Docstoc

06- pg 181 to 244

Document Sample
06- pg 181 to 244 Powered By Docstoc
					±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                      181
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±Î’HÎı ⁄‘‰Îfl ¿fl‰˘. ±ı‹Î_ Â_ fi¿ÁÎfi »ı ? Ωı
ΩıÊÌfiı I›Î_ √›Î ÷˘ ⁄‘‰Îfl ¿fl‰˘, fiËŸ ÷˘ …‰_ fiËŸ. ΩıÊÌfi_ CÎfl
’Ò»‰Î √›Î ÷˘ ‰Ëı‹ ’ıÃ˘fiı ? ÷ı ±Î’HÎı ⁄‘‰Îfl ¿flÌ fiά‰˘. ±Î‹ı›
µ’‰ÎÁ◊Ì ÂflÌflfiı ŒÎ›ÿ˘ ◊Λ.
   ≠ë¿÷ν — ±‹Îflı CÎıfl ‰_Â’fl_’flÎ√÷ Á˘‹‰Îfl «Î·ı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ¿fl‰Î. ÷‹fiı ωrÎÁ »ı ¿ı fiÏË ?
   ≠ë¿÷ν — ωrÎÁ ÷˘ ˢ› … fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — …ı ¿fl‰_ ÷ı ωrÎÁ◊Ì ¿fl‰_ ±fiı ωrÎÁ Õ√Ì Ω›                  (22)
÷˘ fiÎ ¿fl‰_. √ÎÕÌ‹Î_ ⁄ıÁ÷Î_ … ±ı‹ ·ÎB›_ ¿ı “√≥ ¿Î·ı √ÎÕÌ ’ÎÀÎ
’fl◊Ì µ÷flÌ ’ÕÌ Ë÷Ì ÷ı ±Î…ı ’HÎ µ÷flÌ ’ÕÂı, ÷˘ Â_ ◊Âı ?” ÷˘               ·˙Ï¿¿ ‘‹˘˝ !
÷ı … CÎÕ̱ı ∂÷flÌ ’Õ‰_. ωrÎÁ fiÎ ±Î‰ı ±ıfiı ¿Î‹fi_ … Â_ ? ωrÎÁ
ˢ› I›Î_ Á‘Ì ¿fl˘, fiΠωrÎÁ ˢ› ÷˘ »˘ÕÌ ÿ˘.                     ‹˘ZÎ ‹ÎÀı ¿›˘ ‘‹˝ ?
   ωrÎÁ ÷˘ ¿ı‰˘ ˢ‰˘ Ωı≥±ı ¿ı ‹Îflı, ±’‹Îfi ¿flı ÷‹Îv_, ÷˘›     ≠ë¿÷ν — ÁΑ¿ √‹ı ÷ı ‘‹˝fi_ ⁄fl˘⁄fl ’ηfi ¿flı ÷˘ ±ı ‹˘ZÎ
÷‹Îfl˘ ωrÎÁ fiÎ ∂Ãı ! ±Î‰˘ ωrÎÁ ⁄ıÁ‰˘ Ωı≥±ı.          Á‘Ì ’ˢ_«Ì Ω›fiı ?
            vvvvv                     ÿÎÿÎlÌ — ÁΑ¿ ÷˘ ’ZÎ’Î÷Ì »ı ±fiı ¤√‰Îfi ¿›Î ’ZÎfiÎ ËÂı ?
                                ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì ËÂıfiı ±ı ?
                                   ≠ë¿÷ν — ËÎ.
                                   ÿÎÿÎlÌ — ’Z΋Î_ ’Õı·Îfi˘ ‹˘ZÎ ¿›Îflı› ’HÎ ◊Λ fiËŸ. ËÎ,
                                ¤˙Ï÷¿ Á¬˘ ‹‚ı. ‹˘ZÎ “VÀÎLÕÕ˝”‰Î‚Îfiı fiÎ ‹‚ı. “±ÎµÀ ±˘Œ VÀÎLÕÕ˝”
                                ◊Λ ÷˘ … ‹˘ZÎ ‹‚ı. ±ËŸ “±Î” “VÀÎLÕÕ˝”fiÌ ⁄ËÎfl »ı. ±ËŸ ⁄‘Î
                                … ±Î‰ı, ‹ÏV·‹, …ˆfi, ‰ˆWHΉ ⁄‘Î … ±Î‰ı !
                                   ±Î …\ÿÎ …\ÿÎ ‘‹˘˝ »ı- …ˆfi ‘‹˝, ‰ˆWHΉ ‘‹˝, ˆ‰ ‘‹˝, ‹ÏV·‹
                                ‘‹˝-±ı ⁄‘Î “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˘˝ »ı. ±ı¿<› ±Î‹Î_ “flÌ›·” ‘‹˝ fi◊Ì.
                                “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˝ ±ıÀ·ı ÷‹fiı “Õı‰·’” ¿flÌ ±Î’ı. ’HÎ ±ı‹Î_◊Ì “d·
                                Õı‰·’” ◊≥ ¿Λ fiËŸ. ±fiı ‹˘ZÎ ÷˘ “d· Õı‰·’”fi˘ … ◊≥ ¿ı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        183   184                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

ÿıË Ë˘‰Î »÷Î_ ’HÎ ÿıË fiı ±ÎI‹Î »^ÀÎ flËı I›Îfl ’»Ì … ‹˘ZÎ ◊Λ.    ¿fl…ı, ⁄fl˘⁄fl ¿fl…ı. ¤√‰ÎfifiÌ ±ÎiÎÎ ·Î¬ ‰¬÷ ’΂ı ÷˘› …^fiÌ fiÎ
                                  ◊Λ, ’HÎ ¤√‰ÎfifiÌ ±ÎiÎÎ Á‹Ω÷Ì fi◊Ì, ÷ı◊Ì ’˘· ‹Îflı »ı. ±ı‹Î_
   ‹˘ZÎ ‹ÎÀı ÷˘ ‰Ì÷flÎ√ ‰ÎHÎÌ Ï‰fiÎ ±‰fl fi ¿˘≥ µ’Λ ! ⁄Ì∞
                                  ±ı‹fi˘ ÿ˘Ê fi◊Ì. ‰Ì÷flÎ√ ¤√‰Îfifi_ ‘‹˝K›Îfi ¿›Îflı ◊Λ ¿ı ¿˘≥ ’HÎ
⁄‘Ì flÎ√Ì ‰ÎHÎÌ Ë˘›. ‰Ì÷flÎ√ ‰ÎHÎÌ ±ıÀ·ı V›Îÿ˚‰Îÿ, ¿˘≥ ∞‰fi_
                                  ’Z΋Î_ fiÎ ’Õı ÷˘. ¿˘≥’HÎ ’Z΋Î_ ’՛Π÷˘ ‘‹˝K›Îfi ∂ÕÌ Ω›. ’Z΋Î_
≠‹ÎHÎ fiÎ ÿ¤Î›. ’»Ì ¤·ıfiı ¿ÁÎ≥ ±Î‰ı, ’HÎ ±ı› ±ıfiÎ ‘‹˝‹Î_ …
                                  flËı‰_ ±ıÀ·ı “T›Ò ’˘≥LÀ”‹Î_ ’ÕÌ flËı‰_ ÷ı. “ÁıLÀfl”‹Î_ ⁄ıÁı ÷˘ ‹÷¤ıÿ
»ı. ‰Ì÷flÎ√fiÌ ºÏp±ı ¿˘≥ CÎÕ̉Îfl ’HÎ ‘‹˝fiÌ ⁄ËÎfl fi◊Ì …÷˘. ‘‹˝
                                  fiÎ flËı, I›Îflı ‹˘ZÎ ◊Λ. ¿˘≥ ’HÎ “ÏÕ√˛Ì” µ’fl ⁄ıÁı I›Î_ ±‹Îv_-÷‹Îv_
‰√fl ÷˘ ¿˘≥ ±ı¿ ZÎHÎ ’HÎ ∞‰Ì … fiΠ¿ı, »÷Î_ ±‘‹˝ ’ıÁÌ Ω›
                                  flËı, ÷ıfiÎ◊Ì ‹˘ZÎ fiÎ ◊Λ.
»ı. ±Î fiÎÏV÷¿ ˢ› »ı ±ı ¤√‰Îfi‹Î_ ‹Îfi÷˘ fiΠˢ›, ‘‹˝‹Î_ ‹Îfi÷˘
fiΠˢ›, ’HÎ »ı‰Àı fiÌÏ÷‹Î_ ‹Îfi÷˘ ˢ› »ı fiı fiÌÏ÷ ±ı ÷˘ ‹˘À΋Î_             ‘‹˝‹Î_› ‰ı’ÎflÌT≤Ï÷ ...
‹˘À˘ ‘‹˝ »ı. fiˆÏ÷¿÷Î ‰√fl ‘‹˝ … fi◊Ì, fiˆÏ÷¿÷Î ÷˘ ‘‹˝fi˘ ’Λ˘ »ı.
…ı ¤√‰Îfifiı ‹Îfi÷˘ fi◊Ì ±ı ’HÎ ‘‹˝‹Î_ … »ı. ‘‹˝ ‰√fl ÷˘ ¿˘≥         Á_ÁÎfl‹Î_ …ı ‘‹˘˝ «Î·Ì flèÎÎ »ı ±ı ‰ı’Îfl ¿Ëı‰Î›, ±ı‹Î_ ÁÒZ‹
»ı … fiËŸ. ±ÎI‹Î »ı ÷˘ ‘‹˝ ˢ‰˘ CÎÀı. ÿflı¿ ‹ÎHÎÁ ‘‹˝‹Î_ »ı ! ËÎ,  ’HÎ ≥E»Î ˢ›. ÁÒZ‹ ’HÎ ≥E»Î »ı I›Î_ ‰V÷ ≠ÎM÷ ◊Λ fiËŸ. ±ı
’HÎ ÁÎ◊ı ±‘‹˝ ’HΠˢ› !!                      … ÕÒ⁄ı·˘ ˢ› ÷ı ±Î’HÎfiı ÂÌ flÌ÷ı ÷Îflı ? iÎÎfi ‰√fl ≥E»Î Ω› fiËŸ.
                                  ≥E»Î ±ı ’˘÷ı … ±„Bfi »ı. ≥E»Î ◊≥ ±ıÀ·ı ±ı ≠√Àı, ±ıfiı ’»Ì
        ‘‹˝, ’Z΋Î_ ¿ı ÏfiW’Z΋Î_ ?             ˢ·‰‰Ì ’Õı. ±Î…ı ±ıfiı ·˘¿ “’ıÀˇ˘·”◊Ì Ë˘·‰ı »ı ! ÷‹ı Ωı CÎıfl◊Ì
    ⁄‘Î ‘‹˝fiÎ ‰ÎÕα˘-’_◊˘ ‹÷Î√˛Ë ±fiı ¿ÿÎ√˛Ë‹Î_ … flΫı »ı.    ÁÎv_ ‘flÎ≥fiı ¬Î¥-’Ìfiı fiÌ¿Y›Î ˢ ÷˘ ¿˘≥fiÌ ÿ¿Îfi ¤HÎÌ …\±˘ ?
÷ı±˘ ÿflı¿ ’˘÷’˘÷ÎfiÎ ‘‹˝◊Ì ‹˘ZÎ ◊Âı ÷ı‹ ‹Îfiı »ı. ’HÎ ÷ı ⁄‘Î        ≠ë¿÷ν — fiÎ.
±Î√˛ËÌ »ı, ‹÷Î√˛ËÌ »ı. ‹÷Î√˛Ë◊Ì ¿›Îflı› ’HÎ ‹˘ZÎ fiÎ ◊Λ.
ÏfiflÎ√˛ËÌfi˘ … ‹˘ZÎ »ı. ’Z΋Î_ ’Õı·˘ ‹ÎHÎÁ ±ı ’ZÎfiÎ_ ÂÎjÎ ‰Î_«ı ÷˘     ÿÎÿÎlÌ — ÷ı‹ “iÎÎfiÌ ’vÊ” ‹ËŸ I≤ÏM÷ ¿flÎ‰Ì ÿı »ı, ±ıÀ·ı
¿Â_ ‰‚ı fiËŸ. ÿflı¿ ’ZÎfi˘ “±ıÁıLÁ” ¿Îœı, ±fiı ÿflı¿ ’ZÎfiÎ, ÿflı¿    ⁄ËÎfl ≥E»Î fiÎ ◊Λ.
‘‹˝fiÎ_ ÂÎj΢ ‰Î_«ı I›Îflı ‘‹˝ ’ÎQ›˘ ¿Ëı‰Î›. “‘‹˝ Â_ »ı?” ±ı ‘ÎflHÎ     ≠ë¿÷ν — ·˘¿ ⁄‘Î ·Ò_À⁄Î∞‹Î_ ’՛Π»ı ÷ı ÷ı‹fi_ Â_ ◊Âı ?
¿›Î˝ ‰√fl Á‹Ω› fiËŸ. ⁄οÌ, …ıÀ·Î ‰ÎÕ΋Î_ ’flΛe ÷ı ⁄‘Λ CÎıÀÎ_
±fiı …ıÀ·Î ‰ÎÕÎfiÌ ⁄ËÎfl fiÌ¿Y›Î ÷ı ⁄‘Î ÏÁ_Ë. ¤√‰Îfi ¿Ëı »ı ¿ı        ÿÎÿÎlÌ — …ı ·Ò_ÀΛ »ı ÷ı ⁄‘Î ¿‹ÎHÎÌ ¿flÌ flèÎÎ »ı !
±‹Îfl˘ ‰Ì÷flÎ√ ‹÷ »ı fiı ÷‹ÎflÎ ’ZΉ΂Îfi˘ ‹÷ ‰Ì÷flÎ√flÏË÷ »ı.      “flÌ·ıÏÀ‰”‹Î_ ·Ò_ÀΛ I›Îflı “flÌ›·”‹Î_ ¿‹Î› ±ı‹ √HÎΛ »ı.
«˘‰ÌÁı› ÷Ì◊Ù¿fl˘fi˘ ‰Ì÷flÎ√ ‹÷ Ë÷˘. ’Z΋Î_ ’Õı·Î ˢ› I›Î_ ‰Ì÷flÎ√      ≠ë¿÷ν — ‹Ë΋˘ËfiÌ› ¿‹˝ ±ıÀ·ı Â_ ?
‹÷ fiΠˢ›. ¤√‰ÎfifiÎ √›Î ’»Ì ’ZÎ’Î÷ ◊≥ √›Î, ŒÎ_ÀÎ ’ÕÌ √›Î.
‹˘ZÎfi˘ ‹Î√˝ ÷˘ ÁΫ˘ fiÎ flè΢, ’HÎ T›‰ËÎÏfl¿ ‘‹ı˝› ÁΫ˘ fiÎ flè΢.      ÿÎÿÎlÌ — ‘‹˝fiÎ ±_√ı ÿv’›˘√ ¿fl‰˘ ÷ı ‹Ë΋˘ËfiÌ› ¿‹˝
¤√‰ÎfifiÌ ÁÎ«Ì ±ÎiÎÎ ’΂‰Ì ±fiı ÷ı‹Î_ flËı‰_ ±ıfi_ fi΋ ‘‹˝ ¿Ëı‰Î›.   ¿Ëı‰Î›, ÷ı ¤›_¿fl ±‰÷Îfl˘ ⁄Î_‘Ì ÿı. ‘‹˝‹Î_ ‰ı’Îfl ¿flı, ’ˆÁÎÁ_⁄_‘Ìfi˘
±ı‹fiÌ ±ÎiÎÎ ±˘»Ì ’‚Λ ÷˘ ±˘»Ì fiı ⁄ı ’‚Λ ÷˘ ⁄ı, ’HÎ ’˘·      ‰ı’Îfl ⁄Ë ¬flÎ⁄ fiÎ ¿Ëı‰Î› ’HÎ ÿflΫÎflÌ Ë˘› ÷ı ¤›_¿fl ¿‹˝ ⁄Î_‘ı.
fiΠˢ‰Ì Ωı≥±ı. ±Î ÷˘ Á΋ÎÏ›¿ ¿flı fiı ÂÌÂÌ …\±ı! ¤√‰Îfiı ¿èÎ_     …›Îflı Á_ÁÎfl ±_√ı ÿv’›˘√ ¿flı ÷ı ‹˘ËfiÌ› ¿‹˝ fiı ‘‹˝‹Î_ ÿv’›˘√
¿ı ◊Λ ÷˘ Á΋ÎÏ›¿ ¿fl…ı, ⁄Ë fiÎ ◊Λ ÷˘ ±˘»Ì ¿fl…ı ’HÎ «˘yÁ      ¿flı ÷ı ‹Ë΋˘ËfiÌ› ¿‹˝.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                          185   186                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

       .... ÷˘ “ÏflÀfi˝ ÏÀÏ¿À” Ï÷›Ù«fiÌ !             ‘flÎ≥fiı flÕ‰Îfi_› ‹‚ı ! ±ËŸ ÷˘ ‘flÎ≥fiı flÕ‰Îfi_› fiÎ ‹‚ı. ‰Ì÷flÎ√fiÎ
                                   ‹Î√˝‹Î_ ÷˘ ±ı¿ ÂOÿ‹Î_ fi›Ù Á¬ ‰÷ν÷_ ˢ›. ±Î “ÿÎÿΔ ±ı ¿˘fiı I›Î√
    ·˙Ï¿¿ ‘‹˝‹Î_ “⁄Î’∞ ±‹Îv_ ±Î‹ ¿fl˘” ±ıÀ·_ ¿fl˘ ÷˘ ⁄Î’∞      ±ÎM›˘ »ı? fi◊Ì ’E«¬ÎHÎ ±ÎM›Î_, fi◊Ì I›Î√ ±ÎM›˘. Ωı, ±ı‹ fiı
¬Â ◊Λ. ’HÎ ÷ı «Î·ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Ë_¿Îfl ‰√fl ÷˘ ∞‰Î› … ÂÌ flÌ÷ı ?     ±ı‹ ¿ı‰_ Á¬ ‰÷ı˝ »ı ⁄‘Î_fiı ! fiı ’λ\_ ¬ÒÀı fiËŸ ±ı‰_ Á¬ !! ±Î◊‹÷˘
’HÎ ·Z‹Ì ¿ı ωʛ˘ ‘‹˝‹Î_ fiÎ ’ıÁ‰Î Ωı≥±ı. Ë_ ·Z‹Ì ·™, ·˘¿˘›      … fi◊Ì ±ı‰˘ µΩÁ ±ÎM›˘ »ı, ±fi_÷ µΩÁ !!!
Ϥ¬ÎflÌ fiı Ë_› Ϥ¬ÎflÌ, ÷˘ ’»Ì “iÎÎfiÌ ’vÊ”‹Î_ fiı ·˘¿˘‹Î_ Œıfl ¢
flè΢ ? ±ıÀ·ı “iÎÎfiÌ ’vÊ” ÷˘ ¿˘≥ «Ì…fiΠϤ¬ÎflÌ fiΠˢ›. ±ı‹fiı             ·˙Ï¿¿ ‘‹˘˝, ¶L¶‹Î_ … flάı !
¿˘≥ «Ì…fiÌ ≥E»Î fiΠˢ›. ±ËŸ ÷˘ ‹ÎfifiÌ ¤Ì¬, ·Z‹ÌfiÌ ¤Ì¬,             “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˘˝ ¶L¶˘ ∂¤Î ¿flfiÎflÎ »ı, ±fiı “±Î” ÷˘ “flÌ›·”
ωʛ˘fiÌ ¤Ì¬, ¿ÌÏ÷˝fiÌ ¤Ì¬, ÏÂW›˘fiÌ ¤Ì¬-¿˘≥ ’HÎ ≠¿ÎflfiÌ ¤Ì¬       ‹Î√˝ »ı. ±ËŸ ¶L¶◊Ì ’fl ¿flfiÎv_ »ı. Ωı ‘‹˝fiÌ ÁÎ«Ì ÿ¿Îfi ˢ÷ ÷˘›
fiΠˢ›. …›Î_ ¿˘≥ ’HÎ ≠¿ÎflfiÌ ¤Ì¬ »ı I›Î_ ¤√‰Îfi ±fiı ¤@÷         ÃÌ¿, ’HÎ ±Î ÷˘ ¤À¿Î‰Ì ‹Îflı I›Î_ ¢ ŒÎ›ÿ˘ ? I›Î_ ¿ËıÂı ¿ı, “±ÎI‹Îfiı
…\ÿÎ »ı fiı ¿˘≥ ’HÎ ≠¿ÎflfiÌ ¤Ì¬ fi◊Ì I›Î_ ¤√‰Îfi ±fiı ¤@÷ ±ı¿       ±˘‚¬˘”. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı, “±ı ÷˘ ‹ÎflÎ ⁄Î’Î ’HÎ ¿Ëı÷Î Ë÷Î,
◊≥ √›Î, ±¤ıÿ ◊≥ √›Î ! ‘‹˝‹Î_ {CÎÕÎ ⁄‘Î ·˘¿ ¿fl÷Î fi◊Ì, ±ı        ÷ı◊Ì ÷˘ Ë_ ±Î’fiÌ ’ÎÁı ±ÎT›˘ »\_ ¿ı …ı◊Ì ±Î’ ±˘‚¬Î‰ÕΉ˘.” ’HÎ
÷˘ …ıfiı “ÏflÀfi˝ ÏÀÏ¿À” ‹‚ı·Ì ˢ› ÷ıÀ·Î … ¿flı »ı. Á_ÁÎfl‹Î_ {CÎÕÎ    ±Î ÷˘ …›Î_ fiı I›Î_ Ï›΂΋Î_ ÀΜΠ’ÎHÎ̱ı fi‰ÕΉı »ı ! …›Î_
¿flı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ‘‹˝‹Î_ {CÎÕÎ ¿fl‰Î ±ı ÷˘ “ÏflÀfi˝ ÏÀÏ¿À”‰Î‚Îfi_  ±ÎI‹iÎÎfifi˘ ±ı¿ ±ZÎfl ’HÎ ¤ÎY›˘ fi◊Ì fiı ◊≥ ⁄ıÃÎ »ı iÎÎfiÌ. ø˘‘,
¿Î‹ »ı.                                ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤ …›Î_ ÁÎ⁄Ò÷ ˢ› ÷ıfiı iÎÎfiÌ ¿Ëı‰Î› … ¿ı‹ ? iÎÎfiÌ
   ≠ë¿÷ν — “ÏflÀfi˝ ÏÀÏ¿À” ±ıÀ·ı Â_ ?                ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ¿ı Á_ÁÎflÌ ≠T≤Ï÷ ±ı‹fi΋Î_ fiΠˢ›. ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î,
                                   ·˘¤ fiΠˢ›. ‰Ì÷flÎ√ ◊›Î ˢ› ÷ı “iÎÎfiÌ” ¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘ «Î‹ÕÎfiÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î Ωfi‰fl‹Î_◊Ì ±ËŸ ±ÎT›˘ fiı ’λ˘ I›Î_◊Ì “ÏflÀfi˝      ±Î_¬fiı ·Ì‘ı ¤ıÿ⁄Ï© ∂¤Ì ◊≥ ! ⁄ı ¤Î≥±˘ ˢ› ÷˘› ÷_-Ë_fiÎ ¤ıÿ
ÏÀÏ¿À” ·≥ ±ÎT›˘ »ı ÷ı ’λ˘ I›Î_ …‰Îfi˘ »ı. ‘‹˝‹Î_ {CÎÕÎ fiΠˢ›     ’ÎÕı. ‘HÎÌ-‘ÏHΛÎHÎÌ Ë˘› ÷˘› ¤ıÿ⁄Ï©, {CÎÕı I›Îflı ÷_ fiı Ë_ ! ±Î
¿ı ±‹Îfl˘ ‹ÏV·‹ ‘‹˝, ±‹Îfl˘ ÏËLÿ ‘‹˝. ‘‹˝ ’fl ËÎ◊ fiÎ fi¬Î›        “flÌ·ıÏÀ‰” ±Î‰_ »ı, ÷ı Ãıà Á‘Ì ¿«ÕÌ ¿«ÕÌfiı “{Ìfl˘” Á‘Ì fiÎ ·Î‰ı I›Î_
¿˘≥◊Ì. …ı “ÏflÀfi˝ ÏÀÏ¿À” ·≥fiı ±ÎT›˘ ˢ› ÷ı … ‘‹˝‹Î_ ËÎ◊ fiάı.     Á‘Ì ±Îfl˘ fiÎ ±Î‰ı. “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˝ ¤ıÿ ’ÎÕı ±fiı “flÌ›·” ‘‹˝ Ãıà Á‘Ì
¿˘≥ ‘‹˝ ÷flŒ fiŒfl÷ flά‰Ì ÷ı ⁄‘Î ‘‹˝fiÎ {CÎÕÎ ¿Ëı‰Î›. ÁΫÌ, ÁÌ‘Ì     …\ÿÎ≥ fiÎ ·Î‰ı, ¤ıÿ fiÎ ’ÎÕı, ±¤ıÿ flάı !
·Î≥fi‰Î‚Î ±Î‰_ fiÎ ¿flı. ±ı‰Î ‹ÎHÎÁÎ≥‰Î‚Î ⁄Ë ±˘»Î ˢ› »ı.
                                       “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˘˝ ⁄‘Î ·˙Ï¿¿ ‘‹˘˝ ¿Ëı‰Î›, ÷ı ‹˘ZÎı ÷˘ fiÎ ·≥
       “±ÎI‹Î”, “iÎÎfiÌ” … ±˘‚¬Î‰ı !              Ω›. ±ıÀ·ı ¿Â_¿ ¿fl‰Îfi_ ¿Ëı ¿ı “±Î‹ ¿fl˘, ÷ı‹ ¿fl˘.” ±ı‹ ¿flΉı.
                                   ÷ı‹Î_ ÷‹ı ¿÷ν fi◊Ì. »÷Î_ ÷‹fiı ¿÷ν¤Î‰‹Î_ … flάı ±fiı ±‹ı ÷‹fiı
   ‰Ì÷flÎ√˘fiÌ ‰Î÷ ±Î‰Ì …^ßÌ fiÌ¿‚ı ¿Î_≥ ? ÁÎÁ-‰ËfiÎ …ı‰Ì ¿_≥     ¿_¥ … ¿fl‰Îfi_ fiÎ ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı ±Î ±·˙Ï¿¿ ¿Ëı‰Î›. ±ËŸ …ı ±ÎT›˘
·Î√ı ? fiËΉÎfiÌ ¿Àı‰ ’ÕÌ »ı ÷ı◊Ì ¿Îÿ‰ «˘’Õı »ı. ˉı ±Î ¿Àı‰      ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ‹˘ZÎ ◊‰˘ … Ωı≥±ı. ±ıÀ·ı ±‹ı ±ıfiı ’Ëı·Î_ ’һ̱ı ¿ı,
Ω› fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ¿Îÿ‰ «˘’ÕuÎ ‰√fl flËı‰Îfi˘ fi◊Ì. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_        “÷Îflı ‹˘ZÎı …‰_ »ı ? ÷Îfl˘ fl˘√ ¿Îœ‰˘ »ı ?” fiı ’»Ì ±ıfiÌ ≥E»Î ˢ›
¤√‰Îfifiı ±˘‚¬˘, ±ÎI‹Îfiı ΩH΢. ±ÎI‹Î ΩH›˘ ÷ıHÎı ⁄‘_ ΩH›_        ÷˘ “±˘’flıÂfi” ¿flÌ ±Î’̱ı. ±fiı Ωı ±ıfiÌ ‹˘ZÎfiÌ ≥E»Î fiΠˢ›
±fiı ±ÎI‹Î fi◊Ì ΩH›˘ ÷˘ …_√·‹Î_ …≥fiı ’˘¿ ‹Ò¿ ¿ı …ı◊Ì ÏfiflÎ_÷ı      fiı Á_ÁÎflfiÎ_ Á¬˘ Ωı≥÷Î_ ˢ› ÷˘ ÷ı› “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ¿flÎ‰Ì ±Î’̱ı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         187

CÎflfiÎ ΩıÕı fl˘√ ˢ› ÷˘ ÷ı ¿ÎœÌ ±Î’̱ı fiı CÎfl‹Î_ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ¿flΉÌ
±Î’̱ı. “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ±ı … ‹A› ‘‹˝ »ı. ¿˘≥ ±Î’HÎÌ ’ÎÁı◊Ì ’ˆÁÎ
·≥ √›˘ ˢ› fiı ±Î’HÎ_ ±ıfiÌ ΩıÕı “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ÷ÒÀı ÷˘ ‹A› ‘‹˝
«Ò@›Î ¿Ëı‰Î› !

