥ flè΢ »ı ±ı‹
                                     Á‹…‰Îfi_ fiı ?
   ≠ffi¿÷ν — ±I›Îflı ¿èÎ_ fiı ¿ı ±Î ’√ ÿ⁄Ή‰Îfi_ ¿Ëı »ı ±ıfiı ›
ΩHÎı »ı, ±Î ’√ ÿ⁄Î¥ flèÎÎ »ı ±ıfiı › ΩHÎı »ı, ’»Ì ±Î ‰ÎHÎÌ ¿Ë˘          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, iÎÎ÷Î-ƒpÎ, iÎΛ¿. iÎΛ¿¤Î‰ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Îfiı ¿Â_
±ıfiı › ΩH›Î ¿flı ÷˘ ±Î ⁄‘_ ±ıÀ ±ı ÀÎ¥‹ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄fiÌ Â¿ı ?        ⁄˘·‰ÎfiÌ …wfl … fi◊Ì. ’Ëı·Î_ iÎΛ¿¤Î‰ Ë÷˘ … fiËŸ fiı ! Ï‹l¤Î‰
                                     Ë÷˘. ±ı‹Î_ ¿÷ν’b_ fiı ΩHÎ’b_ “Ë_ ¿v_ »\_ fiı Ë_ Ωb_ »\_” ±ıfi_ Ï‹Z«fl
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ±fi_÷ „@÷, ±˘Ë˘Ë˘ ! «˘√flÿ‹ Ωı¥         Ë÷_.
¿ı !! ±Î ±Î_A›˘ ÷˘ ±Î√‚ … ÿı¬Ì ¿ı, ’ı·_ ÷˘ ÿÁı› ÏÿÂÎ Ωı¥
¿ı. ⁄‘Ì ÏÿÂÎ, ⁄‘Î ¬ÒHÎÎ, ⁄‘Ì ÏÕ√˛Ì±˘‹Î_ ±ı fiÎ ¿flÌ Â¿ı ?            ≠ffi¿÷ν — ˉı M›Î˜fl ΩHÎ’b_ ◊¥ √›_.
                                        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, M›Î˜fl ΩHÎ’b_.
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ıÀ ±ı ÀÎ¥‹ ÷˘ ±ı¿ … ˢ› fiı ?
                                        ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ΩHÎ’HÎÎfi˘ …ı ‰Îflı ‰Îflı ±fi¤‰ ±Î‰ı »ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ … ˢ› ’HÎ ÷ı ⁄‘_ ¿ËÌ ±Î’ı. ’HÎ ÂOÿ ¿Ëı‰Î
                                     ±ı ±ÎI‹Îfi˘ … ±fi¤‰ ±ÎT›˘ fiı ?!
‹ÎÀı …\ÿÎ …\ÿÎ Ωı¥±ı, ±ıÀ·ı ±ıÀ·˘ ÀÎ¥‹ Ωı¥±ı. ±ıÀ ±ı ÀÎ¥‹ ⁄‘Î
ÂOÿ˘ ¤ı√Î fiÎ ¿flÌ Â¿Î›. ±ıÀ·ı V›Îÿ˚‰Îÿ ‹Î_√ı.                  ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ±ÎI‹Îfi_ …. ’HÎ ÷ı‹Î_ ±Î ⁄ËÎflfi_ iÎÎfi …ı ÿı¬ÎÕı
                                     »ı, ±ı ’Ήfl «ı÷fi (Ï‹l«ı÷fi) ÿı¬ÎÕı »ı.
   ≠ffi¿÷ν — Ωı‰_ ±ıÀ·ı ±Î_¬ı◊Ì Ωı‰ÎfiÌ ‰Î÷ fi◊Ì ±ı‹Î_. ±ı
±_ÿflfi_ ÿ½fi »ı. ÷˘ ±Î’HÎı …ı ΩHÎ̱ı, ±ı ±ÎI‹Îfiı … ¬⁄fl ’Õı »ı          ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÷˘ ‹Ò‚ ±ÎI‹ÎfiÌ …ı Ωı‰Î-ΩHΉÎfiÌ Ïø›Î »ı,
ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl !                 481   482                      ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝)

±fiı Ï‹l«ı÷fifiÌ Ωı‰Î-ΩHΉÎfiÌ Ïø›Î »ı, ±ı‹Î_ Œıfl ¢ »ı ?             ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ΩHÎfiÎflfiı ΩHÎfiÎfl ˢ›.
     ÿÎÿÎlÌ — Ï‹l«ı÷fi ωfiÎÂÌfiı Ωı¥ ¿ı »ı. ωfiÎÂÌ ±ı¿·Îfiı …        ≠ffi¿÷ν — ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı V‰›_ »ı fiı ! ±ı ¿Î›‹fi˘ »ı, ’fl‹ıfiLÀ
Ωı¥ ¿ı »ı. ±fiı ‹Ò‚ «ı÷fi »ı ÷ı ωfiÎÂÌ fiı ±Ï‰fiÎÂÌ ⁄ıµ Ωı¥ ¿ı      »ı.
»ı. ⁄Lfiı› ΩHÎı-…\±ı.
                                        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ıÀ·ı ’˘÷ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ »ı ±fiı ⁄Ì…\_ ±Î …√÷‹Î_
   ±‹fiı ¿_¥ ±Î ÁÒ›˝-«_ƒ ’ÕÌ √›ı·Î fiÎ ÿı¬Î›. ±Î ÁÒ›˝ fiÌ«ı ’ÕÌ    ⁄‘_ iÎı› ±fiı ƒU› »ı.
√›ı·˘ fiÎ ÿı¬Î›, ±‹fiı I›Î_ fiıı I›Î_ … ÿı¬Î›. ’HÎ ±ı ωfiÎÂÌ iÎÎfifiÎ
                                        ≠ffi¿÷ν — ’˘÷ı ±ı¿·˘ … iÎÎ÷Î-ƒpÎ »ı.
±Î‘Îflı. ±ı iÎÎfi ±Î¬_ ωfiÎÂÌ »ı. ±ı ±Ï‰fiÎÂÌ iÎÎfi fi ˢ› !
±Ï‰fiÎÂÌ iÎÎfi‹Î_ ŒıflŒÎfl fiÎ ◊Λ !                        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’˘÷ı ±ı¿·˘ … iÎÎ÷Î-ƒpÎ »ı. ±ıÀ·ı ⁄Ì…\_ ¬˘‚‰Îfi_
                                    @›Î_ flèÎ_? ±fiı ⁄ÌΩı ≠ffi ⁄fl˘⁄fl Ë÷˘, ÷˘ ±ıfiı ¿˘HÎ ΩHÎfiÎfl »ı ?
     ≠ffi¿÷ν — ÿıË ±Î_¬˘◊Ì …\±ı »ı, ±ÎI‹Î iÎÎ÷Î-ƒpÎ ¤Î‰‹Î_ »ı,
                                    ÷˘ ±ı ’˘÷ı ’˘÷Îfiı ΩHÎı »ı fiı ⁄ıµfiı ΩHÎı »ı.
±ı ’HÎ …\±ı »ı. ÷˘ ⁄LfiıfiÌ ƒÏp‹Î_ Ωı‰Î‹Î_ Œfl¿ Â_ ?
                                        ≠ffi¿÷ν — V‰-’fl ≠¿Î¿ »ı.
     ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î …\±ı »ı, ±ı Ïfl›· ƒU› »ı ±fiı ±Î ±Î_¬˘ …\±ı
»ı ±ı Ïfl·ıÀ̉ ƒU› »ı. ±Î Ïfl·ıÀ̉ ƒU›, ’ı·_ Ïfl›· ƒU›.              ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠ffi I›Î_ ’÷Ì Ω› »ı. ±ıLÕ ±ÎT›˘ ¿ı fiÎ ±ÎT›˘
                                    ’»Ì ?
     ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ Œıfl Â_ ? ÿı¬Î‰‹Î_ Â_ Œıfl ? Ωı‰Î‹Î_ Œfl¿ Â_ ?
                                           iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ, ⁄Ï©◊Ì ¿ı ±ÎI‹Î◊Ì ?
     ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë Œıfl. ±Î ωfiÎÂÌ ƒU›. Ïfl›·(÷k‰) ‰V÷ Ïfl›·fiı
… …\±ı. ±Î ÷˘ Ïfl·ıÏÀ‰(±‰V◊α˘), ωfiÎÂÌ …\±ı. ⁄‘_ ¥„Lƒ› iÎÎfi          ≠ffi¿÷ν — Ë_ iÎÎ÷Î-ƒpÎ ◊¥fiı Ωı‰Îfi˘ ≠›Ifi ¿fl_ »\_, ÷ı CÎÕ̱ı
±ıı iÎÎfi … fiÎ ¿Ëı‰Î›fiı ! ±ı ÷˘ ¤˛Î_Ï÷fiÌ ¤˛Î_Ï÷ ¿Ëı‰Î›. “Ë_ Ωb_ »\_”  ’HÎ ⁄Ï© … Ωı÷Ì Ë˘› ±ı‹ ·Î√ı »ı.
±fiı “Ë_ ¿fl_ »\_” ⁄ıµ ÁÎ◊ı.
                                        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¬fl_ ¿Ëı »ı. ⁄Ï© … …\±ı »ı. iÎÎ÷Î-ƒpÎ ÷˘ F›Î_
   ±Î’HÎı ƒWÀÎ fiı iÎÎ÷Î ⁄ıfiı ¬˘‚Ì ¿Îœ‰Î_ Ωı¥±ı. iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ …ı »ı,  ⁄Ï© › fi ’ˢӫı I›Î_ iÎÎ÷Î-ƒpÎ Âw ◊Λ »ı.
÷ı ±Ï‰fiÎÂÌ »ı. ƒU› fiı iÎı› ⁄ı › ωfiÎÂÌ »ı. ƒU› ±ı¿·_ fiËŸ, iÎı›
                                        “±ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ ±ı Ωı‰Îfi˘ ≠›Ifi ¿fl_ »\_.” “≠›Ifi ¿fl_ »\_” ¿Ëı »ı
˵.
                                    ‹ÎÀı ÷ı ⁄Ï© … »ı. ˉı ⁄Ï©fi_ «·HΠˢ› ÷ı ‰¬÷ı ⁄Ï© Ωı÷Ì Ë˘› ±ı‹
     ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄‘Îfi˘ ΩHÎfiÎfl ±ÎI‹Î »ı, ÷˘ ±ıfiı ΩHÎfiÎfl      ·Î√ı »ı ’HÎ ±ı …ı ¿Ëı »ı ÷ı iÎÎfi »ı. ÷ı “÷‹ı” “Ωı›_” ±Î. “Ωı›_” ±ıÀ·ı
¿˘HÎ ?                                 iÎÎ÷Î ÷flÌ¿ı Ωı›_ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ±Î ƒpÎ ÷flÌ¿ı “Ωı›_”. ¿ÎflHÎ ¿ı iÎÎ÷Î-
                                    ƒpÎ ÷flÌ¿ı Ωı›_ @›Îflı ¿Ëı‰Î› ? “±ı‰_ ·Î√ı »ı” I›Îflı ƒpÎ ÷flÌ¿ı Ωı›_
     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ΩHÎfiÎflfiı ¿˘¥ ΩHÎfiÎfl fiΠˢ›.
                                    ±fiı “ΩHΉ΋Î_ ±Î‰ı »ı” I›Îflı iÎÎ÷Î ÷flÌ¿ı ΩH›_. ΩıfiÎfl ÷˘ “÷‹ı” ¿ı
     ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ⁄fl˘⁄fl »ı. fiÎ … ˢ›.               ⁄ÌΩ ¿˘¥ ÁÎËı⁄ ±ÎT›Î_ Ë÷Î ?
ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl !                 483   484                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝)

   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ “±ı ·Î√ı »ı” ±ı‰_ …ı ¿Ëı »ı ±ı ⁄Ï© … ¿Ëı »ı,   ¿ı “‹fiı ±Î ÿı¬Î› »ı” fiı ÷ı “Ë_ Ωı™ »\_” ±ı … ¤˛Î_Ï÷ »ı.
±ı‹ ·Î√ı »ı.
