07- pg 245 to 324

Document Sample
07- pg 245 to 324 Powered By Docstoc
					±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         245
“¿fl‰_ ¿ı ¿fl‰Î …ı‰_ fi◊Ì” ±ı‰_› fiÎ ⁄˘·Î› ¿ÎflHÎ ¿ı ¿÷ν’HÎ_ ±Î’HÎ΋Î_
»ı … fiËŸ. ±ÎI‹Î ±¿÷ν »ı.

          Á_›‹, ±_Ï÷‹ ÿÂÎfi˘ !
    ≠ë¿÷ν — ’HÎ T›‰ËÎflfiÎ_ …ı ¿‹˘˝ ¿fl‰ÎfiÎ_ ˢ› ±ı ¿‹˘˝ ÷˘ ±Î‰ı
fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ⁄‘_ «ÎS›Î … ¿flı ±ıfiÌ ‹ı‚ı. “±Î’HÎı” «_ÿ¤Î¥
fiı ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı, “«_ÿ¤Î≥, ±˘ÏŒÁfi˘ ÀÎ≥‹ ◊≥ √›˘. ¿ı‹ …÷Î fi◊Ì?”
⁄Á, ±ÎÀ·Ì … «ı÷‰HÎÌ ±Î’‰ÎfiÌ. ±ı ◊›Î … ¿flı. “ÏÕV«Î…˝” ±ıÀ·ı                   (35)
◊›Î … ¿flı. ¿˘≥fiÌ ΩıÕı ±‰‚_ ⁄˘·Î≥ Ω› ÷˘ ÷‹Îflı «_ÿ¤Î≥ fiı
¿Ëı‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ fiËŸ ¿ı Á΋Îfiı ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·˘ ÷˘ ÁÎv_. ÷ı‹               ¿‹˝fiÌ ◊Ì›flÌ
»÷Î_ ±‰‚_ ⁄˘·Î› ÷˘ ±Î’HÎı «_ÿ¤Î≥fiı ¿Ëı‰_, “÷‹ı ±Ï÷ø‹HÎ ¿ı‹
¿›Ù ? ±Î »˘¿flÎfiı ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰_ ⁄˘S›Î ‹ÎÀı ÷‹ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘.”            T›‰ËÎfl‹Î_, ¿‹˝ Â_ ? ‘‹˝ Â_ ?
’»Ì »˘¿flÎfiÎ fi΋fi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_. ⁄Á, ±ÎÀ·_ … Á‹…‰Îfi_ »ı.
                                      Á΋ÁÎ‹Ì Á‹Î‘Îfi’Ò‰˝¿ ÏËÁÎ⁄ ¿fl‰˘ ÷ıfi_ fi΋ ‘‹˝.
   “Â_ ◊Λ »ı” ±ı‹Î_ ±ı Ωı‰Îfi_ «Ò¿ı ±ıfiı ±Á_›‹ ¿è΢ »ı; ±fiı
Á_›‹ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ¿ı “Â_ ◊Λ »ı” ±ı Ωı›Î … ¿flı !              Á΋ÁÎ‹Ì Á‹Î‘Îfi’Ò‰˝¿ ÏËÁÎ⁄ fiËŸ ¿fl‰˘ ÷ıfi_ fi΋ ¿‹˝.

   ±Î »ıS·˘ Á_›‹, ±Î iÎÎfi̱˘fi˘ Á_›‹ ¿Ëı‰Î›. ±fiı ±Î           Âο‹Î_ ‹ÌÃ_ ‰‘Îflı ’Õ›_ I›Î_ ¬Î≥ ·ı‰_ ÷ı ‘‹˝, ±fiı “¬Îv_
…√÷fiÎ ·˘¿˘ ÷˘ ÿıËfiÎ Á_›‹fiı Á_›‹ ¿Ëı »ı. ±ı ⁄‘Ì V◊Ò‚ ‰Î÷˘ »ı     ⁄fiÎT›, ±Î‹ ¿ı‹ ¿›Ù” ¿Ë̱ı ÷ıfi_ fi΋ ¿‹˝.
±fiı “±Î” ÷˘ Á_›‹fiÌ »ıS·Ì ‰Î÷˘ »ı. “±Î” Á_›‹ ±ÎT›˘ ÷ıfiı ÷˘             …√÷ı ¿÷ν ◊Ì›flÌ … ΩHÎÌ !
Ïfi›‹◊Ì … ÿıË ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı Á_›Ï‹÷ ◊÷˘ … Ω›. ‹ÎÀı ±Î »ıS·Î Á_›‹‹Î_
… ±Î‰‰Î …ı‰_ »ı.                              ≠ë¿÷ν — ¿‹˝fiÌ “◊Ì›flÌ” …ˆfiÌ{‹‹Î_ fi◊Ì fiı √Ì÷΋Î_ »ı. ÷˘
             vvvvv                    ±ı‹ ¿ı‹ ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ¿‹˝fiÌ ◊Ì›flÌ …ˆfiÌ{‹ı fiı ⁄ÌΩ ‘‹˘˝±ı ’HÎ “±ı¿ÁıMÀ”
                                   ¿flÌ »ı. …ıÀ·Î ·˘¿˘ ’fi…˝L‹fiı ‹Îfiı »ı ÷ı ⁄‘Î ¿‹˝fiÌ “◊Ì›flÌ”fiı ‹Îfiı
                                   »ı.
                                      ¿‹˝fiÌ “◊Ì›flÌ” Á‹Ωı. ±ÎI‹ÎfiÌ ¿÷ν “◊Ì›flÌ” ⁄‘Î …\±ı »ı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         247   248                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4
±Î‹HÎı ‹Îv_ ±’‹Îfi ¿›Ù, ’ı·˘ ¿÷ν »ı ±ı “◊Ì›flÌ” Ωı≥ »ı, ’HÎ ±Î       ≠ë¿÷ν — ÷˘ ¿‹˝ ¿˘HÎ ¿flı »ı ? ±ÎI‹Îfiı ¿‹˝ ·Î√ı ¿ı
‹ÎflÎ ¿‹˝fiÎ µÿ› ¿flÌ flèÎÎ »ı ±ı “◊Ì›flÌ” Ωı≥ fi◊Ì. CÎHÎÎ_ ·˘¿˘ ⁄˘·ı   ’ÿ˚√·fiı ?
»ı ¿ı, “‹ÎflÎ_ ¿‹˘˝ fiÕı »ı”. ’HÎ ±ı “◊Ì›flÌ” ±ı‹HÎı Ωı≥ fi◊Ì. “¿‹˝
                                     ÿÎÿÎlÌ — Ωı ÷_ iÎÎfiÌ »ı ÷˘ ÷ÎflÎ_ ¿‹˝ fi◊Ì fiı ±iÎÎfiÌ »ı ÷˘
Â_ »ı” ±ı Ωı Á‹…›˘ ˢ÷ ÷˘ Á΋Îfiı ±Îfl˘’ ¿fl‰Îfi˘ flËı÷˘ … fi◊Ì
                                  ÷ÎflÎ_ ¿‹˝ »ı.
¿ı, “±ÎHÎı ‹fiı ±Î‹ ¿ı‹ ¿›Ù !”
                                     ±ı‰_ »ı, “±ÎI‹Î ¿‹˝fi˘ ¿÷ν »ı” ±ı‰_ …ı ‹Îfiı »ı ÷ı ¤Ò· »ı.
   ¿‹˝fiı ·≥fiı ∞‰˘ ÷flŒÕÎÀ ÷flŒÕÎÀ ±fi¤‰Ì flèÎÎ »ı. µ’fl◊Ì
                                  ¬flı¬fl ±ÎI‹Î, ¿‹˝fi˘ ¿÷ν fi◊Ì. ±ÎI‹Î Ωı ¿‹˝fi˘ ¿÷ν ˢ›fiı ÷˘ »^Àı
¿Ëı »ı ¿ı, “±Î ¤Î≥±ı ‹fiı ±Î‹ ¿›Ù, ÷ı‹ ¿›Ù.” ±ıfiÎ◊Ì ¿‹˝ Õ⁄·
                                  … fiËŸ ¿˘≥ ÿËÎÕ˘. Ωı ±ÎI‹Î ¿‹˝fi˘ ¿÷ν ˢ÷ ÷˘ ‹˘Z΋Î_ √›ı·Î
◊÷Î_ Ω› »ı. Ωı ‹Ò‚ ‰Î÷ Á‹…ı ¿ı “±Î ÂÎ◊Ì ⁄L›_, CÎfl‰Î‚Î ’…‰ı
                                  ÏÁ©˘ ’HÎ I›Î_› ¿‹˝ ⁄Î_K›Î … ¿flı,. ¿˘≥ ⁄Î’˘› ¿‹˝ ⁄Î_‘fiÎfl fi◊Ì ¿ı
±ı ’˘÷Îfi˘ … ÏËÁÎ⁄ »ı, ¤˘√‰ı ÷ıfiÌ ¤Ò· »ı” ÷˘ ÷flŒÕÎÀ Â‹Ì Ω›.
                                  ¿˘≥ ⁄Î’˘› »˘ÕΉfiÎfl fi◊Ì, …ı »ı ÷ı ÷_ … »ı.
    ≠ë¿÷ν — Á_ÁÎflfi_ «ø ¿‹˝fiÌ “◊Ì›flÌ” ≠‹ÎHÎı «Î·ı »ı fiı ?
                                     ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î “©ÎI‹Î” »ı ÷˘ ’»Ì ¿‹˝ ¿˘fiı ·ı’Λ‹Îfi
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‹Î_ ¿‹˝fiÌ “◊Ì›flÌ” fi◊Ì.            ¿flı »ı ?
    ≠ë¿÷ν — ¿‹˝ Â_ »ı ? ¿‹˝fiÌ “◊Ì›flÌ” µ’fl ⁄ıÁÌ flË̱ı ÷˘›       ÿÎÿÎlÌ — ¿flfiÎflfiı.
Á‹Î‘Îfi ◊÷_ fi◊Ì. ¤√‰Îfifiı ¿÷ν ‹Îfi̱ı ÷˘› ŒÌÀ ◊÷_ fi◊Ì. ÷˘          ≠ë¿÷ν — Ωı ’ÿ˚√· ¿flı ÷˘ ±ı ÷˘ ±ËŸ … flËı »ı fiı ?
’»Ì ⁄Ì…\_ … ¿_≥¿ ˢ‰_ Ωı≥±ı, …ı ±Î ⁄‘Îfiı “flıB›·fl” flάı »ı. ±ı
Â_ »ı ?                                  ÿÎÿÎlÌ — ¿‹˝ ’ÿ˚√·ı› fi◊Ì ¿fl÷_ fiı ±ÎI‹Î› fi◊Ì ¿fl÷˘. ±ı
                                  ÷˘ ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ±Ë_¿Îfl ∂¤˘ ◊Λ »ı. ±ı ±Ë_¿Îfl … ¿‹˝ ¿flı
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ “ÁΛ_ÏÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏLÁ›· ±ıωÕLÁ”fiÎ
                                  »ı. ±ı ±Ë_¿Îfl … ¿Ëı »ı, “±Î ‹ı_ ¿›Ù, ‹fiı Á¬ ’Õ›_, ‹fiı ÿ—¬ ’Õ›_,
±Î‘Îflı «Î·ı »ı. ±Î¬Î “‰SÕ˝”fiı ±Î … „@÷ «·Î‰ı »ı. ±Î ÂOÿ˘
                                  ‹fiı iÎÎfi ◊›_, ‹fiı ±iÎÎfi ◊›_.” ±ı ⁄‘_ ±Ë_¿Îfl … ¿›Î˝ ¿flı »ı.
±ı¿ÿ‹ fiËŸ Á‹Ω›. ⁄Ë {ÌHΉÀ◊Ì Ï‰«Îfl¢ ÷˘ Á‹ΩÂı.            ±Ë_¿Îfl √›˘ ±ıÀ·ı “’˘÷ı” “÷ı” w’ ◊≥ √›Î. ·˘¿˘fiı Á‹Ω› ÷ı◊Ì
                                  ‰Ì÷flÎ√˘±ı ¿èÎ_ ¿ı ±ÎI‹Î T›‰ËÎfl◊Ì ¿÷ν »ı, Ïfiç›◊Ì ±¿÷ν »ı.
           ¿‹˝fi˘ ¿÷ν ¿˘HÎ ?               “⁄Λ flÌ·ıÏÀ‰ T› ’˘≥LÀ” ±ÎI‹Î ¿‹˝fi˘ ¿÷ν »ı. ÷ı› ’λ˘, ±Î ÿı¬Î÷Î_
    ≠ë¿÷ν — ¿‹˝ ±ıÀ·ı Â_ ? ±ıfi_ ‹Ò‚ Â_ ? ÂıfiÎ◊Ì ¿‹˝ ⁄_‘Λ    ¿‹˘˝fi˘ ¿÷ν fi◊Ì, ¤Î‰¿‹˝fi˘ ¿÷ν »ı. ±Î ÿı¬Î› »ı ÷ı ¿‹˝fiı ÷˘ ¿<ÿfl÷,
»ı ?                                “T›‰ÏV◊÷” ¿flı »ı.

    ÿÎÿÎlÌ — ¿÷ν¤Î‰◊Ì ¿‹˝ ⁄_‘Λ. “Ë_ ¿v_ »\_” ±ı ¿÷ν¤Î‰ »ı.     “⁄Λ flÌ›· T› ’˘≥LÀ” ±ÎI‹Î V‰¤Î‰¿‹˝fi˘ ¿÷ν »ı.
¿flı »ı ⁄ÌΩı fiı ±Îfl˘’ ¿flı »ı ¿ı “‹ı_ ¿›Ù.” ¿˘·ı…‹Î_ ’ÎÁ ◊Λ ÷ı ⁄Ì∞     ’˘÷ÎfiÌ “fl˘_√ ⁄ÌÏ·Œ” µI’Lfi ◊Λ »ı ¿ı “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” !
„@÷fiÎ ±Î‘Îflı ◊Λ »ı fiı ¿Ëı »ı ¿ı Ë_ ’ÎÁ ◊›˘. ±ı ±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰    ±ıÀ·ı ±Î “fl˘_√ ⁄ÌÏ·Œ”◊Ì ¿‹˝ ·Î√ı »ı. ’ÿ˚√· ±ı¿·_ ¿‹˝ fiÎ ¿flÌ
»ı, ÷ıfiÎ◊Ì ¿‹˝ ⁄_‘Λ »ı. “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ±ı … ¿‹˝ »ı.        ¿ı. “±ÎI‹Î”fiÌ ËÎ…flÌ Ωı≥±ı. ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì …ı ±Ë_¿Îfl ∂¤˘
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         249   250                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4
◊Λ »ı ±ı … ¿Î‹ ¿flı »ı. Ωı “≥√˘≥{‹” “¡ı@«fl” ◊≥ √›˘ ÷˘ ¬·ÎÁ      »˘. Ïÿ‰Áı ÷˘ ΩHÎı ¿ı Ë_ ¿‹˝ ⁄Î_‘_ »\_, ’HÎ flÎhÎı› ⁄Î_‘˘ »˘. ¿ÎflHÎ
◊≥ √›_. ±Î ±Ë_¿Îfl ¿‹˝ ⁄Î_‘ı »ı fiı ¿<ÿfl÷ »˘Õı »ı. “ÀÎ≥Ï‹_√” ‹‚ı,   ¿ı ¨C΋Î_ ’HÎ “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ±ı ¤Ò·Î÷_ fi◊Ì.
⁄ÌΩ_ “±ıωÕLÁÌÁ” ‹‚ı I›Îflı ¿<ÿfl÷ ±ı ¿‹˝ »˘ÕΉÕΉı »ı. ±ı ¿‹˝
…›Îflı »^Àı »ı I›Îflı “≥√˘≥{‹” ±ıfiı ¤˘√‰ı »ı, fiı ’λ˘ ±ı fi‰_ ¿‹˝           iÎÎfi, I›Î_ ¿‹˝⁄_‘fi … fiËŸ !
⁄Î_‘ı »ı.
                                      ≠ë¿÷ν — ¿‹˝ fiÎ ⁄_‘Λ ÷ıfi˘ flV÷˘ Â_ ?
         ±ı ±Ë_¿Îfl ¿˘HÎ ¿Îœı ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — V‰¤Î‰ ¤Î‰‹Î_ ±Î‰‰_ ÷ı. “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’˘÷ÎfiÎ
    ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î’ ±ı‹ ¿Ëı‰Î ‹Î_√˘ »˘ ¿ı ±ÎI‹Î ’ÿ˚√·     V‰w’fi_ ¤Îfi ¿flΉÕΉı ’»Ì ¿‹˝ fiÎ ⁄_‘Λ. ’»Ì fi‰Î_ ¿‹˘˝ “«Î…˝”
◊¿Ì ¿‹˝ ⁄Î_‘ı »ı fiı ’ÿ˚√· ◊¿Ì ¿‹˝ »˘Õı »ı ?             fiÎ ◊Λ, …^fiÎ_ “ÏÕV«Î…˝” ◊›Î ¿flı.
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı‰_ fi◊Ì. ±ÎI‹Î ÷˘ ±Î‹Î_ ËÎ◊ CÎη÷˘ … fi◊Ì.       ≠ë¿÷ν — ÂflÌflfi˘ ¬Î‰Î-’̉Îfi˘ …ı ‘‹˝ »ı ÷ı‹Î_ …ı ¿‹˘˝ ⁄_‘Î≥
¬flÌ flÌ÷ı ÷˘ ±ÎI‹Î »^|˘ … »ı, V‰÷_hÎ »ı. ±ÎI‹ÎfiÎ µ’ÎÏ‘¤Î‰◊Ì …     flèÎÎ_ »ı ÷ı ÂÌ flÌ÷ı »^Àı ?
±Î ±Ë_¿Îfl ∂¤˘ ◊Λ »ı fiı ÷ı ¿‹˝ ⁄Î_‘ı »ı, fiı ÷ı … ¿‹˝ ¤˘√‰ı »ı.       ÿÎÿÎlÌ — V‰w’iÎÎfi ’»Ì ¿‹˝ ⁄_‘Λ … fiËŸ. ’»Ì ¬Î±˘-
“÷‹ı »˘ ©ÎI‹Î”, ’HÎ ⁄˘·˘ »˘ ¿ı “Ë_ «_ÿ·Î· »\_.” …›Î_ ’˘÷ı fi◊Ì    ’̱˘, Œfl˘, «U‹Î CÎη˘ ÷˘› fiÎ ⁄_‘Λ.
I›Î_ ±Îfl˘’ ¿fl‰˘ ¿ı “Ë_ »\_” ÷ı ±Ë_¿Îfl ¿Ëı‰Î› »ı. ’Îfl¿ÎfiÎ V◊Îfifiı
’˘÷Îfi_ V◊Îfi ‹Îfiı »ı ±ı “≥√˘≥{‹” »ı. ±Î ±Ë_¿Îfl »^Àı ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ      ≠ë¿÷ν — ¬Î‰Î-’̉΋Î_ ∞‰˘fiÌ ËI›Î ◊Λ »ı fiı ?
V◊Îfi‹Î_ ±‰Î›.                               ÿÎÿÎlÌ — …›Î_ Á‘Ì ’˘÷ı ÏË_Á¿ »ı I›Î_ Á‘Ì ÿflı¿ Ïø›Î‹Î_ ÏË_ÁÎ
    ≠ë¿÷ν — ±Ë_¿Îfl ’˘÷ÎfiÎ ≠›Ifi◊Ì »^Àı ¿ı ¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı »^Àı ?   flËı·Ì »ı. “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ±ı ±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰ »ı, ±ı … ÏË_Á¿ ¤Î‰
                                   »ı. ±fiı …›Î_ ’˘÷ı ±ÎI‹Î ◊›˘, ±ıÀ·ı ±ÏË_Á¿ ◊›˘ I›Îfl ’»Ì ±ıfiı
    ÿÎÿÎlÌ — Á_’ÒHν fiÎ »^Àı. V‰≠›Ifi◊Ì ±‹¿ Ëÿ Á‘Ì »^Àı. …ı‹    ÏË_ÁÎfi˘ ÿ˘Ê ·Î√÷˘ fi◊Ì. ±Î ÷˘ V‰w’fi_ ¤Îfi … fi◊Ì ÷ı◊Ì fiflÌ ÏË_ÁÎ
¿’ÕÎ_‹Î_◊Ì ‹ı· ¿Îœ‰Î ‹ÎÀı ÁÎ⁄◊Ì ‘Ò±˘ I›Îflı ±ıfi˘ ‹ı· ‹Ò¿÷˘ Ω›.    … »ı. ‹ÎhÎ ºÏp Œıfl ¿fl‰ÎfiÌ »ı.
ÁÎ⁄fi˘ ‹ı· ¿Îœ‰Î ‹ÎÀı ÏÀfi˘’˘· fiά˘ ÷˘ ÏÀfi˘’˘· ±ıfi˘ ‹ı· ‹Ò¿÷˘
Ω›. ’HÎ »ıS·˘ ‹ı· Ω÷ı fiÎ »^Àı. »ıS·˘ ‹ı· ¿Îœ‰Î “iÎÎfiÌ ’vÊ”             ≠ΛÏç÷ı, ¿‹˝ Ë‚‰Î_ ⁄_‘Λ !
Ωı≥±ı. I›Î_ Á‘Ì ¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı ±◊ÕÎ≥ ±◊ÕÎ≥fiı ±Ë_¿Îfl ÷ÒÀ÷˘ Ω›.
                                      ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ãÿ›◊Ì ±ÏË_Á¿ ˢ≥±ı »÷Î_ ÂflÌflfiÎ ‘‹˘˝,
       ±iÎÎfi, I›Î_ ±Ï‰fl÷ ¿‹˝ ⁄_‘fi !              ŒflΩı ⁄Ω‰÷Î …≥±ı ÷˘ ¿‹˘˝ fiÎ ⁄_‘Λ ±ı‹ ±Î’fi_ ¿Ëı‰_ »ı ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ÷˘ ⁄_‘Λ. …›Î_ Á‘Ì ÷‹Îfl΋Î_ ±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰
    ≠ë¿÷ν — ±‹ı ÷˘ ±I›Îflı ZÎHÎı ZÎHÎı ¿‹˝ ⁄Î_‘÷Î …≥±ı »Ì±ı
                                   »ı ¿ı “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ±fiı ÷‹ÎflÎ ‹fi‹Î_ ¤Î‰ »ı ¿ı “‹Îflı ÏË_ÁÎ ¿fl‰Ì
fiı ?
                                   fi◊Ì.” »÷Î_ ◊≥ Ω› »ı ÷˘ ÷ıfi_ Œ‚ ‹‚ı ¬v_, ’HÎ ¿ı‰_ ‹‚ı ? ÷‹fiı
    ÿÎÿÎlÌ — ZÎHÎı ZÎHÎı ±ı¿·_ … fiËŸ, flÎhÎı ¨C΋Î_ ˵ ¿‹˝ ⁄Î_‘˘  fiÎfi˘ ’J◊fl ‰Î√Ìfiı ¿‹˝ ’Òv_ ◊Λ. fiı ⁄ÌΩfiı ±ı‰˘ ¤Î‰ »ı ¿ı “ÏË_ÁÎ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        251   252                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

¿fl‰Ì »ı” ÷˘ ±ıfiı ±Î‰Õ˘ ‹˘À˘ ’J◊fl ‰Î√ı. ÏË_ÁÎ ⁄_fiıfiÌ Áfl¬Ì ˢ›,      ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¿˘≥ …fiΉfl ¿‹˝ fi◊Ì ⁄Î_‘÷_, ÏÁ‰Î› ¿ı ‹fiW›.
’HÎ ¤Î‰Œıflfiı ¿ÎflHÎı ¿‹˝Œ‚‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊≥ Ω›.
                                     ≠ë¿÷ν — ‹fiW›‹Î_ …ı ¿‹˘˝ ⁄Î_K›Î_ ÷ı Ï÷›*«√Ï÷‹Î_ ¤˘√‰‰ÎfiÎ_ ?
    ≠ë¿÷ν — ÂflÌfl ‘‹˘˝ ±Î«fḻı »Ì±ı ÷˘ ±ıfiÎ_ ≠ΛÏç÷ ·ı‰Î_
                                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ËŸ ¿˘≥fi_ ±HÎËyfi_ ·≥ ·Ì‘_ ˢ›, ±HÎËyfi_
’Õı ?
                                  ¤˘√‰Ì ·Ì‘_ ˢ› ÷ı ⁄‘Î_ ’Ή÷ÎfiÎ_ ¿‹˘˝ ¿Ëı‰Î› ÷ı ’›˘Ïfi‹Î_ …≥fiı
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎV÷˘. fiı …›Î_ Á‘Ì “Ë_ ±ÎI‹Î »\_” ±ı‰_ ¤Îfi fiÎ   ¤˘√‰‰Î_ ’Õı.
◊Λ I›Î_ Á‘Ì ≠ΛÏç÷ fiÎ ◊Λ ÷˘ ¿‹˝ ‰‘Îflı «˘_Àı. ≠ΛÏç÷ ¿fl‰Î◊Ì
                                     ≠ë¿÷ν — ’»Ì ’λ˘ ‹fiW›‹Î_ ±Î‰ı, ¤˘√T›Î ’»Ì ?
¿‹˝fiÌ √Î_Ã˘ Ë·¿Ì ◊≥ Ω›. fiËŸ ÷˘ ±ı ’Î’fi_ Œ‚ ⁄Ë ¬flÎ⁄ ±Î‰ı
»ı. ‹fiW›’HÎ_› …÷_ flËı, fiı ‹fiW› ◊Λ ÷˘ ÷ıfiı ⁄‘Ì Ω÷fiÌ ±Õ«H΢        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ‹fiW›‹Î_ … ±Î‰ı. ÿı‰√Ï÷‹Î_ Ω› ÷˘› ¤˘√‰Ìfiı
’Õı. ¬Î‰ÎfiÌ, ’̉ÎfiÌ, ‹Îfi-÷Îfi ÷˘ ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ÿı¬Î› … fiËŸ,       ’λ˘ ‹fiW›‹Î_ ±Î‰ı. ±Î ‹fiW›√Ï÷ ±ı¿·Î‹Î_◊Ì ⁄‘ı …‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl.
¿Î›‹fi_ ±’‹Îfi. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ±Î ≠ΛÏç÷ ¿ı ⁄Ì∞ ⁄‘Ì Ïø›Î±˘        ‹fiW›√Ï÷‹Î_ “«Î…˝” ±fiı “ÏÕV«Î…˝” ⁄_fiı ◊≥ flèÎ_ »ı, …›Îflı ⁄Ì∞
¿fl‰Ì ’Õı »ı. ±Îfiı ’fl˘ZÎ ¤„@÷ ¿Ëı‰Î›. …›Î_ Á‘Ì ±ÎI‹iÎÎfi fiÎ ◊Λ   √Ï÷±˘ ¬Î·Ì “ÏÕV«Î…˝” V‰w’ »ı. ±Î ‹fiW›√Ï÷ … “ÀıVÀ
I›Î_ Á‘Ì ’fl˘ZÎ ¤„@÷ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl »ı.                 ±ı@{ÎÏ‹fiıÂfi” »ı. Ωı fiÎ’ÎÁ ◊›Î ÷˘ Ï÷›Ù«‹Î_ …¢, fi¿˝√Ï÷‹Î_ …¢.
                                  fiı ’ÎÁ ◊›Î ÷˘ ‹fiW›‹Î_ flËı¢ fiı ⁄Ë ÁÎflÎ ‹Î¿˝ ‹Y›Î ˢ› ÷˘
        ¿‹˝⁄_‘fi, ‹fiW›√Ï÷‹Î_ … !              ÿı‰√Ï÷‹Î_ …¢. ±fiı ’Î_«‹Ì √Ï÷, ‹˘ZÎ ’HÎ ‹fiW›‹Î_◊Ì ◊Λ »ı.

    ≠ë¿÷ν — ±Î …ı fl˘…fiÌ Ïø›Îfi_ ≠ΛÏç÷ fiÎ ¿fḻı ÷˘ ·Î_⁄Î       ≠ë¿÷ν — Ï÷›Ù«‹Î_◊Ì Ï÷›Ù«√Ï÷‹Î_ ¿ı ⁄Ì∞ √Ï÷‹Î_ …÷Î_ ‰«‹Î_
√΂ı ±ıfi˘ œ√·˘ ◊Λ fiı ?                      ‹fiW›fi_ VÀıÂfi ¿fl‰_ ’Õı ?

    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, œ√·˘ fiÎ ◊Λ. ¿‹˝ ⁄_‘ΛÎ_ ±ıÀ·ı ±ı ¬’Ì Ω›.      ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, Ï÷›Ù«‹Î_◊Ì Ï÷›Ù« ±ı‹ ±Îà ¤‰◊Ì ‰‘Îflı fiÎ
ÿÎ.÷. ’Ή÷ÎfiÎ_ ¿‹˝ ⁄_‘ΛÎ_ ˢ› ÷˘ ÷ı ’›˘Ïfi‹Î_ Ω› fiı I›Î_ ¬’Î‰Ì  ◊Λ. ’»Ì ’λ\_ ‹fiW›fi_ VÀıÂfi ±Î‰ı.
±Î‰ı. ¿‹˘˝fi˘ œ√·˘ ◊÷˘ fi◊Ì. ±ı¿ ±‰÷ÎflfiÌ ¿‹ÎHÎÌ Ωfi‰flfiÎ ’Î_«-        ≠ë¿÷ν — ‹fiW›‹Î_ …ı Á‹… »ı ÷ı Ï÷›Ù«‹Î_› »ı, ÷˘› ±ı ¿‹˝
ÁÎ÷ ±‰÷Îfl ¿flÌ ’ÒflÌ ¿flÌ ±Î‰ı.                    ¿ı‹ fi◊Ì ⁄Î_‘÷Î_ ?
    ≠ë¿÷ν — Ωfi‰flfiÎ ¤‰‹Î_ ’λÎ_ ¿‹˘˝ ·Î√ı fiı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — Ï÷›Ù«˘fiÌ Á‹… “Ï·Ï‹ÀıÕ” »ı, ±fiı ±Î ‹fiW›˘
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, I›Î_ ¿‹˘˝ fiÎ ⁄_‘Λ. ‹fiW› ±ı¿·˘ … ¿‹˝ ⁄Î_‘Ì  “±fiÏ·Ï‹ÀıÕ” Á‹…‰Î‚Î »ı. Ï÷›Ù«˘fi_ “‹Î≥LÕ” ’HÎ Ï·Ï‹ÀıÕ Ë˘› »ı.
¿ı »ı. ÿı‰·˘¿˘› ¿‹˝ fi◊Ì ⁄Î_‘÷Î. ⁄ÌΩ ⁄‘Îfiı ÷˘ ¬Î·Ì »^À‰Î      ‹ÎÀı ÷ı ¿‹˝ fiÎ ⁄Î_‘Ì Â¿ı.
‹ÎÀıfiÌ … √Ï÷ ˢ› »ı.
                                        ¿‹˝, ¿ıÀ·Î ±‰÷ÎflfiÌ ÏÁ·¿ !
    ≠ë¿÷ν — ±Î Ï÷›*«fiÎ_ ∞‰˘ »ı ÷ı ÏË_Á¿ »ı, ÷ı‹fi΋Î_ ¿ÊΛ
»ı ÷˘› ±ı ¿‹˝ fi◊Ì ⁄Î_‘÷Î_ ?                       ≠ë¿÷ν — ±Î ¿‹˘˝ ±I›Îflı »ı ÷ı ±fi_÷ ±‰÷ÎflfiÎ_ »ı ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        253   254                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

   ÿÎÿÎlÌ — ÿflı¿ ±‰÷Îfl ±fi_÷ ±‰÷ÎflfiÎ Áfl‰ˆ›Îw’ı ˢ› »ı.        ÿÎÿÎlÌ — Á΋Îfiı fi¿ÁÎfi ¿fl‰Îfi˘ ’Ò‰˝¤‰‹Î_ ¤Î‰ ¿›˘˝ ±ıÀ·_
⁄‘Î ±‰÷Îflfi_ ¤ı√_ fiÎ ◊Λ. ¿ÎflHοı Ïfi›‹ ±ı‰˘ »ı ¿ı ’Ïfl’ο ¿Î‚ı   … ±Î’HÎ_ fi¿ÁÎfi, ±fiı ±ı‰˘ ¤Î‰ fiÎ ¿›˘˝ ˢ› ÷ıfiı ¿˘≥ fi¿ÁÎfi
Œ‚ ’ο‰_ … Ωı≥±ı, fiËŸ ÷˘ ¿ıÀ·Î_ ⁄‘Î_ ¿‹˘˝ flËÌ Ω› !!        ¿flı fiËŸ.
                                    ⁄‘Î ‹ÎHÎÁ ·Ò_ÀÎ÷Πˢ›, ’HÎ Ωı ¿˘≥ ±ı‰˘ «˘A¬˘ ‹ÎHÎÁ
       ÏËÁÎ⁄, ¿¥ flÌ÷ı «Ò¿‰Î› ?!              ˢ› ÷ıfiı ¿˘≥ ·Ò_ÀÌ fiΠ¿ı. ·Ò_ÀfiÎflΛ ·Ò_ÀÌ fiΠ¿ı, ±ı‰_ ⁄‘_
                                 “ÁıŒÁÎ≥Õ”‰Î‚_ …√÷ »ı ±Î !
   ≠ë¿÷ν — √›Î ±‰÷Îfl‹Î_ ¿˘≥fiÌ ΩıÕı ‰ıfl ⁄Î_K›_ ˢ› ÷˘ ÷ı
¿˘≥ ¤‰‹Î_ ÷ıfiı ¤ı√Î ◊≥fiı «Ò¿‰‰_ ’Õı fiı ?                    ±Îl‰, Ïfi…˝flÎ — Á_‰fl, ⁄_‘ !
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fi◊Ì. ±ı‰Ì flÌ÷ı ⁄ÿ·˘ ‰‚÷˘ fi◊Ì. ‰ıfl
⁄_‘Λ ±ıÀ·ı ‹ËŸ flÎ√¶ıÊ ◊Λ. √›Î ±‰÷Îfl‹Î_ »˘¿flÎ ΩıÕı ‰ıfl ⁄Î_K›_     ≠ë¿÷ν — ¿‹˝ ¬’Ή‰_, ±ı Â_ Á‹…‰_ ?
ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ω«Îfl ¿fḻı ¿ı ±ı ¿›Î ±‰÷Îfl‹Î_ ‰‚Âı ? ±Î‰Ì        ÿÎÿÎlÌ — ¿‹˝fi_ ‹Ò‚ Â_ ? flÎ√¶ıÊ. …ˆfiÌ{‹ı ¿èÎ_ ¿ı “‹˘ZÎı …‰_
flÌ÷ı ’λΠ¿›Îflı ¤ı√Î ◊≥Â_ ? ±ı ÷˘ ±Î ¤‰‹Î_ »˘¿fl˘ Ï⁄·ÎÕÌ ◊≥fiı   ˢ› ÷˘ flÎ√, ¶ıÊ ±fiı ±iÎÎfi Ω› ÷˘ ‹˘ZÎ ◊Λ.” fiı ‰ıÿÎ_÷̱˘±ı
±Î‰ı. ÷ıfiı ÷‹ı ÿÒ‘ ‘fl˘ ÷˘ ±ı ÷‹ÎflÎ ‹˘œÎ_ ’fl fi¬ ‹ÎflÌ Ω› ! ±Î    “‹‚, ωZÎı’ fiı ±iÎÎfi Ω› ÷˘ ‹˘ZÎ ◊Λ.” ±ı‹ ¿èÎ_ »ı. ±iÎÎfifiÌ
±ı‰_ »ı ⁄‘_ ! ±Î‹, ÷‹Îv_ ‰ıfl «Ò¿‰Î≥ Ω›. ’Ïfl’ο ¿Î‚fiı Ïfi›‹     ⁄Î⁄÷‹Î_ ⁄_fiı “¿˘‹fi” »ı. flÎ√-¶ıÊfi˘ ±Î‘Îfl ±iÎÎfi »ı. ±iÎÎfi Ω›
»ı ±ıÀ·ı ÀÒ_¿ Á‹›‹Î_ ÏËÁÎ⁄ ’Òfl˘ ◊Λ.               ±ıÀ·ı ¿‹˝ ⁄‘Î_ … ¬’÷Î_ Ω›. ±iÎÎfi ÂÎfiÎ◊Ì Ω› ? iÎÎfi◊Ì. Ïfi…
   ±Î ±‹ı ÷‹fiı ¿Ë̱ı ¿ı ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ÷‹ı ‹˘ZÎ ‹ÎÀı ¿_≥     V‰w’fiÎ ±iÎÎfi◊Ì … ‹˘ZÎ ±À¿›˘ »ı.
¿›Ù ? ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı ¿ı ±fi_÷ ±‰÷Îflfi_ Áfl‰ˆ›_ ÷‹Îv_ ±Î ¤‰‹Î_ Â_       ¿‹˝ ¿flfiÎfl ¿˘HÎ ËÂı ? ±Î’fiı Â_ ·Î√ı »ı ?
»ı ? ±Î÷˝K›Îfi fiı fl˙ƒK›Îfi ◊›Î ¿flı »ı ±ı … fiı ?
                                    ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î.
    ±Î …ı ¤˘√‰‰Î_ ’Õı »ı ±ı … ¿‹˝Œ‚ »ı. ⁄Ì…\_ ¿_≥ fi◊Ì. ¿‹˝fiı
ÿı¬Ì fiΠ¿Λ. ¿‹˝Œ‚ ÿı¬Ì ¿Λ. ·˘¿˘ ‘˘· ‹Îflı, ‹Î◊_ ÿ—¬ı, ’ıÀ      ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î Ïø›Î‰ÎÿÌ Ë˘÷˘ ËÂı ? ±Î ⁄Ë Á‹…‰Î …ı‰_
ÿ—¬ı, ·¿‰Î ◊Λ ÷ıfiı … ¿‹˝ ¿Ëı »ı, ±ı‰_ fi◊Ì. ¿ıÀ·Î¿ ‹Îfiı »ı ¿ı   »ı. ±ı¿ ¿‹˝ ¿˘≥ ¬’Î‰Ì Â¿ı fiËŸ. Á_‰fl ◊Λ I›Îflı ¿‹˝ ¬’ı. ±Î
±Î ÿıËfi˘ Á_√ ¿›˘˝ ÷ıfi˘ ÷flŒÕÎÀ »ı. ’HÎ Ë¿Ì¿÷‹Î_ ÷ı‰_ fi◊Ì. ÿıË   ÷˘ ±Îl‰ «Î· ˢ› I›Î_ ¿‹˝ ÂÌ flÌ÷ı ¬’ı ? ¿‹˝ ¬’Ή‰_ ±fiı
¿_≥ ¿<Á_√Ì fi◊Ì. ±ıfiÌ Á‹… Ωı ±Î‹ Á‰‚_ ‰‚ı ÷˘ ‹˘ZÎı …‰Î‹Î_ ËıS’   ±Îl‰fi_ «Î· flËı‰_ ±ı ⁄ı ωfl˘‘ΤÎÁ »ı. ¿‹˝ ¬’Ή‰_ ˢ› ÷˘ Á_‰fl
¿flı, ±Î ÷˘ Á‹…fiÌ … ±Î_ÀÌ ’ÕÌ »ı.                 Ωı≥±ı. ’HÎ ’Ëı·Î_ ∞‰Î∞‰fi˘ ¤ıÿ ΩH›Î ÏÁ‰Î› ¿Â_ ‰‚ı ÷ı‹ fi◊Ì.
  “Ë_ «_ÿ¤Î≥ »\_” ‹ÎfiÌfiı …ı …ı ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ÷ıfiÎ◊Ì Á_ÁÎfl   ±Â¤¿‹˝ ¤˘√‰ı fiı ¤¿‹˝ ⁄Î_‘ı ±ıÀ·_ ◊≥ ¿ı. ⁄Î¿Ì ¿‹˝ ⁄_‘Î÷Î_
∂¤˘ flè΢ »ı.                           fiÎ ±À¿ı.

   ≠ë¿÷ν — CÎHÎÌ ‰Îfl ‹ÎHÎÁ ’ÕÌ Ω›, ÿÎ{Ì Ω› ±ı‹Î_ Á΋_        ≠ë¿÷ν — ±Îl‰ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ?
ÏfiÏ‹kÎ ÷˘ ¿˘≥ ˢ÷_ fi◊Ì ÷˘ ±ıfiÌ ’λ‚ ¿›_ ¿‹˝ ˢ› ?            ÿÎÿÎlÌ — ‹fi‹Î_ ¬flÎ⁄ ω«Îfl ±Î‰ı ÷ı µÿ›¤Î‰ ¿Ëı‰Î›. ÷ı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        255   256                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

ω«Îfl‹Î_ ±ÎI‹Î ÷L‹›Î¿Îfl ◊›˘ ÷˘ ÷ıfiı ±Îl‰ ◊›˘ ¿Ëı‰Î›. Ωı ±ı     Ïfi…˝flÎ fiÎ ◊Λ. Á_‰fl ˢ› ÷˘ Á¿Î‹ Ïfi…˝flÎ ◊›Î ¿flı. ±ı ÷˘ √Λ˘-
±Ï÷ø‹HÎfi_ ÷fl÷ … ≠Ï÷ø‹HÎ ◊≥ Ω› ÷˘ ÷ı ¤Ò_ÁÎ≥ Ω› fiı          ¤ı_Á˘ ⁄‘Î_fiı ±¿Î‹ Ïfi…˝flÎ ◊›Î ¿flı »ı. Á_‰fl µI’Lfi ◊Λ ÷˘ … Á¿Î‹
≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ◊Λ ÷˘ ⁄_‘ ’ÕÌ Ω›.                   Ïfi…˝flÎ ◊Λ.
   Ï…_ÿ√Ì ±ı¿ fi¿Î‹Ì Ω› ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ±Î ÷˘ ⁄Ì∞ Á˘        ≠ë¿÷ν — ⁄_‘ ±fiı ±fi⁄_‘ Â_ »ı ÷ı Á‹Ω‰˘.
Ï…_ÿ√ÌfiÎ ⁄_‘ ’ÎÕÌ ÿı »ı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ »ı.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±fi⁄_‘◊Ì ±Î’HÎfiı ¿‹˝ µÿ›‹Î_ ±Î‰ı. ¿Ï‰flÎ…fiı ÷‹ı
   ≠ë¿÷ν — Á_‰fl ±ıÀ·ı Â_ ?                   ¤ı√Î ◊Ή ÷ı ±fi⁄_‘◊Ì ◊›Î. ˉı ÷ı CÎÕ̱ı ’λ˘ ⁄_‘ ’Õı. ‹ÎÀı Ωı¬‹
                                  ¿›Î_ »ı ÷ı Á‹∞ ·ı‰Îfi_ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — Á_‰fl ±ıÀ·ı “«Î…˝” ◊÷_ ⁄_‘ ◊≥ …‰_ ÷ı. “Ë_ «_ÿ·Î·
»\_” ±ı ¤Îfi »ı I›Î_ Á‘Ì ±Îl‰ ±fiı ⁄_‘ ⁄_fiı› «Î· flËı »ı. ±fiı        ≠ë¿÷ν — ⁄_‘ ±fiı ±fi⁄_‘ ¿›Î ¿ÎflHÎ◊Ì ’Õı »ı ?
“Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı K›Îfi flèÎ_ ¿ı Á_‰fl flËı. ÷‹fiı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_”fi_
                                     ÿÎÿÎlÌ — “Ë_ «_ÿ·Î· »\_, ±Îfi˘ ¿÷ν »\_” ÷ı ¿ÎflHÎ◊Ì.
K›Îfi ¿ıÀ·˘ ‰¬÷ flËı »ı ?
                                     ≠ë¿÷ν — ±ıfiÎ◊Ì ⁄_‘ ’Õı ¿ı ±fi⁄_‘ ?
   ≠ë¿÷ν — ±Î’ı iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì Ïfifl_÷fl flËı »ı.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±fi⁄_‘ ’Õı.
   ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎÀı ˉı ÷‹Îflı ⁄_‘ fiÎ ’Õı. Á_‰fl flËı ±fiı ’Ëı·Î_fiÎ
±Îl‰fiÌ Ïfi…˝flÎ ◊›Î ¿flı. ˉı fi‰˘ ⁄_‘ ’Õ÷˘ fi◊Ì, ¿‹˝Ïfi…˝flÎ ÷˘        ≠ë¿÷ν — ÷˘ ⁄_‘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’Õı ?
∞‰‹ÎhÎfiı ◊›Î … ¿flı »ı. V‰w’fi_ ¤Îfi fiΠˢ› ÷˘ Ïfi…˝flÎ ◊Λ fiı
ΩıÕı ΩıÕı ⁄_‘ ’HÎ ’Õı ±fiı “V‰w’iÎÎfi” ’»Ì ¬Î·Ì Ïfi…˝flÎ … ◊›Î        ÿÎÿÎlÌ — ±fi⁄_‘ ’Õı I›Îflı ±ıfiÌ ±ı … …^fiÌ CÎflıÕ «Î· flËı.
¿flı. ⁄ÌΩ ÂOÿ˘‹Î_ “«Î…˝” ◊÷_ ⁄_‘ ◊≥ Ω›, ±ıÀ·ı ¬Î·Ì “ÏÕV«Î…˝”    ¿÷ν’ÿ flËı ÷˘ ŒflÌ ⁄_‘ ’Õı. ±fiı ±ı‹Î_ Ωı ŒıflŒÎfl ◊≥ √›˘ fiı “Ë_
… ⁄Î¿Ì flËı. …ı‰Î ¤Î‰ı ⁄_‘ ’Õı·Î ÷ı‰Î ¤Î‰ı Ïfi…˝flÎ ◊Λ. Œ¿÷ ÷‹Îflı  ©ÎI‹Î »\_” fiı ¿÷ν “T›‰ÏV◊÷” ±ı Á‹Ω›_ ÷˘ ⁄_‘ fiÎ ’Õı. ±fi⁄_‘
Ïfi…˝fl÷Ì ‰¬÷ı Á_‰fl flËı, ±⁄_‘ ’ÏflHÎ΋ flËı ±fiı ⁄ÌΩfiı ⁄_‘ ’Õı.     »ı »÷Î_ ⁄_‘ fiÎ ’Õı.