           ÷÷˝ Œ‚ı ÷ı ‘‹˝ !
    ‘‹˝ ÷˘ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? …ı ÷fl÷ Œ‚ ±Î’ı. ÷fl÷ Œ‚ ±Î’fiÎfl˘
ˢ› ÷˘ … ‘‹˝, fiËŸ ÷˘ ±‘‹˝. ±Î ø˘‘, ÷fl÷ … Œ‚ ±Î’ı »ı fiı ?
…ı‹ ±‘‹˝ ÷fl÷ Œ‚ ±Î’ı »ı, ÷ı‹ ‘‹˝fi_ Œ‚ ’HÎ ÷fl÷ … ‹‚‰_                     (23)
Ωı≥±ı. V‰w’fi_ ±iÎÎfi √›_ fi◊Ì I›Î_ Á‘Ì Ωı ÁΫ˘ ‘‹˝ ¿flı ÷˘› ±ıfiÎ
CÎfl‹Î_ ¿·ı fiÎ ◊Λ. …›Î_ ¿ÊΛ »ı I›Î_ ‘‹˝ … fi◊Ì. ¿ÊΛ »ı I›Î_            ‹˘ZÎ ’΋‰˘, K›ı› !
·˘¿˘ ‘‹˝ ¬˘‚ı »ı, ÷ı … ±Ω›⁄Ì »ı ! ·˘¿˘fiı ’flÌZÎÎ ¿fl‰Îfi_ √…\_
… fi◊Ì. ÁQ›¿ ÿ½fi ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì ±ıfiı Á_ÁÎfl √‹ı … fiËŸ. ÷ı◊Ì                ‹˘ZÎ, ±ı Â_ »ı ?
… ÁQ›¿ ÿ½fi Â_ ¿Ëı »ı ¿ı, “‹fiı ≠ÎM÷ ¿›Î˝ ’»Ì ÷Îflı ‹˘ZÎı …‰_ …
’ÕÂı ! ‹ÎÀı ‹fiı Áı‰÷Î ’Ëı·Î_ ω«Îfl ¿fl…ı.” ÷ı◊Ì ÷˘ ¿Ï‰±ı √Λ_ »ı     ≠ë¿÷ν — ‹˘ZÎ ¿ı ‹„@÷ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?
fiı ¿ı,
                                     ÿÎÿÎlÌ — ‹˘ZÎ ±fiı ‹„@÷ ±ı fi∞¿fiÎ … ÂOÿ˘ »ı. ±ı¿ …
   “ …ıfiÌ flı Á_÷˘, ¿˘ÏÀ …L‹˘fiÌ ’H›ˆ Ω√ı,             ‹ÎfiÎ ⁄ı »˘¿flÎ »ı.
    ÷ıfiı flı Á_÷˘, ÿÎÿÎfiÎ_ ÿ½fi ◊Λı flı,
                                     Ωı Á‰˝ ¿‹˘˝◊Ì ‹„@÷ Ωı≥÷Ì Ë˘›, ±Î¬˘ ‹˘ZÎ Ωı≥÷˘ ˢ› ÷˘
     CÎÀ‹Î_ ±ıfiı ¬À¿Îfl˘ ¬À ¬À ‰Î√ı flı.” -fi‰fiÌ÷
                                  ’Ëı·Ì ‹„@÷ ±iÎÎfi◊Ì ◊‰Ì Ωı≥±ı. ±ıÀ·ı ÷‹ı ±iÎÎfi◊Ì … ⁄_‘Λı·Î
   ¬À¿Îfl˘ ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ±ı¿ ‰¬÷ “ÿÎÿΔfiı ¤ı√˘ ◊›˘ ÷˘ ’»Ì ŒflÌ    »˘. Ωı ±iÎÎfi Ω› ÷˘ ⁄‘_ Áfl‚ ◊≥ Ω›; ÂÎ_Ï÷ ◊Λ, Ïÿ‰Áı Ïÿ‰Áı
±ËŸ ÿ½fi ¿fl‰Îfi_ ‹fi ◊›Î ¿flı. ±ı◊Ì ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı, “Ωı ÷Îflı    ±Îfi_ÿ ‰‘÷˘ Ω› ±fiı ¿‹˝◊Ì ‹„@÷ ◊Λ.
’λΠ…‰_ ˢ› ‹fiı ¤ı√˘ ◊≥ fiËŸ ±fiı ¤ı√˘ ◊›˘ ±ıÀ·ı ÷Îflı ‹˘ZÎı
…‰_ ’ÕÂı ! Ωı ÷Îflı «Îfl √Ï÷‹Î_ …‰_ ˢ› ÷˘ ÷ı› ±Î’_. ±ËŸ ÷˘         ‹˘ZÎ ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı ‹@÷’HÎÎfi_ ¤Îfi ◊‰_ Ωı≥±ı. “Ë_ ‹@÷
‹˘ZÎfi˘ ÏÁy˘ ‰Î√Ì Ω› ±ıÀ·ı ‹˘ZÎı …‰_ … ’Õı.” ±‹ı ÷˘ ÷‹fiı ¿Ë̱ı    »\_” ±ı‰_ ¤Îfi ∞‰÷Î_ … flËı‰_ Ωı≥±ı. ‹flÌ √›Î ’»Ì ‹˘ZÎ ¿Î‹fi˘
»Ì±ı ¿ı ±ËŸ ŒÁ΢ fiËŸ ±fiı ŒÁΛΠ’»Ì fiÌ¿‚Ì Â¿Â˘ fiËŸ.         fiËŸ, ±ı ÷˘ »ı÷fl‰ÎfiÌ ‰Î÷ »ı. ‹˘ZÎ ÷˘ fl˘¿Õ˘ ˢ‰˘ Ωı≥±ı, µ‘Îfl
                                  fiÎ «Î·ı. Âο ·ı‰Î ¿˘≥fiı ‹˘¿·Ì±ı ÷˘› ‹ËŸ ¿Ï‹Âfi ¿ÎœÌ ·ı ±ı‰˘
             vvvvv                   ±Î …‹Îfi˘ »ı, ÷ı‹Î_ ÷ı ‰‚Ì ‹˘ZÎ µ‘Îfl ·ı‰Î› ? ±ı‰˘ µ‘Îfl ‹˘ZÎ
                                  ¿˘≥ ±Î’ı ÷˘ ±Î’HÎı ¿ËÌ ÿı‰_ ¿ı “±Î‰÷ı ¤‰ ‹˘ZΔ ±ı‰˘ µ‘Îfl ‹˘ZÎ
                                  ‹Îflı fi◊Ì Ωı≥÷˘. ±Î ‰¬÷‹Î_ µ‘ÎflÌ ‘_‘˘ ¿fl¢ … fiËŸ. ±Î…ı ÷˘
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        189   190                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

‘‹˝‹Î_› ¤ı‚Áı‚ ◊≥ √›_ »ı. ÁΫΠCÎÌ‹Î_ ‰ı∞Àı⁄· CÎÌfiÌ ¤ı‚Áı‚fi˘   ‹„@÷fi˘ ±fi¤‰ ◊Λ »ı ¿ı fiËŸ ? ±Î’HÎÎ_ ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤
…‹Îfi˘ √›˘, ˉı ÷˘ ‰ı∞Àı⁄· CÎÌfiÌ ±_ÿflı› ¤ı‚Áı‚ ±Î‰ı »ı ! ¿˘≥    CÎÀuÎ_ ?” ±ı› fiÎ Ωı›_.
¿Ëı ¿ı, “÷‹ÎflÎ ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤ ¿ÎœÌ fiά˘.” I›Îflı ±Î’HÎı
                                    ’ˆHΉ_ ˢ› ÷˘ ÷’ÎÁ ¿flı ¿ı ¿›_ ¿<‚ »ı, ‹˘Á΂ ¿›Î_ »ı ? ⁄‘_
¿Ë̱ı, “ÁÎËı⁄, ±ı ÷˘ Ë_› ΩHÎ_ »\_. ’HÎ ±ı‰_ ¿_≥¿ ¿Ë˘ ¿ı …ı◊Ì
                                 “flÌ›·Î≥{” ¿flı. ’HÎ ±Î‹Î_ “flÌ›·Î≥{” fi◊Ì ¿fl÷Î. ¿ı‰ÕÌ ‹˘ÀÌ
‹ÎflÎ ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤ Ω›.” ±Î‹ fiı ±Î‹ «·ÎT›Î ¿fḻı
                                 “O·_Õfl” ¿Ëı‰Î› ±Î ?
÷ıfi˘ ¢ ±◊˝ ? ‰«fi⁄‚‰Î‚Î ’vÊfiÌ ’ÎÁı …≥±ı, «ÎÏflh›⁄‚‰Î‚Î
’vÊfiÌ ’ÎÁı …≥±ı ±ıÀ·ı ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤fiı …‰_ ’Õı. fi⁄‚Î        ≠ë¿÷ν — ‰Ì÷flÎ√ ÿÂÎ ’΋‰Î ‹ÎÀı ÁË◊Ì ≠◊‹ ’√Ï◊›_
‹ÎHÎÁ◊Ì ÷ıfiÌ fi⁄‚Î≥±˘ Ω÷ı …÷Ì Ë˘› ÷˘ ’»Ì …⁄flÎ ‹ÎHÎÁfi_       ¿›_?
Â_ ¿Î‹ »ı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ÁΫ_ ÷˘ ‹˘ZÎı …‰Îfi_ »ı.
    ·˘¿˘ ‘‹˝fi_ ÁÎ_¤‚‰Î Ω› »ı ±ıfiı l÷iÎÎfi ¿Ëı »ı. ’HÎ l÷iÎÎfi
                                     ≠ë¿÷ν — ‹˘ZÎ ÷˘ ’»Ì ‹‚ı fiı ?
÷˘ ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı ±ı ÁÎ_¤Y›Î ’»Ì ±Î’H΢ fl˘√ ±ıfiÌ ‹ı‚ı
fiÌ¿‚ı.                                  ÿÎÿÎlÌ — ±I›Îflı ÿıËfi˘ ‹˘ZÎ fi◊Ì, ’HÎ ±ÎI‹Îfi˘ ‹˘ZÎ ÷˘ »ı
                                 fiı ? ±Î ¿Î‚fiı ·≥fiı ±Î ZÎıhÎı◊Ì ÿıËfi˘ ‹˘ZÎ ±À¿›˘ »ı, ’HÎ
          ‹˘ZÎ≠ÎÏM÷fi˘ ‹Î√˝ !              ±ÎI‹Îfi˘ ‹˘ZÎ ÷˘ ◊Λ fiı ?
   ≠ë¿÷ν — ‹˘ZÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‹‚ı ?                   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ◊Λ.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÌ flÌ÷ fiΠˢ›. ±Î÷˝K›Îfi fiı fl˙ƒK›Îfi …÷Î_ flËı       ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ±ıÀ·_ ◊≥ Ω› ÷˘› ⁄Ë ◊≥ √›_.
±ıÀ·ı ‹˘ZÎ ‹‚ı.
                                     ≠ë¿÷ν — ‹˘ZÎ ‹ı‚‰‰Î Â_ ¿fl‰_ ? ±Î’ µ’Λ ⁄÷Ή˘.
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’HÎ ‹˘ZÎ ‹ı‚‰‰Îfi˘ flV÷˘ ¿›˘ ËÂı ? ¿˘fiÌ
                                     ÿÎÿÎlÌ — µ’Λ Ë_ ÷‹fiı ⁄÷Ή_, ’HÎ ÷ı ÷‹ÎflÎ◊Ì ◊Âı fiËŸ.
’ÎÁı◊Ì ‹˘ZÎ ‹‚Ì Â¿ı ?
                                 CÎıfl …≥fiı ¤Ò·Ì …¢. ±Î ¿Î‚‹Î_ ·˘¿˘fiÌ ±ıÀ·Ì ÏV◊fl÷Î fiΠˢ›.
   ÿÎÿÎlÌ — ‹˘ZÎ ÷˘ ±ı¿·Î “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’ÎÁı◊Ì … ‹‚ı. …ı     ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰Ωı, ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ … ÷‹fiı fl˘¿Õ˘ ‹˘ZÎ
‹@÷ ◊›Î ˢ› ÷ı … ±Î’HÎfiı ‹@÷ ¿flÌ Â¿ı. ’˘÷ı ⁄_‘Λı·˘ ⁄ÌΩfiı     ±Î’Ì ÿ≥Â_. ’»Ì ÷‹Îflı ¿_≥ … ¿fl‰Îfi_ fiËŸ. Œ@÷ ±‹ÎflÌ ±ÎiÎ΋Î_
¿≥ flÌ÷ı »˘ÕÌ Â¿ı ? ±ıÀ·ı ±Î’HÎı …ı ÿ¿Îfiı …‰_ ˢ› ÷ı ÿ¿Îfiı …‰ÎfiÌ  flËı‰Îfi_.
»^À »ı. ’HÎ I›Î_ ’Ò»‰_ ¿ı, “ÁÎËı⁄, ‹fiı ‹˘ZÎ ±Î’¢ ?” I›Îflı ¿Ëı
¿ı, “fiÎ, ‹˘ZÎ ±Î’‰ÎfiÌ ±‹ÎflÌ ÷ˆ›ÎflÌ fi◊Ì.” ÷˘ ±Î’HÎı ⁄Ì∞ ÿ¿Îfi;          ‹˘ZÎ ±ıÀ·ı ÁfiÎ÷fi Á¬ ....
hÎÌ∞ ÿ¿Îfiı …‰_. ¿˘≥ …B›Î±ı ±Î’HÎfiı Ωı≥÷˘ ‹Î· ‹‚Ì ±Î‰ı. ’HÎ
                                     ≠ë¿÷ν — ‹ÎHÎÁı ‹˘ZÎfiı ωÂı ¿_≥ ±Î‹ ÷˘ ±fi¤T›_ fi◊Ì Ë˘÷_,
±ı¿ … ÿ¿Îfiı ⁄ıÁÌ flË̱ı ÷˘ ? ÷˘ ’»Ì ±◊ÕÎ≥ ‹fl‰Îfi_. ±fi_÷
                                 »÷Î_ ‹˘ZÎfiı ‹ÎÀı ≠›Ifi ¿flı »ı.
±‰÷Îfl◊Ì ±Î‰_ ¤À¿ ¤À¿ ¿fl‰Îfi_ ¿ÎflHÎ … ±Î »ı ¿ı ±Î’HÎı ±ı¿
… ÿ¿Îfiı ⁄ıÁÌ flèÎÎ »Ì±ı, ÷’ÎÁı› fiÎ ¿flÌ. “±ËŸ ⁄ıÁ‰Î◊Ì ±Î’HÎfiı       ÿÎÿÎlÌ — ±Î …√÷‹Î_ …ı Á¬-ÿ—¬fi˘ ±fi¤‰ ◊Λ »ı ±ı ÷˘
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                      191   192                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

Á_’ÒHν ÿ—¬ … »ı. Á¬ …ı ·Î√ı »ı ±ı ÷˘ ¿S’fiÎ◊Ì … »ı. …ı ‰V÷              ‹˘ZÎfi_ V‰w’ !
÷‹fiı ’Á_ÿ ˢ› ÷ı ‰V÷ ⁄ÌΩfiı ±Î’̱ı I›Îflı ±ıfiı ÿ—¬ÿÎ›Ì ◊≥ ’Õı.
±ı‰_ ⁄fiı ¿ı fiÎ ⁄fiı ? Á¬ ÷˘ ¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı …ı ⁄‘Îfiı› Á¬      ≠ë¿÷ν — ‹˘ZÎ ’ÎQ›Î ’»Ì ŒflÌ ¿˘≥ Ïÿ‰Á …L‹ fiÎ ·ı ?
… ·Î√ı. ÿflı¿fi˘ ±Ï¤≠Λ ÁΫΠÁ¬fiı ‹ÎÀı ±ı¿ … ˢ›.
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄¬ıÕ΋Î_ ¿˘HÎ ’ıÁı ? ±Î ÷˘ ‹ËÎhÎÎÁÿÎ›Ì ‰V÷
   ˉı ∞‰‹ÎhÎ Á¬fiı ¬˘‚ı »ı, ÿ—¬◊Ì ÿÒfl ¤Î√ı »ı. ÿ—¬ ’Á_ÿ   »ı. ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ ÷˘ ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ’fl‰Â÷Î »ı ? ÿÎv ’Ìfiı ’˘÷ÎfiÌ
fi◊Ì ¿˘≥fiı. ˉı ±Î Á¬˘ ÷˘ ’λΠ“ÀıQ’flflÌ” »ı, ÷ı ±ı‹fiı ’Á_ÿ   Ω÷fiı Á¬Ì ‹Îfi‰_ ±ıfiÎ …ı‰_ »ı. ±Î Á_ÁÎfl ÷˘ ¤Ò÷ ‰‚B›Î …ı‰_ »ı.
fi◊Ì, Á¬ ±ÎT›Î ’»Ì ÿ—¬ ±Î‰ı »ı. ·˘¿˘fiı ¿›_ Á¬ √‹ı ? ÁfiÎ÷fi    ±Î ‹fi, ‰«fi, ¿Î›ÎfiÎ_ hÎHÎ ¤Ò÷˘ ‰‚B›Î_ »ı ! ±ı ÷˘ ÿÎœ ÿ—¬ı I›Îflı
Á¬, ¿ı …ı ±ÎT›Î ’»Ì ¿›Îflı› ’HÎ ÿ—¬ fiÎ ±Î‰ı. ÁfiÎ÷fi Á¬ ¿˘fiı   ¬⁄fl ’Õı. flÎΩfiı› ÿÎœ ÿ—¬ı I›Îflı flÎ… ‰Ëη_ ·Î√ı ¿ı flÎHÎÌ ‰ËηÌ
¿Ëı‰Î› ? ‹˘ZÎfiı, ‹„@÷fiı ! ‹˘ZΠˢ› ÷˘ … ÁfiÎ÷fi Á¬ µI’Lfi     ·Î√ı ?
◊Λ. ⁄_‘fi◊Ì ÿ—¬ »ı.                         ≠ë¿÷ν — ¿˘≥ ‰Ëη_ fiÎ ·Î√ı.
   Á_ÁÎflÌ ÿ—¬fi˘ ±¤Î‰ ±ı ’Ëı·˘ ‹„@÷fi˘ ±fi¤‰ ¿Ëı‰Î›. ±ı       ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ¤›_¿fl ±ÎŒ÷ »ı ! ±fiı ‹˘Z΋Î_ ÷˘ V‰Î¤Îω¿
±‹ı “iÎÎfi” ±Î’̱ı ±ıÀ·ı ÷‹fiı ⁄Ì…ı … ÿËÎÕı ◊≥ Ω›. ’»Ì ±Î    Á¬ »ı.
ÂflÌflfi˘ ⁄˘Ωı, ¿‹˘˝fi˘ ⁄˘Ωı ±ı ⁄‘Î ÷ÒÀÌ Ω› ±ı ⁄ÌΩı ±fi¤‰.
                                   ≠ë¿÷ν — Á_ÁÎflfiÎ_ T›‰ËÎfl‹Î_ flËı‰Î »÷Î_ ‹ÎHÎÁfiı ‹˘ZÎfi˘
’»Ì ±Îfi_ÿ … ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ˢ› »ı ¿ı …ıfi_ ‰Hνfi … fiÎ ◊≥ ¿ı !!!
                                ±fi¤‰ ◊Λ ?
        ÏÁ© √Ï÷, ÏV◊Ï÷ ¿ı‰Ì !                 ÿÎÿÎlÌ — ±Î_‘‚Î ‹ÎHÎÁfiı ±ı¿ ◊Î_¤·Î ΩıÕı ¿ÁÌfiı ¬Ò⁄ ±Î_ÀÎ
                                ‹ÎflÌfiı ⁄Î_‘Ì ÿÌ‘˘ ˢ›, ’»Ì ±ıfiı ±Î’HÎı ±Õ›Î ‰√fl ’λ‚◊Ì
   ≠ë¿÷ν — ‹˘ZÎ ‹Y›Î ’»Ì ±Î’HÎÌ ÏV◊Ï÷ Â_ flËı÷Ì ËÂı ?    “O·ıÕ” ‹ÎflÌfiı ‘Ì‹ı flËÌfiı ±ı¿ ±Î_À˘ ÷˘Õ̱ı ÷˘ ’ı·Îfiı ¬⁄fl ’Õı ¿ı
   ÿÎÿÎlÌ — ’fl‹ÎI‹ V‰w’.                  fiÎ ’Õı ?
                                   ≠ë¿÷ν — ’Õı.
   ≠ë¿÷ν — ’»Ì ±ıfiı ¿_≥ ¿Î›˝ ¿fl‰Îfi_ ¬v_ ?
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¤Î√‹Î_◊Ì ⁄_‘fi ÷ÒÀ›_ ±ı‰Ì ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›.
   ÿÎÿÎlÌ — ¿_≥ ¿Î›˝ ˢ› … fiËŸ I›Î_ ±Î√‚. ±I›Îflı› ÷‹Îfl˘   ±ı‰Ì flÌ÷ı ‹˘ZÎfi˘ ±fi¤‰ ◊Λ !
±ÎI‹Î ¿_≥ … ¿Î›˝ ¿fl÷˘ fi◊Ì. ±Î …ı ¿Î›˝ ¿flı »ı ÷ı ±iÎÎfi¤Î‰ »ı,
“Ï‹¿ıÏfi¿·” ¤Î‰ »ı. ±ÎI‹Î Ïø›Î¿ÎflÌ »ı … fiËŸ, ’˘÷ı iÎΛ¿       ‹˘ZÎ ±ıÀ·ı ‹@÷¤Î‰, ⁄_‘fi fiÎ ·Î√ı. ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ ’¿Õı ÷˘›
V‰¤Î‰fi˘ »ı. I›Î_ ÏÁ© √Ï÷‹Î_ Œ@÷ iÎÎ÷Î, ƒWÀÎ fiı ’fl‹Îfi_ÿ ˢ›.  ⁄_‘fi fiÎ ·Î√ı.
I›Î_ ÏÁ©√Ï÷fi_ ±ıÀ·_ ⁄‘_ Á¬ »ı ¿ı I›Î_fiÎ Ïfifl_÷fl Á¬‹Î_◊Ì ±ı¿           V‰√˝, »÷Î_› ⁄_‘fi ? !
Ï‹ÏfiÀfi_ Á¬ Ωı ±ËŸ M≤J‰Ì ’fl ’Õı ÷˘ ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ±ı¿ ‰flÁ
ÿËÎÕÎ Á‘Ì ÷˘ ±Îfi_ÿ, ±Îfi_ÿfi˘ ’Îfl fiÎ flËı !               ≠ë¿÷ν — ±ı‰_ ¿Ëı »ı fiı, ‹˘ZÎ ±ıÀ·ı V‰√˝ ‹‚ı, ‰ˆ¿<_à ‹‚ı ¿ı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         193   194                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

¤√‰Îfi‹Î_ ¤‚Ì …‰_, ÷ı Â_ ?                      … ¿fl‰Îfi˘ »ı. ⁄Ì…\_ ¿Â_ … ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì. ‹ËŸ ⁄Ï© Õ¬˘ ¿flı ¿ı
                                  ω«Îfl‹Î_ ¤‚Ìfiı √Ò_«Î› ÷˘› ÷ı “±Î’HÎı” fi◊Ì ¿fl÷Î_. “÷‹ı” “÷‹Îfl˘”
   ÿÎÿÎlÌ — V‰√˝-⁄√˝ ¿Â_ fiΠˢ› I›Î_ ÷˘. V‰√˝ ±ıÀ·ı ÷˘ ¤˙Ï÷¿
                                  …\ÿ˘ ¤Î√ flά˘. “÷‹ı” fiı “«_ÿ·Î·” ’ÎÕ˘ÂÌfiÌ ’ıà flˢ ÷˘ ¿Â_ ±Õ÷_
Á¬˘ ¤˘√‰‰Îfi_ V◊Îfi, ±fiı fi¿˝‹Î_ ¤˙Ï÷¿ ÿ—¬˘ ¤˘√‰‰ÎfiÎ_ ˢ›.
                                  fi◊Ì ! ±ıÀ·ı “÷‹ı” Ωı ÷‹ÎflÌ “Ω÷”fiı “ÁÌÏLÁ›fl” flˢ ÷˘ ±Î ±ı‰_
±fiı ±Î ‹K›·˘¿‹Î_ ¤˙Ï÷¿ Á¬˘ ±fiı ÿ—¬˘ ⁄_fiıfi_ “‹ÌZ«fl” ˢ›.
                                  ωiÎÎfi »ı ¿ı “÷‹fiı” Ïfi·ı˝’ … flάı !
V‰√˝‹Î_› ⁄_‘fi »ı, I›Î_› fiÎ √‹ı ÷˘› flËı‰_ ’Õı. I›Î_› ⁄Î≥ÁÎËı⁄ ΩıÕı
fiÎ ŒÎ‰÷_ ˢ› ÷˘› ∞‰‰_ ’Õı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î›W› ±ı‹fi_ ±˘»\_ ◊Λ         ÷‹ı ¿Îfl¬Îfi΋Î_ fi˘¿flÌ ¿fl˘ »˘ I›Î_ “ÁÌÏLÁ›fl” flˢ »˘ ¿ı fi◊Ì
fiËŸ.                                flËı÷Î ?
   ·Î¬˘ ±‰÷Îfl◊Ì ±Î‹Î_◊Ì »^À‰ÎfiÌ ¿Î‹fiÎ ÿflı¿fiı ⁄Ï©fiÎ_          ≠ë¿÷ν — ËÎ.
±Î›‹Î_ ˢ› … ’HÎ »^ÀÎ÷_ fi◊Ì, ⁄Î◊˘ÏÕ›Î_ ⁄Ë ‹Îflı »ı. ÷flŒÏÕ›Î_
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ “ÁÌÏLÁ›fl” flËı‰Îfi_ ÷˘ ‹Î◊ο>À‰Î‚_ »ı, ±fiı
‹Îflı »ı ÷˘› ‹‚ı fiËŸ ±ı‰_ »ı. ⁄ˆflÌ »˘¿flÎ_ ‰√fl flËÌ …\±ı »ı, I›Î_›
                                  ±Î‹Î_ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ‹Î◊ο>À fi◊Ì. ±fiı ¿˘≥fiı ±ı‹ flËı÷_ ˢ› ¿ı ¿˘≥
¿Â_ ‰‚÷_ fi◊Ì, ±ıÀ·ı ’λ˘ ⁄ÌΩ ±‰÷Îflı Á_ÁÎflÌ ◊Λ »ı. ⁄‘Ì Ω÷fiÎ
                                  flÁfi˘ V‰Îÿ ±ıfiı flËÌ …÷˘ ˢ› ±fiı “ÁÌÏLÁ›ÎÏflÀÌ” fiÎ flËı÷Ì Ë˘›
ω¿S’˘ ¿flÌ Ωı›Î. Ïfiω˝¿S’ ≠ÎM÷ ¿fl‰Î ‹ÎÀı …ı ¿flı ÷ı ⁄‘Î …
                                  ÷˘ ÷ı ≠‹ÎHÎı ‹fiı ¿ËÌ ÿı‰_, ÷˘ ±‹ı ±ıfi˘ flV÷˘ ¿ÎœÌ ±Î’̱ı. ’HÎ
ω¿S’fiΠω¿S’ »ı. ±Î …_Ω‚ »^Àı ±ı‰Ì fi◊Ì. √ÚËV◊ÌfiÌ …_Ω‚ »^Àı,    ‹ËŸ ·˘«Î ‰‚ı fiı ‹fi‹Î_ √Ò_«Î›Î ¿flı ¿ı “¿‹˝ ⁄_‘ÎÂı ¿ı ¿ı‹”, ÷˘ ±ı‹
÷˘ I›Î√ÌfiÌ …_Ω‚ ‰‚√ı, I›Î_› Á_ÁÎfl ¬fl˘ … fiı ?            µ¿ı· fiÎ ±Î‰ı. ¿‹˝ ⁄_‘ΉÎfiÌ ◊Ì›flÌ …\ÿÌ … »ı. ÷ı ±‹ÎflÌ ’ÎÁı
         ωfiÎÂÌ «Ì… fiÎ ¬’ı !                Á‹∞ …‰Îfi_ »ı.

   ‹„@÷ ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ Ωı≥±ı ?
                                          …√÷fiÌ ÁkÎÎ ¿›Î_ {Ò¿ı ?
   “iÎÎfiÌ” ÏÁ‰Î› ±Î’HÎfiı ⁄Ì…\_ ¿_≥ … Ωı≥±ı fiËŸ, ±ı ¤Î‰        …ıfiÌ ±Î …√÷‹Î_ Á‰˝V‰ ≠¿ÎflfiÌ ¤Ì¬ √≥ ˢ› ÷ıfiı ±Î
flά‰Îfi˘. “±Î …√÷‹Î_ ¿˘≥ ’HΠωfiÎÂÌ «Ì… ‹fiı ¬’÷Ì fi◊Ì.”        …√÷‹Î_ ÷‹Î‹ ÁÒh΢ ËÎ◊‹Î_ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı.
±ı‰_ ’Î_« ‰¬÷ Á‰Îfl‹Î_ ⁄˘·Ìfiı ∂É_ ±fiı ±ıfiı “ÁÌÏLÁ›fl” flËı ÷ıfiı       ¤Ì¬ ¿ıÀ·Î ≠¿ÎflfiÌ ËÂı ? ‹ÎfifiÌ ¤Ì¬, ·Z‹ÌfiÌ ¤Ì¬,
¿˘≥ ¿‹˝ ⁄_‘Î÷_ fi◊Ì. ’HÎ “‹fiı” ±ıÀ·ı ¿˘HÎ ? ±ı fiyÌ ¿flÌfiı ⁄˘·‰_    ωʛ˘fiÌ ¤Ì¬, ÏÂW›˘fiÌ ¤Ì¬, ÿıflÎ_ ⁄Î_‘‰ÎfiÌ ¤Ì¬, ±’‹ÎfifiÌ
Ωı≥±ı. “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±fiı …ı ¬’ı »ı ±ı ±Î ÿıËfiı ¬’ı »ı,      ¤Ì¬. ⁄‘Ì Ω÷fiÌ ¤Ì¬, ¤Ì¬ fiı ¤Ì¬ ! I›Î_ ±Î’HÎ_ ÿ‚ÿfl Â_
“«_ÿ·Î·”fiı ¬’ı »ı. ±fiı ±ı ÷˘ ‰‘Îflı ˢ› … fiËŸ fiı ?          ŒÌÀı ?
“T›‰ÏV◊÷”‹Î_ …ı ˢ› ÷ı ¬v_ fiı fiΠˢ› ÷˘ ÷ı fiËŸ, ’HÎ “¿_≥ …
‹fiı ¬’÷_ fi◊Ì.” ±ı ¤Î‰ fiyÌ Ë˘‰˘ CÎÀı. ±fiı ±ıfiı “ÁÌÏLÁ›fl” flËı        ÷‹Î‹ ≠¿ÎflfiÌ ¤Ì¬ »^Àı ÷ıfiı ±Î …√÷fiÌ ÁkÎÎ ËÎ◊‹Î_ ±Î‰Ì
÷˘ ¿Â˘ … Õ¬˘ ◊Λ ÷ı‹ fi◊Ì. “T›‰ÏV◊÷”‹Î_ …ı ‹‚‰Îfi_ »ı ±ıÀ·_      Ω›. ±I›Îflı ‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ ±Î‰Ì √≥ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹ÎflÌ Á‰˝V‰ ¤Ì¬
… ‹‚‰Îfi_ »ı, ±ı‹Î_ ¿Â˘ ŒıflŒÎfl fi◊Ì ’Õ÷˘. ∂·ÀÌ Ï«_÷Î, ±¿‚΋HÎ     »^ÀÌ √≥ »ı. …›Î_ Á‘Ì Ïfi‰Î˝ÁÏfi¿ ’vÊ fiÎ ‹‚ı I›Î_ Á‘Ì ÁΫ˘ ‘‹˝
±˘»Ì ◊Λ ±ı ·Î¤‹Î_ »ı. ±Î ⁄ı ƒT› …\ÿÎ_ »ı. ±ıfi˘ …\ÿ˘ ±fi¤‰      ≠ÎM÷ ◊Λ fiËŸ. Ïfi‰Î˝ÁÏfi¿ ’vÊ ÷˘ …√÷‹Î_ ¿˘≥¿ Œıfl˘ ‹‚ı. I›Îflı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                          195   196                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