                                       Ωı “ΩHΉ΋Î_” ±Î‰ı ÷˘ Ïfl›· (¬fl˘) iÎÎ÷Î ¿Ëı‰Î›. ÷ı ±Î
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄Ï© fi◊Ì. ±ı ⁄Ï© Ωı‰Î‹Î_ ˢ›, ±ıÀ·ı ¿ı ⁄Ï©      iÎÎ÷Î-ƒpÎ ! ±fiı ÷‹fiı ‰ÎflıCÎÕ̱ı ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı … »ı, ’HÎ ±Î‰˘
’ıHÎı◊Ì …\±ı »ı ±fiı ±ı Â_ …\±ı »ı, ±ıfiı “±Î’HÎı” ΩHÎ̱ı »Ì±ı ¿ı “±Î  ÷΂˘ ⁄ıÁÎÕ‰˘ ’Õı.
⁄Ï© … Ωı¥ flËÌ »ı, Ë_ fi◊Ì Ωı÷˘.” ±ıÀ·ı ⁄Ï©fiı …ı …\±ı »ı ÷ı ±Î’HÎı
                                                ˝
                                      ≠ffi¿÷ν — ±ı ÏՋοıÂfi ¿ı‰Ì flÌ÷ı A›Î· ±Î‰ı ¿ı ±Î ⁄Ï©fi_ Ωı‰Î-
»Ì±ı. ±ıÀ·ı I›Î_ ±Î’HÎı ’˘÷ı ƒpÎ ÷flÌ¿ı ¿Î‹ ¿fḻı »Ì±ı. ±ıÀ·ı ΩıfiÎfl
                                   ΩHΉÎfi_ »ı ±fiı ±Î “’˘÷Îfi_” Ωı‰Î-ΩHΉÎfi_ »ı ?
¿˘HÎ »ı ÷ı ±Î’HÎı ¬˘‚Ì ¿Îœu_. ±ıÀ·ı ±Î ƒpÎ ¿Î‹ ¿flı »ı ¬fl˘ !
                                      ÿÎÿÎlÌ — ⁄„©fi_ ÷˘ ±Î‹ ±Î_¬ı ÿı¬Î› ÷ı … Ωı‰Î-ΩHΉÎfi_
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ⁄Ï©◊Ì ’fl …‰Î÷_ fi◊Ì. ÷˘ ±Î ⁄Ï©‹Î_ flËÌfiı …
                                   ±◊‰Î ¿Îfi◊Ì Á_¤‚Λ ÷ı, ∞¤◊Ì «¬Î› ÷ı, ±ı ⁄Ï© ⁄‘Ì.
Ωı‰Î› »ı ?
                                      ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ¥„Lƒ›fi_ ◊›_ ’HÎ ⁄Ì…_\ ⁄‘_ ’HÎ ±_ÿfl «Î·÷_
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ⁄Ï©◊Ì ’fl ÷˘ …‰Î›_ … »ı. ’HÎ ⁄Ï©fiı Ë…\ ’˘ÊHÎ
                                   ˢ› fiı ⁄Ï©fi_ ÿı¬Î‰Îfi_ ¿ı ±Î ’ZÎ’Î÷Ì »ı, ±Î‰Î_ »ı, ÷ı‰Î_ »ı ±ı ⁄‘_
‹‚ı »ı. ⁄Ï©fiı ’˘ÊHÎ ‹‚ı ÷ı ±‹¿ ¿ÎflH΢fiı ·¥fiı, ÷ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±˘»\_
                                   ’HÎ ⁄Ï© … …\±ı fiı ?
◊¥ Ω› »ı. ⁄Î¿Ì ⁄Ï©◊Ì ’fl ÷˘ …‰Î›_ »ı, fiËŸ ÷˘ ⁄Ï© ±ËŸ ±ı‹fiı
fl˘… ±Î‰‰Î fiÎ ÿı.                              ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘_ Ωı¥±ı, ±ı ⁄Ï©fi_ …. ±fiı ±ÎI‹Îfi_ iÎÎfi-ÿ½fi
                                   ÷˘ Ωı‰_ fiı ΩHΉ_ ±ı …\ÿÌ ‰V÷ »ı. ƒT›˘fiı …\±ı-ΩHÎı, ƒT›fiÎ ’›Î˝›fiı
   ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï© …flο Õ¬˘ ¿flı I›Îflı ¿Ë̱ı ¿ı ±ı¿ ⁄Î…\ ⁄ıÁ.
                                   ΩHÎı, ±ıfiÎ √HÎfiı ΩHÎı ±ı ⁄‘_ ΩHΉ_-Ωı‰_, ±ıfi_ fi΋ ±ÎI‹Î. ±√fl
Ë_ ÷˘ ÿÎÿÎ ’ÎÁı …¥Â. ‹ı· ’Ò‚˘ !
                                   ÷˘ ‹fifiÎ ⁄‘Î ’›Î˝›fiı ΩHÎı. ⁄Ï© ÷˘ ‹fifiÎ_ ’›Î˝› ±‹¿ Ëÿ Á‘Ì …
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı ‹ı· ’Ò‚˘ ¿Ë̱ı !               ΩHÎÌ Â¿ı. F›Îflı ±ÎI‹Î ‹fifiÎ_ ⁄‘Î … ’›Î˝›fiı ΩHÎı. ⁄Ï©fiı, ’Ïfl„V◊Ï÷fiı
   ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï© Õ¬˘ ¿fl÷Ì fi◊Ì ÿÎÿÎ ’ÎÁı ±Î‰‰Î‹Î_, ±ı ÷˘ ±Î‰ı
                                   ΩHÎı. ±Ë_¿ÎflfiÎ ’›Î˝›˘ ΩHÎı, ⁄‘_ … ΩHÎı. F›Î_ ⁄Ï© fiÎ ’ˢ_«ı, I›Î_
»ı ⁄flÎ⁄fl ≠ı‹◊Ì.                            ’»Ì ±ıfi_ «Î· ◊Λ.

   ÿÎÿÎlÌ — ≠ı‹◊Ì ±ıÀ·ı … ⁄Ï©◊Ì µ’fl √›ı·_ »ı ÷ı ±Î iÎÎfi. ±Î       ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄Ï© @›Î_ Á‘Ì Ωı≥ ¿ı ?
≠iÎÎfi_ ¿Î‹ »ı.                               ÿÎÿÎlÌ — ±‹¿ Ëÿ Á‘Ìfi_. Á_ÁÎÏfl¿ iÎÎfi «Î·ı, Á_ÁÎflÌ ¿Î‹¿Î….
    ⁄Ï© ±Î …\±ı »ı ’HÎ ±Î’HÎfiı ‹fi‹Î_ ·ÎB›_ ¿ı “Ë_ Ωı™ »\_”, ÷ı      ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î Ωı‰_-ΩHΉ_ …ı ¿Ì‘_ ±ÎI‹Îfi_, ±ı ƒT›˘fiı
¤˛Î_Ï÷ »ı. ±Î ⁄‘Ì iÎı› ‰V÷fi˘ iÎÎ÷Î-ƒpÎ “Ë_” fi◊Ì ·Î√÷˘, ’HÎ ±Î     ΩHÎı ?
⁄Ï© ·Î√ı »ı. ’HÎ ±Î ⁄Ï©fi˘ iÎÎ÷Î-ƒpÎ ¿˘HÎ ? ±ÎI‹Î. ·˘¿˘ ÷˘ ±Îfiı
Â_ ⁄˘·ı ? “Ë_ … Ωı™ »\_, Ë_ … Ωı™ »\_” ±ı‰_ ·Î√ı »ı. ’HÎ ÷‹ı Â_ ¿Ë˘     ÿÎÿÎlÌ — Ë_ !
»˘ ? “±Î ⁄Ï© …\±ı »ı” ±ı‰_ ·Î√ı »ı. fiËŸ ÷˘ ·˘¿˘ ÷˘ ±ı‰_ … ¿Ëı,       ≠ffi¿÷ν — ±ı ƒT›fiı, ƒT›fiÎ √HΑ‹˝ ±fiı ƒT›fiÎ ’›Î˝› fiı ±ıÀ·ı
ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl !               485   486                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝)

±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı, ±ı‹Î_ Â_ Â_ Ωı≥ ¿ı ? ±ıfi˘ ±ı@{ı@À ÿά·˘ ±Î’˘fiı !     ÿÎÿÎlÌ — ÂÎ◊Ì ’HÎ ±ı ? ⁄˘·, ±Î ⁄Ï© ΩHÎı Á‹∞ Ω› ¿ı ±Î
                                 fi∞¿ »ı, ’ı·Î »ıÀıfiÎ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¿˘fiÎ √HΑ‹˝ »ı ±ı ⁄‘_ ΩHÎı. ’ÿ˚√·fiÎ √HΑ‹˝
»ı ¿ı «ı÷fifiÎ √HΑ‹˝ »ı. ’»Ì ⁄ÌΩ √HΑ‹˝ ΩHÎı› ⁄‘Î_. ±Î¿ÎÂfiÎ              ’ÿ˚√·fiı ΩıfiÎflÌ ≠iÎÎ !
√HΑ‹˝ Â_ »ı ±ı ⁄‘_ ΩHÎı. ’»Ì ¿Î‚fiÎ Â_ √HΑ‹˝ »ı ±ı ΩHÎı.
                                    ≠ffi¿÷ν — ±Î ’ÿ˚√·fiÌ ⁄‘Ì ‰V÷ …ı …\±ı »ı ±ı Ωı‰ÎfiÌ ⁄‘Ì
   ≠ffi¿÷ν — ±ı √HΑ‹˝ ¿Ë˘fiı ! ¿Î‚fiÎ √HΑ‹˝ Â_ ? ±Î¿ÎÂfiÎ    …ı Ïø›Î »ı, ±ı ⁄Ï©Ïø›Î »ı ¿ı iÎÎfiÏø›Î »ı ?
√HΑ‹˝ Â_ ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Î‹ Ω› ÷˘ ≠iÎÎfiÎ ¤Î√‹Î_ … Ω›fiı ! ±Ë_¿Îfl
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ’ÌV÷΂ÌÁ ±Î√‹ ΩH›Îfi_ Œ‚, ÷ı ±Î ⁄‘Î √H΢   ±fiı ⁄Ï©fiÌ Ïø›Î◊Ì ◊˘Õ<_ Á‹… ’Õı, ⁄Î¿Ì ≠iÎÎ ÏÁ‰Î› fiÎ Á‹… ’Õı.
ΩHΉÎ. ¿Î‚fiÎ, ±Î¿ÎÂfiÎ, ⁄‘ÎfiÎ √H΢, √HΑ‹˝ ΩHΉΠ÷ı.
                                    ±Î’HÎıı Ë… ±ı≠ı„LÀÁ ÷flÌ¿ı flËı‰_. ≠˘⁄ıÂfiflÌ fiÎ ¿Ëı‰Î›.
   ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÌ iÎÎfiÏø›Î fiı ÿ½fiÏø›Î‹Î_ Ωı ±ı‰_ ΩHΉÎ-
Ωı‰Îfi_ ˢ› ÷˘ ’»Ì ±I›Îflı ÷˘ ±‹fiı ⁄‘Îfiı ÷˘ ±ı‰_ fiΠˢ› fiı ƒT›fi_     ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì …ı ‹ËÎI‹Î±˘fiı ’˘÷ı ÂflÌfl◊Ì
Ωı‰_-ΩHΉ_ ?                           …\ÿÎ_ »ı ±ı‰_ …ı flèÎÎ ¿flı »ı, ·ZÎ ⁄ıÁÌ √›_ »ı ©ÎI‹Îfi_ fiı ’»Ì Ωı‰ÎfiÌ
                                 ⁄‘Ì Ïø›Î «ÎS›Î ¿flı »ı, ±ı ⁄‘Ì ≠iÎÎ◊Ì ◊Λ »ı fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ı‰_ ¿_¥ µ÷Ή‚ ¿fl‰Îfi˘ ±◊ı˝› fiËŸ fiı ! ±ı‰_ fiÎ
ΩHΉΠΩı‰Î◊Ì ¿_≥ ±˘»Ì ‹Î_¿HÎ ‹Îfl‰ÎfiÌ ÿ‰Î ’Ì …‰Î›?            ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ≠iÎ΄@÷◊Ì ◊Λ. ≠iÎÎ »ı ÷ı ±‹¿ Ëÿ Á‘Ì, ±Î
                                 F›Î_ Á‘Ì ŒÎ¥·fi˘ Ïfi¿Î· ¿flı I›Î_ Á‘Ì ≠iÎÎ. ŒÎ¥· ’ÒflÌ ◊¥ √¥
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ I›Î_ Á‘Ì Â_ ˢ› ? ÷˘ ±ı iÎÎfi-ÿ½fifi_ Ωı‰Î’b_
                                 ±ıÀ·ı ’»Ì ’˘÷ı …, ±ÎI‹Î ΩHÎı.
fiÎ flèÎ_ ±ı‰_ ◊›_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — flÎ√-¶ıÊ fiÎ ◊Λ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿ı ±Î’b_ iÎÎfi     ≠ffi¿÷ν — iÎÎfiÏø›Î◊Ì Ωı‰Îfi_ ±ı ÷˘ ⁄Ë ÿÒfl flèÎ_ ±ıfi˘ ±◊˝ ?
