07 pg 62 to 96

Document Sample
07 pg 62 to 96 Powered By Docstoc
					                                ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                         63
                                    µ’ÎÏ‘ …÷Ì flËÌ ±ıÀ·ı ¿÷ν¤Î‰ √›˘. ¿÷ν¤Î‰ Ω› ±ıÀ·ı
                                Á_’ÒHν ÿÂÎ ◊¥ √¥. Œ@÷ ÏÕV«Î…˝ ±ı¿·_ flèÎ_. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ·˘¿˘fiı
                                flV÷ı …÷Î_ ±Î iÎÎfi ‹Y›_, ±ıÀ·ı Ω÷ Ω÷fi_ ÏÕV«Î…˝, ±Î‹fiı …\ÿÌ
                                Ω÷fi_ ˢ›, ±Î‹fiı …\ÿÌ Ω÷fi_ ˢ›, ±Î‹fiı …\ÿÌ Ω÷fi_ ˢ›. ±ı
                                ÏÕV«Î…˝ …\ÿ_ …\ÿ_ flèÎ_ Œ@÷. ¿÷ν¤Î‰ µÕÌ Ω› ±ı‰˘ … ‹Î√˝ »ı ±Î.
                                Á_’ÒHν Ë_ÕˇıÕ ’flÁıLÀ ¿÷ν¤Î‰ µÕÌ Ω› »ı. fiËŸ ÷˘ ‹ÎHÎÁfiı ÂÎ_Ï÷ flËı
                                fiËŸ !
                                   ¿˘¥fiı ±Ë_¿ÎflÌ √HÎ ÷˘ ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ˢ› ¿ı ÏÕV«Î…˝ ◊÷Ì ‰¬÷ı
                                ±Î‹ ÿı¬Î› ˵, ⁄‘Î_ › ¿Ëı ¿ı ±Î ¿ıÀ·˘ ±Ë_¿Îfl ¿flı »ı, ÷˘ › ’HÎ
         (4)                      ±ı fi◊Ì ¿fl÷˘.
                                    ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎÎ◊Ì ÁÒZ‹ ±Ë_¿Îfl ÷˘ ◊¥ … Ω› »ı fiı ?
    T›‰„V◊÷fiÌ Ï‰ÂıÊ Ï‰√÷...
                                    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ÁÒZ‹ ±Ë_¿Îfl fi◊Ì. ±ı ±Ë_¿Îfl ¿ı‰˘ »ı ?
                                Ïfi∞˝‰ ±Ë_¿Îfl »ı. ±ıÀ·ı ⁄Ì… fiάı fiËŸ ±fiı ¿Î‹ ¿flı. Á_ÁÎflfi_ ¿Î‹
       ±ı¿ ±‰÷ÎflÌ ±ø‹ iÎÎfi !               ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±Ë_¿Îfl ÷˘ Ωı¥±ı …. ’HÎ ⁄Ì… fiάı fiËŸ. ±ı ÷˘ ·Î√ı
                                ±ı‰_ !
   ±Î’HÎı ±ËŸ “¿fl‰Îfi˘” ‹Î√˝ … fi◊Ì.
                                    ≠ë¿÷ν — ±_ÿfl ¤Î‰ ’HÎ ±Ë_¿Îflfi˘ flËı »ı, …ı‰_ ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î Â_ ¿fḻı »Ì±ı !               ±ı‰˘.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ÏÕV«Î…˝ ◊Λ »ı.                   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı flËı »ı ÷ı ∞‰÷˘ ±Ë_¿Îfl fi◊Ì. ’˘÷Îfiı ±ıÀ·_
                                … Ωı Á‹…HÎ ’Õı fiı, ÷˘ ¿Î‹ fiÌ¿‚Ì Ω›. Ë_ ÷˘ ÷‹fiı ±ıÀ·_ ’Ò»\_
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ±Î … ¿›* ¿Ëı‰Î›fiı, ⁄Ì…\_ Â_ ?       ¿ı “÷‹ı ©ÎI‹Î »˘ ¿ı «_ÿ¤Î¥ »˘ ?” I›Îflı ¿Ëı, “Ë_ ©ÎI‹Î »\_”, ÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ¿›Ù fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ËŸ ¤˛Î_Ï÷flÏË÷ ‰Î÷ »ı    ’»Ì ‹Îflı ‰Î_‘˘ fi◊Ì.
⁄‘Ì. Á_’ÒHν ¤˛Î_Ï÷flÏË÷. ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì ±ıÀ·ı ¤˛Î_Ï÷ √¥. F›Î_ Á‘Ì      ≠ë¿÷ν — √›Î …L‹fi_ …ı ·¥ ±Î‰ı·Î_, ±ı ÷˘ ⁄‘_ ÏÕV«Î…˝ ◊¥
¿fl‰Îfi_ »ı I›Î_ Á‘Ì ⁄‘Ì ¤˛Î_Ï÷ »ı.                Ω›. fi‰_ ⁄_‘Λ fiËŸ. ±ıÀ·ı ‰‘Îflı‹Î_ ‰‘Îflı ±ı¿ ±‰÷Îfl flËı.
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ’ÒHν fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ¿÷ν¤Î‰ flËı‰Îfi˘ »ı,       ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ±ı¿ ±‰÷ÎflÌ … »ı. iÎÎfi … ±ı¿ ±‰÷ÎflÌ »ı
±Ë‹˚ flËı‰Îfi˘ »ı, ◊˘Õ˘ CÎH΢ ?                  fiı. ±ı¿ ±‰÷Îflı › Âıfiı ·Ì‘ı ? ±‹ı ÷‹fiı ±ÎiÎÎ ±Î’̱ı »Ì±ı ÷ı ±ÎiÎÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ¿÷ν¤Î‰ flËı ÷˘ ÷˘ ±ËŸ ±Î√‚ ÿÎÿÎfi_ ÷˘ ±ø‹     ≠‹ÎHÎı ¿fl˘ »˘. ±ÎiÎÎ ’΂˘ »˘, ±ı‹Î_ ¿÷ν¤Î‰ »ı. ±ıfi_ ’H›Œ‚ ‹‚ı »ı
ωiÎÎfi ±ı Á‹F›˘ fi◊Ì, ±ı¿ ±ZÎflı ›.                ±fiı ’H›Œ‚ ¤˘√‰‰Î …‰_ ’Õı. ±ıÀ·ı ±ı¿ ±‰÷Îfl »ı.
64                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                        65
   ≠ë¿÷ν — ±ÎiÎÎ ’΂ı ÷˘ › ÿ—¬, fiı fi ’΂ı ÷˘ › ÿ—¬.          ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ¿flı »ıfiı ÕËÎ’HÎ. ÕËÎ’HÎ ¿flı »ı ±ıÀ·ı ⁄‘Îfiı Á¬
                                  ±Î‰÷_ ⁄_‘ ◊¥ Ω›. …ı Á¬ ±Î‰‰_ Ωı¥±ı ±ı fiÎ ±Î‰ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ’΂ı ÷˘ ÿ—¬ fi◊Ì, ’΂ı ÷˘ ŒÎ›ÿ˘. fiÎ ’΂ı ÷˘ ¤›,
Ωı¬‹ ? ⁄ı-hÎHÎ ±‰÷Îfl ‰‘Îflı ◊Λ.                      ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı Á¬ fl˘@›_ ?

       iÎÎfi΄Bfi◊Ì ¤V‹Ì¤Ò÷ ≠¿ÚÏ÷ !                 ÿÎÿÎlÌ — Á¬ fl˘¿Î¥ Ω›. ⁄Î¿Ì «Î…˝ ÷˘ “Ë_ ¿v_ »\_” ÷˘ …
                                  ◊Λ. fiËŸ ÷˘ ÷˘ «Î…˝ fiÎ ◊Λ. ˉı ÷‹fiı “Ë_ ¿v_ »\_” fi◊Ìfiı ? ÷˘
   ≠ë¿÷ν — ±Î …ı Àı’ µ÷flÌ ÷ı ⁄ıK›Îfi’HÎ_ ¬v_fiı, ÷˘ «Î…˝     ’»Ì «Î…˝ fiËŸ ◊‰Îfi_ !
¿Ëı‰Î› fiı ?
                                     ≠ë¿÷ν — ˉı ≠¿ÚÏ÷ …ı ±ıfi_ ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı »ı, ÷ı ¿›_ ¿Î‹ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ¿÷ν’ÿ »ı ¿ı “Ë_ ±Î ¿v_ »\_”. ±ıÀ·ı ¿÷ν fi◊Ì ’˘÷ı,  √·fi ◊‰Îfi_ fiı ?
»÷Î_ ¿÷νfi˘ ±Îfl˘’ ¿flı »ı, ‹ÎÀı ±ı «Î…˝ ◊Λ »ı. fiËŸ ÷˘ «Î…˝ fiÎ
                                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, √·fifi_.
◊Λ.
                                     ≠ë¿÷ν — √·fifi_ … ¿Î‹. ±fiı ±ı Ωı √·fi ◊›Î ¿fl÷_ ˢ›
   ÏŒS‹˘ ÷˘ ’ÕuÎ ¿flı, ÏŒS‹˘fiÌ ¿_¥ Ï¿_‹÷ fi◊Ì ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì.
                                  ±ıfiÌ ±_ÿfl Ωı Õ¬˘Õ¬· fiÎ ¿fḻı ÷˘ ≠¿ÚÏ÷ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ⁄‘Ì Ï‰Á…˝fi
«Î…˝ ◊Λ ±ıÀ·ı ÏŒS‹˘ ¤˘√‰‰Ì … ’Õı ±fiı ’ı·Ì ÷˘ ÏŒS‹˘ ¤˘√‰Î›
                                  ◊¥ Ω› »ı.
fiËŸ fiı ±ı‹ fiı ±ı‹ ’ÕÌ flËı.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı Õ¬˘Õ¬· fiΠˢ› ÷˘ ! ±fiı ’flHÎ ◊Λ ÷˘ ’»Ì
   ≠ë¿÷ν — ±fiı ‹ËI‰fiÌ fiΠˢ›fiı !
                                  Ãıà Á‘Ì «ÎS›Î ¿flı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿¥ Ω÷fiÌ ≠¿ÚÏ÷ ±˘»Ì ◊¥ Ω›
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±Î’HÎı ±Î …ı ÏÕV«Î…˝ ◊Λ »ıfiı, ±ı «Î…˝ ◊›ı·_   »ı ±Î ? ¿˘”¿fiı ±ı‹ ·Î√ı »ı ¿ı ≠¿ÚÏ÷ ˉı ±˘»Ì ◊¥ √¥ ÿÎÿÎfiÌ
»ı.                                 ΩıÕı flËı‰Î◊Ì. ’HÎ ’ı·_ ’flHÎ ◊÷Ì Ë÷Ì fiı ÷ı ⁄_‘ ◊¥ √¥. √·fi
                                  ÷˘ »˘Õı fiËŸ fiı ?
   ≠ë¿÷ν — ±ı ÏÕV«Î…˝ V‰¤Îω¿ flÌ÷ı ◊÷_ … ˢ› »ı, ÷ı‹Î_
ÁËı… ’HÎ Õ¬· ¿fl‰Î √›˘ ¿ı «Î…˝ ◊Λ.                    ±ıfiÌ ≠¿ÚÏ÷fi˘ ±‹¿ ¤Î√ ÷˘ ±‹ı ¤„V‹¤Ò÷ ¿flÌ fiά̱ı,
                                  ’ÎHÎÌ ±fiı ‰fl΂w’ı …ı ¤Î√ »ı ÷ı. ±fiı …ı ÁL‹¬ ◊›Î Ë÷Î Œ‚
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. «Î…˝ @›Îflı ◊Λ ? “Ë_ ¿÷ν »\_” ◊Λ ÷˘ … «Î…˝.
                                  ±Î’‰Î ‹ÎÀı, …ı ⁄flŒw’ı Ë÷Î ÷ı ±Î ±ı¿·Î flèÎÎ. fiËŸ ÷˘ ≠¿ÚÏ÷
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ÷ı ±ı Õ¬· ¿flÌ, ±ıÀ·ı Ë_ ¿÷ν ◊›˘fiı ?       µI’Lfi fiÎ ◊Λ fiı ! ±Î iÎÎfi ±Î’̱ı »Ì±ı ÷ı CÎÕ̱ı ⁄‘˘ ŒıflŒÎfl
                                  ◊¥ Ω›.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. Õ¬· ÷ı ±ı‹ fiı ±ı‹ ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì ¿flı,
±HÎÁ‹…HÎ ±ıÀ·ı ‰Î÷ fiÎ Á‹…HÎ ’Õı ÷˘. ’HÎ “¿÷ν »\_” ¤Îfi fiÎ         ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±Î’ …ı ¿Ë˘ »˘ ÷ıfi_ ±ı‰Ì flÌ÷ı Á‹Ω›
ˢ›fiı ! ±ıÀ·ı ±Î ÷˘ Œ@÷ ±ıfiı Á¬ fiÎ ±Î‰ı.              »ı ¿ı ±Î’ı …ı iÎÎfi ±ÎM›_, ±ı iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì◊Ì Ë‰ı ¿Â_ … ¿fl‰Îfi_
                                  fi◊Ì, ‹ÎhÎ ≠¿ÚÏ÷ …ı ˉı √Y›Î ¿flı »ı ÷ı “Ωı›Î” ¿fl˘.
   ≠ë¿÷ν — Ïfi…˝flÎ ◊÷Ì Ë˘› ÷ı ‰¬÷ı Ωı ÕËÎ’HÎ ¿fl‰Î Ω› ÷˘
Á¬ ±Î‰flΛ ?                                ÿÎÿÎlÌ — “Ωı›Î” ¿fl˘. ’HÎ ÷ı ˉı ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì, »÷Î_
66                       ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                          67
≠¿ÚÏ÷fiÎ ¤Î√ …\ÿÌ …\ÿÌ Ω÷fiΠˢ›. ≠¿ÚÏ÷ ±ı÷˘ ±Î fi‚ ˢ›      ⁄ıÁ̱ı »Ì±ı, ’»Ì ±ıfiÌ ‹ËŸ ÁÒ¥ √›Î, ±ı ¿_¥ ÷’ÎÁ ¿flı »ı ¿ı fiÌ«ı
’ÎHÎÌfi˘ fi‚, ±fl‘Î ∫«fi˘ ’Î¥’ ˢ› ÷˘ ±Î_√‚Ì ‘fḻı ÷˘ ∞fl‰Ì     ¿ıÀ·Î_ «¿flÕÎ_ «Î·ı »ı ? ¿ıÀ·Ì V≠Ÿ√˘ ¬«Î¿ ¬«Î¿ ¿›Î˝ ¿flı »ı ? ¤¥
¿ı. ’HÎ ¿˘¥fiÎ ¿‹˝ ‰‘Îflı ˢ› ÷˘ ÿ˘œ ∫«fi˘ ˢ› ÷˘ ±Î_√‚Ì ¬ÁÌ   ÁÒ¥ √›Î »ı ÏfiflÎ_÷ı, ·ı ! ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î ÏÕV«Î…˝ »ı. ±Î ÏÕV«Î…˝ »ı
Ω›, ¬ÁÌ Ω› ±ıÀ·ı ≠¿ÚÏ÷ ¬’Ì fiÎ ¿Ëı‰Î›. ≠¿ÚÏ÷ ∂¤Ì flËÌ ±fiı     ÷ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı «ÎS›Î … ¿flÂı. ÁÒ¥ Ω› ÷˘ › «ÎS›Î ¿flı. ÷˘ Ω√÷˘
±ı ÀÎ¥‹ √›˘ ±ıÀ·ı ŒflÌ ¬’Ή‰Ì flËÌ.                flËı ÷˘, “¿ı‰Ì flÌ÷ı «Î·ı ?” ±ıfi˘ Õ¬˘ ¿›Î˝ ¿flı ! fiËŸ ÷˘ √ÎÕÌ‹Î_ ÁÒ¥
    ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î’ …ı iÎÎfi ±Î’˘ »˘ ÷ı ‰¬÷ı …ı ±Î ·ZÎ    Ω› ÷˘ fiÌ«ı ¿ıÀ·Î «¿flÕÎ_ «¿fl «¿fl «ÎS›Î ¿flı ±ıfiÌ ¬⁄flı › »ı ?
⁄ıÁÎÕÌ ÿ˘ »˘. ±ı ·ZÎ ⁄ıÁÎÕÌ ÿÌ‘Î ’»Ì◊Ì ÷˘ ‹ÎhÎ ≠¿ÚÏ÷ … flËÌ   flÎ÷ı ±ı ÷˘ ÏfiflÎ_÷ı ¨CÎÌ Ω› »ı ⁄Á !
fiı !                                  ±Î‹Î_ ±‹ı …ı …ı ¿fḻı fiı, ÷ı‹Î_ ±‹Îv_ ¿÷ν’HÎ_ fiΠˢ› ’λ\_,
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ⁄Ì…\_ ¿Â_ … flèÎ_ fi◊Ì.            ±ı ’Ò‰˝◊Ì ·¥fiı ±Î‰ı·Î ±ı‰_ ±ıÀ·ı ±‹Îv_ ÏÕV«Î…˝ … ±Î ⁄‘_ ¿›Î˝
                                ¿flı. ¿÷ν¤Î‰ ˢ› ÷˘ ÕËÎ’HÎ ¿v_ ±I›Îflı ¿ı ‹ı_ ¿›Ù ±Î. ±‹Îv_
    ≠ë¿÷ν — ˉı …ı ≠¿ÚÏ÷ flËÌ ±ı ≠¿ÚÏ÷fi˘ V‰¤Î‰ … ±ı‰˘ »ı   ¿÷ν’HÎ_ fiΠˢ›. ÏÕV«Î…˝ … ±ı‰_ ·¥fiı ±Î‰ı·Î ¿ı ⁄‘_ ±Î‹ «ÎS›Î
¿ı ÁË…’HÎı ±ı √Y›Î ¿flı »ı.                   ¿flı fiı ±˘»\_ ◊›Î ¿flı.
    ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, ˉı ±ı ‰èÎÎ … ¿flı »ı.
                                        ±fi_÷ ±‰÷Îflfi_ µ’ÎÿÎfi...
    ≠ë¿÷ν — I›Îflı ˉı ±Î’ ±Î‘Îfl ±‹fiı …ı ±Î’˘ »˘ ÷ı ’Î_«
±ÎiÎÎfi˘ ±Î‘Îfl ±Î’˘ »˘.                        ≠ë¿÷ν — ±Î ∞‰fifi_ ‰Ëfi »ı, ∞‰fi …ı‹ «Î·Ì flèÎ_ »ı
                                ±Î’HÎ_, ±ı ÏÕV«Î…˝ ¤Î‰ »ı, ±ı ⁄fl˘⁄fl »ı, ’Ëı·Îfi_ ’ÏflHÎ΋ »ı. ÷˘
    ÿÎÿÎlÌ — ’Î_« ±ÎiÎÎfi˘ ±Î‘Îfl ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ±Î’̱ı »Ì±ı ¿ı
                                ˉı ±ıfiÌ ±_ÿfl ÁÒ{ …ı »ı ±ı Â_ ¿Î‹ ¿flı »ı ?
÷‹Îflı ˉı ⁄ËÎflfiÌ ±Áfl˘ fi ◊Λ. ±ıÀ·ı ≠˘Àı@Âfi »ı ±ı !
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±À¿˘fiı I›Îflı ÁÒ{ ’Õı ÷˘ ¿Î‹ ◊¥ Ω›.
    ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±_ÿfl◊Ì ÷˘ ¿˘¥ ˉı ±Õ«HÎ ¿flfiÎv_ flèÎ_ …
fi◊Ì.                                 ≠ë¿÷ν — ’HÎ ∞‰fifiı ¨«_ ·¥ …‰Î‹Î_ ¿ı ∞‰fifiı fiÌ«_ ·¥
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ¿˘¥ flèÎ_ … fi◊Ì.               …‰Î‹Î_...

    ≠ë¿÷ν — ±fiı ±Î ⁄ËÎflfiÌ ±Õ«H΢ …ı fi ◊Λ ÷ıfiı ‹ÎÀı...      ÿÎÿÎlÌ — ¨«ı ¿ı fiÌ«ı ·¥ …‰Î‹Î_ ÁÒ{, ±ı ⁄ıµ …B›Î±ı ¿Î‹
                                ·Î√ı »ı.
    ÿÎÿÎlÌ — ⁄ËÎfl ¿·Ì›flLÁ flËı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ’Î_« ±ÎiÎÎ »ı.
¿ÎflHÎ ¿ı ⁄ËÎfl ±Î¬_ …√÷ F›Î_ …\±˘ I›Î ¿<Á_√ ËÂı. ±ıÀ·ı ¿<Á_√fiÌ     ≠ë¿÷ν — ⁄Lfiı‹Î_ ¿Î‹ ¿flı ¬flÌ ?
±Áfl {ıfl, ’˘¥{fi fi ◊Λ, ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ±Î ’Î_« ±ÎiÎÎ »ı.          ÿÎÿÎlÌ — ±…‰Î‚_ »ıfiı ±ı¿ Ω÷fi_ ! ±ı ÷˘ ’»Ì ‹ÎHÎÁ √Ò_«Î›
   ±ıÀ·ı ÏÕV«Î…˝ ±ıfiÌ ‹ı‚ı «ÎS›Î ¿flı. ±Î ÷˘ «·Î‰Î Ω›, ’»Ì   fiı, ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î‹ ¿flÌfiı ⁄ıÁÌ flËı ◊˘Õ̉Îfl. ’»Ì ±ıfiı ÁÒ{ ’ÕÌ
±ıfiÎ ‹ÎÏ·¿ ◊Λ, fiı ‹ÎÏ·¿ ◊›Î ±ıÀ·ı ‹Îfl ¬Î‰. ±Î’HÎı √ÎÕÌ‹Î_   Ω› ÷ı CÎÕ̱ı, I›Îflı ¿Î‹ «Î· ◊¥ Ω›.
68                       ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                        69
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ∞‰fifi˘ …ı ≠‰ÎË »ı ±Î¬˘, ±ı ¿Q’·ÌÀ        ÿÎÿÎlÌ — ÏÕV«Î…˝ ÂOÿ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı …ı «Î…˝ ◊›ı·_ ÷ı ÏÕV«Î…˝
ÏÕV«Î…˝ fi◊Ì, ±ı‹Î_ ±Î ÁÒ{fi˘ ’HÎ ¤Î√ ¬fl˘, ±ı‰_ ¿ËÌ Â¿Î› fiı ?   ◊Λ »ı ±fiı ÁÒ{ ±ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì ¿ı «Î…˝ ¿flı·Ì ÏÕV«Î…˝ ◊Λ »ı. ±ı
                                ÏÕV«Î…˝ ◊÷Ì fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ÏÕV«Î…˝ ¿QM·ÌÀ ˢ¥ ¿ı fiËŸ fiı ? ±Î ÷˘ ±Î’HÎı
iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ÏÕV«Î…˝ ¿èÎ_ »ı. ⁄Î¿Ì ⁄ÌΩ ·˘¿˘fiı ¿QM·ÌÀ ÏÕV«Î…˝     ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ıfiı ±ıM·Î› ¿fl‰Î◊Ì ±fiı ’»Ì …ı ’ÏflHÎ΋
fi◊Ì. ±Ë_¿Îfl ∞‰÷˘ »ı I›Î_ Á‘Ì ÏÕV«Î…˝ ¿ËÌ Â¿ı fiËŸ ! iÎÎfi ·Ì‘Î  ±ÎT›_ ±ı Á‹Ωı ¿ı ÁÎv_ ±ÎT›_ ¿ı ¬flÎ⁄ ±ÎT›_, ’HÎ ±ı ÁÒ{fiÎ ¿ÎflHÎı
’»Ì ±ıfi_ ∞‰fi ¿QM·ÌÀ ÏÕV«Î…˝ »ı. ÷ı◊Ì ±‹ı T›‰„V◊÷ ¿Ë̱ı     ±ÎT›_ ±fiı ±ı ‰‚Ì ’λ\_ ÏÕV«Î…˝ »ı, ±ı ‹ı‚ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¬Î› »ı ?
»Ì±ı fiı !                            ÁÒ{fiÎ ¿ÎflHÎı ±ÎT›_ ±fiı ’λ\_ ¿Ë̱ı ¿ı ±Î√‚fiÎ_ µÿ›fiı ÏËÁÎ⁄ı
                                ±ÎT›_, ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‹ı‚ ¬Î› »ı ?
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ¿QM·ÌÀ ÏÕV«Î…˝ Ωı ˢ›, ÷˘ ±ı ÁÒ{ I›Î_ ±ı Â_
¤Î√ ¤…‰ı »ı ?                             ÿÎÿÎlÌ — ÁÎflÌ ⁄Ï©fiı ¿ÎflHÎı ¿Î‹ ÁÎv_ ◊Λ, ¬flÎ⁄ ⁄Ï©◊Ì
                                ¬flÎ⁄ ◊Λ, ÷˘ › ⁄‘_ T›‰„V◊÷ »ı. ÷ı ‹ËŸ ⁄Ï© › T›‰„V◊÷ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ÁÒ{ ÷˘ ËıS’e· »ı, ÁÒ{ ÷˘ «Î…˝ ˢ› ¿ı ÏÕV«Î…˝
                                ±fiı ±Î › ⁄‘_ T›‰„V◊÷ »ı.
ˢ›, ⁄ıµ …B›Î±ı ËıS’ … ¿flı »ı. ⁄Ì…\_ ¿Â_ fiËŸ ¿fl÷Ì. ÁÒ{ ±ıÀ·ı
±Î√‚fiÎ ±fi¤‰˘fi˘ VÀ˘¿ !                         ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı ÷˘ ’»Ì ÁÒ{ …ı »ı ±ı T›‰„V◊÷ … ◊¥ ?
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı F›Î_ ±À@›_ I›Î_ ÁÒ{◊Ì ±ı ’»Ì ±Î√‚ «Î·ı.      ÿÎÿÎlÌ — ÁÒ{ T›‰„V◊÷ fi◊Ì, T›‰„V◊÷ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? T›‰„V◊÷
                                ±ı ’˘÷ı «Î…˝ ◊›ı·_ ÏÕV«Î…˝ ◊Λ, ±ıfiı T›‰„V◊÷ ¿Ë̱ı »Ì±ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¤Î√ ¤…‰ı … fiı ! ±ı ÷˘ ±ıfi˘ ’ÎÀ˝ ¤…T›Î
                                ±Î’HÎı. ±Î ÏÕV«Î…˝ ◊÷_ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ⁄‘_ › ¬ıÕÌfiı ’»Ì ±Î√‚ ±ıfi_
… ¿flı. ÁÒ{ ±ıÀ·ı ±Î√‚fiÎ ±fi¤‰ ◊›ı·Î. ±fi¤‰ flÁ ÁÎ◊ı. ±ıÀ·ı
±À¿ı I›Î_ ±Î√‚ ÷fl÷ ÁÒ{ ’ÕÌ Ω›.                 ±ı … flËı »ı. ÁÒ{ ±Î¬ı ±Î¬Ì flËı »ı. ±ı‹Î_ ¿˘¥ ¤Î√ ÷ÒÀ÷˘ fi◊Ì.

   ±ı ÷˘ ±Î’HÎÌ ’ÎÁı …ı ËÏ◊›Îfl ˢ› fiı, ‰¬÷ı ⁄Ï© ˢ› fiı,      ±ıÀ·ı ±Î ÁÒ{fiı ¿Â_ ŒıflŒÎfl ◊Λ … fiËŸ. ±Î ÷˘ ÁÒ{ ’˘÷ı
÷ı ‰’flΛΠ¿flı, ‹fi ˢ› ÷ı ‰’flΛΠ¿flı, ˉı ±ı‰Ì ±Î ÁÒ{ ‰’flΛΠ  »ı ÷ı ±ıfiı ’˘÷Îfiı ¿Â_ ◊Λ fiËŸ. ±Î ±Îfiı Ωı µ’ÎÿÎfi‹Î_ ·¥ …¥±ı
¿flı, ⁄Á.                            fiı, ÷˘ µ’ÎÿÎfi‹Î_ √HÎΛ. ±fiı ÏÕV«Î…˝ ÂOÿ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ¿ı, ±Î
                                ‰ŸÀu_ ±ıfiı ’λ\_ µ¿ı·Ì±ı, ±ıfi_ fi΋ ÏÕV«Î…˝ ±fiı ±Î µ¿ı·Î‰_ ¿ı
   ≠ë¿÷ν — ˉı ÁÒ{ ‰’flÎ¥, ±fiı ’ÏflHÎ΋ ÁÎv_ ±ÎT›_.      ‰ŸÀ‰Îfi_ fi◊Ì. ±Î ÷˘ VÀ˘¿ … »ı ±ı¿ Ω÷fi˘.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ⁄Ï© ‰’flΛ ÷˘ › ’ÏflHÎ΋ ÁÎv_ ±Î‰ı. ’HÎ       ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ⁄fl˘⁄fl, Ë_ “ÁÒ{ Â_ »ı” ±ı Á‹…‰Î fi◊Ì
±ı ⁄‘_ …ı ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ »ı fiı ±ıfiÌ Ëµ ΩıÕı ΩıÕı ±Î ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ   ‹Î_√÷˘, Ë_ ÷˘ ÁÒ{fiÎ ¿ÎflHÎı …ı ’ÏflHÎ΋ ±Î‰ı »ı.....
fiı ±Ë_¿Îfl ⁄‘Î »ıfiı, ±ıfiÎ …ı‰_ ÁÒ{ V‰÷_hÎ »ı.
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±ı T›‰„V◊÷.
   ≠ë¿÷ν — ±ı ⁄fl˘⁄fl »ı, ±ı¿ Ω÷fiÌ ÁÒ{ »ı, ’HÎ ±ıfiÎ◊Ì …ı
’ÏflHÎ΋ ±Î‰ı »ı ÷ı ÏÕV«Î…˝ »ı. ÷˘ ÁÒ{ ’HÎ ±ı¿ ÏÕV«Î…˝ ¤Î‰ …      ≠ë¿÷ν — ±ı T›‰„V◊÷. ÷˘ ’»Ì ÁÒ{fiÎ ¿ÎflHÎı ’HÎ ±Î‹ ±ÎT›_
◊›˘ fiı ?                            ±fiı ±Î’HÎı ±ı ÁÒ{fiı T›‰„V◊÷ ¿Ë̱ı ÷˘ ±ı ¿Ëı‰Î› ?
70                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                        71
   ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ÁÒ{fiı T›‰„V◊÷ fiÎ ¿Ëı‰Î›.            ¿ı ±Î …ı ◊¥ flèÎ_ »ı ⁄‘_, ±ıfiı ±Î’HÎı ÏÕV«Î…˝ ¿Ë̱ı »Ì±ı, ±ı ’HÎ
                                  ±ıÀ·Ì … ÁÎ«Ì ‰Î÷ »ı. ’HÎ ±ıfiÌ ±_ÿfl µ’ÎÿÎfi ±ı‹Î_ ¤Î√ ¤…‰ı
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±ıfi_ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ·ı‰_, ÁÒ{fi_ ?
                                  »ı ±ı ‰Î÷ ÁÎ«Ì ?
±ı¿ ÁÒ{ ±Î’HÎı ±ıM·Î› ¿flÌ, ±fiı ¿_¥¿ ’ÏflHÎ΋ ±ÎT›_ ±ıÀ·ı
±Î’HÎı ±ıfiı T›‰„V◊÷ ¿Ë̱ı »Ì±ı ÷˘ ’»Ì ÁÒ{ı › T›‰„V◊÷ ◊¥fiı ?!       ÿÎÿÎlÌ — ±ı »ı …. ±ı »ı ÷˘ ±Î ⁄‘_ »ı. ±ıfiı ÷˘ ±Î’HÎı ‹A›
                                  … ‰V÷ √HÎı·Ì »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ.
                                     ≠ë¿÷ν — ˉı Ωı µ’ÎÿÎfi ¤Î√ ¤…‰÷_ ˢ›, ÷˘ ’»Ì ±Î√‚fi_
   ≠ë¿÷ν — ±Î‰Ì ÁÒ{ ±Î‰‰Ì ±ı ’HÎ T›‰„V◊÷ ◊¥ … fiı !
                                  …ı «Î…˝ »ı, ±ıfi_ ±Î ’ÏflHÎ΋ ±ÎT›_, ±ı‹ ¿ı‹ ¿ËÌ Â¿Î› ?
±ı ÁÒ{ ±Î‰‰Ì ±ı ‰¬÷ı, ÷˘ ±ı ±ıfi˘ ±◊˝ Â_ ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — µ’ÎÿÎfi ÷˘ ±ı‰_ »ı fiı, T›‰„V◊÷ ÷˘, ±Î‹◊Ì √ÎÕÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı T›‰„V◊÷ ¿Ëı‰_ ˢ› ÷˘ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ÏÕV«Î…˝ fiÎ
                                  ±Î‰Ì, ⁄Ì∞ ±Î‹◊Ì √ÎÕÌ ±Î‰Ìfiı ±Î‹ ±◊ÕÎ¥, ÷ı‹Î_ ±Î ÁÒ›˝fiÎflΛHÎı
¿Ëı‰Î›.
                                  Â_ ¿›Ù ? ±ı‰_ µ’ÎÿÎfi »ı. ±ıfiÌ ËÎ…flÌ »ı ‰V÷fiÌ, ±ı ÁÒ›˝fiÌ ËÎ…flÌ
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ÷˘ ÁÒ{ ±ı T›‰„V◊÷fi˘ ¤Î√ ¬fl˘ ?          ±ı ÷ÀV◊ ‰V÷ »ı. ±ıÀ·ı ±Î‹ ·ı‰Îÿı‰Î fiËŸ fiı ! ⁄Ì∞ ±◊ÕÎ¥, ÷ı‹Î_
                                  ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ fiı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ±Î ±…‰Î‚αı ±ıfiı ËıS’ ¿flÌ, ’HÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ÏÕV«Î…˝ fiÎ ¿Ëı‰Î›. T›‰„V◊÷ ¿Ëı‰_ ˢ› ÷˘ ¿Ëı‰Î›.
                                  ÁÒ›˝fiÎflΛHÎfiı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ±…‰Î‚_ ¤·ı ËıS’ ¿fl÷_ ? ±ıÀ·ı ±ıfiı
   ≠ë¿÷ν — T›‰„V◊÷ ¿Ë˘ ÷˘ … ±ıfi˘ µ¿ı· ±Î‰ı, fiËŸ ÷˘ ±ı     √HÎ÷flÌ‹Î_ … √HΉÎfi_ fiËŸ. ±ıfiı ±Î‹ı › √HÎ÷flÌfiÌ …wfl … fiËŸ.
Á‹…‹Î_ ±ıÕ…VÀ ◊÷_ fi◊Ì.
