05 pg 255 to 342 by EternalHappiness

VIEWS: 6 PAGES: 44

									±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         255   256                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
   ≠ë¿÷ν — flÎ÷˘fiÌ flÎ÷ ¿ˆÕuÎ ¿flı, {ÎÀ¿Î ‰Î√ı.           ‹fifi˘ ≠Ï÷¿Îflı › ⁄_‘ ◊¥ Ω›, »÷Î_ ±Î’HÎı Â_ ¿Ë̱ı »Ì±ı ? ‹fi◊Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎHÎÁ ÂÌ flÌ÷ı ÿËÎÕÎ ¿Îœı »ı, ÷ı … …\±˘ fiı ! ¤HÎı·Î_  ≠Ï÷¿Îfl «Î· flËı, ‰ÎHÎÌ◊Ì ≠Ï÷¿Îfl ◊¥ Ω›, ±flı ÿıËfi˘ ›ı ≠Ï÷¿Îfl
‹ÎHÎÁ µ’ÎÏ‘fiı ±˘»Ì ¿flÌ fiάı, ⁄fiı I›Î_ Á‘Ì µ’ÎÏ‘fi˘ ¤Î√οÎfl      ◊¥ Ω›, ÷˘ hÎHÎı› ≠¿ÎflfiÌ Ïfi⁄˝‚÷Î ∂¤Ì ◊¥ ÷˘ I›Î_ hÎHÎı› ≠¿Îflfi_
¿flÌ fiάı fiı ±ıfiı »ıÿ ∂ÕÎÕÌ ÿı. ’HÎ ’˘÷Îfi_ fiÎ «Î·ı I›Îflı ’»Ì     ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı.
√Ò_«Î›. ¤HÎı·Î‹Î_ √HÎ÷flÌ fi◊Ì Ë˘÷Ì ±ıÀ·ı √Ò_«Î› »ı. ¤HÎ÷fl ˢ›        ≠ë¿÷ν — ÿά·Î ÷flÌ¿ı ¿˘¥ ±’‹Îfi ¿flı, ÷˘ ±ıfiı ‹ËŸ◊Ì
»ı, ’HÎ √HÎ÷fl fiËŸ fiı ! √HÎ÷fl ±ı …\ÿÌ ‰V÷ »ı. ‹fiı ¤HÎ÷fl fi◊Ì      ±ıÀ·_ ⁄‘_ ‹Îfi …⁄fl…V÷ ∂¤_ ◊Λ, ’˘÷ÎfiÌ Á΋ı hÎÎ√_ ∂¤_ ◊Λ,
±Î‰Õu_, ’HÎ √HÎ÷fl ⁄Ë ÁÎv_ ±Î‰Õı »ı. ‹ıÀˇÌ¿ “Œı¥·” ◊›˘, ’HÎ      ÷˘ ±ı ±ıfiı @›Î_ Á‘Ì ’ÎÕı ?
√HÎ÷fl ⁄Ë ÁÎv_ ±Î‰Õı.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ’ÕÌ … √›ı·Î »ı fiı ! hÎÎ√_ ∂¤_ ◊›_ ±ı … ’ÕÌ
         ≠Ï÷¿Îfl, I›Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ !               √›ı·Î fiı ! hÎÎ√_ ∂¤_ ◊Λ ±ı ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ ±ÏË÷¿ÎflÌ ¿Ëı‰Î›. hÎÎ√_
   ≠ë¿÷ν — ±’‹Îfi ◊Λ ±ı fiÎ √‹ı, ÷˘ I›Î_ Â_ ¿fl‰Îfi_ ?       ∂¤_ ◊‰_ ±ı ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ ¤› … »ı. ±ı Á_’ÒHν ’ÕÌ … √›ı·˘ »ı,
                                   ±ı‹Î_ ’»Ì ±Î√‚ ’Õ‰Îfi_ flèÎ_ … fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ’HÎ ±’‹Îfi ◊Λ I›Îflı Ë‹·˘ fiÎ
¿fl˘ fiı ?                                        ±’‹ÎfifiÌ Ïfi⁄˝‚÷Î !
   ≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌ ±ı‰Ì fiÌ¿‚ı, ‰ÎHÎÌ◊Ì “±ıÀı¿” ◊Λ.           ±‹ı ÷˘ Â_ ¿èÎ_ »ı ? ±’‹Îfi fiÎ √‹ı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’HÎ
                                   ‹ÎfifiÌ ¤Ì¬ fi◊Ì flά‰ÎfiÌ.
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı‰˘ ÷‹Îfl˘ ¤Î‰ fi◊Ì fiı ?
   ≠ë¿÷ν — Ï⁄·¿<· fiËŸ. ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ fiÌ¿Y›Î ’»Ì ’˘÷Îfiı          ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±’‹Îfifi˘ ¤˘, ±ı fi⁄‚Î¥ ÷˘ ¿Îœ‰ÎfiÌ … »ı fiı ?
Ï⁄·¿<· √‹ı fiËŸ. ’HÎ ±Î‰Ì ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚Ì ±ı ±Á_›‹ ÷˘ ◊¥ √›˘          ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ …ı‹ …ı‹ ±’‹Îfi ¬Î÷Î …¥±ı ÷ı‹ ÷ı‹
fiı ? ±ı ·Î¤ ‹‚ı fiËŸ fiı, ¿˘¥ ?                    ±’‹ÎfifiÌ fi⁄‚Î¥ ±˘»Ì ◊÷Ì …Âı. …ıÀ·Ì ‘Ìflı·Ì, ÷ı ’Î»Ì ±Î‰Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ “ŒVÀÛ” Á_›‹ ±ıÀ·ı ±_ÿfl ±ı‰_ ◊‰_ Ωı¥±ı ¿ı     Ω›. ‹ÎfifiÌ ¤Ì¬fi˘ ‰Î_‘˘ »ı.
“fiÎ, ±Î‰_ fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı. ±Î ¿ı‹ ◊Λ »ı ?” ±ı ’Ëı·˘ Á_›‹. ’HÎ        ≠ë¿÷ν — ±Î’b_ ±’‹Îfi fiÎ ◊Λ ±ı ·Z΋Î_ flËı, ±ı Â_
±Î Á_›‹ Âw ◊‰˘ Ωı¥±ı. ÁΫ˘ Á_›‹ … ±ı ¿Ëı‰Î›. ’»Ì “·ÎVÀ”       ¿Ëı‰Î› ?
Á_›‹ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±Î‰ı.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±’‹Îfi fiÎ ◊‰Î ‹ÎÀı … I›Î_ ±Î√‚ µ’›˘√ flèÎÎ
   ≠ë¿÷ν — ¿˘”¿ ‰¬÷ ±Î‰_ ±’‹Îfi ¿flÌ fiάı ÷˘ I›Î_ ‹fifi˘       ¿flı, ÁΫ‰ ÁΫ‰ ¿flı, ±ı ¤Ì¬ ¿Ëı‰Î›. fiı fiËŸ ÷˘ «ÎÏflhÎ ‹˘ËfiÌ›,
≠Ï÷¿Îfl «Î· flËı, ‰ÎHÎÌfi˘ ≠Ï÷¿Îfl ¿ÿΫ fiÎ ◊Λ.             ±ı ÷˘ Ïfi¿Î·Ì ‹˘Ë »ı. ±ÎT›_ fiı √›_, ¿Â_ ·ı‰Î fiËŸ fiı ÿı‰Î fiËŸ.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ÷˘ ±ı ‰¬÷ı Â_ ⁄L›_, ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±flı,
                                           ±ÎI‹Îfiı, ‹Îfi - ±’‹Îfi ?
ÿıËfi˘ ›ı ≠Ï÷¿Îfl ◊¥ √›˘, ÷˘ ›ı ±ı …ıÀ·Ì …ıÀ·Ì „@÷ ˢ›, ±ı
≠‹ÎHÎı T›‰ËÎfl ˢ› »ı. …ıfiÌ Á_’ÒHν „@÷ µI’Lfi ◊›ı·Ì ˢ›, ÷ıfiı       ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Ì ’ÿ˚√·fiÌ ¤Ì¬ »ı. ‹Îfi fiı ±’‹Îfi ±ı ⁄‘Ì
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                           257   258                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
’ÿ˚√·fiÌ ¤Ì¬˘ »ı. ±‹fiı ÷˘ ‘˘· ‹Îflı ÷˘ › ‰Î_‘˘ fiËŸ.            ±Î‰ı fiı ? {ÎÀ¿Î ‰Î√ı ! ±Î‹ ZÎÏhΛ ≠Ωfiı, ÷ı {ÎÀ¿Î ‰Î√ı. ’ı·˘
                                    ±’‹Îfi ¿flfiÎfl˘ ¨CÎÌ √›˘ ˢ›, ’HÎ ±Î {ÎÀ¿Î‰Î‚˘ fiÎ ¨CÎı ! ¿˘¥
   ≠ë¿÷ν — ±Î ‹Îfi-±’‹ÎfifiÌ …ı ‰Î÷ ◊¥, ±ı ‹Îfi-
                                    ±’‹Îfi ¿flı fiı ±Î’HÎfiı ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı ±ı‰_ ÂÎ ¿Î‹fi_ ÷ı ? ±ı‰Ì
±’‹Îfifi˘ A›Î· ¿˘fiı ±Î‰ı »ı ? ±ı ¿o¥ ÿıËfiı fi◊Ì ±Î‰÷˘. ±ı ÷˘
                                    Ïfi⁄˝‚÷Î Â_ ¿Î‹fiÌ ÷ı ? ¿˘¥¿ ±’‹Îfi ¿flı fiı ±Î’HÎı Â_ ¿Î‹ fiÎ
±ÎI‹Îfiı … ±Î‰ı »ı fiı ?
                                    ¨CÎ̱ı ? ±fiı ¿˘”¿fi_ ±’‹Îfi ◊Λ »ı, ÷‹Îv_ ◊÷_ … fi◊Ì. “÷‹Îv_”
   ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfiı ‹Îfi-±’‹Îfi ˢ› fiËŸ. ±ı Ϥ¬Îfl˘ fi◊Ì         ±’‹Îfi ¿flı ÷˘ ÁËfi fiÎ … ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ’HÎ ±ı “÷‹Îv_” ±’‹Îfi
¿ı ±ıfiı ‹Îfi-±’‹Îfi ˢ›. ±ı ÷˘ ±Î¬Î ⁄˛õÎ_Õfi˘ flÎΩ ¿Ëı‰Î›,         fi◊Ì ¿fl÷˘. ÷˘ Â_ ¿fl‰Î ±Î‹ ËΛ ËΛ ¿fl˘ »˘ ? ±Î ÷˘ ¿˘¥¿fi_
⁄˛õÎ_Õfi˘ ¤√‰Îfi ¿Ëı‰Î›.                         ±’‹Îfi ◊Λ »ı fiı “÷‹ı” ‹Î◊ı ·¥ ·˘ »˘. “‹fiı ¿›*” ±ı‰_ ÷˘ fiÎ
                                    ˢ‰_ Ωı¥±ı fiı ?! ËÎ, “÷‹Îv_” ±’‹Îfi fiÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ¿˘¥±ı. ’HÎ
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±_ÿfl …ı ’ˢӫı »ı, ±ı ÷˘ ±ÎI‹Îfiı «˘ÓÀ ·Î√ı »ı fiı ?
                                    “÷‹Îv_” ±’‹Îfi ¿˘¥ ¿flı › fiËŸ. ÷‹fiı ±˘‚¬ı … ÂÌ flÌ÷ı ? “÷‹fiı”
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ÎI‹Îfiı fi◊Ì ·Î√÷_. ±ÎI‹Îfiı ±Õı fiËŸ.         ÷˘ ¿˘¥ ±˘‚¬÷_ … fi◊Ì fiı ! ±˘‚¬ı ÷˘ “«_ÿ¤Î¥”fiı ±˘‚¬ı. ±ı
                                    “±Î’HÎfiı” ÷˘ ±˘‚¬÷˘ … fi◊Ì fiı !
   ≠ë¿÷ν — ÿıË ÷˘ ±fiÎI‹Î »ı. ÿıËfiı Â_ ±Áfl ◊Λ ‹Îfi-
±’‹ÎfifiÌ ?                                   ˉı ±ı ±’‹Îfi ¿flfiÎfl˘ µ’¿ÎflÌ F›Îflı √HÎÎÂı I›Îflı ÷‹Îv_
                                    ‹Îfi »ıÿÎ¥ …Âı. ¿˘fi_ ±’‹Îfi ¿fl‰Îfi_ ? “±_⁄ηη ‹Ò‚∞¤Î¥fi_”.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄flŒfiı ‘¬‘¬÷˘ ±„Bfi ±ÕÎÕ̱ı ÷˘ Â_ ◊Λ ?
                                    ÷Îflı …ıÀ·_ ±’‹Îfi ¿fl‰_ ˢ› ±ıÀ·_ ¿fl fiı ! ‹Îflı @›Î_ ±ı‹fiÌ ΩıÕı
±„Bfi ±ÕÎÕ̱ı ÷˘ ⁄flŒ ÿÎ{ı ¿ı fiËŸ ?
                                    ÁÎœ<_-ÁÏË›Îv_ »ı ?! ±ı ‹ÎflÌ ΩıÕıfiÎ ’ÎÕ˘ÂÌ »ı. ÷ı Ωı flÕÂı ÷˘ Ë_
   ≠ë¿÷ν — ÿÎ{ı fiËŸ, ’HÎ ⁄flŒ ±˘√‚Ì Ω›.               ’λ˘ »Îfi˘ flάÌÂ.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ’˘÷Îfi˘ ÃoÕ˘ V‰¤Î‰, ÷ı ∂·À˘ ’ı·Îfiı ÀÎœ˘          ’HÎ “‹Îv_ ±’‹Îfi ◊›_” ‹Îfiı »ı ±ıÀ·ı Ï⁄«ÎflÎfiı ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı.
¿flı »ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ÎI‹Îfiı ÿ—¬ ±Õı fiËŸ. ±Î ÿıËfiı› ·Î√÷_ fi◊Ì       fiËŸ ÷˘ ¿ıÀ·Ì √…⁄fiÌ Â„@÷ ±ı¿ ±ı¿ “¥„LÕ›fi”‹Î_ »ı. Œ@÷ ±ıfiı
±fiı ±ÎI‹Îfiı › ·Î√÷_ fi◊Ì.                        ¬˘·fiÎfl fi◊Ì. ÷˘ › ±I›Îflı …\±˘fiı, ±Î ÿÌfi ◊¥ √›Î »ı ·˘¿˘ ! …\±˘
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ¿˘fiı ·Î√ı »ı ?                    ÷˘ ¬flÎ_, F›Î_ fiı I›Î_ “@›Ò”‹Î_ ∂¤Î flËı »ı Ï⁄«ÎflÎ_, ±ıÀ·Î_ ⁄‘Î_ ÿÌfi
                                    ◊¥ √›Î_ »ı. fiËŸ ÷˘ ±Î ≠Ω ÷˘ ¿ı‰Ì Ë÷Ì ? ÁËı… ‰Î÷‹Î_, ⁄˘·‰Î‹Î_
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¤˘√‰ı »ı ¿˘HÎ ? ±Ëo¿Îfl. ±Ëo¿Îfl ¤˘√‰ı »ı fiı      ¿ı “¥L‰ÌÀıÂfi” ±Î’‰Î‹Î_ …flÎ ±’‹Îfi …ı‰_ ·ÎB›_ ˢ› ÷˘ …‹‰Î fiÎ
±Ëo¿Îflfiı ·Î√ı »ı. ±ı ±Ëo¿Îfl ±Î ¤˘√‰ı »ı fiı, ÷ıfiı ·Î√ı »ı.        Ω› ±ı‰Ì ±Î ≠Ω ! ’HÎ ±I›Îflı …\±˘fiı œÁflÕÎ ‹Îflı »ı, “@›Ò”‹Î_ ∂¤Î
±ÎI‹Îfiı ¿Â_ ±Õı fiËŸ. ±ÎI‹Î ÷˘ ±ıfiÌ ’˘÷ÎfiÌ «Ì… ÏÁ‰Î› V‰Ì¿Îfl       flËÌfiı ! ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “¿ı‹ ÁÎËı⁄, “@›Ò”‹Î_ ∂¤Î flèÎÎ »˘ ?” I›Îflı
… fi◊Ì ¿fl÷˘ ¿˘¥ «Ì…fi˘. ⁄Ì∞ «Ì…fi˘ V‰Ì¿Îfl … fi◊Ì ¿fl÷˘.           ¿ËıÂı, “⁄Á‹Î_ …‰Îfi_ »ı.” “±flı, fl˘… fl˘… ÂÎfiÎ_ ËÎv ⁄Á‹Î_ …‰Îfi_ ?
                                    V‰÷_hÎ flV÷˘ ¿Îœ÷Î_ fi◊Ì ±Î‰Õ÷_ ÷fiı ?” I›Îflı ¿Ëı, “Â_ flV÷˘ ¿Îœ<_ ?
       …ıfi_ ±’‹Îfi, ÷ı “’˘÷ı” Lˢ› !
                                    fi˘¿flÌ ¿v_ »\_ fiı !” ±ıÀ·ı ±Î ÷˘ ∞‰fi ⁄‘_ “¡ı¿«fl” ◊¥ √›_ »ı. fiËŸ
   ±Î “«_ÿ¤Î¥”fi_ ¿˘¥¿ ±’‹Îfi ¿flı ÷˘ Â_ ◊Λ ? flÎ÷ı ¨CÎ fiÎ       ÷˘ ÁËı… ±’‹Îfi …ı‰_ ·Î√ı fiı, ÷˘ …‹‰Î fiˢ÷Î …÷Î. ±Î ·˘¿˘
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        259   260                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
±’‹Îfifiı ⁄Ë ‹˘ÀÌ Ï¿o‹÷Ì √HÎfiÎflÎ Ë÷Î.                ’ı·Ì √˘‚̱˘fiı Â_ ¿Ëı »ı ? ±Î »˘¿flÎ ¬Î› »ı ÷ı ?
    ±ıÀ·ı ±Î ·˘¿˘fiı ±‹ı ¿ı‰_ iÎÎfi ±Î’‰Î ‹Î√̱ı »Ì±ı ¿ı         ≠ë¿÷ν — ’Ì’fl‹ıLÀ.
±Î¬Î “‰SÕÛ”fiÎ ⁄‘Î_ ÿı¢‹Î_ Œflı, ’HÎ “ÕÌ≠ıÁ” ¿˘¥◊Ì ◊¥ fiΠ¿ı.       ÿÎÿÎlÌ — ˉı ’Ì’fl‹ıLÀ ±ËŸ ±Î√‚ ˢ› ÷˘ ⁄ı⁄Ìfiı fiı ±Î
“ÕÌ≠ıÁ” fiÎ ◊Λ ±ı‰_ Ωı¥±ı. ±fiı …ı ¿˘¥fiı “ÕÌ≠ıÂfi” ±Î’ı »ı ±ı    ⁄Î⁄Îfiı, ⁄ıfiı ·ı‰ÎfiÌ Ë˘›, ÷˘ ÷ı‹Î_ …ı ·˘Ï¤›˘ ˢ› ÷ı ‰‘Îflı ·¥ ·ı.
’˘÷ı “ÕÌ≠ıÁ” ◊›Î ‰√fl flËı÷˘ fi◊Ì. √‹ı ÷ı ‹˘À˘ ‹ÎHÎÁ ˢ›, ±Î¬_    ±Î’HÎfiı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î ·˘Ï¤›˘ »ı ! ·˘Ï¤›˘ ±˘‚¬Î›. ·˘Ï¤›˘
“‰SÕÛ” ˢ›, ’HÎ ±Î’HÎfiı Õ√Î‰Ì ¿ı‹ ¿ı ?              …ı‹Î_ fiı ÷ı‹Î_ ±Î√‚ ˢ›.
   ˉı ±’‹Îfifi˘ ¤˘ …÷˘ flËı ÷˘ T›‰ËÎflfiÎ ‹ÎHÎÁ˘ fiŒŒÀ ◊¥          ≠ë¿÷ν — ‹ÎHÎÁı ±Î ⁄‘Ì ‹ÁÌ⁄÷˘fi˘ ÂÎ_Ï÷◊Ì Á΋fi˘ ¿fl‰˘
Ω›. ±ıÀ·ı ±’‹Îfifi˘ ¤˘ »ı ÷ı◊Ì ±Î ŒÀ‹Î_ flèÎÎ »ı. fiËŸ ÷˘ ŒÀ‹Î_ flËı  Ωı¥±ı ÷ı ◊÷˘ fi◊Ì, ÷ıfi_ Â_ ¿flı ?
¿ı ±Î ·˘¿˘ ? ±fiı Ïfi盋Î_ ±’‹Îfifi˘ ¤˘ …÷˘ flËı ÷˘ ‹ÎHÎÁ V‰÷_hÎ
◊¥ Ω›. ±Î’HÎı I›Î_ ±’‹Îfifi˘ ¤˘ …÷˘ flËı, ÷˘ V‰÷_hÎ ◊¥ Ω›.          ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‹ ¿flÌfiı ¿flı ? ±Î ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤fiÌ
                                 fi⁄‚Î¥±˘ »ı, ÷˘ ‹ÁÌ⁄÷˘fi˘ Á΋fi˘ ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ? ø˘‘ ±‹◊˘
        ‰‚√ı·Ì ‰_ÂΉ‚Ì ¿ÊΛfiÌ ?              ⁄ıÁÌ fiÎ flËı. ±ı ÷˘ ‹Îfi fi΋fi˘ ÂhÎ ’ıÃı·˘ ˢ› I›Îflı … ±ı ⁄ıÁÌ
   ‹Îfi fiı ±’‹ÎfifiÌ … ’Õı·Ì »ı fiı, ⁄‘ı› ?            flËı. ø˘‘ ÷˘ ‹Îfifi_ flZÎHÎ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ˢ›. ±ıÀ·ı F›Î_ Á‘Ì ‹Îfi »ı
                                 I›Î_ Á‘Ì √fl¬˘ flËı‰Îfi˘ ….
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ’Ëı·ı◊Ì ±Î «ÎS›_ ±Î‰÷_ ËÂı ?
                                     ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±’‹Îfi ÁËfi ¿fl÷Î ÂÌ¬Ì …‰_ Ωı¥±ı,
   ÿÎÿÎlÌ — ±fiÎÏÿ¿Î‚◊Ì ⁄‘˘ ±Îfi˘ ±Î … ‹Î·. ‹fiW›‹Î_       ±ı‹ ?
±ÎT›˘ I›Îfl◊Ì ‹Îfi fiı ±’‹Îfi. fiËŸ ÷˘ ⁄Ì∞ ‰_ÂΉ‚Ì‹Î_ ¿Â_›
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±’‹Îfi ÁËfi ¿fl‰ÎfiÌ Â„@÷ ±Î‰Âı, ±ı ‹Îfi …Âı
fiËŸ. ⁄Ì∞ ›˘Ïfi‹Î_ fiËŸ, ±ËŸ ±Î√‚ ⁄Ë ±fiı ÿı‰·˘¿˘‹Î_ ⁄Ë.
                                 I›Îflı. ±ı √fl¬˘ »ı. “‹Îfiı” √fl¬˘ flάı·˘ »ı ¿ı Ωı ±’‹Îfi ¿fl‰Î
   ≠ë¿÷ν — ⁄Ì∞ ›˘Ïfi‹Î_ Ω› ’»Ì ±Î ‹Îfi-±’‹Îfi ¤Ò·Ì        ±Î‰ı ÷˘ ÷ıfiı ¿Ëı, “÷ı· ¿ÎœÌ fiά…ı.” ±fiı ’ı·˘ ±ı¿ ·˘¤ »ı, ÷ıHÎı
…÷Î_ ËÂı ?                            › ±ı¿ √fl¬˘ flÎA›˘ »ı. ÷ı ¿’À flÎA›˘ »ı. ±ıfiı … ‹Î›Î ¿ËÌ. ±fiı
                                 ·˘¤ …÷˘ flËı ÷˘ ±ı ‹Î›Î …÷Ì flËı. ø˘‘ »ı ±ı ‹Îfifi˘ √fl¬˘.
   ÿÎÿÎlÌ — ¤Ò·Ì Ω›. ±Î ±ËŸ◊Ì √›˘ I›Î_◊Ì … ¤Ò·Ì Ω› ⁄‘_,
                                 “‹Òfl¬ »˘, ±y· ‰√flfiÎ »˘” ±ı‰_ ¿˘¥¿ı ¿èÎ_ ˢ› I›Îflı ±Î’HÎı
›Îÿ fiÎ flËı. ±Î’HÎı «˘◊ı ÿËÎÕı Â_ ¬Î‘_ Ë÷_, ÷ı ÷‹fiı ›Îÿ »ı ?
                                 ¿Ëı‰_, “¤¥, Ë_ ±Î…fi˘ fi◊Ì, ’Ëı·ı◊Ì … ±ı‰˘ »\_.” ±ı‹ ¿Ëı‰_.
   ≠ë¿÷ν — fiÎ. ’HÎ ‰ıfl-{ıfl, ‹Îfi-±’‹Îfi, ±ı ⁄‘_ ∞‰fiı ›Îÿ
                                     ·˘¿˘ ø˘‘ ‹Îflı »ı fiı ? ¿˘¥ »ı ÷ı ·˘¤fiı ‹ÎflÌ ‹ÎflÌfiı ±˘»˘
flËı ±fiı ±Î ⁄‘_ ¿ı‹ ¤Ò·Ì Ω› »ı ?
                                 ¿flı. I›Îflı ’ı·Ì ‹Î›Î Â_ ¿Ëı »ı ? ‹Î›Î ¿Ëı »ı ¿ı, ““‹ÎflÎ » ’h΢
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı› ›Îÿ fi◊Ì flËı÷_. ±Î ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤     »ı, ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤, flÎ√ fiı ¶ıÊ. ±ı ‹ÎflÎ_ » »˘¿flÎ_ ±fiı Ë_
±ı¿·_ … ›Îÿ flËı »ı. ±Î «Îfl Á_iÎα˘ ¿Î›‹ flËı »ı. ⁄οÌ, ‰ıfl-{ıfl   ÁÎ÷‹Ì, ±‹fiı ¿˘¥ Ïfi‰* ¿flÌ Â¿›Î fi◊Ì. ËÎ, ±ı¿ Œ@÷
÷˘ ’»Ì ◊Λ »ı. ±ı ›Îÿ ±Î‰÷_ fi◊Ì. ±’‹Îfi ◊Λ ¿ı ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flı.    “iÎÎfiÌ’vÊ” ±ı¿·Î_ … ±‹fiı Ïfi‰* ¿flÌ Â¿ı. ⁄οÌ, ¿˘¥ ±‹fiı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        261   262                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
Ïfi‰* ¿flÌ Â¿ı fiËŸ. ÷_ √‹ı ±ıÀ·Î ‹ÎflÎ ø˘‘fiı ‹ÎflÌÂ, ÷_ ·˘¤fiı     √Îÿ̱ı◊Ì µÃÎ‰Ì ÿÌ‘˘, ¿ı ⁄‘_ ∂ÕÌ √›_ ËÕËÕÎÀ ! flÎΩ ‹›˘˝ ±ıÀ·ı
‹ÎflÌÂ, ’HÎ F›Î_ Á‘Ì ‹Îfl˘ ‹Îfi fi΋fi˘ »˘¿fl˘ ∞‰÷˘ »ı I›Î_ Á‘Ì     ·U¿fl ⁄‘_ ¤Î√‹˚¤Î√Î ! ·U¿fl‹Î_ ‰Î÷ «Î·ı fiı, ¿ı flÎΩ ‹flΛÎ. ’»Ì
⁄‘Î_ ∞‰_÷ ◊¥ …Âı.””                        ¿˘¥ ∂¤_ fiÎ flËı. ±ıÀ·ı flÎΩ ’¿ÕΉ˘ Ωı¥±ı, ⁄Á ! ±ıÀ·ı ‹ÿ ˢ›
                                  ÷˘ ·˘¤ ¿flı fiı ! fiËŸ ÷˘ ·˘¤ ¿flı fiËŸ fiı ! ‹ÿ Ωı Ω› ÷˘ ¿Â_›
   “iÎÎfiÌ ’vÊ” ‹Îfi fi΋fiÎ »˘¿flÎfiı ‹Îflı, ÷ı› ‹Îflı fiËŸ,
                                  ·˘¤ flËı fiËŸ. ±Î √flÌ⁄˘fiı Ï⁄«ÎflÎfiı ¿Â˘ ·˘¤ … fiËŸ fiı ! ¿ÎflHÎ
√Îÿ̱ı◊Ì µÃÎÕı› fiËŸ. …B›Î “«ıL…” ¿flÌ ±Î’ı. ‹Îflı, ÷˘ ÷˘ ÏËoÁÎ
                                  ¿ı ‹ÿ fiËŸ ±ıÀ·ı ÂÎfi˘ ·˘¤ ?!
¿flÌ ¿Ëı‰Î›. “‹Îfl” ÂOÿ ±ÎT›˘ ÷˘ ÏËoÁÎ ¿flÌ ¿Ëı‰Î›. ÏËoÁΠˢ›
fiËŸ. ±Ëo¿Îflfiı ±ı ‹Îflı fiËŸ.                              ‹Îfi, ±ı ÏËoÁ¿¤Î‰ … !
         “¿flfiÎflΔfiÌ …B›Î “«ıL…” !                ±ı‰_ »ı, ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ⁄‘_ ÏËoÁ¿¤Î‰ … »ı. ±Î ø˘‘-
                                  ‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ±ı ⁄‘Ì ÏËoÁÎ … √HÎΛ »ı. ¿’À ±ı ⁄Ë ‹˘ÀÌ ÏËoÁÎ
    ≠ë¿÷ν — ±Î ¿Î‹-ø˘‘-‹˘Ë-·˘¤ fiı ‹ÿ, ±ı‹Î_ ¬flÎ⁄ «Ì…
¿¥ ?                                √HÎΛ »ı. ‹Î›Î ±ıÀ·ı ¿’À. ø˘‘ ÷˘ ∂CÎÎÕÌ ÏËoÁÎ, ±˘’fi ÏËoÁÎ.