’ÎQ›Î »ı, ÁÎv_ »ı. flÎ√-¶ıÊ ◊Λ ±ıÀ·ı Á_ÁÎfl ⁄_‘Λ »ı ±ı fiyÌ ◊≥      ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ≠iÎ΄@÷fiÌ … iÎÎfiÏø›Î. ±I›Îflı ’ı·Ì iÎÎfiÏø›Î
√›_. flÎ√-¶ıÊ fiÎ ◊Λ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ √ÎÕÌ «Î· »ı, flÎ…‘ÎfiÌ   ÷˘ µI’Lfi ◊¥. ’»Ì ±Î ⁄‘Ì ŒÎ¥·˘fi˘ Ïfi¿Î· ◊¥ …Âı I›Îflı
±ı¿Á≠ıÁ. ÷Îflı Ωı‰ÎfiÌ › …wfl fiËŸ, «Î·ı »ı ¿ı fiËŸ !         ωiÎÎfiÏø›Î.
   √ÎÕÌ «Î·ı I›Îflı ÷˘ ⁄ı Ω÷fiÎ ’ÏflHÎ΋ ÿı¬Î› »ı. ¿ıÀ·Î_¿ {ÎÕ˘              ÿı¬ÎÕı ±ı ≠iÎÎ !
±Î‹ …÷Î_ ÿı¬Î›. ±Î’HÎÌ √ÎÕÌ ±Î‹ …÷Ì Ë˘› I›Îflı ¿ıÀ·Î_¿ {ÎÕ˘ ±Î‹
…÷Î_ ÿı¬Î› »ı. ¿ıÀ·Î_¿ »ı ÷˘ ±Î‹ ±Î’HÎÎ ΩıÕı «Î·÷Πˢ› ±ı‰_       ≠iÎÎ … …\±ı Ãıà Á‘Ì. ≠iÎÎ … ÿı¬ÎÕı ⁄‘_ ±Î’HÎfiı.
ÿı¬Î›. ±ıfi_ ¿_¥ ¿ÎflHÎ »ı fiı ±ıfiÌ ’λ‚ ?                 ≠ffi¿÷ν — Ë_ ÿÁ ‰Ê˝fi˘ Ë÷˘ I›Îflı ‹ıÓ Â_ Â_ ¿flı·_ ±ı ÿı¬ÎÕı. ⁄Îfl
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ’ı·Î fi∞¿fiΠˢ› »ı ±ı ±Î‹ …÷Î_ ÿı¬Î› ±fiı    ‰Ê˝fi˘ Ë÷˘ ÷ı ÿı¬ÎÕı Œ˘ÀÎ ⁄‘Î ±Î‹, ÏŒS‹fiÌ ’ıà ÿı¬ÎÕı. ÷˘ ±ı ÏŒS‹
ÿÒflfiΠˢ› fiı ±ı ΩıÕı ΩıÕı ·Î√ı.                  …ı ÿı¬ÎÕı »ı ±ı ≠iÎÎ ÿı¬ÎÕı »ı ?
ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl !                 487   488                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝)

    ÿÎÿÎlÌ — ≠iÎÎ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î … ÿı¬ÎÕı »ı ¿Ëı‰Î›. ’HÎ »ı‰Àı ’»Ì      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı … ±ÎI‹Î.
≠iÎÎ ⁄_‘ ◊¥ Ω› »ı. ≠iÎÎ »ı I›Î_ Á‘Ì Â©ÎI‹Î ±fiı ±ÎI‹Î ±ı
                                       ≠ffi¿÷ν — ±fiı …ı «_ÿ¤Î¥fiı …\±ı »ı ±ı ⁄Ï© ?
’fl‹ÎI‹Î. »ı ±ı¿ …, ’HÎ ±Î ±ÎT›Î ’»Ì ’ı·_ ◊¥ Ω› !
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄Ï© …\±ı ±fiı ⁄Ï©fiı …\±ı »ı ÷ı ±ÎI‹Î. ⁄Ï© Â_
    ≠ffi¿÷ν — ¿Î·ı ±ı flÕ÷Î Ë÷Î ÷˘ ±ıfiı ÿı¬Î› ¿ı ±Î «_ÿ¤Î¥ flÕı
                                    ¿flÌ flËÌ »ı, ‹fi Â_ ¿flÌ flèÎ_ »ı, ±Ë_¿Îfl Â_ ¿flÌ flè΢ »ı, ⁄‘Îfiı ΩHÎfiÎfl
»ı, ’HÎ ’λΠ±_ÿfl◊Ì, “ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÎ ±ÁÌ‹ …› …›¿Îfl ˢ” «Î·
Ë÷_ ÷˘ ±ı «_ÿ¤Î¥fiı Ωı÷_ Ë÷_ ÷ı ¿˘HÎ ±fiı “±ÁÌ‹ …› …›¿Îfl” ⁄˘·÷_     ÷ı ±ÎI‹Î. ±ÎI‹ÎfiÌ ±Î√‚ ’fl‹ÎI‹Î’ÿ flèÎ_. ©ÎI‹Î ◊¥ √›˘ ÷ı
Ë÷_ ¿˘HÎ ?                               ’fl‹ÎI‹Î ¤HÎÌ √›˘ ±fiı ’fl‹ÎI‹Î ◊›˘ ÷ıfiı ¿ı‰‚iÎÎfi ◊¥ Ω›. ¿ı‰‚iÎÎfi
                                    ◊›_ ÷ı ◊¥ √›˘ ’fl‹ÎI‹Î. e· ◊›˘, Ïfi‰Î˝HÎ’ÿfiı ·Î›¿ ◊¥ √›˘. ±ıÀ·ı
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±_ÿfl flı¿Õ˝ «Î· … flËı »ı.             Ωı‰Î ΩHΉÎfi˘ µ’›˘√ flά‰˘ Ωı¥±ı, ±Î¬˘ Ïÿ‰Á.
    ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±_ÿfl ’ı·Ì “±˘flÌ∞fi· Àı’” «Î· … ˢ› ?!         ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ıÀ·ı ©ÎI‹Î ’»Ì ±Î√‚ ’fl‹ÎI‹Î’ÿ »ı ?
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±‹¿ ÀÎ¥‹ «Î· … ˢ› »ı. ±ıÀ·ı ±ı ⁄˘·ı          ÿÎÿÎlÌ — ©ÎI‹Î ±ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı, ’HÎ ±Î ±ËŸ ±Î√‚ Ë∞
±ı ⁄˘·fiÎfl˘ …\ÿ˘ ±fiı ÷ı ±Î «_ÿ¤Î¥fiıı ΩıfiÎfl !              Á‘Ì ±Î ±Î‹Î_ ¿ı‰‚iÎÎfi ◊›_ fi◊Ì. ÷˘ ±ı ©ÎI‹Îfiı ¿ı‰‚iÎÎfi ◊›_
                                    ±ıÀ·ı ◊¥ √›˘ ’fl‹ÎI‹Î !
    ≠ffi¿÷ν — «_ÿ¤Î¥fiı ΩıfiÎfl ±ı ©ÎI‹Î ?

    ÿÎÿÎlÌ — «_ÿ¤Î¥ …ı ±Î ¿flÌ flèÎÎ »ı fiı, ±ıfiı ΩıfiÎfl ⁄Ï© »ı.
                                              ΩıfiÎflfi˘ › ΩıfiÎfl˘ !!!
                                       ≠ffi¿÷ν — ±Î’ ¿Ë˘ »˘fiı ¿ı ±‹ı iÎÎfi ±Î’̱ı ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î
    ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì iÎÎ÷Î-ƒpÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊›Î, Ωı ⁄Ï© Ωı÷Ì Ë˘›
                                    ±fiı ÿıËfiı »^ÀÎ ’ÎÕÌ ±Î’̱ı »Ì±ı, ÷˘ ±Î ⁄_fiıfiı …\ÿ˘ ’ÎÕfiÎfl˘ …\±ı
÷˘ ?
                                    »ı ¿˘HÎ ?
    ÿÎÿÎlÌ — iÎÎ÷Î-ƒpÎ ÷˘ ±Î ⁄‘Îfiı ΩıfiÎflÎ »ı ±ı, iÎÎ÷Î-ƒpÎ ±Î
                                       ÿÎÿÎlÌ — ⁄ı ‰V÷ »ı ΩıfiÎflÌ. ±ı¿ ÷˘ ≠iÎÎ »ı ±fiı ≠iÎÎfi_ ¿Î‹
⁄‘Îfiı ±ıÀ ±ı ÀÎ¥‹ ΩHÎı »ı ÷ı. ±Î ‹ËŸ ·Î√ı »ı ÷ıfiı, ±Î ⁄˘·Î› »ı
÷ıfiı, ±ı‰_ ⁄‘_ ±ı ⁄‘Îfiı ±ıÀ ±ı ÀÎ¥‹ ΩHÎı »ı.              ’Òfl<_ ◊¥ √›Î ’»Ì ±ÎI‹Î »ı. ±ÎI‹Î iÎΛ¿ ÷flÌ¿ı flËı »ı. ≠iÎÎ◊Ì ‹Î_ÕÌfiı
                                    ±ÎI‹Î Á‘Ìfi˘ ΩıfiÎfl »ı. ≠iÎÎfi_ ¿Î‹ ’Òfl_< ◊Λ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ’˘÷ı, iÎΛ¿
    ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï© Â_ ¿flı »ı, ±ı ©ÎI‹Î …\±ı »ı ?          ÷flÌ¿ı ◊¥ Ω› »ı.
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄Ï©fiı …\±ı »ı, ‹fi Â_ ¿flı »ı ÷ı …\±ı, ‰ÎHÎÌ »ı ÷ı,     ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Îfi_ …ı V‰w’ »ı, ÿ’˝HÎfiÌ ‹ÎŒ¿. ÿ’˝HÎ ¿_¥ ⁄ËÎfl
’»Ì ±Ë_¿Îfl Â_ ¿flı »ı, ±ı ⁄‘Îfiı …\±ı.                  ±Î‰÷_ fi◊Ì Ωı‰Î ‹ÎÀı. ÿ’˝HÎfiÌ ±_ÿfl ƒU›˘ ⁄‘Î_ {‚¿ı »ı ±Î‹. ±ı‰_
                                    ±ÎI‹ÎfiÎ V‰w’fiÌ ±_ÿfl ÷˘ ⁄‘Ì ‰V÷±˘ {‚¿ı »ı fiı, ±Î‹ ?
    ≠ffi¿÷ν — ±ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ◊Ì …\±ı »ı fiı ? ±ı …ı …\±ı »ı ±ı iÎÎ÷Î-
ƒpÎ ¿ı ¿ı‹ ?                                 ÿÎÿÎlÌ — ±ı {‚¿ı »ı fiı …\ÿ_ »ı, ’HÎ ±Î ÷˘ iÎΛ¿ ! ±ıÀ·ı ±Î
ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl !                489   490                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝)

±I›Îflı iÎÎ÷Î ¿˘HÎ »ı ? ±ı ’ı·Ì ≠iÎ΄@÷ »ı. ËÎ, ¿ÎflHÎ ¿ı ¿Î›˝¿ÎflÌ     ÿÎÿÎlÌ — ±Î …ı ΩıfiÎfl »ı ±ıfiÌ µ’fl ΩıfiÎfl ˢ› … fiı !