   © µ’›˘√Ìfiı ±ı¿ ’HÎ ¿‹˝ ⁄_‘Λ fiËŸ.                       ¤Î¤fi_ ◊‹˘˝‹ÌÀfl !
   ≠ë¿÷ν — ±ı¿ … Á‹›‹Î_ ⁄_‘ »ıÿ ◊≥ ¿ı ?
                                     ≠ë¿÷ν — ¤ ¿‹˝ fiı ±Â¤ ¿‹˝ ±˘‚¬‰Îfi_ ◊‹˘˝‹ÌÀfl ¿›_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ◊≥ ¿ı. © µ’›˘√fiÎ ÏËÁÎ⁄ı ◊≥ ¿ı. ±Î
                                     ÿÎÿÎlÌ — ¤ ¿‹˝ ±Î‰ı I›Îflı ±Î’HÎfiı ‹ÌÃΠ·Î√ı, ÂÎ_Ï÷
±ø‹ ωiÎÎfiı ¿flÌfiı Ïfifl_÷fl © µ’›˘√‹Î_ flËı‰Î› ÷ı‹ »ı.
                                  ·Î√ı, ‰Î÷ΉflHÎ ÂÎ_÷ ·Î√ı; ±fiı ±Â¤ ±Î‰ı I›Îflı ¿Õ‰Î µI’Lfi
   ≠ë¿÷ν — ¬flÌ ÷’ç›Î˝ ¿≥ ? ¿‹˝fiÌ Ïfi…˝flÎ ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflı     ◊Λ, ‹fifiı «ıfi ’Õı fiËŸ. ±Â¤ ¿‹˝ ÷’ΉÕΉı ±fiı ¤ ¿‹˝ xÿ›fiı
⁄÷Î‰Ì »ı ÷ı Â_ »ı ?                        ±Îfi_ÿ ±Î’ı.
   ÿÎÿÎlÌ — …›Î_ Á‘Ì Á_‰fl fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì Á¿Î‹ (‹˘ZÎËı÷¤Ò÷)      ≠ë¿÷ν — CÎHÎÌ ‰¬÷ ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î’HÎı ±Â¤ ¿‹˝ ⁄Î_‘÷Î
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         257   258                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

ˢ≥±ı ±fiı ÷ı ‰¬÷ı µÿ› »ı ÷ı ⁄ËÎfl ¤ ¿‹˝fi˘ ˢ› !           Œ‚ ±Î ¤‰‹Î_ … ‹‚Ì Ω› »ı. …ı‹¿ı ±ıfiı ±’… ‹‚ı, ’˘·ÌÁ‰Î‚˘
                                   ‹Îflı-÷ı ⁄‘_ Œ‚ ±ıfiı ±ËŸfi_ ±ËŸ ‹‚Ì … …‰Îfi_. ±Î ÿÎfiırflÌ ÿÎfi
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı‰_ ⁄fiı. ±I›Îflı ÷‹Îflı ¤ ¿‹˝fi˘ µÿ› ˢ›,
                                   ±Î’ı ÷ı ÷ıfiÌ ·˘¿ ¿ÌÏ÷˝ √ΛΠ¿flı ¿ı “Ëı› ! ‹˘ÀÎ ÿÎfiırflÌ Âıà »ı !”
’HÎ ‹ËŸ ±Â¤ ¿‹˝ ⁄_‘Î÷Î_ ˢ› !
                                   ±fiı Âıà ÷˘ ±_ÿfl “‹flCÎÎ_” ‹Î›Î˝ ¿fl÷˘ ˢ› ! ±_ÿfl ±ıÀ·ı ÁÒZ‹ ¿‹˝
          V◊Ò‚ ¿‹˝ - ÁÒZ‹ ¿‹˝                ¿flı ÷ı. ±ıÀ·ı ±Î …ı V◊Ò‚¿‹˝ ÿı¬Î› »ı, V◊Ò‚ ±Î«Îfl ÿı¬Î› »ı ÷ı
                                   “I›Î_” ¿Î‹ ·Î√ı fiËŸ. “I›Î_” ÷˘ “ÁÒZ‹” ω«Îfl Â_ »ı ? ÁÒZ‹¿‹˝ Â_
   ≠ë¿÷ν — ±Î ¿‹˝ fi‰_ »ı ¿ı …^fi_ »ı ±ı ÂÌ flÌ÷ı ÿı¬Î› ?      »ı ? ±ıÀ·_ … “I›Î_” ¿Î‹ ·Î√ı. ˉı …√÷ ±Î¬_ V◊Ò‚¿‹˝ µ’fl …
   ÿÎÿÎlÌ — ¿‹˝ ¿›Ù ¿ı fiÎ ¿›Ù ±ı ÷˘ ¿˘≥fiÎ◊Ì fiÎ ÿı¬Î›. ±ı     “±ıÕ…VÀ” ◊≥ √›_ »ı. ±Î ÁΑ, ÁL›ÎÁ̱˘ ⁄‘Î I›Î√ ¿flı, ÷’ ¿flı,
÷˘ ¤√‰Îfi ¿ı …ı‹fiı ¿ı‰‚iÎÎfi »ı ÷ı … ΩHÎÌ Â¿ı. ±Î …√÷‹Î_ ÷‹fiı     …’ ¿flı, ’HÎ ±ı ÷˘ ⁄‘_ V◊Ò‚¿‹˝ »ı. ±ı‹Î_ ÁÒZ‹¿‹˝ ¿›Î_ »ı ? ±Î‰÷Î
…ı ¿‹˘˝ ÿı¬Î› »ı ÷ı‹Î_ ±ı¿ flÎ≥ …ıÀ·_ ’HÎ ¿‹˝ fi‰_ fi◊Ì. ±Î ¿‹˘˝fiÎ   ¤‰ ‹ÎÀıfi_ ÁÒZ‹¿‹˝ ±ı‹Î_ fi◊Ì. ±Î ¿flı »ı ±ı V◊Ò‚¿‹˝fi˘ … ±ı‹fiı
iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flˢ ÷˘ fi‰_ ¿‹˝ fiÎ ◊Λ fiı ÷L‹›Î¿Îfl flˢ ÷˘ fi‰_ ¿‹˝     ±ËŸ … ‹‚Ì Ω›. ±Î«Î›˝ ‹ËÎflÎ… ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı, Á΋ÎÏ›¿ ¿flı,
⁄_‘Λ, ±ÎI‹iÎÎfiÌ ◊Λ I›Îfl ’»Ì … ¿‹˝ fiÎ ⁄_‘Λ.            T›ÎA›Îfi ±Î’ı, ≠‰«fi ¿flı, ’HÎ ±ı ÷˘ ±ı‹fi˘ ±Î«Îfl »ı, ±ı V◊Ò‚¿‹˝
                                   »ı. ’HÎ ‹ËŸ Â_ »ı ±ı Ωı‰Îfi_ »ı. ‹ËŸ …ı “«Î…˝” ◊Λ »ı ÷ı I›Î_ ¿Î‹
   ±Î ¿Ï‚›√‹Î_ …ı µ’«Îfl ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ÷ı µ’«Îfl, ÿ‰Î±˘      ·Î√Âı. ±I›Îflı …ı ±Î«Îfl ’΂ı »ı ±ı ÏÕV«Î…˝ »ı. ±Î¬˘ ⁄ÎèÎΫÎfl
¬˘ÀÌ »ı. ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ÿÎfi ±ÎM›Î ¿fl÷˘ ˢ›, ‘‹˝fiÌ ¤„@÷ ¿›Î˝ ¿flı,     … ÏÕV«Î…˝ V‰w’ »ı. I›Î_ ±Î ·˘¿˘ ¿Ëı »ı, “‹ı_ Á΋ÎÏ›¿ ¿›Ù, K›Îfi
‹_Ïÿfl˘‹Î_ ’ˆÁÎ ±Î’ı, ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ±Î¬˘› ÿËÎÕ˘ ¿›Î˝ ¿fl÷˘ ˢ› ÷ıfiı,    ¿›Ù, ÿÎfi ¿›Ù.” ÷ı ±ıfi˘ ÷fiı … ±ËŸ ‹‚Âı. ÷ı‹Î_ ±Î‰÷Î ¤‰fiı Â_
…√÷fiÎ ·˘¿ Â_ ¿Ëı ¿ı, “±Î ‘Ï‹˝Wà »ı.” ˉı ±ı ‹ÎHÎÁfiÎ ±_ÿfl¬Îfiı     ·ı‰Î-ÿı‰Î ? ¤√‰Îfi ±ı‰Ì ¿_≥ ¿Î«Ì ‹Î›Î fi◊Ì ¿ı ÷ÎflÎ ±Î‰Î ’˘·fiı
Â_ ω«Îfl ˢ› ¿ı, “¿ı‹ ¿flÌfiı ¤ı‚_ ¿v_ fiı ¿ı‹ ¿flÌfiı ¤˘√‰Ì ·™ !”    «Î·‰Î ÿı. ⁄ËÎfl Á΋ÎÏ›¿ ¿fl÷˘ ˢ› fiı ‹ËŸ Â_ ¿fl÷˘ ˢ›. ±ı¿ ÂıÃ
±_ÿfl ÷˘ ±ıfiı ±HÎËyfi_ ’ÕÎ‰Ì ·ı‰ÎfiÌ ≥E»Î ˢ›. ±Î ¿Ï‚›√‹Î_       Á΋ÎÏ›¿ ¿fl‰Î ⁄ıÃÎ Ë÷Î, ÷ı ⁄ËÎfl ¿˘≥±ı ⁄ÎflHÎ_ Ã˘@›_. ÂıÃÎHÎ̱ı …≥
·˘¿˘fiı ±HÎËyfi_ ’ÕÎ‰Ì ·ı‰ÎfiÌ ≥E»Î ⁄Ë Ë˘›. ±HÎËyfi_ ¤˘√‰Ì        fiı ⁄ÎflHÎ_ ¬˘S›_. ±ı¿ ¤Î≥ ±Î‰ı·Î, ÷ı‹HÎı ’Ò»›_, “Âıà ¿›Î_ √›Î »ı?”
·ı‰Î‹Î_ … ·˘¿˘ ÷ˆ›Îfl ! ˉı ⁄ËÎfl ‹˘ÀÎ_ ‹˘ÀÎ_ ÿÎfi ¿fl÷˘ ˢ›, ‘‹˝fiÎ   I›Îflı ÂıÃÎHÎ̱ı …‰Î⁄ ±ÎM›˘, “œıœ‰ÎÕı !” ÂıÃı ‹ËŸ flèÎÎ flèÎÎ ±Î
… ±Î«Îfl ¿fl÷˘ ˢ›, ’HÎ ‹ËŸ ±HÎËyfiÌ ·Z‹Ì fiı ωʛ˘ ¤˘√‰Ì        ÁÎ_¤Y›_ fiı ±_ÿfl ÷’ÎÁ ¿flÌ ÷˘ ¬flı¬fl ±ı œıœ‰ÎÕı … √›ı·Î Ë÷Î !
·ı‰ÎfiΠω«Îfl˘ ¿fl÷˘ ˢ› ±ıÀ·ı ¤√‰Îfi ±ıfi˘ ±ı¿ ’ˆÁ˘› …‹ı ¿fl÷Î      ±_ÿfl ÷˘ ¬flÎ⁄ ω«Îfl˘ … «Î·÷Î Ë÷Î fiı ⁄ËÎfl Á΋ÎÏ›¿ ¿fl÷Î Ë÷Î.
fi◊Ì. ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ¿ÎflHÎ ±ı ¿ı ±ı ⁄‘Î_ V◊Ò‚¿‹˝ »ı. ⁄ËÎfl …ı ÿı¬Î›  ¤√‰Îfi ±Î‰Î ’˘·fiı «Î·‰Î fiÎ ÿı. ±_ÿfl Á΋ÎÏ›¿ flËı÷_ ˢ› fiı
»ı, ±Î«Îfl‹Î_ …ı ÿı¬Î› »ı, ÷ı ⁄‘Î_ V◊Ò‚¿‹˝ »ı. ±fiı ±ı V◊Ò‚¿‹˝fi_    ⁄ËÎfl Á΋ÎÏ›¿ fiÎ ’HΠˢ› ÷˘ ÷ıfi_ “I›Î_” «Î·ı. ±Î ⁄ËÎflfiÎ_ ÃÃÎflÎ
Œ‚ ±ËŸfi_ ±ËŸ … ‹‚Ì Ω› »ı. ·˘¿˘ ±Î V◊Ò‚¿‹˝fiı … ±Î‰÷Î         “I›Î_” «Î·ı ±ı‰Î fi◊Ì.
¤‰fiÎ_ ¿‹˝ ‹Îfiı »ı. ’HÎ ±ıfi_ Œ‚ ÷˘ ±ËÌfi_ ±ËŸ … ‹‚Ì Ω› »ı.
±fiı ÁÒZ‹¿‹˝ ¿ı …ı ±_ÿfl ⁄_‘Î≥ flèÎ_ »ı, …ıfiÌ ·˘¿˘fiı ¬⁄fl … fi◊Ì,       V◊Ò‚¿‹˝ ±ıÀ·ı Â_ ÷ı Á‹Ω‰_. ÷fiı ±ı¿ÿ‹ √VÁ˘ ±ÎT›˘. ÷Îflı
÷ıfi_ Œ‚ ±Î‰÷Î ¤‰ı ‹‚ı »ı.                      √VÁ˘ fi◊Ì ·Î‰‰˘ »÷Î_ ±ı ±Î‰ı, ±ı‰_ ⁄fiı ¿ı fiÎ ⁄fiı ?
   ±Î…ı ¿˘≥ ‹ÎHÎÁı «˘flÌ ¿flÌ, ÷ı «˘flÌ ±ı V◊Ò‚¿‹˝ »ı. ±ıfiı ÷ıfi_      ≠ë¿÷ν — ⁄fiı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        259   260                           ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı √VÁ˘ ±ÎT›˘ ÷ı ±ıfi_ Œ‚ ±ËŸfi_ ±ËŸ ÷fl÷ ‹‚Ì     »˘¿flÎ_fiÌ ŒflΩı ⁄‘Ì … ⁄Ω‰˘. ±fiı jÎÌ …ı …‹‰Îfi_ ±Î’ı ÷ı ÏfiflÎ_÷ı
Ω›. ·˘¿˘ ¿Ëı ¿ı, “…‰Î ÿ˘ fiı ±ıfiı, ±ı ÷˘ »ı … ⁄Ë ø˘‘Ì.” ¿˘≥     ¬Î‰, ’HÎ ±ı ⁄‘_ V◊Ò‚ »ı, ±ı Á‹∞ …Ωı ! V◊Ò‚fiÌ ’λ‚ ÷‹Îfl˘
‰‚Ì ±ıfiı ÁÎ‹Ì ‘˘· ’HÎ ‹ÎflÌ ÿı. ±ıÀ·ı ±’…Âfi_ ¿ı ⁄Ì∞ flÌ÷ı ±ıfiı    ±Ï¤≠Λ ±ı‰˘ fiÎ flËı‰˘ Ωı≥±ı ¿ı …ı◊Ì ¿flÌfiı ÁÒZ‹‹Î_ «Î…˝ ◊Λ.
±ËŸfi_ Œ‚ ‹‚Ì Ω›. ±ıÀ·ı √VÁ˘ ◊‰˘ ±ı V◊Ò‚¿‹˝ »ı. ±fiı √VÁ˘      ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ‹ı_ ÷‹fiı “’Î_« ‰Î@›˘” ±ÎM›Î_ »ı. ‹ËŸ ±Ï¤≠Λ ±ı‰˘fiÎ
±ÎT›˘ ÷ıfiÌ ‹ËŸ ±Î…fi˘ ÷Îfl˘ ¤Î‰ Â_ »ı ¿ı “√VÁ˘ ¿fl‰˘ … Ωı≥±ı.”    flËı‰˘ Ωı≥±ı ¿ı, “±Î “¿flı@À” »ı, Ë_ …ı ¿v_ »\_, …ı ¤˘√‰_ »\_, ±ı ¿flı@À
÷˘ ÷ı ±Î‰÷Î ¤‰fi˘ ŒflÌ √VÁÎfi˘ ÏËÁÎ⁄ »ı. ÷Îfl˘ ±Î…fi˘ ¤Î‰ »ı      »ı.” ±ı‰˘ ±Ï¤≠Λ fiΠˢ‰˘ Ωı≥±ı. ⁄Á, ±ÎÀ·˘ ÷‹Îfl˘ ±Ï¤≠Λ
¿ı √VÁ˘ fiÎ ¿fl‰˘ Ωı≥±ı, ÷ÎflÎ ‹fi‹Î_ fiyÌ Ë˘› ¿ı √VÁ˘ fi◊Ì …      … Œ›˘˝ ¿ı ⁄‘_ ◊≥ √›_.
¿fl‰˘, »÷Î_ ’HÎ ◊≥ Ω› »ı ÷˘ ÷fiı ±Î‰÷Î ¤‰ ‹ÎÀı ⁄_‘fi fiÎ flèÎ_.
                                      »˘¿flÎ_‹Î_ ¬flÎ⁄ √H΢ ˢ› ÷˘ ‹Î⁄Î’ ÷ıfiı ÀˆÕ¿Î‰ı »ı, ±fiı ¿Ëı÷Î_
±Î V◊Ò‚¿‹˝‹Î_ ÷fiı √VÁ˘ ◊›˘ ÷˘ ÷ıfi˘ ÷Îflı ±Î ¤‰‹Î_ ‹Îfl ¬Î‰˘
’ÕÂı. ÷ı‹ »÷Î_ ’HÎ ÷fiı ±Î‰÷Î ¤‰fi_ ⁄_‘fi fiËŸ ◊Λ. ¿ÎflHοı      Œflı ¿ı, “‹Îfl˘ »˘¿fl˘ ÷˘ ±Î‰˘ »ı, fiηΛ¿ »ı, «˘fl »ı.” ±S›Î, ±ı ±ı‰_
ÁÒZ‹¿‹˝‹Î_ ÷Îfl˘ Ïfiç› »ı ¿ı √VÁ˘ fiÎ … ¿fl‰˘ Ωı≥±ı. ±fiı ˉı      ¿flı »ı ÷ı ¿flı·Îfiı ‹ı·fiı ’Ò‚˘. ’HÎ ±I›Îflı ±ıfiÎ ¤Î‰ Œıfl‰fiı ! ±ıfiÎ
¿˘≥ ‹ÎHÎÁ ¿˘≥fiÌ µ’fl √VÁı fi◊Ì ◊÷˘, »÷Î_ ‹fi‹Î_ ¿ËıÂı ¿ı, “±Î     ‹ËŸfiÎ ±Ï¤≠Λ Œıfl‰fiı !! ±ıfiÎ ¤Î‰ ¿ı‹ Œıfl‰‰Î ÷ı ‹Î⁄Î’fiı ±Î‰Õ÷_
·˘¿˘fiÌ µ’fl √VÁ˘ ¿fḻı ÷˘ … ±ı ÁÌ‘Î ◊Λ ±ı‰Î »ı” ÷ı ±ÎfiÎ◊Ì     fi◊Ì. ¿ÎflHοı “ÁÏÀ˝ŒÎ≥Õ” ‹Î⁄Î’ fi◊Ì. “ÁÏÀ˝ÏŒ¿ıÀ” fi◊Ì ±fiı ‹Î⁄Î’
±Î‰÷Î ¤‰ı ±ı ’λ˘ √VÁΉ΂˘ ◊≥ Ω› ! ±ıÀ·ı ⁄ËÎfl …ı √VÁ˘       ◊≥ √›Î_ »ı ! »˘¿flÎ_fiı Ωı «˘flÌfiÌ ¿<Àı‰ ’ÕÌ √≥ ˢ› ÷˘ ‹Î⁄Î’
◊Λ »ı ÷ı V◊Ò‚¿‹˝ »ı fiı ÷ı ‰¬÷ı ‹ËŸ …ı ¤Î‰ ◊Λ »ı ÷ı ÁÒZ‹¿‹˝    ÷ıfiı ÀˆÕ¿Î‰ ÀˆÕ¿Î‰ ¿flı, ‹Îfl ‹Îfl ¿flı, ¿ı “÷fiı ±y· fi◊Ì, ÷_ ±Î‹
»ı. V◊Ò‚¿‹˝fi_ Ï⁄·¿<· ⁄_‘fi fi◊Ì, Ωı ±Î Á‹Ωı ÷˘. ÷ı◊Ì ±Î       ¿flı »ı, ÷ı‹ ¿flı »ı.” ±ı‹ {ÒÕ-{ÒÕ ¿flı. ±Î‹, ‹Î⁄Î’ “±ı@ÁıÁ” ⁄˘·ı!
“ÁΛLÁ” ‹ı_ fi‰Ì flÌ÷ı ‹Ò¿›_ »ı. ±I›Îfl Á‘Ì V◊Ò‚¿‹˝◊Ì ⁄_‘fi »ı ±ı‰_  Ë_‹ıÂΛ “±ı@ÁıÁ” ⁄˘·ı·_ “ËıS’” fiÎ ¿flı. ±ıÀ·ı »˘¿fl˘ Â_ ¿flı ? ‹fi‹Î_
…√÷fiı ÃÁÎ‰Ì ÿÌ‘_ »ı, ±fiı ÷ı◊Ì ·˘¿˘ ¤Õ¿ ¤Õ¿ ◊Λ »ı.         fiyÌ ¿flı ¿ı “»˘fiı ±ı ⁄˘S›Î ¿flı, ±Î’HÎı ÷˘ ±ı‰_ ¿fl‰ÎfiÎ …” ÷ı ±Î
                                  »˘¿flÎfiı ‹Î⁄Î’ ‰‘Îflı «˘fl ⁄fiΉı »ı. ¶Î’fl, fiı hÎı÷Î fiı Á÷˚›√‹Î_ …ı
    ˉı CÎfl‹Î_ jÎÌ Ë˘›, ’ˆH›Î ˢ› ±fiı ‹˘ZÎı …‰_ »ı, ÷ı ‹fi‹Î_  ËÏ◊›Îfl˘ Ë÷Î_ ÷ı ±Î…ı ¿Ï‚›√‹Î_ ·˘¿˘±ı ‰Î’fl‰Î ‹Î_Õ›Î_. »˘¿flÎfiı
◊›Î ¿flı ¿ı, “Ë_ ’ˆH›˘ »\_ ÷ı ˉı ÂÌ flÌ÷ı ‹˘ZÎı …‰Î› ?” ±S›Î, jÎÌ  Œıfl‰‰ÎfiÌ flÌ÷ …\ÿÌ »ı. ±ıfiÎ ¤Î‰ Œıfl‰‰ÎfiÎ. ±ıfiÎ ’fl ≠ı‹◊Ì ËÎ◊
fi◊Ì fiÕ÷Ì, ÷ÎflÎ_ ÁÒZ‹¿‹˝ fiÕı »ı. ÷ÎflÎ V◊Ò‚¿‹˝ ¿˘≥ fiÕ÷Î_ fi◊Ì. ±ı   Œıfl‰Ìfiı ¿Ëı‰_ ¿ı, “±Î‰ ⁄Î ! »˘ fiı ÷ÎflÌ ⁄Î ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿fl÷Ì. ⁄Ò‹Î⁄Ò‹
‹ı_ “±˘’fi” ¿›Ù »ı, ±Î ÁΛLÁ “±˘’fi” fiÎ ¿v_ ÷˘ ‹ËŸ ¤Õ¿ÎÀ,      ¿flı, ’HÎ ÷_ ±Î‰Ì flÌ÷ı ¿˘≥fiÌ «˘flÌ ¿flÌ, ±ı‰_ ¿˘≥ ÷ÎflÎ √…‰Î‹Î_◊Ì
¤Õ¿ÎÀ, ¤Õ¿ÎÀ flËı; ‹ËŸ ±…_’˘, ±…_’˘, ±…_’˘ flËı ! ’ı·Î ÁΑ±˘     «˘flÌ Ω› ÷˘ ÷fiı Á¬ ·Î√ı ? ÷ı ‰¬÷ı ÷fiı ‹ËŸ ¿ı‰_ ÿ—¬ ◊Λ ?
¿Ëı ¿ı ±‹ı ‹˘ZÎı …≥Â_. ±S›Î, ÷‹ı ÂÌ flÌ÷ı ‹˘ZÎı …‰ÎfiÎ »˘ ÷ı ?    ±ı‹ Á΋Îfiı› ÿ—¬ fiÎ ◊Λ ?!” ÷ı‰Ì ±Î¬Ì “◊Ì›flÌ” »˘¿flÎfiı
Â_ »˘Õ‰Îfi_ »ı ÷ı ÷˘ ΩHÎ÷Î fi◊Ì. ÷‹ı ÷˘ V◊Ò‚fiı »˘Õ›_. ±Î_¬ı ÿı¬Î›,  Á‹Ω‰‰Ì ’Õı. ±ı¿ ‰¬÷ ±ıfiı ÃÁÌ …‰_ Ωı≥±ı ¿ı ±Î ¬˘À_ »ı. ÷‹ı
¿Îfiı Á_¤‚Λ, ±ı »˘Õ›_. ±ıfi_ Œ‚ ÷˘ ±Î ¤‰‹Î_ … ‹‚Ì …Âı. ±Î      ±ıfiı ‹Îfl ‹Îfl ¿fl˘ ÷˘ ±ıfiÎ◊Ì ÷˘ »˘¿flÎ_ ËÃı «œı »ı. ¬Î·Ì flÌ÷ …
ÁΛLÁ fi‰Ì … Ω÷fi_ »ı ! ±Î ÷˘ ±ø‹Ï‰iÎÎfi »ı, …ıfiÎ◊Ì ±Î ·˘¿˘fiı     Œıfl‰‰ÎfiÌ »ı.
⁄‘Ì flÌ÷ı “ŒıÁÌÏ·ÀÌ” ◊≥ ’Õı. ¿_≥ ⁄ˆflÌ »˘ÕÌfiı fiÎÁÌ …‰Î› ? ±fiı
⁄ˆflÌ »˘ÕÌfiı fiÎÁÌ …≥±ı ±fiı ±Î’H΢ ‹˘ZÎ ◊Λ, ±ı ⁄fiı› ¬v_ ?        ±Î ÷˘ ⁄Î’ Œ˘…ÿÎfl …ı‰˘ ˢ›. CÎfl‹Î_ ⁄ˆflÌ◊Ì ËÁΛ fiËŸ,
¿˘”¿fiı ÿ—¬ ÿ≥ fiı ±Î’H΢ ‹˘ZÎ ◊Λ, ±ı ⁄fiı ¬v_ ? ±ıÀ·ı ⁄ˆflÌ-     »˘¿flÎ◊Ì ËÁΛ fiËŸ, ‹˘œ_ ¬S·_ ◊Λ fiËŸ. ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ÷˘ ±ıfi˘ ¿Õ’
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        261   262                           ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

ˢ›. ±Î‰˘ ¿Õ’ ˢ÷˘ ËÂı ? ±Î’HÎı ¿_≥ ‰ÎCÎÏÁ_Ë »Ì±ı ? ±Î’H΢     ⁄ıÀflÌ, ±ı¿ ‰ÎHÎÌfiÌ ⁄ıÀflÌ ±fiı ±ı¿ ÿıËfiÌ ⁄ıÀflÌ; ±Î hÎHÎı› ⁄ıÀfḻ˘
¿Õ’ fiΠˢ‰˘ Ω≥±ı. ±ı¿ ±Î_¬‹Î_ ÿÎ⁄ ˢ‰˘ Ωı≥±ı fiı ⁄Ì∞ ±Î_¬◊Ì     ±I›Îflı “ÏÕV«Î…˝” ◊›Î … ¿flı »ı. ±fiı ‹ËŸ fi‰Ì hÎHÎ ⁄ıÀfḻ˘ ¤flÎ≥
fl‹ÎՉΠΩı≥±ı. ÿÎ⁄ ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ¿ı ±ı ¨‘ı flV÷ı, ¨‘ı ’ÎÀı fiÎ «œÌ    flËÌ »ı.
Ω›. √ÎÕÌ‹Î_› ÁÎ_¿‚ ¬ı_«‰Îfi_ ÁΑfi flάı »ı fiı, ¿Â_ ’ÕÌ Ω› ±ıÀ·Î
‹ÎÀı ? ’HÎ ÏÁ√ÎflıÀfi_ ’ı¿ıÀ ’ÕÌ Ω› fiı ±Î’HÎı ÁÎ_¿‚ ¬ı_«Ì±ı ±ı √fi˘     ±Î ⁄˘·_ »\_ ÷ı ÷fiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı “Ë_ … ⁄˘·_ »\_”, ’HÎ fiÎ, ±Î
¿Ëı‰Î›fiı ?                             ÷˘ ”flı¿Õ˝” ⁄˘·Ì flËÌ »ı ! ±Î ÷˘ ‰ÎHÎÌfiÌ “⁄ıÀflÌ” “ÏÕV«Î…˝” ◊≥ flËÌ
                                  »ı. Ë_ ⁄˘·÷˘ … fi◊Ì, ±fiı ±Î ⁄‘Î …√÷fiÎ ·˘¿˘ Â_ ¿Ëı ¿ı “‹ı_ ¿ı‰Ì
   …√÷ ±Î¬_ V◊Ò‚¿‹˝fiı … Á‹…›_ »ı. ÁÒZ‹¿‹˝fiı Á‹…›_ …       ‰Î÷ ¿flÌ, ¿ı‰_ Ë_ ⁄˘S›˘ !” ±ı ⁄‘Î ¿ÏS’÷¤Î‰˘ »ı. “≥√˘≥{‹” … ¿flı
fi◊Ì. ÁÒZ‹fiı Á‹…›_ ˢ÷ ÷˘ ±Î ÿÂÎ fiΠˢ÷ !              »ı ¬Î·Ì ±ı ! “≥√˘≥{‹” Ω› ÷˘ ’»Ì ⁄Ì…\_ ¿Â_ flèÎ_ ? ±Î
                                  “≥√˘≥{‹” ±ı … ±iÎÎfi÷Î »ı, ±fiı ±ı … ¤√‰ÎfifiÌ ‹Î›Î »ı. ¿ÎflHÎ
    ±ı¿ ÂıÃı ’«ÎÁ ËΩfl wÏ’›Î ÿÎfi‹Î_ ±ÎM›Î. ÷ı ÷ıfiÎ Ï‹hÎı ÷ıfiı
                                  ¿ı ¿flı »ı ⁄ÌΩı fiı ’˘÷Îfiı ±ı‰_ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ◊Λ »ı ¿ı “Ë_ … ¿v_ »\_ !”
’Ò»›_, “±ÎÀ·Î ⁄‘Î wÏ’›Î ±Î’Ì ÿÌ‘Î ? I›Îflı Âıà ⁄˘S›Î, “Ë_ ÷˘ ±ı¿
’ˆÁ˘› ±Î’_ ±ı‰˘ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ±Î ‹ı›flfiÎ ÿ⁄ÎHÎfiı ·≥fiı ±Î’‰Î          ±Î ÁÒZ‹¿‹˘˝ …ı ‹ËŸ “«Î…˝” ◊Λ »ı ÷ı ’»Ì “¿˘QM›Àfl”‹Î_ Ω›
’Õ›Î.” ˉı ±Îfi_ Œ‚ I›Î_ Â_ ‹‚ı ? ’«ÎÁ ËΩflfi_ ÿÎfi ¿›Ù ÷ı       »ı. ±ı¿ T›ÏWÀ “¿˘QM›Àfl” »ı fiı ⁄Ì…\_ Á‹ÏWÀ “¿˘QM›Àfl” »ı. ÷ı T›ÏWÀ‹Î_
V◊Ò‚¿‹˝, ÷ı ÷ıfi_ Œ‚ ±ËŸfi_ ±ËŸ ÂıÃfiı ‹‚Ì Ω›. ·˘¿˘ ‰ÎË ‰ÎË      ’Ëı·Î_ ÁÒZ‹ ¿‹˘˝ Ω› fiı I›Î_◊Ì ’»Ì Á‹ÏWÀ “¿˘QM›Àfl”‹Î_ Ω›. ’»Ì
⁄˘·Î‰ı, ¿ÌÏ÷˝ √Λ ±fiı ÂıÃı ‹ËŸ ÁÒZ‹¿‹˝‹Î_ Â_ “«Î…˝” ¿›Ù ? ÷˘ ¿ı”  Á‹ÏWÀ ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı. ±Î ⁄ÌΩ_ ⁄‘Î_ ÁÒZ‹¿‹˘˝ “«Î…˝” ◊Λ »ı, ÷ı◊Ì
“±ı¿ ’ˆÁ˘› ±Î’_ ÷ı‰˘ fi◊Ì.” ÷ıfi_ Œ‚ ±Î‰÷Î ¤‰‹Î_ ‹‚ı. ÷ı ±Î‰÷Î    ⁄Ë Ï«_÷Î fi◊Ì. ’HÎ “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_” ±ı‹ “flÌ›·Ì V’ÌÏ¿_√” ⁄˘·‰_
¤‰ı Âıà ±ı¿ ’ˆÁ˘› ÿÎfi‹Î_ ±Î’Ì fiΠ¿ı. ˉı ±Î‰Ì {ÌHÎÌ ‰Î÷ ¿˘fiı   ±ı … ¿‹˝ ⁄_‘Λ »ı. “Ë_ ¿˘HÎ »\_” ±ıÀ·_ … Ωı Á‹…›˘, ÷˘ I›Îfl◊Ì
Á‹Ω› ?                               ⁄‘Î_ … ¿‹˘˝◊Ì »^À›˘.
   ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÁÒZ‹¿‹˝ ±fiı V◊Ò‚¿‹˝fiÎ ¿÷ν …\ÿÎ …\ÿÎ »ı ?      ±ıÀ·ı “±Î” ωiÎÎfi Áfl‚ fiı ÁÌ‘_ ‹Ò¿›_ »ı. fiËŸ ÷˘ ¿fl˘Õ˘ µ’Λı
                                  “±ıOÁ˘S›À” ◊‰Î› ±ı‰_ fi◊Ì. ±fiı “±Î” ÷˘ ÷ÿ˚fi “◊Ì›fl‹ ±˘Œ
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄LfiıfiÎ ¿÷ν …\ÿÎ »ı. ±Î …ı V◊Ò‚¿‹˘˝ »ı ÷ı
                                  ±ıOÁ˘S›ÀÌ{‹” »ı !
“ÏÕV«Î…˝” ¿‹˘˝ »ı. ±Î “⁄ıÀflÌ”±˘ ˢ›fiı ÷ıfiı “«Î…˝” ¿›Î˝ ’»Ì
“ÏÕV«Î…˝” ◊›Î ¿flı fiı ? ±Î’HÎı “ÏÕV«Î…˝” fiÎ ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘› ÷ı ◊›Î             ¬˘ÀÎ_ ¿‹˝◊Ì »^À¿Îfl˘ !
… ¿flı fiı ?
   ≠ë¿÷ν — ËÎ.                            ≠ë¿÷ν — ¬˘ÀÎ_ ¿‹˘˝ ±‹ı ¿fl÷Î_ ˢ≥±ı »Ì±ı, ’HÎ ±ı‹Î_◊Ì
                                  fiÌ¿‚Ì …‰ÎfiÌ ÏË_‹÷ fi◊Ì ±Î‰Ì ¿÷Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ±Î V◊Ò‚¿‹˘˝ ±ı “ÏÕV«Î…˝” ¿‹˘˝ »ı, ±fiı ⁄ÌΩ_
‹ËŸ fi‰Î_ “«Î…˝” ◊≥ flèÎÎ_ »ı ÷ı ÁÒZ‹¿‹˘˝ »ı. ±Î ¤‰‹Î_ …ı “«Î…˝”      ÿÎÿÎlÌ — ÏË_‹÷ fiÎ ±Î‰ı. ¬˘ÀÎ ¿Î‹fi˘ ±I›Îflı ±ıÀ·˘ ⁄‘˘
◊≥ flèÎÎ_ »ı ÷ı ±Î‰÷Î ¤‰‹Î_ “ÏÕV«Î…˝” ◊›Î ¿flÂı. ±fiı ±Î       ⁄˘Ωı ‰‘Ì √›˘ »ı ÷ı ÂÌ flÌ÷ı ÏË_‹÷ ±Î‰ı ? ±ıÀ·ı ±ı¿ ‰¬÷ ÷˘
±‰÷Îfl‹Î_ √›Î ±‰÷ÎflfiÌ ⁄ıÀfḻ˘ “ÏÕV«Î…˝” ◊›Î ¿flı »ı. ±ı¿ ‹fifiÌ    fiÎÿÎflÌ … ¿ÎœÌ fiά‰ÎfiÌ. ’»Ì ÿı‰_ ‰Î‚‰Îfi_. ÿı‰_ ÷˘ ±Î’‰_ … ’Õı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        263  264                           ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

fiı ? Ë_ ÷‹fiı flV÷˘ ¿flÌ ±Î’Ì ±ıfi˘.                ’fl‹Ë_ÁfiÌ Á¤Î‹Î_ ÷˘ ¿˘≥fiÌ› ÁËı… ’HÎ ‰Î÷«Ì÷ fiÎ ¿flΛ. ±ı¿
                                 …flÌ¿ ±‰‚Ì ¿S’fiÎ◊Ì iÎÎfi µ’fl ¿ı‰_ ‹˘À_ ±Î‰flHÎ ±Î‰Ì Ω› »ı.
   ≠ë¿÷ν — ‹ÎHÎÁ Á‹…ı »ı ¿ı ‹ÚI› ’»Ì ⁄ÌΩı …L‹ »ı ÷ı‹ »÷Î_
                                 ÷˘ ’»Ì ±Î “‹ËÎI‹Î”±˘fiÌ ÀÌ¿Î, Ïfi_ÿÎ ¿flı ÷˘ ¿ı‰_ ¤Îflı ±Î‰flHÎ
¬˘ÀÎ_ ¿‹˘˝ ¿ı‹ ¿flı »ı ? ÁΫÎ_ ¿‹˝ ¿fl‰Îfi˘ flV÷˘ ¢ ?
                                 ±Î‰ı ? ÁIÁ_√‹Î_ ÷˘ ÿÒ‘‹Î_ Áοfl ¤‚Ì Ω› ÷ı‹ ¤‚Ì …‰_ Ωı≥±ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ÎfiÌ ≥E»Î ωv© ¬˘ÀÎ_ ¿‹˘˝ ¿fl‰Î_ ’Õı »ı. Á‰Îflı  ±Î ⁄Ï© … ‹ËŸ Õ¬˘ ¿flı. ±‹ı ⁄‘Îfi_ ⁄‘_ ΩHÎ̱ı »÷Î_› ¿˘≥fi_ ±ı¿
∂ÛΠI›Îfl◊Ì ÷‹ÎflÌ ÁkÎ΋Î_ ¿_≥ … fi◊Ì. ⁄‘_ ’flÁkÎÎfiÎ ËÎ◊‹Î_ »ı.   ±ZÎflı› fiÎ ⁄˘·Ì±ı. ±ı¿ ±ZÎflı› ¨‘_ ⁄˘·‰Î◊Ì iÎÎfi µ’fl ‹˘À_
±ı ’flÁkÎÎ ±ı¿ „@÷fiÎ ËÎ◊‹Î_ »ı, …ıfiı ±‹ı “T›‰ÏV◊÷” ¿Ë̱ı     ±Î‰flHÎ ±Î‰Ì Ω›.
»Ì±ı. ±Î “T›‰ÏV◊÷” „@÷ Â_ ¿flı »ı ? ÷‹ÎflÎ ’H›fi˘ µÿ› ±Î‰ı        “±Î ‹fiı »ı÷flÌ √›˘” ÷ı‹ ⁄˘S›˘ ÷ı ¤›_¿fl ¿‹˝ ⁄Î_‘ı. ±ıfiÎ
÷˘ ⁄‘Î ±fi¿>‚ Á_›˘√ ¤ı√Î ¿flÌ ±Î’ı fiı ’Î’fi˘ µÿ› ±Î‰ı ÷˘ ÷ı     ¿fl÷Î_ ⁄ı ‘˘· ‹ÎflÌ ·ı ÷˘ ±˘»\_ ¿‹˝ ⁄_‘Λ. ±ı ÷˘ …›Îflı »ı÷flΉÎfi˘
⁄‘Î ±fi¿>‚ Á_›˘√ ω¬ıflÌ fiάı. ±ıÀ·ı ⁄‘_ ’flÁkÎ΋Î_ «Î·Ì flèÎ_ »ı,  ¿Î‚ µI’Lfi ◊Λ, ±Î’HÎÎ ¿‹˝fi˘ µÿ› ◊Λ I›Îflı … »ı÷flÎ≥±ı. ±ı‹Î_
’»Ì ÁÎflÎ_ ¿‹˘˝ ˢ› ¿ı ¬˘ÀÎ_ ¿‹˘˝ ! …›Î_ Á‘Ì ’fl‹Î◊˝ ÁQ›¿ÿ½fi   Á΋Îfi˘ ¢ ÿ˘Ê ? ±ıHÎı ÷˘ ∂·À_ ±Î’HÎ_ ¿‹˝ ¬’Î‰Ì ±ÎM›_. ±ı ÷˘
fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ∞‰ ’flÁkÎ΋Î_ … flËı·˘ »ı.             ÏfiÏ‹kÎ »ı.
          ¿‹˘˝, ’Î’-’H›fiÎ_ !                         ¿‹˝ »ıÿfifiÌ ÁkÎÎ !
   ≠ë¿÷ν — ’Î’ ±fiı ¿‹˝ ±ı¿ … ¿ı …\ÿÎ ?               ≠ë¿÷ν — ¿‹˝fi_ Œ‚ ÷˘ ¤˘√‰‰_ … ’Õı fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ’H› ±fiı ’Î’ ⁄Lfiı› ¿‹˝ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ’H›fi_ ¿‹˝       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ¿‹˝fi˘ Ïfi›‹ … ±ı‰˘ »ı.
¿ˆÕı fiËŸ fiı ’Î’fi_ ¿‹˝ ±Î’HÎÎ ‘Λν ≠‹ÎHÎı ◊‰Î fiÎ ÿı fiı ¿ˆÕı.
                                    ≠ë¿÷ν — “iÎÎfiÌ” ±ı‹Î_◊Ì »˘ÕÎ‰Ì Â¿ı ?
   ≠ë¿÷ν — ¤˙Ï÷¿ Á¬˘ ‹‚ı »ı ÷ı‹HÎı ¿≥ Ω÷fiÎ_ ¿‹˘˝ ¿›ÎÙ Ë˘›
÷˘ ÷ı ‹‚ı ?                              ÿÎÿÎlÌ — “iÎÎfiÌ ’vÊ” ÷˘ ÷‹ÎflÎ ¿‹˘˝fiı ¤V‹Ì¤Ò÷ ¿flÌ fiάı
                                 »ı. ’HÎ ÷ı‹Î_ ⁄ı Ω÷fiÎ_ ¿‹˘˝ ˢ› »ı. ±ı¿ ⁄flŒ w’ı Ω‹Ì √›ı·Î_ fiı
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¿˘≥ ÿ—¬Ì ◊÷_ ˢ› ±ı‹fiı Á¬ ±Î’ı, ÷ıfiÎ◊Ì     ⁄ÌΩ_ ’ÎHÎÌ fiı ‰fl΂ w’ı flËı·Î_. “iÎÎfiÌ” ’ÎHÎÌ fiı ‰fl΂ w’ı flËı·Î_ ¿‹˘˝
’H›ˆ ⁄_‘Λ ±fiı ’ÏflHÎ΋ı ±ı‰_ Á¬ ±Î’HÎfiı ‹‚ı. ¿˘≥fiı ÿ—¬ ±Î’˘   µÕÎÕÌ ‹Ò¿ı, ’HÎ ⁄flŒ w’ı ◊≥ √›ı·Î_fiı ¤˘√T›ı … »^À¿˘ ! ’HÎ V‰w’
÷˘ ÷‹fiı ÿ—¬ ‹‚ı. ÷‹fiı ’Á_ÿ ±Î‰ı ÷ı ±Î’Ωı.            iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì ±ı ¿‹˘˝fiÎ ¤˘√‰À΋Î_ Œıfl ’ÕÌ Ω› »ı. ÂÒ‚Ìfi˘ CÎÎ
   ⁄ı Ω÷fiÌ ’H›ˆ. ±ı¿ ’H›ˆ◊Ì ¤˙Ï÷¿ Á¬ ‹‚ı ±fiı ⁄Ì∞ ±ı¿      Á˘› …ı‰˘ ·Î√ı. “iÎÎfiÌ ’vÊ” ¿ÎflHÎV‰w’ı flËı·Î_ ¿‹˝fi˘ fiΠ¿flÌ ±Î’ı.
±ı‰Î ≠¿ÎflfiÌ ’H›ˆ »ı ¿ı …ı ±Î’HÎfiı ÁE«Ì ±Î{ÎÿÌ ≠ÎM÷ ¿flΉı.    ’HÎ ±Î…ı …ı ¿Î›˝ V‰w’ı ¿‹˘˝ »ı, ⁄flŒ w’ı ◊≥ √›ı·Î_ »ı, ÷ıfiı ÷˘
                                 ¤˘√‰‰Î_ … ’Õı.
          Ïfi_ÿÎfi_ ¿‹˝⁄_‘fi !
                                           ≠¤V‹flHÎfiÌ ËıS’ ?!
   ¿˘≥ ‹ÎHÎÁfiÌ Ïfi_ÿÎ fiÎ ¿flΛ. ±flı, ÁËı… ‰Î÷«Ì÷ ’HÎ fiÎ
¿flΛ. ±ı‹Î_◊Ì ¤›_¿fl ÿ˘Ê ⁄ıÁÌ Ω›. ±ı‹Î_› ±ËŸ ÁIÁ_√‹Î_,         ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎÎ ¿‹˝ ±Î’HÎfiı ÷Îflı ±fiı ÕÒ⁄ÎÕı, ±ı‹Î_
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         265   266                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