    ÿÎÿÎlÌ — ‹ÿ.                           ≠ë¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ fiı, ¿ÊΛ‹Î_ ÏËoÁ¿¤Î‰ ˢ› ÷˘ ‹Îfi‹Î_
                                  ÏËoÁ¿¤Î‰ ¿ı‰˘ ˢ› ? ±ı Á‹Ω‰˘.
    ≠ë¿÷ν — ‹ÿ Á˙◊Ì ‰‘Îflı ¿ı‹ ? ·˘¤ ¬flÎ⁄ fiËŸ ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ‹Îfi ’˘÷ı … ÏËoÁ¿¤Î‰ »ı. ‹ÎfiÌ ‹ÎHÎÁ ⁄ÌΩfiÌ
    ÿÎÿÎlÌ — ÂıfiÎ ±Î‘Îflı ∂¤_ flèÎ_ »ı, ÷ı Ωı‰_ Ωı¥±ı fiı ? ‹ÿfiÎ  ÏËoÁÎ ¿flı »ı. ±ı ÷˘ Á΋˘ ¿o¥¿ ¿Î‹fiÌ …wÏfl›Î÷‰Î‚˘ ˢ›, ¿˘¥
±Î‘Îflı … ∂¤_ flèÎ_ »ı. ‹ÿ ! ±ı ±Î‘Îfl fiΠˢ› ÷˘ ¿˘¥ ∂¤_ flËı     V‰Î◊a ˢ›, ‹÷·⁄Ì Ë˘›, ±ı ÷˘ fi¤Î‰Ì ·ı. ’HÎ ⁄ÌΩfiı ÷˘ ‹ÎfiÌ
±ı‰_ fi◊Ì.                             ‹ÎHÎÁ ¿ı‰˘ ·Î√ı ? ˉı ‹ÎfifiÌ ±_ÿfl ø˘‘ ¤flΛı·˘ … »ı, Ï÷flV¿Îfl
    ≠ë¿÷ν — ÷˘ ‹ÿ ±ıÀ·ı Â_ ?                  ˢ› …. ‹Îfi ±ıÀ·ı Ï÷flV¿Îfl ! Ë_ ¿o¥¿ »\_, ¿ı Ï÷flV¿Îflı ·˘¿˘fiı. ‹Îfi
                                  ±ıÀ·ı … Ï÷flV¿Îfl. ±fiı ±Ï¤‹ÎfiÌ ÷˘ ⁄Ë Ï÷flV¿Îfl ¿flı.
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ◊ÌfiÎ ⁄E«Îfiı Â_ ¿Ëı »ı ?
                                     ‹ÎfiÌ …\ÿ˘, ±Ï¤‹ÎfiÌ …\ÿ˘. ±Ëo¿ÎflÌ …\ÿ˘, ÷_ÕÏ‹Ω∞ …\ÿ˘,
    ≠ë¿÷ν — ‹ÿÏfi›_.                      CÎı‹flÎ∞ …\ÿ˘ !
    ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±ı ….
                                           ‹ÎfifiÎ ’›Î˝›˘ ±fiı¿ !
    ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î ⁄‘Ì «ÌΩı, ÷ı “¿oÀˇ˘·”‹Î_ ±Î‰Ì ¿ı. ’HÎ
                                     ±Î ‹ÎfifiÎ ÂOÿ˘ ÷˘ ⁄‘Î ⁄Ë ’›Î˝›˘‹Î_ »ı, ±ıÀ·Î ⁄‘Î
·˘¤ “¿oÀˇ˘·”‹Î_ fiÎ ±Î‰Ì ¿ı fiı ?
                                  ’›Î˝›˘ »ı.
    ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ·˘¤fi˘ ¿flfiÎfl˘ “¿oÀˇ˘·”‹Î_ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ⁄‘_
                                     ≠ë¿÷ν — ÷_ÕÏ‹Ω∞, C΋_Õ, ±ı ⁄‘Î ¿Ëı‰Î› ?
“¿oÀˇ˘·”‹Î_ ±Î‰Ì √›_ fiı ! ‹ıÓ ¿o¥ ¿˘¥fiı ·˘¤fiı ¿Îœ‰Îfi_ ¿èÎ_ Ë÷_ ?
‹ıÓ ¿o¥ ·˘¤fiı ¿Îœ‰Îfi_ ¿èÎ_ »ı ? ·˘¤fiÎ ¿flfiÎflÎfiı ’¿Õu˘, fiı ËÕËÕÎÀ     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÷˘ ⁄‘Î Ω÷Ω÷fiÎ ÂOÿ˘ ±ı‰Î »ı. ·˘¿ ÷˘
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        263   264                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
√‰˝ ±fiı √Îfl‰÷Î, ±ı ⁄‘_ ’˘÷ÎfiÌ ¤ÎÊÎ◊Ì Á‹…ı fiı ? ±Ï¤‹Îfifiı         ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Î_ ±ıfiÎ_ ·ZÎHÎ !
√‰˝ ¿Ëı ±ı‰Î_ ·˘¿ »ı ±Î’HÎÎ_. ±Ëo¿Îfl ¿˘fiı ¿Ëı‰˘, ±Ï¤‹Îfi ¿˘fiı
                                    ±Ëo¿Îfl, ’»Ì ±ı ‹‹÷Î V‰w’fiÌ ÁÎ◊ı ◊›˘ ±ıÀ·ı ±Ï¤‹Îfi
¿Ëı‰_, ‹Îfi ¿˘fiı ¿Ëı‰_, √‰˝ ¿˘fiı ¿Ëı‰˘, ÷‹Î¬Ì‰Î‚˘ ¿˘fiı ¿Ëı‰˘ ?
                                 ∂¤_ ◊›_. ¿o¥ ’HÎ ‹‹÷Î, √‹ı ÷ı Ω÷fiÌ ! ±ıÀ·ı ¿˘¥ ’HÎ ≠¿ÎflfiÌ
   ≠ë¿÷ν — ¬‹Îfl̉΂˘ ¿˘fiı ¿Ëı‰˘ ?               ‹‹÷Î ÁÏË÷ »ı ±ı ±Ï¤‹Îfi ◊›_. F›Îflı ±Ëo¿Îfl ±ı¿·˘ ˢ›, ‹‹÷Î
                                 ‰√fl ˢ›, ÷˘ ±ı ±Ëo¿Îfl ¿Ëı‰Î›.
   ÿÎÿÎlÌ — ¬‹Îfl̉΂˘, ±ı ⁄‘Î_ Ω÷Ω÷fiÎ_ ±Ï¤‹Îfi »ı fiı !
’»Ì ¿›˘ ÂOÿ ? C΋_ÕÌ ! C΋_Õ ÷˘ ¿Â˘› ‹Î· fiΠˢ› fiı ¿ËıÂı, “±flı,     ≠ë¿÷ν — ’»Ì ÷_ÕÏ‹Ω∞ flèÎ_ fiı ? ±ıfiÌ “ÕıÏŒfiıÂfi” Â_
‰¿Ì·fiÎ ⁄Î’fiı ËflÎ‰Ì ’ÎÕ<_.” ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Á‹∞±ı ¿ı C΋_ÕÌ »ı ±ı.  ¿Ëı‰Î› ?
Ω÷Ω÷fiÎ_ ·˘¿ ⁄‘Î_, ‹Î· ⁄‘˘ Ω÷Ω÷fi˘ ! ’»Ì ‹E»flΛı·˘ ¿Ëı,          ÿÎÿÎlÌ — ÷_ÕÏ‹Ω… ! fiËŸ Á‹…HÎfi˘ ±Î_¿Õ˘, fiËŸ ·Z‹Ìfi˘
‰‚Ì ±Îfi΋Î_ CÎı‹flÎ∞ ⁄Ë »ı, ±ı‹ı› ¿Ëı. ÷ı ±Î ⁄‘΋Î_ “ÏÕŒflLÁ”    ±Î_¿Õ˘, ÷˘ › Ï‹Ω… ’Îfl ‰√flfi˘. ’ˆHΉÎfi_ fiÎ ‹‚÷_ ˢ› ÷˘ ›
»ı, ÷ıfiı ·¥fiı fi΋ …\ÿ_ …\ÿ_ ’ÎÕı·_. ‹E»fl΂˘ ÷˘ ◊˘Õ˘¿ ‹E»fl …ı‰˘  ’λ˘ Ï‹Ω… ! ±S›Î, ’ˆHΉÎfi_ fi◊Ì ‹‚÷_ ÷˘ › ÂÎfi˘ Ï‹Ω… ¿›Î˝
… ˢ›. «À¿˘ ‹Îflı ±ı, ÷˘ SËΛ ⁄‚ı.                 ¿flı »ı ÷ı ? ±ı ÷_ÕÏ‹Ω… ¿Ëı‰Î› fiı, ’»Ì.
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î ⁄‘Î_ ±Ï¤‹Îfi, C΋_Õ, ±ı ‹ÎHÎÁfiÌ ±‹¿        ’»Ì ÷‹Î¬Ì‰Î‚˘. ÷ı ±Î…◊Ì ’˘H΢ Á˘ ‰Ê˝ µ’fl ¿·ı¿Àfl˘,
™‹fl ’»Ì ±Î‰ı fiı ? ⁄΂¿‹Î_ ±ı‰_ ¿o¥ ⁄Ë_ ˢ÷_ fi◊Ì.         ’˘·ÌÁ˘, ÕÌ.±ıÁ.’Ì.±˘., ±ı ⁄‘ÎfiÌ ÷‹Î¬Ì Ë÷Ì, ΩHÎı ¤√‰Îfi ˢ›
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄΂¿‹Î_ Ï⁄·¿<·ı› fiΠˢ›. …ı‹ ⁄Ï© ‰‘ı, ÷ı‹ ±Î    ±ıÀ·Ì ÷‹Î¬Ì flά÷Î Ë÷Î. ±fiı ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ÂıÏÛα˘fiı ‹Îflı-{ÒÕı.
⁄‘_ ÷˘ŒÎfi ‰‘÷_ Ω›.                        ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ÂıÏÛα˘fiı ËoÀfl◊Ì ŒÀ¿Îflı. Ωı ÷‹Î¬Ì, ÷‹Î¬Ì !! Ë‹HÎÎ_
                                 ◊˘Õο … ‰¬÷ ’fl ‹ıÓ Ωı›ı·Ì ⁄‘Ì. ±‹Îfl˘ ‘_‘˘ ¿oÀˇÎ@Àfi˘ fiı, ±ıÀ·ı
  ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Î ÂOÿ˘fiÎ ’›Î˝› ⁄Ë ‹˘ÀÎ »ı. ’›Î˝› Á‹…‰˘       ⁄‘Î ±˘ÏŒÁfl˘ ’ÎÁı …‰Îfi_, ÷ı ÷‹Î¬Ì‰Î‚Î Ωı›ı·Î I›Î_. ±Î Àˇıfi‹Î_
⁄Ë ‹U¿ı· ‰V÷ »ı. ±ı ÷˘ “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’ÎÁı ΩHΉΠ‹‚ı.        ¿·ı@ÀflfiÎ Á΋ı ŒVÀÛ¿·ÎÁ‹Î_ ⁄ıÁΛ fiËŸ. ±Î‹ «˘A¬Î Ë÷Î. ÏÂV÷fiÌ
   ≠ë¿÷ν — ±ı ⁄‘Î_fiÎ …\ÿÎ …\ÿÎ Œ˘Õ ’ÎÕ˘ fiı !         ⁄ËÎfl fiÎ «Î·ı. ’HÎ I›Îflı ÷‹Î¬Ì ’Îfl ‰√flfiÌ Ë÷Ì. ¿ı‰Ì ÷‹Î¬Ì !
                                 ·˘¿˘fiı ËÕ‘Ò÷, ËÕ‘Ò÷ ¿flÌ ‹Ò¿ı. ±‹ÎflÎ_ ¿Î‹ ’fl ±ı„@{@›À̉
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ’ı·˘ ‹…^fl …÷˘ ˢ›, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “±S›Î,
                                 ±ı„L…Ïfi›fl ±Î‰ı fiı, ÷ı ‘‹‘‹ÎÀ ¿flÎ‰Ì ÿı ±fiı ‘Îflı ±ı‹ ¿flÌ fiάı.
Â_ ÷Îv_ fi΋ ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “··‰˘.” ˉı ±ı ’˘÷Îfiı ·S·¤Î¥ fi◊Ì
                                 ¿ÎflHÎ ¿ı ’Ήfl »ı fiı, ±ıfiÌ ’ÎÁı.
¿Ëı÷˘, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±ı ±Ëo¿ÎflÌ ±ı¿·˘ … »ı.
                                     ±‹ı Ωı›ı·Ì ±Î ÷‹Î¬Ì ⁄‘Ì. ÷ı ‹fiı ±I›Îflı ËÁ‰_ ±Î‰ı »ı,
   ±fiı ±Î’HÎı ¿˘¥¿fiı ’һ̱ı ¿ı, “Â_ fi΋ ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı ¿ı,   ±Î ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ¿·ı@Àfl˘fiı Ωı¥fiı. ’Ëı·Î_ Â_ ÷‹Î¬Ì flά÷Î Ë÷Î, ΩHÎı
“·S·¤Î¥.” ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î ‹ÎfiÌ Ëµ »ı ΩıÕı.       ¤√‰Îfi ±ÎT›Î ˢ› ±ı‰_. ±fiı ±I›Îflı ÷˘ ¿·ı@Àfl «M’· ’ËıflÌfiı
   ±fiı ⁄ÌΩı ¿˘¥¿ …÷˘ ˢ› ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “¿˘HÎ »˘     fiÌ¿Y›˘ ˢ› fiı ±ıfiÎ ’√ µ’fl ±Î’H΢ ⁄ÒÀ ’Õı ÷˘ “M·Ì{, M·Ì{”
÷‹ı ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “Ë_ ·S·¤Î¥ ‰¿Ì·. fiÎ ±˘‚A›˘ ‹fiı ?” ±ıÀ·ı   ¿flı. ’Ëı·Î_ ÷˘ ±Î‰_ ⁄L›_ ˢ› fiı, ÷˘ ËoÀfl◊Ì ŒÀ¿Îflı. ÷ı› VÀıÂfi µ’fl
±Ï¤‹ÎfiÌ Ëµ ¿Ëı‰Î›.                        fiı VÀıÂfi µ’fl … ŒÀ¿Îflı. F›Îflı ˉı ÷˘ “M·Ì{, M·Ì{” ¿flı. ±Î ‹Îfl
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                          265   266                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
¬Î¥ ¬Î¥fiı Ωı ’Î_ÁflÎ ◊›Î »ı ! ÷‹Î¬Ì ⁄‘_ ∂÷flÌ √›_ fiı ! √ÎÕÌ‹Î_     ±Î‰ı. ±ıfiı ⁄‘Î ±Î Ωfi‰fl …ı‰Î ·Î√ı. ‹ÎHÎÁ˘ › Ωfi‰fl …ı‰Î ·Î√ı.
‹˘À˘ ¿·ı@Àfl ˢ› ÷˘ › ¿Â_ ⁄˘·Î› fiËŸ fiı ! ±fiı √‰˝fifl ˢ› ÷˘       ⁄˘·˘ ˉı, ±ı CÎı‹flÎ∞ ! ±ı ¿¥ ¤ÎÊÎfi˘ ÂOÿ ·Î√ı »ı ÷‹fiı ?
› fiÎ ⁄˘·Î›. ’HÎ Ωı ‹Îfl ¬Î¥ ¬Î¥fiı ’Î_ÁflÎ ◊¥ √›Î ! ±fiı ˉı       ’Âa›fi ¤ÎÊÎfi˘ ÂOÿ »ı ?
÷˘ ¿ËıÂı, “ËÎ, «Î·Âı.” ⁄¥fiı› Â_ ¿ËıÂı ? “ËÎ, ËÎ, «Î·Âı, «Î·Âı.”
                                      ≠ë¿÷ν — ±Î ÷‚’ÿÌ, «fl˘÷Ïfl›Î ¤ÎÊÎfi˘ »ı.
’Ëı·Î_ ÷˘ fiˢ÷Î ⁄˘·÷Î “«Î·Âı” fiı ˉı ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, «fl˘÷flÌ ¤ÎÊÎ ! ¿ËıÂı, CÎı‹flÎ∞ ⁄Ë »ı. ±Î ’ÎÁı »ı
   ±Î ÷˘ ⁄‘_ Ωı ÀÎœ<_ À’ ◊¥ √›_ ! ±fiı ±I›Îflı ÷˘ ·˘¿ ‹˘ÀÎ
                                   fiËŸ ¿Â_ › fiı CÎı‹flÎ∞ ⁄Ë »ı. ±fiı CÎı‹flÎ∞ ÂOÿı› ±Î’HÎÎ √…flÎ÷Ì‹Î_
‹ÎHÎÁ˘fiÌ›ı ÀÌ¿Î ¿flı ÷˘ › ¿Â_ fiËŸ. Ωı ÀΜΠÀ’ ◊¥ √›Î fiı !
                                   »ı fiı ! ˉı ±Î ÂOÿ @›Î_◊Ì µI’Lfi ◊›˘, ±ıfi_ “wÀ ¿Î˜{”, Ë_ ¬˘‚_ ’HÎ
’Î_ÁflÎ ◊¥ √›Î ¿ı fi◊Ì ◊¥ √›Î ?! ’Î_ÁflÎ ◊›Î »ı fiı ’λΠ⁄ÌΩ
                                   ÷ı …Õ÷_ … fi◊Ì ¿Â_ ! ±Ï¤‹Îfifi_ ±ı ⁄‘Îfi_ “wÀ ¿Î˜{” …Õı »ı.
‹Îfl ¬Î¥ ¬Î¥fiı Ë…\ ’Î_ÁflÎ ◊Âı.
   ≠ë¿÷ν — ’»Ì ±Î√‚, CÎı‹flÎ∞ ¿ı‰˘ ˢ› ?                 ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ÂOÿ˘ …ıÀ·Î ÿı¬Î› »ı ±ıÀ·Î ÁÎÿÎ fi◊Ì Ë˘÷Î,
                                   ±_ÿfl ⁄Ë flËV› ˢ› »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı CÎı‹flÎ∞ ÂOÿfi˘ ¢ ±◊˝ ◊Λ ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, fi›Î˝ ±◊˝fiÎ … ¤flı·Î »ı ±Î ÂOÿ˘ ⁄‘Î. ±ı
   ≠ë¿÷ν — CÎı‹flÎ∞ ±ıÀ·ı C΋_Õ ?                 µ’flfi˘ ±◊˝ ¿fl‰Îfi˘ fiËŸ. ±ıfi˘ ’fl‹Î◊˝ ‹ËŸ flè΢ »ı ±_ÿfl. ’HÎ ÷ı
   ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ. ±ı C΋_Õı› …\ÿ˘ »ı, CÎı‹flÎ∞›ı …\ÿ˘ »ı. ±Î ·˘¿˘  ¿ıÀ·Î› ’Õ Ω› I›Îflı ’fl‹Î◊˝ ≠ÎM÷ ◊Λ.
÷˘ ⁄Ë ’οÎ_ ·˘¿ »ı. ±ÎÀ·ı Á‘Ì C΋_Õ ±fiı ±Î◊Ì ‰‘Îflı ¿flı ÷˘          ≠ë¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_, “±Ëo¿Îfl ⁄Ë … Ë÷˘.” ÷˘ ±ıfiÎ◊Ì ±Î
CÎı‹flÎ∞. ≠‹ÎH΋Î_ ŒıflŒÎfl ◊›˘ ˢ› ÷˘ ÷fl÷ …\ÿ_ ’ÎÕÌ fiάı. ±Î ÷˘     ±Ëo¿ÎflfiÎ_ ⁄‘Î_ “ŒıÏ{{” ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰Ì √›Î_ fiı ?
⁄Ë ’οÎ_ ·˘¿ »ı.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄‘Ì ⁄Î…\fi˘ ±fi¤‰ ! ±ıfiÎ_ “’flV’ı„@À‰ T›Ò”
   CÎı‹flÎ∞ ±ıÀ·ı ±ËŸ◊Ì »ıÀı hÎHÎ ‹Î¥· …‰Î› ±ı‰_ fiΠˢ›       ˵ Ωı›ı·Î. “’flV’ı„@À‰” ±Ëo¿Îfl ¿ı‰˘ ÿı¬Î›, ÷ı ±Î‹ ¬⁄fl ’Õı.
ÂflÌfl, ±fiı ’λ˘ ¿ËıÂı “±Î¬Ì ÿÏfi›Î ŒflÌ ±Î‰_.” ·˘¿˘ CÎı‹flÎ∞
flάÌfiı Œ›Î˝ ¿flı ±‹◊_. “‹√…‹Î_ CÎı‹flÎ∞ flάÌfiı Œ›Î˝ ¿flı ±ıÀ·_ …        ≠ë¿÷ν — ±ı ¿ı‰˘ ÿı¬Î› ?
»ı.” ¿Ëı »ı fiı ? ÷ı ±ı CÎı‹flÎ∞ flάı. ’»Ì ±Î’HÎÎ_ ·˘¿ı› ¿ËÌ ±Î’ı,      ÿÎÿÎlÌ — ±flı, ±˘‚¬_fiı, ’HÎ ! “¡LÀ ±ı·Ì‰ıÂfi,” “⁄ı¿
±Î⁄w ¿ÎœÌ fiάı ¿ı “‰√fl ¿Î‹fi˘ CÎı‹flÎ∞ flάı »ı, …\±˘ ÷˘ ¬flÎ !”     ±ı·Ì‰ıÂfi” “’flV’ı„@À‰ T›Ò”, ⁄‘Ì flÌ÷ı ±˘‚¬_. “ÿÎÿΔ “⁄ı¿
·˘¿ ÷˘ ¿o¥ »˘Õı ¿ı ?! C΋_Õ flάı ÷˘ »˘Õı fiËŸ, CÎı‹flÎ∞ flάı ÷˘     ±ı·Ì‰ıÂfi”‹Î_ ¿ı‰Î ÿı¬Î›, ÷ı ¬⁄fl ’Õı ‹fiı. “¡LÀ ±ı·Ì‰ıÂfi”fiÌ ¬⁄fl
»˘Õı fiËŸ. ⁄‘_ …ı …ı ¿o¥ flάı ÷ıfiı »˘Õı fiËŸ, ¿ËÌ ±Î’ı. ¿ËıÂı, “C΋_Õ
                                   ’Õı, “’flV’ı¿À̉”fiÌ ¬⁄fl ’Õı. fiοfiı ⁄‘_ ¿ı‰_ ÿı¬Î›, ÷ı ⁄‘Ì ¬⁄fl ’Õı.
flάı »ı ±Î.” “±Ï¤‹Îfi ¿flı »ı, ‹ÎfiÌ »ı.” ⁄‘_ ¿ËÌ ±Î’ı ·˘¿ ÷˘.
                                      ≠ë¿÷ν — fiο ÷˘ ÿıËfi_ ◊›_. ’HÎ ±Ëo¿ÎflfiÎ_ “ŒıÏ{{” ¿ı‰Î
   CÎı‹flÎ∞ ±ıÀ·ı Â_ ? “»ÌÀ, »ÌÀ, »ÌÀ. ÷_ Ω CÎıfl, »ÌÀ, »ÌÀ.”
                                   ÿı¬Î› ?
⁄‘Îfiı “»ÌÀ »ÌÀ” ¿›Î˝ ¿flı. ±flı, ’Î_Áfl˘ flËı fiı ! ‹fiı ⁄ıÁ‰Î ÷˘ ÿı.
’HÎ I›Îflı ¿Ëı, “»ÌÀ »ÌÀ.” ±ıÀ·ı ±ıfiı ⁄ÌΩ ·˘¿˘ ÏËÁÎ⁄‹Î_ … fiÎ         ÿÎÿÎlÌ — ±Ëo¿Îflfi_ › ’»Ì ÿı¬Î› fiı ! ±Î ÿıËfi_ ’Ëı·_ ÿı¬Î›,
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         267   268                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
÷˘ ’ı·˘ ±Ëo¿Îfl ÿı¬Î› ’»Ì. ±Ëo¿Îfl ÷˘ ±˘√‚ı. ’HÎ ±Î ÿıË ≠‹ÎHÎı    ‹fiW›˘fiı ⁄Ë ±À¿HΠˢ›.
ÁÎfiw’ ˢ›, ±ı …\ÿ_ fi◊Ì Ë˘÷_.
                                     ±fiı ±Ëo¿Îfl ÷˘ ∂¤Ì ¿flı·Ì «Ì… fi◊Ì. ±ı ÷˘ √˛ËÎ¥ √›ı·˘
   ≠ë¿÷ν — ÁÎfiw’ ±ıÀ·ı ?                    »ı. ’˘÷ı … ’¿ÕÎ¥ √›˘ »ı, Á_Ωı√˘fiÎ ±Î‘Îflı ! ÷ı ±ı ±Ëo¿Îfl ÷˘
                                  »^ÀÌ Ω›. ±Ëo¿Îfl ÷˘ “fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ” … »ı ¬Î·Ì, ⁄Ì…\_ ¿Â_ fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — fiο À>_¿<_ ÷˘ ±Ëo¿Îfl À>_¿˘. fiο ·Î_⁄ ÷˘ ±Ëo¿Îfl
                                  F›Îflı “Ë‹” ÷˘, ±ı ‰Î÷ … …\ÿÌ. ±ı “Ë‹” ‹ıÓ Ωı›ı·Î ⁄‘Î. “Ë‹,
·Î_⁄˘. ±ıÀ·ı ±Î ÂflÌflfi_ ˢ› fiı, ±ı ±Ëo¿Îflfi_ ’HÎ ±ı‰_ … ˢ›.
                                  Ë‹” √Î √Î ¿›Î˝ ¿flı, Ë_ Á‹∞ √›˘ ¿ı ÷‹Îv_ Â_ ◊Âı ÷ı ? “flÌ{‰ı˝Âfi”
          “Ë‹” fiÕı ‹˘ZÎı …÷Î_ !              @›Î_ ‹‚Âı, ±ı ±‹ı ÷fl÷ ΩHÎÌ … …¥±ı fiı ! ±ı “Ë‹”fi_ √ÎÕÌ‹Î_
                                  @›Î_ “flÌ{‰ı˝Âfi” ‹‚Âı, ±ı fiÎ Á‹∞±ı ±‹ı ?
   ≠ë¿÷ν — ±Î “≥√˘” ±fiı “±Ëo¿Îfl” ‰E«ı Â_ ¤ıÿ ?
                                     ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î “Ë‹” »ı, ±ıfiı √Îœ ±Ëo¿Îfl ¿Ëı‰Î› ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ı¿ … ‰V÷ »ı.
                                     ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, “Ë‹” ±ı ±Ëo¿Îflfiı ±Õı fiËŸ. fiı ±Ëo¿Îfl …÷˘
   ≠ë¿÷ν — ±Î, “Ë‹” ¿Ëı »ı, ÷ı ’HÎ ±Ëo¿Îfl … ¿Ëı‰Î› fiı ?     flËı, ’HÎ “Ë‹” fiÎ Ω›.
   ÿÎÿÎlÌ — “Ë‹” …\ÿ_ »ı fiı ±Ëo¿Îfl ‰V÷ …\ÿÌ »ı.            “Ë‹” ÷˘ ‘Îflı ±ı ¿flı. ±Î ’˘Ï·Á‰Î‚Îfiı Ï⁄«ÎflÎ_fiı ±ı‰˘ “Ë‹”
    ±ı‰_ »ı fiı, ·˘¿˘±ı ÷˘ ‹A› √H›_ ¿ı ‹˘ZÎı …÷Î_ ⁄ˆflÌ-»˘¿flÎ_ …  fiΠˢ›. ˉı ±Ëo¿Îfl ÷˘, ±ıfiı Á‹Ω‰Ì±ı-’ÀΉ̱ı, ÷˘ fiÌ¿‚Ì Ω›.
fiÕı »ı. ±S›Î, ±Î ±ı¿·_ … ¿o¥ fiÕı »ı ? ⁄Ì∞ ⁄‘Ì ¿ıÀ·Ì›ı «ÌΩı     ’HÎ “Ë‹” ÷˘ ⁄Ë …\ÿÌ ‰V÷ »ı. ±Î Á_ÁÎfḻ˘‹Î_ …ı “Ë‹” ◊›ı·˘
fiÕı »ı. ±Î ⁄ˆflÌ-»˘¿flÎ_ Ï⁄«ÎflÎ_ Â_ fiÕ÷Î ËÂı ? ±ı‹fiÌ ’◊ÎflÌ‹Î_ ±ı   fiı, ±ı ÷˘ ‹Îfl ¬Î¥fiı ’»Ì fiÌ¿‚Ì Ω›.
ÁÒ¥ Ω›, ±ı‹Î_ ±Î’HÎfiı Â_ fiÕu_ ? ±Î’HÎÎ ’ıÀ‹Î_ ’ıÁÌfiı ¿˘¥ ÁÒ¥       ≠ë¿÷ν — ±ı “Ë‹” …ı »ı, ÷ı ±K›ÎÁfiı ‹‚÷_ ¬v_ ?
Ω› »ı ? ±Î’HÎÎ ’ıÀ‹Î_ ’ıÁÌfiı ÁÒ¥ …÷_ ˢ›, ÷˘ fiÕu_ ¿Ëı‰Î›. ÁË
ÁËfiÌ ’◊ÎflÌ‹Î_ ÁÒ¥ Ω›, ±ı‹Î_ ±Î’b_ Â_ √›_ ?!                ÿÎÿÎlÌ — ±K›ÎÁ ? fiËŸ. ±K›ÎÁ ÷˘, ±Î ⁄‘˘ ±K›ÎÁ …
                                  ¿Ëı‰Î› »ı ±fiı “Ë‹” ÷˘ ‰‚Ì ±K›ÎÁfiı › «œÌ ⁄ıÁı ±ı‰_. ÿıËfi˘
   I›Î_ ’ı·_ ÷˘ ±Î’HÎÎ ’ıÀ‹Î_ ’ıÁÌfiı fiÕı »ı, ¿ı “Ë‹, Ë‹, Ë‹¿<  ±K›ÎÁ ±ı …\ÿÌ ‰V÷ »ı. ’HÎ “Ë‹”fiÎ ±K›ÎÁfiı ÷˘ ’Ë˘Ó«Ì fiÎ
¿ˆÁÎ ?!” ±Î “Ë‹” fiÎ Ω›, F›Î_ …¢ I›Î_ “Ë‹” ΩıÕı ˢ› …. Ωı›ı·˘    ‰‚Λ. ÿıË ÷˘ Ï⁄«Îfl˘ ¤˘‚˘ »ı. ±Î ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ı › ¤˘‚Î
÷‹ı “Ë‹” ? ’HÎ ±ı ÿı¬Î› fiËŸ. »÷Î_ ·ZÎHÎ µ’fl◊Ì ‹Î·‹ ’Õı ¿ı      »ı. ’HÎ ±Î “Ë‹” …ı‰Ì ÷˘ ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ «Ì… fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ¿Â_
±Î “Ë‹” ±ÎT›_, ±Î_¬‹Î_ ÿı¬Î›.                    … fiΠˢ› I›Îflı ±ıfi˘ …L‹ ◊Λ, V‰›_ Ω÷ ! Ë‹ !
    ±Î ⁄Ì…\ ⁄‘_ › »^À›_ fiı “Ë‹” flèÎ_, ÷ı “Ë‹” ÷˘ ⁄Ë ¬˘À<_.
                                     “Ë‹”‰Î‚ÎfiÌ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› ±‹fiı ! ±ıfi˘ ±‰Î…
±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ⁄ı ⁄ˆflÌfiı ’ˆHÎÌfiı Œfl÷˘ ˢ÷ ÷˘ ÁÎfl˘, ÷ı “Ë‹” …÷_ flËı÷.
                                  ¬¬ÕÎÀ‰Î‚˘ ˢ›. ¬¬ÕÎÀ, ¿·ÿÎfl wÏ’›˘ ¬¬Õı fiı, ±ı‰˘ ¬¬Õı !
√΂˘ ¬Î› ±ıÀ·ı “Ë‹” …÷_ … flËı fiı ! ±fiı ±Î ±ı¿·˘ ÁÎ_œ …ı‰˘,
                                  ÷‹ı Ωı›ı·Î ¿ı !
±ıfiı ¿˘HÎ √΂˘ ÿı ?! ⁄ˆflÌ fiËŸ, ¿Âο ¿˘¥fiÎ ·Î√‹Î_ ±Î‰ı fiËŸ,
’»Ì “Ë‹” ‰‘Ì Ω›. ±fiı ±À¿HÎ ÷˘ ’Îfl ‰√flfiÌ Ë˘› ⁄‘Ì.             ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎÌ ±Î…\⁄Î…\◊Ì ¿˘¥ Ãı¿ÎHÎı ±ı “Ë‹”‰Î‚ÎfiÌ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                          269   270                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
¬⁄fl ’Õı ¿ı “Ë‹, Ë_ ¿o¥¿ »\_.”                     ÷ı ÂÎ ±Î‘Îflı ∞‰‰_ ? ±ı “Ë‹” ¿ı “Ë‹ÎflÎ ÿÎÿÎ ±ˆÁÎ ◊Î fiı ±ˆÁı
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı “Ë_ ¿o¥¿ »\_” ±ı …\ÿ_ »ı. ±ı‰_ »ı fiı, ±Î ⁄‘Î_
                                   ◊ı.” «ÎS›_ “Ë‹” ’»Ì.
“Ë_ ¿o¥¿ »\_”‰Î‚Î …ı »ı, ±ı Á_ÁÎflÌ ÷‹fiı Ωı‰Î ‹‚ı. Á_ÁÎflÌ »ı, ±ıfi_      F›Îflı ¿o¥ ¿˘¥ «Ì… fiΠˢ›, I›Îflı “Ë‹”fi˘ …L‹ ◊Λ ! fiı
÷˘ F›Îflı I›Îflı “Ë‹” ∂÷flÌ Ω›. ±Î‹fiı ÷˘ ‹Îfl ¬Î› fiı, ÷˘ “Ë‹”       ±Ëo¿Îfl ÷˘ ¿¥ ’Ïfl„V◊Ï÷‹Î_ ∂¤_ ◊›_, ÷ı ’Ïfl„V◊Ï÷ ›ı ˢ›. ˉı
∂÷flÌ Ω›. F›Îflı ’ı·Î ·˘¿˘fiı ÷˘ “Ë‹” µ÷ÎflfiÎfl ¿˘HÎ ? ÷ı “Ë‹”fiı      ±Ëo¿Îfl ÷˘ @›Îflı ±˘»˘ ◊Λ ? ¿˘”¿ ⁄ËÎfl‰ÏÀ›˘ flV÷΋Î_ ¿’ÕÎ_
’»Ì Á˘Ë‹˚‹Î_ ·¥ Ω›.                          ¿ÎœÌfiı ÁÎfl˘ ¿flÌfiı ‹Îfl ‹Îfl ¿flı ÷ı ±Ëo¿Îfl ⁄‘˘ ±˘»˘ ◊¥ Ω›.
   ≠ë¿÷ν — “Ë‹” ∂¤_ ◊‰Î ‹ÎÀı ±ıfiÌ ’ÎÁı ¿o¥¿ ˢ› ? ¿o¥          ≠ë¿÷ν — ±ı ’ı·Î ±iÎÎfiÌ ‹ÎÀı ‰Î÷ »ı ?
Á΋Îfi ˢ› ¿Â˘ ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±iÎÎfiÌfiÌ ‰Î÷ ! iÎÎfi‹Î_ ÷˘ ±Ëo¿Îfl ˢ› …
   ÿÎÿÎlÌ — ¿Â˘ Á΋Îfi, ¿˘¥ «Ì… fiΠˢ› I›Îflı “Ë‹” ∂¤_        fiËŸ fiı ! ±Ëo¿Îfl‰Î‚Îfiı ±ı ±Ëo¿Îfl CÎÀı fiËŸ. ±Ëo¿Îfl ‰‘ı ±ı‰Î_ …
◊Λ. ¿ÎflHÎ ¿ı ∞‰‰_ ÂÎ ±Î‘Îflı ? ±ıÀ·ı “Ë‹”..... ! ’Ëı·Î_        ⁄‘Î_ ÁΑfi˘ ‹‚Ì ±Î‰ı. ’HÎ CÎÀ‰ÎfiÎ_ ÁΑfi‹Î_ ±Î‰Î_ ¿˘¥
‰V÷±˘fiÎ ±Î‘Îflı ∞‰÷˘ Ë÷˘. ÷ı ˉı ±Î “Ë‹”fiÎ ±Î‘Îflı ∞‰ı ¿ı        ⁄ËÎfl‰ÏÀ›Î ‹‚ı fiı ÁÎfl˘ ¿flÌfiı ‹Îflı fiı, ÷˘ ±Ëo¿Îfl ∂÷flÌ Ω›.
“Ë‹, Ë‹.” fiı ¬Î‰Î-’̉Îfi_ ÷˘ ±ı¿·˘ ˢ› ÷˘› ‹‚Ì ±Î‰ı. ’Ò‰˝fiÌ      ±√fl ÷˘ ÿÁ ·Î¬ wÏ’›ÎfiÌ Ï‹·¿÷ ˢ› ±fiı ’_ÿfl ·Î¬fiÌ ¬˘À
’H›ˆ ÷˘ ˢ› fiı ? ¬Î‰Î-’̉Îfi_ ⁄‘_ ‹‚Ì ±Î‰ı, fiı ’»Ì “Ë‹” ÷˘       √¥ ÷˘ ±Ëo¿Îfl ∂÷flÌ Ω› !
‰‘÷_ … Ω›. “¿ˆÁÎ Ë‹¿<_, Ë‹¿<_ Á⁄ ¿<» Ï‹·÷Πˈ, ¿˘¥ «Ì… Ï‹·÷Ì
fiËŸ ±ˆÁÎ fiËŸ !” ±S›Î Ï‹·ı, ’HÎ ±ı @›Î_◊Ì ‹‚Ì, ±ı ÷fiı Â_ ¬⁄fl         ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı ⁄ÌΩ ¬ÒHÎ΋Î_ ’ıÁıfiı, ’λ˘ ?
’Õı ?! ’HÎ ’»Ì “Ë‹” ‹˘À<_ ◊¥ Ω›. ±ı ¿˘HÎ ¿ÎœÌ ±Î’ı ?!            ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±˘»˘ ◊¥ Ω›, ‰‘ı fiËŸ. ±Ëo¿Îfl fiı ‹‹÷Î ±ı
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ “Ë‹” ¿ı‹ ¿flÌfiı Ω› ?                 ÷˘ ÁË… ≠ÎM÷ ◊›ı·Ì ‰V÷ »ı, ±ı ∂¤Ì ¿flı·Ì ‰V÷ Lˢ›. ±fiı “Ë‹”
                                   ÷˘ ∂¤Ì ¿flı·Ì ‰V÷ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — “Ë‹” ÷˘ …÷_ ËÂı ‰‚Ì ? “Ë‹” ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ ‹ı‚ı ∂¤_
¿flı·_, …÷_ ËÂı ? ±Ëo¿Îfl Ω›, ’HÎ “Ë‹” fiÎ Ω›. ±Ëo¿Îfl ±ıÀ·ı            ±Ëo¿Îfl, ‹Îfi, ±Ï¤‹Îfi.... ±ı¿ fi◊Ì !
F›Î_ ’˘÷ı fi◊Ì I›Î_ ’˘÷Î’HÎÎfi˘ ±Îfl˘’ ¿fl‰˘, ±ıfi_ fi΋ ±Ëo¿Îfl. ±ı
±Ëo¿Îfl Ω›. ’˘÷ı ¿fl÷˘ fi◊Ì ±fiı “Ë_ ¿v_ »\_” ¿Ëı »ı, ±ıfi_ fi΋ …        ≠ë¿÷ν — ±Ëo¿Îfl, ‹Îfi fiı ±Ï¤‹Îfi, ±ı‹Î_ Œıfl ¢ ?
±Ëo¿Îfl. ⁄οÌ, “Ë‹” ÷˘ ±ıHÎı ’˘÷ı ⁄E«_ ∂¤_ ¿flı·_, ÷ı …÷_ ËÂı !?       ÿÎÿÎlÌ — ±Ëo¿Îflfi_ ωVI≤÷ V‰w’ ±ı ‹Îfi ¿Ëı‰Î› ±fiı ‹‹÷Î
“Ë‹, Ë‹” «Î·÷_ … ˢ›.                         ÁÏË÷±ı ±Ï¤‹Îfi ¿Ëı‰Î›. ¿o¥ ’HÎ Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ‹‹÷Î ±ıÀ·ı, “±Î
   ≠ë¿÷ν — ±ı “Ë‹” fiÌ¿‚Ì Ω› ? ±ıfi˘ ¿o¥¿ı› µ’Λ ¬fl˘ ?       ‹ÎflÌ ‹˘Àfl” ¿ËıÂı, ±ı ÿı¬ÎÕ‰ÎfiÌ ’λ‚ Â_ ˢ› »ı ? ±Ï¤‹Îfi.
                                   ±ıfiÎ_ »˘¿flÎ_ √˘flÎ_ Áfl¬Î_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎfiı ÿı¬ÎÕı, “…\±˘, ‹ÎflÎ_ ±Î
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ µ’Λ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ±‘˘√Ï÷‹Î_ …¥ ±fiı I›Î_
                                   «Îflı‰ »˘¿flÎ_ ÿı¬ÎÕ<_.” ÷ı ’λ\_ ‹‹÷Î fiı ±Ï¤‹Îfi ! ±ıÀ·ı F›Î_
‹Îfl ¬Î ¬Î ¿flı, I›Î_ “Ë‹” ¿«flΛ.                    ±Ï¤‹Îfi ˢ›, I›Î_ ±Î‰_ ⁄‘_ ±Î’HÎfiı ÿı¬ÎÕ ÿı¬ÎÕ ¿›Î˝ ¿flı. ±fiı
   “Ë‹” @›Îflı eÀı »ı ? F›Îflı ±ıfiÌ ’ÎÁı ⁄‘Ì Ï‹·¿÷ ¬ÒÀı I›Îflı.    ‹Îfi ±ıÀ·ı ±Ëo¿Îflfi_ ωVI≤÷ V‰w’, ⁄ˉ«fi ◊›ı·_.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        271   272                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
   ≠ë¿÷ν — ±ı ’»Ì ‹Îfi‹Î_◊Ì … ±Ï¤‹Îfi …L‹÷_ ËÂı fiı ?       ‹Îfi ¿Ëı‰Î›.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±Ï¤‹Îfi @›Îflı …L‹ı ? ‹‹÷Πˢ› ÷˘            ≠ë¿÷ν — ±Ëo¿ÎflÌ ±fiı ‹ÎfiÌ, ±ı ⁄ı ‰E«ıfi˘ Œıfl Â_ ?
±Ï¤‹Îfi …L‹ı.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±Ëo¿ÎflÌfiı ±’‹Îfifi˘ ¤˘ fiÎ ·Î√ı. ‹ÎfiÌfiı
   ±Ëo¿Îfl …\ÿÌ ÿÂÎ »ı ±fiı ±Ï¤‹Îfi …\ÿÌ ÿÂÎ »ı. ±Î ±Î’HÎÎ     ±’‹Îfifi˘ ¤˘ ˢ›. …ı ‹ÎfiÌ Ë˘›, ÷ıfiı ±’‹Îfifi˘ ¤˘ ·ÎB›Î ¿flı.
·˘¿˘fiı ¿Â_ ¤Îfi ÷˘ »ı … fiËŸ, ¬flı¬v_ ¤Îfi fi◊Ì. Ã˘¿ÎÃ˘¿ ¿flı !     F›Îflı ±Ëo¿ÎflÌfiı ±’‹Îfifi˘ ¤˘ fiÎ ·Î√ı. ‹Îfi ˢ› ÷˘ ±’‹Îfi
‹fi‹Î_ …ı ±Î‰ı ÷ı ¿Ëı ¿ı “±Î ±Ï¤‹ÎfiÌ ‹ÎHÎÁ »ı, ±Î ±Ëo¿ÎflÌ      ·Î√ı fiı ! ‹Îfi … fiΠˢ› I›Î_ ?
‹ÎHÎÁ »ı.” ÷ı ±Î ±Ëo¿ÎflÌ ÷˘ ÿflı¿ ‹fiW›˘ »ı. ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ±Ëo¿ÎflÌ
                                     ≠ë¿÷ν — ’HÎ F›Îflı ±Ëo¿Îflfi_ ¬_Õfi ◊Λ I›Îflı ±ıfiı ±’‹Îfi
fiΠˢ› ±ı‰_ fiËŸ. “iÎÎfiÌ” ±ı¿·Î … ±Ëo¿ÎflÌ fiËŸ ±fiı “iÎÎfiÌ”fiÎ
                                  ·Î√ı fiı ?
“Œ˘·˘±Á˝” ’HÎ ±Ëo¿ÎflÌ fiËŸ. ⁄οÌ, ⁄ÌΩ ⁄‘Λ ±Ëo¿ÎflÌ.
                                     ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı ÷˘ ±Ëo¿Îfl ¤Bfi ¿›˘˝ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ±Î ‹ÎfiÌ
    ±Ëo¿Îfl ±ıÀ·ı Â_ ? …ı ’˘÷ı fi◊Ì, ÷ıfi˘ ±Îfl˘’ ¿fl‰˘. ’˘÷ı »ı
                                  ˢ› ÷˘ … ±’‹Îfi ·Î√ı.
±ı ΩHÎı fiËŸ ±fiı fi◊Ì ÷ıfi˘ ±Îfl˘’ ¿fl‰˘, ±ıfi_ fi΋ ±Ëo¿Îfl. ±ı
¿˘fiı ¿˘fiı ˢ› ? ±ı ’ÿ ¿˘fiı ¿˘fiı ·Î√ ◊Λ ? ⁄‘Îfiı ·Î√ ◊Λ.         F›Îflı ±Ï¤‹Îfi ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁı ÁΑfi ˢ›, ÷ı
⁄‘Î ±Ëo¿ÎflÌ ¿Ëı‰Î›. ±Ëo¿Îfl ±ıÀ·ı ‰V÷fiÎ ±Î‘Îflı fiËŸ. ±ıfiÌ      ·˘¿˘fiı ¿ËÌ ⁄÷Ήı. ±ıfiı ±Ï¤‹Îfi ¿Ëı‰Î›. ±ı ÷˘ ÿflı¿ ‹ÎHÎÁ ¿ËÌ
‹ÎL›÷΋Î_ Â_ ‰÷ı˝ »ı ? “…ı fi◊Ì ±ı‰˘.” “Ë_” “«_ÿ¤Î¥” fi◊Ì ’HÎ ‹Îfiı  ⁄÷Ήı. ÿflı¿ ‹ÎHÎÁ ’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁı ˢ›, ÷ı ¿ËÌ ⁄÷ÎT›Î ‰√fl flËı
»ı ¿ı “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_” ±ı … ±Ëo¿Îfl ! ±ıÀ·ı “’˘÷ı” Ωı “©ÎI‹Î »ı”  fiËŸ. ±ıÀ·ı ±Ï¤‹Îfi @›Îflı ¿Ëı‰Î› ? ¿ı ±Ëo¿Îfl ÷˘ »ı …, ’HÎ ÿ¿Îfiı
÷˘ ±Ëo¿Îfl fi◊Ì. ±fiı “«_ÿ¤Î¥ »˘” ÷˘ ±Ëo¿Îfl »ı. ’»Ì, ±Î        …¥±ı I›Îflı flV÷΋Î_ …÷Î_ …÷Î_ ±ı ¤Î¥ ±Î’HÎfiı ¿ËıÂı ¿ı, “∂¤Î
“⁄Î¥fi˘ Ë_ ‘HÎÌ ◊Ι” ±ı ⁄ÌΩı ±Ëo¿Îfl. ±Î ‹˘ÀÎ ‘HÎÌ ±ÎT›Î ! ‰Ë    flˢ.” “¤¥, Â_ »ı ÷ı ∂¤Î flˢ ? µ÷Ή‚ »ı fiı !” I›Îflı ±ı ¿ËıÂı,
ÀˆÕ¿Î‰÷Ì Ë˘› fiı ’λ˘ ‘HÎÌ ◊¥fiı ⁄ıÁı. ‰Ë ÀˆÕ¿Î‰ı ÷˘ › ±ıfiı ‘HÎÌ   “±Î ±‹Îv_ ‹¿Îfi. ±Î «Îfl Ï⁄„SÕo√, ±Î ⁄ı ±fiı ’ı·Î ⁄ı ±‹ÎflÎ_.”
¿Ëı‰Î› ?! ’»Ì, “»˘¿flÎfi˘ Ë_ ⁄Î’ ◊™” ±ı hÎÌΩı ±Ëo¿Îfl. ⁄‘Î ¿ıÀ·Î   ±ı ⁄‘_ ±Ï¤‹Îfi ¿Ëı‰Î›. “¤¥, ±I›Îflı ‹Îflı …‰Îfi_ »ı, ÷_ Â_ ¿fl‰Î
±Ëo¿ÎflfiÎ ≠¿Îfl ? ’»Ì ±ı CÎflfi_ ±Ï¤‹Îfi ¿ı ±ı‰_ ¿Â_ fiÎ flά÷Î      ‰Î÷˘ ¿flı »ı ? ÷_ ÷ÎflÌ ‹ı‚ı ‹Î◊ÎŒ˘Õ Â_ ¿fl‰Î ¿flı »ı ?” ’HÎ ±ı ±ıfi_
ˢ› ÷˘ › ·˘¿ ¿ËıÂı ¿ı ±Î ±Ëo¿Îfl »ı ±ı‹fi˘.             ±Ï¤‹Îfi ⁄÷ÎÕı »ı. ±Î’HÎı ’һ̱ı fiËŸ ÷˘› ÿı¬ÎÕı ¿ı ¿ı‰˘ ÁflÁ »ı !
                                  ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ±ıfiı ±Ï¤‹Îfi »ı. ’һ̱ı ±fiı …‰Î⁄ ±Î’ı ±ı …\ÿ_
   ±Ëo¿Îfl, ±ıfi˘ ¿o¥ √fi˘ fi◊Ì. ±Ëo¿Îfl ±ıÀ·ı ÷˘ F›Î_ ’˘÷ı fi◊Ì
                                  »ı. ±fiı ’Ò»›Î ‰√fl …‰Î⁄ ±Î’ı ±ı ±Ï¤‹Îfi ! ±ıfiÎ ‹fi‹Î_
I›Î_ ±Îfl˘’ ¿flı »ı. ±ıÀ·˘ … √fi˘ »ı. ⁄ÌΩı ¿˘¥ ±Ëo¿Îflfi˘ √fi˘ fi◊Ì.
                                  √·Ì’«Ì ◊›Î ¿flı ¿ı “@›Îflı ¿ËÌ ÿ™”, ±ı ±Ï¤‹Îfi.
   ˉı ‹Îfi ±ıÀ·ı Â_ ? ¿ı ±ËŸ ±Î√‚ “ŒVÀÛ ¿·ÎÁ” ¿’ÕÎ_ ’ËıflÌ
                                     ≠ë¿÷ν — ÷ı ±Ï¤‹Îfifiı ·Ì‘ı “±Î’b_ ‰‘Îflı ¨«_ fiı ’ı·Îfi_
±fiı hÎHÎ ËΩflfi_ CÎÏ՛΂ CÎηÌfiı, ±ÎÀ·Ì …flÎ ⁄Î_› ¨«Ì flάı ±Î‹,
                                  fiÌ«_” ±ı‹ ⁄˘·ı fiı ?
·˘¿˘fiı ÿı¬Î› ±ıÀ·ı. ’»Ì ¿˘¥ ¿ËıÂı, “¿ı‹ »˘ Âıà ?” ÷ı ±Î ‹Îfi
ÿı¬Î› ±Î’HÎfiı ¬S·_. ¿ÎflHÎ ¿ı “≥√˘ ‰Ì◊ flÌ« ‹ÀıÏfl›SÁ,” ±ı ‹Îfi       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Ï¤‹Îfi ±ıÀ·ı ±ı “¨« fiı fiÌ«_.” ±ıfiÎ ’flΉÎ
¿Ëı‰Î›. ±ıfiÌ ’ÎÁı Á΋Îfi ÁÎfl˘ ÁÎfl˘ ÂHÎ√Îflı·˘ ’Ëı›˘˝ ˢ›, ±ı     ±Î’ı »ı ¿ı “±Î ‹ÎflÌ Ï‹·¿÷, ’ı·Ì ‹ÎflÌ Ï‹·¿÷, ±Î ‹ÎflÌ √ÎÕÌ.”
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         273   274                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
±ıÀ·ı “¨«-fiÌ«_” ±ÎfiÎ µ’fl◊Ì ¿Ëı‰Î ‹Î√ı »ı. ’HÎ ÁÌ‘Ì flÌ÷ı,         ’λΠ¿ËıÂı, “‹Îflı ±Î «Îfl ÿÌ¿flα˘, ±Î ‹Îfl˘ »˘¿fl˘ ÁÌ.±ı.
“ÕΛflı@À” flÌ÷ı ¨«_-fiÌ«_ ⁄˘·÷˘ fi◊Ì. ±Ï¤‹Îfi ±ıÀ·ı ’˘÷Îfiı       »ı fiı ‹Îflı ±Î‹ »ı.” ±ı ⁄‘_ ±Ï¤‹Îfi. “Ë_ √˘fl˘ »\_, Ë_ ΩÕ˘ »\_” ¿Ëı
…wÏfl›Î÷ ¿fl÷Î_ ‰V÷ ‰‘Îflı ˢ› ±fiı ±ı ÿı¬ÎÕı, ±ı ±Ï¤‹Îfi. ±ıfiÎ_     ±ı ⁄‘_› ±Ï¤‹Îfi ¿Ëı‰Î›. ±Î ⁄‘Î_ Â΋‚Î_ »ı fiı ’˘÷ı √˘fl˘ ˢ›
‹fi‹Î_ ±ı‹ ¿ı “Ωı Ë_ ¿ıÀ·˘ Á¬Ì »\_ !” ’ı·Îfiı Ë·¿˘ ’ÎՉΠ≠›Ifi     ÷˘ ±ı √˘flÎ’HÎÎfi_ ±ıfiı ±Ï¤‹Îfi »ı. w’fi˘ ‹ÿ ˢ› ¿ı fiΠˢ› ?
¿flı, ±ıfi_ fi΋ ±Ï¤‹Îfi.
                                     ≠ë¿÷ν — ˢ›.
   ±ıÀ·ı ±Ï¤‹Îfi ÷˘ ±Î ⁄‘_ ⁄÷ÎÕı, ±Î ÿı¬ÎÕı, ÷ı ÿı¬ÎÕı. ±flı,
                                     ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ÎfiÌ ⁄ˆflÌ ⁄Ë w’Î‚Ì Ë˘›, ÷˘ ±ıfi˘ ’˘÷Îfiı ‹ÿ
¨«Ì Ω÷fiÎ_ ÿ˘œÁ˘ wÏ’›ÎfiÎ_ «U‹Î_ ·ÎT›˘ ˢ› ÷ı› ÿı¬ÎÕÌ ÿı. “Ωı›Î_
«U‹Î_ ?!” ¿ËıÂı. ±S›Î, ‹Îflı ÷ÎflÎ_ «U‹Îfiı Â_ ¿fl‰Î »ı ⁄Y›Î, ÷ı ‹fiı  ˢ› ¿ı “‹ÎflÌ ‰Î¥Œ …ı‰Ì ÷˘ ¿˘¥fiÌ ‰Î¥Œ fi◊Ì.” ±ı‰_ ⁄fiı ¿ı fiÎ ⁄fiı ?
ÿı¬ÎÕ ÿı¬ÎÕ ¿flı »ı ?! ’HÎ ±Ï¤‹Îfi ’˘Ê‰Î ‹ÎÀı ¿Ëı ¿Ëı ¿flı. ±flı,       ≠ë¿÷ν — ⁄fiı »ı.
‘˘Ï÷›Îfi˘ ΩıÀ˘ ÁÎÕÌ hÎHÎÁ˘fi˘ ·ÎT›˘ ˢ›fiı, ÷ı › ÿı¬ÎÕ ÿı¬ÎÕ ¿flı.
ÿ˘œÁ˘fiÎ ⁄ÒÀ ·ÎT›˘ ˢ› ÷ı › ÿı¬ÎÕ ÿı¬ÎÕ ¿flı. ±ı ±Ï¤‹Îfi !          ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±Î w’ flËı‰Îfi_ fi◊Ì. ±Î w’ ¿ÿw’_ ◊÷Î_ ‰Îfl
                                  fi◊Ì ·Î√ı ±ı‰_. CÎÕÌ¿‹Î_ ¿o¥ “⁄Ï‚›Î ⁄Î’∞” fiÌ¿‚ı ÷˘ Â_ fiÌ¿‚ı
    ±flı, ±ıÀ·ı Á‘Ì, ¿ı Ωı …‹Î¥ ⁄Ë ÿı¬Î‰Õ˘ ˢ› fiı ±fiı ⁄Ë     ±ıfi_ w’ ? “⁄Ï‚›Î” fiÌ¿‚ı ÷˘ ’»Ì w’ flèÎ_ ?! √‹ı ÷ı‰_ w’΂_ ˢ›
¤HÎı·˘ ˢ› fiı, ÷˘ ¿ËıÂı, “‹ÎflÎ …‹Î¥ ÷‹ı …\±˘, ËıÓÕ˘. ‹ÎflÎ …‹Î¥   ÷˘› ? ¿o¥ ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ »ı ±Î ÁkÎÎ ⁄‘Ì ? ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ±Ëo¿Îfl
…\±˘”. ±flı, ÷ÎflÎ …‹Î¥‹Î_ Â_ Ωı‰Îfi_ »ı ÷ı ? ⁄‘Î_fiı ˢ› ÷ı‰Î …‹flÎ_,  fiÎ ¿flΛ. “‹ÎflÎ …ı‰˘ ¿˘¥ w’΂˘ fi◊Ì” ±ı ±Ï¤‹Îfi‹Î_ √›_. ‹ÎÀı
±ı‹Î_ »ı Â_ ? I›Îflı ±ı ¿Ëı, “fiÎ, ‹Îfl˘ …‹Î¥ Ωı¥ ·˘.” ’»Ì ±Î’HÎı   “Ë_ √˘fl˘ »\_” ±ı‰_ ±ı ⁄˘·ı »ı, ±ı ±Ëo¿Îfl fi◊Ì. ±Î ·˘¿˘ ÷˘
±ıfiı ¿Ë̱ı ¿ı, “Â_ ÿı¬Î‰ÕÎ »ı, ⁄Ë ÁÎflÎ …‹Î¥ ‹Y›Î.” I›Îflı ’»Ì    ±Ëo¿Îflfiı Á‹…÷Î … fi◊Ì. fiı ±Ï¤‹ÎfiÌ ÷˘ ÷fl÷ ±˘‚¬Î›.
±ıfiı Á_÷˘Ê ◊Λ. ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î’HÎfiı …‹‰Î ˵ ÷ıÕÌ Ω›, Ëo ¿ı !
¿ËıÂı, “±Î… ÷˘ ±ËŸ … …‹‰Îfi_. …Q›Î ‰√fl …¢ fiËŸ ’λ\_.”           ≠ë¿÷ν — √˛’ Œ˘À˘ F›Îflı ’ÎÕ‰Îfi˘ ˢ› I›Îflı ±Ï¤‹Îfi ÷fl÷
±ıÀ·ı …‹‰Î ˵ ÷ıÕÌ Ω›.                       … ÿı¬Î¥ ±Î‰ı.
    ±Ï¤‹Îfi ±ıÀ·ı ‹ÎfifiÌ ΩËıflÎ÷ ¿fl‰Ì ⁄‘ı, F›Î_ fiı I›Î_. ±ıfiÎ       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±flı, ’ı·˘ Œ˘À˘√˛ÎŒfl … Á‹∞ Ω› ¿ı ±Î
¤Î¥fi_ ‹¿Îfi fiÎfi_ ˢ› ÷˘› ⁄÷Ήı ¿ı “±Î ‹ÎflÎ ¤Î¥fi_ ‹¿Îfi, ±Î      ±Ï¤‹Îfi‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. ’HÎ ±ı Œ˘À˘√˛ÎŒfl ±‹fiı Ωı÷Î_ ÷fl÷ … V‰Ì«
‹ÎflÎ ¿Î¿Îfi_ ‹¿Îfi, ’ı·_ ±‹Îv_ ‹¿Îfi.” ‹˘À<_ ˢ› ÷ı‹ ⁄÷Ήı, I›Î_    ÿ⁄Î‰Ì ÿı. ±ı ΩHÎı ¿ı ±Î Ï⁄·¿<· ±Ï¤‹Îfi flÏË÷ ÿı¬Î› »ı. ±fiı
±Î√‚ ±Ï¤‹Îfi ‹ËŸ ‰÷˝÷_ ˢ›. ’˘÷ÎfiÌ ‰V÷ Á΋Îfiı ‹Îfi ¿fl‰Î        ’ı·˘ ±Ï¤‹ÎfiÌ ÷˘ ±Î‹ «˘yÁ ◊¥ Ω› ÷ı CÎÕ̱ı. ±S›Î, «˘yÁ
‹ÎÀı ÿı¬ÎÕ‰Ì, ±ıfi_ fi΋ ±Ï¤‹Îfi. ÂÎ ÁÎv ⁄÷Ήı »ı ? ‹Îfi ÁÎv.      Â_ ¿fl‰Î ◊¥ Ω› »ı ?! F›Îflı ±‹Îflı ÁÎËÏ…¿÷Πˢ›.
’λ˘ ‹Îfi◊Ì ±Î√‚ «ÎS›˘, ±ı ±Ï¤‹Îfi‹Î_ › ’Î_Áfl˘ fiÎ ◊Λ. ’»Ì
                                     ≠ë¿÷ν — ±Ï¤‹Îfi ±Ëo¿Îfl …ı‰_ … fiı ?
¿<ÿfl÷ ±ıfiı ‹Îfl ‹Îfl ¿flÌfiı flÎ√ı ’ÎÕÌ ÿı. ±ıÀ·ı ⁄ı-«Îfl √ÎÕ̱˘ ’˘÷ÎfiÌ
’ÎÁı ˢ›, ’HÎ ±ıfi˘ ±Ëo¿Îfl fiÎ ¿flΛ. ±ıfi_ ±Ï¤‹Îfi fiÎ ¿flΛ.          ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±Ëo¿Îfl ÷˘ ÁÎfl˘. ±Ëo¿Îfl ÷˘ ¿ÎœÌ fi¬Î›. fiı
±Ï¤‹Îfi ¿flı ¿ı …‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ ◊¥. fi‹˛÷Î flά‰Ì Ωı¥±ı. …ı‹ …ı‹      ±Ï¤‹Îfi ÷˘ ‹ËÎÿ—¬ÿΛÌ. ¿<ÿfl÷fi˘ ‘_‘˘ Â_ »ı ? ±Ï¤‹Îfifiı …
±Î’HÎÌ ’ÎÁı ωÂıÊ ÁÎ_ÁÎÏfl¿ ÁΑfi˘ ˢ› fiı, ÷ı‹ fi‹˛÷Πˢ‰Ì CÎÀı.    µ÷Îfl‰Îfi˘ ‘_‘˘ »ı. ±Ï¤‹Îfi ‰‘ı ¿ı ’Õu˘ … »ı. ‹Îflı ·Î’˘À
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         275   276                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
µ’fl◊Ì ! ±Ëo¿Îflfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì.                     ±ΩB≤Ï÷ »ı. ±ı ÷˘ ±ËŸ ÏË÷ÎÏË÷fi_ ¤Îfi fi◊Ì, ±ıÀ·ı ±ı Àı‰ ’ÕÌ Ω›
                                  »ı. “ËıÏ⁄E›±ıÀıÕ” @›Îflı ◊Λ ? ÏË÷ÎÏË÷fi_ ¤Îfi fiΠˢ› I›Îflı
   ±Ï¤‹Îfi ±fiı ±Ëo¿Îfl‹Î_ Œıfl Â_ ËÂı ? “Ë_ «_ÿ¤Î¥” ±ı ±Ëo¿Îfl.
                                  “ËıÏ⁄E›±ıÀıÕ” ◊Λ. ±‹fiı fl˘… “Ëı‰‹˘fl”fi˘ ±Î¥VøÌ‹ ¬‰ÕΉı ÷˘
F›Î_ fi◊Ì I›Î_ ÷‹ı ±Îfl˘’ ¿fl˘ ¿ı Ë_ »\_, ±ıfi_ fi΋ ±Ëo¿Îfl. ±fiı ±Î
                                  ±‹fiı ’»Ì ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ±ı ÁÎ_¤flı fiËŸ. ‹ÏËfiÎ ‹ÏËfiÎ Á‘Ì fl˘… ±‹fiı
‹ÎflÎ ⁄_√·Î, ±Î ‹ÎflÌ ‹˘Àfl˘ ±ı‹ ÿı¬ÎÕı, ±ı ±Ï¤‹Îfi ! I›Îflı ‘˘‚Î
                                  ¬‰ÕΉı fiı ’»Ì ⁄_‘ ¿flı ÷˘ › ±‹fiı ±ı ÁÎ_¤flı fiËŸ. ±Î‹ ‰¬ÎHÎ̱ı
‰Î‚ ¿ı‹ fi◊Ì ÿı¬ÎÕ÷Î ? “…\±˘, ‹ÎflÎ ‘˘‚Î ‰Î‚ ±ÎT›Î, …\±˘ !” ’HÎ
                                  ¬flÎ ¿ı “⁄Ë ÁflÁ »ı ±Î¥VøÌ‹” ±ı‹ ⁄‘Ì ‰Î÷˘ ¿v_, ’HÎ ⁄‘_
±I›Îflı ÷˘ ·˘¿ ¿Î‚Î ¿flÌ ·Î‰ı ’λÎ, Ëo ! fl_√Ì ·Î‰ı ! ±ıÀ·ı ±Ëo¿Îfl
                                  Á’flN·±Á !” ¬Î¥ flèÎÎ ’»Ì V‰Îÿ ±Î’÷˘ ˢ› ÷˘ ÷˘ ±‹ı ΩHÎ̱ı
÷˘ ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì ◊›ı·˘ »ı ±fiı ±Ï¤‹Îfi ÷˘ Á‹…HÎ’Ò‰˝¿. ’˘÷ı
                                  ¿ı ÁflÁ ‰V÷. ¬Î¥ flèÎÎ ’»Ì, ’»Ì ±Î’HÎı √‹ı ÷ıÀ·_ ¿Ë̱ı ¿ı “V‰Îÿ
√‰˝flÁ ·ı »ı ¿ı “Ωı ±Î …\±˘, ±Î ‹ÎflÌ ‰ÎÕÌ …\±˘, ±Î …\±˘, ÷ı …\±˘.”
                                  ’λ˘ ¿Îœ˘” ÷˘ › ’λ˘ fiÎ ±Î’ı, fiËŸ ? ÷˘ ’»Ì ±ı‰Î V‰Îÿfiı Â_
±ıÀ·ı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Ï¤‹Îfi «Õu_ »ı ±Îfiı.
                                  ¿fl‰Îfi_ ? ±ıÀ·ı ¿ıÀ·Î_¿ ÷˘ V‰Îÿ ‹ÎÀı ‹ËŸ …÷Î flËı »ı. ÷˘ ˉı »ı fiËŸ
   ˉı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ±ı¿ ’ÿ ⁄˘·ı, ’»Ì, ±Î’HÎı ¬Â ◊¥ …¥±ı       ⁄Ì…\_ ±ıÀ·ı Ë_ ±ıfiı ‹‹‚Λ ‹‹‚Λ ¿v_ ‹˘œÎ‹Î_. »ıS·˘ ¿˘Ï‚›˘ ˢ›
±ıÀ·ı ±ı ⁄ÌΩ_ ⁄ı-hÎHÎ ’ÿ ⁄˘·ı. ÷˘ ±ı › ±Ï¤‹Îfi !           I›Îflı Â_ ¿v_ ? ËÎ, ’HÎ √‚΋Î_ ∂÷flÌ …Âı ’»Ì ±Î‰˘ V‰Îÿ fiËŸ ±Î‰ı.
    ±Î ±Ï¤‹Îfi ±ıÀ·ı ÷‹fiı Á‹Ω›_ fiı ? ¿ı ’˙ÿ˚√Ï·¿ “‰ı¥À”fiı      ˉı ÷‹fiı ±Ï¤‹Îfi Á‹Ω¥ √›_ ? ±fiı ±Ëo¿ÎflfiÌ ‰Î÷
’˘÷Îfi_ “‰ı¥À” ‹Îfi‰_ ÷ı. “Ë_ ‹˘À˘ »\_” ±ı‹ ‹Îfi‰_, ’»Ì Á˘fiÎfiÌ     Á‹Ω¥ √¥ ?
…HÎÁ˘, CÎÏ՛΂, CÎflÎ_ fiı ±ı ⁄‘_ …ı ’˙ÿ˚√Ï·¿ “‰ı¥À” »ı ±ıfiı ’˘÷Îfi_
                                     ≠ë¿÷ν — fiı Á_›‹ ±Î‰ı ÷˘ Á_›‹fiÌ ÁÎ◊ı ±Ï¤‹Îfi ’HÎ ∂¤_
“‰ı¥À” ‹Îfi‰_, ÷ı ±Ï¤‹Îfi ! ±Î ⁄_√·Îfi_ “‰ı¥À” »ı ±ıfiı ’˘÷Îfi_ …
                                  ◊›Î ¿flı fiı !
“‰ı¥À” ±ı ‹Îfiı. ±Î’HÎÎ ·˘¿ ÷˘ “±Î ‹ÎflÎ ⁄_√·Î …\±˘ fiı ±Î‹ …\±˘
fiı ÷ı‹ …\±˘, ±Î ‹ÎflÎ ⁄_√·Î ¿ı‰Î ÁflÁ »ı.” ±ı‰_ ⁄˘·ı ÷˘ ¿˘¥ ¿ËıÂı      ÿÎÿÎlÌ — ±Ï¤‹Îfi ˢ› I›Î_ Á_›‹ »ı … fiËŸ. F›Î_ ±Ï¤‹Îfi
¿ı ±Ëo¿Îfl ⁄˘·ı »ı. ¿˘¥ ¿Ëı, “±Î ±Ëo¿ÎflÌ »ı.” fiÎ, ±ı ±Ï¤‹ÎfiÌ     ˢ› I›Î_ Á_›‹ ˢ› fiËŸ. ±Ï¤‹Îfi ±Î_‘‚˘ ˢ› ±fiı Á_›‹ ˢ›
¿Ëı‰Î›. ‰V÷ ÷˘ ±ıfiÌ ’ÎÁı »ı, ’HÎ ±ıfi_ ±Îfl˘’HÎ ¿flÌfiı ’˘÷Îfi˘     I›Î_ ±Ï¤‹Îfi ÷˘ fiËŸ, ’HÎ ±Ëo¿Îfl ’HÎ fiΠˢ‰˘ Ωı¥±ı.
ÿı¬Î‰ ¿fl‰˘ √‰˝ «Î¬‰Î ‹ÎÀı, ±ı ±Ï¤‹Îfi ¿Ëı‰Î›. ±Ï¤‹Îfi‹Î_ ÷˘,
±ı flÁı› ⁄Ë ‹ÌÃ˘ ˢ›. “±Î ‹ÎflÎ ⁄_√·Î.” ±ı‹ ¿Ëı ¿ı ÷fl÷ ‹ËŸ
                                          ÿıËÎϤ‹Îfi, ÂÒL›÷Îfiı ’΋ı·_ !
‹ÌÃΠ‰÷ı˝. ±ıÀ·ı ’»Ì ±ıfiı “Ëı‰‹˘fl”fiÌ ’ıà Àı‰ ’ÕÌ Ω›.           ±Ï¤‹Îfi ÷˘ ±‹Îflı ¿fl‰Î …ı‰_ ˢ› ¿ı ±Î¬Î ⁄˛õÎ_ÕfiÎ µ’flÌ
   ≠ë¿÷ν — ÷‹ı ±ı¿‰Îfl ¿Ëı·_ ¿ı ±Î¬_ …√÷ “Ëı‰‹˘fl”‹Î_ ŒÁΛ_ »ı.
                                  ±‹ı ¿Ëı‰Î¥±ı. »÷Î_› ’HÎ ±‹fiı ÷˘ fiÎfiÎ ⁄΂¿ ¿fl÷Î_ › ±˘»\_
                                  ˢ›. ±‹fiı ÷˘ ±Ëo¿Îfl ˢ› … fiËŸ fiı ! ±Ëo¿Îfl ˢ› ÷˘ ±Î ⁄‘_
   ÿÎÿÎlÌ — “Ëı‰‹˘fl”‹Î_ ! ±Î ‹Îflı “Ëı‰‹˘fl”fiÌ …wfl fi◊Ì, ±ıÀ·ı   ¤ı√_ ◊Λ … fiËŸ fiı ! ±Î ÿıËfi˘ ‹ÎÏ·¿ fiΠˢ› ÷ı ⁄˛õÎ_Õfi˘ ‹ÎÏ·¿
Ë_ ŒÁΛ˘ fi◊Ì fiı ! »÷Î_› ±Î¥VøÌ‹ ±Î‰ı I›Îflı Ë_ ¬Î™ »\_. ·˘¿˘fi˘    ◊¥ ¿ı. ÿıËfi_ ‹ÎÏ·¿Ì’b_, ‹fifi_ ‹ÎÏ·¿Ì’b_ fiı ‰ÎHÎÌfi_ ‹ÎÏ·¿Ì’b_
±ı K›ı› »ı, fiı ‹Îflı ±ı K›ı› ‰√flfiÌ ‰Î÷ »ı. ‹Îfl˘ K›ı› …\ÿ˘ »ı.    fiΠˢ›, ÷ı ⁄˛õÎ_ÕfiÎ ‹ÎÏ·¿ ◊Λ !
   ·˘¿˘fiı “Ëı‰‹˘fl”fiÌ ’»Ì Àı‰ ’ÕÌ Ω› »ı. ±ıfi_ ¿ÎflHÎ »ı ¿ı        ≠ë¿÷ν — ’HÎ ¿ıÀ·Î_¿ ·˘¿˘ ¿Ëı »ı iÎÎfiÌ ’vÊ‹Î_ CÎHÎÌ ‰¬÷
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         277   278                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
±Ï¤‹Îfi Ωı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ’HÎ ±ı ¿ı‹ ⁄fiÌ Â¿ı ?            … ±Ëo¿Îfl »ı. ’HÎ ±ı ÷˘ ÁÎËÏ…¿ ‰V÷ »ı. ±ı‹Î_ ±ıfi˘ √fi˘ fi◊Ì.
                                  ±fiı ±Ï¤‹Îfi Â_ ? ¿ı ±Î ’ı·_ ¿Îfl¬Îfi_ ±‹Îv_, ±Î ÿ‰Î¬Îfi_ ›ı
   ÿÎÿÎlÌ — F›Î_ ±Ï¤‹Îfi »ı ±ı iÎÎfi fiËŸ ±fiı iÎÎfi »ı I›Î_
                                  ±‹Îv_, ±ıÀ·ı ⁄÷ÎÕ ⁄÷ÎÕ ¿fl÷Πˢ› ÷˘ ±Î’HÎı Á‹∞ …‰_ ¿ı ±Î
±Ï¤‹Îfi fiËŸ.
                                  ¿˘HÎ ⁄˘·Ì flèÎ_ »ı ? ±ı‹fi_ ±Ï¤‹Îfi ⁄˘·Ì flèÎ_ »ı.
   ≠ë¿÷ν — iÎÎfi fiı ±Ï¤‹Îfi ⁄ı ÁÎ◊ı fiÎ flËÌ Â¿ı, ±ıfi˘ ±◊˝
                                     ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı‹Î_ …ı ÷‹ı ¿Ì‘_ ¿ı ÿıËÎϤ‹Îfi, ’ÎÂıflfi_
±ı ◊›˘ fiı ?
                                  Á‰ÎÂıfl ◊¥ √›_. ±fiı ’»Ì ±ıfi_ ÂÒL› ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊›_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi fiı ±Ï¤‹Îfi ⁄ı ÁÎ◊ı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ @›Îflı› ’HÎ
fi flËı. ¿Î_ ÷˘ ±Ï¤‹Îfi flËı ¿ı iÎÎfi ! »÷Î_ ÷‹ı ‹fiı ⁄ı ‘˘· ‹Îfl˘        ÿÎÿÎlÌ — ±˘Ï«_÷_ … ! ‹ıÓ ÷˘ ±Î‹Î_ ¿Â_ fi◊Ì ¿›*. “‘ÌÁ ¥{
±fiı ‹fiı ±Ï¤‹Îfi ±Î‰ı ÷˘ ±ı ±iÎÎfi »ı ‹Îv_ ±fiı ¬S·_ ÿı¬Î›       ⁄À fiı«fl·” ◊¥ √›_. ±ıÀ·ı ·˘¿˘fiı Ë_ ¿Ë_ »\_ ¿ı fi¿· ¿fl‰Î …ı‰Ì
¿ı iÎÎfiÌ Lˢ› ±Î.                          fi◊Ì ±Î. “fiı«fl·” »ı, ’»Ì ±ı‹Î_ ÷_ Â_ ¿flÌ ? ˉı ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰,
                                  Ë_ ÷fiı flV÷˘ ÿı¬ÎÕÌÂ. ‹fiı flV÷˘ …Õu˘ »ı. ⁄οÌ, Ë_ …ı flV÷ı √›˘
    ËÎ, F›Î_ Á‘Ì ±‹fiı “iÎÎfi” fiˢ÷_ ◊›_, I›Î_ Á‘Ì ÿıËÎϤ‹Îfi    »\_ ÷ı flV÷ı ÷_ ¿fl‰Î …¥Â ÷˘ ‹Î›˘˝ …¥Â. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹Îflı ÷˘ ’ÎÂıflfiı
fiˢ÷_ √›_. ∂·À<_ ’ÎÂıfl Ë÷_ fiı, ÷ı Á‰ÎÂıfl ◊›_ Ë÷_. …LQ›˘ I›Îflı    ⁄ÿ·ı Á‰ÎÂıfl ◊›_, ÷ı ‹ÎflÎ◊Ì ÁËfi fiˢ÷_ ◊÷_. ±ı Ïÿ‰Á˘ ¿ı‹ ¿Îœ‰Î
’ÎÂıfl Ë÷_, ’»Ì …ı‹ ‹˘À˘ ◊›˘ ±ı‹ Á‰ÎÂıfl ◊÷_ √›_. ’ÎÂıfl Ë÷_      ÷ı ÷˘ Ë_ … Ωb_.
÷ı› ¿ˆÕ÷_ Ë÷_ ÷˘ Á‰ÎÂıfl Â_ fiËŸ ¿ˆÕu_ Ë˙› ?! ˉı ±Ï¤‹Îfi ±ıfi_
fi΋ ¿ı ¿ˆÕuÎ ¿flı ±fiı ±Ëo¿Îfl ±ıfi_ fi΋ ¿ı …ı ±_÷flÿÎË ⁄ÎY›Î ¿flı.       ≠ë¿÷ν — ’ı·_ ¿èÎ_ »ı fiı, “ÿıËÎϤ‹Îfi Ë÷_ ’ÎÂıfl, ωzÎ ¤HÎ÷Î_
±_÷flÿÎË ±ı¿·˘ … ⁄‚÷˘ ˢ› ÷˘ ±ı ±Ëo¿Îfl ¿Ëı‰Î› ±fiı ±Î         ‰K›_ Âıfl ±fiı √v ◊›˘ I›Î_ ‹H΋Î_ √›˘.” ˉı ±ı‹Î_◊Ì ÂÒL› µ’fl
±Ï¤‹Îfi ÷˘ ¿ˆÕuÎ ¿flı.                        ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±‰Î› ±ı … ‹Ëk‰fi_.