»ı. ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ¿Î›˝¿ÎflÌ fiΠˢ›. ±Î Á_ÁÎfl »ı I›Î_ Á‘Ì ¿Î›˝¿ÎflÌ Â„@÷     ≠ffi¿÷ν — ±ı ±ıfiÌ µ’fl ’HÎ ΩıfiÎfl ˢ› ?
∂¤Ì ◊¥ »ı, ≠iÎÎ. ±ı ≠iÎÎ ⁄‘Î_ ¿Î›˘˝ ’ÒflÎ_ ¿flÌ ±ÎÀ˘’Ìfiı ’»Ì ‹˘ZÎı
Ω›.                                    ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ±ıfiÌ µ’fl ΩıfiÎfl fiËŸ. ΩıfiÎfl◊Ì µ’fl ¿˘¥
                                  ΩıfiÎfl fiËŸ. ¬fl˘ ΩıfiÎfl ÷ı … ±ÎI‹Î.
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹˘ZÎfiÎ_ ÿfl‰ÎΩ Á‘Ì ‹ÿÿ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±Î ≠iÎÎ
»ı.                                    ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ±Î¬Î Ïÿ‰Áfi_ Ωı‰ÎfiÌ ≠Ïø›Î Ë÷Ì ÷˘
                                  ±ıfiı ΩıfiÎfl˘ …ı »ı, ±ıfiı ’HÎ ΩıfiÎfl˘ ⁄ÌΩı ˢ› »ı ±ı‹ ? ÷˘ ’Ëı·˘
   ÿÎÿÎlÌ — ÿfl‰ÎΩ Á‘Ì fiËŸ, ‹˘Z΋Î_ Ãıà Á‘Ì ⁄ıÁÎÕÌ ÿı. ËÎ,    ΩıfiÎfl˘ ¿˘HÎ »ı ?
’ÒHÎνËÏ÷ ¿flÌ ±Î’fiÎfl ±ı ≠iÎÎ.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı »ı ÷ı µ’ÎÿÎfi ¿Ë˘, ⁄Ï© ¿Ë˘ ¿ı ±Ë_¿Îfl ¿Ë˘, fiı
  …⁄fl…V÷ „@÷±˘ »ı. √‹ı ±ı‰Î_ ¿p˘ ±Î‰ı ÷˘ › ’HÎ ¿p        ÷ıfiı ’HÎ ΩıfiÎfl˘.
√¤flΛ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì Â„@÷±˘. ±ıÀ·Ì ‰‘ı·Ì ÿı¬ı ¿ı ¿p √¤flΛ.           ≠ffi¿÷ν — ±ı ¿˘HÎ ?
   ≠ffi¿÷ν — …ıÀ·_ Ωı‰Îfi_ ◊Λ »ı ±ıÀ·_ ±Î ±Õ÷_ fi◊Ì ±fiı ¤‚Ì       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ÎI‹Î, ΩıfiÎflfiı › ΩHÎı.
Ω› ÷˘ ’»Ì ·Î√Ì ±Î‰ı »ı.
                                     ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î‹Î_ ≠iÎÎ @›Î_◊Ì ±Î‰Ì ?
   ÿÎÿÎlÌ — …ıÀ·_ Ωı‰Îfi_ ⁄fiıı ±ıÀ·_ Ωı‰Îfi_ ±fiı ⁄Ì…\_ fiÎ Ωı¥      ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ≠iÎÎfiı ! ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ÷˘ ‹Ò‚ ±ÎI‹Î … »ı.
¿Λ ±ıfiÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÎ.
                                     ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î¬Î Ïÿ‰Áfi_ ΩıfiÎfl˘ ±ı ±Ë_¿Îfl ¿Ëı‰Î› ?
   ≠ffi¿÷ν — ±I›Îflı ±‹ı ⁄ıÃÎ ±fiı ±Î¬Î ÿËÎÕÎfi_ Ωı‰Î ⁄ıÃÎ_     ±◊‰Î µ’ÎÿÎfi ¿Ëı‰Î› ?
ˢ¥±ı, I›Îflı ⁄‘_ ÿı¬Î› ±fiı ÷ı CÎÕ̱ı ±ı‰_ ’HÎ ÿı¬Î› ¿ı ±‹ı ±Î√‚fi_
Ωı‰Î ⁄ıÃÎ_ »Ì±ı.                             ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©, ±Ë_¿Îfl, ±iÎΠ„@÷.
                                     ≠ffi¿÷ν — ⁄fl˘⁄fl. ÿÎÿÎ, Ë‹HÎÎ_ Ë_ Á‰Îflfi_ Ωı‰Î ⁄ıÃ˘, ÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ’»Ì ?
                                  ±I›Îflfi_ Ωı‰Îfi_ flËÌ Ω› »ı, Ë_ ’Ëı·Îfi_ Ωı™ »\_ Ë‹HÎÎ_.
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î Â_ »ı ? …ı …\±ı »ı, ÷ıfiı › ’λ˘ …\±ı »ı.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ …\±ı »ı ¬fl˘ fiı ! ±ı … ÷_ ±ÎI‹Î »\_, ’»Ì Âıfiı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı …ı »ıS·Î‹Î_ »ıS·˘ ΩıfiÎfl˘ ÷ı … ±Î’HÎı »Ì±ı. ±ı   Ωı‰Îfi_ flËÌ Ω› »ı I›Î_ ?
ΩıfiÎflfiÌ µ’fl ¿˘¥ ΩıfiÎfl flèÎÎ_ fiËŸ. ±fiı ±Î …ı ΩıfiÎfl »ı, ±ı ±ıfiÌ       ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î’ı ±ÎI‹Î V‰-’fl ≠¿Î¿ »ı, ÷ı ±Îfiı ·¥fiı
’λ‚ »ıS·Î‹Î_ »ıS·˘ ΩıfiÎfl ˢ›.                   ¿èÎ_ »ı ? V‰-’fl ≠¿Î¿ »ı, ±ı ’˘÷Îfiı › ≠¿Î‹Îfi ¿flı »ı ?
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ΩıfiÎflfiÌ µ’fl ’HÎ ΩıfiÎfl ˢ› »ı ?           ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì…\_ Â_ ? …ı ΩıfiÎfl »ı ÷ıfiÌ µ’flı › ΩıfiÎfl ˢ›. ÷ı
ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl !                 491   492                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝)

ΩıfiÎfl µ’fl ΩıfiÎfl˘ ±ÎI‹Î iÎÎ÷Î ¿Ëı‰Î› ±fiı ΩHΉÎfiÌ ‰V÷ ⁄‘Ì iÎı›     «_ÿ¤Î¥fiı …\±ı »ı ! ±ı Á‹Ω‰˘ …flÎ !
¿Ëı‰Î› fiı ΩıfiÎfl ƒpΠˢ› I›Îflı ±Î ƒU› ˢ›.
                                      ÿÎÿÎlÌ — Â_ Á‹…‰Îfi_ »ı ±ı‹Î_ ?
   ≠ffi¿÷ν — ΩıfiÎflÎfiÌ µ’fl ΩıfiÎfl˘ »ı, ÷˘ ’»Ì ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfi_
                                      ≠ffi¿÷ν — ±ı VÀı… ¿›_ ¿Ëı‰Î› ?
Œ_¿Âfi ¿ı‰Ì flÌ÷ı ˢ› »ı ±Î‹Î_ ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ±Î Ωı‰ÎfiÎ ¿Î›˘˝‹Î_ ’ÕuÎ »ı ÷ı ±ı ¿Î›˝
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ·˘¿˘ …\±ı … »ı fiıı ⁄‘Î. ±Î¬Ì ÿÏfi›Î …\±ı »ı     Ωı‰Îfi_ ÁË… ˢ‰_ Ωı¥±ı. Ωı‰Îfi_ ±ıfiı ¿fl‰_ ’Õı »ı, iÎÎ÷Î-ƒpÎ flËı‰_
fiı ΩHÎı »ı fiı ! ±ı‹fiı ¿Ë̱ı ÷‹ı Ωı÷Î_-ΩHÎ÷Î_ fi◊Ì, I›Îflı ±I›Îflı Â_   ’Õı »ı ±ıÀ·ı ±ıfiı › ’HÎ ΩHÎfiÎfl˘ »ı µ’fl. iÎÎ÷Î-ƒpÎ flËı‰_ ’Õı »ı. ±ı
¿fḻı »Ì±ı ±‹ı ?! ±Î¬˘ ⁄‘˘ Œ˘À˝ ωV÷Îfl Ωı›˘, Œ·Îb_ Ωı›_, Œ·Îb_    ’»Ì ‹ıfiı…fl ◊›˘ ’λ˘. ±ıfi˘ µ’flÌ ’λ˘ flè΢. »ıS·Î µ’flÌfiı Ωı‰_ ’Õı
Ωı›_. ’HÎ ±ı ΩıfiÎflfiı › ΩHΉÎfi˘ »ı. ±Î ΩıfiÎflfiı ΩHÎfiÎfl »ı ’λ˘ !    fiËŸ, ÁË… ÿı¬Î›Î … ¿flı.
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ΩıfiÎflfiı ΩHΉÎfi_ »ı ?                   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î iÎÎ÷Î-ƒpÎ Ωı‰_ ’Õı »ı ±ı ¿˘HÎ ±fiı ±ıfiı
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ΩıfiÎflfiı …ı …\±ı »ı ±fiı ΩHÎfiÎfl fiı ΩHÎı »ı ±ı‰˘    ’HÎ …ı …\±ı »ı ÷ı ¿˘HÎ ?
‹Ò‚ ±ÎI‹Î.                                 ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò‚ »ı ÷ı ±ıfiı ’HÎ …\±ı »ı ÷ı ‹Ò‚. ±Î Ωı‰_ ’Õı »ı
   ≠ffi¿÷ν — ±ıfiı ±Î’HÎı ≠iÎÎ ¿ËÌ ±I›Îflı.             ÷ı ‰«·˘, µ’›˘√. ±ıÀ·ı ±ıfiı ’HÎ ΩHÎfiÎfl˘ »ı¿ »ıS·Ì ÿÂ΋Î_. ±Î
                                   ±flÌÁ΋Î_ ±Î’HÎı ±Î‹ ⁄ıÃÎ_ ±fiı ±flÌÁ˘ ’ıHÎı ‹Ò@›˘ ÷˘ ±Î’HÎı ⁄‘Î_
   ÿÎÿÎlÌ — Ë_, ≠iÎÎ.                       ÿı¬Î¥±ıfiı ÷fl÷ ?!
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfi_ ±ı◊Ì ±Î√‚fi_ Œ_@Âfi Â_ flèÎ_ ?       ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı◊Ì ±Î√‚ ¿Â_ fiËŸ. ⁄Á, I›Î_ ±ıLÕ. ¿˘¥ ¿˘¥fiı       ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ¿_¥ Ωı‰_ ’Õı ?
·ı‰Î-ÿı‰Î fi◊Ì, ¿˘¥ ¿˘¥fiı ËıS’ ¿fl÷_ fi◊Ì. ¿˘¥ ¿˘¥fiı ¿_¥ … »˘Õ‰Îfi_
fi◊Ì, ±ı‰Î ±Î ÷k‰˘ ! À_¿˘I¿ÌHν V‰¤Î‰fiÎ. @›Îflı› ’HÎ ±ı¿Î¿Îfl ◊›Î       ≠ffi¿÷ν — fiÎ.
fi◊Ì, …\ÿÎ fiı …\ÿÎ flËı. …ı‹ ÷ı· fiı ’ÎHÎÌ ⁄ı ¤ı√Î ◊›Î ˢ›, ’HÎ ⁄ı       ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ±ÎI‹Î‹Î_ {‚¿ı, ⁄‘_ ±Î¬_ …√÷ ‹ËŸ {‚¿ı.
…\ÿÎ ÷ı …\ÿÎ … ˢ› ÷ı‹Î_.
