Docstoc

06 pg 343 to 455

Document Sample
06 pg 343 to 455 Powered By Docstoc
					±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                       343  344                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
◊Λ ÷˘ Â_ ◊Λ ? ±Î ‹ÎHÎÁ˘fiı Â_ ◊Λ ? ŒÎÀÌ Ω›. …ı‹ ÿÒ‘ ŒÎÀÌ   ‹ÎL›÷Î ±ı‰Ì ◊Λ »ı ¿ı Ë_ ⁄‘Î◊Ì fiÎfi˘ »\_ ±fiı ±ı ’HÎ ±ı¿ Ω÷fi˘
Ω› ±ı‹ ŒÎÀÌ Ω› !                        ±Ëo¿Îfl … »ı. ±ı‰_ »ı, ±Î ·CÎfi˘ ±◊˝ “fiÎfi˘ »\_” ◊›_. ’»Ì ·CÎ÷fl
                                ±ıÀ·ı ¿ı fiÎfiÎ◊Ì›ı Ë_ fiÎfi˘ »\_. ±fiı ·CÎ÷‹ ±ıÀ·ı ‹ÎflÎ◊Ì ⁄‘Î …
   ≠ë¿÷ν — ±ı¿ … ‰¬÷‹Î_ ŒÎÀÌ Ω›.
                                ‹˘ÀÎ »ı ±ı‰˘ ±Ëo¿Îfl. ±ıÀ·ı ±ı ’HÎ ±ı¿ Ω÷fi˘ ±Ëo¿Îfl »ı !
   ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ‹fiı ÁI›Î‰ÌÁ ‰¬÷ ¿flı ÷˘ › ±ı‰˘ fiı ±ı‰˘ !
±fiı ’λ˘ …¥fiı ’λ˘ ˵ ±Î‰_. ±ı ¿ËıÂı, “fiÎ, fiÎ. ÷‹ı ’λΠ       ˉı …ı √v÷‹ ±Ëo¿Îfl »ı, ±ıÀ·ı ¿ı ‹˘ÀÎ ◊‰ÎfiÌ ¤Î‰fiα˘,
±Î‰˘.” ÷˘ ’λ˘ ˵ ±Î‰_. ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹ı ·CÎ÷‹ ◊›Î »Ì±ı.      Ë_ ±Î ⁄‘Î◊Ì ‹˘À˘ »\_ ±ı‰Ì ‹ÎL›÷α˘ »ı, ±ıfiÎ◊Ì ±Î Á_ÁÎfl ∂¤˘
                                ◊›˘ »ı. F›Îflı ·CÎ÷‹ ±Ëo¿Îfl◊Ì ‹˘ZÎ ÷flŒ …‰Î›. ·CÎ÷‹ ±Ëo¿Îfl
       “ŒÎµLÕıÂfi” ±ø‹ ωiÎÎfifiÎ !             ±ıÀ·ı “Ë_ ÷˘ ±Î ⁄‘Î◊Ì fiÎfi˘ »\_” ±ı‹ ¿flÌfiı T›‰ËÎfl ⁄‘˘ «·Î‰‰˘.
                                ±ıfiÎ◊Ì ‹˘ZÎ ÷flŒ «ÎS›˘ Ω›. “Ë_ ‹˘À˘ »\_” ±ı‰_ ‹Îfiı »ı ÷ı◊Ì ±Î
   ·CÎ÷‹ ±ı ÷˘ ±Î’b_ ¿ıLƒ … »ı. ±ı ¿ıLƒ‹Î_ ⁄ıÃÎ ⁄ıÃÎ √v÷‹
                                …√÷ “flıÁ¿˘Á˝”‹Î_ ∂÷flı »ı ±fiı ±ı ⁄‘Î ¤Îfi ¤Ò·Ìfiı ±‰‚ı flV÷ı
≠ÎM÷ ◊Λ. ±Î’HÎÌ ÷˘ fi‰Ìfi “Ï◊›flÌ”±˘ ⁄‘Ì, ÷tfi fi‰Ì !
                                …¥ flèÎÎ »ı. Ωı ·CÎ÷‹fi˘ ±Ëo¿Îfl ˢ›fiı, ÷ı ·CÎ ◊÷˘ ◊÷˘ ±ı¿ÿ‹
   ·CÎ÷‹¤Î‰‹Î_ flËı‰_ ±fiı ±¤ıÿƒ„WÀ flά‰Ì ±ı ±Î ±ø‹      ·CÎ÷‹ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ±ı ’fl‹ÎI‹Î ◊¥ Ω› !
ωiÎÎfifi_ “ŒÎµLÕıÂfi” »ı. “±Î” ωiÎÎfifi_ “ŒÎµLÕıÂfi” Â_ ?
·CÎ÷‹¤Î‰‹Î_ flËı‰_ ±fiı ±¤ıÿ ƒ„WÀ flά‰Ì. ∞‰‹ÎhÎfiÌ ΩıÕı, ±Î¬Î            ±ı‹Î_ “flıÁ¿˘Á˝” … fiËŸ !
⁄˛õÎ_ÕfiÎ ∞‰˘ ÁÎ◊ı ±¤ıÿ ƒ„WÀ flά‰Ì ±ı … ±Î ωiÎÎfifi_          ±I›Îfl Á‘Ì ÷˘ √v÷‹ ◊‰Îfi˘ ≠›Ifi ¿›˘˝ Ë÷˘ fiı ? ËÎ,
“ŒÎµLÕıÂfi” »ı. ±Î ωiÎÎfi ¿o¥ ±ı‹ fiı ±ı‹ “ŒÎµLÕıÂfi” ‰√fl fi◊Ì.   ±Î‹fiÎ ¿fl÷Î_ Ë_ ‹˘À˘ ◊™, ±Î‹fiÎ_ ¿fl÷Î Ë_ ‹˘À˘ ◊™ ! …\±˘ fiı,
   ⁄Ì∞ ⁄‘Ì Ïø›Î±˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ◊›Î … ¿flı »ı, “Ï‹¿ıÏfi¿·Ì” ◊›Î  “flıÁ¿˘Á˝” «ÎS›˘ »ı. ÷ı‹Î_ ¥fi΋ ¿˘fiı ? ’Ëı·Î C΢ÕÎfiı … Œ@÷. fiı
… ¿flı »ı. “ƒ„WÀ” ±fiı “Ï‹¿ıÏfi¿·”, ±ı ⁄ıfiı ⁄Ë “ÏÕŒflLÁ” »ı. ƒ„WÀ  ⁄ÌΩ ⁄‘Îfiı ? ÿ˘Õı ±ıÀ·_ …. ±ıÀ·_ … ÿ˘Õı, ÷˘ ›ı ±ı‹fiı ≥fi΋
… ‹A› ‰V÷ »ı fiı “Ï‹¿ıÏfi¿·” ±ı ‰V÷ …\ÿÌ »ı.           fiËŸ.