≠¤V‹flHÎ Â_ ¿Î‹ ¿fl‰_ Ωı≥±ı ?                     ’HÎ ¿‹˘˝ ¬’Ή‰Î ’Òfl÷˘ … »ı. ⁄Î¿Ì “±‹fiı” ÷˘ ±‹Îfl˘ ‹˘ZÎ Ïfifl_÷fl
                                   ‰I›Î˝ … ¿flı »ı. “iÎÎfiÌ”fiı ¿Î‚, ¿‹˝ fiı ‹Î›Î ±Õı fiËŸ. ƒT›, ZÎıhÎ,
   ÿÎÿÎlÌ — ≠¤ ≠¿Î¿ »ı, Á‰˝ ≠¿Î¿ »ı. Ωı ±ı‹fiı ›Îÿ fiÎ
                                   ¿Î‚, ¤Î‰ ±fiı ¤‰◊Ì ±≠Ï÷⁄©’HÎı ω«flı ÷ı iÎÎfiÌ.
¿fḻı ÷˘ ≠¿Î fiÎ ‹‚ı ±ıÀ·˘ … ‰Î_‘˘ »ı. ⁄Î¿Ì ±ı‹fiı ⁄Ì∞ ¿ÂÌ
Õ¬· fi◊Ì. ±Î’HÎfiı Ωı ≠¿Î Ωı≥÷˘ ˢ›, ÷fl‰Î‹Î_ ¿ı ÕÒ⁄‰Î‹Î_                   ¿‹˝fi_ V‰w’ !
“ËıS’” Ωı≥÷Ì Ë˘› ÷˘ ≠¤V‹flHÎ ¿fl‰_. ±ı‹fiı Á_¤Îfl˘ ±ıÀ·ı ÷‹fiı
¿_≥¿ ≠¿Î ’՛Π‰√fl flËı … fiËŸ. ±ıfiÎ◊Ì ÷‹ÎflÎ_ ¿‹˝ ÁÎflÎ_ ◊Âı.        ·˘¿ ¿Ëı »ı ¿ı ¿‹˝ ‰‚B›Î_ »ı. ’HÎ ¿‹˝ ÷˘ fi◊Ì jÎÌ ΩÏ÷ ¿ı
’HÎ ≠¤V‹flHÎ ÁΫΠÏÿ·◊Ì Ë˘‰_ Ωı≥±ı. ±ı‹Î_ √M’_ fiÎ «Î·ı ¿ı       fi◊Ì ’vÊ ΩÏ÷. ±ı ÷˘ fi’_Á¿ »ı fiı ’˘÷ı ’fl‹ÎI‹Î »ı !
¤√‰Îfi µ’fl »ı. µ’fl ÷˘ ¿˘≥ ⁄Î’˘› fi◊Ì. ‹ËŸ ⁄ıÃÎ »ı ÷ı …
¤√‰Îfi »ı.                                  ¿‹˘˝ ¬flı¬fl …Õ fi◊Ì fiı «ı÷fiı› fi◊Ì, ’HÎ Ïfiçı÷fi-«ı÷fi »ı.
                                   ¿‹˘˝fi_ Œ‚ ‹‚ı »ı, ÷ı ‹ËŸ ±ÎI‹Î ⁄ıÃı·˘ »ı ±ıÀ·ı ‹‚ı »ı. Ïfiçı÷fi-
         ¤√‰Îfifiı› ¿‹˝⁄_‘fi ?!                 «ı÷fifiı © «ı÷fifi˘ V’½ ◊‰Î◊Ì ¿‹˝ «Î…˝ ◊Λ »ı ’˘÷Îfi_ V‰w’ ΩHÎı
                                   ±ıÀ·ı ¿‹˝ ⁄_‘ΉÎfiÎ_ ⁄_‘ ◊Λ.
   ≠ë¿÷ν — ’ÚJ‰Ì µ’fl …ı …ı ¤√‰Îfi ◊≥ √›Î. ∑ʤÿı‰,
‹ËΉÌfl, fiı‹ÌfiÎ◊-±ı ⁄‘Î ¿‹˝fiÎ ⁄_‘fi‹Î_ ±Î‰ı·Î ¬flÎfiı ?            ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î ±fiı ¿‹˝fiı ¿ı‰˘ Á_⁄_‘ »ı ?

   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Λ ¿‹˝fiÎ ⁄_‘fi‹Î_ ±Î‰ı·Î, I›Îflı ÷˘ ‹Î÷ÎfiÎ ’ıÀı       ÿÎÿÎlÌ — “flÌ·ıÏÀ‰” Á_⁄_‘ »ı.
…L‹ ◊›˘. ¿˘≥ ¤√‰Îfi ±ı‰˘ fi◊Ì ¿ı …ı ‹Î÷ÎfiÎ ’ıÀı …LQ›˘ fiΠˢ›.
                                      ≠ë¿÷ν — ¿‹˝ ±ÎI‹Îfiı ŒÁΉı »ı ¿ı ±ÎI‹Î ¿‹˝fiı ⁄Î_‘ı »ı ?
…ı ¤√‰Îfi ◊≥ √›Î ÷ı‹HÎı ⁄ı ¿ı hÎHÎ ±‰÷Îfl ’Ëı·Î_ ±ÎI‹Îfi_ iÎÎfi
≠ÎM÷ ¿flı·_, ’»Ì ¤√‰Îfi »ıS·ı ◊›ı·Î. …ıfiı ±ÎI‹Îfi_ ·ZÎ ≠ÎM÷ ◊≥        ÿÎÿÎlÌ — ¿‹˝ ±ÎI‹Îfiı ŒÁΉı »ı. ’ÿ˚√·fiÌ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì Â„@÷
√›_ ˢ› ÷ı ⁄ı-«Îfl ±‰÷Îfl‹Î_ ¤√‰Îfi ◊≥ ¿ı »ı. ÁÌ‘ı ÁÌ‘_ ‹˘ZÎı     »ı ¿ı ‹ËŸ ’fl‹ÎI‹Î …\±˘fiı ¿ı‰Î ŒÁΛΠ»ı !
…‰_ ˢ› ÷˘ ÷ı ’HÎ …‰Î› ±fiı …√÷ ¿S›ÎHÎ ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ ¤√‰Îfi
                                      ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î ‘Îflı ÷˘ ¿‹˝ ¬’Î‰Ì ¿Îœı ?
◊‰Î›, ⁄ı‹Î_◊Ì ±ı¿ ◊Λ.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ı ⁄_‘Λı·˘ ÂÌ flÌ÷ı »^ÀÌ Â¿ı ? ±ı ÷˘ ±ÎI‹Î
        “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÎ_ ÏÿT›¿‹˝ !               V‰¤Î‰‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ¿‹˘˝ ¬’ı. V‰¤Î‰‹Î_ ±ÎT›Î ’»Ì ÷˘ √‹ı ÷ı‰Î_
                                   ¿‹˘˝ ˢ› ÷˘› µÕÎÕÌ ‹ı·ı. “iÎÎfiÌ ’vÊ” ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ ÷˘ ¿‹˝fiÎ ¿ı‰Î
   ÂÎjοÎfl˘±ı iÎÎfiÌfiÎ ≠I›ı¿ ¿‹˝fiı ÏÿT›¿‹˝ ¿èÎÎ_ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı
                                   ‘Ò‹ÎÕÎ µÕÎÕÌ ‹ı·ı »ı. I›Îflı ÷˘ ±ÎI‹Îfi_ ÷‹fiı Ïfifl_÷fl ·ZÎ ⁄ıÁı »ı,
’˘÷ı Á_’ÒHν Ïfifl˚±Ë_¿ÎflÌ, Á_’ÒHν ±¿÷ν ’ÿ‹Î_ ⁄ıÃı·Î ˢ› »ı, ±ıÀ·ı
                                   fiËŸ ÷˘ ⁄ıÁı fiËŸ !
‰Ì÷flÎ√ ¿Ëı‰Î›. ±Î ¿Î‚‹Î_ Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√ fiΠˢ›. ±‹ı ‰Ì÷flÎ√
»Ì±ı, ’HÎ Á_’ÒHν fi◊Ì. ±‹ı …√÷fiÎ ÷‹Î‹ ∞‰˘ ΩıÕı ‰Ì÷flÎ√ »Ì±ı,        ¿‹˝ ’ÿ˚√· V‰¤Î‰fiÎ_ »ı ±fiı ±ı ±ıfiÎ ’fl-’ÏflHÎ΋ ⁄÷ÎT›Î
Œ@÷ ±‹ÎflÎ …√÷ ¿S›ÎHÎ ¿fl‰ÎfiÎ ¿‹˝ ΩıÕı ±‹Îflı flÎ√ flËı »ı. …√÷      ¿flÂı. ±Î’HÎı “©ÎI‹Î” ±ı V‰-’ÏflHÎ΋ »Ì±ı. ’fl-’ÏflHÎ΋ iÎı› V‰w’ı
¿S›ÎHÎ ¿fl‰ÎfiÌ ¬À’À ‹ÎÀıfi˘ ±‹fiı ◊˘Õ˘ flÎ√ flËÌ √›˘ »ı. ±ı flÎ√      »ı, ±fiı “±Î’HÎı” iÎÎ÷Î V‰w’ı »Ì±ı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         267   268                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

          ¿‹˝ ±fiı “T›‰ÏV◊÷”                          ¿‹˝-·›fiÌ ≠÷ÌÏ÷ !
   ≠ë¿÷ν — ±Î’ …ı “T›‰ÏV◊÷” ¿Ë˘ »˘ ÷ı ¿‹˝ ≠‹ÎHÎı »ı ?         ≠ë¿÷ν — ¿‹˝Á_V¿Îflfi˘ ·› ◊›˘ ±ı ÂÌ flÌ÷ı ¬⁄fl ’Õı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ¿‹˝◊Ì ¿_≥ …√÷ «Î·÷_ fi◊Ì. …√÷ “T›‰ÏV◊÷            ÿÎÿÎlÌ — …ıfiÎ Á_⁄_‘‹Î_ ±Î’HÎ_ ¿‹˝ ˢ› I›Î_ flÎ√ ¿ı ¶ıÊ fiÎ
„@÷” «·Î‰ı »ı. ÷‹fiı ±ËŸ ¿˘HÎ ÷ıÕÌ ·ÎT›_ ? ¿‹˝ ? fiÎ. ÷‹fiı      flËı, I›Î_ ΩHΉ_ ¿ı ±Î’HÎ_ ¿‹˝ ·› ◊≥ √›_ »ı. ±fiı ±Î’HÎfiı √‹˘
“T›‰ÏV◊÷” ÷ıÕÌ ·ÎT›_. ¿‹˝ ÷˘ ‹ËŸ ’Õ›_ … Ë÷_. ÷ı √≥ ¿Î·ı ¿ı‹     ¿ı ±HÎ√‹˘ ◊›Î ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ¿‹˝fiÌ ÁkÎÎ Ë∞ «Î· »ı.
fiÎ ÷ıÕÌ ·ÎT›_ fiı ±Î…ı ·ÎT›_ ? ” T›‰ÏV◊÷” ¿Î‚ ¤ı√˘ ¿flı, ZÎıhÎ ¤ı√_
¿flı, ⁄‘Î … Á_›˘√˘ ¤ı√Î ◊›Î ÷ı ÷‹ı ±ËŸ ±ÎT›Î. ¿‹˝ ÷˘
                                         ’ÿ˚√·fiÎ_ ¿‹˝⁄_‘fi ¿¥ flÌ÷ı ?!
“T›‰ÏV◊÷”fi˘ ±ı¿ ±_ »ı.
                                      ≠ë¿÷ν — ’fl‹ÎHα˘ ±fiı ¿‹˝⁄_‘fi ±ı ⁄_fiıfiÌ Ï·_¿ Â_ ?
          ¤Î‰⁄Ì… Á΋ı «ı÷˘ !                ¿‹˝⁄_‘fi ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ »ı ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹ÎfiÌ «ˆ÷L›Â„@÷ ±ı‰Ì »ı ¿ı “fl˘_√ ⁄ÌÏ·Œ”◊Ì
   ¤√‰Îfiı ¿èÎ_, “÷_ ’fl‹ÎI‹Î »ı. ƒT›-¤Î‰◊Ì »^À˘ »ı. Á_›˘√     ω¿S’ ◊Λ »ı. “±Î Ë_ »\_, ±Î Ë_ »\_.” ÷ı “fl˘_√ ⁄ÌÏ·Œ ” ∂¤Ì ◊Λ
‹ÎhÎ◊Ì »^À˘ »ı.” I›Îflı ·˘¿ Á_›˘√‹Î_ ‰‘Îflı ‰‚B›Î.           »ı, ±fiı ±ı … ¿‹˝⁄_‘fi »ı. …ı‹ ±flÌÁ΋Î_ Ωı‰Î◊Ì ÷fl÷ … Œ˘À˘ ’Õı
   ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ËÎ◊‹Î_ ⁄Ì… ˢ› ±fiı ⁄Ì…\_ fiÌ«ı …‹Ìfi µ’fl ’ÕÌ     »ı, ÷ı‹ ’fl‹ÎHα˘ ÁÏø› ˢ‰Î◊Ì …ı‰˘ ω¿S’ ◊Λ ¿ı ÷fl÷ …
√›_ ˢ› ÷˘ ±ı ⁄ı‹Î_ Œıfl fiÎ ¿Ëı‰Î› ?                 ’fl‹ÎHα˘ ⁄‘Î_ ±ı‰Î_ ∂¤Î ◊≥ Ω› »ı. ‹Ò‚ ’fl‹ÎHÎ “÷I‰ V‰w’ı”
                                   »ı, ’»Ì ¤ı√Î_ ◊Λ I›Îflı ±‰V◊Ή΂Î_ ◊≥ Ω› »ı. ±Î ⁄‘Î ÁÏø›fiÎ
    ±ıÀ·ı ¤√‰Îfiı Â_ ¿èÎ_ ¿ı ËÎ◊fi_ ⁄Ì… ˢ› ÷ıfiı ‘Ì‹ı flËÌfiı     «‹I¿Îfl »ı. ±ÎI‹Îfiı ±Î ’ÿ˚√· ÷k‰ … ‹Ò_{‰ı »ı. ±ıfi_ ÁÏø›’HÎ_
±ÎCÎ_’λ\_ ‹Ò¿Ì ÿı…ı. ’HÎ ’ÕÌ √›ı·Î_ ⁄Ì…fiÌ ÷’ÎÁ ¿fl…ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄ÌΩ  … ‹Ò_{‰ı »ı. ’ÿ˚√·fi_ ÁÏø›’HÎ_ ±ı‰_ »ı ¿ı ’˘÷ı ±∞‰ »ı »÷Î_ ∞‰
“ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏLÁ›· ±ıωÕLÁ” ±ıfiı ‹‚Ì Ω› ÷˘ ∂√Ì         …ı‰_ ¤ÎÁı »ı. …ı‹ ±Î «¿·Ì ±flÌÁ΋Î_ ’˘÷ÎfiÎ ≠Ï÷Ï⁄_⁄fiı «Î_« ‹Îflı
fiÌ¿‚ı. fiı ⁄Ì …‹Ìfi‹Î_ ’Õ›_ ±ıÀ·ı ±ıfiı ⁄ÌΩ “±ıωÕLÁ” ‹‚Ì ±Î‰ı,     »ı ±ı‹ !
‹ÎÀı I›Î_ «ı÷…ı. …flο ¿>_’‚ ∂√Ì Ë˘› ÷˘ ÷ıfiı ÷fl÷ … ∂¬ıÕÌfiı Œı_¿Ì
ÿı…ı, fiËŸ ÷˘ {ÎÕw’ı ◊Âı.                                «Ì¿HÎÎ_ ¿‹˝◊Ì µ¿ı· !
   ±I›Îflı ‹ËŸ ⁄ÌΩ ±ÎÕÎ ±‰‚Î ¤Î‰ ±Î‰ı »ı, ÷ı ’ÕÌ √›ı·Î_          ≠ë¿÷ν — ¿‹˝ «Ì¿HÎÎ_ ˢ› »ı, ÷ıfiı ·Ì‘ı ±Î’HÎfiı ÿ—¬ ¤˘√‰‰_
⁄Ì… »ı. ÷‹Îflı ˉı ∞‰Õ_ ‹Îfl‰_ fi◊Ì, »÷Î_› ∞‰Õ_ ÷‹ÎflÎ ’√ fiÌ«ı      ’Õı »ı ?
‰ÀÎ≥ Ω› ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ±Î ’ÕÌ √›ı·_ ⁄Ì…. I›Î_ Ω√Ú÷ flËÌfiı
≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰_.                             ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÎ_ … ¿‹˝ ¿flı·Î_, ÷ı◊Ì ±Î’HÎÌ … ¤Ò· »ı. ¿˘≥
                                   ±L›fi˘ ÿ˘Ê ±Î …√÷‹Î_ »ı … fiËŸ. ⁄ÌΩ ÷˘ ÏfiÏ‹k΋ÎhÎ »ı. ÿ—¬
   …√÷‹Î_ ›iÎ «ÎS›Î ¿flı »ı, ±ı‹Î_ ⁄‘Î_ ¿‹˘˝ ˢQ›Î ¿flı »ı fiı    ÷‹Îv_ »ı fiı Á΋ΠÏfiÏ‹kÎfiı ËÎ◊ı ±’Λ »ı. ÁÁflÎ ‹flÌ √›Îfi˘ ¿Î√‚
fi‰Î ¿‹˘˝ ⁄_‘Λ »ı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         269   270                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

’˘VÀ‹ıfi ±Î’Ì Ω› ±ı‹Î_ ’˘VÀ‹ıfifi˘ ¢ ÿ˘Ê ?              ÂÎfiÎ◊Ì ? ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfi◊Ì. ±ıfiÎ◊Ì ¿‹˝ Ë·¿<_
                                  ◊≥ Ω›. I›Îfl ’»Ì iÎÎ÷΃WÀÎ flËı‰Î›. ±ıfiÎ ‹ÎÀı ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ Ïfifl_÷fl
   ≠ë¿÷ν — «Ì¿HÎÎ_ ¿‹˝ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?
                                  ¿fl‰_ ’Õı. …ıÀ·Î “Œ˘Á˝”◊Ì Ïfi¿ÎÏ«÷ ◊›_ ˢ› ÷ıÀ·Î … “Œ˘Á˝”‰Î‚Î
   ÿÎÿÎlÌ — ‹fi, ‰«fi, ¿Î›ÎfiÎ ÷ÿ˚fi ±ı¿Î¿Îfl◊Ì ¿flı ¿ı …ı‹Î_ ⁄ÌΩ   ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ±ı ‘˘‰Î›.
ωfl˘‘ΤÎÁÌ ¤Î‰ fiΠˢ› ÷ıfiÎ◊Ì ¤›_¿fl «Ì¿HÎÎ_ ¿‹˘˝ ⁄_‘Λ. “±ËŸ”
±ÎI‹Î◊ı˝ ¿flı·Î_ ±Î‰Î_ «Ì¿HÎÎ_ ¿‹˝ ⁄ı ¿ı hÎHÎ ±‰÷Îfl‹Î_ »˘ÕΉı ±fiı     ≠ë¿÷ν — ±Î Ïfi¿ÎÏ«÷ ¿‹˝ »ı ±ıfiÌ Á΋ı ’vÊÎ◊˝ ¿ı‰Ì flÌ÷ı
Á_ÁÎflfiÎ_ «Ì¿HÎÎ_ ¿‹˝ ÷˘ ’Ïfl’ο ◊÷Î_ ⁄Ë ÀÎ≥‹ ·ı. ÷ı◊Ì ÷˘ ±Î Á_ÁÎfl  ‹Î_Õ‰˘ ?
∂¤˘ flè΢ »ı fiı ?                             ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ±I›_÷ Ω√ÚÏ÷ flά‰Ì ’Õı. ·’ÁHÎ_ ±ÎT›_ ˢ›
   ¿˘≥ ÁÌ‘˘ ‹ÎHÎÁ fi‰˘ fi‰˘ √…‰Î_ ¿Î’‰Î …Âı ÷˘ ’¿ÕÎ≥ …Âı.     I›Î_ ¿ı‰Î Ω√Ú÷ flˢ »˘ ? …_√·‹Î_ ‰ÎCÎ-‰w ÿı¬Î÷Πˢ› I›Î_ ¿ıÀ·Ì
¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfi_ ¿‹˝ ÷fl÷ ω’ο ◊≥ Ω› fiı ±Î ¿‹˝◊Ì ±ı »^Àı »ı. …›Îflı   Ω√ÚÏ÷ flËı »ı ? ÷ı‹ ±Î‹Î_ Ω√ÚÏ÷ flËı ÷˘ … ±ı‹Î_◊Ì »^ÀΛ.
⁄fiı·˘-Ãfiı·˘ ’¿ÕΛ … fiËŸ. ˉı ·˘¿˘ …ı ’Ëı·˘ {Õ’Î≥ √›˘ ÷ıfiı
√fiı√Îfl ¿ËıÂı. ’HÎ ¿<ÿfl÷ ÷ÎflÎ “Œı‰fl”‹Î_ »ı. Á_‰Î‚Î ¿‹˝‰Î‚Îfiı ¿‹˝Œ‚        “ÏfiW¿Î‹ ¿‹˝” ¿¥ flÌ÷ı ¿flΛ ?
±Î’Ì ∂K‰˝√Ï÷‹Î_ ·≥ Ω›, …›Îflı ±Ã_√ ˢ› ÷ı fiÎ ’¿ÕΛ ÷ı◊Ì ÷ıfiÌ
±‘˘√Ï÷‹Î_ …‰ÎfiÌ ÏfiÂÎfiÌ »ı.                        ≠ë¿÷ν — ’fi…˝L‹ ◊Λ »ı ÷ı ±ÎÁ„¿÷fi_ ’ÏflHÎ΋ »ı ¿ı ¿‹˝fiÎ
                                  ’ÏflHÎ΋◊Ì »ı.
         «Ì¿HÎÎ ¿‹˝ ±ıÀ·ı Â_ ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ¿‹˝fiÎ ’ÏflHÎ΋◊Ì ±ÎÁ„¿÷ flËı »ı ±fiı ±ÎÁ„¿÷◊Ì
    ¿ıÀ·Î_¿ ¿‹˘˝ ÷˘ ±ı‹ fiı ±ı‹ ∂ÕÌ Ω›. ¿ıÀ·Î_¿ ¿‹˘˝ ’V÷Ή˘    ’fi…˝L‹ ◊Λ »ı. ±ÎÁ„¿÷ ±ı “VÀıÏ’_√” »ı.
¿fl‰Î◊Ì ∂ÕÌ Ω›. ±fiı …ı ’V÷Ή˘ ¿fl˘ ÷˘› ¤˘√‰‰Î_ … ’Õı, ÷ıfiı
«Ì¿HÎÎ_ ¿‹˝ ¿èÎÎ_, ±ıfiı ¤˘√T›ı … »^À¿˘. …ˆfi˘ ±ıfiı Ïfi¿ÎÏ«÷ ¿‹˝ ¿Ëı     ≠ë¿÷ν — ÏfiW¿Î‹ ¿‹˝ ¿flı ÷˘› ’fi…˝L‹ ◊Λ ?
»ı. ¿˘≥±ı ±Î’HÎÌ ’fl ◊Ò_¿›_ ˢ› ÷˘ ÷ıfiÎ ’fl ’ÎHÎÌ flıÕ̱ı ÷˘ ÷fl÷
                                     ÿÎÿÎlÌ — ÏfiW¿Î‹ ¿‹˝ ¿fl˘ ÷˘› ’fi…˝L‹ ⁄_‘ ◊Λ ÷ı‹ fi◊Ì.
‘˘‰Î≥ Ω›. ±fiı ¿˘≥±ı ±ı‰_ ◊Ò_¿›_ ˢ› ¿ı ÁÎ⁄ CÎÁ CÎÁ ¿fḻı, ‘˘
‘˘ ¿fḻı ÷˘› fiÎ Ω›, ±I›_÷ «Ì¿HÎÎ_ ¿‹˝ ˢ›.             ±ı ÷˘ V‰w’fi_ iÎÎfi ◊Λ ÷˘ … ’fi…˝L‹ ±À¿ı.

   ≠ë¿÷ν — “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” ¿fl‰Îfi˘ ºœ Ïfiç› Ë˘‰Î »÷Î_›          ≠ë¿÷ν — ÏfiW¿Î‹ ¿‹˝‹Î_ ¿ı‹ ¿flÌfiı ¿‹˝ ⁄_‘Λ ?
{CÎÕ˘ ∂¤˘ flËı ±ı ÂÎ◊Ì ?                          ÿÎÿÎlÌ — “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_” ¿flÌfiı ÏfiW¿Î‹ ¿‹˝ ¿fl‰Î Ω±˘ ±ıÀ·ı
   ÿÎÿÎlÌ — ¿ıÀ·Ì …B›Î±ı ±ı‰_ ◊Λ »ı ? Á˘±ı¿ …B›Î±ı ?      ⁄_‘ … »ı. ÏfiW¿Î‹ ¿‹˝ ¿fl‰Î◊Ì ±Î Á_ÁÎfl ÁÎflÌ flÌ÷ı «Î·ı. ¬flÌ flÌ÷ı
                                  ÏfiW¿Î‹ ¿‹˝ “’˘÷ı ¿˘HÎ »ı” ±ı fiyÌ ◊›Î ÏÁ‰Î› ◊≥ … fiΠ¿ı. …›Î_
   ≠ë¿÷ν — ±ı¿ … …B›Î±ı ◊Λ »ı.
                                  Á‘Ì ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ÏfiW¿Î‹ ¿‹˝ ÂÌ flÌ÷ı ◊≥
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±ı Ïfi¿ÎÏ«÷ ¿‹˝ »ı. ±ı Ïfi¿ÎÏ«÷ ¿‹˝ ‘˘‰Î›      ¿ı ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                          271   272                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

    ’˘÷ı … ‹Îfiı »ı ¿ı “±Î Ë_ ÏfiW¿Î‹ ¿‹˝ ¿v_ »\_”. ÷ı‹Î_ ¬flÌ flÌ÷ı          ±ÎI‹Î ±fiÎÏÿ◊Ì Â© … !
±ıfi˘ ¿÷ν ⁄ÌΩı … »ı. …ı …ı Ω÷fiÌ Ïø›Î ◊Λ »ı ±ı ⁄‘_ “ÏÕV«Î…˝”
»ı. “Ë_ ÏfiW¿Î‹ ¿‹˝ ¿v_ »\_” ±ı‰_ ‹Îfiı »ı, ±ı … ⁄‘_ ⁄_‘fi »ı. ÏfiW¿Î‹      ‰Ì÷flÎ√˘±ı ¿èÎ_ ¿ı ¿‹˝ ±fiı ±ÎI‹Î ⁄ıµ ±fiÎÏÿ◊Ì »ı. ±ıÀ·ı
¿‹˝fi˘ ¿÷ν »ı I›Î_ Á‘Ì ⁄_‘fi »ı.                    ±ıfiÌ ¿_≥ ±ÎÏÿ ◊≥ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ¿‹˝fiÎ ±Î‘Îflı ±Î ¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ
                                    »ı, fiı ¤Î‰fiÎ ±Î‘Îflı ±Î ¿‹˝ ∂¤Î_ ◊Λ »ı, fiı ±ı‹ Ïfifl_÷fl «ÎS›Î
   ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı ·˘¿˘fiı ⁄ÌΩı flV÷˘ ⁄÷ÎT›˘ ¿ı …ı ¿fl‰Î◊Ì ¤˙Ï÷¿     … ¿flı »ı. ±ÎI‹Î I›Î_ fiı I›Î_ … flËı »ı.
Á¬˘ ‹‚ı. ±ı ÏfiW¿Î‹ ¿‹˝ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ±Î’HÎÎ CÎflfiÌ ±Î‰¿ ±Î‰ı
»ı. …‹ÌfifiÌ ±Î‰ı »ı, ÷ı µ’flÎ_÷ ±Î »Î’¬Îfi_ ¿flÎT›_ ±ı‹Î_◊Ì ‹‚Âı.             ¿fl‰_, ¿flΉ‰_ fiı ±fi‹˘ÿ‰_ !
±Î‹, ⁄Îfl ‹ËÌfiı ‰ÌÁ-’E«ÌÁ ËΩfl ‹‚ı, ±ı‰_ ‘ÎflÌfiı ¿fl‰Î …≥±ı,
fiı ’»Ì ’Î_« ËΩfl ‹Y›Î ÷˘ ‰ÌÁ ËΩfl ¬˘À √≥ ·Î√ı. ±fiı ‘ÎflHÎÎ           ≠ë¿÷ν — ¿fl‰_, ¿flΉ‰_ ±fiı ±fi‹˘ÿ‰_ ±ı‹Î_ Œıfl ¢ ?
… fiÎ ⁄Î_‘Ì Ë˘› ÷˘ ? ÏfiW¿Î‹ ¿‹˝ ±ıÀ·ı ±ıfiÎ ±Î√‚fiÎ_ ’ÏflHÎ΋          ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı ¿ı ±fi‹˘ÿfi ±Î’fiÎflfi˘ ¤›_¿fl ÿ˘Ê »ı. ¿flΉı
‘Λν ‰√fl ¿›ı˝ Ω‰. ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı ⁄Ë Á_ÿfl ‰V÷ ±Î’Ì »ı, ’HÎ        »ı ÷ıfiı “Áı¿LÕflÌ” ÿ˘Ê »ı ±fiı ¿flfiÎflfi˘ ÁËı… … ÿ˘Ê »ı. ¿flfiÎflfiı
¿˘≥◊Ì ±ı ⁄fiÌ Â¿ı fiËŸ fiı ? ‹ÎHÎÁfi_ √…_\ fiËŸ fiı ? ±Î ÏfiW¿Î‹       ¬ÎÁ ÿ˘Ê fi◊Ì. ±Î ¿ÁÎ≥±˘ ⁄¿flÎ_ ¿Î’Ìfiı ‰ı«ı »ı ±ıfi˘ …ı ÿ˘Ê ±ıfiı
¿‹˝fiı ›◊Î◊˝ Á‹…‰_ ‹U¿ı· »ı. ÷ı◊Ì ÷˘ ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı ¿Ëı·_ ¿ı ‹ÎflÌ     ·Î√ı »ı ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_ …ı ·˘¿˘ ¿Ëı »ı ¿ı, “±Î’HÎı ‹Î_ÁÎËÎfl ¬Î‰˘ Ωı≥±ı,
√Ì÷Îfi˘ ÁÒZ‹÷‹ ±◊˝ Á‹…fiÎfl˘ ¿˘≥¿ ±ı¿Îÿ … ËÂı !              fiÎ ¬Î› ÷˘ ±fiÎ… ¬ÒÀÌ ’Õı.” ±ı‰Ì … ≠w’HÎÎ ¿flı »ı ÷ıfiı ‰‘Îflı ÿ˘Ê
                                    ·Î√ı »ı. ’ı·Î ¿ÁÎ≥±˘ ÷˘ Ï⁄«ÎflÎ ’˘÷ÎfiÎ ’ıÀ ‹ÎÀı ¿flı »ı. ±fiı ±Î
   ≠ë¿÷ν — ÏfiW¿Î‹ ¤Î‰ı ¿‹˝ ¿fḻı ÷˘ ¿‹˝ fiÎ ⁄_‘Λ fiı?
                                    «V÷ ±ÏË_ÁÎfi˘ ‘‹˝ ’΂fiÎflÎ ·˘¿˘ ⁄¿flÎ_ (!) ¿Î’ı »ı, ÷ı Âıfiı ‹ÎÀı
   ÿÎÿÎlÌ — ÏfiW¿Î‹ ¤Î‰ı ¿‹˝ ¿fl˘. ’HÎ “÷‹ı «_ÿ¤Î≥ … »˘” fiı      ¿Î’ı »ı ?
“Ë_ «_ÿ¤Î≥ »\_” ±ı “⁄ÌÏ·Œ” »ı I›Î_ Á‘Ì ÏfiW¿Î‹ ¤Î‰ı ¿‹˝ ¿fl¢ ÷˘        ≠ë¿÷ν — ±ı fiÎ Á‹Ω›_.
÷ıfi_ ’H› ⁄_‘ÎÂı. ¿‹˝ ÷˘ ⁄_‘ΉÎfi_ …. ¿÷ν ◊›˘ ¿ı ¿‹˝⁄_‘fi ◊›_.
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄¿flÎ_ ¿Î’ı »ı ±ı ¿ÁÎ≥ ÷˘ ÁÎflÎ ¿ı ±ı¿ … {À¿ı
   ≠ë¿÷ν — ÏfiW¿Î‹Ì ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊‰Î› ?                ˷η ¿flÌ fiάı fiı ∂ÕÎÕÌ ÿı, ’HÎ Ëfl΋ fiÎ ¿flı. ±fiı ’ı·Î ÷˘ Ëfl΋
   ÿÎÿÎlÌ — ’ÏflHÎ΋fi˘ ω«Îfl ¿›Î˝ ωfiÎ ¿Î‹ ¿›ı˝ Ω. ÁÎËı⁄ ‹fiı     ¿flı »ı, CÎÁÌ CÎÁÌfiı ‹Îflı »ı. ’Î_«Á˘ wÏ’›Î ‘Ì›Î˝ ˢ›fiı, ÷˘ ⁄Îfl ‹ÏËfiı
‰œÂı, ÀˆÕ¿Î‰Âı, ±ı‰˘ ω«Îfl ¿›Î˝ ωfiÎ ¿Î‹ ¿›ı˝ Ω. ’flÌZÎÎ ±Î’‰Îfi˘    «ÎflÁ˘ wÏ’›Î ÷˘ T›Î… … ◊≥ √›_ ˢ› ! ’λΠ⁄Ï©◊Ì ‹Îflı. ±ı‹fiı
ω«Îfl ¿›˘˝ ˢ› ÷˘ ’»Ì “’ÎÁ ◊‰ÎÂı ¿ı fiËŸ ? ◊‰ÎÂı ¿ı fiËŸ ?”       ⁄_ÿÒ¿fiÌ …wfl fi◊Ì. ÿ¿Îfiı CÎflο ±Î‰ı ÷˘ ¿Ëı ¿ı, “±SËÎ⁄Îÿfi˘ ⁄Ë
±ı‰Î ω«Îfl ¿›Î˝ ωfiÎ ’flÌZÎÎ ±ÎM›ı Ω.                  ¨«˘ ‹Î· ±ÎT›˘ »ı.” ÷ı CÎflο Ï⁄«Îfl˘ ¤˘‚˘ ÁΫ_ ‹ÎfiÌfiı ·≥ Ω›.
                                    ÷ı ÂıÏÛΠΩHÎı ¿ı ±Î Ã˘Ã »ı ÷˘ Ã˘¿˘fiı ±ËŸ◊Ì. ÷ı ⁄Ï©◊Ì √˘‚Ì ‹Îflı
   ¿ÚWHÎ ¤√‰ÎfifiÌ ±ı¿<› ‰Î÷ Á‹…›Î fiËŸ fiı µ’fl◊Ì ¿Ëı ¿ı ¿ÚWHÎ      »ı ! ±Î ÷˘ ¤›_¿fl fl˙ƒK›Îfi ¿Ëı‰Î›. ±Î‹fiÌ ÂÌ ÿÂÎ ◊Âı ? ÂıÏÛα˘
·Ì·Î‰Î‚Î Ë÷Î ! ±S›Î, ÷‹ı ·Ì·Î‰Î‚Î ¿ı ¿ÚWHÎ ·Ì·Î‰Î‚Î ? ¿ÚWHÎ      ±ı‰Ì ÷˘ ÀˇÌ¿˘ ¿flı, ±ı‰Î ÷˘ ÷Îfl fiάı ¿ı ±Î¬Î ÏÕVÀˇÌ¿ÀfiÎ ¬ıÕÒ÷˘ ÂıÃfiı
÷˘ ‰ÎÁÿı‰ Ë÷Î, fifl‹Î_◊Ì fiÎflΛHÎ ◊›ı·Î Ë÷Î !               CÎıfl wÏ’›Î ·≥fiı ±Î‰ı. T›Î…fiÎ_ T›Î… ±fiı ÷ıfiÎ_› T›Î… ¤fl‰Î‹Î_ …
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                       273

¬ıÕÒ÷˘ ‹Õÿη …ı‰Î ◊≥ Ω› fiı Âıà ÿ˘œÁ˘-ÿ˘œÁ˘ Ï¿·˘fi˘ ◊≥fiı Œflı!
¿Î‚ ŒflÂı I›Îflı ±Î … Ï¿·˘fiÌ «ÀHÎÌ ◊Âı ! ¿Ú’΂ÿı‰ı Â_ ¿èÎ_ ¿ı …ı
‹Î_Á ‰‘Îfl‰Î ¬Î› »ı, ÷ı ⁄‘Î ‹Î_ÁÎËÎfl ¿flı »ı. ¬Î‰Îfi_ ∞‰‰Î ‹ÎÀı
»ı. ÷ıfiı ⁄ÿ·ı ±ËŸ◊Ì eS›_ ±Î‹◊Ì eS›_ ±fiı ‹˘À_ ÷_⁄ÕÎ …ı‰_ ◊Λ!
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±fi‹˘ÿfiÎ ¿flfiÎflfi˘ … ‰‘Îflı √fi˘ ¿Ëı‰Î› ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±fi‹˘ÿfiÎ ⁄ı ≠¿ÎflfiÌ »ı. ±ı¿ ÷˘ ±fi‹˘ÿfiÎ
¿flfiÎflfiÎ … ±Î‘Îflı ±Î ⁄‘Ì Ïø›Î ˢ› »ı. ±fiı ⁄ÌΩ ≠¿ÎflfiÌ
±fi‹˘ÿfi‹Î_ ¬Î·Ì ËÎ ±ı ËÎ ¿flı, “ËÎ ÁÎËı⁄, ËÎ ÁÎËı⁄” ¿flı. ±ı‹Î_
⁄Ë ÿ˘Ê fi◊Ì. ±Î ⁄‘Î ¿˘≥ Ïø›Î ¿fl÷Πˢ› ÷ı‹Î_ ÷‹ı, “ËÎ ¤Î≥, ‹fiı                (36)
√Q›_, ÁflÁ »ı” ¿èÎ_. ’HÎ ÷ıfiÌ ⁄Ë Ï¿_‹÷ fi◊Ì. ÷‹ı ±Î‰_ fiÎ ¿èÎ_
ˢ÷ ÷˘› ±Î ·˘¿˘ ¿fl‰ÎfiÎ … Ë÷Î. ±fiı …ı ±fi‹˘ÿfiÎ◊Ì … Ïø›Î              ¤Î‰, ¤ÎT› fiı ¤Î‰¿
◊Λ, ±ı fiΠˢ› ÷˘ fiÎ ◊Λ, ÷ıfi˘ ⁄Ë ¤Îflı ÿ˘Ê »ı. ⁄Ë Ï¿_‹÷Ì
±fi‹˘ÿfiÎ ¿˘fiÌ ¿Ëı‰Î› ¿ı …ıfiÌ ±fi‹˘ÿfiÎ◊Ì …√÷ «Î·ı »ı.
                                         ¤Î‰¿ … ¤Î‰fi˘ ¿÷ν !
            vvvvv
                                   ≠ë¿÷ν — ¤Î‰ ¿flΉfiÎfl ¿˘HÎ ? ±ı ±ÎI‹Î ¿flı »ı ?

                                   ÿÎÿÎlÌ — ‹ËŸ “¤Î‰¿˘” »ı ÷ı ¤Î‰ ¿flΉı »ı. ±ÎI‹Î ¤Î‰ ¿fl÷˘
                                 fi◊Ì. ·˘¿˘ ¤Î‰¿‹˝fiı ‰‚√HÎ Á‹…ı »ı. ¬flÌ flÌ÷ı ¤Î‰ ¿flΉfiÎflÎ ‹ËŸ
                                 ⁄ıÃÎ »ı. ±ÎI‹Î ¿˘≥ ÿËÎÕ˘› ¤Î‰ ¿flı fiËŸ.
                                   ≠ë¿÷ν — ±ı ¤Î‰¿˘ ¿˘HÎ »ı ?

