06 pg 41 to 61

Document Sample
06 pg 41 to 61 Powered By Docstoc
					                                   42                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
                                   Ω›. ±ı ’˘¥{fi ŒÎ¿Ì fiı fi‰flΠ!
                                           ±ı√˘ ‹ı ÂÎʱ˘ ±M’Î....
                                      ≠ë¿÷ν — ÷˘ ‹ÎflÎ Á_Ωı√ ÁÎflÎ fi◊Ì, ±ı‹Î_ Á_›˘√ ±fiı ‹Îv_
                                   ±ı ⁄ıfi˘ Á_⁄_‘ Â_ ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ › fiËŸ. ’˘÷ÎfiÎ_ ‹ÎfiÌ ⁄ıÃ˘ »ı, ±ıÀ·_ … »ı.
                                      ≠ë¿÷ν — ⁄Î¿Ì ±ı Á_Ωı√˘ … »ı.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄‘Î › Á_Ωı√˘ … »ı.
          (3)                          ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ©ÎI‹Î fiı Á_›˘√˘ ⁄ı … flèÎ_.
     ⁄ÎÏËflΤΉΠÁ_Ωı√ ·ZÎHÎ !                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Á. ©ÎI‹Î ±fiı ±Î ⁄‘Î Á_›˘√˘ … »ı. ÷ı◊Ì
                                   ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfiı ¿èÎ_,
        ¿ÎflHÎ Á_›˘√˘fiÎ Ï‹·fifi_ !                  ±ı√˘ ‹ı ÂÎʱ˘ ±M’Î, fiÎHÎÿ_UÂHÎ Á_…^±˘;
                                      ÂıÊÎ ‹ı ⁄ÎÏËflΤΉÎ, ÁT‰ı Á_Ωı√ ·A¬HÎÎ.
   ≠ë¿÷ν — ‹fiı ≠ë Â_ Ë÷˘ ¿ı Á_›˘√˘ ±Î’HÎı ¿èÎ_ fiı, Á_›˘√˘       Á_Ωı√ ‹Ò·Î ∞‰ıHÎ, ’kÎÎ ÿA¬ ’fl_’flÎ;
¤ı√Î ◊Λ ±fiı ‰ˆiÎÎÏfi¿ flÌ÷ı ±Î ⁄‘_ «Î·ı »ı. ’HÎ Á_›˘√˘fiÌ ’λ‚        ÷QËÎ Á_Ωı√ Á_⁄_‘‹˚, ÁT‰‹˚ Ï÷ωËıHÎ ‰˘ÏÁflÎÏ‹.
¿˘{ ¬v_ ¿ı fiËŸ ¿˘¥ ?                            “Á_›˘√˘ ‹ÎflÎ Lˢ› ±fiı Ë_ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ »\_, iÎΛ¿ »\_” ¿èÎ_ ¿ı
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı ¤ı√Î ◊‰ÎfiÌ ’λ‚ ±Î’HÎı …ı ¤Î‰¿‹˝ ¿›Î˝_     Á_›˘√˘ ‰˘ÁflÎ‰Ì ÿÌ‘Î.
»ı fiı, ±Î’HÎı …ı ¿‹˝ ¿›Î˝_ »ı fiı, ÷ı ±ı ¿˘{ »ı ±ıfi_, ±fiı ±Î ±ıfiÎ◊Ì    ¿˘¥ ’HÎ Á_Ωı√ ±ı‹ fiı ±ı‹ ⁄fi÷˘ fi◊Ì. ’˘÷ÎfiÎ ⁄ÎÏËflΤΉfi_
±Î ⁄‘Î ¤ı√Î ◊Λ »ı.                         Œ‚ »ı. ±ıÀ·ı Á_›˘√ ◊›˘ I›Î_ ±ıÕ…VÀ ◊¥ Ω‰fiı !
    ¤Î‰ ±ıÀ·ı ±I›Îflı ±Î “iÎÎfi” fiΠˢ› I›Îflı ÷fiı ¿˘¥ ÀˆÕ¿Î‰ı,      ≠ë¿÷ν — ±ı ⁄ÎèΤΉ˘ …ı »ı ÷ı ⁄‘Î ’ı·Î ¤‰fiÎ ?
÷˘ ÷fiı ‹ËŸ ±_ÿfl ¤Î‰ ÷˘ µI’Lfi ◊Λfiı, ’˘·ÌÁ‰Î‚Î ÀˆÕ¿Î‰ı ÷˘
‹˘Óœı ⁄˘·_ fiËŸ, ’HÎ ±_ÿfl ¤Î‰ ◊Λfiı ¿ı Áη˘ ⁄Ë ¬flÎ⁄ »ı,           ÿÎÿÎlÌ — ⁄ÎÏËflΤΉ ‹ÎhÎ ’fl¤‰fi˘ ˢ›. ’fl¤‰fi˘ fiı
fiηΛ¿ »ı. ±ı I›Î_ ±Î√‚ Ω› ŒÌÕ ÷flÌ¿ı ±fiı ’»Ì ±ıfi_ ±Î Á_Ωı√      ’fl¤Î‰fiΠˢ›, ±ÎI‹¤Î‰fiÎ fiËŸ. ’ÿ˚√·fiÎ ¤Î‰ ±ıÀ·ı ’fl¤Î‰.
⁄‘Î ¤ı√Î ◊¥fiı Œ‚ ‹‚ı. ‹fl‰ÎfiÎ ¤Î‰ ¿›Î˝ ˢ› ±Î’HÎı, ±ıfi_ Œ‚      ±Î’HÎı ±ı¿·_ ’ÿ˚√·¤Î‰ ¿Ë˘fiı, ’ı·_ ÷˘ √Ò_«Î› ’λ\_. ’ÿ˚√· ÏÁ‰Î›
Â_ ±Î‰ı ? ¿ı ±Î’HÎfiı ±ı‰Î Á_Ωı√˘ ∂¤Î ◊Λ ¿ı ‹fl‰ÎfiÌ ⁄‘Ì ≥E»Î     ⁄ÌΩ ¿›Î ¤Î‰˘ µI’Lfi ◊‰ÎfiÎ ÷ı ! ±fiı ±ÎI‹¤Î‰ ±Î‰ı ÷˘ ÷˘ ¿Î‹
◊¥ Ω›. ±fiı ’˘¥{fifiÌ ÂÌÂÌ ÷fl÷ ‹‚Ì Ω› ˵ ’λÌ. ¤ı√Ì ◊¥         ◊¥ √›_ !
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                       43   44                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
      ±Á_A› Á_›˘√˘‹Î_ ±Á_›˘√Ì “Ë_” !               ÿÎÿÎlÌ — Á_Ωı√ ¤ı√˘ ◊›˘ ±ı … ÿ—¬ ! ±ÎI‹Î V‰¤Îω¿
                                Á¬‰Î‚˘ »ı. Á¬fiÎ ‘΋‰Î‚˘ »ı, ±ıfiı ⁄ÌΩfiÌ ÂÌ …wfl ? ÷ıfiı
   ±Î “iÎÎfi” ‹Y›Î ’»Ì …\ÿ˘ ◊¥ Ω› ‹ËŸ ±ÎI‹Î, ±ıÀ·ı      ±‰·_⁄fifiÌ …wfl … fi◊Ì. Á_ÁÎÏfl¿ √_«‰ÎÕ΋Î_ ’ıÃÎ ’»Ì ±‰·_⁄fifiÌ
±Î’HÎı ⁄˘·Î‰Ì±ı »Ì±ıfiı.                     …wfl »ı, ’HÎ F›Îflı »^À‰Îfi_ ◊Λ, ÷˘ ±‰·_⁄fifiÌ …wfl … fi◊Ìfiı,
                                Ïfiflη_⁄ !
   “±ı√˘ ‹ı ÂÎʱ˘ ±M’Δ
                                   ±Î …ıHÎı iÎÎfi ·Ì‘_, ±ıfiı iÎÎfiÌ ’vÊ ±ı¿·Î … ±‰·_⁄fi, ⁄Ì…\_
   Ë_ ±ı¿·˘ ÁfiÎ÷fi ±ÎI‹Î »\_, ⁄ÌΩ ¿˘¥ ΩıÕı ‹Îflı ·ı‰Îÿı‰Î
                                ¿Â_ ±‰·_⁄fi … fiËŸ fiı !
fi◊Ì. Ë_ ÏfiI› ±ÎI‹Î »\_.
                                   ≠ë¿÷ν — ’HÎ iÎÎfiÌ ’vÊ ‹Y›Î, ±ı ’HÎ Á_Ωı√fiı ?
   ’»Ì ’λ˘ Â_ ¿Ëı »ı, ‹ÎflÌ ’ÎÁı ÏÁS·¿ Â_ »ı ? I›Îflı ¿Ëı,
                                   ÿÎÿÎlÌ — Á_Ωı√˘ … fiı ⁄‘_.
   “iÎÎfi - ÿ_UÂHÎ Á_…^±˘”
                                   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı ÿ—¬ÿÎ›Ì ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? ±Î’ı ¿èÎ_ Á_Ωı√
   iÎÎfi-ÿ½fi ±ı ‹ÎflÌ ’ÎÁı ’˘÷ÎfiÌ ÏÁS·¿ »ı, ±ı ‹ÎflÌ Ï‹S¿÷
                                ⁄‘Î ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı !
»ı.
   ’»Ì ¿Ëı »ı,                           ÿÎÿÎlÌ — Á_Ωı√ ‹ÎhÎ ÿ—¬ÿΛÌ, ±ı ¿¥ ±’ıZÎαı ‰Î÷ ¿flÌ »ı
   “ÂıÊÎ ‹ı ⁄ÎÏËflΤΉÎ, ÁT‰ı Á_Ωı√ ·A¬HÎÎ.”         ±Î ? ‹„@÷fiÌ ±’ıZÎαı ¿ËÌ »ı. ‹˘ZÎfiÌ ±’ıZÎαı. F›Îflı ÿÌZÎÎ ±Î’ı
                                »ı I›Îflı ±Î‰_ ⁄˘·Î› »ı. ±Î’HÎı ±ı‰_ fi◊Ì ⁄˘·Î‰÷Î ±fiı ±Î’HÎı
    ⁄ÌΩ ÷˘ ‹ÎflÎ ⁄ËÎflfiÎ ¤Î‰˘ »ı, ±fiı ÷ıfiÎ Œ‚w’ı Á_›˘√˘    ⁄Ì∞ flÌ÷ı ⁄˘·Î‰Ì±ı »Ì±ı ±ıfiı ¿ı ƒT›¿‹˝-¤Î‰¿‹˝-fi˘¿‹˝, ‹fi-
±ÎT›Î »ı ±Î. ⁄ÎèΤΉ ¿ı‰Î_ ¿flı·Î_, ±ı Á_Ωı√ ·A¬HÎ µ’fl◊Ì ¬⁄fl   ‰«fi-¿Î›Î ±’˝HÎ ¿v_ »\_. ±ıÀ·ı ±ı Á_›˘√˘ … ¿Ëı‰Î› fiı ! ÷ı Á_›˘√˘
’Õı. ‰Ëfi˘ Á_Ωı√ ◊›˘, I›Î_◊Ì Á‹∞±ı ¿ı ⁄ÎèΤΉ Â_ ¿›˘˝ Ë÷˘.    ‰˘ÁflÎ‰Ì ÿı‰ÕΉ̱ı »Ì±ı !
