06 pg 247 to 272 by EternalHappiness

VIEWS: 12 PAGES: 13

									                                  248                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

                                          ˉı ‹Ò_{‰ı T›‰ËÎfl ¿ÊΛ˘ !
                                      ¿ÊΛ˘ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ‹˘‚Î ◊¥ Ω›. ±Î ¿ÊΛ˘, ¬Î·Ì T›‰ËÎfl
                                  ¿ÊΛ˘ »ı. ¬flı¬fl Ïfiç› ¿ÊΛ˘ fi◊Ì ±Î. ’HÎ ÷ı ‹˘‚Î ◊÷Î_ Ω›.
                                  »ı‰Àı T›‰ËÎfl ¿ÊΛı › fi ˢ‰Î Ωı¥±ıfiı ?
                                     ≠ffi¿÷ν — ±Î …ı T›‰ËÎfl ¿ÊΛ˘ »ı ±ı … ⁄Ë ‹Ò_{‰ı »ıfiı !
                                     ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Î’HÎÎ iÎÎfi ’»Ì ¿ÊΛ˘ ‹Ò_{‰÷Î ËÂı ?
              [5]                      ≠ffi¿÷ν — ±ı ¿ÊΛ˘ ◊Λ »ı ±Î ŒÎ¥· fi_⁄fl ±ı¿‹Î_, ±ı ⁄Ë
             “Lˢ› ‹Îfl_”                ‹Ò_{‰ı »ı. ±ıÀ·ı ±Î¿<‚÷Î ◊Λ, @·ı ◊›Î flάı ’»Ì.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷‹fiı ◊÷˘ fi◊Ì fiı ’HÎ ?
        ’»Ì ÷˘ …‰_ … ’ÕÂı ‹˘ZÎı !
                                     ≠ffi¿÷ν — ‹ÎL›÷΋Î_ ÷˘ ±ı‹ »ı … ¿ı ‹fiı fi◊Ì ◊÷˘. ’HÎ ÷˘›
    ±Î’b_ ÷˘ ZÎΛ¿ Á‹Ï¿÷ »ı. ±ıÀ·ı ÁQ›¿˚ ÿ½fi◊Ì ›ı CÎb_ ¨«_   ±fi¤‰ …ı »ı fiı, ±ı ±fi¤‰ √‹÷˘ fi◊Ì.
»ı. ˉı ÁQ›¿˚ ÿ½fi ±ıÀ·ı Â_ ¿ı …ı ÿΔÕÎ◊Ì ΩH›_ ¿ı ±Î Ë_ Lˢ›,       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷‹ı ±ıÀ·_ … ¿Ë˘ ¿ı, ±Î “‹Îfl_ Lˢ›” ±ıÀ·ı ÷‹fiı
Ë_ ©ÎI‹Î »_, I›Îfl◊Ì …ı …ı ¿«fl˘ fiÌ¿‚ı ÷ı ‹Îfl_ Lˢ›. ÁQ›¿˚ ÿ½fi   ±Õı … fiËŸ. …ı ‹ÎL›÷΋Î_ »ı ±ı … ÷‹ı ⁄˘·˘ ÷˘ ±Õı fiËŸ ¿ı ±Î
…ı ÿËÎÕı ◊Λ, ±ı¿ √_ÃÎb_ …ı Á¬ «ÎA›_ ÷ı Ë_, ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ±Î ¿«fl˘,   “‹Îfl_ Lˢ›”. ±ı ÷‹ı “‹Îfl_ fiËŸ” fiËŸ ⁄˘·˘ ÷˘ ‹ËŸ ’ıÁÌ …Âı.
⁄Ì…\_ ⁄‘_ µÿ›¿‹˝ »ı. ¿˘”¿ Œıfl˘ ÁÎfl_ fiÌ¿‚ı, ¿˘”¿ ¬flÎ⁄ fiÌ¿‚ı, ⁄√ÿ˘
fiÌ¿‚ı ’HÎ ÷ı ±Î’HÎÌ Ω÷fiı ¿ËÌ ÿı‰Îfi_, ¿ı ¤¥ ±Î ⁄‘_› »ı ÷ı “Lˢ›      ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı CÎÕÌ CÎÕÌ ⁄˘·‰_ ’Õı ?
Ë_.” ÷ı◊Ì ÁQ›¿˚ ÿ½fi Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ‹fiı ’ÎQ›Î ’»Ì Ωı ÷Îflı ‹˘ZÎı fiËŸ     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÷˘ ⁄˘·‰_ … ’Õıfiı ÷ı CÎÕ̱ı. ’ı·Î_ ‹ËŸ
±Î‰‰_ ˢ› ÷˘› ±Î‰‰_ ’ÕÂı. ‹ÎÀı ±ËŸ ±Î‰÷Î_ ’Ëı·Î_ ω«Îfl ¿fl…ı !    ’ıÁ‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ ¿flı ÷˘ ±Î’HÎı fiÎ Á‹∞±ı ¿ı, “±ı›, ‹Îfl_ fiËŸ. ’Îfl¿Î
                                  CÎflfi_ ±ËŸ @›Î_ ’ıÁ‰Î ±ÎT›˘ »\_ ?” ±Î‰Ì flÌ÷ı ⁄˘·‰_ ’Õı. T›‰ËÎfl
      “Lˢ› ‹Îfl<_”, I›Î_ fi ˢ› flÎ√-¶ıÊ !           ±ıfi_ fi΋ ¿ı ÂOÿıÂOÿ ⁄˘·‰˘ ’Õı.
   ≠ffi¿÷ν — ‹ËŸ◊Ì …ı ≠ıflHÎÎ ◊Λ »ı ±ı ŒÎ¥· ¿Ëı‰Î› ±ıÀ·ı        ≠ffi¿÷ν — ¿·Î¿ ’»Ì A›Î· ±Î‰ı ¿ı ±Î “‹Îfl_ fi◊Ì”.
±ı ŒÎ¥·fi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰˘ ’Õıfiı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ⁄˘·Ì±ı ÷˘ ŒflÌ ±Î‰ı … fiËŸfiı ! “…÷_ flË_
   ÿÎÿÎlÌ — Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿flı ±√fl ÷˘ ±ı‰_ ⁄˘·ı ¿ı “‹Îfl_      »\_” … ¿Ëı. ±Î’HÎfiı ±Õı fiËŸ ±Î ÷˘.
Lˢ›” ÷˘› »^Àı, fiËŸ ÷˘ «˘ÓÀı. …\ÿ_ Ωı¥±ı ÷˘› »^ÀÌ Ω›. ±ı ÷˘ Â_
                                          “Lˢ› ‹Îfl<_” ¿Ëı÷Î_ … ∂Õı !
¿Ëı »ı, ÷‹ı flÎ√-¶ıÊ ¿fl˘ ÷˘ ÷‹fiı «˘ÓÀÂı, fiËŸ ÷˘ fiËŸ «˘ÓÀı. ±ıfiı
…\ÿ_ …\±˘ ÷ı CÎÕ̱ı flÎ√-¶ıÊ fiΠˢ› ±√fl “‹Îfl_ Lˢ›” ±ı‹ ¿Ëı ÷ı      ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Î ¬·ÎÁÎ ¿flÌ ·˘ fiı ! ±Î ÷˘ ⁄‘_ ωiÎÎfi »ı.
CÎÕ̱ı flÎ√-¶ıÊ fiΠˢ›. ‹ÎflÌ «Ì… µ’fl flÎ√-¶ıÊ Ë˘›fiı ?         ±fiı ÷ı ≠‹ÎHÎı flËı … ’λ\_. ±Î iÎÎfi ±Î’ı·_ »ı fiı I›Îfl◊Ì … ⁄‘_
“Lˢ› ‹Îfl_”                         249   250                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

±ı@{ı@À »^À<_ ’ÕÌ Ω›. ±√fl ÷˘ ¿ÂÌ ±Õ«HÎ ◊Λfiı ÷˘ “‹Îfl_ V‰w’        ≠ffi¿÷ν — Âw±Î÷fiÌ ±‰V◊α˘‹Î_ ⁄˘·‰Îfi_, ’»Ì ÷˘
Lˢ›” ±ı‹ ¿Ë˘fiı, ÷˘› »^À<_ ’ÕÌ Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹Îfl_ ±fiı ÷‹Îfl_ ⁄ıfiÌ   ’fl‹fiLÀ ±ı‰_ ◊¥ Ω›fiı ? ±ıÀ·ı Ë‹HÎÎ_ ⁄˘S›ı flά‰Îfi_ ?
‰E«ı ·Î¥fi ±˘Œ Õ̋οı˝Âfi fiÎ¬Ì »ı. ±ıÀ·ı ¿o¥¿ {CÎÕ˘ ◊Λ ±ı ⁄ıfi˘
                                     ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ Ë…\ Âw±Î÷ ÷˘ Ë‹HÎÎ_ … ◊¥ »ıfiı ! ¿Ëı‰Î‹Î_
’λ˘, ±ıÀ·ı ±Î “‹Îfl_ Lˢ›” ¿Ëı, ÷˘ »^À<_ ◊¥ √›_. ‹fifi˘ ⁄√ÿ˘,
                                  Â_ ‰Î_‘˘ »ı, “‹Îfl_ Lˢ›”. ⁄Á ‘Ì‹ı flËÌfiı ‹fi‹Î_, ‹˘Àı◊Ì fiËŸ
Ï«kÎfi˘ ⁄√ÿ˘, √‹ı ÷ı‰Î_ ω«Îfl˘‹Î_ ‹fi «œÌ √›_ ˢ›, ÷˘ “‹Îfl_ Lˢ›”
                                  ⁄˘·‰Îfi_ ! ‹fi‹Î_ ⁄˘·‰_ ¿ı “‹Îfl_ Lˢ›”. ±Î Ï÷ΩıflÌfiÌ ±ÎÁ’ÎÁ
±ı‹ ¿Ë̱ı ¿ı »^À<_ ◊¥ Ω›, ±ı¿ … ÂOÿ◊Ì. ±ı ⁄˘·‰ÎfiÌ … …wfl.
                                  ’˘·ÌÁ‰Î‚Πˢ› »ı. ÷ı flÎ÷ı ⁄Îfl ‰Î√ı ÷˘ ⁄Îfl ‰ÎB›ÎfiÎ CÎ_À ‰√ÎÕı.
±ıÀ·ı ±Õı fiËŸ ±Î’HÎfiı ! »ı … fiËŸ ±Î’b_ V‰w’ ±ı. ‹ËŸ √Ò_«Î‰
                                  ±ı¿ ‰ÎB›Î ˢ› ÷˘ ±ı¿fi˘ CÎ_À ‰√ÎÕı ±fiı ’λ\_ ¿·Î¿ı ¿·Î¿ı ⁄˘·ı,
÷˘ «˘ÓÀÌ ’Õı, ±ıfi˘ ⁄˘Ωı flËı ’»Ì. ±fiı √Ò_«Î‚˘ ±Î‰ı ÷˘ “‹Îfl˘ Lˢ›”
                                  “±· ⁄ı·.. ±· ⁄ı·..” ±ı‰_ ⁄˘·ı. ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı ⁄‘Λ ’˘·ÌÁ‰Î‚Î
±ı‹ ¿Ëı‰_. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹Îfl˘ Lˢ› ±Î ⁄‘˘ √Ò_«Î‚˘. √Ò_«Î‚Î ÷˘
                                  ÁÎ_¤‚ı, ⁄‘Λ ±Îfl΋◊Ì ÁÒ¥ Ω›. “±· ⁄ı·” ±ıÀ·ı Â_ ¿Ëı »ı ?
«_ÿ·Î·fiÎ »ı ⁄‘Î_. …√÷ “±‹Îfl_ »ı, ±‹Îfl_” ¿flÌfiı ±Î ‰‚B›_ »ı
¤Ò÷ ! ¬flÌ flÌ÷ı ±ı‹fi_ »ı fiËŸfiı, »÷Î_ “±‹Îfl_” ‹Îfiı »ı ±fiı ÷‹Îflı       “±· ⁄ı·” ±ıÀ·ı “±˘· ‰ı·”. ˉı ±ıÀ·_ ⁄˘·ı »ı, ±ıÀ·ı ’ı·Î_
¬flı¬fl “fi◊Ì ±‹Îfl_” ±ıÀ·_ ¿Ëı‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ ¢ »ı ? ±Î’b_ fi◊Ì ….     ’λÎ_ ÏfiflÎ_÷ı ÁÒ¥ Ω›fiı ’»Ì ? fiÎ ⁄˘·ı ÷˘ I›Îfl ’»Ì Â_¿Î ’Õı ¿ı
                                  ¿ı‹ Ë…\ ÁÎÕÎ ⁄Îfl ◊›Î ÷˘› ⁄˘S›˘ fiËŸ. À¿˘flı À¿˘flı ⁄˘·‰Îfi_, ±ı‰_
       “Lˢ› ‹Îfl<_” ¿èÎ_ ¿ı ⁄ıÃ˘ “V‰”‹Î_ !
                                  ±Î’HÎı ±ı ⁄˘·‰Îfi_. ⁄˘·‰Î◊Ì ’Òfl‰Îfl ◊Λ ¿ı, ’˘÷ı V‰w’‹Î_ »ı,
   ≠ffi¿÷ν — ±Î‹ ÷˘ …ıfiı µ’›˘√ fiÎ flËı÷˘ ˢ› ±ı V‰w’fiÌ      ΩB≤Ï÷’Ò‰˝¿ »ı ±fiı “‹Îfl_ Lˢ›” ¿Ëı »ı.
⁄ËÎfl … ¿Ëı‰Î›fiı ?
                                      V‰w’‹Î_ flèÎÎ, ±ıfiÌ ¬ÎhÎÌ Â_ ? I›Îflı ¿Ëı, ¿˘¥ œı¬Î‚˘ ‹Îflı,
   ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ’HÎ Ïfl·ıÏÀ‰ ‰V÷ ±Î‰ı ÷˘ ±Î “‹ÎflÌ Lˢ›” ±ı‹    ÷ı CÎÕ̱ı ±ıfiı ÷fl÷ … ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î “‹Îfl_ V‰w’ Lˢ›”. ±ıÀ·ı
¿Ëı ±ı “V‰w’”‹Î_ »ı. I›Îflı ±ËŸ V‰w’‹Î_ ⁄ıÁÌfiı ⁄˘·ı »ı. fiËŸ ÷˘    Â_ ? ¿ı ’˘÷ı V‰w’‹Î_ ⁄ıÁÌfiı ⁄˘·ı »ı ±Î. √‹ı ÷ı‰_ Ïfl·ıÏÀ‰ ±Î‰ı ÷˘
⁄˘·Î› fiËŸ. ⁄ËÎfl ∂¤˘ ˢ› ÷˘ ⁄˘·Î› fiËŸ. ±Î “‹Îfl_ Lˢ›”. ±Î      “‹Îfl_ V‰w’ Lˢ›” ⁄˘·ı ¿ı »^Àu˘.
±ıÀ·ı ±Î V‰w’‹Î_ »ı. «˘A¬_ »ı ÷˘ ’»Ì ¿Â_ flèÎ_ ?
                                     ≠ffi¿÷ν — CÎHÎÌ ‰¬÷ ΩB≤Ï÷ flËı »ı ¿ı, ±Î “‹Îfl_ V‰w’ Lˢ›”,
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ⁄‘Î Á_Ωı√˘‹Î_ “‹Îfl_ Lˢ›” ±ı‰_ fiÎ flËı, ÿÎÿÎ.
                                  ÁË… flÌ÷ı flËı »ı. CÎHÎÌ ‰¬÷ ΩB≤Ï÷ flËı÷Ì fi◊Ì ±fiı ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı “÷Îfl_ »ı” ±ı‰_ ·Î√ı »ı ÷fiı ?           …‰Î› ±ı Ïfl·ıÏÀ‰ ‰V÷‹Î_.
   ≠ffi¿÷ν — ±ı‰˘ ¿Â˘ ¤Î‰ fiΠˢ› ¿ı ±Î ‹Îfl_ »ı ¿ı fi◊Ì, ±ı‰_.      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷˘ ±Î‰_ ¿Ëıfiı ! “‹Îfl_ V‰w’ Lˢ›” ±ı‹ ¿Ëı‰Îfi˘
               ˝
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı µ’›˘√’Ò‰¿ fi◊Ì flËı÷_ ±ı‹. ±ı‹ fiı ±ı‹ ÷˘ flËı   ±P›ÎÁ ¿fḻıfiı ±ıÀ·ı ΩB≤Ï÷ ±Î‰Ì Ω›. ±P›ÎÁ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı.
»ı, ’HÎ µ’›˘√’Ò‰˝¿ flËı‰_ Ωı¥±ı ¿ı “Lˢ› ‹Îfl_”. ±Î’HÎı “Lˢ› ‹Îfl_”
                                     ≠ffi¿÷ν — CÎHÎ̉Îfl ¿˘¥ Ïfl·ıÏÀ‰ ‰V÷ ±◊‰Î Á_›˘√ ˢ› fiËŸ
⁄˘·Ì±ı ±ıÀ·ı ‹ËŸ ⁄ÌΩ ⁄‘Î ⁄ıÃÎ »ı ±ı ÁÎ_¤‚ı fiı ¿ËıÂı, ±˘Ë˘Ë˘ !
                                  I›Îflı ±ı‰_ ·Î√ı »ı ¿ı Ë_ V‰w’‹Î_ »\_.
±Î’HÎÌ ÁÎ◊ı «˘A¬_ … ⁄˘·ı »ı ˉı. ⁄Ï©, ‹fi fiı Ï«kÎ fiı ±ı‹fiı ¬ÎhÎÌ
◊¥ Ω› ¿ı ˉı ±Î “±ı” ’ZÎfiÎ ◊¥ √›Î, ˉı ±Î’b_ «Î·ı fiËŸ.          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄fl˘⁄fl »ı. ‰Î_‘˘ fiËŸ. Á_›˘√ ±Î‰ı ÷˘ … »ı ÷ı
“Lˢ› ‹Îfl_”                         251   252                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

