07 pg 366 to 432 by EternalHappiness

VIEWS: 9 PAGES: 38

									366                      ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)   Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                         367

                                      ±˘‚¬ı ¿ı ËÎ, ‹_√‚ÿÎÁ ’ı·˘. ±ıfiı ±Î‹ »⁄Ì Ëµ ÿı¬Î›. ÿı¬Î› ¿ı
                                      fiÎ ÿı¬Î› ? ±ıÀ·ı ±Î‰_ ¿Ë̱ı, “Ë_, ⁄Ή˘ fiı ‹_√‚ÿÎÁ” I›Îflı ±˘‚¬ı
                                      ‹Ò±˘. fiËŸ ÷˘ ±˘‚¬ı ÂÌ flÌ÷ı ’ı·˘ ? ⁄Îflb_ ∂CÎÎÕı … fiËŸfiı ! ’˘÷ÎfiÌ
                                      √ıÕ‹Î_ ⁄ıÁÎÕ‰Ì ’Õıfiı ±˘‚¬, ¿ı ¿˘HÎ »ı ±ı ? ±ı‰_ ±Î “Ë_”fiı ±˘‚¬ıfiı
                                      ÷˘ ∂¿ı· ±Î‰Ì √›˘. ±ı‰_ ±Î‹Î_ “Ë_” ±ı “±ÎI‹Î” »ı, ±Î «_ÿ¤Î¥ ±ı
                                      ‹_√‚ÿÎÁ ±fiı ⁄Ή˘ ±ı ±_÷flÎI‹Î »ı. ÷‹fiı Á‹…HÎ ’ÕÌfiı ?
                                         ±ıÀ·ı “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_, Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_” ±ı ÿıË ¤Î√fiı ÷‹ı ¿Ëı÷Î
                 [7]                    «_ÿ¤Î≥ Ë÷Î. «_ÿ¤Î¥ ÷‹ı ÂÌ flÌ÷ı ? «_ÿ¤Î¥ ÷‹Îfl_ fi΋ fiËŸ ? I›Îflı
                                      ÷‹ı ¿Ëı¢, “‹Îfl_ fi΋ »ı.” ±ı ÷˘ ¤Î¥ ÷Îfl_ fi΋ …\ÿ_ ±fiı ÷_ …\ÿ˘,
                 _
   »ıS·Î‹Î_ »ıS·_ ωiÎÎfi - “Ë, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ” !            fiËŸ ? …\ÿ˘ … !
     ±˘‚¬, “Ë_, ⁄Ή˘ fiı ‹_√‚ÿÎÁ” ÷HÎÌ !                   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î ±ı.±ı‹.’Àı· ±ı ‹_√‚ÿÎÁ ?
    ≠ffi¿÷ν — ±ËŸ …flÎ ¿LN›{fi ◊›_ »ı ¿ı hÎHÎÁ˘ ÁÎà ÏÕ√˛Ì ÷ı          ÿÎÿÎlÌ — ±ı.±ı‹.’Àı· ±ı¿·_ fiËŸ, ’HÎ …ıÀ·_ »ı ÷ı ÕΘ@Àfl˘ Ωı¥
ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi »ı ±fiı hÎHÎÁ˘ »M’fi ÏÕ√˛Ì±ı ±_⁄ηη ?              ¿ıfiı, ¿Î’Ì ¿Î’Ìfiı {ÌHÎ΋Î_ {Ìb_ ⁄‘_ Ωı¥ ¿ı, ±ı ⁄‘_ »ı ÷ı ‹_√‚ÿÎÁ.
                                      ±Î ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ‹_√‚ÿÎÁ‹Î_ ±Î‰ı. ÕΘ@Àfl˘ ⁄ı Ω÷fiΠˢ› »ıfiı, ±ı¿ »ı
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı ¿ËÌÂ_. ±ı √Ò_«‰ÎÕ˘ ¿ÎœÌ fiά˘. ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi
                                      ÷ı ¿Î’fiÎflÎ ±fiı ⁄ÌΩ..
hÎHÎÁ˘ ÁÎ_Ã, …ı ‹Ò‚ ¤√‰Îfi »ı ÷ı “Ë_”.
                                         ≠ffi¿÷ν — ÏŒÏ{Ï›fi (Physician).
    ±Î’HÎı ±ı¿ ÿά·˘ ±Î’̱ı. flÎhÎı ⁄Îfl ‰Î√ı ¿˘¥¿ ⁄ËÎfl ±ÎT›_
ˢ›, ÷˘ ⁄Îflb_ ¬¬ÕΉı. ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ıfiı ¿ı “¿˘HÎ »ı ±I›Îflı ¤¥,          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı ±Î ÂflÌfl‹Î_ …ı ÏŒÏ{¿· ¤Î√ »ı, ±ı ⁄‘_
flÎ÷ı ⁄Îfl ‰Î√ı ?” I›Îflı ¿Ëı, “Ë_ »\_.” ŒflÌ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “¿˘HÎ »ı ¤¥,   »ı ÷ı ‹_√‚ÿÎÁ. ‹_√‚ÿÎÁfiı ÷Î⁄ı ¿ıÀ·_ ? I›Îflı ¿Ëı, ±ÎÀ·_ ÏŒÏ{¿·
¿Ëıfiı !” I›Îflı ¿Ëı “Ë_ »\_, Ë_. ‹fiı fiÎ ±˘‚A›˘ ?” ±ı‰_ ¿Ëı ’λ˘. I›Îflı  (¤˙Ï÷¿). ±fiı ÷ı ±Î’HÎÎ ÷Î⁄΋Î_ fi◊Ì ’λ\_. ±ıÀ·ı ±ıfi˘ »ı ÷ı,
¿Ëı, “fiÎ ¤¥, ‹fiı Á‹…HÎ fiËŸ ’Õ÷Ì, ¿˘HÎ »ı ?” I›Îflı ¿Ëı “Ë_ ⁄Ή˘”.     Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘ »ı. ±ıfiÌ „V◊Ï÷ Â_ ◊Âı ±ı ⁄‘_ T›‰„V◊÷ »ı.
“’HÎ ⁄ΉΠ÷˘ ‹Îflı ’Î_«-ÁÎ÷ ±˘‚¬ÎHΉ΂Π»ı, ¿›˘ ⁄Ή˘ ‹fiı Á‹…HÎ       ±ıÀ·ı ÷‹Îflı T›‰„V◊÷ Á‹∞fiı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰˘ !
’Õ‰Ì Ωı¥±ıfiı ?! ËÎ, ’HÎ ⁄Ή˘ ±ıÀ·ı ¿˘HÎ ÷_ ?” I›Îflı ¿Ëı, “Ë_ ⁄Ή˘
                                                 ⁄ÿ·Î› ±ı “⁄Ή˘” !
‹_√‚ÿÎÁ.” I›Îflı ±˘‚¬ı ’ı·˘. “Ë_” ±ı¿·_ ¿Ëı ÷˘ ±˘‚¬ı fiËŸ. “Ë_
⁄Ή˘” ¿Ëı ÷˘ ¿ËıÂı, “’ı·˘ ⁄Ή˘ ±ÎT›˘ ¿ı ’ı·˘ ⁄Ή˘ ±ÎT›˘ ?” ⁄ΉΠ                                   _
                                         «_ÿ¤Î¥fiı ÷_ Â_ ¿Ëı ? I›Îflı ¿Ëı, “±ı «_ÿ¤Î¥ Ë_ »\”, I›Îflı ±Î’HÎı
÷˘ «Îfl-’Î_« »ı. I›Îflı ¿Ëı, “Ë_ ⁄Ή˘ ‹_√‚ÿÎÁ.” ±fiı ‹_√‚ÿÎÁ ⁄ı-       ¿Ë̱ı, “’ı·Î ⁄Î⁄ÎfiÎ ’M’Î fiËŸ ?” I›Îflı ¿Ëı, “⁄Î⁄ÎfiÎ ’M’Î › Ë_.”
hÎHΠˢ› ÷˘ ±ı‹ ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı “Ë_ ‹_√‚ÿÎÁ ‹ËÎÿı‰∞‰Î‚˘” ±˘‚¬        I›Îflı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı “±ıÀ·ı ±Î ⁄Î¥fiÎ ‘HÎÌ fiËŸ ?” ÷˘ ¿ËıÂı, “¤¥
Ωı¥±ıfiı ? ±ıÀ·ı “Ë_ ⁄Ή˘ fiı ‹_√‚ÿÎÁ” ±ı‹ hÎHÎ ⁄˘·ı, I›Îflı ’ı·˘      ±ı ‘HÎÌ › Ë_.” ÷˘ ÁΫ_ Â_ ±Î‹Î_ ? ¿›_ ¿flı@À ? Ë_, ⁄Ή˘ fiı ‹_√‚ÿÎÁ.
368                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)   Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                     369

   ±ıÀ·ı ±Î ‹_√‚ÿÎÁ ±ı »ı ÷ı F›Î_ Á‘Ì ±ı fi΋◊Ì “±ıfiı”          ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı …ı‰Î_ Á_Ωı√˘ ±Î‰ı ±ı‰Ì ⁄ΉÎfiÌ Ï⁄Ï·Œ
±˘‚¬ı »ı I›Î_ Á‘Ì ±ı ‹_√‚ÿÎÁ »ı. ±ı ’˘÷ı › ΩHÎı »ı ¿ı Ë_      ⁄ÿ·Î› ¿ı ⁄Ή˘ ⁄ÿ·Î› ?
‹_√‚ÿÎÁ »\_, I›Î_ Á‘Ì ±ı ‹_√‚ÿÎÁ »ı. ⁄Ή˘ Ïø›Îfiı ±Î‘Ìfi ⁄Ή˘
                                      ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ή˘ ⁄ÿ·Î›Î … ¿flı. ⁄ÿ·Î› ±ıfi_ fi΋ ⁄Ή˘. ±fiı
¿Ëı‰Î›˘. ±fiı ‹Ò‚ ÷˘ “Ë_” …. “Ë_” ÷˘ ¿o¥ ¬˘À<_ fi◊Ì. “Ë_” ⁄Ì∞
                                   fi΋ ÷ıfi_ ÷ı flËı. fi΋ »ı ÷ı ωÂıÊHΉ΂_ ˢ›. ±Î ’ı·˘ ‹_√‚
…B›Î±ı ‰’flΛ_ »ı ÷ı ¬˘À<_ »ı !
                                   ±˘‚A›˘, ’ı·˘ ·_√Õ˘, fiËŸ ? ωÂıÊHΠˢ› ±ıfiı, ’HΠˢ› ‹Ò‚
   …ı ‹_√‚ÿÎÁ »ı ±ı ∞‰ÎI‹Î »ı, ⁄Ή˘ ±ı ±_÷flÎI‹Î »ı ±fiı Ë_     ‹_√‚fi˘ ‹_√‚. ’HÎ ‹Ò±Î ¿˘HÎ ¬flı¬fl ? I›Îflı ¿Ëı, “‹_√‚ … »\_” ±ı
±ı ’˘÷ı ’fl‹ÎI‹Î »ı.                          ‹ÎfifiÎfl˘ ±Î “⁄Ή˘”. ±ıÀ·ı ⁄Ή˘ ⁄ÿ·Î›Î ¿flı. Ë_ @·ı@Àfl,
                                   ‰Õ˘≠‘Îfi, “≠ıÏÁÕLÀ ±˘Œ ¥„L՛Δ ⁄ÿ·Î›Î ¿flı. ±ı¿ VÀı…ı flËı fiËŸ
   ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ … T›„@÷ hÎHÎ ≠¿Îflı ◊¥ ¿ı »ı ?          ±fiı ’ı·˘ …LQ›˘ ÷ı ±ËŸ Ãıà ‹fl÷Î Á‘Ì ±ıfi˘ ±ı … ‹_√‚ÿÎÁ flËı.
   ÿÎÿÎlÌ — »ı … hÎHÎ ≠¿Îflı, F›Îflı ±ı ¿˘·ı…‹Î_ ¤HÎı »ı I›Îflı Â_  Ë_ ±ÎI‹Î ÷ıfi˘ ÷ı … »ı. ±Î ⁄‘_ ‰‚√HÎ ‰‚B›_. ‰ı‰Î¥ ◊™, ‹Î‹˘
¿Ëı‰Î› ±ı ?                              ◊™, ¿Î¿˘ ◊™, Ω÷ Ω÷fiÎ ’»Ì ‰‚√HÎ ±Î ÷˘. ‰¿Ì·ı › ¿Ëı‰Î™.

   ≠ffi¿÷ν — VÀ<ÕLÀ, ωzÎ◊a.                       ‰¿Ì·Î÷’b_ ±ı ⁄ΉΒb_ ¿Ëı‰Î›. ±ı … ‹_√‚ÿÎÁ ±fiı Ë_.
                                   ±Î “Ë_” fiı ±˘‚¬‰Îfi_ Ë÷_. ⁄ΉÎ-‹_√‚ÿÎÁfiı ±˘‚A›Î ÷˘ Œ…ı÷
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ ±ı … ωzÎ◊a. ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ±ıfiÎ ·Bfi ˢ›fiı ÷˘     ◊›Î. “Ë_” fiı ±˘‚A›Î ±ıÀ·ı Œ…ı÷’b_ ⁄_‘ ◊¥ √›_. ±ı ±ı¿fi˘ ±ı¿
’ˆHΉΠΩ› ÷˘ I›Î_ Â_ ¿Ëı ±ıfiı ? ‰flflÎΩ. ±S›Î ‹Ò±Î, ωzÎ◊afiı      … »ı ±Î ⁄‘˘.
‰flflÎΩ Â_ ¿fl‰Î ¿Ë˘ »˘ ⁄‘Î ? I›Îflı ±Î’HÎÎ_ ·˘¿˘ Â_ ¿Ëı »ı ⁄‘Î_ ?
±S›Î ‹Ò±Î, ‰flflÎΩ »ı ±I›Îflı ÷˘. ωzÎ◊a ÷˘ I›Î_ V¿Ò·‹Î_ Ë÷˘ I›Îflı,      ±ı‰_ »ı ±Î ÷˘ ! ÷‹ı «_ÿ¤Î¥ »˘ ? ËÎ. I›Îflı ’Ò»ı, “«_ÿ¤Î¥
±ËŸ fiËŸ. ±ËŸ ÷˘ ‰flflÎΩ »ı ±fiı ÂÎÿÌ ¿fl÷Î_ ’Ëı·Î_ ¿Â_ ◊›_ fiı ‰Ë    ¿˘HÎ ’HÎ ?” I›Îflı ¿Ëı, “±ı„L…Ïfi›fl »ı ÷ı.” ±˘Ë˘, ÷‹ı «_ÿ¤Î¥ »˘
I›Î_ ‹flÌ √¥, ÷˘ ’»Ì Â_ ◊›_ ? ±Î ‰flflÎΩ flèÎÎ_ ? Ωfi ÁÎ◊ı ’λ\_.    fiı ’λΠ±ı„L…Ïfi›fl »˘. ±fiı ’ı·˘ Â_ ¿Ëı »ı ? Ë_ ⁄Ή˘ »\_. ±ıÀ·ı
flÌÀfi˝ ‰Ì◊ ◊ıL¿Á ±ıÀ·ı …ı ’Ïfl„V◊Ï÷ µ’fl ±Î‘Îfl flάı »ı, ÷ı ⁄Ή˘.     ˉı “÷‹ı” ΩH›_ ¿ı ±ı„L…Ïfi›flı › fi◊Ì fiı «_ÿ¤Î¥ … fi◊Ì. “Ë_”
                                   Â©ÎI‹Î »\_. ±ıÀ·ı ±Î ⁄Î…\ «ÎS›˘ ˉı. ±fiı Ë_ ¿˘HÎ ? Ë_ Â©ÎI‹Î.
   ⁄Ή˘ ±ıÀ·ı ±ËŸ ¿ıÀ·Î_¿ Á˘·ÌÁÌÀfl ◊Λ »ı. ÷˘ ⁄Ή˘ ±ı       ‹_√‚ÿÎÁ ±ı fi΋‰Î‚˘ »ı, ÷ı ±Î Á_ÁÎfl T›‰ËÎfl «·Î‰ı »ı, ¬Î› »ı,
Á˘·ÌÁÌÀfl. ’ı·˘ ⁄Ή˘ ±fiı ±Î Á˘·ÌÁÌÀfl. ’ı·˘ ⁄Ή˘ ±fiı ±Î         ’̱ı »ı, ¨CÎı »ı, µÃı »ı, Ëflı »ı, Œflı »ı.
‰ı‰¥. ⁄Ή˘ ÷˘ ⁄ËÎfl ·˘¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ’HÎ ⁄Ì∞ …B›Î±ı ÷˘ ±ıfi˘
                                       ⁄Ή˘ ±ıÀ·ı √‹ı ÷ı VÀ˘fl‰Î‚˘ ¿ı ¬ıÕ>÷ ¿ı fi˘¿fl ¿ı Œ˘…ÿÎfl ¿ı
…‹Î¥ ±Î‰ı ÷˘ ‹Ò±˘ ⁄Ή˘ ¿Ëı ? fiÎ. I›Î_ “Ë_ ÁÁfl˘ »\_” ¿Ëı. ±ı
                                   …ı ‘_‘˘ ¿flıfiı ÷ı. ’»Ì ‹ËŸ ¨‘Î-»kÎÎ_ ¿flı »ı, ’λ·Î_ ÏÕV«Î…˝ ¿flı »ı
Á_Ωı√˘ ≠‹ÎHÎı ’˘÷Îfiı Œıfl‰‰_ ’Õı, ±ı ⁄‘_ ⁄Ή΋Î_ Ω›. ±ı ÷˘ …‹Î¥
                                   fiı fi‰Î_ «Î…˝ ¿flı »ı. ±Î «Î…˝ ÏÕV«Î…˝ ¿›Î˝ ¿flı »ı ÷ı ⁄Ή˘.
±Î‰ı ÷˘ ±Î’HÎı ÁÁflÎ ¿Ëı‰Î¥±ı, ’HÎ ÁÁflÎ ±Î‰ı ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiÎ
…‹Î¥ ¿Ëı‰Î¥±ı. …ı ÁÁfl˘ ◊›˘ »ı, ÷ıfiı …‹Î¥ ‹flÌ Ω› ÷ıfi˘ ±ÎCÎÎ÷        ±ıÀ·ı Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ »ı ±Î …√÷. ÁË ⁄˘·ı, Ë_ ⁄Ή˘
·Î√ı. ÷ı‹Î_ ±ÎI‹Îfiı ÂÌ ·ı‰Î-ÿı‰Î ?                  ‹_√‚ÿÎÁ. ±flı ’HÎ ±ı ‹Ò±Î, ¿˘HÎ ¬flı¬fl ÷_ ? ⁄Ή˘ ÂÎ◊Ì ÷_
370                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)  Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                       371

¿Ëı‰Î™ ? ±ıfi_ ¿o¥ ¿ÎflHΠˢ›fiı ? ¿˘¥ ¿Ëı ¿ı ¬ıÕ>÷. ±S›Î ¤¥, ¬ıÕ>÷     ≠ffi¿÷ν — ±fiı ±ı … ⁄Ή˘ ’λ˘ F›Îflı ¿Ëı ¿ı Ë_ Â©ÎI‹Î ÷˘
ÂÎ◊Ì ’HÎ ? I›Îflı ¿Ëı, ‹Îflı …‹Ìfi »ı, ⁄‚ÿ »ı, ÷˘ ¬ıÕ>÷. ±Î »ı ÷ı   ’λ˘ Â©ÎI‹Î › ◊¥ Ω›.
Œ˘…ÿÎfl ˢ›, ÷ı ¬ıÕ>÷ √HÎΛ fiËŸ fiı Œ˘…ÿÎflÌ …ı ¿flı ÷ı ⁄Ή˘. ±Î
                                     ÿÎÿÎlÌ — Ëo±. ◊¥ Ω›.
±ı≠˘≠̱ıÀ ÿά·˘ »ı ?
                                     ≠ffi¿÷ν — …ı‰˘ Ï«_÷‰ı ÷ı‰˘ ◊¥ Ω›, ±ı‰˘ ±ÎI‹Î »ı. ÷˘ ±ı ±Î
   ≠ffi¿÷ν — ±ı@{ı@À »ı, ÿÎÿÎ.
                                  ⁄ΉÎfiÌ ‰Î÷ »ı ? ⁄Ή˘ ±ı‰˘ ◊¥ Ω› ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÂflÌfl ±ı ±_⁄ηη. ⁄Ή˘ ¿˘HÎ ? ±Î ±ı … iÎÎfiÌ
                                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. …ı‰_ ’˘÷ı Ï«÷flı, “±Î’HÎı fl˘‹ÎLÁ … ¿fl‰˘ »ı” ÷˘
»ı ÷ı. ±fiı Ë_ ¿˘HÎ ? ÷ı ±ÎI‹Î ! ±ıÀ·ı ±Î iÎÎfiÌ ⁄ΉΠ… ¿Ëı‰Î›fiı !
                                  ÷ı‰˘ ◊¥ Ω›. “±Î’HÎı ‹˘ZÎı …‰_ »ı” ÷˘ ÷ı‰˘ ◊÷˘ Ω›. fiyÌ ¿fl‰_
Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ ! ¿˘¥ ¿ËıÂı, ±S›Î, hÎHÎı› ’λ˘ ±ı¿. I›Îflı ¿Ëı,
                                  Ωı¥±ı. ÷ıÓ Â_ fiyÌ ¿›* ?
±ı¿fi˘ ±ı¿. Ωı ±Î hÎHÎı› ‹Ò±Î ¤ı√Î »ıfiı ! ⁄˘·ı »ıfiı ? Ë_ «_ÿ¤Î¥
·˘¬_Õ ⁄Ωfl‰Î‚˘. ÷_ ±ı¿ … ¿ı ⁄ı …\ÿÎ ÷‹ı ? Á‹…ı fiËŸ …\ÿÎ ! ±ı       ≠ffi¿÷ν — ‹˘ZÎı …‰Îfi_ !
¬ÎfiÎfl˘ »ı ‹_√‚ÿÎÁ. ’˘÷ı fiı ±ı ⁄ı …\ÿÎ, ’HÎ ¤Îfi … fiËŸfiı ! ±‹ı
                                     ÿÎÿÎlÌ — ˉı ⁄Ή˘ ¿›Î ¤Î√fiı ¿Ëı »ı ÷ı Á‹∞ √›Îfiı ÷‹ı ?
±ı¿ ÂOÿ ’fl ¿ı‰Î hÎHÎ …HÎ Á‹∞ √›ı·Î. Ë_, ⁄Ή˘ fiı ‹_√‚ÿÎÁ. ⁄Ή˘
                                  ±Î ÁÎà ‰Ê˝fiÌ, ±Î ±ıÓÁÌ ‰Ê˝fiÌ, ±Î fiı‰_ ‰Ê˝fiÌ, ±Î ÏÁkÎıfl ‰Ê˝fiÌ,
±ıÀ·ı ±ıfiÌ ¿Î‹√ÌflÌ, ±Î …ı ÏÕ{Î¥fi ±ı ‹_√‚ÿÎÁ.
                                  CΈÕÌ, ¤HÎı·Ì, ±¤HÎ, flÎ_Õı·Ì, ‹Î_Õı·Ì, ±ı ⁄‘_ ⁄Ή΋Î_. Ãı¿ÎHÎÎ ‰√flfiÎ
           ±Î ⁄‘Î ¬ı· ¿˘fiÎ ?               »ı, ⁄fl¿÷ fi◊Ì, ⁄‘_ ⁄Ή΋Î_. ⁄fl¿÷‰Î‚˘ »ı ÷ı › ⁄Ή΋Î_. ⁄‘_ ⁄Ή˘.
                                  ±‰V◊Î ⁄ÿ·Î›Î ¿flı ±ı ⁄‘_ ⁄Ή˘. Ãıà Á‘Ì, ‹˘ZÎı …÷Î_ Á‘Ì, Ë_, ⁄Ή˘
   Á_ÁÎflfiÌ ¬À’À ¿flı ÷ı ⁄Ή˘ ±√fl ‹˘ZÎfiÌ ¬À’À ¿flı, ’HÎ ±ı
                                  ±fiı ‹_√‚ÿÎÁ. Ë_ ±ÎI‹Î, Ë_ ΩHÎı ¿ı ⁄Ή˘ ¿ı‰˘ »ı fiı ¿ı‰˘ fiËŸ, fiÎ
⁄Ή˘ ±fiı “Ë_” Â©ÎI‹Î »\_. Á‹…HÎ ’Õı ±ı‰Ì ‰Î÷ »ıfiı ?
                                  ΩHÎı ?
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
                                     ≠ffi¿÷ν — ΩHÎı ⁄‘_.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿fiÎ ±ı¿ ’λÎ_ ¿ı Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ. ‹_√‚ÿÎÁ ±ı
                                     ÿÎÿÎlÌ — ‹_√‚ÿÎÁfiı ’»Ì ‹_√‚Ì ‹‚ı ±ıfiı. ‹_√‚ÿÎÁ fiı
«_ÿ¤Î¥ fi΋ ±fiı ±Î Á_ÁÎflÌ ±ı ⁄Ή˘ ±fiı ±ÎI‹Î ±ı Ë_ ! Ë_ Â©ÎI‹Î.  ‹_√‚Ìfi_ ·Bfi ◊Λ. ‹_√‚ÿÎÁfiı ±˘‚A›˘ ¿ı ?! ‹_√‚ÿÎÁ fiı ‹_√‚Ì
⁄Ή˘ ±Î ⁄‘Î. ±ÎHÎı ‹fiı √΂ ÿÌ‘Ì, ÷ı √΂ ÿıfiÎfl˘ › ⁄Ή˘ ±fiı √΂    ’HÎ ⁄ıµ ‹_√‚ÿÎÁ ! ⁄Ή˘ ¿˘HÎ ? I›Îflı ¿Ëı, ‹_√‚ÿÎÁfiÎ w’fiı
ÁÎ_¤‚fiÎfl˘ › ⁄Ή˘. ±Î ⁄‘Î ¬ı·, ⁄‘Î_ Ω÷Ω÷fiÎ_ fl˘‹ÎLÁ. ±ı ⁄Ή˘
                                  (⁄Ï©) …\±ı ÷ı. ±ıÀ·ı ‹_√‚ÿÎÁ ΩıÕı Á_⁄_‘ ⁄ıÃ˘. ·ı‰Î-ÿı‰Î› fiËŸ
±fiı «_ÿ¤Î¥ ±ı ‹_√‚ÿÎÁ. ⁄Ή˘ ±ıÀ·ı …ı …ı ¬ı· ¿fl÷˘ ˢ›, F›Î_
                                  ¿Â_. ±fiı ‹_√‚ÿÎÁfi˘ µU¿ıflÎÀ ⁄Ή΋Î_ ’ıÁÌ Ω›. µU¿ıflÎÀ
Ω› I›Î_ ¬ı· ÷˘ ˢ› … fiı ?
                                  ‹_√‚ÿÎÁ‹Î_ ˢ›, ⁄Ή˘ ‹ÎfiÌ ·ı.
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄Ή˘ … ⁄‘Î ¬ı· ¿flΉı »ı ?
                                     flÎ÷ı ’»Ì ±ıfiÌ ‰Î≥Œ ΩıÕı ‰œ‰ÎÕ ◊¥fiı ÁÒ¥ √›˘, ±ıÀ·ı ‹fi‹Î_
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Ή˘ ¿flΉı.                   ±ı‹ ◊Λ ¿ı ˉı @›Îflı ‹ÎflÎ ·Î√‹Î_ ±Î‰ı ?! Ωı ⁄Ή˘ Â_ Â_ ¿flı !?
372                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)  Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                       373

   ≠ffi¿÷ν — ⁄‘_ … ¿flı.                    ◊¥ √›_. …ıfiı ωÂıÊHÎ ⁄ÿ·Î› ±ı ⁄Ή˘ !
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄ΉÎfiı ¬⁄fl fi◊Ì ¿ı ±Î Â_ ¿flÌ flè΢ »ı ! ±Îfi_ Â_        ⁄ı ‹fi — “⁄ΉΔfi_ fiı “‹_√‚ÿÎÁ”fi_ !
±Î‰Âı fḻı@Âfi, ±ıfi_ ¤Îfi fi◊Ì !
                                     ±ı¿ ‹fi ⁄ΉÎfi_ »ı ±fiı ±ı¿ ‹fi ‹_√‚ÿÎÁfi_ »ı. ‘ıfl ±Îfl À<
   VhÎÌ ÷˘ › ⁄Ή˘, ’flÊ ÷˘ › ⁄Ή˘. CÎflÕ˘ ÷˘ › ⁄Ή˘, …\‰Îfi ÷˘  ‹Î¥LÕÁ. ‹_√‚ÿÎÁfiı Â_ ω«Îfl ±Î‰ı »ı ±ı ⁄Ή˘ Ωı¥ ¿ı. ±ıÀ·ı …ı
› ⁄Ή˘, fiÎ√˘ »˘¿fl˘ Œfl÷˘ ˢ› ÷˘ › ⁄Ή˘. ’ıÀ‹Î_ ˢ› ÷ı › ⁄Ή˘.    ω«Îfl˘ ⁄Ή˘ Ωı¥ ¿ı ±ı ‹fi ⁄ΉÎfi_ fiËŸ. ±fiı …ı ‹fifiı ΩHÎÌ fiÎ
ÿά·˘ ±ı≠˘≠̱ıÀ »ı ¿ı fiËŸ ?                    ¿ı, ±ı ⁄ΉÎfi_. ’»Ì ±ıfiı ’˘÷Îfi_ ‹fi »ı ±ıfiı ±ı ’˘÷ı ΩHÎÌ fiΠ¿ı,
   ≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl »ı, ÿÎÿÎ.                  ±ı ¿˘¥ Á‹…HÎ ’ÎÕı I›Îflı.
                                     ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹fifiÌ ΩıÕı F›Îflı ⁄Ή˘ ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ Ω›
   ÿÎÿÎlÌ — ¿›Î ’V÷¿‹Î_ ËÂı ? ±Î ⁄Ï©¿‚Îfi_ fi◊Ì, ±Î
iÎÎfi¿‚Îfi_ »ı. ⁄Ï©¿‚΋Î_ ±ÎI‹ÎfiÌ ¿‚Î ±Î‰ı fiËŸ. ˉı “⁄ΉΔfiı    I›Îflı ±ı ΩHÎÌ fiΠ¿ı ±ı‰_ ?
±˘‚¬ı ¿ı fiÎ ±˘‚¬ı ?                           ÿÎÿÎlÌ — ‹fi‹Î_ …ı ω«Îfl ±Î‰ı ÷ıfiÌ ‹ËŸ ⁄Ή˘ ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥
                                  Ω›, ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı ‹_√‚ÿÎÁ ◊¥ √›˘ ±fiı ±Î‰÷˘ ¤‰ ∂¤˘ ◊Λ.
   ≠ffi¿÷ν — ±˘‚¬Î›.
                                  ±ıÀ·ı ‹fi «˘A¬_ fiÎ ◊Λ. ±fiı ⁄Ή˘ »ıÀ˘ flËÌfiı …\±ı fiı ΩHÎı ÷˘ ‹fi
   ÿÎÿÎlÌ — “Ë_” ΩHÎı ¿ı fiÎ ΩHÎı ?               «˘A¬_ ◊÷_ Ω›. ±ıÀ·ı ‹fifiÌ ±ıÀ·Ì ¬˘À ±˘»Ì ◊¥ √¥. ±Î’HÎÎ
   ≠ffi¿÷ν — ⁄‘_ ΩHÎı.
                                  ·˘¿ ¿Ëı ¿ı ±ÎI‹Î ¤‚ı, ’HÎ ±ı ±ÎI‹Î ÷˘ ‰Î÷ ¿fl‰ÎfiÌ ±ıÀ·Ì, ±ı
                                  ⁄˘·ı ±ıÀ·_ …. ⁄Ή˘ … ¤‚ı. ⁄ΉÎfi_ ‹fi, ¤Î‰ ‹fi. ¤Î‰ ±ı ⁄‘˘
   ÿÎÿÎlÌ — “⁄Ή˘” ¿ı‰˘ »ı, ¿ı‰˘ fiËŸ ? ’»Ì Ë_ “⁄Ή˘” ◊¥ Ω›   ⁄Ή˘ ±fiı ƒT› ±ıfi_ fi΋ ‹_√‚ÿÎÁ ! ÷ı ¤Î‰ ‹fi ±ı ’˘÷ÎfiÌ ÁkÎ΋Î_
¿ı ◊¥ flèÎ_ ! ±I›Îfl Á‘Ì ÷‹ı ±ı‰Î Ë÷Î.               »ı. (±iÎÎfi ÿÂ΋Î_) ·Ì¿ı… ◊÷_ ˢ› ÷˘. ±Î’HÎı ±ıfiı (øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_
   ˉı ‹_√‚ÿÎÁ ¿˘HÎ ? …ı fi΋‘ÎflÌ Ë÷_fiı ±Î fi΋-w’, ⁄‘_ ±Î    ±Î‹ … ◊Λ »ı.) ⁄_‘ ¿flÌ Â¿Ì±ı. ¤Î‰ ‹fi ±ı “·Ì¿ı…” »ı, Á_Ωı√˘fiÎ
ÏŒÏ{¿· ! ±fiı ±Î ÏŒÏ{¿· ÏÁ‰Î› ⁄Ì…\_ ÁÒZ‹◊Ì ‹Î_ÕÌfiı Ãıà Á‘Ì ⁄Ή˘.  ±Î‘Îflı. ˉı ¤Î‰ ‹fifi˘ ±◊˝ Â_ ? I›Îflı ¿Ëı “Ë_ ¿÷ν »\_” ±ı … ¤Î‰
                                  ‹fi Âw ◊¥ √›_ ±fiı “Ë_ ±¿÷ν »\_” ±ıÀ·ı ¤Î‰ ⁄_‘ ◊¥ √›˘.
   ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ¿flı ±ı ⁄Ή˘ ?
                                     V◊Ò‚ ‹fi ‹_√‚ÿÎÁ‹Î_ Ω› ±fiı ÁÒZ‹ ‹fi ⁄Ή΋Î_ Ω›. …ı
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ⁄Ή˘. ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ˢ› ÷˘ › ⁄Ή˘      ⁄ÌΩ ŒflÌ ±‰÷Îfl ¿flΉÕΉıfiı ±ı ⁄ΉÎfi_ ‹fi. ±Î’HÎı ⁄ΉÎfi_ ±ı ‹fi
±fiı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ∞÷¥ Ω› ÷˘ › ⁄Ή˘. ∞÷¥ Ω› ÷˘          ¿ÎœÌ fiÎA›_. ±ıÀ·ı ’ı·_ V◊Ò‚ ‹fi »ı ÷ı Œ›Î˝ ¿flı, ±ıfiı ±Î’HÎı Ωı‰Îfi_
Á_›‹Ì ¿Ëı‰Î›.                           ¿èÎ_.
   ≠ffi¿÷ν — ⁄Ή˘ … Á_›‹Ì ¿Ëı‰Î› »ı ?                 ≠ffi¿÷ν — V◊Ò‚ ‹fifiı ΩıfiÎfl˘ ÷ı ˵ ⁄Ή˘ … fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. Á_›‹Ì ±ıÀ·ı ±Á_›‹ ¿fl÷˘ fi◊Ì ±ı, ±ıÀ·ı ωÂıÊHÎ     ÿÎÿÎlÌ — ΩıfiÎfl˘ ¬fl˘fiı ⁄Ή˘. ±ı …ı ΩıfiÎfl˘ ⁄Ή˘ ¬fl˘, ±ıfiı
374                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)   Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                        375

ΩHÎfiÎfl ¿˘HÎ ? ≠iÎ΄@÷. ±ı Ãıà ±ÎI‹Îfiı ’Ë˘Ó«Ì √¥ ‰Î÷. ±ıÀ·ı      ±ı ¿‹˝ »ı. fi΋¿‹˝ »ı ±ı. I›Îflı ¿Ëı, ÷Ì◊*¿flfi˘ ±‰÷Îfl ÷ı «ı÷fi »ı ?
Ωı‰Îfi_. ±fiı ⁄Ή˘ Ωı‰Îfi_ ±ı¿·_ ¿Î‹ ¿flÌ Â¿ı fiËŸ. ⁄Ή˘ Ωı ±Î‰_    I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, «ı÷fi ˢ› fiËŸ.” ±Î ⁄‘Îfiı ΩHÎı, ±ıfi_ fi΋ “«ı÷fi”.
Ωı‰Îfi_ ¿flı ÷˘ ±ı ⁄Ή˘ fiËŸ. ±ıÀ·ı I›Î_ ≠iÎ΄@÷fi_ ¿Î‹. Ωı‰Î‹Î_ fiı  ±ıÀ·ı ‰Ì‘εÀ «ı÷fi ±Î ÿÏfi›Î «ÎS›Î ¿flı »ı. Á¿Û· (Á_ÁÎflÌ
ΩHΉ΋Î_ ≠iÎ΄@÷ ±Î‰ı. ⁄Ή˘ ΩHÎı ¬fl˘ ¿ı ±Î …\±ı-ΩHÎı         ±‰V◊α˘)fiÌ ⁄ËÎfl ∂¤_ flËı·_ »ı «ı÷fi, M›Î"fl ÷ıfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì «Î·ı »ı.
(±ÎI‹ƒÏp◊Ì iÎÎ÷Î-ƒpÎ) ±ı ‹Îfl˘ V‰¤Î‰ fiËŸ; Ë_ (⁄Ή˘) ÷˘        ±ı “M›Î"flÌÀÌ” ±Î’HÎfiı @›Îflı ‹Î·‹ ’Õı ? I›Îflı ¿Ëı, ⁄‘Î Á¿Û·fiı ±˘‚¬ı
“‹_√‚ÿÎÁ Â_ ¿flı »ı” ±ıfiı Ωb_.                    I›Îflı. Á¿Û·‹Î_ ‹ÎflÎ’b_ fiÎ ¿flı ±ıÀ·ı M›Î"fl ◊¥ Ω› !
   ≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ Ωı …\±ı fiı ΩHÎı ÷˘ ±Î ⁄ΉÎfi_ ±ı@{ÌVÀLÁ ÷˘       ≠ffi¿÷ν — ’ÿ˚√·fiÌ ⁄‘Ì ±‰V◊Î “Á¿Û·” √HÎΛ ?
flËı … fiËŸfiı ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Ì ±‰V◊Î. ’HÎ ±Î’HÎÎ ·˘¿˘fiı ±ıfi_ ¤Îfi …
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ F›Î_ Á‘Ì ≠iÎÎ …\±ı »ı, ΩHÎı »ı I›Î_ Á‘Ì ⁄Ή˘   fiËŸfiı ! «ı÷fi ‰√fl «Î·ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±Î ? A›Î· ÂÌ flÌ÷ı flËı ¿ı «ı÷fi
flËı »ı Ë…\. ±ı ≠iÎÎ ⁄ΉÎfiı › …\±ı »ı, ΩHÎı »ı.            ‰√fl «Î·ı »ı ±Î ? ÂÎVh΢ ÂÌ flÌ÷ı ±Î‰Õı ? ÁQ›¿˚ iÎÎfi ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ±¿÷ν’ÿ‹Î_ ‹Ò¿Ì ÿÌ‘Î_. ’»Ì ⁄Ή˘ ‹fifiÌ ΩıÕı    ?! ÁQ›¿˚ iÎÎfi ±ıÀ·ı Â_ ? ÁQ›¿˚ ÿ½fi ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ±Î ⁄‘Î Á¿Û·fiÌ
÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ Ω› ¬fl˘ ? ’»Ì ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ?               ⁄ËÎfl Ë_ »\_, ±ı‰Ì l©Î ⁄ıÁı !