   …√÷fiÎ ÏÂW› ◊‰ÎfiÌ ƒ„WÀ ‰ıÿÌ fi◊Ì, ÷ı …√÷‹Î_ “‹ËΉÌfl”        ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ·CÎ÷‹’ÿfiÌ ±_ÿfl “flıÁ¿˘Á˝” ¬v_ ?
◊¥ ¿ı fiËŸ. fiÎfi˘ »˘¿fl˘ ˢ›, ⁄΂¿ ˢ›, ‹Òfl¬ ˢ›, ÷ı ⁄‘ÎfiÎ_       ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, “flıÁ¿˘Á˝” ˢ› fiËŸ. ·CÎ÷‹ ±ÎT›_ I›Î_ “flıÁ¿˘Á˝”
ÏÂW› ◊‰ÎfiÌ ƒ„WÀ !                        ˢ› fiËŸ. “flıÁ¿˘Á˝” ÷˘ √v÷‹‹Î_ ˢ› ⁄‘_. ±ıÀ·ı ‹Îflı ÷˘ ·CÎ÷‹
       ·CÎ÷‹ ±Ëo¿Îfl◊Ì ‹˘ZÎ ÷flŒ !             ’ÿ ±fiı ⁄Ï© fiËŸ, ÷ı◊Ì ‹Îflı ¿˘¥fiÌ ΩıÕı ·ı‰Î› fiËŸ fiı ÿı‰Î › fiËŸ
                                fiı ! ⁄Ï©fi˘ »Î_À˘ … fiËŸ fiı !
   ≠ë¿÷ν — ±ı ·CÎ÷‹fi˘ ±◊˝ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿›˘˝ ? …ı ±Î’H΢
±Ëo¿Îfl »ı ±ı ±Ëo¿Îfl {Ìfl˘ ÏÕ√˛Ì ’fl ±Î‰ı ±ı ·CÎ÷‹ »ı ?               ÿ˘Õı ⁄‘Î, ¥fi΋ ±ı¿fiı !!
   ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ. ±Ëo¿Îfl ÷˘ ±ı‹fi˘ ±ı‹ … »ı. ’HÎ ±Ëo¿ÎflfiÌ      ≠ë¿÷ν — ÿflı¿fiÌ ±ı‰Ì ≥E»Î ˢ› fiı, ¿ı Ë_ ¿o¥¿ ◊™ ±fiı ±ËŸ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         345   346                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
±Î’fiÌ ’ÎÁı ±ı‰Ì ≥E»Î ◊Λ ¿ı Ë_ ¿Î_¥ fi ◊™, ωÂıÊ÷Î Ï⁄·¿<· fiÎ     ±S›Î, ⁄ıµ C΢ÕÎ ÿ˘ÕuÎ ! ¿˘HÎ ≥fi΋ ±Î’Âı ÷‹fiı ? ±ıÀ·ı ±‹ı ÷˘
Ωı¥±ı. I›Î_ T›‰ËÎflfiÌ ±_ÿfl ˢ› ¿ı Ë_ ¿o¥¿ »\_ fiı ‹Îflı ¿o¥¿ ◊‰_ »ı.  ¿ËÌ ÿ¥±ı ¿ı “ËÌflÎ⁄Îfiı …ı‰_ ±Î‰Õı ±ı‰_ ±‹fiı ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì.” ±ıÀ·ı
                                  ±‹ı ÿ˘Õ‰Î ÿ¥±ı. ¬Ò⁄ ÿ˘Õ˘, ÿ˘Õ˘, ÿ˘Õ˘ ! ’»Ì ËÌflÎ⁄Î ›ı ¿Ëı, “÷‹ı
   ÿÎÿÎlÌ — ¿ÎflHÎ ¿ı I›Î_ “flıÁ¿˘Á˝”‹Î_ ’Õı »ı fiı ! ±ÎÀ·Î ⁄‘Î
                                  ¤˘‚Î »˘.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “ËÎ, ⁄fl˘⁄fl »ı.”
C΢ÕÎ ÿ˘Õı ±ı‹Î_ ±ı › ÿ˘Õı. ±S›Î, ÷_ ‹Î_ÿ˘ »ı, ⁄ıÁÌ flËı fiı,
»Îfi˘‹Îfi˘ ! ±fiı ±ı ÷˘ “VÀˇ˘Ó√” C΢ÕÎ. ±fiı ÷ı‹Î_ › ±Î ⁄‘Î          ±ıÀ·ı ±Î ·˘¿˘ V’‘ν ¿flı »ı fiı, ÷ı◊Ì ÿ—¬ ±Î‰ı »ı. ±Î ÷˘
C΢Õα˘‹Î_ ’Ëı·Î fi_⁄fl‰Î‚Îfiı … ≥fi΋ ‹‚‰ÎfiÎ_ ±fiı ⁄ÌΩ ⁄‘Î ÷˘      “flıÁ¿˘Á˝”‹Î_ ∂÷flı »ı. ±Î “flıÁ¿˘Á˝” …ı «Î·ı »ı ±ıfiı Ωı›Î ¿fl, ¿ı
ËÎ_ŒÌ ËÎ_ŒÌfiı ‹flÌ …‰ÎfiÎ.                      ±Î ¿›˘ CÎ˘Õ˘ ’Ëı·˘ ±Î‰ı »ı ?! ±ı Ωı›Î ¿flı ÷˘ ΩıfiÎflfiı ¿o¥ ÿ—¬
                                  ◊÷_ fi◊Ì. “flıÁ¿˘Á˝”‹Î_ ∂÷flı »ı ÷ıfiı ÿ—¬ ◊Λ »ı. ‹ÎÀı
    ±ıÀ·ı ±Î ËfľΥ‹Î_ ¿˘¥ ‹Ò¬˘˝ › ‹ËŸ fiÎ ’Õı. ËÎ, ⁄VÁ˘-    “flıÁ¿˘Á˝”‹Î_ ∂÷fl‰Î …ı‰ _ fi◊Ì.
’Î_«Á˘ C΢ÕÎfiı ≥fi΋ ±Î’÷Πˢ› ÷˘ ±Î’H΢ fi_⁄flı › ·Î√Ì Ω› ±ı‹
‹Îfi̱ı. ’HÎ ±S›Î, ’Ëı·˘ fi_⁄fl ÷˘ ·Î√‰Îfi˘ fi◊Ì. ÷˘ Â_ ¿fl‰Î               ÀÌ¿Î, ’˘÷Îfi_ … ⁄√ÎÕı !
±‹◊˘ ±Î “flıÁ¿˘Á˝”‹Î_ ’Õu˘ »ı ? ÁÒ¥ Ωfiı, CÎıfl …¥fiı. ±Î           ±fiı ⁄Ì…\_, ¿˘¥fiÌ ›ı ÀÌ¿Î ¿fl‰Î …ı‰ _ fi◊Ì. ÀÌ¿Î ¿flfiÎflfi_
“flıÁ¿˘Á˝”‹Î_ ¿˘HÎ ∂÷flı ? ±Î‹fiÎ “flıÁ¿˘Á˝”‹Î_ @›Î_ ∂÷flΛ ÷ı ? ¿˘¥   ’˘÷Îfi_ ⁄√Õı »ı. ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁ ¿Â_ ¿flı, ÷ı‹Î_ ÀÌ¿Î ¿flfiÎfl
CÎ˘Õ˘ ¿ıÀ·˘ ΩıflÿÎfl ˢ› ! ¿˘¥ «HÎÎ ¬Î÷_ ˢ›, ¿˘¥ CÎÎÁ ¬Î÷_ ˢ› !!  ’˘÷ÎfiÎ_ ¿’ÕÎ_ ÷˘ ’Ëı·Î_ ⁄√ÎÕı. ±fiı ±ı◊Ì ‰‘Îflı ¨Õ˘ ∂÷flı ÷˘
  ±ıÀ·ı Ë_ ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ “flıÁ¿˘Á˝”‹Î_ ’Õu˘ fiËŸ. ÷ı◊Ì ‹fiı ±Î     ÂflÌfl ⁄√ÎÕı. ±fiı ±ı◊Ì ‰‘Îflı ¨Õ˘ ∂÷flı ÷˘ xÿ› ⁄√ÎÕı. ±ıÀ·ı
“¤√‰Îfi” …ÕuÎ !                           ±Î ÀÌ¿Î ±ı ÷˘ ’˘÷Îfi_ ⁄√ÎÕ‰Îfi_ ÁΑfi »ı. ±Î‹Î_ ∂÷fl‰_ fiËŸ
                                  Ωı¥±ı. ±ı ΩHΉΠ¬Î÷fl ΩHΉ_. ⁄οÌ, ±ı‹Î_ ∂÷fl‰_ fiËŸ Ωı¥±ı.
   fiı ¥fi΋ ÷˘ ’Ëı·Î fi_⁄fl‰Î‚Îfiı … ! ⁄ÌΩ ⁄‘Î ÷˘ fl¬ÕÌ ‹flı.
                                  ±Î ±‰÷Îfl ÀÌ¿Î ¿fl‰Î ‹ÎÀı fi◊Ì ‹Y›˘ ±fiı ¿˘¥ ±Î’HÎÌ ÀÌ¿Î
ËÎ_ŒÌ ËÎ_ŒÌfiı ‹flÌ Ω› ÷˘ › ¿Â_ fiËŸ. ±ı‰Î L›Î›‰Î‚Î …√÷‹Î_
                                  ¿flı ÷˘ fi˘Ó‘ ·ı‰Î …ı‰Ì fi◊Ì.
“flıÁ¿˘Á˝”‹Î_ ’ÕÎ÷_ ËÂı ? ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ?
                                     ≠ë¿÷ν — ÀÌ¿Î ¿flfiÎfl ∞‰fiı ±Î’HÎÎ ¿Î‹‹Î_ ¿o¥ flÁ ’Õu˘
   ≠ë¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl »ı.
                                  ˢ› I›Îflı … ÀÌ¿Î ¿flı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ‹fiW›fi˘ V‰¤Î‰ V’‘ν‰Î‚˘ … ˢ›. ·˘¿˘‹Î_
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÀÌ¿Î ±ı ÷˘ ±Ëo¿Îflfi˘ ‹Ò‚ √HÎ »ı. ±ı V’‘νfi˘
V’‘ν ˢ› fiı ?                           √HÎ »ı ±ıÀ·ı ÀÌ¿Î ÷˘ flËı‰ÎfiÌ …. ±fiı V’‘ν ‰√fl Á_ÁÎfl‹Î_ flËı‰Î›
   ≠ë¿÷ν — ˢ› fiı ! ±ı ÷˘ ’ÎHÎÌ ◊Λ.              fiËŸ. ±ı V’‘ν Ω› ±ıÀ·ı »^À¿Îfl˘ ◊¥ √›˘. ±Î µ’‰ÎÁ ¿flı »ı ±ı
                                  › ⁄‘_ V’‘νfiÎ √HÎ◊Ì ∂¤Î ◊Λ. “’ı·Î±ı ’_ÿfl ¿›Î˝ ÷˘ Ë_ hÎÌÁ ¿v_.”
   ÿÎÿÎlÌ — ÿflı¿ ZÎıh΋Î_ V’‘ν ˢ› …. ±flı, CÎfl‹Î_ › Ωı hÎÌΩı
                                  »÷Î_ ±ı ÀÌ¿Î ¿fl‰Î …ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì.
‹ÎHÎÁ ±ÎT›˘ ˢ›, ±ı ÿ·Ì·⁄Î∞ ¿flı ±ı‰˘ ˢ›, ÷˘ ‘HÎÌ-
‘ÏHΛÎHÎÌ‹Î_› V’‘ν «Î·ı ’»Ì. ’ı·Ì ⁄¥ ±Î‹ ⁄˘·ı, I›Îflı ±Î ¤Î¥       ÀÌ¿Î ¿fl‰Î◊Ì ’Ëı·Î_ ±Î’HÎÎ ¿’ÕÎ_ ⁄√Õı »ı, ⁄Ì∞ ÀÌ¿Î◊Ì ÿıË
¿ËıÂı, “⁄ıÁ, ÷_ ÷˘ ±Î‹ ¿flı »ı. ’HÎ Ë_ ÷˘ ±Î‹ ¿flÌ fiά_ ±ı‰˘ »\_.”  ⁄√Õı »ı ±fiı hÎÌ∞ ÀÌ¿Î◊Ì xÿ› ⁄√Õı »ı. ⁄Á, ±ıÀ·_ … ! ‹ÎÀı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         347   348                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
¿˘¥fi΋Î_ ¨ÕÎ fiÎ ∂÷fl˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ÷˘ ’˘÷ı ’˘÷Îfi˘ ‹ÎÏ·¿ »ı        ±ıÀ·ı ±‹ı ±Î «˘A¬_ … ¿Ë̱ı »Ì±ı fiı, ¿ı “¤¥, ±‹fiı ±Î
fiı ?! ±ıfiÎ ‹ÎÏ·¿Ì “ÀÎ¥À·” ±ıfiÎ ’˘÷ÎfiÎ »ı. ±Î’HÎÎ◊Ì ±ıfiÌ ¿ı‹     T›‰ËÎfl‹Î_ ±Î‰Ì Á‹…HÎ ’Õ÷Ì fi◊Ì.” ±ıÀ·ı I›Îflı … ±‹fiı ±ı »˘Õı
¿flÌfiı ÀÌ¿Î ¿flΛ ? fiËŸ ÷˘ ’»Ì ±Î’HÎı “ÀˇıÁ’ÎÁfl” ¿Ëı‰Î¥±ı !      fiı ! ±Î‰_ ¿Ë̱ı I›Îflı µ’ÎÏ‘ ‹@÷ ◊¥±ı fiı !!
        ±Î‹ C΢Õÿ˘Õ‹Î_◊Ì »À¿Î› !                      ±Îfiı ±Î‰Õ÷ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ?
   ˉı ±Î ⁄‘_ «ÎS›Î … ¿fl‰Îfi_. ±ı‹Î_ ’˘÷ı «·Î‰÷˘ … fi◊Ì.         ⁄οÌ, Á‹…HΉ΂Π÷˘ ±ËŸ ⁄‘Î ⁄Ë ‹‚Ì ±Î‰ı fiı ! ±ı‰Î_
±Î ÷˘ …flÎ √‰˝flÁ «Î¬‰ÎfiÌ Àı‰ ’Õı·Ì fiı ! ±ıÀ·ı ⁄ÌΩfi˘         ˢ› »ı fiı, ÷ı ±ı ¿ËıÂı, “ÁÎËı⁄, ÷‹Îfl˘ ¿ıÁ Ë_ ∞÷Ì ±Î’_. ⁄Á,
±ÎÃÁ˘fi˘ ’√Îfl ÿı¬ı fiı, ±ıÀ·ı ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı, “±Î’HÎfiı ÷˘      hÎHÎÁ˘ wÏ’›Î ±Î’Ì ÿıΩı.” ±ı‰_ ¿Ëı »ı fiı ? CÎflfi_ ¬Î›-’̉ı,
±œÎflÁ˘ ‹‚ı »ı ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ±Îfiı ÷˘ ±ÎÃÁ˘ … ‹‚ı     ⁄Î¥ÕÌfiÌ √΂˘ ¬Î› ±fiı ±Î’HÎÎ ‹ÎÀı ¿Î‹ ¿flı ! ˉı ÷˘ ‹˘ÓCΉÎflÌ
»ı !” ±ı «ÎS›_ ! ΩHÎı ±œÎflÁ˘ µ’fl ¿˘¥ ∂’flÌ … fiΠˢ›fiı, ±ı‰_ !    ‰‘Ì √¥fiı ? ÷ı ‰‘Îflı wÏ’›Î ·ı÷Î ËÂıfiı ?!
F›Î_ µ’flÌ Ë˘› fiı, I›Î_ V’‘ν ˢ› … ! I›Î_ ∂¤Î flËı‰Îfi_ ¿ÎflHÎ …
Â_ ±Î’HÎı ? ±Î ¿o¥ “flıÁ¿˘Á˝”‹Î_ ±ÎT›Î »Ì±ı ?! ±Î’HÎı Â_          ±fiı ±Î ⁄‘Î ÏËLÿV÷ÎfifiÎ ·˘¿ »ı fiı, ÷ı › ’˘÷ÎfiÌ Á‹…HÎı
“flıÁ¿˘Á˝”fiÎ C΢ÕÎ »Ì±ı ?! ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ I›Î_ ¿ËÌ ÿı fiı, Ë_ ÁΉ ‹Òfl¬  ¿flı »ı. ¿˘¥fiÌ ’ÎÁı ⁄‘_ ’Ò»Ìfiı ÂÌA›Î fi◊Ì, ¿ı ““±Î “‹ÂÌfiflÌ”fi_ ±Î
»\_. ±‹ı ÷˘ ¿ËÌ ÿ¥±ı »Ì±ı fiı, ¿ı “¤¥, ±‹Îfl΋Î_ ±y· fi◊Ì,       ⁄Àfi ÿ⁄Ή‰Î◊Ì Â_ ◊Λ ? ’ı·_ ⁄Àfi ÿ⁄Ή‰Î◊Ì Â_ ◊Λ ? ’ı·_ ⁄Àfi
±‹Îfl΋Î_ ±Î ⁄‘Î T›‰ËÎflfiÌ Á‹…HÎ fiËŸ fiı !” ±fiı ±ı «˘A¬Ì        ÿ⁄Ή‰Î◊Ì Â_ ◊Λ ?”” ±ıfiÎ_ “Àı¿ÏfiÏ›fi” ’ÎÁı ’Ò»Ìfiı ¿˘¥ ÷ˆ›Îfl
… ‰Î÷ ¿flÌ ÿ¥±ı »Ì±ı fiı !                      ◊÷_ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ⁄‘_ Ã˘¿ÎÃ˘¿ «ÎS›_ »ı. ÏËLÿV÷ÎfifiÎ ·˘¿˘fiı ÷˘
   ±fiı ±ı‰_ »ı, ±‹fiı ÷˘ ÿÎœÌ ¿fl÷Î_ ’HÎ fi◊Ì ±Î‰Õ÷Ì. I›Îflı     “flı{fl” ’HÎ ¿ı‹ «·Î‰‰_ ÷ı › ÷ı‹fiı fi◊Ì ±Î‰Õ÷_. ’ÎfiÎfiı ‘Îfl ¿ıÀ·Ì
±Î O·ıÕ◊Ì »˘·Î¥ Ω› »ı fiı ! ±fiı …ıfiı ÿÎœÌ ¿fl÷Î_ ±Î‰Õı ±ı‰˘      Ωı¥±ı, ¿ıÀ·Ì fiËŸ ÷ı › fiÎ ΩHÎı. ±Î‹ CÎÁÎ¥ √›_ ±ıÀ·ı ◊¥ √›_ ?!
‹ÎHÎÁ ’HÎ ±‹ı Ωı›˘ fi◊Ì ! ±Î ÷˘ ‹fi‹Î_ Â_ ›ı “≥√˘¥{‹” ·¥fiı      ±fiı ‰¬÷ı ⁄Ë «Ì¿H΢ ˢ› ÷˘ ’J◊flfiı CÎÁCÎÁ ¿flı, ÷ı ∂·ÀÌ ‘Îfl
Œ›Î˝ ¿flı »ı ! ±Î‰_ ÷˘ ‹ÎflÎ …ı‰Î … ¿˘¥¿ ¿Ëı fiı ? ⁄οÌ, Á΋ı ÷˘    ˢ› ÷ı › ∂ÕÌ Ω›. ⁄ÌΩ Œ˘flıfi‰Î‚Î ÷˘ ¿ı‰Î »ı ? ω¿S’Ì fiËŸ fiı !
±Î¬Ì ÿÏfi›Î »ı. ◊˘ÕÎ_ CÎHÎÎ_ ‹ÎHÎÁ ˢ› ÷˘ ÷˘ “‰˘ÏÀo√” ‹‚ı. ’HÎ    µ’fl ·ı⁄· ·A›_ ˢ› ¿ı ±Î O·ıÕ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‰Î’fl‰ÎfiÌ ! ±Î “flı{fl”
±Î ÷˘ “‰˘ÏÀo√”‹Î_ Ë_ ±ı¿·˘ … ◊™. ±ıÀ·ı ’»Ì Ë_ ⁄Ò‹ ‹Îv_ fiËŸ.     ’fl fi_⁄fl ¿ı‹ ·A›Î »ı ±ı¿, ⁄ı, hÎHÎ, «Îfl, ’Î_«, », ÁÎ÷ ? ±ı ⁄‘_
«Ò’ flË_. ¿ÎflHÎ ¿ı “‰˘ÏÀo√”‹Î_ Ë_ ±ı¿·˘ … ±Î‰_. ⁄οÌ, ±Î‰Ì «ı÷‰HÎÌ  … ±ıfiÎ_ “Àı¿ÏfiÏ›fi”fiı ’Ò»ı ±fiı ±ıfiÌ Á·ÎË ≠‹ÎHÎı ¿›Î˝ ¿fl‰Îfi_.
¿˘HÎ ±Î’ı ? ±fiı Ë_ @›Î_ «ı÷‰HÎÌ ±Î’‰Î ⁄ıÁ_ ? ±ıÀ·ı ¿ı‰Ì ÿÏfi›Î‹Î_  ±fiı ±Î’HÎÎ ±ËŸfiÎ ÷˘ ω¿S’Ì, ÿ˘œÕÎèÎÎ ! ‰Ë ¿ËıÂı ¿ı, “Ë_ Ë‹HÎı
±Î‰Ì ŒÁΛΠ»Ì±ı.                          ‹_Ïÿflı …¥fiı ±Î‰_ »\_.” I›Îflı ±Î ¿ËıÂı ¿ı, “Ë_ ¿œÌ ¿flÌ flάÌÂ.” ÷ı
                                  ¿flı › ¬fl˘. ’HÎ ÷ı ÂÎfi˘ › ‰CÎÎfl ¿flı, ÷ı ±Î’b_ ‹˘œ<_ ⁄√ÕÌ Ω› !
   ±Î ‰Î÷˘ ÁÎ_¤‚‰ÎfiÌ ÷‹fiı √‹ı »ı ? ¿oÀ΂˘ fi◊Ì ±Î‰÷˘ ?
±fiı ±Î ‰Î÷fiı «Î‚¢ fiËŸ, «Î‚‰Î fiÎ flËı¢. ±ı‹ fiı ±ı‹ ‹ËŸ          ¿˘¥ ±ËŸ flıÏÕ›˘ ‰√ÎÕ÷Πˢ› fiı ÷‹ı ⁄‘Î_ ±ËŸ◊Ì ∂ÃÌ Ω‰
fiÎ¬Ì ÿıΩı. fiËŸ ÷˘ Ωı¬‹ÿÎflÌ ÷‹ÎflÌ ±Î‰Âı. ±Î ÷˘ ±ËŸ “M›Î˜fl”      ÷˘ fiÎfiÎ_ »˘¿flÎ_ ‹fiı ¿ËıÂı ¿ı, “±Î flıÏÕ›Îfiı …flÎ Œıfl‰˘ fiı !” I›Îflı
‰V÷ »ı. ±ıfiı ⁄Ï©◊Ì Â_ «Î‚‰ÎfiÌ ?                   Ë_ ¿ËÌ ÿ™ ¿ı ‹fiı fi◊Ì ±Î‰Õ÷_. ¿ÎflHÎ ¿ı Ë_ ÷˘ ’Ëı·_ ’Ò»\_ ±fiı ’Ò»Ìfiı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         349   350                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
’»Ì Â̬_. Ë_ Ω÷ı ±ı‹ Ã˘¿ÎÃ˘¿ ¿v_ fiËŸ.                   ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ ω¿S’Ì »ı. ±Î ⁄‘_ iÎÎfi … ±ı‰_ »ı ¿ı ¿˘¥
                                  ÿËÎÕ˘ ‹˘ZÎı fiÎ …‰Î ÿı.
    ±Î “flı{fl”‹Î_ Ë_ ’Ò»\_, ’HÎ ±ı‹Î_ ±ıfiı … ¿˘¥ “Àı¿ÏfiÏ›fi” fiÎ
‹Y›˘ ˢ›fiı ! ÷ı ‹fiı Â̬‰ÎÕı ¿ı ±Î‹ Œıfl‰‰Îfi_ fiı ÷ı‹ Œıfl‰‰Îfi_.            I›Î_ ◊¥ √›˘ ±Ëo¿Îfl ÂÒL› !
±Î‰ÕÌ √›_ ‹fiı, ⁄‘_ ’Ë˘Ó«Ì √›_ ‹fiı ! ÷_ ›ı ÕŒ˘‚ fiı Ë_ ›ı ÕŒ˘‚ !!      ‹fiı ÷˘ ¤ÎÊHÎ ¿fl÷Î_ › ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì. ±Î “iÎÎfi” »ı ±ıÀ·_ …
fiı “Àı¿ÏfiÏ›fi” ‹Y›Î ‰√fl Ë_ ¿˘fiı ’Ò»\_ ? ±Î ÷˘ Ω÷ı ¿œÌ ⁄fiΉÌfiı    ±Î‰Õı, ⁄Ì…\_ ¿Â_ ±Î‰Õı fiËŸ ±Î …√÷‹Î_. ±fiı ⁄Ì…\_ ¿Â_ fiÎ ±Î‰Õ›_
⁄√ÎÕÌ fiάı. ±Î ·˘¿˘ ÷˘ √Î_›Ωı fiÎ ‹‚ı ÷˘ ¿ËıÂı, “±ı‹Î_ Â_      ÷ı◊Ì ÷˘ ±Î ±Î‰Õu_ ! ±fiı @›Î_› Â̬‰Î ’HÎ fi◊Ì √›˘. fiËŸ ÷˘
¿fl‰Îfi_ ?” ÷ı Ω÷ı ‰Î‚ ¿Î’‰Î ⁄ıÁÌ Ω› ±ı‰Î_ ±Î ·˘¿ ! ±S›Î,       …ı fiı ÷ı √v ◊¥ ⁄ıÁı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î‹Î_ “±ı¿V’ÀÛ” ÷˘ ◊¥ …¥±ı,
±Î‹ ±Î‹ ¿›* ÷ı ◊¥ √›_ ? ±ı‰_ ˢ÷ ÷˘ ±ı ¿ÎflÌ√ÌflÌ ¿Ëı‰Î÷ …      Ïfi·ı˝’ ÷˘ ◊¥ …¥±ı !
fiËŸ fiı ! ¿‚Î … ¿Ëı‰Î÷ fiËŸ fiı ! ±Î ⁄‘Î ·˘¿˘ Â̬ı·Î ˢ› ÷ı
¿ı‰_ ? ¿ı Ã˘¿ÎÃ˘¿ ¿flÌfiı !                         ‹fiı ÷˘ Á_ÁÎflfiÌ ›ı ⁄Î⁄÷ ¿ÂÌ ±Î‰Õ÷Ì fi◊Ì ±fiı V¿>·‹Î_ ›
                                  fiˢ÷_ ±Î‰Õ÷_. ±Î ±ı¿·_ ±Î‰Õ÷_ Ë÷_ ¿ı µ’flÌ fiÎ Ωı¥±ı. ±ı …
   ±Î Œ˘flıfi‰Î‚α˘±ı ‹ÂÌfiflÌ ⁄fiÎ‰Ì »ı, ÷ı ΩHÎ÷Î Ë÷Î ¿ı ±Î     ¤Î_…√Õ ⁄Ë ·Î√Ì. ‹Î◊ı µ’flÌ fiÎ Ωı¥±ı ! ’»Ì √‹ı ÷ı ¬Î‰Î-
ÏËLÿV÷ÎfifiÎ_ ·˘¿ ω¿S’Ì »ı, ⁄√ÕÌ fiÎ …‰_ Ωı¥±ı ±ı flÌ÷ı ⁄fiΉı     ’̉Îfi_ ˢ›, ÷ıfiÌ Ëfl¿÷ fi◊Ì. ’HÎ ‹Î◊ı µ’flÌ fiÎ Ωı¥±ı. ±Î ÿıË
»ı. ±ı ·˘¿˘ “Œı@Àfl ±˘Œ ÁıŒÀÌ” ‹Ò¿Ì flάı »ı ! ±Î ω¿S’Ì ·˘¿˘     »ı, ÷ı ÿıË ±ıfi_ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ·¥fiı … ±ÎT›˘ »ı.
»ı fiı ! ω¿S’Ì ·˘¿ fiΠˢ÷fiı, ÷˘ “Œı@Àfl ±˘Œ ÁıŒÀÌ”fiÌ ±ÎÀ·Ì
                                     ˉı ±Î “iÎÎfi” ±ı‰_ »ı fiı, ÷ı ⁄‘_ … ¿Î‹ ¿flı. ⁄οÌ, ±‹fiı
⁄‘Ì …wfl fiÎ ’Õ÷. ’HÎ ±Î ÷˘ Â_ fi_ Â_ › ÿ⁄Î‰Ì ÿı. ±Î ‹¿Îfi˘fiÎ
                                  Á_ÁÎflfi_ ¿Â_ … ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì. ’HÎ ÷˘ › ’λ\_ ¿Î‹ ÁflÁ «ÎS›Î ¿flı,
¿Î‹‹Î_ V·ı⁄˘ ¤fl‰ÎfiΠˢ›, ÷ı‹Î_ › “Œı¿Àfl ±˘Œ ÁıŒÀÌ” ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì
                                  ⁄‘Î_ › ¿fl÷Î_ ÁflÁ «ÎS›Î ¿flı. ⁄‘Îfiı ÷˘ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕ‰Ì ’Õı »ı. ‹Îflı ÷˘
‰‘Îflı ‹Ò¿ı »ı, fiËŸ ÷˘ ·˘¿˘ CÎfl‹Î_ √Î_ÕÌ flÌ÷ı ¤flÂı fiı ±ı ’ÕÌ …Âı
                                  ⁄Ò‹˘ › ’ÎÕ‰Ì fi◊Ì ’Õ÷Ì. »÷Î_ › ⁄‘Ì ±Î‰Õ÷ ¿fl÷Î_ ÁÎv_ ¿Î‹ ◊Λ
÷˘ Â_ ◊Âı ?! ±flı, √Î_Õ< ¤flı ÷˘ › ‹¿Îfi ’«ÎÁ ‰Ê˝ Á‘Ì «Î·ı ±ıÀ·Ì
                                  »ı. ±Î …ıfiı ΩıÕÎ Á̉÷Î_ ±Î‰Õıfiı, ÷ıfiı ΩıÕÎ Á̉Á̉ ¿fl‰ÎfiÎ_ ! ¿’ÕÎ_
⁄‘Ì ÷˘ “Œı¿Àfl ±˘Œ ÁıŒÀÌ” flάı·Ì ˢ› »ı.               Á̉÷Î_ ±Î‰Õı, ÷ıfiı ±ı ¿’ÕÎ_ … Á̉ Á̉ ¿fl‰ÎfiÎ_ ! fiı …ıfiı ¿o¥ fiÎ
   …ı ⁄Ë «Ì¿HÎΠˢ›, ÷ı ±ı‹ Á‹…ı ¿ı ±‹fiı “flı{fl” ⁄Ë ÁflÁ      ±Î‰Õı, ÷ıfiı fi‰v_ ⁄ıÁÌ flËı‰Îfi_. ±Î‰Õı fiËŸ, ÷ıfiı Â_ ¿fl‰Îfi_ ÷ı ?!
‰Î’fl÷Î_ ±Î‰Õı »ı ! ÷ı ±ı ’◊flÌ ’fl O·ıÕ CÎÁ CÎÁ ¿flı. ±S›Î, Lˢ›        ¿ÎflHÎ ¿ı ¤√‰Îfiı Â_ ¿èÎ_ »ı ¿ı …ıfiı ¿o¥ ’HÎ ±Î‰Õı »ı ÷ı iÎÎfi
±Î ’◊flÌ ’fl CÎÁ‰Î …ı‰Ì «Ì… ! ’◊flÌfiı fiı ±ıfiı ÁÎœ<-ÁÏË›Îv_ fi◊Ì.    ±Ëo¿ÎflfiÎ ±Î‘Îflı flèÎ_ »ı. …ıfiı ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì ÷ıfiı ±Ëo¿Îfl … fi◊Ì fiı !
±ı ‰Î’fl÷Î_ ±Î‰Õı ÷˘ ⁄Ë ±Ω›⁄ «Ì… »ı. ‹ıÓ ±ı¿ Œıfl˘ ¿èÎ_ ¿ı ±Î     ±Ëo¿Îfl ˢ› ÷˘ ±Î‰ÕuÎ ‰√fl flËı fiËŸfiı ! ‹fiı ÷˘ ±Î ±ı¿·_ … ±Î‰Õı
O·ıÕ ‹fiı ‰Î’fl÷Î_ fi◊Ì ±Î‰Õ÷Ì, ÷‹fiı › ‰Î’fl÷Î_ fi◊Ì ±Î‰Õ÷Ì. ÷ı     »ı. »÷Î_ ›ı ·˘¿˘fiÎ ‹fi‹Î_ ¤˛‹HÎÎ »ı ¿ı ÿÎÿÎ ⁄‘_ ΩHÎı ! ’HÎ Â_ ΩHÎı
±Î’HÎı ˉı ±Î ¿˘fiı ’Ò»‰Î …¥±ı ? ÷‹ı ÷˘ O·ıÕ VÀıfi·ıÁ VÀÌ·fiÌ     »ı ÷ı ? ¿Â_› ΩHÎ÷Î fi◊Ì. “Ë_” ÷˘ “±ÎI‹Î”fiÌ ‰Î÷ Ωb_ »\_, “±ÎI‹Î”
·Î‰˘ »˘, ’HÎ ‹fiı ‰Î’fl÷Î_ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì. ÷ı‹Î_ VÀıfi·ıÁ VÀÌ· Â_ ¿flı   iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ »ı ÷ı Ωb_ »\_, “±ÎI‹Î” …ı …ı Ωı¥ ¿ı »ı ±ı “Ë_” Ωı¥ ¿<_
Ï⁄«Îv_ ? ±ı › ÕŒ˘‚fiÎ_ ËÎ◊ı ’ÕÌfiı ÕŒ˘‚ …ı‰_ ◊¥ Ω› !         »\_ ’HÎ ⁄Ì…\_ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì. ±Ëo¿Îfl ˢ› ÷˘ ±Î‰Õıfiı ! ±Ëo¿Îfl Ï⁄·¿<·ı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         351   352                           ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
› Ïfi‹Ò˝‚ ◊¥ √›˘ »ı. …ıfi_ ‹ÒÏ‚›_ ’HÎ fi◊Ì flèÎ_ ! ¿ı ±Î …B›Î±ı Ë÷˘   fiı ¿ËıÂı ÷˘ ±ıfiÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ. ±ı ’»Ì ÷‹ÎflÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ fiËŸ.” ±ı‰_
fiı, ÷ı …B›Î±ı ±ıfiÌ ¿˘¥ Á√_‘Ì ›ı fiÎ ±Î‰ı. ±ıÀ·Î ⁄‘Î_ ‹ÒÏ‚›Î_ fiÌ¿‚Ì  “±Î’HÎı” ¿Ëı‰_.
√›Î_. I›Îfl ’»Ì ±ı ’ÿ ¿ı‰_ ‹{Îfi_ ËÂı !
                                     ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎfiı ¿˘¥ ¿Â_ ¿Ëı, √Î_ÕÎ ¿Ëı, ±y· ‰√flfiÎ
   ±Î ÷˘ ±‹ÎflÌ ¿ıÀ·Î› ±‰÷ÎflfiÌ ÁΑfiÎ ËÂı, ÷ı ±ı¿ÿ‹ Œ‚       ¿Ëı, ÷˘ √‹ı fiËŸ.
±Î‰Ìfiı ∂¤_ flèÎ_ ! ⁄οÌ, ±Î ¤‰‹Î_ ÷˘ ¿Â_ ±Î‰Õu_ … fi◊Ì.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ıfiı, ±Î’HÎı ËÁ‰_ ˢ› ÷˘ ·˘À fiÎ Œ¿Î› fiı
±Î‰Õ÷ ÷˘ ‹ıÓ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ‹Î_ Ωı¥ … fi◊Ì.
                                  ·˘À ŒÎ¿‰˘ ˢ› ÷˘ ËÁΛ fiËŸ. ⁄ı‹Î_◊Ì ±ı¿ flά˘. ±Î’HÎı ‹˘ZÎı …‰_
   ±Î ‹˘«Ì »ı, ±ıfiı ±˘»\_ ±Î‰Õ÷_ ˢ›, ÷ı ΩıÕÎ ⁄fiΉı. ’HÎ ⁄Îfl   »ı, ÷ı ·˘¿ √Î_ÕÎ ›ı ¿ËıÂı fiı ‹Îflı › ¬flÎ, ⁄‘_ › ¿flı. ’HÎ ±Î’HÎı
‹ÏËfiı ¬˘À fiı ¬˘À … ·Î‰ı. ÷ı‰_ ±Î ¿Î‚fiÎ ∞‰˘ ¬˘À fiı ¬˘À … ·Î‰ı.    ±Î’b_ »˘ÕÌ ÿı‰Îfi_. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿ËÌ ÿ¥±ı, “¤¥, Ë_ ÷˘ ËÎflÌfiı
…flÎ ±Î‰Õ÷‰Î‚Πˢ› ÷ı fiŒÎ ¿fl÷Î_ ¬˘À ‰‘Îflı ·Î‰ı. «Î‹Õ<_ ⁄‘_      ⁄ıÃ˘ »\_.” ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ±ı¿ ¤Î¥ ±Î‰ı·Î. ‹ıÓ ±ı‹fiı ¿èÎ_ ¿ı, ““ËÎflÌfiı
⁄√ÎÕÌ fiάı. ΩıÕÎ Á̉ı ˵ ±fiı «Î‹Õ<_ ’Î_«Á˘ ΩıÕÎfi_ ⁄√ÎÕı ! ÷ı‹Î_   ÷‹Îflı …‰_ ’ÕÂı. ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ Ë_ ËÎflÌfiı ⁄ıÃ˘ »\_. ÷_ ÷Îflı ¬¥fiı ÏfiflÎ_÷ı
Â_ fiŒ˘ flè΢ ? ‹Ëıfi÷ ¿flÌ ±fiı fi¿Î‹Ì ¬˘À √¥. ±ıÀ·ı ‹Ò‚ ‰ı’Îfl‹Î_    ±˘œÌfiı ÁÒ¥ Ω fiı ! ÷Îflı Ωı¥÷_ Ë÷_, ÷ı ÷fiı ‹‚Ì √›_. “ÿÎÿΔfiı
¬˘À ±Î‰ı. ±Î Á_ÁÎflÌ …ı fiŒ˘ ±Î‰ı »ı, fi¿ÁÎfi ◊Λ »ı, ÷ı ÷˘ ’H›fiÎ    ËflΉ‰ÎfiÌ ≥E»Î »ı fiı ? ÷ı Ë_ ’˘÷ı ¿⁄Ò· ¿v_ »\_ ¿ı ±‹ı ËÎflÌ √›Î.””
±Î‘Ìfi »ı. ÷ı‹Î_ ±Î ·˘¿˘ Â_ ¿‹Î‰ÎfiÎ Ë÷Î_ ? ±ı ÷˘ ’H›fiÌ ¿‹ÎHÎÌ
»ı ! ÷ı ±Î ±y·fiÎ ≥V¿˘÷flÎ ΩıÕÎ … CÎV›Î ¿flı »ı ! ±ıÀ·ı ±Î’HÎı        ±ıÀ·ı ±Î‹fiı @›Î_ ’Ë˘Ó«Ì ‰‚Λ ? ±Î ÷˘ ⁄‘Ì ‹√…‹ÎflÌ
÷˘ ÂÒL› …, ¿Â_ ±Î‰Õ÷_ … fiˢ÷_ ±ı‹ ‹ÎfiÌfiı «Î·˘fiı ! »ı¿˘ ‹ÎflÌfiı    ¿Ëı‰Î›. ±Î ÿıËfiı ‹Îfl ’Õı ±ı ÁÎfl˘, ’HÎ ±Î ÷˘ ‹√…fiı ‹Îfl ’Õı.
fiÌ«ı fi‰ıÁfl◊Ì fl¿‹ ·¬‰ÎfiÌ. ¿¥ fl¿‹ ? ±‹ÎflÌ Â©ÎI‹ÎfiÌ fl¿‹        ±ı ÷˘ ⁄Ë µ’ÎÏ‘ !
’Î¿Ì ! Ïfi·ı˝’ ¤Î‰, ±Á_√ ¤Î‰ ÁÏË÷ !! ±Î ÷˘ ±ËŸ Á_’ÒHν fl¿‹        …√÷fiÌ ‹ÌÃΠΩı¥±ı »ı ±fiı ±Î ›ı Ωı¥±ı »ı, ⁄ı fiÎ ◊Λ.
±Î’ı·Ì »ı. “ÿÎÿΔ±ı ©ÎI‹Î ±ÎM›˘ I›Îflı ©ÎI‹Î ◊›Î. fiËŸ ÷˘ ¿Â_    …√÷‹Î_ ÷˘ ËflΉ‰Î ±Î‰ıfiı, ÷˘ ËÎflÌfiı ⁄ıÁ‰_ ÏfiflÎ_÷ı. ·˘¿ ÷˘ ±ıfiÌ
Ë÷_ › fiËŸ, ¿˘¥ ’ˆÁÎ ¤Îflı › Á΋Îfi fiˢ÷˘ !              ¤ÎÊ΋Î_ …‰Î⁄ ±Î’Âı. “‹˘ÀΠ©ÎI‹Î ◊¥ √›Î »˘ ?” ±ı‰Ì ÷ı‰Ì
          …√÷ ∞÷Λ, ËÎflÌfiı !                √΂˘ ˵ ¤Î_ÕÂı. ¿ÎflHÎ ¿ı ·˘¿fi˘ V‰¤Î‰ ±ı‰˘ »ı. ’˘÷Îfiı ‹˘ZÎı
                                  …‰Îfi˘ ‹Î√˝ ‹Y›˘ fi◊Ì ±ıÀ·ı ⁄ÌΩfiı › …‰Î fiÎ ÿı, ±ı‰˘ ·˘¿fi˘
   ±Î “iÎÎfi” ’»Ì ÷‹fiı Ïfifl_÷fl ©ÎI‹Îfi_ K›Îfi flËı. ±ıÀ·ı fl˘…    V‰¤Î‰. ±Î …√÷ ‹˘ZÎı …‰Î ÿı ±ı‰_ »ı … fiËŸ. ‹ÎÀı ±Î‹fiı
ÁÎ_…ı ±Î’HÎı ’Ò»‰_ ¿ı, “«_ÿ¤Î¥ »Ì±ı ¿ı ©ÎI‹Î ?” ÷˘ ¿ËıÂı ¿ı,    Á‹Ω‰Ìfiı-’ÀΉÌfiı »ı‰Àı ËÎflÌ …¥fiı › ¿Ëı‰_ ¿ı, “±‹ı ÷˘ ËÎflÌ
“©ÎI‹Î !” ÷˘ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ©ÎI‹Îfi_ K›Îfi flèÎ_ ¿Ëı‰Î›.
                                  √›ı·Î »Ì±ı.” ÷˘ ÷‹fiı »˘ÕÌ ÿıÂı.
   ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ±Î‰_ ¿Ë̱ı I›Îflı ·˘¿ ±Î’HÎfiı √Î_ÕÎ ¿ËıÂı.
                                     ±Î ·˘¿ ÷˘ ¿˘¥fiı › √Î_Ã÷Î fiˢ÷Î fiı ! ‹ÎÀı ±Î’HÎı Á‹∞
   ÿÎÿÎlÌ — √Î_ÕÎ ¿ËıÂı ÷˘ “«_ÿ¤Î¥”fiı √Î_ÕÎ ¿ËıÂı. ÷‹fiı ÷˘ ¿˘¥  …‰_ ¿ı ±ı ËflΉ÷Î ±ÎT›Î »ı, I›Î_◊Ì … ¿Ëı‰_ ¿ı “¤¥, Ë_ ÷˘ ËÎflÌfiı
¿Ëı … fiËŸ. ÷‹fiı ÷˘ ±˘‚¬ı … fiËŸ fiı ! “«_ÿ¤Î¥”fiı ¿Ëı. ÷˘       ⁄ıÃ˘ »\_. ÷‹ı ∞I›Î, Ë_ ÷˘ ÷‹ÎflÎ◊Ì ËÎflÌ √›˘.” ±ı‰_ ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı
“±Î’HÎı” ¿Ë̱ı ¿ı, “«_ÿ¤Î¥, ÷‹ı Ë¢ ÷˘ ¿ËıÂı ±fiı ÷‹ı fiËŸ ˢ     ±ıfiı ¨CÎ ±Î‰ı, ¿ı ‹ıÓ «_ÿ¤Î¥fiı ËflÎT›Î. ±ıÀ·ı ±ı Á_÷˘Ê ‹Îfiı !
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        353   354                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
         fiËŸ ÷˘ ≠√Ï÷ w_‘Λ !               ÿı¬Î¥±ı, ’HÎ ’Î¿Î Ë˘¥±ı. ¿˘¥fiÌ ΩıÕı ±‹ı ⁄ıÁÌ fiÎ flË̱ı, «Î·‰Î
                                  … ‹Î_Õ̱ı. ±‹ı ±‹Îfl˘ “≠˘√˛ıÁ” @›Î_ »˘Õ̱ı ?
   ±‹ı ±‹Îfl˘ “≠˘√˛ıÁ” »˘Õ̱ı fiËŸ. ±‹ı ±ı¿ ‰¬÷ ωfi_÷Ì
¿flÌ Ωı¥±ı. ⁄οÌ, ±‹ı ÷˘ ‰Î÷ »˘ÕÌ ÿ¥fiı ±Î√‚ «Î·‰Î ‹Î_Õ̱ı.        “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’ÎÁı ÏË÷fiÌ ‰Î÷ ˢ›. ±ı‹fiÌ ’ÎÁı ⁄ı ÂOÿ
±‹ı @›Î_ Á‘Ì ⁄ıÁÌ flË̱ı ?! ±‹ı ÷‹fiı Á‹… ’ÎÕ̱ı. ’HÎ Ωı ÷‹ı     Á‹∞ ·ı fiı, ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_ ! ⁄ı ÂOÿ Á‹…‰Î‹Î_ ±Î‰ı, fiı ±ı‹Î_◊Ì
÷‹ÎflÌ ’¿Õ ’¿Õ˘ ÷˘ ±‹ı ÷fl÷ »˘ÕÌ ÿ¥±ı. ±‹ı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î‹fiı      ±ı¿ … ÂOÿ Ωı ¿ÿÌ xÿ›‹Î_ ’Ë˘Ó«Ì fiı ’«Ì Ω› ÷˘ ±ı ÂOÿ ‹˘ZÎı
ÿı¬Î÷_ fi◊Ì, ÷˘ ±Î’HÎı @›Î_ Á‘Ì ⁄ıÁÌ flË̱ı ? ⁄ıÁÌ fiÎ flËı‰_     ·¥ …÷Î_ Á‘Ì ±ıfiı »˘Õı fiËŸ. ±ıÀ·_ ‰«fi⁄‚‰Î‚_ ˢ›, ±ıÀ·Ì
Ωı¥±ıfiı ? ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ «Î·÷Ì ’¿Õ‰Ì Ωı¥±ıfiı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı    ‰«fiÏÁÏ© ˢ› ±ı ÂOÿfiÌ ’λ‚ !
±Î√‚ ÿı¬Î÷_ … fi◊Ì fiı !                              »^À‰Î ‹ÎÀı √…⁄fiÌ Â˘‘¬˘‚ !
    ±ËŸ◊Ì hÎHÎÁ˘ eÀ »ıÀı ±ı¿ ÁŒıÿ CÎ˘Õ˘ ·¥fiı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ∂¤˘      ±Î ÷ı◊Ì ±Î’HÎı ¿èÎ_ fiı, ¿ı ¤¥, ±Î ÷‹ÎflÎ ⁄‘Îfi_ ÁΫ_. ’HÎ
ˢ› ±fiı ±Î’HÎı ¿˘¥¿fiı ’һ̱ı ¿ı ¤¥, ’ı·_ Â_ ∂¤_ »ı ? I›Îflı ±ı   ±‹Îv_ ±Î V’‘ν‰Î‚_ fi◊Ì. ±Î ±ΩıÕ ‰V÷ »ı. ÷Îflı Ë·¿<_ ¿Ëı‰_ ˢ›
¿ËıÂı ¿ı, “√Λ ∂¤Ì »ı.” ÷˘ ±Î’HÎı ’ı·Îfiı ‹Îfl‰˘ Ωı¥±ı ? ÂÎ◊Ì    ÷˘ Ë·¿<_ ¿Ëı, ¤Îflı ¿Ëı‰_ ˢ› ÷˘ ¤Îflı ¿Ëı. ’HÎ ±Î »ı ±ΩıÕ ! ±ÎfiÌ
fiÎ ‹Îfl‰˘ … Ωı¥±ı ? ±Î ’ı·Î C΢ÕÎfiı ±ı √Λ ¿Ëı »ı fiı ? ‹ÎÀı     V’‘ν‹Î_ ¿˘¥ fi◊Ì.
±ıfiı ‹Îfl‰˘ … Ωı¥±ıfiı ? fiÎ ! ±ıfiÌ ±ı‰Ì “·˘Ó√ ÁÎ¥À” fiΠˢ›,
                                     ±‹ı ¿˘¥fiÌ V’‘ν‹Î_ fi◊Ì. ±‹fiı ¿˘¥ ’Ò»ı ¿ı, “¤¥, ±Î
±ı‹Î_ ±ıfi˘ Ï⁄«ÎflÎfi˘ ¢ ÿ˘Ê ? ±ı ÷˘ ÁÎv_ »ı fiı, ¿ı √‘ıÕ˘ fi◊Ì
                                  Œ·ÎHÎÎ ·˘¿˘fi_ ¿ı‰_ »ı ?” ÷˘ ±‹ı ÷fl÷ ±ı‹ ¿Ë̱ı ¿ı, ±‹fiı ±ıfiÎ_
¿Ëı÷˘ ! fiËŸ ÷˘ ±ı √‘ıÕ˘ ¿Ëı ÷˘ › ±Î’HÎı “±ı@ÁıMÀ” ¿fl‰_ ’Õı. ±ıfiı
                                  ÷flŒ ¿o¥ flÎ√-¶ıÊ fi◊Ì. …ı »ı ±ı‰_ ¿ËÌ ÿ¥±ı. ±‹Îflı V’‘ν fi◊Ì.
…ı‰_ ÿı¬Î›_ ÷ı‰_ ±ı ¿Ëı »ı. ±ı‰_ »ı ±Î …√÷ ! ÁË ÁËfiı, …ıfiı …ı‰_  ·ı‰Îÿı‰Î … fi◊Ì fiı ! fiı ±Î V’‘ν‹Î_ ±‹Îflı fi_⁄fl ·Î‰‰˘ fi◊Ì. ‹Îflı
ÿı¬Î›_ ±ı‰_ ±ı ⁄˘·ı »ı.                      Â_ ¿fl‰Îfi˘ fi_⁄flfiı ? ‹Îflı ÷˘ ¿Î‹ ÁÎ◊ı ¿Î‹ »ı.
    ±Î C΢ÕÎfiÎ ƒWÀÎ_÷ ’fl◊Ì ‰Î÷fiı ÷‹ı Á‹∞ √›Î fiı ? …ı‰_        ±‹ÎflÌ ’ÎÁı › ±ÎÕ<_ ⁄˘·fiÎflÎ ±Î‰ı I›Îflı Ë_ ¿Ë_ ¿ı, “±Î ÷˘ ±‹ı
ÿı¬Î› ±ı‰_ … ⁄˘·ıfiı, ·˘¿ ? ±ı‹Î_ ±ıfi˘ ÿ˘Ê ¬fl˘ ? ±Î’HÎı Á‹∞     ±Î‰_ ΩHÎ÷Î … fiˢ÷Î. ÷‹ı ¿èÎ_ I›Îflı ±‹ı ΩH›_. ±fiı ÷‹ı ÷˘ ⁄‘_
·ı‰_ ¿ı ±ıfiı Ï⁄«ÎflÎfiı ÿı¬Î› »ı … ±Î‰_, ‹ÎÀı ±Î ±Î‰_ ⁄˘·ı »ı. ÷˘  ΩHÎÌfiı ⁄ıÃı·Î »˘.” ±ı‹ ¿ËÌfiı ±ıfiı ’λ˘ ¿ÎœÌ±ı. ËÎ, fiËŸ ÷˘ ±ıfiı
±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ËÎ ¤¥, ÷ÎflÌ ƒ„WÀ◊Ì ±Î ⁄fl˘⁄fl »ı. I›Î_ ±Î’HÎı    ËflΉ̱ı ÷˘ ±ıfiı ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı ±fiı ±Î’HÎfiı ÿ˘Ê «˘ÓÀı. ÷˘ ±ıfiÎ ¿fl÷Î_
±ı‹ ’HÎ fiÎ ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı ¿ı fiÎ, ±‹ÎflÌ ƒ„WÀ◊Ì ±‹Îv_ ⁄flÎ⁄fl »ı.     ÁÒ¥ Ω fiı ! “÷_ ±‹ÎflÎ◊Ì ∞I›˘. ‹ÎÀı CÎıfl …¥fiı flıÂ‹Ì «Îÿfl ’Î◊flÌfiı
±ıÀ·_ … ¿Ëı‰Î› ¿ı ÷ÎflÌ ƒ„WÀ◊Ì ⁄flÎ⁄fl »ı. fiËŸ ÷˘ ’λ˘ ¿ËıÂı ¿ı,   ÷_ ÁÒ¥ Ω.” ±‹ı ±ı‰_ ¿Ë̱ı »Ì±ı CÎHÎÎ ·˘¿˘fiı. ±ıfiÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ¿ı
“∂¤Î flˢ, ∂¤Î flˢ. ÷‹ÎflÌ ƒ„WÀ◊Ì Â_ »ı ±ı ‹fiı ¿Ë˘.” ±ı‹ ’λ˘    ·Î‰ fiı, ◊˘Õ<_¿ ∞÷̱ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ÷_ ∞I›˘, ·ı ! ±ıfiı Ωı
∂·À˘ ⁄ıÁÎÕÌ flάı. ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ÷ÎflÌ ƒ„WÀ◊Ì ⁄fl˘⁄fl »ı, ¿ËÌfiı     ËflΉ̱ı fiı, ÷˘ ±ıfiı ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı. ±fiı ‹fiı ÷˘ ËÎflÌfiı › ¨CÎ
±Î’HÎı ËıÓՉΠ… ‹Î_Õ‰Îfi_ !                     ±Î‰‰ÎfiÌ »ı. …ı‹ ËÎv_ »\_ ±ı‹ ‰‘Îflı ¨CÎ ±Î‰ı »ı.
   ±‹ı ±Î‹ ÿı¬Î¥±ı ¤˘‚Î, ’HÎ ⁄Ë ’Î¿Î Ë˘¥±ı. ⁄΂¿ …ı‰Î         ËÎfl‰Îfi_ ¢‘Ì ¿Îœ˘ ! ±Î fi‰Ì ¢‘¬˘‚ »ı ±Î’HÎÌ. ±ı ∞÷ı·˘
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        355   356                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
‹ÎHÎÁ ¿˘¥¿ ÿËÎÕ˘ › ËÎflı. ’HÎ …ı ËÎflÌfiı ⁄ıÃÎ fiı, ÷ı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘      ≠ë¿÷ν — ’HÎ ⁄ËÎfl‰Î‚Î ⁄‘Ì ⁄Î⁄÷‹Î_ ‹Òfl¬ ÃflÎ‰Ì ÿı, I›Î_
› ËÎflı fiËŸ. ∞÷‰Î fiÌ¿Y›˘fiı, I›Î_◊Ì … fiÎ’ÎÁ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı.    Â_ ¿fl‰_ ?
±Î ·œÎ¥±˘ fi◊Ì. ÂÎVh΋Î_ ∞÷‰Î fiÌ¿Y›˘ ¿ı √‹ı ÷ı‹Î_ ∞÷‰Î
                                    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı ±Î’HÎı ±ı ◊‰ÎfiÌ … …wfl »ı. ±Î’HÎÌ ⁄Ë
fiÌ¿Y›˘, ’HÎ ∞÷‰Î fiÌ¿Y›˘ ‹ÎÀı ÷_ fiÎ’ÎÁ !              ’H›ˆ Ω√Ì »ı ! ±fiı I›Î_ ±Î√‚ ±ı ·˘¿˘‹Î_ ±Î’HÎı ±ı¿ÿ‹ ËÁÌ-
   ±Î iÎÎfi Ï⁄fiËflÌŒ iÎÎfi »ı. ËflÌŒ‰Î‚_ ±Î iÎÎfi Lˢ›. ÷ı◊Ì     ¬ÂÌfiı fiÎ flËı‰_. ’HÎ ÿı¬Î‰ ÷˘ ±ı‰˘ flά‰˘ ¿ı ±‹Îflı ÷‹ÎflÌ ΩıÕı
÷˘ ÿ·˝¤, ÿ·˝¤, ÿ·˝¤ ¿èÎ_ fiı ! “iÎÎfiÌ ’vÊ” ‹‚‰Î ÿ·˝¤ »ı !     C΢Õÿ˘Õ‹Î_ ±Î‰‰_ »ı, ÿı¬Î‰‹Î_ … Œ@÷ ! ’HÎ ±_ÿfl¬Îfiı ÷˘, I›Î_ √›Î
                                 ˢ› fiı, ÷˘ ËÎflÌ …‰_ ’λÎ_ ! ±ıÀ·ı ±ı‹fiÎ_ ‹fi‹Î_ “±‹ı ∞I›Î »ı”
       ±ı¿‹Î_ “±ı@V’ÀÛ”, ’HÎ ⁄‘ı.....           ±ı‰_ ·Î√ı. ±‹ı ÷˘ ±Î‰_ Á΋ı «Î·Ìfiı ¿ıÀ·Î_›fiı ¿ËÌ ÿÌ‘_ ¿ı, “¤¥,
   ±fiı ±‹ı ÷˘ “±⁄‘” »Ì±ı ±ı‰_ ’V÷¿‹Î_ »ÎM›_ ˵ »ı. Ë_     ±‹Îfl΋Î_ ⁄fl¿÷ fi◊Ì.” ±ı ÁÎfl΋Î_ ÁÎfl˘ flV÷˘. ⁄οÌ, ±ı ⁄‘Ì
·˘¿˘fiı ¿Ë_ »\_ ¿ı ±‹ı ÷˘ ±⁄‘ »Ì±ı ! ±ıÀ·ı ·˘¿˘ ¿Ëı »ı, “±ı‰_   C΢Õÿ˘Õ˘ »ı ! “flıÁ¿˘Á˝” »ı !! ÷ı‹Î_ ¿˘fiÌ ΩıÕı ±Î’HÎı ÿ˘Õ̱ı ? fi◊Ì
fiÎ ⁄˘·˘, fiÎ ⁄˘·˘ !” ±S›Î ¤¥, ÷_ › ⁄˘·. ÷_ › ±⁄‘ ◊Î, fiËŸ      ±Î’H΋Î_ ¿ÂÌ ⁄fl¿÷, fi◊Ì «Î·‰ÎfiÌ Â„@÷, ±ı‹Î_ ¿˘fiÌ ΩıÕı
                                 ÿ˘Õ̱ı ? ÷˘ › ·˘¿ ¿ËıÂı, “÷‹ÎflÌ ™‹fl Ë∞ @›Î_ ‰‘Îflı »ı ?” I›Îflı
÷˘ ‹Î›˘˝ …¥Â ! fiı ±Î ·˘¿ ÷˘ ÷ÎflÎ_ ÀÎ_ÏÀ›Î ¤Î_√Ì fiάÂı !
                                 ‹ıÓ ¿èÎ_, “’HÎ ‰‘Îflı ™‹fl‰Î‚ÎfiÌ ΩıÕı › ‹ÎflÎ◊Ì fi ÿ˘ÕΛ. ±Î ±‹fiı
    ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±y·‰Î‚Î ◊‰ÎfiÌ ‰Î÷ … fiËŸ ¿fl‰ÎfiÌ. ÷ı◊Ì     ⁄Ì…\_ ¿Â_ ÷˘ ±Î‰Õı fiËŸ.” ±Î ⁄⁄Ò«¿fiÌ ±y·fiı Â_ ¿fl‰ÎfiÌ ? …ı
÷˘ ±‹ı ±⁄‘fi_ ¿Îfl¬Îfi_ ¬˘‚Ì ¿Îœu_ fiı ! …\±˘ fiı, ¿ı‰_ ¬˘‚Ì      ±y· ÷˘ ¤ÎÕı ‹‚ı »ıfiı !
¿Îœu_ ! ±fiı ±Î T›‰ËÎfl‹Î_ F›Îflı ±Î’HÎfiı Á‹…HÎ fiÎ ’Õı ÷˘         …\±˘fiı, “±ı¿V’ÀÛ” ÷˘, F›Î_◊Ì Ωı¥±ı I›Î_◊Ì ¤ÎÕı ±Î‰Ì Ω›.
‰¿Ì·fiı ¬˘‚Ì ¿ÎœÌÂ_ ¿ı, “·ı wÏ’›Î, fiı ¿o¥¿ ¿flÌ ±Î’. ±Î ⁄Î{Ì    ÂıfiÎ “±ı¿V’ÀÛ” ? I›Îflı ¿Ëı, “≥L¿‹ÀıZΔfiÎ. ±ı › ¤ÎÕı, ⁄ÌΩı ¤ÎÕı,
’Õu˘ »ı ÷ı µ¿ı· ·Î‰Ì ±Î’.” ¿Ë̱ı. ‰‚Ì ±Î’HÎı @›Î_ ±y· ‰Î’fl    hÎÌΩı ¤ÎÕı, ÕΘ¿Àfl ¤ÎÕı, ‰¿Ì·˘ ¤ÎÕı, ⁄‘_ › ¤ÎÕı !
‰Î’fl ¿fḻı ! ±Î ±y·‰Î‚Î ·˘¿ ÷˘ ‹‚ı »ı fiı ! ¿˘¥ ’E«ÌÁ
wÏ’›ÎfiÎ ‹‚ı, ¿˘¥ ’«ÎÁ wÏ’›ÎfiÎ ‹‚ı, ¿˘¥ Á˘ wÏ’›ÎfiÎ ‹‚ı.          ±fiı √‹ı ÷ı ‹ÎHÎÁ, ÁË ÁËfiÌ ·Î¥fi‹Î_ ˢÓÏ›Îfl ˢ› fiı ⁄Ì∞
»ı‰Àı ±ı¿ ÿËÎÕÎfiÎ ’Î_«Á˘ wÏ’›ÎfiÎ › ‹‚ı »ı fiı ! ÷ˆ›Îfl … ‹‚ı    ·Î¥fi‹Î_ ⁄‘Î_ ⁄⁄Ò«¿ »ı. ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı ÁÎv_, ±ı¿ ·Î¥fi‹Î_ ‹˘ÀÎ
                                 “±ı@V’ÀÛ” ¿Ëı‰ÕΉΠ¿fl÷Î_ Á⁄‹ıÓ ⁄⁄Ò«¿ ! Ëı›.... ‹˘ÀÎ_ ÿÎÿΫÎ_ÿ∞
»ı, ÷ı ˉı ±y· ÂÎ ÁÎv_ ‰Î’fl‰ÎfiÌ ?! ÷‹fiı Á‹Ω›_ fiı ?
                                 ˢ›, ’HÎ ±‹¿ ⁄Î⁄÷ ±Î‰ı I›Îflı ¿Ëı, “±Îfiı ‹ÎÀı ÷˘ ’ı·Îfiı I›Î_ …‰_
    fiı ±Î ÷˘ ⁄Ë ’H›ÂÎ‚Ì ‹ÎHÎÁ, ÷ı ·˘¿ “±y· fi◊Ì” ±ı‰_      ’Õı.” ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ‹¿Îfi˘ ⁄_‘Ή‰Î ±Î‰ı »ı ÷ı ±Î‹ ‹˘ÀÎ ÕΘ¿Àfl ˢ›,
¿Ëı »ı. ±ı ⁄Ë ÁÎv_ »ı. ±Î ÷˘ ¥fi΋ ¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘ ·˘¿˘±ı …     ’HÎ ±ı Ï⁄«ÎflΠωfi› ¿›Î˝ ¿flı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı ±Î ⁄Î…\fi_ ¬⁄fl … fiÎ
‰‘Îflı ¿Îÿ‰‹Î_ µ÷fl‰Î … fiÎ ÿÌ‘˘. “±ı › ∂¤˘ flËı, ‹ËŸ fiÎ       ˢ› fiı ! ±ı‰_ »ı ±Î …√÷. ⁄Ì∞ ⁄Î…\ ⁄⁄Ò«¿ … ˢ› ! Á⁄‹Î_ ÷˘
∂÷flÌÂ, ÷_ Õ>⁄Ì …¥Â, ¿Îÿ‰‹Î_ ’√ ¬Ò_’Ì …Âı !” I›Îflı ¿Ë̱ı,     ¿˘¥ ÷ˆ›Îfl ◊Λ fiËŸ fiı ! ±ıÀ·ı √‹ı I›Î_ ÷˘ ⁄⁄Ò«¿ ¿Ëı‰Î¥Âfiı ? ÷ıfiÎ_
“ÁÎv_ !” ±Î Ï¿fiÎflı ∂¤Î flèÎÎ, ÷ı◊Ì ÷˘ ±Î “iÎÎfi” ’ÎQ›Î ! fiËŸ ÷˘   ¿fl÷Î_ Á⁄‹ıÓ ⁄⁄Ò«¿ ˢ Ω‰ fiı ! ÷‹fiı fiÎ Á‹…HÎ ’ÕÌ ? ±ı¿ ÁÒ_ÃfiÎ_
±Î ¬Ò_’Ì √›Î ˢ› fiı, ÷ı‹fiÎ_ ‹˘œÎ_ ÷˘ …\±˘, ⁄‘Î_fiÎ ! ¿ı‰Î_ ÿ̉ı·  √Î_√ÕÎ ËÎv √Î_‘Ì ¿Ëı‰ÕΉ‰_, ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ “±‹ı √Î_‘Ì … fi◊Ì, √Î_‘Ì
’Ì‘Î …ı‰Î ◊¥ √›Î_ »ı, ÕÎèÎÎ ◊‰Î ËÎv, fi΋ ¿Îœ‰Î ËÎv √›ı·Î ÷ı !   ÷˘ ÷‹ı.” ±‹ÎflÌ Â˘‘¬˘‚ ÁÎflÌ »ı fiı ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        357   358                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
   ±ı¿ ‹ÎHÎÁfiı ’Ò»›_ ¿ı, “÷‹Îflı ˉı ‘HÎÌ ‹flÌ √›Î, ÷ı ¿Îfl¬Îfi_  ±Î‰ı. ±S›Î, ±ËŸ Á˘ÿÎ ¿fl‰ÎfiÌ «Ì… »ı ? Á⁄Áı µ’fl »Ì±ı ! Á˘ÿÎ
ÂÌ flÌ÷ı «·Î‰Â˘ ?” ÷˘ ‹fiı ¿Ëı »ı, “±ı ÷˘ ‹ıfiı…fl flÎ¬Ì ·¥Â_.”    ¿fl ÷ÎflÌ ·Î›¿Î÷ ’fl ! ±‹ı ÷˘ µ’flÌfiÎ µ’flÌ »Ì±ı ±fiı ’λÎ_ ⁄fl¿÷
I›Îflı ±S›Î, ±ı‰_ ¤ÎÕı ‹‚ı »ı ±Î ⁄‘_ ?! ÷˘ ‘HÎÌ ‹flÌ √›˘ ÷˘ flÕı   ‰√flfiÎ »Ì±ı !! ±ıÀ·ı ¿ËÌ ÿ¥±ı, “⁄fl¿÷ ‰√flfi΋Î_ Â_ ¬˘‚˘ »˘ ?”
»ı Â_ ¿Î‹ ? Ωı ⁄‘_ ¤ÎÕı ‹‚÷_ ˢ›, ±y·ı › ¤ÎÕı ‹‚ı fiı ⁄‘_     «˘fl-⁄ËÎfl‰ÏÀ›Î ‹‚ı fiı, ÷˘ ›ı ¿ËÌ ÿ¥±ı, “±‹ÎflÌ ’ÎÁı, ⁄fl¿÷
¤ÎÕı ‹‚ı, ÷˘ ±ı ¤ÎÕı ·¥ ±Î‰˘fiı ! ±fiı “±Î” ÷ı ¿o¥ ¤ÎÕı ±˘»\_    ‰√flfiÎ ’ÎÁı Â_ ·ı‰Îfi_ ÷ı ? ÷Îflı …ı Ωı¥÷_ ˢ› ÷ı ·¥ ·ı √…‰Î‹Î_◊Ì !
flά‰Îfi_ »ı ? ±Î ÷˘ ±Á· ‘fi »ı ! ¤ÎÕı ·˘¿ ‹‚ı »ı ¿ı fi◊Ì       ±‹fiı ±Î’÷Î_ fiËŸ ±Î‰Õı. ±‹ı ⁄fl¿÷ ‰√flfiÎ »Ì±ı.”
‹‚÷Î ? ÿÎÿΫÎ_ÿ∞ ¤ÎÕı ‹‚ı ¿ı fiÎ ‹‚ı ? ±ıfiı ’Î_« ËΩfl wÏ’›Î
                                    ·˘¿˘ ÷˘ fiÎfi’H΋Î_ ‰œ÷Î_ ¿ı “÷Îfl΋Î_ ¿ÂÌ ⁄fl¿÷ fi◊Ì.”
‹‚÷Πˢ› ÷˘ ¿Ë̱ı, ÿÁ ËΩfl ±Î’ÌÂ. ÷˘ ÷fl÷ ÿÎÿΫÎ_ÿ∞
                                 I›Îflı ˉı ±Î’HÎı … ¿ËÌ ÿ¥±ı fiı, ‰‚Ì ¿˘¥¿ ¿Ëı ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_ !
±Î‰ıfiı ! ¤ÎÕı◊Ì ‹‚ı. ±fiı “±Î’HÎı” ÷˘ ¤ÎÕı fiËŸ …‰Îfi_ ¿˘¥fiı I›Î_,
                                 ¿˘¥¿fiı ‰¬÷ı ¿Ëı‰ _ ’Õı, ¿˘¥ “ÁÏÀÛÏŒ¿ıÀ” ±Î’ı, ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı
fiı ±Î’b_ ¤ÎÕ<_ ¿˘¥ ·ı‰Îfi_ »ı ? ±Î’b_ ¤ÎÕ<_ ±Î’Ì Â¿ı › fiËŸfiı !
                                 … “ÁÏÀÛŒÎ¥Õ ¿˘’Ì” ◊¥ …¥±ıfiı, ÷˘ ¤Î_…√Õ … ‹ÀÌ Ω›fiı !
±‹ÒS›fi_ ¤ÎÕ<_ ÂÌ flÌ÷ı ±Î’Ì Â¿ı ? ±ı ⁄fl˘⁄fl ÁËı·˘ flV÷˘ »ıfiı ?
                                 ·˘¿˘fiı ¿Ëı‰ _ ’Õı ¿ı, “÷Îfl΋Î_ ⁄fl¿÷ fi◊Ì, ÷Îfl΋Î_ ⁄fl¿÷ ¿ÂÌ
   ±fiı ±Î‹Î_ ÂÎfiÌ ±y· flά‰ÎfiÌ ? ÷ı I›Îfl◊Ì … ±‹ı ‰Î÷      fi◊Ì !” ±fiı ±Î’HÎı ±ı ⁄fl¿÷ ·Î‰‰Î Œfḻı, ±Îfi˘ Á˘ÿ˘ @›Îflı
»˘ÕÌ ÿÌ‘ı·Ì, ·√΋ … »˘ÕÌ ÿÌ‘ı·Ìfiı ! ±fiı ¿ËÌ ÿÌ‘ı·_, “±‹fiı     …Õı ? ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı … “ÁÏÀیΥՔ ⁄fl¿÷ ‰√flfiÎ ◊¥
Á‹…HÎ fiÎ ’Õı.” ±ıÀ·ı ±Î’HÎı »^ÀÎ ! ±fiı Ë_ ÷˘ ±ı‹ı › ¿Ë_ »\_,   …¥±ıfiı ! ÷˘ µ¿ı· ±Î‰ıfiı !
“ˉı ±‹Îfl΋Î_ ¿o¥ ⁄fl¿÷ flËÌ fi◊Ì, ÷‹ı ¬˘‚‰Î Ω±˘ ÷˘ !” I›Îflı
±ı ·˘¿˘ ¿ËıÂı, “fiÎ, ⁄˘·Â˘.”                              “flıÁ¿˘Á˝”fiÎ Áfl‰ˆ›ı !
   ˉı ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ ’÷_√ ±Î‰Ì √¥. ·˘¿˘fiÌ ’÷_√˘ √·Î_À          ±‹Îflı ¿o’fiÌ‹Î_ ’Ëı·˘ fi_⁄fl ±Î‰‰Î ‹Î_Õu˘fiı, I›Îflı ‹fi‹Î_
¬Î‰ÎfiÌ ËÂı ÷˘ ¬ÎÂı, ’HÎ ±Î’HÎÌ ’÷_√fi˘ ÿ˘fl ÷˘ ËÎ◊‹Î_ ±Î‰Ì     ’Ήfl ’ıÃ˘ ¿ı ±Î ÷˘ ¤ı…\_ ⁄Ë ÁflÁ ¿Î‹ ¿flı »ı. ’HÎ ÷ı, ±ı › ±y·
√›˘ ! ±Î’HÎı ±Î ·˘¿˘fiÌ C΢Õÿ˘Õ‹Î_ @›Î_ ’Õ̱ı ?! “Á⁄ Á⁄¿Ì     fiˢ÷Ì, ¿‹±y·’b_ Ë÷_, µ’ÎÏ‘ ·Î‰‰Îfi_ Á_√˛ËV◊Îfi Ë÷_. µ’ÎÏ‘
Á‹Î·˘, ‹ˆÓ ‹ıflÌ Œ˘Õ÷Î Ë_.”                    CÎÀÎÕı, ±ıfi_ fi΋ ±y· ¿Ëı‰Î› ! ËÎ, ±Î‰÷Ì µ’ÎÏ‘ ±Î’HÎÌ ’ÎÁı
                                 ±Î‰ı fiËŸ, ‰E«ı ⁄ÌΩı ¿˘¥ ‹˘Õ ’ËıflÌ ·ı ! ÷ı µ’ÎÏ‘ ±ıfiÌ ’ÎÁı Ω›.
    ±fiı ±Î ±y·fiı Â_ ¿fl‰_ ? ÷‹ı Ωı ±Î‹Î_ ¨ÕÎ ∂÷›Î˝ ˢ÷fiı,
÷˘ ¿ıÀ·Î ⁄‘Î ¨Õı √fl¿Ì √›Î ˢ÷. ’HÎ ÷ı ÷‹ı ±‹ÎflÌ ’ıà »ıÀı fiı       ±Î ·˘¿˘fiÌ ÷˘ flÌ÷ … ¬˘ÀÌ »ı, flÁ‹ … ±Î¬Ì ¬˘ÀÌ »ı !
»ıÀı flèÎÎ, ÷ı ÁÎv_ ◊›_ !                     ÷ı ±Î ·˘¿˘fiÌ flÌ÷ fiı flÁ‹ ≠‹ÎHÎı ±Î’HÎı ÿ˘ÕÌfiı ’Ëı·˘ fi_⁄fl ·ÎT›Î
                                 ’»Ì ›ı ’λ˘ »ıS·˘ fi_⁄fl ±ÎT›˘, ÷ı Ë_ ’»Ì Á‹∞ √›˘ ¿ı ±Î ÿ√˘
   ±‹fiı ÷˘ ±Î ·˘¿ Á΋Π«Î·Ìfiı ¿Ëı ¿ı, “÷‹ı ÷˘ ±Î‹ ⁄Ë
                                 »ı ! Ë_ ÷˘ ±ı‹Î_ ›ı ÿ˘Õı·˘, ¬Ò⁄ ÿ˘Õı·˘, ’HÎ ±ı‹Î_ ’Ëı·˘ fi_⁄fl ±ÎT›Î
Ω÷Ω÷fi_ ÁÎv_ ÿı¬ÎÕ˘ »˘.” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “fiÎ.” »ı‰Àı ±ı‹ı › ¿ËÌ
                                 ’»Ì »ıS·˘ fi_⁄fl ±Î‰ı·˘. I›Îflı ◊›_ ¿ı “±Î «yfl ¿¥ Ω÷fi_ ? ±Î
ÿ™ ¿ı, “Ë_ ⁄‘_ ¤Ò·Ì √›˘ »\_, ˉı ÷˘ ¤Îfi … fi◊Ì flËı÷_.”
                                 ÷˘ ŒÁ΋HÎ »ı !” ±Î‹Î_ ÷˘ ¿˘¥ fi_√˘Õ ‹ÎHÎÁ √‹ı I›Îflı ±Î’HÎfiı
   “±‹Îfl΋Î_ ÷˘ ¿˘¥ ⁄fl¿÷ flËÌ fi◊Ì Ë‰ı”, ¿Ë̱ı »Ì±ı ±ı      ‘Ò‚‘ÎHÎÌ ¿flÌ fiάı. ±ı‰_ ¿flÌ fiάı ¿ı fiÎ ¿flÌ fiάı ? ’Ëı·˘ fi_⁄fl
·˘¿˘fiı ⁄Ë √‹ı »ı. fiËŸ ÷˘ ±Î ⁄fl¿÷‰Î‚Î ·˘¿˘ ÷˘ ±ËŸ Á˘ÿ˘ ¿fl‰Î    ±ÎT›Î ’»Ì ⁄Ì…ı ÿËÎÕı … ËÎ_Œ ËÎ_Œ ¿flÌ fiάı ! ±ıÀ·ı ±‹ı Á‹∞
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         359   360                           ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
√›Î ¿ı ±Î‹Î_ ’Ëı·˘ fi_⁄fl ±ÎT›Î ’»Ì »ıS·˘ fi_⁄fl ±Î‰ı »ı, ±ıÀ·ı         Ëo‹ıÂÎ_ › ·˘¿ ±Î‰Ì V’‘ν‹Î_ ˢ›, ’HÎ Ë_ ±ı‹fiÌ ΩıÕı @›Î_
C΢Õÿ˘Õ‹Î_ ∂÷fl‰_ fiËŸ.                        ÿ˘Õ<_ ? ±ı‹fiı ¥fi΋ ·ı‰Î ÿ˘fiı ! ±Î’HÎı Ωı›Î ¿fl˘. ˉı ËfľΥ‹Î_
                                  ÿ˘Õı ÷˘ ÂÌ ÿÂÎ ◊Λ ? CÎÒ_ÀÏHΛΠ⁄‘_ »˘·Î¥ Ω›. ±ıÀ·ı ±Î’b_ ÷˘
    ±‹ı ÷˘ ÏfiflÎ_÷‹Î_ fiı ÏfiflÎ_÷‹Î_ flËı·Î. ’Ëı·Î_ ÷˘ flV÷Î ±Î‹
                                  ¿Î‹ … fiËŸ.
‰Î_¿Î«Ò_¿Îfiı, ÷ı ‹ËŸ √HÎ÷flÌ ◊Λ ¿ı ±Î flV÷˘ ±Î‹ ‰‚Ì ±fiı ’λ˘
’ıHÎı Ω› »ı ! ÷ı ±Î¬_ ¿<_Õ΂_ ˢ› ÷˘ ±ı¿fiÎ_ hÎHÎ √HÎÎ ◊Λ, ÷˘ ±Î         ¥fi΋ “’Ëı·Î”fiı, ËÎ_Œ‰Îfi_ ⁄‘Îfiı !
±Õ‘_ ¿<_Õ΂_ ÿ˘œ √b_ ◊Λ. ÷ı ÿ˘œ˘ flV÷˘ «Î·‰Îfiı ⁄ÿ·ı ÁÌ‘_ …
                                      ÷ı ±‹Îflı ±˘‚¬ÎHΉ΂Îfiı I›Î_ ·Bfi‹Î_ …‰Îfi_ ◊Λ, ÷ı ‹fiı
«Î·ı·˘. ·˘¿˘fiÎ flV÷ı «Î·ı·˘ … fiËŸ ’Ëı·ı◊Ì, ‹Îflı ·˘¿flV÷˘ … fiËŸ.
                                  ±ËŸ ‰E«ı ⁄ıÁÎÕ›˘ ˢ›fiı, ÷˘ ¿˘¥ …›«_ÿ ±ÎT›Î ÷˘ ¿ËıÂı, …flÎ
·˘¿flV÷ı ‘_‘˘ ›ı fiËŸ. …\ÿ˘ … ‘_‘˘ ! flÌ÷ı › …\ÿÌ fiı flÁ‹ı › …\ÿÌ.
                                  ¬Á˘, Œ·ÎHÎÎ ±ÎT›Î ÷˘ ¬Á˘, ¿˘¥ ÕΘ¿Àfl ±ÎT›Î ¿ı ¬Á˘, ‹˘Ëfi¤Î¥
·˘¿˘ ¿fl÷Î_ ⁄‘_ … …\ÿ_. ±fiı CÎıfl ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ fl_√ ‘˘‚ΉÎfi˘ fiËŸ.
                                  ±ÎT›Î ¿ı ¬Á˘. ±Î‹ ¬ÁÌ ¬ÁÌfiı ÷ı· fiÌ¿‚Ì Ω›. ÷ı ¬ÁÌfiı fi‰‹ı
±ıfiÌ ‹ı‚ı ¤Ÿ÷˘fiı ‘˘‚ΉÎfi_ ˢ› ÷˘ ‘˘‚Î¥ Ω› !
                                  fi_⁄flı …™ ±ıÀ·ı ’»Ì Ë_ ⁄ıÁ÷˘ … fiˢ÷˘ ! ‹ıÓ ¿èÎ_, “±Î’HÎfiı ±Î
    ±ıÀ·ı ±‹ı ÷˘ ±Î ±ı¿ … ÂOÿ ¿Ë̱ı ¿ı, “±‹Îfl΋Î_ ⁄fl¿÷      ’˘ÊΛ fiËŸ, ±Î’HÎı ±Î flıÁ¿˘Á˝‹Î_ ∂÷fl‰_ fi◊Ì. ’Ëı·Î C΢ÕÎfiı …
fi◊Ì flËÌ Ë‰ı.” ⁄fl¿÷ ÷˘ ±‹ı Ωı¥ ·Ì‘Ì ! ⁄Ë ÿ˘Õ›Î, ¬Ò⁄ ÿ˘Õ›Î !     ¥fi΋ ±Î’ı »ı, ⁄ÌΩfiı ±Î’÷Î … fi◊Ì ’λÎ.” ÷˘ ’»Ì ±ı ‹fiı ¿Ëı
±ı ÷˘ Áfl‰ˆ›_ ¿ÎœÌfiı ±Î ±fi¤‰◊Ì ¿Ë_ »\_. ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ÿ˘Õu˘,     »ı, “÷‹ı ¿Î¿Î ◊Ή, ÷˘ ·√fi‹Î_ ÷‹fiı ‰E«ı ⁄ıÁÎÕ̱ı »Ì±ı, ÷˘ ¿ı‹
÷ı ⁄‘_ fi¿Î‹_ √›_. “À˘’” µ’fl ⁄ıÁı ±ı‰_ ÿ˘Õu˘ »\_, ’HÎ ⁄‘ı ‹Îfl ¬Î‘˘  ⁄ıÁ÷Î fi◊Ì fiı ÷ı CÎÕ̱ı ±ÎCÎÎ-’λΠ◊¥ Ω‰ »˘ fiı ÷‹ı »ıÀı ∂¤Î
»ı. ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ¤Î√˘fiı, ±ËŸ◊Ì ! ±Î’HÎÌ ±Á· …B›Î ¬˘‚Ì ¿Îœ˘,     flˢ »˘ ¿ı √‹ı I›Î_ ⁄ıÁÌ flˢ »˘ ? ±‹fiı ±‹ÎflÎ T›‰ËÎfl‹Î_ ¬˘À<_
Ëı›....Ω›„LÀ¿ !!                          ÿı¬Î› fiı !” ‹ıÓ ¿èÎ_, “fiÎ, ¿Â_ ¬˘À<_ fiÎ ÿı¬Î›. ·˘¿˘ Á‹∞ √›Î »ı
                                  ‹fiı, ¿ı ±Î ¤@÷ »ı ±fiı ±‹fiı ±Î‹Î_ Á‹…HÎ ’Õı fiËŸ”. ÷˘ › ¿Ëı,
    ±ıÀ·ı µ’fl◊Ì ÿı‰ ±Î‰Ìfiı ¿Ëı, “÷‹fiı ±Î C΢Õÿ˘Õ‹Î_ ’Ëı·˘    “fiÎ, ’HÎ ±‹Îv_ ¬˘À<_ ÿı¬Î›.” I›Îflı ‹ıÓ ±ı‹fiı Á‹…HÎ ’ÎÕÌ. ‹ıÓ ¿èÎ_,
fi_⁄fl ±Î’̱ı »Ì±ı.” ÷˘›ı ¿Ë̱ı, “fiÎ, ±Î ÿÎÿÎ ±ı …B›Î±ı …¥      “¤¥, Ë_ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ⁄˘·_ fiËŸ. ’HÎ ±Î ’Ò»˘ »˘ ÷˘ ÁΫ_ … ⁄˘·Ì
±ÎT›Î »ı, ÷ı …B›ÎfiÌ ‰Î÷ ±ı ¿Ëı »ı, fiı ÷ı ±‹fiı ÁΫ_ ·ÎB›_. ±‹Îflı   ÿ™ »\_. Ωı Ë_ I›Î_ ‰E«ı ⁄ıÁ_, ÷˘ I›Îfl ’»Ì {‰ıfl ·Z‹Ì«_ÿ‰Î‚Î
C΢Õÿ˘Õ Ωı¥÷Ì … fi◊Ì.”                        ±ÎT›Î, ÷ı ‹Îflı ¬Á‰_ ’Õı. ’»Ì ±Î ‹√fi¤Î¥ Â_¿fl¤Î¥ ±ÎT›Î ¿ı
   ±‹ÎflÎ Á_⁄_‘Ì ÁÎ◊ı ’ˆÁÎ Á_⁄_‘Ì ‰Î÷ fiÌ¿‚Ìfiı, I›Îflı ‹fiı ¿Ëı   ‹Îflı ¬Á‰_ ’Õı. ±ıÀ·ı ‹Îflı ±Î …B›Î±˘ Œıfl‰‰Ì ’Õı. ±fiı ±ı‰Î_
»ı, “÷‹ı ÷˘ ⁄Ë ÁÎv_ ¿‹Î›Î »˘.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “‹Îflı ÷˘ ±ı‰_ ¿Â_ »ı …   ±’‹Îfi ¬‹‰Î ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ±Î ‹Îflı ‹Îfi¤ıfl Â_ ¬˘À<_ »ı ? Ë_
fiËŸ. ±fiı ¿‹ÎHÎÌ‹Î_ ÷˘, ÷‹ı ¿‹Î›ı·Î »˘. Ëı›.... Ï‹·˘ flÎ¬Ì fiı ±ı   ËfľΥ‹Î_ ’Õ÷˘ fi◊Ì, ±Î “flıÁ¿˘Á˝‹Î_ ’Õ÷˘ fi◊Ì.” ±ıÀ·ı ‹ıÓ ¿èÎ_,
⁄‘_ flÎA›_. @›Î_ ÷‹ı fiı @›Î_ Ë_ !? ÷‹fiı fiËŸ ΩHÎı Â_ ±Î‰Õu_, ÷ı    “‹fiı ‰E«ı ⁄ıÁÎÕÌfiı ‹Îfl˘ fi‰‹˘ fi_⁄fl ±Î‰ı ±ı‰_ fiο ¿’Ή̱ı ±ıfiÎ
±ÎÀ·_ ⁄‘_ fiÎb_ ¤ı√_ ◊›_. ‹fiı ±Î ⁄Î⁄÷‹Î_ fiÎ ±Î‰Õu_. ‹fiı ÷˘      ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı »ıÀı … ÁÎflÎ.” ’HÎ ±ı‰_ ‹˘Óœı ‹ıÓ fiÎ ¿èÎ_. ’HÎ ±Î Áfl‰ˆ›_
’ı·Ì ⁄Î⁄÷‹Î_ … ±Î‰Õu_.” ±Î‰_ ¿èÎ_ ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı ±fiı ±ıfiı ÁÎœ<_-   ¿ÎœÌfiı Ë_ »À¿Ì √›ı·˘ ¿ı ±Î “flıÁ¿˘Á˝”‹Î_ ’Ëı·Î_ C΢ÕÎfiı ¥fi΋ ‹‚Âı.
ÁÏË›Îv_ … fiÎ flèÎ_fiı ! “flıÁ¿˘Á˝” … fiÎ flè΢ fiı ! ËÎ, ¿o¥ ·ı‰Î-ÿı‰Î  ⁄ÌΩ ⁄‘Îfiı ÷˘ ≥fi΋ fiËŸ ‹‚‰Îfi_fiı ! ÷ı C΢Õÿ˘Õ ‹fiı ’Á_ÿ fi◊Ì.
… fiËŸ. @›Î_ ±ı‹fiÌ ΩıÕı V’‘ν‹Î_ µ÷fl‰Îfi_ Ë÷_ ?            …ı ’Ëı·˘ ±Î‰ı ÷ıfiı ≥fi΋ ±fiı ⁄ÌΩı ±Î‰ı ÷ı ±ıÀ·_ ËÎ_Œı ’HÎ ÷ıfiı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         361   362                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
≥fi΋ ¿Â_ ›ı fiËŸ. I›Îflı ¿Ëı, “⁄Ë ·E«Î¥ √HÎΛ ÷‹ÎflÌ.” ‹ıÓ ¿èÎ_,    ¢‘¬˘‚ »ı ¿ı …ı ±Î …√÷fiı ∞÷ÎÕı. “±‹ı ÷˘ ËÎflÌfiı ⁄ıÃÎ »Ì±ı, ÷Îflı
“±ı …ı √H΢ ÷ı »ı. ±Î ±‹ÎflÌ ¿‚Î »ı ! fiı ÷‹ı ±ıfiı ·E«Î¥ ¿Ë˘     ∞÷‰_ ˢ› ÷˘ ±Î‰” ¿Ë̱ı. ±Î ±‹ÎflÌ Â˘‘¬˘‚ ⁄Ë ¨ÕÌ »ı. “‰SÕÛ”
¿ı …ı ¿Ë˘ ±ı ¬v_.” I›Îflı ¿Ëı, “±Î ÷˘ »À¿Ì fiÎÁ‰ÎfiÌ ¬flÌ ¿‚Î,     ±Î¬_ ±Ω›⁄ ’΋ı ±ı‰Ì ¢‘¬˘‚ »ı, fiı ±‹ı ∞I›Î ±Î …√÷fiı !
·E«Î¥ ¬˘‚Ì ¿ÎœÌ !”                         ⁄οÌ, ±Î …√÷fiı ¿˘¥ ∞÷ı·˘ … fiËŸ. ±‹ÎflÌ ±ı‰Ì ±ı¿ ±ı¿ ¢‘¬˘‚
                                  »ı ¿ı …ı ∞÷ÎÕı, ±ı‰Ì ¢‘¬˘‚ »ı. ËÎ_, ±ı¿ ±ı¿ ¢‘¬˘‚ ! ±Î “±ø‹
   ’HÎ ±Î ±‹ÎflÌ ¿‚Î »ı ! …‹Ì±ı, ¿fḻı, ±Î¥ÁøÌ‹ ¬¥±ı,
                                  ωiÎÎfi” »ı ! ωiÎÎfi … ±Î¬_ ±ø‹ »ı. ø‹‹Î_ ÷˘ ±Î‰_ ˢ› fiËŸ fiı !
⁄‘_ ¿fḻı. Ë_ ÷˘ ¿›˘ CÎ˘Õ˘ ’Ëı·˘ ±Î‰ı »ı ±ı ÏÁ√flıÀ ’Ì÷˘ ’Ì÷˘
                                  øÏ‹¿‹Î_ ÷˘ ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·Î› ¿ı ‹Îfl΋Î_ ⁄fl¿÷ fi◊Ì.
Ωı›Î ¿v_ »\_. ËÎ, ±Î’HÎı ÏÁ√flıÀ ’Ì‰Ì ±fiı Ωı‰_ ¿ı ’ı·˘ CÎ˘Õ˘ ’Ëı·˘
±ÎT›˘. ±Î’HÎı ±ı‹Î_ ÿ˘Õ‰_ fiËŸ. ±Î’HÎı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı‰_. ±Î C΢ÕÎ     ±Î “±ø‹ ωiÎÎfi” »ı. ÷‹ı “flıÁ¿˘Á˝”‹Î_◊Ì ¬V›Î ¿ı ÷fl÷
ΩıÕı @›Î_ ÿ˘Õ̱ı ? ÷˘ › ±‹ı ±ı¿ Œıfl˘ fi΂ CÎη‰Î √›Î Ë÷Î, ÷ı     “’Á˝fiÎÏ·ÀÌ” ’ÕÂı. “flıÁ¿˘Á˝”‹Î_ “’Á˝fiÎÏ·ÀÌ” fiÎ ’Õı, ¿˘¥fiÌ … fiÎ ’Õı !
’√‹Î_ ¿HÎ̱˘ Ë∞ ’ÕÌ flËÌ »ı !
                                             ∞÷ÎÕÌfiı …‰Î ÿ˘ !
          ÷˘ “’Á˝fiÎÏ·ÀÌ” ’Õı !                  ±fi_÷ ±‰÷Îfl ±Îfi_ ±Î … ¿›* »ı. ⁄Ì…\_ Â_ ¿›* »ı ÷ı ? ⁄ÌΩı
   F›Î_ …\±˘ I›Î_ “flıÁ¿˘Á˝”. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ·˘¿ ⁄‘Î “flıÁ¿˘Á˝”‹Î_  ‘_‘˘ Â_ ¿›˘˝ »ı ? ’HΠˉı ±Î “iÎÎfi” »ı ÷˘ Œflı. fiËŸ ÷˘ Œflı fiËŸ
∂÷flı·Î »ı. CÎıfl “‰Î¥Œ” ΩıÕı › “flıÁ¿˘Á˝” µI’Lfi ◊›ı·_ ˢ› ! ⁄ı    fiı ! ±Î “iÎÎfi” »ı ÷ı ’˘÷Îfi˘ ÿ˘Ê ÿı¬ÎÕÌ Â¿ı ±Î’HÎfiı ! ±fiı
⁄‚ÿ ΩıÕı «Î·÷Πˢ› fiı ±ı¿ …flÎ ±Î√‚ ◊‰Î Ω›fiı, ÷˘ ⁄ÌΩı        ±Î’HÎfiı ‹ÎL›Î‹Î_ › ±Î‰ı ¿ı fiÎ, ¬flı¬fl ±Î’H΢ … ÿ˘Ê »ı. ’ı·_
ΩıÕı‰Î‚Πˢ› fiı, ±ı › Ωıfl ¿flı ’»Ì.                 ÷˘ ¿˘¥¿fiı ’Ò»‰Î …‰_ ’Õı. I›Îflı ±ı ÷˘ Â_ ‹˘À˘ ⁄fl¿÷‰Î‚˘ ˢ›,
                                  ÷ı ±Î’b_ ¿ËÌ ±Î’ı ? ±Î’HÎfiı ’˘÷Îfiı … ·Î√‰_ Ωı¥±ı ¿ı ±Î’H΢
   ≠ë¿÷ν — ±ı‰_ ÂÎ◊Ì ?
                                  ÿ˘Ê »ı ±Î. ±ıÀ·ı ∞÷‰ÎfiÌ ¿o¥ …wfl fi◊Ì. ±‹ı ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı ±ı
   ÿÎÿÎlÌ — “flıÁ¿˘Á˝”‹Î_ ∂÷›Î˝ ˢ› ÷ı◊Ì. ±Î ΩıÕı‰Î‚˘ ±Î√‚    flάı·_. ∞÷‰Îfi˘ ÷˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ “Ï≠„LÁ’·” flάı·˘ … fiËŸ. ±ıfiı
…÷˘ ˢ› ÷˘ ±Îfiı ≥Êν ±Î‰ı ¿ı ¿ı‹ ¿flÌfiı ’ı·˘ ’λ‚ ’Õı.        ∞÷ÎÕÌfiı ‹˘¿·Ì ÿ™. ±fiı Ë_ ±ı ¤Ò·Ì … …™ ±fiı ±ı › ⁄ÌΩ ‘_‘΋Î_
    ±Î C΢Õÿ˘Õ‹Î_ ¿˘¥fi˘ fi_⁄fl ·Î√ı·˘ fiËŸ. Ë_ ±ı C΢Õÿ˘Õ‹Î_    ’ÕÌ Ω›. ±fiı Ωı Ë_ ËflΉÌfiı ‹˘¿·_, ÷ı ’»Ì ÷Î_÷ı «œı. ÷Î_÷ı «œu˘
∂÷fl÷˘ fi◊Ì. ±Î C΢Õÿ˘Õ‹Î_ ÷˘ ËÎ_ŒÌ ËÎ_ŒÌfiı ‹flÌ Ω› ÷˘ ›ı ¿˘¥fiı    ’»Ì ±ı »˘Õı … fiËŸ. ‹ÎÀı ’Ëı·ı◊Ì … ±Î’HÎı ∞÷ÎÕÌfiı ‹˘¿·Ì ÿı‰Î.
fi_⁄fl ·Î√ı·˘ fiËŸ. ÷ı ±Î‹ ˢ› ±y·fi˘ ≥V¿˘÷fl˘ ! ±fiı »ı‰Àı           ≠ë¿÷ν — ¿ı Ë_ ËΛ˘˝ fiı ÷_ ∞I›˘, ¤Î¥.
ËÎ_ŒÌfiı ‹flÌ Ω› I›Îflı “’ı·˘ ‹fiı »ı÷flÌ √›˘ fiı ’ı·˘ ‹fiı »ı÷flÌ √›˘”
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ‹˘œı fiËŸ ¿Ëı‰Îfi_. fiËŸ ÷˘ ±ıfiÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹
¿ËıÂı. ±ıÓÁÌ ‰Êı˝ › ÷fiı »ı÷flÌ √›˘ ! ±fi_÷ ±‰÷Îfl ±Î “flıÁ¿˘Á˝”‹Î_
                                  ◊Λ ¿ı “±˘Ë˘Ë˘ ! ÀΜΠ’ÕÌ √›Î. ⁄fl˘⁄fl »ı !”
ÿ˘Õ ÿ˘Õ ¿flÌ ÷˘ › »ıS·ı ÿËÎÕı ÷_ »ı÷flÎ¥Â, ±ı‰_ ±Î …√÷ »ı.
⁄‘_ fi¿Î‹_ …Âı. µ’fl◊Ì ’Îfl ‰√flfi˘ ‹Îfl ¬Î‰Îfi˘. ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ¤Î√˘        ≠ë¿÷ν — ‹˘œı ¿Ë̱ı ÷˘ Â_ ◊Λ ?
±ËŸ◊Ì, ±Î’HÎÌ ±Á· …B›Î ¬˘‚Ì ¿Îœ˘, …ı ±Î’b_ ‹Ò‚ V‰w’ »ı.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ‹˘œı ¿Ë̱ı I›Îflı ÷˘ ’λ˘ ÷_÷ı «œı ¿ı, “±ı‰_ ±‹Îflı
   ±Î …√÷fiı ¿˘¥ ∞÷Ì Â¿ı·˘ … fiËŸ. ÷ı◊Ì ±‹ÎflÌ ⁄Ë ¨ÕÌ        ∞÷‰_ fi◊Ì.” ‹fiı ±ı¿ …HÎı ¿Ëı·_ ˵fiı ! ‹ıÓ ±ı‰_ ¿Ëı·_ ¿ı, “¤¥, Ë_ ÷˘
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                          363   364                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
ËÎflÌfiı ⁄ıÃı·˘ »\_. ÷‹ı ∞I›Î ˉı. ÏfiflÎ_÷ı CÎıfl …¥fiı ÁÒ¥ Ω‰,          ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ Â̬ı fiı ¿flı ÷˘ ?
±Îfl΋◊Ì.” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “±ı‰_ ‹Îflı Ωı¥÷_ fi◊Ì.” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “Á‰Îÿ
                                       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±‹Îfl˘ ÂOÿ Ωı ÂÌA›˘ fiı ±ıfiÎ ≠‹ÎHÎı «ÎS›˘
fiËŸ ¿Îœ˘.” ±ıÀ·ı ÷_÷ı «œı ! ±Î‹ ⁄˘·Ì±ı ÷˘ ±Î‹ fiı ±Î‹ ⁄˘·Ì±ı      ÷˘ ÷˘ ¿Î‹ … ◊¥ √›_. “iÎÎfiÌ ’vÊ”fi˘ ±ı¿ ±ZÎfl … Ωı Á‹…‹Î_
÷˘ ±Î‹ ! ‰Î_‘Î-‰«¿Î‰Î‚_ …√÷ ! ±ıfiı ÷˘ ‰Î_‘˘-‰«¿˘ fiά‰˘ … »ı      ±ÎT›˘ ÷˘ ¿S›ÎHÎ … ◊¥ Ω› !! ⁄οÌ, ◊ÕÛ‹Î_◊Ì Œ˘◊˝‹Î_ @›Îflı
±fiı ±Î’HÎı ÷˘ ±Î ‰Î_‘Î-‰«¿Î ∂ÃÎ‰Ì ·¥±ı, ∂·ÀÎ_ ˢ› ÷ı.         …¥±ı ? ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ±Î “ÿÎÿΔ ‹ıÏÀˇ¿fiÌ ⁄ËÎfl “ŒVÀÛ ≥›fl”‹Î_ ⁄ıÁÎÕÌ
   ˉı “ÿÎÿΔfiÎ_ iÎÎfifiı ÷˘ ±Î’HÎı ÿ̒Ή‰Îfi˘ ≠›Ifi ¿fl‰Îfi˘ »ı.     ÿı ! ’ı·Î ·˘¿˘ ÷˘ “ŒÌŒ◊”‹Î_, “ÁÌ¿V◊”‹Î_ »ı; fiı ±Î’HÎı Ω÷ı ÷˘
’HÎ »÷Î_ › fiÎ ÿÌM›_, ÷˘ flèÎ_. ±ıfi˘ ¿o¥ ÷Î_÷˘ ±˘»˘ ’¿Õ‰Îfi˘ »ı ?     ◊ÕÛ‹Î_◊Ì ’ÎÁ ◊‰Îfi_ fi◊Ì. ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ “ÿÎÿΔ ¿Ëı »ı ÷ı ≠‹ÎHÎı ËıÓÕ˘
±Î’HÎÎ ≠›Ifi˘ “’˘Ï{ÏÀ‰” ˢ‰Î_ Ωı¥±ı. Á_Ωı√˘ “fiı√ıÏÀ‰” ¿flı, ÷ıfiı     fiı, ±ıÀ·ı µ¿ı· ±Î‰Ì √›˘. fiËŸ ÷˘ ±Î ·˘¿˘ ÷˘ ¿‹˝ ⁄_‘ΉÕΉ‰Î
±Î’HÎı Â_ ¿fl‰ÎfiÎ Ë÷Î ? ±ı‰Ì ’¿Õ ’¿ÕÎ÷Ì ËÂı ? ’HÎ fiÎ, ±Î ÷˘       ±Î‰ı ¿ı, “÷‹ı ±Î‹ ¿flÌ ±Î’˘, ÷ı‹ ¿flÌ ±Î’˘.” ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ÷˘ ˉı
÷Î_÷Î … ˢ› »ı ¿ı ËflΉ‰Î … ! ËÎfl-∞÷fiÎ ¬ı· ! ±‹ı ÷˘ ¿˘¥fiı        «¿·_ … Œfl¿÷_ fi◊Ì fiı ! ±Î‰÷_ › fi◊Ì fiı …÷_ › fi◊Ì ! ±ÎÕ˘ÂÌ
ËflΉ‰_ ±ı ¤›_¿fl Ωı¬‹ ‹Îfi̱ı »Ì±ı. ’»Ì ’ı·˘ ÷ˆ›ÎflÌ ¿flı         › fiÎ ±Î‰ı fiı ’ÎÕ˘ÂÌ › fiÎ ±Î‰ı !!! ±fiı ¿˘¥ “¬flÎ⁄ »ı” ±ı‰_
                                    › ¿Ëı fiËŸ, “⁄Ë ÁÎflÎ ‹ÎHÎÁ »ı” ±ı‰_ ¿ËıÂı.
±Î’HÎfiı ËflΉ‰ÎfiÌ, ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±ıfiı ∞÷ÎÕÌfiı ‹˘¿·Ì ÿ˘ ! ÷˘
¤Î_…√Õ fiËŸ. Á΋Îfiı ∞÷ÎÕÌfiı ‹˘¿·Ì ÿ¥±ı. ’»Ì »ı ¿ÂÌ               ±ıÀ·ı flV÷˘ ±‹Îfl˘ ⁄Ë ÁflÁ, ¿ÌÏ‹›Î√ÌflÌ flV÷˘ fiı “ÁıŒ
¤Î_…√Õ ? ±Î’HÎÎ ÷flŒfiÌ ‰Î÷ … fiÎ flËıfiı ! ’»Ì ±ı ⁄ÌΩı ‰ı’Îfl        ÁÎ¥Õ”‰Î‚˘. fiËŸ ÷˘ ±Î ◊Õ˝‹Î_◊Ì Œ˘◊˝‹Î_ …‰_ ‹U¿ı· »ı. Ωı ±Î
«Î· ¿flÌ ÿı. ±ıfiı ËflΉ̱ı ÷˘ ±Î’HÎÎ ÷flŒfiÌ ⁄‘Ì ¤Î_…√Õ ∂¤Ì        ·˘¿˘fiÌ ·Î¥fi‹Î_ ±ı‹fiÎ_ ≠‹ÎHÎı «Î·‰Î √›Î fiı, ÷˘ “◊ÕÛ”‹Î_◊Ì
fiı ? ∞÷ÎÕÌfiı ‹˘¿·Ì±ı ÷˘ ⁄ÌΩı ‰ı’Îfl «Î· ¿flÌ ÿı ±ı !           “Œ˘◊˝”‹Î_ …‰_ ⁄Ë ±CÎv_ »ı. ±fiı ±Î ¿Î‚‹Î_ ±ı‰Ì “¿ı’ıÏÁÀÌ” › fiÎ
                                    ˢ›. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı “ŒVÀÛ ≥›fl” ≥fi ¿˘·ı…, √˛ıF›±ıÀfiÌ ‹ËŸ,
   ±ıÀ·ı ±Î “±ø‹ ωiÎÎfi” ⁄Ë ÁÎv_ »ıfiı ! ±Î “ÿÎÿΔfiÎ ¿èÎÎ      ÿÎÿÎ¥ ¿˘·ı…‹Î_ ˉı ⁄ıÁÌ √›Î »Ì±ı. ÷ı ‰ÕÎ_ fiı ⁄‘_ ¬Î‰Îfi_ ÏfiflÎ_÷ı.
≠‹ÎHÎı «Î·ıfiı, ÷˘ ±Î ⁄‘Ì ¤flËÎÕ◊Ì »^ÀÎ ◊¥ …‰Î›, ‹ËŸ fiÎÀ¿Ì›       ·˘¿ ¤˘@÷Î fiËŸ fiı ±Î’HÎı ¤˘@÷Î ! ±Î‹fiı ÷˘ ¤˘√‰‰Îfi_ ˢ› …
flË̱ı ±Î’HÎı, fiı ±Î ·˘¿˘ ΩıÕıfiÎ T›‰ËÎflfi˘ µ¿ı· ±Î‰ı. T›‰ËÎfl       fiËŸ fiı ! ÿ˘Õ ÿ˘Õ … ¿fl‰Îfi_ ! ¥fi΋ ·Î‰‰Îfi_ »ı fiı ?!
⁄‘˘ µ¿ı·Ì±ı fiËŸ, ÷˘ ·Î· ‰Î‰À˘ ‘flı. ±Î ÷˘ ¿˘¥ ·Î· ‰Î‰À˘ ‘flı …
fiËŸ fiı ! ±Î flV÷˘ … „@·›fl flV÷˘ »ı, ±Î “ωiÎÎfi” … …\ÿÌ Ω÷fi_ »ı.        ±Î “±ıÕÏ‹Âfi” ·ı‰Î Ω› fiı ·¥ ·ı ±ıÀ·_ … fi◊Ì ±fiı
±Î’HÎı ¿˘¥fiÌ ’ÎÁı ¿Â_ ·ı‰Îfi_ ¿o¥ ¿’À fi◊Ì, ±ı Ïfiω˝‰Îÿ ‰Î÷ »ı.     “±ıÕÏ‹Âfi” ·¥fiı ’»Ì fiÎ ±Î‰Ì±ı ±ıÀ·_ ’HÎ fi◊Ì ±Î. ±Î ÷˘ ’Ò fl_
±fiı ¿˘¥fiÌ ΩıÕı ±Î’HÎfiı “±Î ±Î’b_ fiı ±Î ’fl¤Î›*” ±ı‰_ ¿Â_ »ı       ¿flÌ ·ı‰Î …ı‰_ »ı. ±Î ±ı¿ “¿˘Á˝” ±Î¬˘ ’Òfl˘ ¿flÌ ·ı‰Î …ı‰˘ »ı. ±fi_÷
fiËŸ, ±ı ’HÎ Ïfiω˝‰Îÿ ‰Î÷ »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ’»Ì ÂÌ ¤Î_…√Õ ?       ±‰÷Îfl‹Î_ ±Î “¿˘Á˝” ’Òfl˘ ¿›˘˝ fi◊Ì, fiı Ωı ¿›˘˝ ˢ÷ ÷˘ Ïfi¤˝›÷Î !
                                    ±ıfiÌ ÷˘ ‰Î÷ … …\ÿÌ »ı fiı !
         ¿˘Á˝, “±ø‹ ωiÎÎfi”fi˘ !
                                                vvvvv
   fiı ±ËŸ ±Î ÷˘ “±ø‹ ωiÎÎfi” »ı, …\ÿÌ Ω÷fi_, ±˘fl … Ω÷fi_
ωiÎÎfi »ı. ¿ı‰_ ·Î¤¿ÎflÌ »ıfiı ?
                                366                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
                                   ÿÎÿÎlÌ — ¬ıÓ« ‰√flfi_ ∞‰fi ∞‰‰_ Ωı¥±ı.
                                   ≠ë¿÷ν — ¬ıÓ«Î÷_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ËÂı ?
                                   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ‹ÎflÌ ΩıÕı ‰Î÷ ¿fl÷Πˢ ÷˘ Ë_ ±ıfi˘ ÷‹fiı …‰Î⁄
                                ±Î’_. ±fiı ÷ı ÷‹ÎflÌ ‰Î÷ ¬flÌ ¿flΉ‰Î ‹ÎÀı ÷‹ı ŒflÌ ‰Î÷ ¿fl˘, ±ı
                                ¬ıÓ« ¿Ëı‰Î›. ±ı‰Ì ‰Îflı CÎÕ̱ı ¬ıÓ« flάı. Ωı “iÎÎfi” ·Ì‘_ ˢ› ÷˘
                                ¬ıÓ« … fiΠˢ›fiı ! ±fiı ¬ıÓ« ˢ› ÷˘ ¿ÎœÌ fiά‰Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ¤Ò·
                                »ı. ±fiı ¿ÎœÌ fiά̱ı ÷˘ › fiÎ fiÌ¿‚ı ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ¬ıÓ« ˢ› ÷˘
                                ¬ıÓ«fiı ’HÎ “÷‹Îflı” Ωı‰Ì, ÷˘ “÷‹ı” »^ÀuÎ ! ¬ıÓ«fiı ’HÎ ÷‹ı …\±˘
              [7]                 ÷˘ »^ÀuÎ. ÷‹ı ±Î’HÎÎ ¿Î›ÿ΋Î_ »˘ !
         ¬ıÓ« — ¿’À — ’˘¥LÀ‹ıfi                 ±Î ¬ıÓ« ±ı …\ÿÌ ‰V÷ »ı. ¬ıÓ« ±ıÀ·ı, Ë_ ¿Ë_ ¿ı, “¤¥, fiÎ,
                                ±Î‹ »ı.” ±ıÀ·ı ’»Ì ±ıfi_ ’˘÷Îfi_ ÁI› ¿flΉ‰Î ‹ÎÀı ‰Îflı CÎÕ̱ı ¬v_
        ±ø‹ ωiÎÎfi, µ¿ı·ı √Ò_«˘ Á‰ı˝ !          ¿fl ¿fl ¿fl‰_, ±ı ¬ıÓ« ¿Ëı‰Î›. ±fiı ¬ıÓ«‰Î‚Î ’ÎÁı, ¬ıÓ« F›Î_ ˢ›
   ±Î ‰Î÷ ⁄‘Ì “±ı¿„V’Ïfl›LÁ”‰Î‚Ì, ±fi¤‰‰Î‚Ì … ⁄÷Ή_ »\_.    I›Î_ ÁI› ¿˘¥ ≠¿Îflfi_ ˢ÷_ fi◊Ì. ¬ıÓ« ±ı … ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ ÿÒÊHÎ »ı.
Ωı Ω÷ı fiÎ ¿›* ˢ›fiı, ÷˘ ‹ÎflÎ iÎÎfi◊Ì ÿı¬Î›ı·Î µ’Λ˘ »ı. µ¿ı·   ±ıÀ·ı ±Î ¬ıÓ« fi◊Ì ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı “fi◊Ì √‹÷_” I›Îflı ±ı
÷˘ ‹ÎHÎÁfiı Ωı¥±ı fiı ! fiËŸ ÷˘ µ¿ı· ‰√fl ‹ÎHÎÁ √Ò_«Î›Î ¿flı.    ¿ËıÂı, “⁄_‘ flά̱ı, ·˘ !” ⁄Ì∞ ¤Î_…√Õ fiËŸfiı !
·˘¿˘fiı µ¿ı· fi◊Ì …Õ÷˘ ÷ı◊Ì ÷˘ √Ò_«Î›Î ¿flı »ı, ⁄‘Λ √Ò_«Î›Î ¿flı     ≠ë¿÷ν — ’˘÷Îfi_ ¬v_ ¿fl‰Î ±ı ‹ÎHÎÁ ¬Ò⁄ ÿ·Ì·˘ µ’fl «œı
»ı. ±ıÀ·ı √Ò_« ±Î‰ı I›Îflı Â_ ¿flı ? ±fiı ±Î …√÷ ÷˘ √Ò_«fi_ …    ±fiı ’˘÷Îfi_ ¬v_ ¿fl‰Î ≠›Ifi ¿flı, I›Îflı Á‹…‰_ ¿ı “⁄ı{” ¬˘À<_ »ı.
¿Îfl¬Îfi_ »ı ! “‘Ì ‰SÕÛ ¥{ ‘Ì ’{· ¥ÀÁıSŒ.” ±ıÀ·ı “¥ÀÁıSŒ ’{·”
                                   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ÷ı ›, ÿ·Ì·˘ › ’˘÷ÎfiÌ ΩB≤Ï÷’Ò‰˝¿ fi◊Ì ¿flÎ÷Ì.
◊›_ »ı ±Î !
                                ±ΩB≤Ï÷ ˢ› I›Îflı … ÿ·Ì· ¿flıfiı ! ‹ÎHÎÁ ±ΩB≤÷ ˢ› I›Îflı
   ÷ı◊Ì … Ë_ ¿Ë_ »\_ fiı, ¿ı ±Î “±ø‹ ωiÎÎfi” »ı ! ÷ˆ›Îfl ◊›Î  ÿ·Ì· ¿flı. ΩB≤Ï÷‰Î‚Î ÿ·Ì· ¿fl÷Î ËÂı ?
‰√flfiÎ_fiı ωiÎÎfi ±Î’ı·_ »ı, ±ıÀ·ı ±ıfiÌ “⁄εLÕˇÌ”‹Î_ ±ÎT›Î
                                   ≠ë¿÷ν — ÿ·Ì· ¿fl‰Ì ±ı ¬˘À<_ »ı ¿ı ÁÎv_ »ı ?
ÏÁ‰Î›fiÎ_fiı ! ’HÎ ±ı › ’H›ˆ ËÂı I›Îflı … ≠ÎÏM÷ ◊Λfiı ? ±ıÀ·Î
‹ÎÀı ±‹ı ¿èÎ_ »ı ¿ı T›‰ËÎfl‹Î_, I›Î_ ±Î√‚ ±ı‰Ì flÌ÷ı ¿Î›˝ ¿flΉ˘     ÿÎÿÎlÌ — ±ı Á_ÁÎfl‹Î_ ÁÎv_ »ı. Á_ÁÎfl‹Î_ Ωı ÷‹Îflı ¿o¥¿ ¿fl‰_
¿ı Á΋Π¿˘¥fiı ÿ—¬ fi ◊Λ ±fiı ±ı‰_ ‰·HΠˢ‰_ Ωı¥±ı ±Î’b_.     ˢ› ÷˘ ÁÎv_ »ı, ’HÎ ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷˘ ¬˘À<_ »ı. Á_ÁÎfl‹Î_ Ωı ÷‹ı
                                ÿ·Ì· fiÎ ¿fl˘ ÷˘ ÷‹Îv_ ·˘¿ ·¥ …Âı. ±fiı ±ËŸ ÁIÁ_√‹Î_ ÿ·Ì·
          ∞‰fi, ¬ıÓ« ‰√flfi_ !              ‰V÷ … ¬˘ÀÌ »ı. “iÎÎfiÌ ’vÊı” ¿èÎ_ ±ı‹Î_ ⁄˘·‰Îfi_ fiΠˢ›. ±Î
   ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎfi_ “iÎÎfi” ‹Y›Î ’»Ì ÁΑÎflHÎ flÌ÷ı ∞‰fi ¿ı‰_   ÁIÁ_√fiÌ ⁄Î⁄÷ ˢ›, ±ı‹Î_ ⁄˘·‰Îfi_ fi ˢ›. T›‰ËÎfl‹Î_ ⁄˘·‰Îfi_
ˢ‰_ Ωı¥±ı ?                          ˢ›. T›‰ËÎfl‹Î_ ÷‹Îflı ±ı‹ ¿Ëı‰_ ¿ı, “ÿÎÿÎ∞, ±Î √ÎÕÌ‹Î_ fiÎ …¢,
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        367   368                           ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
±Î‹Î_ Ω‰.” ’HÎ ±Î ÁIÁ_√‹Î_ ?! Â_ ÕÎèÎÎ, ÿ˘œ ÕÎèÎÎ !!        ÿı¬Î÷Ì … fi◊Ì fiı, ‹ÎflÌ ‰Î÷ ? ÿı¬Î› ÷˘ …yı «œı ?
“±˘‰fl‰Î¥{” ¿Ëı‰_ ’Õı ±‹Îflı !
                                     ±ıÀ·ı ±ËŸ ±Î√‚ ÷˘ ¿ı‰_ »ı ? ⁄Ë ÕÎèÎÎ flËı‰Îfi_. ’fl‹
   ±Î ÷˘ “ÁΛ„LÀÏŒ¿” ωiÎÎfi »ı. ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ ‹fiı ¿Ëı »ı, “¿Î›ÿÎ  ωfi› ÂOÿ ¿è΢ ±ıfi˘ ±◊˝ ±ıÀ·˘ Á‹∞ …‰Îfi˘ ¿ı ‰√fl ¿Î‹fi_ ¿Â_
¿fl˘, ±Î‹ ¿fl˘, ÷ı‹ ¿fl˘.” ±S›Î, ¿¥ Ω÷fiÎ ‹ÎHÎÁ »˘, ÷ı ÷‹fiı      ⁄˘·‰Î-«Î·‰Îfi_ fiËŸ. ¿Î‹fi_ ˢ› ÷˘ ⁄˘·‰_. ’˘÷Îfi_ ÕËÎ’HÎ ¿ı
±Î‰_ ωiÎÎfi ‹Y›_ ÷˘› ÷‹ı ÕÎèÎÎ fiÎ ◊›Î ? ¿ı‰_ ωiÎÎfi ! ÁËı…ı ›   ’˘÷ÎfiÌ ±y· ±ËŸ µCÎÎÕÌ ¿fl‰ÎfiÌ fiËŸ. ÷‹ÎflÌ ±y·˘ ⁄‘Ì fi¿·
±◊Õ΋HÎ fiÎ ◊Λ ±ı‰_.                        ¿flı·Ì »ı, ÿfl±Á· fi◊Ì. ±ıÀ·ı ·˘¿˘fi_ Ωı¥fiı ÂÌA›Î, «˘’Õ̱˘fi_
                                  ÂÌA›Î ! ±fiı ’λÎ_ «ÕÁı «œı ÷ı ±À¿÷Î_ › fi◊Ì. ±S›Î, «ÕÁı «œı
   ≠ë¿÷ν — ¿Î›ÿα˘ ¿flÌfiı … ±I›Îfl Á‘Ì ·˘¿˘fiı ÕÎèÎÎ ¿fl‰Îfi˘
                                  I›Îflı ÷‹fiı ¬⁄fl fi◊Ì ¿ı ±Î «ÕÁı «œÌ flèÎ_ »ı ? «ÕÁı «œ‰_ ±ıÀ·ı
flV÷˘ Ë÷˘.
                                  ’˘÷Îfi_ V◊Îfi »˘ÕÌfiı fiÌ«ı ’Õ‰_ !
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ·˘¿˘fiı ‹ÎÀı ⁄fl˘⁄fl »ı. ’HÎ ±Î’HÎı ÷˘ ‹˘Z΋Î√ı˝
                                     ≠ë¿÷ν — ’Ëı·Î_ ÷˘ ±Î’ ÷fl÷ À¿˘fl ¿fl˘ ¿ı ±ı ’Õu˘, ’Õu˘,
…‰_ »ı. ·˘¿˘fiı ÷˘ Á_ÁÎfl‹Î_ ¤À¿‰_ »ı, ±ı‹fiı ¿Î›ÿ˘ Ωı¥±ı. ⁄οÌ,
                                  ’Õu˘ !
¿Î›ÿÎ◊Ì ÷˘ ±◊Õ΋HÎ ◊Λ fiı ±◊Õ΋HÎ◊Ì ’λ˘ Á_ÁÎfl ∂¤˘ ◊Λ.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ÷˘ ±I›Îflı › ¿Ë_ »\_ fiı. ’HÎ ÷ı › ¿˘fiı ¿Ëı‰Î›
   ≠ë¿÷ν — ‹˘Z΋Î√ı˝ …‰Î‹Î_ › ¿Î›ÿÎ ⁄÷ÎT›Î »ı ?
                                  ’λ\_ ? ÷ı ±‹¿ … ‹ÎHÎÁfiı “’Õu˘, ’Õu˘” ¿Ëı‰Î›. ⁄ÌΩfiı ÷˘ ±Î’HÎı
   ÿÎÿÎlÌ — ‹˘Z΋Î√ı˝ …‰Î‹Î_ ¿Î›ÿ˘ fiΠˢ›. ±fiı ±ËŸ ÷˘      «·Î‰Ì ·ı‰_ ’Õı. Ë…\ ±ıfi΋Î_ „@÷ … ±Î‰Ì fi◊Ì, ¿Â_ ¿Ëı ÷˘ Ï⁄«Îfl˘
¿Î›ÿ˘ ¿ı ¿Â_› fiËŸ, ÁËıΩÁËı… ! ÁËı… ≠‹ÎHÎı …ı ⁄fiı ±ı ¬v_.      …÷˘ flËı ’λ˘. …ıHÎı ‹Îv_ “ÏË÷-±ÏË÷” »ı ±ı‰_ ΩHÎÌ ·Ì‘_ ˢ›, ±ıfiı
   ≠ë¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_fiı, ¿ı “‹˘ZÎ »ı I›Î_ ¿Î›ÿ˘ fi◊Ì, ¿Î›ÿ˘ »ı  ±ı‰_ ¿Ë̱ı. ±ıÀ·ı ‹…⁄Ò÷ ◊›Î ’»Ì ¿Ë̱ı. ⁄‘Îfiı ±ı‰_ fiÎ ¿Ëı‰Î›.
I›Î_ ‹˘ZÎ fi◊Ì, ’fl‹ ωfi›◊Ì ‹˘ZÎ »ı.” ÷˘ ’fl‹ ωfi›‹Î_ ⁄‘_ ±Î‰Ì    fiËŸ ÷˘ ÷fl÷ …÷Î_ flËı ±ı ÷˘ !! “±Î ËıÓÕuÎ. ±‹Îflı CÎıfl ‰Ë »ı, ⁄Î
√›_ ’λ\_ ?                            »ı, ⁄‘Λ »ı. ¿o¥ ¿<_‰ÎflÎ »Ì±ı ?” ±ı‹ ¿ËıÂı. “fiÎ ¤Î¥, ÷_ ’ˆHÎı·˘
                                  »ı, ÷_ ⁄‘Ì flÌ÷ı ⁄flÎ⁄fl »ı. ’HÎ ±Î ±ËŸ◊Ì ¤À@›˘ ÷˘ ±Î VÀıÂfi
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’fl‹ ωfi›‹Î_ ⁄‘_ ±Î‰Ì √›_. ¿Î›ÿ˘ ¿fl‰Î …Âı    ŒflÌ fiËŸ ‹‚ı, ·Î¬˘ ±‰÷Îfl …÷Î_ ›.” ±ıÀ·ı ⁄΂¿fiÌ ’ıà Á‹Ω‰Ìfiı
±ıÀ·ı ’»Ì, ±Î ÷·ÁÌ fl˘’Ì ±ıÀ·ı ¨ÿflÕ˘ ÷·ÁÌ ¿Î’Ì √›˘, ‹ÎÀı      ⁄ıÁÎՉΠ’Õı. ’λÎ_ √˘‚̱˘ ±Î’Ì ±Î’Ìfiı. ‹ıÓ ⁄‘Îfiı ¿èÎ_ »ıfiı, ¿ı ¿˘HÎı
Ï⁄·ÎÕÌfiı flάı. Ï⁄·ÎÕ̱ı ÿÒ‘ ⁄√ÎÕu_ ‹ÎÀı ¿>÷flÎfiı flά˘. ±Îfi˘ ’Îfl   ±Î Á‹∞fiı iÎÎfi ·Ì‘_ »ı ? ±Î ⁄‘Î ’ÀÎ‰Ì ’ÀΉÌfiı “±Î‰, ±Î‰,
±Î‰ı ¬fl˘ ? ±ıÀ·ı ±Î “fi˘ ·Î˜ ·Î˜”fi˘ ¿Î›ÿ˘ »ı. ±fiı ±Î ÷˘       ±Î ÷˘ ±Î‹ »ı, ÷ı‹ »ı !” ’ÀÎ‰Ì ’ÀΉÌfiı iÎÎfi ±ÎM›_ »ı.
“ωiÎÎfi” ‹Ò¿ı·_ »ı. ±Î‹Î_ ±ÎCÎ_’λ\_ ¿fl‰Î Ω›, Õ¬˘ ¿fl‰Î Ω›, ±ı
… ±ıfi_ √Î_Õ’HÎ »ı. ±ı ÷˘ “±˘‰fl‰Î¥{”’b_ »ı !                       ±ıfiÌ ’¿Õ fiΠˢ› !
    ±‹ı ÷˘ ⁄‘_ ¿ËÌ ÿ¥±ı, …ı‹ »ı ÷ı‹. ’»Ì …yı «œı I›Îflı ±‹ı      ˉı ⁄ËÎfl ⁄ÌΩı ¿˘¥ ‰Î÷ ¿fl÷˘ ˢ›, ÷˘ “±Î’b_ ÁΫ_ »ı, ±Î
ΩHÎ̱ı ¿ı ⁄Ë ¤›_¿fl ±iÎÎfi÷Î »ı, ±ı ’˘÷Îfi_ ±ÏË÷ … ¿flÌ flè΢      ±‹ı ’¿Õu_ »ı ÁΫ_ »ı” ±ıÀ·_ ‹ÎHÎÁ‹Î_ flËı. ±Î “iÎÎfi” ‹Y›Î ’»Ì ›ı
»ı. ±ıÀ·ı ⁄˘·Ì±ı fiËŸ ’»Ì. ±‹ı ‹˙fi flË̱ı. …yı «œı ±ıÀ·ı ±ıfiı    ±ı‰_ flËı ÷˘ ±ıfiı ¤√‰Îfiı ±Ëo¿Îfl ¿è΢. ±Î ±Ëo¿Îfl ¿Îœ‰˘ ’ÕÂı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        369   370                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
    ⁄ËÎflfi˘ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ µ÷ÎflÌ ’ÎÕı, µ÷ÎflÌ ’ÎՉΠΩ›, ÷˘ {Î·Ì       F›Îflı ±‹fiı ÁËı…ı › √˛Ë ¿ı ±Î√˛Ë fiËŸ. ¿˘¥ ’HÎ ⁄Î⁄÷‹Î_
’ÎÕı, fiı …yı «œÎ‰ı ÷˘ …yı ˵ «œÌ Ω›. …yı «œ›˘, «ÕÁı «œu˘      ÁËı… ’HÎ √˛Ë fiËŸ ¿ı ±Î√˛Ë fiËŸ, ¿ı ±Î‹ … ! ±ı¿ Áı¿LÕı ›
¿ı Ï‹J›ÎI‰ ŒflÌ ‰‚ı. µ’›˘√ ¬·ÎÁ ◊¥ √›˘ ’»Ì. ±ı ⁄‘_ Ï‹J›ÎI‰     fiËŸfiı ! ±Î ¬v_ »ı, ±Î ÁI› »ı, ±ı‰_ ›ı ±‹Îfl˘ ±Î√˛Ë fiΠˢ›.
Œı·Î‰ı. ¤›_¿fl fl˘√ ¿Ëı‰Î› ±Î ÷˘ !                  ±Î iÎÎfi ◊›_ »ı, ±ı › ±Î√˛Ë fiΠˢ›. ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı, “’ı·_ ¬˘À<_ »ı”
                                  ÷˘ › ±Î√˛Ë fiΠˢ›. ÷ı ÷‹ÎflÌ ƒ„WÀ◊Ì ±ÎT›_ ±ı ÁΫ_.
   ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ÁI› ‰V÷ ˢ÷Ì … fi◊Ì. Á÷˚ ±Ï‰fiÎÂÌ »ı. ⁄Ì…\_
Á÷˚ ˢ÷_ … fi◊Ì. ⁄Ì…\_ ÁÎ’ıZΤΉ »ı ⁄‘˘. ±fiı ±ıfiÌ ’¿Õ ’¿Õı,        ±Î’HÎfiı ‹÷¤ıÿ ¿˘¥ …B›Î±ı fiÎ ’Õ÷˘ ˢ›, ÷˘ ±Î’HÎı
…\±˘ fiı !                             “¿flı@À” flV÷Î µ’fl »Ì±ı ±ı ‰Î÷ fiyÌ ‹ÎfiÌ ·ı‰Ì. ±fiı ‹÷¤ıÿ ’Õı
   ±fiı ¤√‰Îfifiı I›Î_ ÁI› fiı ±ÁI› ¿Â_ »ı fiËŸ. ±Î ⁄‘_ ÷˘      I›Î_ ±Î√‚ ΩHΉ_ ¿ı Ë…\ ±Î flV÷˘ “„@·›fl” fi◊Ì ◊›˘. Ë…\ µ’fl
Á‹Î…fiÎ ±Î‘Ìfi »ı. Á‹Î…‹Î_ ¿˘¥ ’HÎ Ω÷fiÎ ‹fiW› ˢ› …, ±ıÀ·ı      Õ<_√fl ÷˘Õ‰ÎfiÎ_ »ı, ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ’J◊fl ±Î‰ı ÷ı ¿Îœ‰ÎfiÎ_ »ı. fiËŸ ÷˘
Á‹Î…-±Î‘Ìfi »ı ±Î¬_ ±Î ⁄‘_. ’HÎ ¤√‰Îfifiı I›Î_ ¶_¶ … fi◊Ì fiı !     fl˘Õ µ’fl ’◊fl˘ ˢ› ÷˘ ±◊ÕΛ … fiı ?!
fiŒ˘-¬˘Àı › fi◊Ì. ¤√‰Îfifiı Á√Î¥-⁄√Î¥±˘ ¿Â_ »ı fiËŸ. ±fiı ÷ı               Áfl‚ ◊¥ µ¿ı· ·Î‰‰˘ !
Á√Î¥ ‰√flfi_ ‹fiı ÿı¬Î› »ı › ¬v_ ’λ\_. Ë_ Ωı¥ ¿<_ »\_, ÂÌ flÌ÷ı
Á√Î¥ fi◊Ì ÷ı ⁄‘_ ÿı¬Î› »ı › ¬v_ ’λ\_ ‹fiı. Ï⁄·¿<·ı › Á√Î¥        Áfl‚ ±ıÀ·ı ÁÎ«Ì ‰Î÷ ˢ› I›Î_ ÷fl÷ ‰‚Ì Ω›. ±Î’H΢
fi◊Ì, fi΋ı › Á√Î¥ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ±ı¿ {ÎÕ µ’fl ’_ÿfl-‰ÌÁ ’_¬Ì±˘      ±ÎI‹Î ¿⁄Ò· ¿flı ±ı‰Ì ‰Î÷ ˢ› I›Î_ › ÷fl÷ ŒflÌ Ω›, I›Î_ ’¿ÕÌ
±Î‰ı, ÷ı ’ı·Î_ ±Î‹◊Ì ±ÎT›Î_, ⁄ÌΩ_ ±Î‹◊Ì ±ÎT›Î_, fiı flÎ÷ı ‹¿Î‹    fiÎ flάı. F›Îflı ’¿ÕÌ flάı ±ıfiı Áfl‚ fiÎ ¿èÎ_.
◊¥ √›˘, ⁄‘Î_ ¤ı√Î_ ◊¥ √›Î. ±ıÀ·ı ’»Ì ⁄‘Î_ ±ı‹ ¿Ëı ¿ı ±Î’HÎı       ±ıÀ·ı ’¿Õ ’HÎ fiËŸ flά‰Ì Ωı¥±ı fiı ! ’¿ÕÌ flά‰Îfi˘ ⁄Ë
¿o¥ Á√Î¥ »ı ±Î ⁄‘Ì ! ÷ı Á√Î¥fiÎ_ fi΋ı «ÎS›_ »ı ±Î. ’HÎ Á‰Îfl‹Î_   ‹˘À˘ √fi˘, ‰‘Îflı √fiı√Îfl »ı.
’λÎ_ ∂ÕÌ Ω› »ı ’»Ì. ±ıÀ·ı Á√Î¥ …ı‰_ ¿Â_ »ı fiËŸ.
                                     ≠ë¿÷ν — ⁄ı T›„@÷±˘fiı ±HÎÁ‹…HÎ µI’Lfi ◊Λ, √ıflÁ‹…
   ≠ë¿÷ν — ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ Àˇıfifi˘ ÿά·˘ ÁÎfl˘ ’Õı. ·Î_⁄Ì      µI’Lfi ◊Λ ÷˘ ‰Îÿω‰Îÿ ◊›Î ‰√fl flËı … fiËŸ.
‹ÁÎŒflÌ‹Î_ ¤ı√Î ◊Λ »ı fiı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı I›Î_ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰_.
   ÿÎÿÎlÌ — √ÎÕÌ‹Î_ ÷˘ ±ıÀ·˘ › ω«Îfl ¿flı ¿ı, “±Î‰_ ⁄‘_ ÿ—¬
»ı ¤·Î ±Îÿ‹Ìfiı, ÷ı ËıS’ ¿v_.” Á√Î¥ fiÎ ‹Îfiıfiı ! ±fiı ’λ˘ ’˘÷ı       ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ¿˘¥ ’HÎ “’˘¥LÀ” ’fl √ıflÁ‹… µI’Lfi ◊Λ,
VÀıÂfi ±Î‰ı, ÷ı ∂÷flÌ ’Õı.                      ±fiı Á΋˘ ‹ÎHÎÁ ¿Ëı “÷‹ı ¿flı@À »˘” fiËŸ ÷˘ ±ı ‰Î÷ »˘ÕÌ … ÿı‰Ì
                                  Ωı¥±ı fiı ?
    ˉı ÁÎ«Ì ‰Î÷ ’¿ÕÌ flά‰Ì ±ı …^à »ı. ÁI›fi_ ’Ò»Õ<_ ’¿Õı ±ı
±ÁI› … »ı ±fiı ±ÁI› ›ı »˘ÕÌ ÿı ÷ı ÁI› »ı. ’¿ÕÌ flÎA›_ ¿ı ⁄‘_        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, »˘ÕÌ ÿı‰Ì. ‰Î_‘˘ Â_ »ı ? fiÎ »˘ÕÌ ÿ¥±ı ÷˘
⁄√Õu_. ÷ı ±Î ·˘¿˘ ÁI›fiÎ_ ’Ò»ÕÎ_ ’¿ÕÌ flÎ¬Ì ±fiı ‹Îfl ¬Î ¬Î ¿flı    Á΋ÎfiÎ ‹fi‹Î_ flèÎÎ ¿flı fiı ! ¿ËıÂı, “±Î ±Î‰_ ¿ı‹ ⁄˘S›Î ?” I›Îflı
»ı. …ı‹ √‘ıÕÎfi_ ’Ò»Õ<_ ’¿ÕÌ flάıfiı ? ÷ı ·Î÷˘ ¬Î ¬Î ¿flı, ’HÎ “fiËŸ  ‹ıÓ ¿èÎ_, ““Â_ ⁄˘·‰_ ±ı “T›‰„V◊÷” fi◊Ì ? ±ıHÎı ’Ò»›_ ÷ı T›‰„V◊÷
»˘Õ<_ Ë_” ¿Ëı !                          fi◊Ì ?”” ±‹ÎflÌ ’ÎÁı µ¿ı· ˢ›. fiËŸ ÷˘ ±Îfi˘ @›Îflı ’Îfl ±Î‰ı ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        371   372                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
’HÎ ±‹ı µ¿ı· ·Î‰Ì fiά̱ı.                         ≠ë¿÷ν — ¿ÊΛ˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ŒflÌ ‰‚ı »ı ?
   “±Î ¬fl˘ »ı ±fiı ±Î ¤ÒS›Î »ı” ±ı ¿Ëı‰_ ±ı ¤Ò· »ı ±Î’HÎÌ.       ÿÎÿÎlÌ — ⁄ı¤Îfi ¿flÌ ÿı. ⁄ı¤Îfi ¿flı ‹ÎHÎÁfiı, ¤Îfi‹Î_ … fiÎ
±Î’HÎı ÷fl÷ … ±ı‹ ‹Îfi‰_ ¿ı, “¤¥, ±ı‹fi_ ÁΫ_ fiı ±Î’b_ ¬˘À<_.”    flËı !
±ı‹ ¿flÌfiı ËıÓՉΠ‹Î_ÕuÎ ±ıÀ·ı ±ı‹fiı › Õ¬· fiÎ flËÌfiı ! ¿˘¥fi˘
                                     ≠ë¿÷ν — ¿ÊΛ ΩB≤÷ ◊›Î »ı ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¬⁄fl ’Õı ? ¿›Î
“@·ı¥‹” flËı fiËŸ ’»Ì. ¿˘¥fi˘ “@·ı¥‹” flÎ¬Ì ±fiı ±Î’HÎı »^À̱ı,
                                 ·ZÎHÎ◊Ì ?
±ı‰_ ⁄fiı fiËŸ fiı !
                                     ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‹ ? ±Ëo¿Îfl ÿ¤Î›˘ ±ı ¬⁄fl fiÎ ’Õı ? ±Î ¿’À
        ¤flı·Î ‹Î·fi˘ ’ZÎ fiÎ ·¥±ı !             ‹Ò‚ √HÎ ±ı‹Î_. ¿’À ±ıÀ·ı ±_‘Îv_ C΢fl ! ¿ÊΛ˘‹Î_ ◊˘Õ<_ CÎb_ ±…‰Î‚_
   F›Î_ ±Ëo¿Îfl Ë…\ ¤flı·˘ »ı ‹ËŸ, ±ıÀ·ı «œı ¬fl˘ fiı Ë…\. »÷Î_  ˢ›.
±ı Ïfi¿Î·Ì ±Ëo¿Îfl »ı, ±ı ÁΫ˘ ±Ëo¿Îfl fi◊Ì. ÷˘ ’HÎ ’˘÷ı ±ıfi˘         ≠ë¿÷ν — ±Î ⁄‘_ ωV÷Îfl◊Ì Œ˘Õ ’ÎÕ˘. ±Î ¿’À, ¿ÊΛ,
’ZÎ ·ı. ¬flάflÌ ¿flΉfiÎflÎ fiÌ¿Y›Î ! ±ı fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı.        ±Ëo¿Îfl....
   …yı «œı fiı, ÷˘ ±ÎI‹Îfiı ±Î‰flHÎ ‰‘Îflı «œı. Ωı ¿ı ±Î “iÎÎfi”      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘Î flV÷΋Î_ fl˘¿fiÎfl »ı.
’»Ì ±Î ⁄‘˘ ˉı T›‰ËÎfl ‹ÎhÎ flè΢ »ı. Ïfiç›◊Ì …¿ ’HÎ √¥, ¶ıÊı
› √›˘, flÎ√ı › √›˘, fiı ⁄‘_ … √›_. ˉı T›‰ËÎfl Á«ı÷fi fi◊Ì, ±ı         ≠ë¿÷ν — ±Î‹Î_ ¿’À ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‹Ò_{‰÷_ ˢ› »ı ?
±«ı÷fi »ı. ±«ı÷fi ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ıfiı ŒflÌ Á‚Ì ¿fḻı ÷˘ ¿Î‹ ◊Λ.        ÿÎÿÎlÌ — ¿’À ⁄‘_ ‹ÌÃ<_ ·√ÎÕı, F›Î_ fiı I›Î_ ¤À¿Î‰ı.
fiËŸ ÷˘ ±Î‹ eÀÌ eÀÌfiı ’»Ì ’ÕÌ Ω›. ±‰‚Ì Ë˘› ÷˘ ±Î‹ ¿>ÿı !
¿˘ÃÌ eÀı, fiı eÀÌfiı ±ıfiÎ_ ·ZÎHÎ ⁄÷ΉÌfiı …÷_ flËı, ⁄Ì…\_ ¿Â_ fiËŸ.      ≠ë¿÷ν — ±ı‹Î_ ¿’À ’λ\_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±ÎT›_ ?
±Î’fiı Á‹Ω›_ fiı ? ±ıfiÎ_ ·ZÎHÎ ⁄÷Ήı ¿ı ±ı ¿˘ÃÌ Ë÷Ì ¿ı Â_ Ë÷_ ?       ÿÎÿÎlÌ — ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ÷˘ ±˘»\_ ¿flı. ¿’À ⁄Ë ¿flı.
e·{flÌ Ë÷Ì ¿ı ÷Îfl΋_Õ‚ Ë÷_ ±ı‹ ±Î’HÎfiı ·ZÎHÎ ‹Î·‹ ’ÕÌ Ω›      ¿’À ±ıÀ·ı Á_ÁÎflÌ ÿÂÎ ›ı fiËŸ, Á_ÁÎflÌ◊Ì ËÌfi ÿÂÎ ! ¿’À ‰√flfiÎ_
⁄‘Î_ ! Â_ eÀı »ı ? ¿˘ÃÌ eÀı »ı ¿ı ˉ¥ eÀı »ı ¿ı ‘ÕÎÏ¿›˘ ?!    ‹ÎHÎÁ˘ ˢ›, ÷ı Áfl‚ ˢ›. ¿’À‰Î‚Ì ≠¿ÚÏ÷ ‹Ë΋U¿ı·Ì ∂¤Ì ¿flı.
   ’HÎ ±Î’HÎÎ ±ø‹ iÎÎfifiÎ_ ±Î‘Îflı ‹Õÿη ±Ëo¿Îfl »ı. ±ıÀ·ı        ≠ë¿÷ν — ±ı¿ ‹ÎHÎÁı √΂ ¤Î_ÕÌ, ±ı‹Î_ ¿’Àfi_ @›Î_ ±ÎT›_ ?
F›Îflı I›Îflı fiÌ¿‚Ì … …‰Îfi˘. øÏ‹¿‹Î_ ÷˘ ∞‰÷˘ ±Ëo¿Îfl ˢ› ±fiı
±ËŸ ±ø‹‹Î_ ‹Õÿη ±Ëo¿Îfl, ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ ⁄‘_ flèÎ_. ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-         ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ¿’À fiΠˢ›. ¿’À ÷˘ ’˘÷Îfi˘ ·Î¤ ∂ÃΉı.
·˘¤ ⁄‘_ ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ flèÎ_. ±ı ¿ÊΛ flèÎÎ, ±ıfi˘ ˉı Ïfi¿Î· ·Î‰‰Îfi˘ »ı.  I›Îflı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ …ı »ı ±ı‹Î_ ‹Î›Î ±ıÀ·ı ¿’À. ±ı¿ÿ‹
                                 …J◊Î⁄_‘ ◊¥ √›ı·_ »ı ¿’À. ’HÎ ÏËÁÎ⁄ ÷˘ ⁄_‘Λ˘ ¿’Àfi˘. ⁄‘Ì
       ¿’À, «÷flÎ¥ ⁄Α¿ ‹˘Z΋Î√˝‹Î_ !            …B›Î±ı ¿’À ÏËÁÎ⁄ … ⁄_‘Ήı. fiËŸ ÷˘ ¿˘¥ fi΋ fiÎ ·ı.
    ¿˘¥ ‹ÎHÎÁı √΂ ¤Î_ÕÌ Ë˘›fiı, ÷˘ ±ı‹Î_ › ±ıfiı ¿ÊΛ˘ ÷ı       ±Î “iÎÎfi” ±ÎM›_ »ı ±ıÀ·ı ¿ÊΛ˘ ◊Λ … fiËŸ. ±Î ÷˘
CÎÕ̱ı ŒflÌ ‰‚ı.                          ’Ëı·Î_fiÌ Àı‰ »ı fiı, «Î¬‰ÎfiÌ, ±ıÀ·ı ±ı ⁄Î…\ Ω› »ı. fiÎ ¿Ë_ ÷˘›
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                       373  374                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
¬Î¥ ±Î‰ı. ±Î “iÎÎfi” … ±ı‰_ »ı ¿ı ¿’À flËı … fiËŸ, ¿˘¥ ’HÎ     ⁄ı ¤˘‚Î ±ıÀ·ı ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›. ‹Î›ÎfiÌ ¿o¥ ¬⁄fl ’Õı fiËŸ, ·˘¤fiÌ
‹ÎHÎÁfiı.                            ¬⁄fl ’Õı fiËŸ.
   ≠ë¿÷ν — ±Î ¿’À ΩB≤Ï÷ fi◊Ì flËı‰Î ÿı÷_ ?               ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ¿’À CÎb_ ¿flÌfiı ±Î Á_ÁÎflÌ ·Î¤ ‹ÎÀı....
   ÿÎÿÎlÌ — ΩB≤Ï÷ ÷˘ ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ı› fiÎ flËı‰Î ÿı. ¿’À       ÿÎÿÎlÌ — ¿’À ÷˘ ⁄Ë ‰Á‹_. ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ ¿Õο>À ˢ› ÷˘ ±Î
÷˘ ⁄ı¤Îfi ¿flÌ fiάı. ’˘÷Îfiı › ¬⁄fl fiÎ ’Õı ¿ı Â_ ¿’À ◊›_ »ı.    ¿’À. ˉı ±ı ±ı‹ fiı ±ı‹ »^Àı @›Îflı ? ¿ı Á_ÁÎflÌ ·Î¤ µÃΉ‰Îfi˘
’˘÷Îfiı ¬⁄fl fiÎ ’ՉΠÿı ¿ı Ë_ ¿’À ¿flÌ flè΢ »\_ !! ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-  »^Àıfiı, ÷˘ ! ±ıfiı ÷˘ ÷˘ ‹˘ZÎ … »ı fiı !
·˘¤fiÌ ‰¬÷ı ÷˘ ¤Îfi ±Î‰ı › ¬v_. ±Î ¿’À ÷˘ ⁄Ë √Òœ ˢ›. ±ı‹Î_
                                     ≠ë¿÷ν — ΩB≤Ï÷ ±ıfiı … ¿Ì‘Ìfiı ?
¿flfiÎflfiı › ¬⁄fl fiÎ ’Õı.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ΩB≤Ï÷ fiËŸ, ±Î µ’Λ ⁄÷ÎT›˘.
   ≠ë¿÷ν — ±ı‹Î_ ¿flfiÎflfiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı, ÷˘ ±ı ±˘‚¬ı ÂÌ
flÌ÷ı ? ¿’À ¿flfiÎflfiı ’˘÷Îfiı … ¬⁄fl fiÎ ’Õı ±ı ÿ˘Ê ¿Îœı ¿¥ flÌ÷ı ?       ≠ë¿÷ν — ±Î ÁÎ_ÁÎÏfl¿ ÏË÷ »ı fiı ±Î ±Î„I‹¿ ÏË÷ »ı ±ı‰_
                                flËı ±ıfiı ΩB≤Ï÷ ¿Ì‘Ìfiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ’˘÷Îfiı fiËŸ, ⁄‘Îfiı ! ¿’À ◊Λ ÷ıfiÌ ¬⁄fl …
fiÎ ’Õı.                                 ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ΩB≤Ï÷ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ΩB≤Ï÷ … fiÎ flËı,
                                Ï⁄·¿<· ΩB≤Ï÷ fiÎ flËıfiı ! ΩB≤Ï÷ fiΠˢ› ÷˘ … ¿’À ŒflÌ ‰‚ı fiı !
   ≠ë¿÷ν — ±ı ¿’À‰Î‚Î ÿ˘Ê˘ ¿Îœı ÂÌ flÌ÷ı ?
                                fiËŸ ÷˘ › ’ı·Ì ·÷ ÷˘ »^À‰Ì Ωı¥±ı fiı ! ·÷ ! ÁÎ_ÁÎÏfl¿ Á¬˘
   ÿÎÿÎlÌ — ‹U¿ı·Ì »ı.                    ¤˘√‰‰ÎfiÌ …ı ·÷ ’ÕÌ fiı !
   ≠ë¿÷ν — ±ı ¿’Àfi_ V‰w’ ±˘‚¬‰_ ¿¥ flÌ÷ı ?              ≠ë¿÷ν — ·÷ ±Î¬Ì Œıfl‰‰Ì ’Õıfiı ? ±ı ·÷ ’Î»Ì Œflı ¿¥
                                flÌ÷ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ¿’Àfi_ V‰w’ ÷˘ Á_ÁÎflfiÎ ’˘÷ÎfiÎ ·Î¤˘ ∂ÃΉ‰Î
‹ÎÀı ⁄ÌΩ±˘fiı ’˘÷ÎfiÎ ±Ï¤≠Λı ¬ıÓ«‰Î, ⁄ÌΩfiı ’˘÷ÎfiÎ ±Ï¤≠Λ‹Î_        ÿÎÿÎlÌ — ·÷ ’Õı·Ì … »ı. ±I›Îflı Ïfi‰ıÕ˘ ·Î‰‰Îfi˘ »ı.
·¥ ·ı‰Î, ωrÎÁ‹Î_ ·ı‰Î ! ±ı ¿flfiÎflfiı › ¬⁄fl fiΠˢ› ¿ı ±Î Ë_        ≠ë¿÷ν — ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?
¬˘À<_ ¿flÌ flè΢ »\_. ±ı‰Ì ¬⁄fl … fiΠˢ›.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ·÷ ÷˘, ±Î’HÎı “¿o¥ … Ωı¥÷_ fi◊Ì, ‹fiı Á¬
   ≠ë¿÷ν — Á_ÁÎflÌ ·Î¤‹Î_ Â_ Á‹Î› ? ±ıÀ·ı ‹A›’HÎı ‹˘ZÎfi˘
                                ‹‚ı »ı” ¿èÎ_ ¿ı ÷ı ·÷ ÷fl÷ »^À‰Î ‹Î_Õı. “¿o¥ … Ωı¥÷_ fi◊Ì” fiyÌ
K›ı› ˢ› ±ı ÏÁ‰Î›fi_ √HÎΛfiı ?
                                ¿flıfiı, I›Îfl◊Ì ·÷ ŒflÂı.
   ÿÎÿÎlÌ — ‹˘ZÎfi˘ K›ı› ÷˘ ±Î “iÎÎfi” ’»Ì ˢ› …. ’HÎ ±Î
                                     ≠ë¿÷ν — ÁÎ_ÁÎÏfl¿ ·Î¤‹Î_ Â_ Â_ ‰V÷ Á‹Î› »ı ?
·÷ ’Õı·Ì Ω› fiËŸ, ±Îÿ÷ ’Õı·Ì Ω› … fiËŸ. ’˘÷Îfiı ¬⁄fl …
fiÎ ’Õı fiı ! ’˘÷Îfiı ¬⁄fl … fiΠˢ›. ·˘¤ı › ¬⁄fl fiÎ ’Õı. ¿˘¥         ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Ì ‰V÷±˘ ! ±ı √ÎÕÌ‹Î_ ⁄ıÁ÷˘ ˢ› ÷˘ ›ı Õ¬˘
·˘Ï¤›Îfiı “’˘÷ı ·˘¤Ì »ı” ±ı‰Ì ¬⁄fl fiÎ ’Õı. Œ@÷ ‹Îfi ±fiı ø˘‘,    ¿flı, ⁄Á‹Î_ ⁄ıÃ˘ ˢ› I›Î_ › Õ¬˘, F›Î_ …\±˘ I›Î_ Õ¬˘ ¿flı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         375   376                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
   ≠ë¿÷ν — ±Î‹Î_ ‹ËÎI‹Î±˘fiı “iÎÎfi” ·Ì‘Î ’»Ì ¿¥ ¿¥             ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ¿’À‹Î_ M≤◊yflHÎ ¿fl‰Î◊Ì ÂÌ flÌ÷ı Ω› ?
⁄Î⁄÷˘ ˢ› »ı ?                            «÷flÎ¥ ˢ› fiı, ‹ËŸ !
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Ì ⁄Î⁄÷˘ ....! ±ı‹Î_◊Ì ÷˘ ±Î‰ı·˘ »ı. ⁄‘_ Ω‹Ì         ≠ë¿÷ν — ±ı ¿ı‰Î ≠¿ÎflfiÌ ? «÷flÎ¥fi˘ ’λ˘ …flÎ Œ˘Õ ’ÎÕ˘.
√›ı·_ »ı ÷ı ±I›Îflı Œ‚ ±Î’ı »ı. ÷ı ΩB≤Ï÷‹Î_ flËÌfiı ±Î Œ‚ fiÎ
                                       ÿÎÿÎlÌ — ¿’À‹Î_ «÷flÎ¥ ˢ›. …ıfiÌ ΩıÕı ¿’À ¿fl‰Îfi_ »ıfiı,
«Î¬Ì±ı ±fiı «Î¬Ì±ı ÷˘› ’HÎ …\ÿÎ flË̱ı ÷˘ Œ‚ı. ±ı ‹ÌÃÎ_ Œ‚
                                   ÷˘ «÷flÎ¥◊Ì ±ıfiı ‰Â ¿flÌ ·ı. «÷flÎ¥◊Ì ‹ÎHÎÁ˘fiı ‰Â ¿flÌ ·ı.
ˢ› »ıfiı ! ±ıÀ·ı …\ÿ_ flËÌ Â¿ı fiËŸfiı, ‹ÎHÎÁ. «Î¬ı … fiı ! ¿’À‹Î_◊Ì
                                   ““iÎÎfiÌ”” ±ı¿·Îfiı ‰Â fiÎ ¿flı, ‹ÎHÎÁ˘fiı ÷˘ ‰Â ¿flÌ fiάı. ⁄‘ÎfiÌ
fiÌ¿‚‰_ ‹U¿ı· »ı. ¿’À ±ı¿·_ … Ωı¬‹‰Î‚_ »ı. ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-
                                   ΩıÕı «÷flÎ¥ ¿flı, ±ı ±Î‰Õ÷Ì … ˢ› ⁄‘Ì.
·˘¤ ÷˘ fiÌ¿‚Ì Ω›.
                                       ≠ë¿÷ν — ±ı‰Ì T›„@÷±˘ …ı «÷flÎ¥ ¿fl÷Ì Ë˘›, ÷ıHÎı »^À‰_
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î ÁÎ_ÁÎÏfl¿ ·Î¤, ‹ÌÃÎÂ, ¿’À ÷˘ ¿Î›‹ ΩıÕı      ˢ› ÷˘ Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ?
fiı ΩıÕı … flèÎ_. ÷˘ ’»Ì fiÌ¿‚‰_ ‹U¿ı·Ì … flËÌ.
                                       ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷Îfiı ÂÌ flÌ÷ı ¬⁄fl ’Õı ? ’˘÷Îfiı ¬⁄fl ’Õı
   ÿÎÿÎlÌ — ΩB≤Ï÷ “ËıS’” ¿flÂı. ΩB≤Ï÷ ±fiı “±Î ¿Â_ Ωı¥÷_      fiËŸfiı ! «÷flÎ¥◊Ì ’˘÷ı »^ÀÌ Â¿ı … fiËŸ. ±Î’HÎı ±ı «÷flÎ¥‹Î_ fiÎ
fi◊Ì” ±ı‰_ fiyÌ ¿flı, ±ı‰˘ Ïfiç› ¿flı !                  ±Î‰‰_.
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı “‹˘ZÎ ÏÁ‰Î› ¿Â_ Ωı¥÷_ fi◊Ì” ±ı‰˘ Ïfiç›           ≠ë¿÷ν — «÷flÎ¥ ≠¿ÚÏ÷ ¿fl÷Ì Ë˘› »ı, ±ı‰_ ◊›_ ?
¿flıfiı ?
                                       ÿÎÿÎlÌ — Á΋Π‹ÎHÎÁfiÌ ≠¿ÚÏ÷ «÷flÎ¥ ¿flı »ı ¿’Àfiı ·¥fiı,
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿o¥ … Ωı¥÷_ fi◊Ì. √‹ı ÷ı‰_ ±Î‰ı ’HÎ “¿o¥ …     ±ıfi˘ ¿’Àfi˘ ¬ı· ¬ı·‰Î ‹ÎÀı, ÷˘ ±Î’HÎı ±ı‹Î_ fiÎ ±Î‰‰_ ˢ› ÷˘
Ωı¥÷_ fi◊Ì” ±ı‰˘ Ïfiç› Ωı¥Âı.                     ±Î’HÎı «ı÷‰_ Ωı¥±ı.
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹A› ‰V÷ ‹˘ZÎfi_ “ÏÕÁÌ{fi” ±Î‰ı ÷˘ ’»Ì           ≠ë¿÷ν — ¿¥ flÌ÷ı ?
√ÎÕÌ ’ÎÀÎ µ’fl «œı.                              ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ ÷˘ ’˘÷Îfiı “‹ÎflÎ ÏË÷fi_ »ı ¿ı ±ÏË÷fi_ »ı” ±ı‰_
   ÿÎÿÎlÌ — “ÏÕÁÌ{fi” ÷˘ ±Î‰ı·_ »ı ‹˘ZÎfi_. ’HÎ “±Î fi◊Ì       ÁÎ_¤‚÷Î_ ±Î‰Õ‰_ Ωı¥±ı. ±Î ÷˘ ‹ÌÃ<_ ⁄˘·ı fiı ±ÏË÷fi_ ˢ› ÷˘ ±ıfiı
Ωı¥÷_” ±ı‰_ “ÏÕÁÌ{fi” ±Î‰ı ÷˘ fiı !                  «·Î‰Ì ·ı »ı ±fiı ¿Õ‰_ ⁄˘·ı fiı ÏË÷fi_ ˢ› ÷˘ fiÎ «·Î‰Ì ·ı.
   ÷ı◊Ì ±‹ı ⁄‘Îfiı ¿Ë̱ı »Ì±ı fiı, ¿ı “±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ «Ì…          ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı ÏË÷fiı ‹ÎÀı »ı ¿ı ±ÏË÷fiı ‹ÎÀı ‹fiı ¿ËÌ flè΢
‹fiı ¬’÷Ì fi◊Ì” ±ı‰_ Á‰Îfl‹Î_ ’Î_« ‰¬÷ ⁄˘·‰_, ∂Ã÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı. ÷˘     »ı....
±ı‰Ì ±ıfiÌ ±Áfl flËı.                              ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ Á‹…ı ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_ ! ±ı “·ı‰·” ±Î‰Ì √›_
   ≠ë¿÷ν — ≠Á_√ı ≠Á_√ı “Â_ Ωı¥±ı »ı Ë…\ ? ±ı‰_ @›Î_ ‰÷ı˝ »ı ?”  ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_ !!
±ıfi_ M≤◊yflHÎ ¿flı ÷˘ »^À÷_ Ω› fiı, …SÿÌ ?                    ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı ÏË÷ÎÏË÷ ÷˘ Á_ÁÎflfi_ … fiı ? ±Î„I‹¿ ¿ı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        377   378                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
ÁÎ_ÁÎÏfl¿ ±ı‰˘ Œ˘Õ ’Õ‰˘ Ωı¥±ı fiı ?                    ≠ë¿÷ν — ‹˘Z΋Î√ı˝ «Î·‰_ ±fiı ±Î ÿ˘Ê˘◊Ì »^À‰_ ⁄Ë ‹U¿ı·
                                 ◊¥ ’Õı ±ı‰_ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı Á_ÁÎflÌ … ˢ›. ±Î„I‹¿ ÷˘ ˢ› … fiËŸ fiı !
’ÿ˚√·fi_ … ˢ›. ±Î ¬Áı ÷˘ ’ı·˘ ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊Λ.              ÿÎÿÎlÌ — ‹U¿ı· fi◊Ì. ±Î‹ ¤Î‰fiÎ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ’ˢӫÎÂı. …ıfiı
                                 ±Î ÿ˘Ê˘ ¿Îœ‰Î »ı, ÷ıfiı fiËŸ ‰Îfl ·Î√ı. ‹U¿ı· ÷˘ ˢ› … fiËŸfiı !
   ≠ë¿÷ν — ±ı ±Î’HÎÎ ÏË÷fiı ‹ÎÀı »ı ¿ı ±ÏË÷fiı ‹ÎÀı »ı ±ı
                                 ÿflı¿ …HÎfiı ±ı‰_ ¿’À ˢ›. ±Î ¿Ï‚›√‹Î_ ¿’À @›Î_ fiΠˢ› ?
Á‹∞±ı ÷˘ ±ıfiÌ «÷flÎ¥‹Î_ fiÎ ŒÁΛ.
                                    ≠ë¿÷ν — ±Î ÷˘ ÁÎ‹Ì T›„@÷ ΩıÕıfiÎ T›‰ËÎfl‹Î_ ¿’À ±ÎT›_
   ÿÎÿÎlÌ — ÏË÷fiı ±fiı ±ÏË÷fiı ÷˘ ’˘÷ı Á‹…ı »ı. ’HÎ ’ı·_
                                 ’HΠˉı ’˘÷ÎfiÌ ≠¿ÚÏ÷ ±fiı ±ÎI‹Î, I›Î_ ’HÎ ¿’À ¿Î‹ ¿fl÷_ ˢ›
“«÷flÎ¥ »ı ¿ı ¿ı‹ ?” ÷ı Á‹…HÎ fiÎ ’Õı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı¿ ÷˘ ‹ÌÃ<_
                                 fiı ?
¬Î‰ÎfiÌ ±Îÿ÷ »ı ±ıfiı. “±Î‰˘ ’‘Îfl˘” ¿èÎ_ ¿ı ¤Îfi √›_. ÷‹ı √‹ı
±ı‰_ “’‘Îfl˘” ¿Ë˘, ’HÎ ±‹ı ±ı‹Î_ fiÎ ±Î‰Ì±ı.               ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‹Î_ fiËŸ.
   ≠ë¿÷ν — ‹˘ZÎfi˘ Ïfiç› Ë˘› ÷˘ ’»Ì Â_ ? ’»Ì ±Î’HÎfiı         ≠ë¿÷ν — ÁÎ‹Ì T›„@÷ ÷˘ «÷flÎ¥ ¿flı, ’HÎ ±ı‹Î_ ’˘÷Îfiı
±ıfiÎ ÂOÿ˘ V’Âı˝ fiËŸ fiı !                     ‹ÌÃΠ·Î√ı »ı ÷˘ I›Î_ ¿’À ±ÎT›_ ¿ı fiËŸ ?
   ÿÎÿÎlÌ — Ïfiç› ÷˘ ‹˘ZÎfi˘ »ı …, ’HÎ ‰E«ı Õ¬·˘ »ı fiı !        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı ¿’À fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ı ÷˘ ¤‹Ì Ω› Ï⁄«Îfl˘.
“¿ı‰‚ Ïfi… V‰¤Î‰fi_ ±¬_Õ ‰÷ı˝ iÎÎfi.” Ïfiç› ÷˘ »ı …, ’HÎ ±ı      ‹ÌÃΠ¬Î‰ÎfiÌ Àı‰ »ı, ±ıÀ·ı ¤‹Ì Ω› !
Ïfifl_÷fl ˢ‰˘ Ωı¥Âıfiı ? ‹˘ZÎ ÷˘ ‰÷ı˝ »ı, ’HÎ ±¬_Õ flËı‰_ Ωı¥Âıfiı ?
                                    ≠ë¿÷ν — ΩB≤Ï÷ flËı fiËŸfiı, I›Îflı ?
¬_ÏÕ÷ «Î·ı fiËŸfiı ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ‰¬÷ı ΩB≤Ï÷ flËı fiËŸ. ÷‹fiı “±Î‰˘, ±Î‰˘
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î ÏË÷ ¿ı ±ÏË÷, ±ı ⁄ıµ “±ÎŒÀfl ±Î˜·”
                                 «_ÿ¤Î¥” ¿Ëı, ˉı ÂOÿ fiÎÿ ±ı‰˘ ˢ› »ı ! “«_ÿ¤Î¥ ÷‹Îfl΋Î_
ÁÎ_ÁÎÏfl¿ “ÏÕ’ÎÀÛ‹ıLÀ”fi_ ◊›_ fiı ?
                                 ±y· fi◊Ì.” ÷˘ ±ı ÂOÿfiÌ Â_ ±Áfl flËı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±ı Á_ÁÎflÌ … »˘Õ‰Îfi_ »ı. ‹˘Z΋Î√˝‹Î_ ÷˘
                                    ≠ë¿÷ν — ±Î “±ø‹ ωiÎÎfi” ±ı‰_ »ı ¿ı ’ı·_ ±ı¿ ‰¬÷ ÷˘
±ı‰_ »ı … fiËŸfiı ! ⁄Ì…\_ Â_ ? Á_ÁÎflÌ ±ÏË÷fiı ÷˘ »˘ÕÌ ÿı‰Îfi_.
                                 ‹ËŸ ±Õ‰Î … fiÎ ÿı “’˘÷Îfiı.” “±y· ‰√flfi˘” ¿˘fiı ¿Ëı »ı, ±ı
   ‹ÎHÎÁ Ωı Á‹…‰Î ⁄ıÁı fiı ±fiı ‹ÌÃÎ¥ ¬Î‰ÎfiÌ Àı‰ fiΠˢ›,     ’Ëı·Ì ΩB≤Ï÷ ∂¤Ì ◊Λ !
÷˘ ±Î Á‹…HÎ ’Õı ±ı‰_ »ı.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ’Ëı·Ì ΩB≤Ï÷ ∂¤Ì ◊Λ. ±ı ΩB≤Ï÷ ˢ› ’»Ì
   ≠ë¿÷ν — ˉı ’˘÷ı «÷flÎ¥ ¿flı »ı, ±ı ’˘÷ÎfiÌ «÷flÎ¥ ’˘÷ı    ±ıfiı ±Õ‰Îfi_ fiËŸ. “±Î‰˘, ±Î‰˘” ¿Ëı »ı ÷ı ¿˘fiı ¿Ëı »ı, ±ı ΩB≤Ï÷
»˘Õ‰ÎfiÌ ÂÌ flÌ÷ı ?                         ˢ› ÷ıfiı ¿Â_ ±Õ‰Îfi_ fiËŸ. ÷‹Îflı ±Î‰Î ÁÒZ‹ Œ˘Õ ’ÎÕÌ ·ı‰Î.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’˘÷Îfiı ¬⁄fl fiΠˢ›. ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı, “÷‹ı       ≠ë¿÷ν — ±ı ⁄Ë …vfl »ı. ±Î ΩB≤Ï÷fi_ ±Ï‰fl÷’b_ …ı ¬_ÏÕ÷
«÷flÎ¥ ¿fl˘ »˘” ÷˘ › ±ı fiÎ ‹Îfiı.                  ◊Λ »ıfiı, ±ıÀ·ı ±Î‰Î ⁄‘Î ÿ˘Ê˘ ¿Î‹ ¿flÌ Ω› »ı ‰E«ı ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        379   380                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÿ˘Ê˘ »ı, ÷ı ‰E«ı ±ıfiı “⁄˛ı¿Õεfi” ¿flÌ fiάı »ı.  ÿËÎÕ˘ !”” ±ı‰_ ¿Ëı.
÷ı◊Ì ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ fiı, ¿ı “¿ı‰‚ Ïfi… V‰¤Î‰fi_ ±¬_Õ ‰÷ı˝ iÎÎfi” ’HÎ
                                    ≠ë¿÷ν — ±ı◊Ì Á÷÷ iÎÎfiÌfi˘ ±ÎÂfl˘ flά‰Îfi_ ¿èÎ_ fiı ?
’ı·_ ¬_ÏÕ÷ ◊¥ Ω› »ı. ±ıÀ·ı ‹ÌÃÎÂfiÌ Àı‰ »˘ÕÌ ÿ˘ ±fiı “¿Õ‰Î”
÷˘ ¿˘¥ ¿Ëı fiËŸ ⁄fi÷Î_ Á‘Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı T›‰ËÎfl ±ı‰˘ ¿ı ¿Õ‰ÎÀ ¿˘¥       ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ÷ı◊Ì … ¿èÎ_fiı, fiËŸ ÷˘ ‰Î÷ ‰Î÷‹Î_ “’˘¥LÀ‹ıfi”
¿Ëı fiËŸ. »÷Î_ ¿Õ‰Î ¿Ëı ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ±Î ÷˘ ±Î’b_ “T›‰„V◊÷” »ı.   ‹‚Ì ±Î‰Âı ±fiı √ÎÕÌfi˘ ’ÎÀ˘ Œıfl‰Ì fiάı, ËÕËÕÎÀ ! I›Îflı ±Î ’λÎ
¤˘√‰ı ±ıfiÌ ¤Ò· !                         ¿Ëı Â_ ? “±‹ÎflÌ ÷˘ flÎ…‘ÎfiÌ ±ı¿Á≠ıÁ !” ±flı, ’HÎ ’ÎÀ˘ ⁄ÿ·Î›˘ !
   ≠ë¿÷ν — ¿Õ‰Î‹Î_ ÷˘ ‰‘Îflı ΩB≤Ï÷ flËı.            flÎ…‘ÎfiÌ, ÷fiı ¿˘HÎ fiÎ ’ÎÕı »ı ? “‹ı¥fi ·Î¥fi” ’fl ˢ› ÷˘ flÎ…‘ÎfiÌ
                                 ±ı¿Á≠ıÁ, ’ÎÀ˘ ⁄ÿ·Î›˘ ÷˘ ¿›ı √΋ …÷Ì flËı ? ÏÿSËÌ ±Î‰ı fiËŸ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ‹ÌÃ΋Î_ … ¤‹Ì Ω› !             ’»Ì.
    ˉı ¿˘¥ ’HÎ Ω÷fi˘ ‰Î_‘˘-‰«¿˘ fiΠˢ› I›Îflı ±¬_Õ iÎÎfi       ±Î’HÎÌ “‹ı¥fi ·Î¥fi” ¬ÁÌ fiÎ Ω› ÷ıfi˘ A›Î· flά‰˘. ±Î
‰÷ı˝. ±Î ÷˘ ±¬_Õ ΩB≤Ï÷fi˘ ‹Î√˝ »ı.                 ⁄‘Ì ’λ·Ì ±Îÿ÷˘fiı ? ±ı ±Îÿ÷˘ ¿ÎœÌ fi◊Ì Œ@÷. ±Î’HÎÌ Á‹…‹Î_
        “’˘¥LÀ‹ıfi”, ‹˘Z΋Î√˝‹Î_.....?           ±Î‰‰Ì Ωı¥±ı ¿ı ±Î ±Îÿ÷˘ ’λ·Ì »ı.

