Docstoc

06 pg 330 to 449

Document Sample
06 pg 330 to 449 Powered By Docstoc
					330                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                 331

                                 ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿o¥ ‹ÎÏ·¿ »Ì±ı ? ¿˘HÎ »˘ ÷‹ı ? “‹fiı fi◊Ì
                                 √‹÷_”. ÷ı ¤HΉÎfi_› fiÎ √‹ı ·˘¿˘fiı ÷˘. ÏfiÂ΂‹Î_ …‰Îfi_, ÀÎœ‹Î_
                                 fiÌ¿‚‰Îfi_ √‹÷_ ËÂı ? …‰_ … ’Õı fiı ? ’◊ÎflÌ‹Î_◊Ì ∂ÉÎfi_› fiÎ
                                 √‹ı ±ı‰Î_› »˘¿flÎ_ »ı. ±ı‰Î_ fiËŸ ˢ› ?
             (10)
                                   ≠ffi¿÷ν — ˢ›.
      ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                    ÿÎÿÎlÌ — ±flı, ±Î ⁄‘Î_› »˘¿flÎ_±˘ fiÎ ∂Ãı. ±ı ÷˘ ⁄‘Î_fiı
                                 ∂ÃÎÕı ’»Ì.
         “fiÎ √‹÷_” fiÎ ¬’ı !
                                   ≠ffi¿÷ν — ‹fiı› Á‰Îflı ∂ÉÎfi_ √‹÷_ … fi◊Ì.
   ≠ffi¿÷ν — ±Î‹ “ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÎ ±ÁÌ‹ …› …›¿Îfl ˢ”
⁄˘·‰Îfi_ ˢ› fiı ÷˘ ±Î‹ ⁄˘·‰Îfi_ √‹ı, ’HÎ ’ı·Ì ÿÁ-’_ÿfl          ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥fiı› fiÎ √‹ı. ’HÎ ∂ÃuÎ ‰√fl »^À¿˘ … fiËŸ
Ï‹ÏfiÀ◊Ì ‰‘Îflı ⁄˘·‰Îfi_ ◊Λ ±ıÀ·ı ’»Ì ‹fifiı fiÎ √‹ı.         fiı ? «Î·ı … fiËŸ.
   ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎHÎÁ ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı “fiÎ √‹÷_” ˢ› …        ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ’ı·_ ‹fi ±ı‰_ Á‹Ω‰÷_ ˢ› ¿ı ±Î √ΉÎ◊Ì
fiÏË. fiı F›Î_ Á‘Ì ¿o¥ ’HÎ “fiÎ √‹÷_” ËÂı I›Î_ Á‘Ì ⁄‚…⁄flÌ◊Ì     ¿Â_ ◊Λ fiËŸ.
±ı ¿fl‰_ ’ÕÂı. ±Î ÷‹Îflı ÿ‰Î “fiÎ √‹÷Ì” ˢ› ÷˘› ’Ì‰Ì ’Õı
                                   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±Î‰_ ¨‘_ Á‹Ω‰ı I›Îflı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı fiËŸ
»ı fiı ? fiËŸ ÷˘ » flÁ ·ı, ¿Õ‰_ ÁÎ◊ı ·ı, ÷˘ ’»Ì ¿Õ‰Ì ÿ‰Î
                                 ¿ı ±Î… Ïÿfi Á‘Ì ÷ı ‹Îfl_ Â_ ¤·_ ¿›˝, ÷ı Ë_ Ωb_ »\_. ‹ÎÀı ÷ÎflÌ
fiÎ ·ı‰Ì ’Õı. ’HÎ ±ı fi◊Ì ·ı÷Î ±ıÀ·ı ’»Ì ¿Õ‰Ì ÿı‰Î ·ı‰Ì ’Õı
                                 Á·ÎË ⁄Î…\±ı ‹ı·. ÷ÎflÌ ‰Î÷ ±‹Îflı fi◊Ì ÁÎ_¤‚‰Ì. ±ı …\ÿÎ »ı
»ı. flÁ ÷˘ ’ÒflÎ ¿fl‰Î ’ÕÂı fiı ?
                                 fiı ±Î’HÎı …\ÿÎ »Ì±ı, ±Î’HÎı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ±I›Îfl Á‘Ì ±Î’HÎı
   ≠ffi¿÷ν — “ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÎ ±ÁÌ‹ …›…›¿Îfl ˢ” ⁄˘·‰Îfi_      ±ı ΩHÎ÷Î Ë÷Î ¿ı Á√˘ ¤Î¥ … »ı, ±ıÀ·ı ±ıfiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı
√‹ı »ı. ’HÎ ’»Ì ·Î_⁄_ «Î·ı fiı ±ıÀ·ı ±ı‰_ ◊Λ ¿ı ˉı ⁄_‘ ¿flÌ   ±Î’HÎı «Î·÷Î Ë÷Î.
ÿ¥±ı.
                                   ≠ffi¿÷ν — ⁄‘Î √Λ »ı ÷ı ±Î’HÎı fi◊Ì √Î¥ ¿÷Î ±ı
   ÿÎÿÎlÌ — ·Î_⁄ ¿˘fiı ¿Ë˘ »˘ ? ·Î_⁄Î-À>_¿Îfi_ ÷˘ ÷Îfl_ ÷˘    ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¬flÎ_.
Ãı¿Îb_ fiÏË fiı ? ÷ÎflÌ ÷˘ ÕÌ¿˚ÂfiflÌ … …\ÿÌ Ω÷fiÌ ! “√‹÷_”
                                   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ÷ıfiÌ ±fi‹˘ÿfiÎ ±Î’‰Ì Ωı¥±ı. ±Î ⁄‘Î
±ÎT›_ ±ıÀ·_ … ◊Λ, ⁄Ì…\_ fiÎ ◊Λ. I›Îflı ÷˘ ±Î ⁄‘Ì ÿ‰Î √‹÷Ì
                                 √Λ, ÷ı √Ή ¿Ë̱ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±‹◊Î ⁄˘·‰Î ‹Î_Õ̱ı ⁄ı
±Î‰÷Ì Ë˘› fiı ÷˘ … ’Ì÷Πˢ› ? Á_ÕÎÁ ·Î√ı I›Îflı …‰Îfi_ √‹÷_
                                 ·ÌÀ̱˘.
ËÂı ? ±Î µ‘flÁ ¬Î‰ÎfiÌ √‹÷Ì ËÂı ·˘¿˘fiı ? »Ÿ¿ ¬Î‰ÎfiÌ
√‹÷Ì ËÂı ? »Ÿ¿ fiÎ ±Î‰÷Ì Ë˘› ÷˘ ‹ËŸ ¿Â_¿ CÎÎ·Ì ¿flÌfiı            ı
                                   ÁIÁ_√› ⁄Ë ÁÎ_¤‚ ÁÎ_¤‚ ¿flı ÷˘ ¿Îfi ⁄√ÕÌ Ω›. ±Î ÷˘
¿flΉÕΉı. “fiÎ √‹÷_” ¿ÎœÌ fiά‰_ ±ıfi_ fi΋ ’flÊÎ◊˝. “fiÎ √‹÷_”    ÷‹fiı ÁÎ_¤‚‰Îfi˘ ‰Î_‘˘ fiΠˢ› ’HÎ Ë_ ⁄˘· ⁄˘· ¿fl_ ÷˘ Â_ ◊Λ ?
332                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                   333

    Ö ⁄˛õ«ÎflÌ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ¿ı …ıfiı “fiÎ √‹÷_” ¿Â_ ˢ› …        ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ⁄Ë ◊Λ fiı, ±ıÀ·ı ¿oÀ΂˘ ±Î‰‰Î ‹Î_Õı.
fiËŸ. ¿˘¥ ¿Õ‰Ì ÿ‰Î ±Î’ı I›Îflı ÷‹fiı ¿ËıÂı ¿ı “÷‹fiı √‹Âı ?”        ÿÎÿÎlÌ — ¿˘fiı ’HÎ ¿oÀ΂˘ ±Î‰ı ? “‹fi”fiı ¿oÀ΂˘ ±Î‰ı.
I›Îflı ¿Ëı, “±‹fiı ‰Î_‘˘ fiËŸ”. “fiÎ √‹÷_” ÂOÿ ⁄˘·Î÷˘ ËÂı ? ±Î    “±Î’HÎfiı” ¿oÀ΂˘ ±Î‰÷˘ ËÂı ? ‹fi¿Î «·÷Î »Ì±ı ±Î’HÎı ?
ÿ‰Î±˘ ⁄‘Ì ·˘¿ √‹÷Ì ’Ì÷Î ËÂı ? ¿ıÀ·Ì «ÌΩı “fiÎ √‹÷Ì” ¿fl‰Ì      ±Î’HÎı ÷˘ ‹ÎHÎÁ »Ì±ı.
’Õı fl˘…ı ?
                                    ≠ffi¿÷ν — ±Î fl˘√ …flÎ ¤Îflı »ı.
    ≠ffi¿÷ν — CÎHÎÌ ‰V÷±˘.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı‰_ ˢ÷_ ËÂı ? ±Î ÷˘ ⁄Ë fi⁄‚Î¥ ¿Ëı‰Î›.
    ÿÎÿÎlÌ — ±Îfiı ÷˘ ±ËŸ◊Ì CÎıfl …‰Îfi_› √‹ı fiËŸ. ±ı
¿Î›ÿıÁfl ‰Î÷ »ı ¿o¥ ? ÷fiı ·Î√ı »ı ¿Î›ÿıÁfl ?                ±Î ¤ıÓÁfiı ÿ‰Î¬Îfi΋Î_ fi◊Ì …‰_, ÷˘› ’ı·˘ ¤ıÓÁfiı ±Î√‚
                                 ¬ıÓ«ı fiı ’λ‚ ‹Îflı. “fiÎ √‹÷_” ˢ› ÷˘› ±ıfiı …‰_ ’Õı. ÷˘ ±ıfiı
    ≠ffi¿÷ν — ⁄Ë ‰Îfl ¿Ëı ÷˘ …‰_ ÷˘ Ωı¥±ı, ±ı‰_ ·Î√ı.     “fiÎ √‹÷_” ¿Ëı‰Î÷_ ËÂı ? ±Î ‹fiW›˘ ¿fl÷Î_ ¤ıÓÁ ÁÎflÌ. ¤ıÓÁfiı fi◊Ì
    ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı‹ fiËŸ ±Î‹Î_ ¬˘À<_ Â_ »ı ’HÎ ÷ı ? ‹Îfl_   √‹÷_ ÷˘› ·¥ Ω› fiı ?
¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ±ı› ¿flı@À »ı ±fiı ±Î› ¿flı@À (⁄flÎ⁄fl) »ı.            ≠ffi¿÷ν — ·¥ Ω›.
         ‹Îfl ¬Î¥fiı› ¿fl‰_ ’Õı !                 ÿÎÿÎlÌ — ÂÎ◊Ì fi◊Ì √‹÷_ ? ±ıfiı ±y· fi◊Ì ±ıÀ·ı, ⁄οÌ
    ÷fiı fi◊Ì √‹÷_ ? ÷fiı ±Î‰_ ‹fi ’…‰ı ?             ÿ‰Î ¿fl‰ÎfiÌ …wfl »ı. ÿ‰Î◊Ì ÂflÌfl ÁÎfl_ ◊Λ. ÷ı ’ı·Î ±Î√‚ ¬ıÓ«ı
                                 fiı ’λ‚ ‹Îflı I›Îflı Ω›. ÷˘ ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ÷_ ’Î_ÁflÌ flÌ÷ı «Î·
    ≠ffi¿÷ν — ‹fiı› ±Î “±ÁÌ‹ …›…›¿Îfl ˢ” ⁄˘·‰Îfi_ fiˢ÷_     »Îfi˘‹Îfi˘. ¤ıÓÁfiı “fiÎ √‹÷_” ˢ› ÷˘ Â_ ÿÂÎ ◊¥ ±ıfiÌ ?
√‹÷_.
                                    ≠ffi¿÷ν — ‹Îfl ¬Î¥fiı …‰_ ’Õı.
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ? ±ıfiÌ ‰ıS›(Ï¿o‹÷) Á‹Ω¥ fi◊Ì ±ıÀ·ı. ·˘¿
÷˘ Á‹…ı ¿ı ±Î “fl΋ fl΋” ⁄˘·‰Î …ı‰_ ⁄˘·Î‰ÕΉı »ı. ¿ıÀ·Î¿fiı        ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ÷‹Îflı ’flÎHÎı ¿fl‰_ ’Õı ’»Ì.
’Ëı·Ì‰Îfl¿< ±ı‰_ Á‹Ω› fiı ? ±HÎÁ‹…\ ·˘¿˘ ±ıÀ·ı, ’HÎ ±Î fi◊Ì        ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı fiο ’¿ÕÌfiı ÿ‰Î Ï’‰ÕΉ‰Ì … ’Õı.
  _
±ı‰. ÷ı◊Ì … ±Î Ë_ ΩıÕı ΩıÕı ¿Ë_ »\_ ¿ı “‘ÌÁ ¥{ ‘Ì ¿ı ⁄ıL¿
                                    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, fiο ÿ⁄Ήı I›Îflı ÿ‰Î ·ı‰Ì ’Õı I›Îflı ±ıfiÎ
±Î˜Œ ÏՉΥfi Á˘S›Âfi !” (ÏÿT› µ¿ı·fiÌ ±Î fl˘¿ÕÌ ⁄ıL¿ »ı.)
                                 ¿fl÷Î_ ’Î_ÁflÌ flÌ÷ı ’Ì fiı. ±ıÀ·ı ‹ıÓ ¤ıÓÁfi˘ ÿά·˘ ±ÎM›˘. I›Îfl
Ö ‹fi‹Î_ ωʛfiÌ √˛_Ï◊ Ïfi‹Ò˝‚ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ⁄˛õ«›˝fiÎ K›ı›‰Î‚Î ÁÎ◊ı   ’»Ì ¿ıÀ·Î› ‹ÎHÎÁ˘ Á‘flÌ √›Î. ±ı ¿Ëı‰Î ·ÎB›Î ¿ı “ˉı Ë_ fiËŸ
±Î ÁIÁ_√ Á_¿Ï·÷ ◊›˘ »ı. ’fl_÷ ‰Î«¿ı ωʛ ω¿ÎflfiÌ √˛_Ï◊fiı ⁄ÿ·ı   ¿fl_.” ±ı ÷˘ ¤ıÓÁ ±Î‰_ ¿flı. ±ıfiı ‹Îflı ÷˘› “fiÎ √‹÷_” flάı. ±Î‹fiı
·˘¤-‹Îfi-¿’À-‹˘Ë-ø˘‘, ¿˘≥ ’HÎ √˛_Ï◊¤ıÿ ‹ÎÀıfiÌ ‰Î÷ ·≥ ¿Λ     ÷˘ ±ı¿ ⁄Î…\ ¬ıÓ«ı fiı ’λ‚ ‹Îflı ±ı‰_ “fiÎ √‹÷_” ¿flÌ fiάı fiı
±fiı ‹Îflı K›ı› ≠‹ÎHÎı … «Î·‰Îfi_ »ı, fiËŸ ¿ı ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ÷ı   ±ıfiÎ ¿fl÷Î_, “¤¥, ‹fiı √‹ı »ı” ±ı‹ ¿ËÌ ÿı fiı ! ±ıÀ·ı ‹Îflı fiËŸ
Á‹∞fiı ±Î ≠¿flHÎ ‰Î_«‰_.                      fiı ¬ıÓ«ı fiËŸ.
334                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                  335

     ≠ffi¿÷ν — ‰Î÷ ÁÎ«Ì »ı ’HÎ ±ı ±ı‰_ ±ı¿ÿ‹ Ω› ¿ı‰Ì          “T›‰„V◊÷” ¥{ ‘Ì ¿flı@À (±ı ⁄fl˘⁄fl »ı). ÷Îfl_ «Î·ı fiËŸ.
flÌ÷ı ?
                                      ≠ffi¿÷ν — ‹fi ±ı¿ ⁄Î…\ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕuÎ ¿flı ¿ı ±Î fi◊Ì √‹÷_,
     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¬ıÓ«ı ±ıÀ·ı ‹Îfl ’ÕÂı. ±ıÀ·ı ’»Ì ¤Îfi ◊Âı     fi◊Ì √‹÷_.
fiı ? ¤ıÓÁ ¿_¥ ±ı¿ÿ‹ Ω› »ı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ¤ıÓÁ »ı. ±fiı ‹ÎHÎÁ
                                      ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı, ±ıfiÌ ‰ıS› ÂÌ ? ‹fi ±ı ÷˘
ˢ› ÷˘ Ω›.
                                   ±ı¿ L›Àˇ· (fi’_Á¿) »ı, ±ı fiÎL›÷fl ΩÏ÷ »ı. ±ı ’flÊ fi◊Ì ¿ı
     “fiÎ √‹÷_” flËı‰_ … fiÎ Ωı¥±ı.                 VhÎÌ ΩÏ÷ fi◊Ì. ±ıfi_ ‹Îfi÷˘ ËÂı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ? ‹Î≥LÕ ¥{
            ±ıfiÌ Á΋ı ’Õ˘ !                L›Àˇ·.

     ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ¿èÎ_ »÷Î_ ¿ı‹ …÷_ fi◊Ì ?         ≠ffi¿÷ν — ‹fi‹Î_ √‹÷_ fiΠˢ› ±fiı ±Î “ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÎ
                                   ±ÁÌ‹ …›…›¿Îfl ˢ” ⁄˘·Ì±ı ÷˘ ·Î¤ ◊Λ ¿o¥¿ ?
     ÿÎÿÎlÌ — fiÎ Ω›. ÷‹ı …‰Î ÿ˘ fiËŸ fiı !
                                      ÿÎÿÎlÌ — ¬Ò⁄ ·Î¤ ◊Λ. ±ı ÷˘ “fiÎ √‹÷_” ˢ› fiı ⁄˘·Ì±ı
     ≠ffi¿÷ν — ±‹ÎflÌ ÷˘ ±ı‹ ≥E»Î »ı ¿ı ⁄‘_ fiÌ¿‚Ì Ω›.       I›Îflı … ·Î¤ ◊Λ.
     ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ÷˘ ±ı‹ ¿Ë˘ »˘ ¿ı ‹Îflı …÷_ fi◊Ì. ‹fiı √‹÷_       ≠ffi¿÷ν — ±Î ÷˘ ±‹ı ‹Îfi̱ı ±ıfiÎ◊Ì ¨‘_ … fiÌ¿Y›_.
… fi◊Ì. ±ıÀ·ı “√‹÷_ fi◊Ì” ±ı‹ ⁄˘S›Î ÷˘ ÷‹ı …‰Î ÿ˘ ¿ı ?
“‹fiı √‹ı »ı” ±ı‹ ⁄˘·˘ ÷˘ Ω›. “√‹÷_ fi◊Ì” ⁄˘·ı ¿ı «œÌ ⁄ıÁı.         ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ¨‘_ … »ı fiı ⁄‘_. ’ı·Ì ¤ıÓÁfiı “fiÎ √‹÷_” ˢ›
                                   ÷ı ±ıfiı √‹ÎÕ‰_ ÷˘ ’Õı … »ı fiı »ı‰Àı ? ÷˘ ±ıfiÎ ¿fl÷Î_
     ≠ffi¿÷ν — ±fiı “fiÎ √‹÷_” ˢ› I›Îflı ±ı‰_ ◊˘Õ<_ ¿Ëı‰Î› ¿ı    flÎ∞¬ÂÌ◊Ì ¿Ë̱ı ¿ı “¤¥, √‹ı … »ı”, ±ı‹ ¿ËÌfiı «Î·Ì±ı ÷˘ ?
“√‹ı »ı !”
                                      ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ‹Îfl fiÎ ’Õı.
     ÿÎÿÎlÌ — “√‹ı »ı” ¿Ëı, ±ıÀ·ı ’ı·_ ¤Î√‰Î ‹Î_Õı fiı !
                                      ÿÎÿÎlÌ — ‹Îfl fiÎ ’Õı fiı ¬ıÓ«ı› fiËŸ ±fiı ‘HÎÌ› ¬Â ◊Λ
     ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı “fiÎ √‹÷_” ˢ› ÷˘› ±ı‰_ ¿Ëı‰_ ¿ı √‹ı »ı ?
                                   ¿ı “fiÎ, ¤ıÓÁ ÕÎËÌ »ı Ï⁄«ÎflÌ, √Î_ÕÌ fi◊Ì.” ÷‹ı ¤ıÓÁ ¿fl÷Î √›Î ?
     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷˘ ±ı ¤Î√‰Î ‹Î_Õı fiı ! “√‹ı »ı” ±ı‰Ì
                                      ±ıÀ·ı ‹fifiı “fiÎ √‹÷_” ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı “…› …›¿Îfl ˢ”
ÁΛ¿˘·˘∞¿· ≥Œı@À ŒflÌ ±ıÀ·ı ◊¥ flèÎ_, ¬·ÎÁ ◊¥ √›_.
                                   ⁄˘·Ì±ı ÷˘ Â_ ŒÎ›ÿ˘ ? ±flı, ‰‘Îflı ŒÎ›ÿ˘ ◊Λ ∂·À˘. ‹fifiÎ
   ÷‹ı …\±˘ »˘, ±‹ÎflÌ ±Î¬Ì ·Î¥Œ‹Î_ Á‰Îfl◊Ì ÁÎ_… Á‘Ì         ωw© ¿fḻı ±ıÀ·ı ‹fi ±ı¿ ⁄Î…\ Á‹∞ Ω› ¿ı ˉı ±Î’b_
±‹ı “fiÎ √‹÷_” ¿Ë̱ı »Ì±ı ? ÷‹ı …\±˘ »˘ ¿Â΋Î_ ? “fiÎ          ‹Îfi÷Î fi◊Ì. ‹ÎÀı ±Î’HÎÎ Ï⁄V÷flÎ-’˘À·Î ⁄Î_‘Ìfiı ±Î’HÎı ⁄Ì…ı √΋
√‹÷_” ÿı¬Î÷_ fi◊Ì ±ıfi˘ Â_ ±◊˝ ? ±ıÀ·ı ¿o¥ ⁄‘_ √‹÷_ ËÂı ?        …‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ ¿flÌ ÿ˘. ±ıfi_ ±’‹Îfi ◊Λ ±ıÀ·ı ⁄Ë … ÁÎfl_ flËı.
‹fi ÷˘ {ΉÎÿΉΠ¿flı ¿ı “fiÎ, I›Î_ fiËŸ, ±Î‹”, ’HÎ ±‹ı ±ıfi_        ‹fifi_ ÷˘ ‹fiΛ … fiËŸ fiı ! “‹fi¿Î «·÷Î ÷fi «·ı, ÷οΠÁ‰˝V‰
«Î·‰Î ÿ¥±ı fiËŸ fiı !                          Ω›.”
336                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                  337

         Ëı ‹fi ! ÷_ Õ>⁄, “Ë_” fiÏË !              ÿÎÿÎ∞fiı “fiÎ √‹÷_” ¿Â_ fi◊Ì ? ÿÎÿÎ∞fiı Á‰˝ Ëy »ı, ⁄‘Î …
                                   ±Ï‘¿Îfl »ı »÷Î_ “fiÎ √‹÷_” ¿Â_ ¿fl‰_ ’Õı ±ı‰_ »ı fiÏË. »÷Î_›
     ≠ffi¿÷ν — ‹fiı ’Ëı·Î_ ◊÷_”÷_ ¿ı ⁄Ë Ï‰«Îfl˘ ±Î‰ı I›Îflı ±ı‰_
                                   ‹fifiı “fiÎ √‹÷_” ˢ› ÷˘› ¿flı »ı.
◊Λ ¿ı ±Î Â_ ? ’Õ˘ ±ËŸ ÁÒflÁÎ√fl (÷‚Ή) ‹Î_ !
     ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ÷_ ’Õ ! ‹Îflı ÷˘ Ë…\ ±Î          ±‹ı ⁄’˘flı ±œÌ ‰Î√ı ÁÒ¥ √›Î ˢ¥±ı fiı ÁÎÕÎ hÎHÎ ‰Î√ı
ÿÏfi›Îfi_ ¿S›ÎHÎ ¿fl‰Îfi_ »ı ±fiı ±Î ±‰÷Îfl‹Î_ iÎÎfiÌ ’flÊ ‹Y›Î,       ∂Ã̱ı I›Îflı ‹fi ‹ËŸ ±‹fiı ¿Ëı, “Ë…\ ÷˘ Ë‹HÎı … ÁÒ¥ √›Î
¿˘¥ ±‰÷Îfl‹Î_ fiËŸ ‹‚ı, ÷fiı ±Î ÿ—¬ »ı ÷˘ ÷_ ’Õ, Ω !           »Ì±ı fiı ±Î ˉı Ë‹HÎı fiı Ë‹HÎı ∂ÉÎfi_ ?” ’HÎ ±ıfi_ ¿Â_ «Î·ı
                                   fiËŸ. “√ıÀ ±ÎµÀ. ±Î Ωı ⁄Ò‹ ’ÎÕ‰Ì Ë˘› ÷˘ ⁄Ì…ı CÎıfl Ω‰.” ±‹ı
   ÷fiı ±ı‰_ ◊÷_ ‹ËŸ ¿ı “±Î Â_ ¿fl‰Îfi_ ? ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ’ÕuÎ,      ‹fifi_ ÁÎ_¤‚̱ı fiËŸ. ‹fi fiÎ ¿Ëı÷_ ˢ› ÷˘› ÁÎ_¤‚‰Î-¿fl‰Îfi_
Õ>⁄¿Ì ‹Îfḻı ÷˘ ÏfiflÎ_÷ı »^À¿Îfl˘ ◊Λ (!)                fiËŸ. flıB›·fl (Ïfi›Ï‹÷) ±ıÀ·ı flıB›·fl. ÷‹ı ÷˘ ‹fifi_ ÁÎ_¤‚˘ fiı
     ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÎ◊Ì ⁄Ì…\_ ¿o¥ ‘˘‚Λ ±ı‰_ »ı fiËŸ ±ı‰_     ? fiËŸ ÷˘ ±‹fiı ¿˘HÎ ’Ò»fiÎfl »ı ? ÷‹fiı ⁄‘Î_fiı ’Ò»fiÎfl »ı,
·ÎB›_.                                ±‹fiı ¿˘HÎ ’Ò»fiÎfl »ı ? ±‹ı ¿Ë̱ı ¿ı “±Î…ı » ‰Î√ı Ω‰,
     ÿÎÿÎlÌ — Â_ ‘˘‚Λ ÷˘ ◊Λ ±ı‰_ ?               ÁIÁ_√ ⁄_‘ fl¬Î‰˘” ÷˘ ⁄_‘ flËı ±ı. ’HÎ ±ı‰_ ¿Â_ «Î·ı fiËŸ.

     ≠ffi¿÷ν — ⁄Ë Ï‰«Îfl˘ ±Î‰ı, ÷ı‹Î_ ±Î’HÎı ¿fl‰_ ˢ› …\ÿ_       ≠ffi¿÷ν — ⁄’˘flı Ωı ÿÁ Ï‹ÏfiÀ ¿ı ’_ÿfl Ï‹ÏfiÀ‹Î_ ∂ÉÎfi_
±fiı ω«Îfl˘ …\ÿÎ ±Î‰ı.                         ˢ› ÷˘› ±Î’ ÷fl÷ ∂ÃÌfiı ⁄ıÃÎ ◊¥ Ω‰ !
     ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ω«Îfl˘ ±Î‰ı, ÷ı‹Î_ ±Î’HÎı Â_ ’HÎ ? ω«Îfl       ÿÎÿÎlÌ — Ëo±. ±fiı Á‰Îfl‹Î_ ÷‹fiı ¿èÎ_”÷_ fiı ¿ı ÁÎÕÎ ÁÎ÷ı
÷˘ ±Î‰ı. ÷ı ω«Îfl˘ iÎı› »ı fiı ±Î’HÎı iÎÎ÷Î »Ì±ı. iÎÎfi ‹Y›Î      ±‹fiı ¬⁄fl ±Î’‰Ì ÷˘ ±‹ı ’˘HÎÎ ±Îà Á‘Ì‹Î_ ÷ˆ›Îfl ! ±‹ı
’»Ì ±Î’HÎı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? …\±˘ fiı, ±ÎÀ·Ì ™‹fl ◊¥ ÷˘› ¿Ëı,        Ω√÷Î … ˢ¥±ı ’HÎ ±‹Îflı ωϑ±˘ ¿fl‰ÎfiÌ Ë˘›, ÷ı V’ÌÕÌ·Ì
“‹fl‰_ »ı ±ı‰Î ω«Îfl˘ ±Î‰ı »ı.”                    ({Õ’◊Ì) ·¥ ·¥±ı …flÎ. fiËŸ ÷˘ ±‹fiı Á‰Î ±Îà Á‘Ì ¿˘¥
    ±Î ¿S›ÎHÎfiÎ ÷_⁄‹Î_ ±‹◊˘ ËÎ◊ ±ÕÎÕÌÂ_ ÷˘› ÷_⁄ ∂¤˘        fiÎ ’ÎÕ÷_ Ë÷_ ? ’HÎ Ωı …flΛ ¿Â˘ Õ¬˘ fiËŸ, ±ı@›flıÀ («˘yÁ).
flËıÂı, Àı¿˘ ¿flÌÂ_ ÷˘› »ı ÷ı ⁄ı …HÎfi_ ¿S›ÎHÎ ◊Âı.           CÎHÎÎ ŒıflÎ ±ı‰_ ±‹fiı ◊Λ ¿ı fiÎ … √‹ı. ¬Î‰Î‹Î_ ±‹fiı fiÎ √‹ı.
                                   ’HÎ …ı ±ÎT›_ ÷ı ¿flı@À (⁄fl˘⁄fl). I›Îflı ‹fi Â_ ¿Ëı »ı ¿ı “ÁÎ_…ı
   ±fiı “fiÎ √‹ı” ÂOÿ ⁄˘S›˘ I›Î_◊Ì … ±ı «yfl‹Î_ ’Õu˘. “fiÎ       ŒflÌ ¿ËÌ ÿ˘.” I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ. ÷ı ¿Â_ ¿Ëı‰Îfi_ fiËŸ ’λ\_. …ı ⁄fiı
√‹ı” ±ı‰_ ⁄˘·Î› fiËŸ. ±ı ÕÌ¿˚ÂfiflÌ‹Î_ fiΠˢ‰˘ Ωı¥±ı. “fiÎ √‹ı”      ÷ı ¬Î‰. ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ¤Ì¬ ‹_√ΉÕΉ˘ »˘ ? ±ı‹Î_ …ı ⁄fiı ±ı
±ı ÷˘ ±ı¿ Ω÷fiÌ …ı· »ı, ËÎ◊¿ÕÌ »ı. “fiÎ √‹ı” ±ı‰_ ⁄˘S›Î         ¬Î‰. «Ò’ !” fiËŸ ÷˘ ±‹fiı ¿˘HÎ ’Ò»fiÎfl »ı ? ±‹fiı …ı ‹_√Ή‰_
±ıÀ·ı ËÎ◊¿ÕÌ ’ÕÌ.                           ˢ› ÷ı ‹_√Ή̱ı fiı ±I›Îflı ±Î≥VøÌ‹ ‹_√Ή̱ı ÷˘› ¿˘¥ ‰Î_‘˘
          I›Î_ iÎÎfiÌfi_ ¿ı‰_ ˢ› ?              fiÎ ∂ÃΉı, ¿ı ÿÎÿÎ∞ ¿ı‹ ±Î‹ ¿flı »ı ? ‰Î_‘˘ ∂ÃΉı ?
     ÷‹ı ±‹ÎflÌ ΩıÕı ˢ »˘ ÷˘› ÷‹fiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı ¿ı ±Î          ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ fiÎ ∂ÃΉı.
338                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                  339

   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ¿Â_ ‹_√Ή̱ı »Ì±ı ? ‹fi ¿Ëı ÷˘› fiËŸ.          ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfi÷Πˢ› ÷˘ ’HÎ Ïfi›‹ fiyÌ ¿flı ÷˘
±ı‰_ ˢ÷_ ËÂı ? ‹fi ÷˘ «yfl V‰¤Î‰ »ı. ÷ı …ı ±ıfiÌ ΩıÕı À«      ±ı@{ı@À (⁄flÎ⁄fl) ±ı ≠‹ÎHÎı «ÎS›Î ¿flı fiı ?
◊Λ ±ıfiı CÎfi«yfl ⁄fiÎT›Î ‰√fl flËı fiËŸ.                   ÿÎÿÎlÌ — ±ı fiyÌ ¿flı ¿ı ‹Îflı Ïfi›‹◊Ì … «Î·‰_ »ı ±ıÀ·ı
   ÷‹ı ÿÎÿÎfiı ±ÎÀ·_ ⁄‘_ …\±˘ »˘, ÷˘› ÷‹fiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı ?    Ïfi›‹◊Ì … «Î·ı. ’»Ì ⁄Ï© Õ¬· ¿flı ÷˘ ±ı‰_ ◊¥ Ω› »ı. √ÎÕÌ
ÿÎÿÎfiı “fi◊Ì √‹÷_” fiËŸ ˢ› ¿o¥ ? ⁄’˘flı ÿÎÿÎ ÀÎ¥‹Áfl, Á‰Îflı     Ïfi›‹‹Î_ fiΠˢ› ÷˘ Â_ ◊Λ ?
ÀÎ¥‹Áfl fiı flÎhÎı ÁÒ÷Ì ‰¬÷ı› ÀÎ¥‹Áfl !                   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, T›‰ËÎfl «Ò_◊Î¥ Ω› ⁄‘˘.
   ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±‹ı ⁄‘Î ±ı‰Î »Ì±ı ¿ı, ±ı¿ Ï‹ÏfiÀı›         ÿÎÿÎlÌ — ±‹Îfl_ ‹fi CÎb_› ¿Ëı ¿ı “±Î ¬Î‰, ±Î ¬Î‰” ’HÎ
√‹Ì±ı fiËŸ, ÷˘› ÷‹ı ¿ıÀ·Ì ÁÎflÌ flÌ÷ı √‹ÎÕÌfiı flά˘ »˘ ?!      fiËŸ. fiËŸ ÷˘ ‹fi ·’À<_ ’ÕÌ Ω›, ‰Îfl fiÎ ·Î√ı. ±fiı ·’À˘ ’ÕÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, …\±˘fiı ! ’HÎ ÷‹fiı ÁËı… ±¤Î‰ ÿı¬Î› »ı ?    √›˘, ÷ıfiı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ¿¿‚ÎÀ ˢ›, ÿ›Î…fi¿ „V◊Ï÷. ÷_ ÷˘
fiÎ ÿı¬Î›. ±‹ı flÎhÎı ÁÎÕÎ ±Ï√›Îfl ‰Î√ı ÁÒ¥ …¥±ı »Ì±ı. ±‹fiı     «_ÿ¤Î¥fiı flÕΉfiÎfl˘ ‹ÎHÎÁ, ÷_ ¿o¥ …ı‰˘÷ı‰˘ ‹ÎHÎÁ »\_ ? ±ı ’»Ì
±ËŸ ÁIÁ_√ «Î·÷˘ ˢ› ÷˘ √‹ı. ±ı¿ ‰ÎB›Î Á‘Ì √‹ı, ’HÎ ±Î      ±Î ‹fi ÷˘ ±ıfi_ «_ÿ¤Î¥fi_, ±Î’HÎı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ˉı ±Î’HÎı
÷˘ ÁÎÕÎ ±Ï√›Îfl◊Ì ±Î√‚ fiËŸ.                    ©ÎI‹Î.
                                     ≠ffi¿÷ν — «˘yÁ.
         fiÏË ÷˘ ±ı ’Õı ·’À<_ !
                                     ÿÎÿÎlÌ — ‹fi ±ı «_ÿ¤Î¥fi_. ±ı ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ±Î’HÎı
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı Ïfi›‹ √˘ÃT›˘ ˢ› ¿ı ⁄ı … fl˘À·Ì ¬Î‰Ì    fiËŸ «Î·‰Îfi_. ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·ıfiı, ±ıfi_ ⁄˛õ«›˝ À¿ı fiËŸ,
»ı. ’»Ì ‹fifiÎ ¿Ëı‰Î ≠‹ÎHÎı «Î·Ì±ı ÷˘ ±ı Ïfi›‹ ÷ÒÀÌ Ω› ±ı‰_     ¿Â_› À¿ı fiËŸ, ∂·À_ ±⁄˛õ«›˝ ◊Λ. ‹fifiı fiı ±Î’HÎı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ?
⁄fiı fiı ?
                                   ˉı ¿˘”¿fiÎ ÿÎ√ÌfiÎ ’ÕuΠˢ›, ‹fi ¿Ëı ¿ı ¿˘¥ »ı fiËŸ,
   ÿÎÿÎlÌ — ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «·Î› … fiËŸ. ‹fifi_ ¿èÎ_ Ωı     ·¥ ·˘ fiı. ’HÎ ±Î’HÎı Á‹…‰_ Ωı¥±ı. ’˘÷Îfi_ «·HÎ fiÎ flËı ÷˘
±Î’HÎÎ iÎÎfi ≠‹ÎHÎı «Î·÷_ ˢ› ÷˘ ±ıÀ·_ ±ıÕ…VÀ (√˘Ã‰HÎÌ) ¿flÌ    ‹fi «œÌ ⁄ıÁı.
·ı‰Î›. ±Î’HÎÎ iÎÎfifiÌ Ï‰fl© «Î·ı ÷˘ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰Î›.
                                     ≠ffi¿÷ν — ’˘÷Îfiı Á‹Ω› ¬fl_ ¿ı ±Î ⁄ı ¿·Î¿ fi¿Î‹Î …÷Î
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·ı ÷˘ Ïfi›‹ ÷ÒÀı     flèÎÎ.
±ı‰_ ¬fl_ fiı ?                              ÿÎÿÎlÌ — …÷Î flèÎÎ ±ı …\ÿÌ ‰V÷ »ı, ±ı ÷˘ ±ΩB≤Ï÷fiı
   ÿÎÿÎlÌ — flè΢ … @›Î_ ÷ı Ïfi›‹ ? ¿˘”¿fi΋Î_ ÕËÎ’HÎ ‰Î’fl‰_   ¿ÎflHÎı. ’HÎ ÷˘› ‹fi «œÌ ⁄ıÁı fiËŸ.
‰E«ı ÷ı. ‹fi Ïfi›‹‰Î‚_ »ı ’HÎ ±Î’HÎı ÷˘ iÎÎfi ≠‹ÎHÎı «Î·‰_ »ı.            ±Î’˘ ‹fifiı Ï‹ÀŸ√ ÀÎ¥‹ !
fiËŸ ÷˘ ‹fi ’HÎ Ïfi›‹‰Î‚_ »ı. ±ıfiÎ◊Ì ÷˘ ±Î …√÷fiÎ ·˘¿˘ ⁄Ë
ÁÎflÌ flÌ÷ı flËÌ Â¿ı »ı.                          ‹fi ±ÎÕቂΠω«Îfl ⁄÷Ή÷_ ˢ› ÷˘ ‹fifiı ¿Ëı‰_, √ıÀ
340                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                   341

±ÎµÀ (…÷_ flËı). ±I›Îflı fiËŸ, Ë_ ⁄˘·Î‰_ I›Îflı ±Î‰…ı. ±fiı ’»Ì    Ïfi¿Î· ¿fl‰˘ »ı. ‹fifiı ±ı‰Ì flÌ÷ı fiÎ «Î·‰Î ÿı‰_. ‹fi ±Î’HÎfiı
±ıfiı ‹ÎÀı ±Õ‘˘ ¿·Î¿ flά‰˘, ±ıfiÌ Ï‹ÏÀo√ ¿fl‰Î ‹ÎÀı, ±ıfi_ ⁄‘_    ÿ˘flÌ Ω›, ±ı‰_ fi ⁄fi‰Î ÿı‰_. ±Î’HÎı ’˘÷ÎfiÌ flÌ÷ı ‹fifiı «·Î‰‰_.
Á_«Î·fifiı ‹ÎÀı.
                                           ωfl˘‘ÌfiÎ ’ZοÎfl !
   ≠ffi¿÷ν — Ï‹ÏÀo√‹Î_ Â_ ¿fl˘ ?
                                    ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ‰Îfl ±Î’ı ±ı‰_ ¿Ëı·_ ¿ı F›Îflı ±‹ı ÁIÁ_√‹Î_◊Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı √˘‚̱˘ («˘¿·ıÀ) ¬‰ÕΉ‰ÎfiÌ, ¿Â_¿ ±ıfiı     ∂ÃÌfiı ⁄ËÎfl «Î ’̉Π√›ı·Î_ I›Îflı ±Î’ı ¿Ëı·_ ¿ı ⁄Ì∞ ⁄‘Ì
fiÎV÷˘ ¿flΉ‰˘, ’HÎ ‰¿`√ ÀÎ¥‹‹Î_. ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ⁄√ÎÕ‰˘ fiËŸ       ⁄Î⁄÷‹Î_ ±Î‰_ »^À<_ flά‰_ ±fiı ±ı¿ ÷‹Îflı ⁄˛õ«›˝fiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ …
±Î‹Î_. ±ıfiı ±Õ‘˘ ¿·Î¿ ÀÎ¥‹ ±Î’‰˘.                 ‹fifi_ fiÎ ‹Îfi‰_.
   ≠ffi¿÷ν — ±Õ‘˘ ¿·Î¿ …ı Ï‹ÏÀo√ flÎ¬Ì ±ı ‹fifiÎ ¿èÎÎ         ÿÎÿÎlÌ — fiı ⁄Ì∞ ⁄Î⁄÷‹Î_ ‹Îfi‰_ ? ±ıÀ·ı ÷‹fiı ÀıVÀ ˢ›
≠‹ÎHÎı «ÎS›Î ¿Ëı‰Î› ?                       ÷˘ ‹Îfi˘ fiı ! ‹Îflı Â_ ‰Î_‘˘ »ı ? ÷‹fiı ÀıVÀ ˢ› ÷˘ ‹fiı ¿_¥
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ıfiı Á_÷˘Ê ±Î’‰Îfi˘. I›Î_ Ï‹ÏÀ_√‹Î_ “Â_ Â_   ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ⁄˛õ«›˝‹Î_ ‹Îfi¢ ÷˘› ‹Îflı ‰Î_‘˘ fi◊Ì.
Ωı¥±ı »ı” ’Ò»‰_, ±ı ¿Ëı, “‹Îflı ÿ΂ Ωı¥±ı.” ÷˘ ¿Ë̱ı, “⁄fl˘⁄fl,      ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ fiËŸ.
Ã’¿Îfl˘.” “¬Î‰Îfi_ ±‹¿ «ÌΩı ¤Î‰ı »ı ‹fiı.” ÷ı “‰Ëı·_ ¬Î‰”
                                    ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ?
¿Ë̱ı. »o»ıÕ̱ı fiËŸ ’HΠω‘Ìfi ÀÎ¥‹ (±‹¿ Á‹›‹Î_).
                                    ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ⁄ı‹Î_ ¬⁄fl fiÎ ’ÕÌ ±ıÀ·ı ’Ò»˚›_.
          ±ı ¿Ëı‰Î› Ωfi‰fl !
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ⁄˛õ«›˝ µ’fl ÷‹ı VÀˇ˘Ó√ (ºœ) flˢ ±ıÀ·Î
   F›Îflı ÕΘ@Àfl˘ ÀÎ¥‹ √˘Ã‰ı »ı fiı, ¿ı ±ÎÀ·Î◊Ì ±ÎÀ·Î Á‘Ì     ‹ÎÀı ±Î‹ ¿Ëı‰Î ‹Î√_ »\_, ±ı‰Î Ëı÷◊Ì ±ı‰_ ⁄˘·ı·˘. ÷ı◊Ì ¿flÌfiı
±Î ÿÿa, ±ÎÀ·Î◊Ì ±Î ÿÿa, ÷˘ ±ıfiı ‹ÎÀı ±ı¿ ÀÎ¥‹ ±Î’̱ı.       ⁄ÌΩ µ’fl ÷‹ı ±ı‹ ¿Ë˘ ¿ı ‹fifi_ ⁄Ì…\_ ÏfiflÎ_÷ı ‹ÎfiΩı. ÷‹Îfl_ ¿Î‹
fl˘… fi‰flÎÂfi˘ ÀÎ¥‹ ±Î’‰Îfi˘, ÷ı ’HÎ …ıÀ·˘ ¿è΢ ±ıÀ·Î ≠‹ÎHÎı.     ◊¥ √›_ (!) Â_ ¿ÎœÂ˘ ±Î‹Î_ ? ¿ı‰Ì ‰¿Ì·Î÷ ¿fl˘ »˘ ?
   ≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl »ı.                       ≠ffi¿÷ν — ’˘÷ÎfiÌ ·Î˜ ⁄¿ (¿Î›ÿÎ’˘◊Ì)‹Î_ ·¥ …‰Î› »ı !
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄οÌ, ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·ı ±ıÀ·ı Ωfi‰fl         ÿÎÿÎlÌ — ·Î˜ ⁄¿ ÷˘ ±ıfiÌ ±ı …. ±Î ’ZοÎfl ¿ı‰Î ‹ÎHÎÁ
¿Ëı‰Î›. ±Î ⁄‘Î Ωfi‰fl˘ ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·‰ÎfiÎ. ÏËLÿV÷ÎfifiÎ     »ı ? ωfl˘‘ÌfiÎ ’ZοÎfl ! ˉı ÕÎèÎÎ ◊¥ Ω‰, fiËŸ ÷˘ fiËŸ «Î·ı
‹fiW›˘ ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı fiÎ «Î·ı ±ı‰_ ˢ‰_ Ωı¥±ı.          ±Î ÿÏfi›Î‹Î_.
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ‹˘Àı ¤Î√ı ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı … «·Î› »ı.              iÎÎfiÌ … ¿Îœı fl˘√...
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ı ±ı iÎÎfi »ı. ±ıÀ·ı ‘Ì‹ı
                                    …\·Î⁄ ÷‹ı ·˘ »˘ I›Îflı ÂıfiÌ ÿ‰Î ·˘ »˘ ?
‘Ì‹ı ŒıflŒÎfl ¿fl‰˘. ‹˘ÀΤÎ√ı ‹fi »o»ıÕΛ ±ı‰_ ¿ı‹ ¿flÌfiı ¿Ëı‰Î› ?
±Î’HÎfiı Ëfl¿÷ fi ·Î√ı ÷ı ⁄Î⁄÷‹Î_ «·Î‰Î›. ±Î’HÎı Á‹¤Î‰ı          ≠ffi¿÷ν — ËflÕı ¿ı ÏhÎŒ‚Î ¿ı ±ı‰_ ÷ı‰_.
342                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                 343

    ÿÎÿÎlÌ — ÷ı √‹ı »ı ÷fiı ?                    ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı … ¿fl‰_ ’Õı fiı ?
    ≠ffi¿÷ν — fiÎ √‹ı.                        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±ı ÷˘ ¿ËÌ »^À<_ ’HÎ ÷‹ÎflÌ ‹fl∞ fiÎ
    ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ Â_ ¿fl‰Î ·ı »ı ? fiÎ √‹ı ÷˘ fiËŸ ·ı‰Îfi_.     ˢ› ÷˘ ÂÌ flÌ÷ı ¿Îœ_ ?
Â_ ¿fl‰Î ·ı »ı.                             ≠ffi¿÷ν — ‹fl∞ ÷˘ »ı …. ¿Îœ‰Î … »ı.
    ≠ffi¿÷ν — ·ı‰Ì ÷˘ ’Õı fiı ?                   ÿÎÿÎlÌ — ‹fl∞ ◊Λ I›Îfl◊Ì ÷˘ ±ı fiÌ¿‚‰Î ‹Î_Õı, ±ıfiÌ
    ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ⁄‘_ …ı “fiÎ-√‹÷_” ËÂı ±ı      ‹ı‚ı. ÷‹Îflı fiÌ¿‚ԉΠ‹Î_ÕuÎ ?
«·Î‰Ì ·ı‰Î÷_ ËÂı ? ⁄‘Î_ ·˘¿˘fiı Â_ ±fi¿>‚ ±Î‰ı »ı ±ı flÌ÷ı ‰÷˝‰_      ≠ffi¿÷ν — Ë_ fiÎ ‹√÷_ ˢ› ±ı‰Î_ ¿Î‹ ’HÎ ¿flo »\_ ’HÎ
Ωı¥±ı. ±Î’HÎfiı “fiÎ √‹÷_” ˢ› ±ı ¤ÎÊÎ …\ÿÌ. ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ÷˘      ±Î’ ’Ò»˘ »˘ ±ıÀ·ı ¿Ë_ fiı ¿ı ±Î fi◊Ì √‹÷_, ±ı‹.
·ı÷Î_ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì. ±ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ¿ı ±Î fi◊Ì √‹÷_ ÷ı ⁄‘Î_
±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ·¥ ¿˘ ±ı‹ »˘.                        ÿÎÿÎlÌ — “√‹÷_ fi◊Ì” ±ı ÂOÿ … ¿ÎœÌ fiά˘. ±Î’HÎÌ
                                  ÕÌ¿˚ÂfiflÌ‹Î_ ±ı ÂOÿ … fiÎ Ωı¥±ı.
    ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ±ıfi_ ÿ—¬ı› fi◊Ì ◊÷_ ±Î‹.
                                     ¿˘¥ ÷‹fiı ¿Ëı ¿ı “÷‹ı fiηΛ¿ »˘ ±ı ÷‹fiı √‹ı »ı ?”
    ÿÎÿÎlÌ — ÂÎfi_ ÿ—¬ ◊Λ ’HÎ ? “Œ¿Ìfl ‰V÷Ìfiı fiÎ √HÎı fiı    I›Îflı ¿Ëı “ËÎ, ±‹fiı √‹ı »ı ?” ¿Ë̱ı ·Î›¿ »ı ±ı‰_ ¿Ëı ÷˘
‰V÷Ì Œ¿Ìflfiı fiÎ √HÎı ! ’»Ì Œ¿Ìflfiı› Â_ ÿ—¬ fiı ‰V÷Ìfiı› Â_       √‹ı »ı ±ı‰_ ? “·Î›¿ »ı” √‹Âı ÷˘ ÷‹ÎflÌ fi⁄‚Î¥ ◊Âı ±fiı
ÿ—¬ ? ’HÎ F›Îflı ±Î fl˘√ ‹ËŸ CÎÎS›˘ ÷ı ¿Îœ÷Ì ‰¬÷ı ⁄Ë ¤Îflı      “fiηΛ¿ »ı” ¿Ëı, ±ı‰_ Ωı √‹Âı ÷˘ fi⁄‚Î¥ …Âı. ’ı·Î ÁÎËı⁄
’ÕÌ …Âı. ¤ıÓÁfiı ±Î√‚ ¬ıÓ«ı ±fiı ’λ‚ ‹Îflı. ±S›Î, …‰Îfi_ »ı      ÷˘ ¿Ëı »ı ¿ı ±’‹Îfiı› ±Î’˘, fiı ‹Îfiı› ±Î’˘, ⁄ıµ ±Î’˘.
÷˘ ‹Îfl Â_ ¿fl‰Î ¬Î› »ı ?
                                           ±’‰Îÿ‹Î_ ±ÎÀ·_ … !
   ±Î ¿Ëı »ı ¿ı “¿Î‹ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì √‹÷_ ’HÎ ÿÎÿÎfiÌ ±ÎiÎÎ
»ı ±ıÀ·ı ¿Î‹ ¿fḻı »Ì±ı !” ±Î fi◊Ì √‹÷_ ⁄˘S›Î ¿ı ±ı ¿Î‹         “fiÎ √‹÷_ ¿ÎœÌ fiά¢ fiı ˉı ?
      ı
÷fl÷ «œÌ ⁄ıÁ. ˉı ±Î ⁄‘˘ ÷‹Îfl˘ fl˘√ Ω› @›Îflı ? ÷‹fiı ’ˆHÎΉı
                                    ≠ffi¿÷ν — ¿ÎœÌ fiάÌÂ_.
÷˘ …÷˘ flËı (!) ’ı·Ì ‰Ë ¿ÎœÌ ±Î’ı (!) ‹ÎflÌ-Ã˘¿Ìfiı, ˷ΉÌ
˷ΉÌfiı ¿ÎœÌ ±Î’ı.                           ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı √‹÷_ ¿fl˘. ÿÎw ’̉Îfi_ ¿Ëı ÷˘ √‹÷_ ¿fl‰Îfi_
                                  ±ı‰_ fiËŸ. “fiÎ √‹÷_” fiÎ √‹÷ÎfiÌ …B›Î±ı flά˘. ±ıÀ·ı ËıS’d·
    ≠ffi¿÷ν — ˉı ÷‹Îflı ±‹ÎflÎ_ fl˘√ Ë·Î‰Ì Ë·Î‰Ìfiı ¿Îœ‰Î
                                  ◊Λ ±ı. “±Î ±Î≥VøÌ‹ ⁄ı ÕÌÂ◊Ì ‰‘Îflı ¬Î‰Îfi˘ √‹÷˘ fi◊Ì” ±ı‰_
’ÕÂı.
                                  ⁄˘·‰_. ÷ı «˙ÿ-«˙ÿ ÕÌ¢ fiı ⁄Îfl-⁄Îfl ÕÌ¢ ¬Î¥ Ω› ÷ı ‹ÎHÎÁ
    ÿÎÿÎlÌ — Ë_ fi‰fl˘ »\_ ±Î ⁄‘_ ¿Îœ‰Î ËÎw ? Ë_ ¿ÎœÌ ±Î’_,   »ı ¿ı Â_ »ı ÷ı … ‹fiı Á‹…HÎ ’Õ÷Ì fi◊Ì. ¿˘¥±ı› ±Î‰_ fiÎ ¿flı.
¿Ëı »ı. Ë_ ¿ıÀ·ÎfiÎ ¿Îœ<_ ? Ë_ ÷˘ ¿ËÌ ÿ™ ÷‹fiı.           ±ÎfiÌ Ëÿ ˢ› ¿ı fiΠˢ› ?
344                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                 345

    ≠ffi¿÷ν — ˢ› fiı !                    ÷˘. ±fiı ±ı ÷˘ √‹ı »ı ±ı‹ ¿flÌfiı ¿fl‰_ ’Õı.
    ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ¿ıÀ·Ì Ëÿ flά˘ ?                 ≠ffi¿÷ν — “√‹ı »ı” ±ı‹ ¿flÌfiı ¿fl‰_ ’Õı ?
    ≠ffi¿÷ν — Ë_ flά_ »\_.                    ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı Â_ ¿flı ÷ı ? “fi◊Ì √‹÷_” ¿Ëı ÷˘ ⁄Ì¿ ·Î√ı.
                                  ı
                                Ëo‹ÂÎ_ …ı «Ì… fiÎ √‹ı ±ıfi˘ ¤› ·Î√ı. ¤› ’ıÁÌ Ω›. ’˘·ÌÁ‰Î‚˘
    ÿÎÿÎlÌ — ±˘Ë˘, ÷‹ı flάfiÎflÎ ‹˘ÀÎ !!! ¿ıÀ·Ì ÕÌ ¬Î¥
                                fiÎ √‹÷˘ ˢ› ÷˘ ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ ÿı¬ı fiı ¤› ·Î√ı. “√‹ı »ı” ¿Ë̱ı
Ω‰ ?
                                ÷˘ ¤› fiÎ ·Î√ı. ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ “fiÎ √‹÷˘” ˢ› ÷˘ ¤› ·Î√ı »ı
    ≠ffi¿÷ν — «Îflı¿ ¬Î¥ Ω™, ‰‘Îflı fiÎ ¬Î™.          ±ı‰_ ÷‹ı ΩH΢ »˘ ? fiËŸ ΩHÎ÷Πˢ ?
    ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±Î ¿ıÀ·Ì› ÕÌ¢ {Î’ÀÌ Ω› ±ı‰Î !          ≠ffi¿÷ν — Ωb_ »\_. ±fiı “√‹ı »ı” ±ı‰_ ¿Ë̱ı ÷˘ ?
   ÷‹ı ±Î «˘‰ÌÁı› ¿·Î¿ ‹ÎflÌ ΩıÕı flˢ »˘, ÷ı fiÎ √‹÷_ ¿Â_      ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ¤› fiÎ ·Î√ı. ⁄Á, ±Î … »ı. …√÷‹Î_ ¿˘¥
Ωı›_ ±‹Îfl_ ?                          «Ì… “fi◊Ì √‹÷Ì” ±ı ÷˘ ⁄˘·‰_ … fiËŸ.
    ≠ffi¿÷ν — fi◊Ì Ωı›_.                             ∞‰fifiÌ …wÏfl›Î÷...
    ÿÎÿÎlÌ — CÎHÎÎ ŒıflÎ ÷˘ ‹Îflı ÿÎÿfl˘ ∂÷fl‰˘ ˢ› ÷˘› ÷‹ı     ‹fiW›‹Î_ ±Î‰U›¿ ‰V÷fiÌ …wfl. ±fiΉU›¿ ¿ıÀ·_ ËÂı ?
¿Ë˘ ¿ı “fiÎ, ⁄ıÁÌ Ω‰” ÷˘ Ë_ ’λ˘ ⁄ıÁÌ Ω™. Ë_ “T›‰„V◊÷”fiı     ±fiΉU›¿ @›Î_ …¥fiı ’ˢӫı ?
Ωı™ ¿ı “T›‰„V◊÷” ¿¥ ⁄Î…\ …¥ flèÎ_ »ı, ±ıωÕLÁ ⁄‘Î. “fiÎ        ≠ffi¿÷ν — CÎb_ ⁄‘_.
√‹÷_” ÷˘ ±Î’HÎÌ ÕÌ¿˚ÂfiflÌ‹Î_ fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı. ÷ı› fiÎ √‹÷_ ÷ı
Œ@÷ ÂıfiÎ ‹ÎÀı ? ⁄˛Î_ÕÌ »ı, ÁÌ√flıÀ »ı ±ı‰Ì ±‹¿ ±‹¿ ‰V÷±˘,       ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘˘ ÀÎ¥‹ ±fiΉU›¿ ‹ÎÀı »ı. ±Î‰U›¿ ÷˘
ω¿ÎflÌ V‰¤Î‰ …ı ‹fiW›’HÎÎfiı ⁄ı¤Îfi’b_ ⁄fiΉı ±ı‰Ì «ÌΩı fiÎ     “¡Ì ±Î˜Œ ¿Î˜VÀ” ˢ› »ı. ±Î ÀÎ¥‹ … ⁄‘˘ ±fiΉU›¿ ¬Î¥ Ω›
ˢ‰Ì Ωı¥±ı. ‹fiW›’HÎ΋Î_◊Ì ∂÷ÎflÌ ’ÎÕı ±ı‰_ fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı.    »ı. …ıfiÎ ‹ÎÀı ‹ı¥LÀfiLÁ ¿fl‰_ ’Õı »ı, ±Î‹ ¿_¥ ¿fl‰_ ’Õı »ı, ±ı
‹Îfi‰÷Î ¬·ÎÁ ¿flÌ fiάı ±ı «Ì… fiÎ √‹‰Ì Ωı¥±ı ±Î’HÎfiı.       ⁄‘_ ±fiΉU›¿. Â_ Â_ ±Î‰U›¿ »ı ?
‹fiW›‹Î_ …ı ¬’÷_ fi◊Ì, ÷ı fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı. ±Î ÷˘ ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı       ≠ffi¿÷ν — ¬Î‰_-’̉_, ¿’ÕÎ_, ÿ‰Î, ’ÎHÎÌ Ï‰√ıflı.
»ı … fiËŸ ’»Ì ÂÎ ËÎfl “fiÎ √‹÷_” flά˘ »˘ ?
                                   ÿÎÿÎlÌ — ˉΠ’ÎHÎÌ ÷˘ ¡Ì ±Î’ı »ı ¿<ÿfl÷. ±Î ÿÏfi›Î‹Î_
   ÷‹ı ÷˘ flÎ÷-ÿËÎÕ˘ …\±˘ »˘, ’HÎ ±‹ı ÁËı…ı› ±HÎ√‹˘      Á˙◊Ì ‹˘ÓCÎ΋Î_ ‹˘ÓCÎÌ «Ì… ˢ› ÷˘ ˉÎ. …ı ’Î_« Ï‹ÏfiÀ fiΠˢ›
¿Â˘ ⁄÷ÎT›˘ ¿Â΋Î_ ? ÷ı ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ¿ı ‹fiı √‹÷_ fi◊Ì     ÷˘ ‹ÎHÎÁ ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› ±fiı ±ı “¡Ì ±Î˜Œ ¿Î˜VÀ” ¿<ÿfl÷ı ±ÎM›_
? ±ı‰_ ⁄˘·˘ »˘ ? ‹fiı ÷˘ ±ı‰_ ¿˘¥ ⁄˘·ı ÷˘ ⁄Ë «Ì÷flÌ «œı.     »ı. ±fiı ±ı ÷˘ ⁄‘ı, “±ıfiÌ M·ıÁ” (√‹ı ÷ı …B›Î±ı), √‹ı I›Î_ Ω‰
÷ı ±ı‰_ ⁄˘·÷˘ ËÂı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ? Ωı ÿ‰Î ’̉ÎfiÌ fiÎ √‹ı, Á_ÕÎÁ    ÷˘ ‹‚ı ±ı ! ¿<ÿfl÷ı ¿ıÀ·Ì ÁıŒÁÎ¥Õ (Á·Î‹÷Ì) ¿flÌ ±Î’Ì »ı !
…‰Îfi_ fiÎ √‹ı. ¿˘¥fiı √‹÷_ ËÂı ±Î ⁄‘_ ? ’HÎ ¿fl‰_ … ’Õı ±ı     ÷_ Á_ÕÎÁ‹Î_ …™, √‹ı I›Î_ …™ ÷˘› ±ı ‹‚ı. ¿ıÀ·Ì ÁıŒÁÎ¥Õ ¿flÌ
346                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                   347