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ıfi, ’»Ì “⁄Ή˘ »_” ±ı‰Ì ’˘÷ÎfiÌ ‹ÎL›÷Î fiÎ flËÌ
            ı                          ±ıÀ·ı ±Î’HÎÎ ·˘¿˘, Á_÷˘fiı ’һ̱ı, “±Î‹Î_ ¤√‰Îfi Â_ ¿flı
±ıÀ·ı ±¿÷ν. ±ıÀ·ı ˉı …ı …ı ¿o¥ ‹_√‚ÿÎÁ ¿flı, ÷ıfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ      »ı ?” “±Î ¤√‰Îfi ·˘¿˘fi_ ¤·_ ¿flı »ı. Á‹…HÎ ’ÎÕı »ı ⁄‘Îfiı.” ±ı
±Î’HÎÌ flËÌ fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ⁄‘_ Ïfi¿Î· ◊¥ Ω›. ŒflÌ ±ıfi_ Ïfl±ı@Âfi    Á‹…HÎ ’ÎÕı »ı, ÷ı › «ı÷fi Lˢ›. ±ı ÷˘ Á¿Û· »ı. Á‹…HÎ ’ÎÕfiÎflfiı
fiËŸ ±Î‰‰Îfi. ±¿÷ν ◊‰Îfi˘. ¿ÎflHÎ ¿ı “±ı” … ¿÷ν Ë÷˘ ÷ı◊Ì Ïfl±ı@Âfi
      _                             › …ı ΩHÎı »ı. “Ë_ ÷Ì◊*¿fl »\_” ±ı‰_ “…ı” ΩHÎı »ı ÷ı “±ÎI‹Î” »ı. ÷Ì◊*¿fl
±Î‰÷”÷_ !
   _                                »ı ÷ı ±ÎI‹Î Lˢ› !
   ≠ffi¿÷ν — ‹_√‚ÿÎÁ ¿ı √‹ı ÷ı Ïø›Î ¿flı ÷˘ ¿ı ‹fi ±ıfi_ ω«Îfl       ±Î ‰Î÷ ¿flÌ ¿˘HÎı ? «ı÷fiı fiËŸ, ±ı › ⁄Ήαı ¿flÌ ±fiı
¿flı ˉı ⁄Ή˘ ÷L‹›Î¿Îfl fiÎ ◊Λfiı ?                   ÁÎ_¤‚fiÎfl˘ › ⁄Ή˘. Á¿Û·‰Î‚˘ ⁄Ή˘, ±‹¿ Á¿Û·‹Î_ ±Î‰ıfiı I›Îflı ±ıfiı
                                   ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±ËŸ◊Ì ÿÏfl›˘ fi∞¿ ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ˉı ±Î’HÎı Á¿Û·fiÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‰Î÷-‰Î÷‹Î_ ±ı‰_ ⁄˘·Ì±ı. ‰÷˝fi‹Î_ flËı‰_ ‹U¿ı·
                                   ⁄ËÎflfiÎ “·ı¿”‹Î_ ±ÎT›Î »Ì±ı. ±ı‰Ì ±ıfiı ¬⁄fl ’Õı, ±ıfi_ fi΋ Á‹Ï¿÷
»ıfiı ! ±ı ÷˘ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±Î‰ı. ±Î ÷˘ CÎHÎÎ ÿËÎÕı ±˘‚A›˘fiı,
                                   ±fiı ±ı l©Î ⁄ıÁÌ Ω›. ’»Ì …ı‹ …ı‹ fi∞¿ …¥±ı ÷ı‹ ±ıfi_ “iÎÎfi”
±ı¿ÿ‹ ÷L‹›Î¿Îfl’b_ Ω› fiËŸfiı !
                                   ◊÷_ Ω› ¿ı ¬flı¬fl ±Î … »ı. Á¿Û·fiÌ ⁄ËÎfl ±Î »ı.
           ÷Ì◊*¿fl, ±ı »ı ¿‹˝ !
                                       ±ıÀ·ı …ıfiı ωÂıÊHÎ fiΠˢ›, I›Î_ ‹Ò‚ “Ë_” ±ÎT›_ ! “Ë_ Â©ÎI‹Î
    I›Îflı ¿Ëı, ˉı «ı÷fifi˘ ¤Î√ ¿›˘ ? ¿›Î ¤Î√‹Î_ «ı÷fi ±Î‰ı ?     »\_” ±ı ωÂıÊHÎ ‰√flfi_. ±I›Îflı Â©ÎI‹Î ÷ı › ωÂıÊHÎ »ı, ±ÎI‹Îfi_ Â©
I›Îflı ¿Ëı, ÷Ì◊*¿fl ±ı «ı÷fi ? I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ ! ÷Ì◊*¿fl ±ı «ı÷fi fi◊Ì.   V‰w’ ±ıfiÌ ’HÎ ±Î√‚ …‰Îfi_ »ı. ’HÎ ±Î Â©ÎI‹Î ◊Λ ÷˘ › ⁄Ë ◊¥
376                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)   Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                        377

√›_ ! hÎHÎÁ˘ Ï’V÷ηÌÁ◊Ì µ’fl ±ÎT›˘, ±ıfiı “Ë_ Â©ÎI‹Î »\_” ⁄˘·‰_    ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl ⁄fiı »ı. ¬flı¬fl ÷˘ ‹Ò‚ ±ÎI‹Î … ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl »ı
fiÎ ’Õı. I›Îfl ’»Ì ±Î√‚ …‰Îfi_ !                     ±fiı ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ ¿flfiÎfl »ı. ‰‚Ì ‹_√‚ÿÎÁ
                                    ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁfiÎ ±Î‘Îflı ¿flı »ı. I›Îflı ⁄Ή˘ ‹Îfiı
   ±ıÀ·ı ⁄ΉÎfi_ V‰w’ @›Î_ Ω› »ı ¿ı …ı ±ÎI‹ÎfiÌ ÁL‹¬ ◊›Îfiı,
                                             
                                    »ı ¿ı Ë_ ¿fl_ »_. ±Î‹ ¿÷ν fiı iÎÎ÷Î ⁄ıµ ⁄Ή˘ ⁄fiı »ı, ‹ÎL›Î÷ÎfiÎ ±Î‘Îflı.
∞‰ÎI‹ÎfiÌ ÿÂÎ◊Ì ¬ÁÌfiı ±ÎI‹ÁL‹¬ ◊›Î »ı, ÷ı ·˘¿˘ ⁄ΉÎfiÎ
                                    ±ı‹ Á‹…‰_.)
                               _
V‰w’‹Î_ Ω› »ı. ‹ÎÀı ÷ı ’»Ì ±"OÁ˘S›À Á‘Ì Ω› »ı. ±ıÀ·ı ±Î ‰«·,
⁄ΉÎfiÌ „V◊Ï÷ ±Î »ı.                              Ë_, ⁄Ή˘ fiı ‹_√‚ÿÎÁ, hÎHÎ ‰Î÷ ±Î‰Ì ÷˘ ⁄‘_ Á‹∞ Ω› ¿ı
                                    ‹_√‚ÿÎÁ ¿˘HÎ ? Ë_ ¿˘HÎ ? ±fiı ⁄Ή˘ ¿˘HÎ ? ˉı ‹_√‚ÿÎÁ ÷˘ ÿ̉Î
   ≠ffi¿÷ν — ⁄Ή˘ ΩHÎÌ Â¿ı fiËŸ ?                   …ı‰Ì «˘A¬ı«˘A¬Ì ‰Î÷ »ı. ⁄ËÎfl ÿı¬Î› »ı ÷ı ¿˘HÎ ? I›Îflı ¿Ëı,
   ÿÎÿÎlÌ — ΩHÎfiÎfl … »ı, ±ı ΩHÎı »ı ¬fl˘, ’HÎ ⁄Ή˘ ±ı‰_       ‹_√‚ÿÎÁ. ËÎÕ¿Î_ ÿı¬Î› »ı ÷ı ¿˘HÎ ? I›Îflı ¿Ëı, ‹_√‚ÿÎÁ. ÿı¬Î÷˘ fi◊Ì
ΩHÎfiÎfl »ı ¿ı ±Î ±ÎI‹Î ΩHÎı »ı. ⁄Ή˘ ΩHÎı ÷˘ ’»Ì ±ÎI‹Î flËÌ Ω›.      ±ı ⁄Ή˘.
⁄‘_ ¿flı »ı ±fiı ΩHÎı »ı, ±ı‰_ Ï‹Z«fl »ı I›Î_ Á‘Ì ⁄Ή˘ fiı ±ı¿·_ ΩHÎı     ≠ffi¿÷ν — ±Î ¤Ò¬ ·Î√ı, ÷flÁ ·Î√ı, …ı Ωı¥ ¿Λ ±ı‰Ì ‰V÷
»ı ÷ı ±ÎI‹Î. ‹Ò‚ ΩHÎfiÎfl ±ÎI‹Î … »ı.                   fi◊Ì. ±_ÿfl …ı ◊Λ »ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı …. ÷˘ ±ı ¿˘fiı ◊Λ »ı ±fiı ±ı ¿˘HÎ
   ≠ffi¿÷ν — ¿›˘ ±ÎI‹Î ΩHÎı »ı ?                   Ωı¥ ¿ı »ı ? ±Î’ ±ı‰_ ⁄˘·ı·Î ¿ı ±‹ı ¬˘flο ¬Î¥±ı ÷˘ ⁄‘_ Ωı¥
                                    ¿̱ı. ’«ı ÷ı ’HÎ Ωı¥ ¿̱ı. ⁄‘_ ±‹ı …\ÿı …\ÿ_ Ωı¥ ¿̱ı. ÷˘ ¿ı
   ÿÎÿÎlÌ — ΩHÎfiÎfl ±ÎI‹Î, Â©ÎI‹Î. ‹Ò‚ ±ÎI‹Î, ¤√‰Îfi …ı        ±ı ¿ı‹fi_ ÿı¬Î›, ¿˘HÎ Ωı¥ ¿ı ? ±ı‹Î_ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ¿˘HÎ ?
»ı ÷ı ….
                                        ÿÎÿÎlÌ — ⁄Y›˘, ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î› ¿˘¥ ‰V÷ iÎÎ÷Î-ƒWÀΠˢ› …
   ≠ffi¿÷ν — ⁄Ή˘ ±fiı ‹_√‚ÿÎÁ ±ı ⁄Lfiıfi˘ Â©ÎI‹Î iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ      fiËŸ.
Â©ÎI‹Î … flËı »ı ?                               ≠ffi¿÷ν — ⁄Ήαı ⁄ΉÎfi_ ±„V÷I‰ ¬÷‹ ¿fl‰Î Â_ ¿fl‰_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Lfiı Â_ ? ⁄LfiıfiÌ ±_ÿfl …ıÀ·Î ¤Î√ ˢ› ±ı ⁄‘Îfiı          ÿÎÿÎlÌ — ±„V÷I‰ µI’Lfi ◊Λ ±ı‰_ »ı … fiËŸ ˉı. Ωı ⁄ΉÎfiÎ
…\±ı »ı, ΩHÎı »ı.                            ’Z΋Î_ fiÎ ⁄ıÁ̱ı ÷˘ ⁄ΉÎfiı »˘¿flÎ ◊‰ÎfiÎ fi◊Ì. ¿˘¥ √΂ ¤Î_Õı “÷fiı”
   ≠ffi¿÷ν — ±fiı ⁄Ή˘ ±ı¿·˘ ‹_√‚ÿÎÁfi˘ … iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı »ı ?     ÷ı CÎÕ̱ı ÷_ µ’flÎb_ fiÎ ·µ ’˘÷Îfi_. ±ıÀ·ı ŒflÌ ◊‰ÎfiÎ … fiËŸ.

   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ή˘ ÷˘ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı … fiËŸ. iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ÷˘             ‹˘ZÎ ¬˘‚ı »ı ÷ı — ‹˘ZÎ V‰w’ »ı ÷ı !
Â©ÎI‹Î … »ı. ±ı ÏÁ‰Î› ⁄Ì…\_ ¿˘¥ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ »ı … fiËŸ. ±Î‹Î_› ⁄‘_       ≠ffi¿÷ν — ‹˘ZÎ ¿˘fiı …‰Îfi_ ?
…\±ı »ı. ±Î ⁄‘Ì «ÌΩı, ±Î_¬ı ÿı¬Î› »ı ÷ı ⁄‘_ Â©ÎI‹Îfiı ·Ì‘ı ÿı¬Î›
»ı. ⁄Î¿Ì ⁄ΉÎfiı ÷˘ ±ı‰_ »ı … fiËŸ, „@÷ … fiËŸfiı ! ⁄ΉΠ÷˘ ±_‘Î         ÿÎÿÎlÌ — …ı ⁄_‘Λı·˘ »ı ÷ıfiı. …ıfiı ÿ—¬ ◊Λ »ı ÷ıfiı.
»ı. (⁄Ή˘ ‹ÎhÎ ‹Îfiı »ı ¿ı Ë_ Ωı™ »_ fiı ΩHÎ_ »_. ±ıÀ·ı ±ı flÌ÷ı ±ı      ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’ÿ˚√·fiı ?
378                      ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)   Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                      379

    ÿÎÿÎlÌ — …ı ’Ò»ı »ı ÷ıfiı. …ıfiı »^À‰_ »ı ÷ı. ˉı ¿˘fiı »^À‰_ »ı ?  ±ıÀ·ı ±ı ≠‰ÎË ±ı‰˘ «ÎS›Î ¿flı »ı. ÷ı‹Î_ ÂÒL›÷Î◊Ì ‹Î_ÕÌ ±fiı Õı‰·’‹ıLÀ
÷‹Îflı »^À‰_ »ı ?                             ‰‘÷_ … Ω› »ı. ±ı Õı‰·’‹ıLÀ Â_ ◊Λ »ı ? I›Îflı ¿Ëı, ±ÎI‹Î ÷˘ ‹Ò‚
                                      …B›Î±ı ∂¤˘ »ı. ’HÎ ±Î T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ Õı‰·MÕ ◊÷˘ Ω›
    ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
                                                      ˚        _
                                      »ı ¿ı ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfi ◊›Î, ±ı ’ÿ√· ¤√‰Îfi ◊›. ±ı ‹ÎL›Î‹Î_ ±Î‰ı,
    ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ÷˘ ÷‹ÎflÌ Ω÷fiı ‹ÎfiÌ ⁄ıÃÎ Ë÷Î ¿ı Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_.    ’ÿ˚√· ¤√‰Îfi ◊›_ ?!
¬˘À<_ fiÌ¿Y›_fiı ⁄‘_ ?
                                         ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ◊›_ … fiı ! ◊Λ … »ıfiı, Ωı‰Î› »ı.
   ±ı …ı ÷‹fiı ’˘÷Îfiı ÷‹ı ’Ëı·Î_ ‹Îfi÷Î Ë÷Î ¿ı Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_
                                         ÿÎÿÎlÌ — ±‹Îfl<_ ’ÿ˚√· ¤√‰Îfi ’ÿ ’w_ ÿı¬ÎÕı ±ı‰_ fi◊Ì
±ı …ı ÷‹ı »˘, ÷ı »^À‰Î ‹Î_√ı »ı. ’Ò»fiÎflfiı … »^À‰_ »ı. ¿˘fiı »^À‰_
                                      ±ıÀ·ı ±‹ı fiÎ ¿Ë̱ı »Ì±ı. ¤√‰Îfi fi◊Ì ±‹ı. ’HÎ ±Î ’Òfl<_ ÿı¬ÎÕı
»ı ? ’ˆHÎfiÎfl˘ “¿˘fiı ’ˆHΉ_ »ı ?” ±ı‹ ¿Ëı I›Îflı ·˘¿ Â_ ¿Ëı, ÷Îflı …
                                      ±ı‰_ fi◊Ì ±ıfi˘ Â_ ±◊˝ ? ±Î‰˘ «_ÿ¤Î¥. ±Î‹fiı ⁄˘·Î‰Ì±ı ±ı ⁄‘_
’ˆHΉÎfi_ »ıfiı ! ÷‹ÎflÌ Ω÷fiı …ı ÷‹ı ‹Îfi÷Πˢ›fiı, ÷ı ÷‹ı. ÷ıfiı »^À‰_
                                      Â_ »ı ? ¤√‰ÎfifiÎ ·ZÎHÎ »ı ±Î ? ⁄Ì…\_ ±‹ı ¿˘”¿ Œıfl˘ ¤Îflı› ÂOÿ
»ı. ±fiı ±Ëo¿Îflfiı »^À‰_ ˢ› ÷˘ ÷_ ¿˘HÎ ? ’Ò»fiÎfl_ ¿˘HÎ ? ’Ò»÷Ì
                                      ⁄˘·Ì …¥±ı. ±‹fiı ’˘÷Îfiı› Á‹Ω› ¿ı ±Î ¤Ò· ◊¥ flËÌ »ı. ±ı ’ÒflÌ
‰¬÷ı ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·Î›. ±ı‹ fiı ±ı‹ ‰Î÷ ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘ ±ı‹ ◊Λ ¿ı
                                      flÌ÷ı Á‹Ω›, ±ı¿ ‰Î‚ …ıÀ·_ ±ı‰_ fi◊Ì …÷_ ¿ı …ı ±‹fiı ±‹ÎflÌ ¤Ò·
¤¥, ±Ëo¿Îflfiı »^À‰_ »ı ˉı. ’Ò»÷Ì ‰¬÷ı ¤˛‹ ◊Λ.
                                      fi ÿı¬Î›. ¤Ò· ◊Λ ’HÎ ÷fl÷ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›. ±ı Õı‰·’‹ıLÀ ¿Î«_,
    ±Ëo¿Îflı ¿flÌfiı …ı ¿<_‰Îfl˘ Ë÷˘, ÷ı ±ı‹ ¿Ëı÷˘ Ë÷˘ ¿ı ‹Îflı ’ˆHΉ_   ¤√‰Îfi ◊‰Î ‹ÎÀıfi_. ±ıÀ·ı ±‹ı fiÎ ¿Ë̱ı. ¤√‰Îfi ◊‰_ ±ıÀ·ı ⁄‘Î
»ı ±fiı ±ı ’ˆHΉÎfi˘ ◊›˘, I›Îflı ’λ˘ ’Ò»ı ¿ı ¿˘fiı ’ˆHΉ_ »ı, I›Îflı     ±Î«Îfl-ω«Îfl, ⁄‘Ì Ëflı¿ Ïø›Î ¤√‰Îfi …ı‰Ì … ·Î√ı. ±ı Â_ ◊¥
±‹Îflı ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı ±Ëo¿Îflfiı ’ˆHΉ_ »ı ? ÷˘ ÷_ ¿˘HÎ ◊›˘ ? ±ıÀ·ı ‹Îflı   √›_ ? ±ÎI‹Î ÷˘ ±ÎI‹Î … »ı, ±ı ÿıË ¤√‰Îfi ◊›˘. ±ıfi_ fi΋ …
¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı ÷Îflı ’ˆHΉ_ »ı. ’Ò»fiÎflfiı … ’ˆHΉ_ »ı.           Õı‰·’‹ıLÀ. ±I›Îflı ÷‹ı ±ÎÀ·Î Õı‰·’‹ıLÀ Á‘Ì ±ÎT›Î »˘, ˉı ÿıË
                                      ¤√‰Îfi ◊Λ ±ı‰_ Õı‰·’‹ıLÀ ⁄Î¿Ì flèÎ_, ±ı ±ı‰_ … ◊¥ flèÎ_ »ı,
    ≠ffi¿÷ν — iÎÎfiÌ ’flÊ ±ıÀ·ı ±ı.±ı‹.’Àı· ?              ·˘¿˘fi_ (⁄‘Î ‹ËÎI‹Î±˘fi_) ±ı‰_ … ◊¥ flèÎ_ »ı. ±ı‹Î_◊Ì ¿ıÀ·Î_¿ µ÷flÌ
    ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ. ±ı.±ı‹.’Àı· ÷˘ ±Î ⁄˘ÕÌ. ±‹ı iÎÎfiÌ ’flÊ.       › Ω›, Á_Ωı√˘ ±‰‚Î ⁄Î{ı ÷˘ ! ±‹ı fl˘… ±‹Îfl_ Ωı¥±ı ¿ı ±ı¿
iÎÎfiÌ ’flÊ ±ıÀ·ı …ı “±Î¥” Õı‰·’ ◊÷˘ ◊÷˘ ◊÷˘ “±Î¥” flÏË÷ …ı         ±ZÎflı› ¿˘¥fiÎ ‹ÎÀı ωfl˘‘ fiΠˢ› ±‹fiı. Ï⁄·¿<·ı› fiÎ ŒÎ‰÷_ ˢ›,
$Õı‰·’ ÷ı ◊›ı·˘ »ı !                            √‹ı ÷ı ±‰‚_ ⁄˘·ı ÷˘› ’HÎ ±ıfiÎ ‹ÎÀı ωfl˘‘ fiΠˢ›.

   ⁄ı … ‰Î÷ »ı, hÎÌΩı ¿˘¥ »ı … fiËŸ. ±ı¿ ‹˘ZÎ ¬˘‚÷˘ Ë÷˘ ÷ı               V‰ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î› I›Îfl◊Ì ⁄Ή˘ Ω› !
»ı ±fiı ±ı¿ ¤√‰Îfi »ı, ‹˘ZÎ V‰w’ ◊¥fiı ⁄ıÃÎ_ »ı ÷ı.                 ‹_√‚ÿÎÁfi_ Ωı µ’flÎb_ ·¥±ı ÷˘ ±Î’HÎı ⁄ΉΠ… flËı‰ÎfiÎ ±fiı
          ’ÿ˚√· ’HÎ ◊Λ ¤√‰Îfi !                 ⁄ΉÎfi_ µ’flÎb_ ·¥±ı ÷˘ ±Î’HÎı ŒflÌ ‹_√‚ÿÎÁ … ◊‰ÎfiÎ. ±ı‹fiı
                                      ±ı‹fi˘ ÏËÁÎ⁄ ˢ› ±ı ‹Y›Î ¿fl‰Îfi˘, ±Î’HÎı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. Â_ ⁄fiı »ı
    ±Î Á_ÁÎfl ±ıÀ·ı Â_ »ı ? Õı‰·’‹ıLÀfi˘ ≠‰ÎË »ı ±ı¿ Ω÷fi˘.        ±ı …\±˘ ±ı … ±Î’H΢ ‹Î√˝.
380                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)  Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                       381

    ±Î ¿Ëı »ı, ±‹ÎflÎ ÿ˘Ê˘ ¿ı‹ ÿı¬ÎÕ÷Î fi◊Ì ? ‹ıÓ ¿èÎ_, Ωı‰Î‹Î_   ¤Ò· Ë…\ …Õ÷Î_ ‰Îfl ·Î√Âı. ’˘÷ı ¿flı fiı ’˘÷ı ΩHÎı ±ı ‹U¿ı· »ı. ‹ıÓ iÎÎfi
±Î‰ı ÷˘ ÿı¬ÎÕ̱ıfiı ? ±‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ ±Î‰ı, ÷˘ ±ı ŒÎ¥· ¿ÎœÌ±ı.      ±ÎM›_ ±ıÀ·ı ΩHÎ÷Î_ ◊›Î_, ¿ı ’˘÷ı ¿˘HÎ »ı ? ⁄Ή˘ ÷˘ ±ı ΩHÎı … fiËŸfiı !
ËÎ◊‹Î_ fiÎ ±Î‰ı, ±ıÀ·ı ‹ıÓ ΩH›_ ÿ˘Ê˘ ¿ÎœÌ fiάı·Î ËÂı. ±ı F›Îflı ±Î‰ı  ÷‹ı “Ë_” »˘, ÷˘ ⁄ΉÎfiÌ ⁄‘Ì ¤Ò·˘ Ωı¥ ¿˘. ’HÎ Ë…\› ¿ıÀ·˘¿ ‰¬÷
I›Îflı ’λÎ_ ÿı¬ÎÕÌ ÿ¥±ı.                       ⁄ΉΠ◊¥ Ω‰ »˘fiı !
                               _
   ±fiı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· ’˘÷Îfiı F›Îflı ÿı¬ÎÂı I›Îflı ÏÕÁÌ{fi ±Î‰Ì √›.             ±Î‹ ’˘÷Î’b_ fl¬Î‰ı “±ı” !
⁄Ή˘ ˉı flËı‰Îfi˘ fi◊Ì ⁄Ë ÀÎ¥‹. ˉı ⁄Ë ÀÎ¥‹ ⁄ΉΠ÷flÌ¿ı flËıÂı
fiËŸ. ˉı ¤√‰Îfi ◊¥ …‰Îfi˘. ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· ’˘÷ı …\±ı I›Îfl◊Ì ±ı           ≠ffi¿÷ν — ±Î ’˘÷Î’b_ …ıfiı »ı ±fiı …ı ¿Ëı »ı fiı ±Î Ë_ »\_. “Ë_
¤√‰Îfi ◊‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ ◊Λ.                        «_ÿ¤Î¥ »\_” ±fiı “Ë_ Â©ÎI‹Î »\_” ±ı‰_ › ¿Ëı »ı ’λ˘. ’»Ì …ı flZÎHÎ
                                   ¿flı »ı ’λ˘, ±ı ⁄‘_ ¿˘HÎ »ı ±ı‹ ? ¬flı¬fl ¿˘HÎ »ı ±ı ?
   ±ıÀ·ı “‹fiı √ÎÕÌ‹Î_◊Ì µ÷ÎflÌ ’ÎÕı ÷˘ Â_ ◊Λ” ±ı Ωı¥ ·ı‰_.
                                      ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ. ¿˘¥ »ı … fiËŸ. ±Î ÷˘ iÎÎfi »ı ÷ı Ë_ Â©ÎI‹Î
   ≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl, ÿÎÿÎ. Á΋ÎfiÌ ’˘{ÌÂfi‹Î_ ±Î‰Ì …‰Îfi_ ÷fl÷.    ⁄˘·ı »ı ±fiı ˉı ’ı·˘ ’ZÎ ·ı »ı, ±ı ±iÎÎfi »ı. ’˘÷Î’b_ fl¬Î‰ı »ı ±ı
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. Á΋ΠΩıÕı ¤Ò· ◊¥ ˢ›, ÷ı ’λ\_ ‰Î‚Ì ·ı‰_. ¤Ò·   ±iÎÎfi »ı.
◊¥ ˢ› ÷˘ ‰Î‚Ì ·ı‰_. »÷Î_ ±ı ±ı‹fiÌ ‹ı‚ı √Ò_«Î› ÷ıfiÎ ‹ÎÀı ±Î’HÎı      ≠ffi¿÷ν — ±ı ¿˘HÎ fl¬Î‰ı »ı ’˘÷Î’b_ ?
…‰Î⁄ÿÎflÌ fiËŸ. ±Î’HÎı ·Ì‘ı √Ò_«Î› ÷˘ ±Î’HÎÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ. ¿ıÀ·Ì¿
¤Ò·˘ ÿı¬ÎÕΛ fiËŸ. ±fiı Ë_ ÷˘ ±ı‰˘ Ïfi›‹‰Î‚˘ »\_ ¿ı ’Ò»\_ ±ı‹fiı ¿ı      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±HÎÁ‹…HÎ. ±Î Ë…\ ±ıÀ·˘ ±Ëo¿Îfl ÷ÒÀu˘ fi◊Ì.
“÷‹fiı ¤Ò·˘ ¿ËÌ ÷˘ ÷‹fiı ÷Ή fiËŸ «Õıfiı ?” I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ ÿÎÿÎ,     ±‰‚Ì Á‹…HÎ »ı. Ë…\ ±Î »^À÷Ì fi◊Ì.
±ı ÷˘ ‹Îflı ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı ΩHΉ_ »ı ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ….” ±ıÀ·ı Ë_ ÿı¬ÎÕÌ ÿ™.     ≠ffi¿÷ν — ±Ëo¿Îfl ¿˘fiı ? ±ı ¿˘HÎ »ı ?
ˉı ÷Ή «Õ‰Îfi˘ … @›Î_ flè΢ »ı ? ⁄ΉΠ‹ÀÌ …‰_ … »ı I›Î_. ±fiı
⁄ΉΠ»˘ I›Î_ Á‘Ì ¤Ò· ◊‰Îfi˘ Á_¤‰ »ı.                    ÿÎÿÎlÌ — “Ë_ Â©ÎI‹Î” ¿Ëı ÷ı Â©ÎI‹Î … »ı, ±ı iÎÎfi … »ı ±fiı
                                   …ı ±‰‚_ ¿flı »ı ±ı ±iÎÎfi »ı. ±iÎÎfi ±ıÀ·ı ⁄Ï© ±fiı ±Ë_¿Îfl ±ıÀ·ı
   ≠ffi¿÷ν — ÷‹Îflı ‹fiı › ¿Ëı‰Îfi_, ÿÎÿÎ. ¿ÎflHÎ ¿ı Ë…\ ¿o¥¿
                                   “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_” ÷ıfi˘ ÷ı … !
’ÿ˚√·‹Î_ ±ı‰Ì ¬Î‹Ì ˢ› ¿ı V◊Ò‚ ÿı¬Ì ¿Λ, ’HÎ ÁÒZ‹ ¿o¥¿ ˢ›
÷˘ ¬⁄fl fiËŸ ’Õı.                               ≠ffi¿÷ν — ±ıfiı ÷‹ı ⁄Ή˘ ¿Ë˘ »˘ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄fl˘⁄fl »ı. CÎHÎÎ_ ÿı¬Î÷Î ◊¥ √›Î »ı. ’HÎ Ë…\ ‹ËŸ                              _
                                      ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı «_ÿ¤Î¥fi˘ … fiı ! “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\” ±ı Ë…\ ’˘÷Îfi˘
±‹¿ ±‹¿ flËı. ±ı ’»Ì ±‹ı ¿ËÌ ±Î’̱ı. ±Î’HÎı ÷˘ ¿˘¥ ’HÎ flÌ÷ı     ’ZÎ flάı »ı, “±ıfiı” “Ë_ Â©ÎI‹Î” ◊‰_ »ı. Â©ÎI‹Î ◊›Î »˘. ÷˘ ›
⁄ΉΒb_ ‹ÀÎÕ‰_ »ı. ⁄ΉΒb_ »^ÀÌ …‰_ Ωı¥±ı. ±fi_÷ ±‰÷Îfl ±Î ‘_‘˘    «_ÿ¤Î¥fi˘ ’ZÎ »˘Õ÷Î fi◊Ì. ‹ÎÀı ±ı «_ÿ¤Î¥fi˘ ’ZÎ fiËŸ »˘Õı, I›Î_ Á‘Ì
‹Î_Õu˘ Ë÷˘. ˉı …ı ÷ı flV÷ı »^À‰_ … »ı. ±Î’H΢ ⁄‘Îfi˘ ƒœ Ïfiç› »ı.   ±ı ¿Î«_ flËıÂı.
   Ë_ ¤Ò· ‰√flfi˘ ◊›˘ ÷˘ ⁄ÌΩfiı ¤Ò· ÿı¬ÎÕÌ Â¿<_ »\_. ÷‹fiı ÷‹ÎflÌ      ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄Ή˘ ?
382                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)  Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                        383

    ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ⁄Ή˘ fiı ! ±ıfiı ⁄ı › ⁄Î…\ flËı‰_ »ı.       ≠Ï÷„q÷ ±ÎI‹Î …ı √H΢ ÷ı. ±ı ⁄_‘Λı·˘ »ı. ÿ—¬ı › ±ıfiı … »ı fiı !
                                   …ıfiı ÿ—¬ »ı ±ı ‹˘Z΋Î_ …‰Î ‹ÎÀı ŒÎ_ŒÎ ‹ÎflÌ flè΢ »ı. ÿ—¬◊Ì ‹@÷ ◊‰_
    ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄ΉÎfiı »˘ÕÌfiı Â©ÎI‹Î ÁÎ◊ı Ωı¥LÀ ¿flÌ fiά‰Îfi_
                                   ±ı ‹˘ZÎ. ±ı … ⁄‘_. ⁄Ì…\_ ¿˘¥ fiËŸ. ±Î ⁄‘_ flÌ·ıÏÀ‰ ±ıfiı »ı.
»ı ?
                                      ÿ—¬ …ıfiı ’Õ÷_ ˢ› ÷ı Á¬ ¬˘‚ı. ⁄_‘Λı·˘ ˢ› ÷ı »^À˘ ◊‰Î
    ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, Â©ÎI‹Î, ±ı »Ì±ı … ±Î’HÎı !
                                   Œflı »ı. ±Î ⁄‘_ ⁄_‘Λı·Î ‹ÎÀı »ı. ±Î‹Î_ Â©ÎI‹Î ‹ÎÀı ¿Â_ fi◊Ì.
             ⁄_‘Λı·˘ ÷ı “±Î” !
                                       ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, Ωı «_ÿ¤Î¥fiı »^À‰_ ˢ› ±fiı «_ÿ¤Î¥ ⁄˘·÷˘
    ≠ffi¿÷ν — «flHÎωϑ …ı ⁄˘·‰ÎfiÌ Ë˘› »ı ÷ı iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì     ˢ›. ÷˘ Ë_ Â©ÎI‹Î »\_ ±ı ‰Î@› ¿ı‰Ì flÌ÷fiÎ_ ±Î‰ı, ÿÎÿÎ ?
±ı ¿˘HÎ ⁄˘·ı ?
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±ı › ⁄˘·Î› … fiı !
    ÿÎÿÎlÌ — ‰ÎHÎÌ.
                                       ≠ffi¿÷ν — ÷˘ «_ÿ¤Î¥ ¿ı‰Ì flÌ÷fiÎ_ ⁄˘·Ì ¿ı “Ë_ Â©ÎI‹Î »\_”
    ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ≠Ï÷Ïq÷ ±ÎI‹Î ⁄˘·ı »ı, ¿Ëı‰Î› ?        ±ı‹ ?
    ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ⁄Ì…\_ ¿˘HÎ ⁄˘·ı ? …ıfiı »^À‰_ ˢ› ±ı ⁄˘·ı.        ÿÎÿÎlÌ — ⁄˘·ı … »ı fiı ! ’HÎ ±ı ÷˘ Àı’flı¿Õ˝ »ı fiı ! ±ı «_ÿ¤Î¥
⁄_‘Λı·˘ ˢ› ÷ı.                           Ë÷˘ ÷ı ÿËÎÕÎfiÌ ‰Î÷ »ı fiı ! ±fiı ±Î’HÎı ±I›Îflı ÷˘ “Ë_” “±Î” ◊›Î
                                   »ı. Ïfl›·Ì ÏV’Ï¿_√ Ë_ Â©ÎI‹Î »\_, Ïfl·ıÏÀ‰ ÏV’Ï¿_√ «_ÿ¤Î¥, ±ı‹Î_ ‰Î_‘˘
    ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ±ı ¿˘HÎ »ı, ÿÎÿÎ ? ±ı ¿˘HÎ ⁄_‘Λ_ »ı ?
                                   Â_ »ı ?! ¿›Î T› ’˘¥LÀ◊Ì Ë_ ±Î ⁄˘·_ »\_ ?
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±Ë_¿Îfl, Â©ÎI‹Î ÷˘ ⁄_‘Λı·˘ »ı … fiËŸ fiı ! …ı
                                       ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î‹Î_ ⁄ıµ T›’˘¥LÀ ±Î‰ı »ı ?
⁄_‘Λı·˘ ˢ› ÷ı »^À‰Î ‹ÎÀı ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı.
                                       ÿÎÿÎlÌ — T›’˘¥LÀ ⁄‘Λ. ¿ıÀ·Î ⁄‘Î T› ’˘¥LÀ »ı. ’HÎ
    ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ±ı‹Î_ ⁄ı ‰V÷ ±Î‰ı »ı, ±Î’fiÎ_ Á‰˘˝I¿Úp
                                   ±Î‹Î_ ⁄ı ‹A› »ı. T›’˘¥LÀ ÷˘ hÎHÎÁ˘ ÁÎ_à ÏÕ√˛ÌfiÎ, ±Î ÏÕ√˛Ì±ı Ë_
Áÿ˚√H΢ ‹Îfl΋Î_ µI¿Úp’HÎı VdflΛ‹Îfi ◊Ή. ±ı T›‰ËÎflfi_ ±Î‰ı »ı
                                   ±Îfi˘ ÁÁfl˘ ◊™, ±Î ÏÕ√˛Ì±ı ±Îfi˘ ŒÎ‘fl ◊™, ±Î ÏÕ√˛Ì±ı ±Îfi˘
◊˘Õ<_¿ ±fiı “Ë_ Â©ÎI‹Î »\_” ±ı‰Î ‰Î@›˘ › ±Î‰ı »ı.
                                   ‹Î‹˘ ◊™.
    ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ ±ı … Ë_, ’HÎ @›Î_ ±‹· ¿›˘˝ ÷ıÓ ? T›‰ËÎfl
±ıÀ·ı ±‹· ¿flı·Ì ‰V÷. “Ë_ Â©ÎI‹Î” ÷ı ÁΫ_ ±fiı ’ı·˘ T›‰ËÎfl ⁄‘˘             fi ’һΛ fi¿Î‹_ iÎÎfiÌfiı !
ω¿S’ ¿Ëı‰Î›. “Ë_” F›Î_ ‰Î’›˘˝ ÷ı ω¿S’. ±ıÀ·ı …ı ⁄_‘Λı·˘ »ı, ÷ı     ⁄Ì…\_ ¿Â_ ’Ò»‰Îfi_ »ı ¿ı ±Î … »ı ? ±ı … ΩHΉΠ‹Î_√˘ »˘ ¿ı
»^À‰Î ‹ÎÀı ±Î ŒÎ_ŒÎ ‹Îflı »ı ⁄‘Î.                   ⁄Ì…\_ ¿Â_ ?
    ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl ⁄_‘Λı·˘ »ı ?                 ≠ffi¿÷ν — ±Î’ ¿o¥ ±ı‰˘ Ωÿ ¿fl˘ ¿ı ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’˘ ¿ı ±‹ı
    ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ⁄Ì…\_ ¿˘HÎ ?! ±Ë_¿Îfl ±ı «_ÿ¤Î¥, ±Ë_¿Îfl ±ı   ‰‘Îflı fiı ‰‘Îflı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ’ÿ‹Î_ ⁄‘Î flË̱ı. ±Î ÷˘ ⁄Ή˘ ◊¥ …‰Î›
384                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)   Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                        385