                                      ≠ffi¿÷ν — ±ı “‰«·˘” ¿˘HÎ, ÿÎÿÎ ?
          ‰«·˘ µ’›˘√ ¿˘fi˘ ?                    ÿÎÿÎlÌ — µ’›˘√.
   ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ‰Îfl ÁIÁ_√‹Î_ ±Î’ı ¿Ëı·_ ¿ı ±ı¿ VÀı… ±ı‰Ì ˢ›      ≠ffi¿÷ν — ±ı µ’›˘√ ’HÎ ¿˘fi˘ µ’›˘√ ?
¿ı «_ÿ¤Î¥ ¿flı »ı ±fiı ±ı‹Î_ … ÷L‹›Î¿Îfl ˢ›. ⁄Ì∞ VÀı… ±ı‰Ì ˢ›
¿ı «_ÿ¤Î¥ …\ÿÎ ±fiı ’˘÷ı …\ÿ˘. ±ıÀ·ı ±Î ¿÷ν …\ÿ˘ ±fiı ’˘÷ı …\ÿ˘ ±fiı     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’ı·Ì “≠iÎΔfi˘. ≠iÎÎfiÎ_ µ’›˘√‹Î_ ±Î‰Ì √›˘ ±ıÀ·ı
hÎÌ∞ À˘’fiÌ VÀı… ±ı‰Ì »ı ¿ı «_ÿ¤Î¥ Â_ ¿flı »ı ±ıfiı ’HÎ …\±ı »ı, ±ÎI‹Î  ⁄Ë ◊¥ √›_. ±ı◊Ì ±Î√‚ ±Î’HÎı ⁄Ë ¿˘¥fiı …wfl fi◊Ì, I›Î_ Á‘Ì
ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl !                 493   494                      ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝)

±Î’HÎÌ ¿Î˜·ı… !                               ≠ffi¿÷ν — ±I›Îflı Ï‹ÕÌ›‹ ◊˛ ΩHÎı »ı, ’HÎ ΩHÎı »ı ±ı … ?
      ’ÒHν÷Î ’΋‰Î ’΂‰Ì ’Î_« ±ÎiÎα˘ !                ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì…\_ ¿˘HÎ ΩHÎı ÷ı ? ’HÎ ±Î ≠iÎÎfiÎ Ï‹ÕÌ›‹ ◊˛ ±ı
                                   ΩHÎı »ı.
   ≠ffi¿÷ν — …ı ¿_¥ ±Î’HÎı Ωı¥±ı »Ì±ı fiı ΩHÎ̱ı »Ì±ı ±ı ±ı¿
‰Î÷ »ı ±fiı ⁄Ì∞ ⁄Î…\ ±Î’HÎı iÎÎ÷Î-ƒpÎ ◊‰_ »ı ±ı ⁄Ì∞ ‰Î÷ »ı. ±Î        ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ıfiı ¬⁄fl ’ˢӫ÷Ì … fi◊Ì ?
ΩıfiÎfl˘-ΩHÎfiÎfl˘ ±fiı ’ı·˘ ΩıfiÎfl˘-ΩHÎfiÎfl˘ …\ÿÌ ‰V÷ »ı ?             ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfiı ¿Â_ ·ı‰Î › fiËŸ fiı ÿı‰Î › fiËŸ !
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄fl˘⁄fl »ı.                     ±ı ÷˘ ‰Ì÷flÎ√ »ı. ±fiı ±Î Â_ ◊¥ flèÎ_ »ı ÷ı ⁄‘_, ±Î Ï‹ÕÌ›‹ ∂¤_
                                   ◊›_ »ı, ≠iÎ΄@÷ ÷ı ΩHÎı »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ÷ı ±Î ΩıfiÎflÎ-ΩHÎfiÎfl΋Î_◊Ì ’ı·Î ΩıfiÎflÎ-ΩHÎfiÎflÎ
µ’fl ÀˇÎLÁŒfl ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ?                         ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı …ı iÎÎ÷Î »ı, ±ıfiı ±Î iÎı›fiÌ ¿˘¥ ’HÎ ±Áfl
                                   fiÎ ◊Λ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ΩıfiÎfl˘-ΩHÎfiÎfl˘ »ı fiı, ±ıfiÌ ⁄‘Ì … Ïø›Îfiı ±ı
ΩHÎı, ±ı ±Î iÎÎ÷Î-ƒpÎ.                           ÿÎÿÎlÌ — ˢ› … fiËŸ. Á_√ ¿˘¥ ±Õı fiËŸ. ¿˘¥ ‰V÷ ±ıfiı ±Õı
                                   fiËŸ. ¤Î‰˘◊Ì Ïfi·ı˝’, Á_√◊Ì ±Á_√ !
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı À>_¿‹Î_ ±I›Îflı ±Î ±Ë_¿Îfl »ı ±ı ΩıfiÎfl˘-
ΩHÎfiÎfl˘ »ı ±fiı ±Ë_¿ÎflfiÌ Ïø›Î ΩHÎı....                    ≠ffi¿÷ν — ¬Î·Ì ±ıfiı Ωı‰Îfi˘-ΩHΉÎfi˘ … ±ı¿ ±ıfi˘ ’˘÷Îfi˘
                                   V‰‘‹˝ »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — Ë_ Â_ ¿flÌ flèÎ_ »ı, ‹fi Â_ ¿flÌ flèÎ_ »ı, ⁄Ï© Â_ ¿flÌ flËÌ
»ı.                                    ÿÎÿÎlÌ — iÎÎ÷Î-ƒpÎ … V‰¤Î‰. ±ËŸ ·Î¥À ◊›ı·Ì ˢ› fiı, ÷ı
                                   ⁄Á, …\±ı. ±ı ·Î¥À‹Î_ Ωı ∞‰ ˢ÷ ÷˘ Ωı›Î ¿fl÷.
   ≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl »ı. ±ı ‰Î÷ ÁÎ«Ì »ı ±Î’fiÌ. ’HÎ ±I›Îflı ’HÎ
±Î’HÎı ±ıfi˘ ±fi¤‰ ÷˘ ◊Λ »ı ¿ı ±Î‰_ ◊¥ flèÎ_ »ı. …ıfiı ±Î’HÎı iÎı›       ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Îfi˘ µ’›˘√ ◊÷˘ ËÂı ?
⁄fiÎT›_ »ı. ˉı ±Î ‹fi-‰«fi-¿Î›Î ±fiı ±Ë_¿Îfl ’HÎ ±ı ¬flı¬fl ÷˘          ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ◊Λ ±ı‰_ ˢ÷_ ËÂı ? ’ı·Î_ ω«Îfl ±Î‰ı ÷ıfiı ΩHÎÌ
±Î’HÎı ±ı‹ ¿Ë̱ı »Ì±ıfiı ¿ı Ë…\ ‹Ò‚ ±ÎI‹Î Ωı÷˘-ΩHÎ÷˘ fi◊Ì. ±ÎI‹Î    Ω‰, ‹ËŸ √VÁ˘ ±Î‰ı ÷ıfiı ÷‹ıı ΩHÎÌ Ω‰fiı ?
÷˘ ±ÎC΢ »ı ±ıfiÎ◊Ì.
                                      ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±Î ±ıfi˘ ωʛ Lˢ›. ±Î ÷˘ ±Î …ı ≥„Lƒ› ƒÏp◊Ì
ÿı¬Î› »ı, ±ı‹fi˘ ±Î ωʛ fi◊Ì.                         ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ±ı‹ ’λ\_ ‹Ò‚ ÃıÃfiı ’ˢӫ÷_ fi◊Ì. ±ı ≠iÎÎfiı ’ˢӫı
                                   »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ‰«√΂Îfi_ iÎÎfi »ı, ’ı·_ ÷˘ ÷tfi iÎÎ÷Î-ƒpÎ !
   ≠ffi¿÷ν — Ωı‰Î-ΩHΉÎfiÌ Â„@÷ ‹Ò‚ ±ÎI‹ÎfiÌ … »ı ?
                                      ≠ffi¿÷ν — ËÎ, Ãıà ’ˢӫ÷_ fi◊Ì. ‰Î÷ … I›Î_ »ı fiı ? ‹Îfl˘ ±ı
   ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ’HÎ ±I›Îflı ±Î ‰E«ı Ï‹ÕÌ›‹ ≠iÎÎfi_ »ı.        … ’˘¥LÀ »ı ¿ı ±ıfiı Ãıà ’ˢӫı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?
ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl !                495   496                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝)

   ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹ ≠iÎ΋Î_ ±ÎT›Î ’»Ì … ‹Ò‚fiı ’ˢӫı.        Ω›, ⁄_‘fi fi◊Ì ±ıfiı. ’HÎ ’Î_« ±ÎiÎÎ ’΂÷˘ ˢ›, ÷ı ¿˘¥ VÀıÂfiı µ÷flı
                                  … fiËŸ fiı !
   ≠ffi¿÷ν — ±ıfi_ ¿›_ ÁΑfi »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ’Î_« ±ÎiÎÎ ±ı … ‹˘À<_ ÁΑfi »ı. ’Ëı·_ ≥„Lƒ› iÎÎfi◊Ì
                                         ±ÎI‹Î ±ıÀ·ı ¿ı‰‚iÎÎfi ≠¿Î !
ÿı¬Î›. ’»Ì ⁄Ï© iÎÎfi◊Ì ÿı¬Î› fiı ’»Ì »ı ÷ı ≠iÎÎ◊Ì ÿı¬Î› fiı ’»Ì       ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Î ±ıÀ·ı iÎÎfi. iÎÎfi ±ıÀ·ı ≠¿ÎÂ, ≠¿Î ÏÁ‰Î›
±ÎI‹Î◊Ì.                              ⁄Ì…\_ ¿_¥ »ı … fiËŸ. ≠¿Î …, ≠¿Î …, ≠¿Î … ! ±fiı ‹ÎhÎ ≠¿ÎÂ
                                  ±ıÀ·ı ¿˘¥ ’HÎ Ω÷fi˘ Á_›˘√ fiËŸ. ¿_¥ fiËŸ, ±ı¿·_ ≠¿Î … ! ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î ‹Ò‚ ±ÎI‹Î …ı iÎÎ÷Î »ı, ÷ıfi˘, iÎÎ÷Îfi˘ iÎı›˘
                                  ’»Ì ÷˘ iÎΛ¿¤Î‰ … flè΢ ?
ÁÎ◊ıfi˘ Á_⁄_‘ ¿ı‰˘ »ı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — iÎΛ¿¤Î‰. ΩHΉÎ-Ωı‰ÎfiÎ_ ¤Î‰‹Î_ flè΢ ±ı ±Îfi_ÿ.
   ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ’λ\_ iÎı›fiı …\±ı ±ıÀ·ı iÎÎfiοÎfl ◊¥ Ω›.
                                  ’˘÷Îfiı ⁄Ì∞ ¿˘¥ …wfl fi◊Ì. ΩHΉÎ-Ωı‰ÎfiÎ ¤Î‰‹Î_ ÷˘ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ.