±Î’Ì »ı ! ±fiı ⁄Ì…\_ ’ÎHÎÌ. ÷ı› “¡Ì ±Î˜Œ ¿Î˜VÀ” ±ÎM›_ »ı. ’ÎHÎÌ   ⁄˘·‰_, “‹fiı fi◊Ì √‹÷_” ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·Î›. ÷‹ı ÷˘ ±ı‰_ ÁÌ‘_ ⁄˘·˘
‹ÎÀı ⁄Ë I›Îflı ±‹¿ …B›Î±ı Ωı¥±ı fiı ’λ\_ ‰√fl ‹Ëıfi÷ı …        »˘ ¿ı “‹fiı fi◊Ì √‹÷_ !” ’»Ì Ωı ÕÌ≠ıÂfi ±Î‰ı fiı ! ¤› ·Î√ı !
Ωı¥±ı, ±ı‰_ ˢ› ÷˘ ’ˆÁÎ ±Î’…ı. ÷˘ ÷fiı ÷Îflı I›Î_ ’ÎHÎÌ ‹‚Âı.
                                     ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ÷˘ ‹fiı ¿Ëı »ı, “±Î ¤Î¥±ı ‹fiı ÁÎZÎÌ‹Î_ ‹Ò@›˘
’»Ì “eÕ” (±Lfi) ’HÎ ÁV÷_. «˘◊_ ±Î‰U›¿ »ı ÁÒ¥ flËı‰Îfi_. …flο
                                  »ı. Á‹LÁ ±ÎT›˘ »ı.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “‹fiı Â_ ¿fl‰Î ¿Ëı‰Î ±ÎT›˘ ? ±ı‹Î_
ÃoÕ¿ Ωı¥±ı. fiÎfi_ »Î’fl_ Ωı¥±ı, CÎÎÁfi_ ¿ı √‹ı I›Î_. ±fiı ±ı¿Îÿ
                                  ‰Î_‘˘ ¢ ? ‰¿Ì· ÷˘ ±ıHÎı ¿flı·˘ »ı. ±ı ‰¿Ì· ¿Ëı ±ı ÷Îflı
’Î◊fl‰ÎfiÌ …flο «|Î¥ ±fiı ±ı¿Îÿ ±˘œ‰Îfi_ Ωı¥±ı. ⁄Á, ±ÎÀ·_
                                  ¿fl‰Îfi_.” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “’HÎ ‹fiı ÷˘ L›Î›‹_Ïÿfl‹Î_ ’√ ‹Ò¿÷Î_ …
…. ⁄Ì…\_ Â_ Ωı¥±ı ? ¿’ÕÎ_ ⁄ı Ωı¥±ı. ÷ı‹Î_ ¿ıÀ·Î_ ÷˘ŒÎfi ¿ÎœuÎ_ !
                                  ¤› ·Î√ı »ı.” ‹ıÓ ±ıfiı ¿èÎ_, “±S›Î, L›Î›‹_Ïÿfl ÷˘ ‹˘À<_ Ï⁄SÕŸ√
   ’Ëı·Î_ ÷˘ ‹Î◊΋Î_ ÷ı· fiά‰Îfi_ … fi Ë÷_. ‹Î◊΋Î_ ÷˘      »ı. ±ı‹Î_ ¿o¥ ’ÕÌ …‰Î› ±ı‰_ fi◊Ì ¿ı ±ı‰_ ÷ı‰_ ÷˘ »ı fiÏË, ¿ı
              _
‰ıflÎfi … ¿flÌ fiά÷Î. ±ËŸ◊Ì ‹ÒÕÎ‰Ì ÿı÷Î. ËÒÕ ËÒÕ ÁÌ‘_ ! ·ı, ¿·¥    ±ı ·˘¿˘±ı ¿>÷flÎ flÎA›Î »ı ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ? I›Î_ ÂÎfiÌ ⁄Ì¿ ·Î√ı ?
¿flÌ fiά ±ıfiÌ ! ¿·¥ ¿›Î˝ …ı‰_ … ÿı¬Î› !!              ±fiı ±ı ÷˘ ‹_Ïÿfl »ı. ÂÎ◊Ì ⁄Ì¿ ·Î√÷Ì ËÂı ?”
          “fiÎ √‹÷Δ◊Ì ¤› !                   ≠ffi¿÷ν — ¤› ’ıÁÌ √›ı·˘.
    “fi◊Ì √‹÷_” ±ı‰_ ⁄˘S›Î ¿ı ÁΛ¿˘·˘∞¿· ≥Œı@À ’Õı »ı.         ÿÎÿÎlÌ — “fi◊Ì √‹÷_, fi◊Ì √‹÷_” ¿èÎ_, ÷ı◊Ì ±Î ¤› ’ıÁÌ
¿ÎflHÎ ¿ı ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ ¿ı‰˘ »ı ? …ı‰_ ⁄˘·ı ±ı‰˘ ◊¥ Ω›.       Ω› ÷˘ ’»Ì L›Î›‹_Ïÿfl fiÎ Ω›. ±ıÀ·ı “⁄Ë ÁflÁ, ⁄Ë ÁflÁ”
…ı‰_ Ï«_÷‰ı ÷ı‰˘ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ±‹fiı “√‹ı »ı” ±ı‰_ ¿Ëı ÷˘ ±ı‰_    ¿ËÌfiı ‹ËŸ ’ıÁÌfiı ⁄ıÁ̱ı ÏfiflÎ_÷ı.
◊¥ Ω›.
                                            V‹ÂÎfi ¿˘fiı √‹ı ?
   ÷‹fiı ±ı‰_ ¤Ò÷ ’ıÁÌ √›ı·_ ¿ı “±Î fi◊Ì √‹÷_,    ±Î fi◊Ì
√‹÷_”. ËÎ, ÷ı ±iÎÎfiÿÂ΋Î_ ÷˘ ⁄‘Î ±ı‰_ ¿flı ….     ’HÎ ±Î       ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥fiÎ V‹ÂÎfi‹Î_ √›ı·Î fiËŸ ?
iÎÎfiÿÂ΋Î_ fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı. fiËŸ ÷˘ …ı‰_ Ï«_÷‰ı ±ı‰˘   ◊¥ Ω›       ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ … ‰Îfl √›ı·˘.
±ı‰_ ΩHÎ÷˘ ◊›˘ fiı ÷‹ı ΩHÎÌ Ωı¥fiı ±Î‰_ ¿fl˘ »˘     ⁄‘_. ’ıHÎı
ΩHÎ÷˘ … fi◊Ì Ï⁄«Îfl˘.                           ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ÷fiı fi◊Ì √‹÷_ ?

   ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi ’»Ì ΩHÎÌfiı ¿flı.                   ≠ffi¿÷ν — I›Î_ fiÎ √‹÷_ ±ı‰_ fiÎ ·Î√ı.

   ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ’»Ì ΩHÎ÷˘ ◊›˘ ¿ı …ı‰_ Ï«_÷‰ı ±ı‰˘ ◊¥         ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı I›Î_ √‹ı ?
Ω› ±ÎI‹Î. ±ıÀ·ı ±‹fiı ÷Ή «œu˘ ˢ›, ÷˘ ¿˘¥ ¿Ëı, “÷Ή           ≠ffi¿÷ν — ±Î‰_ ∂¤_ fiÎ ◊Λ ¿ı fi◊Ì √‹÷_.
«œu˘ »ı ?” I›Îflı Ë_ ¿Ë_ ¿ı “fiÎ, ¿Â_› fi◊Ì ◊›_.” ⁄Ë ¿Ëı I›Îflı
¿Ë_ ¿ı “±_⁄ηη¤Î¥fiı ÷Ή «œu˘ »ı. ‹fiı «œu˘ »ı ±ı‰_ Ë_ fiÎ         ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ÷Îflı ‹fi ÷˘ √Q›_ fiı ?
⁄˘·_.” ÷‹Îflı ⁄Ë I›Îflı ⁄˘·‰_ … ˢ› ÷˘ “‹fifiı fi◊Ì √‹÷_” ±ı‰_        ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fiΠˢ›.
348                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                  349

   ÿÎÿÎlÌ — ±˘kÎÎflÌfiÌ ! ·ı !! ¿ı‰Î ‹ÎHÎÁ »˘ ÷ı ? ÂıfiÎ     ¿˘¥ ‹Îfl ‹Îflı. ¤Ò÷ ¿˘fiı ’ıÁÌ Ω› ? ’ı·Î ¿Ëı, “Ωı ÁÌ‘Î_ … «ÎS›Î
±Î‘Îflı «Î·˘ »˘ ? ÷‹ÎflÌ Ω÷fiÌ ¿o¥ Ï¿o‹÷ … fi◊Ì ? “fi˘ ‰ıS›      Ω‰, Ëo±. ’λ‚ Ωı¢ ÷˘ «˘ÓÀÌ Ω› ’»Ì ¤Ò÷.” ÷˘› ±ı ’λÎ
          _                   _
±Î˜Œ ÁıSŒ” ? ±ı¿ ¤Ò√‚_ ⁄˘·ı ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı «ÎS›Î ¿fl˘ »˘ ? ¤Ò√‚_   ‘Ì‹ı flËÌfiı …\±ı. ±ıÀ·ı «˘ÓÀÌ ’Õı. Ωı‰Îfi_ … fiËŸ ’λ‚. ±Î
Â_ ⁄˘·ı ? I›Î_ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±ıÀ·ı I›Î_ «ÎS›Î.          ÁIÁ_√‹Î_ ±Î’HÎı ‰Î÷˘ ¿fḻı ’HÎ ’»Ì ’ı·˘ ‹˘Ë ÷fiı ’λ˘ «œÌ
                                 Ω› »ı ¬fl˘ ? fiÌ«ı ∂÷flı ¿ı ’λ˘ ‹˘Ë «œÌ Ω› »ı ?
   ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ … ◊Λ »ı.
                                    ≠ffi¿÷ν — «œÌ Ω› »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹fiı ¿ı‹ √‹ı »ı, ‹fiı ÷˘ ±ı … Á‹Ω÷_ fi◊Ì.
iÎÎfiÌ ’vÊfiı Ωı›Î ’»Ì ±ı‹fi_ fl˘…fi_ «ÎÏflhÎ Ωı‰Î‹Î_ ±Î‰ı ¿ı         ÿÎÿÎlÌ — ’λ\_ ÷fiı ÁIÁ_√◊Ì Á‹Ω› ¬fl_ ¿ı ±Î ⁄‘_ ÁΉ
±Î‹fiı “fiÎ √‹÷_” ¿Â_ fi◊Ì. ±fiı ±Î’HÎı ±ı‰Î ¿ı‰Î ‹Òfl¬ !       ¬˘À<_ »ı ?
        T›‰„V◊÷‹Î_ …ı ˢ ÷ı ‹_…^fl !               ≠ffi¿÷ν — ¬˘À<_ »ı ±ı‰_ Á‹Ω› ’HÎ ’λ˘ ‹˘Ë «œÌ Ω›
                                 »ı.
   ±‹ı ·˘¿˘fiı ¿Ë̱ı ¿ı ±ı› ÁÎÕÎ ±ÎÃı ±Î‰Ωı, ’˘HÎÎ ÁÎ÷ı
fiËŸ. ÷˘ ±‹ÎflÌ «Î ÁÎÕÎ ±Îà ’»Ì ◊Λ. ±‹ÎflÎ ∂ÃuÎ ’»Ì «Î          ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘ÎfiÎ …ı‰_ ◊‰_ »ı ¿ı ÿÎÿÎ∞ …ı‰Î ◊‰_ »ı ?
◊Λ ±fiı ÷‹Îfl˘ ¿ıÁ ÷˘ ⁄‘˘ ⁄ŒÎ¥ Ω› ⁄‘˘. ÷ı◊Ì ±‹Îflı “fiÎ          ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ …ı‰Î ◊‰_ »ı.
√‹÷_” ¿Â_ fi◊Ì. fiÎ √‹÷_ ˢ› ÷˘› ∂Ã̱ı »Ì±ı. “T›‰„V◊÷”
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ˢ› ÷˘ ±ı flV÷˘ ’¿Õ‰˘ Ωı¥±ı fiı ?
                             ^
±ıÀ·ı “T›‰„V◊÷”. ⁄‘_ … √‹ı. “T›‰„V◊÷”‹Î_ …ı ˢ ÷ı ±‹fiı ‹_…fl
»ı. ±ı ÷˘ ÿÎÿÎ◊Ì ÁÎ÷ ‰Ê˝ ⁄ÌΩ ÿı‹Î_ flËı‰Îfi_ ˢ› ÷˘› ‹_…^fl             ¬˘ÀÎfiı ¿Îœ‰ÎfiÌ º„WÀ...
»ı ±fiı ÿÎÿÎfiÌ ’ÎÁı ‰ÌÁ ‰Ê˝ flËı‰Îfi_ ˢ› ÷˘› ‹_…^fl »ı.
                                    ≠ffi¿÷ν — ±‹Îflı ⁄‘_ … ¬˘À<_ fiÌ¿Y›_, fiı ˉı ⁄‘_ ¿Îœ‰Îfi_
“T›‰„V◊÷”‹Î_ ˢ› ±ı ‹_…^fl »ı.
                                 ⁄Ë »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ◊Ì …\ÿÎ flËı‰Îfi_ ˢ› ÷˘ ÷ı ‹_…^fl »ı ±ı‰_
                                    ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ ¿Îœ‰Îfi_ fiΠˢ›, ⁄Y›_. ¬˘À<_ ΩHΉÎfi_ ˢ›.
¿Ëı‰Îfi_ ?
                                 ¬˘ÀÎfiı ¬˘À<_ ΩHÎÌ ±fiı ±fi¤‰˘ ¿ı ¬flı¬fl ±Î ¬˘À<_ »ı. ±ÎÀ·_
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±fiı ±ı‹fiÌ ÁÎ◊ı ‰ÌÁ ‰Ê˝ flËı‰Îfi_ ˢ ÷˘›     ¿fl˘ ±ıfi_ fi΋ ¿Îœu_ ¿Ëı‰Î›. fiËŸ ÷˘ ¿Îœ‰Îfi_ ¿Ëı¢ ÷˘ ’λ˘
÷ı ‹_…^fl »ı. fiËŸ ÷˘ “T›‰„V◊÷” ±ı‰_ … ¿fl‰Îfi_ »ı. flÕÎ‰Ì flÕΉÌfiı   fi‰˘ fl˘√ ∂¤˘ ◊Âı. “¿Îœ˘” ÷˘ ±ÎI‹Î @›Î_ ∂¤˘ flËıÂı fiı ±Î
¿flÂı, ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ËÁÌ ËÁÌfiı ¿fl˘ fiı !                ¿Îœ‰Îfi_ @›Î_ ∂¤_ flËıÂı ? ±ÎI‹Î flËÌ √›˘. ’λ\_ ˉı ¿Îœ‰Îfi_
                                 »ı ¿ËıÂı, ÷˘ √ÎÕÌ ’Î»Ì @›Î_›ı «Î·Ì ! ’Ëı·Î_ flÎ…‘ÎfiÌ Ë÷Ì, ÷ıfiı
   ≠ffi¿÷ν — …\ÿÎ flËı‰Îfi_ fiÎ … √‹ı ÷ı.
                                        Ó
                                 ⁄ÿ·ı ·˘¿· ËıÕÌ. ⁄Ì…\_ Â_ I›Îflı ? ¿Îœ‰Îfi_ ¿Â_ ˢ› fiËŸ. ±Î ±‹ı
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹fiı “fi◊Ì √‹÷_” ±ı ±Î‰ı … fiËŸ ⁄fi÷Î Á‘Ì.      ¿Ë̱ı »Ì±ı ±ı ΩH΢, ±˘‚¬˘, ≠÷ÌÏ÷ ¿fl˘ ±fiı ’»Ì ±fi¤‰
’HÎ ±ı ÏËo‹÷ ÷˘ flά˘. fiËŸ ÷˘ ’ı·Î_ «œÌ ⁄ıÁÂı. œÌ·Îfiı ÁË      ¿fl˘ ±ıÀ·ı fiÌ¿‚Ì √›_ ⁄‘_›. fiËŸ fiÌ¿Y›_ ˢ› ÷˘ ’»Ì fiÌ¿‚Ì
350                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                  351

…Âı. ÕΘ@Àfl ÿÿafiı ’E«ÌÁ …\·Î⁄ ±Î’÷˘ ËÂı ¿o¥ ? ±ı¿ … …\·Î⁄    Ω÷fiÌ ¤Ò·˘ »ı ÿÏfi›Î‹Î_ ? ¿o¥ Á‰Îfl‹Î_ ‹˘ÕÎ ±Î‰˘ »˘ ¿ı ÷‹ı
±Î’ı ±ıÀ·ı «˘A¬_ ◊¥ Ω›. ’»Ì ÿ‰Î «Î· ¿flÌ ÿı.           ±Î‹ ¿fl˘ »˘ ¿ı ⁄ÌΩ ¿˘¥fiı √΂˘ ¤Î_ÕÌ ±ÎT›Î ? ±fiı ÷ı› ⁄ËÎfl
                                 ¿fl÷Πˢ ’λÎ. ÿÎÿÎ√ÌflÌ ÷˘ ¿fl÷Î … Ë¢, ÷˘ … ·˘¿˘fiÌ ⁄Ò‹˘
        ‹fifiÌ «Ì÷flı·Ì “·Î˜ ⁄¿” !
                                 ±Î‰ı fiı ?
   ¤Ò· ÷fiı ±ı¿<› ÿı¬Î¥ ? ±Î ¿ÎœÌ ÷˘› ÿı¬Î¥ ?
                                   ≠ffi¿÷ν — ’Ëı·Î_ …ı‰_ fiÏË.
   ≠ffi¿÷ν — ÿı¬Î› ’HÎ ±ıÀ·_ ⁄‘_ @·Ì›fl fi◊Ì ◊÷_.
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¬˘À<_ ˢ› ÷˘ ÷fl÷ ¬⁄fl ’ÕÂı fiı ? ’ÕC΢
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, @·Ì›fl (V’WÀ) ◊‰Î ÿı fiı ! ∂÷Ή‚ Â_ »ı     ’Õı ¿ı fiÎ ’Õı ?
±Î’HÎfiı ? Ë…\ ÷˘ ”83fiÌ Áη »ı. 2005 fiı ÷˘ Ë…\ ⁄Ë ‰Îfl »ı.
                                   ≠ffi¿÷ν — ’Õı fiı.
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ±ı‰_ ˢ› ? ˉı ’˘ÊΛ fiËŸ ±ı‰_.
                                   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì…ı ⁄‘ı fi◊Ì ¬˘À<_ ¿Â_. ¬˘À<_ ±Î ±ı¿·_ … »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ ⁄Î…\ ’˘ÊΛ fiËŸ fiı ⁄Ì∞ ⁄Î…\ ±Î‰_ ⁄˘·˘
                                 ±Î ‹fifi_ ÷‹ı ‹Îfi˘ »˘ ±ı ±ıÀ·Î‹Î_ … »ı. fiÎfi΋Î_ fiÎfiÌ ⁄Î⁄÷,
»˘. ˉı ‹fifiı “fiÎ √‹÷_” Œıfl‰Ì fiά˘.
                                 ’HÎ ÷‹ÎflÎ ‹ÎÀı ±Î‰Õ˘ ‹˘À˘ Ïfi⁄_‘ ·¬‰˘ ’Õı »ı. ⁄ÌΩfiı ÷˘ ±ı¿
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ÎfiÎ◊Ì Â_ fi¿ÁÎfi ◊Λ »ı ±ı ⁄fl˘⁄fl       … ‰V÷ ¿ËÌ ÿÌ‘Ì ¿ı “¤¥, ±Î ¿ÎœÌ fiά…ı.” I›Îflı ±ı ¿Ëı ¿ı “ËÎ,
Á‹Ω÷_ fi◊Ì.                            ¿ÎœÌ fiάÌÂ.” ±ıÀ·ı ’»Ì ««Î˝ … fiΠˢ›fiı ±ıfiÌ. ÷‹ı ÷˘ ±ÎÕÎ
   ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı flËı‰Î ÿ˘ ±Î’HÎı. fi¿ÁÎfi ◊›Î ’»Ì ¿fl‰Îfi_.   ±ıÀ·ı ¿Ëı¢, “’HÎ √‹÷_ fi◊Ì ÷ıfi_ Â_ ¿fḻı ? ’HÎ √‹÷_ fi◊Ì
                                 fiı ? ±Î‰_ fiı ±Î‰_ √Î √Î ¿flı ±ıÀ·ı ’»Ì Â_ ¬⁄fl ’Õı ? √‹÷_
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ±ı‰_ fiËŸ. ±Î ‹fifi_ ¿èÎ_ ‹fiΛ fiËŸ. ⁄Ì∞
                                 ±ıÀ·ı ÷˘ √‹ÎÕfiÎfl ¿˘HÎ ? ¿˘fiı √‹÷_ fi◊Ì ? ±ı ÷’ÎÁ ¿fl˘fiı
±Î ⁄‘Ì …ı ¤Ò·˘ ⁄÷Ή˘ »˘, ’˘÷ÎfiÌ “·Î˜ ⁄¿”fiÌ, ±ı ⁄‘_ Á‹Ω÷_
                                 ◊˘Õ̉Îfl. ±ı¿ ‹fi …ı‰Ì …ı L›ÒÀˇ· ‰V÷ ±ı √‹ÎÕfiÎfl ÷‹fiı ? ±fiı
fi◊Ì.
                                 ÷ıfi˘ ÷‹ı ±Î‘Îfl ·˘ »˘ ? “‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı” ±fiı ±ıfiÌ›
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‹fifiÎ ¿Ëı‰Î µ’fl◊Ì ÷‹ı ⁄‘Î ·Î˜ ⁄¿       “·Î˜ ⁄¿” ÷‹ÎflÌ !” ⁄Ì…\_ Â_ ÿÏfi›Î‹Î_ ¬˘À<_ »ı ÷‹Îfl_ ? ÷‹ı fi◊Ì
‰Î’fl˘ »˘. ±ı‹Î_ fiı ±ı‹Î_ …, ±ıÀ·Î … Á¿Û·‹Î_. ¿o¥ Á‰Îfl‹Î_     ¬Î‰Î-’̉΋Î_ ¬flÎ⁄ ¿ı fi◊Ì ⁄Ì∞ ¿˘¥ ‰V÷ ¬flÎ⁄. ⁄‘_ ÁÎfl_ »ı
ÁIÁ_√ ‹ÎÀı ±Î‰‰Î‹Î_ ÷‹ı ‹˘ÕÎ ◊Ή »˘ ¿ı ±ı‰Ì ÷ı‰Ì ¿ÂÌ ¤Ò·     ’HÎ ±ÎÀ·Î ËÎfl … ‘Ò‚‘ÎHÎÌ ¿fl˘ »˘ ! ÷ı ’»Ì ‘Ò‚‘ÎHÎÌ ◊¥ Ω›.
fi◊Ì. ±ËŸ ±Î‰‰Î‹Î_ ¤Ò· ◊Λ ÷˘ ±‹ı ¿Ë̱ı fiËŸ, ¿ı ÷‹ı        ±ıÀ·ı ÷‹ÎflÌ ≠√Ï÷ ±À¿Ì »ı.
flıB›·fl ◊¥ Ω‰. Œ·ÎHÎ_ ±Î‹ ◊¥ √›_ ±ı‰_ ¿Â_ »ı fiËŸ. ±Î
÷˘ ÷‹ÎflÌ ±ı … ¤Ò·˘ fiı ÷‹ı ±ıfiÎ ±ı … √˘À΂Π¿fl˘. ‹fifiÎ
                                           ±ıfi˘ ¤fl˘Á˘ ¢ ?
¿Ëı‰Î ≠‹ÎHÎıfiÌ ·Î˜ ⁄¿ ÷‹ı ‰Î’fl˘ »˘. ±ıfi_ µ’flÎb_ ·ı ·ı ¿fl˘       ±Î ÿÎÿÎ ¿Ëı »ı ¿ı ±‹fiı √‹÷_, fiÎ √‹÷_ »ı fiÏË fiı ±Î’HÎı
»˘. ±ıfi_ µ’flÎb_ ·˘ »˘ I›Îflı Â_ ◊Λ ±ıfi_ ? ÷‹ı Â_ ¿fl¢ ˉı ?   ‰‚Ì fiÎ √‹÷Î, √‹÷Ή΂Π@›Î_◊Ì ±ÎT›Î ? ¿¥ Ω÷fiÎ ‹ÎHÎÁ˘ ?
÷‹ı ˵ µ’flÎb_ ·ı¢ ? ±Î ÷˘ ±ıfiÌ ±ı … ¤Ò·˘. ⁄Ì∞ ¿o¥ fi‰Ì      ÿÏfi›ÎfiÎ ⁄ÎÿÂÎË ?(!) ‹fi ÷Îfl_ µ’flÌ »ı ? @›Îfl◊Ì µ’flÌ »ı ?
352                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                   353

   ≠ffi¿÷ν — ’Ëı·ı◊Ì … ⁄‘_ ±ı‰_. ‹fifi_ … ⁄‘_ ‘Îflı·_ ¿fl‰Îfi_.      ÿÎÿÎlÌ — ±flı, ’HÎ ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·fiÎfl˘ ‹ÎHÎÁ
                                 ±ËŸ◊Ì fiÎ Ω› ±ı ¿¥ √ıflLÀÌfiÎ ±Î‘Îflı ? ±flı, ·˘, Ë_ ÷fiı ⁄ı
   ÿÎÿÎlÌ — …\±˘ fiı, «ÎflÁ˘ ‰Ê˝ µ’fl ¿⁄Ìflı ¿èÎ_, ¿ı‰˘ ±ı
                                 ÿËÎÕÎ …flÎ ’ÎHÎÌ Ë·Î‰_, ±flı, »⁄»Ï⁄›Î_ ¿fl_ fiı, ÷˘ ’fl‹ ÿËÎÕı
ÕÎè΢ ‹ÎHÎÁ ! ¿Ëı »ı, “‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı, ÷οΠÁ‰˝V‰ Ω›.”
                                 … ÷_ …÷˘ flËı. ±ı ÷˘ ÷fiı ¬⁄fl … fi◊Ì. ÷‹ÎflÎ ‹fifiÎ_ Â_
ÕÎè΢ fiËŸ ¿⁄Ìfl˘ ?
                                 Ãı¿ÎHÎÎ_ ? Ï⁄·¿<· Ãı¿ÎHÎÎ ‰√flfiÎ_ ‹fi. ’˘÷ÎfiÎ ÁıLÀfl‹Î_ … ∂¤_ flèÎ_
   ≠ffi¿÷ν — ÕÎè΢ ¿Ëı‰Î›.                   fi◊Ì. ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ÷˘ «Î·˘ »˘ Ë…\. ±Î “fi◊Ì fiÎÁÌ …‰_,
   ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ±Î ÷˘ ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «ÎS›Î ¿flı. ‹fi      fi◊Ì fiÎÁÌ …‰_”, ±ı ¿Ëı‰Î ’Òfl÷_ …. ’HÎ Ë…\ ÷˘ Â_› ¿fl¢ ?
¿Ëı ¿ı “±Îfiı ’ˆH΢” ÷˘ ’ˆHÎÌ …‰_ ?                ±ı ÷˘ ¿˘HÎ VÀˇ˘Ó√ ‹ÎHÎÁ ¿Ëı‰Î› ¿ı …ı ¿˘¥fi_› ‹Îfiı fiËŸ. ‹fifi_
                                 ¿ı ⁄Ï©fi_ ¿ı ±Ëo¿Îflfi_ ¿ı ¿˘¥ ¤√‰Îfi ±Î‰ı ÷ıfi_› fiÎ ‹Îfiı. ÷‹Îfl_
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ±ı‰_ fiÎ ◊Λ.                 ÷ı Â_ √…\_ ? ±Î ÷‹fiı ÷˘ ‹fi ¿Ëı »ı ¿ı, “V‹ÂÎfi‹Î_ Ω™ ÷˘ ‹fi
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı Ë…\ ÷˘ ⁄˘·Âı. ±ı‰_ ⁄˘·Âı ÷ı CÎÕ̱ı Â_ ¿fl¢   ‰Î_‘˘ fi◊Ì ∂ÃΉ÷_ ±fiı ‹fi ‰Î_‘˘ ∂ÃΉı ¿ı I›Î_ fiËŸ …‰Îfi_ ÷˘
÷‹ı ? ⁄˛õ«›˝ ‰˛÷ ’΂‰_ ˢ› ÷˘ VÀˇ˘Ó√ flËı‰_ ’Õı. ‹fi ÷˘ ±ı‰_›    fiÎ Ω› !
⁄˘·ı ±fiı ÷‹fiı ˵ ⁄˘·Î‰Âı. ÷ı◊Ì Ë_ ¿Ëı÷˘ Ë÷˘ fiı ¿ı ¿Î·ı         ≠ffi¿÷ν — ’˘÷ı …ı ±ËŸ›Î ÿÎÿÎ ’ÎÁı ±Î‰Ìfiı …ı Ïfiç› ¿›˘˝
Á‰Îflı ÷‹ı fiÎÁÌ Ëµ …¢. ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı      »ı, ±ı ⁄Î⁄÷‹Î_ ‹fifi_ ¿˘¥ Ïÿ‰Á ÁÎ_¤Y›_ fi◊Ì.
«Î·fiÎflÎfi˘ ¤fl˘Á˘ … Â_ ? ‹fifiÎ ¿Ëı‰Î◊Ì «Î·ı ÷ıfi˘ ¤fl˘Á˘
¢ ? ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹Îfl_ ’˘÷Îfi_ … «·HÎ fi◊Ì. I›Îflı ’˘÷ÎfiÎ           ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ? Á‰‚_ ‹fi ⁄˘·ı ¬fl_ ?
«·HΉ΂˘ ±ı‰_ fiÎ ¿flı.                          ≠ffi¿÷ν — ËÎ, Á‰‚_ ⁄˘·ı »ı.
   ±Î ¿Ëı »ı ¿ı “V‹ÂÎfi‹Î_ Ω™ »\_ ÷ıfi˘ ‹fiı ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì       ÿÎÿÎlÌ — ±‰‚_ ⁄˘S›_ fi◊Ì ±ıÀ·ı. ◊˘Õ<_ CÎb_ ±‰‚_ ⁄˘·ı ÷ıfiı
±Î‰÷˘.” ÷ı◊Ì Ë_ ÷‹fiı ¿Ëı÷˘ Ë÷˘ ¿ı ‹ËŸ ‹fi ¿ËıÂı, “Ë…\ ÷˘      ÷‹ı √Î_Ã˘ fiÏË ’HÎ ÁÎ÷ ÿËÎÕÎ Á‘Ì ÷‹fiı »˘Õı fiÏË ±fiı ±ı ’λ\_
±Î »˘ÕÌ ÁflÁ »ı fiı ˉı ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±Î ÿÎÿÎ∞fi_ ±ÎI‹iÎÎfi ‹‚Ì     ‹ËŸ ¿ËıÂı, “±Î iÎÎfi ⁄‘_ ‹‚Ì √›_ »ı, ˉı ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ·˘¿˘‹Î_
√›_ ±Î’HÎfiı. ˉı ¿Â_ flèÎ_ fi◊Ì. ’ı·Î±ı ÂÎÿÌ ¿flÌ »ı, ˉı ¬ÎÁ    ±Î’HÎÌ ‰ıS› ⁄Ë ¬Ò⁄ »ı. ±Î‹ »ı, ÷ı‹ »ı.” ⁄‘_ Á‹Ω‰Ì ¿flÌ
’flΉ΋Î_ ¿o¥ ¬ÒÀ÷_ fi◊Ì. «Î·˘ fiı, ±Î ˉı ±Î‹Î_ @›Î_ ¤Ò· ◊¥     «·Î‰ı ±Î’HÎfiı !
√¥ ’Î»Ì ? ’λ˘ ŒÎ‘flfi˘ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ‰flÁÂı.” ±ı‰_ ⁄‘_ ‹ËŸ ¿ËıÂı.
±fiı Ωı ÷_ ¤Ò·˘ ’ÕÌ ÷˘ ÷ı Œ…ı÷˘ ¿flÂı. ±‹ı ÷˘ ÷‹fiı ¿Ë̱ı         ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ fiÎ ◊Λ ˉı.
¿ı fiÎÁÌ …¢. I›Îflı ÷_ ¿Ëı, “fiÎÁÌfiı ±‹ı @›Î_ …¥±ı ?” ’HÎ ÂıfiÎ      ÿÎÿÎlÌ — ÷ı◊Ì ±‹ı ±Î ÷‹fiı ’λ‚ ⁄Ë fi¿ÁÎfi fiÎ ◊Λ
±Î‘Îflı fiÎV›Î ‰√fl fiËŸ flˢ ÷‹ı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı     ±ıÀ·Î ËÎfl ÷‹fiı «ı÷‰Ìfiı ¿Ë̱ı ¿ı ±Î‹Î_ “‹fi ¿Î «·÷Δ »˘ÕÌ
÷‹ı «Î·˘ »˘.                           ÿ˘ »Îfi΋ÎfiÎ_, ÷‹ÎflÎ V‰÷_hÎ Ïfiç›◊Ì ∞‰˘. ‹fifiÌ …wfl ˢ› ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — ˉı ±‹ı ±ËŸ◊Ì @›Î_› fiÎÁÌ fiÎ …¥±ı.         ±Î’HÎı ·ı‰_ ±fiı …wfl fiΠˢ› ÷˘ ◊›_, ⁄Î…\±ı flά˘ ±ıfiı. ’HÎ
354                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                  355

±Î ‹fi ÷˘ ’_ÿfl-’_ÿfl ÿËÎÕÎ Á‘Ì Œıfl‰Ìfiı ’»Ì ’ˆHÎΉı. ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ   ±Î ⁄÷Ήı »ı, ±ıÀ·ı ±Î‹ fiÏË, ±Î‹ ¿fl‰Îfi_ »ı. ’λ·˘ ±Ï¤≠Λ
Á_÷˘› ¤Õ¿Ì √›ı·Î, ÷˘ ÷‹Îfl_ ÷˘ Â_ √…\_ ? ΩıÕÎ ’Ëıfl÷Î_ ÷˘     ±Î‰_ ⁄÷Ήı »ı, ¿ı ±Î’HÎı ±Î ≠‹ÎHÎı fi◊Ì ¿fl‰Îfi_ fiı ±Î ≠‹ÎHÎı
±Î‰Õ÷_ fi◊Ì ÷‹fiı !                        ¿fl‰Îfi_ »ı.
          Ï«_÷‰ı ÷ı‰˘ ◊Λ !                 ÿÎÿÎlÌ — ±ı »˘ fiı ⁄÷Ήı. ’HÎ ÷_ ±ı‹ ¿Ëı÷˘ Ë÷˘ ¿ı “‹fiı
                                 fi◊Ì √‹÷_” ÷˘› ±Î ¿fl‰Î …‰_ ’Õı »ı. “‹fiı fi◊Ì √‹÷_” ±ı
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ‰Î÷ ¿flı·Ì ¿ı ±I›ÎflfiÎ ±Ï¤≠Λ ÁÎ◊ı Ωı     ⁄˘·‰_ ±ı ¿ıÀ·˘ ¤›_¿fl √fi˘ »ı ! fiı ±Î ÁΛ¿˘·˘∞¿· ≥Œı@À
‹fi ÁË‹÷ ◊÷_ ˢ› ÷˘ ±ı ≠‹ÎHÎı ¿fl‰_, ±fiı ‹fi ÁË‹÷ fiÎ        Â_ ◊Λ ? ±ÎI‹Î ÷ı‰˘ ◊¥ Ω›. fiÎ √‹÷_ ˢ› ÷˘ ÁÒ¥ flËı fiı
◊Λ ÷˘ ‹fifiÎ ¿èÎÎfi_ fiÎ ¿fl‰_.                   »Îfi˘‹Îfi˘ ! ¬Î‰_ ˢ› ÷˘ ¬Î, fiÏË ÷˘ ’ÕÌ flËı. ±Î’HÎı “±ıfi_”
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·_ … ¿Ë̱ı »Ì±ı fiı I›Îflı !           µ’flÎb_ ·¥fiı Â_ ¿Î‹ »ı ? ±Î ÷˘ ÷_ ±ı‰_ ⁄˘S›˘ ¿ı ‹fiı √‹÷_
                                 fi◊Ì »÷Î_ “Ë_ ÏÁ„LÁ›fl·Ì ¿flo »\_.” I›Î_ ±Î ±ÎiÎÎ »ı ±ıÀ·ı ÷ı‹Î_
   ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ±Î’ ’Ò»˘ ¿ı ±Î ÷‹fiı √‹ı »ı ? ÷˘ ‹fifiı     “‹fiı √‹÷_ fi◊Ì” ±ıfiÌ ±ÎI‹Î ’fl Â_ ±Áfl ◊¥ ÷fiı ¬⁄fl »ı ?
fiÎ √‹÷_ ˢ›, ±ı fi◊Ì √‹÷_ ±ı‹ ÷˘ ¿Ëı‰_ … ’Õı fiı ? ’»Ì       ÕÎCÎ ’ÕÌ √›˘. ˉı ±Î ÕÎCÎ ¿Îœ÷Î_ ¿ıÀ·˘ ÀÎ¥‹ ·Î√Âı ? Ãıfl Ãıfl
±ı ¿flo »\_ ÷˘ ¬fl˘.                        ÕÎCÎ ¿Îœ÷Î_ ’λ˘ ¿ıÀ·˘ ÀÎ¥‹ ·Î√Âı ? Ãıfl Ãıfl ÕÎCÎ ’ÎÕÌ ‹ı·˘fiı
   ÿÎÿÎlÌ — fi◊Ì √‹÷_ ±ı‹ ¿Ëı‰Î÷_ ËÂı ? ±ı ‹fifiı fi◊Ì      ÷ı Â_ ◊Λ ? ±ıÀ·ı ±Î …ı‰_ Ï«_÷‰ı ±ı‰˘ ±ÎI‹Î ◊¥ Ω›.
√‹÷_, ÷fiı Â_ ‰Î_‘˘ »ı ? ‹fifiı fiÎ √‹÷_ ˢ› ÷ı‹Î_ ÷fiı Â_         Ï⁄·¿<· ‹fifiı fiÎ √‹÷_ ˢ›, Á˘ À¿Î fiÎ √‹÷_ ˢ›, ÷˘›
·ı‰Îÿı‰Î ? “‹fiı √‹ı »ı” ¿Ë̱ı. “fi◊Ì √‹÷_” ¿Ëı ÷˘ ±ÎI‹Î ÷ı‰˘   ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “‹fiı √‹ı »ı” ±ıÀ·ı ±ı‰˘ … ±ÎI‹Î ◊¥ Ω›. ˉı
◊¥ Ω›. ÷fiı ¿ıÀ·Î› ‰¬÷ ¿èÎ_ ¿ı …ı‰˘ Ï«_÷‰ı ÷ı‰˘ ◊¥ Ω›.      ÷_ ŒıflŒÎfl ¿flÌ fiάÌ fiı ?
   ≠ffi¿÷ν — ‹fiı ÁËı…ı› √‹ı fiËŸ »÷Î_ …÷˘ Ë÷˘ ±fiı          ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
ÏÁLÁÌ›fl·Ì ¿Î‹ ¿fl÷˘ Ë÷˘ Ë_.
                                   ÿÎÿÎlÌ — @›Îflı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı ¿˘HÎ fiÎ ’ÎÕı »ı ÷‹fiı ? ÏÁLÁÌ›fl·Ì ¿flı
                                   ≠ffi¿÷ν — ≠›Ifi˘ «Î· ¿flÌ ÿ¥Â. √˘Ã‰HÎÌ ¿flÌ ÿ¥Â.
÷˘ ±ıÕ…VÀ ◊Λ.
                                        ±Î…fiÎ M·ÎfiŸ√fiı ±fiÁfl˘...
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı … «Î·ı »ı ±ı‰_ ‹Îfl_
fi◊Ì, ¿Q’·ÌÀ ⁄ÿ·Î¥ √›˘ »\_.                      ÿÎÿÎlÌ — ÷fiı fiÎ √Q›_ ? √Q›_ fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷˘› ÷_ ±ı‹ ¿Ëı÷˘ Ë÷˘ fiı ¿ı ‹fiı fi◊Ì √‹÷_      ≠ffi¿÷ν — √Q›_ fiı.
»÷Î_ ¿flo »\_.                             ÿÎÿÎlÌ — Â_ √Q›_ ?
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹fifiı √‹ı fiÏË, ±ıÀ·ı Ë_ ¿Ë_ ¿ı “·Î˜ ⁄¿”     ≠ffi¿÷ν — ±Î ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı fiÏË ¿fl‰Îfi_.
356                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                   357

   ÿÎÿÎlÌ — ‹fi ÿflı¿fiÌ ’ÎÁı ˢ› »ı, √Λ, ¤ıÓÁ, ⁄‘Î_fiÌ ’ÎÁı   ‹Îfl˘ Ïfiç›. ’»Ì ‹fifiı ¿ËÌ ÿ¥±ı ¿ı “ˉı Ωı ±ÎÕ<_ ÷_ ¿flÂı ÷˘
ˢ› »ı. √Λ-¤ıÓÁ˘‹Î_ Ï·Ï‹ÀıÕ ‹fi ˢ› »ı fiı ±Î’b_ ±fi˚Ï·Ï‹ÀıÕ    ÷ÎflÌ ‰Î÷ ÷_ Ωb_.” ˉı ÷˘ ±Î’HÎÎ ÏÁ©Î_÷ ÷flÌ¿ı V‰Ì¿ÎflÌ ÿı, ±ıÀ·ı
‹fi. ¿>÷flÎ_, ⁄¿flÎ_, ⁄‘Îfi_ Ï·Ï‹ÀıÕ ‹Î¥LÕ Ë˘› ±ıfiı “Ï‹¿ıÏfi¿·     ±Î’H΢ … ±ı Ïfiç›.
‹Î¥LÕ” ¿Ëı‰Î› ±fiı ±Î’b_ ±Î¬_ Ï‹¿ıÏfi¿· ‹Î¥LÕ »ı. ’HÎ           ≠ffi¿÷ν — ÏÁ©Î_÷ ÷flÌ¿ı V‰Ì¿Î›Î˝ ’»Ì “±Î’H΢”, fiËŸ ÷˘
‹Î¥LÕ ≠‹ÎHÎı ±Î’HÎı Ωı «Î·Ì±ı, ÷˘ ±Î’HÎı› Ï‹¿ıÏfi¿· ¿Ëı‰Î¥±ı.   “‹fifi˘” ?
¤ıÓÁ, Ωfi‰fl … ¿Ëı‰Î¥±ı. ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·Ì±ı ÷˘
‹fiW› ¿Ëı‰Î¥±ı. ’˘÷ÎfiÎ K›ı› ≠‹ÎHÎı «Î·ı ÷˘ ‹fiW› ¿Ëı‰Î› ±fiı        ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ⁄ÌΩ ¿˘fi˘ ? ¿_¥ ±ıfi˘ »ı ? ’HÎ ±I›Îflı
‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·ı ÷˘ Ï‹¿ıÏfi¿· ¿Ëı‰Î›.             “±Î’b_” @›Î_ »ı ±ËŸ ±Î Ï‹·¿÷‹Î_ ? …ı ±Î’HÎÌ Ï‹·¿÷ Ë÷Ì,
                                 ÷ı ÿ⁄Î‰Ì ’ÎÕÌ »ı fiı ÷ı› ±Î’HÎÌ ±˘flÕÌ‹Î_ flËı »ı. ÷ı› «˘flÌ ¿flı
   ±Î’HÎÎ K›ı› ≠‹ÎHÎı … ±Î’H΢ Ïfiç› »ı. ±Î…fiÎ Ïfiç›       »ı ’λ˘ µ’fl◊Ì ?
≠‹ÎHÎı … ±Î’HÎı ¿fl‰Îfi_. ±Î’b_ ±Î…fi_ M·ÎfiŸ√ »ı ÷ı ≠‹ÎHÎı
¿fl‰Îfi_, ‹fifiÎ M·ÎfiŸ√ ≠‹ÎHÎı fiÏË. fiËŸ ÷˘ ±ı ◊Λ fiÏË. ±Î          ¿˘”¿fiÎ CÎfl µ’fl◊Ì fiÏ‚›Îfi˘ À<¿Õ˘ ’Õı fiı ‰Î√ı ÷˘› ¿Â_ fiÎ
⁄˛õ«›˝ ’‚Λ fiÏË ±fiı ±ËŸ ’HÎ flËı‰Î› fiÏË. ÿÎÿÎ ’ÎÁı›        ⁄˘·ı. ¿ÎflHÎ ¿ı I›Î_ ‹fi ¿Ëı »ı ¿ı “¿˘fiı ¿ËÌÂ_ ±Î’HÎı ?” ±ı ÷˘
À¿Î› fiÏË.                             ±ıfi_ ‹fi Â̬‰ÎÕı »ı ±ı ≠‹ÎHÎı ±ı ⁄˘·ı »ı. ±Î’HÎı ±I›Îflı
                                 ÏÁ©Î_÷ »ı ±ı ≠‹ÎHÎı ‹fi «Î·‰_ Ωı¥±ı. ‹fifi_ ¿èÎ_ fiÎ ‹Îfi‰_.
   ±ıÀ·ı ‹fifi_ Á_¤‚Î÷_ ËÂı ? …wÏfl›Î÷ ’Òfl÷_ ÁÎ_¤‚ı, ’»Ì
⁄Ì…\_ ’˘÷Îfi_ ‘Λ* … ¿flı. ±ı … ¿Ëı‰Î ‹Î√_ »\_ ¿ı, ±‹Îfl˘ ÏÁ©Î_÷     ±‹ı ±Î¬Î ÿËÎÕ΋Î_ ¿ıÀ·_ ‹fifi_ ‹Îfi÷Πˢ¥Â_ ? ÷‹fiı
»ı. ÷Îflı ‹Îfi‰_ ˢ› ÷˘ ‹Îfi. fiÎ ‹Îfi‰_ ˢ› ÷˘ ±‹Îflı ¿o¥ …wfl     ±Î‹ Á‹…HÎ ÷˘ ±Î‰Ì √¥ ËÂı ?
fi◊Ì ¿˘¥. ±‹ı “‰ÌÀ˘” ‰Î’flÌÂ_.                      ≠ffi¿÷ν — Á‹Ω› »ı.
  “ÁÎËı⁄ ΩıÕı Õ⁄· {CÎÕ˘ ¿flÌ ÿ¥Â” ±ı‹ ‹fi ÿı¬ÎÕı »ı. ’»Ì        ÿÎÿÎlÌ — ±‹ı ‹fifi_ ¿Ëı·_ ¿ıÀ·_ ¿fl÷Î_ ˢ¥Â_ ?
‹fi ¿flΉÕΉı »ı. ±Î ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı, ÷οΠÁ‰˝V‰ Ω›.
                                    ≠ffi¿÷ν — …flΛ fiÏË.
          K›ı›fi˘ … Ïfiç› !
                                    ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±ı‰Ì ÂÒfl‰Ìfl÷Î fiÎ ±Î‰ı ?
   ⁄˛õ«ÎflÌ ◊‰Îfi˘ ÷Îfl˘ Ïfiç› »ı ±Î ÷˘ ! ’HÎ ±Î ÷˘
                                    ≠ffi¿÷ν — ±Î‰Âı …. ÿflı¿ ‰¬÷ı ±Î ‹fifiÎ ¿Ëı‰Î ≠‹ÎHÎı
‹fifiÎ ¿Ëı‰Î ≠‹ÎHÎı ÷_ ⁄‘_ ¿flı »ı. ±ıÀ·ı ÷Îfl_ ⁄‘_ »ı … @›Î_ ?
                                 fi◊Ì «Î·‰Îfi_, ±ı‰_ ËÎ…fl flËı‰_ Ωı¥±ı fiı ?
±ı ÷˘ “‹fiı” ¿èÎ_ Ë÷_, ±ı ≠‹ÎHÎı ±Î ’ˆHΉ΋Î_ ‹{Î fi◊Ì. ÷ı ±Î‰_
⁄‘_ “‹fiı” ÷fiı ¿èÎ_ Ë÷_ fiı ÷ı ±ı@ÁıMÀ ¿›* Ë÷_.              ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı flËıÂı … ËÎ…fl. ¿ı‹ fiÎ flËı
                                 ËÎ…fl ? @›Î_ …‰Îfi_ »ı ? ±ı¿-⁄ı ‰¬÷, ◊˘ÕÎ ‰¬÷ ’»Ì ±Î’HÎı
   ≠ffi¿÷ν — ˉı Ïfiç› ◊›˘ fiı ’HÎ ?
                                 ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·¥±ı. ±ıÀ·ı ⁄ı-«Îfl-’Î_« ‰¬÷‹Î_ ¿oÀˇ˘·‹Î_ ±Î‰Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ˉı Ïfiç› ÷Îfl˘. Ωı ±ıfiı ÷_ fiyÌ ¿flı ¿ı ˉı ±Î    … Ω› fiı ! ÷ı◊Ì ÷˘ ±Î fi‰ ¿·‹˘ ⁄˘·Ì±ı ±Î’HÎı. ±ı „@÷
358                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                    359

±Î‰ı ’»Ì ÷‹ı ⁄˘·˘ fiı ±ı … ? fi‰ ¿·‹˘ fl˘… ⁄˘·‰Ì.             ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ ±ı‰_ fiÎ ◊Λ.
        Á΋ÎÏ›¿‹Î_ «·HÎ, ‹fifi_ !                ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‰Î ‹ÎHÎÁ »˘ ÷ı ? ±Î’HÎÌ ≥E»Î ≠‹ÎHÎı fiÎ
                                 «Î·‰Î ÿı. ÷˘ ’»Ì ÷Îfl_ «·HÎ … fi◊Ì.
   ≠ffi¿÷ν — Á΋ÎÏ›¿‹Î_ ⁄ıÁ‰_ fiÎ √‹ı. √S·Ì ‹Îfl‰Îfi_ ‹fi
◊¥ Ω›.                                 ≠ffi¿÷ν — Á΋ÎÏ›¿ ¿fl‰ÎfiÌ ≥E»Î ±ıÀ·Ì VÀˇ˘Ó√ fiÏË.

   ÿÎÿÎlÌ — ‹fi ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı ’HÎ ÷Îflı ÂÌ ·ı‰Îÿı‰Î ? ÷ÎflÎ        ÿÎÿÎlÌ — ±˘Ë˘ ! ÷˘ ÷˘ ±Î ⁄‘˘ ‘‹˝ ¿fl‰ÎfiÌ ≥E»Î …
ÏÁ©Î_÷fiÌ Ï‰v© «Î·ı »ı ? «Î·ı »ı, ÷˘ «·HÎ ±ıfi_ »ı Ë…\›. ±ı    fi◊Ì. ±Î‹Î_ VÀˇ˘Ó√ fiÏË fiı ’λ˘.
fiÎ ¿Ëı ÷˘ ±Î’HÎı Â_ ? ±ı ÷˘ Á΋ÎÏ›¿ … fiÎ ¿fl‰Î ÿı.           Á΋ÎÏ›¿ ±ıÀ·ı ±Õ÷ηÌÁ Ï‹ÏfiÀfiÌ ‰V÷ »ı. ±Õ÷ηÌÁ
   ≠ffi¿÷ν — ’Ëı·Î_ Âw±Î÷‹Î_ Ë_ ⁄ı-±ı¿ ‰Ê˝ flıB›·fl Á΋ÎÏ›¿   Ï‹ÏfiÀ Ãı¿ÎHÎı ⁄ıÁı fiËŸ ÷˘ ±Î ⁄˛õ«›˝ ¿ı‹ ¿flÌfiı ’‚Λ ? ±ıfiÎ
¿fl÷˘ Ë÷˘. ±ı ‹fiı √‹÷_ Ë÷_ I›Îflı.                 ¿fl÷Î_ »Îfi˘‹Îfi˘ ’ˆHÎÌ Ω› ÷˘ ÁÎfl_.

   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ÷_ √‹÷_, fiÎ √‹÷_ ±ı … ‹Î√ı˝ »ı fiı ! ’λ˘       ±Î ⁄˛õ«›˝ ’΂ı »ı ÷ı ⁄˛õ«›˝ ±ıÀ·ı ’˘÷Îfi_ Ïfiç›⁄‚. ¿˘¥
¿Ëı »ı, ‹fiı √‹÷_ Ë÷_. ‹fifi_ ‹Îfiı ±ı ‹ÎHÎÁ … fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ı           _
                                 Õ√Ήı fiËŸ ±ı‰. ¿˘”¿fiÎ ¿èÎÎ◊Ì «Î·ı ±ı ⁄˛õ«›˝ ÂÌ flÌ÷ı ’΂ı ?
‹ÂÌfiflÌ fi ¿Ëı‰Î› ÷˘ ⁄Ì…\_ Â_ ¿Ëı‰Î› ? ’˘÷Îfi_ «·HÎ fiËŸ fiı                √ÎÕ<_ ¿¥ ÏÿÂ΋Î_ ?
¿Â_ ? ’˘÷Îfi_ «·HÎ fiΠˢ› ? ÷‹ı ’flÊ ◊›Î fiı ?
                                                          Ó
                                     ⁄˛õ«›˝‰Î‚˘ ÷˘ ¿ı‰˘ ˢ› ‹ÎHÎÁ ? Ëı›, VÀˇ˘√ ’flÊ ! ¨«Î
   ≠ffi¿÷ν — ’˘÷Îfi_ … ˢ‰_ Ωı¥±ı.               ‹fi˘⁄‚‰Î‚˘ ! ±ı ±Î‰Î ÷ı ˢ÷Î ËÂı ? ÷ı◊Ì ÷˘ Ë_ ‰Îflı CÎÕ̱ı ¿Ë_
   ÿÎÿÎlÌ — ÁIÁ_√‹Î_ ±Î‰‰Îfi_ ‹fi fiÎ ’ÎÕı ÷˘ Â_ ¿flı ? I›Î_   »\_ ¿ı “÷‹ı …÷Î flËı¢, ’ˆH΢.” I›Îflı ÷‹ı ¿Ë˘ »˘ ¿ı ±ı‰Î ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ
‹fifi_ ‹Îfi˘ »˘ ?                          ÷‹ı fiÎ ±Î’¢. ‹ıÓ ¿èÎ_, “Ë_ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ fi◊Ì ±Î’÷˘. ÷‹Îfl˘ ‰ıÊ
                                 ÿı¬ÎÕ<_ »\_ ±Î ! ±I›Îfl◊Ì Ωı «ı÷˘ fiËŸ fiı ’˘÷ÎfiÎ ËÎ◊‹Î_ ·√΋
   ≠ffi¿÷ν — ‹fifi_ fiÎ ‹Îfi_.                  ·Ì‘Ì fiÏË ÷˘ ¬·ÎÁ ! @›Î_ √ÎÕ<_ ·¥ Ω‰ »˘ ?” I›Îflı ¿Ëı, “⁄‚ÿ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ‹Îfi˘ ÷˘ ’»Ì fl¬ÕÌ ‹›Î˝ fiı ! flèÎ_ Â_ ÷ı ?   F›Î_ ·¥ Ω› I›Î_ ! ⁄‚ÿ …ı ÏÿÂ΋Î_ Ω› ±ı ÏÿÂ΋Î_ √ÎÕ<_ …‰Î
Ωfi‰fl˘› ±ıfi_ ‹Îfiı, ÷‹ı› ±ıfi_ ‹Îfi˘. CÎHÎÌ ¬flÌ ‰¬÷ ‹fifiÎ       ÿı ¿˘¥ ? ⁄‚ÿ ±Î‹ …÷Πˢ› ÷˘ ‹ÎflÌ-Ã˘¿Ìfiı, √‹ı ÷ı‹ ¿flÌfiı,
ωv© ¿fl˘ »˘ ¿ı fiËŸ ?                       ±Î‹ ·¥ ·ı. ’˘÷ÎfiÎ ‘Îflı·Î flV÷ı … ·¥ Ω› fiı ?
   ≠ffi¿÷ν — CÎHÎÌ ‰¬÷.                       ≠ffi¿÷ν — ‘Îflı·Î flV÷ı ·¥ Ω›.