»ı. ±ıÀ·ı iÎÎfi‹Î_◊Ì ¬ÁÌ …‰Î› »ı.                        ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ΩH›Î ’»Ì ‹_√‚ÿÎÁfiı …‹÷Πˢ› ÷ı ¿Ë̱ı,
                                     “…‹˘ ¤¥, ±ÎV÷ı flËÌfiı …‹˘. ÷flŒÕÎÀ fiÎ ◊Λ ±ı‰Ì flÌ÷ı,” ÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, Ωı⁄‰Î‚˘ µ’flÌ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ⁄Ò‹ ’ÎÕ÷˘ fi◊Ì
                                     ‹_√‚ÿÎÁı › ¬ ◊Λ. ⁄Ë ÁÎflÎ ‹ÎHÎÁ !
¿ı ±Î ·ıÀ ◊Λ »ı ! ⁄Y›_, ‹Îflı ±ı‰Î ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ˢ÷Î ËÂı ?! ±ı‰_ ¿o¥¿
¿fl˘, ¿ı ±‹ı ¨CÎ÷Πˢ¥±ı ÷ı CÎÕ̱ı ¬˘flο ’ıÁÌ Ω› ±_ÿfl !            ÷‹Îfl_ ¿ıÀ·_, ⁄ΉÎfi_ ¿ıÀ·_ ±fiı ‹_√‚ÿÎÁfi_ ¿ıÀ·_ ? ±Î_¬ı ÿı¬Î›,
    ≠ffi◊Ì w¿Î‰À fiÎ ¿fl˘, ±Î w¿Î‰À ◊Λ. ËıS’Ÿ√ ◊Λ ±ı‰Ì         ¿Îfi◊Ì Á_¤‚Λ, ∞¤◊Ì «¬Î›, fiο◊Ì √_‘Λ ±ı ⁄‘_ ‹_√‚ÿÎÁfi_.
‰Î÷˘«Ì÷˘ ¿fl˘. ±I›Îflı ±ı‰˘ ÀÎ¥‹ fi◊Ì ¿ı √‹ı ±ı‹ Ã˘¿ÎÃ˘¿ ¿fḻı           ≠ffi¿÷ν — ‹_√‚ÿÎÁ ?
÷˘ «Î·ı. ±I›Îflı ⁄Ë {ÌHÎÌ ‰Î÷ ˢ› ÷˘ ¿fl˘, fi¿Î‹_ ÀÎ¥‹ ⁄√ÎÕ‰Î
…ı‰_ fi◊Ì.                                   ÿÎÿÎlÌ — ÕΘ@Àfl˘ ¿Î’ı. ¿Î’˘fiı ¬⁄fl ’Õı ±ı ¤Î√ ‹_√‚ÿÎÁ. ±fiı
                                     ±Î‹ ¬⁄fl fiÎ ’Õı, ±fi¤‰fiÎflfiı … ¬⁄fl ’Õı. ±ı ⁄‘_ ⁄Ή˘.
   ÷‹Îflı ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ. ÷‹Îflı Á‹…‰Îfi_ ¿ı ‹_√‚ÿÎÁ ¿˘HÎ fiı      ±fi¤‰fiÎflfiı ø˘‘ ◊Λ. ±ı ⁄ΉÎfiı ◊Λ. ‹_√‚ÿÎÁfiı ø˘‘ fiÎ ◊Λ.
⁄Ή˘ ¿˘HÎ ? Ë_ ¿˘HÎ »\_ ±ı Á‹∞ √›Î ?
                                        ≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl.
    ±ı CÎη‹ı· ¿flı ±ı ⁄‘˘ ⁄Ή˘. ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ¿flı »ı, ±ı
⁄‘˘ ⁄Ή˘. ±ı ⁄ΉÎfiı ±˘‚A›˘ ¿ı fiÎ ±˘‚A›˘ ÷‹ı ?! ’»Ì ˉı ÷‹ı           ÿÎÿÎlÌ — ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ⁄‘_ ⁄ΉÎfi_ »ı ! ±Î’HÎÎ ·˘¿
Â_ ¿fl‰Îfi_ ¿èÎ_ ‹fiı, ±ıfiÌ µ’fl ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±ı‰_ ¿flΉÕΉ˘ !? ±ı‰_ ⁄˘·Î›  ¿Ëı »ı, “ÿÎÿÎ, Ë_ Â©ÎI‹Î ◊›˘ ’HÎ Ë…\ ‹fiı ø˘‘ ±Î‰ı »ı.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “ø˘‘
… fiËŸ. ±ı‰_ ⁄˘·‰Î◊Ì ±Î’H΢ ÀÎ¥‹ ⁄√Õı. ‹Îfl˘ ÀÎ¥‹ ⁄√Õı, ÷‹Îfl˘       ⁄ΉÎfiı ±Î‰ı »ı, ÷fiı fi◊Ì ±Î‰÷˘.” ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ⁄ΉÎfiı ¿Ëı‰_ ¿ı “¤¥,
ÀÎ¥‹ ⁄√Õı ±ı, ±Î ÁIÁ_√fi˘ ÀÎ¥‹ ⁄√Õı.                   ±ÎV÷ı flËÌfiı ¿Î‹ S›˘fiı, ±Î’HÎı Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰Ì Ω›” ¿Ë̱ı. ◊¥ √›Î_
                                     ’»Ì ¿Ëı‰_ ’HÎ.
         ⁄Ή˘ fiı ‹_√‚ÿÎÁfiÎ Œ˘Õ !
                                        ¿˘”¿fiÌ ΩıÕı Ï«œÎ÷˘ ˢ› ÷˘ Á‹∞ …‰_ ±fiı ‰œÌ ·ı ’»Ì ¿Ëı‰_
   ‹_√‚ÿÎÁfiı ÷‹ı ±˘‚A›Î ? «M’› ‰Î√ı ‹_√‚ÿÎÁfiı, ·˘ËÌ         “ÂÎ ËÎfl ¿fl˘ »˘ ? ±Î ÁÎfl_ ÿı¬Î› »ı ÷‹fiı ?!” ¿Ë̱ı ÷˘ ⁄ı ŒÎ›ÿÎ.
fiÌ¿‚ı ÷ı › ‹_√‚ÿÎÁ. ⁄ÌΩfiı ÂÌ ¤Î_…√Õ ? ‹_√‚ÿÎÁfiı Â_ ¿fl‰Î ¤Ò¬ı      ±ı¿ ÷˘ ±ı‹fi_ …flο fifl‹ ’Õı. ¿˘¥ ¿ËıfiÎfl Ë÷_ … fiËŸfiı ! ⁄ıŒÎ‹ ¿fl÷Î
‹Îfḻı ?                                 Ë÷Î. ⁄ÌΩı Â_ ŒÎ›ÿ˘ ? I›Îflı ¿Ëı, ±Î’HÎı ≠I›ZÎ …\ÿÎ »Ì±ı, ±ı‰Ì
   ≠ffi¿÷ν — …ı ¤Ò¬fiÌ ±Áfl ◊Λ, ±ı ¿˘fiı ±fi¤‰Î› ?           ±Î’HÎfiı „@÷ ‰‘÷Ì Ω›.
‹_√‚ÿÎÁfiı ¿ı ⁄ΉÎfiı ±fi¤‰Î› ?                          ≠ffi¿÷ν — ‹Îfl˘ ⁄Ή˘ ÁIÁ_√‹Î_ ‹˘Õ˘ ’Õu˘ »ı ±Î…ı. ‹Îfl˘ ⁄Ή˘
   ÿÎÿÎlÌ — ¤Ò¬fi˘ ’Ïfl«› ÷˘ ‹_√‚ÿÎÁ‹Î_ ÷˘ ¿Â_ »ı … fiËŸ.        CÎflı ◊˘Õ˘ T›‰ËÎfl ¿fl‰Î flè΢ ⁄Î…\‰Î‚Î ΩıÕı.
⁄Ή˘ … ⁄‘_ ΩHÎı. ‹_√‚ÿÎÁ‹Î_ ÷˘ ¿Â_ iÎÎfi »ı … fiËŸ. ±Î’HÎı π∞fi
                                        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‰œ‰Îfi_ fiËŸ. ‹˘Õ˘ ’Õu˘fiı ÷˘ › ±ÎT›˘ ¬fl˘fiı !
ˢ›, ±ı‹Î_ ÷ı· ¬·ÎÁ ◊¥ √›ı·_ ˢ› ÷˘ π∞fi ΩHÎı ?
                                     ±ıÀ·ı ⁄ΉÎfiı ‰œ‰Îfi_ fiËŸ. ‘Ì‹ı flËÌfiı ¿Ëı‰Îfi_, “‰Ëı·Î Ω‰. ÷‹ı ⁄‘Ì
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ ΩHÎı, ⁄fl˘⁄fl.                     „@÷‰Î‚Î »˘. ⁄‘Ì Â„@÷‰Î‚Î !” ±ı‰_ ¿Ëı‰Î› ±ı‹fiı. ‰Ëı·Î_ …‰_ ˢ›
386                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)  Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                       387

÷˘ › ÷‹Îfl΋Î_ „@÷ »ı. „@÷ ¿ÎœÌfiı …÷Î_ ˢ› ÷˘ Â_ ¬˘À<_ ? ‰œÌ±ı                         _
                                      ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ¿˘fiı ¤Ò·Î› ±ı‰_ fi◊Ì ? “Ë”fiı fiËŸ, “⁄Ή˘” µ’¿Îfl
÷˘ Á΋˘ ◊Λ fiı ±Î’HÎfiı ‰œı, ±Î’HÎfiı µSÀ˘ Ã’¿˘ ±Î’ı !         ¤Ò·ı fiËŸ fiı ’ı·˘ ÏfiÏ‹kÎ ⁄L›˘ ÷ı › ⁄Ή˘. ⁄ıµ ⁄ΉÎ. ‰Î÷ ÁÎ_¤‚Ì
                                   ±ıÀ·ı ‹ÎfiÌ ·Ì‘_ ±Î’HÎÎ ⁄Ήαı ¿ı ±Î’HÎı iÎÎfiÌfiı ¬˘‚Ì ¿Îœ˘.
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ…fl…‰Î⁄Ì ⁄Ë »ı.
                                      ±‹ı ÷˘ “Ë_, ⁄Ή˘ fiı ‹_√‚ÿÎÁ” ±ıÀ·_ Á‹∞ …¥±ı. ±ı‹Î_ ⁄‘_
   ÿÎÿÎlÌ — “‹Î-⁄Î’ ‰√flfiÎ_ »˘ ÷‹ı ÷˘. ±‹ı ‹Î-⁄Î’‰Î‚Î »Ì±ı.”
                                   › ÂÎVhÎ ±Î‰Ì √›_. ‹_√‚ÿÎÁ ±ı ⁄ËÎflfi_ V‰w’, ⁄Ή˘ ±ıÀ·ı ±_ÿflfi_
±ı‰˘ fl˘Œ ‹Îflı. “÷‹Îflı ⁄Î’ fiËŸ, ‹Î fiËŸ”, ±ı‹ ¿Ëı ÷˘ Â_ ⁄˘·Ì±ı
                                   V‰w’ ±fiı Ë_ ±ı ±ÎI‹Î »ı. ‹_√‚ÿÎÁ fi΋, ⁄Ή˘ ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î,
±Î’HÎı ’»Ì ? ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î⁄w … fiÎ ¬˘·Ì±ı. ÷_ ⁄Ë ÕÎè΢ »ı. …flο
                                   ±fiı Ë_ ±ıÀ·ı ‹Ò‚ ±ÎI‹Î !
¿Õ¿ ⁄˘·Ì±ı ÷˘ Á΋˘ ◊¥ Ω›. ±ıfiÌ Àı‰ ±ı‰Ì »ı, ⁄ΉÎfiÌ. ±Î
±‰÷Îfl‹Î_ ¬flÎ ŒÎ‰Ì √›Î fiËŸ ? ÷‹fiı ·Î√ı »ı ±ı‰_ ? ±fi_÷ ±‰÷Îflfi_       ⁄Ή˘ … ±ZÎfl ’vÊ˘k΋ ¿Ëı‰Î›, ‹Ò‚ ’vÊ˘k΋ fiËŸ. ‹Ò‚
Áfl‰ˆ›_ ‰‚Ì √›_ !                          ’vÊ˘k΋ ±ı ’ÒHν V‰w’‹Î_ … ˢ›.

        Á‰˝ ÂÎVh΢fi˘ ÁÎfl ±ÎÀ·Î‹Î_ !                 ≠ffi¿÷ν — ZÎfl, ±ZÎfl ±fiı ±fiZÎfl... ±ı ±Î’ı ¿Ëı·_.

   ⁄Ή˘ ¿˘HÎ ÷ı Á‹∞ √›Îfiı ? ⁄ΉÎfiÌ ΩıÕı ⁄‘˘ T›‰ËÎfl           ÿÎÿÎlÌ — ±ı ZÎfl ±ı »ı ÷ı ±Î «_ÿ¤Î¥ ±fiı ±ZÎfl ±ı ±‹¿◊Ì
flά‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ìfiı ! ±ıÀ·Î ‹ÎÀı Ïfi¿Î· ¿flÌ fiά˘, fiËŸ ÷˘ ’λ˘      ±‹¿ Á‘Ì, ⁄Î¿Ì ⁄‘Ì ⁄Î⁄÷‹Î_, ⁄Ή˘. “Ë_” ±ı ’ÒHν V‰w’ !
±ı ÿΉ˘ ‹Î_Õı. ±Î’HÎı ±ËŸ flËı‰_ ’Õı » ‹ÏËfiÎ Á‘Ì. ¿˘ÀÛ‹Î_ ’λÎ_             ⁄˛õ, ⁄˛õÎ, ¤˛Ï‹÷....
‰¿Ì· ¬˘‚‰Î ’Õı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ÷˘ ±Î’HÎı Ëo± ¬ÁÌ Ω, ⁄Î. Á‹¤Î‰ı
Ïfi¿Î· !                                   ’˘÷ı … ¤√‰Îfi »ı, ±ıÀ·ı ’˘÷ı ⁄˛õ … »ı ±fiı ’˘÷ı ⁄˛õÎ ◊›˘
                                   »ı. ÂÌ flÌ÷ı ⁄˛õÎ ◊›˘ ? flÎ÷ı ÁÎÕÎ ÿÁ ‰ÎB›Î ±ıÀ·ı CÎflfiÎ_ ⁄‘Î ¿ËıÂı,
   ’»Ì ±Î ⁄Ήαı Â_ ¿›* ? ⁄ÌΩ ⁄Ήα˘fiı ¬ı÷fl ±ÎM›_ ±Î      “ˉı ÁÒ¥ Ω‰.” ±ıÀ·ı ÷‹ı Á҉Π√›Î ±_ÿfl ÷‹ÎflÌ w‹‹Î_ ÿ˘œ ¿·Î¿
⁄ΉÎfiÎ fi΋◊Ì. ±ı‹Î_ ’Îfl˘ fiËŸ «œÌ Ω›fiı ? ⁄Ή˘ ±ı ⁄Ή˘. ˉı ’Îfl˘    ’»Ì ¿˘¥±ı ’Ò»›_ “¿ı‹ Ë…\ ’ÎÁÎ ŒıflT›Î ¿fl˘ »˘ ?” I›Îflı ÷‹ı Â_ ¿fl÷Î
¿ı‹fi˘ «œı ? fi΋ ⁄ΉÎfi_. ±Î’HÎı ¿Â_ ·ı‰Î-ÿı‰Î fiËŸ.         ˢ ÷ı CÎÕ̱ı ? ’ÎÁÎ Œıfl‰÷Πˢ ÷ı CÎÕ̱ı Â_ ‘_‘˘ ‹Î_Õu˘ ËÂı ? ·ı, ÁÎÕÎ
    ’»Ì »˘¿flÎ › ⁄ΉÎfiÎ. ±Î‹«ı ·Õ¿ı ! ±S›Î ‹Ò±Î, ⁄Ì…\_ ±Î‹«ı    ÿÁ ‰Î√ı ⁄‘αı ÁÒ¥ …‰Îfi_ ¿èÎ_, ⁄‘αı ·Ì·˘ ‰Î‰À˘ ‘›˘˝ ¿ı ÁÒ¥ Ω‰
¿o¥◊Ì, ⁄ΉÎfiÎ »˘¿flÎ_. ÷‹«ı fiı ±Î‹«ı, ÷‹«ı fiı ±Î‹«ı, ‰√fl ¿Î‹fi_ !  ˉı ±fiı ¿˘¥fiÎ ÷flŒfiÌ ŒflÌ›Îÿ fi◊Ì fiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì ÷˘ ’»Ì ˉı ÁÒ¥
                                   …‰Î‹Î_ Â_ ‰Î_‘˘ Ë÷˘ ? I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, ⁄˛õÎ ◊›˘ ±˘œÌfiı, ›˘…fiÎ ¿fl‰Î
   ’»Ì ¿˘¥ ’Ò»ı ÷˘ ±‹ı ±Î ÿıÂfiÎ »Ì±ı, ¤¥. ±ı ÿıÂfi˘ ‰Î‰À˘     ‹Î_Õı. Á‰Îfl‹Î_ ±Î‹ ¿flÌ fiά_, ’fl‹ ÿËÎÕı ±Î‹ ¿flÌÂ_, ÷ı‹ ¿flÌÂ_.”
÷˘ ±Î’HÎı flά‰˘ … ’Õı. ’HÎ ⁄Ή˘ flάı fiı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı. ±fiı ⁄Ή˘   ±ıÀ·ı ›˘…fiÎ CÎՉΠ‹Î_ÕÌ.
ÿıÂfiÎ ·˘¿˘fiÌ ΩıÕı ‰Î÷˘ ¿flı ÷˘ ±Î’HÎı ΩH›Î ¿fḻı.
                                      ›˘…fiÎ CÎÕı ±ıÀ·ı ⁄˛õ Ë÷˘, ÷ıfi˘ ◊›˘ ⁄˛õÎ ±fiı ±ı ›˘…fiα˘
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÎ ÿıÂfiÎ ·˘¿˘ ±ËŸ Ë÷Î, ÷˘ ±‹ı iÎÎfi ’ÎQ›Î_    F›Îflı ±‹·‹Î_ ±Î‰ı I›Îflı ¤˛Ï‹÷ ◊¥ Ω›. ’»Ì ¿ËıÂı, “Ë_ «_ÿ¤Î¥,
⁄‘Î_. ±ıÀ·ı ±ı ÷˘ µ’¿Îfl ¤Ò·Î› ±ı‰_ … fi◊Ì.              Ë_ ±Îfi˘ Á΂˘ ◊™, ±Îfi˘ ‹Î‹˘ ◊™.” ±ı ¤˛Ï‹÷ ◊¥ √›˘ ! ±ıfi˘ ±ı
388                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)  Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                      389

  _
… Ë, ⁄Ή˘ ±fiı ‹_√‚ÿÎÁ ! ±ıfi˘ ±ı … ⁄˛õ, ±ıfi˘ ±ı … ⁄˛õ fiı ±ıfi˘   πB·Ì‹Î_ ⁄ı … Ë÷Î.
±ı … ’»Ì ¤˛Ï‹÷ ◊¥ Ω› »ı !
                                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ’HÎ ÷ı_ ’Ò»›_ ÷ı fiÌ¿Y›_. ’Ò»ı ÷˘ fiÌ¿‚ı ¿_¥.
      ’Á˝fi·, ¥Q’Áfi˝· ±fiı ±"OÁ˘S›À !                ≠ffi¿÷ν — ˉı ‰Ì‘εÀ ±ıÀ·ı ¿ı “‹Îv_ fi◊Ì” ±ı‰_ ÁÎÏ⁄÷ ¿›Î
   ≠ffi¿÷ν — ‹ËÎfi ÷k‰Ï«_÷¿˘ …ı ⁄‘Î »ı, ±ı‹HÎı …ı ‹Ò@›_ ¿ı   ±Î‘Îflı ◊Λ »ı ? “‹Îv_ fi◊Ì” ±ı‰_ ÏÕÁÌ{fi ±Î‰ı »ı, ±ı ÁÎÏ⁄÷ ◊¥
’Á˝fi·, ¥Q’Á˝fi· ±fiı ±"OÁ˘S›À, hÎHÎ ÂOÿ˘ ±ı Á‹Ω‰˘.         Ω› »ı, ±ı @›Îflı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ Â_ Á‹Ω‰‰Îfi_ ? Ë_, ⁄Ή˘ fiı ‹_√‚ÿÎÁ.        ÿÎÿÎlÌ — ÁÎÏ⁄÷Ìfiı ±Î‹Î_ ¿Â_ ·Î√÷_-‰‚√÷_ fi◊Ì. ±Î ÷˘
‹_√‚ÿÎÁ ’Á˝fi·, ⁄Ή˘ ≥Q’Á˝fi· ±fiı Ë_ »ı ÷ı ±"OÁ˘S›À.        hÎHÎfiÌ ÿÂα˘. ’»Ì ÁÎÏ⁄÷Ì @›Î_◊Ì ·Î‰Ì±ı I›Îflı ? ±S·Î ’ÎÁı◊Ì
                                  ·Î‰ı ¿ı Ï‹›Î_ ’ÎÁı◊Ì ·Î‰ı, ±ıfiÌ ±Î’HÎı ¿_¥ …wfl fi◊Ì. ’HÎ “±Î¥ ‰Ì◊
   ≠ffi¿÷ν — ¿Ëı‰_ ’Õı, Ë˘Ó ! ⁄Á Á‹Ω¥ √›_, ⁄fl˘⁄fl. Ë_, ⁄Ή˘  fi˘À ‹Î¥fi” ±ı »ı ÷ı ’ı·Ì ±_÷flÎI‹Î ÿÂÎ.
fiı ‹_√‚ÿÎÁ.
                                     ≠ffi¿÷ν — ±Î¥fi_ Ïfl›·Î¥{ ◊Λfiı, ÁıSŒfi_ Ïfl›·Î¥{ ◊Λ I›Îflı
   ÿÎÿÎlÌ — …ı ‹_√‚ÿÎÁ »ı ±ı ⁄‘˘ ’Á˝fi· ¿Ëı‰Î›. ⁄Ή˘ »ı     Âw ◊Λfiı “fi˘À ‹Î¥fi”fiÌ ÿÂÎ ?
±ı ≥Q’Á˝fi· ¿Ëı‰Î›, ±ı ≥√˘≥{‹ ¿Ëı‰Î›. ±fiı “Ë_” »\_ ±ı ±"OÁ˘S›À
»ı. ±"OÁ˘S›À‹Î_ Ë_ ±ı¿·_ … ˢ›, ±ıfi_ fi΋ ±"OÁ˘S›À. ±Î ±Î¥      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Î‹ ⁄˘·Î›. ’HÎ F›Î_ Á‘Ì ±Î‰_ Ïfl›·Î¥{
‰Ì‘εÀ ‹Î› ≥{ ±"OÁ˘S›À.                      fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ¿Î‹ ·Î√ı fiËŸfiı ! Ïfl›·Î¥{ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ’λ\_ Œ›Î˝
                                  ¿flı. ’»Ì ±Î ⁄ÌΩ‹Î_◊Ì flÁ ∂ÕÌ Ω› ±ıfiı. flÁ ∂ÕÌ Ω› I›Îflı …ı
    “±Î¥ ‰Ì◊ ‹Î›” ±ı »ı ÷ı ‹_√‚ÿÎÁ, ÷ı ’Á˝fi· ˢ›. fiı ±Î√‚    Ëı÷ ‹ÎÀı …ı ‹ÎHÎÁ Œflı »ı, ÷ıfiı ÷ı Ëı÷ ≠ÎM÷ ◊Λ …, ±ı‹Î_ ¤ı‚Áı‚
√›ı·Î_ ˢ› “±Î¥ ‰Ì◊ fi˘À ‹Î¥fi” ÷˘ ¥Q’Á˝fi· › ◊Λ. ±ıÀ·ı “±Î¥     fiΠˢ› ÷˘. ¤ı‚Áı‚ ˢ› ÷˘ fiÎ ◊Λ. ¤ı‚Áı‚ fiΠˢ› Ëı÷‹Î_, ÷˘
‰Ì◊ ‹Î›, ±Î¥ ‰Ì◊ fi˘À ‹Î¥fi” (T›‰ËÎfl‹Î_ ‹Îfl_ »ı ’HÎ Ïfi盋Î_     ◊Λ … ≠΄M÷. I›Î_ Á‘Ì “±Î¥ ‰Ì◊ ‹Î›”. ÁıSŒfiÌ ≠΄M÷ ’»Ì “±Î¥
‹ÎflÎ’HÎ_ fi◊Ì) ±fiı “±Î¥ ‰Ì‘εÀ ‹Î›” ⁄Á ±ÎÀ·_ … Á˘S›Âfi »ı     ‰Ì◊ fi˘À ‹Î¥fi”.
  _
±ıfi.
                                    ±ıÀ·ı “±Î¥ ‰Ì‘εÀ ‹Î›” ¥{ √˘Õ, ’fl‹ÎI‹Î, “±Î¥ ‰Ì◊ ‹Î›
    ⁄ΉÎfiÌ ‹ËI‰÷Î »ı. ⁄ÌΩ Á΋ÎL› ‹ÎHÎÁ ±fiı ’˘÷ı ⁄ı‹Î_      ±ı ∞‰ÎI‹Î,” “±Î¥ ‰Ì◊ fi˘À ‹Î¥fi” ±ı ±_÷flÎI‹Î, ⁄Ή˘.
‹Ëk‰÷Πˢ› »ı ±ı‰Ì ±Îfiı ‹ËI‰÷Î »ı. ‰«·ÎfiÌ, ¥Q’Á˝fi·fiÌ ±fiı
Ë_‹ÂÎ ’Á˝fi·◊Ì ‹ËI‰÷Î CÎÀı. ’Á˝fi·fi˘ ±◊˝ … ±ı ¿ı ’˘÷ÎfiÌ ‹ËI‰÷Î
  ı                                       fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ◊Ì ¥QM›Î"fl ÁΘ· !
CÎÀÎÕ‰Ì ! ’˘÷ÎfiÌ Ï¿_‹÷ ‰‘Îfl‰Î Œflı, ÷ı ∂·ÀÌ Ï¿_‹÷ CÎÀı.          ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ±Î’b_ …ı ±„V÷I‰ »ı ±ı ±Î’HÎÌ ±_ÿfl
                                  Â©ÎI‹Î »ı ±ıÀ·ı. ±ı Ωı ±ıfi_ ±„V÷I‰, rÎÁ ·ı‰Îfi_ ⁄_‘ ¿flı ÷˘ ±ËŸ◊Ì
   ≠ffi¿÷ν — ∞‰ÎI‹Î, ±_÷flÎI‹Î ±fiı ’fl‹ÎI‹Î, √…flÎ÷Ì‹Î_
                                  …÷Î flËı ±ı ‰Î÷ ⁄flÎ⁄fl ?
‰Îfl_‰Îfl ±ı‰Î Œ˘Õ fiÌ¿‚ı·Î »ı. πB·Ì‹Î_ ⁄ı … ÂOÿ fiÌ¿‚ı·Î, ±Î¥
‰Ì◊ ‹Î› ±fiı ±Î¥ ‰Ì‘εÀ ‹Î›. ÷ı ±Î hÎÌΩı ÂOÿ ±Î…ı fiÌ¿Y›˘.         ÿÎÿÎlÌ — Â©ÎI‹Î ÷˘ Â©ÎI‹Î … flËı »ı fiı ±ıfiı ¿Â_ ◊÷_ fi◊Ìfiı !
390                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)   Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                    391

‘ıfl ¥{ M›Î"fl Â©ÎI‹Î ¥fi ‘ÌÁ ⁄˘ÕÌ, M›Î"fl ÷ı ¥QM›Î"fl ◊÷˘ … fi◊Ì ¿˘¥    ¿fl‰Îfi˘ ±fiı Ïfiçı÷fi «ı÷fi (‹_√‚ÿÎÁ) »ı, ±ı ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ÁË…
ÿËÎÕ˘. ¥QM›Î"fl ÁÎ"·fiı rÎÁ Ωı¥±ı »Ì±ı.                  ¤Î‰ı «ÎS›Î ¿flı. “÷‹ÎflΔ ËÎ◊‹Î_ ÁkÎÎ … fi◊Ì ! ±ıÀ·ı Ë_, ⁄Ή˘,
                                    ‹_√‚ÿÎÁ Á‹Ω›_ fiı ?
   ≠ffi¿÷ν — Â©ÎI‹Î ±fiı ⁄˘ÕÌ, ±ı ⁄LfiıfiÌ ‰E«ı ¿ÂÌ ‰V÷ »ı
? ≥LÀfl‹ÌÏÕ›ıÀ ¿o¥ ‰V÷ »ı ?                              ¿ı‰‚iÎÎfi ’»Ì ±¤ıÿ V‰w’ı !
   ÿÎÿÎlÌ — ‰˘À ≥{ ‘ ⁄εLÕˇÌ ±Î"Œ «_ÿ¤Î¥ ? ‰fi «_ÿ¤Î¥,                           
                                       T›‰ËÎfl‹Î_ ·CÎk΋ ±fiı Ïfi盋Î_ √flk΋ ’λÎ_. Ë‹ Áı ⁄ÕÎ ¿˘¥
‰fi Â©ÎI‹Î, ‘ıfl ≥{ Ï‹Õ· ±ıÀ·ı M›Î"fl ÁıSŒ ±ıÀ·ı M›Î"fl ÁÎ"·(À% ÁıSŒ),   fiËŸ. Ë_ ! ¤√‰Îfi ⁄ÕÎ Ë÷Î, ÷ı ÷˘ ±‹fiı ‰Â ◊¥ √›ı·Î. ¤√‰Îfi
≥QM›Î"fl ÁÎ"· (Ïfl·ıÏÀ‰ ÁıSŒ) ±ıLÕ ÏŒ{Ì¿·. ÷˘ M›Î"fl ÁÎ"· ≥{        ±‹fiı ‰Â ◊›ı·Î ˢ›, ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹ÎflÌ ¤„@÷ Ωı¥fiı ! ±‹ı fiı ¤√‰Îfi
’fl‹ıfiLÀ. ≥QM›Î"fl, ¥À ≥{ ‘ ±Î˜L·Ì Ï⁄Ï·Œ. ±ı fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ ¡ı@«fl       ±ı¿Î¿Îfl … »Ì±ı ±fiı …\ÿÎ › »Ì±ı, ±Î‹ ⁄ıµ flÌ÷ı »Ì±ı. ¿ı‰‚iÎÎfi
¿flÌ ÿı‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ «·ı («ÎS›˘) Ω›, ≥QM›Î"fl ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› ±fiı       ◊Λ I›Îflı ’˘÷ı ±ı¿Î¿Îfl ◊¥ Ω›. ◊˘ÕÌ ‰¬÷ ¤√‰Îfi ÷flÌ¿ı flË̱ı
ÏŒ{Ì¿· …‰Î⁄ÿÎfl »ı … fiËŸ. fi˘ ÏflV’˘„LÁ⁄Ì·ÌÀÌ ÏŒ{Ì¿· ¿Ì(fiÌ),        ±‹ı, ◊˘Õ̉Îfl ±Î ÿ½fi ¿flΉ̱ı, “ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÎ ±ÁÌ‹ …›
ÏflV’˘„LÁ⁄Ì·ÌÀÌ ⁄‘Ì ≥QM›Î"fl ÁÎ"·fiÌ »ı. ≥QM›Î"fl ÁÎ"·, ‘ıÀ ≥{ ±Î¥     …›¿Îfl” ÷ı CÎÕ̱ı ¤√‰Îfi ÷flÌ¿ı flËı‰Îfi_. ÷ı◊Ì ⁄‘Î µS·ÎÁ‹Î_ ±Î‰Ìfiı
‰Ì◊ ‹Î›, ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤, ±ı ≥QM›Î"fl ÁÎ"·. ‘ıÀ ≥{ ±˘L·Ì fl˘Ó√      ±Î‹ ±Î‹ ¿›Î˝ ¿flıfiı ! ±I›Îflı ÷‹ÎflÌ ÁÎ◊ı ⁄˘·÷Ì ‰¬÷ı …\ÿÎ. Ωı ¿ı
Ï⁄Ï·Œ, fi◊Ÿ√ ±ıSÁ. M›Î"fl ÁÎ"· ≥{ ¿flı@À, ÏŒ{Ì¿· ≥{ ¿flı@À ±ıLÕ       ±Î ⁄˘·ı »ı Àı’flı¿Õ˝, Ë_ ⁄˘·÷˘ fi◊Ì. ’HÎ Ë_ ±ıfi˘ iÎÎ÷Î-ƒpÎ »\_.
‘ ≥QM›Î"fl ÁÎ"·, ‘ıfl ≥{ fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ ¬Î·Ì, fi◊Ÿ√ ±ıSÁ !
                                       ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ fiı ¿ı “±‹ı” ±ı‹fiı Ωı¥±ı »Ì±ı, ¤√‰Îfi
    fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ◊Ì ÏŒ{Ì¿·fiı “«_ÿ¤Î¥” ¿è΢, ÏŒ{Ì¿·fiı “«_ÿ¤Î¥”    ΩıÕı “±‹ı” …\ÿÎ ±fiı ¤√‰Îfi …\ÿÎ ! ÷˘ ±ı “±‹ı” ¿ËıfiÎfl˘ ¿˘HÎ »ı ?
fi΋ ±ÎM›_. ±˘‚¬‰Îfi_ ÁΑfi ·˘¿˘ ±Î’ı ±ı. ÿÏfi›Î T›‰ËÎfl
«·Î‰‰Î ‹ÎÀı fi΋ ±Î’ı. ±ı ÏŒ{Ì¿·fi_ fi΋ ±Î’ı. ÷ı ±ıfi_ »ı ÷ı          ÿÎÿÎlÌ — “±‹ı” ¿ËıfiÎfl ±Î ¤Î√, …ı hÎHÎÁ˘ »M’fi‰Î‚˘ »ı ÷ı.
«_ÿ¤Î¥ fi΋ »ı ÷ı ≥QM›Î"fl ÁÎ"·ı ’¿ÕÌ ·Ì‘_ ¿ı “Ë_ … «_ÿ¤Î¥ »\_.”
                                       ≠ffi¿÷ν — ±_⁄η礥, iÎÎfiÌ’vÊ.
‘ıÀ ≥{ ± ŒVÀÛ fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ. ±ıÀ·ı ‘ıÀ ¥{ ‘ ≥√˘≥{‹. fi΋ »ı
÷ı ±Îfi_ (ÿıËfi_) »ı, «_ÿ¤Î¥fi_ ±fiı “±Î” (’˘÷ı) ¿Ëı »ı, “Ë_ «_ÿ¤Î¥     ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfiÌ ’vÊ, ±ı ±_⁄η礥 iÎÎfiÌ ◊›Î. ±ıfiÎ ±ı …,
»\_” ±ı ≥√˘≥{‹ »ı. ±ı √›_ ±ıÀ·ı ≥√˘≥{‹ √˘fi. ±fiı “Ë_ Â©ÎI‹Î      Ë_ ⁄Ή˘ fiı ‹_√‚ÿÎÁ.
»\_” ±ı‰Ì flÎ¥À Ï⁄Ï·Œ ⁄ıÁÌ Ω› ±ıÀ·ı ◊¥ √›_. ±ıÀ·ı ±‹ı iÎÎfi
±Î’̱ı ±ıÀ·ı ⁄‘_ …÷_ flËı. fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ˘ ⁄‘Ì ¡ı@«fl ◊¥ Ω› ±fiı
                                               “±‹ı”, “÷‹ı” ⁄ıµ ⁄ΉΠ!
ÏŒ{Ì¿· flèÎ_. ÏŒ{Ì¿· ±ıfiı »ı ÷ı ‹ÎŒÌ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ÷ÎflÎ ⁄‘Î        ≠ffi¿÷ν — ±I›Îfl Á‘Ì ÷˘ ‹fiı ¬⁄fl … fi Ë÷Ì ¿ı Ë_ ⁄Ή˘ fiı
√fiÎ ‹ÎŒ ’HÎ ±ÎiÎ΋Î_ flËÌfiı ¿fl_ ÷˘ !                  ‹_√‚ÿÎÁ, ·˘¿˘ ¿ı‹ ¿Ëı »ı ?
    “÷‹ı” Â©ÎI‹Î (Ë_) ±fiı ⁄ÌΩı …ı Ï‹l ±ÎI‹Î (⁄Ή˘), ÷ıfi˘         ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±ıÀ·Î ‹ÎÀı Á‹…HÎ ’ÎÕ<_ »\_. iÎÎfiÌfiÌ ƒ„WÀ±ı◊Ì
“÷‹Îflı” Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘. ÷‹Îfl˘ ‘_‘˘ Â_ ? Ï‹l ±ÎI‹Îfi˘ Ïfi¿Î·        Á‹∞±ıfiı ÷˘ ¿S›ÎHÎ ◊¥ Ω›.
392                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)   Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                       393

   ≠ffi¿÷ν — ⁄Ë … ¨«˘ ÿά·˘ »ı, Ë_ ⁄Ή˘ ‹_√‚ÿÎÁfi˘.           ≠ffi¿÷ν — fiÎ.
   ÿÎÿÎlÌ — ‹ËÎI‹Î±˘ › ¬ ◊¥ Ω› »ı fiı ! ±‹ı ⁄ΉΠ… »Ì±ı         ÿÎÿÎlÌ — …ı ¬Î› ±ı ¬Î›. ±ı ¬ÎfiÎfl …\ÿ˘ »ı ±Î ⁄‘Î◊Ì, ±ı
¿Ëı. ÷‹ı › ⁄ΉΠ»˘, ±‹ı › ⁄ΉÎ. ÷‹ı ÁÎ_¤‚fiÎflÎ ⁄ΉÎ, ±‹ı        › ÷‹ı Lˢ›. ¬ÎfiÎfl˘ …\ÿ˘ ÷‹ÎflÎ◊Ì. ’»Ì ¬‰ÕΉfiÎfl …\ÿÎ. ±fiı ËÎ◊
⁄˘·fiÎflÎ ⁄ΉÎ. ±Î ÷˘ ÷‹fiı ÏÁ©Î_÷ ’Òfl˘ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ⁄˘·Ì flè΢ »\_. ÷ı    ¬‰ÕΉı. ⁄ÌΩ ⁄ËÎflfiÎ ÷˘ ±Î’HÎı ·ı‰Î-ÿı‰Î fi◊Ì. ⁄ËÎfl ¬‰ÕΉfiÎfl
› ÷‹fiı Á‹…HÎ ’ÕÌ √¥ ¿ı ±Î ±ıÀ·Î ËÎfl ⁄˘·_ »\_. Ω÷fiı ·Z΋Î_      ’HÎ ¬flı¬fl ±Î Ωı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ËÎ◊ ¬‰ÕΉı »ı ±Î‹. ¬ÎfiÎfl fiı ’»Ì
flάÌfiı ⁄˘S›Î. ⁄Ή˘ ⁄˘S›˘ ¬fl˘ ’HÎ Ω÷fiı ·Z΋Î_ flάÌ.           ¬‰ÕΉfiÎfl, ◊¥ √›Î ?
                   
    ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î Ë_ ’»Ì ±Î «_ÿ¤Î¥ ±fiı ’»Ì ±Î ⁄‘Î_ ¿‹˘˝, ¿Î›˘˝.     ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
÷ı ⁄‘_ ÿı¬Î› ±ı¿fi_ ±ı¿ …, ’HÎ T›‰ËÎfl ⁄‘˘ › …\ÿ˘ »ı. ±ıÀ·ı “Ë_”
                                       ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì «Î‰fiÎfl …\ÿÎ ÷ı ⁄hÎÌÁ ÿÎ_÷ «Î‰ı. ’»Ì ‰ıÿfiÎflÎ.
               _
±ı ΩHοÎfl »ı ⁄‘˘ ±Îfi˘. “Ë” ΩHοÎfl »ı ¿ı ¤¥, ±Î ‹ËŸ ‹ÃÌ›_ ¬Î‘.  _
                                    ‹ËŸ ⁄ΉÎ∞ ˢ›. Ëı›.. ‹ÌÃ<_ ±ÎT›_ ÷ı ËÎ≥@·ÎÁ, ËÎ.. ‹Ω ’Õı ! ±ı
÷ıfi˘ V‰Îÿ ¿ı‰˘ ±ÎT›˘, ÷ı ΩHÎı ±ı ±ÎI‹Î ±fiı ¤˘√‰ı ±ı ±Ëo¿Îfl. ±ı
                                    ¿Õ‰_ ±Î‰ı I›Îflı ‰ıÿı ±ıÀ·ı ±‰‚_ ‰ıÿı. ‰ıÿfiÎ ◊Λfiı ?! ±ı ¿Õ‰_ ±Î‰ı
⁄Ή˘. ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ …\ÿ_ …\ÿ_ »ı. ’˘÷ı »^|˘ flËı‰ÎfiÌ …wfl »ı. ±fiı »ı
                                    ÷˘ ÁËfi fiÎ ◊Λ fiı ‹ÌÃ<_ ˢ› I›Îflı ±ı‰_. ±ıÀ·ı ±ı ‰ıÿ¿÷Î ¿Ëı‰Î›.
› »^|˘ !!
                                    ¿Õ‰Î-‹ÌÃÎfi˘ ‰ıÿfiÎfl˘. ΩHÎfiÎfl˘ ±ı ‰ıÿfiÎfl˘ ¿ı‰_ ‰ıÿı »ı, ±ıfiı ±ı ΩHÎı
   ΩHÎı »ı ±ı ±ÎI‹Î »ı, ‰ıÿı »ı ±ı ⁄Ή˘ »ı. ±fiı ¬Î› »ı        »ı ÷ı. ΩHÎfiÎfl˘ Ë_ ’˘÷ı »\_, ‰ıÿ¿÷Ή΂ΠiÎÎfiÌ.
‹_√‚ÿÎÁ.
                                       ≠ffi¿÷ν — iÎÎfiÌ ? Ë‹HÎÎ_ ⁄Ή˘ ¿Ì‘˘fiı, ‰ıÿ¿÷Ή΂˘ ⁄Ή˘ ?
   ‹Ω ¿flfiÎfl˘ …\ÿ˘ fiı ÷‹ı › …\ÿÎ. ‹Ω ¿flfiÎfl˘ ⁄Ή˘. ‹Ω ±ı
⁄‘_ ⁄Ή˘ ¿flı fiı ÷‹ı ΩHÎı !                         ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄Ή˘ »ı, I›Î_ Á‘Ì ‰ıÿ¿÷Î. iÎÎfiÌ ±ı ⁄Ή˘ »ı I›Î_
                                    Á‘Ì ‰ıÿ¿÷Î. ±fiı ΩHÎfiÎfl˘ ‹Ò‚ ’flÊ, ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’. ±ı iÎÎ÷΋Î_
   ÷‹ı «_ÿ¤Î¥ ÁÎ_¤‚fiÎfl, ±_⁄ηη ’Àı· ⁄˘·fiÎfl, iÎÎfiÌ         flË̱ı, ΩHΉ΋Î_ ±fiı ‰ıÿ¿÷΋Î_ flËı. ¿˘HÎ ?
¤˘√‰fiÎfl ±fiı ±‹ı ΩHÎfiÎflÎ ! ±fiı ±‹Îflı ¿ıÀ·_ »ıÀ<_ CÎfl ? ±‹ÎflÎ
CÎfl ’ÎÁı iÎÎfiÌ ±ÎT›Î ±fiı ±ıfiÌ ’ÎÁı ±_⁄η礥 flËı. Ë_, ⁄Ή˘ ±fiı       ≠ffi¿÷ν — ±Î iÎÎfiÌ.
‹_√‚ÿÎÁ !                                  ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, iÎÎfiÌ !
        ¬ÎfiÎfl˘, ‰ıÿfiÎfl˘ fiı ΩHÎfiÎfl˘...                         ‹‹÷Î ±ı ⁄Ή˘ !
    ¬ÎfiÎfl …\ÿ˘, ¬‰ÕΉfiÎflÎ …\ÿÎ, «Î‰fiÎfl …\ÿ˘, ‰ıÿ¿-‰ıÿ‰Î‰Î‚˘        ≠ffi¿÷ν — ±ı …ı “Ë_” ±ı … ‹Ò‚ ‰V÷I‰ »ı fiı ?
…\ÿ˘, ÷‹ı ΩHΉΉ΂Π…\ÿÎ...
                                       ÿÎÿÎlÌ — “Ë_” ‰√fl »^À¿˘ … fiËŸfiı ! ±Î’HÎı ’λ\_ …‰_ »ı, ’»Ì
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄‘Î ¿˘HÎ ¿˘HÎ ? ¬ÎfiÎfl˘ ¿˘HÎ ?            “Ë_”fiÌ › …wfl fiËŸ. “Ë_” ¿flÌfiı ’ıÃÎ_. “Ë_” ¿flÌfiı ’λ_ fiÌ¿‚‰_ Ωı¥±ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î Àı⁄· ¬Î› ¬fl_ ?                   ’Ëı·_ Ë_ Ë÷_. ±Ë‹˚ Ë÷˘ ’»Ì ‹‹÷Î ‰‚√Ì. ‹‹÷Î ±ı ⁄Ή˘. ‹‹÷Î
394                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)   Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                       395

»˘Õ÷Ì ‰¬÷ı › ⁄Ή˘ fiı ‹‹÷Î ‰‘Îfl÷Ì ‰¬÷ı › ⁄Ή˘.                 V◊Ò‚ ÷ı «_ÿ¤Î¥, ±ı ‹_√‚ÿÎÁ. ’»Ì ÁÒZ‹ ¤Î√ flè΢ ±fiı ¿ÎflHÎ
                                    ¤Î√ flè΢ ±ı ⁄_fiı ⁄ΉÎfiÎ ±fiı Ë_ Â©ÎI‹Î. Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ. ±Î
   ±Î w’¿ Á‹…HÎ ’Õı ÷˘ ¿Î‹ ¿ÎœÌ fiάı.
                                    ±Î’b_ ωiÎÎfi ±Î¬_›, ±ø‹ ωiÎÎfi. ±ı ⁄ΉΒÿfi˘ Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘.
         Â©ÎI‹Îfiı ≠Î◊˝fiÎ, ⁄ΉÎfiÌ !              …ı ⁄ΉΒÿ ·¥fiı ±ÎT›Î »˘fiı, ±ı ⁄ΉΒÿfi˘ Ïfi¿Î· ¿flı ±ıÀ·ı Â© ±Î
                                    ◊¥ √›Î. ’HÎ Ë…\ «_ÿ¤Î¥ ÷˘ ΩıÕı flè΢fiı ? fiı ±ı„L…Ïfi›flı › ΩıÕı
   ÷‹ı ⁄ΉΠ◊¥fiı ÷‹ÎflÎ “Ë_”fiı (ÿÎÿÎ ¤√‰Îfifiı) ¿Ë˘ ¿ı Ëı ÿÎÿÎ
                                    flè΢fiı ! ±ıfi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘. ‹_√‚ÿÎÁ fiı ⁄Ή˘, ⁄ı …\ÿÎ fiı
¤√‰Îfi, iÎÎfiÌ ⁄ΉÎfiı «Îfl-’Î_« ‰Ê˝ ±Î ÿıË‹Î_ ¿Îœ‰Î ÿ˘. ±Î ⁄‘Î_
                                    Ë_ …\ÿ˘. ±ıfiı ÷Îflı ’ÎÕ˘ÂÌ ÷flÌ¿ı ÷˘ ΩıÕı flά‰Î ’Õıfiı ! Ïfi¿Î· ÷˘ ¿fl‰˘
±ËŸ ·˘¿˘fiÎ ¿Î‹ ’ÒflÎ_ ◊¥ Ω›.
                                    ’ÕÂıfiı ! ’ÎÕ˘ÂÌ ΩıÕı {CÎÕ˘ ±˘»˘ «Î·ı »ı ?!
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ÿÌCÎν›W› ±Î’Ωı ÿÎÿÎfiı.
                                       ≠ffi¿÷ν — Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ÷˘ «_ÿ¤Î¥fi˘ ¿fl‰Îfi˘ fiı ?
             ı                   _
   ÿÎÿÎlÌ — ŒflÌ ±Î Á_Ω√ ¤ı√˘ fiËŸ ◊Λ ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ⁄Ò‹ ’ÎÕ<_ »\.
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±ı … «_ÿ¤Î¥ !
       ı          ı
±Î …ı Á_Ω√ »ıfiı ±ı À˘’‹˘VÀ Á_Ω√ »ı. ŒflÌ ¤ı√˘ fiËŸ ◊Λ ±ıÀ·Î ‹ÎÀı
      _                      ı
¿Ëı ¿Ëı ¿fl. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹ı ΩHÎ÷Î fi◊Ì. Ë_ Ωb_ »\,_ ±Î Á_Ω√ ¿ı‰˘ »ı !!     ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ⁄ΉÎfi˘ fiËŸ, «_ÿ¤Î¥fi˘
                                    ¿fl‰Îfi˘fiı ?
    ±Î ¿˘HÎ ⁄˘·ı »ı ? ‹_√‚ÿÎÁ (±ı.±ı‹.’Àı·) ⁄˘·ı »ı. ÷ı ±Î
⁄Ή˘ (iÎÎfiÌ ’vÊ) ¿ı‰Î_ »ı ±ıfi_ ⁄˘·ı »ı ! ±Î iÎÎfiÌ ⁄ΉÎfiÎ ¿èÎÎ       ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±ı„L…fiÌ›flfiı ¿fl‰Îfi˘. ±ı «_ÿ¤Î¥ ±ı„L…Ïfi›fl …
≠‹ÎHÎı flèÎÎfiı ÷˘ ±Îfl’Îfl ’ˢӫÎÂı ! ±Î iÎÎfiÌ ⁄Ή˘ ±ı‰˘ »ı ¬flı¬fl !    »ıfiı ! «_ÿ¤Î¥ ±ı„L…fiÌ›flfiı ¿fl‰Îfi˘, ±ı ±ı¿·˘ «_ÿ¤Î¥ fiËŸ, ±ı ÷˘
                                    ±ı › ’λ˘ ±ı„L…Ïfi›fl »ı ÷ı. Á‹¤Î‰ ±ıÀ·ı Ï‹hÎΫÎflÌ fiËŸ ±fiı
   ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi «ÎËı Á˘ ¿flÌ Â¿ı »ı.
                                    ÿU‹fiÌ › fiËŸ. ±ı («_ÿ¤Î¥) ±Î’H΢ ÿU‹fi fi◊Ì. ±ı ÷˘ ±Î’HÎı ∂¤˘
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ÷˘ ⁄ΉÎfiÌ ‰Î÷ ¿fl˘ »˘ ? ’HÎ ¤√‰Îfi flÎ∞       ¿flı·˘. ±Î’HÎı ∂¤˘ ¿flı·˘fiı ? ¤Ò· ÷˘ ±Î’HÎÌ … »ıfiı ?
ˢ› ÷˘ … ⁄Ή˘ ¿flÌ Â¿ıfiı ? ¿fl‰Îfi_ ¿Î‹ ⁄ΉÎfi_, ’HÎ flÎ∞ ◊‰Îfi_
                                       Ë_ ⁄Ή˘ fiı ‹_√‚ÿÎÁ Á‹Ω¥ √›_ ⁄fl˘⁄fl ? ±ı ÷Îflı ⁄Ή˘ »ıfiı ?
¿˘fiı ?
                                       ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ÿÎÿÎ. ⁄ΉÎfi˘ … Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘ »ıfiı !
   ≠ffi¿÷ν — flÎ∞ ◊‰Îfi_ ÿÎÿÎ ¤√‰Îfifiı.
                                       ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ή˘ ¿ı‰˘ »ı ±ı ÷_ fiÎ Ωb_ ? ⁄ΉÎfi˘ V‰¤Î‰ ¿ı‰˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ¿flΩı ±ıÀ·Ì ¤Î‰fiÎ.
                                    »ı ? ΩHοÎfl ΩHÎı. ⁄Ή˘ V‰¤Î‰ ≠‹ÎHÎı ¿›Î˝ ¿flı fiı ΩHοÎfl ΩHÎı ¿ı
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ÿÎÿÎ. ⁄‘Î ≠Î◊˝fiÎ ¿flı ÷˘ ⁄fiı ¿Î‹.          ±ıHÎı ±Î‰_ ¿›* ±Î.
          ˉı Ïfi¿Î·Ì ⁄ΉΒÿ !                   ≠ffi¿÷ν — ˉı ⁄ΉÎfiı Â© ¿fl÷Î_ flËı‰Îfi_fiı ?
   «_ÿ¤Î¥fiÌ ‰Î÷ ¿fl˘. ¿˘HÎ ‰Î÷ ¿flÂı ? (Àı’flı¿Õ˝) T›‰„V◊÷(fiı        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, fiËŸ ÷˘ »˘Õı fiËŸfiı ! ‹Ò±˘ ÿΉ˘ ‹Î_Õı. ËÎ¥¿˘ÀÛ‹Î_
÷Î⁄ı »ı), ⁄Ή˘ fiËŸ. ΩHÎfiÎfl˘ ¿˘HÎ ? ±ı Ë_. ˉı ‰Î÷˘ ¿fl˘.        ‹Î_Õı I›Îflı Â_ ◊Λ ? ±Î’HÎfiı ±Î‰Õı »ı ⁄‘_. »^À÷Î_› ±Î‰Õı »ı fiı
396                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)   Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                       397

⁄_‘Î÷Î_› ±Î‰Õı »ı. ⁄_‘Î¥±ı ÷ı ±iÎÎfi◊Ì ⁄_‘Î¥±ı »Ì±ı. ±fiı ±ı‹Î_     ÷ı‰_ ‹˘À<_ ˢ› ¿ı Á˘ ‹Î¥· »ıÀ<_ ˢ›. ’HÎ Âw ◊›_ I›Î_◊Ì ±ı VÀıÂfi
⁄_‘Î¥±ı »Ì±ı ’»Ì ŒÎ›ÿ˘ fiÎ fiÌ¿‚ı ±ıÀ·ı ’λ˘ »˘ÕÌ ÿ¥±ı.         ¿Ëı‰Î›fiı ?
    ±Î ±ıfiÌ ΩıÕı Ïfi¿Î· ÷˘ ¿fl‰˘. ±ı ⁄ΉÎfiı ¬ ¿fl‰˘ ’Õı. ¿o¥        ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
ÁÎfl_ ¬Î‰Îfi_ fiÎ ‹‚÷_ ˢ›fiı ÷˘ ±Î¬Ì flÎ÷ Ω√ı. ⁄ΉÎfiı ±˘‚¬Ì±ı         ÿÎÿÎlÌ — ±ı {Î_’˘ F›Îflı ±Î‰ı I›Îflı ⁄ËÎfl fiÌ¿‚Λ. ¤√‰Îfi
÷˘ ⁄Ή˘ ’»Ì fiÎ ◊¥±ı.                          {Î_’Î ±Î√‚ »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl.                            ≠ffi¿÷ν — Ëo±.
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄ΉÎfiı ÁÎfl_ ¬Î‰ÎfiÌ Àı‰ fiÎ flά̱ı ÷˘ ’»Ì ‹U¿ı·Ì       ÿÎÿÎlÌ — F›Î_ “±ı” {Î_’ı ±Õu˘, ±ı ¤√‰Îfi ◊¥ √›˘. ±ıÀ·ı ±ı¿
fiÎ ’Õı, ’Ëı·Î_ ÷˘ ⁄Ή˘ ◊¥fiı ‹Ò±Î ÁÎfl_ ¬Î‰ÎfiÌ Àı‰ ’Õı. ±ı ÷˘ Àı‰    ¿Ëı‰Î› ¿ı ⁄ı ¿Ëı‰Î› ? ±ı¿ …. ±fiı ’ı·_ ÷˘ Á‹…‰Îfi_ ‹fi‹Î_ ¿ı M›Î"fl
‰‘÷Ì Ω› µSÀÌ. ˉı ⁄ΉÎfiÌ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚Ìfiı ±Î’HÎı ±Î “Ë_”‹Î_        ÁÎ"·fi_ VÀıÂfi ±Î‰Ì √›_. M›Î"fl ÁÎ"· ◊¥ √›Î. ˉı »ı ÷ı ·Î_⁄_, ‰‘Îflı
±ÎT›Î !                                »ı ÷ı «Î ’Ì÷Î ’Ì÷Î …¥Â_.
         ’ˢÓE›Î ’fl‹ÎI‹ÎfiÎ ’˘«˝‹Î_ !                          ’fl fiı V‰fi_ ZÎıhÎ !
   ’ı·Ì ‹ÎL›÷Î ⁄fl˘⁄fl ŒÌÀ ◊¥ ¿ı ’»Ì ? ⁄ΉÎ◊Ì …\ÿÎ ÷‹ı M›Î"fl        ÷_ √‹ı ÷ı‰Î_ √Î_ÕÎ ¿Îœ<_ ¿ı ÕÎè΢ ◊Λ, ’HÎ ⁄Ή˘ »ı ÷ı. ‹ıfl«yfl,
»˘ ±fiı ËoÕˇıÕ ’flÁıLÀ M›Î"fl V‰w’, ¤√‰Îfi ! ˉı ’flÁıLÀ ±ı ‰‘‰ÎfiÎ     Â_ ±ÎÀ·˘ ⁄‘˘ ¿>ÿο>ÿ ¿flı ! Ë_ ⁄Ή˘ fiı ÷_ ⁄ΉÌfiı... ±Î ¢ ‹Î_Õu˘
»ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±ÎiÎ΋Î_ flèÎÎ ±ıÀ·ı. ±fiı √‰˝flÁ «Î¬÷Î ⁄_‘ ◊›Î ±ıÀ·ı    ¬ı· ? ˉı ŒflÌ ’ˆH΢ fiËŸ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘, ±Î¬Ì ∞_ÿ√Ì ¿˘¥ ±‰÷Îfl‹Î_.
‰‘‰ÎfiÎ. √‰˝flÁ «Î¬ı ±ıÀ·ı ‰‘ı fiËŸ ‹Î¿˝. ’ıHÎı ±ı I›Î_ … flËı, µSÀ˘
                                       ≠ffi¿÷ν — fi◊Ì ’flHΉ_.
‹Îfl ¬Î¥ Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı fiÎ ¬Î‰ÎfiÌ «Ì… ¬Î‘Ì. µSÀÌ ¿fl‰ÎfiÌ «Ì…
Ë÷Ì ±ı ¬¥ √›Î !                               ÿÎÿÎlÌ — ‹˘Ë …÷˘ flè΢ ⁄‘˘ ? ±fiı ËÂı ÷ı › ±˘√‚Ì …Âı.

   ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ ÷‹ı ’ı·_ ¿èÎ_fiı ¿ı ±Î ⁄Ή˘, ÷‹ı ±ıfiÎ◊Ì …\ÿÎ,     ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ ◊˘Õ˘ CÎH΢ »ı ÷ı ¿ÎœÌ ±Î’˘.
ËoÕˇıÕ ’flÁıLÀ M›Î"fl ±ı ¤√‰Îfi. ±fiı ±Î ‹_√‚ÿÎÁ ÷˘ ¬flÎ ’λÎ_.          ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ’HÎ ⁄Ή΋Î_ »ı, ÷ı ±Î’HÎı ΩHΉÎfi_ ¿ı ⁄Ή΋Î_
   ÿÎÿÎlÌ — ‹_√‚ÿÎÁ ÷˘ Ë÷Î.                     ±ÎÀ·˘ ‹˘Ë »ı. ±ı‰_ ‹fiı ¿ËÌ ÿı‰_.

   ≠ffi¿÷ν — ËÎ ±ıÀ·ı «Îfl ◊›Î ?                      ⁄ΉÎfi_ ¬ı÷fl Ωı›_ ?
                                       ≠ffi¿÷ν — Ωı›_.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, «Îfl fiËŸ, hÎHÎ … ◊›Î. hÎÌ…\_ VÀıÂfi ÷˘ ·Î_⁄_ VÀıÂfi
»ı. ±ıÀ·ı {Î_’˘ …flÎ ·Î_⁄˘ »ı. ±ı ¿o¥ «˘◊_ VÀıÂfi, fi‰_ VÀıÂfi fiÎ       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¬ı÷fl˘‹Î_ ⁄‘_ »ı, ±ı ⁄‘_ › ⁄ΉÎfi_. ±Î ¬ı÷flfiÌ
¿Ëı‰Î›. ±ı¿ VÀıÂfi ˢ› ÷ı ±ËŸ◊Ì Âw ◊›_ ±fiı Á˘ ‰Îfl »ıÀ<_ ¿ı ±ı‰_    ‹ËŸ »ı ÷ı ±‹¿ ‹_√‚ÿÎÁfi_. ±Î ⁄Ì…_ ⁄‘_ ⁄ΉÎfi_. ±Î’b_ ÷˘ ±Î’HÎı
398                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)   Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                       399

’˘÷ÎfiÎ ZÎıh΋Î_ … »Ì±ı. ±ı ¬ı÷fl‹Î_ ±Î’HÎı fi◊Ì, ±Î’HÎÎ ’˘÷ÎfiÎ       ‹ÀÎÕ‰Îfi_ »ı. ±ıÀ·ı ¿ı‰˘ Á_ÿfl flV÷˘ !! ±ıfi_ ’V÷¿ ·¬ı ÷˘ ¿Î‹ ◊¥
¬ı÷fl‹Î_ »Ì±ı. «_ÿ¤Î¥ ±ı ’Îfl¿ÎfiÎ ZÎıh΋Î_ Ω›. ¤› »ı ÷ı ±ı‹fiı »ı.     Ω›fiı ?
   ⁄Ή˘ ¿˘HÎ ±ı Á‹∞ √›Î ?                          ≠ffi¿÷ν — ◊¥ Ω›, ÿÎÿÎ.
   ±ı¿ ⁄ıfi Â_ ¿Ëı÷Î_ Ë÷Î_ ? Ë_ ⁄ıfi ¬flÌ, ’HÎ ±Î’HÎı ⁄ΉΠ         ÿÎÿÎlÌ — Á_ÁÎfl ±ıÀ·ı Ë_ ⁄Ή˘ fiı ‹_√‚ÿÎÁ.
fiËŸfiı ? ±ı ±˘»Î_ ⁄ΉΠ»ı ? ±ı‰_ ’Ò»ı I›Îflı ‹Îflı Â_ ¿Ëı‰_ ’Õı ? ⁄ΉÎ
                                         Ë_ › ⁄Ή˘ ¿Ëı‰Î™ fiı ÷‹ı › ⁄Î‰Ì ¿Ëı‰Î±˘. ÷‹Îflı ⁄Ή̒b_
fi ˢ› ÷˘ ⁄Î‰Ì »˘ ? »˘ ÷˘ ⁄Î‰Ì fiı, ’HÎ ±˘»Î_ hÎı‰ÌÁ ◊¥ Ω› ?
                                     »^Àu_ fi◊Ì fiı ‹Îflı ⁄ΉΒb_ »^Àu_ fi◊Ì. F›Îflı ⁄Ή˘ hÎHÎÁ˘ ÁÎà ÏÕ√˛Ì
fiÎ ◊¥ Ω›, fiËŸ ? ⁄Î‰Ì hÎı‰ÌÁ ◊Λ fiËŸ ! (⁄Î‰Ì fiı ⁄ΉÌÁ,
                                     ◊Λ I›Îflı “Ë_” »ÒÀu˘, »^À¿˘ ◊›˘ !
√Q‹÷‹Î_ ⁄˘S›Î »ı.)
                                        hÎHÎÁ˘ »M’fi ˢ› I›Î_ Á‘Ì ‹Îflı ¿Ëı‰_ ’Õı fiı, Ë_ …\ÿ˘ »\_. ÷‹fiı
   ≠ffi¿÷ν — ˉı ÿÎÿÎ, Ë_, ⁄Ή˘ fiı ‹_√‚ÿÎÁ ±ı hÎHÎı‰, hÎHÎı‰fiÌ
                                     fi◊Ì ¿Ëı÷˘ ? ±ıÀ·ı ⁄Ή˘ … ! ±ı ¿˘¥fiı ¿Ëı‰Îfi_ fiËŸ. ·˘¿˘ ’λΠ⁄Ή˘
…B›Î±ı ÁıÀ ◊¥ √›Î. ±ı¿⁄ÌΩfiÌ ÏՋοı˝Âfi ·Î¥fi ’ÕÌ √¥.
                                     ¿ı‹ ? ±HÎÁ‹…HΉ΂Π·˘¿˘ ∂SÀÎ_ ÿ˘Ê ⁄Î_‘ı »ı. ±Î’HÎı Á‹∞ ·ı‰Îfi_
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, ¿˘fi_ ¬ı÷fl ±ı ? ‰ÎÕ-⁄ÎÕ Á‹∞ ·Ì‘_, Ωı¥ ·Ì‘_.     ±Î’HÎÌ Ω÷fiı ¿ı Ë_ ⁄Ή˘ »\_, »ı‰Àı !
          ±_÷ı ⁄Ή˘, fi flËı ⁄Î‰Ì !                   ≠ffi¿÷ν — ±fiı ˉı ⁄Ή˘ »ı ÷ı ⁄Ή˘ … ◊Λ »ı, ⁄Î‰Ì fi◊Ì ◊‰Î
                                     …÷Ì. ±ı ⁄Ë ÁflÁ ◊¥ √›_. ⁄Ή˘ flËı »ı, ⁄Î‰Ì fiËŸ. ⁄Î‰Ì ◊‰Î Ω›
    ¿˘¥ ¿ËıÂı, “Ë_ ±Î‰˘ Â©ÎI‹Î »\_, ‹fiı ¿Â_ ±Õı fiËŸ.” ±ı
                                     ÷˘ ≠iÎÎ ¿ËıÂı “«·, ⁄Ή˘ flËı” ⁄Î‰Ì ±ı … VhÎÌ ⁄fiı »ıfiı ! ⁄Ή˘ »ı
⁄˘·fiÎfl »ı ÷ı ⁄Ή˘. ±‹ı ÷˘ Â©ÎI‹Î … »Ì±ı, ⁄Ή˘ ◊¥fiı Â©ÎI‹Î
                                     ÷ı ⁄Î‰Ì ◊¥ Ω› ±ıÀ·ı VhÎÌ’b_ ±Î‰ı »ı. ±ıÀ·ı ˉı «Î‰Ì ‹‚Ì √¥
flËı÷_ ËÂı ? √Ò_«Î¥Â ‰‘Îflı ! ±ı¿ ¤¥ ¿Ëı »ı, Ë_ ÷˘ Â©ÎI‹Î ◊›ı·˘
                                     ÿÎÿÎ, VhÎ̱˘fiı ‹˘ÀÌ, ±ËŸ›Î ‹Ò‚ ’˘¥LÀı … ’¿Õ‰Îfi_ !
»\_ ÿÎÿÎ ’ÎÁı. ‹fiı ¿Â_ ±Õı fiËŸ. ’»Ì ±ı ‰Î÷ ΩHÎÌfiı ⁄˘·ÎT›Î. ‹ıÓ ¿èÎ_,
⁄Ή˘ ‹ÀÌ √›˘ Ë…\ ? ±ı Â©ÎI‹Î fi◊Ì ◊›˘ ±ı › ⁄Ή˘ »ı, ’HÎ ÷_ ⁄Ή˘        ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Ì VhÎ̱˘ Á‹∞ √¥, ±Î ⁄Ή˘.
‹ÀÌ √›˘ ?                                    ±Î ⁄Ή˘ ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ⁄Ë ¿Õ¿ flάı »ı. ⁄Ë ¿Õ¿, »÷Î_ ÷‹fiı
   ≠ffi¿÷ν — fiËŸ.                           ±ı ‰œı I›Îflı ±‹ı ⁄‘_ ⁄˘·Ì±ı, “±Î ÷‹ı Õ˘ÁÎ ±Î‰Î_ »ı, ±Î‹ »ı ÷ı‹.”
                                     ±ı ±‹fiı …\ÿ_ ÿı¬Î›, ±ı «˘A¬_ ÿı¬Î›, ‹˘œ<_-⁄˘œ<_ ⁄‘_ › @·Ì›fl...
   ÿÎÿÎlÌ — Ë_ ˵ ⁄Ή˘ ¿Ëı‰Î™fiı ! «Îfl ÏÕ√˛Ì ¬ÒÀ÷Ì Ë˘›, ±ı¿
¬ÒÀı ÷˘ “Ë_” «˘A¬_ ◊Λ fiËŸ. ±ıÀ·ı ±ı ⁄Ή˘ µ÷flÌ √›˘ ±ıÀ·ı ’ı·˘        ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ⁄‘_ ⁄˘·Ωı ’HÎ Õ˘ÁÎ fiÎ ⁄˘·Â˘.
¤Î≥ ¿Ëı »ı, ŒflÌ fiËŸ ¿Ë_, ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄Ή˘ ‹ÀÌ √›˘ ?               ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ ⁄˘·Ì±ı, ±ı‰_.
   ≠ffi¿÷ν — fiËŸ.                              ≠ffi¿÷ν — fiËŸ ⁄˘·Â˘, ÷‹ı ·Î√÷Î_ … fi◊Ì ’»Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Ëo¿Îfl fiÎ «Õı. ±Ëo¿Îfl µ÷Îfl‰Î ‹ÎÀı ÷˘ ⁄Ή˘         ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ √Q‹÷ ¿fl_ »\_.
400                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)   Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                      401

   ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ±ı‰Ì √Q‹÷ fiËŸ ¿fl÷Î_.                 ’ı·Î‹Î_◊Ì ⁄Ή΋Î_◊Ì fiÌ¿‚‰Îfi_ »ı ±Î’HÎı. fi΋ ¤·ı flèÎ_. ±ıÀ·ı ±‹Îflı
                                     ±_⁄ηη flèÎ_ fi΋, ±‹ı ⁄Ή΋Î_◊Ì fiÌ¿‚Ì √›Î ±fiı ◊˘Õ<_ ⁄ΉΒb_ flèÎ_
   ÿÎÿÎlÌ — ‹ËÎI‹Î±˘fiÌ √Q‹÷ ¿fl_, ‹ËÎI‹Î±˘fiı ±Îç›˝ ◊¥
                                     »ı ÷ı ±Î ¬À’À ¿›Î˝ ¿fḻı. ÂÎ ËÎfl ¬À’À ? I›Îflı ¿Ëı, Ë_ …ı Á¬
Ω› ¿ı ±Î ¿ı‰_ ⁄˘·ı »ı ! ’HΠˉı fiËŸ ⁄˘·_.
                                     ¤˘√‰_ »\_, ±ı‰_ Á¬ ÷‹fiı ˢ.
   ≠ffi¿÷ν — ‹ËÎI‹Î±˘ ÷˘ ¿Ëı »ı ÿÎÿÎ ÷˘ ±ßΉÌÁ ‰Ê˝fiÎ
                                        ⁄Ήαı Á¬ ‹Îfiı·Î_ ÷ı ˉı «Î¬‰Î_ ’Õ÷Î_ fi◊Ìfiı ?
·Î√ı »ı.
                                        ≠ffi¿÷ν — fiÎ.
   ÿÎÿÎlÌ — ’HΠˉı fiËŸ ⁄˘·_.
   Ë_ ⁄Ή˘ ‹_√‚ÿÎÁ. ’ı·_ ·¬‰_ ˢ› ÷˘ › ·¬Î›. ÁËı·_, ÁÎv_        ÿÎÿÎlÌ — F›Î_ Á‘Ì ⁄ΉΠË÷Î I›Î_ Á‘Ì «ÎA›_. ’HΠˉı ÷˘ ⁄ΉÎ
¿Ëı‰Î›. Ë_ ‹_√‚ÿÎÁ ⁄Ή˘.                        ‹ÀÌ √›Î_fiı ! ⁄Ë ÁÎflÎ ‹ÎHÎÁ, ⁄ıVÀ ‹ÎHÎÁ. Á¬ «Î¬‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ
                                     ◊Λfiı ⁄ΉÎfiı, ±ıfiı ¿Ë̱ı, “÷‹ı ⁄ΉÎ, ’HÎ ‹Îflı Ë_ fiı ÷_ ⁄ı …\ÿÎ_,
   ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î Ë_ ⁄Ή˘ ‹_√‚ÿÎÁ ÁÎv_ ·Î√ı »ı.         ÁÏË›ÎflÎ_ fiËŸ. ˉı ‹ÎflÎ◊Ì ¿ı‹ ‰E«ı ËÎ◊ CηΛ ? ÷‹ı ÷‹Îflı ≠›Ifi
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı w’¿.                        ¿fl˘” ¿ËÌ›ı ! ⁄ΉΠ◊¥fiı «ÎA›_ ±ı …\ÿ_, √›_. ’HΠˉı ?