I›Îflı ¿Ëı, ωʛ-ω¿Îflfi˘ ¤Î‰ ¿›˘˝ Ë÷˘, ÷ı◊Ì VhÎÌ ¤ı√Ì ◊¥. ·Z‹Ì
¤ı√Ì ◊¥ ÷˘ ¿ı‰˘ ¤Î‰ ¿›˘˝ Ë÷˘ ¬⁄fl fiÎ ’Õı ?               ±Î’HÎfiı Á_›˘√ »ı ÷ı ±Á_A›Î÷ »ı. ±fiı ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfiı
                                ’HÎ Á_›˘√˘ Ë÷Î. ’HÎ ÷ı √HÎÌ Â¿Î› ÷ıÀ·Î … Ë÷Î. ÷ı‹HÎı ¿èÎ_ ¿ı,
   ≠ë¿÷ν — ËÎ.                       “±ı¿ ’HÎ Á_›˘√ ‹Îfl˘ fiËŸ ±fiı Ë_ Á_›˘√˘‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ◊Ι fiËŸ !”
   ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ¿Ëı »ı,                             ÂıÊÎ ‹ı ⁄ÎÏËflΤΉΠ!
    “Á_ Ω ı √ ‹Ò · Î ∞‰ı H Î, ’kÎÎ ÿ—¬‹˚ ’fl_ ’ flÎ,”
                                   ≠ë¿÷ν — “ÂıÊÎ ‹ı ⁄ÎÏËflΤΉΔ ¿èÎ_, ÷˘ ±ı‹Î_ iÎÎfi̱˘fiı Â_
    ÷QËÎ Á_Ωı√ Á_⁄_‘‹˚, ÁT‰_ Ï÷ωËıHÎ ‰˘ÏÁflÎÏ‹.”
                                Â_ ÿı¬Î›_ ËÂı, ⁄ÎÏËflΤΉ˘‹Î_ ? ±Î ⁄Î…\ ±ÎI‹Î ÿı¬Î›˘, ±ı◊Ì
   Á_›˘√˘ ‹ÎhÎ ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı.                  ⁄‘Îfiı ⁄ÎÏËflΤΉΠ¿Ì‘Î ? Â_ ËÂı ±ı ⁄‘_ ?
   ≠ë¿÷ν — ⁄‘Î … Á_Ωı√˘ ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı ?               ÿÎÿÎlÌ — “Ë_ ©ÎI‹Î »\_”, ÷˘ ±Î ⁄Ì…\_ flèÎ_ Â_ I›Îflı ? ‹ÎflÎ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                        45  46                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
⁄ÎÏËflΤΉΠ»ı, ⁄Ì…\_ ¿Â_ »ı fiËŸ. I›Îflı ¿Ëı, “ÂÌ flÌ÷ı ±˘‚¬Î› ?”      ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ¤Î‰ ! ±Î ÿı¬Î› »ı ±ı … ¤Î‰˘ ¿flı·Î. ±Î ‹ÎflÎ
I›Îflı ¿Ëı, “·A¬HÎ µ’fl◊Ì ±˘‚¬Î›.” Á_›˘√ ·A¬HÎ µ’fl◊Ì Â_ ¤ı√_    ¤Î‰ ±Î‰Î ˢ‰Î Ωı¥±ı …ı◊Ì ±Î ¤ı√Ì ◊¥.
◊›_ ? ÷˘ ¿Ëı, ‰œ¿HÎÌ fiÎfl ¤ı√Ì ◊¥. fiˆ›Î fiËŸ, fiÎfl. fiÎfl ±ıÀ·ı
                                     ≠ë¿÷ν — ±ÎM÷ÁÒh΋Î_ ‰Î@› »ı ¿ı “±iÎÎfiı ¿flÌfiı ◊›ı·Î ⁄‘Î
Â_ ’Ò» ?
                                 ¤Î‰˘, iÎÎfiı ¿flÌfiı ±˘√΂‰Î ’ÕÂı.” ÷˘ ÿflı¿ Á_Ωı√˘fiÎ ±Î‘Îflı “¿›˘
    ≠ë¿÷ν — ‰œ¿HÎÌ ⁄ˆflÌ fiı ?                 ⁄ÏËfl¤Î‰ »ı” ±ı …ÕÌ …‰_ Ωı¥±ı ?
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄ˆflÌ ◊¥ fi◊Ì ÷˘ › ÷fiı ¬⁄fl »ı. ±ı ‰œ¿HÎÌ        ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfiı ¿flÌfiı Á_Ωı√ ¤ı√˘ ◊›˘ ±ıÀ·ı ‰œ¿HÎÌ fiÎfl
fiÎfl.                               ¤ı√Ì ◊¥, ÷ı ˉı ±ıfiı iÎÎfiı ¿flÌfiı Ïfi‰ıÕ˘ ·Î‰‰˘ ’ÕÂı, Á‹¤Î‰ı
                                 Ïfi¿Î· ¿flÌ ¿flÌfiı !
    ≠ë¿÷ν — ±ı ⁄ÎÏËflΤΉÎfi_ ·ZÎHÎ.
                                     ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ı‰Ì flÌ÷ı ⁄‘Î Á_Ωı√˘fiÎ ±Î‘Îflı “’˘÷Îfi˘
    ÿÎÿÎlÌ — @›Î_◊Ì ¤ı√Ì ◊¥ ? ±Î Á_Ωı√, ‰œ¿HÎÌ fiÎflfi˘ ?
                                 ⁄ÏËfl¤Î‰ ¿›˘ ˢ‰˘ Ωı¥±ı” ±ı ÷’ÎÁ ¿fl‰Ì ?
I›Îflı ¿Ëı, ‹Îfl˘ ⁄ÎèΤΉ Ë÷˘ ÷ı‰Ì … ±Î‰Ìfiı ∂¤Ì flËÌ »ı.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Î Á_Ωı√˘. …ıÀ·Î ±ıfiı Á_Ωı√ ‹‚ı »ı ±ı ⁄ÎèΤΉfiı
    ≠ë¿÷ν — ±ı‰_ Á‹…‰ÎfiÌ …wfl »ı.
                                 ±Î‘Ìfi »ı !
    ÿÎÿÎlÌ — Á‹…‰Îfi_ fiËŸ, »ı …, ±ı‹ … »ı. fiËŸ ÷˘ ±ı¿fiı
                                     ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ı ⁄ÎèΤΉfi_ iÎÎfiı ¿flÌfiı »ıÿfi ¿fl‰_ ’ÕÂı fiı ?
ÁflÁ ‹‚ı, ±ı¿fiı ±Î‰Ì ‹‚ı, ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? I›Îflı ¿Ëı, “…ı‰Î ¤Î‰,
÷ı‰_ ‹Y›_ »ı.”                              ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ, Á‹¤Î‰ı ±ıfiı iÎÎfiı ¿flÌfiı Ïfi‰ıÕ˘
                                 ·Î‰˘.
    ≠ë¿÷ν — ‰œ¿HÎÌ ⁄ˆflÌ ‹‚ı. ±ı‰Î ¤Î‰ ¿˘¥ ¿flı ¬fl˘ ?
                                     ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰Î ¤Î‰ fiËŸ ¿fl‰ÎfiÎ, ±ı ÷˘ ’ÏflHÎ΋ »ı, ‰œ¿HÎÌ
⁄ˆflÌ ! ±ı‰Î …ı ¤Î‰ ¿flı·Î, ÷ıfi_ ’ÏflHÎ΋ ±Î ±ÎT›_ »ı.           ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‘˘· ‹Îflı ÷˘ ±Î’HÎı ©ÎI‹Î Ωı¥fiı Ïfi‰ıÕ˘
                                 ·Î‰‰Îfi˘. ±iÎÎfiı ¿flÌfiı ∂¤Î_ ¿flı·Î ÷ı ‘˘· ‰Î√Ì, ˉı iÎÎfiı ¿flÌfiı
    ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı Á_Ωı√˘ µ’fl◊Ì “¿›Î ⁄ÎÏËflΤΉΠ»ı” ±ı
                                 ±ıfi˘ Ïfi‰ıÕ˘ ·Î‰‰Îfi˘.
¢‘Ì ¿Îœ‰_ ’Õı ?
                                     ≠ë¿÷ν — “Á_Ωı√˘ ⁄ÏËfl¤Î‰fiÎ ±Î‘Îflı »ı” ±ı‰_ @›Îflı ¿ËÌ
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄¥ √‹ı ±ı‰_ fi¿ÁÎfi ¿flÂı ÷˘ ‹fiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì,
                                 ¿ı ? ±ÎI‹Î ΩH›˘ ˢ› ÷˘, ±ı‰_ ¬v_ !
’HÎ ±ı ⁄¥fiÌ ΩıÕı … ‹Îflı flËı‰_ »ı. ±ıÀ·ı ±Î fi¿ÁÎfi ±Î‰ı ’»Ì.
±ı‰Î ¤Î‰ ¿flı·Î.                             ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ΩH›˘ ˢ› ÷˘ › ¿ËÌ Â¿ı.
    ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ÿflı¿ Á_Ωı√ …ı ¤ı√˘ ◊Λ »ı, ±ıfiÌ ’λ‚        ≠ë¿÷ν — ±ı ‹Ò¿Ì ¿ı ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ? ±ıfiı ¿ı‰Î
±Î‰Î ¤Î‰˘ ˢ› ….                         ⁄ÏËfl¤Î‰◊Ì ±Î Á_Ωı√ ¤ı√˘ ◊›˘ ±ı‰_ …Õ‰_ Ωı¥±ı fiı !
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                        47   48                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
   ÿÎÿÎlÌ — Â_ ◊Λ »ı ±ı ÷Îfl˘ ⁄_‘¤Î‰. ⁄¥±ı ‘˘· ‹ÎflÌ ±ı     flËı‰_ »ı, ¨CΉ_ fi◊Ì, ±ı‰˘ ¤Î‰ ¿flı fiı ’»Ì ! ÷˘ ±ı‰_ Œ‚ ±Î‰ı !