                                     ±fiı ±ı µ’ÎÿÎfi »ı ÷ı ÏfiÏ‹kÎfiı ±Î‘Ìfi … ˢ›. ÏfiÏ‹kÎ
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ, ±ı ÷‹Îflı T›‰„V◊÷ ¿Ë˘ ÷˘     ≠‹ÎHÎı ‰ı ¤…T›Î … ¿flı. ÏfiÏ‹kÎ ≠‹ÎHÎı ¤Î√ ¤…T›Î … ¿flı.
‰Î_‘˘ fi◊Ì ±fiı ±Î ÁÒ{fiı ⁄ËÎfl flά˘ ÷˘ › ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ÁÒ{ ±ı¿
                                     ≠ë¿÷ν — ±Î ‹fiı ÁÒ{fiÌ ‰Î÷ …flÎ ⁄fl˘⁄fl Á‹…‰Ì Ë÷Ì,
±ı‰_ ËÏ◊›Îfl »ı ¿ı Ïfifl_÷fl V‰÷_hÎ »ı ±fiı ±Î ⁄Ï©◊Ì ÁÎv_-¬˘À_ ◊Λ,
                                  ±ıÀ·Î ‹ÎÀı Ë_ ’Ò»\_ »\_.
÷˘ ⁄Ï© ±ıfi_ ÏfiÏ‹kÎ ◊¥ ±ıÀ·ı ±ıfiı T›‰„V◊÷ ¿Ëı‰Î›fiı ±ı ÏÕV«Î…˝
¿Ëı‰Î›. ⁄Ï©, ÏÕV«Î…˝ ◊÷Ì ⁄Ï© ¿Ëı‰Î›. ±Î ÁÒ{‹Î_ ÏÕV«Î…˝ ÂOÿ        ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹Î_ Â_ Á‹…‰Îfi_ »ı, ¿Ë˘ ? ÁÒ{ ±ı ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ
fi◊Ì ·Î√ ’Õ÷˘. ±Î ÷˘ µ’ÎÿÎfi »ı, ÁÒ{ ¨«Ì › ◊¥ Ω› ±ı‰Ì        …ı‰Ì ¿Î›‹fiÌ ‰V÷ »ı !
‰V÷ »ı. ±fi_÷ ±‰÷Îflfi_ µ’ÎÿÎfi »ı ±ı ÷˘ !
                                     ≠ë¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ÁÒ{ ±Î’HÎÎ ∞‰fifiÌ ±_ÿfl ¿ı‰˘ ¤Î√
   ≠ë¿÷ν — µ’ÎÿÎfi … »ı, µ’ÎÿÎfi ¬v_. ’HÎ ∞‰fifiÎ ≠‰ÎË,      ¤…‰ı »ı ±ı …flÎ Á‹…‰_ »ı ?
∞‰fi …ı‹ «Î·Ì flèÎ_ »ı, ±ı‹Î_ ±ı µ’ÎÿÎfifi˘ µ’›˘√ ◊Λ »ı fiı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ Â_ ¤Î√ ¤…‰ı »ı ? ‰Îÿ‚_ ±ÎT›_
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ Ïfifl_÷fl µ’›˘√ ◊›Î … ¿fl‰Îfi˘, ’HÎ ±ı »ı     ÷˘ …flÎ ±˘»\_ ±…‰Î‚_ ◊Λ ±fiı ‰Îÿ‚ı ‰Îÿ‚Î_ ˢ› ÷˘ ±_‘Îv_ ◊¥
÷˘ ±ıfiı ¿˘¥ flV÷ı ÏÕV«Î…˝ fi◊Ì, ±ı‰_ ¿Ëı‰Î›.             Ω›. ±ı‹Î_ ÁÒ›˝fiı Â_ ËıS’ ¿flı »ı ?
   ≠ë¿÷ν — Ë_ fi◊Ì ¿Ëı÷˘ ¿ı ±ıfiı ÏÕV«Î…˝ ¿Ë˘. ‹Îflı Á‹…‰_ »ı      fiÎ Á‹Ω÷_ ˢ› ÷˘ ŒflÌ ŒflÌ ⁄˘·˘fiı ! ’HÎ ±Î ≠ë ’»Ì ¿ÎœÌ
72                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                         73
fiά˘. µ’›˘√ ±ÎI‹Î‹Î_ flά‰Îfi˘ »ı.                 ¿flÌ fiά˘, fiËŸ ÷˘ ’»Ì ⁄Î…\±ı ‹Ò¿Ì ÿı‰Îfi_, ±‹ÎflÎ …ı‰_ ZÎÏhΛ ◊¥
                                 …‰Îfi_. ±ı¿ ⁄Î…\ ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î› ⁄Ì∞ ‰Î÷fiı ‹Îflı Â_ ¿fl‰Ì »ı ? ±Î
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ±ı ≠ë ¿ÎœÌ … fiά‰˘ Ωı¥±ı.
                                 ÿÏfl›Î‹Î_ fiÎ¬Ì ÿÌ‘_ !
   ÿÎÿÎlÌ — ±fiı »ı‰Àı fiÎ ŒÌÀ ◊Λ ÷˘ ±Î ‹Ò¿Ì ÿÌ‘_ ±Î‹, ±Î‰Î
                                     ≠ë¿÷ν — ⁄Î…\±ı ‹Ò¿‰Îfi˘ V‰¤Î‰ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ±ıÕ…VÀ ◊¥
±ı¿-⁄ı fiËŸ, ±Î‰Î ÷˘ ⁄‘Î, ±À¿Ì …‰ÎfiÎ ÷˘ ·Î¬˘ ≠ë˘ »ı !
                                 …Âı. ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ±Î‰Ì …Âı ⁄flÎ⁄fl.
   ≠ë¿÷ν — ±Î’ı ±ı¿ ÁflÁ ‹˙Ï·¿ ‰Î÷ ¿Ì‘ı·Ì ¿ı ÷Ή ±ÎT›˘
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ …ı‹ ∂√ı fiı ÁÒ›˝ …ı‹ ÷ÀV◊ »ı fiı,
±fiı À’ ◊¥fiı ‹flÌ √›Î. ·Î_⁄ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ !
                                 ±ı‰_ ±ı ÁÒ{◊Ì ÷ÀV◊ flÌ÷ı ¿Î‹ ◊¥ flèÎ_ »ı. ±ı ÁÒ{fiı fi◊Ì ¿Â_. ±Î
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Á ±ıfi˘ µ¿ı· ±Î‰ı. ±I›Îflı ÷˘ ±ÎI‹Î-±ÎI‹Î    ÁÒ{ ’ÎÕ‰Ì, ±…‰Î‚_ ¿fl‰_ ¿ı ±_‘Îv_ ¿fl‰_, ±ı‰_ »ı fiËŸ. ’˘÷ı ±Î‹
¿fl‰Îfi˘ ÁflÁ ÀÎ¥‹ ‹Y›˘ »ı !                     „V◊fl÷Î ¿flı ±ıÀ·ı Ïfi›‹◊Ì ±ıfiı ÁÒ{ ’ÕÌ … Ω›. ’»Ì ¨‘ı flV÷ı
                                 …fiÎflÎfiı › ’Õı ±fiı »÷ı flV÷ı …fiÎflfiı ›, ’HÎ ⁄ıµfi_ ÷ı ‰¬÷ı ±À¿ı
    ±Î ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ …ı‰_ »ı ±Î‹Î_, ±ı‰Ì ÁÒ{ ±ı ÷ÀV◊ ‰V÷ »ı.
                                 fiËŸ, ÁÒ{ ’ÕÌ … Ω›. ±ıÀ·ı ±À@›˘ ˢ› ‹ÎHÎÁ, ˉı ±Î√‚
Ωı ‰Îÿ‚Î ⁄Ë CÎfiC΢fl ±ÎT›Î ˢ›, ÷˘ ±Î’HÎ_ ¿Î‹ ⁄fl˘⁄fl …ı‰_
                                 …‰Îfi˘ flV÷˘ …Õ÷˘ fi◊Ì, ÷ı CÎÕ̱ı ±Î‹ ¿›Ù. ÷ı CÎÕ̱ı ÁÒ{ ’ÕÌ Ω›.
Ωı¥±ı ±ı‰_ ◊Λ fiËŸ ±fiı Ωı «˘A¬_ ˢ› ÷˘ ◊Λ. ±ıÀ·ı ±ı ÁÒ{fiı
                                 ’»Ì ¨‘ı flV÷ı ’HÎ Ω›, ±fiı »÷ı flV÷ı › Ω›. …ıfiı …ı flV÷ı …‰_
¿Â_ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ±ı ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±ıfiÌ …B›Î±ı »ı. ±ıÀ·ı ±Î ±ıfi_
                                 ˢ› ±ı flV÷ı Ω›. ±ı µÿ›Î‘Ìfi »ı.
…ı ±…‰Î‚_ »ı, ±ı ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı. ±˘»\_ ±…‰Î‚_ ˢ› I›Îflı ±˘»\_ ¿Î‹
◊Λ. ‰‘Îflı ±…‰Î‚_ ˢ› ÷˘ ‰‘Îflı ¿Î‹ ◊Λ ±ıÀ·ı ±Îfiı ±ÎfiÌ ΩıÕı       ≠ë¿÷ν — ’λ˘ T›‰„V◊÷fi˘ … ¤Î√ ◊›˘ fiı ±ı !
√˛_◊Ì‹Î_ fi◊Ì, ±ı ¿_¥ Á_¿·fi΋Î_ fi◊Ì. ±Î Á_¿·fi΋Î_ ±ı ±Î‰÷Ì fi◊Ì.
                                     ÿÎÿÎlÌ — √›˘ ±ı T›‰„V◊÷fiı ±Î‘Ìfi ±ı √›˘. ’HÎ ÷ı‹Î_ ’ı·Ì
±Î Á_¿·fiÎfiÎ_ ¤Î√fiı … ±Î’HÎı T›‰„V◊÷ ¿Ë̱ı »Ì±ı. ±Î ÁÒ{ ÷˘
»ıÀı flËÌfiı ¿Î‹ ¿flı »ı, ’HÎ ±ı ¿÷ν fi◊Ì.              ÁÒ{ …ı »ı ±ı ÷ÀV◊ ‰V÷ »ı. ÷ıfiı ¿Â_ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì !

   ≠ë¿÷ν — ±ı ¿÷ν fi◊Ì, ÷˘ ¿˘HÎ ¿flı »ı ?               ≠ë¿÷ν — ±ıfiı ¿˘¥ ⁄Î…\ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ˉı Á‹Ω›_. ⁄fl˘⁄fl
                                 »ı !
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ »ı ÷˘ ±Î ±…‰Î‚Î◊Ì ·˘¿˘ ¿Î‹ ¿flı
»ı, ÷ı‹Î_ ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ Â_ ¿flı ?                          …\ÿ˘ ¿÷ν «Î…˝, ÏÕV«Î…˝ Á‹ı !
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ±ı ¿÷ν fi◊Ì.                     ≠ë¿÷ν — ±ÎM÷ÁÒhÎfi_ ±ı¿ ‰Î@› »ı. ““«Î…˝ ‰¬÷ı ¿÷ν …\ÿ˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ¿Î‹ ◊›Î ¿flı »ı. ≠ë ŒflÌ ›Îÿ ±Î‰Âı
                                 »ı ±fiı ÏÕV«Î…˝ ‰¬÷ı ¿÷ν …\ÿ˘ »ı.””
ˉı ? Á‹Î‘Îfi ◊›_.                            ÿÎÿÎlÌ — «Î…˝ ‰¬÷ı ¿÷ν …\ÿ˘ ˢ›. «Î…˝ ‰¬÷ı ¿÷ν ÷L‹›Î¿Îfl
   ≠ë¿÷ν — ˉı ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ◊¥ …Âı.               ˢ›. “Ë_ ¿v_ »\_” ±ı ¤Îfi ˢ›fiı ÷˘ «Î…˝ ¿Ëı‰Î›. ÷ı ‰¬÷ı ¿÷ν ˢ›
                                 …. ±iÎÎfi̱˘fiı «Î…˝ ±fiı ÏÕV«Î…˝ ⁄Lfiı ‰¬÷ı ¿÷ν ˢ› …. ±fiı
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ ¬˘À_ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ fiËŸ ¿fl‰Îfi_. Á‹∞fiı     iÎÎfi ±Î’HÎ_ ·Ì‘ı·_ ˢ› ÷ıfiı ÏÕV«Î…˝ ‰¬÷ı ¿÷ν’ÿ fiΠˢ›.
74                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                        75
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ıfiı ÷˘ ÏÕV«Î…˝‹Î_ Ïfi…˝flÎ … ◊¥ Ω› »ı.          ÿÎÿÎlÌ — Ïfiç› ÷˘ ±Î’HÎı ¿fḻı, Á_›˘√ ±ı ’ÏflHÎ΋ »ı.
                                    Ïfiç› ±ı ¿˘{ »ı. ±ıÀ·ı ±Î »ı ÷ı ÏÕV«Î…˝fi_ ¿˘{ »ı. ÷ıfi˘ …ı Ïfiç›
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı Ïfi…˝flÎ … ◊¥ Ω› »ı. ±ıfiı «Î…˝ ÷˘ ◊÷_ fi◊Ì.
                                    »ı ÷ı ÏÕV«Î…˝fi_ ¿˘{ »ı. ÷ı ÏÕV«Î…˝ fi ◊›˘ ˢ› ±ıÀ·˘ ŒıflŒÎfl ◊Λ.
±ıÀ·ı ±Î ⁄Lfiı ‰Î@›˘ ÷ı ±fiÁ_‘Îfi‹Î_ ‹¿ı·Î_ »ı.
                                    ¿˘{ Âıfi_ »ı ? ÏÕV«Î…˝fi_. ±ıÀ·ı ÏÕV«Î…˝fiÎ ¿˘{‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊Λ. …ıfiÎ
   ÏÕV«Î…˝ ‰¬÷ı ¿÷ν …\ÿ˘ ’ÕÌ Ω› »ı, ÿflı¿ ‹fiW› ‹ÎhÎfiı. ’HÎ      Á_›˘√˘‹Î_ ±Î «Î…˝ ¿˘{ ◊›ı·_ ÷ı ±Î ÏÕV«Î…˝ ¿˘{ ±ÎT›_.
±ı ’λ\_ ¤˛Î_Ï÷◊Ì ’˘÷ı ±Îfl˘’ ¿flı »ı ¿ı “Ë_ ¿v_ »\_”, ⁄Á. ±ı fiÎ ¿flı      ≠ë¿÷ν — ÏÕV«Î…˝fiÎ …ı Á_›˘√˘ ˢ› ±ı Á_›˘√‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊Λ
÷˘ «Î·ı ±ı‰_ »ı. ÏÕV«Î…˝ ◊›Î ¿flı ±ı‰_ »ı, ¿÷ν fiΠˢ› ÷˘ ›.      Ïfiç› ¿›Î˝◊Ì ?
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ⁄‘Îfiı iÎÎfiÌ-±iÎÎfiÌ ÿflı¿fiı ÏÕV«Î…˝ ◊›Î ¿flı        ÿÎÿÎlÌ — ±Î Ïfiç› ¿›˘˝fiı ±ı ¿_¥¿ ŒıflŒÎfl ÷˘ ¿›Î˝ ‰√fl flËı
»ı, ’HÎ ±ı‹Î_ ¿÷ν …\ÿ˘ ’ÕÌ Ω› »ı.                   fiËŸ. fi‰˘ ŒıflŒÎfl ◊Λ fiËŸ, ’HÎ ±Î ÏÕV«Î…˝fi_ ’Ëı·Î_ «Î…˝ ¿flı·_
   ÿÎÿÎlÌ — …\ÿ˘ ’ÕÌ Ω› »ı. ±ı ⁄Ë {ÌHÎÌ ‰Î÷ »ı. ’HÎ ±ı Ωı      fiı ÷ı … ÏÕV«Î…˝ ◊Λ »ı. ±I›Îflı ±Î ÏÕV«Î…˝ ◊¥ flèÎ_ »ı, …ı ’Ëı·Î_
±ıfiı “±‹ı” ⁄ËÎfl ’ÎÕÌ »ı. ±ËŸ ±ÎM÷ÁÒh΋Î_ ·A›_ »ıfiı, ˉı ±Î       «Î…˝ ◊›ı·_ »ı !
·˘¿˘fiı ÂÌ flÌ÷ı Á‹Ω› ! ±Î ‰Ì÷flÎ√˘fiÌ ⁄Ë {ÌHÎÌ ‰Î÷ »ı. ±ı            ≠ë¿÷ν — ËÎ. ’HÎ ÏÕV«Î…˝ ±ıÀ·ı ’ÏflHÎ΋ … ◊›_fiı ?
‰Ì÷flÎ√ ◊Λ I›Îflı Á‹Ω› ±ı‰Ì ‰Î÷ »ı ±Î.
                                       ÿÎÿÎlÌ — ÏÕV«Î…˝ ±ıÀ·ı ’ÏflHÎ΋ ±fiı ’ı·_ Ïfiç› ±ıÀ·ı ¿˘{ !