   ≠ffi¿÷ν — ⁄‘Îfiı ‹˘œı «œÌ √›_ »ı, ±ı ±ı@{ı@À ÏÁ¿‰LÁ‹Î_ »ı.        ˉı ∞‰fi ±ı‰_ ÁflÁ ¿Îœ‰Îfi_, Ë‹HÎı ⁄Ή˘ …ı »ı ±Î’HÎÌ ΩıÕı
                                     ÷ıfiı ¿ËÌ ÿı‰Îfi_ ¿ı “∞‰fi ±ı‰_ ¿Îœ˘ ¿ı ±Î‹ ±√fl⁄kÎÌ …ı‰_”. ±√fl⁄kÎÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±ı «œÌ √›_ »ı fiı ⁄‘Îfiı, ÷˘ ±ıfi_ ±ı «Î· flά̱ı.  ∞‰fi ¿Îœı »ı, Â_ ±ıfiı ‘_‘˘ ? ’˘÷ı ⁄‚Ìfiı ⁄ÌΩfiı Á¬ ±Î’‰_. ±ıÀ·ı
    Ë_±, ≠A›Î÷ ◊¥ √›Î ‹_√‚ÿÎÁ. fiËŸ ÷˘ ¿˘HÎ ’Ò»ı ‹_√‚ÿÎÁfiı ?      ±ıfiÌ ∞_ÿ√Ì fi¿Î‹Ì fiÎ √¥. ÁÎflÌ «˘A¬Ì √¥. ±√fl⁄kÎÌ …ı‰_, ±ı
±ı‰Î_ ‹_√‚ÿÎÁ ÷˘ ⁄Ë …LQ›Î fiı ‹flÌ √›Î, fiËŸ ? ÁÎfl˘ flV÷˘ »ı.        Á‹Ω‰‰_. ±fiı ±√fl⁄kÎÌ …ı‰_ ◊Λ ±ı‰_ »ı. ‹Î· ±ı‰˘ ⁄‘˘ fiı
                                     Á√_‘̉΂Π‹ÎHÎÁ˘ ˢ›.
  ¿ıÀ·Î ÿά·Î µ’flı› ÿά·Î, ÿά·Î... ±ı Á‹…HÎ, √ıÕ ’ÕÌ
Ω› ±ı‰_. ÷‹fiı Á‹Ω¥ √›_, fiËŸ ? ⁄Ή˘ ¿˘HÎ fiı ⁄Î‰Ì ¿˘HÎ ? fiı..                 ˉı ◊¥ ¬ÎhÎÌ ‹„@÷fiÌ !
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ËÎ.                            ±ÎfiÎ ÁÎ_‘Î ‹‚ı »ı ¿ı fiËŸ ‹‚÷Î ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±‹◊Î_ √Î_ÕÎ_ ¿Îœı ⁄Ή˘ ‰Ê˘˝◊Ì. ±ı Á¬‹Î_ »ı ¿ı fiËŸ ?      ≠ffi¿÷ν — ÁÎ_‘Î ‹‚ı »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ ÿÎÿÎ, ˉı Ïfifl_÷fl Á¬‹Î_ !                  ÿÎÿÎlÌ — …ıfiı ÷΂˘ ¿Ë̱ı »ı ±Î’HÎı.
          ∞‰fi ⁄fiı Á√_‘Ì‹› !                     ≠ffi¿÷ν — ÷΂˘ ‹‚ı »ı. ·Ÿ¿ …Õı. ⁄‘Ì ·Ÿ¿˘ ⁄ıÁı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄Ή˘ ¿˘HÎ ? Á_ÁÎfl‹Î_ ±Î‹ ¿flı, ÷ı‹ ¿flı, ⁄Î⁄Îfiı        ÿÎÿÎlÌ — ⁄ıÁÌ … Ω›. ±ıfi_ fi΋ iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ÿÁ …B›Î±ı ⁄ıÁı
‹Îflı - ⁄Î⁄Îfiı Ã˘¿ı, ±ı ⁄‘_ ⁄Ή˘ ±fiı Ë_ ¿˘HÎ ? Â©ÎI‹Î. ±ıÀ·ı ±Î    fiı ⁄Ì…\_ «Îfl …B›Î±ı ¿Î«_ ’Õı ±ı iÎÎfi fiÎ ¿Ëı‰Î›. ’»Ì fiÎ Á‹…HÎ ’Õı,
402                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)   Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                       403

±ıfiÌ ‰Î÷ …\ÿÌ »ı. ’HÎ Á‹…HÎ ’Õı ÷˘ ¿Î‹fi_fiı ?             Â© ◊¥ flËıÂı I›Îflı “Ë_” Â© ◊Âı, ¿QM·ÌÀ Â©. “Ë_” ’HÎ ¤√‰Îfi !
   ¿˘¥ ±‰÷Îfl‹Î_ …ı iÎÎfi fi◊Ì ‹Y›_ ÷ı ‹Y›_ ±fiı ±ı‹fi_ flÎ√ı ’ÕÌ        ±I›Îflı “Ë_” iÎÎfi V‰w’, ’»Ì “Ëo” ωiÎÎfi V‰w’ ≠√À ◊Âı !
√›. ±ıfiÎ ÿά·Î-ÿ·Ì· ÁÎ◊ı, Ë_ ¿˘HÎ ? ⁄Ή˘ ¿˘HÎ ? fiı ‹_√‚ÿÎÁ ¿˘HÎ ?
  _                                  ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ±Î ±ı‰_ … ⁄ıÃ<_ »ı. ±Î ⁄Ή˘ Â© ◊÷˘ Ω› »ı ±fiı F›Îflı
                                    ÷ı “Ë_” ±ı Â©, ±ı «˘A¬_ ◊¥ √›_, ±fiı ÷˘ ±ı “Ë_” ◊¥ √›˘ ¿„QM·À !
   ⁄ΉÎfiı Ωı›˘, ‹_√‚ÿÎÁfiı› Ωı›˘. ˉı ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ Ω÷‹Î_
±ÎT›Î. ¿ıÀ·Î ‰Êı˝ ?!                             ≠ffi¿÷ν — ’»Ì “Ë_” ωiÎÎfi V‰w’ ◊÷_ Ω›.
   Ωı ±ı “Ë_”‹Î_ ±Î‰Ì Ω› ÷˘ ±ø‹ ωiÎÎfifi˘ K›ı› ’Òfl˘ ’Õı !         ÿÎÿÎlÌ — F›Î_ Á‘Ì ⁄˘·ı »ı, I›Î_ Á‘Ì iÎÎfi V‰w’ »ı.
÷‹fiı Á‹Ω›_fiı ⁄fl˘⁄fl ? ˉı ±Î’HÎı ±Î’HÎ΋Î_ flËı‰_, “Ë_”‹Î_ flËı‰_.
                                       ≠ffi¿÷ν — Ëo±. “Ë_” ⁄˘·ı »ı I›Î_ Á‘Ì iÎÎfi. “Ë_” ÁÎ_¤Y›Î ¿flı
⁄Ή˘ ÷˘ Ë÷Î …. ⁄Ë ÿËÎÕÎ ±ı‹Î_ flèÎÎ. ‰√˘‰Î›Î, ’ˆH›Î, ’V÷ΛΠ˵,
                                    ±fiı iÎÎfi ⁄˘S›Î ¿flı.
fiÎ ’V÷ΛΠ¿˘¥ ?
                                       ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfiı› ’»Ì ⁄˘·‰Îfi_ ⁄_‘ ◊¥ Ω›, ±ı ωiÎÎfi. ωiÎÎfi
   ≠ffi¿÷ν — ±Î‹Î_ Ïfl·ıÏÀ‰‹Î_ ÷˘ ¤fl’À Õ>⁄ı·Î Ë÷Î.
                                    ’»Ì ±‰Î…-⁄‰Î… fiΠˢ›, ’ÒHÎνËÏ÷, ’ÒHν ÿÂÎ !
   ÿÎÿÎlÌ — ¤fl’À ±ıÀ·ı Õ>⁄ı·Î Ë÷Î ÷ı› Õ⁄· Õ>⁄ÎÕ‰Îfi_ ˢ› ÷˘        ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı hÎHÎÁ˘ ÁÎà ÏÕ√˛Ì ¿Ëı »ı ÷ı ωiÎÎfi V‰w’ !
› ‹Ω ±Î‰ı ±ı‰_ Ë÷_. Ë…\ Ë‹HÎı … ⁄ÿ·Î›_fiı ?
                                       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı ◊˛Ì ÁÌ@VÀÌ(hÎHÎÁ˘ ÁÎÃ) ◊›Î ’»Ì ⁄˘·, ÂOÿ
   ≠ffi¿÷ν — ‹Î√˝ ‹Y›˘ »ı, ±ıÀ·ı ˉı fiÌ¿‚Ì …‰ÎÂı ±ı‰Ì ¬ÎhÎÌ     fiΠˢ›.
»ı ±_ÿfl.
                                       ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı iÎÎfi ⁄˘·ı »ı ±fiı “Ë_” ÁÎ_¤Y›Î ¿flı, ÷ı‹
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¬ÎhÎÌ ◊¥ ! ‘fi¤ÎB› »ı ! ±Î ‰Î÷ Á‹∞ √›˘fiı,       ÏÕ√˛Ì±˘ ‰‘÷Ì Ω›.
÷ıfi_ ÷˘ ¿S›ÎHÎ ◊¥ √›_.
                                       ÿÎÿÎlÌ — ‰‘÷Ì Ω›.
    ˉı ⁄ËÎfl ¿˘¥ iÎÎfiÌ ◊›Î ˢ› fiı ÷˘ ±ı ‹fi‹Î_ ΩHÎ÷Πˢ› ¿ı
Ë_ iÎÎfiÌ »\_. ÷ı flÎ÷ı ˵ ±ı ¿ıŒ‹Î_ ÁÒ¥ Ω›. ÿflı¿fi˘ ¿ıŒ «Õı. ÷ı flÎhÎı     ÂOÿ˘ »ı I›Î_ Á‘Ì ±‹ı ⁄ΉΠ»Ì±ı. ’HÎ ÂOÿ …\ÿ˘ »ı, ±Î
˵ CÎıfi‹Î_ ÁÒ¥ Ω›. ±ı‹Î_ ±ı ¬flı¬fl »ı‰Àı ’V÷Λ. ±Î ÷˘ ⁄Ή˘ »ı,     Ïfl·ıÏÀ‰ »ı ±fiı Ïfl›·‹Î_ Â©, ωiÎÎfi »ı. ±‹ı ⁄ı ⁄Î…\ »Ì±ı. ±ı¿
⁄Ή˘ ! ÷ı‹Î_ ÷_ ¿‹Î›˘ Â_ ? ÷_ …\ÿ˘ »ı, ÷_ ÷˘ Â©ÎI‹Î »ı.      ωiÎÎfi V‰w’ »ı ±fiı ⁄ΉΠV‰w’ı »ı ±ı iÎÎfi V‰w’ »ı. iÎÎfi Ïfl·ıÏÀ‰
                                    »ı ±fiı ’ı·_ ωiÎÎfi Ïfl›· »ı. ±Î ±‹Îfl_ Ïfl·ıÏÀ‰ ⁄_‘ ◊›_ ¿ı ’ı·_ ’Òfl_
         “⁄Ή˘” Â© ÷˘ “Ë_” Â© !                   _
                                    ◊¥ √›. Ïfl·ıÏÀ‰ ±ı¿Îÿ-⁄ı ±‰÷Îfl‹Î_ ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ’ı·_ ’Òfl_ ◊¥
                                    Ω›. ±ıÀ·ı “±‹ı” ωiÎÎfi … »Ì±ı. ’HÎ ±I›Îflı iÎÎfi V‰w’ »Ì±ı,
   Ïfl›· ‹ÎÀı ÷‹Îflı ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ. ±Î ±ÎÀ·_ »ı ÷ı «_ÿ¤Î¥ ¿flı
                                    ⁄ΉÎ∞. Ë_, ⁄Ή˘ fiı ‹_√‚ÿÎÁ.
±fiı Ïfl·ıÏÀ‰ Â© ◊÷_ Ω›. Ïfl·ıÏÀ‰ Â© ◊÷_ Ω›, ±ıÀ·ı “⁄ΉÎ∞” Â©
◊÷Î Ω›. ±I›Îflı ±ı “⁄ΉÎ∞” Á_’ÒHν Â© fiÎ ¿Ëı‰Î›. “⁄ΉÎ∞” Á_’ÒHν       ≠ffi¿÷ν — “Ë_” ⁄ΉΠV‰w’ı ˢ› »ı … ?
404                      ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)   Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                       405

   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ “Ë_ ‹_√‚ÿÎÁ »_” ‹Îfiı »ı ±ı ⁄Ή˘ V‰w’ı »ı. Á‹…        ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹_√‚ÿÎÁ ÷˘ ⁄Î…\‹Î_ … flËÌ Ω› »ı.
’ÕÌfiı ! ±ı flÌ÷ı »ı !
                                         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ‹_√‚ÿÎÁ ÷˘ ¿Â_ ŒıflŒÎfl … fiÎ ◊Λ. fi΋‘ÎflÌ »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ı‰_ ±Î T›‰ËÎfl‹Î_ ◊›_ ±ı‰_ ±Î Ïfl›·‹Î_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı
                                         ≠ffi¿÷ν — Ëo±. fi΋‘ÎflÌ »ı. ±fiı ⁄ΉÎfiÌ Á‹…HÎ ‰‘÷Ì Ω›.
ˢ› »ı ?
                                         ÿÎÿÎlÌ — ‰‘÷Ì Ω›, ¿Î›‹ ±Î ⁄‘Î ‹ËÎI‹Î±˘ ⁄ΉΠ¿Ëı‰Î›.
   ÿÎÿÎlÌ — “Ë_” ±ı Ïfl›· »ı. ±ı ÷˘ »ıS·_ iÎÎfi. ÂOÿ ⁄˘·‰˘ I›Î_
                                                                       ı
                                     ¿ÎflHÎ ¿ı ’˘÷Îfi_ fi΋ Ïfl·ıÏÀ‰fiı V‰Ì¿Îfl÷Î fi◊Ì fiı Ïfl›·‹Î_ ⁄Ή˘ »ı, ¿ËıÂ.
»ıS·_ iÎÎfi. ±ı ⁄˘· fiÎ ⁄˘·‰_ ±ı ωiÎÎfi. ±ıÀ·ı Ïfl·ıÏÀ‰‹Î_ “Ë_”fi_ iÎÎfi
»ıS·Î‹Î_ »ıS·_ iÎÎfi »ı ±fiı ‹_√‚ÿÎÁ ±ı ¿„QM·À Ïfl·ıÏÀ‰ »ı. ‹_√‚ÿÎÁ        ≠ffi¿÷ν — ±E»Î, Ïfl·ıÏÀ‰ »^Àu˘ ±fiı ⁄ΉΠV‰w’ ◊›_ ±fiı ±ı
÷˘ ¿Î›‹fi˘ »ı … ±fiı ⁄Ή˘ ‰‘÷˘ Ω› »ı.                    ⁄ΉΠV‰w’ ‰‘÷_ ‰‘÷_ Ïfl›· ◊Λ »ı ?
   ≠ffi¿÷ν — ⁄Ή˘ ‰‘÷˘ Ω› ’HÎ “Ë_” ÷˘ ±ıfi_ ±ı … flËı »ı fiı ?         ÿÎÿÎlÌ — Ïfl›· ◊¥ Ω› »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — “Ë_” ÷˘ ±ıfi_ ±ı … flËı.                      ’˘÷Îfiı Á‹Ω÷_ Ω› ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı. ‹_√‚ÿÎÁfi_ ’ÿ »^Àu_ … »ı. ˉı
                                     “Ë_” fiı ⁄Ή˘ flèÎÎ_.
   ≠ffi¿÷ν — ±fiı “Ë_” ’»Ì I›Îflı ωiÎÎfi V‰w’ ¿Ëı‰Î› ¿ı F›Îflı
e· iÎÎfi ◊›_. ⁄Ή˘ e· ◊Λ I›Îflı.                                 _        _
                                         ≠ffi¿÷ν — ˉı “Ë” fiı ⁄Ή˘, ÷˘ “Ë” ⁄ΉÎfiı iÎÎfi ‰‘Îfl‰Î‹Î_ ËıS’
                                     ¿flı, ±ı‰_ ⁄fiı »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — “Ë_” »ı ÷ı iÎÎfi V‰w’, fiT‰Îb_ »ı I›Î_ Á‘Ì ±fiı ’ı·_
Á˘ ◊›_ ¿ı ±ı ωiÎÎfi.                              ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. (¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ ±ÎI‹Î ¿ı‰‚ ≠¿Î¿ … »ı.)
   ≠ffi¿÷ν — “Ë_” ωiÎÎfi V‰w’ ◊¥ √›˘.                    ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ⁄ΉÎfi_ iÎÎfi ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‰‘ı »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄˘·ı »ı I›Î_ Á‘Ì “Ë_” ⁄Ή˘.                   ÿÎÿÎlÌ — …ı‹ …ı‹ ¿‹˝ »^À÷Î Ω› ÷ı‹. ŒÎ¥· fi˘ Ïfi¿Î· ◊÷˘
                                     Ω›. ±fiı ÷ı ¿˘HÎ Ïfi¿Î· ¿flı »ı ? T›‰ÏV◊÷.
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ıÀ·ı F›Î_ Á‘Ì ⁄˘· «Î· … flèÎÎ ¿flÂı I›Î_ Á‘Ì
“Ë_” ωiÎÎfi V‰w’ fi◊Ì ◊÷_ ?                           ≠ffi¿÷ν — T›‰„V◊÷ Ïfi¿Î· ¿flı, ⁄fl˘⁄fl. ±ıÀ·ı ±ıfiÎ ÀÎ¥‹ı ⁄‘_
                                     ¤ı√_ ◊Λ I›Îflı Ïfi¿Î· ◊›Î ¿flı.
   ÿÎÿÎlÌ — I›Î_ Á‘Ì “Ë_” iÎÎfi V‰w’ »\_. ’HÎ Ïfl›·Ì ωiÎÎfi
V‰w’ »\_.                                    ÿÎÿÎlÌ — ¥Œı@Àfi˘ Ïfi¿Î· ◊÷˘ … flè΢ »ı. ¿˘{Ì{ µI’Lfi ◊÷Î_
                                     fi◊Ì.
   ≠ffi¿÷ν — ˉı iÎÎfi V‰w’ ÷˘ ±ıfiı ¿Ëı‰Î› ¿ı F›Îflı ⁄˘·Î›Î ¿fl÷_
ˢ› ±ıÀ·ı ¿ı ‰ÎHÎÌ fiÌ¿Y›Î ¿fl÷Ì Ë˘› I›Îflı “Ë_” @›Î_ »ı ?                “Ë_” fiı “⁄Ή˘” hÎHÎÁ˘ ÁÎÃı ±ı¿ !
   ÿÎÿÎlÌ — I›Î_ Á‘Ì “Ë_” ±ı ⁄ΉÎ∞ V‰w’ı »ı.                Ë_ ±ı‹ ’Ò»\_ ¿ı ¿˘HÎ ⁄˘S›_ ? ÷˘ ±ı ¿Ëı »ı, fiÌv ⁄˘·Ì. ’»Ì
406                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)  Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                      407

±ıfiÎ ’fl◊Ì …\ÿÎ’HÎÎfi_ iÎÎfi ◊¥ √›_ ±ı‹fiı ±fiı ’»Ì »ı ÷ı fiÌv⁄ıfi       ÿÎÿÎlÌ — ±ı …ı Ïfl·ıÀ̉ Ë÷˘ ÷ı ….
≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı.
                                      ≠ffi¿÷ν — Ïfl·ıÀ̉ «_ÿ¤Î¥ »ı, ±ı ⁄VÁ˘ ⁄ı ÏÕ√˛Ì±ı »ı ±fiı
   ±ı‰Ì flÌ÷ı ’»Ì ÷‹Îflıı »ı ÷ı ‹fiıı ¿Ëı‰_ ¿ı ±Î «_ÿ¤Î¥ ⁄˘S›Î.  Ïfl›· Ë_ »\_, ±ı hÎHÎÁ˘ ÁÎà ÏÕ√˛Ì ±ı »ı ±ı‰Ì ‹ÎflÌ Á‹… »ı.
±ıÀ·ı ±Î’b_ iÎÎfi ËÎ…fl flèÎ_ ¿Ëı‰Î›. ±ËŸ ±ı‰_ … ⁄˘·‰Îfi˘ Ïfl‰Î…
                                      ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ‰Î÷ ÁÎ«Ì … »ıfiı !
»ı. ±ıfiı “⁄ΉÎ∞” ±Î’HÎı ¿Ë̱ı »Ì±ı. Ë_, ⁄Ή˘ fiı ‹_√‚ÿÎÁ !
‹_√‚ÿÎÁ ±‹¿ Ëÿ Á‘Ì, ’»Ì ±Î√‚ »ı ÷ı ⁄Ή˘ »ı.               ≠ffi¿÷ν — ÷˘ hÎHÎÁ˘ hÎHÎ ÏÕ√˛Ì ±ı ¿˘HÎ »ı ?
   ≠ffi¿÷ν — ±‹¿ Ëÿ Á‘Ì Ë_ ?                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı »ı ÷ı …ıfiı, ±I›Îflı ‹ÎL›÷΋Î_ ÷˘ hÎHÎÁ˘ ÁÎà ÏÕ√˛Ì
                                   … »\_ Ë_, ’HÎ ‰÷˝fi‹Î_ »ı ÷ı hÎHÎÁ˘ hÎHÎ ÏÕ√˛Ì »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı »ı hÎHÎÁ˘fiı »M’fiı ±Î ⁄Ή˘, ÁkÎΉfi, ±ßΉfi,
                             _
±˘√HÎÁÎÃ, ÷ı ±˘√HÎÁÎà Á‘Ì ⁄Ή˘ √HÎΛ. ÁΥà ◊›˘ ±ıÀ·ı “Ë” ◊¥       ≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl Ëo±. ‰÷˝fi‹Î_ hÎHÎÁ˘ hÎHÎ ÏÕ√˛Ì »ı.
√›˘. ±ıÀ·ı “Ë_” ÷˘ “Â©ÎI‹Î” … »\_, ’HÎ ±Î › “Ë_” ◊¥ √›˘. ⁄ıµ
                                      ÿÎÿÎlÌ — Ëo±.
hÎHÎÁ˘ ÁÎà ◊›Î ±fiı I›Î_ Á‘Ì ⁄Ή˘.
                                      ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ¿˘fi_ ‰÷˝fi ? «_ÿ¤Î¥fi_ ¿ı...
   ⁄Λ Ïfl·ıÀ̉ ËÌ ≥{ ≥fiÁÎ¥Õ À< ËoÕˇıÕ. ±ËŸ ·¬˘ (ÿÎÿÎlÌ
·¬Î‰ı »ı), ⁄Λ Ïfl·ıÀ̉ T› ’˘¥LÀ ±ıÀ·ı «_ÿ¤Î¥. ⁄Λ Ïfl›· ËÌ        ÿÎÿÎlÌ — …ıfiı ‰÷˝fi ‰‘÷_ ±ÎT›_ ÷ı … ±ı.
≥{ ±Î˜fi ◊˛Ì ËoÕˇıÕ ◊˛Ì.
                                      ≠ffi¿÷ν — ÷ı «_ÿ¤Î¥ ¿ı ¿˘HÎ ?
           ÏÕ√˛Ì ¿˘fiÌ, ¿ıÀ·Ì ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — «_ÿ¤Î¥ Ë÷˘ ÷ı, ¬flı¬fl «_ÿ¤Î¥ fi Ë÷˘ ’HÎ “Ë_
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_fiı ¿ı «_ÿ¤Î¥ ⁄VÁ˘ ÏÕ√˛Ì±ı ±fiı Ïfl›·‹Î_   «_ÿ¤Î¥ »\_” ±ı› ÁÎ«Ì ‰Î÷ »ı fiı ±Î√‚ ‰‘÷˘ √›˘ ÷ı› ÁÎ«Ì ‰Î÷ »ı.
hÎHÎÁ˘ hÎHÎ ÏÕ√˛Ì »ı. ÷˘ Ïfl›·‹Î_ hÎHÎÁ˘ ÁÎà ÏÕ√˛Ì±ı »ı ±ı‰_ fiÎ
                                      ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‹ ¿Ëı‰Î› ¿ı «_ÿ¤Î¥ hÎHÎÁ˘ hÎHÎ
¿Ëı‰Î›, ÿÎÿÎ ?
                                   ÏÕ√˛Ì±ı ±Î‰ı »ı ¿ı «_ÿ¤Î¥ ⁄VÁ˘ ⁄ı ÏÕ√˛Ì±ı … »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — Ïfl›·‹Î_ ÷˘ hÎHÎÁ˘ ÁÎà ÏÕ√˛Ì … »ı.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò‚ «_ÿ¤Î¥ ±‹¿ …B›Î±ı, ±ıfiÌ ±ı … …B›Î ’fl
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ hÎHÎÁ˘ hÎHÎ ÏÕ√˛Ì±ı ¿˘HÎ ±ÎT›_ »ı ?       Ë÷˘ I›Î_fi˘ I›Î_ …. ±fiı ’»Ì »ı ÷ı ±Î ±ÎT›˘. ÷ı «_ÿ¤Î¥ ±ÎÀ·Î_
                                   ±ÎÀ·Î_ ¬«Î˝ ¿flÌfiı ±Î‰ı·˘ »ı. ±ıÀ·ı ±ı ‹Ò‚ «_ÿ¤Î¥ Lˢ› ±Î. ¬«˝
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı …ı Ïfl›· ◊‰Î ‹Î√ı »ı ÷ı. Ïfl›·, ±ı ‹ıÓ ¿èÎ_ »ı ¿ı
                                   ¿flı·˘ «_ÿ¤Î¥ (⁄Ή˘).
¬flı¬fl ÷‹ı ‹Ò‚ V‰w’ı (Â©ÎI‹Î) Ïfl›· »˘. ±ıÀ·ı ˉı ÷‹ı (⁄Ή˘)
Ïfl›· ◊‰Î ‹Î√˘ »˘. ˉı ¬flı¬fl Ïfl›· … ◊‰_ »ı.                ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı Â_, ÿÎÿÎ ? ¬«˝ ¿flı·˘ «_ÿ¤Î¥ ±ıÀ·ı Â_ ?
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ¿˘HÎ, ÿÎÿÎ ? «_ÿ¤Î¥ ÷˘ «_ÿ¤Î¥ »ı.          ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‰Î÷ ÷‹Îfl_ ⁄˛ı¥fi ’ˢӫı fiËŸ ±ıÀ·ı ±Î ‹ıÓ ÷‹fiı
408                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)   Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                      409

·¬ÎT›_ ±ı … ¤Ò· ¿flÌ. ±ı Ωı Á‹…HÎ ’ÕÌ Ω› ÷˘ ±Î ÷˘ ⁄Ë Á_ÿfl         ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ ±ı … ⁄Ή˘. ⁄VÁ˘ hÎHÎı … ⁄Ή˘ ¿Ëı‰Î÷˘ Ë÷˘
‰Î÷ »ı. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ±ı‹ … ¿Ëı‰_ ¿ı ±Î hÎHÎÁ˘ hÎHÎ ÏÕ√˛Ì fiËŸ, Ë_ ÷˘  ±fiı hÎHÎÁ˘ ±˘√HÎÁÎà µ’flı› ⁄Ή˘ ¿Ëı‰Î›.
±Î Ë÷˘.
                                       ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ±ıÀ·ı hÎHÎÁ˘ hÎHÎ ÏÕ√˛Ì µ’fl ±ÎT›˘ ±ıÀ·ı ⁄ΉÎfi_
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı …ıfiı Á‹… ’ÕÌ ¿ı Ë_ ±Î «_ÿ¤Î¥ fi◊Ì ±fiı Ë_    ÿ½fi ‰‘÷_ √›_.
±Î Â©ÎI‹Î … »\_, ±ı …ıfiı Á‹… ’ÕÌ ±ı hÎHÎÁ˘ hÎHÎ ÏÕ√˛Ì Á‘Ì ±Î√‚       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÷ı ‹ËŸ ⁄Ή˘ ±ı ÷‹fiı …\ÿ_ ’ÎÕu_. ±fiı ‹ËŸ ±ı
±ÎT›˘, ⁄VÁ˘ ⁄ı ÏÕ√˛Ì◊Ì.                                 
                                    ±ıfi˘ ±ı … ’˘÷ı «_ÿ¤Î¥ √HÎÎ÷˘ Ë÷˘, ±ıfi˘ ±ı … ’˘÷ı ˉı ’λ˘ ±Î‰Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, »\_ ’HÎ ◊›˘ fi◊Ì Ë…\. ˉı ◊‰Îfi˘ ±ıHÎı ≠›Ifi Âw    flè΢ »ı. ’˘÷ı ⁄Ή˘ ◊÷˘ √›˘ ’Ëı·˘ ±fiı ⁄Ή˘ ◊¥fiı ’»Ì ±Î√‚
¿›˘˝. Â_ Â_ ±Õ«H΢ »ı ±ı ±Õ«H΢ ÷‹fiı ¿ËÌ. ±ı ±Õ«H΢ ÿÒfl ¿fl÷Î_    ±Î‰÷˘ flè΢.
√›Î fiı ±Î√‚ ‰‘÷Î √›Î.                            ±ı “±Î ⁄Ή˘” ±ı‰_ ‹ıÓ fi΋ ±ÎM›_ »ı ±ı◊Ì Ωı Á‹…HÎ ’Õı ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î’ı …ı w’¿ ±ÎM›_ Ë_, ⁄Ή˘ fiı ‹_√‚ÿÎÁ. ÷˘   ⁄Ë µk΋ ‰V÷. @›Î_ Á‘Ì ⁄Ή˘ fiı @›Î_ Á‘Ì ‹_√‚ÿÎÁ fiı ±ı ⁄‘_.
±ı‹Î_ ⁄Ή˘ hÎHÎÁ˘ hÎHÎ ÏÕ√˛Ì Á‘Ì ±ÎT›˘.                   ≠ffi¿÷ν — ±fiı F›Î_◊Ì …LQ›˘ I›Î_◊Ì ‹_√‚ÿÎÁ. ⁄VÁ˘ ⁄ı ÏÕ√˛Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ⁄Ή˘ hÎHÎÁ˘ hÎHÎ ÏÕ√˛Ì Á‘Ì ±ÎT›˘ »ı, ±ı … ⁄Ή˘
                                    ’fl …LQ›˘ ÷˘ ⁄VÁ˘ ⁄ı ÏÕ√˛Ì ’fl ‹_√‚ÿÎÁ.
F›Îflı hÎHÎÁ˘ ±˘√HÎÁÎ≥à ◊Âı I›Î_ Á‘Ì ⁄Ή˘ ±fiı hÎHÎÁ˘ ÁÎà ◊›˘         ÿÎÿÎlÌ — ‹_√‚ÿÎÁ ÷˘ ¿˘HÎ »ı Œ@÷ ? …ıÀ·˘ ŒÌ{Ì¿· ¤Î√ »ı
±ıÀ·ı Â©ÎI‹Î !                            ±ıÀ·˘ …, …LQ›˘ I›Îfl◊Ì fiËŸ. ŒÌ{Ì¿· »ı ±ı ⁄‘_ › !
   ≠ffi¿÷ν — Á‹… ’ÕÌ √¥ ˉı. ±ıÀ·ı ‹_√‚ÿÎÁ ÷˘ ⁄VÁ˘ ⁄ı           ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı‰_ ‹_√‚ÿÎÁ fiÎfi˘, ’»Ì …\‰Îfi ◊›˘, ’»Ì
ÏÕ√˛Ì µ’fl … »ı. ±ı ÷˘ …ı ·ÎT›˘ »ı ±ı ◊›Î ¿fl‰Îfi_ »ı ±ıfi_.       CÎflÕ˘ ◊›˘ ±ı ŒÌ{Ì¿· ¤Î√ …. ÂflÌfl !
   ÿÎÿÎlÌ — «_ÿ¤Î¥fiı Ïfl·ıÏÀ‰ Â_ ±ÎM›_ Ë÷_ ?              ÿÎÿÎlÌ — ÂflÌfl …\‰Îfi ◊Λ »ı ±ı ⁄‘_ ‹Ò‚ »ı ÷ı ŒÌ{Ì¿·,
                                    ŒÌ{Ì¿· ¤Î√ flËı »ı ±ı ÷˘ «_ÿ¤Î¥fi˘, «_ÿ¤Î¥ ±ı …, ’HÎ ⁄Ή˘ »ı
   ≠ffi¿÷ν — ⁄VÁ˘ ⁄ı ÏÕ√˛Ì.                     ÷ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ‰‘÷˘ Ω› »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄VÁ˘ ⁄ı ÏÕ√˛Ì µ’fl … »ı, «_ÿ¤Î¥ ÷˘. ’»Ì ÏÕ√˛Ì       ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı iÎÎfi ±ÎM›_ I›Îfl◊Ì ⁄Ή˘ …LQ›˘. I›Î_ Á‘Ì ÷˘
‰‘÷Ì √¥ ±ı ⁄Ή˘ √HÎΉΠ‹Î_Õu˘. ⁄VÁ˘ hÎHÎ ÏÕ√˛Ì ◊›Î ±ıÀ·ı ⁄Ή˘.     «_ÿ¤Î¥ … Ë÷˘.
±ı ⁄Ή˘ ◊÷˘ ◊÷˘ ◊÷˘ ◊÷˘ hÎHÎÁ˘ ±˘√HÎÁÎà ÏÕ√˛Ì±ı ±Î‰Âı, I›Î_ Á‘Ì
⁄Ή˘ ±fiı hÎHÎÁ˘ ÁÎà ÏÕ√˛Ì ±ıÀ·ı ¿„QM·À.                   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. fiËŸ ÷˘ I›Î_ Á‘Ì «_ÿ¤Î¥ … Ë÷˘. ’»Ì ⁄Ή˘ ◊‰Î
                                    ‹Î_Õu˘. …ı‹ ‹ÎHÎÁ ˢ› ⁄˛ÎõHÎ ±fiı ’flHΉÎfi_ hÎÌÁ-«Î·ÌÁ ‰Ê˝ Á‘Ì
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ıfiÎ ÿ½fi‹Î_ …ı‹ …ı‹ ŒıflŒÎfl ◊÷˘ √›˘ ±ı‹     ¿Â_ Ãı¿Îb_ fiÎ ’Õı ±fiı ¿˘¥ …B›Î±ı ‹_ÏÿflfiÎ ‹Ëo÷ ÷flÌ¿ı flÎA›˘ ±fiı
ÏÕ√˛Ì ‰‘÷Ì √¥. ±ıfiÌ ±ı¿ ’»Ì ±ı¿ ±ıfiÌ ÏÕ√˛Ì ‰‘÷Ì √¥...                               
                                    ⁄ΉÎ∞ ¿Ëı‰Î› I›Îfl◊Ì ⁄Ή˘ ◊›˘. ±ıÀ·ı ÷‹ı «_ÿ¤Î¥ … Ë÷Î. Ë_ ¤ı√˘
410                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)   Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                      411

◊›˘. ‹ıÓ ¿èÎ_ ÷‹fiı, ÷‹ı Â©ÎI‹Î »˘. I›Îfl◊Ì ±ı ⁄ΉΠ◊›Î. ·˘¿˘ ’ı·Î   ™‹flı I›Îflı ±Î’ @›Î_ Ë÷Î ?
‹_ÏÿflfiÎ ⁄ΉΠ◊Λ fiı ±Î’HÎı ±Î‹Î_ ⁄ΉΠ◊›Î.
                                       ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ’Ëı·Î_ ⁄Λ Ïfl·ıÏÀ‰ T› ’˘¥LÀ ±‹ÎflÌ À< ÏÁ@VÀÌ
                         _
   ≠ffi¿÷ν — ⁄fl˘⁄fl. ⁄Á ˉı ⁄ΉÎfiı ¿èÎı flά‰Îfi, ÷_ Â©ÎI‹Î »ı,   ŒÎ¥‰ ÏÕ√˛Ì Ë÷Ì. Ïfl·ıÏÀ‰‹Î_ À< ÏÁ@VÀÌ ŒÎ¥‰ ÏÕ√˛Ì Ë÷Ì ±fiı “Ïfi›fl
÷_ Â©ÎI‹Î »ı. ⁄ΉÎfiı ±ı … flÀHÎ ¿flı flά‰Îfi_. ±ıÀ·ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı hÎHÎÁ˘  Ïfl›·” ◊˛Ì Œ˘Àa ŒÎ¥‰ Ë÷Ì.
ÁÎÃı ±ı ’Ë˘Ó«Ì …Âı ⁄Ή˘.
                                       Ïfl›· ◊˛Ì ËoÕˇıÕ ÁÌ@VÀÌ ÏÕ√˛Ì ˢ› ’HÎ ±I›Îflı “±ı” I›Î_ Á‘Ì
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ flÀHÎ flά‰ÎfiÌ …wfl fiËŸ. ±Î’HÎı “Ë_ Â©ÎI‹Î   ±ÎT›Î »ı. ±Î ˉı fi∞¿‹Î_ »ı ±ıÀ·ı …HÎΉ̱ı »Ì±ı ¿ı Â_ ÏÕ√˛Ì ’fl
»\_” … ⁄˘·‰_. F›Îflı Â©ÎI‹Î ‰÷˝fi‹Î_ ±Î‰Âı I›Îflı ⁄ΉΒb_ »^ÀÌ …Âı.   »Ì±ı. ˉı ◊˘ÕÎ ‰¬÷ ’»Ì Ïfl›· ◊‰ÎfiÎ … »ı. ±Î ≥Œı@À flËı·Ì »ı.
±fiı F›Î_ Á‘Ì ±ı ‰÷˝fi‹Î_ fi◊Ì ±ÎT›_ ‹ÎÀı ⁄ΉΠ»Ì±ı. l©Î‹Î_ “Ë_     ⁄Î¿Ì Ïfl›·Ì »ı ÷ı ¿˘{‹Î_ ÷˘ ±Î ◊¥ … √›ı·Î »ı. Ïfl›·Ì ◊¥ √›ı·Î
Â©ÎI‹Î »\_”, ‰÷˝fi‹Î_ fi◊Ì ‹ÎÀı ⁄Ή˘ »ı. ±ı ‰÷˝fi ±ı@{ı@À ◊¥ …Âı     »ı. ±Î Ïfl·ıÏÀ‰ ±‹Îfl_ ±ÎT›_ »ı.
±ıÀ·ı ’λ\_ l©Î-⁄©Î ⁄‘_ ±ı@{ı@À‹Î_.
                                       ≠ffi¿÷ν — ±Î’fiı ◊˛Ì ÏŒNÀÌ ÏÁ@Á ÏÕ√˛Ì Á‘Ì ’ˢӫ‰Î‹Î_ Á˙◊Ì
   ≠ffi¿÷ν — ¿flı@À. ËÎ, ‰÷˝fi‹Î_ Ë_ ⁄ΉΠV‰w’ »ı, l©Î‹Î_ Ë_     ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ ¿¥ ±À¿HÎ Ë÷Ì ¿ı ¿¥ ω¿fiıÁ Ë÷Ì ?
     _
Â©ÎI‹Î »\.
                                       ÿÎÿÎlÌ — ¥√˘, ¥√˘≥{‹, “Ë_ ¿o¥¿ »\_” ±ı‰_ !
   ÿÎÿÎlÌ — ±‰‚Ì Á‹…◊Ì ⁄‘_ ¨‘_ ◊¥ Ω›.
                                        hÎHÎÁ˘ hÎHÎ ÏÕ√˛Ì ±ÎT›Î ˢ›fiı ±ı ⁄Ή˘. ⁄Ή˘ ±ËŸ◊Ì Ë÷˘.
                             ıˇ
   ≠ffi¿÷ν — ⁄Λ Ïfl›· T› ’˘¥LÀ ‰Ì ±Îfl ±Î˜· ±ıÀ ◊˛Ì ËoÕÕ ±ıLÕ    ’Ëı·_ ¿ıÀ·_ Ë÷_, «_ÿ¤Î¥ Ë÷_ I›Îflı ?
ÁÌ@VÀÌ ? Ïfl›· T› ’˘¥LÀ◊Ì ±Î’HÎı ⁄‘Î_› hÎHÎÁ˘ ÁÎà ÏÕ√˛Ì±ı »Ì±ı?
                                       ≠ffi¿÷ν — ⁄VÁ˘ ⁄ı ÏÕ√˛Ì, ÷‹ı ⁄Ë ÁflÁ ÂOÿ Á‹Ω‰‰Î ‹ÎÀı
   ÿÎÿÎlÌ — ›Á, ›Á. ⁄À Ïfi›fl·Ì Ïfl›·.                              
                                    ¿Ëı·˘ ¿ı ⁄Á˘ ⁄ı ÏÕ√˛Ì «_ÿ¤Î¥fiÌ, hÎHÎÁ˘fiı ÁÎà Â©ÎI‹ÎfiÎ ±ıÀ·ı Ïfl›·fiÎ
                                    ±fiı hÎHÎÁ˘fiı hÎHÎ ÏÕ√˛Ì ¿˘fiÌ ? ÷˘ ¿Ëı ¿ı Ïfi›fl Ïfl›·. ±ı‹ ¿èÎ.  _
   ≠ffi¿÷ν — ±"OÁ˘S›À ?
                                       ÿÎÿÎlÌ — Ïfi›fl Ïfl›·. ’»Ì ±ı¿ ’√Ï◊›Î ˢ› ¿ı ÿ ’√Ï◊›Î
   ÿÎÿÎlÌ — ±"OÁ˘S›À ≥{ ‘Ì Ïfl›·. ±Î¥ ±ı‹ Œ˘fl ÏÕ√˛Ì Ïfi›fl
                                    ˢ› ’HÎ Ïfi›fl Ïfl›·.
(À<) ±"OÁ˘S›ÏÀ{‹, ◊˛Ì ËoÕˇıÕ ÏŒNÀÌ ÏÁ@Á ÏÕ√˛Ì. Ïfl›· ≥{ ¿flı@À,
Ïfl›· ◊˛Ì ËoÕˇıÕ ÏÁ@ÁÀÌ ±"LÕ ±Î¥ ±ı‹ (±ıÀ) ◊˛Ì ÏŒNÀÌ ÏÁ@Á ÏÕ√˛Ì.        ±ı ÿÏfi›ÎÿÎflÌfi˘ ÿά·˘ ±Î‹Î_ ÷‹fiı Á‹Ω‰‰Î ‹ÎÀı ¿èÎ_. ±ıÀ·ı
                                    ÷‹ı «_ÿ¤Î¥ Ë÷Î ±fiı ÕΘ@Àfl Ë÷Î, I›Î_ Á‘Ì «_ÿ¤Î¥ ÕΘ@Àfl »\_ Ë_.
   ‘ÌÁ, “Ïfi›fl Ïfl›·” ≥{ ◊˛Ì ËoÕˇıÕ ÏŒNÀÌ ÏÁ@Á.
                                       ≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl.
   ≠ffi¿÷ν — ›Î, ›Î. ⁄À ‰ıfi ËÌ ‰˘{ ±ı¥… Œ˘Àa fiÎ¥fi, ‰ıfl ‰˘{
ËÌ ? ˉı ±Î’fiı ’«ÎÁ ‰Êı˝ iÎÎfi ◊›_ ±ıÀ·ı ÷‹ı ◊˛Ì ÏŒNÀÌ ÏÁ@Á          ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ’»Ì ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı fiÎ, «_ÿ¤Î¥ ÕΘ@Àfl ¬flÎ ’HÎ ⁄Λ
ÏÕ√˛Ì±ı ’Ë˘Ó«Ì √›Î. ’HÎ F›Îflı iÎÎfi fiˢ÷_ ◊›_ ±˘√HÎ’«ÎÁ ‰Ê˝fiÌ     ⁄˘ÕÌ fiı ±ı ⁄‘Î◊Ì, ŒÌÏ{¿·‹Î_. ˉı ÷‹ı Â©ÎI‹Î »˘. I›Îflı “÷‹fiı”
412                      ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)    Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                       413

