Docstoc

05 pg 170 to 230

Document Sample
05 pg 170 to 230 Powered By Docstoc
					                                 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                      171

                                   ±fiı ‘_‘΋Î_› ¬˘À Ω›. ±ı V‰Î¤Îω¿ »ı ’HÎ ‘_‘ÎfiÌ ‹fl΋÷‹Î_
                                 ¤Ò· fiÎ ◊‰Ì Ωı¥±ı. ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ?
                                   ≠ë¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl »ı.
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ÷˘ ±ËŸ «˘¬‰À ¿fl‰Î ⁄ıÃÎ »Ì±ı. ⁄flÎ⁄fl
                                 »ı ±ı‰_ ¿Ëı‰ÕΉ‰Î ‹ÎÀı fiËŸ.
                                   ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ …B›Î±ı ¿’À ◊÷_ ˢ›, CÎfl‹Î_ ¿ı ⁄ËÎfl ÷˘
                                 ŒŒÕΉ‰Î ’Õı fiı ?
              [23]                   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÎ ŒŒÕΉ‰Î◊Ì Ωı Á΋Îfi_ ¿’À ‹ÀÌ …÷_ ˢ›
        ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ÷˘ ¿ı‰˘ ˢ› ?               ÷˘ ŒŒÕΉ‰Î Ωı¥±ı, ’HÎ ¿’À ¿Î›‹ flËı÷_ ˢ› ÷˘ ŒŒÕΉ‰Îfi˘ ¿˘¥
                                 ±◊˝ fi◊Ì. ÷‹fiı ŒŒÕΉ÷Î_ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì, ±ı‹ ¿flÌfiı ÷‹fiı …ı·‹Î_
   ≠ë¿÷ν — ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?               CÎÎ·Ì ÿı‰Î Ωı¥±ı ¿ı, “¿ı‹ ±Î‹fiı ŒŒÕÎT›Î ?”
   ÿÎÿÎlÌ — …ı ’˘÷ÎfiÎ CÎfl‹Î_, ‘_‘΋Î_, √‹ı I›Î_ ±˘»Î‹Î_ ±˘»Ì    ≠ë¿÷ν — ŒŒÕΉ‰Îfi_ fiËŸ, ÷˘ ⁄Ì…\_ Â_ ¿fl‰Îfi_ ?
±◊Õ΋HÎ ∂¤Ì ◊Λ ±ı flÌ÷ı T›‰ËÎfl ¿flı ÷ı ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ¿Ëı‰Î›.
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿›ı flV÷ı Á‘flı ±ı Ωı‰Îfi_.
   ⁄Î¿Ì Á΋Îfiı flÎ∞ flά‰Î ’_ÏÕ÷Î¥ ¿flı, ±ı ±ı¿ Ω÷fi_
“±˘‰fl‰Î¥{”’HÎ_ »ı. ⁄Ï©◊Ì Á΋Îfiı ËıS’ ◊‰Ì Ωı¥±ı.            ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎÌ ΩıÕı ¿˘¥ ¿’À ¿flı ÷˘ V‰Î¤Îω¿ flÌ÷ı ±ıfiÎ
                                 µ’fl √VÁ˘ ÷˘ ◊¥ Ω› fiı ?
   Á‰Îfl‹Î_ «Î fiı ‹ÌÃÎ¥ ±Î‰Ì. ÷ı ±Î’HÎı ‹ÌÃÎ¥ ¬Î¥fiı ’»Ì
«Î ’̱ı fiı ’»Ì ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿fḻı ¿ı «Î ¿ı‹ ‹˘‚Ì »ı ? ÷˘ ÷ıfiı       ÿÎÿÎlÌ — ’Î_« ‰Îfl √VÁı ◊‰Î◊Ì ±ıfi_ ¿’À Ωı …÷_ flËı÷_ ˢ›
⁄Ï©ÂÎ‚Ì ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? ±fiı ‰¬÷ı› «Î ±ı‹ fiı ±ı‹ ‹˘‚Ì ±Î‰Ì      ÷˘ ⁄flÎ⁄fl »ı fiı fiÎ Ω› ÷˘ ÷‹fiı …ı·‹Î_ CÎÎ·Ì ÿı‰Î Ωı¥±ı. ±Î
ˢ› ÷˘› ¿ı‹ ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flΛ ? «Îfl ±ÎfiÎfiÌ «Î ‹ÎÀı ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flÌ    ÿ‰Î◊Ì ±ıfiı ‹À÷_ fi◊Ì ! ∂·À_ ±Î‰Ì ÿ‰Î ’Î¥fiı ±ıfiı ‹ÎflÌ fiά˘
fiı CÎfl‹Î_ Ï⁄«ÎflÎ_ ¿ıÀ·Î_› ŒŒÕÌ Ω› !               »˘ ?
   ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ÷˘ ÷ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ±Î’HÎÎ◊Ì ŒŒÕı      ≠ë¿÷ν — ±ı ‹ÎHÎÁ ±ı … flÌ÷ı «Î·ı. ’»Ì ±ıfi˘ µ’Λ ¢
fiËŸ ±ı‰Ì flÌ÷ı ⁄Ï© ‰Î’fl÷˘ ˢ›. ±fiı F›Î_ ⁄ÌΩ ¿˘¥ ŒŒÕı »ı I›Î_   ¿fl‰Îfi˘ ?
¿<⁄Ï© »ı. ±ıfiÎ◊Ì ¤›_¿fl ’Î’˘ ⁄_‘Λ. ±ıÀ·ı ⁄Ï©fiÎ ¤Î√ ÷˘         ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷‹Îfl˘ µ’Λ ±ı fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ »ı. ±Î fi ˢ›
Á‹…‰Î Ωı¥±ı fiı ?                         µ’Λ. ±Î ÷˘ ±ı¿ Ω÷fi˘ “¥√˘¥{‹” »ı. Ë_ ±Îfiı ±Î‹ Á‘Îv_, ÷ı‹
   ±Î’HÎı CÎıfl ¿˘¥fiı ËıS’ ◊÷Ì fiΠˢ›, ‹÷¤ıÿ CÎÀ÷Î fiΠˢ›,   Á‘Îv_ ±ı “≥√˘≥{‹” »ı. ±Î’HÎı Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î√̱ı »Ì±ı ¿ı ’Ëı·˘
÷˘ ±ı ⁄Ï©fiı Â_ ’Ò‚˘ ‹Ò¿‰ÎfiÌ ?                  ÷_ Á‘fl. ÷‹ı ±ı¿·Î … ⁄√Õı·Î »˘. ±ı ÷˘ Á‘flı·Î … »ı ! ±Î ÷‹ı
172                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                         173

⁄‘Îfiı ŒŒÕΉÌfiı ËıflÎfi ¿flÌ fiά˘ »˘ ÷ı ÷‹fiı ¢¤ı fiËŸ.           ≠ë¿÷ν — ÕΘ¿Àflı ¿èÎ_ ¿ı “÷‹fiı O·Õ ≠ıÁfl »ı.” ÷˘ ±ıHÎı ±‹¿
                                 fiÎ ¬Î‰_ Ωı¥±ı. »÷Î_ ±ı fiÎ ‹Îfiı ±fiı ¬Î›, ÷˘ ‹Îflı ÕΘ¿ÀflfiÌ ’ÎÁı
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì Â_ ¿fl‰_ ?
                                 ÿ˘Õ‰_ … ’Õı fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷Îfi˘ ŒıflŒÎfl ¿fl‰Îfi˘ »ı. ’˘÷ı ±ı‰˘ ⁄fiı ¿ı @›Îflı›
                                    ÿÎÿÎlÌ — ‹Îv_ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ÕΘ¿Àflfiı … “O·Õ ≠ıÁfl” ◊›ı·_ ˢ›
¿˘¥ ¿’À ±ıfiÌ ’ÎÁı ¿flı … fiËŸ. ‹ÎflÌ ’ÎÁı ¿˘¥ ¿’À ¿fl÷_ … fi◊Ì.
                                 »ı fiı ?
±Î’HÎÎ ‹fi‹Î_ ¿’À ˢ› ÷˘ … Á΋˘ ‹ÎHÎÁ ¿’À ¿flı ±fiı ±Î’HÎÎ
‹fi‹Î_ ¿’À fiΠˢ› ÷˘ ¿˘¥ ¿’À ¿flı … fiËŸ ! ±Î’H΢ … Œ˘À˘ »ı        “±Î ÂÎ ±Î‘Îflı ¬Î› »ı” ÷ı ÷‹ı ΩHÎ÷Î fi◊Ì. ±Î’HÎı ÷˘ ±ı¿
±Î ⁄‘˘ !                             Œıfl˘ ¿ËÌ Ωı‰Îfi_ ¿ı ÕΘ¿Àflı ÷‹fiı ‹fl«Î_ ¬Î‰ÎfiÌ fiÎ ’ÎÕÌ »ı. ’»Ì Ωı
                                 ±Î’H΢ ≠¤Î‰ ’Õu˘ ÷˘ ÁΫ˘ fiı fiÎ ’Õu˘ ÷˘› ÁΫ˘. ÷‹Îfl˘› ≠¤Î‰
   ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎÌ ·ıHÎÿıHÎ ËÂı, ÷ı◊Ì Á΋˘ ¿’À ¿flı »ı ?
                                 ’Õ÷˘ fi◊Ì fiı ÕΘ@Àflfi˘› ≠¤Î‰ ’Õ÷˘ fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ÏËÁÎ⁄fiı ÷˘ ±Î’HÎı “·ıÀ √˘” ¿fḻı »Ì±ı. ÏËÁÎ⁄
                                    ≠ë¿÷ν — ±‹ı ‹fl«_ ¬Î÷Î flË̱ı fiı ⁄ÌΩfiı ‹fl«_ ⁄_‘ ¿flΉ̱ı
Ïfi‰ÎflÌ Â¿Î› ±ı‹ fi◊Ì. ÏËÁÎ⁄ ÷˘ ‹fiı ‹Y›˘, ÷ı› Ïfi‰ÎflÌ fiÎ
                                 ÷˘ ÷ıfi˘ ≠¤Î‰ ’Õ÷˘ fi◊Ì fiı ?
¿Λ.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ Ë_ ¿flΉ÷˘ … fi◊Ì. ‹fiı …ıÀ·˘ I›Î√ ‰÷ı˝ »ı
   ¿Â˘ ÷‹ÎflÎ◊Ì ŒıflŒÎfl ◊Λ ±ı‹ fi◊Ì. ±Î ⁄Ò‹˘ ’ÎÕ‰Îfi˘ ±◊˝
                                 ±ıÀ·˘ … I›Î√ ÷‹fiı Ë_ ¿flΉÕΉ_ »\_ ±fiı ÷ı› ÷‹ÎflÌ ≥E»Î ˢ› ÷˘,
… ¢ »ı ÷ı ? ’Ëı·Î_fi_ ’ı·Îfi_ ¿’À ÷˘ ÷ı‰_ fiı ÷ı‰_ … flËı »ı. ∂·À˘
                                 fiËŸ ÷˘ Ë_ ¿Ë_ ¿ı ’ˆHÎ ⁄Î. ·ı ’ˆHÎ !
±ı ‰‘Îfl÷˘ Ω›. ÷‹ı ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿fl˘ ±ıÀ·ı ’ı·˘ ‹fi‹Î_ ¿ËıÂı ¿ı
±Î‹fi΋Î_ ¿ÂÌ ⁄fl¿÷ fi◊Ì ±fiı ¬˘ÀÌ ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flı »ı ! ±ıÀ·ı ’ı·˘       ±Î’HÎı ¿«¿« ¿fḻı ¿ı ±◊ÎHÎ_ fiÎ ¬Î¢, ‹fl«_ fiÎ ¬Î¢.
’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· ‰‘Îfl÷˘ … Ω› ±fiı ÷‹fiı ’Ì Ω› !              ±ıÀ·ı ’ı·Î ‹fi‹Î_ Ï«ÕΛΠ¿flı ¿ı ±Î Á΋˘ @›Î_ ±ÎT›˘ ?
   ≠ë¿÷ν — ±ıfi˘ flV÷˘ ¢ ?                     ÷‹ÎflÎ ‹fi‹Î_ ¿ÿÌ ±ı‹ ◊Λ ¿ı Ë_ fiΠˢ™ ÷˘ Â_ ◊Λ ? I›Îflı
                                 “±Î’HÎı fi◊Ì …” ±ı‰_ ‹Îfi˘ ! ‰√fl ¿Î‹fiÎ ≥√˘≥{‹ ¿fl‰Î ¿fl÷Î_!
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÎ µ’fl ±Î’H΢ ±ı‰˘ ≠¤Î‰ ’Õı ¿ı ±ı ¿’À …
fiÎ ¿flı. ±Î’HÎı ±Î ⁄ÌΩ ⁄‘Î flV÷Î ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. √VÁ˘ ¿fl˘        “‹fl«Î_ fiÎ ¬Î¢” ±ı ÕΘ¿Àflfi_ iÎÎfi ±Î’HÎı ËÎ…fl ¿fl‰_. ’HÎ
»˘, ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ‹˙fi flˢ fiı. √VÁ˘ ±ı ËÏ◊›Îfl fi◊Ì.          ±ıfi˘ V‰Ì¿Îfl ¿fl‰˘ ¿ı fiÎ ¿fl‰˘, ±ı ÷˘ ±ıfiÌ ‹fl∞fiÌ ‰Î÷ »ı.
   ≠ë¿÷ν — ¿’À◊Ì ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ‹Î· «˘›Î˝ ¿fl÷˘ ˢ› ÷ı ±Î’HÎı       ‹ı_ ¿˘¥fiı ¿èÎ_ ˢ› ¿ı, ±Î‹ ¿fl…ı. I›Îflı ±ı …\ÿ_ … ¿flı. ±ıÀ·ı
Ωı›Î ¿fl‰_ ?                            Ë_ ±ıfiı ¿Ë_ ¿ı, “±Î‰_ ¿fl‰Î◊Ì ÷˘ ¢ ŒÎ›ÿ˘ ◊Âı ?” ±ıÀ·ı ±ı ¿Ëı
                                 ¿ı ˉı◊Ì fiËŸ ¿v_.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÎ ‹ÎÀı √VÁ˘ ±ı ËÏ◊›Îfl fi◊Ì. ⁄ÌΩ_ ¿˘¥
ËÏ◊›Îfl ‰Î’fl˘ fiı ? ±ıfiı ⁄ıÁÎÕÌfiı ±ı‹fiı Á‹Ω‰Ì±ı, ω«ÎflHÎÎ ¿fl‰Î      ÷ıfiÎ ⁄ÿ·ı Ωı Ë_ ±ı‹ ¿Ë_ ±Î‰_, “÷_ ¿ı‹ ¿flı »ı ? ÷_ ±Î‰˘
¿Ë̱ı, ÷˘ ⁄‘_ Ãı¿ÎHÎı ±Î‰Ì Ω›.                  »ı fiı ÷_ ÷ı‰˘ »ı.” I›Îflı ±ı œÎ_¿Âı, “±˘’fi” fiËŸ ¿flı.
174                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                       175

   ≠ë¿÷ν — ±Î‰Ì ±Î‰Õ÷ ¿_¥ ±ı¿ÿ‹ ±Î‰Õı »ı ?             _
                                  flËı‰.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ÷˘ ±Î‰_ ÁÎ_¤Y›_ ˢ›, ÷ı◊Ì ¿˘”¿ Œıfl˘ ±Î‰Õı.      ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î’HÎfiı ±L›Î› ◊÷˘ ˢ› ÷˘ ?
iÎÎfi ÁÎ_¤Y›_ ˢ› ÷˘ ¿Î‹ ·Î√ı. ±Î ‹ÎflÌ flÌ÷ı ¿ı‹ ¿flÌfiı Ë_
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±L›Î› ◊›˘ ÷˘ ‹Îfl ¬Î‰fiı ÏfiflÎ_÷ı ! fiËŸ ÷˘› @›Î_
“…√÷∞÷” ◊›˘ »\_, ÷ı ÷‹fiı …HÎΉ_ »\_. »ı‰Àı …√÷fiı ∞÷‰_ ÷˘ ’ÕÂı
                                  …¢ ? ¿˘À˝‹Î_ Ω‰. ‰¿Ì· ¬˘‚Ì ¿Îœ˘, ‰¿Ì· ‹‚Ì ±Î‰ı »ı fiı ?
… fiı ?
                                      ≠ë¿÷ν — ‰¿Ì· ·ÎT›Î, ÷ı Õ¬˘Õ¬· ¿Ëı‰Î› fiı ?
        Õ¬· fiËŸ, “Ωı›Î” ¿fl˘ !
                                      ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ‰¿Ì· ÷‹fiı ÀˆÕ¿Î‰Âı, “±y· ‰√flfiÎ ‹Òfl¬
   «Î·÷Ì √ÎÕÌ‹Î_ Õ¬· fiÎ ¿fl‰Ì. ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±ı «ÎS›Î ¿flÂı.     ‹ÎHÎÁ˘ ÁÎÕÎ ÿÁı ±ÎT›Î ? ‰Ëı·Î ¿ı‹ fiÎ ±ÎT›Î ?” ÷ı ’λ˘ ±ı √΂˘
±ı‹Î_ ¿_¥ ±À¿‰Îfi_ fi◊Ì.                       ÿıÂı. ‹ÎÀı ’Î_ÁflÎ ◊¥fiı ±Î’HÎı ±Î’HÎ_ {À’À ’÷Î‰Ì ÿ˘ fiı.
   ≠ë¿÷ν — ±Î “¥LÀflÏŒ›fl” (Õ¬·) ◊›˘ ±ı‹ ¿Ëı »ı, ÷ı …          Õ¬·‹Î_ ∂÷fl‰Î …ı‰_ fi◊Ì. ±Î ¿Î‚ ωϫhÎ »ı. ÁÎv_ ⁄˘·÷Î_
Õ¬·fi˘ ±◊˝ ?                            ‹ı_ ¿˘¥fiı Ωı›˘ … fi◊Ì. ±ı‰_ ⁄˘·ı ¿ı ±Î’HÎfiı “ËıÕı¿” ◊Λ. ±Î ¿_¥
                                  ¤ÎÊÎ ¿Ëı‰Î÷Ì ËÂı ?
   ÿÎÿÎlÌ — “≥LÀflÏŒ›fl” ÷˘ ◊‰_ … fiÎ Ωı¥±ı. ±ı Õ¬· …
¿Ëı‰Î›. Õ¬· ◊Λ ±ıÀ·ı Õ¬˘ ◊¥ Ω›. …ı «Î·ı »ı ÷ıfiı «Î·‰Î ÿı‰_        ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î ÏËÁÎ⁄ı ÁÎv_ ¿Ëı‰_ ¿ı ¬˘À_ ¿Ëı‰_, ±ı ’HÎ
’Õı. ±Î’HÎÌ ±Î Àˇıfi «Î·÷Ì Ë˘› ÷ı‹Î_ ¿_¥ ¬À¿ ¬À¿ ◊÷_ ˢ› ÷˘     Õ¬˘Õ¬· ◊¥ fiı ?
÷ı CÎÕ̱ı ±Î’HÎı ÁÎ_¿‚ ¬ı_«Ìfiı ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿fl‰Ì ? fiÎ, ±ıfiı «Î·‰Î …
                                      ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ ⁄˘·‰_ … fiËŸ. ±ı ’Ò»ı ±ıÀ·˘ … …‰Î⁄ ±Î’‰˘.
ÿı‰ÎfiÌ.
                                  ·Î_⁄Ì ¤Î_…√Õ fiÎ ¿fl‰Ì. ±Î’HÎı ÂÌ ·ı‰Îÿı‰Î ? ±Îfi˘ ’Îfl fiÎ ±Î‰ı.
   ≠ë¿÷ν — ±Î …flο «Ò_ «Ò_ ⁄˘·÷_ ˢ› ÷˘› fiÌ«ı ’λΠ“±˘¥·”
                                              vvvvv
’Òfl‰Î Ω›.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ Ω›. Õ¬· ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. Â_ «Î·ı »ı ÷ı
“Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_. ±fiı ±‹ı Ωı Õ¬· ¿fḻı ÷˘ ÷˘ ±‹ÎflÌ ÂÌ ÿÂÎ
◊Λ ? …ı ◊Λ ÷ı «Î·‰Î ÿı‰Îfi_.
   ≠ë¿÷ν — ¬˘À_ ˢ› ÷˘› «Î·‰Î ÿı‰_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı Â_ ¬v_ ¿ı ¬˘À_ «Î·‰Î ÿı‰ÎfiÎ Ë÷Î ? ‹ÎHÎÁ˘‹Î_
«·Î‰‰ÎfiÌ Â„@÷ … fi◊Ì. ±Î ÷˘ ¬˘À˘ ±Ë_¿Îfl ¿flı »ı ¿ı Ë_ ¬˘À_
fiËŸ … «Î·‰Î ÿ™, ±ıfiÎ◊Ì ∂·ÀÌ ‰œ‰ÎÕ˘ ◊Λ »ı, լΠ◊Λ »ı.
¿˘¥fiÎ◊Ì ¬˘À_ ◊÷_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiı Á‹Ω‰‰_, fiËŸ ÷˘ ‹˙fi
                                 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                        177

                                 ˢ›, ÷ı ±ı‰˘ fiı ±ı‰˘ … ±Î’HÎfiı ·ÎB›Î ¿flı. ±Î‰˘ ¿Î›‹fi˘ ±ı
                                 ˢ÷˘ fi◊Ì. Ëfl Áı¿_Õı ŒıflŒÎfl ˢ› »ı. ±Î¬_ …√÷ ŒıflŒÎfl‰Î‚_ »ı.
                                 Ïfifl_÷fl ’Ïfl‰÷˝fi ◊›Î … ¿flı »ı.
                                    ±Î fi⁄‚Î¥ Ω÷ı ¿Îœ‰Î …¢ ÷˘ ±ı¿<› fiËŸ Ω›. ∂·ÀÌ ⁄ı
                                 ‰‘Îflı ’ıÁÌ …Âı, ‹ÎÀı …ıfiÌ fi⁄‚Î¥ fiÌ¿‚Ì √¥ »ı, ÷ıfiÌ ’ÎÁı Ω‰
                                 ÷˘ I›Î_ ÷‹Îfl˘ µ¿ı· ±Î‰ı. Á_ÁÎflfi˘ µ¿ı· … fiÎ ±Î‰ı. ±Î¬_ …√÷
                                 ¤À¿ ¤À¿ ¿flı »ı. ±ıfi_ ¿ÎflHÎ … ±ı »ı ¿ı ÷flHÎ ÷ÎflHÎËÎfl ’vÊ
                                 ‹‚‰˘ Ωı¥±ı. ÷‹Îflı ÷fl‰_ »ı ±ı fiyÌ »ı fiı ?
              [24]
                                    Ïfi√ÒÙ« T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı … Áfl‚ ‹˘Z΋Î√˝ !
        ±⁄‚Îfi˘ ¢ ’vÊÎ◊˝ ?                   ÿÎÿÎlÌ — ˉı ’ı·Ì …ı fi⁄‚Î¥ ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤, flÎ√-¶ıÊ
   ≠ë¿÷ν — ø˘‘ ±Î‰ı ÷˘ ÿ⁄Ή‰˘ ¿ı ¿ÎœÌ fiά‰Îfi˘ ?       Â_ Â_ ¿Î‹ ¿flı »ı ? ¢ ’Îà ¤…‰ı »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ø˘‘ ÿ⁄ÎT›˘ ÿ⁄ΉΛ ±ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ±Î…ı       ≠ë¿÷ν — ·ı-‹ı· ¿flÎ‰Ì ‹ı·ı. √VÁ˘ ◊¥ Ω›. ’»Ì ΩB≤Ï÷
ÿ⁄ÎT›˘, ¿Î·ı ÿ⁄ÎT›˘, „V≠_√fiı ⁄Ë ÿ⁄Ή̱ı ÷˘ Â_ ◊Λ ? ±ı¿ ÿËÎÕ˘  ±Î‰ı ¿ı ±Î’HÎı ±Î ¬˘À_ ¿›Ù »ı. ’»Ì ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ …wflÌ »ı ?
±ı ±Î¬Ì ∂»‚ı. ±I›Îflı ÷ÎI¿ÎÏ·¿ ÷‹ı ø˘‘fiı ÿ⁄Ή˘ »˘ ÷ı ÃÌ¿ »ı,      ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÎ √VÁÎ◊Ì Á΋Îfiı ÿ—¬ ◊›_ ˢ› ¿ı Á΋Îfiı ¿_¥
’HÎ F›Îflı I›Îflı ±ı fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ »ı. ¤√‰Îfiı Â_ ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ø˘‘fiı   ’HÎ fi¿ÁÎfi ◊›_ ˢ›, I›Îflı ±Î’HÎı «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ëı‰_ ¿ı, “Ëı «_ÿ¤Î¥,
ω«Îflı ¿flÌfiı ±ıfi_ M≤◊yflHÎ ¿flÌ fiά˘. Ωı ¿ı ω«Îflı ¿flÌfiı ¿fl÷Î ÷˘  ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·˘, ‹ÎŒÌ ‹Î√Ì ·˘.” Á΋˘ ‹ÎHÎÁ Ωı ’Î_Áfl˘ fiΠˢ›,
CÎHÎÎ ±‰÷Îfl fiÌ¿‚Ì Ω›. ω«Îfl ¿fl‰ÎfiÎ ±‰Áfl ’Ëı·Î_ ÷˘ ø˘‘ ◊¥     fiı ±ıfiı ±Î’HÎı ’√ı ·Î√̱ı I›Îflı ±ı µ’fl◊Ì ±Î’HÎfiı À’·Ì ‹Îflı
Ω› »ı. ±ı ÷˘ ⁄Ë ΩB≤Ï÷ ˢ› ÷˘ … ø˘‘ fiÎ ◊Λ, ’HÎ ±ı ΩB≤Ï÷     ¿ı …\±˘ ˉı Ãı¿ÎHÎı ±ÎT›_ !!
±Î’HÎı ±ËŸ “iÎÎfi” ±Î’̱ı »Ì±ı ±ıÀ·ı µI’Lfi ◊Λ »ı. ’»Ì ø˘‘-
                                    ‹˘ÀÎ Ãı¿ÎHÎı ·Î‰fiÎfl ±Î ·˘¿ ! ±Î‰Î ·˘¿fiÌ ΩıÕı ¤Î_…√Õ
‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ±ıfiÌ “⁄εLÕˇÌ‹Î_” ±Î‰Ì Ω› »ı. ΩB≤Ï÷ µI’Lfi ◊Λ.
                                 ±˘»Ì ¿flÌ fiά‰Ì. ’HÎ ±ıfi˘ √fi˘ ÷˘ ‹ÎŒ ¿flÌ ÿı‰˘ … Ωı¥±ı. ±ı
±ıÀ·ı ÷‹fiı ø˘‘ ◊÷Î_ ’Ëı·Î_ … ΩB≤Ï÷ ±Î‰Ì Ω› ±fiı ’Ú◊yflHÎ ◊¥
                                 √‹ı ÷ı‰Î ÁÎflÎ ¤Î‰◊Ì ¿ı ¬flÎ⁄ ¤Î‰◊Ì ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı ±ÎT›˘ ˢ›, ’HÎ
⁄‘_ Á‹Ω› ¿ı ¿˘HÎ √fiı√Îfl »ı ? ±Î ÂÌ Ë¿Ì¿÷ ⁄fiÌ ? ⁄‘_ Á‹Ω¥
                                 ±ıfiÌ ΩıÕı ¿ı‰_ flά‰_ ±ı ÷‹Îflı Ωı‰Îfi_. Á΋ÎfiÌ ≠¿ÚÏ÷ ‰Î_¿Ì ˢ› ÷˘
Ω›, ’»Ì ø˘‘ ¿flı … fiËŸ fiı ?                    ±ı ‰Î_¿Ì ≠¿ÚÏ÷ ΩıÕı ‹Î◊ο>À fiËŸ ¿fl‰Ì Ωı¥±ı. ≠¿ÚÏ÷fi˘ … Ωı ±ı
   ø˘‘ ¿fl‰˘ fiı ¤Ÿ÷‹Î_ ‹Î◊_ ’»ÎÕ‰_, ±ı ⁄ıµ Áfl¬_ »ı. ±ı‹Î_   «˘fl ˢ›, ±Î’HÎı ÿÁ ‰Ê˝◊Ì ±ıfiÌ «˘flÌ Ωı÷Πˢ¥±ı fiı ±ı ±Î’HÎfiı
Ï⁄·¿<·ı› Œfl¿ fi◊Ì. ±Î ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤, ±ı ⁄‘Ì fi⁄‚Î¥       ±Î‰Ìfiı ’√ı ·Î√Ì Ω› ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiÎ µ’fl Â_ ωrÎÁ ‹Ò¿‰˘ ?
¿Ëı‰Î›. ±fiı ±ı fi⁄‚Î¥ Ω› ÷˘ ’fl‹ÎI‹Î ≠√À ◊Λ. fi⁄‚Î¥ w’Ì      ωrÎÁ fiÎ ‹Ò¿Î›. «˘flÌ ¿flı ÷ıfiı ‹ÎŒÌ ±Î’HÎı ±Î’Ì ÿ¥±ı ¿ı ÷_ Ω
±Î‰flHÎ »ı. ‰‚Ì “Ï≠F›ÏÕÁ” ⁄Ë Ë˘›. ±ı¿ ‹ÎHÎÁfiı ‹ÎfiÌ ⁄ıÃÎ      ˉı ÷_ »^Àu˘. ±‹fiı ÷ÎflÎ ‹ÎÀı ‹fi‹Î_ ¿_¥ fiËŸ flËı. ’HÎ ±ıfiÎ µ’fl
178                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                       179