±ÎCÎ_’λ\_ ◊‰Îfi˘ Á_¤‰ »ı. ÷˘ Á_›˘√fiı ±Î’HÎı ¿ËÌ ÿı‰_ ¿ı “‹Îfl_ V‰w’  …HÎ. ÷ı ±ıfiı ’ı·_ ¿èÎ_ ±ıÀ·ı ‹√… ŒflÌ √›ı·_ ˢ›, ŒflÌ …¥fiı …\±ı
Lˢ›”.                                ±ıÀ·ı ’λ\_ ’˘÷Îfi_ … ±ı‰_ ·Î√ı, ¿ÎflHÎ ¿ı ’˘÷ÎfiÎ fi∞¿fi_ »ıfiı !
                                   ±ıÀ·ı ÷fl÷ ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flı, µ’ÎÏ‘ ¿fl÷˘ ˢ›, √΂˘ ÿı÷˘ ˢ› fiı ⁄‘_...
   ≠ffi¿÷ν — Á_›˘√ fi ˢ› I›Îflı ±Î’HÎı V‰w’‹Î_ ˢ¥±ı ?
                                   ÷˘ ’»Ì ¿˘¥ iÎÎfiÌ ±Î‰ı ÷ı ¿Ëı »ı, “¤¥, Â_ ¿fl‰Î µ’ÎÏ‘ ¿fl_ »\_ ‰√fl
   ÿÎÿÎlÌ — Á_›˘√ fiΠˢ› ±ıÀ·ı, ±ı ‰Î÷fiı Á‹F›˘ fi◊Ì. ‹fi      ¿Î‹fi˘ ?!” “±flı, ‹ÎflÎ ¤ŸÕÎ √›Îfiı, Ë_ µ’ÎÏ‘ fiÎ ¿fl_ ? ÷‹fiı ˵
’HÎ fiΠˢ› ÷ı CÎÕ̱ı ! ’HÎ ‹fi Ωı ω«Îfl÷_ ˢ›, ÷˘ ±ı Á_›˘√      ◊Λ.” “±flı, ¤¥ ÷_ Ωı÷˘ ¬fl˘ ! Ωı ±ÎÀ·ı Á‘Ì ÷Îfl_ fiı ±Î ±Îfi_”,
¿Ëı‰Î›. ÷˘› ÷‹ı iÎΛ¿ V‰w’‹Î_ … »˘. ¤À¿÷Î Ï«kÎfiı ÷‹ı Ωı›Î      ±ıÀ·ı ’»Ì ¬Ò⁄ ±Îfi_ÿ‹Î_ ±Î‰Ì Ω›.
¿fl˘, ÷ı CÎÕ̱ı ÷‹ı V‰w’‹Î_ »˘. …ı‹ ±Î’HÎÌ √Λ ˢ›, ÷ı ±Î‹ ÿ˘Õı,
                                      ±ıÀ·ı ±Î’HÎı “©ÎI‹Î »\_” ±ı ˢ‹ ÕÌ’ÎÀÛ‹ıLÀ‹Î_ ˢ¥±ı ÷˘
±Î‹ ÿ˘Õı, ÷ı ’HÎ ±ıfiı ÷‹ı Ωı›Î … ¿fl˘, ÷˘ ±ı ÷‹ı V‰w’‹Î_ »˘.
                                   ¿o¥¿ …flÎ µ’ÎÏ‘‰Î‚_ V’_ÿfi ◊‰Î ‹Î_Õu_, ¿o¥ ±Õ«HΉ΂_, ÷ı “‹Îfl_
Ï«kÎfi˘ V‰¤Î‰ ¤À¿‰Îfi˘ ’HÎ ±ıfiÌ ΩıÕı ÷L‹›Î¿Îfl ◊Λ ÷˘ ±ı
                                   V‰w’ Lˢ›” ¿èÎ_ ¿ı »^ÀÌ Ω›. …ı‹ ±Î ¬ı÷fl‹Î_ ‹Îfl_ Lˢ›, ±Î
⁄√Õu˘. ¿˘¥ ÿÎ”Õ˘ ◊›ı·˘ ÷L‹›Î¿Îfl ?
                                   ⁄Î…\fi_, ±ı‹ ¿èÎ_ ¿ı »^ÀÌ √›_fiı ! “‹ÎflÌ »ı” ±ı‹ ¿èÎ_ I›Î_ Á‘Ì µ’ÎÏ‘
   ≠ffi¿÷ν — ◊›ı·˘. ±I›Îfl Á‘Ì ÷L‹›Î¿Îfl … Ë÷Î.           ±Î‰‰ÎfiÌ. ±ıÀ·ı ±ı‰_ ⁄˘·‰_ ’Õı. Â_ ⁄˘·‰_ ’Õı ? “‹Îfl_ Lˢ›”. ÷ı
                                   CÎÕ̱ı ›◊Î◊˝ flËı ’»Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ÷L‹›Î¿Îfl ¿Ëı‰Î›, ÷ÿοÎfl ¿Ëı‰Î›, ÷ı »ı ±ıfiÎ_
±Î¿Îflfi˘ ±Î ◊¥ Ω›.                              ±ÎHÎı ¿Â_ ±ÕÎÕu_ ¿ı ÷fl÷ Ωı ËÎ◊ ¬ÁıÕÌ ·Ì‘˘fiı, ’ı·_ √·Ì’«Ì
                                   ◊¥ ±ı ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ »ı, ’HÎ ±Î‹ ËÎ◊ ·¥ ·Ì‘˘ ±ı ’ÿ˚√·fi˘
   ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, CÎHÎÌ ‰¬÷ı ±ı¿Îÿ Ï‹ÏfiÀ ÷L‹›Î¿Îfl flËı‰Î›
                                   V‰¤Î‰. ’HÎ ⁄Ì∞ … Ï‹ÏfiÀı ‹ıÓ ¿èÎ_ “±Î ‹Îfl_ Lˢ›” ¿ı ÷fl÷ ’»Ì
±fiı ⁄Ì∞ … Ï‹ÏfiÀı ΩB≤Ï÷ ±Î‰ı ¿ı ±Î ‹ÎflΠω«Îfl Lˢ›.
                                   ¿Â_› fiÎ ◊›_, ‹ÎflÎ’b_ flËÌ √›_ ˢ› ¿˘¥ …B›Î±ı, I›Îflı “‹Îfl_ Lˢ›”
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ’»Ì ⁄Ì∞ Ï‹ÏfiÀı ⁄˘·Ì±ı ÷˘› ‰Î_‘˘     ±ı ¿Ëı‰Î› ÷˘ ’»Ì ¤Î_…√Õ fiËŸ ◊Λ. “‹Îfl_ Lˢ›” ¿èÎ_ ±ıÀ·ı ⁄ıµ
fiËŸ. ÷ı CÎÕ̱ı »Ÿ¿ ±Î‰÷Ì Ë˘› ÷˘ fiÎ ¿Ëı‰Î›. »Ÿ¿ ¬Î‘Î ’»Ì       »^À<_ ◊¥ √›_ ’λ\_.
±Î’HÎı ¿Ëı‰Î›. ’»Ì ⁄˘·˘ »˘ ÷ı ΩB≤Ï÷ ±˘»Ì …flÎ, ’HÎ ‰Î_‘˘ ¢               ¿‹˘˝ …\ÿÎ_ fiı ±ÎI‹Î …\ÿ˘ !
»ı ? ’HÎ ÷fl÷ ¿Ë̱ı »Ì±ıfiı ’»Ì.
                                      ≠ffi¿÷ν — ˢÀ·‹Î_ ’Ëı·Î_ @›Îflı¿ ¬Î¥ ±ÎT›˘ ˢ™, ±ı‰Ì ‰V÷
           ±ı fiÎ ◊‰Î ÿı ±ı¿ !               ¬Î‰ÎfiÎ ⁄Ë Ï‰«Îfl ±Î‰ı ¿ı Ï⁄V¿ÌÀ ¬™ ¿ı ±Î ¬™ ¿ı ÷ı ¬™, ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Î fiı ±fiÎI‹ÎfiÎ ÁÎ_‘Îfiı ±ı¿ fiÎ ◊‰Î ÿı, ±ı ‹ÎÀı   ±ı‹Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’Õı ¿ı ¬Î·Ì Ωı›Î ¿fl‰ÎfiÎ_ ?
¿›˘ µ’Λ ¿fl‰˘ ?                              ÿÎÿÎlÌ — I›Î_ “Lˢ› ‹Îfl_” ±ı‰_ ¿Ëı‰Îfi_. Ωı›Î ¿fl‰Îfi_ fiËŸ.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ±Î ¬ı÷fl ˢ› ±ı‹Î_ Õ̋οı˝Âfi ·Î¥fi fiÎ¬Ì     “Lˢ› ‹Îfl_”, ±ı ÷˘ «_ÿ¤Î¥fi_. “«_ÿ¤Î¥, ÷Îfl_ ÿ—¬ı› ±‹ı ·ı÷Î_ fi◊Ì”
¿ı ¤¥, ±Î »ı ÷ı ±Îfi_ ±fiı ±Î ±Î’b_. ˉı ÷ı ’ı·Î ¬ı÷fl‰Î‚Îfiı ¤˛‹    ±ı‰_ ¿Ëı‰Îfi_.
’ıÁÌ Ω›, ¿˘”¿ ¿Ëı ±Î‰Ìfiı ¿ı ÷ÎflÎ ¬ı÷fl‹Î_◊Ì ¤ŸÕÎ ·¥ √›˘ ±ı¿         ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ¿o¥ ⁄L›_, ÷ıfiı ‹Î◊ı fiÎ ·ı‰Î›.
“Lˢ› ‹Îfl_”                         253   254                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ‹Î◊ı fiÎ ·ı‰Î›. ÷‹ı …\ÿÎ ±fiı ±‹ı› …\ÿÎ. ±ıÀ·_   Lˢ›”. ÷˘ ¿Â_ … fiÎ ◊Λ. ±ı¿ Œıfl˘ ⁄˘·Ì ÷˘ …\±˘ ! ±ı‰_ ’Î_«-
¿ËÌ ÿÌ‘_, ⁄Á ◊¥ √›_ ! ±ıÀ·_ ¿Ëı‰_ ’Õı. ±‹ı …\ÿÎ, ÷ı CÎÕ̱ı ±Î’b_  ’E«ÌÁ ‰¬÷ ⁄˘·Ì …\±˘, ’»Ì ≠ı„@ÀÁ(±Îÿ÷) ’ÕÌ …Âı ! “‹Îfl_
iÎÎfi √·Î_À fiÎ ¬¥ Ω› ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ⁄˘·‰_ ’Õı. ©ÎI‹Î …\ÿ˘ »ı fiı     Lˢ›” ¿èÎ_ ¿ı ÷fl÷ …\ÿ_. ±Î’b_ »ı … fiËŸ, …ı …\ÿ_ ’ÕÌ √›_, ±ıfiı
±Î › …\ÿ˘ »ı, ⁄ıµ …\ÿÌ … ‰V÷ »ıfiı ! ±ıÀ·ı …ı‹ »ı ±ı‹ ⁄˘·‰_     “‹Îfl_ Lˢ›” ±ı‹ ¿Ëı‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ ¢ »ı ? ±fiı ±Î «ÎÏflhÎ ‹˘ËfiÌ›
±Î’HÎı. …ı ΩH›_ »ı ±ıÀ·_. ’»Ì ±Áfl fiÎ ¿flı …flΛ. ‹ËŸ …flο ¿o¥¿    »ı. √‹ı ÷ı‰˘ ’HÎ ‹˘Ë »ı ±ı.
ŒıflŒÎfl ◊›˘ ¿ı ±ı‹Î_ ÷‹ı …\ÿÎ fiı Ë_ …\ÿ˘, ⁄Á ◊¥ flèÎ_ ! ±Î’HÎı »Ì±ı
                                      F›Îflı ÁŒ˘¿ıÂfi-√Ò_√‚΋HÎ ◊¥ Ω›, ÷˘ ¿Ëı‰_, “Lˢ› ‹Îfl<_”. Ωı
±ı‰_ √M’_ fiËŸ ⁄˘·‰Îfi_. ±Î ¿„S’÷ fi◊Ì ‰V÷ !
                                  ¿ı ÁŒ˘¿ıÂfi ⁄Ë fi¿ÁÎfi fi◊Ì ¿fl÷_, ’HÎ Á¬ ±Î‰÷_ ±À¿Ì Ω›fiı !
   ±Î’HÎı ©ÎI‹Î »Ì±ı fiı ±Î ¿‹˝ »ı. ÷ı ¿‹˝ ±ı ‰V÷ »ı ÷ı     …ı ±Î’b_ fi◊Ì, ÷ıfiı ±Î’b_ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› …\ÿ_ ’ÎÕuÎ ’»Ì ? fiËŸ ÷˘
’Ïfl„V◊Ï÷ »ı. ÷ı ⁄ÿ·Î›Î ¿flı. ÷ı ±Î’HÎı “÷‹ı …\ÿÎ fiı ±‹ı …\ÿΔ    ’Ëı·Î_ ¿Ëı÷Î Ë÷Î … fiı, “±Î ‹Îfl_, ±Î ‹Îfl_.” “±Î ‹Îfl_” Lˢ÷Î
⁄˘·Ì±ı, ÷ı◊Ì ¿flÌfiı ±Î’HÎfiı ±Áfl fiÎ ◊Λ. ¿‹˝ ¿‹˝fi˘ ¤Î‰ ¤…T›Î     ¿Ëı÷Î ? ˉı …ı ±Î’b_ fi◊Ì ±ı fiyÌ ¿flı·_ ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı “±Î’b_
¿flı. ’HÎ ±Áfl fiÎ ◊Λ, ±fi˚≥Œı„@À‰ ±fiı ’ı·_ ‹Î◊_ ‹Îfḻı ÷˘ ¿o¥     Lˢ›” ±ı‹ ¿ËÌ ÿÌ‘_ ¿ı ÷ı CÎÕ̱ı »^À<_. ¿˘”¿fiı ‹ÎÀı ‹ËŸ √VÁÎfiÎ
Á‘fl÷_ fi◊Ì ±ı, ±Î’b_ …ı Á¬ ˢ› ÷ı ±_÷flΛ »ı ∂·À<. ‹Î◊_ ‹Îfl‰ÎfiÌ
                          _        ’fl‹Îb ±ÎT›Î ˢ› «_ÿ¤Î¥fiı, ÷ı CÎÕ̱ı ÷‹ı ¿Ë˘ “‹Îfl_ Lˢ›” ÷˘
Àı‰ ’Ëı·ı◊Ì ’Õı·Ìfiı, ÷ı Ë…\ …÷Ì fi◊Ìfiı ! ±Î’HÎı ˉı ±Î Àı‰ ’ÎÕ‰Ì   ±ıfiÌ ‹ı‚ı ÀÎœ<_ ’ÕÌ Ω› ÷fl÷. ’HÎ ÷‹fiı ±Áfl ÷˘ fiÎ ◊Λ. ‰¬÷ı
Ωı¥±ı, “÷_ …\ÿ˘, Ë_ …\ÿ˘. Ë_ ÷fiı »ı ÷ı ’λ‚ ËıS’(‹ÿÿ) ¿flÌÂ.” ±ı‰_  ∂¿‚ı ÷˘› ÷‹fiı ±Áfl fiÎ ◊Λ. …ı ’˘÷Îfi_ fi◊Ì ±ıfiı fi◊Ì ’˘÷Îfi_
¿Ë̱ı.                               ¿Ëı‰Îfi_, F›Îflı ±Î ·˘¿˘ ÷˘ ’˘÷Îfi_ fi◊Ì ÷ıfiı ’˘÷Îfi_ ¿Ëı »ı. ±Î’HÎı
                                  fi◊Ì ÷ıfiı fi◊Ì ¿Ë̱ı »Ì±ı ±fiı …ı ’˘÷Îfi_ »ı ±ıfiı »ı ¿Ë̱ı »Ì±ı.
            ≠iÎÎ ’ÎÕı …\ÿ_ !               ±ı ±Î’HÎı ÁÌ‘ıÁÌ‘Ì ÕΛflı@À ‰Î÷ ¿fḻı »Ì±ı.
   ≠ffi¿÷ν — ±_ÿfl◊Ì ±Î ‰Î÷ν·Î’ ◊Λ, ±ı ’HÎ ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î
                                           ÷˘Õ‰˘ ’Õı …√ ±Î‘Îfl !
… ¿flıfiı ?
                                     ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ±ı¿ ‰¬÷ ¿èÎ_”÷_ ¿ı ÏfiÏç_÷ ±fiı Ïfi¤˝› fiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ’ı·_ …ı ≠iÎÎ V‰w’ »ı fiı, ±ı ≠iÎÎ ⁄‘_ ¿Î‹ ¿flÌ
                                  ◊Λ ÷˘ ±Î’ı·˘ ±ÎI‹Î › …÷˘ flËı.
… ·ı »ı. ±ÎI‹Îfiı ¿Â_ ¿fl‰_ ’Õı fiËŸ. F›Î_ Á‘Ì ±ËŸ Á_ÁÎflfiÎ ¿‹˝
V‰w’ »ı, I›Î_ Á‘Ì ≠iÎÎ »ı. ¿‹˝ V‰w’ ’Òfl_ ◊¥ √›_ ¿ı ≠iÎÎ ⁄_‘ ◊¥      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ı‹Î_ ’»Ì flèÎ_ … fiËŸfiı ! ±ı ±Î’HÎı I›Î_ ⁄fiı
√¥. I›Î_ Á‘Ì ≠iÎÎ ¿ËÌ ÿı, ¿ı “¤¥, ÷‹ı …\ÿÎ fiı ±‹ı …\ÿÎ, ±Î’HÎı   fiËŸ. ’HÎ ‰V÷„V◊Ï÷‹Î_ ≠›˘√ ¿fl‰Î Ωı¥±ı ¿ı ±fiÎÏÿ¿Î‚◊Ì ±Î Á_ÁÎfl
¿o¥ ·ı‰Îÿı‰Î fiËŸ.”                         ÂıfiÎ ±Î‘Îflı ∂¤˘ flè΢ »ı ? …ı ±Î‘Îfl Ë…^ ÷ÒÀu˘ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ±Î‘Îfl
                                  ÷˘Õ ÷˘Õ ¿fl‰˘ ’Õı. ±Î’b_ iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì Â_ ÷˘Õ ÷˘Õ ¿fl‰_ ’Õı ? …ıfiÎ
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ¿‹˘˝fiÌ ≥Œı@À ’HÎ ±flÏ«¿fl CÎHÎÌ ◊¥ Ω› »ı.     ±Î‘Îflı ±Î …√÷ ∂¤_ flèÎ_ »ı, Á_ÁÎfl ∂¤˘ flè΢ »ı ±ı ±Î‘Îfl ÷˘Õ‰˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÷‹ı ±ıfiı ±Õ‰Î ÿ˘ ±ıÀ·ı ±flÏ« ◊Λfiı !      Ωı¥±ı. ˉı ¿ıÀ·Î¿fiı ±Î‘Îfl ÷ÒÀÌ Ω› »ı ±fiı ¿ıÀ·Î¿fiı ±Î‘Îfl ∂¤˘
Ë_‹ıÂÎ_› ±ıfi˘ V’½ ◊Λ ±ıÀ·ı ÷fl÷ ±ıfiı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı “‹Îfl_     flËı·˘ »ı. ÷ı ±Î‘Îfl ÷˘Õ ÷˘Õ ¿fl‰Îfi˘ »ı, ⁄Ì…\_ ¿Â_ »ı fiËŸ.
“Lˢ› ‹Îfl_”                          255   256                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