Â©ÎI‹Î fiı “Ë_ «_ÿ¤Î¥”fiı ±Î‰_ ’ÿ. ÷‹fiı ±ı A›Î· ±Î‰‰Î ‹Î_Õu˘       ¤˘√‰‰Î_ ’ÕÂı, ±ı‰_ ΩH›_ I›Îfl◊Ì … ±ı ⁄Ή˘ ◊¥ √›˘. ’HÎ ⁄ΉÎfiı
±ıÀ·ı ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı fiÎ, Â©ÎI‹Î ◊›Î fi◊Ì, ◊¥ flèÎÎ »˘. ±ı ‰«·_ VÀı…     ±ı@{ı@À ÕˇıÁ fiËŸ. ±ı@{ı@À ÕˇıÁ ÷˘, “Ë_ Â©ÎI‹Î »\_” ±ı‰_ ¤Îfi ◊Λ
⁄ΉÎfi_ ±ÎM›_.                              I›Îfl◊Ì ±ı ±ı@{ı@À ÕˇıÁ‹Î_ ±ÎT›˘. ¬flı¬fl ⁄Ή˘ ±ËŸ◊Ì ¿Ëı‰Î›, ’ı·˘
                                                                 ı
                                      ⁄Ή˘ ÷˘ √HÎΛ …. ±fiı ‹_√‚ÿÎÁ »\,_ ωϷ›‹ »\,_ Á·‹Îfi »\,_ ±ı ⁄‘Î
   ≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl. ‰«·_ VÀı… ⁄ΉÎfi_ ±ÎM›_. ËÎ, Á‹… ’ÕÌ.
                                      ‹_√‚ÿÎÁ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ’˘÷ı (‹Îfiı·_ Ë_) Â_ ΩHÎı ¿ı ¤√‰Îfi ¿flı »ı ±fiı
         ... I›Îfl◊Ì ÕˇıÁ‰Î‚˘ ⁄Ή˘ !                Ë_ ÷˘ Á·ı‹Îfi »\_.
   ÿÎÿÎlÌ — F›Î_ Á‘Ì ±ı ÂOÿ »ı I›Î_ Á‘Ì ⁄ΉÎ∞. “Ë_ Â©ÎI‹Î         ≠ffi¿÷ν — ÿıËÎK›ÎÁ ‹fiı ‰÷ı˝ »ı, ±ıfiÎ◊Ì »^À‰_ »ı ±ı‰_ ±ıfiı ¤Îfi
»\_” I›Î_ Á‘Ì ⁄ΉÎ∞, “Ë_ iÎÎfiÌ »\_” I›Î_ Á‘Ì ⁄ΉÎ∞, hÎHÎÁ˘ »M’fi     ◊›_ I›Îfl◊Ì ±ı ⁄Ή˘.
ÏÕ√˛Ì ˢ› ÷ı ⁄ΉÎ∞, hÎHÎÁ˘ ±˘√HÎÁÎà ÏÕ√˛Ì±ı › ⁄ΉÎ∞. ±fiı Ë_           ÿÎÿÎlÌ — ÿıËÎK›ÎÁ ÂOÿ ¤Îfiı › fi◊Ì.
±ıÀ·ı Ë_ ’Òfl˘ Á‹F›˘ fiËŸ ‹fiı ·Î√ı »ı ? Â_ ⁄ΉÎfi˘ ±◊˝ ?
                                         ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ı ⁄Ή˘ fiÎ ¿Ëı‰Î› ?
   ≠ffi¿÷ν — hÎHÎÁ˘ ÁÎ_à ÏÕ√˛Ì±ı ¿„QM·À ±fiı hÎHÎÁ˘ ±˘√HÎÁÎÃ
Á‘Ì ⁄Ή˘. hÎHÎÁ˘ »M’fi ÏÕ√˛Ì±ı ⁄Ή˘.                       ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ⁄Ή˘. ⁄ΉÎfiÌ Âw±Î÷ ¿Ëı‰Î›. ÿıËÎK›ÎÁ ¤Îfi
                                      ◊Λ, ±ı ÷˘ ’»Ì ‹˘À˘, ‹˘À˘ ⁄Ή˘, fl˘Œ‰Î‚˘, ’HÎ ÷ı ¿’ÕÎ_‰Î‚˘ ⁄Ή˘
   ÿÎÿÎlÌ — hÎHÎÁ˘ ÁÎ_à ÏÕ√˛Ì ÂOÿ ±ı ⁄Ή˘ ±fiı ÂOÿ ‰√flfi_ ±ı       fiËŸ, ±Á· ⁄Ή˘ fiËŸ. ±Á· ⁄Ή˘ F›Îflı ±Î iÎÎfi ≠ÎM÷ ◊Λ I›Îfl◊Ì
ÁıSŒ. ¿˘¥ ¿Ëı »ı, Ë_ hÎHÎÁ˘ ÁÎ_à ÏÕ√˛Ì »\_ ÷ı ⁄Ή˘. ÂOÿ fi◊Ì, ±‰Î…     ±Á· ⁄Ή˘.
fi◊Ì I›Î_ ’»Ì ⁄Ή˘ fi◊Ì, ±ı ‹Ò‚ »ı.
                                         ≠ffi¿÷ν — ÕˇıÁ‰Î‚˘ ⁄Ή˘ ?
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’˘÷Îfi_ “Ë_ Â©ÎI‹Î »\_” ¤Îfi ◊›Î ’»Ì ⁄Ή˘
                                         ÿÎÿÎlÌ — ÕˇıÁ‰Î‚˘, e· ÕˇıÁ. ·˘¿ I›Îflı ¿˘¥ ‰¬ÎHÎı I›Îflı ±ı‰_
¿Ëı‰Î› ¿ı I›Îfl ’Ëı·Î_ ’HÎ ?
                                      ¿Ëı ¿ı, fiÎ ¤¥, ⁄ΉÎ∞ ±ÎT›Î. ’ı·˘ ⁄Ή˘ ¿Ëı ¿ı fiÎ › ¿Ëı. ±ı ±ıfiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘ı◊Ì … ⁄Ή˘, I›Îfl ’Ëı·Î_◊Ì.                CÎflfi˘ ⁄Ή˘.
   ≠ffi¿÷ν — I›Îfl ’Ëı·Î_◊Ì … ? ’fi…˝L‹ Á‹…ı I›Îfl◊Ì ?             ±‹Îfl˘ ⁄Ή˘ …\ÿ˘ »ı. ±Î ‹…^flfi˘ › ⁄Ή˘ ¿Ëı‰Î›. ±ËŸfi˘
                                      ‹…^fl ≥„LÕ›Îfi˘ ÷ı ⁄Ή˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ΩHÎı, ‹ÎflÌ VhÎÌ, fiËŸ ΩHÎı ¿›Î
   ÿÎÿÎlÌ — “Ë_ ¿÷ν »\_” ±ı‰_ ¤Îfi ◊›Î ’»Ì, “Ë_ ¿fl_ »\_” ±fiı “Ë_  ±‰÷ÎflfiÌ ‰ıfl‰Ì »ı, ¿›Î ±‰÷Îflfi_ ‰ıfl ⁄Î_K›_ »ı, ËıflÎfi-ËıflÎfi ¿flÌ
¤˘√‰_ »\_” ‹ÎflÎ ¿‹˘˝, I›Îfl◊Ì ⁄Ή˘.                    fiÎA›˘ ‹fiı. Ë…\ ¤Ò·Î›_ fi◊Ì √›Î ±‰÷Îflfi_.
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ±ı¿ ‰Îfl ¿Ëı·_ ¿ı ⁄ΉÎfi˘ …L‹ ±‹ı iÎÎfi            ‹_√‚ÿÎÁfiı, ⁄ΉÎfiı, ⁄‘Îfiı …ı ΩHÎı ÷ı “Ë_”. hÎHÎÁ˘ ÁÎà ÏÕ√˛Ìfi˘
±Î’̱ı »Ì±ı I›Îfl ’»Ì … ◊Λ »ı. I›Î_ Á‘Ì ⁄Ή˘ fi◊Ì Ë˘÷˘.          iÎÎfiÌ »ı, ÷ı “Ë_” ¿Ë_ »\_. ’HÎ “iÎÎfiÌ” ±ı “Ë_” fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ⁄ΉÎfi˘ …L‹ ÷˘, “Ë_ ¿÷ν »\_” ±fiı ‹Îflı ‹ÎflÎ_ ¿‹˝       ≠ffi¿÷ν — ⁄Ή˘ ÷ı Ë_ fiËŸ ?
414                      ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)  Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                     415

   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, “iÎÎfiÌ” ±ı› “Ë_” fiËŸ. ’HÎ “Ë_” ⁄‘Îfiı Ωb_ »\_.      ≠ffi¿÷ν — @›Îflı ±Î‰ı ÿÎÿÎ ? ±ı ’ÿ @›Îflı ±Î‰ı ?
hÎHÎÁ˘ ÁÎà ÏÕ√˛Ìfi˘ “iÎÎfiÌ” »ı, ÷ıfiı ’HÎ Ωb_ »\_.
                                       ÿÎÿÎlÌ — hÎHÎÁ˘ ÁÎà ÏÕ√˛Ì ◊Λ I›Îflı.
   ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ ¿˘HÎ ¿Ëı »ı ? “Ë_” ?
                                             “‹_√‚ÿÎÁ” ’fl ÂÌ ±Áfl ?
   ÿÎÿÎlÌ — “Ë_” ¿Ëı »ı.
                                       ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄Ή˘ hÎHÎÁ˘ Ï’V÷΂ÌÁfiÌ µ’fl Ω› ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — ±fiı ⁄Ή˘ ?                       ‹_√‚ÿÎÁ‹Î_ Â_ ŒıflŒÎfl ◊Λ ?
   ÿÎÿÎlÌ — “hÎHÎÁ˘ ÁÎà ÏÕ√˛Ìfi˘ iÎÎfiÌ »\_” ±ı‹ ⁄˘·ı »ı ÷ı.         ÿÎÿÎlÌ — ‹_√‚ÿÎÁ‹Î_ ŒıflŒÎfl ¿o¥ fiÎ ◊Λ. ±ı ÷˘ ±ıfiÌ ≠¿ÚÏ÷‹Î_
                                    … ˢ›. ŒıflŒÎfl ◊›Î ¿flı »ı ⁄Ή˘ …. “Ë_” Œ@÷ Ωı›Î ¿flı.
   ≠ffi¿÷ν — hÎHÎÁ˘ ÁÎà ÏÕ√˛Ì ⁄˘·ı »ı ?
                                       ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄Ή˘ ±ı ¿›Î ±Î‘Îflı ŒıflŒÎfl ◊Λ »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±‹ı fi◊Ì ¿Ëı÷Î, “⁄Ή˘” ◊¥fiı, Ë_ hÎHÎÁ˘ »M’fi
ÏÕ√˛Ìfi˘ iÎÎfiÌ »\_ ?                              ÿÎÿÎlÌ — ≥Œı@ÀfiÎ ±Î‘Îflı.
   ≠ffi¿÷ν — Ë_ hÎHÎÁ˘ ±˘√HÎÁÎà ÏÕ√˛Ìfi˘ iÎÎfiÌ »\_, ±ı‰_ ⁄˘·ı »ı     ≠ffi¿÷ν — ‹_√‚ÿÎÁfiÌ ≥Œı@Àfiı ±Î‘Îflı ? ⁄ΉÎfiı Œıfl‰ı »ı ¿˘HÎ ?
÷ı ⁄Ή˘.                                ±ıÀ·ı ¿ı iÎÎfi ¿ı ⁄ËÎflfiÌ ±Áfl˘ ? ⁄Ή˘ ¿›Î ±Î‘Îflı ŒıflŒÎfl ◊Λ »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ⁄Ή˘.                            ÿÎÿÎlÌ — ≥Œı@ÀfiÎ ±Î‘Îflı. (iÎÎfiı ¿flÌfiı …ıÀ·Ì ¥Œı@À ¤˘√‰Î¥
                                    √¥ ÷ıÀ·˘ ⁄Ή˘ ±Î√‚ ‰‘ı. ±ı‹ Á‹…‰_)
   ≠ffi¿÷ν — ±ıfiı ΩHÎı »ı ÷ı ….
                                       ≠ffi¿÷ν — ≥Œı@À ‹_√‚ÿÎÁfiÌ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ‹Ò‚.
                                       ÿÎÿÎlÌ — ‰‚Ì ‹_√‚ÿÎÁfiÌ ≥Œı@À ˢ÷Ì ËÂı ?
   ≠ffi¿÷ν — ‹Ò‚ ±ı “Ë_” ¿Ì‘_.
                                       ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò‚ ±ı “Ë_”. F›Î_ ÂOÿ ’ˢӫı fiËŸ I›Î_ “Ë_” »÷Î_ ⁄‘_
±ı‹Î_◊Ì µÿ˚¤‰ ◊Λ »ı. ÷fiı ⁄Ή˘ ÿı¬Î› »ı fiı ? ⁄Ή˘ ∂ÕÌfiı ±ı ‹Ò‚        ÿÎÿÎlÌ — …ı ±ıfiı ¤˘√‰ı ±ıfiÌ. ‹_√‚ÿÎÁ ±ıfiÌ ’˘÷ÎfiÌ ¤˘√‰ı.
ΩıÕı ±¤ıÿ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î ⁄Ή˘ ∂ÕÌ √›˘ ! ⁄Ή˘ ±fiı Ë_,       ⁄Ή˘ ±ıfiÌ ¤˘√‰ı.
⁄ıfiÌ ‰E«ı …ı ’Õ »ı ±ı ’Õ fiÌ¿‚Ì Ω› ±ıÀ·ı Ë_ ◊¥ √›˘.
                                       ≠ffi¿÷ν — ±ı hÎHÎÁ˘ Ï’V÷΂ÌÁ‹Î_◊Ì hÎHÎÁ˘ »ı÷ηÌÁ ±Î‰ı,
   ≠ffi¿÷ν — ±ı Â_ ’Õ »ı ?                     hÎHÎÁ˘ ÁÕ÷ηÌÁ ±Î‰ı, ±ı ¿›Î ±Î‘Îflı ±Î‰ı »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ’Õ ’ı·_ ‹Ò‚fiÌ «˘ÓÀ »ı Œ@÷, ÿfl±Á· «˘ÓÀ. ±ı        ÿÎÿÎlÌ — ±ı …ıÀ·_ (iÎÎfiı ¿flÌfiı) ¤˘√‰Î¥ √›_ ±ıÀ·_ ±Î‹Î_
«˘ÓÀ fiÌ¿‚Ì √¥ ±ıÀ·ı ∂ÕÌ √›_. ±ı ’ÿfiı ±Î‰÷Î_ ‰Îflı › fiÎ ·Î√ı.      ±ÎT›˘ ±ıÀ·ı “Ë_”‹Î_ ±ÎT›˘ ±ıÀ·˘ ‰K›˘.
416                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)   Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                      417

   ≠ffi¿÷ν — ⁄Ή˘ “Ë_” ‹Î_ Ω› »ı ?                … fiËŸ ⁄Ή˘. fiÌ«ı ’ÕÌ Ω› ¬fl˘ ’HÎ «œı fiËŸ.
   ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ⁄Ì…\_ ¿˘HÎ Ω› ? ±ı hÎHÎÁ˘ »M’fi‰Î‚˘ ⁄Ή˘        ≠ffi¿÷ν — ±Î ≠iÎÎ ±ıfiı «œÎ‰Ì ÿı »ı ?
‰‘÷˘ ‰‘÷˘ hÎHÎÁ˘ ÁÎ≥à ◊Âı. ±˘√HÎÁÎ≥à I›Î_ Á‘Ì ⁄Ή˘ ±fiı ÁÎ≥Ã
                                      ÿÎÿÎlÌ — ≠iÎÎfiı ·Ì‘ı µ’fl «œ÷˘ Ω›. ±fiı ≠iÎÎfiÌ √ıflËÎ…flÌ‹Î_
◊›˘ ÷˘ ±ı ’˘÷ı !
                                   ’ÕÌ Ω›. ΩB≤Ï÷ √¥ ¿ı fiÌ«ı ’Õu˘. Ë_ ⁄˘·_ »\_ ÷ı ¿Î‹ ·Î√Âı ¿ı ?
   ≠ffi¿÷ν — ±fiı “Ë_” I›Îflı Ë÷˘ …, flËı … »ı ? “Ë_” ÿflı¿ ‰¬÷ı
                                      ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ÿÎÿÎ. ‰Î÷ ÷˘ ⁄Ë V’WÀ »ı ±ı¿ÿ‹. „@·›fl
Ë÷˘ ±fiı flËı … »ı ?
                                   Á‹Ω› ±ı‰Ì »ı. ˉı ±Î‹Î_ ‹_√‚ÿÎÁfiÌ ≥Œı@À …ı ±Î‰ı ±ı ⁄ΉÎfiı
   ÿÎÿÎlÌ — “Ë_” ÷˘ ˢ› … fiı !                  ±ıfiÌ ±Áfl ¿ıÀ·Ì ’Õı »ı ±ı‹ ?
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î “Ë_” ⁄ΉÎfiı ¿o¥ Á‹…HÎ ’ÎÕı ±ı‰_ ⁄fiı »ı ?      ÿÎÿÎlÌ — ‹_√‚ÿÎÁ ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ ¥Œı@À ¤˘√‰ı ±fiı ’˘÷ÎfiÌ fiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄fiı fiı ! (±ËŸ “Ë_” ≠iÎÎ V‰w’ı ¿Î‹ ¿flı »ı ÷ı‹     ˢ› ⁄ΉÎfiÌ ¥Œı@À ˢ› ÷˘ ⁄Ή˘ ¤˘√‰ı.
   
Á‹…‰_.)                                   ≠ffi¿÷ν — ±◊‰Î ⁄ΉÎfiÌ ≥Œı@À ‹_√‚ÿÎÁ ’fl ±Î‰ı ?
                    _
   ≠ffi¿÷ν — ±fiı ±ı Á‹…HÎ◊Ì ⁄Ή˘ “Ë” ’ÎÁı ±Î‰ı ±ı‰_ ⁄fiı »ı ?      ÿÎÿÎlÌ — ≥Œı@À ÷˘ Á΋Á΋ı ±Î‰ı-Ω› ¬flÌ, ’HÎ ±ıfiÌ ’˘÷ÎfiÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı Á‹…HÎ◊Ì … ±Î‰ıfiı, ⁄Ì…\_ Â_ ?!         ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÌ …. ‹_√‚ÿÎÁ »ı ÷ı ÷ÎflÌ ≥E»Î ˢ› ÷˘ ŒıflŒÎfl fiÎ ◊Λ.
                                   ⁄ΉÎfiÌ ≥E»Î ˢ› ¿ı ‹_√‚ÿÎÁ‹Î_ ±Î‰_ ŒıflŒÎfl ◊Λ ÷˘ ŒıflŒÎfl fiÎ ◊Λ
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı Â_ »ı ⁄‘_ ? ±ıÀ·ı ⁄ΉÎfiı ≠√Ï÷ ‹Î_Õ‰Ì Ë˘›  ±fiı ‹_√‚ÿÎÁfiÌ ≥E»Î ˢ› ÷˘ › ±Î ⁄Ή˘ ŒıflŒÎfl fiÎ ◊Λ.
÷˘ Â_ ˢ› »ı ‰E«ı ?
                                      ≠ffi¿÷ν — CÎHÎÌ ‰¬÷ı ÿÎÿÎ ±ı‰_ ⁄fiı »ı ¿ı ±Î’HÎı ±ı¿ Á‹…HÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì∞ ÂÌ ≠√Ï÷ ‹Î_Õ‰ÎfiÌ ? ±Î “Ë_” ¿Ëı ±ıÀ·_ ….     ≠‹ÎHÎı «Î·÷Πˢ¥±ı, ˉı ±ı Á‹…HÎ ÷˘ ⁄ΉÎfiÌ Ë˘› ¿ı ¤¥, ±Î ’_¬˘
“Ë_”fiı ÂOÿ fiΠˢ›.                          fiÎ ¬Î‰˘ Ωı¥±ı, ’HÎ ’»Ì ±‹¿ Á_Ωı√˘‹Î_ ’Î»Ì ±ıfiÌ Ï⁄Ï·Œ Œflı, ¿ı
   ≠ffi¿÷ν — “Ë_”fiı ÂOÿ fiΠˢ› ? ÷˘ ±ı ¿¥ flÌ÷ı Á‹…HÎ ’ÎÕı     fiÎ, ’_¬˘ ¬Î› ÷˘ ⁄Ë ÁÎfl_. ±ıÀ·ı ’»Ì ±ıfiÌ Ï⁄Ï·Œ ±ı‰Ì Œflı. ±ıÀ·ı
»ı ±ıfiı ?                               ’»Ì ’λ\_ ±Î ≠¿ÚÏ÷fiı ’_¬˘ ÁÎfl˘ ·Î√ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ’ı·Ì „@÷ ¬flÌfiı, ≠iÎ΄@÷, ±ı “Ë_”fi˘ ¤Î√,       ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ?
M›Î"fl … »ı.                                 ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î …ı ≠¿ÚÏ÷ ⁄_‘Λ »ı ±fiı ≠¿ÚÏ÷ ≥Œı@À‹Î_ ±Î‰ı
   ≠ffi¿÷ν — ⁄fl˘⁄fl.                        »ı, ±ıfiÌ ’λ‚ iÎÎfi ⁄ΉÎfiı …ı ≠ÎM÷ ◊›_ »ı ±ı ¿ÎflHΤÒ÷ ˢ› »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ıfiÌ Á_iÎÎ◊Ì ±ı ◊¥ Ω›, ÂOÿ fiΠˢ›. ±ıfiÌ         ÿÎÿÎlÌ — ⁄ΉÎ◊Ì … ≠¿ÚÏ÷ ⁄_‘Λ »ı. ⁄Ή˘ … ≠¿ÚÏ÷ ⁄Î_‘ı »ı.
ËÎ…flÌ◊Ì ±Î ⁄‘_ «Î·ı »ı. ±ı fiΠˢ› ÷˘ fiÎ «Î·ı ±Î ⁄‘_. ¨«ı «œı    ≠¿ÚÏ÷, ≠¿ÚÏ÷fiı ⁄Î_‘÷Ì fi◊Ì. ’Ëı·Î_ ⁄Ήαı ⁄Î_‘ı·Ì Ë÷Ì. ÷ı ±ı ◊˘Õ˘
418                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)  Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                        419

¤Î√ ≠¿ÚÏ÷ ◊¥ √›˘ ±fiı ⁄Ì…\_ ⁄ΉÎfiÌ ’ÎÁı flè΢. iÎÎfi◊Ì, …ı iÎÎfifiÎ_        ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ⁄Î…\ ⁄Ή˘ hÎHÎÁ˘ Ï’V÷΂ÌÁ ¿ı hÎHÎÁ˘
Á_Ωı√˘ ‹‚ı, ÷ıfiÎ◊Ì «ıL…ı⁄· ◊Λ ±ı ⁄ΉΠ’ÎÁı flËı. ±fiı …ı «ıL…ı⁄·                _
                                   ’«ÎÁ ˢ› ±fiı ±Î ⁄Î…\ “Ë” hÎHÎÁ˘ ÁÎ_Ã Ë˘› ±ı‰_ ⁄Lfiı ±ıÀ ±ı ÀÎ¥‹
fiÎ ◊Λ ±ı ≠¿ÚÏ÷‹Î_ flè΢.                       ⁄fiÌ Â¿ı »ı ?
    ≠ffi¿÷ν — ±ı@{ı@À »ı ±ı‰_ ! ˉı ⁄ΉΠ’ÎÁıfi_ iÎÎfi «ıL…ı⁄·       ÿÎÿÎlÌ — ˢ›fiı ! ±ı … ±‹Îfl_ »ı.
»ı ?
                                       ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ⁄Ή˘ hÎHÎÁ˘ »M’fiı »ı.
    ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi Ëo‹ıÂÎ_ «ıL…ı⁄· … ˢ›. ⁄ΉΠ’ÎÁı fiËŸ ÷˘ √‹ı
÷ıfiÌ ’ÎÁı. iÎÎfi ±ıÀ·ı ±iÎÎfi ±fiı ±iÎÎfi ±ı ±ı¿ ≠¿Îflfi_ iÎÎfi »ı.         ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ή˘ hÎHÎÁ˘ »M’fi ÏÕ√˛Ì±ı »ı.
»ı‰Àı ⁄‘_ iÎÎfi‹Î_ … Á‹Î› »ı. ±iÎÎfi-iÎÎfi, ±‘˝ÿB‘ iÎÎfi, ±‘˝ÿB‘         ≠ffi¿÷ν — ±fiı ÷‹ı hÎHÎÁ˘fiı ÁÎ≥Ãı.
±iÎÎfi. ⁄‘_ iÎÎfi‹Î_ … Ω› ±fiı iÎÎfi … ⁄‘_ ŒıflŒÎfl ¿flı. ±fiı M›Î"fl
iÎÎfi ±ı ÷˘ ¤√‰Îfi … »ı. ±fiı ⁄Ì…ı ⁄‘ı fiÌ«ıfi_ »ı ÷ı ¤ıÿ ’ÕuÎ, ±Î        ÿÎÿÎlÌ — “Ë_” hÎHÎÁ˘ ÁÎ≥à µ’fl ±fiı ÷Ì◊*¿flfi_ ⁄ıµ hÎHÎÁ˘
⁄Ή˘, iÎÎfi ±ı › ⁄ΉÎfi_, ±iÎÎfi ±ı › ⁄ΉÎfi_.             ÁÎ≥Ã.

     ¿¥ ÏÕ√˛Ì±ı, iÎÎfiÌ ’ÿ - ¤√‰Îfi ’ÿ ?                  ≠ffi¿÷ν — ¿ı‰‚̱˘fi_ › ⁄ıµ hÎHÎÁ˘ ÁÎ≥Ã.

    ±‹ı iÎÎfiÌ. iÎÎfiÌfiı Â_ ˢ› ? iÎÎfiÌ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? ±ıÓÁÌ À¿Î,      ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‰‚̱˘fi_ ⁄ıµ hÎHÎÁ˘fiı ÁÎ≥Ã. ˢ› ¿ı fiÎ ’HΠˢ›,
fiı‰_ À¿Î, ’_«Îb_, fiT‰Îb_ À¿Î Á‘Ì iÎÎfiÌ ±fiı Á˘ À¿ı ’˘÷ı.       ’HÎ ÷Ì◊*¿flfiı ÷˘ ⁄ıµ hÎHÎÁ˘ ÁÎ≥Ã.

    ≠ffi¿÷ν — ÷‹ı ¿èÎ_fiı ¿ı hÎHÎÁ˘fiı ±˘√HÎÁÎà Á‘Ì ⁄Ή˘ ±fiı        ¤ıÿ, hÎHÎÁ˘ ÁÎà fiı hÎHÎÁ˘ »M’fi ÏÕ√˛Ìfi˘ !
hÎHÎÁ˘ ÁÎà ◊¥ Ω› ±ıÀ·ı ⁄Ή˘ ¬·ÎÁ.                       ≠ffi¿÷ν — ÷Ì◊*¿fl˘fiÌ hÎHÎÁ˘fiı ÁÎ_à ÏÕ√˛Ì ±fiı ±Î’fiÌ hÎHÎÁ˘
    ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ÷˘ ¤√‰Îfi ◊›˘ ! ±ı hÎHÎÁ˘fiı ±˘√HÎÁÎà Á‘Ì     »M’fi ÏÕ√˛ÌfiÌ, ÷ı ¤ıÿ Á‹Ω‰Â˘.
iÎÎfiÌ. ±ıÀ·ı hÎHÎÁ˘fiı Ï’V÷΂ÌÁ◊Ì µ’fl ·√¤√ hÎHÎÁ˘ ±˘√HÎÁΥà          ÿÎÿÎlÌ — hÎHÎÁ˘ ÁÎ_É΂Π»ı ÷ı ±Î‰_ ⁄˘·ı fiËŸ, ËıÓÕ˘ ÷‹fiı ‹˘ZÎ
Á‘Ì ±ı iÎÎfiÌ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ⁄Ή΋Î_ … Ω› ⁄‘Λ.             ±Î’_. ±fiı Ωı Ë_ ÷˘ ¬À’À ¿fl_ »\_fiı ! ËıÓÕ˘ ‹˘ZÎ ±Î’_. ±˘Ë˘Ë˘, ‹˘ÀÎ
    ⁄‘Î VÀıÂfi˘ ±‹ı Ωı›ı·Î. ÷‹Îflı ⁄‘Î VÀıÂfi˘ Ωı‰Î ’ÕÂı.       ‹˘ZÎ ±Î’‰Î‰Î‚Î ±ÎT›Î ! Á_ÕÎÁ fiËŸ ◊÷_ I›Îflı …\·Î⁄ ·ı‰˘ ’Õı »ı !
                                   ‹˘ÀÎ ‹˘ZÎ ±Î’‰Î‰Î‚Î ±ÎT›Î ! ±Î ÷˘ ±ı‰_ »ıfiı ±ı ¿Â_ ⁄˘·ı fiËŸ,
    Ë_ ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ ±ı‰˘ Â©ÎI‹Î »\_.              ±ı ‰Ì÷flÎ√. ±fiı ±‹ı ¬À’ÏÀ›Î ‰Ì÷flÎ√. ±ı ¬À’À ¿flı »ı ÷ı ÂÎ ËÎfl ?
   ±‹Îflı ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÎ_ ÿ½fi ¿fl‰Î_ »ı (±flÌÁ΋Î_ Ωı¥fiı ⁄˘·ı     Â_ ’ıÀ‹Î_ ÿ¬ı »ı ÷ı ¬À’À ¿fl˘ »˘ ?
»ı). ±Î ÿıË‘ÎflÌ ÿı¬Î› ÷ı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ±ı‰_ »ı fiı, hÎHÎÁ˘ ’_«Î‰fi
                                       ≠ffi¿÷ν — ⁄ÌΩfiÎ ‹ÎÀı.
ÏÕ√˛Ì ◊Λ I›Îfl◊Ì, ÷ı hÎHÎÁ˘ ÁÎà ÏÕ√˛Ì Á‘Ì ⁄‘Î ¤√‰Îfi …
¿Ëı‰Î› !                                   ÿÎÿÎlÌ — ‹fi‹Î_ ±ı‹ ¤Î‰ »ı ¿ı …ı‰_ Ë_ Á¬ ’ÎQ›˘ ±ı‰_ ⁄‘Î
420                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)   Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                       421

’΋˘. ⁄Ì…\_ ¿o¥ Ωı¥÷_ fi◊Ì, ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ «Ì… Ωı¥÷Ì fi◊Ì. ’HÎ      fiı, ¿ËıÂı. ±ıÀ·ı ˉı ¤À¿‰Îfi_ ◊›_. ±fiı “Ë_ Â©ÎI‹Î »\_” ±ı M›Î"fl ◊¥
±ı› ¤Î‰ »ıfiı ! ¤Î‰ »ı I›Î_ Á‘Ì ±ı ÏÕ√˛Ì ±˘»Ì. ¿o¥ ’HÎ ¤Î‰ »ı     Ω›. ’»Ì ‰Î_‘˘ fiËŸ. M›Î"fl iÎÎfifiı ’˘÷ı “Ë_ »\_” ±ı‹ ¿Ëı »ı, M›Î"fl iÎÎfi,
I›Î_ Á‘Ì ‰Ì÷flÎ√ Á_’ÒHν fiËŸ. ±ıÀ·ı «Îfl ÏÕ√˛Ì ±‹ÎflÌ ±˘»Ì »ı. ±fiı       ıˇ            
                                    ◊˛Ì ËoÕÕ ÏÁ@ÁÀÌ ÏÕ√˛Ì◊Ì … “Ë_ »_” ÷ı ‹ÎL›÷Î ◊¥. I›Î_◊Ì …ıÀ·˘ ±Î√‚
’ı·Î ÷˘ ¿Â_ ⁄˘·ı fiËŸ. ¨‘΋Î_ ¨‘_ ◊÷_ ˢ› ÷˘› ±ı …\±ı ¿ı ±Î     ±ÎT›˘, ÷ı‹Î_ hÎHÎÁ˘ Ï’V÷΂ÌÁ ÏÕ√˛Ì±ı ±Î‰ı I›Îfl◊Ì ±ı iÎÎfiÌ ’vÊ
¨‘ ◊¥ flèÎ_ »ı ÷˘› fiÎ ⁄˘·ı. ±ZÎflı › ⁄˘·ı fiËŸ, ‰Ì÷flÎ√. ±Î’HÎfiı     ¿Ëı‰Î›.
¿Î‹ ·Î√ı ’ı·Î ¬À’ÏÀ›Î.                             ≠ffi¿÷ν — ˉı ⁄ΉÎfiÌ Â© „V◊Ï÷ ◊‰Ì, ±ı‹Î_ ‹_√‚ÿÎÁ √‹ı ÷ı‰˘
    ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ ÁkÎΉfi, ±ßΉfi fiı ±˘√HÎÁÎ≥Ãfi_ Â_ ’»Ì ?     ˢ› ?

    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÏÕ√˛Ì ’»Ì ‰‘÷Ì Ë˘›fiı, ±ı ÿÂÎ ⁄Ë ±˘fl ¨«Ì         ÿÎÿÎlÌ — ‹_√‚ÿÎÁfiı ±Î’HÎı Â_ ·ı‰Î-ÿı‰Î ? ‹_√‚ÿÎÁ ÷˘ ±ıfiÌ
ˢ›. ±ı ÿÂÎ CÎHÎÌ ¨«Ì ˢ›.                       ÏÕ{Î¥fi ⁄ÿ·Î› … fiËŸ ! ≥Œı@À ◊¥ √›ı·Ì. ÏÕ{Î¥fiı⁄·
                                    (±fi˚«ıL…ı⁄·) ≥Œı@À ◊¥ √›ı·Ì »ı ±ı. ÷ı fiÎfi’H΋Î_ …L‹ ’Ëı·Î_ ◊¥
    ≠ffi¿÷ν — ±‹fiı ¿o¥¿ …flÎ µ÷flı ±ı‰_ ¿Ë˘fiı ?           √›ı·Ì, ÷ı ⁄ÿ·Î› fiËŸ. ±Î ⁄ÿ·Î›.
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı …ı‹ …ı‹ ±Î‰Âıfiı I›Îflı Á‹ΩÂı.                ≠ffi¿÷ν — ⁄ΉΠ’ÎÁı …ıÀ·_ ±iÎÎfi »ı ±ıÀ·Ì ±Áfl ¿flıfiı ±ıfiı ?
    ≠ffi¿÷ν — hÎHÎÁ˘ ÁÎÉ΂Îfiı ±Î …√÷ ¿ı‰_ ÿı¬Î› ?             ÿÎÿÎlÌ — ÷ıÀ·_ ….
    ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ∞‰ ÿ—¬Ì »ı fiËŸ, ¿˘¥ Á¬Ì »ı fiËŸ, ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷        ≠ffi¿÷ν — ±fiı ±ı ωiÎÎfi‹Î_ ±Î‰Ì √›˘ ÷˘ ±Áfl fiÎ ◊‰Î ÿı ?
fi◊Ì. ⁄‘_ flıB›·fl … »ı. Á‰˝ ∞‰˘ Ïfiÿ˘˝Ê … ÿı¬Î›, ±‹fiı› Ïfiÿ˘˝Ê
                                        ÿÎÿÎlÌ — hÎHÎÁ˘ ÁÎ≥É΂Îfiı ÷˘ ◊Λ … fiËŸ.
ÿı¬Î› »ı. ’HÎ ±‹fiı l©Î‹Î_ Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î› »ı, l©Î‹Î_ ±fiı iÎÎfi‹Î_.
«ÎÏflh΋Î_ fi◊Ì ±ıÀ·ı ±‹ı ⁄˘·Ì±ı ¿ı ±Î ÷ı_ ¬˘À<_ ¿›*, ±Î ±Îfi_ ÁÎfl_.      ≠ffi¿÷ν — fiÎ ◊Λ. ±ıÀ·ı ¬flı¬fl ‹_√‚ÿÎÁfiÌ ±Áfl ⁄ΉΠµ’fl
ÁÎfl<_-¬˘À<_ ⁄˘·ı »ı I›Î_ Á‘Ì ‰÷˝fi‹Î_ Ïfiÿ˘˝Ê fi◊Ì ÿı¬Î÷Î ! ’HÎ ±‹fiı   ±Î‰Ì ¿ı ±ı‰_ fi◊Ì. ±ÎfiÌ (⁄ΉÎfiÌ) ±HÎÁ‹…HΠˢ› ±ıÀ·Ì ±Áfl
l©Î‹Î_ Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î› »ı ¬flÎ, ’HÎ ±ı Ë…\ ‰÷˝fi‹Î_ ±ÎT›_ fi◊Ì. ÷ı     ’ı·ÎfiÌ (‹_√‚ÿÎÁ) ±Î‰ı.
‰÷˝fi‹Î_ ±Î‰Âı I›Îflı hÎHÎÁ˘ ÁÎà ’ÒflÌ ◊¥ …Âı ±‹ÎflÌ. ±Î ‹fi‹Î_ ¿Â› _       ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ ÷˘ ±Áfl ±Î‰ı … fiËŸ.
fiËŸ ±‹Îflı, flÎ√-¶ıÊ …flΛ fiËŸ. ‰Î÷˘‹Î_ ⁄˘·Ì±ı.
                                        ≠ffi¿÷ν — ⁄fl˘⁄fl. ±fiı ±Î’ …ı ‰Î÷ ¿fl˘ »˘fiı, ±Î’ ±ı M›Î"fl
      “Ë_”, “⁄Ή˘”, “‹_√‚ÿÎÁ” Á‹…ı ¿˘HÎ ?            iÎÎfifiÌ ‰Î÷ ¿fl˘ »˘ ¿ı ’ı·Ì ±ı¿ı› ±Áfl V‰Ì¿Îfl‰ÎfiÌ … fi◊Ì Ë˘÷Ì
    ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı iÎÎfifiÌ …wfl ¿ı …ı iÎÎfi ⁄ΉÎfiı Ë_ ‹Î_ ⁄ıÁÎÕÌ  ⁄Ήαı.
ÿı ? »ıS·_ iÎÎfi...                              ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ?
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ΩHÎı ¿ı ±Î «_ÿ¤Î¥ Ë_ … »\_. ±ıfi˘ ±ı … »\_       ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı‹ ¿ı ±Î’fiı …ı ‰E«ıfi_ …ı ⁄ΉÎfi_ ’ÿ »ı ÷ı
422                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)  Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                      423