ωrÎÁ fiÎ ‹Ò¿Î› ±fiı ±ıfi˘ ’»Ì Á_√ı› fiÎ fl¬Î›. »÷Î_ Á_√ flÎA›˘    ⁄Ë ÕÎèÎÎ Ë÷Î. ±ı‹fi΋Î_ ⁄Ë ÕËÎ’HΠˢ›. ÁËı…ı› √Î_Õ’HÎ fiÎ
fiı ’»Ì ωrÎÁ fi ‹Ò¿˘ ÷˘ ÷ı ’HÎ √fi˘ »ı. ¬flÌ flÌ÷ı Á_√ flά‰˘     ˢ› !
fiËŸ fiı flά˘ ÷˘ ±ıfiÎ ‹ÎÀı ’Ò‰˝√˛Ë flËı‰˘ … fiÎ Ωı¥±ı. “…ı ⁄fiı ÷ı
¬v_” ±ı‹ flά‰_.                                    ¿ÊΛ˘◊Ì ¿‹˝⁄_‘Ì
    ±Î ÷˘ ⁄Ë {ÌHÎ_ “ÁΛLÁ” »ı. ±I›Îfl Á‘Ì ±Î‰_ “ÁΛLÁ”        ≠ë¿÷ν — fi΋fi˘ ‹˘Ë ÂÎ ‹ÎÀı ?
≠√À fi◊Ì ◊›_. ÿflı¿ ‰Î÷ ÷tfi fi‰Ì ÏÕ{Î¥fi‹Î_ »ı fiı ’λ\_ ±Î¬Î        ÿÎÿÎlÌ — ¿ÌÏ÷˝fiı ‹ÎÀı ! ÷ıfi˘ ÷˘ ⁄‘˘ ‹Îfl ¬Î‘˘ »ı, ±I›Îfl
“‰SÕ˝”fiı ¿Î‹ ·Î√ı ±ı‰_ »ı.                    Á‘Ì ? fi΋fi˘ ‹˘Ë ±ıÀ·ı ¿ÌÏ÷˝ ¿Ëı‰Î›. ¿ÌÏ÷˝ ‹ÎÀı ‹Îfl ¬Î‘˘. ˉı
   ≠ë¿÷ν — ±ÎfiÎ◊Ì ±Î¬˘ T›‰ËÎfl Á‘flÌ Ω› ?           ¿ÌÏ÷˝ ’»Ì ±’¿ÌÏ÷˝ ±Î‰ı, I›Îflı ¤›_¿fl ÿ—¬ ◊Λ. ±ıÀ·ı ¿ÌÏ÷˝-
                                 ±’¿ÌÏ÷˝◊Ì ±Î’HÎı ’fl ◊‰Îfi_. fi΋fi˘› ‹˘Ë fiÎ Ωı¥±ı. ’˘÷ÎfiÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, T›‰ËÎfl Á‘flÌ Ω› ±fiı ·˘¿˘fi˘ “‹˘Z΋Î√˝”
                                 Ω÷‹Î_ … ’Îfl ‰√flfi_ Á¬ »ı !
Áfl‚ ◊¥ Ω›. T›‰ËÎfl Á‘Îfl‰˘, ±ıfi_ fi΋ … Áfl‚ ‹˘Z΋Î√˝. ±Î
÷˘ ‹˘Z΋Î√˝ ·ı‰Î …÷Î_ T›‰ËÎfl ⁄√ÎÕ ⁄√ÎÕ ¿flı »ı fiı ÿËÎÕı ÿËÎÕı     ‹Îfi ±fiı ø˘‘, ±ı ⁄ıµ ¶ıÊ »ı. ±fiı ·˘¤ ±fiı ‹Î›Î, flÎ√ »ı.
T›‰ËÎfl √Ò_«‰Ì fiÎA›˘ »ı.                     ¿’À flÎ√‹Î_ Ω›.
   ‰Õ˘ÿflÎ◊Ì ±‹ÿΉÎÿ 80 ‹Î¥· µkÎfl‹Î_ …÷Î ◊Λ, ±ı‹ ¿èÎ_        ≠ë¿÷ν — ¿˘¥fiÎ ¤›◊Ì ¿’À ¿fl‰_ ’Õı ÷˘ ?
ˢ›. ’HÎ ·˘¿ ÿÏZÎHÎ ÷flŒ «Î·ı, ÷˘ ¿ıÀ·Î ‹Î¥· ‰‘Ì Ω› ? ÃıÃ
                                    ÿÎÿÎlÌ — ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±ı‹Î_ ⁄ÌΩfiı ⁄Ë fi¿ÁÎfi ¿flfiÎv_
¿L›Î¿<‹ÎflÌ Á‘Ì ¿ıÀ·Î ◊¥ Ω› ? √‹ı ÷ıÀ·Ì ‹˘ÀflfiÌ V’ÌÕ ‰‘Îflı
                                 fi◊Ì fiı ? ¿’À “Á΋Îfiı ¿ıÀ·_ fi¿ÁÎfi ¿flı »ı ?” ÷ıfiÎ ’fl ±Î‘Îfl flάı
’HÎ ±‹ÿΉÎÿ ÿÒfl Ω› ¿ı fi∞¿ ±Î‰ı ?
                                 »ı. ±I›Îflı ÷‹ı ÁIÁ_√‹Î_ …‰Î ‹ÎÀı ¿’À ¿fl˘ ÷˘ ÷ı ¿’À √HÎΛ fiËŸ,
   ≠ë¿÷ν — ±ÎCÎ_ Ω›.                     ¿ÎflHÎ ¿<Á_√ ÷˘ ¤fl’|ı ’Õı·˘ … »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰Ì flÌ÷ı ·˘¿˘±ı T›‰ËÎfl √Ò_«‰Ì fiÎA›˘ »ı.         ≠ë¿÷ν — ±Î ¿’Àfi_ ÏfiÏ‹kÎ ±ÎT›_, I›Îflı ¿’Àfi˘ ¤Î‰ ’Õu˘
Ω÷Ω÷fiÎ_ …’, ÷’ Âıfiı ‹ÎÀı »ı ? ÷ı◊Ì ÷˘ ±¬˘ ⁄Ò‹ ’ÎÕÌ ∂Ãu˘     fiı ?
Ë÷˘ ¿ı “I›Î√-÷’ ±ı ±ÎÕÌ √·Ì”. ±ÎÕÌ √·Ì‹Î_ ’ıÃ˘ ¿ı ¬·ÎÁ ◊¥
                                    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fi◊Ì.
√›˘. ˉı ±ı ±ÎÕÌ √·Ì‰Î‚Îfiı ’һ̱ı ÷˘ ±ı ¿Ëı ¿ı, “fiÎ, ±‹ı
‹˘Z΋Î√˝‹Î_ »Ì±ı.” ±Î ⁄Î…\ ¤√‰Îfi ±Î‰ı fiı ÷ı‹fiı ’һ̱ı ¿ı, “±Î      ≠ë¿÷ν — ¤Î‰¿‹˝ ⁄_‘ΉΠ¿’Àfi_ ÏfiÏ‹kÎ ±Î‰ı ?
¿ı‹fi_ »ı ÁÎËı⁄ ? ±Î ⁄ıµ …HÎ …\ÿ_ …\ÿ_ ⁄˘·ı »ı. ±ı‹Î_ ¿˘HÎ ÁΫ_
                                    ÿÎÿÎlÌ — ¿’À ±ı¿·_ … fi◊Ì. ±ı‹Î_ ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤,
»ı ?” I›Îflı ¤√‰Îfi ¿Ëı, “±ÎÕÌ √·Ì ¿Ëı »ı ÷ı› ¬˘À_ »ı ±fiı ±Î
·˘¿˘ ‹˘Z΋Î√˝ ÁΫ˘ »ı, ±ı‹ ¿Ëı »ı ÷ı› ¬˘À˘ »ı !”         «Îflı› ¤ı√Î_ ◊Λ. ÷ıfiÎ◊Ì ±ıfi_ ±Î_‘‚_ ÿ½fi ∂¤_ ◊Λ. ±ıÀ·ı ±ı‰Î
                                 ÿ½fifiÎ ±Î‘Îflı ±ı ⁄‘_ ¿Î‹ ¿flı »ı. ±Î ±‹ı iÎÎfi ±Î’̱ı »Ì±ı
   ¤√‰Îfifi˘ ¿Ëı‰Îfi˘ ¤Î‰Î◊˝ ¢ »ı ¿ı, ¤Î¥ ±ÎÕÌ √·Ì‹Î_ ˢ›    I›Îflı ±ı ÿ½fi ÷˘Õ̱ı »Ì±ı. ¿ıÀ·Î_› ’Î’ ¤V‹Ì¤Ò÷ ◊Λ, I›Îflı ±ı
÷˘ ÷ı‹Î_ ÷‹Îv_ Â_ √›_ ? ÷_ ÷ÎflÌ ‹ı‚ı ÿ½fi ¿fl‰Î Ωfiı ? ¤√‰Îfi    ÿ½fi ÷ÒÀı ±fiı ±ı ÿ½fi ÷ÒÀu_ ¿ı ¿Î‹ ◊¥ √›_ !
180                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                          181

   ±Î ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤fiı ·¥fiı Á_ÁÎfl ∂¤˘ flè΢ »ı.       ±Î‰‰ÎfiÌ fiΠˢ›, ÷ıfiÌ ’fl ’HÎ ±Î¿Ê˝HÎ flËı. ⁄Ì…ı ⁄‘ı ±Î¿Ê˝HÎ ◊Λ
ωʛ˘fiı ·Ì‘ı ∂¤˘ fi◊Ì flè΢. Á_ÁÎflfi_ “wÀ ¿˘{” ±Î ø˘‘-‹Îfi-     ±ı Ωı¬‹ »ı ⁄‘_. ÷ıfiÎ◊Ì ¿‹˝ ⁄_‘Λ !
‹Î›Î-·˘¤ »ı.
                                   Ωı‰Îfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ¤Î‰fi˘ ‰Î_‘˘ »ı. ÷‹fiı ¤˘√‰‰Îfi˘ ¤Î‰
   ≠ë¿÷ν — ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ±Î‰ı, ÷ı ‰¬÷ı ’˘÷ı ΩB≤÷     ◊›˘ ¿ı ‰Î_‘˘ ±ÎT›˘. Ωı‰Î‹Î_, Á√_‘Ì Á˘Õ‰Î‹Î_ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì.
±‰V◊΋Î_ flËı, ÷˘ ’»Ì ±ıfi˘ ⁄_‘ fiÎ ’Õı fiı?            Á_ÁÎfl‹Î_ “¬Î‰, ’̱˘, ⁄‘_ ¿fl˘”, ’HÎ ±Î’HÎfiı ÷ıfiÎ ’fl ¤Î‰ µI’Lfi
   ÿÎÿÎlÌ — ΩB≤Ï÷ flËı ÂÌ flÌ÷ı ? ±ı ’˘÷ı … ±Î_‘‚˘, ÷ı ⁄ÌΩfiı  fiÎ ◊‰˘ Ωı¥±ı.
±Î_‘‚Î ⁄fiÎT›Î »ı. F›Î_ Á‘Ì ±…‰Î‚_ fiÎ ◊Λ, Á‹Ï¿÷ fiÎ ◊Λ,        ÷ı◊Ì ¿Ú’΂ÿı‰ı ¿èÎ_ »ı ¿ı, “ÿı¬÷ ¤Ò·Ì À‚ı, ÷˘ Á‰˝ ÿ—¬˘fi˘ ZΛ
I›Î_ Á‘Ì ΩB≤÷ ¿Ëı‰Î› fiËŸ fiı ? Á‹Ï¿÷ ◊Λ I›Îfl ’»Ì ¿Î‹ «Î·ı.   ◊Λ.” ÿı¬ı fiı ¤Ò·ı ÷ı ±Î ±Î’HÎ_ “iÎÎfi” ±ÎM›_ »ı, ’»Ì ÿı¬÷ ¤Ò·Ì
Á‹Ï¿÷ fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì Á_›‹ ’HÎ fi◊Ì. ‰Ì÷flÎ√˘fi˘ ¿Ëı·˘ Á_›‹    ⁄_‘ ◊¥ Ω› »ı ! ±Î’HÎı ÷˘ ÁÎ‹Ì T›„@÷‹Î_ “©ÎI‹Î” … Ωı¥±ı,
@›Î_› ˢ› fiËŸ, ±Î ÷˘ ·˙Ï¿¿ Á_›‹ »ı.               ’»Ì ±Î’HÎfiı ⁄ÌΩı ¤Î‰ ¿ı‹ µI’Lfi ◊Λ ? fiËŸ ÷˘ ‹ÎHÎÁfiı ÷˘
                                ¿>÷flÎ_ ’flı› flÎ√ ◊Λ, ⁄Ë ÁÎv_ w’΂_ ˢ› ÷˘ ±ıfiÌ ’fl flÎ√ ◊Λ.
   ≠ë¿÷ν — ±ı Á-flÎ√ «ÎÏflhÎ »ı ?
                                ±Î’HÎı ©ÎI‹Î Ωı¥±ı ÷˘ flÎ√ ◊Λ ? ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ©ÎI‹Î … Ωı‰Î_.
   ÿÎÿÎlÌ — Á-flÎ√ «ÎÏflhÎ ÷˘ ⁄Ë ¨«Ì ‰V÷ »ı, iÎÎfi̱˘ Á-    ±Î ÿı¬÷ ¤Ò·Ì À‚ı ±ı‰Ì »ı fiËŸ ±fiı Ωı À‚ı ÷˘ Á‰ı˝ ÿ—¬˘fi˘ ZΛ
flÎ√ «ÎÏflh΋Î_ ¿Ëı‰Î›. ±fiı iÎÎfi̱˘ Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√ ◊¥ Ω› ’»Ì   ◊Λ. Ωı ÏÿT›«ZΠˢ› ÷˘ ÿı¬÷ ¤Ò·Ì À‚ı, fiËŸ ÷˘ ÂÌ flÌ÷ı À‚ı ?
‰Ì÷flÎ√ «ÎÏflhÎ ◊Λ.
                                    ≠ë¿÷ν — “ÿı¬÷ ¤Ò·Ì” À‚ı ÷˘ Â_ ◊Λ ?
    Á_›‹ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ωʛ˘fiÎ Á_›‹fiı I›Î√ ¿è΢ »ı. ¤√‰Îfiı
                                    ÿÎÿÎlÌ — “ÿı¬÷ ¤Ò·Ì” À‚ı ÷˘ Á‰˝ ÿ—¬˘fi˘ ZΛ ◊Λ, ‹˘ZÎ
Œ@÷ ¿ÊΛfiÎ Á_›‹fiı Á_›‹ ¿è΢ »ı. ¿ÊΛfiÎ Á_›‹fiı ·¥fiı … ±Î
                                ◊Λ.
»^Àı »ı, ±Á_›‹◊Ì ÷˘ ⁄_‘fi »ı. ωʛ˘ ÷˘ Á‹Ï¿÷ ◊›Î ’»Ì ’HÎ
ˢ›, ’HÎ ±ı ωʛ˘ √HÎV◊Îfi¿ ±Î√‚ «œ‰Î fiÎ ÿı, »÷Î_ ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘      ≠ë¿÷ν — ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı ¿ı flÎ√ ’HÎ fiÎ ◊‰˘ Ωı¥±ı fiı ¤Ò·Ì
fi◊Ì ¿è΢. ¿ÎflHÎ ÷ı◊Ì ¿flÌfiı ¿_¥ Á‹„@÷ …÷_ flËı÷_ fi◊Ì.       …‰_ Ωı¥±ı ?
        “ÿı¬÷ ¤Ò·Ì” À‚ı ÷˘....                 ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎ_ ±Î iÎÎfi ±ı‰_ »ı fiı ¿ı flÎ√ ÷˘ ◊Λ ±ı‰˘
                                … fi◊Ì, ’HÎ ±Î¿Ê˝HÎ ◊Λ ÷ı CÎÕ̱ı ±ıfiΠ©ÎI‹Î …\±˘ ÷˘ ±Î¿Ê˝HÎ
   “±ø‹ ωiÎÎfi” Â_ ¿Ëı »ı ?                 fiÎ ◊Λ. “ÿı¬÷ ¤Ò·Ì” ±ıÀ·ı Ωı¥±ı fiı ¤Ò· ¬Î¥±ı ! Ωı›_ fiΠˢ›
   ŒVÀ˝ @·ÎÁ ËÎdÁ ¿ıflÌ Ωı‰Îfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ÷fiı Á√_‘ ±Î‰Ì    I›Î_ Á‘Ì ¤Ò· fiÎ ◊Λ. F›Î_ Á‘Ì ±Î’HÎı ±˘flÕ΋Î_ ⁄ıÁÌ flèÎΠˢ¥±ı,
÷ıfi˘› ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ¤˘√‰‰ÎfiÌ ‰Î÷ fiÎ ¿flÌÂ; iÎÎfi̱˘ ’HÎ     I›Î_ Á‘Ì ¿Â_ fiÎ ◊Λ. ’HÎ ·Bfi‹Î_ √›Î fiı Ωı›_ ¿ı ’»Ì ¤Ò·˘ ◊Λ
¿ıfḻ˘fiı …\±ı »ı, Á˘Õı »ı. ±ıÀ·ı ±Î ωʛ˘ …ı ¤˘√‰Î› »ı fiı, ÷ı  ’λÌ. I›Î_ ±Î’HÎı ÷˘ ©ÎI‹Î Ωı Ωı ¿fḻı ÷˘ ⁄ÌΩı ¿Â˘ ¤Î‰
“T›‰ÏV◊÷”fiÎ ÏËÁÎ⁄ı ¤˘√‰Î› »ı, ±ı ÷˘ “T›‰ÏV◊÷” »ı … ! ’HÎ    µI’Lfi fiÎ ◊Λ fiı ¤Î‰ µI’Lfi ◊¥ √›˘ ˢ›, ±ıfiÎ ’Ò‰˝¿‹˝fiÎ
‰√fl ¿Î‹fi_ ⁄ËÎfl ±Î¿Ê˝HÎ ◊Λ ÷ıfi˘ ¢ ±◊˝ ? …ı ¿ıfḻ˘ CÎıfl     ‘yÎ◊Ì, ÷˘ ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiά‰_, ±Î µ’Λ »ı. ±ËŸ CÎfl‹Î_
182                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                         183

⁄ıÃΠˢ› I›Î_ Á‘Ì ¿Â_› ‹fi‹Î_ ¬flÎ⁄ ω«Îfl fiˢ÷Î ±Î‰÷Î fiı        ‘y˘ ‹Îflı ±ı‰_ »ı, ‹ÎÀı «ı÷‰_.
·Bfi‹Î_ √›Î ¿ı ωʛfiΠω«Îfl˘ ∂¤Î ◊›Î, Á_›˘√ ¤ı√˘ ◊›˘ ¿ı
                                      ¬Î‰Î-’̉ÎfiÎ_ ±Î¿Ê˝H΢fi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ¿ıflÌ ¬Î‰Ì ˢ› ÷˘ ¬ÎΩı.
ω«Îfl ∂¤Î ◊Λ. ±Î “ÿı¬÷ ¤Ò·Ì” ±ı¿·Î ÏÿT›«ZÎ◊Ì … À‚ı ±ı‹
                                   …·ı⁄Ì, ·ÎՉΠ¬ÎΩı. ±ı‹Î_ Á΋˘ ÿΉ˘ ‹Î_ÕfiÎfl fiËŸ fiı ? “‰fi
»ı. ÏÿT›«ZÎ ÏÁ‰Î› À‚ı fiËŸ.
                                   ÁÎ¥ÕıÕ”fi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±Î “À ÁÎ¥ÕıÕ” ◊Âı ¿ı …‰Î⁄ÿÎflÌ flËıÂı. ÷‹ı
   ≠ë¿÷ν — ±Î ÷˘ Á_›˘√˘fiı À΂‰ÎfiÌ ‰Î÷ ◊¥ fiı ? ±ıÀ·ı ±ı¿     ¿Ëı¢ ¿ı ‹Îflı ˉı fi◊Ì Ωı¥÷_. ÷˘ ±ı ¿ËıÂı ¿ı ‹Îflı Ωı¥±ı »ı. ÷‹ı
Ãı¿ÎHÎı ⁄ıÁÌ flËı‰_ ?                         ¿Ë˘ ¿ı ‹Îflı ‹Î◊ıflÎfi fi◊Ì …‰_, ÷˘ ÷ı ¿ËıÂı ¿ı ‹Îflı ‹Î◊ıflÎfi …‰_ »ı.
                                   ±ÎfiÎ◊Ì ÷˘ µ’ÎÏ‘ ◊Λ. ±Î’HÎÌ V‰÷_hÎ÷Î ¬˘‰Î¥ Ω›. ‹ÎÀı «ı÷÷Î
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Î’HÎ_ ωiÎÎfi ÷˘ …\ÿÌ … Ω÷fi_ »ı, ±Î’HÎı ÷˘
                                   flËı‰_ ! ±Î ⁄Ë Á‹…‰Î …ı‰Ì «Ì… »ı. ±Îfiı {ÌHΉÀ◊Ì Á‹∞ flάı
“T›‰ÏV◊÷”‹Î_ …ı ˢ ÷ı ¤·ı ˢ. ’HÎ I›Î_ ±Î√‚ ±ÎiÎ΋Î_ flËı‰_
                                   ÷˘ ¿Î‹ fiÌ¿‚Ì Ω› !
Ωı¥±ı. F›Î_ ÿı‰÷Πˢ›, I›Î_ ±ÎiÎ΋Î_ fi◊Ì flËı÷Î ? ÿı‰÷Îfiı ¤Ò·«Ò¿◊Ì
±Õ÷Î fi◊Ì fiı ? ±ı‰_ ±ıHÎı ±ËŸ ωʛ˘‹Î_ ’HÎ ÁΫ‰‰_ Ωı¥±ı ¿ı         ≠ë¿÷ν — ±Î Ï’¿«fl, fiÎÀ¿, ÁÎÕÌ, CÎfl, ŒÏfi˝«fl ±ıfi˘ ‹˘Ë
±Î ÿı‰÷Î »ı, ≠√À ±„Bfi »ı. ±Î¿Ê˝HÎ‰Î‚Ì ‰V÷ ±Î …√÷‹Î_ …ı »ı      ˢ› »ı. ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ fiı ?
÷ı ≠√À ±„Bfi »ı, I›Î_ «ı÷‰_ Ωı¥±ı.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ ¿Â_ fiËŸ. ±ıfi˘ ÷‹fiı ⁄Ë I›Îflı ‹Îflı ’Õı. “±Î”
   ≠ë¿÷ν — ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı ¿ı ±Î’HÎı …ı Ωı¥±ı »Ì±ı, ÷ı ±Î’HÎ_    Á¬ ±Î‰‰Î fiÎ ÿı. ’HÎ ±ı Á΋ı ÿΉ˘ ‹Î_ÕfiÎfl fiËŸ fiı ? ±fiı ’ı·_
fi◊Ì »÷Î_ I›Î_ Ωı ¤Î‰ ◊Λ, ÷ı fi ◊‰_ Ωı¥±ı ±ı‹ ?            ÷˘ “@·ı¥‹” ‹Î_Õı, ‹ÎÀı «ı÷˘.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎ_ ÷ı »ı … fiËŸ, ’ÿ√· ±Î’HÎ_ ˢ› … fiËŸ.                “‰ÎˉÎË”fi_ “…‹HΔ !
±Î ±Î’HÎ_ ’ÿ˚√· “±Î’HÎ_” fi◊Ì, ÷˘ ±ıfi_ ’ÿ˚√· ±Î’HÎ_ ¿ı‹ ˢ›?
                                      ≠ë¿÷ν — Ë_ …ı ÿÎfi ¿v_ »\_ ±ı‹Î_ ‹Îfl˘ ¤Î‰ ‘‹˝ ‹ÎÀıfi˘, ÁÎflÎ_
   ±Î¿Ê˝HÎ ±ı ≠√À ±„Bfi »ı. ¤√‰Îfiı ±Î¿Ê˝HÎfiı ÷˘ ‹˘Ë ¿è΢      ¿Î‹ ‹ÎÀıfi˘ ˢ› »ı. ±ı‹Î_ ·˘¿˘ ‰ÎˉÎË ¿flı ÷˘ ±ı ±Î¬_ ∂ÕÌ fiÎ
»ı. ‹˘Ëfi_ ‹ÒÏ‚›_ … ±Î¿Ê˝HÎ »ı. ±Î’HÎı ÷˘ Á΋΋Î_ ©ÎI‹Î Ωı¥±ı    Ω› ?
’HÎ ’»Ì ’λ˘ ¤Î‰ µI’Lfi ◊¥ √›˘ ˢ›, «˘_ÀÌ √›˘ ˢ› ÷˘
≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷˘ µ¬ÕÌ Ω›. ±ı‰_ ⁄‘_ ΩHÎÌfiı ·Z΋Î_ flά‰_ Ωı¥±ı        ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹Î_ ‹˘ÀÌ fl¿‹˘ ‰’flΛ ÷ı ⁄ËÎfl ’ÕÌ Ω› fiı ÷ıfiÌ
fiı ? ±Î’HÎı ÿ‰Î ÷˘ ΩHÎÌ flά‰Ì Ωı¥±ı fiı ¿ı ±ÎfiÌ ÂÌ ÿ‰Î »ı ?      ‰ÎˉÎË ⁄˘·Î›. ±fiı ±ı‰Ì fl¿‹˘› ÿÎfi‹Î_ Ω› ¿ı …ıfiı ¿˘¥ ΩHÎı fiËŸ
                                   fiı ‰ÎˉÎË ¿flı fiËŸ ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ·Î¤ flËı ! ±Î’HÎı ±ıfiÌ ‹Î◊ο>À‹Î_
    ±Î ωiÎÎfi »ı. Á_’ÒHν¤Î‰ı ωiÎÎfi »ı. ÿı‰÷Îfiı ¿ı‹ ±Õ÷Î fi◊Ì ?  ’ՉΠ…ı‰_ fi◊Ì. ±Î’HÎÎ ‹fi‹Î_ ±ı‰˘ ¤Î‰ fi◊Ì ¿ı ·˘¿˘ …‹ÎÕı !
I›Î_ ¿ı‹ «˘yÁ flËı »ı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfi_ Œ‚ ÷fl÷ … ‹‚ı »ı. ±fiı      ±ÎÀ·˘ … ¤Î‰ ˢ‰˘ Ωı¥±ı ! …√÷ ÷˘ ‹ËΉÌflfiÌ› ‰ÎˉÎË ¿fl÷_
ωʛ‹Î_ ÷˘ ’Ëı·Ì ·Î·« ◊Λ »ı, ±ıÀ·ı ·Î·«◊Ì ŒÁΛ »ı. ±Î ÿı‰÷Î     Ë÷_ ! ’HÎ ±ıfiı ±ı “’˘÷ı” V‰Ì¿Îflı fiËŸ fiı ? ±Î ÿÎÿÎfiÌ› ·˘¿ ‰ÎˉÎË
±Õı·˘ ÁÎfl˘, ÷ıfi˘ µ’Λ »ı. ’»Ì √‹ı ÷ı «˘’Õ̱ı ÷˘ Ã_Õ_ ’ÕÌ Ω›.     ¿flı »ı, ’HÎ ±‹ı ±ıfiı V‰Ì¿Îfḻı fiËŸ ±fiı ±Î ¤ÒA›Î ·˘¿˘ ÷fl÷
’HÎ ’ı·_ ÷˘ ±I›Îflı ·Î·«‹Î_ ŒÁÎ‰Ì ±fiı ’λ˘ ±Î‰÷˘ ¤‰ ÿı¬ÎÕı.      V‰Ì¿Îflı »ı. ÿÎfi µCÎÎÕ_ ’ÕuÎ ‰√fl flËı … fiËŸ fiı ? ·˘¿˘ ÷˘ ‰ÎˉÎË
±Î ÷˘ ±Î’HÎÎ iÎÎfifiı› ‘y˘ ‹ÎflfiÎv_ »ı. ±Î‰_ ‹˘À_ ωiÎÎfi »ı. ±ıfiı›   ¿›Î˝ ‰√fl flËı fiËŸ. ’HÎ ’˘÷ı ±ıfiı V‰Ì¿Îflı fiËŸ ±ıÀ·ı ’»Ì ¢ ‰Î_‘˘?
184                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                         185

V‰Ì¿Îflı ÷˘ fl˘√ ’ıÁı fiı ? …ı ‰ÎˉÎË V‰Ì¿Îfl÷Î fi◊Ì, ±ıfiı ¿Â_ …     ‰V÷ ±ı¿ … ÂOÿ‹Î_ ±Î’Ì »ı. ⁄ÌΩı ¿˘¥ flV÷˘ … fi◊Ì. ˉı ’˘÷ı
ˢ÷_ fi◊Ì. ‰ÎˉÎËfiı ’˘÷ı V‰Ì¿Îfl÷˘ fi◊Ì, ±ıÀ·ı ±ıfiı ¿ÂÌ ¬˘À fiÎ     ≠Ï÷ø‹HÎ @›Îflı ¿flÌ Â¿ı ? ’˘÷Îfiı ΩB≤Ï÷ ˢ› I›Îflı; iÎÎfiÌ’vÊ ’ÎÁı
Ω› ±fiı ‰¬ÎHÎ ¿flı »ı, ±ıfiı ’H› ⁄_‘Λ »ı. ÁI¿Î›˝fiÌ ±fi‹˘ÿfiÎfi_     iÎÎfi ≠ÎM÷ ◊Λ, I›Îflı ±ı ΩB≤Ï÷ µI’Lfi ◊Λ.
’H› ⁄_‘Λ »ı. ±ıÀ·ı ±Î‰_ ⁄‘_ ±_ÿfl¬Îfiı »ı. ±Î ÷˘ ⁄‘Î ¿<ÿfl÷Ì
                                       ±Î’HÎı ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰_, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı …‰Î⁄ÿÎflÌ‹Î_◊Ì
Ïfi›‹˘ »ı.
                                  »^ÀuÎ.
   …ı ‰¬ÎHÎ ¿flı ±fiı ±ı ¿S›ÎHοÎflÌ ◊Λ. ‰‚Ì …ı ÁÎ_¤‚ı ±ıfiÎ
                                     ‹fiı Âw Âw‹Î_ ⁄‘Î ·˘¿˘ “±ıÀı¿” ¿fl÷Î Ë÷Î fiı ? ’HÎ ’»Ì
‹fi‹Î_ ÁÎflÎ ¤Î‰fiÎ_ ⁄Ì… ’Õı ¿ı “±Î ’HÎ ¿fl‰Î …ı‰_ ¬v_. ±Î’HÎı
                                  ⁄‘Î ◊Î¿Ì √›Î !! ±Î’H΢ Ωı Á΋˘ ËS·˘ ˢ› ÷˘ Á΋ΠfiÎ ◊οı !
÷˘ ±Î‰_ ΩHÎ÷Î … fiˢ÷Î !”
                                    ±Î …√÷ ¿˘¥fiı› ‹˘ZÎı …‰Î ÿı ÷ı‰_ fi◊Ì. ±ı‰_ ⁄‘_ ⁄Ï©‰Î‚_
   ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ÁÎv_ ¿Î‹ ÷fi, ‹fi fiı ‘fi◊Ì ¿fl÷Πˢ¥±ı,
                                  …√÷ »ı. ±Î‹Î_◊Ì «ı÷Ìfiı «Î·ı, Á‹ıÀÌfiı «Î·ı ÷˘ ‹˘ZÎı Ω› !
’HÎ ¿˘¥ ±Î’HÎ_ ¬flÎ⁄ … ⁄˘·ı, ±’‹Îfi ¿flı ÷˘ ÷ıfi_ Â_ ¿fl‰_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — …ı ±’‹Îfi ¿flı »ı ÷ı ¤›_¿fl ’Î’ ⁄Î_‘Ì flè΢ »ı. ˉı
                                           ©ÎI‹Î fiı ≠¿ÚÏ÷ ’ÏflHÎ΋
±Î‹Î_ ±Î’HÎ_ ¿‹˝ ‘˘‰Î¥ Ω› »ı fiı ±’‹Îfi ¿flfiÎfl˘ ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ          “Ïfi… V‰w’”fi_ ¤Îfi ◊›Î ’»Ì, “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı‰_ ⁄˘S›˘
⁄L›˘.                                I›Îfl◊Ì Ïfiω˝¿S’ ◊‰Î ‹Î_Õı ±fiı ÷ı ÏÁ‰Î› ⁄Ì…\_ ¿_¥ ⁄˘S›˘ ¿ı, “Ë_
          ≠Ï÷ø‹HÎfiÌ √Ëfi÷Î                 ±Î‹ »\_, Ë_ ÷ı‹ »\_” ±ı ⁄‘_ ω¿S’, ±ıfiÎ◊Ì ⁄‘˘ Á_ÁÎfl ∂¤˘ ◊Λ.
                                  ±fiı ’ı·˘ Ïfiω˝¿S’ ’ÿ‹Î_ Ω›. ˉı ÷ı‹ »÷Î_› »ı ÷ı ±Î “«_ÿ¤Î¥”fiı
   ≠ë¿÷ν — ±Î‹Î_ ¿˘¥ ‰¬÷ ±Î’HÎfiı ±˘»\_ ±Î‰Ì Ω› ¿ı Ë_      ÷˘ ⁄ıµ ¿Î›˘˝ «Î· flËı‰ÎfiÎ_ …, ÁÎflÎ_ fiı ¬˘ÀÎ_ ⁄ıµ ¿Î›˘˝ «Î· flËı‰ÎfiÎ_
±ÎÀ·_ ⁄‘_ ¿v_ »\_, »÷Î_ ±Î ‹Îv_ ±’‹Îfi ¿flı »ı ?           …. ±Î‹ ±‰‚_› ¿flı fiı Á‰‚_› ¿flı, ±ı ≠¿ÚÏ÷fi˘ V‰¤Î‰ »ı. ±ı¿·_
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. ±Î ÷˘ T›‰ËÎfl »ı.    ±‰‚_ ¿ı ±ı¿·_ Á‰‚_ ¿˘¥ ¿flÌ Â¿ı … fiËŸ. ¿˘¥ ◊˘Õ_ ±‰‚_ ¿flı, ÷˘
±Î‹Î_ ⁄‘Ì Ω÷fiÎ ·˘¿ »ı. ÷ı ‹˘ZÎı fiÎ …‰Î ÿı.             ¿˘¥ ‰‘Îflı ±‰‚_ ¿flı !