    ˉı ÂıfiÎ_ ±Î‘Îflı …√÷ ∂¤_ flèÎ_ »ı ? I›Îflı ¿Ëı, ‹fi‹Î_ …ı        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ◊Λ fiı ! ‹Îfl˘ V‰¤Î‰ fi◊Ì, I›Îfl◊Ì … ±fi¤‰
’›Î˝›˘ »ı, ‹fifiÌ ±‰V◊α˘, ÷ı‹Î_ ±ÎI‹Î(T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î) ÷L‹›Î-       „V◊fl ◊›˘. ±ı ΩB≤Ï÷ flËÌ, ÷ı CÎÕ̱ı ±fi¤‰ „V◊fl … ◊Λ. ‹Îfl˘
¿Îfl ◊Λ »ı, ÷ı◊Ì ∂¤˘ flè΢ »ı. fi◊Ì ⁄Ï© ’…‰÷Ì, fi◊Ì ¿˘¥ ’…‰÷_.      V‰¤Î‰ Lˢ›, ±Î ±ıÀ·_ …ı Á‹…ı »ı fiı, ÷ı ’˘÷ÎfiÎ_ V‰¤Î‰‹Î_ „V◊fl
±ıÀ·ı ‹fifiÎ_ ’›Î˝›˘fiı ÷˘Õ ÷˘Õ ¿fl‰Î_ Ωı¥±ı. “±Î ‹ÎflÎ Lˢ›, ‹ÎflÎ     ◊Λ »ı. ‹ÎflÎ-÷ÎflÎfi˘ ¤ıÿ ’Õu˘, ‹Îfl_ ¿›_ fiı ÷Îfl_ ¿›_, Ïfiç›◊Ì ‹Îfl_
Lˢ›”, I›Î_ … ⁄ıÃÎ_ ⁄ıÃÎ_ ˷Λ ˷Λ … ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ±ı ÷˘Õ ÷˘Õ      ±Î ±fiı ±Î T›‰ËÎfl◊Ì ‹Îfl_, ÷ı ÷Îfl΋Î_ √›_. T›‰ËÎfl◊Ì ±Î¬_ ±ı
¿flı ¿ı »^À˘ ◊¥ √›˘. ±fiÎÏÿfi˘ ±P›ÎÁ »ı fiı, »^À˘ ◊‰Î ÿı÷˘ fi◊Ì.      ±Î’HÎ΋Î_ √HÎΛ fiËŸ. ±Î’HÎÌ ƒ„WÀ±ı T›‰ËÎfl‹Î_ ⁄˘·‰Î ‹ÎÀı ⁄˘·‰_
÷ı ±ıfiı ‹ÌÃΠ‰÷ı˝ »ı, ±ı ©ÎI‹Îfiı fi◊Ì ‰÷˝÷Ì. ±Ëo¿Îflfiı ‰÷ı˝ »ı,    ’Õı. ’HÎ ±Î’HÎÌ ƒ„WÀ±ı ÷˘ ±ı ’flΛ-’fl¤Î›* ¿Ëı‰Î›.
±ıÀ·ı ±ı ÷˘Õ ÷˘Õ ¿fl‰_ ’Õı. ⁄ıfiı »^À<_ Ωı‰_ ’Õı. “‹Îfl_ Lˢ›” ¿èÎ_ ÷˘›
                                             Á_›˘√ ‹ÎhÎ ’ÿ˚√·fi˘ !
»^À<_ ’ÎÕu_ ¿Ëı‰Î› ’»Ì Ωı‰Î›.
                                       ˉı ±ı …ı ⁄˘S›˘ ±ı ±Î’HÎı ¿˘fiÌ À’η »ı ±ı ÷’ÎÁ ¿fl‰Ì,
        ±Õ«H΋Î_ › ±¬ÒÀ ±Îfi_ÿ !                ¿ı ±Î À’η ’ÿ˚√·fiÌ »ı ? ’ÿ˚√·fiÌ ⁄‘Ì Á_›˘√Ì À’η ˢ›. ±fiı
   ±fiı ‹fi‹Î_ ÏÕ≠ıÂfi ±Î‰ı ÷˘ ±ıfi΋› fiËŸ ◊¥ …‰Îfi_, I›Î_        ¿˘¥ ’HÎ Á_›˘√ ±ı À’η ±ÎI‹ÎfiÌ fiΠˢ›, ±ıÀ·ı ¿˘¥ ’HÎ Á_›˘√
Á΋Π◊‰Îfi_. ¿˘¥ ’HÎ ¿Î‹‹Î_ F›Îflı ÏÕ≠ıÂfi ◊Λ I›Îflı ±ÎI‹Îfi˘       ±ÎT›˘ ÷ı ’ÿ˚√·fi˘. ˉı ’ı·˘ ¨‘_ ⁄˘S›˘ ±ı ’HÎ Á_›˘√ ◊›˘fiı ? ±ı
±fi¤‰ ◊Λ, Ωı ±Î’HÎ_ ±Î iÎÎfi ·Ì‘ı·_ ˢ› ÷ıfiı ! ±ı ÏÕ≠ıÂfi‹Î_       ’ÿ˚√·fi_ ±ıÀ·ı “‹Îfl_ Lˢ›” ±ı‹ ¿ËÌ ÿı‰_ ¿ı »^À<_. ¿ÎflHÎ ¿ı ±fiÎÏÿfiÌ
› Á÷÷ ±Îfi_ÿ flËı÷˘ ˢ›fiı ÷ı …B›Î ±Î’HÎÌ. ±ı‰Ì ¢‘¬˘‚ ¿flÌ        Àı‰, ±P›ÎÁ »ıfiı ’Õı·˘, ÷ı »^Àı fiËŸ. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ◊˘Õ˘ ‰¬÷ ⁄ı-hÎHÎ
¿ı ±ı‰_ ±Î iÎÎfi »ı. ¿˘¥ ‰¬÷ı ⁄ËÎflfiÌ ±Õ«HÎ ±Î‰Ì ÷˘› ‹ËŸ        ‹ÏËfiÎ “‹Îfl_ Lˢ›” ±ı‹ ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı ’»Ì flÎ√ı ’ÕÌ Ω›. ’Ëı·_ “‹Îfl_
±Îfi_ÿ flËı÷˘ ˢ› ÷ı …B›Î ±Î’HÎÌ, ±ı‹ …B›Î ¬˘‚Ì ¿Îœı ¿ı ±Î        Lˢ›” ±ı‹ ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ©ÎI‹Î ◊›Î ’»Ì ±Î’HÎÌ ¿˘¥
…B›Î ±Î’HÎÌ fiı ±Î …B›Î ±Î’HÎÌ Lˢ›, ⁄‚Ì. fiËŸ ÷˘ √‹ı ÷ı‰_        ‰V÷ »ı fiËŸ. ±ı¿ Œ@÷ ±Î …ı ≠¿ÚÏ÷ «_ÿ¤Î¥fiÌ »ı ±ı ±Î’HÎÌ
¿‹˝ ˢ› ÷˘ ¿ËÌ ÿı‰Îfi_ “±Î ‹Îfl_ Lˢ›” ¿ı »^Àu_. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ÷‹Îfl_    ’Ëı·Î_fiÌ √fiı√ÎflÌfi_ Œ‚ »ı ±Î. ±ı ˉı ±ıfiı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿flÌfiı
fiı ±Î ⁄ÌΩfi_. ±ı‹ …\ÿ_ ’ÎÕÌ ±ÎM›_ »ı fiı !                ±ıÀ·ı «˘A¬Î ¿flÌfiı …‰Î ÿı‰Î …ı‰_ »ı. ±ıÀ·ı ¿Ú’΂ÿı‰ı ¿èÎ_ »ı ¿ı,
   ≠ffi¿÷ν — ‹Îfl_ V‰w’ fi◊Ì ±ı‰_ ⁄˘·Î› ?               ±iÎÎfiı ¿flÌfiı ⁄Î_‘ı·Î_ iÎÎfiı ¿flÌfiı √΂. ©ÎI‹ÎfiÎ ÏËÁÎ⁄◊Ì … ±Î
                                    ⁄‘Î √Î‚Ì fiά‰ÎfiÎ ±ıÀ·_ …, ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ¿Î‹ ’Òfl_ ◊¥ √›_ »ı ˉı.
   ÿÎÿÎlÌ — V‰w’ fiÎ ⁄˘·˘ ÷˘ «Î·ı.
                                       ˉı Œ@÷ …ı Á_›˘√ ¤ı√˘ ◊Λ ±ı “‹Îfl˘ Lˢ›” ±ı‹ ¿ËÌ ÿÌ‘_,
   ≠ffi¿÷ν — ±Î Œıflı ±fi¤‰ ÁÎfl˘ ◊›˘ ’HÎ !              ±ı Á_›˘√ ⁄ÎèΤΉfiı ·¥fiı ¤ı√Î_ ◊›ı·Î_ »ı. Á_ÁÎfl ¤Î‰fiı ·¥fiı ±ı
   ÿÎÿÎlÌ — ÁÎfl˘ ◊›˘, fiËŸ ? ±fi¤‰ ‰‘÷˘ ˢ› ÷˘ ¿Î‹fi_ !        »ı, Á_›˘√ ¤ı√Î ◊Λ ±ıÀ·ı “‹Îfl˘ Lˢ›” ±ı‹ ¿ËÌ ÿı‰_ ±ıÀ·ı »^Àu˘.
                                    …ı …ıfiÌ À’η ˢ›, ÷ı ÷ıfiı ±Î’‰Ì. ‰√fl ¿Î‹fiÌ ±Î’HÎı À’η ·¥±ı
        I›Î_ „V◊fl ◊Λ ±ÎI‹Îfi¤‰ !
                                    ÷˘ ’»Ì ’ı·Î_ Ï«œÎ› ¿ı ‹ÎflÌ À’η ⁄‘Ì Œ˘ÕÌ fiÎ¬Ì »ı. ±‹ı ÷˘ ¿Ë̱ı
   ≠ffi¿÷ν — ⁄ËÎflfiÎ ±◊‰Î ±_ÿflfiÎ ≠Á_√‹Î_ ¿˘¥ ’HÎ µÿ› ˢ›       ¿ı “·˘, ±_⁄ηη¤Î¥, ±Î ÷‹ÎflÌ À’η ±Î‰Ì.” ±Î ÷˘ ωiÎÎfi »ı.
I›Îflı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı, ±Î ‹Îfl˘ V‰¤Î‰ fi◊Ì I›Îflı ±fi¤‰ „V◊fl ◊Λfiı ?     ±Î‹Î_ ±ı¿ …flΛ, g¿Ï«÷˚‹ÎhÎ ’ıÀ‹Î_ ’ÎHÎÌ Ëηı fiËŸ ±ı‰_ ‹ıÓ iÎÎfi
“Lˢ› ‹Îfl_”                           257   258                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