    ±ı Ωı ≥À Ëı’LÁ, ⁄‘_ Ωı›Î ¿flı, ÷˘ ÏÕV«Î…˝ ‰¬÷ı ±ı ¿÷ν
…\ÿ˘ … flËı, »ı … …\ÿ˘. ±ıÀ·ı ±ı ≥À Ëı’LÁ ÷flÌ¿ı …\ÿ˘ «Î·ı ±ı‰_        ≠ë¿÷ν — ËÎ, ±ıÀ·ı ’ÏflHÎ΋ …ı ÷ıfiÌ ±_ÿfl ±Î’HÎı ±Î‹
»ı. ÷˘ ŒflÌ ±Î‰÷˘ ¤‰ ÁÎ_¿Õ˘ ◊÷˘ Ω›. ’HÎ ±ıfiı “Ë_ ¿v_ »\_” ±ı      ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ’ÏflHÎ΋‹Î_ ŒıflŒÎfl fi ◊¥ ¿ı, ±ı …fifl· w· »ı. ˉı
’λ\_ ⁄˘·ı »ı. ±ı «Î…˝ ¿flı »ı ’λ˘. ÏÕV«Î…˝ ‰V÷fiı ’λ\_ “Ë_ ¿v_ »\_”  Ωı Ïfiç› ¿›˘˝ ˢ› ÷˘ ’»Ì ±ı ’ÏflHÎ΋fiÌ ±_ÿfl ¿˘¥ ŒıflŒÎfl ◊¥
±ı‹ ¿flÌfiı ±Î‰÷Î ¤‰fiÎ ‹ÎÀı «Î…˝ ¿flı »ı.                 ¿ı ?

   ≠ë¿÷ν — F›Îflı ’ı·˘ iÎÎfiÌ …ı »ı, “Ë_ ¿fl÷˘ fi◊Ì” ±ı ¤Î‰         ÿÎÿÎlÌ — ±ı ŒıflŒÎfl ◊›˘ fiı ? ’HÎ «Î…˝‹Î_ Ïfiç› Ë˘‰˘
ˢ‰ÎfiÎ ¿ÎflHÎı ÷fl÷ … ¿Î›‹ »^À˘ ’ÕÌ Ω›.                 Ωı¥±ı. ±ı «Î…˝‹Î_ Ïfiç› Ë÷˘ fiı ÷ı‹Î_◊Ì ÏÕV«Î…˝ Ïfiç› ◊›˘. ‹ÎÀı
                                    ±Î ÏÕV«Î…˝fiÎ_ ’ÏflHÎ΋ ⁄‘Î_ ŒıflŒÎfl ◊Λ. ±ıÀ·ı ±Î‹ ’λ\_ ¿˘¥ ±ı‰_
   ÿÎÿÎlÌ — T›‰„V◊÷fiı ±‹ı ‹Ò¿Ì ÿ¥±ı. ±Î ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄L›_,       fiÎ ‹ÎfiÌ ⁄ıÁı ¿ı ±Î ÏÕV«Î…˝fiÎ Ïfiç›◊Ì ’ÏflHÎ΋ ŒıflŒÎfl ◊Λ »ı.
±ıÀ·ı ±Î’HÎı T›‰„V◊÷ ‹Ò¿Ì ÿ¥±ı, ±ı ·˘¿˘ T›‰„V◊÷fiı Á‹…ı fiËŸ,      «Î…˝fiÎ Ïfiç›◊Ì … ◊Λ »ı ±fiı Ïfiç› ŒıflŒÎfl ÷˘ ¿›Î˝ ‰√fl flËı
»÷Î_ ’HÎ ±ı ±ıÀ·_ … …\ÿ_ Á‹…ı ¿ı ±Î ≥À Ëı’LÁ ˢ› »ı ÷ı CÎHÎÎ_     fiËŸ. ’»Ì ±ı ÷˘ ±Î’HÎfiı ‹fi‹Î_ ±‰‚_ Á‹…HÎ ’ÕÌ Ω› ¿ı ±Î
⁄‘Î ¿‹˝ ⁄_‘Î÷Î ±À¿Ì Ω›.                        Ïfiç› ¿›˘˝ ±ıÀ·ı ⁄‘ ŒıflŒÎfl ◊¥ …Âı. Ωı «Î…˝ ¿flı·˘ ˢ› ÷˘ …
    Ïfiç› ±ı ¿ÎflHÎ fiı Á_›˘√ ±ı ’ÏflHÎ΋ !               Ïfiç› ◊Âı. Ïfiç›fiÎ Á_¿S’-ω¿S’ ¿fl‰Î, ±ı Ïfiç› ¿Ëı‰Î› fiËŸ.
                                    √HÎhÎÌ-⁄HÎhÎÌ ⁄‘_ … flάı »ı, ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘, ±Î‹ ◊¥ …Âı
   ≠ë¿÷ν — Ïfiç› ¿›˘˝ ˢ› ÷˘ Á_›˘√‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊Λ ?         fiı ÷ı‹ ◊¥ …Âı. ÷ı◊Ì ±‹ı Â̬‰ÎÕ̱ı ˢ› ¿ı ¤¥ ±Î √HÎοÎfl-
76                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                         77
¤Î√οÎfl fiÎ ¿fl¢. ±Î ÷˘ ’»Ì ’ÏflHÎ΋ ⁄ÿ·Î¥ Ω›. ⁄Î¿Ì fiËŸ      ◊›ı·˘ »ı ’Ëı·Î_, ±ıfiÎ Á_›˘√ ∂¤Î ◊›ı·Î … »ı. …ı ¬ÁıÕ‰ÎfiÎ »ı
÷˘ Ïfiç› ÷˘ √‹ı ÷ı Ω÷fiÎ √HÎοÎfl ±Î‰ı ÷˘ µÕÎÕÌ ÿı.         ±ı ÷˘ ¬ÁÌ … √›ı·Î »ı, ’HΠˉı ÏÕV«Î…˝ ◊Λ I›Îflı ±ı@{ı@À
                                 ÿı¬Î‰‹Î_ ±Î‰ı. ⁄ı Ω÷fiÎ Á_›˘√, ¤Î‰ Á_›˘√ ±fiı ƒT› Á_›˘√. ¤Î‰
   ≠ë¿÷ν — ±I›Îflı …ı Ïfiç› ◊Λ ÷ı ’Ëı·Î_fiÎ «Î…˝ ≠‹ÎHÎı
                                 Á_›˘√ ÷˘ ÷ı CÎÕ̱ı «Î…˝ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı ◊¥ √›ı·Î ˢ› ±fiı ƒT›
Ïfiç› ◊÷˘ ËÂı.
                                 Á_›˘√ ˉı w’¿‹Î_ ±Î‰ı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì…\_ ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ?
                                    ≠ë¿÷ν — ωʛ ¤Î‰ ’»Ì ’λ‚◊Ì ±ı ⁄˛õ«›˝fi˘ Ïfiç› ¿flı
   ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎ_ iÎÎfi ‰Î@› ’HÎ ±Î‰ı »ı ¿ı “Ïfiç›fiÌ ¬Î‹Ì    ÷˘ ’»Ì ’Ëı·˘ …ı ωʛ Á_⁄_‘Ì …ı ¤Î‰ ¿flı·˘ ÷ı µÕÌ Ω› ¿ı w’¿‹Î_
»ı ÷Îfl΋Î_”. Ωı ¬Î‹Ì ˢ› ÷˘ Ïfiç›fiÌ ¬Î‹Ì »ı fiı Ïfiç› ¿›˘˝ …    ±Î‰ı ?
fi◊Ì, ‰Î÷˘ … ¿flÌ »ı.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·Îfi˘ ±Î ’vÊÎ◊˝ ±fiı ’»Ìfi˘ ±Î ’vÊÎ◊˝, ⁄ıfiÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ’Ëı·Î_ Ïfiç› ¿›˘˝ fiΠˢ› ±ıÀ·ı ±Î…ı Ïfiç›    ±◊Õ΋H΋Î_ ¿›˘ ’vÊÎ◊˝ ∞÷ı »ı ÷ıfiÎ µ’fl w’¿ ±Î‘Îfl flάı »ı.
±Î‰ı fiËŸ fiı ÿËÎÕ˘ ‰‚ı fiËŸ.
                                    ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı Ïfiç›fiÌ ⁄‚‰kÎÎ µ’fl ±Î‘Îfl »ı.
   ≠ë¿÷ν — ËÎ. ±ıÀ·ı CÎHÎÎ_ ¿Ëı »ı fiı ‹ÎflÎ◊Ì ±Î…ı Ïfiç› ◊¥
                                    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄ı ·œı ’»Ì ±ı, ±ı‹Î_◊Ì …ı ∞÷ı ±ıfiÎ ⁄Î’fi_.
¿÷˘ … fi◊Ì. ÷ı ±Î ‹ÎÀı ¿ı ’Ëı·Î_ ±ıHÎı Ïfiç› ¿›˘˝ … fi◊Ì, ÷˘
                                 CÎHÎÎ_ ¬flÎ ⁄‘_ ωfl˘‘ΤÎÁ … ±Î‰_ … ˢ› ⁄‘Î, ‹ËŸ ‰œ‰ÎÕ «Î·÷Ì
’»Ì @›Î_◊Ì ±Î‰ı ?
                                 … ˢ›.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ‹ÎÀı ±ı »˘ÕÌ ÿı‰Îfi_. ±fiı “@›Î_ @›Î_ Ïfiç› ◊Λ
»ı” ±ı ¿fl‰_ ±Î’HÎı. …ıÀ·˘ ¿flı·˘ ˢ› ’Ëı·Î_fi˘ ±ı ±Î’HÎÎ◊Ì ◊¥
                                      Ïfiç› V‰Î‘Ìfi, T›‰ËÎfl ’flΑÌfi !
¿ı ÷ı ¿fl‰˘. ±ı‹Î_ œÌ· fiËŸ ¿fl‰Ì ±fiı ‹˘Õ_ ◊‰Îfi_ ˢ› ÷˘ › ’HÎ      Ïfiç› ±ı V‰Î‘Ìfi »ı ±fiı T›‰ËÎfl ±ı ’flΑÌfi »ı. ±fiı
±I›Îflı Ïfiç› ¿flÌ flά‰Î◊Ì Â_ ¬˘À_ »ı ?               ’ÏflHÎ΋ ÷˘ ’flΑÌfifi_ › ’flΑÌfi »ı. ‹ÎÀı ±Î’HÎı Ïfiç› ¿fl‰Îfi˘.
   ≠ë¿÷ν — ËÎ. ±ı ÷˘ ⁄fl˘⁄fl »ı.                ’»Ì T›‰ËÎflfiÌ ¤Î_…√Õ ¿fl‰ÎfiÌ fi◊Ì.

   ÿÎÿÎlÌ — hÎHÎ ‰Êı˝ ’HÎ ◊Λ.                    T›‰ËÎfl ÷˘ T›‰„V◊÷ «·Î‰ı »ı. ÷‹Îflı Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_ »ı.
                                 Œ@÷ ÷‹fiı ‘Ìfl… flËı÷Ì fi◊Ì. ±fiı ‘Ìfl… flËı‰Ì ±ı¿ÿ‹ ÷˘ ⁄fiı …
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı‹ ÷˘ ¿ËÌ Â¿Î› fiı ¿ı Ïfiç›fiÌ ±Î Á_›˘√˘    fiËŸfiı. ¿ÎflHÎ ¿ı CÎHÎÎ_ ¿Î‚◊Ì ‘Ìfl… flËı÷Ì fi◊Ìfiı ! ±ıÀ·ı ◊˘ÕÎ ÿËÎÕÎ
µ’fl ±Áfl ◊Λ »ı, ÏÕV«Î…˝ Á_›˘√˘ ˢ› ÷˘ ’HÎ.            ±P›ÎÁ ¿fl‰˘ ’Õı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±I›Îflı fiı ±I›Îflı ◊÷_ fi◊Ì. ±ı‰˘ Ïfi›‹◊Ì … »ı ¿ı      »÷Î_ ±Î’HÎı Â_ ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı, ¿˘¥ ’HÎ ‰V÷ ⁄fi÷Î_ ’Ëı·Î_
Ïfiç› ¿›˘˝ ±ıÀ·ı Á_›˘√˘ ∂¤Î ◊›ı·Î … »ı. …ı Á_›˘√ ¬Á‰ÎfiÎ »ı,    ±Î’HÎı ≠›Ifi ¿›Î˝ ¿fl‰ÎfiÎ_, ’»Ì ±ıfi_ Œ‚ »ı ÷ı T›‰„V◊÷ ±Î’Âı.
…ı Á_›˘√ ‰Î√‰ÎfiÎ »ı ±ı ∂¤Î ◊¥ √›ı·Î … »ı. ˉı ±Î ÏÕV«Î…˝     Œ‚ T›‰„V◊÷ µ’fl »˘ÕÌ ÿı‰_. ±Î’HÎı ÷˘ ¿Î‹ ¿›ı˝ …‰Îfi_. ±ıfi_ Œ‚
Ïfiç› ◊Λ ±ıÀ·ı ’ı·Î ¤ı√Î ◊¥ Ω› ±fiı »^ÀÎ ’ÕÌ Ω›. …ı Ïfiç›     T›‰„V◊÷fiÎ ÷Î⁄΋Î_ »ı.
78                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                       79
   ˉı Ë¿Ì¿÷‹Î_ Â_ »ı ¿ı Ïfiç› ¿›˘˝ ’»Ì ¬flı¬fl ≠›Ifi ¿fl‰ÎfiÌ   ¤Î‰¿‹˝ »ı … fiËŸ fiı ! ⁄ËÎfl ¤Î‰¿‹˝‰Î‚_ T›‰„V◊÷ fi◊Ì. ±ıfi˘
…wfl … fi◊Ì. ±Î …√÷fi˘ Ïfi›‹ … ±ı‰˘ »ı, Ïfiç› … ¿fl‰ÎfiÌ        ±Ë_¿Îfl …ı ⁄Î…\ Œflı »ı ÷ı ⁄Î…\ … »ı. ¬S·˘ ±Ë_¿Îfl »ıfiı.
…wfl »ı. ≠›Ifi ¿fl‰Îfi˘ fiËŸ. ≠›Ifi ÷˘ ’»Ì ÁËı…ı ◊¥ … Ω›,          ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ¤Î‰¿‹˝ T›‰„V◊÷ fiËŸ ?
¿fl‰˘ fiÎ ’Õı.
                                   ÿÎÿÎlÌ — T›‰„V◊÷ ˢ÷ ÷˘ Á_ÁÎfl ±Î‰˘ ˢ› ’HÎ fiËŸ fiı !
    ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı Ïfiç› ¿fḻı, ±ıfiÎ◊Ì T›‰„V◊÷‹Î_ ŒıflŒÎfl  ¤Î‰¿‹˝ T›‰„V◊÷ ˢ› fiı ÷˘ ·˘¿˘ ±Î ÿÏfi›Îfi˘ ÏËÁÎ⁄ ¿ÎœÌ fiά÷
◊Λ ?                              ÷fl÷ ! ’HÎ ±Î ÷˘ √Ò_«Î›Î … ¿flı »ıfiı !
    ÿÎÿÎlÌ — Ïfiç› ¿fl˘ ÷ı › ’Ò‰˝fi˘ ÏÕV«Î…˝ »ı. fiı Ïfiç› fiÎ     ±ø‹‹Î_ ¤Î‰¿‹˝ … fiΠˢ› ±Î’HÎı. T›‰„V◊÷ ±ıÀ·ı ÷˘ …ı‰_
¿fl˘ ÷ı › ’Ò‰˝fi˘ ÏÕV«Î…˝ »ı. ¿ı‰˘ Ïfiç› ◊Λ »ı, ÷ıfiÎ ’fl T›‰„V◊÷  ›˘…fiÎ Ë÷Ì ÷ıfi_ ±Î Œ‚ ±ÎT›_. ±fiı ›˘…fiÎ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı ¤Îfi
»ı. ‹ÎÀı Â_ ◊Λ »ı ÷ı …\±˘ !                  ‰√flfi_ ¿flı·_.
  Ïfiç› ¿fl‰ÎfiÎ › ±Î’HÎı ¿÷ν fi◊Ì. ±Î ÷˘ ÏÕV«Î…˝ V‰w’         ≠ë¿÷ν — ±I›Îflı ‹ËÎI‹Î±˘fiı …ı ¤Î‰ ◊Λ, ±ıfi_ Œ‚ ’»Ì
Ïfiç› »ı.                            ÷˘ ÿflı¿fiı …\ÿ_ …\ÿ_ ±Î‰‰Îfi_ fiı ?
    ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’Ò‰˝fiÎ ÏÕV«Î…˝‹Î_ ËÂı ÷ı ◊Âı, ±ı‰_ ⁄˘·Î›     ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¤Î‰ Lˢ›, ±Î ÷˘ ≥E»Î±˘ ¿Ëı‰Î›. ≥E»Îfiı
fiËŸfiı ?                             ¤Î‰ ¿Ë̱ı »Ì±ı ±Î’HÎı. ¤Î‰¿‹˝ ÷˘ ÿı¬Î› … fiËŸ ±Î_¬ı.
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ⁄˘·Î› … fiËŸ. ±ı ÷˘ Ωı¬‹ »ı. CÎıfl …‹Î¥      ¤Î‰ »ı ÷ı ⁄ı Ω÷fiÎ. ±ı¿ ¤Î‰-¤Î‰ ±fiı ±ı¿ ƒT›-¤Î‰.
‹Î_ÿΠˢ› fiı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ÏÕV«Î…˝‹Î_ ˢ› ÷ı ◊Âı. ÷ı ⁄‘Î   ±ıÀ·ı ±Î ƒT›-¤Î‰ T›‰„V◊÷‹Î_ ˢ› ±fiı ¤Î‰-¤Î‰ T›‰„V◊÷‹Î_
¿Î‹¿Î… fiÎ ¿flı. ˉı ±Î › ÏÕV«Î…˝ »ı. ’HÎ ±Î‰_ CÎfl‹Î_ ¿Ëı ÷˘   fiΠˢ›.