   ≠ë¿÷ν — ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ ±Î’HÎı ÂÎfi_ ¿fl‰Îfi_ ?                ≠ë¿÷ν — fiÎ ¿fl‰_ ˢ› ÷˘› ◊¥ …‰Îfi_ ?
                                       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ◊¥ … …‰Îfi_ ±ıÀ·ı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_.” ±ı‹ fiyÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ¿fl‰Îfi_ ¿ı ±Î‹Î_ ‹ÎflÎ ¿‹˝fi˘
                                  ¿flÌfiı ±Î ⁄‘_ ±‰‚_-Á‰‚_ “Ωı ! ÷fiı ±‰‚_-Á‰‚_ ‹ËŸ ±Î‰ı ±ıÀ·ı
µÿ› Ë÷˘ fiı ÷‹Îflı ±Î‰_ ¿‹˝ ⁄Î_‘‰_ ’Õu_. ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿v_ »\_ fiı
                                  ÷Îflı ‹fi‹Î_ ±ı‹ ¿S’fiÎ fiËŸ ¿fl‰ÎfiÌ ¿ı “‹Îflı ±‰‚_ ◊›_. ©ÎI‹Î
ŒflÌ ±ı‰_ fiËŸ ¿v_ ¿ı …ı◊Ì ¿flÌfiı ¿˘¥fiı ‹ÎflÎ ÏfiÏ‹kÎı ¿‹˝ ⁄Î_‘‰_ ’Õı!
                                  ‹Îfl˘ ⁄√Õu˘ !” ©ÎI‹Î ±ıÀ·ı ‹Ò‚ ÷Îv_ V‰w’ … »ı. ±Î ÷˘ ±Î
   …√÷ ¿˘¥fiı ‹˘ZÎı …‰Î ÿı ÷ı‰_ fi◊Ì. ⁄‘Ì flÌ÷ı ±Î_¿ÕÎ ±Î‹     ±‰‚_-Á‰‚_ ◊Λ »ı, ±ı ÷˘ ’ÏflHÎ΋ ±Î‰ı·Î_ »ı. ’Ëı·Î_ ¤Ò· ¿flÌ
¬ı_«Ì … ·Î‰ı. ÷ıfiÎ◊Ì ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷˘ ±Î_¿Õ˘ »^ÀÌ Ω›.    Ë÷Ì, ÷ıfiÎ_ ±Î ’ÏflHÎ΋ »ı. ÷ı ’ÏflHÎ΋ “Ωı›Î” ¿fl˘. ±fiı ±‰‚_-Á‰‚_
±ıÀ·ı ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfiı ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›Î¬Îfi, ±Î hÎHÎ      ÷˘ ±ËŸ ±Î√‚ ·˘¿fiÌ ¤ÎÊ΋Î_ »ı. ¤√‰ÎfifiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ±‰‚_-Á‰‚_
186                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                        187

¿Â_ »ı … fiËŸ.                          ÁI›fiÎ_ ’Ò_»ÕÎ_ ’¿ÕuÎ_, ÷ıfiÎ ⁄‘Î ±ı ‹Îfl ¬Î‘ı·Î.
    ≠ë¿÷ν — ±‰‚_-Á‰‚_ Ωı ¤√‰ÎfifiÌ ¤ÎÊ΋Î_ fiΠˢ› ÷˘ ’»Ì       ≠ë¿÷ν — ‹V¿Î ‹Îfl‰Î ±ıfi_ fi΋ ÁI› ? ¬˘ÀÌ ËÎ ’flΉ‰Ì ?
‹Î◊ο>À ¿fl‰ÎfiÌ … @›Î_ flËÌ ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ fi΋ ÁI› fiÎ ¿Ëı‰Î›. ‹V¿˘ ‹Îfl‰Î …ı‰Ì ‰V÷
    ÿÎÿÎlÌ — ¿ÂÌ … ‹Î◊ο>À ¿fl‰ÎfiÌ fi◊Ì. ÷ı◊Ì Ë_ ¿Ë_ »\_ ¿ı   … fi◊Ì. ±Î ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ Â˘‘¬˘‚ »ı, ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·fiı ·¥fiı ⁄ÌΩfiı
“…\±˘” ±fiı ¿˘¥fiı ÿ—¬ fiÎ ◊Λ. fiı ÿ—¬ ◊Λ ÷˘ ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ     ‹V¿˘ ‹Îflı »ı ±Î. Á΋Îfiı ŒÌÀ ◊Λ ±ı‰Ì ±Î’HÎÌ ‰ÎHÎÌ ⁄˘·Î‰Ì
¿flΩı, ±ı‹ ¤√‰Îfiı ¿Ëı·_.                     Ωı¥±ı.
    ≠ë¿÷ν — ±‰‚_-Á‰‚_ ¤√‰ÎfifiÌ ¤ÎÊ΋Î_ fiÎ flèÎ_, ÷˘ ’»Ì       ≠ë¿÷ν — “Á΋Îfiı Â_ ◊Âı”, ±ıfi˘ ω«Îfl ¿fl‰Î ⁄ıÁı ÷˘ @›Îflı
≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ flèÎ_ … @›Î_ ?                   ’Îfl ±Î‰ı ?
    ÿÎÿÎlÌ — Á΋Îfiı ÿ—¬ ◊Λ »ı ÷ı◊Ì. Á΋Îfiı ÿ—¬ fiÎ ◊‰_       ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ ω«Îfl ±Î’HÎı fiËŸ ¿fl‰Îfi˘. ±Î’HÎı ÷˘
Ωı¥±ı, ±ı ¤√‰ÎfifiÌ ¤ÎÊÎ ¬flÌ fiı ?                 «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ëı‰_ ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ⁄Á ±ıÀ·_ … ¿Ëı‰_. ±Î “±ø‹
                                 ωiÎÎfi” »ı. ÷ı◊Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ‹Ò¿‰_ ’Õu_ »ı. ‰Î÷fiı … ¬Î·Ì Á‹…‰ÎfiÌ
    ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î’H΢ ±Î› ÁÎfl˘ ˢ› »ı, ÷˘› ÿ—¬Ì ◊Λ
                                 »ı. ±Î ÷˘ ωiÎÎfi »ı. ±ıÀ·ı ‰Î÷ … Á‹∞ ·ı ÷˘ ¿Â_ ±Õı ±ı‰_ fi◊Ì
»ı ?
                                 ±fiı «_ÿ¤Î¥fiı ÷‹ı F›Îflı ’Ò»˘, ÷‹ı ©ÎI‹Î »˘ ¿ı «_ÿ¤Î¥ ? I›Îflı
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î› ÁÎfl˘ ˢ›, √‹ı ÷ı ˢ›, ’HÎ ±ıfiı ÿ—¬ fiÎ    ¿Ëı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ⁄Á. ’»Ì ⁄Ì…\_ Â_ ’Ò»‰Îfi_ flèÎ_ ? ’»Ì ±ı ±ÎÕ_
◊‰_ Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı Á΋Îfiı ÿ—¬ ◊›_ I›Î_◊Ì … «˘_ÀÂı. ±ıÀ·ı Á΋Îfiı  ¿flı ÷˘ ±ı‹fiı Á¬ fl˘¿Î› ±ıÀ·_ ….
ÿ—¬ ◊›_ I›Î_◊Ì … «˘_ÀÂı. ±ıÀ·ı Á΋Îfiı ÿ—¬ fiÎ ◊Λ ±ı‰Ì flÌ÷ı ¿Î‹
                                    …√÷‹Î_ ±Î’HÎı ⁄‘Îfiı √‹ÌÂ_ ÷˘ ¿Î‹ ·Î√Âı. …√÷fiı ±Î’HÎı
·ı‰_.
                                 √Q›Î fiËŸ, ÷˘ ÷ı ±Î’HÎÌ … ¤Ò· »ı. ±ıÀ·_ Á‹∞ ·ı‰ÎfiÌ …wfl »ı.
    ≠ë¿÷ν — ·˘¿˘fiı ÁÎ«Ì ‰Î÷ √‹÷Ì … fi◊Ì, ’»Ì ⁄˘·‰Îfi_ …    ‹ÎÀı “±ıÕ…VÀ ±ı‰fl̉ıfl.” ±Î ¤Î_…√Õfi˘ ÷˘ ’Îfl … fiÎ ±Î‰ı fiı ?
@›Î_ flèÎ_ ?                           Ë_ …\ÿ_ ¿Ë_, ±Î …\ÿ_ ¿Ëı, ÷˘ ·˘¿˘ ÷˘ ÁÎ_¤‚ı … fiËŸ fiı ? ·˘¿ ÷˘
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÁÎ«Ì ‰Î÷ fiÎ √‹ı ±ı‰_ ˢ÷_ … fi◊Ì. ±ı‰_ »ı
                                 Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ±‹fiı ŒÌÀ ◊‰_ Ωı¥±ı.
fiı ¿ı ÁÎ«Ì ‰Î÷, ÁÎ«Ì ‰Î÷ @›Îflı √HÎΛ »ı ? ±ı¿·Î ÁI› Á΋ı        ±‹fiı CÎHÎÎ ¿Ëı ¿ı “ÿÎÿÎ, ÷‹fiı ±Î ±Î‰Õ÷_ ËÂı fiı ÷ı› ±Î‰Õ÷_
Ωı‰Îfi_ fi◊Ì. ±ıfiÎ ⁄ÌΩ_ hÎHÎ ’ÎÁÎ_ ˢ‰Î_ Ωı¥±ı. ±ı ’λ\_ ÏË÷¿fl   ËÂı.” I›Îflı Ë_ ¿Ë_ ¿ı, “±S›Î ¤¥, ‹fiı ÷˘ ¿Â_ … ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì. ÷ı◊Ì
ˢ‰_ Ωı¥±ı. Á΋˘ flÎ∞ ◊‰˘ Ωı¥±ı. ’»Ì ÷‹ÎflÌ ‰Î÷ ¨‘Ì Ë˘› ¿ı     ÷˘ ±Î Ë_ ±ÎI‹Îfi_ ÂÌA›˘.”
»÷Ì Ë˘› ’HÎ Á΋˘ flÎ∞ ◊‰˘ Ωı¥±ı, ’HÎ ±ı‹Î_ ÷‹ÎflÌ ÿÎfi÷ ¬˘flÌ       ±Î’HÎı ‰√fl ¿Î‹fiÌ ·M’fi-»M’fi Â_ ¿fl‰Î ¿fl‰ÎfiÌ ? ·M’fi-
fiΠˢ‰Ì Ωı¥±ı ±fiı ÁI› ⁄˘·÷Î_ Á΋Îfiı Ωı ÿ—¬ ◊÷_ ˢ› ÷˘      »M’fi ¿fḻı ÷˘ ±Î‰÷Î_› ÂÎÿÌ ◊Λ fiı …÷Î_› ÂÎÿÌ ◊Λ. ±ıÀ·ı
±Î’HÎfiı ⁄˘·÷Î_ … fi◊Ì ±Î‰Õ÷_. ÁI› ÷˘ Ï≠›, ÏË÷¿fl fiı ‹Ì÷ ˢ‰_    flÌ÷Áfl ⁄‘_ ÁÎv_, ⁄Ë ±Ï÷›‹Î_ ∂÷fl‰Î …ı‰_ fi◊Ì.
Ωı¥±ı. ‹Ì÷ ±ıÀ·ı Á΋Îfiı ±ı‹ fi ◊‰_ Ωı¥±ı ¿ı “±Î ¿Î¿Î ±‹◊Î
⁄˘·-⁄˘· ¿›Î˝ ¿flı »ı !” Á΋Îfiı √‹Ì ÷ı … ‰ÎHÎÌ ÁI›. …ıHÎı ±Î       ±Î’HÎı ÷˘ ⁄‘Îfiı ŒÌÀ ◊Λ ±ı‰_ flά‰_. ‹Îflı ¿˘¥ ΩıÕı ‹÷¤ıÿ
188                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                       189

fi◊Ì ’Õ÷˘. ‹÷¤ıÿ ’Õu˘ I›Î_◊Ì ΩHÎ_ ¿ı ‹ÎflÌ ¤Ò· »ı fiı I›Î_ Ë_ ÷fl÷  ¿ı ◊˘Õ̉Îfl ’»Ì …‹_ ÷˘ fiÎ «Î·ı ? I›Îflı ÷‹ı ¿Ë˘, “fiÎ …‹Ì ·˘,
ΩB≤÷ ◊¥ Ω™. ÷‹ı ‹ÎflÌ ÁÎ◊ı √‹ı ÷ıÀ·_ ‰Î_¿<_ ⁄˘·÷Πˢ ’HÎ ±ı‹Î_   ’Îfl ±Î‰Ì Ω›.” ÷˘ Ë_ ÷fl÷ … …‹‰Î ⁄ıÁÌ …™. Ë_ ÷‹fiı “±ıÕ…VÀ”
÷‹ÎflÌ ¤Ò· fi◊Ì, ¤Ò· ÷˘ ‹ÎflÌ »ı, ÁÌ‘_ ⁄˘·fiÎflfiÌ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı   ◊¥ …™. ˉı ÷˘ “±ıÕ…VÀ” fiÎ ◊fiÎflÎfiı …√÷ ‹Òfl¬ ¿ËıÂı. ÿflı¿‹Î_
±ı‰_ ¿ı‰_ Ë_ ⁄˘S›˘ ¿ı ±Îfiı ‹÷¤ıÿ ’Õu˘ ? ±ıÀ·ı …√÷fiı “±ıÕ…VÀ”   “±ıÕ…VÀ” fiËŸ ◊Ή, ÷˘ Á΋˘ ‹ÎHÎÁ ±Î’HÎfiı Â_ ±Ï¤≠Λ ±Î’Âı ?
ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ±ı Ωı‰Îfi_. ÷‹ı Á΋ÎfiÎ ÏË÷‹Î_ ˢ, …ı‹ ¿ı ÿ‰Î¬Îfi΋Î_
¿˘¥ ÿÿa ˢ› ÷ıfiÎ Á_’ÒHν ÏË÷‹Î_ ÷‹ı ˢ. ÷ı◊Ì ÷‹ı ±ıfiı “±Î‹ ¿fl˘,     Á‹…HÎ ¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ? ŒÌÀ ◊Λ ±ıfi_ fi΋ Á‹…HÎ ! ±fiı
±Î‹ fiÎ ¿fl˘” ±ı‹ ¿èÎÎ ¿fl˘, ’HÎ ’ıÂLÀfiı ¿_À΂˘ ±Î‰ı ¿ı ±Î ÂÌ    √ıflÁ‹…HÎ ¿˘fi_ fi΋ ¿ı ŒÌÀ fiÎ ◊Λ. ±Î ±ı¿ … ‰Î÷ Á‹∞ ·ı‰ÎfiÌ
¤Î_…√Õ ‰√fl ¿Î‹fiÌ ?                        »ı. ’»Ì ±ı ¿Î›ÿıÁfl ˢ ¿ı √ıfl¿Î›ÿıÁfl ˢ, ±ı Ωı‰Îfi_ fi◊Ì.

   ±ıÀ·ı …ı ’ÎHÎ̱ı ‹√ «Õı, ÷ı ’ÎHÎ̱ı ‹√ «ÕΉ‰ÎfiÎ »ı.        ≠ë¿÷ν — ≥ÏLƒ› Á‹…HÎ◊Ì «ı÷fi÷Î ÷˘ CÎHÎÌ ±Î√‚ »ı fiı ?
±Î…‰ÎfiÎ_ ’ÎHÎ̱ı fiÎ «Õı ÷˘ ±Î’HÎı ⁄Ì…\_ ’ÎHÎÌ fiά‰_, ¿>‰Îfi_    «ı÷fi÷Πˢ› ÷˘ ±◊Õ΋HÎ … fiÎ ◊¥ ¿ı.
fiά‰_ fiı ÷ı‹ »÷Î_› fiÎ «Õı ÷˘ √Àflfi_ ’ÎHÎÌ fiάÌfiı ’HÎ ‹√ «ÕΉ˘,      ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±◊Õ΋HÎ ÷˘ ◊‰Ì … fiÎ Ωı¥±ı. ±◊Õ΋HÎ I›Î_
±Î’HÎı ÷˘ ‹√ «ÕΉ‰Î ÁÎ◊ı ¿Î‹ »ı !                 … ±Î’HÎÌ ±HÎÁ‹…HÎ »ı. ±Î‹Î_ «ı÷fi÷Îfiı Á‰Î· … fi◊Ì. «ı÷fi ÷˘
         Á΋Îfiı Á‹Î‘Îfi ±Î’˘               «ı÷fi … »ı. ±Î ÷˘ ±HÎÁ‹…HÎ ¤flı·Ì »ı ÷ı◊Ì ! ±HÎÁ‹…HÎ ÂÎ◊Ì
                                 ∂¤Ì ◊Λ »ı ? ‹ËŸ “¥√˘¥{‹”fi_ ‹ÒÏ‚›_ »ı ÷ı◊Ì ! ±ı ±Ë_¿Îflfi_
   ±Î’HÎı ⁄‘αı Â̬‰Îfi_ Â_ »ı ¿ı ‹÷¤ıÿ fiÎ ’Õı ±ı‰_ ‰÷˝fi    ‹ÒÏ‚›_ F›Î_ Á‘Ì Ë˘›, I›Î_ Á‘Ì ¨«_ ¨«_ ◊›Î … ¿flı. ’…‰ı, ËıflÎfi
flά‰_. ‹÷¤ıÿ ’Õu˘ ±ı ÷‹ÎflÌ … ¤Ò· »ı, ÷‹ÎflÌ … fi⁄‚Î¥ »ı.      ¿flÌ fiάı, …_’‰Î fiÎ ÿı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ‘Ì‹ı flËÌfiı ±ıfi_ ‹Ò‚ ∂¬ıÕÌ
Á΋Îfiı ±Î’HÎÎ◊Ì Á‹Î‘Îfi ◊‰_ … Ωı¥±ı. Á΋ÎfiÎ Á‹Î‘ÎfifiÌ        fiά‰_ ’Õı. ¿˘¥ ¿Â_¿ ⁄˘·ı ÷˘ ‹ËŸ ’ı·_ ±Ë_¿Îflfi_ ‹ÒÏ‚›_ ∂¤_ ◊Λ
…‰Î⁄ÿÎflÌ ±Î’HÎÎ ‹Î◊ı »ı.                     ’»Ì …_’Ìfiı ⁄ıÁ‰Î fiÎ ÿı. CÎHÎ_ ÿ⁄Λ ÿ⁄Λ ¿flı, ’HÎ ⁄ıÁ‰Î fiÎ ÿı.
  ÷‹ÎflÎ◊Ì Á΋Îfi_ Á‹Î‘Îfi fiÎ ◊Λ ÷˘ ÷‹ı Â_ Á‹Ωı ? Á΋Îfiı
                                    ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ “Ë‹ ¿<» Ωfi÷Î fiËŸ” ±ı‰˘ ¤Î‰ ±ÎT›˘. ±ıÀ·ı
Á‹…HÎ ±˘»Ì »ı, ±ı‰_ … Á‹Ωıfiı ?
                                 ⁄Á ±Î’HÎı “©ÎI‹Î” ÷flÌ¿ı iÎÎfiÌ »Ì±ı ±fiı ±Î ≠‹ÎHÎı T›‰ËÎÏfl¿
   ≠ë¿÷ν — ËÎ.                        flÌ÷ı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îflı ¤Î_…√Õ ’Õı, ÷ı ‰¬÷ı ±Î’HÎı Œıfl‰Ìfiı ’HÎ       ±Á‹Î‘Îfi˘‹Î_ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ ?
“±ıfiı ¤Î_…√Õ fiÎ ’Õı” ±ı‰Ì flÌ÷ı ¿Î‹ ·ı‰_ Ωı¥±ı. Ωı ÷‹ı
Á‹…HΉ΂Π»˘ ÷˘ ÷‹ı Œfl˘ fiı Á‹Î‘Îfi ¿flΉ˘. Ωı ÷‹ı Œfl˘ fiËŸ         ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ±ÎiÎÎ’Ò‰˝¿ ¿Ëı ¿ı ÷‹ı ±Î‹ ¿fl˘ fiı ±ı
÷˘ ÷‹ı Á‹…HΉ΂Πfi◊Ì. ⁄Î¿Ì Á΋˘ ÷˘ ŒflÂı fiËŸ. ±ıÀ·ı Ë_       ‹ÎHÎÁ µ’fl ωrÎÁ fiΠˢ› fiı ÷˘ I›Î_ ≠¿ÚÏ÷ “±ıÕ…VÀ” ◊÷Ì fi◊Ì,
¿˘¥fiı Œıfl‰÷˘ fi◊Ì. Ë_ … ±ıfiı ¿Ë_ ¿ı, “¤¥ Ë_ … ŒflÌ ⁄Î.” ±Î’HÎı   ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?
flÎ√ı flά‰_.                               ÿÎÿÎlÌ — ωrÎÁ ‰√fl ÷˘ ±Î …‹Ìfi µ’fl ⁄ı ’√ı› fiÎ ’Õı !
   ±Ï√›Îfl ‰Î√ı ‹fiı ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı, “÷‹Îflı …‹Ì ·ı‰_ ’ÕÂı.” Ë_ ¿Ë_  “±Î …‹Ìfi ’˘·Ì »ı” ±ı‰_ ΩHÎÌ …¥±ı, ÷˘ ’»Ì ¿˘¥ I›Î_ Ω› fiËŸ
190                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                        191

fiı ? ±Î VÀÌ‹fl‹Î_ ¿ÎHÎ_ ’Õu_ »ı; ±ı‰_ ΩHÎı ÷˘ ¿˘¥ ±ı‹Î_ ⁄ıÁı ?       ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı‰ı Á‹›ı ±Î’HÎı ‘Îfl˘ ¿ı “±ıÕ…VÀ” fiÎ ◊¥±ı
                                  ±fiı Á΋Îfiı ÿ—¬ ◊›Î ¿fl÷_ ˢ›, ÷˘ ’»Ì Â_ ¿fl‰_ ? ±Î’HÎı
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ iÎÎfi ’»Ì …ı ÁË…’HÎ_ flËı‰_ Ωı¥±ı ±fiı Á΋Îfiı
                                  “±ıÕ…VÀ” ◊¥ …‰_ ?
±ıÕ…VÀ ◊‰Îfi_ ˢ›, ÷ı fiÎ ◊Λ ÷˘ Â_ ¿fl‰Îfi_ ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ±ı¿·_ … ¿fl‰Îfi_. “±ıÕ…VÀ”
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ⁄fiı ÷˘ ±ı‰_ “Ωı‰_” ! “±Î’HÎı” “«_ÿ¤Î¥” Â_
                                  ◊‰_› fiËŸ fiı ±ı ◊‰Î÷_› fi◊Ì. ±Î’HÎı “±ıÕ…VÀ” ◊‰_ ˢ› ÷˘›
¿flı »ı, ±ı Œ@÷ Ωı‰_. ±ı‰_ ±Î’HÎ_ iÎÎfi ¿Ëı »ı.
                                  ◊‰Î› fiËŸ, ÏÀÏ¿À «˘_Àı … fiËŸ. ÷_ «˘_ÀÎÕ «˘_ÀÎÕ ¿v_ ÷˘› ∂¬ÕÌ
   ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı Á΋Îfiı “±ıÕ…VÀ” fiÎ ◊¥±ı, ±ı ±Î’HÎÌ      Ω› ! ‹ÎÀı Á΋Îfiı ±Î’HÎÎ◊Ì ÿ—¬ ◊Λ ¿ı Á¬ ◊Λ, ±Î’HÎı
±ÎÕÎ¥ ¿Ëı‰Î› ?                           ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰_.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ ¿Â_ fi◊Ì. Á΋Îfi˘ ÏËÁÎ⁄ ˢ› ±ı ≠‹ÎHÎı       ¿˘¥fiı ÿ—¬ ◊÷_ ˢ›, ÷ı◊Ì ¿flÌfiı ±Î’HÎı “±ıÕ…VÀ” ◊‰_ ±ı‰_
⁄‘_ ◊Λ.                              ·A›_ fi◊Ì. ±ı‹ “±ıÕ…VÀ” ◊‰Î÷_› fi◊Ì. ±ı‰˘ ¤Î‰ …, ±Ï¤≠Λ …
                                  fiΠˢ‰˘ Ωı¥±ı ¿ı “±ıÕ…VÀ” ◊‰_ »ı.
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ Á΋Π‹ÎHÎÁfiı ÿ—¬ ÷˘ ◊Λ fiı ¿ı ±Î ‹Îv_ ‹Îfi
fi◊Ì Ω‚‰÷Î.                                ≠ë¿÷ν — ±Î fiÎ Á‹Ω›_, ŒflÌ Á‹Ω‰˘ !
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ÷ıfi_ ±Î’HÎı “«_ÿ¤Î¥” ’ÎÁı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΉÕΉ‰_,      ÿÎÿÎlÌ — “±ıÕ…VÀ” ◊‰Îfi˘ ±Ï¤≠Λ … fiΠˢ‰˘ Ωı¥±ı. F›Î_
±ı‹Î_ ⁄ÌΩı ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì.                      “±ıÕ…VÀ” … fiÎ ◊‰Î› ±ı‰_ ˢ›, I›Î_ ±Î√‚ “±ıÕ…VÀ” ◊‰ÎfiÎ
                                  ±Ï¤≠Λfiı Â_ ¿fl‰_ »ı ? ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰_, ±ı ÁÎfl΋Î_
   ±Î Âο‹Î_ ¿ıÀ·Ì Ω÷˘ »ı ?
                                  ÁÎv_ »ı !! “±ıÕ…VÀ” ◊‰Îfi˘ ¤Î‰ı› ÁÎfl˘ fiËŸ. ±ı ⁄‘˘ Á_ÁÎfl »ı.
   ≠ë¿÷ν — CÎHÎÌ ⁄‘Ì.                      ±Î w’ı ¿ı ÷ı w’ı, ⁄‘˘ Á_ÁÎfl … »ı. ±Î‹Î_ ‘‹˝ fi◊Ì ¿ı ±ÎI‹Î fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ±Î ⁄‘_ ÂοfiÌ …ı‹ Ω÷Ω÷fi_ »ı. ≠Ï÷ø‹HÎ          ≠ë¿÷ν — “ŒÎ¥·˘fi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” fiÎ ◊Λ, ÷˘ Á΋Î
±ı¿·˘ … ±ıfi˘ µ’Λ »ı.                        ‹ÎHÎÁfiı ÿ—¬ ◊Λ.
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ı‰Î ≠Á_√˘‹Î_ ±Î’HÎı ±Î’HÎ_ »˘ÕÌ ÿı‰_ ¿ı ±Î’HÎ_     ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ Ïfi¿Î· ÿÁ ÿËÎÕÎ ’»Ì ◊Λ, ±Î… ‹˘_CΉÎflÌ‹Î_
’¿ÕÌ flά‰_ ?                            fiÎ ◊Λ ÷˘ ÷ı F›Îflı ÁV÷_ ◊Âı ÷ı CÎÕ̱ı ◊Âı. ±ıfiÎ ‹ÎÀı ±Î’HÎı
                                  µΩ√fl˘ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ±Î’HÎı “©ÎI‹Î”, ’Ëı·Ì ’˘÷ÎfiÌ Œ˘ÕÌ
   ÿÎÿÎlÌ — Â_ ⁄fiı »ı ±ı “Ωı‰_.”
                                  ·ı‰Ì ±fiı ⁄ÌΩfiı ÿ—¬ ◊Λ ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰_. ⁄Ì∞ ⁄‘Ì
   ≠ë¿÷ν — CÎHÎ̉Îfl ÷˘ ±Î’HÎÌ ’¿Õ ⁄ı-⁄ı, hÎHÎ-hÎHÎ Ïÿ‰Á Á‘Ì   ¤Î_…√Õ‹Î_ fiÎ ’ÕΛ. ÷_ …ı‰_ ¿fl‰Îfi_ ¿Ëı »ı ±ı‰_ Ωı “iÎÎfiÌ’vÊ” ¿flı
«Î·ı »ı. ÷ı ‰¬÷ı ≠¿ÚÏ÷ “±ıÕ…VÀ” ◊÷Ì fi◊Ì, ÷ıfi˘ ±ŒÁ˘Á flèÎÎ ¿flı »ı.  ÷˘, ±ıfi˘ @›Îflı ’Îfl ±Î‰ı ? ±Î‰Î_ ¿ıÀ·Î_ ·ŒflÎ_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÌ ≠¿ÚÏ÷ ¿˘¥fiı ⁄Α¿ ◊÷Ì Ë˘› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ         ≠ë¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ ¿ı Á΋ΠΩıÕı “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” flά‰Îfi˘ ¤Î‰
¿flΉ‰_. ≠¿ÚÏ÷ ÷˘ ⁄Ë Ω÷Ω÷fi_ ÿı¬ÎÕı.                 ’HÎ fiΠˢ‰˘ Ωı¥±ı. ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ ¿ı ⁄ÌΩfiı “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ”
192                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                        193