±ÎM›_ »ı. ’HÎ ±Î ±‹ÎflÎ ÂOÿ˘ Ωı ’¿ÕÌ S›˘ ÷˘ ’»Ì ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ.         ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı ±_ÿfl◊Ì iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı‰Î› ¿ı fiÎ flËı‰Î› ±ı
’HÎ ’Ëı·Î_fiÌ ±Îÿ÷ ¬flÌfiı ! ’Ëı·Î_ ±ı Œ˘flıfifiı ˢ‹ ‹Îfiı·_ ±ı Àı‰      …\ÿÌ ‰V÷ »ı, ’HÎ “‹Îfl_ Lˢ›” ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı ±ı »^À<_ ◊¥ Ω› »ı. ±ı
Ë…\ …÷Ì fi◊Ì. Ë…\ Œ˘flıfi‹Î_ ’ıÁÌ …‰Î› »ı. ’HÎ ±ı ΩB≤Ï÷ flά‰ÎfiÌ      ÂOÿ˘‹Î_ ⁄Ë ÁΛ„LÀÏŒ¿ ±Áfl … ◊¥ Ω› ÷fl÷.
±ıÀ·Ì ¿ı ¿˘¥ ’HÎ Á_›˘√ ±ÎT›˘, ±ı ±ÎI‹Îfi˘ Lˢ›. ±ÎI‹Î ±Á_›˘√Ì               ÿ—¬ ÿı ÷ı “Lˢ› ‹Îfl<_” !
»ı ±fiı Á_›˘√ ⁄ËÎflfiÎ »ı, ÷ı ÏŒS‹ »ı ±ı Ωı›Î ¿fl‰ÎfiÌ ±Î’HÎı. ±fiı
Á_›˘√ ΩıÕı «_ÿ·Î· ⁄Î{ı ÷ıfi˘› ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±ı‹ ±Î’HÎı› Ωı›Î ¿fl‰Îfi_.       ±Î’b_ fiËŸ ÷ıfiı ±Î’b_ ‹Îfi̱ı I›Î_◊Ì ¤Ò· ◊Λ »ı. ±Î’b_
«_ÿ·Î· ¿˘¥ ΩıÕı ⁄Î{÷Πˢ› ÷˘› Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. ’»Ì ±ı ’ı·Î √›Î       ωiÎÎfi Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ±Î ·Î¥fi ±˘Œ ÏՋοı˝Âfi ’ÕÌ. ’»Ì ±Î »˘Õ‰˘
’»Ì ±Î’HÎı ¿Ëı‰_, “«_ÿ¤Î¥, ±Î‰_ fiÎ ¿fl‰_ ⁄Ë. …flÎ ±˘»\_ flά˘.”      ±Î’H΢ fiËŸ. ±ıfiı ±Î’H΢ ‹Îfi̱ı ÷˘ ÿ—¬ ◊Λ. ±Î »˘Õ‰˘ ¿ı‹
’ı·˘ ˢ› I›Îflı ¿Ë̱ı ÷ı ¬˘À<_ ÿı¬Î›. ±ı ¿ËıÂı, “±Î ⁄ı …HÎ ¿˘HÎ »ı    ÁҿΛ˘ ? ±S›Î ¤¥, ’HÎ Lˢ› ±Î’H΢. ±Î ÷˘ ⁄ÌΩfi˘ »ı.
‰‚Ì ’λΠ? ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı ‰œı »ı.”                     ≠ffi¿÷ν — ˉı A›Î· ±ÎT›˘ ¿ı ±ıfiı »˘ÕÌ … ÿı‰_ ¿ı ±Î’b_ »ı
                                    fiËŸ ’»Ì Â_ ? ±ı ÷˘ ‹ÎÏ·¿Ì ·¥fiı ⁄ıÃÎ Ë÷Î.
     “‹Îfl<_ Lˢ›” ÂOÿ˘fiÌ ÁΛ„LÀÏŒ¿ ±Áfl˘ !
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ‹ÎÏ·¿Ì »˘ÕÌ ÿı‰ÎfiÌ. ‰√fl ¿Î‹fi_ ±Î ⁄˘Ωı....
   ≠ffi¿÷ν — ⁄‘_ ¿fl‰Î »÷Î_ ’HÎ F›Îflı Á΋_ ÿ⁄ÎHÎ ±Î‰ı »ı, I›Îflı
ÿ⁄ÎHÎfiÌ ±Áfl ÂflÌfl µ’fl ±fiı ±Î‹ ±_ÿflfiÎ ±_÷—¿flHÎ µ’fl ÿı¬Î›            ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î’ı iÎÎfi ±‹fiı ±ÎM›_ ÷ı ‰¬÷ı ÷˘ ±‹ı
÷˘ ÷ı‰Î ‰¬÷ı Â_ ¿fl‰_ ?                         Á‹’˝HÎ ¿flÌ ÿÌ‘ı·_ »ı, ’HÎ »Îfiλ’fiÎ_ ±‹ı ·¥ …¥±ı ’λÎ_.
                                       ÿÎÿÎlÌ — ¿ÎflHÎ ¿ı ±‰‚˘ ±P›ÎÁ »ı. ÿÎ@÷flı ¿èÎ_ ˢ› ¿ı
   ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ’HÎ ÀÎ¥‹ı ¿Â_¿ ’HÎ ±ÎT›_ ˢ›, √‹ı ±ı‰_
                                    …‹HÎÎ ËÎ◊ı …‹Â˘ fiËŸ. …flÎ ±ËŸ›Î_ ◊›_ »ı ±ı ÿ¬Î‰˘ ‰‘Ì …Âı.
√Ò_«‰Î›ı·_ ˢ›fiı, ¿·Î¿ √Ò_«Î›ı·˘ ˢ› ’HÎ ¿Ë˘ ¿ı “‹Îfl_ Lˢ›” ¿ı »^À<_.
                                    ÷˘› ’λ\_ …‹÷Ì ‰¬÷ı› ‹ËŸ …‹H΢ ËÎ◊ ’ıÁÌ Ω›. ±ıÀ·ı ·Î¥fi
¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ÷‹Îfl_ fiı ±Î ‹Îfl_ ±ı‰_ ¤Î√ ’ÎÕı·Î »ı, ±Î’HÎı ‰ËıÓ«HÎÌ
                                    ±˘Œ ÏՋοı˝Âfi fiάı·Ìfiı, ±ı “±Î’b_ Lˢ›”. ±fiı ±ıÀ·_ A›Î·‹Î_
¿flÌ »ı. ÷ı CÎÕ̱ı ±ıfiı ¿Ëı·_ … »ı ¿ı ¤¥, ±Î ‹Îfl_ Lˢ›, ±Î ‹Îfl_
                                    flά‰_ ¿ı …ı ¿o¥ ÿ—¬ ±Î’ı, ¿o¥ ±‰‚Ì ±Áfl ¿flı ±ı “±Î’b_ Lˢ›”.
fiı ±Î ÷‹Îfl_.
                                    ±fiı ±Î’b_ ±ı ±‰‚Ì ±Áfl ¿flı fiËŸ. ⁄Á, ±Î ⁄ı ‰Î÷ Á‹∞ ·˘.
   ≠ffi¿÷ν — …ı Á_Ωı√˘ ±ÎT›Î ±ı Á_Ωı√˘fiı ±fiÁflÌfiı ≠¿ÚÏ÷ ±ı      ÁËı·Ì »ı fiı, ⁄Á !
÷˘ ¨«ÌfiÌ«Ì ◊›Î … ¿fl‰ÎfiÌ, ±ıfiÎ µ’fl “‹Îfl_ Lˢ›” ¿èÎ_ ÷˘› ¿Â_
¿oÀˇ˘· ÷˘ fiÎ ◊Λfiı ?
                                             ÿ—¬ı ÷ıfiı ΩHÎ ±˘fl‹Î›_ !

   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ “‹Îfl_ Lˢ›” ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı »^À<_ ◊¥ Ω›. ±Î iÎÎfi
                                        ±˘fl‹Î›_ …ı‹ ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı I›Îfl◊Ì ±Î’b_ ‹fi …\ÿ_ ’ÕÌ
±Î’ı·_ »ı ±ı‹fiı. iÎÎfi fiÎ ±Î’ı·_ ˢ› ÷ıfiı fiËŸ.              Ω›. ±Î’HÎı ‹Î‹Î Á√Î ΩHÎ÷Πˢ›fiı I›Î_ Á‘Ì ‹Î‹Îfiı I›Î_ CÎη‹ı·
                                    CÎη‹ı· ¿›Î˝ ¿fḻı. ’HÎ ‹Î ±ı¿ Œıfl˘ ¿Ëı ¿ı ‹Ò±Î ±Î ‹Î‹Î ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — ±ıfi˘ ±◊˝ ±Î “‹Îfl_ Lˢ›” ¿èÎ_, ±ıfiÌ ÁÎ◊ı ±Î’HÎı     ±˘fl‹ÎHÎ »ı. Á√Î fi◊Ì ÷ÎflÎ. I›Îfl◊Ì ‹fi …\ÿ_ ’ÕÌ Ω›. fiÎ ’ÕÌ
±Î‹ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ¤Î‰‹Î_ … ˢ› ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î’HÎı flV÷˘ ¿fḻı »Ì±ı.      Ω› ? ±Î ⁄‘_ ±˘fl‹Î›_ »ı.
“Lˢ› ‹Îfl_”                          259   260                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