   ÿÎÿÎlÌ — ÁÎfl_. ‹fifiÎ «·ÎT›ı «Î·ı ±ı ÷˘ Ï‹¿ıÏfi¿· ¿Ëı‰Î›.      ÿÎÿÎlÌ — fiı ÷‹ı ÷˘ ⁄‚ÿfiÎ «·ÎT›Î √ÎÕÎ_ «·Î‰˘ »˘. “±ı
’ıÀˇ˘· ‹ËŸ ’Òfḻı ±ıÀ·ı ‹ÂÌfi «ÎS›Î ¿flı. ÷fiı› ±ı‰_ ◊Λ »ı ?    ±Î ⁄Î…\ Ω› »ı ÷˘ Ë_ Â_ ¿fl_” ¿Ëı »ı. ÷˘ ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ’ˆH΢ fiı
÷˘ ÷˘ ±Î’HÎı fiÎ ’ˆHΉ_ ˢ› ÷˘› ’ˆHÎΉÕΉı.            ÏfiflÎ_÷ı ! √ÎÕ<_ ±Î ⁄Î…\ …÷_ ˢ› ÷˘ ±◊˝ … fiÏË fiı ! Ïfiç›⁄‚
360                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                     361

»ı fiÏË. ’˘÷Îfi_ ¿Â_ »ı fiÏË. ’˘÷ÎfiÌ ¿ÂÌ ·Î›¿Î÷ »ı fiÏË. ÷fiı        ≠ffi¿÷ν — ‹{Î fiÎ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ‹fi ⁄÷Ήı ¿ı ˉı …÷Î
Â_ ·Î√ı »ı ? √ÎÕ<_ …‰Î ÿı‰_ ?                 flË̱ı.
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ …‰Î ÿı‰Î›.                      ÿÎÿÎlÌ — ‹fifiÌ ±ı ‰Î÷ Ë_ ¿fl÷˘ fi◊Ì. ‹{Îfiı fiı ‹fifiı
                                ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ¿ı‹ ±Î √ÎÕÎ_ Ω› »ı ?
                                    ≠ffi¿÷ν — ‹{Î fiÎ ±Î‰ı ÷˘ ’»Ì ±ı‰_ ◊Λ ¿ı Á΋ÎÏ›¿‹Î_
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’ ¿Ë˘ »˘ fiı I›Îflı ¬⁄fl ’Õı »ı ¿ı ±Î ‹fifiÎ   fi◊Ì ⁄ıÁ‰_.
¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ¿›* Ë÷_. fiÏË ÷˘ ¬⁄fl … fi◊Ì ’Õ÷Ì.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ‹{Î ÂÎ◊Ì fi◊Ì ±Î‰÷Ì ÷ı Ë_ Ωb_ »\_.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ¬⁄fl ’ÕuÎ ’»Ì ÕÎè΢ ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ ?
                                    ≠ffi¿÷ν — ‹fiı Á΋ÎÏ›¿‹Î_ ¿Â_ ÿı¬Î÷_ … fi◊Ì.
   ≠ffi¿÷ν — ◊Λ.
                                    ÿÎÿÎlÌ — Âıfi_ ÿı¬Î› ’HÎ, ±Î ⁄‘Î_ ·˘«Î ‰Î‚ı »ı I›Î_ !
       ‹fi ÷˘ Á΋ÎÏ›¿‹Î_◊Ì ∂ÃÎÕı !
                                    ≠ffi¿÷ν — ’˘÷Îfiı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î ⁄‘Î ·˘«Î ‰Î‚ı·Î »ı,
   ÿÎÿÎlÌ — ˉı ’λΠ÷‹ı ’fl‹ ÿËÎÕı ±ı‰_ ¿Ëı¢ ¿ı “‹fiı    I›Îfl ’»Ì ÿı¬Î› fiı ?
‹ËŸ◊Ì ±ı‰_ ΩB›_ ±ıÀ·ı ∂ÃÌ √›˘ Á΋ÎÏ›¿ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ !           ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ’Ëı·_ Á‹…HÎ … ’Ë˘Ó«Ì fi◊Ì fiı I›Î_
   ≠ffi¿÷ν — Á΋ÎÏ›¿ ¿fl‰Î ⁄ıÁ̱ı ÷˘ ‹{Î fi◊Ì ±Î‰÷Ì.     ±ıfiÌ, ÷ı ±ıfiı Á‹Ω› fiËŸ, I›Î_ Á‘Ì ÿı¬Î› ÂÌ flÌ÷ı ? ±Î Â_
                                ‰Î÷ ¿Ëı‰Î ‹Î√ı »ı ÷ı … Á‹…HÎ ’Ë˘Ó«Ì fi◊Ì fiı ? ÷ı‹Î_ ÿά·Î
   ÿÎÿÎlÌ — ‹{Î fiÎ ±Î‰÷Ì Ë˘› ÷˘ ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiÏË ’HÎ     ±Î’_ »\_, √ÎÕÎ_fi˘ ÿά·˘ ±Î’_ »\_ Ï‹¿ıÏfi¿·fi˘ ÿά·˘ ±Î’_ »\_
‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ¿flı ÷ı fiÎ «·Î‰Ì ·ı‰Î›.            ’HÎ ±ı¿<_› Á‹…HÎ ’ˢӫ÷Ì fi◊Ì ‹ËŸ. ˉı Â_ ¿flı ÷ı ?
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î ‹{Î fiÎ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ±ı‰_ ◊Λ ¿ı ˉı        ≠ffi¿÷ν — ÏŒ·‹fiÌ …ı‹ ÿı¬Î‰_ Ωı¥±ı fiı ?
⁄ıÁ‰_ fi◊Ì.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ÂÌ flÌ÷ı ÿı¬ı ’HÎ ? ÷‹ı ΩıfiÎfl fi◊Ì. √ÎÕÎ_fiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±Î‹ ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·‰_ »ı ±ı‰Ì     ‹ÎÏ·¿ fi◊Ì fiı ? ‹ÎÏ·¿ ◊Λ ÷˘ ÿı¬Î›. ±I›Îflı ÷˘ ÷‹ı ⁄‚ÿfiÎ
≥E»Î fiËŸ fiı ÷ÎflÌ ?                       ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·˘ »˘. ÷ı ⁄‚ÿfiÎ ¿èÎÎ_ ≠‹ÎHÎı «Î·ı ±ıfiı ¿Â_
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ÷˘ ˉı ¬⁄fl ’ÕÌ fiı ?             ÏŒ·‹ fiÎ ÿı¬Î›. ’˘÷ÎfiÎ Ïfiç›◊Ì «Î·ı ÷ıfiı ÿı¬Î› ⁄‘_. ±Î
                                ⁄ÌΩfiı Â_ ÏŒ·‹ ÿı¬Î÷Ì fi◊Ì ? fiÎ ÿı¬Î› fiı !
   ÿÎÿÎlÌ — ‹{Î fiÎ ±Î‰ı ±ı …\ÿÌ ‰V÷ »ı. ‹{Î ÷˘ ±Î’HÎı
                                    ≠ffi¿÷ν — Á΋ÎÏ›¿ ¿fl‰Î‹Î_ ≥LÀflıVÀ fi◊Ì ±ıÀ·ı ±ı‰_ ◊Λ fiı ?
ΩHÎ̱ı ¿ı ±Îfiı ≥LÀflıVÀ (flÁ) ⁄Ì∞ …B›Î±ı »ı ±fiı ±Î‹Î_
≥LÀflıVÀ ±˘»˘ »ı. ≥LÀflıVÀ ÷˘ ±‹ı ¿flÌ ±Î’̱ı.               ÿÎÿÎlÌ — ≥LÀflıVÀ fiΠˢ› ÷ıfi_ «·Î‰Ì ·ı‰Î›, ±Îfi_ fiÎ
362                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                  363

«·Î‰Ì ·ı‰Î›. ±ÎfiÎ …ı‰Ì ¿˘¥ ‹Ò¬Î˝¥ ¿fl÷˘ ËÂı ? I›Îflı Â_ Ωı¥fiı   Ïfiç› Ë˘› ÷˘ ‹ËŸ ≠¿ÚÏ÷fiı ±fi¿>‚ fiÎ ±Î‰÷_ ˢ› ÷˘› ¿fl‰_.
¿fl÷˘ ËÂı ?                            ⁄οÌ, ω«Îfl ±ı µÿ›¿‹˝fiı ±Î‘Ìfi ◊Λ »ı. ÷ı ±Î’HÎı Ωı‰_. ±ı
                                 ±Î’HÎÎ ’flÊÎ◊˝fiÌ ‰Î÷ »ı. ω«Îfl˘ Ωı¥±ı ÷˘ ±ı µÿ›¿‹˝ ’Òfl_ ◊¥
    ≠ffi¿÷ν — ±Î‰_ Ë_ ¿flo »\_ ±ı Ë…\ ¬⁄fl ’Õ÷Ì fi◊Ì, Á‹Ω÷_
                                 √›_ I›Î_. Ωı¥±ı ±ıÀ·ı ¬·ÎÁ ! ±ı‹Î_ ’ÏflH΋̱ı ±ıÀ·ı µÿ›¿‹˝
fi◊Ì.
                                 Âw ◊¥ √›_ !
    ÿÎÿÎlÌ — Á‹Ω÷_ … fi◊Ì, fiÏË ? @›Îflı Á‹ΩÂı ? ⁄ı-hÎHÎ
±‰÷Îfl ’»Ì Á‹ΩÂı ? ’ˆHÎı ÷˘ ’ı·Ì Á‹Ω‰ı. Á‹Ω÷_ … fi◊Ì,
                                            ‹fi ⁄L›_ ‘HÎÌ !
¿Ëı »ı !                               ’ı·Î ¿Ëı »ı ¿ı, “‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı, ÷οΠÁ‰˝V‰
   ±Î √ÎÕÎ_fi˘ ÿά·˘ ±ÎM›˘, ’»Ì Ïfiç›⁄‚fiÌ ‰Î÷ ¿flÌ. …ı      Ω› !” ±ı‹HÎı ±ı‹ ¿Ëı ¿Ëı ¿›* ÷˘› Á‹Ω÷_ … fi◊Ì.
±Î’b_ ‘Îflı·_ fiÎ ¿fl‰Î ÿı, ±ıfi_ ¿o¥ ‹fiΛ ¬fl_ ? ‹Î-⁄Î’fi_ fi◊Ì        ≠ffi¿÷ν — ±Î ≠Á_√‹Î_ ‹fifi_ ¿Ëı·_ ‹ÎL›_ ±ı‰_ ¬⁄fl fi◊Ì
‹Îfi÷Î fiı ‹fifiÌ ‰‘Îflı Ï¿o‹÷ √HÎı »ı ±ı‹ ?             ’Õ÷Ì.
    ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ‹fiı Á΋ÎÏ›¿‹Î_ ¿Â_ ÿı¬Î÷_ … fi◊Ì.          ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ÂÌ ¬⁄fl ’Õı »ı ?
    ÿÎÿÎlÌ — Â_ Ωı‰Îfi_ ˢ› ÷ı ÿı¬Î› ?                 ≠ffi¿÷ν — ÷‹ı ’Ò»˚›_ I›Îflı ¬⁄fl ’ÕÌ, fiËŸ ÷˘ ’Ëı·Î_ ¬⁄fl
                                 fi Ë÷Ì ’ÕÌ.
    ≠ffi¿÷ν — ±Î’ ¿Ë˘ »˘ fiı ¿ı «Îfl ‰Ê˝ Á‘Ìfi_ ÿı¬Î› ⁄‘_.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ ±◊˝ … ±ı ◊›˘ fiı ¿ı fi◊Ì √‹÷_. ±Î ÷˘
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ı‰_ fiÎ ÿı¬Î›. ±ı ÷˘ ¨ÕÎ µ÷fl‰Îfi_ ¿Ë̱ı    ‹fifi_ ‹Îfiı »ı, ±ıfiÎ ŒÎ‘flfi_ fiÎ ‹Îfiı, ‹‘flfi_ fiÎ ‹Îfiı, ¿˘¥fi_ fiÎ
I›Îflı ÿı¬Î›. ‹fifiÎ ¿Ëı‰Î ≠‹ÎHÎı «Î·ı ±ı ⁄‘Î √Î_ÕÎ … fiı ? ’»Ì   ‹Îfiı ’HÎ ‹fifi_ ‹Îfiı. ±ıfi˘ V‰Î‹Ì ‹fi ±fiı “±ı” ±ıfiÌ ‰Î¥Œ.
ÿı¬Î› ÂÌ flÌ÷ı ? “ÿı¬fiÎfl˘” …\ÿ˘ ˢ‰˘ Ωı¥±ı, ’˘÷ÎfiÎ        V‰Î‹Ì ¿Ëı ±ı‹ ¿fl‰Îfi_.
Ïfiç›⁄‚‰Î‚˘ ! ±I›Îfl Á‘Ì ‹fifi_ ¿Ëı·_ … ¿flı·_, ÷ıfiı ·Ì‘ı ±ı
⁄‘_ ±Î‰flHÎ ±ıfi_ ±Î‰ı·_.                         ≠ffi¿÷ν — ‹fiı ¿oÀ΂˘ ±Î‰ı »ı, ¿Ëı »ı. ±ı ‹fi fiÎ ¿Ëı÷_
                                 ˢ› ÷˘ … ¿oÀ΂˘ ±Î‰ı fiı ?
    ≠ffi¿÷ν — Á΋ÎÏ›¿ ¿fl÷Πˢ› ±fiı Á΋ÎÏ›¿ ¿fl‰Îfi_ ‹fi
                                     ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ¿oÀ΂˘ …\ÿÌ ‰V÷ »ı. ‹fifi_ ¿Ëı·_ «Î·÷˘
fiÎ ’ÎÕı I›Î_ µÿ›¿‹˝ ¬fl˘ ?
                                 fi◊Ì fiı ? Œ@÷ ±ıÀ·_ … Ωı‰Îfi_ »ı. ±Î’HÎı ¿oÀ΂˘ ±Î‰ı »ı ÷ı
    ÿÎÿÎlÌ — µÿ›¿‹˝ @›Îflı ¿Ëı‰Î› ¿ı Ïfiç› Ë˘‰Î »÷Î_      ⁄ÌΩ_ ¿ÎflH΢ »ı. ‹fifi_› ¿ÎflHΠˢ› ±fiı ⁄ÌΩ_› ¿ÎflHΠˢ›. ˉı
Ïfiç›fiı {_’‰Î fiÎ ÿı, I›Îflı µÿ›¿‹˝ ¿Ëı‰Î›.             ÷ıÓ fiyÌ ¿›* »ı fiı ? ‹fifi_ ¿Ëı‰_ ‹ÎfiÌfiı «Î·÷˘ fi◊Ì fiı ?
    ≠ffi¿÷ν — ω«Îfl µÿ›¿‹˝fiı ±Î‘Ìfi ÷˘ eÀ÷Î fi◊Ì fiı ?          ≠ffi¿÷ν — ‹fiı ’˘÷Îfiı ¬⁄fl ’Õ÷Ì fi◊Ì.
    ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±Î’H΢ Ïfiç› Ë˘› ÷˘ Á΋ÎÏ›¿ ¿fl‰_.           ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ⁄˛õ«›˝fiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ÷˘ ¿Ë˘ »˘ fiı...
364                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                  365

   ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄˛õ«›˝fiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ‹fifi_ fi◊Ì ‹Îfi÷˘.         ±Î‹ Œfl÷_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı K›ı› ≠‹ÎHÎı «·Î‰‰_. ÿflı¿ ⁄Î⁄÷‹Î_
                                  ±ı‰_ ¿fl‰Îfi_ ˢ›. ±Î ÷˘ ¿ËıÂı, ±ı ±Î ⁄Î…\ ÿ˘Õı »ı, ˉı Ë_ Â_
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ÷‹ÎflÎ ‘Îflı·Î‹Î_ ¿˘¥ ±‰‚_ ¿fl‰Î Ω› ÷˘
                                  ¿fl_ ? ˉı ±ı √ÎÕΉ΂Îfiı ¿˘¥ CÎfl‹Î_ ’ıÁ‰Î ÿı ?
‹Îfi˘ fiËŸ fiı ?
                                      ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ’HÎ ‹ËŸ √‹÷Ì Ë˘› ±ı ‰V÷ ¿fl‰ÎfiÌ
   ≠ffi¿÷ν — ⁄˛õ«›˝fiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ‹fifi_ fi◊Ì ‹Îfi÷˘.
                                  fiËŸ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ⁄Ì∞ ¿¥ ⁄Î⁄÷‹Î_ ‹Îfi˘ »˘ ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ¿˘fiı √‹÷_ ˢ› ±ı ¿fl‰Îfi_ ? ±Î Ë_ fiÎV÷˘ fi◊Ì
   ≠ffi¿÷ν — ⁄Ì…ı ⁄‘ı ÷˘ ±ı‰_ … ◊Λ, ω«Îfl ±Î‰ı fiı ±ı      ¿fl÷˘ ? ’HÎ fiÎ √‹÷_ flά‰Îfi_ ±ıfiı.
≠‹ÎHÎı ¿fḻı.
                                      ≠ffi¿÷ν — ±‹ı ÷˘ Á‰Îflı ∂ÃÌfiı ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰‰Îfi_ ±ı‰_
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ Á‰Î· fi◊Ì. ’HÎ ÷‹Îfl˘ K›ı› fi◊Ì fiı ‹fifi_      flά̱ı. ⁄ÌΩı ¿˘¥ Ïfiç› fiËŸ. ±‹¿ ⁄Î⁄÷˘‹Î_ ‹fi ¿Ëı ±ı‹
‹ÎfiÌfiı ¿fl‰Îfi˘ ?                           ‹Îfi‰_. T›‰ËÎfl …ı ‹ÎL› ˢ› ±ı‹.
   ≠ffi¿÷ν — ‹fifi_ ‹ÎL›Î ≠‹ÎHÎı ¿fḻı »Ì±ı, ±ı ÷˘ Ë‹HÎÎ_         ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·‰_. ±Î’HÎı …wfl ˢ›,
¬⁄fl ’ÕÌ.                              ±Î’H΢ K›ı› ˢ›, ±ı ≠‹ÎHÎı «Î·‰_. ±Î’HÎı ⁄˘flÁÿ …‰Î fiÌ¿Y›Î,
                                  ’»Ì ±Õ‘˘ ‹Î¥· «ÎS›Î, ’»Ì ‹fi ¿ËıÂı, “±Î…ı flËı‰Î ÿ˘fiı !”
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ “‹fi ¿Î «·Î›Î” «Î·˘ »˘. ’˘÷ÎfiÎ ‰Ì·
                                  ±ıÀ·ı ’λ˘ Œflı ±Î ÷˘. ÷˘ I›Î_ ’λ\_ fiÎ Œfl‰_. ·˘¿˘› Â_ ¿Ëı ?
’Ήfl◊Ì fi◊Ì «ÎS›Î. I›Î_ ±Î fi◊Ì √‹÷_ ±fiı ±Î √‹ı »ı, ±ı
                                  ±y· ‰√flfiÎ_ »˘ ¿ı Â_ ? …¥fiı ’λΠ±ÎT›Î. ÷‹Îfl_ Ãı¿Îb_ fiËŸ
±ıfiÎ_ ÁΑfi˘, ±ı fl˘Ó√ ¿Ëı‰Î›. Áˆ©Î_Ï÷¿ ˢ‰_ Ωı¥±ı. ’HÎ Â_ ◊Λ ?
                                  ¿ı Â_ ? ±ı‰_ ¿Ëı ¿ı fiÎ ¿Ëı ·˘¿˘ ?
±ı‹Î_ ¿Î‹ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı Áˆ©Î_Ï÷¿ ◊¥ Ω›, ÷˘ ◊¥ Ω›.
                                      ≠ffi¿÷ν — ¿Ëı.
   ≠ffi¿÷ν — ◊¥ …Âı.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ‹˘ZÎı …‰Îfi˘ Ïfiç› ¬fl˘ ¿ı ÷Îfl˘ ?
   ÿÎÿÎlÌ — …\±˘ fiı, ±I›Îfl◊Ì ◊÷Î fi◊Ì.
                                      ≠ffi¿÷ν — ‹˘ZÎı …‰Îfi˘ Ïfiç› ‰‘Îflı.
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ◊¥ …Âı.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ¿Â_ ±ÎÕ<_ ±Î‰ı ÷˘ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ◊¥ …Âı ±ı ÷˘ ±ÎÂα˘ … flά‰ÎfiÌ fiı ?
                                      ≠ffi¿÷ν — ÷˘› Ïfiç› fiÎ Õ√ı.
          K›ı› ≠‹ÎHÎı ËÎ_¿˘...
                                      ÿÎÿÎlÌ — ‹fi ‹ËŸ ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flı ÷˘ ?
   Ë…\ fiÎfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_, ±ı¿ fiyÌ ¿›* ¿ı ‹fifi_ fi◊Ì ‹Îfi‰_
±ıÀ·ı ¿Î‹fi_ ˢ› ±ıÀ·_ ‹Îfi‰_ fiı fiÎ ¿Î‹fi_ ˢ› ±ı fiËŸ. √ÎÕ<_          ≠ffi¿÷ν — ÷˘› Ïfiç› fiÎ Õ√ı.
±Î’HÎÎ ‘Λν flV÷ı …÷_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı «Î·‰Î ÿı‰_. ±fiı ’»Ì           ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ fi΋ ‹ÎHÎÁ ¿Ëı‰Î›. ±Î‹fiı ¿<fl¿<Ïfl›Î_fiı Â_
366                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                  367

¿fl‰ÎfiÎ_ ⁄‘Î_fiı ? ÷fiı ±Î ⁄‘Ì ‰Î÷˘ Á‹Ω› ?              Ωı ±ÎÕ˘ ˢ› ÷˘ ’̉ı … fiËŸ fiı !
   ≠ffi¿÷ν — ◊˘Õ<_ ◊˘Õ<_ Á‹Ω› »ı. ‹fiı ÷˘ ±ı‰_ … ·Î√ı »ı       ≠ffi¿÷ν — fiο ÿ⁄ΉÌfiı flıÕÌ ÿıΩı.
¿ı ‹Îfl˘ Ïfiç› »ı.
                                    ÿÎÿÎlÌ — fiο ¿˘HÎ ÿ⁄Ήı ? ±Î ¿o¥ fiο ÿ⁄Ή‰Î◊Ì fi◊Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ÂÎfi˘ Ïfiç› ÷ı ? ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·ı »ı      ◊Λ ±ı‰_.
÷ı ! Ïfi盉΂Îfiı ±Î‰_ ‹fi ˢ÷_ ËÂı ? ‹fi ˢ› ’HÎ ËıS’Ÿ√
ˢ›. Œ@÷ ’˘÷Îfiı …wÏfl›Î÷ ’Òfl÷_ …, …ı‹ ⁄‚ÿ ˢ› ÷ı ’˘÷ÎfiÎ          ÷_ ¿Ëı÷˘ fi Ë÷˘ ¿ı ‹fiı V¿>·‹Î_ …‰Îfi_ fi◊Ì √‹÷_. Ïfiç›
‘HÎÌfiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·ı fiı. ’HÎ ±Î’HÎı ±Î‹ …‰_ ˢ› fiı ±ı     ÷˘ ˢ‰˘ Ωı¥±ı fiı ¿ı ‹Îflı V¿>· ’ÒflÌ ¿fl‰Ì »ı. ’»Ì ±Î‹ ¿fl‰_
±Î‹ …÷Πˢ› ÷˘ ?                         »ı, ÷ı‹ ¿fl‰_ »ı. ’»Ì ⁄‘Î_fiÌ ΩıÕı ¿Î›‹ Á_√‹Î_ flËı‰_ »ı, ⁄˛õ«›˝
                                 ’΂‰_ »ı. ±ı‰Ì ±Î’HÎÌ ›˘…fiΠˢ›. ±Î ÷˘ ‰√fl ›˘…fiαı ∞‰fi
           »˘ fiı ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı !              ∞‰‰_ ±ıfi˘ ¢ ±◊˝ ?
   ≠ffi¿÷ν — ‹fifiı ≥LÀflıVÀ fiÎ ’Õı ÷˘ ±ı ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı fiı ?        ≠ffi¿÷ν — ¿Î˜·ı…‹Î_ …‰Îfi_ ÷˘ ‹fiı ’HÎ fi◊Ì √‹÷_.
   ÿÎÿÎlÌ — »˘ fiı ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı ÷ı ! ⁄‘Î_›fiı ±ı‰_ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı. ‹fi     ÿÎÿÎlÌ — ¿Î˜·ı…‹Î_ …‰_ … ’Õı fiı ! ⁄‘Î_fiÎ ‹fifi_ Á‹Î‘Îfi
÷˘ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı. ±ı ÷˘ ÀÎ¥‹ ◊Λ ±ıÀ·ı ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı. ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı ÷ı◊Ì   ¿fl‰_ … Ωı¥±ı fiı ? ŒÎ‘fl ¿ı ‹‘fl, ±ı‹fiÎ ‹fifi_ Á‹Î‘Îfi ¿flÌfiı
Â_ ¿Â_ ÿΉΠ‹Î_Õ‰ÎfiÎ »ı ? CÎÕ̉Îfl ’»Ì ’λ\_ ¿Â_› fiËŸ, ±ıfiÌ    ‹˘ZÎı …‰Îfi_, fiËŸ ÷˘ ÷_ Â_ flÌ÷ı ‹˘ZÎı …™ ? ±ı‹ CÎfl‹Î_◊Ì ⁄‚‰˘
‹ÿ÷ ’ÒflÌ ◊Λ ±ıÀ·ı. ’»Ì ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ⁄Ò‹ fiÎ ’ÎÕı. Ωı ‹ËŸ      ¿flÌfiı fiÎÁÌ √›Î ±ıÀ·ı ◊¥ √›_ ? ÷˘ ¿o¥ ‹˘ZÎ ◊¥ Ω› ? ±ıÀ·ı
÷_ ŒÁΛ˘ ÷˘ ŒÁΛ˘. fiËŸ ÷˘ fiÎ ŒÁΛ˘ ÷˘ ’»Ì ¿Â_› fiËŸ. ÷_      ÷fl»˘Õ fiÎ ‰Î√‰Ì Ωı¥±ı.
VÀˇ˘Ó√ flËı fiı ?
                                           «√ı, ’÷_√ ¿ı ‹fi ?
   ≠ffi¿÷ν — ¿ıÀ·Ì¿ ‰¬÷ VÀˇ˘Ó√ flËı‰Î›.
                                    ≠ffi¿÷ν — ⁄ı-hÎHÎ Ïÿ‰Á◊Ì ‹fiı ’÷_√ «√Ή‰Îfi_ ⁄Ë ‹fi
   ÿÎÿÎlÌ — ÷Îfl_ ‹fi ÷˘ Â_ ¿ËıÂı, “ ±Î ¤HÎ÷flı› ’Òfl_ fi◊Ì
                                 ◊Λ »ı, ÷˘ ÷ı fiËŸ «√Ή‰Ì ?
¿fl‰_.” ±ı‰_ ¿Ëı ÷˘ ±ı‰_ ¿fl‰_ ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — «√Ή‰Ì fiı !
   ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ ¿Ëı ±ı‰_ ¿flo.
                                    ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ı ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı … ◊›_ fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±‹ı ¿o¥ ÷Îfl_ ±ÏË÷ ¿fḻı ? ÷‹ı ÷‹ÎflÌ Ω÷fi_
±ÏË÷ ¿fl˘ ’HÎ ±‹ÎflÎ◊Ì ◊Λ fiÏË fiı ! ±‹ÎflÎ À«‹Î_ ±ÎT›Î          ÿÎÿÎlÌ — ¿fl‰_ ¬fl_ ±ıfiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı, ’HÎ ΩıÕı ΩıÕı ‹fifiı
±ıÀ·ı ÷‹Îfl_ ÏË÷ … ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±‹ı ⁄‘Ì ÿ‰Î ±Î’Ì «Ò¿Ì±ı. »÷Î_›    ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı “¤¥, fiÎ √‹÷_› ¿fl‰_ ’ÕÂı, ÷Îflı. ÷fiı fiÎ √‹÷_ ˢ›
‹fi fiÎ Á‘flı ÷˘ ’»Ì ±ı ±ıfi˘ ÏËÁÎ⁄. ⁄‘Î ≠¿ÎflfiÌ ÿ‰Î±˘         ÷ı› ¿fl‰_ ’ÕÂı, ÷˘ ÷Îfl_ √‹÷_ ¿flo.” fiËŸ ÷˘ Ë_ ÷fiı ¿ÎœÌ ‹Ò¿ÌÂ,
±Î’̱ı ±fiı ÿ‰Î±˘ ÷˘ ⁄‘_ ‹ÀÌ Ω› ±ı‰Ì ±Î’̱ı. »÷Î_› ’˘÷ı      ±ı‰Ì Âfl÷ ·√Ή‰Ì ±ıfiÌ ΩıÕı.
368                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                 369

   ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ⁄Î…\ ÷‹ı √‹÷_ ¿fl‰Îfi_ ¿Ë˘ »˘ ±fiı ⁄Ì∞      Ë_ Ωı™ »\_.” Ï¿_‹÷ Ωı‰ÎfiÌ »ı ! µÕÎÕfiÎfl ÷˘ ‹Òfl¬ ‹ÎHÎÁ˘ ˢ›
⁄Î…\ fiÎ √‹÷_ ¿fl‰Îfi_ ¿Ë˘ »˘.”                   ÷ı µÕÎÕı. ÷ı ±ıfiı Á‹…HÎ fiËŸ ˢ‰Î◊Ì ±Î‰_ ⁄‘_ «ÎS›Î ¿flı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ’÷_√ «√Ή‰ÎfiÌ ≥E»Î ◊Λ ±ı @›Îflı ⁄˛õ«›˝        ≠ffi¿÷ν — ±ı fiÎ Á‹Ω›_, Ï¿o‹÷ Ωı‰ÎfiÌ »ı ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?
’Î‚Ì Â¿ı ? ±Î‰Î ‹ÎHÎÁfiı ’ıÁ‰Î ÿı‰Î÷Î ËÂı ¿_¥ ?             ÿÎÿÎlÌ — ±Î ’÷_√ Ωı¥±ı fiı, ±ıÀ·ı ÁÒ›˝fiÎflΛHÎı› ±Î’HÎÌ
   ≠ffi¿÷ν — ‹ıÓ flÎhÎı fiyÌ ¿flı·_ ¿ı ˉı ±Î’HÎı ’÷_√ fi◊Ì    ±Î_¬‹Î_ ◊˘ÕÎ ◊˘ÕÎ ÿı¬Î›. ±ıÀ·ı ⁄Ë µk΋ Œ‚ ±Î’ı ±ı‰_ »ı, ±Î
«√Ή‰Ì ±fiı Á‰Îflı ∂Ãu˘ I›Îfl◊Ì … ‹ËŸ ◊›Î ¿flı ¿ı, “«√Ή‰Ì      ‹¿flÁøÎ_Ï÷fiÎ ÀÎ¥‹‹Î_. ÷ı ±Î ÁÒ›˝fiı Ωı‰Î ‹ÎÀıfi_ … »ı, ±Î ’÷_√
÷˘ Ωı¥±ı … fiı !”                         µÕÎՉΠ‹ÎÀı fi◊Ì. µÕÎÕ‰Ì Ë˘› ÷˘ √‹ı ÷ı‹ ⁄Î_‘Ì ÿ˘ ±fiı „@÷
                                 ˢ› ÷˘ «œuÎ ¿flı ±ıfiÌ ‹ı‚ı, ÿ˘flÌ µ¿S›Î ¿flı. ÷ıfiı ±Î’HÎÎ ·˘¿˘
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ÷˘ ‰‚Ì ⁄˛õ«›˝ @›Îflı ’‚Λ ? ’ÌV÷ηÌÁ ‰Ê˝
                                 ⁄ı¤Îfi’HÎı µÕÎՉΠΩ› Ï⁄«ÎflÎ ! ¤Îfi … fiËŸ fiı ¿Â_ !
’»Ì ¿ËıÂı ¿ı “ˉı ‹Îflı ’ˆHΉ_ »ı.” ÷˘ I›Îflı ‰Ë fiÎ ‹‚ı. flÎË
Ωı¥±ı ÷˘› fiÎ ‹‚ı. ±ıÀ·ı Ïfiç›⁄‚ Ωı¥±ı.                 ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ŒÀοÕÎfi_ Ë÷_ fiı ±ı‰_. ÷‹ı ŒÀοÕÎ Œ˘Õ÷Î
                                 fi Ë÷Î fiı ?
   ’÷_√fiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ÷˘ ⁄ı ‹ÏËfiÎ◊Ì ‹fi ’λ‚ fi◊Ì ’Õu_ fiı ?
¿ıÀ·Î ¿·Î¿◊Ì ’λ‚ ’Õu_ Ë÷_ ?                      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÿÎw¬Îfi_ Œ˘ÕfiÎfl, ‹…^fl˘ Œ˘Õı ±fiı flÎΩ …\±ı.
                                 ¿˘¥ flÎΩ±ı Œ˘Õı·_ fiËŸ. ⁄‘Î flÎΩ ¬flÂÌ‹Î_ ⁄ıÁÌfiı Ωı›Î ¿flı.
   ≠ffi¿÷ν — «Îfl-’Î_« ¿·Î¿◊Ì.
                                 fi˘¿fl˘ Œ˘Õı ’»Ì. ÷fiı L›Î› Â_ ·Î√ı »ı ? ÷_ flÎΩ ˢ™ ÷˘ ÷_ Ω÷ı
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı «Îfl-’Î_« ¿·Î¿ ’fl … œÌ·_ ◊¥ √›_, ÷˘ »      Œ˘Õ<_ ¿ı Ωı™ ?
‹ÏËfiÎ Á‘Ì ’λ‚ ’ÕÂı, “’ˆH΢, ’ˆH΢.” ÷ı ±ı‹Î_ ’flΉΠÁÏË÷
                                    ≠ffi¿÷ν — flÎΩ ˢ™ ÷˘ Ωı™ fiı !
ÿı¬ÎÕÂı ⁄‘_. ÷˘ Â_ ◊Λ ’»Ì ? ‹fi ¿ËıÂı, ’÷_√ µÕÎÕ˘, ±ıÀ·ı
’÷_√ µÕÎÕı. ◊˘Õ̉Îfl ’»Ì ‹fi ¿ËıÂı ¿ı ⁄˛õ«›˝ ’΂ ! ±S›Î,         ÿÎÿÎlÌ — ±flı, ÷Îfl΋Î_ fiı flÎΩ±˘‹Î_ Â_ Œıfl »ı ? ±Î
⁄˛õ«›˝ ÷˘ Ïfi盉΂Îfi_ ¿Î‹ »ı. ¿o¥ ÷‹ÎflÎ ·˘¿˘fi_ ¿Î‹ »ı ±Î ?     √Λ¿‰ÎÕfiı …\±˘ ÷˘ ±ı … ‰ıÊ »ı. Â_ Œıfl »ı ? ±ı‹fiÌ ’ÎÁı fi◊Ì
±ı ÷˘ ’flÊÎ◊a ‹ÎHÎÁ, ’flÊ ◊›ı·˘ ˢ› ! ±Î M›ÎÿÎfi_ Â_ ¿Î‹       √΋, ÷ı ÷ÎflÌ ’ÎÁı› fi◊Ì √΋. ˉı flÎΩ … »ı fiı ⁄‘Î ? I›Îflı
»ı ÷ı ?                              ÷_ ÂflÌflı flˆ›÷ »ı ?
   Ë_ ÷˘ fiÎfi’HÎ◊Ì … ¿Ëı÷˘ Ë÷˘, “¿¥ Ω÷fiÎ ±Î ‹ÎHÎÁ˘,         ‹fiı ÷΂˘ ¿fl‰ÎfiÌ Àı‰ fiı, ±ıÀ·ı ±Î ŒÀοÕ΋Î_, ’÷_√‹Î_ Â_
±Î »˘¿flÎ_ ?” ’÷_√ ∂ÕÎÕ‰Ì ±ıÀ·ı Â_ ? ·˘¿˘fiı ÿı¬Ìfiı, ±ıfi_      ·Î¤ »ı ±ı Ë_ Ωı¥ ·™. Œ@÷ ’÷_√ µÕÎՉΠ…‰_ ±ı ±ı¿ Ω÷fiÌ
Áfl‰ˆ›_ ¿ÎœÌ ±Î’ı ¿ı ‹fiı ±Î‹Î_ Á¬ ’Õu_. ·˘¿˘ ÿı¬ÎÕı ±ıfiÎ ’fl◊Ì   ¿Áfl÷ »ı. ⁄οÌ, ±Î’HÎı ·Î¤ ÁÎ◊ı ¿Î‹ flά‰_, ±Î‰Ì …wfl fiÏË.
’˘÷ı Á¬ ‹ÎfiÌ ·Ì‘_. Ë_ ‹ÎflÌ Ï…_ÿ√Ì‹Î_ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ’÷_√ ‰ı«Î÷Ì    ±ı› ⁄ı¤Îfi’HÎı »Î’flÎ ’fl Œ›Î˝ ¿flı, ÷ı ±ı¿ …HÎ ÷˘ ±Î¬_ ’÷fl_
·ÎT›˘ fi◊Ì. ±Î ·˘¿˘ ÿ˘flÎ ¿flı ÷ı ËÎ◊ı ’ı·Î CÎÁflÕÎ ’Õı fiı ¿ËıÂı,   ·¥fiı fiÌ«ı ±ÎT›˘ (fiÌ«ı ’Õu˘) !
“Ωı ‹ÎflÎ ËÎ◊ ¿ı‰Î ◊¥ √›Î »ı ?” Ë_ ÷˘ Â_ ¿flo, “÷‹ı µÕÎÕ˘ fiı       ÷ıÓ ’÷_√ fiËŸ ∂ÕÎÕ‰Îfi˘ Ïfiç› ¿›˘˝ Ë÷˘ ?
370                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                  371

   ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ fiı ¿ı ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı fiÏË «Î·‰Îfi_.   ⁄Ï©fiı› Á_÷˘Ê ◊Λ »ı. ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ.
±ıÀ·ı flÎhÎı fiyÌ ¿›* ¿ı ˉı fi◊Ì «√Ή‰Ì.                 ≠ffi¿÷ν — ‹Îflı ¿ı‰Î ≠¿Îflfi_ ±Î‰flHÎ ±ÎT›_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·Î_ «√Ή÷˘ Ë÷˘ ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ˉı ’Ò»Ìfiı Â_ ¿Î‹ »ı ÷ı ?
   ≠ffi¿÷ν — ⁄Ë «√Ή÷˘ Ë÷˘.
                                    ≠ffi¿÷ν — ¿Îœ‰_ ÷˘ ’ÕÂı … fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ÿfl Áη ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±Î …ıÀ·_ ¿Ë̱ı ±ıÀ·_ ¿Îœ÷˘ …Âı ±ıÀ·ı ±ı¿
   ≠ffi¿÷ν — ±Ã‰ÎÏÕ›_ «√Ή÷˘ Ë÷˘, Á‰Îfl◊Ì ÁÎ_… Á‘Ì.       ÿËÎÕ˘ ±ıfi˘ ±Îfl˘ ±Î‰Ì …Âı, ¿ı ¤¥, ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ÷Îflı
   ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‹ ±Ã‰ÎÏÕ›_ … ? ÁÌ{fi ÷˘ ±Î‰ÕÌ ‹˘ÀÌ »ı fiı ?    «Î·‰_ fiÏË. ‹fi ’÷_√ «√Ή‰Îfi_ ¿Ëı ÷˘ fiÎ ¿ËÌ ÿ¥±ı. Œ@÷
                                 ‹fi ±ıÀ·_ ¿Ëı, ±_ÿfl ±ı¿ ·ÎÕ‰˘ »ı, ÷ı ±Õ‘˘ ¬¥ ·¥±ı, ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ÷˘ ¿˘¥ «√ΉfiÎfl_ ˢ› … fiËŸ fiı !        ±Õ‘˘ ¬¥ ……ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ¿˘¥ ˢ› ÷˘ …, ±ıÀ·ı ⁄ÌΩ ·˘¿˘fiÌ
                                          ‹fi ±ıÀ·ı √÷iÎÎfi...
…wÏfl›Î÷ »ı ±Î‹Î_.
   ≠ffi¿÷ν — ±√ÎÂÌ‹Î_ µ’fl ’ı·Ì ⁄Ò‹˘ ’Õı fiı ¿ı, “’÷_√
                                    ‹fi ±ıÀ·ı ’λ·Î ±‰÷Îflfi˘ ‹Î·, ÷ı ±‰÷Îfl‹Î_ ±Î’HÎı
¿’Λ˘, ’÷_√ ¿’Λ˘”, ±ıÀ·ı ‹fi ◊Λ ¿ı «Î·˘ …¥±ı ˉı.        √Î_ÕΠˢ› ¿ı CÎı·Î ˢ›, …ı‰˘ ¤flı·˘ ±ı ±Î Œıflı fiÌ¿‚ı »ı. ÷ı◊Ì
                                 ±Î’HÎı ±ıfiÎ ≠‹ÎHÎı «Î·‰_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±Î’HÎı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ⁄Ò‹˘ ÷˘ ±Î’HÎı ±ËŸ
±Î√‚ ‹„V…ÿ ˢ› »ı I›Î_ ‹ËŸ ⁄Î_√ ’˘¿Îfl÷Πˢ›, ⁄Ò‹˘ ’ÎÕ÷Î        ≠ffi¿÷ν — fiÎ … «·Î›.
ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı Â_ I›Î_ ÿ˘Õ‰_ ?                     ÿÎÿÎlÌ — ÷ı› «Î·ı … »ı fiı ! fiÎ «·Î›. ±Î’HÎı ’λ·Î
   ≠ffi¿÷ν — I›Î_ ¿o¥ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì.              ±‰÷Îflfi˘ ‹Î· ¤flı·˘ ±fiı ÷ı ‰¬÷ı …ı „V◊Ï÷ ËÂı ÷ı ≠‹ÎHÎı
                                 ¤flı·˘. ±I›Îflfi_ iÎÎfi ±Î’HÎfiı ‹˘ZÎı ·¥ …‰ÎfiÌ ‰Î÷ ¿flı ÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ?                      ±Î’HÎı ±ıfi_, ±Î iÎÎfifi_ ±ı@ÁıMÀ ¿fl‰_ ¿ı ’ı·_ ¿fl‰_ ?
   ≠ffi¿÷ν — ˉı ±ı‰_ fiËŸ ◊Λ.                   ≠ffi¿÷ν — ±Î iÎÎfifi_ ±ı@ÁıMÀ ¿fl‰_.
   ÿÎÿÎlÌ — ’÷_√-⁄÷o√ ˢ› fiÏË ±Î’HÎfiı. ˢ÷Î ËÂı ? ±ı        ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ÷˘ ¿fl÷Î »ı fiÏË ±fiı ⁄˘·ı »ı ‹˘ÀÌ ‹˘ÀÌ
Ωı ’÷_√˘‹Î_ Á˘ wÏ’›Î ¬«Î˝÷Πˢ› ÷˘ ±Îà ’V÷¿˘ fiÎ ±Î’HÎı      ‰Î÷˘ ! ÷ı ±HÎ√‹˘ ÷˘ fiÎ … flËı‰˘ Ωı¥±ı.
»’Ή̱ı ? ·˘¿˘fiı ÏË÷¿ÎflÌ ◊¥ ’Õı. ’ı·_ ¿o¥ ±Î‰U›¿ »ı ? ±ıfiÎ
‰√fl ‹flÌ …‰Î› ? ‹flÌ …‰Î› ±ı … «Ì… ¿fl‰Ì ’Õı. ±fiı »÷Î_›          ≠ffi¿÷ν — ‹fifiÎ «·ÎT›Î «Î·ı »ı ±ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ?
¿ËıÂı, “‹fiı Ë…\ ¬Î‰Îfi˘ ¢¬ flËÌ √›˘ »ı” ÷˘ Ë_ ¿Ë_ ¿ı »˘ flè΢.      ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ÎfiÌ fi⁄‚Î¥. ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì fi⁄‚Î¥ ’ıÁÌ
÷ı◊Ì Á_÷˘Ê ◊Λ »ı, ±ı¿ Ω÷fi˘. ÂflÌflfiı› ’HÎ Á_÷˘Ê ◊Λ »ı.      √›ı·Ì, ÷ı fiÌ¿‚÷Ì fi◊Ì. ˉı ’˘÷Îfi˘ ±ı‰˘ ±Ë‹˚ fiËŸ, ±ı‰Ì
372                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                  373

fi⁄‚Î¥ … »ı ¬Î·Ì. ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «·Î› … ¿ı‹ ? ±ı¿        ¿ı ¤¥, Ë…\ ‹fi »ı ÷ı ÁÎ«Ì ‰V÷‹Î_ ¿>ÿο>ÿ ¿fl÷_ ˢ› ÷˘ ¿fl !
±ZÎflı› ‹fifi˘ ‹Îfi‰˘ fiÏË. “«·ı Ω‰” ¿Ë̱ı. ’»Ì ⁄Ì…\_ ¿Â_       ±‹ı ·ıÀ √˘ ¿fḻı, ¿ı ¤¥, ±ı ÁÎ«Ì ‰V÷ »ı. ¿o¥ ±Î √Λfi˘
fiÏË. ±Î‰ı ¬fl_ ‹fi‹Î_, ’HÎ ÷ı √Î_Ãı fiÏË. ±ı¿ ±ZÎflı› √Î_Ã÷˘ fi◊Ì.   (√Ì÷˘) ÁÎ_¤‚‰Î ±ı ¿o¥ ÁÎ«Ì ‰V÷ fi◊Ì. ±Î ¬Î‰Îfi_ ±ı ÁΫÌ
   µ¿ı· ·Î‰Ì fiά fiı ! ÷_ ÷ÎflÎ ‹fi‹Î_ ‹ÎfiÌ ⁄ıÃ˘ ˢ› ¿ı      ‰V÷ »ı. ÷ı ±ıfiı ±‹ı ·ıÀ √˘ ¿fḻı. ÁÒ‰ÎfiÌ ‰V÷ ÁÎ«Ì »ı, ÷ı
ÁΉ Á˘fi_ »ı ’HÎ fi¿Î‹_ …Âı. ‘Ò‚‹Î_ …÷_ flËıÂı. ÁΉ Á˘fi_ ’HÎ     ±ıfiı ±‹ı ·ıÀ √˘ ¿fḻı ¿ı ¤¥, ±‹¿ «Îfl ¿·Î¿ Á‘Ì ÁÒ…ı ¿ı
Â_ ¿flı ? F›Î_ ‘HÎÌ … fiÏË. …ı ‹¿Îfi‹Î_ ‘HÎÌ fiÏË, ±ı ‹¿Îfi‹Î_     ’Î_«-» ¿·Î¿ ÁÒ¥ ……ı. ±Î ’÷_√ µÕÎÕ<_ ±ıfiÌ …wÏfl›Î÷ ¿ıÀ·Ì ?
Á˘fi_ ’»Ì ¿Î‹fi_ … Â_ ÷ı ?                     ¿ıÀ·Î› ·˘¿, …ıfiı iÎÎfi fiΠˢ› ÷ı› ¿Ëı ¿ı ±ÎfiÌ ÂÌ …wÏfl›Î÷
                                 »ı ? ±Î ÷˘ ‰√fl ¿Î‹fiÌ, ±fiΉU›¿ ’ÌÕÎ ! ±ı‰_ iÎÎfi fiΠˢ›
       ¿fl‰Î◊Ì fiÏË, Á‹…‰Î◊Ì »^ÀΛ...             ÷˘› ¿ËıfiÎflΠˢ› ¿ı fiΠˢ› ?
   ≠ffi¿÷ν — ˉı ŒÎ¥fi·Ì ‹Îflı ±Î ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «·Î›        ≠ffi¿÷ν — ˢ› fiı.
»ı, ÷ı‹Î_◊Ì »^À‰Î ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·‰_ ±ıÀ·ı Ï‹¿ıÏfi¿· ¿Ëı‰Î›.
   ÿÎÿÎlÌ — ¿fl‰Îfi_ ˢ÷_ ËÂı I›Î_ ?               ±Î ⁄Ï©∞‰Ì±˘ »ı ÷ı ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı fiÏË «Î·‰ÎfiÎ, ⁄Ï©fiÎ
   ≠ffi¿÷ν — ±‹¿ VÀı’ ÷˘ ·ı‰ÎfiÎ_ fiı ?             ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·‰ÎfiÎ. ’HÎ ÷ı› ¬˘À<_. ±ı ⁄© ⁄fiΉı, »ı‰Àı.

   ÿÎÿÎlÌ — ÂÎfiÎ_ VÀı’ ·ı‰ÎfiÎ_ ? ±ı ÷˘ Á‹…‰Îfi_ »ı. Á‹∞fiı      ±Î’HÎı ’flÊ ◊›Î ’»Ì, ’flÊ ±fiı ≠¿ÚÏ÷ ⁄ı …\ÿÎ_ ’ÕuÎ ’»Ì,
«˘¿ÕÌ ‹Ò¿Ì ÿı‰ÎfiÌ. ±Î’H΢ ±Ïfiç› »ı ±ıfiÌ µ’fl «˘¿ÕÌ ‹Ò¿Ì      Ïfiç› fiΠˢ› ÷˘ ±ı ¿Î‹fi_ … Â_ ÷ı ? ±fiı ‹fi ÷˘ “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_
ÿı‰ÎfiÌ ±fiı Ïfiç›fi˘ V‰Ì¿Îfl ¿flÌ ·ı‰Îfi˘.               √›_. ±ıfi˘ ÷˘ V‰Ì¿Îfl … fiΠˢ› fiı !

   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·‰Îfi_ fiÏË. ‹fi               ⁄‘_ … “√‹÷_” flά‰_ !
⁄÷Ήı ±ıÀ·ı “fi◊Ì «Î·‰_” ±ı‹ Âw … ¿flÌ ÿı‰Îfi_.              ±fiı T›‰ËÎfl‹Î_ ’Î_« ‹ÎHÎÁ˘ Â_ ¿Ëı »ı ±ı ±Î’HÎı ¿fl‰_.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ’ÎÁ … ¿flÌ ÿı‰Îfi_. ±Î’HÎÎ K›ı›fiı «Ò¿‰ı ±ı     ±Î’HÎı ·˘¿˘fiı ’һ̱ı ¿ı “¤¥, ‹Îflı ˉı Â_ ¿fl‰_ ?” I›Î_ Ë…\
¤Î√ ⁄‘˘ ∂ÕÎÕÌ ÿı‰˘. ±Î‹Î_ ¿fl‰Îfi_ Â_ »ı ? Ïfiç› Œ@÷. ÷ı       (⁄˛õ«Îfḻ˘fiı ÁÎ◊ı flËı‰Îfi_) ‹¿Îfi ÷ˆ›Îfl fiΠˢ› ÷˘ ¿o¥ fi˘¿flÌ
Ïfiç› Õ√ı fiËŸ ±ı‰˘ ¿›˘˝ »ı ¿ı fi◊Ì ¿›˘˝ ?              ¿Â_ ¿flı ?
   ≠ffi¿÷ν — Ïfiç› Õ√ı fiÏË ±ı‰˘ ¿›˘˝ »ı.               ≠ffi¿÷ν — ’HÎ T›‰ËÎflfiÎ ·˘¿˘ ÷˘ T›‰ËÎflfiÌ Á·ÎË ±Î’ı
                                 fiı ⁄‘Ì ?
   ÿÎÿÎlÌ — Á˘ À¿Î Õ√ı fiËŸ ±ı‰˘ ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘Λ fiÎ ±Î’ı. ±ı ÷˘ ’Î_« …HÎfiı ’һ̱ı,
   ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ ·Î√ı »ı.
                                 ⁄‘Î_fiı. F›Î_ ’_« ⁄˘·ı I›Î_ ’fl‹ırfl ±Î’HÎı I›Î_ ¿Ëı‰Î› »ı. ±fiı
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ◊˘Õ˘ ¿Î«˘ ¬fl˘ ÷_ ±fiı ÷ı »÷Î_› ±‹ı ¿Ë̱ı    ÷ı ±Î’HÎfiı Á‹…HÎ ’Õı ±ı‰Ì ⁄Î⁄÷ »ı. ±Î‹Î_ ⁄Ì…\_ Â_ ˢ› ?
374                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                  375

±Î ¤¥ fi˘¿flÌ fi◊Ì ¿fl÷˘ ? ¿flı … »ı fiı ⁄‘Î_.            ’H› ΩB›_ »ı. ÷_ ±ı‹ ‹Îfiı »ı ¿ı ±Î ‘Îflı·˘ Á_›˘√ ¤ı√˘ ◊Λ ?
   ÷fiı Á_ÕÎÁ …‰Îfi_ √‹ı »ı ? fiÎ √‹÷_ ˢ› ÷˘› »^À¿˘ »ı ?        ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ fiÏË.
»^À¿˘ ◊Λ ?                               ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ? ¿˘¥ ¿Î›ÿıÁfl … »ı fiı ¿ı √ıfl¿Î›ÿıÁfl
   ≠ffi¿÷ν — ¿fl‰_ … ’Õı ±ı ÷˘.                ËÂı ?