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î …ı iÎÎ÷Î »ı, ‹Ò‚ ±ÎI‹Î, ±ı ÷˘ ¿_¥ iÎı›Î¿Îfl  ‹ËŸ {‚¿ı ’˘÷ÎfiÌ ‹ËŸ …. Ïø›Î fiËŸ ¿˘¥ Ω÷fiÌ, ±Ïø›. Ïø›Î ¿flı
◊÷˘ … fi◊Ì fiı ?                           ÷˘ ◊ο ·Î√ı, ÁÒ¥ …‰_ ’Õı, ¨CÎÌ …‰_ ’Õı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ¿Â_ › ·ı‰Î-ÿı‰Î fi◊Ì. ±Î Ãıà Á‘Ì ≠iÎÎ. ±fiı       ≠ffi¿÷ν — ’Ëı·Î »ı ÷˘ ±iÎÎfi ÿÂ΋Î_ ±‹ÎflÌ …ı ƒÏp »ı ÷ı ±ı‰Ì
¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ ±ıÀ·ı ¤ı√_. ≠iÎΛ «Î·Ì Ω›.               ‰V÷ µ’fl ±ıÀ·ı ’ÿ˚√· µ’fl flËı÷Ì Ë÷Ì. …ıfi΋Î_ Ωı‰Îfi˘ fiı ΩHΉÎfi˘
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ÷˘ ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ I›Îflı … ¿Î‹‹Î_ ±Î‰ı,  √HÎ … fi◊Ì. ’HΠˉı ±Î’ı iÎÎfi ±ÎM›_ I›Îflı ƒÏp ±‹fiı …ı‹Î_ Ωı‰ÎfiÌ
I›Î_ Á‘Ì fiËŸ ?                           ±fiı ΩHΉÎfiÌ Â„@÷ »ı ±ı‹Î_ ·√ÎÕ̱ı ±ıÀ·ı ±‹ÎflÌ ƒÏp „V◊fl ◊¥
                                  ô.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. I›Î_ Á‘Ì ‹Ò‚ iÎÎ÷Î-ƒpÎ fiÎ ◊Λ. ±Î’HÎı …wflı ›
fi◊Ì. ±ı ÷˘ ¿ı‰‚iÎÎfi ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰ı »ı. ±ı ‹Î√‰Î › …‰_ fiÎ ’Õı.     ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı „V◊fl ◊¥ √¥ ±fiı ±Î ±„V◊fl‹Î_› Ωı‰Î-
…ı‹ ‰Õ˘ÿflÎfiÌ √ÎÕÌ‹Î_ ÏÀÏ¿À-Ï⁄Ï¿À ·¥fiı ⁄ıÃÎ ’»Ì ‰Õ˘ÿflÎ VÀıÂfi     ΩHΉÎfiÌ Ïø›Î »ı, ’HÎ Á_›˘√˘fiı Ωı‰Î-ΩHΉÎfiÌ Ïø›Î »ı. Ωı‰Î-ΩHΉÎfiÌ
±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰ı, ±ı‰Ì flÌ÷ı. ÷‹Îflı ÷˘ √ÎÕÌ‹Î_ ⁄ıÁ‰ÎfiÌ …wfl. ⁄ıÁÌ √›Î  Ïø›Î ÷˘ I›Î_, ±ÎI‹Î‹Î_ … »ı. ’HÎ ±ÎI‹Îfiı ±Á_›˘√Ì¿ Ïø›Î »ı ±fiı ±Î
±fiı ±Î ±ÎiÎÎ ’΂‰ÎfiÌ ¿ı ¤¥, ¿˘¥ VÀıÂfiı µ÷flÌ fiÎ ’Õ¢. ¿˘¥      Á_›˘√Ì Ïø›Î »ı. Ωı‰Î-ΩHΉÎfiÌ Ïø›Î ±ËŸ ¿Ëı »ı fiı, ±Î {ÎÕ ±ÎT›_,
…B›Î±ı «Î-’ÎHÎÌ ÁÎflÎ ‹‚ı ‹ÎÀı ¿_¥ I›Î_ µ÷flÌ ’Õ¢ fiËŸ. ÷‹fiı ±Î    ’Îfi ±ÎT›_, √Λ ±Î‰Ì, ¤ıÓÁ ±Î‰Ì. ⁄‘_ ¿Ëı »ı … fiı ±fiı ÷ıfiı ±ÎI‹Î
¤Î¥ ¿Ëı ÷˘ › ¿Ë̱ı, “±ËŸ µ÷fl‰Îfi_ fi◊Ì. ËıÓÕ˘, ’λΠ⁄ıÁÌ Ω‰ !”    ‹Îfiı »ı ·˘¿˘ ! ±Î Ωı‰Î ΩHΉÎfiÌ Ïø›Î. ±ı‹Î_ «ı÷fi Ï⁄·¿<· »ı fiËŸ.
±Î ÷˘ ¿Ëı ¿ı “±Î‰˘, ’ı·Ì ¿ıLÀÌfi ÁÎflÌ »ı.” ÷˘ › ±Î’HÎı “fiΔ ¿Ëı‰_.     I›Îflı ¿Ëı, ÂıfiÎ◊Ì «Î·ı »ı ±Î ? «ı÷fi ‰√fl ¿ı‰Ì flÌ÷ı «Î·ı ?
   ≠ffi¿÷ν — ’Î_« ±ÎiÎÎ ⁄flÎ⁄fl ’΂‰Î »÷Î_ ¿ıLÀÌfi‹Î_ Ω› ÷˘ ?    I›Îflı ¿Ëı, “±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ’Ήfl«ı÷fi ∂¤_ ◊Λ »ı.”

   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ’Î_« ±ÎiÎÎ ’΂÷˘ ˢ› ÷˘ √‹ı I›Î_       ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ fiı ¿ı ±Î ‰V÷±˘ {ÎÕ »ı, ’Îfi »ı ±ı ⁄‘Îfiı
ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl !                497

Ωı‰ÎfiÌ fiı ΩHΉÎfiÌ ±Î ’Ήfl«ı÷fifiÌ Ïø›Î ◊¥. ˉı ±ı Ωı‰Î-ΩHΉÎfiÌ
Ïø›Î ±fiı ±ÎI‹ÎfiÎ ≠¿Î‹Î_ ±Î ⁄‘Î_ iÎı›˘ {‚¿ı ±ı ±ı¿ … »ı ¿ı …\ÿ_
…\ÿ_ ?!
   ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹ÎfiÎ ≠¿Î‹Î_ »ı ÷ı ‹ËŸ {‚¿ı ±ıÀ·ı ÂOÿ ˢ÷Î
fi◊Ì I›Î_ ±Î√‚. ±Î F›Î_ Ωı‰Îfi_ fiı ΩHΉÎfi_, ≠¿Î‹Î_ µ÷Îfl÷Î Á‘Ì
ÂOÿ˘ »ı. ’»Ì …÷Î_ flËı »ı ÂOÿ˘ ±ıfiÎ_ CÎıfl !
   ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Î ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ ¿èÎ_ ÷˘ ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ »ı …ı
¿Ëı »ı fiı ±ı ¿˘fiı ◊Λ »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfiı … ◊Λ »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ’˘÷ı ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ … »ı fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — »ı … ¿ı‰‚iÎÎfi ’HÎ ‰Îÿ‚ ¬Á‰Î_ Ωı¥±ı fiı ! ÷ı‹ ÷ı‹
       ˝
◊÷_ Ω›. ±Î ÁÒ›fiÎflΛHÎ ±Î¬˘ ÿı¬Î‰Î ‹Î_Õu˘ ÷˘ ¿˘fiı ÿı¬Î‰Î ‹Î_Õu˘ ?
   ≠ffi¿÷ν — ΩıfiÎflÎfiı. ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ ±fiı ‰Îÿ‚Î ±ıÀ·ı ‰Îÿ‚fi_
±Î‰flHÎ …ıfiı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ΩıfiÎflfiı ! ’HÎ ΩıfiÎfl ±fiı ΩHÎfiÎfl ⁄ı › ±ı¿
… »ı ‰V÷ ±Î.
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı Ωı‰ÎfiÌ ‰V÷ ±fiı ΩıfiÎfl, ⁄ı › ±ı¿ … »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ÎI‹Î V‰fiı › ΩHÎı »ı fiı ’flfiı › ΩHÎı »ı. ’˘÷ÎfiÎ
V‰fiı ΩHÎı »ı ¿ı ΩHÎfiÎfl ¿˘HÎ ? V‰ ¿˘HÎ ?
   ΩHÎı·Ì ‰V÷ ±ı ’˘÷ı … »ı. ’˘÷ı ’˘÷Îfiı … ΩHÎı »ı. ±ÎI‹Î V‰fiı
ΩHÎı »ı fiı ’flfiı ΩHÎı »ı. ÷ı ‰Îÿ‚˘ ¬ÁÌ √›Î ±ıÀ·ı ’˘÷ı ’˘÷Îfiı ±Î¬˘
ÿı¬Î›. ±ıfiı ¿ı‰‚iÎÎfi ¿Ëı‰Î›.
            vvvvv
                  ’ÏflÏÂp
             ¿ıÀ·Î_¿ ±_√˛ı∞ ÂOÿ˘fiÎ ±◊˝
                                         ……‹ıLÀ       _
                                                  ŒıÁ·˘,±Ï¤≠Λ,L›Î›   ’flÁıLÀ    À¿Î
±LÕflËıLÕ    ËÎ◊ fiÌ«ı ¿Î‹ ¿flfiÎfl˘   ±˘ÏflÏ…fi· ±Á·, ‹Ò‚             Ωı¥LÀ      ¤ı√_, ÁÎ_‘˘      ’fl‹ıfiLÀ   ¿Î›‹Ì
±fi«ıL…ı⁄·   ⁄ÿ·Î› fiËŸ ÷ı‰_      ±˘‰fl‰Î¥{ ÿ˘œ ÕËÎ’HÎ            À«        ±Õ‰_, ÁQ’¿˝      M›Î"fl    «˘A¬_
±Î¥      Ë_            ±˘’fi      ¬S·_           ÀΥϋ_√     Á‹›, ¿Î‚       Ï≠„LÁ’·   ÏÁ©Î_÷
¥„LÀˇ‹     ‰«√΂Îfi_         ±˘fiflÂÌ’     ‹ÎÏ·¿Ì          ÀıQ’flflÌ     ωfiÎÂÌ        Ï≠F›ÕÌÁ     ˝ ˛
                                                                   ’Ò‰√Ë
¥fi‰˘S‰     Á_Õ˘‰Î‰_, Á‹ÎωWÀ ¿fl‰_  ±Î"·flÎ¥À    ÿfl±Á·           ÀıVÀ       V‰Îÿ, ’flÌZÎÎ     ≠‰      ÁÎÏ⁄÷
¥LÀflıVÀ    flÁ            ±Î˜O·Î¥{    ‹ÿÿw’           À˘’       ¤‹flÕ˘         ≠ıÂfl     ÿ⁄ÎHÎ
¥LÀfl‰·     ωfl΋          ±Î˜OVÀˇ@À    ±Õ«HÎ           ÕΛflı@À, ÏÕflı@À ÁÌ‘_          ’ıQŒ·ıÀ   «˘’ÎfiÌ›_
¥fi¿flı@À    ÁΫ_ fi ˢ› ÷ı, ¬˘À_   ±˘Œ¿˘Á˝     «˘yÁ           ÕˇÎ‹Î, ÕˇÎ‹ıÏÀ¿, fiÎÀ¿, fiÎÀ¿Ì›     ’ı„LÕ_√   ⁄οÌ
¥√˘¥{‹     ±Ë_¿Îfl          ±˘Ï’Ïfi›fi ±Ï¤≠Λ              ÏÕV«Î…˝     Ïfi¿Î·, √·fi      ≠ıÏÁÕLÀ   ≠‹¬
¥Œı@À     ’ÏflHÎ΋, ±Áfl       ¿S«fl      Á_V¿Îfl          ÏÕÏÁ{fi      ÏfiHν›        ≠˘’fl     ›˘B›