   ±ı¿ …HÎ ¿Ëı »ı, ±Î ’√ ‹Îfl˘ ⁄Ë ÿ—¬ı »ı. ÿ—¬ı »ı ÷ıfiı Â_         ±ı ‹Î_èÎfl΋Î_ ⁄ıÃ˘ ˢ› fiı I›Îfl◊Ì “‹ÎflÌ” ¿ËÌ, I›Î_◊Ì ±Î_À˘
¿fl‰_ ? I›Îflı ¿o¥¿ ËÎ◊ Œıfl‰Ì ±Î’˘fiı ! ‹ıÓ ¿èÎ_, ·ı fiı, ËÎ◊ Œıfl‰Ì    ‰ÎB›˘. ÷ı ÿÁ ‰Ê˝◊Ì ±Î_ÀÎ ‹Îfl ‹Îfl ¿›Î˝, “‹ÎflÌ, ‹ÎflÌ” ¿flÌfiı, ±ı‹Î_
±Î’_. I›Îflı ¿Ëı »ı, ¿o¥ ±˘»\_ ◊÷_ fi◊Ì. I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, ±Î ’√ ÷˘ ÷Îfl˘  ‰Î¥ŒfiÎ ‹flÌ √›Î_ ’»Ì flÕı› ’ı·Î_. ±S›Î, ‹Î_èÎflÎ ’Ëı·Î_ ÷˘ Á√Î¥
±˘fl‹Î›˘ »ı, ÷Îfl˘ Á√˘ fi◊Ì. ±Î ÷_ Á√˘ ‹ÎfiÌ ⁄ıÃ˘ »\_, ÷ı ±Î        ›ı fi Ë÷Ìfiı ! ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı “Lˢ› ‹ÎflÌ, Lˢ› ‹ÎflÌ”
±˘fl‹Î›˘ »ı. ‹ıÓ ¿èÎ_, ⁄˘·, ’Î_« ‰¬÷. ±Î ±˘fl‹Î›˘ ’√ »ı fiı ±Î      ÷˘ »^ÀÌ Ω›, ⁄Y›_.
‹Îfl˘ Á√˘. ±Î ‹Îfl˘ Á√˘ ±fiı ±Î ‹Îfl˘ ±˘fl‹Î›˘, …ı ÿ—¬ı ÷ı            ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ’HÎ ¿<Àı‰ ˢ› ÷ı› …÷Ì flËı ?
±˘fl‹Î›˘. ÷_ ⁄˘S›˘, ÷˘ Ωı ‹ÀÌ √›_fiı ?
                                       ÿÎÿÎlÌ — ⁄Y›_, “‹ÎflÌ”◊Ì ⁄_‘Î¥ fiı “fiÎ ‹ÎflÌ”◊Ì »^ÀÌ Ω›. …flÎ
   ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÷ı ÿËÎÕı ‹fiı ÷Ή ±ÎT›˘ Ë÷˘, I›Îflı ÷‹ı ‹fiı    ‰‘Îflı Ωıfl ˢ› ÷˘ ‰‘Îflı ‰¬÷ ⁄˘·‰_ ’Õı. ’HÎ »ı‰Àı »^ÀÌ Ω›. flV÷˘
±Î ÿά·˘ ±ÎM›˘, ÷˘ ’Î_« Ï‹ÏfiÀ ⁄ıÁÌfiı ¿›* ÷˘ ÷Ή ∂÷flÌ √›˘.       … ±ı fiı ⁄Y›˘ ±Î. ±Î …√÷ … ÁΛ¿˘·˘∞ ≥Œı@À … »ı ¬Î·Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ∂÷flÌ Ω›, ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ±Î Á√˘ ±fiı ±Î            ’˘H΢ ·Î¬ ‰¬÷ ÷‹ı ⁄˘S›Î ˢ›, ˉı ’»Ì »^À‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ
±˘fl‹Î›˘ I›Î_◊Ì … ÷ıfiÎ ¤Î‰ ⁄‘Î ÷ÒÀ÷Î Ω› fiı ⁄‘_ ⁄ıÁÌ Ω›. ±ıÀ·ı      ’E«ÌÁ ËΩfl ⁄˘·ı ÷˘. I›Îflı ˢflÎ ¿˘”¿ ¿ËıÂı ¿ı ±Î ÏÁ√flıÀ ÷˘ »^À÷_
±˘fl‹Î›_ ¿flΩı, ˉı ‹fifi_ fiÎ flËı. ±Î‹ …flÎ w⁄w ÿı¬ÎÕ‰_ ’Õı.        fi◊Ì. ÂÎfiÎ ¤√÷ ◊›Î »ı ÿÎÿÎfiÎ ÷ı ? I›Îflı ¿Ëı, ÏÁ√flıÀfi˘ ¿Â˘ ‰Î_‘˘
                                    fiËŸ. “‰Î_‘˘ fiËŸ” ¿Ëı÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı ±ı ⁄‘_ Á∞‰fi ◊¥ √›_.
   ≠ffi¿÷ν — ±flÌÁ΋Î_ Ωı™ »\_ ±ı‹ ?
                                       ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ’HÎ ±ı‰_ fiËŸ ¿Ë̱ı ±‹ı. ±ı‹ ¿ËÌÂ_ ¿ı ±‹ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı µ’Λ ÁÎfl˘ ’ÕÂı ¿ı fiËŸ ’Õı ? ÿÎÿÎ …ı «Î‰Ì±˘      »˘Õ‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ‹Î_ … »Ì±ı ÷˘ ?
±Î’ıfiı, ÷ıfiÎ◊Ì ⁄‘Î_ ÷΂Î_ ∂CÎÕÌ Ω›.
                                       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÷˘ “±‹ÎflÌ fi⁄‚Î¥ … »ı ±fiı ±ı ‹ÎflÌ …
         T›Áfi◊Ì ±Î‹ ◊Λ ‹@÷ !                 Lˢ›”, ¿Ë̱ı. “±ı ±‹ÎflÌ fi⁄‚Î¥, ’HÎ ‹ÎflÌ Lˢ› ±ı.” ±ı¿‘Îfl_
   “‹fiı √‹ı »ı” ±ı‹ ¿flÌfiı ÏÁ√flıÀ ΩıÕı ’ˆH›Î. “fi◊Ì √‹÷Ì”       ⁄˘·‰_ ’Õı. ⁄ı‘ÎflÎ ⁄˘·Ì±ı ÷˘ fiÎ «Î·ı. I›Î_ ±ıfi_ flZÎHÎ ¿fḻı ÷˘ ›
¿flÌfiı »^ÀÌ …¢. ’Î_«-ÿÁ ÿËÎÕ΋Î_ ◊¥fiı ·Î¬ı¿ ‰¬÷ ⁄˘·Ì …‰_        «Î·ı fiËŸ. ±Î’HÎÌ ±Î⁄w ÁΫ‰‰Î ‹ÎÀı ±ıfi_ flZÎHÎ ◊Λ.
Ωı¥±ı ±fiı ±ı¿ ¿·Î¿ ÏfiflÎ_÷ı ⁄ıÁÌfiı. ÿËÎÕ΋Î_ ±ı¿ ¿·Î¿ ¿ı ÁÎ_…ı ±ı¿      ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ‰V÷fiı ±Î ÷˘ Ïfi¿Î·Ì »ı ±ı‹ ¿flÌfiı ’HÎ
¿·Î¿ ±ı‹ ⁄ı ¿·Î¿ ◊¥fiı ’HÎ ⁄ıÁÌfiı ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ÏÁ√flıÀ ÷˘ ±Î‹       ±Î’HÎı ±ıfiı ’˘ÊHÎ ±Î’̱ı »Ì±ıfiı ?
Á΋ı ‹Ò¿Ìfiı ¿ı ‹Îflı fi◊Ì ’Ì‰Ì Ë‰ı ±Î ÏÁ√flıÀ. ‹Îflı ’Ì‰Ì fi◊Ì ±Î,        ÿÎÿÎlÌ — ’˘ÊHÎ ±ÎM›_. ’ı·_ ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ¤¥, ±Î
‹Îflı ’Ì‰Ì fi◊Ì....                           fi⁄‚Î¥ »ı ‹ÎflÌ. ÷˘ ’ı·_ flZÎHÎ fiËŸ ±Î’‰Î◊Ì ∞‰÷_ fiÎ ◊Λ.
   ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ∞, ±ı‰Ì flÌ÷ı ¿˘¥ ’HÎ T›Áfi ·Î¬‰Îfl                 ΩB≤Ï÷ ÕÌ‹ I›Î_ ±Áfl˘ «Î· !
⁄˘·‰Î◊Ì »^ÀÌ Ω›, Á΋ı ‹Ò¿Ìfiı ¿›* ˢ› ÷˘ ? ¿˘¥ ’HÎ T›Áfi Á΋ı...
                                       ≠ffi¿÷ν — Á_’ÒHν fiÌÕfl÷Î fi◊Ì ±Î‰÷Ì. Ïfi·ı˝’÷Î fi◊Ì ±ıÀ·ı
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_› »^ÀÌ Ω› ±ı‰Ì flÌ÷ı ¿flı ÷˘.             fiÌÕfl÷Î fi◊Ì ±ıÀ·Ì. ◊˘ÕÌ¿ ±˘»Ì ¿Ëı‰Î›.
“Lˢ› ‹Îfl_”                          261   262                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

   ÿÎÿÎlÌ — ⁄ËÎfl √‹ı ±ıÀ·_ Ωı¥±ı ’HÎ ±Î’HÎfiı ±_ÿfl ±Áfl       ±Î’HÎı ±Î’HÎÎ ‰ı’Îfl‹Î_ … »ı ÷ı ±Î’b_ ¿Î‹ «˘yÁ ˢ›. ’ı·˘ …ı
fi ◊Λ, ±ıfi_ fi΋ Ïfi·ı˝’÷Î. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’HÎı ©ÎI‹Î, ©ÎI‹Îfiı      fiΠˢ› ±Î’H΢ ‰ı’Îfl, I›Î_ ±Î’b_ «˘yÁ fiΠˢ›. ’»Ì I›Î_ fl¿‹
±Áfl fiΠˢ› ¿˘¥ ’HÎ ≠¿ÎflfiÌ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ≥Œı„@À‰ fi◊Ì. ’HÎ ±Î‹      ±Î’Ì ±Î‰Ì±ı ±ı‰_ fiÎ ⁄fiı. ’Ëı·Î_ ±Î’Ì ÿÌ‘Ì Ë˘› ÷ı Ωı¥ ·ı‰Î›.
≥Œı@À ◊¥ Ω› »ı fiı, I›Î_ ±Î√‚ ÷‹ÎflÌ ΩB≤Ï÷ …flÎ ¿Î«Ì ’ÕÌ Ω›       ’HΠˉı fi‰ıÁfl◊Ì fiÎ ±’Λ. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿èÎ_ ¿ı ¤¥, ±Î’H΢ ±Î
»ı. I›Î_ ±Î√‚ ÷‹Îflı ±ı‹ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ¿ı “«_ÿ¤Î¥, ÷‹ı ÂÎ ÁÎfl< ‹Î◊ı    ‰ı’Îfl Lˢ›. I›Îfl◊Ì … ‹fi ŒflÌ Ω›fiı ?
·˘ »˘ ¿ı ÷‹Îflı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ±Î‹Î_.” ⁄Á, ±ıÀ·_ … ¿ËÌ ÿı‰_ Ωı¥±ı.       Ë‹HÎı ±ı¿ ‹ÎHÎÁfiı ‹¿Îfi ⁄‚Ì Ω› ÷˘ ¿ıÀ·_ ⁄‘_ ÿ—¬ ◊Λ
±ıÀ·ı »^À<_ ’Õı. ±ıÀ·Ì “ΩB≤Ï÷” ±Î’HÎı flά‰Ì Ωı¥±ı. ±√fl ÷˘ ⁄Ì…\_    ±ıfiı ? ’HÎ ±Î…ı ‰ıE›_ fiı ’»Ì ±Î…ı wÏ’›Î ·¥ ·Ì‘Î ±fiı ÿV÷Ήı…
¿Â_ fiÎ ŒÎ‰ı ÷˘ “‹Îfl_ V‰w’ Lˢ›” ±ı‹ ¿ËÌfiı »^ÀÌ …‰Îfi_.         ¿›˘˝ ±fiı ’»Ì ¿Î·ı ⁄‚Ì Ω› ÷˘ ?
   ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ı‰_ ÷˘ iÎÎfi ËÎ…fl flËı »ı ’λ\_. ±Î Ë_ ±Î‹Î_
                                      ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ¿o¥ fi ◊Λ, ÿÎÿÎ.
@›Î_ ’Õu˘, ±Î Ïfl·ıÏÀ‰ »ı.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ? ±ıfi_ ±ı … ‹¿Îfi. fiyÌ ¿›* ˢ› ±Î’HÎı ¿ı
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘› ’HÎ ◊¥ Ω› »ı. ◊›_fiı ±ıÀ·ı Ïfl·ıÏÀ‰ ¿èÎÎ ¿fl÷Î_
                                   ±Î’HÎı ±Î ˉı ‰ı«Ì ¬Î‘_ »ı ±fiı ’ˆÁÎ ËÎ◊‹Î_ ±Î‰Ì √›Î. ’»Ì
“‹Îfl_ V‰w’ Lˢ›” ¿ËÌfiı ⁄‘_ »^À<_. ±Î’HÎı Â_ ¿èÎ_ »ı ¿ı ±Î ÷Îfl_ V‰w’
                                   ¤·ıfiı ’ˆÁÎ ⁄ÌΩfiı ±ÎM›Î fiı fiÎ ±ÎM›Î ’ı·Î±ı. ’HÎ ±Î’b_ ‰ı«Î¥
fiı ±Î Lˢ›. ÷ı ˉı ÷‹ı ±Î “‹Îfl<_ Lˢ›” ¿Ëı¢ ±ıÀ·ı »^À<_. ’»Ì ÷˘
                                   √›_, ¿ËıÂı. ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı‹Î_ Ï«kÎ fiΠˢ›. ’»Ì flÕı fiËŸ. µSÀ<_
±ıfiı «˘ÓÀΛ … fiËŸ.
                                   ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı ¬Â ‹Îfiı ¿ı ±˘Ë˘Ë˘ ! Ë_ ÷˘ ⁄Ë ±y·‰Î‚˘. Ωıfiı
   ≠ffi¿÷ν — …ıÀ·Ì ‰V÷±˘‹Î_ ÷L‹›÷Î ±ıÀ·_ ¿Î«Î’b_ … fiı ?      ‰ı«Î¥ √›Î ’»Ì fi◊Ì flÕ÷˘fiı ? ‰ı«Î¥ √›Î ’»Ì ’ˆÁÎ ËÎ◊‹Î_ fiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı … ÷˘ ! ±ıÀ·ı ˉı ÷L‹›÷Î ±ı ⁄Ì…\_ ¿˘¥      ±ÎT›Î ˢ› ÷˘ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı Áη_, ¿o¥ ·˘«˘ ’ÕÂı ÷˘ ? ‰ı«Î¥
¿ÎflHÎ fiËŸ. Œ@÷ ΩB≤Ï÷ ‹_ÿ ◊¥ Ω› »ı. ΩB≤Ï÷ ‹_ÿ ¿ı‹ ? I›Îflı       √›_, ÿV÷Ήı… ⁄‘Î ◊¥ √›Î, ’HÎ ’ˆÁÎ ±ÎM›Î fiËŸ. I›Îflı ’ı·˘ ±ÎÕ˘
¿Ëı, ’Ëı·Î_fiÎ ±P›ÎÁfiı ·¥fiı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı …flο ‰‘Îflı ’Õ÷_ ±Î‹Î_    ◊Λfiı, fiÎ ±Î’ı I›Îflı ? ±ı ’λ\_ Â_¿Î ’ıÁÌ Ω›. ’ˆÁÎ ËÎ◊‹Î_ ±Î‰Ì
ΩB≤Ï÷ flά̱ı ¿ı ÷fl÷ ⁄ıÁÌ Ω›, »^À<_ ◊¥ Ω›. Ë_ ÷˘ √‹ı ±ı‰Ì       √›Î ’»Ì ⁄Ò‹ fiÎ ’ÎÕı. ±Î ÷‹Îflı ÷˘ ‹ÒÕÌ Ëµ ‹ıÓ ËÎ◊‹Î_ ±Î’Ì ÿÌ‘Ì.
÷Ï⁄›÷ ¬flÎ⁄ ˢ› ÷˘ ·˘¿ ¿ËıÂı ¿ı ±Î… ÷˘ ÿÎÿÎ, ÷‹ÎflÌ ÷Ï⁄›÷        ⁄‘_ ËÎ◊‹Î_ ±Î’Ì ÿÌ‘_ »ı. ÷‹ı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ˉı ¿o¥ flèÎ_ fi◊Ì. I›Îfl
‰Ì¿ »ı. ÷˘ ±‹ı ¿Ë̱ı, ‹fiı ¿Â_ ◊›_ fi◊Ì. Â_ ◊‰Îfi_ »ı ±Î ?        ’»Ì ÷˘ ‹ıÓ ÷‹fiı »^ÀÎ ¿›Î˝.
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ.                            ±Î ±Î’b_ fiı ±Î ’fl¤Î›*, ±Î’b_ …ı ‹Îfi÷Î Ë÷Î ±ı ¤Ò·
                                   Ë÷Ì. ±ı ¤Ò· ¤Î_√Ì √¥ ±ıÀ·ı I›Î_ ±Î√‚ ±ıfiÌ ‹ËŸ ⁄‘_ ±ı fiΠˢ›
   ÿÎÿÎlÌ — ¿ıÀ·Î_ √΋ Œfl_ »\_ ’HÎ ¿Â_ ◊÷_ fi◊Ì. Â_ ◊‰Îfi_ »ı ?
                                   ±Î’b_. ±ıfiÎ ÏËÁÎ⁄ ’Òfl÷˘ …, …ıÀ·_ ±ıfi_ ⁄Î¿Ì Ë˘› fiı ±ıÀ·_ ±Î’Ìfiıı
±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ‹fiı ◊›_ ±ıÀ·ı «˘ÓÀu_ !
                                   ⁄_‘ ¿flÌ ÿ¥±ı. ⁄Ì∞ ¿o¥ ¤Î_…√Õ ‰‘ÎflÎfiÌ fiÎ ¿fḻı.
          ⁄Y›_ CÎfl, ‰ıE›Î ’»Ì !                  ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î Ïfl·ıÏÀ‰ ‰ı’Îfl ±fiı ±Î Ïfl›·fi˘ ‰ı’Îfl
   ±Î’HÎı fiyÌ ◊›_ ¿ı ¤¥, ’ı·˘ ±Î ‰ı’Îfl Lˢ› ±Î’H΢. I›Îfl◊Ì     ±ı ⁄ıµfiÎ ‰E«ı ÁÎQ›÷Î …ı‰_ »ıfiı ?
“Lˢ› ‹Îfl_”                         263   264                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