   ÷ı ±‹ı ±Ëo¿Îfl fiËŸ ’HÎ ±Ï¤‹Îfi‹Î_ ±Î‰ı·Î. ±flı,            ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±Î “iÎÎfi” ’»Ì ÷‹Îfl˘ ’vÊÎ◊˝ Ïÿ‰Á-flÎ÷ ¿¥
÷_ÕÏ‹Ω∞ ˵ ◊›ı·Î. ±fiı ‰‚Ì ¿ıÀ·Î¿ ±ı‹ı › ¿Ëı÷Î ¿ı CÎı‹flÎ∞      ⁄Î…\ …¥ flè΢ »ı ? ÂÒL› ÷flŒ …¥ flè΢ »ı. ’Ëı·Î_ Â_ ◊÷_ Ë÷_ ?
⁄Ë »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹Îflı iÎÎfi fiˢ÷_ ◊›_ ÷˘ › ±ı ’Ò‰˝fi˘ Á΋Îfi ⁄‘˘    ¿ı ‹HÎfi˘ ⁄ı ‹HÎ ◊Λ, ÷ı ÷flŒ …÷_ Ë÷_. ˉı ÂÒL› ÷flŒ …¥ flèÎÎ
±ı‰˘ ¨«˘ ¤ı√˘ ◊›ı·˘, ±ıÀ·ı ‹fiı ±ı‹ ¬v_ ¿ı ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ¿o¥¿     »˘. ±ıfiı ±Î’HÎı ±ı‹ ¿Ë̱ı ¿ı ˉı ¢ µ’Λ ? ÷˘ › ÷ı ¿o¥ ‰‚ı
»ı. ±ıÀ·Ì ¬⁄fl ¬flÌ ±fiı ÷ıfiÌ …flÎ CÎı‹flÎ∞ flèÎÎ ¿flı.          fiËŸ. ±ıÀ·ı ±I›Îflı ’©Ï÷Áfl … »ı. ÂÒL› ÷flŒ …¥ flè΢ »ı ±fiı ±ı
                                  ◊‰Îfi_ … !
    ±ıÀ·ı ±Ëo¿Îfl @›Î_ ˢ‰˘ CÎÀı, ±Ï¤‹Îfi @›Î_ ˢ‰_ CÎÀı, ±ı ⁄‘_
@›Î_ CÎÀı, ±ı ⁄‘_ ‹ÎflÎ_ ·Z΋Î_ »ı. ˉı ±Î… ±Ëo¿ÎflÌ ’vÊ ±ı¿<_› ‹‚ı            V‰w’ iÎÎfi ’»Ì....
fiËŸ, ω¿Ú÷ ÷˘ ◊›ı·˘ … ˢ›, ±Ï¤‹Îfi Á‘Ì ÷˘ √›ı·˘ … ˢ›.
                                     ±Î “iÎÎfi” ’»Ì ÷‹Îflı ±I›Îflı ±Ëo¿Îfl »ı … fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı
   ±Ëo¿ÎflÌ ’vÊ ÷ı ÷˘ ÁÎËÏ…¿ ¿Ëı‰Î›. ±ı ÁË… ±Ëo¿Îfl »ı       ±Ëo¿Îfl ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ¿ı “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_” ±ı‰_ fiyÌ ¿fl‰_, ±ıfi_ fi΋
±fiı ÷ı ±Ëo¿ÎflÌ Ë˘› … fiËŸ fiı, ±Î ¿Î‚‹Î_ ! @›Î_◊Ì ·Î‰ı ±Ëo¿ÎflÌ ?   ±Ëo¿Îfl ! ±fiı ÷‹fiı “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_” ±ı iÎÎfi µ’fl Â_¿Î ’ÕÌ. “Ë_ «_ÿ¤Î¥
±Î… ÷˘ ±Ï¤‹ÎfiÌ Ë˘›. ±Ëo¿Îfl ÷˘ Â_ »ı ? ¿ı “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_” ±ı     fi◊Ì” ±fiı “Ë_ ÷˘ ©ÎI‹Î »\_”, ±ıÀ·ı ˉı ÷‹fiı ±Ëo¿Îfl »ı … fiËŸ.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                       279  280                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
    ≠ë¿÷ν — ±Ëo¿Îfl ±ıÀ·ı “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_” ±ı ¤Î√fiı … ¿Ë˘      ÿÎÿÎlÌ — ±ÎÀ·˘ ¤Î‰ … ¿fl‰Îfi˘. ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ.
»˘ ?                              “±Î’HÎÎ ±Ï¤‹Îfi◊Ì ¿˘¥fiı ÿ—¬ fi ˢ fiı Á¬ ◊Ή” ±ı‰˘ ¤Î‰
                                ¿fl‰Îfi˘. ’»Ì ÿ—¬ ◊¥ Ω› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÎ_ fiı ±Î√‚ ËıÓÕ‰Î
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıfiı … ±Ëo¿Îfl ¿Ëı‰Î›.
                                ‹Î_Õ‰Îfi_. I›Îflı Â_ ¿flı ÷ı ?! ¿o¥ ±Î¬Ì flÎ÷ I›Î_ ±Î’HÎı ⁄ıÁÌ flËı‰_ ?
    ≠ë¿÷ν — ±ı ±Ëo¿Îfl ¤Î√ ÷˘ fiÌ¿‚Ì √›˘ »ı, ’HΠˉı ±‹Îv_  ⁄ıÁÌ flËı‰Î› ±ı‰_ fi◊Ì ±Î ’λ\_. ±Î’HÎı ⁄ıÁÌ flËı‰_ ˢ› ÷˘ › ⁄ıÁΛ
±Ï¤‹Îfi flËÌ √›_ »ı ?                       ±ı‰_ fi◊Ì, ÷˘ Â_ ¿fl‰Îfi_ ?
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Ï¤‹Îfifi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±ı ±Ï¤‹Îfi Ïfi¿Î·Ì       »÷Î_ ±Î ·˘¿˘fiı ÿ—¬ fiÎ ◊Λ ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î’HÎı ’√·_ ¤fl‰_
⁄Î⁄÷ »ı. ÷‹fiı ±Ëo¿Îfl flËı·˘ … fi◊Ì fiı ! ±Ï¤‹Îfifi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ.    Ωı¥±ı.
‹Îfi fiı ±Ï¤‹Îfi ±ı Ïfi¿Î·Ì ⁄Î⁄÷ »ı. ’»Ì ±ı◊Ì ±Î√‚ √‰˝ fiı
                                   ≠ë¿÷ν — ±ı ÏËÁÎ⁄ı ÷˘ ±Î¬˘ Á_ÁÎfl ±Ëo¿ÎflfiÎ ’ÏflHÎ΋ …
⁄ÌΩı ⁄‘˘ Á΋Îfi flËı·˘ »ı fiı ! ‹Ò‚ ±Ëo¿Îfl √›˘ ’HÎ ±Ëo¿ÎflfiÎ_
                                »ı, “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_” ±ıfi_ ’ÏflHÎ΋ … ±Î¬˘ Á_ÁÎfl fiı ?
…ı ’ÏflHÎ΋ Ë÷Î_, ÷ı ÷˘ Ë∞ flèÎÎ_ … fiı ! ‹Ò‚ wÀ ¿Î˜{ √›_. ’HÎ
µ’flfiÎ_ Ë…\ Õ΂Î_ fiı ±ı ⁄‘_ flèÎ_, ÷ı ÁÒ¿Î¥ …Âı.            ÿÎÿÎlÌ — ’HΠˉı ±ı ±Ëo¿Îfl, ±Î “iÎÎfi” ’»Ì ÷‹fiı √›˘.
                                ŒflÌ ±Ëo¿Îfl flËı÷˘ ˢ› ÷˘ ’ÏflHÎ΋ ∂¤Î_ ◊›Î_ ¿flı fiı ! ±Î “iÎÎfi”
    ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Ï¤‹Îfi ±ı …^fiÎ ±Ëo¿Îflfi_ … ’ÏflHÎ΋ »ı ?
                                ’»Ì ÷˘ fi‰Î_ ’ÏflHÎ΋ ∂¤Î_ ◊Λ fiËŸ fiı ! ±fiı …^fiÎ_ ’ÏflHÎ΋ ∂ÕuÎ_
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±Ï¤‹Îfi ±ı ±Ëo¿Îflfi_ ’ÏflHÎ΋ »ı. ÷ı ’ÏflHÎ΋  … ¿flı, …^fiÎ_ ±ı¿·Î_ … ∂ÕÌ …‰ÎfiÎ_. ±ıÀ·ı ∂¿ı· ±Î‰Ì √›˘. ±ı ÀÎ_¿Ì
flËÌ √›Î_, fiı “wÀ ¿Î˜{” √›_. ±Ëo¿Îfl √›˘ ! fiı ±Ëo¿ÎflfiÎ_ ⁄‘Î_   fi‰Ì ¤flÎ÷Ì fi◊Ì. ¿˘¥fiÌ ÀÎ_¿Ì ’«ÎÁ √ı·fifiÌ Ë˘› fiı ¿˘¥fiÌ ’E«ÌÁ
’ÏflHÎ΋ …÷Î_ flËı ±ıÀ·ı ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ.              ·Î¬ √ı·fifiÌ Ë˘›. ‹˘ÀÌ ÀÎ_¿Ì ˢ› I›Îflı ‰Îfl ·Î√ı. ’HÎ ¬Î·Ì ◊‰Î
                                ‹Î_Õu_, ±ıfiı Â_ !
    ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Ëo¿Îflfi_ ’ÏflHÎ΋ ±Ï¤‹Îfi, ÷˘ ±Ï¤‹Îfi
«ÎS›_ Ω› ±ıÀ·ı ¿ı‰‚iÎÎfi ±Î‰Ìfiı ∂¤_ flËı fiı ?              ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÀÎ_¿Ì ¬Î·Ì ◊÷Î_ ◊÷Î_ ÷˘ ’ı·Î_ N·Õ(’Òfl)fiÌ
                                ‹ÎŒ¿ ¿˘¥fiı √⁄ÕÎ‰Ì ÿı, ¿˘¥fiı ±◊ÕΛ fiı ¿˘¥fiı ‹ÎflÌ ÿıfiı, ’λ\_.
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ’ÏflHÎ΋‹Î_ ±ı¿·_ ±Ï¤‹Îfi fiΠˢ›. ±Ëo¿ÎflfiÎ_
’ÏflHÎ΋‹Î_ ÷˘ ⁄ÌΩ_ ⁄‘Î_ ⁄Ë Ë˘›. ÷ı ⁄‘Î_› Ω› ±ıÀ·ı ¿ı‰‚iÎÎfi      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÷˘ ⁄‘_ …ı ‹Îflı »ı fiı, ÷ı ÷˘ ±ıfiÎ_ ’ÏflHÎ΋
◊Λ !                              »ı fiı ! ±ı‹Î_ ±Î’HÎfiı Â_ ·ı‰Î-ÿı‰Î ? ’HÎ ¿˘¥fiı ÿ—¬ ◊Λ ÷˘ ±ıfi_
                                ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰Îfi_.
    ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Ëo¿ÎflfiÎ_ ’ÏflHÎ΋ ¿›Î ¿›Î ?
                                            V‰‹Îfi ±ıÀ·ı....
    ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Î_ ⁄Ë Ω÷fiÎ_ ’ÏflHÎ΋ ˢ›.
                                   ≠ë¿÷ν — ‹Îfi ±fiı V‰‹Îfi ‰E«ı ¤ıÿ Â_ ?
    ≠ë¿÷ν — ±‹ÎflÎ_ ±ı ±Ï¤‹Îfi◊Ì ¿˘¥fiı ÷¿·ÌŒ fiÎ ◊Λ ±fiı
Á_÷Î’ fiÎ ◊Λ, ±ıfiı ⁄ÿ·ı Á΋Îfiı Á¬ ◊Λ, ±ıfiı ‹ÎÀı ±‹Îflı Â_       ÿÎÿÎlÌ — ‹Îfi ±ıÀ·ı “≥√˘ ‰Ì◊ flÌ« ‹ÀıflÌ›SÁ.” ±fiı V‰‹Îfi
¿fl‰Îfi_ ?                            ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÌ …ı ¿‰Î˜Ï·ÀÌ” »ı fiı ±ıÀ·Î ’Òfl÷_ … ‹Îfi ! ’˘÷Îfiı …ı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         281   282                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
“¿‰Î˜Ï·ÀÌ” “ŒÌ@Á” »ı ±ıÀ·Î ’Òfl÷_ … ‹Îfi ¿ı “¤¥, Ë_ √˛ıF›±ıÀ ◊›˘   ±Ï¤‹Îfi ·ı ±fiı ¿˘¥¿ ‹ÎHÎÁfiı ∂÷ÎflÌ ’ÎՉΠ‹ÎÀı ±Ï¤‹Îfi ¿flı
»\_.” ÷ı “√˛ıF›±ıÀ” ’Òfl÷_ … ‹Îfi. ±ı V‰‹Îfi ’˘÷Îfi_, ’˘÷ı …ı »ı ±ı‰_  ÷˘ ?
‹Î√HÎÌ ¿flı. ±ı◊Ì ‰‘Îflı fi◊Ì ‹Î√÷˘. ±ı V‰‹Îfi ¤_√ ◊Λ I›Îflı ±ıfiı
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ±Ï¤‹Îfi √HÎÎ÷_ fi◊Ì.
·Î√ı ¿ı “Ë_ √˛ıF›±ıÀ ◊›˘ »\_ fiı ‰‚Ì ±Î Â_ ¿Ëı »ı ?!” ±ıÀ·ı
“√˛ıF›±ıÀ” »ı ±ıÀ·Î ’Òfl÷_ …. ±fiı ÷ı ±ıfiı ‹ÎÀı ›˘B›÷Î ‘flΉı »ı,      ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ı ⁄ı ‰E«ıfi˘ ÷ŒÎ‰÷ Â_ ?
±ıÀ·ı ±ıfiı »o»ıÕ‰˘ fiÎ Ωı¥±ı. V‰‹Îfi ¤_√ fiÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ¿˘¥fi_.        ÿÎÿÎlÌ — ‹Îfi ±fiı ±Ï¤‹Îfi ±ı “‰Ì◊ flÌ« ‹ÀıflÌ›SÁ” !
    ±fiı ‹Îfi ±ıÀ·ı Â_ ? ¿ı ±ıfiÌ ’ÎÁı “ÕÌ√˛Ì” ¿ı “¿‰Î˜Ï·ÀÌ” fi◊Ì     ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹Îfi ±fiı ±Ï¤‹Îfi ±ı ÁΑfi-Á_’ÏkÎ ÁÎ◊ı
±ı Ωı‰Îfi_ fiËŸ, fiı √HÎfiÌ ‰Î÷ ÷˘ @›Î_ √¥ ’HÎ “¥√˘ ‰Ì◊ flÌ«       ΩıÕΛı·Î_ »ı ?
‹ÀıflÌ›SÁ” ±ı ‹Îfi. hÎHÎ ËΩflfi_ CÎÏ՛΂ »ı, «U‹Î Á˘fiÎfiÌ ¡ı‹‰Î‚Î
»ı, ·˘Ó√¿˘À ÁflÁ ’Ëı›˘˝ ˢ›, ±ı ⁄‘_ ‹Îfi !                 ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄ÌΩ_ ¿˘¥ fiËŸ.

    ≠ë¿÷ν — ±ı “¥√˘” CΉΛ˘ ±fiı V‰‹Îfi CΉΉ_, ±ı ⁄ı ‰E«ı            ±iÎÎfiÿÂÎfi˘ lıWà Áÿ˚√HÎ !
÷ŒÎ‰÷ ¬fl˘ ?                                ≠ë¿÷ν — V‰‹Îfi ±fiı ±Ï¤‹Îfi ±ı ⁄ı ‰E«ıfi˘ ¤ıÿ ?
    ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë … ! V‰‹Îfi CΉΛ_ ±ıÀ·ı ÷˘ Á΋˘ ‹ÎHÎÁ ‰ıfl       ÿÎÿÎlÌ — V‰‹Îfi ±ıÀ·ı ±ı @›Î ≠¿Îflfi_ ‹Îfi ? ‹fiı ¿˘¥ ÁËı…ı
‰Î‚ı.                                Á‚Ì fiÎ ¿flı ±ı‰Î ≠¿Îflfi_ ‹Îfi ±fiı ±Î ‹ÎflÌ „V◊fl÷Îfiı ¿˘¥ Õ√Ήı
    ≠ë¿÷ν — ±fiı “¥√˘” CΉΛ ÷˘ ‰ıfl ‰Î‚ı fiËŸ ?         fiËŸ. V‰‹Îfi ÷˘ ‹ÎHÎÁ, ¿˘¥ ’˘÷Îfiı Á‚Ì fiÎ ¿flı ±ıÀ·Î ’Òfl÷_ …
                                  flάı »ı. fiı ±Ï¤‹ÎfiÌ ±ıÀ·ı ÷˘, ¿˘¥ ±Ï¤‹ÎfiÌ Ë˘› fiı, ÷ı Â_ ¿ËıÂı
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¿Â_ › fiËŸ. “≥√˘”fi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’HÎ ±Î      ¿ı, “±Î ±ËŸ◊Ì ±Î’H΢ ⁄_√·˘ Âw ◊›˘, ÷ı ’ıHÎı Á‘Ì ⁄_√·˘ »ı. ÷ı‹Î_
lÌ‹_÷˘fiı “≥√˘” ˢ÷˘ … fi◊Ì fiı ! “≥√˘” Ëo‹ıÂÎ √flÌ⁄˘fiı ±ı¿·Îfiı …    ’λ‚ ÷˘ ÷‹ı Ωı›_ … fi◊Ì.” ’»Ì ±ıfiÌ »˘ÕÌfiÌ …HÎÁ˘ ¿flÎ‰Ì Ë˘›
ˢ› »ı. ±Î’HÎı …ıfiı ¿Ë̱ı »Ì±ı fiı, “«Î· fiηΛ¿” ÷˘ › ¿Â_ › ±Áfl   fiı, ÷ı ⁄‘Ì ±Î’HÎfiı ÿı¬ÎÕı. ±ıfi_ ±Ï¤‹Îfi ’˘ÊΛ ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ÿı¬ÎÕı.
fiËŸ, ±ıfi_ fi΋ “¥√˘”. »÷Î_ ±ı¿·_ ±ı‰_ ›ı fiËŸ. “≥√˘” ±Áflı › ◊Λ    ’»Ì, ±ıfiÌ …‹Ìfi ˢ› ÷ı ⁄‘Ì ÿı¬ÎÕı ¿ı “±Î ⁄VÁ˘ ‰ÌCÎÎ_ …‹Ìfi ‹ÎflÌ
±fiı ±Áfl fiÎ ›ı ◊Λ. “≥√˘” ±Áfl ¿flı › ¬fl˘, ÷ı ‰¬÷ı ¿Î’Ì ›ı fiάı    »ı.” ±fiı ±Ï¤‹ÎfiÌ Ë˘› fiı, ÷ı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ±flÌÁ΋Î_ Ωı Ωı ¿flı
±fiı ±Áfl fiÎ ›ı ◊Λ. ’HÎ ±Î lÌ‹_÷˘fiı ±ı¿·˘ “≥√˘” fiΠˢ›.       ¿ı Ë_ ¿ı‰˘ w’΂˘ »\_ ! ±fiı ·˘¿˘ ¿Ëı »ı fiı, ±‹ÎflÎ ⁄Î’-ÿÎÿÎ ±Î‹
                                  fiı ÷ı‹ fiı ¿<‚‰Îfi. ±ı ⁄‘Î ±Ï¤‹ÎfiÌ. ±ıfiı V‰‹ÎfiÌ fiÎ ¿Ëı‰Î›.
    ≠ë¿÷ν — ÷˘ lÌ‹_÷˘‹Î_ Â_ ˢ› ?
                                     V‰‹ÎfiÌ ÷˘ T›‰ËÎfl◊Ì ·ı‰_-ÿı‰_ ±ı‹Î_ ˢ›. V‰‹Îfi ±ıÀ·ı
    ÿÎÿÎlÌ — lÌ‹_÷˘fiı ‹Îfi ˢ›, ±Ï¤‹Îfi ˢ›, V‰‹Îfi ˢ›, ±ı
                                  Á΋Îfi_ V‰‹Îfi flά‰_ ±fiı ÷ıfiı ⁄ÿ·ı ’˘÷Îfi_ V‰‹Îfi ≠ÎM÷ ¿fl‰_,
⁄‘_ Ω÷Ω÷fi_ ˢ›. ±ı‹fiı “≥√˘” ‰Ì◊(ÁÎ◊ı) ⁄‘_ ˢ›. ±fiı ’ı·Î_
                                  ±ıfi_ fi΋ V‰‹Îfi ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı Á_ÁÎfl T›‰ËÎfl‹Î_ V‰‹Îfi ±ı ÷˘
√flÌ⁄˘fiı “≥√˘” ‰Ì◊ ¿Â_ fiΠˢ› Ï⁄«ÎflÎ_ ’ÎÁı.
                                  T›‰ËÎfl »ı. V‰‹Îfi ¤_√ fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì «·Î‰Ì ·ı‰_ ’Õı. Ωı ¿ı
    ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ‹ÎHÎÁı ¿˘¥ ÁÎv_ ¿Î›˝ ¿›* ˢ› ÷˘ ±ıfi_      ±Î’HÎfiı ÷˘ ±Î ‹˘Z΋Î√˝ ‹Y›˘ ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı V‰‹ÎfifiÌ ÷˘ ‰Î÷
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                       283  284                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
… fiΠˢ›. ’HÎ Á_ÁÎfl T›‰ËÎfl V‰‹Îfi Á‘Ì ÁΫ‰‰˘ Ωı¥±ı. fiËŸ     flά‰Îfi_. ±Î ÷˘ “V‰” … ⁄ÿ·Î¥ √›_ I›Î_ ±Î√‚ ! “V‰” ⁄ÿ·Î¥
÷˘ fiNŒÀ ¿Ëı‰Î›. V‰‹ÎfiÂÌ· ÷˘ ˢ‰_ … Ωı¥±ı fiı ! ±iÎÎfiÌ‹Î_     √›_ ±ıfiı V‰‹Îfi ˢ› ¿ı ? Á‹…HÎ fiÎ ’ÕÌ ÷‹fiı ?
› ±ıÀ·_ ÷˘ ˢ‰_ … Ωı¥±ı. ±ıÀ·Ì “⁄εLÕˇÌ” ÷˘ Ωı¥±ı fiı !
                                   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ V‰‹Îfi ÷˘ flά‰_ Ωı¥±ı fiı ?
“⁄εLÕˇÌ”fiÌ ⁄ËÎfl, ±ı‰_ ÷ı ¿ı‹ «Î·ı ?! V‰‹Îfi ±ıÀ·ı ±’‹Îfi fiÎ
◊Λ ±ı ‹ÎÀıfi_ flZÎHÎ ¿fl‰_ ÷ı.                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ flËı …. …ıÀ·_ flËı ±ı ÁΫ_. ⁄οÌ, V‰‹Îfi
                                flά‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ±ı ’λ˘ ±Î’HÎı @›Î_ ‘_‘˘ ‹Î_Õ̱ı, fi‰˘
   V‰‹Îfi ±ı ÷˘ ⁄Ë ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ «Ì… »ı, ±iÎÎfi ÿÂÎfiÌ
                                ‰ı’Îfl ?!
Áÿ˚√HÎfiÌ “Ï·Ï‹À” »ı ! V‰‹Îfifiı ÷˘ ±‹ı ⁄Ë ‰¬ÎH›_ »ı, ±Î
ÏËÁÎ⁄ı ¿ı ±iÎÎfiÿÂÎfiÌ Áÿ˚√HÎfiÌ “Ï·Ï‹À” ! ±iÎÎfiÿÂ΋Î_ Áÿ˚√HÎ       V‰‹Îfi ±ıÀ·ı, ±Î’HÎı “«_ÿ¤Î¥” »Ì±ı ±fiı ÷ı ’˘÷Îfi_ ‹Îfi
÷˘ ˢ› fiı ? ÷ıfiÌ ±Î “Ï·Ï‹À”!                  ÁΫ‰‰_. ’HÎ F›Î_ Á‘Ì ±Î’HÎı “«_ÿ¤Î¥” »Ì±ı I›Î_ Á‘Ì. ±fiı
   ≠ë¿÷ν — V‰‹Îfi ZÎQ› »ı ¿ı fiËŸ ?
                                ±Î’HÎı ©ÎI‹Î ◊›Î, ÷˘ ±ı ‰Î÷ … @›Î_ flËÌ ?! ±Î “iÎÎfi” ’»Ì
                                “’˘÷ı” “±ÎI‹Î” ◊›˘. ’»Ì V‰‹Îfi … @›Î_ flèÎ_ ?! V‰‹Îfi ÷˘,
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î “iÎÎfi” ·Ì‘_ ˢ› fiı, ±ıÀ·ı V‰‹Îfi ZÎQ› »ı. fiËŸ  ÿıËÎK›ÎÁfi_ ‹Îfi, ±ıfi_ fi΋ V‰‹Îfi. ’HÎ “±Î’HÎı” “±ÎI‹Î” ◊›Î ’»Ì
÷˘ V‰‹Îfiı › flά‰_ Ωı¥±ı …. ±iÎÎfiÿÂ΋Î_ › V‰‹Îfi ÷˘ flά‰_     V‰‹Îfi flèÎ_ … @›Î_ ? ’HÎ ±Î Ïfi¿Î·Ì ⁄Î⁄÷fi_ V‰‹Îfi flËı. Ïfi¿Î·Ì
Ωı¥±ı fiı ! V‰‹Îfi fiΠˢ› ÷˘ ·ÌË˚À ◊¥ Ω› ’λ˘. ·ÌË˚À ◊¥      ⁄Î⁄÷fiÌ ±Î’HÎı ·ı‰Îÿı‰Î fiËŸ fiı !
Ω› ±ıÀ·ı “⁄εLÕˇÌ” «Ò¿Ì Ω›.
                                        ±Ï¤‹ÎfiÌ — Ï‹J›ÎϤ‹ÎfiÌ !
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ V‰‹Îfi‹Î_ ±Ë‹˚fi˘ ±_ ¬fl˘ ¿ı fiËŸ ?
                                   ≠ë¿÷ν — ±Ï¤‹Îfi ±fiı Ï‹J›ÎϤ‹Îfi ‰E«ı Â_ Œfl¿ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ¤·ı, ±ı ±Ë‹˚ ÷˘ »ı … ΩHÎı. ’HÎ ÷˘ › ·ÌË˚À fiÎ
◊¥ Ω›. V‰‹Îfifiı ·¥fiı “⁄εLÕˇÌ”‹Î_ flËı, “⁄εLÕˇÌ” «Ò¿ı fiËŸ ±ı      ÿÎÿÎlÌ — ±Ï¤‹Îfi ÷˘, ±Î CÎflÎ_ ±ıfiÎ_ ’˘÷ÎfiÎ_ ˢ› ±fiı ≠I›ZÎ
¿˘¥ ÿËÎÕ˘›. ±ıÀ·ı ±iÎÎfiÿÂ΋Î_ › V‰‹ÎfifiÌ …wfl »ı.         ÿı¬ÎÕı ±ı ±Ï¤‹Îfi ¿Ëı‰Î›. ±fiı Ï‹J›ÎϤ‹Îfi‰Î‚Îfiı ÷˘, ¤¥fiı
                                ¬Î‰Îfi_ ›ı Ãı¿Îb_ fiΠˢ› fiı ⁄ËÎfl ·˘¿˘fiı ¿ËıÂı, “±‹Îflı ÷˘ ⁄‘Ì
   ≠ë¿÷ν — ˉı ÿflı¿fi_ ’˘÷Îfi_ V‰‹Îfi ÷˘ ˢ›. ±ıÀ·ı V‰‹Îfi    ±Î‹ ÁÎËı⁄Ì »ı.....” fiı ±ı‰Ì ⁄‘Ì Ã˘¿ÎÃ˘¿ ¿flı. ±ı‰Î ·˘¿ fiËŸ
÷˘ ±Î’HÎı ±Î’b_ flά‰_ Ωı¥±ı fiı ?                Ωı›ı·Î ? ±Î’HÎÎ ·˘¿˘› ¿Ëı ¿ı ±ı Ï‹J›ÎϤ‹ÎfiÌ »ı. Ï‹J›Î ±ıÀ·ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î “iÎÎfi” ·Ì‘_, ˉı V‰‹Îfi Âıfi_ flά‰Îfi_ ? ˉı   ¿Â_ »ı fiËŸ ±fiı ±Ï¤‹Îfi ¿flı »ı, ⁄HÎ√Î_ e_¿ı »ı. F›Îflı ±Ï¤‹ÎfiÌ
V‰‹Îfi ¿Â_ fiΠˢ›.                        ÷˘, ±ıfiı ·˘¿˘ ΩHÎı ¿ı, “fiÎ, ¤¥ Ï‹·¿÷‰Î‚˘ »ı ÷ı ±Ï¤‹Îfi ¿flı
                                »ı. ±Ï¤‹Îfi ¿fl‰Î ·Î›¿ »ı. ’HÎ ±ı‹HÎı ±Ï¤‹Îfi fiÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı,
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ≠Á_√˘’Î÷ ¿_¥¿ ±ı‰˘ ≠Á_√ ⁄L›˘. I›Îflı ±Î’HÎı  ±ı‹HÎı fiÎ ⁄˘·‰_ Ωı¥±ı.” ±Ï¤‹ÎfiÌ ±ıÀ·ı ‰‘Îflı ’Õ÷_ ±Î’HÎı ‹Îfi
±Î’b_ V‰‹Îfi flά‰_ Ωı¥±ı fiı ?                  ±ıfiı ±Î’̱ı …. ¿ÎflHÎ ¿ı lÌ‹_÷ »ı fiı ! ’HÎ ±ı ⁄˘S›˘ ±ıÀ·ı ±Î’HÎÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ V‰‹Îfi fiı ±Î’HÎı ·ı‰Îÿı‰Î fiΠˢ›. ‹Îfi fiı    ‹fi‹Î_ ¿Õ‰_ ·Î√ı ¿ı “÷_ Ω÷ı ¿ı‹ ⁄˘S›˘ ? ±‹ı ‰ÎË ‰ÎË ¿fḻı, ÷ı
V‰‹Îfi ⁄‘_ › √›_. ±ı‰_ »ı, “V‰” ⁄ÿ·Î›ı·_ fiΠˢ›, ±ıfiı V‰‹Îfi   ÷Îflı ÁÎ_¤‚‰ÎfiÌ.”
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         285   286                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9