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ fiÎ √‹÷_ ±ı‰_ ⁄˘·Ì±ı … fiÏË. Á_ÕÎÁ …‰Îfi_       ≠ffi¿÷ν — ¿Î›ÿıÁfl ….
‹fiı √‹ı »ı, ±ı‰_ ¿Ë̱ı. fiÎ √‹÷_ ⁄˘·Ì±ı ÷˘ ‹fi ⁄√ÕÌ Ω›          ÿÎÿÎlÌ — I›Îfl ’»Ì ‹ÎfiÌ ⁄ıÁ̱ı ÷˘ Â_ ◊Λ ? ±ı ÷˘ ¿˘”¿
±Î’b_.                             Œıfl˘ ’H› Ω√ı I›Îflı ¤ı√˘ ◊¥ Ω›, ’»Ì ω¬>ÀÎ ’Õı I›Îflı ¬⁄fl
    ±Î ‹¿Îfi‹Î_ ±Î‰˘ ‹Î· ¤flı·˘ »ı ÷˘ ±ı ‹¿Îfi ‹ÎÏ·¿fiı     ’ÕÌ Ω›. ‹ÎÀı ω¬ÒÀÎ ’Õı·Ì „V◊Ï÷‹Î_ ±fi¤‰ ¿›˘˝ ˢ› ÷˘ ’»Ì
¿ıÀ·_ ÿ—¬ ◊Λ ? ‹ËÎfi µ’ÎÏ‘ ◊Λ. ±Î ÷˘ ¿ıÀ·Ì µ’ÎÏ‘ ±Î‰ı ?    ‰Î_‘˘ fiËŸfiı ±Î’HÎfiı ?
…√÷ ¿⁄Ò· ¿flı fiÏË fiı ±Î „V◊Ï÷.                     ¤Î√ıÕ< T≤ÏkÎ◊Ì ¿o¥ ¿‹˝◊Ì »^ÀΛ ? Ë_ ‰Õ˘ÿfl΋Î_ ˢ™, ÷_
                                ‰Õ˘ÿfl΋Î_ ˢ™, ÷˘› ¿‹˝ ¤ı√Î_ fiÏË ◊‰Î ÿı. ±Î iÎÎfi ±Î’ı·_ »ı.
   fi˘¿flÌ ¿fl˘, fiÏË ÷˘ ±Î ÷˘ ‹√… ¬flÎ⁄ ◊¥ Ω›. ±Î
                                …ı ‰¬÷ı …ı ¤ı√_ ◊›_ ÷ı “T›‰„V◊÷” fiı ÷ıfi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·, ⁄Á
ÁIÁ_√‹Î_ ⁄ıÁÌ flËı‰Îfi_ ±ıÀ·_ … √‹ı »ı, ⁄Ì…\_ ¿Â_ √‹÷_ fi◊Ì.
                                ±ÎÀ·Ì … ‰Î÷ »ı.
’HÎ »^À¿˘ … fiËŸ fiı ! …ıfi˘ »^À¿˘ … fiËŸ, ÷ıfiı ±Î’HÎı √‹ÎÕ‰_
… ’Õı fiı ! ±ıÀ·ı ±‹ı √˘Ã‰HÎÌ … ±ı‰Ì ¿flÌ fiάı·Ì ˢ› ¿ı …ı       ÿÎÿÎfiÌ ’ÎÁı ’H› ˢ› I›Î_ Á‘Ì ‰¬÷ ‹‚Ì ±Î‰ı, ±ı
fiÎ √‹ı ÷ıfiı ’Ëı·_ √‹ÎÕ‰_. ±ıÀ·ı ’»Ì fiÎ √‹÷Îfi˘ ≠Á_√ …      ’H›fi˘ µ’¿Îfl ‹Îfi‰Îfi˘. ±Î ¿Î›‹fi_ ÷˘ ˢ÷_ ËÂı ¿o¥ ? ±ı‰Ì
∂¤˘ fiÎ ◊Λ fiı ! √‹‰_, fiÎ √‹‰_ ±ı ÷˘ ÁΛ¿˘·˘∞¿· ≥Œı@À      ±ÎÂΛı ¿ı‹ fl¬Î› ?
»ı ¬Î·Ì.                                      «Î·‰_, ‹fifiÌ Ï‰fl©‹Î_...
    ±ı fiÎ √‹÷_ F›Îflı √‹÷_ ◊Λ I›Îflı „@÷ ±Î‰ı, fiÏË ÷˘        ’ı·˘ ¤Î¥ ÷Îflı I›Î_ ±Î‰÷˘ Ë÷˘, ÷ı ÷fiı √‹÷_ Ë÷_. ’»Ì ˉı
„@÷ fiÎ ±Î‰ı. ±flı, √‹ı … »ı ±ı ÷˘. ±Î ÷˘ ±ı¿ Ω÷fi_ ‹fi‹Î_     ÷_ ¿Ëı »ı ¿ı ±ı ¤Î¥ ‹fiı fi◊Ì √‹÷˘. ±Î ÷ı ¿o¥ ‹ÎHÎÁ ¿Ëı‰Î› ?
ÕÌV¿flı…‹ıLÀ (µIÁÎˤ_√) »ı, ¬˘ÀÌ ±Áfl ’Õı·Ì »ı.          ±fiı ’»Ì ’λ˘ √‹÷˘ ◊Λ. fiÎ √‹÷_ ◊Λ ±ı‰_ ˢ› ¿Â_ ?
        ’H›◊Ì ≠ÎM÷, ÁÁ_›˘√...                  ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ ˢ› fiËŸ, ’HÎ ±ı‰_ ·Î√ı.
   ÷Îfl˘ ±‹ÎflÌ ÁÎ◊ıfi˘ Á_Ωı√ ’H›fiÎ ±Î‘Îflı »ı. ÷Îfl_ ’H›         ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‹fifiÌ „V◊Ï÷ »ı, ±ı‹Î_ ÷Îflı Â_ ‰Î_‘˘ »ı ?
¬·ÎÁ ◊Λ ±ı‹Î_ ±‹ı Â_ ¿fḻı ? ±fiı ÷_ ‹ÎfiÌ ⁄ıÁı ¿ı ±Î      ‹fifiÌ „V◊Ï÷ ±ıÀ·ı “‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı, ÷οΠÁ‰˝V‰ Ω›.”
Á_Ωı√˘ … ‹Îflı Ωı¥±ı. ’»Ì Â_ ◊Λ ? ‹Îfl ¬Î¥ …Âı. ‹Î◊_ ˵     ±ıÀ·ı ‹fi ¿Ëı ÷ıfiΠωfl© «Î·‰_. ‹fi ¿ËıÂı, “‹fiı fi◊Ì √‹÷_.”
÷ÒÀÌ …Âı. …ıÀ·˘ ‹Y›˘ ±ıÀ·˘ ·Î¤. ±ıfi˘ ±Îfi_ÿ ‹ÎHΉ˘, ¿ı ‹Îfl_   I›Îflı ¿Ë̱ı, “‹fiı √‹ı »ı ’HÎ ÷_ ¿˘HÎ ? ÷_ CÎflfi˘ ‹ÎÏ·¿ »\_ ?”
376                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                  377

’ı·Î ¤Î¥fiı fiÎ √‹Ì±ı ±ı‰_ ¿fḻı ÷˘ ¿ıÀ·˘ ±Ï‰fi› ◊Λ ? ±ı          ÿÎÿÎlÌ — …ı Á_Ωı√˘ ±Î‰ı ±ı Á_Ωı√˘fiı ’÷Ή‰ÎfiÌ …wfl »ı.
©ÎI‹Î … ¿Ëı‰Î›. ÿU‹fi ˢ› ÷˘› √‹ÎÕ‰_ ’Õı. ÷ı ÿU‹fi ÷˘       fiÏË ÷˘ ±Î√‚ …÷Î_ ∂·ÀÎ_ ‰‘÷Î Ω›. ‹ÎÀı “±Î‰˘” ¿Ë̱ı. “…ı
fiˢ÷˘ fiı ?                            ±Î‰‰_ ˢ› ÷ı ±Î‰˘.” ±ı ’»Ì ‹˘¿‚Î ◊÷Î Ω›. ÷˘ ±ı »^Àı, fiËŸ
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ.
                                 ÷˘ ±Î ÷˘ Ï…_ÿ√̤fl fiÎ »˘Õı fiı, ±Î’HÎı ±ıfiÎ◊Ì ¤Î√̱ı ÷˘ ?
                                 ¤Î√̱ı ÷˘ ±ı »˘Õı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı Ï÷flV¿Îflı·Ì ‰V÷ Ωı flËı ÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹Î_ ◊˘ÕÌCÎHÎÌ Á‹…‰Î …ı‰Ì ‰Î÷ ËÂı ?        ±ı ÁÎ‹Ì ∂¤Ì flËı‰ÎfiÌ. ’÷ΉÀ fiÎ ¿fl‰Ì ’Õı ?
   ≠ffi¿÷ν — ⁄‘Ì ….                         “’ˆHΉ_ fi◊Ì” ±ı ‰Î÷ …\ÿÌ »ı ±fiı fi˘¿flÌ fi◊Ì √‹÷Ì ±ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±‹fiı ±ı‰_ ◊Λ ¿ı ±Î ≠‹ÎHÎı ‰·HÎ◊Ì ÷Îfl_       ‰Î÷ …\ÿÌ »ı. fi˘¿flÌ fi◊Ì √‹÷Ì ÷˘ ±ı¿ ‘_‘˘ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı. ‹fifiı
Ï«÷fl΋HÎ ¿ı‰_ ËÂı ? ˢ› fiÏË ±Î‰_ ‰·HÎ ! ’fl_÷ CÎÕÌ¿‹Î_ fi      ¿o¥¿ ¬˘flο Ωı¥±ı ¿ı fiÎ Ωı¥±ı ? ¿ı «Î·ı ?
√‹ı, CÎÕÌ¿‹Î_ √‹ı, ±flı, ±ËŸ flèÎÎ ’»Ì ? ’λ\_ ±ıfi_ ≠˘Àı@Âfi ?        ≠ffi¿÷ν — Ωı¥±ı fiı, fiËŸ ÷˘ ⁄Ì…\_ «fl‰Î ‹Î_Õı.
ÂÌ flÌ÷ı ⁄‘_ flÎ√ı ’Õı ÷ı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — √‹ı ÷ıÀ·˘ ±ÎK›Î„I‹¿ ¬˘flο ±Î’˘ ÷˘› ’HÎ
   √Ò_«Î›˘ ˢ ÷˘ µ¿ı· ·Î‰ı ¬fl˘ ¿ı, √‹ı ÷ı‰Ì √Ò_«Î‹H΋Î_ ?
                                 ‹fifiı ⁄ÌΩı ¬˘flο ±Î’‰˘ ’Õı. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹Îfl_ √…\_ fi◊Ì ±ıÀ·_.
   ≠ffi¿÷ν — ≠›Ifi ¿flo.
                                    ¿o¥ µ’ÿıÂfi_ ¿ÎflHÎ ◊Λ »ı ±Î ⁄‘Ì ‰Î÷˘ ? ±Îfiı› fi˘¿flÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ¿ıÀ·_ «Î·˘ »˘ ?          fi Ë÷Ì √‹÷Ì. F›Îflı ±ËŸ ±Î‰ı I›Îflı ‹fiı ¿Ëı, “fi˘¿flÌ fi◊Ì
   ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ ¿o¥ ¬⁄fl fiÎ ’Õı.               √‹÷Ì. ‹Îflı »˘ÕÌ ÿı‰Ì »ı.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “±S›Î, fiÎ »˘ÕÌÂ. fiËŸ ÷˘
                                 ÁÎà ‰Êı˝ fi˘¿flÌ ¿fl‰Î …‰_ ’Õı. …ı ¿Î‹ ±‘Òfl_ ‹Ò¿Ìfiı ¤Î√Ì √›Î,
   ÿÎÿÎlÌ — ‹fi ¿Ëı ¿ı ±Î ‹Q‹Ì ⁄fl˘⁄fl fi◊Ì, ÁÎflÌ fi◊Ì,       ¤Î√ıÕ< ◊›Î, ÷ı ’λ˘ I›Î_ ÁÎà ‰Êı˝ ¿fl‰Î …‰Îfi_.”
÷˘ Â_ ¿fl˘ ?
                                    ±ıÕ…VÀ ◊‰_ ’ÕÂı. ±ı »^À¿˘ fiËŸ ◊Λ. ±ı ·˘¿ ‹ÎflÌ-Ã˘¿Ìfiı
   ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ©ÎI‹Îfiı fi‹V¿Îfl ¿flo.             ¿flΉÂı. ±ı ¿‹˝ »˘Õı fiËŸ fiı ? »˘Õı ¬fl_ ? ¿‹˝ ÷˘ ’λ‚ ’λ‚
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰_ Â̬‰Îfi_ ˢ› ¿ı fiΠˢ› ?            ¤Q›Î ¿flı, ¤Ò÷ ’λ‚ ’Õu_ ˢ› ±ı‰_.
           Á_›˘√˘fiı ’÷Ή˘ !                       ωʛfiÌ Ï‰iÎÎfi◊Ì ’÷ΉÀ !
   ‹fifi_ ˵ ‹Îfi÷˘ ˢ¥Â fiı ? ÷_ ‹fifi_ ‹Îfiı »ı ? ±‹ı ÷˘          ≠ffi¿÷ν — ±Î ¿‹˝fi˘ ÏÁ©Î_÷, ⁄˛õ«›˝fiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ±ı‰˘
±ı¿ ±ZÎflı› ‹fifi_ ‹Îfi̱ı ÷˘ ÷˘ ±Î ⁄‘Î_fiÌ ΩıÕı ‰Ì÷flÎ√÷Î ÂÌ      ¬fl˘ ?
flÌ÷ı flËı ? flËı ¬flÌ ‰Ì÷flÎ√÷Î ? ±‹Îflı› ‹fi ⁄Ò‹ fiÎ ’ÎÕı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ⁄˛õ«›˝ ±ıÀ·_ ÷‹ı ±ı¿ fi¤Î‰Ì ¿˘ ¿ı ±Î ÷‹ı
   ≠ffi¿÷ν — ⁄Ò‹ ’ÎÕı fiı.                   fiyÌ ¿›* ˢ› ¿ı fi◊Ì ’ˆHΉ_. ÷ı ÷‹Îfl_ Ωı ‹fi˘⁄‚ ˢ› ÷˘ fi¤Î‰Ì
378                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                 379

¿˘. ±Î’b_ iÎÎfi ±ı‰_ »ı. fi¤Î‰Ì ¿Λ ±ı‰_ iÎÎfi »ı. ⁄ÌΩ_ ¿‹˝           “T›‰„V◊÷”fiÌ Á‹…HÎı....
÷˘ »˘Õı … fiËŸ fiı ? ÂÌ flÌ÷ı »˘Õı ¿‹˝ ?
                                   ’H›ˆ Ë÷Ì I›Îflı ÷˘ ±Î ‹Y›_. ˉı ’Î»Ì ’H›ˆ ’ÒflÌ ◊Λ ’»Ì
   ≠ffi¿÷ν — ·Bfi‰Î‚_ ¿‹˝ ’λ‚ fiÎ ’Õı ?            ⁄Ì…\_ ±Î‰Âı. ’»Ì ±ı ⁄Ì…\_› ’Òfl_ ◊Âı. ’Î»Ì ’H›ˆ ±Î‰Âı. ±ı‹
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë «Ì¿b_ ˢ› ÷˘ ’λ‚ ’Õı. ±fiı ÷ı «Ì¿b_      «ÎS›Î ¿flÂı....
ˢ› ÷˘ ±Î’HÎfiı ’Ëı·ı◊Ì ¬⁄fl ’Õı, ±ıfiÌ √_‘ ±Î‰Ì Ω›.           ±Î’b_ ωiÎÎfi … ‹…⁄Ò÷ »ı fiı ! ÿÎÿÎfi˘ Á_›˘√ ⁄Î{ı ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — ±fiı iÎÎfi◊Ì µtÌflHÎÎ ◊¥ ¿ı ±ı‰_ »ı ?       “T›‰„V◊÷”, fiÎ ⁄Î{ı ÷˘ “T›‰„V◊÷”. I›Îflı ¿o¥ ‹Ò_∞ ◊¥fiı ‹flÌ
                                …‰Î› ? ¿‹˝fiÎ µÿ› fiΛ ˢ›. ’»Ì ·˘¿˘ Â_ ¿Ëı ? ‹Ò_∞ »ı ±Î
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ iÎÎfi◊Ì flÎ√ı ’ÕÌ Ω›. ±Î’b_ ±Î iÎÎfi     ‹ÎHÎÁ. ‹˘œÎ_ µ’fl◊Ì ‹Ò_∞ ÷ıÓ Ωı›ı·Î ?
±ı‰_ »ı ¿ı ±ı ¿‹˝fiı ’÷Î‰Ì Â¿ı (·Bfi ◊‰Îfi_ µÕÌ Ω›). ’HÎ ±Î
⁄ÌΩ_ ¿‹˝ ÷˘ fiÎ ’÷ı fiı !                        fiÎ √‹÷_ fiı √‹÷_ ˢ›, ÷ı (¤Î‰)fiı ⁄Î…\±ı ‹Ò¿Ì ÿ˘. ’»Ì
                                (Ïø›Î) ±ı ÷˘ “T›‰„V◊÷” ±fiı “T›‰„V◊÷” ’λ\_ ±ı‰_ ¿flÂı. fiÎ
         ‹fifi_ ÁÎ_¤‚‰_ fiËŸ !              √‹÷_ ˢ› ±ı ⁄Î…\±ı ‹Ò¿Ì ÿ˘ ÷˘› “T›‰„V◊÷” »˘Õı fiËŸ fiı !
   Õflı fiËŸ ÷˘ ⁄‘Î ¥fi΋ ‹‚ı. Õ›˘˝ ±ıfiÌ ’λ‚ ⁄‘Î_ ¤Ò÷Î_     ±ı‰_ »ı fiı, ÿÏfi›Î‹Î_ ⁄ı ‰V÷, √‹÷_ fiı fiÎ √‹÷_. ÷ı √‹÷_ ÷˘
ŒflÌ ‰‚ı. ÷fiı Á‹Ω¥ ±Î ‰Î÷ ?                   ¨C΋Î_› √‹ı. ±ı fiÎ √‹÷Îfiı √‹÷_ ¿flÌ fiÎA›_ ±ıÀ·ı ⁄‘_› √Q›_.
                                ’»Ì ⁄Ì∞ ¿ÂÌ fi‰Ì Ω÷fiÌ ¿˘¥ ‰V÷ ±Î‰ı … fiËŸ.
   ≠ffi¿÷ν — Á‹Ω¥ fiı.
                                          ‹ÎhÎ “±” fi˘ “Á” !
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ÷_ Â_ Ïfiç› ·ÎT›˘ ?
                                   ≠ffi¿÷ν — fiÎ √‹÷Îfiı √‹÷_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰Îfi_ ?
   ≠ffi¿÷ν — Ïfiç› ÷˘ fi◊Ì ·ÎT›˘.
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±√‰Õfi˘ “±” ¿ÎœÌfiı “Á” ‹Ò¿Ì ÿÌ‘_. √‹÷_ fiı
   ÿÎÿÎlÌ — Ïfiç› fiÎ ±Î‰ı I›Î_ ’»Ì ‹ËŸ ¿˘HÎ ⁄˘·ı »ı ?     fiÎ √‹÷_ »^ÀÌ √›_ ±ıÀ·ı ±_÷flΛ ÷ÒÀuÎ. ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ⁄‘Î ±_÷flΛ
’ην‹ıLÀ‹Î_ ¿˘HÎ ⁄˘·ı »ı ? ’λ\_ ¿˘fi_ ¿Ëı·_ ⁄˘·ı »ı ? ‹fifi_   ÷ÒÀÌ Ω› fiı ’»Ì ! ’»Ì ÷˘ ¤˘√fiÎ ±_÷flΛ ÷ÒÀı. ’»Ì µ’¤˘√fiÎ
¿Ëı·_ ? ‹fifi_ ÷˘ ‹fiΛ … ÂÌ flÌ÷ı ? iÎÎfiÌ ◊›Î ’»Ì ‹fifi_ ‹Îfiı    ±_÷flΛ ÷ÒÀı. …‹‰Î ⁄ıÁı ÷˘ ÁÎflÌ «ÌΩı ·˘¿ ‹Ò¿Ì Ω›.
¿˘HÎ ? ‹fifi_ ‹Îfi‰Îfi_ ˉı ◊˘Õ<_ »^À÷_ Ω› »ı fiı ? ’HÎ ÷ı ⁄‘_
⁄_‘Î¥ √›ı·_ … »ı fiı ? ‹fifi_ … ⁄_‘Λı·_. ±Î iÎÎfi◊Ì »˘ÕÌ Â¿Î›      ≠ffi¿÷ν — √‹÷_, fiÎ √‹÷_ »^ÀÌ √›_ ±ıÀ·ı ?
±ı‰_ »ı. ’HÎ ±ıfiı Â_ ÀıVÀ ’Õı »ı ¿ı ‹fifi_ ¿⁄Ò· ¿flı »ı.        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ √‹÷Îfiı √‹÷_ ¿›* ÷ı. »^ÀÌ √›_ fiÏË ’HÎ fiÎ
   Ë_ ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘fiı Â_ ¿Ë_ »\_ ? ‹fifi_ ±ı¿ ±ZÎflı›     √‹÷Îfiı √‹÷_ ¿›*, ÷ı ’»Ì ±_÷flΛ ÷ÒÀı fiı !
‹Îfi¢ fiÏË. ‹fifi_ ÁÎ_¤‚‰Îfi_ … »˘ÕÌ ÿı‰_. ‹fifiı fiı ÷Îflı Â_        ±‹ı ±ı¿ ‹_Ïÿfl‹Î_ √›Î Ë÷Î. ÁÎ◊ı ’«ÎÁ ‹ÎHÎÁ˘ Ë÷Î. ±‹ı
±ıÀ·˘ ⁄‘˘ Á_⁄_‘ »ı ? ±ı‰Ì ¤Ò·˘ ˢ› ¬flÌ ?            √›Î I›Îflı ‹_Ïÿflfi˘ ÿfl‰ÎΩı ∂CÎÎÕ˘ … Ë÷˘. ÷ı ±‹fiı ’ıÁ÷Î_ ÿÌÃÎ_
380                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                    381

±ıÀ·ı ±ıHÎı ‘Ì‹ı flËÌfiı ÿfl‰ÎΩı ⁄_‘ ¿fl‰Î ‹Î_Õu˘. ±‹ı ÿfl‰ÎΩ     fi ◊‰_ Ωı¥±ı, Z΋ΒfiÎ ·ı.
±Î√‚ ’ˢÓE›Î. ‹ËŸ ’ıÁ‰Îfi˘ … ‰¬÷. I›Îflı ’ı·˘ ‹ÎHÎÁ Â_ ¿Ëı        ±ıÀ·ı ‹fifiÎ «·ÎT›Î ¿˘fiı «Î·‰Îfi_ »ı ? ±ı¿ Œ˘flıfi‰Î‚Îfiı.
»ı ? “‰¬÷ ◊¥ √›˘ »ı.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “¤¥, ÷ÎflÌ CÎÏ՛΂‹Î_ ±Ï√›Îfl   ¥„LÕ›fi˘fiı ‹fifiÎ_ «·ÎT›_ fiÎ «·Î›. …ı ·˘¿˘ ’fi…˝L‹fiı Á‹…÷Î_
‰ÎB›Î, ’HÎ ‹ÎflÌ CÎÏ՛΂‹Î_ ÷˘ ’Î_« Ï‹ÏfiÀ ⁄Î¿Ì »ı.” I›Îflı ±ı   ◊›Î_ »ı ±ı‹HÎı ‹fifi_ «·ÎT›_ fiÎ «·Î›. ±ıÀ·ı Œ˘flıfi‰Î‚Îfiı ‰Î_‘˘
¿Ëı, “±ı‰_ ÷ı‰_ ±‹Îflı fiÏË Ωı‰Îfi_.” Ë_ Á‹∞ √›˘ ¿ı ±Î ⁄fiΉÀ    fiËŸ. Œ˘flıfi‰Î‚Îfiı ÷˘ ±ıfiı √‹Ì ±ı ·ıÕÌ. ’»Ì ¤·ıfiı ⁄Ì…ı ÿËÎÕı
¿flÌ »ı ±Î ·˘¿˘±ı. ’»Ì ±‹ı ’λΠ√›Î. ⁄Ì∞ …B›Î±ı √›Î        …÷Ì flËı, ÕÎ¥‰˘Á˝ ¿flÌfiı. ±Î’HÎı I›Î_ ±ı‰_ fiÎ «Î·ı.
I›Îflı ¬⁄fl ±Î‰Ì ¿ı ˉı ⁄Îflb_ µCÎÎÕu_ »ı ±ıÀ·ı ±‹ı ŒflÌ ’λÎ
‹_Ïÿfl‹Î_ ±ÎT›Î. fiÎ √‹÷Îfiı √‹÷_ ±ı‰_ ¿›* ! fl˘Œ¤ıfl ’λΠ             fi «Ò¿Î›, ÁÎflÎÁÎflfi˘ ω‰ı¿ !
±ÎT›Î. ¿˘¥fiÎ ‹˘œÎ ’fl …flΛ Œfl¿ fiÏË. ±fiı ω…› ’÷οΠ·¥fiı         ±Î’H΢ ω‰ı¿ ’Ëı·˘ ¿ı ‹fi ’Ëı·_ ?
±ÎT›Î. ±ı ËΛν fiı ±Î’HÎı ∞I›Î. ±ıfiÎ Œ‚w’ı Â_ ±ÎT›_ ? ⁄ı-
hÎHÎ ¿·Î¿ ’»Ì …ı ‹ÎHÎÁ ⁄_‘ ¿fl÷˘ Ë÷˘ fiı, ÷ıfiı … ’ı·Î ÂıÃı        ≠ffi¿÷ν — ω‰ı¿ ’Ëı·˘.
‹˘¿S›˘ ¿ı Ω, ¿ËÌ ±Î‰, “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ‹ÎÀı ÿfl‰ÎΩ «˘‰ÌÁı›         ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ÷_ ÷˘ ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·ı »ı. (K›ı› ‹ÎÀı)
¿·Î¿ ¬S·Î »ı. ’»Ì ÿ½fi ¿flÌ ±ÎT›Î.                ÁÎflÎÁÎflfi˘ ω‰ı¿ ’Ëı·˘ ˢ›. ˉı ’λ\_ ±ıfi_ ‹fi, “ˉı ±Î‰ı ÷˘
                                 ‰Î_‘˘ fiËŸ” ¿ËıÂı. ÷˘ “fiΔ ¿˘HÎ ¿Ëı÷_ Ë÷_, “ËΔ ¿˘HÎ ¿Ëı »ı, ±ıfiı
        «Î·ı ‹fi ≠‹ÎHÎı Œ˘flıfiÁ˝ !
                                 ¬˘‚Ì ¿Îœfiı ! ’¿Õ ±ıfiı. ±ıfi_ ±ı … “fiΔ ¿Ëı »ı, ±ıfi_ ±ı …
   ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ÏËLÿV÷ÎfifiÎ ·˘¿ fiÎ «Î·ı. ‹fifiÎ ¿èÎÎ     “ËΔ ¿Ëı.
≠‹ÎHÎı ¿˘HÎ «Î·ı ? Œ˘flıfi‹Î_ ·ıÕÌfiÎ ‹fi‹Î_ ω«Îfl ±ÎT›˘, “Áη˘,
                                    ≠ffi¿÷ν — Á‹… ’Õı ¿ı ±Î‰_ »ı, ±ıÀ·ı ’»Ì ŒflÌ Ω›.
‘HÎÌ ⁄Ë … ¬flÎ⁄ »ı. ±Î… ˉı ±ıfiÌ ΩıÕı »^ÀÎ … ◊¥ …‰_ »ı.”
±ı ‹fi‹Î_ ω«Îfl ±ÎT›˘ ÷ı ÷fl÷ ±‹·‹Î_ ±fiı ±Î’HÎÌ ·ıÕÌ(VhÎÌ)fiÎ       ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ÂÌ Á‹…◊Ì ±‰‚_ ◊¥ √›_ Ë÷_ ? ÷ı fi◊Ì
‹fi‹Î_ ω«Îfl ÷˘ ·Î¬ ±Î‰ı·Î ˢ› ’HÎ ±‹·‹Î_ fiÎ ±Î‰ı.        √‹÷_, ±ı ÂÌ flÌ÷ı ±ıfi_ √‹÷_ ◊¥ √›_ ? ’Ëı·Î_ √‹÷˘ Ë÷˘ ÂÎ
±Î’HÎÌ ·ıÕ̱˘fiı (VhÎ̱˘fiı) ω«Îfl fiËŸ ±Î‰÷Πˢ› ±ı‰Î ?      ±Î‘Îflı ? ±ı …ıfiÎ ±Î‘Îflı «Î·ı »ı fiı, ±ıfiÎ ±Î‘Îflı «·Î› fiËŸ.
                                 ±ıfiÌ ’fl ω‰ı¿ Ωı¥±ı.
   ‹fifi_ ÷˘ Á_¤‚Λ … fiËŸ. ‹fifi_ ÁÎ_¤‚ı ±ıfi_ Á‰˝V‰ Ω›.
±Î ÏËLÿV÷Îfifiı ‹ÎÀı ‰Î@› »ı, Ëo ¿ı ! Œ˘flıfi‹Î_ ÷˘ ⁄‘Î_ ‹fi ¿Î       ÷ı◊Ì ±Î fi˘¿flÌ ⁄‘_ »˘ÕÌ ÿı‰Îfi_ ¿ÎflHÎ … ±Î »ı ¿ı ‹fifiÎ
«·ÎT›Î … «Î·‰ÎfiÎ_. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı‹fiÌ ’ÎÁı ◊‹˘˝‹ÌÀfl »ı, ‹fi.     ¿Ëı‰ÎfiÎ ±Î‘Îflı «Î· «Î· ¿flı »ı. ω‰ı¿, Áÿ˚ω‰ı¿ ÷˘ ˢ‰˘
                                 Ωı¥±ıfiı ! ‹fi ÷˘ ÏŒÏ{¿· »ı, ±ı‰_ ÷_ fiÎ ΩHÎı ?
    ÷‹ı ω«Î›* »ı ±ıfiÌ ’fl ? ‹ÎflÎ ¿Ëı·ÎfiÌ ’fl ω«Î›* »ı
¿ı I›Î_fiÌ ·ıÕ̱˘ ¿ı‹ …÷Ì flËı »ı ±ı¿ÿ‹ ? ±fiı ±Î’HÎı I›Î_        ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ CÎHÎ̉Îfl ÁÎ_¤‚ı·_ ÿÎÿÎ ’ÎÁı, ¿ı ‹fi ÏŒÏ{¿·
±ıÓÂÌ ‰Ê˝ Á‘Ì ÂÎ◊Ì fi¤ı »ı ? ω«Îflfiı √Î_Ãı fiËŸ. µ’fl◊Ì ±Î‰Î    »ı.
ω«Îfl ±ÎT›Î ÷ı ‹ÎŒÌ ‹Î√Ì ·ı ¿ı ˉı ‹fiı ¿ı‹ ◊Λ »ı ±Î‰_ ?        ÿÎÿÎlÌ — ÁÎ_¤‚ı·_ fiı, ’»Ì ? ÷Îflı ’Î_Áfl_ flËı »ı ¿ı fi◊Ì
382                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                  383

flËı÷_ ? ‹fi ÷˘ ¿ËıÂı, “±Î ‹fiı √‹ı »ı.” ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “fiÎ, …ı‰˘   √‹ı »ı, ±Î‹ ◊Λ »ı, ÷ı‹...” ¿ı‰Ì flÌ÷ı fiÎ √‹÷_ ◊›_ ? fiÎ √‹÷˘
¤flı·˘ ‹Î· ˢ› ÷ı‰˘ fiÌ¿‚ı.” ’HÎ ±Î…fi_ ±Î’b_ iÎÎfi fiÎ ¿Ëı      ‹Ëı‹Îfi ±Î‰ı ÷˘› √‹÷˘ ¿Ëı‰Î›. ÂıfiÎ µ’fl «Î·ı »ı ±ı ±Î‘Îfl
»ı, ¿ı ±ı V‰Ì¿Îfl¢ fiËŸ. ÷_› ±ı‰_ ¿flı »ı ¿ı ◊˘Õ˘ ω‰ı¿ flάı ?   flάı »ı ? ÷_ ÂıfiÎ µ’fl «Î·ı »ı.
    ≠ffi¿÷ν — flά_ »\_.                       ≠ffi¿÷ν — ‹fi ’fl ¬fl_ ?
    ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ÁÎfl_. K›Îfi‹Î_ ·¥Â ¿ı ⁄‘Ì ‰Î÷˘ ?         ÿÎÿÎlÌ — ±Î…ı ‹ËŸ◊Ì Ï‰«Îfl ¿˘HÎ ¿fl÷_”÷_ ? ±ıfiı ¿˘HÎı
    ≠ffi¿÷ν — ·ı‰ÎfiÌ … fiı.
                                 ‹˘¿S›˘ ? ’HÎ ±ı ¿èÎ_ ¿˘HÎı ? ±ı ¬˘‚Ì ¿Îœfiı ! ¿˘¥fiÎ ¿èÎÎ ‰√fl
                                 ÷_ ¿Â_ ¿fl÷˘ fi◊Ì. ÷Îfl˘ ’˘÷Îfi˘ ÷˘ ±Ï¤≠Λ »ı … fiËŸ ÷ÎflÌ
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰÷Ì Áη ·¥Â ? ◊˘ÕÎ ±fi¤‰˘ ◊›Î ’»Ì,       ’ÎÁı. ±ı ¬˘‚Ì ¿Îœu_ ÷ıÓ ? ¿˘HÎ ¿Ëı÷_ Ë÷_ ?
fiËŸ ?
                                    ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄Ë ¬⁄fl fiÎ ’Õı.
    ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ±ı‰_ fiËŸ ÿÎÿÎ, ±I›Îfl◊Ì ….
                                    ÿÎÿÎlÌ — ‹ËŸ◊Ì fiˢ÷_ ⁄˘·÷_ ?
    ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ¬fl_. ¤Ò· ◊Λ ÷˘ ¿ËÌ ÿ¥±ı ¿ı ±Î’HÎÌ
¤Ò· ◊¥ √¥ »ı. ±Î’HÎı ±ËŸ ÷˘ ⁄‘Ì ¤Ò·˘ ‹ÎŒ … ˢ› »ı fiı !         ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹ËŸ◊Ì Ï‰«Îfl ±Î‰ı, «Îfl-’Î_« ‰¬÷ fiı
±Î’HÎı ±ËŸ ¿o¥ ±˘»Î_ √fiı√Îfl ÃflΉ‰ÎfiÎ_ ? ÂÎ◊Ì ¤Ò· ◊¥, ±ı      ’»Ì …÷˘ flè΢.
±‹ı Á‹∞ √›Î_ ¿ı “T›‰„V◊÷”. ÷ÎflÌ ≥E»Î ˢ› fiËŸ. ÷_ ÷˘ ±ı‹         ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ Ωı ±ıfiı. ±ı¿ Áı¿LÕ ‰Îflı› fiËŸ «Î·ı I›Î_, ±ı
¿Ëı÷˘ Ë÷˘ ¿ı ˉı ‹fiı √‹÷Î_ … fi◊Ì ±ı‰Î ω«Îfl ±ÎT›Î fiı ’»Ì     … ’ˆHÎÎ‰Ì ÿıÂı.
√‹ı »ı ÷ı‰Î ω«Îfl ±ÎT›Î. ÂÎ µ’fl◊Ì ÷_ ¿Ëı »ı ?
                                   ’˘÷Îfi˘ ±Ï¤≠Λ fiÎ Ωı¥±ı ? ÁÎflÎÁÎfl ω‰ı¿’Ò‰˝¿fi˘
    ≠ffi¿÷ν — ⁄Ì∞ ⁄‘Ì ‰V÷ …\ÿÌ »ı ’HÎ fiÎ ’ˆHΉ΋Î_ ÷˘     ±Ï¤≠Λ ’˘÷Îfi˘ fiÎ Ωı¥±ı ? ⁄Ì…\_ »ı ±ı ÷˘ √›Î ±‰÷Îflı ¤flı·˘
±Î‹ ÏÕÏÁ{fi (ÏfiHν›) ±Î‰Ì √›ı·_ fiı !                ‹Î· »ı, …ı‰˘ Á‹…ı·˘ ±ı‰˘ ¤›˘˝ Ë÷˘.
    ÿÎÿÎlÌ — ÷_ ÂıfiÎ ±Î‘Îflı «Î·ı »ı, ÂıfiÎ µ’fl ±Î‘Îfl flάı      ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ±Î’HÎı fiÎ «Î·‰_ Ωı¥±ı. ±Î’HÎÎ K›ı›
»ı ? ±Î ‹fifiÎ ±Î‘Îflı «Î·÷˘ ˢ› ÷˘ ÷_ ’ˆH›Î ‰√fl flËı‰Îfi˘       ≠‹ÎHÎı ‹fifiı «·Î‰‰_ Ωı¥±ı. ±fiı K›ı› ≠‹ÎHÎı fiÎ «Î·ı ÷˘ À¿˘fl
fi◊Ì. ±Î ÷fiı ¿ËÌ ÿ™. ±Î ‹fi ÷˘ ⁄˘S›Î ‰√fl flËı‰Îfi_ fi◊Ì.        ¿fl‰Ì Ωı¥±ı, ⁄Á. ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·Ì±ı ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ
±ı¿ ÿËÎÕ˘ ¬Ò⁄ ⁄˘·Âı, “’ˆHÎ, ’ˆHÎ, ’ˆHÎ, ’ˆHÎ. ’ı·Ì … ’ˆHÎ, ÷ıÓ  ±Î’HÎÎ K›ı› ‹…⁄ ˢ› ÷˘. fiËŸ ÷˘ K›ı› ωfl© ËÂı ÷˘ ŒÁΉÌ
…ı Ωı¥ ÷ı … !” ˉı Â_ Á‹…HÎ ’Õı ±Î‹Î_ »˘¿flα˘fiı, ±Î ⁄ı¤Îfi     ‹ÎflÂı, ÷˘ ‹ÎflÌ fiάÂı. ±ıÀ·ı K›ı› ≠‹ÎHÎı ˢ‰_ Ωı¥±ı.
»˘¿flα˘fiı ? ÷_ Á‹……ı, Ëo. ‹ËŸ◊Ì ÷Îfl΋Î_› ⁄˘·Âı, ’ˆH΢. ‹ÎÀı
                                    ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ËŸ◊Ì VÀıÂfiı …‰_ »ı, ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı »ı ÷ı
±ZÎflı› ‹Îfi̱ı fiËŸ. ±Î’HÎı ω‰ı¿ flά‰˘ ’Õı.
                                 ±ËŸ◊Ì ¿˘ÃÌfiÎ «Îfl flV÷Î ¤HÎÌ Ω›, ÷ı ¤·ı …÷_, ±Î’HÎfiı ‰Î_‘˘
    ‹fifi˘ «ÎS›˘ ÷_ «Î·_ »\_. “ˉı ‹fiı fi◊Ì √‹÷_, ˉı ‹fiı    fi◊Ì. ±fiı ‰œ‰Î-¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ±fiı «Îfl flV÷Î ’»Ì flÎ…‹Ë·
384                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                385

fl˘Õ µ’fl Œfl‰Î ‹Î_Õu_, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ‹ÎflÌ-Ã˘¿Ìfiı, ÁÌ‘Î ¿flÌfiı ÁÌ‘Î     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‹fi … fiÎ ’ÎÕı »ı. ÷_ ¿Ëı÷˘”÷˘› ¬fl˘ ¿ı
flV÷ı ·¥ …‰ÎfiÎ. ¿ÎflHÎ ¿ı K›ı› «Ò¿Î‰ÕΉı »ı ±ı.           fi˘¿flÌ‹Î_ I›Î_ …™ ÷˘› ‹fiı √‹÷_ fi◊Ì. ÷ı ÷_ ¿Ë_ ±fiı …fiÎfl ÷_,
                                 “√‹ı fiËŸ” ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ’ı·_ ‹fi fiÎ ’ÎÕı ±ıÀ·ı.
         ±Ï¤≠Λ, √‹÷Îfi˘ … !
                                    ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ‹fiı @›Î_› √‹÷_ fi◊Ì, ¿˘¥ …B›Î±ı √‹÷_
   ≠ffi¿÷ν — ±ı‰˘ ‹Îfl˘ ±Ï¤≠Λ ˢ› ¿ı ÁIÁ_√‹Î_ …‰_ »ı,
                                 … fi◊Ì ‹fiı.
ÿÎÿÎfiÌ ÁÎ◊ı … flËı‰_ »ı. ±ı ’˘÷Îfi˘ ±Ï¤≠Λ … ˢ› »ı fiı ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ÷Îfl_ ±Î ‹fi … ±ı‰_ »ı. ÷fiı ÷˘ ±Î ’√Îfl
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Ï¤≠Λ ˢ› ’HÎ ‹fi fiËŸ flËı‰Î ÿı. ÷_
                                 ±Î’÷Î Ë÷Î ÷˘› fiˢ÷_ √‹÷_. I›Î_◊Ì fiÎ Á‹∞ …™ ¿ı ±Î ¿˘fiÎ
‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·ı ÷˘ ±ı ⁄˛õ«›˝ fiËŸ ’΂‰Î ÿı. ±ı ÷˘      ±Î‘Ìfi «Î·ı »ı ? ⁄˛õ«›˝ ’΂‰ÎfiÌ ‰Î÷˘ ±Î ‹fifiı ±Î‘Ìfi «Î·ı
÷fiı ’ˆHÎΉÂı.                           »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ¿¥ flÌ÷ı, ‹fiı Á‹Ω÷_ fi◊Ì.             ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎfi˘ ÁIÁ_√ »˘ÕÌfiı I›Î_ fi˘¿fḻı …‰Îfi_ ◊Λ
   ÿÎÿÎlÌ — ÷_ ‹fifi_ ‹Îfi_. ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·ı ÷_, ÷ÎflÎ    ÷˘ fiÎ … √‹ı fiı !
±Ï¤≠Λfi_ Ãı¿Îb_ … fi◊Ì. ÷Îfl_ VÀˇ˘Ó√ fi◊Ì.                ÿÎÿÎlÌ — fiÎ √‹ı ±ı ‰V÷ …\ÿÌ »ı. ’HÎ ’Ëı·Î_ ±Î’HÎı
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’fiÌ ’ÎÁı ±ÎT›˘ fiı, I›Îfl◊Ì … ±ı‰_ Ë÷_ ¿ı     Á_ÁÎflÌ ¿Î›˘˝ »˘ÕÌ fiÎ ÿı‰Î›. ÷_ fi˘¿flÌ »˘ÕÌ ÿ™ ÷ı «Î·ı ?
ÿÎÿÎfiÌ ÁÎ◊ı … flËı‰_ »ı ±ı‹.                      ≠ffi¿÷ν — fi˘¿flÌ ¿fl‰ÎfiÌ ≥E»Î … fi◊Ì ◊÷Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ˢ›. ±ı ÷˘ ±Î ‹fi ¿Ëı »ı ’»Ì.           ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁ fi˘¿flÌ-‘_‘Î ‰√fl ¤ÎB›ı … flËÌ
   ≠ffi¿÷ν — ‹fi ¿Ëı÷_ ˢ› ÷˘ ±Î ’Î_« ‰Ê˝ ◊›Î_. ±Î ’Î_«     ¿ı. fiÎ flËÌ Â¿ı.
‰Ê˝‹Î_ ±ı‰_ ⁄÷Ήıfiı ¿ı ˉı fi◊Ì …‰_, ’HÎ ±ı‰ @›Îflı› fi◊Ì         ≠ffi¿÷ν — ±I›Îflı ’»Ì ‹Îflı Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ?
⁄÷ÎT›_.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ◊Λ ÷˘ ⁄Ë ÁÎfl_.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‹fi … ¿Ëı »ı. ‹fi ±ÎÕ<_ fi◊Ì ◊›_ ±ıÀ·ı flèÎ_
»ı. ⁄Î¿Ì ±Î fi˘¿flÌ »˘Õ‰Îfi_ ¿˘HÎ ¿Ëı »ı ? ±ı ⁄‘_ ‹fi … ¿Ëı        ≠ffi¿÷ν — ÷‹ÎflÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ˢ› fiı ?
»ı.                                  ÿÎÿÎlÌ — ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ˢ›.
   ≠ffi¿÷ν — ±ı¿E›±·Ì (¬flı¬fl) ¿ı‰_ »ı ¿ı ’Ëı·ı◊Ì … fi˘¿flÌ       ±Î¬Ì ÿÏfi›ÎfiÎ ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÎ ‹ÎHÎÁ˘, Á_÷˘› ‹fifiÎ «·ÎT›Î
¿fl‰Î …‰_ … fiˢ÷_. ’HÎ ±Î‹ Á_Ωı√ ±ı‰Î Ë÷Î ±ıÀ·ı »^À¿˘       «Î·ı, ÷˘ √⁄ÕÌ Ω› »ı. ±Î ÷˘ ±Î’HÎı iÎÎfi ±Î’̱ı ±ıÀ·ı ◊˘Õ<_
fiˢ÷˘ ±ıÀ·ı …÷˘”÷˘. ’HÎ …ı‹ …ı‹ Á_Ωı√ ⁄Î{÷˘ √›˘ ±ı‹ ’ı·_     ‹fi µ’fl ω…› ‹ı‚‰ı »ı, ÷˘› ‹fi «Îfl-’Î_« ¿·Î¿ ‹Î◊ο>À ¿flı
»^À÷_ √›_.                            fiı, ÷˘ ’»Ì √⁄ÕÌ Ω› ‹ÎHÎÁ.
386                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                    387

   ≠ffi¿÷ν — »ıS·Î hÎHÎ-«Îfl Ïÿ‰Á◊Ì ‹fi ±ı¿ÿ‹ ±Î‹           ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ’Ëı·ı◊Ì … ±ı‰_ »ı. ‹fiı ¿Â_ … √‹÷_
Á‰‚̱ı «œÌ √›_ »ı.                        fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÁÌ‘_ … ⁄÷Ήı. ±ı ÷˘ @›Îflı¿ √Î_Õ<_ ¿Îœı       ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ‹Îfl_ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ÷ı◊Ì Ë_ ÷fiı «ı÷‰_ »\_ fiı ±Î !
÷˘ »-» ‹ÏËfiÎ Á‘Ì …_’Ìfiı ⁄ıÁ‰Î … fiÎ ÿı ÷˘ ÷Îfl˘ ±Ï¤≠Λ          ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±I›ÎflfiÎ_ Á_Ωı√˘‹Î_ ‹Îflı √˘Ã‰HÎÌ ÂÌ
∂ÕÎÕÌ ‹ı·ı !                           ¿fl‰ÎfiÌ ?
   ≠ffi¿÷ν — ±I›Îflfi˘ ‹Îfl˘ ±Ï¤≠Λ ÁIÁ_√‹Î_ flËı‰Îfi˘ »ı,        ÿÎÿÎlÌ — ‹fifiı fiÎ √‹ı ±ı‰Ì ‰V÷ fiÎ flËı‰Ì Ωı¥±ı, “fiÎ
⁄˛õ«›˝ ’΂‰Îfi˘ »ı. ‹fi ±ıfiÌ ÁÎ◊ı ÁË‹÷ ◊Λ »ı. ÷˘ ±I›ÎflfiÎ     √‹÷_” ˢ‰_ fiÎ Ωı¥±ı. “‹fiı fi◊Ì √‹÷_, ‹fiı fi◊Ì √‹÷_” ±ı ¿èÎ_
Á_Ωı√˘‹Î_ ÷˘ ¿Â˘ ≠˘O·ı‹ fi◊Ì. ÷˘ ‹fi @›Îflı ∂¤_ ◊Λ ?        ±ıÀ·ı ’˘÷ı ◊¥ √›˘ Ïfi⁄˝‚. ’˘÷ı ±Î‹Î_ L›Àˇ· ◊¥ √›˘. ±ıÀ·ı
   ÿÎÿÎlÌ — “fi◊Ì √‹÷_” ◊›_ ±ıÀ·ı I›Î_ ‹fi ¿Ëı‰Î›. I›Î_     ’»Ì ’˘÷Îfi_ «·HÎ … fiÎ ◊›_ ¿Ëı‰Î›.
‹fifiÎ ±Î‘Îflı «Î·ı »ı. ¿˘¥ ’HÎ ≠Á_√ fi◊Ì √‹÷˘ ±ı ‹fifi˘          ±‹fiı ÿflı¿ «ÌΩı‹Î_ √‹ı »ı fiı ÷Ï⁄›÷ ⁄√ÕÌ Ë˘› ÷˘› √‹ı
±Î‘Îfl »ı.                            fiı ±Î‹ ◊›_ ˢ› ÷˘› √‹ı. ±Î ÷˘ ’ı·Î fiÎfiÎ_ fiÎfiÎ_ »˘¿flα˘±ı
   ≠ffi¿÷ν — ‹fifi˘ ±Î‘Îfl »ı, ’HÎ ÁÎ◊ı ±Ï¤≠Λ »ı fiı ?      fiyÌ ¿›* »ı fiı ¿ı “±‹Îflı ’ˆHΉ_ fi◊Ì” ±ıfiÎ …ı‰Ì ‰Î÷˘. ¿ıÀ·_¿
                                 Á‹F›Î ‰√fl ËÎ_@›ı flάı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Ï¤≠Λ‹Î_ “fiÎ √‹÷_” ˢ› fiÏË fiı !
                                    fiËŸ ’ˆH΢ ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. “T›‰„V◊÷”‹Î_ ˢ› ±fiı fiÎ ’ˆHÎı
   ≠ffi¿÷ν — fi˘¿flÌ fi◊Ì √‹÷Ì. ±Î ÁIÁ_√‹Î_ flËı‰_ »ı ±ıÀ·ı
                                 ÷˘ ±‹fiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’HÎ “T›‰„V◊÷”‹Î_ fiΠˢ› ±fiı ’λ‚ ‹˘ÀÌ
fi◊Ì √‹÷Ì.
                                 ™‹flı ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flı ¿ı Ë_ ’ˆH›Î ‰√fl flËÌ √›˘, ÷˘ ¿˘HÎ ¿L›Î
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‹ fiÏË. “fiÎ √‹÷˘” ±Ï¤≠Λ fiΠˢ›.       ±Î’ı ? ’ı·˘ »ı ÷ı ⁄˛õ«›˝ ’Î‚Ì Â¿ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ‹fifi_ ‹Îfi÷˘
ÁIÁ_√‹Î_ flËı‰_ ¤·ı, ÁIÁ_√‹Î_ flËı‰Îfi˘ ±Ï¤≠Λ ˢ›, ’HÎ fiÎ     … fi◊Ì. Ï⁄·¿<·ı› fiËŸ fiı ! ‹fifi_ ¿Â_› ‹Îfi‰_ fiÎ Ωı¥±ı.
√‹÷_ fiΠˢ›. ’»Ì …ı ⁄L›_ ±ı ¿flı@À. ±ı … ‹fifiÌ ⁄‘Ì ⁄fiΉÀ      ±Î’H΢ ±Ï¤≠Λ … ‹Îfi‰Îfi˘ fiı ‹fifi_ ◊˘Õ<_¿ ‹Îfi̱ı ±ıÀ·ı ⁄Ì∞
fiı ? “fi◊Ì √‹÷_” ◊Λ ±ı ‹fifiÌ ⁄fiΉÀ ⁄‘Ì.              ‰¬÷ «œÌ ⁄ıÁı ’»Ì ÷˘.
          ±Ï¤≠Λfiı ‰‚√‰_ !                   ≠ffi¿÷ν — ‹Îfl_ ‹fi ±Î‰_ ⁄‘_ ⁄÷Ήı ¿ı ÁIÁ_√‹Î_ ⁄ıÁ‰_ »ı,
   ≠ffi¿÷ν — ±I›Îflı ‹Îfl˘ ±Ï¤≠Λ »ı ¿ı ÿÎÿÎfiÎ ÁÎ_ÏfiK›‹Î_
                                 ÿÎÿÎ ’ÎÁı …‰_ »ı.
flËı‰_ »ı.                                ÿÎÿÎlÌ — ‹Îfl_ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ±Î’HÎÎ ±Ï¤≠Λ ≠‹ÎHÎı Ωı ‹fi
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ‹fi »ı, ÷ı ÷fiı ÁË‹÷ ◊›_ »ı. ÷ı
                                 ◊÷_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ±ı@ÁıMÀ »ı.
»À¿⁄ÎflÌ ¬˘‚ı »ı. “fiÎ √‹÷_” ÁËfi ◊Λ I›Îflı ΩHΉ_ ¿ı ‹fi          ≠ffi¿÷ν — ‹Îflı ±ı ÷˘ ±Ï¤≠Λ »ı … ±_ÿfl ’Õı·˘ ¿ı iÎÎfiÌ
∞I›_.                              ’flÊfiÎ ÁIÁ_√‹Î_ … ’ÕÌ flËı‰_ »ı.
388                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                  389

    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ¬fl_. ±ı ±Ï¤≠Λ‰Î‚_ ‹fi ◊¥ Ω› ÷˘      ‹Î◊ο>À ¿flı ÷˘› ‹ËŸ ¿Â_ Ëηı fiËŸ ‹fiı.
ÁÎfl_, ’HÎ ‹fi F›Îflı Á΋_ ’ÕÂı ÷ı CÎÕ̱ı ÷fiı Õ<⁄ÎÕÌ ÿıÂı.         ÿÎÿÎlÌ — ¿˘”¿◊Ì fiÎ Ëηı ’HÎ ÷ÎflÎ ‹fi◊Ì ËÎ·Ì Ω™.
           ‹fifiÌ ‰Î÷˘ ¿Î’˘...              ¿˘”¿fiÎ ‹ÎÀı ÷˘ ÷_ √Î_Ãı … fiÏË. ¿˘¥fiı› √Î_Ãı fiÏË.
    ‹fi ÷˘ @›Îflı ∞÷Ì Â¿ı ? ±ıfiÌ ±Î_¬ ¬ıӫΛ, ÷ı ‹fifiÎ         ≠ffi¿÷ν — ˉı ±ı‰_ ◊¥ …‰_ »ı ¿ı ‹fifiı› Ë_ fiÎ √Î_Ã<_.
±Î‘Îflı ±Î_¬ ¬ıӫΛ »ı. ±ı Á‹∞ Ω›. ’»Ì ÷fl÷ … ‹fifiÌ ⁄‘Ì       ‹fifi_ ÁÎ_¤‚_ fiËŸ. ‹fi ≠‹ÎHÎı fiÎ ¿flo.
‰Î÷˘ ¿Î’Ì … fiάı. ±ËŸ ±Î‰‰Îfi_ ‹fi «fl⁄Ì ¿flı »ı, ’HÎ ÷ı          ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ◊¥ Ω› I›Îfl ’»Ì ±ı ÁıŒÁÎ¥Õ ◊›˘
±Î‹Î_ ¿Î’Ì fiάı. ‹fi »À¿⁄ÎflÌ ¬˘‚ı, F›Î_ ±Î√‚ ‹Ëıfi÷ fiÎ       ¿Ëı‰Î›.
’Õı fiı, I›Î_ ‹fi ’ıÁÌ …‰Î Œflı. ‹fifiÎ ¿èÎ΋Î_ fiÎ «Î·ı ÷˘ flÎ√ı
’Õı. ±ıfiı ¤HΉÎfi_ Ï⁄·¿<·ı› √‹÷_ fiË÷_. ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı ¤H›Î ‰√fl             ÁÎÁfl_ fiÎ √‹ı, »÷Î_›ı...
«Î·ı fiËÌ._ ÷fl÷ ±ıHÎı ‹fifiı ‹ÎflÌ-Ã˘¿Ìfiı ÁÌ‘_ ¿flÌ fiÎA›_.         √‹ı, fiÎ √‹ı, ±ı flËı‰_ fiÎ Ωı¥±ı. fiÎ √‹÷Ì „V◊Ï÷‹Î_ √›Î
    ≠ffi¿÷ν — ‹fiı ⁄Ë ’Ëı·ı◊Ì … ±Î‰_ »ı. iÎÎfi ’Ëı·Î_› ‹fiı   ˢ¥±ı I›Î_› “√‹ı” ±ı‰_ ¿flÌ fiά‰_ Ωı¥±ı. ±fiı √‹÷Ì „V◊Ï÷‹Î_›
¿Â_ √‹÷_ … fiˢ÷_.                         √‹ı ±ı‰_ ¿flÌ fiά‰_ Ωı¥±ı. “fiÎ √‹ı” ±ı ÂOÿ ⁄˘S›˘ fiı I›Î_◊Ì
                                 … ±‹ı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î ‹fifiÎ ±Î‘Îflı «Î·ı »ı.
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î »À¿⁄ÎflÌ ¬˘‚ı, …ı ’˘÷Îfiı √‹ı. ¿ÂÌ ‹Ëıfi÷
fiΠˢ›, ¤Î_…√Õ fiΠˢ›, I›Î_ ±Î√‚ Ë·¿<_ ˢ›, I›Îflı √‹ı. ¬Ò⁄       ≠ffi¿÷ν — ¬fl_ »ı, ±ı ¿flı@À »ı.
‹Ëıfi÷fi_ ¿Î‹ ¿fl‰Îfi_ ±Î‰ı ¿ı ±ı‰_ ÷ı‰_ ˢ› ¿ı ‹Î◊ÎŒ˘Õ ¿fl‰ÎfiÌ       ÿÎÿÎlÌ — ±Î »˘Õ̱˘› ÁÎÁflı Ω› fiı ÁÎÁflı ±ıfiı fiÎ √‹ı
ˢ› ÷˘ fiÎ √‹ı.                          ‹ËŸ. ÷ı CÎıfl …¥fiı, Ï’›fl‹Î_ …¥fiı ‰Î÷ ¿flı ¿ı ‹fiı √‹÷_ fi Ë÷_
    ≠ffi¿÷ν — ±ËŸ ÁIÁ_√‹Î_ ¿o¥ ‹Ëıfi÷ ¿fl‰ÎfiÌ Ë˘› ¿ı      I›Î_ ±Î√‚. I›Îflı CÎfl‰Î‚Î ¿Ëı »ı, “fiÎ, I›Î_ flËı‰_ … ’Õı. «Î·ı
‹Î◊ο>À ¿fl‰ÎfiÌ Ë˘› ÷˘ ⁄‘_ ¿flo.                  … fiËŸ”. ±fiı ¿ıÀ·Ì¿ Ï’›flı Ω› I›Îflı fiÎ √‹÷_ ˢ› ±ıfiı. ËÎ,
                                 ÷ı Ï’›fl‰Î‚Î ¿Ëı ¿ı ±ı‰_ fiÎ flά̱ı ! fiÎ √‹÷_ ÷ı ˢ÷_ ËÂı ?
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‰Î÷ …\ÿÌ »ı.
                                         ±Ï¤≠Λ ≠‹ÎHÎı «Î·fiÎflÎ_ !
    ≠ffi¿÷ν — ⁄ËÎfl ÂıfiÎ ‹ÎÀı ‹…^flÌ ¿fl‰ÎfiÌ ? ˉı …wfl ÂÌ
flËÌ ?                                  “±Î‹fiı” (fiÌfl⁄ıfifiı) »ı ÷ı fiÎ √‹÷_ ¿Â_ fiËŸ, ⁄‘_ … √‹ı.
                                 ±ÎÀ·Î ‰Ê˘˝◊Ì Ïfifl_÷fl ±‹ÎflÌ ΩıÕı fiı ΩıÕı … flèÎÎ_ »ı ’HÎ ±ı‹fiı
    ÿÎÿÎlÌ — …wfl ÂÌ fiı fiÎ …wfl ÂÌ ? ±ı‰_ fiΠˢ›. ±ı
                                 ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ fiËŸ fiı ! ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ±ı‹fiÎ (K›ı›fiÎ) ±Ï¤≠Λ
±Î’H΢ ±Ï¤≠Λ ◊¥ √›˘ ¿ı ±Î’HÎı ±Î ±Î‹ … ¿fl‰_ »ı. “…wfl
                                 ≠‹ÎHÎı «Î·fiÎflÎ_ ! ±ı ‹fifiı √Î_Ãı … fiËŸ. ÷ı ±‹ı ±ı‹fiÌ ΩıÕı
ÂÌ” ±ı fiÎ ⁄˘·Î›.
                                 ±ı¿ Â÷˝ ¿flı·Ì. ‹ıÓ ±ı‹fiı ¿Ëı·_, “±Î ⁄˛õ«›˝ ÷‹Îflı ’΂‰_ ’ÕÂı,
    ≠ffi¿÷ν — ⁄˛õ«›˝fiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ¿˘¥ √‹ı ÷ıÀ·Ì ‹ÎflÌ ’λ‚    ÷ı ±Î‰Ì flÌ÷ı «Î·Â˘ ÷˘ … ’‚ÎÂı.”
390                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                  391