±Î’HÎ_ ‹˘ZÎfi_ ¿Î‹ ◊Λ. ±ı fiÎ ‹‚ı ÷˘ ¿›Î_ Á‘Ì «·Î‰Î› ? ‹Îfi       fiı …‰Î⁄ ±Î‰ı fiËŸ. Âyfl‰Îfl ‰‚ı fiËŸ fiı ÂÏfi‰Îfl ◊Λ fiÏË. “±ı‰flÌ
¤ÒA›Î ˢ› ÷˘ «·Î‰Ì ·ı‰Î›. ’HÎ ·Z‹ÌfiÌ ¤Ì¬‰Î‚Î, ¿ÌÏ÷˝fiÌ,        Õı ¡Î›Õı” fiı “¡Î›Õı” … ˢ› ! ·˘¿ ±ÎÕ√·Ì‹Î_ ’ıÁÌ √›_ »ı! ¤Ò·◊Ì
ωʛfiÌ ¤Ì¬‰Î‚Î fiÎ «·Î‰Ì ·ı‰Î›.                    ÷˘ Á_ÁÎflı› ÁÎfl˘ fiÎ ◊Λ ÷˘ ‹˘ZÎ ÷˘ ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ? ¬flÌ flÌ÷ı ÷˘
                                   ÷_ ’˘÷ı ‹˘ZÎV‰w’ … »˘. ÷_ … ’fl‹ÎI‹Î »ı, ‹ÎhÎ ¤Ò· ‰√flfi_ iÎÎfi
           ¤Ò· ‰√flfi˘ ◊Î !                 fiı ¤Ò· ‰√flfiÌ Á‹…HÎfi_ … ¤Îfi ◊‰_ Ωı≥±ı. ÷‹ı ©ÎI‹Î ÷˘ »˘
                                   …, ’HÎ ÷ıfi_ ¤Îfi ◊‰_ Ωı≥±ı.
     ±ÎI‹Î‹Î_ ±ÎI‹⁄Ï© ±ıfi_ fi΋ ‹˘ZÎ ±fiı ÿıË‹Î_ ±ÎI‹⁄Ï© ±ı
Á_ÁÎfl.                                         ‹ÎhÎ ‹˘ZÎfi_ … Ïfi›ÎHÎ_ !
     ±Î ºÏp ºU›‹Î_ ’՛Π¿flı »ı, ’HÎ ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ƒWÀ΋Î_ ’Õ÷Ì       ≠ë¿÷ν — ±ı Á‹…HÎ ÷‹ı ±Î’˘. ±ı ¤Îfi ¿fl‰ÎfiÌ ≥E»Î Ω√Ú÷
fi◊Ì.                                 ◊≥ »ı, ±ı ‹ÎÀı ±ËŸ ±ÎT›Î »Ì±ı.
     ≠ë¿÷ν — ’HÎ «‹˝«ZÎ◊Ì …ıÀ·_ ÿı¬Î› ±ıÀ·_ … ÿı¬Î› fiı ?        ÿÎÿÎlÌ — ±ı iÎÎfi ‹ı‚‰‰Î ¤‰˘¤‰ ≥E»Î ˢ› »ı, ’HÎ ±ı
     ÿÎÿÎlÌ — «‹˝«ZÎ◊Ì ºÏp ƒWÀ΋Î_ ’Õı … fiÏË. ±ı ÷˘ ÏÿT›«ZÎ    ‹ÎÀı ÁΫ_ Ïfi›ÎHÎ_ ¿›Ù fi◊Ì. Ωı ÁΫ_ Ïfi›ÎHÎ_ ¿›Ù ˢ› fiı ÷˘ ⁄‘Ì ’H›ˆ
µI’Lfi ◊Λ I›Îflı ºÏp ƒWÀ΋Î_ ’Õı.                   ±Î‹Î_ … ‰’flÎ≥ Ω› fiı ±ı ‰V÷ ‹‚ı …. Ïfi›ÎHÎÎfi˘ V‰¤Î‰ Â_ »ı
                                   ¿ı ÷‹ÎflÌ …ıÀ·Ì ’H›ˆ ˢ› ÷ı Ïfi›ÎHÎÎ ¬Î÷ı … ‰’flΛ. ÷˘ ÷‹ÎflÌ
   ±ÎI‹Î ΩHΉΠ÷˘ ¬Î·Ì ‰Î÷fiı Á‹…‰ÎfiÌ »ı. ¿fl‰Îfi_ ¿_≥ …       ¿ıÀ·Ì¿ ’H›ˆ CÎfl‹Î_ ‰’flÎ≥, ÿıË‹Î_ ‰’flÎ≥, ‹˘Àfl-⁄_√·Î, ⁄ˆflÌ-
fi◊Ì. ±ı¿ …HÎ ¤√‰Îfifiı ’Ò»ı ¿ı, “‹Îfl˘ ‹˘ZÎ ¿›Îflı ◊Âı ?” I›Îflı      »˘¿flÎfiÎ_ Á¬‹Î_ ‰’flÎ≥ √≥ »ı. ±‹ı ‹ÎhÎ ‹˘ZÎfi_ … Ïfi›ÎHÎ_ ·≥fiı
¤√‰Îfiı ¿èÎ_ ¿ı, ÷‹ÎflÌ Á‹…HÎ ¤Ò· ‰√flfiÌ ◊Âı I›Îflı ÷‹Îfl˘ ‹˘ZÎ      ±Î‰ı·Î ÷ı◊Ì ⁄‘_ ’Î_Áv_ «Î·ı »ı. ±‹Îflı ¿_≥ ±Õ«HÎ fiÎ ±Î‰ı.
◊Âı. ⁄˘·˘, ˉı ¤√‰Îfiı ±Î‹Î_ ¬˘À_ Â_ ¿èÎ_?               Ïfi›ÎHÎÎfi˘ ±◊˝ Â_ ¿ı ±ı¿ … K›ı› ˢ› ¿ı ±Î‹ … Ωı≥±ı, ⁄Ì…\_ ¿Î_≥
     ≠ë¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl ¿èÎ_ »ı.                   fiËŸ ! Ïfi›ÎHÎ_ ÷˘ ‹˘ZÎı …‰Î ‹ÎÀı … ¿fl‰Î …ı‰_ »ı. K›ı› ÷˘ ©ÎI‹Îfi˘
                                   fiı Ïfi›ÎHÎ_ ±ı¿·_ ‹˘ZÎfi_. ⁄Á, ⁄Ì…\_ ¿_≥ fi ˢ‰_ CÎÀı. ˉı ÷˘ ¤ıÀ
     ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ’λ\_ ±ıHÎı ¤√‰Îfifiı ’Ò»›_ ¿ı, “…’-÷’      ‹Î_Õ‰ÎfiÌ »ı, ºœ Ïfiç› flά‰Îfi˘ ¿ı ‹˘ZÎı … …‰_ »ı. ±ı ±ı¿ … Ïfi›ÎHÎ_
¿fl‰ÎfiÎ_ ÷ıfi_ Â_ ?” I›Îflı ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ ¿ı, “±ı ÷˘ ÷Îflı …ı ÿËÎÕı ±∞Hν  ¿fl‰Îfi_ ±ıÀ·ı ·Î_⁄Î ±‰÷Îfl fiÎ ◊Λ. ±ı¿ ⁄ı ±‰÷Îfl‹Î_ »^ÀÌ …‰Î›.
◊›_ ˢ› ÷ı ÿËÎÕı µ’‰ÎÁ ¿fl…ı. …’-÷’fiÌ ±‹Îflı Âfl÷ fi◊Ì. ÷Îv_       ±Î Á_ÁÎfl ÷˘ …_Ω‚ »ı ⁄‘Ì !
iÎÎfi ±fiı Á‹…HÎ ¿˘≥ ’HÎ flV÷ı ¤Ò· ‰√flfi_ ¿fl ±ıÀ·_ … ±‹Îflı
Ωı≥±ı.” ±I›Îflı ÷‹Îflı ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ¤Ò·˘ »ı ? “Ë_ «_ÿ·Î· »\_, ±Î              ‹˘ZÎ, V◊Îfi ¿ı ÏV◊Ï÷ ?
⁄Î≥fi˘ ‘HÎÌ »\_, ±Î ⁄Î⁄Îfi˘ ⁄Î’˘ »\_.” ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ¤Ò·˘...¤Ò·˘fiÌ
’fl_’flÎ … »ı ! ‹Ò‚‹Î_ … ¤Ò· »ı I›Î_ Â_ ◊Λ? ±ı¿ fl¿‹ ωfiÎÂÌ          ≠ë¿÷ν — ’HÎ ‹Îflı ±ı ΩHΉ_ Ë÷_ ¿ı ‹˘ZÎ ±ı …‰ÎfiÌ ‰V÷ »ı,
»ı fiı ±ı¿ fl¿‹ ±Ï‰fiÎÂÌ »ı. ˉı ±Î ⁄ıfiı √HΉΠΩ› I›Îfl ˢflÌ       ‹ı‚‰‰ÎfiÌ ‰V÷ »ı ¿ı ‹˘ZÎ ±ı ÏV◊Ï÷ »ı ?
÷˘ ’ı·Ì ωfiÎÂÌ fl¿‹ ∂ÕÌ Ω›. ±ıÀ·ı √HÎοÎfl ¿˘≥ Ïÿ‰Á ◊Λ fiËŸ          ÿÎÿÎlÌ — ‹˘ZÎ ÷˘ V‰¤Î‰ … »ı ’˘÷Îfi˘. ÷‹Îfl˘ V‰¤Î‰ …
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         197   198                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

‹˘ZÎ »ı, ’HÎ V‰¤Î‰ ≠ÎM÷ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ¿_≥¿ µ’Λ ¿fl‰˘ ’Õı fiı ?      »ı, ±ıfiı ‹˘ZÎÿÎ÷Î “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÌ ÷˘ ±˘‚¬ÎHÎ ÷fl÷ ’ÕÌ Ω›. ’HÎ
÷‹ı »˘ ‹˘ZÎ V‰w’, ’HÎ ±I›Îflı ÷‹ı ‹˘ZÎ Á¬ ¤˘√‰÷Î fi◊Ì, ¿ÎflHÎ      …ıfiı ⁄Ì∞-hÎÌ∞ ≥E»Î±˘ »ı; ‹ÎfifiÌ, ¿ÌÏ÷˝fiÌ, ÏÂW›˘fiÌ ÷ıfiı “iÎÎfiÌ
¿ı ÷ıfi_ ÷‹fiı ¤Îfi fi◊Ì. ‹˘ZÎ ‹ÎÀı ÷‹Îflı ¿_≥ ¿˘≥ …B›Î±ı …‰Îfi_      ’vÊ” ±˘‚¬Î› fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹ËŸ ‰E«ı ’Õ‚ ˢ› ÷ı‹fiı ! “iÎÎfiÌ
fi◊Ì. Á‰˝ ÿ—¬◊Ì ‹„@÷ ±ı ’Ëı·˘ ‹˘ZÎ ±fiı ’»Ì Á_ÁÎfl◊Ì ‹„@÷ ±ı      ’vÊ” ÷˘ ⁄Ë Áfl‚ ˢ›. ÁËı…ı ±˘‚¬Î≥ Ω›. …\±ı ¿ı “¿’ÕÎ_ ±Î‹
⁄ÌΩı ‹˘ZÎ ! ’Ëı·˘ ‹˘ZÎ ◊Λ ±ıÀ·ı ⁄ÌΩı ‹˘ZÎ Á΋ı ±Î‰ı. ’Ëı·Ì     ¿ı‹ ’Ëıfl÷Î ËÂı ?” I›Î_◊Ì ’»Ì ±‰‚_ Ëı_Õ›_ !
‹„@÷ “¿˘{Ì{” w’ı »ı fiı ⁄Ì∞ “≥Œı@À” w’ı »ı. “¿˘{Ì{”◊Ì ‹„@÷
◊›Î ’»Ì »˘¿flÎ_ ’ˆHÎΉΛ, ⁄‘_› ◊Λ, ±ı‹Î_› ‹@÷¤Î‰ ˢ› ±fiı             ±ÎI‹Î ±⁄_‘, ¿¥ ±’ıZÎαı ?
“≥Œı@À”- ‹˘ZÎ ±I›Îflı ◊Λ ÷ı‹ fi◊Ì. “¿˘{Ì{” ‹˘Z΋Î_ Ë_ ’˘÷ı flË_
                                      ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î ±⁄_‘ ¿Ëı »ı, ÷˘ ‹˘ZÎ ¿˘fi˘ ?
»\_ fiı ⁄‘Î_ … ¿Î›˘˝ ◊Λ »ı.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ωÂı ÷˘ “iÎÎfiÌ”±˘fiÌ ¤ÎÊÎ Á‹∞ Ω› ÷˘
   …ı ÿıËı ‹@÷’HÎÎfi_ ¤Îfi ◊Λ I›Îfl ’»Ì ±ı¿Îÿ ÿıË ⁄Î¿Ì flËı.
                                   µ¿ı· ±Î‰ı. ·˘¿˘fiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ±⁄_‘ …\ÿ_ »ı fiı “iÎÎfiÌ”±˘fiÌ ¤ÎÊ΋Î_
       ±CÎfl˘, ‹˘Z΋Î√˝ ¿ı Á_ÁÎfl‹Î√˝?             ±ı …\ÿ_ »ı. Ωı Á‰˝iÎfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ±⁄_‘ Á‹∞ Ω› ÷˘ ÷ı ’ÿ ≠ÎM÷
                                   ◊Λ ±ı‰_ »ı. Á‰˝iÎfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ÷˘ ±ÎI‹Î ±⁄_‘ … »ı, Ïfifl_÷fl ‹˘ZÎ
    ‹˘Z΋Î√˝ ±CÎfl˘ fiΠˢ›, Á_ÁÎfl‹Î√˝ ±CÎfl˘ ˢ›. ±ı¿ ‹˘ÀÌ     V‰w’ … »ı. ¿›Îflı› ±ı ⁄_‘Λ˘ … fi◊Ì. ±Î Á‰˝iÎfiÌ ¤ÎÊÎ »ı. “…ı‹
ÀÎ_¿Ì ¤flÌfiı ’ÎHÎÌ µ¿Î‚‰_ ˢ› ÷˘ ÷ı‹Î_ ¿ıÀ·Ì ¿ıÀ·Ì ‰V÷±˘fiÌ …wfl    »ı ÷ı‹” “Œı@À” »ı. Ωı …flÎ ’HÎ Â_¿Î flËı ¿ı ’˘÷ı Ë∞ ⁄_‘Λı·˘ »ı
’Õı? ±ıfiı µ¿Î‚÷Î_ ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ‹Ëıfi÷ ·Î√ı ? ±fiı ±ıfiı ’»Ì Ã_Õ_      ÷˘ ÷ıfiı ÷fl÷ … «˘_Àı. ’˘÷ı Ïfi⁄Ù‘ … »ı ±ı Ïfi—Â_¿ »ı.
¿fl‰_ ˢ› ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ? ˉı I›Î_ ω¿S’ ¿flı ¿ı, “¿ı‹ ¿flÌfiı Ã_Õ_ ◊Âı”,             ‹˘ZÎ ¿˘fi˘ ?!
÷˘ ? ±Î’HÎı iÎÎfiÌ Ë˘≥±ı ±ıÀ·ı ’ı·Îfiı ¿Ë̱ı ¿ı, “ÿı‰÷Πˢ·‰Ìfiı
ÏfiflÎ_÷ı ÁÒ≥ Ω.” ’ı·˘ ω«Îfl ¿flı ¿ı ’ÎHÎÌfiı √fl‹ ¿fl÷Î_ ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì       ≠ë¿÷ν — Q≤I›, ‹„@÷ ±fiı ‹˘ZÎ ±Î hÎHÎı›‹Î_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¤ıÿ
‰Îfl ·Î√Ì ÷ı …·ÿÌ Ã_Õ_ ÂÌ flÌ÷ı ◊Âı ? ’HÎ ’ÎHÎÌfi˘ V‰¤Î‰ … Ã_Õ˘     ’ÕΛ ?
»ı, ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı Ã_Õ_ ◊≥ …Âı. ’ÎHÎÌfiı √fl‹ ¿fl‰_ ±ıÀ·ı ±ıfiı
                                      ÿÎÿÎlÌ — “÷‹ı” Ωı ¬flı¬fl «_ÿ¤Î≥ »˘ ÷˘ Q≤I› ’΋‰ÎfiÎ »˘
Á_ÁÎfl V‰¤Î‰‹Î_ ·Î‰‰_. “’˘÷ı” ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ ±Î‰‰_ ±ıfi_ fi΋
                                   ±fiı “÷‹ı” Ωı ω »˘ ÷˘ ‹„@÷ ◊›ı·Ì »ı ±fiı ‹„@÷ ◊≥ ÷˘ ÷ıfi_
‹˘ZÎ fiı ω¤Î‰‹Î_ …‰_ ±ıfi_ fi΋ Á_ÁÎfl. ±Î ¤ıÿiÎÎfi ¿flΉ‰Î
                                   Œ‚ ‹˘ZÎ ±Î‰ı. ±ËŸ ‹„@÷ ◊≥ …‰Ì Ωı≥±ı. ‹ÎflÌ ‹„@÷ ◊›ı·Ì »ı.
“iÎÎfiÌ” ‹‚‰Î Ωı≥±ı ÷˘ … ¿Î‹ ◊Λ, fiËŸ ÷˘ ¿fl˘Õ ±‰÷Îflı› Ãı¿ÎHÎ_
’Õı ÷ı‹ fi◊Ì.                                        vvvvv

         ÁΫ˘ ‹‹ZÎ ¿ı‰˘ ˢ› ?
   ÂÎjοÎfl˘±ı «˘A¬ı «˘A¬_ ¿èÎ_ »ı ¿ı ‹‹ZÎ ‹ËÎI‹Î ÷fl÷ “iÎÎfiÌ
’vÊ”fiı ±˘‚¬Ì ·ı ÷˘ … ±ı ÁΫ˘ ‹‹ZÎ. …ıfiı ¿ı‰‚ ‹˘ZÎfiÌ … ≥E»Î
                                  200                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

                                  ÷ı Â_ »ı ? ÷ıfiÌ …wfl »ı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ‰ÎÕÎ ±ı ⁄‘Î ±_‘‹˝ »ı, “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˝ »ı. …›Î_ ’ZÎ
                                  »ı I›Î_ ‹˘ZÎ fi◊Ì, I›Î_ “flÌ›·” ‘‹˝ fi◊Ì. √E»‹Î_ ÁΫ˘ ‘‹˝ fi◊Ì.
                                  ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ±ı¿Î_Ï÷¿ »ı.
                                     ≠ë¿÷ν — Áÿ˚√vfiÌ Ï’»ÎHÎ ¿≥ ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — Áÿ˚√v ±ı … ¿ı ÏfiÂÏÿfi …ıfiı ±ÎI‹Îfi˘ µ’›˘√
                                  ˢ›. ÂÎj΋Î_ ‰Î_«Ì fiΠˢ›, ¿›Î_› ÁÎ_¤‚Ì fiΠˢ›, »÷Î_ ±fi¤‰‹Î_
                                  ±Î‰ı ±ı‰Ì …ıfiÌ ±’Ò‰˝ ‰ÎHÎÌ Ë˘› !
              (24)
                                     ≠ë¿÷ν — ±Î … Áÿ˚√v »ı ÷ı ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ?
         ‹˘Z΋Î√˝fiÌ ≠÷ÌÏ÷ !                   ÿÎÿÎlÌ — ±ËŸ Ã_Õ¿ ‰‚ı ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ±Î Áÿ˚√v »ı.
          ‹˘ZÎ≠ÎÏM÷-‹Î√˝ÿ½fi !                 ≠ë¿÷ν — Áÿ˚√vfiÎ_ ·ZÎHÎ Â_ ?

    ≠ë¿÷ν — ‹‹ZÎ ±ÎI‹Îfiı ‹˘ZÎ ‹ı‚‰‰Î ¿›Î ‘‹˝fiÌ …wfl ’Õı ?       ÿÎÿÎlÌ — ¿ÊΛ - ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤ flÏË÷ ’ÏflHÎ΋ !

    ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹‘‹˝fiÌ …wfl ’Õı.                    ≠ë¿÷ν — ±Î ¿Î‚‹Î_ Áÿ˚√v ¿›Î_ ¿›Î_ Ï⁄flÎ…ı »ı ?

    ≠ë¿÷ν — ¿›Î ‰ı‹Î_ ‹˘ZÎ ‹‚ı ?                   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±Î’fiÌ Á‹ZÎ Ï⁄flÎ…ı »ı.

    ÿÎÿÎlÌ — ‰ıÂfiı fiı ‹˘ZÎfiı ¿_≥ ·ı‰Î ÿı‰Î fi◊Ì. fiÎ√˘ Œfl÷˘ ˢ›     ≠ë¿÷ν — Áÿ˚√v ’΋‰Î Â_ ¿fl‰_ Ωı≥±ı ?
¿ı ¿’ÕÎ_ ’Ëıflı·˘ Œfl÷˘ ˢ›, ÷ıfi˘ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. √‹ı ÷ı ‰ı‹Î_ ‹˘ZÎ     ÿÎÿÎlÌ — ’fl‹ ωfi›.
‹‚ı.
                                     ≠ë¿÷ν — ÁQ›¿˚I‰, ⁄Ì…iÎÎfi ±◊‰Î ⁄˘‘⁄Ì… ±ı ‘‹˝fiÎ_ ‹Ò‚
    ≠ë¿÷ν — ¿›Î V◊Îfi¿‹Î_ ‹˘ZÎ ‹‚ı ?
                                  √HÎΛ ÷˘ ÷ıfiÌ ≠ÎÏM÷ ÂÎ ◊¿Ì ◊Λ ?
    ÿÎÿÎlÌ — ‰Ì÷flÎ√ ‘‹˝◊Ì ‹˘ZÎ ‹‚ı. ‰Ì÷flÎ√ V◊Îfi¿‹Î_ ‹˘ZÎ
                                     ÿÎÿÎlÌ — ¿ÊΛflÏË÷ Áÿ˚√v◊Ì !
‹‚ı.
    ≠ë¿÷ν — ¿≥ ÿÂ΋Î_ ‹˘ZÎ ‹‚ı ?                   ≠ë¿÷ν — ‘‹˝fiÌ µI’ÏkÎ ±ıÀ·ı ¿ı ‘‹˝ ÂÎ◊Ì ◊Λ ?

    ÿÎÿÎlÌ — ‰Ì÷flÎ√ ÿÂ΋Î_ ‹˘ZÎ ‹‚ı.                  ÿÎÿÎlÌ — ¿ÊΛflÏË÷ Áÿ˚√v◊Ì.

    ≠ë¿÷ν — ¿›Î ‰ÎÕÎ, Á_CÎÎÕÎ, ÏŒfl¿Î‹Î_ ÁΫ˘ ‘‹˝ »ı ? ‰ÎÕÎ »ı     ≠ë¿÷ν — ¿≥ Ïø›Î◊Ì ±◊‰Î Â_ ¿fl‰Î◊Ì ‘‹˝ ◊Λ ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        201   202                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

    ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfiÏø›Î fiı ÿ½fiÏø›Î◊Ì ‘‹˝ ◊Λ.             ≠ë¿÷ν — T›‰ËÎfl‹Î_ flËı‰_ fiı ‹˘Z΋Î√ı˝ …‰_ ±ı ⁄_fiı ‰Î÷
                                  ‰÷˝‹Îfi ’ÏflÏV◊Ï÷‹Î_ ÁÎ◊ı ⁄fiı ±ı Á_¤‰ ·Î√÷_ fi◊Ì.
    ≠ë¿÷ν — ‘‹˝fi_ ÁΑfi Â_ ? ‘‹˝ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — Á_¤‰ fiËŸ, ’HÎ ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı ±ı‰Ì ‰Î÷ »ı. …›Îflı
    ÿÎÿÎlÌ — ‘‹˝fi_ ÁΑfi µ’ÎÿÎfi Ω√Ú÷ Ωı≥±ı ±fiı ‘‹˝ ¿˘fiı
                                  ÷‹fiı ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰Âı I›Îflı Á‹ΩÂı. ±Î‹ Á_¤‰ fiÎ ·Î√ı, ’HÎ
¿Ëı‰Î› ? ’˘÷ÎfiÎ ¿ÊΛ CÎÀÌ Ω› ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ‘‹˝ µI’Lfi ◊›˘.      ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı ±ı‰Ì ‰Î÷ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄ı ‰V÷ …\ÿÌ Ë˘› fiı …\ÿÌ
¿ÊΛ CÎÀı ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ‘‹˝ ◊›˘.                   ‰V÷ ˢ› ÷ıfi_ …\ÿÎ’HÎ_ ‰÷ν›. ·˘¿˘fiı ÷˘ ±ı‹ … ·Î√ı »ı ¿ı ±ÎI‹Î
    ≠ë¿÷ν — ¿≥ flÌ÷ı ‘‹˝‹Î_ ÏV◊fl ◊‰Î› ?             ÷ı … “Ë_ »\_.” ±Îfiı ±ÎI‹Î ¿Ëı ÷ı ¬˘À_ »ı. ±I›Îflı “Ë_ »\_” ¿Ëı »ı
                                  ÷ı “‹Ì¿ıÏfi¿·” ±ÎI‹Î »ı. …ı ÿfl±Á· ±ÎI‹Î »ı ±ı ÷˘ ±ÎfiÎ◊Ì …\ÿ˘
    ÿÎÿÎlÌ — µ’ÎÿÎfi Ω√Ú÷ ¿fl‰Î◊Ì ÏV◊fl ◊‰Î›.           »ı. ±ı ÷˘ ±‹ı …›Îflı “ÿfl±Á· ±ÎI‹Î”fi_ ¤Îfi ¿flΉ̱ı I›Îflı ±ıfi_
    ≠ë¿÷ν — ‹˘ZÎfi˘ Áfl‚ µ’Λ ¢ ?                “÷‹fiı” ¤Îfi ◊Λ. I›Îflı “Ë_” ÿfl±Á· ±ÎI‹Î‹Î_ “ŒÌÀ” ◊Λ. ‰V÷I‰fi_
                                  ¤Îfi ◊›Î ’»Ì “Ë_” ‹Ò‚ ±ÏV÷I‰‹Î_ “ŒÌÀ” ◊≥ Ω›. ±ÎI‹Îfi_
    ÿÎÿÎlÌ — ¿ÊΛ flÏË÷ “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÌ Áı‰Î◊Ì ‹˘Z΋Î√˝ Áfl‚    ±ÏV÷I‰, ‰V÷I‰ ±fiı ’ÒHνI‰ »ı. ±ÏV÷I‰fi_ ¤Îfi ÷˘ ⁄‘Îfiı »ı, ’HÎ
◊Λ.                                ‰V÷I‰fi_ ¤Îfi fi◊Ì, ÷ı ±‹ı ‰V÷I‰fi_ ¤Îfi ¿flΉ̱ı ±ıÀ·ı “’˘÷ı”
    ≠ë¿÷ν — ¿›Î ¿›Î ÁΑfi◊Ì ‹˘ZÎ ◊Λ ?             “’˘÷ÎfiΔ‹Î_ “ŒÌÀ” ◊≥ Ω› ’»Ì ’ÒHνI‰ ◊›Î ¿flı. ±ıÀ·ı “’˘÷ı”
                                  “’˘÷ÎfiΔ V‰¤Î‰‹Î_ ±fiı ’ÿ˚√· ±ıfiÎ_ V‰¤Î‰‹Î_ flËı, ≠¿ÚÏ÷ ≠¿ÚÏ÷fiÎ
    ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi◊Ì ‹˘ZÎ ◊Λ. Áÿ˚iÎÎfi◊Ì, ±ÎI‹iÎÎfi◊Ì ‹˘ZÎ    V‰¤Î‰‹Î_ fiı ’vÊ ’vÊfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ flËı ! ⁄ıµ …\ÿÌ ‰Î÷ »ı, ±ıÀ·ı
◊Λ.                                ’»Ì …\ÿı…\ÿ_ ‰÷ı˝ !
       ‹˘ZÎ - ’˘÷ı ’˘÷Îfi_ ¤Îfi ◊›ı !                “iÎÎfiÌ ’vÊ”‹Î_ ±fi_÷ ≠¿ÎflfiÌ ÏÁÏ©±˘ ˢ› »ı ÷ı◊Ì ±Î‹ ⁄fiÌ
                                  ¿ı »ı. ±ı‹fi΋Î_ ÷˘ ⁄Ë ≠¿ÎflfiÌ ÏÁÏ©±˘ ˢ›, √…⁄fiÌ ÏÁÏ©±˘
    ≠ë¿÷ν — …›Î_ Á‘Ì ±_÷fl◊Ì, ‹ËŸ◊Ì ±ÎI‹ÎfiÌ ≠÷ÌÏ÷ fiÎ ◊Λ    ˢ›. ¿ÎflHÎ ¿ı …ıfiı ¿˘≥ ±’ıZÎÎ fiΠˢ› ÷ıfiı ⁄Ë ≠¿ÎflfiÌ ÏÁÏ©±˘
I›Î_ Á‘Ì ±ÎI‹Îfiı µ’¿Îfl¿ Â_ ? ±ÎI‹Îfiı Á‹…HÎ ◊≥ ¿ı ±Î ‹fi,      ˢ›.
‰«fi, ¿Î›Î ±fiı Á‰˝ ’ÿÎ◊˘˝◊Ì ±ÎI‹Î ϤLfi »ı, ÷ı‹ … Á_ÁÎflÌ          ≠ë¿÷ν — ‹˘Z΋Î√˝‹Î_ T›‰ËÎfl fiÕı ÷˘ ¬fl˘fiı ?
¿Î›˘˝fi_ ¿÷ν-¤˘@÷Î’HÎ_ »^Àı fiËŸ, I›Î_ Á‘Ì ‘‹˝‹Î_ ≠T≤Ï÷ ±◊ı˝fi_ Â_
¿Î›˝ ¿fl‰ _›˘B› »ı ?                           ÿÎÿÎlÌ — Ë¿Ì¿÷ V‰w’‹Î_ ±ı‰_ ¿Ëı‰Î ‹Î√̱ı »Ì±ı ¿ı Ωı
                                  T›‰ËÎfl fiÕ÷˘ ˢ› ÷˘ ±Î ÁΑ±˘, Á_L›ÎÁ̱˘, ±Î«Î›˘˝±ı T›‰ËÎfl
    ÿÎÿÎlÌ — “iÎÎfiÌ”fiÌ Ωı ≠÷ÌÏ÷ ◊≥ ÷˘ ±ÎI‹ÎfiÌ ≠÷ÌÏ÷ ◊›Î     »˘Õ›˘ »ı ‹ÎÀı ˉı ±ı‹fi˘ µ¿ı· ◊≥ …‰˘ Ωı≥±ı ±ı‰˘ ±◊˝ ◊›˘.
‰√fl flËı … fiËŸ. ±ÎI‹ÎfiÌ ≠÷ÌÏ÷ ◊›Î ’»Ì, ÷ıfi_ ·ZÎ ⁄ıÃÎ ’»Ì      ’HÎ ±ı‹ ⁄fi÷_ fi◊Ì. Ë¿Ì¿÷‹Î_ ‹˘ZÎ ‹ÎÀı T›‰ËÎflfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ‹˘ZÎ
Á_ÁÎfl̿Λ˘˝fi_ ¿÷ν-¤˘@÷Î’HÎ_ »^ÀÌ … Ω› »ı. Á_ÁÎflÌ ¿Î›˘˝ ÷˘ ±ıfiÌ  ‹ÎÀı T›‰ËÎfl fiÕ÷˘ fi◊Ì, ±iÎÎfi ±ı¿·_ … fiÕı »ı. “iÎÎfiÌ ’vÊ” ±ı‰_
‹ı‚ı ◊›Î … ¿flı »ı.                         Á«˘À iÎÎfi ±Î’ı »ı ¿ı ÷÷˝ … ‰÷˝fi‹Î_ ±Î‰ı. …ı iÎÎfi Ïø›Î¿ÎflÌ Ë˘›
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                       203   204                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