   ÿÎÿÎlÌ — Áfl¬_ … »ıfiı ! ±ıfiı ·ı‰Îÿı‰Î … ! ±Î ÷˘ ±Î’HÎÌ     ±Î’HÎı T›‰ËÎÏfl¿ ‹‹÷Î ÷˘ flά‰Ì ’Õıfiı ? ±ı ‹‹÷Î flάı ±ıÀ·ı
¤Ò· Ë÷Ì, ÷ıfi˘ ‹Îfl ¬Î÷Î Ë÷Î ±ıÀ·_ …. ¤Ò· ¤Î_√Ì √¥ ±ıÀ·ı ‹Îfl     ±Î’HÎı ’HÎ flά‰Ì ’Õıfiı ?
¬Î÷Î ±À¿Ì √›Î.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ flά̱ı fiËŸfiı, ±ıfiÌ ‹ı‚ı ˢ› …. ±ıfiı ¿Îœ‰ÎfiÌ
        “Lˢ› ‹ÎflÌ”‰Î‚˘ ±_÷ı ∞÷ı !             »ı, ‹‹÷Î ¿Îœ‰ÎfiÌ »ı. ‹‹÷Î ÷˘ ˢ› …. ¿>÷flÎfiı› ‹‹÷Πˢ›fiı !
                                  ’HÎ ÷ı› fiÎfiÎ ¿<fl¿<Ïfl›Î ˢ› I›Î_ Á‘Ì Ëo ¿ı, ’»Ì ‹˘À<_ ◊›_ ±ıÀ·ı fiËŸ.
   «Î-’ÎHÎÌ ¿fl‰Î, fiÎV÷Î ¿fl‰Î, ⁄‘Î ·˘¿˘fiı ⁄˘·Î‰‰Î, ‹¿Îfifiı
fl_√Ή‰_, ⁄‘_ … ¿fl‰_ ±fiı ±Î ‹¿Îfi ⁄‚‰Î ‹Î_Õu_ ±ıÀ·ı ¬ÒHÎ΋Î_ ⁄ıÁÌfiı     ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄‘_ fiÎÀ¿Ì› flά‰Îfi_, ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ flά‰Îfi_ ?
’Î_« ËΩfl ‰¬÷ ⁄˘·Ì …‰Îfi_, “Lˢ› ‹Îfl_, Lˢ› ‹Îfl_” ¿ı »^À_< ◊¥ √›_ !     ÿÎÿÎlÌ — ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ ⁄‘_. ÁÎ≥à ËΩfl ‹ÎHÎÁ ΩıÕı, ⁄‘Î_ ΩıÕı
   ≠ffi¿÷ν — “Lˢ› ‹ÎflÎ, Lˢ› ‹ÎflΔ, ’HÎ ’ı·˘ ‘HÎÌ “‹ÎflÌ,    ‹‹÷Πˢ›fiı, ’HÎ ÷ı ¿ı‰_ ? ‹ÎflÎ’b_ ˢ›, ‹‹÷Πˢ› ’HÎ fiÎÀ¿Ì› !
‹ÎflÌ” ¿›Î˝ ¿flı »ı, I›Î_ Â_ ◊Λ ?                      ±Î ÷˘ …√÷ ÕˇÎ‹Î … »ı. ‰SÕÛ ≥{ ‘Ì ÕˇÎ‹Î ≥ÀÁıSŒ ! ±Î ÕˇÎ‹Î
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘›ı “Lˢ› ‹Îfl_” ¿Ëı ÷ıfiı »^À_ »ı.          ◊›ı·˘ »ı. ÕˇÎ‹Î ¤…‰ı »ı ÷ı‹Î_ ‹‹÷Î ¿flı »ı. “±Î ‹Îfl_ fiı ±Î ÷Îfl_ !”
                                  ÷ı ‹Îfl_ ⁄˘·‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ flÌ÷ı ⁄˘·˘. ÂÎÿÌ ¿fl˘ ÷˘›
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î ‰Î≥Œ »ı ÷ı ¿Ëı ¿ı “Lˢ› ‹ÎflÎ, Lˢ› ‹ÎflΔ,  ÕˇÎ‹ıÏÀ¿. ’HÎ ±Î ÷˘ ÿfl±Á· ÂÎÿÌ ¿flı »ı. ±ıÀ·ı ’»Ì flÎ_Õ‰_ ’Õıfiı !
Ë_ ¿Ë_ ¿ı “‹ÎflÌ, ‹ÎflÌ”, ÷ı ˉı Â_ ◊Λ ?               ±ı ¿Î_HÎ-‹˘¿ÎHÎ ¿fl‰Ì ’Õı ’»Ì ! ±ıÀ·ı ÿfl±Á· ¿Â_ fiËŸ ¿fl‰Îfi_.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘› “Lˢ› ‹ÎflÎ_”‰Î‚_ ∞÷ı, “‹ÎflÌ”‰Î‚˘ ∞÷ı fiËŸ.    ⁄‘_ ÕˇÎ‹Î … »ı.
“Lˢ› ‹ÎflÌ”‰Î‚˘ ∞÷ı. ¤ı√Î ⁄ıÁ̱ı ±ıÀ·ı ‹‹÷Î ∂¤Ì ◊Λ ±fiı »ıÀÎ        ±Î Ë_ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ÕˇÎ‹Î … ¿›Î˝ ¿fl_ »\_fiı ! ÕˇÎ‹Î ±ıÀ·ı Â_ ?
◊¥±ı ±ıÀ·ı ‹‹÷Î ∂ÕÌ Ω›. ±ı ◊˘ÕÎ ‰¬÷ ⁄ËÎfl Œflıfiı ±ıÀ·ı ‹‹÷Î      Ë_ ΩıfiÎfl˘ flË_ »\_, Ë_ ±Î‹Î_ …\ÿ˘ flË_ »\_. ’ı·Î ÕˇÎ‹Î‹Î_ Â_ ˢ› »ı ?
»^ÀÌ Ω› ’»Ì. ±ıÀ·ı ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ’ı·˘ ⁄‘˘ ±K›ÎÁ ∂ÕÌ Ω›.      ¤I≤˝ËflÌfi˘ ’Îà ¤…‰ı »ı, ’HÎ ±Î’HÎı ÷ı CÎÕ̱ı ’һ̱ı ¿ı, “÷_ ¿˘HÎ
           ‹‹÷Î ’HÎ ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ !              »ı, ±ı ›Îÿ Ë÷_ ?” I›Îflı ¿Ëı, “Ë_ ·Z‹Ì«_ÿ »\_ ±ı ¤Ò·_ … fiËŸfiı ±fiı
                                  ±Î’HÎı ¬Ì«ÕÌ ¬Î‰ÎfiÌ »ı ÷ı› ¤Ò·_ fiËŸ !” ¬Ì«ÕÌ ¬Î‰Îfi_ ·Z΋Î_
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÎ µ’fl ¿˘¥ ‹‹÷Î flάı, ÷ıfiÌ ±Î’HÎÎ µ’fl      ˢ› ¿ı fiΠˢ› ? ±ı‰_ ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ flËı‰Îfi_ »ı !
Â_ ±Áfl ◊Λ ?
                                            ‹‹I‰ flÏË÷fiÌ ‹ÎÏ·¿Ì !
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÎ µ’fl Â_ ±Áfl ◊Λ ? ±Î’HÎı ‹ËŸ ≥L‰˘S‰
◊¥±ı ÷˘ ◊Λ. ±Î’HÎı K›Îfi‹Î_ fiÎ ·¥±ı ÷˘ ¿Â_ ±Áfl fiÎ ◊Λ. ±ıÀ·ı       fiÎÀ¿‹Î_ ‹ÎflÌ flÎHÎÌ ¿Ëı ±fiı ’»Ì fiÎÀ¿ ’Òfl_ ◊Λ ±fiı ±Î’HÎı
÷‹Îfl_ ¿˘¥ fi΋ ·ıfiÎfl fi◊Ì, Ωı ÷‹ı ÁÌ‘Î Ë˘ ÷˘. ÷‹ı ≥L‰˘S‰ fiÎ ◊Ήfiı !  ¿Ë̱ı, “ËıÓÕ˘ CÎıfl” ÷˘ ±Î‰ı ? fiÎ ±Î‰ı, fiËŸ ? ±ı‰_ ±Î ◊›_ »ı ⁄‘_.
±ı ÷˘ ‹ËΉÌfl µ’fl ¿ıÀ·Î ¿ıÀ·Î ·˘¿˘±ı ¤Î‰ ¿flı·Î ’HÎ «Î·ı fiËŸfiı !   ±ÎfiÌ fiÎÀ¿fiÌ ‹ÎÏ·¿Ì ±ıÀ·ı ¿ı‰Ì ? ‹‹I‰ ‰√flfiÌ ‹ÎÏ·¿Ì. ·˘¿˘fiı
                                  w⁄w ÿı¬ÎÕ̱ı-¿Ë̱ı ¬flÎ ¿ı “±Î ‹ÎflÌ Ï’_√‚Î fiı ±ı‹ ÷ı‹”, ’HÎ
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÎ_ ⁄ˆflÌ-»˘¿flÎ_ ˢ›, ˉı ±ı‹fiÎ µ’fl ÷˘      ‹‹I‰ flÏË÷fiÌ, ±Î_¿Õ˘ fiËŸ. ’»Ì fiÎÀ¿ ’Òfl_ ◊Λ ±ıÀ·ı ¿Ë̱ı, “ËıÓÕ˘
“Lˢ› ‹Îfl_”                       265   266                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

CÎıfl.” ÷˘ ¿Ëı, “‹ÎflÎ◊Ì ±ı‹ fiÎ ⁄˘·Î›”. ±Î_¿Õ˘ fiËŸ, »^À˘. ±ıÀ·ı  ˢ›fiı, ÷˘ ±‹ı ±ı ¤Ò÷ ’ıÁÌ fiÎ Ω›, ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ¿Ë̱ı, ±‹ı iÎÎfi‹Î_
‹‹I‰ flÏË÷fiÌ ‹ÎÏ·¿Ì. ±ı iÎÎfiÌ ’flÊ ’˘÷ı ‹‹I‰ flÏË÷fiÌ ‹ÎÏ·¿Ì‹Î_   ËÎ…fl flά̱ı, ¿ı ±Î Á¬ ‹Îfl_ Lˢ› ±fiı Á¬÷ ÷տ΋Î_ ˢ›, ÷˘
flËı. ⁄‘Ì ‹ÎÏ·¿Ì ˢ› ’HÎ ‹‹I‰ fiΠˢ› ±fiı ÷‹Îflı ±ı Â̬‰Îfi_     ±Î ›ı Lˢ› ±‹Îfl_ ’ÏflHÎ΋. ÂÎ÷Ή΂_ ±fiı ±ÂÎ÷Ή΂_ ›ı ±‹Îfl_
±ı‹fiı Ωı¥fiı.                           ’ÏflHÎ΋ Lˢ›, ±ı‰_ ±‹ÎflÎ iÎÎfi‹Î_ ËÎ…fl ◊¥ Ω›.
   ’ı·Ì ’λ·Ì Àı‰˘ »ıfiı, ’λ·Ì Àı‰˘fiÎ ±Î‘Îflı …flÎ œÌ·˘ ◊¥      ¿ıflÌfi˘ flÁ ¬Î÷Πˢ›, ÷ı CÎÕ̱ı ±Î ’ÏflHÎ΋ ±‹Îfl_ Lˢ›.
Ω›. «Î ’̉ÎfiÌ Àı‰ ¤·ıfiı flËÌ. ±ı «Î ’Ìfiı. ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì ’HÎ   ±ıfi˘ …ı V‰Îÿ ±Î‰ı »ı ±fiı V‰Îÿ‹Î_ ±ıfiı ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ› ◊Λ. ÷Ì◊*¿fl˘
«Îfiı ÷_ ΩHÎÌfiı ’Ì. ±Î ÷˘ ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ÷L‹›Î¿Îfl ◊›˘, ⁄ı¤Îfi ◊¥    ±ı¿Î¿Îfl Ï⁄·¿<·ı› fiÎ ◊Λ, ¿Â΋Î_› fiÎ ◊Λ. ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ±T›Î⁄Α
…™ »\_, ÷ı fiÕı »ı.                        V‰w’ı »ı. ±ıfiÎ ±T›Î⁄Αfiı ÁËı… ’HÎ Ëfl¿÷ ¿flı ±ı ⁄‘_ ’fl¤Î›*.
    ‹ÎÏ·¿Ìfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ ’HÎ ±Î ÷˘ ‹‹I‰‰Î‚Ì ‹ÎÏ·¿Ì. ±fiı ’Î»Ì  ÁËı… Ëfl¿÷ ◊Λ ÷˘ “±Î ’fl¤Î›* »ı, ‹Îfl_ Lˢ›, ‹Îfl_ Lˢ›”, ⁄˘·ı
I›Î_ ±Î√‚ √flHÎÌ ◊Λ I›Î_›ı ‹‹I‰‰Î‚Ì ‹ÎÏ·¿Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹‹÷Î »ı   ÷˘ ÷fl÷ ±ıfiı »^À<_ ’ÕÌ …Âı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ÎI‹Î ÷tfi …\ÿ˘ ’ÎÕı·˘ »ı.
Ãıà Á‘Ì flËı‰ÎfiÌ. ±Î ‹Îfl˘ µ’Îl› fiı ‹Îfl_ ±ı »ı fiı ‹ÎflÌ ÏÂW›Î fiı  ‰¬÷ı ±ıÀ·Ì iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı‰ÎfiÌ ¿ıÀ·Î¿‹Î_ „@÷ fi◊Ì Ë˘÷Ì, ÷˘ ±ı‰_
‹ÎflÌ «ı·Ì. ±fiı ±ı ‹ÎÏ·¿Ì ‰√flfiÌ Ë˘›fiı, ‹‹I‰ ‰√flfiÌ ‹ÎÏ·¿Ì     fiÎ ±Î‰Õı ÷˘ “‹Îfl_ Lˢ›” ±ı‹ ¿ËÌ ÿÌ‘_, ¿ı »^À<_. ’HÎ ±ı fiÎ ⁄˘·ı
÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. µ’Îl› “±‹Îfl˘” ⁄˘·ı ±fiı ’»Ì µ’Îl›‹Î_◊Ì ¿ÎœÌ ‹ı·ı  ÷˘ ‰‚√ı ±ı, ±ıfi˘ ⁄˘Ωı ·ÎB›Î ¿flı, ¬Ò_E›Î ¿flı.
÷˘ ¿Â_› fiËŸ. ±Î ¿o¥ ⁄Ë ±CÎfl_ fi◊Ì. ·˘¿˘ ‹ÎÏ·¿Ì flάı Œ@÷. ±Î       ≠ffi¿÷ν — ±fiı T›‰ËÎfl‹Î_› ¿ıÀ·Ì¿ ‰¬÷ ¿ı ‹Îflı ¿o¥ ·Î√÷_-
‹‹÷Îfi˘ ±Î_¿Õ˘ ¿ÎœÌ fiά‰Îfi˘ ’»Ì ‹ÎÏ·¿Ì flά˘fiı !          ‰‚√÷_ fi◊Ì ±ı‰_ ⁄˘·‰Î◊Ì ±ı Œıfl ’ÕÌ Ω› »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ‹‹I‰ …ı »ı fiı ±ı iÎÎfiÌ ’flÊ ‰√fl fiÌ¿‚ı fiËŸ.      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ·Î√÷_-‰‚√÷_ fi◊Ì ±ı ⁄˘S›˘ ¿ı ÷fl÷ »^ÀÎ ◊Λ.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ fiÌ¿‚ı. ’HÎ ¿˘¥fi_ ‹‹I‰ fiÌ¿‚Ì √›ı·_ …\±˘ I›Îflı  ÷ı ±ı‰_ ±Î. ±Î’HÎfiı ’fl¤Î›* ¿Ëı÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı ÷˘ “‹Îfl_ Lˢ›” ±ı‹
÷‹fiı ÏËo‹÷ ±Î‰ı. fiËŸ ÷˘ ÏËQ‹÷ ±Î‰÷Ì ËÂı ¿ı ? ¿˘¥fi_ ‹‹I‰     ¿Ë̱ı ÷˘ ±ı ’fl¤Î›* ◊¥ √›_fiı ! “‹Îfl_ Lˢ›” ¿Ëı ±ıÀ·ı ’÷Ì √›_.
√›ı·_ ÿı¬Ì±ı I›Îflı ÏËQ‹÷ ±Î‰ı ¿ı ±˘Ë˘Ë˘ ! ±Î‹fiı fi◊Ì ±Î ! ÷‹fiı  ±T›Î⁄Α V‰w’fiı ÁËı… Ëfl¿÷ ◊Λ ÷˘ “‹Îfl_ Lˢ›” ±ı‹ ¿ËÌ ÿı‰_.
l©Î ⁄ıÃÌ ¿ı ±‹fiı ‹‹÷΋Î_◊Ì ⁄ËÎfl ¿ÎœÌ fiÎA›Î »ı ±ı l©Î … ÷‹fiı   ±ıfi_ ±T›Î⁄Α V‰w’ …÷_ … fi◊Ì ±ı¿ ZÎHΉÎflı›.
‹‹÷Î ¿ÎœÌ ±Î’ı. ¿Â_ ¿fl‰_ fiÎ ’Õı ! iÎÎfiÌ ’flÊfiı ‹Y›Î ’»Ì ¿Â_
                                        Ëı ÿıË, ÷Îflı …‰_ ˢ› ÷˘ Ω !
¿fl‰_ fi ’Õı.
                                    ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î› ⁄‘Ì ÁÕı·Ì ‰V÷ »ı. ±ÎI‹Î ±ı¿·˘ … ÁÕı fiËŸ.
        ÂÎ÷Î-±ÂÎ÷Î “Lˢ› ‹Îfl<_” !            ±ıfiı ¿Â_ ◊Λ fiËŸ ±ı‰˘ »ı. ÷ı ±Î’HÎı ±ÎI‹V‰w’ ◊¥ √›Î ÷˘ ¿Î‹
   ≠ffi¿÷ν — ±Î …ı ±Î›W›, ±ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ›, fi΋, √˘hÎ ±ı «Îfl   ◊¥ …Âı. fiËŸ ÷˘ ¿Î‹ ⁄‘_ fi¿Î‹_. ±ÎI‹V‰w’ ◊‰ÎfiÌ …wfl »ı, ⁄Ì…\_
±CÎÎ÷Ì ¿‹˘˝ ’˘÷ı ±ıfiηÌÁÌÁ ¿flÌ ¿flÌfiı CÎÀÎÕÌ Â¿ı ?        ¿Â_ fiËŸ. ±Î ÿıË ¿’Λ ¿ı √‹ı ÷ı ◊Λ, ±Î’HÎı ÿıËV‰w’ ◊‰_ fiËŸ.
   ÿÎÿÎlÌ — CÎÀÎÕÌ Â¿ı ±ıÀ·ı ±Õı fiËŸ ±ı‰_ ¿flÌ Â¿ı. ÂÎ÷Î
                                 ’flZÎıh΋Î_ ’ıÁı ÷˘ Á_ÁÎfl ¿Õ‰˘ {ıfl …ı‰˘ ·Î√ı.
ÂÎ÷Îw’ı fiÎ ±Õı, ±ÂÎ÷Î ±ÂÎ÷Îw’ı fiÎ ±Õı. ±‹fiı ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ›        ˉı ÿıËfiı ±Î’HÎı ¿Ëı‰_, “÷Îflı …‰_ ˢ› ÷˘ Ω, ±‹ı ±‹ÎflÎ
“Lˢ› ‹Îfl_”                        267   268                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