         ±ıfi_ fi΋ Ï‹J›ÎϤ‹Îfi !               ¤Î¥ ¿˘À ’ËıflÌfiı Œfl÷˘ Ë÷˘. ÷ı ÷‹fiı ‹fi‹Î_ ◊Λ ’HÎ ¬v_ ¿ı ±Î ¿˘À
                                  ‹ÎflÎ …ı‰˘, fiı ±ËŸ ±Î√‚ ÕÎCÎ Ë÷˘, ÷ıfi˘ ÷ı ÕÎCÎı › »ı ±Î. ’HÎ ±ı
   ≠ë¿÷ν — Ï‹J›ÎϤ‹Îfi ‹ÎÀı ¿o¥¿ ÿά·˘ ¿Ë˘ fiı !
                                  ¤Î¥fiı Â_ ¿Ëı‰Î› ±Î’HÎÎ◊Ì ? ±ı‰Ì ±Î ÿÏfi›Î »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — Ï‹J›ÎϤ‹Îfi ±ıÀ·ı Â_ ? CÎflÎ_ ˢ› fiËŸ fiı ’λ˘ ¿Ëı,
“±Î ⁄‘Ì ‹ÎflÌ Ï‹·¿÷ CÎHÎÌ »ı.”                              flÎ¥ ¤flÌ ‹√…‹Î_ !!
    ±ı¿ ’Àı· √ÎÕÌ‹Î_ ⁄ıÃÎ Ë÷Î. ÷ı ±‹ÎflÎ √΋fiÎ … Ë÷Î. ΩıÕı      ·˘¿˘ Â_ ¿Ëı »ı ? “÷ÎflÎ ‹√…‹Î_ ⁄ÀοΠ¤›Î˝ »ı.” ËÎ, ¿˘¥fiÎ
±ı¿ ¿˘¥ √΋ÕÎfi˘ ‹ÎHÎÁ ËÂı, ÷ı ÁÎfl˘ ‹ÎHÎÁ Ë÷˘. ÷ıHÎı ’Ò»›_,     ‹√…‹Î_ flÎ¥ ¤flı·Ì ˢ›, ¿˘¥fiÎ_ ‹√…‹Î_ ⁄ÀοΠ¤›Î˝ ˢ› !
“¿Î¿Î, @›Î_ Ω‰ »˘ ?” I›Îflı ¤¥ ¿Ëı, “¤ÎÿflHÎ Ω™ »\_.” “I›Î_ ¿ıÀ·Î      ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, flÎ¥ ¿ı‹ ¿Ì‘Ì ËÂı ?
ÿËÎÕÎ flËı¢ ?” ’ı·Î±ı ’Ò»›_. I›Îflı ’Àı· ¿Ëı, “¤Î¥, flËı‰Îfi_ ÷˘
ÿÁ-⁄Îfl ÿËÎÕÎ … »ı. ’HÎ ⁄ı ÿËÎÕÎ ÷˘ ‹Îflı CÎfl ÁÎŒ ¿fl÷Î ◊Âı.”        ÿÎÿÎlÌ — ’ı·˘ ⁄˘·ı ±ı‰_ ÷ı SËΛ …ı‰_ ˢ›. ±ı‰_ ⁄˘·ı ¿ı
“CÎfl ÁÎŒ ¿fl‰Î‹Î_ ±ı¿ ¿·Î¿-⁄ı ¿·Î¿ ◊¥ Ω›”. ’ı·Î ¤Î¥±ı ¿èÎ_,     ±Î’HÎfiı ±Î‘ÎÂÌÂÌ «œÌ Ω›, ËıÕı¿ ◊¥ Ω›.
I›Îflı ’Àı·ı ¿èÎ_, “¤¥, fiÌ«ıfiÎ ±˘flÕÎ_ … ‰Î‚÷Î_ ⁄ı-«Îfl ¿·Î¿ ◊Λ.      ≠ë¿÷ν — ±Î‰Ì flÎ¥ ÷˘ ⁄‘ÎfiÎ_ ‹√…‹Î_ ¤flı·Ì … ˢ›.
’»Ì ⁄ÌΩı ‹Î‚, hÎÌΩı ‹Î‚. ⁄‘Îfi˘ ¿«fl˘ ¿Îœ‰Îfi˘. ‰‚Ì ⁄Î◊w‹˘
‘˘‰ÎfiÌ, Œ·Îb_ ‘˘‰Îfi_. √˘ÿÕÎ_ Á˘-ÿ˘œÁ˘ ËÂı, ÷ı ’λÎ_ ÁÎŒ          ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ?! ¬v_ ¿Ë˘ »˘. √…flÎ÷‹Î_ flÎ¥ ÁV÷Ì fiı !
¿fl‰ÎfiÎ_.” ±Î‹ ±ı‹HÎı ÷˘ ŒÎÕ ŒÎÕ ¿›*. ’ı·Î±ı ’HÎ ÁÎ_¤‚ ÁÎ_¤‚     ±ıÀ·ı ·˘¿ ¬Î› fiı ! ˉı flÎ¥ ∂÷flÌ √¥ ¿ı fi◊Ì ∂÷flÌ √¥ ?
¿›*. Ωı Ï«÷fl Ï«÷fl ¿›* ! ÿ˘œÁ˘ √˘ÿÕÎ_ (!)                 ≠ë¿÷ν — ËÎ, fiÌ¿‚Ì √¥.
   ’»Ì ±ı‹fiÎ_ “‰Î¥Œ” ‹fiı ±Î‰Ìfiı ¿Ëı÷Î_ Ë÷Î_, “…\±˘fiı, ±Î ÷˘      ÿÎÿÎlÌ — fiÌ¿‚Ì √¥, ⁄Á. ±ıÀ·ı fỉıÕ˘ ±Î‰Ì √›˘.
±Î‰_ ⁄˘·÷Î Ë÷Î.” I›Îflı ±ı‹fiÎ_ ‘HÎ̱ı ‹fiı Â_ ¿èÎ_ ? “Ë_ ⁄‘_ ’ı·Îfiı
¿Ëı÷˘ Ë÷˘, ÷ı ±ÎHÎı ‹ÎflÌ I›Î_ ±Î⁄w ⁄√ÎÕÌ fiάÌ. ±ÎHÎı ¿ËÌ ÿÌ‘_ ¿ı     ≠ë¿÷ν — flÎ¥ ¤flı·Ì ±ıÀ·ı ±Ï¤‹Îfi ‰‘Îflı ˢ›, ±ıfi_ fi΋
±ı‰_ ⁄‘_ ¿Â_ fi◊Ì. ÷‹ı ‹Îfi¢ fiËŸ. Ë_ ±Î⁄w ⁄Î_‘÷˘ Ë÷˘, Ë_ ±Î⁄w    flÎ¥ ¤flı·Ì fiı ?
‰‘Îfl÷˘ Ë÷˘, I›Îflı ±ÎHÎı ±Î⁄w ‹ÎflÌ ÷˘ÕÌ fiάÌ.” ±S›Î, ±Î‹Î_ @›Î_      ÿÎÿÎlÌ — ±Ï¤‹Îfi‰Î‚Î …\ÿÎ ±fiı flÎ¥‰Î‚Î …\ÿÎ ! flÎ¥‰Î‚Îfiı
±Î⁄w ‰‘‰ÎfiÌ ÷ı ? ¿˘fiÌ ±Î⁄w ‰‘‰ÎfiÌ ? Â_ ±Î ÷˘ŒÎfi ! ±Î
                                  ¿ÂÌ Ï‹·¿÷ … fiΠˢ›. ±Ï¤‹Îfi ¿fl‰Î …ı‰_ fiΠˢ› ÷˘ › flÎ¥
Ï‹J›ÎϤ‹Îfi. ¤ÎÕÎfiÎ CÎfl‹Î_ flËı‰_ ±fiı ‹˘ÀÌ ‹˘ÀÌ ‰Î÷˘ ¿fl‰Ì !
                                  ⁄Ë Ë˘›, ‹√…‹Î_ flÎ¥ ¤flı·Ì ˢ›. ±fiı ±Ï¤‹Îfi ÷˘ ¿˘HÎ ¿flÌ
   ±flı, ·Ò√ÕÎ_ ›ı ¤ÎÕÎfiÎ_ ·¥ ±Î‰ıfiı, ’»Ì ? “Ë‹ÎflÎ ÿ˘ ⁄_√·Î ˈ  ¿ı ? ±ËŸ ±Î√‚ …ıfiı ’Î_«-ÿ ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ‹¿Îfi˘ ˢ› ±ı
±˙fl ¬ı÷ ÷˘ ⁄ÕΠˈ, ‰˘ ⁄√̫Πˈ ±_ÿfl.” ¿˘À ≥VhÎÌ⁄_‘ ˢ›, ’HÎ ÷ı   ±Ï¤‹Îfi ¿flÌ Â¿ı. ±ıfiÌ ’ÎÁı ¿o¥ ±ı‰Ì Á√‰Õ ˢ›, ±ı¿ fiÎfiÎ
¤ÎÕÎfi˘. ÷ı ±Î’H΢ ¿˘À ‘˘⁄Ìfiı I›Î_ ˢ› ±fiı ‘˘⁄Ì ’ı·Îfiı ¤ÎÕı ±Î’ı.  √΋fiÌ ±ıVÀıÀfiı ±ı‰_ ˢ›, ÷ı ±Ï¤‹Îfi ¿flı. ±Î √‹ı ÷ı ±ı¿ Œ·ıÀ
’»Ì ¿˘”¿fi˘ ’Ëıflı·˘ ¿˘À ±Î’HÎı ’Ëıfl‰Îfi˘ ’λ˘. ÷ı ÿı¬, ±Î ÿÏfi›Î    ˢ› ’Î_«- ’E«ÌÁ ·Î¬fi˘, fiı ±ı flÎ¥ «œÎ‰ı ±ıfi˘ ¢ ±◊˝ »ı ÷ı ?!
÷˘ Ωı ! ±fiı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ¿˘¥fi_ ’Ëıflı·_ Ë_ ’Ëıv_ fiËŸ. ±Î‰Ì    √‹ı ±ıÀ·_ Áfl¿Îfl ¿fiÕı ÷˘ › ±ıfiÎ ‰ˆ¤‰‹Î_ ⁄Ì…\_ fi¿ÁÎfi fiÎ ◊Λ,
ÿÏfi›Î «Î·ı »ı ±_ÿfl. Ωı¥ ·Ì‘ı·_ ‹ıÓ ⁄‘_. ÷‹ı ±˘‚¬˘ › ¬flÎ_ ¿ı ±Î   ‰¬÷ı ±ı ±Ï¤‹Îfi ¿flı ÷˘ «Î·ı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        287   288                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
   ⁄ÌΩ ·˘¿˘fiı ‹Îfi flά‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl ¬fl˘, ¿ı ¤¥ ‹Îflı Ωı, Œ·ıÀ        ˉı ±ı V‰Ì¿Îfl fiËŸ ¿fl÷Πˢ› ±ıÀ·ı ’Îfl˘ fiÎ «œı. ’HÎ ’»Ì
CÎflfi˘ »ı, ‹Îflı √ÎÕÌ CÎflfiÌ »ı. ±ı ‹Îfi flά‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl ¬fl˘. ⁄οÌ,   ‹ıÓ ¿èÎ_, “÷‹Îfl΋Î_ ‹Îfi fi◊Ì flèÎ_ fiı ? ÷ı ˉı ◊‹˘˝Ï‹Àfl ‹Ò¿˘ ¿ı ¤¥,
±Ï¤‹Îfi flά‰Îfi_ ¿o¥ ¿ÎflHÎ fi◊Ì. ±Ï¤‹Îfi ÷˘, VÀıÀ ˢ› I›Îflı      ÷Ή «œu˘ ¿ı ∂÷›˘˝ ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “±ı Â_ ◊‹˘˝Ï‹Àfl ?” ‹ıÓ ¿èÎ_,
±Ï¤‹Îfiı Â_ ŒÎ›ÿ˘ ¿Îœu˘ ? VÀıÀ …÷_ flèÎ_ fiı, ∂·À<_ ?! ±fiı ÷ı     “Ë‹HÎı ’_ÿfl-‰ÌÁ …HÎ Á√ΉËηÎ_ ⁄ıÃÎ_ ˢ›, ±fiı ÷‹fiı ¿Ëı ¿ı
±Ï¤‹Îfi flά‰Î◊Ì ‹˘À˘ ÷Î… ¿ı‰˘ ˢ› ? ¿Î_À΂˘ ÷Î… ˢ›. @›Îflı ±Î    “÷‹Îfl΋Î_ …flΛ »Î_À˘ › ±y· fi◊Ì.” ±ı ±Áfl ◊¥ √¥fiı ! ±S›Î,
¿˘¥ ·U¿fl ±Î‰Âı fiı @›Îflı «œÌ ±Î‰Âı ±ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_    @›Î_ √›_ ? ÷Îv_ ‹Îfi fiˢ÷_ fiı ? ±’‹Îfi …ı‰_ ‹Îfi fi◊Ì ¿˘¥. ’ı·Î
÷Î… ‰√flfi˘ ÁÎfl˘. ±Î ÷˘ Ë‹HÎı ±ıfi_ fi΋ N·ıÀ ¿Ëı »ı. fiËŸ ÷˘ ‹Î‚Î   ‹ÎfifiÌ ÷˘ Ï¿o‹÷ … fi◊Ì. ’HÎ ±’‹Îfi …ı‰_ ¿˘¥ ‹Îfi fi◊Ì. ±’‹Îfi
¿Ëı÷Î Ë÷Î. «¿·Ìfi˘ ‹Î‚˘ ˢ› fiı ? ¿ı ¿⁄Ò÷flfi˘ ‹Î‚˘, ¿˘¥ «¿·Ìfi˘    …ıfiÎ◊Ì ÁËfi fi◊Ì ◊÷_ ±ı … ‹˘À˘ ‹ÎfiÌ. ’ı·Î ·˘¿˘ ±Î’ı ±ı ‹Îfi
‹Î‚˘, ’˘’Àfi˘ ‹Î‚˘ ! Õ⁄·w‹ ˢ› ÷˘ › ÿ̉Îfi¬Îfi_ ¿Ëı.         ÷˘ ÁËfi ◊¥ ¿ı. F›Îflı ±’‹Îfi ÁËfi fi◊Ì ◊÷_ ±ı ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_
                                  ‹Îfi »ı. ±ı ‹˘À˘ ‹ÎfiÌ ¿Ëı‰Î›. ‹ÎflÌ ’ÎÁı ◊‹˘˝Ï‹Àfl ⁄‘Ì Ω÷fiÎ_
         ‹Îfi ‹Î’‰Îfi_ ◊‹˘˝Ï‹Àfl !
                                  »ı. ¿˘¥ ’HÎ ±ÎT›˘fiıı, ÷˘ Ë_ ◊‹˘˝Ï‹Àfl ‹Ò¿Ì ÿ™. ◊‹˘˝Ï‹Àfl ‰V÷ ±ı‰Ì
   ≠ë¿÷ν — ⁄ËÎflfiÎ ¿˘¥ “‹ÏÀÏfl›SÁ” ÏÁ‰Î›fi_ ’HÎ ‹Îfi ¬v_      »ı ¿ı ÷fl÷ A›Î·‹Î_ ±Î‰Ì Ω›.
fiı ? ±Î ÁΑ±˘, Á_L›ÎÁ̱˘fiı ¿ÂΛ ‹ÏÀÏfl›SÁ fi◊Ì Ë˘÷Î_, »÷Î_›ı
                                     ±ıÀ·ı ±‹◊Î_ ‹fi‹Î_ ‹ÎfiÌ ⁄ıÃÎ_ »ı ±ıÀ·_ … »ı, Âı¬«S·ÌfiÌ
±ı‹fiı ‹Îfi …⁄fl…V÷ ˢ› »ı ±ı ¿›_ ‹Îfi ?
                                  ’ıà ¿ı ±Î‹ ’ˆHÎÌÂ_ fiı ±Î‹÷ı‹. ±ı¿ CÎÕÎfiı ·Ì‘ı ±Î ⁄‘˘ ±ıfi˘ Á_ÁÎfl
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹fiı ‹Îfi »ı ÷ı ¿˘¥ ’V÷¿-ÂÎVhÎ Ωb_ »\_ ±ı ⁄‘_    ∂¤˘ ¿›˘˝ fiı ?! ¿ı ±Î‹ ⁄¿flÌ ·Î‰ÌÂ, fiı ±Î‹ Œ·Îb_ ·Î‰Ì fiı
ˢ›. ±Î ’HÎ ±ı¿ Ï‹·¿÷ … ¿Ëı‰Î› fiı ? ÂÎVhÎ ⁄‘_ Ë_ Ωb_ »\_,     ÂÎÿÌ ¿flÌ fiı »˘¿fl˘ ◊Âı fiı ’»Ì ¿Ëı‰Î ±Î‰Âı ¿ı, “ËıÓÕ˘ ’M’Î
±ı Ï‹·¿÷ … ¿Ëı‰Î› fiı ?! ±ı ⁄‘Î_ “‹ÏÀÏfl›SÁ” … ¿Ëı‰Î›. ±ı ⁄‘_    …‹‰Î.” ÷ı Ë_ ±ıfi˘ CÎÕ˘ … ’ÎÕÌ fiά_ ±ıÀ·ı ±ıfi_ ⁄‘_ ∂ÕÌ Ω› !
‹Îfi … ˢ› »ı.                           CÎÕ˘ ’ÕÌ √›˘ ±ıÀ·ı ¿Â_ flËı fiËŸ ’»Ì. ÷ı Ë_ CÎÕ˘ ’ÎÕÌ fiά_ ËÕËÕÎÀ.
   ≠ë¿÷ν — ±fiı ¿˘¥ ¿Â_› fiÎ ΩHÎ÷˘ ˢ› ÷˘ › ±ıfiı ‹Îfi ⁄Ë     ±ıÀ·ı ’ˆHΉÎfi_ flèÎ_, »˘¿flÎ_ flèÎÎ_, ⁄¿flÌ ›ı flËÌ, ⁄‘_ › flèÎ_ ! ’HÎ
flèÎÎ ¿flı, ±ı‰_› ⁄fiı.                        Â_ ¿flı ÷ı ?! ±ı‹Î_ ±ı‹fi˘ ÿ˘Ê fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı‰_ ˢ›. ¿ÎflHÎ ¿ı, ±ı ‹ÎfiÌ ⁄ıÃ˘ »ı fiı ! ¿˘¥      ⁄‘Î_ … ±Î‰_ ‹ÎfiÌ ⁄ıÃı·Î_ »ı. Á_÷˘ › ‰√fl ¿Î‹fiÎ ‹ÎfiÌ ⁄ıÃı·Î_
’HÎ ‹ÎHÎÁ ‹Îfi ±Î’ı ÷˘ ±ı V‰Ì¿Îfl fiÎ ¿flı, ‹fi◊Ì V‰Ì¿Îfl fiÎ ¿flı     »ı. ¿o¥ ⁄‘Î_ › ¬flÎ⁄ Á_÷˘ ˢ› »ı ±ı‰_ fi◊Ì. Á_÷˘ › CÎHÎÎ ÁÎflÎ
±ıÀ·ı ±ıfi˘ ’Îfl˘ fi «œı ’»Ì. ±ıÀ·ı ±ı ±ıfiÌ Ω÷fiı ‹ÎfiÌ ⁄ıÃ˘ ¿ı     ˢ› »ı. ÁÎflÎ ±ıÀ·ı ¿ı …ıfiı “⁄Î’∞, ⁄Î’∞” ¿fl˘ ±ıÀ·ı ¬Â ! ⁄Ì…\_
ˉı ‹Îfl΋Î_ ‹Îfi flèÎ_ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ’ı·Î ·˘¿˘ ‹Îfi ±Î’ı ÷˘ ±ı‹fiı   ’ˆÁÎfiÌ ¿o¥ ’Õı·Ì fiËŸ, ωʛ˘fiÌ ’Õı·Ì fiËŸ. “⁄Î’∞” ¿Ë˘ ±ıÀ·ı
⁄Ë ±Áfl ◊Λ fiËŸ, ’˘÷ı ‹ËŸ V‰Ì¿Îfl fiÎ ¿flı. ±fiı ±ı ‰÷˝fi ±ı‰_      ¬Â. ’HÎ ÷ı ‹fi‹Î_ ‹ÎfiÌ ⁄ıÁı ¿ı “ˉı ¿Â_ ±‹fiı ¶_¶ flèÎ_ fi◊Ì.”
flάı ¿ı ’ı·Î ·˘¿˘fiı ¬˘À<_ ·Î√ı fiËŸ. ±ıÀ·ı ‹fi‹Î_ fiı ‹fi‹Î_ ±ı ΩHÎı  ¶_¶Î÷Ì÷ ◊¥ ⁄ıÃÎ_ »ı fiı ?! Ë‹HÎı ±Î ±ı¿ ‰Î÷‹Î_ ÷˘ ’ÎHÎÌ ’ÎHÎÌ ◊¥
¿ı ‹Îfl˘ ’Îfl˘ «œ÷˘ fi◊Ì, ‹ÎÀı ˉı ‹Îfi flèÎ_ fi◊Ì. fiËŸ ÷˘ ’Îfl˘ «œÌ   …¢, ±ı¿ … ±ZÎfl‹Î_. ÷˘ ’»Ì ⁄ÌΩ ±ZÎfl˘ ±Î‰Âı I›Îflı Â_ ?! ±ı¿
… Ω› fiı ? ·˘¿˘±ı “±Î‹” ¿›* ±fiı ’˘÷ı V‰Ì¿Îfl ¿›˘˝, ±ıÀ·ı ’Îfl˘    ±ZÎfl‹Î_ ÷˘ ŒÎÀÌ Ω‰ »˘. ±Î Á˘ ‹HÎ ÿÒ‘ ˢ› fiı, ÷ı ’Î_« Âıfl-ÿÂ
«œu˘ … fiı !                            Âıfl ‹ÌÃ<_ ÷˘ ±ı‹ fiı ±ı‹ ¬Î¥ Ω›, ÷˘ › ŒÎÀı fiËŸ. ±fiı ±Î ÷˘
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                          289   290                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
±ı¿ … ±ZÎfl‹Î_ ŒÎÀÌ Ω›.                        fiËŸ fiı, ±ı‹fiı. ±ı‹fiı ⁄‘Î_ ÁÎŒÁÒŒ ¿flÌ ±Î’ı, fi˘¿fl˘-«Î¿fl˘ ˢ›,
                                   ÷ı ‹Î¿HÎ-‹E»fl ¿ÎœÌ ±Î’ı. ÷ı ⁄ËÎfl ¿ˆÕı fiËŸ ¿Â_ › ’»Ì. ’HÎ
       Ïfi‹Î˝fiÌ — Ïfifl˚±Ëo¿ÎflÌ — Ïfi‹˘˝ËÌ !            ±_ÿflfiÌ ¿ˆÕ ÂÌ flÌ÷ı »˘ÕÂı ÷‹fiı ? ±_ÿflfiÌ ¿ˆÕ ÷˘ ¬flı¬flÌ ¿ˆÕ »ı.
    ±flı, ±I›Îflı ÷˘ ¿ıÀ·Î¿ ÁΑ±˘ Ïfi‹Î˝fiÌ ◊¥fiı Œflı »ı. ÷ı fiÎ     ÷‹ı Ωı›ı·Ì ¿ı fiËŸ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ±_ÿflfiÌ ¿ˆÕ ?
«Î·ı. Ïfi‹Î˝fiÌ Ωı›ı·Î ¿ı ÷‹ı ? Ïfi‹Î˝fiÌ ±ıÀ·ı Ïfifl˚±Ëo¿ÎflÌ ¿Ëı‰Î› fiı ?     ≠ë¿÷ν — Ωı›ı·Ì, ±fi¤‰ı·Ì.
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, Ïfifl˚±Ëo¿ÎflÌ.                       ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı Ïfifl˚±Ëo¿ÎflÌ ◊‰_ ’ÕÂı, Ïfi‹Î˝fiÌ’b_ fiÎ «Î·ı.
   ÿÎÿÎlÌ — Ωı Ωı ±ı‰_ ⁄˘·÷Î (!) Ïfi‹Î˝fiÌfiı Ïfi‹Î˝fiÌ ±Ëo¿Îfl        ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ÿÎÿÎ, ⁄ÌΩı ±ı¿ ÂOÿ ’›Î˝› ÷flÌ¿ı, Ïfi‹˘˝ËÌ.
ˢ›, “Ë_ Ïfi‹Î˝fiÌ »\_” ±ı‰˘ ±Ëo¿Îfl ˢ› ±fiı ‹ÎfiÌ ·˘¿˘fiı ‹ÎfiÌ
                                      ÿÎÿÎlÌ — Ïfi‹˘˝ËÌ ÂOÿ “d·” »ı … fiËŸ. Ïfi‹˘˝ËÌ ±ıÀ·ı Á_’ÒHν
±Ëo¿Îfl ˢ›. ±Î ‹ÎfiÌfi˘ ±Ëo¿Îfl ÁÎfl˘, ’HÎ Ïfi‹Î˝fiÌfi˘ ±Ëo¿Îfl ÷˘
                                   ‹˘Ë ‰√flfi˘, ±ı‰_ fi◊Ì. Ïfi‹˘˝ËÌ ±ı Á_’ÒHν ‹˘Ë ‰√flfiÎ ‹ÎHÎÁ ‹ÎÀı
@›Î ±‰÷Îflı ‘˘Â˘ ? Ïfi‹Î˝fiÌ’b_ ±ı ÁÒZ‹ ±Ëo¿Îfl »ı, ÷ı ’ıÃÎ ’»Ì      ¿Ëı‰Î› fiËŸ. …ıfiı ‹˘Ë ZΛ ◊¥ √›˘, ÷ıfiı Ïfi‹˘˝ËÌ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı
fiÌ¿‚ı fiËŸ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ›. “Ë_ Ïfi‹Î˝fiÌ »\_, Ë_ Ïfi‹Î˝fiÌ »\_. ±‹ı      Ïfi‹˘˝ËÌ ±ı ‹˘Ë ZΛ ÿÂÎ fi◊Ì. Œ@÷ ±fiÎÁ@÷ ÂOÿ ±ı¿·˘ «·Î‰Ì
Ïfi‹Î˝fiÌ »Ì±ı” ¿ËıÂı. ÷ı Ïfi‹Î˝fiÌ ◊¥ ⁄ıÃ˘. ±ıfiÌ ’λ‚ ÁÒZ‹ ±Ëo¿Îfl    ¿Λ, Ïfi‹˘˝ËÌ fiËŸ. Ïfi‹˘˝ËÌ @›Î_ Á‘Ì ? ±Ëo¿Îflı ¿flÌfiı ‹˘Ë …ı ÿÒfl
»ı. ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ±Î V◊Ò‚ ÁÎfl˘ ¿ı ·˘¿˘ ¿ËÌ ±Î’ı ¿ı, “±S›Î, ±Î      ¿›˘˝, ÷ıfiı Ïfi‹˘˝ËÌ ¿Ëı‰Î›. ±Ëo¿Îflı ¿flÌfiı …ı ‹Îfi ÿÒfl ¿›*, ±ıfiı
÷‹Îfl˘ ±ÎÀ·˘ ’Ήfl »ı, ÷ıfiı ·Ì‘ı »Î÷Ì ¿ÎœÌfiı Œfl˘ »˘ ¿ı ?” ±ı‰_     Ïfi‹Î˝fiÌ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ±Ëo¿Îfl ÷˘ ’˘÷ı »ı, fiı ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ±˘»\_ ¿›*.
¿Ëı ¿ı fiËŸ ? ±fiı ’ı·Îfiı ÷˘ ¿˘¥ ¿ËıfiÎfl … ‹‚ı fiËŸ. ¿˘¥ ‰œfiÎfl      ¿˘¥¿ı √΂ ¤Î_ÕÌ “‹Îflı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ?” ¿ËıÂı. ’HÎ ±Ëo¿Îfl ÷˘ ÷ıfi˘
… ‹‚ı fiËŸ fiı ! ±ı ’»Ì ‰K›Î … ¿flı ÿËÎÕı ÿËÎÕı. ±ıÀ·ı ‹Îflı ‹˘œı     ÷ı ¬Õ˘ flè΢. Ïfi‹˘˝ËÌ’HÎÎfi˘ ±Ëo¿Îfl flè΢, Ïfi‹Î˝fiÌ’HÎÎfi˘ ±Ëo¿Îfl
¿Ëı‰_ ’Õı »ı ¿ı …flÎ Á‹Ωı, fiËŸ ÷˘ fl¬ÕÌ ‹fl¢. Ïfifl˚±Ëo¿ÎflÌ ◊‰_      flè΢. ±ı ±Ëo¿Îfl ÷˘ »ı‰Àı ¿Îœ‰˘ ’ÕÂı fiı !!
’ÕÂı. Ïfi‹Î˝fiÌ’b_ fiÎ «Î·ı. ÷‹ı Á‹F›Î fiı, Ïfi‹Î˝fiÌ ±ıÀ·ı Â_ ?
                                      ‹ÎfiÌfi˘ ±Ëo¿Îfl ÷˘ “iÎÎfiÌ” ±˘√Î‚Ì ±Î’ı. ’HÎ Ïfi‹Î˝fiÌfi˘
    ±Î ÷‹fiı “iÎÎfi” ±Î’̱ı ±ıÀ·ı Ïfifl˚±Ëo¿ÎflÌ ◊Ή. ’ı·_       ±Ëo¿Îfl ÷˘ ¤√‰Îfi◊Ì›ı ±˘√‚ı fiËŸ, ±ı‰˘ ÁÒZ‹ ±Ëo¿Îfl »ı. ±ı
Ïfi‹Î˝fiÌ ±ı ’λ˘ ‹˘À˘ ±Ëo¿Îfl »ı. ±ı ·Œv_ ⁄Ë ‹˘À<_ »ı ⁄Y›_. ±Î     ÁÒZ‹ ±Ëo¿Îfl ∂¤˘ ◊Λ ÷˘ ‹Î›Î˝ …¢. ‹ÎÀı ¿˘¥¿fiı ’Ò»Ìfiı ¿flΩı.
‹Îfifi_ ·Œv_ ÷˘ ÁÎv_. ±ı ¤˘‚_ »ı ·Œv_. ÷ı ¿˘¥ ¿ËÌ ±Î’ı › ¬flÎ_
                                      ¿Ú’΂ÿı‰ı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ·A›_ »ı ¿ı ±Î …√÷‹Î_ ‹˘ZÎ ÂÎ◊Ì fi◊Ì
¿ı, “±S›Î, »Î÷Ì ÂÎfiÌ ¿Îœ˘ »˘ ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì ?” ¿Ëı ¿ı fiÎ ¿Ëı ? ±flı,
                                   ◊÷˘ ? I›Îflı ¿Ëı »ı ¿ı ±Î ·˘¤ ¿ı ⁄Ì∞ ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ … fi◊Ì. ’HÎ
÷‹ı … ’ı·Îfiı ¿Ë˘ fiı, ¿ı “Ë_ ¿Î‹ ¿fl÷˘ ˢ™ ÷˘ ±Î‰Ì »Î÷Ì ‰√flfi˘
                                   Ωı ‹Îfi fiΠˢ÷ ÷˘ ±ËŸ … ‹˘ZÎ ◊¥ Ω÷ !
Œv_ »\_ fiı ÷‹ı »Î÷Ì ÂÎfiı ¿Îœ˘ »˘ ?” ’HÎ Ïfi‹Î˝fiÌfiı ÷˘ ¿˘¥ ¿ËıfiÎfl
… fiËŸfiı ! ‹Îfi-⁄Îfi ¿Â_ ›ı fiËŸ. Ïfi‹Î˝fiÌ’b_ ±ı ÷˘ ÁÒZ‹ ±Ëo¿Îfl         ±ı ÷˘ ·˘¿˘fiı µkÎı…fiÎ ‹ÎÀı ·¬ı·_ »ı, “T›Ò’˘¥LÀ” ÿı¬ÎÕu_ »ı.
»ı, ±ıÀ·ı Â_ ? ¿ı µ’flfiÎ_ Ÿ√ÕÎ ¿Î’Ì fiÎA›Î_, ’HÎ ‹ËŸfiП√ÕÎ_     ‰Î÷ ¿flı@À »ı. ÷ı ±iÎÎfiÌ ·˘¿˘fiı ÿı¬ÎÕu_ »ı ¿ı ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ËÂı fiı, ÷ı
flèÎÎ_. ±Î ÷˘ ±_ÿflfiÎ › Ÿ√ÕÎ_ fiËŸ «Î·ı fiı µ’flfiÎ › Ÿ√ÕÎ_ fiËŸ      Ωı¥ ·ı‰ÎÂı. ’HÎ ‹Îfi µ’fl … ·ZÎ flά¢. ‹Îfi … ±Î Á_ÁÎflfi_ ‹A›
«Î·ı ! ±_ÿflfiП√ÕÎ ±_ÿflfiÌ ¿ˆÕ ∂¤Ì ¿flı. ±fiı ⁄ËÎfl ¿ˆÕ ÷˘ ˢ›      ¿ÎflHÎ »ı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        291   292                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
        Á÷˚ ’vÊ ±ı … ¿ı …ıfiı.....             ±Î’HÎÎ ·˘¿ ·Î·« »ı, ÷ı ±Î ·˘¿˘fi_ √ÎÕ<_ «ÎS›Î ¿flı. ±fiı
                                  “T›‰„V◊÷”fi˘ Ïfi›‹ »ı. ±ıfiı ¬Î‰Î-’̉Îfi_ √‹ı ÷ı flV÷ı, ±ı √΂˘
    ¿Ú’΂ÿı‰ı ÷˘ Â_ ¿èÎ_, ¿ı Á÷˚ ’vÊ ±ı … ¿ı, ÏfiÂÏÿfi …ıfiı    ÿı ÷˘› ’ı·˘ ±Î’Ì Ω›. ±ıÀ·ı ∞‰÷˘ ÷˘ flËı fiı ! “T›‰„V◊÷”fi˘
±ÎI‹Îfi˘ µ’›˘√ »ı. ±ıÀ·ı Ïfifl_÷fl ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı µ’›˘√ «Ò¿ı fiËŸ, ±ı¿   Ïfi›‹ »ı, ¬Î‰Îfi_ ’ˢӫÎÕuÎ ‰√fl flËı fiËŸ. ±flı, »ı‰Àı ±ı‹ı › ¿Ëı,
Áı¿LÕı › «Ò¿ı fiËŸ, ±ıfi_ fi΋ Á÷˚ ’vÊ ¿Ëı‰Î›. ’»Ì ÂÎVh΋Î_ fi◊Ì,   “⁄ΉÎfi_ ‹√… ±ı‰_ »ı, ’HÎ ±Î’˘ ±ıfiı.” √΂˘ ¬Î¥fiı › ±Î’Ì ±Î‰ı.
ÁÎ_¤Y›Î‹Î_ fi◊Ì, »÷Î_ ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı ±ı‰Ì …ıfiÌ ‰ÎHÎÌ »ı. …ıfiÌ ‰ÎHÎÌ  ˉı …ı ¿Ëı »ı, “Ë‹¿< ¿<» fiËŸ «ÎÏË›ı.” ±Î › VM≤ËÎ … ¿Ëı‰Î› »ı.
fi‰_ ÂÎVhÎ ·¬Î› ±ı‰Ì ˢ›. …ıfiı ÏfiÂÏÿfi ±ÎI‹Îfi˘ µ’›˘√ »ı. ±ıfi˘    ±ı › ±ı¿ Ω÷fi˘ ±Ëo¿Îfl »ı, ÏfiVM≤ËÌ ! ±ı‰Î_ ÏfiVM≤ËÌ Ωı›ı·Î ¿˘¥ ?
±ı¿ … ÂOÿ ÁÎ_¤‚‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ‹˘ZÎı «ÎS›˘ Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ‰«fi⁄‚    ‹ıÓ Ωı›ı·Î ±Î‰Î ›.
ÁÏË÷ »ı. ±_÷fl_√ VM≤ËÎ fi◊Ì ±ı‰Ì …ıfiÌ √M÷ ±Î«flHÎÎ »ı. ⁄Î¿Ì ÷˘
±ı‰Î_ ⁄‘Î_ ±fi_÷ √H΢ »ı ! I›Î_ Á÷˚ ’vÊ »ı.                ±ı¿ ÏfiVM≤ËÌ ±ÎT›˘ Ë÷˘, ÷ı ÷΂_ ÿı¬ÎÕ÷˘ Ë÷˘. ¿Îb_ ’ÎÕÌfiı
                                  ÷΂_ ‹Îflı·_ ! ±fiı ’»Ì ¿’ÕÎ_ ¿ÎœÌfiı ‹fiı ¿Ëı »ı, “ÿı¬˘.” ±S›Î ¤¥,
   ¿Ú’΂ÿı‰ı ±ıÀ·ı Á‘Ì ·A›_ fiı ¿ı,               ≥„Lƒ›fiı ÷΂_ Â_ ¿Î‹ ‹Î›* ? Ï⁄«ÎflÌ ≥„Lƒ›˘±ı Â_ √fi˘ ¿›˘˝, ÷ı ±Îfiı
   ““Á_ÁÎfl ¿ı‰‚ ±ÂÎ÷΋› »ı...... ±ı¿ ±_ ÂÎ÷Î◊Ì ¿flÌfiı ’ÒHν   ÷΂_ ‹Î›* ?! ±Î ÷˘ ÷ı ÿËÎÕı iÎÎfi fiËŸ ±ıÀ·ı ±Î ⁄Î…\fi˘ ’ZÎ …flÎ
¿Î‹÷Î Á‘ÌfiÌ Á‰˝Á‹ÎÏ‘ ÷ıfi_ Á÷˚ ’vÊ … ¿ÎflHÎ »ı. ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì      ¿Õ¿ ◊¥ Ω›. ‹ıÓ ¿èÎ_, “±Î ÂıfiÎ_ ÁÎv_ ÷‹ı ±ËŸ ’‘Λν »˘ ? ÂıfiÎ_
Á‹◊˝÷Î »÷Î_ …ıfiı ¿o¥ ’HÎ VM≤ËÎ fi◊Ì, µL‹kÎ÷Î fi◊Ì, ’˘÷Î’b_      ÁÎv_ ±Î‹ ¿fl˘ »˘ fiı ±Î‰_ ÿ½fi ¿flΉ˘ »˘ ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “÷΂Î
fi◊Ì,√‰˝ fi◊Ì, √Îfl‰÷Î fi◊Ì, ±ı‰Î ±Îç›˝fiÌ ≠Ï÷‹Îw’ Á÷˚ ’vÊfiı      ·√ΛÎ, fiËŸ ÿı¬÷Πˈ ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “ÿı¬Î ¤Î¥. ±ı¿ …√Ë ’ı @›Ò_
±‹ı ŒflÌ ŒflÌ fi΋w’ı V‹fḻı »Ì±ı.””                 ·√ΛΠ? ¥‘fl ’Ì»ı ¤Ì ·√Î ÿ˘.” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “Ë‹ÎflÌ ÁÎ◊ ±ˆÁÎ
                                  ⁄˘·÷Πˈ ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “÷‹Îflı Â_ Ωı¥±ı »ı ±ı ¿Ë˘.” I›Îflı ±ı ¿Ëı,
            .....VM≤ËÎ fi◊Ì               “’Î_« wÏ’›Î ±¤Ì ¿Î ±¤Ì ÿı ÿ˘.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “¤¥, ÿ⁄ÕÎT›ÎfiÎ wÏ’›Î
   ≠ë¿÷ν — ±ı VM≤ËÎ fi◊Ì ¿èÎ_, ±ıÀ·ı ¿¥ flÌ÷fiÌ ?         ‹ÎflÌ ’ÎÁı fi◊Ì. ‹ÎflÌ ’ÎÁı ωfi_÷ÌfiÎ wÏ’›Î »ı. ÷‹ı ‹Î√˘ ÷ıÀ·Î
                                  wÏ’›Î »ı ‹ÎflÌ ’ÎÁı. ⁄Î¿Ì ÷‹ı ÿ⁄ÕΉ˘, ÷ıfiÎ wÏ’›Î ‹ÎflÌ ’ÎÁı fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — lÌ‹ÿ˚ flÎ…«_ƒı “VM≤ËÎ fi◊Ì” ¿èÎ_. ÷˘ ÏfiVM≤ËÌ ±ı‰Î   fiËŸ ÷˘ ‹ÎflÎ √v±ı ¿èÎ_ »ı ¿ı …ı ‹Î√ı ÷ıfiı ±Î’Ωı, ÿ⁄ÕΉı ÷ıfiı fiÎ
CÎHÎÎ »ı ±Î’HÎÎ ÏËLÿV÷Îfi‹Î_. ÷˘ ±ı‰Î ¿Î‹ ·Î√ı ? fiÎ. ÏfiVM≤Ë̱˘   ±Î’¢.” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “±ˆÁÎ ¿flı√Î ? ±ˆÁÎ ¿flı√Î ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “±Î’
¿Î‹ fiÎ ·Î√ı. VM≤ËÎ fiΠˢ› ±ı‰Î›ı ‹ÎHÎÁ˘ ±ËŸ ’λΠ’Îfl ‰√flfiÎ     ÷˘ ⁄ÕÎ ·˘√, ¿<» ¤Ì ¿fl ¿˘ ±ˆÁÎ. Ë‹ÎflÌ ’ÎÁ ÷˘ ¿<» fiËŸ. Ë‹
»ı, ÏfiVM≤ËÌ.                            @›Î ¿flı√Î ? ±˙fl Ωı ’ˆÁΠˈ, ‰˘ ‹Î√fiı‰Î·ı ¿ı Ï·›ı ˈ.” “Ë‹Îflı Ï·›ı
                                  ¿<» ¤Ì fiËŸ ?” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “±ı¿ wÏ’›Î ·ı Ω‰.” ’»Ì ±ı ’Î_Áv_
    ±Î ⁄Î⁄α˘ »ı ÷ı ⁄‘Î ÏfiVM≤Ë, ÷tfi VM≤ËÎ fiËŸ. “Ë‹¿< @›Î,
                                  fiÎ ⁄˘S›˘ fiı, ±ıÀ·ı {Î_’ÎfiÌ ⁄ËÎfl fiÌ¿Y›Î, ’»Ì ‹ıÓ ¿èÎ_, “±Î‰˘
Ë‹¿< ¿<» fiËŸ «ÎÏË›ı.” ÷ı ¿˘¥ ÿÒ‘ ·¥ Ω› fiı, I›Îflı ±ı Â_ ΩHÎı
                                  ’‘Îfl˘.” ’»Ì «Î ‹¿Î‰ÕÎ‰Ì fiı ’Î¥, fiı ’Î_« wÏ’›Î ±ÎM›Î. ±ı¿
¿ı, “⁄Î’∞ flÎ∞ ◊Âı, ËıÓÕ˘fiı. ¿˘¥¿ ÿËÎÕ˘ ¿Î‹ ◊Âı. ‹ÎflÎ_ »˘¿flÎ_fiı
                                  wÏ’›˘ ’ı·˘ fiı ±ı ’Î_« wÏ’›Î ‰‘Îflı ⁄ÌΩ. ±ıÀ·ı ⁄˘S›˘ fiËŸ ’»Ì.
CÎıfl »˘¿fl˘ fi◊Ì.” I›Îflı ’ı·Î Â_ ¿ËıÂı, “Ë‹¿˘ ¿<» fiËŸ «ÎÏË›ı, «·ı
Ω‰ ≥‘flÁı. @›Ò_ ±Î›Î ?” ÷ı ±Î‰ÕÌ ±Î‰ÕÌ √΂˘ ˵ ±Î’ı. ’HÎ         ±ıÀ·ı ÏfiVM≤Ë ◊›ı·Î ÷˘ “Ë‹¿< @›Î ? Ë‹¿< @›Î ?” ¿›Î˝ ¿flı. ÷ı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         293   294                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
±ı› fl¬ÕÌ ‹›Î˝ ±fiı ⁄‘Îfiı fl¬ÕÎ‰Ì ‹Î›Î˝. ±fiı “iÎÎfiÌ ’vÊ” ¿ı‰Î        √…‰Î‹Î_ ’Î_« ËΩfl ±ÎT›Î, ÷ı ’λ\_ ±Î «œu_ ! µL‹kÎ ◊¥
ˢ› ? ÷‹ÎflÎ ±ÎI‹Î Á_⁄_‘Ì VM≤ËΉ΂Πˢ›, ±fiı ⁄ËÎfl ÷‹Îv_ …ı      Ω›. ±ıfiı fl˘√ ’ıÃ˘ »ı ±Î, µL‹kÎ÷Îfi˘ fl˘√ ! ±ıÀ·ı ±ı flŸ√b_ ◊¥
¤˙Ï÷¿‹Î_ »ı ÷ıfiÎ ÏfiVM≤ËÌ. ¤˙Ï÷¿‹Î_ ¿˘¥ «Ì… Ωı¥÷Ì fiΠˢ›, ±fiı     √›_ ’λ\_ “ÀÎ¥À” ! fiËŸ ÷˘ “±Î‹” ◊¥ Ω› flŸ√b_.
±ıfiÎ_ ±ÎI‹Îfi_ ¿ı‹ ¿S›ÎHÎ ◊Λ ±ıÀ·Ì … VM≤ËΠˢ›. ËÎ, Á_’ÒHν ÏfiVM≤Ë
                                      ⁄˘·˘ ˉı, ±ı ’Î_« ËΩfl Ωı ‹ÎHÎÁfiı “ÀÎ¥À” ¿fl÷_ ˢ›,
fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±‹ı “iÎÎfiÌ ’vÊ” ÏfiVM≤Ë-ÁVM≤Ë »Ì±ı. ±ıÀ·ı Â_ ? ±Î
                                   ‹ÎHÎÁ µL‹kÎ ◊¥ Ω›, ÷˘ ±‹fiı ÷˘, “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiı ÷˘ ±Î¬Î
¿Î_Ã˘ › ±‹Îfl˘ Lˢ› ±fiı ±Î ⁄ÌΩı ¿Î_Ã˘ › ±‹Îfl˘ Lˢ›. ±‹ı ÷ÎflÎ_
                                   ¤√‰Îfi … ‰Â ◊¥ √›ı·Î »ı ! ⁄˘·˘, ±‹Îflı “ÀÎ¥À” ¿ıÀ·_ ⁄‘_
’ÿ˚√·‹Î_ ÏfiVM≤Ë »Ì±ı ±fiı ÷ÎflÎ_ ±ÎI‹Îfiı ‹ÎÀı ÁVM≤Ë »Ì±ı. ±ıÀ·ı
                                   ˢ› ?! ’HÎ ÷˘ › µL‹kÎ÷Î fi◊Ì …flΛ. ±ı ±Ω›⁄Ì … »ı fiı ! ’Î_«
÷_ ±‹fiı √΂˘ ¤Î_Õı ÷˘ › ±‹ı ÷ÎflÌ ΩıÕı VM≤ËÎ flά̱ı. ±ıfi_ ¿ÎflHÎ
                                   ËΩfl Ωı ±ÎÀ·_ “ÀÎ¥À” ¿fl÷Πˢ›, ÷˘ ¤√‰Îfi - ±Î¬˘ hÎHÎ ·˘¿fi˘
Â_ ? ¿ı ÷ÎflÎ ±ÎI‹Îfiı ‹ÎÀı ÁVM≤Ë »Ì±ı. ±ı ‰Î_¿<_ ¿flı fiı, ±ı ±’‹Îfi
                                   fiÎ◊, …ıfiı ‰Â ◊÷˘ ˢ› ÷ı ¿ı‰Î “ÀÎ¥À” ˢ› ?! ’HÎ fiÎ, ¬flÌ ·CÎ÷Î
¿flı fiı, ÷˘ › ±‹ı ±ıfiı ‹ÎÀı flZÎHÎ ‹Ò¿Ì±ı Ï⁄«ÎflÎfiı. ÷‹fiı Á‹Ω›_ fiı ?
                                   I›Î_ … ˢ› ! ±‹ı ÷˘ fiÎfiÎ ⁄΂¿ …ı‰Î ˢ¥±ı.
            ....µL‹kÎ÷Î fi◊Ì                          ....’˘÷Î’b_ fi◊Ì !
   ’»Ì ⁄ÌΩı ¿›˘ √HÎ ?
                                      ’»Ì hÎÌ…\_ ¿›_ ‰Î@› ·¬ı »ı ?
   ≠ë¿÷ν — µL‹kÎ÷Î fi◊Ì.
                                      ≠ë¿÷ν — ’˘÷Î’b_ fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. µL‹kÎ÷Î ±ıÀ·ı Â_ ? ±Î’fiı Á‹Ω› »ı ? Ë_
                                      ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷Î’b_ ±ıÀ·ı Ë_ »\_ fiı ±Î ‹Îv_ »ı ! ’˘÷Î’b_ fi◊Ì
÷‹fiı ÷‹ÎflÌ ¤ÎÊ΋Î_ ÿı¬ÎÕÌ ÿ™.                    ±ıÀ·ı ±Î ÂflÌfl ±ı ’˘÷Îfi_ »ı … fiËŸ. ±Î ÂflÌfl … ‹Îv_ fi◊Ì ±ıÀ·ı
    ±Î ·˘¿˘ ±Ëo¿Îfl ÷˘ ¿ı‰˘ ¿flı ÷ı ? ±ËŸ◊Ì ±Î‹ …÷˘ ˢ›       ÂflÌflfiı ·√÷Ì ⁄‘Ì ‰V÷±˘ ‹ÎflÌ »ı … fiËŸ. ±Î ‹fi ‹Îv_ fi◊Ì, ±Î
fiı, I›Îflı ÁÌ‘˘ “VÀˇı¥À Œ˘fl‰ÕÛ”fiÌ flÌ÷ı …÷˘ ˢ›, ±Î‹ ÁÎËÏ…¿ flÌ÷ı    ‰ÎHÎÌ ‹ÎflÌ fi◊Ì. ±Î …ı ⁄˘·ı »ı fiı, ÷ı› ‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ fi◊Ì. ±Î
’©Ï÷Áfl «Î·÷Πˢ›. ±fiı ’λ˘ ±Î‰÷˘ ˢ›, ÷ı CÎÕ̱ı ±Î’HÎı        ±˘ÏflÏ…fi· Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı. ±ı ‰@÷Î »ı, ÷‹ı l˘÷Î »˘ fiı Ë_ iÎÎ÷Î-
ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î ±Îfi΋Î_ ¿ı‹ ŒıflŒÎfl ◊¥ √›ı·˘ ·Î√ı »ı ? “ŒıÁ”       ƒWÀÎ »\_. ±Î ±Î’HÎÎ hÎHÎfi˘ T›‰ËÎfl »ı. ‰ÎHÎÌfiÎ ±‹ı ‹ÎÏ·¿ fi◊Ì.
⁄ÿ·Î›ı·˘ ·Î√ı ±Î’HÎfiı. ’λ˘ ±Î‰÷˘ ˢ› I›Îflı fl˘Œ¤ıfl ±Î‰÷˘       ±Î ÂflÌflfiÎ_ ±‹ı ‹ÎÏ·¿ fi◊Ì. ±Î ‹fifiÎ ±‹ı ‹ÎÏ·¿ fi◊Ì.
ˢ›. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î ¿o¥ ŒıflŒÎfl ◊›˘ »ı ¿o¥¿, ±Îfiı
                                          √‰˝ ‹ÌÃÎÂ◊Ì ∂¤˘ Á_ÁÎfl !
“≥Œı@À” »ı ¿o¥.
                                      ≠ë¿÷ν — √‰˝ ±ıÀ·ı Â_ ? √‰˝ ±fiı ±Ï¤‹Îfi, ±ı‹Î_ ¿o¥ Œıfl
   ±ıÀ·ı ±ıfiı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı, “±Î‰˘ ±Î‰˘, …flÎ «Î ’Ìfiı
                                   ¬fl˘ ?
Ω‰.” ±Î’HÎı ’ı·_ ÷’ÎÁ ¿fl‰Î ‹ÎÀı «Î ’Î¥±ı »Ì±ı, ±ı‹fiÎ fl˘Œ
ÁÎv fi◊Ì ’Î÷Î. I›Îflı ±ı ΩHÎı ¿ı ±ıfiÎ_ fl˘Œfiı ·Ì‘ı «Î ’Λ »ı. ±Î’HÎı     ÿÎÿÎlÌ — ±Ï¤‹Îfi fiı √‰˝ ⁄ıµ Á΋Á΋Î_ hÎÎ…‰Î‹Î_ ‹Ò¿Ì±ı ÷˘
«Î-’ÎHÎÌ ’Î¥fiı ’»Ì ’һ̱ı ¿ı, “¿¥ ⁄Î…\ √›Î Ë÷Î ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı,   ¿ıÀ·_ ◊Λ ? ±ı¿ ⁄Î…\ hÎÎ…‰Î‹Î_ √‰˝ ‹Ò¿Ì±ı fiı ±ı¿ ⁄Î…\ ±Ï¤‹Îfi
“’ı·Î ’Î_« ËΩfl wÏ’›Î ·ı‰ÎfiÎ Ë÷Î fiı, ÷ı ·ÎT›˘.”            ‹Ò¿Ì±ı ÷˘ Â_ ◊Λ ? Áfl¬_ ‰…fi ◊Λ ? ±Ï¤‹Îfi ’Î fl÷· ◊Λ ±fiı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        295   296                           ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
√‰˝ «Î·ÌÁ fl÷· ◊Λ.                        ÷ÎHÎı, V≤„WÀ ‹_ÕÎHÎ »ı Á‰˝ ±ıHÎÌ ’ıflı, Ωı√Ì Ωı√ırflÎ ¿˘”¿ ΩHÎı.””
   ≠ë¿÷ν — ¿¥ flÌ÷ı ±ı Á‹Ω‰˘.                     Â_ ¬˘À<_ ¿Ëı »ı ±Î fiflÏÁ_Ë ‹Ëı÷Î ? I›Îflı ¿ıÀ·Î¿ ¿Ëı »ı ¿ı,
                                 “‹ıÓ ±Î ¿›*, ‹ıÓ V‰ÎK›Î› ¿›˘˝, ‹ıÓ ÷’ ¿›*, ‹ıÓ …’ ¿›Î*” ÷ı ¿›_ ÁΫ_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı, ·˘¿ ÷˘ ±Ï¤‹Îfifiı Á‹…÷_ fi◊Ì, √‰˝‹Î_
                                 ±ıÀ·ı “Ë_ ¿v_, Ë_ ¿v_” ±ı ±iÎÎfi÷Î, ÂÌ flÌ÷ı ’΋ı ‹ÎHÎÁ ? ±fiı √‰˝
Á‹…÷_ fi◊Ì. √‰˝ ±ıÀ·ı ±Ï¤‹Îfi fiËŸ. ±Ï¤‹Îfi ÂOÿ …\ÿ˘, √‰˝
                                 ±ıÀ·ı Â_ ? ¿ı ’˘÷ı ¿fl÷˘ fi◊Ì I›Î_ “‹ıÓ ¿›*” ±ı‹ ¿Ëı, ±ıfi_ fi΋ √‰˝.
…\ÿ˘, ±Ëo¿Îflı› …\ÿ˘.
                                 ’˘÷ı ¿fl÷˘ fi◊Ì, “¥À Ëı’LÁ” »ı. ÷ıfiı ⁄ÿ·ı Â_ ¿Ëı »ı ·˘¿˘ ?
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ √‰˝ ±ıÀ·ı Ë_’ÿ ?
                                    ≠ë¿÷ν — ‹ıÓ ¿›*.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. Ë_’ÿ ±ıÀ·ı ±Ëo¿Îfl ¿Ëı‰Î›. “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_” ±ı     ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ fi΋ √‰˝.
±Ëo¿Îfl ¿Ëı‰Î›. ‰¬÷ı ÷‹Îfl΋Î_ ±Ï¤‹Îfi fiÎ ’HΠˢ›, √‰˝ ’HÎ
fiΠˢ›. F›Î_ ’˘÷ı fi◊Ì I›Î_ Ë_ ‹Îfi‰_, ±ıfi_ fi΋ Ë_’ÿ. …ı V‰’ÿ       ≠ë¿÷ν — ±ı‹ ¿Ëı‰Î› »ı ¿ı iÎÎfifi˘ ’HÎ √‰˝ ±Î‰Ì Ω›.
«Ò@›Î ±ı Ë_’ÿ‹Î_ ˢ›. ’HÎ √‰˝ ±ıÀ·ı Â_ ? √‰˝flÁ ÷˘ ⁄Ë «Ì¿H΢       ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfifi˘ √‰˝ ÷˘ ‰‚Ì ±Î’HÎı «·Î‰Ì ·¥±ı ¿ı ÁÎflÌ
ˢ›. ±Î ±Ï¤‹Îfi ÷˘ ¤˘‚˘ flÁ Ï⁄«Îfl˘, ’Î fl÷· ! fiı √‰˝flÁ ÷˘      ‰Î÷fi˘ √‰˝ »ı. ’HÎ ±Î ÷˘ ±iÎÎfifi˘ › √‰˝ »ı.
«Î·ÌÁ fl÷· !!
                                    ≠ë¿÷ν — fiı √‰˝ ÁÎflÎ ±◊˝‹Î_ ’HÎ ‰’flΛ »ı fiı, ¿ı ±Î √‰˝
   ≠ë¿÷ν — ±Î …flÎ √‰˝flÁfi˘ ÿά·˘ ±Î’Ì Á‹Ω‰˘.          ·ı‰Î …ı‰Ì ‰Î÷ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Ï¤‹Îfi‹Î_ ±ı‰_ fiÎ ΩHÎı ¿ı “±Î ⁄‘Îfi˘ ¿÷ν Ë_ »\_”     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’»Ì ÁÎflÎ ±◊˝‹Î_ ‰’flΛ »ı. ’HÎ ‹Ò‚ √‰˝
±fiı √‰˝flÁ ÷˘ “Ë_ ¿÷ν »\_” ±ı‰_ ‹Îfiı. ±ıÀ·ı ±ı¿fi˘ ¿÷ν ±ıÀ·ı   …√÷‹Î_ ±Î ±ËŸ »ı. ±ı ’»Ì ±ıfiı ·¥ √›ı·Î ÁÎflÎ ±◊˝ ‹ÎÀı.
±Î¬Î ⁄˛õÎ_Õfi˘ ¿÷ν › ’HÎ Ë_ »\_ ±ı‰_ ‹Îfiı. ±ıÀ·ı √‰˝flÁ ÷˘ ⁄‘˘
⁄Ë Á‘Ì ’ˢӫı »ı. √‰˝ ¿fl÷Î ËÂı ¿˘¥ ? ±flı, ⁄‘Ì ⁄Î⁄÷‹Î_ √‰˝        √‰˝ ±ıÀ·ı “F›Î_ ’˘÷ı fi◊Ì ¿fl÷˘” I›Î_ ±Î√‚ “¿flı »ı” ±ı‰_
»ı. “Ë_ ¿v_ »\_” ±ı ¤Îfi, ±ı ⁄‘_ √‰˝ ¿Ëı‰Î›.            ‹Îfi‰_. ÷ı ‰¬÷ı flÁ µI’Lfi ◊Λ »ı ‹ËŸ, √‰˝flÁ µI’Lfi ◊Λ »ı.
                                 ÷ı ⁄Ë ‹ÌÃ<_ ·Î√ı »ı, ±ıÀ·ı ±ıfiı ‹Ω ±Î‰ı »ı ¿ı ‹ıÓ ¿›* !
    ¿Ú’΂ÿı‰fiı “Ë_ ¿v_ »\_” ±ı ¤Îfi √›_ I›Îflı ÁΫ_ Á‹Ï¿÷ ◊›_,
I›Îflı ±ı‹HÎı Â_ ¿èÎ_ ¿ı “‹Àu˘ µÿ›¿‹˝fi˘ √‰˝ flı !” ±Î¬_ …√÷        ≠ë¿÷ν — ±fiı ‰Î÷ΉflHÎ ’HÎ ±ı‰_ »ı ¿ı ÏfiÏ‹kÎfiı «˘ÓÀÌ ’Õı,
µÿ›¿‹˝fiÎ √‰˝‰Î‚_. ±ı‹Î_ ±ı¿_<› ±’‰Îÿ fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı, F›Î_ Á‘Ì   ËÎfl÷˘flÎ ¿flı, ‹Îfi’h΢ ±Î’ı ¿ı “÷‹ı … ¿›*.”
’˘÷ı “V‰w’” ◊Λ fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ⁄Ì∞ …B›Î±ı »ı fiı ⁄Ì∞ …B›Î±ı        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, “÷‹ı … ¿›*, ÷‹ı … ¿›*” ±ı‹ ¿flÌfiı «˘ÓÀÌ ’Õı.
»ı ±ıÀ·ı √‰˝ flèÎÎ ‰√fl ˢ› fiËŸ.
                                    ¿˘¥fi_ ÁÎv_ ¿›* fiı, ±ıfi˘ √‰˝ ·ı. ’λ\_ ¬flÎ⁄ ¿›*, ÷ıfi˘ › √‰˝
    “≥√˘¥{‹” ÂÎ◊Ì ’ıÃ<_ »ı ? ±iÎÎfi÷Îfiı ·¥fiı. ÂıfiÌ       ·ı. ±ıÀ·ı ¿ı ¤·¤·Îfiı ‹ÎflÌ fiάı·Î, ±ıfi˘ √‰˝ ·ı. ¤·¤·Îfiı ‹ıÓ
±iÎÎfi÷Î ? ±Î ⁄‘_ ¿˘HÎ ¿flı »ı ÷ı ±iÎÎfi÷Î »ı. ÷ı◊Ì, fiflÏÁ_Ë ‹Ëı÷Î  lÌ‹_÷ ⁄fiÎ‰Ì ÿÌ‘ı·Î, ’ˆÁΉ΂Π⁄fiÎ‰Ì ÿÌ‘Î, ±ı‰˘ √‰˝ ·ı. ±ı
Â_ ¿Ëı »ı ? ““Ë_ ¿v_, Ë_ ¿v_ ±ı … ±iÎÎfi÷Î, ¿Àfi˘ ¤Îfl F›‹ rÎfi   V‰‹Îfi fiÎ ¿Ëı‰Î›, ±Ï¤‹Îfi fiÎ ¿Ëı‰Î›.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         297   298                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
    ¿˘¥ …B›Î±ı ’Îfi fiÎ ‹‚ı fiı ’Îfi ¿˘¥ ·¥ ±ÎT›_ ˢ› ÷˘       «_ÿ¤Î¥ »\_” ±ı‰_ “ÏÕÁÎ¥Õ” ◊Λ I›Î_ Á‘Ì … √‰˝ »ı. “fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ”
⁄ı-hÎHÎ ‰¬÷ √Î¥ ⁄˘·ı, “¿˘¥ …B›Î±ı fiˢ÷_ ‹‚÷_, Ëo !” ±ı        »ı I›Î_ Á‘Ì √‰˝ »ı ±fiı “fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ” √¥ ±ıÀ·ı √‰˝ flËı÷˘ … fi◊Ì.
√‰˝flÁ. “Ë_ Ë÷˘ ÷ı ·¥ ±ÎT›˘, fiËŸ ÷˘ ±Î Ãı¿Îb_ fiÎ ’Õ÷” ¿ËıÂı.
                                      ≠ë¿÷ν — “fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ” ÷˘ …÷Ì fi◊Ì fiı, …·ÿÌ ?
±ı √‰˝flÁ «Î¬ı. ⁄Ë ‹{Î ±Î‰ı.
                                      ÿÎÿÎlÌ — “fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ” …÷Ì … flËı fiı ! ±‹ı ±ı ¿ÎœÌ ±Î’̱ı
   ≠ë¿÷ν — √‰˝ ·ı‰˘, ±ı ÷˘ ¬˘À<_ … ¿Ëı‰Î› fiı !
                                   »Ì±ı. ⁄‘Î_ ¿ıÀ·Î_› …HÎfiÌ “fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ” …÷Ì flËÌ »ı fiı ! ±fiı ÷ı
   ÿÎÿÎlÌ — √‰˝◊Ì Á_ÁÎfl ∂¤˘ flè΢ »ı. Á_ÁÎflfi_ ⁄Ì… … √‰˝      “fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ” ±ı¿ fi◊Ì. Ë_ ±Îfi˘ ¤¥ ◊™, ±Îfi˘ ‹Î‹˘ ◊™, ±Îfi˘
»ı, ±Ëo¿Îfl fi◊Ì.                           ¿Î¿˘ ◊™, ±ı‰Ì ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì “fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ˘” ⁄ıÃÌ »ı ?!
   ≠ë¿÷ν — √‰˝ ±ı ⁄Ì… »ı, ±ı ¿¥ flÌ÷ı ?                 ≠ë¿÷ν — F›Î_ Á‘Ì V‰w’fi_ ¤Îfi fiÎ ¿flΉ˘, I›Î_ Á‘Ì ±ı “fl˘Ó√
   ÿÎÿÎlÌ — ±Ëo¿Îfl‹Î_ V‰Îÿ ˢ÷˘ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±Ëo¿Îfl ⁄ıV‰Îÿ »ı ±fiı  Ï⁄·ÌŒ” Ω› fiËŸ fiı ?
±Î √‰˝flÁ V‰ÎÏÿWÀ »ı, ⁄Ë … V‰ÎÏÿWÀ ! ‹Îfi-±Ï¤‹Îfi ±ı V‰ÎÏÿWÀ ¬v_,
                                      ÿÎÿÎlÌ — fiÎ Ω›. ±ı ¤Îfi ±Î‰‰_ Ωı¥±ı. “Ë_ «_ÿ¤Î¥ fi◊Ì,
’HÎ √‰˝ …ıÀ·_ fiËŸ. √‰˝ …ı‰_ ÷˘ ¿˘¥ V‰ÎÏÿWÀ ‰V÷ … fi◊Ì.
                                   «_ÿ¤Î¥ ÷˘ ¬Î·Ì ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ »ı” ±ı‰_ ¤Îfi ±Î‰‰_ Ωı¥±ı. ’»Ì ±_ÿfl
        “ωiÎÎfi” … »˘ÕΉı √‰˝flÁ !              Á_›‹ ‰I›Î˝ ¿flı. ±fiı ±_ÿflfi˘, ±Î_÷Ïfl¿ Á_›‹ ‰I›˘˝ ±ıÀ·ı ’»Ì √‰˝flÁ
                                   fiÎ «Î¬ı. Á_›‹fi_ Á¬ ±ıÀ·_ ⁄‘_ µ’…ı ¿ı ±ıfiı √‰˝flÁ «Î¬‰ÎfiÌ …wfl
    ±ıÀ·ı ¿÷ν ¬flı¬fl fi◊Ì ±Î’HÎı. ¿÷ν ⁄Ì∞ … ‰V÷ »ı. ±Î
                                   … fiÎ ’Õı. ±Î ÷˘ ±ıfiı Á¬ fi◊Ì, ÷ı◊Ì ±ı √‰˝flÁ «Î¬ı »ı. ¿˘¥ ’HÎ
±Î’HÎı ±Îfl˘’ ¿fḻı »Ì±ı, ±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰ ¿fḻı »Ì±ı ¿ı “Ë_ ¿v_
                                   Ω÷fi_ Á¬ fiΠˢ› I›Îflı ±Î‰_ ±Î Á¬ ÷˘ ¬v_ … fiı !
»\_ ±Î.” ±ıfi˘ √‰˝flÁ «Î¬‰Îfi˘ ‹‚ı. ±ı‰˘ √‰˝flÁ ÷˘ ⁄Ë ‹ÌÃ˘ ·Î√ı
’λ˘ ±fiı ÷ı◊Ì ¿‹˝ ⁄_‘Λ. √‰˝flÁ «ÎA›˘, ±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰ ¿›˘˝ ¿ı                “iÎÎfiÌ”fiı √‰˝ fi◊Ì !
¿‹˝ ⁄_‘Λ_.
                                      ±ı √‰˝flÁ «Î¬‰Î◊Ì … ¿ıŒ «œuÎ ¿flı. ’»Ì ⁄Ë ¿ıŒÌ ◊¥ Ω›.
   ˉı …ı‹ »ı ±ı‹ ΩHÎ̱ı ¿ı ¤¥, ±Î ¿÷ν ±Î’HÎı fi◊Ì fiı ±Î     ÷ı ¿ıŒ ÂÌ flÌ÷ı ∂÷flı ˉı ? ‹˘Ëfi˘ ¿ıŒ …ı «œı·˘, ÷ı ÂÌ flÌ÷ı ∂÷flı ?!
÷˘ “T›‰„V◊÷” ¿flı »ı I›Îfl◊Ì ±Î’HÎı »^ÀÎ ◊¥±ı. ±ı‰_ ωiÎÎfi ˢ‰_    ¬˘À ±Î‰ı »ı ÷ı › ŒflÏ…›Î÷ »ı ±fiı fiŒ˘ ±Î‰ı »ı ÷ı › ŒflÏ…›Î÷
Ωı¥±ı ±Î’HÎÌ ’ÎÁı. ’»Ì flÎ√-¶ıÊ … fiÎ ◊Λ fiı ! ±Î’HÎı ˉı »Ì±ı     »ı. ’HÎ fiŒ˘ ±Î‰ı I›Îflı ¿Ëı »ı, “Ë_ ¿‹Î›˘.” ±fiı ¬˘À √¥ I›Îflı
… fiËŸ “±Î”, ±ı‰_ ωiÎÎfi◊Ì …HÎΛ. ±Î Ë_ …ı ⁄˘·_ »\_, ÷ı ±Î ‹Îv_    ¿ËıÂı, “¤√‰Îfiı CÎηÌ.” “‹Î› VÀÎÁ˝ ±Îfl fi˘À Œı‰flı⁄·.”
ωiÎÎfi fi◊Ì. ±Î ‰Ì÷flÎ√ ωiÎÎfi »ı ! «˘‰ÌÁ ÷Ì◊*¿fl˘fi_ ωiÎÎfi »ı !
±fiı ‰Ì÷flÎ√ ωiÎÎfi ÏÁ‰Î› ÂÌ flÌ÷ı ‰Î÷fiı ’΋ı ‹ÎHÎÁ ?!            ±ıÀ·ı √‰˝flÁ «Î¬‰˘ »ı. ±ı flÁ ±ı¿ Ω÷fi˘ ±ı‰˘ ‹ÌÃ˘ »ı,
                                   ±ı √‰˝flÁ «Î¬‰˘ »ı ±fiı √‰˝flÁfiı ·¥fiı ±Î Á_ÁÎfl ∂¤˘ flè΢ »ı.
   ≠ë¿÷ν — ±Î’fiÌ “◊Ì›flÌ” ≠‹ÎHÎı ÷˘ “T›‰„V◊÷” «·Î‰ı »ı, ÷˘    ÿÎwfiı ·Ì‘ı, ⁄ÌÕ̱˘fiı ·Ì‘ı ¿ı «Îfiı ·Ì‘ı ±Î Á_ÁÎfl ∂¤˘ fi◊Ì flè΢,
› √‰˝flÁ ◊›Î … ¿flı fiı, ±ıfi΋Î_ ?                   ’HÎ ±Î √‰˝flÁfiı ·¥fiı ∂¤˘ flè΢ »ı. ±Î flÁ ±ı¿·˘ … ±ı‰˘ »ı
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. √‰˝ ◊Λ … fiËŸ fiı ! √‰˝ ÷˘, F›Î_ Á‘Ì “Ë_      ¿ı ¿˘¥fiı »˘Õ‰Îfi˘ √‹÷˘ fi◊Ì.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         299   300                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
    √‰˝ ±ıÀ·ı Â_ ? ÷‹fiı Á‹Ω‰_. ¿˘¥ ±Î’HÎfiı ¿ËıÂı, “‹ıÓ «Îfl    ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ¿›˘ ‹ÎHÎÁ Á‹∞ ¿ı ±Îfiı ! ±ı ÷˘ ±‹ı Œ˘Õ ’ÎÕ̱ı
Á΋ÎÏ›¿ ¿flÌ.” ÷ı CÎÕ̱ı ±ıfiÎ_ ‹˘œÎ ’fl ±Î‹ ¬Ò⁄ ±Îfi_ÿ ÿı¬Î÷˘ ˢ›.   I›Îflı Á‹Ω›.
±fiı ±Î’HÎı ’һ̱ı, “±ÎHÎı ¿ıÀ·Ì Á΋ÎÏ›¿ ¿flÌ ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı,
                                     µÿ›¿‹˝ ±ıÀ·ı ±Î µÿ› ¿flı »ı ±fiı Ë_ fi◊Ì ¿fl÷˘ ±Î
“±ıfiÎ◊Ì ◊÷Ì fi◊Ì. ±ı¿ … ¿flÌ »ı ±ıHÎı.” ’»Ì ±Î’HÎı ’һ̱ı, “ÁÎËı⁄,
                                  Á΋ÎÏ›¿. ÷˘ ±ıfiı √‰˝ fi◊Ì. ’HÎ ±Î ·˘¿ ÷˘ √‰˝flÁ «ÎA›Î ‰√fl
«Îfl Á΋ÎÏ›¿ ÷‹ı ¿›Î* !” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “⁄Ì…\_ ¿˘HÎ ¿flfiÎfl ? Ë_ …
                                  flËı fiËŸ fiı ! «Î¬ı ¿ı fiÎ «Î¬ı ? “‹ıÓ «Îfl Á΋ÎÏ›¿ ¿flÌ.” ÷ı ¿ı‹
¿flfiÎfl˘ fiı !” I›Îflı ±Î’HÎı Á‹∞±ı fiı, ¿ı ±Îfiı ¿ıÀ·˘ ¿ıŒ »ı ?! ‹fi‹Î_
                                  «Îfl ¿Ë˘ »˘ ? I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “±Îfiı ±ı¿ … ◊¥ »ı.” Ë_ Á‹∞
’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı Â_ ›ı ‹ÎfiÌ ⁄ıÃ˘ ˢ›. ’HÎ ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı,
                                  √›˘, ‹˘ZÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ ¿flÌ(!) ÷ıÓ ±Î !
“¿ı‹, ±Î… ¿ıÀ·Ì Á΋ÎÏ›¿ ¿flÌ ?” I›Îflı ±ı ¿ËıÂı, “±Î… ÷˘ ’√ ÿ—¬ı
»ı, fi◊Ì ¿flÌ.” fiËŸ ÷˘ ¿ËıÂı, “‹Îv_ ‹Î◊_ ÿ—¬ı »ı.” ÷˘ ¿Î·ı Á΋ÎÏ›¿      √‰˝ ·ı‰Î◊Ì Â_ ◊›_ ? ¿ı √‚Î_ ’¿ÕΛÎ_. ‹˘ZÎfi_ ÷˘ @›Î_ √›_,
’√ı ¿flÌ Ë÷Ì ¿ı ÷‹ı ¿flÌ Ë÷Ì ? ¿˘HÎı ¿flÌ Ë÷Ì ? Ωı ÷‹ı ¿flÌ Ë˘›     ’HÎ ‹˘Z΋Î_ ÷˘ ·Î¬ ±‰÷Îfl ÷ıÓ ±_÷flΛ ’ÎÕuÎ. Á΋ÎÏ›¿fi˘ √‰˝
÷˘ ’√fi_ ⁄ËÎfi_ fiÎ ¿ÎœÂ˘. ±Î ÷˘ ’√ ’Î_ÁflÎ »ı, ‹Î◊_ ’Î_Áv_ »ı,     ¿›˘˝ ! Á_ÁÎflfi˘ √‰˝ ◊Λ. ¿ËıÂı, “±‹ı Œ·ÎHÎÌ …B›Î±ı √›Î.”
’ıÀ‹Î_ ÿ—¬÷_ fi◊Ì ÷ı◊Ì Á΋ÎÏ›¿ ◊›_. ⁄‘_ flıB›·fl ˢ›, ⁄‘Î_ Á_Ωı√˘   ±˘Ë˘Ë˘, I›Î_ …‰Îfi˘ › √‰˝ ·Ì‘˘ ?! ±fiı ΩHÎı ¿Â_ ¿‹Î¥ √›Î fiÎ
’Î_ÁflΠˢ› I›Îflı ◊Λ »ı. ÷ı‹Î_ ÷‹ı ±ı¿·Î Â_ ¿fl‰Î ‹Î◊ı ·˘ »˘ ?!   ˢ› ! ΩHÎı Ï«_÷Î-ÀÎœ ∂ÕÌ √¥ fiΠˢ› ! ±ı √‰˝ ¿Ëı‰Î›.
±ıÀ·ı ±Î ’flÁkÎαı ¿›*, ±ı‹Î_ ÷‹Îv_ Â_ ? ±ı‰_ ‹Î◊ı ·ı ¿ı fiÎ ·ı ?      ˉı ÷ı◊Ì ±Î ·˘¿˘±ı ¿èÎ_ »ı ¿ı ““›ËÌ √·ı‹ıÓ ŒÎ_ÁÌ.”” ±Î
’HÎ ±Î ÷˘ “≥√˘¥{‹” ¿›Î˝ ¿flı »ı ¬Î·Ì. ¿flı »ı ±Î ⁄‘_ “ÁΛ„LÀÏŒ¿    Á΋ÎÏ›¿ ¿flÌ, ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›*, ±Î ‹ıÓ I›ÎB›_, ±ı ⁄˘S›Î ±ı ÷‹ÎflÎ
Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ.” ’HÎ “’˘÷ı” ¿Ëı »ı, “Ë_ ¿v_ »\_” ÷ı √‰˝flÁ !  √‚΋Î_ ŒÎ_ÁÌ »ı ÷ı √‰˝flÁ «ÎA›Î !
±fiı √‰˝flÁ «Î¬‰ÎfiÌ Àı‰ »ı fiı, I›Î_ Á‘Ì ±Î Á_ÁÎfl ∂¤˘ flËı »ı.
‰Î÷ ÷˘ Á‹…‰Ì ’ÕÂı fiı ? ±ı‹ fiı ±ı‹ ¿o¥ √M’_ «Î·ı ¿o¥ ?           ˉı Á÷˚ ’vÊfiı √‰˝ fi◊Ì, ±ıÀ·ı Â_ ? ±ı ±ı‹fiÎ ËÎ◊ı √‹ı
                                  ±ıÀ·Ì ÂÎ_Ï÷ ±Î’ı ÷˘ › ±ı‹fiı ±ı‹ √‰˝ fi◊Ì ¿ı “Ë_ ±Î’_ »\_, Ë_ ±Î
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î ÷˘ ⁄‘_ …L‹◊Ì … ·¥ ±Î‰ı·Î ˢ› fiı ?       ÂÎ_Ï÷ ±Î’_ »\” ±ı‰_ fi◊Ì. ±ı ±ı‹ ΩHÎı ¿ı Ë_ ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ »\_ ±fiı ±ıfiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, …L‹◊Ì … ·¥ ±Î‰ı·Î »ı. ’HÎ ±ı ¤Îfi fi◊Ì       CÎflfiÌ ÂÎ_Ï÷ ±ıfiı µCÎÎÕÌ ±Î’_ »\_.
flËı÷_ fiı ! ±fiı √‰˝flÁ «ÎA›Î … ¿flı »ı. √‰˝flÁ «Î¬‰Îfi˘ “±ıfiı”         ±ıÀ·ı √‰˝ fiΠˢ› ¿˘¥ «Ì…fi˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Ëo¿Îfl … fiΠˢ›
⁄Ë √‹ı »ı. “‹ıÓ «Îfl Á΋ÎÏ›¿ ¿›Î˝” ¿Ëı÷ÎfiÌ ÁÎ◊ı ±Î‹ “ÀÎ¥À” ◊¥    ÷˘ √‰˝ ˢ› @›Î_◊Ì ? F›Î_ ±Ëo¿Îfl ˢ›, I›Î_ √‰˝ ˢ› …. ±ıÀ·ı
Ω›. ±fiı ±ı¿ Á΋ÎÏ›¿ ¿flÌ Ë˘› ÷ıfiÌ ’fl …flÎ ÿ›Î ¬Î›. ¿ËıÂı,       ±ı‹fiı √‰˝ fi◊Ì.
±ÎfiÎ◊Ì Ï⁄«ÎflÎ◊Ì ◊÷_ fi◊Ì. ’Ëı·Ì ÿ›Î ±Î‰ı fiı ’»Ì Ï÷flV¿Îfl
                                     ˉı ±ı √‰˝ ±‹ÎflÌ ’ÎÁı fiΠˢ›. ¿˘¥ Ïø›Î ‹ıÓ ¿flÌ »ı ±ı‰_
±Î‰ı. ±ıÀ·ı √‰˝flÁ◊Ì ∂¤_ flèÎ_ »ı, ÷ı ±Î’HÎÌ … ¤Ò· »ı fiı ?! ÷ı‹Î_
                                  ±‹Îfl΋Î_ fiΠˢ›. ˉı ±ÎfiÎ ¿÷νfi˘ flÁ «Î¬ı »ı ÷ı◊Ì ∞‰Î› »ı
¤√‰Îfi Â_ ¿flı ?! ÷ı◊Ì ¿Ú’΂ÿı‰ı ¿èÎ_,
                                  ±Î ·˘¿˘◊Ì. ±I›Îflı › ÂÎVh΢fiÎ ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ‰Î_«fiÎflΠˢ›, ’HÎ “‹ıÓ
   “ÿÁ ‰Êı˝ flı ‘ÎflÎ µS·ÁÌ, ‹Àu˘ µÿ›¿‹˝fi˘ √‰˝ flı !”        ¿›*” ±ıfiÎ ±Î‘Îflı ∞‰ı »ı, ±ıfiÌ ‹V÷Ì‹Î_ !
   ±Î µÿ›¿‹˝fi˘ √‰˝ ±ı Â_, ±ı‰_ Á‹…ı ±ı¿<_› ‹ÎHÎÁ ?!          ±Î √‰˝flÁ ±Î√‚ ±ıfiı ¿Â_ √‹÷_ fi◊Ì. √‰˝flÁ ⁄Ë √‹ı »ı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         301   302                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
±ıfiı. ¿ËıÂı, “‹ıÓ I›Î√ ¿›˘˝. VhÎÌfi˘ I›Î√ ¿›˘˝, ¿fl˘Õ˘ wÏ’›Î »˘ÕÌfiı         ±Ë‹˚ flά‰˘ “ΩHÎ÷˘ fi◊Ì”fi˘ !
±ÎT›˘ »\_, ÷ı ‹˘ZÎfiı ‹ÎÀı … ±ÎT›˘ ˢ¥Â fiı !” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “Âıfiı
                                     ¿˘¥ ’HÎ ‰V÷fi˘ ‘‹˝ @›Îflı ≠ÎM÷ ◊Λ ? ¿ı ‹ËÎfi ’vÊ˘fiÎ_
‹ÎÀı ±ı ÷˘ ÷‹ı ΩH΢. ÷‹fiı Ë…\ ¿›˘ flÁ «Î¬‰Îfi˘ √‹ı »ı, ±ı Â_
                                   ‰«fi˘fi_ ±ÎflΑfi ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı ±fiı ÷ı‹Î_ “Ë_ ¿o¥ … ΩHÎ÷˘ fi◊Ì”
¬⁄fl ’Õı ?! ±Î wÏ’›Îfi˘ flÁ fiÎ √Q›˘, ’HÎ ⁄ÌΩ ÷˘ Ω÷Ω÷fiÎ
                                   ±ı‰Î ¤Î‰◊Ì ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ’H› ⁄_‘Λ »ı. “Ë_ Ωb_ »\_” ±ı
flÁ ˢ› »ı fiı Ω÷Ω÷fiÌ ¿ÌÏ÷˝±˘ ˢ› »ı.” F›Î_ Á‘Ì √‰˝flÁ «Î¬ı
                                   ¤Î‰◊Ì ¿flı ÷˘ ’Î’ … ⁄_‘Λ.
»ı, I›Î_ Á‘Ì ‹˘ZÎfiÌ ‰Î÷˘ ¿˘¥±ı ¿fl‰Ì fiËŸ.
                                      ≠ë¿÷ν — ’HÎ “Ë_ Ωb_ »\_” ±ı ¤Î‰◊Ì … ◊÷_ Ë÷_.
   ÿÎwÏÕ›Îfiı ÷˘ ±Î’HÎı ’ÎHÎÌ »Î_À̱ı fiı, ÷˘ ¿ıŒ ∂÷flı ¿ı fiÎ
∂÷flı, ’Î_«-ÁÎ÷ Õ˘·˘ ’ÎHÎÌ flıÕ̱ı ÷˘ ? ’»Ì Â_ ¿Ëı Ï⁄«Îfl˘ ¿ı,        ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ ÷˘ ’HÎ, ‹Îv_ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ±Î ⁄‘_ ωv© ¿Ëı‰Î›.
“ÁÎËı⁄, ‹ÎflÎ …ı‰˘ ‹Òfl¬ ¿˘¥ »ı fiËŸ, Ë_ ¿Â_ Á‹…÷˘ fi◊Ì. Ë_ ‹Òfl¬     ±Î ÷˘ ·˘¿˘ ‹Îfiı »ı ¿ı ±‹ı ’H› ¿fḻı »Ì±ı. ±ıÀ·_ ÁÎv_ »ı, fl‹Ì
»\_. ±fiı ÁÎËı⁄, ‹fiı ‹Îfl‰˘ ˢ› ÷˘ ‹Îfl˘, ’HÎ ‹fiı ¿o¥¿ ±Î’˘ !”     fl‹‰Î Ω› ÷ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ÁÎv_ »ı ±Î !
÷˘ Ë_ ’Ëı·˘ ±ıfiı ‹˘ZÎ ±Î’_. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹˘ZÎ ±Î’‰Îfiı ±ı ·Î›¿ ◊›˘       ≠ë¿÷ν — ’HÎ ’Î’ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ? ’Î’ ÷˘ ◊Λ … fiËŸ fiı ?
¿Ëı‰Î›. ±ÎÀ·Ì … ·Î›¿Î÷ ‹˘ZÎ ·ı‰Îfiı ‹ÎÀı Ωı¥±ı !           ±ıfi˘ ±Î› … fi◊Ì. ¿˘¥fiı ÿ—¬ ’HÎ ◊÷_ fi◊Ì.
           √‰˝flÁ «œÎ‰ı ¿ıŒ                   ÿÎÿÎlÌ — ÿ—¬ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì. √‰˝flÁ «Î¬‰˘ »ı ±Î‹Î_. ‹˘À΋Î_
                                   ‹˘À˘ √‰˝flÁ «Î¬ı »ı. “Ë_ Ωb_ »\_, Ë_ Á‹…\_ »\_ !” ±fiı ’»Ì …ı …ı
   ±fiı ÂÎVhÎiÎÎfi ÷˘ CÎHÎÎ ±‰÷Îfl◊Ì ‰Î_« ‰Î_« ¿›Î˝, ’HÎ ¿Â_
                                   ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı ±ı ⁄‘Ì ‰Î÷‹Î_ ‹Î· fiËŸ. ¿Ëı‰Î …ı‰_ fi◊Ì. ⁄Ë µCÎÎÕ<_
ÿËÎÕ˘ fiÎ ‰Y›˘. ÷ı◊Ì ¿Ú’΂ÿı‰ı ¿èÎ_ fiı, ÂÎVhÎiÎÎfi◊Ì Ïfi‰ıÕ˘ fi◊Ì,    fiÎ ¿fl‰_. Ë_ ◊˘Õ<_ µCÎÎÕ<_ ¿v_, ÷ı ¬˘À<_ ÿı¬Î› ’»Ì. ‹˘œÎ ’fl “Ë_ Ωb_
±fi¤‰iÎÎfi◊Ì fỉıÕ˘ »ı. ‹ÎÀı iÎÎfiÌ ’ÎÁı Ω. Â_ ¿Î‹ ’V÷¿‹Î_ ‹Î◊Î_    »\_” ±ı ¤Î‰ ˢ› I›Î_ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ › ¡ı fiÎ ÿı¬Î›.
Œ˘Õ Œ˘Õ ¿flı »ı fiı ±Î_¬˘ ⁄√ÎÕı »ı ?! ÷ı ±‹◊˘ ‰√fl ¿Î‹fi˘ √Î
√Î ¿flı »ı ! ’»Ì ‹fi‹Î_ ¿ıŒ ‰K›Î ¿flı, “Ë_ Ωb_ »\_” ±ıfi˘ ¿ıŒ ‰‘ı.       ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Ë‹˚ ÏÁ‰Î› ≠ÎÏM÷ ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ?
±ı ÷˘ ‹˘À˘ ¿ıŒ. ’ı·Î ÿÎwÏÕ›Îfiı ÷˘ ±ı¿ Õ˘· ’ÎHÎÌ flıÕ̱ı fiı, ÷˘ ÷fl÷     ÿÎÿÎlÌ — ±Ë‹˚ ÷˘ ¿ı‰˘ flά‰Îfi˘ »ı ? “Ë_ ¿o¥ … ΩHÎ÷˘ fi◊Ì”
∂÷flÌ Ω›. ’HÎ ±Î‹fiı ¿ıŒ ∂÷flı fiËŸ. µ’fl◊Ì ¤√‰Îfi ±Î‰ı ÷˘         ±ı‰˘ ±Ë‹˚ flά‰Îfi˘ »ı. “Ë_ ¿o¥ … ΩHÎ÷˘ fi◊Ì” ±ı‰˘ ±Ë‹˚ flάÌ
› ¿ıŒ fiÎ ∂÷flı. ¤√‰Îfi‹Î_ ›ı ¿S’fiÎ ¿flı ! ¿ÎflHÎ ¿ı, “Ë_ Ωb_ »\_”fi˘   ±fiı …ı ¿Î›˝ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ±ı ±Ë‹˚ Œ‚ ±Î’ı. fiËŸ ÷˘ Œ‚ …
¿ıŒ «œu˘ »ı fiı ! ±Î ·˘¿˘fi˘ @›Îflı ’Îfl ±Î‰ı ?!             fiÎ ±Î’ı fiı ! fiËŸ ÷˘ “’˘¥{fi” «œuÎ ¿flı, {ıfl «œuÎ … ¿flı. ‰SÕÛ‹Î_
   ±fiı ±ıfiÌ ’λ‚ ΩıÕı ΩıÕı ’Î»Ì ‹ÎfifiÌ ¤Î‰fiÎ ! √‰˝flÁ ÷˘      ¿˘¥ ±Î¬Î «Îfl ‰ıÿfiÎ iÎÎ÷Πˢ›, ÷ı ±ËŸ ±Î√‚ ±Î‰ı, I›Îflı ±ı ‹fiı
«Î¬‰ÎfiÌ Àı‰ »ı … fiı, ¿ı √‰˝flÁ «Î¬‰Îfi˘ »˘ÕÌ ÿı÷Î_ ËÂı ?! √‰˝flÁ    ¿Ëı ¿ı, “Ë_ Ωb_ »\_.” I›Îflı Ë_ ÷ıfiı ±ı¿ … ÂOÿ‹Î_ ¿Ë_ ¿ı, “¿Â_ ¿˘v_
                                   ›ı ΩH›_ fi◊Ì ÷ıÓ ! ΩH›_ ÷˘ ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı ¿Ëı‰_ … fiÎ ’Õı.”
»˘Õı fiËŸ fiı ! ±ı ÷˘ ⁄Ë ‹ÌÃ˘ ˢ›. “‹ıÓ ±Î‹ ¿›* fiı ÷ı‹ ¿›*” ⁄˘·Ìfiı
√‰˝flÁ «œuÎ … ¿flı. ’˘÷Îfi_ ¿flı·_ ¿˘¥fiı ¿ËÌ ⁄÷Ήı, ÷ı CÎÕ̱ı ±ıfiı       ≠ë¿÷ν — ±ı ÷΋Á ±Ë‹˚ ¿Ëı‰Î›. ±ı Á΄k‰¿ ±Ë‹˚ fiÎ
¿ı‰˘ ±Îfi_ÿ ◊Λ »ı ? ⁄Ë ±Îfi_ÿ ◊Λ »ı, fiËŸ ?              ¿Ëı‰Î› fiı ? Á΄k‰¿ ±Ë‹˚ ˢ› ÷˘ ≠ÎÏM÷ ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        303   304                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
   ÿÎÿÎlÌ — Á΄k‰¿ ±Ë‹˚ flËı‰˘ ‹U¿ı· »ı fiı ! ±ıfiÌ T›ÎA›Î     ÀÎ‚Ì fiÎA›_ »ı. ˉı …ı “ÏÕV«Î…˝” w’ı flèÎ_ »ı ÷ı … flèÎ_ fiı ! “±ıfiÎ◊Ì”
¿fl‰Ì ⁄Ë ‹U¿ı· »ı. Á΄I‰¿ ±Ë‹˚ ¿ı‰˘ ˢ› ¿ı “Ë_ ¿o¥ … ΩHÎ÷˘     “±Î’HÎı” »ıÀÎ flËı‰_.
fi◊Ì.”                                  ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ı “ÏÕV«Î…˝”‹Î_ › ±Î‹ ΩB≤÷ ¿ı‰Ì flÌ÷ı
   ≠ë¿÷ν — …ı ÁË…¤Î‰ı … ◊Λ.                  flËı‰_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı‰˘ ±Ë‹˚ … ¿ı, “Ë_ ¿o¥ … ΩHÎ÷˘ fi◊Ì.” ±ıÀ·ı      ÿÎÿÎlÌ — ±Î “«_ÿ¤Î¥” …ı ¿flı, ±ı “±Î’HÎı” Ωı›Î ¿fl‰Îfi_.
±Î ⁄‘Î ·˘¿˘ ŒÎ_ŒÎ ‹Îflı »ı, ±Î¬Ì ÿÏfi›Î ŒÎ_ŒÎ ‹ÎflÌ flËÌ »ı. ±ı¿    “«_ÿ¤Î¥” √‰˝flÁ «Î¬ı »ı ÷ı › Ωı›Î ¿fl‰Îfi_ ±fiı V‰≠Â_ÁÎ
±ZÎfl …Õı ±ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì. ±Î ÁI› …Õı ±ı‰_ fi◊Ì. …ı ÁI› ±Î       ÁÎ_¤‚‰Î‹Î_ ¬Â ◊Λ »ı ÷ı › Ωı›Î ¿fl‰Îfi_.
·˘¿˘fiı …Õu_ »ı ±ı ωfiÎÂÌ ÁI› »ı.                     ≠ë¿÷ν — ±fiı ’˘÷ı ±ı¿ ÁÎv_ ¿Î›˝ ¿›* ˢ› ÷˘ ’˘÷ı ⁄ÌΩfiı
   ±ÎI‹Î ΩH›Î ÏÁ‰Î› ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ, ¤À¿ ¤À¿ ¿›Î˝ … ¿fl˘.      ¿Ëı › ¬fl˘, ÿ …HÎfiı ¿ËÌ ±Î‰ı ¿ı, “‹ıÓ ±Î‰_ ¿›*, ±Î‰_ ¿›*.” ±ı‰_
¿ÎflHÎ ¿ı ’V÷¿‹Î_ ±ÎI‹Î ˢ› fiËŸ. @›Î_◊Ì ΩHÎÌ ·Î‰ı ? “iÎÎfiÌ”     ›ı ¿Ëı‰Î¥ Ω›, ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?
’ÎÁı◊Ì … ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊Âı. ’HÎ “iÎÎfiÌ” ˢ› … fiËŸ fiı ! ¿˘¥¿         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ¿Ëı ÷˘ … ±ıfiı √‰˝flÁ ◊Λ fiı ! √‰˝flÁ
… Œıfl˘ ˢ›. ÷ı◊Ì ¿Ú’΂ÿı‰ı ¿èÎ_ fiı, ÿ·˝¤, ÿ·˝¤, ÿ·˝¤, ÿ·˝¤ »ı !!  ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı ⁄ÌΩfiı ¿Ëı ±ıÀ·ı √‰˝flÁ µI’Lfi ◊Λ. I›Îflı
iÎÎfiÌ Ë˘› … fiËŸ ! @›Î_◊Ì ·Î‰ı ?                  ±ıfiı ‹Ω ±Î‰ı. ±fiı ¿˘¥ ¨CÎÌ √›˘ ˢ› fiı, ÷˘ ◊˘Õ̉Îfl ’»Ì ±ıfiı
       √‰˝, V‰≠Â_ÁÎ ‰¬÷ı.... “ΩB≤Ï÷” !           ∂ÃÎÕÌfiı ’HÎ ¿Ëı, I›Îflı … »˘Õı !