±Î’‰ÎfiÎ ¤Î‰‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ◊‰ÎfiÌ …wfl fiËŸ, “Á’flŒS›±Á”’HÎı        flά‰˘ ?
¿fl‰Îfi_ ±ı‰_ ±Î’ ¿Ëı‰Î ‹Î_√˘ »˘ ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ı …‚‰Î¥ … flè΢ »ı. ÷Îflı Ω‚‰‰ÎfiÌ …wfl fi ˢ›.
   ÿÎÿÎlÌ — “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ⁄Ë ≠¿ÎflfiÎ_ ˢ› »ı. ¿ıÀ·Î_¿        “÷_” “÷ÎflÌ” Ω÷fiı Ω‚‰ ! “«_ÿ¤Î¥” ±ıfiÌ Ω÷fiı Ω‚‰ı !
“±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ÷˘ ·ı‰Î …ı‰Î_ … fi◊Ì Ë˘÷Î_. ¿ıÀ·Î¿ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ·ı‰Î      ≠ë¿÷ν — ±Î‰Ì ΩB≤Ï÷ ◊›Î ’»Ì ±ı ’Î»Ì ËÃı fiËŸ fiı ?
…ı‰Î_ ˢ› »ı, ’HÎ ÷ıfiÎ ‹ÎÀı ¤Î‰ı› flά‰ÎfiÌ …wfl fiËŸ. “Â_ ⁄fiı »ı”
±ıfiı “Ωı›Î” ¿fl‰_. ±ÎÀ·Î◊Ì ±ı¿ ±‰÷Îfl‹Î_ »^ÀÌ …‰ÎÂı. ◊˘Õ_ CÎHÎ_ ÿı‰_     ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ’Î»Ì ËÃı fiËŸ, ’HÎ ±Î ¿Î‚ ωϫhÎ »ı. ‘Ò‚
flËıÂı ÷˘ ±Î‰÷ı ¤‰ «Ò¿÷ı ◊¥ …Âı.                   µÕÎÕıfiı ÷˘› ΩB≤Ï÷ ±˘»Ì ◊¥ Ω› ±ı‰_ »ı ±fiı ΩıÕı ΩıÕı ±Î “±ø‹
                                   ωiÎÎfi” »ı, ±ıÀ·ı ¿ı ¿‹˘˝ ¬’ÎT›Î ÏÁ‰Î›fi_ ωiÎÎfi »ı. ±Î ¿‹˘˝
   ±Î‹Î_ ‹fi ±Î‹‚ı fiÎ «œı ±ıÀ·_ flά‰_. ±Î’HÎ_ ‹fi ±Î‹‚ı       ¬’Ή‰Î …÷Î_ ÷‹fiı ±Î ‘Ò‚ µÕÂı. ‹fiı ÷˘ ‰Î_‘˘ fiÎ ±Î‰ı. ¿ÎflHÎ ¿ı
«œı ±ıÀ·ı ±ı ‰Î÷ ⁄_‘ flά‰Ì. ‹fi ±Î‹‚ı «œı ±ıÀ·ı ‹ËŸ ’Ëı·_       ‹fiı ⁄Ë ¿‹˘˝ flèÎÎ_ fiΠˢ›. ±Î’HÎ_ ±Î “±ø‹ ωiÎÎfi” ÷˘ ⁄‘Î_ ¿‹˘˝fiı
ÿ—¬ ◊Λ, √¤fl΋HÎ ◊Λ ±fiı ’»Ì ⁄Ë ±Î‹‚ı «œı ±ıÀ·ı Ï«_÷Î        µÕÎÕÌ ‹Ò¿ı ÷ı‰_ »ı, ’HÎ ±Î’HÎÌ ÷ˆ›ÎflÌ Ωı¥±ı. ±Î¬Ì ÿÏfi›ÎfiÎ
◊Λ. ‹ÎÀı ‹fi ±Î‹‚ı «œ÷Î_ ’Ëı·Î_ ±Î’HÎı ‰Î÷fiı ⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰Ì, ±Î    ÷˘ŒÎfifiı µÕÎÕÌ ‹Ò¿Ì±ı ±ı‰_ ±Î ωiÎÎfi »ı. ’HÎ ±Î’HÎı Ωı ±ıfiÌ ΩıÕı
±ıfi_ ·ı‰· »ı.                            ÏV◊fl flË̱ı ÷˘ ! ±Î’HÎı Ωı iÎÎfi ΩıÕı ÏV◊fl÷Î ’¿Õ̱ı ÷˘ ¿˘¥ fi΋
   ≠ë¿÷ν — ±Î‹Î_ CÎHÎÌ ‰Îfl Â_ ◊Λ ¿ı Á΋Π‹ÎHÎÁfiı ÿ—¬ ◊Λ    ÿı ±ı‰_ fi◊Ì.
fiı ±ıfiÎ ‹fifi_ Á‹Î‘Îfi fi◊Ì ◊÷_ fiı !                     ±Î ÷˘ ΩB≤Ï÷fi˘ ‹Î√˝ »ı, ±Î’HÎı ΩB≤÷ flËı‰_. Á΋Îfiı ÿ—¬
   ÿÎÿÎlÌ — Á‹Î‘Îfi ÷˘ ‰flÁ ÿËÎÕÎ Á‘Ì fiÎ ◊Λ ±ıfiı ±Î’HÎı      ◊›_, ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi˘ ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ≥·Î… »ı. ⁄Ì…\_ Â_
Â_ ¿Ë̱ı ? ±Î’HÎı ‹fi‹Î_ ±ı‰˘ ¤Î‰ flά‰˘ ¿ı Á΋Îfiı Á‹Î‘Îfi ◊Λ     ¿fl‰Îfi_ ? ⁄Ì…\_ ÷˘ ±Î ÿıË, ‹fi, ‰ÎHÎÌ ⁄‘_ “T›‰ÏV◊÷”fiı ÷Î⁄ı »ı !
±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚‰Ì Ωı¥±ı. ‰ÎHÎÌ …ı ±‰‚Ì fiÌ¿‚Ì Ë˘› ÷ıfi_ ±Î’HÎı       ±≠Ï÷ø‹HÎ ÿ˘Ê, ≠¿ÚÏ÷fi˘ ¿ı ±_÷flΛ ¿‹˝fi˘ ?
≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_. ⁄Î¿Ì ±Î ÷˘ Á_ÁÎflfi˘ ’Îfl … fiÎ ±Î‰ı. ±Î ÷˘
∂·À_ ±Î’HÎfiı œÁÕÌ Ω›. Á΋˘ ÷‚Ή‹Î_ ’Õu˘ ˢ› ÷˘ ÷ı ÷fiı Ë™          ≠ë¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ◊Λ ±ı ≠¿ÚÏ÷ÿ˘Ê »ı ¿ı ±ı ±_÷flΛ-
÷ı‹Î_ ·¥ Ω› ! ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ “ÁıŒ ÁÎ¥Õ” flάÌfiı ¿Î‹ ·ı‰_ ⁄‘_.     ¿‹˝ »ı ?
ˉı ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ ¨ÕÎ ∂÷fl‰Î …ı‰_ … fi◊Ì. ±Î ÷˘ Á_ÁÎfl »ı ! F›Î_◊Ì       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠¿ÚÏ÷ÿ˘Ê »ı. ±fiı ±Î ≠¿ÚÏ÷ÿ˘Ê ⁄‘Ì …B›Î±ı
¿Î’˘ I›Î_◊Ì ±_‘ÎflÎfiÌ fiı ±_‘ÎflÎfiÌ … “V·Î¥Á” fiÌ¿‚Âı ! ±Î Õ_√‚Ì     fi◊Ì Ë˘÷˘. ±‹¿ …B›Î±ı ÿ˘Ê ◊Λ fiı ±‹¿ …B›Î±ı fiÎ ◊Λ. ≠¿ÚÏ÷
¿Î’ı ÷ıfiÌ ⁄‘Ì … “V·Î¥Á” Õ_√‚Ì … ˢ› fiı ?               ÿ˘Ê‹Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ◊Λ ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±Î’HÎı ÷˘ ±ıÀ·_ … Ωı‰Îfi_
   ¿˘¥fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷Î_ flÎ√ı fiÎ ’Õ÷_ ˢ› ÷˘ ±Î‰÷ı ¤‰        »ı ¿ı ±Î’H΢ ¢ ¤Î‰ »ı ? ⁄Ì…\_ ¿_¥ ±Î’HÎı Ωı‰Îfi_ fi◊Ì. ÷‹ÎflÌ
«Ò¿‰ÎÂı. ’HÎ ±I›Îflı ÷˘ ±Î’HÎı ±Î’HÎ_ ¿flÌ ·ı‰_. Á΋Îfi_ Á‘Îfl‰Î …÷Î_  ≥E»Î ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÌ »ı fiı ?
±Î’HÎ_ fiÎ ⁄√Õı ±ı ’Ëı·Î‹Î_ ’Ëı·_ flά˘ ! Á⁄ Á⁄¿Ì Á‹Î·˘ !!          ≠ë¿÷ν — ËÎ, ’Òflı’ÒflÌ.
   ≠ë¿÷ν — Á_ÁÎfl T›‰ËÎfl ¿fl÷Î_ © ±ÎI‹Ëı÷ ¿ı‰Ì flÌ÷ı Ω‚‰Ì        ÿÎÿÎlÌ — ÷ı‹ »÷Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ◊Λ, ÷˘ ±ı ≠¿ÚÏ÷ÿ˘Ê »ı.
194                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                        195

≠¿ÚÏ÷ÿ˘Ê‹Î_ ÷‹ı Ωı¬‹ÿÎfl fi◊Ì. ¿˘¥ ‰¬÷ı ≠¿ÚÏ÷ ⁄˘·ı› ¬flÌ fiı fiÎ            ±ø‹‹Î√ı˝ ±ı¿Î‰÷ÎflÌ !!
’HÎ ⁄˘·ı, ±Î ÷˘ ‰Î…\_ ¿Ëı‰Î›. ‰Î√ı ÷˘ ‰Î√ı, fiËŸ ÷˘ fiΛ ‰Î√ı,
±Îfiı ±_÷flΛ fiÎ ¿Ëı‰Î›.                         ≠ë¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷˘ fi‰_ “«Î…˝” fiÎ ◊Λ ?

    CÎHÎÎ_ ‹ÎHÎÁ˘ ‹fiı ¿Ëı »ı ¿ı, “ÿÎÿÎ, Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰Î …™     ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ’˘÷ı ¿÷ν ◊Λ ÷˘ … ¿‹˝ ⁄_‘Λ. ⁄Î¿Ì ±Î
»\_, ’HÎ ◊÷˘ fi◊Ì !” I›Îflı Ë_ ¿Ë_ »\_, ““±flı ¤¥, Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘   iÎÎfi‹Î_ ÷˘ ≠Ï÷ø‹HΠˢ› … fiËŸ. ’HÎ ±Î ÷˘ √…flÎ÷Ì «Îfl
fi◊Ì ! ÷Îflı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘ ¤Î‰ … flά‰Îfi˘ »ı. Á‹¤Î‰ı      «˘’Õ̉΂Îfiı “√˛ıF›±ıÀ” ⁄fiΉ̱ı ÷˘, ’»Ì ‰«·Î ‘˘flH΢fi_ Â_
Ïfi¿Î· ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ. ±ı ÷Îflı ±Î‘Ìfi fi◊Ì. ÷_ ‹ÎflÌ ±ÎiÎ΋Î_ flËı   ◊Λ ? ±ıÀ·ı ±ÎÀ·_ ≠Ï÷ø‹HÎ ±‹ı ‰E«ı ‹Ò@›_ »ı.
fiı ! ±ıfiÎ◊Ì ÷Îv_ CÎHÎ_ ¬v_ ¿Î‹ ’÷Ì …Âı ±fiı fiÎ ’÷ı ÷˘ ÷ı         ±Î “±ø‹ iÎÎfi” ’ÎQ›Î ’»Ì ±ı¿ ¿ı ⁄ı ¤‰‹Î_ µ¿ı· ±Î‰ı ÷ı‹
“fiı«fl”fiÎ ±Î‘Ìfi »ı.””                       »ı. ˉı ¤‰ flËı‰˘ ¿ı fiÎ flËı‰˘, ±ı K›Îfi µ’fl ±Î‘Îfl flάı »ı. Ïfifl_÷fl
   ±‹ı ÷˘ ±ıÀ·_ … Ωı¥±ı ¿ı, “‹Îflı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘ »ı.”   ¿·K›Îfi ±ı¿·_ … flËı÷_ ˢ› ÷˘ ⁄ÌΩı ¤‰ ◊Λ … fiËŸ. ’HÎ
±ıÀ·_ ÷_ fiyÌ ¿fl. ’»Ì ÷ı‹ ◊›_ ¿ı fiÎ ◊›_ ÷ı ±‹Îflı Ωı‰Îfi_ fi◊Ì.    “±ø‹‹Î√˝”‹Î_ ¿·K›Îfi fiı ‘‹˝K›Îfi ⁄ı ◊Λ »ı. ±_ÿfl ¿·K›Îfi
±Î fiÎÀ¿ @›Î_ Á‘Ì Ωı‰Î ⁄ıÁÌ flË̱ı ? ±ıfi˘ ’Îfl … @›Î_ ±Î‰ı ?     ◊Λ »ı fiı ⁄ËÎfl ‘‹˝K›Îfi ◊Λ »ı. ‘‹˝K›Îfi ÂÎ◊Ì ◊Λ »ı ?
±Î’HÎı ÷˘ ±Î√‚ «Î·‰Î ‹Î_Õ‰Îfi_. ‰¬÷ı “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” fiÎ ’HÎ        “ÿÎÿΔfiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ±ÎiÎÎ ’΂‰ÎfiÌ flËı »ı ÷ıfiÎ◊Ì. ±ÎiÎÎ
◊Λ. ˢ‚Ì Á‚√Ì fiËŸ ÷˘ ±Î√‚ µ’fl Á‚√ΉÌÂ_. ±Î‹ eÀÎeÀ        ’΂‰Ì ±ı ¿·K›Îfifi_ ¿Î‹ fiËŸ, ±ı ‘‹˝K›Îfifi_ ¿Î‹ »ı. ±ıÀ·ı
¿fl‰Î◊Ì ±˘»Ì Á‚√ı ? ±ıfi˘ @›Îflı ’Îfl ±Î‰ı ? ±Î’HÎı ÿ̉ÎÁ‚̱˘     ‘‹˝K›Îfifiı ·¥fiı ±ı¿ ±‰÷Îfl ¿ı ⁄ı ±‰÷Îfl ’Òfl÷_ “«Î…˝” ◊Λ »ı.
Á‚√Ή‰Ì, ⁄Ì…\_ Á‚√ÎT›_, ’»Ì ±Î’HÎfiı ±Îfi_ Â_ ¿Î‹ ? ‹ı· ’Ò‚˘
fiı ±Î√‚ «Î·˘.                                       vvvvv

   ≠ë¿÷ν — Ωı ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ ÷˘ ±ı ‘‹˝K›Îfi‹Î_ √›_ ¿ı
¿·K›Îfi‹Î_ √›_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ‘‹˝K›Îfi‹Î_› fi◊Ì …÷_ fiı ¿·K›Îfi‹Î_›
fi◊Ì …÷_. ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ¿˘¥ K›Îfi fi◊Ì. ≠Ï÷ø‹HÎ ÷‹fiı «˘A¬Î
¿flı. ¬flÌ flÌ÷ı ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ¿›Î˝ ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl …
fi◊Ì, ’HÎ ±Î ÷˘ “±ø‹ ωiÎÎfi” »ı. ÷‹fiı flV÷ı …÷Î_ ±ÎI‹Î ≠ÎM÷
◊¥ √›˘ »ı. ÷ı ’λ·Î ÿ˘Ê˘ ‘˘‰Î ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’Õı. ±ÎÀ·Î ⁄‘Î
ÿ˘Ê˘fiÌ ±_ÿfl Ωı ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ¿flı ÷˘ ±ı ÿ˘Ê˘ ¬Ò⁄ ¿>ÿο>ÿ ¿flı !
±Î ¿’ÕÎ_ ⁄√Õı ÷ıfiı ‘˘‰Î_ ÷˘ ’Õı … fiı ? ±fiı “øÏ‹¿‹Î√˝”‹Î_ ÷˘
¿’ÕÎ_ «˘A¬Î_ ¿›Î˝ ’»Ì ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊Λ »ı. ±ı‹Î_ ±ı‹fiı ÕÎCÎ …
’Õ‰Îfi˘ fiËŸ fiı ?
                                 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                        197

                                 fiı «ÎÏflhÎ Âw ◊¥ √›_ »ı ! fiËŸ ÷˘ Ωı‰Î-ΩHΉΠ’fl flÎ√-¶ıÊ ◊Λ !
                                 …\±ı-ΩHÎı ÷ıfiÌ ’fl flÎ√-¶ıÊ fiÎ ◊Λ ±ı ‰Ì÷flÎ√ «ÎÏflhÎ ¿Ëı‰Î›.
                                    ˉı ÷˘ ÷‹Îflı «ÎÏflhÎ ’HÎ ¨«_ ◊¥ √›_. ±Î ÷˘ ±Ω›⁄Ì ◊¥
                                 √›ı·Ì »ı !! ’HΠˉı ±ıfiı ÁΫ‰Ì flά˘ ÷˘ ¬v_ ! ¿˘¥ «˘¿·ıÀ ±Î’Ìfiı
                                 ¿˘¥ ⁄_√Õ̱˘ fiÎ ’ÕÎ‰Ì ·ı ÷˘ ÁÎv_. ˉı ÷˘ ÷‹fiı iÎÎfi-ÿ½fi-«ÎÏflhÎ
                                 fiı ÷’ ⁄‘_ … «ÎS›Î ¿fl‰Îfi_. ’HÎ ÷’fiÌ ÷‹fiı ¬⁄fl fiΠˢ› ¿ı @›Î_
                                 ±Î√‚ ÷’ ◊Λ »ı ! ±‹ÎflÌ “±ÎiÎΔ … ±ı‰Ì »ı ¿ı ÷’ ¿fl‰_ … ’Õı !
                                   ±‹ı ‹˘Àfl‹Î_ Œfḻı ’HÎ ¿˘¥fiÌ ΩıÕı ‰Î÷ fiÎ ¿fḻı, ¿ÎflHÎ
              [25]
                                 ±‹ı µ’›˘√‹Î_ … ˢ¥±ı. ±‹ı ÁËı… µ’›˘√ fiÎ «Ò¿Ì±ı !
  ±ÎflΑfiÎ ¿fl‰Î …ı‰_ ... ±fiı ΩHΉΠ…ı‰_ ... !             ±Î‰_ ÁflÁ ωiÎÎfi ËÎ◊‹Î_ ±ÎT›Î ’»Ì ¿˘HÎ »˘Õı ? ’Ëı·Î_ ’Î_«
   ≠ë¿÷ν — ˉı …ı “Ïfl›·” Ωı¥±ı »Ì±ı, I›Îflı “Ïfl›·” ÷flŒ ≠ı‹   Ï‹ÏfiÀ ’HÎ µ’›˘√‹Î_ flËı‰Î÷_ fiˢ÷_. ±ı¿ √_ÃÎHÎ_ Á΋ÎÏ›¿ ¿fl‰_ ˢ›
µI’Lfi ◊‰˘ Ωı¥±ı ÷ı ◊÷˘ fi◊Ì ±fiı “flÌ·ıÏÀ‰” µ’«Îfl V‰w’ı ◊¥     ÷˘ ‹ËÎ ‹ËÎ ¿WÀı ¿flÌfiı flËı‰Î› ±fiı ±Î ÷˘ ÁËı…ı› ÷‹ı F›Î_ Ω‰
√›_ »ı, ÷˘ ±Î Â_ ¿Ëı‰Î› ?                    I›Î_ µ’›˘√’Ò‰˝¿ flËÌ Â¿Î› ±ı‰_ ◊›_ »ı !
   ÿÎÿÎlÌ — Ωı ≠ı‹ ◊Λ ÷˘ Á΋˘ ¶ıÊ µI’Lfi ◊Λ. ≠ı‹ µI’Lfi       ≠ë¿÷ν — ±ı Á‹Ω› »ı ÿÎÿÎ.
¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ±ÎflΑfi ¿fl‰Î …ı‰_, fl‹HÎ÷Î ¿fl‰Î …ı‰_ ±Î         ÿÎÿÎlÌ — ˉı …flÎ ¤Ò·˘fiı ±Î_÷fl˘, ±ıÀ·ı ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘.
“Ïfl›·” ±ı¿ … »ı ! “©ÎI‹Î”fiÌ fl‹HÎ÷Î ±ıÀ·ı Ïfifl_÷fl “©ÎI‹Î”fi_   ±Î’HÎı fiyÌ ¿flÌfiı fiÌ¿‚‰_ ¿ı ±Î…ı ±Î‹ … ¿fl‰_ »ı ! ©
K›Îfi flËı ÷ı ! ˉı V‰fl‹HÎ÷Î ¿fl‰ÎfiÌ, ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì.
                                 µ’›˘√‹Î_ flËı‰_ »ı. ±ı‰_ fiyÌ fiÎ ¿fḻı ÷˘ ’»Ì µ’›˘√ «Ò¿Ì
   ≠ë¿÷ν — “flÌ·ıÏÀ‰”fiı ΩHΉÎfi_ fiı “Ïfl›·”fiı ’HÎ ΩHΉÎfi_ »ı ?  …‰Î› ! ±fiı ±Î’HÎ_ ωiÎÎfi ÷˘ ⁄Ë ÁflÁ »ı. fi◊Ì ⁄Ì∞ ¿˘¥
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, “flÌ›·”fi_ ±ÎflΑfi ¿fl‰Îfi_ »ı ±fiı “flÌ·ıÏÀ‰”fiı
                                 ¤Î_…√Õ !!
ΩHΉÎfi_ »ı ! ΩHΉΠ…ı‰_ ±ı¿·_ “flÌ·ıÏÀ‰” … »ı. ±Î “Ïfl›·” ÷˘               Ïfi…‰V÷ fl‹HÎÎ
±‹ı ÷‹fiı …HÎÎ‰Ì ÿÌ‘_ »ı !
                                    ≠ë¿÷ν — “Ïfi…‰V÷” fl‹HÎ÷Î ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ?
   ˉı ±Î …√÷ ±Î¬_ “iÎı›” V‰w’ı »ı ±fiı ÷‹ı “iÎÎ÷Δ »˘.
÷‹fiı “iÎΛ¿” V‰¤Î‰ µI’Lfi ◊›˘ »ı. ’»Ì ˉı ⁄Î¿Ì Â_ flèÎ_ ?        ÿÎÿÎlÌ — fl‹HÎ÷Î ÷˘ ⁄ı-«Îfl flÌ÷ı ◊Λ. ⁄Ì∞ ¿˘¥ fl‹HÎ÷Î fiÎ
“iÎΛ¿” V‰¤Î‰ µI’Lfi ◊›Î ’»Ì “iÎı›”fiı Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_ »ı !     ±Î‰Õı ÷˘ “Ë_ ©ÎI‹Î »\_”, “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı‰_ ¿·Î¿-⁄ı ¿·Î¿ ⁄˘·ı
                                 ÷˘› «Î·ı, ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ fl‹HÎ÷Î ±Î√‚ ‰‘ı !
   ÷‹Îflı ˉı ©ÎI‹Î ÷flŒ ≠ı‹ flά‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹ı
÷ı w’ ÷˘ ◊¥ √›Î »˘, ˉı ¿˘fiÌ ΩıÕı ≠ı‹ ¿fl¢ ? ÷‹fiı iÎÎfi, ÿ½fi      ≠ë¿÷ν — fl‹HÎ÷Î ÷˘ ⁄‘Ì Ï‰Ï‰‘ flÌ÷ı ˢ› fiı ?
198                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                          199

    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ …ıfiı …ı‰_ ±Î‰Õı ±ı‰_ ±ı ¿flı. V◊Ò‚‹Î_ ˢ› ÷˘,     ≠ë¿÷ν — Á΋Π‹ÎHÎÁ‹Î_ ©ÎI‹Î Ωı¥±ı, ÷˘ Á΋Π‹ÎHÎÁfiı
“Ë_ ©ÎI‹Î »\_”, “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ⁄˘S›Î ¿flı, ±√fl ÷˘ «˘’ÕÌ ·¥fiı     ±Îfi_ÿ ◊‰˘ Ωı¥±ı fiı ?
“Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı‰_ ·A›Î ¿flı. ±ıfiÎ◊Ì Â_ ◊Λ, ÷˘ ¿ı ÿıË Ëµ fl‹HÎ÷Î      ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ◊Λ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiÌ T≤Ïkα˘ ÷ı CÎÕ̱ı Âı‹Î› ’Õı·Ì
¿flı »ı, ‰ÎHÎÌ Ëµ fl‹HÎ÷Î ¿flı »ı, ‹fi ’HÎ ‹ËŸ ±Î‰Ì Ω›.          ˢ› ! ±ı ÂıfiΛ ω«Îfl‹Î_ ’Õı·˘ ˢ› ! ËÎ, ±ıfi΋Î_ “©ÎI‹Î” Ωı‰Î◊Ì
   ’Ëı·_ ΩÕ_ ¿flıfiı ±ıÀ·ı ’ÿ˚√· fl‹HÎ÷Î »^À‰Î ‹Î_Õı. ±ı‹ ¿fl÷Î_    ÷‹fiı ⁄Ë ŒÎ›ÿ˘ ◊Λ. Á΋Îfiı ŒÎ›ÿ˘ ÷˘ “iÎÎfiÌ’vÊ” ±ı¿·Î_ … ¿flÌ
¿fl÷Î_ {ÌHÎ_ ◊Λ ±fiı Ωı ±ıfiÎ_ √HÎ … ⁄˘S›Î ¿flı, ±ı ÁÎ«Ì fl‹HÎ÷Î     ¿ı !
¿Ëı‰Î›. ±ı ÷fl÷ … “±˘fi ‘ ‹˘‹ıLÀ” Œ‚ ±Î’ı ! ’˘÷Îfi_ Á¬             ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î’ı «Îfl ≠¿ÎflfiÌ ±ÎI‹fl‹HÎ÷Î ¿ËÌ. ÷ı …flÎ
±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı.                             ŒflÌ◊Ì ¿Ë˘ fiı !
    ≠ë¿÷ν — …ı‰Î ±Î ’ÿ˚√·fiÎ flÁ˘ »ı ÷ı‹ ±ÎI‹ÎfiÎ flÁ˘,          ÿÎÿÎlÌ — ¿ıÀ·Î¿ “Ë_ ©ÎI‹Î »\_”, “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ⁄˘·ı. ¿ıÀ·Î¿
±Îfi_ÿ ≠√À ◊‰Î Ωı¥±ı fiı ?                       “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı‹ ·¬Ìfiı ¿flı, ÷˘ ±ı‹Î_ ÿıË ’HÎ fl‹HÎ÷΋Î_ ’ıÃ˘
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı ¿ı ÷‹ı ±’Ïfl√˛ËÌ ÂÎfiÎ ±Î‘Îflı »˘ ?       ¿Ëı‰Î›. ÿıË, ‰ÎHÎÌ ±fiı ‹fi hÎHÎı› ·¬‰Î‹Î_ ËÎ…fl ˢ› ±fiı ¿ıÀ·Î¿
“±ø‹ ωiÎÎfi”fiÎ ±Î‘Îflı ! ’HÎ T›‰ËÎfl◊Ì ±’Ïfl√˛ËÌ fi◊Ì, ±ıÀ·ı       ⁄ËÎflfi˘ T›‰ËÎfl «Î·÷˘ ˢ›, »÷Î_› ‹fi◊Ì Ωı “©ÎI‹Î”fiÌ ¬flı¬fl
                                   fl‹HÎÎ ¿flı ÷ı ±fiı ©ÎI‹ÎfiÎ √H΢‹Î_ fl‹HÎÎ ¿flı; …ı‹ ¿ı, Ë_ ±fi_÷
“±’Ïfl√˛ËÌ ÿÂΔ F›Î_ Á‘Ì fiÎ ◊Λ, I›Î_ Á‘Ì »ıS·Ì “‰V÷” ËÎ◊‹Î_
                                   iÎÎfi‰Î‚˘ »\_, Ë_ ±fi_÷ ÂÏ@÷‰Î‚˘ »\_... ±ı ÏÁ© V÷Ï÷ ¿Ëı‰Î›. ±ı
fiÎ ±Î‰ı !
                                   ⁄Ë Œ‚ ±Î’fiÎflÌ »ı !
    ≠ë¿÷ν — I›Î_ Á‘Ì ÁΫ˘ flÁ, ±Îfi_ÿ ‹ı‚‰‰Î ±‹Îflı Â_ ¿fl‰_ ?       ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î’ …ı‰Ì flÌ÷ı ⁄ÌΩfiÎ Á¬fiı ‹ÎÀı ≠›Ifi ¿fl˘
    ÿÎÿÎlÌ — “Ë_ ±fi_÷ iÎÎfi‰Î‚˘ »\_”, “Ë_ ±fi_÷ ÿ½fi‰Î‚˘ »\_”,   »˘, ±fiı ¿ıÀ·Î_›fiı ¤›_¿fl ÿ—¬fiÌ ›Î÷fi΋Î_◊Ì ’fl‹ Á¬Ì ⁄fiÎ‰Ì ÿ˘
Ë_ ±fi_÷ Á¬fi_ ‘΋ »\_, “Ë_ ±fi_÷ ÂÏ@÷‰Î‚˘ »\_”.... ⁄˘·˘, ±ıÀ·ı     »˘, ÷˘ ±ı‰_ ±‹Îflı ◊‰_ ˢ› ÷˘ ◊¥ ¿̱ı ¿ı fiËŸ ?
ÁΫ˘ flÁ µI’Lfi ◊¥ Ω› ! ±ÎI‹Î ÷˘ ’˘÷ı ±Îfi_ÿ‹› … »ı, ±ıÀ·ı           ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ◊¥ ¿˘. ’HÎ ÷‹ÎflÌ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì “¿ı’ıÏÁÀÌ”
±ı ‰V÷ Á‰˝flÁ‹› … »ı fiı ÷ı ’˘÷Îfiı ˢ› »ı …. ’HÎ ’˘÷ÎfiÌ         ±Î‰‰Ì Ωı¥±ı. ÷‹ı ÏfiÏ‹kÎ w’ ⁄fiÌ Ω‰. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı Ë_ ÷‹fiı ÷ˆ›Îfl
ΩB≤Ï÷fiÌ ¿«ÎÂfiı ·Ì‘ı ±ı @›Î_◊Ì ±Î‰ı »ı, ±ı ¬⁄fl ’Õ÷Ì fi◊Ì.        ¿flÌ flè΢ »\_. ⁄Î¿Ì ÷‹ı ¿fl‰Î ¿ı ⁄fi‰Î Ω‰, ÷˘ ¿Â_ ⁄fiı ±ı‰_ fi◊Ì !
    ≠ë¿÷ν — ’ÿ˚√·fiÎ flÁ˘fiı ÿ⁄Ή̱ı, ÷˘ ±ÎI‹ÎfiÎ flÁ˘ µI’Lfi        ≠ë¿÷ν — ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ w’ ⁄fi‰Î ‹ÎÀı ±‹Îflı Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ?
◊Λ ?                                    ÿÎÿÎlÌ — ±Î … ⁄‘_ Ë_ ¿Ë_ »\_ ÷ı ±fiı ÏfiÏ‹kÎ w’ ⁄fiΉ÷Î_
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÿ⁄Ή‰Îfi˘ ±◊˝ … fi◊Ì. ±ı ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ÏŒyÎ     ’Ëı·Î_ ±‹¿ Ω÷fi˘ “¿ÎÀ” fiÌ¿‚Ì …‰˘ Ωı¥±ı.
◊¥ Ω›. ±ÎI‹ÎfiÎ √H΢ ¿·Î¿-¿·Î¿ Á‘Ì ⁄˘·˘ ÷˘ ÷fl÷ CÎHÎ_ CÎHÎ_         ±ı‹Î_ ¿˘¥fiÎ µ’fl √VÁı ◊‰Îfi˘, ¿˘¥fiÌ ’fl Ï«ÕΉÎfi˘ ±ı‰Î_
Œ‚ ±Î’ı. ±Î ÷˘ fl˘¿Õ_ Œ‚‰Î‚Ì ‰V÷ »ı, ±√fl ÷˘ ÿflı¿fiÌ ‹ËŸ         ⁄‘Î ÏË_Á¿¤Î‰ ◊‰Î fiÎ Ωı¥±ı. Ωı ¿ı ¬flı¬fl ÷‹fiı ±Î ÏË_Á¿¤Î‰
“©ÎI‹Î” Ωı÷Î_ Ωı÷Î_ Ω‰ ÷˘› ±Îfi_ÿ ◊Λ ±ı‰_ »ı.            fi◊Ì. ±Î ÷‹ÎflÎ “ÏÕV«Î…˝” ÏË_Á¿¤Î‰ »ı, ’HÎ …ı “ÏÕV«Î…˝” ÏË_Á¿
200                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6

