Docstoc

07 pg 450 to 515

Document Sample
07 pg 450 to 515 Powered By Docstoc
					450                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fifiÌ ‹Ò_{‰HÎfi˘ µ¿ı·                    451

                                … fiËŸ flά‰Îfi_, ±Õ‰Îfi_ fiËŸ.
                                   I›Îflı ¿˘¥ ¿Ëı ¿ı Â_ ω«Îfl‰_ ±ı ¿o¥ ‹Îfl˘ ‘‹˝ »ı ? I›Îflı
                                ±‹ı ¿Ë̱ı ¿ı fiÎ, ÷Îfl˘ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ‹fifi˘ ‘‹˝ »ı. ±ı‹Î_ ÷Îfl˘
                                √fi˘ fi◊Ì. ’HÎ ±Î’HÎı ±ıfiÎ◊Ì »ıÀÎ flËÌfiı Ωı‰ÎfiÌ …wfl »ı. ±Î
                                ÷˘ ±Î’H΢ ‘‹˝ ⁄Ω‰÷Î fi◊Ì. ±Î’H΢ ‘‹˝ Â_ »ı ?
             (11)
                                   ≠ffi¿÷ν — Ωı‰Îfi˘.
           _
       ‹fifiÌ ‹Ò{‰HÎfi˘ µ¿ı·                   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Ωı‰Îfi˘. ÷ı‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ◊‰Îfi˘ fiËŸ. ⁄οÌ,
                                ω«Îfl‰Îfi_ ÷˘ ÏÕV«Î…˝ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ◊›Î … ¿flı »ı. ◊˘ÕÌ¿ ¿o¥ ‰Î÷
        fi ω«Îflı, Ï‹ÏfiÀ◊Ì ‰‘Îflı !            ◊¥ ¿ı ±Î’b_ ¿Î‹ ◊¥ Ω›.
    ±Î …√÷ ω«Îfl‰Î …ı‰_ … fi◊Ì. ω«Îfl‰_ ±ı … √fi˘ »ı.        ±‹ı ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı, ÷ıfi_ Ωı ω«Îfl ¿flÌfiı ⁄˘·_ ÷˘ ? ±ı¿
…ı ÀÎ¥‹ı …wfl ˢ› ÷ı ÀÎ¥‹ı ÷ı ω«Îfl ±Î‰Ìfiı ∂¤˘ … flËı. ÷ı     ±ZÎflı› ⁄˘·Î› fiËŸ fiı ±‰‚_ fiÌ¿‚ı ∂·À<_. ω«Îfl ¿flÌfiı ¿˘ÀÛ‹Î_
÷˘ ◊˘Õ˘ ‰¬÷ ¿Î‹ ’Òfl÷˘ …. ’»Ì ’λ˘ ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ’»Ì        √›ı·Î fiı, ÷ı ÁÎZÎÌ ±‰‚Ì ±’Λı·Ì. ⁄Ë Ï‰«Îfl ¿›˘˝ ¿ı ±Î‰_
ω«Îfl‰Î ‹ÎÀı ±ı¿ Ï‹ÏfiÀ ¿fl‰Ì ±ı ⁄Ë ‹˘À˘ √fi˘. ±ı¿ Ï‹ÏfiÀ      ¿ËÌÂ, fiı ±Î‰_ ⁄˘·ÌÂ, ±ı‰_ ‹ËŸ ω«ÎflÌfiı ’»Ì Ω› I›Î_ ¿˘ÀÛ‹Î_.
ω«Îfl‰_ ’Õı ±ı ÷˘ ⁄Ë ‹˘À˘ √fi˘. ±ıÀ·ı ±‹ı ω«Îfl˘‹Î_ fiÎ      ’»Ì ÷ı ‰¬÷ı Â_ ⁄˘·ı ?
flË̱ı.
                                   ≠ffi¿÷ν — ±ı “T›‰„V◊÷”‹Î_ …ı ⁄˘·‰Îfi_ ˢ› ÷ı … ⁄˘·Î‰ÕΉı.
   ±‹ı ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ÿfl ‰¬÷ı flQ›Î ¿fḻı, À̬‚ ¿fḻı,
Œ·Îb_ ¿fḻı, Ïfiÿ˘˝Ê÷Î◊Ì ±‹ı ¿Ë̱ı. …ı‹Î_ flÎ√-¶ıÊ fiΠˢ›,       ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ T›‰„V◊÷ı› ±T›‰„V◊÷ ◊›ı·_ ˢ› ⁄‘_.
√Q‹÷, ±Îfi_ÿ µ’Ω‰ı ±ı‰_ ˢ› ’HÎ ÷ı‹Î_ flË̱ı. ⁄ËÎflfiÎ ¤Î√fiı    √˘À΂˘ ¿flÌ fiάı. ω«Î›Î˝ ‰√fl Ω› fiı, ÷˘ ’©Ï÷Áfl ⁄˘·Î›.
¿Â_ Ωı¥±ı ÷˘ ¬fl_ fiı ? ±fiı ÷ıfiı ±ÎI‹Î ⁄Á ΩHÎı ¿ı ±˘Ë˘ !     ±ÎI‹ÎfiÌ ±fi_÷ „@÷±˘ »ı. ±Î‰_ I›Î_ ±Î√‚ ’΂ ⁄Î_‘‰ÎfiÌ …wfl
Â_ Â_ ¿›* fiı Â_ Â_ fiËŸ, ±ı ⁄‘_ ±‹ı ΩHÎ̱ı. ¿flı ¬fl_ fiı ΩHÎı   … fiΠˢ›.
¬fl_. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı¿ Ï‹ÏfiÀ◊Ì ‰‘Îflı ω«Îfl‰Îfi_ fiËŸ. ±ı ÷˘ ±ıfiÌ       ±fiı ‹Îfi˘ ¿ı ÷‹fiı ‰¿Ì·ı ¿èÎ_, ÷‹Îflı ¿˘ÀÛ‹Î_ …‰Îfi_ »ı,
…wÏfl›Î÷ ’Òfl÷Πω«Îfl ±Î‰Ì … Ω›, ±ıfiÌ ‹ı‚ı. ¿o¥¿ ¿Î›ÿ˘ …     ÁÎZÎÌ flά‰Î ‹ÎÀı. …\±˘, ÁÎ_¤‚˘ »˘ ¿ı ±Î‹ ⁄˘·‰Îfi_, ±Î‹
»ı ±ı‰˘ ±fiı ±Î’b_ ¿Î‹ ◊¥ Ω›. ‰‘ ω«Îfl ¿›˘˝ ¿ı ’»Ì ⁄‘_                  _ _
                                ⁄˘·‰Îfi_. I›Îfl ’»Ì ÷‹ı CÎÒÀ CÎÒÀ ¿fl˘ ¿ı ±Î‰_ ¿èÎ_, ±Î‰_ ¿èÎ_, ±Î‰_
±Î¬Î √΋fi˘ √_ÿ‰ÎÕ˘ ’ıÁÌ Ω› ‹ËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷ı ‰¬÷ı ’ı·_      ⁄˘·‰Îfi_ ¿èÎ_, ±fiı ’»Ì I›Î_ …¥fiı ⁄˘·˘ ÷˘ …\ÿÌ Ω÷fi_ ⁄˘·Â˘.
¬S·_ ˢ›. ±Î …ı‹ ±ıfl ¿˘Q≠ıÁfl ˢ› »ı ÷ı ˉΠ¬ıÓ«ı »ı fiı,     ±ı ÁË…¤Î‰ ’fl »˘ÕÌ ÿ˘. ÁË…fiÌ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì Â„@÷ »ı. ±Î ⁄‘_
±fiı ’»Ì ÷ı ‰Î_ÿflÎfiÌ ¬ÎÕÌ ±Î√‚ ¬ıÓ«ı ÷˘ ? ⁄‘_ √_‘Î¥ ∂Ãı.     ±‹Îfl_ ÁË…fi_ ÷‹ı …\±˘ »˘ fiı, »ı ¿ı fiËŸ ? ÷‹ı …‰Î⁄ ‹Î_√˘
±ıÀ·ı ±Îfiı ¬S·_ flά˘ fiı, ÷ı √_ÿ‰ÎÕ˘ … ’ıÁı ⁄‘˘. ±ıÀ·ı ¬S·_   ÷ı CÎÕ̱ı ±‹ı …‰Î⁄ ±Î’̱ı ¿ı fiÎ ±Î’̱ı ? ËÎ…fl …‰Î⁄ ˢ›.
452                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fifiÌ ‹Ò_{‰HÎfi˘ µ¿ı·                   453

fiËŸ ÷˘ ÷‹Îfl_ ¿Â_ ¿Î‹ ◊Λ fiËŸ.                      ≠ffi¿÷ν — Ïfiω˝«Îfl ¤ÒÏ‹¿Î !
   ±ıfiı ±K›‰ÁÎfi ¿Ëı »ı. ±ı ±K›‰ÁÎfi ∂¤Î ◊Λ »ı, ±ıfiÎ         ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ±ı¿fi˘ ±ı¿ »˘¿fl˘ ˢ› fiı ±Îà ‰Ê˝fi˘
±Î‘Îflı Ïø›Î fiı ⁄‘_ ◊¥ Ω› »ı. ±ı‹Î_ ¿ÂÎ_ ω«Îfl ¿fl‰Î ’Õı fiËŸ,    ◊Λ I›Îfl◊Ì ’ˆHΉÎfi_ ‹‚Âı ¿ı fiËŸ, ÷ıfiΠω«Îfl ¿fḻı ÷˘ @›Îflı
ω«Îfl ‰√fl. ±Î’HÎı ±ËŸ flV÷ı ¿o¥¿ ⁄ÌΩ ω«Îfl ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ …÷Î_    ’Îfl ±Î‰ı ?
ˢ› ±fiı ÷ı Ωı‰Î‹Î_›ı fiÎ ±ÎT›_ ˢ›, ±fiı ±ı¿ÿ‹ »ı ÷ı ±ı¿         ≠ffi¿÷ν — fiÎ ‹ı‚ ’Õı.
¬ÎÕ˘ ±ÎT›˘ I›Î_ ±ı¿ÿ‹ ¿Òÿ¿˘ ‹ÎflÌ ÿı »ı, ω«Î›Î˝ ‰√flfi˘ ¿Òÿ¿˘
‹ÎflÌ ÿı »ı. ¿ıÀ·Ì „@÷±˘ ˢ› »ı ±_ÿfl ! ±Î‰Ì ÷˘, ±ı „@÷±˘fiÎ_      ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ’ˆHΉÎfi_ ‹‚ı ? fiÎ ‹‚ı. ω«Îfl ¿fl‰ÎfiÌ …wfl
±Î‘Îflı ÷˘ ±Î …√÷ «Î·Ì flèÎ_ »ı.                  fiËŸ I›Î_ Á‘Ì Ï‰«Îfl ¿flı »ı, ÷ıfiÎ◊Ì ∂·ÀÎ_ ±_÷flΛ ’Õı. ±Î’HÎfiı
                                 ω«Îfl‰ÎfiÌ ¤ÒÏ‹¿Î … fi◊Ì flËÌ fiı !
   ±ıÀ·ı ω«Îfl‰_ ±ı … √fi˘ »ı. ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ω«Îfl ±Î‰ı
±ıÀ·˘ … ±Î’HÎı «·Î‰Ì±ı. ’HÎ ÷ı› CÎHÎÎ_› ω«Îfl ±Î‰ı ’HÎ                  iÎÎfiÎ_ZÎı’¿‰_÷ !
               _
±Î’HÎı …wÏfl›Î÷ ’Òfl÷_ … ·¥ ·ı‰. ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ⁄ËÎflfi_. ÷ı‹Î_ ’Õ‰Îfi_      ≠ffi¿÷ν — lÌ‹ÿ˚ flÎ…«_ƒ ¿Ëı »ı ¿ı, “¿fl ω«Îfl ÷˘ ’΋”.
fiËŸ. ω«Îfl‰_ ÷ı‹Î_ ±ÎI‹ÎfiÌ Â„@÷ ±˘»Ì ◊¥ Ω›, ¬·ÎÁ ◊¥
Ω›. ±ÎI‹Î ÷ı CÎÕ̱ı ω«flı, ±ıÀ·ı fiËŸ «fl‰Îfi_ ÷ı «flı. ±‹Îflı        ÿÎÿÎlÌ — “¿fl ω«Îfl ÷˘ ’΋”, ±ı ¤ÒÏ‹¿Î ±Î’HÎfiı flËÌ
¿Â_› fiËŸ, ±‹Îflı ω«Îfl-Ï⁄«Îfl ¿Â_› fiËŸ ±fiı ±‹Îflı Õ¬˘›        fi◊Ì. ω«Îfl ±ı ÷˘ …Õ ‰V÷ ◊¥. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ·ı‰Îÿı‰Î fiËŸ fiı !
fiËŸ fiı Õ¬·ı› fiËŸ.                            …√÷ ±‰‚Πω«Îfl ¿flı »ı. ÷ı ±‰‚Πω«Îfl ¿flı, ±ı ’HÎ
   Ë_ ·˘Á ±ıÓ…·Á◊Ì Ï‰«Îfl ¿fl_ ¿ı ·_Õfi‹Î_ Á҉Π@›Î_ ‹‚Âı     ω«Îfl … »ı fiı ? …√÷fiı ‹ÎÀı, øÏ‹¿‹Î_ ±ı‰_ … ˢ›. ω«Îfl ¿fl˘
÷˘ ¿ı‹ ◊Λ ? ÷ı ‹Îflı @›Î_ Á‘Ì Ï‰«Îfl ¿fl‰Î ’Õı, ·˘Á ±ıÓ…·Á◊Ì    ÷˘ ¿o¥¿ Á‹…HÎ ’Õı. ⁄Ì…\_ ’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁı Ωı‰Îfi_ ÁΑfi fi◊Ì. ±fiı
Âw ◊›_ ±ı ?                            ±ı ω«Îfl ÷˘ ’»Ì ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±ı‰Î ◊¥ Ω› ¿ı ±ı ω«ÎflfiÌ ‘ÎflÎ
                                 … fiÎ ÷ÒÀı.
   ≠ffi¿÷ν — ’◊ÎflÌ ‹‚÷Î_ Á‘Ì.
                                    ≠ffi¿÷ν — iÎÎfiÎ_ZÎı’¿‰_÷.
   ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ‹fl‰ÎfiΠω«Îfl ¿ı‹ fi◊Ì ±Î‰÷Î ? ‰√fl
ω«Îflı ‹flHÎ ±Î‰ı »ı. ±flı, ‹flHÎ ÷˘ ±Î‰ı »ı, ΩıÕı Á¬ÕfiÎ_ ·Î¿ÕÎ_      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, iÎÎfiÎZÎı’¿‰_÷ ¿Ëı‰Î› ±ıfiı. ‘ÎflÎ … fiÎ ÷ÒÀı.
˵ ±Î‰ı »ı, ‰√fl ω«Îflı ! ¿˘¥fiı Á¬ÕfiÎ_ ·Î¿ÕÎ_ ±Î‰ı ¿ı fiÎ      ±ı ‘ÎflÎ ‹Îflı Ë÷Ì, ÷ı ÿÂÎ Ë÷Ì. ËÎ, Ïÿ‰Á˘fiÎ Ïÿ‰Á˘ Á‘Ì ±ıfiÌ
±Î‰ı ?                              ±ı … «Ì… «Î·. ‘ÎflÎ … ÷ÒÀı fiËŸ. ‹ıÓ ÂÎVh΋Î_ Ωı›ı·_ ¿ı ¤¥,
   ≠ffi¿÷ν — ±Î‰ı.                       ±Î ÿÂÎ ¿¥ !

   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı Ïfiω˝«Îfl ¤ÒÏ‹¿Î »ı ±Î’HÎÌ. ±Î iÎÎfi         ≠ffi¿÷ν — ±ı ¿›Î ω«Îfl Ë÷Î ?
±ÎM›Î ’»Ì ±Î’HÎÌ ¤ÒÏ‹¿Î ¿¥ »ı ?                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ÎI‹ÎÁ_⁄_‘Ì. ±ÎI‹Î ¿ı‰˘ ËÂı, ¿ı‰˘ fiËŸ.
454                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fifiÌ ‹Ò_{‰HÎfi˘ µ¿ı·                   455

Á_ÁÎflÁ_⁄_‘fi˘ ω«Îfl … fiËŸ, ±ÎI‹ÎÁ_⁄_‘Ì … ω«Îfl.          ÷‹Îfl˘, ⁄‘Îfi˘. I›Îflı Â_ Ωı‰Îfi_ flèÎ_ ?”
   ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ … ‘ÎflÎ.                      ≠ffi¿÷ν — ‹Î¥LÕ.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ … ‘ÎflÎ fiı ÷ı Ïÿ‰Á˘fiÎ Ïÿ‰Á˘ fiÌ¿‚ı. ±ıfiı       ÿÎÿÎlÌ — ÷ı …ıÀ·_ ±˘’fi ‹Î¥LÕ fiı, ±ıÀ·_ ±ı ⁄Ë ¨«Ì ‰V÷
±Î ·˘¿˘±ı iÎÎfiÎZÎı’¿‰_÷ ÿÂÎ ¿ËÌ. ÷ı ’»Ì ‹fiı ¬⁄fl ’ÕÌ √¥                                   ˝
                                 ¿Ëı‰Î›. ˉı ‹Á·‹Îfifiı ±iÎÎfi÷΋Î_ ±˘’fi »ı ±fiı ÷‹Îflı Á‹…HÎ’Ò‰¿
¿ı ±Î iÎÎfiÎZÎı’¿‰_÷ ÿÂÎ ±Î‰Ì »ı. I›Îfl ’»Ì ±Î iÎÎfi ◊›ı·_. ’HÎ                       <
                                 ±˘’fi Ωı¥±ı. ‰«√΂Îfi_ ‹ÎHÎÁfi_ ‹fi Á_¿Ï«÷ … ˢ›.
÷ı ω«Îfl˘ ±ı ±‹Îfl_ ¿Î›˝ fiˢ÷_. ±‹ı ω«Îfl Â_ ‘Ò‚ ¿fḻı ? ±ı       ±Î’HÎı ‹Î¥LÕ Âı‹Î_ »ı, ±ıÀ·_ Á‹…‰_ Ωı¥±ı. ±Î’HÎfiı
ω«Îfl˘ ±Î‰÷Î Ë÷Î, ±ı‰_ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰ı·_, ±ı ’ÿ.         Ã˘¿fl fiÎ ‰Î√ı fiı ±˘’fi ‹Î¥LÕ ◊Λ, ÷˘ ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿ı ¿ı‰_
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î’fi˘ ±Î√·Î ¤‰fi˘ ’flÊÎ◊˝ ¬fl˘fiı ±ı ÷˘ ?    ±˘’fi ‹Î¥LÕ flÎA›_ »ı. ÂÎ ÁÎfl ÷fiı ¿Ë_ »\_ ±Î ? ±I›Îflı fiÎfiÌ
                                 ·Î¥fi »ı ’HÎ ‹Î¥LÕ ±Î‰_ Á_¿<Ï«÷ ◊¥ √›_ »ı. ¤Ï‰W›‹Î_ ÷Îflı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’flÊÎ◊˝ ¬fl˘ ’HÎ ±I›Îflı ÏŒS‹ ±Î‰Ì. ÷ı
                                 Á_¿<Ï«÷ flËıÂı ÷˘ Ï⁄ÕÎ¥ …Âı. ’»Ì ¿˘¥ ‹ËŸ ¿Â_ ÁÎflÌ ‰V÷
±I›Îflı ÏŒS‹ ±Î‰Ì ÷ı‹Î_ ±‹Îfl˘ ’flÊÎ◊˝ fiËŸ. ÷ı◊Ì ±‹ı ¿Ë̱ı
                                 fiάıfiı ÷˘› ‹ËŸ ’ıÁı ÷˘ fiı ? ±ıÀ·ı ‹Î¥LÕ ±˘’fi ¿flÌ fiά…ı.
»Ì±ı fiı ¿ı ‘ÌÁ ¥{ ⁄À fiı«fl· (±Î ¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı ⁄L›_). ·˘¿˘
                                 »÷Î_› ÷ı ±˘’fi flËıÂı fiËŸ. ’λΠ‹ËŸ‰Î‚Î Â_ ¿flÂı ?
Â_ ΩHÎı ¿ı ±Î ⁄‘_ ±ı‹HÎı ¿›*. ‹ıÓ ¿èÎ_, “¿Â_ ¿›* fi◊Ì.”
                                    ≠ffi¿÷ν — µ»Î‚˘ ‹ÎflÂı.
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ±Î√·Î ¤‰‹Î_ ÷˘ ¿flı·_ ˢ›fiı ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ‹ËŸ‰Î‚Î ÷fiı ¿ËıÂı ¿ı Â_ ÁÎ_¤‚‰Î …ı‰_ »ı ? I›Îflı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿flı·_ ’HÎ ±Î…ı fiËŸ fiı ! ±ıÀ·ı ±‹ı ¿Ë̱ı
»Ì±ı ¿ı ’Ëı·Î_fi_ ⁄‘_ ’ÏflHÎ΋ »ı ±Î. ’Ëı·Î_fi˘ ÏËÁÎ⁄ »ı ±Î.    ±Î’HÎı ±ı‰_ ¿Ë̱ı, “±ËŸ «Ò’ ⁄ıÁ˘.” ‹ËŸ‰Î‚Î ÷ÎflÎ◊Ì …\ÿÎ »ı. ±ı
                                 ⁄‘Î “¿”‰Î‚Î »ı. Â_ Â_ fi΋ »ı ? ±ı “¿” ‰Î‚Îfi_ ? ‹ËŸ ø˘‘¿ »ı
           ±˘’fi ‹Î¥LÕ !                ÷ı ÷fiı ø˘‘ ¿flΉfiÎfl »ı, ·˘¤¿ »ı ÷ı ·˘¤ ¿flΉfiÎflÎ »ı. «ı÷¿ »ı
   …ıÀ·_ ±˘’fi ‹Î¥LÕ (¬S·_ ‹fi) flάı ±ı Á‹F›Î ¿Ëı‰Î›.      ÷ı «ı÷‰fiÎflÎ »ı. ¤Î‰¿ ±ı ÷fiı ¤Î‰ ¿flΉfiÎflÎ »ı. ‹ËŸ ËÂı ¬flÎ ?
…ıÀ·_ ±˘’fi ‹Î¥LÕ ◊Λ ±ı Á‹…HÎ ¿Ëı‰Î›. ±fiı ±˘»Ì             ≠ffi¿÷ν — ˢ›fiı, ÿflı¿‹Î_ ˢ› … »ı.
Á‹…HΉ΂˘ Á_¿<Ï«÷ ◊÷˘ Ω›. …ıÀ·_ ‹Î¥LÕ Á_¿<Ï«÷, ÷ı ¿ËıÂı, Ë_
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ˢ› … ⁄‘Î. ÷ı ±ı ⁄‘Î◊Ì «ı÷‰Îfi_ »ı. ±ı
Á‹…\_ »\_ ’HÎ ±ı ‹ÎHÎÁ ¿Â_ Á‹…÷˘ fi◊Ì. ’HÎ …ıfi_ ±˘’fi ‹Î¥LÕ
                                 ±ı‹fiı ¿Îœ÷Î_ ¿Îœ÷Î_ ÷˘ ‹Îfl˘ ÿ‹ fiÌ¿‚Ì √›ı·˘. ¿ıÀ·˘ ‰¬÷
ˢ› fiı, ÷ı Á‹F›Î ¿Ëı‰Î›.
                                 ◊›ı·˘ I›Îflı fiÌ¿‚ı·Î ±ı ±ÎÕ‰_ »ı. ’˘÷ÎfiÌ ‰_ÂΉ‚Ìfi˘ ‹Î· fi◊Ì
   ±ı¿ ¤Î¥ ±ÎT›Î”÷Î, ±˘’fi ‹Î¥LՉ΂Î. I›Îflı ±Î ⁄‘Î ¿Ëı     ±ı. ⁄ËÎfl◊Ì ±Î‰Ìfiı ’ıÁÌ √›ı·Î_ »ı. ·˘¿ ΩHÎ÷Î_› fi◊Ì ¿ı ‹Îflı
»ı, “÷‹ı ¿˘¥fiı› ±I›Îfl Á‘Ì Á_÷ ’flÊ fi◊Ì ¿èÎÎ fiı ±Î‹fiı Á_÷     ‹ËŸ ¿˘HÎ ⁄˘·ı »ı. ‹Îflı ¿Î›˝ ¿fl‰_ ˢ› ±fiı ‹ËŸ◊Ì hÎÌ∞ Ω÷fiÌ
’flÊ ¿èÎÎ.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “Á_÷ ’flÊ Ë÷Î. Ë_ ±ıfi_ ‹Î¥LÕ Ωı¥ ·™ »\_,   Á·ÎË ±Î’ı ÷˘ ±Î’HÎı fiÎ Á‹∞±ı ¿ı ±Î ¿˘¥ hÎÌ…\_ »ı ? ±ı‰_
¿ı Â_ ‹Î¥LÕ »ı ±Î ¤Î¥fi_. ±ÎI‹Î ÷˘ Áfl¬˘ … »ı, ‹Îfl˘ fiı       ⁄fiı ¬fl_ ? ±fi¤‰‹Î_ ±ÎT›_ ÷fiı ?
456                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fifiÌ ‹Ò_{‰HÎfi˘ µ¿ı·                  457

   ≠ffi¿÷ν — ⁄fiı … »ı fiı !                   CÎÌ ·ÎT›˘ ÷ı ±‹ı ΩHÎ̱ı”, ¿ËıÂı. ±Î‹ «¬ÎÕı, «Î¬ı ÷˘›ı ¿ËıÂı,
                                  “fiÎ.” ‹fi Â_¿Î‰Î‚_ »ı fiı ! ±ıÀ·ı ’ı·_ ÿı¬Î› ±‰‚_. ‹fi Â_¿Î‰Î‚_
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‹ËŸ ÷ÌÁflÌ Ω÷ »ı. ±ıÀ·ı ±Î ÷fiı «ı÷T›˘.
                                  ˢ› ÷˘ © ¿flÌfiı …‰_ ’Õı ±ı‰_ »ı. ±Î ÁÎ«Ì ‰Î÷ ·˘¿˘fiı ËÎ◊
‹ıÓ ÷Îfl_ ‹Î¥LÕ Ï⁄·¿<· Á_¿<Ï«÷ Ωı›_. ±Î‰_ Á_¿<Ï«÷ fiÎ flά̱ı.
                                  fiÎ ·Î√ı.
fiËŸ ÷˘ ±Î‰ÕÌ ‹˘ÀÌ ÏŒ·˘Á˘ŒÌ fiÌ¿‚ı Â_ ? ‹Î¥LÕ ±˘’fi flά̱ı.
√‹ı ÷ıfi_ ÁÎ_¤‚̱ı ±ı¿‰Îfl. ÁÎ_¤‚Ì ±fiı ±Î’HÎfiı ÃÌ¿ fiÎ ·Î√ı                 ω«Îfl¿ ÿÂÎ !
÷˘ ¿ÎœÌ fiά‰_. ±fiı ÃÌ¿ ·Î√‰ÎfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_› ⁄Ë ¨ÕÎ fiÎ
∂÷fl‰_. ±Î’HÎfiı ’Î_« ‰Î@›˘ …ıfiÎ √Q›Î_ ˢ› fiı ÷˘ »ß_ ‹ËŸ          ±Î ÷˘ ·˘¿˘ ÁΑfi‹Î_ flèÎÎ »ı ±fiı ÁÎK› ‹ÎfiÌ ⁄ıÃÎ »ı.
·¬Ì ·ı‰_. ±ıÀ·˘ ◊˘Õ˘ CÎH΢ ωrÎÁ flά‰˘ ’Õı ¿ı fiÎ flά‰˘ ’Õı ?    ÁΑfi‹Î_ flèÎÎ »ı ÷ıfi˘ ±Ï¤Ïfi‰ıÊ ◊¥ √›˘ »ı. ¿Ú’΂ÿı‰ı fiÎ ¿èÎ_
                                  Ë÷_, ÷ı … ◊¥ √›_. ±Ï¤Ïfi‰ıÊ ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ±ı‰_ ‹Îfiı ±ÎfiÎ◊Ì
   Ë‹HÎÎ_ ’_ÿfl ÿËÎÕÎ ’fl ±ı¿ VÀÌ‹fl ¿˘¥ …B›Î±ı ÕÒ⁄Ì Ë˘›      … ‹˘ZÎ ◊Âı. ω«Îfl¿ ‹ÎHÎÁfiı ±ı ±Ï¤Ïfi‰ıÊ »^ÀÌ Ω›fiı !
±fiı ±Î…ı ÷‹Îflı I›Î_ ±Î√‚ …‰Îfi_ ◊›_, ‰ı’Îfl ‹ÎÀı, ÷˘ ±Î…       ω«Îfl¿ ‹ÎHÎÁfiı …B›Î ‹‚ı ÷˘ »^ÀÌ Ω›, ±ı‰_ »ı. ω«Îfl¿ ‹ÎHÎÁ
VÀÌ‹fl‹Î_ ⁄ıÁ÷Ì ‰¬÷ı ÷‹fiı ‹ËŸ Â_ ◊Λ ? √¤fl΋HÎ ◊¥ Ω›,        ⁄Î_‘Ì flάı ±ı‰_ fi◊Ì Ë˘÷_. ’HÎ ±ıfiı ¿˘¥ ⁄Î…\◊Ì ⁄ÌΩı ¿˘¥ flV÷˘
¿ı‹ ? ‹ËŸ◊Ì ⁄Ò‹ ’Õı ¿ı Õ>⁄Âı ÷˘ ? ÷˘ Â_ ¿Ë˘ ?           fiÎ ÿı¬Î› ÷˘ ±ı ±ı‹ … ΩHÎı »ı ¿ı ±Î … flV÷˘ »ı. ⁄ÌΩı flV÷˘
   ≠ffi¿÷ν — ±Î‹ ±Î’HÎÎ◊Ì ¿˘¥fiı ±Ï¤≠Λ ±Î’Ì fiΠ¿Λ       ‹‚ı fiËŸ fiı, ÷˘ Â_ ◊Λ ?
’HÎ Ωı ±˘’fi ‹Î¥LÕ Ë˘› ÷˘ ±Ï¤≠Λ ±Î’Ì Â¿Î›, ±ı‰_ ±Î’ı           ⁄Ë Ï«_÷Î ◊Λ fiı ±ıÀ·ı ’»Ì ‹fi‹Î_ ¿oÀ΂ı ¿ı ⁄Y›_, ±Î‹Î_
¿èÎ_. ±ıÀ·ı ±Î ±˘’fi ‹Î¥LÕ ±ıÀ·ı Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î√˘ »˘ ?         Á¬ fi◊Ì. ÷ı ¢‘¬˘‚ ¿flı ¿ı Á¬ Âı‹Î_ »ı ? I›Îflı ¿Ëı, “‹˘Z΋Î_
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘Î_ Á_¿Ï«÷ ‹Î¥LÕ. ±ÎÀ·_ ‹ÎflÎ◊Ì ◊Λ fiı
             <                    »ı.” ’»Ì ‹„@÷fiΠω«Îfl˘ ±Î‰ı.
±ÎÀ·_ fiÎ ◊Λ. ±˘’fi ‹Î¥LÕ ±ıÀ·ı fiı√ÏÀ‰ ±ı fiı√ÏÀ‰ fiı
                     ı     ı          ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥fiı fi‰˘ ω«Îfl Ë…\ Á‘Ì ±ÎT›˘ ËÂı ¬fl˘ ?
’˘Ï{ÏÀ‰ ±ı ’˘Ï{ÏÀ‰, ⁄ıµ Á‹…ı ±fiı ’˘Ï{ÏÀ‰‹Î_ flËı‰Îfi_ ±ıÀ·ı     ±ı‰˘ ¿˘¥ ω«Îfl¿ »ı ¬fl˘ ¿ı …ıfiı fi‰˘ ω«Îfl ¿ÿÌ ±ÎT›˘ ˢ› ?
   ı          <         ı
fiı√ÏÀ‰ ±Î‰ı fiËŸ. ±fiı Á_¿Ï«÷ ‹Î¥LÕ ±ıÀ·ı fiı√ÏÀ‰‹Î_ flËı‰_ ˢ›.       ÿÎÿÎlÌ — fiÎ.
÷ı ’»Ì ’˘Ï{ÏÀ‰ fiÎ ±Î‰ı. ±˘’fi ‹Î¥LÕfiÎ ÷˘ ±˘»Î ‹ÎHÎÁ ˢ›
fiı ! ÷‹ı √‹ı ÷ı ‘‹˝fiÌ ‰Î÷ ¿fl˘ ÷˘ ±ıfiÎ ‹fi‹Î_ ’ÎHÎÌ Ëηı fiËŸ        ≠ffi¿÷ν — ±ıÃ<_ … ±Î‰ı·_ ?
                    <
I›Îflı ±ı ±˘’fi ‹Î¥LÕ ¿Ëı‰Î›, fiËŸ ÷˘ Á_¿Ï«÷÷Î. ‰ˆWHΉ ‘‹˝fiÌ        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘˘ ±ıÉÎÕ˘ »ı, fi‰_ fi◊Ì. ±ıÉÎÕ˘ … »ı ⁄‘˘
  <
Á_¿Ï«÷÷Πˢ›, ÷ı ü fi‹— Ï‰Λ ÁÎ_¤‚ı ¿ı √¤fl΋HÎ ◊Λ.        ±Î.
±‹ÿΉÎÿ‹Î_ ÁΫ_ CÎÌ ‰ı«‰Î ⁄Ωfl‹Î_ Œfl Œfl ¿flı ÷˘ ¿ıÀ·Î¿ ·ı ?
                                     ≠ffi¿÷ν — Á÷˚›√fiÎ_ ‹ÎHÎÁ˘ ±Î‰Î_ Ë÷Î_ ?
   ≠ffi¿÷ν — ◊˘Õο, Â_¿Î-¿<Â_¿Î ¿flı.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰Î_ …. ’HÎ Á÷›√‹Î_ ÷˘ ±Î‰Î›ı fiˢ÷Î. ±ı‰Î›ı
   ÿÎÿÎlÌ — “±Î’‰_ ˢ› ÷˘ ⁄Îfl wÏ’›ı ±Î’. ÷_ @›Î_◊Ì ÁΫ_     @›Î_◊Ì ·Î‰ı ? Á÷›√‹Î_ ¿Î«˘ ’J◊fl. ±Î ÷˘ ’ο˘ ◊›ı·˘ ’◊fl˘. ÷ı
458                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fifiÌ ‹Ò_{‰HÎfi˘ µ¿ı·                  459