÷ı iÎÎfi ¿Ëı‰Î›, ⁄ÌΩ_ ⁄‘Î_ fiˢ› iÎÎfi.                 ≠ë¿÷ν — …ˆfi ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?
   ≠ë¿÷ν — ‹˘Z΋Î√˝ ±ı ‹„@÷fi˘ ‹Î√˝ »ı, ±ı‹Î_ ¿ÂÌ ±’ıZÎÎ      ÿÎÿÎlÌ — ∞fi ±ıÀ·ı ±ÎI‹iÎÎfiÌ fiı ∞fiırfl ±ıÀ·ı ÷Ì◊Ù¿fl …ıHÎı
fiΠˢ≥ ¿ı. ÷˘ ’»Ì ±Î‹Î_ ÂÎÁfi ÿı‰ÿı‰Ì±˘fiı flÎ∞ flά‰ÎfiÌ ÂÌ    ∞fi ¿ı ∞fiırflfi_ ÁÎ_¤Y›_ ˢ› ÷ı …ˆfi. …ıHÎı ÁÎ_¤Y›_, lK›_ ±fiı
…wfl »ı ?                            …ıÀ·Î ±_Âı ’ηfi ◊›_ ÷ıÀ·_ ’ηfi ¿›Ù ±ı lΉ¿˘ ±fiı …ıHÎı Á_’ÒHν
                                ’ηfi ¿›Ù ÷ı ÁΑ.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÂÎÁfi ÿı‰ÿı‰Ì±˘fiı flÎ∞ ±ıÀ·Î ‹ÎÀı flά‰Îfi_
¿ı ±Î ¿Î‚fiÎ ‹fiW›˘ ’Ò‰˝Ï‰flΑ¿ »ı. ’Ò‰˝ ωflΑ¿ ±ıÀ·ı ¿˘≥fiı Á‚Ì              vvvvv
¿flÌfiı ±Î‰ı·Î. ÷ı◊Ì ÷˘ ±I›Îfl Á‘Ì fl¬ÕÌ ‹flı·Î. ±Î’HÎı ÿı‰-
ÿı‰Ì±˘fi_ ±ÎflΑfi ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ¿fl‰Îfi_ ¿ı ±ı‹fiÎ ÷flŒfi˘ ¿˘≥
“¿·ı≥‹” fiÎ flËı, ±Î’HÎÎ ‹Î√˝‹Î_ ‰E«ı ÷ı±˘ ±_÷flΛ fiÎ fiάı ±fiı
±Î’HÎfiı ’ÁÎfl ◊‰Î ÿı ±fiı “ËıS’” ¿flı. ±Î’HÎfiı ±Î √΋ ΩıÕı
’Ëı·Î_fi˘ {CÎÕ˘ ◊›ı·˘ ˢ› fiı ±Î √΋fiÎ ·˘¿˘ ΩıÕı ±ÎflΑfiÎfiÎ
¤Î‰ flά̱ı ÷˘ {CÎÕ˘ ‹ÀÌ Ω› fiı ∂·À_ ÁÎv_ ¿Î‹ ◊Λ. ±ı‹ ±Î¬Î
…√÷ ΩıÕı ±ÎflΑfiÎ◊Ì ÂÎÁfi ÿı‰ÿı‰Ì±˘ … fiËŸ, ’HÎ ∞‰‹ÎhÎ ΩıÕı
±ÎflΑfiÎ◊Ì ÁÎv_ ◊Λ. ÂÎÁfi ÿı‰ÿı‰Ì±˘ Ïfifl_÷fl ÂÎÁfi µ’fl, ‘‹˝
µ’fl ¿_≥ ’HÎ ±Õ«HÎ ±Î‰ı ÷˘ ÷ı “ËıS’” ¿flı ! ±fiı ±Î ‹˘Z΋Î√˝
±ı‰˘ »ı ¿ı ±ËŸ◊Ì “ÕÌflı¿À” ‹˘ZÎı fiÎ …‰Î›, ±ı¿ ⁄ı ±‰÷Îfl ⁄οÌ
flËı ±ı‰˘ ±Î ‹Î√˝ »ı. ±Î ¿Î‚‹Î_ ±ËŸ◊Ì “ÕÌflı@À” ‹˘ZÎ ◊÷˘ fi◊Ì.
±Î ¿Î‚fiÌ Ï‰Ï«hÎ÷Î ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì »ı ¿ı ¿‹˘˝ ⁄‘Î_ “¿˘Q≠ıÁ” ¿flÌfiı
·ÎT›˘ »ı, ÷ı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ M·ıfi‹Î_ Œflı ÷˘› ¿Î‹ ’ÒflÎ_ ◊Λ fiËŸ.
ÁΛ¿· ·≥fiı Œflı, ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ fl¬Õ fl¬Õ ¿flı ’HÎ ¿Î‹ ’ÒflÎ_ ◊Λ
fiËŸ. ±ıÀ·ı ±ı¿-⁄ı ±‰÷Îfl …ıÀ·Î_ ¿‹˝ ⁄Î¿Ì flËı »ı. ±ıÀ·ı ±Î ‹˘ZÎ
… ¿Ëı‰Î› fiı ? ’HÎ ‹˘ZÎfi˘ ±ËŸ … ±fi¤‰ ◊≥ Ω› fiı »^ÀÎ’HÎÎfi_
¤Îfi ◊Λ, “Ë_ »^À˘ ’ÕÌ √›˘ »\_” ±ı‰_ ¤Îfi ◊Λ.
   ≠ë¿÷ν — ÷‹ÎflÌ ‹ÎL›÷΋Î_ ±Î …ˆfi˘fiÌ «˘◊-’Î_«‹ ‹ÎÀı ¿≥
Ï÷Ï◊ ÁÎ«Ì »ı ? «˘◊ ¿ı ’Î_«‹ ?
   ÿÎÿÎlÌ — …ı ÷fiı ±fi¿>‚ ±Î‰ı ÷ı ÁΫÌ, …ıfiÎ◊Ì ÷fiı ‘‹˝ ◊Λ
÷ı ÁÎ«Ì fiı ±‘‹˝ ◊Λ ÷ı ¬˘ÀÌ.
                                    206                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

                                       ≠ë¿÷ν — ’HÎ “Ë_” ¿ı‰Ì flÌ÷ı …\ÿ˘ Á‹Ω› ?
                                       ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îv_ fi΋ Â_ ?
                                       ≠ë¿÷ν — «_ÿ¤Î¥.
                                       ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ¿˘HÎ »˘ ?
                                       ≠ë¿÷ν — «_ÿ¤Î≥.
                                       ÿÎÿÎlÌ — “±Î¥ ±ı‹ «_ÿ¤Î¥” ±fiı “‹Î› fiı‹ ≥{ «_ÿ¤Î¥”,
                                    ±ıÀ·ı ±Î ⁄ı‹Î_ ωfl˘‘ΤÎÁ fi◊Ì ·Î√÷˘ ? “±Î «_ÿ¤Î≥ ÷˘ Ë_ …
               (25)                   »\_” ±ı‹ ⁄˘·˘, I›Îflı ±Î ËÎ◊ ˵ ÷‹ı »˘ ?

              I & My                       ≠ë¿÷ν — fiÎ, ËÎ◊ ÷˘ ‹ÎflÎ »ı.
                                       ÿÎÿÎlÌ — …\±˘, ±Î ÷‹ı …ıfiı “I’ ‹ÎfiÌ ⁄ıÃÎ »˘, ±ı‹Î_◊Ì ’Ëı·_
         “Ë_“ ¿ı‰Ì flÌ÷ı »^À_ ’Õı ?!              fi΋ ⁄Îÿ ¿fl˘. ’»Ì ⁄ËÎflfiÌ …ı …ı ‰V÷±˘ ¬S·Ì …\ÿÌ … ÿı¬Î› »ı
                                    ÷ı ⁄Îÿ ¿fl˘. ±Î fi΋ ±Î’HÎÎ◊Ì …\ÿ_ »ı ±ı ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı »ı ? …›Î_
   ±‹ı ·˘fiΉ·Î √›Î I›Îflı ±ı¿ …‹˝fi “¿’·” ¤ı√_ ◊›_ Ë÷_. Â_       …›Î_ 'My’ ±Î‰ı ÷ı ⁄‘Ì ⁄Îÿ ¿fl‰Î …ı‰Ì «Ì…. 'I’ ±fiı 'My’ ⁄ı …\ÿÎ
fi΋ Ë÷_ ±ı‹fi_ ?                             … ˢ› ; ±ı ¿˘≥ ±ı¿Î¿Îfl ◊Λ fiËŸ. “fi΋” ⁄Îÿ ¿›Î˝ ’»Ì This
   ≠ë¿÷ν — ÁÁÎfi ±fiı ·˘≥Õ.                      is my hand, This is my body, My eyes, My ears, ±Î
                                    ⁄‘Î ±‰›‰˘ ⁄Îÿ ¿fl÷Î Ω±˘. V◊Ò‚ ⁄‘_ ⁄Îÿ ¿›Î˝ ’»Ì My mind,
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı‹fiı ‹ı_ ’Ò»›_ ¿ı, “÷‹Îflı” “I’ ‹Î_ ÕÒ⁄‰_ »ı ¿ı “My’   My intellect, My Ï«kÎ, My egoism ⁄‘_ ⁄Îÿ ¿flÌ fiά˘. My-
‹Î_ ÕÒ⁄‰_ »ı ? ±Î “I’ ±fiı “My’ fiÎ_ ÷·Î‰ÕÎ_ »ı. ÷ı‹Î_◊Ì “I’ ‹Î_ ÕÒ⁄ı·˘  My ⁄‘_ ⁄Îÿ ¿flÌ fiά˘ ±ıÀ·ı ⁄Î¿Ì …ı flËı »ı ±ı … «ı÷fi »ı. ±ı
¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ‹flı·˘ fiËŸ ±fiı “My’ ‹Î_ ÕÒ⁄ı·˘ ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ∞‰ı·˘         «ı÷fi ÏÁ‰Î› ¿_≥ … flËı‰_ fiÎ Ωı≥±ı. “My’ ±ı ’HÎ ⁄‘_ … ’ÿ√·
fiËŸ.” I›Îflı ±ı‹HÎı ¿Ëı·_ ¿ı, “±‹Îflı ÷˘ ŒflÌ ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ fiÎ ‹flΛ      »ı, ’fl¤Î›Ù »ı. “I’ & ‘My’ complete …\ÿÎ_ … »ı. 'My is
±ı‰_ ◊‰_ »ı.” I›Îflı ±ı‹fiı ±‹ı Á‹ΩT›_ ¿ı, ‘ıfl ≥{ fi˘ ‰flÌ ¥fi        temporary adjustment and ‘I’ is permenant adjust-
““±Î¥.”” Õ˘LÀ ‰flÌ Œ˘fl ““‹Î›””. “±Î¥” ≥{ ¥Q‹˘ÀÛ·, ““‹Î›”” ≥{       ment.
‹˘À˝·. ‹ÎÀı Áı’flıÀ ““±Î¥”” ±ıLÕ ““‹Î› ””! (There is no worry         ≠ë¿÷ν — 'My’ fiı ¿Îœ‰Î Â_ ¿fl‰_ Ωı≥±ı ?
in ‘I’. Don’t worry for ‘My’. ‘I’ is immortal, ‘My’ is
mortal.’ ‹ÎÀı Seperate ‘I’ and ‘My’ !)                    ÿÎÿÎlÌ — ÷‹fiı Ë_ ¿fl‰Îfi˘ flV÷˘ ⁄÷ÎÕ_, ’HÎ ÷‹ÎflÎ◊Ì ◊Âı
                                    fiËŸ. ±Î complex »ı fiı ¿Î‚ ωϫhÎ »ı. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ‹ÎflÌ ËıS’
   ±Õ‘Î ¿·Î¿‹Î_ ÷˘ ±ı Á‹∞ √›Î_ fiı ¬Â ◊≥ √›Î_.            ·ı‰Ì ’ÕÂı. 'I’ ±fiı 'My’ ‹Î_ ÷‹ı ⁄‘_ … ⁄Îÿ fiËŸ ¿flÌ Â¿˘. ºÏp√Q›
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        207   208                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

⁄Îÿ ¿flÌ Â¿Â˘. ’»Ì ⁄Ï©√Q› ⁄Îÿ ¿flÌ Â¿Â˘. ’HÎ ⁄Ï©√Q›◊Ì        ÁΛÏLÀVÀ˘fiı …·ÿÌ Á‹Ω≥ Ω›. ±Î ÁΛLÁ »ı. ±ø‹ ωiÎÎfifiÌ ±Î
±Î√‚ …ı »ı, ÷ı ⁄Îÿ fiËŸ ¿flÌ Â¿˘. I›Î_ iÎÎfiÌ fi_ … ¿Î‹. »ıS·˘     ±ÎK›ÎÏI‹¿ Research fiÌ ÷ÿ˚fi fi‰Ì … flÌ÷ »ı. 'I’ and ‘My’
ÁÒZ‹÷‹ ±Ë_¿Îfl ÷‹ÎflÎ◊Ì fiÎ fiÌ¿‚ı. I›Î_ ±‹ÎflÌ …wfl ’Õı. Ë_ ±ı ⁄‘_   ÷ÿ˚fi …\ÿÎ … »ı. 'I’ ±ı V‰Î›kÎ ¤Î‰ »ı ±fiı 'My’ ±ı ‹ÎÏ·¿Ì ¤Î‰
… ÷‹fiı »\À_ ’ÎÕÌ ±Î’_. ’»Ì ÷‹fiı Ë_ ©ÎI‹Î »\_ ±ı‰˘         »ı.
Experience ◊›Î ¿flı. ±fi¤‰ ◊‰˘ Ωı≥±ı. ±fiı ΩıÕı ΩıÕı ÏÿT›«ZÎ
                                     Œ˘flıfifiÎ ·˘¿˘ ’fi…˝L‹ ¬˘‚¬˘‚ ¿flı »ı. ÷ı‹fiı Ë_ ¿Ë_ »\_ ¿ı
’HÎ ±Î’_ »\_ ±ıÀ·ı ±ÎI‹‰÷˚ Á‰˝ ¤Ò÷ıÊ ÿı¬Î›.
                                  ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ 'I’ ±fiı 'My’ Seperate »ı ±ı‹ ¬˘‚Ì ¿Îœfiı ! My
       “iÎÎfiÌ” … ‹˙Ï·¿ Œ˘Õ ±Î’ı !              birth fiı My death ¿Ëı »ı fiı ? ±fiı Àˇıfi‹Î_› My berth ¿Ëı
                                  »ı fiı ? (!)
   'I’ ±fiı 'My’ fiÌ ‰E«ı Demarcation line ÷˘ fiά‰Ì ’Õı         T›‰ËÎfl‹Î_ 'My’ ⁄˘·Î›, ’HÎ ÷ı ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ ˢ‰_ Ωı≥±ı. 'I’ fiı
fiı ? ±ı¿ Spiritual adjustment ±fiı ⁄Ì…\_ Mechanical         ⁄Îÿ ¿flÌfiı ⁄˘·Î›. 'My’ ¤˘√‰‰Î ‹ÎÀı »ı, ’HÎ Reinvite ¿fl‰Î
Adjustment ±ı‹ ⁄ıµ …\ÿ_ …\ÿ_ ¿fl‰_ ’Õı. fiËŸ ÷˘ ÏËLÿV÷Îfi ¿›_     ‹ÎÀı fi◊Ì. Complete Happiness belongs to ‘I’ without
fiı ’ÎÏ¿V÷Îfi ¿›_ ±ıfiÌ ÂÌ flÌ÷ı ¬⁄fl ’Õı ? ±Î Line of         ‘My’.
demarcation fi◊Ì fiÎ¬Ì ÷ı◊Ì ÷˘ fl˘…fiÎ {CÎÕÎ ◊›Î ¿flı »ı.
                                              vvvvv
   'My’ is Complete Mechanical. ‘I’ is not me-
chanical. ‘I’ is Absolute.

   ‘My’fiı ¿<ÿfl÷ ⁄‘Ì … ËıS’ ±Î’ı »ı. ‹ÎÀı 'My’ ‹Î_ “÷‹ı” ËÎ◊
CÎη¢ fiËŸ. ¬Î·Ì Ωı›Î … ¿fl˘. ‹ÂÌfifiı ÷ı·, ’ÎHÎÌ, ‰Î› ‹Y›Î …
¿flÂı. ±fiı ’λÎ_ “ÀıVÀe·” ‹‚Âı, “¡Ì ±˘Œ ¿˘VÀ” ‹‚Âı.
    Á_ÁÎfl‹Î_ ±Î’HÎÎ 'I’ fi_ “‰ı≥À” 'My’ ¬Î≥ Ω› »ı, 'I’ fi_ ’Î_«
’εLÕ fiı 'My’ fi_ ·Î¬ ’εLÕ ◊›_ »ı. 'My’ fi_ “‰ı≥À” Ωı CÎÀı ÷˘
'I’ fi_ “‰ı≥À” ‰‘ı.

   'I’ ±ı ¤√‰Îfi ±fiı 'My’ ±ı ‹Î›Î. 'My’ ±ı ‹Î›Î. “My’
is Relative to ‘I’. ‘I’ is Real, ±ÎI‹ÎfiÎ_ √H΢fi_ ±Î 'I’ ‹Î_
±Îfl˘’HÎ ¿fl˘ ÷˘› “÷‹ÎflÌ” „@÷±˘ ⁄Ë ‰‘Ì Ω›. ‹Ò‚ ±ÎI‹Î
±ı¿ÿ‹ “iÎÎfiÌ” ÏÁ‰Î› fiÎ …Õı, ’HÎ ±Î 'I’ and ‘My’ are
Complete seperate. ±ı‰_ ⁄‘Î_fiı, Œ˘flıfifiÎ ·˘¿˘fiı ’HÎ Ωı
Á‹Ω› ÷˘ ÷ı‹fiÌ µ’ÎÏ‘±˘ CÎHÎÌ ±˘»Ì ◊≥ Ω›. ±Î ‰Î÷ Œ˘flıfifiÎ
                                 210                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı …ı‹Î_ “≥LÀflıVÀ” ‰‘Îflı ˢ› ÷ı‹Î_ ‰‘Îflı ‹Î¿˝
                                 ±Î‰ı. ≥Ï÷ËÎÁ‹Î_ flÎ√ ˢ› ÷˘ ÷ı‹Î_ ‰‘Îflı ‹Î¿˝ ±Î‰ı. ¿ıÀ·Î¿
                                 »˘¿flα˘fiı ‰‚Ì ¤HΉ΋Î_ ¿Â_ ›Îÿ fi◊Ì flËı÷_. ÷ı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı
                                 ¿ı ±ıfiı ¤HΉ΋Î_ “≥LÀflıVÀ” fi◊Ì, ±fiı ⁄ÌΩ‹Î_ ⁄‘_ ⁄Ë ›Îÿ flËı÷_
                                 ˢ› ¿ı …ı‹Î_ “≥LÀflıVÀ” ˢ› ±ıfiı. …ıfiı …ı‹Î_ flÎ√ ‰‘Îflı ÷ıfi˘ ÷ı
                                 “±ı¿V’À˝” ◊Λ. ‹fiı ±K›ÎI‹fi˘ flÎ√ Ë÷˘, ÷ı◊Ì Ë_ ±K›ÎI‹‹Î_
                                 “±ı¿V’À˝” ◊≥ √›˘ !
                                    ¿ıÀ·Î¿fiı ÂÎj΢ ’fl ¬Ò⁄ … flÎ√ ˢ› ÷ı◊Ì ÷ıfiÌ VQ≤Ï÷ ÷ı‹fiı
                                 …⁄fl…V÷ ˢ›. ±Î‹Î_ ±ÎI‹Î ’fl flÎ√ ◊Λ ±ıÀ·ı ⁄Ì…ı ⁄‘ı,
              (26)                 Á_ÁÎfl‹Î_ ωVQ≤Ï÷ ¿Ëı‰Î›.
        ›Îÿ√ÌflÌ - flÎ√¶ıÊΑÌfi                     VQ≤Ï÷-ωVQ≤Ï÷, ¿fl‰Ì ‹U¿ı· !
      ÷̉˛ VQ≤Ï÷, I›Î_ ÷̉˛ flÎ√¶ıÊ !               ≠ë¿÷ν — ’_ÿfl ‰Ê˝ Á‘Ì ¿Â_ ›Îÿ ‹fiı fiÎ ±ÎT›_ fiı ±Î…ı
                                 ±ÎT›_, ÷ı Â_ ¿Ëı‰Î› ? ±ı ¿›˘ flÎ√-¶ıÊ ¿Ëı‰Î› ?
   ±‹fiı ¿Î·ı ¿›˘ ‰Îfl »ı ÷ı› ›Îÿ fi◊Ì Ë˘÷_, »÷Î_ …√÷ «Î·ı
»ı. ¿˘≥fiı ’һ̱ı I›Îfl ˢflÎ ÷˘ hÎHÎ …HÎÎ ⁄˘·Ì µÃı ¿ı flω‰Îfl »ı.     ÿÎÿÎlÌ — ±ı flÎ√-¶ıÊ ’fl ±Î‘Îfl flάı »ı. ¿ıÀ·Ì¿ ⁄Î⁄÷˘fi_
›Îÿ flάfiÎflÎ CÎHÎÎ ⁄‘Î ·˘¿ »ı.                  ±ı‰_ ˢ› ¿ı …ı Á÷÷ ›Îÿ ±ÎT›Î … ¿flı fiı ¿ıÀ·Ì¿fi_ ±ı‰_ ˢ› ¿ı ±ıfi˘
                                 ¿Î‚ ’οı I›Îflı Œ‚ ±ÎM›Î ¿flı.
   ‰Ì÷flÎ√ ◊›˘ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î› ⁄Ì…\_ ¿Â_ ›Îÿ …
fiÎ ±Î‰ı, ±ÎI‹Î ±fiı ±ÎI‹ÎfiÎ_ ÁΑfi˘ ÏÁ‰Î› ⁄Ì…\_ ¿Â_ ›Îÿ … fiÎ       ≠ë¿÷ν — ¿_≥ ’HÎ ›Îÿ flά‰_ ÁËı·_ »ı ’HΠωVQ≤÷ ¿fl‰_ ⁄Ë
flËı.                               ‹U¿ı· »ı, ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ?
  …ıÀ·Ì VQ≤Ï÷ √≥ ±ıÀ·Î ‰Ì÷flÎ√ ◊›Î. ‰Ì÷flÎ√fiı ¿˘≥ ’HÎ         ÿÎÿÎlÌ — ›Îÿ flά‰_› ÁËı· _ fi◊Ì fiı ωVQ≤÷ ¿fl‰_› ÁËı· _
Ω÷fiÌ VQ≤Ï÷ fiΠˢ›. …√÷fiÌ Ï‰VQ≤Ï÷ ±ıfiı … ‹˘ZÎ ¿è΢.        fi◊Ì, ⁄ıµ ±CÎv_ »ı. …ıfiı ›Îÿ fi flËı÷_ ˢ› ÷ıfiı ›Îÿ ¿fl‰_ ⁄Ë ±CÎv_
    V‹flH΄@÷ ‹ÎÀı …√÷ ±Î¬_ ‹Î◊ο>À ¿flı »ı. ’HÎ V‹flH΄@÷   ’Õı »ı. I›Îflı ÷ıfiı ÷ı ωVQ≤÷ ¿fl‰_ ⁄Ë ÁËı·_ … ˢ› fiı ? ±fiı …ıfiı
fi΋fiÌ ¿˘≥ „@÷ fi◊Ì. V‹flH΄@÷ ±ı flÎ√¶ıÊfiı ¿ÎflHÎı »ı. ‹fiı     ›Îÿ√ÌflÌ ⁄Ë ±Î‰÷Ì Ë˘› ÷ıfiÌ Ï‰VQ≤Ï÷ ·Î‰‰Ì› ⁄Ë ‰Á‹Ì ’ÕÌ
flÎ√¶ıÊ fi◊Ì ÷ı◊Ì ‹fiı V‹flH΄@÷ fiΠˢ›. ±I›Îflı ±Î’HÎfiı ±Î’HÎÌ   Ω›.
›Îÿ√ÌflÌ µ’fl◊Ì ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î …B›Î±ı flÎ√ »ı fiı ±Î …B›Î±ı         ≠ë¿÷ν — …√÷ ωVQ≤÷ ¿fl‰_ ¿ı‹ ? ¤Ò·‰_ ¿ı‹ ? ±ı ±ı¿
¶ıÊ »ı. ÷ı◊Ì ÷˘ ·˘¿˘±ı …√÷ ωVQ≤÷ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ¢‘¬˘‚ ¿flı·Ì.    Á‰Î· »ı.
   ≠ë¿÷ν — ’Ëı·ı fi_⁄flı ’ÎÁ ◊Λ ÷ıfiı flÎ√¶ıÊ ⁄Ë ¿Ëı‰Î› ?       ÿÎÿÎlÌ — …√÷ ±ı¿ ¿·Î¿ ’HΠωVQ≤÷ ◊Λ ÷ı‹ fi◊Ì. ËΩfl˘
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                       211   212                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

wÏ’›Î ±ı¿ ¿·Î¿ …√÷ ωVQ≤÷ ¿fl‰Î ¬«ı˝ ÷˘› ÷ı ωVQ≤÷ ◊Λ ÷ı‰_    ±Î‹, «˙ÿ ‰flÁ ¤HÎÌ Ωı™ ÷˘ ÷ı ÿı¬Î›, ‰ÌÁ ‰flÁ ¤HÎÌ Ωı™ ÷˘
fi◊Ì. Ω÷Ω÷fi_ ›Îÿ ±Î‰ı. …‹÷Ì ‰¬÷ı Á√Î_-‰ËηÎ_ ‹Î_ÿΠˢ› ÷ı     ÷ı ÿı¬Î›.
… ›Îÿ ±Î‰ı ! ±S›Î, ÷_ Â_ ¿fl‰Î ›Îÿ ±ÎT›˘ ? ±ıÀ·ı VQ≤Ï÷ … ¿ˆÕı
                                    ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ’Ò»‰Î ±Î‰fiÎflfiÌ ŒÎ≥· ÷’ÎÁÌfiı …‰Î⁄ ±‹Îflı
»ı.
                                 ±Î’‰Î ’Õı. ±Î√‚ Â_ ‰Î÷ ¿flÌ Ë÷Ì, ±I›Îflı Â_ »ı, ±ı ⁄‘Î
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ’λ\_ ±ı‰Ì Â_¿Î ◊Λ »ı ¿ı …√÷ ωVQ≤÷ flËı   “¿fiı¿Âfi”‹Î_ …‰Î⁄ ˢ›. ÿflı¿fiÌ ŒÎ≥· …\ÿÌ …\ÿÌ. ÷ı◊Ì …‰Î⁄ …\ÿ˘
÷˘ ÁıSÁÀıZÎ, ≥L¿‹ÀıZÎfiÎ ¿ıÁ˘fiÎ Ïfi¿Î· ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰Îfi˘ ? ±ı‹Î_  …\ÿ˘ ˢ›. …‰Î⁄ ±ıfiÌ ŒÎ≥·fiı ±Î‘Ìfi ˢ›. ˉı ¿˘≥ ¿ËıÂı ¿ı,
‹ÁÌ⁄÷ ’Õıfiı ?                          “ÿÎÿÎ, ÷‹ı ±ı¿ … Ω÷fi˘ …‰Î⁄ ⁄‘Îfiı ¿ı‹ fi◊Ì ±Î’÷Î ?” ±S›Î,
                                 ±ı‰_ fiΠˢ›. ÿflı¿fiÌ ŒÎ≥· …\ÿÌ …\ÿÌ, ÿflı¿fiÎ fl˘√ …\ÿÎ …\ÿÎ, ÷ı◊Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ fi◊Ì. …√÷ ωVQ≤÷ flËı fiı Á_ÁÎflfiÎ_ ¿Î‹˘ ◊Λ
±ı‰_ »ı. ∂·ÀÌ ⁄Ë ÁflÁ, ÁË… flÌ÷ı ◊Λ ÷ı‹ »ı.            ÂÌÂ̱˘ …\ÿÌ fiı ÿ‰Î› …\ÿÌ …\ÿÌ ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ˢ›. ÿflı¿fiÎ ZΛ˘’Â΋
                                 …\ÿÎ …\ÿΠˢ›. ±‹Îflı Áˆ©Î_Ï÷¿ ‰Î÷‹Î_ ¿›Î_› ŒıflŒÎfl fiΠˢ›. ±ıfiı
           iÎÎfiÌfiı VQ≤Ï÷ ?!              ÷˘ hÎHÎı ¿Î‚‹Î_ ¿˘≥ «ı¿˘ ‹ÎflÌ fiΠ¿ı ÷ı‹ ˢ›. ±Î T›‰ËÎÏfl¿ ≠ë˘fi˘
                                 µ¿ı· ÿflı¿ ÏfiÏ‹kÎfiı ±Î‘Ìfi ˢ›.
   ±Î VQ≤Ï÷ … ’ÌÕÎ ∂¤Ì ¿flı »ı. ±Î iÎÎfi ◊÷Î_ ’Ëı·Î_ ‹fiı ⁄Ë      ÷‹ı ‹fiı …ı ›Îÿ ¿flΉÕΉ˘fiı ÷ı ⁄‘_ ‹fiı ÿı¬Î›. ‘_‘Îfi_›
… VQ≤Ï÷ Ë÷Ì, …⁄fl…V÷ VQ≤Ï÷ Ë÷Ì, ÷ı ‹fiı ¬Ò⁄ ’ÌÕÎ ¿flı, flÎhÎı
                                 ±‹fiı ±‹ÎflÎ ¿fi¤Î≥ ¿_≥¿ ’Ò»ı I›Îflı ⁄‘_ … ÿı¬Î›. ’Ò· ÿı¬Î›,
¨CΉΠ’HÎ fiÎ ÿı. ÷ı‹Î_ ÏËÁÎ⁄ ¿Îœ›˘ ¿ı ¿≥ …B›Î±ı ÿ—¬ »ı ? ’HÎ
                                 ÷ıfiÎ_ ◊Î_¤·Î ⁄‘Λ ÿı¬Î›, ¿›Î_ Â_ »ı fiı ¿›Î_ Â_ fi◊Ì ÷ı ⁄‘_›
±Î‹ …\±˘ ÷˘ ⁄‘Ì flÌ÷ı ±‹ı Á¬Ì Ë÷Î, ’HÎ ±Î VQ≤Ï÷fi_ ’Îfl ‰√flfi_
                                 ÿı¬Î›. ›Îÿ ¿flΉ˘ ±ıÀ·ı µ’›˘√ ‹Ò¿Ì±ı,fiı ±ıÀ·ı ⁄‘_ … ø‹‰Îfl
ÿ—¬ Ë÷_. ±‹fiı ›Îÿ ⁄Ë flËı, ±ıÀ ±ı ÀÎ≥‹ ⁄‘_ … ›Îÿ flËı. ’HÎ
                                 ÿı¬Î›.
›Îÿ√ÌflÌ ±ı ’˙ÿ˚√Ï·¿ ‰V÷ »ı, «ı÷fi fi◊Ì. ’»Ì iÎÎfi ◊›Î ’»Ì
“ÿı¬Î÷_” ◊›_, ›Îÿ√ÌflÌfi_ ÿ½fi fiËŸ, ’HÎ ›◊Î◊˝ ÿ½fi ◊›_.         ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı µ’›˘√◊Ì ÿı¬Î› fiı ?
   ≠ë¿÷ν — ±Î’ ¿Ë˘ »˘ ¿ı ±‹fiı VQ≤Ï÷ fiΠˢ›, ’HÎ ±Î…◊Ì       ÿÎÿÎlÌ — ›Îÿ ¿flΉı ±ıÀ·ı µ’›˘√ I›Î_ … Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı
ÿÁ ‰Ê˝ ’Ëı·Î_ ±Î’ı ¿˘≥ ≠Á_√ ¿ı ÿά·˘ ¿Ë›˘ ˢ› ÷ı ±Î…ı ŒflÌ    µ’›˘√ I›Î_ fiÎ Ω› ÷˘ T›‰ËÎfl ⁄‘˘ ÷ÒÀÌ Ω›.
±Î’fiÎ ‹¬ı ÁÎ_¤‚̱ı »Ì±ı I›Îflı ±ı¿{ı@À ±ı‰Ì … flÌ÷ı, ±ı …
Ï·_¿‹Î_ ÂOÿıÂOÿ ø‹⁄© Àı’fiÌ …ı‹ fiÌ¿‚ı »ı. ±ı Â_ ËÂı ? ±ı ¿≥           ≠ÂV÷ flÎ√, ‹˘ZÎfi_ ¿ÎflHÎ !
„@÷ ?
                                   ÀÎ≥‹ ±Î‰ı ÷ı CÎÕ̱ı ⁄‘_ … ›Îÿ ±Î‰Ì Ω›. Ë…\ ±‹fiı
   ÿÎÿÎlÌ — flÎ√¶ıÊfiı ±Î‘Ìfi “‹ı‹flÌ” »ı. ÷ı◊Ì ÷ı‹Î_ “±ı¿{ı@À”  ÁIÁ_√ µ’fl flÎ√ ¬fl˘. ÷ı◊Ì ÀÎ≥‹ ◊Λ ±ıÀ·ı …‰Îfi_ ›Îÿ ±Î‰ı.
fiΠˢ›. ±‹Îflı …ı fiÌ¿‚ı »ı ÷ı ÿ½fifiÎ_ ±Î‘Îflı fiÌ¿‚ı »ı, ±ıÀ·ı   ‹ËÎI‹Î±˘ µ’fl ’HÎ flÎ√ flËı. ±Î ⁄‘Î flÎ√fiı ≠ÂV÷ flÎ√ ¿Ëı‰Î›.
“±ı¿{ı@À” ˢ›. ±‹fiı ⁄‘_ ÿı¬Î›. fiÎfi’H΋Î_ «Îfl ‰Ê˝fi˘ Ë÷˘      ±ı ⁄_‘fi ¿flΉı fiËŸ, ’HÎ ‹ËÎωÿıË ZÎıhÎfiı ‹ÎÀı ⁄_‘fi ¿flΉı.
I›Îfl◊Ì ±I›Îfl Á‘Ìfi_ ⁄‘_ Ë_ Ωı≥ ¿<_ ¬fl˘ ±‹Îflı ›Îÿ ¿fl‰_ fiÎ ’Õı.  ‹ËÎωÿıË ZÎıh΋Î_ lÌ ÁÌ‹_‘fl V‰Î‹Ì ’ÎÁı …‰Îfi_ »ı ⁄‘Îfiı. ±ıÀ·ı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        213