¤Î‰ »ı ÷ı ¬·ÎÁ ◊Âı I›Îflı ±Î ⁄‘Ì Â„@÷±˘ »ı ÷ı “±˘’fi” ◊Âı.
“ÏÕV«Î…˝ «˘fḻ˘”, “ÏÕV«Î…˝ ±⁄˛õ«›˝”, ±ı ⁄‘Î_ “ÏÕV«Î…˝” ¬Î·Ì
◊Λ. I›Îfl ’»Ì ’Îfl¿Î_fiı ‹ÎÀı ÏfiÏ‹kÎ ⁄fi‰ÎfiÌ Â„@÷ µI’Lfi ◊Λ!
±Î ⁄‘_ ¬Î·Ì ◊Λ ±ıÀ·ı ÷‹ı ’fl‹ÎI‹Î … ◊›Î ! ±Î ±‹Îflı ¬Î·Ì
◊¥ √›_ »ı, ÷ı◊Ì ÷˘ ±‹ı ÏfiÏ‹kÎ ⁄L›Î »Ì±ı !
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ’Ëı·Î_ “¿ÎÀ” ¬Î·Ì ¿fl‰ÎfiÌ ‰Î÷ ±‹Îflı ¿fl‰Ì ?
   ÿÎÿÎlÌ — ’vÊÎ◊˝ ¿flÌfiı ⁄‘_ ◊Λ ! ’vÊ ◊›˘ ±ıÀ·ı ’vÊÎ◊˝‹Î_
±Î‰Ì ¿ı, ±ı‰_ ±‹ı ⁄‘_ ¿flÌ ±ÎM›_ »ı ! ˉı ÷‹ı ÷‹ÎflÌ ‹ı‚ı …ıÀ·˘
’vÊÎ◊˝ ‹Î_Õ˘ ±ıÀ·˘ ÷‹Îfl˘ !                                 [26]
   ≠ë¿÷ν — Ë_ ‹ÎflΠ©ÎI‹Î‹Î_ flË_, ’HÎ ΩıÕı ΩıÕı Á΋ÎfiÎ            ©ÎI‹Î fiı ¿‹˝w’Ì ŒÎ«fl
©ÎI‹Îfi_ ±fiÁ_‘Îfi ◊‰_ Ωı¥±ı fiı ?
                                    “V‰w’iÎÎfi” ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì ⁄Î¿Ì Â_ flèÎ_ ? ⁄‘΋Î_ ©ÎI‹Î
   ÿÎÿÎlÌ — Á΋ÎfiΠ©ÎI‹Î Ωı‰Î‹Î_ ŒÎ›ÿ˘ ¢ »ı ¿ı, ±Î’HÎÌ   ÿı¬Î› »ı, ’˘÷Îfi΋Î_ ©ÎI‹Î ÿı¬Î› »ı, I›Îflı ˉı ⁄Î¿Ì Â_ flèÎ_ ?
’˘÷ÎfiÌ ÂÏ© ‰‘Îfl‰Î ‹ÎÀı »ı, fiˢ› ¿ı Á΋Π‹ÎHÎÁfiı ·Î¤ ¿flΉ‰Î    ¿‹˝w’Ì ŒÎ«fl. ’˘÷ı ’fl‹ÎI‹Î ◊¥ √›Î, ⁄‘_› ΩHÎı »ı, ’HÎ Â_ ◊Λ
‹ÎÀı ! ’˘÷ÎfiÌ Â© ÿÂÎ ‰‘Îfl‰Î ‹ÎÀı Á΋ÎfiΠ©ÎI‹Î …\±˘ ±ıÀ·ı    »ı ? I›Îflı ¿Ëı ¿ı ¿‹˝w’Ì ŒÎ«fl fiÕı »ı. ¿‹˝w’Ì ŒÎ«fl ÂıfiÎ◊Ì fiÌ¿‚Ì
’˘÷ÎfiÌ ÿÂÎ ‰‘÷Ì Ω› !                       Ω› ? “ŒÎ¥·”fi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰Î◊Ì.
   ≠ë¿÷ν — ±ı¿ ©ÎI‹Îfi_ ⁄ÌΩ ©ÎI‹Î ΩıÕı ±fiÁ_‘Îfi ◊Λ
                                    flÎ√-¶ıÊ ¿›Î˝ ‰√fl ±Î‰Ì ’Õı·Ì “ŒÎ¥·˘”fi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·
¿ı fiËŸ ?
                                 ¿fl‰˘ ±ı … ±ıfi˘, ¿‹˝w’Ì ŒÎ«fl˘ ¿Îœ‰Îfi˘ µ’Λ »ı. ŒÎ«flfiÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ±fiÁ_‘Îfi ¿Â_ fiËŸ, ±Î V‰¤Î‰ »ı. ±Î “·Î¥À”, ±Î    Ïø›Î±˘ ±Î’HÎÎ◊Ì ⁄‘Ì … ◊Λ. ±flı, ¿˘¥fiı ±Î’H΢ ËÎ◊ ’HÎ ‰Î√Ì
“·Î¥À”, ±Î “·Î¥À” - ±Î hÎHÎ “·Î¥À˘” ¤ı√Ì ¿fḻı, ÷ı‹Î_ ÿflı¿    Ω›, ’HÎ flÎ√-¶ıÊ ◊Λ fiËŸ. ŒÎ¥· ±Î‰÷Î_ ’Ëı·Î_ … ±Î’HÎı fiyÌ
“·Î¥À”fi_ ’˘÷Îfi_ T›„@÷I‰ ÷˘ …\ÿ_ flËıÂı. ±ı‹Î_ ±ı¿⁄ÌΩfiı ¿Â˘    ¿flı·_ ˢ› ¿ı ±Îfi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰˘ »ı. ’˘÷ı ’Ò‰ı˝ «Ì÷flı·Î
ŒÎ›ÿ˘ ¿˘¥ ¿fl÷_ fi◊Ì.                       «˘’ÕÎ ±ı … ¿‹˝w’Ì ŒÎ«fl ¿Ëı‰Î› »ı. ¿‹˝w’Ì ŒÎ«fl …ı CÎÕ̱ı ŒflÌ
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì Á΋ÎfiÎ ‹ÎÀı ±Î’HÎfiı …ı ¬˘ÀÎ ¤Î‰ »ı,    ‰‚ıfiı, ÷ı CÎÕ̱ı ‰√fl¿Î‹fi_ ±Î’HÎfiı √Ò_«Î›, √Ò_«Î› ¿›Î˝ ¿flı. ÷ı
¬flÎ⁄ ¤Î‰ »ı, ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î◊Ì ±˘»Î ◊Λ ¬flÎ ?          ±Î’HÎı “ΩHÎ̱ı” ¿ı ±Î…ı ±ıHÎı «_ÿ¤Î¥fiı ⁄Ë √Ò_«T›Î, ±Î’HÎfiı fiÎ
                                 ¬⁄fl ’Õı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÎ ¬flÎ⁄ ¤Î‰ ÷ÒÀÌ Ω›. ±Î’HÎÎ ’˘÷ÎfiÎ ‹ÎÀı       ¿‹˝w’Ì ŒÎ«fl ⁄‘Îfiı …\ÿÌ …\ÿÌ Ë˘› ¿ı ±ı¿ … Ω÷fiÌ ? …\ÿÌ
… »ı, ±Î ⁄‘_. Á΋Îfiı ±Î’HÎÌ ΩıÕı ¿ÂÌ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì.        …\ÿÌ Ë˘›. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄‘ÎfiÎ_ ‹˘œÎ_ …\ÿÌ …\ÿÌ Ω÷fiÎ_ ˢ›. ±Î ‹Î∞,
            vvvvv                  ±Î ⁄ıfifiı Â̬‰ÎՉΠΩ›, ÷˘ ±ı‹Î_ ±ıfi˘ ‹ı‚ Â_ ¬Î› ? ÿÎÿÎ Á‹∞
                                 Ω› ¿ı ‹Î∞‹Î_ ±Î ŒÎ«fl »ı fiı ⁄ıfi‹Î_ ±Î ŒÎ«fl »ı. ±‹fiı ÷˘
202                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                       203

ÂıfiÎ◊Ì ±Î ·˘¿˘fiÌ ¿‹˝w’Ì ŒÎ«fl µI’Lfi ◊¥ »ı ÷ıfiÌ›ı ¬⁄fl ’ÕÌ      ±Î’HÎı ±flÌÁ΋Î_ «_ÿ¤Î¥fiı Á΋Π⁄ıÁÎÕÌfiı ¿Ë̱ı ¿ı, “÷‹ı «˘’Õ̱˘
Ω›. ±ı ÷˘ ¤Î¥fiÎ ±P›ÎÁ µ’fl◊Ì ±˘‚¬Î› ¿ı ±Î ¤Î¥fiı          »’ΉÌ, iÎÎfiÿÎfi ¿›Ù, ±ı ÷˘ ⁄Ë ÁÎv_ ¿Î‹ ¿›Ù, ’HÎ ÷‹ı ⁄Ì…\_ ±Î‹
’Ëı·Î_fiÌ ŒÎ«fl˘ ¿ı‰Ì »ı. ±I›Îflfi˘ ±P›ÎÁ ±ı‰_ ¿Ëı ¿ı ±Î ¬˘À_ »ı   ¿fl˘ »˘, ÷ı‹ ¿fl˘ »˘, ÷ı ÂÎ ‹ÎÀı ¿fl˘ »˘ ?” ±Î‰_ ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı
⁄‘_, ±Î ±Î’HÎÌ ¤Î_…√Õ … fi ˢ›. ’HÎ ’Ëı·Î_fiÌ ŒÎ«fl˘fiÎ ÏÁyÎ     ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı fiËŸ ? ÿÎÿÎ ±ı¿·Î … ¿Ëı ¿Ëı ¿flı ? ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ÷‹ı
‰Î√Ì √›ı·Î, ÷ıfi_ Â_ ◊Λ ? ±ı ÷˘ ¤˘√T›ı … »^À¿˘ ! ±ı ŒÎ«fl˘     ’HÎ ¿Ë˘ ÷˘ ±ı ⁄Ë ‹Îfiı, ÷‹Îv_ ‰‘ ‹Îfiı ! Ë_ ¿Ë_ I›Îflı ÷‹ÎflÎ_
¿Õ‰Î, ‹ÌÃÎ flÁ˘ «¬ÎÕÌfiı Ω› ! CÎÕÌ¿‹Î_ ‹ÌÃ˘ flÁ ±Î’ı, ÷˘ CÎÕÌ¿‹Î_  ‹fi‹Î_ Â_ ◊Λ ? ‹ÎflÌ ΩıÕı ’ÎÕ˘Â‹Î_ »ı “÷ı” ‹fiı fi◊Ì ¿Ëı÷Î fiı ±Î
¿Õ‰˘ flÁ ±Î’ı ! ‹ÌÃ˘ flÁ √‹ı ¬fl˘ ÷‹fiı ?               ÿÎÿÎ ‹fiı Â_ ¿fl‰Î ¿Ëı »ı ? ‹ÎÀı ±Î’HÎı Ω÷ı … Ã’¿˘ ±Î’̱ı.
    F›Î_ Á‘Ì ‹ÌÃ˘ flÁ √‹ı »ı, I›Î_ Á‘Ì ¿Õ‰Îfi˘ ±HÎ√‹˘ ·Î√ı.      ’Îfl¿Î_fiÌ ¤Ò·˘ ¿Îœ÷Î_ ⁄‘Ì› ±Î‰Õı ±fiı ’˘÷ÎfiÌ ±ı¿<› ¤Ò·
‹ÌÃ_ √‹÷_ ⁄_‘ ◊¥ Ω› fiı, ÷˘ ¿Õ‰Îfi˘ ±HÎ√‹˘› ⁄_‘ ◊¥ Ω›!       ¿Îœ÷Î_ fi◊Ì ±Î‰Õ÷Ì. ’HÎ ÷‹Îflı ÷˘ ¤Ò·˘ ¿Îœ‰ÎfiÌ fi◊Ì. ÷‹Îflı ÷˘
±Î ‹ÌÃ_ √‹ı »ı @›Î_ Á‘Ì ? ÷˘ ¿ı, Ë∞ ‹˘Z΋Î_ … Á¬ »ı ±ı‰˘     “«_ÿ¤Î¥”fiı ‰œ‰Îfi_ … »ı …flÎ. ÷‹ı ÷˘ ÷‹ÎflÌ ⁄‘Ì ¤Ò·˘ ΩHÎÌ √›Î
’Òflı’Òfl˘ ±Ï¤≠Λ ‹…⁄Ò÷ ◊›˘ fi◊Ì. Ë…\ ±Ï¤≠Λ ¿Î«˘ flËı »ı. ‹ÎÀı    »˘. ±ıÀ·ı ˉı “÷‹Îflı” «_ÿ¤Î¥fiı Ã’¿˘ ±Î’‰Îfi˘ »ı, ±ı fifl‹ ’HÎ
±ı‰_ ⁄˘· ⁄˘· ¿fl‰_ ¿ı, “¬v_ Á¬ ‹˘Z΋Î_ … »ı, fiı ±Î ⁄‘_ ¬˘À_    »ı, ’λΠ‹ÎfiÌ ’HÎ ±ı‰Î … »ı, ⁄‘Ì flÌ÷ı “‹Îfi‰Î‚_” »ı. ±ıÀ·ı ±ıfiı
»ı, ±Î‹ »ı, ÷ı‹ »ı.” ±ı‹ ◊˘ÕÌ ◊˘ÕÌ ‰Îflı “÷‹Îflı” “«_ÿ¤Î¥”fiı    …flÎ ’ÀΉ̱ı ÷˘ ⁄‘_ ¿Î‹ ◊Λ.
Á‹Ω› Á‹Ω› ¿fl‰_. ¿˘¥ w‹‹Î_ fiΠˢ›, ±ı¿·Î ˢ‰ I›Îflı µ’ÿıÂı›
                                    ˉı ±Î ‰œ‰Îfi˘ ±Î’HÎı @›Îflı ±P›ÎÁ ¿fḻı ? ±Î’HÎı CÎıfl
±’Λ ¿ı, “«_ÿ¤Î¥ ! ⁄ıÁ˘, ‰Î÷fiı Á‹∞ Ω‰fiı !” ¿˘¥ fiΠˢ› I›Îflı
                                 ±ı¿-⁄ı ‹ÎHÎÁ˘ ‰œfiÎflÎ flά̱ı, ’HÎ ±ı ÁΫ_ ‰œfiÎflÎ fiΠˢ› fiı ?
±Î’HÎı ±Î‰_ ¿fḻı ÷˘ ¿˘¥fiı ÂÌ ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î’HÎı Â_ fiÎÀ¿ ¿fḻı
                                 ÁΫ_ ‰œfiÎflΠˢ› ÷˘ ¿Î‹fi_, ÷˘ … ’ÏflHÎ΋ ±Î‰ı. fiËŸ ÷˘ …^Ã_
»Ì±ı ? ¿˘¥ ˢ› I›Îflı ÷˘ ±ı ±Î’HÎfiı Â_ ¿Ëı ¿ı ±Î «ø‹ ◊¥ √›˘
                                 ⁄fiΉÀÌ ‰œfiÎv_ ˢ› ÷˘ ¿Î‹fi_ ’ÏflHÎ΋ fiÎ ±Î‰ı. ±Î’HÎfiı ¿˘¥
»ı ¿ı Â_ ? ±S›Î, «ø‹ fi◊Ì ◊›˘. «ø‹’HÎ_ ◊›ı·_ ÷ıfiı Ë_ ¿Îœ_ »\_!!!
                                 ‰œfiÎv_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ÷ıfi˘ ·Î¤ ·ı‰˘ Ωı¥±ı fiı ?! ±Î ÷˘ ±Î‰_
÷˘› ±ı ÷˘ ±ı‰_ … ¿Ëı ¿ı “÷‹ı «_ÿ¤Î¥ ΩıÕı ‰Î÷ ¿fl˘ »˘, ÷ı ÷‹ı    √˘Ã‰÷Î_ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì fiı ?
¿ı‰Î ‹ÎHÎÁ »˘ ?! ÷‹ı ’˘÷ı … «_ÿ¤Î¥ fiˢ› ?” ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ÷˘
±ı¿·Î ˢ¥±ı I›Îflı w‹ ⁄_‘ ¿flÌ «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ëı‰_, “⁄ıÁ˘ «_ÿ¤Î¥,       ≠ë¿÷ν — ‰œfiÎflΠˢ› ÷˘ ±Î’HÎfiı √‹ı fiËŸ.
±Î’HÎı ◊˘ÕÌ ‰Î÷«Ì÷ ¿fḻı, ÷‹ı ±Î‹ ¿fl˘ »˘, ÷ı‹ ¿fl˘ »˘, ÷ı‹Î_
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı fi◊Ì √‹÷Î. ’HÎ fl˘…fiÎ ‰œfiÎflÎ ·Î√ ◊›Î ˢ›
÷‹fiı ¢ ŒÎ›ÿ˘ ? ±‹ÎflÌ ΩıÕı ±ı¿Î¿Îfl ◊¥ Ω‰fiı ? ±‹ÎflÌ ΩıÕı      ’»Ì ÷˘ ±Î’HÎfiı Ïfi¿Î· ¿fl÷Î_ ±Î‰Õı fiı ⁄Y›_ ¿ı ±Î fl˘…fi_ ·ÎB›_
÷˘ ’Îfl ‰√flfi_ Á¬ »ı !!! ±Î ÷˘ ±ı‹fiı …\ÿÎ¥ »ı, ‹ÎÀı ±Î’HÎı ¿Ëı‰_  »ı, ÷˘ @›Î_ ’k΢ ’ÕÂı ? ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ “√ŒÎ‹Î_” ’ıÁÌ
’Õı »ı. …ı‹ ±Î fiÎfiÎ_ »˘¿flÎ_fiı Á‹Ω‰‰_ ’Õı-¿Ëı‰_ ’Õı, ÷ı‹      Ω‰ fiı ?
“«_ÿ¤Î¥”fiı› ¿Ëı‰_ ’Õı, ÷˘ … ’Î_Áv_ ’Õı.
                                         ±flÌÁ΋Î_ Ã’¿Î Á΋ÎÏ›¿
           ±flÌÁÎ Á΋ÎÏ›¿
                                    ≠ë¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ »ı ¿ı, “Ë_ ∞‰ fi◊Ì, ’HΠω »\_.” ’HÎ
   ÷‹ı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ±flÌÁ΋Î_ Ωı¥fiı «_ÿ¤Î¥fiı Ã’¿˘ ±Î’˘ »˘ ?    ±ı …\ÿ_ ’Õ÷_ fi◊Ì.
204                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                        205

    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ıfi˘ ¤Î‰ »˘Õı fiËŸ fiı ? ±ıfi˘ ±ı Ëy »˘Õı ¿ı ?      ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±_ÿfl ‰Î÷«Ì÷ ¿fl‰Î‹Î_ ⁄ÌΩ Œ˘fi ·¥ ·ı »ı,
±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ıfiı Á‹Ω‰Ì Á‹Ω‰Ìfiı, ’ÀÎ‰Ì ’ÀΉÌfiı ¿Î‹ ·ı‰_ ’Õı.    ±ıÀ·ı ±ı‹fiı Á΋Π⁄ıÁÎÕÌfiı ‹˘Àı◊Ì ‰Î÷«Ì÷ ¿fḻı. ±ıÀ·ı ¿˘¥ ⁄ÌΩı
¿ÎflHÎ ±ı ÷˘ ¤˘‚_ »ı. ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ ¿ı‰˘ »ı ? ¤˘‚˘ »ı. ÷ı ±ıfiı   Œ˘fi ·ı … fiËŸ fiı ?
±Î‹ ¿‚΋› ¿fḻı ÷˘ ÷˘ ±ı ’¿ÕÎ¥ Ω›. ∞‰ fiı ω ¤Î‰ ⁄Lfiı
                                     ≠ë¿÷ν — ’˘÷Îfiı Á΋ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄ıÁÎÕ‰_ ?
…\ÿÎ … »ı fiı ? Ë‹HÎÎ_ ∞‰¤Î‰‹Î_ ±Î‰Âı, ÷ı CÎÕ̱ı ⁄ÀοΉÕÎ ⁄‘_
¬ÎÂı ±fiı ω¤Î‰‹Î_ ±Î‰Âı I›Îflı ÿ½fi ¿flÂı !!!               ÿÎÿÎlÌ — ÷_ “«_ÿ¤Î¥”fiı Á΋ı ⁄ıÁÎÕÌfiı ‰œ‰œ ¿fl÷Πˢ› ÷˘
    ≠ë¿÷ν — ’HÎ ∞‰fi_ ‹fi V‰÷_hÎ »ı?               “«_ÿ¤Î¥” ⁄Ë ÕÎèÎÎ ◊¥ Ω›. ÷_ Ω÷ı … ‰œ<_ ¿ı, “«_ÿ¤Î¥ ±Î‰_ ÷ı
                                  ˢ› ? ±Î ÷‹ı Â_ ‹Î_Õu_ »ı ? fiı ‹Î_Õu_ ÷˘ ˉı ’Î_Áv_ ‹Î_Õ˘fiı ??”
    ÿÎÿÎlÌ — Ï⁄·¿<· V‰÷_hÎ »ı. ‹fi ÷‹ÎflÎ Á΋_ ◊Λ ÷ı Ωı›ı·_   ±Î‰_ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ÷ı Â_ ¬˘À_ »ı ? ¿˘”¿ ·’¿Î ¿fl÷_ ˢ›, ÷ı ÁÎv_
¿ı fiËŸ ÷‹ı ? ±S›Î, “‹Îv_” ‹fi ˢ› ÷˘, ±ı ‹ÎflÌ Á΋_ ÂÌ flÌ÷ı     ·Î√÷_ ËÂı ? ÷ı◊Ì ±‹ı ÷‹fiı “«_ÿ¤Î¥”fiı ‰œ‰Îfi_ ¿Ë̱ı, fiËŸ ÷˘
◊Λ ? ±ı V‰÷_hÎ »ı ¿ı fiËŸ ±ı‰_ Á΋_ ◊Λ, I›Îflı ¬⁄fl fiÎ ’ÕÌ Ω› ?   Ë’«_ (Áÿ_÷fl) ±_‘ıfl … «ÎS›Î ¿flı ! ±Î ’ÿ˚√· Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ÷‹ı
    ≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌ µ’fl ¿_Àˇ˘· fi◊Ì, ±ıÀ·ı ‹fi µ’flı› ¿_Àˇ˘·    ÷˘ “©ÎI‹Î” ◊¥ √›Î, ’HÎ ±‹Îv_ Â_ ? ±ı ÿΉ˘ ‹Î_Õı »ı, ±ı ’HÎ
fi◊Ì.                                ËyÿÎfl »ı. ±ı ’HÎ ≥E»Î flάı »ı ¿ı ±‹Îflı ’HÎ ¿_¥¿ Ωı¥±ı »ı.
                                  ‹ÎÀı ÷ıfiı ±ÀΉÌ-’ÀÎ‰Ì ·ı‰_. ±ı ÷˘ ¤˘‚_ »ı. ¤˘‚_ ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ¿ı
    ÿÎÿÎlÌ — …ı Á΋_ ◊Λ ±ıfiÎ ’fl ±Î’H΢ ¿_Àˇ˘· fi◊Ì.       ‹Òfl¬fiÌ Á_√÷ ‹‚ı ÷˘ ‹Òfl¬ ◊¥ Ω› fiı ÕÎèÎÎfiÌ Á_√÷ ‹‚ı ÷˘ ÕÎèÎ_
    ’Ëı·Î_ ÷˘ ÷‹ı, “Ë_ ∞‰ »\_” ±ı‰_ ‹Îfi÷Î Ë÷Î. ˉı ±ı ‹ÎL›÷Î  ◊¥ Ω›. «˘flfiÌ Á_√÷ ‹‚ı ÷˘ «˘fl ◊¥ Ω› ! …ı‰˘ Á_√ ±ı‰˘ fl_√ !
÷ÒÀÌ √¥ »ı fiı “Ë_ ω »\_” ±ı‰Ì ¬⁄fl ’ÕÌ √¥. ’HÎ ∞‰ ¿_¥       ’HÎ ±ı ’˘÷Îfi˘ Ëy »˘Õı ÷ı‰_ fi◊Ì.
±ı‹fi˘ ¤Î‰ »˘Õı fiËŸ, ±ı‹fi˘ Ë¿-⁄y ¿Â_› »˘Õı fiËŸ. ’HÎ ±ı‹fiı
                                     ÷Îflı “«_ÿ¤Î¥”fiı ±flÌÁÎ Á΋ı ⁄ıÁÎÕÌ ±Î‹ ≠›˘√ ‹Î_Õ‰˘.
Ωı ’ÀΉ̱ı ÷˘ ±ı ⁄‘_› »˘Õı ÷ı‹ »ı. …ı‹ ¿<Á_√ ±Õı »ı I›Îflı ¿<Á_√Ì
                                  ±flÌÁ΋Î_ ÷˘ ‹˘œ_ ⁄‘_ … ÿı¬Î›. ’»Ì ±Î’HÎı “«_ÿ¤Î¥”fiı ¿Ë̱ı,
◊¥ Ω› »ı fiı ÁIÁ_√ ±Õı I›Îflı ÁIÁ_√Ì ◊¥ Ω› »ı, ÷ı‹ Á‹…HÎ
                                  “÷‹ı ±Î‹ ¿ı‹ ¿›Ù ? ÷‹Îflı ±Î‹ fi◊Ì ¿fl‰Îfi_. ’IfiÌ ΩıÕı ‹÷¤ıÿ
’ÎÕ̱ı ÷˘ ±ı ⁄‘_ … »˘ÕÌ ÿı ±ı‰˘ ÕÎè΢ »ı ’λ˘ ! ˉı ÷‹Îflı Â_
                                  ¿ı‹ ¿fl˘ »˘ ? fiËŸ ÷˘ ÷‹ı ’ˆH›Î Â_ ¿fl‰Î ? ’ˆH›Î ’»Ì ±Î‹ Â_
¿fl‰Îfi_ ¿ı ÷‹Îflı «_ÿ¤Î¥ ΩıÕı, «_ÿ¤Î¥fiı ⁄ıÁÎÕÌfiı ‰Î÷«Ì÷ ¿fl‰Ì ’Õı.
                                  ¿fl‰Î ¿fl˘ »˘ ?” ±Î‰_ ⁄‘_ ¿Ëı‰_ ’Õı. ±Î‰_ ±flÌÁ΋Î_ Ωı¥fiı Ã’¿˘
¿ı, “÷‹ı ÁÕÁà ‰flÁı fl˘… ÁIÁ_√‹Î_ ±Î‰˘ »˘, ÷ıfi_ ⁄Ë K›Îfi flά˘
                                  ±Î’ı ±ı¿-±ı¿ ¿·Î¿, ÷˘ ⁄Ë Â„@÷ ‰‘Ì Ω›. ±Î ⁄Ë ‹˘À΋Î_ ‹˘À_
»˘ ÷ı ⁄Ë ÁÎv_ ¿Î‹ ¿fl˘ »˘ !” ’HÎ ΩıÕı ΩıÕı ⁄Ì∞ Á‹…HÎ ’ÎÕ‰Ì,
                                  Á΋ÎÏ›¿ ¿Ëı‰Î›. ÷‹fiı «_ÿ¤Î¥fiÌ ⁄‘Ì … ¤Ò·˘fiÌ ¬⁄fl ’Õı fiı ?
fiı Á·ÎË ±Î’‰Ì ¿ı, “ÿıËfi_ K›Îfi Â_ ¿Î‹ ⁄Ë flά˘ »˘ ? ÿıË‹Î_ ±Î
                                  …ıÀ·Ì ¤Ò·˘ ÿı¬Î› ±ıÀ·Ì ±Î’HÎı ±flÌÁÎ Á΋ı «_ÿ·Î·fiı ⁄ıÁÎÕÌfiı
±Î‹ ◊Λ »ı, ÷ı »˘ fiı ◊Λ. ÷‹ı ±‹ÎflÌ ΩıÕı Àı⁄· µ’fl ±Î‹ ±Î‰Ì
                                  ±ı¿ ¿·Î¿ Á‘Ì ¿ËÌ ÿÌ‘Ì ¿ı ±ı ‹˘À΋Î_ ‹˘À_ Á΋ÎÏ›¿ !
Ω‰ fiı ! ±‹ÎflÌ ΩıÕı ’Îfl ‰√flfi_ Á¬ »ı.” ±ı‰_ ÷‹Îflı «_ÿ¤Î¥fiı
¿Ëı‰_. «_ÿ¤Î¥fiı ±Î‹ ±flÌÁÎ Á΋ı ⁄ıÁÎÕuΠˢ› ÷˘, ÷ı ÷‹fiı          ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ±flÌÁ΋Î_ fiÎ ¿fḻı fiı ±Î‹ ‹fi ÁÎ◊ı ±ı¿·Î
“±ı@{ı@À” ÿı¬Î› ¿ı fiÎ ÿı¬Î› !                   ±ı¿·Î ‰Î÷˘ ¿fḻı ÷˘, ÷ı fiÎ ◊¥ ¿ı ?
    ≠ë¿÷ν — ±_ÿfl ‰Î÷«Ì÷ ÷˘ ‹Îflı ¿·Î¿˘ Á‘Ì «Î·ı »ı.          ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı fiËŸ ◊Λ. ±ı ÷˘ ±flÌÁ΋Î_ ÷‹fiı «_ÿ¤Î¥
206                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                        207