ÿËÎÕı ¿Î«˘ ’◊fl˘. ÷ı› Õı‰·’ ◊›Î ÏÁ‰Î› ›√fiı ·¥fiı ·Î¤ ‹Y›Î      I›Î_◊Ì ÏflÀfi˝ ÏÀÏ¿À ·¥fiı ±ÎT›˘ »ı, Ï÷›*« VÀıÂfi◊Ì. ±fiı ŒflÌ
¿flı, ⁄Á. ¿Â_ ω«Îfl‰_ fiÎ ’Õı. ±fiı ‹√… ±Î¥Õ· (Ïfi„Wø›) ⁄‘_.     ’λΠI›Î_ … …‰ÎfiÎ.
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±I›Îflı ·˘¿˘±ı ±ıÀ·_ ⁄‘_ ω«ÎflÌ ¿Îœu_ »ı       ¬fl˘ ω«Îfl¿ ‹Y›˘ ˢ› fiı, ±ıfiı ÷˘ Ë_ ±ı¿ … ‰Î@› ¿Ë_
±Î ¿Î‚‹Î_, ÷ı ˉı ω«Îfl ±ıfiı {ıflV‰w’ ·ÎB›Î ‰√fl »^À‰Îfi˘      ¿ı, “√˘Õ Ëı{ fi˘À Ïø›ıÀıÕ ‘ÌÁ ‰SÕÛ. ‘Ì ‰SÕÛ ¥{ ‘Ì ’{·
fi◊Ì fiı I›Îfl ‰√fl ¿S›ÎHÎ fi◊Ì.                    ¥ÀÁıSŒ.” ±ıÀ·_ ¿Ëı ÷˘ ⁄Îfl ¿·Î¿ Á‘Ì ÷˘ ±ıfiΠω«Îfl‹Î_ … flËı,
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı◊Ì Õı‰·’ ◊›Î ¿Ëı‰Î›fiı ! ’Ëı·Î_ ±Î ω«Îflı·_    ±Î ±ı¿ … ‰Î@› ⁄˘·_ ÷ıfiΠω«Îfl‹Î_ ! ’HÎ ·˘¿˘fiÌ ¿o¥ ‹Ï÷
fiËŸ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘. Á÷›√‹Î_ ÷˘ ¿Â_ ω«Îflı·_ fiËŸ.            ’ˢӫ÷Ì fi◊Ì ±fiı µCÎÎÕÌ ±Î_¬ı ¨CÎı »ı. fiËŸ ÷˘ “‰SÕÛ ¥{ ‘Ì
                                 ’{· ¥ÀÁıSŒ” ±ıÀ·_ ÁÎ_¤‚÷Î_ … ÷˘ ±ıfiÎ ‹fi‹Î_ ¿o¥fi_ ¿o¥ ◊¥
   ≠ffi¿÷ν — ’Ëı·Î_ ÂÌ flÌ÷ı ω«Îflı ? ±I›Îflı ±Î ¿Î‚‹Î_ …    Ω›. ±ıÀ·Î ⁄‘Πω«Îfl ±Î‰Ì Ω›, ω«Îfl¿ ‹ÎHÎÁfiı !
⁄‘Πω«Îfl ’ıÃÎ. ¤ÌÕ ’ÕÌ I›Î_ … ω«Îfl ±Î‰ıfiı ?
                                        fi ¬Î› iÎÎfiÌ, ⁄ı ¬˘À ¿ÿÌ !
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı … ¿Ë_ »\_ fiı ! ±ıfiı ¬Î‰ÎfiÌ «Ì…fiÌ ¤ÌÕ
fiËŸ, ¿˘¥ ¤ÌÕ fiËŸ, ⁄ˆflÌfiÌ ¤Î_…√Õ fiËŸ, ±ıfiı ⁄Ì∞ jÎÌ Á_⁄_‘Ì        ±Î ÷˘ ·˘¬_ÕfiÎ ¤Î‰ ⁄Ωfl‹Î_ ⁄ıÃÎ, ±ı‰_ ¬⁄fl ’Õı ÷˘ Â_
ω«Îfl ±Î‰ı fiËŸ, I›Îflı ±ı‰_ ⁄‘_ ±_ÕflÕı‰·’ Ë÷_.           ◊Λ ? ⁄Ë ±Îfi_ÿ ◊Λfiı ?
    ±Î ÷˘ ·˘¿Á_iÎÎ◊Ì ·˘¿˘±ı ‹ÎfiÌ ·Ì‘_ ¿ı ±Î‹Î_ Á¬ »ı. ±Î       ≠ffi¿÷ν — O·Õ≠ıÂfl ‰‘Ì Ω›.
÷˘ ·˘¿˘±ı Á¬ ‹ÎL›_, ÷ı‹Î_ Á¬ ‹ÎL›_. ±ı‰_ ÁflÁ ‹ÎfiÌ ·Ì‘_ ¿ı
                                    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î’HÎfiı O·Õ≠ıÂfl ‰‘Ì Ω›, ±ı‰Î ±Î’HÎÎ
ω«Îfl‰Îfi˘ V¿˘’ (±‰¿ÎÂ) … fiÎ flè΢. ±Î‹Î_ …ı ω«Îfl¿˘ …LQ›Î
                                 ·˘¿ ! ±ıfiÎ ⁄ÿ·Î‹Î_ I›Î_ fiŒ˘ ‹‚ı fiı ? ÷ı› ¬˘À √¥ fiı ±Î›
÷ı‹HÎı ω«Îfl ¿›˘˝ ¿ı ±Î‰_ ÷ı ˢ÷_ ËÂı ? ±Î‰_ ±Î ¿¥ Ω÷fi_ ?
                                 ¬˘À √¥, ⁄ı› ¬˘À ÁÎ◊ı ¬Î‰ ! ±fiı ±Î ¬˘À Ω› ÷˘, ’ı·Ì
±Î ·˘¿˘ ÿ˘ÕuÎ »ı ’λ‚ ! ‹ËŸ ω«Îfl¿˘ …LQ›Î, ÷ı‹fiı ◊›_. ⁄οÌ
                                 ¬˘À ⁄_‘ fiÎ ◊Λ ? ◊÷Ì ËÂı, ‹fiı ·Î√ı »ı ?
CÎb_ ¬fl_ ±Î¬_ …√÷ ω«Îfl‹Î_ … fiËŸ. ω«Îfl¿ ÷˘ ¿˘HΠˢ› ?
ŒflÌ ŒflÌ ¿ıÀ·Î› ±‰÷Îfl◊Ì ‹fiW› ◊÷˘ ±ÎT›˘ ˢ› ÷ı ω«Îfl¿           ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ I›Î_ ¿o¥ ŒıflŒÎfl fiÎ ◊Λ.
ˢ›. ±Î ÷˘ I›Î_◊Ì flÎÕÎ_ ¬Î÷Î_ ¬Î÷Î_, fl˘À·Ì ¬Î‰Î ±ÎT›˘ ˢ›.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ±ı¿ ¬˘À
±fiı ’»Ì ¿ËıÂı, ω«Îfl ±Î‰÷Î fi◊Ì. ÂÎfiΠω«Îfl ±Î‰ı ? ⁄hÎÌÁ
                                 ¬ÎΩı, ⁄ı ¬˘À fiÎ ¬Î¢. ÷‹fiı ¿›_ ’Á_ÿ ? ±ı¿ ¬˘À ¬Î‰Ì
‹Î¿Û Ë÷Î, ÷ı √‘ıÕ˘ flè΢ fiı ÷ıhÎÌÁ ‹Î¿ı˝ ‹ÎHÎÁ ◊›˘. ±ı¿ ‹Î¿Û
                                 ÷ı ’Á_ÿfiı, ÷ı ⁄ı ¬˘À Â_ ¿Î‹ ¬Î‰ÎfiÌ …wfl ±Î’HÎı ?
÷ıfiÎ ÿıË‹Î_ √›˘. √HÎ ÷˘ ÷ıfiÎ ÷ı … flèÎÎ fiı ! ÷ı ±ËŸ ±Î√‚
VÀıÂfi ’fl ’˘À·Î_ ¨«¿ı. ÷ı ˉı ±ıfiÌ ΩıÕı ±Î’HÎı I›Î_ {CÎÕ˘ ¿fḻı     ˉı ±ı ÂÎ◊Ì ⁄ı ¬˘À ¬Î› »ı ? ’˘÷ÎfiÌ fi⁄‚Î¥±˘ »ı.
÷˘ Â_ ◊Λ ? «M’ ‹ÎflÌ ÿı ¿˘”¿ ‰¬÷ ! ÷ı ÁÎà À¿Îfi˘ ‹ÎHÎÁ       ÷‹ÎflÌ ≥E»Î fiΠˢ›, ±Î O·Õ≠ıÂfl ‰‘ı ±ı‰_ ÷‹Îflı ¿fl‰_ fi◊Ì
ˢ›, ±ıfiÌ ΩıÕı {CÎÕ˘ ¿fḻı ÷˘ «M’ fiÎ ‹Îflı, ¿Â_ fiÎ ¿flı. ±Î     ±fiı ÕΘ@Àflı› ¿èÎ_ ˢ› ¿ı ⁄Ë Ï‰«Îfl ¿fl¢ fiËŸ. I›Îflı ±Î ¿ËıÂı,
±ÎfiÌ ΩıÕı {CÎÕ˘ ◊Λ fiËŸ, ±I›Îflı CÎH΢ ¬fl˘ ‹Î· ±ı‰˘ »ı. ±Î     ÁÎËı⁄, ÷‹ı fiÎ ¿Ë˘ »˘, ’HÎ ‹fiı ‹ËŸ ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ◊›Î ¿flı »ı.
460                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fifiÌ ‹Ò_{‰HÎfi˘ µ¿ı·                   461

‹Îflı fi◊Ì ¿fl‰Îfi˘ ÷˘› ω«Îfl ◊›Î ¿flı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹ËŸ fi⁄‚_      ÿ‰Î ·ÎT›˘ I›Îflı Á_ÕÎÁ µ÷›*. ±fiı ±ËŸ ±Î√‚ ¿Ëı »ı, Ë_ ŒıflŒÎfl
◊¥ √›_ »ı. ‹ËŸ ‹fi ·’À<_ ’ÕÌ √›_ »ı.”                ¿flÌ fiά_. ÕΘ@Àflfiı I›Î_◊Ì ÿ‰Î ·Î‰‰Ì ’Õıfiı, ±À¿ı I›Îflı ? ±ıÀ·ı
                                  ±Î ŒıflŒÎfl ¿fl‰Î fiÌ¿Y›˘ ±ı ! ±ı ω«Îfl ¿fl÷˘ ¿fl÷˘ Ω› ⁄‘_.
   ·’À<_ ÷‹ı Á‹F›Î ? ±Î ÂÌÂÌ Ë˘› »ı fiı, ±ıfiı ⁄Ò« ‹Îfḻı,
                                  ±Î‹◊Ì ±Î‹ ¿flÌ fiά_ fiı ÷ı‹◊Ì ÷ı‹ ¿flÌ fiά_.
÷ı ⁄Ò« ·’À˘ ’ÕÌ √›˘ ˢ› ÷˘ ±Î‹ ÂÌÂÌ ±ÎÕÌ ◊Λ I›Îflı ⁄Ò«
±ıfiÌ ‹ı‚ı fiÌ¿‚Ì Ω›. ÷ı‰_ ‹fi ·’À<_ ’ÕÌ √›_ »ı. ÷ı flÌ’ıfl fi◊Ì        …ı ‹ÎHÎÁ ±ËŸ◊Ì VÀıÂfiı …÷˘ ˢ›, ÷ı ‹fi‹Î_ ω«Îfl ¿flı ¿ı
¿flÎ‰Ì ·Î‰÷Î ? fiËŸ ÷˘ ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰Ωı, ÷‹fiı flÌ’ıfl ¿flÌ        √ÎÕÌ‹Î_ …B›Î ‹‚÷Ì fi◊Ì, ÷˘ ˉı Ë_ ÂÌ flÌ÷ı …¥Â ? ±ı‹ ¿fl÷˘
±Î’ÌÂ_. ’»Ì ÷‹fiı ÿ—¬ fiËŸ ◊Λ. ’»Ì »˘fiı ·˘¬_ÕfiÎ ¤Î‰ ⁄ıÁı      ¿fl÷˘ VÀıÂfiı Ω›, ±ı‹Î_ ¿o¥ ¤·Ì‰Îfl ±Î‰ı ¬fl˘ ? ±ıfiÎ ¿fl÷Î_
÷˘ ·˘¬_Õfiı ¬˘À …Âı, ±Î’HÎfiı ÂÌ ¬˘À …‰ÎfiÌ »ı ÷ı ? @›Î_ Á‘Ì     ÷˘ ⁄fl¿÷ ‰√flfiÎ_ √Î_Ï՛Π»˘¿flÎ_ ÁÎflÎ_. «Î ’Ì÷Î_ Ω›, ±Î¥VøÌ‹
±Î ⁄‚Î’˘ ¿fḻı ?                          ¬Î›, ±Î‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ VÀıÂfiı Ω›. ’HÎ ’ı·_ ‹fi‹Î_ ω«Îflı fiËŸ
                                  ¿ı Â_ ◊Âı ÷ı ? ±fiı ’ı·˘ ω«ÎflÌfiı ⁄‘_ ⁄√ÎÕÌ fiάı. ⁄Î’ »ı ÷ı
   »˘¿fl˘ ‹Î_ÿ˘ ’Õu˘ ÷ıfi˘ ⁄‚Î’˘; ·˘¬_Õ ‹Î_ÿ_ ’Õu_ ÷ıfi˘
                                  »˘ÕÌfiı ’ˆHÎΉ‰Î ⁄ıÃΠˢ›, ÷ı ω«Îflı ¿ı, »˘ÕÌ flÎ_Õı ÷˘ Â_ ◊Λ ?
⁄‚Î’˘; ≥L¿‹ÀıZΉ΂Îfi˘ ¿Î√‚ ±ÎT›˘ ÷˘ ÷ıfi˘› ⁄‚Î’˘, ¿˘fi˘
                                  ÂÌ µ’ÎÏ‘ ±Î‰ı ? ±ı‰Î ω«Îfl˘ ±Î‰ı ±ıfiı ±fiı ÷ı CÎÕ̱ı ±ıfiı
¿˘fi˘ ⁄‚Î’˘ ¿fl‰Îfi˘ ±Î’HÎı ? ⁄‘Λ ⁄‚Î’Î ¿fl‰ÎfiÎ fiı ? Ωı,
                                  Á¬ı› ⁄Ë ‰÷ı˝ fiı ? ±Î ⁄Ë ΩB≤Ï÷ ! …\±˘ !
±Î ⁄‘_ fi›˘˝ ¬˘Àfi˘ … ‰ı’Îfl ¿›˘˝ »ı. ÂıÃ, ÷‹ı ¿ıÀ·Î ⁄‚Î’Î ¿fl˘
»˘ ? ±ı¿ ¿fl˘ »˘ ¿ı ⁄ı ?                         …ıfi˘ µ’Λ fiΠˢ› ÷ı ⁄Î…\ ‹fi ⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰_, flıÕ ÏÁBfi· !
   ≠ffi¿÷ν — CÎHÎÎ ¿fḻı »Ì±ı.
                                  ±Î ·Õo·ÕÎ ¿flı »ı, ±ıfi˘ µ’Λ »ı ¿Â˘ ? ±fiı ‹fi‹Î_ “±Î‹ ¿fḻı
                                  fiı ÷ı‹ ¿fḻı fiı Œ·Îb_ ¿fḻı” ⁄‘_ Ï«÷›Î˝ … ¿fl÷˘ ˢ›.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î ¬˘À ¿˘HÎı ¿ÎœÌ, ÷ı ÷‹fiı Ë_ ÿı¬ÎÕÌ ÿ™.
±ıÀ·ı ÷‹fiı ’»Ì ±Áfl … fiÎ ◊Λ fiı ! ÷‹ı ¿˘HÎ ? ±Î «·Î‰ı »ı         ≠ffi¿÷ν — ±ı Ï«÷fl΋HÎ ±I›Îflı ÷˘ ÷¿·ÌŒ ±Î’ı ’HÎ
¿˘HÎ ? ¿˘fiÎ ËÎ◊fiÌ ÁkÎÎ ? ±fiı ±Î’HÎı ‹ËŸ @›Î_ ¤Î_…√Õ ¿fḻı ?    ±Î‰÷Î ¤‰ı ’λ\_ ⁄√Õı fiı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±flı, ±Î ¤‰‹Î_ … ⁄√Õu_, I›Î_ ’»Ì ±Î‰÷Î ¤‰ı
          Ï⁄fi…wflÌ Ï«÷fl΋HÎ...
                                  Á‘flı ÂÌ flÌ÷ı ? ±Î ¤‰‹Î_ … Ï«÷fl΋HÎ ⁄√ÎÕu_ ±ıHÎı. ±ıÀ·ı
   ’HÎ CÎıfl◊Ì fiÌ¿‚Ìfiı flV÷Î ’fl «Î·÷˘ ˢ› ’HÎ ‹˘œ<_... ±ı¿·˘    …√÷ ±Î¬_› F›Î_ µ’Λ fi◊Ì I›Î_ ±Î√‚ Ï«÷fl΋HÎ ¿flı »ı.
±ı¿·˘ ¿ËıÂı, “±Î‹ ¿flÌ fiά_, ÷ı‹ ¿flÌ fiά_.” “±S›Î ‹Ò±Î !      ±ı¿fi˘ ±ı¿ »˘¿fl˘ ‹flÌ √›˘ I›Î_› Ï⁄fi…wflÌ Ï«÷fl΋HÎ ⁄‘_› !
«Î·_ »\_ ¿ı ±Î Â_ ¿flo »\_ ?” «Î·÷Ì ‰¬÷ı› ±Î‰_ ¿›Î˝ ¿flı.      ¬˘À √¥, ±ıfi˘ µ’Λ ¿˘¥ Ω÷fi˘ fi◊Ì ÷˘› Ï⁄fi…wflÌ Ï«÷fl΋HÎ !
   ≠ffi¿÷ν — ω«Îfl˘ ¿flı, ‹˘Ó «œÎ‰ı·_ flάı.
                                  ¿o¥fi_ ¿o¥ ¿›Î˝ ¿flı. ÷‹Îflı I›Î_ fiÎ ¿flı ?
                                     ≠ffi¿÷ν — ¿flı fiı, ⁄‘Î_› ¿flı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÷˘ ¿Ëı »ı, Ë_ I›Î_ …¥fiı ŒıflŒÎfl ¿flÌ fiά_.
±S›Î, Á_ÕÎÁ …‰ÎfiÌ Â„@÷ fi◊Ì. ÷ı Á_ÕÎÁ fiÎ µ÷›* ÷ı ÕΘ@ÀflfiÌ         ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ √΋‹Î_ ±ı¿<› ÕÎè΢ ‹ÎHÎÁ ±ı‰˘ fiΠˢ› ¿ı
462                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fifiÌ ‹Ò_{‰HÎfi˘ µ¿ı·                    463

Ï«÷fl΋HÎ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı. ±ıÀ·ı …ıfi˘ µ’Λ fi◊Ì I›Î_ flıÕ ÏÁBfi· ‹ÎflÌ   ‹˘œı◊Ì ±Î‰Ì ⁄ı…‰Î⁄ÿÎfl flÌ÷ı Ï·¿ı… ◊¥ Ω›. ±fiı ÷‹ı √ı{ıÀıÕ
ÿı‰_. ‰√fl ¿Î‹fi_, fiËŸ ·ı‰Îÿı‰Î ! »˘¿fl˘ ‹flÌ Ω› I›Îflı ±Î’HÎı     ±˘ÏŒÁfl ! Áfl¿Îflı ÂÌ flÌ÷ı √ı{ıÀıÕ ¿›Î˝ ? ±ı‰Î ‹ÎHÎÁ˘ ¬flÎ_ ¿ı
¿Ë̱ı ¿ı “µ’Λ ¬fl˘ ˉı ¿Â˘ ? ±Î‹ ’λ˘ ±Î‰ı ?” I›Îflı ¿Ëı,     fiËŸ ? ±Î ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì √Ò_«Î‹HÎ »ı. ±Î‰Î √ı{ıÀıÕ ±˘ÏŒÁflfiı
“fiÎ, µ’Λ ÷˘ ˢ› … fiËŸ fiı !” I›Îflı ¿¿‚ÎÀ Â_ ¿fl‰Î ‹Î_Õı »ı     Ï⁄«ÎflÎfiı ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì √Ò_«Î‹HÎ ËÂı I›Îflı Ï·¿ı… ◊Λ.
÷ı ? ’λ˘ ‹Î◊_ ’»ÎÕı, ¤Ÿ÷ ΩıÕı. ’»Ì ÕΘ@Àflfiı ⁄˘·Î‰‰˘ ’Õı        ⁄‘Î …ıÀ·Î ‰ı’ÎflÌ »ı fiı, ⁄‘Î ±Î‰_ ¿fl÷Î ¿fl÷Î ±Î‰ı »ı.
’λ˘ ! ⁄˘·˘, ¤√‰Îfifi˘ ÿ˘Ê »ı ¿ı ·˘¿˘fi˘ ÿ˘Ê »ı ? ±fiı ’»Ì      ±fiı ±Î ±˘ÏŒÁ‹Î_ ⁄ıÃı·Îfiı, ÷ı ⁄‘_ ΩHÎı Â΋Î_ ¬˘‰Î¥ Ω› »ı
¤√‰Îfifiı ‹Î◊ı ±Îfl˘’ ±Î’ı.                     ÷ı, flV÷΋Î_ «Î·÷Î_ «Î·÷Î_, “⁄Ë ¬flÎ⁄ V‰¤Î‰fi˘ »ı, ⁄Ë ¬flÎ⁄
   ±Î’HÎÎ “‹ËÎI‹Î±˘” ±ı¿ … ¬˘À ¬Î› »ı, ⁄ı ¬˘À fi◊Ì       V‰¤Î‰fi˘ »ı” ⁄˘·÷˘ ˢ›. ±S›Î ’HÎ ¿˘fiı ¿Ëı »ı ÷_ ±Î ?
¬Î÷Î, ±ı› ‹˘ÀÌ ±Ω›⁄Ì »ı. CÎHÎÎfiı Ë_ ’Ò»\_ I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, ±ı¿   ÁÎËı⁄fiÌ ΩıÕı ¿¿‚ÎÀ ◊›˘ ˢ›fiı ÷˘ ‹fi‹Î_ ω«Îfl‰Îfi_ ˢ› ÷ıfiı
… ¬˘À, ⁄ı fiËŸ.” CÎÏ՛΂ ’ÕÌ √›_ ˢ› ÷˘ ±ıÀ·Ì … ¬˘À ¬Î‰      ⁄ÿ·ı ⁄ËÎfl ˵ Ï·¿ı… ◊¥ Ω›. ◊¥ Ω› ¿ı fiÎ ◊¥ Ω› ?
¿ı ’»Ì ±ıfiÌ ¿Î_HΠ˵ ¿fl˘ ?                       ≠ffi¿÷ν — ◊¥ Ω›.
      ‹fi Á‘Ì ÁÌÏ‹÷fiı ⁄ÿ·ı “Ï·¿ı…” !                ÿÎÿÎlÌ — ‹fi‹Î_ ω«Îfl‰ÎfiÌ «Ì… fiı ⁄ËÎfl Ï·¿ı… ◊¥ Ω›.
    ±ı¿ Âıà »ı, ÷ı ’˘‚‹Î_◊Ì fiÌ¿Y›Î ÿ¿Îfiı …‰Î. ÷ı ÿ¿Îfi ÷˘    ˉı ±Î ÷˘ ÏËLÿV÷ÎfifiÌ ÂÌ ÿÂÎ ◊Λ ? Ωı ÷˘ ¬flÎ_, ±ı¿-±ı¿
flËÌ ±Î√‚, ’HÎ ±ı ‹fiı I›Î_ ÀΉfl ±Î√‚ ¤ı√Î ◊›Î. ‹ıÓ ¿èÎ_      ¥„LÕ›fi ±Î¬Î ‰SÕÛfiı ±Î_√‚Ì µ’fl Àı¿ı ±©fl flάı, ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì
¿ı, “ÂıÃ, ±ËŸ ±I›Îflı, @›Î_ Ω‰ »˘ ?” I›Îflı ¿Ëı, “ÁÎfl_ ¿›*, ±Î   „@÷ ‘flΉı »ı. Œ˘flıfifiı ‹ÎÀı fi◊Ì ±Î. …ı ’fi…˝L‹fiı Á‹…ı »ı.
›Îÿ ¿›*. ±Î Ë_ ÷˘ ÿ¿Îfiı …‰Îfi_ ¤Ò·Ì √›˘ fiı ±ËŸ Á‘Ì ±Î‰Ì      …ı ’fi…˝L‹fiı xÿ›◊Ì ‹Îfiı »ı, ±ı‰˘ ±ı¿ ≥„LÕ›fi ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì
√›˘. ÿ¿Îfi ÷˘ ±ËŸ Á΋ı flËÌ √¥.”                  „@÷ ‘flΉı »ı. Œ@÷ T›@÷ fi◊Ì ◊¥, „@÷ »ı ’HÎ ±T›@÷ flËÌ
                                 »ı. ±ıÀ·ı À˘’·˘ œÎ_¿ı·˘ »ı. ±fiı ’»Ì ±…‰Î‚_ ⁄ËÎfl Â_ ±Î‰ı ?
    ±ı¿ Œıfl˘ ±ı¿ ±Î’HÎÎ ÁÎËı⁄ Ë÷Î. ±Î‹ ‹˘ÀÎ √ı{ıÀıÕ      ÷ÎflÌ ’fl À˘’·˘ ¿˘HÎı œÎ_@›˘ »ı ±Î ⁄‘˘ ?
±˘ÏŒÁfl Ë÷Î. ±ı …‹Îfi΋Î_ √ÎÕ̱˘, ‹˘Àfl˘ ¿_¥ fiËŸfiı, ÷ı ¿˘ÃÌ‹Î_◊Ì
                                    ≠ffi¿÷ν — ⁄‘Î_ ¿‹˘˝±ı.
fiÌ¿‚Ìfiı ’√ı «Î·Ì «Î·Ìfiı CÎıfl Ω›. ÷ı ’√ı «Î·Ìfiı CÎıfl …÷Î Ë÷Î
I›Îflı Ë_ ’λ‚ Ë÷˘. ÷ı ‹fiı ±‰Î… Á_¤‚Λ ¿ı, “Áη˘ fiηΛ¿         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿‹˘˝ ⁄‘Î_. ±ı¿ ≥„LÕ›fifiÌ Â„@÷ …⁄fl…V÷
»ı, ±Î‹ »ı, ÷ı‹ »ı.” ±Î ω«Îfl‰ÎfiÌ «Ì… ±ı Ï·¿ı… ◊Λ »ı ±Î     „@÷ ! Ωı ±Î’HÎı ±_ÕflÕı‰·’ ≠Ω‹Î_ √HÎÎ¥ √›Î ! …ı ≠Ωfi˘
‹ÎHÎÁfiı ! ±Î ω«Îfl Ï·¿ı… ◊Λ »ı. Ë_ ±˘‚¬_ ±ı ±˘ÏŒÁflfiı.      ±ı¿ … ω«Îfl Œ˘flıfi ·ı, ÷˘ Œ˘flıfi ¬Â ◊¥ Ω›. ±ı ≠Ωfi˘ ±ı¿
±ıÀ·ı ‹ıÓ ’λ‚◊Ì ±Î‰Ìfiı ¬¤Î µ’fl ËÎ◊ ‹Ò@›˘. ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı, “¿ı‹   ÂOÿı› ·˘¿˘fiı ¿Î‹ ·Î√÷˘ fi◊Ì ! ±fiı ÷ı‹Î_› ’λΠ±Î Á_Ωı√˘
±Î Ï·¿ı… ◊Λ »ı ?” I›Îflı ¿Ëı, “¿o¥ fiËŸ, ¿o¥ fiËŸ, ¿Â_› fi◊Ì.”    ±ı‰Î ˢ› »ı, ÷ı ’λ\_ ‰‚Ì ◊˘Õ<_¿ flÎ√ı ’Õu_ ˢ›, e_¿ ‹ÎflÌ ‹ÎflÌfiı,
‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı, “±Î ⁄‘_ fiÌ«ı ’Õu_ »ı, ’ı·Ì ⁄Î…\ …\±˘ ’λ‚.” ±Î    I›Îfl ˢfl ’λ‚ ⁄_ÿÒÏ¿›˘ ÀıÀ˘ eÀı, ÷˘ flèÎ_ Â_ ÷ı Ï⁄«ÎflÎfiı ? ÷ı‰_
¿¥ Ω÷fiÎ ‹ÎHÎÁ˘ »ı ÷ı ? ’˘÷Îfiı ω«Îfl‰ÎfiÌ …ı «Ì… ÷ı, ÷ı       ±Î ‹fiW›˘fiÌ ’λ‚ı› ÀıÀÎ eÀı »ı fiı, ÷ı ¤Õ¿ı·Î_ fiı ¤Õ¿ı·Î_ flËı
464                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fifiÌ ‹Ò_{‰HÎfi˘ µ¿ı·                    465

»ı. ÷ı ‹ËŸ ω«Îfl‰ÎfiÌ «Ì…, ÷ı ⁄˘·‰Î‹Î_ Ï·¿ı… ◊÷Ì Ë÷Ì. ±ı‰_    ‹ÏËfiÎ fiÎ «Î·Ì ˢ› ÷˘ ÿ¿Îfi fiÎÿÎflÌ ◊¥ …Âı. ±fiı fiÎÿÎflÌ ’»Ì
⁄fi÷_ ËÂı ? ±ı‰_ ÷‹fiı ±I›Îflı ·Z΋Î_ »ı, ±ı‰_ ⁄fiı ?        ±Î‰Ì ◊Âı fiı, I›Îfl ’»Ì ‹ÎflÌ „V◊Ï÷ ±Î‰Ì ◊Âı. I›Î_ Á‘Ì Ï‰«ÎflÌ
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ.                       fiάı ±Î ·˘¿˘ ! @›Î_ Á‘Ì Ï‰«ÎflÌ fiάı ? ÷ı ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ‹fiı
                                 ¿Ëı »ı, “ω«Îfl ¿›Î˝ ‰√fl «Î·÷_ ËÂı ? ω«Îfl ¿›Î˝ ‰√fl ÿÏfi›Î
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ Ë_ «Î·ÌÁ ‰Ê˝ µ’flfiÌ ‰Î÷ ¿flo »\_. «Î·ÌÁ    ÂÌ flÌ÷ı «Î·ı ?” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “÷_ ±Î ÕˇÎ›‰flfiÌ ΩıÕıfiÌ ÁÌÀ‹Î_
‰Ê˝ ’Ëı·Î_ ±Î‰_ Ë÷_ ÷˘ ’»Ì ±I›Îflı ÷˘ ‰Î÷ … Â_ ¿fl‰ÎfiÌ !      ⁄ıÁı, ⁄˘Q⁄ı ÁÌÀÌ‹Î_ ±fiı ÕˇÎ›‰flfiı ¿Ëı ¿ı ÷_ Â_ Â_ ω«Îfl ¿fl_ »\_ ?
ˉı ±Î‰Ì ‹U¿ı·Ì‹Î_ ˢ›, ±ıfiı ¿Ëı »ı ¿ı “÷‹ı ¿fl˘.” “Â_ ¿flı ÷ı   ˉı ±Î‹ ±Î‹ …¥Â, ±Î‹ ¿flÌÂ, ÷ı‹ ¿flÌÂ, ±ı‰Î ω«Îfl ¿fl_
Ï⁄«Îfl˘ ? …ı ω«Îfl ¿fl‰ÎfiÌ «Ì… ±fiı …ı √M÷ ‰V÷, ÷ı Ï·¿ı…      »\_ ? Â_ ¿flı ±ı ?” ±ı‰Î ¿˘¥ ω«Îfl fi ¿flı. ±ıÀ·ı ÿflı¿ ‹ÎHÎÁı
◊Λ »ı, ÷ı ’»Ì ±Î Â_ ¿flÌ Â¿ı ÷ı ?” “±Î Â_ ¿flÌ Â¿ı” ¿ËÌfiı     ±‹¿ Ëÿ Á‘Ìfi˘ ω«Îfl ¿fl‰˘, ’»Ì ’˘÷Îfi˘ ω«Îfl ⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰˘,
Ë_ ±Î ¥LÁSÀ (±’‹Îfi) fi◊Ì ¿fl÷˘.                  VÀ˘’ … ¿flÌ ÿı‰˘ Ωı¥±ı, ÿflı¿ ⁄Î⁄÷‹Î_. ÷ı ±Î’HÎı ±Î ‹flÌ
   …ı ‹_⁄¥‹Î_ ±ÎÀ·Ì ¤ÌÕ fiΠˢ› fiı, ÷˘ ÿ¿Îfiı◊Ì fiÌ¿Y›˘     …‰ÎfiÌ ‰Î÷ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ÷fl÷ VÀ˘’ ¿flÌ ÿ¥±ı »Ì±ı, ’HÎ
÷ı ÿ¿ÎfifiΠω«Îfl, «˘’ÕÎ «Ì÷fl÷˘ ˢ› ÷ı Ãıà CÎıfl ±Î‰ı I›Î_ Á‘Ì   ±Î‹Î_ ‰ı’Îfl‹Î_ fi◊Ì ¿flÌ ÿı÷Î. ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ?
ω«Îfl ¿›Î˝ ¿flı. ±Î ¤ÌÕ »ı ±ıÀ·ı ’λ˘ ¤Ò·Ì Ω› Ï⁄«Îfl˘. ±ıÀ·_       ≠ffi¿÷ν — ⁄fl˘⁄fl »ı, ω«ÎflfiÌ ’HÎ ±‹¿ Ëÿ ˢ›.
ÁÎfl_ »ı. ±Î ¤ÌÕ »ı fiı ±ıÀ·ı ±◊ÕΛ, ±ıÀ·ı ¤Ò·Ì Ω›. fiËŸ
÷˘ Ãıà Á‘Ì Ï‰«Îfl ¿›Î˝ ¿flı. …‹÷Ì ‰¬÷ı› ÿ¿Îfi‹Î_ ˢ›. …‹÷Ì        ÿÎÿÎlÌ — VÀ˘’ ¿fl÷Î_ ±Î‰Õı »ı. fi◊Ì ±Î‰Õ÷_ ±ı‰_ fiËŸ.
‰¬÷ı ±˘ÏŒÁ‹Î_ …÷Î flËı.                      ±Î ÷˘ fl‹HÎ÷Î ¿flı »ı. ±y·fiÌ ¿˘◊‚Ì «·Î‰ı »ı. »˘¿fl˘ ±Î…◊Ì
                                 ·Õı »ı ÷˘ “Ë_ CÎˆÕ˘ ◊™ I›Îflı, ‹Îfl_ ¿˘HÎ ?” “±S›Î ‹Ò±Î ! ±Î‰_
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ¬Î‹Ì »ı, ±ı ÿÒfl ¿fl‰Ì »ı.
                                 ±ËŸ Á‘Ì Ï‰«ÎflÌ fiÎA›_ !” ±Î…fiÎ ÿËÎÕÎfi_ …, ±Î‰÷Ì ¿Î·fi_
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ±ËŸ ⁄ıÃÎ »˘ ÷˘›ı I›Î_ …÷_ flËı, fiËŸ ?     ω«Îfl‰Îfi_ fiÎ ¿èÎ_ »ı ¤√‰Îfiı. ◊Ÿ¿ Œ˘fl À<Õı, fi˘À Œ˘fl À<‹˘fl˘ !
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·_ K›Îfi‹Î_ ±Î‰Ì Ω› ¿ı …‹÷Πˢ› I›Îflı     (±Î… ‹ÎÀı ω«Îfl˘, ±Î‰÷Ì ¿Î· ‹ÎÀı fiËŸ.) ±fiı ÷ı ±‹¿
Á_’ÒHν …‹‰Î‹Î_ … K›Îfi ˢ›.                   ⁄Î⁄÷‹Î_. √ÎÕÌ‹Î_ ⁄ıÃ˘ ˢ›, ’»Ì ±◊ÕÎÂı ÷˘ Â_ ◊¥ …Âı ?
                                 ±◊ÕÎÂı ÷˘ Â_ ◊¥ …Âı ? »˘Õ˘fiı, ±ı ω«Îfl ⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰Îfi˘. ±Î
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ ±ı ¬fl_, ±ı‰_ ±Î ωiÎÎfi »ı.           ÷˘ ±ı‰Î ω«Îfl ¿flı »ı Ãıà ÿ¿Îfi fiÎÿÎflÌfiÌ fiÎÿÎflÌ ±Î‰Ì √¥,
          ω«fl‰ÎfiÌ ’HÎ Ëÿ !               I›Îfl ’»Ì Â_ „V◊Ï÷ fiı I›Îfl ’»Ì Â_ „V◊Ï÷ ? Âyfl‰ÎflÌ‹Î_ ¤Ì¬
                                 ‹Î_√‰Ì ’ÕÂı. ±ı› ’λ˘ ⁄ˆflÌfiı ¿Ëı, “¤Ì¬ ‹Î_√‰Ì ’ÕÂı.” “‹Ò±Î,
   „@÷±˘ ÷˘ ‹ËŸ ¤flÌ ’ÕÌ »ı. ±ı ¿Ëı »ı ¿ı ‹fiı fiËŸ ◊Λ,
                                 ¿o¥◊Ì Ωı¥ ±ÎT›˘ ?” “±Î ‹ıÓ Ï‰«ÎflÌ fiÎA›_,” ¿ËıÂı. ˉı ±Î
÷˘ ÷ı‰_. ±Î fiı√ıÏÀ‰ı ÷˘ ‹ÎflÌ fiÎA›Î »ı ·˘¿˘fiı. fiı√ıÏÀ‰ ‰·HÎ◊Ì
                                 ±y·fi˘ ¿˘◊‚˘ ! ˉı ±Îfiı ±y·¬˘fl ¿Ëı‰Î ? ±y· ±ıfi_
… ‹flÌ √›Î »ı ·˘¿˘.
                                 fi΋ ¿ı Ïfifl_÷fl ÁıŒÁÎ¥Õ flάı. ¿˘¥ ’HÎ …B›Î±ı ÁıŒÁÎ¥Õ ÷˘Õı,
   …\±˘ fiı, ω«Îfl ¿ıÀ·ı Á‘Ì ¿flÌ fiάı ! ÿ¿Îfi ±ı¿ ⁄Îfl      ±ıfiı ±y· … ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? ±fiı ±y· ÷˘ ÁıŒÁÎ¥Õfiı ÁΫ‰Ì
466                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fifiÌ ‹Ò_{‰HÎfi˘ µ¿ı·                    467