÷Îfl˘ ⁄_‘¤Î‰ Ωı¥ ·ı. ¿ı‰˘ ÁflÁ »ı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ΩH›Î ’»Ì ¤Î‰ ◊Λ … fiı ! ¤Î‰ ◊Λ ±ıÀ·ı ±Î‰ı
   ≠ë¿÷ν — ±ı‹Î_ ⁄ÏËfl¤Î‰ Â_ ˢ› »ı ?              ….
   ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰ ¿flı·˘.                        ≠ë¿÷ν — ±ı ⁄ÏËfl¤Î‰fiÎ ±Î‘Îflı Á_Ωı√ ˢ› »ı. ÷˘ Á_Ωı√˘fiÎ
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ¿›˘ ¤Î‰ ?                    ±Î‘Îflı fi‰Î ⁄ÏËfl¤Î‰ ˢ› ±ı‰_ ⁄fiı fiı ?

   ÿÎÿÎlÌ — ⁄¥fi˘ √‹ı ±ı‰˘ V‰¤Î‰ ËÂı, ’HÎ ‹fiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì.        ÿÎÿÎlÌ — ±ı fi‰Î. ±Î‹ »˘¿fl˘ ‹Îflı ‹Ò±˘ ±ıfiÎ ⁄Î’fiı. “⁄Î’fiı
’HÎ ÷ı ‹Îflı ±ıfiı … ’ˆHΉ_ »ı.                   ÷˘ ‹flÎ÷_ ËÂı ?” ·˘¿˘fiı ’Ò»ı I›Îflı ·˘¿ ¿ËıÂı “fiÎ, fiÎ, fiÎ.” ±ıÀ·ı
                                  ’»Ì ±Î V‰Ì¿Îflı, ÿÌ¿flÎfiÌ ¤Ò· »ı. ¤Ò· »ı ±ıÀ·ı ’»Ì fiyÌ ¿flı ¿ı
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î‹Î_◊Ì ±ıfiı ±Î Á_Ωı√ ¤ı√˘ ◊›˘, ˉı ±ı‹Î_◊Ì   ˉı ÷˘ ‹ÎflÌ fiά‰˘ … Ωı¥±ı ±Î‰_ F›Îflı »˘¿fl˘ ¿flı I›Îflı. ÷˘ ’»Ì
±ıfiı ’λ˘ »^À¿Îfl˘ ·ı‰˘ ˢ›, ÷˘ ¿›˘ ¤Î‰ √˘Ã‰ı ?           ±ı‰Î ¤Î‰ ¿flÌfiı ’»Ì I›Î_ ±Î√‚ F›Îflı »˘¿fl˘ …L‹ı fiı ’»Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ »^À¿Îfl˘ ˢ› … fiËŸ, ±ı ÷˘ »^À¿Îfl˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı   »˘¿flÎfiı ‹ÎflÌ fiάı ‹Ò±˘, ±fiı ’»Ì …ı·‹Î_ Ω› ’λ˘ !
±Î‰ı ÷˘ Ωı¥ ·ı‰Îfi˘. ±fiı fiÎ ±Î‰ı ÷˘ «·Î‰Ì ·ı‰Îfi˘.             ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ⁄Î’Î ¤Î‰ ¿flı »ı ¿ı »˘¿flÎfiı ‹ÎflÌ fiά‰˘
   “ÂıÊÎ ‹ı ⁄ÎÏËflΤΉΔ ±ı‰_ Ωı Á‹F›Î ˢ› fiı, Ë_ ¿Ë_ »\_    Ωı¥±ı ?
±ı‰Ì flÌ÷ı Á‹F›Î ˢ÷ ÷˘ ÷˘ ±Î¬_ …√÷ ⁄_‘ ◊¥ Ω÷. Á‹…HÎ           ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.
’Õı fiËŸ fiı, ¿Î›ÿıÁfl. ’»Ì ¿ËıÂı, “Ωı ˉı ‹Îflı ÷˘ ±Î ‰Ë Á΋Ì
◊Λ »ı.” I›Îflı ’ÎÕ˘ÂÌfiı ’һ̱ı ¿ı “¤¥ ¿ı‹ ?” ÷˘ “¬˘À_ ¿Ëı‰Î›.”      ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±ı ±Î ¤‰‹Î_ ±ı‰_ ¿flı ¿ı ±Î‰÷Î ¤‰‹Î_ ?
⁄‘Î › ¿Ëı. I›Îflı ¤√‰Îfi Â_ ¿Ëı, “‹Ò±Î, ÷ÎflÎ ⁄ÎèΤΉ ±Î ÷˘.”     ±Î ¤‰‹Î_ … ‹ÎflÌ fiάı ±ıfiı ?
“±Î‰_ ¿ı‰_ ⁄˘·˘ »˘ !” I›Î_ ŒÏfl›Îÿ ¿ı‹ ¿flÌ ? ∂·À_ ŒÏfl›Îÿ ¿flÌ ÷ı
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Î ¤‰‹Î_ fiËŸ. fi‰˘ ¤Î‰ ¿›˘˝ ±ıÀ·ı ±Î‰÷Î
› Ωı¬‹ÿÎflÌ ‰‘Ì. ⁄ÎèΤΉ ÏÁ‰Î› ±Î‰_ ‹‚ı @›Î_◊Ì ÷ı ! Ëflı¿ ‰V÷
                                  ¤‰‹Î_. ±ı ŒflÌ ±ı ⁄ÎÏËflΤΉΠfi‰Ì Ω÷fiÎ ◊Λ.
»ı ±Î …√÷‹Î_ …ı‰Ì Ωı¥±ı ±ı‰Ì VhÎ̱˘ »ı, ±yfl‹ÌfiÎ ÏËÁÎ⁄ı
±Î‰Ì ‹‚Ì ±Î‰ı »ı.                             ±Î ±‹ı Œ˘Õ ’ÎÕu˘, ‹˘ZÎ ‹Î√˝ ±Î¬˘ µCÎÎÕ˘ ¿flÌ ±ÎM›˘, fiËŸ
                                  ÷˘ …ÕÂı fiËŸ. »˘¿fl˘ ‹Îflı ±ıÀ·ı ⁄‘Î › ·˘¿˘ ±Î‰Ìfiı ¿Ëı ¿ı “fiÎ,
   ≠ë¿÷ν — ‹‚‰Ì, ±ı ’HÎ ⁄ÎÏËflΤΉ‹Î_ … Ω› fiı ! ±Î
                                  ¬˘À_ ¿flı »ı, ’ı·_ »˘¿v_.” ±ıÀ·ı ’ı·Îfiı ƒœ ◊¥ Ω› ¿ı »˘¿fl˘ … ¬˘À_
ω«Îfl˘ ’HÎ ⁄ÎÏËflΤΉ ! ±fiı ‰÷˝fi ’HÎ ⁄ÎÏËflΤΉ.
                                  ¿flı »ı. ‹Ò±Î ÷ÎflÎ … ⁄ÎÏËflΤΉΠ! @›Î_◊Ì ¤ı√˘ ◊›˘ ÷fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÷‹ı ÏËÁÎ⁄ ¿Îœu˘fiı, ⁄fl˘⁄fl.
                                    “»˘¿fl˘ ÷˘ŒÎfiÌ ËÂı ÷˘ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ, …flÎ «Î·Âı, ’HÎ ‹Îflı
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı ⁄ÏËfl¤Î‰ ±Î‰˘ ¿flı·˘. ’HΠˉı ’ı·_ ΩH›_ fiı  »˘¿fl˘ ˉı ±Î … Ωı¥±ı »ı.” ±ı ¤Î‰ »ı, ÷ı◊Ì ±Î‰˘ »˘¿fl˘ ¤ı√˘
¿ı ±Î ¨CÎ ‰V÷ ÷˘ ±ÎI‹ÎfiÎ Á¬fiı ±Î‰flı »ı, ±ıÀ·ı ’»Ì ˉı Ω√˛÷ …    ◊›˘.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                         49   50                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
   ≠ë¿÷ν — ±ı‰˘ ¤Î‰ ¿flı·˘. ’HΠˉı ‹Îfl ¬Î÷Ì CÎÕ̱ı ’λΠ       ±ıÀ·ı ±‹fiı ±Î ⁄‘Î Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ◊Λ, ’HÎ ±Î‹ ’V÷Ή˘
¤Î‰ ⁄√Õı fiı ±ıfiÎ !                         fiÎ ¿fḻı. ‹fl«_ ¬¥±ı, µ‘flÁ ◊Λ ±fiı ¿˘¥ ¿Ëı, ÿÎÿÎ µ‘flÁ ±Î‰ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’λ\_ fi‰_. ÷‹ı ‰¿Ì·Î÷ ¿_¥ ±ı‹ fiı ±ı‹ ¿fl˘ »˘ ?
                                  »ı, ‹fl«_ ⁄_‘ ¿fl˘. ‹ı_ ¿èÎ_, “fiÎ, ±ı ÿ‰Î »ı, µ‘flÁ ¿fl‰ÎfiÌ.” Ë_...
’λ·Î ±‰÷Îfl‹Î_ ±Î‰_ Ωı›ı·_ ÷˘ ‹fi‹Î_ ¤Î‰ ¿flı ¿ı ±Î ·Î¥fi       ‹ı·fiı ’Ò‚˘ ‹Ò±Î ! ÂıfiÎ ±Î‘Îflı ±Î ∞‰fi flèÎ_ »ı, ±ı ÷˘ Ωı !
ÁÎflÌ. ÷ı ±ıÀ·ı ÷‹fiı ±ı Á_›˘√ ¤ı√˘ ◊›˘. Á‹…HÎ ’ÕÌfiı !        ¬˘ÀÎfiı ¬˘À_ ΩHÎ, ÏË÷¿ÎflÌfiı ÏË÷¿ÎflÌ ΩHÎ, ±fiı ±ÏË÷¿ÎflÌfiı
                                  ±ÏË÷¿ÎflÌ ΩHÎ. ¿˘¥ ÕΘ¿Àfl, ≥L∞Ïfi›fl, ÁΑ-±Î«Î›˝fiı ¿Â_ ±Î‰_
   ≠ë¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl.                        ¤Îfi fiΠˢ› !
   ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ±Î › ¤Î‰ ¿›˘˝ ËÂı ÷ı ±Î iÎÎfiÌ ’vÊfi˘               ‹ËΉÌflfi˘ ‹ËÎfi ±Ï¤√˛Ë !