ÿı¬Î‰Î Ωı¥±ı. ±ı¿·Î ±ı¿·Î ‹fi‹Î_ ¿fḻı ÷˘ ±Î‰Õı fiËŸ. ±ı¿·Î     ˢ›, ÷˘ ¿ıÀ·Î¿fiÌ ŒÎ«fl ÁÌ‘Ì Ë˘›. ÷ı ÁÌ‘Ì ŒÎ«fl‰Î‚˘ ÷˘ Ω÷ı …
±ı¿·Î ¿fl‰Îfi_, ±ı ÷˘ “iÎÎfiÌ’vÊ”fi_ ¿Î‹. ’HÎ ÷‹fiı ÷˘ ±Î‹ ±Î     ¬ı_«Ì ¿Îœı fiı ‰Î_¿Ì ŒÎ«fl‰Î‚Îfiı ±_ÿfl √›Î ’»Ì ‰Î_¿Ì ˢ›, ÷ı ±Î‹
⁄΂¤ÎÊÎfi_ Â̬‰ÎÕ‰_ ’Õı fiı ? ±fiı ±Î ±flÌÁ˘ »ı ÷ı ÁÎv_ »ı, fiËŸ    ¬ı_«ı ÷˘› ±ı fiÌ¿‚ı fiËŸ. ±Î_¿ÕÎ ‰Î_¿Î ˢ› ! ±‹ÎflÌ ŒÎ«fl˘ ÁÌ‘Ì
÷˘ ·Î¬ wÏ’›Îfi˘ ±flÌÁ˘ ‰ı«Î÷˘ ·Î‰‰˘ ’Õ÷. ±Î ÷˘ ÁV÷Î ±flÌÁÎ      Ë÷Ì ¿ı {À’À fiÌ¿‚Ì √¥. ±‹fiı ‰Î_¿<_ fiÎ ±Î‰Õı. ±‹Îflı ÷˘ ±ı¿ÿ‹
»ı ! ∑ʤÿı‰ ¤√‰ÎfifiÎ ‰¬÷‹Î_ ¤fl÷ «ø‰÷a±ı ±ı¿·Î±ı …         «˘A¬‹˚ «˘A¬_ fiı ¬S·‹˚ ¬S·_ ! ±fiı ÷‹ı ÷˘ ¿_¥¿ ‰Î_¿ ÂÌA›Î Ë¢.
±flÌÁÎ ¤‰fi ⁄fiΉı·_ ! ±fiı ±I›Îflı ÷˘ ±ı› ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ±flÌÁÎ ⁄‘ı     »˘ ÷˘ ÷‹ı ÁÎflÎ CÎflfiÎ, ’HÎ fiÎfi’H΋Î_ ‰Î_¿ ’ıÁÌ √›˘ ÷ı Â_ ◊Λ ?
ÿı¬Î› !                              ‹ËŸ ‰Î_¿Î ¬Ì·Î ˢ› ÷˘ ¬ı_«÷Î_ Ωıfl ±Î‰ı fiı ‰Îfl ·Î√ı ! VhÎÌ ΩÏ÷
                                 ◊˘Õ_ ‹ËŸ ¿’À flάı, ±ı‹fiı ‹ËŸ «˘A¬_ fiΠˢ›, ¿’Àfiı ·Ì‘ı ÷˘
    ±Î ⁄‘Ì ’fl‹ÎbfiÌ Ï◊›flÌ »ı. ’HÎ Ωı ±flÌÁÎ Á΋_ ⁄ıÁÎÕÌfiı
                                 VhÎÌΩÏ÷ ‹‚Ì »ı. ˉı “V‰w’iÎÎfi”fiÌ ≠ÎÏM÷ ’»Ì ±Î’HÎfiı VhÎÌ …ı‰_
¿flı fiı, ÷˘ ⁄Ë ¿Î‹ fiÌ¿‚Ì Ω› ±ı‰_ »ı. ’HÎ ¿˘¥ ¿fl÷_ fi◊Ì fiı ?
                                 ¿Â_ flèÎ_ fiËŸfiı ? ’HÎ ¬Ì·Î ‰Î_¿Î ¬flÎ, ÷ı ¿Îœ÷Î_ …flÎ ‰Îfl ·Î√ı fiı ?
±‹ı ¿Ë̱ı I›Îflı ±ı¿-⁄ı ‰¬÷ ¿flı fiı ’»Ì ’λ˘ ¤Ò·Ì Ω› !
                                 ±ı ¬Ì·Î ÁÌ‘Î Ë˘› ÷˘ ÷˘ ‰Îfl … fiÎ ·Î√ı fiı ? ’vÊ …flÎ ¤˘‚Î
        ±flÌÁΤ‰fi‹Î_ ¿ı‰‚iÎÎfi !!              ˢ›. ÷ı ⁄ıfi …flο Á‹Ω‰ı ÷˘ ¤¥ Á‹∞ Ω›. fiı ⁄ıfi ’HÎ Á‹∞
                                 Ω›, ¿ı ¤¥ Á‹∞ √›Î fiı Ë‹HÎı …Âı ⁄ËÎfl ! ’vÊ˘‹Î_ ¤˘‚’HÎ
    ¤fl÷ flÎΩfiı, ∑ʤÿı‰ ¤√‰Îfiı “±ø‹iÎÎfi” ±ÎM›_ fiı »ı‰Àı     ˢ›. ÁËı… ¿’À ¿flı·_, ÷ı ‹ÏS·fiÎ◊fiı ÷Ì◊*¿flfiÎ ±‰÷Îfl‹Î_ VhÎÌ ◊‰_
÷ı‹HÎı ±flÌÁΤ‰fifi˘ ±ÎÂfl˘ ·Ì‘˘ I›Îflı ÷ı‹fi_ flÎ√ı ’Õu_.        ’Õı·_ ! ±ı¿ ÁËı… ¿’À ¿›Ù Ë÷_ ÷˘› ! ¿’À »˘Õı fiËŸ fiı ? »÷Î_
±flÌÁΤ‰fi‹Î_ ‰ŸÀÌ fiÌ¿‚Ì √›ı·Ì, ±Î_√‚Ìfiı ±Õ‰Ì ÿÌÃÌ I›Îflı      ˉı V‰w’iÎÎfi ◊›Î ’»Ì ±Î’HÎfiı VhÎÌ’HÎ_ fiı ’vÊ’HÎ_ flèÎ_ fi◊Ì.
÷ı‹fiı ◊›_ ¿ı ⁄‘Ì ±Î_√‚̱˘ ±Î‰Ì ÿı¬Î› »ı fiı ±Î ±Î_√‚Ì ¿ı‹     “±Î’HÎı” “©ÎI‹Î” ◊¥ √›Î !
±Î‰Ì ÿı¬Î› »ı ? I›Îflı ¬⁄fl ’ÕÌ ¿ı ‰ŸÀÌ fiÌ¿‚Ì ’ÕÌ »ı ÷ı◊Ì. ‰ŸÀÌfiı
·Ì‘ı ±Î_√‚Ì ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì w’Î‚Ì ÿı¬Î÷Ì Ë÷Ì, ±ı «ÎS›_ ‹ËŸ ÷˘ŒÎfi !              ¿<Á_√fi˘ fl_√.....
÷ı Ãıà “¿ı‰‚” ◊÷Î_ Á‘Ì «ÎS›_ ! ω«ÎflHÎαı «œuÎ ¿ı ‰ŸÀÌfiı ±Î‘Îflı
                                     ’˘÷ÎfiÌ ≥E»Î fiΠˢ› ÷˘› ‹ÎHÎÁ˘ ⁄ËÎfl Ω› »ı fiı ¿<Á_√ı
±Î_√‚Ì ÁÎflÌ ÿı¬Î÷Ì Ë÷Ì ? ‹Îflı ·Ì‘ı fiËŸ ? ÷˘ ¿Ëı ¿ı ÷Îflı ·Ì‘ı
                                 «œÌ … Ω›, ¿<Á_√ ±ÕuÎ ‰√fl flËı … fiËŸ. CÎHÎÎ_ ‹ÎHÎÁ˘ ¿Ëı »ı ¿ı
ÂÎfi_ ? ÷ı ’»Ì “±Î fi ˢ› ‹Îv_, fi ˢ› ‹Îv_, fi ˢ› ‹Îv_” ±ı‹
                                 Ë_ ÿÎwÏÕuÎ ΩıÕı Œv_ »\_, ’HÎ Ë_ ÿÎw fiËŸ … ’̉Îfi˘. ’HÎ ÷_ Œflı »ı
¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ “¿ı‰‚ iÎÎfi”fiı ’ÎQ›Î !!! ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±flÌÁΤ‰fifi˘
                                 I›Î_◊Ì … ÷_ ÿÎw ’̉Π‹Î_ÕÌÂ. Á_√ ±ıfi˘ V‰¤Î‰ ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ÿı¬ÎÕuÎ
·Î¤ ·ı‰˘. ±Î’HÎ_ “±ø‹ ωiÎÎfi” »ı. …ı ¿˘¥ ±Îfi˘ ·Î¤ ·ı ÷ı ¿Î‹
                                 ‰√fl flËı … fiËŸ. ‹ÎÀı Á_√ »˘Õ.
¿ÎœÌ fiάı. ’HÎ ±ÎfiÌ ¿˘¥fiı ¬⁄fl … fiÎ ’Õı fiı ? ¤·ı ±ÎI‹Î
ΩHÎ÷˘ fiΠˢ›, »÷Î_› ±flÌÁΤ‰fifiÌ Á΋ÎÏ›¿ ŒyÕ ◊Λ.             ÷‹fiı ©ÎI‹ÎfiÌ ≠÷ÌÏ÷ ÷˘ ¬flı¬flÌ ◊¥ √¥ »ı, ’HÎ Â_ ◊›_
                                 »ı ¿ı ÁΫΠ±fi¤‰fi˘ V‰Îÿ …ı »ı ÷ı ±Î‰‰Î fi◊Ì ÿı÷˘.
   ≠ë¿÷ν — ¿ıÀ·Î¿fiı ÷‹ı iÎÎfi ±Î’˘ »˘, ÷ı‹Î_ ¿ıÀ·Î¿fiı ÷fl÷
… ŒÌÀ ◊¥ Ω› »ı ±fiı CÎHÎÎfiı ¿ıÀ·Ì› ‹Î◊ÎŒ˘Õ ¿fl˘ ÷˘› ÷ı ŒÌÀ ◊÷_      ±Î’HÎı ¬flÎ ÀıVÀ‹Î_ @›Îflı ±ÎT›Î ¿Ëı‰Î› ¿ı CÎfl‹Î_ Á΋˘ ‹ÎHÎÁ
fi◊Ì. ÷˘ ÷ı‹Î_ Â_ „@÷ ±˘»Ì ËÂı ?                 µ√˛ ◊Λ fiı ±Î’H΋Î_ µ√˛÷Î µI’Lfi ◊Λ ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı Ë∞ ¿«Î »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı „@÷ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ¿‹˝fiÌ ŒÎ«fl˘ ‰Î_¿Ì«Ò¿Ì ·ÎT›Î               vvvvv
                                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                       209

                                   ¿ÎflHÎ ±À¿HÎ ’Õı·Ì »ı, ÷ı ‰¬÷ı ±ı ÁÎfi-¤Îfi, iÎÎfi ⁄‘_› ¤Ò·Ì Ω›.
                                   ÷ıfiı ‹Îfl‰Î Ω‰ ÷˘ C΢ÕÎ√ÎÕÌ Ëµ ÷ı ¨‘Ì fiÎ¬Ì ÿı !
                                      ±ı‰_ ‹fiW›fiı ¿˘¥ …B›Î±ı ¿o¥ ‹ÒÏ»˝÷ ◊¥ √›˘, ¿Âο‹Î_
                                   ‹ÒÏ»˝÷ ◊¥ √›˘ ¿ı ±À¿HÎ ’ÕÌ √›ı·Ì ˢ›. ÷ı ±À¿HÎ ±ıfiÌ Ω›
                                   fiËŸ, ±ıÀ·ı ¿˘¥ …B›Î±ı ‹ÒÏ»˝÷ fiÎ ◊Λ ±ı‰˘ ˢ›, ’HÎ ÷ı ±À¿HÎfiÌ
                                   …B›Î ±Î‰ı ¿ı I›Î_ ±Î√‚ ÷ı ’λ˘ ‹ÒÏ»˝÷ ◊¥ Ω›. iÎÎfi, ¤Îfi ⁄‘_
                                   … ¬˘¥ fiάı fiı ¨‘_ ◊¥ Ω›. ÷ı◊Ì ¿Ï‰flÎ… ¿Ëı »ı —
                                      ““±À¿HÎ◊Ì ·À¿HÎ, ·À¿HÎ◊Ì ¤À¿HÎ,
               [27]                      ¤À¿HÎfiÌ ¬À¿HÎ ’fl, »Î_À˘ «flHÎ-fl…¿HÎ.””
    ±À¿HÎ◊Ì ·À¿HÎ fiı ·À¿HÎ◊Ì ¤À¿HÎ...                 ˉı ¤À¿H΋Î_◊Ì »^À‰_ ˢ› ÷˘ »Î_À˘ “«flHÎ-fl…¿HÎ !” «flHÎ-
   ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ Œıfl ÷‹fiı √·√Ï·›Î_ ◊¥ √›ı·Î_ ¿ı ?         fl…¿HÎ »Î_ÀÌfiı ±ıfi˘ µ¿ı· ·Î‰Ì fiά˘ ˉı, ¿ı ŒflÌ ±ı ±À¿HÎfi˘ ¤˘
                                   fiÎ flËı.
   ≠ë¿÷ν — flω‰Îfl ±Î‰ı fiı flıÁ fl‹‰Îfi˘ ÀÎ¥‹ ◊Λ. ±ıÀ·ı ‹ËŸ
√·√Ï·›Î_ ◊¥ Ω› »ı.                                   ±À¿HÎ ±fiÎÏÿfiÌ !!
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿ı‹ ÂÏfi‰Îflı fiËŸ fiı flω‰Îflı … ÷ı‰_ ◊Λ »ı ?        ±ıÀ·ı ÿflı¿fiı ±À¿HÎ ’ÕÌ »ı, ÷ı◊Ì … ±Î ⁄‘Î ±À@›Î »ı ±fiı
ƒT›-ZÎıhÎ-¿Î‚ ±fiı ¤Î‰, «Îflı› ¤ı√Î_ ◊Λ I›Îflı … √·√Ï·›Î_ ◊Λ.     ˉı ÂÌ ±À¿HÎ ’ÕÌ »ı, ±ı ¬˘‚Ì ¿Îœ‰_ Ωı¥±ı. ¿⁄˛V÷Îfi ±Î√‚
                                   ±À¿HÎ ◊Λ »ı ¿ı @›Î_ ±Î√‚ ±À¿HÎ ◊Λ »ı ? ±ı ¬˘‚Ì ¿Îœ‰_
    ±fi_÷¿Î‚◊Ì ·À¿ı·Î, ÷ı ÁË ÁËfiÌ ±À¿HÎ◊Ì ·À¿ı·Î !
                                   Ωı¥±ı. ±fi_÷ ±‰÷Îflfi_ ¤À¿HÎ »ı. ±ı ±À¿HÎ ±ı¿·_ … »ı, ⁄Ì…\_
±fiÎÏÿ◊Ì ¿ı‹ ·À¿Ì ’Õu˘ »ı ? Ë…\ ±ıfi˘ Ïfi¿Î· ¿ı‹ fi◊Ì ±Î‰÷˘ ?
                                   ¿˘¥ fi◊Ì ! ±À¿HÎ ±ıÀ·ı ‹ÒÏ»˝÷ ◊¥ …‰_ ! V‰¤Îfi ¬˘¥ fiά‰_ !!
I›Îflı Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ±Î ±À¿HÎ ’˘÷Îfiı ’ÕÌ Ë˘› »ı, ¿_¥fiı ¿_¥ ÿflı¿fi΋Î_
                                   ¿_¥ ⁄‘ı ±À¿HÎ fi◊Ì Ë˘÷Ì, CÎıfl◊Ì fiÌ¿Y›˘ ÷ı ⁄‘ı ¿_¥ ‹Îfl{ÒÕ fi◊Ì
…\ÿÌ …\ÿÌ Ω÷fiÌ ±À¿HΠˢ› ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı ·À¿ı·˘ !
                                   ¿fl÷˘. flÎ√-¶ıÊ fi◊Ì ¿fl÷˘. ’HÎ ±ıfiı ±À¿H΋Î_ flÎ√-¶ıÊ »ı ! ±Î
    ±Î ±À¿HÎ ÷‹fiı Á‹…‹Î_ ±Î‰Ì ? ±Î C΢ÕÎ√ÎÕÌ …÷Ì Ë˘›       C΢ÕÎfi˘ ÿά·˘ ÷˘ ÷‹fiı Á‹…HÎ ’ÎՉΠ‹ÎÀı ¿Ë_ »\_ ! ’˘÷ÎfiÌ ±À¿HÎ
fiı CÎ˘Õ˘ ŒyÕ Ë˘›, fiı flV÷΋Î_ Ï‹›Î_¤Î¥fiÌ ¿⁄fl ˢ›, fiı ±ı ¿⁄fl      ¬˘‚Ì ¿Îœı ÷˘ …Õı ’Î»Ì ¿ı @›Î_ ‹ÒÏ»˝÷ ◊¥ √›˘ »\_, ‹ÒÏ»˝÷ ◊‰ÎfiÌ
µ’fl ·Ì·_ ¿’Õ<_ ±˘œÎÕı·_ ˢ› ÷˘, CÎ˘Õ˘ ÷ıfiı ÿı¬ı fiı ∂¤˘ flËÌ Ω›.    …B›Î @›Î_ ?
÷ı ÂÎ◊Ì ? ¿ı ¿⁄fl µ’fl ·Ì·_ ¿’Õ_ ÿı¬ı, ±ı fi‰Ì Ω÷fi_ ·Î√ı. ±ıÀ·ı
                                      ≠ë¿÷ν — ±Î ±À¿HÎ ±ıÀ·ı ’¿Õ ?
¤Õ¿ÎÀ ∂¤˘ ◊Λ, ±ıÀ·ı ’»Ì ±ıfiı √‹ı ÷ıÀ·_ ‹Îfl‹Îfl ¿flı ÷˘› ±ı
fiÎ ¬Áı. ’»Ì ¤·ı Ï‹›Î_ ‹ÎflÌ-¿flÌ, Á‹Ω‰Ì-’ÀΉÌ, ±Î_¬ı ËÎ◊ ÿ¥fiı        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’¿Õ fiËŸ. ’¿Õ ±ı ÷˘ ±Î√˛Ë‹Î_ Ω›. ±À¿HÎ
’HÎ ·¥ Ω›, ±ı ‰Î÷ …\ÿÌ »ı. ’HÎ ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ’λ˘ I›Î_ … ±À¿ı.     ÷˘ ‹ÒÏ»˝÷ ◊¥ Ω›. iÎÎfi, ¤Îfi ⁄‘_ … ¬˘¥ fiάı. F›Îflı ±Î√˛Ë‹Î_
210                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                        211

iÎÎfi, ¤Îfi ⁄‘_ ˢ› !                         ’Ëı·Î_ Á¬ fi Ë÷_, I›Î_ Á‘Ì ÷˘ ±À¿H΋Î_ … ‹ÎHÎÁ ’Õı fiı ? ’HÎ
                                  Á¬ ¿Î›‹fi_ ∂¤_ ◊›Î ’»Ì Âıfiı ‹ÎÀı ? ÁΫ_ Á¬ ÂÎ◊Ì µI’Lfi ◊÷_
    ‹fiW›‹ÎhÎfiı fi⁄‚Î¥ ÷˘ ˢ› … fiı ? ±Î fi⁄‚Î¥fiÎ √H΢fiı      fi◊Ì ? ÷ı ±Î ±À¿HÎfiı ·¥fiı ±Î‰÷_ fi◊Ì !
·Ì‘ı ‹fiW›’HÎ_ flèÎ_ »ı. ‹fiW›fiÌ fi⁄‚Î¥ Ω› ±ıÀ·ı ‹@÷ ◊¥ Ω›.
’HÎ ±ı fi⁄‚Î¥ Ω› ±ı‰Ì fi◊Ì. ¿˘HÎ ±ı ¿Îœı ? “iÎÎfiÌ’vÊ” ÏÁ‰Î›         ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ. «˘‰ÌÁı› ¿·Î¿ ±ÎI‹Îfi˘ ±fi¤‰, ·ZÎ
fi⁄‚Î¥ ⁄ÌΩı ¿˘¥ ¿Îœı fiËŸ fiı ? ±ı fi⁄‚Î¥fi˘ “iÎÎfiÌ’vÊ” ’˘÷ı       ±fiı ≠÷ÌÏ÷ flËı÷Ì Ë˘›, ÷˘ ’»Ì ±À¿HÎfi˘ ≠ë flËı ¬fl˘ ?
Œ˘Õ ’ÎÕÌ ±Î’ı fiı ±ıfiı ¿ÎœÌ ±Î’ı. “iÎÎfiÌ’vÊ” ÷˘ √‹ı ÷ıÀ·_ C΢Õ_      ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ⁄‘Îfiı› ±ı‰_ flËı »ı. ’HÎ ±À¿HÎ ÷˘ ‹ËŸ ˢ›
±À@›_ ˢ› ÷˘› ±ıfiı ±Î√‚ ·¥ Ω›. ¿Îfi‹Î_ e_¿ ‹ÎflÌfiı,          fiı, ±À¿HÎ ÷˘ ¬˘‚Ì ¿Îœ‰Ì Ωı¥±ı ¿ı ±À¿HÎ @›Î_ »ı ?
Á‹Ω‰Ìfiı, ‹_hÎ ‹ÎflÌfiı› ±Î√‚ ·¥ Ω›. fiËŸ ÷˘ ‹ÎflÌ fiά˘ ÷˘›
C΢Õ_ fiÎ ¬Áı. C΢Õ_ ÷˘ Â_, ±flı, ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ËÎ◊Ì Ë˘› ÷ı› ±À¿HÎ ±Î‰Ì    ±À¿HÎ √›Î ’»Ì …√÷ ±Î’HÎÌ µ’fl ±ÎŒflÌfi ◊÷_ Ω›.
I›Î_ ¬Áı fiËŸ.                            …√÷fiÎ ∞‰˘fiı ±Î’HÎfiı ÿı¬÷Î_ … ±Îfi_ÿ ◊÷˘ Ω›. ±Î ÷˘
                                  ±À¿HÎfiı ·¥fiı ±Îfi_ÿ ◊÷˘ fi◊Ì.
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ¤√‰fi, ±Î√·Î …L‹fiÎ_ ¿_¥ ÷̉˛ Á_V¿Îfl˘ ËÂı
                                      ±Î ±flÌÁ˘ »ı, ÷ı ±ı¿ … …HÎfi_ ‹˘œ_ ÿı¬ÎÕı ¿ı ⁄‘ÎfiÎ ‹˘œÎ_
¿ı …ı◊Ì ±‹ı ±Î’fiÎ_ «flH΢‹Î_ ±ÎT›Î »Ì±ı.
                                  ÿı¬ÎÕı ? …ı ¿˘¥ ‹˘œ_ ‘flı ÷ıfiı ÿı¬ÎÕı. ±ı‰_ ±flÌÁÎ …ı‰_ @·Ì±flLÁ
   ÿÎÿÎlÌ — Á_V¿ÎflfiÎ ±Î‘Îflı ÷˘ ±Î ¤ı√_ ◊Λ »ı. ’HÎ ÷ı      ◊¥ Ω›, I›Îflı ¿Î‹fi_ !
»˘ÕΉÕΉı ¿˘HÎ ? ±À¿HÎ »˘ÕΉÕΉı »ı, ±À¿HÎ »^ÀÎ ’ÎÕı »ı ! ‹ÎÀı
                                      ±Î ±À¿HÎfiı ·¥fiı ·˘¿˘fiı “±ıÀˇı@Âfi” ◊÷_ fi◊Ì. “±ıÀˇı@Âfi”
±À¿HÎfiı ±˘‚¬Ì ¿Îœ‰Ì ¿ı ±À¿HÎ @›Î_ »ı ? ’»Ì I›Î_ «ı÷÷Î fiı
                                  ◊‰_ Ωı¥±ı, ’»Ì ±ıfi˘ ÂOÿ ±ı “⁄˛õ‰Î@›” ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı @›Î_
«ı÷÷Î … flËı‰_. ÷_ ±À¿HÎfiı ±˘‚¬Ì √›˘ »\_ ? «˘√flÿ‹◊Ì ±˘‚¬Ì
                                  ±À¿HÎ »ı ÷ı ¬˘‚Ì ¿Îœ˘. ±fi¤‰, ·ZÎ ±fiı ≠÷ÌÏ÷ ÷˘ ⁄ÌΩ ⁄‘Îfiı›
√›˘ »\_ ? ±Î‹ ’Ò_Ãı◊Ì …÷_ ˢ› ÷˘› ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î ±À¿HÎ «ÎS›_
                                  flËı »ı. ’HÎ ÂÎ◊Ì ±ıÀˇı@Âfi ‰‘÷_ fi◊Ì ? ±ıÀˇı@Âfi ◊‰_ ÷˘ Ωı¥±ı fiı
±Î’HÎ_ ! ËÎ, ±ıÀ·_ «ı÷÷Î flËı‰_ Ωı¥±ı !
                                  …√÷‹Î_ ? fl˘¿Õ_ ±ıÀ·ı fl˘¿Õ_, ÷ı µ‘Îfl ÷˘ fiÎ ÿı¬Î‰_ Ωı¥±ıfiı ? ±ıÀ·ı
   ±À¿HÎ ÷˘ iÎÎfi̱˘ … ¬˘‚ı. ⁄ÌΩı ¿˘¥ fiÎ ¬˘‚ı. ¤˘‚Î        ‹ËŸ ¿ÎflH΢ ¬˘‚Ì ¿Îœ‰Î_ Ωı¥±ı ! ±À¿HÎ ÷˘... ÿÁ ÿËÎÕÎ Á‘Ì Ë˘À·
‹ÎHÎÁfiı ±À¿HÎ ¤˘‚Ì_ ˢ›, ÷ı …·ÿÌ »^ÀÌ Ω› ±fiı ¿’ÀÌ ‹ÎHÎÁfiı      fiÎ ÿı¬Î›, I›Î_ Á‘Ì ¿Â_› fiΠˢ›. ’HΠˢÀ· ÿÌÃÌ ÷˘ ’ıÁÌ Ω› !
¿’ÀÌ ±À¿HΠˢ› ÷ı ÷˘ ⁄Ë ‰Á‹Ì ˢ› !                 Á_Ωı√ ¤ı√Î ◊Λ ¿ı √·√Ï·›Î_ ◊¥ Ω› !
       ±À¿HÎ◊Ì ±À@›_ ±fi_÷ Á¬                    ±Î’HÎı ±ı¿ …HÎfiı ÿÎw »˘ÕΉÕÎT›˘ ˢ›, ÷˘ ±ı ’»Ì ⁄‘ı
                                  ÁIÁ_√‹Î_ ⁄ıÁı ÷˘ ÂÎ_Ï÷‹Î_ flËı. CÎHÎÎ ÿËÎÕÎ Á‘Ì ±ı ÿÎwfiı ¤Ò·Ì Ω›,
   ˉı Ï⁄·¿<· “¿·Ì±flLÁ” ‹ËŸ ◊¥ …‰_ Ωı¥±ı. ±Î “±ø‹        ’HÎ ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ÷‹ÎflÌ ΩıÕı Œfl‰Î ±ÎT›˘ fiı ÿ¿Îfifi_ ⁄˘Õ˝ ‰Î_E›_ ¿ı
iÎÎfi” ‹Y›_ fiı ’˘÷Îfiı Ïfifl_÷fl Á¬‹Î_ flËı‰_ ˢ› ÷˘ flËÌ Â¿Î›, ±ı‰_    “ÿÎw«Ì ÿ¿Îfi” ¿ı ÷fl÷ ±ıfi_ ‹ËŸ ⁄‘_ ŒıflŒÎfl ◊¥ Ω›, ±ıfiı ‹ËŸ
±Î’HÎÌ ’ÎÁı “iÎÎfi” »ı. ‹ÎÀı ˉı ¿ı‹ ¿flÌfiı ±À¿HÎ »^Àı, ¿ı‹ ¿flÌfiı   √·√Ï·›Î_ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ±ı ÷‹fiı Â_ ¿Ëı, “«_ÿ¤Î¥, Ë_ “‹ı¿‰˘Àfl”
±ıfiÎ◊Ì ±Î’HÎı »^ÀÎ ◊¥ …¥±ı, ±ı µ¿ı· ·Î‰‰˘ Ωı¥±ı. ÷ı ‹ÎÀı      ¿flÌfiı ±Î‰_ »\_.” ±S›Î ‹Ò±Î, flV÷΋Î_ ‹ı¿‰˘Àfl ¿fl‰ÎfiÌ ‰Î÷ ¿fl˘ »˘ ?
±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfi ¿flÌfiı ’HÎ µ¿ı· ·Î‰Ì fiά‰Îfi˘.      ÷ı ±Î’HÎı Á‹∞ …¥±ı ¿ı ±Îfiı √·√Ï·›Î_ ◊¥ √›Î_. ¿_¥¿fi_ ¿_¥¿
212                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                         213

Á‹Ω‰Ìfiı ’ı·˘ ÿ¿Îfi‹Î_ ’λ‚ flËÌfiı ’ıÁÌ Ω› ±fiı …flÎ ’Î-Âıfl          ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’flÎø‹ ˢ› ÷˘ … ±À¿HÎfiÌ ’λ‚ ’ÕΛ.
fiÎ¬Ì ±Î‰ı, I›Îflı … »˘Õı !                      ±À¿HÎ ’λ‚ ’Õı »ı ±ı … ’flÎø‹ ¿Ëı‰Î› »ı. ’flÎø‹ ÏÁ‰Î›
   ±Î ±À¿HÎfiÌ ÷‹fiı Á‹…HÎ ’ÕÌfiı ? ÷ı ±À¿HÎ ±Î’HÎfiı        ±À¿HÎ ÷ÒÀı ±ı‰_ fi◊Ì. ±ı “’flÎø‹Ì ’vÊ”fi_ ¿Î‹ »ı. ±Î ÷‹fiı “iÎÎfi”
‹ÒÏ»˝÷ ¿flÌ fiάı. ±ıÀ·ı iÎÎfi-ÿ½fi ⁄‘_ … ÷ıÀ·˘ ÀÎ¥‹, ’Î_«-ÿÁ     ±ÎM›_ »ı, ÷˘ ’flÎø‹ ◊¥ ¿ı !
Ï‹ÏfiÀ Á‘Ì ⁄‘_ ‹ÒÏ»˝÷ ¿flÌ fiάı !                      Ïfi¿ÎÏ«÷ ÷˘ ¤˘√‰ı … »^À¿˘ ◊Λ. ÷ı‹Î_ ¿Â_ «Î·ı ÷ı‹ fi◊Ì.
     Ωı¬‹Ì, Ïfi¿ÎÏ«÷ ¿‹˝ ¿ı ±À¿HÎ ?               ’HÎ ±ı‹Î_ ⁄Ì…\_ ÷˘ŒÎfi ∂¤_ ◊Λ fiËŸ, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı‹Î_ ’˘÷ÎfiÌ ≥E»Î
                                  …ı‰_ flËı÷_ fi◊Ì. ¿ıflÌ ‹‚Ì ÷˘ ¬¥ ·ı, fiÎ ‹‚Ì ÷˘ ¿Î_¥ fiËŸ. ¿ıflÌ
   ≠ë¿÷ν — Ïfi¿ÎÏ«÷ ¿‹˝ ¿Ëı »ı, ±ı … ±À¿HÎ fiı ?         ¤˘√T›ı … »^À¿˘ ◊Λ, ¬Î‰Ì … ’Õı ! ¤˘√‰‰_ fi◊Ì »÷Î_ ¤˘√‰‰_
   ÿÎÿÎlÌ — ±À¿HÎ ÷˘ Ïfi¿ÎÏ«÷ ¿‹˝◊Ì› ⁄Ë ¤Îflı. Ïfi¿ÎÏ«÷ ¿‹˝     ’Õı, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ’ÿ˚√· V’½fiÎ »ı, ±ı‹Î_ ¿˘¥fi_ ¿Â_ «Î·ı fiËŸ. ’HÎ
÷˘ fiÌ«ıfi˘ ÂOÿ »ı. Ïfi¿ÎÏ«÷ ¿‹˝ ±ıÀ·ı ÷˘ ±ı ¿‹˝ ¤˘√T›ı … »^À¿˘    ±À¿H΋Î_ ÷˘ ‹ËŸ ±_ÿfl »^’Ì »^’Ì ’HÎ ≥E»Î flËı·Ì »ı ! ‹ÎÀı ±Î
◊Λ. ±À¿HÎ ÷˘ ¤˘√T›ı … »^À¿˘ ◊Λ ±ıÀ·_ … fiËŸ, ’HÎ ⁄ÌΩı       ¿Î‚‹Î_ ±Î “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ flËÌfiı, ’˘÷ÎfiÌ …ı ±À¿HΠˢ›,
¤˘√‰‰Îfi˘ ·˘«˘ fiÎ¬Ì ±Î’ı. Ïfi¿ÎÏ«÷ ¿‹˝ ÷˘ iÎÎfi ˢ› ÷˘›        ÷ıfiı …Õ‹Ò‚◊Ì ∂¬ıÕÌfiı ¨«Ì ‹Ò¿Ì ÿı‰Ì. ±fiı ±ıfiı ¨«_ ‹Ò¿Ì ¿Λ
¤˘√T›ı … »^À¿˘ ◊Λ. ±Î’HÎÌ ≥E»Î fiΠˢ› ¿_¥ ¤˘√‰‰ÎfiÌ, ÷˘›      ±ı‹ »ı. ±Î “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ⁄‘Î … fl˘√ ‹ÀÌ Ω› ! ÷‹Î‹
¤˘√‰‰_ … ’Õı. ±ıÀ·ı ±Î Ïfi¿ÎÏ«÷ ¿‹˝fi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. Ïfi¿ÎÏ«÷ ¿‹˝     fl˘√˘fiı ‹ÀÎÕı ±ı “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÌ ËÎ…flÌ ! ÷‹fiı ±À¿HÎ Ï≠› »ı ¿ı ?
÷˘ ±ı¿ Ω÷fi˘ ÿ_Õ »ı ±Î’HÎfiı. ÷ı ±ÎÀ·˘ ÿ_Õ ◊¥ …‰Îfi˘ ±ı ◊¥          ≠ë¿÷ν — fiÎ, ±À¿HÎ ¬⁄fl ’ÕuÎ ’»Ì ÷˘ ¿HÎÎfiÌ …ı‹ ±ı ¬Ò_«ı.
…‰Îfi˘. ’HÎ ±Î ±À¿HÎfi˘ ⁄Ë ‰Î_‘˘ »ı.                 ’»Ì ¿_¥◊Ì ±ı Ï≠› ˢ› ?
   ≠ë¿÷ν — ‰ıÿÎ_÷‹Î_ Ïø›‹ÎHÎ ¿Ëı »ı ÷ı … fiı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¬Ò_«ı ! ±ıfiı “‹Î›ÎÂS›” ¿Ëı »ı !
   ÿÎÿÎlÌ — Ïø›‹ÎHÎ fiËŸ, ¿ıÀ·Î_¿ ¿‹˝ ±ı‰Î_ »ı ¿ı ω«Îfl‰Î◊Ì ¿‹˝
                                     ≠ë¿÷ν — ±ı¿ ⁄Î…\ ±À¿HÎ «Î·÷Ì Ë˘› fiı ±ıfi˘ A›Î· ±Î‰ı.
»^ÀÌ Ω›, K›Îfi◊Ì ¿‹˝ »^ÀÌ Ω› ±fiı ¿ıÀ·Î_¿ ¿‹˝ ±ı‰Î_ »ı ¿ı fiÎ
¤˘√‰‰_ ˢ›, fiÎ ≥E»Î ˢ› ÷˘› ¤˘√T›ı … »^À¿˘ ◊Λ ! ±ıfiı        ⁄Ì∞ ⁄Î…\ ±ı¿ ‹fifiı √‹ı »ı fiı ±ı¿ ‹fifiı fi◊Ì √‹÷_, ±ı‰_ ⁄‘_
Ïfi¿ÎÏ«÷ ¿‹˝ ¿Ëı‰Î›. ±ıfiı «Ì¿HÎÎ_ ¿‹˝ ¿Ëı‰Î›. ±fiı ±Î ±À¿HÎ ÷˘    ÁÎ◊ı ◊Λ »ı.
±ı‰Ì »ı ¿ı ÷ı ⁄Ì…\_ ÷˘ŒÎfi ∂¤_ ¿flÌ fiάı ! ±ıÀ·ı ±Î ±À¿HÎfi˘ ⁄Ë       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±ı ±À¿HÎ ±ıÀ·ı ±À¿HÎ. ±ıfiı µ¬ÎÕÌfiı
Ωı¥ Ωı¥fiı flV÷˘ ·Î‰‰˘ Ωı¥±ı. ÷ı◊Ì ±Î »˘¿flα˘ fiÎfiÌ ¨‹fl‹Î_       ⁄Î…\ ’fl ‹Ò¿Ì ÿı‰Ì_. ŒflÌ ⁄Ì…w’ı ∂√ı fiËŸ, ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ıfi_ ‘˘flÌ ‹ÒÏ‚›_
’vÊÎ◊˝‹Î_ ‹_ÕÌ ’ÕuÎ »ı ¿ı ¿ı‹ ¿flÌfiı ±Î ±À¿HÎ ÷ÒÀı ?         ¿ÎœÌ fiά‰_ ’Õı ±fiı ’flÎø‹◊Ì ±ı ◊¥ ¿ı ÷ı‹ »ı !
      ±À¿HÎfiı »ıÿfiÎfl-’flÎø‹ ¤Î‰ !!                  ≠ë¿÷ν — ±Î ±À¿HÎ F›Îflı ±Î‰ı »ı, I›Îflı “ÿÎÿΔ ’HÎ ËÎ…fl
   ≠ë¿÷ν — ±À¿HÎfiı ÷˘Õ‰Î ±ıfiÌ ’λ‚ ’Õı ÷˘ …⁄fl…V÷        ˢ› »ı ? ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ÿÎÿÎ, …\±˘ ±Î ⁄‘_ ±Î‰ı »ı, ÷˘ ?
’flÎø‹ ∂¤_ ◊¥ Ω› fiı ?                           ÿÎÿÎlÌ — ±À¿HÎ ÷˘ ‹ÒÏ»˝÷ ¿flÌ fiάı. ±ı ‰¬÷ı “ÿÎÿΔ ·Z΋Î_
214                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                       215