                                   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ı¿·_ ¤Î‰¿ fi◊Ì. ø˘‘¿ »ı, ø˘‘fiı ¿flΉfiÎfl.
                                 ·˘¤¿ »ı, ·˘¤fiı ¿flΉfiÎfl. Ïfi_ÿ¿ »ı, ÷ı fiÎ ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘› Ïfi_ÿÎ
                                 ¿flΉÕΉı. ±Î‹Î_ ±ÎI‹Î ¿Â_ … ¿fl÷˘ fi◊Ì. Ωı ±ÎI‹Î ¤Î‰ ¿flı ÷˘
                                 ÷ıfiÌ ÂÌ ÿÂÎ ◊Λ ? ÷˘ ÷˘ ±ı ¬·ÎÁ ◊≥ √›˘ fiı ? ±Î ¤Î‰
                                 ¿flΉfiÎflÎ ⁄ÌΩ »ı. ¤Î‰¿ ±ıfi_ fi΋ »ı. ¤Î‰¿˘ ¤Î‰ ¿flΉı »ı. ÷ı
                                 CÎÕ̱ı “±ÎI‹Î” ¤ÎT› ◊≥ Ω› »ı, “±ıfiı” ±ı √‹ı »ı. ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fiÌ
                                 ¬⁄fl fi◊Ì ±ıÀ·ı ±Î ±Áfl ◊≥ Ω› »ı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         275   276                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

        ¤Î‰‹Î_ ¤Y›˘, ÷˘ ¤ÎT› !                    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ω¿S’ı› fiÎ ¿Ëı‰Î›. ÁÎ’ Ω› fiı ÷ı‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl
                                   ◊›˘ ÷ı ¤›fi˘ ¤Î‰ ¿flΉÕΉı. ±ı ¤›fi˘ ¤Î‰¿ »ı.
   “‹ËŸ·Î ¤Î‰¿ı ¤ÎT› ¤‚ı ÷˘,
   Ï«÷fl΋HÎ fi‰_ ◊Λ … »ı V÷˘.” -fi‰fiÌ÷.                     ¤Î‰¿fi˘ ±Î‘Îfl, Á_ÁÎflÌiÎÎfi !
   ‹ËŸ ¤Î‰ ◊Λ »ı ÷ıfiÌ ‹ËŸ ¤ÎT› ¤‚Ì Ω› »ı. ÷ıfiÎ◊Ì fi‰_          ±Î “ÁÎ_ÁÎÏfl¿ iÎÎfi” »ı, ÷ı ¤Î‰¿ ¿flΉı ±ı‰_ iÎÎfi »ı. Ωı “‹Ò‚
Ï«÷fl΋HÎ ◊Λ »ı. ±ÎI‹Î ¤ÎT› »ı fiı ‹ËŸ ¤Î‰¿˘ ¤Î‰ ¿flΉÕΉı »ı.     iÎÎfi” ˢ› ÷˘ ±ı ¤Î‰¿˘ fi΋ fiÎ ÿı. “‹Ò‚ iÎÎfi” ±ıÀ·ı “Ë_ ©ÎI‹Î
÷ı ¤Î‰ ◊Λ »ı ÷ıfi˘ ¢ ‰Î_‘˘ »ı ? ¤ÎT› ¤Î‰‹Î_ ¤‚ı fiËŸ fiı Ωı›Î     »\_” ±ıfi_ ¤Îfi ◊‰_ ÷ı, ’»Ì ¤Î‰¿˘fi_ ¿Â_ «Î·ı fiËŸ. “‹Ò‚ iÎÎfi” ◊Λ
… ¿flı ¿ı, “±˘Ë˘Ë˘ ! ‹ËŸ·Î ¤Î‰¿˘ ±Î‰Î ˵ ¤Î‰ ¿flΉÕΉı »ı ?”      fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ¤Î‰¿˘ … ±◊ÎÕ ±◊ÎÕ ¿flı. ±ËŸ◊Ì ‘yÎ ‹Îflı fiı I›Î_◊Ì
¤Î‰¿˘ »˘ fiı √‹ı ÷ı‰Î ¤Î‰ ¿flΉı, ÷ıfiı “±Î’HÎı” Ωı›Î ¿fḻı ÷˘     ‘yÎ ‹Îflı, ÷ı eÀ⁄˘·fiÌ …ı‹ ±◊ÕΉı.
±Î’HÎfiı ⁄_‘fi fi◊Ì. ±Î »ıS·_ ÁΛLÁ »ı.
                                       ≠ë¿÷ν — ±Î ¤Î‰¿˘ ±_÷—¿flHÎfiÎ ¿›Î ¤Î√‹Î_ ˢ› ? ‹fi‹Î_
           ¤Î‰¿fi_ V‰w’ !                 ˢ› ?
   ≠ë¿÷ν — ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı Á‹… ’Õı ¿ı ±Î ¤Î‰¿ı ¤Î‰ ¿flÎT›˘?         ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ¤Î‰¿˘ ÷˘ ±_÷—¿flHÎ◊Ì› …\ÿÎ »ı ! ±ı
…flΠωV÷Îfl◊Ì Á‹Ω‰˘.                         ±_÷—¿flH΋Î_ fiÎ ±Î‰ı. ±_÷—¿flHÎ ÷˘ ¤Î‰¿˘fi_ ÿ˘›Ù ÿ˘fl‰Î›. ¤Î‰¿˘
                                   ±ÎI‹Îfiı ‹ÒÏE»˝÷ ¿flı, ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ¤ÎT› ◊Λ. ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ‹_⁄≥fiÌ ‰V÷Ì‹Î_ flËı·Î ˢ≥±ı fiı ±ı¿Î±ı¿     ±_÷—¿flHÎ «Î· ◊Λ. ±fiı Ωı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı ¤Îfi flËı ÷˘ ±ı‰Î
⁄ËÎfl …‰Îfi_ ◊›_ fiı flHÎ ±Î‰Ìfiı ∂¤_ flèÎ_. …›Î_ ¿˘≥ {ÎÕ fiÎ ‹‚ı,     ·Î¬ ¤Î‰¿ ±Î‰ı ÷˘› ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ‹ËŸ ¤Î‰¿ ±ı¿·˘ fi◊Ì. ø˘‘¿,
»Î_›Õ˘ fiÎ ‹‚ı, I›Î_ ±Î√‚ ±ı‰Î ¤Î‰ ◊Λ ¿ı “¿›Î_ ⁄ıÁÌÂ_ fiı ¿›Î_ Ã_Õ¿  ·˘¤¿, Ïfi_ÿ¿, «ı÷¿ ±ı‰Î ⁄‘Î ¿ıÀ·Î› “¿” ‹ËŸ »ı. “¿” ±ıÀ·ı
·≥Â_, ¿›Î_ ±ÎÂfl˘ ·≥Â_ ?” ±ı ¤Î‰˘ ‹ËŸ·Î ¤Î‰¿˘ ¿flΉÕΉı »ı.      ı¿flΉfiÎflÎ »ı. ‹ËŸ ÷˘ ±Î¬_ ⁄˛õÎ_Õ »ı !
÷ı ⁄‘Î ‹ËŸ … ⁄ıÃÎ »ı. ±fiı ±Î ‹˘ZÎ’_◊ ’fl ±Î¬_› …√÷ «Î·Ì
… flèÎ_ »ı. ±Î ÷˘ ±Î¬˘ ≠‰ÎË … »ı fiı ⁄‘Î ∞‰˘ ≠‰ÎËw’ı «Î·Ì           ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ¤Î‰¿˘ ±ÎI‹Îfiı ‹ÒÏE»˝÷ ¿flÌ ÿı ±ı‰Î ¤Î‰
… flèÎÎ »ı. ÷ı flV÷ı …÷Î_ Ω÷ Ω÷fiÎ ¤Î‰¿˘ ±Î‰ı »ı.            µI’Lfi ◊Λ »ı ?

   ≠ë¿÷ν — ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ ◊›˘ ¿ı ±ı ÂÎ÷Î-±ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ› ◊≥?         ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fi◊Ì. ¤Î‰¿˘ ±ı‰_ ∂¤_ ¿flı »ı ¿ı ±ÎI‹Î
                                   ‹ÒÏE»˝÷ ◊≥ Ω›. ‹ÒÏE»˝÷ ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fi_ ¤Îfi ¬˘≥ fiάı.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ,fiÎ. ÂÎ÷Î-±ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ› fiËŸ, ‰ıÿfiÌ› ±ı ÷˘      …ı‹ ±ËŸ ±Î√‚ ¿Â_ √ıÁfi_ eÀ›_ ˢ› ÷˘ ‹ÎHÎÁ ⁄ı¤Îfi ◊≥ Ω›
‰ıÿfiÌ› … ¿Ëı‰Î›. ±fiı ±Î ÷˘ ¤Î‰¿˘ »ı. Ω÷ Ω÷fiÎ_ ¤Î‰ ¿flΉÕΉı.     »ı fiı ? ±ı‰Î ±ÎI‹Îfiı ¤Î‰¿˘ ¤Î‰ ¿flΉı »ı ÷ıfiÌ ±Áfl ◊Λ »ı. ±Áfl
±Î’HÎı ¤› fiÎ ¿fl‰˘ ˢ›, ±Î’HÎı Ïfi¤˝› ˢ≥±ı, ’HÎ ±Î‹ ÁÎ’ …÷˘      ¿˘fiı fiÎ ◊Λ ? ’˘÷ÎfiÎ “V‰w’”fi_ ¤Îfi ˢ› ÷ıfiı fiÎ ◊Λ. fiËŸ ÷˘
Ωı≥±ı ÷˘ ÷fl÷ … ¤›fi˘ ¤Î‰ ¿flΉÕΉı. ¿flΉÕΉı ¿ı fiÎ ¿flΉÕΉı ?     ±Î “ÁÎ_ÁÎÏfl¿ iÎÎfi” ±ÎI‹Îfiı ±Áfl◊Ì ‹@÷ flά÷_ fi◊Ì. ±Î Á_›˘√˘fi_
   ≠ë¿÷ν — ¿flΉÕΉı. I›Îflı ÷˘ ±ı ω¿S’ ¿Ëı‰Î› ?         ÿ⁄ÎHÎ ±ıÀ·_ ⁄‘_ »ı ¿ı ±ıfiı ±Áfl‹@÷ flËı‰Î ÿı÷_ fi◊Ì. …›Îflı “Ë_
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        277   278                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

©ÎI‹Î »\_” ΩHÎÂı I›Îflı ¤Î‰¿˘ Ωıfl ¿flÂı fiËŸ. Á΋ÎL› Á‹… ±ı‰Ì    … ∂¤_ ◊›_ fiı ?
»ı ¿ı ±ÎI‹Î ¤Î‰ ¿flı »ı ÷ı◊Ì ¿Î‚, ¤Î‰ fiı ¿‹˝ ⁄_‘Î≥ √›_ ’HÎ ±ÎI‹Î
                                    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ. ±Î› ¿ı ¿Â_ fi◊Ì. ±Î ÷˘ “±Î‰Ì ŒÁΛΔ
¤Î‰ ¿flı ÷˘ ÷˘ ◊≥ flèÎ_, ¬·ÎÁ ◊≥ √›_. ÷˘ ÷˘ ±ı ¿˘≥ «Ì…fi˘
                                 …ı‰_ ◊›_ »ı, ’˘÷ÎfiÎ ±Î›‹Î_ ˢ÷ ÷˘ ÷˘ “’˘÷ı” √fiı√Îfl √HÎΛ, “’˘÷ı”
Ϥ¬ÎflÌ »ı, ±ı‰_ ◊›_.
                                 ¿÷ν ◊›˘ ¿Ëı‰Î› !
   ¤Î‰¿˘ ¤Î‰ ¿flΉı »ı, ±fiı ¤Î‰¿˘ … ±ÎI‹Îfiı ¤ÎT› ⁄fiΉı
                                    ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹iÎÎfi fi◊Ì ◊›_, ÷ı ’Ëı·Î_ ÷˘ ±Î ⁄‘_ ∂¤_ ◊›_
»ı.
                                 ÷ı ±Î›˘‹Î_◊Ì … fiı ?
   ≠ë¿÷ν — ±Î ¤Î‰¿˘ »ı ÷ı ’fl‹ÎHÎw’ı »ı ¿ı √Î_Ãw’ı »ı ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Î›˘◊Ì ±Î’HÎfiı ·Î√ı ¬v_ ¿ı …ı ±Î› »ı ÷ıfi_
   ÿÎÿÎlÌ — ’fl‹ÎHÎw’ı »ı. ±ı ’ÿ˚√· ’fl‹ÎHα˘ »ı.        ±Î Œ‚ »ı. ’HÎ ÷ı ±Î›˘ ¿÷ν fi◊Ì. ±Î’HÎfiı ·Î√ı ¬v_ ¿ı ±Î
                                 ±Î›˘ ±Î’HÎÎ ËÂı ÷ı◊Ì ±Î ⁄‘_ ±ÎT›_. …ı‰˘ ±Î› ˢ› ÷ı‰_ ±Î‰ı.
   ≠ë¿÷ν — ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ ¿ı ¤Î‰÷_ ◊›_ ˢ› ÷˘ ±ÎI‹Î ‹ËŸ
                                 ±ı ÷˘ Ïfi›‹ »ı ¿ı ±Î‰Ì Ω÷fiÌ ÏÀÏ¿À ·Ì‘Ì ±ıÀ·ı ¿·¿kÎÎ ’ˢ_«Âı.
÷L‹›Î¿Îfl ◊≥ Ω› »ı ?
                                 ±Î›˘ ÏÀÏ¿À ·Ì‘Î ⁄flÎ⁄fl »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±fiı fiÎ ¤Î‰÷_ ˢ› ÷˘ ÷L‹›Î¿Îfl fiÎ ◊Λ. ±ıÀ·ı
“±ı” ¤ÎT› fiÎ ◊Λ ÷˘ ¿Â_ fiÎ ◊Λ.                     ±Î ÷˘ ±Ë_¿Îfl◊Ì ⁄˘·ı »ı ¿ı ‹fiı ±Î‰Î ±Î›˘ ∂¤Î ◊›Î ÷ı◊Ì
                                 ±Î ◊›_. Á_ÁÎfl Ïfifl_÷fl ≠‰Ëfi ¿flÌ flè΢ »ı. ±ı¿ …HÎı ¤√‰Îfifiı ’Ò»›_
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ÷L‹›Î¿Îfl fiÎ ◊Λ ÷˘ Ï«÷fl΋HÎ fiÎ ◊Λ ?     ¿ı, “¤√‰Îfi, ±ı‰_ ÷˘ Ë_ Â_ ¿v_ ¿ı ‹Îfl˘ ‹˘ZÎ ‰Ëı·˘ ◊Λ ?” I›Îflı
   ÿÎÿÎlÌ — ÷L‹›Î¿Îfl fiÎ ◊Λ ÷˘ ÷˘ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ, ’HÎ “±ı”   ¤√‰Îfi ¿Ëı »ı. ”÷ÎflÌ ¤‰ÏV◊Ï÷ Ë∞ ’Î¿Ì fi◊Ì. ‹˘ZÎ ‹ÎÀı Ë∞ {Î{˘
÷L‹›Î¿Îfl ◊›Î ‰√fl flËı … fiËŸ. “V‰w’”fi_ ¤Îfi ◊Λ ÷˘ … “±ı”      Á‹› »ı ÷fiı.” ±ıÀ·ı ±œÎfl‹Î ‹Î≥·ı ‹˘ZΠˢ› ÷˘ ±Ï√›Îfl‹Î
÷L‹›Î¿Îfl fiÎ ◊Λ.                         ‹Î≥·‰Î‚˘ ÂÌ flÌ÷ı ‹˘ZÎı Ω› ? ÷_ “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’ÎÁı ’ÕÌ flËÌ ÷˘›
                                 ÷Îv_ ¿Â_ fiËŸ ‰‚ı. ’HÎ ±‹¿ ‹Î≥·fiÌ ⁄εLÕˇÌ‹Î_ ±Î‰Ì √›˘ fiı
       ¤Î‰¿, Á‹ÁflHÎ ≠‹ÎHÎı ’·ÀΛ !             “iÎÎfiÌ ’vÊ” ‹‚Ì √›Î ÷˘ ÷Îv_ ¿S›ÎHÎ ◊Âı.

   ±ı ¤Î‰¿˘› ’λΠ⁄ÿ·Î›Î ¿flı »ı. ÿÁ‹Î_ ‹Î≥·‹Î_ …ı ¤Î‰¿˘        ±Î ¤Î‰ ¿flΉÕΉı »ı ÷ı ‹ËŸ·Î ¤Î‰¿˘ »ı. ±Î ÁΛLÁ ⁄Ë
±Î‰Î ˢ› ÷˘ ±Ï√›Îfl‹Î_ ‹Î≥·‹Î_ fi‰Ì … Ω÷fiΠˢ›, ⁄Îfl‹Î        ¨«_ »ı. ±Î “{‰ıflÌ ⁄Ωfl”‹Î_ ˢ≥±ı ÷ı …\ÿÎ ¤Î‰ ˢ›, “ÿÎw¬ÎfiΔ
‹Î≥·‹Î_ ‰‚Ì ±ı◊Ì› fi‰Ì Ω÷fiÎ_ ˢ›. ¿ÎflHÎ “±Î’HÎı” √Ï÷ ¿flÌ flèÎÎ   ‹Î_ …\ÿÎ ¤Î‰ ◊Λ ±fiı “«˘fl ⁄Ωfl”‹Î_ …\ÿÎ ¤Î‰ ◊Λ.
»Ì±ı. ±ıÀ·ı ¬flÌ flÌ÷ı ÷˘ ¿˘≥ ¿÷ν … fi◊Ì. ±Î …√÷‹Î_ ±ÎI‹Î›        ≠ë¿÷ν — ◊Λ, ¿ÎflHÎ ¿ı ZÎHÎı ZÎHÎı ¤Î‰˘ ’·ÀΛ »ı.
¿÷ν fi◊Ì fiı ’ÿ˚√·ı› ¿÷ν fi◊Ì. Ωı ’ÿ˚√· ¿÷ν ˢ÷ ÷˘ ’ÿ˚√·fiı
¤˘√‰‰_ ’Õ÷ fiı ±ÎI‹Î ¿÷ν ˢ÷ ÷˘ ±ÎI‹Îfiı ¤˘√‰‰_ ’Õ÷. fi◊Ì         ÿÎÿÎlÌ — …ı ’·ÀΛ »ı ÷ı ±ÎI‹Î fi◊Ì, ±ı ¤Î‰¿˘ »ı. “©ÎI‹Î”
±ÎI‹Î ¤˘√‰÷˘ ¿ı fi◊Ì ’ÿ˚√· ¤˘√‰÷_, ±Ë_¿Îfl ¤˘√‰ı »ı.        ◊≥fiı Œ›˘˝ ÷ıfiı “Õ<_√flÌ”› ±Õı fiËŸ, fiı “ÿÎw¬Îfi_”› ±Õı fiËŸ fiı “{‰ıflÌ
                                 ⁄Ωfl”› ±Õı fiËŸ. ±Î “flÌ·ıÏÀ‰” iÎÎfifi˘ ±Î‘Îfl »ı, ÷ı◊Ì …ı‹ V◊Îfi
   ≠ë¿÷ν — ±Î …ı ⁄‘_ ∂¤_ ◊›_, ÷ı ‹Ò‚ ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ ±Î›‹Î_◊Ì   ’·ÀΛ ÷ı‹ ¤Î‰ ’·ÀΛ »ı. ±Î ≥ÏLƒ› iÎÎfi »ı, fiı ≥ÏLƒ› iÎÎfifiı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                       279   280                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

·≥fiı ¤Î‰ ’·ÀΛ »ı. V‰w’fi_ ¤Îfi ◊Λ I›Îfl ’»Ì ¤Î‰¿˘fi_ ¿Â_      µÿ›‹Î_ ±Î‰ı ¬fl˘, ’HÎ ⁄_‘ ’՛Π‰√fl Ïfi…˝flÎ ◊≥ Ω›.
«Î·ı fiËŸ.
                                    ±‹ı “iÎÎfi” ±Î’̱ı »Ì±ı I›Îfl ’»Ì ‹ËŸ “«ı÷¿” ⁄ıÁÎÕÌ
   ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Ì … ’fl‹ÎHα˘fiÌ ±Áfl »ı. …ı‹ ‹Î≥· ⁄ÿ·Î≥      ±Î’̱ı »Ì±ı. ‹ÎhÎ ÷‹Îflı ˉı ÷ıfiı ‹…⁄Ò÷ ¿flÌ ·ı‰Îfi˘ »ı. “ωʛ‹Î_
Ω› ÷ı‹ ±ı ’fl‹ÎHΛ ⁄ÿ·Î≥ Ω›. ±fiı ‹˘Z΋Î√˝‹Î_ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±ı     Á¬ »ı” I›Î_ «ı÷¿fiÌ …wfl »ı. ωʛfi_ ±ÎflΑfi ’˘Ï·Á‰Î‚˘ ’flÎHÎı
≠‰ÎË‹Î_ ±Î√‚ ‰K›Î … ¿flı.                     ÿ_ÕÎ ‹ÎflÌfiı ¿flΉı ±ıfiÎ …ı‰_ ˢ‰_ Ωı≥±ı. ±ıÀ·˘ ±Î «ı÷¿fiı ‹…⁄Ò÷
                                 ¿flÌ ·ı‰Îfi˘ »ı. ÷˘ … ±ı ’ı·ÎfiÌ Á΋˘ ◊Λ. fiËŸ ÷˘ «ı÷¿ Ïfi‹Î˝S›
   ≠ë¿÷ν — »ıS·ı ¿˘≥ ¤Î‰¿ ’fl‹ÎHÎ … fiÎ flËı fiı ? iÎÎfiÌfiı
±Î “¿” ˢ› ?                           ◊≥ Ω›. ±Î “¿” ÷˘ ⁄Ë ¤Îflı ˢ› »ı.

   ÿÎÿÎlÌ — ±‹ÎflÌ ÿÂ΋Î_ ¤Î‰¿fi_ ’fl‹ÎHΛ fiÎ flËı. ±‹ı …ı
                                    Á_ÁÎfl‹Î_ ±À¿‰Îfi_ ◊Λ ÷˘ «ı÷¿ «ı÷‰ı ! V‰w’ iÎÎfi ‹Y›Î
…B›Î±ı ⁄ıÃÎ »Ì±ı ±ı …B›Î±ı ÷‹ı ±Î‰˘ ÷˘ ÷‹ÎflÎ ’HÎ ¤Î‰¿ fiÎ     ’»Ì ‹ËŸ ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ, «ı÷¿ ‰√ıflıfiÎ_ fi‰Î_ ◊ÎHÎÎ_ V◊’Λ »ı,
flËı, ’»Ì ¿˘≥ ⁄Ò‹ ’ÎÕfiÎfl ‹ËŸ fiÎ flËı, ©ÎI‹ÎfiÎ V’WÀ ‰ıÿfi‹Î_    fiı “¿”fiÌ ‰_ÂΉ‚ÌfiÎ ◊ÎHÎÎ_ ∂ÉΠ‹Î_Õı »ı.
±Î‰ı ÷˘ “¿” fiÎ flËı. ±Î “ÁΛLÁ” ‹ÎhÎ Á‹…‰Îfi_ »ı. ±Î iÎÎfi ÷˘              T›Î’¿-T›ÎM› !
“≥ÀÁıSŒ” Ïø›Î¿ÎflÌ »ı. ±Î {ÌHÎÌ ‰Î÷ Á‹…ı ÷˘ … ‹˘ZÎ ◊Λ.
                                    ≠ë¿÷ν — ±Î Á‹Ω‰˘,
        ¤Î‰˘‹Î_ fi ¤‚ı ÷˘ ‹„@÷ !
                                    ““T›Î’¿fiı “T›‰ÏV◊÷” ¬˘‚ı »ı,
   ¤√‰Îfiı ÷’ ¿˘fiı ¿èÎ_ »ı ? ·˘¿˘ ÷’ı »ı ÷ıfiı ¤√‰Îfiı ÷’ ¿èÎ_      ÏÿT›«ZÎ ±ıfiÌ SËÎHÎÌ ‹ÎHÎı »ı.”” -fi‰fiÌ÷.
fi◊Ì. ±Î ÷˘ ·˘¿ ÷’, ·˙Ï¿¿ ÷’ ¿Ëı‰Î›. ‹˘ZÎ ‹ÎÀıfi_ ÷’ ±·˙Ï¿¿
ˢ›. ‹ËŸ ¤Î‰¿˘ ⁄‘Î ¤Î‰ ¿flΉÕΉı ÷ı CÎÕ̱ı ÷’ ±ı‰_ flάı ¿ı …flΛ     ÿÎÿÎlÌ — ¿Ï‰flÎ… Â_ ¿Ëı »ı ¿ı T›Î’¿fiı “T›‰ÏV◊÷” ¬˘‚ı »ı!
“’˘÷Îfi_” «Ò¿ı fiËŸ. ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflı› ±ı … ÷’ ¿›Ù Ë÷_. Ãıà Á‘Ì    …√÷ ⁄‘_ “T›‰ÏV◊÷” «·Î‰ı »ı fiı Ïfifl_÷fl “T›‰ÏV◊÷” … flάı »ı.
÷’ ÷’Ì ±fiı iÎÎfi◊Ì Ωı›Î … ¿›Ù ±fiı “’˘÷ı” ±Áfl‹@÷ flèÎÎ !      ±ıfiı ¿˘≥ ŒıflŒÎfl ¿flÌ Â¿ı fiËŸ. ±fiı “T›‰ÏV◊÷” ¿˘≥ ÿËÎÕ˘›
                                 ±T›‰ÏV◊÷ ¿fl÷_ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ‹˘ÀÌ fl¿‹fiı ‹˘ÀÌ fl¿‹ı ¤Î√οÎfl ¿flı
   ≠ë¿÷ν — ±ı ±Áfl‹@÷ ÂÌ flÌ÷ı flËı‰Î› ?            »ı. ±ı‰_ ÿı¬Î› ¿ı “±Î ’˘÷Îfi˘ »˘¿fl˘ ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ÷˘ŒÎfi-fi¿ÁÎfi ÂÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ‹ËŸ ⁄‘Î ¤Î‰¿˘ »ı. ’˘÷ı Ωı ¤ÎT› ◊Λ ÷˘ ¤Î‰     ‹ÎÀı ¿fl÷˘ ËÂı ?” ±S›Î, …ıÀ·Ì ‰…fiÿÎfl ÷ÎflÌ fl¿‹ ˢ› ÷ıÀ·Ì fl¿‹ı
◊Λ fiı ŒÁΛ. ÷_ ÷˘ ’fl‹ÎI‹Î »ı. ‹ÎÀı ¤Î‰fiı ΩHÎ. ±fiı ¤Î‰fi˘ ÷_   ¤Î√οÎfl ◊Λ fiı ? fiÎfiÌ fl¿‹fiı fiÎfiÌ fl¿‹◊Ì fiı ‹˘ÀÌ fl¿‹fiı ‹˘ÀÌ
iÎÎ÷΃WÀÎ flè΢ ÷˘ ŒÁÎ≥ fiËŸ. Ωı ¤Î‰¿ fiΠˢ› ÷˘ ’˘÷ı ’fl‹ÎI‹Î   fl¿‹◊Ì ¤Î√οÎfl ◊Λ, ’HÎ ¤Î√οÎfl ◊Λ.
… »ı. ±Î ¤Î‰¿ ¿˘HÎ »ı ? ’Ëı·ÎfiÌ √fiı√ÎflÌ ±ı ¤Î‰¿ »ı, ±ıfiÎ◊Ì       ≠ë¿÷ν — T›Î’¿ ±ıÀ·ı ≥rfl ?
⁄Ì… ’Õı »ı. ¤Î‰¿ fiı ¤ÎT› ±ı¿Î¿Îfl ◊Λ ÷˘ ›˘Ïfi‹Î_ ⁄Ì… ’Õı. fiı
±ıfiÎ◊Ì Á_ÁÎfl ∂¤˘ ◊Λ »ı. Ωı ¤Î‰¿ fiı ¤ÎT› ±ı¿Î¿Îfl fiÎ ◊Λ,        ÿÎÿÎlÌ — ±ËŸ ’ÿ‹Î_ T›Î’¿fi˘ ±◊˝ …\ÿ˘ »ı. Á‰˝T›Î’¿ ÂOÿ
I›Î_ “’˘÷ı” “VÀˇ˘_√” flè΢, ÷˘ “’˘÷ı” ¤ÎT› fiÎ ◊≥ Ω› ÷˘ ±fi⁄_‘   …\ÿ˘ »ı fiı ±Î ÂOÿ …\ÿ˘ »ı. …ı‹ ¤Î‰¿, «ı÷¿ ÷ı‹ T›Î’¿ »ı. ±ÎI‹Î
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        281

T›ÎM› »ı fiı ±Î ‹ËŸ T›Î’¿˘ ¤flı·Î ’Õı·Î »ı. ÷ı T›Î’¿˘ ±ÎI‹Îfiı
T›ÎM› ¿flΉÕΉı »ı. ‹ËŸ T›Î’¿˘ ⁄Ë Ω÷fiÎ ⁄ıÃı·Î »ı. T›Î’¿ ±ıÀ·ı
T›Î’¿’HÎ_ ¿flfiÎfl ±fiı T›ÎM› ±ıÀ·ı …ı‹ ±ËŸ ±Î CÎÕ΋Î_ ·Î≥À ˢ›
fiı ÷ıfiı ⁄ËÎfl ¿ÎœÌ±ı ÷˘ ±ı ⁄ËÎfl T›ÎM› ◊≥ Ω›. …ıÀ·Ì …B›Î ‹‚ı
÷ıÀ·Ì …B›Î‹Î_ ±ı T›ÎM› ◊≥ Ω›. V¿˘’ ‹‚‰˘ Ωı≥±ı. ±fiı T›Î’¿fi˘
±◊˝ Â_ ? ⁄‘΋Î_, ∞‰‹Îh΋Î_ T›Î’¿ flÌ÷ı flËı·˘ »ı. ÷ı T›@÷ ◊›Î
’»Ì, V‰w’fi_ iÎÎfi ◊›Î ’»Ì T›ÎM› flÌ÷ı flËı »ı. ¬flÌ flÌ÷ı ±ÎI‹Î
T›ÎM› flÌ÷ı … »ı, ’HÎ ¤@÷˘ ÷˘ T›Î’¿ ⁄˘·ı ÷˘ … ¿Î‹ ◊Λ.

            ≠‹ı›-≠‹Î÷Î !                               (37)
   ±ÎI‹Î ≠‹Î÷Î »ı. …›Îflı ≠‹ı› ±ıÀ·ı Â_ ? ¿ı ±Î ‹…^fl˘fiı ±ıfi_           Ïø›Î„@÷ — ¤Î‰Â„@÷
≠‹ı› ¿ıÀ·_ ? ÷˘ ¿ı” ±ıfi_ “‹ı≥LÀıfiLÁ” ◊Λ, ⁄΂-⁄E«Î_fi_ ¤HÎ÷fl
◊Λ, ±ıÀ·_. ±ıÀ·ı ¿ı ◊˘Õ˘¿ ¤HÎ÷fl¤Î‰ fiı ◊˘Õ˘¿ Á_ÁÎfl¤Î‰. ±ÎÀ·˘           Ïø›Î„@÷, ’flÁkÎÎ ±Î‘Ìfi !
±Îfi˘ ≠‹ı› ˢ›, ±fiı ±ıÀ·Î‹Î_ ±ıfi˘ ±ÎI‹Î ≠‹Î÷Î ÷flÌ¿ı flËı. ≠‹ı›
≠‹ÎHÎı ≠‹Î÷Î ◊Λ. ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ≠‹ı› ‰‘÷Î_ ‰‘÷Î_ ÂıÃfiı ÿÁ       ÿÎÿÎlÌ — Ë∞ Á˘±ı¿ ±‰÷Îfl ÷‹Îflı ¿fl‰Î »ı ¿ı ’»Ì ‹˘ZÎı …‰_
⁄_√·Î, Ï‹·˘, ‹˘Àfl˘, ’ˆÁÎ ‰√ıflıfi˘ Á_ÁÎfl¤Î‰ ‰‘ı ÷ı‹ ÷ıfi_ ≠‹ı› ‹˘À_  »ı ‰Ëı·_ ? ÷˘ “iÎÎfiÌ ’vÊ” ±ı‰Ì Ï«ßÌ ·¬Ì ±Î’ı. ÷ı «ÎËı Á˘ ¿flı.
◊›_ ¿Ëı‰Î›, ÷ı‹ ÷ıfi_ ≠‹Î÷Î ‰‘ı. »ı‰Àı ¬flı¬fl ≠‹Î÷Î ¿˘fiı ¿Ëı‰Î›   ¿ÎflHÎ ¿ı ÷ı±˘ ¿˘≥ «Ì…fiÎ ¿÷ν fiΠˢ›. “iÎÎfiÌ ’vÊ” ‹˘ZÎÿÎ÷Î
»ı ? ±Î¬Î ⁄˛õÎ_Õ‹Î_ ±ÎI‹Î ≠¿Î‹Îfi ◊Λ I›Îflı ±ı ¬fl˘ ≠‹Î÷Î
                                  ¿Ëı‰Î›.
¿Ëı‰Î›. ≠‹ı› ±Î¬_ ⁄˛õÎ_Õ »ı. ≠‹ı› ¤Î√ ¿ıÀ·˘ »ı ? ·˘¿ ω¤Î√
»ı ÷ıÀ·˘ …, ±·˘¿ ω¤Î√ fi◊Ì. ÷ı ±·˘¿‹Î_ ≠‹Î÷Î fi◊Ì. ±ÎI‹Î         ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ flV÷˘ «Ÿ‘ı ’HÎ ’»Ì ¿fl‰_ ÷˘ ±Î’HÎı … »ı fiı?
≠‹ı› ≠‹ÎHÎı ≠‹Î÷Î ◊Λ »ı.
                                     ÿÎÿÎlÌ — Ïø›Î„@÷ ’˘÷ÎfiÎ ËÎ◊‹Î_ fi◊Ì. ¤Î‰Â„@÷ ±ı¿·Ì
            vvvvv                   ’˘÷ÎfiÎ ËÎ◊‹Î_ »ı. ±Î’HÎı ⁄Ë I›Îflı ±ı‹ ¿flΛ ¿ı ‹Îflı “ÿÎÿΔfiÌ ±ÎiÎÎ
                                  ’΂‰Ì »ı, ±ı‰˘ ¤Î‰ ¿flÌ Â¿Î›. ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¿flÌ Â¿Î› fiËŸ. ±ı¿
                                  ¤Î‰Â„@÷ … ‰Î’fl‰ÎfiÌ »^À »ı. ±Î ÷˘ ¿ËıÂı, “Ë_ Áfl÷ …≥fiı ±ÎT›˘.”
                                  ±S›Î, √ÎÕÌ Áfl÷ √≥ ¿ı ÷_ √›˘ ? ’λ˘ “Ë_ ◊Î¿Ì √›˘.” ¿Ëı ! ˉı
                                  “√ÎÕÌ Áfl÷ √≥ ±fiı Áfl÷ ±ÎT›_ fiı Ë_ ∂÷›˘˝” ±ı‹ ⁄˘·ı ÷˘ ◊οı›
                                  fiÎ ·Î√ı. “Ë_ ¿v_ »\_” ±ı ¤˛Î_Ï÷ »ı. ¿÷ν’ÿ ±ı ¤˛Î_Ï÷’ÿ »ı, ±ı‰_ ÷‹fiı
                                  ¿˘≥ Ïÿ‰Á fiËŸ Á‹Ω›ı·_ ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                       283   284                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

   ≠ë¿÷ν — fiËŸ Á‹Ω›ı·_.                   ›˘…fiα˘ CÎÕΛΠ¿flı ÷ı. ±fiı ÷ı ⁄ÌΩ ±‰÷Îfl‹Î_ w’¿‹Î_ ±Î‰ı. ¤Î‰◊Ì
                                 ›˘…fiÎ CÎÕΛ ’HÎ ’˘÷Îfiı ÷ıfiÌ ¬⁄fl fiÎ ’Õı.
   ÿÎÿÎlÌ — ¿÷ν’ÿ ±Î¬_ ¤˛Î_Ï÷’ÿ »ı. Ωı ¿÷ν’ÿ ¿ÿÌ ◊÷_ ˢ÷
fiı, ÷˘ ÿΜ̱˘ ⁄‘_ ‹fiŒÎ‰÷_ ¿›Ù ˢ÷. ‹Î◊Î µ’fl ÷˘ ‰ıflÎfi ◊‰Î …       ≠ë¿÷ν — ≥E»Î Â_ »ı ? ‹ÎHÎÁfiı ≥E»Î ¿ı‹ ◊Λ »ı ?
fiÎ ÿıfiı ¿˘≥ ’»Ì ? “‹Î◊ı-flÎfi” ◊‰Î ÿı, ±ıÀ·ı ‹Î◊΋Î_ …_√· …ı‰Î
                                    ÿÎÿÎlÌ — ≥E»Î ±ı …\‰Îflfiı Õ>_Õ<_ ±Î‰ı ±ıfiÎ …ı‰Ì ‰V÷ »ı. ⁄Ì…
‰Î‚ ◊‰Î ÿı. ’HÎ ±Î ÷˘ flÎfi ˵ ◊≥ √›ı·Î fiı ¿ıÀ·Ì¿ …B›Î±ı ÷˘
                                 ’ÕÌ √›_ ˢ› ÷˘ … ±Î‰_ ◊Λ. …ıfi˘ ¤Î‰ ˢ› ±Î’HÎfiı ÷ıfiÌ ≥E»Î
‰ıflÎfi ◊≥ √›ı·Î ! ’˘÷ÎfiÎ ËÎ◊‹Î_ ÁkÎÎ … fi◊Ì. ±ı¿ ÿÎœ ÿ—¬÷Ì
                                 µI’Lfi ◊Λ. ≥E»Î ±ı ’ÏflHÎ΋ »ı, ¤Î‰ ±ı “¿˘Ï{{” »ı. ≥E»Î ±ı
ˢ› fiı, ÷˘ ’˘÷ı ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flı !
                                 ⁄‘Ì “≥Œı@À” »ı. ±Î’HÎı fiyÌ ¿flÌ fiά‰Îfi_ ¿ı ‹Îflı …√÷fiÌ ¿˘≥
        ¤Î‰ ≠‹ÎHÎı Œ‚ ±Î‰ı !               «Ì… ¬’÷Ì fi◊Ì. ±ıÀ·ı ‹ËŸ “ÁÌ·” ◊≥ Ω›. V‰w’iÎÎfi ◊›Î ’»Ì
                                 …ı ≥E»Î±˘ ◊Λ »ı ÷ı “≥Œı@À” »ı. ±fiı “≥Œı@À˚Á” ⁄‘Ì ¤˘√‰Ì ·ı‰Ì
   ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ ±ı¿‹ÎhÎ ¤Î‰ ¿fl‰Î ÏÁ‰Î› ⁄Ì∞ ¿˘≥ ÷οÎ÷     ’Õı.
fi◊Ì. ±Î’H΢ ¤Î‰ ’HÎ T›@÷ fiÎ ◊‰˘ CÎÀı. ¤Î‰ ¿›˘˝ ÷˘ ÷ıfiÌ ’λ‚
±Ë_¿Îfl »ı …. ±ı¿ ’˘÷ı ‹˘ZÎ …‰Î ÏÁ‰Î› ±L› ¿˘≥ ’HÎ ≠¿Îflfi˘              Á_Ωı√˘fi_ ‹Ò‚, ¤Î‰ !
±Ë_¿Îfl ¿fl‰Î …ı‰˘ fi◊Ì. …√÷ ¿S›ÎHÎfi˘› ±Ë_¿Îfl ¿fl‰Î …ı‰˘ fi◊Ì.
⁄‘Î ÏfiÏ‹kÎ »ı. ¿˘≥ ¿÷ν fi◊Ì. ÏfiÏ‹kÎ ÂÎ ‹ÎÀı ¿Ëı‰Î› ? ±Î ÏfiÏ‹kÎ     ≠ë¿÷ν — Á_Ωı√ ±fiı ¤Î‰‹Î_ ¢ Œıfl ?
ÂÌ flÌ÷ı ⁄fiÌ Ω› »ı ? ¿˘≥ ¤Î‰ ¿flı ¿ı “‹Îflı ⁄‘Îfiı ÁÌ‘Î ¿fl‰Î »ı”      ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë Œıfl »ı. Á_Ωı√ V◊Ò‚ ‰V÷ »ı ±fiı ¤Î‰ ÷˘ ⁄Ë
÷˘ ÷ıfi˘ ¤Î‰ fiı«fl‹Î_ …‹ı ◊Λ, fi˘_‘Λ, ’»Ì …›Îflı fiı«flfiı ÁÌ‘_    ÁÒZ‹ ‰V÷ »ı. Ωı ¿ı ¤Î‰ı› Á_Ωı√ … ¿Ëı‰Î›.
¿fl‰Îfi˘ ‰¬÷ ±Î‰ı I›Îflı ±ı ¤Î‰‰Î‚Î ÏfiÏ‹kÎ ’ÎÁı fiı«fl ⁄‘Î Á_›˘√
¤ı√Î ¿flÌ ±Î’ı. ±fiı ÷ı ¤Î‰‰Î‚Î ‹ÎHÎÁfi_ ±ı ¤Î‰ ≠‹ÎHÎı ⁄fiÌ Ω›.      ÷ı◊Ì ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflı ¿èÎ_, “ÂıÊÎ ‹ı_ ⁄ÎÏËflΤΉÎ, ÁT‰ı Á_Ωı√
                                 ·A¬HÎΔ ÂıÊ ⁄‘Î ⁄ÎèΤΉ˘ »ı. ÷ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±˘‚¬Î› ? I›Îflı ¿Ëı
    …√÷ ¤Î‰ ±fiı ±¤Î‰ ¿›Î˝ … ¿flı »ı. ¤Î‰-±¤Î‰ ±ı …       ¿ı Á_Ωı√ ¤ı√Î ◊Λ ÷ı µ’fl◊Ì, ÷ıfiÎ ·ZÎHÎ µ’fl◊Ì ±˘‚¬Î› ¿ı ±Î
flÎ√¶ıÊ »ı. ±‹ı V‰w’ iÎÎfi ±Î’̱ı »Ì±ı I›Îfl ’»Ì ÷‹fiı ¤Î‰Î¤Î‰    ‹ÎflÎ ⁄ÎèΤΉ ±Î‰Î ¿flı·Î »ı.
fi◊Ì ◊÷Î, ⁄ıµ ±‹ı ⁄_‘ ¿flÌ ÿ≥±ı »Ì±ı. ’HÎ ’Ëı·Î_fi˘ ¤Î‰ »ı ÷ı
eÀı I›Îflı ◊Λ ¿ı ±Î ¤Î‰ ±Î‰˘ ¿ı‹ ◊Λ »ı ? ¬flı¬fl ±ı ¤Î‰ fi◊Ì.      ±Î ÷‹ı ‹fiı ¤ı√Î ◊›Î ÷ı ¿ı‰Î ≠¿ÎflfiÎ ⁄ÎèΤΉ ¿›Î˝ ËÂı ¿ı
±ı ≥E»Î »ı.                           ±Î’HÎı ¤ı√Î ◊›Î ?
                                    ≠ë¿÷ν — ÁIÁ_√fiÎ.
        ¤Î‰ — ¥E»Î, Œıfl ¢ ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ÷ı◊Ì ±Î ÁIÁ_√fi˘ Á_›˘√ ¤ı√˘ ◊›˘ ±fiı ÿÎw ’̉Îfi˘
   ≠ë¿÷ν — ¤Î‰ ¿˘fiı ¿Ëı‰˘ ?                 ⁄ÎèΤΉ ¿›˘˝ ˢ› ÷˘ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ¬fl˘ ¤Î‰ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ±Î ÿı¬Î› »ı ÷ı fiËŸ, ‹ËŸ      ±ıÀ·ı ¤Î‰fiÎ ±Î‘Îflı ±Î’HÎfiı Á_›˘√ ¤ı√˘ ◊Λ »ı. ±Î Á_›˘√
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        285   286                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