   ±ËŸ ÷˘ ±ı‰_ »ıfiı, “’˘¥LÀ‹ıfi” CÎHÎΠˢ›. ÷˘ ±Î’HÎı √ÎÕÌ      ≠ë¿÷ν — Ïfi盋Î_ Ωı ⁄‚‰Îfi ˢ›, „V◊fl ˢ›, ÷˘ T›‰ËÎfl
ÏÿSËÌ ·¥ …‰ÎfiÌ Ë˘› ÷˘ ¿›ı √΋ …÷Ì flËı ! ±ıÀ·ı ±Î’HÎÎ       Á_ÿfl ◊Λ … fiı ?
“’˘¥LÀ”◊Ì … ‰Î÷ ¿›Î˝ ¿flΩı. ±ËŸ ÷˘ “’˘¥LÀ‹ıfi” ¿ıÀ·Î ⁄‘Î         ÿÎÿÎlÌ — T›‰ËÎfl Á_ÿfl ◊‰˘ Ωı¥±ı ±fiı fiÎ ◊Λ ÷˘ Ïfiç›
ˢ› !                               ¿Î«˘ ’ÕÌ …Âı.
    “‹ı¥fi ·Î¥fi” µ’fl √ÎÕÌ Ω› ÷˘ ·Ò_ÀΛ fiËŸ. ’ÎÀ˘ ⁄ÿ·Î›        ≠ë¿÷ν — ±ıfi_ ˢ¿Î›_hÎ Â_ ˢ› ? “±‰‚ı ’ÎÀı, Á‰‚ı ’ÎÀı”
¿ı ·Ò_ÀÎ¥ Ω›. ·Ò_ÀΛ fiı ’λ˘ ¿›ı √΋ ·¥ Ω› ÷ıfi_ Ãı¿Îb_ fiËŸ.    ±ıfi_ ≠‹ÎHÎ Â_ »ı ?
±ıÀ·ı “’˘¥LÀ‹ıfi” µ’fl …flΛ ωrÎÁ fi ¿fl‰˘ Ωı¥±ı. ±ıfiÌ ΩıÕı
«Î-’ÎHÎÌ Âw ¿fḻı ÷˘ ’»Ì ±Î‰Ì √ÎÕÌ ’ÎÀ˘ ⁄ÿ·Ì fiάı fiı !         ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ ÷˘ ±Ëo¿ÎflfiÌ ‹ÌÃΠ±Î‰ı ±fiı ±‰‚ı ’ÎÀı
                                 «œuÎfiÌ ‹ÌÃΠ±Î‰ı ±fiı “¥‹˘Âfi·” ◊÷˘ Ω›. F›Îflı “‹ı¥fi
   ≠ë¿÷ν — ±Î ‹˘Z΋Î√˝‹Î_ “’˘¥LÀ‹ıfi” ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?
                                 ·Î¥fi” ’fl ˢ› ÷˘ Ïfiflο<‚÷Πˢ› …. ±fiı ’ı·_ ÷˘ Ïfiflο<‚÷Î ¬ÁÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎfiı √‹÷_ ⁄˘·ı ÷ı “’˘¥LÀ‹ıfi”. ±Î’HÎfiı ⁄˘·ı   Ω›, ‹˘œ<_ T›Î¿<‚ ·Î√ı, ±Î ⁄‘Πω«Îfl˘, ⁄‘_ T›Î¿<‚ ·Î√ı. ±‰‚ı
±fiı ±Î’HÎfiı Œıfl «œı ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ±Î “’˘¥LÀ‹ıfi” ±ÎT›Î ! √‹÷_    ’ÎÀı «Î·ı ±ıÀ·ı ’˘÷Îfi_ Á¬ ¬˘¥ fiάı.
⁄˘·ı ±ıÀ·ı ŒflÌ ‹fi ¤‹Ì Ω›. ±ıÀ·ı “’˘¥LÀ‹ıfi” »ı, ÷ı ⁄Ì…ı ’ÎÀı
                                    ≠ë¿÷ν — ±ı ¤Ò· ¤Î_√Ì @›Îflı ¿Ëı‰Î› ?
«œÎ‰Ì ÿı √ÎÕÌ, ±ıÀ·Ì … “V’ÌÕ”◊Ì ! »÷Î_ ⁄Ì…ı ’ÎÀı Ω› ÷ı ¬⁄flı
› fiÎ ’Õı ¿ı Ë_ ⁄Ì…ı ’ÎÀı »\_. ’»Ì ¿˘¥ ¿Ëı, ““±flı, ±Î “fl˘Ó√ ‰ı”     ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı Œ˘Õ‰Îfl Á‹∞ Ω‰ ÷˘ ±ı ¤Ò· ¤Î_√Ì ¿Ëı‰Î›
’fl @›Î_ ±ÎT›Î ?”” I›Îflı ¿ËıÂı, ““±‹Îv_ “fl˘Ó√ ‰ı” ˢ› fiËŸ ¿˘¥   ¿ı “¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄L›_ ? Âw±Î÷ Â_ ? Â_ ◊›_ fiı ÂÎ◊Ì ⁄Ì…ı ’ÎÀı «œÎ›_ ?”
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        381   382                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
±Î ⁄‘Î ±Î‘Îfl ¬˘‚Ì ¿Îœ˘ ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ¤Ò· ¤Î_√Ì. Âw±Î÷◊Ì …      ¿Ëı÷˘ ˢ›. ±‹Îflı ±ı‰_ ◊Λ ÷˘ ÷˘ ’»Ì ±Î ÁIÁ_√‹Î_ ¤Î_…√Õ …
¿ı ’Ëı·ı ÿËÎÕı ““Â_ ◊›_ fiı ÂÎ ±Î‘Îflı, ±Îfi˘ ±Î‘Îfl @›Î_◊Ì ‹‚Ì √›˘  ◊¥ Ω› fiı ! ÷‹ı ¿èÎ_, “±Î‹ ◊¥ √›_, ÿÎÿΔ fiı ÿÎÿαı ‹ÎfiÌ ·Ì‘_.
±fiı @›Î_◊Ì “≥‹˘Âfi·” ◊›Î, @›Î_◊Ì Ïfiflο<‚÷Î √¥”” ±ı ¬⁄fl ’Õı.    ±ı ‰Î÷‹Î_ ¢ ‹Î· »ı ?
    ≠ë¿÷ν — ±Î T›‰ËÎfl …ı ⁄fiı »ı, ±ı‹Î_ ÷˘ ¿˘¥ ‘ÎflHÎÎ … ˢ÷Ì     ≠ë¿÷ν — ±ı ¿›Î “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ”◊Ì ±Î’ ±ı ‰V÷fi˘ V‰Ì¿Îfl
fi◊Ì ¿ı ±Î‹ …‰_ ¿ı ±Î‹ …‰_. …ı T›‰ËÎfl ⁄fiı »ı ±ı‹Î_ ¿˘¥ Ω÷fiÌ    fi◊Ì ¿fl÷Î ?
’¿Õ ˢ÷Ì fi◊Ì ¿ı ±Î‹ …¥±ı »Ì±ı ¿ı ±Î‹ …¥±ı »Ì±ı. ⁄οÌ, …ı
                                    ÿÎÿÎlÌ — Ë_ ÷fl÷ … Á‹∞ Ω™. ±ıfi˘ ÷˘·, ⁄‘_ ‹fiı ‹Î·‹
Ïfiç› »ı ±ı‹Î_ ¬Á÷_ fi◊Ì.
                                 ’ÕÌ Ω›. ±ı ¿Ëı÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı … Á‹∞ Ω™ ¿ı ±Î œ‚ı·Î »ı ±fiı ‹fiı
    ÿÎÿÎlÌ — T›‰ËÎfl ¬ÁÌ Ω› ÷˘ Ïfiç› ¬ÁÌ … Ω› Ë‹ıÂÎ_.      ’λ˘ @›Î_ œ‚ΉÕΉı »ı ?! “iÎÎfiÌ ’vÊ”‹Î_ ¤˘‚’HÎ ±Î‰ı ÷˘ ’»Ì
±ı ÷˘ ÷‹fiı ·Î√ı ±ı‰_ ⁄‘_. ⁄οÌ, T›‰ËÎfl ¬V›˘ ¿ı Ïfiç› ¬ÁÌ      flèÎ_ … Â_ ? ¤˘‚Î …ı‰Î ÿı¬Î› ¬flÎ. …ıfi΋Î_ ¿’À fi◊Ì ±ı ¤˘‚’HÎ
Ω›. ‹fi‹Î_ ±ı‹ ¤ÎV›Î ¿flı ¿ı, “fiÎ, Ïfi盋Î_ ¿Â_ ¬V›_ fi◊Ì.” ’HÎ    ¿ı‰_ ? F›Î_ ¤˘‚’HÎ I›Î_ ¿’À ˢ› …. Ëo‹ıÂÎ_ ¤˘‚’HÎ ±ÎT›_ ÷˘ ±Î
T›‰ËÎfl ÕB›˘ I›Î_◊Ì Á‹∞ ·˘ ¿ı Ïfiç› Õ√Ì … √›ı·˘ »ı. ±Î ±ı¿     ⁄Î…\ ¿’À ˢ› …. F›Î_ ¿’À fi◊Ì I›Î_ ¤˘‚’HÎ ±ıfi΋Î_ “ÁıLÀ
«ı÷‰Î …ı‰_ !                           ’flÁıLÀ” fi◊Ì.
   ⁄οÌ, ’ÎÀ˘ fiÎ ⁄ÿ·Î› I›Îflı ¬v_. ¿˘¥ Œıfl‰Ì fiΠ¿ı, ±Î’H΢      ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ¿’ÀfiÎ ±Î‘Îflı ¤˘‚’HÎ flËı·_ »ı ?
¿Îfi ¿Î«˘ ’Õı fiËŸ, I›Îflı ¬v_. ±Î ÷˘ ÁÎ_¤Y›_ ¿ı ŒıflŒÎfl. ±ÎÀ·Î ⁄‘Î
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ “eÏ·Âfiı” flËı·Ì ˢ›, ¿’ÀfiÎ ±Î‘Îflı ! ¿’À
±‹fiı ¿Ëı »ı, ’HÎ ±‹ı ¿˘¥fi_ ‹Îfi̱ı fiËŸ.
                                 …÷ flËı ÷˘ “eÏ·Âfiı” fiËŸ flËı.
    ≠ë¿÷ν — ±Î’ ‹A›’HÎı ¿¥ ⁄Î⁄÷‹Î_ ‹Îfi‰ÎfiÌ ‰Î÷ ¿Ë˘
                                    ≠ë¿÷ν — ±ı ¿’À ¿ı‰_ ? ±ı ¿›Î ≠¿Îflfi_ ¿’À ?
»˘ ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Ì ≠¿ÎflfiÎ_ ! ¿’À ±ıÀ·ı ’˘÷Î◊Ì ⁄‘_ √M÷ flά‰_,
    ÿÎÿÎlÌ — ÁQ›¿˚. ±‹ı ¢‘¬˘‚ ¿fḻı ¿ı ±Î‹Î_ ÁQ›¿˚ Â_ »ı.
                                 Ëflı¿ ⁄Î⁄÷˘ √M÷ flά‰Ì. ⁄‘Ì … ≠¿ÎflfiÎ_ ¿’À ! ¿˘¥fi˘ ·Î¤
±fiı ’»Ì ±ıfiı Âıfl˘ ‹Îfḻı. ’»Ì ¿˘¥ ±‹ÎflÎ ¿Îfi ¬˘÷flı ÷˘ › ¿Â_
                                 ·ı‰Îfi_ ¿’À, ¿˘¥fiı ’˘÷Î◊Ì √M÷ flά‰_, ±ı › ¿’À !
‰‚ı fiËŸ. CÎHÎÎ_ › ·˘¿ ¿Ëı, “ÿÎÿÎ ¤˘‚Î »ı.” ’HÎ ÷ı ‹Î’Ì ÷˘ ΩıΩı.
“ÿÎÿΔ ÷˘ ÿfl±Á· V‰w’ »ı. ¤˘‚Î-⁄˘‚Î fiΠˢ› ±ı ÷˘. ¤˘‚Πˢ÷Î       ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ÂıfiÎ◊Ì √M÷ flά‰ÎfiÌ ‰Î÷ »ı ?
ËÂı ? “iÎÎfiÌ ’vÊ” ¤˘‚Πˢ›, ÷˘ ’»Ì ‹Òfl¬‹Î_ fiı ±ı‹Î_ Â_ Œıfl ?!
                                    ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ÎfiÌ ‰Î÷ ΩHÎÌ fiÎ Ω› ±ıÀ·Î ÁÎv. ’˘÷ı ¬Îfi√Ì
   ‰Î÷ ÷˘ √΂‰ÎfiÌ Â„@÷ ¬flÌ ? ¿ı‹ ±Î ‰Î÷ ¿fl˘ »˘ ±ıfiı       ‰Î÷ ¿fl÷Πˢ› ¿˘¥ ΩıÕı, ÷˘ ⁄ÌΩı ¿˘¥¿ ±Î‰ı ÷˘ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı ¿ı fiÎ
√΂÷Î_ ±Î‰Õı ?                          ¿flÌ ÿı ?
    ≠ë¿÷ν — CÎHÎÎ ’Ïfl«›ı ¬⁄fl ’Õı.                  ≠ë¿÷ν — ±ı‰_ ⁄fiı.
    ÿÎÿÎlÌ — ¿ËıfiÎflfiı › ≠’_« fiΠˢ›. ¿ËıfiÎflı › ‹Ò¬Î˝¥◊Ì       ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHΠˢ› ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        383   384                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
    ≠ë¿÷ν — ±ı ¿’À ¿Ëı‰Î› ?                     ÿÎÿÎlÌ — ¿’À …‰_ Ωı¥±ı.
    ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ⁄Ì…\_ Â_ ¿Ëı‰Î› ÷ı ?               ≠ë¿÷ν — ±ı ¿’Àfi˘ … …flÎ Œ˘Õ ’ÎÕ˘ fiı !
    ≠ë¿÷ν — ÷˘ ¤˘‚’HÎ @›Î_ ±ÎT›_ ±ı‹Î_ ?              ÿÎÿÎlÌ — ÿflı¿fiı ’˘÷Îfiı ¬⁄fl … ˢ› ¿ı ±ËŸ ¿’À »ı, ⁄Ì…ı
                                  ±ËŸ ¿’À »ı. I›Î_ Á‘Ì ¤˘‚’HΠˢ›. fiı ¤˘‚’HΠˢ› I›Î_ ¿˘¥¿ı
    ÿÎÿÎlÌ — ¿’À »ı ±ıÀ·ı ¤˘‚’HÎ Á΋_ ˢ› …. ±ıÀ·Ì
“dÏ·ÂfiıÁ” fiΠˢ› ÷˘ ¿’À ⁄fiı … fiËŸ. ¿’À ±ı ÷˘ “dÏ·ÂfiıÁ”fiÌ      ¿Îfi‹Î_ ¿Â_ flıÕu_ ¿ı ÷fl÷ ÁΫ_ ‹ÎfiÌfiı ËıÓÕuÎ. “Œ·ÎHÎΤΥ ‹flÌ √›Î”
ÏfiÂÎfiÌ. ¿’À ˢ› I›Î_ ¤˘‚’HΠˢ› …. ±fiı ¤˘‚’HÎ »ı I›Î_ ¿’À     ÁÎ_¤Y›_ ±ıÀ·ı flՉΠ‹Î_Õı ! ’HÎ ±ı‹ fiÎ ’Ò»ı ¿ı, “±S›Î, ¿›Î ¤Î¥
»ı ±ı‰_ ‹ÎfiÌ ·ı‰_.                         ‹flÌ √›Î fiı ¿›Î fiËŸ ?!” “Œ·ÎHÎÎ ¤Î¥ ‹flÌ √›Î” ¿Ëı ±ıÀ·_ ÁΫ_
                                  … ‹ÎfiÌ ·ı. Á√Î ⁄Î’fi_ › ÁΫ_ ‹Îfi̱ı fiËŸ, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ±ı‹fiÌ
    ≠ë¿÷ν — …ı ’ÎÀ˘ ¿Ì‘˘ ±Î’ı, ÷ı ’ÎÀ˘ ⁄ÿ·Î¥ …‰˘ fiÎ Ωı¥±ı.  Á‹…HÎ◊Ì ¿Ëı÷Πˢ›. ±ı ¿’À fi◊Ì ±ıfiÌ ’λ‚, ’HÎ ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì
÷˘ ˉı ’ÎÀ˘ ⁄ÿ·Î›˘ fi◊Ì ÷˘ ÷ı ’ÎÀÎfi˘ K›ı› ¿›˘ √HΉ˘ ?        ¿Ëı÷Πˢ›.
    ÿÎÿÎlÌ — ‹˘ZÎfi˘ … K›ı› ! ⁄ÌΩı Â_ K›ı› ?! ±ı … “‹ı¥fi       ≠ë¿÷ν — “iÎÎfiÌ” ÏÁ‰Î› ±Î¬Î …√÷fiÎ ·˘¿˘fiÌ ‰Î÷˘ ’˘÷ÎfiÎ
·Î¥fi” !                              “T›Ò ’˘¥LÀ”fiÌ … ˢ› »ı fiı ?
    ≠ë¿÷ν — ±fiı K›ı› ⁄ÿ·Î› ÷˘ K›ı› ¿¥ ⁄Î⁄÷fi˘ ∂¤˘ ◊Λ ?       ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ÎfiÎ “T›Ò ’˘¥LÀ”fiÌ … ˢ›. ±fiı ÷ı “T›Ò ’˘¥LÀı”
    ÿÎÿÎlÌ — ‹˘ZÎfiÌ Ï‰v© …÷˘ flËı {’ÎÀÎ⁄_‘, ‰Îfl fiÎ ·Î√ı. ’HÎ  › ÁΫ˘ ˢ› ÷˘ ⁄fl˘⁄fl »ı. ±ı › ’λ\_ ±ıfiÌ Á‹…HÎ◊Ì ÁΫ_ ˢ›.
’˘÷Îfiı ÷˘ ±ı‹ … ·Î√ı ¿ı Ë_ ‹˘ZÎfiÎ ‹Î√˝ µ’fl »\_.          ˉı I›Î_ ±Î√‚ ÿËÎÕÎ ¿Îœ‰Î, ÁÎ_¤‚‰_, ËÎ ’ÎÕ‰Ì ±fiı ’»Ì ÿËÎÕÎ
                                  ¿Îœ‰Î. ±fiı fiËŸ ÷˘ › ‰‚ı ¿Â_ › fiËŸ. …ıÀ·_ ÁΫ_ ˢ› ±ıÀ·_ ‰‚ı.
    ≠ë¿÷ν — ÷ı I›Î_ ¿o¥ ¤Ò· flËÌ Ω› »ı ?
                                     ≠ë¿÷ν — ±Î Á‹Ω›_ fiËŸ ¿ı ±ı …ı ¿Ëı ±ı ÁÎ_¤‚‰_ ’Õı, ËÎ
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ⁄‘_ ¿’À, fiı ±Î “dÏ·ÂfiıÁ” ⁄‘_. ·˘¿˘fi_
                                  ’ÎÕ‰Ì ’Õı ±fiı ÿËÎÕÎ ¿Îœ‰Î ’Õı ?
ÁÎ_¤‚Ìfiı ’»Ì ¤ıÿ fiÎ ’Õı ¿ı ±Î ¬v_ ¿ı ¬˘À<_ ? “‰˘À ¥{ ¿flı@À ±ıLÕ
‰˘À ≥{ fl˘Ó√ ?”                              ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿Ëıfiı, ÷˘ “±˘⁄VÀˇ@À” fiËŸ ¿fl‰_ ±Î’HÎı. ΩHÎı
                                  ÁΫ_ ‹ÎfiÌfiı ⁄ıÃΠˢ›, ±ı‰_ ÁÎ_¤‚‰_ ’Õı ±Î’HÎı. ±fiı ⁄Ì…\_ ⁄‘_
    ≠ë¿÷ν — ±ı “¿flı@À” ±fiı “fl˘Ó√”fiÌ Á‹…HÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ∂¤Ì
                                  ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ … ˢ› fiı ? ±Î’HÎı ÷˘ ÁQ›¿˚ µ’fl ±Î‘Îfl flά‰˘.
◊Λ ?
                                  ÁQ›¿˚ ¿Î_À˘ @›Î_ Ω› »ı ! “ÏÁ„LÁ›fl” ÷˘, ±ı‹fi_ ÁÎ_¤‚̱ı ±ıÀ·Î
    ÿÎÿÎlÌ — ¿’À fiÎ Ω› I›Î_ Á‘Ì Á‹…HÎ fiÎ ’Õı. ±‹ı …ıÀ·_    ’Òfl÷Î “ÏÁ„LÁ›fl”. ±ı‹fi_ ÁÎ_¤‚̱ı, “±˘⁄VÀˇ@À” fiÎ ¿fḻı.
⁄˘·Ì±ı ±ıÀ·_ “ŒÌÀ” ¿flı I›Îflı flÎ√ı ’Õı. flÎ√ı ’ÕÌ √›_ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı
                                    ÁË ’˘÷’˘÷ÎfiÌ ¤ÎÊÎfiÌ ‰Î÷ ¿flı fiı ! ±fiı Ë_ › ±ı‰_ ¿Ë_ ¿ı
ΩHÎ̱ı ¿ı ’ˢӫÂı ˉı.
                                  ±ıfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ±ı …ı ¿Ëı »ı “±ı ¿flı@À »ı.” ’HÎ ‹ÎflÌ ¤ÎÊ΋Î_ ‹ı‚
    ≠ë¿÷ν — ±ı flÎ√ı ’Õu_, ±ıfiÎ_ ·ZÎH΢ ¿ı‰Î_ ˢ› ?      … fiÎ ’Õı fiı ?!
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        385   386                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
   ≠ë¿÷ν — ±Î’fiÌ ¤ÎÊÎfi_ ¿ı‰_ ˢ› ? ±ı © µ’›˘√        Ω›. ’˘÷ÎfiÌ ‹ı‚ı “·ı‰·” ¿Îœ‰_ fiËŸ, ⁄ÌΩ ¿ÎœÌ ±Î’ı ÷˘ … ¿Î‹fi_.
Ïfifl_÷flfi˘ ¿ı‰˘ ˢ› ?                           ≠ë¿÷ν — ±ı ‹fi‹Î_ “·ı‰·” ¿¥ ⁄Î⁄÷fi_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÷‹ı Ωı›˘ › fi◊Ì, ÁÎ_¤Y›˘ › fi◊Ìfiı !         ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±Î‹Î_ …, ±Î ‹˘Z΋Î√˝‹Î_ ÿflı¿ ’˘÷ı ’˘÷Îfi_
   ≠ë¿÷ν — ±ı ◊˘Õ<_¿ ¿Ë˘ fiı !                 “·ı‰·” ¿ÎœÌfiı ⁄ıÃ˘ ˢ›. ±fiı ÷ı ÁΉ ¬˘À<_ ˢ›, ±ı‹Î_ ±ZÎflı › ÁΫ˘
                                 fiΠˢ›. ±fiı “·ı‰·” ‹ÎfiÌfiı ⁄ıÁı ÷˘ ±À¿Ì Ω› I›Î_ ‹ÎHÎÁ. Ë∞
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ‹˘Óœı fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ı ÷˘ ±fi¤‰fiÌ ‰V÷ »ı.
                                 ÷˘ √ÎÕ̱˘ ’ÎÀÎ ’fl◊Ì ¬ÁÌ …÷Î_ ‰Îfl fiËŸ ·Î√ı. ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì
±ı ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰Ìfiı ∂¤_ flËı. ±I›Îflı ÷˘ V◊Ò‚ ±Î ÁÒ{ ∂¤Ì     fi⁄‚Î¥±˘‹Î_ ±Î ’ÒHν÷αı ·Î‰‰_, ±ıÀ·ı ⁄‘_ Á‹…‰_ ’ÕÂı. ’Ëı·_
ˢ›, V◊Ò‚ ! ’ı·_ ÁÒZ‹÷‹ ˢ› ! ˉı ÁË ÁËfiÌ ¤ÎÊÎfiÌ … ‰Î÷      ÷˘ ¿’À … …‰_ Ωı¥±ı.
¿flıfiı ? ÷‹ı ÁÒZ‹÷‹fiı Á‹…÷Πˢ, ’ı·˘ V◊Ò‚ ¿Ëı÷˘ ˢ›. ˉı ’ı·˘
◊˘Õ˘ ÁÒZ‹÷‹ Á‹…‰Îfi˘ Ë÷˘ ? ’ı·˘ ÷˘ V◊Ò‚ … ¿Ëı fiı !            ±Î ÷˘ …ı ±Î’b_ fiËŸ, I›Î_ … ⁄‘Ì Â„@÷ ‰’flÎ¥ Ω› »ı.
   ±Î ±‹ÎflÌ ’ÎÁı iÎÎfi …ı ÁÎ_¤Y›_ »ı fiı, ÷ı ±Î iÎÎfi … ¿Î‹       ≠ë¿÷ν — ±fiı ¿’À◊Ì ±ıfiı … ’λ\_ œÎ_¿‰Îfi_ !
¿›Î˝ ¿flı. ±‹ı …ı flV÷ı √›Î ÷ı flV÷Îfi_ iÎÎfi ÷‹ı ÁÎ_¤‚˘ »˘, ÷ı flV÷˘     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıfiı … œÎ_¿‰Îfi_. ±’fiÎ ¿<» fiËŸ, ÷˘ › ±ıfi˘
… ÷‹Îv_ ¿Î‹ ¿ÎœÌ fiάÂı. ±Î’HÎı ÷˘ ¿Ë̱ı, “ÿÎÿÎ, ÷‹ÎflÌ ’λ‚    ’ZÎ ¿flı. ±S›Î, fiyÌ ¿›* ¿ı ±’fiÎ ¿<» fiËŸ, ÷˘ › ±ıfi˘ ’ZÎ ¿›˘˝ ?
’λ‚ ±Î‰‰_ »ı.” ±ıÀ·ı ’»Ì ±‹ı ±‹Îfl˘ flV÷˘ ÷‹fiı ÿı¬ÎÕÌ ÿ¥±ı.    I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “¤Ò·Ì √›˘.”
   “‹ı¥fi ·Î¥fi” ’fl «œÌ √›Î ±ıÀ·ı ‰Î_‘˘ fiËŸfiı ! √ÎÕÌ ⁄Ì…ı       ≠ë¿÷ν — ±ı ¤Ò·Ì Ω› »ı ¿ı ’ZÎ Ë…\ ±ıÀ·˘ »^Àu˘ fi◊Ì ?
’ÎÀı «œÌ Ë÷Ì ±ı‰_ ΩHÎıfiı, ÷˘ › µ¿ı· ±Î‰ı. ΩH›Î ‰√fl ’ÕÌ flËı
                                    ÿÎÿÎlÌ — ’ZÎ »^Àu˘ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ¤Ò·Ì √›˘ ±ı‹ ⁄˘·ı,
÷˘ ‹U¿ı·Ì. ±ı ÷˘ ±ı‹ … ΩHÎı ¿ı ±Î’HÎÌ ¤Ò· fi◊Ì.
                                 ÷I’Òfl÷_ ’HÎ ’ZÎ »^Àı fiËŸ fiı !
   ≠ë¿÷ν — ±ı‰_ ’λ\_ ‹Îfiı ?!
                                    ±ıÀ·ı «ı÷˘, ⁄‘Ì flÌ÷ı «ı÷˘, ⁄Ë «ı÷‰Îfi_ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’λ\_ µ’fl◊Ì ’λ˘ flZÎHÎ ¿flı. ’HÎ ¿˘¥fiÌ ›ı ¤Ò·
                                    ≠ë¿÷ν — ±ı ¬flÌ ‰V÷ »ı. ±Î…ı ‹˘Z΋Î√˝fi˘ K›ı› fiyÌ ◊›˘
ÿı¬Î› ÷˘ ±ı … ±Î’HÎÌ ¤Ò· »ı. ±ıfiÌ ¤Ò· ±ıHÎı Ωı‰ÎfiÌ »ı. ⁄ÌΩfiı
                                 »ı, ’HÎ ±ıfiÎ_ …ı ⁄Α¿ ±◊‰Î ±fi‹˘ÿ¿ ¿ÎflH΢fi_ V’WÀ ω¤Î…fi fiÎ
±ıfiÌ ¤Ò· Ωı‰Îfi˘ Â_ ±Ï‘¿Îfl ? ±Î ÷˘ ‰√fl ¿Î‹fiÎ L›Î›Î‘Ì ◊Λ
                                 ◊Λ I›Î_ Á‘Ì “±Î” ’ÎÀı √ÎÕÌ „V◊fl flËı‰Ì ±fiı ’ÒHÎνËÏ÷ ◊‰Ì ±ı‹Î_
»ı. ¿o¥ ¤Ò· »ı ¿ı fiËŸ, ÷ı ¬Î÷flÌ ›ı fi◊Ì ÷˘ ÂÎfiÎ ⁄˘·˘ »ı ? ±Î ÷˘
                                 ⁄Ë ⁄Ë ‹U¿ı·Ì ÿı¬Î› »ı !
’˘÷ÎfiÎ V‰Î◊˝◊Ì ⁄˘·˘ »˘. Á΋ÎfiÌ ¤Ò· »ı ¿ı fiËŸ ±ıfiÌ ¬Î÷flÌ Â_ ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ‹U¿ı·Ì ⁄˘·ı ÷˘ ’»Ì ¿Î‹ … fiËŸ ◊Λ. ‹ÎÀı ±ı‰_
   ±ıÀ·ı ±Î ωiÎÎfi … ⁄‘Î ÿ˘Ê ¿ÎœÂı. fiËŸ ÷˘ ⁄ÌΩ ¿˘¥
                                 ¿Ë̱ı ¿ı ±Î ωiÎÎfi ÷‹ı ±ı‰_ ±ÎM›_ »ı ¿ı ¿˘¥ ‹U¿ı·Ì »ı … fiËŸ !
ωiÎÎfi ÿ˘Ê ¿Îœı fiËŸ. ’»Ì ¿o¥ ±ı‰˘ ÷η ŒflÌ ⁄ıÁı fiËŸ. ‹ÎÀı «ı÷Ì
…¥fiı ¿Î‹ ¿fl‰_ ÁÎv_.                                    “‹Îflı Â_ ?”
   ‹fi‹Î_ “·ı‰·” ’˘÷ÎfiÌ ‹ı‚ı ¿Îœ‰_ fiËŸ, fiËŸ ÷˘ ‹ÎHÎÁ ±À¿Ì       ‹ÎflÎ “iÎÎfi” ±ÎM›Î ’»Ì ÷‹Îfl˘ ±ÎI‹Î …÷˘ flè΢ ? ¿˘¥
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         387   388                           ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
ÿËÎÕ˘ …÷˘ flËı÷˘ fi◊Ì fiı ? ÷ı ±ÎI‹Î ¿ı‰˘ ?! ⁄οÌ, Á_ÁÎfl‹Î_ ±ÎI‹Î        ⁄ıfi ˢ› ¿ı ¤Î¥ ˢ› ¿ı ‹Î ˢ›, ’HÎ ±Î ÷˘ ¿ËıÂı, “‹Îflı
»ı fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ÎI‹Îfiı ‰Î√ı fiËŸ. ±fiı ±Î ·˘¿˘fiı ÷˘ ‰Î√ı »ı,     Â_ ?”
±ıÀ·ı ±ı ±ÎI‹Î Lˢ›. ±ÎI‹Îfiı ±’‹Îfi ·Î√ı fiËŸ. ±fiı ±’‹Îfi
                                       ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ’HÎ T›„@÷ ≠I›ı ±Î “‹Îflı Â_ ?” ±ı ¤Î‰ …ı
·Î√ı, ‹ÎÀı ±ı ±ÎI‹Î Lˢ›. “ŒÎ¥·”fiÎ ÏËÁÎ⁄ «Ò¿÷ı ÷˘ ¿fl‰Î ’ÕÂı
                                   »ı, ±ı Â_ ÁÒ«‰ı »ı ?
fiı ? “‹Îflı Â_ ?” ¿flÌfiı ±Î‰÷Î flˢ, ÷ı◊Ì ¿o¥ »^ÀÌ √›Î ? ’ı·Î ·˘¿˘
‹fi‹Î_ ±_ÀΛΠ¿flı. “…‰Î ÿ˘ fiı, »ı … ±ı‰˘.” “‹Îflı Â_ ?” ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı      ÿÎÿÎlÌ — fiηΛ¿Ì ! “‹Îflı Â_ ?” ±ı‰_ ¿Ëı‰Î› … ÂÌ flÌ÷ı ?
·˘¿ »˘ÕÌ ÿı ? ‹ÎÀı Ï‹·fiÁÎfl ◊Ή.                   ±Î’HÎı ±ı‹fiı I›Î_ …LQ›Î ÷˘ “‹Îflı Â_ ?” ±ı‰_ ¿Ëı‰Î÷_ ËÂı ?! ±ı
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ±Î …‹Îfi΋Î_ ⁄‘Î_ ±ı‹ … Á‹…ı »ı ¿ı
                                   ÷˘ √fi˘ »ı. “‹Îflı Â_ ?” ±ı‰_ ⁄˘·Î› fiËŸ. CÎfl‹Î_ ÷˘ fiÎ fl¬Î› ±ı‰_,
“‹Îflı Â_ ?”                             ’HÎ ⁄ËÎflı › fiÎ fl¬Î›. ±ı ÷˘ √fiÎ »ı ⁄‘Î.
                                       ≠ë¿÷ν — ±ı ¿¥ ≠¿Îflfi˘ √fi˘ ¿Ëı‰Î› ?
   ÿÎÿÎlÌ — “‹Îflı Â_ ?” ±ı‰_ ‹ÎHÎÁ ⁄˘·ı fiı, ÷˘ ⁄Ë Ωı¬‹
¿Ëı‰Î›. “‹Îflı Â_ ?” ±ı ⁄˘·Î› … ¿ı‹ ¿flÌfiı ? ±ı ÷˘ ◊⁄˘¿Î ’ÎՉΠ        ÿÎÿÎlÌ — ÁΫ_ ’ı’fl … fi◊Ì, ’»Ì ¤Ò· ¬˘‚‰ÎfiÌ … @›Î_
…ı‰˘ ÂOÿ ¿Ëı‰Î›. “‹Îflı Â_ ?” ¿Ëı »ı, ÷˘ ÷_ ¿ı‰˘ »ı ÷ı ?! “‹Îflı Â_”  flËÌ ?! ¤Ò· ÷˘, ’ı’fl ÁΫ_ ˢ› I›Îflı ¤Ò· √HÎΛ. “‹Îflı Â_ ?” ⁄˘·ı
±ı ÂOÿ … fiΠˢ‰˘ Ωı¥±ı.                       »ı I›Î_ ±Î√‚ ÁΫ_ ’ı’fl … fi◊Ì, ’ı’fl … “fl˘Ó√” »ı. ËoÕˇıÕ ’flÁıLÀ
                                   fl˘Ó√ !
    ÷ı ±‹ı › ⁄˘S›Î fi◊Ì ¿ı “‹Îflı Â_ ?” ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹ı “iÎÎfiÌ
’vÊ” ÷˘ › “‹Îflı Â_ ?” fiËŸ ⁄˘·‰Îfi_. Ë‹HÎÎ_ ¿˘¥ √‹ı ÷ı‰Ì            ≠ë¿÷ν — ±Î’fi_ ‰Î@› »ı ¿ı “‹Îflı Â_ ?” ¿Ëı »ı ±ı ¤√‰Îfifi˘
’Ïfl„V◊Ï÷‹Î_ ±ÎT›˘ ˢ› ÷˘ ›ı “‹Îflı Â_ ?” fiËŸ ⁄˘·‰Îfi_. ±‹ÎflÎ      › √fiı√Îfl »ı ±fiı ¿<ÿfl÷fi˘ › √fiı√Îfl »ı.
¿<À<_⁄‹Î_ ±ı¿ ⁄¥ “±˘Œ” ◊¥ √¥, ÷ı ±ıfi˘ »˘¿fl˘ ¿Ëı‰Î ±ÎT›˘. ‹fiı         ÿÎÿÎlÌ — ±Î¬˘ › √fiı√Îfl »ı. ±ıfiı ÷˘ ’»Ì flèÎ_ … fiËŸ fiı,
¿Ëı »ı, “ÿÎÿÎ∞, ÷‹fiı …HÎΉ‰Î ‹ÎÀı … ±ÎT›˘ »\_.” ±fiı ‹ıÓ ¿èÎ_,    √fi΋Î_ ÷˘. ’ı’fl … ‰Î_«‰Î …ı‰_ flèÎ_ fiËŸ. ’»Ì ¤Ò· @›Î_ flËÌ ? ¤Ò·
“¤¥, Ωı ±I›Îflı ¿Ëı »ı, ’HÎ ‹˘Õ<_ ◊¥ √›_ »ı fiı !” I›Îflı ±ı ¿Ëı,    @›Îflı Ωı‰ÎfiÌ ? ’ı’fl Ωı‰Î …ı‰_ ˢ› ÷˘. ’HÎ ±Î ÷˘ ’ı’fl Ωı‰Î …ı‰_
“fiÎ, ÷‹Îflı ±Î‰‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì.” »÷Î_ › Ë_ I›Î_ ’Î_« Ï‹ÏfiÀ …¥      … fi◊Ì, ’»Ì ¤Ò· … @›Î_ flËÌ ? ±Î “‹Îflı Â_ ?” ⁄˘·ı ±ıÀ·ı …
±ÎT›˘, fiı ±Î‰Ìfiı fiËΛ˘ ˵ ’λ˘. ±ıÀ·ı T›‰ËÎfl‹Î_ “‹Îflı Â_” ±ı‰_    ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ Ωı¬‹ ‰Ë˘›*.
fiÎ «Î·ı. T›‰ËÎfl T›‰ËÎflfiÌ flÌ÷ı ˢ‰˘ Ωı¥±ı fiı ! ¿o¥ ±ÎI‹Î …÷˘
flËı÷˘ fi◊Ì fiı !                                ≠ë¿÷ν — “‹Îflı Â_ ?” ±ı‰_ …ı ‹ËŸ ⁄_‘Î¥ √›_ »ı, ±ı‹Î_◊Ì ’λ\_
                                   Œfl‰_ ˢ› ÷˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ŒflÌ Â¿Î› ?
   “‹Îflı Â_ ?” ⁄˘·‰_ ±ı ÷˘ ‹˘À˘ √fi˘ ¿Ëı‰Î›. “‹Îflı Â_ !” ±ı
ÂOÿ ˢ› … fiËŸ ±‹ÎflÌ ÏÕZÎfiflÌ‹Î_. “‹Îflı Â_ ?” ±ı ÂOÿ ÷˘ CÎıflı         ÿÎÿÎlÌ — “‹Îflı Â_ ?” ±ı ÷˘ »ıS·Ì ÏÕ√˛Ì ¿Ëı‰Î›. ±ı‹Î_◊Ì ’λ\_
› fiÎ ⁄˘·Î›, ⁄ËÎflı › fiÎ ⁄˘·Î›, ±ËŸ ÁIÁ_√‹Î_ › fiÎ ⁄˘·Î›.        Œfl‰Îfi˘ flV÷˘, ±ı ÷˘ …ı flV÷ı ¨‘Î ±ÎT›Î Ë÷Î, ÷ı flV÷ı ’λΠ’λ\_
“‹Îflı Â_ ?” ⁄˘·Î÷_ ËÂı ? ’»Ì ±ı ±Ëo¿Îfl Ω› … fiËŸ. ±ı ±Ëo¿Îfl      fiÌ¿‚‰Îfi_.
÷˘ ÏfiÏ⁄Õ ◊¥ √›˘. ’»Ì ±ı ¬Áı fiËŸ, ÷ÒÀı fiËŸ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ›.            ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ’λΠŒfl‰ÎfiÎ flV÷΋Î_ Â_ ¿fl‰Îfi_ ¿èÎ_ ±Î’ı ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         389   390                           ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
   ÿÎÿÎlÌ — …ı flV÷ı ÷‹ı ±ÎT›Î ˢ›, ÷ı flV÷ı fiÌ¿‚‰Îfi˘ flV÷˘        ≠ë¿÷ν — ±Î’b_ ±_ÿfl◊Ì «˘yÁ flά‰_, ’˘÷Îfi˘ ‹Î√˝ «Ò¿‰˘
ˢ›. ‹fiı Â_ ¬⁄fl ’Õı ÷‹ı ¿›ı flV÷ı √›Î ˢ ? ÷‹ı ΩH΢ ¿ı ¿›ı      fiËŸ.
flV÷ı ÷‹ı ’ıÃÎ Ë÷Î. ÷‹ı ’ıÃÎ Ë÷Î, ÷ı flV÷ı ’λΠfiÌ¿‚˘ ±ıÀ·ı ±ı
                                      ÿÎÿÎlÌ — ‹Î√˝ «Ò¿‰˘ fiËŸ. ±fiı ΩHÎÌ-Ωı¥fiı «Ò¿ı, ±ı ⁄fiı › fiËŸ.
∂ÕÌ Ω›.
                                  ±ı ÷˘ ±ΩHÎ◊Ì … «Ò¿Î› »ı. ‹˘ZÎfi˘ ‹Î√˝ ¿˘¥ ΩHÎÌ-Ωı¥fiı «Ò¿ı fiËŸ.
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰Îfi_ ±ı‹Î_ ?
                                           ¿Îfi ÿ¥fiı ÁÎ_¤‚‰_ ....?!
   ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ¿flÌfiı !
                                     ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ΩıÕı ¿o¥ ¤Î_…√Õ ◊¥ ˢ›, I›Î_ ¿˘¥ ⁄ıÃ<_ ˢ›, fiı
   ≠ë¿÷ν — “‹Îflı Â_ ?” ¿Ëı‰Î◊Ì ±ÎÁ„@÷¤Î‰ ±˘»˘ fiÎ ◊¥       ÷ı ’»Ì ¤ı√˘ ◊Λ ÷˘ ÷ıfiı ’Ò»ı fiı, ¿ı ‹ÎflÎ √›Î ’»Ì ±ı Â_ ⁄˘·÷Î
Ω› ? ‰‘ ’Õ÷Ì …ı ±ÎÁ„@÷ ˢ› ±ı ±˘»Ì ◊¥ Ω› fiËŸ ±ıfiÎ◊Ì ?        Ë÷Î ? ±ı‰_ ⁄fiı ¿ı fiÎ ⁄fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±flı, ±ÎÁ„@÷ ±˘»Ì ◊‰ÎfiÌ ‰Î÷ @›Î_ √¥, ’HÎ           ≠ë¿÷ν — ËÎ, ±ı‰_ ⁄fiı. ±ı Â_ ¿Ëı‰Î› ?
∂·À˘ ±ÎÁ„@÷fiı ±Î¬_ ±˘‚_√Ìfiı ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› ‹ÎHÎÁ. ÷ı ±Î
⁄ΉΠ⁄‘Î ⁄Ë ◊¥ √›ı·Î ¿ı “Ë‹¿< @›Î ? Ë‹¿< @›Î ? Ë‹¿< @›Î ?”         ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‰V÷ ±Î¬˘ › ‹˘Z΋Î√˝ … µÕÎÕÌ ÿı. “‹ÎflÎ ÁÎv
⁄‘Î ⁄ΉΠ¬·ÎÁ ◊¥ √›Î. ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ › fiÎ ⁄˘·Î› “‹Îflı Â_ ?”       Â_ ⁄˘·÷Î Ë÷Î ?” ±ı‰_ …ı flËı, ÷˘ ±Î¬˘ ‹˘Z΋Î√˝ ∂ÕÌ Ω›.