‹¿Î‹‹Î_ flËÌÂ_.” ±ıfiÌ ⁄Ë ËΛ‰˘› fiÎ ¿fl‰Ì. ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì        Ωı Œfl÷Ì Ë˘›, ÷˘ ‹¿Îfi ⁄‚ı ÷˘› ±Î’HÎı ‹fi‹Î_ ±ı‹ ¿Ë̱ı, ±flı
ÿıËfiÌ Á‰Î‰Õ … ¿fl ¿fl ¿flÌ »ı. ±ı¿ ±‰÷Îfl iÎÎfiÌ ’flÊfiı ÿıË Á˘Ó’Ì    ¤¥, ±ı‰_ ‹Îfi˘fiı ¿Î·ı ‰ı«Ì ÿÌ‘_ Ë÷_ ±Î’HÎı. ’HÎ fiÎ ‹Îfiı ±ı ¿o¥.
ÿı ±fiı Á‰Î‰Õ fiÎ ¿flı ÷˘ ◊¥ √›_, «˘A¬_ ◊¥ √›_. ±‹ı ÷˘ ±Î ÿıËfiÌ    ±ı ÷˘ wÏ’›Î-⁄Ï’›Î √HÎÌfiı ·ı‰Î ’Õı. ’»Ì ¤·ıfiı ±ı wÏ’›Î ⁄Ì…ı
±ı¿ ZÎHΉÎfl Á‰Î‰Õ ¿flÌ fi◊Ì. ±ı¿ ZÎHΉÎfl ±Î ÿıË ±‹Îfl˘ »ı, ±ı‰_    ÿËÎÕı Á|΋Î_ ‰’flÎ¥ √›Î ±ı …\ÿÌ ‰Î÷. ’HÎ ±ı ’˘÷Îfiı ±ı‹ ÷˘
±‹fiı ¬⁄fl fi◊Ì. ±Î iÎÎfi ≠√À ◊›Î ’»Ì ±‹Îfl_ »ı fiËŸ, ±ı ’Îfl¿Ì      ¬Î÷flÌ ◊Λ ¿ı ‹ıÓ ÷˘ wÏ’›Î ·Ì‘Î »ı. ‹fi Á‹Î‘Îfi ‹Î√ı »ı. ’ı·_
‰V÷ »ı. ±ı ’Îfl¿Ì ‰V÷ ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ flËı fiËŸ fiı ±Î’HÎı Ωı¥÷Ì     ‹Îfiı·_ Á‹Î‘Îfi fiÎ «Î·ı. ±I›Îflı ÷‹ı ⁄‘Î_ ‹Îfi˘ ¿ı ±Î’HÎı ’ˆHÎÌ ·Ì‘_
›ı fi◊Ì. ’˘÷ÎfiÌ ‰V÷ ±ı ’˘÷ÎfiÌ, ’Îfl¿Ì ±ı ’Îfl¿Ì.           »ı ±ıÀ·ı ◊¥ √›_ ¿Â_ ? ‹ÎL›Î◊Ì ¿o¥ ◊Λ ? ±ı ÷˘ ’ˆHÎÌ ·Î‰˘ I›Îflı
   ·˘¿fiÎ_ ¬ı÷fl΋Î_ ’ÎHÎÌ ’Î¥±ı »Ì±ı. ±Î ÷˘ ±Î’HÎı ‹Ëıfi÷ ¿flÌ   Á‹Î‘Îfi ◊Λ ‹fifi_. ÷‹fiı Â_ ·Î√ı »ı ?
¿flÌfiı ‹flÌ …¥±ı ±fiı ’ÎHÎÌ ·˘¿˘fiÎ ¬ı÷fl‹Î_ Ω›. ±Î’HÎÎ ¬ı÷fl‹Î_        ≠ffi¿÷ν — ±Î ‹¿Îfifi˘ ÿά·˘ ±ÎM›˘, ±ı‹Î_ ’ˆÁÎ ·¥fiı ‰ı«Ì
¿o¥ ∂B›_ … fiΠˢ›. ±ı ·˘¿˘ ¿Ëı› ¬flÎ ¿ı ±S›Î ¤¥, ’ÎHÎÌ ÷ı ¿Îœu_   ÿÌ‘_, ±ıÀ·ı ±ıfiı ’˘÷Îfiı ¬Î÷flÌ ◊Λ »ı, ¿ı ±Î ‹Îfl_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±ıfiı
÷˘ ÷Îfl_ @›Î_ √›_ ? I›Îflı ¿Ëı, “¤¥, ‹fiı ÷˘ ¬⁄fl fi◊Ì.” ÷ı ⁄ÌΩ     ÿ—¬ı› fi◊Ì ◊÷_, ‹‹÷Î »^ÀÌ √¥ ±ıfiÌ, ±ı‰_ ±Î’b_ ±Î Ïfl›· ‰V÷‹Î_
flV÷ı … ‰‚Ì √›_. ’Îfl¿Î ¬ı÷fl‹Î_ ’ıÁÌ √›_. ±ı‰_ ±Î ’Îfl¿Î_ ¬ı÷flÎ_‹Î_  Â_ ˢ› »ı ?
’ÎHÎÌ Ω› »ı. F›Îflı ±Î’HÎı ΩH›_ ¿ı ’Îfl¿<_ ¬ı÷fl »ı, ÷ı Ëy »˘ÕÌ
ÿÌ‘˘. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ı‹Î_ ’ο ·ı‰Î-⁄ı‰Îfi˘ fiËŸ. Á‹…HÎ ’ÎÕ̱ı I›Îflı     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ’˘÷Îfi_ ‹ÎÏ·¿Ì’b_ @›Î_ »ı ¬flı¬fl, ÷ı ΩHÎı
¤Îfi‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ’λ˘ ¿Ëı› ¬fl˘. ËÎ, ‰Î÷ ÷˘ ÁÎ«Ì »ı. ’»Ì ’λ\_    ±ıÀ·ı »^Àı. ’˘÷ÎfiÌ ⁄εLÕˇÌfi_ ‹Î’ Ωı¥ ±ÎT›˘ ˢ› ’»Ì ’ı·Î_ ⁄ÌΩfiÌ
¤Îfi ∂ÕÌ Ω› fiı ’λ\_ Ë÷˘ ÷ı‰˘ fiı ÷ı‰˘.               ⁄εLÕˇÌ‹Î_ ËÎ◊ fiÎ CÎηı. F›Î_ Á‘Ì ±ıfiı Á‹…HÎ fi◊Ì ’ÕÌ I›Î_ Á‘Ì
                                  ‹ÎÏ·¿Ì’b_ flάı. ±ıfiı Á‹… ’Õı ¿ı ÷fl÷ ±Î’Ì ÿı. ÷Îflı Âı‹Î_
         ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰ ±Î‹Î_ ¿˘fi˘ı ?             ‹ÎÏ·¿Ì’b_ »ı ˉı ¿Ëıfiı ?
   ≠ffi¿÷ν — ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰ ¿˘fi˘ »ı ?                   ≠ffi¿÷ν — ‹ÎÏ·¿Ì’b_ ÷˘ ’ı·_ ÿÎÿαı ¿èÎ_fiı, ’˘÷ÎfiÌ ⁄εLÕˇÌfiÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ±Ëo¿ÎflÌ ’fl<Êfi˘, ±Ëo¿ÎflÌfi˘. …ı “Ë_” »ıfiı ÷ıfi˘. Ë_  ‹ÎÏ·¿Ì ¬⁄fl ’ÕÌ ±ıÀ·ı ’»Ì ⁄Ì…ı @›Î_› ‹ÎÏ·¿Ì flάı … fiËŸfiı !
±‰‚Ì …B›Î±ı ⁄ıÁı ±ıÀ·ı ‹ÎÏ·¿. ±Î »ı ÷ı ’ÿ˚√·fi˘ ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰
                                     ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ÎfiÌ ‹ÎÏ·¿Ì‰Î‚Ì …B›Î M·˘À Ωı¥ ·¥±ı ±fiı I›Î_
◊Λ. ±fiı Ë_ Á‰‚Ì …B›Î±ı ⁄ıÁı ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ √HÎfi˘ ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰ ◊Λ.
                                  ±Î√‚ ±Î’HÎı ⁄ÎHÎÁÎ_‘ Ωı¥ ·¥±ı. ’»Ì ±Î’HÎı ⁄ÌΩfiÌ ·ı‰Îÿı‰Î
’Îfl¿<_ ⁄‘_ ‰ı«Ì ÿı…ı, ’»Ì ⁄‚ı ÷˘ ±Î’HÎı ÷˘ Ï«_÷Î fiËŸ, ’»Ì ÂÎ_Ï÷.
                                  Â_ »ı ÷ı ? …ıfiı ’˘÷Îfi_ fiı ’Îfl¿Î_fi_ fiyÌ ◊›_ »ı, ±ıfiı ¿˘¥ …B›Î±ı,
¬fl_ ¿ı ¬˘À<_ ?
                                  ⁄Ì…ı @›Î_› ‹‹÷Πˢ› … fiËŸfiı ! ±Î ’ÿ˚√·fi_ »ı ±fiı ±Î ±ÎI‹Îfi_
   ≠ffi¿÷ν — ¬fl_ ¿èÎ_. ±Î¬_ ‹ÎL›÷Î◊Ì … ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰ ∂¤˘ ◊›˘    »ı ±ı‹ fiyÌ ◊¥ √›_, ÷ıfiı ÂÌ flÌ÷ı ˢ› ’»Ì !
»ıfiı ? ‹ÎL›÷Î … Œıfl‰‰ÎfiÌ flËÌfiı ?
                                     ⁄_‘Î÷Ì ‰¬÷ı ËÎ…fl, »^À÷Ì ‰¬÷ı √ıflËÎ…fl !
   ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎL›÷Î › fiÎ Œflı ±ı‹ fiı ±ı‹. ±Î’HÎı flÌ÷Áfl ’ˆÁÎ
√HÎÌfiı ·¥±ı. I›Îfl ’»Ì ‹ÎL›÷Î Œflı. fiËŸ ÷˘ ±ı‹ fiı ±ı‹ ‹ÎL›÷Î        ≠ffi¿÷ν — ¿‹˝ ⁄_‘Λ_, I›Îflı ’˘÷ı Á_¿‚Λı·˘ Ë÷˘, ’HÎ »^À÷Ì
“Lˢ› ‹Îfl_”                          269   270                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

‰¬÷ı ’HÎ ±ıÀ·˘ … ’˘÷ı ±ı‹Î_ Á_Õ˘‰Î¥ …‰_ ’Õı »ı ?            ±ı@{ı@À ’˘÷’˘÷Îfi_ ±Î‰Ì … Ω›. ±ËŸ Ï«_÷Î fiÎ ◊Λ, fiËŸ ÷˘ Ï«_÷Î
                                    ◊›Î ‰√fl flËı fiËŸ. ¿˘¥ ’HÎ ⁄ËÎflfiÎ T›‰ËÎfl‹Î_ øÏ‹¿ ‹Î√˝fiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ.
                                    iÎÎfiÌfiı Ï«_÷Î ◊›Î ¿flı.
   ≠ffi¿÷ν — I›Îflı ¬flı¬fl »^À˘ … flËÌ Â¿ı ±ı‰_ ˢ› »ı ?
                                             ˉı ’ÿ˚√· ‹Î√ı ÂÏ©¿flHÎ !
   ÿÎÿÎlÌ — flËÌ Â¿ı. ±‹¿ ÏËÁÎ⁄‹Î_ »^À˘ ◊¥ ¿ı ±ı. ±ı ÷_
÷ÎflÌ ‹ÎÏ·¿Ìfi_ ⁄‘_ »^À<_ ·¥ Ω ±fiı ±Î’HÎÌ ⁄ıfiÌ ÁÏË›ÎflÌ ‹ÎÏ·¿Ìfi˘        ≠ffi¿÷ν — ¿‹˝fiÎ µÿ›fiÎ ’ÏflHÎ΋ı …ı· ±Î‰Ì, ’HΠˉı ’˘÷Îfi˘
ÏËÁÎ⁄ «˘A¬˘ ¿fl. ¿‹˝‹Î_ ±Î¬_ ‹ÎÏ·¿Ì ÁÎ◊ı Á˘Ó’ı·_ ˢ› ⁄‘_.        ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰ Á_’ÒHν ¬ıÓ«Ì ·ı‰˘, ±ı ΩB≤Ï÷ ¿ı‰Ì ˢ› ‰E«ı ?