·ı I›Î_ Á‘Ì ¿flÌ Â¿ı ±ı‹ »ı. Ë_ Ωb_ »\_ ’˘÷ı.           ±Î_¬ ‰Î_¿Ì flάı ¿ı ‹ÎflÎ ⁄Î’fiı ‹ÎflÌ µ’fl «ÌÕ »ı. ÂÎfiı ‹ÎÀı ±Î‰_ ?
   “±Î’HÎı CΈÕÎ_ ◊¥±ı, ±Î’HÎı ’ÕÌ √›Î, I›Îflı Â_ ◊Λ, ⁄Î !              ı
                                 ¿ı‰_ ·Î√ı »ı ? ÿflı¿ Á_Ω√˘‹Î_ ¿ı‹ ‰÷˝‰_ ±ıfiÌ ±Î’HÎfiı fiÎ Á‹… ’Õı
±ËŸ flV÷ı «Î·÷Î ±◊ÕÎ¥ ’Õ<_ ÷˘ Â_ ◊Λ ?” “±S›Î ‹Ò±Î, ±Î‰_                                  ı
                                 ÷˘ iÎÎfiÌfiı ’Ò»Ì ·ı‰_ ¿ı ‹Îflı Â_ ¿fl‰_ ? ±ı ⁄‘_ ÿı¬ÎÕÌ ÿıÂ.
Â_ ¿fl‰Î ω«Îflı »ı ˉı ? Â_ ◊‰Îfi_ »ı ? Ë‹HÎı ’ı·Îfiı ◊›_ ±ı‰_.       √ÎÕÌ‹Î_ ⁄ıÃ˘ »ı ÷ıfiı ω«Îfl ±Î‰ı »ı ¿ı ±ı„@ÁÕoÀ ◊Âı ÷˘ ?
⁄Ì…\_ Â_ ◊‰Îfi_ Ë÷_ ? ω«Îfl‰Îfi_ … fiËŸ. ±fiı ±◊ÕÎ¥ ’Õ‰_ ±ı      ÷ı ω«Îfl ÷fl÷ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı »ı. ±ı‰Î ω«Îfl ±Î‰ı ¿ı ÷fl÷ ⁄_‘ ¿flÌ
÷ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ fi◊Ì. ¤√‰ÎfifiΛ ËÎ◊‹Î_ fi◊Ì ±ı ‰Î÷. Ωı ¤√‰ÎfifiÎ      ÿı »ı. ÂÎ◊Ì ⁄_‘ ¿flÌ ÿı÷˘ ËÂı ? ±Î Œ‚ƒ’ ω«Îfl˘ ±Î‰ı »ı ÷ı
ËÎ◊‹Î_ ˢ÷ ÷˘ ÏÁŒÎflÁ ¿fl÷ ·˘¿˘ !” ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı ¿›Î ω«Îfl       CÎÕ̱ı ⁄_‘ ¿ı‹ ¿flÌ ÿı »ı ? ËıÓ ÁÎËı⁄ ? √ÎÕÌ‹Î_ ⁄ıÁı »ı, ÷˘ ±ıfiı
¿fl‰Î Ωı¥±ı ?                           Œ‚ƒ’ ω«Îfl˘ ±Î‰ı »ı ¿ı ±ı„@ÁÕoÀ ◊Âı ÷˘ Â_ ◊Âı ? ÷ı ±‹Îflı
   ≠ffi¿÷ν — ±‹¿ Ëÿ Á‘ÌfiÎ … ω«Îfl ¿fl‰Î Ωı¥±ı.         √ÎÕÌ‹Î_ »ı ÷ı ±Î ¤Î¥ ΩB≤÷, ÷ı fi‰¿Îfl‹_hÎ ⁄˘·‰ÎfiÎ flά÷Î.
                                 ⁄˘S›Î … ¿flı fi‰¿Îfl‹_hÎ, ±ı ÁΉ«ı÷Ì ¿Ëı‰Î›. ±ı ¬˘À<_ fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ω«Îfl’Ò‰˝¿ ¿flÌfiı ’»Ì ⁄_‘. ±Î ÷˘ ‰V÷ ±ıÀ·Ì
                                 ±ı„@ÁÕoÀ ◊Âı ÷˘ Â_ ◊Âı ±ı ω«Îflı »ı ±ı ¬˘À<_ »ı. ÁΉ«ı÷Ìw’ı ‹_hÎ
⁄‘Ì ‘˘¥ fiάı »ı, ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ‘˘¥ fiάı »ı. ±fiı ’»Ì ±Î‰_
                                 ⁄˘·‰Î. ±ı ÷˘ ÁÎfl_ ’HÎ Â_ ◊Âı ±ı‰Î ω«Îfl ¿fl‰Î ±ı Ωı¬‹ »ı.
ω«Îfl‰_ fiı ’»Ì »˘¿flÎ_ ΩıÕı ±ı‰Ì º„WÀ◊Ì …\±ı. CΈÕÎ fi◊Ì ◊›Î,
÷˘› ±Î…◊Ì «Î· ¿flı »ı, ÷˘ CΈÕÎ ◊Λ I›Îflı Â_ «Î¿flÌ ¿flÂı ?        ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ’Î_«-ÁÎ÷ √ÎÕ̱˘ µ◊·Ì ’ÕÌ Ë˘› I›Îflı
±ı‰_ …ı ±Î’HÎı ω«Îfḻı fiı ±fiı »˘¿fl˘ …\±ı ÷˘ ±Î’HÎÎ ‹fi‹Î_     Â_ ¬˘ÀΠω«Îfl fiÎ ±Î‰ı ?
±Î’HÎÌ ±Î_¬˘ ±ıfiÌ ‹ÎÀı ‰Î_¿Ì flËı. ±ıfiı ◊Λ ¿ı ‹ÎflÌ ‹ÎÀı ¬flÎ⁄
                                    ÿÎÿÎlÌ — flV÷΋Î_ ±ı¿ √ÎÕÌ ±Î‹ ¨‘Ì ◊¥ √›ı·Ì ÿı¬Î›,
ω«Îfl »ı. ±ıÀ·ı ’»Ì ±ıfiÌ º„WÀ ⁄ÿ·Î›. ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Î {CÎÕÎ
                                 ’»Ì Ωı, ±y·‰Î‚ÎfiÌ ‹{Î ? ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ΩÕÎ Ë˘Ã‰Î‚Î ŒÎ‰ı. “@›Î
±ıfiÎ … »ı !
                                                              Ó
                                 ÿı¬Î ?” “√ÎÕÌ ∂·ÀÌ Ë˘ √¥ ˈ,›ı ˢ √¥ ˈ” ’»Ì ¿Â_› fiËŸ. Ëı›
   ±fiı ¤√‰Îfi Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ’Ò‰˝√˛ËfiÎ Áı‰fi◊Ì ÷Îfl_ ‹flHÎ »ı,    ΩÕ˘ ˢÃ, ΩÕÌ ¬Î· ±fiı ΩÕΠω«Îfl ! ω«Îfl … fiÎ ±Î‰ı, ÷ıfiı
Ï≠F›ÕÌÁ◊Ì ÷Îfl_ ‹flHÎ »ı. »˘¿fl˘ ±Î…ı Á΋˘ ◊›˘, ÷ı ¿o¥ ¿Î›‹     ’»Ì ¤Î_…√Õ Â_ ? ±Î ÷˘ ⁄‘_ ±y·‰Î‚Îfi_ ! ·Î›ÁLÁ ⁄‘_
Á΋˘ ◊÷˘ ËÂı ? ±fiı ‹„SÀ„M·¿ıÂfi (√<HÎοÎfl) ¿fl‰Îfi_ ˢ› ¿ı      ±y·‰Î‚_ V÷˘ ! Ë_ ¿Ë_ »\_ ±ı‰˘ ±fi¤‰ ◊÷˘ ËÂı ?
±Î…ı Á΋˘ ◊›˘ ÷˘ ˉı ’»Ì Â_ ◊Âı ?
                                    ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
   ±Î…ı ÷‹fiı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ‹ÎflÌ √›_ ÷˘ ±ıfiÌ ’fl ω«Îfl fiËŸ
¿fl˘. ŒflÌ ¿˘¥ ‹ÎflfiÎfl fi◊Ì. ±ı ‹ÎHÎÁ ŒflÌ ÷‹fiı ‹ÎflfiÎfl fi◊Ì.         ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ?
±flı, ŒflÌ ‹Îflı ÷˘ ±ı¿Îÿ ‰¬÷, ⁄Î¿Ì ‹Îfl‰ÎfiÌ ±ıfiÎ ËÎ◊‹Î_ ¿˘¥        ±Î ÿ—¬ ÿı »ı ±ıfiÎ ‹ÎÀı ¨‘Πω«Îfl ±ıÀ·ı Á‘Ì ¿flı ¿ı
Ω÷fiÌ ÁkÎÎ … fi◊Ì. ±fiı ÷‹ı ±ı‹ ¿Ë˘ »˘ ¿ı ±Î ÁkÎΉ΂˘ »ı       ±Î ‹flı ÷˘ ÁÎfl_ ˉı ! ±S›Î, ±y· ±ıfiΠω«Îfl ¿flÌ ¿flÌfiı ⁄‘_
fiı ±Î ⁄‘_ ¿flı »ı !                        ¨‘ı flV÷ı ·¥ Ω› »ı. ω«Îfl ¿fl‰Î fiËŸ. Ïfiω˝«Îfl’ÿ ¨«Î‹Î_ ¨«_
   ±I›Îflı ‹Î-⁄Î’fiı »˘¿flÎ_ ’fl ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì «ÌÕ »ı ¿ı »˘¿flÎ_ ˵   »ı ⁄‘_. ω«Îfl˘fiÌ Õ¬·◊Ì ±Î Á_ÁÎfl ∂¤˘ flè΢ »ı. ·˘¿˘ ω«Îfl
468                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fifiÌ ‹Ò_{‰HÎfi˘ µ¿ı·                    469

¿fl÷Î ËÂı ¬flÎ ? Œ‚ƒ’ ¤ıΩ_fiı. Œ‚ƒ’ ¤ıΩ_ ˢ› I›Îflı ω«Îfl          ÿÎÿÎlÌ — …ı ¤√‰Îfifiı ‹Îfi÷Πˢ›, ÷‹ı …ı ≥WÀÿı‰÷Îfiı
¿flı fiı ? @›Î_ Á‘Ì ?                        ‹Îfi÷Πˢ›, ÷ı‹fiΠω«Îfl˘ ¿flÌfiı … ÁÒ¥ …‰Îfi_. ⁄ÌΩ Á_ÁÎflfiÎ
                                  ω«Îfl˘fiı ÷˘ ⁄Î…\±ı ‹Ò¿‰ÎfiÎ. ¿Ë̱ı ˉı ÀÎ¥‹ ◊¥ √›˘, Ω‰.
   ≠ffi¿÷ν — Ãıà Á‘Ì.
                                     ≠ffi¿÷ν — ≥E»Î fiΠˢ› »÷Î_›ı ÁÎ_ÁÎÏfl¿ ω«Îfl ±Î‰÷Πˢ›.
   ÿÎÿÎlÌ — ¬fl_ ¿Ëı »ı.
   ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ⁄ÌΩ ‹ÎHÎÁfiı ¿ËÌ √›˘ ¿ı Ë_ ÷‹Îfl_ ¬Òfi ¿flÌÂ.        ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰÷Πˢ› ÷˘ ±ı‹fiı ¿Ë̱ı, “ÀÎ¥‹ ◊¥ √›˘
’»Ì ±ı I›Î_ ±Î√‚ ±ı‹Î_ fiı ±ı‹Î_ flËı. ¿o¥ Á‘Ì ’ˢӫı ±ı       »ı, √ıÀ ±ÎµÀ. ˉı ±‹ÎflÎ ÿ‰Î¬ÎfiÎfi˘ ÀÎ¥‹ ◊¥ √›˘ »ı. ‹ÎÀı
‹ÎHÎÁ ? ’»Ì ¿ıÀ·Î¿ ±HÎÁ‹…\ ·˘¿˘ ±Î‰Ì ‰Î÷fiı ¿ÎœÌ fiά÷Î       ˉı ÷‹ı ⁄ËÎfl …÷Î flˢ.”
Ë÷Î. ω«Îfl ⁄_‘ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ÂÌ flÌ÷ı ¿Îœı ? I›Îflı “¤Á÷Î ¿>÷flÎ_        ≠ffi¿÷ν — ÷‹ı ¿Ë˘ √ıÀ ±ÎµÀ, ÷˘› ⁄fi÷_ fi◊Ì.
¤ÎB›ı ¿flÕı.” ±ı‰_ ¿ËÌfiı› ¿ÎœÌ fiάı. ’ı·˘ ω«Îfl ¿flı ÷˘ ‹ÎflÌ
fiάı ! ω«Îfl ¿flı ÷˘ ’Îfl … fiÎ ±Î‰ı fiı !                  ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ı¿ Œıfl˘ fiÎ ’÷ı, ’Î_«-’«ÎÁ ‰¬÷, Á˘ ‰¬÷
                                  ¿Ë˘, I›Îfl ’»Ì ⁄_‘ ◊¥ Ω›. CÎHÎÎ ¿Î‚fi_ Àı‰Î›ı·_ ±ı¿ÿ‹ Ω›
   ⁄οÌ, ±Î ±ÎÀ·_ … …√÷ Ωı V‰Ì¿Îfl ¿flı fiı, ω«Îfl‰Îfi_       fiËŸ.
Á‹…ı, ÷˘ ÿflı¿ ‰V÷fi˘ ¿oÀˇ˘· ˢ›. »˘¿fl˘ ‹Î_ÿ˘ ◊›˘ »ı ±√fl ÷˘
…‹Î¥ ‹Î_ÿÎ ◊›Î »ı ±fiı ω«Îfl ±Î‰ı ÷˘ ÷fl÷ ⁄_‘.               ÕΘ@Àfl˘› fiyÌ ¿flı »ı fiı ¿ı “⁄ı◊Ì ’Î_« Á‘Ì ¿˘¥±ı ±Î‰‰_
                                  fiËŸ.” ÷ı I›Î_ Á‘Ì ⁄‘Î ⁄ËÎfl ∂¤Î flËı. ÷‹Îflı ÷˘ ⁄‘Ì »^À flάÌ
   ±ıÀ·ı ¿ıÀ·_ ω«Îfl‰Îfi_ Á‹…ı ‹ÎHÎÁ ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_, CÎHÎÎ_    »ı fiı ! ω«Îflfiı “F›Îflı ±Î‰‰_ ˢ› I›Îflı ±Î‰…ı” ¿èÎ_ »ı fiı !
ÿ—¬˘ ±˘»Î_ ◊¥ Ω›. ±fiı ⁄Ì…\_ “¤˘√‰ı ±ıfiÌ ¤Ò·” fiyÌ ¿flÌ        ÁIÁ_√ ¿fl÷Î_ ˢ› I›Îflı ±Î‰Ωı, ¿Ë̱ı ÷˘ Â_ ◊Λ ? ±Î ÷˘ ÀÎ¥‹
·ı ÷˘ CÎHÎÎ ÿ—¬˘ ±˘»Î ◊¥ Ω›. hÎÌ…\_ “±◊Õ΋HÎfiı À΂ı”, ÷˘ CÎHÎÎ_  ⁄√Õı, ⁄‘_ ⁄√Õıfiı ? ±fiı ÷ı ‰¬÷ı ÷‹fiı ω«Îfl ‹ËŸ ±Îfi_ÿ‰Î‚Î
ÿ—¬˘ ±˘»Î_ ◊¥ Ω›.                         ±Î‰ı ¿ı ÷fl_√˘ ⁄‘Î ±Î‰ı ? I›Îflı ±ı‹Î_ Â_ ·Î¤ ◊›˘ ?
         ÁÒ÷Î Á‹›ı ÂΠω«Îfl˘ ?                          eÀı, ‹fi‹Î_◊Ì ÷fl_√˘...
   ≠ffi¿÷ν — Ωı‰_ ±fiı ω«Îfl‰_ ±ı ⁄ıfi˘ ÷ŒÎ‰÷ Â_ ?
                                     ‹fi‹Î_◊Ì ÷fl_√˘ eÀuÎ ¿flı. ÷ı ‹ËŸ ±Ëo¿Îfl fiı ⁄Ï© ÷ı ‰Î_«Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ω«Îfl‰_ fiı Ωı‰_, ⁄ı ÁÎ◊ı ˢ› ÷˘ fiÎ Ωı‰Î‹Î_ ¿ı    ¿ı ±ı ÷fl_√˘fiı. ’˘÷ı ¤ÎÊÎ ±ı‰Ì ΩHÎı fiı ⁄‘Ì, ±ıfiÌ ·ıÓB‰ı… ÷ı
fiΠω«Îfl‰Î‹Î_ ¤·Ì‰Îfl ±Î‰ı. ‹ÎÀı Œ˘flıfiÁ˝, ±‹ıÏfl¿fi …ı‰_ flά‰_.    ‰Î_«Ì ¿ı ±fiı ‰Î_«Ì ¿ı ±ıÀ·ı ω«flı. ’˘÷ı »ıÀ˘ flè΢ ÷˘ ±ı ÷fl_√˘
±Î ÕΘ@Àflı› ⁄ËÎfl ⁄˘ÕÛ flάı, “ÁÎÕÎ fi‰◊Ì ±Ï√›Îfl.” ±fiı ±Î’HÎı     flèÎÎ ’»Ì. ÏÁfiı‹Î Ωı‰Î …‰_ »ı ±ı‰˘ ‹fi‹Î_ ω«Îfl ±ÎT›˘, ÷ıfiÌ
÷˘ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ »^À.                         ‹ËŸ ±Î ω«flı ±ıÀ·ı ÷L‹›Î¿Îfl ◊›˘ ±ıÀ·ı ω«Îfl ◊›˘ ¿Ëı‰Î›.
   ≠ffi¿÷ν — flÎhÎı ÁÒ÷Ì ‰¬÷ı ¿¥ „V◊Ï÷‹Î_ ÁÒ¥ …‰_ Ωı¥±ı ?       ≠ffi¿÷ν — Ωı ω«flı fiËŸ, ÷L‹›Î¿Îfl fi ◊Λ ±fiı ¬Î·Ì
¿ı‰Î ω«Îfl˘ ÁÎ◊ı ÁÒ¥ …‰_ Ωı¥±ı ?                  …\±ı ÷˘ ?
470                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fifiÌ ‹Ò_{‰HÎfi˘ µ¿ı·                   471

   ÿÎÿÎlÌ — …\±ı ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı …÷_ flËı, ±ıfi˘     ©ÎI‹Î ÷flÌ¿ı »^ÀÎ Ë÷Î, ’HÎ ±Î ÷˘ ‹ËŸ √˘À΂˘ Ë÷˘, ±ı ⁄‘_
‰¬÷ ◊Λ ±ıÀ·ı. ±ı …ı ÷fl_√˘ eÀı »ı, ±ı ±ı¿ Á_›˘√ »ı. ±ı      …ı ◊÷_ Ë÷_ ÷ıfiı ±Î’HÎı ¿Ëı÷Î Ë÷Î ¿ı Ë_ ¿flo »\_ ±fiı …‰Î⁄ÿÎflÌ
Á_›˘√ ‹ÎhΠω›˘√Ì V‰¤Î‰fiÎ »ı. ±ıÀ·ı Á_›˘√ ◊›˘ fiı ÷‹ı Ωı›Î     ¬˘‚÷Î Ë÷Î_. ±Î’HÎı »^ÀÎ ◊¥ √›Î, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_,
¿fl˘ ÷˘ ω›˘√Ì V‰¤Î‰fi˘ ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ÀÎ¥‹ ◊›˘ ±ıÀ·ı …÷_ …       ¿ı “«_ÿ¤Î¥”fi_ ‹fi Â_ ¿flı »ı, ⁄Ï© Â_ ¿flı »ı, ±ı ⁄‘_ Ωı›Î ¿fl‰Îfi_.
flËı‰_ ’Õı. fiËŸ ÷˘ »^À¿˘ … fiÎ ◊Λ. ’λ\_ ⁄ÌΩfiı ±Î‰‰Îfi_ fiı !    ±Î‰_ @›Î_ Á‘Ì «Î·Âı ? F›Î_ Á‘Ì ¤flı·˘ ‹Î· I›Î_ Á‘Ì. ’»Ì
±ıÀ·ı ’ı·Îfiı …÷_ flËı‰_ ’Õı. ±Î’HÎı ¿Ëı‰_ fiÎ ’Õı. fiËŸ ÷˘ Ωı    ÷˘ Ïfifl_÷fl ÷‹Îfl΋Î_ … ‹fi ˵ flËıÂı, ±Î ’ÿ˚√· »ı ±fiı ÷‹ı
±Î’HÎı ω›˘√ ◊fiÎflfiı ‘y˘ ‹Îfl‰Î …¥±ıfiı ÷˘ ±Î’HÎfiı ÿ˘Ê ⁄ıÁı.     ©ÎI‹Î. ’ÿ˚√· ±ıÀ·ı ’ÒflHÎ-√·fi. ±ıÀ·ı ’Òflı·_ »ı ÷ı ±I›Îflı ±Î
±fiı ’»Ì ±Î’HÎı Á_ÁÎflfiÌ ⁄ËÎfl »^ÀΛ fiËŸ. ±ıfi˘ ÀÎ¥‹ ◊›˘       ±ı¿·_ √·fi ◊¥ flèÎ_ »ı, fi‰_ ’ÒflHÎ ◊÷_ fi◊Ì. …ı ’Òflı·_ »ı, ±ı
±ıÀ·ı ±ı …÷˘ … flËı, ÁÎfl˘ ω«Îfl ˢ› ¿ı ¬flÎ⁄ ω«Îfl ˢ›.       √·fi ◊Λ, ÷ı ±À¿Î‰Ì±ı ÷˘ ’ÒflHÎ ‹ËŸ flËı, √_‘Λ ’»Ì. ‹ÎÀı
Á_›˘√ ‹ÎhΠω›˘√Ì V‰¤Î‰fiÎ »ı. ±ËŸ ËΩfl ‹ÎHÎÁ ¤ı√_ ◊÷_       ±ıfiı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_ ±fiı ‰‘Îflı fiÌ¿‚ı ÷˘ ¬Â ◊‰_. ±Î…ı √˘ÿÎ
ˢ› ÷˘ ’ı·Î_ CÎflfiÎ ‘HÎÌfiÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î ⁄‘Πˉı ±ÎT›Î    ‹ÎflÌfiı ‰‘Îflı fiÌ¿‚÷_ ˢ› ÷˘ ±ı‹Î_ ÷‹Îflı ¬Â ◊‰_. ’»Ì ⁄‘_ flÎ√ı
fiı flÎ÷ı fiÎ Ω› ÷˘ Â_ ¿flÌÂ_ ? “±S›Î ‹Ò±Î ! ‰¬÷ ◊Âı ÷˘ ⁄‘Î      … ±Î‰‰Îfi_ »ı. ’»Ì ±‹¿ ‰Ê˘˝ ◊¥ Ω› fiı ±ıÀ·ı ¬·ÎÁ ◊¥
…÷Î flËıÂı. ∂ÃÌ ∂ÃÌfiı ËıÓՉΠ‹Î_ÕÂı.”               …Âı ⁄‘_›. ±fiı ¬·ÎÁ ◊›_ ±ıÀ·ı ÷‹ÎflÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ⁄‘_ ◊›Î
   ≠ffi¿÷ν (‹ËÎI‹Î) — ÷L‹› fi ◊¥±ı ±fiı ¬Î·Ì Ωı›Î        ¿flÂı. ±Î ±Î’b_ ÁΛLÁ »ı, ωiÎÎfi »ı !
¿fḻı ÷˘ …·ÿÌ Ïfi¿Î· ◊Λ ?                        ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ı‰˘ ω«Îfl ±Î‰ı ¿ı ¿ıÀ·˘ ⁄‘˘ ‹Î· ¤flÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Ì ŒÎ¥·fi˘ Ïfi¿Î· … ◊¥ …‰Îfi˘, ⁄Á ! ¬flÎ⁄       ·ÎT›Î »Ì±ı !
ω«Îfl ˢ› ¿ı ÁÎfl˘ ω«Îfl ˢ›, Ïfi¿Î· ◊¥ Ω›. ±fiı …ıÀ·_           ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÷‹ı ¤flÌ ·ÎT›Î »˘ ±ı‰_ fiËŸ, ±ı ⁄‘Î
ÏÕÁÎ¥ÕıÕ »ı, …ı “T›‰„V◊÷” »ı ±ı ÷˘ ◊¥ …‰Îfi_, ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì.   ÁË ÁË‹Î_ Ωıfl ˢ› ±ıÀ·_ ¤flı·_ ˢ›. ±Î ¤¥ ¿ıÀ·Î ’˘À·ÎfiÎ
±ı “T›‰„V◊÷” ¿Ëı‰Îfi_ ±fiı ÷ı “«_ÿ¤Î¥fiı” ◊¥ Ω›, ÷˘ ÷‹Îflı      ’˘À·Î_ ¤flÌ ·Î‰ı·Î_ »ı, ÷ı ˉı ±ıfi˘ ‹Î· fiÌ¿‚ı »ı. ±Î ÷˘ …⁄flÎ
Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. ÷‹ı ÷˘ ¿Â΋Î_ ±Î‰˘ … fiËŸ. ±Î ÷˘ ωiÎÎfi »ı.      «˘√flÿ‹ ‹‹÷Ή΂Î, ÷ı ±ÎÀ·_ ±Î‹fi_ ·¥ ·˘, ±ÎÀ·_ Œ·ÎHÎÎfi_
±Î ±ø‹ ωiÎÎfi ±ıÀ·ı ÷˘ e· (’ÒHν) ωiÎÎfi »ı ±Î¬_. ±ıÀ·ı      ·¥ ·˘, ÷ı ¿ıÀ·˘ ‹Î· ¤flı·˘ ! ’HÎ Ωı ±Î ±ø‹ ωiÎÎfi◊Ì ¿ı‰_
Áˆ©Î_Ï÷¿ »ı.                           fiÌ¿‚Ì √›_ fiı ! Á‹…HÎ ¿ıÀ·Ì ¨«Ì !! ±Î Ωı ‹ÎflÌ ‰Î÷ Á‹∞
          ©ÎI‹Î fiı ’ÿ˚√· !               Ω› fiı, ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_.
   ≠ffi¿÷ν (‹ËÎI‹Î) — ±Î «_ÿ¤Î¥fi_ ‹fi-Ï«kÎ ±Îfl÷Ì‹Î_ ⁄Ë        ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Îfl÷Ì ‰¬÷ı ‹fi-Ï«kÎ ⁄‘_ ÿÎÿ΋Î_ flËı ÷ı
Œfl‰Î Ω› »ı ÷˘ ±ıfiı ¿Ë˘ ¿ı ±ËŸ flËı, ±Î’fiÎ «flH΢‹Î_.        ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı ¿ı ±Î ‹fi-Ï«kÎ, ±ı …ı …ı »ı «_ÿ¤Î¥fi_      ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ ˢ› fiËŸ. Ë…\ ÷˘ ±Î Ï«kÎ ±Î‰_ »ı.
÷ı ÷˘ ÷ı‹fi_ ÷ı‹ … »ı, ±Î’HÎı »^ÀÎ ◊¥ √›Î ±Î ⁄‘Î◊Ì. ±Î’HÎı     ÷ı ◊˘Õ˘ ‰¬÷ ◊Âı ’»Ì ±Î ⁄‘_ fiÌ¿‚Ì …Âı. ±Î’HÎı ¬ÁıÕ̱ı ÷˘›
472                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fifiÌ ‹Ò_{‰HÎfi˘ µ¿ı·                   473

fiËŸ ¬Áı. ’»Ì @›Î_ Ω› ÷ı ? ¬Î·Ì ◊¥ flËı·˘ ‹Î· »ı ±Î ÷˘.       ±ıOfi˘‹˝· ◊Λ ±ıÀ·ı Ï«_÷Î ¿Ëı‰Î›. I›Î_ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰Îfi_, …ı‹
                                 ‰Î‰Î{˘Õ<_ ⁄Ë ±Î‰÷_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ⁄Îflb_ ⁄_‘ ¿flÌ ÿ¥±ı »Ì±ı
   ≠ffi¿÷ν — ω«Îfl˘ „V◊fl flËı ÷˘ ÁÎfl_ fiı ?
                                 fiı ? ±ı‰Ì flÌ÷ı ‹ËŸ ω«Îfl˘ »ı ÷ı ±ı¿VÀˇÎ ±˘ÕafiflÌ (‰‘ ’Õ÷Î)
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, „V◊fl ÷˘ ¿˘¥fiΛ flËı·Î_ fiËŸ. „V◊fl flËı fiËŸ.    ±Î√‚ «ÎS›Î, ±ıÀ·ı ⁄_‘. fiËŸ ÷˘ ±ı ’»Ì Ï«_÷ÎfiÎ w’‹Î_ ◊¥
F›Î_ Á‘Ì Ïfi…˝flÌ fiÎ Ω›, I›Î_ Á‘Ì ±ı „V◊fl ◊Λ … fiËŸ fiı !      Ω›. ’»Ì Ω÷Ω÷fiÎ ¤› ÿı¬ÎÕı fiı Ω÷Ω÷fi_ ±ı ÿı¬ÎÕı. ±ıÀ·ı
‰V÷„V◊Ï÷‹Î_ ±ı Ïfi…˝flÎ ◊÷Ì «Ì… »ı.                 ±ı ⁄Î…\ ±ı ÏÿÂ΋Î_ … …‰Îfi_ fiËŸ. ω«Îfl‹Î_ ±Î’HÎı …wÏfl›Î÷
                                 ’Òfl÷Πω«Îfl, ⁄Î¿Ì ⁄_‘ ! ±ıÀ·ı ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı ÁÎfl_ ¿èÎ_ »ı ¿ı ÷_
   Ëo‹ıÂÎ_ ±Î’b_ ±Î iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì ‹fi Â_ ¿flı ? Ïfifl_÷fl
                                 ÂÎ ËÎfl Ï«_÷Î ¿flı »ı. ‹ÎflÌ ’fl »˘ÕÌ ÿı fiı !
±˘√Y›Î … ¿flı. ±˘√‚Ìfiı Â_ ◊Λ ? ‹ÿ÷ ±ÎT›ı ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›.
±Î’HÎı ±ËŸ ±Î√‚ ‹fi ±˘√‚‰Îfi_ Âw ◊¥ √›_. ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_           ≠ffi¿÷ν — ω«Îfl ⁄_‘ ¿fl‰ÎfiÌ ÁkÎÎ ±Î’HÎÌ ¬flÌ ?
±I›Îfl Á‘Ì …ı Ë÷_, iÎÎfi ±ÎM›Î Á‘Ìfi_ Ë÷_ ÷ı ⁄‘_ ±˘√‚Ì …Âı.        ÿÎÿÎlÌ — ¬flÌ fiı ! ⁄‘_ ¿fl‰ÎfiÌ. ¿ÎflHÎ ¿ı ω«Îfl ÷˘ ±ÎT›Î
ˉı fi‰_ ‹fi ⁄fiı·_ »ı, ±ı¿ ±‰÷Îfl ‹ÎÀı ¿ı ⁄ı ±‰÷Îfl ‹ÎÀı, ÷ı     ¿flı. ±Î’HÎı ±Î ⁄Î…\ Ωı¥±ı fiı ’ı·Ì ⁄Î…\ eÀuÎ ¿flı. ±Î’HÎı º„WÀ
±Î’HÎÌ ±Î ±ÎiÎÎ ’΂‰Î◊Ì ∂¤_ ◊›ı·_ »ı. ±ı ÷˘ ⁄Ë Á_ÿfl ‹fi      ’ı·Ì ⁄Î…\ ⁄ÿ·Ì fiά̱ı. ±Î’HÎı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ⁄‘Ì ÁkÎÎ »ı. fi‚
ˢ› ! Á_ÁÎflfiÌ ¿˘¥ ±Õ«HÎ fiÎ ±Î‰ı fiı ±Î ‰V÷ ≠ÎM÷ ◊Λ ±fiı      ⁄_‘ fiÎ ◊÷˘ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ⁄Ì∞ ⁄Î…\ Ωı¥±ı ±ıÀ·ı ⁄_‘ ◊¥
»ıS·˘ ±‰÷Îfl !!                          √›˘ fiı ! ±ıfiı Ωı¥±ı I›Î_ Á‘Ì fi‚ «Î· »ı ±ı‹ ·Î√ı. ±ıÀ·ı
   ‹fiı ÷˘ ¿Â˘ ω«Îfl … fi◊Ì ±Î‰÷˘. fiı ÷‹ı ⁄Ë Ï‰«Îfl ¿fl˘      ±Î’HÎı ÷˘ ±Î iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ◊›Î. ±Î’HÎfiı (©ÎI‹Î) ‹fi … fiÎ
»˘, ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ‹ÎflÎ …ı‰_ ◊˘Õ<_ ◊˘Õ<_ flά˘ fiı ! fiËŸ ’ÕÌ …‰Î›.   ˢ›fiı ! ‹fi ÷˘ iÎı› »ı, √‹ı ±ı‹ eÀı.
ω«Îfl fiËŸ ¿fl˘ ÷˘ fiËŸ ’ÕÌ …‰Î›. ¿ÎflHÎ ¿ı …ı ÷‹ı ¬˘‚˘ »˘               ‹fi ⁄√ÕuÎ◊Ì Á_ÁÎfl !
fiı, ±ı ‰V÷ ω«Îfl◊Ì ’fl »ı. ω«Îfl ¿fl‰ÎfiÎ @›Î_ Á‘Ì »ı ¿ı F›Î_
Á‘Ì ÷‹ı Ïfl·ıÀ̉‹Î_ »˘ fiı I›Î_ Á‘Ì Ï‰«Îfl ¿fl‰ÎfiÌ …wfl.           ±ÎI‹Î ÷ı‰˘ fiı ÷ı‰˘ … »ı. ±Î ÂflÌfl‹Î_ …ı ‹fi-‰«fi-¿Î›Î
                                 »ı, ÷ıfiÌ ¥Œı@À (±Áfl)fiı ·¥fiı ±ÎI‹Îfiı ±Î Á_ÁÎfl ¤˘√‰‰˘ ’Õı
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ÷˘ ω«Îfl◊Ì ’fl ‰V÷fiı ω«Îflı ¿flÌfiı ¢‘‰Î     »ı. ⁄Ì…\_ ¿Â_ »ı … fiËŸ.
fiÌ¿‚Ì ’ÕuÎ »Ì±ı.
                                     Á_ÁÎfl T›‰ËÎfl‹Î_› ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ fl˘… √VÁı fiÎ ◊÷Πˢ› fiı,
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ⁄ÌΩı µ’Λ fi◊Ì. ⁄ÌΩı flV÷˘ fi◊Ì …Õ÷˘.     ’HÎ ⁄ı-«Îfl ÿËÎÕÎ◊Ì Á‰Îfl‹Î_ «ÌÏÕ›Î_ ¬Î÷˘ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ëı‰_
±fiı ±ı flV÷ı ’HÎ ◊Λ »ı ¬fl_, øÏ‹¿ ‹Î√ı˝ !             ’Õı ¿ı ±S›Î, ÷fiı ⁄_‘¿˘Ê ÿάT›˘ »ı ¿ı Â_ ÷ı ? ±ı‰_ ÁÎ_¤‚‰Î‹Î_
                                 ±ÎT›_ »ı ? ⁄_‘¿˘Ê ÿάT›˘ ˢ› ÷˘› «ÌÏÕ›Î_ ¿flı. ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_
       ÁkÎÎ, ω«Îflfiı ⁄_‘ ¿fl‰ÎfiÌ ?             ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ¿flı »ı fiı, ÷ı ±_ÿflfiÎ fl˘√˘fiı ·¥fiı ¿flı »ı.
   ±ıÀ·ı ÿflı¿ı ±ı‹ ¿Ëı‰_ ¿ı Ï«_÷Î Â_ ¿fl‰Î ¿fl˘ »˘ ‰√fl      Ωı ÂflÌfl Ïfifl˘√Ì Ë˘› ÷˘ ¿Â_ … fiÎ ◊Λ. ¿˘”¿fiı ¿ËıÂı, “±Î
¿Î‹fiÌ ? ÷‹Îflı ÷˘ Â_ ¿fl‰Îfi_ ? ω«Îfl ¿fl‰ÎfiÎ. ±fiı ω«Îfl       ¤¥fi_ ÂflÌfl Ïfifl˘√Ì »ı.” ’HÎ ‹‚ »ı I›Î_ Á‘Ì ¿Î·ı Â_ ◊Λ ±ı
474                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fifiÌ ‹Ò_{‰HÎfi˘ µ¿ı·                   475

¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±ıÀ·ı ‹‚flÏË÷ ◊‰_ Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı …√÷ ±Î¬_             ±Î ÁΑ±˘±ı ‹fifi˘ fl˘√ ◊˘Õ˘CÎH΢ ¿ÎœÌ fiάı·˘, ’HÎ ÷ı
‹‚‰Î‚_ »ı ±fiı ÷ı◊Ì Ï‰ZÎı’ ∂¤Î ◊Λ »ı. ÷Ì◊*¿fl‹Î_ ‹‚, ωZÎı’,    ωʛ Á_⁄_‘Ìfi˘ …. ⁄οÌ, ¿ÊΛ Á_⁄_‘Ìfi˘ fl˘√ ’Òflı’Òfl˘. Ωı ‹Îfi
±iÎÎfi ¿Â_ … fiËŸ. ±Î ±_ÿflfiÌ ‰V÷±˘ …, ±_ÿflfiÎ_ fl˘√˘ …         ’Òflı’Òfl_ fiÎ Á«‰Î›_ ¿ı ¿ÌÏ÷˝ fiÎ ‹‚Ì ÷˘ ‹fi ¿>ÿο>ÿ,  ¿>ÿο>ÿ,
±Î’HÎfiı ’…‰ı »ı.                          ‘‹Î«¿ÕÌ ¿flÌ ‹Ò¿ı. ¿flı ¿ı fiÎ ¿flı ?
   ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfifi_ ‹fi ¿ı‰_ ÁflÁ ËÂı ! F›Î_ ÿıË Ë˘›, I›Î_         ≠ffi¿÷ν — ¿flı.
Á‘Ì ‹fi ˢ›. ’HÎ ¤√‰Îfifi_ ‹fi ¿ı‰_ ÁflÁ Ë÷_ ! ÷tfi Ïfifl˘√Ì !          ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÎ iÎÎfi ’Ëı·Î_ ÷‹Îflı ‘‹Î«¿ÕÌ ¿˘¥ ÿËÎÕı
¿˘¥ fl˘√ … fiËŸ !! ±ı ‹fi ¿ı‰_ ÁflÁ ¿Ëı‰Î› !!!             ¿fl÷_ Ë÷_ ¿ı ? ±ı ‘‹Î«¿ÕÌ ÷ı ¿ı‰Ì ? ±Î‹ ∂Õıfiı, ËıflÎfi ËıflÎfi
   ±Î ⁄‘Î ‹fifiÎ fl˘√˘fiı ·¥fiı Á_ÁÎfl ∂¤˘ flè΢ »ı fiı ! ±Î       ¿flÌ ‹Ò¿ı. Á҉Λ fiÎ ÿı fiı ! …_’Ìfiı ⁄ıÁ‰Î› fiÎ ÿı. ±ı‰Ì ‘‹Î«¿ÕÌ
⁄‘Î ‹fifiÎ fl˘√ »ı, ’»Ì ÷fi‹Î_ fl˘√ ±Î‰ı. ‹fi fl˘Ï√WÀ ◊Λ ÷˘       fiËŸ Ωı›ı·Ì ? ±ı ⁄‘˘ ‹fifi˘ fl˘√ »ı. …ıfiÎ ‹fi‹Î_ fl˘√ fi◊Ì, ÷ıfiÎ
÷fi fl˘Ï√WÀ ◊Λ. ’»Ì ÕΘ@ÀflfiÌ ÿ‰Î ·Ì‘Î ¿fl‰ÎfiÌ. ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ      ÷fi‹Î_ fi◊Ì.
‹fi‹Î_ fl˘√ fi◊Ì.                              ±Î’HÎÎ ÁΛLÁı fi‰Ì ¢‘¬˘‚ ¿flÌ ¿ı ¤¥, «Î·˘, ·ıÀ √˘
   ¿˘¥ ÁÌ√flıÀ ’̱ı, ±ı ‹fi fl˘√Ì ÷ı◊Ì fiı ! ‹fifi˘ fl˘√ »ı      ¿fl˘ ¿ı ◊¥ √›ı·Î_ fl˘√fiı ˉı Â_ ¿fl‰_ ? ±iÎÎfi÷΋Î_ ◊¥ √›˘
±Î. ±fiı ±ı ‹fifi˘ fl˘√ ’»Ì ÷fi µ’fl ’Õı. ‹˘ZÎı …÷Î_ ’Ëı·Î_       ±ı ◊¥ √›˘ ÷˘ ˉı Â_ ¿fl‰_ ? I›Îflı ¿Ëı, fi‰ıÁfl◊Ì fl˘√ ⁄ÌΩı
‹fifi˘ fl˘√ fiÎ flËı‰˘ Ωı¥±ı ±fiı ‹fifi˘ fl˘√ fiÎ flËı ±ıÀ·ı         µI’Lfi ◊Λ fiËŸ fiı …^fiÎ fl˘√fiı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ¿Îœı ±fiı …ıÀ·Ì ÷_ÿflV÷Ì
ÂflÌflfi˘ fl˘√ fiÎ flËı. ÷ı ±Î’b_ ±Î ÁΛLÁ ⁄‘_ ‹fifiÎ_ fl˘√fiı …       ◊¥ ÷ıfi_ flZÎHÎ ¿flı ±ı‰_ ±Î’b_ ωiÎÎfi »ı. ’»Ì flËı ¿Â_ ⁄Î¿Ì ?
‹ÀÎÕı ±ı‰_ »ı.                           ±Î ωiÎÎfi ±ı‰_ »ı. ±ı‰_ ◊˘Õ<_ ◊˘Õ<_ ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı »ı ?
   ≠ffi¿÷ν — ‹fi fiÌfl˘√Ì ±ıÀ·ı Â_ ?                   ≠ffi¿÷ν — ±Î‰ı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ‹fi fiÌfl˘√Ì ±ıÀ·ı ±ı ‹fifiı ¿Â_ Ëfl¿÷ … fiÎ               ±ø‹fiÌ ±fi˘¬Ì ÏÕV’ıLÁflÌ !
±Î‰ı. ÷‹ı ‹˘‚_ ¬Î‰Îfi_ ‹Ò¿˘ ¿ı ¬ÎÀ<_ ‹Ò¿˘ ¿ı ‰‘Îflı √Y›_ ‹Ò¿˘ ’HÎ
                                     ≠ffi¿÷ν — ±‹¿ Ω÷fiÌ ±˘√‚Ì Ω› ±ı‰Ì √Î_Ã˘, ’»Ì
‹fifiı ±Áfl fiÎ ±Î‰ı. ‹fi fl˘Ï√WÀ fiËŸfiı ÷ı◊Ì. ±fiı ‹fi fl˘√Ì
                                  ¿ÃHÎ √Î_Ã˘ ±fiı ‰ø, ±ÎÕÌ √Î_Ã˘, ±ıfiÎ ‹ÎÀı ¿o¥ ¿Ë˘ ¿ı ±ı ¿ı‰Ì
±ıÀ·ı ¬ÎÀÎfi˘ fl˘√ ’ıÁÌ √›˘ ˢ› fiı, ÷˘ ±ıfiı ¬ÎÀ<_ … Ωı¥±ı.
                                  flÌ÷ı ±˘√‚ı ?
Ωı¥±ı ¿ı fiÎ Ωı¥±ı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÌ ÿ‰Î ±ı‰Ì »ı fiı ÷ı ⁄‘Ì √Î_Ã˘ ±˘√Y›Î
   ≠ffi¿÷ν — Ωı¥±ı.
                                  … ¿flı. ±Î’HÎı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. ±ı ÿ‰Î Ãıà ‹˘ZÎı ·¥ Ω› ±ı‰Ì »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ±Î ÷˘ ±ı¿·Î «HÎÎ ±ÎM›Î ˢ› fiı, ÷˘        ±fiı …^fi˘ fl˘√ ⁄‘˘ ¿ÎœÌ fiάı. Á_ÁÎfl fl˘√ ‹ÎhÎ fiΠ¿flÌ fiάı.
±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ «ÎT›Î ¿flı. ⁄Ì…\_ ¿Â_ Á_¤Îflı fiËŸ ¿ı ¬ÀΠ¿ı ±ı‰_     Á_ÁÎfl fl˘√ ÷˘ ø˘Ïfi¿ ◊¥ √›ı·Î »ı. ø˘Ïfi¿ ±ıÀ·ı ‹Ò‚ √Î_Ã Ë˘‰Ì
¿Â_ ¬Î¥±ı, ±ı ‹fifi˘ fl˘√ fiËŸfiı ÷ı◊Ì.                 Ωı¥±ı fiı ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_ ‰Î_¿Ì«Ò¿Ì √Î_Ã˘ ◊¥ √¥ »ı. ‰Î_¿Ì«Ò¿Ì ±ıÀ·ı
476                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fifiÌ ‹Ò_{‰HÎfi˘ µ¿ı·                   477

ø˘Ïfi¿, ÿ‰Î◊Ì› ‹Àı fiËŸ ±ı‰_. ÷ı ±Î iÎÎfi »ı, ÷ıfiÎ◊Ì ±Î        ±Î‰ı. ’»Ì ¿ËıÂı, “‹fiı fi◊Ì √‹÷Î ±ı‰Î ω«Îfl ±Î‰ı »ı.” ‹ıÓ ¿èÎ_,
Á_ÁÎflfl˘√ ⁄‘˘ ‹ÀÂı ±fiı ‹˘ZÎı ·¥ …Âı. ±ıÀ·ı …ı‹ …ı‹ ±Î ‰¬÷           _
                                  “ÁÎfl_ ∂·À<, »ıÀ_< flËı‰Î›.” √‹÷Πω«Îfl ±Î‰ı I›Îflı ±ı¿ ◊¥ …‰Î›
√›˘ fiı, ÷ı‹ ÷ı‹ ±ı¿ ⁄Î…\ ±Îfl˘B›÷Î µI’Lfi ◊Λ, ’λ\_ ÷ıfi_ ÁÎflÌ    fiı ±Î Á_ÁÎfl ±ıfiÎ◊Ì «ÎS›˘ »ı. ‹fi ΩıÕı ±ı¿Î¿Îfl ◊›_ ¿ı Á_ÁÎfl
flÌ÷ı flZÎHÎ ¿flı. fiËŸ ÷˘ ‹˘ZÎı …‰Î› … fiËŸfiı ! ±Î ¿Î‹ ÷‹fiı      ∂¤˘ ◊›˘. ÷‹Îflı ‹fi ΩıÕı ·ı‰Îÿı‰Î fiÎ flËÌ ±ıÀ·ı ˉı Á_ÁÎfl
Á˘ÓM›_ ˢ› ÷˘ ÷‹ÎflÎ◊Ì fiÎ ◊Λ ±ı ‹ËŸ Ïø›Î¿ÎflÌ iÎÎfi … ¿Î‹      ±Î◊Q›˘. ÷‹Îflı ÷˘ ‹fifiı Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_.
¿›Î˝ ¿flı.
                                             ±ı »ı ¿Î˜-¥„LÁÕLÁ !
    ±ıÀ·ı ‰Î_¿Ì«Ò¿Ì ⁄‘Ì √Î_Ã˘ ±˘√‚Ì Ω›. ±Î’HÎı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_,
                                     ≠ffi¿÷ν — ω«Îfl ±Î‰ı »ı ±ı ’»Ì w’¿‹Î_ ±Î‰ı »ı ¿ı
⁄Ì…\_ ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ. ‹fi‹Î_ ±ı‹ fiËŸ flά‰Îfi_ ¿ı ±Î‹ ¿ı‹ ◊Λ
»ı ? Ë…\ ÷˘ ±Î ±˘√Y›Î ¿ı‹ fi◊Ì ¿fl÷Ì ? ±Î’HÎı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_.      w’¿‹Î_ ±Î‰‰Îfi_ »ı ‹ÎÀı ω«Îfl ±Î‰ı »ı ?
±Î’HÎı Ωı¥±ı fiËŸ I›Îflı ¤Ò· ◊¥ ¿Ëı‰Î›. ±Î’HÎı ±ıfi_ ÏfiflÌZÎHÎ        ÿÎÿÎlÌ — ω«Îfl ±Î‰ı ±ı w’¿‹Î_ fiΛ ±Î‰ı.
fiÎ ¿fḻı I›Îflı ¤Ò· ◊¥ ¿Ëı‰Î›.
                                     ≠ffi¿÷ν — ‹fiı ±ı¿ ‰¬÷ ±fi¤‰ ◊›ı·˘ ¿ı ω«Îfl ±ÎT›˘
   ≠ffi¿÷ν — iÎÎfiÌ ’flÊ Ï‰«Îfl V◊_Ϥ÷ ◊Λ ±ı‰_ ¿flÌ ±Î’ı ?     ±ı‰_ … w’¿‹Î_ ±Î‰ı·_.
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ¿flÌ ±Î’ÌÂ_. ⁄‘Î ≠¿Îflfi_ ±˘’flıÂfi ¿flÌ          ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ⁄fiı. ω«Îfl ±Î‰ı fiı ±ı‰_ ⁄‘_ ⁄fiı. ’HÎ ±ı
fiά̱ı. ±Î¬_ ±˘’flıÂfi ’»Ì fl˘√ … fiÎ flËı. Á_ÁÎflfl˘√ … flËı       ¿Î›ÿ˘ fi◊Ì ±ı‰˘. ±ÎÂflı fiά̱ı fiı √‹ı ±ı‰_ ’Õı.
fiËŸ ! ‹ÎflÎ ÂOÿ˘ ±ıÀ·ı ‰√fl …\·Î⁄ı …\·Î⁄ ◊Λ ’HÎ ’ı·˘ fiËŸ,
                                     ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ‹ËÎflÎ… ’ÎÁı √›ı·˘. ÷ı ‹ËÎflÎ… ¿Ëı, ±Î’
‹ÎfiÏÁ¿ …\·Î⁄ ! ‹fi ⁄√ÕuÎ◊Ì Á_ÁÎfl ∂¤˘ flè΢ »ı, ÿıËfiÎ
                                  ±ËŸ ±Î‰Â˘ ±ı‰_ hÎHÎ Ï‹ÏfiÀ ’Ëı·Î_ … ‹fiı ω«Îfl ±Î‰ı·˘.
⁄√ÕuÎ◊Ì Á_ÁÎfl ∂¤˘ flè΢ fi◊Ì. ±Î ÿıË ¤·ı ⁄√ÕÌ √›˘ ˢ›,
                                  ÏÂW›fiı ’HÎ ±ı‰˘ ω«Îfl ±Î‰ı·˘. ÷˘ ±ı ¿›_ iÎÎfi ?
’HÎ ±ı◊Ì ¿o¥ Á_ÁÎfl ⁄√Õu˘ fi◊Ì, ‹˘ZÎı …‰ÎÂı. ÿıË ⁄√ÕÌ √›˘ ËÂı,
¤Î_√Ì √›˘ ËÂı, ‰Î› ◊¥ √›˘ ËÂı ÂflÌfl‹Î_, ÷˘ ÷ı ¿o¥ ‹˘ZÎfiı         ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ı‰_ »ı fiı, ±Î‰Ì ÷˘ ⁄Ë «ÌΩı ⁄fiı »ı.
±Î_÷fl÷_ fi◊Ì. ’HÎ ‹fi ⁄√Õu_ ˢ› ÷˘ ‹˘ZÎfiı ±Î_÷flı »ı. ‹fi, …ı     ±Î’HÎfiı ‹fi‹Î_ ω«Îfl ±Î‰ı, I›Îflı ’ıHÎı «Î ±Î‰Ì Ω›. ±Î‰Ì ÷˘
¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ±ıfiı ÏÕŒı@À … fi◊Ì ±Î‰÷Ì, fi¿ÁÎfi ◊÷_ fi◊Ì, ÷Ή fi◊Ì     ⁄Ë «ÌΩı ◊Λ »ı. ±ıÀ·ı ¿˘¥◊Ì ¿Â_ ‰‚ı ±ı‰_ fi◊Ì. Á_ÕÎÁ …‰ÎfiÌ
«œ÷˘, ÷ı ±ı‰_ ¿Î›‹fi_, ±ı ⁄√Õ‰Î◊Ì ±Î ⁄‘_ ⁄√Õu_ »ı.         „@÷ fi◊Ì, ÷˘ ⁄Ì∞ „@÷±˘ Â_ ËÂı ?
   ≠ffi¿÷ν — ‹fifiı ·Ì‘ı ’»Ì ⁄Ï© fiı ±ı ⁄‘_ ±Î‰ı fiı ±_ÿfl ?        ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ¤Ï‰W›fiÌ ¬⁄fl ’ÕÌ, ÷˘ ±ı ¿›_ iÎÎfi
                                  ¿Ëı‰Î› ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ‹fi ±ı ¿ı‰Ì ‰V÷ »ı ¿ı µ’fl ’ÎHÎÌ ’Õı ¿ı
∂√Ì fiÌ¿‚ı ⁄‘_, ±ı‰Ì flÌ÷ı ‹ËŸ ÷fl_√˘ ⁄‘Î ∂√ı. ÷fl_√ eÀı ±fiı         ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ iÎÎfi … fiËŸ. ±Î ÷˘ ‹ËŸ ω«Îfl ±Î‰‰˘ fiı
±Î ±Ëo¿Îfl fiı ⁄Ï© ⁄ı ¤ı√Î_ ◊¥fiı ‰Î_«ı. ÷ı‹Î_ ’Á_ÿ ’Õı ÷˘      ¿Î‚ ¤ı√˘ ◊‰˘ ±ı‰_ ⁄fiı. CÎHÎÎ Œıfl ÷˘ ±‹Îflı ±ı‰_ ⁄fiı fiı, “«Îfi˘
±ıÕ…VÀ ◊Λ fiı fiÎ √‹ı ÷˘ ÏÕÁ˚±ıÕ…VÀ ◊Λ, »ıÀ<_ flËı ±fiı ¿oÀ΂˘    …flο ω«Îfl ±Î‰ı ÷ı ’Ëı·Î_ ÷˘ «Î ±Î‰Ìfiı ∂¤Ì flËı. ±Î‰_ ÷˘
478                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fifiÌ ‹Ò_{‰HÎfi˘ µ¿ı·                    479

±‹Îflı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ⁄L›Î ¿flı »ı. ±ı¿ ¿Î‚ ˢ› »ı, ÀÎ¥‹Ÿ√                 ¿Ú’΂ÿı‰ ¿Ëı÷Î...
‹‚ı·˘ ˢ› »ı. ⁄οÌ, iÎÎfi ÷˘ ˢ› … fiËŸ fiı ! ±Îfiı iÎÎfi
¿Ëı‰Î› fiËŸ fiı !                            ¿Ú’΂ÿı‰ ’Ò»÷Î Ë÷Î ¿ı “÷‹fiı ±‹ÎflÌ ‰Î÷ ¿ı‰Ì ·Î√ı »ı ?”
                                I›Îflı ’ı·Î ¿Ëı »ı, “ÁÎËı⁄, ÷‹Îfl_ ÷˘ ⁄‘_ ±Î ⁄flÎ⁄fl … »ı fiı !
         ω«Îfl˘fi˘ V‰¤Î‰ ωϫhÎ !            ±ı‹Î_ ’Ò»‰Î …ı‰_ »ı … Â_ ?” I›Îflı ¿Ú’΂ÿı‰ ¿Ëı, “±‹ı ÷˘ ±ıÀ·Î
                                ‹ÎÀı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ÷‹ı ’Ò»˘ ±ıÀ·ı ±‹fiı ÂÎ÷Î ◊Λ.”
    ω«Îfl˘fi˘ V‰¤Î‰ ¿ı‰˘ »ı ? ¬ÎÀ¿Ì ‰ÎÕı Ω› ÷ı‰Î ω«Îfl
±Î‰ı.                                 ±Î ÷Ή ±ÎT›˘ ˢ› fiı ÷˘ ¿ËıÂı, “÷‹fiı ÷˘ ÷Ή ±ÎT›Î
                                … ¿flı »ı, ±ı‹Î_ ’Ò»‰Î …ı‰_ Â_ ?” ±ı fiÎ «Î·ı. ±Î’HÎı ’Ò»‰_ ’Õı,
   “ÂıÊÎ ‹ı ⁄ÎÏËflΤΉÎ.” I›Îflı ¿Ëı, “⁄ÎÏËflΤΉΠ¿ı‹
                                “¿ı‹ »ı ±Î…ı ?” ±ı ’һ̱ı I›Îflı Á΋Îfiı ÁÎfl_ ·Î√ı. ¿Ú’΂ÿı‰ ¿Ëı
±˘‚¬Î› ? ⁄ÎÏËflΤΉ Â_ ¿›Î˝ »ı ÷ı ?” I›Îflı ¿Ëı, “ÁT‰ı Á_Ωı√   »ı ¿ı ±‹fiı ’Ò»˘ ÷˘ ¬flÎ ¿ı “¤¥, ±Î’fiı ÂÎ÷Î »ı fiı !” ÷˘
·A¬HÎÎ.” Á_Ωı√ ·A¬HÎ µ’fl◊Ì. «˘flÌ ¿fḻı ÷˘ ±Î’HÎfiı fiÎ      ÂÎ_Ï÷ ‰‚ı fiı ! “¿ı‹ ¤¥, Â_ ◊›_ »ı ? ‹Î◊_ ÿ—¬ı »ı ?” ’Ò»‰Î‹Î_
Á‹…HÎ ’Õı ¿ı, ¿›˘ ¤Î‰ ¿›˘˝ Ë÷˘ ? ±Î’HÎÎ ’ˆÁÎ ¿˘¥ CÎÎ·Ì     ‰Î_‘˘ ¢ ±ı‹Î_ ? ±Îfi_ fi΋ T›‰ËÎfl ¿Ëı‰Î›. ±Îfiı ¿’À fi◊Ì
…fiÎfl fiÎ ‹Y›˘, ÷˘ ±Î’HÎı fiÎ Á‹∞±ı ¿ı ±Î ¿›˘ ¤Î‰ ¿›˘˝       √HÎÎ÷_.
Ë÷˘ ? ËÎ, ¿˘¥fiı ÿ⁄Ή‰Îfi˘ ω«Îfl ¿›˘˝ ÷ı … ±Î’HÎfiı ÿ⁄ΉÌ
Ω›. ±Î’HÎÎ ±ı ω«Îflfi_ ’ÏflHÎ΋ »ı ±Î. Ïø›Îfi_ ’ÏflHÎ΋ fi◊Ì,        “±ı ÷˘ ‹ÎflÎ xÿ›‹Î_ »ı” ¿Ë̱ı ÷˘ fiÎ «Î·ı. xÿ› I›Î_ «Î·ı
ω«Îflfi_ ’ÏflHÎ΋ »ı. ·˘¿ ÷˘ Â_ Á‹…ı ? ‹ıÓ CÎÎS›Î ËÂı ÷˘ ±ı    ÂÌ flÌ÷ı ? T›‰ËÎfl ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ±‹ı› ËÌflÎ⁄Îfiı ’һ̱ı, “¿ı‹ »ı
ÿ⁄Î‰Ì Ω›. fiÎ, ±ı‰_ fi◊Ì ±Î. ÷ı_ CÎη‰ÎfiΠω«Îfl ¿›Î˝, ÷ı◊Ì …   ÷Ï⁄›÷ ? ÁÎflÌ »ı ? ¿ı‹ ËÁ÷Î Ë÷Î ±ı ¿Ë˘.” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “Ë_
÷ÎflÎ CÎÎS›Î. ‹ÎÀı ω«Îflfiı ΩHÎ…ı. ±Î ⁄‘_ ¤›_¿fl Ωı¬‹ »ı.     ÷˘ flÕ<_ »\_ ˵ !” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “’λΠflÕ˘ »˘ ÂÎ ËÎfl ?” I›Îflı
“ω«Îfl” ÂOÿ◊Ì ÷˘ ¤›_¿fl Ωı¬‹ »ı. @›Î_ Á‘Ì Ωı¬‹ »ı ? F›Î_     ¿Ëı »ı, “±ËŸ ÿ—¬ı »ı ÷˘ flÕ‰_ ±Î‰ı, fiËŸ ÷˘ ËÁ‰_ ±Î‰ı.” ±ıÀ·ı
Á‘Ì iÎÎfi fi◊Ì ‹Y›_ I›Î_ Á‘Ì. iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì ω«Îfl ˢ› …      ’Ò»‰_ ’Õı. T›‰ËÎfl ÷˘ ¿fl‰˘ ’Õı.
fiËŸ. ω«flı ÷˘ ω«Îfl.                         ±ıÀ·ı ¿Ú’΂ÿı‰ ¿Ëı »ı fiı ¿ı ±‹ı ±ÎÀ·˘ ⁄‘˘ ⁄ËÎfl µ’ÿıÂ
                                ±Î’̱ı »Ì±ı ±Î ⁄‘Î ·˘¿˘fiı, fiı ·˘¿˘ ¬Â ◊¥ Ω› »ı ’HÎ
   ±ıÀ·ı Á_Ωı√ ·A¬HÎ µ’fl◊Ì ¬˘‚Ì ¿Îœ‰Îfi_. ±ı¿ ÿËÎÕ˘
                                ÷‹ı ±‹fiı ±ı‹ ¿Ëı÷Î fi◊Ì ¿ı “·˘¿˘ ±ı¿ÿ‹ ±Îfi_ÿ‹Î_ ±Î‰Ì √›Î
‹fi‹Î_ ω«Îfl ±ÎT›˘ ˢ› ¿ı ±◊ÕÎ¥ ’ÕuÎ ÷˘ Â_ ‰Î_‘˘ »ı ?
                                Ë÷Î fiı ±Î ·˘¿˘fiı ⁄Ë √Q›_”, ±ı‰_ ⁄˘·˘ ÷˘ ±‹fiı ±‹ÎflÌ ÂÎ÷Î
±ı¿ … ÿËÎÕ˘ ⁄˘S›Î ˢ› ÷˘ ω«Îfl ±ı‰Î ±Î‰ı. fl˘… ‹fi‹Î_
                                ’Ò»‰Î …ı‰_ ·Î√ı. ’HÎ ⁄˘·ı fiËŸ ÷˘ ’»Ì Â_ ◊Λ ? ¿o¥¿ Ωı¥±ı
¤Î‰ ¿›˘˝ ˢ› ¿ı @›Îflı› ±◊ÕΉ_ fi◊Ì; ±◊ÕΉ_ fi◊Ì, ω«Îflı›
                                ¿ı fiÎ Ωı¥±ı ? ◊˘Õ<_CÎb_ ‹˘œÎ‹Î_ ‹Ò¿‰Î fiÎ Ωı¥±ı ? ‹˘œÎ‹Î_ ‹Ò¿Ì±ı
fiÎ ±Î‰ı ÷˘ ±◊ÕΉΛ fiËŸ. ’HÎ ±ı¿ … ÿËÎÕ˘ ±Î‰˘ ω«Îfl
                                ÷˘ ’»Ì «ÎS›_ ÂÎ÷΋Î_. ‹˘œÎ‹Î_ fi ‹Ò¿Ì±ı ÷˘ Â_ ◊Λ ?
±ÎT›˘ fiı, ÷ı ±◊ÕΛΠ‰√fl flËı fiËŸ. ±ıÀ·ı ±Ï‰fl˘‘ΤÎÁ
Ωı¥±ı. ±Î ÷˘ …√÷ ⁄Ë Á‹∞fiı «Î·‰Î …ı‰_ »ı. Ωı¬‹‰Î‚_,          ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı T›‰ËÎfl ˢ‰˘ Ωı¥±ı.
fi›* Ωı¬‹ … ¤flı·_ »ı.                         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Ëo¿Îfl ÷˘ »ı ’HÎ ‹fi »ı fiı, ÷˘ ±Ëo¿Îflfiı
480                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fifiÌ ‹Ò_{‰HÎfi˘ µ¿ı·                     481

’ˢӫÎÕı ¿ı ±Î ‹ÌÃÎ¥ ÁflÁ »ı fiı ’ı·Ì ⁄fl˘⁄fl fi◊Ì. ±ıÀ·ı ‹fi      ’fl‹Îb … fi◊Ì ¿ı ‰SÕÛfiÌ ¿˘¥ «Ì… Ωı¥±ı »ı ! ±ı‰Î ˢ› ÷˘
»ı I›Î_ Á‘Ì ±ÎfiÌ …wfl. ±‹Îflı ÷˘ ‹fi fiËŸ fiı ! ±‹Îflı ÁÒZ‹       ±ı ±Î’HÎfiı ¬Â ¿flÌ fiάı.
‹fi ±ıÀ·ı ¿Â_ ’¿Õı fiËŸ CÎÕ̉Îfl. …ı‹ «Î· √ÎÕÌ‹Î_ «Õı-µ÷flıfiı        ±Î iÎÎfi ◊÷Î_ ’Ëı·Î_ ‹fiı ÷˘ fl˘…ı› ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊÷_ Ë÷_.
±ıfiÎ …ı‰,_ fiı ÷‹ÎflÌ √ÎÕÌ ÷˘ ’Î-’Î, ±fl‘˘-±fl‘˘ ¿·Î¿ ∂¤Ì flËı.     Ë_ ÷˘ ’λ˘ CÎfl‹Î_› ¿˘¥¿ ÿËÎÕ˘ √Q‹÷ ¿flo. fl˘… fl˘… ÿÎ÷HÎ
÷ı CÎÕ̱ı «œ-∂÷fl ◊¥ Ω›.                      ¿fl‰ÎfiÌ ±Î ¿o¥ flÌ÷ »ı ? fl˘… ÁÒ¥ …‰Îfi_ ? flÎ÷ı ⁄ËÎfl◊Ì ŒflÌfiı
   ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ¿Â_ «√Ήı I›Îflı ‹fi Â_ ◊¥ Ω› ?         ±ÎT›Î, ÷˘ ±ıfi˘ ±ı … ’·_√, ±ıfiÎ_ ±ı … √˘ÿÕÎ_ fiı ±ıfi_ ±ı …
   ÿÎÿÎlÌ — ±‹Îfl_ ‹fi »ı ÷ı {·Î¥ fiÎ Ω›. ±‹Îflı ÁËı…
                                  ±˘ÂÌ¿<_. ±S›Î, ±Î ÷ı ŒÎ‰÷_ ËÂı ? fiÎ, ±ı ÷˘ ±Î‹Î_ … Á’ÕΉ_
‰Îfl {·Î› ⁄Ë I›Îflı. ±ı‹fiÎ ‹fifiı ÿ—¬ fiÎ ◊Λ ±ı Ëı÷ ˢ›.        ’Õı. ’HÎ ±Î ’˘ÊΛ fiËŸ. ±ÎfiÎ_ ¿fl÷Î “±‹ÎflΔ ÿı‹Î_ …÷Î flË̱ı
                                  ±‹ı. ±Î ±Î‰Î_ ωÿı‹Î_ ˢ›, ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î’H΢ ÿı ÁÎfl˘. ‹fi
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄‘Î ‹ËÎI‹Î±˘fiı ‹fi ¬fl_ ±ıÀ·ı ’ı·Ì        ‰ıflΛÀÌ{ fiÎ ¬˘‚ı, ⁄Y›_ ? ±Î ’·_√ ±Î…ı ±ËŸ ±Î√‚ Ωı¥±ı,
√·Ì’«Ì Ωı¥±ı fiı ?                         ¿Î·ı ±Î‰˘ Ωı¥±ı, ’fl‹ ÿËÎÕı V≠Ÿ√‰Î‚˘ Ωı¥±ı. ±˘ÂÌ¿Î_ ÁÎflÎ_
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ‹fi ¬fl_ fiı ±Î ⁄‘Î_fiı. ±ıÀ·ı …flÎ ‹Áη˘      fiÎ Ωı¥±ı, ⁄Y›Î_ ? ⁄‘_ … Ωı¥±ı. ±Î ÷˘ ±ıfi˘ ±ı … ’·_√ !
Ωı¥±ı. ±ı‹ ¿ı “¿ı‹ »˘” ⁄˘·fiÎflΛ Ωı¥±ı ¿ı “S›˘ ÁÎËı⁄, ’Îfi      ’ı·_ ¤ıÓÁfiı »ı ÷ı √‹ÎH΋Î_ ±ıfiı √ÎÏ‚›˘ ⁄_‘Ήı.
¬Î‰ !” ¿ËıfiÎflı› Ωı¥±ı, ÷˘ ⁄fl˘⁄fl «Î·ı.                   ·˘¿ ÷˘ ¿ı‰Î ω«ÎflfiΠˢ› ¿ı fl˘… ⁄Á‹Î_ …‰Îfi_ ÂÌ flÌ÷ı
        ‹fi ‹Î√ı ‰ıflΛÀÌ Ïfi÷ Ïfi÷ !              ŒÎ‰ı ? fl˘… fl˘… ÿ˘Õ‘΋ ¿fl‰ÎfiÌ ÂÌ flÌ÷ı ŒÎ‰ı ? fl˘… fl˘… ±ÎÀ·˘
                                  ⁄‘˘ ’ˆÁ˘ ¬«˝‰ÎfiÌ …wfl Â_ ? fl˘… fl˘… ±Î‹ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl Â_
    Ë_ ¿ËÌ ÿ™ ¿ı ÿÎÿÎfiÎ ¬Ò⁄ Œ˘ÀÎ ·¥ ·ıΩ,ı Ωı¥±ı ±ıÀ·Î_. ⁄‘Î_  ? CÎıfl ⁄ıÃÎ_ ◊÷_ fi◊Ì ? I›Îflı ¿ËıÂ,ı “CÎıfl ⁄ıÃÎ_ ◊÷_ fi◊Ì.” ±Î‹ ¿ıÀ·Ì
¢¬ ’ÒflÎ ¿fl‰Î. Ω÷Ω÷fiÎ ’˘{ ˢ› fiı, ÷ı ÿflı¿ ‰¬÷ı ±ı¿Îÿ ’˘{      Ω÷fiÎ ±ıfiÎ flZÎHÎ... ’˘÷ÎfiÌ (±ÎI‹Î) Ω÷fi_ flZÎHÎ ¿›* ? ˉı ±Î
ŒÌÀ ◊¥ Ω›. ‹fi Œ›Î˝ ¿fl‰Îfi_. ‹fi fi‰Ì fi‰Ì ‰V÷±˘ ¬˘‚ı »ı.        ‰Î÷ ÁÎ_¤‚Ô‰ÎfiÌ … »ı, ±Î‹Î_ ¿o¥ ŒıflŒÎfl ¿fl‰Îfi˘ fi◊Ì. ŒıflŒÎfl
     ı
‹fi Ëo‹ÂÎ_ fi‰Ìfi÷Î ¬˘‚ı. …^fiÌ ±ıfiı √‹ı fiËŸ. ±ıÀ·ı ’˘{ ⁄‘Î      ◊Λ ±ı‰˘ fi◊Ì fiı ! …ı »ı ±ı … ¿flı@À »ı. ˉı ±Î …ı ·ÎT›Î
…\ÿÎ_ …\ÿÎ_ ˢ› fiı, ÷ı ±Î’HÎı ±Î‹ Œfḻı ÷˘ ±Î‹, ±Î ’»Ì ’λΠ    »ı, ±ı‹Î_ ÕÌ{Î¥fi Á‹∞ ·ı‰ÎfiÌ »ı ±Î’HÎı ±fiı Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘
ŒÌÀ ◊¥ Ω›. ’λΠ÷ı CÎÕ̱ı ‹fifiı ±Î ’˘{ ŒÌÀ ◊¥ Ω›.          »ı ±Îfi˘.
   ±ıÀ·ı ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ {À …¥fiı Ωı¥ ±Î‰ı »ı, ‹ËŸ …¥fiı, ’»Ì              ¬Â flάı ‹fifiı, iÎÎfiÌ ±Î‹...
ŒÌÀ ◊¥ Ω› ⁄‘_. ±ı ·˘¿˘±ı ⁄‘Î ’˘{ ¤ı√Î ¿›Î˝ »ı. ±ıÀ·ı fi‰Î
fi‰Î ’˘{ ¤ı√Î ¿fl‰ÎfiÎ_. ⁄Ì…\_ Â_ ◊Λ ÷ı ? ±ı› ±ı¿ ÁΑfi »ı         ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ‰¬÷ ‰Î÷ ±ı‰Ì flÌ÷ı fiÌ¿‚Ì Ë÷Ì ¿ı ±Î
fiı ! ±ı› Ë¿Ì¿÷ V‰w’ »ı fiı ! ‹fifiı ¬˘flο fiÎ Ωı¥±ı ? I›Îflı      ≠Ï÷⁄© ¿flfiÎfl_ ¿˘HÎ ? ƒT›-ZÎıhÎ-¿Î‚ ¤Î‰ ±ı ≠Ï÷⁄© ¿fl÷Î fi◊Ì,
±ı ¿˘fiÎ Ωı‰Î◊Ì ‹ËŸ Ã_Õ<_ ’ÕÌ Ω› ? I›Îflı ¿Ëı, “…ı ÿıË‹Î_ ±ı‰Î    ÷‹ÎflÌ fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ˘ ≠Ï÷⁄© ¿flı »ı.
’fl‹Îb fi◊Ì ¿ı …ıfiı ¿˘¥ «Ì… Ωı¥±ı »ı.” ±‹ÎflÎ ÿıË‹Î_ ±ı‰_          ÿÎÿÎlÌ — fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ˘ ÁÎ◊ı ˢ› ¿ı fiΠˢ›, ’HÎ ⁄_‘ΛÎ
482                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fifiÌ ‹Ò_{‰HÎfi˘ µ¿ı·                   483