   “‹Îflı Â_ ?” ±ıÀ·ı ÏfiVM≤Ë ! ¿Î_ ÷˘ VM≤ËÌ ◊Î ¿ı ¿Î_ ÷˘ “iÎÎfiÌ     ≠ë¿÷ν — ±ı‰_ ÂÎ◊Ì ?
’vÊ”fiÌ ’ıà ÿıË ‹ÎÀı ÏfiVM≤ËÌ ±fiı ±ÎI‹Î ‹ÎÀı VM≤ËÌ, ±ıÀ·ı ÁVM≤ËÌ-      ÿÎÿÎlÌ — ¤›_¿fl ±‰‚˘ ‹Î√˝ ¿Ëı‰Î› ±ı.
ÏfiVM≤ËÌ ◊Î. ±Î ⁄ı‹Î_◊Ì ±ı¿ flËı. ⁄οÌ, ÏfiVM≤ËÌ Ï⁄·¿<· fiÎ ◊¥
…¥Â. fiËŸ ÷˘ ’◊fl˘ … ◊¥ …¥Â. “‹Îflı Â_ ?” ⁄˘·Î› fiËŸ.             ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı‹Î_ ¿›_ ÷I‰, Â_ ¿Î‹ ¿flÌ flèÎ_ »ı ?

   “‹Îflı Â_ ?” ¿Ëı‰_ ±ı ⁄‘Ì ⁄Ï©fiÌ ŒÁ΋HÎ. ⁄Ï© Â_ fiÎ ŒÁΉı ?       ÿÎÿÎlÌ — ÂÎ ‹ÎÀı ±ı‹ ’Ò»‰_ ’Õı »ı ? ’˘÷ı ¿o¥ «˘fl »ı, ÷ı ’Ò»‰_
±fiı ±ı …ı ±ı‰_ ⁄˘·ı »ı fiı, ±ı ⁄Ï© … ±ıfiı ŒÁΉı »ı. »÷Î_ ¿˘”¿fiı   ’Õı ¿ı ‹Îflı ‹ÎÀı Â_ ⁄˘·÷Î Ë÷Î ±ı ? ’˘÷ÎfiÌ Ω÷ µ’fl ωrÎÁ fi◊Ì,
±Î ÁÎËÏ…¿ ◊¥ √›ı·_ ˢ›, ±ıÀ·ı ⁄Ï© ‰Î’fl‰Ì fi◊Ì ’Õ÷Ì, ±ı‹       ±ıÀ·ı … Á΋Îfiı ’Ò»‰_ ’Õı »ı ¿ı “‹ÎflÌ ’λ‚ Â_ ⁄˘·÷Î Ë÷Î ±ı ?”
fiı ±ı‹ ±⁄Ï©’Ò‰˝¿ ⁄˘·ı »ı. ⁄Ï©’Ò‰˝¿ ⁄˘·ı ÷˘ ÷˘ ±ı‰_ ÁÎËÏ…¿ fiÎ       Ë_ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ‹ÎflÌ ’λ‚ ÷’ÎÁ flά_ »\_ ¿ı “‹ÎflÌ ’λ‚ Â_
⁄˘·ı. ±⁄Ï©’Ò‰˝¿ ±ıÀ·ı ±ı‹ fiı ±ı‹ ÁÎËÏ…¿ ±Î‰_ … ⁄˘·Ì …‰Î›.      ⁄˘·ı »ı” ? ±ı √‹ı ÷ı ⁄˘·÷˘ ˢ›, ‹ÎflÎ ‹˘Óœı ⁄˘·÷˘ ˢ› ÷˘ › ‹fiı
“‹Îflı Â_ ?” ¿ËıÂı.                         ‰Î_‘˘ fiËŸfiı ! ±fiı ±Î ÷˘ ’˘÷Îfiı ‹ËŸ ¿’À »ı ÷ı◊Ì ’Ò»ı »ı.
    ¿˘”¿fiı ÁÎËÏ…¿ ◊¥ √›_, ±ı Â_ ¿flı ˉı ? ÷˘ › Á‘Îfl‰Îfi_         ≠ë¿÷ν — ±ıfiı › ¿’À ¿Ëı‰Î› ?
»ı ˉı. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ÷˘ ±‹ı “‹ı¥fi ·Î¥fi” ⁄ÿ·Ì ±Î’̱ı, ¿¥
“·Î¥fi” ’fl flËı‰_ ±ı “·Î¥fi” ÿ˘flÌ ±Î’̱ı. ’ı·Ì ±ı ·Î¥fi ÷˘           ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÷ı◊Ì ÷˘ “±ı Â_ ⁄˘·÷Î Ë÷Î ?” ±ı‰_ ’ı·Îfiı ’Ò»ı
“›{·ıÁ ·Î¥fi.” ±ı “·Î¥fi” ÁΉ ¬˘ÀÌ Ë÷Ì, ∂ÕÎÕÌ ‹ı·˘. ⁄Ì∞        »ı ’λ˘ !
“flı·‰ı ·Î¥fi” fiÎ¬Ì ±Î’̱ı, ±ıÀ·ı ±ıfiÎ µ’fl ±Î √ÎÕÌ «·Î‰‰ÎfiÌ.         ≠ë¿÷ν — ¿ı ±ı ±Ëo¿Îfl ¿Ëı‰Î› ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        391   392                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
   ÿÎÿÎlÌ — ±Ëo¿Îfl ÂÎfi˘ ⁄Y›˘ ? ±Î ’˘÷Îfi_ »^’Ή‰Î ‹ÎÀı ⁄‘_.   ±Î‰Î_ ¿ıÀ·Î_› ÿ˘Ê˘ »ı. ±ı ⁄‘Î ¿Îœ‰Î ’ÕÂıfiı !
…ıfiı ’˘÷Îfi_ »^’Ή‰Îfi_ fi◊Ì, ÷ıfiı »˘fiı ⁄˘·ı ÿÏfi›Î ! ±ı ‰‚Ì ±Î‰Ì
                                    ‹ÎÀı ’λ‚ √‹ı ÷ı ⁄˘·ı, ±ıfiÌ ±Î’HÎfiı ’fl‰Î fiΠˢ‰Ì
÷’ÎÁ ¿fl÷˘ ËÂı ¿ı “‹ÎflÌ ’λ‚ Â_ ⁄˘·÷Î Ë÷Δ ÷ı ? √‹ı ÷ı‰_ √Ή_
                                 Ωı¥±ı. fiËŸ ÷˘ ±Î’HÎı ¬˘ÀÎ … »Ì±ı, ±ıfiÌ ¬Î÷flÌ ◊¥ √¥. ËÎV÷˘
ˢ› ÷˘ √Îfiı, ÷ÎflÌ ‹ı‚ı. ±S›Î, ‹ÎflÌ w⁄w √Î. ˢ› ÷˘ fiı, ‹Îflı
                                 fiı, ÂÎ ‹ÎÀı ÁÎ_¤‚‰ÎfiÌ fiηΛ¿Ì ¿flÌ ? ‹ÎÀı √fiı√Îfl »ı ÷˘ fiı ?
¤Î_…√Õ »ı ? Ë_ ÿÎw ’Ì÷˘ ˢ™ ÷˘ ¤Î_…√Õ »ı fiı ?
                                 Á‹…‰_ ÷˘ ’ÕÂı fiı ? ±Î‹ ¿o¥ «Î·Âı ? ‰Î÷ ¿ı‹ ·Î√ı »ı ? ±Î
   ‹ÎflÌ w⁄w √Î fiı ! ±ıÀ·ı Ë_ ¿o¥ ÷’ÎÁ fiÎ ¿v_ ¿ı “‹ÎflÌ ’λ‚   ÷˘ Á_ÁÎfl‹Î_ Ë÷_ ÷ıfi˘ ÷ı V‰¤Î‰ flè΢ ±fiı ‹˘Z΋Î_ …‰_ »ı ! ⁄ı ÁÎ◊ı
Â_ ⁄˘·Âı, Â_ ¿Ëı÷Î Ë÷Î ?” …ıfiı …ı ’ÕCÎÎ ’ÎÕ‰Î Ë˘› ÷ı ’ÎÕı. ±ıfiÌ  fiÎ ⁄fiı fiı !
Á‹…HÎ ≠‹ÎHÎı Ï⁄«ÎflÎ ¿flı. ±ıfiı ¿o¥ Á‹…HÎ »ı ±Î ⁄‘Ì ? ±ı ÷˘       ±ıÀ·ı ±Î ›ı Á‹…‰Î …ı‰˘ “’˘¥LÀ” »ı fiı ? @›Îflı Â_ ±Î‰Ìfiı
¬Î÷Î_ ±Î‰Õı ±ıÀ·Ì … »ı. ÷ı › ±ıÓÉÎÕ˘ ’ÎÕı, ⁄Y›˘ !        ∂¤_ flËı ±ı Â_ ¿Ëı‰Î› ? ⁄‘Ì flÌ÷ı fi⁄‚Î¥ ÷ÒÀ‰Ì Ωı¥±ı fiı ?
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î‰_ F›Îflı ±Î’ Œ˘Õ ’ÎÕ˘ ¿ı ±Î ⁄Α¿ ‰V÷        K›ı› ÷˘ÕÌ fiάı ±ı‰_ ⁄‘_ ˢ›, I›Î_ Â_ ◊Λ ? fiÎfiÌ ±‹◊Ì
»ı, I›Îflı Á‹Ω›.                          ¤Ò· ÿı¬Î› fiËŸ ÷˘ Â_ ¿Î‹ ¿flı ±ı ΩH΢ »˘ ? ¤‹Î‰Ì ÿı ‹ÎHÎÁfiı !
   ÿÎÿÎlÌ — ’λ‚ √‹ı ÷ı ⁄˘·ı ÷˘ › ‹ËŸ ¿Â_ ◊Λ fiËŸ, ±ı‰Ì    ¤‹Ì √›Î ’»Ì ¿ı‰ÕÌ ‹˘ÀÌ ¤Ò· ¿flı ? ωŒ›˘˝ ’»Ì ±Ëo¿Îfl !
±Î’HÎÌ Ω÷ ¿flÌ fiά‰Ì.                          ‹ÎÀı “≠Î¥‰ÁÌ” ÁÎ_¤‚‰Îfi˘ ≠›Ifi fiÎ ¿fl‰˘ ¿ı, “±Î’HÎÎ ‹ÎÀı
   ±flı, ¿Îfi ÿ¥fiı ˵ ÁÎ_¤‚ı ! ±flıflı, ¿Îfi ÿ¥fiı ÁÎ_¤‚÷Î      Â_ ⁄˘·ı »ı.” ±fiı ±Î‹Î_ “¥LÀflıVÀ” ÂÎ◊Ì Ë˘› »ı ? ’˘÷Îfi_ ¿’À ˢ›
ˢ› !! ¿¥ Ω÷fiÎ fiηΛ¿ ‹ÎHÎÁ˘ ? ±Î’HÎı ‹ÎÀı ⁄˘·÷Πˢ›, ÷˘     »ı ±ıÀ·ı. ¿’À fiËŸ ¿Î‹ ·Î√ı, ÁËı…ı › ! ±fiı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ‰Î÷ ±Î’HÎÌ
±Î’HÎ΋Î_ ¿o¥ ’HÎ √fi˘ ËÂı fiı ? fiËŸ ÷˘ ¿˘HÎ fi΋ ÿıfiÎv_ »ı ?    ÁÎ_¤‚Ìfiı ±ÎT›˘ ˢ› fiı, ÷ı ‹ÎHÎÁ ±Î’HÎfiı ’λ˘ ‹ÌÃ˘ ·Î√ı.
‰‚Ì ¿Îfi ÿ¥fiı ÁÎ_¤‚‰_ ±ı ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì fiηΛ¿Ì »ı ! ΩıfiÎflÎfiı ¿ı‰_      ≠ë¿÷ν — ±ı ·Î‰fiÎfl ‹ÎHÎÁfiı Â_ ¿Ëı‰Î› ?
¬flÎ⁄ ·Î√ı ? ±ı ¤›_¿fl √fi˘ »ı.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ·Î‰fiÎfl ‹ÎHÎÁfiı ±Õ‰Î … fiÎ ÿı‰˘.
    »˘ fiı ÿÏfi›Î ±Î¬Ì ⁄˘·ı. CÎHÎÎ › ·˘¿˘ ¿Ëı »ı, “ÿÎÿÎ, ÷‹ÎflÎ
                                    ≠ë¿÷ν — ±ı‹ fiËŸ. ·Î‰fiÎfl ‹ÎHÎÁfiÌ „V◊Ï÷ Â_ ¿Ëı‰Î›, …ı‹
‹ÎÀı ±Î‹ ⁄˘·ı »ı !” ‹ıÓ ¿èÎ_, “ËÎ ⁄fl˘⁄fl »ı. ÁÎv_ ⁄˘·ı »ı.” ’»Ì
                                 ÁÎ_¤‚fiÎflfiı ¿’À ¿Ëı‰Î› ÷ı‹ ?
¿ËıÂı, “’ı’fl‹Î_ ˵ »’Ήı »ı.” “’ı’fl‹Î_ »’Ήı ÷˘ ÁÎv_. µSÀ<_ ±Î
ÿÎÿÎfiı ±˘‚A›Î fiı !” ‹fiı ¤Õ¿ @›Îflı ¿ı ÿ˘Ê ‹Îfl΋Î_ ˢ› ÷˘ ! fiËŸ      ÿÎÿÎlÌ — ·Î‰fiÎflfiı ÷˘ ‰E«ı ±Î “≥LÀflıVÀ” ±Î‰ı, ±Î ⁄ıfiÌ
÷˘ ±Î¬Ì ÿÏfi›Î »ı ÷ı ¤Ò_@›Î ¿flı, ’HÎ “VÀˇ˘Ó√” ˢ› ÷ıfiı Â_ ?!    ¤Î_…√Õ Ω‹ı ±ı‰Î ±ıfiÎ flÁ‹Î_ ˢ›, ÷fl⁄˘‚ ˢ›.
   ≠ë¿÷ν — …ıfiı ±Î ÏÿÂÎ «Ò¿‰Ì fi◊Ì, ±ı … Ïfiç› Ë˘› ÷˘ ?        ≠ë¿÷ν — ±ıfi_ › ±ı ¿’À … ¿Ëı‰Î› fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı Ïfiç› ÷˘ ˢ› …. ’HÎ ΩıÕı ΩıÕı ’λ\_ ’ı·_        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ⁄‘_ ¿’À … fiı ! ±ı¿ Ω÷fi˘ V‰Îÿ ¬˘‚ı »ı,
±ÎflΑ‰_ »ı, ±ı › fiyÌ flάı »ı fiı ? ±ı ÷˘ ±ı¿ ÿ˘Ê ◊›˘, Ë…\_ ÷˘   “≥LÀflıVÀ” »ı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        393   394                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
   ≠ë¿÷ν — ±ı¿ Ω÷fi˘ V‰Îÿ ¬˘‚ı »ı, I›Î_ ⁄‘_ ¿’À … ˢ› ?        ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ¿˘¥fiÎ Õfl◊Ì ±ıfiı ¿’À ¿fl‰_ ’Õı, I›Î_ Â_
                                  ¿fl‰_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ⁄Ì…\_ Â_ ˢ› ? Á√_‘ ±Î‰‰Ì Ωı¥±ı, Á√_‘ !
“¿Ëı‰_ ’Õı, Œ·ÎHÎÎ ¤Î¥fiÌ ‰Î÷ ¿Ëı‰Ì ’Õı !” ¿ËıÂı. ±ı‰Ì Á√_‘ ±Î‰ı.     ÿÎÿÎlÌ — Õfl◊Ì ¿’À ¿fl‰Îfi_ ˢ› … fiËŸ. ’HÎ Õfl … ÂÎfi˘
                                  ±Î’HÎfiı ? «˘fl ˢ›, ÷ıfiı Õfl ˢ› fiı Õfl ‰‚Ì ±Î’HÎfiı @›Î_ ?
   ≠ë¿÷ν — ±ı ‹˘ZÎfiÎ ‹Î√ı˝ «Î·fiÎflÎfiÌ ƒ„WÀ ¿ı‰Ì ˢ› ? ±ıfiÌ
                                  √fiı√Îflfiı Õfl ¿ı Ï⁄fi√fiı√Îflfiı ? ’˘÷ı √fiı√Îfl ÷ı◊Ì Õfl ·Î√ı. ’HÎ
Á‹… ¿ı‰Ì ˢ› Ïfifl_÷fl ?
                                  √fiı√Îfl ⁄_‘ ◊¥ Ω‰fiı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ¿èÎÎ◊Ì fiËŸ ‰‚ı ±ı‰_. ¿’À¤Î‰fiı ⁄‘_ »^Àı
                                     ≠ë¿÷ν — ±ı¿ K›ı› ’¿ÕΛ ¿ı ‹˘ZÎı …‰_ »ı ±fiı ±ı ÏÁ‰Î› ¿o¥
÷˘, ’˘÷Îfi΋Î_ …ı ¿’À ˢ› ÷ı »^Àı ÷˘, …ıÀ·Ì ¬⁄fl ˢ› ±ıÀ·_
                                  ¬’÷_ fi◊Ì ±fiı ‹˘Z΋Î√˝fiÎ_ ⁄Α¿ ¿ÎflH΢ ¿›Î_ ? ±ÎÀ·_ Ωı V’WÀ ◊¥
fiÌ¿‚Ì Ω›. ⁄οÌ, ⁄Ì…\_ ÷˘ ¬⁄fl ‰√flfi_ ⁄Ë ’Õı·_ ˢ›. ¿’À¤Î‰
                                  Ω› ÷˘ ⁄‘Ì ¤Î_…√Õ˘ ∂ÕÌ Ω› fiı ⁄Ë ÁËı·_ ◊¥ Ω›.
±ıÀ·ı Â_ ? ’˘÷ÎfiÎ ‘HÎÌfiı Ωı ±ıfiÌ ¬⁄fl ’Õ÷Ì Ë˘› ÷˘ ±ıfiı @›Îflfi˘
› ¿ÎœÌ ‹ı·ı ! ‹ÎÀı «ı÷˘, ⁄Ì”‰ıfl, ⁄Ì”‰ıfl, ⁄Ì”‰ıfl !            ÿÎÿÎlÌ — ⁄Y›_, ±ı‰_ … fiyÌ ◊Λ ¿ı “‹˘ZÎfiı ‹ÎÀı … Ωı¥±ı »ı,
                                  ⁄Ì…\_ fi◊Ì Ωı¥÷_.” ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_. ±ı‰_ ◊¥ Ω› ÷˘ ¿Î‹ … fiÌ¿‚Ì
   ¿˘¥fiÌ ‰Î÷ ÁÎ_¤‚̱ı, ÷ı ÷˘ ±Î’b_ ‹√… ˵ ¬flÎ⁄ ¿flÌ
                                  Ω› fiı ! ±Î Ë∞ ÷˘ ’˘÷Îfiı ±ı‹ı › ‹fi‹Î_ ◊¥ Ω› ¿ı “Œ·ÎHÎÎ ¤Î¥
fiάı. ±Î’HÎÌ ‰Î÷ ⁄ÌΩ ’ÎÁı◊Ì ÁÎ_¤‚Ìfiı ±Î’HÎfiı ¿Ëı, ÷ı CÎÕ̱ı
                                  ‹Îflı ‹ÎÀı ÁÎv_ ⁄˘·ı ÷˘ ÁÎv_.” ±fiı ’ı·Î ‹˘Z΋Î√a ÷˘ ÁΫ_ ΩHΉÎfiÎ
±Î’HÎfiı ‹ÌÃ<_ ·Î√ı ’λ\_. ⁄‘Îfi΋Î_ ˢ› ±Î fl˘√. ’HÎ ¿ıÀ·Î_¿fiı ±Î
                                  ¿Î‹Ì …ı‰Î ˢ›, ‹˘ZÎfiÎ ¿Î‹Ì ˢ›, ⁄ÌΩı Õ¬˘ … fiËŸ.
ΩHΉÎfiÌ ⁄Ë ≥E»Î±˘ fiΠˢ›. ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ¿˘¥ ±Î‰Ìfiı ¿Ëı fiı,
÷˘ …flÎ ÁÎ_¤‚ı ¬fl˘fiı, ÷˘ ±ı › ±ıfiı ’λ\_ ‹ÌÃ<_ ·Î√ı. ’˘÷ÎfiÌ ¥E»Î         “Ë_ Ωb_ »\_” - ±Î’CÎÎ÷Ì ¿ÎflHÎ !
’ÒflÌ ◊¥fiı ! ÁÎ_¤‚Ìfiı ·ÎT›Î ! ˉı ±Î ¿ËıfiÎfl˘ …ı ˢ› fiı, ÷ıfiı
¬⁄fl fiΠˢ› ¿ı ±Î Ë_ Â_ ¿flÌ flè΢ »\_. ±ı ±ıfiÎ ÷Îfi‹Î_ ˢ›. ‰Î÷       ≠ë¿÷ν — ±Î ‹˘Z΋Î√˝‹Î_ ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ ⁄Α¿ ¿ÎflHÎ “Ë_ Ωb_
fiÎ Á‹…‰Ì ’Õı ±Î ⁄‘Ì ? ±fiı ‰«·˘ ‹ÎHÎÁ Â_ ¿flı ? ¿˘”¿ Œıfl˘      »\_, Ë_ Á‹…\_ »\_” ±ı ¿ËÌ Â¿Î› ?
¨‘_ ⁄ÎŒı, ÷ı CÎÕ̱ı ±Î’b_ ‹fi ¿ı‰_ ◊¥ Ω› ? ‹fi ⁄√ÕÌ Ω›,          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ±Î’CÎÎ÷Ì ¿ÎflHÎ »ı.
ω¬‰Îÿ ∂¤Î ◊Λ ±fiı ±Î’HÎfiı › Ïfifl_÷fl fi¿ÁÎfi ¿flı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_
±Î “ÏÁVÀ‹” … fiÎ flÎ¬Ì Ë˘› ÷˘ ? …Õ ‹Ò‚◊Ì µ¬ÎÕÌ ÿÌ‘Ì Ë˘›          ≠ë¿÷ν — ±ıfi˘ …flÎ ‰‘Îflı Œ˘Õ ’ÎÕ˘. ±ı »^Àı ÷˘ ¿ı‰Î_ ·ZÎH΢
÷˘ ? “Ï⁄{fiıÁ” … fiËŸ, ±ı “±Î¥À‹” … fiËŸ ÷˘ Â_ ¬˘À<_ ?        ˢ› ? ±ı ÿ˘Ê ‰÷˝÷˘ ˢ› ÷˘ ¿ı‰Î_ ·ZÎH΢ ˢ› ? ±fiı ±ıfiÌ Á΋ı
                                  ¿ı‰Ì flÌ÷ı ΩB≤Ï÷ flËÌ Â¿ı ?
   ‘HÎÌ ’Ò»ı ¿ı “⁄ˆflÌ Â_ ⁄˘·÷Ì Ë÷Ì ?” fiı ⁄ˆflÌ ’Ò»ı, “‘HÎÌ Â_
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±Î fiÎfiÎ_ »˘¿flÎ_ ‹˘ÀÌ ™‹flfiÎ ‹ÎHÎÁ˘◊Ì ¤Õ¿ı »ı.
⁄˘·÷Î Ë÷Î ?” ÂÎ ÁÎv ⁄‘_ ΩHΉÎfiÌ ¥E»Î±˘ ? ’˘÷ı ¨‘Î ÷ı◊Ì
                                  ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiÌ ±y·fi˘ ÷Î’ ±ı »˘¿flÎ_ µ’fl ’Õı »ı, ±ıÀ·ı »˘¿v_
fiı ! ±fiı ’˘÷Îfi_ »÷_ ˢ› ÷˘ ¿o¥ ΩHΉÎfiÌ ¥E»Î ◊Λ ?
                                  ¤Õ¿ı ’»Ì. ±ıÀ·ı Â_ ¿fl‰_ ’Õı ? ⁄΂¿ …ı‰_ ◊¥ …‰_ ’Õı. ±ıfiÎ_ …ı‰Î_
   ±ıfiÌ VM≤ËÎ ÂÌ ? ÿÏfi›Îfi˘ ÷˘ ±Î ¬˘flο »ı, ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ !    … ±HÎÁ‹…HΉ΂Π⁄΂¿ ! “ÏÕÏ·_√” … ⁄΂¿ …ı‰_ ¿fl‰_ ’Õı, I›Îflı
±Î ÷˘ “Ë˘Ï·Õı” ¿Ëı‰Î› ! ±ı Àı‰ ±ËŸ fiËŸ flËı‰Ì Ωı¥±ı.        ±ı Á΋Π»˘¿flÎ_ fl‹ı ±Î’HÎÌ ΩıÕı. ‹ÎflÌ ΩıÕı ⁄‘Î_, ±Î‰Õ<_ ÿ˘œ ‰Ê˝fi_
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                       395   396                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
»˘¿v_ ˵ fl‹ı, ±Î‹ Áfl¬ı Áfl¬Î … ˢ¥±ı ±ı‰_ fl‹ı. ±ı‰_ ¿o¥         ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¿ÊΛ µI’Lfi fi ◊‰Î ÿı‰Î ‹ÎÀı Â_ Â_ ¿fḻı
’ÏflHÎ΋ ÷˘ ±Î‰‰_ Ωı¥±ı fiı ? ±Îfiı ω«ÎflΩı fiı ÷˘ ±ı¿ ÿËÎÕ˘     »Ì±ı ! ±ı‰_ ±ı µI’Lfi fiÎ ◊Λ ±ı‰Ì ΩB≤Ï÷ flά‰ÎfiÌ.
Á‹ΩÂı. ΩH›_ ±ıÀ·ı …Õı ±fiı ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì ‰·HΠˢ‰_ Ωı¥±ı. »÷Î_
‹ËŸ ±ΩB≤Ï÷fiı ·Ì‘ı fiÎ ›ı …Õı, ÷˘ ’»Ì ‘Ì‹ı flËÌfiı ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ …Õı.     ≠ë¿÷ν — ±ı ¿ıŒ fi◊Ì µI’Lfi ◊›˘, ±ıfiÌ ¬⁄fl ’Õı ’˘÷Îfiı ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ‹˘œ<_ w’΂_ ÿı¬Î›. ±ı¿ÿ‹ w’΂˘ ÿı¬Î›, ¿Î‚˘ ˢ›
    ⁄‘Î ±‰‚Î T›‰ËÎfl “±Î” ÿ˘Ê◊Ì … ⁄fiı. ±‰‚Î …ıfiı
                                 ÷˘› ±ı¿ÿ‹ w’΂˘ ÿı¬Î›. ±Î ÷˘ ⁄‘Î ¿ÿw’Î ÿı¬Î› ! ¬⁄fl fiÎ
¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı, ÷ı ⁄‘Î “±Î” ÿ˘ÊfiÎ ¿ÎflHÎ◊Ì … ⁄fiı. ‹A› ±Î ÿ˘Ê
                                 ’Õı ±ı‰_ ˢ÷_ ËÂı ⁄Y›_ ?! ±Î ÷Î∞ ¤Î∞ »ı ¿ı ⁄ı ÿËÎÕÎfiÌ »ı, ±ı‰_
¿ı “Ë_ Ωb_ »\_”! ⁄ÌΩ ⁄‘Î ÿ˘Ê ’»ÌfiÎ. ±Î ÿ˘Ê‹Î_◊Ì ⁄‘_ ∂√ı·_.
                                 fiÎ ¬⁄fl ’Õı ? ±ıfiÎ …ı‰Ì ±Î ‰Î÷. ±Î ¿o¥ {ÌHÎÌ ‰Î÷ ±˘»Ì »ı ?
¬ıÓ« flËı ÷ı ±Î ÿ˘Ê◊Ì …. fiËŸ ÷˘ Áfl‚÷Πˢ›. …ıÀ·˘ ±‹ÎflÌ ΩıÕı
                                 ±Î ÷˘ µ’fl◊Ì ‹Î·Ò‹ ’ÕÌ Ω›. ⁄‘Îfiı› ¿ıŒ ±˘»˘-‰k΢ ˢ›. ±‹¿
‹ı‚ ’Õı »ı, ±ı‰˘ ·˘¿˘fiÌ ΩıÕı ‹ı‚ ’ÕÌ …‰˘ Ωı¥±ı. ‹ÎflÌ ΩıÕı ¿ı‹
                                 … ‹ÎHÎÁ˘ ±ıfiÎ◊Ì ÏfiT≤kÎ ◊¥ Ω›, Á‹∞ √›Î ˢ› ÷ı. ¿ıŒ ˢ› I›Î_
‹ı‚ ’ÕÌ Ω› »ı ? F›Î_ ¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı ‹ı‚ ’ÕÌ Ω› ±ı ÷˘ ÁË… ‰V÷    ·Î‰H› fiÎ ÿı¬Î›. ±ΩB≤Ï÷◊Ì ±Î ⁄‘_ ◊Λ. ΩB≤Ï÷ ˢ› ÷˘ ¿Â_ ›
»ı. ÷ı‹Î_ ’vÊÎ◊˝ ¢ ±Î’H΢ ? F›Î_ ‹ı‚ fiÎ ’Õ÷˘ ˢ›, I›Î_ ‹ı‚   ◊Λ fiËŸ. ±ΩB≤Ï÷‹Î_ ±ı‰Ì ¬˘ÀÌ ‰V÷ µI’Îÿfi ◊¥ Ω›, ΩB≤Ï÷‹Î_
’ÎÕ‰˘ ±ı ’vÊÎ◊˝.                         fiÎ ◊Λ.
   ±ı fl˘√ ⁄‘Îfiı ‹ËŸ ˢ›. “Ë_ ¿o¥¿ Ωb_ »\_” ±ı ¿ıŒ ÁÎ◊ı iÎÎfi     ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ı‰˘ ÿ˘Ê ∂¤˘ ◊÷˘ ˢ›, ÷˘ ΩB≤Ï÷ ¿ı‰Ì
‰‘÷_ Ω›. ±Î ¿ııŒfi˘ ±_÷flΛ fiΠˢ› ÷˘ ÷˘ “iÎÎfi” ⁄Ë Á_ÿfl ‰‘Ì    flά‰Ì Ωı¥±ı ?
Ω›, “ŒÌÀ” ◊¥ Ω›.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ …⁄fl…V÷ ΩB≤Ï÷ ˢ› ÷˘ µI’Lfi fiÎ ◊Λ. ±Î
   ≠ë¿÷ν — ±ı ¿ıŒ fi ·Î‰‰˘ ˢ› ÷˘ › CÎHÎ̉Îfl ±Î‰Ì Ω›.     ÷˘ ΩB≤Ï÷ … fiÎ ¿Ëı‰Î› fiı ! ΩB≤Ï÷ ˢ› ÷˘ ’ı·˘ »˘Õ‰˘ ∂¤˘ ◊Λ
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÷˘ ◊¥ Ω›, V‰Î¤Îω¿ flÌ÷ı.          fiËŸ fiı ! ±Î ¿ıŒfi˘ »˘Õ‰˘ ÷˘ “iÎÎfi” ◊›Î ’»Ì ∂√ı·˘ »ı, ±Î »˘Õ
                                 … ’»Ì ∂√ı·˘ »ı. “iÎÎfi” ±ÎM›_ ÷ı CÎÕ̱ı ’ı·Î ⁄‘Î …^fiÎ »˘Õ ÷˘ ∂ÕÌ
   ≠ë¿÷ν — ±ı ¿ıŒ ¬·ÎÁ ¿¥ flÌ÷ı ◊Λ ?             √›Î, ’HÎ ’»Ì ±Î fi‰˘ »˘Õ ∂¤˘ ◊›˘. ±ı »ı ÷ı ΩB≤Ï÷ ˢ› ÷˘ fiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı µI’Lfi … fiËŸ ◊‰Î ÿı‰Îfi˘. fiËŸ ÷˘ µI’Lfi ◊›Î    ◊Λ. ⁄‘_ ±ΩB≤Ï÷◊Ì … »ı, ±Î …ı »ı ±ı. ±fiı √ÎÕÎ_ ¤flÌfiı ±ΩB≤Ï÷
’»Ì ¿ıŒ ⁄_‘ fiÎ ◊Λ, ’»Ì ±ı ∂Õı ¿flı fiËŸ. ±ıÀ·ı ±ı µI’Lfi …     ˢ› »ı. ±ı¿Îÿ-⁄ı √H΢ …ıÀ·Ì ±ΩB≤Ï÷ fiËŸ. ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì V◊Ò‚
fiËŸ ◊‰Î ÿı‰Îfi˘.                         ±ΩB≤Ï÷ ˢ› I›Îflı ±Î ∂¤_ ◊Λ. fiËŸ ÷˘ ∂¤_ … fiÎ ◊Λ fiı !