fi flËı, ±À¿HÎ ÷˘ ÿÎÿÎ ¤Ò·ÎÕı. ±ÎI‹Î ¤Ò·ÎÕı ±fiı ‹ÒÏ»˝÷ ¿flÌ fiάı   Œ‚ fi◊Ì. ±ı ÷˘ “ÿÎÿÎ¥” ¿Ú’Îfi_ Œ‚ »ı. ˉı ’vÊÎ◊˝ ±fiı ’flÎø‹ @›Îflı
±Î’HÎfiı ! ΩB≤Ï÷ … fiÎ flËı. “ÿÎÿΔ ËÎ…fl flËı÷Πˢ› ÷˘ ±ıfiı      ¿Ëı‰Î› ? …ıfiÎ◊Ì ÷‹ı ·À@›Î »˘ ±ı ·À@›ÎfiÌ ÿ˘flÌ ÷ÒÀÌ Ω› I›Îflı,
±À¿HÎ fiÎ ¿Ëı‰Î›, ’HÎ Ïfi¿ÎÏ«÷ ¿Ëı‰Î›.               ˉı ’flÎø‹ ÷‹Îflı ¿fl‰Îfi_ ˢ›. ±Î ÷˘ ÷‹fiı …ı ≠ÎM÷ ◊›_ »ı, ±ı
                                 ÷‹ÎflÌ ’H›ˆfiÎ ±Î‘Îflı iÎÎfiÌfiÌ ¿Ú’Î ≠ÎM÷ ◊¥ fiı ¿Ú’ÎfiÎ ±Î‘Îflı ±Î
   ≠ë¿÷ν — ±À¿HÎfiÌ ’λ‚◊Ì ¬⁄fl ’Õı, ÷˘ ÷ıfi˘ µ’Λ ¢
                                 ≠ÎM÷ ◊›_ »ı !
¿fl‰Îfi˘ ?
                                    ±Î ±À¿HÎ ÷‹fiı »^Àı ÷˘ ÷‹ÎflÌ ‰Î÷ ⁄‘Îfiı ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì √‹ı !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‹Ò»Î˝ »ı, ÷ı ±Î’HÎı Ωı¥ ·ı‰_. ±ıfiÌ Á΋ÎÏ›¿
                                 ‰Î÷ ¬˘ÀÌ Ë˘÷Ì fi◊Ì, ‰Î÷ ¿ı‹ ÁÎflÌ fiÌ¿‚÷Ì fi◊Ì ÷˘ ¿ı ±À¿HÎfiı
¿fl‰Ì ’ÕÂı. ±ËŸ ±Î ⁄‘Î ¿flı »ı fiı, ÷ı‰Ì flÌ÷ı Á΋ÎÏ›¿‹Î_ VÀı… µ’fl  ·¥fiı ! ‰ÎHÎÌ ±À¿HÎ◊Ì ¬ı_«Î›Î ¿flı ! ±À¿HÎ◊Ì ‹@÷ ËÎV› ’HÎ ∂¤_
‹Ò¿‰_ ’ÕÂı.                            fiÎ ◊Λ. ±À¿HÎ √›Î ’»Ì ‰ÎHÎÌ ÁÎflÌ fiÌ¿‚Âı, ËÎV› ÁÎv_ fiÌ¿‚Âı.
   ≠ë¿÷ν — fiÎfiÎ_ »˘¿flÎ_fiı ⁄ıÀ-⁄˘· fiÎ ‹‚ı I›Î_ Á‘Ì ‹fi‹Î_ ±ı  ‹ÎÀı ±À¿HÎ ⁄‘Ì ¿ÎœÌ fiάÌfiı …√÷fi_ ¿S›ÎHÎ ¿fl˘ !
flèÎÎ ¿flı, ÷˘ŒÎfi ¿flı ÷˘ ±ı ±ıfiÌ ±À¿HÎ ¿Ëı‰Î› ?              ±Î hÎHÎ «Ì… ‹fi˘Ëfl ◊‰Ì Ωı¥±ı - ‰ÎHÎÌ, ‰÷˝fi fiı ωfi›.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ±ıfiÌ ±À¿HÎ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±À¿HÎ ÷˘       ±Î hÎHÎ «Ì… ±Î’HÎ΋Î_ ‹fi˘Ëfl µI’Lfi ◊¥, ±ıÀ·ı ¿ı Á΋ÎfiÎ ‹fifi_
±fiÎÏÿ◊Ì …ıfiÎ◊Ì ¤À@›˘ »ı ÷ı ! ±Î ⁄ıÀ⁄˘· ÷˘ ÷÷˚’Òfl÷_ »ı, ±ı ÷˘   ËflHÎ ¿flı ±ı‰Î ◊›Î ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı “ÿÎÿΔfiÎ …ı‰Î ◊‰Î ‹Î_ÕuÎ. ’»Ì
’Î_«-ÁÎ÷ ‰flÁfiÌ ™‹fl »ı I›Î_ Á‘Ì ±ı flËıÂı ! ±ı ⁄΂¿ ±‰V◊Î »ı    ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’»Ì “ÁıŒ ÁÎ¥Õ” »ı ! ±ıÀ·ı ±Î ‰ÎHÎÌ, ‰÷˝fi fiı ωfi›,
I›Î_ Á‘Ì … ±ıfiı flËı. ±fiı ’»Ì ‰ı’Îfl‹Î_ ’ÕuÎ ±ıÀ·ı ±ıfiı ±ıfi_ ¿Â_  ±Î ≠I›ZÎ ·ZÎHÎ ÿı¬Î‰Î_ Ωı¥±ı. ·ZÎHÎ ‰√fl ÷˘ ‰V÷ ÁΫÌ
… fiËŸ ˢ›. ±fiı ±À¿HÎ ÷˘ Ïfifl_÷fl flËı, ±ı ’_ÿfl ‰Ê˝◊Ì ÷ı CÎˆÕ˘ Õ˘Á˘  ±˘‚¬Î› fiËŸ fiı ?
◊Λ ÷˘› ±À¿HÎ flËı !
                                          ±À¿HÎfi˘ ±_÷ ·Î‰˘
   ≠ë¿÷ν — ’vÊÎ◊˝◊Ì, ’flÎø‹◊Ì ±À¿HÎfi˘ Ïfi¿Î· ◊¥ ¿ı fiı ?
                                     fiÎV÷Î-⁄ÎV÷Î ¿fl˘, ±ı ÷˘ ¿fl‰ÎfiÎ … ˢ›. fiÎV÷Îfi˘ “ÿÎÿΔ±ı
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄‘_ ◊¥ ¿ı. ÷ı◊Ì ÷˘ ±Î’HÎı «ı÷‰Ì±ı »Ì±ı ¿ı   ‰Î_‘˘ fi◊Ì µÃÎT›˘. ’HÎ ÂÎ ±Î‘Îflı ·À@›Î”÷Î, ±ı ±À¿HÎfiÌ Â˘‘¬˘‚
F›Î_ ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊›˘, F›Î_ ’vÊ ◊›Î »ı, ’vÊÎ◊˝ »ı, ’flÎø‹ ¿flÌ    ¿fl˘ ±fiı Ë…\ ±ı ÷Îfl ˢ› ÷˘ ‹fiı ¿Ë˘ ±fiı fiÎ ¿Ëı‰Î› ±ı‰Ì ˢ›
¿ı ÷ı‹ »ı, ‹ÎÀı ˉı ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·˘. ŒflÌ ±À¿‰Îfi_ Ωı¬‹‰Î‚_ »ı, I›Î_
                                 ÷˘ ÷‹ı ¬˘‚Ì ¿ÎœÌfiı ±ıfiÌ ’λ‚ ÷‹ı ’flÎø‹ ¿fl¢ ÷˘ «Î·Âı. ÷ıfiÎ
µ¿ı· ·Î‰Ì fiά˘ !
                                 ‹ÎÀı ±ËŸ ωϑ ¿flÌfiı ‹fi‹Î_ ‹Î√HÎÌ ¿flÌ ·˘, ÷˘ ‹ËŸ ÂÏ@÷ µI’Lfi
   ’˘÷Îfi_ ¿˘¥ Ω÷fi_ Á¬ fiΠˢ› I›Îflı √‹ı ÷ı ±À¿HÎ ’ÕÌ Ω›     ◊¥ Ω›. ⁄Ì…\ ¿Â_ »ı fiËŸ !
’HΠˉı ’˘÷Îfi_ V‰›_Á¬ µI’Lfi ◊›_, ˉı ÷‹fiı ⁄ÌΩ_ Á¬fiÎ_
                                    Ïfi¿ÎÏ«÷ ÷˘ »^À¿˘ … fiËŸ ◊Λ. Ïfi¿ÎÏ«÷fi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ »ı
±‰·_⁄fifiÌ …wfl fi◊Ì. ±ıÀ·ı ’ı·Î_ Á¬fiı ⁄Î…\±ı ‹Ò¿‰ÎfiÎ_. ±Î
                                 ¿ı fi ±Î’HÎÌ ≥E»Î ˢ›, CÎHÎÌ-CÎHÎÌ fi ≥E»Î ˢ› ÷˘› ¤˘√T›ı …
Á¬fiı ’ı·_ Á¬ ⁄ıµ ÁÎ◊ı µI’Lfi fiÎ ◊Λ. ‹ÎÀı ±À¿HÎ ¬˘‚Ì fiά˘.
                                 »^À¿˘ ◊Λ. ’˘÷Îfiı ‹fi‹Î_ “‹Îflı ˉı ¿Â_ Ωı¥÷_ fi◊Ì.” ±ı‰_ ˢ›
   ±fi¤‰, ·ZÎ ±fiı ≠÷ÌÏ÷ ÷˘ ⁄‘Îfiı flËı »ı. ±ı ¿_¥ ’vÊÎ◊˝fi_    »÷Î_ ’HÎ ¿‹˝ ¨«¿Ìfiı ±ıfiı ·¥ Ω›. ±ıfi_ fi΋ Ïfi¿ÎÏ«÷. …ı‰Î
216                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                        217

¤Î‰ı ⁄_‘fi ¿flı·_ ÷ı‰Î ¤Î‰ı »^Àu_ ! ‹ÎÀı Ïfi¿ÎÏ«÷ ¿‹˝fi˘› ‰Î_‘˘ fi◊Ì.    ◊›Î »˘ ÷‹ı, ±ıÀ·ı ’flÎø‹ ¿flÌ Â¿Â˘. fiËŸ ÷˘ ‹fiW› ±Î¬˘ ≠¿ÚÏ÷fiı
Ïfi¿ÎÏ«÷ ÷˘, ±Î Á_ÁÎfl ±ı ⁄‘˘ Ïfi¿ÎÏ«÷ … »ı. ˉı ÷‹fiı VhÎÌ‹Î_       ±Î‘Ìfi »ı, ¤‹flÕÎ V‰w’ »ı ! ±ı ¤‹flÕÎ ÿÂ΋Î_◊Ì ‹@÷ ◊¥fiı
≥E»Î fiΠˢ› ¿ı VhÎÌfiı ’vÊ‹Î_ ≥E»Î fiΠˢ›, ÷˘ ’HÎ ¤˘√T›ı        ’flÎø‹Ì ◊›Î »˘, V‰-’vÊÎ◊˝ fiı V‰-’flÎø‹ ÁÏË÷ »˘ ! ±fiı
… »^À¿˘ ◊Λ. ±ı Ïfi¿ÎÏ«÷ … ¿‹˝ ¿Ëı‰Î› »ı, ’HÎ ±À¿HÎfi˘ ‰Î_‘˘       “iÎÎfiÌ’vÊ” ÷‹ÎflÎ ‹Î◊ı »ı. ’»Ì ÷‹fiı ¢ ¤˘ »ı ?
»ı ! @›Î_ Ë…\ ±ıfiı √·√Ï·›Î_ ◊¥ Ω› »ı ±ı Ωı‰ÎfiÌ …wfl »ı !
                                       ≠ë¿÷ν — ±ıfiÎ ‹ÎÀı ±Î’fiÌ ÁÎ◊ı flËı‰ÎfiÌ …wfl ¬flÌ ?
√·√Ï·›Î_ ◊Λ I›Î_ ±Î√‚ ±ı ‹ÒÏ»˝÷ ◊¥ Ω› »ı ! √·√Ï·›Î_
ÂOÿ Á‹Ω›˘ ÷‹fiı ?                               ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ÁÎ◊ı flËı‰Îfi˘ ÷˘ Á‰Î· fi◊Ì. ’HÎ ‰‘ À«‹Î_ ÷˘
                                    flËı‰_ … ’Õı fiı ? À«‹Î_ flˢ ÷˘ fiÌ¿‚Ì √›_, ±ı ¬⁄fl ’Õı fiı ? ÷‹ı
   ≠ë¿÷ν — ÂOÿ ÁÎ_¤‚ı·˘ »ı, ’HÎ “±ı@{ı@À” Á‹Ω›˘ fi◊Ì.
                                    »ıÀı ˢ, ÷˘ ÂÌ flÌ÷ı ¬⁄fl ’Õı ? ±fiı À«‹Î_ flˢ ÷˘ ±Î fl˘√ ¿Îœ‰ÎfiÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ ¬ÎfiÿÎfifiÎ »˘¿flÎfiı fiÎÀ¿‹Î_ fiΫ ¿fl‰ÎfiÌ Àı‰       „@÷ ’HÎ µI’Lfi ◊Λ fiı ? ’˘÷ÎfiÌ Â„@÷◊Ì ±À¿HÎ ¿Îœ‰Ì fiı ’flÎø‹
’Õı·Ì ˢ›, ÷ıfiı ±Î’HÎı ±ı »˘ÕÎ‰Ì ÿ¥±ı fiı ⁄ÌΩ ’Ïfl«›‹Î_ flά̱ı,     ¿fl‰_, ±ı ¿_¥ ÁËı·_ fi◊Ì. “±ËŸ◊Ì” „@÷ ·¥fiı ¿fl˘ I›Îflı … ’flÎø‹
’»Ì ‰Ê˝-⁄ı ‰Ê˝ Á‘Ì ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fiÎ ±Î‰ı. ’HÎ F›Îflı ±ı fiÎÀ¿fiÎ       ◊Λ.
◊̱ıÀfl ±Î√‚◊Ì …÷˘ ˢ› fiı ±ı ⁄˘Õ˝ ‰Î_«ı ÷˘ ±ıfiı √·√Ï·›Î_ ◊¥
                                       ’Ëı·Î_ ÷˘ ±Î ±À¿H΢ ±˘‚¬Î› … fiËŸ ¿ı ±ıfiÎ_ w’ ¿ı‰Î_ ˢ›,
Ω›. ’ı·_ ±iÎÎfi ⁄‘_ ŒflÌ ‰‚ı. ±ıfiı ‹ÒÏ»˝÷ ¿flÌ fiάı fiı √‹ı ÷ı‹
                                    ±ıfiÎ_ «Ïfl÷fl ¿ı‰Î_ ˢ› ! ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ı ±À¿HÎ ¬˘‚‰Ì ¿ı ±Î
…^Ã_ ⁄˘·Ìfiı› ‹ËŸ CÎÒÁÌ Ω›. ÷ı CÎÕ̱ı Â_ …^Ã_ ⁄˘·‰_, ±ıfi_ ¿Â_ Ãı¿ÎHÎ_
fiΠˢ›.                                √·√Ï·›Î_ @›Î_ ◊¥ Ω› »ı, ÁÎfi-¤Îfi @›Î_ ¬˘‰ı »ı ? ±ıÀ·_ … Ωı¥
                                    ·ı‰Îfi_. “÷‹Îflı” K›Îfi ¿ıÀ·_ flά‰Îfi_ ±Î «_ÿ·Î·fi_ ? ±ı‹fiı ¿Ë̱ı ¿ı
    ±ıÀ·ı F›Î_ Á‘Ì ±ÎI‹Îfi_ Á¬ fiΠˢ›, I›Î_ Á‘Ì ¿˘¥¿ Á¬‹Î_      “÷‹ı ⁄‘_ … ¬ÎΩı, ’ÌΩı. ±Î ÿÎÿÎfiÌ ±ÎiÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·Ωı. ±ı‹Î_ ¿«ÎÂ
flΫı·˘ … ˢ›. ’HÎ ±ÎI‹iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì, ÷‹Îv_ Á¬ ¿ı‰_ Á_ÿfl        flËı ÷˘ Ωı¥ ·¥Â_.” ’HÎ «_ÿ·Î·fiı @›Î_ √·√Ï·›Î_ ◊Λ »ı, ±ı
flËı ! …ı‰_ flά‰_ ˢ› ÷ı‰_ flËı, Á‹ÎÏ‘‹Î_ flËÌ Â¿Î› ±ı‰_ »ı. ±ıÀ·ı    “±Î’HÎı” K›Îfi flά‰Îfi_. ±ı ÷’ÎÁ ±Î‹ C.I.D.fiÌ ’ıÃı ⁄Ë flά‰Ì.
’ı·Ì ⁄‘Ì ‰V÷ µÕÎÕÌ Â¿Î› ÷ı‰_ »ı. ±Î’HÎ_ “iÎÎfi” ±ı‰_ »ı ¿ı Ωı ’Î_«   ¿ÎflHÎ ¿ı ±fiÎÏÿ ¿Î‚◊Ì ±À¿HÎ◊Ì … ±Î …√÷‹Î_ ·À¿ı·˘ »ı, ±fiı
“±ÎiÎΔ‹Î_ Ïfifl_÷fl flËı ÷˘ ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfi …ı‰_ flËı ±ı‰_ »ı. ÷ı‰_      ±ı ±À¿HÎ »^À÷Ì fi◊Ì ’Î»Ì ! ÷ı ±I›Îflı ±Î “iÎÎfiÌ’vÊ” »ı ±ı ±À¿HÎ
flËı‰Î÷_ fi◊Ì, ÷ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ »ı ? ’Ò‰˝¿‹˝fiÎ µÿ›fiÎ ‘yÎ ‰Î√ı »ı.      »˘ÕÎ‰Ì ÿı !
±Î’HÎı …‰_ ˢ› µkÎfl‹Î_ ’HÎ ‹»‰˘ ÿÏZÎHÎ ¤HÎÌ Ω›. ÷˘› ±Î’HÎı
ΩHÎ̱ı, ·Z΋Î_ ˢ› ¿ı ±Î’HÎı …‰_ »ı µkÎfl‹Î_ ’HÎ ·¥ Ω› »ı            ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ ±À¿HΠωʛ Á_⁄_‘Ì !!
ÿÏZÎH΋Î_, ±ı ·ZÎ @›Îflı› «Ò¿Î› fiËŸ. ’HÎ flV÷΋Î_ ¿˘¥ ⁄ÌΩ
                                       ¿Ú’΂ÿı‰fiı ·S·∞ ‹ËÎflÎ…ı Áfl÷◊Ì ¿Î√‚ ·¬ı·˘ ¿ı ±‹Îflı
‹»‰Î‰Î‚˘ ‹‚ı fiı ÂÌÂ̱˘ ÿı¬ÎÕı ±ıÀ·ı ‹ËŸ √·√Ï·›Î_ ◊¥ Ω›,
                                    ÷‹ÎflÎ_ ÿ½fi ¿fl‰Î ‹_⁄¥ ±Î‰‰_ »ı. I›Îflı ¿Ú’΂ÿı‰ı ¿èÎ_ ¿ı “‹_⁄¥
÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ »ı. ’»Ì ±ı µkÎfl ⁄‘_ ¤Ò·Ì Ω› fiı I›Î_ … ‹¿Î‹ ¿flı. ±ı
                                    ±ı ‹˘Ë‹›Ì fi√flÌ »ı. ÁΑ-±Î«Î›˘˝fiı ‹ÎÀı ±Î ¿Î‹fiÌ fi◊Ì. ±ËŸ
⁄‘_ ±À¿HÎ ¿Ëı‰Î›.
                                    ÷˘ F›Î_◊Ì I›Î_◊Ì ‹˘Ë √flÌ …Âı. ÷‹ÎflÎ ‹˘œı◊Ì fiËŸ ’ıÁÌ Ω› ÷˘
   ±ıÀ·ı ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ⁄‘ı◊Ì ÷‹ı »^ÀÌ Ω‰. ˉı “’vÊ”       ¿Îfi◊Ì ’ıÁÌ …Âı, ±Î_¬◊Ì ’ıÁÌ …Âı. »ı‰Àı ±Î ˉΠ…‰ÎfiÎ_ Ï»ƒ˘ »ı
218                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                         219

÷ı‹Î_◊Ì› ‹˘Ë ’ıÁÌ …Âı !!! ‹ÎÀı ±ËŸ ±Î‰‰Î‹Î_ ŒÎ›ÿ˘ fi◊Ì.” ±Îfi_       ˉı ±Î‰Ì ±Î’HÎfiı ⁄Ë “ÿ¿Îfi˘” fiΠˢ›. ◊˘ÕÌ … “ÿ¿Îfi˘” ˢ›
fi΋ ¿Ú’΂ÿı‰ı Â_ ’ÎÕu_, “‹˘Ë‹›Ì fi√flÌ !” ±ı‹Î_ ‹ı_ ÷‹fiı ±Î iÎÎfi   »ı, …ıfiı ⁄Ë “ÿ¿Îfi˘” ˢ› ÷ıfiı ‰‘Îflı ’vÊÎ◊˝ ‹Î_Õ‰˘ ’Õı. ⁄Î¿Ì …ıfiı
±ÎM›_ »ı. ˉı Â_ ±ı ‹˘Ë‹›Ì ¿_¥ ∂ÕÌ √¥ ? ¿_¥ ⁄Ì-±˘-±ı‹-⁄Ì-     ◊˘ÕÌ … “ÿ¿Îfi˘” ˢ› ÷ıHÎı ÷˘ «˘A¬_ ¿flÌ “±ı@{ı@À·Ì” ¿flÌ ·ı‰_. ¬Î‰Î-
±ı-‰Î› ⁄˘Q⁄ı ◊¥ √›_ ? fiÎ. ‹˘Ë‹›Ì … »ı ±ıÀ·ı ±‹ı ÷‹fiı ¿Ë̱ı     ’̉΋Î_ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’HÎ ±Î ωʛfi˘ ‰Î_‘˘ »ı. jÎÌ-ωʛ ±fiı
¿ı ⁄ÌΩ ’Î_« ≥ÏLƒ›˘fiΠωʛfiÎ fiËŸ, ’HÎ VhÎ̱˘fiı fiı ’vÊ˘fiı ±ı¿    ’vÊ-ωʛ, ±ı ⁄ı ‰ıflfiı ∂¤_ ¿flfiÎflÎ_ ¿Îfl¬ÎfiÎ_ »ı, ‹ÎÀı …ı‹ ÷ı‹
… ¿Ë̱ı ¿ı F›Î_ ±Î√‚ VhÎÌωʛ ¿ı ’vÊωʛ Á_⁄_‘Ì Ï‰«Îfl       ¿flÌfiı µ¿ı· ·Î‰‰˘.
±ÎT›˘ ¿ı ÷fl÷ … I›Î_fiı I›Î_ ÷‹Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiά‰Î_. “±˘fi ‘
                                     ≠ë¿÷ν — ±Îfiı … ÷‹ı ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·ı‰Îfi_ ¿Ë˘ »˘ ?
V’˘À” ÷˘ ¿flÌ … fiά‰_. ’HÎ ’»Ì ’λÎ_ ±ıfiÎ_ Á˘-⁄Á˘ ≠Ï÷ø‹H΢
¿flÌ fiά‰Î_.                               ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ⁄Ì…\_ Â_ ÷ı ? ±Î ⁄‘Î …ı fl˘√˘ »ı ÷ı ¿ÎœÌ
                                  fiά‰Î ! ±Î‹Î_fi_ Ë_ ÷‹fiı ¿Â_ … ¿fl‰Îfi_ ¿Ëı÷˘ fi◊Ì. ¬Î·Ì
    ‰¬÷ı ˢÀ·‹Î_ fiÎV÷˘ ¿fl‰Î √›Î ˢ fiı ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ fiËŸ
                                  ΩHΉÎfi_ … ¿Ë_ »\_. ±Î “iÎÎfi” ΩHΉΠ›˘B› »ı, ¿fl‰Î ›˘B› fi◊Ì.
¿›Ù ˢ› ÷˘ «Î·Âı. Ë_ ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÎ‰Ì ·¥Â. ’HÎ ±Î ωʛ
                                  …ı iÎÎfi ΩH›_, ÷ı ’ÏflHÎ΋‹Î_ ±ÎT›Î ‰√fl flËı … fiËŸ. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı
Á_⁄_‘Ì fl˘√ fiÎ CÎÒÁÌ Ω›. ±Î ÷˘ ¤Îflı fl˘√ »ı. ±Î fl˘√ ¿Îœ‰Îfi_     ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì. ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı, ‰Ì÷flÎ√ ‘‹˝‹Î_
±˙Ê‘ Â_ ? I›Îflı ¿Ëı ¿ı ÿflı¿ ‹ÎHÎÁfiı F›Î_ ±À¿HΠˢ›, I›Î_ ±Î√‚   “¿fl˘Ï‹, ¿fl˘ÏÁ fiı ¿fl˘Ï÷” fiΠˢ›. ±Î’HÎÌ ±Î ±À¿HÎ »ı, ÷ıfiÌ
±Î fl˘√ ˢ›. ±‹¿ ’vÊfiı, ±‹¿ jÎÌ …÷Ì Ë˘› ÷˘ ±ıfiı ±ı …\±ı       ¬⁄fl ’Õı ¿ı fiÎ ’Õı ?
fiı ÷fl÷ ±ıfiı ‹ËŸ ‰Î÷ΉflHÎ ŒıflŒÎfl ◊¥ Ω›. ˉı ±Î ⁄‘Î_ ±Î‹
»ı ÷˘ ÷Õ⁄Ò«Î_ …, ’HÎ ±ıHÎı ÷˘ ω√÷‰Îfl ±ıfi_ w’ ¬˘‚Ì ¿Îœı·_ ˢ›      ≠ë¿÷ν — ÷fl÷ … ¬⁄fl ’Õı.
»ı ! ±Î «Ì¤ÕÎ_fiÎ œ√·Î µ’fl ±ıfiı ¿_¥ flÎ√ ◊Λ »ı ? ’HÎ ‹fiW›˘        ÿÎÿÎlÌ — …ı‹ ·ŒflÎfiı ·Œv_ ΩHÎ̱ı, I›Îflı ±ı »^À_ ’ÕÌ Ω›.
»ı ±ıÀ·ı ±ıfiı w’ µ’fl ’Ëı·ı◊Ì ±Îÿ÷ »ı. “±Î ±Î_¬ ¿ı‰Ì ÁflÁ »ı !    ÷ı‹ ±À¿HÎfiı ±À¿HÎ ΩHÎ̱ı I›Îflı ±ı »^À<_ ’ÕÌ Ω›. ¤√‰Îfiı ¿èÎ_
±Î‰ÕÌ ±Î‰ÕÌ ±Î_¬ »ı !” ±Î‹ ¿Ëı »ı. ±S›Î, ±Î‰ÕÌ ±Î‰ÕÌ ÁflÁ      ¿ı “÷ı_ ±À¿HÎfiı ΩHÎÌ ?” I›Îflı ¿Ëı, “ËÎ.” I›Îflı ¤√‰Îfi ¿Ëı, “÷˘ ÷_
±Î_¬ ÷˘ ’ı·Î ¤ı_ÁfiÎ ¤Î¥fiı› ˢ› »ı ! ¿ı‹ I›Î_ flÎ√ fi◊Ì ◊÷˘ ÷fiı    »^À˘.” ’»Ì ±Î’HÎı ¿¥ “w‹‹Î_” ⁄ıÁ‰_, ±ı ±Î’HÎı Ωı‰Îfi_ ! ⁄ËÎfl
?” I›Îflı ¿Ëı ¿ı, “±ı ÷˘ ’ÎÕ˘ »ı fiı ±Î ÷˘ ‹fiW› »ı. ” ±S›Î, ±Î    ¿Î_¿flÎ ∂Õ÷Πˢ› ÷˘ “±Î’HÎı” ±Î’HÎÌ “w‹‹Î_” ⁄ıÁÌ …‰_ fiı
÷˘ ŒÁ΋HÎfiÌ …B›Î±˘ »ı !                      “¿·Ì›flLÁ”fi˘ ⁄ı· ‰Î√ı I›Îflı ⁄ËÎfl fiÌ¿‚‰_.
            ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·˘                   ≠ë¿÷ν — ’vÊÎ◊˝ ¤Î√ …ı »ı ÷ı, ±ı‹Î_ ÁÒZ‹ Á‹…fi˘ ¤Î√,
                                  ±ı … ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı‰Î› ? ≥„Lƒ›˘fiÌ ·√΋ »˘ÕÌ ÿı‰Ì, ÷ı ±Î ±ı‹Î_
    ‹ÎÀı F›Î_ F›Î_ …ı …ı ÿ¿Îfiı ±Î’b_ ‹fi √Ò_«Î›, ±ı ÿ¿ÎfifiÌ ‹ËŸ
…ı ©ÎI‹Î »ı, ÷ı … ±Î’HÎfiı »˘ÕΉfiÎfl »ı. ±ıÀ·ı ±ı‹fiÌ ’ÎÁı      ±Î‰Ì Ω› ?
‹Î_√HÎÌ ¿fl‰Ì ¿ı ‹fiı ±Î ±⁄˛èΫ›˝ ωʛ◊Ì ‹@÷ ¿fl˘. ⁄Ì…ı ⁄‘ı◊Ì        ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı Á‰Îfl◊Ì ⁄˘·˘ ¿ı ±Î…ı ≥„Lƒ›˘fiÎ C΢ÕÎfiÌ ·√΋
±ı‹fiı ±ı‹ ÷‹ı »^À‰Î ‹ÎÀı ÕÎŒÎ_ ‹Îfl˘ ±ı «Î·ı fiËŸ, ±ı … ÿ¿ÎfifiÎ    »˘ÕÌ ÿ¥±ı »Ì±ı, ±ı‰_ ’Î_« ‰¬÷ ©¤Î‰ı ⁄˘·˘. ’»Ì ±ıfiÌ ‹ı‚ı
©ÎI‹Î ±Î’HÎfiı ±Î ωϑ◊Ì »˘ÕΉfiÎfl »ı !               ·√΋ »^Àı·Ì …\±˘ ÷˘ ¬flÎ, ±ı¿ flω‰Îflfi˘ ÿËÎÕ˘ ’ÁÎfl ÷˘ ◊‰Î ÿ˘ !
220                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                       221