   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?                 ⁄÷Ήı ÷ı ¿ı‰_ ? ±Î‹ ±Î_√‚Ì ¨«Ì ¿›Î˝ …ı‰_. ⁄οÌ, fiÎ ⁄÷Ήı.
                                 ÷‹Îflı› ±Î‰_ ◊Λ ÷˘ ÷‹Îfl_ ¿Î‹ fiÌ¿‚Ì Ω› fiı !
   ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ÎfiÎ ±Ï¤≠Λ µ’fl VÀˇ˘Ó√ flËı‰_ Ωı¥±ı. ⁄Ì…\_
Â_ ¿fl‰Îfi_ ? ÷ı ±ı‹ … flËı »ı. ±fiı ÷_ ÷˘ ‹ËŸ Ωı ‹fi ¿o¥          ≠ffi¿÷ν — ±‹ı ’Ëı·Îfi_ ‹fi ±ı‰_ ·¥fiı ±Î‰ı·Î ±ıÀ·ı ±Î‰_
⁄˘·‰Îfi_ «Î· ¿flı ÷ı ÁÎ_¤‚ ÁÎ_¤‚ ¿flı. ’»Ì Ë‹HÎı ÷˘ ¿·Î¿ Á‘Ì     ◊›Î ¿flı ? ±ıÀ·ı ‹fi ±Î‰_ ¨‘_ ⁄÷Ήı ?
¿ÎœÌ ‹ı·ı, ⁄ı ¿·Î¿ Á‘Ì ¿ÎœÌ ‹ı·ı, «Îfl ¿·Î¿ ¿ÎœÌ ‹ı·ı. ’HÎ ’»Ì      ÿÎÿÎlÌ — ‹fifi˘ ¢ Á‰Î· ? ÷‹Îfl_ Ãı¿Îb_ fi◊Ì. ‹fi ÷˘
±ı@ÁıMÀ ÷_ ¿flÌ ·™. ±ı «Î·ı fiÏË.                  Ï⁄«Îfl_ L›Àˇ· ‰V÷ »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ±Î‹ ÷˘ ±‹ı ±Ï¤≠Λ‹Î_ VÀˇ˘Ó√ »Ì±ı fiı ?          ≠ffi¿÷ν — ‹Îfl_ ±ıÀ·ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±Ï¤≠Λ VÀˇ˘Ó√ »ı, ’HÎ ‹fi F›Îflı Á΋_ ◊Λ        ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ’˘÷ı.
fiı, ±I›Îflı ‰¬÷ı ◊˘Õ̉Îfl Á΋_ ◊›_ ˢ› ÷˘› »ı ÷ı ÷‹ı ¿ÎœÌ         ≠ffi¿÷ν — ±Ëo¿Îflfi_ ?
fiά˘ ±ıfiı. ’HÎ «Îfl-«Îfl, »-» ‹ÏËfiÎ Ωı ±ı ‹Î· fiÌ¿Y›˘ ÷˘
⁄√ÕÌ Ω› !                                ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ÎflÎ ±Ï¤≠Λfi_ Ãı¿Îb_ fiËŸ fiı ±ı ⁄ÿ·Î¥ Ω›
                                 ÷˘ ÷‹ı ⁄ÿ·Î¥ Ω‰. ‹fi ÷‹fiı Œıfl‰Ì fiάı. ÷‹Îflı ‹fifiı Œıfl‰‰_
   ≠ffi¿÷ν — ‹fi Á΋_ ◊Λ I›Îflı ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ ±Ï¤≠Λ‹Î_      Ωı¥±ı.
VÀˇ˘Ó√ flËı‰_ ±fiı …ı ‹fi ⁄÷Ήı ±ıfiı “Ωı›Î” ¿fl‰_ ?
                                           …‹‰Îfi_, ‹fi ‹…⁄ !
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıfiı Ωı›Î ¿fl‰_. I›Î_ ±‹fiı ’Ò»ı ¿ı ±Î‰_ ◊›Î
¿flı »ı. ˉı Â_ ¿fl‰_ ? ±‹ı ±ıfiı VÀˇ˘Ó√ ¿flÌ ±Î’̱ı, ¿ı ¤¥,        ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ‰¬÷ ±‹ı ±ı¿·˘ ¤Î÷ …‹÷Î Ë÷Î, ÷ı ±Î’ı
ÁÎ_¤‚Ì … fiËŸ. ÷_ ±ıfiı Ωı›Î ¿fl. Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_ »ı. ’»Ì       »˘ÕÌ ÿı‰Îfi_ ¿èÎ_ Ë÷_.
±Î’HÎfiı √‹÷_ ˢ›, ±Î’HÎÎ ±Ï¤≠Λ‹Î_ ˢ› ÷˘ ±ı ≠‹ÎHÎı ÷˘         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı »˘ÕÌ ÿı‰Îfi_ ¿èÎ_ Ë÷_. ±Î ÷˘ ’˘÷Îfiı ŒÎ‰ı
‹fi ¤·ı fiı ±ıÕ…VÀ ◊÷_ ˢ›, ±ıfi˘ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±Î’HÎfiı       ±ı‰_ ‰÷ı˝ »ı. ±Î ¿o¥ ’Ò»Ì ’Ò»Ìfiı ±˘»Î_ ¿flı »ı ? ’˘÷Îfiı ŒÎ‰ı
√‹÷_ ˢ› fiı ±ıfiı fiÎ √‹÷_ ˢ›, ±ıfiı √‹÷_ ˢ› fiı ±Î’HÎfiı      ±ı‰_. ±Î…ı ‹fi‹Î_ ‘Òfi ±Î‹ ±Î‰Ì ÷˘ ±Î‹ ¿flı ±fiı ¿Î·ı ‘Òfi‹Î_
fiÎ √‹÷_ ˢ›. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ‹fi ±ı …\ÿÌ ‰V÷ ◊¥ √¥ fiı, ±ıÀ·ı      ±Î‹ ±ÎT›_ ÷˘ ±Î‹ ¿flı. ±ı‰_ ¿fl˘ ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ fiÏË ¿ı ÷Îfl_
±‹ı ∞÷Ìfiı ⁄ıÃı·Î.                         ÂflÌfl Ïfi⁄˝‚ ◊÷_ ˢ› ÷˘› ¿fl‰_. ±ıÀ·ı ±‹ı ¿Ë̱ı, ±Î ±ÎfiÎ◊Ì
        iÎÎfiÌfiÎ ±Ï¤≠Λ˘ fiı ‹fi !              ◊÷_ fi◊Ì, ÂflÌfl ÿ⁄˝‚ ◊¥ Ω› »ı ‹ÎÀı fiÎ ¿flÌÂ, »˘ÕÌ ÿı. ⁄οÌ,
                                 ÁΑ±˘fiı ÷˘ ±ı¿ … ‰¬÷ ±ÎËÎfl ¿fl‰Îfi˘ ¿è΢ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı
   ≠ffi¿÷ν — ÷‹Îflı ±ı‰_ ◊Λ ¿ı ÷‹ÎflÎ ±Ï¤≠Λ◊Ì ‹fi …\ÿ_     ±ı‹fiı ŒÎ_¿Î fiÎ ’Õı, „@÷ ‰‘Îflı ˢ›.
⁄÷Ήı ?
                                    ≠ffi¿÷ν — ÁΑ±˘fiı ±ı¿ ‰¬÷ ±ÎËÎfl ¿flı fiı «Î·ı ±ıÀ·Ì
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, …\ÿ_ fiÎ ⁄÷Ήı. ¿˘”¿ ‰¬÷ …\ÿ_ ⁄÷Ήı ±ıÀ·ı    „@÷ ‹‚Ì flËı ?
392                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                 393

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘Î Ïfi›‹‰Î‚Î. ÷‹ı Ã˘¿ÎÃ˘¿ ¿fl˘. ÁÎfl_ ·Î√ı     ÷fiı ±ı¿·Îfiı … fiËŸ, ±Î ⁄‘Î_fiı› ±ı‰_, ‹˘ÀÎ ‹˘Àα˘fiı› CÎHÎı
±ı Ã˘¿ÎÃ˘¿ ¿fl˘. ÷‹fiı ¿˘¥ Ω÷fi˘ Ïfi›‹ fiËŸ, ¤Îfi fiËŸ, ¿Â_        ÿËÎÕı Á‹…HÎ ’Õı.
… fiËŸ fiı ! ±ı ÷˘ ·ı‰·‰Î‚Î, fiΘ‹Î˝Ï·À̉΂Î. ⁄‘_ ’©Ï÷Áflfi_.        ≠ffi¿÷ν — ±Î ‹fi µ’flfiÌ …ı ‰Î÷ ¿ÎœÌ fiı ÷ı‹Î_ ‹fiı›
÷‹ı ÷˘ ÁÎfl_ ·Î√ı ÷˘ ÿÁ ÕÌ ±Î≥VøÌ‹ ¬Î¥ Ω‰.             ¿ıÀ·Ì¿ Á‹…HÎ fi◊Ì ’Õ÷Ì.
   ≠ffi¿÷ν — ’Ëı·Î_ ±ı‰_ ⁄‘_ ¿fl÷˘ Ë÷˘.                ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ÂÌ flÌ÷ı Á‹…HÎ ’Õı ? ±ı ÷˘ Ωı›ı·_ … fiËŸ
   ÿÎÿÎlÌ — ‹fi ÷˘ ±ı‰_ … fiı ? ÷_ ¿fl÷˘ ¿ı fiË÷˘ ¿fl÷˘,       fiı ! ÁÎ_¤‚ı·_ … fiËŸ fiı ! ±Î ¿o¥ ÿ΂-¤Î÷, fl˘À·Ì …ı‰Ì «Ì…
’HÎ ±Î…ı› ‹fi ÷˘ ±ı‰_ … fiı ?                    »ı ¿ı ÷fl÷ Á‹…HÎ ’ÕÌ Ω› ?

   ≠ffi¿÷ν — ˉı ‹fi ±ı‰_ ⁄÷Ήı fiËŸ. ±Î¥VøÌ‹ ¬Î‰Îfi_›         ≠ffi¿÷ν — ±Î‹ ·Î«ÎflÌ …ı‰_ ·Î√ı »ı ¿ı ÿÎÿÎ, ±Î’H΢ fl˘√
fiÎ ⁄÷Ήı.                             ¿Îœ‰Î ¿Ëı »ı ’HÎ ±Î’HÎfiı Á‹…HÎ ’ˢӫ÷Ì fi◊Ì.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ÂÌ flÌ÷ı ’ˢӫı ’HÎ ÷ı ? ±ı ÷˘ ’ˢӫ÷_ fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı fiËŸ fiı ⁄Ì…\_ ’ıÁÌ Ω›. Ë_ ¿Ë_ ÷ıfi_ ÷ÎflHÎ
                                  ±ı ÷˘ ÁÎflÎ »ı Ë…\, ωfl˘‘ fi◊Ì ¿fl÷Î ±ıÀ·Î ÁÎflÎ »ı Ë…\. ⁄οÌ,
¿Îœ÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı ? ±‹fiı ‹fi ¿Ëı ¿ı ±ı¿ ‹ÃÌ›_ ‰‘Îflı ¬Î‰, ÷˘
                                  ’ˢӫı fiËŸ, ±ıfiı ÷‹ı› Â_ ¿fl˘ ? Ë_› Á‹…\_ ¿ı ’ˢӫ÷_ fi◊Ì.
±‹ı fiÎ ’ÎÕ̱ı. ‹fi ¿Ëı ¿ı «Î·Âı, ÷˘› ¿ÎœÌ fiά̱ı.
                                    ≠ffi¿÷ν — ±Î ÷˘ ’H›◊Ì «˘ÓÀÌ √›Î ˢ¥±ı fiı ±ı‰_ »ı.
          Œ˘Õ ’Õı I›Î_ µ¿ı· !
                                    ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ’H›ˆ … fiı ! ⁄Ì…\_ Â_ ÷ı ? fiËŸ ÷˘› ’H›ˆ
   ≠ffi¿÷ν — ±Î‰Î Œ˘Õ ’ÎÕ˘ I›Îflı Á‹Ω›. I›Î_ Á‘Ì ‰Î÷       … ˢ›.
’ˢӫ÷Ì ’HÎ fi◊Ì.
                                    ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ ¿Ëı »ı ±ı ÷˘ Á‹… ’Õ‰Ì Ωı¥±ı fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ±Ω›⁄Ì »ı fiı ! Œ˘Õ ’ÎÕ‰˘ ’Õı »ı, ±ı
                                    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ’Õı. ±Î ÷˘ iÎÎfi ±ÎM›_ »ı ÷˘ ◊˘ÕÌ Á‹…HÎ
… ±Î …‹ÎfiÎfiÌ ±Ω›⁄Ì … ¿Ëı‰Î›. Ë_ ÷˘ ·ıÀ √˘ ¿flo ¿ı ±Î‹fiı
                                  ’Õı. ◊˘ÕÌCÎHÎÌ, ÷ı› µ’fl µ’flfi˘ V◊Ò‚ ¤Î√ …. ÁÒZ‹, ÁÒZ‹÷fl ±ı‰_
Á‹…HÎ … fi◊Ì I›Î_ Â_ ◊Λ !
                                  ¿Â_ fiÏË. ±Î ¿o¥ ·ÎՉΠ¬Î‰ÎfiÎ ¬ı· »ı ? ±Î …ıÀ·_ ·Î_⁄_ ÿı¬Î›
   ±Î’HÎÎ ±Î…fiÎ iÎÎfifiı ‹‚÷_ ±Î‰ı, ÷˘ ±ıfiı ·ıÀ √˘ ¿fl‰Îfi_.     »ı fiı, ±ıÀ·_ …√÷ fi◊Ì ·Î_⁄_. ⁄Ë Ï‰Â΂ ·Î_⁄_ »ı.
…ı fi◊Ì ‹‚÷_ ±Î‰÷_, ÷ıfiı fiËŸ «Î·‰Î ÿı‰Îfi_.                      Á‹…HÎfiÌ ÏÁS·¿ ¬’ı...
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’ ±Î‰˘ Œ˘Õ ’ÎÕ˘ »˘ fiı V’WÀÌ¿flHÎ ¿fl˘ »˘,
                                    ≠ffi¿÷ν — ±Î‹ ◊˘Õ<_CÎb_› Á‹Ω‰_ Ωı¥±ı fiı ?
’»Ì Á‹Ω›. I›Î_ Á‘Ì Á‹Ω÷_ fi◊Ì.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿Î˜‹fiÁıLÁ ˢ› ÷˘ Á‹Ω›. ¿Î˜‹fiÁıLÁ ◊‰Î
   ÿÎÿÎlÌ — Œ˘Õ ’Õı ÷˘› Á‹…HÎ fiÎ ’Õı fiı ! ±ı ÷˘ ¿Ëı÷Î_     ‹ÎÀı Áfl‚÷Î Ωı¥±ı. Áfl‚÷Î fiı Q≤ÿ÷Î-⁄ı, ±ı ⁄‘_ ÷‹Îfl΋Î_ ˢ›
¿Ëı÷Î_ ¿Ëı÷Î_, ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ⁄‘_ ¿˘”¿ ÿËÎÕı Á‹ΩÂı ÷fiı !  fiËŸ fiı !
394                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                 395

   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ Á‹…HÎ ∂¤Ì ◊‰Î ¿o¥ flV÷˘ ÷˘ ËÂı fiı ?         ±Î ÷˘ ⁄Ë ¨Õ<_ »ı. ±Î’HÎı ‹˘ZÎı …‰ÎfiÌ ‰Î÷ ¿fl˘ fiı, ⁄Ì∞
                                 ⁄‘Ì ¤Î_…√Õ˘ ¿fl‰Î ¿fl÷Î_ !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±◊Õ΢, ¿>À΢ ’»Ì ◊Âı fiı !
ÿflı¿ ‰V÷ ±◊ÕΉÎ◊Ì, ¿>ÀΉÎ◊Ì √˘‚ ◊¥ Ω›. ÷ı› ±ËŸ fiı ±ËŸ         ≠ffi¿÷ν — ’˘÷Îfi˘ ±Ï¤≠Λ …\ÿ˘ ˢ› ±fiı ‹fi …\ÿ_ ÿı¬ÎÕı.
(⁄˛õ«ÎflÌfiÎ À˘‚΋Î_ flËÌfiı), fiËŸ ÷˘ ÷ı› fiÎ ◊Λ.             ÿÎÿÎlÌ — ‹fi ÷˘ √›Î ±‰÷Îflfi˘ ±Ï¤≠Λ »ı ±fiı ±Î…fiÎ
   ≠ffi¿÷ν — ‹fiı ·Î√ı »ı ¿ı ±‹ÎflÌ ’H›ˆ … »ı, Á‹…HÎ fi◊Ì.    iÎÎfifiÎ ±Î‘Îflı ±Î ±Ï¤≠Λ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — Á‹…HÎ Ë÷Ì … @›Î_ ÷ı ? @›Î_◊Ì ·Î‰ı ? ±Î ÷˘        ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹ËŸ ωfl˘‘ΤÎÁ ∂¤Î ◊›ı·Î.
…ı‹ ÷ı‹ ¿flÌfiı. ⁄Ì∞ Á‹…HÎ Ë÷Ì … @›Î_ ÷ı ?                ÿÎÿÎlÌ — Á_CÎÊ˝HÎ◊Ì »ı, ÷ı◊Ì … ±Î …√÷ ⁄‘_ «Î·Ì flèÎ_
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄‘Î◊Ì »^À¿Îfl˘ ¿fl‰˘ ’ÕÂı fiı ?          »ı. ‹fi ¿Ëı »ı ¿ı fi˘Ó‘ ·ı‰ÎfiÌ ±fiı ÷‹fiı ±Î…fi_ iÎÎfi ¿Ëı ¿ı
                                 fi˘Ó‘ ·ı‰ÎfiÌ fi◊Ì. ÷ı ±ı‹fi_ Á_CÎÊ˝HÎ «ÎS›Î … ¿flı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±◊ÕÎ¥ ±◊ÕÎ¥fiı fiÌ¿‚Ì …Âı.
‹ÒÏ÷˝fi_ ¤Î_√Âı, ÷Îfl_ Â_ ¤Î_√‰Îfi_ »ı ? ’◊flÎ ¤Î_√Âı ÷˘ ‹ÒÏ÷˝fiÎ            ‹fi‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ¿˘HÎ ?
¤Î_√Âı. ’Ëı·Î_ ÷_ ‹ÒÏ÷˝ Ë÷˘ I›Î_ Á‘Ì ‹Îfl_ fi¿ÁÎfi ◊›_ ±ı‹ ¿Ëı÷˘     ≠ffi¿÷ν — ˉı ±ı‹Î_ ÏՋοı˝Âfi ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ¿ı ±Î ‹fi
Ë÷˘.                               ÿı¬ÎÕı »ı ±fiı ±Î ’˘÷Îfi˘ ±Ï¤≠Λ »ı. CÎHÎÌ ‰¬÷ ‹fi ±ı‰_ ŒflÌ
   ¿Î˜‹fiÁıLÁ ¬Ì·ı·Ì ˢ› ÷˘ flV÷˘ ¿Îœı. ÷‹ı √Ò«‰Ìfiı ±Î‰˘ fiı
                        _         ‰‚ı ¿ı ±Ï¤≠Λ ⁄‘Î_fiı ŒıÓ¿Ì ÿı.
        _           _
¿Î˜‹fiÁıLÁ‰Î‚˘ √ҫΛı·_ ∂¿ı·Ìfiı ±Î‰ı. √Ò« ¿ÎœÌ fiάı ÷fl÷ ….       ÿÎÿÎlÌ — ±Î¬Î …√÷fiı ‹fi ¬Î¥ Ω› »ı. ÁÎfl˘ ω«Îfl
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±◊ÕΉ_ ¬fl_ ’HÎ ’¿Õ ’¿Õ‰Ì fiËŸ.        ±ÎT›˘ ¿ı ÷fl÷ ±ıfiÌ ±_ÿfl ±ı¿Î¿Îfl ◊¥ Ω›, fiÎ ◊‰_ ˢ› ÷˘›.
                                 ±ıfiı √‹÷˘ ω«Îfl »ı ‹ÎÀı. ˉı ’˘÷Îfi˘ ±Ï¤≠Λ ÷˘ @›Î_›ı flè΢ !
   ÿÎÿÎlÌ — ’¿Õ ’¿Õı ±ıÀ·ı ‰‘Îflı fi¿ÁÎfi ◊Λ. ±ıfiÎ◊Ì ÷˘
±Î ⁄‘_ ∂¤_ ◊›_. ±ıfiı …yÌ ¿Ëı‰Î›. ÷ı◊Ì ±Î ⁄‘_ ⁄Ë fi¿ÁÎfi         ≠ffi¿÷ν — ‹fi ±ı¿ ω«Îfl ⁄÷ÎÕı »ı ±ı‹Î_ √‹÷_, fiÎ √‹÷_
¿flÌ fiάı. √Q‹ı ±ıÀ·Ì ·Î÷˘ ‰Î√ı ’HÎ fiËŸ »˘Õ<_, ¿ËıÂı. ±ıÀ·ı    ¿˘fiı »ı ?
⁄‘_ »˘Õ‰_ ’ÕÂı fiı ±Î ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — “±Ëo¿Îfl”fiı. “fiÎ √‹÷Δ ω«Îfl ±Î‰ı ÷ı‹Î_ ±Ëo¿Îfl
   ±ı ≠¿ÚÏ÷ V‰¤Î‰ ⁄‘˘, ±ı Ω› fiËŸ fiı ! ±Î‹ ⁄Ë ÁÎflÎ,       ±ı¿Î¿Îfl fiÎ ◊Λ.
«˘A¬Î ÷ı◊Ì ±Î‰Î ÿ√˝HÎ ’ıÁÌ Ω› fiı. «˘A¬Î ‹ÎHÎÁfiı …yÌ’b_
                                    ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹Ò‚ ¤Î_…√Õ ÷˘ ±Ëo¿ÎflfiÌ … flËÌ fiı, ‹fi
⁄Ë ’ıÁÌ Ω›. ‹ı·Îfiı …yÌ’b_› fiΠˢ›. ‰‘Îflı …yÌ’HÎÎ◊Ì
                                 ¿fl÷Î_› ?
fi¿ÁÎfi ⁄Ë ◊Λ. ¿ÎflHÎ ¿ı …yÌ ‹ÎHÎÁ ≠˘Àı@Âfi (⁄«Î‰) ¿fl‰Î
Ω÷Ω÷fiÎ, √‹ı ÷ı‰Î ¬flÎ⁄‹Î_ ¬flÎ⁄ fiÁ¬Î ¿flı. Ë·¿Ì ¿˘ÀÌfiÎ          ÿÎÿÎlÌ — ±Î ‹fifiı ·¥fiı ÷˘ »ı ±Î ⁄‘_. ±Ëo¿Îfl ‹fi‹Î_
fiÁ¬Î ˵ ¿flı. ’˘÷ÎfiÌ ‰Î÷ ¬flÌ ¿flΉ‰Î ‹ÎÀı …yı «œı.         ¿Â_ ÷L‹›Î¿Îfl fiÎ ◊Λ ÷˘ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ⁄‘_› ÁÎfl_ ÿı¬Î›.
396                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                   397

   ≠ffi¿÷ν — ‹fi √‹ı ÷ı ÿı¬ÎÕı ’HÎ ±Ëo¿Îfl ¤‚ı fiËŸ ÷˘ ?        ±Î’b_ ±Î…fi_ iÎÎfi ⁄˛õ«›˝ ’΂‰Îfi_ ˢ› ±fiı √›Î ‰¬÷fi_
   ÿÎÿÎlÌ — ◊¥ flèÎ_, »^À˘ ◊¥ √›˘.
                                  iÎÎfi ⁄˛õ«›˝ ’΂‰ÎfiÌ ËÎ ’ÎÕı. » ‹ÏËfiÎ ’»Ì ’λ\_ fi‰Ì …
                                  Ω÷fi_ ⁄˘·ı ¿ı “’ˆHΉ_ Ωı¥±ı”. ±ı‰_ ‹fifiÌ „V◊Ï÷ ±ı¿ fiΠˢ›
   ˉı ±ı ÷˘ ⁄ËÎflfiÎ ‹fiW›fi_ √…\_ fiËŸ fiı ! ±Î iÎÎfi »ı       ¿˘¥ ÿËÎÕ˘›, Õ΋ÎÕ˘‚ ˢ›, ωfl˘‘ΤÎÁ‰Î‚Ì Ë˘›.
±ıÀ·ı … »^À<_ flËÌ Â¿ı. iÎÎfi ±ıÀ·ı Â_ ¿flı ÷ı CÎÕ̱ı ? iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ
                                    ≠ffi¿÷ν — » ‹ÏËfiÎ ’»Ì ‹fi ’ˆHΉÎfi_ ⁄÷Ήı, …\ÿ_ …\ÿ_
flËı. ÷ıfiÌ ‹ËŸ ÷L‹›Î¿Îfl fi◊Ì ◊÷˘ fiı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı.
                                  ⁄÷Ήı. ÷˘ ±‹¿ Á‹› ±Î‰˘ iÎÎfi‹Î_ Ω› ÷˘ ’»Ì ‹fi ±ı¿‘Îfl_
          ±Î ¤‰fi_ fiı ’Ò‰ı˝fi_ !              ⁄÷Ή÷_ ◊¥ Ω› fiı ? ’»Ì ±ÎÕ<_±‰‚_ ⁄÷Ή÷_ ⁄_‘ fiÎ ◊¥ Ω› ?
          ˝
   ‹fi ±ıÀ·ı ’Ò‰fiÎ ±Î√˛Ë˘ ⁄‘Î. ±fiı ±Î…fiÎ iÎÎfifiÎ ±Î√˛Ë˘        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fiÎ ◊Λ. CÎˆÕ˘ ◊Λ ÷˘› ’ˆHΉÎfi_ ¿Ëı fiı !
±ı ±Î…fiÎ ±Ï¤≠Λ. ±Î…ı …ı iÎÎfi «Î·÷_ ˢ› fiı, ¿ı ·Î_« ·Ì‘Î ‰√fl    ’˘÷ı ‹fifiı ¿Ëı› ¬fl˘ ¿ı “±Î ™‹fl ◊¥, »Îfi_ ⁄ıÁ ! ±ıÀ·ı ‹fifi_
«Î·ı … ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ˉı ·˘¿˘ ˵ ·ı »ı ⁄‘Î_, fiı ±Î’HÎı ±ı¿·Î±ı    Ãı¿Îb_ fi◊Ì ±ı‹ Á‹∞fiı ‹fi‹Î_ ¤‚‰Îfi_ … fiËŸ. ±Î’HÎÎ ±Ï¤≠Λfiı
… ·Î_« fiÎ ·Ì‘Ì »÷Î_ ·Î_« ·ı‰Î› fiÏË ±fiı ±…_’˘ ◊›Î ¿flı.       ‹ÎŒ¿ ˢ› ±ıÀ·_ ‹fi ±ı@ÁıMÀıÕ.
   ≠ffi¿÷ν — ‹fi ’Ò‰˝fiÎ ±Ï¤≠Λ ≠‹ÎHÎı ±Î…ı ÿı¬ÎÕı ±fiı                ±ı »ı »À¿⁄ÎflÌ !
±Î…fi˘ ±Ï¤≠Λ …\ÿ˘ ˢ›. ’HÎ ÷ı CÎÕ̱ı ‹fi‹Î_ ¤‚Ì …‰Î› ÷˘
                                    ≠ffi¿÷ν — ±I›Îflfi˘ ±Ï¤≠Λ ±ı‰˘ »ı, ÿÎÿÎfiÌ ΩıÕı flËı‰_
±I›ÎflfiÎ ±Ï¤≠ΛfiÌ ’»Ì ¿˘¥ ‰ıS› … fiÎ flËÌ fiı ?
                                  »ı, ¿˘¥ ’HÎ ¤˘√ı. ±Î fi˘¿flÌ √‹÷Ì fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î…fi˘ ±Ï¤≠Λ ‹Îfl ¬Î¥ √›˘. ±Î…fi_ iÎÎfi
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı »À¿⁄ÎflÌ »ı, ¤Î√Ì »^À‰_ »ı.
fi¿Î‹_ √›_.
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎΠωiÎÎfi‹Î_ √›Î ±Ï¤≠Λ◊Ì ‹fi ∂¤_          ≠ffi¿÷ν — ‹fi‹Î_ ±ı‹ ·Ì‘_ ¿ı fi˘¿flÌ √‹ı »ı ±fiı fi˘¿flÌ
◊›_ ÷ıfiı Ωı‰Îfi_, ±ı‹Î_ ¤‚‰Îfi_ fiËŸ fiı ?               fiÎ ¿fḻı fiı ±Î flÌ÷ı flË̱ı ÷˘ ‰Î_‘˘ Â_ »ı ?

   ÿÎÿÎlÌ — …\±ı ÷˘ ÷˘ ’»Ì ¿Î‹ … ◊¥ √›_ fiı ! …\±ı ±ıÀ·ı       ÿÎÿÎlÌ — ‹fi‹Î_◊Ì fiÌ¿‚Ì …‰_ Ωı¥±ı. ‹fi‹Î_◊Ì fiÌ¿‚Ì Ω›
’»Ì ¿Â_ flèÎ_ … fiËŸ. ±Î ÷˘ …\±ı fiËŸ ÷ıfiı ‹ÎÀı »ı ±Î ‰V÷.      ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì.
±Î ÷˘ ±ıfiÎ ≠‹ÎHÎı «Î·ı »ı fiı ’yÕ˘ ’¿Õı »ı ’λÌ. «Î·ı ÷ıfi˘›       ≠ffi¿÷ν — ’»Ì fi˘¿flÌ fiÎ ¿flı ÷˘ «Î·ı ?
‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’yÕ ’¿Õı »ı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ »ı.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ‰Î_‘˘ fiËŸ.
   ‹ËŸ◊Ì ‹fi Â_ ¿Ëı ? “±Î ¬Î‰ fiı !” ±‹ı ¿Ë̱ı ¿ı ¤¥,
±ı ¬‰Î› fiËŸ. ÷‹ı ⁄Ò‹˘ ’ÎÕ˘ ÷˘ fi¿Î‹_ »ı. ±‹ı ±‹ÎflÎ ±Î…fiÎ         ≠ffi¿÷ν — ±Î ÷˘ ÁËı·_ ◊¥ ’Õı fiı ?
iÎÎfifiÎ ±Î‘Îflı «Î·Ì±ı. ±Î…fiÎ ±Ï¤≠Λ◊Ì «Î·Ì±ı. ’λ·_ iÎÎfi         ÿÎÿÎlÌ — ‹fi √‹÷_, fiÎ √‹÷_ fiÎ ⁄÷ÎÕı. ±ËŸ›Î ±Î‰ı·˘
¿Ëı »ı, ¬Î‰ fiı !                          ’»Ì fi˘¿flÌ ’fl ‹˘¿·ı ÷˘ ’λ˘ I›Î_ ±ıÕ…VÀ ◊¥ Ω›.
398                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                   399

   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ÷˘ ’»Ì fi˘¿fḻı …‰Îfi_ fiÎ ◊Λ fiı ?      ÷˘ fiËŸ ÷ÒÀı. ¬ıÓ« ÷ÒÀı ±ı‰Ì fi◊Ì. ’HÎ Ë_ »\_ ÷˘ ÷ÒÀÂı. √‹ı ±ı‰Î
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı … »À¿⁄ÎflÌ fiı ! ¤Î√Ì »^À‰Îfi_. ±Î ÷˘        ’ËÎÕfiÎ ’ËÎÕ ÷ÒÀÌ …Âı, Ë_ »\_ ÷˘ ! fiËŸ ÷˘ fiËŸ ÷ÒÀı. ‹ÎÀı ÷˘ÕÌ
‹ÏËfiÎ Á‘Ì flËı ’HÎ ’˘÷Îfi˘ ’flÊÎ◊˝ ΩB›˘ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ‹fi …        fiά‰_ »ı ¿ı flÎ¬Ì ‹Ò¿‰_ »ı ? ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘ …ı ‹Î_√ı ÷ı
’λ\_ ‰Y›_ »ı. ±ıÀ·ı ±ı ΩHÎı ¿ı Ë_ ‰Y›˘ »\_. ⁄‘_ ‹fifiÎ ¿èÎÎ     ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’_ »\_ fiı, ±fiı ±ıfiı ŒÏ‚¤Ò÷ ◊Λ »ı ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ
≠‹ÎHÎı «Î· «Î· ¿flı »ı. »À¿⁄ÎflÌ »ı ±ı‰Ì ¬⁄fl ’Õı ? ÷‹ı ÁΫΠ     ËÂı ? ±_ÿfl «˙ÿ ·˘¿fi˘ fiÎ◊ ≠√À ◊¥ √›˘ »ı ! ¤√‰Îfi ≠√À
flV÷ı «œuΠˢ› fiı ÷˘ ⁄‘Λ Á_Ω√˘ ÁÎflÎ ±Î‰÷Î Ω›. flV÷˘ ¨‘˘
               ı                  ◊›Î I›Î_ ⁄Î¿Ì Â_ flËı ? ±ıÀ·ı ±I›Îflı ÷‹Îflı ¬ıÓ«˘-⁄ıÓ«˘ ⁄‘_›
ˢ› ÷˘ ⁄‘Î … Á_Ωı√˘ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ω¿À ◊÷Î Ω›. ’»Ì Á_CÎÊ˝ ¿flÌ     fiÌ¿‚Ì Ω› ±ı‰_ »ı. fiÎ fiÌ¿‚Ì Ω› ?
¿flÌfiı ∞‰˘, ±ıfi˘ ¢ ±◊˝ ?                         ≠ffi¿÷ν — fiÌ¿‚Ì Ω›.
     ÷‹Î‹ ¬ıÓ«˘ ÷˘ÕuÎ ’»Ì “±Î” ’ÿ≠΄M÷ !               ÿÎÿÎlÌ — ÷Îflı ¬ıÓ«˘ ¿Îœ‰Ì »ı ?
   ¬ıÓ« »ı, ÷ı ÷ÎflÌ »ı ¿ı ’ı·Î ‹fifiÌ »ı ?               ≠ffi¿÷ν — ¿ÎœÌ … fiά‰ÎfiÌ »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ±ı‹Î_ ‹fifiÌ Ë˘› ¿ı ±Ëo¿ÎflfiÌ Ë˘› ?           ÿÎÿÎlÌ — ¬ıÓ« √›Î ’»Ì ÂÎ_Ï÷ ‰‘Îflı flËıÂı ¿ı ±˘»Ì flËıÂı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±Ëo¿Îflı› ÷_ fi◊Ì fiı ¬ıÓ«ı› ÷_ fi◊Ì, ‹fiı› ÷_ fi◊Ì.      ≠ffi¿÷ν — ‰‘Îflı flËı.
÷_ …\ÿ˘ »ı ±ıfiÎ◊Ì, ’»Ì ÷Îflı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ’»Ì ˉı ¿ÎœÌ fiάı ÷˘ Â_ ¬˘À<_ ?
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ±ı ¬ıÓ« ‰¬÷ı ±ı ÿı¬Î› »ı ¿ı ±Î ¬ıÓ« »ı,
                                     ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ıfiı ‹ËŸ◊Ì Á’˘ÀÛ (±Î‘Îfl) ˢ› »ı. ±ıÀ·ı
±Î ¬˘ÀÌ »ı, »÷Î_ ±ı ‰¬÷ı ’λ\_ ±Î‰_ «ÎS›Î … ¿flı »ı.
                                  ’»Ì …÷Ì fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ‹ËŸ ÿı¬ÎÕı. ÷_ ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ‹fiı ¿Ëı÷˘ Ë÷˘ ¿ı
                                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ÷_ ±_ÿfl ‹ÎflÌ w‹‹Î_ ⁄ıÁ‰Îfi_ ¿Ëı÷˘”÷˘.
“fiÌ«ı …¥ ±Î‰_.” ’»Ì ÷_ fiÌ«ı √›˘ ±ıÀ·ı ‹ÎflÎ ‹fi‹Î_ ω«Îfl
                                  ÷ı ±‹ı ¿èÎ_ ¿ı ÕÌÁ‹ÌÁ ¿flÌÂ_ ±ıÀ·ı ÷ıÓ ⁄_‘ ¿flÌ ÿÌ‘_ ¿ı fiÎ ⁄_‘
±ÎT›˘ ¿ı ˉı ±ÎfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î’CÎÎ÷ ¿fl‰˘ ÁÎfl˘, ¿˘¥ Á‘fl÷_ fiÎ
                                  ¿flÌ ÿÌ‘_ ? ±Î ¬ıÓ« ¿fl‰Ì ÁÎflÌ ¿ı ±Î ¬ıÓ« fiÎ ¿fl‰Ì ÁÎflÌ ? ±Î
ˢ› ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı Â_ ‹Îflı ±ı ¿fl‰_ ? ±Î‰_ ‹ËŸ ÿı¬ÎÕı
                                  ¬ıÓ« ¿flÌÂ_ ÷˘ ÕÌÁ‹ÌÁ ◊¥Â_. ÷˘ ’»Ì ÷ı_ ¿›_ »˘ÕÌ ÿÌ‘_ ?
÷ı◊Ì ±Î’HÎı ¿fl‰_ ?
                                     ≠ffi¿÷ν — ±_ÿfl ⁄ıÁ‰Îfi_.
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ÿËÎÕı ω«Îfl Ë÷˘ fiı ±Î ÷˘ ¬ıÓ« »ı. ¬ıÓ«
⁄Ë …\ÿÌ ‰V÷ »ı. ω«Îfl ˢ› ÷˘ ÷˘ ω«Îflfiı fiÎ √Î_Ã. ’HÎ ±Î         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄ıÁ‰Îfi_ »˘ÕÌ ÿÌ‘_. ¿ÎflHÎ ¿ı, ΩHÎı ¿ı ‹ÎflÎ
¬ıÓ« ◊Λ I›Î_ ¬ıÓ«Î¥ …‰Î› »ı ’»Ì.                 ÏË÷‹Î_ »ı ±Î. ±ı‰_ ±Îfiı ÷_ ÏË÷ ‹Îfi_ »\_, Á‹…\_, ÷˘ ¬ıÓ« fiÌ¿‚Ì
                                  Ω›.
   ÿÎÿÎlÌ — ±flı, ±Î ⁄‘Ì ¬ıÓ«˘ ÷˘ÕÌfiı Ë_ ±Î “ÿÎÿ˘” ◊›˘ »\_.
±fiı ÷‹fiı Â̬‰ÎÕ<_ »\_, ¬ıÓ« ÷˘Õ˘. Ωı Ë_ ‹Î◊ı »\_ ÷˘ ÷ÒÀÂı, fiËŸ      ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎfi_ ¿Ëı·_ ¿Õ‰_ ˢ› … fiËŸ.
400                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                     401

   ÿÎÿÎlÌ — ˢ› ¿˘¥ ‰¬÷. ‰œÌ±ı I›Îflı ¿Õ‰_ ·Î√ı.        Ãı¿ÎHÎı ±Î‰ı. ±ı ÷˘ ’»Ì ±‹ı ⁄_‘ ¿flÌ ÿÌ‘_. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı¿ ÷˘ ÂflÌfl
                                           _
                                 ‹Îfl_ ÁÎfl_ fi◊Ì flËı÷. ¤¥fiı ‰œuÎ ’»Ì µ’fl◊Ì ÿ‰Î «˘’Õ‰Ì ’Õı.
   ≠ffi¿÷ν — ±Î‹ ÷˘ ÿÎÿÎfiı ¿Ëı »ı ¿ı ÿÎÿÎ, ±‹fiı ≠ÁÎÿÌ
                                 ±ıÀ·ı Ë_ @›Î_ Á‘Îfl‰Î Ω™ ? ’HΠˉı ±ıfiÌ ‹ı‚ı flÎ√ı ’Õı·_ ÁΫ_.
±Î’˘, ≠ÁÎÿÌ ±Î’˘. ⁄‘Î ±ı‰_ ≥E»ı »ı ¿ı ÿÎÿÎ, ±‹fiı ≠ÁÎÿÌ
                                 ±ı ÷˘ ¿Ëı÷˘”÷˘ ¿ı ◊˘Õ<_ ◊˘Õ<_ Á‘ÎflΩı. ‹ıÓ ¿èÎ_, “Ë_ @›Î_ Á‘Îfl‰Î …™ ?
±Î’ı. ‰ÎHÎÌ◊Ì ±Î’˘ ¿ı √Q‹ı ÷ı‰Ì. ±fiı F›Îflı ¬flı¬fl ‰œı ±fiı
                                 Ë_ ¿o¥ fi‰fl˘ »\_ ±Î ⁄‘_ ¿fl‰Î ? ‹Îflı ¿o¥ ‹√… ˢ› ¿ı fiΠˢ› ?”
…ı ±_ÿfl ËÎ·Ì Ω› I›Îflı Â_ ?
                                    ≠ffi¿÷ν — “±ı‰_ fiÎ ◊Λ” ±ı‰_ ‹fi @›Îflı ◊Λ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ËÎ·Ì Ω› ±ı fi⁄‚Î¥ »ı Ï⁄«ÎflÌ. ±ıfiÌ
’˘÷ÎfiÌ ≥E»Î fi◊Ì ’HÎ ±_ÿfl fi⁄‚Î¥ ¬flÌ fiı ! ±Î ÷˘ ⁄‘_ fi          ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ⁄‘Î ±Î¬Î …√÷fi_ ‹fi ±Î‰_, ±Î
ˢ› ‹…⁄Ò÷ ! ±Î ¡ı¿«fl ◊›ı·Î ‹fi ! ±Î ¿o¥ ‹fi »ı ? ±Îfiı       ÷˘ ÷‹Îfl_ ◊˘Õ<_¿ ◊˘Õ<_¿ ¿ı‚‰Î›ı·_ »ı ±fiı ÷‹ÎflÌ ≥E»Î ±Î‰Ì »ı
‹fi ¿Ëı‰Î÷_ ËÂı ? …flο ¿Ë̱ı ¿ı ÿËŸ ŒÎÀÌ √›_ ! ±fiı ±Î ÷ı     ¿ı ¿ı‹ ¿fl÷Î ±Î‰_ fiÎ ◊Λ ±ı‰Ì ! …ı‹ “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı‹
¿o¥ ‹fi ¿Ëı‰Î÷Î ËÂı ? ·Î¬ √΂˘ ¤Î_Õı ÷˘› Â_ ?           ÁF…Õ ◊Λ, ±fiı …ı‹ ±Î ÷¿·ÎÿÌ ‰V÷±˘ ÷¿·ÎÿÌ … »ı, ±ı‹
                                 ¬Î÷flÌ ◊Λ ±ıÀ·ı ‹fi fiÎ ◊Λ ’»Ì. Ë…\ ¬Î÷flÌ ‰‘÷Ì …Âı.
   ≠ffi¿÷ν — ±Î‹Î_ ’˘÷Îfiı ÁΫΒHÎÎfi˘, Ë_ ÁΫ˘ »\_ fiı ÿÎÿÎ
¿ı‹ ±Î‹ ¿Ëı »ı, ±ı‰_ ·Î√ı »ı.                            ÿÎÿÎ ‰œı fiı ÿ˘Ê˘ ¬flı !

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‹fi ¡ı@«fl ◊¥ √›ı·_ »ı ÷ı◊Ì. ±fiı ÁΫ˘ ÷˘        ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ ‰œı ÷ı ‰V÷ …\ÿÌ »ı, ’HÎ ⁄Ì…\_ ¿˘¥ ⁄ËÎflfi_
ˢ› … fiËŸ fiı ! ÁΫ˘ ˢ› I›Îflı ¿Ë_ fiËŸ. ±ı ÷˘ ’˘÷Îfiı ‹fi      ‰œı ÷˘› ·Î√Ì ±Î‰ı.
ÁΫ˘ (!) ˢ› … fiı ! ±ı ÷˘ ¬˘À<_ ‹ÎfiÌ ⁄ıÃ˘ »ı ¿ı Ë_ ÁΫ˘        ÿÎÿÎlÌ — ⁄ËÎflfiÌ T›„@÷fi_ ÷˘ ·Î√Ì ±Î‰ı, ±ıfi_ ¿ÎflHÎ »ı
»\_. ÁΫ˘ ˢ› … ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ±fiı ÁΫ˘ ˢ› ±ı ±‹¿ ⁄Î⁄÷‹Î_     ±ı Ë…\ ‹fi ±ı‰_ ‹…⁄Ò÷ fi◊Ì ◊›_ fiı. ±fiı ÿ—¬ ÁËfi ¿fl‰ÎfiÌ
±‹ÎflÎ◊Ì ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±ı ÷˘ T›‰ËÎfl‹Î_ ¿ıÀ·Ì¿ «Ì… ⁄ŒÎ› ÷ı      „@÷ … fiËŸ. ÿ—¬ ÁËfi ¿fl‰ÎfiÌ Â„@÷ ˢ› ÷ıfi_ ±Î »^Àı.
‰Î÷ …\ÿÌ ⁄fiı. ÁΫ˘ ˢ› ±ıfiı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ⁄οÌ, ±Î‹ ±‹ı      ±Î’HÎı ±Î‹ ¿Ë̱ı ¿ı …ı ◊‰_ ˢ› ±ı ◊α˘, ±ı‹ ¿flÌfiı ±Î’HÎı
@›Îflı› ¿˘¥fiı ¿Ë̱ı fiËŸ. ’HÎ ÁΫ˘ ˢ› ÂÌ flÌ÷ı ‹ÎHÎÁ ?       ⁄ıÁ̱ı ÷˘ ⁄‘_ ◊¥ …‰Îfi_ »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ±ıfiı ’˘÷Îfiı ·Î√ı, ’˘÷ÎfiÌ º„WÀ±ı.            ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, Áfl‰Î‚ı ’HÎ ŒÎ›ÿ˘ … ◊÷˘ ˢ› »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’˘÷Îfiı ·Î√ı, ÷ı ’˘÷Îfiı ‹ÎÀı ÷˘ ⁄‘_ ÁΫ_
                                 ÷ı CÎÕ̱ı ¤·ı ‹fi œÌ·_ ’ÕÌ Ω›, ’HÎ ±ı ±Î’fi_ …ı ‰œı·_ ˢ›,
‹Îfiı·_ ˢ›.                           ±ı ±«Ò¿ ∂√ı »ı ±fiı ±ıfi_ ’λ\_ ¬⁄fl ’HÎ ’Õı ¿ı fiÎ, ±Î ⁄flÎ⁄fl
                                 ◊›_ »ı ±ı‹.
        ÿÎÿÎfi_› ‹√… ⁄√ÎÕfiÎflÎ !
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’»Ì ∂√ı. ±fiı ’»Ì ‹…⁄Ò÷ ¿flΉı. ’ı·_ …flÎ
   ±Î …\±˘fiı, ±ÎfiÌ «˘’ÕÌ …\ÿÌ, ±ÎfiÎ ·Î˜{ …\ÿÎ, ±Î¬Ì      ±Áfl ◊¥ Ω›, ’HÎ ’»Ì ∂√ı ±fiı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î ‹…⁄Ò÷ ¿fl÷_
ÿÏfi›Î◊Ì …\ÿ˘. ±ı «Î·ı ¿o¥ ? ±ı ÷˘ ±Î‰ÕÌ ±Î‰ÕÌ «˘’Õıfiı I›Îflı   √›_.
402                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                     403

   ±Îfiı ¬⁄fl fi◊Ì ’Õ÷Ì ¿ı ±ËŸ ⁄Ì∞ ÁÌÀ (⁄ıÿ) ’fl …÷˘        fi◊Ì, ’HÎ ±ıfiı fi⁄‚Î¥ … Ë÷Ì ⁄‘Ì. ±ıfiÎ ±Ëo¿ÎflfiÌ fi⁄‚Î¥
flËı÷˘”÷˘. Ë…\ ‹ËŸ fi⁄‚Î¥ ⁄Ë ¤Îflı »ı. ±ıÀ·ı ’ı·Ì ÁÌÀ »^À÷Ì      … Ë÷Ì ⁄‘Ì.
fi◊Ì.
                                           ‹ËŸ fl‹÷ ‰Î˜·Ì⁄˘·fiÌ !
   ≠ffi¿÷ν — ˉı ±Î ©ÎI‹ÎfiÌ ÁÌÀ ’fl flËı‰Î› »ı.
                                    ÷ÎflÎ ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ÷_ ¿ıÀ·˘ «Î·ı »ı ? (⁄ÌΩ ⁄˛õ«ÎflÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ¿Î›‹ fiÎ flËı‰Î› ’»Ì. ’λ\_ ¿o¥¿ ◊Λ.         ‹ËÎI‹Î ÁÎ◊ı ‰Î÷ν·Î’)
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ı ÷˘ Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ◊Λ ÷˘ ¬·ÎÁ. ±ı‰Î         ≠ffi¿÷ν — CÎH΢ ‰¬÷ …‰_ ’Õı.
Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ◊Λ ÷˘ ¤Õ¿˘ ◊¥ Ω›.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ⁄ÌΩ_ ÂıfiÎ ±Î‘Îflı «Î·ı ÷_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ⁄fi÷Î Á‘Ì Á_Ωı√˘fiı ¤ı√Î
                                     ≠ffi¿÷ν — ‹fifiÌ Á΋ı ⁄Ì…\_ ¿˘¥ iÎÎfi ∂¤_ ◊Λ »ı ¿ı, “±Î
¿fl‰ÎfiÌ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì Â„@÷ fi◊Ì ±Î‰Ì.
                                  ¬˘À<_ »ı, ±Î‹ fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı, ±Î‹ fiÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ÷˘ ’»Ì
   ≠ffi¿÷ν — Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ◊Λ ±ı‰_ ˢ› I›Îflı ¬ÁÌ …‰_       ¿˘¥ ‰¬÷ iÎÎfifi˘ Œ˘Á˝ ∞÷Ì Ω› ±fiı «Ò¿Ì √›Î ÷˘ ‹fifi˘ Œ˘Á˝
Ωı¥±ı ?                              ∞÷Ì Ω›.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ¬Á‰_ Ωı¥±ı.                      ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı …ı ’ZÎ ∞÷ı ÷ı ·¥ Ω›, ‰Î˜·Ì⁄˘· …ı‰_ !
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?                       ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ¬Î‰ »˘ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄ı ¬flÂ̱˘, ±Î ©ÎI‹ÎfiÌ ¬flÂÌ ±fiı ±Î           ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ ⁄˛ı¿ ‹Îfl‰Ì ’Õı.
⁄Ì∞. ±Î ¿o¥¿ µ’ÎÏ‘ ◊Λ ±ËŸ ±Î√‚ ±ıÀ·ı ΩHΉ_ ¿ı ±Î ‹ÎflÌ          ÿÎÿÎlÌ — ⁄˛ı¿ ‹Îfl‰ÎfiÌ fiËŸ. ⁄˛ı¿ ‹ÎflÌ Â¿Î› fiËŸ.
¬flÂÌ Lˢ›. ±ËŸ ÷ÎflÌ ¿o¥¿ ¤Ò· ◊¥ I›Îflı ’˘÷ÎfiÌ Â©ÎI‹ÎfiÌ
…B›Î µ’fl ⁄ıÁÌ …‰_. ÁËı… ’HÎ ¿o¥¿ µ’ÎÏ‘ …ı‰_ ·Î√ı ÷˘ ËÃÌ         ÷ÎflÎ ‹fi‹Î_◊Ì ⁄Îfl ‹ÏËfiÎ ’»Ì ±ı‰_ fiÌ¿‚ı fl˘… fl˘…, ‹fi
…‰_ ¿ı ±Î ‹ÎflÌ Lˢ›. ’HÎ ±Îfiı ÷˘ Ë…\ ±ı‰_ ◊¥ Ω› ÷˘› I›Î_      ±ı‰_ ¿Ëı ¿ı, “’ˆHÎ, ’ˆHÎ, ’ˆHÎ. ’ˆHΉ_ Ωı¥±ı, ’ˆHΉ_ Ωı¥±ı !” ±ı‰_
fiı I›Î_ ’ı·Ì ÁÌÀ ’fl …÷˘ flËı fiı ?                  fiÌ¿‚ı ÷˘ ÷_ Â_ ¿flo ?
   ≠ffi¿÷ν — ¿o¥¿ ◊Λ ÷˘ …÷_ flËı.                   ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ≠I›ı¿ ω«Îfl ±Î‰ı, ÷ıfiı ∂¬ıÕÌfiı ŒıÓ¿Ì
                                  ÿı‰ÎfiÎ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — I›Î_ …÷_ flËı. I›Î_ Á‘Ì ¤›…fi¿ ¿Ëı‰Î› fiı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ » ‹ÏËfiÎ Á‘Ì ÷_ ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ’flÊÎ◊˝ ¿flı ?
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ÷˘ ±ı‰_ »ı ¿ı ±ı‰_ ¿o¥¿ ¬˘À<_ ◊Λ I›Îflı   Ωı ¿ÿÌ ÷‹fiı » ‹ÏËfiÎ Á‘Ì ¿˘« ¿˘« ¿flı ÷˘ ÷‹Îfl_ √…\_ fiËŸ.
…÷_ flËı. ±ıÀ·ı ±ıfiı Àı¿˘ ±ÎM›˘ ¿Ëı‰Î› ?              ±fiı ‹fi ÷˘ ±ı‰_ fiÌ¿‚ı ‹ËŸ◊Ì ! ±I›Îflı ÷‹ÎflÎ ‘Λν ≠‹ÎHÎı ‹fi
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı Àı¿˘ ±Î’÷˘ fi◊Ì. ±ıfiı Àı¿˘ ±Î’‰ÎfiÌ ≥E»Î     fiÌ¿‚ı »ı. ÷‹ı ¿Ë˘ »˘, fiÎ, ÷˘ ¿Ëı fiËŸ. F›Îflı ±ı‰_ fiÌ¿‚Âı fiı,
404                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                    405

I›Îflı ÁÎÁ-‰Ë …ı‰_ fiÌ¿‚Âı. “±Î‰Ì Ω‰,” ¿ËıÂı. «ı÷÷Î flËı‰_. Ë_   »ı” ±ıÀ·ı ‹Îfi‰_ ? ±ı‰_ ±Î ‹fifi_ ÁÎ_¤‚̱ı ±ıÀ·ı ¿ı ±Î’HÎı ¿Î«Î
÷‹fiı ÏÕV¿flı… (µIÁÎË ¤_√) ¿fl‰Î fi◊Ì ¿Ëı÷˘. ‹fifiÌ Á΋Π◊Ή     ¿ÎfifiÎ ◊¥±ı ÷ı‰_ »ı. ‹fifi_ fiı jÎÌfi_ ÁÎ_¤‚̱ı ±ı‹Î_ Œıfl fi◊Ì.
Ëflı¿ flÌ÷ı. ‹fi …ı ⁄Î…\ «Î·ı ÷ı ⁄Î…\ ÂflÌfl Ω›, ÷˘ ¬·ÎÁ ◊¥     ¿˘¥ jÎÌ ¿Ëı ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·‰_ ? ±I›Îflı ÷˘
Ω› ‹ÎHÎÁ. ±fiı …√÷ ±Î¬_ ±ı‰Ì flÌ÷ı ¬·ÎÁ ◊¥ √›ı·_ »ı.       ‹fi ‹ËŸ w’΂_ fiÌ¿Y›_ »ı ÷ı «Î·ı »ı. ÷ı ±Î iÎÎfi »ı ÷˘ ÷‹ı
                                ’¿ÕÌ Â¿˘. fiÏË ÷˘ ‹ÎHÎÁfi_ √…\_ fiÏË. ‹fiı ÷˘ CÎHÎÎ_fiı ŒıÓ¿Ì ÿÌ‘ı·Î_.
         «Î·‰_, ÏÁ©Î_÷ ≠‹ÎHÎı...
                                ¿ıÀ·Î› ŒıÓ¿Î¥ √›ı·Î_. ’HÎ ±Î iÎÎfi »ı ±ıÀ·ı ÷‹ı ÁıŒÁÎ¥Õ ¿flÌ
   ±Î iÎÎfi »ı ÷˘› ÷_ ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı fi◊Ì «Î·÷˘ ? «Î·ı    ¿˘. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ÷‹fiı «ı÷‰Ì±ı. ±Î ¤·˘ ±Îÿ‹Ì ÷˘ Ë…\ ‹fifiÎ
… »ıfiı ! ⁄οÌ, ±Î iÎÎfi ±ı‰_ »ı ¿ı ’˘÷ÎfiÎ ±Ï¤≠ΛfiÌ ⁄ËÎfl     ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı … «Î·ı »ı. ±Î¬_ ¿˘‚_ Âο‹Î_ …÷_ flËı.
‹fifiı fiÎ «Î·‰Î ÿı. ’˘÷ÎfiÎ ÏÁ©Î_÷fiı ±fiÁfl‰_ ˢ› ÷˘ ±ı@ÁıMÀ
                                   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ iÎÎfi @›Î_ √›_ ? iÎÎfifi_ ’ÏflHÎ΋ @›Î_ √›_ ?
(V‰Ì¿Îfl) ¿fl. ±fiı ÷‹ı ÷˘ ÷‹ÎflÎ ÏÁ©Î_÷fiÌ ⁄ËÎflı› «Î·˘ »˘.
                                   ÿÎÿÎlÌ — Ë…\ ¿«Î ±ı‰Ì.
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ‹fifiÌ Á΋ı ◊‰Îfi_ ?
                                   ≠ffi¿÷ν — ±Î‹Î_ ±Î’HÎı ÏÁ©Î_÷ ¿›˘ ¿Ëı‰˘ ?
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, Á΋ı fiÏË ◊‰Îfi_. Á΋˘ ◊Λ ÷˘ ‹ÎflÌ fiάÂı.
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ıfiÎ «·ÎT›Î fiÏË «Î·‰Îfi_. ±ıfiÌ Á΋ı       ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı …ı fiyÌ ¿›* ¿ı ¤Î¥, ±Î’HÎı ⁄˛õ«›˝
«ı÷‰Îfi_ ¿¥ flÌ÷ı ?                        ’΂‰_ »ı ±ıÀ·ı ’»Ì ‹fifi_ ÁÎ_¤‚‰_ Ωı¥±ı ?