   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ∞, ±Î ÷˘ ÁÒZ‹ ¿ıŒfiÌ ‰Î÷. ±Î‹ ÷˘ ¿ıŒ       ≠ë¿÷ν — ±Î‹Î_ ÂÌ ⁄Î⁄÷fiÌ ΩB≤Ï÷ flËı‰Ì Ωı¥±ı ?
ÿı¬Î÷˘ fi ˢ›.                             ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Ì ⁄Î⁄÷fiÌ. ∂√ı fiËŸ ±ı‰_ Ωı¥±ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ÁÒZ‹ … ˢ›, ‘HÎÌfiı › ±ıfiÌ ¬⁄fl fiΠˢ›.        ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı Â_ Â_ ˢ› ±ı‹Î_ ?
   ≠ë¿÷ν — ±ıfiı µI’Lfi fi ◊‰Î ÿı‰˘, ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄fiÌ Â¿ı ?      ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±ı ∂¤_ ¿ı‹ ◊Λ ? ∂¤_ ◊Λ »ı ±ı …
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         397   398                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
±ΩB≤Ï÷. ΩB≤Ï÷ ±ıÀ·Ì ±˘»Ì ¿Ëı‰Î›. ∂¤_ ¿ı‹ ◊Λ ? ¿ÊΛ ◊Λ       ·Z΋Î_ ˢ› fiı ‰Î÷«Ì÷ ¿fl‰Î Ω›, ÷ı ¿ıÁ ±Î¬˘ ⁄ŒÎ¥ Ω›. “·ı‰·”
÷ı CÎÕ̱ı ¿ı‹ ΩB≤Ï÷ ◊¥ Ω› »ı ?! Á΋˘ ‹ÎHÎÁ ¿ÊΛ ¿fl÷˘ ˢ›,      fiÎ ‹‚ı fiı ! “·ı‰·” ±Î‰ı › fiËŸ fiı !
÷˘› ΩB≤÷ ◊¥ Ω› »ı. ’˘÷Îfiı ¿ÊΛ ◊Λ ÷˘ › ΩB≤÷ ! ±Î ¿ÊΛ
                                     ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ∞, ΩB≤Ï÷ ±ı‰Ì flËı‰Ì Ωı¥±ı fiı, ¿ı …flο ¬˘À˘
¿fl÷Î_ › ¤Ò_Õ<_, ±Î’CÎÎ÷Ì ÷k‰ ±Î ! ±Î’H΢ CÎÎ÷ ¿flı. ¿ËıÂı, “ΩHÎ̱ı
                                  ω«Îfl ±Î‰ı ¿ı ÷fl÷, Áı¿LÕı Áı¿LÕı ’¿ÕΛ.
»Ì±ı ±fiı ¿o¥ ◊÷_ fi◊Ì,” ΩH›Îfi˘ ’λ˘ ¿ıŒ ! ’HÎ I›Î_ ±ı‹fiı ÷˘
±iÎÎfi÷Î◊Ì ÷˘ Ë‹ıÂÎ_ ¿ıŒ … ˢ›. ’HÎ ±ËŸ ±Î “iÎÎfi” ’»Ì Ωı ¿ÿÌ        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ’¿ÕΛ ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_. ∂√÷Î_ … ’¿ÕΉ_
¿ıŒ «œı ÷˘ ¿ıÀ·Ì ¨‘Ì Á‹… ¿Ëı‰Î› ? iÎÎfi ΩHÎı·Îfi˘ ¿ıŒ ?        Ωı¥±ı. ÷ı◊Ì ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ı fiı, fiŸÿÌ fiάΩı ∂√÷Î_ …, ⁄ÌΩı
±iÎÎfi÷Îfi˘ ÷˘ ¿ıŒ ˢ› !                       ¤Î√ ÿı¬Î› ¿ı fiŸÿÌ fiάΩı. ’HÎ ±ı ΩB≤Ï÷ ‰√fl ÂÌ flÌ÷ı ⁄fiı ?
   ≠ë¿÷ν — ¿ÊΛ ÷˘ ÿÎÿÎ∞, Á_›˘√◊Ì ∂¤˘ ◊Λ »ı. Á_›˘√
                                  ±fiı ΩB≤Ï÷ ⁄Ë ‹˘ÀÌ Ωı¥Âı. ±Î’HÎı ±ÎÂÎ ›ı ÂÌ flÌ÷ı flά̱ı ?
±Î‰ı I›Îflı ΩB≤Ï÷ flËÌ Â¿ı, ±ı Ïfifl_÷fl …ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì. F›Îflı ±Î     ±ıÀ·ı ⁄‘Ì ±ÎÂÎ flÎ¬Ì Â¿Î› fiËŸ fiı !
¿ıŒ »ı, ±ı ±_ÿfl Ïfifl_÷fl ’Õu˘ ˢ› ?                     ‹ÎÀı µ’Λ ¿fl‰Îfi˘. ¿˘¥ ±Î‰Ìfiı ¿Ëı, “÷‹Îv_ iÎÎfi ⁄Ë ¨«_
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ∂B›Î … ¿fl÷˘ ˢ›, ’ÎHÎÌ ›ı »Î_À÷Πˢ›,     »ı.” ÷ı CÎÕÌ›ı Á‹…‰_ ¿ı ±ËŸ fl˘√ ∂¤˘ ◊¥ …Âı ˉı. fl˘√ ∂¤Î
’ÎHÎÌ ›ı »oÀΛΠ¿fl÷_ ˢ›. flÎ÷-ÿËÎÕÎfiÌ ±ΩB≤Ï÷. ±ı … ±Î’CÎÎ÷Ì     ◊‰Îfi_ ≠I›ZÎ ¿ÎflHÎ ! ±Î’HÎı I›Î_ «ı÷Ì …‰_.
¿Ë_ fiı ! ΩH›_ ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı Á‰˝V‰ ≠¿ÎflfiÎ ¿ıŒ µ÷flÌ Ω›.        ’Ëı·Î_ ¿˘¥ ‰¬÷ ±Î‹Î_ ‹ÌÃΠ‰÷ı˝·Ì ? …ı ÿËÎÕı ‹ÌÃΠ‰÷ı˝,
   ≠ë¿÷ν — ±I›Îflı ¿˘¥fiÌ ÁÎ◊ı ÿÎÿÎ∞fiÎ “iÎÎfi” ωÂı ‰Î÷      ÷ı ÿËÎÕı ±ı ∂√ı. ±fiı ŒflÌ ‹ÌÃΠ‰÷ı˝ ÷ı ±Î‰ÕÌ ‹˘ÀÌ ¿>_’‚˘ ¿Îœı.
¿fl÷Πˢ¥±ı, ÷˘ ’Ëı·Î_ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ˢ› ¿ı “Ë_ Ωb_ »\_.”        …ı‹ ±Î_⁄˘ ¿>_’‚ ¿Îœı »ı fiı ! ⁄ı ’Î_ÿÕı ±Î‰Õ˘, ⁄ÌΩ ⁄ı ’Î_ÿÕı ±ÎÀ·˘
                                  ¨«˘ ◊¥ Ω›, ±ı‹ ‰‘÷_ Ω›. ‹ÌÃÎÂfi_ ’ÎHÎÌ ±Î’HÎı ’Ì √›Î_ ¿ı
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Á ±ı ±Î fl˘√fiı !                 ‰K›_. “Â_ «_ÿ¤Î¥, ÷‹ı ÷˘ ±˘Ë˘Ë˘, iÎÎfiÌ … ◊¥ √›Î.” ÷ı ±ı
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ‰Î÷ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰Ì, ÿÎÿÎ∞ ?            ÁÎ_¤‚Ìfiı Ωı ‹ÌÃΠ±Î‰Ì, ¿ı ∂B›_ ‹ËŸ !!!
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ‰Î÷ ÷˘, ±ı‹Î_ ⁄fl¿÷ fiÎ ±Î‰ı, ‹ı‚ ’Õı fiËŸ       ˉı ±ı‰_ ◊Λ fiı, ÷˘ I›Î_ ±Î√‚ ⁄ÌΩı µ’Λ ¿fl‰˘, ÷fl÷ ¤Ò_ÁÌ
fiı ! Á΋Îfiı “ŒÌÀ” … ¿ı‹ ◊Λ ? “Ë_ Ωb_ »\_” ±ı ‹˘À˘ fl˘√ !      fiά‰_. ±Î’HÎı I›Î_ µ’Λ »ı. fl˘√ ÷˘ V‰Î¤Îω¿ µI’Lfi ◊Λ. …ı
                                  ⁄Ì… ’Õu_ ˢ›, ±ıfi˘ fl˘√ ÷˘ µI’Lfi ◊Λ. ’HÎ µ’Λ »ı ±Î’HÎı
   ÷ı◊Ì ±‹ı ¿Ë̱ı fiı, Á΋ΠΩıÕı ±‹ı ’ı·Î “±ı” √˘Ã‰Ì±ı.
                                  I›Î_. ±Î’HÎı I›Î_ ±Î “ωiÎÎfi” µ’Λ ‰√flfi_ fi◊Ì fiı ?!
±‹fiı ’ı·˘ fl˘√ fiΠˢ›, ±ıÀ·ı √˘Ã‰Î¥ Ω›. ±‹Îflı Ï⁄·¿<·ı › ±ı
fl˘√ fiΠˢ›. ±Î ±Î‰Î_ ¿˘¥ fl˘√ ±‹fiı fiΠˢ›. ±‹ÎflÌ ’ÎÁı           ≠ë¿÷ν — fiÎ, ±ËŸfiÎ ±ı¿ ±ı¿ ‰Î@› ⁄‘Î fl˘√fiı ∂ÕÎÕı ±ı‰Î
⁄ıÁ‰Î◊Ì Á‰˝ fl˘√ …÷Î flËı. ’Ò»Ì ’Ò»Ìfiı ¿flÌ ·ı‰_. ±ı‹ fiı ±ı‹ ⁄ıÁÌ   »ı.
flË̱ı ÷ı › ¿Î‹fi_ fiËŸ. fiËŸ ÷˘ ±ı‹ fiı ±ı‹ ÷˘ “(À›Ò⁄)·Î¥Àı” ›        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, µ’Λ »ı ±Î’HÎı I›Î_ ±Îfi_ ‹Ò‚ ±Î‹Î_◊Ì ◊›_ »ı
⁄ıÁÌ flËı »ı ‹ÎflÌ ΩıÕı ! fi◊Ì ⁄ıÁÌ flËı÷Ì ?
                                  ¿ı “CÎb_ ÁflÁ ◊¥ √›_ »ı” ±ıfiÌ ‹ÌÃΠ‰÷a ¿ı eÀu_ !! ±fiı ±Î ‰V÷
   ¿˘”¿fiÌ ΩıÕı ¤Î_…√Õ ’ÕÌ Ë˘› ÷˘ “Ë_ Ωb_ »\_” ±ı ±ıfiÎ ‹fi‹Î_   ‹ÌÃÌ fiı ? ‹˘ZÎ ⁄Î…\fi_ ¤Ò·ÎÕÌ ÿı ±ı‰_.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         399   400                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
    ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı Ωı¬‹, …⁄fl…V÷ Ωı¬‹ »ı, ‹˘Z΋Î√˝fiı       ’Õı. fiËŸ ÷˘ ±ıfiı ’˘÷Îfiı ¬⁄fl … Â_ ’Õı ? «Î·Ì VÀÌ‹fl ¿˘«Ìfi
‹ÎÀı.                                ¤HÎÌ ! ˢ¿Î›_hÎ ⁄√ÕÌ √›_ »ı, ±ıÀ·ı ¿˘«Ìfi «Î·Ì ! ÿÏZÎHÎfiı … ±ı
                                   ˢ¿Î›_hÎ µkÎfl ÿı¬ÎÕı ! fiËŸ ÷˘ ˢ¿Î›_hÎ Ëo‹ıÂÎ µkÎfl‹Î_ … ·¥ Ω›,
    ÿÎÿÎlÌ — Ωı¬‹, ±ÎI‹CÎÎ÷Ì !! ¿˘¥ ±ı‰_ ¿Ëı I›Îflı ¿Ëı‰_,
                                   ±ı ±ıfi˘ V‰¤Î‰ ! ˢ¿Î›_hÎ ⁄√ÕÌ Ω› ’»Ì @›Î ¿flı ? ±fiı ’˘÷Îfiı
“¤¥, ‹ÎflÌ ‰Î÷ ÷˘ Ë_ … Ωb_ »\_, ÷‹fiı Â_ ¬⁄fl ’Õı ?” ±ıÀ·ı ’»Ì
                                   ‘˛‰fiÎ ÷ÎflÎ Ωı÷Î_ ±Î‰Õ÷Î fi◊Ì !
±ı ÀÎœ˘ ◊¥ Ω›. ±Î’HÎı ¿o¥ √v ◊¥ ⁄ıÁ‰_ »ı ?
                                      ±Î ⁄‘Î_ ¤› ÏÁBfi·˘ ΩHΉΠ… ’ÕÂı fiı ? ±ı‹ fiı ±ı‹ ÷ı
    ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, »^À‰Î …ı‰_ »ı ±Î‹Î_◊Ì.
                                   ¿o¥ «Î·÷_ ËÂı ?
    ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë ‹˘ÀÌ ŒÁ΋HÎ ! ±fiı »÷Î_› ’ı·_ µÿ› ±Î‰ı ÷˘        ≠ë¿÷ν — fiÎ, ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÎ_ Ωı¬‹ »ı ±Î ÷˘.
·˘¿˘fiı “ËıS’” ¿fl‰Ì, ±ı ÷˘ ±Î’b_ ¿Î‹ »ı. ’HÎ µÿ› ±Î‰ı·_ ˢ‰_
Ωı¥±ı. √v ◊¥ ⁄ıÁ‰Î‹Î_ ŒÎ›ÿ˘ fiËŸ, µÿ› ±Î‰ı·_ ˢ‰_ Ωı¥±ı.          ÿÎÿÎlÌ — ±Î’CÎÎ÷Ì ÷k‰ ¿Ëı‰Î›.
±ıfiÌ ‹ı‚ı … µÿ› ±Î‰ı. …ı “ÁÌÀ” fiÎ Ωı¥÷Ì Ë˘› ÷ı “ÁÌÀ” ’fl …         ≠ë¿÷ν — ±fiı ’λ\_ ±ı ±Î√‚ ‰‘‰Î ’HÎ fiÎ ÿı, ⁄Ì…\_ fi‰_
⁄ıÁ‰_ ’Õı, ÷˘ ‰Î÷ …\ÿÌ »ı. ±ıÀ·ı ±ıfiı ‹ÎÀı ±Î¿Î_ZÎÎ fiËŸ flά‰Ì !   iÎÎfi µI’Lfi ◊‰Î ’HÎ fiÎ ÿı.
    ’˘÷ÎfiÎ ’ı’fl‹Î_ ’˘÷ı … ‹Î¿Û ‹Ò¿ı, ÷˘ ¿˘¥ fiÎ’ÎÁ ◊Λ ?        ÿÎÿÎlÌ — ◊‰Î … fiÎ ÿı fiı ! ⁄‘_ ±Î’CÎÎ÷ ¿flÌ fiάı fiı ! …ı
    ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ fiÎ ◊Λ.
                                   »ı fiı, ÷ıfiı ’λ\_ ’ÎÕ ’ÎÕ ¿flı.
                                      ≠ë¿÷ν — ¬Ò⁄Ì ±ı »ı ¿ı ±Î’fiÎ ÂOÿ˘ …ı fiÌ¿‚ı »ı, ÷ı
    ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ı ’ı’fl ÷’ÎÁı, ’˘÷ı ‹Î¿Û ‹Ò¿ı fiı ’˘÷ı fiÎ’ÎÁ ◊Λ
                                   “±ı¿{ı@À” “±ıfiı” ‹ËŸ ±Õı »ı, ±ı fl˘√ µ¬Õı »ı, ƒ„WÀ Œıfl‰ı »ı, fiı
÷˘ Ë_ Ωb_ ¿ı “……‹ıLÀ” »ı. ’HÎ ±ı‰_ ˢ› fiËŸ fiı ?           ±_ÿfl “±ı@{ı@À” Ïø›Î¿ÎflÌ ◊÷_ ÿı¬Î›, ⁄Ë ‰ˆiÎÎÏfi¿ ·Î√ı ⁄‘_ !
    ≠ë¿÷ν — ±Î ÷˘ ’λ˘ ’˘÷ı ⁄ËÎfl fi‹˛ ÿı¬Î‰ÎfiÌ ’HÎ ‹Ëıfi÷        ÿÎÿÎlÌ — ‰Î÷ ⁄‘Ì ‰ˆiÎÎÏfi¿ ˢ› ÷˘ … ·˘¿˘fiı Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰ı
¿fl÷˘ ˢ›.                              fiı, fiËŸ ÷˘ Ïfi‰ıÕ˘ … fiÎ ±Î‰ı fiı !
    ÿÎÿÎlÌ — ÷ı◊Ì ±Î’CÎÎ÷ ¿Ë_ fiı ! ±ı ±Î’CÎÎ÷ ·Î‰ı. ±Î’HÎı ÷˘     ““‹Îfl√ ÁΫΠϋ· √›Î, »^À √›Î Á_ÿıË.””
±ıÀ·_ Ωı‰Îfi_ ¿ı ·˘¿˘ ±Î¿Êν› »ı ? fiÎ, fi◊Ì ±Î¿Êν÷Î. ÷˘ CÎH΢ fl˘√
                                       Á_ÿıË »^ÀÌ √›Î, ÁΫ˘ ‹Î√˝ ÷˘ ‹‚Ì √›˘. ¤Ò·Î ’ÕuÎ ËÂı
»ı Ë…\. ±Î¿Ê˝HÎ ±ıÀ·ı «˘A¬_ … ! «˘A¬_ ◊‰Î ‹Î_Õu_ ¿ı ±Î¿Êν›.
                                   ÷˘ ŒflÌ ±ı¿ ‹Î¥· «Î·‰_ ’ÕÂı. ⁄Ì…\_ Â_ ¿fl‰_ ’ÕÂı ? ’HÎ …ıfiı …‰_
    ≠ë¿÷ν — fiËŸ ÿÎÿÎ∞, ·˘¿˘ ÷˘ ±Î¿Êν›. ◊˘ÕÎ ‰¬÷ ‹ÎÀı ÷˘    »ı ÷ıfiı …ÕÌ ±Î‰Âı. “ÿÎÿΔfiı ’Ò»‰_ ¿ı ¤Ò·Î ’ÕuÎ »ı ¿ı ÁΫı flV÷ı
±Î¿Êν› fiı ?                             »ı ? ±ıÀ·_ ’Ò»‰_. “‹Îv_ iÎÎfi ¿ı‰_ »ı” ±ı‰_ fiÎ ’Ò»‰_. “¤Ò·˘ ’Õı·˘
                                   »\_ ¿ı ÁΫΠflV÷ı »\_ ?” ±ıÀ·_ … ’Ò»‰_. ÿÎÿÎ ¿Ëı. “⁄fl˘⁄fl »ı flV÷˘”
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı …flΛ fiËŸ fiı ! ∂¤_ … fiÎ flËı fiı ¿˘¥ !     I›Îflı ’»Ì «ÎS›Î …‰_.
’Ëı·ı … ÿËÎÕı ∂ÕÌ Ω› ⁄S⁄ ! ±ı¿-⁄ı ÿËÎÕÎ ‹ÎÀı fi¤Î‰Ì ·ı ·˘¿˘,
’»Ì fi¤Î‰ı fiËŸ. ±Î ÷˘ “iÎÎfiÌ ’vÊ” »ı, ÷˘ ±Î’HÎfiı ÿ˘ÊfiÌ ¬⁄fl                   vvvvv
                                 402                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
                                 ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı fiËŸ. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ⁄˘·Ì±ı … fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ÿ˘Ê ⁄ıÁı. ±ı
                                 ÷˘ …ı‹ …ı‹ ±Î ⁄‘Î_ ’ÎÁÎ_ ÿ⁄Î÷Î_ Ω›, ⁄Ï© ÿ⁄Î÷Ì Ω›, “≥√˘¥{‹”
                                 ¬·ÎÁ ◊÷˘ Ω›, ÷ı‹ ÷ı‹ ±ı V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı. ≠ë˘fiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_
                                 ±I›Îflı ’Õ‰_ fiËŸ. fiËŸ ÷˘ ¿Î«_ ¿’ÎÂı. ’»Ì ’λ\_ ’ο<_ ¿fl‰_ ˢ› ÷˘
                                 fiËŸ ◊Λ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı¿ Œıfl˘ ¿ıÁ √Ò_«Î¥ √›˘ ±ıÀ·ı !
                                    ±ıÀ·ı “≥√˘¥{‹”fi˘ ‹ËŸ flÁ fiÎ ’Õ‰˘ Ωı¥±ı, ⁄Ï©fi˘ flÁ
                                 fiÎ ’Õ‰˘ Ωı¥±ı. ±ı‹Î_ ’»Ì ⁄Ï©fi˘ ±¤Î‰ ◊‰˘ Ωı¥±ı,
                                 “≥√˘¥{‹”fi˘ ±¤Î‰ ◊‰˘ Ωı¥±ı. ±fiı ÷ı ’HÎ ±P›ÎÁ ◊‰˘ Ωı¥±ı
              [8]                 I›Îflı ¿Î‹fi_ ! I›Î_ Á‘Ì ‘Ìfl… ’¿Õ‰Ì ÁÎflÌ !!
        ΩB≤Ï÷ — ’ÒΩ‰ÎfiÌ ¿Î‹fiÎ                       ’ÒHÎνËÏ÷ ¿fl‰Ì ˢ›, ÷˘....
                                    ¿˘¥ …B›Î±ı ¿ÂÌ ‰Î÷ ¿fl˘ »˘ ? ‰Î÷«Ì÷‹Î_ ¿˘¥ …B›Î±ı
        “iÎÎfiÌ”fiÌ Á‹…HÎı Á‹…HÎ !
                                 ’Õ¢ fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ·˘¿ ÷˘ ÁÎ_¤‚ı, ’HÎ ’˘÷ÎfiÌ ÿÂÎ ÂÌ ◊Λ ?
   “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÌ Á‹…HÎ◊Ì Á‹…HÎ ‹ı‚‰‰ÎfiÌ »ı, “’ıflı·· À<    ·˘¿fiı ÷˘ ¿Îfiı ÁÎ_¤‚Ìfiı ¿ÎœÌ fiά‰Îfi_ »ı ±fiı ’˘÷Îfiı ’HÎ
’ıflı··”. fiËŸ ÷˘ “flı·‰ı ·Î¥fi” ∂ÕÌ …Âı. “’˘÷ÎfiÌ” Á‹…HÎ ÷˘     “≥LÀflıVÀ” ’Õı ±ı‹Î_. ¿ÎflHÎ ¿ı Ë…\ “≥√˘¥{‹” »ı fiı, ÷ı ⁄‘Î_ ‹ËŸ
fiά‰ÎfiÌ … fi◊Ì. ‹ËŸ Á‹…HÎ »ı … fiËŸ fiı ! ±ı¿ ±Î_¿ÕÎfiÌ ›ı      ·™-¬™ ¿fl÷Î_ ÷ˆ›Îfl ⁄ıÁÌ … flèÎΠˢ›. ÷ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±ıfiı ¬˘flο
Á‹…HÎ fi◊Ì. ’˘÷ÎfiÌ Á‹…HÎ ÷˘ ±Î‹Î_ «·Î‰‰ÎfiÌ »ı … fiËŸ.       ‹‚Ì Ω›.
’˘÷Îfi΋Î_ Á‹…HÎ … fi◊Ì fiı ! ¿Â_ … Á‹…HÎ fi◊Ì. Ωı Á‹…HΠˢ÷
fiı, ÷˘ ¤√‰Îfi ◊¥ Ω÷ !                          Ë…\ ‹ËŸ ±Î ±Ëo¿Îfl fiı ⁄‘_ ±˘»\_ ◊›Î ÏÁ‰Î› Â_ ¿fl‰Î √Î
                                 √Î ¿fl˘ »˘ ? ¿˘¥fiı «Îfl ±ÎfiÎfi˘ ŒÎ›ÿ˘ ◊Λ fiËŸ, fiı ±‹◊Î √Î
   ≠ë¿÷ν — ·˘¿ ≠ë ’Ò»ı ±fiı ±ıfiÎ ¬·ÎÁÎ ±Î’ı ÷˘ ±ı‹Î_ ‰Î_‘˘  √Î ¿›Î˝fi˘ ±◊˝ fiËŸ fiı ! ÷ı CÎÕ̱ı ÂOÿ ÷ı ⁄‘Îfiı ÁÎflÎ ·Î√ı. ·˘¿
¢ »ı ?                             ¿Ëı › ¬flÎ ¿ı, “⁄Ë ÁÎflÌ ‰Î÷ »ı, ⁄Ë ÁÎflÌ ‰Î÷ »ı.” ’HÎ I›Î_ ÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — ≠ë˘fiÎ ¬·ÎÁÎ ±ı ‰V÷ …\ÿÌ »ı. Ë…\ ÷˘ ΩB≤Ï÷ ±Î‰‰Ì  ’˘÷Îfiı “≥√˘¥{‹” ‰‘Ì Ω› ±fiı ’ı·Î ·˘¿˘fiı ÷˘ ¿Î‹ ¿Â_ › ·ÎB›_
Ωı¥±ı, Ë…\ ΩB≤Ï÷ ’ÏflHÎ΋ ’΋‰Ì Ωı¥±ı. ’ÏflHÎ΋ ’΋ı I›Îfl ’»Ì,   fiΠˢ›. ¬Î·Ì µ’fl Á√_‘Ì ±Î‰Ì ’Õı ±ıÀ·_ … ! ‹˘œÎ‹Î_ …·ı⁄Ì
CÎHÎÎ ÀÎ¥‹ ’»Ì ¬·ÎÁÎ ±Î’ı·Î ¿Î‹fiÎ. fiËŸ ÷˘ ¬·ÎÁ˘ ±ı ⁄ı-¬·ÎÁÎ   ’ıÃÌ›ı fiËŸ fiı Á√_‘Ì ±Î‰Ì ±ıÀ·_ … !
◊Λ fiı ±Î’b_ iÎÎfi “Õεfi” ∂÷flÌ Ω›, ⁄Ï©√Q› ◊¥ Ω›.
                                    ¿Î«_ flά‰_ ˢ› ÷˘ ’ı·˘ flV÷˘ Áfl‚ »ı, ‹ÌÃÎÂı › ÁÎflÌ ’ÕÂı.
   ≠ë˘fiÎ …‰Î⁄ ±Î’÷Î_ ’Ëı·Î_ ÷˘ ⁄‘_ “≥√˘¥{‹” µ÷flÌ …‰_     ’HÎ ’˘÷ı Ωı ÁËı… ¿Î«˘ ’Õıfiı, ÷˘ ±ı ±Ëo¿Îfl fiı ⁄‘Î ‹ËŸ ⁄ıÁÌ …
Ωı¥±ı. ⁄‘_ ±ıÀ·ı fiÎÀ¿Ì› “≥√˘¥{‹” ’HÎ ∂÷flÌ …‰_ Ωı¥±ı. ±Î ÷˘    flèÎΠˢ› ÷flÎ’ ‹ÎflÌfiı, ¿ı @›Îflı ¬˘flο ‹‚Ì Ω›. ‹ËŸ ±Ëo¿Îfl
⁄‘Î_ “Œo¿Âfi” Ë…\ ¿Î«Î_ »ı. ±ı “Œo¿Âfi” ’ÒflÎ_ ◊›Î ÏÁ‰Î› V›Îÿ˚‰Îÿ  ¬˘flο ¬˘‚÷˘ … ˢ›. ±ı ÷˘ ÿflı¿fiı › ’ı·˘ ±Ëo¿Îfl ÷˘ ⁄ıÁÌ flËı·˘
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        403  404                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
… ˢ›. ±Ëo¿Îfl «œÌ ⁄ıÁıfiı, ÷˘ ’»Ì ÷˘ ÿ·Î·Ì ±ı¿·Ì fiÎ ¬˘‚ı.     ωʛfi˘ ω«Îfl ’HÎ µI’Lfi ◊Λ »ı I›Î_ Á‘Ì ’˙ÿ˚√Ï·¿ ¥E»Î±˘
±I›Îflı ÷˘ ÿ·Î·Ì ¬˘‚ı »ı, ’HÎ ’»Ì ÷˘ ±Î¬Ì ‹ÒÕÌ ±fiı ÷‹fiı      ÁÎ«Ì »ı ±fiı I›Î_ Á‘Ì ⁄‘˘ ¤Îflı·˘ ±„Bfi »ı.
’˘÷Îfiı ˵ ¬Î¥ Ω› ! ±ı ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ‹ËŸ »ı …. ±ıÀ·ı ΩH›Î
                                    ‹ÎÀı «ı÷÷Î flËıΩı. ±Î ÷˘ ⁄Ë ¤Îflı, √ÎÕ<_ ¨‘_ fiÎ¬Ì ÿı, fiı
¿fl‰_ ¿ı ±ı ±Ëo¿ÎflfiÌ ËÎ…flÌ »ı, I›Î_ Á‘Ì ⁄ÌΩ ¿ÂÎ ¤Î√‹Î_ ’Õ¢
                                 ¿›Î_fi_ ¿›Î_› …÷_ flËı. ±Î ΩB≤Ï÷ …÷Ì flËı, ’HÎ ±Î Á‹„@÷ ˵ …÷_
fiËŸ. ±Ëo¿Îflfiı “V¿˘’” ‹‚ı ±ı‰˘ flV÷˘ ±Î’¢ fiËŸ.
                                 flËı. ±ı ±Ëo¿Îfl ’»Ì «œÌ ⁄ıÁı, fiı ⁄‘Î › «œÌ ⁄ıÁı. ÷ı◊Ì ¤√‰Îfiı
   ±Î’HÎÎ iÎÎfifi˘ ±ı¿ ‰Î‚ …ıÀ·_ ¿Ëı‰Î Ω› ÷˘ ·˘¿˘ ÷ÒÀÌ ’Õı.   ¿Ëı·_ ¿ı µ’‹ ◊›ı·Î √HÎ, ‹ÎÀı ±‰U› ’Õı.
·˘¿˘±ı ±Î‰Ì ÂÎ_Ï÷ Ωı¥ fi◊Ì, ±Î‰_ ÁÎ_¤Y›_ fi◊Ì, ±ıÀ·ı ÷ÒÀÌ ’Õı
                                    ≠ë¿÷ν — ±Î’ı ⁄Îfl‹Î √HÎ V◊Îfi¿‹Î_ ⁄ıÁÎÕuÎ ’»Ì ’Õı fiËŸ
fiı ! ±fiı ’ı·˘ ±Ëo¿Îfl ‹ËŸ ⁄ıÃ˘ ⁄ıÃ˘ ËV›Î ¿flı, “ËÎ, «Î·˘, ±Î’H΢
                                 fiı ?
¬˘flο ‹Y›˘ !” ±fiÎÏÿ◊Ì ¬˘‚÷˘ ˢ› ! ’ÒHÎνËÏ÷ ¿fl‰Ì »ı ¿ı ±‘Ò fl_
flά‰_ »ı ? ¿Î«_ flά‰_ »ı ? ’Ò fl_ ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ ¿˘¥ …B›Î±ı ¿Î«Î      ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’Õı fiËŸ. ±ıÀ·ı ’Õ‰Îfi_ Â_ »ı ? T›‰ËÎfl‹Î_
fiÎ ’Õ¢. ¿˘¥ ’Ò»ı fiı, ÷˘ ›ı ¿Î«Î fiÎ ’Õ¢.            ’Õ‰Îfi_ ˢ›   fiı ! ⁄Îfl‹_ ÷˘ Ïfiç›fi_ »ı ±fiı T›‰ËÎfl Ë…\
                                 ±Ï√›Îfl‹Î‹Î_   ±Î‰÷Î_ … ’ÕÌ Ω› ’»Ì. T›‰ËÎfl ±ı¿ÿ‹
       µ’‹, ±ı ¤Îflı·˘ ±„Bfi … !              ±Ï√›Îfl‹Î‹Î_  ±Î‰ı, fiı ŒflÌ ’ÕÌ Ω›. ±ıÀ·ı ±Ï√›Îfl‹_ √_ÃÎb_
   ’Ëı·_ ⁄Ï©√Q› ±Î‰Âı ±fiı ÷ı › “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’ÎÁı ⁄Ë      T›‰ËÎflfi_ »ı,  µ’‹ !!
ÁÎ_¤‚ ÁÎ_¤‚ ¿fḻı I›Îflı ±Î‰ı. ±ı ’HÎ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı “VÀÕÌ” ¿fl÷˘ Ω›     ±ıÀ·ı ZΛ fi◊Ì ◊›_ I›Î_ Á‘Ì «Î·ı fiËŸ. ⁄‘˘ T›‰ËÎfl ZΛ
I›Îflı ±Î‰ı, ÷˘ ¿Î‹fi_.                      ◊›Î ‰√fl ¿Â_ «Î·Âı fiËŸ. ±flı, fi‰‹_ … fiÎ ±˘‚_√ı fiı ! F›Î_ Á‘Ì
   …ıfiı ΩB≤Ï÷ ‰‘Ì Ω›, ÷ıfiı ±‹Îflı ⁄Ë «ı÷‰‰˘ ’Õı. ’HÎ Ωı     ωʛfi˘ ω«Îfl ±Î‰ı »ı fiı, I›Î_ Á‘Ì fi‰‹_ √_ÃÎb_ ±ÎCÎ_ ◊Λ fiËŸ.
¿ÿÌ Ë‰ı ±ÎiÎ΋Î_ flËıfiı, ÷˘ ±ıfiÌ “ÁıŒ ÁÎ¥Õ” ∂÷flÌ Ω›. ’HÎ “ÁıŒ   ±ıÀ·ı Ωı ¿ÿÌ ⁄˘·‰Î Ω› ÷˘ ÿÂÎ ⁄ıÁÌ Ω›. Ωı¬‹ÿÎflÌ »ı, ‹ËÎfi
ÁÎ¥Õ” ∂÷fl‰_ ⁄Ë ±CÎflÌ »ı ‰V÷.                   Ωı¬‹ÿÎflÌ ! ¿ÎflHÎ ¿ı fl˘√ ⁄‘Î ∂¤Î »ı, Ë…\ µ’‹ ◊›ı·Î »ı, ±ı
                                 ZΛ fi◊Ì ◊›ı·Î. ±ı ZΛ ◊‰Î_ ’ÕÂı. µ’‹ ◊›ı·Î ±ıÀ·ı ¤Îflı·˘
   ˉı ’˘÷Îfiı ±Ëo¿Îfl ÿı¬Î›, ÷ı … ±ÎÀ·Ì ‰‚Ì ÁÎflÌ ±ı ΩB≤Ï÷.   ±„Bfi ¿Ëı‰Î›. @›Îflı ¤Õ¿˘ ¿flÌ fiάı ±ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ.
fiËŸ ÷˘ ±Ëo¿Îfl ±ı¿·˘ … fiÎ ÿı¬Î›, ⁄Ì…\_ ⁄‘_ … ÿı¬Î›. …ı «œÌ
⁄ıÁ‰Îfi˘ ±ı ±ı¿·˘ … fiÎ ÿı¬Î›.                        “’˘÷Δ ’fl ’ZÎ’Î÷, V‰ÁkÎÎ ±Î‰flΛ !
   ⁄Ï© ZΛ ◊‰Ì Ωı¥±ı. ’»Ì ±Ëo¿Îfl ZΛ ◊‰˘ Ωı¥±ı. ’»Ì          Ë…\ ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ ’fl ’˘÷Îfiı ’ZÎ’Î÷ »ı, ±Î¬˘ › ’ZÎ’Î÷ »ı.
⁄Ì∞ ⁄‘Ì ’˙ÿ˚√Ï·¿ ≥E»Î±˘ ZΛ ◊‰Ì Ωı¥±ı. ±I›Îflı ÷˘ ‹ËŸ ±ı     ’˘÷ÎfiÌ ’fl ’ZÎ’Î÷ fiÎ flËı ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· …Õı ! ’ZÎ’Î÷ Á‹Ω›_ ?
≥E»Î±˘ fiÎ ÿı¬Î›, ’HÎ ‹ËŸ µ’‹ ◊›ı·Ì ˢ›. …ı ‹ËŸ ±_ÿfl¬Îfiı     »ı ÷ı◊Ì Ë‰ı “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_” ±ı ¤Îfi ÷˘ fi◊Ì flËı÷_, ’HÎ F›Îflı ¿‹˝fiÎ
ÿ⁄Î¥ flËı·Ì »ı, ±ı ⁄‘Ì ZΛ ◊‰Ì Ωı¥±ı. ±I›Îflı ±ı ⁄‘Ì        µÿ› ±Î‰ı I›Îflı “’˘÷ı” µÿ› V‰w’ ◊¥ Ω› »ı ! ±fiı µÿ› V‰w’
≥E»Î±˘fiÌ ’˘÷Îfiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı. ’HÎ F›Î_ Á‘Ì Ï‰Ê›fi˘ ω«Îfl      ◊›˘ ¿ı ΩB≤Ï÷ ’fl ±Î‰flHÎ ±Î‰ı fiı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· fiÎ ÿı¬Î›. ’HÎ
±Î‰ı »ı I›Î_ Á‘Ì ’˙ÿ˚√Ï·¿ ≥E»Î »ı, ±ı‹ ¬Î÷flÌ ◊¥ √¥. ‹ËŸ     ÁIÁ_√‹Î_ ±Î‰ ±Î‰ ¿flı ±ıÀ·ı ¤ÒÏ‹¿Î œÌ·Ì ◊Λ fiı µ’›˘√ ¬Ò_’ı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        405   406                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
ÁIÁ_√ ±˘»˘ ˢ› ÷˘ µ’›˘√ ±Î‰flΛΠ¿flı.                      I›Îflı “ΩB≤Ï÷” ’ÏflH΋ı “iÎÎfi”‹Î_ !
   CÎfl‹Î_ «˘fl ’ıÁı fiı, ÷˘ ‹ËŸ ±ÎI‹Î »ı ÷˘ ÷fl÷ … Á‹Ω› ±ı‰_      ΩB≤Ï÷ ‰‘Λν ¿flΩı ÷˘ ·Î¤ÿÎ›Ì ◊Âı. ΩB≤Ï÷ ‰‘ı·Ì ˢ› fiı,
»ı. ’HÎ ¿ı‹ fi◊Ì Á‹Ω÷_ ? “±Î’HÎı I›Î_ ÷˘ ¿Â_ ◊Λ fiËŸ” ±ı‰˘     ÷˘ ⁄ÌΩ_ ¿‹˝ ⁄_‘Λ fiËŸ. ΩB≤Ï÷fiı ¿‹˝ ⁄_‘fi fiΠˢ›, ±ıÀ·ı ‹ËŸ
’ZÎ’Î÷ »ı, ÷ı◊Ì ±ı ⁄Î…\fi_ ±Î‰flHÎ »ı ±fiı ÷ı◊Ì ±Î ⁄‘_ ΩHΉΠ    ±ı¿ÿ‹ «˘A¬_ ◊¥ Ω›. I›Î_ Á‘Ì‹Î_ ’ı·˘ “≥√˘¥{‹” ±˘√Y›Î ¿flı.
fiÎ ÿı. fiËŸ ÷˘ ÷fl÷ Á‹Ω› ±ı‰_ »ı.
                                    ‹Îfi‹Î_ ¿’À fi◊Ì. ‹Îfi‹Î_ ¿’À ˢ÷ ÷˘ ΩB≤Ï÷ … µI’Lfi fiÎ
   “¿˘fiÌ ‰ŸÀÌ ÁflÁ »ı ?” ’Ò»ı ÷˘ ÷fl÷ ±Î_√‚Ì ¨«Ì ¿flÂı.      ◊Λ. ¿’À ±ıÀ·ı ’Õÿ˘ ! …ı‹Î_ ’Õÿ˘ ±ı fi ÿı¬Î›, ÷ı‹Î_ ±ı ±_‘ ˢ›.
¿ÎflHÎ ¿ı “’˘÷ÎfiÌ ‰ŸÀÌ ÁÎflÌ »ı” ±ı‰˘ ’ZÎ’Î÷ »ı !
                                    ≠ë¿÷ν — ¿’À ±ıÀ·ı Â_ ?
   ±ı‰˘ ±Î ’˘÷Î ’fl ’˘÷Îfiı ’ZÎ’Î÷ »ı, ±ıÀ·ı ‹Ò„E»Û÷ ¿›Î˝
‰√fl flËı fiËŸ. ±fiı ±ıfiÌ ’˘÷Îfiı ¬⁄fl … fiÎ ’ՉΠÿı fiı ! “Ë_         ÿÎÿÎlÌ — ‰V÷fiı œÎ_¿‰Î Œflı. ±Î ⁄‘_ ¿’À … ¿Ëı‰Î› fiı ! ‹ËŸ
«_ÿ¤Î¥ »\_” ±ı ¤Îfi ÷˘ ±‹ı ÷˘ÕÌ ±ÎM›_ »ı, fiı ±Î’ı·˘ ±ÎI‹Î›     ¨‘_ ±Î ¿’Àı … ¿flΉÕÎT›_ fiı ⁄‘ı. ±Ëo¿Îfl fiı ¿’À ⁄ıµ ¤ı√_ ◊Λ
’˘÷Îfiı flËı »ı. ’HÎ F›Îflı µÿ›fiÎ Œıfl «œı »ı I›Îflı ¬⁄fl fiÎ ’Õı ¿ı   I›Îflı ◊Λ fiı ±Î‰_ ! ¨‘ı flV÷ı ¿˘HÎ ·¥ Ω› ? ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤.
“‹ÎflÌ ÂÌ ¤Ò· ◊Λ »ı ? @›Î_ ¤Ò· ◊Λ »ı ?!”             ±ı ⁄‘Î_ «Îflı‰ ¤ı√Î ◊Λ I›Îflı ¨‘ı flV÷ı ·¥ Ω›. ‹Ò‚ ⁄‘_
                                 ±Ëo¿Îflfi_. ±fiı ‹ËŸ ·˘¤ Âıfi˘ ? ‹ËŸ ±ıfiı V‰Îÿ ˢ›.
   fi›* ±Î¬_ ›ı ¤Ò·fi_ … ÷_hÎ »ı fiı ! ÷ıfiı ·¥fiı ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ ÁkÎÎ
±Î‰flΛı·Ì ’ÕÌ »ı. ±ÎI‹Î ÷˘ ±ÎM›˘ »ı, ’HÎ ÁkÎÎ ±Î¬Ì›ı          ΩB≤Ï÷ iÎÎfi‹Î_ ’ÏflHÎ΋ ’΋ı, ÷ı ’Ëı·Î_ ÷˘ ¿’Àfi˘ ±ı¿ ±_Â
±Î‰flΛı·Ì ’ÕÌ »ı ! fiı ÷ıfiı ·¥fiı ‰«fi⁄‚-‹fi˘⁄‚ ’HÎ ¬Ì·÷_       fiÎ flËı‰˘ Ωı¥±ı. ¿˘¥ ’HÎ ≠¿ÎflfiÎ ¿’Àfi˘ ±_ fiÎ flËı‰˘ Ωı¥±ı,
fi◊Ì. fiËŸ ÷˘ ‰«fi⁄‚ ÷ı ¿ı‰_ ¬Ì·ı !! Ë∞ ÷˘ ωʛ ’fl ’ZÎ’Î÷      ωʛfi˘ ±_ fiÎ flËı‰˘ Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı ωʛfi˘ ω«Îfl ’HÎ fiÎ
»ı, ¿’À ’fl ’ZÎ’Î÷ »ı, ±Ëo¿Îfl ’fl ’ZÎ’Î÷ »ı. ‹ÎÀı µ’›˘√ ΩB≤Ï÷    ±Î‰‰˘ Ωı¥±ı.
flά˘, ÁIÁ_√fi˘ ‘y˘ flά˘. ÷˘ ±ı ⁄‘Ì T›‰ËÎflfiÌ ¤Ò·˘ ÿı¬Î›, fiı        ±ıÀ·ı ¿˘HÎ ¿˘HÎ …‰_ Ωı¥±ı ? ±Ëo¿Îfl ZΛ ◊‰˘ Ωı¥±ı. ⁄Ï©
µ’›˘√ ⁄‘ı Œflı. ±Î ÁIÁ_√‹Î_ fiÎ ±Î‰ı ÷˘ Â_ ◊Λ ? µ’›˘√ ±À¿Ì     ZΛ ◊‰Ì Ωı¥±ı, ±ı µ’‹ ◊›ı·Ì fiÎ «Î·ı. ⁄‘Î ¿‹˘˝ ZΛ ◊Λ I›Îflı
Ω›. ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ’ZÎ’Î÷ ! fiı ÷ı ’˘÷Îfiı › ¬⁄fl fiÎ ’Õı.      ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ZΛ ◊Λ. ±Î ÷˘ ⁄‘Î √H΢ ZÎΛ¿ ◊Âı I›Îflı
   ΩB≤Ï÷ ±ı ‰V÷ “iÎÎfi” fi◊Ì. ΩB≤Ï÷ ÷˘, ±ı ΩB≤Ï÷ »ı. “iÎÎfi”   V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı. I›Î_ Á‘Ì ÷˘ Ωı¬‹ÿÎflÌ »ı. ⁄Ë …
‰V÷ …\ÿÌ »ı. ΩB≤Ï÷ ÷˘, ¨C΋Î_◊Ì Ω√‰_, ±ıfi_ fi΋ ΩB≤Ï÷. ˉı     Ωı¬‹ÿÎflÌ, ±I›_÷ Ωı¬‹ÿÎflÌ !!
¨CÎ fiÎ flËÌ ¿Ëı‰Î› ! “iÎÎfi” ÷˘ ⁄Ë ‹˘ÀÌ ‰V÷ »ı. ±Î ⁄Ì…ı ⁄‘ı           “ΩB≤Ï÷”, I›Î_ ¿ÊΛ˘ “…‹ı” fiËŸ !
µ’‹ ◊›ı·_ ˢ› fiı, ÷ı ZΛ ◊Λ I›Îfl ’»Ì “iÎÎfi” µI’Lfi ◊Λ.
ZΛ˘’‹ ◊›ı·_ ±ıÀ·ı ±Ëo¿Îfl »ı ¬fl˘, ’HÎ ±I›Îflı ÿı¬Î÷˘ fi◊Ì.        ±Î ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤fiÌ Â„@÷±˘ ‹ËŸ ⁄ıÁÌ flËı·Ì ˢ›. ÷ı
±ÏBfi »ı ’HÎ µ’fl ¤Îflı·˘ »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı µ’fl ÿı¬Î› fiËŸ.      “@›Îflı ÿÎÿÎfiı »˘Õı ±fiı ‰‚√Ì ’Õ<_” ¿ËıÂı. ±ı √‹ı ÷ı flV÷ı ±ÎÕ<_-±‰‚_
±Î’HÎı ±ı‹ … ΩHÎ̱ı ¿ı flά˘ÕÌ »ı. ’HÎ …flο ˉΠ±Î‰Âı ¿ı ¬⁄fl    ÿı¬ÎÕÌfiı ’HÎ ±Î »˘ÕΉ‰Î ÷ˆ›Îfl ◊Λ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı F›Î_ Á‘Ì ∂¤Î
’ÕÌ …Âı, ¤Õ¿˘ ◊Âı.                        flËı·Î »ı, Ë…\ ÁÎ⁄Ò÷ »ı I›Î_ Á‘Ì Ïfi‰* ◊Λ fiËŸ. I›Î_ Á‘Ì ⁄˘·‰Î
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        407   408                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
…ı‰_ fi◊Ì. ±ı ‰ÎHÎÌ ÷˘ ‰Î-’ÎHÎÌ ◊¥ …Âı. ‹ÎÀı ±ı ⁄˘·‰Î …ı‰_ fi◊Ì.      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ …‹Ì Ω›. »÷Î_ “ÿÎÿÎ∞” ‹Î◊ı »ı, ¿Ú’Î◊Ì ⁄‘_
                                  «˘A¬_ ◊Λ ±ı‰_ »ı. Ω÷ı ±Î ÁIÁ_√‹Î_◊Ì ±ÎCÎΒλΠ◊Ή ÷˘ ÷fl÷
   ‹ÌÃΠ‹‚ı, ±ı ¬˘flο ‹Y›˘ ¿Ëı‰Î›. ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤fiı
                                  «˘ÓÀÌ ’ÕÂı ⁄‘_. ±Î’HÎı ÷˘ “ÿÎÿÎ∞”fi˘ ±ÎÂfl˘ »˘Õ‰˘ fiËŸ, ’√
¬˘flο ‹‚ı. ’»Ì ÷˘ ’ı·Ì ⁄Î…\ ΩıÁ⁄_‘ „@÷ ‰Î’flı ! ±Î ÷˘ ¬˘flο
                                  »˘Õ‰Î fiËŸ !
fiËŸ ±Î’ı·˘, ÷ı ◊˘ÕÎ ÿËÎÕÎ ¤ÒA›Î flèÎÎ Ë÷Î fiı, ÷ıfiı ·Ì‘ı Ïfi⁄˝Ô‚
◊¥ √›ı·Î. hÎHÎ ‰Ê˝ Á‘Ì ¬˘flοfiÎ ±ÎM›˘ ˢ› ±fiı ±ı ¤ÒA›Î flËı        ±Î ÷˘ ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ⁄‘Î_› ÿ⁄Λı·Î_ »ı. ±ı › Ë…\
÷˘ hÎHÎ ‰Ê˝ ’»Ì …÷Î flËı. ’HÎ ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ‹ËŸ ◊˘Õ<_¿ ◊˘Õ<_¿ ±Î’ı  ⁄fl˘⁄fl ·Î√‹Î_ ±Î‰ı fiı, ÷˘ ¤¤Ò¿Ì ∂Ãı. ‹ÎÀı ’Ò fl_ ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ ±Î
»ı. ⁄Ë ÿ›Î‚ »ı fiı, ·Î√HÎ̉΂Π⁄Ë fiı ! ¿ËıÂı, “S›˘, ÿ΂-¤Î÷     flV÷˘ ¿ı ⁄‘Î ZΛ ◊‰Î_ Ωı¥±ı. µ’‹ ±fiı ZÎΛ¿, ±Î ⁄ı ÂOÿ˘ Á‹∞
fiı ±Î ◊˘Õ<_ S›˘. ±flı, ÿÎÿÎfiÌ ≠ÁÎÿÌ ÷˘ ·˘.” ±ıÀ·ı ◊˘Õ˘ ◊˘Õ˘ ¬˘flο  ·ıΩı.
±Î’ı »ı. Ωı Ï⁄·¿<· ¤ÒA›Î flά‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ hÎHÎ ‰Ê˝◊Ì ±Î√‚
À¿ı fiËŸ. ±ı √›Î ±ıÀ·ı Á‰˝V‰ ⁄‘_ Á΋˛ÎF› ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ ±ÎT›_.       ±Î ⁄‘Ì ‰_ÂΉ‚Ì ±˘»Ì ◊¥ …Âı I›Îflı ¿Î‹ ◊Âı. ±Î ‰_ÂΉ‚Ì
                                  ÷˘ ±˘»Ì ¿fl‰Ì ±ı ω¿À ¿Î‹ »ı. ±fi_÷ ±‰÷Îflfi˘ ‹Î· ⁄‘˘ ! ±Î
    ±ı‰Ì ¬⁄fl ’Õı »ı ¿ı ’ı·Î ¿ÊΛ˘ …‹Ì Ω› »ı ±ı‰_ ? ¬⁄fl     ⁄‘Î √H΢ µ’‹ ◊¥ √›ı·Î »ı. ˉı ±ı‹Î_◊Ì ¿ıÀ·Î¿ eÀÌ fiÌ¿‚ı.
’Õı ¿ı ±Î ¿˘HÎ …‹Ì √›_ ? ¿ÊΛ˘ ±Î‰_ ⁄‘_ …‹Ì Ω›. ‹ÏËfi΋Î_      ±fiı ¿ıÀ·Î¿ ±Î‰÷ı ¤‰ eÀÂı, ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±Î‰÷˘ ¤‰ ÷˘
⁄ı ‰¬÷ … ¬Î‰Îfi_ ‹Y›_, ÷˘ ’λÎ_ Ë÷Î ÷ı‰Î_ fiı ÷ı‰Î_ ‹…⁄Ò÷ ◊¥     ±Î’HÎı ΩHÎı ¿ı ’©Ï÷Áflfi˘ ¤‰ »ı, ’HÎ ±ËŸ eÀÌ fiÌ¿‚ı ÷˘ ‰ıÊ ◊¥
Ω›.                                ’Õı. ±ËŸ ÷˘ ’»Ì, ±ËŸ◊Ì ¬Á‰Î … fiÎ ÿı !
   ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ÷˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ › …‹Ì fi◊Ì √›_. I›Îfl ’»Ì …÷Î
                                          “ZÎΛ¿”, ’»Ì ÁıŒÁÎ¥Õ !
flËı·Î fiı ! ŒflÌ ±‹ı fiyÌ ¿›* ˢ› ¿ı “±ı‹fiı …‹ÎՉΠfi◊Ì” ±ıÀ·ı
…‹ı fiËŸ. ΩB≤Ï÷ Ωı¥±ı.                           ’ÒHÎνËÏ÷ ÏÁ‰Î› ±Î ‰Î÷ ËÎ◊‹Î_ ·ı¢ fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹ËŸ ⁄‘Î
   Ë…\ ’ı·Î ¿ÊΛ ⁄‘Î ⁄ıÁÌ flèÎÎ »ı, …÷Î flèÎÎ fi◊Ì. I›Îflı ‹ıÓ   ÿ˘Ê˘ µ’‹ ◊¥fiı ⁄ıÁÌ flËı·Î ˢ› ±fiı ÂÌ flÌ÷ı ⁄˘·Î› ? Ë…\
‹Î›Î˝ › fi◊Ì. Ë_ ¿o¥ ÏËoÁ¿ »\_ … fiËŸ. ±ıÀ·ı ±ı …÷Î flèÎÎ ›ı fi◊Ì.   “ÁÏÀیΥՔ ◊›Î fi◊Ì ÷‹ı. ±Î ÷˘ Ë…\, Œ@÷ ÷‹fiı Ï«_÷Î fiÎ ◊Λ
÷ı‹ ±Î’HÎı ¤Ò¬ı ‹Îfl‰Î »ı, ±ı‰_ »ı › fiËŸ. ±ı “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÎ     fiı ÷‹Îfl˘ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ‹˘Z΋Î√˝ ¿’Λ »ı. ’HÎ ⁄˘·‰Î ‹ÎÀı ÷˘ “iÎÎfiÌ
÷Î’◊Ì »ıÀÎ …÷Î_ flËı, ÷ı‹Î_ ±Î’HÎı Â_ ¿fḻı ? ±Î’HÎı ΩHÎÌ-Ωı¥fiı   ’vÊ” “ÁÏÀیΥՔ ¿Ëı÷Πˢ›, ÷˘ ⁄˘·‰_.
fiÎ ⁄˘·Î‰Ì±ı ’»Ì. ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ …‹‰Î ±Î‰ı »ı ?           ‹ËŸ ⁄‘Î ÿ˘Ê˘ ÷ˆ›Îfl … »ı, fiËŸ ÷˘ ±‹ı … fiÎ ¿Ë̱ı, ’Ëı·ı
   ≠ë¿÷ν — ±Î‰ı, ÿÎÿÎ.                     ÿËÎÕı …, ¿ı “ˉı ÷‹ı ‰Î÷ ¿fl˘, ÁIÁ_√ ¿fl˘, ±‹ı ÏfiflÎ_÷ı ⁄ıÁÌ flË̱ı.”
                                  ±‹ı ÷˘ ±ı‰_ ¬˘‚̱ı … »Ì±ı. ⁄Î¿Ì ⁄‘Î √HÎ ZÎΛ¿ ◊Âı, I›Îflı ±ıfiÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î…ı ¿Î«_ ¬‰ÕΉ˘, ÷˘ ¿Î·ı ’ο<_ ¬Î¥ Ω›. ‹ÎÀı    ‹ı‚ı ⁄‘_ µI’Lfi ◊Âı. ±Î’HÎı I›Î_ Á‘Ì ¿ÂÌ µ÷Ή‚ fiÎ ¿fl‰Ì.
±ı‹fiÌ ’ÎÁı ¬‰ÕΉ‰Îfi˘ T›‰ËÎfl … fiÎ flά‰˘, …‹ÎÕ‰Îfi˘ T›‰ËÎfl
… fiËŸ. ⁄Î¿Ì ·˘¿ ⁄‘Λ …‹ÎÕı, ø˘‘fiı …‹ÎÕı, ‹Îfifiı …‹ÎÕı.                ‹ÌÃ<_ ·ÎB›_, I›Î_ ’Õı ‹Îfl !
   ≠ë¿÷ν — ±Î ⁄‘˘ ¬˘flο ¿ÊΛ˘ … ¬¥ Ω›, ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?         ΩB≤Ï÷ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ¿ı ¨CÎ÷˘ fi◊Ì, ±ıfiı ΩB≤Ï÷ ¿Ëı‰Î›.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        409   410                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
ΩB≤Ï÷ ˢ› ÷˘ «˘fl ’ıÁÌ fiÎ Ω›.                   ‰ÎHÎÌ “flı¿ÕÛ” ◊Λ ’»Ì ‰Î_‘˘ fiËŸ. “flı¿ÕÛ” ◊Λ ±ıÀ·ı ’»Ì ◊¥ flèÎ_.
                                 Ë∞ “flı¿ÕÛ” ◊÷Ì fi◊Ì, fiËŸ ?!
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î ⁄‘Î ÿ˘Ê˘ ’HÎ ’˘÷ÎfiÎ ÿı¬Î‰Î Ωı¥±ı fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ÿı¬Î› fiı !
                                    ¿˘¥ ⁄ı …HÎ ‰Î÷ ¿fl÷Πˢ› fiı, ÷˘ ÕËÎ’HÎ ¿fl‰Îfi_ ‹fi ◊Λ.
                                 ±fiı “iÎÎfi” ÷ıfi_ fi΋ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±Î «ÕÁ‰Î‚Ì ‰V÷ fi◊Ì. «ÕÁ
   ≠ë¿÷ν — ±Ëo¿Îfl ’HÎ ÿı¬Î‰˘ Ωı¥±ı fiı ?            fiΠˢ‰Ì Ωı¥±ı. «ÕÁ‰Î‚Ì ⁄‘Ì Á_ÁÎflÌ ‰V÷±˘ !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı › ÿı¬Î› »ı fiı !                         Á‹Ï¿÷ ◊¿Ì ZÎΛ¿ ¤HÎÌ !
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±ıfiı ’ÕÌ …‰Îfi_ Â_ ¿ÎflHΠˢ› ?           …ı‹ …ı‹ ΩB≤Ï÷ ‰‘÷Ì Ω›, ÷ı‹ ÷ı‹ µ’‹ ◊›ı·Î √H΢ ZΛ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Ëo¿Îfl … ¬˘flο ·¥ Ω› ±Î ⁄‘˘. ±Î √‰˝flÁ      ◊÷Î_ Ω›. ±ı ΩB≤Ï÷fi˘ ŒÎ›ÿ˘ µÃΉ‰Îfi˘ »ı. ±Î ⁄ËÎflfiÎ ¿‹˘˝ µ’‹
¿flΉı »ı fiı, ÷ı ±Ëo¿Îfl … ±Î ⁄‘_ ¿flΉÕΉı ±Î’HÎÌ ’ÎÁı, ¿ı “±Î   ◊›ı·Î_ ˢ›, ±ıfiı Á΋ÎÏ›¿˘ ¿flÌfiı ZΛ ◊Λ. ’HÎ ÷˘ › “ÀıVÀıÕ” fiÎ ◊Λ
÷˘ ⁄Ë ÁÎv_ »ı, ⁄Ë ÁÎv_ »ı, ·˘¿˘fiı √Q›_.”             I›Î_ Á‘Ì ‰‚ı fiËŸ. Á_ÁÎfl‹Î_ “Àı„VÀo√ ±ı@{ÎÏ‹fiıÂfi” ±Î‰‰Ì Ωı¥±ı.
   ≠ë¿÷ν — ±Î ±Ëo¿Îflfi˘ flÁ …ı ‰‘Îflı «Î¬Ì Ω›, ±ıfiı ·Ì‘ı        ⁄οÌ, ΩB≤Ï÷ ÷˘ ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı ±Î ÿı¬Î›, ÷ı ÿı¬Î›,
’λ\_ ±Î‰_ ’Õ‰Îfi_ ◊Λ fiı ?                    ⁄‘_ ÿı¬Î›. ±Î “ÿÎÿΔ … ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ›Îÿ flèÎÎ ¿flı. ±fiı “Ë_
                                 ©ÎI‹Î »\_” - ±ı ⁄‘_ “ÿÎÿΔfiı ·Ì‘ı … »ı, ±ı ¿Ú’Î Œ‚ ¿Ëı‰Î›. F›Îflı
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎV÷˘ fiı ! ±Î ÷˘ ⁄‘Ì ‹ÌÃΠ±Î‰ı. …ı‹ ±Î ·˘¿
                                 ±Î ΩB≤Ï÷ ‰V÷ ±ı …\ÿÌ ¿Ëı‰Î›.
¿Ëı »ı fiı, “±Î ‹ıÓ ¿›*”. ÷ı ¿›Î˝fi˘ √‰˝ µI’Lfi ◊Λ »ı. ¿‹Î›˘ I›Î_
Á‘Ì √‰˝flÁ µI’Lfi ◊Λ »ı ±fiı ¬˘À Ω› I›Îflı Â_ ¿Ëı »ı ?           ⁄οÌ, ±Î‹Î_ µ÷Ή‚ ¿fl‰Î …ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì. …ı iÎÎfi ÷‹ı ’ÎQ›Î
“¤√‰Îfiı ¿›*”. ‹ıfl √Î_ÏÕ›Î, ¿‹Î‰‰Îfi˘ ◊›˘ I›Îflı “‹ıÓ ¿›*” ¿Ëı÷˘   fiı, ÷ı ·Î¬ ±‰÷Îflı › ¿˘¥ fiÎ ’΋ı. ±Î ÷˘ ∂÷Ής›_ ‹‚ı »ı, ÷ı
Ë÷˘. ±Î √‰˝flÁ µI’Lfi ◊Λ, ÷ı CÎÕ̱ı ‹ÌÃΠ·Î√ı. F›Î_ ‹ÌÃ<_ ·Î√ı  flCΉΛ˘ ◊¥ Ω›. ±Î flCΉΛΠ◊‰ÎfiÌ “·Î¥fi” … Lˢ›. ±Î ÷˘
fiı, I›Î_ ΩHΉ_ ¿ı ±Î ‹Îfl ’Õ‰Îfi˘ ◊›˘.               „V◊fl÷ÎfiÌ “·Î¥fi” »ı !
   ¬ÎflÎ-‹ÌÃÎfi˘ ¤ıÿ fiΠˢ› I›Îflı ΩHΉ_ ¿ı iÎÎfi »ı. ¬ÎflÎ-       “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ·ZÎ ⁄ıÁı, ±ıfiı ⁄Ë ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ ‰V÷ ¤√‰Îfiı
‹ÌÃÎfi˘ ¤ıÿ …ıfiı fiËŸ ˢ› I›Îflı ΩHΉ_ ¿ı iÎÎfi »ı !         ¿ËÌ »ı. I›Î_ øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ ÷˘ ÂOÿfiÌ ≠÷ÌÏ÷ ˢ›, ÷ıfiÌ ⁄Ë Ï¿o‹÷ »ı.
                                 ©ÎI‹ÎfiÎ …ı √HÎ »ı ±ı √HÎ µ’fl ≠÷ÌÏ÷ ⁄ıÁı ¿ı “±Î Ë_ »\_.” ±ıfiÌ
          “ωÂıÊ÷Δ, I›Î_ Ï‰Ê !             ⁄Ë ‹˘ÀÌ Ï¿o‹÷ √HÎÌ »ı, ±ıfiı Á‹Ï¿÷ ¿èÎ_ »ı, ÷ı › ’Î»Ì ÂOÿfiÌ
   ≠ë˘fiÎ ¬·ÎÁÎ ⁄˘·Î› fiËŸ, ±ı¿ ±ZÎflı › ⁄˘·Î› fiËŸ. Œ@÷      ≠÷ÌÏ÷. ±fiı ÷‹Îflı ÷˘ “‰V÷”fiÌ ≠÷ÌÏ÷ ◊¥, V‰Î¤Îω¿ ≠÷ÌÏ÷ »ı
ÁËıΩÁËı… ‰Î÷«Ì÷ ◊Λ. ⁄οÌ, ⁄ÌΩ‹Î_ fiı ±Î’HÎ΋Î_ Œıfl fiÎ       ±ıÀ·ı ZÎΛ¿ ≠÷ÌÏ÷ ¿Ëı‰Î› ! ±Î iÎÎfi ⁄Ë ¿Î‹ ¿flfiÎv_ »ı.
‹Îfi‰˘. ±Î ÷˘ ωÂıÊ÷Î ÿı¬ÎՉΠ‹ÎÀı ⁄˘·ı. ±fiı ±ı … ’ı·Î ¿ÊΛ
                                         I›Î_ ¬Ò⁄ ¬Ò⁄ «ı÷Ìfiı «Î·‰_ !
⁄‘Î ¿flΉı »ı fiı !! ±‹Îv_ ±ı¿<_› ‰Î@› ωÂıÊ ¤Î‰‰Î‚_ fiΠˢ›.
¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı … fiÌ¿Y›Î ¿flı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹ÎflÌ “flı¿ÕÛ” ˢ› fiı ! ÷‹ÎflÌ     ±ıÀ·ı ’ÒHν ¿Î‹ ¿flÌ ·ı‰_ ˢ› ÷˘ «ı÷÷Î flËıΩı. ¿˘¥ …B›Î±ı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                       411   412                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
‰Î÷«Ì÷ ⁄fi÷Î_ Á‘Ì ¿fl‰Ì fiËŸ. ·˘¿˘fiı ±Î iÎÎfi Á‹Ω‰‰Î fiÎ       ±ıÀ·_ … «ı÷‰Îfi_. ⁄Ì∞ ¤Î_…√Õ‹Î_ fiËŸ ∂÷fl‰Îfi_.
…¢. fiËŸ ÷˘ ±˘‚fi_ ◊¥ …Âı Õ˘‚ ! ±ı¿ ÂOÿ ‰Ì÷flÎ√fiÌ ‰ÎHÎÌ
                                    ±ı ±‹ÎflÎ ÂOÿ˘ ’«Ì fiı ∂√ı I›Îflı ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚Âı. ±ı ‰Î÷
⁄˘·‰Ì fiı, ±ı ÷˘ ⁄Ë ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ ‹U¿ı·Ì !
                                 …\ÿÌ »ı. ’HÎ ±ı ÂOÿı ÂOÿ ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ⁄οÌ, ¿’˘‚ ¿„S’÷ fiÎ
   ·˘¿ ÷˘ «˘ÓÀÌ ’Õı, ·˘¿fiı Â_ ? ·˘¿ ÷˘ ΩHÎı ¿ı ±Î’HÎfiı ¿o¥¿  ⁄˘·Î›. ±I›Îflı ±Î’HÎı µ÷Ή‚ı Â_ »ı ? “ÿÎÿΔfiÎ ⁄΂¿ flËı‰_ »ı ¿ı
‹Î· ‹‚Âı. ¿o¥¿ ‹‚ı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ·˘¿ «˘ÓÀÌ ’Õı ¿ı fiÎ «˘ÓÀÌ ’Õı ?  ‹˘ÀÎ ◊‰_ »ı ?
’HÎ ·˘¿˘fiı ¿ËÌ ÿı‰_ ¿ı, “‹Îv_ ±Î‹Î_ ¿Î‹ fiËŸ.” ±ZÎflı › ⁄˘·Î›      ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎfiÎ ⁄΂¿ flËı‰_ »ı.
fiËŸ. fiËŸ ÷˘ ±ı‹Î_ ’˘÷Îfiı ±˘‚fi_ ◊¥ Ω› Õ˘‚ !
                                    ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á. ±ı ⁄΂¿ flËı‰Î‹Î_ ‹{Î »ı. “ÁıŒÁÎ¥Õ” ¬flÌ
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ …ı ±fi¤‰ ◊›Î ˢ›, ±ı ¿Ëı‰Î› fiı ?        fiı Ωı¬‹ÿÎflÌ fiËŸ. “ÿÎÿΔfiı ¨«¿‰˘ ’Õı. ±fiı ±ı ¿ËıÂı, “Ë_ ‹˘À˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±fi¤‰ ˢ› fiËŸ. ±Î ÷˘ ‰Î÷ ⁄‘Ì fiÌ¿‚ı, ±ı ÂOÿ˘    ◊›˘.” I›Îflı ¿Ë̱ı, “ËÎ, ÷˘ Œfl‰Î Ω ⁄ËÎfl.” ±‹ı ¿Ë̱ı ¿ı “‹˘À˘
±‹ÎflÎ ¿Ëı·Î fiÌ¿‚ı. ÷ı ÂOÿ˘ ∂√Ì fiÌ¿‚ı ⁄‘Î. ⁄οÌ, ±fi¤‰ ‰V÷     fiÎ ◊¥Â.” ±ı‰Ì ’Ëı·Ì Á‹…HÎ ’ÎÕ̱ı. »÷Î_ › ±ı ¿Ëı ¿ı, “fiÎ, ‹Îflı
÷˘ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ◊Λ.                        ‹˘ÀÎ ◊‰_ »ı.” ÷˘ ◊‰Î ÿ¥±ı. “◊Î I›Îflı. À’·Î_ ‰Î√Âı ±ıÀ·ı ’λ˘
                                 ±Î‰Âı.” ±Î’b_ iÎÎfi ±ı‰_ »ı ¿ı À’·_ ‹Î›Î˝ ‰√fl flËı fiËŸ. “±Î’HÎı”
    ±ıÀ·ı ±Î¬_ ‰Ì÷flÎ√ ωiÎÎfi ËÎ…fl ◊‰_ Ωı¥±ı. ωiÎÎfifi˘     ÷˘ ±ı‹ ¿Ëı‰_ ¿ı “Ëı «_ÿ¤Î¥, ±‹ı ÷‹fiı ΩHÎ̱ı »Ì±ı ¿ı ÷‹ı ¿ı‰Î
±_ ¿˘¥fiı ¬⁄fl »ı fiËŸ. ±Î ÷˘ ±‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ ’ıÃı·Ì ±ı fiÌ¿‚ı »ı.   »˘. ‹ÎÀı ±‹fiı ŒÁΉ¢ fiËŸ.” ±ı‰Ì “±Î’HÎı” ‰Î÷«Ì÷ ¿fḻı.
±fiı ¿˘¥¿ ‹˘À˘ ÷ÌV‹Îfl¬Î_ ±Î‰ı fiı, ÷˘ ÷˘ÕÌ … ’ÎÕı, hÎHÎ … ÂOÿ‹Î_  “÷‹fiı ±Î‰Õ÷ ±Î‰ı ÷˘ ±‹ı ÷‹ÎflÌ ΩıÕı »Ì±ı, ’HÎ ±‹fiı ŒÁÎT›Î
÷˘ÕÌ ’ÎÕı. ⁄Ï©√Q› «Î·ı fiËŸ fiı ! ⁄Ï©√Q› ÷˘ …√÷fiÌ ’ÎÁı fi◊Ì ?    ÷˘ ±Î‰Ì ⁄L›_ ΩHÎΩı”, ¿Ë̱ı.
±flı, ‹˘ÀÎ_ ‹˘ÀÎ_ ÂÎVh΢fiÎ ÂÎVh΢ ‹¬’ÎÉ΂Π»ı. ±ı ±ı¿ ÂOÿ ⁄˘·ı    ±Î‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ … ‹˘ÀÎ ◊›ı·Î_ fiı ! ⁄Î⁄˘ «œı, ’Õı, ∂¤˘
÷˘ √Ò_«Î¥ …¢.                          ◊Λ ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ’Ëı·_ √ÎÕÌ ‘¿ı·ı, ±ı‹ ¿fl÷˘ ¿fl÷˘ «Î·÷˘ ◊Λ
   ±Î ÷˘ ±‹Îv_ ±Î’ı·_ “iÎÎfi” ’ÏflHÎ΋ ’ÎQ›_, ÷˘ ’ÏflHÎ΋    fiı ! ±ıÀ·ı ±ı flÌ÷ı «·Î› fiı !! flV÷˘ … ±ı »ı fiı !!!
’΋Ìfiı ±ıfiı ŒflÌ µ√ı ’λ\_ ±Î. ±‹Îv_ ±Î’ı·_ ⁄Ì… w’ı ’Õu_ ˢ›,      ‹ÎÀı Ωı ’ÒHν ¿Î‹ ¿fl‰_ ˢ› fiı, ÷˘ ±ı¿ … ‰Î÷ ›Îÿ flά‰Ì
÷ı ŒflÌ ∂√ı. I›Îflı “ÿÎÿÎ∞ ±ı‹ ¿Ëı÷Î Ë÷Δ ±ı‹ ‰Î÷ ¿fl˘. ’HÎ …ı   ¿ı ¿˘¥ ’Ò»ı ÷˘ ¿Ë̱ı, “Ë_ fiÎ Ωb_, ÿÎÿÎ∞ ’ÎÁı Ω‰.”
±Î‹ ‰ÎHÎÌ Veflı, ÷ı ◊˘ÕÎ ÿËÎÕÎ ÷˘ ±ı‹ ·Î√Âı ¿ı ±Î “ÿÎÿÎ∞” …ı‰_
… ⁄˘·Ì flèÎÎ »ı. ’»Ì ¿›ı √΋ ·¥ …Âı ! ◊˘ÕÎ ÿËÎÕÎ ’»Ì ’»ÎÕı,           ’ÒHν÷ΠωfiÎ ’»ÎÕı “µ’ÿı” !
±ı ÷˘ »˘Õı fiËŸ fiı !!                          F›Î_ Á‘Ì ’ÒHÎνËÏ÷ fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ⁄˘·‰ÎfiÌ ‰Î÷‹Î_ ’Õ¢
        ⁄΂¿ ⁄fi‰_, “iÎÎfiÌ”fiÎ_ !             fiËŸ. ±ı ’ՉΠ…ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì. ËÎ, ±Î’HÎı ¿˘¥fiı ±ıÀ·_ ¿ËÌ Â¿Ì±ı
                                 ¿ı, “I›Î_ ±Î√‚ ÁIÁ_√ ÁÎfl˘ »ı. ±Î‹ »ı, ÷ı‹ »ı, I›Î_ ±Î√‚ Ω‰.”
   ⁄ÌΩ ¿˘¥¿ ±Î‹ Á_‰Î‚_ ⁄÷ÎÕı fiı, ¿ı “÷‹ı ⁄Ë ÁflÁ ⁄˘S›Î,    ±ÎÀ·Ì ‰Î÷«Ì÷ ¿fl‰Ì. µ’ÿı ÷flÌ¿ı fiÎ ±’Λ. ±ı µ’ÿı ±Î’‰Î
÷‹ı ÷˘ ⁄Ë ÁflÁ ⁄˘S›Î.” I›Îflı ¿Ëı‰_ ¿ı, “Ë_ ÷˘ ⁄΂¿ »\_ ÿÎÿÎfi˘.”  …ı‰Ì ‰V÷ Lˢ›. ±Î “±ø‹ ωiÎÎfi” »ı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         413   414                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
   ±Î “ÿÎÿΔfi_ iÎÎfi …ı ’ÎQ›Î »ı, ±ı iÎÎfi◊Ì ‹Î· fiÌ¿‚ı fiı, ±ı   …ı” …ı” ¿flı fiı, ±ıÀ·ı «ÎfiÌ ’ıà Àı‰ ’ÕÌ Ω›. ’»Ì F›Îflı fiÎ ‹‚ı
ÁÎ_¤‚Ìfiı ÷˘ …√÷ ⁄‘_ ‘flÌ ÿı. ±fiı ‘flÌ ÿı ±ıÀ·ı Â_ ◊Λ ? ·’ÀΛ˘    fiı, I›Îflı ‹Ò_{Λ. I›Îfl ’»Ì ⁄fiΉÀ ¿flÌfiı › ’HÎ …ı” …ı” ¿flΉÕΉı.
’»Ì ! ⁄‘Î ’ı·Î_ µ’‹ ◊›ı·Î_ fiı, ÷ı ŒÀÎŒÀ Ω√Ì µÃı. ±Î¿Ê˝HÎ‰Î‚Ì    ±ıÀ·ı Ωı¬‹ »ı, «ı÷÷Î flËıΩı.
‰ÎHÎÌ »ı ±Î. ±Î iÎÎfi ±Î¿Ê˝¿ »ı. ‹ÎÀı ‹˙fi flËı‰_. Ωı ’Ò fl_ ÏË÷ ¿fl‰_
                                    ÂıfiÌ ¤Ì¬ »ı ? ’ÒΩ‰ÎfiÌ ¤Ì¬. ±fiı ±Î‹ …ı” …ı” ¿flı ±ıÀ·ı
ˢ› ÷˘ ‹˙fi flËı‰_. ±fiı ÿ¿Îfi ¿Îœ‰Ì ˢ› ÷˘ ⁄˘·‰ÎfiÌ »^À »ı ±fiı
ÿ¿Îfi «Î·‰ÎfiÌ ›ı fi◊Ì. ÿ¿Îfi ¿ÎœÂ˘ ÷˘ ›ı fiËŸ «Î·ı, ∂ÕÌ …Âı.      ¬Â. ±S›Î, ±Î ÷˘ fi¿ı˝ …‰ÎfiÌ ÏfiÂÎfi̱˘ ! ±Î ÷˘ ⁄Ë …
¿ÎflHÎ ¿ı “±Î’ı·_ iÎÎfi” »ı fiı, ÷ı ∂ÕÌ …÷Î_ ‰Îfl fiËŸ ·Î√ı. ÿ¿Îfi ÷˘   Ωı¬‹ÿÎflÌ. ±ı‰Ì Àı‰ ’Õı·Ì ˢ›, ÷ı Ω› fiËŸ.
’ı·Î øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ «Î·ı. ⁄ı ±‰÷Îfl, ’Î_« ±‰÷Îfl ¿ı ÿÁ ±‰÷Îfl         ≠ë¿÷ν — ’˘÷Îfiı ’ÒΩ‰ÎfiÌ ¿Î‹fiÎ »ı ¿ı fiËŸ, ±ıfiÌ ’˘÷Îfiı
«Î·ı fiı ’»Ì ±ı › ∂ÕÌ Ω›. ÿ¿Îfi ¿Îœ‰Ì ±ıÀ·ı ÏÁÏ© ‰ı«‰Ì.        ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¬⁄fl ’Õı ?
±Î‰ı·Ì ÏÁÏ©fiı ‰ı«‰Î ‹Î_ÕÌ, ÿv’›˘√ ¿›˘˝ !
                                     ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ › ’˘÷Îfiı ¬⁄fl ’Õı. ±ıfiı Â_ ¤Î‰ı »ı ÷ı ¬⁄fl
    √˘Â΂˘ …ı Ë÷˘ fiı, ±ı ÷˘ ’Ëı·Î_ ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfifi˘ ÏÂW›      ’Õı. ±Î¥ÁøÌ‹ ¤Î‰ı »ı ±ı fi◊Ì ¬⁄fl ’Õ÷Ì ? ‹ËŸ ◊‹˘˝Ï‹Àfl »ı
Ë÷˘, ¬ÎÁ, “V’ıÏ›·” ÏÂW›. ’HÎ »ı‰Àı ±ı Á΋˘ ◊¥fiı ∂¤˘ flè΢.     ±ÎI‹Î, ÷ı ⁄‘_ ¬⁄fl ’Õı.
√˘Â΂˘ ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfi ’ÎÁı ⁄Ë ‰¬÷ flè΢. ’»Ì ±ıfiı ±ı‹
·ÎB›_ ¿ı ‹fiı ±Î ⁄‘_ iÎÎfi Á‹Ω¥ √›_, ±ıÀ·ı ¤√‰Îfi◊Ì »^À˘ ’ÕÌfiı        ±Î…fiÎ ∞‰˘ ·Î·« ⁄Ë »ı. ÷ı ’˘÷Îfi_ … ∂¤_ ¿flı »ı ⁄‘ı
¿Ëı »ı ¿ı “Ë_ ÷Ì◊*¿fl »\_, ±ı ÷Ì◊*¿fl fi◊Ì.” ±fiı ¿ıÀ·Ì¿ ‰¬÷ ±ı‰_    Ãıfl Ãıfl, ’ÒΩ‰Îfi_ ⁄‘_ ∂¤_ ¿flı »ı. ±fiı ’ÒΩ‰Î‰Î‚Î ’»Ì fi‰_ ‘ÎflHÎ
›ı ⁄˘·÷˘ Ë÷˘ ¿ı, “±ı › ÷Ì◊*¿fl »ı fiı Ë_ › ÷Ì◊*¿fl »\_.” ˉı ±ı fl˘√  ¿flÌ Â¿÷Î fi◊Ì ÁÎ«Ì ‰Î÷. F›Î_ fiı I›Î_ ·˘¿˘ ÿ¿Îfi ‹Î_ÕÌfiı ⁄ıÁÌ √›Î.
’ıÃ˘, ’»Ì ÂÌ ÿÂÎ ◊Λ ±ıfiÌ ?!                    ±fiı ’ÒΩ‰ÎfiÌ ¿Î‹fiÎ ±_ÿfl ¤flÎ¥ flËı·Ì ˢ› ¿ı ¿ı‹ ¿flÌfiı ‹fiı …ı”
                                  …ı” ¿flı. ÷˘ ±ıfiı √·√Ï·›Î_ ◊Λ. …ı” …ı” ¿flı ±ıÀ·ı √·√Ï·›Î_ ◊Λ,
   ˉı ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfi ’ÎÁı Ë÷˘, ÷˘ › I›Î_ ’Î_Áfl˘ fiÎ flè΢.
                                  ±ı‰Ì ‹{Î (!) ±Î‰ı ¬flı¬flÌ !!
÷˘ ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ⁄ıÃı·˘ ÂÌ flÌ÷ı ’Î_Áfl˘ flËı ? Ωı ¿Î«_ ¿’Λ ÷˘ ÂÌ
ÿÂÎ ◊Λ ? ±fiı ÷ı ÷˘ «˘◊Î ±ÎflÎfiÌ ‰Î÷ Ë÷Ì. ±Î ÷˘ ’Î_«‹˘ ±Îfl˘,        ¨‘˘ flV÷˘ »ı ±ı ⁄‘˘. ’ÒΩ‰ÎfiÌ ¿Î‹fiÎ, ±ıfiÎ …ı‰˘ ¤›_¿fl
±fi_÷ ±‰÷Îfl ¬flÎ⁄ ¿flÌ fiάı.                      ¿˘¥ fl˘√ fi◊Ì. ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ fl˘√ ˢ› ÷˘ ’ÒΩ‰ÎfiÌ ¿Î‹fiÎ ! ¿˘fiı
   ±fiÎÏÿ◊Ì ±Î‰Î_ … ‹Îfl ¬Î‘Î »ı fiı, ·˘¿˘±ı ! ±ÎfiÎ ±Î …       ’Ò…‰Îfi˘ ˢ› ? ±ÎI‹Î ÷˘ ’ÒF› … ˢ›. ÿıËfiı ’Ò…‰Îfi˘ flè΢ … @›Î_
                                  ’»Ì ?! ’HÎ ’ÒΩ‰ÎfiÌ ≥E»Î±˘-·Î·«˘ »ı ±Î ⁄‘Ì. ÿıËfiı ’ÒΩ‰Ìfiı
‹Îfl ¬Î ¬Î ¿›Î˝ »ı. …flο V‰Îÿ ‹‚Ì √›˘ ¿ı, «œu˘ … »ı µ’fl (!)
                                  Â_ ¿Îœ‰Îfi_ ? …ı ÿıËfiı ⁄Î‚Ì ‹ı·‰Îfi˘, ±ıfiı ’ÒΩ‰Ìfiı Â_ ¿Îœ‰Îfi_ ?
         ±’ÒF›fiÎ ’ÒΩ’΋Î_ ’÷fi !               ’HÎ ±ı ·Î·« ±ı‰Ì ¿ı “‹fiı ’Ò…ı”. ±ıÀ·ı ±Î ’ÒΩ‰ÎfiÌ ·Î·Áα˘ »ı.
                                  fiËŸ ÷˘ ‹˘ZÎ ¿o¥ ±CÎfl˘ fi◊Ì. ±Î ÿÎfi÷˘ ˢ› »ı fiı, ÷ı ±CÎflÌ »ı.
   ’ÒΩ‰ÎfiÌ ¿Î‹fiÎ ∂¤Ì ◊Λ »ı ¬flÌ ? ¿ËıΩı, Ë_ ÿ⁄ΉÌ
±Î’ÌÂ. ËÎ, ±ı ‹ÒÏ‚›_ ¿Î’Ì fiά̱ı ±ıÀ·ı ’»Ì ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ±ı         ±ı‰Ì ≥E»Î ◊Λ ÷˘ › ¤›_¿fl √fi˘ »ı. ±ı‰Ì ≥E»Î ¿˘¥ ÿËÎÕ˘
¿Î‹fiÎ ⁄Ë Ωı¬‹ »ı. ¿Î‹fiÎ ∂¤Ì ◊÷Ì fi◊Ì fiı ? ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ∂¤Ì       ◊›ı·Ì ? ◊˘ÕÌ ‹ËŸ √·Ì’«Ì ◊Λ ? ±Î ÷˘ ±‹ı «ı÷‰Ì±ı. fiÎ
◊‰Î ŒflÂı, Ëo ¿ı ! ‹ÎÀı Ωı¬‹ »ı ±ı‰_ ‹ÎfiÌfiı «Î·Ωı. ¿ÎflHÎ ¿ı ·˘¿˘   «ı÷‰Ì±ı ÷˘ ’»Ì ’ÕÌ Ω› fiı ! ÁÎflÌ …B›Î ’fl ±ÎT›Î ’»Ì ’ÕÌ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         415   416                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
Ω› ÷˘ ’»Ì fi¿Î‹˘ ◊Λ, “›{·ıÁ” ◊Λ ±fiı ‰Î√ı › ⁄Ë. fiÌ«ı ˢ›         ±Î T›‰ËÎfl ÷˘ ’ı·Ì ⁄Î…\ … ·¥ Ω› fiı ! ±fiÎÏÿ◊Ì ±ı¿
fiı ’Õı ÷˘ ‰Î√ı fiËŸ ⁄Ë. ⁄Ë ¨«ı ÿ˘Õu˘ ˢ› µ’fl, ÷ı ’Õı ÷˘ ‰Î√ı     ±ÎflΑı·˘ ‹Î√˝ ±ı … fiı !! T›‰ËÎfl ÷˘ Ëo‹ıÂÎ_ ±ı ⁄Î…\fi_ Àı‰Î›ı·˘
⁄Ë. ±ıÀ·ı F›Î_ »˘ I›Î_ flËıΩı, fiÌ«ı fiÎ µ÷fl¢ ’λÎ_.         … ˢ› fiı ! ±ıÀ·ı ±ı ⁄Î…\ Ω› ÷˘› ±Î’HÎı ±Î’HÎÎ K›ı› ≠‹ÎHÎı
                                  ËÎ_¿‰Îfi_. ⁄‚ÿ ÷˘ …^fi˘ flV÷˘ ÿı¬ı ÷˘ ±ı flV÷ı … «ÎS›Î ¿flı. ±Î’HÎı
   fiı V‰÷_hÎ ÂOÿ ¿Â_ ·Î‰Â˘ fiËŸ. ±ËŸ◊Ì ·¥ …¥fiı ÷ı … ÂOÿ
                                  ˉı ±Î’HÎÎ flV÷ı K›ı› ≠‹ÎHÎı …‰Îfi_. ±Î flV÷ı fiËŸ, ±Î ⁄Ì…ı flV÷ı
‰Î’flΩı; V‰÷_hÎ fi‰˘ ‹Ò¿Â˘ fiËŸ. fi‰_ VÀıÂfiı › ⁄Î_‘¢ fiËŸ. ¿ı ⁄Î_K›_
                                  …‰Îfi_. “±Î‹ ËıÓÕ” ¿Ë̱ı.
»ı ? ’ΛΠ¬˘ÿ›Î fi◊Ì ? fi◊Ì ⁄Î_K›_ ? «ı÷‰HÎÌ ÷˘ ˢ‰Ì Ωı¥±ı fiı !
fiËŸ ÷˘ @›Î_› …¥fiı ∂¤Î_ flËı¢ ! Ë…\ ÷˘ ‹Î√˝ ⁄Ë …\ÿÌ Ω÷fi˘ »ı         ±ıÀ·ı ’˘÷ı ·Î_« fiÎ ·ı ÷˘ ’ı·Î_ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ÷fl÷ … Œflı. ’HÎ
±Î. ±fiı ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ±Î‹ ·˘¤Î‹HÎÌ …B›Î±˘ ±Î‰ı »ı ! ¿˘¥ ÿËÎÕ˘      ·Î_« ·ı ÷˘ ±ı ’»Ì ‹Îfl ¬‰ÕΉı, ⁄‘Ì ⁄Î⁄÷‹Î_ ‹Îfl ¬‰ÕΉı. ±ıÀ·ı
Ωı¥ fiΠˢ› ±ı‰Ì ·˘¤Î‹HÎÌ …B›Î±˘ ±Î‰ı »ı. ÷ı ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ »ı÷flΛΠ   K›ı›‹Î_ ’λ\_ fiËŸ ’Õ‰_ Ωı¥±ı.
I›Î_ ÷‹Îv_ Â_ √…\_ ? ±ıÀ·ı ±Î “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi”fiÎ ‹Î√˝◊Ì «Î·˘         ≠ë¿÷ν — ±ı ·Î_« ¿ı‰Ì ˢ› ?
⁄flÎ⁄fl. Ëı› ! “„@·›fl fl˘Õ ŒVÀÛ ¿·ÎÁ” !! Ωı¬‹ fiËŸ, ¿Â_ fiËŸ !
                                     ÿÎÿÎlÌ — «Î¬Ì ±Î‰ı. ±fiı «Î¬÷Ì ‰¬÷ı ’λ\_ ‹ÌÃ<_ ·ÎB›_ ˢ›
          ‹˘Z΋Î√˝fiÎ ¤›V◊Îfi˘               fiı, ÷ı ⁄ıÁı I›Î_ ±Î√‚. “ÀıVÀ” ¿flÌ ±ÎT›˘ ±ıÀ·ı ’»Ì ŒflÌ ◊˘Õ<_¿
   ‹ÎÀı ‹˘Z΋Î√˝fiı ⁄Α¿ ±ÎT›_ ±ıÀ·ı »˘ÕÌ ÿı‰Îfi_ ±fiı «Î·˘     ±ı¿Îÿ-⁄ı ⁄˘À· ’Ì ±Î‰ı.
’λÎ. ±ı K›ı› ’fl ¿Ëı‰Î› fiı ! ’˘÷Îfi˘ K›ı› «Ò¿ı fiËŸ, √‹ı ÷ı‰Î_ ¿ÃHÎ     ±Î ⁄‘Ì «˘fl ÿÎfi÷ ¿Ëı‰Î›. K›ı› ’fl …‰_ »ı ±ı ±fiı «˘fl
≠Á_√˘‹Î_ ’HÎ ’˘÷Îfi˘ K›ı› «Ò¿ı fiËŸ ±ı‰_ ˢ‰_ Ωı¥±ı.         ÿÎfi÷, ±ı ⁄ı ÁÎ◊ı ¿ı‹ ¿flÌfiı flËÌ Â¿ı ? ÿÎfi÷ «˘yÁ flά‰Ì Ωı¥±ı,
   ÷‹Îflı K›ı› ≠‹ÎHÎı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ «Î·ı ¿ı ? ±‰‚_ fiËŸ ¿Â_ ? ±ı    ¿˘¥ ’HÎ ·Î_«-vU‰÷ ÏÁ‰Î›. ±Î ÷˘ ±ı ‹V÷Ì «Î¬‰ÎfiÌ Àı‰ ˢ›
÷˘ ÁË… ◊¥ √›ı·_, fiËŸ ?                       »ı, ±ıÀ·ı ±Î‹ I›Î_ ⁄ıÁÌfiı …flÎ ±ı ‹V÷ÌfiÎ ±Îfi_ÿ‹Î_ flËı.