¤ı√˘ ◊›˘ ÷ı “‹ı_ Â_ ¤Î‰ ¿›˘˝ ËÂı.” ±ıfi˘ ÏËÁÎ⁄ ¿ÎœÌfiı ±ıfi_ »ıÿfi   I›Îflı ‹fi‹Î_ µ»Î‚˘ ‹Îflı ¿ı, “±Î‰˘ Á_›˘√ ŒflÌ ±Î‰˘.” ±fiı ±Î ¿Î‚‹Î_
‹Ò‚‹Î_◊Ì … ¿flÌ fiάı. “iÎÎfiÌ”±˘ ¤Î‰ ’fl◊Ì ‹Ò‚ ¬˘‚Ì ¿Îœı fiı ÷ıfi_   ÷˘ ƒT› …\ÿ_ fiı ¤Î‰ …\ÿÎ. ÿÎfi ±Î’÷Ì ‰¬÷ı ¤Î‰‹Î_ ±ı‰_ ˢ› ¿ı,
»ıÿfi ¿flı.                             “Ë_ ÷˘ ÿÎfi ±Î’_ … fiËŸ. ±Î ÷˘ fi√flÂıÃı ÿ⁄ÎHÎ ¿›Ù ÷ı◊Ì ±ÎM›_.”
                                  ±ıÀ·ı ‹fi …\ÿ_, ‰ÎHÎÌ …\ÿÌ fiı ‰÷˝fi …\ÿ_. ÷ı◊Ì ±‘˘√Ï÷fiÎ ÿÏ՛Π⁄Î_‘ı.
         ¤Î‰ …\ÿÎ ! ω«Îfl …\ÿÎ !              ±ı ≠’_« »ı ÷ı◊Ì.
    ≠ë¿÷ν — ¤Î‰ ◊Λ ±fiı ω«Îfl˘ ±Î‰ı ÷ı‹Î_ Â_ Œıfl »ı ?         ¤√‰ÎfifiÎ_ ÿ½fi ¿fl‰Î Ω› ÷˘ ÿ½fi ‰¬÷ı ÁÎ◊ı ΩıÕÎfiÎ_ fiı
    ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰fiı …√÷fiÎ ·˘¿ …ı flÌ÷ı Á‹…ı »ı fiı, ÷ı‰_ ÷ı fi◊Ì.  ÿ¿ÎfifiÎ_ ˵ ÿ½fi ¿fl‰ÎfiÎ_ ! ƒT› ¤√‰Îfi ÷flŒ ±fiı ¤Î‰ ΩıÕ΋Î_
“‹fiı …·ı⁄Ì ’fl ¬Ò⁄ ¤Î‰ »ı.” ±ı …ı ¤Î‰ ¿Ëı »ı ÷ı √‹ı I›Î_ ¤Î‰    fiı ÿ¿Îfi‹Î_ ! ¤√‰Îfi Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ƒT› ≠‹ÎHÎı ÷Îfl˘ ¤Î‰ fi◊Ì ÷˘
ÂOÿfi˘ ≠›˘√ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ¬flı¬fl ÷˘ ¤Î‰ ±Î_¬ı ÿı¬Î› ±ı‰Ì     ÷ı_ ‘‹˝ ¿›˘˝ … fi◊Ì, ±fiı “Ë_ ‘‹˝ ¿v_ »\_” ±ı ‹Îfi‰_ ±ı ≠’_« ¿›˘˝
‰V÷ … fi◊Ì. …ıfiı ±Î ·˘¿˘ ¤Î‰ ¿Ëı »ı ÷ı ÷˘ ≥E»Î±˘ »ı.        ¿Ëı‰Î›. ÷ı◊Ì ¤Îflı ±‘˘√Ï÷‹Î_ …≥Â. ‰Ì÷flÎ√fiÎ ‹Î√˝‹Î_ ¿˘≥fi_›
                                  ±ÎÀ·_› ’˘· «Î·ı fiËŸ.
    ω«Îfl ±fiı ¤Î‰ ±ı ⁄ıfiı ·ı‰Î-ÿı‰Î fi◊Ì.
                                     ¤Î‰fiÌ ÷˘ Ï¿_‹÷ »ı. ±I›Îflı ¤Î‰’Ò‰˝¿ ◊÷_ … fi◊Ìfiı ? ¤Ï…›Î_
    ≠ë¿÷ν — ω«Îfl ±Î‰ı fiı ¤Î‰ ◊Λ. ±Î ⁄ıfi_ “ÏՋοı˝Âfi” ◊÷_   ⁄fiÎT›Î_, ’HÎ ¤Î‰’Ò‰˝¿ ⁄fiΉı·ÎfiÌ Ï¿_‹÷ ¨«Ì »ı. ·˘¿˘fiı› ¤Î‰
fi◊Ì.                                ±˘‚¬÷Î_ ±Î‰Õ÷˘ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ±¤Î‰’Ò‰˝¿ ÁÎv_ ¤˘…fi ±Î’ı ÷˘
    ÿÎÿÎlÌ — …ı ω«Îfl ±Î‰ı »ı, ÷ı ⁄‘_ “ÏÕV«Î…˝” V‰w’ »ı ±fiı   ÀıVÀ’Ò‰˝¿ …‹ı. ±fiı ¤Î‰’Ò‰˝¿ fl˘À·˘ ˢ› ÷˘ ‹˘œ_ ⁄√ÎÕı. ¬flÌ flÌ÷ı
¤Î‰ “«Î…˝” »ı. ω«Îfl √‹ı ÷ıÀ·Î ±Î‰÷Πˢ› ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ    ¤Î‰’Ò‰˝¿fi˘ fl˘À·˘ ˢ› ÷˘ ’ÎHÎÌ ΩıÕı ¬Î≥ …‰˘ Ωı≥±ı. ±‹ı ÷˘
“’˘÷ı” iÎÎfi‹Î_ flËı ÷˘.                       ¤Î‰’Ò‰˝¿ {ıfl ±Î’ı ÷˘› ’Ì …≥±ı ! Ï¿_‹÷ ¤Î‰fiÌ »ı. ¤Î‰’Ò‰˝¿
                                  T›‰ËÎfl «Î·ı ÷˘ Á÷›√ … »ı. ÂıÃ-fi˘¿fl ¤Î‰’Ò‰˝¿ flËı ÷˘ ¿ı‰_ Á_ÿfl
    ≠ë¿÷ν — ±Î ¤‰‹Î_ …ı ¤Î‰ ¿flı ±ıfi_ ±Î ¤‰‹Î_ … Œ‚ ‹‚ı ?    ·Î√ı ! ¤Î‰ ÷˘ flè΢ … fi◊Ì. ±flı, ±Î ‹_h΢ ’HÎ ¤Î‰’Ò‰˝¿ ⁄˘·ı ÷˘
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ¤Î‰ ÷˘ ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ‰V÷±˘ ¤ı√Ì ◊Λ I›Îfl ’»Ì    Ï«_÷Î fiÎ ◊Λ, ±ı‰_ »ı. ¤Î‰Ïø›Î ±ı ∞‰÷Ì Ïø›Î »ı, ¤·ı ’»Ì ±ı
÷ıfi_ ƒT› ◊Λ. ¤Î‰fi_ ƒT› ◊÷Î_ ◊÷Î_ ÷˘ ¿ıÀ·˘› ÀÎ≥‹ ◊Λ. ¿‹˝fi_    Ïfiçı÷fi-«ı÷fifiÌ Ë˘›. ±fiı ±¤Î‰ Ïø›Î ±ı ‹flı·Ì Ïø›Î »ı.
’Ïfl’ο ◊Λ I›Îflı Œ‚ ±Î‰ı.                        ¿˘≥fiı …‹ÎÕ̱ı, ±Î …ˆfi˘fiÎ ÁΑ±˘fiı ‰Ë˘flΉ̱ı ÷˘ ¤Î‰’Ò‰˝¿
   ±Î’HÎı ÿÒ‘ ·≥ ±ÎT›Î ‹ÎÀı ÿÒ‘’ο ◊≥ √›˘ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ı     ¿fl‰_. ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ ‹ËÎflÎ…fiı ¤Î‰’Ò‰˝¿ ‰Ë˘flΉ÷Î ’HÎ fi◊Ì. ‹ËÎflÎ…
÷˘ «Ò·˘ Á‚√ı, ÷’ı·Î_ ‹Ò¿ı, ˷Ή ˷Ή ¿flı I›Îflı ÿÒ‘’ο ◊Λ.     ÷˘ ‰Ì÷flÎ√ ¤√‰ÎfifiÌ ’ÎÀ ’flfiÎ »ı. ÷ı‹fi_ ÷˘ ÁΫ‰‰_ Ωı≥±ıfiı ?
                                  ‹ËŸ ±ÎI‹Î »ı. ÷ı ÷fl÷ … Á‹∞ Ω› ¿ı ±Î ¤Î‰◊Ì ±Î’ı »ı, ωfi›◊Ì
           Ï¿_‹÷, ¤Î‰fiÌ … !               ±Î’ı »ı ¿ı fiËŸ ? ÷‹Îflı CÎıfl Á√‰Õ fiΠˢ› ÷˘ fl˘À·˘ fiı Âο
    Á_ÁÎfl‹Î_ ‰V÷ fiÕ÷Ì fi◊Ì, ÷‹ÎflÎ ¤Î‰ fiÕı »ı. ¤√‰Îfiı ¿èÎ_    ±Ï÷Ï◊fiı …‹ÎÕΩı, ’HÎ ¤Î‰ fiÎ ⁄√ÎÕ¢. T›‰ËÎfl ÷˘ ¨«˘ ˢ‰˘
Ë÷_ ¿ı ƒT› ËÂı ÷˘ ¤Î‰ µI’Lfi ◊Âı. ÷ı‰_ ÁÎflÎ ¿Î‚‹Î_ Ë÷_. ÿÎfi ±Î’ı  Ωı≥±ıfiı ? øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ ±Î ¤Î‰fiÌ … Ï¿_‹÷ ¨«Ì √HÎΛ.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                       287   288                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

   “±Î’HÎÎ ◊¿Ì ¿˘≥ ∞‰fiı Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ fiÎ ◊Λ.” ±ıÀ·_ …   ÃflΉ ◊≥ …‰˘ ±fiı ‹fi ⁄√Õ‰_ ±ı ⁄ı …\ÿÌ ‰V÷ »ı.
‰Î@› Á‹∞ Ω›fiı ÷˘ ⁄Ë ◊≥ √›_.
                                    ±˘ÏŒÁ‹Î_ ’flÏ‹À ·ı‰Î √›Î, ’HÎ ÁÎËı⁄ı fiÎ ±Î’Ì ÷˘ ‹fi‹Î_
   ≠ë¿÷ν — …›Î_ Á‘Ì ÂflÌfl »ı I›Î_ Á‘Ì ¿˘≥ ∞‰fiı ÿ—¬ fiÎ    ◊Λ ¿ı, “ÁÎËı⁄ fiηΛ¿ »ı, ±Î‹ »ı, ÷ı‹ »ı.” ˉı ±Îfi_ Œ‚ Â_ ±Î‰Âı
±Î’̱ı ±ı‰Ì flÌ÷ı ∞‰‰_ ⁄Ë ±CÎv_ »ı.               ÷ı ΩHÎ÷˘ fi◊Ì. ‹ÎÀı ±Î ¤Î‰ Œıfl‰Ì fiά‰˘, ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiά‰_.
                                ±ıfiı ±‹ı ΩB≤Ï÷ ¿Ë̱ı »Ì±ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±CÎv_ ˢ› ÷ı◊Ì ¿flÌfiı ±ı‹ fiÎ ¿Ëı‰Î› ¿ı ÿ—¬
±Î’Ìfiı … ‹Îflı ∞‰‰_ »ı. ÷˘› ÷‹Îflı ¤Î‰fiÎ ÷˘ ±ı‰Ì … flά‰Ì        ¿˘≥ ’HÎ ÿıË‘ÎflÌ ‹ÎÀı ±ÎÕ_ ±‰‚_ ⁄˘·Î›_ ÷ıfiÌ “Àı’” ◊≥ …
Ωı≥±ı ¿ı ‹Îflı ¿˘≥fiı ÿ—¬ ±Î’‰_ fi◊Ì. ±Î’HÎı ¤Î‰fiÎfiÎ … …‰Î⁄ÿÎfl   Ω›. ¿˘≥ …flο Á‚Ì ¿flı ÷˘ ≠Ï÷’ZÎÌ ¤Î‰fiÌ “flı¿Õ˝” ‰ÎB›Î ‰√fl flËı
»Ì±ı, Ïø›ÎfiÎ …‰Î⁄ÿÎfl fi◊Ì.                    … fiËŸ.

           ≠Ï÷’ZÎÌ ¤Î‰ !                  ≠ë¿÷ν — ¤Î‰‹Î_ ’HÎ fiÎ ±Î‰‰_ Ωı≥±ı fiı ?
                                   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ¿˘≥fiı, Á‚Ì ¿fl˘ ÷˘ Á΋Îfiı ≠Ï÷’ZÎÌ ¤Î‰ ∂¤Î
    …√÷ ±Î¬_ ≠Ï÷’ZÎÌ ¤Î‰◊Ì ¿‹˝ ⁄Î_‘ı »ı. V‰w’iÎÎfiÌfiı     ◊›Î ‰√fl flËı … fiËŸ. Á΋˘ ⁄‚‰Îfi fiΠˢ› ÷˘ ⁄˘·ı fiËŸ; ’HÎ ‹fi‹Î_
≠Ï÷’ZÎÌ ¤Î‰ fiΠˢ›. ±Áfl ◊Λ, ’HÎ ¿‹˝ fiÎ ⁄_‘Λ ! ±fiı …›Îflı    ÷˘ ◊Λ fiı ? ÷‹ı ⁄˘·‰Îfi_ ⁄_‘ ¿fl˘ ÷˘ Á΋ÎfiÎ ¤Î‰ ⁄_‘ ◊Λ ’»Ì.
’flÎø‹ ∂¤_ ◊Λ I›Îflı ÷˘ ±Áfl ’HÎ fiÎ ◊Λ. ±Áfl‹Î_ Â_ ◊Λ ¿ı
¿˘≥ √΂ ¤Î_Õı ÷˘ “±Î ‹fiı ±Î‰_ ⁄˘S›Î … ¿ı‹ ?” ±ı‹ ◊Λ. ’HÎ       ±‹fiı ¿˘≥ ’HÎ Á_Ωı√˘‹Î_ ≠Ï÷’ZÎÌ ¤Î‰ µI’Lfi fiÎ ◊Λ.
’flÎø‹ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı, “÷ı ÷ÎflÌ ¤Ò· ËÂı ‹ÎÀı … ¿Ëı »ı, fiı ¬˘À √≥  …›Îflı I›Îflı ±ı VÀı…ı ±ÎT›Î ‰√fl »^À¿˘ … fi◊Ì.
÷ı ‰ı’Îfl ¿fl÷Î_ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì ÷ı◊Ì.” ±Î‹, ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ ΩıÕı ‰Î÷«Ì÷     ±‹ÎflÌ ±Î_¬˘‹Î_ ⁄ÌΩı ¿Â˘ ¤Î‰ fiÎ ÿı¬Î›, ±ıÀ·ı ·˘¿˘ ÿ½fi
¿fḻı ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ ±˘‚¬ÎHÎ ◊Λ, ’Ïfl«› ◊Λ, “’˘÷ÎfiÌ” √ÎÿÌ ’fl,    ¿flı. ¿˘≥ ’HÎ Ω÷fi˘ ¬flÎ⁄ ¤Î‰ ±Î_¬˘‹Î_ fiÎ ‰_«Î‰˘ Ωı≥±ı. I›Îflı ±ı
©ÎI‹ÎfiÌ √ÎÿÌ ’fl ⁄ıÁ‰Îfi˘ ’Ïfl«› ◊Λ. ±Î ÷˘ √ÎÿÌ ’fl◊Ì ÷fl÷
                                ±Î_¬˘fiı Ωı÷Î_ … Á‹ÎÏ‘ ◊Λ ! …ıfiı ¿_≥¿ Ωı≥÷_ ˢ›-‹Îfi, ÷Îfi, ø˘‘,
∂ÃÌ Ω› »ı ! ±ı ±fiÎÏÿ¿Î‚fi˘ ’Ïfl«› »ı ÷ı◊Ì ±fiı ¤˘√‰À˘ ⁄οÌ
                                ·˘¤, ‹˘Ë, ÷˘ ÷ıfiÎ ÷flŒ µ»Î‚˘ fiÎ ±Î‰ı.
flè΢ »ı ÷ı◊Ì !!
    ±Î’HÎÌ ¤Ò·◊Ì, ’Î’ Ω√ı I›Îflı ±Î ’_¬˘ Œflı »ı ÷ı ÷‹ÎflÎ ’fl             ¤Î‰fi_ Œ˘‹˝ !
’Õı. ÏËÁÎ⁄ ÷‹Îfl˘ … »ı !                        ÷‹Îfl˘ ¤Î‰ ËÎ…fl flËı‰˘ Ωı≥±ı. ’»Ì ⁄ÌΩ ⁄‘Î ±ıωÕLÁ
   ‹fi ⁄√Õ‰_ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ‹fi ±ı¿·_ ⁄√Õ÷_ fi◊Ì. ±Î¬_      ¤ı√Î ◊≥ Ω›. ÷‹ı ¤Î‰ ËÎ…fl ·≥fiı fi◊Ì flËı÷Î ÷ıfiı ·Ì‘ı ¿ıÀ·Î¿
±_÷—¿flHÎ ⁄√Õı »ı. ±Î¬Ì ’ην‹ıLÀfi˘ ÃflΉ ◊Λ I›Îflı ≠Ï÷’ZÎÌ ¤Î‰  ±ıωÕLÁ fi¿Î‹Î Ω› »ı.
µI’Lfi ◊Λ »ı. “Á΋Îfiı ±Î‹ ¿flÌ fiά_, ÷ı‹ ¿flÌ fiά_” ÷ı‹ ◊Λ.      ÷‹Îflı ’ˆHΉ_ ˢ› ÷˘ ’ˆHΉÎfiÎ ¤Î‰ ËÎ…fl flά‰Î, fiı fiÎ ’ˆHΉ_
±Î ±ı¿·Î ‹fifi_ ¿ÎflHÎ fi◊Ì. ‹fi ÷˘ iÎı› »ı, ‰Ì÷flÎ√Ì V‰¤Î‰fi_ »ı.   ˢ› ÷˘ fiÎ ’ˆHΉÎfiÎ ¤Î‰ ËÎ…fl flά‰Î. …ı‰Î ¤Î‰ ËÎ…fl flά¢ ÷ı‰Î
‹fi ⁄√ÕÌ Ω› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiά‰_. ±_÷—¿flHÎfiÌ ’ην‹ıLÀfi˘     Á_Ωı√ ¤ı√Î ◊Âı. ¿ÎflHÎ ¿ı ¤Î‰fiÌ ËÎ…flÌ ±ı ‰fi ±˘Œ ‘Ì ±ıωÕLÁ »ı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        289   290                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

    ±ıÀ·ı ±Î ¿˘fiÎ …ı‰_ »ı ? ¿˘≥ ±Î‚Á ¬ıÕÒ÷ ˢ› ±fiı ¬ı÷fl‹Î_   ÿÂ΋Î_ iÎÎfiÎI‹Î »ı. ¤Î‰ÎI‹Î ’ÎÁı ¤Î‰ÁkÎÎ ±ı¿·Ì … flËÌ, ±ı …
√›˘ … fiΠˢ› fiı ⁄Ì fiÎA›Î_ … fiΠˢ› ÷˘ ’»Ì ‰flÁÎÿ Â_ ¿flı ?     ±ı ‰Î’flı »ı. ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¿fl÷˘ fi◊Ì. ¿flı·Î ¤Î‰ fiı«fl‹Î_ Ω› »ı. ’»Ì
±ıfiÌ ‹ı‚ı ‰flÁÎÿ ’ÕÌ Ω› ±fiı ’ı·Îfiı ¿Â˘ ŒÎ›ÿ˘ fiÎ ‹‚ı. ±fiı ⁄ÌΩ    ¿<ÿfl÷, ’ÿ˚√· Ï‹Ïl÷ ◊≥fiı ±ıfi_ Œ‚ ±Î’ı »ı. ±Î ⁄Ë √Òœ ÁΛLÁ
¬ıÕÒ÷ı ⁄Ì fiÎ¬Ì ‹ıS›Î ˢ› ÷˘ ‰flÁÎÿ ’Õı ¿ı ÷fl÷ ⁄‘_ µ√Ì fiÌ¿‚ı.    »ı. ÷‹ı ±ı¿ ¬flÎ⁄ ω«Îfl ¿fl˘ ¿ı ÷fl÷ … ±Î ⁄ËÎflfiÎ …ı ’fl‹ÎHα˘
                                 »ı ÷ı ‹ËŸfiÎ ’fl‹ÎHα˘ ΩıÕı ÏËÁÎ⁄ ‹ı‚‰Ìfiı-Ωı≥LÀ ◊≥fiı ±_ÿfl
   ≠ë¿÷ν — ±ıfi˘ ±ı¿ … ¤Î‰ ˢ›, ¤Î‰ Œ›˘˝ fiΠˢ›, »÷Î_›
                                 ÿά· ◊≥ Ω›. ±fiı ÷ı ÏËÁÎ⁄ ⁄ıÁı fiı ÷ı‰Î Œ‚ ±Î’Ìfiı Ω›. ’»Ì
Á_›˘√ ±ıfiı fiÎ ⁄Î{ı fiı ±ıfi˘ ¤Î‰ ∂ÕÌ Ω› ?
                                 ±ı‹ fiı ±ı‹ fiÎ Ω›. ±Î‹Î_ ±ÎI‹Î ¿Â_ … ¿fl÷˘ fi◊Ì. ±fiı ⁄ËÎfl
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı‰_› ⁄fiı ! ±ı‰_ ¿˘≥¿ … ‰¬÷ ⁄fiı. ±ı ¤Î‰    ±ı‰˘ ¿˘≥ ≥rfl fi◊Ì ¿ı ÷‹fiı Œ‚ ±Î’‰Î ‹ÎÀı ±Î‰ı. ±Î T›‰ÏV◊÷
’Ò‰˝¤‰fi˘ ¿Î«˘ ¤Î‰ ¿Ëı‰Î›, Õ√‹√ ¤Î‰ ¿Ëı‰Î›. fiËŸ ÷˘ ±ı‰_ ⁄fiı    „@÷ … ⁄‘_ «·Î‰Ì ·ı »ı ÷‹Îv_. ±Î‹Î_ ±ÎI‹Î ¿Â_ … ¿fl÷˘ fi◊Ì,
fiËŸ. …ı‹ ±Î ÁÕı·_ ⁄Ì fiά̱ı ’HÎ ¿Â_ ∂√ı fiËŸ ±ı‰_ ¿Î«Î ¤Î‰fi_    ±ÎI‹Î ¬Î÷˘ fi◊Ì, ’Ì÷˘ fi◊Ì, ¤˘√ ¤˘√‰÷˘› fi◊Ì, ¬Î·Ì ¤Î‰fi˘
ˢ› »ı. ±ıfiÌ ±Î’HÎfiı ¬⁄fl ’Õı. ±ı Õ√‹√‰Î‚_ ˢ›. “⁄Ì fiά_ ¿ı    ¿÷ν »ı. ±ÎI‹Î V‰¤Î‰fi˘ ¿÷ν ◊Λ ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ω¤Î‰fi˘
fiÎ fiά_ ? ⁄Ì fiά_ ¿ı fiÎ fiά_ ?” ±ı‰_ ◊›Î ¿flı. ±ı‰_ ¿˘≥¿ … ‰¬÷   ¿÷ν »ı, ±ıÀ·ı Á_ÁÎfl ∂¤˘ ◊›˘ »ı. V‰¤Î‰fiÎ ¿÷ν‹Î_ ‹˘ZÎ ◊Λ.
⁄fiı.
                                    Á˘ flÎHÎ̱˘ ˢ›, ’HÎ ±ıfiı ‹ËŸ ¤Î‰ µI’Lfi ◊‰Î ‹Î_Õı ¿ı ‹Îflı
    ±fiı ±Î ÷˘ ‹Ò‚ ‰V÷ ¿ËÌ ¿ı ±Î’HÎı ±Î’H΢ ¤Î‰ ‘flÌ ÿı‰˘,    ÷˘ ⁄˛õ«›˝fi˘ … ¤Î‰ flά‰˘ Ωı≥±ı, ±Î ±⁄˛õ«›˝ fi ˢ‰_ CÎÀı ÷˘
÷˘ ±ı ≠‹ÎHÎı ⁄‘_ ¤ı√_ ◊≥ Ω›. ±Î’HÎı ÿ¿Îfi ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘ fiyÌ     ±ı‰˘ ω«Îfl ◊÷Î_ ◊÷Î_ ¤Î‰ V‰w’ ◊≥ Ω›, ÷ı ±Î‰÷Î ¤‰ı ¿ı‰_ Á_ÿfl
¿flÌ flά‰_ ¿ı ‹Îflı ÿ¿Îfi ¿fl‰Ì »ı. ’»Ì Á_Ωı√˘ ±Î…ı, fiËŸ ÷˘ » ‹ÏËfiı  ⁄˛õ«›˝ flËı ! ⁄˛õ«›˝ ’΂‰_ ’˘÷ÎfiÎ ËÎ◊‹Î_ fi◊Ì. ¤Î‰ ¿flı·˘ ÷ıfi_
’HÎ ¤ı√Î ◊Λ. ’HÎ ±Î’HÎı ÷ˆ›Îfḻ˘ flά‰Ì, ¤Î‰ ÷ˆ›Îfl flά‰˘. ±fiı   Œ‚ ±Î‰Âı.
⁄Ì…\_ ⁄‘_ “T›‰ÏV◊÷”fiÎ ÷Î⁄ı »ı.
                                    ÷Ì◊Ù¿fl˘fiı iÎÎfi ◊›Î ’»Ì »ıS·˘ ¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ »ı, …√÷
   fi‰˘ ¤Î‰ ±Î’HÎı µI’Lfi fiËŸ ¿fl‰Îfi˘. fi‰˘ ¤Î‰ ÷˘ ±ÎI‹Îfiı     ¿S›ÎHÎ ¿fl‰Îfi˘. ’˘÷Îfi_ ¿S›ÎHÎ ◊≥ √›_. ˉı ⁄ÌΩfi_ ¿ı‹ ¿flÌfiı
ˢ› … fiËŸ fiı ? ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ¿›Î˝ ’»Ì ¤Î‰¿‹˝ ±Î’HÎÎ_ ⁄_‘ ◊≥     ¿S›ÎHÎ ◊Λ, ±ı‰Î ¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ »ı. ÷ıfiÎ ¤Î‰ V‰w’ı ±ı ¤Î‰ÎI‹Î
Ω›. ±Î ÷˘ ’λ·Î ¤Î‰ ¿ı …ıfiı ¤Ò÷¤Î‰ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, ¤Ò÷¤Î‰    ÷ı‰˘ ◊Λ »ı. ’Ëı·˘ ¤Î‰ÎI‹Î ÷Ì◊Ù¿fl ◊Λ »ı. ’»Ì ƒT›ÎI‹Î ÷Ì◊Ù¿fl
±Î‰ı fiı ¿Î›˝ ◊≥ Ω›, fiı ±ıfi˘ ±Î’HÎı Ïfi¿Î· ¿flÌ fiά̱ı »Ì±ı.     ◊Λ »ı. ±ı› Ïfiω˝¿S’fi_ Œ‚ fi◊Ì, ω¿S’fi_ Œ‚ »ı, ¤Î‰fi_ Œ‚ »ı.
±fiı ¤Îω ¤Î‰ ÷˘ ±Î’HÎı ¿fl÷Î fi◊Ì. ‰÷˝‹Îfi ¤Î‰ ÷˘ ±Î’H΢
                                    ≠ë¿÷ν — ±Î’fiÎ …ı‰Î ›˘√Ì ’vÊ˘ ˢ› ÷ı ±Î ⁄‘Ì ÁÒZ‹
“V‰¤Î‰” flËı »ı ÷ı ! ≥„Lƒ›iÎÎfi ¤Î‰fiÎ ⁄‘Ì ∂¤Ì ¿flı ±fiı
±Ï÷ÏLƒ›iÎÎfi ¤Î‰fiÎ ∂¤Ì fiÎ ¿flı, ©ÎI‹Î ¤Î‰fiÎ ∂¤Ì fiÎ ¿flı.      ’fl‹ÎHα˘fiÌ Ïø›Î±˘ Ωı≥ ¿ı ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — Ωı≥ ¿ı, ÷˘ … ±Î ’{· Á˘S‰ ◊≥ ¿ı ÷ı‹ »ı.
        ¤Î‰ … ‹A› ±ıωÕLÁ !                fiËŸ ÷˘ ±Î ’{· Á˘S‰ ¿˘≥ flÌ÷ı ◊≥ ¿ı ÷ı‹ fi◊Ì.
   ±iÎÎfi ÿÂ΋Î_ ¤Î‰ V‰w’ ±ÎI‹Î »ı, ¤Î‰ÎI‹Î »ı. ±fiı iÎÎfi       ·˘¿ ¿ËıÂı ¿ı ±ÎHÎı ±Îfiı ’˘≥{fi ±ÎM›_ ÷ı◊Ì ±Î ‹ÎHÎÁ ‹flÌ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         291   292                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

√›˘. ±ı ¿flı@À ‰Î÷ fi◊Ì. ’Ëı·_ ±_÷—¿flH΋Î_ ’˘≥{fi ±’Î≥ Ω› »ı.     ‹ıS›_ ˢ› ÷˘ ⁄ı Œ˘Õ‰Î_ fi◊Ì ’ÕÌ flËı÷Î_, ◊΂̋Î_ ? ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ?
±ı ÁÒZ‹ V‰w’fi_ ’˘≥{fi »ı fiı ’ı·_ V◊Ò‚ V‰w’fi_ ’˘≥{fi »ı. ’Ëı·_     ±flı, ±ı¿ ÿÎH΢› ‹ËŸ ’ÕÌ flËı ¿ı fiÎ ’ÕÌ flËı ? ‹ËŸ …ıÀ·˘ ÏËÁÎ⁄
±_ÿfl Ïø›Î ◊Λ »ı, ’»Ì ⁄ËÎfl ◊Λ »ı. ±Î ¬˘flο ±Î’HÎı ¬Î≥±ı      ËÂı ±ıÀ·_ … ·ı‰ÎÂı. ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ’Îfl¿<_ !
»Ì±ı ÷ı ±Î’HÎı fl˘… ¿_≥ ¿Ëı÷Î fi◊Ì ¿ı ±Î … ¬Î‰Îfi_ ⁄fiΉΩı, ±fiı       ±Î’HÎı ÁÎflÎ ¤Î‰ ¿fḻı ÷ıfiÎ_ ÁÎflÎ_ Œ‚ ±Î‰ı fiı ¬flÎ⁄ ¤Î‰fiÎ_
¿Ëı »ı ÷˘ ÷ı ≠‹ÎHÎı ⁄‘_ ⁄fi÷_› fi◊Ì. ±Î ÷˘ ‹ËŸ …ı ’fl‹ÎHÎ ‹Î√ı                              _
                                  ¬flÎ⁄ Œ‚ ±Î‰ı. fiı ¤Î‰Î¤Î‰ fiÎ ¿›Î˝ ±fiı “Ë_ ©ÎI‹Î »\” ◊≥ √›˘,
»ı ÷ı ⁄ËÎfl “T›‰ÏV◊÷” „@÷ ±ıfiı ¤ı√Î ¿flÌ ±Î’ı »ı. ±Î ⁄‘_       ÷˘ ¿÷ν ⁄_‘ ◊≥ √›˘. ÷˘ …^fi_ Œ‚ ±Î’Ìfiı «Î·Ì Ω›, fi‰_ fiÎ ±Î‰ı.
“T›‰ÏV◊÷” ≠‹ÎHÎı … √˘Ã‰Î›ı·_ ˢ› »ı. ‹ËŸ ¿Õ‰Î flÁfiÌ …wfl ’Õı·Ì    ±Î ÁΛLÁ »ı, ‘‹˝ fi◊Ì.
ˢ› I›Îflı … ¿Îflı·Î_fi_ Âο ¤ı√_ ◊Λ. I›Îflı ±Î ±yfl‹Ì±˘ ⁄Ò‹Î⁄Ò‹
¿flı ¿ı, “±Î…ı ¿Îflı·Î_fi_ Âο ¿ı‹ ¿›Ù ?” ±Î› ωiÎÎfi »ı.           ‘‹˝ ÷˘ …›Î_ Á‘Ì ÁΛLÁ‹Î_ fiÎ ±Î‰ı I›Î_ Á‘Ì ›˘B›÷Î ·Î‰‰Î
                                  ‹ÎÀıfi˘ »ı. ⁄Î¿Ì ÁΛLÁ ÷˘ ÁΛLÁ »ı. Ãıà ‹„@÷ ¿flΉÕΉı ±ı !
   ±‹ı ¿èÎ_ “‹Î≥LÕ ≥{ ≥ŒıÏ@À‰, V’Ì« ≥{ ≥ŒıÏ@À‰, ⁄˘ÕÌ
≥{ ≥ŒıÏ@À‰.” ˉı ±Î “≥ŒıÏ@À‰” ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄fiı-±ıfiÎ ÷˘ ⁄Ë ⁄Ë                  ƒT›-¤Î‰ !
ω«Îfl ±Î‰‰Î Ωı≥±ı.
                                     ≠ë¿÷ν — ¤Î‰ «œı ¿ı ƒT› ?
   ±Î’HÎfiı ÿ—¬ ◊Λ »ı ÷ı ‹fifiÎ ’fl‹ÎHÎfiÌ ≥Œı@À »ı, ±ı‹Î_
¿˘≥fi˘ ÿ˘Ê fi◊Ì. Œ@÷ “≥Œı@À” »ı. ⁄ËÎflfi_ ¿˘≥ ÿ—¬ ÿı÷_ fi◊Ì.          ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰fiı ¤√‰Îfiı lıWà ¿è΢ »ı. ƒT› ±‰‚_ ’HΠˢ›.
⁄ËÎflfiÎ ÷˘ ⁄‘Î ÏfiÏ‹kÎ »ı. ’Ëı·_ ±_÷fl‹Î_ ◊Λ ÷˘ … ⁄ËÎfl ◊Λ.      ÷ı Ωı‰Î÷_ fi◊Ì, ¤Î‰ … Ωı‰Îfi˘ »ı.
÷ı ±‹ı ±_÷fl µ’fl◊Ì Á‹∞ …≥±ı ¿ı ◊˘ÕÌ¿ ‰Îfl ’»Ì ±Î‰_ ◊‰Îfi_          ƒT›-¤Î‰fiı Á‹…‰_ ⁄Ë ±CÎv_ »ı. ±Î …ı ¤‹flÕ˘ Œflı »ı, ÷ı
»ı. ±‹fiı ±ı‰_ ÿı¬Î›.                        ÿ˘flÌ ¬Ò·÷Ì Ω› »ı ÷ı ƒT› »ı fiı ’Î»Ì ‰ŸÀΛ »ı ÷ı ¤Î‰ »ı.
    ±ıÀ·_ ÷˘ ÷‹fiı Á‹Ω›fiı ¿ı ±Î {ıfl ¬Î‰Î◊Ì ‹ÎHÎÁ ‹flÌ Ω›         ©ÎI‹Î‹Î_ ¿˘≥ Ω÷fi˘ ¤Î‰ … fi◊Ì. “≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î”fiÎ
»ı, ÷ı‹Î_ ‰E«ı ¤√‰ÎfifiÌ …wfl fi◊Ì ? ¤√‰Îfifiı ‹Îfl‰Î fi◊Ì ±Î‰‰_      ¤Î‰fiı ¤Î‰ ¿Ëı‰Î› »ı. ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î ÷˘ iÎÎfiÌfiı ±fiı ±iÎÎfiÌfiı›
’Õ÷_. ±Î ’fl‹ÎHα˘ ‹Îflı »ı. ¬flı¬fl ‹ÎflfiÎflÎ ‹ËŸ »ı. V◊Ò‚‹Î_ ÿı¬Î‰   ¬fl˘. V‰w’ iÎÎfi fiΠˢ›, ÷ıfiı ‹fifiÎ_ ºœ ’ÏflHÎ΋‹Î_ ˢ› ¿ı, “‹Îflı
fiΠˢ› ÷˘ …√÷ «Î·ı› fiËŸ fiı ? ±Î ¤˛Î_Ï÷ »ı, ±ı V◊Ò‚fiı ·Ì‘ı »ı    ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ … »ı” ±ı ¤Î‰ ºœ ¿flı ±ıÀ·ı ƒT› µI’Lfi ◊Λ ±fiı
±Î¬Ì ! V◊Ò‚ {ıflfiı ÷˘ ÁÎflÎ ÕΘ@Àfl˘ ±˘¿Ì fi¬Î‰ÕΉı ’HÎ ÁÒZ‹‹Î_     ƒT›‹Î_◊Ì ¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ.
Ωı ˢ› ÷˘ √‹ı ÷ıÀ·_ ±˘¿Î‰˘ ÷˘› ‹flÌ Ω›. ±Î ωiÎÎfi ⁄‘_ ΩHΉÎ
…ı‰_ »ı.                                 ≠ë¿÷ν — ¤Î‰‹fi ±fiı ƒT›‹fi ±ıÀ·ı Â_ ?

   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î …ı …ı ¤ı√_ ◊Λ »ı, ±ı ±_ÿfl ’Ëı·Î_ ÁÒZ‹‹Î_     ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î ¿flı ±ıÀ·ı ¤Î‰‹fifiÌ Âw±Î÷ ◊Λ
’Õı·_ »ı ±ıÀ·ı … ¤ı√_ ◊Λ »ı ?                   ±fiı ÷ı‹Î_◊Ì ƒT›‹fi w’¿‹Î_ ±Î‰ı. ·˘¿˘ …ı ¤Î‰Î¤Î‰ ¿flı »ı ÷ı
                                  “≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î”fiÎ »ı. ©ÎI‹Îfiı ¤Î‰ ˢ› … fiËŸ. …ı ÿı¬Î› »ı
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì…\_ I›Îflı ¿˘HÎ ¤ı√_ ¿flfiÎfl »ı ? ÷‹fiı ±ÎÀ·_ Âο   ÷ı ÏÕV«Î…˝ »ı. «Î…˝ ÷˘ ÿı¬Î› fiËŸ, ¬⁄flı› ’Õı fiËŸ. ¤Î‰ …Õı ÷ı‹
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         293   294                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

fi◊Ì. ⁄Ë ◊˘Õο ·˘¿˘ ¤Î‰fiı Á‹∞ ¿ı. ’HÎ ÷ı ’λΠ©ÎI‹ÎfiÎ ¤Î‰            ¤Î‰‹fi — ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î !
Á‹…ı ±ıÀ·ı ·˘«˘ ‹ÎflÌ ÿı.
                                     ≠ë¿÷ν — ¤Î‰‹fi ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ¿Ëı‰Î› ?
   iÎÎfi ‰√fl ¤Î‰ ’¿ÕΛ ÷ı‹ fi◊Ì. ¤Î‰ ÷˘ ±I›_÷ √Ëfi,
√Ëfi, √Ëfi- ±ı‰_ ·Î¬ ‰¬÷ √Ëfi ⁄˘·Ì±ı ÷˘› ±ıfiÌ √Ëfi÷Îfi˘            ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰‹fifiı ±ÎI‹Î ¿Ëı ÷˘ ÷˘ ’»Ì fl{‚‰Îfi_ … ◊Λ
’Îfl ±Î‰ı ÷ı‰˘ fi◊Ì.                         fiı ? øÏ‹¿‹Î√˝‹Î_ ¤Î‰‹fifiı … ±ÎI‹Î ¿è΢, ±fiı ±Î’HÎı ±ø‹‹Î_
                                  ¤Î‰‹fi, ƒT›‹fi ⁄ıµfiı µÕÎÕÌ ‹ıS›_ !
   ¿˘≥ ¿Ëı ¿ı, ‹ı_ ±Î ¿Î›˝ ¿fl‰Î ⁄Ë ¤Î‰ ¿›Î˝ »ı. ÷ıfiı ¤√‰Îfi
Â_ ¿Ëı »ı ? ±ı ‹fifiÎ_ ºœ ’ÏflHÎ΋ »ı. ±ıfiı ¤Î‰ fiÎ ¿Ëı‰Î›.          ≠ë¿÷ν — ¤Î‰‹fi ±ıÀ·ı “≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î” … fiı ?