   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ, «ı÷‰Îfi_ fiËŸ. ±ı iÎÎfi ËÎ…fl ˢ› ¿ı ±Î      ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ±ı ⁄Î⁄÷‹Î_ fi◊Ì … ÁÎ_¤‚‰_.
ÏÁ©Î_÷ ≠‹ÎHÎı … ¿fl‰Îfi_. fiÏË ÷˘ ÷Îflı fiÎ ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ ±‹Îflı       ÿÎÿÎlÌ — fi◊Ì … ÁÎ_¤‚‰_. ±ı ÷˘ ⁄Ë ÕËÎ’HÎfiÌ ‰Î÷ ¿flı
·ı‰Îÿı‰Î fiËŸ.                          »ı. ’HÎ » ‹ÏËfiÎ Ωı ±ı‰_ fiı ±ı‰_ fiÌ¿‚ı ÷˘ Â_ ¿flı ? »ıÿ …
   ±Î’HÎÎ ±Ï¤≠Λ ≠‹ÎHÎı «Î·‰Îfi_. ±ı ±Ï¤≠Λ‹Î_ ‹fi       fiÎ ‹Ò¿ı I›Î_. ˉı ±ı F›Îflı »ıÿ ±ı‰Î ‹Ò¿ı I›Îflı ÿıËı› »ıÕ˘ fiÏË
±ıÕ…VÀ ◊÷_ ˢ› ÷˘ ±ı‰_ ‹fifi_ «·Î‰Ì ·ı‰Îfi_. CÎb_ ¬fl_ ±‹¿     ‹Ò¿ı. ÿıËı› ±ıfiÌ ÷flŒ ‰‚Ì …Âı. ±ıÀ·ı ⁄‘Î_ ±ı¿ ⁄Î…\ ◊¥ …Âı.
⁄Î⁄÷‹Î_ ±ıÕ…VÀ ◊Λ.                       ÷ı ÷fiı ŒıÓ¿Ì ÿıÂı. ±ıÀ·ı ¿ËÌ … ÿı‰Îfi_, ±ÎÀ·Ì ⁄Î⁄÷ ±‹ÎflÎ
                                ¿Î›ÿÎfiÌ ⁄ËÎfl ÷Îflı VËı… ’HÎ ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fiÏË. ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ±‹ı
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ±ı‹Î_ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ¿¥ flÌ÷ı ·ı‰Îfi_ ?    ÷Îfl_ ¿Ëı·_ ‹ÎfiÌÂ_.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’»Ì ±ı‰_ ¿fl‰Îfi_ fiÏË fiı ! ‹Îfi‰Îfi_ … fiÏË       ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì I›Î_ VÀı’ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‹Î_Õ‰_ ?
fiı ! ÁÎ_¤‚‰Îfi_ … fiÏË fiı !
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı VÀˇ˘Ó√ flËıΩı. Ë_ ¿Ë_ »\_ ¿ı ±Î‰_ fiÌ¿‚ı ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ¿¥ flÌ÷ı ‹Îfi‰Îfi_ fiÏË ?
                                ÷‹ı fiÎfi΋Î_ fiÎfiÌ ⁄Î⁄÷ ‹ÎÀı VÀˇ˘Ó√ flËıΩı. VËı… ’HÎ √‚Ì …¢
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Î’HÎÌ ⁄ˆflÌ ¿Ëı ¿ı “÷‹ÎflÎ ŒÎ‘fl fiηΛ¿   ÷˘ ±ı ÷‹fiı ŒıÓ¿Ì ÿıÂı. ±ıÀ·ı ±ıfiı ¿ËÌ ÿı‰Îfi_ ¿ı ±ÎÀ·Ì ⁄Î⁄÷‹Î_
406                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                 407

÷Îflı ±‹ÎflÎ ¿Î›ÿÎfiÌ ⁄ËÎfl ÁËı… ’HÎ …\ÿ_ «Î·‰Îfi_ fiËŸ. ⁄Ì…\_         ≠ffi¿÷ν — ‹fi ŒflÌ ‰‚ı, ÿıË ŒflÌ ‰‚ı, ±ı‰Ì ’Ïfl„V◊Ï÷ ∂¤Ì
⁄‘_ ±‹ı ÷Îfl_ ¿Ëı·_ ‹ÎfiÌÂ_. (⁄˛õ«›˝ ’΂‰Î ‹ÎÀı) fiÎfi΋Î_ fiÎfiÌ     fiÎ ◊Λ ÷ı ‹ÎÀı ±ıfiÎ VÀÎÀ`√ ’˘¥LÀ‹Î_ (ÂwfiÎ ÷⁄y΋Î_) «ı÷Ìfiı
⁄Î⁄÷‹Î_ ΩB≤Ï÷ flά˘. fiÏË ÷˘ ’»Ì ±ı ·’À<_ ’ÕÌ Ω›.           «Î·‰Îfi_ ?
   ≠ffi¿÷ν — ⁄ÌΩ ÏÁ©Î_÷ ±Î’HÎÎ_ ¿›Î ?                              ı       ı
                                     ÿÎÿÎlÌ — «˘√flÿ‹ ⁄‘Î_ … Á_Ω√˘ ŒflÌ ‰‚ı. ÿıË› ’„WÀ ⁄Ë
                                  ⁄÷Ήı. ‹fi ’HÎ ’„WÀ ⁄÷Ήı. ⁄Ï© ±ıfiı ËıS’ ¿flı. ÷‹fiı ±ı¿·Îfiı
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄˛õ«›˝fi˘ ÏÁ©Î_÷ ’΂‰˘ ¿ı fi◊Ì ’΂‰˘ ?         ŒıÓ¿Ì ÿı.
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ı ‹˘ÀÌ ‰V÷ »ı. ’»Ì ⁄ÌΩ ¿›Î ÏÁ©Î_÷          ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ÷˘ ’˘÷Îfi_ «·HÎ fiÎ flËı fiı, ÿÎÿÎ ? ‹fifi_
±Î’HÎÎ ?                              ÁÎ_¤‚‰Î ‹Î_Õu_ I›Î_◊Ì ’˘÷Îfi_ «·HÎ … √›_ fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ÎÀ·_ ¿flo ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_ ! Ωı ’λ˘ ⁄ÌΩfi_          ÿÎÿÎlÌ — ‹fifi_ Á_¤‚Λ … fiÏË. ’˘÷ı ±ÎI‹Î «ı÷fi, ‹fi
’Ò» ’Ò» ¿flı »ı ! ⁄Ì…\_ ’»Ì «·Î‰Ì ·ı‰Î›. ÷fiı ¿Îflı·Îfi_ Âο      »ı ÷ı Ïfiçı÷fi «ı÷fi, …ıfiı Ï⁄·¿<· «ı÷fi »ı fiËŸ. ¿Ëı‰Î ‹ÎhÎfi_,
¤Î‰÷_ ˢ› fiı ‹fi ¿ËıÂı, ‰‘Îflı ¬Î‰ fiı, ◊˘Õ<_ ‰‘Îflı ¬Î‘_ ˢ›      T›‰ËÎfl ¬Î÷fl … «ı÷fi ¿Ëı‰Î› »ı.
÷˘ «·Î‰Ì ·¥±ı. ±ı‰_ fi◊Ì ¿èÎ_ ÷‹fiı ?
                                     ±ı ÷˘ hÎHÎ ÿËÎÕÎ ‹fi ’λ‚ ’Õu_ ˢ› ÷˘ ÷‹ı ÷ı CÎÕ̱ı
   ≠ffi¿÷ν — ⁄˛õ«›˝fi˘ ÏÁ©Î_÷ ±ı ±Î’H΢ ¥LÕÌωF›±·        “«Î·, ËıÓÕ I›Îflı” ¿Ë˘ fiı ! ÷Îflı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ‹fi ’λ‚ ’Õı·_ ?
(±_√÷) ◊›˘. ’HÎ F›Îflı ⁄ı T›„@÷±˘fi˘ T›‰ËÎfl ∂¤˘ ◊Λ I›Îflı       ±ı‰_ ¿fl‰_ ’Õı·_ ¿Â_ ? ’Ëı·_ fiÎ ¿Ë_, fiÎ ¿Ë_, ’»Ì ‹fi ⁄Ë ’λ‚
‹fi ⁄‘_ ⁄÷ÎÕı. ±fiı iÎÎfiı ¿flÌfiı Ωı‰Î Ω› ÷˘ ±Î¬_ … ±Î˜fi ‘Ì       ’Õ ’Õ ¿flı ±ıÀ·ı ¿flı ÷_ ?
V’˘À ∂ÕÌ Ω› »ı ⁄‘_. ’HÎ T›‰ËÎfl ’Òfl˘ ¿fl‰˘ ’Õı ±ı‰_ »ı,          ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ⁄fiı·_.
…‰Î⁄ÿÎflÌ »ı ±fiı ±ıfiÎ_ flÌ{SÀÁ (’ÏflHÎ΋) ⁄ÌΩfiı V’½ ¿fl÷Î_
ˢ›, I›Î_ ‹fi ⁄÷ÎÕı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?                     ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ‹fi ⁄Ë ¿Ëı ¿Ëı ¿flı ±ıÀ·ı ’»Ì
                                  ÷ı w’ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı «ı÷÷Î flËıΩı. ÷‹ÎflÎ ±Ï¤≠Λfiı ‹fi ÷‹Îfl_
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’H΢ ‹A› ÏÁ©Î_÷ fiÎ ÷ÒÀ‰˘ Ωı¥±ı. ⁄˛õ«›˝       ¬Î¥ fiÎ …‰_ Ωı¥±ı. ±Ï¤≠Λ‹Î_ flËÌ ±fiı …ı …ı ¿Î‹ ¿fl÷_ ˢ›
’΂‰_ »ı ±ı ÏÁ©Î_÷ fiÎ ÷ÒÀ‰˘ Ωı¥±ı. ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ÷˘ ’˘÷Îfi˘       ÷ı ±Î’HÎfiı ±ı@ÁıMÀ »ı. ÷‹ÎflÎ ÏÁ©Î_÷fiı ÷˘Õ÷_ fi … ˢ‰_ Ωı¥±ı.
T›‰ËÎfl ÁΫ‰‰Î ◊˘Õ<_CÎb_ ¿fl‰_ ’Õı. ÷_ I›Î_ fiÎ ÁÒ¥ …¥Â, ±ËŸ      ¿ÎflHÎ ¿ı “÷‹ı” V‰÷_hÎ ◊›Î »˘, iÎÎfi ·¥fiı. ’Ëı·Î_ ÷˘ ‹fifiÎ
CÎıfl ÁÒ¥ ……ı. I›Î_ ±ı‰_ ÷ı‰_ ⁄‘_ ¿fḻı ±Î’HÎı. ’HÎ ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ÷˘,  ±Î‘Ìfi … Ë÷Î “÷‹ı.” ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı … Ë÷_ fiı !
⁄˛õ«›˝ ’΂‰_ fiı ±⁄˛õ«›˝fi˘ Á˘ÿ˘ ¿fl‰˘, ±ı ⁄ı ’˘ÊΛ fiËŸ.
                                     ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ⁄˛õ«›˝fi˘ ÏÁ©Î_÷ ±ı ⁄Ë ‹˘ÀÌ ‰V÷ ±fiı
±ıfiÎ ¿fl÷Î ’ˆHÎÌ fiάΩı. ÿËŸ‹Î_ fiı ÿÒ‘‹Î_ ⁄ıµ‹Î_ flËı‰Î› fiËŸ.
                                  ±Ïfi‰Î›˝ ‰V÷ »ı.
’»Ì ¤√‰Îfi ±Î‰ı ÷˘› “fiËŸ ‹Îfi_” ±ı‰_ ¿ËÌ ÿı‰_. ⁄Ì…\_ ⁄‘_
«·Î‰Ì ·¥Â_. Ωı ÷‹Îflı ÏÁ©Î_÷ ’΂‰˘ ˢ› ÷˘. fiËŸ ÷˘ ’»Ì ¿ËÌ         ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·Ì … ‰V÷ fiı ! I›Îflı ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ ‰V÷ ±ı
ÿı‰_ ¿ı ’ˆHÎÌ …¥Â_.                         »ı fiı ! ±ı ’flÊÎ◊˝ ¿fl‰Î ‹ÎÀıfiÌ ‰V÷ »ı.
408                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                 409

      fi ‹fiΛ, T›‰ËÎfl ¿ı Ïfi盋Î_ !             Âw ¿flı fiı I›Î_ … ±ıfi˘ Œ˘Á˝ ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› »ı.
   ≠ffi¿÷ν — T›‰ËÎÏfl¿ ¿Î‹ ‹ÎÀı ‹fi ⁄÷ÎÕ ⁄÷ÎÕ ¿fl÷_ ˢ›       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷˘ … ±ıfi˘ Œ˘Á˝ ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›, ±ıfi˘ Ωı
÷˘ ‹fifi_ ‹Îfi‰Îfi_ ?                        ÁËı…ı ≠Ï÷¿Îfl ¿fl‰Î ‹Î_Õu˘ ÷˘. ±ıfiÌ Ï‰fl© fiËŸ ◊‰_ Ωı¥±ı.
                                ±ı‹fiı ÿ⁄Ή‰ÎfiÌ ‰Î÷ fiÏË ¿fl‰Ì. ±ı ÷˘ V≠Ÿ√ »ı. ÿ⁄Λ ÿ⁄Λ
   ÿÎÿÎlÌ — ‹fifi_ ¿˘¥ ’HÎ Á_Ωı√˘‹Î_ ‹Îfi‰_ fiËŸ, T›‰ËÎfl
                                ¿fḻı ±ıfi˘ ±◊˝ … fiÏË fiı ! ±ıfiı ÷˘ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı, “¤¥, ±‹Îfl˘
ˢ ¿ı Ïfiç› Ë˘. ±‹fiı ¬Î‰Îfi_ ±Î ‰‘Îflı ‹Ò@›_ ÷˘ ±‹ı ’ı·_ ¿ÎœÌ   ÏÁ©Î_÷ ±Î »ı fiı ÷_ ±Î …ı ¿Ë_ »\_ ±ı ±‹Îflı ±ı@ÁıMÀ fi◊Ì.”
fiά̱ı. ’ı·_ ‹Ò¿ı ÷˘ ⁄Ì…\_ ¿ÎœÌ fiά̱ı.
                                   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı Á‹Ω‰Ìfiı Á˘S›Âfi ·Î‰‰_ ’Õı.
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ‹fifi_ ⁄÷Ήı·_ »ı ±◊‰Î ‹fifi_ ‹fiÎ¥ flèÎ_
»ı ±ı ’˘÷Îfiı ¬⁄fl ’Õı ?                        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î’HÎı ’flÎHÎı ÿ⁄Ή̱ı ±ıÀ·ı ±ı ÷˘ V≠Ÿ√
                                »ı, ∂»‚ı ’λÌ.
   ÿÎÿÎlÌ — ¿˘”¿fi_ ¿Ëı·_ fiÎ ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î ¿˘”¿ ‹ÎflÎ
¿Îfi‹Î_ ¿ËÌ flèÎ_ »ı ? ±ı‰_ fiÎ ¬⁄fl ’Õı ? ±Î ‰Ë ¿ËÌ flËÌ »ı       ≠ffi¿÷ν — ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î’HÎı ≠Ï÷¿Îfl ¿flÌfiı
¿ı “÷‹ÎflÎ ⁄Îfi˘ V‰¤Î‰ ÷˘ ¬flÎ⁄ »ı.” ±ı‰_ ±Î’HÎı ⁄˘·Ì±ı ¿ı     ÿ⁄Î‰Ì flèÎÎ »Ì±ı ¿ı Á‹Î‘Îfi ¿flÎ‰Ì flèÎÎ »Ì±ı ?
‰Ë ⁄˘·ı ? ’Îfl¿<_ ⁄˘·ı·_ ¬⁄fl fiÎ ’Õı ±Î’HÎfiı ?             ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ≠Ï÷¿Îfl fiÎ ¿flΛ. ≠Ï÷¿Îfl ¿fl‰_ ±ıÀ·ı ÿ⁄ΉÌ
   ≠ffi¿÷ν — ˉı ’˘÷Îfi_ ⁄˘·ı·_ Â_ ˢ› ÷˘ ?          ÿÌ‘_. ±ı ÷˘ ±ıfiı ±‹◊Î ±‹◊Î Ωıfl ‹Îfḻı ¿ı “¿˙fi ˈ ±¤Ì
                                ÁηΠ?” ’HÎ ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ fiÏË. ’»Ì ±ıfiı ¿Ëı‰_ ¿ı “Ωı, ±Î‰_
   ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷Îfi_ ⁄˘·ı·_ ’˘÷ÎfiÎ ÏË÷fiÌ … ‰Î÷ ˢ›,      ◊Λ ? ±Î’HÎı ÷_ ÷˘ CÎflfi˘ flËÌfiı ±Î‰_ ◊Λ ?” ±Î‹÷ı‹ ¿flÌfiı,
’˘÷ÎfiÌ ±Î⁄w Ω› ±ı‰Ì fiΠˢ› ±ı ‰Î÷. ‰Ë ÷˘ ±ı‰_ … ¿Ëı       Á‹Ω‰Ìfiı ’»Ì ¿Î‹ ·ı‰_ ’Õı. fiÏË ÷˘ V≠Ÿ√ ¿>ÿı ’»Ì ! ±Î ±‹ı
fiı, “÷‹ÎflÎ ⁄Îfi˘ V‰¤Î‰ ¬flÎ⁄ »ı !” ±Î’HÎı ±ı‰_ ⁄˘·Ì±ı ?      ω«Î›Î˝ ‰√fl ⁄‘˘ ÏÁ©Î_÷ ‹Ò¿Ì±ı »Ì±ı ?
I›Î_◊Ì fiÎ Á‹∞±ı ¿ı ±Î ‰Ë ⁄˘·Ì ? ÷_ fiÎ ±˘‚¬Ì Ω™ ?
                                   ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ÿÎÿÎ, ±fi¤‰fiÎ »ı ±Î ÷˘.
   ≠ffi¿÷ν — ÿά·˘ ⁄Ë ÁËı·˘ »ı. ’HÎ ’˘÷Îfiı ‹ËŸ √Ò_«Î›
I›Îflı ’ı·_ ……‹ıLÀ (ÏfiHν›) ±Î‰‰_ Ωı¥±ı fiı ?             ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±ı¿ ±‰÷Îflfi˘ ±fi¤‰ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ¿ıÀ·Î›
                                ±‰÷Îflfi˘ ÏÁ©Î_÷ ¤ı√˘ ◊›ı·˘ »ı. ‹ÎÀı ±ıfiı ÏÁ©Î_÷’Ò‰˝¿ Á‹Ωı.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı fiÎ ±Î‰ı, ⁄Y›_ ? ±Î’HÎÎ ÏÁ©Î_÷fiÌ Ï‰fl© ±Î
¿˘HÎ ⁄˘S›_ ±ı fiÎ ¬⁄fl ’Õı ? “±Î ‹Ò±˘ ¿˘HÎ »ı ?” ±ı‰_ ¿Ë̱ı         ‰‚√Ì flËı‰_ ⁄˛õ«›˝fiÎ ÏÁ©Î_÷fiı !
÷ı ’ı·˘ ¬ÁÌ Ω›, ±Î‹ ◊˘Õ̉Îfl ¤Õ¿Î‰Ì±ı ÷˘. “±S›Î, ¿˘HÎ         ‹fi ±Î¥VøÌ‹ ‹Î√ ‹Î√ ¿fl÷_ ˢ› ÷˘ ÷ı ±Î¥VøÌ‹ ‹Î√ı,
±ÎT›˘ ? ¿o¥◊Ì ±ÎT›˘ »ı ? ±⁄ı Áηı ËÌ…Õı” ¿Ë̱ı ÷ı ¤Î√Ì     ÷ı ±ıfiÎ ⁄˛õ«›˝fiÎ ÏÁ©Î_÷fiı ±ıÀ·_ ⁄‘_ fi¿ÁÎfi ¿fl÷_ fi◊Ì. ÷ı ±ıfiı
Ω›. ±Î ÷˘ ⁄˘·‰Î‹Î_ ±ÎÀ·˘ ŒÎ›ÿ˘ ◊Λ.               ◊˘Õ˘¿ ±Î¥VøÌ‹ ±Î’‰˘, ‰‘Îflı fiËŸ. ±ıfiı ÏÕV¿flı… fiÎ ¿fl˘. ⁄ı
   ≠ffi¿÷ν — ±Î Œ@÷ ⁄˘·ı fiı, F›Îflı ‹fifiÌ ÁÎ◊ı ‰Î÷ ¿fl‰Îfi_   √˘‚̱˘ ’HÎ ¬‰ÕÎ‰Ì ÿı‰Ì. ±fiı “fiËŸ, Ω‰.” ±ı‰_ ÿ⁄Ή‰Îfi_, ±ı
410                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                 411

fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı. ±ı¿ Œ@÷ ’ı·_ ±Î‰ı I›Îflı ω«ÎflÌfiı ¿Î‹ ·ı‰_ ¿ı,      ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfiı ¿flÌfiı ÂÎfi˘ ’¿ÕΛ˘ ? ±Î ÷˘ Ë…\ ‹fifiÌ
“¤¥, ±Î ±‹Îfl˘ ÏÁ©Î_÷ »ı. ÏÁ©Î_÷‹Î_ ‰E«ı ±Î‰‰_ fiÏË ÷Îflı !”     ÿ·Ì· µ’fl «ÎS›_. ˉı iÎÎfi ÷‹fiı ‹Y›_ »ı ÷ı ˉı iÎÎfi◊Ì ±ı
…ı‹ ±Î’HÎÌ jÎÌfiı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı “‹ÎflÎ ‘_‘΋Î_ ÷Îflı ËÎ◊ CÎη‰˘   ÿ·Ì·fiı ÷˘ÕÌ fiά˘. ±ıfi_ «·HÎ … ⁄_‘ ¿flÌ ÿ˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ÿÏfi›Î‹Î_
fiËŸ ±fiı ±‹ı ÷‹Îfl΋Î_ Õ¬· fiËŸ ¿fḻı.” ±ı‰_ fiyÌ ¿fḻı        ±ÎI‹iÎÎfi ±ı¿·_ … ±ı‰_ »ı ¿ı …ı ‹fifiı ‰Â ¿flÌ Â¿ı. ‹fifiı ÿ⁄ΉÌ
±ıÀ·ı ’»Ì ±ı fiÎ CÎηı.                      flά‰Îfi_ fiÏË. ‹fifiı ‰Â ¿fl‰Îfi_ »ı. ‰Â ±ıÀ·ı ∞÷‰Îfi_. ±Î’HÎı
                                 ⁄ıµ ¿«¿« ¿fḻı ÷ı‹Î_ ∞÷ı ¿˘HÎ ? ÷fiı Á‹Ω‰Ìfiı Ë_ ∞÷_, ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — ±ıfi_ ’λ\_ Â_ ˢ› »ı ?
                                 ÷_ ’»Ì hÎÎÁ fiÎ ±Î’_ fiı ? ±fiı Á‹ΩT›Î ‰√fl ∞÷_ ÷˘ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÿflı¿fiı Ë¿ »ı fiı ! Á‹Ω› »ı ÷‹fiı ?
                                    ≠ffi¿÷ν — Á‹Î‘Îfi ◊Λ ÷˘ ‹fi ¿Â_ fiÎ ⁄˘·ı.
±I›Îflı ÷˘ ÷‹Îfl_ ‹fi ÷‹fiı, ’ˆHΉΠ…ı‰_ »ı fiÏË, ’ˆHΉ΋Î_ ⁄Ë
ÿ—¬ »ı ±ı‰_ ËıS’ ¿flı. ±Î ÏÁ©Î_÷ ⁄÷ÎÕfiÎfl_ ÷‹Îfl_ ‹fi ’Ëı·_. ±Î      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Á‹Î‘ÎfiÌ ‰·HÎ Ωı¥±ı. ÷‹fiı ±Î ⁄˛õ«›˝fi_
iÎÎfi◊Ì ÷‹ı ÏÁ©Î_÷ fi◊Ì fiyÌ ¿›˘˝, ±Î ÷‹ÎflÎ ‹fi◊Ì fiyÌ ¿›˘˝      ¿˘HÎı Â̬‰ÎÕı·_ ? ⁄˛õ«›˝fiı ±Î ·˘¿˘ Â_ Á‹…ı ? ±Î ÷˘ ±ı‹
»ı. “‹fiı” ÷‹fiı ÏÁ©Î_÷ ⁄÷ÎT›˘ ¿ı “±Î‹ ¿fl˘”.            Á‹∞ √›ı·˘ ¿ı “±Î CÎfl‹Î_ {CÎÕÎ »ı ÷ı ’ˆHΉ΋Î_ ‹{Î fi◊Ì. ˉı
                                 ±ı¿·Î ’ÕÌ flèÎΠˢ¥±ı ÷˘ ÁÎfl_.”
   ≠ffi¿÷ν — ⁄˛õ«›˝ ’΂‰Îfi˘ ÏÁ©Î_÷ ‹fi ⁄÷ÎÕı »ı, ±ı‹ ±Î
ωʛ Á_⁄_‘Ìfi_ ’HÎ ‹fi … ⁄÷ÎÕı ?                     ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ ¬fl_ ¿ı ‹fi …ıÀ·_ ‰ˆflÎB› ⁄÷ÎÕı »ı ±ıÀ·_
                                 ’λ\_ ±ı¿ ‰¬÷ ±Î‰_ ’HÎ ⁄÷ÎÕÂı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ ÀÎ¥‹ ±Î‰Âı I›Îflı ’»Ì »-» ‹ÏËfiÎ, ⁄Îfl-
                                    ÿÎÿÎlÌ — ⁄Lfiı ÷I‰ ˢ›. ±ı ωfl˘‘ΤÎÁÌ Ë˘›. ‹fi Ëo‹ıÂÎ_
⁄Îfl ‹ÏËfiÎ Á‘Ì ±ı ⁄÷Ή ⁄÷Ή ¿flÂı.
                                 ωfl˘‘ΤÎÁÌ Ë˘›. ‹fifi˘ V‰¤Î‰ Â_ ? ±ı ωfl˘‘ΤÎÁÌ, ÷ı ⁄Lfiı
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ’HÎ ‹fi … ?                   ÷I‰ ÿı¬ÎÕı. ‹ÎÀı ±Î «ı÷‰Îfi_ ¿Ë_ »\_.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÁΛ„LÀŒÌ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ ⁄‘Î_         ≠ffi¿÷ν — ‹fi ±ı¿ ‰¬÷ ⁄˛õ«›˝fi_, ‰ˆflÎB›fi_ ⁄÷ÎÕÂı ±ı‰_
¤ı√Î_ ◊Λ I›Îflı. Ë_ ±Î ⁄‘Î_fiı ¿Ë_ »\_ ¿ı ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı Â_   flÎ√fi_ ’HÎ ⁄÷ÎÕı ±ı‰_ ¬fl_ ?
«Î·˘ »˘ ? ‹fi ‹ÎflÌ fiάÂı.                        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, «˘yÁ fiı ! ’»Ì ±ı flÎ√fi_ ÿı¬ÎÕı.
    ÷‹ı …ı ⁄˛õ«›˝fi˘ Ïfi›‹ ·Ì‘˘ ÷ı› ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı …        ≠ffi¿÷ν — ±ı‰˘ Œ˘Á˝ ˢ› ?
¿flı·_ »ı ±Î. ±Î »ı ÷ı iÎÎfi◊Ì ÏÁ©Î_÷ fiyÌ fi◊Ì ¿›˘˝. “‹fiı” ±ı‹
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı◊Ì ‰‘Îflı ˢ› ±fiı ±˘»˘› ˢ›. ±ıfi˘ ¿Î_¥
¿èÎ_ ¿ı, “±Î‹Î_ Â_ ‹Ω »ı ? ±Î ·˘¿˘ ’flHÎÌfiı ÿ—¬Ì »ı. ±Î‹
                                 Ïfi›‹ fi◊Ì.
»ı, ÷ı‹ »ı.” ±ı‹ “‹fiı” …ı ÿ·Ì· ¿flÌ ±ı ÿ·Ì· ÷‹ı ±ı@ÁıMÀ ¿flÌ,
÷‹ı V‰Ì¿Îfl ¿›˘˝.                               fi◊Ì ±Ëo¿Îfl, ‹fi fiı ≠iÎÎ ‰E«ı !
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ iÎÎfiı ¿flÌfiı ±Î ÏÁ©Î_÷ ’¿ÕΛ˘ fi◊Ì Ë…\ ?       ≠ffi¿÷ν — …ıfiı ±Áfl ◊¥ Ω› »ı, “‹Îflı ±Î‹ fi◊Ì ¿fl‰_,
412                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                   413

±Î ¤Ò· ◊¥ ‹ÎflÌ.” ±ı ⁄ı ‰E«ı ◊¥ Ω› »ı fiı ? ±ı ⁄ı ¿˘HÎ ?          ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’ÎÂa›· (±_Â÷—) ÏÁ©Î_÷fi_ flÎA›_ fiı ’ÎÂa›·
                                  ‹fifi_ flÎA›_, I›Îflı ±ıfi_ Á‹Î‘Îfi ◊›_ fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ±ı¿ ⁄Î…\ ‹fi ¿flı »ı ±fiı ±ı¿ ⁄Î…\ ≠iÎÎ
¿flı »ı.                                 ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fiËŸ. ±ı ÏÁ©Î_÷fiı fi¿ÁÎfi fiÎ ¿fl÷_ ˢ›
                                  ÷ı ⁄Î⁄÷‹Î_ ±ıfiı …flÎ fi˘⁄ÌÏ·ÀÌ (ωÂ΂÷Î) Ωı¥±ı »ı. ÏÁ©Î_÷fiı
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄ı … »ı ? ‰E«ı ±Ëo¿Îfl ¿Â_ fi◊Ì ?
                                  fi¿ÁÎfi fiÎ ¿fl÷_ ˢ› I›Î_ fi˘⁄· flËı‰_ Ωı¥±ı ±Î’HÎı.
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄ı … »ı. ±Ëo¿Îflfi_ «·HÎ … fi◊Ì. ±Ëo¿Îfl ÷˘
                                    ÷‹fiı Â_ ·Î√ı »ı ±Î‹Î_ ? ÷‹Îfl˘ Ïfiç› ‹fi◊Ì ¿flı·˘ ¿ı
“√Θfi” (√›˘). ±ı ±Ëo¿Îfl ÷˘ ’»Ì ‹Õÿη flè΢ ±ıÀ·ı ±Î’H΢
                                  Á‹…HÎ’Ò‰˝¿fi˘ ?
…ıfi˘ ÏÁ©Î_÷ ˢ› ÷ı‹Î_ ±ı ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı. ±Î’HÎı …ı ÏÁ©Î_÷ fiyÌ
¿fḻı ÷ı ≠‹ÎHÎı ±ı ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı. ±Ëo¿Îflfiı ¿Â_ ·ı‰Îÿı‰Î fiËŸ.       ≠ffi¿÷ν — ‹fi◊Ì … ¿flı·˘.
±ı ÏÕV«Î…˝ fiı !                             ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi »ı ±ıÀ·ı ’Ë˘Ó«Ì ‰‚Λ. fiÏË ÷˘ Ë_ ÷‹fiı
   ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ⁄Î…\ ‹fi »ı fiı ±ı¿ ⁄Î…\ ≠iÎÎ »ı, ÷˘ ‹fifi_    ¿Ë_ … fiËŸ fiı ! ¿Â_› fiÎ ⁄˘·_. iÎÎfi fiΠˢ› ÷˘ Ë_ ÷‹fiı ±Î
«·HÎ ¿›Î ±Î‘Îflı ◊¥ Ω› »ı ?                     ÏÁ©Î_÷fiÌ ‰Î÷ ¿fl_ … fiËŸ. fiÎ ’Ë˘Ó«Ì Â¿ı ‹ÎHÎÁ. iÎÎfi »ı ±ıÀ·ı
                                  ÷‹ı ’Ë˘Ó«Ì Â¿˘.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ΩB≤Ï÷fiı ·Ì‘ı. ±ΩB≤Ï÷ fiı ·Î·«. ·Î·« ÷˘
±Î’HÎı ¿o¥ flËÌ √›_ ˢ› fiı, ¿ı ±Î Œ·Îb_ Âο ¤Î‰÷_ ˢ› ±ıÀ·ı      Ïfi盢, iÎÎfi ±fiı ‹fifiÎ ! Œıfl, ⁄Lfiı Ïfi盋Î_ !
±Î’HÎı ‹fifi_ ¿èÎ_ ±ı@ÁıMÀ ¿fḻı.
                                     ≠ffi¿÷ν — ‹fifiÎ ±Î‘Îflı ◊›ı·˘ Ïfiç› ±fiı iÎÎfiı ¿flÌfiı
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ±Î’HÎı ±ıÀ·ı ¿˘HÎ ‹ËŸ ¿flı »ı ?         ◊›ı·˘ Ïfiç› ±ıfi_ ÏՋοı˝Âfi (¤ıÿÎ_¿fi) ¿ı‰Ì flÌ÷ı ˢ› »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‹Ò‚ ±Ëo¿Îfl, ⁄Ì…\_ ¿˘HÎ ? ±Î Ë_ CÎHÎÌ ‰¬÷      ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfiı ¿flÌfiı ¿flı·Î Ïfi盋Î_ ÷˘ ⁄Ë Á_ÿfl ˢ›. ±ı
¿Ë_ »\_ fiı, …\±˘ fiı ! ±Î ÁflÁ fiÎV÷˘ »ı, ÷˘› ‹ÏÛÎ_ ¬Î› »ı.     ÷˘ ⁄Ë …\ÿÌ ‰V÷ »ı. ‹fi ΩıÕı ¿ı‹ ‰÷˝‰_ ±ı ÷˘ ⁄‘Ì Á‹…HΠˢ›
Ë_ ¿Ë_› ¬fl˘ ¿ı ¬Î‰. ’HÎ ±ı “’Î_« ¬Î‰Îfi_ ¿Ëı I›Îflı ⁄ı ¬Î‰Î ÿ™”.   …. ±ıfiı ’Ò»‰Î fiÎ …‰_ ’Õı ¿ı ‹Îflı Â_ ¿fl‰_ ! iÎÎfiı ¿flÌfiı Ïfiç›
                                  ÷ı ÷˘ ‰Î÷ …\ÿÌ … fiı ! ±Î ÷˘ ÷‹ÎflÎ ‹fi◊Ì ¿flı·_ »ı fiı ! ±ıÀ·ı
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹fi ⁄÷ÎÕı ¿ı ’Î_« ¬Î‰Î »ı I›Îflı ?
                                  ÷‹Îflı ΩHΉ_ Ωı¥±ı ¿ı ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ «œÌ ⁄ıÁÂı. ’λ\_ ‹fi … «œÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı Ë_ ¬‰ÕΉ_ ¬fl˘, “ÁÎfl_ ¿flÌfiı ¬Î‰” ¿Ë_. ±ı    ⁄ıÁı. …ı ‹fiı ±Î Àˇıfi‹Î_ ⁄ıÁÎÕuÎ ÷ı … Àˇıfi‹Î_◊Ì ’ÎÕÌ fiάı. ±ıÀ·ı
…\±ı »ı fiı, √fl‹ fiÎV÷˘ ˢ› ÷˘›. ÏÁ©Î_÷ Â_ ¿Ëı »ı ? √fl‹       iÎÎfiı ¿flÌfiı ⁄ıÃΠˢ› ÷˘ fiÎ ’ÎÕÌ fiάı.
fiÎV÷˘ ¬Î‰, ÀÎœ˘ fiÎ ·ı¢. fiı »÷Î_› ⁄ı ‹ÏÛÎ_ ¬‰ÕΉ‰Î. ±ı ¿Ëı,
                                     ≠ffi¿÷ν — ‹fi◊Ì ±I›Îfl Á‘Ì ◊›ı·˘ Ïfiç› ±ı iÎÎfiı ¿flÌfiı
“’Î_«ı¿ ‹ÏÛÎ_ ¬Î¥±ı.” I›Îflı ±‹ı ¿Ë̱ı, “ŒflÌ, Ë‹HÎı fiËŸ ‹‚ı.
                                  ◊¥ …‰Î ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ ?
±Î Ïÿ‰Î‚Ì ’»Ì.” ±ı ˵ ¿Ë_ ±ıÀ·_. ±Î‹ ÷˘ Ë_ ⁄ı ‹ÏÛÎ_ fl˘…
¬Î¥ …™ »\_.                               ÿÎÿÎlÌ — ˉı iÎÎfiı ¿flÌfiı ÷‹Îflı ±ıfiı ŒÌÀ ¿flÌ ÿı‰Îfi_.
414                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                   415

±ıÀ·ı ’÷_√fiÌ ÿ˘flÌ ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ ±Î‰Ì …‰Ì Ωı¥±ı. ⁄˛õ«›˝fiÌ     Ïfiÿ˘˝Ê »ı ±ı‹ √M’_ fiÏË, ±ı@{ı@À »ı, ËoÕˇıÕ ’flÁıLÀ »ı. Ïfiÿ˘˝Êfiı
ÿ˘flÌ ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ ±Î‰Ì …‰Ì Ωı¥±ı. ’»Ì ‹fi √‹ı ÷ıÀ·_ ⁄Ò‹     ÿ˘ÏÊ÷ ¿Ëı »ı ±ı √fi˘ »ı. ±Î ·˘¿˘ √fi˘ ¿flÌ flèÎÎ »ı. Ë_ √fi˘
’ÎÕı ÷˘› ÷ıfi_ ¿Â_ «Î·ı fiËŸ. ⁄ı-’Î_« ‰Ê˝ Á‘Ì ÷_ Á΋_ ⁄˘·ı ±fiı   fi◊Ì ¿fl÷˘ ±ıfi_ Œ‚ ‹fiı ‹‚ı »ı ±fiı ’ı·Î √fi˘ ¿flı »ı ÷ıfi_›
’ı·_ ¿Ëı, “’ˆHÎ, ’ˆHΔ ±fiı ⁄‘Î Á_Ωı√˘ ω’flÌ÷ ◊Λ ÷˘› ±Î’HÎı   Œ‚ ±ı‹fiı ‹‚ı »ı.
¬Á̱ı fiÏË. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ÎI‹Î …\ÿ˘ »ı ⁄‘Î◊Ì. ⁄‘Î Á_›˘√˘
                                    ≠ffi¿÷ν — ±ıfi_ Â_ Œ‚ ‹‚ı ?
ω›˘√Ì V‰¤Î‰fiÎ »ı.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ÿ˘ÏÊ÷ fiΠˢ› ±ıfiı ÿ˘ÏÊ÷ ¿Ëı ±ıÀ·ı Â_ ◊Λ ?
   ≠ffi¿÷ν — iÎÎfiı ¿flÌfiı Ïfiç› ◊›ı·˘ ˢ› ÷˘ ÷˘ ±ıfi_ ‹fi
                                 ±ıfi_ ‹fi Ïfi⁄˝‚ ◊÷_ Ω›.
Á΋_ ◊Λ … fiËŸ fiı ±Î‰_ ?
                                    ≠ffi¿÷ν — ±fiı Ïfiÿ˘˝Êfiı Ïfiÿ˘˝Ê ¿è΢ ÷ı‹Î_ Â_ ‹‚ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ ◊Λ. iÎÎfiı ¿flÌfiı Ïfiç› ◊›ı·˘ ˢ› ÷˘
÷˘ ±ıfiÎ_ ŒÎµLÕıÂfi (’ΛÎ) … …\ÿÌ Ω÷fiÎ_ fiı ! ±ıfiÎ_ ⁄‘Î          ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ‹fi ‹…⁄Ò÷ ◊÷_ Ω›. ±Î‹ ÿı¬Î‰‹Î_ ±ı
±Îfl.ÁÌ.ÁÌ.fiÎ ŒÎµLÕıÂfi ˢ› ±fiı ±Î ÷˘ fl˘ÕÎ_ fiı ‹ËŸ ø˘ÓøÌÀ     ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î÷˘ ˢ› »÷Î_ ¬flÌ flÌ÷ı ±ı Ïfiÿ˘˝Ê »ı, ±ı‰_ Ωı Ωı¥±ı
¿flı·_. ’»Ì ŒÎÀ … ’ÕÌ Ω› fiı ?                   ÷˘ ‹fi ‹…⁄Ò÷ ◊¥ Ω›.
        iÎÎfiÌfi_ ÏÕ·Ÿ√, T›‰ËÎfl‹Î_...               ≠ffi¿÷ν — ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬ÎÕı »ı ±ı ‹fi ?
   ≠ffi¿÷ν — T›‰ËÎfl‹Î_ ÷˘ ⁄ÌΩ ΩıÕı “ÏÕ·Ÿ√” ¿fl÷Ì ‰¬÷ı        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±iÎÎfi ‹fi ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬ÎÕı ±fiı iÎÎfi ‹fi
‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·‰Îfi_ fiı ?                  ‹…⁄Ò÷ ¿flı. ¬flı¬fl ÷˘ iÎÎfi ‹fi ˢ÷_ … fi◊Ì. ±ı ÷˘ ±Î’HÎı
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±‹ı T›‰ËÎfl‹Î_ fi◊Ì flËı÷Î ?
                                 ¿Ë̱ı, iÎÎfi ‹fi.
                                    ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı iÎÎfi’ZÎÌ› ◊›_ fiı ‹fi ?
   ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ ÷‹fiı ±_ÿfl ÏÁ©Î_÷ ˢ› fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±‹Îfl˘ T›‰ËÎfl ¿o¥ fiÎfi˘ »ı ? ‹fi ⁄÷ÎÕı I›Îflı      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÏÁ©Î_÷ ≠‹ÎHÎı ±ı@ÁıMÀ ±Î’HÎı ¿fl‰Îfi_. ±ı √‹ı
‹ÏÛÎ_ ¬‰ÕΉ_ »\_ fiı ’HÎ ? ±flı, ¿ıÀ·Î¿ ŒıflÌ √˘‚Ì Ëµ ¬‰ÕΉ_.   ±ı‰_ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı ÷ıfi_ ¿Â_ fiËŸ. ±Î’HÎÎ ÏÁ©Î_÷‹Î_ ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ »ı
                                 … fiËŸ fiı !
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ‹ÏÛÎ_ ÁÎ◊ı T›‰ËÎfl ◊›˘, ’HÎ ±Î T›„@÷
ÿÌà T›‰ËÎfl ˢ› ÷ı‹Î_› ‹fi ÷˘ ⁄÷ÎÕı fiı ?                ±Î …L‹…›_Ï÷ ≠Á_√ı ’E«ÌÁ˘ ‹ÎHÎÁ ±ÎT›_ Ë÷_, ÷ı‹Î_
                                 ¿˘¥fiÌ ‹ÎflÎ ÷flŒ º„WÀ ¬flÎ⁄ ◊¥ ËÂı ?
   ÿÎÿÎlÌ — T›„@÷ ÿÌà ÷˘ ±‹ı ±ı¿ … fiyÌ ¿flÌ fiάı·_ ¿ı
±ı ⁄˘·Âı ±ı “T›‰„V◊÷” ⁄˘·‰Îfi_ »ı. ±‹ı fiyÌ ¿›* ˢ› ¿ı ⁄‘Î_       ≠ffi¿÷ν — fiÎ.
∞‰ Ïfiÿ˘˝Ê »ı Ï⁄«ÎflÎ_. ±Î‹Î_ ¿Â_ ËÎ◊ CÎη‰Î …ı‰_ fi◊Ì. ±fiı        ÿÎÿÎlÌ — ÷ı‹ ‹ÎflÌ ¿˘¥fiÎ ÷flŒ ◊¥ ?
416                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                   417

    ≠ffi¿÷ν — fiÎ ◊Λ.                              Ïfiÿ˘˝Ê º„WÀfiÌ ¿ı‚‰HÎÌ...
    ÿÎÿÎlÌ — Â_ ¿ÎflHÎ◊Ì ? ‹ËŸ «˘A¬_ ¿›* fiı ! ±Î¬Ì flÎ÷        ⁄‘Î_ ‹ÎHÎÁfiı Ωı¥±ı ÷˘ ¬flÎ_ fiı ¿ı fiÎ Ωı¥±ı ? ÿ˘ÏÊ÷ ÷˘
‹ıÓ «˘A¬_ ¿fl ¿fl ¿flı·_. ±fiı Á‰ÎflfiÎ ’ˢfl‹Î_ »^À<_ ‹Ò@›_, ÷ı ’»Ì   ¿˘¥ ÿı¬Î‰˘ … fiÎ Ωı¥±ı. ‹fi‹Î_› fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı. ⁄Ï©‹Î_ ÷˘
‹ı·_ ◊Λ … fiÏË fiı ! ±Î‹ ’ÎÁÎ Œıfl‰ı, ÷ı‹ ’ÎÁÎ Œıfl‰ı, «˘A¬_     ˢ‰_ … fiÎ Ωı¥±ı.
¿fl ¿fl ¿›Î˝ ¿flı.
                                    ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï©‹Î_ ’λ\_ ¿ı‰_ ˢ› ?
    ≠ffi¿÷ν — ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿›* ÿÎÿÎ ? ±ı Â_ ¿›* ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï© @·Ì›fl ˢ›. ‹fiı ⁄Ë √΂˘ ÿ¥ √›˘ ˢ›
    ÿÎÿÎlÌ — ¿ıÀ·Î› ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝. ¿ıÀ·Î_ ⁄‘Î ·˘¿˘, ±ıfiÌ    ÷ıfiı Ë_ ±Î‰_ ¿Ë_ ¿ı “±ı ⁄Ë ÁÎfl˘ ‹ÎHÎÁ, ±ÎfiÎ …ı‰˘ ‹ÎHÎÁ ‹‚ı
ΩıÕı ‹‚‰Îfi_, ‰Î÷«Ì÷ ¿fl‰ÎfiÌ. ±Î ⁄‘Î_ ·˘¿˘ ΩıÕı flÎhÎı ‹‚‰Î     fiËŸ !”
Ω™, ‰Î÷«Ì÷ ¿fl_. ±ıfiÎ ‹fifi_ Á‹Î‘Îfi ¿flÌ fiά_, I›Î_ fiı I›Î_.
                                    ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ±Î’HÎı ±ı‰_ ¿Ë̱ı ¿ı “±Î ⁄Ë ÁÎfl˘
ˉı ±ËŸ ±Î‰ı ÷˘ ±ıfiı Á‹Î‘Îfi ·Î√ı.
                                 ‹ÎHÎÁ »ı” ’HÎ ’λ\_ ΩıÕı ΩıÕı ŒflÌ ‹ËŸ ÿı¬ÎÕı ¿ı “Â_ ÁÎfl˘ »ı ?”
    ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ T›„@÷ ΩıÕıfi_ ‹fi ±Î’ «˘A¬_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl˘   ±Î‰_ ÷˘ ¿flÌ √›˘, ±ıfiı ¿ı‹fi˘ ÁÎfl˘ ¿Ëı‰Îfi˘ ?
»˘ ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿Ëı ÷˘ ’HÎ ±‹ı ’λΠ±ıfiı Á‹Ω‰Ìfiı ±‹Îfl_
    ÿÎÿÎlÌ — Ë_ ÷˘ I›Î_ …¥fiı ±ı¿·_ ≠Ï÷ø‹HÎ fi◊Ì ¿fl÷˘, I›Î_   ±ıÕ…VÀ ¿flÌ ÿı‰ÕΉ̱ı. ±ıfiı Á‹Ω‰Ì±ı ⁄‘_ ÁÎflÌ flÌ÷ı.
…¥fiı ⁄‘Ì ‰Î÷«Ì÷ ¿flÌfiı ±ıfi_ ⁄‘_ «˘A¬_ ¿flÌ ±Î’Ìfiı ’»Ì ’λ˘
                                    ≠ffi¿÷ν — ±ı ¿¥ Á‹…HÎ ’ÎÕ˘ ±ıfiı ?
±Î‰÷˘ flË_.
                                    ÿÎÿÎlÌ — »ıS·Ì flÌ÷ ±ı Á‹Ω‰Ì±ı ¿ı “¬flÌ flÌ÷ı ±ÎI‹Î±ı
    ≠ffi¿÷ν — Â_ ‰Î÷«Ì÷ ¿fl˘ ?
                                 ¿flÌfiı, Ïfiç›ı ¿flÌfiı ÷˘ © »ı ±fiı T›‰ËÎfl‹Î_ ±ı Ï⁄«Îfl˘ ’fl‰Â÷Î◊Ì
    ÿÎÿÎlÌ — ¿ı “¤¥, ‹ÎflÌ ¤Ò· ◊¥ »ı fiı ˉı ±Î’HÎı ‹˘ZÎı    ¿flı »ı, ±ı‹Î_ ±ıfi˘ ¢ ÿ˘Ê Ï⁄«ÎflÎfi˘ ? ±ı‰_ ÷ı‰_ ⁄‘_ Á‹Ω‰Ìfiı
…¥±ıfiı, ±Î ¤Î_…√Õ‹Î_ Â_ ¿Î‹ ’Õ˘ »˘ ? ±Î’HÎı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î »ı    ±Î‹ Á‹…HÎ ’ÎÕ̱ı ’HÎ »ı‰Àı ±ıfiÌ ’ÎÁı ¿⁄Ò· ¿flΉ̱ı. ±ı¿ …
÷ı ?” ±ıfi_ ‹fi ¬Â ¿flÌ ÿ¥±ı.                    ÂOÿ◊Ì fiÎ ’÷ı. ⁄Ë ⁄Ë Ω÷fiÎ ÂOÿ˘◊Ì Á‹Ω‰_ ’Õı.
    ≠ffi¿÷ν — ±ıfi_ ‹fi ÷‹fiı ±ı@{ı@À ‰_«Î› ? ±ıfi_ ‹fi Â_        ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ±ı¿ ‰¬÷ ±ı‹ ¿Ëı·_ ¿ı “±ı ©ÎI‹Î »ı”
Â_ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı »ı ÷ı ÷‹fiı ‰_«Î› ?                  ±ıÀ·_ ¿Ëı‰Î◊Ì ¿o¥ ±ı Ïfiÿ˘˝Ê fiÎ ÿı¬Î›. ‹fi ◊˘Õ̉Îfl ±Î√‚
                                 …¥fiı «ÕÌ ⁄ıÁı. ±ıÀ·ı ±ıı ⁄‘Î_ ’ÎÁÎ_ ÿı¬ÎÕ̱ı I›Îflı ±ı Ïfiÿ˘˝Ê
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ËÎ, ⁄‘_ Á‹∞ Ω›. ±ıfiÌ ΩıÕı I›Î_ …¥fiı
                                 »ı ±ı‰_ ±ı@ÁıMÀ ¿flı.
¿flÌ ±Î‰‰Îfi_. ±fiı ±ËŸ ±ÎT›˘ ˢ™ ’λ˘, …¥fiı ’λ˘ ±Î‰_.
±ıfi_ «˘A¬_ ◊¥ √›_ ˢ› fiı ±ËŸ ±Î√‚ ‹fiı …\±ı ÷˘ ⁄‘_ «˘A¬_         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ‹fi ÷˘ ±ı¿·_ ±ı@ÁıMÀ ¿flı … fiÏË fiı ! ‹fi
… ÿı¬Î›.                             iÎÎfifiÌ ‰Î÷ı› fiÎ ±ı@ÁıMÀ ¿flı. ±Î iÎÎfifiÌ … ‰Î÷ »ı ¿ı, “¤¥,
418                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                 419

±ı ’fl‰Â÷Î◊Ì ¿flı »ı, ±ı‹Î_ ±ıfi˘ ¢ ÿ˘Ê Ï⁄«ÎflÎfi˘ ?” ±ı‰_               ±ıÕ…VÀ V‰-’fl ‹fi !
±Î’HÎı ¿Ë̱ı, I›Îflı ¿Ëı, “÷ı‰_ fiÎ «Î·ı ±ı”.
                                    ≠ffi¿÷ν — √¥¿Î·ı ±Î’ı ±Î¬Ì flÎ÷ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î*, ±ıfiÌ
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ I›Î_ ’»Ì ±ıfiı ⁄Ì…\_ Â_ Á‹Ω‰‰_ ?         ’λ‚ ¿›˘ Ï≠LÁÌ’· (ÏÁ©Î_÷) ¿Î‹ ¿flı »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ Á‹…ı. ÷‹fiı ±Î ⁄ÎflÎ_ ¬·Âı fiı, ±ıÀ·ı ÷‹fiı        ÿÎÿÎlÌ — ±¤ıÿ÷Îfi˘. ±Î ’E«ÌÁ˘ ΩıÕı ±¤ıÿ Ë÷_. ’E«ÌÁ˘
’˘÷Îfiı …ÕÂı ±Î Ë¿Ì¿÷˘. ¬S·Ì ‰Î÷ ¿fl˘ fiı ! ±Î ⁄‘Ì ÷‹fiı        fiÏË, ±Î¬Î ÂËıfl ΩıÕı ±¤ıÿ Ë÷_. »÷Î_ ¿˘¥ ±Î_¬˘› ¿ÎœÌ √›Î,
‰Î÷˘ ¿flo »\_, ÷ı‹Î_ ÷‹ı ¨ÕÎ ∂÷fl˘ ±ıÀ·ı ÷‹fiı ’˘÷Îfiı Á‹ΩÂı,     ¿˘¥ ÿ½fiı› ¿flÌ Ω›. ≠ı‹ ÷ıÓ Ωı›˘ ⁄‘ı ! ¿ÚWHÎ ¤√‰ÎfifiÎ
flV÷Î …ÕÂı ⁄‘Î. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ±Î ¿˘{Ì{ ⁄÷Ή_ »\_. ÷ı ¿˘{Ì{‹Î_     ‰¬÷‹Î_ fi Ë÷˘ ±Î‰˘ ≠ı‹ ! √˘’̱˘‹Î_ fiˢ÷˘ ∂¤flΛ˘ !
’ÕuÎ ¿fl˘ ±ıÀ·ı ¿Î›˝ ∂¤_ ◊¥ …Âı.                  ¬S·˘ ±ÎI‹Î «ÎS›˘ ⁄ıÃ˘, ⁄ıÃ˘, ⁄ıÃ˘ ! ¬S·˘ ±ÎI‹Î, ÿıË
     fi ’Õı ¿˘¥fiı ±‹ÎflÎ◊Ì ±‰‚Ì ±Áfl !              ‰√flfi˘ ±ÎI‹Î «ÎS›˘, ⁄Ωfl ‰E«ı !! fiı Ωı ±Îfi_ÿ‹Î_, ±Îfi_ÿ‹Î_,
                                  ±Îfi_ÿ‹Î_ Ë÷_ ·˘¿ !
   ±‹ı ±Î¬Î ⁄Ωfl ‰E«ı ¤√‰Îfi ÷flÌ¿ı Œ›Î˝, ¿˘¥ Ω÷fiÌ
Ëfl¿÷ ÏÁ‰Î› ! ‹ËŸ ¿ıÀ·Î¿ı …ı” …ı” ¿›Î˝ ËÂı, ¿ıÀ·Î¿ı ‹˘œ<_ ⁄√ÎÕu_     ÷ı‹Î_› ’λ˘ ’ZÎ’Î÷ ÷˘ ¬fl˘ …, ⁄Y›˘ ! fiÌfl⁄ıfi ±ÎT›Î_,
ËÂı, ¿ıÀ·Î¿ı ±Î_¬˘ ¿ÎœÌ ËÂı !                   ±ËŸ ⁄ıÁ˘, I›Î_ ±Î ¤Î¥fiı ⁄ıÁÎÕ̱ı, ±Î ¤Î¥fiı ±Î‹ ⁄ıÁÎÕ̱ı.
                                  ’λÎ_ ±‹¿ ±‹¿ ‹˘ÀÎ_ ‹ÎHÎÁfiı …flÎ ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ËÎfl ±Î’̱ı.
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄‘Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ’Ëı·Î_ ¿flÌ fiÎA›Î ˢ› ?       ±Î ‹˘ÀÎ ‹ÎHÎÁ ÷ı ±ı‹fiı› ±Î’‰˘ ’Õu˘ ±ı ËÎfl !
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±‹fiı ±Áfl … fiÎ ◊Λ. ±ıfiÌ ÷˘ ±Áfl            ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹fi ’λ\_ ⁄‘_ ±ı‰_ ⁄÷ÎÕı ?
±‹fiı ◊Λ … fiËŸ. ±‹ÎflÌ ±Áfl ±ıfiı fiÎ ’Õ‰Ì Ωı¥±ı, ÷ı‰_
±‹Îflı ¿fl‰_ ’Õı. ÷ı ±‹ÎflÌ ⁄Ë ±ı‰Ì ¬ÎÁ ±Áfl ’Õı·Ì fiΠˢ›.         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıfiÎ ‹fi ΩıÕı ±ıÕ…VÀ ¿flÌfiı ¿Î‹ ·¥±ı.
±ıfiÌ ±Áfl ’ÎÕ÷˘ ˢ›, Ωı ±Î_¬˘ ¿Îœ÷˘ ˢ› ÷˘ ±‹ı ËÁ̱ı           ≠ffi¿÷ν — ±fiı ±Î’fi_ ‹fi ?
∂·ÀÎ_ ±ıfiÎ Á΋_ !                            ÿÎÿÎlÌ — ±‹Îfl_ ‹fi ÷˘ ∂¤_ ◊Λ ¿ı ±Îfiı ËÎfl ±Î’‰˘
   ≠ffi¿÷ν — “±Î’HÎÌ ±Áfl ±ıfiı fiÎ ’Õı” ±ı …flÎ Á‹Ω‰˘ fiı ?     »ı. ’»Ì ±ıfiÎ ‹fi ΩıÕı ±ıÕ…VÀ (√˘Ã‰HÎÌ) ¿flÌfiı ’»Ì ±ıfiı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ÿı¬Î› I›Îflı ÷˘ ±Áfl ’Õı fiı ⁄‘Î_fiı ! Á΋Îfiı   ’ËıflΉ̱ı. ±‹ı ΩHÎ̱ı ¿ı ±ıfiÎ ‹fi‹Î_ ±Î „V◊Ï÷ ∂¤Ì ◊¥ »ı,
ÿ—¬ ◊Λ. ±‹ı ±‹◊Î ‰œÌ±ı ¬flÎ, “÷_ ±y· ‰√flfi˘ »ı, ‹Òfl¬        ÷ıfiÌ ΩıÕı ±ıÕ…VÀ ¿fḻı ±ıÀ·ı ’ı·˘ ¬Â, ¬Â ◊¥ Ω›. ±Î‰Õ˘
»ı” ±ı ⁄‘_ ¿Ë̱ı ’HÎ ÷ı Á’flN·±Á (µ’·¿) ⁄‘_. ‹Îfḻı ÷˘›       ‹˘À˘ ËÎfl Ë÷˘ ÷ı ¿˘¥fiı fi Ë÷˘ ’ËıflÎT›˘. ’ı·Î ¤Î¥ ¬ıÓ«ı fiı Ë_
Á’flN·±Á.                              ÿÎ⁄Ì flά_. ’»Ì ±Î ¤Î¥ ±ÎT›Î ±ıÀ·ı ÷fl÷ ¿Îœu˘ ‹ıÓ ! ‹Îflı
                                  ’ËıflΉ‰˘ Ë÷˘ ±Î ¤Î¥fiı, ¿ı ¤·Î ±Îÿ‹Ìfiı. ±Î‰Î ·˘¿˘fiı ⁄ıÁ‰ÎfiÌ
   ≠ffi¿÷ν — ±Î Á’flN·±ÁfiÌ ±Áfl ’ı·Îfiı ◊Λ fiı ’HÎ ?        …B›Î fi Ë÷Ì, ±ı T›‰V◊ÎfiÌ ¤Ò· ÷˘ ◊˘ÕÌ ±Î’HÎı Ωı‰Ì ’Õı fiı
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¿Â_ fiËŸ.                    ¿o¥ ? fiÎ Ωı‰_ ’Õı ?
420                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                  421

    ≠ffi¿÷ν — ±Îfiı ÷‹ı ±Î…ı ËÎfl ±ÎM›˘, ±ıfiÌ ¿¥ ‹fifiÌ         ≠ffi¿÷ν — ⁄˛õ«›˝fi˘ ÏÁ©Î_÷ ?
„V◊Ï÷ ÷‹ı ‰Î_«Ì ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ⁄˛õ«›˝fi˘ ±ı¿·˘ fiÏË, ⁄‘Ì flÌ÷fi˘ ÏÁ©Î_÷. ¿ÊΛ
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ·√¤√ ¿ıÀ·Î› ÿËÎÕÎ◊Ì ‹fifiÌ „V◊Ï÷ ¤ı√Ì       ¿˘¥fiÌ ΩıÕı fiÎ ◊Λ. ¿˘¥fiÌ ΩıÕı ¿ÊΛ ¿fl‰˘ ±ı √fi˘ »ı. iÎÎfi
¿flÌfiı ’»Ì ¿›*.                           ‹Y›Î ’»Ì ¿ÊΛ ¿fl‰˘ ±ı ¢¤ı … fiÏË fiı ! ⁄˛õ«›˝. ±fiı ⁄Ì…\_
                                  ¿ÊΛfi˘ ±¤Î‰.
         fi ±‰‚_ ¿ÿÌ ‹fi iÎÎfiÌfi_ !
                                    ≠ffi¿÷ν — ÁıŒÁÎ¥ÕfiÌ ⁄εLÕˇÌ ¿¥ ?
   ±‹Îfl_ ‹fi ±ıfiÎ ÷flŒ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ⁄√Õ÷_ fi◊Ì. ±ıfi_ ‹fi
¿˘”¿ ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ⁄√Õı. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹ı ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·‰ÎfiÎ       ÿÎÿÎlÌ — Á΋ıfiÌ T›„@÷ ±Î’HÎfiı …\ÿÎ ‹Îfiı fiı ±Î’HÎı ±ıfiı
¿ı fiÏË «Î·‰ÎfiÎ ? ±fiı Ë_ ÷˘ ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı fiÎ «Î·_. ‹Îfl_     ±ı¿ ‹Îfi̱ı. ±ı ±Î’HÎfiı …\ÿ˘ ‹Îfiı, ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄Ï©fiÎ ±Î‘Ìfi »ı.
‹fi ¿Ëı ¿ı, “±Î ¬flÎ⁄ ◊¥ √›˘ »ı.” Ωı ¿ı ‹Îfl_ ‹fi ÷˘ ⁄Ë        ±ıÀ·ı …\ÿÎ ‹Îfiı fiı ? ±Î’HÎı ⁄Ï© fiΠˢ‰Ì Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı ±ı¿÷Î
Áoÿfl ˢ›. ‹Îfl_ ‹fi ÷˘ ±ZÎflı› ±‰‚_ fi◊Ì ⁄˘·÷_.            ·Î√ı, ±¤ıÿ÷Î !
    ≠ffi¿÷ν — ‘Îfl˘ ¿ı ⁄˘·ı ÷˘ ?                   ≠ffi¿÷ν — Á΋˘ ¤ıÿ ’ÎÕ ’ÎÕ ¿flı I›Îflı ?