   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹ËŸ “ËıLÕ·” ‹Îfl‰Îfi_ «Î· flά‰_ ’Õı.          ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ≠¿ÚÏ÷fiÌ ‹V÷Ì ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ⁄Ì∞ ÂÌ ? ±ı ±ı‹Î_ … Àı‰Î›ı·˘ »ı fiı ! ±ıÀ·ı
   ÿÎÿÎlÌ — «Î· flά‰_ ’Õı ? ’HÎ ±ı ‹ËŸ‰Î‚Î ‹Îfiı ¬flÎ_ ?
                                  “±Î’HÎı” ¿Ë̱ı ¿ı, “fiÎ, ±‹Îflı ÷˘ ˉı ±Î‹ …‰Îfi_ »ı. ‹Îflı ‹V÷Ì
÷fl÷ … ?
                                  fi◊Ì Ωı¥÷Ì. ±‹ÎflÎ K›ı› ≠‹ÎHÎı «Î·‰Îfi_ »ı.” ±Î ≠¿ÚÏ÷fiÌ ‹V÷̱˘
   ≠ë¿÷ν — ÷fl÷ ….                        ÷˘ ¤Ò·¤Ò·Î‹HÎÌ‹Î_ ·¥ Ω›.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷fl÷ ? ‰Îfl … fiËŸ ? ±ı ÁÎv_. …ıÀ·_ ‹Îfiı ±ıÀ·_        K›ı› ÷˘ÕΉÕΉı ±ı ±Î’HÎÎ ÿU‹fi. ±Î’H΢ K›ı› fi¿ÁÎfi ¿flΉı
»^ÀÎ ◊›ÎfiÌ ÏfiÂÎfiÌ. ±ıÀ·Î ±ıfiÎ◊Ì ±Î’HÎı »^ÀÎ … »Ì±ı ±ı        ±ı ¿ı‹ ’˘ÊΛ ?! fiËŸ ÷˘ ⁄˛õ«›˝ ’΂‰_ ˢ› ±fiı ±⁄˛õ«›˝fiÎ_
ÏfiÂÎfiÌ. ’˘÷Îfiı ·Î_« ¿ÂÌ »ı fiËŸ. ·Î_« ˢ› I›Îflı ±ı ‰Î÷ ‹Îfiı     ω«Îfl ¿fl‰Î, ±ıfiÎ …ı‰_ ◊Λ. ω«Îfl‹Î_ ‹ÌÃΠ÷˘ ±Î‰ı, ’HÎ Â_
fiËŸ. ±ıfiÌ ’ÎÁı “’˘÷ı” ·Î_« ¬Î÷˘ ˢ› ÷˘ ±ı ±Î’HÎÌ ‰Î÷ ‹Îfiı fiËŸ    ◊Λ ? ±ı ¤›_¿fl √fi˘ »ı fiı ! ’»Ì ’˘÷ÎfiÎ_ K›ı›‹Î_ “ÀÌ.⁄Ì.” … ◊Λ
’»Ì. “’˘÷ı” V‰Îÿ ·¥ ±Î‰ı, ’»Ì “’ı·Î” fiÎ ‹Îfiı.            fiı ! ÁÕ˘ … ’ıÁ‰Î ‹Î_Õı fiı !!
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                       417   418                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
   ±ËŸ ÷˘ ’˘÷Îfi_ ‹fi ±ıÀ·_ ‹…⁄Ò÷ ¿flÌ ·ı‰Îfi_ »ı fiı, ¿ı ±Î    ÏfiÏ‹kÎ ÷ˆ›Îfl ¿flı I›Îfl ’»Ì ¿flΩı fiı ! ÷‹ı ÷ˆ›Îfl ◊‰Î …¢ fiËŸ. ÷ˆ›Îfl
¤‰‹Î_ …ı ◊Λ, ¤·ı ÿıË Ω›, ’HÎ ±Î ¤‰‹Î_ ¿o¥¿ “¿Î‹” ¿flÌ ·™     ◊‰Î …ı‰Ì «Ì… fi◊Ì ±ı !! ÷‹ÎflÌ Ωı ÏÁÏ©±˘ ‰ı«‰Î ‹Î_Õ¢, ÷˘ …√÷
±ı‰_ fiyÌ ¿flÌ flά‰_ Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ¿Î‹ ◊Âı …. ±Î’HÎı   Â_ fiËŸ ±Î’ı ? ’HÎ ÷‹ÎflÌ ‹fiW›w’Ì ‹ÒÕÌ ¬·ÎÁ ! ±flı, ¬·ÎÁ fiËŸ,
±Î’b_ fiyÌ ¿flÌ flά‰_ Ωı¥±ı. ±Î’HÎÌ œÌ·Î fiÎ flά‰Ì. ±Î‰_      ∂·ÀÌ ‹fiW›w’Ì ‹ÒÕÌ …÷Ì flËıÂı fiı fi¿ÛfiÎ ±Ï‘¿ÎflÌ ◊¥ Ω›.
≠ÎM÷ ˢ› I›Îflı œÌ·Î fiÎ flά‰Ì. ’»Ì …ı ◊Λ ÷ı ¬v_. ±ıfiÌ ±ı‰Ì
                                    ±Î’H΢ ÷˘ ‹˘Z΋Î√˝ »ı, I›Î_ ÷˘ √M÷ ‰ıÂı «Î·Ì …‰Îfi_ »ı.
¤Î_…√Õ fiËŸ flά‰ÎfiÌ fiı fiÎ ◊›_ ±ıfiÌ ›ı ⁄Ë ¤Î_…√Õ fiËŸ
flά‰ÎfiÌ. ±ı ÷˘ ⁄‘_ ‹‚Ì ±Î‰ı.                          “iÎÎfiÌ” Á_√Î◊ı ’Î_ÁflÎ «Î·Ì±ı !
   ’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁı ±Ï‘¿Îfl ¢ »ı ? ¤Î‰. ¿ı ±ÎÀ·_ ‹Îflı ¿flÌ ·ı‰_      ±Î’H΢ ±Î ÁIÁ_√ »˘Õ¢ fiËŸ. ·˘¿˘ ±Î‹ Â̬‰ÎÕı, ÷ı‹
»ı. Ïfiç›, ±ı ’˘÷Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl ‰Î’fl‰˘. ±fiı ⁄ÌΩı ⁄ËÎflfi˘ fl˘√      Â̬‰ÎÕı ÷˘ › ±Î ÁIÁ_√ »˘Õ¢ fiËŸ. ±ËŸ ±Î‰˘ ±ıÀ·ı ¤√‰ÎfifiÌ
’ıÁÌ fiÎ Ω› ¿ı “·Î‰, Ë_ ’Î_« …HÎfiı ÁIÁ_√ Á_¤‚Ή_ ¿ı ±ı‰_ ÷ı‰_.”  ¿Ú’Î µ÷flÌ ±ıÀ·ı ’λ\_ flÎ√ı ’ÕÌ …Âı. ±ıfiı ¿o¥ ‰Îfl ·Î√÷Ì fi◊Ì.
±ıfiÌ ¿Î‚∞ flά‰ÎfiÌ. fiËŸ ÷˘ ±ı › ’λΠ⁄ÌΩ fi‰Ì Ω÷fiÎ fl˘√       ±ıÀ·ı ±Î‰Ì ⁄‘Ì ÷˘ ‹U¿ı·Ì±˘ ±Î‰‰ÎfiÌ. ÷ı◊Ì ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı
’ıÁÌ Ω› ±fiı ¿o¥fi_ ¿o¥ flV÷ı «œÌ Ω›, ÷˘ ’»Ì Â_ ◊Λ ? ¿˘¥      »Ì±ı fiı, “‹˘ZÎı …÷Î_ ωKfi˘ ±fiı¿ ≠¿ÎflfiÎ_ ˢ‰Î◊Ì ÷ıfiÌ Á΋ı Ë_
⁄«Î‰fiÎfl ‹‚ı fiËŸ. ‹ÎÀı ±Î’HÎı ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷˘ ±Î “‰Î÷      ±fi_÷ „@÷‰Î‚˘ »\_.” ’HÎ Á΋˘ ±ı › ±ıfiÌ ±fi_÷ „@÷‰Î‚˘ »ı
¿fl‰Î”‹Î_ ’Õ¢ fiËŸ. ¿Â_ ’Ò»ı ÷˘ ¿Ëı‰_ ¿ı “Ë_ fiÎ Ωb_.”       fiı, ¿ı ±ı ‹˘ZÎı …‰Î … fiÎ ÿı !
   ±Î ÷˘ ±‹ı ±Î ¤›V◊Îfi˘ ⁄‘Î_ ⁄÷ÎÕÌ ÿ¥±ı. ¤›V◊Îfi˘ fiÎ         ±ıÀ·ı ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ ¿ı, “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiı ±Î‘Ìfi ◊¥fiı «Î·‰_,
⁄÷Ή̱ı fiı, ÷˘ ¨‘_ ◊¥ Ω›. ±Î ⁄‘Î ’H›ÂÎ‚Ì Ë˘› »ı fiı, ‰Î÷ı
                                 ±ı‹fiÎ ¿Ëı‰Î ≠‹ÎHÎı «Î·‰_. ±ı √Î_Õ<-CÎı·_ ¿Ëı ÷˘ ’HÎ «ÎS›Î …Ωı.
› ≠√À ◊¥ fiı ! fiËŸ ÷˘ ‰Î÷ ÂÌ flÌ÷ı ¬⁄fl ’Õı ? fiı Ë_ ±Î‹Î_
                                 ¿ÎflHÎ ¿ı ‰Ì÷flÎ√÷Î »ı. ’˘÷ÎfiÌ ⁄Ï©◊Ì fiÎ Á‹Ω› ÷˘ fiyÌ ¿fl‰_
@›Î_ ¨Õ˘ ∂÷fl‰Î Ω™ ?! ±Î ÷˘ ‰Î÷ fiÌ¿‚Ì I›Îflı fiÌ¿‚Ì, fiËŸ ÷˘
                                 ¿ı ±ı‹fiÎ fi‰ “≥¿‰ıÂfi” Á‹Ω› ±fiı ±ı¿ fiÎ Á‹Ω›˘ ÷˘ ±ı‹fiÌ
¿˘HÎ ΩHÎ÷_ Ë÷_ ¿ı ±Î‰_ ⁄‘_ «Î·÷_ ËÂı !
                                 ¤Ò· fiÎ ¿ÎœÂ˘ ±fiı “‹ÎflÌ ¤Ò·◊Ì fi◊Ì Á‹Ω›˘” ±ı‰_ ΩHÎΩı. ¿ÎflHÎ
          √M÷ ‰ıÂı «Î·Ì …‰_ !              ¿ı fi‰ Á‹Ω›Î ÷˘ ÿÁ‹˘ ¿ı‹ fi◊Ì Á‹Ω÷˘ ? ±ıÀ·ı ±ı‹fiÌ ¤Ò·
   …ı‰_ ⁄L›_ ˢ› ÷ı ⁄‘_ ±‹fiı ¿ËÌ ÿı, I›Î_◊Ì ±Î·˘«fiÎ ¿Ëı‰Î›.  fiÎ ¿ÎœÂ˘. ±ı ¤Ò· ¤Î_√Ìfiı ⁄ıÃÎ »ı. ⁄Ï© ÷˘ ¤Ò· ÿı¬ÎÕı, “iÎÎfiÌ
…ı ⁄L›_, ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ⁄‘_ Z΋Π… ˢ›. ’HÎ …ı‰_ ⁄L›_   ’vÊ”fiÌ ›ı ¤Ò· ¬˘‚Ì ¿Îœı.
±ı‰_ ¿ËÌ ÿı, I›Îfl◊Ì ±Î·˘«fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ±ı flV÷ı◊Ì ’λ˘ ŒflÌ     ±ı¿ ±‰÷Îflfi_ ‹flHΠˢ› ÷˘ «·Î‰Ì ·ı‰Î›, ’HÎ “iÎÎfiÌ
√›˘. ’»Ì ±‹ı ‰Î‚Ì ·¥±ı. ±Î ÷˘ Ωı¬‹ÿÎfl̉΂˘ flV÷˘ »ı, ‹ÎÀı     ’vÊ”fiÌ Ï‰flΑfiÎ ¿flı ÷˘ ·Î¬˘ ±‰÷Îflfi_ ‹flHÎ ◊Λ »ı. ¿˘fiÌ
«ı÷Ωı. ⁄Ë Ωı¬‹ »ı. ±ı¿ ±ZÎflı › ⁄˘·Â˘ fiËŸ. ±fiı ⁄˘·‰_ ˢ›     ωflΑfiÎ, ‰Ì÷flÎ√fiÌ ?! ±Î “±_⁄ηη ‹Ò‚∞¤Î¥”fiı √΂˘ ¤Î_Õ‰Ì
÷˘ › ±‹fiı ¿ËıΩı, Ë_ ¿ËÌ ¿ı “⁄˘·˘ ˉı ÷‹ı.” ⁄Î¿Ì ⁄Ë Ωı¬‹,    ˢ› ÷˘ Á˘ ¤Î_ÕΩı, ÷‹fiı fiÎ ŒÎ‰÷_ ˢ› ÷˘ ¤Î_Õ fiı ! ⁄οÌ, Á‹F›Î
±ı¿ ±ZÎflı › › ⁄˘·‰_ ˢ› ÷˘ ⁄Ë Ωı¬‹ ¿Ëı‰Î›.            ‰√fl … ·˘¿ √fi˘ ¿flÌ ⁄ıÁı. ‹ÎÀı ÷˘ ±Î’HÎı √M÷ flά‰_ ’Õu_, √M÷
   …√÷fi_ ¿S›ÎHÎ ◊‰Îfi_ ËÂı I›Îflı ◊Âı, ÷‹fiı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ¿<ÿfl÷   … flÎA›_ »ı !
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                          419   420                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
    ‹ıÓ ¿èÎ_ »ı ¿ı ±Î ⁄Ë ¨«Ì …B›Î µ’fl ÷‹fiı ÷ıÕÌ …™ »\_. I›Î_◊Ì   ‹fi‹Î_ ÷˘ ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î ÂÌ {_{À ? ±ıÀ·ı ±ıfiı ¬ÁıÕÌ ‹Ò¿‰Îfi_
√⁄ÕuÎ ¿ı ËÎÕ¿Îfi˘ À<¿Õ˘ › …ÕÂı fiËŸ. ‹ÎÀı ¿Î_ ÷˘ ‹ÎflÌ ΩıÕı µ’fl      ‹fi ◊Λ. ’HÎ ’λ\_ ‹ËŸ◊Ì ±Î‰ı ¿ı “’HÎ ±ı …Âı @›Î_ Ï⁄«Îfl˘ ? ⁄ÌΩ
±Î‰Â˘ fiËŸ ±fiı ±Î‰‰_ ˢ› ÷˘ «ı÷Ìfiı «Î·Ωı. ‹˘ZÎ Áfl‚ »ı, ±ı¿       ¿›Î ÿ‰Î¬Îfi΋Î_ …Âı ? ¤·ı √Î_Õ˘-CÎı·˘ ËÂı, ⁄˘·÷Î_ … ±Î‰Õı fiËŸ,
… ±‰÷ÎflÌ Ï‰iÎÎfi »ı ±Î. ’HÎ Ωı ±ÎÕ<_-±‰‚_ ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ µ’fl        ω‰ı¿ı › fiËŸ, ¿Â_ … fiËŸ, ±ı‰˘ ¤·ı ËÂı ÷˘ › «Î·‰Î ÿ˘ !”
«œÂ˘ fiËŸ, ±‹ÎflÌ ΩıÕı ±Î‰Â˘ fiËŸ. ±ı‰_ ⁄‘Îfiı ¿Ëı·_ … »ı. ⁄Ë
                                       ≠ë¿÷ν — ±Î ’ı·_ ¿Ëı »ı ¿ı “…÷Î flËı ÷˘ ÁÎv_” ±ı ¿›˘ ¤Î√
¨«˘ flV÷˘ »ı, µ’fl◊Ì ’ÕuÎ ’»Ì ËÎÕ¿<_ › fiËŸ …Õı. »÷Î_ ›ı µ’fl
±Î‰ı·Î ’λΠ‹fiı ¿Ëı »ı ¿ı “±Î Ë…\ Á‚Ì ¿flÂı, ±Î‹ ¿flÂı.” ’HÎ ±‹ı     ⁄˘·ı »ı ? fiı ’ı·_ ¿Ëı »ı ¿ı “±Î Ï⁄«ÎflÎ_ @›Î_ …Âı ?” ±ı ¿›˘ ¤Î√
÷ıfiı ⁄_‘fi ±ı‰_ flÎ¬Ì ‹Ò@›_ ˢ› ¿ı ±ı ’Õı fiËŸ. …ı‹ Áfl¿Îfl flıÏ·_√˘ ¿flı   ⁄˘·ı »ı ?
»ı fiı, ±ı‰_ ±‹ı ÁΑfi flά̱ı. ±I›Îfl Á‘Ì ¿˘¥fiı ’ՉΠÿÌ‘˘ fi◊Ì.         ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¤Î√ ’fl‹ÎI‹¤Î√ »ı !!! “@›Î_ …Âı ±ı ?”
        ±Ë˘, ¿ÎflH›÷Î “iÎÎfiÌ” ÷HÎÌ !               ’fl‹ÎI‹¤Î√ ⁄˘·ı »ı ! “¤·ı √Î_Õ˘-CÎı·˘ »ı, ±Î’HÎÌ ΩıÕı ±Ï‰fi›‹Î_
                                    ⁄˘·ı »ı, ’HÎ ÷ı ˉı @›Î_ …Âı ?!” ±ı ’fl‹ÎI‹¤Î√ ⁄˘·ı »ı fiı !!
    …ı fl˘√ ˢ› ±ı “iÎÎfiÌ ’vÊ” ÿı¬ÎÕı, ⁄ÌΩı ¿˘¥ ÿ˘Ê fiÎ ÿı¬ÎÕı.    ⁄Ì…\_ ¿˘¥ ÿ‰Î¬Îfi_ fi◊Ì ¿ı Á_CÎflı ±Î‰˘ ‹Î·. ÁÎflÎfiı … fi◊Ì Á_CÎfl÷Î
¿ÎflHÎ ¿ı ±ı‹fiı ’ı·Îfi˘ fl˘√ ‹ÀÎÕ‰˘ »ı. ÕΘ¿Àfl ÿÿafi˘ fl˘√ ‰‘Îflı ¿ı     ÷˘ ’»Ì ! ±fiı Á_CÎflÌfiı › ±ıfiÌ ’ÎÁı ÿ‰Î±˘ fi◊Ì. ±ıfiÌ ’ÎÁı ¬Î_Õı·Î
‹ÀÎÕı ? ±fiı ±‹ı ±Î @›Î_ ±‹ÎflÎ ÁÎv ¿Ë̱ı »Ì±ı ? ±Î ÷˘ ÷‹ÎflÎ       «ÒHν »ı. ÷ı ±ËŸ ¬Î_Õı·Î «ÒHν fiÎ «Î·ı. ±ËŸ ÷˘ ·ËÌ Ωı¥±ı, ÷ı ±Î‹
‹ÎÀı “V’ıÏ›·Ì” ±fiı ÷ı › ‰Ì÷flÎ√÷Î◊Ì ¿Ë̱ı »Ì±ı. ÂOÿ ¿ÃHÎ fiÎ      «˘ÓÀÌ Ω› «˘’Õ÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı … !!
ˢ› ÷˘ fl˘√ fiÌ¿‚ı fiËŸ. ¿ÃHÎ ÂOÿ ‰√fl fl˘√ fiÌ¿‚ı fiËŸ. fl˘√
ÂıfiÎ◊Ì fiÌ¿‚ı ? ¿ÃHÎ ÂOÿ˘ ±fiı ‰Ì÷flÎ√÷Î ! ÂOÿ˘ ¿ÃHÎ ¿ı‰Î_, ÷ı         ⁄Î¿Ì ±Î ¿Îÿ‰‹Î_, ’λ˘ √_‘Î÷Î ¿Îÿ‰‹Î_ ¿˘HÎ ËÎ◊ CÎηı ? ’HÎ
±Î‹ ÁÎ_‘Î ÷˘ÕÌ fiάı ±ı‰Î ¿ÃHÎ ±fiı »÷Î_ Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√÷Î !!       ±ı ±ı¿ ∞‰ ÷flı fiı, ÷˘ ⁄ÌΩ ¿ıÀ·Î› ∞‰˘ ⁄‘Îfi_ flÎ√ı ’ÕÌ Ω›,
                                    Ï⁄«ÎflÎ_ ! ±fiı ±ıfi_ ¿S›ÎHÎ ◊Λ ±ı‰Î_ ¤Î‰ ˢ›, ÷ı ¿S›ÎHÎ ¿fl‰Î
   ±Î “ÿÎÿΔ ⁄ıÃÎ ⁄ıÃÎ ÏfiflÎ_÷ı ·˘¿˘fiı ’Î_ÁflÎ ¿flı, ‘˘ ‘˘ ¿›Î˝ ¿flı.
                                    ‹ÎÀı … ±‹ı ‰œÌ±ı. fiËŸ ÷˘ ±Î‰_ ¿˘HÎ ‰œı ? ‹√… ¿˘HÎ ¬flÎ⁄ ¿flı !
’HÎ ÷˘ › ⁄‘Îfiı @›Î_ ‘˘‰Î …™ ? ‹Îv_ ‹√… … fiÎ flËı ’»Ì. ±Î
                                    ±Î ÷˘ Á΋ÎfiÎ ¿S›ÎHÎ ‹ÎÀı ‰œ‰Îfi_. fiËŸ ÷˘ ⁄Î’ ÷˘ ⁄Î’ ◊‰Î ÁÎv
÷˘ ¿o¥ ±˘»\_ ¿Î‹ ËÂı, Á‰Îfl◊Ì ÁÎ_… Á‘Ì‹Î_ ? ¿ıÀ·Ì “ŒÎ¥·˘”
                                    ‰œı. Á΋ÎfiÎ ÏË÷ ¿fl÷Î_ ⁄Î’ ◊‰ÎfiÌ ⁄Ë ¤Ì¬ ˢ›. ⁄ˆflÌfiı ‘HÎÌ
±Î‰÷Ì ËÂı ? ¿ıÀ·Î_¿ ¿Ëı, “‹ÎflÎ ‘HÎ̱ı ‹fiı ±Î‰_ ¿›* !” ˉı ±Î
                                    ÀˆÕ¿Î‰÷˘ ˢ› ÷˘ ÷ı ‘HÎÌ’HÎÎ ‹ÎÀı ¿flı ! ±fiı “iÎÎfiÌ ’vÊ” Á΋ÎfiÎ
ÏfiÂ΂ı › ±‹Îflı Â̬‰‰ÎfiÌ ?
                                    ¿S›ÎHÎ ‹ÎÀı ‰œı.
   ≠ë¿÷ν — ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ ±ı‰˘ ¿ıÁ fiËŸ ˢ› ¿ı ±ı ÷‹ÎflÌ
                                       ¿ÎflHÎ ¿ı …√÷ ±Î¬_ ÂyflÌ›Î_ ¤flËÎÕ‹Î_ ‹Ò¿ı ÷ı‹ ⁄ŒÎ¥ flèÎ_
’ÎÁı fiËŸ ±ÎT›˘ ˢ›, ⁄‘Ì Ω÷fiÎ ¿ıÁ ±ÎT›Î »ı.
                                    »ı. Œ˘flıfi‰Î‚α˘ ˵ ⁄ŒÎ¥ flèÎÎ »ı fiı ±ËŸ‰Î‚Î ›ı ⁄ŒÎ¥ flèÎÎ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — Â_ ¿flı ÷ı ’»Ì ? ±ı¿-⁄ı …HÎfiı “‹ıÓ” fiÎ ’ÎÕı·Ì I›Îflı   “ÂyflÌ›Î_ ⁄ŒÎ¥ flèÎÎ »ı” ±ı‰_ ±ı¿ …HÎfiı ¿èÎ_ I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “ÿÎÿÎ,
“‹ËŸ”◊Ì ⁄˘S›Î, “÷ı ¿›Î ÿ‰Î¬Îfi΋Î_ …Âı ±Î Ï⁄«Îfl˘ ? ±ËŸ◊Ì …       ÂyflÌ›Î_ ⁄ŒÎ¥ flèÎÎ »ı ¿Ë˘ »˘, ’HΠˉı ÷˘ Á‚√‰Î ˵ ‹Î_ÕuÎ
÷‹ı ¿ÎœÌ ‹Ò¿Â˘ ÷˘ ±ı ¿›Î ÿ‰Î¬Îfi΋Î_ ÿά· ◊Âı ? ⁄ËÎfl ¿˘¥        »ı. …ı ’ÎHÎÌ Ë÷_, ÷ı ¬·ÎÁ ◊¥ √›_ fiı ÂyflÌ›Î_ Á‚√‰Î ‹Î_ÕuÎ_ »ı.”
ÿ‰Î¬Îfi΋Î_ ŒÌÀ »ı … fiËŸ.” ±ıÀ·ı ’»Ì ‹ıÓ «Î· ¿›* ’λ\_ !! ’HÎ      ±ıÀ·ı ±Î ÿÂÎ »ı ! ±Î’HÎÎ ÁIÁ_√fi˘ Ëı÷ ¢ »ı ? …√÷ ¿S›ÎHÎ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                      421
¿fl‰Îfi˘ Ëı÷ »ı. ±ı ¤Î‰fiÎ ¿o¥ fi¿Î‹Ì …÷Ì fi◊Ì.
   ±Î’HÎı Â_ ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı Á‰˝ ÿ—¬˘fiÎ ZΛ ¿fl˘. ±Î ÿ—¬˘
±‹ÎflÎ◊Ì Ωı‰Î÷Î_ fi◊Ì. »÷Î_ ±‹fiı “≥‹˘Âfi·”’b_ ◊÷_ fi◊Ì. ±ıÀ·Î
ΩıÕı ΩıÕı ‰Ì÷flÎ√ »Ì±ı. »÷Î_ Á΋ÎfiÎ ÿ—¬ ±‹ÎflÎ◊Ì ÁËfi fiÎ ◊¥
¿ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹ı ±‹ÎflÌ ÁËfi„@÷ ΩHÎ̱ı »Ì±ı. ±‹ÎflÎ◊Ì ÿ—¬
ÁËfi ¿ı‰_ ◊÷_ Ë÷_ ÷ı ΩHÎ̱ı fiı, ÷˘ ±ı‰_ ±Î ·˘¿˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ÁËfi
¿flÌ Â¿÷Î ËÂı ±ı ±‹fiı A›Î· »ı ±ıfi˘ ±fiı ±ı … ¿ÎvH›÷Î »ı
±‹ÎflÌ !
                                               [9]
            vvvvv
                                          ’˘÷Î’b_ — ’fl‹ÎI‹Î
                                        ±¤ıÿ÷Î, ±Î¬Î ωr Á_√ı !
                                   ±ËŸ ÷˘ ±¤ıÿ¤Î‰ »ı. ÷‹ı fiı Ë_ ⁄‘Î ±ı¿ … »Ì±ı ±Î’HÎı.
                                ‹fiı ÷‹ÎflÎ ¿˘¥◊Ì …\ÿÎ¥ ·Î√÷Ì … fi◊Ì. ±fiı ±Î ±ÎÀ·Î ’«ÎÁ
                                ËΩfl ‹ÎHÎÁ˘ »ı »÷Î_ ÷ı‹fiÌ ΩıÕı › ‹fiı …\ÿÎ¥ fi◊Ì fiı ±Î ÿÏfi›Î
                                ΩıÕı › ‹fiı …\ÿÎ¥ ·Î√÷Ì fi◊Ì. ±Î ÷˘ ÷‹fiı …\ÿÎ¥ ·Î√ı »ı.
                                   ±ıÀ·ı Ë_ ±ı¿ ÷˘, ±Î ’«ÎÁ ËΩfl ‹ÎHÎÁ˘ »ı ÷ı‹Î_ ±¤ıÿ flË_
                                »\_ ±fiı “Áı¿LÕflÌ”, ±Î¬Î …√÷ ΩıÕı ±¤ıÿ flË_ »\_. ‹Îflı ⁄Ì∞ ¿˘¥
                                …B›Î±ı ¤ıÿ fi◊Ì, ¿˘¥ ΩıÕı. ±ıÀ·ı ’ı·_ “Áı¿LÕflÌ” ±¤ıÿ »\_ ±fiı ±Î
                                “ŒVÀÛ” ±¤ıÿ ±ÎÀ·˘ »\_. ‹Îflı ⁄Ì…\_ ¿Â_ Ωı¥÷_ fi◊Ì. ‹Îflı ⁄Ï© …
                                fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±‹fiı ±¤ıÿ ·Î√ı, ⁄‘_ ’˘÷Îfi_ … ·Î√ı. ⁄Ï© ˢ› I›Î_
                                Á‘Ì … ¤ıÿ ’Õı. ⁄Î¿Ì ⁄Ï© fiËŸ, I›Î_ ¤ıÿ ¢ ? ⁄Ï© ÷˘ ¤ıÿ ’ÎÕı,
                                ÿı¬ÎÕı …\ÿÎ¥ ¿ı “±Î ‹Îv_ fiı ±Î ÷Îv_.” F›Î_ ⁄Ï© … fi◊Ì, I›Î_ “‹Îv_-
                                ÷Îv_” flèÎ_ … @›Î_ ÷ı ?! ±Î ÷˘ ¤ıÿ⁄Ï© µI’Lfi ◊¥ »ı - “Ë_ …\ÿ˘
                                fiı ±Î …\ÿ˘.”
                                   ≠ë¿÷ν — ±·√ ◊›˘ ±ıÀ·Ì … ‰Îfl. ÷˘ … …\ÿÎ¥ ·Î√ı fiı !
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ±·√ ◊›˘ ±ıÀ·ı ¨‘˘ ◊›˘. ±‹Îflı ÷‹ÎflÌ ΩıÕı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        423   424                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
±·√÷Î fi◊Ì, ’HÎ ÷‹fiı ‹ÎflÌ ΩıÕı ±·√÷Î »ı.              ±ı‰˘ fi◊Ì.
   ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ⁄‘Î ±ı¿ … »Ì±ı, ±ı‰_ ¿ıÀ·Î¿ ⁄˘·ı »ı fiı !     ±ı ’˘÷Î’b_ »ı I›Î_ Á‘Ì … ¤ıÿ »ı ±fiı I›Î_ Á‘Ì … ¤√‰Îfi
                                 »ıÀÎ »ı. ’˘÷Î’b_ »˘Õu_ ¿ı ¤√‰Îfi ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı … »ı. »˘ÕÌ ÿ˘ fiı,
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ·Î√ı ±ı‰_, ’HÎ ±Î‹ ±·√÷Î flËı‰ÎfiÌ. F›Î_
                                 ÷tfi ÁËı·_ ! ’˘÷Î’b_ »˘Õu_ ÷˘ ¤√‰Îfi … «·Î‰Ì ·ıÂı ÷‹Îv_.
Á‘Ì ±ı √ıÕ‹Î_ ⁄ıÁı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ±·√ … ·Î√ı. ‹˘œı ⁄˘·Ì±ı ¬flÎ_
                                 ÷‹Îflı ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fiΠˢ›, ÷‹ı ’˘÷Î’b_ »˘ÕÌ ÿ˘ ÷˘.
¿ı ±Î’HÎı ±ı¿ … »Ì±ı, ’HÎ √ıÕ‹Î_ ⁄ıÁı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ±·√ …
·ÎB›Î ¿flı. ±ı √ıÕ‹Î_ ⁄ıÁ‰_ Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı ‹fiı ±Î¬Î …√÷‹Î_ …\ÿ˘       “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ¿˘fiı ΩH΢ »˘ ÷‹ı ±Î‹Î_ ? ±Î …ı ÿı¬Î› »ı
¿˘¥ ·Î√÷˘ … fi◊Ì. ±ËŸ ±ÎT›Î »ı ±ıÀ·Î_ … ‹ÎflÎ_ »ı, ±ı‰_ fiËŸ.    fiı, ±ı ÷˘ “’O·Ì¿ ÀˇVÀ” »ı, “±ı.±ı‹.’Àı·” fi΋fi_. ±fiı ±ı‹fiı …ıfiı
±Î ⁄‘Î_ … ‹ÎflÎ_ »ı ±fiı Ë_ ⁄‘Î_fi˘ »\_ !              I›Î_ ÁIÁ_√ ‹ÎÀı ·¥ …‰ÎfiΠˢ› ÷˘ ·¥ Ω›, …ı‰Î Á_Ωı√ ⁄Î{ı ÷ı‰_
                                 ·¥ Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î‹Î_ “±‹Îv_” ’˘÷Î’b_ fi◊Ì.
   …ıÀ·Ì ±¤ıÿ÷Î flËı ±ıÀ·Ì ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹ÎfiÌ ’„WÀ ◊Λ »ı. ËÎ,
⁄‘_ ±Î …\ÿÎ¥ ‹Îfiı »ı ÷ı◊Ì ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹ÎfiÌ Â„@÷ ⁄‘Ì Ï»Lfi-       lÌ‹ÿ˚ flÎ…«_ƒı Â_ ¿èÎ_ ? ¿ı “iÎÎfiÌ ’vÊ” ¿˘HÎ ? …ıfiı Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ
ϤLfi ◊¥ √¥ fiı ! …\ÿÎ¥ ‹Îfi‰Î◊Ì … ±Î ¤Î_…√Õ ∂¤Ì ◊¥ fiı !       ¿˘¥ ’HÎ ≠¿ÎflfiÌ VM≤ËÎ fi◊Ì, ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ ≠¿ÎflfiÌ ¤Ì¬ …ıfiı fi◊Ì,
÷‹Îflı ˉı …\ÿÎ¥ flËı »ı ¿˘¥fiÌ ΩıÕı ?                µ’ÿı ±Î’‰ÎfiÌ ›ı …ıfiı ¤Ì¬ fi◊Ì ¿ı ÏÂW›˘fiÌ ›ı ¤Ì¬ fi◊Ì, ¿˘¥fiı
                                 Á‘Îfl‰ÎfiÌ ›ı ¤Ì¬ fi◊Ì, ¿˘¥ ’HÎ Ω÷fi˘ √‰˝ fi◊Ì, √Îfl‰÷Î fi◊Ì,
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı …\ÿÎ¥ ⁄‘Ì ¿Îœ‰Ì »ı.
                                 ’˘÷Î’b_ fi◊Ì ±ı. ±ı ’˘÷Î’HÎ΋Î_ ⁄‘_ ±Î‰Ì Ω› »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — Â_ ‰Î÷ ¿fl˘ »˘ ? …\ÿÎ¥ ¿ÎœuÎ ‰√fl ÷˘ »^À¿˘ … fi◊Ì
                                    ±Î “‰SÕÛ”‹Î_ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ±ı‰˘ fiΠˢ› ¿ı …ıfiı ’˘÷Î’b_ fiÎ
fiı ! ±¤ıÿ ◊‰_ ’ÕÂı fiı ?! ’˘÷Î’b_ √›_ ±ıfi˘ ±◊˝ … …\ÿÎ¥ …÷Ì flËÌ.
                                 ˢ›, ±Î’HÎÌ ±Î ÿÏfi›Î‹Î_. ⁄˛õÎ_Õ‹Î_ ⁄‘_ …\ÿÌ ‰Î÷ »ı. I›Î_ ÷˘ ⁄‘Î
ˉı, F›Î_ Á‘Ì ⁄Ï© ˢ› I›Î_ Á‘Ì ’˘÷Î’b_ »˘Õı fiËŸ fiı ! fiı ⁄Ï© ˢ›
                                 ÷Ì◊*¿fl˘ »ı, ⁄‘_› »ı. F›Îflı ±Î’HÎÌ ÿÏfi›Î‹Î_ ’˘÷Î’b_ fiΠˢ› ±ı‰˘
I›Î_ Á‘Ì ⁄Ï© ¤ıÿ ’ÎÕı »ı fiı ! ±ı ’˘÷Î’b_ Ω› ÷˘ ±¤ıÿ ◊‰Î›.
                                 ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ˢ› fiËŸ. ’˘÷Î’b_ fiΠˢ› ±ı‰Î ÷˘ Œ@÷ ÷Ì◊*¿fl
          ±Î’Î’b_ Á˘Ó’Ì ÿÌ‘_ !              √˘h΋Î_ fiÎ’ÎÁ ◊›ı·Î ˢ› ±ıÀ·Î_ … ˢ›.
   …\±˘, Ë_ ÷‹fiı ¿ËÌ ÿ™. ±Î‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ CÎH΢ ¿Î‚ ±‹Îfl˘             “iÎÎfiÌ”fiı ’˘÷Î’b_ fi◊Ì !
√›˘. ÷ı◊Ì ÷‹fiı ÷˘ Ë_ ÁËı·˘ flV÷˘ ⁄÷ÎÕ<_ »\_. ‹Îflı ÷˘ flV÷Î ¬˘‚‰Î
                                     ’˘÷Î’b_ flÏË÷fiÎ_ Â_ ·ZÎHΠˢ› ? ’˘÷Î’b_ fiΠˢ› ±ıÀ·ı
’Õı·Î. ÷‹fiı ÷˘ Ë_ …ı flV÷ı √›ı·˘ ±ı flV÷˘ ÿı¬ÎÕÌ ÿ™ »\_, ÷΂Î_
                                 Â_ ? ¿ı Á÷˚ ’vÊfiı ±ı‹ ¿Ë˘ ¿ı “±Î…ı ‹_⁄¥ «Î·˘.” I›Îflı “fiΔ ±ı‰_
∂CÎÎÕ‰ÎfiÌ «Î‰Ì ±Î’Ì ÿ™ »\_.
                                 ±ı fiÎ ⁄˘·ı. ·˘¿˘ ±ı‹fiı ‹_⁄¥ ·¥ Ω› ÷˘ ±ı ’˘À·ÎfiÌ ’ıà Ω›,
   ±Î “±_⁄ηη ‹Ò‚∞¤Î¥ ’Àı·” »ı fiı, ±ı‹HÎı ’˘÷Îfi_        ±fiı ’˘À·ÎfiÌ ’ıà ±‹ÿΉÎÿ ±Î‰ı. ±ıÀ·ı ’˘÷Î’b_ fi◊Ì. ±‹fiı ’Ò»ı
±Î’Î’b_ »˘ÕÌfiı ¤√‰Îfifiı … Á˘Ó’Ì ÿÌ‘_ »ı. ÷ı ¤√‰Îfi ±ı‹fi_ ⁄‘_    ¿ı, “ÿÎÿÎ∞, @›Îflı ±Î’HÎı …¥Â_ ?” ±‹ı ¿Ë̱ı, “÷‹fiı ÃÌ¿ ·Î√ı
Á_¤Î‚Ì ·ı »ı. ±fiı ±ı‰_ Á_¤Î‚ı »ı fiı, ¬flı¬v_ ! ’HÎ ’˘÷Îfi_     ÷ı‹.” ±‹Îflı ⁄Ì…\_ ¿Â_ ⁄˘·‰Îfi_ fiËŸ. ±ıÀ·ı ±ı ·˘¿˘ ’˘À·Îfiı ·¥
±Î’Î’b_ »^ÀÌ √›_, ±Ëo¿Îfl √›˘ I›Îfl ’»Ì. ⁄οÌ, ±Ëo¿Îfl Ω›      Ω›, ÷ı √fi˘ fi◊Ì. ±‹ı … ±ı‰_ ¿Ë̱ı ¿ı, “¤¥, ÷‹fiı ÃÌ¿ ·Î√ı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         425   426                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
I›Îflı ·¥ …Ωı.” ¿ÎflHÎ ¿ı ’˘÷Î’b_ fiΠˢ›. ±fiı …ıfiı ’˘÷Î’b_ ˢ›    »ı. ±‹ÎflÌ ΩıÕı …ı »ı ±ı ¿Ëı ±ı‰_ ±‹Îflı ¿fl‰Îfi_. ±‹Îfl˘ ¿˘¥ ±Ï¤≠Λ
±ı ’˘À·ÎfiÌ ’ıà Ω› ¿ı ? ±ı ÷˘ ¿ËıÂı, “±Î… fi◊Ì ±Î‰‰ÎfiÎ.” ±fiı     fiËŸ. ±‹fiı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı Ë…\ ±ı‹fiÌ ‰Î÷‹Î_ ¿«Î »ı I›Îflı ±‹ı ±ı‹fiı
‹Îv_ ÷˘ ’˘÷Î’b_ … fi◊Ì F›Î_ ±Î√‚ ! ’˘À·_ ◊‰Î ¿˘¥ ÷ˆ›Îfl        ¿Ë̱ı ¿ı, “¤Î¥, ±Î‹ ¿fl˘.” ’»Ì ±‹ı ±Î‘Ìfi … flËı‰ÎfiÎ Ïfifl_÷fl.
ˢ› ? ˉı ±ı‰_ ±ı¿ ’HÎ ‹ÎHÎÁ ⁄˘·ı ?!
                                            “iÎÎfiÌ” ±ÁË… fi◊Ì !
   ±ıÀ·ı ±‹fiı ÷˘ I›Î_ ‹_⁄¥ ¿ı ‰Õ˘ÿflÎ ¿ıÀ·Î_¿ ’Ò»ı ¿ı ¿ı, “ÿÎÿÎ
÷‹ı ‰Ëı·Î ±ÎT›Î ˢ÷ ÷˘ ÁÎv_.” ±Î‹÷ı‹ ⁄˘·ı. I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_,        ±‹ÎflÌ ±Î ÁÎËÏ…¿÷Î ¿Ëı‰Î›. ÁÎËÏ…¿÷΋Î_ ⁄‘˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ.
“’˘À·ÎfiÌ ’ıà ‹fiı ÷ıÕÌ ·Î‰ı »ı I›Îflı ±ËŸ ±Î‰_ »\_ fiı ’˘À·ÎfiÌ ’ıà   Õ¬· … fiËŸ fiı, ¿˘¥ Ω÷fiÌ. ÷‹ı ±Î‹ ¿Ë˘ ÷˘ ±Î‹ fiı ÷ı‹ ¿Ë˘
·¥ Ω› »ı I›Îflı Ω™ »\_.” I›Îfl ’»Ì ±ı Á‹∞ Ω›. ÷˘ ¿Ëı ¿ı,       ÷˘ ÷ı‹. ’˘÷Î’b_ fiËŸ fiı ! ±fiı ÷‹ı ¿o¥ ±˘»\_ ’˘÷Î’b_ »˘ÕÌ ÿ˘
“±Î ’˘À·ÎfiÌ ’ıà ¿Ë˘ »˘ ?” ±flı, ±Î ’˘À·_ … »ı fiı, I›Îflı ⁄Ì…\_    ±ı‰Î »˘ ?! ±‹fiı ÷˘ “√ÎÕÌ‹Î_ …‰Îfi_ »ı” ¿Ëı ÷˘ ÷ı‹. ±ı ’λÎ_ ¿Î·ı
Â_ »ı ÷ı ? ‹ËŸ ¤√‰Îfi »ı ±Î¬Î, ’HÎ ⁄ËÎfl ÷˘ ’˘À·_ … »ı fiı !      ¿ËıÂı ¿ı “±Î‹ …‰Îfi_ »ı” ÷˘ ÷ı‹. “fiΔ ±ı‹ fiËŸ. ±‹Îflı ¿o¥ ‰Î_‘˘
±ıÀ·ı ’˘÷Î’b_ flèÎ_ fiËŸ fiı !!                    … fiËŸ. ±‹Îflı ’˘÷Îfi˘ ‹÷ fiΠˢ›. ±ıfi_ fi΋ ÁÎËÏ…¿’b_.
                                  ’Îfl¿ÎfiÎ ‹÷ı «Î·‰_ ±ı ÁÎËÏ…¿’b_.
   ‹fiı F›Î_ ¨«¿Ìfiı ·¥ Ω› I›Î_ …¥±ı ±‹ı. CÎHÎÌ «ÌΩı ±‹Îflı
fiÎ ¬Î‰Ì ˢ› ÷˘ ›ı ¬Î¥±ı »Ì±ı, fiÎ ’Ì‰Ì Ë˘› ÷˘ ›ı ’̱ı »Ì±ı,        ±‹Îflı ÁÎËÏ…¿÷Î … ˢ›, Ïfifl_÷fl ÁÎËÏ…¿÷Î … flËı. ±ı¿
fiÎ Ωı¥÷_ ˢ› ÷ı › ⁄‘_ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ±‹Îflı. ±fiı ±ı‹Î_ «Î·ı     ZÎHΉÎfl ÁÎËÏ…¿÷ÎfiÌ ⁄ËÎfl fiËŸ Ω›. ±ı‹Î_ ±‹Îflı ’˘÷Î’b_ ˢ›
fiËŸ. ŒflÏ…›Î÷ »ı fiı ! Á΋ÎfiÎ “±ıL¿flı…‹ıLÀ” ‹ÎÀı ±‹ı ÷‹ÎflÌ «Î     fiËŸ, ÷ı◊Ì ¿<ÿfl÷ …ı‹ flάı ÷ı‹ flËı. ’˘÷Î’b_ »^Àı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì @›Î_◊Ì
’̱ı. ±ı «Î ⁄Ë ¿Õ¿ ˢ›, ≠¿ÚÏ÷fiı fiÎ ŒÎ‰ı ±ı‰Ì ˢ›, ÷˘ › ÷‹fiı     ÁË… ◊‰Î› ? ’˘÷Î’b_ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ÁË… ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ’HÎ ?
±Îfi_ÿ ◊Λ fiı, ¿ı “ÿÎÿΔ±ı ‹ÎflÌ «Î ’Ì‘Ì. ÷ı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ±‹ı ±ı    ’˘÷Î’b_ ‹Ò¿Ì ÿı ÷˘ ÁË… ◊Λ. ÁË… ◊Λ ±ıÀ·ı µ’›˘√‹Î_ flËı‰Î›.
’Ì …¥±ı.                                       ’»Ì … ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ flËı‰Î› !
   ±Î ±ÎÀ·Î ÿËÎÕÎfiÌ ‹ÁÎŒflÌ ¿flÌ, ÷ı‹Î_ › ⁄‘ÎfiÎ_ ¿Ëı‰Î          “’˘÷Î’b_” ÷˘ ⁄Ë ‹˘À˘ ÂOÿ »ı. ±ı¿ ÁËı… ’HÎ ’˘÷Î’b_, ¿˘¥
≠‹ÎHÎı … flËı‰Îfi_. ±ı ¿Ëı ¿ı “±ËŸ flËı‰Îfi_.” I›Îflı Ë_ ¿Ë_ ¿ı “ËÎ,   ’HÎ Ω÷fi_ ’˘÷Î’b_ ±‹Îfl΋Î_ fiΠˢ›. ±fiı »÷Î_ › ËÌflÎ⁄Îfiı ΩıÕı
flËı‰Îfi_.” ±ı ¿Ëı ¿ı “±ËŸ◊Ì ∂Ã˘ ˉı” ÷˘ ±ı‰_. ±‹Îflı “±‹ÎflÎ’b_”    ⁄ıÁÎÕ̱ı, ¿fḻı. ·˘¿ ¿ËıÂı, “±Î ¿˘HÎ ?” I›Îflı ±‹ı ¿Ë̱ı, “±‹ÎflÎ
fiΠˢ›, “±‹ÎflÎ’HÎΔfi_ µL‹Ò·fi ◊¥ √›_. ±Î ÷˘ ⁄Ë ÿËÎÕÎ         ‘ÏHΛÎHÎÌ ◊Λ.” ⁄‘_ › ¿Ë̱ı ±‹ı. ±fiı ±ı‹ı › ¿Ë̱ı ¿ı, “÷‹ÎflÎ
“±‹ÎflÎ’HÎΔ ¿›Î˝. ±‹Îflı ÷˘ ’Ëı·ı◊Ì ‹‹÷Î ⁄Ë …^… Ë÷Ì, ±ıÀ·ı      ‰√fl ‹fiı √‹÷_ fi◊Ì.” ±ı‰_ ¿Ë_ ±ıÀ·ı ±ı‹fiı ¿ıÀ·˘ ±Îfi_ÿ ◊Λ !
¤Î_…√Õ … fiËŸ ¿ÂÌ.
                                      ’HÎ ±‹Îv_ ±Î ⁄‘_ “ÕˇÎ‹ıÏÀ¿” ˢ›. ±ı¿ ¤Î¥ ‹fiı ¿Ëı »ı,
   ±ı‰_ »ı fiı, Ë_ ÷˘ ⁄‘Îfiı ±Î‘Ìfi flË_ »\_, ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ‹Îflı  “‹ÎflÌ …‹Ìfi ’fl ’√·Î ‹Ò¿Â˘ ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “‹Îflı Â_ ‰Î_‘˘ »ı !” ±fiı
’˘÷Î’b_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı Ë_ ÷˘ Ï⁄·¿<· Á_Ωı√˘fiÎ_ ±Î‘Ìfi flË_ »\_. Ë_ ÷˘   ±‹ı ÷˘ ⁄‘_ › ’һ̱ı, ¿ı …‹ÌfifiÎ Á˘ÿÎ @›Îflı ¿›Î˝, Â_ ¤Î‰ı ·Ì‘_,
÷‹Îflı ±Î‘Ìfi ’HÎ flË_ »\_, ÷˘ ‰‚Ì Á_Ωı√˘fiÎ ±Î‘Ìfi ÷˘ flË_ … fiı !    Â_ ÿı‰Îfi_. ±fiı ¿˘¥¿ ÷˘ ±ı‹ ΩHÎı I›Îflı ¿ı ±Î ÿÎÿÎ ÷˘ …‹ÌfifiÎ
±Î‘Ìfi÷Î ±ıÀ·ı Á_’ÒHν Ïfifl˚±Ëo¿Îfl÷Î !! ±Î‘Ìfi÷Î ÷˘ ⁄Ë ÁÎflÌ ‰V÷    ÿ·Î· ◊¥ √›Î !
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         427   428                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
   ±fiı ÂflÌfl ¿Â_ ‘˘‚˘ ÕÎCÎ ¿˘¥fiı ◊›˘ ˢ› ±‹◊˘, ¿Â_ ◊‰Îfi_         ≠ë¿÷ν — ⁄Ï©fiÌ ÁÎ◊ı ’HÎ ’˘÷Î’HÎÎfi˘ Á_⁄_‘ ¬fl˘ fiı ?
fiΠˢ› fiı, ÷˘ › ÷ı ‹fiı ÿı¬ÎÕ ÿı¬ÎÕ ¿flı. ±ıÀ·ı Ë_ ±‹◊˘ ËÎ◊ Œıfl‰Ì
                                      ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï© ±ı ’˘÷Î’b_ ÁÒ«‰ı »ı. ’˘÷Î’b_ …ı‹ …ı‹ Ω›,
±Î’_ ±Î‹, ±ıfiÎ_ ‹fi‹Î_ Á‹Î‘Îfi ‹ÎÀı.
                                   …ı‹ …ı‹ ±˘»\_ ◊÷_ Ω› ÷ı‹ ⁄Ï© ¿‹Ì ◊Λ.
   ≠ë¿÷ν — ±Î›ı fiÎÀ¿ … fiı ?
                                      ≠ë¿÷ν — ‹ÎflÎ’b_ ±fiı ’˘÷Î’b_ ±ı ⁄ı‹Î_ Œıfl Â_ ËÂı ?
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎÀ¿ … ! ±fiı fiËŸ ÷˘ ›ı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ±‹Îv_
                                      ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎflÎ’b_ »ı ÷ı ‹‹I‰ ÁÒ«‰ı »ı ±fiı ’˘÷Î’b_ …ı »ı
fiÎÀ¿ … ˢ› »ı. ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ fiÎÀ¿ … ¿v_ »\_ ! ÷‹Îflı I›Î_ ÿ½fi
                                   fiı, ÷ı ¨«˘ ±Ëo¿Îfl »ı, ‹˘À˘ ±Ëo¿Îfl »ı. ±ı ¿o¥ fi˘Ï‹fi· ±Ëo¿Îfl
¿fl‰Î ÷ıÕÌ √›Î fiı I›Î_ ’‘fl΋HÎÌ ¿flÌ ÷ı › fiÎÀ¿. ±fiı fiÎÀ¿ fiΠˢ÷
÷˘ ÷˘ ‹Îv_ ’˘÷Î’b_ ˢ÷ ±ËŸ. ’˘÷Î’b_ fi◊Ì ‹ÎÀı fiÎÀ¿ ◊Λ »ı.      fi◊Ì.
fiËŸ ÷˘ “‹Îflı ’‘fl΋HÎÌ ‹ÎÀı …‰_ ’ÕÂı. ‹Îflı ’‘fl΋HÎÌ ¿fl‰ÎfiÌ »ı”        ±Î “iÎÎfi” ·Ì‘Î ’»Ì “Ë_” fiı “‹‹÷Δ “÷‹ı” »˘ÕÌ ÿÌ‘Î_. ’HÎ
±ı ⁄‘_ ˢ÷. ’HÎ ±ı‰_ ¿Â_ fi◊Ì.                    ’˘÷Î’b_ fi◊Ì »˘Õu_. ÷‹Îflı “Ë_” fiı “‹‹÷Δ »^ÀÌ √›Î_ ±ı‹Î_ ⁄ı ‹÷
   ±ıÀ·ı ±Î “ÕˇÎ‹Î” … »ı. ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ Ë_ “ÕˇÎ‹Î” … ¿v_ »\_. I›Î_  fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ¬˘‰Î¥ √›Î ’»Ì Ï«_÷Î fi◊Ì ¿fl÷˘. ‹‹÷Î ¿˘fi_ fi΋
±Î√‚ ÁIÁ_√‹Î_ ⁄ıÁ_, ±Î …‰Î⁄ ±Î’_, ÷ı › “ÕˇÎ‹Î” … »ı. ±Î¬˘      ¿Ëı‰Î› ? ¬˘‰Î¥ √›Î ’»Ì Ï«_÷Î ¿flı, ±ıfi_ fi΋ ‹‹÷Î. ±ıÀ·ı ÷‹fiı
ÿËÎÕ˘ “ÕˇÎ‹Î” … »ı. ’HÎ ’˘÷Î’b_ ±˘»\_ ◊¥ Ω› I›Îfl ’»Ì … ÕˇÎ‹Î     “Ë_” fiı “‹Îv_” √›_ »ı, »÷Î_ › ’˘÷Î’b_ flèÎ_.
Âw ◊Λ. ±ı‹ fiı ±ı‹ ◊Λ fiËŸ.                        ≠ë¿÷ν — ’˘÷Î’b_ ±ıÀ·ı ≥„LÕωF›±ÎÏ·ÀÌ ? Ë_ ⁄ÌΩ◊Ì ¿o¥¿
           »÷Î_ flèÎ_ ’˘÷Î’b_ !               …\ÿ˘ »\_ ±ı ?