±I›Îfl◊Ì ±ı‹fiı ±˘‚¬Ì ·ı‰Î ˢ› ÷˘ ±˘‚¬Ì ·ıΩı. ÷ı◊Ì ÷˘ ±‹ı
±ı‹fi_ √‰ÕΛ √‰ÕΛ ¿fḻı »Ì±ı.
   ≠ë¿÷ν — ±‹fiı ±Î “ÿÎÿΔ »ı, ±ı ›Îÿ ±Î‰ı ÷ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠ÂV÷ flÎ√ »ı. ≠ÂV÷flÎ√ ‰Ì÷flÎ√ ⁄fiΉfiÎfl˘
»ı. ±Î‹Î_ … flÎ√ ¿fl‰Î …ı‰˘ »ı ! ⁄‘ı◊Ì flÎ√ µÃÎ‰Ì µÃΉÌfiı ±Î‹Î_
… flÎ√ ¿fl‰Îfi˘ »ı. ±ÎI‹Ëı÷ ‹ÎÀı flÎ√ ±fiı ÿıËÎK›ÎÁ ‹ÎÀı flÎ√ ±ı
⁄ı‹Î_ ⁄Ë Œıfl »ı. ±ÎI‹Ëı÷ ‹ÎÀıfiÌ ‹‹÷Î ±ı ±ÎI‹ÎfiÌ ‹‹÷Î »ı.
»ı‰Àı ±ı ‹@÷ ¿flΉı.
   ¿ıÀ·Î¿ …Õ …ı‰Î ˢ›, ÷ıfiı› ›Îÿ„@÷ fiΠˢ›. Á‹Ï¿÷
                                             (27)
‰√flfiÌ Ï‰VQ≤Ï÷ ±ı …Õ÷Î ¿Ëı‰Î›. ¬˘flο ‰‘Îflı ˢ›, ÁÒ≥ flËı,                Ïfi¬Î·Á !
≠‹ÎÿÌ flËı, ±ıfiÎ◊Ì ‹√… Õ· fl˛Π¿flı. ±ı ±‘˘√Ï÷‹Î_ ·≥ Ω›.

       ›Îÿ ? - ¿ıÀ·˘ ‹˘À˘ ’Ïfl√˛Ë !!                   Ïfi¬Î·Á÷Î Ïfi¤˝› ⁄fiΉı !
                                    ÷_ ’V÷¿˘ ‰Î_«Ì fiËŸ ±fiı ¿Â_ ΩHÎÌ fiËŸ ÷˘› ‹fiı ‰Î_‘˘
   ’Ïfl√˛Ë ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? …ı ›Îÿ ±ÎT›Î ¿flı ÷ıfiı. ‰ŸÀÌ ±Î_√‚̱ı
»ı ¿ı fiËŸ, ’ÕÌ √≥ »ı ¿ı fiËŸ, ÷ı› ›Îÿ fiÎ ±Î‰ı ±ıfi_ fi΋       fi◊Ì, ’HÎ ÷_ Ïfi¬Î·Á ◊Î, ÁΫ˘ Ïfi¬Î·Á ◊Î. ’»Ì Ïfi¬Î·Áfiı ¢¤ı
±’Ïfl√˛ËÌ. ±’Ïfl√˛ËÌ I›Î√ ¿fl‰Î◊Ì fiÎ ◊Λ. I›Î√ ¿fl‰Î Ω› ÷ı      ±ı iÎÎfi ⁄‘_ ±ı‹ fiı ±ı‹ µÿ˚¤‰Âı.
‰‘Îflı ›Îÿ ±ÎT›Î ¿flı.                          ≠ë¿÷ν — T›‰ËÎfl‹Î_ Ïfi¬Î·Á ˢ≥±ı ±ı ÷˘ ⁄Ë ÷¿·ÌŒ ◊Λ.
            vvvvv                     ÿÎÿÎlÌ — Ïfi¬Î·Á ¿˘≥ ˢ≥ ¿ı … fiËŸ fiı ? ±ÎI‹iÎÎfi ◊Λ
                                 ’»Ì … Ïfi¬Î·Á ◊Λ.
                                    ≠ë¿÷ν — Ïfi¬Î·Á ˢ≥±ı ÷˘ T›‰ËÎfl‹Î_ ⁄ÎCÎ΋Î_ ¬’Ì …≥±ı.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ⁄ÎCÎÎ ±ı Ïfi¬Î·Á ˢ› … fiËŸ. ·˘¿˘ ⁄ÎCÎÎfiı
                                 Ïfi¬Î·Á ¿Ëı »ı. Ïfi¬Î·Á ÷˘ …\ÿ˘ … ˢ›. ÿflı¿ ωʛ‹Î_ ±ı
                                 Ïfi¬Î·Á ˢ›, ±ı¿ ⁄ı‹Î_ fiËŸ.
                                    ≠ë¿÷ν — Ïfi¬Î·Á ωÂı …flÎ V’WÀ Á‹Ω‰˘.
                                    ÿÎÿÎlÌ — Ïfi¬Î·Á ±ıÀ·ı ±ı¿ÿ‹ “M›Î˜fl” ‹ÎHÎÁ ˢ›. ±ı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        215   216                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

‹ÎHÎÁ ‹ÎHÎÁ fiΠˢ›, Á’fl è΋fi ˢ› I›Îflı … Ïfi¬Î·Á ◊Λ.       ËıS’ fiÎ ¿flÌ Â¿ı. …›Îflı ±Á΋ÎL› ‹ÎHÎÁ ËıS’fiı ‹ÎÀı … ˢ›. ÷ı◊Ì
Ïfi¬Î·Á ÷˘ ±ı¿ÿ‹ “M›Î˜fl”, “ÀˇÎLV’flLÀ” …ı‰˘ ˢ›. ±ıfiı ±ı¿ ω«Îfl   … ÷ıfiı …√÷ ±ı@ÁııMÀ ¿flı.
’HÎ “≥QM›Î˜fl” fiÎ ±Î‰ı. ±ı‰_ ÷˘ ˢ› … fiËŸ fiı ¿›Î_› ? V‰w’ iÎÎfi
                                    ≠ë¿÷ν — ±Á΋ÎL› ‹ÎHÎÁfiÌ T›ÎA›Î Â_ ?
‹Y›Î ’»Ì ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±ı‰Î ◊‰Î›.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±Á΋ÎL› ±ıÀ·ı ’˘÷ı …√÷fiÎ ⁄‘Î ·˘¿˘fiı, ÿflı¿
    ≠ë¿÷ν — T›‰ËÎfl‹Î_ Ïfi¬Î·Á ‹ÎHÎÁfi˘ ·˘¿˘ √ıfl·Î¤ µÃΉı
                                 ∞‰‹ÎhÎfiı ËıS’e· ◊≥ ’Õı. ’˘÷ı V‰÷_hÎ ◊Λ, ≠¿ÚÏ÷◊Ì ’fl ◊Λ I›Îflı
fiı ?
                                 ±Á΋ÎL› ◊Λ. Á΋ÎL› ‹ÎHÎÁ ·Î«ÎflÌ Ëµ ±fi¤‰ı, hÎHÎ ÿËÎÕÎ
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. …ı √ıfl·Î¤ ·ı‰Î ±ÎT›˘ ˢ› ÷ı Á˘±ı¿ eÀ »ıÀı◊Ì  ¤ÒA›˘ flάı ÷˘ ·Î«ÎflÌ ±fi¤‰ı. ‹ÎÀı ±Á΋ÎL› ◊‰_. ’»Ì ÷˘
… ±_ÿfl fiÎ ±Î‰Ì ¿ı. ±ıfiÌ Â„@÷ … ÷ÒÀÌ Ω›, ¡ı¿«fl ◊≥ Ω›.       ’˘÷ÎfiÎ_ Á¬fi˘ ’Îfl fiÎ flËı.
    ≠ë¿÷ν — Ïfi¬Î·Á ±ıÀ·ı V‰-V‰w’‹Î_ flËı ÷ı ?            ±I›Îflı ¿˘≥ ‹˘À˘ ‹ÎHÎÁ ÷‹fiı ÿı¬Î› ±ıÀ·ı ÷‹fiı ·CÎ÷Î√˛_Ï◊
                                 µI’Lfi ◊Λ, ÷‹ı ±_Ω≥ Ω‰. ±S›Î, ±ı … Á΋ÎL› ‹ÎHÎÁ »ı ÷˘
    ÿÎÿÎlÌ — V‰-V‰w’‹Î_ ÷˘ ±‹ı iÎÎfi ±Î’̱ı ±ıÀ·ı ÷‹ı›
                                 ÷ıfiÎ◊Ì Â_ ±_Ω‰Îfi_ ?
flˢ. ’HÎ ±ı Ïfi¬Î·Á÷Î fiÎ ¿Ëı‰Î›. Ïfi¬Î·Áfiı Á_ÁÎflfi˘ ±ı¿ ’HÎ
ω«Îfl fiÎ ±Î‰ı, ãÿ› ±ı¿ÿ‹ M›˘fl ˢ›. ÷‹fiı Ë∞ ω«Îfl˘ ±Î‰ı,         Ïfi¬Î·Á ◊≥ √›Î ±ıÀ·ı …√÷fi˘ ¿_≥ Õfl flά‰ÎfiÌ …wfl …
÷ı‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ◊≥ Ω‰. CÎflfiΠω«Îfl˘ ±Î‰ı, ‰ı’ÎflfiÎ ±Î‰ı,      fiΠˢ›. ±ıfi_ ÷˘ “±˘À˘‹ıÏÀ¿·Ì” flZÎHÎ ◊›Î ¿flı, ±ıfi_ ¿˘≥ ¤ZÎHÎ ¿flÌ
ωʛ˘fiÎ ±Î‰ı, ⁄Ì∞ ⁄‘Ì Ω÷fiΠω«Îfl˘ ±Î‰ı I›Î_ Á‘Ì ÀˇÎLV’flLÀ     ¿÷˘ … fi◊Ì. V‰w’ iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì ±ıfiÌ ’ÒHν ÿÂÎ µI’Lfi ◊Âı
◊Λ fiËŸ.                             I›Îflı ¿˘≥ ¤ZÎHÎ fiËŸ ¿flÌ Â¿ı, ¿˘≥ fi΋ ’HÎ fiÎ ÿı.
    ≠ë¿÷ν — Ïfi¬Î·Á ‹ÎHÎÁfiı Âıfi˘ ω«Îfl ±Î‰ı ?                     vvvvv
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹fiı ω«Îfl … fiΠˢ›. ±ı‹fi_ ‹fi Œ›Î˝ ¿fl÷_ ˢ›.
Á‹›ı Á‹›ı ±ıÀ·ı Á‹›‰÷a ◊›ı·_ ˢ›.
   Ïfi¬Î·Á ’vÊfiÌ ’Îfl ‰√flfiÌ ÏÁÏ©±˘ ˢ› »ı. ’HÎ ±ı ‰Î’flı
fiËŸ. »ı‰Àı ÷‹Îflı› ±Î‰Î Ïfi¬Î·Á ◊‰_ ’ÕÂıfiı ?
    ±ı¿ “±ıÁı” (Ïfi⁄_‘) ·¬Ì ·Î‰Ωı ¿ı ÂıfiÎ ‹ÎÀı ∞‰fi ∞‰‰Îfi_
»ı ! ±ıfiÌ ’˘Ï{ÏÀ‰, Ïfi√ıÏÀ‰ ⁄‘Ì … ÁÎ≥Õ ·¬Ì ·Î‰‰ÎfiÌ. ±Î’HÎı
≠√Ï÷ ÷˘ ¿fl‰Ì ’ÕÂıfiı ? ±Î‹ Á΋ÎL› ‹ÎHÎÁfiÌ …ı‹ ¿›Î_ Á‘Ì ⁄ıÁÌ
flËı‰_ ? ‹fiı ÷ıfl‹Î_ ‰Êı˝ ±Á΋ÎL› ◊‰Îfi˘ ω«Îfl ±Î‰ı·˘. Á΋ÎL›
±ıÀ·ı Âο¤Î∞ ±ı‰_ ‹fiı ·Î√ı·_. Á΋ÎL› ‹ÎHÎÁfiı …ı ÷¿·ÌŒ ’Õı
»ı ÷ı ¿˘≥ ÷¿·ÌŒ, ±Á΋ÎL› ‹ÎHÎÁfiı fiÎ ’Õı. Á΋ÎL› ‹ÎHÎÁ ¿˘≥fiı
                                 218                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

                                    ≠ë¿÷ν — ±Î’fi_ ËÎV› Ωı›_ »ı fiı ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷‹fiı ‹@÷ ·Î√ı »ı ?
                                    ≠ë¿÷ν — ËÎ, Ï⁄·¿<· ‰Ì÷flÎ√ ËÎV› ·Î√ı »ı.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ‹@÷ËÎV› ¿Ëı‰Î›.
                                    ≠ë¿÷ν — ±‹fiı ‹@÷ËÎV› ◊Λ ±ı‰Î Á_Ωı√ »ı ÷˘ ±ı ÂÎ◊Ì
                                 ±À¿›_ »ı ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ÎflÌ ‹ËŸ ⁄‘Î_ ¤Ò÷˘ ¤flÎ≥ flèÎÎ_ »ı ÷ıfiÎ◊Ì ÷ı
              (28)                 ±À¿›_ »ı. ‹@÷’vÊ ÏÁ‰Î› ¿˘≥ ±ı ¿œÎ‰ı fiËŸ. ‹@÷’vÊ
             ‹@÷ ËÎV› !               ‹@÷ËÎV›◊Ì ÷‹fiı ‹@÷ËÎV›‹Î_ ·Î‰ı. ‹ËŸ Ω÷Ω÷fiÌ ¬ı_«˘ flËı·Ì
                                 »ı, ÷ı◊Ì flÕ‰Îfiı ÀÎ≥‹ı flÕ÷˘ fi◊Ì fiı ËÁ‰Îfiı ÀÎ≥‹ ËÁ÷˘ fi◊Ì.
       Áfl‚÷Î, ÷ıÀ·_ ‹@÷ ËÎV› !                 ËÎV› ÂÎ◊Ì ±Î‰ı »ı ? ±Î CÎflÕÎ ¿Î¿Î ‰‘Îflı ÂÎ◊Ì ËÁı »ı ?
                                 Ïfiÿ˘˝Ê÷Î »ı ±ıÀ·ı, Áfl‚ »ı ÷ı◊Ì. Áfl‚ ±ıÀ·ı …ı‹ ‰Î‚˘ ÷ı‹ ‰‚Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’fiÌ ™‹fl ¿ıÀ·Ì ◊≥ ?               Ω›, Á˘fiÎfiÌ ’ıÃ. ÷ı‹fiı ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ …ı‰˘ CÎÎÀ ¿fl‰˘ ˢ› ±ı‰˘
   ≠ë¿÷ν — ÏÁkÎıfl.                      ◊Λ.

   ÿÎÿÎlÌ — …\±˘fiı, ±Î ™‹flı ‹ÎflÌ Á΋_ Ωı≥fiı ËÁı »ı ÷ı ΩHÎı     ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı Ïfiÿ˘˝Ê÷Î ‰‘ı ±ı‹ ËÎV› ‰‘ı ?
⁄΂¿ ËÁ÷_ ˢ› ! ±ıfi_ fi΋ Áfl‚÷Î ¿Ëı‰Î›. Â_ ËÎV› ⁄‘ÎfiÌ          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı Ïfiÿ˘˝Ê÷Îfi˘ … √HÎ »ı. ±Î…fiÎ ±ıÀÌ¿ıÀ‰Î‚Î
’ÎÁı◊Ì ¬Ò_«‰Ì ·Ì‘_ »ı ? ËÁÎ÷_ ¿ı‹ fi◊Ì ? I›Îflı ¿Ëı, ±Áfl‚÷Î »ı.  ·˘¿˘ …ı Àı⁄· ’fl ËÁÌfiı …‹ı »ı ±ı ⁄‘_ ’˘·ÌUÕ ¿Ëı‰Î›. ±ı ’λ\_
±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ıfiı Â_ ¿Ë̱ı »Ì±ı, ¿ı ¤Î≥, ±ËŸ ÁIÁ_√‹Î_ fl˘… ⁄ıÁÌ  fi‰Ì … Ω÷fi_, I≤÷Ì›‹ ¿Ëı‰Î›. ±Î‰_ ⁄fiΉÀÌ ËÁı ÷ıfiÎ_ ¿fl÷Î_
flËı…ı. ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ±Áfl‚÷Î …÷Ì flËıÂı, ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ËÎV›  ‹Ò_∞’HÎ_ ÁÎv_ ⁄fiΉÀÌ ⁄˘·ı ÷ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ±˘»\_ ⁄˘·ı ÷ı ÁÎv_.
¬Ò·Ì …Âı. ±Î ±Îfl÷Ì‹Î_ ËÎV› ¬Ò·ı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı Ë_ flV÷˘ ¿flΉÕΉ_
»\_. ËÎV› ÷˘ ÕÒ_À̱ı◊Ì eÀ‰_ Ωı≥±ı. ±Î ÷˘ ±ËŸ √‚΋Î_◊Ì … ËÁı      ±Î ¿Î¿Î …›Îfl◊Ì ±ÎT›Î I›Îfl◊Ì … ±ı‹fiı ‹ËŸ fi‰Ì … Ω÷fi˘
»ı, ÷ıfi_  ¿ÎflHÎ ? ‹ËŸ ‹‚ ¤flÎ≥ flËı·Î_ »ı ÷ı◊Ì. ÷ı ±Îfl÷Ì‹Î_ ⁄‘Î  ±fiıfl˘ ±Îfi_ÿ ◊Λ »ı. ÷ı Ë_ ±ı¿·˘ … ΩHÎ_ fiı ±ı ΩHÎı »ı. ¿ÎflHÎ
‹‚ fiÌ¿‚Ì Ω›.                           ¿ı Áfl‚ »ı, ÷ı◊Ì ±‹ÎflÎ_ ÿ½fi◊Ì … ±ı‹fiı ±Îfi_ÿ ◊≥ √›˘ !

   ≠ë¿÷ν — ‹@÷ËÎV› ¿˘fiı ¿Ëı‰_ ?                       ‹@÷ËÎV›, ‹@÷’vÊfi_ !
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ‹@÷ËÎV› Ωı›ı·_ ?                  “iÎÎfiÌ ’vÊ” Ïfifl_÷fl ‹@÷ ±‰V◊΋Î_ ˢ›, ÷ı◊Ì Á΋Îfi_ ’HÎ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                       219

‹ËŸ ¬Ò·Ì Ω› ! ±‹Îv_ ‹@÷ ‹fi flËı, ¿˘≥ ±‰V◊΋Î_ ±ı¿ ZÎHÎ ’HÎ
±ı ⁄_‘Λ fiËŸ. “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÎ_ ÿ½fi◊Ì … ⁄‘Î µS·ÎÁ‹Î_ ±Î‰Ì
Ω›, fiı ±ıfiÎ◊Ì ÷˘ ¿ıÀ·Î_› ¿‹˘˝ ∂ÕÌ Ω›.
    ±ı¿ Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√ ¤√‰Îfi ÏÁ‰Î› ¿‹˝flÏË÷ ËÎV› fiΠˢ›.
÷ı ±Î ¿Î‚‹Î_ ∂¤_ ◊›_ »ı, ±ø‹ ωiÎÎfifiÎ “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’ÎÁı ≠√À
◊›_ »ı-¿Î‹ ¿ÎœÌ fiάı ±ı‰_ »ı, Á‰˝V‰ ¿‹˘˝ ¤V‹Ì¤Ò÷ ¿flı ±ı‰_ »ı!
“iÎÎfiÌ ’vÊ”fiı …›Îflı …\±˘, flÎ÷ı ⁄ı ‰Î√ı …\±˘ ÷˘› ±ı¿ … ≠¿Îflfi_
‹@÷ËÎV› ˢ› ! …›Îflı ⁄ÌΩfiÎ_ ËÎV› ¿ÊΛ˘◊Ì V◊_Ϥ÷ ◊≥ √›ı·Î_
ˢ›.
                                             (29)
   ≠ë¿÷ν — ‰ˆflÎ√ ±Î‰ı ÷ı‹Î_ ‹¿÷ËÎV› ±À¿Ì Ω› ¿ı ?
                                          Ï«_÷Î — Á‹÷Î
   ÿÎÿÎlÌ — ‰ˆflÎ√‹Î_ ÷˘ µÿÎÁÌfi÷Î ±Î‰ı. µÿÎÁÌfi÷Î ±‘Òv_
¿Ëı‰Î›; ‹¿÷ËÎV› ’ÒHν ¿Ëı‰Î›.
                                     ¤Ò÷¿Î‚, “±I›Îflı” ¿˘HÎ Á_¤Îflı ?!
   ≠ë¿÷ν — ±Î’fiÌ ΩıÕı ‰Î÷ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ±‹fiı ¿˘≥ ‰¬÷
‹@÷’HÎı ËÁ‰_ ±Î‰ı »ı, ÷ı ‹@÷ËÎV› ¿Ëı‰Î› ?              ≠ë¿÷ν — ±Î‰÷Ì ¿Î·fiÌ Ï«_÷Î fi ¿flı ÷˘ «Î·ı ÂÌ flÌ÷ı ?

   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı ‰¬÷ı ‹@÷ ◊Λ »ı. ±ı‹ ¿flÌfiı ≠ıÏ@ÀÁ ’Õı     ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰÷Ì ¿Î· ˢ÷Ì … fi◊Ì. ±Î‰÷Ì ¿Î· ÷˘ ¿˘≥±ı
»ı, fiËŸ ÷˘ ±Î “ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÎ_ ±ÁÌ‹ …› …›¿Îfl ˢ” ±ı‰_ ±‹Îflı    Ωı›ı·Ì … fiËŸ …√÷‹Î_. …›Îflı …\±˘ I›Îflı “À Õı” … ˢ›. ±Î‰÷Ì
Â_ ¿Î‹ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl ? ±ı ‰¬÷ı ‹ËŸfi˘ ¿«fl˘ fiÌ¿‚ı »ı fiı ‹@÷     ¿Î· ÷˘ ‹U¿ı·ÌfiÎ ÁΑfi ÷flÌ¿ı »ı. √≥ ¿Î·fi˘ ±◊˝ …ı ¿Î‚ √›˘ ÷ı.
◊Ή »˘.                             ¤Ò÷¿Î‚ ±ıfi_ fi΋ √≥ ¿Î·. ±ıÀ·ı ±Î‰÷Ì ¿Î·fiÌ Ï«_÷Î ¿fl‰ÎfiÌ
                                …wfl … fi◊Ì.
            vvvvv
                                   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±√ε◊Ì ÏÀÏ¿À ÂÌ flÌ÷ı ¿œÎ‰˘ »˘ ?
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ “±ıωÕLÁ” »ı. ±ı ÁΫ_ fiΛ ’Õı ¿˘≥ Ïÿ‰Á.
                                ±Î ÷‹ı ≠˘√˛Î‹ fi◊Ì ¿fl÷Î ¿ı 25‹Ì ÷Îfl̬ı ‹_⁄≥ …‰_ »ı, 28‹Ì
                                ÷Îfl̬ı ‰Õ˘ÿflÎ …‰_ »ı ? ±ı ⁄‘_ ÷‹fiı “ω{fi” »ı …. ±ı “ω{fi”◊Ì
                                ÷‹ı ›◊Î◊˝ flÌ÷ı Ωı÷Î fi◊Ì. ÷‹ı ±Î‹ ⁄√‰Î›Î ⁄√‰Î›Î “ω{fi”◊Ì
                                …\±˘ »˘. ›◊Î◊˝ “ω{fi”‹Î_ ÷‹ı ÏV◊fl÷΋Î_ flËÌfiı Ωı≥ ¿˘. Ïfi›‹
                                ±ı‰˘ »ı ¿ı ±‹¿ ⁄εLÕˇÌ Á‘Ì ÷‹ı …\±˘ ÷˘ ÷‹fiı ›◊Î◊˝ “ω{fi”
                                ‹‚Âı fiı ±ı “⁄εLÕˇÌ”fiÌ ±Î√‚ ±Î…ı Ωı¢ ÷˘ ±I›Îflı Ã˘¿fl ¬Î¢.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        221   222                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

…ıfiÌ …wfl fi◊Ì ±ıfiı Ωı¢ fiËŸ. ±Î’HÎı CÎÏ՛΂ ±Î√‚ Ωı Ωı ¿fḻı    fiyÌ ¿›Ù »ı ? ÿÁ ·Î¬ wÏ’›Î ?
÷˘ ∂·À_ ±ËŸ ±Î√‚ Ã˘¿fl ‰Î√ı. ±ıÀ·ı ±Î “ω{fi”‹Î_ ±‹¿ Ëÿ
                                     ≠ë¿÷ν — …ıÀ·_ ‰‘Îflı ‹‚ı ±ıÀ·_ ÁÎv_.
Á‘Ìfi_ … Ωı≥ Ωı≥fiı «Î·‰_.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±I›Îfl Á‘Ì ÷‹Îv_ ’Òv_ … fi◊Ì ◊›_ ? ±Î ¿Î‚Î ‰Î‚
   …›Î_ ±Î‰÷Ì ¿Î· fi΋fiÌ ‰V÷ … fi◊Ì ±ıfi˘ ±◊˝ ¢ ? …ı       ⁄ÿ·Î≥ fiı ‘˘‚Î ◊›Î ÷˘› ’Òv_ fi◊Ì ◊÷_ ? ‹ÎÀı ±ı ÿ√˘ »ı. ˉı
¿Î‚ «Î·Ì flè΢ »ı ÷ı ±Î… »ı ±fiı √›Î ¿Î‚fiı √≥¿Î· ¿Ëı »ı,      »Îfi΋ÎfiÎ ±ıfiÌ ’ˆÕ »˘ÕÌ ÿ˘ fiı ÏfiflÎ_÷ı «Î-fiÎV÷Î ¿fl˘, …‹˘ fiı ’»Ì
±ı ¤Ò÷¿Î‚ »ı. ¤Ò÷¿Î‚fiı ÷˘ ¿˘≥ ‹Ò¬˘˝› fiÎ Á_¤Îflı, fiı ±Î‰÷Ì ¿Î·   ¿Î‹‘_‘˘ ¿fl˘ !
“T›‰ÏV◊÷”fiÎ ËÎ◊‹Î_ »ı. ‹ÎÀı ‰÷˝‹Îfi‹Î_ flˢ, ±ı¿ ‰÷˝‹Îfi¿Î‚‹Î_
… flˢ.                                      Ï«_÷Î, ÁŒ‚÷Îfiı ±‰fl˘‘¿ !
       ’flÁkÎÎ ±Ï‘¿Îfl, Ï«_÷Î …L‹Î‰ı !               ±Î Ï«_÷Î ¿fl‰Î◊Ì ÿflı¿ ¿Î‹ ‹˘Õ_ ◊Λ. ±ËŸ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚Ìfiı
                                 Á‰Îfl ¿›Îflı ◊Âı, ¿›Îflı ◊Âı ±ı‹ Ï«_÷Î ¿fl÷Î ±Î¬Ì flÎ÷ ⁄ıÁÌ flˢ
   …ı CÎıfl Ï«_÷Î ◊Λ I›Î_ ⁄‘Ì … ‹U¿ı·Ì±˘ ±ÎT›Î ¿flı. Ï«_÷Î ±ı  ÷˘ Á‰Îfl ‰Ëı·Ì ◊Λ ? ∂·À_ ‹˘Õ_ ◊Λ. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±˘œÌfiı ÁÒ≥ Ω
±Ë_¿Îfl »ı. ±Î ⁄‘_ «·Î‰‰ÎfiÌ ÷‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ ÁkÎÎ »ı ¿_≥ ? …ıfiÌ    fiı. Ï«_÷Î◊Ì ¿Î‹ ±Î√‚ ‘¿ı·Î›. Âο ‹‚Âı ¿ı fiËŸ ‹‚ı ±ıfiÌ Ï«_÷Î
ÁkÎÎ »ı ÷ıfiÌ ÁkÎÎ Ωı ±Î’HÎı ·≥ ·≥±ı ÷˘ ±ı ’»Ì ËÎ◊ fiÎ CÎηı.    ¿flı ÷˘ ÷ı› fiÎ ‹‚ı.
÷‹ı ±ı ÁkÎÎ ’fl »˘ÕÌ ÿ˘.
                                    …ıfi˘ µ’Λ fi◊Ì ÷ıfiÌ Ï«_÷Î ÂÌ ? ‹flHÎfi˘ µ’Λ fi◊Ì ÷ı◊Ì ÷ıfiÌ
   ≠ë¿÷ν — Ï«_÷Î fiÎ ◊Λ ±ıfiÎ ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ ?          ¿˘≥ Ï«_÷Î ¿flı »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ’λ\_ Œfl‰_. ±√fl ÷˘ “≥√˘≥{‹” ¬·ÎÁ ¿fl‰˘           Ï«_÷Î ◊Λ I›Îflı ÷‹ı Â_ ¿fl˘ »˘ ?
Ωı≥±ı. ±ı ÷˘ “iÎÎfiÌ ’vÊ” ˢ› fiı iÎÎfi ±Î’ı ÷˘ Ï«_÷Î flËı … fiËŸ.
±Î Ï«_÷Î ¿›Î˝fi_ Œ‚ Â_ »ı ?                        ≠ë¿÷ν — ≥rfl V‹flHÎ.