±ıÀ·ı ⁄_‘ΛÎfiı ? ‹ÎÀı ±ı ≠Ï÷⁄© ¿flı »ı. ÷˘› ±ı ±Î’HÎÎ (iÎÎfi        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ⁄ÌΩfi_ ¿Î‹ fiËŸ ±Î‹Î_. ±‹fiı ÷˘ ·Œfl_ fiÎ
·Ì‘ı·Î) ‹ËÎI‹Î±˘ ‹ÎÀı fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ˘ »ı. ⁄ËÎflfiÎ ·˘¿˘ ‹ÎÀı ÷˘     ˢ›.
±ı ≠Ï÷⁄© ¿flı »ı. ±ı »ı ’Îfl¿<_. ÷ı ’˘÷Îfiı ±©fl … ⁄Î_‘ı. ±ı¿
                                     ≠ffi¿÷ν — ’HÎ iÎÎfiÌfiı ÷˘ ‹fi ‰Â‹Î_ ˢ›.
‹ÎHÎÁfiı …·ı⁄̱ı ⁄Î_K›˘ ˢ›, ÷˘ I›Î_ ˢÀ·‹Î_ ⁄˘·ÎT›Î ‰√fl »˘Õı
fiËŸ. …·ı⁄Ì ±ıfiı ⁄Î_‘ı »ı. ÷fiı fiËŸ ⁄Î_‘ı·_ ¿Âαı ?            ÿÎÿÎlÌ — ÷tfi.
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ⁄flÎ⁄fl »ı. ¬ıÓ«ÎHÎ ¿flı. ±ıfiı ±ıÀˇı@À ¿flı.       ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ÷˘ ’»Ì ±ıfiı ¬Â flά‰ÎfiÌ Â_ …wfl ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±flı, ±Î¬_› ÷_⁄Õ<_ I›Î_ Ω›. ±ıÀ·ı iÎÎfiÌ ’ÎÁı◊Ì       ÿÎÿÎlÌ — ¬Â flά‰_ ’Õı.
Á‹∞ ·ı ÷˘ ÁÎfl_.
                                     ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ‹ËÎI‹Î±˘±ı ¿ı‹ ¬Â fiÎ flά‰_ Ωı¥±ı ?
   ≠ffi¿÷ν — iÎÎfiÌ ‹ÎÀı ’HÎ Á_Ωı√ ±Î‰ı … fiı. ±ı ƒT›-ZÎıhÎ-   ±ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ?
¿Î‚-¤Î‰ ±Î‰ı....
                                     ÿÎÿÎlÌ — ‹ËÎI‹Î±˘fi_ √…_\ fiËŸ. ‹ËÎI‹Î ⁄_‘Î¥ Ω›,
   ÿÎÿÎlÌ — Á_Ωı√˘fiı ±Î‘Îflı ƒT›-ZÎıhÎ-¿Î‚-¤Î‰ ±Î‰ı. Á_Ωı√˘   ≠Ï÷⁄© ◊¥ Ω›.
’ı·Î √˘Ã‰Î›ı·Î_ ˢ›.
                                     ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ‹ËÎI‹Î±ı ¿ı‹ ‰÷˝‰_ ?
    Ωı ±Î ÁflÁ‹Î_ ÁflÁ ’ı·Î ¿Î…\ »ı, ⁄ÿ΋ »ı, ’HÎ ±‹ı
±ıfi˘ ŒÎ¿˘ fi◊Ì ‹Îfl÷Î ? Ωı ±Î ‹fi ⁄_‘Λı·_ »ı I›Î_ ±‹ı ¿Ë̱ı        ÿÎÿÎlÌ — Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰˘.
¿ı, “S›˘ ˉı.” ±ı¿ ŒÎ¿˘ ‹Îfḻı.                     ≠ffi¿÷ν — ±Î ¿ıflÌ ⁄Ë ¤Î‰ı »ı, ±_∞fl ‹Ò@›Î ˢ› ±fiı
   ≠ffi¿÷ν — ±ËŸ›Î ‹fi ⁄_‘Λı·_ »ı.               ¿ıflÌ ‹Ò¿Ì ˢ› ÷˘ ±_∞fl fiÎ ·ı ’HÎ ¿ıflÌ ·ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±Î¬_ ⁄‘_ fiÎ ·ı. ±ı¿ … «‹«˘ ·ı, ±ıÀ·ı ±Î        ÿÎÿÎlÌ — ¥LÀflıVÀ (vÏ«)!
⁄_‘Λı·_ ¬fl_, ’HÎ ±ıfiı fiÎ ¿Ë̱ı ÷˘ ¿Â_ fiËŸ, ±Áfl fiΠˢ›.
                                     ≠ffi¿÷ν — ¥LÀflıVÀ »ı ÷˘ ’HÎ ⁄_‘Λı·Î »ı fiı ? ±ıfiÌ ÁÎ◊ı
¿˘¥ ¿Ëı, fiËŸ ¬Î‰Îfi_, ÷˘ »˘ flèÎ_. ±‹ı ±‹ÎflÎ ‹fifiı ±Î‰_ ÷ı‰_
                                 ≠Ï÷⁄© ◊›ı·Î »ı fiı ?
±Î’̱ı fiı, ÷ı ±ı¿ «‹«˘ ±Î’̱ı, ‰‘Îflı fiËŸ. ±ıfiı ¬Â flά̱ı.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ’Ò‰˝¤‰fi_ »ı. ±Î…ı ÏÕV«Î…˝ »ı.
   ≠ffi¿÷ν — iÎÎfiÌ ’HÎ ‹fifiı »ı÷flı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ‹fifiı ¬Â flά‰Îfi_. I›Î√̱˘ Â_ ¿flı ? ±Õ‰Î
                                    ±ıÀ·ı ÂÎjοÎfl˘±ı ±ı‰_ ·¬ı·_ ¿ı µÿ›¿‹˝fiı ±Î‘Ìfi, µÿ›Î‘Ìfi !
fiÎ ÿı. ±ıÀ·ı ’ı·_ ‹fi ÏflÁΛ ’»Ì.                  Ωı µÿ› ˢ› ÷˘ √΂˘› ÿı fiı ‹Îflı› ¬flÎ_. ÷˘› iÎÎfiÌ ¿Ëı »ı ¿ı
                                 Â_¿Î fiÎ ¿fl¢. ÂÎjοÎfl˘±ı ±ı‰_ ·A›_ ¿ı iÎÎfiÌ √΂˘ ÿı, ‹Îflı ÷˘›
   ≠ffi¿÷ν — iÎÎfiÌ ‹fifiı ¬Â flά‰Îfi_ ¿Ëı ±ı ⁄fl˘⁄fl ’HÎ      iÎÎfiÌfiÌ Â_¿Î fiÎ ¿fl¢. iÎÎfiÌ iÎÎfi‹Î_ … »ı. ÷‹fiı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı
⁄ÌΩ±ı ’HÎ ±ı‹ … ¿fl‰_ Ωı¥±ı ?                   ⁄Ì∞ …B›Î±ı »ı.
484                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fifiÌ ‹Ò_{‰HÎfi˘ µ¿ı·                     485

   ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ±‹fiı fi◊Ì ·Î√÷_. ±Î ÷˘ ’һ̱ı »Ì±ı.        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ÷˘ ±ı‹Î_ ’»Ì flèÎ_ fiËŸ fiı ! ±Î’HÎı I›Î_
                                ⁄fiı fiËŸ. ’HÎ ‰V÷„V◊Ï÷‹Î_ ≠›˘√ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı. ±fiÎÏÿ¿Î‚◊Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ±‹ı ÿά·˘ ±Î’̱ı »Ì±ı.
                                Á_ÁÎfl ÂıfiÎ ±Î‘Îflı ∂¤˘ flè΢ »ı ? …ı ±Î‘Îfl Ë∞ ÷ÒÀu˘ fi◊Ì.
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ƒT›-ZÎıhÎ-¿Î‚-¤Î‰◊Ì ≠Ï÷⁄© ◊‰Î› »ı ±ı     ±ıÀ·ı ±ıfiı ±Î‘Îfl ÷˘Õ ÷˘Õ ¿fl‰˘ ’Õı. ±Î’b_ iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì
¿˘HÎ ≠Ï÷⁄© ◊Λ »ı ?                       Â_ ÷˘Õ ÷˘Õ ¿fl‰_ ’Õı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ V‰¤Î‰. ƒT›fi˘ V‰¤Î‰ ⁄_‘Λ »ı. ±ı …ı        ≠ffi¿÷ν — ±Î‘Îfl ÷˘Õ‰˘ Ωı¥±ı.
ƒT› »ı ÷ı, ÷ıfi˘ V‰¤Î‰ ⁄_‘Λ »ı.
                                   ÿÎÿÎlÌ — …ıfiÎ ±Î‘Îflı ±Î …√÷ ∂¤_ flèÎ_ »ı, Á_ÁÎfl ∂¤˘
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ¿˘fiı ⁄Î_‘ı »ı ?               flËı·˘ »ı, ÷ı ±Î‘Îfl ÷˘Õ ÷˘Õ ¿fl‰Îfi˘ »ı. ⁄Ì…\_ ¿Â_ fiËŸ, ±Î‘Îfl
                                ÷˘Õ ÷˘Õ ¿fl‰Îfi˘.
   ÿÎÿÎlÌ — ‹fifiı. ±Î ±Î¥VøÌ‹ ¬Î› ±ıÀ·ı ‹fi ΩıÕı
±Î¥VøÌ‹ ⁄_‘Λ ¿ı ±Î¥VøÌ‹ ΩıÕı ‹fi ⁄_‘Λ ?               ˉı ÂıfiÎ_ ±Î‘Îflı …√÷ ∂¤_ flèÎ_ »ı ? I›Îflı ¿Ëı, ‹fifiÎ …ı
                                ’›Î˝›˘ »ı, ‹fifiÌ …ı ±‰V◊α˘ »ı, ÷ı‹Î_ ±ÎI‹Î ÷L‹›Î¿Îfl ◊Λ
   ≠ffi¿÷ν — ‹fi ⁄_‘Λ.
                                »ı, ÷ı◊Ì Á_ÁÎfl ∂¤˘ flè΢ »ı. fi◊Ì ⁄Ï© ’…‰÷Ì ¿ı fi◊Ì ¿˘¥
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î¥VøÌ‹‰Î‚Î ÷˘ fiËŸ !               ’…‰÷_. ±Î ÷˘ ±ÎI‹Î ÷L‹›Î¿Îfl ◊›˘ ±ıfiÌ ‹ËŸ, ÷ı◊Ì Á_ÁÎfl
                                ∂¤˘ flè΢ »ı. ±ıÀ·ı ‹fifiÎ_ ’›Î˝›˘fiı ÷˘Õ ÷˘Õ ¿fl‰Î_ Ωı¥±ı. ±Î
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’ Ïfifl_÷fl ‹fi◊Ì ‹@÷ flˢ »˘, ‹fi◊Ì …\ÿÎ
                                “‹ÎflÎ fi ˢ›, ‹ÎflÎ fi ˢ›”, I›Î_ … ⁄ıÃÎ_ ⁄ıÃÎ_ ˷Λ ˷Λ …
flˢ »˘, ±ıÀ·ı ±≠Ï÷⁄© ÿÂÎ ¿ËÌ ?
                                ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ±ı ÷˘Õ ÷˘Õ ¿flı ¿ı »^À˘ ◊¥ √›˘. ±fiÎÏÿfi˘ ±P›ÎÁ
   ÿÎÿÎlÌ — ±‹Îfl_ ‹fi ⁄_‘Λ … fiËŸfiı, ÀıVÀıÕ. ËÌflÎ ÿı¬ÎÕ˘   »ı fiı, ÷ı »^À˘ ◊‰Î ÿı÷˘ fi◊Ì. ±fiÎÏÿfi˘ ±P›ÎÁ »ı fiı, ÷ı ±ıfiı
’HÎ ⁄_‘Λ fiËŸ. ≠Ï÷⁄© ◊Λ ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_.            ‹ÌÃΠ‰÷ı˝ »ı. ±ı ‹ÌÃΠ©ÎI‹Îfiı fi◊Ì ‰÷˝÷Ì, ±ı ±Ëo¿Îflfiı ‰÷ı˝
   ≠ffi¿÷ν — iÎÎfiÌ ¿‚Λ ±ı‰Î »ı … fiËŸ !           »ı. ±ıÀ·ı ±ı ÷˘Õ ÷˘Õ ¿fl‰_ ’Õı. ⁄ıfiı »^À<_ Ωı‰_. »^À<_ … Ωı‰_ ’Õı,
                                ÷˘ … µ¿ı· ±Î‰ı.
   ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfiÌfiı ¿‚‰Î √›˘ ÷ı √fi˘ »ı. ’˘÷ı … ¿‚Î¥
                                            v    v   v
Ω›. ±ıÀ·ı ÷Ì◊*¿fl ÁÎËı⁄ı Â_ ¿èÎ_ ¿ı iÎÎfiÌfiı ‹Î’‰Î …¥Â fiËŸ,
fiËŸ ÷˘ ÷ÎflÌ ⁄Ï© ‹’Î¥ …Âı. ËÎ ! ’˘÷ı ÕŒ˘‚ »ı, ÷ÎflÌ ⁄Ï©
ÕŒ˘‚ »ı, ±ı‰_ ‹’Î¥ …Âı, ¿Ëı »ı.
     ˉı ÷˘ ±Î‘Îfl ÷˘Õ‰˘, ±ı … ’flÊÎ◊˝ !
   ≠ffi¿÷ν — ÏfiÏç_÷ ±fiı Ïfi¤˝› fiÎ ◊Λ ÷˘ ±Î’ı·˘ ±ÎI‹Î›
…÷˘ flËı ?
486                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ωiÎÎfi, ‹fi ‰Âfi_ !                    487

                                    ÿÎÿÎlÌ — ∂É΋Î_ ?
                                    ≠ffi¿÷ν — V‰÷_hÎ fiËŸ.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ Á_ÕÎÁ …‰Î‹Î_ ?
                                    ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÌ V‰÷_hÎ÷Î »ı … fiËŸ fiı ±ı‹Î_ !
              (12)                     ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ¿Ë˘ »˘ fiı, ¿‹ÎHÎÌ ¿fl‰Î‹Î_ V‰÷_hÎ »Ì±ı ?
        ωiÎÎfi, ‹fi ‰Âfi_ !                    ≠ffi¿÷ν — ±ı V‰÷_hÎ »ı … fiËŸ. ‹fi … ¿flΉı »ı. ‹fi …
                                  ¿‹Î‰ı »ı ±fiı ‹fi √‹Î‰ı »ı. ±Î’HÎı V‰÷_hÎ »Ì±ı … fiËŸ ¬flı¬fl.
           ˝
          ‰÷ı, ±‰Â÷΋Î_ ‹fi...
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±˘Ë˘ ! I›Îflı ÷‹Îfl_ «·HÎ Âı‹Î_ ?
   ≠ffi¿÷ν — ±ı‹ ¿Ëı‰Î› »ı ¿ı ±Î’b_ ‹fi …√÷‹Î_ «Î·÷Ì
                                    ≠ffi¿÷ν — «·HÎ ÷˘ ‹fifiı Ωı ±Î’HÎı ¿Î⁄Ò‹Î_ ·¥ ¿̱ı
≠T≤ÏkÎfiÎ ‹Ò‚‹Î_ »ı ±fiı ÷ı‹Î_ ≠«_Õ Â„@÷ flËı·Ì »ı. ‹fifiı ±_¿<‹Î_
                                  ÷˘ …, fiËŸ ÷˘ ±Î’b_ «·HÎ »ı … fiËŸ. ±ËŸ ±Î‰‰Î‹Î_› ‹fifiÌ
¿ı‰Ì flÌ÷ı flά‰_ ?
                                  ≥E»Î ◊Λ ÷˘ ‹fi ·ÎT›_. ‹fi fiÎ ’ÎÕı ¿ı fi◊Ì …‰_ ÷˘ fiËŸ. ‹fi
   ÿÎÿÎlÌ — flÎ÷ı ÷‹Îflı ¨CΉ_ ˢ› ÷ı CÎÕ̱ı ¨CÎÌ Ω‰ ¬flÎ ?    … ¿flΉı »ı ¿Î‹.
…ıÀ·Î ‰Î√ı ¨CΉ_ ˢ› ÷ıÀ·Î ‰Î√ı ?                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ı‰_ »ı fiı, ±Î ÷‹ı ‹fifiı ¿Ë˘ fiı, ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ.                        ‹ËŸ ⁄ÌΩ ÷_h΢ fiı ⁄‘Îfiı ¬˘À<_ ·Î√ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı …ı‹ »ı ±ı‹
                                  ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı ‹ËŸ ’ην‹ıLÀ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‹ ?
                                            I›Îflı ◊Λ ‹fi ‰Â !
   ≠ffi¿÷ν — ‹fifiı ±Î’HÎı ‰Â »Ì±ı, ‹fi ±Î’HÎfiı ‰Â fi◊Ì.
                                     «_ÿ¤Î¥ ÷˘ ±Î ÂflÌflfiı ±˘‚¬‰Îfi_ ÁΑfi ±Î’ı·_ ·˘¿˘±ı,
   ÿÎÿÎlÌ — ±˘Ë˘ ! ÷‹ı ±‰Â’HÎı ¿fl˘ »˘ ±Î ⁄‘_ ?
                                  fi΋ ±Î’ı·_, ÷˘ ÷‹ı ¿˘HÎ »˘ ? “‹Îfl_ fi΋ «_ÿ¤Î¥”, ÷ı “‹Îfl_”
’˘÷Îfiı ‰Â◊Ì fiËŸ. ±Î ±‰Â◊Ì, ⁄ÌΩfiÎ_ ‰Â◊Ì ±Î ¿flÌ flèÎÎ
                                  ¿ËıfiÎfl˘ ¿˘HÎ »ı ? “±Î ÿıË ‹Îfl˘, ËÎ◊ ‹ÎflÎ, ¿Îfi ‹ÎflÎ, ±Î_¬˘
»˘. ±ıÀ·ı ¿˘”¿fiÎ ‰Â◊Ì ÷‹ı ¿flÌ flèÎÎ »˘. ÷‹Îfl_ V‰÷_hÎ fi◊Ì
                                  ‹ÎflÌ, ⁄Ï© ‹ÎflÌ, ‹fi ‹Îfl_, Ï«kÎ ‹Îfl_, ±Ëo¿Îfl ‹Îfl˘, ±Î ⁄‘_ ‹Îfl_-
±Î ¿fl‰Î‹Î_ ?
                                  ‹Îfl_” ⁄˘·ı »ı ÷ı ¿˘HÎ »ı ±ı ?
   ≠ffi¿÷ν — V‰÷_hÎ fi◊Ì.
                                    ≠ffi¿÷ν — ±ı … Ë_ ’Ò»\_ »\_ ¿˘HÎ »ı ±ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı flÎhÎı ÁÒ¥ …‰Î‹Î_› V‰÷_hÎ fiËŸ ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÷‹ı ΩH΢ ÷˘ ‹fi ‰Â ◊Λ, fiËŸ ÷˘ ‰Â
   ≠ffi¿÷ν — fiËŸ.                        fiÎ ◊Λ.
488                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ωiÎÎfi, ‹fi ‰Âfi_ !                   489

   ≠ffi¿÷ν — ±ı Á‹Ω‰˘.                              ‹fi fiΠ¿ı ‹fi ‰Â ?
   ÿÎÿÎlÌ — “±Î’b_ V‰w’ Â_ »ı ? ±Î’HÎı ¬flı¬fl ¿˘HÎ         ≠ffi¿÷ν — ‹ÎHÎÁ˘ Á_÷˘ÊÌ fi◊Ì ±ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ?
»Ì±ı ?” ±ı ΩHÎ̱ı, ÁıSŒfi_ Ïfl›·Î¥{ ◊Λ, I›Îflı ±Î’b_ ‹fi ‰Â
◊¥ Ω›. ÷‹Îfl_ ‹fi ‰Â ¿fl‰_ »ı fiı ?                    ÿÎÿÎlÌ — Á_÷˘Ê ¿_¥ flÎA›˘ flËı fiËŸ. Á_÷˘Ê ±ı ÷˘ …ı‹ iÎÎfi
                                 Á‹…HÎ ±Î‰ı ÷ı‹ ÷ı‹ Á_÷˘Ê ◊Λ ¿ı ±Î ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı. ‹˘ËfiÎ
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±Î ⁄‘Î_fiı ŒÎ›ÿ˘ ◊Λ ±ı ·Z΋Î_ flάÌfiı ±Î   ‹Î›Î˝ ±Î ·Î‰Ì±ı »Ì±ı ¬flÎ_ ’HÎ ±ı ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı ±ı‰_ ¬⁄fl ’Õı
≠ffi ’Ò»›˘ »ı.                          ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı ⁄Î…\fi_ M·Á-‹Î¥fiÁ ◊¥fiı ’»Ì Á_÷˘Ê ◊¥ Ω›.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ⁄fl˘⁄fl »ı. ’HÎ ‹fi ‰Â I›Îflı ◊Λ ¿ı      Á_÷˘Ê ◊‰Î ‹ÎÀı ±ı iÎÎfifiÌ …wfl »ı. ±ı ¿o¥ ±iÎÎfi÷Î◊Ì Á_÷˘Ê
F›Îflı “’˘÷ı ¿˘HÎ »ı” ±ı ΩHÎı I›Îflı. fiËŸ ÷˘ ‹fi ‰Â ◊Λ fiËŸ.    ∂¤˘ ◊Λ fiËŸ. ÁÎ«Ì Á‹…HÎ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ‹fi ‰Î_‘˘ fi µÃΉı
Ëo‹ıÂÎ_ ±ı¿Î√˛ ◊Λ. ’»Ì ’λ\_ ∂ÕÌ Ω›. ¿¥ ¿¥ ⁄Î⁄÷‹Î_ ±ı¿Î√˛    ±ıÀ·ı ±ı Á_÷˘Ê ◊Λ. ‹fi ‰Î_‘˘ µÃΉı ¿ı Á_÷˘Ê fiÎ ◊Λ. ±‹Îfl_
flËı »ı ÷‹Îfl_ ‹fi ?                        ‹fi ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ‰Î_‘˘ fiÎ µÃΉı. ±‹fiı ‰Â ◊¥ √›ı·_ ˢ› Ïfifl_÷fl.
                                 Ï«kÎı› ±ÎCÎ_’λ\_ fiÎ ◊Λ. ±fiı ±ı „@÷ ÷‹Îfl΋Î_› »ı. Œ@÷ ±ı
   ≠ffi¿÷ν — ≠›Ifi ¿fḻı ÷˘ flËÌ Â¿ı.
                                 ¬˘·Ì ±Î’̱ı. ±fi_÷ ±‰÷ÎflfiÎ ’Î’ ¤flı·Î_ »ı ÷ı ‘˘‰Î_ ’Õı. I›Îflı
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ≠›Ifi ¿fl÷Î fi◊Ì ?                flÎ√ı ’Õı. fiËŸ ÷˘ ÷‹ı ÂÌ flÌ÷ı flÎ√ı ’ÎÕ˘ ?
   ≠ffi¿÷ν — ≠›Ifi ¿fl÷Î ⁄‘΋Î_ ÁŒ‚÷Î fiÎ ‹‚ı.            ≠ffi¿÷ν — ‹Îflı ‹fifi˘ fiΠ¿fl‰˘ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‹ ÁŒ‚÷Î fiÎ ‹‚ı ? ‹fi ÷˘ ±Î’b_ … »ı fiı ?        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ ±‹ı ¿˘¥ ‰V÷fi˘ fiΠ¿fl‰Î fi◊Ì ⁄ıÃÎ.
±Î’b_ »ı ’HÎ ‹Îfiı fiËŸ ?                     ±ËŸ ±‹Îfl˘ ‘‹˝ ⁄‘˘ ±ÏËoÁÎfi˘. ÷‹Îflı ‰ıfl »ı ±ı‰_ ? ±ıfiı ∞‰÷_
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ‹fi ±Î’HÎÎ ‰Â‹Î_ fi◊Ì fiı ?           flËı‰Î ÿı‰Î‹Î_ Â_ ‰Î_‘˘ ? ±Î’HÎı … …L‹ ±Î’ı·˘ ±ıfiı, ±fiı ’»Ì
                                 ±Î’HÎı … ‹Îfḻı ÷˘ ±Î’HÎÌ ÂÌ ÿÂÎ ◊Λ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ’ˆÁÎ √HÎ÷Ì ‰¬÷ı ‹fi ‰Â‹Î_ flËı »ı ¿ı fiËŸ ?
⁄ıL¿‹Î_ wÏ’›Î √HΉÎfiΠˢ› ÷ı CÎÕ̱ı ?                 ≠ffi¿÷ν — Ë_ ±ı ÁıLÁ (±◊˝)‹Î_ ¿Ë_ »\_ ¿ı ≥E»Î±˘,
                                 ¿Î‹fiα˘, ‰ÎÁfiα˘ fiΠ◊Λ ±ı‹.
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·˘ ÀÎ¥‹ flËı.
                                   ÿÎÿÎlÌ — ‹fifiı ‰Â ¿fl‰Î◊Ì ≥E»Î±˘, ¿Î‹fiα˘ ⁄‘Ì ⁄_‘
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı F›Î_ flÏ« ˢ› fiı I›Î_ ‰Â flËı. ±Î     ◊¥ Ω›. fiΠ¿fl‰Î◊Ì ÏËoÁÎ ◊Λ. ‹fifi˘ fiΠ¿fl‰ÎfiÌ …wfl Â_ ?
÷˘ ¤√‰Îfi‹Î_ flÏ« fi◊Ì, ’ˆÁ΋Î_ flÏ« »ı ’HÎ ¤√‰Îfi‹Î_ flÏ«       ‹fi ∞‰÷_ flËı ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‰Â‹Î_ flËı, ±ı ‹ÎÀı ‰ˆiÎÎÏfi¿ ≠›˘√
‰‘Îfl˘ ±ıÀ·ı ‹fi ‰Â flËıÂı.                     »ı. ÷‹Îfl_ ‹fi ÷‹Îfl΋Î_ ‰Â‹Î_ flËı. ‰ˆiÎÎÏfi¿ flÌ÷ı ˢ‰_ Ωı¥±ı.
  ‰‘Îflı Á‹…‰_ ˢ› ÷˘ ÁIÁ_√‹Î_ ±Î‰÷Î flˢ. ⁄‘_ Á‹Ω‰Ì±ı.     ’V÷¿fiÎ ±Î‘Îflı fiÎ «Î·ı. ’V÷¿˘‹Î_ ÷˘ V◊Ò‚ ‰V÷ ·¬ı·Ì »ı. ÂOÿ˘
‹fi ‰Â ˵ ±‹ı ¿flÌ ±Î’̱ı. ÷‹Îflı ⁄Ì…\_ ¿Â_ ’Ò»‰_ »ı ?       V◊Ò‚ ˢ› ±fiı ±Î ≠›˘√ ⁄‘Î ‰ˆiÎÎÏfi¿ ˢ›, ÁÒZ‹ ˢ›, ÂOÿ‹Î_
490                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ωiÎÎfi, ‹fi ‰Âfi_ !                   491

fiΠˢ›. ±ıÀ·ı ‹fi ‰Â ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ ±Î‰Ωı. F›Îflı ¿fl‰_ ˢ›         ÿÎÿÎlÌ — ÂÎ_Ï÷ flËı »ı ¿ı ±ÂÎ_Ï÷ flËı »ı ?
I›Îflı ±Î‰Ωı. Ë‹HÎı fiÎ ¿fl‰_ ˢ› fiı ’Î_« ‰Ê˝ ’»Ì ¿fl‰_ ˢ›
                                   ≠ffi¿÷ν — ÂÎ_Ï÷ flËı »ı.
÷˘ ’»Ì ±Î‰Ωı. Ë_ ˢ¥Â ÷˘ ¿flÌ ±Î’ÌÂ, fiËŸ ÷˘ fl΋ fl΋ !
fl΋ı› √›Î fiı ±Î’HÎı› Ω‰.                       ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·˘ ‰¬÷ ‹fi˘Ïfi√˛Ë »ı. ÂÎ_Ï÷ fiÎ flËı ÷˘
                                 ‹fi˘Ïfi√˛Ë ∂ÕÌ √›˘. Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î√˘ »˘ ÷‹ı ?
   ±Î ‹fi ‰Â ◊¥ Ω› ±ı‰Ì …B›Î »ı. Ωı ÷‹Îflı ‰Â ¿fl‰_
ˢ› ÷˘ ‰Â ±fiı ±Õ‘_ ‰Â ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ ±Õ‘_ ‰Â, …ı ÷‹Îflı          ≠ffi¿÷ν — ¿Î›‹ ‹fi˘Ïfi√˛Ë ¿ı‰Ì flÌ÷ı flËÌ Â¿ı ?
…ı‰_ ¿fl‰_ ˢ› ±ı‰_ ‹fiı ¿Ëı‰_ Œ@÷. ⁄Ì…\_ ±Õ‘_ ⁄Ì…ı ±‰÷Îfl
                                   ÿÎÿÎlÌ — ¿Î›‹ ‹fi˘Ïfi√˛Ë flËÌ Â¿ı fiËŸ ¿˘¥fiı. ‹fi ‰Â
¿flÎ‰Ì ·ıÂ_. ±ı‰˘ ω«Îfl ˢ› ÷˘ ±ı‹.
                                 ◊Λ ’HÎ ‹fi˘Ïfi√˛Ë fiÎ ◊Λ ¿Î›‹. ±ı ÷˘ ◊˘Õ˘ ‰¬÷, ÷I’Òfl÷_
      ±Á_√’_◊Ì ⁄fi‰Î ‹fi˘Ïfi√˛Ë …wflÌ !             flËı. ±ı ¤Î¥ ¿o¥ …ı‰Î÷ı‰Î fi◊Ì. ±ı ÷˘ ÿÎœÌ-⁄ÎœÌ ‰‘Îfḻı ! ÷˘
                                 ÂÎ_÷ ◊Λ ◊˘Õ̉Îfl, ’HÎ ¿Î›‹ fiËŸ.
   ≠ffi¿÷ν — ‹fi˘Ïfi√˛Ë ±ıÀ·ı Â_ ? Ïfi√˛Ë ±ıÀ·ı Â_ ?
                                   ≠ffi¿÷ν — ‘Îfl˘ ¿ı Á˘‹Î_◊Ì ’Î_hÎÌÁ ‹Î¿Û ±Î‰ı ÷˘ ’Î_hÎÌÁ
   ÿÎÿÎlÌ — ‹fi˘Ïfi√˛Ë ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı Ëfl¿÷ fiÎ ¿flı, ±ÂÎ_Ï÷
                                 ‹Î¿ı˝ ’ÎÁ ◊Λ »ı fiı ? ’»Ì ±Î√‚fiÎ @·ÎÁ‹Î_ µ’fl «œÎ‰ı »ı
µI’Lfi fiÎ ¿flı ±ı‰Ì flÌ÷ı ‹fifiı ⁄Ì∞ …B›Î±ı fl˘¿Ì flά‰_. ±ıÀ·ı ±Î
                                 fiı ?
“±ËŸ” (¿fl˘ÕflF…\ ±Î√‚) Ïfi√˛Ë ¿flı. ±ËŸ ’λ‚ «yfl˘‹Î_ Ïfi√˛Ë
    _
¿flı. (¿<Õ·ÌfiÌfiÎ ’Î_« «ø˘) ±ı ¿Î›‹ flËı fiËŸ. ‹fi˘Ïfi√˛Ë ◊¥ ¿ı      ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îflı Ωı‰Îfi_ ¿ı ÷‹ÎflÌ ‹fi˘Ïfi√˛ËfiÌ ¿Á˘ÀÌ ◊›ı·Ì
fiËŸ. ±ı ÷˘ ±‹ı iÎÎfi ±Î’̱ı I›Îflı ±ıfiı ‹fi ‰Â ◊¥ Ω›.        ˢ› ÷ı CÎÕ̱ı ÂÎ_Ï÷ flËıÂı. ±fiı ‹fi ‰Â ◊›_ ±ıÀ·ı Á‹ÎÏ‘ flËıÂı.
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ‹fi ‰Â ◊›_ ±ıfiÌ ¿Á˘ÀÌ Â_ ? ¿ı‰Ì flÌ÷ı     ⁄Ì∞ ÂÌ ¿Á˘ÀÌ ? ±fiı ±Î ¿o¥ ’ı·Î Á˘fiÎ …ı‰Ì ¿Á˘ÀÌ fi◊Ì Ë˘÷Ì.
¬⁄fl ’Õı ±‹fiı ?                          ÷‹ı ‹Ò‚ ¿Ëı‰Î Â_ ‹Î√˘ »˘ ?

   ÿÎÿÎlÌ — ‰Â fi◊Ì ◊›_ ±ı … ¿Á˘ÀÌ »ı. ¬Î‘_ ±fiı ¤ÒA›Î,       ≠ffi¿÷ν — ‹fi˘Ïfi√˛Ë ◊Λ »ı ¿ı fi◊Ì ◊÷˘, ±ıfiÌ ±‹fiı
±ı ⁄ı‹Î_ ¿Á˘ÀÌ‹Î_ Œıfl fiÎ ’Õı ? ÂÌ ¿Á˘ÀÌ ±ıfiÌ ?          ¬⁄fl fi◊Ì ’Õ÷Ì.
   ≠ffi¿÷ν — ¬Î‰Îfi_ ‹fi fiÎ ◊Λ, ±ı‹.                ÿÎÿÎlÌ — ‹fi˘Ïfi√˛Ë ¿ı‹ fiÎ ◊Λ ? …ı ‰V÷ »ı, ÂOÿ˘ »ı
                                 ±ı ⁄‘_ … ◊Λ. ’HÎ …wfl ˢ› ÷˘ ¿flı fiı ? ‹fifiÎ Ïfi√˛ËfiÌ …wfl
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±ı‰Ì ¿Á˘ÀÌ. ±ı ≠ffi … @›Î_ ∂¤˘ ¿fl‰Î …ı‰˘
                                 ’Õı »ı ?
»ı ? “¿Á˘ÀÌ” ÂOÿ @›Î_◊Ì ·ÎT›Î ? ±ı ÷˘ Á˘fiÌfiı I›Î_ ˢ› ¿Á˘ÀÌ.
                                   ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
   {ΉÎ_ÿΉΠfiÎ flËı, ±_÷flÂÎ_Ï÷ flËı ±ı ¿Á˘ÀÌ. ÂÎ_Ï÷ …÷Ì flËı
±ı ‹fi˘Ïfi√˛Ë fi◊Ì.                           ÿÎÿÎlÌ — Âıfiı ‹ÎÀı ?
   ≠ffi¿÷ν — ±ı fi◊Ì Á‹Ω÷_.                     ≠ffi¿÷ν — ÂÎ_Ï÷ ‹ı‚‰‰Î ‹ÎÀı.
492                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ωiÎÎfi, ‹fi ‰Âfi_ !                   493

    ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹fiı ’ı·Ì «˘’ÕÌ (© T›‰ËÎfl «flHÎωϑ)              ‹fi ‰Â I›Î_ Á‹ÎÏ‘ ÁÎ«Ì !
±Î’˘. ±ı ⁄‘_ ¿flΩı ±ıÀ·ı ÂÎ_Ï÷ flËıÂı.
                                     ≠ffi¿÷ν — ±ıfi˘ ±_÷ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±Î‰ı ?
   ±‹ı ±ı‰_ «yfl˘fi_ ΩHÎ÷Î fi◊Ì. ±‹ı «yfl˘‹Î_ ’ÕÌ √›Î
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‹fiı ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı “±_÷ ·Î‰Ì ±Î’˘, ÁÎËı⁄ !”
ˢ÷ ÷˘ ±‹Îfl˘ ‰ıÊ ◊¥ √›˘ ˢ÷.
                                  ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹fiı flV÷˘ ÿı¬ÎÕÌ ÷˘ ±ı flV÷˘ ⁄Ë ¿ÃHÎ »ı ±fiı ⁄Ë
    ≠ffi¿÷ν — ‹fi˘Ïfi√˛ËfiÎ ¿Î›˝ ‰√fl ±Á_√’_◊Ì ⁄fiÌ Â¿Î›      ·Î_⁄˘ flV÷˘ »ı. ±ıÀ·ı Ë_ ÷‹fiı ±I›Îflı ÿı¬ÎÕ<_ ÷˘ ÷‹ı ¤Ò·Î ’ÕÌ
¬fl_ ?                               Ω‰. ˉı Ë_ ⁄ıÃ˘ ˢ™ fiı ÷‹fiı …_√·‹Î_ ¤Ò·Î‰Î‹Î_ …‰Î ÿ™, ±ı
                                  ÷˘ ‹ÎflÌ ‹Ò¬Î˝¥ ¿Ëı‰Î›fiı ? ‹ÎflÌ … ¤Ò· ¿Ëı‰Î› fiı ? Ë_ ⁄ıÃ˘
    ÿÎÿÎlÌ — ‹fi˘Ïfi√˛Ë Á_ÁÎfl‹Î_ ¿Î‹fi˘ »ı. ÏflÏ©-ÏÁÏ© ∂¤Ì
                                  fiΠˢ™ fiı ÷‹ı …_√·‹Î_ ŒÁΉ ±ı ÷˘ ‰Î÷ …\ÿÌ »ı, ’HÎ Ë_ ⁄ıÃ˘
¿fl‰Î ‹ÎÀı ¿Î‹fi_ »ı. ‹fifiı Ïfi√˛Ë ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ±Á_√’_◊Ì      ˢ™ ÷˘ ÷‹fiı ¿Ë_ fiËŸ ¿ı …_√·‹Î_ Ω‰. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ±‹fiı ±ı‹
iÎÎfi◊Ì ◊Λ, ‹fifiÎ Ïfi√˛Ë◊Ì fiËŸ. ±ıÀ·ı ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ »ı ¿ı       ¿Ëı‰_ ¿ı “‹fi ±‹fiı ‰Â ◊Λ ±ı‰_ ¿flÌ ±Î’˘.” ÷˘ ÷‹fiı ‹fi ‰Â
Ïfi√˛ËÌ, Ïfi√˛Ë ÂÌ flÌ÷ı ¿flÌ Â¿ı ? ≥„Lƒ›˘fiı ±ı ⁄‘Î_◊Ì Ïfi√˛Ë ÂÌ    ‰÷ı˝ ±ı‰_ ±‹ı ¿flÌ ±Î’̱ı. ±I›Îflı ÷˘ ‹fifiı ‰Â ◊¥ √›Î »˘,
flÌ÷ı ¿flÌ Â¿ı ?                           ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ Ω‰ »˘ fiı ¿ı fi◊Ì ◊÷Î ?
    ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ω«Îfl˘◊Ì ’flfiÌ ¤ÒÏ‹¿Î‹Î_ …‰Î› ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?      ≠ffi¿÷ν — ◊¥ …‰Î› »ı.
    ÿÎÿÎlÌ — ‹fi … ‰Â ◊¥ Ω› ’»Ì ’flfiÌ ¤ÒÏ‹¿Î‹Î_ @›Î_          ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ±Î¬_ …√÷ ±ı‹Î_ … »ı, ‹fi‹Î_ … »ı.
…‰Îfi_ flèÎ_ ? ‹fi ‰Â ◊¥ Ω› ’»Ì flèÎ_ Â_ ? ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì
                                     ≠ffi¿÷ν — ‹fi »ı ±ı ÷˘ Á¬-ÿ—¬fi_ ¿ÎflHÎ »ı.
‹fifiı ‰Â ¿fl‰Î ‹ÎÀı ‹Î◊ο>À ¿flÌ flèÎÎ »ı. ’HÎ Ë…\› ‰Â ◊÷_
fi◊Ì. ÷˘ ’»Ì …_√·‹Î_ …¥fiı ’˘¿ … ‹ı·‰Îfi˘ ‰¬÷ ±ÎT›˘ fiı ?          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Á¬-ÿ—¬fi_ ¿ÎflHÎ »ı ±fiı ‹fi ‰Â flËı ÷˘
…_√·‹Î_ …¥fiı ’˘¿ ÂÎ ‹ÎÀı ‹ı·‰ÎfiÌ ? ¿ÎflHÎ ¿ı I›Î_ ¿˘¥ »ÎfiÎ     Á¬ı› fi◊Ì fiı ÿ—¬ı› fi◊Ì, ±ı Á‹ÎÏ‘ ·Î‰ı ±ı‰_ »ı.
fiÎ flάı. ±ıfiı ±Î ÿ›Î‚ ·˘¿˘ ÷˘, “±ı› ’ÎHÎÌ ·Î‰˘, ±ı› ¤¥fiı         ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ …ı flÌ÷ı ‹Îfi̱ı ±ı flÌ÷ı. Á¬fiÌ ‹ÎL›÷Î
«Î ’Ή.” ¿Ëı. ±ı› ÏfiflÎ_÷ı flՉΠ’HÎ fiÎ ÿı. ±fiı …_√·‹Î_ …¥fiı     …ı‰Ì flά̱ı ÷ı‰_.
’˘¿ ‹ı·ı ÷˘ ÏfiflÎ_÷ı flÕΛ ! ±Î¬Ì flÎ÷ ’˘¿ ‹ı·˘fiı ! ±ıÀ·ı ±Î
‹fi ‰Â fiÎ ◊›_. ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ¤À¿÷Î flˢ ’»Ì, ÷˘ ’»Ì ±Î           ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎL›÷Î◊Ì flËı·_ ±ı Á¬ fiÎ flËı. ‹ÎL›÷Πˢ› I›Î_
¤‰ ’ÎHÎÌ‹Î_ √›˘. ‹fifiı ‰Â ÷˘ ¿fl‰_ … ’ÕÂı fiı ? @›Î_ Á‘Ì       Á‘Ì ‹fi ˢ› fiı ‹fi ˢ› I›Î_ Á¬ … fiΠˢ›. ‹fifi_ V‰Î‹Ì’b_
±Î‰_ «Î·ı, ’˘·‹˚’˘· ? ’HÎ ’λ˘ ‹fi‹Î_ ‹Îfiı ¿ı Ë_ ±ıÕ‰ÎLÁ      ˢ› I›Î_ Á¬ … fiΠˢ›. Á_’ÒHν ‹fi ‰Â ‰÷ı˝ I›Îfl ’»Ì ÁΫ_
»\_. ’ıHÎı ±ı¿‹Î_ ±ıÕ‰ÎLÁ »\_, ’HÎ ±S›Î, ‹fi ÷˘ ÷Îfl_ ‰Â »ı …    Á¬ µI’Lfi ◊Λ. ˉı ÷‹fiı ‹fi @›Îflı ‰Â ‰÷˝Âı ? ±I›Îflı ±ÎÃ
fiËŸ ! ÁËı… Á‚Ì ¿flı I›Îflı e_ŒÎÕÎ ‹Îflı »ı. ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ¤›_¿fl      ±ÎfiÌ ÷˘ ‰Â ‰÷ı˝ »ı ¿ı fiËŸ ?
fi⁄‚Î¥±˘‹Î_ ’˘÷ı ¿Ëı »ı, “Ë_ ¿o¥¿ »\_.”                  ≠ffi¿÷ν — ‹ÎM›_ fi◊Ì.
494                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ωiÎÎfi, ‹fi ‰Âfi_ !                  495

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‰÷ı˝ fiËŸ fiı ! CÎÕÌ¿‰Îfl‹Î_ Ωı ¿ÿÌ »o»ıÕ<_ ÷˘   ‰Îfl ·Î√Âı ’HÎ ‹fi ‰Â ¿flÌ ±Î’Ì ÷‹fiı. ‹fi ÷‹ÎflÎ ‰Â flèÎÎ
±Î¬Ì flÎ÷ »o»ıÕΛı·_ flËı. Ãı¿Îb_ fiËŸ fiı ! »o»ıÕΛ fiËŸ I›Îflı    ¿flı. ⁄Ì…\_ Â_ Ωı¥±ı ? ÏÿT›«ZÎ ±Î’Ì ÷‹fiı. ’»Ì F›Î_ Ω‰ I›Î_
ÁΫ_. ±fiı ÁfiÎ÷fi Á¬fiÎ ¤˘√Ì ËÂı ¬flÎ ¿˘¥ ? ÁfiÎ÷fi ±ıÀ·ı        ¤√‰Îfi ÿı¬Î› ÷‹fiı. ±Î «Î‹ÕÎfiÌ ±Î_¬◊Ì fiËŸ ÿı¬Î› ÷‹fiı.
’fl‹ıfiLÀ Á¬. ¤√‰Îfi ’HÎ Õ¬·√ÌflÌ fiÎ ¿flÌ Â¿ı. ±ı‰_ ±ı¿
                                   ¤√‰Îfi ¿Î⁄Ò‹Î_ ±ÎT›Î ¿ı ÷fl÷ ⁄‘ÎfiÎ_ ‹fi ‰Â ‰÷˝÷Î_ ◊Λ.
Ωı‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘› ⁄Ë ◊¥ √›_. ±ı¿ Ωı‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘› ÿ½fi
                                 ¤√‰Îfi ‰Â ◊¥ √›Î_ ÷˘ ⁄‘_ ‰Â ◊Λ.
¿fḻı.
         ‹fi ‰Â ‰÷ν‰ı iÎÎfiÌ !                 ‹fi ‰Âfi˘ flV÷˘ ¢ »ı ¿ı “±Î’HÎı ¿˘HÎ »Ì±ı, ±Î ⁄‘_ Â_
                                 »ı, ÂÎ ‹ÎÀı »ı”, ±ı‰_ ◊˘Õ<_CÎb_ Á‹Ω› ±Î’HÎfiı ÷˘ ‹fi ‰Â ◊Λ.
   ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfiı Â_ ¿èÎ_ ? ‹fifiı …ıHÎı ‰Â ¿›*, ±ıHÎı       ±fiı fiËŸ ÷˘ ÷‹ı Ωı ÷‹ÎflÎ ±Ï¤≠Λ ⁄_‘ ¿flÌ ÿ˘, ÷˘ ÷‹Îfl_ ‹fi
…√÷fiı ‰Â ¿›* ±fiı ‹fi ‰Â fi◊Ì ◊›_ ÷˘ ’˘÷ı ‹fifiı ‰Â ◊¥         ÷‹fiı ‰Â flËı‰_ … Ωı¥±ı. …^fiÎ_ ±Ï¤≠Λfiı ·Ì‘ı ±ıfi_ …ı Ïfl±ı@Âfi
√›ı·Î ˢ›.                            (≠Ï÷Ïø›Î) ËÂı ÷ı ±Î‰Âı, ’HÎ fi‰Î ±Ï¤≠Λ ⁄_‘ ¿flÌ ÿ˘ ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’fi_ ¿Ëı‰_ ⁄fl˘⁄fl »ı, ’HÎ ±ı ◊÷_ fi◊Ì ±ı‰_.    ÷‹fiı ⁄Ë ‹{Î ±Î‰Âı. ÷˘ ‹fi ‰Â ◊÷_ Ω›.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ı‰_ ◊Λ fiËŸ. ’˘÷ı ‹fifiı ‰Â ◊›ı·˘, ±ı          ≠ffi¿÷ν — ¿ıÀ·Î¿ ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı ‹fifiı ±‹fi ⁄fiΉ˘.
‹fifiı ÂÌ flÌ÷ı ‰Â ¿flÌ Â¿ı ? ⁄_‘Λı·˘ ‹ÎHÎÁ ’˘÷ı ÂÌ flÌ÷ı »^ÀÌ    ±‹fi Á_⁄_‘Ì … ‰Î÷ ’Ò»\_ »\_.
¿ı ?                                  ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı ±ı ‹fi ’˘÷ı ±‹fi ◊¥ √›_ ¿Ëı‰Î›.
   ≠ffi¿÷ν — ‹fifiı ‰Â ¿fl‰Î ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰Îfi_ ?           ±ıÀ·ı ±‹ı iÎÎfi ±Î’̱ı fiı, ÷˘ ‹fi ‰Â ◊¥ √›ı·_ … ˢ›. ’HÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ±flı, “¿fl‰Î◊Ì” ÷˘ ‹fi ‰Â ◊÷_ ËÂı ? ¿fl‰Î◊Ì      ¿ıÀ·Î¿ ‹ÎHÎÁ˘fiı ’˘÷ÎfiÌ ¿«Î ˢ› fiı, ÷ı ±ıfi˘ ·Î¤ ·ı÷Î ŒÎ‰÷_
÷˘ ±Î ‹fi ⁄Ëı@›_ »ı. “‹ıÓ …’ ¿›Î˝ fiı ÷’ ¿›Î˝”, ÷ı ∂·À<_ ‰‘Îflı   fi◊Ì. fiËŸ ÷˘ Ïfifl_÷fl ‹fi ‰Â flËı ±ı‰_ »ı. ±Î ÷˘ ±ø‹ ωiÎÎfifi_
⁄Ëı@›_. ’λ\_ ¿fl‰Îfi_ ¬˘‚˘ »˘, ±ÎÀ·_ ±ÎÀ·_ ¿›* ÷˘› ? ±fiı      Œ‚ »ı ±ıÀ·ı, fiËŸ ÷˘ øÏ‹¿‹Î_ ‹fi ‰Â ¿fl‰Îfi˘ flV÷˘ … fi◊Ì.
¿flı ¿˘HÎ ? Ï‹¿ıÏfi¿· ¿flı. ÷‹ı Ï‹¿ıÏfi¿· »˘ ? ËÎ, ’HÎ Ï‹¿ıÏfi¿·    ±ıfiı ‹Îfl÷Î ‹Îfl÷Î, ‹fifiı ‹Îfl ‹Îfl ¿flÌ ±fiı Ãıà …‰Îfi_ »ı. “±Î
… »ı fiı ±I›Îflı ÷˘ ’˘÷ı.                      √‚’HÎ fi◊Ì ¬Î‰_, ±Î… Œ·Îb_ fi◊Ì ¬Î‰_”, ±Î ≥E»Î±˘fi˘ I›Î√
                                 ¿›Î˝ ¿flı. ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ≥E»Î±˘ ! ±fiı ±Î ωiÎÎfifiÎ ≠›˘√◊Ì ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — ±‹ı ÷˘ ÁŒıÿ «Îÿfl ·¥fiı ±ÎT›Î »Ì±ı. ˉı ÷‹ı     ÁËı…ı› ’÷Ì Ω› fiı !
’ο˘ fl_√ «œÎ‰Ì ÿ˘.
                                     ≠ffi¿÷ν — ±Î’ …ı iÎÎfi ±Î’˘ »˘, ±ı ¿ı‰Î ≠¿Îflfi_ iÎÎfi
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’ο˘ fl_√ ±ı‰˘ «œÎ‰Ì ÿ¥±ı. ’ο˘ fl_√ fiËŸ,
                                 »ı ?
‹˘ZÎ ÷‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ ±Î’̱ı. ËÎ◊‹Î_ ‹˘ZÎ ! ±fiı ÷ı› ’λ\_ ‹fi
‰Â ◊›ı·_ ˢ›. ‹fi ‰Â fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ¿o¥ ÂÎ_Ï÷ flËı ? ‹fi          ÿÎÿÎlÌ — ±ı iÎÎfi ±ı¿·_ fi◊Ì ±Î’÷Î ±‹ı, ±‹ı ÷˘ ÷‹Îfl_
‰Â ¿flı ±ı ¿˘HÎ ¿Ëı‰Î› ? ¤√‰Îfi ¿Ëı‰Î›. ÷ı ’HÎ ¤√‰Îfi ◊÷Î_      ‹fi ‰Â ’HÎ ¿flÌ ±Î’̱ı »Ì±ı. ÷‹Îfl_ ‹fi ÷‹ÎflÎ ¿⁄…ı fi◊Ì
496                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ωiÎÎfi, ‹fi ‰Âfi_ !                     497

flËı÷_, ÷ı ‹fi ‰Â ¿flÌ ±Î’̱ı »Ì±ı ±fiı ’Î’˘ ¤V‹Ì¤Ò÷ ¿flÌ         ⁄οÌ, ±Î‹ …√÷ ‰Â ◊Λ fiËŸ. ±ı ÷˘ ‹fifiı ‰Â ¿›* ±ıÀ·ı
±Î’̱ı. iÎÎfi΄Bfi◊Ì ’Î’˘ ¤V‹Ì¤Ò÷ ◊Λ. ‹fi ‰Â ¿fl‰_ ˢ› fiı,       …√÷ ‰Â ◊¥ √›_. ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfiı ‹fi ‰Â ◊¥ √›_ Ë÷_.
÷˘ ±ËŸ ±Î‰Ωı, “Ë_ ¿˘HÎ »\_” ΩHΉÎ. “Ë_ ¿˘HÎ »\_”fi_ ¤Îfi «Îfl
                                          ‹fifiÌ Á΋ı ¿ÎµLÀfl ω«Îfl...
¿·Î¿ flËı ±ı‰_ ¿fl‰_ »ı ¿ı Ïfifl_÷flfi_ ?
                                      ≠ffi¿÷ν — ˉı ‹fi …ı ‰V÷ ’¿Õı »ı, ±ı … ’»Ì ⁄ËÎfl
   ≠ffi¿÷ν — ¿Î›‹.
                                   flÌ≠˘ÕuÁ ◊Λ »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, ±Î‰Ωı ±ËŸ ±Î√‚. ÷‹Îflı ‹fi ‰Â ¿fl‰_
                                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÷˘ ‹fi‹Î_ …ı »ı fiı, ÷ı ±ÎT›Î ‰√fl flËı
»ı ? ±Î CΈՒH΋Î_ ‹fi ‰Â ¿fl‰_ »ı ?
                                   fiËŸ. ±ıfi˘ ¿Î‚ ’οı I›Îflı ±Î‰ı. ±ıÀ·ı ’Î_« fiı ‰ÌÁ Ï‹ÏfiÀ ◊Λ,
   ≠ffi¿÷ν — ¿flÌ ±Î’˘ ÷˘ ÁÎfl_. ⁄οÌ, ‹fi ‰Â ◊÷_ fi◊Ì.                       ı
                                   …B›Î ¤ı√Ì ◊Λ fiı ⁄ÌΩ Á_Ω√˘ ¤ı√Î ◊Λ I›Îflı ±ı@{˘VÀ (¬Î·Ì)
   ÿÎÿÎlÌ — ¿flÌ ±Î’̱ı. ¿˘”¿fiı I›Î_ √›Î ˢ›, ¿˘”¿fiÌ            ı
                                   ◊‰Î ‹Î_Õ. ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î‰Î ω«Îfl˘ ¿ı‹ ±Î‰ı »ı ?
◊΂̋Î_ …·ı⁄Ì ÿı¬ı I›Îflı ¿Ëı, “±Î …·ı⁄Ì ·Î‰Ì±ı ÷˘ ⁄Ë ÁÎfl_.”     ˉı ÁÎà ‰Êı˝ ’ˆHΉÎfi˘ ω«Îfl ±Î‰ı. ±Î‹ ÷˘ »ı ÷ı ’ZÎÎCÎÎ÷ ◊‰Î
±flı, ±Î CΈՒH΋Î_ ±I›Îflı Â_ …·ı⁄Ì ? ÷ı CΈՒH΋Î_ ±Î‰Î ⁄Ë ŒÎ_ŒÎ_  ‹Î_Õu˘ ˢ›. ±flı, ÁÎà ‰Êı˝ ’ˆHΉÎfiΠω«Îfl ? ±ı› ±Î‰ı, ⁄Y›Î !
‹Îflı, fi‰flΠ±Î¬˘› ÿËÎÕ˘. ±fiı Ωı›ı·_ ⁄‘_› ‹ËŸ ›Îÿ ±Î‰ı,        ÷˘ ±ıfiÌ Á΋ı ⁄Ì…\_ ‹Ò¿‰_ ’Õı. ÿflı¿fiÎ Á΋ı ‹Ò¿Ì±ı fiËŸ fiı ÷˘ M·Á-
µ’ÎÏ‘ ⁄‘Ì. CÎfl‹Î_ ¿˘¥fiı ¿Ëı‰Î› fiËŸ ¿ı …·ı⁄Ì ·Î‰Ì ±Î’˘. ⁄‘Î      ‹Î¥fiÁ ◊Λ fiËŸ fiı ∂·ÀÎ ÷‹ı ¿oÀ΂Ìfiı ËıflÎfi ◊¥ …¢.
·˘¿ ¿ËıÂı, “CΈÕÎ ◊›Î_ fiı ±Î Â_ ⁄˘·˘ »˘ ?” CΈÕÎ ◊›Î ±ıÀ·ı, S›˘,      ±Î ‹fi ÷˘ ±ı‰_ »ı fiı, ÷ı ±Î’HÎÎ …ı ‹˘ÀÎ ∑Ïʱ˘ Ë÷Î
Â_ ◊›_ ? ±‹Îfl_ ‹fi CΈÕ<_ ◊¥ √›_ »ı ¿o¥ ? ‹fi ÷˘ Ëo‹ıÂÎ_ ¡ı      fiı, ±ı‹fiÎ_ ÷’‹Î_ ¤_√ ¿flÎ‰Ì ÿÌ‘˘ Ë÷˘. ±Î ‹fifi˘ V‰¤Î‰ ±ı‰˘
flËı »ı.                               »ı. ±ıÀ·ı ‹fifiÎ Á΋_ ‹Ò¿‰_ Ωı¥±ı. ÷‹ı ‹Ò¿˘ »˘ ¿ı ¿o¥ ?
         ‹fi ‰Â ÷ıfiı …√ ‰Â !                    ≠ffi¿÷ν — Á΋ı ¿ÎµLÀfl ω«Îfl ‹Ò ¿<_.
   ≠ffi¿÷ν — ±‹Îfl_ ‹fi ‰Â ‰÷ı˝ ÷ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı Á‹Ω› ?            ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿ÎµLÀfl ω«Îfl ‹Ò¿‰˘ Ωı¥±ı. Ëo‹ıÂÎ_› ¿ÎµLÀfl
                                   ‰ı¥À ‹Ò¿‰_ … ’Õı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ ’flΉ˘ Â_ ¿ı ±Î ⁄‘Î ‘y΋yÌ ¿flı »ı, ’HÎ
fi‰flÎ ’Õ˘ ¿ı ÷fl÷ ÷‹ÎflÌ ¥LÀflıVÀfiÌ ÁÎ¥Õ‹Î_ …÷Î flˢ »˘,            ≠ffi¿÷ν — ∑ÏÊ‹Ïfi±˘±ı ¿ÎµLÀfl ω«Îfl fiËŸ ‹Ò¿ı·Î ˢ› ?
±ÎI‹ÎfiÌ ÁÎ¥Õ‹Î_ ±Î‰÷Î flˢ »˘ fiı, ÷ıfiı ‹fi ‰Â ¿èÎ_. ‹fi »ı          ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹fi_ Â_ √…\_ ? ±ı ÷˘ ‹ËÎfi ΩB≤Ï÷ Ωı¥±ı,
»÷Î_ ËıflÎfi fi◊Ì ¿fl÷_ fiı ?                       Á_’ÒHν ΩB≤Ï÷ Ωı¥±ı. ±Î ΩB≤Ï÷ ‹Ò¿Ì±ıfiı ÷˘ ‹fi ‰Â ◊÷_ Ω›,
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ.                         fiËŸ ÷˘ ‹fifiı ‰Â ◊÷Î_ …¥±ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ fi΋ ‹fi ‰Â ¿›* ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ˉı ‹fi           ±Î’HÎı ‹fifiı ‰Â ◊¥±ı … ÂÎfiÎ_ ? ±ı ±Î‹ ⁄˘·ı I›Îflı
‰Â ◊¥ √›_ ˢ›. ±fiı …ıHÎı ‹fifiı ‰Â ¿›* ±ıHÎı …√÷fiı ‰Â ¿›*.       ±Î’HÎı ±Î‹ Á΋_ ⁄˘·Ì±ı.
498                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ωiÎÎfi, ‹fi ‰Âfi_ !                    499

    ±Î ·˘¿˘fiı Â̬‰ÎÕ̱ı »Ì±ı ±‹ı. ±ı Â_ ¿Ëı »ı ‹fiı ¿ı         ≠ffi¿÷ν — µfi΂΋Î_ ±Î¥VøÌ‹ ‹Y›˘ ±fiı …ı ±Îfi_ÿ ◊›˘
“‹Îfl_ ‹fi ‰Â flËı÷_ fi◊Ì ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “‹fi◊Ì …\ÿ˘ flËı. ±ıfiÌ ±˘flÕÌ    ±◊‰Î ÷˘ √fl‹ ’ÎHÎÌ ‹Y›_ fiı …ı ¢¿ ◊›˘ ±ı ‹fifiÌ ‰Î÷ »ı ?
…\ÿÌ, ±Î’HÎÌ ±˘flÕÌ …\ÿÌ. ±ıfiÌ ±˘flÕÌ …\ÿÌ … »ı ’HÎ ÷_ ·Î·«
                                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ‹fifiÌ ‰Î÷ »ı. ’HÎ ‹fi ΩıÕı ÕÎ¥‰˘Á˝ ◊‰˘
»ı ÷ı◊Ì I›Î_ ’ıÁÌ Ω› »ı ’λ˘.” ‹fi ¿ËıÂı, “ËıÓÕ˘ fiı, ‹ÌÃÎ¥
                                  Ωı¥±ı fiı ? ÕÎ¥‰˘Á˝ ◊¥ √›˘ ˢ› ’»Ì ‰Î_‘˘ fiËŸ.
¬Î¥±ı.” ÷ı ‰Î÷ ÷fl÷ … ’¿ÕÌ ·ı »ı. ±ı‰Ì ‰Î÷ fiÌ¿‚ı ÷ı ’Ëı·Î_
÷˘ ’¿ÕÌ ·ı »ı. fiËŸ ÷˘ ‹fi ÷˘ …\ÿ_ … »ı Ï⁄«Îfl_. ‹fifiı ±ı‰_         ≠ffi¿÷ν — fi◊Ì ◊›˘.
¿Â_ »ı fiËŸ. ‹fifiı fiı ±ÎI‹Îfiı ·ı‰Îÿı‰Î … fi◊Ì. ±Ëo¿Îflfiı›          ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ¿Î‹fi_ fiËŸ. ‹fi ΩıÕı ÕÎ¥‰˘Á˝ ◊¥ √›˘
·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ±Ëo¿Îflı› …\ÿ˘, ±ÎI‹Î …\ÿ˘ fiı ‹fiı› …\ÿ_. ÁË      ˢ› ’»Ì ±Î’HÎı »^ÀÎ … »Ì±ı. ±Î …√÷ … ‹fi ΩıÕı ÕÎ¥‰˘Á˝
                    ı
ÁËfiÌ ±˘flÕÌ‹Î_ …\ÿÎ »ı. ±Î ÷˘ ‹fi ¿ËıÂ, “…·ı⁄Ì ÷Î∞ »ı, ÁflÁ      ‹Î√ı »ı.
»ı”, ÷ı ’ı·˘ ±Ëo¿Îfl ¤ı√˘ ◊¥ Ω› »ı.
                                         ±ÎiÎ΋Î_ flèÎÎ, ÷˘ ‰÷ı˝ ‹fi ‰Â !
   ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Î …\ÿ˘ ˢ› ÷˘ ±Ëo¿Îfl, ‹fi ¤ı√˘ ◊¥ Ω›
÷˘ Â_ Ï«_÷Î ?                              ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î ÷‹Îfl_ ±K››fi ¿flı ÷˘ ’HÎ ‹fi
                                  ‰Â fiÎ ◊Λ ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ, ±Î ⁄ı ¤ı√Î ◊¥fiı √Ò_«‰ÎÕ˘ ∂¤˘ ¿flı
»ı. ÷ı ±ÎI‹Î µ’fl   ’λ\_ ‰Îÿ‚ ‰ŸÀΛ »ı, ±_‘Îfl_ ‰‘Îflı ¿flı »ı.     ÿÎÿÎlÌ — ‹ËÎI‹Îfiı ±ÎiÎÎ Â_ »ı ? ‹fi ±ı iÎı› »ı ±fiı
±ÎI‹Îfi_ ¿Â_› …÷_   fi◊Ì fiı ±Î‰÷_› fi◊Ì. ±ÎI‹Îfiı ¿ÂÌ ¬˘Àı›     ÷‹ı iÎÎ÷Î »˘. ±ıÀ·ı ‹fi ‰Â ◊¥ √›ı·_ »ı ±ı‹fiı. ±ıÀ·ı ‹fi
fi◊Ì. √Ò_«‰ÎÕ˘ ±Î‹Î_  flËıÂı ÷˘› ±ıfiı ¬˘À fi◊Ì. »^À˘ flËı ÷˘› fiŒ˘   ‰Â fiÎ ◊÷_ ˢ› ÷˘ ±ı‹fiÌ ¤Ò· »ı. ±ı ‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ ’΂÷Î fi◊Ì,
fi◊Ì. ±ıfiı ÿ—¬ …    fi◊Ì. ⁄flŒfiÎ œ√·Îfiı ÀÎœ ‰Î÷Ì ËÂı ?       fiËŸ ÷˘ ±ı‹fiı ‰Â ◊¥ √›ı·_ ˢ›, Á_’ÒHν ≠¿Îflı. Á˘ ±ı Á˘ À¿Î
                                  ‹fi ‰Â ◊¥ √›_ ˢ›, ±ÎiÎÎ ’΂ı ÷˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹fi iÎı› »ı ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ.
                                  iÎı›fiı ΩHΉÎfi_ ¿ı ±ıfiÌ ‹ËŸ ¨Õ<_ µ÷fl‰Îfi_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ÷Î’ ·Î√÷˘ ËÂı, µ’fl ÿı‰÷Î ’Õı ÷˘› ?
                                     ≠ffi¿÷ν — ΩHΉÎfi_.
fiÎ. ±ı‰˘ ±ÎI‹Î »ı ! ±Îfi_ÿ‹› »ı !! ±ıÀ·ı ¿ı‰_ ? ±Î ⁄flŒfiı
ÿı‰÷Î ±ÕÎÕ̱ı ÷˘ ⁄flŒ ÿÎ{ı ¬fl˘ ?                     ÿÎÿÎlÌ — ÁÎflΠω«Îfl ±Î‰ı ¿ı ¬˘ÀΠω«Îfl ±Î‰ı ÷˘ ΩH›Î
                                  ¿fl‰ÎfiÎ ±Î’HÎı. ’˘÷ı iÎÎ÷Î »ı, ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î’b_ iÎÎfi ±Î’ı·_ »ı.
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ’HÎ ‹fifiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ±ı‹ ‹Îfi_ »\_ ¿ı ±Î
                                  ±ıÀ·ı ‹fi ΩıÕı ±Î’HÎı ˉı ·ı‰Îÿı‰Î flËÌ fi◊Ì. ‹fi ΩıÕı ω«Îfl
¢¿‹› »ı.
                                  ¿fl‰˘ fiı, ±ı ¿Î›ÿıÁfl … fi◊Ì. ±Î’HÎÎ iÎÎfifiÎ ±Î‘Îflı √ıfl¿Î›ÿıÁfl
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‹ fiËŸ. ±Î …ı‹ ⁄flŒ ÿÎ{ı fiËŸ fiı, ±ı‰Ì      »ı, ÿoÕ ¿fl‰Î ·Î›¿ »ı. …ı ω«Îfl ±Î‰ı »ı ÷ı Ωı¥ ·ı‰Îfi˘. ¿ÎflHÎ
flÌ÷ı ±ÎI‹Î ωÂÎÿ‹› ¿ı ¢¿‹› ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ◊›˘ fi◊Ì. ±ı ÷˘        ¿ı ‹fi ‰Â ◊¥ √›_. ‰Â ◊›ı·Îfiı ’λ\_ Á‚Ì ¿fl˘ »˘ ? iÎÎfi◊Ì
’fl‹Îfi_ÿÌ V‰¤Î‰fi˘ »ı. ∂·À<_ ±ıfiı ±Õı, ÷ı ’fl‹Îfi_ÿÌ ◊¥ Ω›.       … ‹fi ‰Â ◊Λ. ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ⁄Ì∞ ¿˘¥ ‰V÷◊Ì ‹fi ‰Â fiÎ ◊Λ.
500                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ωiÎÎfi, ‹fi ‰Âfi_ !                    501

iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ÷flÌ¿ı … ‰Â ◊¥ Ω›. …ı ’ÎHÎÌ »ı fiı, ÷ı ‰ÎÁHΠˢ›    ‹fi ΩıÕı ·ı‰Îÿı‰Î »ı. ‹fi ΩıÕı ÷L‹›Î¿Îfl ◊Λ. ˉı ±Î’HÎı
÷˘ … ⁄_‘Λ, fiËŸ ÷˘ ⁄_‘Λ fiËŸ fiı ! ‰ıflÎ¥ Ω›. ±ı‰_ ±Î iÎÎfi◊Ì    ©ÎI‹Î ◊›Î ±ıÀ·ı ‹fi ΩıÕı ·ı‰Îÿı‰Î … fiÎ flËÌ. iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ’ÿ
… ‹fi ⁄_‘Λ.                           ◊›_ ±ıÀ·ı ‹fi ‰Â ◊¥ √›_ ¿Ëı‰Î›.
   ≠ffi¿÷ν — V‰ ±fi¤‰ ‹ÎÀı ω«Îfl, ‹fifi‹Î_ flËı‰_ Ωı¥±ı ?       ≠ffi¿÷ν — ‹fi ‰Â ◊›Î ’»Ì iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ’ÿ V‰Î¤Îω¿ ‰V÷
   ÿÎÿÎlÌ — ω«Îfl, ‹fifi ˢ› … fiËŸ. ÿÎÿÎfiÎ ‹ËÎI‹Î±˘       ◊¥ Ω› ?
¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı ‹fi ‰Â ◊¥ √›_ ˉı. ±ıÀ·ı “«_ÿ¤Î¥”fiı ‹fi       ÿÎÿÎlÌ — ‹fi ‰Â … ◊¥ √›ı·_ »ı ±Î’HÎfiı, ˉı ≠ı„@ÀÁ
ˢ› ’HÎ “÷‹Îflı” ÷˘ ±ı ‹fifiı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_ ¿ı ±Î‰Î ω«Îfl ¿flı     ¿fl‰ÎfiÌ …wfl. ‹ÎflÌ ’ÎÁı ‰Î÷ ÁÎ_¤‚ıfiı, ÷ı‹ ÷ı‹ ‹…⁄Ò÷ ◊÷_ ◊Λ,
»ı. ¬˘ÀΠω«Îfl ¿flı »ı ±ı Ωı›Î ¿fl‰_. ÷‹Îfl_ ’ÿ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ »ı.   ±‹ÎflÎ ‰«fi⁄‚◊Ì. ±‹Îfl_ ‰«fi⁄‚ ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı.
±ıÀ·ı ‹fi ÷‹fiı ‰Â ◊¥ √›_. ±fiı ‹fi ‰Â ◊¥ Ω› ÷˘ … ±Î           ≠ffi¿÷ν — ÷ı Ë…\ ±‹Îfl_ ‹fi ‰Â flËı÷_ fi◊Ì. ÷˘ ‹fi ‰Â
Á_ÁÎfl‹Î_ ∞I›Î ¿Ëı‰Î›, fiËŸ ÷˘ ‹fi ‰Â fiÎ ◊Λ ÷˘ ∞I›Î fiËŸ.      ¿fl‰Î ‹ÎÀıfi˘ ’flÊÎ◊˝ ¿›˘ ˢ› »ı ?
   ≠ffi¿÷ν — ω«Îfl … fiÎ ¿flΛ ±ı‰_ ¿fl˘ fiı !
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±ı iÎÎfi◊Ì ‰Â ‰÷ı˝. ±‹Îfl_ …ı iÎÎfi ±ÎM›_ »ı, ±ı
   ÿÎÿÎlÌ — ω«Îfl ¿fl‰Îfi˘ fiËŸ, ω«ÎflfiÌ flÌ÷ … fiÎ flËÌ.      ‹fifiı ‰Â … ¿flfiÎfl_ »ı. ±ıfiÎ◊Ì ’»Ì ÷‹fiı ·˘¿˘fiÎ_ ‹fi ‰Â ‰÷ı˝.
ω«Îfl Œ@÷ ¿˘HÎ ¿flÂı ? ±Î «_ÿ¤Î¥ ¿flÂı. ¿ÎflHÎ ¿ı Ïfl{SÀ         ≠ffi¿÷ν — fiËŸ ÿÎÿÎ, ’Ëı·_ ±‹fiı ±‹Îfl_ ‹fi ‰Â ‰÷˝‰Î ÿ˘.
(’ÏflHÎ΋) »ı ±ı ¤˘√‰‰_ ’ÕÂı. ±fiı Ïfl{SÀ (’ÏflHÎ΋) ±ıÀ·ı
’˘÷Îfiı ⁄_‘ ¿fl‰_ ˢ› ÷˘› fiÎ ◊Λ. ±fiı ÷‹Îflı ©ÎI‹Îfiı ÷˘         ÿÎÿÎlÌ — ÷‹fiı ’Ëı·_ ÷‹Îfl_ ‹fi ‰Â ‰÷˝Âı fiı ÷‹fiı ÷‹Îfl_
ω«Îfl … fiËŸ, ÷‹Îfl_ ‹fi ¬·ÎÁ ◊¥ √›_, ⁄‘Ì flÌ÷ı ∞÷Ì √›Î.       ‹fi ‰Â ‰I›* ±ıÀ·ı ⁄ÌΩ ·˘¿˘fiÎ_ ‹fi ’HÎ ÷‹fiı ‰Â ‰÷ı˝. …ıÀ·Î_
                                 ⁄ÌΩfiÎ_ ‹fi ‰Â ÷‹fiı ‰I›Î*, ±ıÀ·_ ÷‹fiı ÷‹Îfl_ ‹fi ‰Â ‰I›*.
   …√÷ ∞÷‰Îfi_ »ı. Ωı ‹fi ∞÷ı ÷˘ …√÷ ∞÷Λ. “÷‹ı” ‹fi       ⁄ËÎflfiÎ ’fl◊Ì ’»Ì ÷‹Îfl_ ‹Î’Ì Ωı‰_.
∞÷Ì ·Ì‘_ »ı. ±fiı ‹fi ∞÷Ìfiı ÷‹ı …√÷ ∞÷‰Î fiÌ¿Y›Î »˘.
…√÷ ∞÷Λ … »ı fiı, Ωı‰Î …¥±ı ÷˘. …\±˘ ÷˘ ÷‹ı ±ı „V◊Ï÷‹Î_        ≠ffi¿÷ν — ±ıfi˘ ÀıVÀ ±ı »ı ¿ı ±‹Îfl_ ‹fi ±‹fiı ‰Â ‰÷ı˝,
»˘. ÷‹fiı ±ı‰Ì „V◊Ï÷fi˘ …flο A›Î· ±Î‰‰˘ Ωı¥±ı, ⁄Á. ‹ÎflÌ      ÷˘ ⁄ÌΩfi_ ‹fi ±‹Îflı ‰Â ‰÷ı˝ ?
ΩıÕı ⁄Ë ÀÎ¥‹ ⁄ıÁ˘, ÷˘ A›Î· ±Î‰Ì Ω›, ’»Ì ÃÌ¿ ◊¥ Ω›.          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄ÌΩ ¿ıÀ·ÎfiÎ_ ‹fi ÷‹fiı ‰Â ‰÷ı˝ »ı, ¿ıÀ·ı
±ı ÷˘ CÎHÎÎ ÀÎ¥‹ ⁄ıÁ÷Î … fi◊Ì fiı CÎHÎÎ ÀÎ¥‹ ‹ÎflÌ ΩıÕı ⁄ıÁ‰Îfi˘   ±_Âı ‰Â ‰÷ı˝ »ı, ÷ı ⁄‘_ ÷‹Îflı ‹Î’Ì Ωı‰_. ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘‹Î_
‹ı‚ fiËŸ. ±ıÀ·ı ±ı‰_ ’H› Ω√ı fiËŸ fiı ? ’H› Ω√ı I›ÎflfiÌ ÷˘      ’E«ÌÁ ËΩfl ‹ÎHÎÁfiÎ_ ‹fi ±‹fiı ‰Â ‰÷ı˝ »ı ¿ı …ıfiı «˘‰ÌÁı›
‰Î÷ …\ÿÌ »ı.                           ¿·Î¿ ÿÎÿÎ ÏÁ‰Î› ⁄Ì…\_ ¿o¥ fiËŸ. ±fiı Ë_ ¿Ë_ ±ıÀ·_ … ¿›Î˝ ¿flı.
       iÎÎfiÌfiı ‰÷ı˝, ‹fi ‰Â ËΩfl˘fiÎ_...           jÎ̱˘ ±fiı ’flÊ˘, ⁄‘ΛfiÎ_. ±ı‹Î_ jÎ̱˘fiÎ ‰‘Îflı flèÎÎ_ ¿flı. jÎ̱˘
                                 ÷˘ ÁÎË∞¿ »ı. ÁÎË∞¿ ±ıÀ·ı Ωı ÁË… ◊›Î ˢ› ÷˘ … ‰Â ‰÷ı˝,
   F›Î_ Á‘Ì “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ±ı iÎÎfi, ±ı ¤Îfi »ı I›Î_ Á‘Ì    fiËŸ ÷˘ ‰Â ‰÷ı˝ fiËŸ fiı !
502                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ωiÎÎfi, ‹fi ‰Âfi_ !                     503