¥„LŒÏfl›ÎÏflÀÌ  ·CÎ÷Î          ¿flı@À, (¿flı@ÀfiıÁ)             gÕ·Ì√      T›‰ËÎfl, ·ı‰Õ-ÿı‰Õ   ≠˘O·ı‹    Á‹V›Î
¥‹˘Ufi·     ·Î√HÎÌÂÌ·, ¤Î‰¿     „@·›fl      «˘A¬_           ÏÕÀı¥·      ω√÷         ≠˘⁄ıUfiflÌ   ϬΉ
¥Ï{·Ì     ÁËı·Î¥’Ò‰˝¿       ¿fiı@Âfi     ΩıÕÎHÎ          ÏÕÁÎ¥Õ      fiyÌ ¿fl‰_       ≠˘…ı@Âfi   ›˘…fiÎ
±ı…LÀ     ≠Ï÷ÏfiÏ‘, ÿ·Î·      ¿„QM·À     ’Òflı’Òfl_          ÏՋοı˝Âfi    …\ÿ_ ’ÎÕ‰_      ’˘ÏÁ⁄·    Â@›
±ıÏfl›Î     ωV÷Îfl          @‰Î˜Ï·ÀÌ    √HΉkÎÎ          ÏÕŒflLÁ      ÷ŒÎ‰÷, ¤ıÿ      ’˘Ï{ÏÀ‰   Á‰‚_, Ë¿ÎflÎI‹¿
±ıOÁLÁ     √ıflËÎ…flÌ         øıÏÕÀ      …‹Î            ÏÕω{fi      ¤Î√, ω¤Î√      ≠˘…ı@À    ›˘…fiÎ
±ıOÁ˘S›À    ’fl‹, ¿ı‰‚, ’ÒHν     ¿ı·@›·ıÂfi √HÎ÷flÌ             ÏÕ‹˘Ï·Â     ¬÷‹ ¿fl‰_,÷˘ÕÌ ’ÎÕ‰_  ŒÎµLÕıÂfi   ’Λ˘
±ı@Âfi     Ïø›Î           ¿Î"{, ¿Î"{Ì{ ¿ÎflHÎ, ¿ÎflH΢        ÏÕ{˘S‰      ±˘√‚‰_        ÏŒ@Á     fiyÌ ¿fl‰_, «˘ÓÀÎÕ‰_
±ıÏ·‰ıÂfi    µL‹Îÿ          ¿˘Á˝      ø‹, ≠‰ÎË         ÏÕÏÁÏM·fi     ÏÂV÷         ŒÌÏ{¿·    V◊Ò‚, ¤˙Ï÷¿
±ı¿E›·Ì    Ë¿Ì¿÷‹Î_         ¿˘QM·ı@Á     _
                            √Ò«‰HΉ΂_        ÏÕ’ÎÀ˝‹LÀı    ω¤Î√, ZÎıhÎ     ÏŒÀ     ⁄_‘⁄ıÁ÷_, Á‹… ’Õ‰Ì
  ı
±ıÀ«‹ıLÀ    «˘ÓÀ, ±fiflÎ√       ¿˘‹Î      ⁄ı¤Îfi ±‰V◊Î        ÕıÏŒfiıÂfi     T›ÎA›Î        e· VÀ˘’   ’ÒHν ωfl΋
±ıLÕ      ±_÷           ¿˘‹fi      Á΋ÎL›          Õı‰·’‹ıLÀ    ω¿ÎÁ, ≠√Ï÷      eÕ      ¬˘flο
   ı
±ı@{ı@À           Ò
        «˘yÁ, ±Î⁄ıË⁄, ›◊Î◊˝   ¿_Àˇ˘·     ¿Î⁄Ò           Õ˘{Ÿ√      ±ÎŒfl˘, {˘¿Î_ ±Î‰‰Î_  Œ˘·˘±Á˝   ±fi›Î›Ì±˘
    ı
±ı¿VÀˇ@À    ±¿˝              ı
                    √ıflLÀÌ     …‰Î⁄ÿÎflÌ, ⁄Î_Ë‘flÌı    ◊˛Ò       ¶ÎflÎ         d·      ±Î¬_, ’ÒHν
±ıωÕLÁ    ’flΉ˘          √˛ıÕıÂfi     ¿ZÎÎ, ÷⁄yΉÎfl       Ï◊›flÌ      ÏÁ©Î_÷        e·      ‹Ò¬˝
±ı@Á≠ıÁ    T›@÷ ¿fl‰_        √˘fi       √›˘, √›ı·˘          ı
                                         fiı√ÏÀ‰      fi¿ÎflÎI‹¿,¨‘_, ±‰‚_  ¡ı      ÷Î…\_
±ı@{˘VÀ    ¬Î·Ì ◊¥ …‰_, ◊Î¿Ì    «Î…˝      ¤fl‰_, ’ÒflHÎ, √˛ËHÎ ¿fl‰_  fiıÀ       «˘A¬_         ŒıLÕÂÌ’   Ï‹hÎ÷Î
±ıL¿flı…    ≠˘IÁÎÏË÷ ¿fl‰_      «ıL…      ⁄ÿ·Î‰, ŒıflŒÎfl       fiÎ"⁄·      µÿÎfl         Œ˘Á˝(‰Î‚_)  ΩıflÿÎfl, ΩıÂ
±˘À˘‹ıÏÀ¿            _
        ±Î’˘±Î’, V‰›_Á«ÎÏ·÷   «ı¥L∞_√     ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ·        ’„O·¿      ≠Ω, ÁΉ˝…Ïfi¿     Œ_@Âfi    ¿Î›˝
±˘ÕÛfl     Ë¿‹           «ıL…ı⁄·     ⁄ÿ·Ì ¿Λ ±ı‰_      ’Á˝fiÎÏ·ÀÌ    T›„@÷I‰        ⁄εLÕˇÌ   ÁÌ‹Î, Ëÿ
Ï⁄Ï·Œ       ‹ÎL›÷Î        ‰¿˝     ¿Î‹        ÁıÀ·     ÃflÌÃ΋ ◊‰_      Ëı’fi       ⁄fi‰_
⁄ı{‹ıLÀ      ’Λ˘         ‰SÕ˝     …√÷        ÁıÀ     √˘Ã‰HÎÌ        ËıLÕ·      Á_¤Î‚
⁄˛ı¿Õεfi     ’ÕÌ ¤Î_√ı·_     ‰Î¥{     ÕÎèÎ_       ÁıŒÀÌ    Á·Î‹÷Ì        ËıÏ⁄E›±ıÀÕ ı  Àı‰Î›ı·Î
⁄˛ı¿       ÷ÒÀ‰_, fl˘¿‰_     ω·’Ήfl   ‹fi˘⁄‚       ÁıÀ ±’    √˘Ã‰HÎÌ, ¨«_ ·Î‰‰_  ËıS’       ‹ÿÿ
‹„SÀ„M·¿ıÂfi    √HÎοÎfl       ω¿fiıÁ    fi⁄‚Î¥       ÁΘS›Âfi   …‰Î⁄, µ¿ı·,      Ëı„S’_√,ËıS’e·  ‹ÿÿw’
‹Î›        ‹Îfl_         ω◊     ÁÎ◊ı        ÁΘS‰    µ¿ı·‰_        ˢ‹       CÎfl
‹Î¥SÕ       ±˘»_ ÷̉˛, fifl‹    ‰ıS›     Ï¿_‹÷       ÏËÀfl     √fl‹ ¿fl‰Îfi_ ÁΑfi    ˢÀ       √fl‹
Ï‹ÏÕ›‹ ◊˛     ‹ÎK›‹ ¶ÎflÎ      ‰ıflΛÀÌ   ωω‘÷Î
Ï‹Ïfi_√·ıÁ     ±◊˝ ‰√flfi_      Áfl¿‹ŒflLÁ   ’ÏflCÎ, CÎıflΉ˘                ‰Î@›˘fiÎ ±◊˝
Ï‹¿ıÏfi¿·     ›_hΉ÷        ÁÀaŒÎ¥Õ   ≠‹ÎÏHÎ÷      ±Î¥ ω‘εÀ ‹Î› ¥{ √˘Õ       ‹ÎflÎ’HÎÎ ‰√fl Ë_ ±ı … ’fl‹ÎI‹Î
‹ı◊Õ       ’©Ï÷         Á¿˝·     ‰÷˝‚, √˘‚
                                    ¥À ÁıSŒ ≠‰            ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ÁÎÏ⁄÷
‹ı‹flÌ       VQ≤Ï÷        V’ıÁ     …B›Î, ±Î¿ÎÂ
‹ıLÀ·       √Î_Õ˘        V·Ì’     ·’Á‰_       ¥·ı„@Àˇ¿· ⁄˘ÕÌ          ÷ı…Á ÂflÌfl
‹˘Âfi       √Ï÷         VÀÎÀ˝    Âw               ı
                                    ¥„LÀˇ‹ √‰˝‹LÀ           ‰«√΂ÎfiÌ Áfl¿Îfl
‹˘¥V«fl      ¤ı…         V’ÌÕÌ    {Õ’Ì, {Õ’◊Ì    ¥„LŒÏfl›ÎÏflÀÌ ¿˘QM·ı@Á       ·CÎkÎÎ √˛_Ï◊
›ÏfiÀ       ≠‹ÎHÎ, ‹Î’      V¿˘’     ÷¿, ±‰Áfl      ¥À Ëı’LÁ             ±ıfiÌ ‹ı‚ı ⁄L›Î ¿flı
Ïfl’ı       ’λ_ ¤fl’Î¥ ¿fl‰_   VÀı’     ø‹, ’√◊Ì›_
Ïfl·ıÂfi      Á_⁄_‘        VÀÕÌ     ±P›ÎÁ ¿fl‰˘     ±ıÀ ±ı ÀÎ¥‹            ÷IZÎHÎı
Ïfl›·          ˝
         Ïfi’ıZÎ        V›Î"ÏflÀÌ   ¬ÎhÎÌ       ±ı⁄˘‰ fi˘‹˝·            ≠‹ÎHÎÁfl◊Ì ‰‘_
Ïfl·ıÏÀ‰      ÁÎ’ıZÎ        VÀÎ¥·    »ÀÎ        ¿‹ À< ‘Ì fi˘‹˝·          ≠‹ÎHÎÁfl ±Î‰‰_, Á΋ÎL›w’ ◊‰_
Ïfl±ı@Âfi      ≠Ï÷Ïø›Î         ı
                    VÀˇ¥fi    ¬ıÓ«ÎHÎ, ÷ÎHÎ   À< fi˘               ΩHΉ_
ÏflÁıMÂfi      ÁI¿Îfl Á‹Îfl_¤     Á‹◊Ÿ√    ¿Â_¿
                                    À< ⁄Ì ±˘fl fi˘À À< ⁄Ì        ◊‰_ ›Î fi ◊‰_
ÏflV’˘„LÁ⁄·    …‰Î⁄ÿÎfl       ÁΛ¿˘·˘∞¿·  ‹fi˘‰ˆiÎÎÏfi¿
wÀ        ‹Ò‚         ÁΛ„LÀÏŒ¿  ‰ˆiÎÎÏfi¿      ‘ÌÁ ¥{ ◊Õ˝ ’ÎÀa          ±Î ÷ÌÁflÌ T›„@÷ »ı.
flıB›·fl      Ïfi›‹Ì÷        ÁΛ„LÀVÀ   ‰ˆiÎÎÏfi¿,ωiÎÎfiÌ  ‘ıfl ¥{ Á‹g◊√           I›Î_ ¿_¥¿ »ı.
·Î¥ÁLÁ      ’fl‰Îfi√Ì       ÁÎ¥À     …B›Î, V◊‚     ‘ıfl ±Îfl fi˘À ÏflV’˘„LÁ⁄·      ÷ı±˘ …‰Î⁄ÿÎfl fi◊Ì
Ï·Ï‹À (Ï·Ï‹ÀıÕ)  ÁÌ‹Î, Ëÿ (‹›Î˝Ïÿ÷)  ÏÁBfiı«fl   ÁËÌ        ’„O·¿ ÀˇVÀ            ÁΉ˝…Ïfi¿ Á_V◊Î
Ï·_¿       ΩıÕ‰_, ±Î_¿‚˘    ÏÁfiÏÁfiıflÌ  ¿<ÿfl÷Ì ƒU›˘
·ı‰·       ÿflFΩı                        ≠ıÏÁÕıLÀ ±Î˜Œ ¥„L՛Π       ¤Îfl÷fiÎ flÎpˇ’Ï÷
                    ÏÁ„LÁ›fl   ‰‚√Ì flËı‰_
·ıL√‰ı…      ¤ÎÊÎ         ÁıSŒ     ’˘÷ı, V‰      ’˘¥LÀ À< ’˘¥LÀ          ‹tÎÁfl
·Î˜        ¿Î›ÿ˘        ÁıŒÁÎ¥Õ   Á·Î‹÷Ì       ÏŒ{Ì¿· ⁄˘ÕÌ            V◊Ò‚ ÂflÌfl
                                            “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ¿˘HÎ ?