   ≠ë¿÷ν — ±ı ¬⁄fl fi◊Ì.                        ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îfl˘ ¿˘≥ Ï‹hÎ ÷‹ÎflÌ ±˘‚¬ÎHÎ ‰√flfi˘ »ı ?

   ÿÎÿÎlÌ — Ï«_÷Îfi_ Œ‚ Ωfi‰fl √Ï÷ »ı. Ï«_÷Î ±ı “±ı⁄˘‰          ≠ë¿÷ν — fiÎ, ’HÎ ±˘‚¬ÎHÎ ‰√fl ÷˘ ÂÌ flÌ÷ı ¤Î≥⁄_‘Ì ◊Λ ?
fi˘‹˝·” “≥√˘≥{‹” »ı.                           ÿÎÿÎlÌ — ÷ı‹ ±˘‚¬ÎHÎ ‰√fl ¤√‰Îfifi_ V‹flHÎ ÂÌ flÌ÷ı
   ≠ë¿÷ν — ‹fiı Ï«_÷Î ÷˘ ⁄Ë flËı »ı.
                                 ◊Λ?
                                     Ï«_÷Î ◊‰Î ‹Î_Õı ÷˘ Á‹Ωı ¿ı ¿Î›˝ ⁄√Õ‰Îfi_ »ı, fiı Ï«_÷Î fiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ÎflÌ ◊˘ÕÌ Ï«_÷Î »ı, ÷ı◊Ì ÷‹fiı ÷˘ ±ËŸ
                                 ◊Λ ÷˘ Á‹…Ωı ¿ı ¿Î›˝ ⁄√Õ‰Îfi_ fi◊Ì. Ï«_÷Î ±ı ¿Î›˝fiı ±‰fl˘‘¿
±Î‰‰Îfi˘› ‰¬÷ ‹Y›˘. ±Î ÂıÏÛα˘fiı ÷˘ Á_ÕÎÁ …‰Îfi˘ ’HÎ
                                 »ı. Ï«_÷Î◊Ì ‘_‘˘ ⁄ıÁı.
‰¬÷ fi◊Ì ‹‚÷˘, ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì Ï«_÷α˘ ◊≥ √≥ »ı. ⁄ı Ï‹·˘ ◊≥,
ˉı hÎÌ∞ ¿fl‰Ì »ı ! ·˘¤, ·˘¤ fiı ·˘¤. ÷‹ı ¿›Î_ Á‘Ì ‹ı‚‰‰Îfi_        ≠ë¿÷ν — ±Î Ï«_÷Î ÂÎ◊Ì ◊Λ »ı ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         223   224                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

   ÿÎÿÎlÌ — ±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰ »ı ¿ı, “Ë_ «_ÿ¤Î≥ »\_” ÷ı◊Ì. “flÌ›·”   ±fiı ±ÎI‹ÂÎ_Ï÷ ±ı ÷˘ ¿˘≥ ’HÎ ≠¿ÎflfiÌ ‹Ò»Î˝ ‰√flfiÌ ÂÎ_Ï÷ ˢ›.
V‰w’fiı ΩHÎ÷Î fi◊Ì ±ıÀ·ı. Ï«_÷Î ¿›Îflı ◊Λ ? ‹fi‹Î_ ω«Îfl ±Î‰ı     ±ÎI‹ÂÎ_Ï÷‹Î_ I≤ÏM÷ ◊Λ ±fiı ’ı·Î‹Î_ I≤ÏM÷ fiÎ ◊Λ.
fiı ÷ı‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ◊Λ I›Îflı. ω«Îfl˘ …Õ »ı fiı ’˘÷ı «ı÷fi »ı. …Õ-
                                     ±ÂÎ_Ï÷ √≥ fiı ÂÎ_Ï÷ ±Î‰Ì I›Îfl◊Ì ΩHΉ_ ¿ı ¿‹˝ ⁄_‘Î÷Î_ ±À¿Ì
«ı÷fifi_ Ï‹Z«fl ◊≥ Ω› ±ıÀ·ı Ï«_÷Î ◊Λ. Ï«_÷Î ±ı ‹fifi˘ ’ÏflÊË
                                  √›Î_, I›Îfl ’»Ì … µ¿ı· ±Î‰ı.
»ı. ’ÏflÊË ±ıÀ·ı ‰ıÿfiÎ ∂¤Ì ◊Λ. Ï«_÷Î fiÎ ◊Λ ±ı ‹ÎÀı fiyÌ ¿fl
¿ı ‹fifiΠω«Îfl˘ ±ı ÁÒZ‹ Á_›˘√˘ »ı, ÷ı “iÎı› »ı” fiı “Ë_ iÎÎ÷Î »\_”.
ω«Îfl ÷˘ ±Î‰ı ’HÎ ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. ±√fl ÷˘ ±ıfiı Ïfi‹Î˝S›
                                       “iÎÎfiÌ”fiÎ ÁÎÏfiK›ı, ¿ı‰Ì Ïfiflο<‚÷Î !
¿flÌ fiά‰Î ’Õı. ω«Îfl ±Î‰ı »ı, ±ı Ïfi∞˝‰ ¤Î√ »ı. ω«Îfl ¿›Î˝
                                      ±ı¿ ‰¬÷ ±‹ı “ωËÎfl ·ı¿” Œfl‰Î √›Î Ë÷Î. I›Î_ ›ÿÎ ÁÎËı⁄,
¿ı ±_÷flΛ ’Õ›Î. …ı „@÷ ±Î’HÎÌ fi◊Ì I›Î_ ËÎ◊ Â_ CÎη‰˘ ?
                                  ±ı‹fiÎ ±ı¿ ‹Á·‹Îfi Ï‹hÎfiı ¿ı …ı ¿˘’˘˝flıÀfl Ë÷Î ÷ı‹fiı ÿ½fi ¿flΉ‰Î
    ±Î “±ø‹ iÎÎfi” ±‹ı ±Î’̱ı ’»Ì Ï«_÷Î ◊Λ ÷˘ ±‹ÎflÌ µ’fl     ·≥ ±ÎT›Î. ÷ı‹fiÎ_ ⁄Ì⁄Ì, »˘¿flÎ_ ⁄‘Î_ ±ÎT›Î_, ±ı ‹ÎHÎÁ ⁄Ë
¿˘À˝‹Î_ ‰¿Ì· ·√ÎÕÌfiı ÿΉ˘ ¿flΩı, ±ı‰Ì √ıflıLÀÌ ±Î’̱ı »Ì±ı.      ω«ÎflÂÌ· fiı ±˘Ï·›Î …ı‰Î Ë÷Î. ÷ı fiÌ«ı ‹ÎÀÌ‹Î_ ⁄ıÁ÷Î Ë÷Î. ÷ı
Á_ÁÎflfiÌ Ï«_÷Î √≥ ±ıÀ·ı ’Ëı·˘ ‹˘ZÎ ◊›˘. ’»Ì ’Ëı·Î_fi˘ …ı ÏËÁÎ⁄    ¿˘”¿ı ¿èÎ_, “fiÌ«ı ¿ÌÕ̱˘ ¿ˆÕÂı. ‹ÎÀı “ÿÎÿΔfiÌ ⁄Î…\‹Î_ ⁄ıÁ˘.” I›Îflı
»ı ÷ı «Ò¿‰Î≥ Ω› ÷ı ⁄ÌΩı ‹˘ZÎ. ⁄ÌΩı ‹˘ZÎ ±ıÀ·ı ’ÒHÎνËÏ÷.      ÷ı‹HÎı ¿èÎ_, “ÿÎÿΔfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ¿ÌÕ̱˘ ¿ı‹ ¿flÌfiı ¿ˆÕı ?” ’»Ì ÷ı‹fiı
                                  ±‹ı ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ⁄ıÁÎÕ›Î. ÿÁ Ï‹ÏfiÀ ’»Ì ⁄˘S›Î, “Ë_ ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì
          ¤˛Î_Ï÷‹Î_ ÂÎ_Ï÷ flËı ?!              …B›Î±ı ‘‹˘˝‹Î_ ⁄‘ı Œ›˘˝, ’HÎ ‹fiı ±Î ÿÁ Ï‹ÏfiÀ‹Î_ …ı ÂÎ_Ï÷ ◊≥
                                  √≥ ÷ı‰Ì ¿›Î_› ◊≥ fi◊Ì. ÷˘ ±Îfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? I›Îflı ‹ı ÷ı‹fiı ¿èÎ_,
   ±Î …√÷‹Î_ ÂÎ_Ï÷ ¿ı‰Ì flÌ÷ı flËı ? ¿fl˘Õ wÏ’›Î ˢ› ÷˘› fiÎ
                                  “±Î ⁄Ì…\_ ¿˘≥ ¿ÎflHÎ fi◊Ì. ÷‹ı ±I›Îflı ±S·ÎfiÌ ¬Ò⁄ fi∞¿ ⁄ıÃÎ »˘.
flËı. …›Î_ ¤˛Î_Ï÷ »ı I›Î_ ÂÎ_Ï÷ ¿ı‰Ì ?
                                  ±S·ÎfiÌ fi∞¿ …≥±ı ÷˘ Á¬, ÂÎ_Ï÷ fiΠˢ› ? ±S·Î “‹ÎflÌ” ±ı¿ÿ‹
   ≠ë¿÷ν — ±Î ÂÎ_Ï÷ ¿Î›‹ ¿ı‹ fi◊Ì flËı÷Ì, ±ÎÀ·˘ ±ÎÀ·˘ ‘‹˝     fi∞¿ ±ÕÌfiı … ⁄ıÃÎ »ı fiı ÷‹ı ‹ÎflÌ ΩıÕı ⁄ıÃÎ »˘. ±ıÀ·ı Ï⁄·¿<·
¿fl‰Î »÷Î_› ?                            fi∞¿‹Î_ ±ÎT›Îfiı ? ’»Ì ÂÎ_Ï÷ ¿ı‰Ì ‰÷ı˝ !”
   ÿÎÿÎlÌ — ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹ı Ïfifl_÷fl ±«ı÷fi‹Î_ ‰÷˘˝ »˘. «ı÷fi‹Î_       “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’ÎÁı ÷˘ “¿ı ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ” »ı. “‘ÌÁ ≥{ ¿ı ⁄ıL¿
‰÷˘˝ ÷˘ … Ïfifl_÷fl Á¬ flËı.                      ±˘Œ ÏÕ‰Î≥fi Á˘S›Âfi.” …ıfiÌ ’H›ˆ Ω√ı ÷ı ‹fiı ¤ı√˘ ◊Λ fiı ÷ıfi_
                                  ¿Î‹ fiÌ¿‚Ì Ω›.
   ≠ë¿÷ν — ÂÎ_Ï÷ ‹ı‚‰‰Î ÂÎ ≠›Ifi˘ ¿fl‰Î Ωı≥±ı ?
                                     ≠ë¿÷ν — ±Îfi_ÿ, ÂÎ_Ï÷ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?
   ÿÎÿÎlÌ — …ı‹Î_ ≠›Ifi ¿fl‰˘ ’Õı ÷ı‹Î_ ÂÎ_Ï÷ ˢ› … fiËŸ, ±ı
÷˘ CÎÕ¤Î_… »ı.                              ÿÎÿÎlÌ — ÂÎ_Ï÷ “flÌ·ıÏÀ‰”‹Î_ ˢ› ±fiı ’fl‹Îfi_ÿ ’ÒHνI‰‹Î_ ˢ›.
                                  ’fl‹Îfi_ÿ ±ıÀ·ı ’fl‹ I≤ÏM÷. ±Î ÿıËfiÎ ÏËÁÎ⁄ ’HÎ «Ò¿‰Î≥ Ω›
   …√÷‹Î_ ±fiı¿ ≠¿ÎflfiÌ ÂÎ_Ï÷ ˢ›, ’HÎ ±ı ⁄‘Ì ‹Ò„E»˝÷ ÂÎ_Ï÷    ±ıÀ·ı I≤ÏM÷, ’fl‹Îfi_ÿ flËı. ÿıËfi˘ ⁄˘Ωı »ı I›Î_ Á‘Ì I≤ÏM÷ fiÎ flËı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                      225   226                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

       Á‹÷Î, I›Î_ flÎ√¶ıÊ fiËŸ !             Á‹÷΋Î_ ±ı‰_ fi◊Ì Ë˘÷_.
                                   fiÎ ŒÎ‰÷˘ ‹ÎHÎÁ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ‹ËŸ ‹fi, ⁄Ï©, Ï«kÎ, ±Ë_¿Îfl
    Á‹÷Î ⁄Ë ‹˘ÀÌ ‰V÷ »ı. ·˘¿˘ CÎıfl ‰Ë ⁄˘·Ì ˢ› fiı ÁÎ_¤‚Ì
                                ⁄‘_ … ¿>ÿο>ÿ ¿flı. ÷ı CÎÕ̱ı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘
·ı ÷ıfiı Á‹÷Î ¿Ëı »ı. ’HÎ ±ı Á‹÷Î fiÎ ¿Ëı‰Î›. ‹ËŸ ±…_’˘ ◊›Î
                                »ı. ±ıÀ·ı ⁄‘_ «Ò’ ◊≥ Ω›. Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi_ fiyÌ ¿›Ù I›Î_◊Ì
¿flı »ı ±ıfiı Á‹÷Î ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ?
                                … Á΋Π‹ÎHÎÁ ’fl ±ıfiÌ ±Áfl ’Õı fiı Á΋˘ ’HÎ Ã_Õ˘ ◊≥ Ω›. ¿˘≥
    Á‹÷Î ¿˘fi_ fi΋ ¿ı e· «œÎ‰ı ÷˘ ÷ıfiÌ ’fl flÎ√ fi◊Ì ¿ı √΂˘  ‰¬÷ ⁄Ë «Ì¿H΢ ÏËÁÎ⁄ ˢ› ÷˘ Ã_Õ˘ fiÎ ’HÎ ◊Λ ! ÷ı ±Î’HÎı
ÿı ÷ıfiÌ ’fl ¶ıÊ fi◊Ì ±ıfi_ fi΋ Á‹÷Î. ¤ ˢ› ¿ı ±Â¤ ˢ› ⁄Lfiıfiı   Ωı‰Îfi_ fiËŸ, ±Î’HÎı ÷˘ ºœ Ïfiç› ¿fl‰Îfi˘ ¿ı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰˘
Á‹Îfi √HÎı. ¤Î¤‹Î_ flÎ√¶ıÊ fiËŸ ÷ıfi_ fi΋ Á‹÷Î. ±Î‰_ ÷˘     … »ı. ‹˘Õ˘ ‰Ëı·˘› ±ı fifl‹ ’՛Π‰√fl flËı … fiËŸ. ⁄‘_ “T›‰ÏV◊÷”
‰Ì÷flÎ√˘ … Á‹Îfi √HÎÌ Â¿ı.                    ≠‹ÎHÎı ◊Λ ….

       Á‹¤Î‰ — Á‹÷Î ó Œıfl ¢ ?                    Á‹÷Î ¤Î‰ — iÎÎ÷΃WÀΤΉ !
   ≠ë¿÷ν — Á‹÷Î ±fiı Á‹¤Î‰‹Î_ Œıfl ¢ ?              ≠ë¿÷ν — Á‹÷Î ±fiı iÎÎ÷΃WÀΤΉ ±ı ⁄ı‹Î_ Œıfl Â_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — CÎH΢ Œıfl. Á‹¤Î‰ ±ıÀ·ı Â_ ? ±Î hÎÎ…‰_ ±Î ⁄Î…\     ÿÎÿÎlÌ — Á‹÷ÎfiÎ “VÀı…”‹Î_ ÷˘ {˘¿<_ ±Î‰Ì Ω› ±ıÀ·ı ±Î‹
fiQ›_ ±ıÀ·ı ⁄Ì∞ ⁄Î…\ ◊˘Õ_ ¿Â_¿ fiάÌfiı Áfl¬_ ¿flı ÷ı ±Î ÿıÕ¿Î_fiÌ  À’·Ì ‹ÎflÌfiı Ω√Ú÷ ¿fl‰_ ’Õı. …›Îflı iÎÎ÷΃WÀÎ ÷˘ ¿Î›‹ Ω√Ú÷ …
’Î_«ÂıflÌ ¿ıÀ·˘ ‰¬÷ À¿ı ? »÷Î_› Á‹¤Î‰fiı µk΋ ¤Î‰ √H›˘ »ı.    ¿Ëı‰Î›.
⁄ı·ıLÁ flά‰Î ≠›Ifi ¿flı »ı fiı ? ±fiı Á‹÷Î ±ıÀ·ı ÷˘ e· «œÎ‰ı
                                   ≠ë¿÷ν — Á‹÷Î ±ı ‹fifiÌ ÏV◊Ï÷ »ı ?
÷ıfiÌ ’fl flÎ√ fiËÌ_ fiı ’J◊fl ‹Îflı ÷˘ ÷ıfiÎ ’fl ¶ıÊ fiËŸ, µ’fl◊Ì ±ıfiı
±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’ı !                           ÿÎÿÎlÌ — ‹fifiÌ ÏV◊Ï÷ ¬flÌ, ’HÎ ‹fifiÌ ±Î‰Ì ÏV◊Ï÷ ¿›Îflı
                                flËı? ‹ËŸ Ω√ÚÏ÷ ˢ›, iÎÎfi ˢ›, ÷˘ … ÷ı flËı. fiËŸ ÷˘ ‹fi Ë_‹ıÂÎ_
    “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” - fiyÌ ◊›ı µ¿ı· !            ±Î ⁄Î…\ ¿ı ’ı·Ì ⁄Î…\ fi‹ı·_ … ˢ›. Á‹÷Î ¿›Îflı flËı ? ±ÎI‹Î ≠ÎM÷
                                ◊Λ I›Îflı.
   ±Î “±ø‹”fi_ “Á‹¤Î‰ı ŒÎ≥·˘fi˘ Ïfi¿Î·” - ±ı ÷˘ ±ı¿
±Ω›⁄ ‰V÷ »ı ! ±Î ±‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ ’΂‰Îfi_ ÷‹ı fiyÌ ¿fl˘ ¿ı        …›Î_ Á‘Ì “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” I›Î_ Á‘Ì Ï‰Ê‹÷Î ◊›Î ‰√fl flËı
“ŒÎ≥·˘fi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” ¿fl‰˘ … »ı, ÷˘ ±ı ÷‹fiı ËÎ…fl ◊≥      … fiËŸ, ±fiı “Ë_ ÂK‘ÎI‹Î »\_” ±ıfi_ ¤Îfi ◊›_ ±ıÀ·ı ¿Î‹ ◊≥ √›_.
…Âı. ±Î’H΢ Ïfiç› Ωı≥±ı ¿ı Ïfi¿Î· ¿fl‰˘ »ı, ±Î ÂOÿ˘ … iÎÎfi
                                        I≤WHÎÎ, I≤ÏM÷ fiı Á_÷˘Ê !
w’ı »ı. ’»Ì ⁄ËÎflfi ⁄‘_ “T›‰ÏV◊÷”fiı ±Î‘Ìfi »ı. ÷‹ÎflÌ ¤Î‰fiÎ
ºœ Ωı≥±ı ¿ı ±Î ±ÎiÎÎ ’΂‰Ì … »ı.                   Á_ÁÎflfi_ ¬Î≥±ı, ’̱ı, ¤˘√‰Ì±ı ÷ıfiÎ◊Ì Á_÷˘Ê ◊Λ. ’HÎ
   “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” ¿fl‰˘ ±ıÀ·ı Á_Ωı√˘fiı ±fiÁflÌfiı ¿Î‹ ·ı‰_.   I≤ÏM÷ fiÎ ◊Λ. Á_÷˘Ê‹Î_◊Ì fi‰Î_ ⁄Ì… fi¬Î›. ’HÎ I≤ÏM÷ ◊≥ ÷˘ I≤WHÎÎ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         227

∂¤Ì fiÎ flËı, I≤WHÎÎ ÷ÒÀÌ Ω›. I≤ÏM÷ ±fiı Á_÷˘Ê‹Î_ CÎH΢ Œıfl »ı. Á_÷˘Ê
÷˘ ⁄‘Î_fiı ◊Λ, ’HÎ I≤ÏM÷ ÷˘ ¿˘”¿fiı … ˢ›. Á_÷˘Ê‹Î_ ŒflÌ Ï‰«Îfl
±Î‰ı. ÿÒ‘’ο ’Ì‘Î ’»Ì ÷ıfi˘ Á_÷˘Ê ◊Λ ’HÎ ÷ıfiÌ ≥E»Î ŒflÌ flËı.
±Îfiı Á_÷˘Ê ¿Ëı‰Î›. …›Îflı I≤ÏM÷‹Î_ ÷˘ ŒflÌ ≥E»Î … fiÎ ◊Λ, ±ıfi˘
ω«Îflı› fiÎ ±Î‰ı. I≤ÏM÷‰Î‚Îfiı ÷˘ ωʛfi˘ ±ı¿<› ω«Îfl … fiÎ ±Î‰ı.
±Î ÷˘ √‹ı ÷ı‰Î Á‹…ÿÎfl ˢ› ’HÎ I≤ÏM÷ fi ˢ‰Î◊Ì Ï‰Ê›˘‹Î_ ŒÁÎ≥
’՛Π»ı ! ‰Ì÷flÎ√ ¤√‰Îfifi_ ωiÎÎfi ±ı I≤ÏM÷ … ·Î‰fiÎfl »ı.
    ·˘¿˘ ¿Ëı »ı, “Ë_ ¬Î™ »\_.” ±S›Î, ¤Ò¬ ·Î√Ì »ı ÷ıfiı ˢ·‰ı
»ı fiı ? ±Î ’ÎHÎÌfiÌ ÷flÁ ÁÎflÌ, ’HÎ ·Z‹ÌfiÌ ÷flÁ ¤›_¿fl ¿Ëı‰Î› !                   (30)
±ıfiÌ I≤WHÎÎ √‹ı ÷ı‰Î ’ÎHÎÌ◊Ì fiÎ »Ì’ı.
   ±Î ≥E»Î ’ÒflÌ ◊Λ … fiËŸ. Á_÷˘Ê ◊Λ ’HÎ I≤ÏM÷ fiÎ ◊Λ.                 Á_›‹ ’ÏflHÎ΋
Á_÷˘Ê ±ı “ÁΛ¿˘·˘∞¿·” ’ÏflHÎ΋ »ı, ±ı À¿ı fiËŸ.
                                         ›◊Î◊˝ Á_›‹ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?
   ÁΑfi˘‹Î_ I≤ÏM÷ ‹Îfi‰Ì ±ı ‹fi˘Ï‰iÎÎfi »ı, fiı ÁÎK›‹Î_ I≤ÏM÷
‹Îfi‰Ì ±ı ±ÎI‹Ï‰iÎÎfi »ı.                          ⁄ÎèÎ Á_›‹fiı ¤√‰Îfiı Á_›‹ ¿è΢ fi◊Ì. ±ı ÷˘ µÿ›Î‘Ìfi »ı.
             vvvvv                    µÿ›Î‘Ìfi Á_›‹fiı “‹ı_ Á_›‹ ¿›˘˝.” ¿Ëı ±ı ¤˛Î_Ï÷ »ı.
                                     ≠ë¿÷ν — ÁΫΠ±◊˝‹Î_ Á_›‹ ’ÏflHÎ΋ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ’fl’ÏflHÎÏ÷ … µI’Lfi fiÎ ◊Λ ±ı Á_’ÒHν Á_›‹
                                   ¿Ëı‰Î›. ±fiı T≤Ïkα˘ ’˘÷ÎfiÎ √΋ ¤HÎÌ ’Î»Ì Œfl‰Î ‹Î_ÕÌ. ±_Âw’ı
                                   Âw±Î÷ ◊≥ ÷ıfiı Á_›‹ ¿Ëı‰Î›. Á_›‹ ’ÏflHÎ΋ Á‹Ï¿÷ ’»Ì ◊Λ.
                                      ωʛ˘fiÎ Á_›‹fiı Á_›‹ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤fiÎ
                                   Á_›‹fiı Á_›‹ ’ÏflHÎ΋ ¿Ëı‰Î›. ⁄Î¿Ì ±Î I›Î√ »ı ±ı ÷˘ ‰V÷±˘fi˘
                                   I›Î√ »ı, ·Z‹Ìfi˘ I›Î√ »ı, ωʛ˘fi˘ I›Î√ »ı, ±ı‹Î_ ÷˘ fiÎ ¿Ëı‰Î›
                                   fiËŸ. ’HÎ ±ıfiı I›Î√ ¿Ëı‰Î›, ¤√‰ÎfifiÌ ¤ÎÊÎfi˘ Á_›‹ fiÎ ¿Ëı‰Î›.
                                   ÿıËfiÎ Á_›‹fiı Á_›‹ fiÎ ¿Ëı‰Î›, ±ı µÿ›Î‘Ìfi »ı. ’Ò‰˝ ≠ÎflO‘ΑÌfi
                                   »ı. …›Îflı Á_›Ï‹÷ ‹fi ±ı ’vÊÎ◊˝ ±Î‘Ìfi »ı.
                                     ¤›_¿fl ωʋ ’ÏflÏV◊÷‹Î_ Á_›‹ flËı‰˘ Ωı≥±ı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                          229   230                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

   ±ı¿ ⁄Ëıfi ±ÎT›Î_ Ë÷Î_. ÷ı ‹fiı ¿Ëı, “ÿÎÿÎ, flÎhÎı ‹fiı ‹ÎflÎ     fiËŸ ÷ıfiı ’Òfl˘ Á_›‹ ¿è΢.
‘HÎ̱ı ±ı¿ ‘˘· ‹ÎflÌ. I›Îflı ‹ı_ ÷ıfiı ’Ò»›_, “÷ı ’»Ì Â_ ¿èÎ_ ?” I›Îflı
                                      ≠ë¿÷ν — ‹fiı ¿˘≥ Ã’¿˘ ±Î’ı, ‰œı ¿ı √΂ ÿı I›Îflı Ë_ ±ı
±ı ⁄˘·Ì, “‹ı_ ⁄ÌΩı √η ‘›˘˝.” ‹ı_ ’Ò»›_, “÷ı ‰¬÷ı ÷ÎflÎ ‹ËŸ
                                   ⁄Î…\fiÌ ⁄ÎflÌ … ⁄_‘ ¿flÌ ÿ™ »\_, ±Î’HÎı ÁÎ_¤‚̱ı … fiËŸ. ¤·ıfiı
’ÏflHÎ΋ ¿ı‰Î_ Ë÷Î_ ?” I›Îflı ±ı ⁄˘·Ì, “Ï⁄·¿<· ÂÎ_÷. ¿˘≥ ¬flÎ⁄
                                   ±ı ⁄˘S›Î ¿flı.
ω«Îfl fiˢ÷˘ ±ÎT›˘. ±Î’fi_ iÎÎfi ËÎ…fl ◊≥ √›_.”
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ Á_›‹fi˘ “V¿˘’” ‹Y›˘ ÷ıfi˘ ÷‹ı ·Î¤ µÃÎT›˘
   ±Îfi_ fi΋ Á_›‹ ¿Ëı‰Î›. …√÷ flÕÌfiı ‹Îfl ¬Î› ±fiı iÎÎfiÌ
                                   fiÎ ¿Ëı‰Î›. ÷‹ı ¿˘≥fiı ¿Ë˘ ¿ı, “÷‹ı ‹fiı ‰œ˘ fiı Ë_ Á_›‹ ¿ı‚‰_.” ±ı‰_
ËÁÌfiı ‹Îfl ¬Î›. ¤˘√‰‰_ ÷˘ ’Õı … fiı ?
                                   ⁄fiı … fiËŸ fiı ? ±Î ÷˘ ¿<ÿfl÷Ì ¿˘≥¿ Œıfl˘ ≠ÎM÷ ◊Λ I›Îflı ±Î’HÎı
       Á_›‹◊Ì … ±ÎI‹Â„@÷ ≠√Àı !                ¿Îfi ⁄ËıflÎ ¿flÌfiı “ËÀ, ±ı ÷˘ ⁄˘·ı, ±ıfiı ¿<Àı‰ ’ÕÌ »ı, Ωı ±ı‹ ¿fḻı
                                   ÷˘ Â_ ·Î¤ ? ÿ√˝_‘ ±Î‰÷Ì Ë˘› fiı fiο ÿ⁄Î‰Ì flά̱ı ±ı‹Î_ ÷‹ı
   ±Î‰˘ ±ı¿ ‰¬÷ Á_›‹ ’΂ı ÷˘ ÷ıfiı ⁄ı ‰¬÷ Á_›‹ ’΂‰ÎfiÌ        ¢ Á_›‹ ¿›˘˝ ?
„@÷ µI’Lfi ◊Λ. ’»Ì ⁄ıfiÌ «Îfl fiı «ÎflfiÌ Á˘‚ √HÎÌ Â„@÷             ±‹ı ÷˘ ’Ëı·Î_ ≥fi΋ ¿Îœı·_ ¿ı …ıfiı ¿˘≥fiı wÏ’›ÎfiÌ …wfl ˢ›
µI’Lfi ◊Λ, “‹SÀÌM·Ì¿ıÂfi”fi˘ Ïfi›‹ »ı. ±Î‹Î_ ±ÎI‹Î ±fi_÷         ÷ı ±‹fiı ±ı¿ ‘˘· ‹ÎflÌfiı ’Î_«Á˘ wÏ’›Î ·≥ Ω›. ±Î’HÎfiı ‹Œ÷‹Î_
„@÷‰Î‚˘ »ı. Á_›‹‹Î_ ±ÎT›Î ¿ı „@÷±˘ ≠√À ◊÷Ì Ω›.           ‹Îfl‰Î ÷ˆ›Îfl »ı ? ±flı, ≥fi΋ ¿Îœ›_ ÷˘› ‹fiı ¿˘≥ ‹Îfl‰Î fiÎ ±ÎT›_.
   V‰Îfi¤‰ ’ÿ ±ıÀ·ı Â_ ? ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ¿›Î˝ ’»Ì …ıÀ·˘          ·˘¿˘ ¿Ëı ¿ı, “÷‹fiı ‹ÎflÌfiı ±‹ı @›Î_ …≥Â_ ?” ±ı‰_ »ı. ‹ÎÀı ¿<ÿfl÷Ì
Á_›‹‹Î_ flè΢ ÷ıÀ·_ V‰Îfi¤‰ ’ÿ ¿Ëı‰Î›. …ıfiı ±ı¿ ±_ ◊›˘ ÷ı ’»Ì     “V¿˘’” ‹‚ı ±ı ÷˘ «Ò¿Â˘ fiËŸ.
Á‰ÎÙ ◊≥ Ω›.                                ±‹ÎflÌ Â„@÷ Á_›‹fiÎ √HÎοÎfl◊Ì ‰‘ı·Ì. iÎÎfi ◊›Î ’»Ì ÷˘
   Á_›‹‘ÎflÌfiı ÷˘ ¤√‰Îfiı ’HÎ ‰¬ÎH›Î »ı. Á_›‹‘ÎflÌfiÎ ÷˘        ±‹fiı ±fi_÷Î Á_›‹ ’ÏflHÎ΋ flËı. ±ıÀ·ı …ı ‹Y›_ ÷ı ⁄‘_ ŒÎ›ÿοÎfl¿,
ÿ½fi ¿fl‰Î_ Ωı≥±ı, …ıHÎı ›‹flÎ…fiı ‰Â ¿›Î˝ »ı !             ⁄ËÎflfiÎ µ’Á√˝‹Î_ ÷˘ ±ÎI‹Îfi˘ Á_›‹ …⁄fl…V÷ flËı.
    ≠ë¿÷ν — ›‹flÎ…fiı ‰Â ¿›Î˝ ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?                     Á_›‹ ±ı … ’vÊÎ◊˝ !
    ÿÎÿÎlÌ — ›‹flÎ… ‰Â ◊›Î ¿›Îflı ¿Ëı‰Î› ¿ı …ıfiı ‹flHÎfi˘ ¤›
fi◊Ì.                                    ÁΫ˘ Á_›‹ ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ µI’Lfi ◊Λ. ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fiÌ
                                   ≠÷ÌÏ÷ ⁄ıÁı I›Îfl◊Ì ÁΫΠÁ_›‹‹Î_ ±Î‰ı. I›Îfl ’»Ì … ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê˘
       Á_›‹fiÎ V¿˘’fi˘ ·Î¤ µÃΉ˘ !                ÿı¬Î›, ±fiı ÷ıfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı, ±ı ÁΫ˘ Á_›‹. Á_›‹fiı … ’vÊÎ◊˝
                                   ¿è΢ »ı. ’vÊ ◊›Î ’»Ì, ±ÎI‹Î ΩH›Î ’»Ì ’vÊÎ◊˝ ◊Λ. Á_›‹
   ¿˘≥±ı ¿èÎ_ ¿ı, “«_ÿ¤Î≥±ı ±Î ⁄‘_ ⁄√ÎÕ›_.” ÷ı CÎÕ̱ı ‹ËŸ     ’vÊfiı ·Î√ ◊Λ »ı. ⁄Î¿Ì ≠¿ÚÏ÷fiı ·Î√ ◊÷˘ fi◊Ì. ≠¿ÚÏ÷ µÿ›¿‹˝fiı
’ÏflHÎ΋ ±Î’HÎÎ_ ⁄ÿ·Î≥ Ω›. ’HÎ “±Î ¬˘À_ ◊≥ flèÎ_ »ı.” ±ı‹        ±Î‘Ìfi »ı, I›Î_ Á_›‹ ¿ı‰˘ ? ±ÎI‹Î ≠√À ◊›˘ I›Îfl◊Ì … ¬flÎ Á_›‹
“ΩHΉ_” ÷ıfiı ±‘˝Á_›‹ ¿è΢, ±fiı ±ı‰Î_ ’ÏflHÎ΋ ‹ËŸ ∂¤Î_ ◊Λ …      V‰w’‹Î_ ±ÎT›˘ ¿Ëı‰Î›. ⁄Î¿Ì ±Î ·˙Ï¿¿ Á_›‹‹Î_ ÷˘ T›‰ËÎflfiÌ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        231