   ≠ë¿÷ν — V‰≠Â_ÁÎ fiı √‰˝flÁ ±ı ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ±fiı ±ı         ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı‰_ ◊Λ ±ıÀ·ı ±ı ÷˘ ’„WÀ ‹Y›Î ¿flı fiı,
«Î¬‰ÎfiÌ Àı‰fi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? ±ıfiı À΂‰Îfi˘ µ’Λ Â_ ?          ’Î»Ì ?

   ÿÎÿÎlÌ — V‰≠Â_ÁÎ ±ıÀ·ı ¿˘¥¿ ¿Ëı ¿ı, “÷_ ⁄Ë ÕÎè΢ »ı, fiı      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ’„WÀ ‹‚ı fiı ! ÷ı › Â_ ‰‘ı ? ¿o¥ ±ÎI‹Î ±˘»˘
÷_ ⁄Ë ·Î›¿ ‹ÎHÎÁ »ı, fiı ÷ÎflÎ …ı‰Î ‹ÎHÎÁ @›Î_◊Ì ‹‚ı !” ±ı      ‰‘‰Îfi˘ »ı ? ±Î ÷˘ ±Ëo¿Îfl ‰‘ı.
V‰≠Â_ÁÎ ! ±ı‰_ ¿Ëı ±ıÀ·ı ’»Ì ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ωÁÎflı ’ÕÌ Ω›. ÷‹Îflı       ≠ë¿÷ν — ±Ëo¿Îflfiı ’„WÀ ‹‚÷Ì Ω›, ±ı‹ ’ı·Ì ±ÎI‹Î ⁄Î…\
±Î¬˘ Ïÿ‰Á ¿Î‹ ¿flΉ‰_ ˢ› ÷˘ ±ı ¿flı › ¬fl˘.             ¬˘À Ω› fiı, ±ıÀ·Ì ?
   ±fiı √‰˝flÁ ±ıÀ·ı “‹ıÓ ¿ı‰_ ÁflÁ ¿›*, ¿ı‰_ ±Î‹ ¿›*.” …ı ¿Î‹      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ Ω› fiı !
¿›* ˢ› fiı, ÷ı “¿ı‰_ ÁflÁ »ı” ±ı‹ flÁ ±ıfi˘ «Î¬ı, ±ı √‰˝flÁ !
                                     ≠ë¿÷ν — ˉı ±Î “ÏÕV«Î…˝” V‰w’ı F›Îflı ˢ›, ±ıfiı Á÷÷
   ±ı √‰˝flÁ «Î¬‰ÎfiÌ Àı‰fi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? ⁄Á, ±ıfiÌ ’λ‚        Ωı›Î ¿flı. ÷˘ ±ı Ωı‰Îfi_ ¿¥ flÌ÷ı ◊Λ ?
±Ëo¿Îfl »ı, “¥√˘¥{‹” »ı ¿ı Ë_ ¿o¥¿ »\_.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±Î “ÏŒS‹” µ÷ÎflÌ Ë˘› fiı, ±ıfiı ±Î’HÎı Ωı›Î ¿fḻı
   ±ıfiı À΂‰Îfi˘ µ’Λ Â_ ? ÷ı ÷˘ ⁄‘_ ÷‹fiı ±Î “iÎÎfi” ’»Ì     fiı, ±ı‹Î_ Â_ ‰’flΛ ? ±Î V◊Ò‚ ±Î_¬ ‰’flΛ ±fiı ±_ÿflfiÌ ±Î_¬
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        305   306                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
‰’flΛ »ı, ⁄Lfiı ‰’flΛ »ı. …wfl ˢ› ÷˘ ±Î µ’flfi˘ ¤Î√, V◊Ò‚         ÿÎÿÎlÌ — Âıfiı √Îfl‰÷Î ¿Ë˘ »˘ ÷‹ı ? √Îfl‰÷Îfi˘ ±◊˝ ¢ ?
‰V÷fiı ‹ÎÀı ±Î ±Î_¬ ‰’flΛ. ±fiı ÁÒZ‹fiı ‹ÎÀı ÷˘ ±_ÿflfiÌ ±Î_¬◊Ì    ±Î √Îfl‰÷Î ±ı …\ÿÌ ‰V÷ »ı. √Îfl‰÷Î ÷˘ √Λfiı › ˢ›, ¤ıÓÁfiı ›
Á‹Ω›. ÷ı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_ ¿ı ±Î Â_ ¿flÌ flèÎ_ »ı, ±ıÀ·_ … ! Â_ ¿flÌ    ˢ› ±fiı ‹ÎHÎÁfiı › ˢ›. √Îfl‰÷Î ÿflı¿ ‹fiW›fiı ˢ› ±fiı ±Î‹Î_
flèÎ_ »ı ±ıÀ·_ … ΩHΉÎfi_.                     ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘fiı › ˢ›. Ë…\ ÷˘ ·˘¿ fiflÌ √Îfl‰÷΋Î_ ’ÕuÎ »ı.
   ±Î‹Î_ ‰‘ √‰˝flÁ «Î¬ı »ı ±ı ⁄‘_› ±Î’HÎı Ωı›Î ¿fl‰_. ±fiı        ˉı √Îfl‰÷Î ±ıÀ·ı Â_ ? √Îfl‰÷Î ≠I›ZÎ Ωı‰Ì ˢ› ÷˘ - ±Î
’»Ì …flÎ ¿Ëı‰_ ›ı ¬v_, “«_ÿ¤Î¥, Â_ ¿fl‰Î Ë…\ ±Î‰_ ±Î «Î¬˘      Ï‹· ˢ› »ı fiı, I›Î_ ±Î√‚ ’ı·Î_ ¬Î⁄ÕÎ_ ˢ› »ı, ÷‚Ή …ı‰_, fi›*
»˘ ?! …flÎ ’Î_ÁflÎ «Î·˘ fiı !” ±ı‹ ¿Ëı‰_, ⁄Á.            √_‘Î÷_ ˢ› ±ı. Ï‹·fi_ ’ÎHÎÌ …‰Î◊Ì ±ı ¬ÎÕÎ ’ÎHÎÌ◊Ì ¤flÎ¥ flËı »ı.
   ≠ë¿÷ν — ÷ı CÎHÎ̉Îfl Ë_ ¿Ë_ »\_ ¿ı, “⁄ıÁfiı, »Îfi˘ ‹Îfi˘    ’HÎ ’ÎHÎÌ Ï‹·fi_ »ı ±ıÀ·ı ZÎÎfl‰Î‚_ »ı fiı, ±ıÀ·ı ±ı ZÎÎflfiÎ ’ÎHÎÌ◊Ì
±y·fi˘ ¿˘◊‚˘ !”                          ¬ÎÕÎfiÎ_ ±_ÿflfiÌ ‹ÎÀÌ ¬‰Î¥ Ω› »ı, ±ıÀ·ı ‹ËŸ ¿Îÿ‰ ◊¥ Ω› »ı.
                                 ±_ÿflfiÌ ‹ÎÀÌ ÁÕÌ Ω›, ¿Ë˘‰Î¥ Ω›. ±ı ¿˘Ë‰Îfl˘ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±y·fi˘ ¿˘◊‚˘ ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı flÎ√ı ’Õı. ‰ı«ı ÷˘   µ’fl ’ÎHÎÌ ±ÎÀ·_ … ◊˘Õ<_ ˢ›, ’HÎ ‹ËŸ ±ÎÀ·˘ ⁄‘˘ fi›˘˝ ¿Îÿ‰
«Îfl ±ÎfiΛ fiÎ ±Î‰ı, ±ı‹ ¿ËÌ ÿı‰_. ’Ëı·Î_ ¿Ëı÷Î Ë÷Î_ ¿ı ±y·fiÎ    ˢ›, ⁄O⁄ı eÀfi˘ ! ±fiı ¿Î‚_ ±_‘ÎflÎ …ı‰_ ’ÎHÎÌ Ë˘› ! ˉı ±Î ¤ıÓÁ˘
⁄ÎflÿÎfi ±ÎT›Î »ı !                         »ı fiı, ÷ı µfi΂΋Î_ Á¬÷ ÷Î’‹Î_ ÃoÕ¿fi˘ flV÷˘ ¬˘‚ı »ı, Ï¡… ¬˘‚ı !
   ˉı ±ı √‰˝flÁ ‹ÌÃ˘ ±Î‰÷˘ ËÂı ¿ı ¿Õ‰˘ ËÂı ?          ÷ı {ÎÕ ¬˘‚ı, ⁄Ì…\_ ¬˘‚ı. ±Î √Λ ¿fl÷Î_ ¤ıÓÁ ⁄Ë √fl‹ »ı, ±ıÀ·ı
                                 ±ıfiı ÷Î’ ÁËfi fiÎ ◊Λ. √Λ˘-⁄¿fḻ˘ ⁄‘Î_ ÁËfi ¿flı. ’HÎ ¤ıÓÁ◊Ì
   ≠ë¿÷ν — ‹ÌÃΠ·Î√ı. ’HÎ ±ı √‰˝flÁ fiÎ ·ı‰Î›, ±ıfiÎ ‹ÎÀı
                                 ÁËfi fiÎ ◊Λ, ±ıÀ·ı Ï¡… ¬˘‚ı. ±ıÀ·ı µfi΂Îfiı ÿËÎÕı ¤ıÓÁ ¢‘¬˘‚
Â_ ¿fl‰_ ?                             ¿flı ¿ı “¿˘¥ …B›Î±ı ÃoÕ¿ »ı ?” ±Î’HÎÎ ·˘¿ fi◊Ì ¬˘‚÷Î ? ⁄Ë ÷Î’
   ÿÎÿÎlÌ — ¿fl‰Îfi_ ¿Â_ fiËŸ. ±Î’b_ iÎÎfi ΩHΉÎfi_. √‰˝flÁfiı    ·Î√ı I›Îflı ¿ËıÂı, “ËıÓÕ˘, ¿o¥¿ ±ıfl¿oÏÕÂLÕ w‹‹Î_ ’ıÁ̱ı.” ÷ı ±Î‹
«Î¬fiÎflÎ “±Î’HÎı” Lˢ› ! “±Î’HÎı” ¿˘HÎ »Ì±ı, ±ıfi_ ·ZÎ flά‰_ ’Õı.  ¤ıÓÁfiı ’HÎ ¬⁄fl ’Õı. ±ıÀ·ı ’ÎHÎÌ ÿı¬ı fiı, I›Î_ ’ıÁı. ±fiı ’ıÁı fiı Ωı
±ı‹Î_ ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ ˢ÷_ fi◊Ì fiı !                  ¿Îÿ‰ ÿı¬ı, ÷˘ ⁄Á I›Î_ ±ı ±ıfi_ V◊Îfi ¿flÌ fiάı.
   ±Î’b_ “iÎÎfi” … ±ı‰_ »ı ¿ı √‰˝flÁ «¬Î› fiËŸ ±fiı «¬Î›         ±ıÀ·ı ¤ıÓÁ ‹ËŸ ¿Îÿ‰‹Î_ …¥fiı ⁄ıÁı. ¬Î⁄Õ΋Î_ ’ÎHÎÌ Ë˘›,
÷˘ ÷fl÷ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı. ‰¬÷ı ¿o¥¿ «˘ÓÀu_, ’Ëı·Î_fiÎ ±P›ÎÁ◊Ì      µfi΂Îfi˘ ÿËÎÕ˘ ˢ› ±ıÀ·ı ’ÎHÎÌfi˘ µ’fl µ’flfi˘ ¤Î√ √fl‹ ◊¥
T≤Ïkα˘ ±ı ⁄Î…\ ‰‚Ì √¥ ˢ›, ÷˘ ÷fl÷ ∂¬ÎÕÌ fiάı. ±ıÀ·ı √‰˝flÁ    Ω›. ’HÎ …ı ¿Îÿ‰ »ı ±_ÿfl ÷ı ÃoÕ¿‰Î‚˘ ˢ›. ±ıfiÌ ‹ËŸ ¤ıÓÁ ’Õ÷_
±Î’HÎÎ “iÎÎfi” ·Ì‘ı·Î “‹ËÎI‹Î±˘” «Î¬ı fiËŸ. ⁄ÌΩ ⁄‘Î ·˘¿˘      fiάı, ‹ËŸ ⁄ıÁı ÏfiflÎ_÷ı, ±ÎÀ·ı Á‘Ì ¿Îÿ‰ Ë÷˘, ’HÎ ‹ËŸ ⁄ıÁı ±ıÀ·ı
√‰˝flÁ «Î¬ı. ¿ÎflHÎ ¿ı flV÷˘ …Õu˘ fi◊Ì fiı !              ¿Îÿ‰ ¨«˘ ±Î‰ı. ¨«˘ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ±Î¬˘ ¿˘À ’ËıflÌ ·Ì‘˘ ˢ› fiı,
                                 ±ı‰˘ «˘√flÿ‹ ¿Îÿ‰ Œı·Î¥ Ω›. ±fiı ±Î¬_ ÂflÌfl Ï¡{‹Î_ ‹Ò@›Î …ı‰_
         “iÎÎfiÌ”, √Îfl‰÷΋Î_ fi◊Ì !
                                 ·Î√ı. ±ı‰Ì ÃoÕ¿ ·Î√ı ΩHÎı Ï¡{‹Î_ ⁄ıÃÌ Ë˘› fiı, ±ı‰_ ·Î√ı ±ıfiı.
   ≠ë¿÷ν — ’»Ì √Îfl‰÷Î. ±Î √Îfl‰÷Î ÂOÿfi˘ …flΠωÂıÊ Œ˘Õ     ¿Îÿ‰ ⁄‘˘ ±Î¬Î ÂflÌflı ±ËŸ √‚Î Á‘Ì ŒflÌ ‰Y›˘ ˢ›, ±Î Õ˘¿<_
’ÎÕ˘ fiı !                             ±ı¿·_ … ⁄ËÎfl flάı. ±fiı ±Î‹ Ωı›Î_ ¿flı ⁄ËÎfl ⁄‘ı. ‹ËŸ ⁄ıÁı ±ıÀ·ı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                          307   308                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
’ı·˘ ¿Îÿ‰ Ë÷˘ fiı, ±ı ¿Îÿ‰fi_ ¿‰fl ±ı Ï¡{ ! ¿ÎflHÎ ¿ı ¿Îÿ‰fiÌ ⁄Ë      ∂Ã÷Î_ … fi◊Ì fiı ! fl΋ ÷ÎflÌ ‹Î›Î ! √Îfl‰÷΋Î_ ’Õı·Î_ »ı. ÂÌ flÌ÷ı ±Î
ÃoÕ¿ ˢ›, ±ıÀ·ı ±ı ±ı¿ÿ‹ ËÌ‹ …ı‰_ ·Î√ı. ⁄flŒfiÌ ±_ÿfl ’˘÷ı ⁄ıÃÌ     √Îfl‰÷΋Î_◊Ì ∂Ãı ? ±Îfiı … Ï¡… ‹ÎL›_. ÷‹fiı Á‹… ’ÕÌfiı, √Îfl‰÷Î
ˢ› ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ıfiı ·ÎB›Î ¿flı. ¤ıÓÁ ±Î ±ıfl¿oÏÕÂfi‹Î_ ⁄ıÁı ±fiı ±Î    ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ±ı ? F›Îflı “iÎÎfiÌ ’vÊ” Á‹…HÎ ’ÎÕı I›Îflı √Îfl‰÷Î
·˘¿˘ ‹fiW›fiÎ ±ıfl¿oÏÕÂfi‹Î_ ⁄ıÁı. Á‹… ’ÕÌfiı ? ÷ı ±ıfl¿oÏÕÂfi‹Î_      Á‹Ω›. ±ıÀ·ı ±Î “±ı¿{ı@À” ±◊˝ Á‹…Ωı Ëo, ¿Ú’΂ÿı‰ Â_ ¿Ëı‰Î
⁄ıÃÌ Ë˘› ±ı‰_ ±ıfiı ·ÎB›Î ¿flı.                     ‹Î√ı »ı ÷ı. …ı ÃoÕ¿ ‹‚Ì √¥ ±ı ÃoÕ¿ ΩıÕı Áfl¬Î‹HÎÌ ¿flÌ »ı. ±Î ·˘¿˘
                                   Á_ÁÎfl‹Î_ √Îfl‰÷΋Î_ …ı ⁄ıÁÌ flèÎÎ »ı, ÷ı CÎHÎΛ ÁI’vÊ˘ fiı iÎÎfiÌ ¿Ëı
    ⁄˘·˘ ˉı, „¡{‹Î_ ⁄ıÃı·Ì ¤ıÓÁ, √‹ı ±ıÀ·_ Á˘fi_ ±Î’̱ı ÷˘
                                   ¿Ëı ¿flı »ı, ’HÎ ¿Îfi ˷ΉÌfiı ’λΠϡ{fiÌ ‹ËŸ ⁄ıÁÌ Ω› »ı !
›ı fiÌ¿‚ı fiËŸ. ˉı ‘HÎÌ Ë_‹ıÂÎ_ hÎHÎ ‰Î√ı ÿ˘Ë÷Î Ë÷Î, ÿÒ‘ ¿Îœ÷Î
Ë÷Î. ÷ı ÿËÎÕı ÷˘ ‘HÎÌ ¬˘‚÷˘ ¬˘‚÷˘ …ÕÌ fiËŸ ±ıÀ·ı ±ËŸ ±Î√‚           ±ı‰Ì √Îfl‰÷΋Î_ Á÷˚ ’vÊ fiΠˢ›. ¿˘¥ …B›Î±ı Ï¡{fiÌ ’ıÃı
±ÎT›˘. ’»Ì ¬Î⁄Õ΋Î_ Ωı¥ ±ıÀ·ı ‘HÎ̱ı ΩH›_ ¿ı ±Î ÷˘ ˉı        ±ı ⁄ıÁÌ fiÎ flËı. ÷‹ı Ï¡{‹Î_ ⁄ıÁÎÕ˘ ÷˘ › ±ı ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı ±fiı
fiÌ¿‚Âı ÂÌ flÌ÷ı ? ’»Ì ‘HÎÌ ’ı·Î CÎÎÁfiÎ ·Ì·Î ’Ò‚Î ·Î‰Ìfiı ⁄Ò‹      ÷Î’‹Î_ ⁄ıÁÎÕ˘ ÷˘ › ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı. ±ı‹fiı ±ı‰Ì √Îfl‰÷Î fiΠˢ›.
’ÎÕı. Ï¿fiÎflı flËÌfiı ’ı·˘ ¿ËıÂı, “·ı, ·ı !” ¤ıÓÁ ±Î‹ ¿Îfi ‹Î_Õı fiı ±Î‹  ±fiı …√÷fiÎ_ ·˘¿˘fiı ÷˘ ±ı Á_ÁÎfl‹Î_ …ı ’ıÃÎ_ fiı, …ı √Îfl‰÷Î ·Î√ı
…\±ı ¬flÌ, ’»Ì ‹˘œ<_ Œıfl‰Ì fiάı. ’HÎ ∂Ãı fiËŸ. fl˘… ·Ì·Î CÎÎÁ ‹ÎÀı    »ı fiı, ÷ı T›ÎA›Îfi ÁÎ_¤‚‰Î›ı …÷Î_ fi◊Ì fiı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ √Îfl‰÷΋Î_
ÿ˘Õ‘΋ ¿fl÷Ì Ë˘›, ’HÎ ±Î √Î_Ã÷Ì fi◊Ì ±I›Îflı ? ÷˘ ‹ËŸ ÷fiı ¢       fiı √Îfl‰÷΋Î_. ±ı ÃoÕ¿‹Î_ fiı ÃoÕ¿‹Î_, ±ı √Îfl‰÷Î ¿Ëı‰Î›. Á_ÁÎflÌ
V‰Îÿ ’ÕÌ √›˘ »ı ? Ï¡{fiÌ ÃoÕ¿ ! ±fiı ±ËŸ◊Ì ∂ÉÎfi_ fi΋ı› fiËŸ.      ·˘¿˘ ±Î √Îfl‰÷΋Î_ ’ÕÌ flèÎÎ »ı ±fiı ¤ıÓÁ ’ı·Ì √Îfl‰÷΋Î_ ’ÕÌ flËÌ
Ï¡{‹Î_ ⁄ıÃı·Ì ÷ı ∂Ãı ? ±Î ÷Î’‹Î_, ±ıfl¿oÏÕÂfi‹Î_◊Ì fiÌ¿‚÷Ì ËÂı ?     »ı. ’Î_« ≥„Lƒ›fiÎ_ Á¬, ±ı … ·˘¿˘fiÌ √Îfl‰÷Î ! Ωı ‹V÷Ì‹Î_ !!
√Îfl‰÷Î ¿Ëı‰Î› ±Î. ’»Ì ‘HÎÌ ΩHÎı ¿ı ±Î ·Ì·˘ ’Ò‚˘ fiά_ »\_ ÷˘      ±ıÀ·ı ±Î¬_ …√÷ √Îfl‰÷΋Î_ … Á’ÕΛ_ »ı.
›ı ·˘¤Î÷Ì fi◊Ì, ‹ÎÀı ⁄Ì…\_ ¿o¥¿ ‰‘Îflı Á¬ ±Î’̱ı ÷˘ ’ı·Ì ∂Ãı.         ±ı ¤ıÓÁfiı ¬⁄fl fi◊Ì ¿ı ±Î ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ ±Î◊Q›Î ‰√fl flËı‰ÎfiÎ
‘HÎÌ Á‹∞ √›˘ ¿ı ±ıfiı ±I›Îflı ‹V÷Ì »ı, ¿o¥ ⁄Ì∞ ·Î·« ‰√fl         fi◊Ì. ±fiı flÎ÷ı ’»Ì ⁄ı ‰Î√ı › CÎıfl ÷˘ …‰_ ’ÕÂı. ÷˘ ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ’Î_ÁflÌ
fiÌ¿‚Âı fiËŸ. ±ıÀ·ı ’»Ì ¿’ÎÏÁ›Î ·¥ ±Î‰ı ±fiı ‹ËŸ √˘‚ ÿı¬ÎÕı.       ◊¥fiı ∂Ãfiı ! ±Î ¬Î‰Îfi_ ‘flı »ı ÷˘ ∂à fiı, ÷˘ ÷ÎflÌ ±Î⁄w flËı ±fiı
¿˘¥¿ ¿˘¥¿ ÿËÎÕ˘ ¬‰ÕΉ÷˘ ˢ› fiı, ÷ı ÿı¬ÎÕı. ÷ı ’ı·Ì ¤ıÓÁı› Á‹∞     ‘HÎÌfiÌ ›ı ±Î⁄w flËı. ’HÎ ÷˘ › fiÎ ∂Ãı. flÎ÷ı ÿÁ ‰Î√ı …‰_ … ’Õı
Ω› ¿ı Ëo, ’ı·_ »ı. ’HÎ ÷˘ › ±ÎfiÎ_ …ı‰_ ÷˘ fiËŸ … fiı ! CÎb_       fiı, ’»Ì ? ’»Ì ’λ\_ ±ı ÃoÕ<_ ·Î√ı, ±ıÀ·ı ’Î»Ì ÀÎœ ‰Î›. ±ıÀ·ı
ÿı¬ÎÕ̱ı, ÁflÁ ÿı¬ÎÕ̱ı ¿ı ÿı¬÷Î_ … ¤Î‰ ◊¥ Ω›, ±ı ¤ıÓÁ Á‹∞       ¬Î⁄Õ΋Î_◊Ì ⁄ËÎfl fiÌ¿‚Ì Ω›. ’HÎ F›Î_ Á‘Ì ‹ËŸ◊Ì ¬Áı fiËŸ I›Î_
›ı Ω› ¿ı √˘‚ »ı. ’HÎ √Îfl‰÷΋Î_◊Ì ∂Ãı I›Îflı fiı ? ±ıÀ·ı √Î_ÃÌ fiËŸ    Á‘Ì, ±ı ÀÎ¥‹fiı √Îfl‰÷Î’ÿ ¿èÎ_. ±I›Îflı µfi΂ÎfiÎ ÷Î’‹Î_ …flο
±ıfiı ›. ¿ÂΛ‹Î_ K›Îfi ±Î’ı fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı I›Î_ …ı Á¬ ’Õı »ı ±ı‰_    ±¿‚΋HÎ ◊Λ fiı ⁄ı-hÎHÎ ÕÌÁ ±Î¥ÁøÌ‹ ¬Î‘˘, ±ı √Îfl‰÷Î.
⁄ÌΩ‹Î_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ¿Îÿ‰‹Î_◊Ì ∂Ãı fiËŸ. ±Î‹ Ωı¥ ·ı, ’HÎ ¿Â_ Ë·ı
                                      Ωı √Îfl‰÷Î ! ¤ıÓÁ˘fiÌ √Îfl‰÷Î ’ı·Ì ¿Îÿ‰fiÌ ±fiı ‹fiW›˘fiÌ
¿flı fiËŸ. ±Î‹Î_ ÿÎÿ fiÎ ÿı, …flΛ ÿÎÿ fiÎ ÿı. ¿ËıÂı, ±Î‰_ Á¬ »˘ÕÌfiı
                                   √Îfl‰÷Î ±Î. ¤ıÓÁ˘fiı ÷˘ ±‹¿ …B›Î±ı √Îfl‰÷Πˢ›. ’HÎ ‹fiW›˘fiı
¿˘HÎ Ω› ÷ı ?! ±ı … √Îfl‰÷Î !
                                   ÷˘ VhÎÌfiÌ √Îfl‰÷Î, ±ıfl¿oÏÕÂLÕfiÌ √Îfl‰÷Î ! ±fiı »˘¿flÎfi˘ ⁄Î’, ÷ı
   √Îfl‰÷Îfi_ Á¬ ±Î ¿Ëı‰Î›. ±ı‰_ …√÷ ±Î √Îfl‰÷΋Î_ Á¬         ‹fi‹Î_ ‹·¿Î›Î ¿flı ¿ı, “hÎHÎ »˘¿flÎ »ı, ÷ı hÎHÎ ‰Ë ±Î‰Âı. hÎHÎ
‹ÎfiÌ ⁄ıÃ<_ »ı, ÷ı √Îfl‰÷΋Î_◊Ì ¬Á÷Î … fi◊Ì fiı ! ±Î VhÎÌ-’vÊ˘      »˘¿flÎ ‹ÎÀı hÎHÎ CÎfl ⁄Î_‘‰Î_ »ı.” ±Î ⁄‘Ì √Îfl‰÷Î ∂¤Ì ◊Λ. √_‘Î÷Î
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        309  310                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
¬Î⁄Õ΋Î_ ¤ıÓÁ ⁄ıÃı·Ì ˢ›, ±ı‰_ ±Î¬_ …√÷ √Îfl‰÷΋Î_ … ’ÕÌ flèÎ_   ‹Î_ÕÌ. ±fiı Ï«kÎfiÌ ±ÂÏ© ◊¥ ±ıÀ·ı ÷ı‹ ÷ı‹ ¿Îÿ‰‹Î_ CÎÒÁ‰Î ‹Î_Õu˘,
»ı. √_‘‹Î_, fiflÌ Ï‰Ê›˘fiÌ √_‘‹Î_ ! ωʛfiÌ √_‘fiÎ ÁÎv ¿¿‚ÎÀ      Á_ÁÎflfiÎ_ ¿Îÿ‰‹Î_ ˉı ¿˘HÎ ¿Îœı ±ıfiı ?! ±fiı ’λ\_ √Îfl‰÷Î ! flÁ
¤˘√‰ı »ı. ±ıÀ·ı ±Î …√÷fiÎ_ ·˘¿˘ w’ √Îfl‰÷Î, ωʛ √Îfl‰÷Î, flÁ     √Îfl‰÷Î, ÏflÏ© √Îfl‰÷Î fiı ÏÁÏ© √Îfl‰÷Î !! hÎHÎ ≠¿ÎflfiÌ √Îfl‰÷΋Î_
√Îfl‰÷Î, ‹˘ËfiÌ-·˘¤fiÌ √Îfl‰÷΋Î_ … flΫı »ı ±fiı ÷ı◊Ì ÷ı‹fiı      ŒÁΛ˘, ’»Ì ¿˘HÎ ¿Îœı ±ıfiı ?!
⁄ËÎfl fiÌ¿‚‰_ √‹÷_ fi◊Ì.
                                          ±Î ’HÎ ⁄‘Ì √Îfl‰÷Î....
    ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ı‰_ ±‹ÎflÎ ‹ÎÀı ¿Ëı‰Î› ¿ı ·Z‹Ì, ≠Ï÷WÃÎ,
‹Îfi-÷Îfi, ±ı …ı ‹Y›_ ÷ı‹Î_ ¤ıÓÁ …ı‰Î_ ◊¥fiı … ⁄ıÃÎ_ ?!          ≠ë¿÷ν — ±Î flÁ √Îfl‰÷Î ±ı …flÎ Á‹Ω‰˘ fiı ?