    ÿÎÿÎlÌ — ⁄˘·ı ÷˘ Ë_ √Î_Ã<_ fiËŸ. Ë_ ÷˘ …flΛ ÁÎ_¤‚_ … fiËŸ     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÁÎfl_ ∂·À<_. ±ı ÷˘ ±ıfiı ⁄Ï© »ı ±ıÀ·ı Â_ ¿flı ?
fiı !                                ±ıfiÌ ’ÎÁı …ı ËÏ◊›Îfl ˢ› ±ı … ‰Î’flı fiı ?
    ≠ffi¿÷ν — ¿¥ flÌ÷ı ÷‹ı fiÎ ÁÎ_¤‚˘ ?                ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î’HÎı ¿¥ flÌ÷ı ±¤ıÿ÷Î flά‰Ì ±ıfiÌ ΩıÕı ?

    ÿÎÿÎlÌ — Ï⁄·¿<·ı› ÁÎ_¤‚_ fiÏË fiı ! ÷‹ı ±‰‚_ ¿Î›˝ ¿fl÷Î       ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ¿flı »ı ±ı ÷˘ ’fl‰Â ◊¥fiı ¿flı »ı fiı
ˢ fiı ‹Îfl_ ‹fi ±‰‚_ ⁄˘·ı ÷˘› ’HÎ fiÎ ÁÎ_¤‚_. ËÎ, ‹˘œı ¿ËÌ      Ï⁄«Îfl˘ ! ±fiı ±ı‹Î_ ±ı ÿ˘ÏÊ÷ Â_ »ı ? ±ı ÷˘ ¿flHÎÎ ¬Î‰Î …ı‰Î.
ÿ™ ÷‹fiı ¿ı ±Î‰_ ÷‹ı ¿flÌ flèÎÎ »˘. fiÎ ¿Ëı ÷˘ ÷‹ı Á‘fl˘ fiËŸ.        ≠ffi¿÷ν — ±ıfiÎ ’fl ◊˘Õ̉Îfl ¿flHÎÎ flËı. ’»Ì ±ı‹ ◊Λ ¿ı,
¨‘_ «ÎS›Î ¿fl˘ fiı !                         “±ÎfiÎ ’fl ÷˘ ¿flHÎÎ flά‰Î …ı‰Ì› fi◊Ì”, ±ı‰_ ◊Λ.
          ±ÎM÷’h΢fiÌ ’ÎhÎ÷Î !                 ÿÎÿÎlÌ — ±˘Ë˘ ! ±ı‰_ ÷˘ ⁄˘·Î› … fiËŸ. ±Î‰˘ ±Ï¤≠Λ
    ≠ffi¿÷ν — ±Î’fiÌ º„WÀ‹Î_ ¿ı‰_ ˢ› ? ±Î ·˘¿˘ (±ÎM÷’h΢)    ÷˘ ⁄Ë Õεfi ·¥ Ω› ±Î’HÎfiı ! ±Î‰_ fiÎ ⁄˘·Î›.
¿ı‰Î ÷ˆ›Îfl ◊‰Î Ωı¥±ı ?                         ≠ffi¿÷ν — ¿flHÎÎ flά‰Î …ı‰Ì fi◊Ì ±ı Õ⁄· ±Ëo¿Îfl ¿Ëı‰Î›.
    ÿÎÿÎlÌ — ÁıŒÁÎ¥Õ ! ⁄Ì…\_ iÎÎfi fiΠˢ› ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiÏË.       ÿÎÿÎlÌ — ±Ëo¿Îflfi˘ Á‰Î· fi◊Ì, “¿flHÎÎ flά‰Î …ı‰Ì fi◊Ì”
⁄ÌΩ ·˘¿˘fiı µ’ÿı ±Î’‰Îfi˘, ±ı‰_ ÷ı‰_ fiΠˢ› ÷ıfiı ‰Î_‘˘ fiËŸ.     ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·Î›. ±ı ±Î’HÎfiı ±ı‹ fi◊Ì ¿Ëı÷˘ ¿ı ÷‹ı ‹ÎflÌ ’fl
ÁıŒÁÎ¥Õ, ±ı‹fiÎ …ı ÏÁ©Î_÷fiı ÁıŒÁÎ¥Õ flÌ÷ı flËÌ Â¿ı.          ¿flHÎÎ flά˘. ±ı ÷˘ ∂·ÀÎ_ ’λΠ¿Ëı, “±˘Ë˘Ë˘ ! ‹˘ÀÎ ¿flHÎÎ
422                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                 423
flά‰Î‰Î‚Î ±ÎT›Î !” ±ıÀ·ı ⁄‘_ ¬˘À<_.                ‹fifiÌ ‰Î÷ ÷˘ Á_¤‚Λ … fiËŸ, ⁄Ë Ωı¬‹. ‹fifiÌ … ‰Î÷
   ≠ffi¿÷ν — ¿flHÎÎ flά‰Îfi˘ ≠›Ifi … fiΠˢ› fiı ?          ÁÎ_¤‚ ÁÎ_¤‚ ¿flı ±ıÀ·ı √Ò_«Î¥ Ω› fiı ’»Ì.

   ÿÎÿÎlÌ — ¿flHÎÎ ±ı ÷˘ ÁË… V‰¤Î‰ »ı.                ÷‹fiı ±ı‰Ì ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î ⁄√Õu_ ?

   ≠ffi¿÷ν — ±Î …ı ≠›Ifi ¿fl‰Î ‹Î_Õu˘, ±ıfiÎ fḻı@Âfi‹Î_         ≠ffi¿÷ν — ‹fifi_ ÁÎ_¤‚‰Îfi_ ⁄fiı ±ı ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›. ’»Ì
“fi◊Ì flά‰Î …ı‰_” ◊›_ fiı ?                     ±ıfi_ Ωı fiÎ «Î·ı.

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¬˘À<_. ±ı ‰Î÷ … ¬˘ÀÌ. ¿flHÎÎ ⁄˘·Î› …        ÿÎÿÎlÌ — ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› ±ı ·ı‰· (ÿÂÎ) ¿Ëı‰Î›. ·’V›˘
fiËŸ ±Î’HÎÎ◊Ì. ±ıfiı ±fi¿o’Î ¿Ëı‰Î›. ¿flHÎÎ ÷˘ ⁄Ï©fiÌ ⁄ËÎfl Ω›      ÷˘› fiÎ ±Î‰ı ÷ıfiı Â_ ¿flı ?
I›Îflı ¿flHÎÎ ¿Ëı‰Î›.                           ‹fifi_ ÁÎ_¤‚ı ¿ı ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ Ω›. ’Ëı·Î_ ÷L‹›Î¿Îfl …
        ‹fi-‹Ÿ›Î ËıÕuÎ ‹„V…ÿ‹Î_...
             Ó                    ◊÷˘ Ë÷˘. ±ı Ë…\ Àı‰ Ω› fiËŸ fiı ! ’Ëı·Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥fiı …
                                  ¿fl÷˘ Ë÷˘. ⁄Ì…\_ ¿o¥ ±‰·_⁄fi Ë÷_ … fiËŸ fiı ! iÎÎfiw’Ì
   …√÷ ±Î¬_ ‹fifi_ «·ÎT›_ «Î·ı »ı. ‹fi ±Î‹ ¿Ëı ÷˘ ±Î‹.       ±‰·_⁄fi fiËŸ fiı ! ±Î ÷˘ ±‰·_⁄fi ◊›_ ±fiı ¿èÎ_ ¿ı ¤¥, ±ı
÷ıÓ ‹fi◊Ì »ıÀı flËı‰Îfi˘ ≠›Ifi ¿›˘˝ ? ¿˘HÎı ±Î µU¿ı›˘˝ »ı ? ‹fiı ….   ±ıfi_ ¿o¥ ÁÎ_¤‚Ì fiÏË, ±ı ÷˘ iÎı› »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ ¿ı T≤Ïkα˘fiı µ’›˘√‹Î_ flά‰Ì Ωı¥±ı.      ≠ffi¿÷ν — ±ı ‹fi ΩıÕı ÷L‹›Î¿Îfl fi ◊‰Î ‹ÎÀı ‰Î÷«Ì÷fi˘
±I›Îflı ÷˘ ⁄Ì…ı ⁄‘ı … Ω› »ı.                    ≠›˘√ ⁄Ë ËıS’ ¿flı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — Ω› ÷ıfi˘ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fiÏË. ’HÎ ±Î ‹fi …ı ÿı¬ÎÕı        ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ÷˘ ⁄Ë ΩB≤Ï÷ ˢ› I›Îflı ±ı‰_ ◊Λ fiı !
÷ıfi_ fiÎ ‹Îfi‰_ ±ıfi_ fi΋ µ’›˘√. ±fiı ‹fifi_ ‹ÎL›_ ±ı µ’›˘√‹Î_      …√÷ ⁄ı¤Îfi‹Î_ »ı. ¿Â_ ¤Îfi-⁄Îfi, fl΋ ÷ÎflÌ ‹Î›Î. ◊˘ÕÌ ΩB≤Ï÷
«Ò@›˘. ÷‹fiı Â̬‰ÎÕu_ Ë÷_ ÷˘› ’λ\_ I›Î_fi_ I›Î_ … …÷_ flËı »ı.    ¬flÌ ’HÎ ¤Îfi fiËŸ. ±ıÀ·ı ‹Îfl ¬Î›Î ¿flı. ±Î ÷˘ ’˙ÿ˚√Ï·¿
÷ı µ’ÎÏ‘ fi Ë÷Ì ÷ı µ’ÎÏ‘ Âw ◊¥ √¥ ’λÌ, ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı      ·Î·« fiΠˢ› ÷˘ »^À˘ flËı.
«ÎS›Î ÷ı.
                                    ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ΩB≤Ï÷ fiı ·Î·«, ±ı ⁄ı ‰V÷ ¿ËÌ fiı ?
   ±‹ÎflÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ‹fi „V◊fl ◊¥ Ω›.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ·Î·« ±ıÀ·ı ‹fi. ‹fi ±ı ·Î·« … »ı.
   ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «ÎS›Î, ‹Ÿ›Î √›Î ‹„V…ÿ‹Î_, ÷ı fiÎèÎÎ-
                                    ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ‰¬÷ı ±Î’ı ±ı‰_ ¿èÎ_ ¿ı ¬Î‰Î‹Î_ ‹fifiı √‹ı
‘˘›Î ‰√fl. ÷ı ‹˙·‰Ì±ı ’λΠ¿ÎœuÎ ! I›Îflı Â_ ¿flı ?
                                  ±ı‰_ ·ı‰_. fiÎ √‹ı ±ı‰_ fiÎ ·ı‰_.
          ΩB≤Ï÷, ‹fi Á΋ı...
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ ±◊˝ Â_ »ı ¿ı ÂflÌfl ÁÎfl_ flά‰_ ˢ› ÷˘
   ±Î √¤fl΋HÎ ±fiı ÁŒ˘¿ıÂfi (√Ò_√‚΋HÎ) ◊›_, ÷ı ÂÎ◊Ì       ‹fifiı √‹ı ±ı‰Î ¬˘flο ·ı‰Î Ωı¥±ı. ’HÎ ΩıÕı ΩıÕı ±ı@ÁıÁ (‰‘
◊›_ ? ‹fifiÌ ‰Î÷ ÁÎ_¤‚Ì ÷ı◊Ì. …ı iÎı› Ë÷_ ÷ıfiÌ ‰Î÷ ÁÎ_¤‚Ì.      ’Õ÷_) fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı. ‹fifiı fiÎ √‹÷_ ±Î’̱ı ÷˘ Â_ ◊Λ ? ÿıË
424                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                   425

¿o÷Î¥ Ω›. ±ıÀ·ı ¬˘flο‹Î_ ±Î’HÎı ◊˘Õ<_ ±Î’‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ fiËŸ.     ÷‹ı iÎÎ÷Î »˘. ±ı‹Î_ «˘yÁ flËıΩı.” ±ı‰_ CÎHÎÌ ‰¬÷ ΩHÎ÷˘ ˢ›
                                 ÷ı ’»Ì ‹fi ÁÎ◊ı T›‰ËÎfl ¿Î›‹fi˘ … flάı »ı. ’»Ì ±ıfiı ¿Ë̱ı
         fiı ’Õu_ ⁄Ì… ›˘Ïfi‹Î_....
                                 I›Îflı ‰‚Ì ◊˘Õ<_CÎb_ »˘ÕÌ ÿı. ’HÎ ±Î …ı ’Ëı·Î_fiÌ Àı‰ »ı ±ı »^Àı
    ‹fifi_ ÁÎ_¤‚ı ±ıÀ·ı ÷fl÷ Ï«_÷Î-µ’ÎÏ‘ Âw ◊¥ Ω›. ‹fi       fiËŸ fiı ! ±Î’HÎfiı ÕΘ@Àflı ¿èÎ_ ¿ı …‹HÎÎ ËÎ◊ı ¬Î¢ fiÏË, ÷˘›
±ı iÎı› »ı, ±ıfiÎ ±Î’HÎı iÎÎ÷Î »Ì±ı. ‹fi‹Î_ ¬flÎ⁄ ω«Îfl ±ÎT›Î    …‹H΢ ËÎ◊ ’ıÁÌ Ω›. Ëı⁄ÌE›±ıÀıÕ (Àı‰) ◊¥ √›ı·_ »ı. ±ıÀ·ı
ˢ› ÷˘› ΩHΉÎfiÎ, ÁÎflΠω«Îfl ±Î‰ı ÷˘› ΩHΉÎfiÎ. ‹fifi_        ±Î’HÎı ΩB≤Ï÷ flά‰Ì ’Õı.
ÁÎ_¤‚˘ ¬flÎ ?
                                     ≠ffi¿÷ν — ˉı ÿÎÿÎ, ±_ÿfl ±Î‹ ⁄˛õ«›˝ ‹ÎÀı Ïfiç› ±ı‰˘
   ≠ffi¿÷ν — ÁÎ_¤‚̱ı ¬flÎ … fiı !                ◊¥ … √›˘ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — …^fiÌ ±˘‚¬ÎHÎ ’Ëı·ÎfiÌ ⁄Ë ! ±ı¿ÿ‹ ±˘‚¬ÎHÎ          ÿÎÿÎlÌ — Ïfiç› ÷Îfl˘ ◊¥ … √›˘ »ı. ‹˘œÎ µ’fl fiÒfl ±ÎT›_
»˘ÕÌ ÿı‰Î› fiËŸ fiı ? ±Î’HÎfiı Âfl‹ ±Î‰ı fiı ? Ï‹hÎΫÎflÌ        fiı !
flάı·Ì ?                                 ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı iÎÎfi‹Î_ ◊˘ÕÌ ¿«Î flËı fiı ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì,
   …ıfiı ‹fi iÎı› ◊¥ √›_ ±ı iÎÎfiÌ ’flÊ ¿Ëı‰Î›.          ’HÎ ⁄˛õ«›˝fi_ ÷˘ ±ı¿ÿ‹ ’flŒı@À («˘yÁ) ¿flÌ ·ı‰_ »ı. ±ıÀ·ı
                                 ¿Q’·ÌÀ (Á_’ÒHν) Ïfi‹Ò˝‚ … ¿flÌ fiά‰_ »ı. ’»Ì ±Î‰÷Î ±‰÷ÎflfiÌ
   ≠ffi¿÷ν — ‹fifiı iÎı› ΩHΉÎfiÌ ≠Ïø›Î...
                                 …‰Î⁄ÿÎflÌ fiËŸ.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı … iÎÎfiÌfiÌ ÏfiÂÎfiÌ.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, ⁄Á.
   ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ iÎÎfi̱˘fiÌ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ΩB≤Ï÷ ˢ› »ı ?         ≠ffi¿÷ν — ±I›Îflı ÿÎÿÎ ‹Y›Î »ı ÷˘ ’Ò fl_ … ¿flÌ fiά‰Îfi_.
   ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‰Ì flÌ÷ı ÂÎfiÌ ? ±ı ÷˘ ’˘÷ı ◊›˘ ©ÎI‹Î, I›Î_◊Ì      ÿÎÿÎlÌ — ’Ò fl_ … ¿flÌ fiά‰Îfi_. ±ı Ïfiç› Õ√ı fiËŸ ±ıÀ·_
±ı iÎı› ◊¥ … Ω› »ı.                        flά‰Îfi_. ωʛfi˘ Á_›˘√ fiÎ ◊‰˘ Ωı¥±ı. ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ÷‹Îflı ËÂı ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — ‹ËÎI‹Î±˘fiı …ıfiı iÎÎfi ±ÎM›_ »ı ±ı ‹fifiÌ ‰Î÷     ·ıÀ √˘ ¿flÌÂ_ («·Î‰Ì ·¥Â_). ⁄Ì∞ ⁄‘Ì ¤Ò·˘, ’Î_«-ÁÎ÷-ÿÁ
Ë…\ ÁÎ_¤‚ı »ı ?                          Ω÷fiÌ ◊Λ, ±ıfiÌ ⁄‘Ì Ω÷fiÌ ÿ‰Î±˘ ⁄÷Î‰Ì ÿ¥Â_. ±ıfiÌ ÿ‰Î
                                 ˢ› »ı, ‹ÎflÌ ’ÎÁı ⁄‘Ì Ω÷fiÌ ÿ‰Î±˘ »ı ’HÎ ±ÎfiÌ ÿ‰Î fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ΩHÎ÷˘ fi◊Ì ±fiı ΩHÎ÷˘ ˢ› ÷˘ Ë…\ ’ı·Ì
                                 fi‰ ËΩfl ‹Î¥· ±ÎT›˘ ±fiı I›Î_◊Ì fiÎ …Õu_ ÷ı ’λ˘ Œ›˘˝. ˉı
’Ëı·Î_fiÌ ≠ı„@ÀÁ (‹ËΉfl˘) …÷Ì fi◊Ì. ’Ëı·Î_fiÌ ±Îÿ÷ »ı ÷ı                       _
                                 fi‰ ËΩfl ’Î_«Á˘ ‹Î¥· µ’fl “’ı·” Ë÷_. ±ı ’λΠŒfl‰ÎfiÌ ‹Ëıfi÷
±ı¿ÿ‹ »^Àı fiËŸ fiı !                        ¿flÌ, ÷ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ±Î√‚ ËıÓÕ fiı ‹Ò±Î ! Ωı fiı, ±Îfiı Ïfiç› ◊›˘
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı Â_ ΩHÎ÷˘ fi◊Ì ?               fi◊Ì, ¿ı‰Ì ‹U¿ı·Ì »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı, “¤¥, ‹fi »ı ÷˘ iÎı› »ı. ˉı        ≠ffi¿÷ν — Ïfiç› ÷˘ »ı ’HÎ ¤Ò·˘ ◊¥ Ω› »ı.
426                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                 427

   ÿÎÿÎlÌ — ÷fiı ’HÎ ±‹ı √HÎ÷flÌ‹Î_ ·Ì‘˘ fi◊Ì fiı …ıfiı      ±ıÀ·ı ¿‚Î◊Ì ¿Î‹ ·ı‰_ ’Õı. ±ı‰_ ±Î ‹fi ÷˘ …Õ »ı, ±Î’HÎı ¿‚Î◊Ì
√HÎ÷flÌ‹Î_ ·Ì‘˘ ˢ› ÷ıfiÌ ±Î ‰Î÷ »ı. ÷_ F›Îflı ÷Îfl_ ±Î ÀıVÀ     ¿Î‹ ·¥±ı ±ıÀ·ı Ãı¿ÎHÎı ±Î‰Ì Ω›. …Õ »ı ±ıÀ·ı ·˘¿˘fiı √Î_Ã÷_
±ı@{ÎÏ‹fiıÂfi ÿı¬ÎÕÌ I›Îflı ÷fiı √HÎ÷flÌ‹Î_ ·¥ ·¥Â_. ’»Ì       fi◊Ì fiı !
÷fiı› Ã’¿˘ ±Î’ÌÂ_. ±I›Îflı ÷fiı Ã’¿˘ ±Î’̱ı fiËŸ. ‹{Î ¿fl.
                                   ≠ffi¿÷ν — ŒflÌ ±Î‰˘ ÷η ¬Î› ±ı‹ fi◊Ì.
’˘÷ÎfiÎ ÏË÷fiı ‹ÎÀı ‹{Î ¿fl‰ÎfiÌ »ı fiı ? ÂıfiÎ ‹ÎÀı ‹{Î
¿fl‰ÎfiÌ »ı ?                              ÿÎÿÎlÌ — ±fiı Áfl‚ flÌ÷ı, ±˘»Ì ‹Ëıfi÷ı ±fiı ±Îfi_ÿ’Ò‰˝¿
                                 ’λ\_. ’ı·Î_ ÷˘ ¿Ã˘fl ÷’ ¿fl‰ÎfiÎ_. ±ı ÁËfi … fiÎ ◊Λ. Ωı÷Î_ …
   ≠ffi¿÷ν — ‹{Î ¿fl‰Î‹Î_ ’˘÷Îfi_ ÏË÷ ÷˘ fiÎ ◊Λ, ÿÎÿÎ.
                                 «Ì÷flÌ «œı.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ◊Λ. I›Îfl ’»Ì ‹{Î Â_ ¿fl‰Î ¿flı »ı ? ¿o¥       ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ±ı¿‰Îfl ¿Ëı·_ ¿ı ‹fi, ⁄Ï©, Ï«kÎ, ±Ëo¿Îfl
ŒıflŒÎfl ◊Λ ÷˘ ‹fiı «ÌßÌ ·¬Ì ±Î’Ì ÿı‰Ì. ⁄Ì∞ ⁄Î⁄÷fiÌ ¤Ò·˘      ±ı ⁄‘Î_ T›„@÷±˘ …ı‰Î_ »ı. ±ı‹fiı Á‹Ω‰Ì±ı ÷˘ Á‹∞ Ω› ±ı‰Î_
⁄‘Ì «·Î‰Ì ·ı‰Î›. ⁄Ì∞ Ω÷fiÌ ¤Ò·˘ fiÎ «·Î‰Ì±ı ÷˘ ‹U¿ı·Ì‹Î_      »ı ’λÎ_.
‹Ò¿Î› ±ı. ‹_{Î¥ Ω› Ï⁄«Îfl˘ ! ¬Î‰ÎfiÌ ‹U¿ı·Ì, ¬Î‰Îfi_ ’λ\_
¬Î‰Î fiÎ ÿı ¿ı ±Î fiÎ ¬‰Î›, I›Îflı Â_ ¿flı ? ¿>‰Î‹Î_ ’Õı ? ±ıÀ·ı     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, …Õ »ı. …Õ ±ıÀ·ı ±Î‹ fiÎ √Î_Ãı. ¿ÎflHÎ ¿ı
±‹ı ⁄Ì∞ ⁄‘Ì ¤Ò·˘ «·Î‰Ì ·Ì‘Ì.                   ÁÒÕÌ ‰E«ı Á˘’ÎflÌ ±Î‰Ì ±ıÀ·ı Á˘’ÎflÌfiı ¿’Λı … »^À¿˘. ’HÎ ÷ı
                                 ‰¬÷ı ¿’Λ. ’HΠˉı ÁÒÕÌfiÌ ‰E«ı Á˘’ÎflÌ ±Î‰ı … fiËŸ ±ı‰_ ¿Î›˝
   ÷ÎflÎ ‹fifiı …ı‹÷ı‹ ¿flÌfiı ‹fiΉ…ı.               ¿›Î˝ ¿fḻı.
   ≠ffi¿÷ν — ‹fifiı ‹fiΉı ±ıÀ·ı ’Ò fl_ ◊¥ Ω› ?            ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’Ò fl_ fiÎ ◊¥ Ω›.                  ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ÷ı› ±Î’b_ iÎÎfi »ı. ±Î’HÎı ÷˘ ‰Î_‘˘ …
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ?                       fiËŸ. iÎÎfi ÷˘ ‹fifiı …\±ı »ı. ‹fi Â_ ¿flı »ı, Â_ fiËŸ ±ı‰_ Ωı¥
                                 ¿ı ±ı‹ »ı. ±fiı ±Î ‹fifiÌ µ’ÎÏ‘ ÷˘ ⁄ËÎfl »ı. ±ıfiı √˘‚̱˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ fiÌ¿‚Ì Ω› fiı ±I›Îflı ?      ¬‰ÕΉ‰Ì ’Õı. »÷Î_› ¿˘¥ ‰¬÷ ±Î’HÎı ¬‰ÕΉ‰Ì ’Õı ÷˘ ¬‰ÕΉÌ
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ¬Î·Ì Á_÷˘Ê ¬Î÷fl. ÷ı ±Î√‚ µ’fl ’λ\_     ÿı‰Ì. ±ıÀ·ı ¿Ë̱ıfiı ±Î’HÎı √˘‚̱˘ ¬‰ÕΉÌfiı ¿Î‹ ·¥ ·ıΩı.
¿fl‰_ ÷˘ ’Õı fiı ?                         ±ı¿ … ⁄Î⁄÷ ¤Î‰÷Ì fi◊Ì ±ı‰_ ±ıfiı »ı fiËŸ, ±ıfiı ÷˘ ⁄‘Ì …
                                 ⁄Î⁄÷ ¤Î‰ı. …ı‹Î_ ÀıVÀ ’Õı ÷ı‹Î_ !
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ÷˘ ’Î»Ì ‹Îfḻı ⁄˛ı¿ ! …flÎ ±I›ÎflfiÌ
CÎÕÌ √¥ ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ’λ‚ Á_«˘ ·¥fiı ŒflÌ ‰‚̱ı. ±I›Îflı ÀÎ¥‹       ±fiı ±ı¿ Œıfl˘ ±ı ‰V÷◊Ì »ıÀı flèÎÎ fiı, ⁄Îfl ‹ÏËfiÎ ¿ı ⁄ı
¿ÎœÌ fiά˘. ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ ‰Î_¿˘ ‹‚ı ÷˘ ÁËı… “ÁÎËı⁄”, Á·Î‹Ì ¿flÌfiı   ‰flÁ Á‘Ì »ıÀı flèÎ_, ±ıÀ·ı ±ı ‰V÷fiı … ¤Ò·Ì Ω› »ı ’»Ì. ‹fifi˘
’HÎ ±ı¿‰Îfl »À¿Ì …¥±ı. ’»Ì Ωı¥ ·ı‰ÎÂı. ’HÎ ±I›Îflı ‰œÌ±ı      V‰¤Î‰ ¿ı‰˘ »ı ? »ıÀ<_ flèÎ_ ¿ı ¤Ò·Ì Ω›. fi∞¿ √›_ ±ıÀ·ı ’»Ì
±ı «Î·ı fiËŸ. ±I›Îflı ±Î’HÎı ËÎ◊‹Î_ ±Î‰Ì √›Î, ’¿ÕÎ¥ √›Î.      ¿˘« ¿˘« ¿flı. ’Ïfl«› ‹fifi˘ »^À˘ ◊›˘, “±Î’HÎı” »^ÀÎ flèÎÎ ±ıÀ·ı
428                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                  429

‹fi ’HÎ ’ı·Ì ‰V÷◊Ì »ıÀ<_ flèÎ_. ±ıÀ·ı ¤Ò·Ì Ω› ’»Ì, ¿Î›‹fiı         ÿÎÿÎlÌ — ‹fifiı ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ‹fi ÷˘ Ï⁄·¿<· …Õ »ı,
‹ÎÀı. ±ıfiı ›Îÿı› fiÎ ±Î‰ı. ’»Ì ¿Ëı ÷˘› ±ı ⁄Î…\ Ω› fiËŸ. ±ı‰_     ÏŒÏ{¿· »ı. ⁄Ï© ÷˘ ·Î¥À »ı. ⁄Ï©fiı ±fiı ‹fifiı ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì.
÷‹fiı Á‹…HÎ ’Õı ? ÷_ ÷ÎflÎ ¤Î¥⁄_‘◊Ì ⁄ı ‰flÁ »ıÀ˘ flè΢, ÷˘ ÷Îfl_
                                    ≠ffi¿÷ν — ±ı ÏÕŒflLÁ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¬⁄fl ’Õı, ‹fifi_ ÁÎ_¤‚‰_
‹fi ¤Ò·Ì Ω› ’»Ì. ‹ÏËfi˘-⁄ı ‹ÏËfiÎ Á‘Ì ¿«¿« ¿›Î˝ ¿flı, ±ı‰˘
                                  fiı ⁄Ï©fi_ ÁÎ_¤‚‰_ ?
‹fifi˘ V‰¤Î‰ »ı ±fiı ±Î’b_ iÎÎfi ÷˘ ‹fifiı √Î_Ãı … fiËŸ fiı !
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ÏÕŒflLÁ ¿Îœ‰Îfi˘ … fiΠˢ› fiı ! ⁄Ï©fi_
         ⁄Ï©fi_ ¿ıÀ·_ Á_¤‚Λ ?               … ÁÎ_¤‚‰Îfi_. ⁄οÌ, ‹fi ÷˘ Ï⁄·¿<· ÏŒÏ{¿· (¤˙Ï÷¿) »ı. ⁄Ï©
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ’ı·_ ¿Ë̱ı »Ì±ı fiı, ¿ı ‹fi ¿Î «·÷Î      ÏŒÏ{¿· fiΠˢ›.
÷fi «·ı ±ıÀ·ı ‹fifi_ ÁÎ_¤‚‰_ fiËŸ. ±ı‰Ì flÌ÷ı ⁄Ï© ‹ÎÀı ’HÎ ¿Ëı        ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï© ·Î¥À »ı.
»ı fiı, ⁄Ï©fi_ ÁÎ_¤‚‰_ fiÎ Ωı¥±ı. ÷˘ ‹fifi_ ÁÎ_¤‚‰_ ±fiı ⁄Ï©fi_
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ fiÎ ÁÎ_¤‚‰_ ˢ› ÷˘ ±ı ‘Îflı·Î flV÷ı ·¥
ÁÎ_¤‚‰_, ±Î ⁄ıfi˘ ÏÕŒflLÁ (Œıfl) Â_ »ı ?
                                  Ω› ±Î’HÎfiı.
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©fi_ ÁÎ_¤‚‰_ Ωı¥±ı, ±‹¿ ⁄Î⁄÷‹Î_ … ⁄Ï©fiı
                                    ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï© ?
‰«‹Î_ ·ı‰ÎfiÌ. ‹fi ¿o¥¿ Á÷΋HÎÌ ¿flı ±ıÀ·ı ⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰Îfi_.
±Î’HÎÎ ‘Λν ≠‹ÎHÎı fiÎ ¿fl÷_ ˢ› ÷˘ ⁄_‘.                 ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ·¥ … Ω› »ı fiı ! ⁄‘Ì ±Î¬Ì ÿÏfi›Îfiı
                                  ±ı … ·¥ Ω› »ı fiı ! ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘fiı ±Î w‹‹Î_◊Ì ∂ÃÎÕÌfiı
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ⁄Ï©fi_ ±‹¿ ⁄Î⁄÷‹Î_ ÁÎ_¤‚‰_ Ωı¥±ı.
                                  ⁄Ì∞ w‹‹Î_ ·¥ Ω› »ı fiı !
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©fi_ ÷˘ ÁÎ_¤‚ı … »ı fiı ! ±ı Ωı fi¿ÁÎfi¿Îfl¿
                                    ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄Ï©fi˘ ¬ı· »ı ?
ˢ› I›Îflı ¿ËÌ ÿ¥±ı ¿ı ¤¥, ±ËŸ fiËŸ «Î·ı, ±I›Îflı fiËŸ.
                                    ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ⁄Ì…\_ ¿˘HÎ »ı ? CÎb_› fiÎ ¿Ëı ’HÎ √Î_Ãı
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ⁄Ï©fiı ÷˘ Á_ÁÎflÎfi√Î‹Ì … ¿ËÌ »ı fiı !       fiËŸfiı ! ‹fi ÷˘ …Õ »ı, ÏŒÏ{¿· »ı. ‹fifiı ·ı‰Îÿı‰Î fiËŸ.
   ÿÎÿÎlÌ — »ı Á_ÁÎflÎfi√Î‹Ì ’HÎ T›‰ËÎfl Ωı¥±ı fiı !           ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ⁄ıfiı ¿o¥ Á_⁄_‘ ¬fl˘ ?
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı T›‰ËÎfl ¿fl‰Î ’Òfl÷_ ÁÎ_¤‚‰Îfi_ ±ı‰_ ◊›_ fiı ?     ÿÎÿÎlÌ — ⁄ıfiı ΩıÕı ‰Î÷ … ¿fl‰Ì fiËŸ. @›Î_ ’ı·_ …Õ fiı @›Î_
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©fi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ, ⁄Ï© ÷˘ ±‰‚_ ¿fl÷Ì Ë˘› ÷˘      ⁄Ï© ! ⁄‘_ Á‹Ω›. ±Î ¬˘À<_ ◊¥ flèÎ_ »ı, ⁄Ï© ¬ıÓ«Ìfiı ·¥ Ω›
±Î’HÎı Á‰‚_ ‰Î‚̱ı ÷˘ ‰‚Ì Ω›. ‹fifi_ ±ı¿·_ … ÁÎ_¤‚‰Îfi_ fiËŸ.     »ı ±fiı ‹fifiı ÷˘ ±ı‰_ ¿Â_ fiËŸ Ï⁄«ÎflÎfiı !
»÷Î_ ⁄Ï© ‹˘ZÎı ·¥ …‰Î ÿı÷Ì fi◊Ì ±ıÀ·_ …, Á_ÁÎflfiÌ ‹ËŸ flάı.        ≠ffi¿÷ν — ‹fifiı …ı‰Ì flÌ÷ı ‰Î‚‰_ ˢ› ±ı‰Ì flÌ÷ı ‰Î‚Ì
   ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï© ‹˘ZÎı fiÎ ·¥ Ω›, ÷˘ ‹fifi_ ’HÎ ±ı‰_ …       ¿Λ ÷˘ ±Î ⁄Ï©fiı ‰Î‚Ì Â¿Î› ¿ı fiËŸ ?
»ı fiı ?                                 ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ‹fi ÷˘ …Õ »ı. ±Î ·˘¿˘ ‹fifiÎ «·ÎT›Î «Î·ı
430                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                 431

÷˘ ±ıfiı ⁄‘_ Á‰˝V‰ …÷_ flËıÂı. ‹fi ‰Õ√ÎÿÌ …‰Îfi_ fiyÌ ¿flı, ÷˘         ≠ffi¿÷ν — ±‹¿ ⁄Î⁄÷ ±ıÀ·ı ?
±Î’HÎı ±ıfiı …‰Î ÿ¥±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’HÎı ‰Õ√ÎÿÌ …‰_ »ı. ’HÎ         ÿÎÿÎlÌ — ±I›Îflı ¿˘”¿ı √΂ ¤Î_ÕÌ, ÷˘ ‹ËŸ◊Ì ‹fi ¿ËıÂı,
‹fi ÿÎÿfl VÀıÂfiı µ÷flÌ ‹ÎÀ<_√Î «Î·‰Î ‹Î_Õı ÷˘ ?            “‹Îfl˘ ⁄ı ‘˘· ÷˘ ?” ±Î ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ¿ı ±Î ¤Ò·
     ≠ffi¿÷ν — ÷˘ I›Î_ ‹fifi_ fiËŸ ÁÎ_¤‚‰Îfi_.           ◊¥. ±Î‰_ fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı.
     ÿÎÿÎlÌ — F›Î_ Á‘Ì ±Î’HÎÎ ‘Λν ≠‹ÎHÎı ±Î‰ı I›Î_ Á‘Ì       ⁄‘ı «˘A¬_ flά‰_ Ωı¥±ı, fiËŸ ÷˘ ‹fi‹Î_ flÌÁ «œ÷Ì Ω›
¿flı@À. ’»Ì ±ıfi_ ÁÎ_¤‚‰Îfi_ fiËŸ ±fiı ⁄Ï©‹Î_ ÷˘ ±Î’b_ «Î·ı       ÿËÎÕı ÿËÎÕı fiı ‹fi ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ¿>ÿο>ÿ ¿flÌ ‹ı·ı.
fiËŸ fiı !                                     K›ı› ±ıÀ·_ … µ÷flı “«_ÿ” !
     ≠ffi¿÷ν — …ı‰Ì flÌ÷ı ‹fifi_ ÁÎ_¤‚‰Îfi_ fiËŸ, ±ı‰_ ±Ëo¿Îflfi_      ‹fi‹Î_ ÷˘ µ÷fl‰Îfi_ … fi◊Ì. ±Î ‹fifiı ÷˘ Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_
fiËŸ ÁÎ_¤‚‰Îfi_ ±ı‰_ ˢ› »ı ¬fl_ ?                   »ı. ‹fi‹Î_ Ωı µ÷flı ÷˘ ŒflÌ ⁄√ÕÌ Ω›.
     ÿÎÿÎlÌ — ±Ëo¿Îflfi_ ÁÎ_¤‚‰Îfi_ fiËŸ ±ı ¬fl_ fiı ’HÎ ±ı ÷˘       ≠ffi¿÷ν — ±Î’b_ K›ı› ˢ› ±ıÀ·_ ÷˘ ±ıfiı µ÷fl‰_ ’Õı fiı ?
‹Ò‚ ±Ëo¿ÎflfiÌ ‰Î÷ … fiËŸ fiı ! ‹Ò‚ ±Ëo¿Îflfi_ ÁÎ_¤Y›Î ‰√fl
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı µ÷fl‰Îfi_ fiËŸ.
»^À¿˘ … fi ◊Λ fiı ! ±Î ÷˘ ÏÕV«Î…˝ ±Ëo¿Îflfi_ fiËŸ ÁÎ_¤‚‰Îfi_.
                                     ≠ffi¿÷ν — ‹fifiı µ÷fl‰Îfi_ ?
     ≠ffi¿÷ν — ‹fi◊Ì ‹ÎHÎÁ «Î·ı »ı, ±ı ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩ ÂıfiÎ◊Ì
«Î·ı ?                                  ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ µ÷flı »ı. «_ÿ¤Î¥ µ÷flı, ±Î’HÎı Â_ ?

     ÿÎÿÎlÌ — ⁄ÌΩfiı ±Ëo¿Îfl◊Ì «·Î‰ı fiı. ±Î ⁄Ï©∞‰Ì±˘ ⁄‘Î        ≠ffi¿÷ν — «_ÿ¤Î¥fiı ±ıÀ·_ µ÷fl‰Îfi_ fiı ?
±ı ‹fifiı √Î_Ã÷Î … fi◊Ì. ±ı ÷˘ ’˘÷Îfiı ¿Î‹‹Î_ ±Î‰ı ±ıÀ·_ …          ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ «_ÿ¤Î¥ µ÷flı »ı, ±ı ’˘÷ÎfiÎ K›ı› ≠‹ÎHÎı
‹fi ·ı. ⁄Ì…\_ √Î_Ãı fiËŸ. ’˘÷ÎfiÎ K›ı› ≠‹ÎHÎı «Î·ı. ⁄Ï©∞‰Ì±˘      ±fiı ÷ı ±‰‚_ «Î·ı ÷˘ ’λΠËÎ_¿ı ±ıfiı, ¿ı ±ı› ±ı ⁄Î…\ fiËŸ
⁄Ë ÁflÁ ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·ı. ±Î ⁄‘Î ‹fifiÎ ¿Îfl¬Îfiα˘ fi ˢ›. ±ı‹Î_       …‰Îfi_.
K›ı› ≠‹ÎHÎı ’˘÷Îfiı «Î·‰_. ÷˘› ±ËŸ ±ÎT›Î ‰√fl ÷˘ »^À¿˘ fi◊Ì.
                                     ≠ffi¿÷ν — ‹fi ω«Îfl ¿flı ±fiı ’»Ì ±Î’HÎÎ K›ı› ≠‹ÎHÎı
’ı·˘ ‹ı‚ ’Õı fiËŸ fiı !
                                  ˢ› ÷˘ «_ÿ¤Î¥ ±ıÀ·_ ±ı‹Î_ µ÷flı ?
     ≠ffi¿÷ν — ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı ¿èÎ_ »ı ’HÎ ±Î ‰ÎHÎÌ        ÿÎÿÎlÌ — K›ı› ≠‹ÎHÎı ˢ› ÷˘ …‰Î ÿı‰Îfi_. ±fiı K›ı›fiÌ
’HÎ ‹˘Àı ¤Î√ı ω«Îfl eÀı fiı ÷fl÷ ⁄˘·Î¥ Ω› »ı ±ı ⁄‘_ ‹fifi_       ωfl© ˢ›, ±Î’HÎı …‰_ ˢ› µkÎfl‹Î_ fiı ±ı ±Î‹ ±Î ⁄Î…\ Œflı,
¿èÎ_ ¿Ëı‰Î› ?                            ÷˘ ±Î’HÎı ËÎ_¿Ìfiı ·¥ …‰Îfi_ ±ı ⁄Î…\. ±Î’HÎÎ K›ı› ≠‹ÎHÎı ‹fifiı
     ÿÎÿÎlÌ — ⁄˘·Î¥ …‰Î› »ı, ±ı ‰V÷ …\ÿÌ »ı. ±‹¿        ‰Î‚‰_. ‹fi ±Î’HÎÎ K›ı›fiı ±fiÁflÌfiı ˢ› ÷ıÀ·˘ ‰¬÷ ±ıfiı
⁄Î⁄÷‹Î_ ‹fi ≠‹ÎHÎı ◊Λ »ı.                      ±fiÁfl‰_.
432                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                   433

    ≠ffi¿÷ν — K›ı› ≠‹ÎHÎı ˢ› ÷˘ ±ı flÌ÷ı ‰Ëı‰Î ÿı‰_ ±ıfiı ?      ÿÎÿÎlÌ — ±ı »˘fiı Ω› ⁄ËÎfl, ÷ı ±Î’HÎı @›Î_ @›Î_ Ω› »ı
                                 ÷ı ΩHΉ_, ⁄Á.
    ÿÎÿÎlÌ — ‰Ëı‰Î ÿı‰_.
                                    ≠ffi¿÷ν — ±fiı ±Î’HÎÎ K›ı› ≠‹ÎHÎı fiÎ …÷_ ˢ› ÷˘ ?
    ≠ffi¿÷ν — ±fiı K›ı›fiÌ Ï‰fl© ˢ› ÷˘ ±ıfiı ‰Î‚‰_ ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ÷ı fiÎ …÷_ ˢ› ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±ıfiı Ωı›Î
    ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ±ÎI‹Î ÷flÌ¿ı ‹fi‹Î_ ’ıÁ‰_ fiËŸ. Ωı fiı ! ±Î
±ÎI‹Î ÷flÌ¿ı ±ıfiÎ ‹fi‹Î_ ’ıÁÌ √›˘ »ı, ÷ı ‹_{Î¥ √›˘ »ı fiı !     ¿fl‰Îfi_. Ï«kÎfiı ‰Î‚‰Îfi_ fi◊Ì ¿Ëı÷˘. Ï«kÎfiı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_ »ı ¿ı @›Î_
                                 ¤À¿ı »ı. »˘¿fl˘ ÿÎw ’Ì÷˘ ˢ›, ‹Î_ÁÎËÎfl ¿fl÷˘ ˢ›, ÷ı ±ıfi˘ ⁄Î’
    ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı Â_ ?                    »ı ÷ı Ωı›Î ¿flı, @›Î_ @›Î_ Ω› »ı, ⁄Á. ±ıfiÎ …ı‰_ ±ıfiÌ ’fl K›Îfi
    ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò_∞ ◊¥ Ω›. ÷Îflı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_ »ı, ‹fi‹Î_ Â_     flά‰Îfi_. ±ıfiı ‰Î‚‰Îfi_ ÷˘ ÷_ ©ÎI‹Î flË_ ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ‰‚Ì
ω«Îfl ±Î‰ı »ı fiı ÁÎflÎ ±Î‰ı ¿ı ¬flÎ⁄ ±Î‰ı ±ı Ωı›Î ¿fl‰ÎfiÎ.      Ω›. ÷_ µ’›˘√‹Î_ flË_ ±ıÀ·ı ±ı ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ±ıfiı ‰Î‚‰Îfi_
                                 ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı µ’›˘√‹Î_ ·ı‰ÎfiÌ ¿ı ±ı ‰‚Ì Ω›. ±fiı ’ı·_
    ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ÎI‹ÎfiÎ ’˘÷ÎfiÎ √H΢ «_ÿ¤Î¥fiÌ ±_ÿfl,     ‹fi ÷˘ ’ÿ˚√·fiı ±Î‘Ìfi »ı. ±fiı ±Î ÷˘ ÷_ ⁄‘Îfi΋Î_ ©ÎI‹Î
≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î‹Î_ ’Òfl‰ÎfiÌ ¿˘ÂÌ ¿fl‰ÎfiÌ fiı ?            …\±ı, µ’›˘√‹Î_ ’Õu˘ ±ıÀ·ı ’»Ì Ï«kÎ @›Î_ Ω› ? ⁄_‘ ◊¥ Ω›.
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î fiÎÿÎflÌ ¿Îœ÷˘ ˢ› ÷˘›      Ï«kÎ ’˘÷Îfi˘ V‰¤Î‰ …, ±ıfi_ fi΋ … iÎÎfi-ÿ½fi !
±Î’HÎı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ±fiı ÁÎÿÎflÌ ¿Îœ÷˘ ˢ›, ‹˘À˘ ◊÷˘ ˢ› ÷˘›       ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï©fiı K›ı› ≠‹ÎHÎı flά‰ÎfiÌ ?
‰Î_‘˘ fiËŸ. ±Î’HÎı ÷˘ ±ı ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î Â_ ¿flı »ı ±ı Ωı›Î
¿fl‰Îfi_. ⁄Ì…\_ ¿o¥ ±Î’b_ ¿Î‹ … fi◊Ì. ±Î’HÎÌ ÕuÀÌ (Œfl…) ˢ›        ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï© ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı …ı ⁄Î…\ flËı ÷ı ⁄Î…\, ⁄Ï©fiı
±ıÀ·Ì … ¿fḻı. fiËŸ ÷˘ ‰‘Îflı ’Õ÷Ì ¿fl‰Î …¥±ı ÷˘ ‹Îfl ’Õı,      ¿o¥ ÷‹Îflı ¬ÁıÕ‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì.
» ‹ÏËfiÎfiÌ …ı· CÎηı. Á‹… ’ÕÌfiı ? ˉı ¿Î«˘ fiÎ ’ÕÌÂ.           ≠ffi¿÷ν — ÕÌÁÌ{fi (ÏfiHν›) K›ı› ≠‹ÎHÎı ˢ‰_ Ωı¥±ı fiı ?
    ≠ffi¿÷ν — K›ı› ≠‹ÎHÎı ‹fi Ω› »ı fiı, ±ı ⁄‘_ ˉı ÿı¬Î›       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ K›ı› ≠‹ÎHÎı ˢ› …. ±ı ÷˘ Ëo‹ıÂÎ Á_ÁÎflfiÎ
»ı. ±ÎÀ·_ ‹fi K›ı› ≠‹ÎHÎı √›_, ±ÎÀ·_ ‹fi K›ı› ωfl© √›_ ±ı      ≠˘ÏŒÀ fiı ·˘Á‹Î_, (fiŒ˘ fiı ¬˘À‹Î_) ÷ı ≠˘ÏŒÀ … Ωı›Î ¿fl÷Ì Ë˘›.
±ıfiı ÿı¬Î› »ı.                          ‹fifiı ±ı¿·Îfiı Ωı‰Îfi_. ‹fi »ı ÷ı ⁄Ì∞ ⁄Î…\ ·¥ Ω›.
    ÿÎÿÎlÌ — K›ı› ≠‹ÎHÎı … «·Î‰‰˘.                  ≠ffi¿÷ν — ‹fifiı ±ı¿·Îfiı … ÁΫ‰‰Îfi_ »ı ?
    ≠ffi¿÷ν — ±Î’b_ Ï«kΠˢ› fiı, ±ı K›ı› ≠‹ÎHÎı …÷_ ˢ›       ÿÎÿÎlÌ — ‹fi ±Î’HÎÎ ‘Λν ≠‹ÎHÎı …÷_ ˢ› I›Î_ Á‘Ì Ω›
÷˘ ?                               ±fiı ±Î’HÎÎ ‘Λν◊Ì ŒıflŒÎfl ◊Λ ÷˘ Œıfl‰Ì fiά‰_.
    ÿÎÿÎlÌ — Ï«kÎfiı fiı ‹fifiı ¿o¥ ·ı‰Îÿı‰Î fiËŸ.            ≠ffi¿÷ν — ±Ëo¿Îflfi_ Â_ ? ±Ëo¿Îflfiı K›ı› ≠‹ÎHÎı flά‰Îfi˘ ?
    ≠ffi¿÷ν — ’HÎ Ï«kÎ ⁄ËÎfl Ω› fiı ?              ±Î ‹fi, ⁄Ï©, Ï«kÎ, ±Ëo¿Îflfiı K›ı› ≠‹ÎHÎı flά‰ÎfiÎ_ ?
434                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                   435

   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘Î_fiı ¿Â_ flά‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ±ı¿ ‹fifiÌ           ≠ffi¿÷ν — K›ı› F›Îflı fiyÌ ¿flı »ı, ÷ı ‰¬÷ı ±Ëo¿Îfl …
±ı¿·ÎfiÌ … ‰Î÷ ’Ò»÷˘ fi◊Ì fiı... ÷Îflı ⁄Ì∞ ¤Î_…√Õ‹Î_ ’Õ‰_ fiËŸ      ˢ› fiı ?
±fiı ‹fiı› ±ı¿ Œıfl˘ ‰‚Ì √›Î ’»Ì ¿Â_ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ±Î
                                      ÿÎÿÎlÌ — ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ÷‹Îflı ±ı ÷˘ Ïfi∞˝‰ ±Ëo¿Îfl »ı
÷˘ ‹fi fiÎ ‰Y›_ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ¤Î_…√Õ.
                                  fiı !
   ±Î’H΢ K›ı› fiyÌ ¿fl‰Îfi˘. ±ıÀ·ı ’»Ì ‹fi, ⁄Ï©, Ï«kÎ
                                      ±ıÀ·ı K›ı› fiyÌ ¿fḻı I›Îfl ’»Ì K›Îfi ±ıfi_ ’ÏflHÎ΋ »ı.
fiı ±Ëo¿Îfl ±ı ⁄Î…\ … Ω›. ±ıÀ·ı ‹fi, ⁄Ï©, Ï«kÎ fiı ±Ëo¿Îflfiı
±ı‹ fiËŸ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ÷‹ı ±Î‹ ¿fl˘, ’HÎ ±Î’HÎı K›ı› … fiyÌ           ˉı ±Î’HÎı K›ı› Â_ flά‰Îfi˘ »ı ¿ı ¤Ò· ¿˘¥fiÌ› »ı fiËŸ.
¿fl‰Îfi˘. ±ÎiÎÎ ’΂‰Ì »ı ±ıfi˘ …ı K›ı› fiyÌ ¿›˘˝, ÷˘ ±ı ⁄Î…\      …√÷ ±Î¬_ Ïfiÿ˘˝Ê … »ı, ±ı‰˘ K›ı› flά‰˘ Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı ’»Ì
Ω› fiı fi◊Ì ’΂‰Ì ±ı‰ _ fiyÌ ¿flı ÷˘ ’»Ì ±ı‰ _ «Î·ı. ÷_ Â_       ’ı·_ ±_÷—¿flHÎ, ±ı ⁄‘_› ±ı ⁄Î…\ «Î·ı. ±fiı ±Î ÷˘ ÷‹Îflı ¬Î·Ì
¿flı ?                                fiyÌ … ¿fl‰Îfi_ »ı. ÷Îfl˘ ±fi¤‰ Â_ ¿Ëı »ı ? ÿ˘Ê ¿˘¥fi˘ »ı
                                  ¬fl˘ ?
   ≠ffi¿÷ν — K›ı› … fiyÌ ¿fl‰Îfi˘.
                                      ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ¿˘¥fi˘ ÿ˘Ê … fi◊Ì. ’˘÷Îfi˘ … ÿ˘Ê »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — Â_ Â_ K›ı› fiyÌ ¿›Î* ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ … ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰Ì √›_ ? ÷˘ ±ı ’»Ì K›ı›
   ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎfiÌ ±ÎiÎ΋Î_ flËı‰Îfi_.
                                  ⁄ÿ·Î¥ √›˘. K›ı› ⁄ÿ·Î›˘ ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı ⁄Î…\ «ÎS›Î … ¿flı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ⁄Ë ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ ‰Î÷. “ÿÎÿΔfiÌ ±ÎiÎ΋Î_     …ıÀ·_ ¿ÊΛfi_ Ωıfl ±˘»\_ ◊÷_ Ω› fiı ÷ı‹ ÷ı‹ flÎ√ı ’Õ÷_ Ω›.
… flËı‰ _ »ı, ±ı‰ _ …ıfiı K›ı› »ı fiı, ±ıfiı CÎb_ ¬fl_ ⁄‘_ … ±Î‰Ì    ¿ÊΛ˘ … Ïfiÿ˘˝Ê º„WÀ fi◊Ì ◊‰Î ÿı÷Î_ fiı ! ±fiı ¿ÊΛ˘ ÷ı ’λÎ_
Ω›. ÷ı◊Ì ¤√‰Îfiı ¿Ëı· _ fiı, “±ÎiÎΔ ±ı ÷’ fiı “±ÎiÎΔ ±ı       ¿˘fiÎ_ ?
… ‘‹˝. ⁄ÌΩ_ ÷’ ÷’‰ÎfiÌ …wfl … Â_ »ı ? ¬Î…ı-’Ì…ı fiı,             ≠ffi¿÷ν — ’˘÷ÎfiÎ_.
ÏfiflÎ_÷ı.
                                      ÿÎÿÎlÌ — Ï‹l«ı÷fifiÎ_.
   ±ıÀ·ı ±Î ⁄ÌΩ ·˘¿˘ K›Îfi ¿fl‰Î Ω› »ı. ±S›Î, K›ı›
fiyÌ ¿flfiı, ÷˘ ’»Ì ⁄ÌΩ K›Îfi ±ıfiÌ ‹ı‚ı ◊Âı. ±ËŸ◊Ì ⁄˘fl̉·Ì           ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥fiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î› ÷˘ Á΋ı ’ıflı·· (Á‹Î_÷flı) ’ı·_
…‰Îfi_ K›ı› ÷‹ı fiyÌ ¿›* ˢ› ÷˘ ÷‹Îflı K›Îfi Â_ flËı ?          ’HÎ ÿı¬Î› ¿ı ±Î ’˘÷ÎfiÎ ¿›Î ÿ˘ÊfiÎ ±Î‘Îflı ±Îfi˘ ÿ˘Ê ÿı¬Î›
                                  »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ⁄˘fl̉·Ìfi_ K›Îfi flËı.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ÿı¬Î›. ±ı …ı‹ …ı‹ º„WÀ Ïfi‹˝‚ ◊÷Ì Ω›
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı‰_ K›ı› fiyÌ ¿flı ÷˘ K›Îfiı› ◊›_. ±fiı K›Îfi    fiı ÷ı‹ ÷ı‹ ÿı¬Î›.
¿fl‰Î √›˘ ÷˘ K›Îfi ◊Λ fiËŸ, ±Ëo¿Îfl◊Ì K›Îfi ◊Λ fiËŸ. K›Îfi
÷˘ ’ÏflHÎ΋ »ı.                               ˉı …Õfi_ ‹ÎfiÌfiı ¿ıÀ·Î ÿËÎÕÎ «Î·ı ? ±ı‹Î_ ÷˘ ±Î¬_
436                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                  437