   ≠ë¿÷ν — ƒT›¤Î‰ ±ıÀ·ı Â_ ?                     ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰‹fi ±ı ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î fi◊Ì. ¤Î‰‹fi◊Ì fi‰˘
                                  ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î µI’Lfi ◊Λ »ı. ƒT›‹fi »ı ±ı ¬flı¬fl ≠Ï÷ÏWÃ÷
   ÿÎÿÎlÌ — …ı ’˘÷ı ‘‹˝ ¿flı ÷ıfiÎ_ ⁄Ì… ’Õı. ±ıÀ·ı √HΑfl˘±ı ¿èÎ_  ±ÎI‹Î »ı. ƒT›‹fi ±ıÀ·ı “ÏÕV«Î…˝” ‹fi ±fiı ¤Î‰‹fi ±ıÀ·ı “«Î…˝”
¿ı ƒT›¤Î‰ ¿fl˘. ’HÎ ±Î ¿Î‚‹Î_ ƒT› …\ÿ_ fiı ¤Î‰ı› …\ÿΠˢ›.      ‹fi.
T›ÎA›Îfi ÁÎ_¤‚‰Î ⁄ıÃ˘ ˢ› ÷ı ƒT› ⁄Ë ’H›ÂÎ‚Ì ¿Ëı‰Î›. ’HÎ I›Î_        …√÷ ±Î¬_ ƒT›fiı ÷˘Õ ÷˘Õ ¿flı »ı, ±ıÀ·ı Ïø›Î±˘fiı ŒıflŒÎfl ¿flı
⁄ıÃ˘ Ω÷Ω÷fiÎ ¤Î‰ ¿flÌ fiάı ¿ı, ±Î‹ fiŒ˘ ¿v_ ±fiı ±Î‹ ¿v_.        »ı. ±Î’HÎÎ ±ø‹ ωiÎÎfiı ÷˘ ƒT› fiı ¤Î‰ ⁄Lfiıfiı ⁄Î…\±ı ‹Ò¿Ì ÿÌ‘_,
’Ëı·Î_fiÎ_ ¿Î‚‹Î_ ƒT›¤Î‰ ÁΫ˘ Ë÷˘, …ı‰_ ƒT› ÷ı‰Î ¤Î‰ ˢ›. ¿˘≥fiı   ø‹-⁄˛‹ fiËŸ, ÁÌ‘_ “ÏÕflı@À” ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ … Á‹Ï¿÷ ◊≥ Ω›. fiËŸ
’ÎÀ˘ ⁄Î_‘ı ÷˘ ÷ı‹Î_ ±ı¿Î¿Îfl ◊≥ Ω›. ±ıÀ·ı ƒT›¤Î‰ ’Ò›˘˝ ¿Ëı‰Î›.    ÷˘ ±Î‹ ·Î¬ ±‰÷Îflı› Á‹Ï¿÷fi_ Ãı¿ÎHÎ_ fiÎ ’Õı.
’HÎ ±Î…fiÎ ·˘¿˘ ÷˘ ’ÎÀ˘ ⁄Î_‘ı, ’HÎ ‹fi‹Î_ ω«Îflı ¿ı ±Î‹Î_ Ë_ ¿›Î_
ŒÁΛ˘ ? ƒT›¤Î‰ ÁÎ◊ıfi_ ‰÷˝fi ±ı ÁΫ_ ⁄Ì… fiάı.               ≠ë¿÷ν — Œ‚ ÷˘ ±fi¤‰Î›fiı ±ı‹Î_ ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±fi¤‰‹Î_ fiÎ ±Î‰ı ÷˘ ¿Î‹fi_ … fiËŸ. ±Î’HÎı Áοfl
   ƒT›¿‹˝ ±ıÀ·ı Œ‚ ±ÎT›_ ÷ı. ¤Î‰ ¿‹˝ ±ıÀ·ı ⁄Ì… fiÎA›_ ÷ı.
                                  ‹˘œÎ‹Î_ ‹Ò¿Ì±ı ±ıÀ·ı ±fi¤‰ ◊‰˘ … Ωı≥±ı. “Áοfl √‚Ì »ı” ±ı‰_
ƒT›‹Î_◊Ì ¤Î‰ fiı ¤Î‰‹Î_◊Ì ƒT› ±ı‹ «ÎS›Î … ¿flı.
                                  ‰Î_« ‰Î_« ¿fḻı ÷˘ ±fi¤‰ fiÎ ◊Λ. “Ë_ ±ÎI‹Î »\_, Ë_ ±ÎI‹Î »\_”
    «˘flÌ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı ÁÎfl˘ ¤Î‰ flάı ÷˘ ’H›ˆfi_ Œ‚ ‹‚ı. ±ı‹ ¤Î‰    ±ı‹ ⁄˘·ı ÷˘ ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ. ±ÎI‹Îfi˘ ±fi¤‰ ZÎHÎı ZÎHÎı ◊Λ ÷˘ …
¿flı ¿ı, ‹Îflı ¿›Î_ ±Î «˘flÌ ¿fl‰Ì ’ÕÌ ? ÷ı◊Ì ’H›ˆ ⁄_‘Λ »ı.      ¿Î‹fi_.
   Á΋ÎÏ›¿ ¿flı ’HÎ ÂÌÂÌ Ωı Ωı ¿flı ÷˘ ±‰‚_ ¤Î‰⁄Ì… fiάı         ≠ë¿÷ν — ±fi¤‰ ◊›Î ’»Ì flÀHÎfiÌ …wfl ¬flÌ ?
»ı.                                    ÿÎÿÎlÌ — flÀHÎ ¿ı ¿Â_ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ±ø‹ ωiÎÎfi
   ƒT›Ïø›Î ÷_ ¿flı »ı ÷ı ÷˘ “T›‰ÏV◊÷ „@÷” ¿flΉÕΉı »ı ±ı‹Î_   Á‹…‰ÎfiÌ …wfl »ı. ±ı¿ Œıfl˘ Á‹∞ ·ı ’»Ì ¿Î›‹fiÌ ‹„@÷ ◊≥ Ω›.
÷Îv_ Â_ ? ¤√‰Îfi ¿Ëı »ı ¿ı, ±‹ı ƒT›Ïø›Î K›Îfi‹Î_ fi◊Ì ·ı÷Î. ±Î     fi‰_ ¿‹˝ “«Î…˝” fiÎ ◊Λ ±ı‰_ ±Î ωiÎÎfi »ı.
¿Î‚‹Î_ ƒT›fi_ Ãı¿ÎHÎ_ … fiËŸ, ‹ÎÀı ¤Î‰ ’Î_Áfl˘ ¿fl˘ ÷˘ ±Î√‚ «Î·Âı.      ƒT›‹fi ±Î¬_› ÏŒÏ{¿· »ı ±fiı ¤Î‰‹fi ¤˛Î_Ï÷◊Ì µI’Lfi ◊Λ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        295   296                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

»ı. ¤˛Î_Ï÷ »ı I›Î_ Á‘Ì ¤Î‰‹fi »ı. ƒT›¿‹˝fiÎ_ «ZÎ ±ı √›Î ±‰÷ÎflfiÎ      ÿÎÿÎlÌ — ‹ËŸ Ω√ÚÏ÷ ˢ› ÷˘ ≠Ï÷¤Î‰ ◊Λ. √˘‚Ì »^ÀÌ Ω›
±Îà ¿‹˝fiÎ_ «ZÎ ·Î‰ı »ı, ÷ı «ZÎfiÎ ±Î‘Îflı ¤Î‰ ¿flı »ı. ¤Î‰fiÎ ±Î‘Îflı  ’»Ì ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı “fiÎ »˘Õ‰Ì Ωı≥±ı.” ±Î ≠Ï÷¤Î‰ ±ı ±Î’H΢
’ÿ˚√· ’fl‹ÎHα˘ ’¿ÕÌ ·ı »ı fiı ÷ıfi_ ƒT›‹Î_ ’ÏflHÎ΋ ±Î‰ı »ı. ±Î    ’vÊÎ◊˝ √HÎΛ »ı.
±Î¬_ ÁΛLÁ … »ı.
                                     ≠ë¿÷ν — iÎÎfiÌfiı ¿ı‰Î ≠Ï÷¤Î‰ flËı ?
   ≠ë¿÷ν — ∞‰fifiÌ »ıS·Ì CÎÕÌfiÎ ¤Î‰ ≠‹ÎHÎı ’ÿ˚√· ’¿Õı?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±‹fiı ≠Ï÷¤Î‰ fiÎ ◊Λ.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷fl÷ … ’¿Õı. ±Î ¤Î‰ ¿›˘˝ ÷ı ¤˛Î_Ï÷¤Î‰ »ı.
                                     ≠ë¿÷ν — ±Î √˘‚Ì »^À‰ÎfiÎ ≠Á_√‹Î_ iÎÎfiÌfiı ¿ı‰_ flËı ?
V‰¤Î‰¤Î‰ fi◊Ì. ⁄ËÎfl …ı «˘A¬Î ’fl‹ÎHα˘ »ı ¿ı …ıfiı ωlÁÎ       ±_ÿflfiÌ ’ÏflHÎÏ÷±˘ ¿ı‰Ì flËı ?
¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ‹fifiÌ ±_ÿfl ¤˛Î_Ï÷¤Î‰ ◊›˘ ±ıÀ·ı ±ı ’fl‹ÎHÎ
≠›˘√ÁÎfiÎ ‰ËıH΋Î_ Ω› ±fiı …›Îflı ’ÏflHÎ΋ ’΋ı I›Îflı Ï‹lÁÎ ◊Λ,       ÿÎÿÎlÌ — ‹ËŸ ¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı √˘‚Ì »^Àı … fiËŸ, ’»Ì ¤Î‰ ¿›Î_
±ı ’»Ì ¿Õ‰Î-‹ÌÃÎ_ ’ÏflHÎ΋ ±Î’Ìfiı Ω›. ±I›Îflı ±Î ÿıË Ï‹lÁÎ      ¿fl‰Îfi˘ flè΢ ? ±fiı fiÎfiÌ fiÎfiÌ √˘‚̱˘ »^Àı ÷ı ÷˘ Ωı›Î ¿flı ¿ı,
’fl‹ÎHÎfi˘ ⁄fiı·˘ »ı. ÷ı ’ÏflHÎ΋ ±Î’Ìfiı Ω›. ±ÎI‹Î ·Z΋Î_ ±Î‰ı,    “±˘Ë˘Ë˘ ! ÿÎv¬Îfi_ ŒÒÀı »ı !” ÷ı ¤Î‰ ¿Ëı‰Î› ±ı‰_ fiΠˢ›. ‹ËŸ
V‰¤Î‰¤Î‰‹Î_ ±Î‰ı I›Îflı fi‰Î_ ⁄Ì… fiÎ ’Õı.              ÂflÌfl‹Î_ ÷˘ ⁄Ë Ω÷fiÌ √˘‚̱˘ eÀ›Î ¿flı, ÷ıfiı ¤Î‰ fiÎ ¿Ëı‰Î›.
   ¿‹˝fiÎ µÿ› ¿˘≥fiı› »˘Õı fiËŸ. “T›‰ÏV◊÷”fiÌ Ω‚‹Î_ ±ÎT›Î         ≠ë¿÷ν — “ÏÕV«Î…˝”‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ◊Λ ÷˘ ’λΠ⁄ÌΩ ¤Î‰˘
’»Ì «˘√flÿ‹◊Ì «ÌÏ’›Î ±Î‰ı, “Áfl¿‹VÀı„LÁÁ”fiÎ «ÌÏ’›Î ±Î‰ı.       ’Õı fiı ?
‹fifiı …ı √‹ı »ı ÷ı‹Î_ ÷ıfiı flÁ ’ÕÌ Ω›. ’˘÷Îfiı fiÎ √‹ı, ’HÎ ‹fifiı       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄‘_ Ωı¬‹ ¬v_ fiı ? ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ±ıÀ·ı «˘A¬_
÷˘ √‹ı fiı ? ±ıÀ·ı ±ı‹Î_ ’˘÷ı ÷L‹›Î¿Îfl ◊≥ Ω›. ‹fifi˘ V‰¤Î‰      ◊≥ Ω›. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ±ı› ’fl¤Î‰. ±ıfiÎ◊Ì ’H›ˆ ⁄_‘Λ, ±ı V‰¤Î‰
¿ı‰˘ »ı ¿ı …›Î_ Á‘Ì ±ıfi_ √‹÷_ fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì Á_÷˘Ê fiÎ ◊Λ,    fiËŸ. ’H› ⁄_‘Λ, ’Î’ ⁄_‘Λ, ±ı ⁄‘_ ’fl¤Î‰ »ı. Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ◊≥
fiı √‹÷_ ◊›_ ±ıÀ·ı Á_÷˘Ê ◊Λ. Á_ÁÎflfiÎ_ ±ı„@{Ï⁄Âfi‹Î_ ≠‰ı ¿fl‰Î    √›˘ ±ıÀ·_ ±˘»\_ ◊›_.
…ı‰_ … fi◊Ì !!
                                     ±ıÀ·ı ±iÎÎfiÌfiı ≠Ï÷¤Î‰ fiÎ ◊Λ. ±ıfiı Ω√ÚÏ÷ … fiΠˢ›fiı ¿ı
             ≠Ï÷¤Î‰ !                 ±Î ¬˘À_ ◊Λ »ı. “iÎÎfiÌ”fiı ’HÎ ≠Ï÷¤Î‰ fiΠˢ›. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı‹fiı
                                  ¤Î‰ … µI’Lfi fiÎ ◊Λ, ÷˘ ≠Ï÷¤Î‰ ¿›Î_◊Ì ◊Λ ? ±ı Á_’ÒHν Ω√ÚÏ÷fiÌ
   ≠ë¿÷ν — ≠Ï÷¤Î‰ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?
                                  ÏfiÂÎfiÌ »ı. ±fiı …ıfiı ÁQ›¿ ÿ½fi ◊›_ »ı ±ı‰Î Ω√Ú÷ ‹ËÎI‹Î±˘fiı
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ¿_≥¿ ¬˘À_ ⁄˘·Ì √›Î fiı ’»Ì ÷‹fiı ±_ÿfl ±ı‹     ≠Ï÷¤Î‰ ◊Λ, ±‰‚Î ¤Î‰ ◊Λ ¿ı ÷fl÷ … Ω√ÚÏ÷ ±ı ÿı¬ÎÕı fiı ÷ıfiÌ
◊Λ ¿ı, “±Î ¬˘À_ ◊›_, ±Î‰_ fiÎ ⁄˘·‰_ Ωı≥±ı” ±ı ≠Ï÷¤Î‰ ¿Ëı‰Î›.    Á΋ı ≠Ï÷¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ.
…ı ÷‹ı ⁄˘·˘ »˘ ÷ıfiı … ÷‹ı “fiÎ ⁄˘·‰_ Ωı≥±ı” ±ı‰˘ …ı ¤Î‰ ¿fl˘
±ı ≠Ï÷¤Î‰ ¿Ëı‰Î›.                               V‰¤Î‰-V‰ZÎıhÎ — ’fl¤Î‰-’flZÎıhÎ !
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı Ω√ÚÏ÷ ±ı … ≠Ï÷¤Î‰ fiı ?               ≠ë¿÷ν — …›Îflı …\±˘ I›Îflı ±Î’ ±ı‰Î fiı ±ı‰Î … ·Î√˘ »˘.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        297

Œıfl fi◊Ì ·Î√÷˘ ±ı Â_ »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¿_≥ e· »ı ¿ı ¿fl‹Î› ? ±Î ÷˘ ‹ËŸ ’fl‹ÎI‹Î
≠√À ◊≥fiı ⁄ıÃÎ »ı ! fiËŸ ÷˘ ¬¬ÕÌ √›ı·Î ÿı¬Î› ! …›Î_ ’fl¤Î‰fi˘
ZΛ ◊›˘ »ı, Ïfifl_÷fl V‰¤Î‰ Ω√ÚÏ÷ flËı »ı, ’fl¤Î‰ ≠I›ı …ıfiı
Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ vÏ« flËÌ fi◊Ì, ±ı¿ ±HÎ-’fl‹ÎHÎ …ıÀ·Ì vÏ« flËÌ fi◊Ì
’»Ì ±ıfiı Â_ Ωı≥±ı ?
   ’fl¤Î‰fiÎ ZΛ◊Ì ±˘fl ±Îfi_ÿ ±fi¤‰Î› »ı. ±fiı ÷‹ı ±ı ZΛ
¤HÎÌ ºÏp flάΩı. …ıÀ·˘ ’fl¤Î‰ ZΛ ◊›˘ ±ıÀ·˘ V‰¤Î‰‹Î_ ÏV◊÷
◊›˘. ⁄Á, ±ÎÀ·_ … Á‹…‰Î …ı‰_ »ı, ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¿fl‰Î …ı‰_ fi◊Ì. …›Î_                 (38)
Á‘Ì ’fl¤Î‰ »ı I›Î_ Á‘Ì ’flZÎıhÎ »ı. ’fl¤Î‰ √›˘ ¿ı V‰ZÎıh΋Î_ ◊˘Õ˘¿
‰¬÷ flËÌ ±fiı ÏÁ©ZÎıh΋Î_ ÏV◊Ï÷ ◊Λ. V‰ZÎıhÎ ±ı ÏÁ©ZÎıhÎfi˘ ÿfl‰ÎΩı           “V‰”‹Î_ … V‰V◊÷Î !
»ı !
                                           ±‰V◊΋Î_ ±V‰V◊ !
            vvvvv
                                    ≠ë¿÷ν — Ï‹J›ÎI‰fiÌ T›ÎA›Î Â_ ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — Ï‹J›ÎI‰ ±ıÀ·ı ±‰V◊΋Î_ ÷L‹›Î¿Îfl flËı ÷ı, ÷ıfi_ Œ‚
                                 Â_ ? ±V‰V◊÷Î. ±fiı ÁQ›¿ ÿ½fifiÌ T›ÎA›Î Â_ ? V‰V◊. “V‰”‹Î_
                                 ‹¿Î‹ ¿flfiÎfl, ÷ı ±‰V◊΋Î_ ‹¿Î‹ fiÎ ¿flı. ±‰V◊Îfiı ±ı Ïfi¿Î·Ì ¿Ëı,
                                 ±fiı “V‰”‹Î_ Ïfiflο<‚ ‹¿Î‹ ˢ›. Ïfiflο<‚÷Î ÏÁ© ¤√‰_÷fi˘ V‰√HÎ
                                 »ı. ±Î’HÎ_ ÁΛLÁ ±ı‰_ Á_ÿfl »ı ¿ı ÷‹Îflı ¿Â˘ ω«Îfl ¿fl‰˘ fiÎ ’Õı.
                                 Ïfi¿Î· ¿èÎ_ ¿ı »^Àu_ !
                                     …√÷ ±Î¬_ ±‰V◊΋Î_ flèÎÎ ¿flı, ±‰V◊ÎfiÌ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚Ì Â¿ı
                                 fiËŸ. ±‰V◊΋Î_ flËıfiÎflfiı ÷˘ flÎ÷-ÿËÎÕ˘ ±V‰V◊÷Î flËı. √ÎÕÌ‹Î_ …B›Î
                                 fiÎ ‹‚ı ÷˘› ‹ËŸ «fi, «fi, «fi, «fi, ◊Λ. ±S›Î, ±ı‹Î_ «fi, «fi
                                 Â_ ¿flı »ı ? ¿ËÌ ÿıfiı ¿ı ‹ÎflÎ_ ¿‹˝fiÎ µÿ› ±ı‰Î »ı. ±flı, √ÎÕÌ‹Î_ ⁄ıÃı·Î
                                 ·˘¿fiı Ωı Ωı ¿flı ¿ı ¿˘HÎ ∂¤_ ◊Λ »ı !!
                                    Ï‹J›ÎI‰ÌfiÌ Á‹… ¿ı‰Ì ˢ› ? ±‰V◊΋Î_ … ÷L‹›Î¿Îfl ˢ›.
                                 √flÌ⁄ÌfiÌ ±‰V◊Î µI’Lfi ◊≥ ÷˘ √flÌ⁄Ì‹Î_, lÌ‹_÷Î≥ ◊≥ ±ıÀ·ı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                          299   300                            ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

±ı‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl flËı, ±Î‹ »Î÷Ì ¿ÎœÌfiı Œ›Î˝ ¿flı ! ÷Ή ±Î‰ı ÷˘ ÷ı‹Î_    ±‰V◊΋Î_ ÷L‹›Î¿Îfl flËı »ı ! ±‰V◊α˘‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl flËı ±ıfi_ fi΋
÷L‹›Î¿Îfl ◊Λ, ‹ÎflÎ◊Ì fi◊Ì «·Î÷_ ¿Ëı. ‹ÎflÎ …ı‰˘ ¿Ëı ¿ı, “±ÎfiÌ      Á_ÁÎfl, ±ı … Á_ÁÎfl⁄Ì… fiάı »ı, ±fiı V‰w’‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ±ıfi_ fi΋
’λ‚ ‰ÎCÎ ÿ˘ÕΉ˘.” ±ıÀ·ı ±ı ÿ˘Õı ¿ı fiÎ ÿ˘Õı ? ±‹◊Î ±Î «·Î÷_      ‹˘ZÎ.
fi◊Ì, «·Î÷_ fi◊Ì ¿flÌfiı ∂·ÀÎ fifl‹ ◊≥ Ω› »ı. …ı‰_ ⁄˘·ı ÷ı‰˘ ◊≥
Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ ¿ı‰˘ »ı, ¿ı …ı‰_ ⁄˘·ı ÷ı‰˘ ◊≥ Ω›.         ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ ¿ı‰_ »ı ? ¿ı ÿ—¬ ’Õı ÷ı› ¤Ò·Ì Ω›, Á¬ ’Õı ÷ı›
’»Ì ’√ ΩHÎı ¿ı ±Î’HÎı «Î·÷Î fi◊Ì, ÷˘› ¿˘≥ ‰œfiÎfl fi◊Ì. ±Î’HÎı       ¤Ò·Ì Ω›, fiÎfi’H΋Î_ ‰ıfl ⁄Î_‘ı ÷ı› ¤Ò·Ì Ω›. ’»Ì ¤ı√Î ⁄ıÁÌfiı «Î
±ıfiı ¿Ë̱ı ¿ı “fiÎ ¿ı‹ «Î·ı ? ±ıfi˘ ¿flÎfl Ë∞ ’Òfl˘ ◊›˘ fi◊Ì.” ±Î‹,     ’̉ı, ’λΠ⁄‘_ ¤Ò·Ì Ω›. ’HÎ …ı ‰¬÷ı …ı ±‰V◊Î µI’Lfi ◊≥ ÷ı
⁄ı Ã’¿Îfḻı ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı «Î·ı. ±Î ‰ÎCÎ ’λ‚ ’Õı I›Îflı ¿ı‹      ±‰V◊΋Î_ Ï«÷flÎ≥fiı ÁË̱˘ ¿flÌ fiάı »ı. ±Î ÁË̱˘ ¿flı·Ì ’»Ì
«Î·ı »ı ? ±Î ÿıËfiı ¬‰ÕΉ̱ı, ’̉ÕΉ̱ı, ‹ÁηıÿÎfl «Î ’Î≥±ı,       fiÎ ¤Ò_ÁΛ. ‹ÎÀı ‰Î_‘˘ ±Î ÁË̱˘ ◊Λ »ı ÷ıfi˘ »ı. ·˘¿ ‰Î÷‰Î÷‹Î_
÷˘› fiÎ «Î·ı ?                             ÁË̱˘ ¿flÌ fiάı. ±‹◊Î ±‹◊Î ÿ⁄ÕΉ÷Î Ω› ÷ı‹Î_› ÁË̱˘ ◊≥
                                    Ω› »ı. ±flı ±Î’HÎÌ »˘ÕÌ ¿˘≥ µÃÎ‰Ì Ω› ÷˘› ÷ı ‰¬÷ı ÁË̱˘
    …ı ±‰V◊΋Î_ ’Õ›˘ ÷ı ±‰V◊Îfi_ …÷fi ¿›Î˝ ¿flı. ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì     fiÎ ¿flΛ. ·˘¿ ±‰V◊΋Î_ … ⁄‘_ Ï«÷flÌ fiάı »ı, ‹ÎflÌ fiά‰Îfi_›ı
‹@÷ ˢ›, ’HÎ »ıS·Î » ‹ÏËfiÎ …ı·‹Î_ CÎÎS›˘ ˢ› ÷˘ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı ¿ı,     Ï«÷flÌ fiάı !
“Ë_ ¿ıÿÌ ◊≥ √›˘ !” ’ˆHÎΉı I›Îflı Á˙¤ÎB›‰_÷Ìfi_ Á¬ ‰÷ı˝, ±fiı ’»Ì
flÎ_Õı I›Îflı fl_ÕÎ’ÎfiÎ_ ÿ—¬˘ ∂¤Î_ ◊≥ Ω›. “Ë_ ÷˘ flÎ_ÕÌ” ¿ËıÂı. √›Î               ±‰V◊Î — ’›Î˝› !
±‰÷Îfl‹Î_ flÎ_ÕÌ Ë÷Ì, ÷ı ’Î»Ì Á˙¤ÎB›‰_÷Ì ◊≥ … Ë÷Ì fiı ? fl_ÕÎ’˘
fiı ‹_ÕÎ’˘, ⁄Ì…\_ »ı … Â_ …√÷‹Î_ ?                      ÿÎÿÎlÌ — ‹fiW›fiÌ ¿ıÀ·Ì ±‰V◊Î ËÂı ?
    ⁄‘Ì ±‰V◊α˘ ⁄ÿ·Î› »ı. ±ÎI‹Î ÷ıfiÎ ÷ı … V‰w’ı flËı »ı.          ≠ë¿÷ν — ⁄ÎS›Î‰V◊Î, ›‰Î‰V◊Î, ≠˙œÎ‰V◊Î fiı ‰Ú©Î‰V◊Î.
±ÎI‹Î‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊÷˘ … fi◊Ì. ‰V÷±˘fi˘ ωfiΠ◊÷˘ … fi◊Ì.
                                       ÿÎÿÎlÌ — «Îfl … ±‰V◊α˘ »ı ? ‹flHÎ ±ı ±‰V◊Î fiÎ
±‰V◊α˘fi˘ ZÎHÎı ZÎHÎı ωfiΠ◊Λ »ı. …√÷ ±‰V◊΋Î_ … ∞‰ı »ı.
                                    ¿Ëı‰Î› ?
“Ë_ «_ÿ, ±Î ‹Îfl˘ Ïÿ¿fl˘, ±Î ‹ÎflÌ ‰Ë” ±ı‹ ±‰V◊΋Î_ … ‹¿Î‹ ¿flı!
’λ˘ ¿ËıÂı ¿ı, “Ë_ CÎˆÕ˘ ◊›˘ !” ±ÎI‹Î ÷ı ¿_≥ CÎˆÕ˘ ◊÷˘ ËÂı ? ±Î       ≠ë¿÷ν — ±ı e·’˘≥LÀ ◊›_.
⁄‘Ì ±ÎI‹ÎfiÌ ±‰V◊Î fi◊Ì. ≠οÚ÷ ±‰V◊α˘ »ı. ±Î ÂÎ◊Ì ∂¤Ì
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±ı› ±‰V◊Î ¿Ëı‰Î›. √¤˝‹Î_ ±ÎT›˘ ÷ı √¤Î˝‰V◊Î
◊≥ ? Á_Ωı√˘fiÎ ÿ⁄ÎHÎ◊Ì. ±ÎI‹Îfiı ¬Î·Ì V’½ ◊‰Î◊Ì … ¿˘Ï{{
∂¤Î_ ◊Λ »ı. ±ı «Î…˝ ◊Λ »ı fiı ÷ıfi_ ’»Ì ÏÕV«Î…˝ ◊Λ »ı.        ◊≥. ÷ı ’Ëı·Î_ ‹flHÎΉV◊Î Ë÷Ì. ±ıÀ·ı ±‰V◊α˘fi_ ±Î¬_ «yfl «ÎS›Î
                                    … ¿flı »ı. ÷‹fiı ÷˘ ±‰V◊α˘ «Îfl … ·Î√ı »ı fiı ? ’HÎ ±Î ⁄‘_
    ’λ·Î ¤‰fiÎ_ »˘¿flÎ_fi_ Â_ ◊›_ ? ±ı ⁄‘Î Ë…\ ÷‹fiı Á_¤Îflı »ı.    ’Î_«-’Î_« Ï‹ÏfiÀı Œ›Î˝ ¿flı »ı. CÎÕÌ¿‹Î_ CÎflfiÎ_ ω«Îfl ±Î‰ı, ÷ı ⁄ı ¿ı hÎHÎ
¿Î√‚-⁄Î√‚ ·A›˘ ±ı‹fiı ? ±Î ÷˘ ‹fl‰Îfi_ ◊Λ ±ıÀ·ı ¿ËıÂı ¿ı,        Ï‹ÏfiÀ flËı fiı ‰‚Ì ’λ˘ ⁄ÌΩı ω«Îfl ±Î‰ı. ÷ı ⁄‘Ì ±‰V◊α˘
“‹ÎflÌ fiÎfiÌ ⁄ı⁄Ì flËÌ Ω› »ı !” √›Î ±‰÷ÎflfiÎ »˘¿flÎ_fiı fl¬ÕÎ‰Ì        ⁄ÿ·Î›Î ¿flı »ı. ±Î ÷˘ ‹˘ÀÌ ‹˘ÀÌ ±‰V◊α˘fi_ fi΋ ±ÎM›_. ’HÎ ⁄‘Ì
‹Î›Î˝_ fiı ±Î ¤‰‹Î_ “‹ÎflÎ_ »˘¿flÎ_, ‹ÎflÎ_ »˘¿flÎ_” ¿flÌ ÷ı‹Î_ … ÷L‹›Î¿Îfl  ±‰V◊α˘‹Î_ … ∞‰Ì flË›˘ »ı. “±˘· ‘Ì{ ±Îfl ÀıQ’flflÌ
flËı »ı. ±Î ÷˘ ’λ·Ì ±‰V◊α˘ Ïfifl_÷fl ¤ÒS›Î ¿flı »ı fiı fi‰Ì         ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ˚Á.”
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                          301

   ≠ë¿÷ν — ±I›Îflı ±‹ı ÷˘ ±‰V◊΋Î_ … »Ì±ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±‰V◊α˘ ’Î»Ì Á‹Î‘ÎfiÌ fiΠˢ›. Á‰ı˝
±‰V◊΋Î_ Ïfi—Â_¿ Á‹Î‘Îfi flËı ±ıfi_ fi΋ iÎÎfi. ±Î’HÎ_ iÎÎfi ¿ı‰_ »ı
¿ı ÿflı¿ ±‰V◊΋Î_ Ïfi—Â_¿ Á‹Î‘Îfi … ˢ›. ±Î ÷˘ √…‰_ ¿’Λ ÷˘›
“ÏÕ≠ıÁ” ◊≥ Ω› ±fiı ¿˘≥ e· «œÎ‰ı ÷˘ “ÀÎ≥À” ◊≥ Ω›.
   ≠ë¿÷ν — ±‰V◊Î ±fiı ’›Î˝› Â_ »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ÁÎ’ıZÎ iÎÎfi ⁄‘_ ±‰V◊Îfi_ iÎÎfi »ı. ’›Î˝› ±ı ⁄Ë
{ÌHÎÌ, ÁÒZ‹ ‰V÷ »ı. ±fiı ±‰V◊Î ±ı ΩÕÌ ‰V÷ »ı. ’Î_« ≥ÏLƒ›◊Ì
±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı ±ı‰Ì »ı ÷ı ⁄‘Ì ±‰V◊α˘ ¿Ëı‰Î› ±fiı ’›Î˝› ±ı
                                                  (39)
iÎÎfiı ¿flÌfiı Á‹Ω› ±ı‰_ »ı.
                                         iÎÎfifi_ V‰w’ — ¿Î‚fi_ V‰w’ !
   ÿflı¿ ‰V÷ ±‰V◊Î‰Î‚Ì »ı. ±Î ’_¬˘ »ı ÷ı ‹Ò‚ V‰w’ı ’_¬˘ »ı,
±fiı ±I›Îflı ±ıfiÌ «Î·‰ÎfiÌ ±‰V◊Î »ı fiı ’»Ì ⁄_‘ flËı‰ÎfiÌ ±‰V◊Î                V‰w’iÎÎfifi˘ ±Ï‘¿ÎflÌ !
ËÂı. ±‰V◊ΠωfiÎÂÌ »ı fiı ‹Ò‚V‰w’ ±ı ÷I‰ V‰w’ »ı, ±ı ±Ï‰fiÎÂÌ
                                        ≠ë¿÷ν — ≠ÎflO‘fiÎ ’ÎÂ◊Ì ⁄_‘Λı·Î ’vÊfiı iÎÎfifi˘ ±Ï‘¿Îfl
»ı.
                                    ¬fl˘ ?
   ÿflı¿ ±‰V◊Î »^À‰Î ‹ÎÀı … ±Î‰ı »ı. ±Î …ıÀ·Ì ±‰V◊Î µI’Lfi
                                        ÿÎÿÎlÌ — ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfiı› ≠ÎflO‘◊Ì … ⁄_‘Λı·Î Ë÷Î, ±fiı
◊Λ »ı, ¬flÎ⁄ ¿ı ÁÎflÌ, ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ› ¿ı ±ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ›, ’HÎ ±ı »^À‰Î
                                    ¿ı‰‚iÎÎfifi˘ ±Ï‘¿Îfl ±ı‹fiı Ë÷˘, ÷˘ ÷‹fiı ±ÎI‹iÎÎfifi˘ ±Ï‘¿Îfl ÷˘
‹ÎÀı ±Î‰ı »ı. ±‰V◊Î Â_ ¿Ëı »ı ¿ı, “÷‹ı »^À˘”. I›Î_ ±Î’HÎı µ’›˘√’Ò‰˝¿
                                    ˢ› fiı ? ≠ÎflO‘◊Ì ÿflı¿ ‹ÎHÎÁ ⁄_‘Λı·Î ÷˘ ˢ›, ÷ı◊Ì ÷˘ ±‰÷Îfl
flË̱ı ±ıÀ·ı «˘A¬ı «˘A¬_ »^ÀÌ Ω›. ’ı·_ ÕÎCΉ΂_ ±Î‰ı, ‘˘‰_ ÷˘
                                    ◊Λ. »ıS·˘ ±‰÷Îflı› ≠ÎflO‘◊Ì ⁄_‘Λı·˘ ˢ› ÷˘ … ◊Λ.
±Î’HÎfiı … ’Õı fiı ?
                                        ≠ë¿÷ν — ’»Ì ≠ÎflO‘ ‹Ò¿Ì ÿı ?
             vvvvv
                                        ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ≠ÎflO‘ ⁄_‘Λ fiËŸ. ±‹ı ÷‹fiı iÎÎfi ±Î’ÌÂ_ ’»Ì
                                    ÷‹fiı ≠ÎflO‘ ⁄_‘ÎÂı … fiËŸ. ±ıÀ·ı ¿‹˘˝ “ÏÕV«Î…˝” ◊Λ ’HÎ fi‰Î “«Î…˝”
                                    fiÎ ◊Λ, ±ı‰_ ±Î ωiÎÎfi »ı.
                                        ≠ë¿÷ν — Á’IfiÌ iÎÎfi ·ı‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl ¬fl˘ ?
                                        ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¿Î‚‹Î_ ±Ï‘¿Îfl … ¿˘≥fi˘ Ωı‰Î …ı‰˘ fi◊Ì. ±Î
                                    ¿Î‚‹Î_ ±Ï‘¿Îfl ¿˘≥fiı ˢ› … fiËŸ. ±ıÀ·ı ±‹ı ÷˘ √‹ı ÷ı ±Î‰ı ÷ıfiÎ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                       303   304                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

‹ÎÀı ¬S·_ ¿flÌ ÿÌ‘_ »ı. ±Î ¿Î‚ ¿›˘ »ı ΩH΢ »˘ ? …ˆfi˘ ÿÊ‹¿Î‚       ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ±I›Îflı ‹ÎHÎÁ ÷˘ Á‹›fiı ±Î‘Ìfi »ı.
¿Ëı »ı fiı ‰ıÿÎ_÷̱˘ ¿Ï‚›√ ¿Ëı »ı. ¿Ï‚›√ ±ıÀ·ı Â_ ? ¿˘≥ ÿËÎÕ˘   ’HÎ ‹Ò‚ …ı Á‹› ◊›˘ »ı ÷ı “±Î’HÎΔ◊Ì … µI’Lfi ◊›˘ »ı. ÷‹ı …
¿‚ ‰‚ı fiËŸ ÷ı “¿Î·ı Â_ ◊Âı ? ¿Î·fi_ Â_ ◊Âı ?” ±ı‹ ¿‚ ‰‚ı fiËŸ.   flÎΩ »˘ fiı flÎΩfiÌ ’λ‚ ∂¤_ ◊›ı·_ ±Î ⁄‘_ »ı.
±fiı ÿÊ‹¿Î‚ ±ıÀ·ı Â_ ? ‹ËÎ ÿ—¬ı ¿flÌfiı ’HÎ Á‹÷Î fiÎ flËı. ˉı
±Î‰Î ¿Î‚‹Î_ ±Ï‘¿Îfl Ωı‰Î Ωı≥±ı ÷˘ ¿˘fi˘ fi_⁄fl ·Î√ı ? ±Ï‘¿ÎflÌ        ≠ë¿÷ν — Á‹› ±ı … ¤√‰Îfi »ı fiı Á‹› ±ı … ’fl‹ırfl
ˢ› … fiËŸ !!                           »ı ?

   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì iÎÎfi ±Î’ ±Î’˘ »˘ ÷ı ¿Ú’Îfi_ V‰w’          ÿÎÿÎlÌ — Á‹› ±ı ’fl‹ırfl ˢ› fiËŸ. fiËŸ ÷˘ ·˘¿ “Á‹›,
√HÎΛ ?                             Á‹›” ¿›Î˝ ¿flı. ’fl‹ırfl ÷˘ ÷‹ı ’˘÷ı … »˘, ±ıfiı ±˘‚¬‰ÎfiÌ …wfl
                                 »ı. ¿Î‚ ÷˘ ‰E«ı ÏfiÏ‹kÎ »ı ‹ÎhÎ.
   ÿÎÿÎlÌ — ¿Ú’Î◊Ì … ¿Î‹ ◊‰Îfi_. ‹ËŸ …ı ≠√À ◊›Î »ı ±ı “ÿÎÿÎ
¤√‰Îfi”fiÌ ¿Ú’Î … ÁÌ‘Ì ∂÷flÌ Ω› »ı. ±ıfiÎ◊Ì ¿Î‹ ·≥ ·ı‰Îfi_ »ı.       ±‹Îfl΋Î_ fiı ÷‹Îfl΋Î_ Œıfl ¿ıÀ·˘ ? ±‹ı ¿Î‚fiı ‰Â ¿›˘˝ »ı.
ÁË ÁËfiÎ ’ÎhÎ ≠‹ÎHÎı ¿Ú’Î ∂÷flı ’»Ì …ıÀ·˘ ωfi›‰Î‚˘ ±ıÀ·Ì ¿Ú’Î   ·˘¿˘fiı ÷˘ ¿Î‚ ¬Î≥ Ω›. ÷‹Îflı ¿Î‚fiı ‰Â ¿fl‰Îfi˘ ⁄Î¿Ì »ı. ¿Î‚
‰‘Îflı. ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ √HÎ ±Î …√÷‹Î_ ¿˘≥ ˢ› ÷˘ ÷ı ωfi›√HÎ !    ‰Â ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ? ¤Ò÷¿Î‚ ωÁÎflı ’ÕÌ √›˘. ¤Ï‰W› ¿Î‚
                                 “T›‰ÏV◊÷”fiÎ ËÎ◊‹Î_ »ı, ‹ÎÀı ‰÷˝‹Îfi‹Î_ flˢ. ±ıÀ·ı ¿Î‚ ‰Â ◊Λ.
   ≠ë¿÷ν — ±ı‰Ì ¿Ëı‰÷ »ı fiı ¿ı ¿Ï‚›√‹Î_ ‹˘ZÎ ‰Ëı·˘ ‹‚ı ?   ±Î’HÎ_ “±ø‹”fi_ Á΋ÎÏ›¿ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ‰÷˝‹Îfi ¿Î‚fiı ’¿Õ÷Î_ ±Î‰Õı.
   ÿÎÿÎlÌ — ¬flÌ ‰Î÷ »ı. ±ıfi_ ¿ÎflHÎ »ı. ¿Ï‚›√‹Î_ ·˘¿ ’ÎÁ    ±ı‹ ÁÌ‘ıÁÌ‘_ fiÎ ±Î‰ı. ÷‹ı ¿·Î¿ Á΋ÎÏ›¿‹Î_ ⁄ıÁ˘ »˘ I›Îflı
fiÎ ◊Λ ±ıÀ·ı ≠˘ŒıÁfl˘±ı fiyÌ ¿flı·_ ‘˘flHÎ ‰‘Îflı fiÌ«_ ·Î‰‰_ ’Õı.   ‰÷˝‹Îfi‹Î_ … flˢ »˘ fiı ?
fiËŸ ÷˘ ’ÎÁ ◊Λ ±ı‰_ ˢ÷_ ËÂı ? ¿Ï‚›√‹Î_ ‹fiW›I‰fi_ ‘˘flHÎ         ‰÷˝‹Îfi‹Î_ flËı‰_ ±ıÀ·ı Â_ ? ±I›Îflı «˘’ÕÎ ·¬÷Πˢ ÷˘
±ı¿ÿ‹ “·˘” √›_ ÷ı◊Ì … ÷‹ÎflÌ Ï¿o‹÷fiı ? fiËŸ ÷˘ ¿˘HÎ I›Î_ ‹˘Z΋Î_  Ï⁄·¿<· “±ı@{ı@À” ±ı‹Î_ … flˢ »˘ fiı ? ÷ı ‰¬÷ı ¤Ï‰W›‹Î_ Ω›
’ıÁ‰Î ÿı ±Î ¿Î‚fiÎ ·˘¿fiı. ’flÌZÎ΋Î_ ¿˘≥fiı ’ÎÁ ÷˘ ¿fl‰Î ’Õı fiı;
                                 ÷˘ «˘’Õ΋Î_ ¤Ò· ◊Λ. ‰÷˝‹Îfi‹Î_ … flËı ÷˘ ±ı¿ ’HÎ ¤Ò· fiÎ ◊Λ
fiËŸ ÷˘ ¿˘·ı… ¿ÎœÌ fiά‰Ì ’Õı. ±ıÀ·ı “·ı‰·” µ÷ÎflÌ fiÎA›_ »ı.
                                 ±ı‰_ »ı. ≠ÎM÷ ‰÷˝‹Îfifiı ¤˘√‰˘ ±ı‹ Ë_ ¿Ë_ »\_. ¤Ò÷¿Î‚ ÷˘ ‰ËÌ √›˘.
         ‰÷˝‹Îfi‹Î_ ‰÷ı˝, iÎÎfiÌ !             ¤Ò÷¿Î‚fiı ÷˘ ±Î ⁄Ï©Â΂̱˘› fiÎ µ◊΋ı. ±fiı ¤Ï‰W›fi˘ ω«Îfl ¿flı
                                 ±ı ±√˛Â˘« »ı. ‹ÎÀı ‰÷˝‹Îfi‹Î_ flˢ. ‰÷˝‹Îfi‹Î_ ÁIÁ_√ ◊Λ »ı ÷˘
   ≠ë¿÷ν — ›√fiÌ T›ÎA›Î‹Î_ ±Î ’Ëı·Î ¿Ï‚›√ ±Î‰ı·˘ ?      ÷ı ±ı¿Î√˛ Ï«kÎ◊Ì ÁÎ_¤‚‰_. «˘’ÕÎ ·¬÷Πˢ ÷˘ ÷ı ±ı¿Î√˛ Ï«kÎ◊Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ÿflı¿ ¿Î‚«ø‹Î_ ¿Ï‚›√ ˢ› …. ¿Ï‚›√ ±ıÀ·ı Â_     ·¬˘ ±fiı √΂˘ ¤Î_Õ÷Πˢ ÷˘ ÷ı ’HÎ ±ı¿Î√˛ Ï«kÎ◊Ì √΂˘ ¤Î_Õ˘ !
¿ı ±Î Ïÿ‰Á ’»Ì flÎ÷ ±Î‰ı »ı fiı ? ±ı‰_ ±Î ¿Ï‚›√. ¿Ï‚›√ »ı     ‰÷˝‹Îfi ‰÷ı˝ ÁÿÎ ±ı iÎÎfiÌ. ·˘¿ ¤Ï‰W›fiÌ Ï«_÷Îfiı ·≥fiı ±fiı
÷˘ Á÷›√fiı Á÷›√ ¿Ëı‰Î›. Ωı ¿Ï‚›√ fiΠˢ› ÷˘ Á÷›√fiÌ Ï¿o‹÷      ¤Ò÷¿Î‚fiı ·≥fiı ‰÷˝‹Îfi ¤˘√‰Ì ¿÷Î fi◊Ì, fiı «˘’Õ΋Î_› ¤Ò· ¿flı
… fiΠˢ÷ fiı ?                          »ı. “iÎÎfiÌ ’vÊ” ‰÷˝‹Îfi fiÎ ⁄√ÎÕı.