    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¤ıÓÁ …ı‰Î ◊¥fiı ⁄ıÃÎ_.                ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¿ıfḻ˘fi˘ flÁ, ⁄ÌΩı flÁ, ±Î ⁄ÎÁÿÌ, ±ı ⁄‘Î.

    ≠ë¿÷ν — ±ı √Îfl‰÷΋Î_◊Ì ¿ÎœfiÎfl ¿˘¥ Ωı¥±ı fiı ?          ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ¬˘flοfiÎ V‰Îÿ ⁄‘Î ?

    ÿÎÿÎlÌ — ±ı √Îfl‰÷΋Î_◊Ì ¿ÎœfiÎfl Ωı¥±ı fiı ! ±ı‰_ ¿˘HÎ       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, V‰Îÿ. ÷ı ⁄‘_ flÁ √Îfl‰÷Î ¿Ëı‰Î›. ¿˘¥ ‹ÎHÎÁfiı
··«Î‰ı ? ÷ı Â_ Â_ ‹ı·Ì±ı ¿ı ··«Î› ‰‚Ì ? ¿’ÎÏÁ›Î fiı √˘‚fiı     ±‹¿ ±‹¿ «ÌΩı ⁄Ë … ¤Î‰÷Ì Ë˘›. ±ı ‰V÷ ÷ı ÿËÎÕı ⁄fiΉ‰ÎfiÌ
fiÎ √Î_ÃÌ, ÷˘ ˉı Âıfiı √Î_Ãı ±ı ?! ’»Ì ¤ıÓÁ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı ? ±ı flÁ   ˢ› fiı, ÷˘ Á‰Îfl◊Ì ±ıfi_ Ï«kÎ ±ı ‰V÷‹Î_ … ˢ›. ±fiı ⁄’˘flı ±ı¿
√Îfl‰÷Î ¿Ëı‰Î›.                          ‰Î√ı ⁄fiÌ flËı I›Î_ Á‘Ì ±ıfi_ Ï«kÎ ±ı‹Î_ ˢ›. …Q›Î ’»Ì ›ı ±fiı
                                 I›Îfl ’»Ì ›ı ±ıfi_ Ï«kÎ ±ı‹Î_ … ˢ›, ±ı flÁ √Îfl‰÷Î.
    ≠ë¿÷ν — ±Î √Îfl‰÷Îfi˘ V‰Îÿ ·ıfiÎfl ±_÷—¿flH΋Î_ ¿˘HΠˢ›
»ı ?                                  ±Î ¤ıÓÁ ¿Îÿ‰‹Î_ ’ÕÌ flËı »ı ±ı flÁ √Îfl‰÷Î. ±Î ‹fiW›˘fiÌ
    ÿÎÿÎlÌ — ·ıfiÎfl ¿˘HΠˢ› ÷ı ? ±ı ±Ëo¿Îfl …, ⁄Ì…\_ ¿˘¥ fiËŸ.  ’Î_« ≥„Lƒ›˘fiÎ flÁ˘‹Î_ √Îfl‰÷Î »ı. ŒflÌ ±ÎC΢’λ˘ ◊Λ fiËŸ. ±ı flÁ
⁄Ï© Á‹… ’ÎÕı »ı ¿ı ±Î √Îfl‰÷Î, ‹Ω ⁄Ë ±Î‰Âı.            √Îfl‰÷Î, ≥„Lƒ›˘fiÌ flÁ √Îfl‰÷Î ¿Ëı‰Î›.

    ≠ë¿÷ν — ±ı‹Î_ ‹A›’b_ Ï«kÎT≤ÏkÎfi_ ’HΠˢ› »ı fiı ?         ’»Ì ÏflÏ© √Îfl‰÷Î ! “‹Îflı ⁄ı Ï‹·˘ »ı fiı ±Î‹ »ı fiı ±Î ’Î_«
                                 »˘¿flÎ_ »ı, ⁄ı »˘Õ̱˘ »ı, ⁄_√·˘ »ı.” ±ı ÏflÏ© √Îfl‰÷Î ! ÏflÏ© ±ıÀ·ı
    ÿÎÿÎlÌ — Ï«kÎT≤ÏkÎ ÷˘ I›Î_ fiı I›Î_ … ¤À¿ı.         ±Î ’ˆÁÎ Á_⁄_‘Ì, ±Î ¤˙Ï÷¿ ⁄‘_ ±ı ÏflÏ© ¿Ëı‰Î› ±fiı ’ı·Ì ÏÁÏ©
    ≠ë¿÷ν — √Îfl‰÷ÎfiÎ_ V◊Îfi˘‹Î_ ?               ¿Ëı‰Î›.
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, I›Î_ … Œ›Î˝ ¿flı. ‹Î¬ ¤Q›Î ¿flı ±ı‰_.         ≠ë¿÷ν — ÏÁÏ©‹Î_ Â_ ˢ› ?
   ±ı‰_ »ı, ±Î ±Ï¤≠Λ◊Ì ‹fi ∂¤_ ◊›ı·_ »ı ±fiı ‹fifiı ⁄Ë         ÿÎÿÎlÌ — ÏÁÏ© ±ÎK›Î„I‹¿ ˢ›.
‹˘ÀÌ «Ì… √HΉ΋Î_ ±Î‰Ì »ı. ˉı ±Ï¤≠Λ ¿ı‹ ∂¤˘ ◊›˘ ? ωÂıÊ
                                    ≠ë¿÷ν — ÏÁÏ©fi˘ ÿά·˘ ±Î’˘ fiı !
¤Î‰◊Ì ±Ëo¿Îfl ∂¤˘ ◊›˘, fiı ±Ëo¿Îfl◊Ì ±Ï¤≠Λ ∂¤˘ ◊›˘. ˉı
±Ï¤≠Λ◊Ì ‹fi ∂¤_ ◊›_, ±fiı ‹fi ∂¤_ ◊‰Î◊Ì Ï«kÎfiÌ ±ÂÏ© ◊‰Î          ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄Ë ±ÏËoÁ¿ ‹ÎHÎÁ ˢ›, I›Î_ ±Î√‚ ⁄¿flÌ ‰ÎCÎ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                       311   312                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
⁄‘Î ¤ı√Î ◊¥ Ω› ÷˘ › ‰Î_‘˘ fiÎ ±Î‰ı. ±◊‰Î ¿˘¥ ‹Îfl ‹Îfl ¿fl÷˘        ≠ë¿÷ν — ±Î ÷˘ ’ı·˘ ¤ıÓÁfi˘ ÿά·˘ ±ÎM›˘ fiı, ±ıfiÎ◊Ì ±Î‹
±ËŸ ±ÎT›˘ ˢ› ÷˘ ‹fiı ÿı¬ı ±ıÀ·ı ’»Ì ⁄‘_ ¤Ò·Ì Ω›. V‰¤Î‰      V’WÀ Á‹Ω›.
¤Ò·ÎÕı !
                                    ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±Î ÿά·˘ ±Î’ı·˘ fiı, ±ıÀ·ı ·˘¿˘ flV÷΋Î_ ¤ıÓÁfiı
   ÏÁÏ© √Îfl‰÷Î ±Î ÁΑ, ÁL›ÎÁ̱˘, ±Î«Î›˘˝fiı ˢ›. ±ı‹fiı     ¿Îÿ‰‹Î_ ⁄ıÃı·Ì ÿı¬ı, ¬Î⁄Õ΋Î_ ¤ıÓÁ˘ ÿı¬Î› ¿ı ¿ËıÂı, “±ı › ’ı·Ì
¿˘¥ ¿Ëı “⁄Î’∞, ‹Îflı ±Î ÿ—¬ »ı.” ÷ı ’ı·Î ÏÁÏ© ‰ÀΉı. ’»Ì     √Îfl‰÷Î ±Î‰Ì. ÿÎÿÎ, ±Î …\±˘ √Îfl‰÷Î.” Ë_ ¿Ë_, “ËÎ, ÷fiı ›Îÿ flèÎ_
√Îfl‰÷΋Î_ flËı. “⁄Î’∞, ⁄Î’∞” ·˘¿ ¿Ëı ±ıÀ·ı ¬Â. ·˘¿˘ › ¿o¥     ¬v_ !”
‹Ò¿Ì Ω› ·ÎՉΠfiı ±ı ⁄‘_, ÷ı ¬Î›, ’̉ı fiı ‹Ω ¿flı. ±Î‰Ì ⁄‘Ì
                                    √Îfl‰÷Îfi˘ ±◊˝ … ¿˘¥±ı ¿›˘˝ fi◊Ì. √Îfl‰÷Îfi˘ ±◊˝ ¿˘¥
√Îfl‰÷΋Î_ flËı. ÏÁÏ© ±Î‰Ì ˢ› ÷˘ ÏÁÏ©fiÌ √Îfl‰÷΋Î_ … flèÎÎ ¿flı,
                                 …B›Î±ı ’V÷¿‹Î_ ±Î’ı·˘ fi◊Ì. ÷ı◊Ì ‹ıÓ ±Î √Îfl‰÷Îfi˘ ±◊˝Ï‰‰Îÿ
⁄Á. ⁄ÌΩı ¿o¥ “±ıÕ‰ÎLÁ” ◊‰Îfi˘ ω«Îfl fiÎ ¿flı.
                                 Œ˘Õ‰Îfl ¿›˘˝.
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı √Îfl‰÷Î “±ıÕ‰ÎLÁ” ◊‰Îfi_ fl˘¿Ì ÿı ?!
                                         √Îfl‰÷΋Î_◊Ì »^À‰_ ¿¥ flÌ÷ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı √Îfl‰÷΋Î_, ·˘¿˘ ⁄‘Î “⁄Î’∞, ⁄Î’∞” ¿›Î˝
¿flı ±ıÀ·ı ’ı·Î ¬Â ¬Â !                         ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î Á¬fiÌ ¤˛Î_Ï÷, ±ı ±Î¬_ √Îfl‰÷Îfi_ V‰w’
                                 … »ı fiı ?
   ±ıÀ·ı ¿ıÀ·Ì¿ ÏÁÏ© √Îfl‰÷Πˢ› »ı, ¿ıÀ·Ì¿ ÏflÏ© √Îfl‰÷Î
ˢ› »ı, ¿ıÀ·Ì¿ flÁ √Îfl‰÷Πˢ›. ±Î‰Ì ±fiı¿ ≠¿ÎflfiÌ √Îfl‰÷Î         ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ √Îfl‰÷Î … »ı.
ˢ› »ı. ±Î ÂÎVh΢fiÌ›ı √Îfl‰÷Î … »ı ¬Î·Ì !                ≠ë¿÷ν — ±ı √Îfl‰÷ÎfiÎ Á_Ωı√˘ …ı ¤ı√Î ◊Λ »ı ±I›Îflı, ±Î‹
   ≠ë¿÷ν — ÂÎVh΢fiÌ ’HÎ √Îfl‰÷Î ?               ÷˘ ±ı ’Ëı·ı◊Ì ÏËÁÎ⁄ ·¥fiı ±Î‰ı·˘ »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, F›Î_ ⁄ıÁÌ flËı‰Îfi_ ◊Λ fiı ¬Á‰Îfi_ ‹fi fiÎ ◊Λ      ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ “ÕÌÁÎ¥ÕıÕ” ·¥ ¿flÌfiı ±Î‰ı·˘ »ı.
±ı ⁄‘Ì √Îfl‰÷Î. ⁄οÌ, fl˘…ı fl˘… ≠√Ï÷ ¿fl‰ÎfiÌ »ı.             ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’HΠˉı, ±I›Îflı ±ıfiı ŒflÌ◊Ì ‰‚√Ì ’Õı »ı ?
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı »ıS·Î VÀıÂfi Á‘Ì …÷Î_ ÿflQ›Îfi √‹ı ÷ı‰Î_       ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfiÌ Ë˘› ÷˘ ‰‚√Ì ’Õı fiı “iÎÎfi” fiı “±ÎiÎΔ
±Î‰Î_ V◊‚˘ ±Î‰ı I›Î_ flËı‰_ fiËŸ !                 ’΂÷˘ ˢ› ÷˘ fiÎ ‰‚√ı.
   ÿÎÿÎlÌ — I›Î_ ±Î√‚ fl˘¿Î¥ …‰Îfi_ fiËŸ, I›Î_ ±Î√‚ …ı Á¬
                                    ≠ë¿÷ν — ÷˘ › ±ı‹Î_◊Ì »^ÀÌ fiΠ¿ı ? ±ıfiı ¤˘√‰‰_ ÷˘ ’Õı
±Î‰ı, ÷ı Á¬‹Î_ fl˘¿Î¥ …‰Îfi_ fiËŸ. ±ı ÷˘ ÂÎVh΢ ‰Î_«ı ±ıÀ·ı Á¬   … fiı, ±ıÀ·_ ?
‰÷ı˝. ¿ÎflHÎ ¿ı “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÌ ‰Î÷ »ı. ÷ı◊Ì ±_ÿfl ÃoÕ¿ ◊Λ, ÂÎ_Ï÷
◊Λ. flÎF› ‹Y›_ ˢ› ±fiı flÎF›‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥fiı ’ÕÌ flËı‰_, ±ı       ÿÎÿÎlÌ — ÁËÌ ¿flı·Ì fiı !
⁄‘Ì ›ı √Îfl‰÷Î ¿Ëı‰Î›.                         ≠ë¿÷ν — ±I›Îflı ±ı √Îfl‰÷΋Î_ ’λ˘ V‰Îÿ ·ı ÷˘ fi‰Ì ÁËÌ
   ⁄οÌ, √Îfl‰÷Îfiı ·˘¿ Á‹…÷_ … fi◊Ì, √Îfl‰÷Î Â_ »ı ÷ı ?     ›ı ’Õ‰ÎfiÌ ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                       313  314                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±Î’b_ “iÎÎfi” ·Ì‘ı·_ ˢ› ÷˘ fiÎ ’Õı.     fl˘Õ‹Î_◊Ì ∂ÃÌfiı I›Î_ ÁÎ_÷Îø{ Ω› ? fiÎÿÎflÌ fiÌ¿‚Ì Ë˘› I›Îflı Ω›.
                                ’ˆÁÎ fiΠˢ›, ¿Â_ fiΠˢ›. ’»Ì ’ı·˘ ¿Îœı ÷˘ Ω›.
    ≠ë¿÷ν — ±Î √Îfl‰÷΋Î_, ±I›Îfl Á‘ÌfiÌ “·Î¥Œ”‹Î_ ±Î‹
Ï«kÎT≤ÏkÎ ÷˘ ±ı‰Ì ω¬flΛı·Ì ˢ› … fiı ?                ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ·˘¿ √Îfl‰÷΋Î_◊Ì »^ÀÌ Â¿÷_ … fi◊Ì ?
    ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Ì Ï‰¬ıflΛı·Ì … ˢ›. ÷ı◊Ì ±ı¿Î√˛ ◊Λ … fiËŸ      ÿÎÿÎlÌ — √Îfl‰÷Î ! ±˘ ˢˢ, ’HÎ √Îfl‰÷΋Î_◊Ì »^À‰Î ‹ÎÀı
fiı !                              ·˘¿ ÷ˆ›Îfl ˢ› »ı ? fiÎ, √Îfl‰÷΋Î_ ÷˘ ·˘¿˘ ¬Â ◊¥fiı ±ı‹Î_ ’ÕÌ
                                flËı Ë_‹ıÂÎ_.
    ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î √Îfl‰÷Î …ı »ı, ±ıfiı ≠‹ÎÿfiÌ ’flοÎWÀÎ fiÎ
¿Ëı‰Î› ?                               ≠ë¿÷ν — ’HÎ ¬fl˘ ±Îfi_ÿ ÷˘ I›Î_ fi◊Ì fiı ?

    ÿÎÿÎlÌ — ≠‹Îÿ ±ı …\ÿÌ ‰V÷ »ı, fiı ±Î √Îfl‰÷Î ±ı …\ÿÌ ‰V÷     ÿÎÿÎlÌ — fi◊Ì, fiËŸ ? ÷˘ › …√÷ ±Î¬_ √Îfl‰÷΋Î_ ’ÕÌ flèÎ_
»ı. √Îfl‰÷Î ±ıÀ·ı ±ıfiı ∂ÉÎfi˘ ω«Îflı › fiÎ ±Î‰ı. ≠‹ÎÿÌfiÎ ÷˘    »ı.
‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ, “⁄Y›_, Ë_ ≠‹ÎÿÌ »\_.” F›Îflı ’ı·Îfiı ÷˘ “Ë_       ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±Î √Îfl‰÷Î ‰V÷ »ı, ±ı ‹ÎHÎÁfi΋Î_◊Ì Ω›
√Îfl‰÷΋Î_ »\_” ±ı‰_ ¤Îfiı › fiÎ ◊Λ ! √Îfl‰÷΋Î_ … »ı fiı, …√÷.   ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?
±I›Îfl Á‘Ì ⁄‘_ √Îfl‰÷Î … ¿Ëı‰Î›. ±ı ¤ıÓÁ ∂¤Ì … fiÎ ◊Λ.
                                   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì…\_ Á¬ …\±ı ÷˘ Ω›.
    ≠ë¿÷ν — ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ ÷˘ ±Î◊Q›Î ‰√fl flËıÂı fiËŸ ±fiı ÃoÕÌ
’ÕÂı ±ıÀ·ı ∂É_ ’ÕÂı ±ıfiı. ’HÎ ±Î ‹fiW›˘fiı ¿o¥ ±ı‰Î Á_Ωı√       ≠ë¿÷ν — ⁄Ì…\_ ÁÎv_ Á¬ ‹‚ı ÷˘ »^ÀÌ Ω› ?
⁄ÿ·Î÷Î fi◊Ì, ±Î √Îfl‰÷΋Î_◊Ì fiÌ¿‚‰Î ‹ÎÀı ?               ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷˘ »^Àı. ⁄Ì…\_ Á¬ ≠÷ÌÏ÷‹Î_ ⁄ıÁÌ Ω› ±ıfiı. fiÎ
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Î √‹ı »ı. ÁÎflÌ ÁÎflÌ «ÌΩı ’ı·˘ ¬‰ÕΉı ÷˘  Ωı‰Î‹Î_ ±ÎT›_ ˢ› fiı ≠÷ÌÏ÷ ⁄ıÁı ¿ı “±Î ÿÎÿÎ ¿Ëı »ı ±ı‹ … »ı”
› ¿ËıÂı, “±ÎfiÌ ΩıÕı fiËŸ.” ’HÎ ±ıfiı ⁄Ë … ¤Ò¬ ·Î√ı fiı, ÷˘ ±Î   ÷˘ ±ı Ω›.
Á¬ ±ıfiı Á¬ ‹Î·‹ ’Õı … fiËŸ. ±ıfiı ‰ıÿfiÎ ◊Λ. ÷˘ ±ı ∂Ãı. ⁄Ë       ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘fiı ±Î √Îfl‰÷Î ¬flÌ fiı ?
… ¤Ò¬ ·Î√ı ÷˘ ∂Ãı. ±√fl ÷˘ ⁄ËÎflfi_ ‰Î÷ΉflHÎ ÃoÕ<_ ’ÕÌ √›_ ˢ›
÷˘ ∂Ãı. ËÎ, ±ıÀ·ı ±_ÿfl ‹{Î fiÎ ±Î‰ı.                  ÿÎÿÎlÌ — ¬flÌ. ’HÎ √Îfl‰÷΋Î_ ±ı Á‹…ı ¿ı ±Î’HÎfiı
                                √Îfl‰÷Îfi_ ‰‚√HÎ »ı, »÷Î_ √‹ı √Îfl‰÷Î !
    ≠ë¿÷ν — ’HÎ √Îfl‰÷΋Î_◊Ì »^À‰ÎfiÌ ¿˘¥ «Î‰Ì ËÂı fiı ?
                                   ≠ë¿÷ν — ±ı √Îfl‰÷΋Î_ fiÎ flË̱ı ±fiı fiÌ¿‚Ì …¥±ı ±ı‰_
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ⁄ËÎfl ÃoÕ<_ ◊Λ ±ıÀ·ı ∂ÃÌ Ω›.
                                Â_ “Á˘S›Âfi” ?
    ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î ‹fiW›˘fiÌ ·Î¥Œ‹Î_ ±ı‰_ ‰Î÷ΉflHÎ ¿o¥
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±ı “Á˘S›Âfi” ÷˘, ‹fi‹Î_ fiyÌ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ¿ı ±Î
±Î‰ı ?
                                ˢ› ¿ı ÷ı ˢ›, ⁄ıfiı Á‹Îfi ¿flÌ fiάı fiı, ÷˘ “Á˘S›Âfi” ˢ›.
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ. ±Î ±I›Îflı ±Î ⁄‘Î √Îfl‰÷΋Î_ »ı. ’ıÕfl   Á‹Îfi ! ’˘÷ÎfiÌ Ï¿o‹÷‹Î_ Á‹Îfi !!
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                       315  316                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î √Îfl‰÷ÎfiÎ_ Á¬ …ı ‹‚ı »ı ±ı....      fiΠˢ›, √Îfl‰÷Î fiΠˢ›, ±_÷fl_√ VM≤ËÎ fiΠˢ›, µL‹kÎ÷Î fiΠˢ›.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÌ Ï¿o‹÷ ±fiı ±ÎfiÌ Ï¿o‹÷ ⁄ı Áfl¬Ì ‹Îfiı, ⁄ıfiÌ      ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ⁄Ë ¨«ı Ω‰ I›Îflı ±ı Ω›.
Ï¿o‹÷ … Áfl¬Ì ¿flÌ fiάı.
                                   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ’HÎ ±ı …÷Î flËı ’»Ì … iÎÎfiÌ ¿Ëı‰Î›. ±ı …÷Î
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÂıfiÌ ÂıfiÌ Ï¿o‹÷ ?               flèÎÎ ’»Ì ±‹ı ±ı‹ ¿Ë̱ı ¿ı ±Î Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ı. ⁄Î¿Ì “Àı’flı¿ÕÛ
                                ⁄˘·ı »ı”, ±ı‰_ ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ fiÎ ⁄˘·ı. ’˘÷ÎfiÌ ‰ÎHÎÌ ÁÎflÌ Ë˘›
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î √Îfl‰÷ÎfiÌ ±fiı ⁄Ì∞ ‰V÷ ±Î’ı fiı ¬Î‰Î-
                                fiı, ÷˘ “¿ı‰_ ÁflÁ Ë_ ⁄˘S›˘, ¿ı‰_ ÁflÁ ⁄˘S›˘” ¿èÎÎ ¿flı. F›Îflı ±Îfiı
’̉Îfi_ ‹‚÷_ ˢ› ÷ı. Ï¿o‹÷ Áfl¬Ì ¿flÌ fiάı ±ıÀ·ı ∂ÕÌ Ω› ±ı.
                                “Àı’flı¿ÕÛ” ±‹ı ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹ÎÏ·¿Ì ‰√flfiÌ ‰Î÷ »ı ±Î
±Î‹Î_ › @›Î_ Á¬ »ı fiı ±Î‹Î_ › @›Î_ Á¬ »ı, ±ı‰_ ⁄‘_ ΩHÎı »ı
                                ⁄‘Ì. ±ıÀ·ı √‰˝ √Îfl‰÷Î ¿Â_ … flèÎ_ fiËŸ fiı ! ¿Â_ ˢ› … fiËŸ.
±ı ±ıfiı ∂ÕÎ‰Ì fiάı.
                                ¤Î_…√Õ … fiËŸ fiı ! ±ı¿ Œ@÷ ⁄_‘fi ¿ıÀ·_ ? ±Î ±ı¿·_ …, ¿ı ±Î
   √Îfl‰÷Îfiı ÷˘ ·˘¿ Á‹…÷_ … fi◊Ì.                ¤Î‰fiÎ ¿o¥¿ ’Ò‰˝¤‰ı ¤Î‰ı·Ì ËÂı ¿ı ±Î …ı Á¬ Ë_ ’ÎQ›˘ »\_ ±ı ·˘¿˘
                                ’΋ı. ±ıÀ·Î ’Òfl÷Ì ±Î Ïø›Î »ı. ±ı ¤Î‰fiÎfi_ Œ‚ »ı ±Î.
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ “iÎÎfi” ·Ì‘ı·_ ˢ›, ±ıfiı √Îfl‰÷΋Î_◊Ì »^À‰Î
‹ÎÀıfi˘ ±Î ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩı ¿˘¥ flV÷˘ ¬fl˘ ?                  ±ıÀ·ı ±Î ±·˙Ï¿¿ ¿Ëı‰Î›. ±Î ·˙Ï¿¿ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ËŸ›Î_ ÷˘
                                ±‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ, ‰÷˝fi ±fiı ωfi›, ±Î hÎHÎ «Ì… ‹fi˘Ëfl ˢ›, ‹fifiı
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ “«_ÿ¤Î¥”fiı ±Áfl flËı »ı ¿ı “©ÎI‹Î”fiı ±Áfl
                                ËflHÎ ¿flı ÷ı‰_ ˢ›. ±fiı ÷ı F›Îflı I›Îflı ±ı ◊‰_ Ωı¥±ı, ±ı‰_ ◊‰_
flËı »ı ? √Îfl‰÷ÎfiÌ ±Áfl flËı÷Ì Ë˘› ÷˘ “«_ÿ¤Î¥” ¿Ëı‰Î›. ±fiı
                                ’ÕÂı. ±ı ÷˘ …ı ◊›Î ˢ› ÷ı‹fiÌ ’λ‚ ’Õ̱ı, ÷˘ ÷ı‰_ ◊¥ …‰Î›
√Îfl‰÷ÎfiÌ ±Áfl fiÎ flËı÷Ì Ë˘› ÷˘ “©ÎI‹Î” ◊¥ √›Î.
                                ¿ı fiÎ ◊¥ …‰Î› ?
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ±‹ı ±ËŸ›Î_ ±ÎT›Î »Ì±ı, ÿÎÿÎfiÎ_ ÿ½fi
                                   ≠ë¿÷ν — ◊¥ …‰Î›.
¿fl‰Î »ı, ÿÎÿÎfiÌ ÁÎ◊ı ⁄ıÁ‰_ »ı, ±ı‹Î_ ’HÎ ±ı …ı flÁ ˢ›, ±ı ’HÎ
√Îfl‰÷Î … ¿Ëı‰Î› fiı ?                         ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì ±Î’HÎı. ±ı‹fiÌ
                                ’λ‚ ’Õ‰_. ±fi_÷ ±‰÷ÎflfiÌ ¬˘À ±ı¿ ±‰÷Îfl‹Î_ ¤Î_√‰ÎfiÌ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı √Îfl‰÷Î fiËŸ. ±ıfiı √Îfl‰÷Î ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ?!
                                ±ıÀ·ı ¿Î‚∞ ÷˘ flά‰Ì ’ÕÂı fiı ? ¿ıÀ·Î ±‰÷ÎflfiÌ ¬˘À »ı ? ±fi_÷
±ı ÷˘ ‹A› ‰V÷ »ı. ±ı ÷˘ ±Q≤÷ …ı‰Ì ‰Î÷ »ı. ±‹fiı √Îfl‰÷Î ±ı¿<_
                                ±‰÷ÎflfiÌ ¬˘À !
› ˢ› fiËŸ. flÁ √Îfl‰÷Î fiΠˢ›, ÏflÏ© √Îfl‰÷Î fiΠˢ›, ÏÁÏ©
√Îfl‰÷Î fiΠˢ› ! ¿˘¥ ’HÎ ≠¿ÎflfiÌ √Îfl‰÷Î fiΠˢ›. …√÷ ±Î¬_
                                            vvvvv
› √Îfl‰÷΋Î_ … ÁÕuÎ ¿flı »ı. “iÎÎfiÌ” √Îfl‰÷΋Î_ fiΠˢ›.
       ‹„@÷ ÁΑ‰Ì “iÎÎfiÌ” ±Îl›ı !!
   ¤√‰Îfi ÷˘ ‹fiı ‰Â ◊¥ √›ı·Î »ı. ¤√‰Îfi …ıfiı ‰Â ◊¥
√›Î »ı ±ı‰Î_ “iÎÎfiÌ ’vÊ”, ±ı‹fiı ¿›Î ¿›Î √H΢ fiΠˢ› ? √‰˝
                                 318                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
                                    ÷˘ ·CÎ÷‹ ±ıÀ·ı ¿ıÀ·_ ‹˘À<_ ¿Ëı‰Î› ?
                                    ≠ë¿÷ν — ·CÎ÷‹ ±ıÀ·ı ±ı¿ÿ‹ fiÎfi΋Î_ fiÎfi˘, ’HÎ µk΋‹Î_
                                 µk΋ ¿ËÌ Â¿Î› ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, µk΋ fiËŸ. ·CÎ÷‹ ! ±ı µk΋ ±Î‹Î_ fi◊Ì. ·CÎ
                                 ±ı fiÎfi˘ ¿Ëı‰Î›. ·CÎ÷‹ ±ıÀ·ı ‰‘Îflı fiÎfi˘ ¿Ëı‰Î›. ±fiı ·CÎ÷‹
                                 ±ıÀ·ı Á‰˝◊Ì fiÎfi˘, ¿˘¥ ∞‰ ±ıfiÎ◊Ì fiÎfi˘ fiËŸ. ⁄Á ! ±ıfi_ fi΋
                                 … ·CÎ÷‹.
              [6]                    ≠ë¿÷ν — T›‰ËÎfl‹Î_ ¿Ëı »ı fiı, ÿÎÁÎfiÿÎÁ »\_, ÿÎÁfi˘ ›ı ÿÎÁ
                                 fiı ÷ıfi˘ › Ë_ ÿÎÁ »\_, ±ı ?
          ·CÎ÷‹ — √v÷‹                    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±Î’HÎı I›Î_ ÿÎÁÎfiÿÎÁ Á‘Ì ’ˢӫı·Î. ’HÎ ¿˘¥
                                 ·CÎ÷‹ Á‘Ì fiËŸ ’ˢӫı·˘. F›Îflı ±‹Îv_ ±Î ·CÎ÷‹ V‰w’ »ı, ±ıÀ·ı
      “·CÎ÷‹” “√v÷‹” ’ÿ‹Î_ “iÎÎfiÌ” !            ·˘¿˘fi_ ¿S›ÎHÎ ¿flÌ fiάÂı. T›‰ËÎfl◊Ì ·CÎ÷‹‹Î_ »\_ ±fiı Ïfiç›◊Ì
   ±‹ÎflÌ ±ı … ¤Î‰fiÎ »ı ¿ı ¤·ı ±ı¿ ±‰÷Îfl ‹˘Õ<_ ◊Âı ÷˘ ‰Î_‘˘  √v÷‹‹Î_ »\_. Ë_ ¿˘¥fi˘ √v ◊›˘ fi◊Ì. ±Î¬Î …√÷fiı √v ÷flÌ¿ı ‹Îfi_
                                 »\_. ÷‹ı ⁄‘Î ±ÎT›Î, ÷‹fiı √v ÷flÌ¿ı ‹Îfi_ »\_. I›Îflı ¿˘”¿ ¿ËıÂı, “÷‹ı
fi◊Ì. ’HÎ ±Î “ωiÎÎfi” Œı·Î‰_ Ωı¥±ı ±fiı “ωiÎÎfi” ·˘¿˘fiı ·Î¤
                                 ±ËŸ ¿ı‹ ⁄ıÃÎ ?” ˉı Ë_ ±ËŸ fiÌ«ı ⁄ıÁ_, ÷˘ ±Î ·˘¿˘ ⁄ıÁ‰Î fi◊Ì ÿı÷Î.
¿fl‰_ Ωı¥±ı. ÷ı◊Ì ¬·ÎÁ˘ ¿fl‰Î ‹ÎÀı Ë_ ±ÎT›˘ »\_. ‹fiı fi‰flΠ»ı.
                                 ±Î ·˘¿˘ ‹fiı ∂ÃΉÌfiı µ’fl ⁄ıÁÎÕı »ı. ⁄οÌ, ‹fiı ÷˘ fiÌ«ı ⁄ıÁ‰Îfi_
‹Îflı ¿˘¥ ¿Î‹ fi◊Ì. fi‰fl΋Î_ fi‰fl˘ ‹ÎHÎÁ Ë_ »\_ ±fiı ÷tfi ⁄Ï©
                                 ⁄Ë ÁÎv_ ’Õı »ı. ±ıÀ·ı √v’ÿ‹Î_ »\_ fiËŸ, ·CÎ÷‹‹Î_ »\_.
‰√flfi˘ Ë_ ±ı¿·˘ … »\_, ±ıÀ·ı ‹fiı ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ fi◊Ì. ÷‹Îflı ÷˘
¤Î_…√Õ Ë˘›. ⁄οÌ, Ë_ ¿o¥ ÷‹ÎflÎ◊Ì ‹˘À˘ fi◊Ì, ±ı ÷‹fiı ·Î√ı               ¤Î‰‹Î_ ÷˘ ·CÎ÷‹ … !
±ı‰_ ? ±Î ÷˘ T›‰ËÎflfiı ¬Î÷fl ±Î ¨«ı ’ÿı ⁄ıÃÎ »Ì±ı.            ±ıÀ·ı Ë_ ¿o¥ ÷‹Îfl˘ µ’flÌ fi◊Ì. ÷‹ı ‹ÎflÎ µ’flÌ »˘. ‹ÎflÌ
   ±fiı ’λ\_ ‹ÎflÌ “ËÎ¥À” ¿ıÀ·Ì »ı, ÷ı ÷‹ı ΩH΢ »˘ ? ·CÎ÷‹ !  Ω÷fiı µ’flÌ’b_ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ › ‹ıÓ ‹ÎL›_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ‰Î_‘˘
·CÎ÷‹ ±ıÀ·ı Â_ ? ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ …ıÀ·Î ∞‰ »ı, ±ı‹Î_ Á˙◊Ì fiÎfi΋Î_   ¬fl˘ ? ¤Õ¿ fiËŸ, ‰Î_‘˘ fiËŸ. ÷‹ÎflÎ◊Ì ‹˘ÀÎ_ ˢ› ÷˘ ÷‹fiı ¤Õ¿
fiÎfi˘ Ë_ »\_. ±ı ‹ÎflÌ “ËÎ¥À” »ı. ’»Ì ±Î ÷‹fiı ¿o¥ Ëfl¿÷ ¿flı ±ı‰_  ·Î‰ı ¿ı, “‹˘ÀÎ ‹ÎHÎÁ, Â_ ¿ËÌ ÿıÂı !” ±Î ÷˘ ÷‹ı ‹fiı ‰œ˘, ’HÎ Ë_
»ı ¿Â_ ? ±ıÀ·ı ±Î ¤˙Ï÷¿‹Î_, ±Î fi΋‹Î_-w’‹Î_-’ˆÁÎ-‹Îfi-÷Îfi ±ı   ÷‹fiı fiËŸ ‰œ<_. Ë_ ‰œ<_ ÷˘ Ë_ ¤Ò·◊Î’ ¬¥ √›˘ ¿Ëı‰Îµ. ±fiı ÷‹ı
⁄‘Ì ⁄Î⁄÷‹Î_ ·CÎ÷‹. ±fiı ±Î ⁄Ì∞ ËÎ¥À ±ıÀ·ı ÁıSŒı ¿flÌfiı       ‰œ˘ ÷˘, ÷‹ÎflÌ Á‹…HÎŒıflfiı ·¥fiı ‰œÌ ’Õ˘. ¿«Î ±ıÀ·ı ‰œÌ
                                 ’Õ˘fiı ? ⁄οÌ, ±Î¬_ …√÷ ±‹Îv_ µ’flÌ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı Ë_ ·CÎ÷‹ »\_.
√v÷‹ »Ì±ı ±‹ı. ±ıÀ·ı “ˢ‹ ÏÕ’ÎÀÛ‹ıLÀ”‹Î_ ±‹ı √v÷‹ ±fiı
                                 ÷‹Îflı ¿ıÀ·Î µ’flÌ »ı ? ¿ı‹ ⁄˘·÷Î fi◊Ì !
“Œ˘flıfi ÏÕ’ÎÀÛ‹ıLÀ”‹Î_ ·CÎ÷‹ ! ÷‹ı “Œ˘flıfi”‹Î_ √v÷‹ ◊‰Î Œfl˘ »˘
±ıÀ·ı ‹ËŸ “ˢ‹ ÏÕ’ÎÀÛ‹ıLÀ”‹Î_ ·CÎ÷‹ ◊Ή »˘.              ≠ë¿÷ν — ’HÎ ‹Îflı ·CÎ÷‹ ‹fiΛ_ fi◊Ì.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        319   320                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
   ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‹ ? ⁄fiı ±ı‰_ fi◊Ì ? ±ı‰_ »ı fiı, √v÷‹ ±ıÀ·ı        ÿÎÿÎlÌ — S›˘, ˉı ±Î‰_ ¨«_ ’ÿ ‹Ò¿Ìfiı ¿˘HÎ fiÌ«Î ’ÿ‹Î_ Ω› ?
µ’fl «œ‰_. ±Î ’ΉÎ√œ »ı, ÷˘ µ’fl «œ‰_ ˢ› ÷˘ Ωıfl ’Õı ¿ı fiÌ«ı    ±fiı ¤√‰Îfi ‰Â ◊›ı·Î »ı ±ıfiÌ “√ıflıLÀÌ” ±Î’_ »\_. ±ı‹fiı ¿Ë_ »\_ ›ı
µ÷fl‰_ ˢ› ÷˘ ?                          ¬fl˘ ¿ı, “÷‹ı ±ËŸ◊Ì ¬Î·Ì ¿fl˘ fiı !” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “@›Î_ Ω™ ? ¿˘¥
   ≠ë¿÷ν — µ’fl «œ‰_ ˢ› ÷˘ Ωıfl ’Õı.              …B›Î ˢ› ÷˘ Ë_ ¿ËÌÂ.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “¿˘¥¿fiı I›Î_ ’ıÁ˘ ÷˘ ‹fiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì.
                                 ˉı ⁄Ë ÿËÎÕÎ flèÎÎ ±ËŸ ±Î√‚.” ’HÎ ±ı …B›Î ◊‰Ì Ωı¥±ı fiı ?!
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ·CÎ÷‹ ±ıÀ·ı fiÌ«ı ∂÷fl‰_. ±ı ÷˘ fl‹÷Î_ fl‹÷Î_    ±ı ÷˘ ‹‹÷ÎflÏË÷ ◊‰_ ’Õı, ±Ëo¿ÎflflÏË÷ ◊‰_ ’Õı, I›Îflı ±ı ¿‹fl΋Î_
fiÌ«ı µ÷flÌ …‰Î›. fiÎ ∂÷flÌ Ω› fl‹÷Î_ fl‹÷Î_ ? ±‹ı ÷˘ ÏfiflÎ_÷ı      ¤√‰Îfi ±Î‰ı. ±ı‰˘ ¿‹fl˘ Ωı¥±ı. ¿‹fl˘ ÁÎfl˘ fiÎ Ωı¥±ı ?
fl‹÷Î_ fl‹÷Î_ ∂÷flÌ √›Î Ë÷Î. ‹ÎÀı ¤Î‰ ·CÎ÷‹fi˘ … flά‰˘. …ıÀ·_
·CÎ÷‹fi˘ ¤Î‰ flά¢ ±ıÀ·_ √v÷‹‹Î_ ±Î√‚ ‰‘¢. ±fiı ·CÎ÷‹          ¤√‰Îfi ÿflı¿fiı ‰Â ◊¥ ¿ı »ı. …ıfi΋Î_ ±Ëo¿Îfl ±˘»˘ ˢ›
◊Λ ÷˘ √v÷‹ ’ÿ ‹‚ı »ı.                      ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ, ’HÎ …ıfiÌ ‹‹÷Î √›ı·Ì »ı ±ıfiı ¤√‰Îfi ‰Â ◊›Î
                                 ‰√fl flËı … fiËŸ. …ıfiÌ ‹‹÷Î Á_’ÒHν √¥ ±ıfiı ¤√‰Îfi ‰Â ◊›Î
         I›Îflı ¤√‰Îfi ‰Â ‰÷ı˝ !              ‰√fl flËı fiËŸ.
   ±ıÀ·ı Ë_ ±Î T›‰ËÎfl‹Î_ ·CÎ÷‹ »\_ ±fiı Ïfi盋Î_ ¬flÌ flÌ÷ı             “…\Ïfi›fl”fiÎ ›ı “…\Ïfi›fl” !
√v÷‹ »\_. ‹Îfl˘ µ’flÌ ¿˘¥ fi◊Ì. ¤√‰Îfi ’HÎ ‹fiı ‰Â ◊¥ √›ı·Î
»ı. ÷˘ ’»Ì ˉı ⁄Ì…\_ flèÎ_ Â_ ?                     fiı ±Î¬Ì ÿÏfi›Î‹Î_ Ë_ ±ı¿·˘ … “…\Ïfi›fl” »\_. “…\Ïfi›fl”fi˘
                                 “…\Ïfi›fl” ◊Λ ÷˘ ±Î¬Î ⁄˛õÎ_Õfi˘ “ÏÁÏfi›fl” ◊Λ. Ë_ ±ı¿·˘ …
   ·˘¿˘ ‹fiı ¿Ëı »ı, “÷‹ı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ¿Ëı‰ÕΉ˘ »˘ ?” ‹ıÓ ¿èÎ_,  “…\Ïfi›fl” flè΢ »\_. ‹fiı “ÏÁÏfi›fl” ¿fl‰˘ »ı ÷‹Îflı ˉı ? ‹fiı ˵
“fiÎ. Ë_ Â_ ¿fl‰Î ¿Ëı‰ÕΉ_ ? F›Î_ ¤√‰Îfi ’˘÷ı … ‹fiı ‰Â ◊¥ √›Î    “ÏÁÏfi›fl” ¿fl‰˘ »ı ? ÷˘ “…\Ïfi›fl” ◊‰Î› ±ı‰_ »ı.
»ı, ’»Ì ±ı ¿Ëı‰ÕΉÎfiÌ ÂÌ …wfl ? ¤√‰Îfi, «˙ÿ ·˘¿fi˘ fiÎ◊ ‹fiı
‰Â ◊¥ √›ı·˘ »ı ±fiı Ωı ÷‹ı ‹Îv_ ¿Ëı·_ Áı‰fi Áı‰˘ ÷˘ ÷‹fiı ’HÎ        ≠ë¿÷ν — ±‹ı ÷˘ Ë…\ ±Î’fiÌ Áfl¬Î‹HÎÌ‹Î_ fiÎfiÎ ⁄΂¿ …ı‰Î
÷‹Îfl˘ fiÎ◊ ‰Â ◊¥ …Âı.” ‰Â ◊›ı·_ ¿Î‹fi_, ’HÎ ¤√‰Îfi ◊¥fiı Â_      »Ì±ı.
¿Îœ‰Îfi_ ? …ı »ı ±ıfiı ¤√‰Îfi flËı‰Î ÿ˘ fiı ! ‹fiı «˙ÿ ·˘¿fi˘ fiÎ◊
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı …\ÿÌ flÌ÷ı »ı. ±fiı Ë_ …ı ¿Ëı‰Î ‹Î√_ »\_ ±ı …\ÿÌ
‰Â ◊›ı·˘ »ı ±fiı ÷‹fiı ‰Â ◊Λ ±ı‰˘ flV÷˘ ÿı¬ÎÕ<_ »\_.
                                 flÌ÷ı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ·˘¿˘fiı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı ±Î √v »ı. ’HÎ fiÎ, Ë_ √v
    ±fiı ¤√‰Îfi ◊‰_ ±ı ⁄Ë ‹˘À<_ Ωı¬‹ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ¤√‰Îfi     fi◊Ì. Ë_ ·CÎ÷‹ »\_. ·CÎ÷‹ ±ıÀ·ı “…\Ïfi›fl”. ±Î ⁄‘Î … ‹ÎflÎ◊Ì
Ωı Ë_ ¿Ë_ ÷˘ ‹Îflı ‹Î◊ı Ωı¬‹ÿÎflÌ ±Î‰ı. ÷‹fiı ÷˘ Â_ Ω› ? ±fiı     “ÏÁÏfi›fl” »ı. {ÎÕ-’Îfi, ⁄‘Î_ … ‹ÎflÎ◊Ì “ÏÁÏfi›fl”. ÷˘ ˉı ÷‹fiı
Ë_ Â_ ¿fl‰Î ±ı‰_ ’ıÁ_ ’HÎ ? ‹Îflı ’ıÁÌfiı Â_ ¿Î‹ »ı ? ‹Îflı ¤√‰Îfi   “…\Ïfi›fl” flËı‰Îfi_ √‹ı ¿ı “ÏÁÏfi›fl” flËı‰Îfi_ ?
‰Â ◊›ı·Î »ı, ÷ı Â_ ¬˘ÀÎ »ı ?
                                     ≠ë¿÷ν — ±ı‹ ÷˘ “…\Ïfi›fl”fiÎ ›ı “…\Ïfi›fl” flËı‰Îfi_ √‹ı.
   ±ıÀ·ı ¤√‰Îfi ◊‰_ ÁÎv_ ¿ı ‰Â ◊›ı·Î ÁÎflÎ ? ¿›_ ’ÿ ¨«_ ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ËÎ. ±ı ·Î¤ »ı, ÷˘ ’»Ì “ÏÁÏfi›fl”fiÎ “ÏÁÏfi›fl”
   ≠ë¿÷ν — ‰Â ◊›ı·Î »ı ±ı.                  ◊‰Î›. …ıfiı “…\Ïfi›fl”fiÎ “…\Ïfi›fl” flËı‰_ »ı, ÷ı “ÏÁÏfi›fl”fi˘
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                       321   322                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
“ÏÁÏfi›fl” ◊¥ ¿ı.                            ±ıÀ·ı ±‹ı “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_ ·CÎ÷‹ ◊¥fiı ⁄ıÃı·Î. ±‹ı ¿Ë̱ı ¿ı
                                 “¤¥, ÷ÎflÎ ¿fl÷Î_ ±‹ı fiÎfiÎ »Ì±ı, ÷_ √΂ ÿ™ ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ Ë_ fiÎfi˘
       ·CÎ÷‹ ¤HÎ÷Î_ …ÕuÎ ¤√‰Îfi !             »\_.” ±ı ⁄Ë I›Îflı √‘ıÕ˘ ¿Ëı. ÷˘ √‘ıÕÎ◊Ì ÷˘ ±Î’HÎı ⁄Ë fiÎfiÎ »Ì±ı.
    fiÎfi’H΋Î_ √…flÎ÷Ì V¿>·‹Î_ ±ı¿ ‹ÎV÷flı ‹fiı ¿èÎ_, “±Î ÷‹ı   √‘ıÕ˘ ÷˘ “Ëı‰Ì ·˘Õ” »ı fiı ! ±fiı ±Î’HÎ΋Î_ ÷˘ “·˘Õ” … fi◊Ì. ±ıÀ·ı
·CÎ÷‹ Â̬˘.” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “·CÎ÷‹ ±ıÀ·ı Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î√˘ »˘ ?   Ωı √΂˘ ¤Î_Õ‰Ì Ë˘› ÷˘ Ë_ ·CÎ÷‹ »\_. ·CÎ÷‹ ÷˘ ±Î¿Î …ı‰_ ˢ›,
·CÎ÷‹ ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ?” I›Îflı ¿Ëı »ı, “±Î ⁄‘Ì fl¿‹˘ …ı ±Î’Ì »ı    ±Î¿Î ’fl‹Îb …ı‰_ ˢ›. ·CÎ÷‹fiı ‹Îfl fiÎ ±Õı, √΂˘ fiÎ ±Õı, ±ıfiı
±ı‹Î_ fiÎfi΋Î_ fiÎfiÌ fl¿‹, ±Ï‰¤ÎF› fl¿‹, …ıfiı ŒflÌ ¤Î√Ì fiΠ¿Λ    ¿Â_ ±Õı fiËŸ.
±ı‰Ì fl¿‹, ±ı ¢‘Ì ¿Îœ‰ÎfiÌ »ı.” I›Îflı Ë_ ÷ı ‰¬÷‹Î_ fiÎfiÌ ™‹fl‹Î_,     ¿Ëı‰Îfi˘ ¬ÎÁ ¤Î‰Î◊˝ ±ıÀ·˘ ¿ı ÷Îflı ¿o¥ fl˘Œ flά‰˘ ˢ› ÷˘
’HÎ ‹ÎHÎÁ˘fiı Â_ ¿Ëı÷˘ Ë÷˘ ? ±Î fl¿‹˘ ÁÎflÌ fi◊Ì. ÂOÿ ÷˘ ±ı‰˘    Ë_ ·CÎ÷‹ »\_ fiı ÷Îflı ‹Îfl˘ fl˘Œ flά‰˘ ˢ› ÷˘ Ë_ √v÷‹ »\_.
⁄˘·÷˘ Ë÷˘. ÷ı ‹fiı ±Î ‰Î÷ ‹ÎŒ¿ ±Î‰Ì. ±ıÀ·ı ‹fiı ±ı‹ ·ÎB›_
¿ı ±Î “fl¿‹˘”fiÌ ±_ÿfl ’»Ì ±ı‰_ … »ı fiı ?! ±ıÀ·ı ¤√‰Îfi ⁄‘΋Î_          ·CÎ÷Î … ·¥ Ω›, √v÷Î ¤HÎÌ !
±Ï‰¤ÎF›w’ı flËı·Î »ı.
                                    ±Î’HÎfiı ¿˘¥ fiηΛ¿ ¿Ëı ÷˘ ’»Ì fiηΛ¿fiı {CÎÕ˘ ¿fl‰Îfi˘
    ±ıÀ·ı I›Îfl◊Ì … ‹Îfl˘ V‰¤Î‰ ·CÎ÷‹ ¤HÎÌ œ‚÷˘ √›˘. ÷ı     flè΢ … fiËŸ fiı ? fiηΛ¿ ±ıÀ·ı ·CÎ÷‹ flèÎÎ fiı ! ±ıÀ·ı ±Î …√÷
·CÎ÷‹ ◊›_ fiËŸ ’HÎ œY›˘ ¬fl˘. ’HÎ »ı‰Àı ·CÎ÷‹ ◊¥fiı ∂¤˘ flè΢.    ÷˘ ¿_¥ ±ı¿ Ω÷fiÌ ‰_ÂΉϷ »ı ? ⁄‘Ì … ’Ëı·ı◊Ì … «Î·Ì ±Î‰ı
±I›Îflı “⁄Λ Ïfl·ıÏÀ‰ T›Ò ’˘¥LÀ ±Î¥ ±ı‹ ¿QM·ÌÀ ·CÎ÷‹” ±fiı     »ı ±fiı fiηΛ¿˘ ˢ÷Î fi◊Ì. ’HÎ ±ı ÷˘ ±Î ·Î›¿˘ ±ı‹fiı fiηΛ¿
“⁄Λ flÌ›· T›Ò ’˘¥LÀ ±Î¥ ±ı‹ ¿QM·ÌÀ √v÷‹.” ±ıÀ·ı ±Î        ¿Ëı »ı ±fiı ’ı·Î_ fiηΛ¿˘ ÷˘ ±Î ·Î›¿˘fiı … fiηΛ¿ ¿Ëı »ı. ±ı
Á_ÁÎflfiÌ ⁄Î⁄÷˘‹Î_, F›Î_ Á‘Ì Á_ÁÎflÌ ‰ı »ı, ÷ı ⁄Î⁄÷‹Î_ Ë_ ·CÎ÷‹  ’λ\_ ‹ıÓ …¥fiı ÷’ÎÁ ¿flı·Ì. ±Î ÷˘ Á΋ÁÎ‹Ì fiηΛ¿ ¿Ëı »ı. ±ıÀ·ı
»\_. ±ıÀ·ı ±Î ·CÎ÷‹fiÌ “Ï◊›flÌ” ’Ëı·ı◊Ì “±ıÕ˘MÀ” ◊¥ √›ı·Ì.     ±Î L›Î› ’Òfl˘ fiÌ¿‚ı ±ı‰˘ fi◊Ì …·ÿÌ.
         ‹Ëk‰, ·CÎ÷‹ ’ÿfi_ … !                 ≠ë¿÷ν — ·CÎ÷‹ ±ı … L›Î›.