“≠ıÏ@ÀÁ” ¿›Î˝ …ı‰_ »ı !
   Á_›‹Ì ±ı¿·Î … Ω√Ú÷ ˢ›. Á_›‹Ì ’vÊ ÷˘ ±ı¿ ¬˘À‹Î_◊Ì
⁄Ì∞ ¬˘À µI’Lfi fiÎ ◊‰Î ÿı. ¿˘≥ …÷˘ ˢ› fiı ÷ıfiÎ◊Ì ±Î’HÎÌ ’fl
ÿı‰÷Î ’Õ›˘ fiı ‹ËŸ ¿œÎ’˘-±…_’˘ ◊›˘, ÷ı ±ı¿ ¬˘À ÷˘ √≥ fiı ⁄Ì∞
¤›_¿fl ¬˘À ∂¤Ì ◊≥. ±Î‹ fiÎÿÎflÌ … ¿Îœı. ±ı¿ ¬˘À‹Î_◊Ì ±fi_÷
¬˘À˘ ∂¤Ì ¿flı. …›Îflı iÎÎfi ±ıfiı ¬_¬ıflÌ fiάı ±fiı ±ıfiÎ◊Ì …ı Á_›‹
Á¬ µI’Lfi ◊Λ ±ıfi_ ÷˘ ‰Hνfi fiÎ ◊≥ ¿ı ±ı‰_ ˢ›.
   T›‰ËÎfl ÁÎfl˘ ¿›Î_◊Ì √HÎΛ ? …›Îfl◊Ì Á_›Ï‹÷ ◊Λ I›Îfl◊Ì,
±Á_›‹Ìfi˘ T›‰ËÎfl ’Òflı’Òfl˘ fiÎ √HÎΛ. “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÎ_ ÷˘ ‰ÎHÎÌ,                  (31)
‰÷˝fi, ⁄‘_ Á_›Ï‹÷ ˢ›, ‹fi˘Ëfl ˢ›.
                                          ¥E»Î’ÒÏ÷˝fi˘ ¿Î›ÿ˘ !
        ·˘¤ Á΋ı Á_›‹, ¿¥ flÌ÷ı ?
                                          ¿<ÿfl÷, ¿ı‰Ì ¿Î›ÿıÁfl !
   ≠ë¿÷ν — ‹Îfifi˘ Á_›‹, ·˘¤fi˘ Á_›‹ ±ı …flÎ Á‹Ω‰˘.
                                    …√÷‹Î_ ‰V÷±˘ Á_A›Î÷ »ı ±fiı ‹fiW›˘fiÌ ≥E»Î±˘ ±Á_A›Î÷
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı, ¿ıÀ·Î¿ ‹ÎHÎÁfiı ‹Îfifi˘ Á_›‹ ±‹¿ ±_Âı
                                 »ı, ±fi_÷ »ı. ÿÏfi›ÎfiÎ ·˘¿˘fiÌ ≥E»Î±˘fiÌ fi˘_‘ ¿fḻı ±fiı …√÷fiÌ
±Î‰Ì √›˘ ˢ› »ı. ¿˘≥ √΂ ¤Î_Õı, ±’‹Îfi ¿flı ÷˘ ÷ı ±‘˝ Á_›‹
                                 ÷‹Î‹ ·Z‹ÌfiÌ fi˘_‘ ¿fḻı ÷˘ ‹ı‚ ¬Î› ?
’Î‚Ì Â¿ı. I›Îflı ·˘¤fiΠωʛ‹Î_ ⁄ı¤Îfi ◊≥ Ω›. I›Î_ ±Î√‚
±Á_›‹ ‰‘Îflı µI’Lfi ◊Λ. ’»Ì ‹˘Õı◊Ì Ω√ÚÏ÷ ±Î‰ı ÷ı ‰fiŒ˘◊˝         ≠ë¿÷ν — ≥E»Î±˘ ’ÒflÌ ◊Λ ÷ı ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ Ωı≥±ı ?
(1/4) Á_›‹ ◊Λ. ‰ÏHοfiı ·˘¤fiÌ √˛_Ï◊ ‹˘ÀÌ Ë˘›. fiı ZÎÏhΛfiı        ÿÎÿÎlÌ — ‹fifi˘ V‰¤Î‰ ¿ı‰˘ »ı ¿ı fi‰_ ¬˘‚ı. CÎfl‹Î_ fi‰˘ Á˘Œ˘
‹ÎfifiÌ √˛_Ï◊ ‹˘ÀÌ Ë˘›. …ıfiı …ı √˛_Ï◊ ‹˘ÀÌ Ë˘› ÷ı‹Î_ Á_›‹ fiÎ    ¬˘‚ı, fi‰˘ Œ·ıÀ ¬˘‚ı. ÷Ï⁄›÷ ÁÎflÌ Ë˘› ÷˘ Œ·ıÀfiÌ ‰Î÷ ¿flı fiı
Á«‰Î›. I›Î_ ’vÊÎ◊˝ ‘‹˝‹Î_ fiı ’flÎø‹‹Î_ ±Î‰‰_ ’Õı.         ÷Ï⁄›÷ ⁄√ÕÌ ±ıÀ·ı ¿ËıÂı, “Œ·ıÀ ˉı fi◊Ì Ωı≥÷˘.” ÷Ï⁄›÷ Á‘flı
   ’ÏflÊË ¿ı µ’Á√˝ ±Î‰ı »÷Î_› ‹ËŸ ±Áfl fiÎ ◊‰Î ÿı ±fiı ±Áfl     ±ı‰Ì ⁄Αα˘ flάı ! ‹fi ÷˘ ‰Î_ÿflÎfiÌ ’ıÃı ¿>ÿ¿Î ‹Îflı, fiı ’λ\_ ‰√fl
◊Λ ÷˘ ÷ıfiı “ΩHÎı” ÷ı Á_›‹. ‰ıÿfifiı “ΩHÎı” ÷ı Á_›‹. ¤√‰Îfi ‹ËΉÌfl  ’Ò»Õ̱ı ! ¿<ÿfl÷ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ““Ë_ ÷fiı …ı ±Î’_ ÷ıfiı ¿flı@À ‹Îfi,
ΩHÎ÷Î … Ë÷Î, ‰ıÿ÷Î fiˢ÷Î “ÕˇÎ‹ıÏÀ¿·Ì” … ‰ıÿ÷Î Ë÷Î.        “T›‰ÏV◊÷” »ı ±ı‹ ‹Îfi.”” ÷ÎflÌ ⁄‘Ì … ≥E»Î±˘ Ë_ ‘Ì‹ı‘Ì‹ı, ‹ÎflÌ
                                 Ωı√‰Î≥ ±ı ’ÒflÌ ¿flÌÂ. ÷ÎflÎ ‹fl÷Î_ ’Ëı·Î_ ÷ÎflÌ ≥E»Î±˘ ’ÒflÌ
             vvvvv                  ¿flÌÂ.”
                                    ≥E»Î ‹flÌ Ω› I›Îflı ‰V÷ ¤ı√Ì ◊Λ. ±ı¿ …HÎ ’_«Î‰fi ‰Ê˝fi˘
                                 Ë÷˘ I›Î_ Á‘Ì ’ˆHΉÎfiΠω«Îfl ¿flı fiı ·˘¿˘fiı ¿Ëı ¿Ëı ¿flı ¿ı ¿˘≥ ¿L›Î
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         233   234                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

¢‘Ì ±Î’˘. ±fiı ’»Ì …›Îflı 58 ‰Ê˝fi˘ ◊›˘ I›Îflı ¿˘≥ ¿Ëı‰Î ±ÎT›_     ’ÎÕ‰ÎfiÌ. ‹ÎÀı ¿<ÿfl÷fiÌ ±Î ‰Î÷fiı Á‹Ωı.
¿ı, “±‹ÎflÌ ±ı¿ »˘ÕÌ »ı Ωı ÷Îflı ’ˆHΉ_ ˢ› ÷˘.” I›Îflı ’ı·˘ ¿Ëı, fiÎ,
ˉı ‹ÎflÌ ≥E»Î ‹flÌ √≥ »ı.”                               ¥E»Î, I›Î_ ±_÷flΛ !
    ‹Î∞ 70 ‰Ê˝fiÎ_ ◊Λ I›Îflı ËÌflÎfiÎ ¿Î’ ·≥ ±Î’ı, ÷ıfi˘ ¢        ≠ë¿÷ν — ≥E»Îfi_ µÿ˚¤‰V◊Îfi Â_ ?
±◊˝ ?                                   ÿÎÿÎlÌ — ≥E»Î Á_Ωı√˘fiÎ ÿ⁄ÎHÎ◊Ì µI’Lfi ◊Λ »ı. ±I›Îflı
   ’HÎ ±Î ¿<ÿfl÷fiÎ ¿Î›ÿÎ …\ÿÌ Ω÷fiÎ »ı. ∂K‰˝√Ï÷‹Î_ ·≥        ±Î ⁄‘Îfiı ±˘œ‰ÎfiÌ ≥E»Î ◊÷Ì fi◊Ì, ’HÎ Ã_ÕÌ ±ı¿ÿ‹ ’Õı ÷˘ ⁄‘Îfiı
…‰ÎfiΠˢ› ÷ıfiÎ ¿Î›ÿÎ …\ÿÎ ±fiı ±‘˘√Ï÷‹Î_ CÎÁÕÌ …‰ÎfiÎ ¿Î›ÿÎ      ±ıfiÌ ≥E»Î ◊Λ. ±ı Á_Ωı√˘fiÎ ÿ⁄ÎHÎfiı ·Ì‘ı »ı.
…\ÿÎ. ≥E»Î ÷˘ ⁄‘ΛfiÌ ’ÒflÌ ◊‰ÎfiÌ ….                     ≠ë¿÷ν — ≥E»Î ±ı ’fl÷_hÎ’HÎ_ »ı. ‹ÎÀı ≥E»Î Â_ flά‰Ì
    ¿<ÿfl÷fi˘ ¿Î›ÿ˘ ±ı‰˘ »ı ¿ı ≥E»Î ◊Λ fiı ‰V÷ ‹‚ı ÷˘ ±ı      ¿ÂÎfiÌ ?
·’ÁÌ flèÎÎ »ı, ±‘˘√Ï÷‹Î_ …≥ flèÎÎ »ı. ±fiı ≥E»Î ˢ› ÷˘ ‰V÷fi_         ÿÎÿÎlÌ — ≥E»Î fiÎ flά‰Ì ˢ› ÷˘› »^Àı ÷ı‹ fi◊Ì fiı ?
Ãı¿ÎHÎ_ fiÎ ’Õı ±fiı Ãı¿ÎHÎ_ ’Õı I›Îflı ≥E»Î fiΠˢ›, ÷ı ∂K‰˝√Ï÷‹Î_ ·≥
…fiÎv_ ¿Ëı‰Î›. ÁÎv_ ¿Ëı‰Î› ±ı.                       ≠ë¿÷ν — ’fl⁄˛õ‹Î_ ÷˘ ≥E»Î ±fiı ‹fi ¿o≥ flËı÷_ fi◊Ì.

    ≠ë¿÷ν — CÎHÎÎ_fiı ÷˘ ≥E»Î ◊÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı … ‰V÷ ËÎ…fl ◊≥ Ω›,      ÿÎÿÎlÌ — ’fl⁄˛õ‹Î_ ≥E»Î ˢ› … fiËŸ. ≥E»Î ±ı ’fl‰Â’HÎ_
±ı Â_ ¿Ëı‰Î› ?                            »ı. …√÷‹Î_ Ïfifl˚≥E»¿ ’vÊ Ë˘› ÷˘ ÷ı ±ı¿ “iÎÎfiÌ ’vÊ” … ˢ›.
                                   Ïfifl˚≥E»¿ ±ıÀ·ı …ıfiı ¿˘≥ ’HÎ ≠¿ÎflfiÌ ≥E»Î fiΠˢ›. ±Î¬Î
    ÿÎÿÎlÌ — ≥E»Î ÷fl÷ ’ÒflÌ ◊Λ ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı ±ı‰˘ fl_√ı «œı,    …√÷fi_ Á˘fi_ ±Î’ı ÷˘ ÷ı‹fiı ÷ı ¿Î‹fi_ fiΠˢ›. ωʛ˘fi˘ …ıfiı ω«Îfl
±ı‰˘ fl_√ı «œı ¿ı ’»Ì ‹Îfl ¬Î≥ ¬Î≥fiı ‹flÌ Ω›, fiı ±‘˘√Ï÷‹Î_       … fiÎ ±Î‰ı. ‹Îfi, ±’‹ÎfifiÌ …ıfiı ¿_≥ … ’ÕÌ fiΠˢ›, ¿ÌÏ÷˝fiÎ,
Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹fifi˘ V‰¤Î‰ ¿ı‰˘ »ı ¿ı ±ı¿ Œıfl ¿>ÿ‰ÎfiÌ …B›Î ‹‚Ì     ÏÂW›˘fiÎ, ÿıflÎ_ ⁄Î_‘‰ÎfiΠϤ¬ÎflÌ fiΠˢ›; ±Î ÿıËfiΛ Ϥ¬ÎflÌ fiÎ
±ıÀ·ı ±ı ¿>ÿ‹¿>ÿÌ ¿flÌ ‹ı·ı !                     ˢ›. ÿıËfi_ V‰ÎÏ‹I‰’HÎ_ »^ÀÌ √›_ ˢ›. ±Î‰Î “iÎÎfiÌ ’vÊ” ±Î’HÎfiı
   ±Î ¿Ï‚›√ »ı ÷ı◊Ì ≥E»Î ◊Λ fiı ÷ıfiÌ ≠ÎÏM÷ ◊Λ ±ıÀ·ı ’»Ì     Ïfifl˚≥E»¿ ⁄fiΉı.
±Ë_¿Îfl ‰‘Ì Ω› fiı √ÎÕ_ «Î·ı ¨‘_ ! ±ıÀ·ı ±Î ¿Î‚‹Î_ ÷˘ Ã˘¿fl˘         ’˘÷ÎfiÎ µ’›˘√‹Î_ ¿›Îflı flËı‰Î› ? …›Îflı ⁄‘Ì ≥E»Î±˘ ‹_ÿ
‰Î√ı ÷˘ … ÁÎv_ ¿Ëı‰Î›. ’H›ˆfiÎ ±Î‘Îflı ≥E»Î ’ÒflÌ ◊≥ ÷ı ·˘¿˘±ı     ◊≥ Ω› I›Îflı. …›Îflı I›Îflı ÷˘ ‹_ÿ ¿fl‰Ì … ’ÕÂı fiı ? Ï¿_Ï«÷˚ ‹ÎhÎ
…ı ÷˘ŒÎfi ‹Î_Õ›Î, ≥E»Î ≠‹ÎHÎı ◊›_ I›Îflı ÷˘ ±Î ÿÂÎ ◊≥ ! ’H›ˆ      ≥E»Î ±ı ¤Ì¬ »ı. ±‹ı Á_’ÒHν Ïfifl˚≥E»¿ ◊›Î »Ì±ı I›Îflı … ±Î
Ë÷Ì ÷ı ‰’flÎ≥ √≥ fiı ±Î ŒÁ΋HÎ ∂¤Ì ◊≥. √Î_Õ˘ ±Ë_¿Îfl ÷ı◊Ì        iÎÎfiÌ’ÿ ≠ÎM÷ ◊›_ »ı !
… fiı ? ‹ÎÀı Ã˘¿fl˘ ¬Î≥ ¬Î≥fiı ≠ÎÏM÷ ◊Λ ÷ı‹Î_ … ŒÎ›ÿ˘ »ı ±Î
¿Î‚‹Î_ ÷˘.                                ≥E»Î±˘ ’ÒflÌ ◊Λ I›Îflı ±_÷flΛ fiÎ flËı. ≥E»Î ¿flı ÷˘ ÷ıfi˘
                                   ±_÷flΛ ◊Λ.
   ¿<ÿfl÷ı ¿ı‰Ì Á_ÿfl √˘Ã‰HÎÌ ¿flÌ »ı ! …ıfiı ∂K‰˝√Ï÷‹Î_ …‰Îfi_
»ı ÷ıfiÌ ⁄‘Ì … ≥E»Î ≠‹ÎHÎı ’Òv_ ’ÎÕ‰Îfi_, ’HÎ ÷ı ≥E»Î ’ÒflÌ ◊≥        …ıfiı …ı ≥E»Î ˢ› ÷ıfiı ÿı¬Î› fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ≥E»Îfi_ ±Î‰flHÎ
√›Î ’»Ì. ±fiı ±‘˘√Ï÷‹Î_ …‰Îfi_ »ı ÷ıfiı ÷fl÷ … ‰V÷ ’ÒflÌ         ŒflÌ ‰‚ı fiı ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        235

   ≠ë¿÷ν — ÷̉˛ ≥E»Î ’ÒflÌ ¿fl‰Îfi˘ µ’Λ ¢ ?
   ÿÎÿÎlÌ — …ıfiÌ ÷̉˛ ≥E»Î ◊≥ ÷ı ‰V÷ ¤ı√Ì ◊›Î ‰√fl flËı
… fiËŸ. ⁄ı ‰Êı˝, ’Î_« ‰Êı˝› ¤ı√Ì ◊Λ. ÷̉˛ ≥E»Î V‰›_ ¿Ëı »ı ¿ı
÷ı ’ÒflÌ ◊‰ÎfiÌ …. ‹˘ZÎı …fiÎflfiÌ ⁄‘Ì … ≥E»Î±˘ ’ÒflÌ ◊Λ I›Îflı
… ‹˘ZÎı …‰Î›.
         ¥E»Î, ÷ıfiÎ_ ≠I›ÎA›Îfi !
    ÷‹Îflı ⁄‘αı ‹ËŸ ÷’ÎÁ ¿fl‰Ì ¿ı ¿≥ ¿≥ ≥E»Î±˘ flËÌ √≥
»ı. ’Ëı·_ ’Ò»‰_ ¿ı “ÏÁfiı‹Î Ωı‰ÎfiÌ ≥E»Î »ı ?” ÷˘ “fi◊Ì” ¿ËıÂı. ’»Ì               (32)
⁄Ì…\_ ’Ò»‰_, hÎÌ…\_ ’Ò»‰_, ‹ËŸ◊Ì …‰Î⁄ ‹‚Âı. Á‰Îflı ∂Ã÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı
’Î_« ‰¬÷ ÁΫΠÏÿ·◊Ì ⁄˘·‰_, “±Î …√÷fiÌ ¿˘≥ ’HΠωfiÎÂÌ «Ì…                ÀÌ.‰Ì.fiÌ Àı‰˘ !
‹fiı ¬’÷Ì fi◊Ì.” ±ÎÀ·_ ⁄˘·Ìfiı «Î·‰_ ÷ı‹ »÷Î_ ≥E»Î ◊Λ ÷˘ ÷fl÷
≠I›ÎA›Îfi ¿flÌ fiά‰_. ≥E»Î fi◊Ì, »÷Î_ ≥E»Î ◊≥ Ω›, M·Á ◊≥              ...I›Îflı ±√I›÷Î ÂıfiÌ ? !
Ω› ÷˘ ±Î flÌ÷ı ‹Î≥fiÁ ¿flÌ fiά‰Îfi_. ’»Ì Ωı¬‹ÿÎflÌ fiÎ flËı.
   ≠ë¿÷ν — ‹ËŸ ±ÎÂÎ, ÏfiflÎÂÎ ¿ı‹ ±Î‰ı »ı ?              ÿÎÿÎlÌ — flω‰Îflı ÷‹ÎflÎ fi∞¿‹Î_ … ÁIÁ_√ ˢ› »ı ÷˘ ¿ı‹
                                  ±Î‰÷Î fi◊Ì ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ÎÂÎ, ÏfiflÎÂÎ, ≥E»Î±˘ ÿıËfi˘ ‘‹˝ »ı. ±ı ±ıfi˘ ‘‹˝
⁄ΩT›Î … ¿flı. ±ÎI‹Îfiı ¿ÂÌ ≥E»Î »ı ? ±ÎI‹Îfiı ≥E»Î ◊Λ ÷˘ ÷˘        ≠ë¿÷ν — flω‰Îflı ÀÌ.‰Ì. Ωı‰Îfi_ ˢ›fiı, ÿÎÿÎ !
±ÎI‹Î Ϥ¬ÎflÌ ◊›˘ ¿Ëı‰Î›. ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì …ı …ı ≥E»Î±˘         ÿÎÿÎlÌ — ÀÌ.‰Ì.fiı fiı ÷‹Îflı Â_ Á_⁄_‘ ? ±Î «U‹Î ±ÎT›Î »ı
◊÷Ì ·Î√ı »ı, ÷ı ⁄‘Ì “ÏÕV«Î…˝” ≥E»Î±˘ »ı, ±ı Ïfi¿Î·Ì ≥E»Î±˘ »ı.   ÷˘› ÀÌ.‰Ì. …\±˘ »˘ ? ±Î’H΢ ÿı ±ı‰˘ »ı ¿ı ÀÌ.‰Ì. fiÎ Ωı‰_ ’Õı,
“«Î…˝” ≥E»Î ±ı ⁄_‘fi »ı.                      fiÎÀ¿ fiÎ Ωı‰_ ’Õı, ⁄‘_ ±Î ±ËŸ fiı ±ËŸ flV÷Î ’fl ◊›Î ¿flı »ı fiı ?
   ≠ë¿÷ν — ≥E»Î «Î…˝ ◊≥ ¿›Îflı ¿Ëı‰Î› ?
                                     ≠ë¿÷ν — ±ı flV÷ı ’ˢ_«ÌÂ_ I›Îflı ±ı ⁄_‘ ◊Âıfiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ±ı fiyÌ »ı ÷‹Îflı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi √Ì÷΋Î_ ±ı … ¿ËÌ √›Î ¿ı ‹fiW›˘
   ≠ë¿÷ν — fiÎ.                         ±fi◊˝ ÀÎ≥‹ ‰ıÕŒÌ flèÎÎ »ı. ¬Î‰Î ‹ÎÀı, fi˘¿fḻı Ω› ±ı ÷˘ ¿_≥
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ¿÷ν ‰√fl ÂÌ flÌ÷ı ¿‹˝ ⁄_‘Λ ? “Ë_ «_ÿ·Î·   ±fi◊˝’Ò‰˝¿fi_ fiÎ ¿Ëı‰Î›. …›Î_ Á‘Ì ’ı·Ì ºÏp ‹‚ı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ±Î
»\_” ±ı ±iÎÎfi »ı, ±fiı ±iÎÎfi◊Ì ¿÷ν’ÿ »ı. ±iÎÎfi √›_ ¿ı ¿÷ν’ÿ    ºÏp »^Àı fiËŸfiı ?
∂Õ›_. ’»Ì “«Î…˝” fiÎ ◊Λ. “ÏÕV«Î…˝” ±ı¿·_ … flËı.             ·˘¿ ÂflÌflı √_‘Î÷˘ ¿Îÿ‰ ¿›Îflı «˘’Õı ? ±ıfiı ·ËΛ ⁄‚ı I›Îflı.
            vvvvv                   ±ı‰_ ±Î ÀÌ.‰Ì., ÏÁfiı‹Î, ⁄‘_ √_‘Î÷Î ¿Îÿ‰ ¿Ëı‰Î›. ±ı‹Î_◊Ì ¿Â˘ ÁÎfl
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                       237

fiÎ fiÌ¿‚ı. ±‹fiı ÀÌ.‰Ì. ΩıÕı ¤Î_…√Õ fi◊Ì. ÿflı¿ ‰V÷ Ωı‰ÎfiÌ »^À
ˢ› »ı. ’HÎ ±ı¿ ⁄Î…\ ’Î_« fiı ÿÁ Ï‹ÏfiÀı ÀÌ.‰Ì. ˢ› fiı ±ı¿ ⁄Î…\
’Î_« fiı ÿÁ Ï‹ÏfiÀı ÁIÁ_√ ˢ›, ÷˘ Â_ √‹ı ? ±Ï√›Îfl ‰Î√ı ’flÌZÎÎ
ˢ› fiı ±Ï√›Îfl ‰Î√ı …‹‰Îfi_ ˢ› ÷˘ Â_ ¿fl˘ ? ±ı‰Ì Á‹…HΠˢ‰Ì
Ωı≥±ı !