Á‹…‰_ ¿ı …‹Î¥ ‹fl‰ÎfiÎ ◊›Î.
                                   ≠ë¿÷ν — ¤Î‰-¤Î‰ ±fiı ƒT›-¤Î‰‹Î_ Œıfl Â_ ?
   ËÎ, ±fi¤‰ iÎÎfiÌ Ë˘› ÷ıfiı ≠›Ifi ÁË… ◊›Î ¿flı. ±ı µÿ›
¿‹˝fiı ±Î‘Ìfi flËı fiı ±Î ·˘¿˘ ÷˘ Õ¬˘ ¿›Î˝ ‰√fl fiÎ flËı. ±Î ·˘¿˘      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≥E»Î ¿Ë˘, ¤Î‰ ¿Ë˘, …ı ¿Ë˘ ±ı ƒT›-¤Î‰.
µÿ›¿‹˝fiı ±Î‘Ìfi flËı fiËŸ. ±ıÀ·ı ±‹ı ±ıfiı ≠›Ifi ¿fl‰Îfi˘ ¿Ë̱ı       ≠ë¿÷ν — ±fiı ¤Î‰-¤Î‰ ±ıÀ·ı Â_ ?
»Ì±ı. fiËŸ ÷˘ ±Î‰÷˘ ¤‰ ⁄√ÎÕı.
                                   ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰-¤Î‰‹Î_ ÿı¬Î› fiËŸ ±Î_¬ı. ±ı‹Î_ ›˘…fiÎ CÎÕΛ.
        ¤Î‰-¤Î‰ ±fiı ¶T›-¤Î‰ !              ƒT›¿‹˝fi_ Œ‚ ±Î‰÷Ì ‰¬÷ı ±ı‹Î_◊Ì ¤Î‰¿‹˝ ’Õı. ‹ÎÀı ±ı ±Î’HÎı
                                ±Î…ı «ı÷Ìfiı «Î·˘ ⁄flÎ⁄fl ! ±fiı Ωı ¤Ò·ı«Ò¿ı ⁄˘·Î¥ Ω› ÷˘
    ≠ë¿÷ν — ¤Î‰¿‹˝‹Î_◊Ì ƒT›¿‹˝ ±Î‰ı »ı, ÷˘ ±Î ¤Î‰¿‹˝ ±ı  ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰Îfi_.
T›‰„V◊÷ »ı ?
                                   ≠ë¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ±ıÀ·ı ¬flÎ⁄ ¤Î‰‹Î_◊Ì ÁÎflÎ ¤Î‰‹Î_
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı T›‰„V◊÷ fi◊Ì. ÷‹Îflı ÷˘ ±Î “iÎÎfi” ’»Ì   ±Î‰ı. ±ıÀ·ı ÷˘ › ¤Î‰¿‹˝ ÷˘ ∂¤_ … flèÎ_ fiı ?
80                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                       81
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fiËŸ. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î◊Ì ¬flÎ⁄‹Î_◊Ì ÁÎflÎ     ±ıfi˘ V‰¤Î‰ ¤Ò¬ ·Î√‰Ì, ±Îfl΋ ¿fl‰˘, ÁÒ¥ …‰_, Á_ÕÎÁ …‰_, ’ÎHÎÌ
¤Î‰ ±Î‰ı ±ı‰_ fiËŸ, ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ’ı·_ ‘±ı »ı ¿ı, “¤¥ ±Î      ’̉_, rÎÁ ·ı‰˘-‹Ò¿‰˘, ±ı ⁄‘_ ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ ! ±fiı ø˘‘-‹Îfi-
±Ï÷ø‹HÎ ¿›Ù ‹ÎÀı Ë_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿v_ »\_, ŒflÌ◊Ì fiËŸ ¿v_”.        ‹Î›Î-·˘¤ ¿fl‰Î ±ı ω¤Î‰, ±ı V‰¤Î‰ ±fiı ω¤Î‰fiı ±‹ÎflÌ
   ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ’HÎ ‰V÷fiı ‹ÎÀıfi˘ ¤Î‰ … flά‰Îfi˘ ? ’»Ì       Ï⁄Ï·ŒfiÎ ±Î‘Îflı T›‰„V◊÷ ‹Îfiı »ı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì.
…ı ◊‰Îfi_ ˢ› ÷ı ◊Λ.                           ‰‘Îflı ¬¥ …÷˘ ˢ›, √Y›_ ¬Ò⁄ ¬¥ …÷˘ ˢ›, √VÁ˘ ◊¥
   ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰ı › fi◊Ì ËÎ◊‹Î_. ±Î’HÎı ±ø‹‹Î_ ÷˘ ¤Î‰ ¿ÎœÌ     …÷˘ ˢ›, ·˘¤ ◊¥ …÷˘ ˢ›, ÷˘ ’HÎ »ı ÷ı T›‰„V◊÷ ‹Îfiı »ı ±ıfiı
fiÎA›˘ »ı. ¤Î‰ øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ »ı. ±Î’HÎı Ï⁄·¿<· ¤Î‰ … ¿ÎœÌ       ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±ı‰_ T›‰„V◊÷ ±ÎM›_ »ı ‹ı_.
fiÎA›˘ »ı ! ±Î¬_ ÕÌÁ‹ÌÁ ¿flÌ fiÎA›_ »ı ¤Î‰. ±ı ÷˘ ±I›Îflı ÷‹fiı        ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Ì ±Áfl˘ ◊‰Ì, ±Áfl˘ fi ◊‰Ì, ±ı ±Î¬_
≥E»Î±˘-⁄ÌE»Î±˘ ◊Λ, ±ı ¤Î‰ fiËŸ. ¤Î‰ ‰V÷ ÁΉ …\ÿÌ »ı. “÷‹ı      Ï⁄Ï·Œ µ’fl … ±Î‰Ìfiı ∂¤_ flËı »ı. ±ıÀ·ı T›‰„V◊÷ ¿Ì‘_ ÷˘ ±ı¿ÿ‹
«_ÿ·Î· ˢ” ÷˘ … ¤Î‰ ˢ›, fiËŸ ÷˘ ¤Î‰ fiΠˢ›. “«_ÿ·Î·” fi◊Ì      Á‹Î‘Îfi … ◊¥ √›_. ˉı ±ı ‹ÎL›÷Î ⁄fl˘⁄fl flËı fiËŸ, ÷˘ √_«‰Î›Î
±ıÀ·ı ¤Î‰ fi◊Ì. ˉı “«_ÿ¤Î¥” ±ı ω¤Î‰ Ë÷˘. ÷ıfiı …√÷ı ¤Î‰¿‹˝     ¿flı, ‹U¿ı·Ì ∂¤Ì ◊Λ, ±ıÀ·ı Ï⁄Ï·Œ µ’fl … ⁄‘_ ∂¤_ flèÎ_ fiı ?!
¿èÎ_ ±fiı ˉı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı ’˘÷Îfi˘ V‰¤Î‰ »ı. ±Î ω¤Î‰fiı
¤Î‰¿‹˝ ¿èÎ_, ±ı √›_, ⁄‘_ … √›_.                     ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ⁄Ì…\_ Â_ ?

    ±Î “iÎÎfi” »ı fiı, ±ı Ωı ÷‹ı ∂¬ıÕÌfiı ¬˘ÿÌ fiÎ fiά˘ I›Î_ Á‘Ì     ≠ë¿÷ν — ±ı … ±Î¬_ ¤Ò·‰Î‚Ì Ï⁄Ï·Œ◊Ì ⁄‘_ √Ò_«Î› »ı.
±Î ¤Î‰ µI’Lfi ◊÷˘ fi◊Ì. ±ıfiı ’˘÷Îfiı ¤Î‰ µI’Lfi ◊÷Î fi◊Ì.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±‹ÎflÎ iÎÎfi µ’fl Ï⁄Ï·Œ fi◊Ì flËı÷Ì. ±‹ı ‹˘ZÎı
±ı‹Î_ ⁄ı ’flΉΠ»ı ¿ı “¤Î¥, ÷_ ©ÎI‹Î »ı ¿ı «_ÿ¤Î¥ »ı ?” I›Îflı
                                  …‰Î› ±ı‰_ iÎÎfi ±Î’̱ı »Ì±ı. »÷Î_ ±ıfiÌ Ï⁄Ï·Œ flËı÷Ì fi◊Ì ÷˘
±ı ¿Ëı, “fiÎ, Ë_ ©ÎI‹Î »\_, «_ÿ¤Î¥ T›‰ËÎfl◊Ì »ı.” “±fiı ¿÷ν ÷_
                                  ±ıfi˘ ‹Îfl ¬Î› »ı. ’»Ì, ±‹ı Â_ ¿fḻı ? ÷˘ › ’λ\_ µ’flÎHÎ_
»ı ¿ı T›‰„V◊÷ ¿÷ν »ı ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “T›‰„V◊÷ ¿÷ν »ı.” ◊¥ flèÎ_
                                  ÿı¬ÎÕuÎ ¿fḻı.
±ı ‹ÎHÎÁfiı ¤Î‰ … ◊÷˘ fi◊Ì. ’HÎ ±ıfiı …ı ¤Î‰ Á‹Ω› »ı, ±ı
ÏÕV«Î…˝ ¤Î‰fiı ¤Î‰ ¿Ëı »ı. …√÷fiÎ ·˘¿˘ ¤Î‰fiı Á‹∞ ¿ı fiËŸ.         ≠ë¿÷ν — ‘Îfl˘ ¿ı ±Î’ı ¿èÎ_ ¿ı T›‰„V◊÷ »ı, ±Î ‹fi-‰«fi-
±Î ÷‹fiı ¿ËÌ ÿ™. ¿ÎflHÎ ¿ı ¤Î‰¿‹˝ Ωı Á‹…ı ÷˘ ±ı ±ıÀ·Ì {ÌHÎÌ      ¿Î›Îfi_ ⁄L›_ ±ı T›‰„V◊÷, ±ı ±_ÿfl ±ı¿ ‰¬÷ fiÎ flèÎ_ ˢ›, ’HÎ
‰Î÷ »ı ! ±Î …ı ¤Î‰ ◊Λ »ı fiı ±ı ÷˘ ¬Î‰ÎfiÎ ¤Î‰ ◊Λ »ı,        ’λ\_ ±ı ±_ÿfl◊Ì √˘Ã‰HÎÌ ¿flÌfiı Ï⁄Ï·Œ ⁄ıÁÎÕÌ Â¿ıfiı ? ¿ı “±Î
’ˆHΉÎfiÎ ¤Î‰ ◊Λ »ı, ⁄ÌΩ ¤Î‰ ◊Λ »ı, ±ı ¤Î‰ ¬flı¬fl ¤Î‰        T›‰„V◊÷ »ı” ±ı‰_ ÿÎÿαı ¿èÎ_ »ı. ±ı‹ ¿ËÌfiı ’λ˘ ‹Ò‚ Ï⁄Ï·Œ‹Î_
fi◊Ì. ¤Î‰ ±ı ‰V÷ … ⁄Ë …\ÿÌ »ı !                   ±Î‰Ì …¥ ¿ı »ı fiı ? ±ıÀ·_ ÁΑfi »ıfiı ’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁı ?
       ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ ±fiı ω¤Î‰ !                  ÿÎÿÎlÌ — ÁΑfi ÷˘ ⁄‘_ »ı. fl˘_√ Ï⁄Ï·Œ˘ Ë÷Ì ±ı fl˘_√ Ï⁄Ï·Œ
                                  ¿ËÌ ±fiı ±Î flÎ¥À Ï⁄Ï·Œ »ı ±ı flÎ¥À Ï⁄Ï·Œ ! fl˘_√ Ï⁄Ï·Œ˘ Ë÷Ì
   ’ÿ˚√· ’ÿ˚√·fiÎ V‰¤Î‰‹Î_ flËı, ’ÿ˚√·ı, ’ÿ˚√·fiÎ V‰¤Î‰‹Î_     ±I›Îfl Á‘Ì ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı ±Î Ë÷_, ⁄_‘fi Ë÷_, flÎ¥À Ï⁄Ï·ŒfiÎ ±Î‘Îflı
flËı‰_ Ωı¥±ı. ±ıfi˘ V‰¤Î‰ ŒıflŒÎfl ◊›˘ ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î’HÎı ÿ‰Î ·ı‰Ì.    ‹˘ZÎ »ı.
82                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                        83
   ≠ë¿÷ν — ±Î‹Î_ CÎHÎÌ ‰¬÷ ±ı‰_ ⁄fiı ¿ı ¿_¥ ’HÎ ⁄˘Ω …ı‰_    «ÎS›Î Ω›. ±Î ÷˘ ±y· fiΠˢ› fiı ÷˘ ’λ˘ ⁄Ωfl‹Î_◊Ì ·¥ ±Î‰ı
·Î√÷_ ˢ› ÷˘ ¿_¥¿ ’ı·Ì fl˘_√ Ï⁄Ï·Œ ‹ËŸ ‰÷ı˝ »ı. ¿_¥ ’HÎ fl˘_√   ‰ı«Î÷Ì, √Ìfl‰ı ·ı.
Ï⁄Ï·ŒfiÌ ±Áfl ∂¤Ì ◊¥ »ı. ±ı‰_ ¿ËÌ Â¿Î› fiı ?
                                    ≠ë¿÷ν — ¿QM·ÌÀ T›‰„V◊÷ ‹Îfiı ÷˘ … ’˘÷ı ’˘÷Îfi΋Î_ flËÌ
   ÿÎÿÎlÌ — »÷Î_ F›Î_ Á‘Ì ¤Ò·˘ ÿı¬Î› »ı, I›Î_ Á‘Ì ’˘÷ı     ¿ı fiı, Ïfi—Â_¿ ◊¥fiı flËÌ Â¿ıfiı ?
’˘÷Îfi΋Î_ … »ı.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ Œı@À … ◊¥ √›_. ±‹ÎflÌ ±ÎiÎ΋Î_ ±ÎT›˘fiı !
   ≠ë¿÷ν — ±E»Î, ±ıÀ·ı ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ V◊Îfi‹Î_ ±Î‰Ì √›˘      «˘A¬_ iÎÎfi ·Ì‘_fiı ±ıHÎı ! ±Î ÷˘ ·Ì‘ı·Î‹Î_ ’˘÷ı ÕËÎ’HÎ ¿flı »ı.
¿Ëı‰Î›. ’HÎ ’ı·_ ±‹¿ …ı ⁄˘Ω …ı‰_ ·ÎB›Î ¿fl÷_ ˢ›, √Ò_«‰ÎÕ˘    ±fi_÷ iÎÎfi ÂÌ flÌ÷ı flËıÂı ? ‹Îfl΋Î_ iÎÎfi »ı fiËŸ fiı ±Î ±fi_÷ iÎÎfi
∂¤˘ ◊›Î ¿fl÷˘ ˢ›, Á‹Î‘Îfi µI’Lfi fi ◊÷_ ˢ›, I›Î_ Á‘Ì fl˘_√     ¿Ëı »ı ! ¿˘fiÌ ΩıÕı ‹Î’ı ±ı ? ’˘÷Î’HÎ_ ⁄ÿ·ı fiËŸ. ±Î ÷˘ ±‹ı
Ï⁄Ï·Œ‹Î_ ’ıÁÌ √›˘ ±ı‰_ ¿ËÌ Â¿Î› fiı ?               iÎÎfi‹Î_ ±ı‰Ì flÌ÷ı ‹Ò@›_ »ı ¿ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ⁄ÿ·Î¥ Ω›. fiËŸ ÷˘ ±ıfiı
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì…\_ Â_ I›Îflı ! ±ı › ≥E»Î’Ò‰˝¿ fiËŸ, ’flΑÌfi’HÎı.  ¿èÎ_ ˢ› ¿ı ⁄ÿ·Ωı ÷˘ ˉı fiÎ ⁄ÿ·ı. ±‹ı iÎÎfi‹Î_ … ±ı‰_ ‹Ò@›_ »ı
’HÎ Ïfiç› ±ıfi˘ Õ√Ì √›˘ ±fiı …ı ±ÎT›_ »ı ±ı‹Î_ Ïfiç› Õ√Ì √›˘.    ¿ı ⁄ÿ·Î¥ Ω›. ‹Ò@›_ »ı ±ı‰_ ·Î√ı »ı ÷‹fiı ?
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ı‹Î_◊Ì ’λ\ ‹Ò‚ …B›Î±ı ±Î‰Ì ¿Λ fiı ?        ≠ë¿÷ν — ËÎ. ±ıÀ·ı ±Î ’˘÷ÎfiÌ fl˘_√ ‹ÎL›÷α˘ ±ı … ⁄‘_
±ı‹Î_◊Ì ‹Ò‚ …B›Î±ı ±Î‰‰Î ‹ÎÀı ¿ı‰Ì flÌ÷ı √˘Ã‰HÎÌ Ë˘› ?      ’˘÷Î’HÎ_ ¿Ì‘_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ⁄Ë ÿı¬ÎÕ ÿı¬ÎÕ ¿›Ù »ı fiı ! ±ı … ÿı¬ÎÕ̱ı      ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ⁄Ì…\_ Â_ I›Îflı ?
»Ì±ı fiı ! ±ı … flÌ÷˘ ⁄÷ÎÕ-⁄÷ÎÕ ¿fl‰ÎfiÌ fiı ˉı. T›‰„V◊÷fiı fiÎ
√Î_Ãu˘ !                                ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı fl˘_√ ‹ÎL›÷Î »^Àı ÷˘ ’˘÷Î’HÎ_ √›_ ¿Ëı‰Î›.