   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ÿÎÿÎ, ±Î’ ±Î‹Î_ ·CÎ÷‹’ÿfiı ¿ı‹ ⁄Ë ‹Ëk‰        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ·CÎ÷‹ ±ı L›Î›, ⁄Á. ·CÎ÷‹ ±ÎT›Î ¿ı ±ı ⁄‘Î_
±Î’˘ »˘ ?                            ’Î_ÁflÎ. ’»Ì µ’ÎÏ‘ … fiËŸ fiı ! ±fiı …ı …ı ·Î›¿ »ı ±ı ÷˘ ÷‹ı
                                 ·CÎ÷‹ ¿fl‰Î Œfl˘ ÷˘ › ÷‹fiı ±ı √v÷‹ ¤HÎÌ ·¥ Ω›.
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±Î ·CÎ÷‹ ÷ı ¿Î›‹ “ÁıŒÁÎ¥Õ” ! …ı ·CÎ÷‹
»ı ÷ı ÷˘ ¿Î›‹ “ÁıŒÁÎ¥Õ” »ı, √v÷‹‰Î‚Îfiı ¤›. “·CÎ÷‹” ¿èÎ_               ·Î«Îfl ◊‰Î ¿fl÷Î_.....
±ıÀ·ı ’»Ì ±‹Îflı ’Õ‰Îfi˘ ¢ ¤› ? ±ËŸ ¨«ı ⁄ıÃÎ_ ˢ›, ÷ıfiı
                                    ±ıÀ·ı ±ı‰˘ F›Îflı I›Îflı ·CÎ÷‹¤Î‰ ¿fl‰˘ ’ÕÂı fiı ? fiËŸ ÷˘
’Õ‰Îfi˘ ¤›. …√÷‹Î_ ·CÎ÷‹¤Î‰‹Î_ ¿˘¥ ˢ› fiËŸ fiı ! …√÷
                                 »ı‰Àı ‹ÎHÎÁ ÷Ï⁄›÷◊Ì ⁄Ë ËıflÎfi ◊¥ Ω› »ı fiı ±ıfiı ⁄Ë ÿ—¬ ’Õı
√v÷‹¤Î‰‹Î_ ˢ›. √v÷‹ ◊›˘ ˢ› ÷ı ’Õı. ±ıÀ·ı ±‹ı ÷˘ ·CÎ
                                 »ı, I›Îflı ‹ÎHÎÁ ÕΘ¿Àfl ±Î√‚ ·Î«ÎflÌ ¿flı ¿ı fiÎ ¿flı ?
◊¥fiı ⁄ıÃı·Î. ±‹Îflı …√÷ ≠I›ıfi˘ ¤Î‰ ±ı ·CÎ÷‹¤Î‰ »ı. ±ıÀ·ı
±‹fiı ¿Â_ ’Õ‰Îfi˘ ¤˘ fiËŸ, ¿Â_ ±Õı fiËŸ fiı fiÕı fiËŸ.            ≠ë¿÷ν — ¿flı … »ı fiı !
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                          323   324                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
   ÿÎÿÎlÌ — ·Î«Îfl ◊‰_ ÷ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ·CÎ÷‹ ◊‰_ ÁÎv_. ’HÎ ·Î«Îfl    ·CÎ÷‹ ’vÊ »\_ ±fiı ±Î “iÎÎfi” …ıfiı ΩHΉ_ »ı ÷ıfiı ‹ÎÀı ÷˘ Ë_ Á˙◊Ì
fiËŸ ◊‰_ Ωı¥±ı. ¿˘¥ ’HÎ ¿ÎflHÎı ·Î«Îfl fiËŸ ◊¥ …‰_ Ωı¥±ı.         ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ »\_, √v÷‹ »\_. ±ıÀ·ı Ωı ÷Îflı ‹˘ZÎ Ωı¥÷˘ ˢ› ÷˘ Ë_
                                   √v÷‹ »\_. ±‹ÎflÎ◊Ì ¿˘¥ ‹˘À˘ fi◊Ì. ±fiı ÷Îflı Á_ÁÎfl‹Î_ ‹˘ÀÎ ◊‰_
    ±Î ⁄‘Î …ı ‹˘ÀÎ ‹ÎHÎÁ˘ »ı fiı, ±ı F›Îflı ’ıÀ‹Î_ ÿ—¬ı fiı, I›Îflı  ˢ› ÷˘ ·CÎ÷‹ »\_. ˉı ‹˘ZÎı …‰_ ˢ›, ±ıfiı Ë_ √v÷‹ fiÎ ¿Ë_ ÷˘
“±˘ ‹Î-⁄Î’ ! ÷‹ı ¿Ë˘ ±ı ¿v_” ¿Ëı. ÷ı CÎÕ̱ı ·Î«Îfl ◊Λ. ‹ËŸ      ’λ\_ ±ıfi_ √ÎÕ<_ … ±Î√‚ fiÎ «Î·ıfiı ! ±fiı …√÷‹Î_ ·˘¿˘fiı Â_ ◊‰_
ÿ—¬ ◊Λ »ı I›Îflı “Õ˘¿Àfl, ‹fiı ⁄«Î‰Ωı” ¿Ëı. ±ı‰Ì ·Î«ÎflÌ ¿flı. ±Î     »ı ?
·˘¿˘ ⁄Ë Á_‰Î‚Πˢ›, ÷ı ÿ—¬ ÁËfi fiÎ ◊Λ. √v÷‹ ◊‰Î √›Î fiı,
÷ıfi_ ’Ò_ÏÛ_ ÿËÎÕı ÿËÎÕı ⁄Ë Á_‰Î‚_ ◊¥ Ω›. ±fiı ·CÎ÷‹ ◊‰Î ‹ÎÀı        ≠ë¿÷ν — √v÷‹ ◊‰_ »ı.
÷˘ ¿ÃHÎ ’Ò_ÏÛ_ Ωı¥±ı. ¿ËıÂı, “÷Îflı …ı ¿fl‰_ ˢ› ÷ı ¿fl !” ’HÎ        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷‹ı @›Î_ Ωı›ı·_ ?
·Î«ÎflÌ fiΠˢ› ±ıfiı.
                                      ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎ΋Î_ Ωı›_ ˢ› fiı !
   ±‹ı ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì‹Î_ ¿˘¥ …B›Î±ı ·Î«ÎflÌ fiËŸ ⁄÷Ήı·Ì. ¿Î’Ì
fiάı ÷˘ › ·Î«ÎflÌ fiËŸ. ·Î«Îfl ◊‰_ ±ı ÏËoÁÎ ¿Ëı‰Î›, ±ÎI‹ÎfiÌ          ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ⁄ËÎflfiÎ_ ·˘¿˘‹Î_ ÷˘ ±ı‰_ fiËŸ ¿fl÷Πˢ› fiı ?
…⁄fl…V÷ ÏËoÁÎ ¿Ëı‰Î› ! ±fiı ÂflÌfl »ı I›Î_ Á‘Ì ÿ—¬ ◊›Î ‰√fl »^À¿˘     ⁄ËÎfl ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ËÂı √v÷‹¤Î‰‰Î‚Î ?
fi◊Ì. ’HÎ ·Î«ÎflÌ ÷˘ fi … ˢ‰Ì Ωı¥±ı. ·CÎ÷‹ ˢ‰_ Ωı¥±ı.            ≠ë¿÷ν — ËÎ.
   ’˘÷ı ±ÎI‹Î, ±fi_÷„@÷fi˘ ‘HÎÌ ! ±fiı I›Î_ ±Î√‚ ±Î’HÎı           ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ? ⁄‘Î_ ±ı‹Î_ … »ı fiı ? ±ı ÷˘ ±ı‹ … ΩHÎı
¿Ë̱ı ¿ı “Ë_ ·Î«Îfl »\_” ±ı ¿ıÀ·_ ËÌfi’ÿ ¿Ëı‰Î› ? ±S›Î, ·Î«ÎflÌ     ¿ı ±Î … ±ÎI‹Î »ı ±ıÀ·ı ±Îfiı … √v÷‹ ¿flÌ fiά_. ÿflı¿fiı
ˢ÷Ì ËÂı ? …ıfiÌ ’ÎÁı ±ÎI‹Î »ı, ±ı ·Î«Îfl ¿ı‹ ˢ¥ ¿ı ? ±ÎI‹Î      √v÷‹‹Î_ … ⁄ıÁ‰ÎfiÌ ≥E»Î. ⁄‘Î ±Î‹Î_ … ! √v÷‹ Ωı¥±ı ⁄‘Îfiı.
ˢ› I›Î_ ·Î«ÎflÌ fiΠˢ¥ ¿ı. ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ·CÎ÷‹ ◊Î fiı !         “⁄Î’∞” ¿èÎ_ ¿ı ¬Â. ±ıÀ·ı ’λ\_ √v÷‹ ‰K›_. ˉı …‰_ »ı ±ı‹fiı
                                   ‹˘ZÎı ±fiı ◊Λ »ı √v÷‹. ÷ı ωfl˘‘ »ı ¿ı ±Ï‰fl˘‘ ? ÷˘ ‰Ëı·Î
         √v÷‹ ◊‰Î √›Î, ÷˘....
                                   …SÿÌÁfl ‹˘ZÎı …Âı ? ±ı ÷˘ ¤À¿‰ÎfiÌ ÏfiÂÎfiÌ … ¿Ëı‰Î› fiı ! ¿ÎflHÎ
   ÷‹Îflı ·CÎ÷‹ ◊‰ÎfiÌ ≥E»Î »ı ?                   ¿ı T›‰ËÎfl‹Î_ √v÷‹ ◊‰Î √›ı·Î, ±ı ⁄‘Î ’ÕÌ √›ı·Î. T›‰ËÎfl‹Î_
                                   …ıÀ·Î …ıÀ·Î √v÷‹ ◊‰Î √›Î ±ı ⁄‘Λ ŒÁΛÎ. ⁄˘·˘, ŒÁΛ_ ¿ı
   ≠ë¿÷ν — ËÎ.
                                   fi◊Ì ŒÁΛ_ ? ±fiı ·CÎ÷‹ ◊›Î ±ı … ÷›Î˝. ⁄οÌ, √v÷‹ ◊‰_ ˢ›
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë ÁÎv_ ¿Ëı‰Î›.                    ÷˘ ±Î flV÷˘ … fi◊Ì. ±Î ÷˘ ‹Îfl ¬Î‘ı·˘ ±fiı »ı‰Àı ⁄© ◊¥
                                   √›ı·Î ! fiı ∂SÀÎ_ ‹˘ZÎfiÎ_ ±_÷flΛ ’ÎÕuÎ. ±_÷flΛ ±Î’fiı Á‹…‹Î_
   ≠ë¿÷ν — “≠¤÷ÎÁı ≠¤ ÿÒfl” ¿Ëı »ı fiı !
                                   ±ÎT›_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı◊Ì ±‹ı ¿èÎ_ ¿ı ±‹ı ±‹ÎflÎ ‹˘Z΋Î_ flË̱ı fiı
                                      ≠ë¿÷ν — ±ı ±_÷flΛfiı ÿÒfl ¿ı‹ ¿fl‰Î ?
·CÎ÷‹ flË̱ı. »÷Î_ ‰ˆ¤‰ ±‹ı √v÷‹fi˘ ¤˘√‰Ì±ı. ±‹Îfl˘ ÿı¬Î‰,
‰÷˝fi ⁄‘_ ·CÎ÷‹fi_. …√÷fiÎ ‹ÎÀı ÷˘ Ë_ Á˙◊Ì fiÎfi΋Î_ fiÎfi˘ »\_,          ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÿÒfl ¿fl‰Î ‹ÎÀı ·CÎ÷‹¤Î‰ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı, ÷˘ ⁄‘Î
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         325   326                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
±_÷flΛ ∂ÕÌ …Âı. “M·Á-‹Î¥fiÁ” ¿fḻı fiı, ÷˘ ⁄‘Î ±_÷flΛ ∂ÕÌ       “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_ √v÷‹ ◊›ı·Î ÷ı◊Ì. fiı ·˘¿˘fi_ ¬Î¥ √›ı·Îfiı ‹·ÌÿÎ,
Ω›. ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Î ±_÷flΛ˘ »ı ÷ı √v÷‹¤Î‰◊Ì ∂¤Î ◊›ı·Î »ı.       ÷ı◊Ì. ‹·ÌÿÎ ¬Î¥ Ω› fiı ? ¬Î› ¿ı fiÎ ¬Î› ?!
±fiı ·CÎ÷‹¤Î‰ ¿fḻı fiı, ÷˘ ⁄‘Î ±_÷flΛ˘ ∂ÕÌ Ω› ’λÎ.
                                      ±ı‹Î_ › ’λ\_ ⁄ı Ω÷fiÎ_ ¿Î‹ ¿flı »ı ·˘¿˘. “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_ √v÷Î
    ±Î’HÎfiı √v÷‹fi_ Â_ ¿Î‹ »ı ? ŒÎ›ÿ˘ Â_ »ı ±ı‹Î_ ? …ıÀ·˘     ±ı ⁄ı Ω÷fi_ ¿Î‹ ¿flı »ı. ±ı¿ ÷˘ “Á’fl è΋fi” ÷flÌ¿ı ¿Î‹ ¿flı »ı
¨«ı «œı ±ıÀ·˘ fiÌ«ı ’Õı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ fiÌ«ı ⁄ıÁÌ flËı‰_ Â_ ¬˘À<_ ? ¿ÂÌ  ±fiı ±ı¿ ’ÎÂ‰Ì ¿Î‹ ¿flı »ı. “Á’fl è΋fi”fiÎ ¿Î‹ ¿›Î* ˢ›, ¨«Î
¤Î_…√Õ … fiËŸ fiı ! ±fiı ±Î’b_ Á¬ ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ˢ› ±fiı F›Îflı      ¿Î‹ ¿›Î* ˢ› ÷˘ ÿı‰√Ï÷‹Î_ Ω› ±fiı fiËŸ ÷˘ Ωfi‰fl‹Î_ …¥ ±Î‰ı,
‹˘ZÎı …‰Îfi_ ˢ› I›Îflı ‘‹Î˝„V÷¿Î› ±ıfiÌ ‹ı‚ı ·¥ …Âı, ÷‹Îflı ¿Âı    fiı I›Î_ ±Î√‚ √Ò_«‰ÎÕ˘ fiÌ¿‚Ì Ω› ’»Ì ±ËŸ ‹fiW›‹Î_ ±Î‰ı. ±Î
…‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ‹ÎÀı ·CÎ÷‹‹Î_ ±Î‰Ì Ω‰fiı, ÷˘ ⁄‘˘ µ¿ı· ±Î‰Ì      L›Î› Ë_ Ω÷ı Ωı¥fiı ±ÎT›˘ »\_. ±ı‹fiı ¬⁄fl fi◊Ì ¿ı Â_ L›Î› ◊‰Îfi˘
…Âı. ·CÎ÷‹‹Î_ ±Î‰Ì …‰_ ±ı … ±Î’b_ ’ÒHν’ÿ ! ±‹Îv_ ±Î ·CÎ÷‹     »ı. ⁄ı ’√ »ı ÷ıfiÎ «Îfl ’√ ◊Âı fiı µ’fl◊Ì ’Ò»Õ<_ ‰‘ÎflÎfi_ ! ’HÎ
V‰w’ »ı ±fiı ÷˘ … √v÷‹ V‰w’ ˢ›. ËÎ, ·CÎ÷‹ ◊›Î ÏÁ‰Î›         ±ı‹fiı ±Î’HÎÎ◊Ì ±ı‹ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±I›Îflı ÷˘ ±ı ‹V÷Ì‹Î_ ‹Ëηı »ı.
¿˘¥ √v÷‹ ◊›ı·˘ fiËŸ.                         ±ı Â_ ¿Ëı »ı ? “’ÕÂı ÷ı‰Î ÿı‰ÎÂı. ’ÕÂı I›Îflı Ωı¥ ·¥Â_.” ÷ı ±I›Îflı
    fiı F›Î_ Ë_ ·CÎ÷‹ ◊›˘ »\_ I›Î_ ·˘¿˘ √v÷‹ ◊‰Î Œflı »ı. ±ıfiı   ÷˘ fl˘Œ ‹Îfl‰Î ÿ˘ fiı !
“Ïfl·ıÏÀ‰”fiÎ √v ◊¥ ⁄ıÁ‰_ »ı, ±ı “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_ … √v ◊‰Î ‹Î√ı »ı.             ·CÎ÷‹fiı … ‰flı √v÷‹ !
√v ±ıÀ·ı “Ë_ ¿o¥¿ ‹˘À˘ ◊™” ±ı‰Ì …ıfiı ¤Î‰fiÎ »ı. “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_ ÷˘
…ı ·CÎ÷‹ ◊‰Î Œflı »ı ±ı ∂K‰˝√Ï÷‹Î_ «œı »ı. ’HÎ “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_ ¿˘¥       …√÷ ±Î¬_ “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_ √v÷‹ ¬˘‚ı. ±ıÀ·ı ’Ëı·Î √v
·CÎ÷‹ ◊‰Îfi_ ⁄÷Ή÷_ … fi◊Ì fiı ! ±fiı “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_ …ı ¿˘¥ √v÷‹     ◊‰ÎfiÌ ≥E»Î, ’»Ì √v÷Î ¿flı. √v÷Î ◊›Î ’»Ì √v÷‹ ◊‰Î Œflı.
◊‰Î Ω› »ı, ±ıfiı ’»Ì ⁄ı ’√ ‰‘ı ÷ı‹Î_ ¿˘¥fi˘ ¢ ÿ˘Ê ?! ËÎ, F›Î_    ’HÎ ±Î‹Î_ ¿˘¥ √v÷‹ ◊›ı·˘ fiËŸ. ±Î’b_ “ωiÎÎfi” Â_ ¿Ëı »ı ?
·CÎ ◊‰Îfi_ ˢ› I›Î_ √v ◊‰Î ‹Î_Õu˘ ±ıÀ·ı ±ıfiÎ Œ‚w’ı ⁄ı ’√fiÎ      “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_ ·CÎ÷‹ ±fiı “flÌ›·”‹Î_ √v÷‹ ! ±ıÀ·ı ±ı ±Î’HÎÌ ‹Ò‚
«Îfl ’√ ◊Λ ±fiı ±ı¿ ’Ò»Õ<_ ‰‘ÎflÎfi_. ¿ÎflHÎ ¿ı √v÷‹◊Ì ±ı‰Î_ ¿Î›˘˝   ‰V÷ »ı.
◊¥ …Âı ¿ı ⁄ı ’√fiÎ «Îfl ’√ ◊Λ. F›Îflı ·CÎ÷‹ ‹ÎL›÷Î◊Ì ¿Î›˝          ÿflı¿ ‘‹˝‰Î‚Î Â_ ¿Ëı »ı ? ¿ı ±‹ÎflÎ ‘‹˝◊Ì ‹˘ZÎ »ı. ¿˘¥ ±ı‹
⁄Ë Á_ÿfl ◊Âı. ’HÎ …√÷ ±Î¬_ … √v÷Î ¬˘‚ı »ı fiı !            ¿Ëı »ı ¿ı ‹ÎflÎ ‘‹˝◊Ì ‹˘ZÎ fi◊Ì, ±ı‰_ ? ⁄‘Λ ±ı‹ ¿ËıÂı, “±‹Îfl˘
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ·CÎ ◊Λ »ı.                  ‘‹˝ Á˙◊Ì ¨«Î‹Î_ ¨«˘.” Œ@÷ fi̫΋Î_ fiÌ«˘ ¿˘HÎ ¿ËÌ Â¿ı ? …ıfiı
                                  ‰Ì÷flÎ√‹Î√˝ ‹Y›˘ »ı, ÷ı ¿ËıÂı, “±‹Îfl˘ ‘‹˝ fiÌ«˘ »ı, ’HÎ ÷‹Îfl˘
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ, ·CÎ fiËŸ, «Îfl ’√‰Î‚Î ◊Λ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı     ‘‹˝ ¨«˘ »ı.” ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄΂¿˘ Ëo‹ıÂÎ_ fiÌ«Îfiı ‹˘À˘ ¿Ëı. ‹˘ÀÌ ™‹flfiÎ
Ïfl·ıÀ̉‹Î_ √v÷‹ ◊‰Î Ω› »ı ±ıÀ·ı √v÷‹ ’λ\_ ’ıÃ<_. ±ı √v÷‹fiı     ‹ÎHÎÁ˘ ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı fiÎfi˘ ¿ËÌfiı ’ı·Îfiı ‹˘ÀÎ ¿Ëı ! ±ıfiı Á_÷˘Ê
¿Îœ‰Î ‹ÎÀı µ’Λ Ωı¥±ı fiı ’λ˘ ?! ÷ı ±Î ⁄ı ’√ Ë÷Î, ÷ı ⁄ÌΩ
                                  »ı ’˘÷Îfiı.
⁄ı ’√ ‰K›Î. ±ıÀ·ı ’ÕÌ fiÎ …‰Î›fiı ! fiËŸ ÷˘ ±Î √‘ıÕÎ @›Î_◊Ì
·Î‰Ì±ı ? ±Î √Λ˘-¤ıÓÁ˘ @›Î_◊Ì ‰ı«Î÷Ì ·Î‰Ì±ı ?! ±Î ÷˘ ·˘¿         ±fiı ±Î’HÎı ¿˘¥fiÎ µ’flÌ ±˘»Î »Ì±ı ? ∂·ÀÎ_ ±Î’HÎı …
Ï⁄«ÎflÎ ÁÎflÎ »ı, Á_‰Î‚Î »ı. ÷ı √Λ˘-¤ıÓÁ˘ ◊¥fiı ∑HÎ «Ò¿‰ı »ı !    ±ı‹fiÎ ËÎ◊ fiÌ«ıfiÎ, I›Îflı ÷˘ ±ı ’Î_ÁflÎ ËıÓÕı. fiËŸ ÷˘ ’Î_ÁflÎ fiÎ ËıÓÕı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        327   328                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
±Î’HÎı µ’flÌ ◊¥±ı ÷˘ ±ı ±‰‚Î «Î·ı. ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı, “±‹ı         ·CÎ÷‹ ›˘√ …flÎ »ı ±CÎfl˘. ’Ëı·_ …flÎ ±CÎfl˘ ·Î√ı, ’»Ì
÷‹ÎflÎ ÏÂW›.” I›Îflı ±ı ÁÌ‘Î «Î·ı. fiËŸ ÷˘ «Î·ı fiËŸ ±ı ÁÌ‘Î.     ÁËı·˘ ◊¥ Ω›. …ıfiı fiÎfiÎ ◊‰_ »ı ±ıfiı ¤› ¬fl˘ ? ±ıÀ·ı ±‹ı
ÁËfiı √v ◊‰ÎfiÌ ⁄Ë ‹{Î ±Î‰ı »ı fiı …√÷ ±Î¬_ “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_ …      ·CÎ÷‹ ’Ëı·Î ◊›Î, I›Îfl ’»Ì ±Î √v÷‹fiÌ ÿÂÎ ±‹fiı ≠ÎM÷ ◊¥.
√v÷Î ÿı¬ÎՉΠΩ› »ı. ±ı¿‹ı¿fiÌ ËfľΥ±˘ ˵ «Î·ı »ı. ’ı·˘ ¿Ëı,    ±‹ı √v ◊‰Î flèÎÎ fi◊Ì. √v ◊›Î fiı, ±ı ÷˘ ⁄‘Î › ±ËŸ ±Î√‚
“‹Îflı ±ı¿Á˘ ±Îà ÏÂW›˘.” I›Îflı ⁄ÌΩı ¿Ëı, “‹ÎflÎ ±ı¿Á˘ ‰ÌÁ ÏÂW›˘.”  ±Î «Îfl √Ï÷fiÎ «yfl‹Î_ Ë…\ fl¬ÕuÎ … ¿flı »ı. ’Ëı·Î_ ◊˘Õ<_ ’H›
±Î ⁄‘_ √v÷Î ¿Ëı‰Î›. “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_ ÷˘ ·CÎ÷‹ Ωı¥±ı. ÷˘ ’ÕΛ     ⁄_‘Λ ±ıÀ·ı ÿı‰√Ï÷‹Î_ Ω›. ±fiı ÿı‰√Ï÷‹Î_◊Ì ’λ˘ ±ËŸ ±Î‰ı fiı
fiËŸ, ¿ÂÌ µ’ÎÏ‘ fiËŸ, ÿ—¬ ±Õı fiËŸ.                 ’Î’ ⁄_‘Λ ±ıÀ·ı Ωfi‰fl‹Î_ Ω› ’λ˘ !
   fiËŸ ÷˘ ’»Ì ±ËŸ◊Ì ¤ıÓÁ fiı ’ÎÕÎ ◊‰_ ’Õı »ı. ±ËŸ◊Ì ‹flÌfiı,       ’ı·Î ›˘√ ¿fl‰ÎfiÎ ±Î‹, ÷ı ±ı ÷˘ ⁄‘Î ⁄Ë ÿËÎÕÎ ›˘√ ¿›Î˝.
±ıfiı …ı‰Î_ ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ˢ› fiı, ÷ı …B›Î±ı ·¥ Ω›. ±ıÀ·ı    fi›Î˝ ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ›˘√ … ¿flı »ı fiı ! ’»Ì ·˘¿ …flÎ “⁄Î’∞,
±ı‹ fiı ±ı‹ ÷˘ ±Î ·˘¿˘fi˘ ‹÷¤ıÿ Ω› ±ı‰˘ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ±‰÷Îfl      ⁄Î’∞” ¿flı ±ıÀ·ı Ë÷_ «’ÀÌ¿ ÷ı › ·Ò_ÀÎ¥ Ω›. ◊˘Õ<_ CÎb_ “⁄Î’∞”
⁄ÿ·Î› fiı, ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı Ω›. fiËŸ ÷˘ fiÎ Ω›. ±ı‰Î Áfl‚ ‹ÎHÎÁ˘     ¿Ëı, I›Îflı ¿Ëı, “›ı fiËŸ, ›ı ·ı ±ÎfiÎ, ›ı ·ı ±ÎfiÎ, ›ı ·ı ±ÎfiÎ.” ±ıÀ·ı
fi◊Ì fiı ! ¿ËıÂı, “Ë_ ¿o¥¿ »\_.” ±S›Î, Â_ »ı ÷ı ?          ·Ò_ÀÎ¥ Ω› ’»Ì ’λÎ_. F›Îflı ·CÎ÷‹›˘√ ÷˘ ÁÎfl˘. ±ı‹Î_ ÷˘ ¿˘¥
   ˉı ±Î “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_ ¿˘HÎ ·CÎ÷‹ ¬˘‚ı ? ¬˘‚ı ¬v_ ¿˘¥ ?     ±Î‰ı … fiËŸfiı, ÿ½fi ¿fl‰Î … fiÎ ±Î‰ı fiı !
±Î √ÎÕÌ‹Î_, Àˇıfi‹Î_, ⁄‘ı ¬˘‚ ¬˘‚ ¿flı ÷˘ ±ı¿<_› …Õı ? I›Îflı ±Î
⁄Ήα˘‹Î_ ¿˘¥ …Õı ? ⁄‘Î “Ë‹, Ë‹” ¿›Î˝ ¿flı. “Ë‹ ≥÷fiÎ ÂÎVhÎ
                                           ÁΑ‰˘ ›˘√ ·CÎ÷‹fi˘ !
Ωfi÷Πˈ, ≥÷fiÎ Ωfi÷Πˈ, ›ı Ωfi÷Πˈ” ¿ËıÂı.               ±ıÀ·ı ±‹Îfl˘ ›˘√ ·CÎ÷‹ ! ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥fiÌ ’ÎÁı ±ı‰˘ ›˘√
   ’HÎ “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_ …ıÀ·_ ·CÎ÷‹ ◊‰ÎÂı, ±ıÀ·_ “flÌ›·”‹Î_     fiΠˢ›.
√v÷‹ ≠ÎM÷ ◊Âı. ÷ı ±‹ı ·CÎ÷‹ ◊¥fiı ⁄ıÃÎ, ÷˘ Á΋ı ±Î √v÷‹         ≠ë¿÷ν — ±ı ›˘√‹Î_ Â_ ¿fl‰Îfi_ ?
’ÿfiı ’ÎQ›Î. ¿o¥ flV÷˘ ±CÎfl˘ fi◊Ì. ±Î Á‹…‰_ ±CÎv_ »ı.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ÿËÎÕı ÿËÎÕı Ë·¿Î ◊‰Îfi_. √v fiËŸ ◊‰Îfi_, ·CÎ
   ±Î ·CÎ÷‹fi˘ ›˘√ ¿flı fiı, ±ıÀ·ı ¤√‰Îfi ±ıfiÌ ’ÎÁı ±Î‰ı ….    ◊‰Îfi_, Ë·¿Î ◊÷Î …‰Îfi_. ⁄‘ÎfiÎ ÏÂW› ◊÷Î_ ◊÷Î_ ±Î¬Î …√÷fiÎ
…√÷‹Î_ ⁄‘Î ·˘¿˘ √v÷‹ ›˘√‹Î_ ’ÕuÎ »ı. “±ÎfiÎ_ ¿fl÷Î_ Ë_ ‹˘À˘     ÏÂW› ◊¥ …Âı. √‘ıÕÎ-¿>÷flÎ ⁄‘ÎfiÎ, ±fiı {ÎÕ-’Îfi ⁄‘ÎfiÎ, ±ıÀ·ı
fiı ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ Ë_ ‹˘À˘.” ±S›Î, fiÎfi˘ ◊÷˘ Ω fiı ! ±Î‹ T›‰ËÎfl‹Î_   ·CÎ÷‹ ◊Λ. ⁄‘Îfiı √v÷‹ ⁄fiΉ̱ı ÷˘ ·CÎ÷‹ ◊Λ. √Q›˘ ÷‹fiı
fiÎfi˘ ◊¥ …¥Â ÷˘ I›Î_ Ïfi盋Î_ ‹˘À˘, ±fiı T›‰ËÎfl‹Î_ ‹˘ÀÎ ◊‰Î     ±Î ›˘√ ? ¿ı fiËŸ √Q›˘ ?
√›Î ±ı Ïfi盋Î_ fiÎfiÎ flèÎÎ. ±ıÀ·ı ·CÎ÷‹ ›˘√ ’¿Õı fiı, ÷˘ ±ı
                                    ≠ë¿÷ν — √Q›˘.
·CÎ÷‹ F›Îflı ◊¥ flËı I›Îflı ±ı √v÷‹ ◊Λ ±Î ⁄Î…\ ! T›‰ËÎfl‹Î_
·CÎ÷‹ ◊›˘ ±ı Ïfi盋Î_ √v÷‹, ±ıÀ·ı ¤√‰Îfifi˘ µ’flÌ ◊Λ.           ÿÎÿÎlÌ — ›˘√fi˘ ±◊˝ … ±Î ◊Λ. ¿Î_ ÷˘ √v÷‹fi˘ ›˘√
¿ÎflHÎ ¿ı ¤√‰Îfi ‰Â ◊¥ Ω›. ÷ı ¤√‰Îfifiı µ’flÌ ¿˘¥ fiΠˢ›.       ’¿Õ›˘ ˢ› ¿ı ·CÎ÷‹fi˘ ›˘√ ’¿Õu˘ ˢ›, √‹ı ÷ı ⁄ı‹Î_◊Ì ±ı¿ ›˘√
’HÎ ¤√‰Îfi ±ı‹fiı ‰Â ◊¥ Ω›. ÷ı ·CÎ÷‹ ◊Ωı ˉı.            ’¿Õı ±ı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        329   330                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
   √v÷‹fi˘ ›˘√ ◊Λ I›Îflı ±ËŸ ¤Îflı ◊Λ, √v÷‹ ◊Λ. √vfi˘      fiı ±I›Îflı ? ±I›Îflı ÷˘ ±Î‹fiÌ ’ÎÁı √wÏ¿S·Ì … fi◊Ì Ë˘÷Ì. ±ıÀ·ı
±◊˝ … ¤Îflı ±fiı ¤Îflı ±ıÀ·ı Õ>⁄ı. ±fiı Õ>⁄ı ±ıÀ·ı ±ı Õ>⁄ı ÷˘ Õ>⁄ı,  √v±˘fiı Ë_ Â_ ¿Ë_ »\_ ¿ı, “√v fiÎ ◊¥ ⁄ıÁÌÂ. fiËŸ ÷˘ Õ>⁄Ì fiı
’HÎ ±ıfiÌ ΩıÕı ⁄ıÁfiÎflÎ › Õ>⁄ı. ËÎ, ’HÎ √v @›Îflı fiÎ Õ>⁄ı ? ¿ı ±ıfiÌ  ⁄ÌΩfiı › Õ>⁄ÎÕÌÂ. ‹ÎflÌ ’ÎÁı◊Ì √vÏ¿S·Ì ·¥ ……ı.” √vÏ¿S·Ì
’ÎÁı √vÏ¿S·Ì ˢ› I›Îflı fiÎ Õ>⁄ı. ·CÎ ±ıÀ·ı Ë·¿˘ fiı √v ±ıÀ·ı     flά‰Ì ’Õı. ÷ı ±‹ı “iÎÎfiÌ ’vÊ” √vÏ¿S·Ì ±Î’̱ı I›Îflı ±ıfi_ ¿Î‹
¤Îflı. ±Î ·˘¿˘fiı ‹˘ÀÎ ◊‰_ »ı fiı, ÷ı √v÷‹ ›˘√ … {ÎS›˘ »ı ⁄‘αı.   ◊Λ. √v “ÁÏÀیΥՔ ˢ‰˘ Ωı¥±ı ±fiı ΩıÕı ΩıÕı ±ıfiÌ ’ÎÁı
⁄‘Îfiı ‹˘ÀÎ ◊‰_ »ı, ÷ı ‹Îfl ¬Î¥fiı ‹flÌ √›Î. ’HÎ ’Ëı·˘ fi_⁄fl      √vÏ¿S·Ì ˢ‰Ì Ωı¥±ı.
¿˘¥fi˘ ·Î√÷˘ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı “flıÁ¿˘Á˝”‹Î_ fi_⁄fl ·Î√ı ? ¿ıÀ·Î C΢ÕÎfiı            √vÏ¿S·Ì ±ıÀ·ı ?
¥fi΋ ‹‚ı ? ’Î_« ¿fl˘Õ C΢ÕÎ ÿ˘Õ÷Πˢ›, ±ı‹Î_ ¿ıÀ·Î C΢ÕÎfiı ’Ëı·_
≥fi΋ ‹‚ı ? ’Ëı·_ ≥fi΋ ÷˘ ’Ëı·Î C΢ÕÎfiı … ‹‚ı fiı ?! ±ı‹ ⁄‘_        ≠ë¿÷ν — √vÏ¿S·Ì ±ıÀ·ı Â_ ?
ËÎ_ŒÌ ËÎ_ŒÌfiı ‹flÌ Ω›. ‹ÎÀı ·CÎ÷‹ ›˘√ ’¿ÕΩı.               ÿÎÿÎlÌ — √v±ı ±ıÀ·_ Á‹…‰_ Ωı¥±ı ¿ı Ë_ …ı √v ◊¥ ⁄ıÃ˘
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ±ıfiÌ Ï‰Ï‘ Â_ ?               »\_ ±Î ·˘¿˘fi˘, ÷ı◊Ì ‹Îflı ¿›˘ flV÷˘ ·ı‰˘ Ωı¥±ı ¿ı ‹fiı fi¿ÁÎfi fiÎ
                                  ◊Λ fiı ±Î ·˘¿˘fiı ŒÎ›ÿ˘ ◊Λ ? ±ıÀ·ı ±ıfiÎ √v±ı ±ıfiı Â̬‰ÎÕu_
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÌ Ï‰Ï‘ ÷˘, ±Î …√÷‹Î_ ⁄‘ÎfiÎ_ ÏÂW› ◊‰Îfi_.     ˢ› ¿ı ÷_ ·CÎ÷‹ flËı…ı. ·CÎ÷‹ flËÌfiı √v’b_ ¿fl…ı. ËÎ, ±ıÀ·ı ±ı
¿˘¥ fiηΛ¿ ¿Ëı ÷˘ ±ıfiÎ ÏÂW› ±Î’HÎı ◊‰_ ¿ı, “¤¥, ÷_ ‹Îfl˘ √v.    √vÏ¿S·Ì »ı. fiËŸ ÷˘ √v’HÎ΋Î_ √v÷‹ ◊¥ …¥Â ÷˘ ‹Î›˘˝ …¥Â.
±Î… ÷ıÓ ‹fiı Â̬‰ÎÕu_ ¿ı Ë_ fiηΛ¿ »\_ ±ı !”            Ωı ·CÎ÷‹ flËı fiı, ±fiı ’»Ì √v’b_ ¿ı √‹ı ÷ı ¿flı, ±ıfi_ Œ‚ ¬flÌ
       …√ÿ˚√v ? fiËŸ, …√÷fiı √v !               flÌ÷ı ±ıfiı √v÷‹ ‹‚ı »ı. ’HÎ ±ı ±Î‹ ±I›Îflı ¿flı »ı ·CÎ÷‹ !
                                     ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı √v±ı ·CÎ÷‹ ◊‰Î ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰Îfi_ ?
    ±fiı ·˘¿˘ ‹fiı ¿Ëı »ı, “÷‹fiı ±‹ÎflÎ √v’ÿı V◊Î’fi ¿fl‰Î
»ı.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “¤¥, fiÎ. ±ËŸ ‹fiı √v fiÎ ¿flÌÂ. ⁄ËÎfl ⁄‘Î √v ⁄Ë        ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰˘ ·CÎ÷‹fi˘ ¤Î‰ … flά‰Îfi˘. ¿˘¥ “√v” ¿Ëı
ˢ› »ı. Ë_ ÷˘ ±Î¬Î …√÷fiı √v ÷flÌ¿ı V◊Î’fi ¿flÌfiı ⁄ıÃı·˘ »\_.     ÷˘, T›‰ËÎfl‹Î_ ⁄ÌΩı ÂOÿ ÷˘ @›Î_◊Ì ·Î‰ı ? ±ıÀ·ı “√v” ¿Ëı ÷˘
÷‹fiı ⁄‘Îfiı √v ‹ıÓ ¿èÎÎ »ı. ‹fiı Â_ ¿fl‰Î √v ¿fl˘ »˘ ?”        ±Î’HÎı ¿Ëı‰_ ¿ı “¤¥, ËÎ, Ë_ ±ı‹fi˘ √v ◊™.” ’HÎ ±_ÿfl¬Îfiı ±Î’HÎı
                                  ΩHÎ÷Πˢ› ¿ı Ë_ ÷˘ ·CÎ … »\_.
   Ë_ ÷˘ ¿˘¥fi˘ √v fi◊Ì. Ë_ ÷˘ ·CÎ÷‹ ’vÊ »\_. ±ıÀ·ı ±‹ı ¿o¥
¿Î«Ì ‹Î›Î fi◊Ì ¿ı ±‹ı √v ◊¥±ı. Ë_ ¿˘¥fi˘ √v ◊›˘ fi◊Ì. Ë_          ±ıÀ·ı ÿflı¿ ‹ÎHÎÁı “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_ ·CÎ◊Ì ‹Î_ÕÌfiı ·CÎ÷‹ ◊‰Î Á‘Ì
±Î¬Î …√÷fiÎ ÏÂW›w’ı flË_ »\_ ±fiı ⁄‘Îfiı Ë_ Â_ ¿Ë_ »\_ ¿ı ¤¥, ÷‹ı   flά‰_. I›Î_ √v fiËŸ flά‰_.
·CÎ÷‹ ◊Ή. …ıfiı √v ◊‰_ ˢ› ÷ıfiı ◊‰Î ÿ˘. ’HÎ ±ı √v±˘ ¿ı‹
                                           ·CÎ÷‹◊Ì “±ı@{ı@ÀfiıÁ”
¿flÌfiı ’˘÷ı ÷flı ±fiı ÷Îflı ? ±ı √v±ı √vÏ¿S·Ì ÁÎ◊ı flά‰Ì ’Õı, ÷˘
’˘÷ı ÷flı fiı ⁄ÌΩfiı ÷ÎflÌ Â¿ı. iÎÎfi̱˘ ±ıfiı √vÏ¿S·Ì ±Î’ı, ·CÎ÷‹       ≠ë¿÷ν — ±Î’ ¿Ë˘ »˘ ¿ı Ë_ ·C΋Î_ ·CÎ ±ÎI‹Î »\_, ‹Îfl˘ ¿˘¥
◊‰ÎfiÌ √vÏ¿S·Ì ±Î’ı, ’»Ì √v ◊‰Î›. fiËŸ ÷˘ ±Î ¿Î‚‹Î_ √v        µ’flÌ fi◊Ì, Ë_ Á_’ÒHν V‰÷_hÎ »\_. ±ı‰Ì flÌ÷ı ⁄ÌΩ ’˘÷ı V‰÷_hÎ ¿ı‹ fiÎ
◊‰_ ±ı ±‘˘√Ï÷‹Î_ …‰ÎfiÌ ÏfiÂÎfiÌ »ı. √v ÷˘ ¶Î’fl-hÎı÷΋Î_ Ë÷Î     flËÌ Â¿ı ? √vfiÌ ±ÎiÎ΋Î_ flËı‰ÎfiÌ ¿ı‹ …wfl ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                       331   332                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Î V‰÷_hÎ … »ı fiı ! √vfiÌ ±ÎiÎ΋Î_ flËı‰ÎfiÌ ÂÌ          ‰SÕÛfi˘ ÏÂW› …, ‰SÕÛfi˘ µ’flÌ !
…wfl »ı ?! “‹ËŸ”‰Î‚ÎfiÌ ±ÎiÎ΋Î_ flËı‰Îfi_ »ı. ’HÎ ±Î ÷˘ ±ıfiı ‹ËŸ
ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ‹Îfl ‹Î›Î˝ … ¿flı »ı. ±ıÀ·ı V‰÷_hÎ ¿˘HÎ ◊¥       ±Î’HÎÎ “ωiÎÎfi”‹Î_ ÷˘ “ÿÎÿΔ ÷‹ÎflÎ ÏÂW› ◊Λ »ı. ±ÎÀ·Î
¿ı ? …ıfiÎ ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ …÷Î_ flËı, I›Îflı V‰÷_hÎ ◊Λ. fiËŸ   ⁄‘Îfiı “iÎÎfi” ±ÎM›_, ±ı ⁄‘Λfi˘ Ë_ ÏÂW› »\_. Ë_ ÷˘ ±Î¬Î “‰SÕÛ”fi˘
÷˘ V‰÷_hÎ ±ı‹ fiı ±ı‹ ◊‰Î› fiËŸfiı !                ÏÂW› »\_. ±Î¬Î “‰SÕÛ”fi˘ µ’flÌ ¿˘HÎ ◊¥ ¿ı ? …ı ±Î¬Î “‰SÕÛ”fi˘
                                 ÏÂW› ◊›˘ fi◊Ì ±ı ±Î¬Î “‰SÕÛ”fi˘ µ’flÌ fi◊Ì.
   ±fiı √vfiÌ ±ÎiÎÎ ÷˘ ÏÂW›fiı ’fl‰Õ÷Ì Ë˘› ÷˘ ’΂ı fiı fiÎ
’fl‰Õ÷Ì Ë˘› ÷˘ fiÎ ’΂ı. ¿o¥ ‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ fi◊Ì ±ı. ±ı ÷˘ ±ı‹fiÌ       ≠ë¿÷ν — ÿkÎÎhΛ ¤√‰Îfiı F›Î_ F›Î_◊Ì Áÿ˚√H΢ ‹Y›Î, ±ı
’˘÷ÎfiÌ ±ÎiÎÎ »ı. Ë_ ÷˘ ‰œ÷˘ … fi◊Ì ¿˘¥fiı. ¿˘¥fiı ±Î… Á‘Ì ‰œu˘   ÿflı¿ T›„@÷‹Î_◊Ì ·Ì‘Î ±fiı ¿Ëı‰Î› »ı ¿ı «˘‰ÌÁ √v±˘ ±ı‹fiÎ
… fi◊Ì. ±Î ⁄‘Îfiı ¿ËÌ ÿÌ‘ı·_ ¿ı ÷‹Îfl˘ ÏÂW› Ë_ »\_. “⁄Λ Ïfl·ıÏÀ‰  ∞‰fi‹Î_ ±ÎT›Î. ˉı ÂÎVh΢ ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı √v ÷˘ ±ı¿ … ˢ‰Î
T›Ò’˘¥LÀ” Ë_ ⁄‘Îfi˘ ÏÂW› »\_, ·CÎ÷‹ »\_. “⁄Λ flÌ›· T›Ò’˘¥LÀ” Ë_  Ωı¥±ı. ÷˘ ±Î’ ¿o¥ ≠¿Î ±Î’˘.
√v÷‹ »\_. ±ıÀ·ı T›Î‰ËÎÏfl¿ ƒ„WÀ◊Ì, ‹ÎflÎ◊Ì ¿˘¥ fiÌ«˘ fi◊Ì,         ÿÎÿÎlÌ — √v ÷˘ ±Î¬Î …√÷fiı ¿fl‰Î …ı‰_ »ı. F›Î_◊Ì ¿o¥
‹ÎflÎ◊Ì ⁄‘Î ‹˘ÀÎ »ı. ±fiı ¬flÌ ƒ„WÀ◊Ì, ¤√‰ÎfifiÌ ƒ„WÀ◊Ì ‹ÎflÎ◊Ì    ±Î’HÎfiı iÎÎfi ‹‚ı ÷ı ≠ÎM÷ ¿flÌ ·ı‰_. ⁄Î¿Ì ±ı‰_ »ı fiı, √v ±ı¿ ˢ‰Î
¿˘¥ ‹˘À˘ fi◊Ì. ±ı‰_ Ë_ ÷˘ ¿Ë_ »\_. ÷‹fiı Á‹… ’ÕÌfiı ? ‰Î÷ Á‹Ω¥   Ωı¥±ı ±ıfi˘ ±◊˝ ¢ »ı ? ¿ı Ï¿oÕfl √ÎÀÛfi, ŒVÀÛ VÀÎLÕÕÛ, Áı¿LÕ VÀÎLÕÕÛ,
÷‹fiı ? ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Î ‹ÎflÎ µ’flÌ … ¿Ëı‰Î› fiı ? fiı ±Î ⁄‘Îfi˘     ±ı ⁄‘Îfiı ‹ÎÀı ±ı¿ √v Ωı¥±ı. ±fiı ¿˘·ı…‹Î_ Ω› fiı, ÷ıfiı «˘‰ÌÁ
ÏÂW› Ë_ »\_.                           √v Ωı¥±ı ±fiı “±’fl ¿˘·ı…”‹Î_ Ω› fiı, ÷˘ ±ıfiı ±Î¬Î …√÷fiÎ
   ≠ë¿÷ν — ±ËŸ ±Î’fiÌ ’ÎÁı ÷˘ ‹ı‚‰‰Î ±Î‰ı »ı. √v ˢ›     ·˘¿˘ ΩıÕı ÏÂW› ◊‰_ ’Õı. ±ıÀ·ı ±‹ı ±Î¬Î …√÷fiÎ ÏÂW› ◊¥fiı ⁄ıÃÎ
±ı ‹ı‚‰‰Î ÂÌ flÌ÷ı ±Î‰ı ?                     »Ì±ı. ±ı “±’fl ¿˘·ı…”‹Î_ Ω› I›Îflı. ’HÎ ’Ëı·Î ±ı¿ √v ¿fl‰ÎfiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ±‹ı ÷˘ ·CÎ÷‹ ◊¥ √›ı·Î. ±ı ⁄‘Λ Ë…\ ·CÎ÷‹     @›Î_ Á‘Ì ? Ï¿LÕfl√ÎÀÛfi, ŒVÀ˝ VÀÎLÕÕÛ, Áı¿LÕ VÀÎLÕÕÛ, I›Î_ Á‘Ì ±ı¿
◊›Î fi◊Ì fiı ! ·CÎ÷‹ ◊Λ ÷˘ ‹ÎflÎ …ı‰Î ◊¥ Ω›. ⁄οÌ, iÎÎfi ⁄‘_    √v ! ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î fiÌ«·Î VÀÎLÕÕÛfiÎ ·˘¿˘fiı Â̬‰ÎÕı·_, …ı Ë…\
±Î’ı·_ »ı. Ï«_÷Î fiÎ ◊Λ, “‰flÌ{” fiÎ ◊Λ, ‘_‘˘ ¿fl÷Î_ ›ı flÎ√-¶ıÊ  ⁄΂¿ ±‰V◊΋Î_ »ı, ¿ı “¤¥, ÷_ ±ËŸ ±Î√‚ ±ÎÀ·_ … ¿fl…ı, ⁄Ì…ı
fiÎ ◊Λ, ±ı‰_ “iÎÎfi” fiı ±ı ⁄‘_ … ±Î’ı·_ »ı. ’HÎ ·CÎ÷‹ fiÎ ◊Λ   ÕÎŒÎ_ fiÎ ‹ÎflÌÂ.” fiËŸ ÷˘ ’λ\_ ⁄√ÕÌ Ω›, Õ˘Ï‚›_ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı
I›Î_ Á‘Ì ±‹ÎflÎ …ı‰_ ’ÿ fiÎ ◊Λ.                  ±ıfiı ⁄_‘ÎflHÎ ⁄Î_‘Ì ±Î’ı. ’HÎ ’»Ì ±Î√‚fi_ VÀÎLÕÕÛ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ⁄‘Î
                                 ±Î¬Î …√÷fiı √v ¿fl‰Î …ı‰_, fiı fiÌ«·Î VÀÎLÕÕۉ΂Îfiı ±ı¿ … √v
   ≠ë¿÷ν — ⁄‘Îfiı ÷‹ı √v ¿èÎÎ, ±ı ⁄‘Î ’»Ì ÏÂW›˘ @›Îflı     ¿fl‰Î …ı‰Î ! ¿˘¥ ¿ËıÂı ¿ı, “ÁÎËı⁄ ‹Îflı ±ı¿ √v ¿flı·˘ »ı.” ÷˘ Ë_
◊Âı ? fiı ¿¥ flÌ÷ı ◊Λ ?                      Á‹∞ …™ ¿ı ±Î Áı¿LÕ VÀÎLÕÕÛfi˘ »ı. ÷˘ Ë_ ¿Ë_, “⁄fl˘⁄fl »ı ÷ÎflÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ˉı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±ı … ≠›Ifi ‹Î_Õu˘ »ı, ¿ı    ‰Î÷.” ÷‹fiı ¬·ÎÁ˘ ◊›˘ ?
“ÿÎÿΔ …ı‰Î … ±Î’HÎı ◊¥ …‰_ »ı. ±‹Îflı Œ@÷ ¿˘¥fiı ‰œ‰ÎfiÌ Âfl÷
                                    ≠ë¿÷ν — ËÎ, ◊›˘.
fi◊Ì. …\±˘ fiı ◊Ή, ⁄Á ! ·CÎ÷‹ ◊Ή ÷˘ … ⁄flÎ⁄fl “±ı@{ı@ÀfiıÁ”
±Î‰Ì √¥. ±ıÀ·ı ±ıÀ·_ ¿Î‹ ⁄Î¿Ì »ı.                   ÿÎÿÎlÌ — ⁄οÌ, »ıS·Î √v ÷˘, ±Î …√÷‹Î_ ∞‰‹ÎhÎfiı √v
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        333   334                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
¿fl‰Î …ı‰Î »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfiı Â_ ¿›* ? ¿ı ∞‰‹ÎhÎfiı √v    fi◊Ì. ±fiı ·˘¿˘ ÷˘ Ïfifl_÷fl ÷ı w’ı flËı »ı ¿ı Ë_ … »\_ ±Î, ËÎ◊ı ›
÷flÌ¿ı ’˘÷ı V◊ÎM›Î ±fiı ’˘÷ı ÏÂW› ÷flÌ¿ı flèÎÎ. ±Î¬Î …√÷fiÎ       Ë_ »\_ fiı ’√ı › Ë_ »\_ fiı ‹Î◊_ › Ë_ »\_ fiı ±Î ⁄‘_ › Ë_ … »\_ !
∞‰‹ÎhÎfiı …ı‹HÎı √v ¿›Î˝ »ı ! ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄‘ÎfiÌ ’ÎÁı ΩHΉÎfi_ ˢ› »ı.
                                     ±ıÀ·ı ±Î ‹fi-‰«fi-¿Î›Î◊Ì Ë_ ÷tfi …\ÿ˘ flË_ »\_. ±ıÀ·ı ±Îfiı
         “iÎÎfi”, ±ÎM›_ ¿ı ‹ı‚T›_ ?            √΂˘ ¤Î_Õı-‹Îflı, ÷˘ › ‹fiı ‰Î_‘˘ fiÎ ±Î‰ı fiı ! ·˘¿˘ ‹fiı ±˘‚¬÷Î
                                  … fi◊Ì ! ÂÌ flÌ÷ı ‹fiı √΂ ÿ¥ ¿ı ? ±fiı …ı ‹fiı ±˘‚¬ı »ı ÷ı
   ±Î ‹Îv_ ±ø‹ ωiÎÎfi ÷‹ÎflÎ ⁄‘Î ’ÎÁı◊Ì ‹ıÓ ΩH›_ »ı ±fiı     ÷˘ ’fl‹ÎI‹Î ÷flÌ¿ı ±˘‚¬ı »ı. ±ıÀ·ı ±ı ⁄‘Î ·˘¿˘ ‹fiı √΂ ÿı› fiËŸ
÷‹ı ·˘¿˘ ‹fiı ±ı‹ ¿Ë˘ »˘ ¿ı, “÷‹ı ±‹fiı iÎÎfi ±Î’˘ »˘.” ’HÎ ±Î    fiı ¿Â_ ±Î‰_ ÷ı‰_ ±ı ⁄Î…\fi_ ‰÷˝fi … fiΠˢ› fiı ! ±fiı ·˘¿˘ ÷˘
±ø‹ ωiÎÎfi ÷‹ÎflÎ ⁄‘Î ◊¿Ì ‹ıÓ ΩH›_ »ı. ‹ËŸ ’V÷¿˘‹Î_ »ı fiËŸ     “±ı.±ı‹.’Àı·” ÷flÌ¿ı ±˘‚¬ı »ı ±√fl ÷˘ √v ÷flÌ¿ı ±˘‚¬ı »ı. ’HÎ
±Î ±ø‹ ωiÎÎfi. ÷˘ @›Î_◊Ì ±ÎT›_ ? ±Î ⁄‘Î ◊¿Ì. ±ı‹fi_ ’˘÷Îfi_     Ë_ ¿˘¥fi˘ √v ◊¥ ⁄ıÃ˘ … fi◊Ì. Ë_ ÷˘ ·CÎ÷‹ ’vÊ »\_. iÎÎfiÌ ÷flÌ¿ı,
iÎÎfi ±ı ±Î’÷Î √›Î ±fiı ⁄Ì…\_ iÎÎfi ·ı÷Î √›Î. ±ı‹fiı …ı ’«÷_      iÎÎfiÌ …ı ¿Ëı‰Î› »ı ±ı ÷flÌ¿ı Ë_ ·CÎ÷‹ »\_ Ï⁄·¿<·.
fiˢ÷_. ±ı iÎÎfi ‹fiı ±Î’÷Î √›Î ±fiı ⁄Ì…\_ iÎÎfi ±ı‹fiı …ı ’«ı ±ı‰_
Ë÷_ ±ı ·ı÷Î √›Î. ±ıÀ·ı ±ı‹fiı …ı ’«÷_ fiˢ÷_, ÷ı iÎÎfi ‹ÎflÌ ’ÎÁı       ±‹fiı ¿˘¥ ’HÎ Ω÷fiÌ ¤Ì¬ fiΠˢ›, ÷ı◊Ì ±‹fiı ±Î ’ÿ
¤ı√_ ◊›_, ÷ı ±ø‹ ÷flÌ¿ı µCÎÎÕ<_ ◊›_.                ‹Y›_ »ı. …ı Á‰˝lıWà ’ÿ, …ı ±Î¬Î ⁄˛õÎ_Õ‹Î_ ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ ’ÿ, ÷ı
                                  ≠ÎM÷ ◊›ı·_ »ı. ¿˘¥ ’HÎ Ω÷fiÌ ¤Ì¬ flËÌ fi◊Ì ‹ÎÀı ! ¿ÎflHÎ ¿ı …ı
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±‹ÎflÎ ⁄‘Î_ ¤_√ÎflfiÌ ±_ÿfl◊Ì ±Î‰_ ±ø‹       ·Z‹ÌfiÌ ¤Ì¬ »ı fiı, ÷ı ±‹fiı ˢ› fiËŸ. ±‹fiı Á˘fiÎfiÎ œ√·Î ’Î◊flı
ωiÎÎfi fiÌ¿Y›_ ?                          ÷˘ › ±‹Îflı ¿Î‹ fiÎ ·Î√ı. ωʛfi˘ ω«Îfl fiÎ ±Î‰ı, µ’fl◊Ì ÿı‰Ì±˘
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¤_√Îfl fiËŸ. ÷‹fiı …ı iÎÎfi ’E›_ fiˢ÷_ fiı ÷‹ÎflÌ   ±Î‰ı ÷˘ › ±‹fiı ω«Îfl ±Î‰ı fiËŸ. ±‹fiı ‹ÎfifiÌ ¤Ì¬ fiΠˢ›,
’ÎÁı ±∞Hν ◊›ı·_ Ë÷_ fiı ’ÕÌ flËı·_, ÷ı ±ËŸ ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰Ì √›_    ¿ÌÏ÷˝fiÌ ¤Ì¬ fiΠˢ›, ÏÂW›˘fiÌ ¤Ì¬ fiΠˢ›, ÿıflÎ_ ⁄_‘ΉÎfiÌ ¤Ì¬
⁄‘_ ±fiı ÷‹fiı ∞Hν ◊Λ ±ı‰_ ÷‹ı ±ËŸ◊Ì ·¥ √›Î. ±ıÀ·ı d· iÎÎfi     fiΠˢ›.
‹ÎflÌ ’ÎÁı ±ÎT›_. d· iÎÎfi, ’ÒHν ωfl΋ iÎÎfi !               ˉı ‹Îv_ V‰w’, iÎÎfiÌ Á‹…¢ ÷˘ ÷‹ı iÎÎfiÌ ◊¢. ÷‹ı ±Î«Î›˝
    ˉı ±Î ·˘¿˘fiı ‰Î÷ ÂÌ flÌ÷ı Á‹Ω› ÷ı ? ±Î ÷˘ ¤HÎı·Î-      V‰w’ ‹Îv_ Á‹Ωı ÷˘ ÷‹ı ±Î«Î›˝ V‰w’ ◊¢. ‹Îv_ V‰w’ ±Î«Î›˝
√HÎı·Î ‹ÎHÎÁ˘ Á‹…ı. ⁄ÌΩ ·˘¿˘fi_ ¿Î‹ fiËŸfiı, Ï⁄«ÎflÎfi_. ±Î ÷˘     ÷‹ı Á‹Ωı ÷˘ ‹fiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ÷‹ı ±Î«Î›˝ V‰w’ ◊¢. ÷‹Îflı …ı
“ÁΛ_ÏÀÏŒ¿” ωiÎÎfi »ı. ωiÎÎfi ±ıÀ·ı ±Î Œ˘flıfifiÎ_ ÁΛ_ÏÀVÀ˘ ⁄ıÁÌfiı  …wfl ˢ› ±ı V‰w’ ±‹Îv_ ΩH΢, ÷ı ÷‹ı ◊¢. ‹Îflı ¿Â_ ◊‰_ fi◊Ì.
ÁÎ_¤‚ı ÷˘ ±ı ⁄‘Îfiı “±ı¿ÁıMÀ” ¿fl‰_ ’Õı !!              Ë_ ÷˘ ◊¥fiı ⁄ıÃ˘ »\_. «Îfl ÏÕ√˛Ìfi˘ fiÎ’ÎÁ ◊›ı·˘ ‹ÎHÎÁ ! Ë_ ÷˘ fiÎ’ÎÁ
                                  ◊¥fiı ·CÎ÷‹ ◊¥fiı ⁄ıÃı·˘ »\_. ±ıÀ·ı ±‹Îv_ ’ÿ …ıfiı …ı Á‹…‰_ ˢ›
         ±˘‚¬‰_ ’ÿ “iÎÎfiÌ”fi_ !              ±ıÀ·˘ ±ı w’ ◊Âı. ±Î ‰Î÷ Á‹Ω› ÷˘ ¿Î‹ fiÌ¿‚Ì Ω›.
   ÷ı‹Î_ ±Î ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ‹fiı ÷˘ ’√ı ·Î√÷˘ … fi◊Ì, fiı ·˘¿˘fiı
                                          ‰÷˝‰_ “’˘÷ı” ·CÎ÷‹ ¤Î‰ı !
±ı‹ ·Î√ı »ı ¿ı ±Î ⁄‘Î ‹fiı ’√ı ·Î√ı »ı. ’HÎ Ë_ ÷˘ ±Î ÂflÌfl‹Î_
±ı¿ Ï‹ÏfiÀ ’HÎ flËı÷˘ fi◊Ì, ’E«ÌÁ ‰Ê˝◊Ì ±ı¿ Ï‹ÏfiÀ ’HÎ flè΢         ·CÎ÷‹ ’ÿ ÏÁ‰Î› ±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ ’ÿ fiÎfi_ fi◊Ì. ˉı ±ı‰˘
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                        335   336                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
÷‹fiı ¤Î‰ ◊¥ √›˘ ’»Ì ÷‹fiı ¿Â˘ ¤˘ ¬fl˘ ? ⁄οÌ, ‹˘ÀÎ ◊‰ÎfiÌ      ±˘»Î ◊Λ fiËŸ.
¤Î‰fiÎ◊Ì ‹˘ÀÎ ◊‰Î› fiËŸ. ÷‹ı ·CÎ÷‹ ’ÿ‹Î_ flˢ ÷˘ … ±ıfi_ Œ‚
√v÷‹ ±Î‰ı. ±ıÀ·ı ±Î T›‰ËÎfl ·CÎ÷‹’ÿ‹Î_ ˢ›, ±Î “«_ÿ¤Î¥”               “·Î¥fi ±˘Œ ÏՋοı˝Âfi” !
·CÎ÷‹ ’ÿ‹Î_ flËı ÷˘ ’ı·_ √v÷‹ ’ÿ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ≠ÎM÷ ◊Λ, fiËŸ ÷˘       “‘Ì ‰SÕÛ ≥{ ‘Ì ’{·”, “≥ÀÁıSŒ” “’{·” ◊›ı·_ »ı ±Î. “√˘Õ
√v÷‹ ’ÿ ≠ÎM÷ fiÎ ◊Λ.                       Ëı{ fi˘À ’{SÕ ‘ÌÁ ‰SÕÛ ±ıÀ ±Î˜·”. ±Î ’˘÷ı “¥ÀÁıSŒ” “’{·”
   ≠ë¿÷ν — ±Î’ı …ı “iÎÎfi” ±ÎM›_ ±ı ·CÎ÷‹ ’ÿfiÌ ≠ÎÏM÷      ◊›ı·_ »ı. ¿˘›Õ˘, √Ëfi ¿˘›Õ˘ ◊¥ √›˘ »ı ±Î. “‘ıfl ±Îfl À< T›Ò
¿flΉ÷_ fi◊Ì ?                           ’˘¥LÀ À< Á˘S‰ ‘ÌÁ ’{·. ‰fi Ïfl·ıÏÀ‰ T›Ò ’˘¥LÀ, ‰fi Ïfl›· T›Ò
                                 ’˘¥LÀ.”
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ·CÎ÷‹ ’ÿ ±Î’ı. ’HÎ ±Î Ë…\ √v÷‹ ¤Î‰
√›˘ fi◊Ì fiı ! T›‰ËÎfl‹Î_ √v÷‹ √›_ fi◊Ì fiı ! ±Î √v÷‹¤Î‰          ÷ı ±Î “Ïfl·ıÏÀ‰” fiı “flÌ›·”, ±ıfiÌ “·Î¥fi ±˘Œ ÏՋοı˝Âfi” Ωı
»^Àu˘ fi◊Ì. “Ë_ ¿o¥¿ »\_” ±ı‰_ flËı »ı ±ı ¿ÎœÌ fiά‰Îfi_. ‰Î÷fiı Ωı  ¿˘¥ “iÎÎfiÌ ’vÊ” fiÎ¬Ì ±Î’ı ÷˘ “’{·” “Á˘S‰” ◊Λ.
Á‹…ı ÷˘ µ¿ı· ±Î‰ı. ⁄Î¿Ì fiÎ Á‹…ı ÷˘ ±Îfi˘ µ¿ı· fi◊Ì ±Î‰ı ±ı‰˘.       ˉı “Ïfl·ıÏÀ‰” ±fiı “flÌ›·”fiÌ “·Î¥fi ±˘Œ ÏՋοı˝Âfi” ±ı¿
   ’ÒHν ◊‰Î ‹ÎÀı ·CÎ÷‹ ¤Î‰ …ı‰˘ ⁄ÌΩı ¿˘¥ ¤Î‰ »ı fiËŸ fiı    ÷Ì◊*¿fl ¤√‰Îfi ÏÁ‰Î› ¿˘¥fiÌ ’ÎÁı Ë÷Ì fiËŸ. «˘‰ÌÁ ÷Ì◊*¿fl˘±ı ±ı
…√÷‹Î_ ±CÎfl΋Î_ ±CÎfl˘ ¤Î‰ ˢ› ÷˘ ·CÎ÷‹¤Î‰. ±ı ·CÎ÷‹¤Î‰      “·Î¥fi” “¿flı@À” fiάı·Ì ±fiı ±Î ⁄ÌΩ ’HÎ ¿ıÀ·Î¿ iÎÎfi̱˘ ◊¥
…√÷ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’Î‹Ì Â¿ı ? ‰SÕÛfi˘ ±ı¿ ’HÎ ‹ÎHÎÁ ·CÎ÷‹¤Î‰ ’Î‹Ì    √›Î, ±ı‹HÎı “¿flı@À” fiάı·Ì. fiı ’»Ì ±Î’HÎı ±Î “·Î¥fi ±˘Œ
¿ı fiËŸ. …ı ·CÎ÷‹¤Î‰fiı ÷‹ı ’ÎQ›Î »˘, ±ı “‰SÕÛ”‹Î_ ¿˘¥ ’HÎ     ÏՋοı˝Âfi” “±ı@{ı@À” fiάı·Ì »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı iÎÎfiÌ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ¿ı
                                 ÷Ì◊*¿fl …ı‰Î_ iÎÎfiÌ Ωı¥±ı. ËÎ, ¿ı …ı ◊˘Õο … ŒıflŒÎfl‰Î‚Πˢ›. …ı
‹ÎHÎÁ ’Î‹Ì Â¿ı fiËŸ. ±ı ÁËı·Ì ‰V÷ fi◊Ì, ⁄Ë ±CÎfl΋Î_ ±CÎflÌ
                                 “Ïfl·ıÏÀ‰” ±fiı “flÌ›·”‹Î_ ·Î¥fi ±˘Œ ÏՋοı˝Âfi “±ı@{ı@À” fiάÌ
‰V÷ »ı ±ı. ·˘¿˘ ¿Ëı, “¤¥, ¿ı‹fi_ ?” I›Îflı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “ËΛν
                                 ±Î’ı ¿ı “‘ÌÁ ≥{ flÌ›· ±ıLÕ ‘ÌÁ ≥{ Ïfl·ıÏÀ‰”.
¤¥, ËΛν.” ˉı ±Î’HÎı ËΛν ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı “Ïfl›·”‹Î_ √v÷‹ ◊›˘
±ıfiÌ ‹ı‚ı ¿<ÿfl÷Ì. ±ıÀ·ı ·CÎ÷‹ ◊‰Îfi˘ ¤Î‰ ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ⁄Î¿Ì         ±Î ÷˘ …√÷‹Î_ Â_ ◊›_ »ı ? “Ïfl·ıÏÀ‰”fiı … “Ïfl›·” ‹Îfi‰Î‹Î_
‹˘À˘ ◊›˘ ¿ı ¤À@›˘. ‹˘À˘ ◊›˘ fiı ‹˘À<_ ‹ÎL›_ ¿ı ¤À@›˘. ’ÒHν ’vÊ˘  ±ÎT›_ »ı. Ïfl·ıÏÀ‰fiı flÌ›· ‹ÎfiÌfiı … ±Î ·˘¿˘ «ÎS›Î »ı. ±ı ±ı¿<_›
‹˘ÀΠˢ÷Î_ … fi◊Ì. ±Î ÷˘ ⁄‘Î ±‘ÒflÎ CÎÕÎ … ‹˘ÀÎ ◊Λ »ı. ’ÒHν    ÿËÎÕ˘ flÌ›· ◊›Î fiËŸ fiı ÿËÎÕ˘ ‰‚ı fiËŸ. ÷ı ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ¤À¿,
’vÊfi˘ ±‰Î… … fiÎ ◊Λ.                       ¤À¿, ¤À¿ ¿flı »ı. ¿ıÀ·Ì ›ı ›˘Ïfi‹Î_ ¤À¿, ¤À¿ ¿flı »ı. ÁÎ«Ì “·Î¥fi
                                 ±˘Œ ÏՋοı˝Âfi” fiÎ ’ÕÌ, ÷ı◊Ì … ÷˘ …√÷ ±Î¬_ ‹Ò_{Λ_ »ı ±fiı ÷ı◊Ì
    ¿˘¥fiı √v÷‹ fiÎ ◊‰_ ˢ› ±ı‰_ »ı ¿˘¥ ? ±Î T›‰ËÎfl‹Î_ ‹˘ÀÎ
                                 “Ïfl·ıÏÀ‰”fiı … “flÌ›·” ‹ÎL›_ »ı, ±fiı ÷ıfiı … √v÷‹ ¿fl‰Î ‹Î√ı »ı.
·˘¿˘ »ı ÷ı › ±Î‹ ÿı¬Î› ¿ı ·CÎ÷‹ ◊‰Î Œflı »ı, ⁄ËÎfl ÿı¬Î‰‹Î_
                                 …ıfiı ·CÎ÷‹ ¿fl‰Îfi_ ÷ıfiı … √v÷‹ ¿flı, ±ıfi_ fi΋ ¤˛Î_Ï÷ ! ±fiı ’λ˘
·CÎ÷‹ ÿı¬Î›. ’HΠˢ› ‹ËŸ ¤Î‰ √v÷‹fi˘ ¿ı “Ë_ ¿o¥¿ »\_” ⁄‘Î
                                 Â_ ¿Ëı »ı ? “±‹ı ¤˛Î_Ï÷ ¬ÁıÕÌ flèÎÎ »Ì±ı.” ±S›Î, ±Î ¤˛Î_Ï÷ ÷˘ ‰‘Ì
¿fl÷Î_ ! ±Î‹, ⁄ËÎfl ⁄Ë ÁÎflÎ ‹ÎHÎÁ ¿Ëı‰Î› T›‰ËÎÏfl¿ flÌ÷ı, ’HÎ
                                 flËÌ »ı. ÷‹fiı ±ı‰_ fi◊Ì ·Î√÷_ ?
÷ı “‰V÷” ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ’΋ı fiËŸ. ±ı ÷˘ ±Î “Ïfl›·” fiı “Ïfl·ıÏÀ‰”fiÌ
ÏՋοı˝Âfi ·Î¥fi flάÂı ÷˘ … ’΋Âı. fiËŸ ÷˘ ±Î Á_ÁÎflfiÎ_ {CÎÕÎ        ±Î ¿˘¥ ≠›˘√ ˢ›, ±fiı ÷ı ¿˘¥ ÁΛLÁ‰Î‚˘ ≠›˘√ ¿flı ±fiı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                       337   338                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
Ë_ ≠›˘√ ¿fl‰Î ⁄ıÁ_. ˉı Ë_ ΩHÎ÷˘ fiΠˢ™ ÷˘ Â_ ◊Λ ±Î‹Î_ ?     fi◊Ì ’Õ÷Ì.
   ≠ë¿÷ν — ¤Õο˘ ◊Λ.                       ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ¿o¥ ◊›Î »˘ ·CÎ÷‹ ? ¿ıÀ·Î ? ⁄ı ±ÎfiÌ ? «Îfl
                                 ±ÎfiÌ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı Á΋Îfi fi¿Î‹˘ Ω›, ‹Ëıfi÷ fi¿Î‹Ì Ω›, fiı
±Î_√‚Ì ⁄‚Ì Ω› ÷ı …\ÿÌ ! ¿ÎflHÎ ¿ı ’Î»Ì ±Î_√‚Ì CÎηÌfiı Ωı™, ÷˘      ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı‰_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‹Î’ ¿œÎ› ?
Â_ ◊Λ ?! fiı ’ı·˘ ÁΛ_ÏÀVÀ ±Î_√‚Ì CÎηÌfiı …\±ı ÷˘ ›ı ÿ{Λ fiËŸ.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¿˘¥fiÌ ΩıÕı ·œ÷Πˢ› I›Îflı ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›,
÷‹fiı Á‹… ’ÕÌfiı ? ±ıÀ·ı ±Î ≠›˘√fi˘ ΩHοÎfl ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ±Î
                                 ¿ı ÷‹ı ·CÎ÷‹ ’Òflı’ÒflÎ ◊›Î fi◊Ì. Ë…\ ÷˘ ÷‹ı ±Î’Ì ÿ˘ ⁄flÎ⁄fl, ¿ı
÷˘ ‹ıÓ ÷‹fiı “Ïfl·ıÏÀ‰-flÌ›·”fiÌ “·Î¥fi ±˘Œ ÏՋοı˝Âfi” fiÎ¬Ì ±Î’Ì
                                 “÷_ Â_ ÏËÁÎ⁄‹Î_ ?” ±ıÀ·ı ˉı ±Î’HÎı ·CÎ÷‹ ¬˘‚‰Îfi_. ÷‹Îflı
»ı, ±ıÀ·ı ÷‹fiı ‰Î_‘˘ fiËŸ.
                                 √v÷‹ ◊‰_ »ı ¿ı ·CÎ÷‹ ?
         “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_ ·CÎ÷‹¤Î‰ !                ≠ë¿÷ν — ·CÎ÷‹.
   ˉı ±Î’HÎı Â_ ¿Ë̱ı »Ì±ı ? ¿ı ¤¥, ÷‹fiı ±ı “ÏՋοı˝Âfi       ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹ ⁄ı ËÎ◊ ΩıÕ̱ı ±ı ÷˘ √‹ı »ı ±fiı ¿Ë˘ »˘
·Î¥fi” “±ı@{ı@À” ’ÕÌ √¥ ¿ı ±ÎÀ·_ “Ïfl·ıÏÀ‰” fiı ±ÎÀ·_ “flÌ›·”.    “‹Îflı ·CÎ÷‹ ◊‰_ »ı.” ±Î ⁄‘Î ±Î‹ ËÎ◊ ΩıÕı fiı, ÷˘ ¬Â. ±fiı ’λ\_
±fiı “flÌ›·”‹Î_ ±Î‰_ »ı, “flÌ›·”‹Î_ ©ÎI‹Î. ±fiı “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_ ÷‹fiı  ¿ËıÂı, “‹Îflı ˉı ·CÎ÷‹ ◊‰_ »ı.” ‹Î· ¤flı·˘ ⁄‘˘ ±ı‰˘ ‰Á‹˘ »ı,
’Î_« ‰Î@›˘ ±ÎM›Î_ ÷ı. ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ÷˘ Ïfi¿Î·Ì »ı.          √v÷‹fi˘ … ‹Î· ¤›˘˝ »ıfiı ⁄‘˘. ÷˘ › ±Î’HÎı ƒ„WÀ Â_ flά‰Ì ?
   ≠ë¿÷ν — ±ı Ïfi¿Î· ◊÷˘ Ω› »ı ?                  ≠ë¿÷ν — ·CÎ÷‹ ◊‰ÎfiÌ.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıfiÌ ‹ı‚ı Ïfi¿Î· ◊›Î … ¿flı »ı. Á_ÕÎÁfiÎ ‹ÎÀı     ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±_ÿfl ±ÎI‹Î √v÷‹ ◊÷˘ Ω›. “±‹ı” ·CÎ÷‹
flÎË Ωı‰Ì ’Õı fiËŸ. ±fiı flÎË …\±ı ±ı ‹Òfl¬ √HÎΛ. ±ıÀ·ı ±Î ⁄Ì…\_   ◊¥fiı ⁄ıÃı·Î »Ì±ı. ±‹Îfl˘ “±ÎI‹Î” √v÷‹ »ı. ÷‹Îflı ’HÎ ±ı ƒ„WÀ
⁄‘_ Ïfi¿Î·Ì »ı. ÷˘ ˉı ◊‰Îfi_ Â_ ?                 Áı‰fi ¿fl‰ÎfiÌ. ⁄Ì…\_ Â_, ±Î‹Î_ ⁄Ë ±CÎv_ »ı fiËŸ ¿Â_.
   ≠ë¿÷ν — ·CÎ÷‹ !                         ±fiı ’»Ì ±Î’b_ “ÁΛLÁ” Â_ ¿Ëı »ı ? “±ø‹ ωiÎÎfi” Â_ ¿Ëı
   ÿÎÿÎlÌ — ·CÎ÷‹ ! ⁄Á, ±ıÀ·˘ … ¤Î‰. fiı “ÿÎÿΔfiÌ ±ÎiÎÎ    »ı ? “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_ ÷‹ı …ıÀ·Î ·CÎ÷‹ ◊¢ ±ıÀ·_ “flÌ›·”‹Î_ ÷‹ı √v÷‹
·CÎ÷‹¤Î‰‹Î_ »ı. ±ıÀ·ı ˉı ÷‹Îflı “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_ Œ@÷ ·CÎ÷‹ ◊‰ÎfiÌ   ◊¢, Á_’ÒHν ◊¢. ˉı ±ı Â_ ¬˘À<_ ¿Ëı »ı ? ⁄οÌ, “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_ ÷˘ ±Î
…wfl »ı. ±ıÀ·ı “flÌ›·” ±fiı “Ïfl·ıÏÀ‰” ‰E«ı “·Î¥fi ±˘Œ ÏՋοı˝Âfi”   …√÷ ±Î¬_ √v÷‹ ◊‰Î Œflı »ı. ÷ı◊Ì ±Î ’ÎÕÎ fiı ¤ıÓÁ˘ ⁄‘_ ∂¤_ flèÎ_
±Î‰ı ±fiı “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_ ’˘÷ı ·CÎ÷‹ ◊Λ ÷˘ ±ËŸfiÎ Á_ÁÎflfiÎ      »ı. ÷ı ¿˘fiı ·Ì‘ı ∂¤_ flèÎ_ »ı ? ±ÎÀ·Ì ¤Ò·◊Ì …. ÷ı ±Î ¤Ò· ¤Î_√‰Ì
ÿ—¬˘‹Î_ › Á‹ÎÏ‘ flËı, fiı ±ı … ÁÎ«Ì Á‹ÎÏ‘ !            fiËŸ Ωı¥±ı, ‹fiW›‹Î_ ±Î‰Ìfiı ? ¤Î_√‰Ì Ωı¥±ı ±ı‰_ ·Î√ı »ı fiı ?
   ÷‹ı ¿ıÀ·Î ·CÎ÷‹ ◊›Î »˘ ?                          ’ÒHν ·CÎ÷‹, I›Î_ ’ÒHνI‰ !
   ≠ë¿÷ν — “ÿÎÿΔfiı ¬⁄fl. ‹fiı ±ıfi_ ◊‹˘˝Ï‹Àfl ⁄fl˘⁄fl ¬⁄fl        …ı “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_ ÏÕ‰ıS›±ıÂfi ◊¥ √›˘, ÷ı “flÌ›·”‹Î_ ’fl‹ÎI‹Î
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                          339   340                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
◊¥ √›˘. ±ıÀ·ı “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_ ÏÕ‰ıS›±ıÂfi” ◊‰ÎfiÌ …wfl. ¬Î‰-’̉˘,      ¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı … ◊Λ, “±ı@{ı@À” ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ◊¥ Ω›.
Ëfl˘-Œfl˘ ±fiı “ÏÕ‰ıS›±ıÂfi” ¿fl‰Îfi_. ⁄Ì…\_ ¿Â_ › fiËŸ. ±Î’HÎı ±ËŸ
wÏ’›ÎfiÎ “ÏÕ‰ıS›±ıÂfi” ◊›Î ¿flı »ı, ÷ı◊Ì ¿flÌfiı ’O·Ì¿fiı ±Áfl ◊¥                K›ı›, ·CÎ÷‹ ’ÿfi˘ !
Ω› »ı ¿ÂÌ ? «ÎS›Î … ¿flı »ı. ±ı ÷˘ “ÏÕ‰ıS›±ıÂfi” ◊Λ, CÎÕÌ‹Î_         ÷‹ı ·CÎ÷‹ ’vÊ Ωı›ı·Î ±Î …√÷‹Î_ ?
“±ı·Ì‰ıÂfi” ◊Λ, ‰‘ı-CÎÀı ! ’O·Ì¿fiı Â_ ±ı‹Î_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ±ı‹ ±Î
“Ïfl·ıÏÀ‰”fi_ “ÏÕ‰ıS›±ıÂfi” ¿fl‰Î‹Î_ ¿Â_ fi¿ÁÎfi fi◊Ì. ∂·À˘ fi›˘˝          ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ ’˘÷ı … ·CÎ÷‹ »ı fiı !
fiŒ˘ »ı. Ëı›, ±Îfi_ÿ◊Ì flËı‰Îfi_. ÷ı ±Î ±‹ı Ωı “ÏÕ‰ıS›±ıÂfi” ¿flÌfiı        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı ⁄Á, ±Î ·CÎ÷‹ ’vÊfiı Ωı‰ÎfiÎ. fiı ÷ı‰_
⁄ıÃÎ »Ì±ı, ±ıÀ·ı Ωı ¿ı‰Ì ‹{Î ±Î‰ı »ı !                ÷‹Îflı ◊‰Îfi_ »ı, ⁄Ì…\_ Â_ ? ±ËŸ ⁄Ì…\_ Â̬‰Îfi_ ¿Â_ fi◊Ì.
    ˉı Ë_ Â_ ¿Ë_ »\_ ? “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_ ÷‹ı …ıÀ·Î “ÏÕ‰ıS›±ıÂfi” ◊¢     ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘ Á‹∞ √›Î ¿ı ·CÎ÷‹ “ÿÎÿΔ±ı Â̬‰ÎÕu_ !
±ıÀ·ı “flÌ›·”‹Î_ ’fl‹ÎI‹Î ’ÿ ¬Ì·Âı. ±ıÀ·ı ÁËı·Î‹Î_ ÁËı·˘ flV÷˘      ˉı ÿÎÿÎ … ·CÎ÷‹ ◊›Î »ı ±ıÀ·ı ⁄ÌΩfiı ’HÎ ·CÎ÷‹ ◊›ı … »^À¿˘
»ı fiı ? »ı ¿o¥ ±CÎv_ ¿Â_ ? ⁄Ì…\_ ¿Â_ ±Î‹Î_ Á‹…‰Îfi_ fi◊Ì. ±fiı      »ı fiı ! ±fiı ±ı‰˘ … K›ı› ¿fl‰Î …ı‰˘ »ı. ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¿fl‰Î …ı‰_
·CÎ÷‹ ÷‹fiı Ï«_÷Î fiËŸ ¿flΉı. F›Î_ “ÏÕ‰ıS›±ıÂfi”‹Î_ ∂÷›Î˝, …\±˘fiı    …√÷‹Î_ fi◊Ì, Ωı ¬v_ Á¬ Ωı¥÷_ ˢ› ÷˘. ±‹ı ±Î “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_
ˉı ’ˆÁÎfiÌ “ÏÕ‰ıS›±ıÂfi” ¿flÌ fiÎ¬Ì ÷˘ ’ˆÁÎfiÌ »ı Ï«_÷Î ±I›Îflı ¿˘¥    ·CÎ÷‹fiÌ …B›Î µ’fl ⁄ıÃı·Î »Ì±ı, ÷‹fiı ⁄‘Îfiı ±ı … ¿Ë̱ı »Ì±ı
Ω÷fiÌ ? ’Ëı·Î_ “‰ıS›±ıÂfi” Ë÷Ì, ÷˘ ¿ıÀ·Ì Ï«_÷Î Ë÷Ì ! wÏ’›Î       ¿ı ±Î‹ ◊¥ Ω‰. ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¿Ëı÷Î … fi◊Ì fiı ! ‹fiı ·Î√ı »ı ÷‹Îflı
⁄ıÓ¿‹Î_ ·¥ …÷Πˢ› ÷˘ “¿Î’Ì fiάÂı” ±ı‰_ ¤Õ¿÷Î Ë÷Î. ±I›Îflı       ‰Ê˝ ÿËÎÕ˘ ·Î√Âı ·CÎ÷‹ ◊÷Î_ ?!
÷˘ ¿˘¥ ¿Î’fiÎfl˘ fiËŸ fiı ¿Â_ … fiËŸ. ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ … fiËŸ.
“ÏÕ‰ıS›±ıÂfi” ◊¥ Ω› ±ıÀ·ı »ı ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ ?                  ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î ·CÎ÷‹ ◊‰Îfi_, ±ı ÷˘ ⁄Ë ‹˘ÀÌ ‰V÷ »ı.