…√÷ı› ‹Îfl ¬Î¥ ¬Î¥fiı ‹flÌ √›_ ! ‹fifiÌ ËıS’ ·ı‰ÎfiÌ »ı             ÿÎÿÎlÌ — ±Î ‹fi … fiı ! I›Îflı ⁄Ì…\_ ¿˘HÎ ? ±Î ⁄‘Ì
±Î’HÎı. ¿ÎflHÎ ¿ı √›Î ±‰÷Îflfi˘ ±ı ±Î’H΢ ¬Ωfi˘ »ı. ’HÎ ‹fi        ‹fifiÌ … ¤Î_…√Õ »ı fiı ⁄‘Ì.
±Î’HÎÎ K›ı› ≠‹ÎHÎı «Î·÷_ ˢ› ÷˘. ±ıfiı ±Î’HÎÎ K›ı› ≠‹ÎHÎı         ≠ffi¿÷ν — ±Î ‹fifiı Ωı »÷_ iÎÎfi ⁄÷ÎÕÌ ÿ¥±ı ÷˘ ’»Ì
«·Î‰‰_. ±ı ÷˘ ‰Ë ΩıÕı› ‰œ‰ÎÕ ‹fi … ¿flΉı »ı ÷ı, ⁄Ì…\_ ¿˘HÎ      ±ı ⁄Ò‹ fiÎ ’ÎÕı fiı ?
¿flΉı »ı ? ¿o¥ ⁄ËÎflfi˘ ±Î‰Ìfiı ŒÎ«fl ‹ÎflÌ √›˘ ? ‹ËŸ ⁄Ï©
Â_¿Î ¿flΉÕΉı. ±Î iÎÎfi ±ı‰_ »ı fiı ¿ı ⁄‘Î_fiı ŒıÓ¿Ì ÿı. ‹ËŸ Â_¿Î      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ‹fifiı Á‹Ω‰÷Î_ “±Î’HÎfiı” ±Î‰Õ‰_ Ωı¥±ı.
¿fl‰Îfi_ ˢ› ÷ıfiı ¿Ëı, “÷_ …÷Ì flËı, ±‹ı Ïfi—Â_¿ ◊›Î »Ì±ı ±ÎI‹Î     ‹fiı ÷˘ √˘‚̱˘ ±Î’÷Π˵ ±Î‰Õ÷Ì Ë÷Ì. ±ı‹ ±ıfiÌ ’ÎÁı ¿Î‹
Á_⁄_‘‹Î_ ! ˉı ±‹Îflı Â_¿Î ¿ı‰Ì ?”                  ¿flÎ‰Ì ·ı÷˘.
    ±Î’HÎı ‹¿Îfi ‰ıE›_ ˢ› ±fiı »˘¿flÎ_ ΩHÎ÷Î_ fiΠˢ›, ±fiı        ≠ffi¿÷ν — @›Îflı ? iÎÎfi ’Ëı·Î_ ?
‹¿Îfi ⁄‚÷_ ˢ› ÷˘ »˘¿flÎ_ ‘Ò_‰Î_’Ò_‰Î_ ◊¥ Ω› ! ’»Ì CÎıfl »˘¿flÎ_       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, √˘‚̱˘ ±Î’Ìfiı ¿Î‹ ¿flÎ‰Ì ·ı÷˘.
⁄Ò‹˘ ’ÎÕ÷Î ’ÎÕ÷Î ±Î‰ı ¿ı “±Î’b_ ‹¿Îfi Á‚B›_ »ı, ËıÓÕ˘, ËıÓÕ˘,
ËıÓÕ˘.” ÷˘ ⁄Î’ ¿Ëı, “±S›Î ¤¥, ¿Î·ı ‰ıE›_. ˉı ‹ı· »Î· !” ÷˘        ≠ffi¿÷ν — ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?
’»Ì ¿Â_› fiËŸ. ¨‘Î iÎÎfi◊Ì ‹Îfl ¬Î› »ı fiı »÷Î iÎÎfi◊Ì ‹Îfl           ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ¤Î‰÷Ì «Ì… ±Î’̱ı ±fiı ±Î’b_ ¿Î‹ ¿flΉÌ
»^ÀÌ Ω›. »÷_ iÎÎfi ◊›_ ¿ı “¤¥, ˉı ±Î’HÎı ‰ı«Ì ÿÌ‘_ »ı”, ÷˘      ·¥±ı. ±ÎÀ·_ ‹Îfl_ ¿èÎ_ ¿flo, ±Î ≠‹ÎHÎı «Î·_ ÷˘ ±Î ±Î’̱ı. I›Îflı
±ı Ë÷˘ ±ıfi˘ ±ı … ‹ÎHÎÁ ’λ˘ ŒıflŒÎfl ◊¥ Ω› fiı ?            ±ı ¬Â ! ⁄ı ±Î¥VøÌ‹fiÌ ÏÕ¢ ¬‰ÕÎ‰Ì ÿ¥±ı, ±ıÀ·ı ±ı ’»Ì
    ±fiı ‹ÎflÌ ΩıÕı ÷˘ ÷‹ı ⁄‘Î_ ±Î‰÷Πˢ› ±fiı …_√· ±ÎT›_      ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ¿Î‹ ¿flı. ±ıfiı ±Î¥VøÌ‹ ¤Î‰÷˘ ˢ› ÷˘, fiÎ ¤Î‰÷_
fiı I›Î_ ’»Ì ‰ÎCÎfiÌ ⁄Ò‹ ’ÕÌ. ÷˘ ÷_ ¿Ëı ¿ı ±Î ‰ÎCÎfiÌ ⁄Ò‹ Á_¤‚Λ    ˢ› ÷˘ fiÎ ¿flı.
»ı. I›Îflı Ë_ ¿Ë_ ¿ı “‰ÎCÎ ’Î_…fl΋Î_ »ı.” ±ıÀ·ı «ÎS›_ √ÎÕ<_ ! ±ı‰Ì     ≠ffi¿÷ν — ±Î’fiı Â_ ¤Î‰÷_ Ë÷_ ?
flÌ÷ı ±Î ÿÏfi›Î «·Î‰‰ÎfiÌ, ±ÎÂflı ±ÎÂflı. fiËŸ ÷˘ ÿÏfi›Î‹Î_
                                     ÿÎÿÎlÌ — ‹fiı ÷˘ ⁄‘_› ¤Î‰÷_ Ë÷_. Â_ fiˢ÷_ ¤Î‰÷_ ?
‹ÎHÎÁ ‹flÌ Ω›. ’Î_…fl΋Î_ ˢ› ÷˘› ±ıfiı ¬⁄fl fiΠˢ› ±ıÀ·ı
±ıfiı ⁄Ì¿ ·Î√ı … fiı ’»Ì ÷˘ ! “±ÎT›˘, ±ÎT›˘, ±ÎT›˘” ¿flı. ‰√fl        ≠ffi¿÷ν — ÷‹ı ‹fifiı ·˘·Ì’˘’‹Î_ Â_ ±Î’÷Î Ë÷Î ?
¿Î‹fiÎ ‹fl÷Î ’Ëı·Î_ ‹flÌ …‰_ ±ı ¿˘fiÎ CÎflfiÌ ‰Î÷ ?! ‹flΛ I›Îflı         ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ¿o¥ ±’Î‰Ì ÿ¥±ı. ˢÀ·‹Î_ ¿_¥ ÁÎfl˘ fiÎV÷˘
¿ËÌÂ_ ¿ı ‹flÌ √›Î. ’HÎ ‹fl÷Î_ ’Ëı·Î_ ‹flÌ …‰_ ¿ı, “ËΛ ⁄Î’, ‹flÌ     ˢ›, ÁÎflÌ ‰Îfi√Ì Ë˘›, ¬ÎÁ ÷Ì¬Ì ‰Îfi√Ì ‰‘Îflı ¤Î‰ı.
√›˘ !” ±ı‰_ ÿ˘œÁ˘ ‰¬÷ ⁄˘·ı »ı ’HÎ ‹fl÷Î ±ı¿<_› ‰¬÷ fi◊Ì.
±ı ⁄˘·‰ÎfiÌ …wfl … Â_ »ı ÷ı ?                        ≠ffi¿÷ν — ¤∞›Î_ ?

         ‹fifiı ’ÀΉı iÎÎfiÌ ±Î‹...                 ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¤∞›Î_ fiÏË. ⁄Ì∞ ÷Ì¬Ì ‰Îfi√Ì ◊÷Ì Ë÷Ì.
                                   ±ıfi_ fi΋ ‹fiı ±I›Îflı ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì. ⁄Ë ÁflÁ ±Î‰÷Ì Ë÷Ì ±ı !
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ¬flı¬fl ‹fi ⁄÷ÎÕ÷_ ˢ› »ı fiı ?            ÷ı ‹˘ÀÌ Ë˘À·‹Î_, ÁÎflÌ Ë˘À·‹Î_ ±ı¿Îÿ ÏÕ ¬‰ÕÎ‰Ì ÿ¥±ı ±ıÀ·ı
438                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                     439

⁄Á ◊¥ √›_ ! ¤›˘ ¤›˘ ◊¥ √›˘ !! ÷flHÎ÷ÎflHÎ ◊¥ √›Î             ÿÎÿÎlÌ — ⁄ÌΩ ÷˘ ±Î‹ flÎhÎı ¿Â_ ±ÎT›_ ˢ› ÷ı ¨CΉΠfiÎ
ΩHÎı !!! ∞¤ ÷˘ ·’ ·’ ·’ı fiı ⁄‘Î_›fiÌ ! ±fiı …‰ÎfiÌ‹Î_ ¬ÎÁ      ÿı. ±ıÀ·ı ‹ıÓ ¿èÎ_, ÁÎfl_ ˉı ÷_ »\_ fiı Ë_ »\_ «Î·. ÷ı ±ıfiÌ ’fl ⁄ıÁÌ
·’·’ı. CΈՒH΋Î_ …flÎ œÌ·Ì ’ÕÌ Ω›.                …™. ±ı ÿ˘Õı fiı Ë_ Á‰Îfl. ÿ˘Õ, ÿ˘Õ, ÿ˘Õ ¿flΉ_ fiı ◊¿‰Ì fiά_.
                                 ±ıÀ·ı ±ı ¨CÎÌ Ω› ÷˘ ‹fiı ¨CÎ ±Î‰Ì Ω›. ’HÎ Ë_ ·Î·« flά_
    ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ’HÎ ¬‰ÕΉ‰Îfi˘ ≠›˘√ ¿fl‰˘ ’Õı ¿ı Á‹…HÎfi˘
                                 ¿ı ¤¥, ¨CΉΠÿı fiı, ¨CΉΠÿı fiı ! ±ıÀ·ı ¨CΉΠÿı÷_ ËÂı ? ±ı
≠›˘√ ¿fl‰˘ ’Õı ?
                                 ÷˘ ◊¿‰Ì±ı I›Îflı Ãı¿ÎHÎı ±Î‰ı. ◊Î¿Ì Ω› ±ı. “«Î·, ÿ˘Õ !” ÿ˘Õ,
    ÿÎÿÎlÌ — ¬‰ÕΉ̱ı ±ıÀ·ı ¬Â ◊¥ Ω›. ±Î’HÎı ±ıfiı       ÿ˘Õ, ÿ˘Õ ¿flΉ_. ÷ıÓ ◊¿T›_ fiËŸ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘› ? ‹ıÓ ÷˘ ⁄‘Î ⁄Ë
Â÷˝ ¿fḻı ¿ı ¤¥, ±ÎÀ·_ ¿flÌ ±Î’_ ÷˘ ±Î «Ì… ·¥ ±Î‰Ì±ı       ≠›˘√ ¿›Î˝”÷Î ±fiı ⁄‘Î_› ≠›˘√˘ ÁŒ‚ ◊¥ ’ÕuÎ.
±Î’HÎı …¥fiı. ±fiı ±ı ¿flΉ‰Î ‹Îflı ⁄ı-hÎHÎ ÿËÎÕÎ ’Ëı·ı◊Ì ÷ı
                                    ‹fifi_ ¿Â_ ‹Îfi‰Îfi_ fiËŸ. ‹fi iÎı› »ı fiı ±Î’HÎı iÎÎ÷Î.
±Î’‰Îfi_ ⁄_‘ ¿›* ˢ› ±fiı ÷_ ±Î ¿flo ÷˘ … ÷fiı ±Î ¬‰ÕΉ̱ı
                                 ±ıÀ·ı iÎı›-iÎÎ÷Îfi˘ Á_⁄_‘ ±ıÀ·ı Â_ ? ±ı Ωı‰Îfi_. ¿Òÿο>ÿ ¿fl÷_ ˢ›
«Î·. ±ıÀ·ı ’ı·˘ ⁄ı-hÎHÎ ÿËÎÕÎ◊Ì ⁄_‘ ˢ› ±ıÀ·ı ¿flÌ fiάı ⁄‘_.
                                 ¿ı ÁÎfl_ ω«Îfl÷_ ˢ› ¿ı ¬flÎ⁄ ω«Îfl÷_ ˢ›, ÷ı ±Î’HÎı Ωı›Î
±Î ±_ÿfl ‹fi ÏŒÏ{¿· ¬fl_ ’HÎ ±ı ∞‰÷Î_ …ı‰_ »ı. ’Ήfl‰Î‚_
                                 ¿fl‰Îfi_. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ı‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl fiËŸ ◊‰Îfi_. ±iÎÎfi ÿÂ΋Î_
÷˘ »ı …. ±Î‹ ‹flÌ √›ı·_ »ı. ’HÎ ±Î’HÎı ¿Ëı‰ÎfiÌ …wfl ±ıfiı.
                                 ÷L‹›Î¿Îfl ◊÷Î Ë÷Î. ˉı ÷L‹›Î¿Îfl fiËŸ ◊‰Îfi_. ±ıÀ·ı ±Î iÎÎfifiÌ
÷ı ·˘¿ flÎ÷ı ⁄Ï©fiı ¿Ëı »ı fiı, ¿ı ±Î…fi˘ ÿËÎÕ˘ ÷_ ±Î‰Ì fiËŸ.
                                 ‹A› ‰V÷ ±ı »ı ¿ı ÷ı ¿Î«_ fiÎ ’ÕÌ Ω› ±Î‹Î_◊Ì. ωiÎÎfi ¬fl_
¿Î·ı ⁄’˘flı …‹‰Î ±Î‰…ı. ÷ı ±ı ¿Ëı »ı, ÷ı ±ı‰_ ⁄fiı »ı ’HÎ
                                 fiı ? ±Î‹Î_ ¤Ò·«Ò¿ fiÎ ◊‰Ì Ωı¥±ı. ‹fifi_ ¬ÎÁ ¤Ò· fiÎ ◊Λ
’λ\_.
                                 ±ı‰_ ¿flΩı. ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ◊›_ ËÂı, ÷ı ’λ\_ Á‘ÎflÌ ±Î’_.
    ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿfl ‰¬÷ı ¬‰ÕΉ‰ÎfiÎ ≠›˘√ ÏÁ‰Î› ’ı·_
Á‹…HÎfi˘ ≠›˘√ ¿›˘˝ ËÂı fiı ? ‹fifiÌ ΩıÕı Á‹…HÎ ’ÎÕÌfiı ÏÿÂÎ        ±ı ÷˘ ÷Îflı ‹fifiı Ã’¿˘ ±Î’‰˘ ’Õı. ‹fifiı Ã’¿˘ ±Î’ı »ı ?
Œıfl‰Ì fiά‰ÎfiÌ.                          Á‰Îfl◊Ì ¿Â_ ¿Ëı »ı ? ⁄ı-«Îfl Ã’¿Î ±Î’ı »ı ?

    ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı fiËŸ ¿ı ±Î ·Î·« Â΋Î_ »ı       ≠ffi¿÷ν — ±‰‚˘ ω«Îfl ±Î‰ı ±ıÀ·ı ÷fl÷ ¿Ë_ ¿ı ±Î
÷ı ?                               ⁄flÎ⁄fl fi◊Ì, ’HÎ Ã’¿˘ ±Î’‰˘ ±ı‰_ fi◊Ì ¿fl÷˘.

    ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ı ÷˘ ¬⁄fl ’Õı.                  ÿÎÿÎlÌ — ⁄ı-«Îfl ‰¬÷ Ã’¿˘ fiı ⁄‘_ ±Î’‰_ Ωı¥±ı. ±Î‹
                                 ¬¤˘ ◊Î⁄Õ‰˘ Ωı¥±ı ¿ı ±‹ı »Ì±ı, ÷‹ÎflÌ ΩıÕı. ±Î ÷˘ fiÎfiÌ
    ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ·Î·«˘‹Î_ CÎÎ·Ì ÿ¥±ı ±ıÀ·ı ±Î‰Õu_.     ™‹fl »ı, ⁄‘_ flÎ√ı ◊¥ Ω›. ’»Ì ’λ‚◊Ì ÷˘ ¿ÃHÎ ’ÕÌ Ω›.
    ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ≠›˘√ ’Ëı·Î_ ¿flı·Î.              ≠ffi¿÷ν — ‹fi ΩıÕı ‰Î÷«Ì÷ ¿fl‰Îfi˘ ≠›˘√, ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰Î ⁄‘Î ⁄Ë ≠›˘√ ¿flı·Î.             ¿fl‰Îfi˘ ?

    ≠ffi¿÷ν — ⁄ÌΩ ¿›Î ?                       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Î’HÎı ±flÌÁ΋Î_ Ωı¥fiı ‰Î÷ ¿fḻı ÷˘
440                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                   441

◊Λ ±Î‹ ! ‹fifiı ¿Ë̱ı, “±‹ı ÷Îfl΋Î_ Õ¬· fiËŸ ¿fḻı, ÷_           ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ ±Î‰ı ±ı‰_ fiΠˢ›. ±Î‰ı ω«Îfl ÷˘ √‹ı
±‹Îfl΋Î_ Õ¬· fiÎ ¿flÌÂ.” ’»Ì ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ‹fi ¿ËıÂı, “±‹Îfl΋Î_     I›Îflı ±Î‰ı.
¿ı‹ Õ¬· ¿fl˘ »˘ ? I›Îflı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “ˉı ÷Îfl΋Î_ Õ¬· fiËŸ        ≠ffi¿÷ν — »^ÀÎ flËı÷Πˢ› ÷˘ ’HÎ ±Î‰ı ?
¿fḻı ±ıÀ·ı ±‹Îfl΋Î_ Õ¬· fiÎ ¿flÌÂ.” ¿ıÀ·Î_ ¤Î√ÌÿÎfl˘fiÎ_ ÷˘ŒÎfi
»ı ±Î ⁄‘Î_ ÷˘, ’HΠ©ÎI‹Î ËÎ◊‹Î_ ±Î‰Ì √›˘ ±fiı ’Î_« ‰Î@›˘,        ÿÎÿÎlÌ — ÷tfi »^ÀÎ, Ï⁄·¿<· »^ÀΠˢ› ÷˘› ±Î‰ı. ±ı ÷˘
±ıÀ·ı ⁄Á ◊¥ √›_.                          ¤flı·˘ ‹Î· »ı, ≥Œı„@À‰ »ı ±ı. ≥Œı@À ±ÎM›Î ‰√fl flËı fiËŸ.

         ‹@÷ flËı‰_ V‰-‹fi ◊¿Ì...                 flÎhÎı ¨CÎ ±Î‰÷Ì Ë˘› fiı, ÷˘ …flο «Ò_ÀÌ ¬HÎÌfiı ⁄ıÁÌfiı
                                  ΩB≤Ï÷ flάΩı ¿ı ⁄ıÁfiı ⁄Î. ±Î ⁄Ë ÿËÎÕÎ ¨C›˘ »ı ÷ı ?
   ’˘÷Îfi˘ ‹÷ … fiÎ flά‰˘. ÁIÁ_√‹Î_ ⁄‘Î_ ¿flı ±ı‹ ¿fl‰_.
                                     ±fiı ÷ı fiÎ ‹Îfiı ±ı‰_ fi◊Ì, ‹ÎfiÌ Ω›. ‹fi ΩıÕı ⁄ÌΩı {CÎÕ˘
fiËŸ ÷˘ V‰E»oÿ ¿Ëı‰Î›. ÷ı ‹fiı ’Ò»÷Î_ ˢ› ÷˘› ÁÎfl_ ¿ı, “‹Îflı
                                  fiËŸfiı ±Î’HÎfiı ? ’»Ì ±ıfiı I›Î√ ¿flΉ÷Î fi◊Ì, ¿Â_ ÷˘ŒÎfi fi◊Ì
Â_ ¿fl‰_, ±Î‰_ ◊Λ ÷˘ ?” ÷˘ Ë_ Á‹…HÎ ’ÎÕ<_ ¿ı ±Î‹ ¿flΩı.
                                  ¿flΉ÷Î. fiËŸ ÷˘ ⁄Ë I›Î√ ¿flÎT›˘ ˢ› fiı I›Îflı Ï«ÕΛı·_ ˢ›. ËÎ,
   ‹fifiı ¿Ëı‰_ ¿ı “±Î‰_ fiËŸ «Î·ı. ±Î ±‹Îflı ÷˘ K›ı›ı ’ˢ_«‰_    ⁄Ë Ï«ÕΛı·_ ˢ›, ±Î’HÎÎ ⁄˘·÷Î ’Ëı·Î ⁄«¿<_ ¤flÌ ·ı. ÷ı «ÒÀÌ  _
»ı. ÷‹ı ±I›Îfl Á‘Ì √Î_ÕÎ ¿Îœı·Î. ˉı fiËŸ «Î·ı.”           ¬HÎ̱ı fiı ÷ı CÎÕ̱ı ⁄«¿_ ¤flÌ ·ı. ¿ÎflHÎ ¿ı Ï«ÕΛı·_ ‹fi ÷ı Â_
                                  ◊Λ ? ±Î ÷˘ …flΛ Ï«ÕΛı·_ fi◊Ì, µU¿ıflÎÀ »ı … fiËŸ ‹fi‹Î_. ±fiı
    ±’Îfl Á¬fiÎ ‹ÎÏ·¿ ◊‰_ »ı, ±Î K›ı› »ı fiı ¿ı ÿı‰·˘¿˘›
                                    ı
                                  µU¿ıfl·_ ¿>÷fl_ ¿ı‰_ ˢ› ? ⁄«¿<_ ¤flÌ ·ı. ÷ı ‹fiı› ±ı‰_ … »ı, ⁄Y›_.
»ıÀı flËÌfiı Ωı›Î ¿flı. ±ıÀ·ı ËÁ‰_ fiı ·˘À ŒÎ¿‰˘, ⁄ı ÁÎ◊ı ⁄fiı fiËŸ.
                                  ±ıfiı “±Î I›Î√ ◊Λ, ±Î I›Î√ ◊Λ”, ÷ı ¿oÀÎ‚Ì Ω› ’»Ì.
¿Î_ ÷˘ ·˘À ŒÎ¿ ¿Î_ ÷˘ ËÁÌ ·ı !
                                     ‹fi ¿o¥ ¬˘À<_ fi◊Ì. ‹fifiı ¿fl‰Îfi_ Â_ »ı ±ı ±Î’HÎı ΩHΉÎfiÌ
   ÷Îflı K›ı›ı ’ˢӫ‰ÎfiÌ ≥E»Î ¬flÌ ¿ı ? K›ı›ı ’ˢӫ‰_ ˢ› ÷˘
                                  …wfl »ı. ‹fi ÷˘ ÷‹Îflı ±ı¿ K›ı› fiyÌ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı ¿ı “‹Îflı …‰_
ŒıflŒÎfl ¿flΩı ⁄‘_, ÷˘ K›ı›ı ’ˢӫÎÂı. fiËŸ ÷˘ fiËŸ ’ˢӫΛ.
                                  »ı.” ‹fi ÁΫΠflV÷Î ’fl ˢ› ÷˘ ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·‰_. ±fiı
          fiı ‹fi Ãı¿ÎHÎı ⁄ıÁı !              ‹fi ¨‘ı flV÷ı ·¥ …÷_ ˢ› ’»Ì ±Î’HÎı ±ıfiı ‹ÎflÌ-Ã˘¿Ìfiı ±Î’HÎÎ
                                  K›ı› ÷flŒ ·¥ …‰Îfi_. @›Î_ …‰_ ±ı ±Î’HÎı Ωı‰Îfi_ »ı. ±Î’HÎı Â_
   iÎÎfi µI’Lfi ◊Λ ÷˘ ‹fi Ãı¿ÎHÎı flËı. fiËŸ ÷˘ ±ı‹ ÷˘ ‹fi      K›ı› »ı ±ı fiyÌ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ±Î’HÎı @›Î_ …‰_ »ı ±ı fiyÌ ¿fl‰_
‹Îfiı ¿ı ?                             Ωı¥±ı ¿ı fiÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ?
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ ‹Îfiı …flΛ.
                                          Á΋, ÿ΋, ÿoÕ, ¤ıÿ ‰Õı !
   ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ ÷˘ µ»Î‚Ìfiı ŒıÓ¿Ì ÿı. ÷Îflı ‹Îfiı »ı ‹fi ?
                                    ‹fifiı ±ı‰_ fi◊Ì ¿ı ±Î … Ωı¥±ı »ı. ±ı fiÎ fi ’ÎÕı. ’Î_«-
   ≠ffi¿÷ν — ˉı ÁÌ‘_ ◊¥ √›_ »ı. ‹fi◊Ì »^ÀÎ flËı÷Πˢ›,      ÁÎ÷ ‰¬÷ ’»Ì ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı …⁄fl…V÷Ì◊Ì ’Î¥ ÿ˘fiı ÷˘ ’»Ì ±ı‹Î_
÷˘ ±Î ω«Îfl … fiÎ ±Î‰ı fiı ?                     Àı‰ ’ÕÌ Ω›.
442                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                  443

   ≠ffi¿÷ν — …⁄fl…V÷Ìfi_ ÷˘ ±Î’ fiÎ ¿Ë˘ »˘ fiı ¿ı ‹fi µ’fl            ‹fi ‰Î‚‰ÎfiΠω‘ ω‘ ‹Î√˘˝...
…⁄fl…V÷Ì fiÎ ¿fl‰Ì.
                                    ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ¿Ëı·_ ¿ı ‹fi ⁄Ë ¿Òÿο>ÿ ¿fl÷_ ˢ› ÷˘ ’|˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ iÎÎfi‰Î‚˘ ˢ› ÷ıfiı. ’HÎ iÎÎfi fiΠˢ› ÷ıHÎı   ±Î’Ì ÿı‰Îfi˘. ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?
÷˘ …⁄fl…V÷Ì ¿fl‰Ì … Ωı¥±ı fiı ! iÎÎfi ˢ› ÷ıfiı ‹fifiÌ …wfl
                                                              ı
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄ÌΩ ·˘¿˘fiı, …ıHÎı ±Î iÎÎfi ·Ì‘_ fiΠˢ› ÷ıfi.
fiËŸ. ‹fi ’»Ì ±ı iÎı› ◊›_ fiı ±Î’HÎı iÎÎ÷Î ◊›Î. T›‰ËÎfl …\ÿÌ
                                 iÎÎfi ·Ì‘_ ˢ› ÷ıHÎı ÷˘ Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. iÎÎfi ·Ì‘_ fiΠˢ› ±ıHÎı
Ω÷fi˘ ◊¥ √›˘ fiı ! ±Î ⁄Î…\ Õ<_√fl˘ ÿı¬Î›, ¬ÌH΢ ÿı¬Î› ÷ı◊Ì
                                 ’·ÀÌ ¬‰ÕΉ‰Ì ’Õı. ‹fifiı ¤Î‰÷_ ±Î’Ì ÿı ±ıÀ·ı ’ı·_ ⁄Ì…\_ »˘ÕÌ
±Î’HÎfiı Â_ fi¿ÁÎfi ? ’HÎ …ıfiı iÎÎfi fi◊Ì, ±ı ÷˘ ‹fi‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl
                                 ÿı. ±ı¿ À˘’·Ìfi_ ¬Î¥ …‰_ ˢ› ÷ı ’Î»Ì ⁄Ì∞ À˘’·Ì ‹Ò¿Ì ±Î’̱ı
◊¥ … Ω›. ±ıfiÌ ≥E»Î fiΠˢ› ÷˘›ı ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ Ω› !
                                 ±ıÀ·ı ±Î ¬Î‰Î ‹Î_Õı, ÷ı ’ı·_ flËÌ Ω›.
   ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ‰¬÷ı ±Î’ı ‹fifiı ‹Îfl‰Î ‹ÎÀı ¿ÌÏ‹›˘
                                    ≠ffi¿÷ν — ‹fifiı ’λ\_ ‰Î‚‰Î ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ?
⁄÷ÎT›˘ Ë÷˘ ¿ı ‹fi ¿Ëı ¿ı ±Î…ı ◊ÕÛ @·ÎÁ‹Î_ …‰_ »ı, ÷˘ ŒVÀÛ
@·ÎÁ‹Î_ …‰_.                              ÿÎÿÎlÌ — ’λ\_ ‰Î‚‰Î ‹ÎÀı ‹fifiı Â_ √‹ı »ı ±ı Àı‰ ±Î’HÎı
                                 ΩHÎ‰Ì Ωı¥±ı. ±ıfiÌ ÂÌ ÂÌ ¿<Àı‰ »ı ÷ı ±Î’HÎı ΩHÎ‰Ì Ωı¥±ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄fl˘⁄fl. ‹fifi_ «·HÎ fiÎ «Î·‰Î ÿ¥±ı I›Îflı
                                 ËÎ, ±ıfiı Õ<_√‚ÌfiÎ ¤∞›Î_ ¬Î‰ÎfiÌ Àı‰ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ¬‰ÕΉÌ
‹fi Á‹∞ Ω› ¿ı ˉı ±Î ÁÎËı⁄ ±Î’HÎÎ ¿Î⁄Ò‹Î_ fi◊Ì. ±fiı         ÿı‰Î. ±ıÀ·ı ±ıfiı ¿Ëı‰_ ¿ı ±Î ¿<Àı‰ ⁄_‘ ¿flÌ ÷˘ ÷fiı Õ<_√‚ÌfiÎ_
’»Ì ±ı Ωıflı fiËŸ ¿flı, …\·‹ fiËŸ ¿flı. ‰¬÷ı Ωıfl ¿flÂı ’HÎ       ¤∞›Î_ ¬‰ÕÎ‰Ì ÿ™. ±ıÀ·ı ‰‚Ì …Âı.
…\·‹ fiËŸ ¿flı. ±ı ΩHÎı ¿ı ±Î ¿Î⁄Ò‹Î_ »ı ÷˘ I›Î_ Á‘Ì …\·‹
¿flÂı. ‹ÎÀı √Î_É_ … fiËŸ. ±ı ±Î‹ ¿flı ÷˘ ±Î’HÎı ±ı◊Ì ¨«_         ≠ffi¿÷ν — ±fiı »÷Î_› fi ‰‚ı ÷˘ ?
¿fl‰_. ±ıfi_ fi΋ ω‰ı¿ ¿Ëı‰Î›. ±ı¿ ÁÎËı⁄ ‹fiı ¿Ëı »ı, ‹ÎflÎ◊Ì       ÿÎÿÎlÌ — fi ‰‚ı ÷˘ ‹fifiı √Î_ÉÎfi_ … fiËŸ. ‹fi ±ı «ı÷fi
wÏ’›Î »^À÷Î fi◊Ì. ÷˘ ‹ıÓ ±ı‰_ ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ÷‹Îflı flÌZÎÎ ·¥fiı     fi◊Ì, fi’_Á¿ »ı. ±fiı ±Î’HÎı «ı÷fi »Ì±ı. «ı÷fifiı fi’_Á¿ Â_
±Î‰‰_ ±fiı fl˘¿ÕÎ ’ˆÁÎ ±ÎÀ·Î ΩıÕı ·¥ ±Î‰˘ fiı flV÷΋Î_ ‰ıfl÷Î     ¿fl‰ÎfiÎ Ë÷Î ÷ı ? “ÿÎÿÎfiÌ ±ÎiÎÎ◊Ì ⁄˘·_ »\_, √ıÀ ±ÎµÀ !” ¿Ë̱ı
‰ıfl÷Î ±Î‰˘. ‹fi ΩHÎı ¿ı ±Î ÷˘ ±Î’HÎÎ ¿Î⁄Ò‹Î_ … fi flèÎÎ.       ±ıÀ·ı «Ò’ ◊¥ …Âı.
±Î ÷˘ ÿÎÿÎfiÎ ¿Î⁄Ò‹Î_ …÷Î flèÎÎ. ±ıÀ·ı ‹fi ÀÎœ<_ ’ÕÌ Ω›. ‹fifi_
±’‹Îfi ◊Λ fiı ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ±Î⁄w …÷Ì flËı. ‹fifi_ ±’‹Îfi                    _
                                           ‹Ò{‰ı ‹fifiÌ ¿Òÿο>ÿ...
… ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ¿›* fi◊Ì fiı ! ‹fifi_ ±’‹Îfi … fi◊Ì ◊‰Î ÿÌ‘_.          ≠ffi¿÷ν — ‹fi‹Î_ ◊›Î ¿flı ¿ı ˉı …·ÿÌ ±Î ’Ò fl_ ◊¥ Ω›.
±ıfiı ‹Îfi‹Î_ fiı ÷Îfi‹Î_ … «œÎT›_ »ı.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ‹fifi˘ V‰¤Î‰ ÷˘ …ı‹Î_ ‹Ò¿˘ ÷ı‹Î_ µ÷Ή‚ ¿flı.
   “ŒVÀÛ @·ÎÁ‹Î_ …Ωı” ¿Ë̱ı, ÷ı ÿËÎÕı ‹fi {ΉÎ_ÿΉΠ¿flı !    Ë‹HÎÎ_ √ÎÕÌ‹Î_ …‰Îfi_ ˢ› ÷˘ I›Î_ µ÷Ή‚ ¿flı. ∂÷fl‰Îfi_ ˢ›
±ËŸ◊Ì ΩıÕı ·¥ …‰Îfi_ ˢ› ÷˘ ÃÌ¿ ‰Î÷ »ı. ±Î ΩıÕı ·¥ …‰Îfi_      I›Î_ µ÷Ή‚ ¿flı. F›Î_ ‹Ò¿˘ I›Î_ ‹fifi˘ V‰¤Î‰ … µ÷Ής›˘.
fiËŸ fiı ‰√fl ¿Î‹fi_ ËΛ ËΛ ¿flı !                  “{À ¿fl˘, {À ¿fl˘” ¿ËıÂı. {À ¿flÌfiı ÷˘ ÿÂÎ ◊¥ ‹ÎflÌ, ¿Ë̱ı.
444                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                 445

’HÎ ‹fifi˘ V‰¤Î‰ … »ı ±ı.                                        _
                                  ‘_‘˘ ±fiı ±Î‹Î_ ⁄ı … …B›Î±ı ‹fi flËı÷. ‘_‘΋Î_ ‰√fl ¿Î‹fiÎ ŒÎ_ŒÎ
   ˉı ±ı ÂÎ◊Ì ‹fi ¿Òÿο>ÿ ¿flı »ı. ‹fifiı ¿˘¥ ¿Î‹ ±ÎM›_       ‹Îflı fiËŸ, ±ı‰_ ¿fl‰Îfi_.
fi◊Ì. ‹fifiı ¿Î‹ ±Î’‰_ Ωı¥±ı. ‹fi fi‰fl_ ’Õı fiı ÷˘ “{À ¿fl˘,          ≠ffi¿÷ν — iÎÎfiÌfi_ ‹fi ÷˘ ‰Â‹Î_ ˢ› fiı ?
{À ¿fl˘” ¿ËıÂı. @›Î_ {À ¿fl˘ ? I›Îflı ¿Ë̱ı, “‹˘Z΋Î_”. I›Îflı ‹Ò±Î,     ÿÎÿÎlÌ — Ï⁄·¿<· ‰Â ˢ›, Á‹…HÎ’Ò‰˝¿fi_.
±I›Îfl Á‘Ì ±Î ⁄Î…\ “{À ¿fl˘, {À ¿fl˘” ¿Ëı÷_ Ë÷_ fiı !
                                     ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±ıfiı ¬˘flο ÂÎ ‹ÎÀı ?
   ±ıÀ·ı ‹fi ωfl˘‘ΤÎÁÌ »ı. ±ı‹Î_ ±ı¿ ≠¿Îflfi_ fi◊Ì. ±fiı …ı
⁄Î…\ ‹˘œ<_ Œıfl‰Ì ±Î’˘fiı ÷˘ ±ı ⁄Î…\ «Î·‰Î … ‹Î_Õı. ÷‹fiı Œıfl‰Ì       ÿÎÿÎlÌ — ¬˘flο ÷˘ ÿıË ¬Î›. ±‹Îflı ·ı‰Îÿı‰Î fiËŸ. ÿıËfiı
±Î’÷Î_ ±Î‰Õ‰_ Ωı¥±ı. ±ıfiı ‹ÎflÌ-Ã˘¿Ìfiı ¿Ë̱ı, “÷_ Œfl, ÷_ Œfl.”    ¿Â_ fiÎ ¿fḻı ÷˘ ÿıË ÷˘ ¬Î›. ±‹ı Œ@÷ ΩHÎ̱ı ±fiı …ı ˢ›
I›Îflı ±ı fiËŸ Œflı. ÷‹ı ±ıfiı Œıfl‰Ì ±Î’˘ fiı ! ‹fifi˘ V‰¤Î‰ »ı      ‹fi, ±ı ÏÕV«Î…˝ ‹fi ˢ›. ‹ËŸ «Î…˝ ¿flfiÎfl_ fiËŸ, ÏÕV«Î…˝ ‹fi.
±ı‰˘. ‹fifi˘ V‰¤Î‰ ±ı‰˘ »ı, ±ıfiı ±˘‚¬Ìfiı ¿Î‹ ·ı‰_ ’Õı. ±ıfiÎ      ±ı ˉı …ı ‹Î· ¤flı·˘ ÷ı Ïfi¿Î· ◊¥ Ω›.
Á΋Π◊‰Î‹Î_ ŒÎ›ÿ˘ fiËŸ.                                ÏfiI›ø‹, ±ÏfiI›ø‹ı...
   ‹fi ⁄Ë flÌÁΛ_ ˢ› ÷˘ ±ıfiı ŒÎ‰÷Ì ⁄ı ÏÀÏ¿À ±Î’Ì ÿı‰Ì,         ≠ffi¿÷ν (‹ËÎI‹Î) — ‹Îfl˘ ±ı¿ Á‰Î· Ë÷˘ ¿ı «flHΠωϑ
¬Â ◊¥ Ω› ±√fl Â̬_Õ ¤Î‰÷˘ ˢ› ÷˘ ¬‰ÕÎ‰Ì ÿı‰˘. ±ıfiı          »ı, fi‰ ¿·‹˘ »ı, ’»Ì ±Î fi‹V¿Îfl ωϑ »ı, ±ı ÿflfl˘… ◊÷Ì
±ı‰_ fi◊Ì ¿ı ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı »ı ‹Ëı‹Îfi. ±ı¿ ÷÷˚’Òfl÷Ì … Œ@÷ ±ıfiı     fi◊Ì. ±Î‹ ÿÎÿÎ Ïfifl_÷fl ›Îÿ flËı »ı ±fiı ±ÎiÎ΋Î_ flËı‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ
√˘‚Ì ¬‰ÕÎ‰Ì ÿ˘ ÷˘ «ÎS›_. fiËŸ ÷˘ ±À¿ı ÷ı CÎÕ̱ı ÿ‹ ¿ÎœÌ       flËı, ±ı ⁄‘_ flËı ’HÎ ±Î ⁄‘_ ÿflfl˘… fi◊Ì ◊÷_. ¿˘”¿‰Îfl ◊Λ fiı
fiάı. ±ıÀ·ı ¿o¥ ¿Î‹ ±Î’Ì ÿı‰Îfi_, ⁄Á. fiËŸ ÷˘ ±Î’HÎfiı √˘ÿÎ      ¿˘”¿‰Îfl fiΛı ◊Λ ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?
‹Îfl ‹Îfl ¿›Î˝ ¿flı. {À ¿fl˘, {À ¿fl˘. ±flı, ’HÎ Âı‹Î_ {À ¿fl˘ ?
±Î ¿o¥ ¬Ì«ÕÌ ¿fḻı ÷˘› I›Î_ ±ı µ÷Ή‚ ¿flı. fiÎ ‹Ò¿Ì ˢ› I›Î_        ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ◊Λ-fiÎ ◊Λ ±ıfi˘ Á‰Î· … fi◊Ì.
Á‘Ì ¿Â_ fiËŸ ’Õı·Ì. ‹Ò@›Î ’»Ì ¿ËıÂı, “¬Ì«ÕÌ ‹Ò¿Ì ÷ı ◊¥        ±Î ¿fl‰_ Ωı¥±ı ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı ¿ı ‹fi ⁄Ì…ı fi‰fl_ ’Õu_ ±ıÀ·ı ±Î‹Î_
√¥ ?” ◊¥ √¥ »ı ?” ±flı, ’HÎ Ë‹HÎÎ_ ‹Ò¿Ì »ı fiı ! Â_ ÷‹ı        CÎη‰_. ±fiı ‘_‘΋Î_ ˢ› ’»Ì ±ı ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±Î ÷˘ ‘_‘΋Î_ fiÎ
÷˘ŒÎfi ‹Î_Õu_ »ı ÷ı ?                        ˢ› ±fiı ’»Ì fi‰fl_ ’Õu_ ˢ› ÷˘ ‹fifiı fi‰fl_ fiÎ flËı‰Î ÿı‰_. ±fiı
                                  ¬ÎÁ ¿fl‰Î …ı‰_ Â_ »ı ? ’ı·Ì …ı ±ÎI‹ÎfiÌ «flHÎωϑ »ı fiı, ±ı
   F›Î_ Ω› I›Î_ ±ıfiı µ÷Ή‚. Á_ÕÎÁ …‰ÎfiÌ µ÷Ή‚, ’ıÂÎ⁄
                                  ±ı¿·Ì ¿fl‰Î …ı‰Ì »ı. fiÎ ⁄fiı ÷˘ ÿÎÿÎfiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î√Ì ·ı‰ÎfiÌ. ÷˘
…‰ÎfiÌ µ÷Ή‚, LËΉ΋Î_ µ÷Ή‚, ¬Î‰Î‹Î_ µ÷Ή‚, ∂É΋Î_ µ÷Ή‚,
                                  ±Î’H΢ √fi˘ fiËŸ ¿˘¥ Ω÷fi˘.
√ÎÕÌ‹Î_ ⁄ıÁ‰Î‹Î_ µ÷Ή‚, µ÷fl‰Î‹Î_ µ÷Ή‚, F›Î_ fiı I›Î_ µ÷Ή‚,
µ÷Ή‚ fiı µ÷Ή‚. ±ı‰˘ ‹fifi˘ V‰¤Î‰ fi◊Ì ·Î√÷˘ ÷‹fiı ?             ≠ffi¿÷ν — ±Î¬˘ Ïÿ‰Á ±_ÿfl flÀHÎ ◊Λ »ı ¿ı “Ë_ ©ÎI‹Î
                                  »\_”, ¿Îfifiı Á_¤‚Λ ±ı‰_ ⁄˘·ı ÷˘ ÁÎfl_ ?
   ‹fifiı ¬˘flο ±Î’‰˘ Ωı¥±ı, ¿·Î¿-ÿ˘œ ¿·Î¿. ‹fi Ïfifl_÷fl,
ZÎHΉÎfl ⁄ÌΩ ¿Î‹‹Î_ fiÎ flËı ±ı‰˘ ¬˘flο ±Î’Ì ÿı‰Îfi˘. ±‹Îflı         ÿÎÿÎlÌ — ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±ıfiÌ ‹ı‚ı … flèÎÎ ¿flı »ı fiı ?
446                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                   447

   ≠ffi¿÷ν — ±ıfiÌ ‹ı‚ı … flèÎÎ ¿flı.               ‰Î_«‰Î◊Ì, …ı Á‹…‰Î◊Ì ‹„@÷ fiÎ ◊Λ, ±ı ‰Î_«‰_-Á‹…‰_ ⁄˘Ωw’
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı A›Î·‹Î_ flèÎÎ ¿flı. ±fiı ÿÎÿÎ ÷˘ ›Îÿ …
                                 »ı. ±ı ÷˘ ’ı’flı› ‰Î_«‰Î … ’Õı fiı, ÀÎ¥‹ ÷˘ ¿Îœ‰˘ ’Õı fiı √‹ı
flèÎÎ ¿flı, fiËŸ ?                          flV÷ı. ‹fifi˘ ¬˘flο »ı ’ı’fl ±ı. ‹fifiı ¬˘flο fiÎ Ωı¥±ı ? ±Î
                                 ÿıËfiı »ı ÷˘ ’ı’fl ¬‰ÕΉ̱ı ÷˘ ¬Î› ? ÿıËfiı ÷˘ ÿ΂, ¤Î÷, ·ÎÕ<,
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ.                        Âο ⁄‘_ ˢ› ÷˘ ÿıË ¬¥ Ω›. ±fiı ’ı’fl ‹fifi˘ ¬˘flο »ı. ±ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı fiÎ ¿Ë̱ı ÷˘› ±Î‰Ìfiı ∂¤Î flËı.        Á‰ÎflfiÎ ’ˢfl‹Î_ ∂ÃÌfiı, ’ı’fl …\±˘ »˘ fiı ◊˘Õ<_CÎb_ ? fi◊Ì Ωı÷Î ?
   ≠ffi¿÷ν — ±_ÿfl◊Ì ±Î‹ Ω√˛÷ ◊Λ ¿ı «Î·˘, «flHÎωϑ Âw        ÁIÁ_√‹Î_ ‹fifiı ¬˘flο ±Î’HÎı fiÎ ±Î’̱ı ±ıÀ·ı ±ı ±Î’HÎfiı
¿fḻı. ’λ\_ ±_ÿfl◊Ì ±ı‰_ ’HÎ ⁄÷ÎÕı ¿ı ±Õ‘Î ¿·Î¿ ’»Ì.       ¬Î¥ Ω›. ±ıfiı ¬˘flο fiά‰˘ … ’Õı. ’ı·Î‹Î_ T›‰ËÎfl‹Î_ ÷˘
                                 ±Î’HÎfiı ¬˘flο ‹Y›Î … ¿flı ±ı‹ fiı ±ı‹. ’ı·˘ ¿Â_ ⁄˘·ı ÷ı ’Ëı·Î_
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄÷ΉfiÎfl ±Î’HÎÎ ’ZÎfi˘ Lˢ›, ωfl˘‘ ’ZÎfiÎ
                                 ±Î’HÎı ±Î’Ì ÿ¥±ı. ±ıÀ·ı ±ı‰_ ‹fifiı ¬˘flο ‹Y›Î ¿flı. ±Î
⁄‘Î. ±Î’HÎÎ ’ZÎfi_ ¿˘HÎ ±ı ±˘‚¬‰_ Ωı¥±ı fiı ? ±Î’HÎı ¿fl‰_
                                 ÁIÁ_√‹Î_ ¿›˘ ¬˘flο ‹‚ı ? ±Î‹Î_ ˢ› fiËŸ. ±Î‹Î_ ±Î’Ì ÿı‰Îfi_
ˢ› I›Î_ ±ÎÕ<_ ¿fl‰Î Ω› ±ıÀ·ı ΩHΉ_ ¿ı ωfl˘‘ ’ZÎfi˘ ±ÎT›˘.
                                 fiËŸ fiı ?
±_ÿfl ’ıÁ‰Î … fiËŸ ÿı‰Îfi˘. “√ıÀ ±ÎµÀ” ¿Ë̱ı.
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ¿˘HÎ ⁄÷Ή÷_ ËÂı ? ‹fi ⁄÷Ή÷_ ËÂı ?
                                    ‹fi ΩıÕı ◊˘Õ<_ CÎb_ ⁄˘·ı ±ıÀ·ı ‹fifiı ’ı·_ ⁄Ì…\_ ¿Î›˝ ⁄_‘ ◊¥
                                 Ω›. ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î „V◊fl ◊Λ. ’»Ì Ωı ‰Î_«‰_ ˢ› ÷˘ ‰Î_«› ¬fl˘.ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ωfl˘‘ ’ZÎfiÎ ⁄‘Î.                ±ı ‰Î_«ı ÷˘ ±ÎI‹Îfi˘ µ’›˘√ ¿›˘˝ ¿Ëı‰Î›. fiËŸ ÷˘ „V◊fl ◊Λ,
   ‹fifi_ ÷˘ ¿Â_ ±Î’HÎı ‹Îfi‰Îfi_ … fi◊Ì. ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı      ±ıÀ·ı ±ı› ±ÎI‹Îfi˘ µ’›˘√ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ’»Ì
ÂflÌfl «Î·ı ÷˘ ±_ÿfl◊Ì ·Ò_ÀÎ¥ Ω› ’»Ì. ±ı ±Î’HÎı fiËŸ ·ı‰Îfi_      ±_ÿfl ⁄˘·Î› ⁄˘·Î› ¿fl‰_ fiı ‹fifiı ¿Î‹ … Á˘Ó’ Á˘Ó’ ¿fl‰_. ⁄ÌΩı
fiı …√÷ ±Î¬_ ±ıfiÎ ’fl «Î·ı »ı. ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·ı »ı       ¬˘flο …‹‰Î fi Ω› ±ı ‰Ì÷flÎ√ ◊›˘. ⁄ÌΩı ¬˘flο …‹÷˘ ˢ›
±fiı ±Î ‹˘Z΋Î√˝ ±ıÀ·ı ÿÎÿÎfiÌ ±ÎiÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·‰Îfi_.        ÷˘ ±Î’HÎı ¿Î‹ Á˘Ó’̱ı fiı, ±ıÀ·ı ⁄ıfi˘ ωfl˘‘ΤÎÁ ◊Λ. ±ıÀ·ı
                                 ±Î ⁄‘_ ∂ÕÌ Ω›. ‰ÎHÎÌ ⁄˘·ı …\ÿÌ ±fiı ‹fi ω«Îflı …\ÿ_. ‰ÎHÎÌfiÎ
         ¬˘flο, ‹fifiÎ ‹˘Ë ‹…⁄...             ⁄˘·‰Î‹Î_ ’ı·_ ‹fi, ω«Îfl fiı ⁄‘_ ∂ÕÌ Ω›. ŒflÌ ±Î‰˘ ÷η
   ’V÷¿ ‰Î_«‰Îfi˘› ‹˘Ë, ±ı ±ı¿ ≠¿Îflfi˘ ‹˘Ë √HÎΛ »ı.       ‹‚‰Îfi˘ fi◊Ì ¿˘¥ ±‰÷Îfl‹Î_, ‹ÎÀı ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·˘.
Á‹… ’ÕÌ fiı ? ±Î ⁄‘Î_ ‹˘Ë … »ı. T›ÎA›Îfi ¿fl‰Îfi˘ ‹˘Ë, I›Î√         ≠ffi¿÷ν — ‹fifiı ÷˘ ±Î … ¬˘flο Ωı¥±ı »ı.
¿fl‰Îfi˘ ‹˘Ë, ±ıfiı› ¤√‰Îfiı ‹˘Ë ¿è΢. ‹ÒÏ»Û÷ ◊¥ Ω›.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ¿›˘ ?
   ≠ffi¿÷ν — ’V÷¿ Ωı fiÎ ‰Î_«ı ÷˘ ±ıfi_ K›Îfi ⁄Ì…ı «ÎS›_
Ω›fiı ?                                 ≠ffi¿÷ν — ÁIÁ_√fi˘ ….

   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ‰Î_«˘, ±ı‰_ fi◊Ì ¿Ëı÷˘. ‰Î_«˘ fiı ⁄‘_. ’HÎ …ı      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ı‰_ »ı fiı, ¿ı ‹fifi˘ V‰¤Î‰ ±ı‰˘ »ı ¿ı
448                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-10 (’Ò‰Î˝‘˝)  ‹fi ¿Î «·÷Î ÷fi «·ı...                  449

±Î ’¿Õı fiËŸ ±fiı ’¿ÕuÎ ’»Ì »˘Õı fiËŸ ±Î. ±Î …ı ’¿ÕÎ¥         ¿Î‹ ±Î’¢fiı, ±ıÀ·ı ‹fi ±ıfi_ ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flÂı. ±ı¿ ¿Î‹ ±Î’Ì
√›_ ±Î‹, ±ÀΉ̒ÀΉÌfiı ⁄‘_ «˘√flÿ‹◊Ì ’¿ÕÎ‰Ì ÿÌ‘_ ’»Ì ±ı        ÿı‰Îfi_ ±fiı …√÷ ¿S›ÎHÎ ±ı … ±Î’b_ ¿Î‹.
»˘Õı fiËŸ. ±ı ÁÎfl˘ V‰¤Î‰ ¿Ëı‰Î› fiı !
                                     ’˘÷Îfi_ ¿S›ÎHÎ ±ıÀ·ı Â_ ? …√÷fi_ ¿S›ÎHÎ ±ı … ’˘÷Îfi_
     ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ÁIÁ_√ fiÎ ‹‚ı ÷˘ ‹fi ¿oÀ΂ı.          ¿S›ÎHÎ. ‹ÎÀı ¿Î‹ ±Î’Ì ÿ˘ fiı ! ÷˘ ±ıfiı ‹ÎÀı ±Î‹ ¿flÂı, ÷ı‹
                                  ¿flÂı. ¿˘¥ …÷Î_ ˢ› ÷˘ ¿ËıÂı, “ËıÓÕ˘fiı, ÿÎÿÎfiı I›Î_.” ’»Ì ‹fiı›
     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı ±Î ’Ëı·_ ‹fi ’¿Õı fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹fi
                                  ±ı‰_ ¿Î‹ ¿flÂı.
±Î ’¿Õı ÷˘ ‹fifi_ ‹flHÎ ◊Λ »ı. ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ ‹flHÎfiı ¿˘¥ ≥E»ı
fiËŸ. ’HÎ ±Î’HÎı ±ÎÕα‰‚Ì Á‹Ω‰Ìfiı ±ıfiı ’¿‰ÕÎ‰Ì ÿ¥±ı.                    v   v   v
’»Ì »ı ÷ı ±Î‹ ◊¥ Ω› ’»Ì. ’»Ì ±ıfiı »˘Õı fiËŸ. »˘Õı fiËŸ
±ıÀ·ı ΩHΉ_ ¿ı ¿flı@À ◊¥ √›_.
     ≠ffi¿÷ν — ÷˘›ı ‹fifi˘ V‰¤Î‰ ’λ˘ ’ı·˘ ’λ·˘ V‰¤Î‰
⁄÷ÎÕı.
     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ⁄÷Ήı fiı !
   ±Î ÷˘ ⁄‘Î ±_÷‹˝¬Ì ◊¥ √›Î. ±_ÿfl @›Î ˢ flËΠˈ, ±ı
⁄‘_ ÿı¬Î›.
     ≠ffi¿÷ν — …√÷ ¿S›ÎHÎfiÌ ‰Î÷ ¿flÌ, ‹fifiı ¿Ë̱ı ¿ı …√÷
¿S›ÎHÎ ¿fl‰Îfi_ »ı, ÷˘ ±ı‹Î_ ±ıfiı µ÷Ή‚ ÷˘ ±Î‰ı fiı ?
     ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ¬flÌ ‹{Î ±Î‰Âı. ±ıfiÎ_ ¬ÒHÎÎ ⁄Ë ‹˘ÀÎ »ı.
±Î¬_ ±ıfi_ Á¿Û· ⁄Ë ‹˘À<_ »ı. ±‹ı ±ı‹Î_ … ‹Ò¿ı·_ »ı ±‹ÎflÎ
                       ı
‹fifiı. ÷ı flÎ÷-ÿËÎÕ˘ ¬ÒHÎÎ ¬˘Y›Î … ¿flı ±ıfiÌ ‹ı‚. ±ı Œ·ÎHÎΤΥfiı
iÎÎfi ±Î’̱ı, Œ·ÎHÎΤΥfiı ±Î‹ ¿fḻı, ¬˘‚Ìfiı ±Î‰ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı.
±fiı ±Î’b_ ¿Î‹ ÷˘ ◊›Î … ¿flı.
   ±ı VÀıÕÌ („V◊fl) flËı ±fiı ±Î’HÎfiı ËıflÎfi fiÎ ¿flı. ±ı ∞‰÷_
flËı. ±ı ±Îfi_ÿ‹Î_ flËı fiı ±Î’HÎfiı ±Îfi_ÿ‹Î_ flάı ±ı‰Ì ¤Î‰fiΠˉı
¤Î‰‰Ì Ωı¥±ı. ±ıfiı ‹ÎÀı ‹fifiı Â_ ¬˘flο ±Î’‰˘ Ωı¥±ı ¿ı
“…√÷fi_ ¿S›ÎHΠˢ, ÷ı ±ı ¿S›ÎH΋Î_ ÏfiÏ‹kÎ ◊™.” ±ıÀ·ı ‹fifiı

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:12
posted:5/19/2010
language:Finnish
pages:60