Á_Ωı√ ¤ı√˘ ◊›˘. ±Î › Á_Ωı√ … ¿Ëı‰Î›fiı, ±Î ¿_¥ ‹˘ZÎ ±˘»˘
¿Ëı‰Î› ? ±Î Á_Ωı√ ‹˘ZÎ ±Î’ı »ı, ⁄ÌΩ Á_Ωı√ ⁄_‘fi ±Î’ı »ı,          ≠ë¿÷ν — ±Î ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflı …ı ’ı·˘ ±Ï¤√˛Ë ¿flı·˘ ¿ı
fiËŸ ? ⁄_‘fi ±Î’÷Î Á_Ωı√fiı ±˘‚¬Ì±ı ±Î’HÎı ! ±˘‚¬˘fiı !         ±Î‰_ Ωı ‹‚Âı, ±Î‰_ ±Î‰_ ‹‚Âı ÷˘ … Ë_ ·¥Â. ‹Î◊ı ‹Ò_Õfi ËÂı,
‹ÌÃΠ⁄Ë ·Î√ı. ‹ÌÃΠfiÎ ·Î√ı ?! ±Î ¤Î¥fiı ÷˘ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì        ±Î ≠‹ÎHÎı ±ıfi_ ±ı ËÂı, ’»Ì ⁄ο‚Î Ωı ±Î‰Ì flÌ÷ı ‘flÂı. I›Îflı Ë_
‹ÌÃΠ·Î√ı »ı ¿ı ±I›Îflı ËÁ‰_ ±Î‰ı »ı. ÷˘ I›Î_ ‹ÌÃΠ¿ıÀ·Ì ±Î‰÷Ì   ·¥Â, ±ı‹Î_ @›_ ÁΛLÁ ±Î‰÷_ ËÂı ?
ËÂı ! Ωı ±I›Îflı › ËÁı »ı.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ ‘ÎflHÎÎ ⁄‘Ì ±ı@{ı@À ’Õı »ı ¿ı fiËŸ ?
      ¤Î‰ ≠‹ÎHÎı ¤ıÀuÎ ⁄ÎÏËflΤΉΠ!              ±fiı ¤Î‰-ƒT› ±ı¿÷Î ◊Λ »ı ¿ı fi◊Ì ◊÷Ì !

    ÂÎ◊Ì ±Î Á_›˘√ ¤ı√˘ ◊›˘ ? ÷˘ ±ı ¿Ëı »ı, ±Îfi˘ ⁄ÎèΤΉ        ≠ë¿÷ν — ±ı¿÷Î ◊Λ »ı ¿ı fiËŸ, ÷ı Ωı‰Î ‹ÎÀı.
¿›˘˝ Ë÷˘ ±fiı ±Î ¤√÷ ·˘¿˘±ı ⁄ÎèΤΉ ¿›˘˝ ¿ı ˢÀ·fi_ ±Î’HÎı         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ıÀ·ı ±Î…ı ƒT› …\ÿÌ Ω÷fi_ ˢ›. ±ıÀ·ı ±Î…ı
’ÎHÎÌ fiÎ ’̉_, Œ·ÎHÎ_ fiÎ ¿fl‰_, ÷˘ ÷ı Á_Ωı√ ¤ı√Î ◊›Î. ±ı ⁄ÎèΤΉ◊Ì  ±ı ¤Î‰ ¿flı·˘ ÷ı ¿Î‹ ·Î√ı fiËŸ. ±ı ¤Î‰ ¿flı·˘ »ı F›Îflı ±ı ƒT›
±Î Á_Ωı√‰ÁÎ÷˚ ◊¥ flèÎ_ »ı !                     ±Î‰ı, I›Îflı ±ı ¿Î‹ ◊Λ. ˉı ƒT› ›Îÿ ¿fl‰Îfi_ ÂÌ flÌ÷ı ±ıfiı ÁÒ{›_ ?
   ≠ë¿÷ν — ¬˘flο ⁄‘˘ ¤ı√˘ ◊‰˘ ±ı ’HÎ ⁄ÎÏËflΤΉÎ.        I›Îflı ¿Ëı, ±‹¿ ÿËÎÕÎ Á‘Ì ±ıfi_ »ı ÷ı A›Î·‹Î_ flËı. ±Î ¬Î‰Îfi_ »ı,
                                  ±Î ¬Î‰Îfi_ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄‘_ ⁄ÎÏËflΤΉΠ!
                                     ≠ë¿÷ν — ËÎ.
   “ÁT‰ı Á_Ωı√ ·A¬HÎÎ.” ’HÎ Á_Ωı√ @›Î_◊Ì ? ±ı‰_ ’Ò»ı fiı
·˘¿˘ ! ·ZÎH΋Î_ “¿›˘ Á_Ωı√ ¤ı√˘ ◊›˘ »ı” ±ı ±ıfi_ ·ZÎHΠˢ›,        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ƒT› A›Î·‹Î_ flËı. ±ı ƒT› ±Î… Á_¤Îflı ÷ı ¤ı√_
Á_Ωı√fi_ ·ZÎHΠˢ›. Á_Ωı√ ·A¬HÎ ±ıÀ·ı ±Î »ı ÷ı ËŸ√fi_ ‰CÎÎflı·_    ◊¥ Ω›. ±fiı ÷ı ’Î»Ì ‹Î◊ı ‹_Õı·Ì ˢ›. ±ı¿ ’√ ⁄ËÎfl ˢ› fiı ±ı¿
¿ı‹ ¿flÌfiı ±ÎT›_ ? ¤ŸÕÎ ¿ı‹ ¿flÌfiı ±ÎT›Î ? ±ıÀ·ı ±ı ‹ËŸ flÎ¥ ÂÌ    ’√ ±_ÿfl ˢ›. ±Î_¬‹Î_ ’ÎHÎÌ Ë˘› ±fiı ⁄ο‚Î ‰Ë˘flΉ÷Ì Ë˘›. ±ı
flÌ÷ı ±Î‰Ì ? ±ı Á_Ωı√ ±fiı ±ıfiÎ µ’fl◊Ì ¤Î‰. Á_Ωı√fiÎ ·ZÎHÎ       ±‹Îflı ¬’ı. ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfiı ±Î‰˘ ±Ï¤√˛Ë ¿flı·˘. ÷ı ±ÎT›Î ±ı¿
µ’fl◊Ì ¬⁄fl ’Õı ¿ı ¤Î‰ Â_ »ı !                    Œıfl˘, ±ËŸ ±Î√‚.....
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                        51  52                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
   ≠ë¿÷ν — «_ÿfi⁄΂Π’ÎÁı.                   flÌ÷ı ±˘‚¬Î› ⁄ÏËfl¤Î‰ ±Î ? I›Îflı ¿Ëı, ÁÎÁ ‹Îflı ±ı‰Ì ‹‚Ì Ë˘›
                                 ÷˘ fiÎ Á‹∞±ı ¿ı ±Î ±Î’HÎı Â_ ¿›Ù ËÂı ?! ±ıfiÌ ΩıÕı ‰ıfl ⁄Î_K›_
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±fiı ’»Ì ±ı‹HÎı Ωı›_. ±Î ≠‹ÎHÎı ⁄‘_ ‹Î◊ı
                                 ËÂı I›Îflı … fiı !
‹_Õı·Ì Ë÷Ì. ±ı¿ ’√ ⁄ËÎfl Ë÷˘, ±ı¿ ±_ÿfl Ë÷˘, »ı ÷ı Á’Õ΋Î_
⁄ο‚Î Ë÷Î. ’»Ì ¤√‰Îfiı Ωı›_ ¿ı ⁄‘_ … »ı. ±Î_¬‹Î_ ’ÎHÎÌ fi◊Ì.       ≠ë¿÷ν — ËÎ.
±ıÀ·ı ’λΠ…÷Î Ë÷Î ÷ı ’»Ì ±Î_¬‹Î_ ’ÎHÎÌ ±ÎT›_. ’»Ì ±ı‹HÎı ’λ\_
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ‰ıfl ⁄Î_‘‰ÎfiÎ ¤Î‰ ¿›Î˝ ËÂı, ÷ı◊Ì ±Î ÁÎÁ
Ωı›_ I›Îflı ⁄‘_ ±ı@{ı@À, ’»Ì ·Ì‘_. ˉı ’ÎHÎÌ ÂÌ flÌ÷ı ±Î√‚◊Ì ¿ÎœÌ
                                 ‹‚Ì. ⁄‘˘ ±Î’H΢ ÏËÁÎ⁄ »ı. ¿˘¥ ±Î’HÎfiı ¿Â_ ±Î’Ì Â¿ı fiËŸ fiı
flάı ?
                                 ·¥ ¿ı fiËŸ, ÏËÁÎ⁄ … »ı ⁄‘˘. ±Î’HÎ_ ±Î’HÎı … ¤˘√‰‰Îfi_ »ı,
   ≠ë¿÷ν — ±ı ±Î‰˘ ±Ï¤√˛Ë ¿fl‰Îfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ËÂı, ‹ËΉÌfl     ⁄Ì…\_ ¿˘¥ ±Î ¤˘√‰Ì ¿ı fiËŸ.
¤√‰Îfifiı ?
                                         …‰ÎfiÌ ⁄‘Î_fiÌ … …-‰Î-fiÌ !
   ÿÎÿÎlÌ — ±_ÿfl ¤Î‰-ƒT› ±ı¿÷Î ·Î‰‰Î ‹ÎÀı. ±ı ÷’ ¿flı fiı
±ıÀ·ı ±ı¿÷Î ±Î‰ı. ⁄ı-hÎHÎ ÿËÎÕÎ ¬Î‘Î ‰√fl ÷’ ¿fl‰_ ’Õı fiı !       ±Î Á_Ωı√˘fiı ·¥fiı ÿ—¬ »ı Ë…\. Á_Ωı√ fiΠˢ› fiı ÷˘ ¿Â_
   ≠ë¿÷ν — ËÎ.                        ÿ—¬ … fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı Á_›˘√˘ ω›˘√Ì V‰¤Î‰fiÎ. ±ıÀ·ı ±ı ¿Î›‹
                                 flËı fiËŸ, ±ı ÷˘ Ωı ¿Î›‹ flËı÷_ ˢ› ÷˘ ΩHÎı ÃÌ¿ »ı, ’HÎ ±Î ÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ¤Î‰-ƒT›fiı ‹ÎÀı … ÷’V›Î ¿flı ±ıÀ·ı ±ı¿÷Î     ω›˘√ ◊¥ …÷Î_ ‰Îfl fiÎ ·Î√ı ¿ÂÌ, fiËŸ ? ¿˘¥fiÌ …‰ÎfiÌ flËÌ ?!