¡Ì ±Î˜Œ ¿˘VÀ            ‹Œ÷, Ï¿_‹÷ «Ò¿T›Î ‰√fl
e· √‰˝‹ıLÀ             ’ÒHν Áfl¿Îfl              …^fi 1958fiÌ ±ı Á‹Ì ÁÎ_…fi˘ »±ı¿ ‰ÎB›Îfi˘ Á‹›, ¤ÌÕ‹Î_
Ï⁄·˘ fi˘‹˝·             ≠‹ÎHÎÁfl◊Ì ±˘»_          ‘‹‘‹÷Î_ Áfl÷fiÎ_ VÀıÂfi ’fl ⁄ıÃı·Î ±ı.±ı‹.’Àı· w’Ì ÿıË‹_Ïÿfl‹Î_
                                   “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” Á_’ÒHν’HÎı ≠√À ◊›Î ±fiı ¿<ÿfl÷ı ÁF›* ±K›ÎI‹fi_
‹˘fl· ⁄Î¥„LÕ_√            fiˆÏ÷¿ …‰Î⁄ÿÎflÌ
                                   ±ÿ˚¤Ò÷ ±Îç›˝ ! ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ ωrÿ½fi ·ÎK›_ ! “±Î’HÎı ¿˘HÎ ?
› ±Îfl fi˘À ÏflV’˘„LÁ⁄·        ÷‹ı …‰Î⁄ÿÎfl fi◊Ì         ¤√‰Îfi ¿˘HÎ ? …√÷ ¿˘HÎ «·Î‰ı »ı ? ¿‹˝ Â_ ? ‹„@÷ Â_ ?” ¥.
flÎ¥À Ï⁄Ï·Œ             ÁQ›¿˚ ‹ÎL›÷Î(ƒÏp), ÁÎ«Ì ‹ÎL›÷Î  …√÷fiÎ_ ÷‹Î‹ ±ÎK›Î„I‹¿ ≠ë˘fiÎ_ Á_’ÒHν Œ˘Õ ’ÕuÎ !
wÀ ¿˘{               ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ               ±ı‹fiı ≠΄M÷ ◊¥ ÷ı … flÌ÷ı ‹ÎhÎ ⁄ı … ¿·Î¿‹Î_, ±L›fiı ’HÎ
fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ             Ï‹J›Î ‹ÎL›÷Î(ƒÏp), ¬˘ÀÌ ‹ÎL›÷Î  ≠΄M÷ ¿flÎ‰Ì ±Î’÷Î_, ±ı‹fiÎ ±ÿ˚¤Ò÷ iÎÎfi≠›˘√◊Ì ! ±ıfiı ±ø‹ ‹Î√˝
fl˘Ó√ ≠˘ÏÁ…fl             ±‰‚Ì, ¬˘ÀÌ, ¨‘Ì flÌ÷       ¿è΢. ø‹ ±ıÀ·ı ’√Ï◊›ı ’√Ï◊›ı, ø‹ı ø‹ı ¨«ı «œ‰Îfi_ ! ±ø‹ ±ıÀ·ı
‰˘À ¥{ ¥À              ÷ı Â_ »ı ?            ø‹ ωfiÎfi˘, Ï·NÀ ‹Î√˝ ! ¢ÀÛ¿À !!
VÀı’ ⁄Λ VÀı’            ø‹ı ø‹ı                ÷ı±˘lÌ V‰›_ ≠I›ı¿fiı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ¿˘HÎ ?”fi˘ Œ˘Õ ’ÎÕ÷Î_
ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ   ‰ˆiÎÎÏfi¿ Á_›˘Ï√¿ ’flΉα˘     ¿Ëı÷Î_ ¿ı, ““±Î ÿı¬Î› »ı ÷ı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” Lˢ›, ±‹ı ÷˘ iÎÎfiÌ ’fl<Ê
Á’ÌÏfl›ÎÏflÀÌ ¿˘QM·ı@Á        √w÷Î √˛_Ï◊            »Ì±ı ±fiı ‹ËŸ ≠√À ◊›ı·Î »ı ÷ı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi »ı, …ı «˙ÿ·˘¿fiÎ
                                   fiÎ◊ »ı, ±ı ÷‹Îfl΋Î_ › »ı, ⁄‘΋Î_ › »ı. ÷‹Îfl΋Î_ ±T›@÷w’ı flËı·Î
ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À            ÿı¬˘ I›Î_ ÃÎfl
                                   »ı fiı “±ËŸ” Á_’ÒHν’HÎı T›@÷ ◊›ı·Î »ı ! Ë_ ’˘÷ı ¤√‰Îfi fi◊Ì. ‹ÎflÌ
Ëε À< ÕÌ· (‰Ì◊ ËÌ‹)        ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‰÷˝‰_ ?        ±_ÿfl ≠√À ◊›ı·Î ÿÎÿÎ ¤√‰Îfifiı Ë_ ’HÎ fi‹V¿Îfl ¿fl<_ »\_.””
ÏËÏ·_√ ≠˘ÁıÁ            ÁÎΩ ◊‰ÎfiÌ ≠Ïø›Î
Ë_ÕˇıÕ ’flÁıLÀ, ÁıLÀ ’flÁıLÀ     Á˘ À¿Î                    ±ÎI‹iÎÎfi ≠΄M÷fiÌ ≠I›ZÎ ·Ÿ¿
±Î˜· ‘Ì{ Ïfl·ıÏÀ‰ ±Îfl ÀıQ’flflÌ ±ıÕ…ıVÀ‹ıLÀ ±ıLÕ › ±Îfl ’fl‹ıfiLÀ.       ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌ √΋ı√΋-ÿıÂωÿı ’Ïfl¤˛‹HÎ ¿flÌfiı ‹‹ZÎ
   - ±Î ⁄‘Ì Ï‰fiÎÂÌ Á_⁄_‘˘ »ı ±fiı ÷‹ı ¿Î›‹fiÎ »˘.          ∞‰˘fiı ÁIÁ_√ ÷◊Î V‰w’iÎÎfifiÌ ≠΄M÷ ¿flΉ÷Î_ Ë÷Î_. ÷ı±˘ḻı
¿Ï‹_√ ¥‰ıLÀÁ ¿ÎVÀ ‘ıfl ÂıÕ˘{ Ï⁄Œ˘fl.                  ’˘÷ÎfiÌ Ë›Î÷Ì‹Î_ … ’ÒF› ÕΘ. fiÌfl<⁄Ëıfi ±‹Ìfifiı ±ÎI‹iÎÎfi ≠΄M÷
   - ¤Ï‰W›‹Î_ ⁄fi‰ÎfiÌ Ïø›Îfi˘ ±Î¤ÎÁ ◊‰˘.              ¿flΉ‰ÎfiÌ iÎÎfi ÏÁÏ© ±Î’ı·.
‘Ì ‰SÕ˝ ¥{ ‘Ì ’{· ¥À ÁıSŒ √˘Õ Ëı{ fi˘À ’{SÕ ‘ÌÁ ‰SÕ˝ ±ıÀ ±Î˜·.
                                     ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌfiÎ ÿıËω·› ⁄Îÿ ±Î…ı ’HÎ ’ÒF› ÕΘ.
                                   fiÌfl<⁄Ëıfi ±‹Ìfi ÷ı‹fiÎ ’√·ı ’√·ı ÷ı … flÌ÷ı ‹‹ZÎ ∞‰˘fiı ÁIÁ_√
    - ±Î …√÷ V‰›_ ¿˘›Õ˘ »ı, ¤√‰Îfiı ¿˘›Õ˘ ¿›˘˝ … fi◊Ì.
                                   ÷◊Î ±ÎI‹iÎÎfifiÌ ≠΄M÷ ÏfiÏ‹kÎ ¤Î‰ı ¿flÎ‰Ì flèÎÎ »ı, …ıfi˘ ·Î¤
› ±Îfl ˢ· ±ıLÕ Á˘· ÏflV’˘„LÁ⁄· ŒÎ˜fl ›˘fl ·Î¥Œ !            ·¥fiı ËΩfl˘ ‹‹Z΢fiı Á_ÁÎfl‹Î_ flËÌfiı …‰Î⁄ÿÎfḻ˘ ’ÒflÌ ¿fl÷Î_ ’HÎ
   - ÷‹ı ÷‹ÎflÎ ∞‰fi ‹ÎÀı Á_’ÒHν’HÎı …‰Î⁄ÿÎfl »˘.          ‹@÷ flËÌ ±ÎI‹fl‹HÎ÷Î ±fi¤‰ı »ı.
                   Ò
                Á_’¿ÛÁhÎ
    ’ÒF› ÕΘ. fiÌfl⁄Ëıfi ±‹Ìfi ÷◊Î ±ÎM÷’hÎ ÿÌ’¿¤Î¥ ÿıÁÎ¥
       ±‹ÿΉÎÿ                ‹_⁄¥
 ÿÎÿÎ ÿ½fi, 5, ‹‹÷Î’Î¿Û Á˘ÁΛÀÌ,   904-⁄Ì, fi‰Ìfi±ÎÂÎ ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ,
 fi‰√…flÎ÷ ¿˘·ı…fiÌ ’λ‚, µV‹Îfi’flÎ,   ÿÎÿÎÁÎËı⁄ ŒÎ‚¿ı fl˘Õ, ÿÎÿfl (Áı. flı.),
 ±‹ÿΉÎÿ - 380014.          ‹_⁄¥ - 400014.
 Œ˘fi—(079)7540408, 7543979      Œ˘fi — (022) 4137616,
 E-Mail: info@dadabhagwan.org    Mobile : 9820-153953
±Õη…    — ÁÌ‹_‘fl ÁÌÀÌ, Ïh΋_Ïÿfl Á_¿<·, ⁄B√Î ’ıÀˇ˘· ’_’ ’ÎÁı,
       ±‹ÿΉÎÿ-¿·˘· ËÎ¥‰ı, ±Õη…, Œ˘fi — (079)3970101
‰Õ˘ÿflÎ   — lÌ ›˘√ÌflÎ… ’Àı·, 2, ’fl‹ËoÁ Á˘ÁΛÀÌ, ‹Î_…·’fl,
       ‰Õ˘ÿflÎ. Œ˘fi — (0265) 644465
flÎ…¿˘À   — lÌ ±÷· ‹Î·‘ÎflÌ, ‹Î‘‰≠ı‹ ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ, ‹Î¥ ‹_ÏÿflfiÌ Á΋ı,
       11, ‹fiËfl M·˘À, flÎ…¿˘À. Œ˘fi — (0281) 468830
Áfl÷     — lÌ Ï‰ß·¤Î¥ ’Àı·, 35, ÂÎ_Ï÷‰fi Á˘ÁΛÀÌ, ·_⁄ı Ëfi‹Îfi
       fl˘Õ, ’_«flIfi ÀΉfl ’λ‚, Áfl÷. Œ˘fi — (0261) 8544964
√˘‘flÎ    — lÌ CÎfiU›Î‹ ‰flÌ›Î, ÁÌ-11, ±Îfi_ÿfi√fl Á˘ÁΛÀÌ, ÁΛLÁ
       ¿˘·ı…fiÌ ’λ‚, √˘‘flÎ. Œ˘fi — (02672) 51875
U.S.A.   : Dada Bhagwan Vignan Institue : Dr. Bachu Amin,
       902 SW Mifflin Rd, Topeka, Kansas 66606, U.S.A.
       Tel : (785) 271-0869, E-mail : shuddha@kscable.com
       Dr. Shirish Patel, 2659, Raven Circle, Corona, CA 92882
       Tel. : 909-734-4715, E-mail : shirishpatel@attbi.com

U.K.    : Mr. Maganbhai Patel, 2, Winifred Terrace, Enfield, Great
       Cambridge Road, London, Middlesex, ENI 1HH, U.K.
       Tel : 020-8245-1751
       Mr. Ramesh Patel, 636, Kenton Road, Kenton Harrow.
       Tel.:020-8204-0746,E-mail: dadabhagwan_uk@yahoo.com
Canada   : Mr. Bipin Purohit, 151, Trillium Road, Dollard DES
       Ormeaux, Quebec H9B 1T3.     Tel. : 514-421-0522
Africa   : Mr. Manu Savla, PISU & Co., Box No. 18219, Nairobi,
       Kenya. Tel : (R) 254-2- 744943 (O) 254-2-554836
Internet website : www.dadabhagwan.org, www.dadashri.org

								
To top