   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ⁄flÎ⁄fl »ı, T›‰„V◊÷fiı fiÎ √Î_Ãu˘ ÷ı◊Ì ⁄Ì∞        ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷Î’HÎ_ ±Î‹ ÷˘ ’Îfl ‰√flfi_ »ı ⁄‘_. ’HÎ ±ıfi˘
flÌ÷ ⁄÷ÎÕÌ !                           ‹ÎÏ·¿ ¿˘HÎ ? ±ıfi˘ ‹ÎÏ·¿ ¿˘HÎ ? ±ıfi˘ ‹ÎÏ·¿ ¿˘HÎ ? ±ıfi˘ ‹ÎÏ·¿
                                 ¿˘HÎ ? ±ıfi˘ ‹ÎÏ·¿ ¿˘HÎ ? »ı‰Àı »ıS·Î ‹ÎÏ·¿ ¿˘HÎ flèÎÎ ? I›Îflı
   ÿÎÿÎlÌ — T›‰„V◊÷fiı √Î_Ã÷˘ ˢ› ÷˘ ÷˘ ‹ÎflÌ ΩıÕı ‰Î÷«Ì÷    ¿Ëı ¿ı Ï⁄Ï·Œ˘.
¿fl‰Î ±Î‰‰ÎfiÌ …wfl fiËŸ fiı !
                                    ≠ë¿÷ν — »ıS·Ì ‹ÎÏ·¿ Ï⁄Ï·Œ˘, ¿flı@À !
   ≠ë¿÷ν — ±Î ÷˘ ±ÎÀ·_ VÀˇ˘_√ iÎÎfi »ı, ÷˘ › T›‰„V◊÷fiı ¿ı‹
√Î_Ã÷˘ fi◊Ì ?                              ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ ÷˘ ±Î‹ ÷˘ ’˘÷Î’HÎ_ ⁄‘_ ⁄Ë …B›Î±ı ‰ıflÎ¥
                                 √›_ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — œÌ·Î’HÎ_ ’˘÷Îfi_, Ïfiç› fiËŸ. ¿˘”¿ı ¿èÎ_ ˢ› ¿ı ±Î‹
fiοfiÌ ÿÎ_ÕÌ Á΋_ Ωı¥fiı … «ÎS›Î ¿flΩı, ±Î‹ ⁄Î…\‹Î_ ‹Î›Î˝ …¢.      ≠ë¿÷ν — ±fiı ±ı ’Î»Ì fl˘_√ Ï⁄Ï·Œ˘ ˢ› »ı ⁄‘Ì. ±ı fl˘_√
÷˘ › ’λ˘ ¿>ÿο>ÿ ¿flı fiı ‰œÎ¥ Ω›. ±ı ¿ıÀ·Î¿ ÂÒfl‰Ìfl ‹ËŸ «ÎS›Î   Ï⁄Ï·Œ˘ »ıÿΛ ÷˘ ’˘÷Î’HÎ_ ’HÎ Ω› ±fiı flÎ¥À Ï⁄Ï·ŒfiÎ ±Î‘Îflı …
Ω›. ±Õ‘_ ÷˘ ±y· ⁄«Î‰fi_ ¿Î‹ ¿flı ±ı‰_. ±y· fiΠˢ›fiı ÷ı       ±ıfiı »ıÿÌ Â¿Î› fiı ?
84                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                       85
     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.                            ≠ë¿÷ν — Â_ Œıfl ?
     ≠ë¿÷ν — ±fiı flÎ¥À Ï⁄Ï·Œ ≠ÎM÷ ◊¥ ˢ› ÷˘ … ±ı fl˘_√          ÿÎÿÎlÌ — «Îfl …HÎαı Áfl¬Ì «˘flÌ ¿flÌ Ë˘› ±fiı ’»Ì ÏÂZÎÎ
Ï⁄Ï·Œ »ıÿÌ Â¿Î›fiı ?                          ±ı¿ … Ω÷fiÌ Ë˘› ¿ı …\ÿÌ …\ÿÌ Ë˘› ?
     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.                            ≠ë¿÷ν — …\ÿÌ …\ÿÌ Ë˘›.
     ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ’˘÷Î’HÎ_ ÷˘ ⁄Ë …√αı ω¬flΛı·_ »ı. ‰ıflΛı·_     ÿÎÿÎlÌ — ÂÎ◊Ì ? ±ı T›‰„V◊÷fiÎ ≠‹ÎHÎı ÏÂZÎÎ ◊Λ.
»ı, ±ıfi˘ ‹ÎÏ·¿ ¬˘‚ı, ’»Ì ±ıfi˘ ‹ÎÏ·¿, ±ıfi˘ ‹ÎÏ·¿, ±ı ⁄‘Î
                                      ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î ÿά·Î‹Î_ Ïfi›‹ ±fiı T›‰„V◊÷fi˘ Á_⁄_‘ ¿ı‰Ì
‰«·Î ‹ÎÏ·¿˘ ¿˘HÎ ?
                                   flÌ÷ı flè΢ ±Î‹Î_ ? ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı Á‹Ω› ?
     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ΩHÎÌfiı Â_ ¿fl‰_ »ı ? ¿›ı flV÷ı ’˘÷Î’HÎ_ Ω›
                                      ÿÎÿÎlÌ — T›‰„V◊÷ ‰V÷ …\ÿÌ »ı ±fiı Ïfi›‹ ‰V÷ …\ÿÌ »ı.
»ı....
                                   Ïfi›‹ «Îflı › …HÎfiı …ı·‹Î_ CÎÎ·Ì ÿı, »-» ‹ÏËfiÎfiÌ. ±fiı T›‰„V◊÷
     ≠ë¿÷ν — ±ı flV÷ı... »ıS·Î‹Î_ »ıS·Ì ±Î ‰V÷ »ı.        ÷˘ ⁄‘_ …\±ı ¿ı ‰ÎV÷ω¿÷Î Â_ »ı ?
     ÿÎÿÎlÌ — CÎıfl◊Ì fiÌ¿Y›Î ±ËŸ ÁIÁ_√‹Î_ ±ÎT›Î, ‰«·˘ fl˘Õ        ≠ë¿÷ν — ±Î T›‰„V◊÷ ±ı ¿‹˝fiÎ Œ‚w’ı … T›‰„V◊÷ ⁄fiı·_
’»Ì...                                »ı fiı ?
     ≠ë¿÷ν — ⁄fl˘⁄fl »ı, ±ıÀ·ı ‰«·_ ΩH›_ ¿ı fiÎ ΩH›_ ? ±ËŸ        ÿÎÿÎlÌ — Ë_, ¿‹˝Œ‚ fiı ±ı ⁄‘_ ¤ı√_ ◊¥fiı ÁΛ„LÀÏŒ¿
’ˢ_«Ì √›Î, ±ıÀ·ı ’ˢ_«‰Î ÁÎ◊ı ¿Î‹ »ı fiı !              Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ ±ı … T›‰„V◊÷. T›‰„V◊÷ ±ı@{ı@ÀfiıÁ
                                   ±Î’ı, ÷˘·ı ÷˘·. fiÎ Á‹Ω›_ ?
     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.
                                      ≠ë¿÷ν — Ïfi›‹ ±fiı T›‰„V◊÷ ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı …\ÿÎ, ±ı ¿_¥
        Œıfl »ı Ïfi›‹ ±fiı T›‰„V◊÷‹Î_ !              ⁄fl˘⁄fl Œ˘Õ ’Õ÷˘ fi◊Ì.
     ≠ë¿÷ν — ±Î ⁄‘_ …√÷ Ïfi›‹◊Ì «Î·ı »ı. ±ıÀ·ı ±Î’ı T›‰„V◊÷       ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ lÌ‹_÷ ‹ÎHÎÁfiÌ hÎHÎ »˘Õ̱˘ ˢ›, ±ı¿ ’ˆHÎΉÌ
¿èÎ_ fiı ?                               ˢ›, ±ı¿fiΠω‰ÎË ¿flÌ fiÎA›Î ˢ› ±fiı ±ı¿ ¿<_‰ÎflÌ Ë˘›. ±fiı ⁄ÌΩ
                                   »˘¿flα˘fiı ’ˆÁÎ ‰ËıÓ«Ì ÿÌ‘Î ’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁı Ë÷Î ÷ı, ÷˘ »˘¿fḻ˘fiı
     ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·Î ‹ÎÀı T›‰„V◊÷ fi◊Ì ¿èÎ_. ÷˘ ÷˘ Ïfi›‹◊Ì …
                                   ±Î’‰Î ˢ› ÷˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±Î’ı ?
fiÎ ¿Ëı÷.
                                      hÎHÎı› ÿÌ¿fḻ˘ ‹ÎÀı ⁄Î’ fiyÌ ¿flı ¿ı ·Î¬ ·Î¬ wÏ’›Î ±ı‹fiı
     ≠ë¿÷ν — Ïfi›‹◊Ì «Î·‰_ ±fiı T›‰„V◊÷, ±ı‹Î_ Œıfl ¿ı‰Ì flÌ÷ı
                                   ±Î’‰ÎfiÎ, ‹˘ÀÌ ÿÌ¿flÌfiÎ ·Î¬‹Î_◊Ì ’E«ÌÁ ËΩfl wÏ’›Îfi˘ ·Bfifi˘
flè΢ ?                                ¬«˝ ◊›ı·˘ ÷ı ¿Î’Ì ·ı. ⁄Ì∞ ÿÌ¿flÌfiÌ ’λ‚ ÿÁ ËΩfl wÏ’›Î
     ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë Œıfl.                       ω‰ÎËfiÎ ◊›ı·Î ÷ı ¿Î’Ì fiάı ±fiı hÎÌ∞ ÿÌ¿flÌfiı ·Î¬ı ·Î¬ ’ÒflÎ
86                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                        87
±Î’ı. ’ı·Ì ÿÌ¿fḻ˘ ⁄Ò‹ ’ÎÕı ¿ı ±‹Îflı ·Î¬ ‹‚‰Î … Ωı¥±ı. I›Îflı  ±Î‹-±Î‹ ¿›Ù, Â_ ¿›Ù ?
¿Ëı, “fiÎ.” ±Î ⁄‘Î …√÷fiÎ ¤¥±˘-¤¥±˘fiÌ ‰œ‰ÎÕ˘ ±ıfiÌ …
                                   ≠ë¿÷ν — ‰_ÿÎfiı ’√ı◊Ì ¿«Õu˘.
»ıfiı ! ‹ÎflÎ ‹˘ÀÎ ¤¥±ı ‹fiı ÿÁ … ‰ÌCÎÎ …‹Ìfi ±Î’Ì, ±ı¿ ¿ËıÂı,
‹fiı ’ÒflÌ ±Î’Ì. ±ı √›Î ±‰÷Îflfi_ ∑HÎÎfi⁄_‘fi ˢ› ÷˘ ±’Î¥ Ω›.        ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ±ıfiÌ µ’fl ±ı ◊›˘ ¿ı ’√fiı ±Î‹ ¬ÁıÕ
’HÎ ±’Î¥ √¥ ±ı ⁄fl˘⁄fl, ±ı ¿flı@À ! ⁄L›_ ±ı … L›Î›.        ¬ÁıÕ ¿flı. ±fiı ⁄ÌΩfi˘ ’√ ±ı‹ fiı ±ı‹ ±ΩHÎ÷Î_ ±Î‰Ì √›˘, ÷ı
                                ΩHÎ÷˘ fi◊Ì Ï⁄«Îfl˘. ˉı ‰_ÿÎfiÎ ŒıÏ‹·Ì‰Î‚αı ⁄Ò‹ ’ÎÕÌ, ¿ı ±‹ÎflÎ
   ≠ë¿÷ν — ±’Î¥ √›_ ±ı T›‰„V◊÷ ¿Ì‘_.
                                ⁄Lfiı‰fiÎ ‘HÎÌfiı ‹ÎflÌ fiÎA›Î, ±Î ⁄ı √fiı√Îflı. ˉı T›‰„V◊÷fiÌ ¿˘À˝
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı … L›Î›.                    Â_ ¿Ëı »ı ? ⁄Lfiı ‹flÌ √›Î ±ı fi˘_‘ ¿flÌ. ±ı ⁄Lfiı‰ √fiı√Îflfiı Áfl¬_
                                Ïfi›‹◊Ì … ≥fi΋ ‹‚‰_ Ωı¥±ı. ±ı‰_ … ˢ›fiı ! ¬Òfi ÷˘ ⁄ıµfiÎ_
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î‹Î_ ±ı Ïfi›‹ ‰V÷ @›Î_ flËÌ ?
                                ◊›Î »ı fiı ! ±fiı ·˘¿˘ ±ı‰Ì … ±ÎÂÎ flάı fiı !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı Ïfi›‹fiı ¿Â_ ·Î√÷_-‰‚√÷_ fi◊Ì. Ïfi›‹fiı ±Îfiı
                                   ≠ë¿÷ν — ËÎ.
¿Â_ ·ı‰Îÿı‰Î fiËŸ. ’HÎ T›‰„V◊÷ Á‹Ω›_ ?
                                   ÿÎÿÎlÌ — ⁄ıµ±ı ¬Òfi ¿›Î˝. ÷ı ⁄ıµfiÌ Áfl¬Ì … ÁΩ ‹‚ı ±ı‰Ì
   ≠ë¿÷ν — T›‰„V◊÷ ÷˘ ⁄flÎ⁄fl Á‹Ω› »ı, ’HÎ ≠ë ±ı »ı
                                ±ÎÂÎ flάı. ˉı T›‰„V◊÷ı Â_ ¿›Ù ? ’ı·Î ±ı¿fiı …L‹ ±ÎM›˘, lÌ‹_÷fiı
¿ı ±Î’HÎı ±Î …√÷ T›‰„V◊÷ «·Î‰ı »ı ±ı‰_ ¿Ë̱ı, ±fiı ’λ\_ ⁄Ì…\_
                                I›Î_, √΋fiÎ ±Î√ı‰Îfifiı I›Î_ ±fiı ±ı¿fiı ±ı … √΋‹Î_ »ı ÷ı {ÎՉ΂Îfiı
¿Ì‘_ ¿ı …√÷ Ïfi›‹’Ò‰˝¿ … »ı ⁄‘_.
                                I›Î_. ±ıÀ·ı ˉı ⁄Lfiıfiı ±‹¿ ÀÎ¥‹ı ±ıfi_ Œ‚ ‹‚‰_ … Ωı¥±ı. ’ı·Î
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı Ïfi›‹◊Ì T›‰„V◊÷ »ı. …√÷ Ïfi›‹◊Ì «Î·ı     «Ì¿HÎΉ΂Îfiı ‹˘Õ_ ‹‚ı ±fiı ’ı·Î ¤˘‚Ή΂Îfiı ‰Ëı·_ ‹‚ı. …ıfiı ±ı‹
»ı. ±fiı T›‰„V◊÷ ±ıÀ·ı ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ±Î Â_ ◊¥ flèÎ_ »ı ? I›Îflı ¿Ëı,  fiı ±ı‹ ’√ ’Õu˘ Ë÷˘ ±ıfiı …SÿÌ Œ‚ ‹‚Ì Ω›, fiÎfiÌ ™‹fl‹Î_ ‹‚Ì
T›‰„V◊÷ ◊¥ flèÎ_ »ı.                       Ω›. ±ıÀ·ı «Îfl ‘˘·˘ ±fiı «Îfl √΂˘ ±Î’‰Îfi˘ ¿Î›ÿ˘ fiÌ¿Y›˘.
                                ’ı·Îfiı «Îfl √΂˘ ±fiı «Îfl ‘˘·˘ ±ı ¤flÌ Á¤Î‹Î_ ±Î’Ì. ’ı·Î
   ≠ë¿÷ν — «Î·ı »ı Ïfi›‹◊Ì ±fiı ◊¥ flèÎ_ »ı ±ı T›‰„V◊÷ »ı
                                ËÏfl…fifiı Ëı ›, «Îfl «˘ÕÌ ÿÌ‘Ì ±fiı √΂˘ ±Î‰ÕÌ ±Î‰ÕÌ ÿÌ‘Ì.
±ı‹ ?
                                ±ıÀ·ı ’ı·Îfiı ÿ—¬ ÷˘ ◊›_ Ï⁄«ÎflÎfiı ’»Ì flV÷ı …÷˘ Ë÷˘ I›Î_ ±Î‹
   ÿÎÿÎlÌ — ¬Òfi ¿fl÷˘ ˢ› »ı ÷ı »^ÀÌ Ω› ÷ı T›‰„V◊÷ »ı. ¬Òfi   ±Î‹ ¬_¬ıflÌ fiÎA›_. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı √΂˘ fiı ‘˘·˘fi˘ ÏËÁÎ⁄ … Lˢ÷˘
fi◊Ì ¿flı·˘ ⁄_‘Î¥ Ω› »ı ÷ı › T›‰„V◊÷ »ı. ÷‹fiı Á‹Ω›_ ¿ı fiËŸ ?   fiı ! ≠ı„@ÀÁ … ◊›ı·Ì Ë÷Ì fiı ! ÷‹fiı Á‹… ’ÕÌfiı ?
   ≠ë¿÷ν — ËÎ.                           ≠ë¿÷ν — ËÎ.