±Î‰ı. ’»Ì ±Î’HÎı fiyÌ ¿fḻı ¿ı ±Î… ÷˘ fiÌ«ı …¥±ı fiı ‹√-
«˘¬ÎfiÌ ¬Ì«ÕÌ, ¿œÌ ‹ı◊ÌfiÌ ÷ı ±ı‰_ ⁄‘_ ¤ı√_ ◊Λ. ÷˘ … ¬Î‰_, fiËŸ      ≠ë¿÷ν — fiÎ, fi◊Ì flËÌ.
÷˘ fiËŸ, ±ı ÷’ »ı.                            ÿÎÿÎlÌ — ±ËŸ ÷‹Îflı I›Î_ flËÌ ËÂı ?
        ¤Î‰ ≠‹ÎHÎı ¤ıÀuÎ Á_›˘√˘...                ≠ë¿÷ν — ¿˘¥fiÌ fiËŸ flËı.
   Á_Ωı√ ¤ı√˘ ◊›˘ fiı. …\±˘fiı, ÷fiı ¿ı‰Î Á_Ωı√ ¤ı√Î ◊›Î,        ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ fi΋ Â_ ¿Ëı »ı ? …-‰Î-fiÌ. fiÎ Œ‰ÕΉÌÂ, …÷Ì
fiËŸ ? ±Î ⁄‘Î ÷ÎflÎ ∂¤Î ¿flı·Î ¿ı ⁄ÌΩfiÎ ¿flı·Î »ı ?          flËıÂı, ±ıfi_ fi΋ … …‰ÎfiÌ.
   ≠ë¿÷ν — fiÎ, fiÎ, ’˘÷ÎfiÎ_ … !                    Á_›˘√˘ ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı ±fiı Á_›˘√˘ ±Î’HÎı ’ˆHÎÌfiı ∂¤Î ¿›Î˝ »ı.
                                 ’λΠÁ_›˘√˘ ω›˘√Ì V‰¤Î‰fiÎ »ı. ±ıfi˘ V‰¤Î‰ … ω›˘√Ì »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄ÌΩ±ı ∂¤Î fiËŸ ¿flı·Îfiı ? ±fiı ÿÎÿÎfi˘ Á_Ωı√
                                 ±ıfiı Ωı ±Î’HÎı ¿ÎœÌ ‹ı·‰Îfi˘ ˢ÷fiı, ÷˘ ±Î’HÎfiı ±ıfi_ fḻı@Âfi
‹Y›˘ ÷ı › ∂¤˘ ¿›˘˝ fiı !
                                 ±Î‰ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ’ı·_ ‰ıfl ⁄Î_‘ı. ÷ı ±Î Á_›˘√ ±ıfiÌ ‹ı‚ı … …÷˘ flËıÂı,
   ±Î ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ¿_¥◊Ì ¤ı√_ ◊›_ ? I›Îflı ¿Ëı, ‹ı_ ¤˙Ï÷¿¤Î‰ ¿›Î˝  ¤√‰Îfiı ¿èÎ_, “÷_ √¤flΥ fiËŸ, Á_›˘√˘ ¤ı√Î ◊›ı·Î »ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı
Ë÷Î ÷ı◊Ì. ±Î Ωı¥±ı »ı fiı ÷ı Ωı¥±ı »ı. «_ÿ¤Î¥ ◊¥fiı Œ›˘˝. “Ë_    … ∂ÃÌfiı …÷Î flËıÂı, ÀÎ¥‹ ◊Âı fiı ! ÷_ „V◊fl÷Î flά…ı. iÎÎfi‹Î_ „V◊fl
«_ÿ¤Î¥ »\_” ±ı ⁄‘Ì ¤Î‰fiÎ ¿fḻı ÷˘ ⁄ÏËfl¤Î‰ ¿Ëı‰Î›. I›Îflı ÂÌ    flËı…ı.”
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                          53  54                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
   ‰¬÷ ◊›ı Á_›˘√˘ ⁄‘Î ¤Î√Âı, ∂ÃÌ ∂ÃÌfiı. ±Î’HÎı Ωı ±Î       flËı »ı fiı ! ¿_¥ ¿Ëı‰_ ’Õı »ı ?
⁄‘_ ‹ÎHÎÁ ¤ı√_ ◊›_ fiı. ËÕËÕÎÀ ⁄‘_ …÷_ flËıÂı ! @›Î_ ∂¤_ flËı »ı
                                      ≠ë¿÷ν — fiÎ. ÷˘ I›Î_ Á‹¤Î‰ flά‰Îfi˘ »ı !
⁄‘_ ? ±fiı ¿˘”¿ ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ±Î‰ı I›Îflı ¿ËıÂı, “‹Îflı ¿Î‹ »ı fiı ±Î
@›Îflı ¬Î·Ì ◊Âı.” “±S›Î ‹Ò±Î, Ë‹HÎı …÷_ flËıÂı, ⁄Îfl˘⁄Îfl. ÷_ ±Î        ÿÎÿÎlÌ — „V◊fl÷Î flά‰ÎfiÌ. iÎÎfi „V◊fl÷Î ±Î’ı, ‹fiW›fiı ±Î
‘Ìfl… flάfiı ◊˘Õ˘ ‰¬÷.” ¿_¥ ∂¤_ flËı÷_ ËÂı ±Î ⁄‘_ ? Á_›˘√˘ ’˘÷ı     ÿÊ‹¿Î‚‹Î_ Á΋ÎL› ‹fiW›fiı ÷˘ fi flËı, ±ı V‰¤Îω¿ »ı, ÿÊ‹¿Î‚
… ω›˘√Ì V‰¤Î‰fiÎ »ı. ±ı Ωı ω›˘√Ì V‰¤Î‰fiÎ fiΠˢ÷fiı, ÷˘ ±Î      »ı. ±ıÀ·ı ‰flÌ{ … fiËŸ flά‰ÎfiÌ ‹fi‹Î_, √‹ı ±ıÀ·Î Á_›˘√˘ ¤ı√Î
…√÷‹Î_ ¿˘¥fi˘ ‹˘ZÎ ◊Î÷ … fiËŸ !                    ◊Λ. ÷˘ › ±ı‹ fiı ±ı‹ ∂ÃÌ ∂ÃÌfiı …÷Î flËıÂı, ⁄‘Î @›Îflı …÷Î
                                   flËıÂı ±ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ, ÷‹ı iÎÎfi‹Î_ „V◊fl÷Î ’¿Õ˘ ±fiı iÎÎfi Ë_‹ıÂÎ
   Á_›˘√ ’˘÷ı ¿÷ν¤Î‰◊Ì ∂¤Î ¿flı »ı, ’HÎ Ωı ω›˘√ ’˘÷Îfiı      „V◊fl … ˢ›.
¿fl‰˘ ’Õ÷˘ ˢ÷ ÷˘ ±ı »^Àı … fiËŸ. ¿÷ν¤Î‰◊Ì Ωı ω›˘√ ◊÷˘ ˢ›,
÷˘ ¿÷ν¤Î‰ »ı I›Î_ Á‘Ì ‹U¿ı·Ì±˘ ∂¤Ì ◊Λ ! ±ıÀ·ı ω›˘√ ±¿÷ν        iÎÎfi ±„V◊fl ˢ› fiËŸ. iÎÎfifi˘ V‰¤Î‰ … „V◊fl. ⁄‘_ «ÎS›_
¤Î‰◊Ì ¿fl‰Îfi˘ »ı, Á_›˘√ ¿÷ν¤Î‰◊Ì ◊›ı·˘ »ı. ËÎ, ±ıÀ·ı ω›˘√Ì     …Âı, @›Î_fi_ @›Î_ › «ÎS›_ …Âı. …flÎ ‹˘Õ_ ◊Λ ÷˘ ÷ı CÎÕ̱ı ÷’
V‰¤Î‰fiÎ »ı, ·˘¿˘fiı √‹÷_ fi◊Ì. “‹ÎÀı ±Î Á¬ ±ÎT›_ Ë÷_ ÷˘ ÷ı ⁄‘_     ¿fl‰Îfi_, ÷ı CÎÕ̱ı iÎÎfi, ÿ½fi, «ÎÏflhÎ fiı ÷’. ‹˘Õ_ ◊Λ ÷˘ Â_
…÷_ flèÎ_.” I›Îflı ‹ı_ ¿èÎ_, “Â_ ±ÎT›_ ?” I›Îflı ¿Ëı, “±Î ÿ—¬ ±ÎT›_.”  ¿fl‰Îfi_ ? ±ı … ÷’. ±ı ±Î_÷Ïfl¿ ÷’. ±Î ⁄ÎèÎ ÷’ fiËŸ, ±Î_÷Ïfl¿
’ı·_ …÷_ flèÎ_. ÷˘ ±Î › …÷_ flËıÂı, ‹Ò±Î. ‹ı·fiı, ±ı ω›˘√Ì       ÷’.
V‰¤Î‰fiÎ »ı.                                ≠ë¿÷ν — ±Î‰Î ÷’ ±Î‰ı ±ı ÷˘ ÁÎv_ fiı, ÿÎÿÎ ?
   Á_›˘√˘ ¤ı√Î ◊Λ »ı fiı ’HÎ ‹fi‹Î_ Á‹∞ …‰Îfi_ ¿ı ω¬flΉΠ        ÿÎÿÎlÌ — Ïfl›·Ì ±Î ¿ıÀ·Î_ ’H›ÂÎ‚Ì »ı, ±Î ÿÊ‹¿Î‚fiÎ ∞‰˘
‹ÎÀı »ı ±Î ⁄‘_. ±ı ¿ÿfl÷Ì Ï‰¬fl΋HÎ ¿ı‰Ì, ¿ÿfl÷Ì flÌ÷ı ◊›Î ¿flı »ı,    ¿ı CÎıfl ⁄ıÃÎ_ ÷’ ‹‚ı »ı.
fiËŸ ÷˘ ¿˘¥ ‹˘ZÎı … fiÎ Ω÷.
                                      ⁄ˆflÌ ¿Ëı »ı, “÷‹Îfl΋Î_ ‰ı÷Î … ¿_¥ »ı !” “⁄Ë ÁÎv_ ◊›_ ⁄Î!”
   ≠ë¿÷ν — «Î·÷Î … Ω›fiı, ±Î Á_Ωı√ ±ÎT›˘, ⁄ÌΩı ±ÎT›˘,       ‰ı÷Î fiËŸ ±ı‰_ ¿_¥ ¿Ëı »ı fiı ! ÷ı ‰‚Ì ±Î ’λΠ‘˘· ‹Îflı ·˘¿˘,
hÎÌΩı ±ÎT›˘, ±ıfi_ ‰ËıHÎ … »ı fiı ±Î¬_ !                fiËŸ ? ÷Îfl΋Î_ ⁄fl¿÷ fi◊Ì ±ı‹ ¿Ëı, fiËŸ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ˉı ÿÎœ ÿ—¬‰ÎfiÌ Âw ◊¥, «ıfi fiÎ ’Õ÷_ ˢ›,         ≠ë¿÷ν — ËÎ, ±ı ÷˘ ⁄Ë ‹Î◊ΤÎflı ˢ› ÷˘ ¿Ëı.