   ¿ıÀ·Î_¿ ÷˘ ±ı‹ … ΩHÎı ¿ı “±Î’HÎfiı ’˘÷Î’b_ »ı … fiËŸ fiı,        ÿÎÿÎlÌ — “≥„LÕωF›±ÎÏ·ÀÌ” ÷˘ √¥. “Ë_” fiı “‹Îv_” ⁄ıµ √›_,
±Î’HÎfiı ‹ÎflÎ’b_ »ı … fiËŸ fiı, ˉı.” ±fiı ±Î‹ ¿ÊΛ‹Î_ ‰÷˝÷˘ ˢ›.    ’HÎ ’˘÷Î’b_ flèÎ_ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ¿˘¥ √‹ı ±ıÀ·˘ ø˘‘ ¿flı, √‹ı ±ıÀ·_
·ı !! ‰÷˝÷˘ ˢ› ¿ÊΛ‹Î_ ±fiı ¿Ëı »ı “‹Îflı ’˘÷Î’b_ fi◊Ì flèÎ_ ˉı.”   ±’‹Îfi ¿flı, ÷˘ Á΋ÁÎ‹Ì ⁄Î{Î⁄Î{ ¿flÌfiı »ı‰Àı ±ı ±ıfi˘ flÎhÎı
’˘÷Î’HÎÎ µ’fl ÷˘ ∞‰ı »ı ±ı. ±ı ∞‰ı »ı … ’˘÷Î’HÎÎ µ’fl. ±ı       Ïfi¿Î· ·Î‰Ìfiı ÁÒ¥ Ω›. »ı‰Àı ÷˘ ±ıfi˘ Ïfi¿Î· ·Î‰ı. ±ıÀ·ı ±Ëo¿Îfl
’˘÷Î’b_ ÷˘ ±ı‹fi_ Ω› fiËŸ. ’˘÷Î’b_ …‰_ ±ı ÷˘ ‹ËÎ ‹ËÎ ‹U¿ı·.      √›˘ »ı ±ı ¬Î÷flÌ. fiËŸ ÷˘ ±Ëo¿Îfl ±Î¬Ì flÎ÷ «·ÎT›Î ¿flı. ±fiı
                                   ±Î ÷˘ ◊˘Õ˘ ⁄Î{Î⁄Î{ ¿flı ‰¬÷ı, ’HÎ Ïfi¿Î· ·Î‰ı fiı ? ’ı·˘
   ’˘÷Î’b_ …‰_ ±ıÀ·ı Â_ ? ±Î’H΢ ±‰Î… fiΠˢ› ±ı‹Î_. fiı
                                   ±Ëo¿Îfl‰Î‚˘ Ïfi¿Î· fiÎ ·Î‰ı. ±ı ±Î√‚ ‰ıfl ‰‘Λı˝ … Ω›. ±fiı
÷‹ı, ⁄‘Î ¿Ëı ±ı‹ … ¿fl˘ ¿ı ÷‹ÎflÌ ‹ËŸ ±‰Î… ÷‹Îfl˘ …\ÿ˘ flά˘ ?
                                   ‹‹÷Ή΂˘ ÷˘ √…‰_ ¿’Λ_ ÷ıfiÎ hÎHÎ ÿËÎÕÎ ’»Ì ›ı ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿fl÷˘
   ≠ë¿÷ν — …\ÿ˘ flËı.                       ˢ›. ¿˘¥¿ Á_¤Îflı fiı, I›Îflı ÷fl÷ “±flıflı, Â_ ¿v_ ?!” ±ı‹ ¿flı. ±fiı
                                   ±Î ÷‹fiı ÷˘ √›_ ±ı √›_. ±ıÀ·ı ±Ëo¿Îfl fiı ‹‹÷Î, ⁄ı √›Î_ »ı,
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ’˘÷Î’b_. ±fiı ±‹Îfl˘ ÷˘ ±‰Î… … fiËŸ ¿˘¥
Ω÷fi˘. ±‹fiı ¿ËıÂı “ÿÎÿÎ, ’ıHÎı ⁄ıÁ˘.” ÷˘ ±‹ı I›Î_ ⁄ıÁ̱ı. ±‹fiı    ’˘÷Î’b_ flèÎ_ »ı. ±ı …\±˘ fiı !
fiÎ √‹÷_ ˢ› ÷˘ › ⁄ıÁ̱ı.                          ÷ı◊Ì ¿Ú’΂ÿı‰ı ¿èÎ_ fiı, ¿ı “iÎÎfiÌ ’vÊ”‹Î_ ’˘÷Î’b_ fiΠˢ›.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        429   430                           ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
¿Ú’΂ÿı‰ı “’˘÷Î’b_”fi˘ ÂOÿ ·A›˘ »ı, ¿o¥¿ ¤Îflı ·A›_ »ı ! ÷‹fiı       ÿÎÿÎlÌ — ±ı …. ±ı …, ‹Ò‚ Ë÷˘ ÷ıfi˘ ÷ı …. Ë…\ ±ı “ÁÌÀ”
¿ı‹ ·Î√ı »ı ? ¿Ú’΂ÿı‰ı ±Î ÂOÿ ÁflÁ ·A›˘ »ı fiı ? ˉı ±Î ¿˘HÎ    »˘Õ÷˘ fi◊Ì. ÁkÎÎ ∂ÕÌ √¥, ’HÎ “±ı” “ÁÌÀ” »˘Õ÷˘ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ‘Ì‹ı
Á‹Ω‰ı ? …ı ¤ÎÊ΋Î_ ¿Ëı‰Î ‹Î√ı »ı ±ı ¤ÎÊÎ ¿˘HÎ Á‹Ω‰Ì ¿ı      ‘Ì‹ı ±ı “±Î’HÎı” »˘ÕÎ‰Ì ÿı‰ÎfiÌ. “±ıfiı” ÁkÎÎ ∂ÕÌ √›ı·Ì »ı, ±ıÀ·ı
±ËŸ ±Î√‚ ?                             ‰Î_‘˘ fiËŸ. ’HÎ ±Î “ÁÌÀ” »˘Õ‰Ì ÁËı·Ì fi◊Ì. ’˘÷Î’b_ »^À‰_ ÁËı·_
                                  fi◊Ì. ’˘÷Î’b_ ÷‹fiı Á‹Ω›_ ¿ı fiÎ Á‹Ω›_ ? …ı “ÏÕV«Î…˝” ◊›ı·˘
   ≠ë¿÷ν — “iÎÎfiÌ ’vÊ” Á‹Ω‰Ì ¿ı fiı !
                                  »ı, ’HÎ ±ı‹Î_ ’˘÷Î’HÎÎfiÎ ‹ËŸ ±ı‰Î ¤Î‰ ‰I›Î˝ ¿flı »ı. fiflÌ “¥Œı@À”
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄ÌΩ ¿˘¥fi_ ¿Î‹ … fiËŸ fiı !        … »ı. ÁkÎÎ √¥ »ı, ÁkÎÎ ÷˘ ±Î¬Ì «Î·Ì √¥ »ı. ’HÎ ’ı·_ ‹Ò‚ V‰w’
                                  …÷_ fi◊Ì. ±ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ‹Ò‚ Ω›, ÷tfi Ω› fiËŸ fiı !
         ÁkÎÎ √¥, ’˘÷Î’b_ flèÎ_ !
                                     ±‹fiı ’˘÷Î’b_ fiΠˢ›. ±ıÀ·ı ±ı‰_ ◊‰Îfi_ »ı. ÷‹Îflı › ±Î
   ≠ë¿÷ν — ±ÎM÷ÁÒh΋Î_ ‰Î@› »ı.                “iÎÎfi” ’»Ì “±ıfiÌ” ÁkÎÎ …÷Ì flËÌ »ı, ±ıÀ·ı F›Îflı I›Îflı ±ı‰_ … ◊Âı.
  ““iÎÎfiÌfi_ ±_÷—¿flHÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿Î‹ ¿fl÷_ ËÂı ?! “’˘÷ı” ¬ÁÌ    ’HÎ ±Î Â_ ◊›Î_ »ı ±ı ΩHΉ_ Ωı¥±ı. “Ë_”’b_ √›_ »ı, ÁkÎÎ √¥ »ı.
Ω› ÷˘ ±_÷—¿flHÎ◊Ì ±ÎI‹Î …\ÿ˘ … »ı.”” ±ı Á‹Ω‰˘.           ÁkÎÎ √¥ ±ıÀ·ı ¬·ÎÁ ◊¥ √›_. ’HÎ “’˘÷ı” flè΢ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±_÷—¿flHÎ ±ı¿ ⁄Î…\ Á_ÁÎfl ¿Î›˝ ¿flı ±fiı ±ı¿ ⁄Î…\             Ë_, ‰¿Ì·, ‹_√‚ÿÎÁ !
±ÎI‹Î ±ÎI‹Îfi_ ¿Î›˝ ¿flı. “iÎÎfiÌ”fiı Õ¬˘Õ¬· ˢ› fiËŸ.             ±Î “’˘÷ı” ±ıÀ·ı ÷‹fiı Á‹Ω‰_. ±ı¿ ‰¿Ì· ±ÎT›Î Ë÷Î. ‹ıÓ
    ±_÷—¿flHÎ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ¿ı …ı‹Î_◊Ì ¿÷ν¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ »ı,   ¿èÎ_, “Â_ fi΋ ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “‹_√‚ÿÎÁ.” “‘_‘˘ ¢ ?” I›Îflı ±ı
“Ë_ ¿o¥¿ ¿v_ »\_” ±ı ¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ »ı. ±ı ±_÷—¿flHÎ◊Ì “iÎÎfiÌ”    ¿Ëı »ı, “‰¿Ì·fi˘.” “±ıÀ·ı Ë_ ‰¿Ì· »\_ ⁄˘·˘ »˘ ¿ı ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı
…\ÿΠˢ›. ±Î “iÎÎfi” ±ÎM›_ ±ıÀ·ı ÷‹Îflı “Ïfl›·Ì” ¿÷ν¤Î‰ flè΢ fi◊Ì,  »ı, “±ı ÷˘ Ë_ … ‰¿Ì· »\_ fiı.” “±fiı ‹_√‚ÿÎÁ ¿˘HÎ ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı
’HÎ “Ïfl·ıÏÀ‰·Ì” ¿÷ν¤Î‰ flè΢ »ı. ±ıÀ·ı ¿ı “ÏÕV«Î…˝” ¿÷ν¤Î‰ flè΢  »ı, “Ë_.” “±fiı ‰¿Ì· ¿˘HÎ ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “Ë_.” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “Ë_
»ı. ’HÎ ÷‹Îflı Ë…\ ‹ËŸ ÁËı… Õ¬· flËı »ı ±fiı “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiı ’ı·Ì    ‰¿Ì· ‹_√‚ÿÎÁ, ±ı‰_ ⁄˘·‰Îfi_ fiı, ÷‹Îflı ?”
Õ¬· fiÎ flËı. “’˘÷ı” ¬ÁÌ Ω› ÷˘ “±_÷—¿flHΔ◊Ì “±ÎI‹Î” …\ÿ˘ …         ±ı‰_ ±ı¿ …HÎ ⁄˘·÷˘ Ë÷˘. flÎ÷ı CÎflfiÎ_ ⁄‘Î_ ÁÒ¥ √›Î Ë÷Î fiı,
»ı. ±Î “±_÷—¿flHΔ‹Î_ “’˘÷ı” flËı·˘ »ı. ±ı “’˘÷ı” ¬ÁÌ Ω›.      ÷˘ ⁄ËÎfl ÁÎ_¿‚ ¬¬ÕΉÌ. “±S›Î, ±I›Îflı flÎhÎı ⁄ı ‰Î√ı ¿˘HÎ ¬¬ÕΉı
   ≠ë¿÷ν — “’˘÷ı” ¿˘HÎ ? ±ı “’˘÷ΔfiÌ “ÕıÏŒfiıÂfi” ±Î’˘fiı !    »ı ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “Ë_.” “±S›Î, ’HÎ Ë_ ¿˘HÎ ? ±˘‚¬ÎHÎ ’ÎÕ˘.
                                  ÷˘ ⁄Îflb_ ∂CÎÎÕ̱ı, fiËŸ ÷˘ ⁄Îflb_ fiËŸ ∂CÎÎÕ<_.” I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı,
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ’˘÷Î’b_ »ı. ±‹ı ¿Ë̱ı “ËıÓÕ˘ ⁄√̫΋Î_.” ÷˘   “Ë_ ⁄Ή˘.” “±S›Î, ’HÎ ¿›˘ ⁄Ή˘ ? ⁄˘· fiı.” I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “Ë_
÷‹ı fiÎ ’ÎÕ˘ ¿ı “fiÎ. ‹fiı fiËŸ ŒÎ‰ı I›Î_ ±Î√‚, Ë_ fiËŸ ±Î‰_.” ±ı    ⁄Ή˘ ‹_√‚ÿÎÁ.” I›Îflı ’ı·Î±ı ⁄Îflb_ ∂CÎÎÕu_.
… ’˘÷Î’b_. ±fiı “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiı ’˘÷Î’b_ fiΠˢ›. ÷ı ±Î’HÎı …ı‹
¿Ë̱ı I›Î_ ±Î‰ı.                            ±ı‰_ ±Î “Ë_ ‰¿Ì· ‹_√‚ÿÎÁ” »ı. ÷‹ı ±Î “iÎÎfi” ·Ì‘_ ±ıÀ·ı
                                  ±ı “‰¿Ì·” fiı “‹_√‚ÿÎÁ” …÷_ flèÎ_, ’HÎ “’˘÷ı” flèÎ_. ÷ı Ë∞ ÷‹fiı
   ≠ë¿÷ν — ±ı ’˘÷Î’b_ ¿˘HÎ ⁄Ω‰ı »ı ?              ’˘÷Î’b_ »ı. ¿˘ÀÛ‹Î_ ¿˘¥ ‰¿Ì· ¨‘_ ⁄˘·ı fiı, ÷ı CÎÕ̱ı ’˘÷Î’b_ ∂¤_
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         431   432                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
◊¥ Ω›.                               ¿‚Î ¿flÌfiı › ¬ÁÌ …‰Î ‹Î√ı ±ı‰_ ˵ ¿flı. ±ıÀ·ı µ’fl◊Ì ¿‚Π˵
                                  ¿flı. ¿‚Î ±ıÀ·ı ¿’À.
   ±I›Îflı ‹ÎflÌ ΩıÕı ±Î’HÎÎ ÁIÁ_√ Á_⁄_‘Ì ¿ı ⁄ÌΩ_ ¿˘¥ Á_⁄_‘Ì
‹ËŸ ‹˘ÀÌ ·Î_⁄Ì ‰Î÷ ·¥fiı ±ÎT›˘ ˢ› ÷˘ ÿ˘œ ¿·Î¿ ¤·ı «Î·ı. ’HÎ        ’˘÷Î’HÎÎfi˘ ±◊˝ Á‹∞ √›Î_ fiı ? Ë…\ ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiÌ flZÎÎ
Õ¬˘Õ¬· ±‹Îflı fiΠˢ› fiı ! ±fiı ⁄Ì…ı ÷˘ ±ı‰_ ◊Λ ÷˘ ‹÷¤ıÿ       ¿flı »ı ±fiı ÷ı ¿’À ¿flÌfiı, ¿‚Î ¿flÌfiı › flZÎÎ ¿flı »ı.
˵ ◊¥ Ω›. ±‹Îflı Õ¬˘Õ¬· fiΠˢ›. Á˘ ¿·Î¿fi_ ¿Î‹ ±ı¿
                                     ≠ë¿÷ν — ’˘÷ÎfiÌ ≠¿ÚÏ÷fi_ flZÎHÎ ¿flı ±ı ’˘÷Î’b_ ¿èÎ_, ÷˘ ’»Ì
¿·Î¿‹Î_ ¿flÌ ±Î’̱ı, ËoÕˇıÕ ±‰Á˝fi_ ¿Î‹. ’HÎ Õ¬˘Õ¬· fiËŸ fiı !
                                  ±ı ¤Î√ ¿’À‹Î_ @›Îflı Ω› ?
¿ÎflHÎ ¿ı ±‹Îflı ’˘÷Î’b_ … fi◊Ì fiı !
                                     ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ’˘÷Î’b_ ≠¿ÚÏ÷fiÎ_ flZÎH΋Î_ … Ω› ’HÎ ±‹¿
        flZÎHÎ, ÷ı ·ZÎHÎ ’˘÷Î’HÎÎfiÎ_ !            ¿’À’b_ fiΠˢ› ±ı ’˘÷Î’b_ ÁÎv_ ¿Ëı‰Î›, Á_‰Î‚_ ¿Ëı‰Î› fiı ’ı·_
   ’˘÷Î’b_ »ı ¿ı fi◊Ì ?                      ¿’À‰Î‚_ ±ı ¬flÎ⁄ ¿Ëı‰Î›.
   ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ‰Îfl ∂¤_ ◊¥ Ω›.                     ≠ë¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ ¿ı ≠¿ÚÏ÷fi_ flZÎHÎ ¿fl‰_ ±ı ’˘÷Î’b_. ¿‚Î
                                  ¿flÌfiı › flZÎHÎ ¿flı, ¿’À ¿flÌfiı › flZÎHÎ ¿flı, ±ı Õ⁄· ’˘÷Î’b_.
   ÿÎÿÎlÌ — fiËÌ ÷˘ Â_ flËı ? ±ÎI‹Î ÷flÌ¿ı flËı ?! ’˘÷Î’b_ fiÎ flËı
±ı Ïfifl_÷fl ΩB≤÷ ˢ›. …ıÀ·Ì ΩB≤Ï÷ fi◊Ì ±ıÀ·_ ⁄‘_ › ’˘÷Î’b_ … »ı.       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı Õ⁄· ’˘÷Î’b_. »˘¿flα˘ ’HÎ flZÎHÎ ¿flı »ı,
¿˘¥ ÷ı‹fiı ¿Ëı ¿ı “÷‹ı ¬flÎ⁄ »˘.” ÷˘ ÷fl÷ ’˘÷Î’b_ ∂¤_ ◊Λ fiı ?     ’HÎ ¿‚Î ¿flÌfiı fiÎ ¿flı.
   ≠ë¿÷ν — ¿˘¥¿ ‰Îfl ◊¥ Ω›.                      ≠ë¿÷ν — ’˘÷Îfiı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î ¿’À ¿›*, ¿‚Î ¿flÌfiı›
                                  ’˘÷ÎfiÌ ≠¿ÚÏ÷fi_ flZÎHÎ ¿›*. ÷˘ ±ı Â_ ¿Ëı‰Î› ?
   ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥¿ ‰Îfl ◊Λ ¿ı fl˘…ıfl˘… ◊Λ ? @›Îflı fiÎ ◊›_ ±ı
¿Ë˘ fiı ! ±Î ÷˘ ⁄‘_ ’˘÷Î’b_ … »ı fiı ! …ı ’˘÷ı flZÎHÎ ¿flı I›Î_◊Ì       ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±ıÀ·_ ’Î÷‚_ ¿’À ˢ› ÷˘ ¬⁄fl ’Õı. ¿’ÀÌfiı ›
’˘÷Î’b_, ’˘÷Îfi_ flZÎHÎ ¿flı I›Î_◊Ì ’˘÷Î’b_. ±Î ≠¿ÚÏ÷fi_ flZÎHÎ ¿flı ±ı  ¬⁄fl ’Õı, ΩÕ<_ ¿’À ˢ› ÷˘ ¬⁄flı › fiÎ ’Õı.
⁄‘_ ’˘÷Î’b_. ≠¿ÚÏ÷fi_ ±ı ‹ÎÏ·¿Ì’b_ ±Î‹ l©Î±ı ÷ÒÀu_ »ı, ’HÎ ÷ı
Ë…\ ’˘÷Î’b_ …÷_ fi◊Ì fiı !
                                             I›Î_ √Îœ ’˘÷Î’b_ !

   ≠ë¿÷ν — “‹Îv_ ¬v_ »ı” ±ı F›Î_ Á‘Ì »ı I›Î_ Á‘Ì ’˘÷Î’b_       ’˘÷Î’b_ »˘Õ‰ÎfiÌ ¥E»Î »ı ?
… flËı fiı ?                                ≠ë¿÷ν — ËÎ.
   ÿÎÿÎlÌ — ¬v_-¬˘À<_ ˢ÷_ … fi◊Ì. ±ı ’˘÷Î’HÎÎfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ.       ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ’Ëı·_ ÷˘ ±Î’HÎÎ◊Ì ¿˘¥¿fiı ÿ—¬ ◊÷_ ±À¿Âı
⁄ÌΩ_ ⁄‘Î_ ⁄Ë ’˘÷Î’HÎÎ_ ˢ› fiı ! ÁËı… ¿Ëı÷Î_ ’Ëı·Î_ ÷˘ ŒÎÀÌ Ω›.   I›Îfl ’»Ì ’ı·Î_ ’Õ‚ Ω›.
≠¿ÚÏ÷fi_ flZÎHÎ ¿flı, ÷ı flZÎHÎ ÷˘ ¿flı ’HÎ ¿’À ¿flÌfiı ±‰‚_ ˵ Œıfl‰Ì
                                     ≠ë¿÷ν — ¿›Î_ ’Õ‚ ?
fiάı. I›Î_ ±Î√‚ ’˘÷Î’b_ Õ⁄· ◊¥ √›_. ’˘÷ÎfiÌ ÷fi÷˘Õ flZÎÎ
¿fl‰Ì, ±ıfi_ fi΋ ’˘÷Î’b_. ±I›Îflı ÷˘ ’˘÷Î’b_ ÁΫ‰ı, ’HÎ ’λÎ_        ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷Î’HÎÎfiÎ_ fiı ⁄ÌΩ_ ⁄‘Î_ ’Õ‚˘. ±fiı ±Î ÷˘
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                           433   434                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
’˘÷Î’b_ ¿flı »ı ¬v_, ’HÎ ’λ\_ “±ıÀı¿”‰Î‚_ ’˘÷Î’b_. flZÎHΉ΂_       ±Ëo¿Îfl fiı ‹‹÷Î √›Î_ »ı, ’HÎ ’˘÷Î’b_ flèÎ_ »ı. …\±˘ fiı, ±Î
’˘÷Î’b_ …\ÿ_ fiı “±ıÀı¿”‰Î‚_ ’˘÷Î’b_ …\ÿ_.                ±Ω›⁄Ì … »ı fiı !!
   ≠ë¿÷ν — ±Î ‹˘ÀÌ ‰Î÷ fiÌ¿‚Ì. ±ı¿ flZÎHΉ΂_ fiı ⁄Ì…\_                 “ΩıfiÎflΔfiı fi◊Ì ’˘÷Î’b_ !
“±ıÀı¿”‰Î‚_.
                                        ’˘÷Î’HÎÎfiı ±‹ı Â_ ¿èÎ_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı “±ıÀı¿”‰Î‚_ Ω› ÷˘ ’»Ì flZÎHΉ΂_ ±Î‰ı.
I›Îflı ’˘÷Î’b_ ¬v_ ¿Ëı‰Î›. fiËŸ ÷˘ I›Î_ Á‘Ì ±ıfiı ÏËoÁ¿¤Î‰ …            ≠ë¿÷ν — ≠¿ÚÏ÷fi_ flZÎHÎ ¿flı ±ı … ’˘÷Î’b_.
¿Ëı‰Î›. ±fiı “±ıÀı¿”‰Î‚_ ’˘÷Î’b_ »^Àı I›Îfl ’»Ì ’ı·_ flZÎHΉ΂_          ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ≠¿ÚÏ÷fi_ flZÎHÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ?
’˘÷Î’b_ »^À‰ÎfiÌ Âw±Î÷ ◊Λ.
                                        ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ÷˘ ΩıfiÎflÎ »Ì±ı, ¿fl‰Îfi_ Â_ fiı fi ¿fl‰Îfi_
   ≠ë¿÷ν — “±ıÀı¿”‰Î‚_ ’˘÷Î’b_ ±ı …flÎ ‰‘Îflı Á‹Ω‰˘ fiı !        Â_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥¿fiı ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰_ ’˘÷Î’b_ Â_ ¿Î‹fi_ ? ’˘÷Î’b_          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, “ΩıfiÎflΔfiı ÷˘ ’˘÷Î’b_ ˢ÷_ … fi◊Ì fiı !
±Î’HÎÌ ≠¿ÚÏ÷fiÎ flZÎHÎ ¿fl‰Î‹Î_ ˢ÷ ÷˘ ‰Î÷ …\ÿÌ »ı. ±ıfiı ’˘÷Î’b_      “ΩıfiÎflΔfiı ’˘÷Î’b_ ˢ› … fiËŸ fiı ! ’HÎ ±Î ÷˘ F›Î_ Ë…\ ≠¿ÚÏ÷fi_
¿Ëı‰Î›. fiËŸ ÷˘ ’ı·_ ÷˘ ’˘÷Î’b_ ›ı fiÎ ¿Ëı‰Î›.               flZÎHÎ ¿flı »ı, ÷ıfiı ‹ÎÀı ‰Î÷ »ı.
   ·˘¿˘fi_ ÷˘ Ë…\ ’˘÷Î’b_ ¿ı‰_ »ı ? ≠¿ÚÏ÷fi_ flZÎHÎ ¿fl‰ÎfiÌ ÷˘          ÷‹ı ±Î‹ flËÌfiı …÷Î_ ˢ› ±fiı ’ıHÎı Á‘Ì √›Î I›Îfl ’»Ì ¿˘¥
‰Î÷ »ı …, ’HÎ ∂·À<_ “±ıÀı¿” ˵ ¿flı »ı, Á΋Πµ’fl ≠ËÎfl ˵ ¿flı       ¿Ëı, “fiÎ, ±Î‹ flËÌfiı …‰Îfi_.” ÷ı CÎÕ̱ı …flÎ ‹ËŸ ±Î_«¿˘ ·Î√ı »ı fiı ?
»ı. ±ıÀ·ı ±Î ‹˘À<_ ’˘÷Î’b_ ¿Îœ‰Îfi_ »ı fiı ? ≠¿ÚÏ÷fi_ flZÎHÎ ¿fl‰_ ±ı
’˘÷Î’b_. ¿fl÷Î ËÂı ¬flÎ ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘ ? ÷ı◊Ì … ÁË… ◊÷_             ≠ë¿÷ν — ËÎ.
fi◊Ì, ⁄Y›_. ±Î ÷˘ …flο ±’‹Îfi ¿flı ÷ı ’Ëı·Î_ flZÎHÎ ¿flı, …flο ⁄Ì…\_         ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ≠¿ÚÏ÷fi_ flZÎHÎ ! fiËŸ ÷˘ ±ıÀ·Ì … “V’ÌÕ”◊Ì
¿o¥ ¿flı I›Î_ flZÎHÎ ¿flı. ±ı ⁄‘_ ÁË…’b_ ◊‰Î … fiÎ ÿı fiı !          ’λ\_ ±Î ⁄Î…\ ‰‚Ì Ω›. ±ı‰Ì “V’ÌÕ”◊Ì ±fiı ±ı‰Î … “À˘fi”◊Ì ±fiı
    ≠¿ÚÏ÷fi_ flZÎHÎ ±‹¿ flÌ÷ı flËı, ’HÎ ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ’˘÷Î’b_ …‰_      ±ı‰Î … “‹Õ”◊Ì. …ı “‹Õ” Ë÷˘ fiı, ÷ıfi˘ ÷ı … “‹Õ”. ±Î ÷˘ »ıS·Ì
Ωı¥±ı. “÷‹Îfl΋Î_ ±y· fi◊Ì” ¿èÎ_ I›Î_ flZÎHÎ fiËŸ ¿fl‰Îfi_. ±Îfi˘        ÿÂÎfiÌ ‰Î÷ ¿flÌ !
V‰Î‹Ì ¿˘HÎ »ı ? ±Ëo¿Îfl. ≠Ï÷¿Îfl ¿flı ÷ı ±Ëo¿Îfl. ±Îfi˘ ≠Ï÷¿Îfl ¿˘HÎ
                                                “ÀıVÀ”, ’˘÷Î’HÎÎfi˘ !
¿flı »ı ? ±Ëo¿Îfl. ’HÎ ±Ëo¿Îfl ÷˘ √›˘ »ı, fiı ¬Î·Ì ¬˘À<_ flZÎHÎ ¿flı »ı fiı !
   ±ı ÷˘ …ıÀ·_ ◊Λ ±ıÀ·_ ÁΫ_. ’HÎ ±Î‰Ì ‰Î÷ ÂÎVh΋Î_ ˢ›          ±√fl ÷˘ Ë‹HÎı ¿Âı √ÎÕÌ‹Î_ …‰Îfi_ ˢ› fiı ÷‹fiı ¿èÎ_ “±Î‰˘.”
fiËŸ, ≠¿ÚÏ÷fi_ flZÎHÎ ¿fl‰ÎfiÌ ‰Î÷ ˢ› fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ≠¿ÚÏ÷fi_ flZÎHÎ      fiı ⁄ıÁÎÕuÎ ’»Ì ⁄ÌΩ ±ı¿ …HÎı ¿èÎ_ ¿ı “µ÷fl˘ ±ËŸ◊Ì. Ë‹HÎı ±ı¿
¿˘HÎ fiÎ ¿flı ? ¤√‰Îfi ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩ_ ⁄‘Î › ≠¿ÚÏ÷fi_ flZÎHÎ ¿flı. ±fiı       …HÎ ⁄ÌΩ ±Î‰‰ÎfiÎ »ı.” ÷ı ‰¬÷ı Â_ ¿fl˘ ? ⁄ıÁÌ flˢ fiı ? “fiËŸ
÷‹ı ≠¿ÚÏ÷ ’Îfl¿Ì »ı »÷Î_› flZÎHÎ ¿fl˘ »˘. ’Îfl¿Ì »ı ±ı‰_ ΩH΢ »˘,      ∂÷v_” ±ı‰_ ¿Ë˘ fiı ?
»÷Î_› ’Îfl¿Ì …HÎı·Ìfiı ’ˆHΉÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ ¿fl˘ »˘ ±ı› ±Ω›⁄Ì »ı fiı !          ≠ë¿÷ν — ’˘÷ı ∂÷flÌ Ω›.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         435   436                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
   ÿÎÿÎlÌ — ÷fl÷ ?                        ‹˘œ<_ µ÷›Î˝ ÏÁ‰Î› ÷˘ › CÎb_ ÁÎv_ ¿Ëı‰Î›. ËÎ, fiËŸ ÷˘ ‹˘œ<_ ¿œÌ
                                  ∂÷flÌ √›Î …ı‰_ ◊¥ Ω› fiı ?! ÷‹fiı ±ı‰_ fiÎ ◊Λ ‹fiı ·Î√ı »ı,
   ≠ë¿÷ν — ÷fl÷ …. ∂÷flÌ … Ω› fiı !
                                  fiËŸ ? ±ı¿ Œıfl˘ ∂÷flÌ Ωı Ωı. ±ı‰˘ ‰¬÷ ±Î‰ı ÷˘ ∂÷flÌ Ωı Ωı
   ÿÎÿÎlÌ — “fiËŸ ∂÷v_” ±ı‰_ fiÎ ¿Ëı ? ’HÎ ’»Ì ±Î√‚◊Ì ◊˘Õı¿    fiı ŒflÌ ‹˘œ<_ ⁄√ÎÕuÎ ÏÁ‰Î› ⁄ıÁ‰Îfi_.
»ıÀı …¥±ı, fiı ’»Ì ⁄˘·Î‰ı “±Î‰˘”. ÷˘ ±Î‰ı fiı ? ‹˘œÎ ’fl ŒıflŒÎfl
                                      ≠ë¿÷ν — ±Î’ ¿Ë˘ »˘ ±ı‰_ ÁËı·_ fi◊Ì.
¿Â˘ fiÎ ◊Λ fiı ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ˢ› fiËŸ ÁËı·_. ’HÎ ±Î Â_ »ı ? ±Î ‰Î÷ ÂÎ ÁÎv
    ±ıÀ·ı ‹ıÓ Â_ ¿èÎ_ »ı ? ±Î‰_ fi‰ ‰¬÷ flËı ÷˘ Ë_ ¿Ë_ ¿ı ÷_    ¿fḻı ? ¿ı ±Î ‰Î÷ ±ıfiı l©Î‹Î_ ⁄ıÁÌ Ω› fiı, ÷˘ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±fi¤‰
“ÿÎÿ˘” ◊¥ √›˘ Ω. ±Î‰_ fi‰ ‰¬÷ ¿flı fiı fi‰ ‰¬÷ ∂÷flÌ Ω›         ◊÷Î_ Ω›.
±fiı fi‰ı› ‰¬÷ µ÷ÎflfiÎflfiı ÷_ ¿÷ν fiÎ ‹Îfiı, ⁄˘·Î‰fiÎflfiı › ¿÷ν
fiÎ ‹Îfiı, “T›‰„V◊÷”fiı … ¿÷ν ‹Îfiı. ±fiı ’λΠ⁄˘·Î‰ı ÷˘ › ‹fi‹Î_       ±Î ¿fl‰Îfi_ ±‹ı fi◊Ì ¿Ëı÷Î. ±Î ΩHÎÌ flά‰Îfi_ »ı ¿ı ±Î‰Ì
¿Â_ ›ı fiËŸ, ’HÎ ËÁ÷Î_ ËÁ÷Î_ ’λÎ_ ±Î‰‰Îfi_ fiı ËÁ÷Î_ ËÁ÷Î_      flÌ÷ı ±Î’HÎı ≠¿ÚÏ÷fi_ flZÎHÎ ¿fl÷_ ⁄_‘ ◊‰_ ’ÕÂı. …ıÀ·_ ≠¿ÚÏ÷fi_ flZÎHÎ
∂÷fl‰Îfi_, Ωı ‹{Î ±Î‰ı, Ωı ‹{Î ±Î‰ı ! I›Îflı Â_ ¿Ëı‰Î› ±ı ? ¿ı     ¿fḻı ±ıÀ·_ ¬˘À<_ fiı ! ’ÎÕ˘ÂÌ ÷flÌ¿ı ±ıfiÌ Œfl… ⁄Ω‰‰ÎfiÌ. ’HÎ ¿o¥
±Î ¤¥ ≠¿ÚÏ÷fi_ flZÎHÎ ¿fl÷˘ fi◊Ì ±fiı ±ıÀ·ı ±Îfi_ ’˘÷Î’b_ √›_.      ±Î‰_ flZÎHÎ ±˘»\_ ¿flΛ ? ¿˘¥ µ÷ÎflÌ ’ÎÕı ÷˘ µ÷flÌ …‰Îfi_ ¿Ë̱ı
                                  fiı ŒflÌ ⁄˘·Î‰ı ÷˘ ⁄ıÁ‰Îfi_ ¿Ë̱ı.
   ’˘÷ı ≠¿ÚÏ÷fi_ flZÎHÎ ¿fl‰_ ±ı ’˘÷Î’b_. ±Î ÷˘ …ı ≠¿ÚÏ÷◊Ì »^À‰_
»ı ÷ıfi_ … flZÎHÎ ¿flı »ı.                          ≠ë¿÷ν — ÿflı¿ ≠Á_√˘±ı ±Î ≠¿ÚÏ÷ »ı ±ı A›Î· fi◊Ì flËı÷˘
                                  CÎHÎÌ ‰¬÷.
          I›Îflı …Âı ’˘÷Î’b_ !
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ΩB≤Ï÷ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì fiÎ flËı fiı ! ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ÷˘
   ˉı Ë_ ±ı‰_ fi◊Ì ¿Ëı÷˘ ¿ı ÷‹Îflı ÷‹ÎflÌ ≠¿ÚÏ÷fi_ flZÎHÎ fiÎ ¿fl‰_.  ±Î ±‹ı ˷Ή ˷Ή ¿fḻı ±Î‰_ ¿ı …ı◊Ì Ω√÷Î_ flËı. ’HÎ ±Î ÷˘
’HÎ ±ıÀ·_ ±Î’HÎÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ·Î√‰_ Ωı¥±ı ¿ı ±Î iÎÎfi ÷‹fiı ±Î‰_     ±Î’HÎı ∂ÃΉ̱ı I›Îflı ±ı “ËÎ ∂Ãu˘, ËÎ ∂Ãu˘” ¿ËÌfiı ’λ\_ ’ÎÁ_
ˢ‰_ Ωı¥±ı. ‰÷˝fi Ë_ fi◊Ì ‹Î√÷˘. ‰÷˝fi ÷˘ @›Îflı ±Î‰ı ? ±ı l©Î     Œıfl‰Ìfiı ÁÒ¥ Ω›.
≠÷ÌÏ÷ ŒÌÀ ◊¥ Ω›, ’»Ì ±ı iÎÎfi ’ÏflHÎ΋ ’΋ı. iÎÎfi ±ıfiı
±fi¤‰‹Î_ ±Î‰÷_ Ω› ÿËÎÕı ÿËÎÕı, I›Îflı ‰÷˝fi‹Î_ ±Î‰ı.            ±Î’HÎÌ ’ÎÁı “T›‰„V◊÷”fi_ ±ÎÀ·_ ÁflÁ iÎÎfi »ı fiı ! ÁΑfi
                                  fi◊Ì “T›‰„V◊÷”fi_ ?
    ±ı¿ Œıfl˘ µ÷ÎflÌ ’ÎÕuΠˢ› ÷˘ ±Áfl ◊¥ Ω›, ÷ı ‰‚Ì ’λ\_
‹ËŸ …flÎ ÀÎœ<_ ’Õu_ I›Îflı iÎÎfi ›Îÿ ±Î‰ı. ±ı‹ ¿fl÷_ ¿fl÷_ ŒÌÀ ◊¥        ≠ë¿÷ν — »ı ÁΑfi. ⁄Ë ÁflÁ »ı.
Ω›. ’Ëı·_ ≠÷ÌÏ÷‹Î_ ±Î‰ı, ’»Ì ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰÷Î_ ±Î‰÷Î_ ÷˘           ÿÎÿÎlÌ — Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰Âı fiı ? Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰Âı ±ı ¬Î÷flÌ ◊¥ √¥
’Ëı·Î_ ◊˘Õ̉Îfl iÎÎfi‹Î_ √˘◊Î_ ¬Î›Î_ ¿flı fiı ’»Ì ‰÷˝fi‹Î_ ±Î‰ı. ’HÎ   fiı ?
◊˘Õ<_ CÎb_ ±fi¤‰‹Î_ ±ÎT›_ ÷˘ › ⁄Ë ◊¥ √›_ fiı ?!
                                      ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î’HÎÎ iÎÎfi‹Î_ “T›‰„V◊÷”fiÌ ⁄fl˘⁄fl Á‹…HÎ
   ±ı¿Îÿ-⁄ı ŒıflÎ › Ωı √ÎÕÌ‹Î_◊Ì ∂÷flÌfiı ’λ˘ ⁄ıÁ‰Î ±Î‰ı,     ’Õı ÷˘ ’˘÷Î’b_ »^ÀÌ Ω› ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         437   438                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
   ÿÎÿÎlÌ — »^ÀÌ Ω› fiı ! “T›‰„V◊÷” ±ı ’˘÷Î’b_ »˘Õ‰Î ‹ÎÀı       ±Î ’˘÷Î’HÎÎfiΠ¢¬ »^ÀÌ Ω› ±ıÀ·ı ’˘÷Î’b_ »^ÀÌ Ω›. F›Î_
… ‹ıÓ ±Î’ı·_ »ı, fiı ±ı@{ı@À” »ı ±ı. “T›‰„V◊÷” ±ıÀ·ı “ÁΛ„LÀÏŒ¿”   Á‘Ì Â˘¬ ˢ› I›Î_ Á‘Ì »^Àı ¿ı ?
‰V÷ »ı. ±ı ¿o¥ ÷‹fiı ±ÕÁ|ı ±Î’ı·Ì ‰V÷ fi◊Ì. ±‰·_⁄fi ¬˘À<_
                                      ≠ë¿÷ν — ±Î fiÎ Á‹Ω›_. ⁄‘Π¢¬ »^Àı I›Îflı ¿ı ’˘÷Î’HÎÎfi˘
±ÎM›_ fi◊Ì, “±ı¿{ı@À” »ı.
                                  ¢¬ »^Àı I›Îflı ?
   ≠ë¿÷ν — ±Î ÷˘ ’˘÷Î’b_ »˘Õ‰_ fi◊Ì ±fiı ’˘÷Î’b_ »˘ÕuÎ
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿·˘ ’˘÷Î’HÎÎfi˘ … ¢¬ »^Àı I›Îflı. ⁄ÌΩ ⁄‘Î
‰√fl ‰V÷ ≠ÎM÷ ¿fl‰ÎfiÌ …ı ‰Î÷ flάı »ı, ±ı ¿ı‰_ ?
                                  ¢¬ fiÎ »^Àı ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ’˘÷Î’HÎÎfi˘ ¢¬ ⁄Ë ¤Îflı ˢ› »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı ±‹ı Â_ ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ’˘÷Î’b_ »^ÀÌ Ω›    “‹Îv_ ¿Ëı·_ … ¿fl‰_ ’ÕÂı” ¿ËıÂı. ±ıÀ·ı ⁄ÌΩ_ ⁄‘Π¢¬ fiÎ »^Àı ÷˘
÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı «ÎS›Î ¿flı ±ı‰_ »ı. ‰√fl ¿Î‹fi˘ Â_ ¿fl‰Î ’¿ÕÌ flάı     ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ.
»ı ! »˘ÕÌ ÿı fiı, ±ËŸ◊Ì. ’HÎ ÷ı »˘Õı fiËŸ fiı ! ¿ËıÂı, “±Î‹ ◊¥
                                      ≠ë¿÷ν — ’˘÷Î’HÎÎfi˘ ¢¬ ±ıÀ·ı ±ı‹Î_ ’˘÷Îfi_ ‘Λ* ¿flΉ‰_
…Âı fiı ±Î‹ ◊¥ …Âı.”
                                  ±ı ?
   ±Î “iÎÎfi” ·Ì‘_ ±ıÀ·ı “’˘÷ı” ±ÎI‹Î ◊¥ √›˘. “≠¿ÚÏ÷ ‹ÎflÌ
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ fiËŸ. ’λ\_ ‘Λ* ¿flΉ‰Î µ’flı› ¢¬, ±ı‰_ fiËŸ.
Lˢ›” ±ı‹ ¿Ëı »ı, ’HÎ ’»Ì ’λ˘ Â_ ¿flı ? ≠¿ÚÏ÷fi_ flZÎHÎ ¿flı.
≠¿ÚÏ÷fi_ flZÎHÎ ¿fl‰Î‹Î_ ÂÒfl˘. ¿flı ¿ı ? ¿˘¥ fiÎ ¿flı ? ¿˘¥ flZÎHÎ ¿fl÷Î_     ≠ë¿÷ν — ÷˘ ?
ËÂı ¬flÎ_ ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷Î’b_ ! ±Î¬Î …√÷‹Î_ ⁄‘Îfiı ˢ›. ±ı ’˘÷Î’b_
   ≠ë¿÷ν — ±ı … ¿flı »ı fiı !                   Ω› ±ıÀ·ı ¤√‰Îfi ◊¥ √›Î ¿Ëı‰Î›. …ıfiı ’˘÷Î’b_ fiËŸ, ±ı
                                  ¤√‰Îfi ! ±Î ÷‹fiı ⁄‘Îfiı “iÎÎfi” ±ÎM›_ »ı, ’HÎ ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı
   ÿÎÿÎlÌ — Â_ ‰Î÷ ¿fl˘ »˘ ?! flZÎHÎ ¿flı ! ±Î flZÎHÎ ◊¥ Ω›
                                  ’˘÷Î’b_ »ı …. F›Îflı ÷‹Îv_ ’˘÷Î’b_ fiËŸ ˢ› ÷ı ÿËÎÕı ÷‹ı
±ı … ΩHΉÎfi_ »ı. ±Î ΩHÎı ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ⁄‘_ »^ÀuÎ
                                  ¤√‰Îfi … ◊¥ √›Î. ±I›Îflı › ¤√‰Îfi … »˘, ’HÎ ◊¥ √›Î fi◊Ì.
¿flı. ±ı¿ÿ‹ »^Àı ±ı‰_ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ±ı¿ÿ‹ ¿Â_ ◊Λ fiËŸ. fiËŸ
                                  ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹fiı ’˘÷Î’b_ »ı. ’HÎ F›Îflı ’˘÷Î’b_ fiËŸ flËı I›Îflı ÷‹ı
÷˘ ÷Ή «œÌ Ω›. ±ı ÷˘ ±Î ΩHΉÎ◊Ì ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı »^ÀuÎ ¿flı.
                                  ¤√‰Îfi ◊¥ √›Î Ë¢.
        »˘Õ‰˘ ¢¬ ’˘÷Î’HÎÎfi˘ … !
                                          “¤Î‰” ◊¿Ì ±Îÿfl‰˘ ’vÊÎ◊˝ !
   ≠ë¿÷ν — ’˘÷Î’b_ Á΋ÎL› flÌ÷ı ⁄Ì∞ ¿¥ ¿¥ ⁄Î⁄÷˘‹Î_
                                      “iÎÎfi” ˢ› ÷˘ ’˘÷Î’b_ Ω›. fiËŸ ÷˘ ’˘÷Î’b_ Ω› fiËŸ.
¿Ëı‰Î›, ±ı ÿά·˘ ±Î’Ìfiı Á‹Ω‰˘ fiı !
                                      ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±‹ı ⁄‘αı iÎÎfi ‹ı‚T›_ ÷˘ ’»Ì iÎÎfi◊Ì ±ı
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îflı ±Î¥ÁøÌ‹ ¬Î‰˘ ˢ› ±fiı ±Î¥ÁøÌ‹ ±ÎM›Î
                                  ±Î’˘’_ ‰‘÷_ Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ’»Ì ±Î’HÎfiı ¤Îfi ±Î‰ı ¿ı ±Î ÷˘
’»Ì ±ı ·¥ ·ı ÷˘ ÷‹Îv_ ’˘÷Î’b_ ÿı¬Î› ÷‹fiı. ÷‹Îv_ CÎÏ՛΂
                                  ±Î’˘’_ CÎÀ‰Îfiı ⁄ÿ·ı ‰‘‰Î ‹Î_Õu_.
’ÕÎ‰Ì ·ı fiı, ÷˘ ÷ı CÎÕ̱ı ’˘÷Î’b_ ÷‹Îv_ ÿı¬Î›. ±ı‰_ ⁄‘_ ÿflı¿
‰V÷‹Î_ ÷‹Îv_ ’˘÷Î’b_ ÷‹fiı ∂CÎÎÕ<_ ÿı¬Î›.                  ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Î’˘’_ fi◊Ì. ±Î’˘’_ ÷˘ F›Îflı …‰Îfi_ ◊Λ »ı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                       439  440                           ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
fiı, I›Îflı ±ı ±Î’˘’_ √HÎΛ »ı. F›Îflı “M›Î˜fl” ◊¥ Ω› »ı I›Îflı   »ı, ¿ı “ˉı ’˘÷Î’b_ ¿Îœ‰_ »ı, ’˘÷Î’b_ fiÎ Ωı¥±ı ˉı” ÷˘, ÷ı‰_ ! ¿ÎflHÎ
±Î’˘’_ √HÎΛ »ı, ’˘÷Î’b_ √HÎΛ »ı.               ¿ı …ı ’˘÷Îfi_ fi◊Ì ÷ıfi_ ’˘÷Î’b_ ¿fḻı, @›Î_ Á‘Ì ±ı‰_ flË̱ı ?!
                                ±Î’HÎfiı “iÎÎfi”◊Ì Á‹Ω¥ √›_ ¿ı ±Î ’˘÷Îfi_ fi◊Ì. ˉı I›Î_ ’˘÷Î’b_
   ≠ë¿÷ν — ±Î ’˘÷Î’b_ √›ı·_ ˢ›, ’HÎ »÷Î_ › CÎHÎÌ ‰¬÷
                                ¿fḻı, ±ı ¤Ò· … »ı fiı ! ±‹Îflı ±ı‰_ ’˘÷Î’b_ … fiΠˢ›.
’λ˘ Õ¬˘ ◊¥ Ω› »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ √›_ … @›Î_ »ı, ÷ı Õ¬˘ ◊Λ »ı ÷‹ı ¿Ë˘ »˘ ?!           “µÿ›”‹Î_ ‰÷˝÷_ ’˘÷Î’b_ !
¿˘¥fi_ › √›ı·_ ÿı¬Î÷_ fi◊Ì. ±ı √›Î ’»Ì ÷˘ ŒflÌ Õ¬˘ ¿flı fiËŸ. ±ı¿     “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’˘÷ÎfiÎ_ µÿ› ±Î‘Ìfi … ‰I›Î˝ ¿fl‰ÎfiÎ. ±ı‹Î_
Œıfl˘ ’˘÷Î’b_ √›Î ’»Ì ±ı ±Î‹ Õ¬˘ fiËŸ ¿fl‰ÎfiÎ. ±ı «œ÷Ì      ’˘÷Î’b_ fiÎ flάı. ±Î…\⁄Î…\fiÎ Á_Ωı√˘ ⁄‘_ Â_ ¿Î‹ ¿flı »ı, ÷ı µÿ›fiÎ
µ÷fl÷Ì ‰V÷ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ›◊Î◊˝ ‰V÷ »ı. ±ı √›_ ±ıÀ·ı √›_, ŒflÌ    ±Î‘Ìfi ⁄‘Î Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ◊Λ, “ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›·
’λ\_ fiÎ ÿı¬Î›. ±Î ±fl‘_ ÷‹fiı ◊¥ √›_ fiı ±fl‘_ fiÎ ◊¥ √›_; ±ı‰_  ±ıωÕLÁ” ¤ı√Î ◊Λ, fiı ÷ı ±Î‘Îflı ⁄‘_ ω«flı.
÷‹fiı ·ÎB›_ ? fiÎ. ±ı‹ fi◊Ì. ±Î ’˘÷Î’b_ ±ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì ¿ı …ı ±ı¿
Œıfl˘ √›Î ’»Ì ŒflÌ ±ı ’λ\_ ±Î‰ı. ’Ëı·_ ÷˘, ’˘÷Î’b_ Ω› ±ı‰_ …     ≠ë¿÷ν — iÎÎfi̱˘ … µÿ› ±Î‘Ìfi ‰÷ı˝, ÷˘ ⁄ÌΩ ⁄‘Î_fiı ¿ı‰_
fi◊Ì fiı ! ±Î “’˘÷Î’b_ …‰_” ±ı ‰Î÷ ’Ëı·Ì ‰¬÷ … fiÌ¿‚ı »ı.     ˢ› ?
±‹Îflı ’˘÷Î’b_ fiΠˢ›.                        ÿÎÿÎlÌ — ⁄ÌΩfiı › µÿ› ±Î‘Ìfi ˢ›. ’HÎ ’ı·_ ’˘÷Î’b_ ‹ËŸ
   ≠ë¿÷ν — ±Î’fiı ’˘÷Î’b_ ·Î‰‰_ ˢ› ÷˘ Â_ ◊Λ ?       flËı ±ı‹fiı.

   ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰ı fiËŸ fiı ! ±ı¿ Œıfl˘ fiÌ¿‚Ì √›Î ’»Ì ÂÌ flÌ÷ı      ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î’ ¿Ë˘ »˘ ¿ı ÿflı¿ ‹ÎHÎÁ µÿ›Î‘Ìfi ‰÷ı˝ »ı.
±Î‰ı ?!                            ÷˘ ±ı‹Î_ ±ıHÎı ’˘÷Î’b_ flά‰_ ˢ› ÷˘ flÎ¬Ì Â¿ı ¬fl˘ ?
   ≠ë¿÷ν — ±Î ’˘÷Î’b_ ±Î’fiÎ “iÎÎfi”◊Ì …‰Îfi_ ÷˘ ¬v_ ….       ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷Î’b_ … flάı »ı.
±ı ÏfiÏç÷ ‰Î÷ »ı. ’HÎ ±ı {Õ’◊Ì ¿ı‰Ì flÌ÷ı Ω› ?             ≠ë¿÷ν — ±Î “iÎÎfi” ·Ì‘ı·Î ‹ËÎI‹Î±˘ ‹ÎÀı ?
   ÿÎÿÎlÌ — {Õ’ ÷˘, ±Î ÀˇıfifiÌ “V’ÌÕ” ‰‘Îfḻı, ±ı ÷˘ ±ıfiÎ_     ÿÎÿÎlÌ — ‹ËÎI‹Î±˘ ˵ ’˘÷Î’b_ flάı »ı.
ÁΑfi ‹_√Ή̱ı I›Îflı ◊Λ. ’HÎ ±Î‹Î_ fiÎ œÌ· ¬˘‚‰Ì, fiÎ {Õ’
¬˘‚‰Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ⁄‘_ ω¿S’ »ı. ËÎ, ±Î’HÎı ¤Î‰ ¿fl‰˘ ¿ı       ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±‹ı ’˘÷Î’b_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı flά̱ı »Ì±ı ?
’˘÷Î’b_ ¿Îœ‰_ »ı, ⁄Á. ±ı ¤Î‰ ±ıÀ·_ ⁄‘_ ¿Î‹ ¿flı »ı ¿ı ’˘÷Î’b_     ÿÎÿÎlÌ — flËı … ! flά÷Î fi◊Ì, flËı … ! ’HΠˉı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı
fiÌ¿Y›Î … ¿flı Ïfifl_÷fl. ±fiı ÷‹ı ¤Î‰ ¿fl˘ ¿ı “fiÎ, Ë…\ ±Î Á_ÁÎfl   ±˘√‚÷_ Ω›. …ıÀ·Î ±Î’HÎÎ ÏËÁÎ⁄ ⁄‘Î «Ò¿‰Î› fiı, ±ıÀ·_
»ı I›Î_ Á‘Ì ’˘÷Î’b_ ¿Îœ‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì” I›Îflı ±ı‰_. ±Î “iÎÎfi”   ’˘÷Î’b_ ±˘√‚÷_ Ω›. ±ı …ıÀ·_ ±˘√Y›_ ±ıÀ·_ ’»Ì ’˘÷Î’b_ fiÎ
±ÎM›Î ’»Ì “÷‹Îv_” «·HÎ »ı ±Î ⁄‘Î_ ¤Î‰ µ’fl. ±fiı ±Î “Ïfi¿Î·Ì   flËı. ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Îfiı ’˘÷Î’b_ … »ı fiı ! ’˘÷Î’b_ flËı …. ’HÎ ±Î
⁄Î⁄÷”‹Î_ “÷‹Îv_” «·HÎ fi◊Ì. I›Î_ ÷˘ ÷‹Îflı Ïfi¿Î· ¿flÌ fiά‰Îfi_.  “iÎÎfi” ·Ì‘_ »ı ±ıÀ·ı ±ı‹fi_ ’˘÷Î’b_ Ë…\ ±˘√‚ı »ı.
   ÷‹Îv_ @›Î_ @›Î_ «·HÎ »ı ±ı Á‹Ω›_ ? ¤Î‰ µ’fl ÷‹Îv_ «·HÎ      ≠ë¿÷ν — ’˘÷Î’b_ flËı ÷˘ ’»Ì “«Î…˝” ◊Λ fiı, ±ı‰_ ◊›_ fiı ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                       441   442                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. “«Î…˝” fiÎ ◊Λ. ±Î ’˘÷Î’b_ “«Î…˝” ◊Λ ±ı‰_  fiÌ¿‚Ì …Âı ±ı‹ ’˘÷Î’b_ ¬·ÎÁ ◊÷_ …Âı, ’˘÷Î’b_ ∂ÃÌ …Âı.
fi◊Ì. ±Î ’˘÷Î’b_ “ÏÕV«Î…˝” »ı, ±˘√‚Ì Ω› ±ı‰_ »ı.
                                   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ’˘÷Î’b_ ±Î ‹Î·fiÎ ±Î‘Îflı À@›_ »ı ?
       “ÏÕV«Î…˝” ±Ëo¿Îfl ±ı ’˘÷Î’b_ !
                                   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.
    ±Ëo¿Îfl ÷˘ …÷˘ flè΢ ÷‹Îfl˘. ±‹ı “iÎÎfi” ±Î’̱ı »Ì±ı I›Îflı
                                   ≠ë¿÷ν — fiı ‹Î· ¬Î·Ì ◊Âı ÷ı‹ ’˘÷Î’b_ ¬·ÎÁ ◊Âı ?
±Ëo¿Îfl fiı ‹‹÷Î ⁄‘_ …÷_ flËı »ı. ’HÎ Ë…\ ’˘÷Î’b_ flèÎ_ »ı, ±ıÀ·ı
Â_ ? ¿ı …ı ±Ëo¿Îfl ∞‰÷˘ fi◊Ì ÷ı. ±ı‰_ »ı, ±ıfiÌ ±ı … ‰V÷fi˘ ·ÎÕ‰˘     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ‹Î· ¬Î·Ì ◊Âı ÷ı‹ ’˘÷Î’b_ ¬ÒÀ÷_ …Âı.
‰Î‚˘ ÷˘ ·ÎՉΠ¿Ëı‰Î› ±fiı «¿÷Î_ ’ÎÕuÎ_ ÷˘ ⁄flŒÌ «Òfl‹_ ¿Ëı‰Î›,   ’˘÷Î’b_ ±ı‹ fiı ±ı‹ fi◊Ì ¬ÒÀı ±ı‰_. ÀÎ_¿Ì‹Î_◊Ì ‹Î· ¬Î·Ì ◊¥ √›˘
±fiı «¿÷Î_›ı fiÎ ’ÎÕuÎ_ fiı ·ÎՉΛ fiÎ ‰ÎY›Î fiı ±ı‹ fiı ±ı‹ «˘Y›_  ±ıÀ·ı ’˘÷Î’b_ ¬·ÎÁ ◊›_.
÷˘ «Òfl‹_ ¿Ëı‰Î›. ±ıfiÌ ±ı … ‰V÷. ‰V÷ ±ı¿fiÌ ±ı¿ … »ı ±Î.
                                    ’˘÷Î’b_ fiÌ¿Y›_ ±ıÀ·_ …÷_ … Ω›. ’HÎ ±˘»\_ fiÌ¿Y›_ ˢ›
±Ëo¿Îfl fiı ‹‹÷Î …÷Î_ flèÎÎ_ ±ı ¤Î√fiı ±I›Îflı ’˘÷Î’b_ ¿Ë̱ı »Ì±ı
                                ÷˘ ±ıÀ·_ ‰‘Îflı flèÎ_ fiı ‰‘Îflı fiÌ¿Y›_ ˢ› ÷˘ ±ıÀ·_ ±˘»\_ ◊¥ √›_.
±Î’HÎı. ±Ëo¿Îfl …ı‰_ ÿı¬Î› »ı.
                                I›Î_ …ıÀ·Ì ΩB≤Ï÷ ±ı ≠‹ÎHÎı ’˘÷Î’b_ fiÌ¿‚Ì Ω›. ΩB≤Ï÷fi_ ≠‹ÎHÎ
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±Ëo¿Îfl ±fiı ’˘÷Î’HÎ΋Î_ Â_ Œfl¿ ?      ˢ›, ±ıÀ·Î ≠‹ÎH΋Î_ ’˘÷Î’b_ fiÌ¿‚Ì Ω›. ΩB≤Ï÷ ‰‘Îflı ˢ› ÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±Ëo¿Îfl ÷˘ ¬Áı fiËŸ, ±˘»˘ ◊Λ fiËŸ.         ’˘÷Î’b_ ‰‘Îflı ≠‹ÎH΋Î_ fiÌ¿‚Ì Ω› fiı …·ÿÌ fiÌ¿‚Ì Ω›. ΩB≤Ï÷
                                ±˘»Ì ˢ› ÷˘ ’˘÷Î’b_ ‘Ì‹ı flËÌfiı fiÌ¿‚ı.
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î ’˘÷Î’b_ ¬ÁÌ Ω› ?
                                    ’HÎ ±Î “iÎÎfi” ’»Ì ’˘÷Î’b_ ±I›Îflı ÷‹fiı Á˘ ±ı Á˘ À¿Î »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷Î’b_ ÷˘ ±˘»\_ ◊÷_ … Ω›. ’˘÷Î’b_ ±ıÀ·ı     ÷ı‹Î_◊Ì ΩB≤Ï÷ ‰‘Îflı ˢ› ÷˘ ±ı¿ÿ‹ ÿÁ À¿Î ’˘÷Î’b_ fiÌ¿‚Ì Ω›,
¤flı·˘ ‹Î·, ¤flı·˘ ±Ëo¿Îfl, ±ı fiÌ¿Y›Î ¿flı. ±fiı ±Î ±Ëo¿Îfl ÷˘    fiı ΩB≤Ï÷ ±˘»Ì ˢ› ÷˘ ⁄ı À¿Î … fiÌ¿‚ı.
¿ı‰˘ »ı ? ¤flı·˘ »ı ±fiı fi‰˘ ¤flÎ÷˘ › Ω› »ı, ⁄ıµ ¤ı√Î_ »ı. ±fiı
’ı·˘ ¤flÎ÷˘ ±Ëo¿Îfl “±Î’HÎΔ‹Î_ fiÌ¿‚Ì √›˘ ±fiı ¤flı·˘ flè΢.        ≠ë¿÷ν — ’»Ì ⁄οÌfiÎ fiı‰_ À¿Î ’˘÷Î’HÎÎfiÎ_ ÷˘ flËı … fiı ?
¤flı·˘ ±Ëo¿Îfl ÷˘ ’ı·Î_ ·˘¿˘fiı › ¬Î·Ì ◊Λ, ’HÎ fi‰˘ ¤flÎ÷˘ ›       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ‰‘Îflı ΩB≤Ï÷‰Î‚Îfiı fiı‰_ À¿Î flËı fiı ’ı·Î_ ±˘»Ì
Ω› »ı. ±fiı ±Î’HÎı ±ËŸ›ı ¬Î·Ì ◊¥ Ω›, ’HÎ ±ËŸ ˉı fi‰˘ fi◊Ì     ΩB≤Ï÷‰Î‚Îfiı ±ßÎb_ À¿Î flËı.
¤flÎ÷˘. ±ıÀ·ı “«Î…˝” ±Ëo¿Îfl ÷˘ …÷˘ flè΢. ’HÎ “ÏÕV«Î…˝” ±Ëo¿Îfl
»ı, ±ı ’˘÷Î’b_ ¿Ëı‰Î›.                        ≠ë¿÷ν — ˉı ⁄οÌfi_ flèÎ_ ±ı ’λ\_ ¿¥ flÌ÷ı ¬Î·Ì ◊÷_ Ω› ?

     ≠‹ÎHÎ “ΩB≤Ï÷”fi_ “ÏÕV«Î…˝” ’˘÷Î’b_ !             ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ŒflÌ ‰¬÷ı ’λ\_ fiÌ¿‚ı ±ı ÷˘.

   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î “iÎÎfi” ·Ì‘Î ’»Ì ’˘÷Î’b_ ±ı “ÏÕV«Î…˝”     ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı …ı‹ …ı‹ µÿ› ±Î‰ı ÷ı‹ ÷ı‹ ’˘÷Î’b_
¤Î‰ ¿Ëı‰Î› !                          fiÌ¿‚ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı “ÏÕV«Î…˝” ¤Î‰ »ı, ¤flı·˘ ‹Î· »ı. ±ı ‹Î·       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±ı‹Î_ …ıÀ·_ ΩB≤Ï÷fi_ ≠‹ÎHΠˢ› ±ıÀ·_
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                       443  444                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
“V’ÌÕÌ” ’˘÷Î’b_ fiÌ¿‚Ì Ω›. ±fiı …ıÀ·Î À¿Î ’˘÷Î’b_ ¬·ÎÁ ◊Λ    ¿Î›ÎfiÌ ±‰V◊Î Ïfifl_÷fl µI’Lfi ◊›Î ¿fl‰ÎfiÌ fiı ? ÷˘ I›Î_ … ΩB≤Ï÷
±ıÀ·Î ≠‹ÎH΋Î_ ΩB≤Ï÷ ‰‘÷Ì Ω›.                 ±Ï‰fl÷’HÎı ‹Î√ı »ı fiı, ¿ı ±Î Ë_ Lˢ› ±fiı ±Î Ë_ ?
        ›◊Î◊˝ ΩB≤Ï÷ …\ÿÎ’HÎÎfiÌ !               ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘_ ±ÎÀ·_ ˢ÷_ … fi◊Ì. ’HÎ ±Î‹Î_ @›Î_¿ flËÌ
                                √›_ ˢ› ¿ı ±Î’HÎı ‹ËŸ “¥LÀflıVÀ” ·¥±ı, I›Îflı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “¤¥,
   ≠ë¿÷ν — µÿ› ±Î‰ı, ±ı‹Î_ ΩB≤Ï÷ ‰÷ı˝, ÷˘ ÿÁ À¿Î ±√fl ÷˘  ±Î’b_ Lˢ› ±Î.” ⁄οÌ, “iÎÎfi” ±ÎM›Î ’»Ì »^À˘ … flËı »ı. ’HÎ ’»Ì
⁄ı À¿Î ’˘÷Î’b_ ¬·ÎÁ ◊›_. ÷˘ ±ı ΩB≤Ï÷ ¿ı‰Ì ˢ› ? ±ı ΩB≤Ï÷    ‹ËŸ ¤ı‚Áı‚ ◊¥ Ω› ◊˘Õ˘CÎH΢.
¿¥ flÌ÷ı ‰÷˝÷Ì Ë˘› ÷˘ ’˘÷Î’b_ ¬·ÎÁ ◊Λ ?
                                   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı √‹ı ÷ı‰Î_ ’ÏflHÎ΋ ±Î‰ı ±ı ±Î’HÎÎ Lˢ›,
   ÿÎÿÎlÌ — “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı, ’»Ì ±Î ±ÎiÎα˘fiÌ ±ı ⁄‘Ì   ±ı‰_ ‹ËŸ ·Z΋Î_ flά‰Îfi_.
ΩB≤Ï÷ flËı. “±Î ¿˘HÎ, Ë_ ¿˘HΔ ±ı ⁄‘Ì ΩB≤Ï÷ flËı. ‹ÎflfiÎfl ±ı
‹ÎflfiÎfl fi◊Ì, ±ı ©ÎI‹Î »ı ±ı‰Ì ⁄‘Ì ΩB≤Ï÷ flËı.             ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿ı ±Î Ë_ fiı ±Î Ë_ Lˢ› !

   “±Î Ë_ Lˢ›, ±Î Ë_” ±ı …ı ΩHÎı »ı ÷ı ±ÎI‹Î ! “±Î Ë_ ±fiı     ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î‹Î_ ±Î ¬‹ÌÁ …\ÿ_ ±fiı Ë_ …\ÿ˘, ±ı‰_ ’ı·Î‹Î_
±Î Lˢ›” ±ı‰Ì ⁄‘Ì ΩB≤Ï÷ flËı‰Ì Ωı¥±ı.              ±ıfiı Â_ ÿı¬Î› »ı ?
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ±Î ‹ËŸ ˵ ±ı‰_ …\ÿ_ ÿı¬Î› fiı !
   ≠ë¿÷ν — ¿¥ ¿¥ ⁄Î⁄÷ ’˘÷ı Lˢ› ±fiı ¿¥ ¿¥ ⁄Î⁄÷ ’˘÷ı
»ı ? ±ı‹Î_ Â_ Â_ …\±ı ?                        ≠ë¿÷ν — ±Î‹ ÿ½fi‹Î_ Â_ ±Î‰ı ±ıfiı ? ±ı¿ ÿά·Î ÷flÌ¿ı ¿Ë˘
                                ¿Â_.
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Ì › ⁄Î⁄÷. ±ı ÷˘ ±‹ı “iÎÎfi” ±Î’̱ı »Ì±ı fiı !
“iÎÎfi” ±Î’÷Ì ‰¬÷ı ±‹ı ±Î’̱ı »Ì±ı fiı, ¿ı ±Î ÷_ Lˢ›.         ÿÎÿÎlÌ — ±Î ’◊fl˘ …\ÿ˘ fiı ‹Îfl˘ ËÎ◊ …\ÿ˘, ±ı‹ ¬⁄fl fiÎ
                                ’Õı ±Î’HÎfiı ? ’»Ì, ±Î ’◊flÎfi˘ √HÎ »ı fiı ±Î ‹Îfl˘ √HÎ »ı ±ı‰_ ?
   ≠ë¿÷ν — ±ı …\ÿ_ ’ÎÕuÎ ¿›* ±ı ±ÎI‹Î ¿è΢ !
                                   ≠ë¿÷ν — ËÎ. ’◊flÎfiÎ √HÎfiı ⁄‘Ì flÌ÷ı ΩHÎı ¿ı ±Î ‰…fi‰Î‚˘
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, ±ı … ±ÎI‹Î !
                                »ı, ÃoÕ˘ »ı, «˘flÁ »ı......
   ≠ë¿÷ν — ˉı ±ı‰_ Ïfifl_÷fl flËı‰_ Ωı¥±ı fiı !
                                   ÿÎÿÎlÌ — Á_‰Î‚˘ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ·Z΋Î_ ¤Ò·Î› … fiËŸ ±ı …\ÿ_ ’ÎÕ‰Îfi_. ’»Ì F›Îflı
                                   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î √HΑ‹˝ Lˢ› ‹ÎflÎ ±fiı ‹ÎflÎ ±Î √HΑ‹˝,
ˢ› I›Îflı …\ÿ_ ’ÎÕ‰Îfi_, ±ıfi_ ±ı. ’»Ì ±ı ±ÎI‹Î … ◊¥ √›˘.
                                ±ı‹Î_ ±ıfiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı flËı‰Îfi_ ?
¬‹ÌÁfiı ⁄Àfi ‰ÎÁı ÷ı◊Ì ¿flÌfiı ¬‹ÌÁ ¿ÎœÌ ¿ı ±ı‹ »ı, ±ı‰_ ΩHÎı
»ı fiı, ¿ı ±Î ¤Î√ ¬‹ÌÁ »ı fiı ±Î Ë_. ¿ı fiÎ ΩHÎı ? ¿ı I›Î_ ⁄‘_      ÿÎÿÎlÌ — ¿ı ±Î ÃoÕ<_ ‹Îv_ Lˢ›, ±Î Á_‰Î‚_ ‹Îv_ Lˢ›, ±Î √VÁ˘
Áfl¬˘ … ¤Î√ ΩHÎı ?                       ◊›˘ ÷ı ‹Îfl˘ Lˢ›, ¿’À ¿›* ÷ı ‹Îv_ Lˢ›, ÿ›Î ¿flÌ ÷ı ‹Îv_ Lˢ› !
   ≠ë¿÷ν — fiÎ, ±ı …\ÿ_ ÁflÁ flÌ÷ı ΩHÎı. ’HΠˉı ±Î ‹fi-‰«fi-     ±Î’HÎı ’◊ÎflÌ‹Î_ ÁÒ¥ …¥±ı, ÷˘ Ë_ …\ÿ˘ »\_ ±ı fiÎ ¬⁄fl ’Õı ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                          445   446                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
¬⁄fl ’Õı ?                                  ÿÎÿÎlÌ — fi‰Ì fiËŸ, »ı … ’Ëı·ı◊Ì ±Î ! ±Î ÷˘ ÷Ì◊*¿fl˘fiÌ
                                   ’ÎÁı Ë÷_ ’Ëı·ı◊Ì … Ë÷_ ±fiı ±Î…ı › »ı. ÷‹ı ÷‹ÎflÌ ‹ı‚ı ÷‹ÎflÌ
    ≠ë¿÷ν — I›Î_ ÷˘ Á‹Ω› ¿ı ’◊ÎflÌ ±fiı ÁÒfiÎfl ¬flı¬fl …\ÿÎ_
                                   ·Î˜ ⁄¿◊Ì “fi‰_” ¿Ë˘, ÷ıfi_ Ë_ Â_ ¿v_ ÷ı ?!
… »ı. ’HÎ ±ıfiı ±Î ±ÎI‹Î ±fiı ±Î ’˙ÿ˚√Ï·¿ ±‰V◊Î ±ı …\ÿÎ_ »ı,
±ı …ı ·Z΋Î_ flËı‰_ Ωı¥±ı ±◊‰Î …ı µ’›˘√ ΩB≤Ï÷ flËı‰Ì Ωı¥±ı,             ±fi¤‰ ≠‹ÎHÎ, ±˘√΂ı ’˘÷Î’b_ !
I›Î_ ‰Î_‘˘ »ı fiı ?
                                       ±Î ¿˘¥ ±ı‹fiÌ ·Î˜ ⁄¿◊Ì ‹Îfiı ¿ı “±Î’HÎı Á_’ÒHν ◊¥ √›Î.”
    ÿÎÿÎlÌ — ’◊ÎflÌfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ¿o¥¿ ΩB≤Ï÷ »ı. ’HÎ ±ÎI‹ÎfiÌ      I›Îflı ‹ıÓ ±ı‹fiı ¿èÎ_, “¿Â_ › ◊›Î fi◊Ì, ŒÎ_ŒÎ fiÎ ‹Îfl¢. Ë…\ ÷˘ ⁄‘_
⁄Î⁄÷‹Î_ ÷˘ ΩB≤Ï÷ ∂ÕÌ … √›ı·Ì »ıfiı ! ’◊ÎflÌfiÌ ‰Î÷ ±ıfiÎ         ⁄Ë ◊‰Îfi_ ⁄Î¿Ì »ı. Á_’ÒHν ◊‰_ ±ı ¿o¥ ·ÎՉΠ¬Î‰ÎfiÎ ¬ı· »ı ?”
A›Î·‹Î_ flËı »ı.                            ’»Ì ‹fiı ¿Ëı »ı, “’HÎ ±Ëo¿Îfl ÷˘ …÷˘ … flè΢ »ı.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “Lˢ›
    ≠ë¿÷ν — ±ı ’HÎ ±ıfiı fi˘Ó‘ ¿flΉ̱ı I›Îflı ¿ËıÂı, “ËÎ, ⁄ı …\ÿÎ_  √›ı·˘. ⁄‘_ ’Òflı’Ò fl_ … »ı. Ë∞ ÷’ÎÁ fi◊Ì ¿flÌ.”
»ı.”                                    ’HÎ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı Ω› ±ı ÷˘. …ı‹ …ı‹ ±fi¤‰fiÎ ¬kÎÎ ¬Î¥±ı,
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ’flΉΠÁÎ◊ı ±Î’_ I›Îflı ±ı ‹Îfiı.         …ıÀ·_ ±fi¤‰fi_ ≠‹ÎHÎ ±ıÀ·_ ’˘÷Î’b_ ÷ÒÀu_. ±Ëo¿Îfl …‰˘ ±ıÀ·ı ÷˘
                                   ’˘÷Î’b_ ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› fiı ! Ë…\ ÷˘ ¿ıÀ·Î ⁄‘Î ±fi¤‰ ◊Âı I›Îflı
    ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ı‰_ ±_ÿflfiÌ ‰V÷±˘‹Î_ ⁄‘Î_ “ŒıÏ{{”fiı “Lˢ›     ’˘÷Î’b_ »^À‰Îfi˘ ±_ ±Î‰Âı.
‹ÎflÎ ±fiı Ë_ ©ÎI‹Î” ±ı‰_ Á‹…‰Î ‹ÎÀı ±◊‰Î ±ı‰_ ›◊Î◊˝
ΩB≤Ï÷‹Î_ flËı‰Î ‹ÎÀı ±Î ⁄‘Î ’flΉÎfiÌ …wfl ’Õı fiı ?               ‹Ò‚ ±Ëo¿Îfl …÷˘ flè΢, “«Î…˝” ±Ëo¿Îfl …÷˘ flè΢. ±ıfiı …
                                   ±Ëo¿Îfl ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ’HÎ ’ı·˘ “ÏÕV«Î…˝” ±Ëo¿Îfl …‰˘ ±ı
    ÿÎÿÎlÌ — ’flΉΠ÷˘ ‹A› ‰V÷ »ı.                 ·ÎՉΠ¬Î‰ÎfiÎ ¬ı· fi◊Ì. ±Ëo¿Îfl …÷˘ flè΢, ±ıfiı Â_ ¿Ëı‰Î› ? √‰˝
    ≠ë¿÷ν — ±ı ’flΉΠ¿›Î ¿›Î ˢ› ±_ÿflfi_ Á‹…‰Î ‹ÎÀı ?       fiËŸ, √Îfl‰÷Î fiËŸ, ’˘÷Î’b_ fiËŸ. ±ı ⁄‘_ fiÎ …‰_ Ωı¥±ı ? ±Î
                                   “iÎÎfi” ’»Ì ±Ëo¿Îfl ÷˘ …÷˘ … flè΢ »ı, ÷ı “«Î…˝” ±Ëo¿Îfl ÷˘ …÷˘
    ÿÎÿÎlÌ — …ı‹Î_ ±fiı¿ ‰V÷ ¤ı√Ì ◊¥fiı ¿Î›˝ ◊Λ ±ı ⁄‘_ ±Î’b_    flè΢. ’»Ì flè΢ ¿›˘ ±Ëo¿Îfl ? “ÏÕV«Î…˝”. ±ı …ıÀ·Î ±fi¤‰ ≠‹ÎHÎ
Lˢ›. hÎHÎ … ‰V÷ ¤ı√Ì ◊¥ ±fiı ¿Î›˝ ◊›_ ÷˘ › ±Î’b_ Lˢ›. ⁄ı       ◊Λ ±ıÀ·˘ “ÏÕV«Î…˝” ±Ëo¿Îfl ±˘»˘ ◊Λ, fiı I›Îfl ’»Ì ’˘÷Î’b_
‰V÷ ¤ı√Ì ◊¥fiı ¿Î›˝ ◊›_ ÷˘› ±Î’b_ Lˢ›. ¿ıflÌ «M’Î◊Ì fiÎ ¿Î’Ì      ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı CÎÀı. ±ı‹ fiı ±ı‹ CÎÀı fiËŸ. ±Î ·ÎՉΠ¬Î‰ÎfiÎ ¬ı· fi◊Ì.
±fiı ÿÎ_÷◊Ì ¿Î’Ì. ËÎ, ±ı ⁄‘_ ¤ı√_ ◊¥fiı ◊›_ ‹ÎÀı ±ı ±Î’b_ Lˢ› !    I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “±ı‰_ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì‹Î_ fiÎ ◊Λ ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “±ı¿-
{Ìb_ Á‹…‰_ ’ÕÂı fiı ? «Î·ı ¬v_ ΩÕ<_ ?                 ⁄ı ±‰÷Îfl‹Î_ ‹˘ZÎı …‰ÎÂı. ⁄Ì∞ ¬˘ÀÌ ±ÎÂα˘ flά‰Îfi˘ ¢ ±◊˝ ?”
    ≠ë¿÷ν — ‹Ò‚ ‰V÷ ÷˘ ÁÒZ‹÷‹ »ı.                 ¬˘ÀÌ ±ÎÂα˘ flά̱ı ±ı‹Î_ ŒÎ›ÿ˘ ◊Λ ?
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ‹Ò‚ ‰V÷ ÁÒZ‹÷‹ »ı ±fiı ‰Î÷ ΩÕÌ ¿Î_÷ı ÷˘                ±Î ⁄‘_ › ’˘÷Î’b_ !
Â_ ◊Λ ?!
                                      ’˘÷Î’b_ ±˘√Y›Î ’»Ì ÷˘ √Îfl‰÷Î-√‰˝ ¿Â_ flËı fiËŸ fiı ! ±Î
    ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î ‰Î÷ fi‰Ì … ¿ËÌ.                 ÷˘ √‰˝-√Îfl‰÷Î ⁄‘_ › flËı »ı. ’˘÷Î’b_ flÏË÷fiÎ_ Â_ ·ZÎHΠˢ› ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        447   448                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
¿˘¥ √΂˘ ÿı ÷˘ › V‰Ì¿Îfl ¿flÌ ·ı, ¿˘¥ ‹Îfl ‹Îflı ÷˘ ›ı V‰Ì¿Îfl ¿flÌ      ≠ë¿÷ν — ±ı ⁄fl˘⁄fl fiÎ Á‹Ω›_.
·ı. ±Ëo¿ÎflfiÎ_ ’Z΋Î_ ⁄ıÁ‰_ ±ı ’˘÷Î’b_ ¿Ëı‰Î›. ±iÎÎfi÷ÎfiÎ_ ’Z΋Î_
                                    ÿÎÿÎlÌ — “T›‰„V◊÷” ±ı‰_ ˢ‰_ Ωı¥±ı ¿ı ’vÊÎ◊˝fiı ±fi¿>‚
⁄ıÁ‰_ ±ı ’˘÷Î’b_ ¿Ëı‰Î›. µ’›˘√ «Ò@›Î ±ı ’˘÷Î’b_ ¿Ëı‰Î›.
                                 ◊Λ ±ı‰_. ’vÊÎ◊˝fiΠωw© ◊Λ ±ı ⁄‘_ “T›‰„V◊÷” ¨‘_ ¿Ëı‰Î›.
    ÷‹ı › ◊˘ÕÌ ‰Îfl µ’›˘√ «Ò¿Ì Ω‰ ±ı ’˘÷Î’b_ ¿Ëı‰Î›. ÷‹ı ¿Ë˘  ¤·ı fiÎ √‹÷_ »ı. fiÎ √‹÷_ »ı ±ıÀ·ı ±ı ±ÎI‹Î »ı ±ı ‰Î÷ fiyÌ
»˘ ¿ı “‹ËŸ …ı ±Î‰ı »ı ÷ı‹Î_ ¤‚Ì …‰Î› »ı, ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ …‰Î› »ı,   ◊¥ √¥. “fi◊Ì √‹÷_” I›Î_ ±ı ÷˘ ±ÎI‹Î ÷flÌ¿ı »ı.
fiı ’»Ì ¬⁄fl ’Õı »ı.” ±ı ’˘÷Î’HÎÎfiı ·Ì‘ı ¤‚Ì …‰Î› »ı.           ≠ë¿÷ν — ’HÎ “T›‰„V◊÷” ÷˘ …ı ±Î‰Ì √›_ ±ı ±Î‰Ì √›_. ’HÎ
          flè΢ ±Î … ’vÊÎ◊˝ !              ˉı I›Î_ ±Î√‚ Â_ ¿fl‰Îfi_ ?

   ≠ë¿÷ν — ±Î µÿ›‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl flËı‰_ ±ı‰_ “T›‰„V◊÷”         ÿÎÿÎlÌ — …ı »ı ±ı‹Î_ ’vÊÎ◊˝ ¿fl‰˘ ’Õı.
CÎÕΛı·_ ˢ› »ı ?                                   I›Î_ ⁄‚ ≠iÎÎ÷b_ !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ “T›‰„V◊÷” ˢ› …, ±ıfi_ fi΋ … µÿ› !          ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı F›Îflı “T›‰„V◊÷”fiı ±Î‘Ìfi ÷L‹›Î¿Îfl ◊Λ
µÿ›‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ±ı‰_ “T›‰„V◊÷” ˢ› … ±fiı ±ı‹Î_◊Ì ’vÊÎ◊˝      I›Îflı ±ıfiı ÷L‹›Î¿Îfl fiÎ ◊‰Î ÿı‰_. ˉı ±Î …\ÿ_ flά‰Îfi_.....
¿fl‰˘. ÷ı CÎÕ̱ı ÷’ ◊›Î ‰√fl flËı fiËŸ.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı …ı ≠Ïø›Î »ı ±ı … ’vÊÎ◊˝ »ı.
  ±Î ⁄‘Ì {ÌHÎÌ ‰Î÷˘ @›Îflı ±ı ¿Î_÷ı ?! ±ı ÷˘ …ı‹ ¿Î_÷ı I›Îflı
¬⁄fl ’Õı.                                ≠ë¿÷ν — ±ı …\ÿ_ flά‰Îfi_ ±ı ¿˘HÎ flάı ?

   ≠ë¿÷ν — ˉı ±iÎÎfi÷Î Ë÷Ì I›Îflı ’˘÷ı ≠¿ÚÏ÷‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Î’HÎı flά‰Îfi_. ¿˘HÎı flά‰Îfi_ ±ıÀ·ı ?! …ı
◊÷˘ Ë÷˘.                             flά÷_ ËÂı ±ı flάÂı. ’HÎ ±Î’HÎı fiyÌ ¿fl‰_ ¿ı ‹Îflı flά‰_ »ı. ±ı◊Ì
                                 ±Î’HÎı Ωı ≠iÎΠˢ¥Â_ ÷˘ ±Î ⁄Î…\ ¿flÂı fiı ±iÎΠˢ¥Â_ ÷˘ ’ı·Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ◊÷˘ Ë÷˘ … Ïfi›‹◊Ì ±fiı flÎ∞¬ÂÌ ◊¥fiı ◊÷˘ Ë÷˘.     ⁄Î…\ ¿flÌÂ_. ’HÎ ±Î’HÎı fiyÌ ¿fl‰_. ±Î ⁄Î…\ ◊›_ ±ıÀ·ı ΩHΉ_ ¿ı
±ıfiı √‹ı ’λ\_. ÿÎw ’̉Îfi˘ ω«Îfl ±ÎT›˘ ¿ı ÷fl÷ ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥     ≠iÎαı ¿›* ±fiı ’ı·Ì ⁄Î…\ ◊›_ ÷˘ ±iÎαı ¿›*. ±Î’HÎı ÷˘ fiyÌ …
…‰Îfi˘. ±ı √‹ı ±ıfiı. ±fiı ˉı “iÎÎfi” ’»Ì Â_ ◊Λ ? ‹ËŸ ’˘÷ı »^À˘   ¿ı “‹Îflı ’vÊÎ◊˝ … ¿fl‰˘ »ı. Ë_ ’vÊ ◊›˘. ÿÎÿαı ‹fiı ’vÊ ¿›˘˝
flËı. ±ıÀ·ı fiÎ √‹÷_ ◊Λ. ±Î fiÎ √‹÷_ ◊Λ ±ıfi_ ±Î ÷’ ∂¤_ ◊Λ.    »ı. ’vÊ ±fiı ≠¿ÚÏ÷ ⁄ıµ …\ÿÎ_ ’ÎÕuÎ_ »ı. Ë_ ’vÊ ◊›˘ »\_. ‹ÎÀı
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ’Ëı·Î_ √‹÷_ Ë÷_, ÷ı … ˉı fiÎ √‹÷_ ◊›_ ?   ’vÊÎ◊˝ ¿fl‰˘ »ı.” ±ı‰_ fiyÌ ¿fl‰_.
                                    ±Î ÷˘ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ≠¿ÚÏ÷‹Î_ …÷_ flËı CÎb_¬v_ ÷˘, ±ı‹ fiı ±ı‹
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. √‹÷_ ≠¿ÚÏ÷fiı ⁄Î_‘ı ±fiı fiÎ √‹÷_ ≠¿ÚÏ÷fiı »˘Õı.
                                 ‰èÎ_ … Ω› »ı ’ÎHÎÌ !
   µÿ›¿‹˘˝ “T›‰„V◊÷” ≠‹ÎHÎı ¿fl‰Î ’Õı, ÷ı ⁄Ë fi¿ÁÎfi ¿flfiÎflÎ_
»ı. ±Î‹ ⁄‘_ »ı Ïfi¿Î·Ì, ’HÎ “‹Ò‚ iÎÎfi”fiı ≠√À ¿fl‰Î‹Î_ ⁄Ë              ±ı‹ ±fi¤‰ ‰‘÷˘ Ω› !
fi¿ÁÎfi ¿flfiÎv_ »ı.                            ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı µÿ› ±Î‰ı »ı ±ıÀ·Î_ ‰¬÷ Á‘Ì ÷˘ ±Î
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        449   450                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
’˘÷Î’b_ À¿‰Îfi_ … »ı fiı, ±ıfiÌ ΩıÕı ?                fiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊¥ flèÎ_ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷Î’b_ ¬·ÎÁ ◊›Î ’»Ì ’HÎ µÿ› ÷˘ ±Î‰ı … fiı !        ≠ë¿÷ν — ±ı Ωı‰Îfi_ ◊›_ fiı ?
’HÎ ±ı µÿ›‹Î_ ’˘÷Î’b_ fiΠˢ›.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ Ωı‰Îfi_ ÁËı·_ fi◊Ì. Ωı‰Î› fiËŸ ‹ÎHÎÁ◊Ì.
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ±ı ÷˘ ’˘÷Î’b_ ¬·ÎÁ ◊Λ I›Îflı fiı ?     ‹ÎHÎÁ Ωı¥ ¿ı fiËŸ. ’vÊÎ◊˝ ¿flı ÷˘ Ωı‰Î›. ’vÊ ◊¥fiı ’vÊÎ◊˝
                                 ¿flı ÷˘ … Ωı‰Î›, ÷L‹›Î¿Îfl ◊‰Î fiÎ ÿı. ±Î ÷˘ ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥fiı
   ÿÎÿÎlÌ — I›Îfl ’»Ì ›ı µÿ› ÷˘ ±ÎT›Î … ¿fl‰ÎfiÎ fiı ! ’HÎ ±ı‹Î_
                                 ±ıfiı …\±ı, ±ıfi˘ ±◊˝ … fiËŸ fiı ! “Ï‹Ïfi_√·ıÁ” ‰Î÷ fiı !!
’˘÷Î’b_ fiΠˢ›. µÿ› ÷˘ ‹Îflı › ˢ› fiı ! ’HÎ µÿ›‹Î_ ’˘÷Î’b_
±‹fiı fiΠˢ›. µÿ›‹Î_ ’˘÷Î’b_ ⁄‘Îfiı ‰÷ı˝ …. ’HÎ “iÎÎfi” ’»Ì ±ı       ≠ë¿÷ν — ±˘Ë˘, ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥fiı … Ωı‰Îfi˘ ≠›Ifi ¿flı !
’˘÷Î’b_ ±˘»\_ ◊÷_ Ω›, ‰‘ı fiËŸ. ±˘»\_ ◊÷_ ◊÷_ ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›.         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı “Ï‹Ïfi_√·ıÁ” ‰Î÷ fiı !
   ≠ë¿÷ν — ±fiı ±ı ’˘÷Î’b_ ÷˘ µÿ› ±Î‰Âı I›Îflı ÿı¬ÎÂı ?        ≠ë¿÷ν — ÷˘ ¿¥ flÌ÷ı …\ÿ_ ’ÕÌfiı Ωı‰Îfi_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÷ı◊Ì ¿èÎ_ fiı, …ı‹ …ı‹ µÿ› ±Î‰÷Î Ω›, ÷ı‹        ÿÎÿÎlÌ — ’vÊÎ◊˝ ¿flÌfiı ! ±ı‹Î_ ¿o¥ “T›‰„V◊÷”fiÎ ±Î‘Îflı
±ÎI‹Îfi˘ ±fi¤‰ ±Î‰÷˘ Ω›, ÷ı‹ ÷ı‹ ±Ëo¿Îfl ±˘»˘ ◊÷˘ Ω›.        ’ı·Î‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ◊Λ, ÷˘ ÷L‹›Î¿Îfl fiËŸ ◊‰Î ÿı‰_ ±fiı ’˘÷ı
±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î ⁄‘_ “flıB›·fl” ◊›Î ¿flı. ±ıfiı ±fi¤‰ ’»Ì ‰‘÷˘ Ω›.     ’˘÷Îfi΋Î_ flËı‰_, ’ı·Îfiı …\ÿ_ flά‰_ ±fiı ÷ı …\ÿ_ Ωı‰_ ±ı ’vÊÎ◊˝ !
       Á‹…‰Ì iÎÎfi¤ÎÊÎfiÌ {ÌHÎÌ ‰Î÷˘ !            ˉı ±ı‰_ ΩHΉÎ-Ωı‰Îfi_ ÷˘ flËı fiËŸ fiı !

   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±Ëo¿Îfl ¬·ÎÁ ¿fl‰ÎfiÌ ‹Î◊ο>À ¿fl‰ÎfiÌ        “‹ËÎI‹Î±˘” ⁄˘·ı ±ıÀ·_ … ¿ı “±‹ı Ωı¥±ı-ΩHÎ̱ı »Ì±ı.”
…wfl fi◊Ì. ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ø‹ ≠‹ÎHÎı µÿ›‹Î_ ±Î‰Âı fiı ±ıfiı ±Î’HÎı    ⁄‘Î › ±Î’HÎÎ “‹ËÎI‹Î±˘” ⁄˘·ı »ı ¿ı “±Î’HÎı ÷˘ ⁄‘_ Ωı‰Îfi_ fiı
Ωı›Î ¿fl‰Îfi_.                           ΩHΉÎfi_.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “⁄Ë ÁÎv_.” ’HÎ ¿ı‹fi_ Ωı‰Î-ΩHΉÎfi_ ÷ı ?! ±Î
                                 ÷˘ ⁄‘Î … ⁄˘·ı ÷˘ ›ı Ë_ “·ıÀ √˘” ¿v_. Ë_ Ωb_ ¿ı “ŒVÀÛ VÀÎLÕÕÛ” ±Î‰˘
   ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ. ±Î’HÎı ’vÊÎ◊˝ ¿fl‰Îfi˘ flè΢. “¿Â_ ¿fl‰Î …ı‰_   … ˢ›.
fi◊Ì” ±ı‰_ fiËŸ. ¬fl˘ ’vÊÎ◊˝ … ˉı ¿fl‰Îfi˘ flè΢.
                                     ≠ë¿÷ν — ’HÎ µÿ› ÷˘, «˘‰ÌÁı› ¿·Î¿ µÿ› ÷˘ flËı‰ÎfiÎ …
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı “Ωı›Î” ¿fl‰Î ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩı ¢ ’vÊÎ◊˝ ?     fiı !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_, ’HÎ ±ı Ωı‰Î÷_ fi◊Ì ±ı‰_. Ωı‰Î ›      ÿÎÿÎlÌ — ±ı µÿ› … »ı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ›. ËÎ, ’»Ì µÿ›‹Î_
±ı‰_ ÁËı·_ fi◊Ì ±ı. ’vÊÎ◊˝ ¿fl‰Îfi˘ ±Î’HÎı. ’vÊÎ◊˝ ¿fḻı ÷˘     ÷L‹›Î¿Îfl’b_ ÷ı › »ı ±ıfiÌ ΩıÕı fiı ΩıÕı. ±fiı ÷L‹›Î¿Îfl fi◊Ì ◊‰Î
Ωı‰Î›.                              ÿı‰_ ±ı ’vÊÎ◊˝, ÷ı ’vÊÎ◊ı˝ › ¿Î‹ ¿flı »ı. ’HÎ CÎHÎÌ …B›Î±ı ±ı
                                 ’vÊÎ◊˝ ±˘»˘ ˢ› »ı. ¿ıÀ·_¿ ÷˘ ±ı‹ fiı ±ı‹ ÷L‹›Î¿Îfl flèÎÎ …
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ¿ı‰˘ ’vÊÎ◊˝ ¿fl‰Îfi˘ ?
                                 ¿flı »ı. ¬⁄fl ’ÕuÎ ‰√fl ±ı‹ fiı ±ı‹ …÷_ flËı »ı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ › !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ’vÊÎ◊˝ ¿fl‰Îfi˘ ¿ı ±Î Â_ ‹ËŸ ⁄‚Ì flèÎ_ »ı    ±fiı ’»Ì ¿ËıÂı “±Î’HÎı Ωı›_-ΩH›_ !” ±S›Î, Â_ Ωı›_-ΩH›_ ? ±ı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        451   452                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
ÂÎfiı ¿Ëı »ı ? ±Î ¤Ò÷Î_ Ωı›Î_ ÷ı_ ?                 µ’‹ fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ’vÊÎ◊˝ Œ‚ı … fiËŸ.
   Ωı‰Îfi_ ÷ı Â_ »ı ? ¿ı “T›‰„V◊÷” ÷L‹›Î¿Îfl ◊‰Î ÿı÷_ ˢ›, ÷ı      ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı ≠¿ÚÏ÷ ÷˘ ’Î»Ì µ¤flΉÎfiÌ ÷˘ ¬flÌ … fiı ?
ΩHΉ_ ¿ı “T›‰„V◊÷” ±Î ⁄Î…\ ·¥ …¥ flèÎ_ »ı, ÷ıfiı ±Î’HÎı ±Î‹
                                     ÿÎÿÎlÌ — µ¤flΛ. ÷˘ › ’HÎ F›Îflı I›Îflı ’vÊÎ◊˝ ±ıfi˘ Œ‚ı,
¬ıÓ«Ì ·Î‰‰_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ “±ı‹Î_” flÎ¬Ì ±fiı I›Î_◊Ì ’»Ì Ωı‰_ ±fiı
                                  ‰Ëı·˘-‹˘Õ˘ ’HÎ ’vÊÎ◊˝ Œ‚ı. ’HÎ ≠¿ÚÏ÷ µ’‹ ◊›ı·Ì ˢ› ÷˘. ±fiı
Â_ ⁄‚÷flÎ ◊‰Î ‹Î_ÕÌ Âw±Î÷ ÷ı Ωı‰Ì. ±ı‰˘ ¿o¥ ’vÊÎ◊˝ ˢ›, ÷ı
                                  ±ı¿ Œıfl˘ µ’‹ ◊›Î ’»Ì µ¤flΛ fiËŸ ŒflÌ, µ’‹ ◊›Î ’»Ì Ω› fiËŸ.
’vÊÎ◊˝ ±ıÀ·ı ’vÊfiÎ ±Î‘Îflı ¿o¥¿ ˢ›.
    ±Î‰_ ¿o¥ ÁËı·_ »ı “Ωı‰_-ΩHΉ_” ? ’HÎ ⁄‘Î › “‹ËÎI‹Î±˘”           ±Î‘Ìfi÷ΠωfiÎ ‹˘Z΋Î√˝ fi◊Ì
⁄˘·ı »ı ±ı‰_ “±Î’HÎı ÿÎÿÎ, Ωı¥±ı fiı ΩHÎ̱ı, ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ±ı ….”      ≠ë¿÷ν — µ’‹ ±ıÀ·ı Â_ ˢ› ±ı‹Î_ ?
‹ıÓ ¿èÎ_, “⁄Ë ÁÎv_.” ¿ÎflHÎ ¿ı {ÌHÎÌ ‰Î÷ ±ı‹fiı ¬⁄fl ’Õı fiËŸ, fiı
‹Îflı ‹Î◊ο>À ’Õı. ±Î ÷˘ ÷‹ÎflÎ ·Ì‘ı ±Î‰Ì {ÌHÎÌ ‰Î÷ ¿v_ »\_. fiËŸ      ÿÎÿÎlÌ — µ’‹ ±ıÀ·ı √‹ı ±ıÀ·_ ±ı‹fiÌ ’fl ±‰‚_ Ωıfl ¿fl˘
÷˘ {ÌHÎÌ ‰Î÷ ¿flΛ fiËŸ.                       ÷˘ › Ω› … fiËŸ. ◊˘Õ̉Îfl ±‰‚_ ◊¥fiı ’»Ì ’λÎ_ ±Î‰÷Î_ flËı.
                                  ±ËŸ◊Ì »^À˘ fiÎ ’Õı. ⁄ÌΩ_ ⁄‘Î_ »^ÀÎ_ ’ÕÌ Ω›. ⁄Ë ÷˘ŒÎfi ‹Î_Õ˘fiı,
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ±ÎfiÌ …wfl »ı.               ÷˘ ¤Î√Ì Ω›. ±fiı µ’‹‰Î‚˘ ÷˘ ‹flÌ Ω› ÷˘ › fiÎ »˘Õı.
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ¿˘fiı ¿v_ ? ±ı ÷˘ ±‹¿ … ˢ›, ÷ıfiı ¿flΛ ±Î ‰Î÷.     ≠ë¿÷ν — @›Î_ ¤Î√Ì Ω› ?
          “±ø‹ ωiÎÎfi”fiÌ ·„O‘ !                 ÿÎÿÎlÌ — √‹ı I›Î_ ±Î√‚, F›Î_ ±ıfiı “ÁıŒ ÁÎ¥Õ” ˢ› I›Î_.
   ±Î “iÎÎfi” ·Ì‘_ ±ıÀ·ı ’˘÷ı ±ÎI‹Î »ı. ’HÎ ÷ı Á‰˝V‰ ±ÎI‹Î fi◊Ì     ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î’fiÌ ’ÎÁı◊Ì ¤Î√Ì Ω›, ±ı‹ ?
±ı. ±ı ≠÷ÌÏ÷ ±ÎI‹Î »ı. I›Îflı ≠¿ÚÏ÷ µ’‹ ◊›ı·Ì ˢ›, ÷˘ › ±ı
                                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±fiı Ë_ fiΠˢ™ fiı ¿˘¥¿fiÌ ’ÎÁı ⁄ıÃ˘ ˢ› ÷˘
≠÷ÌÏ÷ ±ÎI‹Î »ı. ±Î’HÎÎ ⁄‘Î “‹ËÎI‹Î±˘”fiı ≠÷ÌÏ÷ ±ÎI‹Î »ı.
                                  ±ı I›Î_◊Ì ›ı ¤Î√Ì Ω›. µ’‹ ˢ› ÷ı fiÎ ¤Î√ı, ‹ÎflÌ fiάı ÷˘ ›ı
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î “iÎÎfi” ’»Ì ±Î¬Ì ≠¿ÚÏ÷ Ë…\ µ’‹       fiÎ ¤Î√ı.
¤Î‰fiı ’΋ı·Ì »ı.
                                     ±fiı ’ı·˘ ÷˘ …\ÿ_ ·¥fiı ⁄ıÁı. ±Î ÷‹Îv_ flèÎ_, ±‹Îv_ …\ÿ_. …\ÿ˘
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ µ’‹ ¤Î‰fiı ’΋ı·Ì ±ıÀ·ı ⁄Ë ◊¥ √›_.     √E» ·¥ ⁄ıÁı. hÎHÎ …HÎ ¤ı√Î ◊Λ, ±ıfi_ fi΋ √E» ¿Ëı‰Î›. hÎHÎ
±ıÀ·_ ±ÎT›_fiı, µ’‹ ¤Î‰fiı ’Î‹Ì ±ı … ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ ’vÊÎ◊˝. ±ı    ÁΑ±˘ ¿ı hÎHÎ ¤ı√Î ◊¥fiı ±ÎflΑfiÎ ¿fl‰Î ⁄ıÁı, ±ıfi_ fi΋ √E»
… ‹˘ÀÌ ±Î ·„O‘ ¿Ëı‰Î› ±ıfiı ! ⁄οÌ, ⁄Ì∞ ⁄‘Ì ·„O‘±˘ fi◊Ì.       ¿Ëı‰Î›. ¤√‰Îfiı ±ıfi_ fi΋ √E» ±ÎM›_. √E» ¿ÎœÌ±ı ÷˘ Â_ ¬˘À<_ ?
                                  hÎHÎ …HÎ ÷˘ ‹‚Ì ±Î‰ı !
   ≠ë¿÷ν — ≠¿ÚÏ÷ µ’‹ »ı ±ı‹Î_ ¢ ’vÊÎ◊˝ ?
                                     ≠ë¿÷ν — ’HÎ √E» ˢ› I›Î_ ‹˘Z΋Î√˝ fiÎ flè΢ fiı, ’»Ì ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı‰Î› fiı ! ≠¿ÚÏ÷ µ’‹ ◊¥ ±ıÀ·ı
≠¿ÚÏ÷ ÷‹fiı “ËıS’d·” ◊¥. ±ıÀ·ı ’vÊÎ◊˝ ¿fl˘ ÷˘ ÷‹Îfl˘ Œ‚ı. ≠¿ÚÏ÷       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±fiı √E» ˢ› ±ıÀ·ı ¬·ÎÁ. ’HÎ ±ı‰_ √E»
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         453   454                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
·ı fiı ! ±Î ‹Îv_ …\ÿ_ ±fiı ±Î ±ı‹fi_ …\ÿ_.               flèÎ_ ±Î … ‰V÷ !
   ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ’»Ì ’Õı.                       ÿÎÿÎlÌ — ±Î {ÌHÎÌ ‰Î÷ ⁄‘αı Á‹…ı·Ì fiΠˢ› fiı ! ±Î ÷˘
                                  ⁄‘_ Ã˘¿ÎÃ˘¿ «ÎS›Î ¿flı. ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ‰Î÷ {ÌHÎÌ Ë˘›, ’HÎ ÷ı ΩHÎı·_
   ÿÎÿÎlÌ — ’Õı·Î … »ı fiı ! »^À˘ ’Õı I›Î_◊Ì … ’Õı·˘ ˢ›.
                                  … fiΠˢ› fiı ! ÁÎ_¤‚ı·_ … fiΠˢ› fiı !!
           iÎÎfiÌÿÂÎfi_ ≠‹ÎHÎ !                  ≠ë¿÷ν — Ë…\ ÷˘ “‹Ò‚ ±ÎI‹Î” ±Î¿Î …ı‰˘ ÁÒZ‹, I›Î_ Á‘Ì
    ±ı‰_ »ı, ±Î “iÎÎfi” ·Ì‘_ ±ıÀ·ı …ı ±Î¬_ ’˘÷Î’b_ Ë÷_, ÷ı ‘Ì‹ı  ±ı‰Ì ÁÒZ‹ ‰Î÷fiı ’¿Õ‰ÎfiÌ »ı fiı ?
‘Ì‹ı ±˘√‚÷_ ±˘√‚÷_ ’»Ì ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı {Ìfl˘ ◊Λ. “{Ìfl˘” ◊Λ ±ıÀ·ı
                                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı‰Ì «Ì…fiı ’¿Õ‰ÎfiÌ »ı. ’HÎ ⁄Ë ÿ˘Õ‰ÎfiÌ …wfl
±ı “iÎÎfiÌ” ¿Ëı‰Î›. ’»Ì ±ıfiÌ ‰ÎHÎÌ‹Î_ ⁄‘˘ Œıfl ’ÕÌ Ω›. ’˘÷Î’b_
                                  fiËŸ. ’ıÀ ÿ—¬ı ±ı‰_ ÿ˘Õ‰Îfi_ fiËŸ. ‰Î÷ … Á‹…‰ÎfiÌ »ı. “¥{Ì·Ì”
Ω› I›Îfl ’»Ì ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı. …ıÀ·_ ’˘÷Î’b_ CÎÀı ±ıÀ·Ì ‰ÎHÎÌ µI’Lfi
                                  ÁË… flÌ÷ı ¿fl‰Îfi_ »ı. ±ıÀ·ı ‰Î÷ … Á‹…‰ÎfiÌ »ı, ¿fl‰Îfi_ ¿Â_ fi◊Ì.
◊¥ Ω› ±fiı ÷ı ‰ÎHÎÌ ÁÎ«Ì Ë˘› ! ⁄οÌ, I›Î_ Á‘Ì ⁄‘Ì ‰ÎHÎÌ ¬˘ÀÌ.
±Î ⁄ËÎfl ÷˘, ±Î’HÎÎ “iÎÎfi” ·Ì‘ı·Î ÏÁ‰Î› ⁄Ì…ı ⁄‘ı ÷˘ ’˘÷Î’b_        ±Î‰_ {Ìb_ ¿Î_÷‰ÎfiÌ ÿflı¿fiÌ ¥E»Î ˢ› … fiı ! ‘fi‰Îfi ◊‰ÎfiÌ
ˢ› ±fiı ‰ÎHÎÌ ⁄˘·ı »ı. ’HÎ ±ı ‰ÎHÎÌ ÷˘ ‰Î-’ÎHÎÌ …ı‰Ì, ‰ÎHÎÌ …    ¿˘fiı ≥E»Î fiΠˢ› ? ±Î ·˘¿ ±ÎÀ·Î ‰Ê˝ ⁄Ωfl‹Î_ ÂÎ ËÎv ÿ˘Õ‘΋
fiËŸ. ±ı ·˙Ï¿¿ ⁄‘_ ¿Ëı‰Î›. fiı ±Î’HÎÎ “iÎÎfi” ·Ì‘ı·Î ˢ› ±ı‹fiı     ¿flı »ı ? ±Î ·Z‹Ì ‹ÎÀı … ÿ˘Õ‘΋ »ı fiı, …√÷fiÌ ?!
’˘÷Î’b_ Ω› ’»Ì … ⁄˘·Î›, fiËŸ ÷˘ ⁄˘·Î› fiËŸ.
                                     ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î’fiÌ ’ÎÁı ÂOÿΉ·_⁄fi◊Ì ’»Ì ≠√Ï÷‹Î_ «œÎ›
   ±fiı ±Î’HÎÎ “iÎÎfi” ·Ì‘ı·Î ‹ËÎI‹Î±˘‹Î_ ¿˘¥ ±ı¿<_› ‹ÎHÎÁ     fiı ? ±Î ÂOÿ˘ ’¿ÕÌ ’¿ÕÌfiı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı “‹Ò‚ ‰V÷” Á‘Ì «·Î› fiı ?
’˘÷Îfi_ V‰÷_hÎ ±ı¿ ‰Î@› ⁄˘·Ì ¿ı »ı ? fiËŸ. I›Î_ Á‘Ì ¿˘¥ “‹Ò‚
                                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ıÀ·ı ’Ëı·_ ±Î‹Î_◊Ì CÎÒÁı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ! ±Î
‰V÷”fiı ’ÎQ›˘ fi◊Ì. ±ı¿ ‰Î@› fiÎ ⁄˘·Î›. ±fiı ±ı¿ ‰Î@› ⁄˘·ı ÷˘
Ë_ ÁF…Õ ◊¥ Ω™. ⁄Á, ◊¥ √›_ ! ±ıÀ·ı Ë_ ¿Ë_ ¿ı ⁄Á ◊¥ √›_ !!      ÿfl‰ÎΩ‹Î_◊Ì CÎÒÁı, ’»Ì ⁄ÌΩ ÿfl‰ÎΩ Á‘Ì …‰Î›. ’HÎ ’Ëı·Î
±ı¿ … ‰Î@› ‹ÎflÎ ÁÎ_¤‚‰Î‹Î_ ±Î‰ıfiı, ÷˘ Ë_ Á‹∞ …™ ¿ı ¿Ëı‰_      ÿfl‰ÎΩ‹Î_ CÎÒV›˘ … fiΠˢ›, ÷ıfiı Â_ ◊Λ ?
’Õı ±Î ! ’HÎ ±ı‰_ ˢ› fiËŸ fiı ! ‰Î@› ÂÌ flÌ÷ı fiÌ¿‚ı ?! ‰ÎHÎÌ               ±˘‚¬fiÎfl˘ … ’΋ı !
±ıfiÌ fiÌ¿‚ı ÂÌ flÌ÷ı ?!
                                     ≠ë¿÷ν — ±Î‰Ì {ÌHÎÌ ‰Î÷ fiÌ¿‚ı fiı, I›Îflı ±Î’fiÌ ±˘‚¬ÎHÎ
   ≠ë¿÷ν — ±Î’fi_ ¿Ëı·_ ’HÎ Ωı ’©Ï÷Áfl ¿Ëı÷Πˢ› ÷˘ › ⁄Ë     ⁄Ë ¨«Ì ’Õı »ı ÷ı ‰¬÷ı, ±Î’fiÌ ÿÂÎfiÌ ⁄Ë ±ÿ˚¤÷÷Î ·Î√ı,
◊¥ √›_.                               “±ø‹ ωiÎÎfi”fiÌ ±Ω›⁄Ì ·Î√ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ËŸ ’©Ï÷Áfl ¿Ëı÷Πˢ› ÷˘ ÷˘ Á˘fi_ ¿Ëı‰Î›.          ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Îfiı ±˘‚¬ÎHÎ Á‹Ω› fiËŸ. ±˘‚¬ÎHÎ Á‹…‰_
                                  ±ı ÁËı·Ì ‰Î÷ »ı ?! ±˘‚¬ÎHÎ Á‹…HÎ ’ÕÌ fiı, ÷ıfiı ÷ı w’ ◊¥ Ω›.
       “ωiÎÎfi”‹Î_ ‰Î÷ … Á‹…‰Ì flËÌ !
                                  ±˘‚¬ÎHÎ ’Õ‰_ ÁËı·Ì ‰Î÷ fi◊Ì fiı ! ËÎ, ±‹Îv_ ±Î’˘’_ √›ı·_ …ıfiı
   ≠ë¿÷ν — ±Î ’vÊÎ◊˝fiÌ ‰Î÷ ⁄Ë ‹˘ÀÌ ‰V÷ »ı. “iÎÎfi” ’»Ì      ÿı¬Î› »ı ÷ıfiı ⁄Ë ‹˘ÀÌ ‰Î÷ Á‹Ω¥. ±ı “±Î’˘’_” Á‹∞ √›˘.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        455

        ±Î’˘’_ √›_, ◊›˘ ’fl‹ÎI‹Î !                          ≠΄M÷V◊Îfi
    ˉı ±ı ±Î’˘’_ Ω› ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ¿ı ±ı ±Î’˘’_ …ıfi_ √›_ ˢ›   ‹_⁄¥   — ÕΘ. fiÌw⁄Ëıfi ±‹Ìfi
÷ıfiÎ_ ÿ½fi ¿flÎ‰Ì ÿ¥±ı fiı, ±ı … ±ıfiÌ “ŒÌÀfiıÁ”. ⁄Ì…\_ ¿Â_ fiËŸ.         904-⁄Ì, fi‰Ìfi±ÎÂÎ ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ,
                                       ÿÎÿÎ ÁÎËı⁄ ŒÎ‚¿ı fl˘Õ, ÿÎÿfl (Áı. flı.), ‹_⁄¥-400014
   ≠ë¿÷ν — ÿ½fi ¿fl‰Î◊Ì … ’÷ı »ı ?                     Œ˘fi — (022) 4137616, Pager : 9602-117283
   ÿÎÿÎlÌ — ÿ½fi ¿fl‰Î◊Ì ⁄‘_ … ◊Λ. ±Î…ı … ‰Î÷ fiÌ¿‚Ì.      ±‹ÿΉÎÿ — lÌ ÿÌ’¿¤Î¥ ÿıÁÎ¥
±Î’˘’_ ÂOÿ fiÌ¿Y›˘ »ı ¿o¥ ? ±ı ÷˘ F›Îflı ¿o¥ ≠¿flHÎ ¬S·_ ◊Λ          1, ‰wHÎ ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ, 37, lÌ‹Î‚Ì Á˘ÁΛÀÌ,
I›Îflı “±˘’fi” ◊Λ.                              fi‰fl_√’flÎ, ±‹ÿΉÎÿ-380009.
                                       Œ˘fi — (079) 6421154, 463485 Œı@Á — 408528
   ±fiı ±Î ±Î’˘’_ Ω›, ÷ıfi_ ¤√‰÷˚ «·Î‰Ì ·ı. ’˘÷Î’b_ Ω›           E-Mail : dimple@adl.vsnl.net.in
÷˘ ¤√‰÷˚ «·Î‰Ì ·ı. ’»Ì ÂÌ ¤Î_…√Õ »ı, ⁄˘·˘. ±‹Îv_ ±Î’˘’_      Madras : Dada Bhagwan Foundation
«ÎS›_ √›_, ’»Ì ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ¤√‰÷˚ «·Î‰Ì ·ı. ‹Îflı @›Î_ ±Î ⁄‘Ì          Ajit C. Patel,
¤Î_…√Õ »ı ?! Ëı›, ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi C΢ÕÎ_ ËÎ_@›Î ¿flı »ı. ±Î’HÎı ÷˘        No. 9, Manohar Avenue, Egmore,
                                      Madras-600008.
±_ÿfl ⁄ıÃÎ ⁄ıÃÎ Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. ±ıÀ·ı ¤√‰Îfi @›Îflı Á_¤Î‚Ì ·ıÂı ?         Tel : (044) 8261243, 8261369 Fax : 8261225
±ı ÷˘ ±Î’˘’_ »˘ÕÂı I›Îflı. ÷ı◊Ì ¿Ú’΂ÿı‰ı ¿èÎ_ fiı, ¿ı ¤√‰÷˚     U.S.A.  : Dada Bhagwan Vignan Institue
¤√‰÷˚fi_ Á_¤Î‚Ì ·ıÂı ’HÎ ±Î’˘’_ »˘ÕÂı ÷˘.                   Dr. Bachubhai Patel,
                                       902 SW Mifflin Road, Topeka, Kansas 66606.
   ±Î’˘’_ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ¤√‰ÎfifiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ fiËŸ. ’˘÷Î’b_            Tel. : (913) 271-0869 Fax : (913) 271-8641
fiΠˢ› I›Îflı ¤√‰ÎfifiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ. ËÎ, “d·” …‰Î⁄ÿÎflÌ ±ı‹fiÌ !           Dr. Shirish Patel
                                       2659 Raven Circle, Corona, CA 91720 U.S.A.
    ±Î’˘’_ ÷˘ …÷Î_ CÎH΢ ÀÎ¥‹ ·ıÂı. ±Î ÷˘ ⁄ÌΩ_ ⁄‘Î_ ⁄ËÎflfiÎ_        Tel. : (909) 734-4715. Fax : (909) 734-4411
’ÎÕ˘Â̱˘ ΩıÕı Ë…\ Ïfi¿Î· ÷˘ ¿fl˘. ⁄οÌ, ±Î’˘’_ …‰_ ±fiı ¤√‰Îfi     U.K.   : Shri Maganbhai Patel
◊‰_ ±ı‹Î_ Œıfl fi◊Ì. »ı‰Àı “±‹Îv_” ±Î’˘’_ √›_ ±ıÀ·ı “¤√‰Îfiı” ‹Î◊ı        2, Winifred Terrace, Enfield, Great Cambridge Road,
¤Îfl ·Ì‘˘. ˉı ±‹fiı ¤Îfl fi◊Ì. ±‹Îv_ ±Î’˘’_ √›_ I›Îfl◊Ì ¤Îfl            London, Middlesex, ENI 1HH U.K.
                                       Tel : 181-245-1751
±ı‹HÎı ‹Î◊ı ·Ì‘˘. I›Îflı … ÷˘ ±‹ı ±Î ·Ëıfl ¿fḻı »Ì±ı fiı ! ±fiı
                                       Mr. Ramesh Patel
±Î ÷˘ ±ı‰_ »ı fiı, ‹ıÓ ÷˘ CÎHÎÎ ¿Î‚fi_ ¿›* Ë÷_ fiı ÷‹fiı ÁËı…‹Î_ ◊Λ       636, Kenton Road, Kenton Harrow,
»ı, ±ıÀ·ı ·Î¤ µÃÎ‰Ì ·ı‰Îfi˘. »ı‰Àı ±Î’˘’_ …Âı I›Îflı ¿Î‹ ◊Âı.         London, Middlesex, HA3 9NR U.K.
                                       Tel. : 181-204-0746 Fax :181-907-4885
   “’fl‹ÎI‹Î” ±fiı “±Î’˘’_ …‰_” ±ı ⁄ı‹Î_ Œıfl fi◊Ì. Ωı ±Î’˘’_    Canada : Shri Suryakant N. Patel
√›_ I›Î_ ’fl‹ÎI‹Î ÏÁ‰Î› ⁄Ì…\_ ¿Â_ »ı fiËŸ.                  1497, Wilson Ave, Appt.#308, Downsview,
                                      Onterio, Toronto. M3M 1K2, CANADA.
                        - …› Á„E«ÿÎfi_ÿ        Tel. : (416) 247-8309

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:16
posted:5/19/2010
language:Romanian
pages:57