   ≠ffi¿÷ν — jÎ̱˘fiı ⁄‘ΠլΠfiËŸ fiı ? Á‹’˝HÎ◊Ì jÎ̱˘fiı       ≠ffi¿÷ν — ±Î’fiı ±Î ⁄‘Ì ¬⁄fl ’Õı ?
‰Ëı·_ ’Ë˘Ó«Ì …‰Î› fiı ?                         ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Ì … ¬⁄fl ’Õı fiı, ¿ı ±Î ‹ÎHÎÁfiı Á_’ÒHν ‹fi
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ jÎ̱˘fiı … ‹fi ‰Â ¿fl‰_ ÁËı·_ fi◊Ì. ’flÊfiı     ‰Â ‰÷ı˝ »ı. Á_’ÒHν ‹fi ‰Â ‰÷ı˝ ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ±Î’HÎı …ı ¿Ë̱ı,
÷˘ ÁËı·_ »ı, jÎ̱˘fiı ⁄Ë ±CÎfl_ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ‹fi ‰Â ¿flı ±ı‰Î   ÷ı ±Î’HÎÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ±ıfi_ ‹fi ±ıÕ…VÀ … ◊¥ Ω›.
ˢ› I›Î_ … ±ı ⁄ıÁÌ Â¿ı, fiËŸ ÷˘ ⁄ıÁÌ fiΠ¿ı.             F›Î_ ±ıÀÌ¿ıÀ fiΠˢ›, F›Î_ ÁË…¤Î‰ ˢ› I›Î_ ‘‹˝ ˢ›.
   ±ıÀ·ı ±Î’HÎÎ ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ¿˘¥ ’Î_« ‹ÎHÎÁfiÎ_ ‹fi ¿˘¥fiı›    ÁË…¤Î‰ …ıÀ·˘ ˢ› ±ıÀ·˘ … ‘‹˝. ÁËΩÁË… …ı ⁄fiÌ ±Î‰ı fiı ±ı.
‰Â ‰I›Î* fi◊Ì. ±ı ’fl◊Ì ⁄‘_ Ωı¥ ·ıΩı fiı ! ±Î ÷˘ ±Î’HÎÎ_         ≠ffi¿÷ν — ±Î ÷‹ı …flΠωV÷Îfl◊Ì ÿά·Î ÁÎ◊ı ¿Ë˘ fiı ÷˘
·˘¿˘fiı ÀıVÀ ·ı÷Î fi◊Ì ±Î‰Õ÷_, ±ıÀ·ı ÂÌ flÌ÷ı ±Î Á‹Ω› ? ⁄οÌ,    ⁄‘Î ±ı@{ıÀ@·Ì (…ı‹ »ı ÷ı‹) Á‹…Âı.
±Î flÌ÷ı ÀıVÀ ·ı‰Î Ω› fiı ÷˘ ¬⁄fl ’Õı.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰Ì …B›Î±ı ÷‹ı √›Î ˢ›, F›Î_ ÿ ‹˘ÀÎ ‹ÎHÎÁ˘
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ÷‹ı …ı ÀıVÀ ‹Ò@›˘ fiı, ±ı‹Î_ ÷˘ ±ı¿ı› ’ÎÁ                      ı
                                 ¤HÎı·Î, ’Ì.±ı«.ÕÌ. ˢ›, ÿ ‹ÎHÎÁ˘ √˛F›±ıÀ ◊›ı·Î, ÿ ‹ÎHÎÁ˘
fiÎ ◊Λ.                             ‹ıÏÀˇ¿ ◊›ı·Î, ÿ ‹ÎHÎÁ˘ √…flÎ÷Ì … ¤HÎı·Î, ÿ ‹ÎHÎÁ˘ Ï⁄·¿<·
                                 ¤HÎı·Î … fiËŸ, ÿ fiÎfiÎ_ ÿ˘œ-⁄ı ‰Ê˝fiÎ_ ±ı‰Î_ »˘¿flÎ_±˘, CÎflÕÎ Õ˘ÁÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ÀıVÀ ‹Ò@›˘, fiËŸ ÷˘ ±Î ÷˘ ⁄‘Î
                                 ÁÎÃ-’Î_Áà ‰Ê˝fiÎ, ÁÌkÎıfl ‰Ê˝fiÎ, ±ı ⁄‘Î_ ¤ı√Î_ ◊÷Î_ ˢ›, ÷˘ I›Î_
±ı‹ … ΩHÎı ¿ı ’˘÷Îfiı ‹fi ‰Â ◊‰Î … ‹Î_Õu_ »ı. »÷Î_ ±Î iÎÎfi
                                 ‘‹˝ »ı. ±ıÀ·ı F›Î_ ±Î√‚ fiÎfiÎ_ ⁄΂¿˘› ⁄ıÁÌ flËı, jÎ̱˘ ⁄ıÁÌ flËı,
’»Ì ÷‹fiı ±‹¿ ±_Âı ‹fi ‰Â ◊›_ »ı, ÷ı ±ÎÀ·Î ‰Ê˝‹Î_ ±ÎÀ·_
                                         ı
                                 CΈÕÌ Õ˘Â̱˘ ⁄ıÁ, ’ˆHÎı·Î ⁄ıÁÌ flËı, I›Î_ ‘‹˝ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı Á΋Îfi_
◊›_ ÷˘ ⁄ÌΩ ±ıÀ·Î ‰Ê˝‹Î_ ÷˘ {’ÎÀÎ⁄_‘ ◊¥ …‰Îfi_. √Q›_ ¿ı
                                 ‹fi ‰Â ¿flı ±ı‰Î ˢ› I›Î_ … ±ı ⁄ıÁÌ Â¿ı, fiËŸ ÷˘ ⁄ıÁÌ fiΠ¿ı.
÷‹fiı ?
                                 ’˘÷Îfi_ ‹fi ‰Â ◊›ı·_ ˢ› ÷˘ … Á΋Îfi_ ‹fi ‰Â ¿flÌ Â¿ı. …ı
   ≠ffi¿÷ν — ±flı, ⁄Ë √Q›_.                                 Ò
                                 V‰÷_hÎ «Î·ı »ı, ‹fi …ıfiı Á_’Hν ‰Â »ı I›Î_ ¿Î‹ ◊Λ.
   ÿÎÿÎlÌ — ±‹ÎflÌ ‰Î÷ ÷˘ ⁄‘Λfiı √‹ı … fiı ! ±¤ıÿ           ‹fi ‰Â ◊Λ ÷˘ ÷‹ı ⁄‘_ … ¿flÌ Â¿˘. ·˘¿ ÷‹ÎflÎ ¿Ëı‰Î
flËı‰Î› »ı ¿ı ÿÎÿÎfiÌ ΩıÕı ? ±ı CÎflfiÎ_ ‹ÎHÎÁfiÌ ΩıÕı ±¤ıÿ ˢ›    ≠‹ÎHÎı «Î·ı ±fiı fiËŸ ÷˘ ÷‹ı Â̬‰ÎՉΠΩ‰fiı ÷˘ ¿˘¥ ±ZÎflı›
¿ı fiΠˢ› ’HÎ ÿÎÿÎfiÌ ΩıÕı ⁄‘Î_ ±ı¿ ˢ›.             fiËŸ Â̬ı fiı ¨‘˘ «Î·Âı. ±Î ¿Ï‚›√fiÌ Ë‰Î ±ı‰Ì »ı ¿ı ¨‘_
                                 «Î·‰Îfi_. ¿˘¥ ¨‘_ «ÎS›˘ ˢ› ÷ı, ±ı ¨‘_-«kÎ_ ⁄˘·ı ÷˘› ±‹ı
   ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ÎÀ·Î_ ⁄‘Î_ ‹ÎHÎÁ˘fiı ÿÎÿÎ ΩıÕı ±¤ıÿ÷Î
                                 ÁÎ◊ fiÎ »˘Õ̱ı.
flËı, ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄‘_ ◊÷_ ËÂı ?
                                    ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ÁÎ◊ fiÎ »˘Õ˘ ? Â_ flά˘ ÷‹ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ±Ω›⁄Ì »ı fiı ! ±fiı ·√¤√ ’E«ÌÁ
ËΩfl ‹ÎHÎÁ˘ ±¤ıÿ÷Î flάı »ı. ’HÎ ⁄‘Î_› ‹ÎHÎÁ˘fiÎ_ Á_’ÒHν ‹fi       ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ’ՉΠfiÎ ÿ¥±ı.
‰Â ‰÷˝÷Î_ fi◊Ì. hÎHÎ-«Îfl ËΩfl ‹ÎHÎÁfiÎ_ Á_’ÒHν ‹fi ‰Â ‰÷ı˝ »ı.      ≠ffi¿÷ν — ±ıfiÌ ΩıÕı ¿ı‰Ì flÌ÷ı Ωı¥LÀ flά˘ ?
504                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ωiÎÎfi, ‹fi ‰Âfi_ !                      505

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ¿flÌ ÿ¥±ı. ±ıfiÎ ‹fifiı ‰Â ¿fḻı. …ıfiı         iÎÎfiÌ ’flÊfiı ÷˘ ¿ıÀ·Î› ·˘¿˘fiÎ_ ‹fi ‰Â ◊¥ √›ı·Î_ ˢ›.
’˘÷Îfi_ ‹fi ‰Â ◊¥ Ω› ±ıÀ·ı ⁄ÌΩfi_ ‹fi ‰Â ‰÷ı˝. …√÷fi˘          ±Î ÷‹ÎflÎ …‹Î¥fi_ ‹fi ‰Â ◊¥ √›ı·_ ±ËŸ ±Î√‚. ÷‹ÎflÌ
Ïfi›‹ ±ı‰˘ »ı. ±Î ⁄ËÎfl …ı ÿ¿Îfi˘ »ı, ÷ı‹Î_ ’˘÷Îfiı ’˘÷Îfi_ ‹fi     ÿÌ¿flÌfi_› ‹fi ‰Â ◊¥ √›ı·_ »ı. ±ı‰Î_ ¿ıÀ·Î_› ·˘¿˘fiÎ_ ‹fi ‰Â
‰Â ◊Λ ±ı‰_ fi◊Ì.                          ◊¥ √›ı·Î_ ˢ›. iÎÎfiÌ ’flÊ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ¿ı ¿ıÀ·Î› ·˘¿˘fiÎ_ ‹fi
    ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ¿ËıÂ, “¤Î¥, ±Î ÷˘ iÎÎfiÌ »ı.” I›Îflı ±Î’HÎı
            ı                     ‰Â ‰÷ı˝. ’»Ì ¿Î‹ ◊¥ √›_ fiı ! µ¿ı· … ◊¥ √›˘ fiı !!
’Ëı·Î‹Î_ ’Ëı·_ ’Ò»‰_ ¿ı, “¿ıÀ·Î ‹ÎHÎÁfiÎ_ ‹fi ‰Â ‰÷ı˝ »ı ?” I›Îflı     ÂÎVhÎiÎÎfiÌ Ë˘›, ÂÎVhÎfi_ iÎÎfi √‹ı ±ıÀ·_ ˢ›, ⁄‘_ ˢ›,
¿Ëı, “±ıfi_ … fi◊Ì ‰Â ‰÷˝÷_ fiı !” ±ıÀ·ı ⁄˘S›Î ’fl◊Ì fiËŸ …\±˘.     ’HÎ ⁄ÌΩ ±ı¿<› ‹ÎHÎÁfi_ ‹fi ‰Â ±ıfiı ‰÷ı˝ fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfi_
±ıHÎı ¿ıÀ·ÎfiÎ_ ‹fi ‰Â ¿›Î˝ »ı ÷ı ÷_ Ωı¥ ±Î‰, Ω. ±ıÀ·ı ÷Îflı ’»Ì   ’˘÷Îfi_ … ‹fi ‰Â ‰÷˝÷_ fiΠˢ› I›Î_ Á‘Ì ’˘÷Îfi˘ … Õ¬˘ »ı
’Ò»‰_ … fiËŸ ’Õı. ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› ¿ı fiÎ ’ÕÌ Ω› ? ±ı ÷˘ ∂CÎÎÕ<_      Ë…\, I›Î_ Á‘Ì ⁄ÌΩfi_ ‹fi ‰Â ¿ı‹ ‰÷ı˝ ?
’ÕÌ Ω› fiı ? ÷tfi ∂CÎÎÕ<_ ’ÕÌ Ω›. ±˘’fi À< V¿Î› ˢ› fiı !          ⁄ÌΩfiÎ_ ‹fifiı ‰Â ¿flı ±ı iÎÎfiÌ. ÷ı ±Î ‰Â ÂÎ µ’fl◊Ì ¬⁄fl
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ÀıVÀ ⁄Ë ÁflÁ »ı.                 ’Õı ? ÷˘ ±Î’HÎı ’ı·Îfiı ’һ̱ı, ÷˘ ±ı ¿Ëı ¿ı “‹fiı «˘‰ÌÁı› ¿·Î¿
                                  ÿÎÿÎ ›Îÿ flËı »ı.” ±ıfi_ ‹fi iÎÎfiÌfiı ‰Â ‰÷ı˝ »ı. ±ı‰_ ˢ› … fiËŸ
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÀıVÀ ‰√fl ÷˘ …√÷ ¿ı‹ «Î·ı ÷ı ? ‹fiı ˵
                                  ¿˘¥ …B›Î±ı. ÷‹fiı Á‹… ’Õı »ı fiı ±Î ⁄‘Ì ? ±Î ±ı¿·˘ ÁËı·Î‹Î_
·˘¿˘ ¿Ëı »ı fiı, “ÿÎÿÎ, ÷‹ÎflÎ …ı‰_ ⁄˘·÷Î Ë÷Î.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “ËÎ,
                                  ÁËı·˘ flV÷˘ ! ÷’ÎÁ ¿fl‰Îfi˘. ±Î ÁËı·˘ flV÷˘ »ı ¿ı ±CÎfl˘ ?
¤Î¥, ‹ÎflÎ …ı‰_ … ⁄˘·ı. ÂOÿ˘ ¿o¥ ⁄ËÎfl◊Ì ·Î‰‰ÎfiÎ »ı ? ±ÎfiÎ
±Î … ÂOÿ˘.” ±fiı ‹Îfl_ ’V÷¿ ‰Î_«Ìfiı ⁄˘·ı ÷˘› ¿˘¥ fiÎ ’ÎÕı          ≠ffi¿÷ν — ÁΫ˘ flV÷˘ »ı.
»ı ? ⁄‘_ ·Î›ÁLÁ »ı. ’HÎ ÷Îflı ’flÌZÎÎ ¿fl‰ÎfiÌ Â„@÷ Ωı¥±ı.          ÿÎÿÎlÌ — CÎHÎÎ_¬flÎ_fiı ’Ò»ı ÷˘ ±ı ⁄‘Î_ ¿Ëı ¿ı ‹fiı ÿÎÿÎ Ïfifl_÷fl
±Î’HÎı ’һ̱ı fiı ¿ı “⁄Î’∞, ±Î’fiı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁfiÎ ‹fi ‰Â ‰÷ı˝                       _
                                  ›Îÿ flèÎÎ ¿flı »ı, jÎ̱˘fiı› ±ı‰. ±ı ‹fi ‰Â ¿Ëı‰Î›. ±fiı ’λÎ_
»ı ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “±ı ’λ\_ Â_ ’Ò»˘ »˘ ?” I›Îflı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı,  ±Î’HÎfiı …ı‰Ì flÌ÷ı ÿÎÿÎ ¿Ëı fiı, ±ı‰Ì flÌ÷ı … «Î·ı. Ë_ ¿Ë_ ¿ı ±Î‹
“¤Î¥, ‹fi ‰Â ‰÷ı˝ ÷˘ Ë_ ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı ⁄ıÁ_, fiËŸ ÷˘ Ë_ ⁄ıÁ‰Îfi˘     ¿fl‰Îfi_ »ı, fiı ±ı flÌ÷ı ¿flı. ±ı‹Î_ ⁄ı ‹÷ fiΠˢ›. ¿ıÀ·Î¿ Œıfl˘ ¿˘¥fiı
fi◊Ì. ‹Îfl˘ ÀÎ¥‹ ⁄‘˘ fi¿Î‹˘ Ω› !” ±Î ÷˘ ⁄Î’∞ ⁄˘·ı »ı fiı                         ˝
                                  ≥E»Î ˢ›, ’HÎ ±ıfiı »ı ÷ı ’Ò‰¿‹˝ ⁄‘Î_ ÁF…Õ »ı, ±ıfiÌ ≥E»Î
·˘¿ ÁÎ_¤‚ı »ı ’HÎ ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ŒıflŒÎfl ◊›˘ fi◊Ì. ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ                                  ˝
                                  … ˢ› ¿ı ±Î ÿÎÿÎ ¿Ëı »ı, ±ı ≠‹ÎHÎı … ¿fl‰_ »ı. ’HÎ ’Ò‰¿‹˝ ‘y˘
÷ı ? ’Ëı·Î_ ’˘÷ı ŒıflŒÎfl ◊‰˘ Ωı¥±ı. ’˘÷Îfi_ ‹fi Á_’ÒHν ‰Â flËı‰_   ‹ÎflÌfiı …_’‰Î fiÎ ÿı. ±ıÀ·ı ◊˘Õ<_ ÿı‰_ ±˘»\_ ◊Âı I›Îfl ’»Ì ±ıfiı
Ωı¥±ı. ±fiı ‹fi ‰Â ¿flfiÎfl ‹ÎHÎÁfi˘ ±ı¿<_› ÂOÿ ⁄Α¿ fiΠˢ›.
                                   ˇ
                                  ¿oÀ˘·‹Î_, ·√΋‹Î_ ±Î‰Âı. I›Îflı ‹fi ‰Â ‰I›Î˝ ¿flÂı.
¿ÎflHÎ ¿ı ⁄Α¿ ÂOÿ F›Î_ ±ÎT›Î I›Î_ ‘‹˝ ’Òfl˘ »ı … fiËŸ. ±ı
‹ÎHÎÁ ‘‹˝fiı Á‹…÷˘ … fi◊Ì. ⁄Α¿ ‰Î@› ±ı¿ ’HÎ fiΠˢ‰_            ±ıÀ·ı ±Î ÷˘ ±Ω›⁄Ì »ı. ’HÎ ±Ω›⁄Ì fi ±˘‚¬ı ÷ıfi_
Ωı¥±ı, I›Î_ Á_’ÒHν ‘‹˝ »ı. Á_ÁÎfl Ï⁄·¿<· ’©Ï÷Áfl … »ı. Á_ÁÎfl‹Î_   Â_ ◊Λ ? Ë_ Â_ ¿Ë_ »\_ ¿ı ·Î¤ µÃÎ‰Ì ·˘. ±Î ÿı¬Î› »ı ±ı ÷˘
¿Â_ ⁄Α¿ flά‰Î …ı‰_ »ı … fiËŸ ±fiı ⁄Α¿fiÌ …ı ‰Î÷˘ ¿flı »ı,      ¬˘¬_ … »ı. ’HÎ ±Î ¬˘¬_ »ı, I›Î_ Á‘Ì ±Îfi˘ ·Î¤ »ı. ⁄οÌ,
±ı ÁΑ¿-⁄Α¿ »ı.                          ±Î ¬˘¬_ √›_ ¿ı ·Î¤ ⁄‘˘› √›˘. ±ıÀ·ı Ï‹ÏfiÀı› ⁄√ÎÕ˘ fiËŸ.
506                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ωiÎÎfi, ‹fi ‰Âfi_ !                    507

±ıÀ·ı  …ıÀ·˘ ±Î’HÎfiı ·Î¤ ‹ÎÀı ±ı‰˘ ÀÎ¥‹ ˢ›, ±ı ÀÎ¥‹fiı     ’»Ì Á_CÎÊ˝ ¿flÌ ¿flÌfiı ∞‰˘ ±ıfi˘ ¢ ±◊˝ ? ‹fi◊Ì … ‹fiW›˘
‰√fl   ¿Î‹fi˘ ‰ıÕŒ˘ fiËŸ. ±Î ±˘ÏŒÁ‹Î_ ˢ I›Îflı ±ËŸ ÂÌ flÌ÷ı     ⁄_‘Λı·Î_ »ı. ±ı‹Î_ ‹fi ‰Â ¿›Î˝ ÏÁ‰Î› ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ
±Î‰˘  ÷‹ı ? ±˘ÏŒÁ‹Î_ ⁄_‘Λı·Î »˘. ’HÎ ±ı ¿Î‹ ’Òfl_ ◊›Î ’»Ì    ÷flÌ Â¿ı fiËŸ.
ÀÎ¥‹   ‰ıÕŒ˘ fiËŸ, ±ı‰_ ¿Ëı‰Î ‹Î_√̱ı »Ì±ı.
                                    ≠ffi¿÷ν — ‹fifiı ‰Â fi◊Ì ¿fl‰_ ’Õu_, ’HÎ iÎÎfi ◊÷Î_ ‹fi
   ±ı ÷˘ iÎÎfi̱˘±ı ‹fi ‰Â ¿flı·Î_ ˢ›, Ï«kÎfiı ‰Â     ¿flı·_  ‰Â ◊¥ Ω› »ı ?
ˢ›. Ï«kÎ ÷ı ¿ı‰_ ¿ı ÁÎ’ …ı‹ ‹˘fl·Ì ÁÎ_¤‚ı, ±ı‰_ ±‹Îfl_   Ï«kÎ
◊›ı·_ ˢ›, ‹fi ‰Â ◊›ı·_ ˢ›. ±Ëo¿Îfl ÷˘ ÿı‰·˘¿˘ ’HÎ     ÿ½fi     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı iÎÎfi, ‹fi ‰Â ’ÏflHÎ΋˘ ±Î’ı. ±ıÀ·ı
¿flı ±ı‰˘ ˢ›. Ïfi‰* ±Ëo¿Îfl, …ı ±Ëo¿Îflfi˘ ‰_ flè΢ fi◊Ì.   ±ı‰Ì  ÂÎjοÎfl˘±ı ¿èÎ_ ¿ı ¤¥, ±‹ı ±Î ’ÎHÎÌ flıÕ̱ı »Ì±ı ’HÎ ±Î ÷˘
ÿÂÎ ÷‹Îflı ¿fl‰ÎfiÌ.                         ⁄‘_ ±Î‹ Œı·Î¥ Ω› »ı. ±Î’HÎı «Î ’̉Π‹ÎÀı flËıÂı Â_ ? ±Î‹
                                 µ’fl◊Ì ’ÎHÎÌ ’Õ÷_ ˢ› ÷˘ fiÌ«ı ’Õı ÷˘ ⁄‘_ Œı·Î¥ Ω›, ±ı‹Î_
    ±‹ÎflÌ ‹Îfiı·Ì ‰V÷ ¿˘¥ ˢ› fiËŸ. ±‹Îflı ‹fi ‰Â ◊¥ √›ı·_     ±Î’HÎı Â_ flËı ? ±ı¿ CÎÕ˘ ·Î‰˘, ÷˘ flËıÂı. CÎÕ˘ ·Î‰Ìfiı ‘fḻı ÷˘
ˢ›. ±‹Îfl_ ‹fi ¿Â_ ⁄˘·ı … fiËŸ. ±‹fiı Ë‹HÎÎ_ ‘˘·˘ ‹Îflıfiı ÷˘›     flËı ¿ı fiÎ flËı ? ÷ı ±ı ’ÎHÎÌ CÎÕÎ◊Ì ⁄_‘Λ. ¿˘¥ ¿Ëı, “‹fifiı ÂÌ
¿Â_ fiËŸ, ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’̱ı. ¿˘¥ √΂˘ ¤Î_Õı ÷˘› ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’̱ı.
                                 flÌ÷ı ⁄Î_‘‰_ ?” I›Îflı ¿Ëı, “iÎÎfi◊Ì ⁄_‘Λ. ⁄Ì∞ ¿˘¥ ±ı‰Ì «Ì… fi◊Ì
…ı·‹Î_ CÎηı ÷˘› ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’̱ı, ’˘Ï·Á‰Î‚Îfiı. ’˘Ï·Á‰Î‚Îfiı Â_
                                 ¿ı ±Î ‹fi ⁄_‘Λ. ∂·À˘ ‹fifi˘ ⁄Î_‘ı·˘ ÷_. ÷Îflı ‹fifiı ⁄Î_‘‰_ ˢ›
¿Ë̱ı ? CÎıfl ÷˘ ‹Îflı ⁄Îflb_ ‰ÎÁ‰_ ’Õ÷_ Ë÷_. ±Î ÷‹ı Ω÷ı ‰ÎÁÌ
                                 ÷˘ ÷_ iÎÎfiÌ ◊Î. ÷ı ‹fi ‰Â ’ÏflHÎ΋˘ ˢ› ’»Ì.”
±Î’¢. »ı ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ ? ⁄˘Q⁄ ’Õı ÷˘› ’ıÀ‹Î_ ’ÎHÎÌ fiÎ Ëηı ±ı‰Ì
„@÷ µI’Lfi ◊‰Ì Ωı¥±ı. ±Î ÷˘ ŒÀοΠ‹Îflı ±Î‹ ±Î‹. ¤›, ¤›,        ≠ffi¿÷ν — ±‹ı iÎÎfi ·Ì‘_ ’»Ì flÎ√ı ’Õu_.
¤›. ±Î ÷˘ ∞‰fi … ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? ÷‹Îflı Ïfi¤˝› ◊‰_ »ı ¿ı fi◊Ì
◊‰_ ? Ïfifl_÷fl ¤› fiÎ ◊Λ ±ı‰_ flËı‰_ »ı fiı ?               ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì flÎ√ı ’Õu_. ˉı ‹fi ‰Â ◊›_. ±ıÀ·ı ⁄‘Î
                                 ÂÎVhοÎfl˘±ı ¿èÎ_ ¿ı …ıHÎı ‹fifiı ‰Â ¿›* ±ıÀ·ı ÷ı …√÷fiı ∞÷Ì
        ‹fi ‰ÂÌ¿flHÎ, ‹ËΉÌflfiÌ flÌ÷ı...           √›˘. ±Î¬Î …√÷‹Î_ ±ıfiı ËÎfl‰Îfiı ¿˘¥ V◊Îfi … fiÎ flèÎ_. ¿ÎflHÎ
    ≠ffi¿÷ν — ±‹Îflı Á΋Îfi_ ‹fi ‰Â ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‰÷퉉_ ?     ¿ı ‹fi ËÎflı I›Î_ Á‘Ì ±Î …√÷◊Ì ËÎflı. …ıfi_ ‹fi ËÎflı … fiËŸ,
                                 ±ıfiı …√÷◊Ì ËÎfl‰Îfi_ … @›Î_ flèÎ_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl¢ ÷ıfiÎ◊Ì ◊Âı. F›Îflı ÷‹Îfl_ ‹fi
÷‹fiı Á_’ÒHν ‰Â ‰÷˝Âı, I›Îflı Á΋Îfi_ ‹fi ÷‹fiı ‰Â ‰÷˝Âı.             ËÎ¥ ’˘VÀ, ±ø‹fiÎ ‹ËÎI‹Î±˘fiÌ !
ÂÎjοÎfl˘ Â_ ¿Ëı »ı ? ±Î¬Î …√÷fiı ‰Â ¿fl‰_ ÁËı·_ »ı ’HÎ ‹fifiı        ¿ı‰ÕÌ ‹˘ÀÌ ËÎ¥ ’˘VÀ µ’fl »Ì±ı ! ’HΠˉı ’˘VÀfiÌ Á‹…HÎ
‰Â ¿fl‰_ ±CÎfl_ »ı. …√÷ ÷˘ ·U¿flfiÎ_ Ωıflı› ‰Â ◊¥ ¿ı ’HÎ
                                 fiÎ ’Õı ±fiı «Î ‹˘‚Ì ‹˘‚Ì ¿flı ’»Ì Â_ ◊Λ ? ¬˘À<_ ÿı¬Î› fiı ?
‹fi ‰Â ¿fl‰_ ±ı ±CÎfl_ »ı.
                                 ’ı·Ì ±Î ’Ëı·Î_fiÌ ±Îÿ÷˘ ¬flÌ fiı ! ÷ı ±Îÿ÷ ›Îÿ ±Î‰ı. ËÎ¥
   ÷‹ı ÁΫΠflV÷ı «œuΠˢ› fiı ÷˘ ⁄‘Λ Á_Ωı√˘ ÁÎflÎ ±Î‰÷Î     ’˘VÀfiı ! …ı ’˘VÀ ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ‹Ïfi±˘, Á_÷˘, iÎÎfi̱˘› fi◊Ì ’ÎQ›Î
                ı
Ω›. flV÷˘ ¨‘˘ ˢ› ÷˘ ⁄‘Î … Á_Ω√˘ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ω¿À ◊÷Î Ω›.      ±ı ’ÿ, ±ı ’˘VÀ »ı ±Î !
508                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ωiÎÎfi, ‹fi ‰Âfi_ !                   509

   ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi̱˘ fi◊Ì ’ÎQ›Î ±ı‹ ±Î’ ¿ı‹ ¿Ë˘ »˘ ?     hÎı’fi, «˘’fi.... I›Îflı ÁÎà À¿Îfi˘ iÎÎfiÌ Ë˘› I›Î_ ±Î√‚ ’_«Î‰fi
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ ¿ÎflHÎ ±ı, øÏ‹¿ ‹Î√˝fiÎ iÎÎfi̱˘ ÷˘, ±ı‰_
                                À¿Îfi˘ iÎÎfiÌ ±ËŸ ±ÎT›˘ ˢ› ÷˘ ¿˘¥ ¿ËıÂı, “ÁÎËı⁄, I›Î_ ±Î‰Â˘
»ı fiı, iÎÎfi̱˘ ±Î’HÎı ¿˘fiı ¿Ë̱ı »Ì±ı ? øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ …ı     ÷‹ı ?” ÷˘ ¿ËıÂı, “±‹ÎflÎ◊Ì I›Î_ fiÎ ±‰Î›.” Â_ ¿ÎflHÎ ? ’ı·Î_
iÎÎfi̱˘ ◊Λ ±ı ⁄‘Î iÎÎfi̱˘, ’»Ì ±ı¿Î‰fi À¿Î ◊Λ I›Îfl◊Ì      ’_«Î‰fi À¿Î. ¿˘¥ ’Î_Áà À¿ÎfiÎ iÎÎfiÌ ±Î‰ı ÷˘ ¿ËıÂı, “ËÎ, I›Î_
iÎÎfiÌ ¿Ëı‰Î›. ±˘√HÎ’«ÎÁ À¿Î ˢ› ÷˘ fiËŸ. ±Î ÂËıfl‹Î_ ˢ›     …¥Â.” ’HÎ ’Î_Áà À¿Î‰Î‚Îfiı ¿Ë̱ı ¿ı, “¤¥, ±ËŸ 60 À¿Î‰Î‚Î
»ı fiı, ±ı¿Î‰fi À¿Î fiı ±˘√HÎ’«ÎÁ À¿Î ±ı‰_ ˢ› »ı fiı ?       iÎÎfiÌ »ı I›Î_ ±Î‰Â˘ ?” “fiÎ, ±‹ÎflÎ◊Ì fiÎ ±‰Î›” ¿ËıÂı. ±fiı
±ı¿Î‰fi À¿Î ±ıÀ·ı ‰˘À fiı ±˘√HÎ’«ÎÁ À¿Îfiı fiËŸ, ±ı‰Ì flÌ÷ı     ±Î’HÎı ÷˘ ⁄‘Î √‹ı I›Î_ …¥±ı. …ıfiÎ_ À¿Î ’ÒflÎ ◊¥ √›Î_ ±ı ⁄‘ı
±Î‹Î_ ±˘√HÎ’«ÎÁ◊Ì ±ı¿Î‰fi µ’fl ±Î‰Ì √›˘ ±ıÀ·ı ’˘÷Îfi˘ ‰˘À     …‰ÎfiÌ »^À. ’ı·Î_ ÷˘ ·Î¥fi‹Î_ ∂¤Î flËı·Î.
◊›˘ ±ıÀ·ı iÎÎfiÌ ¿Ëı‰Î›˘. ⁄‘_ flÎ… «ÎS›Î ¿flı, ’HÎ ‰˘À ’˘÷Îfi˘,     Á‹Ω› ±ı‰Ì ‰Î÷ »ı ±Î ?
±Ï‘¿Îfl ’˘÷Îfi˘, ±ıÀ·ı I›Îfl◊Ì ±ı iÎÎfiÌ ◊›˘ ¿Ëı‰Î›.           ≠ffi¿÷ν — ËÎ∞, Á‹Ω› »ı.
    ˉı iÎÎfiÌ ◊›˘ ±ıÀ·ı ’˘÷ı ±Î√‚ ¤HÎ÷˘ Ω› ⁄Ήfifi_ ±fiı       ÿÎÿÎlÌ — Ãıà Á‘Ì, Á˘ ◊÷Î_ Á‘Ì. Á˘‹Î_ Ω› fiı I›Îflı ‹fi
’λ‚ ±˘√HÎ’«ÎÁ‰Î‚Îfiı Â̬‰ÎÕ÷Î Ω›. ±Î√‚ ¤HÎ÷Î Ω›         ‰Â ◊¥ √›_ ˢ›. I›Îflı ±ı ±‰÷Îfl‹Î_ ‹˘ZÎ ◊¥ Ω›. ˉı ±ı‹Î_
±fiı ’λ‚ Â̬‰ÎÕ÷Î Ω›. ±fiı «Îfl … ÏÂW›˘ ˢ›, ‰‘ fiÎ        ‹fi ‰Â ◊¥ √›ı·_ ’»Ì Ωı›_ Â_ ±ı‹HÎı ? «Î ’̉ı »ı ÷ı CÎÕ̱ı
ˢ›. ⁄ÌΩ ÷˘ ÿ½fi ¿flÌ Ω› ±ıÀ·_ …, ’HÎ ¬ÎÁ ÷˘ ÏÂW›˘ ÷˘      Â_ ◊Λ »ı fiı Â_ fiËŸ ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ÷˘ ±˘»\_ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ …
⁄ı-«Îfl … ˢ›. ±fiı ÂÎVhοÎfl˘±ı ·A›_ »ı fiı, øÏ‹¿ ‹Î√˝fiÎ      ËıÓÕı·Î fiı ! ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ÁÎflÌ flÌ÷ı «Î ’Ì‘ı·Ì fiΠˢ›. fl΋ ÷ÎflÌ
iÎÎfi̱˘fiı hÎHÎ◊Ì ‰‘Îflı, «Îfl ◊›Î fi◊Ì fiı ¿˘¥ Œıfl˘ «Îfl ◊Λ ÷˘   ‹Î›Î ! ±ı »ıS·Î ±‰÷Îfl‹Î_ ÁÎflÌ flÌ÷ı ’̱ı ‹˘…◊Ì. ±fiı ÷‹ı ÷˘
«Îfl◊Ì ÷˘ ‰‘Îflı ÏÂW› ˢ› … fiËŸ. ÷ı ±Î «Îfl ÏÂW›˘fiı ⁄{Ήı     ±I›Îflı I›Î_ “±ıQ⁄ıÁıÕfl”‹Î_ …¥fiı› ’̱˘ ÷˘› ÷‹Îfl_ iÎÎfi fiÎ …÷_
±ı. ’HÎ ÷ı ÏÂW›˘ ±Î‰ı ÷˘› iÎÎfiÌ »ı ÷ı ¿Î·ı ±ÎM›_ ˢ› ⁄‘_ ¿ı   flËı. ±ı ·˘¿˘ ÁÎflÌ flÌ÷ı «Î-’ÎHÎÌ, …Q›Î ¿›Î˝ fiΠˢ›. ¿Ú’΂ÿı‰
±ÎÀ·_ ±ÎÀ·_ ¿flÌ ·Î‰Ωı, ÷ı ‹ËŸ ¿˘¥ ÏÂW› …flÎ ±ı‰˘ œÌ·˘ ˢ›    ¿fl÷Δ÷Î ±ı‰_ ! ÁÎflÌ ◊Î‚Ì ‹‚ı, ÷ı ⁄ÌΩfiı ±Î’Ì ÿı. ‹Î√˝ … ±ı‰˘
÷˘ ±ıfiÎ◊Ì fiÎ ◊Λ. ÷ı ‹_{ΛΠ¿fl÷˘ ˢ› ¿ı, Ëo ÁÎËı⁄, ±Î… ⁄Ë    »ı I›Î_ Â_ ◊Λ ?
¿Õ¿ ◊¥ …Âı. ±Î… ·Î· ±Î_¬ ¿ÎœÂı. ±fiı ÁÎËı⁄ı› »ı ÷ı F›Îflı
±ıfiı ’Ò»ı fiı, ÷ı ÁÎËı⁄fiÌ ±Î_¬ı› ·Î· ◊¥ Ω›. ±Î µ’ÎÏ‘ …         ÷‹ı ¿ı‰Î ’H›ÂÎ‚Ì ’Î@›Î Ë¢ ¿ı ±Î‰˘ ‹Î√˝ fiÌ¿Y›˘ !
fiı ‰‚Ì ! ±Î_¬ ·Î· ¿flı fiËŸ, ·Î· ◊¥ Ω›. ±Î_¬ ·Î· ¿flı·Ì      ±Î ‹Î√˝fi˘ ¿o¥ ‹fiı ·Î¤ ‹Y›˘ fi◊Ì. ·Î¤ ÷˘ ÷‹fiı ‹Y›˘. Ë_
◊Λ fiËŸ ’HÎ ◊¥ Ω›. ±Î_¬ ·Î· ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î ¤Î_…√Õ Ãıà       ÷˘ ’ı·ı ‹Î√ı˝ … ’ÎÁ ◊›ı·˘ »\_. ’HÎ ’H›ÂÎ‚Ì Ωı‰Î ‹fiı ‹Y›Î,
Á‘Ì «Î·ı »ı. ’HÎ …ıÀ·_ ±ı¿Î‰fi ¿›* ¿ı ’«ÎÁ ¿›* ÷ı ⁄‘_ @·Ì›fl.   ¿ı ±Î‰Î› ’H›ÂÎ‚Ì ÿÏfi›Î‹Î_ »ı. ÷ı ‹˘ÀÎ_ ‹˘ÀÎ_ ¿Îfl¬ÎfiÎ_ ¿fl÷Î_
±fiı ÷‹Îfl_ @·Ì›fl ¿Â_› fiËŸ ±fiı ŒÎT›Î ⁄‘_›. ±Î ÷˘ ±ø‹ fiı !     ¿fl÷Î_ ±ÎI‹iÎÎfi ·¥ ⁄ıÃÎ. ±ı Ωı‰Î› ‹Y›Î ‹fiı ! ±fiı ‹Îflı ÷˘
ËıÓÕ÷Î-«Î·÷Î Ï·NÀ‹Î_ ⁄ıÁÌ √›Î. ’ı·_ «˘A¬_ ¿flÌ ¿flÌfiı «Î·ı·Î.   ¤Î‰fiÎ Ë÷Ì ¿ı ±Î‰_ iÎÎfi ’΋˘ fiı ±ø‹ ÷ı◊Ì µÿ› ±ÎT›_ »ı fiı !
øÏ‹¿ ±ıÀ·ı «˘A¬_ ¿flÌfiı ±Î√‚ «Î·˘. ±ıÀ·ı ±ı¿Î‰fi, ⁄Ήfi,        ±ı‰_ »ı fiı, ‹fifiı ⁄Î_‘‰Îfi˘ flV÷˘ ±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ »ı …
510                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ωiÎÎfi, ‹fi ‰Âfi_ !                   511