   ÿÎÿÎlÌ — T›‰„V◊÷ ±fiı Ïfi›‹fi˘ ÿά·˘ ±ı¿ Á‹Ω‰_. ⁄ı         ÿÎÿÎlÌ — ˉı ’ı·Î √΋fiÎ ±Î√ı‰Îfifiı Â_ ◊›_ ? ±ıfiı › «Îfl
¤¥⁄_‘˘ ⁄ËÎfl Œfl‰Î …÷Î Ë÷Î. ÷ı ±Î ⁄Î…\ ⁄ı Áfl¬Î ‰_ÿÎ ±Î‰÷Î     √΂˘ fiı «Îfl ‘˘·˘ ±Î’Ì, ‰‘Îflı fiËŸ. Áfl¬_ … ⁄‘Îfiı ±fiı ±ıÀ·Ì
Ë÷Î. ‰_ÿÎ Áfl¬Ì ™‹flfiÎ ±ı › Œfl‰Î fiÌ¿Y›Î Ë÷Î. ˉı ±ı¿ı ’√     … ±ı …ı ÂOÿ˘ ±ËŸ ⁄˘S›Î ÷ı ±ıÀ·Î … I›Î_, ’HÎ ’ı·Îfiı ÷˘ ±Î¬Ì
‹Ò@›˘ ΩHÎÌ Ωı¥fiı, ‰_ÿ˘ ÿıA›˘ ¿ı ÷fl÷ ΩHÎÌ Ωı¥fiı ’√ ‹Ò@›˘, ±fiı  flÎ÷ ¨CÎ ±Î‰Ì fiËŸ. “‹fiı ±Î‹ ! ‹fiı ±Î‰_ ?!” flÎ÷ı ¨CÎ ±Î‰÷Ì
88                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                       89
fiËŸ, ’Î_ÁÎ Œıfl‰ Œıfl‰ ¿flı. ˉı ⁄˘·˘, ¤˘√‰‰Î‹Î_ Œıfl »ı fiı !      ¤Î‰ı flËÌ Â¿ı fiı ?
    ≠ë¿÷ν — ¤˘√‰‰Î‹Î_ … Œıfl »ı. ‰Î÷ ÷˘ ±ı¿fiÌ ±ı¿ »ı.         ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ flËÌ Â¿ı, ’HÎ ±Î T›‰„V◊÷ ±Î‰‰Îfi_.

    ÿÎÿÎlÌ — ⁄Î¿Ì Ïfi›‹ ÷˘ Áfl¬_ … ±Î’ı ⁄Lfiıfiı. ÷ı ±Î‹Î_ ⁄‘_       ≠ë¿÷ν — ±ÎT›Î ‰√fl flËı fiËŸ. ˉı, ±Î’ ⁄‘_ Ïfi›‹ ≠‹ÎHÎı
T›‰„V◊÷fiÎ ÏËÁÎ⁄‹Î_ ¤˘√‰‰Îfi˘ Œıfl ⁄‘˘.                ¿fl˘ »˘ fiı. ±ı ±Îà ‰Î√ı …‹÷Πˢ, ±Îà ‰Î√ı …‹˘. ’»Ì Á‰Îflı
                                  ∂Ã÷Πˢ ÁÎÕÎ »±ı, ÷˘ ÁÎÕÎ »±ı ∂ÃÌ …‰Îfi_, ±ı ⁄‘_ Ïfi›‹ ≠‹ÎHÎı
    ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı … ÷˘ ÿÎÿÎ, …ı ¤Î‰ı ±ı ¤›* ±ı ¤Î‰ı ¤˘√‰‰Îfi_.  ¿ı‹ ?
    ÿÎÿÎlÌ — …ı‰Î ¤Î‰ı ¿›Ù »ı ÷ı‰Î … ¤Î‰ı ˉı ŒflÌ µÿ› ±Î‰Âı      ÿÎÿÎlÌ — ¿<ÿfl÷ Ïfi›‹‰Î‚Ì »ı. ÷ıfiı ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ Ïfi›‹◊Ì
±fiı Œ‚ ±Î’Âı. ¿ÊΛ¤Î‰ı ¿›Ù ËÂı ÷˘ ¿ÊΛ¤Î‰ı µÿ› ±Î‰Âı. ’HÎ      ⁄ËÎfl ¿flÌ fiάı »ı. ¿<ÿfl÷‹Î_ ÷˘ ±Îà ‰Î√ı ÷‹ı ±ı@{ı@À «Î ’Ì÷Î
…ı‰Î ¤Î‰ı ¿›Ùfiı ±ı‰Î ¤Î‰◊Ì … Œ‚ ‹‚ı. ◊˘Õ_ Á‹Ω›_ ?          ˢ fiı, ÷˘ ±Îà ‰Î√ı À¿˘fl ‹ÎflÂı, ’»Ì ÷‹ı ÁÎÕÎ ±Îà ¿fl˘ ÷˘ ±ı
    ≠ë¿÷ν — ËÎ, Œ‚ ‹‚‰_ ±ı Ïfi›‹ »ı …, …ı‰Î ¤Î‰ı...       Â_ ¿flı ? ¿<ÿfl÷ Ïfi›‹⁄© »ı. ÿÎœÌ hÎÌ…ı ÿËÎÕı ¿Î’÷˘ ˢ›, ÷˘ hÎÌΩı
                                  ÿËÎÕı … ∂√Ìfiı ∂¤Ì flËı, ÷ı◊Ì ‰‘CÎÀ fiÎ ◊Λ. fiËŸ ÷˘ ∂√Ì …
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı …ı‰Î ¤Î‰ı ¿›* fiı ±ı‰Î ¤Î‰ı Œ‚ı.         fiΠˢ› ÷˘ Â_ ¿flı ? ¿˘¥ Œıfl˘ ±Î‰ÕÌ ±Î‰ÕÌ ◊¥ Ω› fiı ¿˘¥ Œıfl˘
    ≠ë¿÷ν — ±ı …ı‰Î ¤Î‰ı ¤˘√‰À˘ ±ÎT›˘ ±ı T›‰„V◊÷ ≠‹ÎHÎı
                                  fiÎ ∂√ı ±ı‰_ ¿Â_ fiËŸ, Ïfi›‹‰Î‚Ì.
…\ÿ_ …\ÿ_ ±ÎT›_ !                             Ë_ › “T›‰„V◊÷”fiÎ Ïfi›‹fiı ±Î‘Ìfi »\_. ◊˘Õ_ ±‹ÎflÌ ÁkÎ΋Î_
    ÿÎÿÎlÌ — Ë_, ¤˘√‰À˘ ¿ı‰Î ¤Î‰fi˘ ±ÎT›˘, ÷ı‰Ì flÌ÷ı ±Î’HÎı
                                  »ı, ’HÎ ÷ı ±‹ÎflÎ ±_ÿflfiÎ ¤Î√‹Î_ V‰÷_hÎ »\_. ¿Õ‰_ Œ‚ ±ÎT›_ ˢ›
¿Î›˝ ¿flı·_.                             ±ıfiı ‹ÌÃ_ ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ ±Î‰Õı ¿ı ±Î‹ ¿fḻı ±ıÀ·ı ‹ÌÃ_ ◊Λ. »÷Î_
                                  ±‹Îflı ¿Õ‰_ Œ‚ ˢ› fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ·Î¥fi‹Î_ Ëı_ÕuÎ, ±Î ÿÎÿflfiÌ
    ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ¤˘√‰À˘ ±ı …ı ±ÎT›˘fiı ±I›Îflı, ±I›Îflfi˘     ⁄εLÕˇÌfi˘ ±ıLÕ ±Î‰ı ¿ı fiÎ ±Î‰ı ? ±Î‰ı !
¤˘√‰À˘ ±fiı ˉı …ı Ω√ÚÏ÷ flËı »ı ÷ı …\ÿÌ ‰V÷ !
                                          ‹fiW› ‹ÎhÎfiı «·Î‰ı “iÎÎfi” … !
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠‹ÎHÎ …\ÿ_ »ı.
                                     ≠ë¿÷ν — ±ı¿ ‰Î÷ ±ı‰Ì fiÌ¿‚Ì Ë÷Ì fiı ÁΛLÁfiÌ, ¿ı iÎÎfi
    ≠ë¿÷ν — Ë_, ÷˘ ±ı ‰V÷...
                                  … «·Î‰ı »ı. ±ı iÎÎfi ¿Ë˘ ¿ı ±iÎÎfi ¿Ë˘, ’HÎ ⁄‘Î_ › ∞‰˘fiı Ωı
    ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ ¤˘√‰À˘ ÷˘ ¬fl˘ fiı !               «·Î‰÷_ ˢ› ÷˘ iÎÎfi … «·Î‰ı »ı ±Î‹Î_. ±ıÀ·ı T›‰„V◊÷fi_ ¿÷ν’HÎ_
                                  …ı ±Î’ı ¿èÎ_, ±fiı ±Î iÎÎfi «·Î‰ı »ı, ±ı ⁄ıfi˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¤ıÿ ’Õı
    ≠ë¿÷ν — Ë_, ±ı T›‰„V◊÷ ±ÎT›_.
                                  »ı ?
    ÿÎÿÎlÌ — Ë_.
                                     ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ÷˘ V‰÷_hÎ »ı fiı T›‰„V◊÷ ÷˘ ⁄‘_ ¤ı√_ ◊Λ
    ≠ë¿÷ν — ±fiı T›‰„V◊÷ …ı ˢ› ±fiı ±_ÿflfiÌ Ω√ÚÏ÷ …\ÿÎ      I›Îflı ’ÏflHÎ΋ ±Î‰ı. ±ıÀ·ı ±ı ÷˘ ’ην‹ıLÀflÌ ’©Ï÷ »ı, ±ı‹Î_ ¿˘¥
90                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                        91
¿˘¥fi˘ fl˘Œ fiÏË, ±Î iÎÎfifi˘ ÷˘ fl˘Œ.                 ‹ÎÀı ’HÎ iÎÎfifiÌ …wfl »ı, ±ı ÂOÿ ⁄˘·‰Î ‹ÎÀı ’HÎ iÎÎfifiÌ …wfl
                                 ¬flÌ fiı !
    ±Î’HÎı ±ËŸ◊Ì ÿÎÿfl …‰Îfi_ ‹fiı iÎÎfi fi◊Ì. ÷ı Ë_ iÎÎfi ‰√fl
ÂÌ flÌ÷ı …™ ? ’√ «Î·ı, ⁄‘_ › ¿flı ’HÎ iÎÎfi fiΠˢ› ÷˘ Ω› ¿ı‰Ì       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¬flÌfiı !
flÌ÷ı ? ⁄Ì∞ …B›Î±ı … fiÌ¿‚Ì Ω›fiı ! iÎÎfi fiΠˢ› ÷˘ @›Î_◊Ì
                                    ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı iÎÎfifi˘ ±Î‘Îfl ÷˘ ⁄‘ı … »ı fiı !
Ω› ? ⁄‘Ì ⁄Î⁄÷‹Î_ iÎÎfi ‰√fl ¿Â_ «Î·ı fiËŸ. ±ı¿ ÷flHÎ_ Áfl¬_ ’HÎ
iÎÎfi ‰√fl «Î·ı fiËŸ. ¿Î_ ÷˘ ±iÎÎfi◊Ì ¿ı iÎÎfi◊Ì, ⁄ıµ◊Ì, ’HÎ ±ıfiÎ      ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘ı ±ı iÎÎfi ‰√fl «Î·÷_ fi◊Ì. ±ı◊Ì ±Î’HÎÎ ·˘¿˘
‰√fl «Î·ı fiËŸ. iÎÎfi fiΠˢ› ÷˘ ±iÎÎfi «·Î‰ı ±ıfiı. ±Î‹ ¤À¿Î‰ı,    ±ı, …^fiÎ ·˘¿˘±ı Ã˘¿Ì ⁄ıÁÎÕu_ ¿ı ±Î ¤√‰Îfi «·Î‰ı »ı, ±ıÀ·ı iÎÎfi
±Î‹ ¤À¿Î‰ÕΉı, ±Î‹ ¤À¿Î‰ÕΉı ! ’HÎ ¿˘¥ »ı ⁄ı‹Î_◊Ì ±ı¿ ÷˘     ±ıÀ·ı ¤√‰Îfi, ’HÎ ±ı‰_ ¿Ë̱ı I›Îflı ‹Ò±Î «˘_ÀÌ ’Õı »ı, ™‘ı flV÷ı.
»ı ÷ı ËÎ…fl »ı fiı ! ±ıÀ·ı ±ı … «·Î‰ı »ı ±Î. ’√ «Î·÷Î fi◊Ì,     ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ı ‰Î÷ µÕÎÕÌ ‹ı·Ì. ¤√‰Îfi «·Î‰ı »ı ±ıÀ·ı ‹Îflı
«·Î‰fiÎfl «·Î‰ı »ı. ÷fiı fiÎ Á‹Ω›_ Ë∞ ?               «·Î‰‰Îfi_ @›Î_ flèÎ_ ? ±ıÀ·ı ’»Ì ’flÌZÎÎfi_ ‰Î_«ı … fiËŸ. ‹Ò±Î ÁÒ¥
                                 Ω› ÏfiflÎ_÷ı. ’HÎ Ωı ±Î‹ Á‹…ı ÷˘ ±Î ⁄‘_ iÎÎfi … «·Î‰ı »ı. ±fiı
   ≠ë¿÷ν — ±ı ‰Î÷ ¿flı@À »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiÌ ’ÎÁı iÎÎfi fiΠˢ›
                                 ¿Î›˝ ◊Λ »ı T›‰„V◊÷◊Ì. ±ı iÎÎfi◊Ì ¿Î›˝ ◊Λ ±ı‰_ fiyÌ fiËŸ. ’HÎ
÷˘ ±ı ¿¥ ÏÿÂ΋Î_ Ω› ? ±ıÀ·ı iÎÎfi ÷˘ …wflfi_ … »ı, ’Ëı·Î‹Î_
                                 ¿Î›˝ ◊Λ ÷ı T›‰„V◊÷◊Ì ◊Λ »ı. T›‰„V◊÷◊Ì ¿Î›˝ fiyÌ ◊Λ ….
’Ëı·_.
                                    ≠ë¿÷ν — ’ı·_ ¿Î›˝ ◊‰Î ‹ÎÀı ’HÎ ±ı Ïø›Îfi_ ’HÎ iÎÎfi ’Ëı·_
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î Ωı ÁÌ‘˘ flV÷˘ fiÎ …Õı, ÷˘ iÎÎfi fi◊Ì ±ı‹ ¿Ëı‰Î›
                                 Ωı¥±ı. ’»Ì ¿œÌ ⁄fiΉÎfi_ iÎÎfi ˢ› ÷˘ ¿œÌ ⁄fiÎ‰Ì Â¿Î›.
±fiı ±iÎÎfi ±ıÀ·ı ™‘ı flV÷ı «·Î‰ı. ±iÎÎfiı › ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı. ±Î‹
flËÌfiı Ëı_Õ˘fiı, ±Î‰Ì …Âı ! ÷ı ∂·À˘ ’»ÕΛ ! ˉı ±iÎÎfi◊Ì …Õı       ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ ÷˘ ⁄fiΉı ÂÌ flÌ÷ı ? ±Î ÷˘ ‹ÎflÌ ΩıÕı ‰Î÷«Ì÷
fiËŸ ! ±ıÀ·ı ±iÎÎfi fiı iÎÎfi ⁄ıµ ˢ›. T›‰„V◊÷ ÷˘ ⁄‘Î ±ıωÕLÁ    ¿fl‰Îfi_ ÷fiı iÎÎfi ˢ› ÷˘ ÷_ ‰Î÷«Ì÷ ¿v_, fiËŸ ÷˘ ±Î ·˘¿˘◊Ì fiÎ
¤ı√Î ◊Λ ±ıÀ·ı ¿Î›˝ ◊¥ Ω›.                    … ◊Λ fiı ! ±ı @›Î ±Î√ı ⁄˘·÷Πˈ !
   ≠ë¿÷ν — Ë_. ±ıÀ·ı ±ı¿ ¿Î›˝ ◊‰Î ‹ÎÀı ’HÎ iÎÎfi ’Ëı·_ ˢ›     ≠ë¿÷ν — ±ÎM÷ÁÒhÎ fi_. 2695‹Î_ ±Î‰ı »ı ¿ı ““…ıfiı …ı‰_ iÎÎfi
»ı ±ı‹Î_ !                            ‹‚ı ÷ı‰Ì flÌ÷ı ±ı «ÎS›˘ Ω›. ±fiı Ωı Á‰‚_ iÎÎfi ‹‚ı ÷˘ ÷ı‰_ «Î·ı.””
   ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ’Ëı·_ … ˢ› fiı !                  ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ±ı Ωı ±‰‚_ iÎÎfi ‹‚ı ÷˘ ±‰‚˘ ‹Ò±˘ «Î·ı.
   ≠ë¿÷ν — iÎÎfifiÎ ≠‹ÎHÎı ’»Ì …ı ⁄fiı ±ı‹Î_ T›‰„V◊÷ ¿Ëı‰Î›.     ≠ë¿÷ν — “…√÷fi_ ±Ï‘WÃÎfi … iÎÎfi »ı.”
   ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì T›‰„V◊÷ »ı. ’HÎ ÷fiı ω«Îfl ¿fl÷Î_ Á‹Ω› »ı       ÿÎÿÎlÌ — …ı «˘A¬_ ·A›_ »ı fiı !
¿ı iÎÎfifiÌ …wfl »ı ±Î‹Î_ ? iÎÎfi ‰√fl «Î·÷Ì fi◊Ì ±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥
                                    ≠ë¿÷ν — ±Î‹Î_ ±Î‰Ì √›ı·_. ““iÎÎfi fiÎ ±Î‘Îflı … ∞‰˘ «Î·Ì
‰V÷ !