   ≠ffi¿÷ν — Ëo, ±ıÀ·ı µÿ› ±Î¬˘ ‹ÎÏ·¿Ì ÁÎ◊ı ±˘’fi ◊Λ »ı ?         ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰ ÷˘ ¬ıÓ«Î¥ √›ı·˘ »ı. ÷ı ˉı ’ÿ˚√· Â_
                                    ¿Ëı »ı ? ÏËÁÎ⁄ «Ò¿÷ı ¿fl‰Î ‹ÎÀı Ωı›Î ¿fl. Ë_ Â_ ¿fl_ »\_ ±ı “Ωı›Î”
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı µÿ› ÷˘ ±ı ‰¬÷ı ’»Ì iÎÎfi ≠‹ÎHÎı ‹ÎÏ·¿Ì. Ωı      ¿fl. ‹fi Â_ ¿flı »ı, ⁄Ï© Â_ ¿flı »ı, ±ı ⁄‘_ Ωı›Î ¿fl. ⁄Ì…\_ ¿Â_ “Ωı‰Îfi_”
’ÒHν iÎÎfi ˢ› ÷˘ ’˘÷Îfi_ ‹ÎÏ·¿Ì’b_ ⁄‘_ ¬ıÓ«Ì ·ı. ’˘÷ı ’˘÷Îfi_ …     fi◊Ì. «Ò¿Ì fiËŸ ÷ı CÎÕ̱ı, ±ΩB≤÷ fiÎ flËÌÂ. ÷_ ÷ÎflÎ ¤Îfi‹Î_ flËı
‹ÎÏ·¿Ì’b_, ⁄ÌΩfi_ fiËŸ, ’ÿ˚√·fi_ fiËŸ.                   ±fiı Ë_ ‹ÎflÌ Ïø›Î‹Î_ flË_. ⁄Lfiı ’˘÷’˘÷ÎfiÌ Ïø›Î‹Î_ flËı. ’»Ì ±ı
   ≠ffi¿÷ν — Ëo, ±ıÀ·ı µÿ› Âw ◊Λ I›Îfl◊Ì ’˘÷ı ’˘÷Îfi_        µÿ›fiı “Ωı‰˘” Ωı¥±ı. µÿ›fiÎ ⁄‘Î ’›Î˝› Ωı‰Î … ’Õı. “Ωı‰Î”◊Ì ±ı
‹ÎÏ·¿Ì’b_ ¬ıÓ«Ì Â¿ı ?                         © ◊Λ.
   ÿÎÿÎlÌ — …ıÀ·_ iÎÎfifi_ ≠‹ÎHÎ, ±ıÀ·Î ≠‹ÎH΋Î_ ‹ÎÏ·¿Ì’b_         ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı¿ ‰¬÷ ‰Î÷ ±ı‰Ì flÌ÷ı fiÌ¿‚Ì Ë÷Ì ¿ı µÿ›
¬ıÓ«Î¥ … √›ı·_ ˢ›.                          ±ıfi_ fi΋ … ¿Ëı‰Î› ¿ı ’˘÷ı ÷L‹›Î¿Îfl ˢ›fiı ÷ı CÎÕ̱ı ?
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ µÿ› ◊÷Ì ‰¬÷ı ÷˘ ÁÎ◊ı ±˘’fi ◊‰Îfi_ fiı ?           ÿÎÿÎlÌ — ˢ›.
µÿ› ◊÷Ì ‰¬÷ı ’˘÷ı ±ı‹Î_ ËÎ…fl ˢ›fiı ? µÿ› Âw ◊‰Î ‹ÎÀı.
                                       ≠ffi¿÷ν — ±fiı ’»Ì ’flÊÎ◊˝ ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ¿Â_ ·ı‰Î-ÿı‰Î fiËŸ. …ı‹ ±Î’HÎı ¨CÎ÷Πˢ›     Ω÷fiı »^ÀÌ ’ÎÕı.
’HÎ ÷˘› ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ ∂B›˘ ˢ›.
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±ı »^À˘ ◊¥ … Ω›, ±ı ÷˘ “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ⁄˘S›˘
   ≠ffi¿÷ν — Ëo, ±ıÀ·ı ⁄‘_ …\ÿ_ »ı ±fiı ±ıÀ·ı ±I›ÎflfiÎ µÿ›‹Î_     ¿ı »^À˘ ◊¥ Ω›. ±ı ’ÿ˚√· Â_ ¿Ëı »ı ¿ı “÷_ ©ÎI‹Î ◊¥ √›˘, ±ı
fi‰˘ ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰ ’ıÁı »ı ?                        ‹ÎÀı ÷_ »^À˘ ◊¥ √›˘ ±ı‰_ ‹ÎfiÌ fiËŸ. ÷ıÓ ‹fiı ⁄√ÎÕu˘ Ë÷˘, ‹ÎÀı
   ÿÎÿÎlÌ — …ıÀ·_ iÎÎfifi_ ≠‹ÎHÎ ±˘»\_ ±ıÀ·˘ ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰ flèÎÎ      ÷_ ±‹fiı © ¿fl ±ıÀ·ı ÷_ »^À˘ ±fiı ±‹ı »^ÀÎ.” I›Îflı ¿Ëı, “ÂÌ flÌ÷ı
¿flı. “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±fiı ±Î ±Î‰Ì flÌ÷ı Ë_ …\ÿ˘ »\_, ±ı iÎÎfi ◊›_ ±ıÀ·ı  »^ÀÎ ¿fl_ ?” I›Îflı ¿Ëı, “±‹ı …ı ¿fḻı ±ı ÷_ Ωı. ⁄Ì…\_ Õ¬· fiÎ ¿flÌÂ.
÷Îfl_ ‹ÎÏ·¿Ì’b_ »^Àu_ ±fiı …ıÀ·Ì ±ı‹Î_ ¿«Î ±ıÀ·_ ±ËŸ ‹ÎÏ·¿Ì’b_     flÎ√-¶ıÊ flÏË÷ Ωı›Î ¿fl ⁄Á. ±ıÀ·ı ±‹ı »^ÀÎ. flÎ√-¶ıÊ◊Ì ±‹ı ‹ı·Î
flèÎ_. ’HÎ ÷ı ±Î’b_ ±Î iÎÎfi ±ı@{ı@À »ı, ¿ı‰‚ iÎÎfiV‰w’ »ı. ±ıÀ·ı     ◊›Î »Ì±ı, ÷ÎflÎ flÎ√-¶ıÊfiı ·¥fiı. ˉı ‰Ì÷flÎ√÷Î◊Ì ±‹ı »^ÀÎ.” ©
“Lˢ› ‹Îfl_”                          271   272                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

’fl‹Îb ◊Λ. ’ÒflHÎ ◊›_ ±ı √·fi ◊›Î ‰√fl flËı … fiËŸfiı ! ’ÒflHÎ-        ¿Ëı‰Î›fiı ?
√·fi‹Î_ ¿Â_ ±Î’HÎÌ Ï‹S¿÷ fi◊Ì. ±fiı ±Î’HÎÌ Ï‹S¿÷ »ı ÷ı‹Î_◊Ì ¿Â_
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±‰·_⁄fi ⁄‘_ T›‰ËÎfl◊Ì … »ı fiı ! Ïfi盋Î_ ÷˘ ¿Â_
’ÒflHÎ-√·fi ◊÷_ fi◊Ì ±ı‰˘ «˘A¬˘ T›‰ËÎfl »ı.
                                    ˢ÷_ … fi◊Ìfiı ! ±Î’HÎı »Ì±ı T›‰ËÎfl‹Î_ …, ÷ı Ïfiç›fiÌ ÷˘ ≠÷ÌÏ÷
   ÂıfiÌ µ’fl »ı ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰ ? ÷fiı ÷˘ ¿ÂΛ µ’fl ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰        ⁄ıÃÌ »ı. ’HÎ »Ì±ı T›‰ËÎfl‹Î_ … fiı ? ¬¥±ı »Ì±ı, ’̱ı »Ì±ı,
fi◊Ì ! ±Î ±‹ÎflÌ µ’fl ÷fiı ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰ ±Î‰ı ±ı ‹ÎÏ·¿Ì fiÎ ¿Ëı‰Î›.       ±Î’HÎı ±Î »Ì±ı fiyÌ ◊¥ √›_. ’HΠˉı ¿o¥ ±ı¿ÿ‹ ◊¥ √›_. ¿o¥
‹ÎflÌ µ’fl ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰, ÷ı ¿fl‰Îfi˘ Ëy »ı ⁄‘Î_fiı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ËŸ ÷˘      ¿⁄Ωı Á˘Ó’Ì ÿı‰Î›˘. ¿⁄Ωı Á˘Ó’Ì ÿı‰Î› ? ¿⁄Ωı Á˘Ó’Λ I›Îflı ¿Â_ flèÎ_
≠ÂV÷ flÎ√ ˢ› …. ±fiı ±Î ≠ÂV÷ flÎ√ ÷ı … »ı ÷ı ⁄‘Î flÎ√˘fiı         fiËŸ. ’»Ì ±Î’HÎı Ïfiflη_⁄ ◊¥ √›Î.
fiΠ¿flfiÎfl˘ »ı. ⁄ÌΩ ⁄‘Λ flÎ√˘ µÃÌ Ω›. fiËŸ ÷˘ µÃı fiËŸ, Ωı
                                       ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ Ãıà ÏÁ©ZÎıhÎı Ω› I›Îflı Á_’ÒHν Ïfiflη_⁄ ◊Λ.
±ËŸ flÎ√ fiÎ ◊›˘ ÷˘ !
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ‰Ì÷flÎ√fiÌ ÕıÏŒfiıÂfi Â_ ¿Ëı‰Î› ?               ÿÎÿÎlÌ — F›Î_ Á‘Ì ¿⁄Ωı fiÎ Á˘Ó’˘ I›Î_ Á‘Ì ÂÌ flÌ÷ı …‰Î› ?
                                    ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfiı› ¿⁄Ωı Á˘ÓM›˘ I›Îflı √›Î. ⁄˘kÎıfl ‰Ê˝ ¤ÎÕÎfiÌ …B›Î
   ÿÎÿÎlÌ — ÿıË◊Ì Á_’ÒHν »^À˘ ◊¥ √›˘ ±ı ‰Ì÷flÎ√. ÿıËfiı ·Ì‘ı     ·Ì‘Ì”÷Ì, ¤ÎÕ<_ «Ò¿‰Ì ÿÌ‘_, ±Î’Ì ÿÌ‘Ì …B›Î ¬Î·Ì ¿flÌfiı.
±Î ⁄‘_ »ıfiı ! ÿıË T›‰ËÎfl‹Î_ ‹ÎÏ·¿ »ıfiı ⁄‘Îfi˘. ±ı ‹ÎÏ·¿◊Ì »^À˘
◊›˘ ±ıÀ·ı ⁄‘Î◊Ì »^À˘ ◊›˘ ±ıÀ·ı ‰Ì÷flÎ√ ◊¥ √›˘. …ı‹ ’ı·Î‹Î_          ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfi ⁄˘kÎıfl ‰Ê˝ Á‘Ì ¤ÎÕÎfiÌ
‹ÎL›÷Î ‹ÎÏ·¿ »ı ±ı‹ ±Î ÿıË ‹ÎÏ·¿ »ıfiı ?!                …B›Î‹Î_ flèÎÎ. ’HÎ ±ı Á˘Ó’ΉΠÁ‘Ì Â_ ‹ËŸ ¿fl÷Î Ë÷Î ?
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î T›‰ËÎflfi˘ ? ±Î ÿıË ‹ÎÏ·¿ Âı‹Î_ ¿è΢ ?        ÿÎÿÎlÌ — ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰ µÃΉ÷Î Ω›. ⁄‘˘ µÃÎ‰Ì flèÎÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î …√÷fiÌ ⁄‘Ì «ÌΩı‹Î_. ±ıfiÎ◊Ì »^ÀÎ ◊›Î ±ıÀ·ı
                                    ±ıÀ·ı ’»Ì ¿⁄Ωı Á˘Ó’Ì ÿÌ‘˘ ËÕËÕÎÀ ¤¥. …ı‰˘ µÃÎ¥ flè΢ ±ıÀ·ı ±ı
»^À˘ ◊¥ √›˘. ±Î ÿıË◊Ì »^À˘ ◊›˘ ±ı ⁄‘Î◊Ì »^À˘ ◊›˘. ⁄‘Îfi˘        ’˘÷ı «ÎS›Î ±Î‹. ±Î ±Î‹ ¿⁄Ωı Á˘Ó’Ì ÿÌ‘˘. ¿⁄Ωı Á˘Ó’Λ ±ıÀ·ı
‹ÎÏ·¿ ÿıË »ı.                             ·˘¿ ·¥fiı ⁄Î‚Ì ‹Ò¿ı. ‹ÎÏ·¿Ì ‰√flfi˘ ˢ› ÷ı ¿«fl˘, ’»Ì ±Î’HÎı
                                    ⁄΂‰Îfi_ fiËŸ. ±ıfiÌ ‹ı‚ı ·˘¿ ⁄Î‚Ì ‹ı·ı, fiËŸ ?
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î …√÷fi˘ T›‰ËÎfl »ı ±ıfi_ ⁄‘_ ¿ıLƒV◊Îfi
                                       ≠ffi¿÷ν — flËıfiÎfl ⁄΂ı fiËŸ ?
ÿıË ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ±ı‰_ ¿Ë˘ »˘ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ÿıË … »ıfiı ‹ÎÏ·¿, ⁄Ì…\_ ¿˘HÎ ? ÿıË ±ı …, ÿıËÎK›ÎÁ       ÿÎÿÎlÌ — flËıfiÎfl ÂÌ flÌ÷ı ⁄΂ı ? flËıfiÎfl ÷˘ fl˘Œ◊Ì √›Î, «Îfl
¿Ëı »ı ÷ı. ’˘÷ı ±ıfi˘ ¬flı¬fl ‹ÎÏ·¿ı› fi◊Ì ±Î. ±ı … fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ »ı.     fiÎÏ‚›ıfl ÁÎ◊ı, ’ÎHÎ̉΂Î_ ˢ› ¿ı ’ÎHÎÌ ‰√flfiÎ_ ˢ› !

   ≠ffi¿÷ν — ’˘÷ı ±ıÀ·ı ¿˘HÎ ±ı‹ ?                    ÷ı_ ¿ıÀ·Î ‰Ê˝ ¤ÎÕı ·Ì‘Ì ? Á˘±ı¿ ‰Ê˝ ¿o¥ ∞‰fiı, ·˘¿˘fi_ ¿S›ÎHÎ
                                    ◊Λ ! ¬fl<_ ¿ı ¬˘À<_ ? ±ÎfiÌ Ëµ ≥E»Î »ı fiı ±Î ·˘¿˘fiı, ¿ı …√÷fi_
   ÿÎÿÎlÌ — ÁıSŒ, ±ÎI‹Î. ±I›Îfl Á‘Ì …ı ÷‹ÎflÌ Ω÷fiı ’˘÷ı √H΢ »˘ ÷ı.  ¿S›ÎHÎ ¿fl‰_. ±Î‹ Œflı ±ıÀ·ı ÷˘ ¿Î‹ ¿ÎœÌ fiάı.
   ≠ffi¿÷ν — ÿıËfi˘ ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰ fiΠˢ› ÷˘ ±‰·_⁄fi ·Ì‘_ fiÎ                    vvvvv

								
To top