I›Îflı ¿Ëı, ˉı ÿÁ ÿËÎÕÎ Á‘Ì ⁄_‘ fiËŸ ◊Λ ÷˘ Â_ ¿flÌÂ. ±S›Î
‹Ò±Î, ±ı Á_›˘√ ⁄_‘ ◊¥ √›Î ‰√fl flËı … fiËŸ ! ±Î Á_Ωı√ ¤ı√˘          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, fiËŸ ÷˘ ⁄Ì…\_ ¿Ëı, ‹Î◊ΤÎflı fiΠˢ› ÷˘ ⁄Ì…\_
◊›˘ ÿ—¬‰Î‚˘, ÷ı ⁄_‘ ◊›Î ‰√fl flËı fiËŸ. ‹fi‹Î_ ◊Λ ¿ı “ŒflÌ        ÂOÿ, À˘H΢ ÷˘ ‹Îflı … fiı ! I›Îflı À˘HÎÎ_‹Î_ ±Î‰Ì √›_ fiı ! À˘HÎÎ_ ‹Îflı
ÿ—¬Âı ?” ’HÎ Ë‹HÎı ◊˘Õ̉Îfl‹Î_ ⁄_‘ ◊¥ √›˘ ˢ›. ’HÎ ÷_ ±ı‰˘ ¤›     ÷˘ fiÎ Á‹∞ …¥±ı ±Î’HÎı ¿ı ‘L› ¤ÎB› ±Î’HÎÎ !
fiÎ ¿flÌ ¿ı ÿÁ ÿËÎÕÎ flËıÂı ÷˘ Â_ ◊Âı ? ¿˘¥ flËı‰Î ±Î‰Âı ¿_¥ ?        ±Î ⁄‘_, Á_Ωı√ ⁄‘Î …‰ÎfiÎ. ±ıfiÌ ‹ËŸ ËΛ‰˘› ¿ÂÌ ¿fl‰Ì
¿˘¥ flËı‰Î ±Î‰ı ¬v_ ? ÷‹ÎflÌ ∞_ÿ√Ì‹Î_ ¿˘¥ Œıfl˘ ±fi¤‰ ◊›ı·˘       fiËŸ, Ωı›Î ¿fl‰_. ËΛ‰˘›◊Ì ¿‹˝ ⁄_‘Λ ±fiı Ωı›Î ¿fl‰Î◊Ì ¿‹˝ ⁄_‘Λ
÷‹fiı ! flËı‰Î ±Î‰ı ±ıfi˘ ±fi¤‰ ◊›ı· ? ⁄‘_ ±ıfiÌ ‹ı‚ı … …÷_        fiËŸ, »^ÀÎ ◊¥ Ω›. ËΛ‰˘› ÷˘ ±Î¬_ …√÷ ¿flı … »ı fiı ! ±ı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                         55  56                       ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
±HÎÁ‹…HÎ◊Ì, Á‹…HÎ fiËŸ ’Õ‰Î◊Ì. ±Î ·˘¿˘ ¿‹˝ ¿flı Ï⁄«ÎflÎ.       …√÷fi˘ V‰¤Î‰ ¿ı‰˘ ? flÕ‰Îfi˘ ÀÎ¥‹ ±Î‰ı I›Îflı flÕ‰_ ±Î‰ı. ’»Ì
¤Îfi fi◊Ì ±ı ·˘¿˘fiı. ±fiı ±Î ÷˘ ¿˘¥fiı ‹ÎÀı ¬flÎ⁄ ¤Î‰ fiÎ flËı      ËÁ‰Îfi˘ ÀÎ¥‹ ±Î‰ı I›Îflı ËÁı, Ï«œÎ‰Îfi˘ ÀÎ¥‹ ±Î‰ı I›Îflı Ï«œÎ›.
fiı ÷˘ ±Î’HÎÌ ±_ÿflı › ±Î‹ fl΋flÎ… …ı‰_ ·ÎB›Î ¿flı, fiËŸ ?       ¿˘”¿fiı ±Î’‰Îfi˘ ‰¬÷ ±Î‰ı I›Îflı ±Î’Ì ÿı. ·ı‰Îfi˘ ‰¬÷ ±Î‰ı I›Îflı
                                  ·¥±ı ·ı. ±ı‰˘ …√÷fi˘ V‰¤Î‰. ±Î’HÎı ±ı‰_ ±Î‹Îfi_ ¿Â_ fiΠˢ›.
   ≠ë¿÷ν — ËÎ. ·Î√ıfiı ! ⁄fl˘⁄fl »ı.
                                      ¤Î‰ fiı Á_›˘√ — ¿Î›˝-¿ÎflHÎ V‰w’ı !
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ωiÎÎfi ¿ıÀ·_ Á_ÿfl »ı ! ¿ı‰Ì ±Ω›⁄Ì »ı ! fiËŸ
÷˘ Ïˋη›‹Î_ ÿ˘Õ‘΋ ¿flı ÷˘ › ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ ! ⁄ˆflÎ_-»˘¿flÎ_ »˘ÕÌfiı     ÿÎÿÎlÌ — “÷‹ı Á_Ωı√˘fiÎ ±Î‘Ìfi fi◊Ì”, ±ı ‰Î÷ «˘yÁ »ı fiı !
fiÎÁ˘fiı ÷˘ ›, ±ı¿·Î ’ÕÌ flˢ ÷˘ › ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ ! ±fiı ±Î ÷˘
                                    ≠ë¿÷ν — ËÎ.
⁄ˆflÎ_-»˘¿flÎ_ ÁÎ◊ı fl˘Œ ‹Î›Î˝ … ¿fl˘fiı ’»Ì ! fl˘Œ ‹Îfl˘ »˘ fiı !
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ÷‹ı Á_Ωı√˘fiÎ ΩHοÎfl »˘ ¿ı ±ÎÀ·Î ±Î ¤ı√Î
   ≠ë¿÷ν — ‹Îfḻı fiı !
                                  ◊›Î fiı ±Î √›Î »^ÀÎ ◊›Î.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘Î Á_Ωı√˘ »ı, ÷ı ÁÎfl˘ Á_Ωı√ ±Î‰ı fiı ¬˘À˘       ≠ë¿÷ν — Á_Ωı√˘ Ωı¥fiı ¤Î‰ ∂¤˘ ◊Λ »ı, ±ı ¤Î‰ ’HÎ
› ±Î‰ı. ÁÎfl˘ Á_Ωı√ ±Î‰ı I›Îflı ·˘¿˘ fl˘Œ ‹Îflı ±fiı ’»Ì ¬˘À˘ ±Î‰ı   Á_›˘√ »ı ?
I›Îflı ’»Ì flÕΉı. ±ıÀ·ı ⁄‘Î ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı ±Î. fl˘Œ ‹Îfl‰˘ ÷ı‹Î_ ›
‹{Î fi◊Ì ±fiı ±Î‹Î_ › ‹{Î fi◊Ì. fl˘Œ ‹Îflı·˘ Á_Ωı√ ±Î‰ı I›Îflı        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄‘_ Á_Ωı√˘ … »ı. ±Î ÷˘ ±Î ¤Î‰ ±Î‰ı »ı,
… ’»Ì ’ı·˘ ±Î‰ı fiı !                        ÷ı › Á_Ωı√˘ … »ı. ±ı Á_Ωı√˘◊Ì ’ı·Î ⁄‘Î Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ◊Λ »ı.
                                  …ıÀ·Î ÂOÿ˘ fiÌ¿‚ı »ı ÷ı › Á_Ωı√, ¤Î‰ ±Î‰ı »ı ÷ı › Á_Ωı√, ⁄‘_
   ≠ë¿÷ν — ⁄fl˘⁄fl »ı.                      Á_Ωı√ … »ı ±fiı ÷ı ’λΠω›˘√Ì V‰¤Î‰fiÎ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±fiı fl˘Œ ‹Îflı·˘ ‹Œ÷‹Î_ …÷˘ flËı »ı ! ±Î’HÎı Àˇıfi‹Î_    ≠ë¿÷ν — …ı‰Î Á_›˘√˘ ¤ı√Î ◊Λ, ±ı ≠‹ÎHÎı ¤Î‰ ◊Λ ¿ı …ı‰Î
⁄ıÃı·Î ¿ı‰Î fl˘Œ‹Î_ ⁄ıÃı·Î ˢ›, ’HÎ ÷ı ÷˘ ¿_¥ ’V÷¿ ‰Î_«÷Πˢ¥±ı   ¤Î‰ ¿›Î˝ ˢ› ±ı ≠‹ÎHÎı Á_›˘√˘ ¤ı√Î ◊Λ ?
fiı ’»Ì ¨CÎ ¿fl÷Πˢ¥±ı. ¤˘√‰À˘ fiÎ ◊Λ ±fiı ¬flÎ⁄ ±Î‰ı ÷ı          ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄ıµ ¿Î›˝-¿ÎflHÎ »ı.
CÎÕ̱ı ? ¿Î_ÀÎ ‰Î√÷Πˢ› ±fiı «Î·‰Îfi_ ◊Λ I›Îflı ? ±ıÀ·ı ±Î
Á_Ωı√ ‹ÎhÎ ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı. ±ıÀ·ı Á_Ωı√ ⁄‘Î ÿÎÿÎ Ë_ ÷‹fiı Á˘_’Ì ÿ™      ≠ë¿÷ν — ¿S’ı ±ı‰˘ ◊¥ Ω›, ±ı …ı ¤Î‰ ◊›˘ ±ı ’HÎ Á_›˘√
»\_, ‰˘ÁflÎ‰Ì ÿµ »\_, Ë_ …^ÿ˘ fiı Á_Ωı√ …^ÿÎ.            ±Î‘Ìfi »ı ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı Á_Ωı√ ±Î‘Ìfi fi◊Ì. ¿S’ı ±ı‰˘ ¤Î‰ ◊›˘
    Á_Ωı√-‘_‘Î ⁄‘Î ÁÎflÎ «Î·÷Πˢ›, ⁄‘Î fl˘Œ¤ıfl «Î·÷Πˢ›,
                                  ±ı Á_Ωı√ ±Î‘Ìfi fi◊Ì. ±ı iÎÎfifiÎ ±Î‘Ìfi »ı …ı‰_ ±Î…ı ±fi¤‰
I›Îflı … fiyÌ ¿flÌ flά‰_ ¿ı ±‰‚Î ŒflÂı I›Îflı ‹Îflı Â_ ¿fl‰_ ? ¿˘¥fiÌ
                                  iÎÎfi »ı, ±ı ±fi¤‰ iÎÎfifiı ±Î‘Ìfi »ı ±ı. ±ıÀ·ı ¿èÎ_ »ı ¿ı ¿S’Ì fiÎ
±Î√‚ ·Î«ÎflÌ fiÎ ¿fl‰Ì ’Õı. ±ıÀ·_ ⁄‘_ ±Î’HÎ_ iÎÎfi »ı fiı ¿ı “Ë_
                                  ·ı¢.