fiËŸ. ‹fi “¿flı@À” iÎÎfi ÏÁ‰Î› ⁄_‘Λ ±ı‰_ … fi◊Ì. Ï⁄·¿<· ¿flı@À,    fi◊Ì fiı ·˘¿ »ı ±iÎÎfi‹Î_, ±ıÀ·ı ⁄_‘Λı·_ fiΠˢ› ±fiı ∞÷‰Îfi˘
›◊Î◊˝ iÎÎfi ÏÁ‰Î› ‹fi ⁄_‘Λ ±ı‰_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±‹ı ÷‹fiı ›◊Î◊˝     ≠›Ifi ¿flı, ÷˘ ¿ıÀ·Î¿fiı ¿·Î¿-¿·Î¿ Á‘Ì „V◊fl ’¿Õı, ’HÎ @›Îflı
iÎÎfi ±Î’̱ı ±ıÀ·ı ‹fi ⁄_‘Î¥ Ω›. ±fiı ‹fi ⁄_‘Λ_ ±ıÀ·ı ‹„@÷     „V≠_√ µ»‚Âı ±ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ‹ÎÀı ÁËÌÁ·Î‹÷Ì fiËŸ. ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ
◊Λ. fiËŸ ÷˘ ±Î ‹fi ÷˘ ⁄Ë ÿ—¬ ÿı, {ΉÎÿΉΠ¿flı. ‹fi ±ı       ¿ËıÂı, “±Î ÁËÌÁ·Î‹÷ »ı”, ±ı ‹fiΛ fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±iÎÎfi »ı
‹˘ZÎı ·¥ …fiÎfl_ »ı.                        ±fiı ±ÎI‹ÎfiÌ Â„@÷±˘ ±‰‚ı flV÷ı ‰ËÌ flËÌ »ı ±ıÀ·ı.
         iÎÎfiı ¿flÌfiı ‹fi ⁄_‘Λ...               ‹fi ±ı ÏŒÏ{¿· »ı. ±ıÀ·ı ±Î ·˘¿˘ ‹fifiı ‰Â ¿fl‰Î fiÌ¿‚ı
                                 »ı, ’HÎ ±ı ÏŒÏ{¿· ‰V÷ ‰Â ◊Λ … fiËŸ fiı ! ±ı ÏŒÏ{¿· ‰V÷
   ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi‹Î_ ‹fifi˘ ω·› ◊Λ ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ?
                                 ÂıfiÎ◊Ì ‰Â ◊Λ ? iÎÎfi ÏÁ‰Î› ‰Â ◊Λ fiËŸ. ’˘÷ı ’˘÷Îfiı ÁıSŒ
   ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi‹Î_ ‹fifi˘ ω·› ◊‰Îfi˘ fiËŸ. ’HÎ ‹fifi˘       Ïfl›·Î¥{fi_ iÎÎfi ◊Λ I›Îflı … ‰Â ◊Λ, fiËŸ ÷˘ I›Î_ Á‘Ì ‹fi
V‰¤Î‰ ¿ı‰˘ »ı ¿ı ¿˘¥ «Ì…◊Ì ⁄_‘Λ ±ı‰_ fi◊Ì. ‰¬÷ı K›Îfi ¿flÂıfi,ı   ‰Â ◊Λ fiËŸ.
±ËŸ «ø˘ ’fl K›Îfi ¿flÂı, ±ı¿Î√˛÷Î ¿flÂı, ÷˘› ’HÎ ‹fi ⁄_‘Λ ±ı‰_       ±Î ωiÎÎfi »ı. ωiÎÎfi ±ıÀ·ı hÎHÎı› ¿Î‚ ≠Œ ◊¥ ¿ı.
                  _
fi◊Ì. ¿·Î¿, ⁄ı ¿·Î¿ ’»Ì »^ÀÌ …Âı ’λ\. ±ıÀ·ı ’λ˘ ⁄ÌΩı ¬˘flο   ÏÁ©Î_÷ »ı, ÏÁ© ◊¥ ¿ı ±ı‰_ »ı. ±Î’HÎÎ ÁΛ„LÀVÀ˘±ı ’HÎ ±Îfiı
±ÎM›ı … »^À¿˘ »ı. ±ı ±Î’fiı Á‹…‹Î_ ±Î‰Ì ‹ÎflÌ ‰Î÷ ? ±ı »^Àı    ±ı@ÁıMÀ ¿fl‰_ … ’Õı.
±ıÀ·ı ’λ\_ Â_ ±Î’‰_ ’Õı ? ’λ˘ ¬˘flο ±ıfiı ‹ÎÀı, À˘’·Î flάÌ
… ‹ı·‰Î ’Õı, ±ı ‹ËÎ ÿ—¬ÿΛÌ. ‹fifiı ‹ÎÀı À˘’·Î flά flά ¿fl˘            √fi˘ µCÎÎÕ˘ ¿fl÷Î_ ‹fi «Ò’ !
±fiı ¬‰ÕΛ ¬‰ÕΛ ¿fl˘, ’HÎ ±ı ‹ËÎ ÿ—¬ÿÎ›Ì !               ÿÎÿÎfiÌ ’ÎÁı …¥fiı ¬S·Ì ‰Î÷ ¿flı fiı, ±ıÀ·ı ÷‹Îfl_ ‹fi ∂¤_
   iÎÎfi ±ı¿ … ±ı‰Ì ‰V÷ »ı ¿ı iÎÎfi◊Ì ‹fi ⁄_‘Î¥ Ω›. ’»Ì     fiÎ ◊Λ ’λ\_. ÿÎÿÎfiÌ ’ÎÁı ¿⁄Ò· ¿›* fiı ±ıÀ·ı ‹fi ÀÎœ<_ ◊¥ Ω›,
±ıfiı ‹fi ‹U¿ı·Ì‹Î_ ‹Ò¿ı fiËŸ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘›. ±fiı iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì     «Ò’ ◊¥ Ω›.
‹fi ±ı@{˘VÀ (¬Î·Ì) ◊÷_ Ω›. Áı‰LÀÌ ’flÁıLÀ ˢ› ÷˘ ÁÌ¿VÀÌ         Ë‹HÎÎ_ ±Î ¤Î¥±ı ¿˘¥ «˘flÌ ¿flÌ, ’»Ì ±‹fiı ¿ËÌ ÿÌ‘_,
’flÁıLÀ ◊Λ, ’»Ì ŒÌNÀÌŒÎ≥‰ ’flÁıLÀ ◊Λ, ŒÌNÀÌ ’flÁıLÀ ◊Λ,     ÷ı ±ıfi_ ‹fi Â_ ¿flı ŒflÌ «˘flÌ ¿fl‰Îfiı ‹ÎÀı ? ŒflÌ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ’λ\_
±ı‹ ±ı@{˘VÀ ◊÷_ Ω›. fi‰_ »ı ÷ı ’»Ì µI’Lfi fiÎ ◊Λ, …^fi_       ’ÕÌ Ω›. ‹fifiÌ ’»Ì ËıS’ fiËŸ ◊Λ. ‹fi ÷˘ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ¿˘¥fiı
±ı@{˘VÀ ◊›Î ¿flı.                         ¿Ëı¢ … fiËŸ fiı ¿Ëı¢ ÷˘ ŒflÌ ÷‹Îfl_ ¿Î‹ fiËŸ ¿flo.
   ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ±ı‰˘ ‹ËÎ’flÊ ÷˘ ËÂı fiı, ¿ı …ıfiı ‹fi µ’fl       ‹ÎÀı “√M÷÷Î ¬S·Ì ¿flÌ fiά˘”, ±‹Îfl_ ÁΛLÁ ±ı‰_ ¿Ëı »ı.
¿oÀˇ˘· ◊›˘ »ı ?                         …ı ÷‹ÎflÌ ±_ÿfl √M÷ ¤Î‰˘ ˢ› ±ı ⁄‘Î_ ¬ÒS·Î ¿flÌ fiά˘. ⁄˘Ωı
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¿˘¥ fiËŸ. ¿˘¥ …LQ›˘ … fi◊Ì fiı ! ±ı ¿oÀˇ˘·    ±˘»˘ ¿flÌ fiά˘. @›Î_ Á‘Ì flÎ¬Ì ‹Ò¿Â˘ ? ·Î¿Õ΋Î_ …¢ ÷˘› ⁄˘Ωı
±ı¿·Î iÎÎfi◊Ì ◊Λ. iÎÎfi̱˘ ±ı¿·Î … ±ıfiı ∞÷Ìfiı ⁄ıÃı·Î. ‹fi     flÎ¬Ì ‹Ò¿‰Îfi˘ ? √M÷÷Πˢ› ¿ı fiËŸ ·˘¿˘fiı ? ÷‹ı Â_ ¿Ë˘ »˘ ?
iÎÎfi◊Ì ⁄_‘Λ ±ı‰_ »ı. F›Î_ Á‘Ì ±iÎÎfi »ı I›Î_ Á‘Ì ⁄_‘Λ ±ı‰_      ≠ffi¿÷ν — ∂·ÀÎ_fi_ ±Î’ı ¿èÎ_ »ı fiı ¿ı ‹fifiı ¿Õ‰_ ’̉ÕΉ˘
512                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ωiÎÎfi, ‹fi ‰Âfi_ !                       513

I›Îflı …\ÿÎ flËı‰_. ±ı‰Î ’flÊÎ◊˝‹Î_ … flËı‰_ Ωı¥±ı.          ˢ› ÷˘ ±ı¿flÎfl◊Ì ◊Λ. ÿflı¿ ⁄Î⁄÷‹Î_ ’˘÷ÎfiÌ fi⁄‚Î¥ ±ı¿flÎfl
   ÿÎÿÎlÌ — “±ı” ¿Õ‰_ ’̉ı I›Îflı ±Î’HÎı ±Î‹ ÷η̱˘       ¿fl˘ fiı, ÷˘ ‹fi ‰Â ◊¥ Ω›, fiËŸ ÷˘ ‹fi ‰Â ◊Λ fiËŸ. ’»Ì
‰√ÎÕ̱ı, “Ëo±, ˉı Ãı¿ÎHÎı ±ÎT›Î ! I›Îfl ‰√fl ÷‹ı Ãı¿ÎHÎı ±Î‰˘    ‹fi ⁄ıŒÎ‹ ◊¥ Ω›. ‹fi ¿ËıÂı, ŒÎ‰÷_ CÎfl »ı ±Î !
±ı‰Î fiˢ÷Î !”                                ’fl ‹fi◊Ì …\ÿÎ¥ ÷˘ …\ÿÎ¥ ¿ı‰‚iÎÎfi◊Ì !
   ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ ΩıÕı ⁄˘·‰_ ’Õı ±_ÿfl ?               ¿˘¥fi_ ‹fi ±Î’HÎÎ◊Ì …\ÿ_ ’Õ‰_ fiÎ Ωı¥±ı. Á΋ΉÎÏ‚›_ fiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ⁄˘S›Î ¿ı ‰K›˘ ±Î√‚. ’»Ì ÿ—¬ fiΠˢ›.      ◊‰_ Ωı¥±ı.
ÿ—¬ ±Õı fiËŸ. “⁄Ë fl˘Œ ‹Îfl÷Δ÷Îfiı ¿o¥, S›˘ fiı, V‰Îÿ ¿Îœ˘ !”        ≠ffi¿÷ν — ±Î…ı ÷˘ ±ı Á΋ΉÎÏ‚›_ »ı ….
   ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ ⁄˘·‰Îfi_. ±ı ⁄˘·‰Î◊Ì Â_ ≥Œı@À ∂¤Ì ◊Λ        ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ fiËŸ, ’HÎ F›Îflı I›Îflı ±ı Á΋ΉÎÏ‚›_ fiÎ
»ı ±_ÿfl ?                             flËı, I›Î_ Á‘Ì ±Î‰‰Îfi_ »ı. ‹Îflı ÷˘ ±Î ⁄‘Î_fiı, ÷‹fiı ⁄‘Î_fiı ÁΫ_
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄˘·‰Î◊Ì ⁄‘_ ‹ËŸ ÀÎœ<_ ’ÕÌ Ω› ¿ı ˉı ±Î’HÎÎ     ¿Ëı‰_ ’Õı »ı, ÷‹ÎflÎ ‹fifiı …\ÿ_ ¿fl‰_ ’Õı »ı ±fiı ‹fifiı ’λ\_ ·Î‰‰_
ËÎ◊‹Î_◊Ì ·√΋ √¥. ‹fi-⁄fi ⁄‘_ ÀÎœ<_ ’ÕÌ Ω›. ‹fi ΩHÎı ¿ı        ’Õı »ı, ⁄ıµ Ïø›Î±˘ ¿fl‰Ì ’Õı »ı.
ˉı »^’_ flά‰Îfi_ Ë÷_ ÷ı ∂CÎÎÕ<_ ¿flÌ fiÎA›_. ±Î⁄w …Âı ˉı. ±Î       Õı‰·’ ‹fi Œ@÷ ‹fiW›˘‹Î_ … ˢ› »ı. ’ı·_ ‹fi ÷˘ ‹fiW›˘
÷˘ »^’_ flά‰Îfi_ Ë÷_, ¬Îfi√Ì flά‰Îfi_ Ë÷_, ÷ı ⁄‘_ ∂CÎÎÕ<_ ¿flÌ     ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩ ·˘¿˘fiı »ı, ÷ı ÷˘ Œ@÷ Á_iÎÎ w’ı »ı, ⁄Ì∞ flÌ÷ı fiËŸ.
fiάı »ı. ±Î’HÎı ’Ëı·_ ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı ∂CÎÎÕ<_ ¿flÌ fiάÌÂ, ⁄Î. ÷Îflı   ¿˘¥fi_› ‹fi ÷‹ÎflÎ◊Ì …\ÿ_ ’Õu_ ÷˘ ±ı ÷‹ı ¿ı‰‚iÎÎfi◊Ì …\ÿÎ ’ÕuÎ !
…ı ¨‘_ ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ ¿fl. ÷ı «˘flÌ ¿flÌ ‹ÎÀı ¿ËÌ ÿı‰_, «˘flÌ ¿fl_
»\_. ±ı ŒflÌ fiÎ ¿flı ±ı‰_ ¿ËÌ ÿ¥±ı ÷˘, ’HÎ ·˘¿˘ »^’Ήı, fiËŸ ?       ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı Á΋ÎfiÎ ‹fifiı ±Î’HÎÎ◊Ì …\ÿ_ fiÎ ’ÕΛ,
                                  ±ıfiÎ ‹ÎÀıfiÌ …⁄fl…V÷ ΩB≤Ï÷ Ωı¥±ı ?
    ŒflÌ √fi˘ ¿fl‰Îfi_ ‹fi ◊Λ fiı I›Îflı ±˘’fi ¿fḻı ±ıÀ·ı ‹fi
ÀÎœ<_ ’ÕÌ Ω›. ±ı ΩHÎı ¿ı ˉı ±Î ‹ÎHÎÁfiı I›Î_ flËı‰Î› fiËŸ. ‹fi       ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë …⁄fl…V÷ ΩB≤Ï÷ flά‰Ì ’Õı.
Â_ ¿Ëı ? “…ı flÌ÷ı ∂CÎÎÕ<_ ¿flÌ fiάı »ı, ˉı ±ËŸ ÷˘ ±Î’HÎı flËı‰Î›      ±Î ‰Î÷ ⁄‘Î_ Á‹…ı fiı ÷˘ ’flÊÎ◊˝ ‹Î_ՉΠ…ı‰˘ »ı. ±fiı ’flÊÎ◊˝
fiËŸ.” ±ıÀ·ı ⁄Ì∞ …B›Î±ı …÷_ flËı. ÷˘ ÷_ Â_ ¿flÌ ’»Ì ? ⁄Ì∞      ‹Î_Õ¢ ÷ı◊Ì ¿flÌfiı ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ ¿Â_ ±ÎCÎ_’λ\_ ◊‰Îfi_ fi◊Ì. ±Î ±Î’b_
…B›Î±ı …÷_ flËı ÷˘ «Î·Âı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ∂CÎÎÕ<_ ¿flÌ fiάı ±ıÀ·ı ‹fi    ωiÎÎfi »ı. Á_ÁÎflÌ ¿Î›˘˝ ΩıÕı ΩıÕı ◊›Î … ¿flı »ı. ÷‹Îflı fi◊Ì ¿fl‰_ ±ı‰_
flËı fiËŸ ’»Ì. ‹fi ¿oÀÎ‚Ì Ω› ¿ı ±Î ÷˘ ¿ı‰˘ ‹ÎHÎÁ »ı ? ‹fiı       fiyÌ fiÎ ¿fl‰_. Á_ÁÎflÌ ¿Î›˘˝ ‹Îflı ¿fl‰Î_ … »ı ±ı‰_ fiyÌ flά‰_.
⁄˘·Î‰Ìfiı ÿ√˘ ¿›˘˝. √M÷ flά‰Îfi_ Ë÷_, ÷ıfiı ∂CÎÎÕ<_ ¿flÌ fiά‰_,
¿Ëı »ı. ÷fiı √M÷ flά‰Îfi˘ ⁄Ë Â˘¬ fiı ?                    …flΛ ±Õ«HÎ fiÎ ◊Λ, ±ı¿ ¬ÒH΢› ±Õ«HÎ fiÎ ’Õı ±ı‰Ì flÌ÷ı
                                  ‹ıÓ ±Î ωiÎÎfi ±ÎM›_ »ı. ±fiı ÷‹ı ±ÎÀ·Î ⁄‚÷΋Î_◊Ì fiÌ¿‚Ì Â¿Â˘.
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ.                        ±Î ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ⁄Ήα˘ Ïˋη›‹Î_◊Ì› fiËŸ fiÌ¿‚Ì Â¿ı·Î, ÷ı ÷‹ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±˘’fi ¿flÌ fiά_ »\_ ? I›Îflı ÁÎfl_. ‹fi ‰Â ¿fl‰_                          ˝
                                  ±ËŸ ÁËı…ı fiÌ¿‚Ì …¢ ±fiı ÷‹fiı ±fi¤‰’Ò‰¿fi_ ±Î‰Ì …Âı. ’HÎ
514                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ωiÎÎfi, ‹fi ‰Âfi_ !                    515

¿˘¥fi_ ‹fi »ı ÷ı ±Î’HÎÎ◊Ì ±˘»Î‹Î_ ±˘»\_ …\ÿ_ flËı ±ıÀ·_ flάΩı.    ω«Îfl¤ıÿ ˢ›. F›Î_ Á‘Ì Á_’ÒHν º„WÀ, ¿ı‰‚iÎÎfifiı fiÎ ‘ÎflHÎ ¿flı,
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ÀıVÀ …ı‰˘ ÷ı‰˘ ÀıVÀ fi◊Ì.            I›Î_ Á‘Ì ¿o¥fiı ¿o¥ ω«Îfl ¤ıÿ flËı ±fiı ¿ı‰‚º„WÀ±ı ¿ı‰‚º„WÀ ⁄ı
                                 ‹‚ı ’»Ì ω«Îfl¤ıÿ fiÎ flËı. I›Î_ Á‘Ì Ï‰«Îfl¤ıÿ flËı‰Îfi˘. ±fiı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î ÷˘ ⁄Ë ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ ÀıVÀ »ı. ±Î      ω«Îfl¤ıÿfiı ¿o¥ {CÎÕ˘ fi◊Ì. ω«Îfl¤ıÿ ‹fi¤ıÿ ¿flΉ÷˘ fi◊Ì.
ÿÏfi›Î‹Î_, ±Î …ı CÎfl‹Î_ «Îfl ‹ÎHÎÁ ˢ› »ı ÷ı «Îflı›fiÎ_ ‹fi …\ÿÎ_
ˢ› »ı. ±ÎÀ·_ … Ë_ ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘fiı ¿Ëı‰Î ‹Î√_ »\_. ¿˘¥fiÌ       ±ıfi_ ‹fi ÷ÒÀÌ Ω›, Á΋Ή΂Îfi_ ‹fi ÷ÒÀÌ Ω›, ±ı ÷˘ ‹fiı
ΩıÕı ‹fi …\ÿ_ ◊÷_ fi◊Ì fiı ˉı ?                   ’˘ÊΛ fiËŸ. Ë_ ‹fi ÷˘Õ<_› fiËŸ ±fiı ‹Îfl_ ‹fi ÷˘Õı› fiËŸ ¿˘¥.
                                 ±fiı Ωı ‹Îfl_ ÷˘Õı ÷˘ ’HÎ Ë_ ±ıfi_ ÷˘Õ<_ fiËŸ. Ë_ Ωb_ ¿ı ±ıfiÌ ¤Ò·
   ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Ì›÷Î ·Î√ı.                  »ı, ’HÎ ‹ÎflÌ ¤Ò· fiÎ ◊‰Ì Ωı¥±ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ‹fi …\ÿ_ ◊Λ I›Îflı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı       ≠ffi¿÷ν — M›˘flÌÀÌ («˘A¬˘) ±fiı ’Îflÿ½¿ ±ı‹Î_ Â_ Œfl¿ ?
±Î ±ËŸ ±Î√‚ ≠¿ÚÏ÷fi˘ ⁄Ë ‹˘À˘ ÿ˘Ê ’ÕÌ √›˘ ¿Ëı‰Î›. …flÎ
‹÷¤ıÿ ’ÕÌ Ω› ‰¬÷ı CÎÕ̉Îfl ‹ÎÀı, ÷˘ Á‰Îflı ’λ\_ ¿Â_ fiΠˢ›.       ÿÎÿÎlÌ — M›˘flÌÀÌ ¿fl÷Î_ ±Î√‚ ’Îflÿ½¿ ◊Λ. M›˘flÌÀÌ ‰‘Ì
±ı‰_ ÷˘ «ÎS›Î … ¿flı ‹ÎHÎÁfi_. ±ı ÷˘ ¿‹ΩıflÌ Ω› fiËŸ fiı !       Ω› ±ıÀ·ı ’Îflÿ½¿ ◊Λ.

   ±Î’HÎÎ◊Ì ·˘¿˘fiÎ_ ‹fi ±˘»Î‹Î_ ±˘»Î ÷ÒÀ‰Î_ Ωı¥±ı. ÷‹fiı       ≠ffi¿÷ν — ⁄fl˘⁄fl »ı.
Á‹Ω¥ ±ı ‰Î÷ ? iÎÎfi ·ı÷Î_ ’Ëı·Î_ …ı ‹fi ÷ÒÀÌ …÷Î_ Ë÷Î_ ·˘¿˘fiÎ_,     ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ‹fifiı ¿Â˘ ¿˘¥ ω«Îfl … fiÎ ±Î‰ı. ¿˘¥fiÎ
±ı‰Î_ fi◊Ì ÷ÒÀÌ …÷Î_fiı ˉı ? F›Îflı I›Îflı ÁÎ«Ì ‰Î÷ ÷˘ Á‹…‰Ì     ±ÏË÷fiÎ, ¿˘¥ ∞‰fiı ¿Â_, Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ’HÎ ÏËoÁÎfiΠω«Îfl … fiÎ
’ÕÂı fiı ? ¿˘¥fi_ ‹fi …\ÿ_ ’Õı fiËŸ, ±ı‰Ì ±Î’HÎı ΩB≤Ï÷ flά̱ı.    ±Î‰ı. ⁄Ï©›ı ±ı‰Ì Áfl‚ «Î·ı. ±ı ÏÕV«Î…˝ ±Ëo¿Îfl ’HÎ ÁflÁ «Î·ı.
I›Î_ Á‘Ì ‹@÷ ËÎV› ±Î‰Ì ¿Âı fiËŸ. ‹@÷ ËÎV› ÏÁ‰Î› …√÷        ’HÎ ÷ı ÏÕV«Î…˝ ⁄‘_ ¬fl_, ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı, …÷_ …÷_ ¬·ÎÁ ◊Λ I›Îflı
‰Â ◊Λ fiËŸ. ‹@÷ ËÎV› ±Î‰Âı I›Îflı CÎHÎÎ ·˘¿˘fiı ·Î¤ ◊Âı.      ±ı ’Îflÿ½¿ ◊Λ.
            iÎÎfiÌfi_ ‹fi !                  ≠ffi¿÷ν — ±ı ±ı¿ÿ‹ fiÎ ◊Λ, ÿÎÿÎ ?
   ‹fi ˢ› ÷˘ ‹÷¤ıÿ ’Õı. ±‹Îflı ‹fi … fi◊Ì, ±ıÀ·Î ‹ÎÀı          ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ÿ‹ ÷˘ ¿˘¥fiı ◊Λ … fiËŸ fiı !
‹÷¤ıÿ … fi◊Ì fiı !                            ±‹Îfl_ ‹fi ⁄˛õÎ_Õfi˘ ¤Îfl ¨«¿ı ±ı‰_ ˢ›. ±‹ÎflÌ ΩıÕı ⁄ıÁÌ
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ‹fi fiΠˢ› ±ıÀ·ı ‹÷ ’HÎ fiΠˢ› fiı ?      flËı ÷˘ ÷‹Îfl_ ‹fi ±ı‰_ ◊¥ Ω›. ’HÎ ⁄ıÁÌ flˢ fiËŸ fiı ÷‹ı !
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ‹÷ … fiΠˢ›. ’HÎ ±‹fiı ‹÷ »ı … fiËŸ       ’οΠ·˘¿ ! CÎıfl ÕΘ·flfiÌ ¤Ÿ÷ «HΉΠΩ‰fiı ! ÕΘ·flfiÌ ¤Ÿ÷ «HÎı.
ˉı. ±‹Îfl_ ‹fi ±ı‰Î VÀı… µ’fl ±Î‰ı·_ »ı ¿ı ‹÷ flè΢ fi◊Ì. ±Î     ÿÎÿÎfiÎ ‹fi …ı‰_ ‹fi ◊¥ Ω› fiı, ÷˘ ¿Î‹ ◊¥ Ω›. ±Î¬Ì
±‹Îfl˘ ‹÷ fiı ’ı·˘ ÷‹Îfl˘ ‹÷, ±ı‰_ ¿Â_ ±‹fiı »ı fiËŸ.         ÿÏfi›Îfi˘ ¤Îfl {Ì·ı !!!

   ω«Îfl ÷˘ …\ÿΠˢ›. ω«Îfl ÷˘ º„WÀ¤ıÿ »ı, I›Î_ Á‘Ì                  …› Á„E«ÿÎfi_ÿ
                 Ò
              Á_’¿ÛÁhÎ                         ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ŒÎµLÕıÂfifiÎ ≠¿ÎÂfi˘
   ’ÒF› ÕΘ. fiÌfl⁄Ëıfi ±‹Ìfi ÷◊Î ±ÎM÷’hÎ ÿÌ’¿¤Î¥ ÿıÁÎ¥           1. ¤˘√‰ı ÷ıfiÌ ¤Ò· (√., ±_., ÏË_.) 24. ÁI›-±ÁI›fiÎ flËV›˘
±Õη… — ÁÌ‹_‘fl ÁÌÀÌ, Ïh΋_Ïÿfl Á_¿<·, ±‹ÿΉÎÿ-¿·˘· ËÎ¥‰ı, ±Õη…,       2. ⁄L›_ ÷ı … L›Î› (√., ±_., ÏË_.)     25. ±gËÁÎ
     ∞. √Î_‘Ìfi√fl-382421. Œ˘fi — (079) 2397 4100             3. ±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl (√., ±_., ÏË_.)    26. ≠ı‹
      E-Mail : info@dadabhagwan.org
      ±‹ÿΉÎÿ                ‹_⁄¥           4. ±◊Õ΋HÎ À΂˘ (√., ±_., ÏË_.) 27. «‹I¿Îfl
ÿÎÿÎ ÿ½ fi , 5, ‹‹÷Î’Î¿Û Á˘ÁΛÀÌ,  904-⁄Ì, fi‰Ìfi±ÎÂÎ ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ,      5. g«÷Î (√…flÎ÷Ì, ±_√∞)   ı˛       28. ‰ÎHÎÌ, T›‰ËÎfl‹Î_....
fi‰√…flÎ÷ ¿˘·ı…fiÌ ’λ‚, µV‹Îfi’flÎ,   ÿÎÿÎÁÎËı⁄ ŒÎ‚¿ı fl˘Õ, ÿÎÿfl (Áı. flı.),  6. ø˘‘ (√…flÎ÷Ì, ±_√∞)  ı˛         29. Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì, Ïfiÿ˘˝Ê
±‹ÿΉÎÿ - 380014.          ‹_⁄¥ - 400014.             7. ‹Îfi‰‘‹˝                 30. √fl<-ÏÂW›
Œ˘fi— (079)27540408, 27543979     Œ˘fi — (022) 24137616
                                      8. Áı‰Î-’fl˘’¿Îfl              31. @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi
flÎ…¿˘À  — lÌ ±÷· ‹Î·‘ÎflÌ, ‹Î‘‰≠ı‹ ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ, ‹Î¥ ‹_ÏÿflfiÌ Á΋ı, 11,    9. Ë_ ¿˘HÎ »\_ ?              32. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ - 1 ◊Ì 13
     ‹fiËfl M·˘À, flÎ…¿˘À. Œ˘fi — (0281) 2468830, 2238924         10. ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ? (√.,±_.)          33. ±ÎM÷ÁÒhÎ
Áfl÷   — lÌ Ï‰ß·¤Î¥ ’Àı·, 35, ÂÎ_Ï÷‰fi Á˘ÁΛÀÌ, ·_⁄ı Ëfi‹Îfi fl˘Õ,      11. Ïh΋_hÎ                 34. The essence of all religion
     ’_«flIfi ÀΉfl ’λ‚, Áfl÷. Œ˘fi — (0261) 2544964            12. ÿÎfi                   35. Generation Gap
√˘‘flÎ  — lÌ CÎfiU›Î‹ ‰flÌ›Î, ÁÌ-11, ±Îfi_ÿfi√fl Á˘ÁΛÀÌ, ÁΛLÁ ¿˘·ı…fiÌ     13. Q≤I› Á‹›ı, ’Ëı·Î_ ±fiı ’»Ì (√.,±_.) 36. Who am I ?
     ’λ‚, √˘‘flÎ. Œ˘fi — (02672) 251875, 94260-14003          14. ¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰ (√.,±_.) 37. Ultimate Knowledge
U.S.A.  : Dada Bhagwan Vignan Institue : Dr. Bachu Amin,          15. ‰.÷Ì.lÌ ÁÌ‹_‘fl V‰Î‹Ì (√., ±_., ÏË_.) 38. Harmony in Marraige
     100, SW Redbud Lane, Topeka, Kansas 66606, U.S.A.
     Tel : 785-271-0869, E-mail : bamin@cox.net            16.          _
                                        ’ˆÁÎfi˘ T›‰ËÎfl (√˛., Á_.)(√.,±_.) 39. Pratikraman
     Dr. Shirish Patel, 2659, Raven Circle, Corona, CA 92882      17.                 _
                                        ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl (√˛., Á_.) 40. Flawless Vision
     Tel. : 951-734-4715, E-mail : shirishpatel@sbcglobal.net
                                      18. ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl (√˛._ , Á_.)   41. The Science of Karma
U.K.   : Mr. Maganbhai Patel, 2, Winifred Terrace, Enfield, Great
     Cambridge Road, London, Middlesex, ENI 1HH, U.K.         19. ≠Ï÷ø‹HÎ (√˛_◊, Á_ÏZÎM÷)         42. ◊Ò¥ ∑§ıŸ „Í°U ?
     Tel : 020-8245-1751                        20. Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝ (√˛._ , Á_.) (√.,±_.) 43. ‚fl¸ ŒÈ—πÙ¢ ‚ ◊ÈÁÄÃ
     Mr. Ramesh Patel, 636, Kenton Road, Kenton Harrow.        21. ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷
     Tel.:020-8204-0746,E-mail: dadabhagwan_uk@yahoo.com                              44. ∑§◊¸ ∑§Ê ÁflôÊÊŸ
                                      22. ¿‹˝fi _ ωiÎÎfi
Canada  : Mr. Bipin Purohit, 151, Trillium Road, Montreal,                               45. ôÊÊŸË ¬È⁄UÈ· ∑§Ë ¬„UøÊŸ
     Quebec H9B 1T3.    Tel. : 514-421-0522            23. ’Î’-’H›
                                                            46. •Êà◊’Ùœ
Africa  : Mr. Manu Savla, PISU & Co., Box No. 18219, Nairobi,        (√.-√…flÎ÷Ì, ÏË.-ÏËLÿÌ, ±_.-±_√˛ı∞,√˛_.-√˛_◊,Á_.-Á_ÏZÎM÷)
     Kenya. Tel : (R) 254-020- 3744943 (O) 254-2-554836
Website : (1) www.dadabhagwan.org (2) www.dadashri.org              “ÿÎÿΉÎHÎÌ” ‹ı√ıÏ{fi ÿfl ‹ÏËfiı ≠¿ÎÏÂ÷ ◊Λ »ı
      (3) www.ultimatespirituality.org

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:7
posted:5/19/2010
language:Finnish
pages:34