   ËÎ, ’Î_« ±⁄… wÏ’›Î ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ˢ›, ’HÎ fiÌ«ı ⁄ıÁ÷Î           ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰Ì ‹˘ÀÌ ‰V÷ fi◊Ì. “±Î’HÎı” fiyÌ ¿›* fiı, ¿ı
±Î‰Õu_, ⁄Ì∞ flÌ÷ı ·CÎ÷‹ ◊÷˘ √›˘, ¿ı ’ıHÎı √v÷‹ ◊¥ √›˘.         “‹Îflı ·CÎ÷‹ ◊‰_ »ı” ÷˘ ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ-±Ëo¿Îfl ±Î ⁄‘Î ±ı ⁄Î…\
                                   … …›Î ¿flı ! ±ıÀ·ı K›ı› fiyÌ ¿›˘˝, ÷ı ⁄Î…\ Ω›. “÷‹ı” ¿Ë˘ ¿ı ‹Îflı
    “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_ …ı ·CÎ÷‹ ◊‰Î ≠›Ifi ¿flı, ÷ıfi _ ÁËı…ı
                                   ±I›Îflı ÁÎL÷Îø{ …‰_ »ı, ÷˘ ÷ı ⁄Î…\ … Ω›. ‹ÎÀı K›ı› fiyÌ ¿fl˘.
“flÌ›·”‹Î_ √v÷‹ ◊Λ, ’fl‹ÎI‹ ’ÿ ◊Λ. √v÷‹ ◊‰Î ‹ÎÀı ¿Â_
¿fl‰Îfi_ fiΠˢ›. ±ıÀ·ı T›‰ËÎfl‹Î_ ‰Î÷ ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘ “‹ÎflÎ◊Ì            ⁄οÌ, ÿÏfi›Î‹Î_ › ¿˘¥ “·CÎ÷‹ ◊‰_ »ı” ±ı‰_ fiyÌ … fiÎ ¿flı.
¿˘¥ ∞‰ fiÎfi˘ fiËŸ ±fiı ÁË◊Ì fiÎfi΋Î_ fiÎfi˘ Ë_” ±ı‰ _ ¤Îfi flËı        ±Î’HÎÎ “iÎÎfi” ·Ì‘ı·Î ‹ËÎI‹Î±˘ … ±ı‰_ fiyÌ ¿flı ¿ı, “·CÎ÷‹ ◊‰_
±ıÀ·ı ⁄Ë ◊¥ √›_. ˉı ÷‹ı ·CÎ÷‹ ◊¢ ÷˘ … ÷‹fiı ‹Ò‚ ’ÿ          »ı.” ¿ÎflHÎ ¿ı ÁΫ_ iÎÎfi ’΋ı·Î »ı fiı ’ı·Î, ±ı ·˘¿˘fiı ÷˘ ¤˛Î_Ï÷ »ı.
≠ÎM÷ ◊Âı ±fiı ÷˘ … ¤√‰Îfi ’ÿ ÷‹Îv_ ◊Âı. ±ıÀ·ı …ıÀ·_
                                             ·CÎ÷‹¤Î‰fiÌ ¬‹ÎflÌ !
·CÎ÷‹, “¿QM·ÌÀ” ·CÎ÷‹ ±ı ¤√‰Îfi ’ÿ ! ±ıÀ·ı ±Î’HÎı
“Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_ ·CÎ÷‹ ◊‰Îfi˘ ≠›Ifi ¿fl˘ ÷˘ ¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı ’ı·Î‹Î_           ±ıÀ·ı ±Î “iÎÎfi” ’»Ì “·Î¥fi ±˘Œ ÏՋοı˝Âfi” ±Î’Ì,
√v÷‹ ◊Λ ±fiı ’ÒHνI‰ ◊Λ. ±ÎI‹ÎfiÌ ’ÒHνI‰ …ı ÿÂÎ »ı ±ı        “Ïfl·ıÏÀ‰-flÌ›·”fi_ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ◊›_. ˉı ·CÎ÷‹ ’ÿ‹Î_ ¬‹ÎflÌ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9                         341   342                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9
ˢ‰Ì Ωı¥±ı ±Î’HÎfiı. ¬‹ÎflÌ ÂıfiÌ ? …√÷ ±Î¬_ √v÷‹fiÌ ¬‹ÎflÌ             “V‰”-¤Î‰ ’΋‰˘ ±ı … √v÷‹ !
flάı ÷˘ ±Î’HÎı ÂıfiÌ ¬‹ÎflÌ flά̱ı ? ·CÎ÷‹fiÌ, ±ıÀ·ı ±Î‹Î_ ⁄Ì…\_
¿Â_ ⁄Ë ¨Õ<_ »ı fiËŸ.                           “’˘÷ı” ·CÎ÷‹ ◊¥ Ω› ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î √v÷‹, ±ıÀ·ı ±ÎI‹Îfiı
                                  √v÷‹ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ±Î’HÎı Œ@÷ ·CÎ÷‹ ◊‰ÎfiÌ …wfl »ı.
   ·˘¿ ¿Ëı »ı ¿ı Â_ “ÿÎÿΔfiÌ ¬‹ÎflÌ »ı ! ˉı ¬‹ÎflÌ ÷˘
±iÎÎfi÷΋Î_ ˢ›. ’HÎ ±Î › ±ı¿ ¬‹ÎflÌ »ı fiı ! ¿ı …ı ¬‹ÎflÌ          ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ·CÎ÷‹ ◊¥±ı ÷˘ ±ÎI‹Î √v÷‹ ◊Λ. ’HÎ
⁄ÿ·Î› … fiËŸ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ›, ±ı¿ Áı¿LÕı › ⁄ÿ·Î› fiËŸ. ±ı‰Î fiı      ±ÎI‹Î ÷˘ ±√v-·CÎ V‰¤Î‰fi˘ »ı.
±ı‰Î, F›Îflı …\±˘ I›Îflı ±ı‰Î fiı ±ı‰Î … ! Á_Ωı√˘ ⁄‘Î ⁄ÿ·Î›,         ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±√v-·CÎ V‰¤Î‰fi˘ »ı, ±ı ‰Î÷ ±ıfiÌ ±ı‰Ì
’HÎ “ÿÎÿΔ ⁄ÿ·Î› fiËŸ fiı ! ±fiı ±Î’HÎı › »ı‰Àı ±ı‹fiÎ …ı‰Î …      fi◊Ì. √v÷‹fi˘ ±◊˝ Â_ ? ¿ı ±√v-·CÎ V‰¤Î‰ Á‘Ì …‰_, ±ıfi_ fi΋
◊‰Îfi_ »ı. ±Î’H΢ K›ı› ±ı … ˢ‰˘ Ωı¥±ı.               √v÷‹ ¿Ëı‰Î›.
   ÷ı ±Î ‹ıÓ ÷‹fiı “·Î¥fi ±˘Œ ÏՋοı˝Âfi” fiÎ¬Ì ±Î’Ì. ˉı ÷‹ı        ≠ë¿÷ν — ’HÎ “flÌ›·”‹Î_ ÷˘ ±√v-·CÎ V‰¤Î‰ fiËŸ ?
·CÎ÷‹fiÌ ¬‹ÎflÌ‹Î_ flˢ. ˉı ‘_‘˘ ¿fl˘, ÷˘ ±ı ÷˘ ““T›‰„V◊÷””fiÎ
÷Î⁄΋Î_ »ı. ÷‹Îflı ÷˘ Œ@÷ ±Î‹fiı ¿Ëı‰Îfi_, «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı,       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’λ\ _ …\ ÿ _ . ±Î ±√v-·CÎ ±ı ‹Ò ‚ V‰¤Î‰
“¤¥, ¿Î‹ ¿›ı˝ Ω‰. «Î ’Ì‰Ì Ë˘› ÷˘ «Î ’̉˘, ’HÎ ¿Î‹ ¿fl˘.”       »ı ±fiı ±Î T›‰ËÎÏfl¿ F›Î_ »ı I›Î_ ±ı ·CÎ÷‹ ◊›˘ ±ı À ·ı
±ÎÀ·_ … ¿Ëı‰Îfi_. ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı ÷˘ ·CÎ÷‹fiÌ ¬‹ÎflÌ flËı‰Ì        “flÌ›·”‹Î_ √v÷‹ ◊›˘. Ë_ ÏfiflÎ_ ÷ ı ·CÎ÷‹ flË_ »\ _ ÷˘ ±ÎI‹Î
Ωı¥±ı. √v÷‹fiÌ ¬‹ÎflÌ ÷˘ ÁË ·˘¿˘±ı flάÌ. ’HÎ ±Î’HÎfiı         ‹Îfl˘ √v÷‹ flËı »ı Ãı à Á‘Ì.
¬‹ÎflÌ ÂıfiÌ flËı‰Ì Ωı¥±ı ?
                                         ±ıfiÌ “ÀıVÀ ±ı¿{ÎÏ‹fiıÂfi” !
   ≠ë¿÷ν — ·CÎ÷‹fiÌ.
                                     ≠ë¿÷ν — ±Î’ “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_ ·CÎ÷‹ ◊›Î, ±ıfi˘ ÿά·˘ ±Î’˘.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄ıÓ¿‹Î_ wÏ’›Î »ı ÷ıfiÌ ¬‹ÎflÌ fiËŸ flά‰ÎfiÌ.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ÿά·Î‹Î_ ÷˘ ±‹ı ±Î ∂CÎÎÕ<_, ⁄˘·÷_ µ’ÏfiÊÿ …
·CÎ÷‹fiÌ ¬‹ÎflÌ flά‰ÎfiÌ. ÷‹fiı ŒÎ‰Âı ±ı ‰Î÷ ?
                                  »Ì±ı fiı ! ⁄˘·÷_ ’flÎHÎ »Ì±ı fiı !!
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ŒÎ‰Âı.
                                     “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_ ·CÎ÷‹ ◊‰_ ±ıÀ·ı ÷‹fiı Á‹Ω‰_. ±ËŸ◊Ì ÷‹fiı
   ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ±Î ωiÎÎfi‹Î_ ÷˘ »˘¿flÎ_-»˘Õ̱˘ ’ˆHÎΉΛ,     ±ı¿ √ÎÕÌ‹Î_ ·¥ …÷Πˢ› ±fiı ⁄ÌΩ_ ±˘‚¬ÎHΉ΂Π±ÎT›Î ±ıÀ·ı
’ÎCÎÕ̱˘ ’ËıflÌfiı ’ˆHÎΉΛ. ¿Â_ fiÕı fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ⁄‘_ “Ïfl·ıÏÀ‰”  ÷‹fiı ’»Ì ¿ËıÂı, “ˉı ∂÷flÌ Ω‰.” ±ıÀ·ı ¿o¥ ’HÎ “≥Œı@À” ÏÁ‰Î›
»ı ±fiı ÷ı‹Î_ ·CÎ÷‹ ’ÿ ’fl ⁄ıÃÎ ’»Ì »˘ fiı, ’ÎCÎÕ̱˘ ⁄ı ’ËıflÌ     µ÷flÌ …‰_. ŒflÌ ’λ˘ ◊˘Õ̉Îfl ’»Ì ¿ËıÂı, “fiÎ, fiÎ. ÷‹ı ±Î‰˘.” ŒflÌ
ˢ›. ‹fiı ¿o¥ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹ÎflÌ ¬‹ÎflÌ Âı‹Î_ »ı ? ·CÎ÷‹    ’λΠ÷‹fiı ⁄ıÁÎÕuÎ ÷˘ ÷‹ı ⁄ıÁÌ Ω‰. ŒflÌ ⁄ÌΩ ±˘‚¬ÎHΉ΂Î
’ÿ‹Î_ ! √v÷‹ ’ÿfiÌ ¬‹ÎflÌ Ë˘› ÷ıfiı ¤Î_…√Õ. ’HÎ ·CÎ÷‹ ’ÿfiÌ       ‹‚ı I›Îflı ÷‹fiı ¿Ëı, “∂÷flÌ Ω‰.” ÷˘ ¿o¥ ’HÎ “≥Œı@À” ÏÁ‰Î›
¬‹ÎflÌ ÷˘ flËı … fiı !                         ∂÷flÌ ’Õ‰_. fiı ¿o¥ ’HÎ “≥Œı@À” ÏÁ‰Î› «œ‰_. ±ı‰_ ±ÎÃ-ÿÁ ‰¬÷

								
To top