   ≠ë¿÷ν — ›√fiı ±Î‘Ìfi ‹ÎHÎÁ »ı ¿ı ‹ÎHÎÁfiı ±Î‘Ìfi ›√ »ı ?       ≠ë¿÷ν — ¤Ò÷ ±fiı ¤Ï‰W›fiı ¤Ò·Ì …‰Îfi_ ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                          305

   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¤Ò·Ì …‰Îfi_ fiËŸ, ‰÷˝‹Îfi‹Î_ … flËı‰Îfi_. ¤Ò·‰_
±ı ÷˘ ⁄˘Ωı ¿Ëı‰Î›. ¤ÒS›_ ¤Ò·Î› fiËŸ fiı …ı ¤Ò·‰Î …≥±ı ÷ı ‰‘Îflı
›Îÿ ±Î‰ı. ±ı¿ …HÎ ‹fiı ¿Ëı÷˘ Ë÷˘ ¿ı, “Ë_ Á΋ÎÏ›¿ ¿fl‰Î ⁄ıÁ_ »\_
I›Îflı ω«Îfl ¿v_ »\_ ¿ı “ÿ¿Îfi ±Î…ı ›Îÿ fiÎ ±Î‰ı.” ÷ı ÿËÎÕı Á΋ÎÏ›¿‹Î_
’Ëı·˘ … ‘⁄Õ¿˘ ÿ¿Îfifi˘ ’Õı »ı ! ±Î‹ ÂÎ◊Ì ◊Λ »ı ? ¿ÎflHÎ ¿ı
ÿ¿Îfifi˘ Ï÷flV¿Îfl ¿›˘˝fiı ¿ı ÿ¿Îfi ›Îÿ fiÎ ±Î‰ı ! ±Î’HÎı ÷˘ ¿˘≥fi˘
Ï÷flV¿Îfl ¿fl‰Îfi˘ fiËŸ. ‰÷˝‹Îfi‹Î_ flËı‰_ ±ı ±ı¿ … ‰Î÷ »ı. ¤Ò÷¿Î‚
fiı ¤Ï‰W›¿Î‚ ΩıÕı ±Î’HÎı ·ı‰Î› fi◊Ì fiı ÿı‰Î› fi◊Ì. ‰÷˝‹Îfi‹Î_ …
flËı ±ıfi_ fi΋ ±‹fl’ÿ. ±‹ı ‰÷˝‹Îfi‹Î_ ±ı‰Î fiı ±ı‰Î … flË̱ı »Ì±ı.
flÎhÎı µÃÎÕ˘ ÷˘› ±ı‰Î fiı ÿËÎÕ˘ µÃÎÕ˘ ÷˘› ±ı‰Î. …›Îflı Ωı≥±ı I›Îflı                  (40)
±ı‰Î fiı ±ı‰Î … ˢ≥±ı.
                                              ‰ÎHÎÌfi_ V‰w’
              ¿Î‚ƒT› !
                                         ‰ÎHÎÌ, ±ı ±ÎI‹Îfi˘ √HÎ fi◊Ì !
   ≠ë¿÷ν — ¿Î‚ fi΋fi_ ƒT› ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿Î‹ ¿flı »ı ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄˘·ı »ı ÷ı ¿˘HÎ ⁄˘·ı »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ¿Î‚ ÷˘ fiˆÏ‹Ïkο »ı. ±ı¿ ’fl‹ÎHÎ ±ıfi˘ ±‰¿Î ¤Î√
»˘ÕÌ …ıÀ·Î ¿Î‚‹Î_ ⁄ÌΩ ±‰¿Î ¤Î√‹Î_ ’ıÁı ±ıÀ·Î ¿Î‚fiı “Á‹›”          ≠ë¿÷ν — ÷‹ı, ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ⁄˘·˘ »˘.
¿Ëı »ı. ±Î Á_ÁÎfl ±ı Á‹ÁflHÎ »ı, Ïfifl_÷fl ‰ËıfiÎfl˘ »ı. ÁËı…ı› ÏV◊fl
                                      ÿÎÿÎlÌ — Ë_ Ω÷ı fi◊Ì ⁄˘·÷˘. ‹ÎflÌ ⁄˘·‰ÎfiÌ Â„@÷ …
◊Λ fiËŸ. CÎHÎÎ Á‹›fi˘ ’· ◊Λ.
                                   fi◊Ìfiı ? ±Î ÷˘ ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿Õ˝ ⁄˘·Ì flËÌ »ı. ±ıfiÎ ’fl◊Ì ⁄Ì∞
   ±‹ı ¿Ëı÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı ÷‹ı Á‹∞ Ω‰ ±ı Õı‰·’‹ıLÀ ‰‘Îflı         Àı’flı¿Õ˝ µ÷Îfl‰Ì ˢ› ÷˘ ∂÷flı, hÎÌ∞ ∂÷flı, «˘◊Ì ∂÷flı... ±fiı ÷fiı
¿Ëı‰Î›. …ıÀ·˘ ¿Î‚ ±˘»˘ ·ı ÷ıÀ·_ Õı‰·’‹ıLÀ ‰‘Îflı fiı ‰‘Îflı ¿Î‚     ÷˘ ±ı‹ … »ı fiı ¿ı “Ë_ Ω÷ı ⁄˘·_ »\_ ?” Ω÷ı ⁄˘·ı »ı ±ıÀ·ı ±ı
·ı ÷ıÀ·_ ±˘»\_ Õı‰·’‹ıLÀ ¿Ëı‰Î›. ¿Î‚ ÁÒZ‹ »ı. Á‹› ÁÒZ‹‹Î_ ÁÒZ‹    “’{·”‹Î_ »ı, ±fiı Ë_ “’{·”fiı “Á˘S‰” ¿flÌfiı ⁄ıÃ˘ »\_. ÷_ ⁄˘·ı »ı,
»ı. ±‹Îflı Á‹› fi∞¿fi˘ ¿Î‚ ˢ›, ±fiı Ï÷◊Ù¿fl˘fiı Á‹› ˢ›. ±Î…ı       ÷ıfi˘ ±Ë_¿Îfl ¿flı »ı ¿ı Ë_ ⁄˘·_ »\_. ⁄Î¿Ì ÷ÎflÌ› Àı’flı¿Õ˝ … ⁄˘·ı »ı.
Ωı Á‹›fiı ’ˢ_«ı ÷˘ ‹˘ZÎ ◊≥ Ω›. ’HÎ ±Î ¿Î‚fiÌ Ï‰Ï«hÎ÷Î »ı          ±ÎI‹Î ⁄˘·Ì ¿ı ±ı‰˘ »ı … fiËŸ. ±ÎI‹Î‹Î_ ‰ÎHÎÌ fi΋fi˘
¿ı Á‹› Á‘Ì ’ˢ_«Ì ¿Λ fiËŸ.                      √HΑ‹˝ … fi◊Ì. ÂOÿ ±ı ±ÎI‹Îfi˘ √HΑ‹˝ fi◊Ì fiı ’ÿ˚√·fi˘›
             vvvvv                    √HΑ‹˝ fi◊Ì. Ωı ±ı‹fi˘ ±ı √HΠˢ› ÷˘ ¿Î›‹fi˘ ˢ›. ’HÎ ±Îfi˘
                                   ÷˘ fiΠ◊Λ »ı. ¬flÌ flÌ÷ı ÂOÿ ±ı ’ÿ˚√·fi˘ ’›Î˝› »ı. ±ı ’ÿ˚√·fiÌ
                                   ±‰V◊Î »ı. ⁄ı ’fl‹ÎHα˘ ±◊ÕΛ ±ıÀ·ı ±‰Î… µI’Lfi ◊Λ. ±Î
                                   ‹˘Àflfi_ ˢfi˝ ±Î‹ ÿ⁄Ή̱ı ÷˘ Â_ ◊Λ ? ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         307   308                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

   ≠ë¿÷ν — ±Î‹ ÿ⁄ΉÌfiı …ı ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı ±ı ÷˘ ›Î_Ïhο ‰ÎHÎÌ       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿Ëı‰Î›. ±ı‹Î_ ¿˘≥ ’HÎ ≠¿Îflfi˘ ±Î√˛Ë fiΠˢ›.
fiÌ¿‚Ì ¿Ëı‰Î›. ’HÎ iÎÎfiÌfiÌ ‰ÎHÎÌ ›Î_Ïhο ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚Ì fi◊Ì fiı ?
                                      ≠ë¿÷ν — ÏfiflÎ√˛ËÌ ‰ÎHÎÌ ‹ÎÀı ±Î’fiı ω«Îfl ¿flÌfiı ⁄˘·‰_ ’Õı
   ÿÎÿÎlÌ — ±‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ Àı’flı¿Õ˝ »ı fiı ÷‹ÎflÌ› ‰ÎHÎÌ Àı’flı¿Õ˝   ¿ı fiËŸ ?
»ı. ‹ÎhÎ “iÎÎfiÌ”fiÌ ‰ÎHÎÌ V›Îÿ˚‰Îÿ ˢ›.
                                      ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ω«Îfl◊Ì ÷˘ …ı ⁄˘·ı ±ı ÏfiflÎ√˛ËÌ ‰ÎHÎÌ Ë˘› …
   ≠ë¿÷ν — V›Îÿ˚‰Îÿ ±ı «ı÷fi‰ÎHÎÌ ¿Ëı‰Î› ?            fiËŸ. ±Î ÷˘ “ÏÕflı@À” «ı÷fifiı V’½ ¿flÌfiı fiÌ¿‚ı »ı. “iÎÎfiÌ”fiÌ ‰ÎHÎÌ
                                   Ω√ÚÏ÷’Ò‰˝¿fiÌ Ë˘›. ÷ı Á΋ÎfiÎ ÏË÷ ‹ÎÀı … ˢ›. ¿˘≥fi_ ÏË÷ ÁËı…ı›
   ÿÎÿÎlÌ — ‰ÎHÎÌ «ı÷fi ˢ≥ ¿ı … fiËŸ; ’»Ì ÷ı ±‹ÎflÌ Ë˘›
                                   fiÎ ⁄√Õı, ÷ı ≠‹ÎHÎı Ω√ÚÏ÷‹Î_ flËı ….
¿ı ÷‹ÎflÌ. ËÎ, ±‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ Á_’ÒHν ©«ı÷fifiı V’½ ¿flÌfiı fiÌ¿‚ı »ı
±ıÀ·ı «ı÷fi …ı‰Ì ¤ÎÁı »ı.                          “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÌ ‰ÎHÎÌ µS·ÎÁ¤ıfl ÁÎ_¤‚ ÁÎ_¤‚ ¿flı ÷ı◊Ì ÷ı‰Ì
   ≠ë¿÷ν — “‰ÎHÎÌ …Õ »ı” ±ı‰_ ¿Ëı‰Î› ¬v_ ?
                                   ‰ÎHÎÌ ◊÷Ì Ω›. ¬Î·Ì fi¿· ¿fl‰Î◊Ì ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ.

   ÿÎÿÎlÌ — “‰ÎHÎÌ …Õ »ı” ±ı‰_ ¿Ëı‰Î›, ’HÎ «ı÷fi »ı ±ı‰_ ÷˘       ≠ë¿÷ν — V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ ¿›Îflı fiÌ¿‚ı ?
fiÎ … ⁄˘·Î›. ‹˘Àflfi_ ˢfi˝ ÿ⁄Ή̱ı ÷˘ ±ı ⁄˘_√ıÕı ¿ı fiÎ ⁄˘_√ıÕı ?       ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Î … ¿‹˘˝fi˘ ZΛ ◊Λ; ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤fi˘
±Î‹ ÿ⁄ÎT›_ ÷ı ‹ËŸ …ı ’fl‹ÎHα˘ Ë÷Î ÷ı ÿ˘Õ‘΋, ÿ˘Õ‘΋ ¿flÌ ‹ı·ı,    ZΛ ◊Λ I›Îflı V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı. ±Î¬_ ‰Ì÷flÎ√ ωiÎÎfi ËÎ…fl ◊‰_
±ı¿ ⁄ÌΩfiı CÎÁΛ, ±ıfiÎ◊Ì ±‰Î… ◊Λ »ı ±Î ⁄‘˘. ‰ÎΩ‹Î_◊Ì ¿ı‰_      Ωı≥±ı. ±ÎI‹Îfi˘ V’WÀ ±fi¤‰ ◊›˘ ˢ› ÷˘ … fiÌ¿‚ı. I›Î_ Á‘Ì ⁄‘Ì
fiÌ¿‚ı »ı ? ÷ı‰_ ±Î‹ ‰ÎΩ‹Î_◊Ì … CÎÁÎ≥ CÎÁÎ≥fiı fiÌ¿‚ı »ı ⁄‘_. ±Î    ⁄Ï©fiÌ ‰Î÷, T›‰ËÎflfiÌ ‰Î÷ √HÎΛ. V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ fiÎ fiÌ¿‚ı I›Î_
⁄‘_ “Ï‹¿ıÏfi¿·” »ı. ±ÎI‹Î ’˘÷ı ’fl‹ÎI‹Î V‰w’ »ı.            Á‘Ì ‹˘Z΋Î√˝‹Î_ µ’ÿı ±Î’‰˘ ±ı ¤›_¿fl Ωı¬‹ÿÎflÌ »ı.
           V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ !                         µ’ÿıÂfi˘ ±Ï‘¿ÎflÌ ?!
   ≠ë¿÷ν — ±Î’fiÌ ‰ÎHÎÌ, “iÎÎfiÌ”fiÌ ‰ÎHÎÌ ¿ı‰Ì ¿Ëı‰Î› ?         µ’ÿı ¿˘HÎ ±Î’Ì Â¿ı ? Á΋˘ ω‰Îÿ ∂¤˘ fiÎ ¿flÌ Â¿ı ÷ı
   ÿÎÿÎlÌ — V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ, ±ı ±fiı¿Î_÷ ¿Ëı‰Î› »ı.         …. ⁄Î¿Ì ±Î’HÎÎ ‹Î√˝‹Î_ ««Î˝ fiΠˢ›. ±‹Îv_ ’V÷¿ Á‹…‰ÎfiÌ
                                   flÌ÷ Â_ »ı ? ⁄ı …HÎ Áfl¬_ fiÎ Á‹…ı. ±ı¿ ÁÎ«Ì Á‹…HΉ΂˘ fiı ⁄ÌΩı
   ≠ë¿÷ν — V›Îÿ˚‰Îÿ ±ıÀ·ı Â_ ?                  ±‘ÒflÌ Á‹…HΉ΂˘ ˢ›, ÷ı‹Î_ ±‘ÒflÌ Á‹…HΉ΂αı …¿ ’¿ÕÌ ¿ı
   ÿÎÿÎlÌ — ¿˘≥ ’HÎ ‘‹˝fi_ Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ≠‹ÎHÎ fiÎ ÿ¤Î› ±ı‰Ì     “‹Îv_ … ÁΫ_ »ı” ÷˘ ÷ıfiı “÷Îv_ ¿flı@À »ı” ¿ËÌfiı ±Î√‚ «Î·‰_. Á÷˚fiÌ
‰ÎHÎÌ. ±Î ‰ÎHÎÌfiı ‰ˆWHΉ˘, …ˆfi˘, rı÷Î_⁄fḻ˘, Ïÿ√_⁄fḻ˘, V◊Îfi¿‰ÎÁÌ,  Á‹…H΋Î_ ω‰Îÿ fiΠˢ‰˘ Ωı≥±ı.
’ÎflÁÌ, ‹„V·‹ ⁄‘Î … “±ı¿ÁıMÀ” ¿flı. ±ı ±ı¿Î_Ï÷¿ fiΠˢ›. ±fiı¿Î_÷       ‹Îv_ ¬v_ »ı ±ı‰_ ‹Îfi‰Îfi_ fiΠˢ›. “‹Îv_ »ı ‹ÎÀı ¬v_ »ı” ±ı‰_
ˢ› ±ı‹Î_.                              ‹ËŸ ◊›Î ¿flı, ±ı fl˘√ ∂¤˘ ◊›˘ ¿Ëı‰Î›. ±Î’HÎÌ ÁÎ«Ì ‰Î÷ Á΋˘
   ≠ë¿÷ν — ±ıfiı ÏfiflÎ√˛ËÌ ¿Ëı‰Î› ?                ¿⁄Ò· ¿flı …. Ωı fiÎ ¿flı ÷˘ ±Î’HÎı »˘ÕÌ ÿı‰_. Ë_ …ı ⁄˘·_ ÷ı Á΋Îfi˘
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        309   310                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

±ÎI‹Î ¿⁄Ò· ¿flı …. ¿⁄Ò· fi◊Ì ¿fl÷˘ ÷ı ÷ıfiÌ ±ÎÕÎ≥ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı       ‘‹˝fiÌ ««Î˝‹Î_ Á΋Îfiı Á‹Ω‰‰ÎfiÌ flÌ÷˘ …\ÿÌ …\ÿÌ »ı.
±Î ‰ÎHÎÌ ‹ÎflÌ fi◊Ì. ÷ı◊Ì ÷ı‹Î_ ¤Ò· fiÎ ◊Λ. “‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ »ı” ±ı‰_
                                    (1) ‰ÎHÎÌ◊Ì ’˘÷Îfi_ V‰-flZÎHÎ, V‰-⁄«Î‰ ¿flı. ±ı ±ı¿ ≠¿Îflfi_
…›Î_ ˢ› I›Î_ ‰ÎHÎÌ‹Î_ ¤Ò· ◊Λ.
                                 ¿Ëı‰Î›.
   ±I›Îflı ±Î ¿Î‚‹Î_ µ’ÿı ±Î’‰Î Ω› ÷˘ ⁄_‘Λ ÷ı‰_ »ı. ¿ÊΛ
                                    (2) Á΋Îfiı ’˘÷ı “¿ÏL‰LÁ” ¿flı-±ı ±ı¿ flÌ÷ »ı. Á΋˘ √‹ı ÷ı
ÁÏË÷ ≠w’HÎÎ ±ı fi¿ı˝ …‰ÎfiÌ ÏfiÂÎfiÌ »ı. ⁄Ë I›Îflı ‹_ÿ¿ÊΛÌfiı
                                 ‘‹˝ ’΂÷˘ ˢ› ÷˘› ±ı ŒflÌ Ω›. ±ı‰_ ⁄˘·÷Î ±Î‰Õ‰_ Ωı≥±ıfiı ?
«·Î‰Ì ·ı‰Î›. fiËŸ ÷˘ ±Î ÷˘ ⁄Ë … ¤Îflı Ωı¬‹ »ı.
                                 ±ıÀ·Ì „@÷ ˢ‰Ì Ωı≥±ıfiı ? …ıÀ·_ iÎÎfi Á‹Ω› ±ıÀ·Ì „@÷
   ±¿ÊÎ›Ì ‰ÎHÎÌfi˘ ±◊˝ Â_ ? ‰ÎHÎÌfi˘ ‹ÎÏ·¿ “’˘÷ı” fiËŸ ÷ı.    µI’Lfi ◊Λ. ±fiı Á΋Îfiı “¿ÏL‰LÁ” ¿fl÷Î_ ÁËı…ı› ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î,
‰ÎHÎÌfi˘ ‹ÎÏ·¿ ˢ› ÷ı ÷˘ Â_ ¿Ëı ¿ı “Ë_ ¿ı‰Ì ÁflÁ ‰ÎHÎÌ ⁄˘S›˘ !   ·˘¤ fiΠˢ‰Î_ Ωı≥±ı. fiËŸ ÷˘ ÷˘ Á΋˘ “¿ÏL‰LÁ” ◊Λ … fiËŸ. ¿ÊΛ
÷‹fiı √Q›_ fiı ?” ±ıÀ·ı ±ıfi˘ «ı¿ ‰ÀÎ‰Ì ·ı. ±‹ı ÷˘ ‰ÎHÎÌfiÎ ‹ÎÏ·¿   µI’Lfi ◊‰Î ±ı ÷˘ fi⁄‚Î≥ »ı.
fiËŸ, ‹fifiÎ fiËŸ fiı ±Î ÿıËfiÎ ’HÎ ‹ÎÏ·¿ fiËŸ.
                                    (3) ¿ıÀ·Î¿ ¿Î«Î ˢ› ÷˘ ’˘÷ı Á΋Îfiı Á‹Ω‰‰Î Ω›, ’HÎ
   V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ ¿›Îflı µI’Lfi ◊Λ ? ±Ë_¿ÎflfiÌ ¤ÒÏ‹¿Î ’ÒflÌ                                  _
                                 Á΋ÎfiÎ ≠¤Î‰◊Ì ’˘÷ı … ŒflÌ Ω› ! Á΋˘ ±ı‰_ ±ı‰_ ’Ò»ı ¿ı ’˘÷ı √Ò«Î≥
◊Λ I›Îflı. …√÷ ±Î¬_ Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î›, ¿˘≥ ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› … fiËŸ !     Ω› ±fiı ‹fi‹Î_ ±ı‹ ŒflÌ Ω› ¿ı ±Î’HÎfiı ÷˘ ¿_≥ iÎÎfi … fi◊Ì.
«˘fl ’HÎ ÿ˘ÏÊ÷ ±‹fiı fiÎ ÿı¬Î›. ·˘¿˘ ¿Ëı ¿ı «˘flÌ ¿fl‰Ì ±ı √fi˘
»ı. ’HÎ «˘fl Â_ ΩHÎı ¿ı «˘flÌ ¿fl‰Ì ±ı ‹Îfl˘ ‘‹˝ »ı. ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ¿˘≥            xÿ›V’ÂÌ˝ ÁflV‰÷Ì !
«˘flfiı ÷ıÕÌ ·Î‰ı ÷˘ ±‹ı ±ıfiÎ ¬¤ı ËÎ◊ ‹Ò¿Ì ¬Îfi√Ì‹Î_ ’һ̱ı ¿ı,
                                     “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÌ ‰ÎHÎÌ ‹ÌÃÌ-‹‘flÌ, ¿˘≥fiı ±ÎCÎÎ÷ ◊Λ fiËŸ,
“¤≥, ±Î Ï⁄{fiıÁ ÷fiı √‹ı »ı ? ’Á_ÿ ’Õı »ı ?” ’»Ì ±ı ±ıfiÌ ⁄‘Ì
                                 ≠I›ÎCÎÎ÷ ◊Λ fiËŸ ±ı‰Ì ˢ›. ¿˘≥fiı Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ fiÎ ◊Λ ±ı‰Ì
Ë¿Ì¿÷ ¿Ëı. ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ±ıfiı ¤› fiÎ ·Î√ı. ‹ÎHÎÁ ¤›fiı ·Ì‘ı …^ÃÒ_
                                 ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı ÷˘ ⁄‘_ «ÎÏflh› … »ı. ‰ÎHÎÌ ¿ı‰Ì fiÌ¿‚ı »ı ÷ıfiÎ ’fl◊Ì
⁄˘·ı »ı. ’»Ì ±ıfiı Á‹Ω‰Ì±ı ¿ı, “±Î ÷_ ¿flı »ı ÷ıfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ Â_
                                 «ÎÏflh› ⁄‚ ±˘‚¬Î›. ⁄Î¿Ì ⁄ÌΩ ¿ÂÎ ’fl◊Ì «ÎÏflh› ⁄‚ ±˘‚¬Î›
±Î‰ı »ı, ÷ıfi_ Œ‚ Â_ »ı ÷ıfiÌ ÷fiı ¬⁄fl »ı ?” ±fiı “÷_ «˘flÌ ¿flı »ı”
±ı‰_ ±‹ÎflÎ ‹fi‹Î_› fiΠˢ›. ±ı‰_ Ωı ¿ÿÌ ±‹ÎflÎ ‹fi‹Î_ ˢ› ÷˘     fiËŸ. Ωı ⁄Ï© V›Îÿ˚‰Îÿ ˢ› ÷˘ V›Îÿ˚‰Îÿ …ı‰Î_ ·ZÎHÎ ·Î√ı, ’HÎ ±ı
±ıfiÎ ‹fi µ’fl ±Áfl ’Õı. ÿflı¿ ’˘÷’˘÷ÎfiÎ ‘‹˝‹Î_ »ı. ¿˘≥ ’HÎ ‘‹˝fi_   Á_’ÒHν fiΠˢ›. …›Îflı iÎÎfi-V›Îÿ˚‰Îÿ ˢ› ±ıfi_ «ÎÏflh› ÷˘ ‰Ì÷flÎ√
≠‹ÎHÎ fiÎ ÿ¤Î› ±ıfi_ fi΋ V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ. V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ Á_’ÒHν   «ÎÏflh› ˢ›. iÎÎfi-V›Îÿ˚‰Îÿ ÿflı¿ ‘‹˝fiÎ ·˘¿˘ ≠‹ÎHÎ ÷flÌ¿ı V‰Ì¿Îflı. ±ı
ˢ›. ÿflı¿fiÌ ≠¿ÚÏ÷ …\ÿÌ …\ÿÌ Ë˘›, ÷˘› V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ ¿˘≥fiÌ ’HÎ   ‰ÎHÎÌ‹Î_ ¬ı_« …flΛ fiΠˢ›.
≠¿ÚÏ÷fiı Ëfl¿÷ fiÎ ¿flı.                           ±Î ÷˘ ωiÎÎfi »ı. …›Îflı ‰ÎHÎÌ ÁflV‰÷Ì V‰w’ı ◊Λ I›Îflı
   “iÎÎfiÌ ’vÊ” ⁄‘Ì ÿ‰Î ⁄÷Î‰Ì ÿı. fl˘√fi_ ÏfiÿÎfiı› ¿flÌ ±Î’ı    ·˘¿˘fiÎ_ xÿ›fiı V’Âı˝, I›Îflı … ÷˘ ·˘¿˘fi_ ¿S›ÎHÎ ◊Λ. xÿ›V’Âa ‰ÎHÎÌ
fiı ÿ‰Î› ⁄÷ÎÕÌ ±Î’ı. ±Î’HÎı Œ@÷ ’Ò»Ì ·ı‰Îfi_ ¿ı ÁÎ«Ì ‰Î÷ Â_ »ı,   ‰SÕ˝‹Î_ …Õ‰Ì ‹U¿ı· ˢ›. ±‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ xÿ›V’Âa ˢ›, ±ıfi˘ ±ı¿
±fiı ‹fiı ÷˘ ±Î‹ Á‹Ω›_ »ı ±ıÀ·ı ÷fl÷ ⁄÷ÎÕı fiı ÷ı “⁄Àfi”        ÂOÿ … Ωı ÷‹Îflı Á˘_Áfl‰˘ ∂÷flÌ Ω› ÷˘ ±ı ÷‹fiı Ãıà ‹˘ZÎı ·≥ Ω›.
ÿ⁄Ή‰Îfi_ ±ıÀ·ı «Î· ◊≥ Ω› !                       ≠ë¿÷ν — ±Î‰Ì ‰ÎHÎÌ ¿˘≥fiı ≠ÎM÷ ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         311   312                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ¤Î‰◊Ì ÿflfl˘… ‹Î_√HÎÌ ¿fl‰ÎfiÌ ¿ı ‹ÎflÌ         ÿÎÿÎlÌ — ‹˙fi ÷’˘⁄‚ ±ıÀ·ı ‹ÎHÎÁ ±‹¿ …B›Î±ı ‹˙fi fiÎ
‰ÎHÎÌ◊Ì ¿˘≥fiı› ÿ—¬ fi ˢ ±fiı Á¬ … ˢ. ±ıfiÎ_ “¿˘{” Áı‰‰Î_       flËÌ Â¿ı I›Î_ Ωı ‹˙fi flËı ÷˘ ±ı ‹˙fi ÷’˘⁄‚‹Î_ Ω›. fi˘¿flı M›Î·˘
Ωı≥±ı ÷˘ ≠ÎM÷ ◊Λ.                         Œ˘Õ›˘, I›Î_ ‹˙fi flËı ÷ı ÷’‹Î_ Ω›. ±ıÀ·ı ‹˙fi …ı‰Ì ¿Õ¿Î≥ ±Î
                                  …√÷‹Î_ ¿˘≥ fi◊Ì. ⁄˘·ıfiı ÷˘ ¿Õ¿Î≥ ⁄‘Ì ‰ıÕŒÎ≥ Ω›. ‹˘À΋Î_ ‹˘À_
          ‰«fi⁄‚, iÎÎfiÌfiÎ_ !                ÷’ ÷ı ‹˙fi. ⁄Î’ ΩıÕı {CÎÕ˘ ◊Λ I›Î_ ‹˙fi ’¿Õı ÷˘ ÷’ ◊Λ. ÷ı ÷’‹Î_
    “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÎ ±ı¿ ±ı¿ ÂOÿ‹Î_ √…⁄fi_ ‰«fi⁄‚ ˢ›.        ‹ËŸ ⁄‘_ ±˘√‚ı fiı ±ı‹Î_◊Ì ÁΛLÁ ∂¤_ ◊Λ. ±Î…ı ÷˘ ·˘¿ ‹˙fi
‰«fi⁄‚ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ¿ı Ë_ ¿Ë_ ¿ı ⁄‘Î ∂¤Î ◊≥ Ω‰. ‰«fi ≠‹ÎHÎı      ’¿Õı fiı ⁄Ì…ı ÿËÎÕı Á΋À˘ µ¿Î‚˘ ¿Îœı ! ‹˙fi ÷’˘⁄‚ ÷˘ ⁄Ë ¿Î‹
⁄‘Î ‹ÎHÎÁ˘ «Î·ı, ±ıfi_ fi΋ ‰«fi⁄‚. ‰«fi⁄‚◊Ì ‰«fi ÏÁ© ◊›Î        ¿ÎœÌ fiάı. ±Î¬Î …√÷fi_ ¿S›ÎHÎ ¿flÌ fiάı. ÷ı◊Ì ¿Ï‰±ı ·A›_ »ı fiı,
¿flı. ±I›Îflı ÷˘ ‰«fi⁄‚ … fi◊Ì flèÎ_ fiı ? ⁄Î’ »˘¿flÎfiı ¿ËıÂı ¿ı,        ““Á÷˚’vÊfi_ ‹˙fi ÷’˘⁄‚,
“÷_ ÁÒ≥ Ω.” ÷˘ »˘¿flÎ ¿ËıÂı, “fiÎ, Ë_ ÏÁfiı‹Î Ωı‰Î Ω™ »\_.” ‰«fi⁄‚       Ïfiç› ±Î¬Î …√fiı ÷Îflı !”” -fi‰fiÌ÷.
÷˘ ÷ıfi_ fi΋ ¿ı ÷‹Îv_ ‰«fi fiÌ¿Y›_ ÷ı ≠‹ÎHÎı … CÎflfiÎ_ ⁄‘Î_ ¿flı.
                                    ±Î ÿÎÿÎ ’ÎÁı ⁄‘Ì ⁄˘·‰ÎfiÌ »^À, »÷Î_ ‹˙fi flËı ±ı ‹˙fi
   ≠ë¿÷ν — ‰«fi⁄‚ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ≠ÎM÷ ◊Λ ?              ÷’˘⁄‚ ¿Ëı‰Î›.
   ÿÎÿÎlÌ — ‰«fi⁄‚ ÂÌ flÌ÷ı …÷_ flË›_ »ı ? ±Î ‰ÎHÎÌfi˘
                                     ≠ë¿÷ν — ‹˙fi ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?
ÿw’›˘√ ¿›˘˝ ÷ı◊Ì. …^Ã_ ⁄˘S›Î, ·˘¿˘fiı ¬¬ÕÎT›Î, ¿>÷flÎ_fiı ⁄̉ÕÎT›Î_,
≠’_« ¿›Î˝, ÷ı◊Ì ‰«fi⁄‚ ÷ÒÀÌ Ω›. …^Ã_ ⁄˘·Ìfiı V‰⁄«Î‰ ¿flı, ÁI›fiÎ       ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î◊ı˝ …ı …ı ⁄˘·ı ÷ı ⁄‘_ ‹˙fi … √HÎΛ.
±Î√˛Ë fiı ÿflÎ√˛Ë ¿flı ÷˘› ‰«fi⁄‚ ÷ÒÀÌ Ω›.
                                     ≠ë¿÷ν — V◊Ò‚ ⁄˘·‰Îfi_ ⁄_‘ ¿flÌfiı ‹˙fi ’΂ı ÷ı ÏË÷¿ÎflÌ ¬v_ ?
  »˘¿flÎfiı ÀˆÕ¿Î‰ı, “ÁηÎ, ÁÌ‘˘ ⁄ıÁ”. ÷ı◊Ì »˘¿flÎ ±Î√‚
                                     ÿÎÿÎlÌ — V◊Ò‚ ‹˙fi ÷˘ V◊Ò‚ ±Ë_¿Îflfiı ⁄Ë ‰ıflHÎ-»ıflHÎ ¿flÌ
‰«fi⁄‚ fiÎ flËı. Ωı ‰ÎHÎÌ ±ı‰Ì fiÌ¿‚ı ÷ı Á΋ÎfiÎ ãÿ›fiı CÎÎ ¿flı ÷˘
⁄ÌΩ ¤‰‹Î_ ‰ÎHÎÌ Ë’Ò«Ì ¬ı_«Î≥ Ω›, ÿÁ-’_ÿfl ‰Ê˝ ‹Ò_√˘ flËı.       fiάı. ±Î Á_ÁÎflfiÌ …_Ω‚ … ÂOÿ‹Î_◊Ì ∂¤Ì ◊›ı·Ì »ı. ‹˙fi◊Ì ÷˘ ¬Ò⁄
                                  … „@÷ ‰‘Ì Ω› ±ı‰_ »ı. fiı ⁄ËÎflfiÌ ‰ÎHÎÌ◊Ì ·˘¿˘fiı ÿ—¬ ◊Λ,
   …ıÀ·_ ÷fiı Á‹Ω› ÷ıÀ·_ ÁI› ⁄˘·…ı. fiÎ Á‹Ω› I›Î_ fiÎ ⁄˘·ı,     ±ı ’◊flÎfiÌ ’ıà ‰Î√ı. ÷ı ‹˙fifiı ÿËÎÕı ÷˘ ÷ıÀ·_ ⁄_‘ ◊Λ fiı ? ‹˙fi
÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ÷˘ ±ıÀ·_ ‰«fi⁄‚ µI’Lfi ◊Λ. “¿˘≥fiı ÿ—¬ ◊Λ      ±ı Á_›‹ ·Î‰ı »ı. ±Î ΩÕ_ ΩÕ$_ ‹˙fi ±ı› ’HÎ Á_›‹ ·Î‰ı »ı. ±ı
±ı‰_ fi◊Ì ⁄˘·‰_” ±ı‹ fiyÌ ¿fl‰_ fiı “ÿÎÿΔ ’ÎÁı ‰«fi⁄‚fiÌ Â„@÷      ±Ë_¿Îflfi_ ‹˙fi ¿Ëı‰Î›. ±fiı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı flÌ÷ı Ω√Ú÷ flËı ±ı
‹Î√ ‹Î√ ¿fl‰Ì, ±ıfiÎ◊Ì ÷ı ≠ÎM÷ ◊Âı. ±‹Îv_ ‰«fi⁄‚ ±fiı ÷‹ÎflÌ       ©ÎI‹Îfi_ ‹˙fi ¿Ëı‰Î›.
ºœ ≥E»Î ˢ‰Ì Ωı≥±ı. ±‹Îv_ ‰«fi⁄‚ ÷‹ÎflÎ Á‰˝ ±_÷flΛ˘ ÿÒfl ¿flÌ
±Î’ı. ÷‹ÎflÌ ’flÌZÎÎ ◊Λ ’HÎ ’Îfl µ÷flı.                   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ‹˙fi ¿ı‰_ ˢ‰_ Ωı≥±ı ?

            ‹˙fi-÷’˘⁄‚ !!                    ÿÎÿÎlÌ — ‹˙fi ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ¿ı …ı‹Î_ fi˘¿ÊΛ fiΠˢ›, ËÎV›,
                                  ¢¿, …\√MÁÎ ±ı ⁄‘_ fiΠˢ›. ‹ËŸ ÁÒZ‹ ‰ÎHÎÌ ’HÎ fiΠˢ›. ‹˙fi
   ≠ë¿÷ν — ‹˙fifiı ÷’˘⁄‚ ¿Ëı »ı ÷ı ¿›Î ±◊˝‹Î_ ?          ‰¬÷ı V◊Ò‚ ÷˘ ⁄˘·ı … fiËŸ, fiı ·¬ı ÷ı› ‰ÎHÎÌ … »ı. ÷ı ·¬‰Îfi_
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                           313   314                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

’HÎ ‹˙fi‹Î_ fiΠˢ›. ‹˙fi‹Î_ ⁄‘Ì «_«‚÷Î ⁄_‘ ¿flÌ ÿı. ·¬Ìfiı ¿Ëı‰Îfi_,     ◊›Î_ »ı. ÷ı ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ‹ÎHÎÁ˘fiı ¤› ·ÎB›Î … ¿flı ¿ı ¿˘≥ ¿_≥ µ÷ÎflÌ
≥ÂÎfl˘ ¿fl‰Îfi_ ⁄‘_ … fiΠˢ›, I›Îflı ±ı ÁΫ_ ‹˙fi ¿Ëı‰Î›.          ·ıÂı ÷˘ ? ˉı ±Î‹Î_ ÷˘ ÂOÿ˘ Àı’ ◊Λ ±ıÀ·_ … »ı. ’HÎ ±Î ‹fiW›fi_
                                    ⁄˘ÕÌ, ‹fi ⁄‘_ … Àı’ ◊Λ ±ı‰_ »ı. ±ıfi˘ ·˘¿˘ …flΛ ¤› flά÷Î
   ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎfiı ±_ÿfl ø˘‘ ±Î‰÷˘ ˢ› fiı ⁄ËÎfl ‹˙fi ˢ›
                                    fi◊Ì. Ωı Á΋˘ ¨C΋Î_ ˢ› fiı ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı, “±Î fiηΛ¿ »ı.” ÷˘ ÷ı
÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?
                                    ’ı·Îfiı ‹ËŸ Àı’ ◊≥ √›_ ! ±ı ’»Ì ’ı·Îfiı Œ‚ ±Î’ı. ±ıÀ·ı ¨CÎ÷Îfi_›
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı◊Ì … ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ‰ÎHÎÌ◊Ì √‹ı ÷ı‰_ ⁄˘·ı,     fiÎ ⁄˘·Î›. ±ZÎflı› fiÎ ⁄˘·Î›. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄‘_ Àı’ ◊≥ Ω›, ±ı‰Ì ±Î
‰÷˝fi √Î_Õ_ CÎı·_ ¿flı, ’HÎ »ı‰Àı “÷_” ¤√‰Îfi-’Z΋Î_ flËı…ı. Âı÷Îfi-’Z΋Î_  ‹ÂÌfiflÌ »ı ! ⁄˘·‰_ ˢ› ÷˘ ÁÎv_ ⁄˘·Ωı ¿ı, “ÁÎËı⁄, ÷‹ı ⁄Ë ÁÎflÎ
±Î ⁄‘_ ◊≥ √›_ ˢ›, ’HÎ ‹fi »ı ÷ı ¤√‰Îfi’Z΋Î_ flά…ı. Âı÷Îfi-        ‹ÎHÎÁ »˘, ”ÁÎfl˘ ¤Î‰ flάΩı, ÷˘ ±ıfi_ Œ‚ ÷‹fiı Á¬ ‹‚Âı. ’HÎ
’Z΋Î_ ‹÷ ±Î’Ì ÿÌ‘˘ ÷˘ ¬·ÎÁ ◊≥ √›_.                   ¨‘_ ÁËı… ’HÎ ⁄˘S›Î, ±_‘Îfl΋Î_ ’HÎ ⁄˘S›Î ¿ı ±ı¿·Î ⁄˘S›Î, ÷˘ ±ıfi_
                                    Œ‚ ¿Õ‰_ {ıfl …ı‰_ ±Î‰Âı. ±Î ⁄‘_ Àı’ … ◊≥ …‰Îfi_. ‹ÎÀı ±Î Àı’
   ≠l¿÷ν — ±Î ⁄‘Ì ⁄Î⁄÷‹Î_ ‹fi … ‰‘Îflı ¿Î‹ ¿flı »ı fiı ?
                                    ÁÎv_ ¿flΉ˘.
   ÿÎÿÎlÌ — ‹fifiı ·≥fiı ±Î Á_ÁÎfl ∂¤˘ ◊›˘ »ı. ±ı¿ ‹fi◊Ì
                                       ≠ë¿÷ν — ¿Õ‰_ ÷˘ Ωı≥÷_ … fi◊Ì.
Á_ÁÎfl ±Î◊Q›Î ¿flı »ı fiı ±ı¿ ‹fi◊Ì ∂¤˘ ◊Λ »ı.
                                       ÿÎÿÎlÌ — ¿Õ‰_ ÷˘ ÷‹fiı ¬’÷_ ˢ› ÷˘ ⁄˘·Ωı, ¬’÷_ fiΠˢ›
   ≠l¿÷ν — Á΋Îfi˘ T›-’˘≥LÀ Á‹Ω› fiËŸ ÷˘ Â_ ¿fl‰_?
                                    ÷˘ ⁄˘·Â˘ fiËŸ. ¿˘≥ ‹Îflı, ÷˘› ±ıfiı ¿Õ‰_ fiÎ ¿Ëı¢. ±ıfiı ¿Ë̱ı
   ÿÎÿÎlÌ — ‹˙fi flËı‰_. ‹˙fi flËı‰Î◊Ì ±y· ËÌHÎÎ ‹ÎHÎÁ˘ ÂÎHÎÎ      ¿ı, “÷Îfl˘ µ’¿Îfl ‹Îfi_ »\_.”
√HÎΛÎ. ‰¬÷ı ¿Ëı ¿ı, “÷Îfl΋Î_ »÷ fi◊Ì.” ÷˘ ‹˙fi flËı‰_. ±fiı ÷ı ‰¬÷ı
                                        ¤√‰Îfiı ÷˘ ¿èÎ_ »ı ¿ı ±Î ¿Î‚‹Î_ ¿˘≥ √΂ ¤Î_ÕÌ √›˘ ˢ›
Ωı ±Î’HÎı Á΋Π◊≥±ı ÷˘ ÷ı ’ı·Îfiı ›Îÿ flËıÂı ±fiı ¿ËıÂı ¿ı, “±Î
                                    ÷ıfiı Ω÷ı …‹‰Î ⁄˘·Î‰Ωı. ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ‰Î≥SÕfiıÁ ËÂı ¿ı ±ıfiı Z΋Î
÷˘ »÷ ‰√flfi˘ … »ı.”
                                    … ±Î’Ωı. Ωı ¿_≥ “fl̉ıL…” ·ı‰Î √›Îfiı, ÷˘ ’»Ì Á_ÁÎfl‹Î_ ’λÎ
   ±Î ÿÊ‹¿Î‚‹Î_ ‰ÎHÎÌ◊Ì … ⁄_‘fi »ı. ÁÊ‹¿Î‚‹Î_ ‹fi◊Ì ⁄_‘fi        ¬ı_«Î›Î. “fl̉ıL…” ·ı‰Îfi˘ fiΠˢ› ±Î ¿Î‚‹Î_. ±Î ÿÊ‹ ¿Î‚‹Î_ fiflÌ
Ë÷_. ±Î ÂOÿ˘ fiΠˢ÷ fiı ÷˘ ‹˘ZÎ ÷˘ ÁËΩÁË… »ı. ‹ÎÀı ¿˘≥fiÎ         ‰Î≥SÕfiıÁ ˢ›. Â_ ω«Îfl fiÎ ±Î‰ı ±ı ¿Ëı‰Î› … fiËŸ. ÿÏfi›Î ’ÎflfiÎ
‹ÎÀı ±ZÎflı› ⁄˘·Î› fiËŸ. ¿˘≥fiı ¬˘À_ ¿Ëı‰_ ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹Î µ’fl       ω«Îfl˘ ˵ ±Î‰ı ! ±Î ¿Î‚fiÎ ∞‰˘ ÷˘ ⁄Ë ±◊ÕΉÎfiÎ. ±Î‰Î ‹ÎHÎÁ˘
‘Ò‚ fiÎA›Î ⁄flÎ⁄fl »ı. ±Î ÂOÿ ⁄˘·‰˘ ±ıÀ·ı ÷˘ Ωı¬‹ÿÎflÌ »ı ⁄‘Ì.       ΩıÕı ±Î’HÎı ‰ıfl ⁄Î_‘̱ı ÷˘ ±Î’HÎı ˵ ±◊ÕΉ_ ’Õı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı
±‰‚_ ⁄˘·ı ÷˘ ÷ıfiÌ ’HÎ ‹ËŸ ’˘÷ÎfiÌ µ’fl ‘Ò‚ ’Õı, ±‰‚_ ω«Îflı        ¿Ë̱ı »Ì±ı, “Á·Î‹ ÁÎËı⁄.” ±Î ¿Î‚‹Î_ ÷fl÷ ‹ÎŒÌ ±Î’Ì ÿı‰Ì, fiËŸ
÷˘ ÷ıfiÌ› ‹ËŸ ’˘÷ÎfiÌ µ’fl ‘Ò‚ ’Õı ±ıÀ·ı ±ı ±‰‚Îfi_ ÷‹Îflı          ÷˘ ÷‹Îflı ¬ı_«Î‰_ ’ÕÂı. ±fiı ±Î …√÷ ÷˘ ‰ıfl◊Ì ∂¤_ flèÎ_ »ı.
≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_, ÷˘ ±ıfiÎ◊Ì »^ÀÌ …‰Î›.
                                       ±Î ¿Î‚‹Î_ ¿˘≥fiı Á‹Ω‰‰Î …‰Î› ±ı‰_ fi◊Ì. Ωı Á‹Ω‰÷Î_
       ∞‰_÷ Àı’flı¿Õ˝, ¿ı‰Ì …‰Î⁄ÿÎflÌ !              ±Î‰Õı ÷˘ ÁÎflÎ ÂOÿ˘‹Î_ Á‹Ω‰˘ ¿ı ±ı Àı’ ◊Λ ÷˘› …‰Î⁄ÿÎflÌ fiÎ
                                    ±Î‰ı. ‹ÎÀı “’˘Ï{ÏÀ‰” flËıΩı. …√÷‹Î_ “’˘Ï{ÏÀ‰” … Á¬ ±Î’Âı ±fiı
   ±Î Àı’flı¿Õ˝ fiı ÀˇÎLÁ‹ÌÀfl ±ı‰Î_ ±ı‰Î_ ÷˘ ¿ıÀ·Î_› ÁΑfi˘ ±I›Îflı   “Ïfi√ıÏÀ‰” ⁄‘_ ÿ—¬ ±Î’Âı. ‹ÎÀı ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì Ωı¬‹ÿÎflÌ »ı ? L›Î›-
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        315   316                           ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