±ıÀ·_ ±ıfiÌ Á‹…H΋Î_. ¿ı‰‚ÿ½fi »ı, ±ıÀ·ı ±ı¿ÿ‹ M›Î"fl ÿ½fi ±Î¬_     ≠ffi¿÷ν — ±Î ‹_√‚ÿÎÁfi_ ’ÿ »ı, ±Î ⁄ΉÎfi_ ’ÿ »ı ±ı‰_ ¿˘HÎ
⁄ΉÎfiı ‹‚Ì √›_ »ı. ÷ı◊Ì ‹_√‚ÿÎÁfiÌ ¿˘¥ ±Áfl ±Î’fiı ±Õı … fiËŸ.    Á‹…ı »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.                            ÿÎÿÎlÌ — “Ë_.”
   ÷ı_ Ωı›ı·˘ ⁄Ή˘ ?                         ≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ V‰w’ı ?
   ≠ffi¿÷ν — ‹_√‚ÿÎÁfi˘ Œ˘À˘ ÷˘ ±ı@{ı@À ’ÕÌ Â¿ı ±ı‰˘ »ı ….       ÿÎÿÎlÌ — Ëo.
⁄Ή˘ ’HÎ ÿı¬Î› ±ı‰˘ »ı fiı ?
                                     ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄ËÎflfiÌ T›‰ËÎflfiÌ ±‰V◊α˘ ±ı ⁄‘_ …\±ı »ı
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±Î‹ V◊Ò‚ fiÎ ÿı¬Î›.               ¿˘HÎ ? ±ı ⁄‘_ ‹_√‚ÿÎÁ …\±ı »ı ¿ı ⁄Ή˘ ?
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı Á‹Ω› ±ı‰˘ »ı. Á‹…HÎ ’ÕÌ Ω› ⁄ΉÎfi_ ’ÿ,       ÿÎÿÎlÌ — ‹_√‚ÿÎÁ …\±ı »ı, ’HÎ ΩıfiÎfl ⁄ΉÎfiÌ ≥E»Î ˢ› ÷˘
±ı‰˘ »ı ?                             ÿı¬Î›, fiËŸ ÷˘ fiÎ ÿı¬Î›.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ¿ı‰‚iÎÎfi‹Î_ ÿı¬Î› ±fiı hÎHÎÁ˘ »M’fi Á‘Ì       ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄ΉÎfiı …ı‹Î_ ≥E»Î »ı, ≥LÀflıVÀ »ı.
Á‹…HÎ ’Õı, hÎHÎÁ˘ ±˘√HÎÁÎ≥à Á‘Ì, hÎHÎÁ˘ »M’fi ±‹¿ Á‹…ı,
                                     ÿÎÿÎlÌ — ΩıfiÎfl (⁄Ή˘)ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ±Î ÷˘ «U‹Î »ı.
hÎHÎÁ˘ ÁkÎΉfi ◊Λ I›Îflı ◊˘Õ<_¿ ‰‘Îflı Á‹…ı, hÎHÎÁ˘ ±ßΉfiı ‰‘ı,
                                 ‹_√‚ÿÎÁ «U‹Î …ı‰˘ »ı.
hÎHÎÁ˘ ±˘√HÎÁÎà ◊Λ ◊˘Õ<_ ‰‘Îflı ◊Λ ±fiı ÁÎ≥ËÎ_ ’Òfl_ ◊¥ Ω›.
                                     ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ⁄Ή˘ ΩıfiÎfl˘ »ı ?
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Ή˘ ΩıfiÎfl˘.
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Î¿Ì ⁄ÎflÁ, ÷ıflÁ, «˙ÿÁ, ’Òfi‹fiı ÿËÎÕı ’Òfi‹ ◊¥
Ω›. ’Òfi‹ hÎHÎÁ˘ ÁÎ≥Ã, «˙ÿÁ◊Ì ±Î√‚.                    ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ÁÎfl_-¬˘À<_ › ⁄Ή˘ ¿flfiÎfl˘ ? ÁÎfl_-¬˘À<_ ¿flı
                                 ±ı ⁄Ή˘ ?
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ¿ı‹ıflÎ◊Ì ‹_√‚ÿÎÁfi˘ Œ˘À˘ ’Õı ±ı‰˘ »ı, ÿı¬Î›
±ı‰˘ … »ı, ÷˘ ⁄Ή˘ ÿı¬Î› ±ı‰˘ »ı ?                    ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, ⁄Ì…\_ ¿˘HÎ I›Îflı ?!
   ÿÎÿÎlÌ — ‹_√‚ÿÎÁ ±ı ÏŒÏ{¿· »ı. ⁄Ή˘ ÏŒÏ{¿· fi◊Ì. »÷Î_        ≠ffi¿÷ν — ±fiı ⁄ΉÎfiı F›Îflı ΩHÎı ¿ı ±Î ⁄‘_ ⁄Ήαı ¿›*, ÷ı
ÏŒÏ{¿· »ı, ’HÎ ÿı¬Î› fiËŸ ±ı‰˘ ÏŒÏ{¿· »ı.             ±Î’HÎı ’˘÷ı “Ë_”.
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı iÎÎfiı ¿flÌfiı Á‹Ω› ¿ı ±Î ⁄ΉÎfi_ … ’ÿ »ı.      ÿÎÿÎlÌ — “Ë_” ±ı ⁄‘_ … ΩHÎı. “Ë_” ‹_√‚ÿÎÁfiı › ΩHÎı ±fiı ±Î
                                 ⁄ΉÎfiı › ΩHÎı, ⁄‘Îfiı ΩHÎı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı Á‹Ω› ¬fl_. ±ı ÿ½fi‹Î_ ±Î‰ı, Á‹…‹Î_ ±ÎT›_ ±ı
ÿ½fi ¿Ëı‰Î›. ÿ½fi‹Î_ fiÎ ±ÎT›_ ˢ› ÷ıfiı ±ÿ½fi ¿Ëı‰Î›.          ≠ffi¿÷ν — …√÷fiÎ ·˘¿˘fiı ±ıÀ·ı ¿ı iÎÎfi fiÎ ·Ì‘_ ˢ› ±ıfiı ¿ı‰Ì
424                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)   Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                      425

flÌ÷ı ˢ› »ı ⁄‘_ ? ⁄ΉÎfi_ ’ÿ ±fiı ‹_√‚ÿÎÁfi_ ’ÿ ˢ› … ? ±ıfiı “Ë_”   ’ˢӫÎÕfiÎflÎ › …\ÿΠˢ›.
ˢ› ? ±ıfiÌ Á‹…‹Î_ hÎHÎı ’ÿ ˢ› ¿ı ±ıfiı ¬⁄fl fiΠˢ› ?
                                          “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ±fiı “ÿÎÿÎ-⁄Ή˘” !
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ › ˢ› ±ıfi_. ±ı‹fiı Á‹…‹Î_ fiΠˢ›. iÎÎfi ’»Ì
                                      iÎÎfiÌ› ⁄ΉΠfiı ÷‹ı› ⁄ΉÎ. Œ˘·˘±Á˝ › ⁄ΉÎ. ’HÎ ¿˘fiÎ
… Á‹Ω›.
                                    Œ˘·˘±Á˝ ? I›Îflı ¿Ëı ¿ı ⁄ΉÎfiÎ ⁄ΉÎ.
   ≠ffi¿÷ν — …ı ±Î ±Ëo¿Îfl iÎÎ÷ΤΉı ±fiı ¿÷ν¤Î‰ı flËı »ı, ÷˘
⁄ΉÎfi_ ’HÎ ±ı‰_ … ¿o¥¿ ¿Î›˝ ˢ› »ıfi,ı ÿÎÿÎ ? ±ı ±Ëo¿Îfl ±fiı ⁄Ή΋Î_     iÎÎfiÌ ±ı ÷˘ “⁄Ή˘ »\_” ±ı‰_ ·˘¿˘fiÌ ’ÎÁı ¿⁄Ò· fiÎ ¿flı. ¿ÎflHÎ
Â_ Œfl¿ ?                               ¿ı ±ı ΩHÎı ¿ı ’»Ì ¤„@÷ …÷Ì flËıÂı. ±ıÀ·ı ±Î ¤√‰Îfi Â_ fiÎ ¿flı ?!
                                    ±Î’HÎı ÷˘ ÿÎÿÎ ¿Ëı ±ı ÁΫ_. ÿÎÿÎ ±ı ⁄ΉΠ… »ıfiı, ±˘»Î ¿o¥
   ÿÎÿÎlÌ — ±Ëo¿Îfl ±ı … ⁄Ή˘ »ı fiı ! ⁄Ή΋Î_ ‹A› ‰V÷ ±Ë_¿Îfl    ¤√‰Îfi »ı ?!
… »ı. ±Ëo¿Îfl ±˘»˘ ◊Λ ÷ı › ⁄Ή˘ »ı. ±˘»˘ ±Ëo¿ÎflÌ »ı. ±Ëo¿Îfl
¬·ÎÁ ◊¥ √›˘ ˢ› ÷ı › ⁄Ή˘ »ı.                        “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ±ı ¤√‰Îfi »ı ±fiı ÿÎÿÎ ±ı ⁄ΉÎ.

   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’»Ì ⁄ΉÎfi_ › ±„V÷I‰ ¬·ÎÁ ◊¥ √›_fiı ?         ≠ffi¿÷ν — ±‹fiı ÷˘ ÿÎÿÎ ¤√‰Îfiı › ¤√‰Îfi ·Î√ı »ı ±fiı
                                    ⁄Ήαı ¤√‰Îfi … ·Î√ı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ.
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷‹fiı ÷˘ ±ı‰_ ·Î√‰_ Ωı¥±ı, ±Î ÷˘ Ë_ M›Î"fl ¿Ë_.
   ≠ffi¿÷ν — ¿ı Ïfifl˚±Ëo¿ÎflÌ ’ÿı ⁄Ή˘ flËı ?             M›Î"fl ¿˘¥ ⁄˘·ı … fiËŸfiı ! ¿o¥ ‹Îfl_ fi΋ flËı ±ı‰Ì ±‹Îflı ¤Î‰fiÎ …
   ÿÎÿÎlÌ — ±‹Îflı «Î…˝ ¿flfiÎfl˘ ±Ëo¿Îfl ’˘÷ı ¬·ÎÁ ◊›ı·˘ … »ı.     fiËŸ fiı ! ±Î ÷˘ Ë_ ¿ËÌ ÿ™fiı, ‹Îfl΋Î_ ⁄fl¿÷ fi◊Ì flËÌ !
±‹Îflı “Ë_” “±Ëo¿Îfl” ¬·ÎÁ ◊›ı·˘ »ı, ’HÎ ±Î ⁄Ή˘ Ë…\ ±Ëo¿ÎflÌ »ı,       ±Î “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ŒflÌ fiËŸ ‹‚ı, ±Î‰Î M›Î"fl ¤√‰Îfi ! ¿ÎflHÎ
hÎHÎÁ˘ »M’fi‰Î‚Î. ±ıÀ·ı ÏÕV«Î…˝ ±Ëo¿Îfl flËı, fiËŸ ÷˘ Á_ÕÎÁı › fiÎ     ¿ı ⁄ÌΩ ¤√‰Îfi ÷˘ ±ı‰_ ¿Ëı, Ë_ ’˘÷ı … ¤√‰Îfi »\_ ±fiı Ë_ … ±Îfi˘
…‰Î›.                                 ¿÷ν-Ë÷ν »\_ ’HÎ Ë_ ÷˘ ±ı‰_ ¿Ëı÷˘ … fi◊Ì fiı ?
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı ÏËÁÎ⁄ı ÿÎÿÎ, ÷Ì◊*¿fl˘fiı ÏÕV«Î…˝ ±Ëo¿Îfl ’HÎ
                                       ≠ffi¿÷ν — fiÎ, fiÎ.
¬·ÎÁ ◊¥ √›˘ ˢ› »ı, ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ⁄Ή˘ ’HÎ ¬·ÎÁ ◊¥ √›ı·˘ ?
                                       ÿÎÿÎlÌ — …ı »ı ±ıfiı ¿Ë_ »\_ fiı ¿ı ±Î ËoÕˇıÕ ’flÁıLÀ ¤√‰Îfi »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ’»Ì ±ı‹fiı ¿Â_ ¿fl‰_ fiÎ ’Õı.
                                    ⁄ÌΩ ¿˘¥ ¤√‰Îfifi_ ¬˘À<_ fi◊Ì. ÷tfi ÁÎ«Ì ‰Î÷ »ı. ’HÎ ±ı ’˘÷Îfiı
   ≠ffi¿÷ν — ¬Î‰_-’̉_, Á_ÕÎÁ, ±Lfi ¿Â_ … fiËŸ ?          ¤√‰Îfi ¿Ëı »ı ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı ±ıÀ·˘ ’ÒHν ·Î¤ ‹‚ı fiËŸ. ±fiı ±Î
                                    ÷˘ Â_ ±Îç›˝ ◊Λ, ±ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ !!!
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ı‹fi_ ¬Î‰Î-’̉Îfi_ …\ÿ_ ˢ›, ¬‰ÕΉfiÎfl …\ÿÎ,
⁄‘_ … …\ÿ_ ˢ›. ¿ıÀ·_¿ ÿıË … ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı. ¿ıÀ·_¿ ¬‰ÕΉfiÎfl-      ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ÷ı◊Ì … ⁄‘Îfiı ÿı¬Î› »ı fiı ! fiËŸ ÷˘ ÿÎÿÎ
’̉ÕΉfiÎfl …\ÿΠˢ›, ±_ÿfl «·Î‰fiÎfl …\ÿΠˢ›. ±ı Ãıà ‹˘ZÎı        ¤√‰Îfi ÿı¬Î› … fiËŸ fiı ! «˘‰ÌÁı› ¿·Î¿ ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi A›Î·‹Î_ flËı
426                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)   Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                      427

»ı ÂÎ◊Ì ? ¿˘¥ flËı·Î fiËŸ ±I›Îfl Á‘Ì‹Î_. ⁄‘Îfi_ V‹flHÎ ¿fl‰_ ’Õı, ±Î   »ı. ÷‹fiı fiÎ ’E›_fiı ? ÷ı hÎHÎÁ˘fiı ÁÎà ±ÎM›_, ’HÎ hÎHÎÁ˘ ‰ÌÁ µ’fl
±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰ı. ±Î ÷˘ ωV‹flHÎ … fiÎ ◊Λ ±fiı ’ı·_ V‹flHÎ ÷˘ ›Îÿ     ±Î‰Ì √›_, ¿˘¥fiı hÎHÎÁ˘ ÿÁ µ’fl ±Î‰Ì √›_, ’HÎ hÎHÎÁ˘fiÌ µ’fl »ı
   _
¿fl‰Îfi.                                ⁄‘_. ±fiı Ë÷Î ⁄Á˘ µ’fl. Á˘-±ı¿Á˘ ÿÁ ±ı¿ÿ‹ ±˘‚_B›Î »ı. ±Î
                                    «˘A¬Î ‹ÎHÎÁ Ë÷Î ÷ı◊Ì ±Î ‹Y›_, fiËŸ ÷˘ ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi @›Î_◊Ì ¤ı√Î
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı … «Î· ◊¥ Ω›.
                                    ◊Λ ÷ı ?! ¿o¥¿ı› «˘A¬˘ ˢ›, ‰‘Îflı fiËŸ. ’HÎ ¿o¥¿ «˘A¬˘ ˢ› ÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÌ ‹ı‚ı … «Î·ı. ·˘¿ ¿Ëı »ı fiı ¿ı “±Î ÂÌ ±Ω›⁄Ì     ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ≠ÎM÷ ◊Λ, fiËŸ ÷˘ ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ≠ÎM÷ fiÎ ◊Λ !
»ı ?! ±‹ı fiÎ ¿Ë̱ı ÷˘ › ±ı A›Î·‹Î_ … flËı »ı.”
                                           ±ÎÀ·˘ Œıfl, iÎÎfiÌ fiı ¤√‰Îfi‹Î_ !
        ...I›Îflı iÎÎfi ≠√À ◊÷_ …Âı !
                                        ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, iÎÎfiÌ ±fiı ¤√‰Îfi‹Î_ Â_ Œıfl »ı ?
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ÷˘ ±‹Îfl΋Î_› »ı ÷ı ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ …
                                        ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfiÌ‹Î_ ±fiı ¤√‰Îfi‹Î_ ±ıÀ·˘ Œıfl ¿ı iÎÎfiÌ Á‹∞
¿Ëı‰Î›fiı ?
                                    ¿ı, ⁄‘_ › Ωı¥ ¿ı, ΩHÎÌ Â¿ı fiËŸ. ±Î …ı ÿı¬Î› »ıfiı, ±ı ÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı … »ı fiı !                      ¤ÎÿflHÎfiÎ ’Àı· »ı fiı Ë_ ÷˘ iÎÎfiÌ ’vÊ »\_ ±fiı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi …\ÿÎ »ı,
                                    ±ı ÷˘ ’fl‹ÎI‹Î … »ı ! «˙ÿ ·˘¿fi˘ fiÎ◊ »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±ı iÎÎfi ⁄ËÎfl ¿ı‹ fi◊Ì fiÌ¿‚÷_ ?
                                       ‹Îflı hÎHÎÁ˘ ÁÎà ÏÕ√˛Ì ’ÒflÌ fiÎ ◊¥ fiı hÎHÎÁ˘ »M’fiı ∂¤_ flèÎ_.
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄ËÎfl Âıfi_ fiÌ¿‚ı, ’HÎ ? Ë…\ ÷˘ √·Ì’«Ì±˘ ◊Λ
                                    ÷ı◊Ì ±_ÿfl …ı ≠√À ◊›Î »ı ÷ı ¤√‰Îfifiı fiı ‹Îflı ‹ÎÀı …\ÿÎ’b_ flèÎ_ »ı.
»ıfiı ?! …ıÀ·Ì √·Ì’«Ì ◊Λ ÷ıÀ·_ iÎÎfi ±‰flΛ.
                                    ±fiı Ωı ‹fiı ±Î hÎHÎÁ˘ ÁÎà ◊›_ ˢ÷fiı, ÷˘ ±‹ı ⁄¯Îı ±ı¿Î¿Îfl ◊¥ Ω÷.
   ±Î ÏÕV«Î…˝fiÎ flÁ˘ ÷ÒÀÂı. …ı‹ …ı‹ ÷ÒÀÂı ÷ı‹ ÷ı‹ ’ı·_ iÎÎfi ≠√À   ’HÎ ±Î ˉı …\ÿÎ’b_ flèÎ_ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ±ÎÀ·_ ÏfiÏ‹kÎ ËÂıfiı, ±Î
◊÷_ …Âı. ±ÎM›_ »ı ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’, ’HÎ ÷ı ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı ‹fiı ’E›_ fi◊Ì  ·˘¿˘fi_ ¿Î›˝ ¿fl‰Îfi_, ±ıÀ·ı …\ÿÎ’b_ flèÎ_ »ı. ±ıÀ·ı …ıÀ·˘ ¿Î‚ ±‹ı
±fiı ÷‹fiı ’HÎ ’«Âı fiËŸ. ±fiı ¿ı‰‚iÎÎfi ÏÁ‰Î› ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ Ï«_÷Î Ω›      ¤√‰Îfi ΩıÕı ¤ı√Î flË̱ı, ±¤ıÿ¤Î‰ ˢ›, ±ıÀ·˘ ¿Î‚ Á_’ÒHν V‰w’
fiËŸ. ¿˘¥ øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ iÎÎfiÌ ±ı‰Î ◊›ı·Î fi◊Ì ¿ı …ı Ï«_÷Î ‰√flfiÎ      ˢ¥±ı ±fiı ‰ÎHÎÌ ⁄˘·Ì±ı I›Îflı …\ÿ_ ’ÕÌ Ω›.
ˢ›. ±ı »ıS·Î ±‰÷Îfl‹Î_ …ıfiı «fl‹ ÂflÌflÌ Ë˘›, ±ıfiı Ï«_÷Î √›ı·Ì ˢ›.
                                              ≠√Àu˘ «˙ÿ ·˘¿fi˘ fiÎ◊ !
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’ ¿Ë˘ »˘ ¬flÎ_ ¿ı ±‹fiı hÎHÎÁ˘fiı »M’fi ÏÕ√˛Ìfi_
                                        ≠ffi¿÷ν — ±Î’ ¿Ë˘ »˘ ¿ı «˙ÿ ·˘¿fi˘ ‘HÎÌ ≠√À ◊›˘ »ı ±ıÀ·ı
iÎÎfi »ı, ’fl_÷ ±‹ı ÷‹fiı ·˘¿˘fiı ÷˘ hÎHÎÁ˘ ÁÎà ÏÕ√˛Ìfi_ ±Î’Ì ÿÌ‘_ »ı,
                                    Â_ ?
±ıfi˘ Â_ ±◊˝ ?
                                        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ÷‹Îfl΋Î_ ’HÎ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ ±◊˝ ±ıÀ·˘ ¿ı hÎHÎÁ˘ ÁÎÃfi_ ‹fiı Ë÷_, ’HÎ ’E›_
fiËÌ_ ‹fiı ±fiı hÎHÎÁ˘ »M’fi µ’fl ±Î‰Ìfiı ¿Î_À˘ ∂¤˘ flè΢ ’λ˘. ±ıÀ·ı       «˙ÿ ·˘¿fi˘ ‘HÎÌ ≠√À ◊›˘ ÷ı Â_ ¿ı F›Î_ d· V¿ı·‹Î_ ’˘÷ı ËÎ…fl
÷‹fiı ÷˘ ’E›_ fi◊Ì, ÷ı hÎHÎÁ˘fiı ÿÁ µ’fl »ı Ë…\, hÎHÎÁ˘ ÿÁ-‰ÌÁ µ’fl    ◊›Î »ı. F›Î_ ±Î‰flHÎ fi◊Ì flèÎ_.
428                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)   Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                      429

   …ı ±ÎI‹Î Ωı¥ ¿ı ±ıfiı ¿ı‰‚iÎÎfi ¿Ëı‰Î› »ı. ÷ı◊Ì ±‹ı ¿èÎ_ fiı,    ’Õ¢ ÷˘ ÷‹Îfl_ ¿Î‹ ◊Âı, fiËŸ ÷˘ ¿Î‹ … fiËŸ ◊Λ. ÿıË‘ÎflÌ
±‹fiı ¿ı‰‚iÎÎfi ’E›_ fi◊Ì. ±ÎÀ·_ ⁄‘_ iÎÎfi ˢ‰Î »÷Î_ ±‹Îflı ⁄‘_      ’fl‹ÎI‹ÎfiÎ ≠√À’HÎÎ ÏÁ‰Î› ¿˘¥ ÿÎ”Õ˘ ¿Î‹ fiËŸ ◊Λ. ÿıË‘ÎflÌ w’ı
…√÷ ÿ½fi‹Î_ ±ÎT›_ ’HÎ iÎÎfi‹Î_ fi◊Ì ±ÎT›_ ±fiı ¿ı‰‚iÎÎfi ¿ı‰_ ˢ› ?    ’fl‹ÎI‹Î … »ı.
¿_¥ ⁄Î¿Ì … fi flËı. ±ıÀ·ı ±‹ı Á‹∞ √›Î ¿ı ±ÎÀ·ı ±Î ÏÕ√˛Ì±ı ±Î‰Ìfiı
                                        ≠ffi¿÷ν — F›Îflı ±Î’ ¿Ë˘ »˘ ¿ı ±Î iÎÎfiÌ ’vÊ »ı ±ıÀ·ı Â_
∂¤_ flèÎ_ ˉı. ±Î ÷˘ hÎHÎÁ˘ »M’fi ±‹ı ¿ËÌ ÿÌ‘_, ’HÎ ÁkÎΉfi ◊÷_
                                     Á_¿ı÷ ¿fl˘ »˘ ±Î’ ?
fi◊Ì ’λ\_ ±fiı ±Î’HÎı ¿fl‰_ › fi◊Ì. ‹ÎflÌ ≥E»Î±ı › fiËŸ. ‹Îflı Â_ ?
Ëı T›‰„V◊÷, ÷Îflı √fl… ˢ› I›Îflı ¿fl…ıfiı ! ±Î’HÎı ÷˘ √ÎÕÌ‹Î_ ⁄ıÃÎ ’»Ì       ÿÎÿÎlÌ — ±_÷flÎI‹Î ! ±ı ±_÷flÎI‹Î «Îfl ÏÕ√˛Ì ’»Ì ±ı ’fl‹ÎI‹Î
√ÎÕ̉΂Îfiı ¤Î_…√Õ !                           ÷˘ ◊‰Îfi˘. ¿˘¥ ¿·ı@Àfl ÷˘ »ı ÷ı ’Ëı·Î ‰Ê˝‹Î_ ˢ›, Ë‹HÎı … ¿·ı@Àfl
                                     ◊›˘ ˢ› fi‰˘ fi‰˘. ±fiı ⁄Ì…Î ¿˘¥ fiı ¿·ı@ÀflfiÌ ‰ÌÁ ‰Ê˝fiÌ fi˘¿flÌ
      iÎÎfiÌ ’vÊ ±ı … ÿıË‘ÎflÌ ’fl‹ÎI‹Î !              ◊¥ ˢ›, I›Îflı ¿Ï‹Ufifl ◊Λ. ‰ÌÁ ‰Ê˝fiÌ fi˘¿flÌ ◊¥, …ı ¿Ï‹Ufifl
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’ ÷˘ ±ÎI‹Î »˘ ÷˘ ’»Ì ±Î’fi΋Î_ iÎÎfiÌ ¿›˘        ◊‰ÎfiÎ ‹ÏËfiÎ ’Ëı·Î_ ÷ı ¿·ı@Àfl Ë÷˘ fiı ±Î› ¿·ı@Àfl Ë÷˘. ’HÎ ÷ı‹Î_
¤Î√ ?                                  Áfl¬_ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ’ı·˘ ¿Ï‹Ufifl ¿Î·ı ◊¥ ∂¤˘ flËı ±fiı ±Î’HÎı ÷˘
                                     ‰Îfl ·Î√Âı, ‰ÌÁ ‰Ê˝ …Âı I›Îflı.
   ÿÎÿÎlÌ — …ıÀ·˘ ±ÎI‹Î ◊›˘ ±ıÀ·˘ ±Î iÎÎfiÌ. …ıÀ·˘ hÎHÎÁ˘
»M’fifi˘ ±ÎI‹Î ◊›˘, ±ıÀ·˘ hÎHÎÁ˘ »M’fifi˘ iÎÎfiÌ. ±ÎI‹Î iÎÎfiÌ …           ≠ffi¿÷ν — fiËŸ ÿÎÿÎ∞, ±Î’ ±Î …ı ¿Ë˘ ¿ı ¤√‰Îfi ⁄ıÃÎ_ »ı
»ı ’HÎ ÷ıfi_ ±Î‰flHÎ ¬Á‰_ Ωı¥±ı. …ıÀ·_ ±Î‰flHÎ ¬V›_, hÎHÎÁ˘ ÁÎà     ±_ÿfl ±fiı ±Î Ë_ hÎHÎÁ˘ »M’fi »\_ I›Îflı ±ÎI‹Î ÷˘ ±ı¿ … »ı.
ÏÕ√˛Ìfi_ ¬V›_ ÷˘ Á_’ÒHν ◊¥ √›˘. hÎHÎÁ˘ »M’fifi_ ¬V›_ ÷˘ «Îfl ÏÕ√˛Ìfi_
                                        ÿÎÿÎlÌ — ±ı flıB›·fl ¿Ëı‰Î›. ω√÷‰Îfl. ±ıÀ·ı ’ı·Î ¿·ı@Àfl ÷˘
±Î‰flHÎ »ı. ÷‹Îflı ÷˘ ‰‘Îflı ÏÕ√˛Ìfi_ ±Î‰flHÎ »ı. ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ÷‹Îfl_
                                     ‰ÌÁ ‰Ê˝ ¿·ı@Àfl‹Î_ flËı·Î ˢ›fiı ±ıÀ·ı ΩHÎ÷Î … ˢ› ¿ı ‹fiı @›Îflı
±Î‰flHÎ ÷ÒÀ÷_ …Âı. ±Î‰flHÎ ÷ÒÀ‰_ ±ı iÎÎfiÌ … »ı ’˘÷ı. ±Î‰flHÎfiı ·¥fiı
                                     ¿Ï‹Ufiflfi_ ¿ËıÂı, ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±ı‰_ ±Î iÎÎfiÌ › ΩHÎ÷Πˢ› ¿ı @›Îflı
±iÎÎfiÌ ÿı¬Î› »ı.
                                     ±Î hÎHÎÁ˘ ÁÎ_à ±Î’HÎÎ ’ÒflÎ ◊Λ, ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±ıÀ·ı ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ
   hÎHÎÁ˘ »M’fi ÏÕ√˛Ì ±_÷flÎI‹ÎfiÌ ±fiı hÎHÎÁ˘ ÁÎà ’fl‹ÎI‹ÎfiÌ.       ’ÒflÎ ’ÿfiı ΩHÎ÷Πˢ›. ’HÎ ±I›Îflı …ı ’ÿı »ı ÷ı‰_ ¿Ëı ·˘¿˘fiı. fiÌ«ı
±Î iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì ÷‹ı › ±_÷flÎI‹Î »˘ ±fiı ±‹ı› ±_÷flÎI‹Î »Ì±ı.        ¿·ı@Àfl ·¬ı·_ ˢ›. ±Î ‰Ì÷flÎ√˘fi_ iÎÎfi. ÁËı… ’HÎ √M’_ ¿ı ±ÎÕÎ-
±‹ÎflÌ ÏÕ√˛Ì 356 »ı.                           ±‰‚Ì ¿Â_ «Î·ı fiËŸ. “»ı” ±ıfiı “»ı” … ¿Ëı‰_ ’Õı ±fiı “fi◊Ì” ±ıfiı
                                     “fi◊Ì” … ¿Ëı‰_ ’Õı. “fi◊Ì” ±ıfiı “»ı” ¿Ëı‰ÕΉı fiËŸ. ±ı‰_ ±‹ÎflÌ ’ÎÁı
   ≠ffi¿÷ν — ÿ½fi‹Î_ hÎHÎÁ˘ ÁÎ_à ÏÕ√˛Ì »ı, iÎÎfi‹Î_ fi◊Ì ±Î‰÷Ì
                                     ¿Ëı‰ÕΉΠΩ› ÷˘ ±‹ı fiÎ ¿Ë̱ı ±ı‹Î_. ±‹ı ˉı ±Â@÷ »Ì±ı ±‹ÎflÌ
±ıÀ·ı … ±Î‰_ »ı fiı ?
                                     „@÷ ¿Î‹ ¿fl÷Ì fi◊Ì. “fi◊Ì” ±ıfiı “»ı” ¿Ëı‰ÕΉΛ … fiËŸ.
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ’ÿ √HÎΛ fiËŸfiı ! »÷Î_ lÌ‹ÿ˚ flÎ…«_ƒı
¬S·Î Ïÿ·◊Ì ¿èÎ_ ¿ı iÎÎfiÌ ’vÊ ±ıÀ·ı ÿıË‘ÎflÌ ’fl‹ÎI‹Î … »ı. ±ı
                                             fi◊Ì µ÷Ή‚ ¿ı‰‚iÎÎfifiÌ !
ÂÎ ‹ÎÀı ¿èÎ_ ? ±ıÀ·ı ±ı‹fiÌ ±Î⁄w ‰‘Îfl‰Î ‹ÎÀı fiËŸ. ±ı‹fiÌ ’λ‚          ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÷˘ › ÿÎÿÎ ’ÒflÎ ‰Ì÷flÎ√Ì ¿Ëı‰Î› fiı ?
430                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)   Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ                        431