       ÀÎ¥‹ ’ÎÁ ¿ı ∞‰÷fl ‰ıÕN›Î_ ?!
   ±Î ÏËLÿV÷Îfi ÿı‹Î_ ÷˘ ±Îà ±ÎfiÎ ¬˘‰Î≥ √›Î ˢ› ÷ıfiÎ
‹ÎÀı ±Îà ¿·Î¿ Ωı Ωı ¿fl÷˘ ˢ› ±ı‰Î› ‹ÎHÎÁ˘ »ı ! ±ıÀ·ı ÁË                  (33)
ÁËfiÌ Á‹…HÎ ≠‹ÎHÎı Á‹› ‰Î’flı. ±Î ‹fiW›ÿıË ‹ËÎ’flÎHÎı ‹Y›˘
»ı. ⁄Ë Ï¿_‹÷Ì »ı ±Î ÿıË, ’HÎ …ı‰Ì Á‹…HΠˢ› ±ı‰_ ±ı ‰Î’flÌ              ·˘¤fiÌ ±À¿HÎ
¬Î›. Á‹…HÎ ≠‹ÎHÎı ‰Î’flıfiı ? ±Î ¿fl˘ »˘ ÷ıfiı ±‹ı “¬˘À_ »ı” ±ı‹
fi◊Ì ¿Ëı÷Î. ¬˘À_ ÷˘ ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿Â_ ˢ÷_ … fi◊Ì. ’HÎ ±ı‹Î_ ÀÎ≥‹          ’flÁkÎÎ, I›Î_ ·˘¤ ¢ ?!
⁄√Õıfiı ? “‰ıVÀ ±˘Œ ÀÎ≥‹” »ı. Á‹…HÎfiÎ ±¤Î‰fiı ·≥fiı ¿˘≥¿ Œıfl˘
‹fiW›’HÎ_ ≠ÎM÷ ◊›ı·_ ˢ› ÷ı› ¬Ò_«‰Î≥ Ω›. fiı «Îfl ’√˘, » ’√˘,      ≠ë¿÷ν — ‹fiı ·˘¤fiÌ √Î_à »ı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?
±Îà ’√˘ ◊Λ. ¤À¿, ¤À¿ ¿flı fiı ⁄‘˘ ÀÎ≥‹ ‘Ò‚‘ÎHÎÌ‹Î_ Ω›,         ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îflı ⁄˘·‰_ ¿ı “T›‰ÏV◊÷”‹Î_ …ı ˢ ÷ı ¤·ı ˢ fiı
‰ıÕŒÎ≥ Ω›.                           fiΠˢ ÷˘ ¤·ı ˢ.
            vvvvv                          ·˘¤◊Ì ≠ÎÏM÷ ¿ı ¬˘À ?!
                                   ≠ë¿÷ν — ·˘¤fiÌ √Î_à ¿›Îflı eÀı ?
                                   ÿÎÿÎlÌ — 99 ¤ı√Î ◊Λ I›Îflı. ¿fl˘ÕÎÏ‘’Ï÷ ÂıÏÛα˘ ˢ›
                                »÷Î_› ÷ı‹fiı ·˘¤ fiΠˢ› ±ı‰_ ⁄fiı ¬v_ ! ·˘Ï¤›˘ ±ı¿Î_√Ì Ë˘›.
                                ±ıfiı ‹ÎfifiÌ ⁄Ë ¤Î_…√Õ fiÎ ’ÕÌ Ë˘›. ‹ÎfiÌfiı ÷˘ ±’‹Îfi ¿flı ÷˘
                                ¤Î_…√Õ ’ÕÌ Ω›. ±fiı ·˘Ï¤›˘ ÷˘ ¿Ëı, “±Î…ı ±Î’HÎfiı ÷˘ ⁄Á˘
                                ‹S›Î, »˘fiı ±ı √΂˘ ÿ≥ √›˘ !” ‹Îfi ±fiı ø˘‘ ˢ› I›Î_ Á‘Ì
                                ·˘Ï¤›˘ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±Î ·˘¤fiÌ ÷˘ ¿Àı‰ ’ÕÌ √›ı·Ì ˢ› »ı. ·˘¤Ìfiı
                                Âv±Î÷‹Î_ ’Î_«-ÿÁ ‰Ê˝ ‰‘ı·_ ·Î√ı ’HÎ ’»Ì ¬˘À … ±Î‰ı. ±fiı
                                …ıfi_ ⁄_‘ÎflHÎ ≠΋ÎÏHο »ı ÷ıfi_ ÷˘ ¿_≥ ¬ÒÀı fiËŸ. ’HÎ …›Îflı ¿<ÿfl÷
                                Œflı I›Îflı ÷˘ ⁄‘Λfi_ ÷ÒÀÌ Ω›. ’HÎ ±ıÀ·_ ¬v_ ¿ı ≠΋ÎÏHο ˢ› ÷ıfiı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         239

…flÎ ¤› ±˘»˘ ·Î√ı.
       I≤ÏM÷, ±ÎI‹iÎÎfi ωfiÎ fi◊Ì !
   ·˘¤fi˘ ≠Ï÷’ZÎÌ ÂOÿ Á_÷˘Ê. ’Ò‰˝¤‰‹Î_ ¿_≥¿ ¿flı·_ ˢ› ±ı◊Ì
±ıfiı Á_÷˘Ê ‹‚ı. ±Î …√÷fi_ iÎÎfi ’HÎ ◊˘Õ_ CÎHÎ_ Á‹…›˘ ˢ› ÷ıfiı
Á_÷˘Ê flËı, ±fiı ±ÎI‹iÎÎfi ˢ› I›Î_ ÷˘ I≤ÏM÷ … ˢ›. ±fi_÷
±‰÷Îfl◊Ì …ıHÎı ¤˘√‰ı·_ ˢ› ÷ıfiı Á_÷˘Ê flËı, ÷ıfiı ¿˘≥ «Ì… Ωı≥±ı
fiËŸ, ±fiı …ıHÎı fiÎ ¤˘√‰ı·_ ˢ› ÷ıfiı ¿_≥ ¿_≥ Ω÷fi_ ’ıÁÌ Ω›, “±Î
¤˘√‰_ ÷ı ¤˘√‰_” ±ı‹ flËı. flÎ…Á¬ ’Ò‰˝¤‰‹Î_ ¤˘√‰ı·_ ˢ› ÷˘
±I›Îflı ÷‹fiı flÎ… ±Î’̱ı ÷˘› fiÎ √‹ı, ¿_À΂˘ ±Î‰ı !                        (34)
   ≠ë¿÷ν — ¿ıÀ·Î¿ ·˘¿˘fiı ÷˘ ·˘¿Á_iÎαı ⁄‘_ Ωı≥±ı »ı. ¿˘≥fiÌ              ·√΋ »˘ÕÌ ÿ˘
√ÎÕÌ …\±ı ±ıÀ·ı ±ıfiı ’˘÷Îfiı› Ωı≥±ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ·˘¿Á_iÎÎ ¿›Îflı µI’Lfi ◊Λ ? ’˘÷ı ‹ËŸ ‘flΛı·˘           ÷˘ ¿÷ν’ÿfi˘ ±K›ÎÁ »^Àı !
fiΠˢ› I›Îflı. ‹fiı ±I›Îfl Á‘Ì ¿˘≥ Á¬ ·√ÎÕfiÎfl ‹Y›˘ fi◊Ì !
fiÎfi’HÎ◊Ì … ‹fiı flıÏÕ›˘ Áfl¬˘ ·Î‰‰ÎfiÌ …wfl ’ÕÌ fiËŸ. ±Î ⁄‘Î          ±Î’HÎı ±ËŸ ±ø‹‹Î_ Á΋ÎÏ›¿, K›Îfi ¿ı ¿˘≥ Ïø›Î ˢ÷Ì
∞‰÷Î Ω√÷Î flıÏÕ›˘ … Œ›Î˝ ¿flı »ı fiı ?                 fi◊Ì. ±ı ÷˘ ⁄ËÎfl T›‰ËÎfl‹Î_ ˢ› »ı. T›‰ËÎÏfl¿ K›Îfi ¿ı Á΋ÎÏ›¿
                                  ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ⁄ËÎfl◊Ì ’˘÷Îfi_ ¿<_Õ΂_ fiyÌ Ë˘› fiı ÷ıfiÌ ‹ËŸ ⁄ËÎfl◊Ì
       ·˘¤Ì - ⁄‘Ì ⁄Î⁄÷fi˘ ·˘¤ !                ’ıÁÌ fiÎ …‰Î ÿı‰_, …ı ±Î‰ı ÷ıfiı ËÎ_¿ ËÎ_¿ ¿fl‰Îfi_ ±fiı ¿<_Õ΂΋Î_
                                  ¿˘≥fiı ’ıÁ‰Î fiËŸ ÿı‰Îfi_. ±ı ËÎ_¿ı ÷˘› ’ıÁÌ Ω› ±ı‹Î_. ±fiı ±Î’HÎı
   ≠ë¿÷ν — ·˘Ï¤›˘ ◊˘Õ˘ ¿_…^Á ˢ›fiı ?
                                  ÷˘ …ı ’ıÁÌ Ω›, …ı ‹ËŸ ◊Λ ÷ıfiı Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_. ±Î’HÎ_ Á΋ÎÏ›¿
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¿_…^Á ’λΠ…\ÿÎ. ±ı ÷˘ ’ˆÁÎ fiΠˢ› ±ıÀ·ı ¿_…^Á  ¿ı‰_ »ı ¿ı …ı ω«Îfl ±Î‰ı ÷ı ¬flÎ⁄ ±Î‰ı ¿ı ÁÎflÎ ±Î‰ı, ⁄‘Îfiı
◊Λ ±fiı ·˘¤Ìfiı ÷˘ CÎıfl ’«ÌÁ ËΩfl wÏ’›Î ’Õ›Î Ë˘› ’HÎ ¿ı‹ ¿flÌfiı    “Ωı‰Îfi_”, ¬Î·Ì Ωı Ωı … ¿›Î˝ ¿fl‰Îfi_. …ı‹ ÏÁfiı‹Î‹Î_ Ωı≥±ı »Ì±ı
CÎÌ ÁV÷_ ’ÕÂı ±ı‹ Ï«k΋Î_ ¤Q›Î ¿flı, …›Î_ fiı I›Î_ ·˘¤‹Î_ … Ï«kÎ   ¿ı ‹ËŸ ‹ÎHÎÁ ‹Îfl_‹ÎflÌ ¿flı »ı, ÷˘ŒÎfi ¿flı »ı, ’HÎ ±Î’HÎı ÷ı‹Î_
ˢ›. ‹Î¿ı˝À‹Î_ Ω› ÷˘› ¿≥ …B›Î±ı ÁV÷Ì œ√·Ì ‹‚ı »ı ±ı … ¬˘Y›Î     “≥‹˘Âfi·” ◊÷Î fi◊Ì fiı ? …ı‰_ ÏÁfiı‹Î‹Î_ »Ì±ı ÷ı‰_. ±_ÿflfi˘ ⁄‘˘
¿fl÷˘ ˢ› !                             ÏÁfiı‹Î Ωı‰Îfi˘, ±ı Á΋ÎÏ›¿ »ı. ±Õ÷ηÌÁ Ï‹ÏfiÀ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı
   ·˘Ï¤›˘ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ¿ı …ı Ëflı¿ ·˘¤fiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ Ω√Ú÷ ˢ›.     ÷˘ ⁄Ë ¿Î‹ ◊≥ √›_.
’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁı ‰V÷ ¬ÒÀı »ı fiı ⁄Î…\‹Î_◊Ì ·≥ ±Î‰ı ÷ıfiı ·˘Ï¤›˘ fiÎ        ±Î ·√΋ »˘ÕÌ ÿı‰Îfi˘ ≠›˘√ ±Ã‰ÎÏ՛΋Î_ ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ÷‹ı
¿Ëı‰Î›. ’HÎ ’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁı ⁄‘_ … »ı »÷Î_ ¬˘‚ı ÷ı ·˘Ï¤›˘.        ¿flÌ ÷˘ …\±˘ ! flω‰Îfl ˢ› ÷ı ÿËÎÕı Á‰ÎflfiÎ ’ˢfl‹Î_ ·√΋ »˘ÕÌ
            vvvvv                    ÿı‰ÎfiÌ ±fiı ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı “ÿÎÿÎ, ±Î fiÎÕ ÷‹fiı Á˘_’Ì. ±Î ’Î_«ı›
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                          241   242                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

≥ÏLƒ›w’Ì C΢Õα˘fiÌ fiÎÕ ±‹fiı Á˘_’Ì ÿı‰ÎfiÌ ±fiı ÷‹Îflı ÷˘ ¬Î·Ì      ˢ›. ±‹Îflı ÷ÿ˚fi Ω√ÚÏ÷ flèÎÎ ¿flı. ±fiı Á_’ÒHν Ω√ÚÏ÷ ±ı ¿ı‰‚iÎÎfi
Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_ ¿ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı «Î·ı »ı ÷ı. ±Î √ÎÕÌ ¬ÎÕ΋Î_› fiËŸ ’ՉΠ   »ı. T›‰ËÎfl‹Î_ ·˘¿˘fiı T›‰ËÎÏfl¿ Ω√ÚÏ÷ flËı »ı ÷ı ÷˘ ±Ë_¿ÎflfiÎ ‹Î›Î˝
ÿı fiı ¿Â_› ◊‰Î ÿıÂı fiËŸ. ±Î ÷˘ ÷‹fiı ·√΋ ’¿Õ÷Î_ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì      flËı »ı. ’HÎ ±Î ÷˘ ©ÎI‹Î ◊›Î ’»ÌfiÌ Ω√ÚÏ÷ ¿Ëı‰Î›. ±Î ±_Â
fiı œÎ‚ ±Î‰ı I›Îflı ·√΋ œÌ·Ì ‹Ò¿Ì ÿ˘ »˘ fiı «œÎHÎ ±Î‰ı I›Îflı ·√΋    ¿ı‰‚iÎÎfifiÌ Ω√ÚÏ÷ »ı, ±fiı I›Î_◊Ì … ¿S›ÎHοÎflÌ »ı.
¬ı_« ¬ı_« ¿fl˘ »˘, ÷ı C΢ÕΛ Ï⁄«ÎflÎ ËÎ_ŒÌ ËÎ_ŒÌfiı ◊Î¿Ì √›Î »ı ! fiı
±ı‹fiÎ ‹˘œÎ_ ·˘ËÌ·ËÎHÎ ◊≥ √›Î_ »ı ! ÷ı◊Ì … ÷˘ lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı        ±_ÿfl ‹ÂÌfiflÌfiı œÌ·Ì fiËŸ ‹Ò¿‰ÎfiÌ. ±Î’HÎı ±ıfiÌ µ’fl ÿı¬flı¬
±…\˝fifiı ¿èÎ_ ¿ı ÷_ ‹ËŸ ⁄ıÁ fiı fl◊ ËÎ_¿‰Îfi˘ ‹fiı Á˘_’Ì ÿı. ¿ÚWHÎı ·√΋  flά‰ÎfiÌ ¿ı ¿›Î_ ¿›Î_ CÎÁÎfl˘ ◊Λ »ı, Â_ ◊Λ »ı, ¿˘fiÌ ΩıÕı ‰ÎHÎÌ ¿Õ¿
{Î·Ì I›Îflı ¿_≥¿ ±…\˝fifi_ √ÎÕ_ ’Î_Áv_ «ÎS›_ ! ±‹ı ÷‹fiı ±Ã‰ÎÏ՛΋Î_   fiÌ¿‚Ì. ⁄˘S›Î ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ±Î’HÎı “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_ ¿ı, ±˘Ë˘Ë˘ !
±ı¿ ÿËÎÕ˘ ·√΋ »˘ÕÌ ÿı‰Îfi_ ¿Ë̱ı »Ì±ı. ‰¬÷ı ¤Ò·«Ò¿ ◊≥ Ω›       «_ÿ¤Î≥ ¿Õ¿ ⁄˘S›Î.
÷˘ ÿÎÿÎ, ±Î ŒflÌ◊Ì ·√΋ ’¿ÕÌ ·Ì‘Ì ÷ıfiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î_√_ »\_ fiı ˉı         ≠ë¿÷ν — ’HÎ …›Î_ Á‘Ì fiÎ ⁄˘·Î› I›Î_ Á‘Ì ÁÎv_ fiı ?
fiËŸ ’¿Õ_” ±ı‰_ ⁄˘·Ìfiı ’Î»Ì ·√΋ ŒflÌ◊Ì »˘ÕÌ ÿı‰Ì. Âw±Î÷‹Î_
¤Ò· ◊Λ, ≠ıÏ@ÀÁ ’Õ÷Î_ …flÎ ‰Îfl ·Î√ı. ’»Ì ⁄Ì∞, hÎÌ∞ ‰¬÷ı           ÿÎÿÎlÌ — “⁄˘·‰_, fiÎ ⁄˘·‰_” ±ı ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ flèÎ_ fi◊Ì, ˉı.
“¿flı¿ÀfiıÁ” ±Î‰Ì Ω›. ’»Ì ±ı◊Ì ±Î√‚ ‰‘‰Î ‹ÎÀı, ±ı◊Ì ±Î√‚fi˘       ÷‹ı ÷˘ ‹˘ÀÎ …fifl· ‹ıfiı…fl »˘ ±ıÀ·ı ÷‹fiı Á‹Ω‰_ ±ıÀ·ı ÷‹ı ÷fl÷
≠˘√˛Î‹ Ωı‰˘ ˢ› ÷˘ “«_ÿ¤Î≥ Â_ ⁄˘·ı »ı ±ıfiı Ωı Ωı ¿fl‰Îfi_ ¿ı ±Î     Á‹∞ Ω‰.
¿flı¿À »ı ¿ı fiËŸ ?”
                                           “«Î…˝-ÏÕV«Î…˝”fi_ ÁΛLÁ !
         “iÎÎfiÌ”fi˘, ¿ı‰˘ ≠›˘√ ?!
                                      ±Î “ÏÕV«Î…˝” ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ±ı¿ ‹˘Àfl »ı, ±ı «Î‰Ì ±Î’‰Î◊Ì
   ±‹ÎflÎ “iÎÎfiÌ”fiÎ ≠˘√˛Î‹ ¿ı‰Î ˢ› ¿ı Ëflı¿ Ïø›Îfiı “±‹ı”      «Î·÷Ì Ë˘›. ÷ı «Î‰Ì ±Î’÷Ì ‰¬÷ı ±ıfiı «Î…˝ ¿Ëı‰Î› »ı. ’»Ì ±ıfiı
Ωı≥±ı. ÷ı◊Ì Ë_ ±Î ‰ÎHÎÌfiı flı¿Õ˝ ¿Ë_ »\_ fiı ? ±Î flı¿Õ˝ ⁄˘·Ì flËÌ »ı   “ÏÕV«Î…˝” ÷flÌ¿ı ‹Ò¿Ì I›Îfl ’»Ì ±ı ±Î’HÎÌ ÁkÎ΋Î_ ¬flÌ?
÷ıfiı Ωı›Î ¿v_ »\_ ¿ı Â_ flı¿Õ˝ ‰Î√Ì flËÌ »ı fiı Â_ fiËŸ ! ±fiı …√÷
÷L‹›Î¿Îfl ◊Λ »ı. Á_’ÒHν Ïfi÷˝L‹›Î¿Îfl flËı ÷ıfiı ¿ı‰‚iÎÎfi ¿èÎ_ »ı.       ≠ë¿÷ν — fiÎ.

    …√÷ …\±ı »ı ÷ı‰_ ±Î ±iÎÎfiÌ ’HÎ …\±ı »ı, ’HÎ ÷ı‹fi_ Ωı›ı·_       ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ±ı ±Î’HÎÌ ÁkÎ΋Î_ fiËŸ. …ıÀ·Ì «Î‰Ì ±Î’Ì ËÂı
¿Î‹ fiËŸ ·Î√ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷ı‹fi_ “⁄ı{‹ıLÀ” ±Ë_¿Îfl »ı. “Ë_ «_ÿ·Î· »\_”   ÷ıÀ·Ì … …Âı. ±Õ‘Ì ±Î’Ì ËÂı ÷˘ ±Õ‘ı …Âı fiı ’Î ¤Î√fiÌ ±Î’Ì
±ı ±ıfi_ “⁄ı{‹ıLÀ” »ı, ±fiı “±Î’HÎ_” “⁄ı{‹ıLÀ” “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” »ı.   ËÂı ÷˘ ÷ıÀ·Ì … …Âı ±fiı ±Î¬Ì «Î‰Ì ±Î’Ì ËÂı ÷˘ ±Î¬Ì …Âı.
±ıÀ·ı ±Î’HÎ_ Ωı›ı·_ ¿ı‰‚iÎÎfifiÎ ±_‹Î_ Ω›. …ıÀ·Î ±_Âı ±Î’HÎı      ÷ıfiı ±Î’HÎı ±À¿Î‰Ì fiΠ¿̱ı. ±Îfiı “ÏÕV«Î…˝” ¿Ëı‰Î› »ı. ±ı‰_ …
Ωı›_, …ıÀ·Î ±_Âı ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ Ω÷fiı »^ÀÌ ÿı¬Ì, ‰ÎHÎÌfiı »^ÀÌ Ωı≥,   ±Î ‰ÎHÎÌ ⁄‘Ì “ÏÕV«Î…˝” ◊≥ flËÌ »ı. hÎHÎ ⁄ıÀfḻ˘ “ÏÕV«Î…˝” ◊≥
±Î “«_ÿ¤Î≥” Â_ ¿flı »ı ÷ı Ωı›_, ÷ıÀ·Î ±_Âı ¿ı‰‚iÎÎfi µI’Lfi ◊›_.     flËÌ »ı; ‰ÎHÎÌfiÌ, ‰÷˝fifiÌ ±fiı ‹fifiÌ. ω«Îfl˘ ÷‹ÎflÌ ≥E»Î fiΠˢ›
±‹Îflı ¿˘≥ √΂˘ ±Î’ı ÷˘ ÷ı ±‹ÎflÎ iÎÎfi‹Î_ … ˢ›, ±Î flı¿Õ˝ Â_ ⁄˘·ı    ÷˘› Ïfifl_÷fl “ÏÕV«Î…˝” ◊›Î … ¿flı. √‹÷Πˢ› ¿ı fiÎ √‹÷Πˢ› ¿ı
»ı ÷ı› ‹ÎflÎ iÎÎfi‹Î_ … ˢ›. flı¿Õ˝ ¬˘À_ ⁄˘·Ì ˢ› ÷ı ‹ÎflÎ iÎÎfi‹Î_ …   fiÎ √‹÷Πˢ›, ’HΠω«Îfl˘ ÷˘ Ïfifl_÷fl “ÏÕV«Î…˝” ◊›Î … ¿fl‰ÎfiÎ.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        243   244                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

±ı¿ ⁄Î…\ ±Î hÎHÎ ⁄ıÀfḻ˘ “ÏÕV«Î…˝” ◊Λ »ı fiı fi‰Ì hÎHÎ ⁄ıÀfḻ˘   ÁÎflΠω«Îfl˘ ±Î‰ı ÷ıfiı Ωı‰Î. ÁÎflÎ µ’fl flÎ√ fi◊Ì ±fiı ¬flÎ⁄ µ’fl
«Î…˝ ◊›Î … ¿flı »ı, fi‰_ ‹fi ⁄_‘ΛΠ¿flı »ı, fi‰Ì ‰ÎHÎÌ flı¿˘Õ˝ ◊›Î   ¶ıÊ fi◊Ì. ÁÎv_-¬˘À_ Ωı‰ÎfiÌ ±Î’HÎı …wfl fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ÁkÎÎ … ‹Ò‚
… ¿flı »ı. …›Î_ Á‘Ì ’˘÷Îfiı V‰w’fi_ iÎÎfi fi◊Ì, ¿˘≥ “⁄ı{‹ıLÀ” fi◊Ì,   ±Î’HÎÎ ¿Î⁄Ò‹Î_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı iÎÎfi̱˘ Â_ …\±ı ? ±Î¬Î …√÷fiı Ïfiÿ˘˝Ê
I›Î_ Á‘Ì fi‰Ì ⁄ıÀfḻ˘ ’»Ì “«Î…˝” ◊›Î ¿flı. ±fiı ±ı ’»Ì ÏÕV«Î…˝    …\±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ⁄‘_ “ÏÕV«Î…˝” ‹Î_ »ı, ±ı‹Î_ ±ı‹fi˘ Ï⁄«ÎflÎfi˘ ¢
◊›Î ¿flı. ±ıÀ·ı ±Î ¬Î·Ì ⁄ıÀfḻ˘ … »ı. ±Î hÎHÎı› ⁄ıÀfḻ˘ ∂÷flı    ÿ˘Ê ? ÷‹fiı ¿˘≥ √΂ ¤Î_Õı ÷ı “ÏÕV«Î…˝”, “⁄˘Á” ÷‹fiı √Ò_«‰ı ÷ı›
»ı fiı fi‰Ì ⁄ıÀfḻ˘ «œı »ı. “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ±ı ±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰ »ı,   “ÏÕV«Î…˝” … »ı. ⁄˘Á ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ »ı. ¿˘≥fi˘ ÿ˘Ê …√÷‹Î_ fi◊Ì. …ı
I›Î_ Á‘Ì ⁄ıÀfḻ˘ «œ›Î ¿flı ±iÎÎfifiı ·≥fiı. ±fiı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_”    ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı ÷ı ’˘÷ÎfiÌ … ¤Ò· »ı, ±fiı ±ı … “O·LÕÁ˝” »ı, ±fiı
±ı ¤Îfi »ı ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı fi‰Ì ⁄ıÀfḻ˘ “«Î…˝” fiÎ ◊Λ. …^fiÌ ÷˘    ÷ıfiÎ◊Ì … ±Î …√÷ ∂¤_ flèÎ »ı. ÿ˘Ê Ωı‰Î◊Ì, ¨‘_ Ωı‰Î◊Ì … ‰ıfl
“ÏÕV«Î…˝” ◊›Î … ¿fl‰ÎfiÌ ÿflı¿fiı, ±iÎÎfiÌfiı, iÎÎfiÌfiı, Ωfi‰fl˘fiı-    ⁄_‘Λ »ı.
⁄‘Îfiı “ÏÕV«Î…˝” ◊›Î … ¿fl‰ÎfiÌ. ±ı “ÏÕV«Î…˝”‹Î_ ¿_≥ ‹Ëıfi÷
¿fl‰ÎfiÌ Ë˘÷Ì fi◊Ì. “ÏÕV«Î…˝” V‰¤Î‰ ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı “ÏÕV«Î…˝”             ÕˇÎ‹ıÏÀ¿‹Î_ ¿÷ν’ÿ fiËŸ !
◊›Î … ¿flı ⁄‘_. ÷‹ı ¿Ë˘, fiyÌ ¿fl˘ ¿ı ËÎ◊ ˷Ή‰˘ fi◊Ì, ’HÎ ËÎ◊        ›◊Î◊˝ ÿ½fi fiÎ ◊›_ ±fiı …ı‹ ±Î …√÷fiÎ ·˘¿˘ …\±ı »ı, ·˙Ï¿¿
ËÎ·Ì Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ⁄‘Ì ‹ÂÌfifḻ˘ “ÏÕV«Î…˝” ◊≥ flËÌ »ı. ˉı    ÿ½fi◊Ì ¿ı “±Î ‹ÎflÎ Á΂Π◊Λ, ±Î ‹ÎflÎ ‹Î‹Î ◊Λ, ±Î ‹ÎflÎ ¿Î¿Î
±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ÏÕV«Î…˝fiı ŒıflŒÎfl ¿fl‰Î Ω› »ı, ÷ı ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ?     ◊Λ” ±ı‹ ‹ÎflÎ ⁄˘·‰Î◊Ì flÎ√ ◊Λ ±fiı “±Î” V‰w’iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì
‰¬÷ı “«Î…˝” ◊÷Ì ‰¬÷ı “«Î…˝”fiı ŒıflŒÎfl ¿flÌ Â¿Î›. ±Î “ÏÕV«Î…˝”    “‹Îv_” ⁄˘·‰Îfi_, ’HÎ ±ı “ÕˇÎ‹ıÏÀ¿” ˢ›. ±ı‹Î_ “ÕˇÎ‹ıÏÀ¿” ¤Î‰ ˢ›.
±Î’HÎÌ ≥E»Î ‹…⁄ ◊Λ »ı I›Îflı ·˘¿˘fiı ±Ë_¿Îfl «œÌ Ω› »ı ¿ı      ‰Î÷ ÀÒ_¿Ì fiı À« »ı. ¬Î·Ì ‰Î÷fiı Á‹…‰ÎfiÌ … »ı !
‹ÎflÎ ‘Îfl‰Î ≠‹ÎHÎı … ⁄‘_ ◊Λ »ı. ±fiı ’»Ì ’˘÷ÎfiÌ ≥E»Î ωv©
◊Λ »ı I›Îflı ¿Ëı »ı ¿ı “¤√‰Îfiı ‹fiı ±Î‹ ¿›Ù, ‹ÎflÎ ¿‹˝ flÎ_ÀÎ »ı”      ±Î ‹fi, ‰ÎHÎÌ fiı ‰÷˝fi, …ı “ÏÕV«Î…˝” ◊›Î ¿flı »ı ÷ıfiı ¬Î·Ì
⁄‘_ ¨‘«kÎ_ ⁄˘·⁄˘· ¿flı »ı. ≥E»Î ‹…⁄ ◊Λ ÷ı› ’HÎ “ÏÕV«Î…˝”     ˉı Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_ »ı. “ÏÕV«Î…˝” ±Î’HÎÌ ÁkÎ΋Î_ fi◊Ì. I›Î_ ±Î
»ı, fiÎ ≥E»Î ◊Λ ÷ı ’HÎ “ÏÕV«Î…˝” »ı. ±ıfi˘ V‰¤Î‰, ±ı “ÏÕV«Î…˝”fi˘  ±Î’HÎı Õ¬˘ ¿fl‰Î …≥±ı ÷˘ ÷ı‹Î_ ¿Â˘ ¤·Ì‰Îfl ±Î‰ı fiËŸ. “±Î’HÎı”
⁄÷Ήı »ı. ±Î‹Î_ ⁄ı Ω÷fi_ ◊Λ-±ı¿ √‹ı ÷ı‰_ fiı ±ı¿ fiÎ √‹ı ÷ı‰_    ÷˘ “«_ÿ¤Î≥” Â_ ¿flÌ flèÎÎ »ı ÷ıfiı Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_ »ı. ¤√‰Îfi
◊Λ. ±Î‹Î_◊Ì flÎ√¶ıÊ …√÷fiı ∂¤˘ ◊Λ. √‹ı ÷ıfiÎ ’fl flÎ√ ±fiı      ‹ËΉÌfl ±Î ±ı¿ … ¿fl÷Î Ë÷Î. …ı ’˘÷Îfi_ ’ÿ˚√· Ë÷_, ÷ı‹Î_ Â_ «Î·Ì
fiÎ √‹ı ±ıfiÌ µ’fl ¶ıÊ ! ±ıÀ·ı flÎ√, ¶ıÊ ±fiı “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ±ı    flèÎ_ »ı ÷ıfiı … Ωı÷Î Ë÷Î. ±ı¿ ’ÿ√·fiı … Ωı÷Î Ë÷Î, ⁄Ì…\_ ¿Â_ …
±iÎÎfi ±ÎÀ·Î◊Ì ±Î …√÷ «Î·Ì flèÎ_ »ı. …ˆfi˘ flÎ√-¶ıÊ ±fiı ±iÎÎfi     Ωı÷Î fiˢ÷Î. ¿ı‰Î ÕÎèÎÎ Ë÷Î ±ı ! …ıfiÌ ‰Î÷ ¿fl÷Î_ … ±Îfi_ÿ ◊Λ !!!
¿Ëı »ı ±fiı ‰ıÿÎ_÷̱˘ ‹‚, ωZÎı’ ±fiı ±iÎÎfi ¿Ëı »ı.            ≠ë¿÷ν — ’HÎ Á_ÁÎfl‹Î_ ÕˇÎ‹ıÏÀ¿‹Î_ ’HÎ ’˘÷Îfiı ¿fl‰_ ÷˘ ’Õı fiı ?
       ÏÕV«Î…˝ V‰w’˘, Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬ı !               ÿÎÿÎlÌ — “ÕˇÎ‹ıÏÀ¿”‹Î_ ÷˘ ¿fl‰_ ’Õı fiËŸ, ⁄‘_ ◊›Î … ¿flı »ı.
   ⁄ËÎflfi_ ÷˘ ÷‹ı Ωı¢ ±ı …\ÿÌ ‰Î÷ »ı, ’HÎ ÷‹ÎflÎ … ±_ÿflfi_    ±fiı ¿Â_ ¿fl‰Î …ı‰_› fi◊Ì, ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ◊›Î … ¿flı ! ¨CΉÎfiÎ
÷‹ı ⁄‘_ Ωı›Î ¿fl¢ ÷ı ‰¬÷ı ÷‹ı ¿ı‰‚iÎÎfi ÁkÎ΋Î_ Ë¢. ’HÎ ±_    ÀÎ≥‹ı ¨CÎ ±Î‰Ì Ω›, Ω√‰ÎfiÎ_ ÀÎ≥‹ı Ω√Ìı Ω›. ⁄‘_ ◊›Î … ¿flı
¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ, Á‰ÎÙ fiËŸ. ±_ÿfl ¬flÎ⁄ ω«Îfl˘ ±Î‰ı ÷ıfiı Ωı‰Î,     »ı. ±Î‹Î_ “¿fl‰_ ’Õı ¿ı ¿fl‰Î …ı‰_ »ı” ±ı‰_› fiÎ ⁄˘·Î› fiı “fi◊Ì

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:8
posted:5/19/2010
language:Finnish
pages:32