±L›Î› Ωı‰Î‰Î‚˘ ÷˘ ⁄Ë …HÎfiı √΂˘ ¤Î_Õı. L›Î›-±L›Î› ÷˘ Ωı‰Î     ±Î’HÎÌ fi⁄‚Î≥ …‰Ì … Ωı≥±ı ¿ı ≠Ï÷’ZÎÌ ¤Î‰ µI’Lfi fiÎ ◊Λ.
…ı‰˘ … fi◊Ì. L›Î›-±L›Î› ÷˘ ±ı¿ ◊‹˘˝‹ÌÀfl »ı …√÷fi_ ¿ı ¿˘fiı ¿ıÀ·˘   ±fiı ‰¬÷ı ◊›Î ˢ› ÷˘ ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ≠Ï÷ø‹HÎfi_ ËÏ◊›Îfl »ı, ÷ıfiÎ◊Ì
÷Ή µ÷flÌ √›˘ fiı ¿ıÀ·˘ «œ›˘ ? …√÷ ¿›Îflı› L›Î›Ì ⁄fi‰Îfi_ fi◊Ì      ¤Ò_ÁÌ fiά̱ı. ’ÎHÎÌ ¿Îfl¬Îfi΋Î_ √›_ ˢ›, ’HÎ ⁄flŒ ◊›_ fi◊Ì I›Î_
±fiı ±L›Î›Ì›ı ◊≥ …‰Îfi_ fi◊Ì. ±Îfi˘ ±Î … ¤ı‚Áı‚ ¬Ì«Õ˘ «ÎS›Î      Á‘Ì ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ⁄flŒ ◊≥ √›Î ’»Ì ËÎ◊‹Î_ fiÎ flËı.
… ¿flÂı.
                                     ±Î’HÎı ¿Î√‚‹Î_ ¿˘≥fiÎ ‹ÎÀı ¿Â_ ¬˘À_ ·¬Î≥ √›_ ˢ›, ’HÎ
    ±Î …√÷ »ı I›Îfl◊Ì ±Î‰_ fiı ±Î‰_ … »ı. Á÷›√‹Î_ …flÎ ±˘»\_    ±ı ¿Î√‚ fiÎA›˘ fi◊Ì I›Î_ Á‘Ì ŒflÌ ’λ\_ fiÌ«ı ·¬Ì ¿Λ ¿ı µ’fl
⁄√Õı·_ ‰Î÷ΉflHΠˢ›, ±I›Îflı ‰‘Îflı ±Áfl »ı. fl΋«_ƒ∞fiÎ ‰¬÷‹Î_     ÷‹ÎflÎ ‹ÎÀı ⁄ı ÂOÿ ¬flÎ⁄ ·¬Ì fi_¬Î›Î »ı ÷ı, ÷ı CÎÕ̱ı ‹ÎflÎ ‹√…‹Î_
ÁÌ÷Îfi_ ËflHÎ ¿flÌ …fiÎflÎ Ë÷Î, ÷˘ ±I›Îflı fiΠˢ› ? ±Î «ÎS›Î …      ¿_≥ √Î_Õ’HÎ ¤flΛ_ ËÂı ÷ı◊Ì ·¬Î›_, ‹ÎÀı ‹ÎŒ ¿flΩı. ±Î‰_ ·¬˘ ÷˘
¿fl‰Îfi_. ±Î ‹ÂÌfiflÌ ±ı‰Ì … »ı ’Ëı·ı◊Ì. ±ıfiı √‹ ’Õ÷Ì fi◊Ì, ’˘÷ÎfiÌ   ⁄‘_ ‹ÎŒ ◊≥ Ω›. ’HÎ ÷ı CÎÕ̱ı ±Î‹fiÌ ±Î⁄w Ω›. ±ıÀ·ı fiÎ ·¬ı.
…‰Î⁄ÿÎfḻ˘fi_ ¤Îfi fi◊Ì, ‹ÎÀı ⁄ı…‰Î⁄ÿÎfl̉΂_ ⁄˘·Â˘ fiËŸ.        ±Î ±Î⁄wÿÎflfiÎ_ ¿À¿Î ⁄‘Î ! ¿ıÀ·Î› ¿’ÕÎ_ flάı I›Îflı ±Î⁄w flËı »ı.
⁄ı…‰Î⁄ÿÎfl̉΂_ ‰÷˝fi ¿fl¢ fiËŸ, ⁄ı…‰Î⁄ÿÎfl̉΂_ ¿Â_ … ¿fl¢ fiËŸ,    ÷ı› ’λ\_ ŒÎÀ›_ ˢ› ÷˘ ÁÎ_‘‰_ ’Õı. ¿’Õ_ ‹ı·_ ◊›_ ˢ› ÷˘ ¿¿‚ÎÀ ‹Î_Õı,
⁄‘_ ’˘Ï{ÏÀ‰ ·ıΩı. ¿˘≥fi_ ÁÎv_ ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ ¿fl‰Î …Ωı. fiËŸ ÷˘     “‹ÎflÌ ÁŒıÿ À˘’Ì ‘˘≥ … fi◊Ì ÷‹ı, fiΉÕÌ »Î’ ’Ëıfl÷˘ Ë÷˘ ÷ı ?
⁄Òfl΋Î_ ’Õ¢ … fiËÌ fiı ⁄Òv_ ω«Îfl¢ fiËŸ. ⁄Ò fl_ ÁÎ_¤‚¢› fiËŸ     ≥jÎÌ ¿ı‹ fiÎ ¿flÌ ?” ˉı ≥jÎÌ ‹ÎÀı ¿¿‚ÎÀ ‹Î_Õı. ÂıfiÎ ËÎv ±Î⁄w
¿˘≥fi_. ⁄Ë Ωı¬‹ÿÎflÌ »ı. fiËŸ ÷˘ ±Î‰Õ_ ‹˘À_ …√÷, ±ı‹Î_ ‹˘ZÎ ÷˘    flάı »ı ±Î ? fiÎ√˘ Œv_ ÷˘› ·˘¿ ’ÒΩ ¿flı ±ı‰Ì ±Î⁄w ¬˘‚Ì ¿Îœ.
’˘÷ÎfiÌ ‹ËŸ … ’Õ›˘ »ı fiı …Õ÷˘ fi◊Ì !!! fiı ¿ıÀ·Î› ±‰÷Îfl◊Ì ¤À¿
                                     ‹ËŸ ±fi_÷Ì Â„@÷±˘ »ı. …ı‰Ì Œıfl‰‰Ì ˢ› ÷ı‰_ Œıfl‰Ì ¿˘ ÷ı‹
¤À¿ ¿flı »ı !!!
                                  »˘. flV÷˘ ΩHΉÎfiÌ …wfl »ı.
    Á΋ÎL› T›‰ËÎfl‹Î_ ⁄˘·‰Îfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’HÎ ÿıË‘ÎflÌ ‹ÎhÎfiı
                                    …ıÀ·_ ≠ı‹‹› ÏÕÏ·_√ ËÂı ±ıÀ·Ì … ‰ÎHÎÌ ±Î Àı’flı¿Õ˝‹Î_ ’˘ÊΛ
‹ÎÀı ¿_≥ ±ÎÕ_ ±‰‚_ ⁄˘·Î›_ ÷˘ ÷ı ‹ËŸ Àı’flı¿Õ˝ ◊≥ √›_ ! ±Î Á_ÁÎflfiÎ
                                  ±ı‰Ì »ı, ÷ıfi˘ … ÁÎfl˘ ‹‚ı.
·˘¿˘fiÌ Àı’ µ÷Îfl‰Ì ˢ› ÷˘ ‰Îfl ¿ıÀ·Ì ? ±ı¿ …flο Á‚Ì ¿fl˘ ÷˘
≠Ï÷’ZÎÌ ¤Î‰ Àı’ ◊›Î … ¿flÂı. “÷Îfl΋Î_ fi⁄‚Î≥±˘ ±ı‰Ì »ı ¿ı Á‚Ì       ÂÎj΢±ı ¿èÎ_ ¿ı ¬flÎ⁄ ⁄˘·Â˘ fiËŸ, ¬flÎ⁄ ω«Îfl¢ fiËŸ.
¿fl÷Î_ ’Ëı·Î_ … ÷_ ⁄˘·‰Î ‹_ÕÌÂ.”                  ±Î’HÎı ω«Îfḻı ¿ı ±Î ±Î‰_ ÂÎ ‹ÎÀı √Î-√Î ¿fl÷Î ËÂı ? ±Î ‹ÂÌfiflÌ
                                  … ±ı‰Ì »ı ¿ı ⁄‘_ Àı’ ◊≥ Ω›. ’»Ì …›Îflı ’flΉΠ¤ı√Î ◊Λ I›Îflı
   ≠ë¿÷ν — ¬flÎ⁄ ⁄˘·‰_ ÷˘ fiËŸ, ’HÎ ¬flÎ⁄ ¤Î‰ ’HÎ fiÎ
                                  Œ…ı÷˘ ◊Λ.
±Î‰‰˘ Ωı≥±ı fiı ?
                                     ≠ë¿÷ν — ’flΉΠÁ_›˘√˘w’ı ⁄ËÎfl ±Î‰ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰ fiÎ ±Î‰‰˘ Ωı≥±ı ±ı ‰Î÷ ¬flÌ »ı. ¤Î‰‹Î_ ±Î‰ı
»ı ÷ı ⁄˘·‹Î_ ±ÎT›Î ‰√fl flËı÷_ fi◊Ì. ‹ÎÀı ⁄˘·‰_ Ωı ⁄_‘ ◊≥ Ω›        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. Á_›˘√ ¤ı√Î ◊Λ I›Îflı ⁄ËÎfl ±Î‰ı ±fiı ¿ıÀ·Î¿
fiı ÷˘ ¤Î‰ ⁄_‘ ◊≥ Ω›. ±Î ¤Î‰ ±ı ÷˘ ⁄˘·‰Î ’λ‚fi˘ ’ÕC΢        ’flΉΠ±Î’HÎfiı ‹ËŸ fiı ‹ËŸ ËıflÎfi ¿flı. ÷ı› ’HÎ ‹ËŸ Á_›˘√˘ ¤ı√Î
»ı. ≠Ï÷’ZÎÌ ¤Î‰ ÷˘ µI’Lfi ◊›Î ‰√fl flËı … fiËŸfiı ! ±‹fiı        ◊Λ I›Îflı. ±ı ±_ÿflfiÎ Á_›˘√˘ ¿Ëı‰Î›. ±ı “ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏLÁ›·
≠Ï÷’ZÎÌ ¤Î‰ fiÎ ◊Λ. I›Î_ Á‘Ì ÷‹Îflı ’HÎ ±Î‰‰Îfi_ »ı. ±ıÀ·Ì      ±ıωÕLÁ” »ı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        317   318                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

   CÎfl‹Î_ ‰Ëfiı ÀˆÕ¿Î‰ı ÷˘ ±ı ΩHÎı ¿ı, “¿˘≥±ı ÁÎ_¤Y›_ … fi◊Ì fiı,     …›Î_ Á‘Ì …√÷ T›‰ËÎflfiÌ ÷‹fiı …wfl »ı I›Î_ Á‘Ì ‹fi˘Ëfl
±Î ÷˘ ±ı‹ fiı ±ı‹ … »ı fiı ?” fiÎfiÎ_ »˘¿flÎ_ ˢ› I›Îflı ±ı‹fiÌ      ·Î√ı ÷ı‰_ ⁄˘·˘. …ıfiÎ_ ‰ÎHÎÌ, ‰÷˝fi fiı ωfi› ‹fi˘Ëfl ◊›Î_ ±ı ≠ı‹ÎI‹Î
ËÎ…flÌ‹Î_ ‘HÎÌ ⁄ˆflÌ √‹ı ÷ı‰_ ⁄˘·ı. ±ı ΩHÎı ¿ı ±Î fiÎfi_ »˘¿v_ Â_   ◊≥ √›˘. ’HÎ ±ı ±Î‰Õı ÂÌ flÌ÷ı ? ‰ÎHÎÌ ±ı‰Ì ⁄˘·ı ¿ı ’ı·˘ «Î ±Î’÷˘
Á‹…‰Îfi_ »ı ? ±S›Î, ‹ËŸ Àı’ ◊Λ »ı ÷ıfi_ Â_ ? ±ı ‹˘À_ ◊Âı I›Îflı   ˢ› ÷ı› fiÎ ±Î’ı.
±ı ⁄ËÎfl ’ÕÂı !
                                     ¿˘≥ ±ΩH›Î √΋‹Î_ ±Î’HÎı √›Î ˢ≥±ı fiı I›Î_ ⁄˘· ⁄˘·
    ≠l¿÷ν — …ıfiı Àı’ fiÎ ¿fl‰_ ˢ› ÷ıfiÎ ‹ÎÀı Â_ flV÷˘ ?      ¿fḻı ¿ı, “±Î ⁄‘Î_ ⁄¿Î·Î_ ±Î‰Î_ ±Î‰Î_ »ı” ±ı‰_ √Î-√Î ¿fḻı ÷˘
                                  ÁÎ_…ı ¬Î‰Îfi_ ‹‚ı ¬v_ ? ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ “÷‹ı ⁄Ë ÁÎflÎ ·˘¿˘ »˘.” ±ı‰_
    ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ … V’_ÿfi fiËŸ ¿fl‰Îfi_. ⁄‘_ Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_. ’HÎ
                                  ¿Ë̱ı ÷˘ Á΋ı◊Ì ·˘¿˘ ’Ò»ı ¿ı, “÷‹ı ¿_≥ ¬Î‘_ ¿ı fiËŸ?
±ı‰_ ⁄fiı fiËŸ fiı ? ±Î› ‹ÂÌfi »ı fiı ’λ\_ ’flΑÌfi »ı. ±ıÀ·ı ±‹ı
⁄ÌΩı flV÷˘ ⁄÷Ή̱ı »Ì±ı ¿ı Àı’ ◊≥ Ω› ¿ı ÷fl÷ ¤Ò_ÁÌ fiά˘ ÷˘ «Î·ı.      ±Î ¿Î‚‹Î_ ÷˘ ‹U¿flÌ› fiÎ ¿flΛ. ±ı¿ ÂOÿı› fiÎ ⁄˘·Î›. ΩÕÎ
±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ±ı ¤Ò_Á‰Îfi_ ÁΑfi »ı. ±ıfiÎ◊Ì ±ı¿Îÿ ¤‰‹Î_ ŒıflŒÎfl     ˢ› ÷˘ ±ıfiı ΩÕÎ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ·Î_⁄Πˢ› ÷˘ ±ıfiı ·Î_⁄Î fi ¿Ëı‰Î›.
◊≥fiı ⁄‘_ ⁄˘·‰Îfi_ ⁄_‘ ◊≥ Ω›.                    ±Î ·˘¿ ÷˘ M·ÎÏVÀ¿ …ı‰Î_ ◊≥ √›Î_ »ı. ±Î’HÎÎ ·˘¿ ÷˘ √‹ı ÷ıfiı
                                  ‰√˘‰ı. ±ı¿·Î ‹fiW›fiı ÷˘ ÃÌ¿, ’HÎ ±Î ¡ÒÀÁfiı ’HÎ ‰√˘‰ı. ±Î ‰Î›Õ_
    ≠ë¿÷ν — ©ÎI‹Îfi_ ·ZÎ ⁄ıÃÎ ’»Ì Ïfifl_÷fl ≠Ï÷ø‹HÎ «Î· …
ˢ›.                                »ı, ¿ËıÂı. ±Î √fl‹ ’ÕÂı. ±S›Î, ÷fiı ‰Î›Õ_ ’ÕÂı, ⁄ÌΩfiı fiËŸ. ’HÎ
                                  ±Î‹fiÌ ¤ÎÊÎ … ‰Î_¿Ì »ı I›Î_ Â_ ?
    ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ÷‹ÎflÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ flËı fiËŸ.
                                     ⁄˘·◊Ì … …√÷ ∂¤_ ◊›_ »ı, ±fiı ⁄˘·◊Ì … …√÷ ⁄_‘ ◊≥
    ±‹fiı ÷˘ ¿Ï‰flÎ…fiÎ ’ÿ˘ “±ı@{ı@À” ±ı … ±‰Î…‹Î_, ±ı …      …‰Îfi_ »ı.
flÎ√‹Î_, ⁄ı-⁄ı, hÎHÎ-hÎHÎ ¿·Î¿ Ïfifl_÷fl Á_¤‚ΛΠ… ¿flı. ±ı Â_ ËÂı ?
                                     ±Î Á‘flı·Î CÎfl˘‹Î_-ÁP› ‹ÎHÎÁ˘fiı I›Î_ ±ÁP› ‰÷˝fifiÎ_ ÿ—¬
±Î ÷˘ ‹ÂÌfi »ı. ±Î› ‹˘À΋Î_ ‹˘À_ ÁΛLÁ »ı. ’ı·_ ‹fiW›ı ⁄fiΉı·_
                                  fi◊Ì Ë˘÷Î_, ±ÁP› ‰ÎHÎÌfiÎ_ ÿ—¬ ˢ› »ı. ±Î ·˘¿˘fiı CÎıfl ¿_≥ ’◊flÎ
»ı ±fiı ±Î ÷˘ ±fi˙’«ÎÏfl¿ »ı. ‹ÎHÎÁ◊Ì ⁄fiÌ Â¿ı … fiËŸ ±ı‰_ ±Î
                                  ‹Îfl ‹Îfl ¿flÎ÷Î ËÂı ? fiÎ, ‰«fi⁄ÎHÎ ‹Îflı. ˉı ±Î ’J◊fl ‹Îflı ÷˘
‹ÂÌfi »ı. ±Î‹Î_ ≥·ı¿ÏÀˇ¿ ¿fl_À fiÎ Ωı≥±ı ⁄ıÀflÌ fiÎ Ωı≥±ı. flÎ÷ı,    ÁÎfl˘ ¿ı ‰ÎB⁄ÎHÎ ‹Îflı ÷ı ÁÎv_ ?
ÿËÎÕı, ‰flÁÎÿ ’Õı, ÷Î’ ’Õı, ÏË‹ ’Õı ÷˘›, ±Î ‹ÂÌfi «Î· flËı.
                                     ≠ë¿÷ν — ’J◊fl ÁÎfl˘.
   ’_ÿfl ‰flÁ µ’fl ±Î’HÎı ¿˘≥ ‹ÎHÎÁ Ωı›˘ ˢ› ÷ıfiı ±Î…ı Ωı≥±ı
÷˘› ÷ı ±Î’HÎfiı ŒflÌ ›Îÿ ±Î‰ı ¿ı Ωı›ı·˘ Ë÷˘. ±ı‰_ ±Î ‹ÂÌfi »ı.       ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ’J◊fl ’Á_ÿ ¿flı »ı fiı ±Î fi◊Ì ‰Î√÷_
                                  ÷ıfiı ’Á_ÿ fi◊Ì ¿fl÷Î_. …ı ‰Î√ı fiı ·˘ËÌ fiÌ¿‚ı, ·ËΛ ⁄‚ı ÷ıfiÌ ÕΘ@Àflfiı
   ’fl‹ÎHÎ ’fl‹ÎH΋Î_ Àı’ ¿fl‰ÎfiÌ Â„@÷ »ı. ±Î_¬˘fiı ÏŒ·‹       ⁄÷ΉÌfiı ÿ‰Î ¿flÌ Â¿Î›. ±ı w{Î≥ Ω›. ’HÎ ±Î ÂOÿfi˘ CÎÎ ‰Î√ı
µ÷Îfl‰ÎfiÌ Â„@÷ »ı, ‹ËŸ ’Îfl ‰√flfiÌ Â„@÷ »ı. ±Î ±ı¿ ‹ËŸfiÌ       ÷ı fiÎ w{Λ. ’_ÿfl ’_ÿfl ‰flÁ ◊Λ ÷˘› ±ı CÎÎ ⁄Y›Î … ¿fl÷˘ ˢ› !
‹ÂÌfiflÌ ’fl◊Ì ±Î ⁄Ì∞ ⁄‘Ì ’Îfl ‰√flfiÌ ‹ÂÌfifḻ˘ ⁄fiı »ı. ±ıÀ·ı      ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ »ı ? ±Î Ω÷ı ⁄˘·ı »ı ÷ı‹ ‹ÎfiÌ ·Ì‘_ ÷ı◊Ì. ±‹ı √ıflıLÀÌ
±Î ‹ÂÌfi …⁄fl…V÷ ’Ήfle· »ı.                     ±Î’̱ı »Ì±ı ¿ı ∞‰ ‹ÎhÎfiÌ ‰ÎHÎÌ flı¿Õ˝ »ı. ±Î ±‹ÎflÌ› flı¿Õ˝ »ı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                           319   320                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

fiı ? ±Î flı¿Õ˝ ‰Î√÷Ì Ë˘› ¿ı, “«_ÿ·Î· ÁÎflÎ ‹ÎHÎÁ fi◊Ì, ÁÎflÎ ‹ÎHÎÁ            ‰ÎHÎÌ, ±ı ±Ë_¿Îflfi_ V‰w’ !
fi◊Ì.” ÷˘ ÷‹fiı flÌÁ «œı ?
                                       ‰ÎHÎÌ ‹ÎhÎ ¬S·˘ ±Ë_¿Îfl »ı. …ı ⁄˘·ı »ı, …ıÀ·_ ⁄˘·ı »ı ±ı
   ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ‹ÂÌfi »ı fiı ?
                                    ⁄‘˘ … ¬S·˘ ±Ë_¿Îfl »ı. Œ@÷ “iÎÎfiÌ ’vÊ” …ı V›Îÿ˚‰Îÿ ⁄˘·ı »ı
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±Î ‹fiW›˘ ⁄˘·ı »ı ÷ı› flı¿Õ˘˝ … ⁄˘·Ì flËÌ »ı.      ÷ı ‰¬÷ı ÷ı‹fi˘ ±Ë_¿Îfl fiËŸ. ’HÎ ±ı Ωı ⁄Ì…\_ ¿_≥ ⁄˘·ı ÷˘ ±ı‹fi˘
÷‹ÎflÎ ÂOÿfiı “flı¿Õ˝” ‹Îfi¢ fiı Á΋ÎfiÎ ÂOÿfiı “flı¿Õ˝” ‹Îfi¢ ÷˘ µ¿ı·     ±Ë_¿Îfl … fiÌ¿‚ı »ı. ±ıfiı fiÌ¿‚÷˘ ±Ë_¿Îfl, “ÏÕV«Î…˝” ±Ë_¿Îfl ¿è΢
±Î‰Âı. ⁄ÌΩı ¿˘≥ µ’Λ ±Î …√÷fiı ∞÷‰Îfi˘ fi◊Ì. “flı¿Õ˝” ¿èÎ_, ±ıÀ·ı      »ı.
Ïfiÿ˘˝Ê ◊≥ √›Î !
                                       ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl ‰√flfiÌ ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı fiı ?
   ±iÎÎfi ÿÂ΋Î_ ±ı‹ ·Î√ı ¿ı “±Î ‹fiı ±Î‰_ ¿Ëı ¿Ëı ¿flı »ı ÷ı
‹ÎflÎ◊Ì ÂÌ flÌ÷ı ÁËfi ◊Λ ?” I›Î_ Á‘Ì fl˘√ ±˘»Î ◊Λ fiËŸ. ±Î’HÎı          ÿÎÿÎlÌ — ±ı Ïfi∞˝‰ ±Ë_¿Îfl ¿Ëı‰Î›. ‰ÎHÎÌ‹Î_ Á∞‰ ±Ë_¿Îfl
ÁËfi ¿fl‰Îfi_ … fi◊Ì. ‹ÎhÎ Á‹∞ …‰Îfi_ »ı ¿ı ±Î flı¿Õ˝ »ı. Ωı ÷‹ı       ˢ› ÷˘ ÷ı ‰ÎHÎÌ Á΋Îfiı ‰Î√ı. ±‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ Ïfi‹˝‹I‰ ±fiı
‰ÎHÎÌfiı flı¿Õ˝ V‰w’ fiËŸ ‹Îfi˘ ÷˘ ÷‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ ±ı‰Ì … fiÌ¿‚‰ÎfiÌ.       Ïfifl˚±Ë_¿ÎflÌ Ë˘›, ÷ı◊Ì ⁄‘Îfiı ±Îfi_ÿ ±Î‰ı.
±ıÀ·ı ¿Î›˝-¿ÎflHÎ, ¿Î›˝-¿ÎflHÎ «Î· … flËıÂı.                  ‰ÎHÎÌ ’fl◊Ì ¿ıÀ·Î ≠‹ÎH΋Î_ fiı ¿ı‰˘ ±Ë_¿Îfl “«Î…˝” ◊›˘ Ë÷˘
   ‰ÎHÎÌ ÷˘ ±Î¬_ ◊‹˘˝‹ÌÀfl »ı.                    ÷ı ¬⁄fl ’Õı. V›Îÿ˚‰Îÿ ‰√fl …ıÀ·Î ⁄˘· »ı ±ı ⁄‘˘ ±Ë_¿Îfl … »ı.
                                    ‰÷˝fi‹Î_ ±Î‹ ⁄Ë ±Ë_¿Îfl ÿı¬Î÷˘ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ¿˘≥¿ ŒıflÎ »Î÷Ì ’ˢ‚Ì
   ±Î ωiÎÎfi ±ı‰_ »ı ¿ı µ¿ı· ·Î‰Ì fiάı. ¿˘≥ ±Î’HÎfiı ÀˆÕ¿Î‰ı,     ◊Λ, ±ı ’HÎ ·Bfi‹Î_ √›Î ˢ› I›Îflı … ÿı¬Î›.
±Î’HÎÎ ’fl ËÁı ÷˘ ±Î’HÎı ËÁ‰Î ·Î√̱ı. ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î flı¿Õ˝
±Î‰Ì ‰Î√ı »ı. Á΋˘ ⁄˘·ı ÂÌ flÌ÷ı ? ±ı … ¤‹flÕ˘ »ı I›Î_. ±Î Ï⁄«ÎflÎ        “Ë_ ¿ı‰_ ⁄˘S›˘” ±ı ‰ÎHÎÌfi˘ ’Ïfl√˛Ë. “Ë_ ⁄˘·_ »\_” ±ı ¤Îfi »ı,
’fl ÷˘ ÿ›Î ¬Î‰Î …ı‰Ì »ı !                        ÷ıfiÎ◊Ì fi‰_ ⁄Ì… ’Õı »ı.

   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·_ ÷ı ‰¬÷ı ·Z΋Î_ fi◊Ì flËı÷_ !                ≠ë¿÷ν — ÁÎËÏ…¿ ‰ÎHÎÌ ±ıÀ·ı Â_ ?

   ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·_ ÷˘ “‰ÎHÎÌ ±ı flı¿Õ˝ »ı” ±ı‰_ fiyÌ ¿fl˘. ‰ÎHÎÌ        ÿÎÿÎlÌ — …ı‹Î_ Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ±Ë_¿Îfl fi◊Ì ÷ı. ±Î ‰ÎHÎÌfi˘ Ë_ ±ı¿
flı¿Õ˝ »ı, flı¿Õ˝ »ı, flı¿Õ˝ »ı... “V◊Ò‚ Á_›˘√˘, ÁÒZ‹ Á_›˘√˘ ±fiı ‰ÎHÎÌfiÎ  Áı¿LÕ ’HÎ ‹ÎÏ·¿ ◊÷˘ fi◊Ì, ±ıÀ·ı ±‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ ±ı ÁÎËÏ…¿ ‰ÎHÎÌ
Á_›˘√˘ ’fl »ı fiı ’flΑÌfi »ı.” ‰ÎHÎÌ ±ı ⁄˘·fiÎflfiΛ ËÎ◊‹Î_ fi◊Ì fiı      »ı.
ÁÎ_¤‚fiÎflfiÎ ËÎ◊‹Î_› fi◊Ì. ‰ÎHÎÌfiÎ Á_›˘√˘ ’fl »ı fiı ’flΑÌfi »ı.           ±ÎI‹Î Á«flΫfl »ı. Á«fl‹Î_ hÎHÎ «fl »ı. ±Î«Îfl, ω«Îfl fiı
±ı‰Ì ∂Õ÷Ì Ë‰≥±˘‹Î_ ¿˘HÎ ËÎ◊ CÎηı ?                   µE«Îfl. ±Î hÎHÎ Ωı fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ‹Î_ ˢ› ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±Î hÎHÎ
   ¿˘≥ ’HÎ ‰Î÷ ⁄ı Ï‹ÏfiÀ◊Ì ‰‘Îflı ·_⁄Î≥ ÷˘ I›Î_◊Ì ¤√‰Îfi        fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ‹Î_ ˢ› ÷˘ ‹fiW›fiÌ Á√_‘ ±Î‰ı …. ‹ÎHÎÁfiÌ ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ
¬ÁÌ Ω› ! ‰Î÷ «Ò_◊Î≥ ¿ı ¤√‰Îfi «ÎS›Î Ω›. ‰Î÷«Ì÷ ¿fl‰Îfi˘          ’flÌZÎÎ ¿≥ ? ±ıfiÎ ±Î«Îfl ’fl◊Ì ’flÌZÎÎ ⁄Î_‘¢ fiËŸ, ±ıfiΠω«Îfl
‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ±ıfiı ’¿Õ‰_ fiËŸ. ’¿Õı ±ıÀ·ı ⁄˘Ωı ‰‘ı.           ’fl◊Ì ’flÌZÎÎ ¿fl¢ fiËŸ, ±ıfiÌ ‰ÎHÎÌ ’fl◊Ì ’flÌZÎÎ ¿flΩı !
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                          321   322                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

       ‰Ì÷flÎ√ ‰ÎHÎÌ Ï‰fiÎ, fi µ’Λ !                  ≠l¿÷ν — Âw±Î÷‹Î_ ÁÒZ‹ ¿›Î_◊Ì ∂¤_ ◊›_ ?
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’ı·Î V◊Ò‚‹Î_◊Ì ’λ\_ ÁÒZ‹ µI’Lfi ◊Λ »ı. V◊Ò‚
    ¤√‰Îfifiı ¿˘≥ ±ı ’Ò»›_ ¿ı, “‹˘ZÎı …‰Îfi_ ÁΑfi Â_ ?” I›Îflı     ˢ› ÷ı‹Î_ flÎ√¶ıÊ ◊‰Î◊Ì ’λ\_ ŒflÌ fi‰_ ÁÒZ‹ ∂¤_ ◊Λ »ı. Ωı ±ı¿
÷ı‹HÎı ¿èÎ_ ¿ı, “‰Ì÷flÎ√ ‰ÎHÎÌ Ï‰fiÎ, ±‰fl fi ¿˘≥ µ’Λ.” ±ı ‰ÎHÎÌ     … ±‰÷Îfl ‰Ì÷flÎ√ flˢ ÷˘ ¬·ÎÁ ◊≥ √›_ ⁄‘_ ! ’HÎ ’λ\_ ⁄Ì…
ÏÁ© ‰ÎHÎÌ ¿Ëı‰Î›, Á΋Îfiı ∂√Ì fiÌ¿‚ı.                  fiÎA›Î … ¿flı »ı.
   ≠ë¿÷ν — ‰Ì÷flÎ√ ‰ÎHÎÌfi_ ≠‹ÎHÎ Â_ ?                   ≠ë¿÷ν — ±Î’ …ı ⁄˘·˘ »˘ ÷ı ¤ÎÊÎfiı Á‹ÎÏ‘ ¤ÎÊÎ fiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ‰Ì÷flÎ√ ‰ÎHÎÌ ±ıÀ·ı ÿflı¿fi˘ ±ÎI‹Î ¿⁄Ò· ¿flı …, ÿflı¿    ¿Ëı‰Î› ?
‘‹˝fiÎ_ ·˘¿ ±ıfiı ¿⁄Ò· ¿flı. ±ı¿ ±ÎÕÎ≥‰Î‚˘ … fiÎ ¿⁄Ò·ı. ‰Ì÷flÎ√          ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îflı Á‹ÎÏ‘ ¤ÎÊÎ ¿Ëı‰Ì ˢ› ÷˘ Á‹ÎÏ‘ ¤ÎÊÎ ¿Ë˘,
‰ÎHÎÌ ±ÎI‹fl_…fi ¿flΉfiÎflÌ Ë˘›, ⁄Ì∞ ⁄‘Ì ‰ÎHÎÌ ‹fi˘fl_…fi ¿flΉı.       V›Îÿ˚‰Îÿ ¿Ë˘ ÷˘ V›Îÿ˚‰Îÿ »ı. ±‹ÎflÌ ¤ÎÊÎ ¿˘≥fiı› ÿ—¬ÿÎ›Ì fiÎ
‰Ì÷flÎ√ ‰ÎHÎÌ ÁÎ_¤‚÷Î_ … ÷ÿ˚fi fi‰Ì ·Î√ı, ±’Ò‰˝ ·Î√ı. ±’Ò‰˝ ±ıÀ·ı     ˢ›, Á¬ÿÎ›Ì ◊≥ ’Õı ÿflı¿fiı. ±Î ‰ÎHÎÌ ±‹ÎflÌ ‹ÎÏ·¿ÌfiÌ »ı … fiËŸ.
’Ò‰ı˝ ¿›Îflı› ÁÎ_¤‚Ì fiΠˢ›, ‰Î_«Ì fiΠˢ› ±ı‰Ì ‰Î÷ ˢ›. ‰Ì÷flÎ√fiÎ    ±Ë_¿Îfl ±Î¬˘ ÂÒL› ◊¥ Ω› I›Îflı flı¿Õ˝ «˘A¬Ì ◊≥ Ω›. ±‹fiı iÎÎfi
‰«fi ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ¿ı …ı ‰ÎÿÌ ≠Ï÷‰ÎÿÌ ⁄Lfiı ¿⁄Ò· ¿flı. ≠Ï÷‰ÎÿÌ ’HÎ     ◊›Î ’»Ì flı¿Õ˝ «˘A¬Ì ◊≥ √≥.
¿⁄Ò· ¿flı ¿ı, “‰Î÷ ¬flÌ »ı, ’HÎ ±‹fiı ±Î ‰Î÷ ’˘ÊÎ÷Ì fi◊Ì.”
                                       ≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌ flı¿Õ˝ »ı ±ı‹ ¿›Îflı ¿˘≥ ⁄˘·Ì ¿ı ?
            ‰ÎHÎÌfi_ ÀıÏ’_√ !
                                       ÿÎÿÎlÌ — …›Îflı ‹˘œÎ ’fl ¤Î‰Î¤Î‰ fi ÿı¬Î› I›Îflı ‰ÎHÎÌfi_
   ≠ë¿÷ν — ±Î’ ¿Ë˘ »˘ ¿ı ±Î Ë_ fi◊Ì ⁄˘·÷˘, ’HÎ Àı’flı¿Õ˝       ‹ÎÏ·¿Ì’HÎ_ »^ÀÌ √›_, ±fiı I›Î_ … ±Î’H΢ “±ıLÕ” ◊Λ »ı !
⁄˘·ı »ı, ÷˘ ÷ı ¿≥ flÌ÷ı ? ÷ı Á‹Ω‰˘.
                                            ‰ÎHÎÌfi_ “«Î…˝ ’˘¥LÀ” !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÎ √HΑ‹˝ µ’fl◊Ì. ±ÎI‹ÎfiÎ ±Î‹Î_ √HΑ‹˘˝ fi◊Ì.
’ÿ˚√·fiΛ √HΑ‹˝ fi◊Ì. ±ı ’ÿ˚√·fiÌ ±‰V◊Î »ı. ‰ÎHÎÌ ±Ë_¿ÎflfiÌ           ≠ë¿÷ν — ±Î ⁄‘Ì “ÏÕV«Î…˝” Àı’ »ı, ÷˘ fi‰Ì Àı’ ¿ı‰Ì flÌ÷ı
≠ıflHÎÎ◊Ì Àı’ ◊Λ »ı. ±Ë_¿Îfl ’˘÷ı ÷ı Àı’ fi◊Ì ¿fl÷˘. ‹ÎhÎ ÷ıfiÌ ≠ıflHÎÎ◊Ì  ¿fl‰ÎfiÌ ?
Àı’ ◊Λ »ı. ‹ËŸ ±Ë_¿Îfl ≠ıflHÎÎ ¿flı ¿ı, ¿˘À˝‹Î_ ±Î‹ ⁄˘·‰_ »ı, ÷ı‹       ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘Ì ‰Î÷˘ ¿fl˘ ±ıfiÌ ’Î»Ì fi‰Ì Àı’ ’՛Π¿flı.
⁄˘·‰_ »ı I›Îflı ’»Ì ÷ı‰Ì Àı’ fiÌ¿‚ı.                   ±ı Àı’ ¤Î‰◊Ì ◊Λ »ı. “±Î’H΢” ¤Î‰ ˢ› ÷ı ≠‹ÎHÎı Àı’ ◊≥ Ω›.
   ≠ë¿÷ν — ±Î’fiÌ ‰ÎHÎÌ ¿›Îflı Àı’ ◊≥ ËÂı ?             ‹Îfl˘ ¤Î‰ ⁄˘·‰Î‹Î_ ¿ı‰˘ »ı ? “‹Îflı ÷‹Îv_ ±’‹Îfi ¿fl‰_ »ı” ÷˘ ÷ı‰_
                                    Àı’ ◊≥ Ω›, “‹Îfi ±Î’‰_ »ı fiı ≠ı‹◊Ì ‰÷˝‰_ »ı” ÷˘ ÷ı‰_ Àı’ ◊≥
   ÿÎÿÎlÌ — √›Î ¤‰‹Î_ Àı’ ◊›ı·Ì ÷ı ±Î ¤‰‹Î_ ⁄˘·Î› »ı.        Ω›. ±ıÀ·ı ¤Î‰ µ’fl◊Ì Àı’ ◊≥ Ω› »ı.
   ≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌ ±ı ÁÒZ‹fi_ V◊Ò‚ ◊›ı·_ »ı ?                ≠ë¿÷ν — ¤Î‰ ’Õı I›Îflı fi‰_ ’Õı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÁÒZ‹fi_ V◊Ò‚ ◊›ı·_ »ı.                   ÿÎÿÎlÌ — ËÎV÷˘, ¤Î‰ ’Õı I›Îflı fi‰_ Àı’ ’Õı. ’»Ì Œıfl‰‰Î
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        323   324                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

…≥±ı ÷˘ ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ. ±Î ‰ÎHÎÌ ±ı ’ÿ˚√·fi˘ ‘‹˝ fi◊Ì, ±Î       »ı fiı ’ı·_ Á«fl »ı. ÷ı◊Ì ±Î …√÷fiı Á«flΫfl ¿Ë›_. …ı ωfiΠ◊‰Îfi_
±˙’«ÎÏfl¿ ‰V÷ »ı. ±ıÀ·ı √›Î ±‰÷ÎflfiÎ …ı ¤Î‰˘ »ı, √÷ ¤Î‰˘      ÷ı Á«fl fiı …ı ¿Î›‹fi_ »ı ÷ı ±«fl.
»ı, ÷ı ±I›Îflı ‹ËŸ µÿ›‹Î_ ±Î‰ı »ı fiı ÷ı … ≠‹ÎHÎı ÷fl÷ … Àı’ ◊≥      ÷ı◊Ì ÷‹Î‹ ÂÎj΢‹Î_ ·A›_ »ı ¿ı ±ÎI‹iÎÎfi ΩH΢, ’HÎ
Ω› »ı fiı ÂOÿ˘ fiÌ¿‚ı »ı. ±Î ⁄‘_ V’ÌÕÌ ¿Î‹ ◊≥ Ω› »ı. ±Î       ±ÎI‹iÎÎfi …HÎΛ ±ı‰_ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ’Ò‰˝fi_ ⁄Ë ¿fl÷˘ ¿fl÷˘ ±ÎT›˘ ˢ›
±Ω›⁄Ì »ı ! ±Î ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı »ı ÷ı‹Î_ ‹Ò‚¤Î‰ fi◊Ì, √÷¤Î‰ »ı.     ÷˘ ≠√À ◊Λ. ±√fl ÷˘ ¿˘≥ “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÌ ’ÎÁı◊Ì ’˘÷Îfiı ≠√À
√÷¤Î‰ ±ı ÏÕV«Î…˝ ¤Î‰ »ı fiı ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı »ı. ±ıÀ·ı   ◊Λ ! ⁄Î¿Ì ÷˘ ±ÎI‹iÎÎfi …HÎΛ ±ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì. ⁄‘Î_ ÂÎj΢ ΩHÎı,
‰ÎHÎÌ ±ı “ÏÕV«Î…˝”fi_› “ÏÕV«Î…˝” »ı. ±fiı ‹fi ±ı “M›Î˜fl” “ÏÕV«Î…˝”  ’HÎ ÷ı◊Ì ±ÎI‹Î fiÎ …HÎΛ. ÂÎj΢fiÎ ÂÎj΢ ‹¬’ÎÃ Ë˘› ’HÎ ÷ı‹Î_◊Ì
»ı. “ÏÕV«Î…˝” ¤Î‰ ±ıÀ·ı Ïfi∞˝‰ ¤Î‰.                ±ÎI‹ÎfiÌ ¬⁄fl fiÎ ’Õı, ±fiı ¬⁄fl ’Õı ÷˘ ÂOÿ◊Ì ¬⁄fl ’Õı. ÷ı ¿ı‰_
   ≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌfiÌ ‹Ò‚ Àı’ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊≥ ?           ˢ› ? ¿ı “±ÎI‹Î ±Î‰˘ »ı, ±Î‰˘ »ı,”±ı‹ flËı. ±S›Î, ÷_ ±ı‹ ¿Ëıfiı
                                 ¿ı “Ë_ ±Î‰˘ »\_, Ë_ ±Î‰˘ »\_ !” I›Îflı ±ı ¿Ëı ¿ı, “fiÎ, ±ı‰_ ‹ÎflÎ◊Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfiı ’fl‹ÎHÎfiÎ Á_›˘√ ¤ı√Î ◊Λ »ı fiı I›Î_ «Î…˝  ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ?” ±ıÀ·ı …ı “÷ı” w’ ◊›˘ ˢ› ÷ı … ⁄˘·Ì ¿ı ¿ı, “Ë_
◊≥ Ω› »ı. ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ¤Î‰Î¤Î‰fiÎ V’_ÿfi ◊Λ »ı, ±ı‹Î_     ±fi_÷ iÎÎfi‰Î‚˘ »\_, ±fi_÷ ÿ½fi‰Î‚˘ »\_, ±fi_÷ „@÷ ‰Î‚˘ »\_.” ÷‹ı
≥√˘≥{‹ ¤‚ı ±ıÀ·ı ±ı V’_ÿfi Àı’ ◊≥ Ω›.               ±ı‰_ ⁄˘·˘ ¿ı fiÎ ⁄˘·˘ ?
   ‰ÎHÎÌfi_ ±ı‰_ »ı ¿ı ±ı ⁄ı T›’˘≥LÀ “±ıÀ ±ı ÀÎ≥‹” fiÎ ⁄÷Î‰Ì      ≠ë¿÷ν — ËÎ, ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı.
¿ı. ±ıÀ·ı T›@÷ ¿fl‰Î ⁄Ì…\_ ‰Î@› ⁄Ì∞ ‰¬÷ ⁄˘·‰_ ’Õı. “ÿ½fi”‹Î_
“±ıÀ ±ı ÀÎ≥‹” Á‹√˛ flÌ÷ı Ωı≥ ¿Λ, ’HÎ ÷ıfi_ ‰Hνfi ¿fl‰_ ˢ› ÷˘      ÿÎÿÎlÌ — ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹ı “÷ı” w’ ◊›Î »˘.
¿˘≥ ’HÎ ‹ÎHÎÁ “±ıÀ ±ı ÀÎ≥‹” T›@÷ fiÎ ¿flÌ Â¿ı. ÷ı◊Ì ‰ÎHÎÌ         ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ±ÎI‹ÎfiÌ ±˘‚¬ÎHÎ ÷˘ …ıHÎı ±˘‚A›˘ ˢ›
V›Îÿ˚‰Îÿ ¿Ëı‰Î› »ı.                        ÷ı … ¿flÎ‰Ì Â¿ı fiı ? ⁄ÌΩı ¿˘≥ ¿flÎ‰Ì Â¿ı fiËÌ_ fiı ?
   ‹_hÎ ⁄˘·‰Î ±ı V◊Ò‚ »ı. V◊Ò‚fi˘ ŒÎ›ÿ˘ ◊Λ, ’HÎ ’»Ì ÁÒZ‹‹Î_     ÿÎÿÎlÌ — ÷ı◊Ì ¿èÎ_ fiı ¿ı ±ÎI‹iÎÎfiÌfiı ÿıË‘ÎflÌ w’ı ’fl‹ÎI‹Î
…‰_ Ωı≥±ı. “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfifiı fi‹V¿Îfl ¿v_ »\_” ±ı‹ ⁄˘S›Î ’»Ì “ÿÎÿΔ   ΩHÎ. ’Ò‰ı˝fiÎ iÎÎfi̱˘ ¿ËÌ √›Î »ı ¿ı “iÎÎfiÌ ’vÊ” ÿıË‘ÎflÌ w’ı
ÿı¬Î‰Î Ωı≥±ı, ‰√fl Œ˘Àı “ÿÎÿΔ ÿı¬Î‰Î Ωı≥±ı. ’»Ì ÁÒZ‹÷‹‹Î_ …‰_   ’fl‹ÎI‹Î ◊›Î »ı, ‹ÎÀı I›Î_ ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·ı…ı. “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÌ ±_ÿfl …
Ωı≥±ı, fiı ÁÒZ‹÷‹‹Î_ ÷˘ ÷fl÷ Œ‚ ±Î‰ı ±ı‰_ »ı !           ±ÎI‹Î ≠√À ◊›˘ »ı, …ı ΩHΉΠ…ı‰˘ »ı. ÷Îflı ±ÎI‹Î ΩHΉ˘ ˢ›
                                 ÷˘ “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’ÎÁı Ω. ⁄ÌΩı ¿˘≥ ÂÎjÎfi˘ ¿ı ’V÷¿fi˘ ±ÎI‹Î «Î·ı
       ≠√À ÿ̉˘, I›Î_ ¿Î‹ ◊Λ !              fiËŸ. ’V÷¿fiÌ ±_ÿfl ¿ıLÕ· Ï«÷flı·_ ˢ› ÷ı ÿı¬Î› ¬v_ ¿ı ±Î‰_ ˢ›
   ±ÎI‹Î fiËŸ ΩHΉÎ◊Ì ±Î ⁄‘_ …√÷ ¿◊‚Λı·_ »ı. ±Î Ëη÷_     ¿ıLÕ·, ’HÎ ÷ıfi_ ±…‰Î‚_ fiÎ ±Î‰ı. ÷ıfiÎ◊Ì ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ. ±ÎI‹Î
«Î·÷_ ÿı¬Î› »ı, ÷ı‹Î_ ±ÎI‹Î ‰√fl ¿Â_ «Î·ı … fiËŸ, ±ı‹ ‹Îfiı »ı.   ΩHΉΠ÷˘ ≠I›ZÎ “iÎÎfiÌ ’vÊ”fi˘ ¤ıÀ˘ ◊‰˘ Ωı≥±ı, ÷˘ … “¿Î‹” ◊Λ.
’HÎ …ıfiı ±ı «ı÷fi ¿Ëı »ı ±ı «ı÷fi ˢ÷_ fi◊Ì. ±‹ı ±ıfiı “Ïfiçı÷fi-                           l  …› ÁÏE«ÿÎfi_ÿ
«ı÷fi” ¿Ë̱ı »Ì±ı. ±ı ÁΫ_ «ı÷fi fi◊Ì, ÏÕV«Î…˝ «ı÷fi »ı, «Î‰Ì
±Î’ı·_ «ı÷fi »ı. ¬v_ «ı÷fi ÷˘ ±_ÿfl »ı, …ı ¿Î›‹ ÏV◊fl »ı ±fiı ±«‚

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:6
posted:5/19/2010
language:Icelandic
pages:40