    ÿÎÿÎlÌ — ’ÒflÎ ‰Ì÷flÎ√Ì fiÎ ¿Ëı‰Î›. hÎHÎÁ˘ ÁÎËÎ_ «Îfl ÏÕ√˛Ì     ÿÊ‹¿Î‚fiÎ ∞‰ »ı fiı Â_¿Î‰Î‚Î »ı. ‰√fl ¿Î‹fiÌ Â_¿Î±˘◊Ì ±ıfi_ ⁄√Õı
±˘»Ì...                                 µ·ÀÎ_fi_. ±ıÀ·ı ±Î …\ÿÎ ’ÎÕuÎ, Â_¿Î ∂¤Ì fiÎ ◊Λ fiı ?
    ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ÷‹ı hÎHÎÁ˘ ÁÎà ÏÕ√˛Ì ◊α˘ ±ıÀ·ı ±ı …        ±Î ±ıfiı Ã_Õ¿ flËı. ËÎ, ˉı ±ıfi_ √Î_Õ’HÎ ∂¤_ fiÎ ◊Λ ±ıÀ·Î
‰Ì÷flÎ√, ⁄fl˘⁄fl.                             ËÎv. ¬flÌ flÌ÷ı ⁄ı … »ı ±Î. ¿Ú’΂ÿı‰ı ÷˘ ¿èÎ_ »ı, iÎÎfiÌ ’vÊ ±ı
                                    ÿıË‘ÎflÌ ’fl‹ÎI‹Î … »ı. ’HÎ ±Î hÎHÎ ¤Î√ ’ÎÕuÎ »ı. ±ıfi_ ¿ÎflHÎ ¿flHÎÎ
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ‰Ì÷flÎ√ ’HÎ ◊¥ ¿ı fiËŸ ±Î ¿Î‚‹Î_, ±Î ZÎıhÎı
                                    »ı ±ıfiÌ ’λ‚. ±ËŸ◊Ì ¤Î√Ì fiÎ Ω›, ±ËŸ ±Î‰ı·˘ fl¬ÕÌ fiÎ ‹flı.
fi ◊Λ. ±ıÀ·ı ±‹ı ±ı‰Ì µ÷Ή‚ ¿fl÷Î_ fi◊Ì. ±‹Îflı µ÷Ή‚ı › Â_ »ı ?
±‹Îfl˘ ’vÊÎ◊˝ ±Î ⁄Î…\ ‰Y›˘. ·˘¿˘fiı ·Î¤ ◊Λ. ±ËŸ Ωı ◊¥ ¿Î÷_              ¬S›_ flËV› ±ø‹ ωiÎÎfi ◊¿Ì !
ˢ÷ ÷˘ ±‹Îfl˘ ’vÊÎ◊˝ ’ı·Ì ⁄Î…\ ‰Î‚÷ ±‹ı. ±Î ÷˘ ◊¥ ¿Î÷_ fi◊Ì.
                                       ±Î ÷˘ ‰Î÷ fiÌ¿‚Ì Ω› ±ıÀ·Ì ÁΫÌ, ⁄Î¿Ì fiËŸ ÷˘ fiÌ¿‚ı fiËŸ.
‹ÎÀı ±‹Îflı »ı ÷ı ’flÊÎ◊˝ ±Î ⁄Î…\ ‰ÎY›˘.
                                    ƒ„WÀ ‰√fl fiÌ¿‚÷Ì fi◊Ì ¿˘¥ ÿËÎÕ˘. ±Î ÷˘ ÷‹Îflı ·Ì‘ı Ë_ ¿Ë_ »\_.
    ≠ffi¿÷ν — ⁄Ë ’vÊÎ◊˝ ¿flı ÷˘ ’HÎ «Îfl ÏÕ√˛Ì ±Î ¿Î‚‹Î_ fi
                                                                       _
                                         ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ø‹ ωiÎÎfiı ±Î¬_ flËV› iÎÎfi ¬S·_ ¿›* ±_÷flfi.
Ω› ?
                                         ÿÎÿÎlÌ — ¬S·_ ◊›ı·_ … fiËŸ. ±Î ÷˘ Ãıà Á‘Ì ⁄‘_ ’√·ı ’√·_
    ÿÎÿÎlÌ — ’vÊÎ◊˝ ¿fḻı … ÂÎ ‹ÎÀı ? ±ËŸ ’flÌZÎÎ ◊‰ÎfiÌ …
                                      _
                                    ¤flı·.
fi◊Ì ÷˘ ‰Î_«Ì±ı Â_ ¿fl‰Î ? ’flÌZÎÎ ◊‰ÎfiÌ Ë˘› I›Î_ ‰Î_«Ì±ı. ±I›Îflı
±ËŸ ‰Î_«‰Î ‹Î_Õ<_ ÷˘ ·˘¿˘ ¿ËıÂı, ¿ı‹ ’flÌZÎÎ ±Î‰Ì ÷‹Îflı ? fiÎ, ¤¥,         ≠ffi¿÷ν — ±Î ÂÎVh΋Î_ ¿ı ¿˘¥ ±Î‰_ ±_ÿflfi_ ⁄÷ÎÕÌ fi◊Ì Â@›_.
’flÌZÎÎ ÷˘ ⁄Ë ÿËÎÕÎ ⁄Î¿Ì »ı. @›Î_ ‹Î◊ο>À ¿fl_ ?
                                         ÿÎÿÎlÌ — ˢ› … fiËŸfiı, ΩHÎı … fiËŸ fiı !
             iÎÎfiÌfiÌ ¿flHÎÎ !                    ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Î »ı fiı ’ÿ˚√· »ı ⁄‘_, ⁄Á.
   ÿÏfi›Î‹Î_ ⁄ÌΩ ⁄‘Î ¤ı√Î ◊Λ ’HÎ Ë_, iÎÎfiÌ ±_⁄ηη ¤ı√Î fiÎ         ÿÎÿÎlÌ — Ãıà Á‘Ì ±ı ˢ› ±fiı ΩHÎı I›Îflı ±Î ⁄˘·ı fiËŸ. ±Î
◊Λ. “Ë_” ¿˘HÎ ? “Ë_” ±ı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” »ı, ±Î iÎÎfiÌ »ı ±fiı                                     Ò
                                    ÷˘ ⁄˘·÷˘ fiËŸ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘, ±Î…ı … ⁄˘S›˘ ±Î ÷˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹ı Á_’Hν
±_⁄ηη ±ı “’Àı·” »ı. Ë_, iÎÎfiÌ, ±_⁄ηη ¤ı√Î fiÎ ◊Λ. ±Î Ωı√      ÿÂ΋Î_ flË̱ı. hÎHÎÁ˘ ÁÎ≥à ±ı¿·Î‹Î_. ±ı ⁄ı‹Î_ fiÎ flË̱ı. hÎHÎÁ˘
⁄ıÁı fiËŸ, ⁄ÌΩ ⁄‘Î Ωı√ ⁄ıÁı. ¤√‰Îfi ’˘÷ı ËÎ…fl fiÎ ◊Λ. ±Î ◊¥        »M’fiı ÿ½fi ◊Λ ±fiı hÎHÎÁ˘ ÁÎ≥à »ı ÷ı ±‹ı flË̱ı ±ıÀ·ı ±Î ÿ½fi
√›Î ÷ı. ±Î¬Î ⁄˛õÎ_ÕfiÎ ¤√‰Îfi Ë_ ¿Ë_ »\_, ±ıfiÌ √ıflıÓÀÌ ±Î’_ »\_. ±Î  ¿flfiÎflfiı ⁄Ë ŒÎ›ÿ˘ »ı ! ±I›Îflı ‰Î÷ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı ±ı‰˘ ŒÎ›ÿ˘ fiÎ ◊Λ.
…ıÀ·˘ ÁÎ_‘˘ ‹ı‚‰Ì ·ı ±ıÀ·˘ ±ıfiÎ ⁄Î’fi˘.
                                             ÷‹Î‹ ÂÎVh΢fi˘ ÁÎfl, Ë_ ⁄Ή˘ ...
   ¬flÌ flÌ÷ı ±Î hÎHÎ ÷˘ Ë_ ’ÎÕ_< »\_. Ë_, iÎÎfiÌ ±fiı ±_⁄ηη - hÎHÎ
¤ıÿ ’ÎÕ_< »\_ ±ıfiÌ ’λ‚ ¿flHÎÎ »ı. ¬flÌ flÌ÷ı ⁄ı … ¤ıÿ »ı - ÿÎÿÎ        ˉı ±Î ωiÎÎfi ÷˘ ÂÎVh΢‹Î_ ÂÌ flÌ÷ı …Õı ? ¿˘¥ …B›Î±ı ˢ›
¤√‰Îfi ±fiı ±_⁄ηη, ⁄ı … »ı. ’HÎ hÎHÎ ’ÎÕ‰ÎfiÎ Â_ ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î      fiËŸ. ±Î ÷˘ ÿÁ ·Î¬ ‰Êı˝ ±Î ≠√À ◊Λ, I›Îflı ±Î ⁄ËÎfl ’ÕÌ Ω›.
432                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝)
                                           ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ¿˘HÎ ?
¿ı‰‚iÎÎfifiı ΩHÎı I›Îflı ⁄˘·‰Îfi_ flËı fiËŸ. ¬À’ÏÀ›Î fiΠˢ›fiı ? ΩHÎı            ≠√ÀuÎ “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” 1958‹Î_ !
’HÎ ¬À’À ¿flı fiËŸ. …ı ΩHÎ÷Πˢ› fiËŸ, ±ı ¬À’À ÂÌ flÌ÷ı ¿flı ? ±fiı
                                      …^fi 1958fiÌ ±ı Á‹Ì ÁÎ_…fi˘ »±ı¿ ‰ÎB›Îfi˘ Á‹›, ¤ÌÕ‹Î_
Ë_ ÷˘ Ωb_ ±fiı ¬À’Àı › ¿fl_ ±fiı ÷Ήı › ’Ò»\_, @›Îflfi˘ ÷Ή ±Î‰ı »ı ?                                   ı
                                   ‘‹‘‹÷_ Áfl÷fi_ VÀıÂfi, M·ıÀŒ˘‹˝ fi_. 3 ’flfiÎ_ flıS‰ıfiÎ_ ⁄Î_¿ÕÎ ’fl ⁄ı÷Î
±fiı Ë_ Ωb_ › ¬fl˘, ¿ı ’Ò»fiÎfl ¿˘HÎ, ÷Ή ¿˘fiı ±Î‰ı »ı. ±ı ⁄‘_ Ωb_ !  ±_⁄ηη ‹Ò‚∞¤Î¥ ’Àı· w’Ì ‹_Ïÿfl‹Î_ ¿<ÿfl÷Ì ø‹ı ±ø‹ V‰w’ı ¿_¥¿
   ⁄Ή˘ ÁÎ_¤Y›˘ ÷‹ı ? ±Î¬_ iÎÎfi fiÌ¿‚Ì √›_ ‹Îfl_ !                               Ò
                                   …L‹˘◊Ì T›@÷ ◊‰Î ‹◊÷Î “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” Á_’Hν’HÎı ≠√À ◊›Î! ±fiı
                                   ¿<ÿfl÷ı ±ı Á‹›ı ÁF›* ±K›ÎI‹fi_ ±ÿ˚¤Ò÷ ±Îç›˝! ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_
   ≠ffi¿÷ν — »ıS·_ ⁄‘Î_fiı ‹‚Ì √›_ !               ωrÿ½fi ·ÎK›_! …√÷ Â_ »ı? ¿ı‰Ì flÌ÷ı «Î·ı »ı? ±Î’HÎı ¿˘HÎ?
                                   ¤√‰Îfi ¿˘HÎ? …√÷ ¿˘HÎ «·Î‰ı »ı? ¿‹˝ Â_? ‹„@÷ Â_? ω.ω.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ‹‚Ì √›_. ±ı ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ fiÌ¿‚Ì Ω›fiı ÷ı ¬flı¬fl
                                   …√÷fiÎ_ ÷‹Î‹ ±ÎK›Î„I‹¿ ≠ë˘fiÎ_ Á_’ÒHν Œ˘Õ ’ÕuÎ! ±Î‹ ¿<ÿfl÷ı,
fiÌ¿‚Ì Ω›. ±ı‰˘ ‰flÁÎÿ ‰flÁı, ±ı¿ … ‰flÁÎÿ◊Ì ’οı ±ı‰˘ ⁄‘˘        …√÷fiı «flHÎı ±ı¿ ±ΩıÕ ’ÒHν ÿ½fi ‘›* ±fiı ÷ıfi_ ‹ÎK›‹ ⁄L›Î lÌ
‰flÁÎÿ ‰flÁı. «Îflı› ‹ÏËfiÎ ±ı¿ … ‰flÁÎÿ◊Ì ’Î¿Ì Ω›, fiËŸ ÷˘ «Îflı›     ±_⁄ηη ‹Ò‚∞¤Î¥ ’Àı·, «fl˘÷flfiÎ_ ¤ÎÿflHÎ √΋fiÎ_ ’ÎÀÌÿÎfl,
‹ÏËfiÎ ‰flÁÎÿ ‰flÁıfiı ÷˘ › ’ο fiÎ ◊Λ, ‹ÌÃÎ_ ’ÎHÎÌ fiËŸfiı ! ‹ÌÃ˘     ¿_ÀˇÎ@Àfi˘ ‘_‘˘ ¿flfiÎfl, »÷Î_ ’ÒHν ‰Ì÷flÎ√ ’vÊ!
‰flÁÎÿ ÷˘ ±ı¿ Œıfl˘ ‰flÁı, ±ı‰_ ±Î ’Õu_.                        ±ø‹‹Î√˝fiÌ ±ÿ˚¤Ò÷ ¿<ÿfl÷fiÌ ¤ıÀ !
   ⁄ΉÎfiÌ ‰Î÷ ÷‹fiı Á‹Ω¥ ? ±ı@{ı@À ? ÷˘ ⁄‘Î_ ÂÎVh΢ ¤HÎÌ         ±ı‹fiı ≠ÎÏM÷ ◊¥ ÷ı … flÌ÷ı ‹ÎhÎ ⁄ı … ¿·Î¿‹Î_, ±L›fiı ’HÎ
√›Î. ±Î …ı ÿά·˘ ±ÎM›˘fiı, ÷‹Î‹ ÂÎVh΢fi˘ ÁÎfl ±Î‰Ì Ω› »ı.                        Ò
                                   ≠ÎÏM÷ ¿flÎ‰Ì ±Î’÷Î_, ±ı‹fiÎ ±ÿ˚¤÷ ÏÁK‘ ◊›ı·Î iÎÎfi≠›˘√◊Ì! ±ıfiı
±ÎÀ·_ Ωı Á‹…HÎ ’ÕÌ Ω›fiı, ¿ı ¿ıÀ·ı, @›Î_ ±Î√‚ ±ıfiÌ ÏՋοı˝Âfi     ±ø‹ ‹Î√˝ ¿è΢. ±ø‹ ±ıÀ·ı ø‹ ωfiÎfi˘ ±fiı ø‹ ±ıÀ·ı ’√Ï◊›ı
·Î¥fi ±Î‰Ì ! I›Îflı ¿ËıÂ, F›Î_ ±Î√‚, F›Î_ Á‘Ì ÏŒ{Ì¿· »ı I›Î_ Á‘Ì
           ı                       ’√Ï◊›ı, ø‹ı ø‹ı ¨«ı «œ‰Îfi˘ ! ±ø‹ ±ıÀ·ı Ï·ŒÀ ‹Î√˝ ! ¢À˝¿À !
‹_√‚ÿÎÁ »ı.                                         ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ¿˘HÎ ?
   ±Î ‰Î÷ ÿÏfi›Î‹Î_ ⁄ËÎfl ’Õı·Ì fi◊Ì. ’Ëı·Ì ‰¬÷ ⁄ËÎfl ’Õı »ı.        ÷ı±˘lÌ V‰›_ ≠I›ı¿fiı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ¿˘HΔfi˘ Œ˘Õ ’ÎÕ÷Î ¿Ëı÷Î_,
                                   ““±Î ÿı¬Î› »ı ÷ı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” Lˢ›. ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ÷˘ «˙ÿ ·˘¿fiÎ
‹ÎflÌ ¤Î‰fiÎ ¬flÌ, ’HÎ ±ıfiı ÂÌ flÌ÷ı ¿Ëı‰_ ? ±Î‰_ ¿Ëı‰Î› ÂÌ flÌ÷ı ?
                                   fiÎ◊ »ı, ±ı ÷‹Îfl΋Î_ › »ı, ⁄‘΋Î_ › »ı. ’HÎ ÷‹Îfl΋Î_ ≠√À fi◊Ì ◊›ı·Î,
Á‹…HÎ ÂÌ flÌ÷ı ’Õı ÷‹fiı ? ⁄Ή˘ ¿˘HÎ fiı ‹_√‚ÿÎÁ ¿˘HÎ fiı Ë_ ¿˘HÎ ?                  Ò
                                   ±T›@÷w’ı flËı·Î »ı fiı “±ËŸ” Á_’Hν’HÎı T›@÷ ◊›ı·Î »ı! Ë_ ’˘÷ı ¤√‰Îfi
±ıÀ·ı Ë_, ⁄Ή˘, ‹_√‚ÿÎÁ‹Î_ ⁄‘_ ŒÌÀ ◊¥ √›_.            fi◊Ì. ‹ÎflÌ ±_ÿfl ≠√À ◊›ı·Î ÿÎÿÎ ¤√‰Îfifiı Ë_ fi‹V¿Îfl ¿v_ »\.””   _
                                          iÎÎfiÌfiÎ_ ·ZÎH΢ ≠¿ÎU›Î_ ⁄΂’HÎ◊Ì …...
                                      ’ÒF›lÌfi˘ …L‹ 7 fi‰ıQ⁄fl 1907, ‰Õ˘ÿflÎ ’ÎÁıfiÎ ÷flÁ΂Ì
                                   √΋‹Î_. Ï’÷ÎlÌ ‹Ò‚∞¤Î¥ ±fiı ‹Î÷Î {‰ıfl⁄Î, ’IfiÌ ËÌflÎ⁄Î.
                                   ⁄΂’HÎ◊Ì … ÿÌT› ·ZÎH΢.
                                      ‹Î÷αı ¿_ÃÌ ⁄Î_‘‰ÎfiÌ ¿ËÌ ÷˘ ’ÒF›ḻı fiÎ ’ÎÕÌ! ‹Î÷αı ¿èÎ_
                                   ¿ı “¿_ÃÌ ⁄_‘ΉÌ fiËŸ ÷˘ fi√fl˘ (√v ωfiÎfi˘) ¿Ëı‰Î¥Â.” ’ÒF›ḻı
¿èÎ_, “‹fiı …ı iÎÎfi ±Î’ı, ÷ı ‹ÎflÎ √v. ¿_ÃÌ ⁄Î_‘‰Î◊Ì ◊˘ÕÎ √v ◊¥
Ω›?!” ÷ı ÷ı‹HÎı ‰ˆWHΉfiÌ ¿_ÃÌ fiÎ ⁄_‘Î‰Ì ÷ı fiÎ … ⁄_‘ΉÌ.
    V¿>·‹Î_ ·.ÁÎ.±. (L.C.M.) ≠◊‹‰Îfl ÏÂZοı Â̬T›_ ¿ı ±Î          ±ÎI‹iÎÎfi ≠΄M÷fiÌ ≠I›ZÎ ·Ÿ¿ !
⁄‘Ì fl¿‹˘‹Î_ fiÎfi΋Î_ fiÎfiÌ ±Ï‰¤ÎF› ÷◊Î ⁄‘΋Î_ Á‹Î›ı·Ì ˢ›,
÷ı fl¿‹ ¬˘‚Ì ¿Îœ˘. ±ı ±ıfi˘ ·.ÁÎ.±. ¿Ëı‰ÎÂı. ’ÒF›ḻı ÷fl÷ …            ““Ë_ ÷˘ ¿ıÀ·Î_¿ …HÎfiı ‹Îflı ËÎ◊ı ÏÁÏ© ¿flÌ ±Î’‰Îfi˘
∂¤Î ◊¥fiı ⁄˘S›Î, “‹ÎV÷fl, ‹ÎV÷fl! ±Î T›ÎA›Î ’fl◊Ì ÷˘ ‹fiı            »\_. ’»Ì ’λ‚ Ωı¥±ı ¿ı fiÎ Ωı¥±ı ? ’λ‚ ·˘¿˘fiı
¤√‰Îfi …ÕÌ √›Î! ⁄‘΋Î_ Á‹Î›ı·Î, fiÎfi΋Î_ fiÎfiÎ fiı ±Ï‰¤ÎF›
                                      ‹Î√˝ ÷˘ Ωı¥Âı fiı ?”
÷˘ ¤√‰Îfi … »ı fiı!”
    ÷ıfl‹ı ‰flÁı ±ı¿ Á_÷ı ±ı‹fiı ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’÷Î_ ¿èÎ, “Ω ⁄E«Î,
                              _                            - ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi
¤√‰Îfi ÷‹¿˘ ‹˘ZÎ ‹ıÓ ·ı Ω›ı√Î.” I›Îflı ±ı‹HÎı ¿èÎ_, “¤√‰Îfi ‹fiı          ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌ √΋ı√΋-ÿıÂωÿı ’Ïfl¤˛‹HÎ
‹˘ZÎı ·¥ Ω› ±ı‰˘ ‹˘ZÎ ‹Îflı fiÎ Ωı¥±ı. ¤√‰Îfi ‹˘ZÎı ·¥ Ω› ±ıÀ·ı        ¿flÌfiı ‹‹ZÎ ∞‰˘fiı ÁIÁ_√ ÷◊Î V‰w’iÎÎfifiÌ ≠΄M÷
‹Î◊ı ±ı µ’flÌ Ã›˘˝. µ’flÌ ±fiı ‹˘ZÎ ⁄ı ωfl˘‘ΤÎÁ »ı!”
                                      ¿flΉ÷Î_ Ë÷Î_. ÷ı±˘ḻı ’˘÷ÎfiÌ Ë›Î÷Ì‹Î_ … ’ÒF›
      ˇ
    ‹ıÀÌ¿‹Î_ ΩHÎÌ-Ωı¥fiı fiÎ’ÎÁ ◊›Î_! ¿ı‹? Ï’÷ÎlÌfiı ⁄_‘lÌ ÁÎ◊ı
‰Î÷ ¿fl÷Î ÁÎ_¤‚Ì √›Î ¿ı ‹ıÀÌ¿ ’ÎÁ ◊Λ ±ıÀ·ı ±_⁄ηηfiı ω·Î›÷
                ˇ                     ÕΘ. fiÌv⁄Ëıfi ±‹Ìfifiı ±ÎI‹iÎÎfi ≠΄M÷ ¿flΉ‰ÎfiÌ
‹˘¿·Ì ÁÒ⁄˘ ⁄fiΉÌÂ_. ±ıÀ·ı ’˘÷ı fiyÌ ¿›* ¿ı ‹ıÀˇÌ¿‹Î_ ΩHÎÌ-Ωı¥fiı      iÎÎfiÏÁÏ© ±Î’ı·.
fiÎ’ÎÁ ◊‰Îfi_. ¿ÎflHÎ ¿ı fi˘¿flÌ ÷˘ ∞_ÿ√Ì‹Î_ ¿fl‰Ì fi◊Ì! ‹Î◊ı ⁄˘Á
fiÎ Ωı¥±ı.
                                         ÿÎÿÎlÌfiÎ ÿı Ë Ï‰·› ⁄Îÿ ±Î…ı ’HÎ ’Ò F ›
                                      ÕΘ. fiÌv⁄Ëıfi ±‹Ìfi √΋ı√΋, ÿıÂ-ωÿı ŒflÌfiı ‹‹ZÎ
    ’flHÎ÷Ì ‰¬÷ı ‹Î◊ı◊Ì ÁÎŒ˘ ¬V›˘ fiı ω«Îfl ±ÎT›˘, “±Î
·Bfifi_ ±ıLÕ flÌ{SÀ Â? ⁄ı‹Î_◊Ì ±ı¿fiı ÷˘ flÎ_Õ‰Îfi_ … fiı!” ’ˆHÎ «œu_
             _                         ∞‰˘fiı ÁIÁ_√ ÷◊Î ±ÎI‹iÎÎfifiÌ ≠΄M÷ ÏfiÏ‹kÎ ¤Î‰ı
ˢ› ±ı‰Î ‹˘ËfiÎ ≠Á_√ı µI¿Úp ‰ˆflÎB›fi˘ ¿ı‰˘ ±ÿ˚¤Ò÷ ω«Îfl!           ¿flÎ‰Ì flèÎÎ »ı, …ıfi˘ ·Î¤ ËΩfl˘ ‹‹ZÎ±˘ ·¥fiı
           ±K›ÎI‹ ÷flŒ ‰Y›_ ∞‰fi !                ±ÎI‹fl‹HÎ÷Î ±fi¤‰ı »ı. ±Î‹ ±ø‹ ‹Î√ı˝ ±ÎI‹iÎÎfi
    ⁄ΉÌÁ‹ı ‰Êı˝ lÌ‹ÿ˚ flÎ…«_ƒfi_ ’V÷¿ ‰Î_«‰Î‹Î_ ±ÎT›_. I›Îfl◊Ì    ≠΄M÷ ±Î…ı ’HÎ «Î· »ı ±fiı Á_ Á Îfl‹Î_ flËÌfiı
±ÎI‹ÎfiÌ ¬˘… «Î· ◊¥, ÷ı ’ÒflÌ ◊¥ 1958‹Î_. ËΩfl˘fiı I›Îfl⁄Îÿ iÎÎfi        …‰Î⁄ÿÎfḻ˘ ’ÒflÌ ¿fl÷Î_ ’HÎ ‹@÷÷Î ±fi¤‰Î› »ı.
±Î’Ì ‹˘ZÎfiÎ_ ¶Îflı ’ˢӫÎÕuÎ! ∞‰fi ÁÎÿ_, Áfl‚, ¿˘¥ ’HÎ Ω÷fiÎ_
⁄ÎèÎ ±ÎÕ_⁄fl flÏË÷. ¿˘¥fiÎ √w ◊›Î fiËŸ. ·CÎk΋ ’ÿ‹Î_ … ÁÿÎ            √˛_◊‹Î_ ±_¿Ì÷ ◊›ı·Ì ‰ÎHÎÌ ‹˘ZÎÎ◊afiı √Î¥Õ ÷flÌ¿ı
flèÎÎ. ¿˘¥ ‰ÎÕ˘ fiÏË, Á_≠ÿΛ fiÏË. ¿ı‰‚ ±ÎI‹‘‹˝fiÌ … ≠ÎÏÅ           ±I›_ ÷ µ’›˘√Ì fỉÕı ’fl_ ÷  ‹˘ZÎ ‹ı ‚ ‰‰Î ‹ÎÀı
¿flΉÎfi˘ ±¤Ò÷’Ò‰˝ ÏÁK‘Î_÷! 1988‹Î_ V◊Ò‚ ÿıËω·›. ÁÒZ‹ÿıËı ωr‹Î_      ±ÎI‹iÎÎfi ‹ı‚‰‰_ …wflÌ »ı. ÷ı ‹ÎÀı ≠I›ZÎ ±ÎI‹iÎÎfiÌfiı
T›Î’Ì …√÷ ¿S›ÎHÎfi_ ±Ï‰fl÷ ¿Î›˝ ‰‘ ‰ı√ı ‰‘Î‰Ì flèÎÎ »ı!           ‹‚Ìfiı ±ÎI‹iÎÎfi ≠ÎM÷ ¿flı ÷˘ … ◊Λ. ≠√À ÿ̉Îfiı
         ’ˆÁÎfiÎ T›‰ËÎflfi˘ ÿÎÿÎlÌfi˘ ÏÁK‘Î_÷             ÿ̉˘ ±Õı ÷˘ … ≠√Àı.
    “‰ı’Îfl‹Î_ ‘‹˝ CÎÀı, ‘‹˝‹Î_ ‰ı’Îfl fi CÎÀı” ±ı ÏÁK‘Î_÷◊Ì ÷ı±˘ ±Î¬_
∞‰fi ∞‰Ì √›Î_. ∞‰fi‹Î_ @›Îflı › ±ı‹HÎı ¿˘¥fiÌ ’ÎÁı◊Ì ’ˆÁ˘ ·Ì‘˘                  TTTTT
fi◊Ì. µSÀ<_ ‘_‘ÎfiÌ ‰‘ÎflÎfiÌ ¿‹ÎHÎÌ◊Ì ¤@÷˘fiı ΩhÎÎ ¿flΉ÷Î ! T
                ’ÏflÏÂp                   Œ˘Á˝     ΩıflÿÎfl, ÿ⁄ÎHÎ, Ωı      Áı’flıÂfi   …\ÿ_
          ¿ıÀ·Î_¿ ±_√˛ı∞ ÂOÿ˘fiÎ ±◊˝                ŒÎµLÕÂıfi   ’Λ˘            VÀı…     V÷fl
±ıÀ¿ ı    ±Îø‹HÎ, Ë‹·˘        ÏÕÁ˚·Î¥¿   ±HÎ√‹˘       e·V¿ı·    ±Î¬_ ‹Î’, ’ÒHν V‰w’ı   V·Ì’     ·’Á‰_
±ıÀÏ¿_√
   ı    ±Îø‹¿            ÏÕŒfl„LÁ±ıÀ  ÷ŒÎ‰÷        ⁄ıÏ{¿     ‹Ò‚¤Ò÷, ’ΛÎfiÌ         Ó
                                                           VÀˇ˘√    ‹…⁄Ò÷
±ıÕˇıÁ    Áflfi΋_           ÏÕ¿UfiflÌ   ÂOÿ ¿˘Ê       O·ıÓ¿     ¿˘fl_            ÁıLÁ     Á‹…„@÷
±ı@›flÀ ı   «˘yÁ, ¤Ò· ‰√flfi_.      ÏÕ‰ıS›   Ï¿_‹÷ ±˘»Ì ±Î_¿‰Ì  ⁄ıVÀ     lıWÃ, µ˝k΋         VÀÌ‹fl    …ËÎ…
±ı≠˘≠̱ıÀ   ›˘B›            Õεfi     fiÌ«ı µ÷fl‰_      ı
                                      ⁄˛¥fi     ‹√…             VÀ˘¿     ‹Î·, …J◊˘
±ı«Ì‰     ‹ı‚‰‰_           À˘À·     Áfl‰Î‚˘       ⁄ı·ıLÁ    Á_÷·fi               
                                                           Á„OVÀÀ˚›À  ±‰ı∞ ‰V÷ ¿ı T›„@÷
±ı@ÁıMÀ    V‰Ì¿Îfl           ÀÎ¥À·    Ëy         Ï⁄Ï√Ïfi_√   Âw±Î÷            Á˘·ÌÁÌÀfl   ‰¿Ì·
±ı’ı„LÕ¿Á   ±Î_÷flÕÎfiÎ_ »ıÕ˘, ±Î_hÎ’Ò»  ÀıLÂfi    ‹ÎfiÏÁ¿ ÷HÎΉ    ‹Î›fiÁ     ±˘»Î            VÀ<ÕLÀ    ωzÎ◊a
±ı„@{VÀLÁ   ±„V÷I‰           ÀˇÎLÁ’fl_À  ’Îflÿ½¿       ‹Î¥LÕ     ‹fi             ÁÌ@‰LÁ    ø‹
±ıLÀˇÌ    ÿά· ◊‰_          Àı·Ì     ‹ı‚ ‹ı‚‰‰˘     Ï‹Õ·     ‰«·_            Á’fl Œ·±Á  µ’·¿
±˘fiıVÀ    ≠‹ÎÏHο           L›À·
                       ˇ    ÷ÀV◊        ‹˘fi˘’˘·Ì   ±ı¿ÎÏ‘¿Îfl, ¥Ωfl˘       VÀı’Ÿ√    «œ÷_
±Î˜OÁÀˇ@À   ±Î_÷fl‰_          fiı⁄fl     ’Õ˘ÂÌ        Ïfl≠ı{LÀıÏÀ‰  ≠Ï÷ÏfiÏ‘           ÁM·Î›    ’Òfl_ ’ÎÕ‰_
¥Bfi˘flLÁ    ±iÎÎfi÷Î, ±ΩHÎ’HÎ_     fiıÁıÏÁÀÌ   …wÏfl›Î÷       fl˘‹ÎLÁ    ωʛÎÁ„@÷, ω·ÎÁ      ÁflM·Á    ‰‘ÎflÎfi_
¥fi˚ÏÕflı@À   ’fl˘ZÎ            Ïfi›fl     fi∞¿         Ïfl… ’˘¥LÀ   Á‰˘˝E« ÁÌ‹Î Ï⁄_ÿ      ÏÁ{fi     ∑÷
¥QM›Î"fl    ±Â©            ≠˘ÏŒÀ    fiŒ˘         Ïfl›·Î¥{    ±fi¤‰‰,_ Á‹…‰_      Áı’flıÂfi   …\ÿ_, ϤLfi
¥„LÕ¿ıÀfl   ÿ½¿, ÿı¬ÎÕfiÎfl       M·Á     Áfl‰Î‚˘       Ïfl›·Î¥{ıÂfi  ±fi¤Ï÷ Ò          V·Î¥Á    ’÷Ì¿_, ’Õ
¥fiÕ@À     V◊Î’‰_           ’flÏ‹Âfi    ‹_…flÌ^       Ïfl›Î·ÌÀÌ   ‰ÎV÷ω¿÷Î          VÀˇ√·    Á_CÎÊ˝
¿˘„L›ÁfiıÁ  ΩB≤÷÷Î           ≠ı{LÁ    ËÎ…flÌ        ·ı¥À     ‹˘Õ_, Á‹› ’fl fiËŸ      ÁO…ı@À̉   Á_ÁÎfl Á_⁄_‘Ì
¿fiı@Âfi    Á_⁄_‘            ’˘{ÌÂfi    „V◊Ï÷        ·˘Á      ¬˘À, fi¿ÁÎfi         ÁO…ı@ÀÁ˚   ωʛ
¿LŒ›{fi    ‹_{‰HÎ
        Ò             ’Á˝fi·    T›„@÷√÷       ·˘Õ      ⁄˘…, ¤Îfl          ÁÎ"·     ±ÎI‹Î
ø<¿ıÕ     ‰Î_¿˘, ·E«˘        ’˘¥LÀ    Ï⁄_ÿ        Ï·¿ı…     √‚÷fl            Á’˘{     ‘Îfl˘ ¿ı
¿Q’εLÕ    ‰ÎÕ             ≠˘√˛Á  ı  ≠√Ï÷        ·Î¥¿     √‹˘             ËıÏ⁄À    ±Îÿ÷
¿ıLÕ·     ‹ÌHÎ⁄÷Ì           ≠ıF›ÕÌÁ     ˝ ˛
                            ’Ò‰√Ë           ı
                                      ‰ıS›±Âfi   Ï¿_‹÷ ±Î_¿‰Ì        èÎ‹fi    ‹ÎHÎÁ
¿„LÕÂfi    Âfl÷             ’˘ÏÁ⁄·    Â@›         ÁŒ˘¿ıÂfi     _
                                             √Ò√‚΋HÎ
@·ıÏflÀÌ    V’Ïp¿flHÎ          ’ıflı··    Á‹Î_÷fl
√˛F›±·Ì
  ı     ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı          ’Ήfle·    „@÷ÂÎ‚Ì                      ‰Î@›˘fiÎ ±◊˝
ÏÕ≠ıÂfi    ‹ÎfiÏÁ¿ Ë÷ÎÂÎ        ≠ı„@À¿·   ≠›˘√        ±Î¥ ω‘εÀ ‹Î›          “‹ÎflÎ’HÎΔ ‰√flfi˘ “Ë_”
ÏÕ„VÀ_„B‰Â  ±·√ ÷Îfl‰‰_         Œı¥◊     lK‘Î, ωrÎÁ
                                      ±Î¥ ω◊ ‹Î›           “‹ÎflÎ’HÎΔ ÁÎ◊ıfi˘ “Ë_”
ÏÕω{fi    ω¤Î√            Œ˘‹˝     ‹Ò‚ ƒT›
ÏÕ’ÎÀ˝‹LÀ ı  ω¤Î√, ZÎıhÎ        Œı¥·     fiÎ’ÎÁ        ±Î¥ ω◊ fi˘À ‹Î¥fi         ‹Îfl_ fi◊Ì, ±ı‰Ì Á‹…‰Î‚˘ “Ë_”
ÏÕÏÁ{fi    ÏfiHν›           ŒÎ¥fi·    ±_Ï÷‹, »ıS·_    ±ıfiÌ ‰ı             ¿˘¥ ’HÎ flÌ÷ı
ÕˇıÁ     ’Ëıfl‰ı           NVÀˇÂfi˝ı   ÏfiflÎÂÎ       ±Î¥ Õ˘LÀ ‰˘LÀ          ‹Îflı Ωı¥÷_ fi◊Ì
±Î˜fi ‘Ì ‹˘‹ıLÀ       ÷IZÎHÎ, ÷ı … ZÎHÎı                            Ò
                                               Á_’¿ÛÁhÎ
¥fi ÏÕÀı¥·         ω√÷‰Îfl
¿˘‹fiÁıLÁ          Á΋ÎL› Á‹…                 ’ÒF› ÕΘ. fiÌfl⁄Ëıfi ±‹Ìfi ÷◊Î ±ÎM÷’hÎ ÿÌ’¿¤Î¥ ÿıÁÎ¥
À˘’‹˘VÀ          ¨«Î‹Î_ ¨«_                   ±‹ÿΉÎÿ                ‹_⁄¥
‘ÌÁ ¥{ fi˘À ‘ıÀ       ±Î, ÷ı fi◊Ì              ÿÎÿÎ ÿ½fi, 5, ‹‹÷Î’Î¿Û Á˘ÁΛÀÌ,   904-⁄Ì, fi‰Ìfi±ÎÂÎ ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ,
‘ıfl ¥{ Á‹g◊√ fl˘Ó√     ±ı‹Î_ ¿_¥¿ ¬˘À_ »ı         fi‰√…flÎ÷ ¿˘·ı…fiÌ ’λ‚, µV‹Îfi’flÎ,  ÿÎÿÎÁÎËı⁄ ŒÎ‚¿ı fl˘Õ, ÿÎÿfl (Áı. flı.),
                                ±‹ÿΉÎÿ - 380014.          ‹_⁄¥ - 400014.
fiı√"ÏÀ‰ ÁıLÁ        fi¿ÎflÎI‹¿ Á‹… (⁄Ï©)
                                Œ˘fi—(079)7540408, 7543979      Œ˘fi — (022) 4137616,
fi˘◊˝ ’˘·          µkÎfl ‘˛‰              E-Mail: info@dadabhagwan.org    Mobile : 9820-153953
fig◊√ ±ıSÁ         ⁄Ì…\_ ¿_¥ fi◊Ì            ±Õη…    — ÁÌ‹_‘fl ÁÌÀÌ, Ïh΋_Ïÿfl Á_¿<·, ⁄B√Î ’ıÀˇ˘· ’_’ ’ÎÁı,
’˘¥LÀ ±Î˜Œ T›       ƒÏp Ï⁄Lÿ                     ±‹ÿΉÎÿ-¿·˘· ËÎ¥‰ı, ±Õη…, Œ˘fi — (079)3970102
’flV’ı„@À‰ T›       ωËo√Ή·˘¿fi, Á‰Î*√Ì ÿ½fi
                                ‰Õ˘ÿflÎ   — lÌ ›˘√ÌflÎ… ’Àı·, 2, ’fl‹ËoÁ Á˘ÁΛÀÌ, ‹Î_…·’fl,
’˘Ï{ÏÀ‰ ÁıLÁ        Ë¿ÎflÎI‹¿ Á‹… (⁄Ï©)
                                       ‰Õ˘ÿflÎ. Œ˘fi — (0265) 644465
ŒVÀ˝ VÀı’         ’Ëı·_ ’√Ï◊›_
Œ˘flıfi ÏÕ’ÎÀÛ‹ıLÀ      ’flZÎıhÎ (±fiÎI‹ ¤Î√)         flÎ…¿˘À   — lÌ ±÷· ‹Î·‘ÎflÌ, ‹Î‘‰≠ı‹ ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ, ‹Î¥ ‹_ÏÿflfiÌ Á΋ı,
e· V¿ı·          ±Î¬_, Á_’ÒHν                  11, ‹fiËfl M·˘À, flÎ…¿˘À. Œ˘fi — (0281) 468830
⁄Λ ËÎÀ˝          xÿ›’Ò‰¿ ˝             Áfl÷    — lÌ Ï‰ß·¤Î¥ ’Àı·, 35, ÂÎ_Ï÷‰fi Á˘ÁΛÀÌ, ·_⁄ı Ëfi‹Îfi
ÏflÀfi ω◊ ◊ıL¿Á       ±Î¤Îfl ÁÎ◊ı ’λ_ ±Î’‰_             fl˘Õ, ’_«flIfi ÀΉfl ’λ‚, Áfl÷. Œ˘fi — (0261) 8544964
Ïfl›·Ì V’ÌÏ¿_√       ‰ÎV÷ω¿ flÌ÷ı ⁄˘·÷Î_         √˘‘flÎ    — lÌ CÎfiU›Î‹ ‰flÌ›Î, ÁÌ-11, ±Îfi_ÿfi√fl Á˘ÁΛÀÌ, ÁΛLÁ
Ïfl·ıÏÀ‰ V’Ìg¿√       T›‰ËÎÏfl¿ flÌ÷ı ⁄˘·÷Î_               ¿˘·ı…fiÌ ’λ‚, √˘‘flÎ. Œ˘fi — (02672) 51875
Ïfl›· T› ’˘¥LÀ       Ïfiç› ƒÏp◊Ì             U.S.A.   : Dada Bhagwan Vignan Institue : Dr. Bachu Amin,
Ïfl·ıÏÀ‰ T› ’˘¥LÀ     T›‰ËÎfl ƒÏp◊Ì                   902 SW Mifflin Rd, Topeka, Kansas 66606, U.S.A.
·Î" ·ı‰·          fiÌ«Î ·ı‰·ı                    Tel : (785) 271-0869, E-mail : shuddha@kscable.com
                                      Dr. Shirish Patel, 2659, Raven Circle, Corona, CA 92882
·Î¥fi ±Î˜Œ ÏՋο˝ıÂfi    ¤ıÿflı¬Î                     Tel. : 909-734-4715, E-mail : shirishpatel@attbi.com
‰˘À ¥{ ‘Ì ⁄εLÕˇÌ     ¿¥ ÁÌ‹Î »ı ?
                                U.K.    : Mr. Maganbhai Patel, 2, Winifred Terrace, Enfield, Great
VÀÎgÀÛ*√ ’˘¥LÀ       Âw±Î÷fi˘ ø‹                    Cambridge Road, London, Middlesex, ENI 1HH, U.K.
VÀˇı¥À Œ˘fl‰Õ˝       ÁÌ‘˘, Áfl‚                    Tel : 020-8245-1751
Á’fl èÎ‹fi         ±Ï÷ ‹Îfi‰, µE« ¿˘ÏÀfiÎ ‹fiW›            Mr. Ramesh Patel, 636, Kenton Road, Kenton Harrow.
Áε◊ ’˘·          ÿÏZÎHÎ ‘˛‰                   Tel.:020-8204-0746,E-mail: dadabhagwan_uk@yahoo.com

ËÎ¥¿·ÎÁ          µE« lıHÎ̉΂_           Canada   : Mr. Bipin Purohit, 151, Trillium Road, Dollard DES
                                      Ormeaux, Quebec H9B 1T3.     Tel. : 514-421-0522
ˢ‹ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ       V‰ZÎıhÎ, ±ÎI‹Î ¤Î√
                                Africa   : Mr. Manu Savla, PISU & Co., Box No. 18219, Nairobi,
±Î˜· ‘Ì{ Ïfl·ıÏÀ‰ ±Îfl ÀıQ’flflÌ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ±ıLÕ › ±Îfl ’fl‹ıfiLÀ.        Kenya. Tel : (R) 254-2- 744943 (O) 254-2-554836

   - ±Î ⁄‘Ì Ï‰fiÎÂÌ ‰V÷±˘ »ı ±fiı ÷‹ı ’˘÷ı ±Ï‰fiÎÂÌ »˘.    Internet website : www.dadabhagwan.org, www.dadashri.org
   ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ŒÎµLÕıÂfifiÎ ≠¿ÎÂfi˘
1.  ¤˘√‰ı ÷ıfiÌ ¤Ò· (√., ±_., ÏË_.)    21. ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi
2.  ⁄L›_ ÷ı … L›Î› (√., ±_., ÏË_.)   22. ’Î’-’H›
3.  ±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl (√., ±_., ÏË_.)   23. ÁI›-±ÁI›fiÎ flËV›˘
4.  ±◊Õ΋HÎ À΂˘ (√., ±_., ÏË_.)     24. ±gËÁÎ
5.           ı˛
   g«÷Î (√…flÎ÷Ì, ±_√∞, ÏËLÿÌ)      25. ≠ı‹
6.           ı˛
   ø˘‘ (√…flÎ÷Ì, ±_√∞, ÏËLÿÌ)      26. «‹I¿Îfl
7.  ‹Îfi‰‘‹˝                27. ‰ÎHÎÌ, T›‰ËÎfl‹Î_....
8.  Áı‰Î-’fl˘’¿Îfl             28. Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì, Ïfiÿ˘˝Ê
9.  Ë_ ¿˘HÎ »\_ ?                <
                      29. √fl-ÏÂW›
10. Ïh΋_hÎ                 30. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ - 1 ◊Ì 13
11. ÿÎfi                   31. ±ÎM÷ÁÒhÎ
12. Q≤I› Á‹›ı, ’Ëı·Î_ ±fiı ’»Ì       32. The essence of all religion
13. ¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰ (√.,±_.)      33. Generation Gap
14. ‰÷˝‹Îfi ÷Ì◊*¿fl lÌ ÁÌ‹_‘fl V‰Î‹Ì      34. Who am I ?
           _
15. ’ˆÁÎfi˘ T›‰ËÎfl (√˛., Á_.)        35. Ultimate Knowledge
                  _
16. ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl (√˛., Á_.) 36. Harmony in Marraige
17. ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl (√˛._ , Á_.) 37. ŒÊŒÊ ÷ªflÊŸ ∑§Ê •Êà◊ÁflôÊÊŸ
18. ≠Ï÷ø‹HÎ (√˛_◊, Á_ÏZÎM÷)       38. flø◊ÊŸ ÃËÕ¸¢∑§⁄U üÊË ‚Ë◊¢œ⁄U SflÊ◊Ë
             _
19. Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝ (√˛., Á_.)      39. •ÊåÃflÊáÊË
           _
20. ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷ (√˛., Á_.)

    “ÿÎÿΉÎHÎÌ” ‹ı√ıÏ{fi ÿfl ‹ÏËfiı ≠¿ÎÏÂ÷ ◊Λ »ı
                   439

								
To top