©ÎI‹Î »\_,” ⁄L›_ ÷ı T›‰„V◊÷. Á_Ωı√˘ ÷˘ ⁄‘Î …ı Á‰‚Πˢ› ÷ı
±‰‚Î › ±Î‰ı. ±‰‚΋Î_ ÕÒ⁄ı fiËŸ ±fiı Á‰‚΋Î_ › ÕÒ⁄ı fiËŸ. ±Î        ≠ë¿÷ν — ¿S’Ì fiÎ ·ı‰_, ±ı ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ »ı ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                        57  58                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ »ı.                 ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰˘ Á_Ωı√ ∂¤˘ ◊›˘ ‹ÎÀı ⁄ÎèΤΉ ¬flÎ⁄ ¿›Î˝_
                                 ËÂı.
        ∂Õı ±ø‹‹Î_ ¤Î‰¿‹˝ … ≠◊‹ !
                                     ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı ¿›Î ¬flÎ⁄ ¤Î‰˘, ¬⁄fl ’Õı ±ı‹fiı ?
    fiÎ √‹÷_ › ¿fl‰_ ’Õı, ÷fiı Á‹Ω› fiËŸ ¿ı ±ı‹ ÂÎ◊Ì ËÂı ?
¿÷ν ¿˘HÎ ? ÂÎ ‹ÎÀı ±Î ⁄‘_ ÷˘ŒÎfi ? ±ı ⁄‘_ ÷fiı fiÎ ·Î√ı ? ÷‹ÎflÌ      ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÎ Á_Ωı√ µ’fl◊Ì ⁄‘_ ±˘‚¬Î›. √…‰_ ¿Î’‰ÎfiÎ
≥E»Î fiΠˢ› ±ı‰_ ¿fl‰_ ’Õı »ı ?                  ¤Î‰ ¿›Î˝ ˢ› ¿ı …ı ÷ı flV÷ı ’ˆÁÎ ¤ı√Î ¿fl‰Î »ı, ÷˘ Á_Ωı√ ±I›Îflı
                                 Â_ ±Î‰ı, √…‰_ ¿Î’‰Îfi˘ ! …ı ÷ı flV÷ı, flV÷˘ fiyÌ ¿›Î˝ ÏÁ‰Î›, ¿˘¥
   ≠ë¿÷ν — CÎHÎ̉Îfl. ⁄‘Îfiı ◊Λ. fi˘¿flÌ fiÎ …‰ÎfiÌ ≥E»Î ˢ›    ’HÎ ≠¿Îflı ωʛ Á¬ ¤˘√‰ÌÂ_. ωʛ ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ≠¿Îfl fiyÌ fiÎ
÷˘ › …‰_ ’Õı fiı. ±Î…ı ¿èÎ_ fiı fi◊Ì √‹÷_ »÷Î_ ¿fl‰_ ’Õı »ı. ÷˘ ˉı  ¿›˘˝ ˢ› ÷˘ ’»Ì Ω÷ Ω÷fiÎ ≠¿Îfl ±Î‰ı !
±ı‰_ ⁄fiı I›Îflı ±ıfi˘ ¿˘¥fiı ±Î‘Îfl …Õı fiËŸ. ÷˘ ±ıfiı fi‰Î ¿˘Ï{{
                                     ≠ë¿÷ν — ÷˘ iÎÎfi̱˘ ±ı ‹Ò‚ ¿ı‰Ì flÌ÷ı »ıÿı ?
’Õı ±fiı Ωı ±ıfi˘ ±Î‘Îfl …ÕÌ Ω› ±fiı ±Î‘Îfl ±˘√΂ı ÷˘ ±ıfiı
¿˘Ï{{ fiÎ ’Õı, ±ı‰_ ⁄fiı ¬v_ ?                       ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ¤Î‰˘fi_ ‹Ò‚ »ıÿı·_ … »ı fiı ! ±Î ±ø‹ ‹Î√˝
                                 ±ıÀ·ı ‹Ò‚ ¤Î‰ ⁄_‘. ±Î ÷˘ øÏ‹¿ ‹Î√˝fiÎ iÎÎfi̱˘ ‹ÎÀı »ı. ’HÎ ÁÎv_
   ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±Î‘Îfl ÷˘ …Õı·˘ … »ı. ‹A› ±Î‘Îfl ±Î iÎÎfi     ·¬ı·_ »ı. Ë·¿Î ‹ÎHÎÁfi˘ Á_Ωı√ ¿ı‹ ◊›˘ ? ±ı ÷˘ ‹ÎflÎ Ë·¿Î ¤Î‰˘
»ı.                                ˢ‰Î Ωı¥±ı, fiËŸ ÷˘ Ë·¿Î ‹ÎHÎÁfi˘ Á_Ωı√ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ.
   ≠ë¿÷ν — ±Î’ı ±ı¿‰Îfl ¿Ëı·_ ¿ı “ÂıÊÎ ‹ı ⁄ÎÏËflΤΉÎ, ÁT‰ı      ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ’HÎ Á_Ωı√ ±ÎT›˘, ≥Œı¿À ±Î‰Ì ±ıÀ·ı ¿˘{Ì{fiÌ
Á_Ωı√ ·A¬HÎÎ.” ±ıÀ·ı iÎÎfi̱˘ ±Î Á_Ωı√ µ’fl◊Ì ¤Î‰fiı ¬˘‚Ì ¿Îœı    ¥Œı¿À ±Î‰Ì, ±ıÀ·ı ’÷Ì √›_ ’»Ì ±ıfiÎ »ıÿ ∂ÕÎÕ‰Îfi˘ ≠ë … @›Î_
»ı ±fiı ±ı ±ı‹fiı …ÕÌ Ω› »ı. ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı ÷˘ I›Î_ fiı I›Î_ … »ıÿ   ±ÎT›˘ ?
∂ÕÎÕÌ ÿı »ı. ˉı ‘Îfl˘ ¿ı ±‹fiı ±ıfiÎ ‹Ò‚ …Õı fiËŸ ¿ı ÂıfiÎ ±Î‘Îflı
                                     ÿÎÿÎlÌ — »ıÿ ∂ÕΉ‰Î ‹ÎÀı fi◊Ì. ÷΂˘ ‹ı‚‰‰Î ‹ÎÀı ¿ı ±Î‰Î
±Î Á_Ωı√ ¤ı√˘ ◊Λ »ı ±ı …Õı fiËŸ ÷˘ ŒflÌ ŒflÌ ±‹fiı ±ı Á_Ωı√
                                 Á_Ωı√ ‹fiı ÂÎ ‹ÎÀı ±ÎT›Î »ı ? ±fiı øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ ±ı Á‹…HÎ ’ÎÕı
¤ı√˘ ◊›Î … ¿flı fiı ?
                                 »ı ¿ı “±Î Á_Ωı√ ÷fiı ¤ı√Î ◊›Î ±ı ⁄‘_ ÷ıÓ Â_ ¿›Ù »ı ?” I›Îflı ¿Ëı,
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ ¿Â_ fiËŸ. Á_Ωı√˘ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ Ωı¥fiı ¿Îœı   “⁄ÎÏËflΤΉ ¿›Î˝ »ı”. ÷˘ ¿ËıÂı, “ˉı ¿ı‰Î ⁄ÎèΤΉ ¿v_ ?” I›Îflı ¿Ëı,
±ıÀ·ı ¿Â_ fiËŸ. ±Î ÷˘ iÎÎfi̱˘ ÷΂˘ ‹ı‚‰ı, ¿ı ±Î‰_ ÂÎ ËÎv ‹fiı    “±Î ⁄ÎèΤΉ ⁄_‘ ¿flÌ ÿıfiı »Îfi˘‹Îfi˘ ±fiı ⁄ÌΩ ÁÎflÎ ¤Î‰ ¿fl.
◊Λ »ı ? ±ı‹ fiı ±ı‹ ◊›_ √M’_ »ı ±Î. ±Î ¿˘¥fiı ±Î‰_ fiΠˢ›     «˘flÌ ¿fl‰ÎfiÎ ¤Î‰ ◊Λ ÷˘ ±ıfiÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl ±fiı ±Î ÿÎfi ±Î’‰_
±ı‰_ ‹Îflı ¤Î√ı ±ÎT›_ »ı ? ⁄ÎÏËflΤΉÎ, Á_Ωı√ ·ZÎHÎ ∂’fl◊Ì      »ı, ±ı‰˘ ¤Î‰ ¿fl.” iÎÎfi fi◊Ì ±ıÀ·ı ±ı‰_ √˘Ã‰ı.
…\±˘fiı ¿ı ±Î‰Î ·ZÎHΉ΂ΠÁ_Ωı√ ¤ı√Î_ ◊›Î ÷˘ Á‹…HÎ fi◊Ì          ±Î ‰Î÷ ÁΑ-±Î«Î›˘˝ fiÎ Á‹Ω‰Ì ΩHÎı. ±fiı ±ËŸ ±Î ⁄‘Î
’Õ÷Ì ? ·˘¿˘fiı › Âfl‹ ±Î‰ı, Ωfi‰fl˘ › Âfl‹Î›. ±ı‰˘ Á_Ωı√ ¤ı√˘     ‹˘ZÎ ¤˘√‰ı »ı. ±Î Ωıfiı fl˘Œ◊Ì ⁄ıÃÎ »ı fiı. ‹˘œÎ µ’fl ÿı¬Î÷˘ fiÎ
◊›˘ »ı. I›Îflı ±ıfiı ±flıflÎÀÌ »^Àı ¿ı fiÎ »^Àı ?           ˢ› ±Îfi_ÿ, ÷˘ ’HÎ ‹ËŸ ±Îfi_ÿ »ı. ±ı ‰Î÷ fiyÌ, ±_ÿfl Ã_Õ¿ »ı,
   ≠ë¿÷ν — ËÎ.                        ±ı ‰Î÷ ÁÎ«Ì ! fi◊Ì ·Î√÷Ì Ã_Õ¿ ±_ÿfl ? ±ı‹ ? Á·Î‹÷Ì, fiËŸ ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                        59  60                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
Á·Î‹÷, Á⁄ Á·Î‹÷ !!                        »ı, ¿flı·Îfi_ ±ı ’ÏflHÎ΋ »ı fiı iÎı› V‰¤Îω¿ »ı
     »^Àı ¿÷ν¤Î‰ ÷˘ ⁄_‘ ⁄ÎÏËflΤΉΠ!               ±‹ı ÷‹fiı ±ı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı Á_Ωı√ ‹ÎhÎ iÎı› »ı. ¿Õ‰˘-‹ÌÃ˘
                                 Á_Ωı√ ±Î‰ı ÷ıfiı iÎı› ÷flÌ¿ı Ωı›Î ¿fl˘ ÷ı◊Ì ¿Õ‰˘-‹ÌÃ˘ fiËŸ ·Î√ı.