                                 flèÎÎ »ı, ±ı ±iÎÎfi ¿ı iÎÎfi. ±iÎÎfi ±ı › iÎÎfi »ı. ±ı ÷˘ iÎÎfi̱ı
   ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ …ı‹ «Î·‰Î ‹ÎÀı ’HÎ iÎÎfi Ωı¥±ı »ı, ‰÷˝fi   …^ÿ_ ’ÎÕu_, ⁄Î¿Ì ∞‰fiı …ı iÎÎfi »ı, ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı … «Î·ı »ı. ±ıÀ·ı
92                       ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                       93
iÎÎfi … «·Î‰fiÎv_ »ı ±Î …√÷fiı. ±ËŸ◊Ì …^Ë …‰_ ˢ›, fiı ⁄ı flV÷Î      ≠ë¿÷ν — “…ıÀ·_ iÎÎfi ¤›Ù ±ıÀ·Ì ϶‘Î µI’Lfi ◊Λ.”
±ÎT›Î, ÷ı‹Î_ ¿›˘ flV÷˘ ÁΫ˘ ? ¿˘¥ ⁄÷Ήı, ±ı iÎÎfifiı ±Î‘Îflı ÷‹ı
                                   ÿÎÿÎlÌ — ◊Λ. ·A›_ »ı ⁄‘_, fiËŸ ?!
±Î‰˘. ±Î Ïø›Î »ı ÷ı iÎÎfi … «·Î‰ı »ı. Ïø›Î ±ı ⁄‘Ì iÎÎfi … ¿flΉı
»ı. iÎÎfi̱˘fiÎ ¿Ëı·ÎfiÎ ±Î‘Îflı «Î·ı·Îfi_ Œ‚ ωflÏ÷, ±fiı …√÷fiÎ       ≠ë¿÷ν — ˉı ±Î‹Î_ ±Ï‘WÃÎfi. ±Ï‘WÃÎfi ’HÎ iÎÎfi ?!
iÎÎfifi_ Œ‚ ±Ï‰flÏ÷.””
                                   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷˘ ⁄Ì…\_ Â_ I›Îflı ? ±Ï‘WÃÎfi iÎÎfi.
   ÿÎÿÎlÌ — …√÷fiÎ iÎÎfifi_ Œ‚ ±Ï‰flÏ÷ ±ıÀ·ı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘
                                   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı …√÷ …ı‹Î_◊Ì µI’Lfi ◊Λ »ı, ±fiı …ı‹Î_
‰‘Îflı ‹Î◊ο>À ¿fl‰Îfi_ ‹fi ◊Λ ±ı iÎÎfifiı ±Î‘Îflı. ±fiı ’ı·Î iÎÎfifiı
                                ω·› ’΋ı »ı, ±ı iÎÎfi … ¿ı ?
±Î‘Îflı ωflÏ÷.
                                   ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi … »ı, iÎÎfi‹Î_◊Ì ±iÎÎfi ∂¤_ ◊›_, ±ıÀ·ı …√÷
   ≠ë¿÷ν — ““»˘¿flÎ_, ‹Î-⁄Î’fiı ∞‰ÕÎ_ ‹Îfl÷Î_ …\±ı ±ıÀ·ı ±ı ›
                                ∂¤_ ◊›_ ±fiı ’λ\_ ±iÎÎfi‹Î_◊Ì iÎÎfi ◊›_ ±ıÀ·ı ’λ\_ Á‹Î¥ √›_.
‹Îflı. …ı iÎÎfi …\±ı ÷ı‰_ ¿flı. ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ‹Îfl ’Õı. iÎÎfi ±ı …
’fl‹ÎI‹Î »ı, iÎÎfi @›Îflı ±iÎÎfi ◊÷_ fi◊Ì, ’HÎ µ’›˘√ ⁄ÿ·Î› »ı       ≠ë¿÷ν — ’HÎ ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Îfiı ¿èÎ_fiı ±Î’HÎı !
÷ıfiı … ±iÎÎfi ¿èÎ_ »ı.”” ±Î Œ˘Õ ’ÎÕ˘fiı, µ’›˘√fiı fiı ±iÎÎfifiı !
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ·˘¿˘fiı Á‹Ω‰Î ‹ÎÀı ±Î‰_ ¿Ë̱ı. fiËŸ ÷˘
µ’›˘√ ⁄ÿ·Î› ±ıfiı ±iÎÎfi ¿èÎ_ ?
                                ÷˘ ¨‘ı flV÷ı «ÎS›Î Ω› ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎV÷˘ fiı ! ±ÎI‹Îfi˘ µ’›˘√ ⁄ÿ·Î›˘, ±ıÀ·ı Á_ÁÎfl
                                   ≠ë¿÷ν — ±Î ‹Ò‚ Ë¿Ì¿÷ »ı.
∂¤˘ ◊›˘ fiı ±ıfiı ±iÎÎfi ¿èÎ_. Á_ÁÎflÌ iÎÎfi ⁄‘_ ±ı ±iÎÎfi. ±Î ±ı¿
±ı¿ ‰Î@› Á‹…‰_ ÿÁ ‰Êı˝ fiÎ ⁄fiı.                    ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò‚ Ë¿Ì¿÷ ±Î ! ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î ÷˘ ±Îfi˘ …
                                ⁄fiı·˘ »ı. ±Î’H΢ … √˘Ã‰ı·˘ »ı. ≠Ï÷WÃÎ ¿flı·Ì “±Î Ë_ »\_, ±Î Ë_
   ≠ë¿÷ν — ±Î ¨«˘ Œ˘Õ ’ÎÕÌ ÿÌ‘˘ »ı ±Î‹Î_.
                                »\_.” I›Îflı ¿Ëı, “ËÎ, ÷_ »\_ !” ±fiı ±ıfiı T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î, ÷Ì◊Ù¿fl
   ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ±Î√‚ ‰Î_«, Â_ ·A›_ ?             ¤√‰Îfiı ±ıfiı T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î ¿è΢, ¿ı T›‰ËÎfl‹Î_ ‰÷˝÷˘ ±ÎI‹Î.
                                ±Î’HÎı Â_ ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ±ı‹ fiı ±ı‹ ◊›˘ fi◊Ì, ≠Ï÷WÃÎ ¿flÌ »ı ‹ÎÀı
   ≠ë¿÷ν — ““Á_ÁÎfl ±ı Á‹ÁflHÎ ‹Î√˝ »ı, ⁄Ë ·Î_⁄˘ ‹Î√˝ »ı.
                                ◊›˘ »ı, ±ıÀ·ı ±ı ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î »ı.
±ıÀ·ı √›Î ±‰÷Îfl‹Î_ ÷‹ı «ÎS›Î ¿fl˘ »˘, ±Î ±‰÷Îfl‹Î_ ÷‹ı «ÎS›Î
¿fl˘ »˘. ±ı ‹Î√˝ µ’fl …ı‰_ iÎÎfi ÷‹ı …\±˘ »˘ ±ı‰Î iÎÎfi ’fl ÷‹fiı      ≠ë¿÷ν — ±Î ±Ï‘WÃÎfi ±ı iÎÎfi ¿èÎ_, ±fiı «Î·Ì flèÎÎ »ı,
l©Î ⁄ıÁı »ı. ±ı l©Îfi_ w’¿ ±Î‰ı »ı ⁄ÌΩ ±‰÷Îfl‹Î_. ˉı ⁄ÌΩ     ±ıÀ·ı «·Î‰fiÎv_ › iÎÎfi ¿èÎ_.
±‰÷Îfl‹Î_ ⁄ÌΩ ≠¿Îflfi_ iÎÎfi ‹‚ı »ı fiı w’¿ ’λ·Î ±‰÷ÎflfiÎ
                                   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı ⁄‘_ «·Î‰fiÎv_, fi «·Î‰fiÎv_ ⁄‘_ … iÎÎfi
iÎÎfifi_ ±Î‰ı »ı. ±ÎfiÎ◊Ì Ï¶‘Î µI’Lfi ◊Λ »ı ¿ı ‹fifiÎ ÏËÁÎ⁄
                                »ı ±ı. ±ı … ±Î …√÷fi_ ±Ï‘WÃÎfi »ı. …√÷fi_ ±Ï‘WÃÎfi @›_ ? I›Îflı
≠‹ÎHÎı w’¿ ¿ı‹ fi◊Ì ±Î‰÷_ ?””
                                ¿Ëı, ±Î iÎÎfi …. iÎÎfi fiΠˢ÷ ÷˘ ±iÎÎfi ∂¤_ fiÎ ◊Î÷, fiı ÷˘ ’»Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ±˘Ë˘Ë˘ ! ±ı ’λ\_ ωÁ_√÷ … ◊›Î ¿flı.        …√÷ ˢ÷ fiËŸ.
94                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                       95
   ≠ë¿÷ν — ˉı ±Î iÎÎfi, ±fiı ±ÎI‹Î ’˘÷ı ±fi_÷ iÎÎfi‰Î‚˘ »ı,     ≠ë¿÷ν — «ı÷fi ‰√fl ÷˘ ±ı ¿ı‹ ¿Î‹ ¿flı ?
÷˘ ±ı iÎÎfi‹Î_.
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿Î‹ ÷˘ ±Î’ı, ’HÎ ±ı ÷‹ı Ωı ËÎ…fl ¿fl˘ ÷˘ ¿Î‹
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄ı Œıfl »ı.                  ±Î’ı. ’˘÷ı ËÎ…fl fiÎ ¿fl˘ ÷˘ iÎÎfi ±ıfiı «ı÷‰ı fiËŸ.
   ≠ë¿÷ν — ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?                      ≠ë¿÷ν — ±ı Á‹Ω›_ fiÏË ⁄fl˘⁄fl. ±ı «ı÷fi ‰√fl ¿ı‰Ì flÌ÷ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ωÂıÊ iÎÎfi »ı.                ¿Î‹ ±Î’ı ?

   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı …√÷fiÎ ±Ï‘WÃÎfi‰Î‚_ iÎÎfi ±ı ωÂıÊ iÎÎfi      ÿÎÿÎlÌ — ±ı iÎÎfifiÎ ±Î‘Îflı ±Ë_¿Îfl «ı÷ı. ±ı ≠¿Î Ωı¥ ±fiı
»ı.                               ≠¿Î …\±ı ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl ±Î‹ ¬ÁÌ Ω›. ⁄Î¿Ì «·Î‰ı »ı ±ı ⁄‘˘
                                ≠¿ÎÂ. ≠¿Î «ı÷fi fiÏË Ë˘‰Î◊Ì ±Ë_¿Îflfiı ¿Î‹ ·ı‰_ ’Õı »ı ±fiı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ωÂıÊiÎÎfi. ±fiı ’ı·_ ÿfl±Á· iÎÎfi, «ı÷fi iÎÎfi.  F›Îflı ±iÎÎfi ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› I›Îflı ≠¿Î «ı÷fiw’ ◊¥ Ω›. I›Îflı
   ≠ë¿÷ν — ±ı «ı÷fi iÎÎfi.                  ±Ë_¿Îfl fi◊Ì Ë˘÷˘. iÎÎfi ˢ› ÷˘ ÷‹ı ÁÌ‘Î CÎıfl «ÎS›Î Ω‰, hÎHÎ
                                flV÷Πˢ› ¿ı ’Î_« flV÷Πˢ›, ’HÎ ÁÌ‘Î CÎıfl «ÎS›Î Ω‰ ¿ı fiÎ «ÎS›Î
   ÿÎÿÎlÌ — Ë_.                       Ω‰ ?
   ≠ë¿÷ν — ±fiı ±Î ?
                                   ≠ë¿÷ν — «ÎS›Î …¥±ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î «ı÷fi fiËŸ, Ïø›Î¿ÎflÌ fiËŸ.
                                   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘ı iÎÎfifiÌ … …wfl »ı. iÎÎfi ‰√fl … √Ò_«Î›_ »ı.
   ≠ë¿÷ν — ±Î’ı ¿Ëı·_ fiı ¿ı …ı ±Î …√÷ «·Î‰ı. ÷‹Îv_ ⁄‘_
                                   …ı iÎÎfi ±fi¤‰‹Î_ ±ıfiı ˢ›. ±ıÀ·ı ’»Ì ±ıfi_ ±fi¤‰ iÎÎfi
«·Î‰ı iÎÎfi, ±ı «ı÷fi iÎÎfi fi◊Ì, ±Ë_¿Îfl‰Î‚_ iÎÎfi »ı.
                                ¿Î‹ ¿Î›˝ … ¿flı. ’»Ì »ı ÷ı »˘Õ÷˘ … …÷˘ ˢ›. ±Î ’˘÷ÎfiÎ ¤Î‰
   ÿÎÿÎlÌ — ±Ë_¿Îfl‰Î‚_ … fiı !                ⁄‘Î µÕÎÕ÷˘ … …÷˘ ˢ›. ‹Îfl ¬Î÷˘ ¬Î÷˘ Ω› I›Îflı ±fi¤‰ iÎÎfi
   ≠ë¿÷ν — Ë_, ±ıÀ·ı ±ı …flÎ Œ˘Õ ’ÎÕ˘fiı ‰‘Îflı !       µI’Lfi ◊Λ. ÿËÎÕı ÿËÎÕı ±fi¤‰ ÷˘ ˢ› ’HÎ ¤Ò·Ì Ω› »ı. ’ı·˘
                                ±˘»˘ ‹Îfl ¬Î‘˘ »ı I›Î_ Á‘Ì ¤Ò·Ì Ω› »ı. ±ıÀ·ı ’λ˘ ŒflÌ ‹Îfl
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘_ iÎÎfi ±fiı ±iÎÎfi … ¿Î‹ ¿flÌ flèÎ_ »ı.     ¬Î› »ı. ŒflÌ ¬Î÷˘ ¬Î÷˘ ’HÎ ±ı iÎÎfi ÁF…Õ ◊÷_ Ω›. ±Î ⁄‘_
   ≠ë¿÷ν — ±ı ⁄‘_ iÎÎfi … ¿Î‹ ¿flÌ flèÎ_ »ı !         iÎÎfi … ¿Î‹ ¿flÌ flèÎ_ »ı. iÎÎfi fiı ±iÎÎfi, iÎÎfi fiΠˢ› ÷˘ ±iÎÎfi
                                ¿Î‹ ¿flÌ flèÎ_ »ı, ±iÎÎfi ±ıÀ·ı ±‘˘√Ï÷‹Î_ ·¥ Ω›. iÎÎfi ¨«Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, ±ı iÎÎfi◊Ì … «Î·Ì flèÎ_ »ı ±Î ⁄‘_ ›. ±ı iÎÎfi  √Ï÷‹Î_ ·¥ Ω›.
Ωı Ï‹Z«fl ‰√flfi_ ˢ› ÷˘ ’Ïfl’ÒHν ◊Λ ¿Î‹. ±fiı iÎÎfi‹Î_ »ı ÷˘
⁄Ì…\_ ⁄Ì…\_ ˢ›, ¤ı‚Áı‚ ˢ› I›Îflı ⁄√ÕÌ Ω›. …ı iÎÎfi‹Î_ ±Ë_¿Îfl     ≠ë¿÷ν — ‹Îfl ¬Î÷˘ ¬Î÷˘ ±ÎT›˘ ˢ› ±ı‹Î_◊Ì …ı ±fi¤‰
ˢ› ±ı ±iÎÎfi »ı. ±ıÀ·ı ±iÎÎfi »ı ÷ı ±Ë_¿Îfl ÁÎ◊ı »ı ±ıÀ·ı ±ı   ◊Λ ±fiı ±ıfiÎ◊Ì …ı iÎÎfi ◊Λ. ±ıÀ·ı ±ı ’»Ì ¿˘¥ ’HÎ ≠¿ÎflfiÎ
«ı÷fi iÎÎfi fiΠˢ›.                        ¤Î‰ fi ¿flı ±ı‰_ ±Î’ ¿Ëı‰Î ‹Î_√˘ »˘ ?
96                      ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ıÀ·_ ⁄‘_ ÁF…Õ ◊Λ I›Îflı ÁF…Õ iÎÎfi. …ı
iÎÎfi ±fi¤‰ iÎÎfi ±ıfiı flèÎÎ ¿fl÷_ ˢ›.
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±ı ¿˘¥ ’HÎ ≠¿ÎflfiÎ ¤Î‰ fi ¿flı.
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄_‘ ◊¥ Ω› ±fi¤‰ iÎÎfi ±ıÀ·ı Â_ ¿ı “±Î fi◊Ì
¿Î‹fi_. ±Î ±Î‹Î_ ¿Â΋Î_ Á¬ fi◊Ì.” I›Îfl◊Ì »^Àu˘ ±ıÀ·Î◊Ì. ±Î‹
‹@÷ ◊÷˘ ◊÷˘ … ±Î‰ı »ı. ±fiı ‹@÷ ◊¥ flè΢ »ı.
   ±Î ‰Î÷ ±iÎÎfiÌfiı ·Î√ ’Õı. ±Î’HÎfiı ±ËŸ›Î ·Î√ ’Õ÷Ì
fi◊Ì. ±Î’HÎı ÷˘ ±ËŸ ’Î_« ±ÎiÎÎ. ±ı◊Ì ±Î√‚ ¿Â_ ‰V÷ ΩHΉÎfiÌ
… fi◊Ì. ⁄ËÎflfiÎ ‹ÎÀı ±Î ‰Î÷˘ »ı.
           vvvvv

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:6
posted:5/19/2010
language:Romanian
pages:18