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ⁄ÎÏËflΤΉ ⁄_‘ @›Îflı ◊Λ ÷˘ ’»Ì ? Á_Ωı√    ±ıÀ·ı ’ı·Îfi˘ flÁ ÷‹fiı ±Áfl ¿flÂı fiËŸ. ‹ÎÀı iÎı› ÷flÌ¿ı Ωı›Î ¿fl˘.
∂¤˘ ◊Λ »ı ±ı ⁄ÏËfl¤Î‰fiı ±Î‘Îflı »ı. ÷˘ Á_Ωı√˘ … fiÎ ¤ı√Î ◊Λ    √΂˘ ÿÌ‘Ì ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁı. ±ı √΂ ÿÌ‘Ì ±ı Á_Ωı√ ¿Ëı‰Î›. ¿ı
±ı‰˘ ⁄ÏËfl¤Î‰ ⁄_‘ @›Îflı ◊Λ ?                   “«_ÿ¤Î¥±ı ‹Îv_ ±Î ⁄‘_ ⁄√ÎÕ›_, ±Î fi¿ÁÎfi ¿›Ù.” ˉı ±ı ÂOÿ
   ÿÎÿÎlÌ — ¿flÌ ±ÎM›˘ »ı ‹ı_ ⁄‘Îfiı ⁄_‘ ! …\±˘fiı ÷˘ › ¿Ëı »ı,  Á_Ωı√ ÷‹fiı ◊›˘. ÷˘ ’»Ì ÷‹ı ω«Îfl ¿fl˘ ¿ı ±Î Á_Ωı√ ‹fiı ¿ı‹
@›Îflı ⁄_‘ ◊Λ ?!                         ¤ı√˘ ◊›˘ ? I›Îflı ¿Ëı »ı ⁄ÎÏËflΤΉfiÎ ±Î‘Îflı, ±ıÀ·ı ⁄ÎèÎ ¤Î‰
                                 …ı ¿flı·˘ ¿ı ±Î ¤Î¥ ±Î‰˘ »ı fiı ÷ı‹ »ı fiı ±ı‹ ÷ı‹ ¿›Î˝. ±ıÀ·ı
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ÎI‹Îfi_ ¤Îfi ◊Λ ÷˘ … ⁄_‘ ◊Λ fiı ?
                                 ±ı ⁄ÎÏËflΤΉfi_ Œ‚ ’λ\_ Á_Ωı√ ∂¤˘ ◊›˘. ˉı ÷ı CÎÕ̱ı ±‹ı Â_
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄_‘ ¿flÌ ±ÎM›Î ‹ı_ ÷‹fiı ! ¿˘Ï{{ ⁄_‘ ¿›Î˝ ’»Ì    ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı Á_Ωı√ ‹ÎhÎ iÎı› V‰w’ »ı. ÷˘ Ωı ÷‹ı iÎı› ÷flÌ¿ı …\±˘
÷‹ÎflÎ ⁄_‘ ◊¥ √›Î »ı.                       ÷˘ ’ı·ÎfiÌ ±Áfl ‘˘‰Î¥ Ω› ⁄ÎËÌflΤΉfiÌ. ±fiı Ωı ÷‹ı ±ı‹ …
                                 …\±˘ ¿ı ±Î ¤Î¥±ı ‹fiı ¿èÎ_ ÷˘ ÷‹ı ÷L‹›Î¿Îfl ◊›Î !
   ≠ë¿÷ν — ¬flı¬fl ±Î‹ ≠ë ’Ò»ı ¿˘¥, ÷˘ ±ıfi˘ Â_ …‰Î⁄
ˢ› ? ⁄ÏËfl¤Î‰ ⁄_‘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ? V‰¤Î‰ ΩHÎı ÷˘ ⁄ÏËfl¤Î‰         ≠ë¿÷ν — ËÎ, ÷˘ ±ı Á_Ωı√fiı iÎı› ÷flÌ¿ı … Ωı‰˘.
⁄_‘ ◊Λ ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ¬flı¬fl iÎı› »ı. ’HÎ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ±ı‹ ¿Ëı ¿ı
   ÿÎÿÎlÌ — ¿÷ν¤Î‰ »^ÀÌ Ω› I›Îflı ⁄ÎÏËflΤΉ˘ ⁄_‘ ◊Λ !     Á_Ωı√ ±fiı iÎı› ±ı¿ … »ı ? ÷˘ ÷ı fiÎ ¿Ëı‰Î› ±fiı ±Î‹ ¿Ëı‰_ ’Õı
                                 ¿ı ±ı¿ »ı, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfi_ „V◊fl ◊‰Î ‹ÎÀı. ’HÎ ¿Î›ÿıÁfl fi◊Ì fiı ! ‹Ò‚
   Á_›˘√ ±ı ’ÏflHÎ΋ fiı iÎı› ±ı V‰¤Îω¿ !
                                 ¤ÎÊ΋Î_ ÷˘ ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı iÎı› »ı ÷ı ‰Ì÷flÎ√¤Î‰◊Ì »ı ±fiı Á_›˘√ flÎ√
   ≠ë¿÷ν — Á_›˘√fiı ±Î‘Îflı … iÎı› »ı ¿ı ?           ¤Î‰◊Ì »ı. Á_›˘√ ¿‹˝fiÎ µÿ›fiÎ ’ÏflHÎ΋◊Ì »ı. ±ıÀ·ı ‹Ò‚ Á_›˘√
                                 ±ıÀ·ı ±Î Á_›˘√ ¤Î‰ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, Á_›˘√ ±ı … iÎı› »ı. ’HÎ ±Î Á_Ωı√˘◊Ì ÿ—¬
∂¤_ ◊›_ »ı. ⁄Î¿Ì ÿ—¬ ±ÎI‹Îfiı ˢ› … ¿ı‹ ? iÎı›◊Ì ÿ—¬ fi◊Ì,        ±Î’HÎı ±ıfiÌ ΩıÕı ¿_¥ ’HÎ flÎ√ ¿ı ¶ıÊ ¿›˘˝ »ı. ÷ıfi_ ’ÏflHÎ΋
Á_Ωı√◊Ì ÿ—¬ »ı.                          »ı ±fiı iÎı›‹Î_, iÎı› V‰¤Îω¿ ˢ›.

   Á_Ωı√ ±fiı iÎı›‹Î_ Œıfl ±ıÀ·˘ … »ı ¿ı Á_Ωı√ ÿ—¬ÿÎ›Ì ·Î√ı      ±Î ±ÏflÁ˘ Ωı ∞‰÷˘ ˢ› fiı ÷ı ⁄‘_ iÎı› ÷flÌ¿ı ÿı¬Î› ±ı‹Î_.
»ı fiı iÎı› ÿ—¬ÿÎ›Ì fi◊Ì.                         ≠ë¿÷ν — ËÎ, ±ı ⁄‘Îfiı …\±ı iÎı› ÷flÌ¿ı.
   Á_Ωı√ ±ı ⁄ÎèΤΉfi_ Œ‚ »ı ÷ı◊Ì ¿Õ‰_ ¿ı ‹ÌÃ_ ˢ› fiı iÎı›fiı      ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ı ±ÎI‹Î ’˘÷ı …\±ı »ı, iÎı› ÷flÌ¿ı …\±ı
¿Â_ fi◊Ì. iÎı› ±Î‘Ìfi ¤Î‰ fi◊Ì, V‰¤Îω¿ »ı. Á_›˘√ ±ı ’ÏflHÎ΋     »ı. Œ@÷ ±Î ∞‰÷˘ fi◊Ì ±fiı ±Î ∞‰÷˘ »ı ±ıÀ·_ … Œıfl »ı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                        61
   ≠ë¿÷ν — ±Î «ı÷fi »ı ±fiı ’ı·˘ …Õ »ı ±ıÀ·_ ….
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î …ı‹ ±ıfiÎ Á_Ωı√˘ ±_ÿfl {‚¿ı »ı ±ı‰Ì flÌ÷ı ’ı·Î
Á_Ωı√ ±_ÿfl {‚¿ı »ı, ⁄ËÎfl ÿı¬Î÷Î fi◊Ì.
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ±ÏflÁÎfiı ÿ½fi ÷˘ »ı, ’HÎ iÎÎfi fi◊Ì. ±ıfi˘ ±ı¿
√HΑ‹˝ »ı ¿ı ±ı‹Î_ ÿ½fi »ı fiı !
   ÿÎÿÎlÌ — ÿ½fi ±ıÀ·ı ?
   ≠ë¿÷ν — ±ı ’˘÷ı fi◊Ì ¿flÌ Â¿÷˘.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÿ½fi ±ıÀ·ı ≠Ï÷Ï÷. ±ı ≠Ï÷Ï÷ ˢ› fiËŸ. ∞‰÷˘
fiËŸ fiı ! ∞‰÷Î ‰√fl ÿ½fi ˢ› fiËŸ, ≠Ï÷Ï÷ ˢ› fiËŸ, ’HÎ ±Î
÷˘ ±ı¿ ±Î ÿά·˘. fiı Ωı ⁄‘Î › ÿı¬Î¥±ı »Ì±ıfiı ±Î’HÎı ⁄‘Î_ !
»ı ±ıfiı ¿Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ±ı …ıÀ·Î ⁄‘Î Á΋Π∂¤Î flˢ ÷ı ⁄‘_ ÿı¬Î›.
   ’ë¿÷ν — ±ı ‰Ì÷flÎ√ … »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ‰Ì÷flÎ√ … »ı, ÷ı‰˘ ±ÎI‹Î Á_Ωı√˘fiı Ωı›Î ¿flı »ı,
ΩH›Î ¿flı »ı.
            vvvvv

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:6
posted:5/19/2010
language:Romanian
pages:11