±Î ÷˘ “Â_ ◊¥ …Âı, Â_ ◊¥ …Âı ?” “±S›Î, ¿Â_› fi◊Ì ◊‰Îfi_, ÷_     ˢ› fiı jÎÌ jÎÌ …ı‰Ì … flËı÷Ì Ë˘›, ÷˘ ±ıfiÌ ΩıÕı ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±ıfiÌ
÷˘ ¤√‰Îfi »\_. Â_ ◊¥ …‰Îfi_ »ı ¤√‰Îfifiı ?” ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiÌ ±ıÀ·Ì     ΩıÕı ‰ıfl fiËŸ ⁄_‘Λ, ¿ÎflHÎ ±ı ∞‰÷_ fi◊Ì ±fiı ±Î ÷˘ ∞‰÷_ »ı, I›Î_
ÏË_‹÷ fiÎ ±Î‰‰Ì Ωı¥±ı ¿ı Ë_ ¤√‰Îfi »\_ ? “ÿÎÿΔ±ı ‹fiı ¤√‰Îfi     ‰ıfl ⁄_‘Λ »ı.
’ÿ ±ÎM›_ »ı ! ±Î‰_ iÎÎfi »ı, ’»Ì ¤√‰Îfi ◊¥ √›Î »˘. ’HÎ Ë…\
                                    ≠ë¿÷ν — ÷ı ÂÎ◊Ì ⁄_‘Λ »ı ?
±ıfi˘ ’Òflı’Òfl˘ ·Î¤ ‹‚÷˘ fi◊Ì ! ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ, ¿ı ±Î’HÎı ±ıfiı
±¬÷flÎw’ı ·ı÷Î … fi◊Ì fiı ! ±ı ’ÿ ‰Î’fl÷Î … fi◊Ì fiı ◊˘Õ_ CÎHÎ_        ÿÎÿÎlÌ — ±Ï¤≠Λ ÏÕŒflLÀ »ı ÷ı◊Ì ! ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı “‹Îflı ±I›Îflı
±ı‰_ flËı÷Πˢ› ÷˘ ?                        ÏÁfiı‹Î Ωı‰Î …‰_ »ı.” I›Îflı ±ı ¿ËıÂı ¿ı “fiÎ, ±Î… ÷˘ ‹Îflı fiÎÀ¿
                                 Ωı‰Î …‰_ »ı !” ±ıÀ·ı ÀΥϋ_√ fiËŸ ‹‚Ì flËı ! Ωı ±ı@{ı@À ÀΥϋ_√ı
   ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ±Î ’Î_« ≥ÏLƒ›˘fiΠωʛ‹Î_ ±vÏ«’HÎı flËı‰_
                                 ÀΥϋ_√ ‹‚Ì flËı, ÷˘ … ’ˆHÎ…ı !
±ıÀ·ı ±Ï¤≠Λ ‰√fl flËı‰_ ±ı‰_ ?
                                    ≠ë¿÷ν — »÷Î_ ¿˘”¿ ±ı‰˘ ˢ› ¿ı ±ı ¿Ëı ±ı‰_ ◊Λ ’HÎ ¬v_.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Ï¤≠Λ ÷˘ ±Î¬˘› »^ÀÌ …‰˘ Ωı¥±ı. ±Ï¤≠Λ
÷˘ Ï⁄·¿<· ˢ‰˘ … fiÎ Ωı¥±ı. Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ±Ï¤≠Λ ˢ›, ¿˘¥         ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¿˘¥ √…⁄fiÎ ’H›ÂÎ‚Ì Ë˘› ÷˘, ±ıfiÌ VhÎÌ
…B›Î±ı ¤flÎ¥ flè΢ ˢ›, ÷˘ ±ı ÷˘ÕÌ fiά‰˘ ! “±Î Á_ÁÎfl‹Î_ Á¬     Ïfifl_÷fl ±ıfiı ±Î‘Ìfi flËı ! ±ı VhÎÌfiı ’»Ì ⁄Ì…\_ ¿Â_ ’˘÷Îfi_ fiΠˢ›,
»ı, ±Î ’Î_« ≥ÏLƒ›˘‹Î_ Á¬ »ı”, ±ı‰˘ ±Ï¤≠Λ ÷˘ flËı‰˘ … fiÎ      ’˘÷Îfi˘ ±Ï¤≠Λ … fiΠˢ›, ±ı Ïfifl_÷fl ±Î‘Ìfi … flËı !
Ωı¥±ı ! ±fiı ±ı ±Ï¤≠Λ, ±ı ±Î’HÎÎ fi ˢ› ! ±ı ±Ï¤≠Λ ⁄‘Î
                                    ±ı‰_ »ı, ±Î Á_ÁÎfḻ˘fiı iÎÎfi ±ÎM›_ »ı. ¿_¥ ⁄ΉΠ◊‰Îfi_ ‹ı_
«_ÿ¤Î¥fiÎ ! “Ë_ ÷˘ ÿÎÿαı ±Î’ı·˘ ±ı‰˘ ©ÎI‹Î »\_” ±fiı ©ÎI‹Î
                                 fi◊Ì ¿èÎ_, ’HÎ …ı ŒÎ¥·˘ ˢ› ±ıfi˘ “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” ¿fl˘, ¿èÎ_ »ı!
÷ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı ! ±ıÀ·_ Á‹∞ …‰ÎfiÌ …wfl »ı ! ±Î ’Î_« ±ÎiÎÎ
                                 ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ±Î ⁄ı µ’Λ ⁄÷ÎT›Î »ı ! ±Î ⁄ı ¿fl¢ ÷˘
±Î’Ì »ı, ±ı “©ÎI‹Î”fiÎ “≠˘Àı@Âfi” ‹ÎÀı »ı !
                                 ÷‹ÎflÌ ÿÂÎfiı ¿˘¥ √Ò_«‰fiÎfl »ı fiËŸ ! µ’Λ fiÎ ⁄÷ÎT›Î ˢ› ÷˘
            ‰ıflfi_ ¿Îfl¬Îfi_               Ï¿fiÎflÎ ’fl ∂¤_ flËı‰Î› … fiËŸ fiı ? Ï¿fiÎflÎ ’fl Ωı¬‹ »ı !
   ±Î Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘ ¿Î›ÿ˘ Â_ ¿Ëı »ı, ÷_ √‹ı ÷ı flV÷ı       ÷‹Îflı ‰Î¥Œ ΩıÕı ‹÷¤ıÿ ’Õ÷˘ Ë÷˘, ÷ı CÎÕ̱ı flÎ√ ◊÷˘ Ë÷˘
±ıfiÌ ΩıÕı ‰ıfl fiÎ ⁄_‘Λ ±ı‰Ì flÌ÷ı Ïfi¿Î· ¿flÌ fiά ! ‰ıfl◊Ì ‹@÷    ¿ı ¶ıÊ ?
◊¥ Ω ! ±Î’HÎı ±ËŸ ÷˘ ±ı¿ … ¿fl‰Î …ı‰_ »ı, ¿ı ‰ıfl fiÎ ‰‘ı ! ±fiı      ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ⁄_fiı ‰ÎflÎŒfl÷Ì ◊Λ. ±Î’HÎfiı “V›Àı⁄·” ˢ›
‰ıfl ‰‘Îfl‰Îfi_ ‹A› ¿Îfl¬Îfi_ ¿›_ »ı ? ±Î VhÎÌ-ωʛ ±fiı ’vÊ-      ÷˘ flÎ√ ◊Λ fiı “±Î˜’˘Ï{À” ˢ› ÷˘ ¶ıÊ ◊Λ.
ωʛ !
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±ı ⁄‘_ flÎ√-¶ıÊfiı ±Î‘Ìfi »ı, ±Ï¤≠Λ
   ≠ë¿÷ν — ±ı‹Î_ ‰ıfl ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄_‘Λ ? ±fi_÷¿Î‚fi_ ‰ıfl⁄Ì… ’Õı  ±ı¿Î¿Îfl ◊Λ fiËŸ fiı ? ¿˘”¿ … ±ı‰˘ ’H›ÂÎ‚Ì Ë˘› ¿ı …ıfiÌ VhÎÌ
»ı, ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?                        ¿ËıÂı ¿ı “Ë_ ÷‹ÎflÎ ±Î‘Ìfi flËÌÂ, √‹ı I›Î_ …¢, Ï«÷΋Î_ …¢ ÷˘›
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı ¿ı ±Î ‹flı·Î ’vÊ ¿ı ‹flı·Ì jÎÌ Ë˘›, ÷˘  ±Î‘Ìfi ÷‹fiı … flËÌ ! ±ı ÷˘ ‘fi¤Î√ … ¿Ëı‰Î› fiı ? ’HÎ ±ı‰_
±ı‹ ‹Îfiı fiı ¿ı ±ı‹Î_ ¿˘¥ ÿ‰Î±˘ ¤flÌfiı ’vÊ ’vÊ …ı‰˘ … flËı÷˘     ¿˘”¿fiı ˢ› !! ±ıÀ·ı ±Î‹Î_ ‹Ω fi◊Ì. ±Î’HÎı ¿_¥ fi‰˘ Á_ÁÎfl ∂¤˘
222                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                         223

fi◊Ì ¿fl‰˘ ! ˉı ‹˘ZÎı … …‰_ »ı. …ı‹ ÷ı‹ ¿flÌfiı, ¬˘À-fiŒÎfiÎ_ ⁄‘Î_    ÁË ÁËfiÌ ≠¿ÚÏ÷ ≠‹ÎHÎı ±Ï¤≠Λ ⁄ıÃΠˢ›. ÷ı ¿ıÀ·Î¿fiı ⁄Ë ‹˘ÀÎ
¬Î÷Î_ Ïfi¿Î· ¿flÌfiı ‹Î_Չ΂ ¿flÌfiı µ¿ı· ·Î‰Ì fiά‰Îfi˘ »ı !       ±Ï¤≠Λ ˢ› ±ı ±À¿HÎ ¿Ëı‰Î›. ±Î‹ ÷˘ ¿fl‰_ … ’Õı fiı ? ±ı
                                  ±Ï¤≠Λ Ë∞ ⁄‘Î ∂¤Î flèÎÎ »ı ±ı ±Ï¤≠Λ ⁄‘Î ¿Îœı fiı, ÷˘
   ±Î ¬flı¬fl ‹˘ZÎfi˘ ‹Î√˝ »ı ! ¿˘¥ ¿Î‚ı ¿˘¥ fi΋ fiÎ ÿı, ±ı‰_
                                  ‰Ì÷flÎ√ ‹Î√˝ ¬S·ı¬S·˘ ◊¥ Ω›.
±Î iÎÎfi ±Î’ı·_ »ı ! ’HÎ Ωı ÷‹ı ΩHÎÌ Ωı¥fiı ¨‘_ ¿fl˘ ÷˘ ’»Ì
⁄√Õı ! ÷˘› ±‹¿ ¿Î‚ı µ¿ı· ·Î‰Ì … fiάÂı ! ±ıÀ·ı ±ı¿ Œıfl˘ ±Î         F›Îflı “«_ÿ” ±ËŸ w‹‹Î_ ’ıÁı ¿ı ÷fl÷ … ±Î’HÎfiı ±ıfiÎ ÷flŒ
≠ÎM÷ ◊›_ »ı, ±ı »˘Õ‰Î …ı‰_ fi◊Ì !                  ±¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ, ÂÎ◊Ì ? ¿ÎflHÎ ¿ı “«_ÿ”fi˘ V‰¤Î‰ … fiηΛ¿
                                  »ı, ±ı‰˘ ±Ï¤≠Λ ⁄ıÁÌ √›˘ »ı. ÷ı “«_ÿ” ±Î’HÎfiı ÁÎv_ ¿Ëı‰Î
       ·˘¿Á_iÎαı ±Ï¤≠Λ ±‰√Îœ                ±ÎT›˘ ˢ›, ÷˘› ’HÎ ’˘÷ı ±ıfiı ±‰‚_ ‹˘œ<_ ÿı¬ÎÕı. ±ı ±Ï¤≠Λ ⁄ıÁÌ
    ±Î¬_ …√÷ ±Ï¤≠Λfiı ·Ì‘ı «Î·ı »ı. ±Ï¤≠Λ ‰V÷ ÷˘ ±ı‰Ì      √›Î »ı, …ı ⁄‘Î ¿Îœ‰Î ÷˘ ’ÕÂı … fiı ?
»ı fiı ¿ı ±Î’HÎı ±ËŸ ¿ıflÌ ±Î‰Ì, ⁄Ì∞ ⁄‘Ì «ÌΩı ±Î‰Ì. ÷ı ≥„Lƒ›˘fiı      ±ıÀ·ı ±Ï¤≠Λ ¿˘¥ Ω÷fiÎ flά‰ÎfiÎ fiËŸ. …ıfiÎ ÷flŒ ¬flÎ⁄
±Î’HÎÌ ≠¿ÚÏ÷ ≠‹ÎHÎı ⁄‘_ √‹ı ±fiı ¥„Lƒ›˘ ⁄‘_ ¬Î›, ‰‘ ¬Î¥ Ω›      ±Ï¤≠Λ ⁄ıÁÌ √›Î ˢ›, ±ı ⁄‘Î ÷˘ÕÌ fiά‰ÎfiÎ. ±Î ÷˘ ⁄‘Î ‰√fl
’HÎ ¥„Lƒ›˘fiı ±ı‰_ fi◊Ì ¿ı ±Ï¤≠Λ ⁄Î_‘‰˘. ±Î ÷˘ ⁄Ï© ‹ËŸ fiyÌ      ¿Î‹fiÎ ±Ï¤≠Λ ⁄ıÃı·Î ˢ› »ı, √ıflÁ‹…HÎ◊Ì ⁄ıÃΠˢ› »ı.
¿flı »ı ¿ı ±Î ¿ıflÌ ⁄Ë ÁflÁ »ı ! ±ıÀ·ı ±ıfiı ¿ıflÌfi˘ ±Ï¤≠Λ ⁄ıÁÌ
Ω›. ’»Ì ⁄ÌΩfiı ±ı‹ ¿Ëı ’HÎ ¬fl˘ ¿ı ¤Î¥, ¿ıflÌ …ı‰Ì «Ì… ¿˘¥          ¿˘¥ ¿ËıÂı ¿ı, “±Î’H΢ ±Ï¤≠Λ ∂ÃÌ √›˘ ÷˘› ±ıfiÌ ≠¿ÚÏ÷
fi◊Ì ÿÏfi›Î‹Î_. ’λ\_ ±ıfiı ›Îÿı› ±ÎT›Î ¿flı, ¬Ò_E›Î ¿flı ¿ı ¿ıflÌ ‹‚÷Ì  ¿_¥ ŒflÌ …‰ÎfiÌ »ı ?” I›Îflı Ë_ Â_ ¿Ë_ ¿ı ≠¿ÚÏ÷ ¤·ıfiı fiÎ Œflı, ±ıfi_
fi◊Ì. ¥„Lƒ›˘fi˘ ⁄ÌΩı ¿˘¥ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ±ı ÷˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ¿ıflÌ ±Î‰ı     ±Î’HÎı Â_ ¿Î‹ »ı ? ÷˘ ¿ËıÂı ¿ı, “±Î’HÎfiı ’»Ì ±◊Õ΋HÎ ÷˘ ∂¤Ì
÷˘ ¬Î›, fiÎ ±Î‰ı ÷˘ ¿Â_ fiËŸ. ±Î ±Ï¤≠Λ … »ı ÷ı ⁄‘Î ’…‰ı       flËıÂı fiı ? ÷˘ Ë_ Â_ ¿Ë_ ¿ı, “fiÎ ±Î’HÎÎ …ı‰Î Á΋Π‹ÎÀı ’ÏflHÎ΋ ËÂı,
»ı ! ˉı ±Î‹Î_ ⁄Ï© ±ı¿·Ì ¿Î‹ fi◊Ì ¿fl÷Ì ! ·˘¿Á_iÎÎ ±Î‹Î_ ⁄Ë      ÷ı‰Î Á΋ÎfiÎ_ ’ÏflHÎ΋ ◊¥ …Âı.” ËÎ, ±Î’H΢ ±ıfiÎ ‹ÎÀı ±Ï¤≠Λ
¿Î‹ ¿flı »ı ! ·˘¿˘±ı ‹Îfiı·_ ±ıfiı ’Ëı·Î_ ’˘÷ı ⁄ÌÏ·Œ‹Î_ ⁄Î_‘ı »ı, ±Î  ÷ÒÀu˘ fiı ±Î’HÎı ±ıfiÌ ΩıÕı ¬ÂÌ ◊¥fiı ‰Î÷ ¿fḻı, ÷˘ ±ı ’HÎ ¬ÂÌ
ÁÎv_ fiı ±Î ¬flÎ⁄. ’λ\_ ’˘÷Îfi˘ Ï≠›…fi ˢ› ÷ı ⁄˘·ı, ±ıÀ·ı ±ıfiÌ     ◊¥fiı ±Î’HÎÌ ΩıÕı ‰Î÷ ¿flı. ’»Ì ÷ı CÎÕ̱ı ±Î’HÎfiı ±ıfiÌ ≠¿ÚÏ÷ fiÎ
⁄ÌÏ·Œ ‰‘Îflı ⁄_‘Î÷Ì Ω› !                       ÿı¬Î› !
   ±ı‰_ ±Î ±Ï¤≠Λ ¿˘¥ ⁄ıÁÎÕ÷_ fi◊Ì, ’HÎ ·˘¿Á_iÎÎ◊Ì           ±ıÀ·ı ±Î’HÎÎ ‹fifiÌ »Î›Î ±ıfiÌ µ’fl ’Õı »ı ! ±‹ÎflÎ ‹fifiÌ
±Ï¤≠Λ ⁄ıÁÌ Ω› »ı ¿ı ±Î’HÎÎ ‰√fl ¿ı‹ ◊Λ ? ±Î‰_ ±Î’HÎı fiÎ      »Î›Î ⁄‘Î ’fl ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’Õı »ı !! CÎfi«yfl ˢ›, ÷˘› ÕÎèÎÎ ◊¥ Ω› !
¿fḻı ÷˘ ¿ı‹ ¿flÌfiı «Î·ı ? ±ı‰Ì Á_iÎÎ ⁄ıÁÌ √›ı·Ì, ÷ı ’»Ì ±‹ı     ±Î’HÎÎ ‹fi‹Î_ “«_ÿ” √‹ı fiËŸ, ±ı‹ ˢ› ÷˘ «_ÿ ±ÎT›˘ ±ıÀ·ı ’»Ì
÷‹fiı “T›‰ÏV◊÷” ¿÷ν ±ÎM›_. ±ıÀ·ı ÷‹Îfl˘ ±Ï¤≠Λ ŒflÌ √›˘ ¿ı      ±HÎ√‹˘ µI’Lfi ◊Λ fiı ÷ıfi˘ Œ˘À˘ ±ıfiÌ µ’fl ’Õı ! ±ıfiı ÷fl÷ ‹ËŸ
¬flı¬fl ±Î’HÎı ¿÷ν fi◊Ì, “T›‰ÏV◊÷” ¿÷ν »ı !             Œ˘À˘ ’Õı ¿ı ±Î‹fiı ‹ËŸ Â_ «Î·Ì flèÎ_ »ı ? ±ı ±Î’HÎÎ ‹ËŸfiÎ ’ÏflHÎ΋˘
   ·˘¿Á_iÎÎ◊Ì ±Ï¤≠Λ ⁄ıÃÎ »ı, ÷ı iÎÎfiÌfiÌ Á_iÎαı ÷˘ÕÌ      Á΋Îfiı √Ò_«‰ı ! Á΋Îfiı ’˘÷Îfiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı, ’HÎ ±ıfiı √Ò_«‰ı ! ±ıÀ·ı
fiά‰ÎfiÎ »ı ! ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ ±Ï¤≠Λ, “Ë_ ¿÷ν »\_” ±ı ÷˘ …ı ÿËÎÕı   ±Î’HÎı ±Ï¤≠Λ ÷˘ÕÌ fiά‰Î Ωı¥±ı ! ±Î’HÎÎ ⁄‘Î ±Ï¤≠Λ
iÎÎfi ±ÎM›_, ÷ı ÿËÎÕı “iÎÎfiÌ’vÊ” ÷˘ÕÌ ±Î’ı. ’HÎ ⁄ÌΩ fiÎfiÎ_ fiÎfiÎ_,   ±Î’HÎı ‘˘¥ fiά‰Î ±ıÀ·ı ±Î’HÎı »^ÀuÎ.
224                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                        225

   ⁄Î¿Ì ⁄‘Îfiı ‹ÎÀı ±Î’HÎfiı ¿¥ ¿Â_ ˢ÷_ fi◊Ì. fl˘… «˘flÌ ¿fl÷˘    Œıfl˘ ¿˘¥ Á΋˘ ±Î‰Ìfiı ⁄Î{Ì ’Õı ÷˘, ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿ı ±Î ±Î‰Ì ’Õı·_
ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiı «˘fl »ı, ±ı‰˘ ±Ï¤≠Λ ⁄Î_‘‰ÎfiÌ …wfl … ÂÌ      ÷’ ±ÎT›_ ! ¿ı “±˘Ë˘Ë˘ ! ‹fiı ¬˘‚÷_ ¬˘‚÷_ CÎıfl ±ÎT›_ ?” ‹ÎÀı ÷’
»ı ? ±ı «˘flÌ ¿flı »ı, ±ı ±ıfiÎ ¿‹˝fi˘ µÿ› »ı ! ±fiı …ıfi_ ·ı‰Îfi_    ¿fl‰Îfi_ ÷ı ‰¬÷ı. ¤√‰Îfi ‹ËΉÌfl ≠ÎM÷ ÷’ ÏÁ‰Î› ⁄Ì…\_ ¿˘¥ ÷’
ˢ› ÷ı ÷ıfiÎ ¿‹˝fi˘ µÿ› »ı ! ±Î‹Î_ ±Î’HÎı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ’HÎ ±Î’HÎı  ¿fl÷Î fiˢ÷Î. …ı ≠ÎM÷ ÷’ ±Î‰Ì ’Õu_ ˢ›, ÷ı ÷’fiı ¬ÁıÕ‰Îfi_ fiËŸ !
±ıfiı «˘fl ¿Ë̱ı ÷˘ ±ı ±Ï¤≠Λ … »ı fiı ? ±fiı ¬flı¬fl ÷˘ ±ı ±ÎI‹Î    ±Î ÷˘ Â_ ¿flı, fiÎ ±ÎT›_ ˢ› ÷ıfiı ⁄˘·Î‰ı ¿ı ’fl‹ ÿËÎÕÎ◊Ì ‹Îflı hÎHÎ
… »ı fiı ?                             µ’‰ÎÁ ¿fl‰Î »ı ±fiı ±ÎT›_ ˢ› ÷ıfiı “»ÌÀ˚ »ÌÀ˚” ¿flı. ¿ËıÂı, “‹Îfl˘
                                  ’√ flËı÷˘ fi◊Ì, ÂÌ flÌ÷ı Á΋ÎÏ›¿ ¿v_ ? ±Î ’√ … ±Î‰˘ »ı.” ÷ı
   ¤√‰Îfiı ÁËfiı Ïfiÿ˘˝Ê Ωı›ı·Î. ¿˘¥fiı ÿ˘ÏÊ÷ ÷ı‹HÎı Ωı›ı·Î fiËŸ
                                  ’√fiı √΂˘ ˵ ÿı ’λΠ! “‹Îfl˘ ’√ ±Î‰˘ »ı” ±ı‰_ ¿ı‹ ¿flÌfiı ¿˘¥
±fiı ±Î’HÎÌ ±ı‰Ì «˘A¬Ì º„WÀ ◊Âı I›Îflı «˘A¬_ ‰Î÷ΉflHÎ ◊Âı. ’»Ì
                                  ΩHÎı ? ¿˘¥fiı› ΩHΉΠÿÌ‘_, ±ıÀ·ı ±ı ÷’ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ı‰_ ΩHÎÌ
…√÷ ±Î¬_ ⁄√Ì«Î …ı‰_ ·ÎB›Î ¿flı. ¬flı¬fl ¿_¥ ·˘¿˘‹Î_ ÿ√Ù‘ fi◊Ì.
                                  √›˘ ±ıÀ·ı ±ı ÷’‹Î_ ¤Î√ ’ÕÎ‰Ì √›˘ ¿Ëı‰Î›. ÷’ ±Î’HÎı ¿fl‰Îfi_.
·˘¿˘fi˘ ’˘÷ı ±Ï¤≠Λ ⁄Î_‘ı »ı. ±‹ı √‹ı ÷ıfiÌ ‰Î÷ ¿fḻı ’HÎ ±‹Îflı
                                  fiı ⁄ı ±ÎfiÌ ’ı·˘ fiŒÎ‹Î_◊Ì ¬Î¥ Ω› ±ı ¿Î‹fi_ Â_ ? ±ıHÎı ±Î’HÎÌ
¿˘¥fi˘ ±Ï¤≠Λ fiΠˢ› ¿ı, ÷ı ±Î‰˘ … »ı !
                                  ‰Î÷ ÁÎ_¤‚Ì ÷ı ⁄ÿ· ±ıfiı ⁄ı ±ÎfiÌ ‹‚Ì Ω›. ±ı‰_ ±ÎrÎÁfi ·¥fiı
   ’λ\_ ±fi¤‰ı› ◊Λ ¿ı ±Î ±Ï¤≠Λ ¿ÎœÌ fiÎA›Î ÷ı◊Ì ±Î       ¿Ï‹Âfi ¿˘HÎ ±Î’ı ?
¤Î¥‹Î_ ±Î ŒıflŒÎfl ◊¥ √›˘ ! ±Ï¤≠Λ ⁄ÿ·‰Î ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ ’Õı
¿ı ±ı «˘fl ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ÂÎË¿Îfl »ı, ±ı‰_ ¿Ë̱ı. ‹ı_ ±Î‹fiı ‹ÎÀı      ‹_⁄¥◊Ì ‰Õ˘ÿflÎ ¿Îfl‹Î_ ±Î‰‰Îfi_ Ë÷_ fiı ⁄ıÁ÷Î_ … ¿ËÌ ÿÌ‘_ ¿ı,
±Î‰˘ ±Ï¤≠Λ ⁄Î_K›˘ Ë÷˘, ÷ı ±Ï¤≠Λ ¬˘À˘ »ı, ˉı ±ı ±Ï¤≠Λ      “ÁÎ÷ ¿·Î¿ ±ı¿fiÌ ±ı¿ …B›Î±ı ⁄ıÁÌ flËı‰Îfi_ »ı. ÷’ ±ÎT›_ »ı ! ±‹ı
Ë_ »˘ÕÌ ÿ™ »\_. ±ı‰_ “¬˘À˘ »ı, ¬˘À˘ »ı” ¿Ëı‰_. ±Î’H΢ ±Ï¤≠Λ    ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ÷˘ ‰Î÷˘ ¿fḻı, ’HÎ ±‹Îflı ‹ËŸ ±‹ÎflÌ ‰Î÷ «Î· …
“¬˘À˘ »ı” ±ı‰_ ¿Ëı‰Îfi_, ±ıÀ·ı ±Î’HÎ_ ‹fi Œflı. fiËŸ ÷˘ ‹fi Œflı     ˢ› ¿ı “±Î…ı ÷‹fiı ≠ÎM÷ ÷’ ±ÎT›_ »ı. ±ıÀ·ı ±ı¿ ±ZÎflı› ⁄˘·‰Îfi˘
fiËŸ !                               fiËŸ.” ·˘¿ ÷˘ Ïÿ·ÎÁ˘ ±Î’‰Î ‹Î√ı ¿ı, “ÿÎÿÎ, ÷‹fiı ŒÎT›_ ¿ı fiËŸ ?”
                                  ÷˘ ¿Ë̱ı, “⁄Ë ÁflÁ ŒÎT›_.” ’HÎ ¿Ï‹Âfi ±‹ı ¿˘¥fiı ±Î’̱ı fiËŸ,
   ¿ıÀ·Î¿fiÌ ‰ÎHÎÌ ⁄‘Ì ⁄√ÕÌ √¥ ˢ› »ı, ÷ı ’HÎ ±Ï¤≠Λfiı      ¿ÎflHÎ ¤˘√‰Ì±ı ±‹ı ! ±ı¿ ±ZÎflı› ⁄˘·ı ±ı ÿÎÿÎ ⁄ÌΩ ! ±ıfiı ≠ÎM÷
·Ì‘ı ˢ› »ı. ±Ï¤≠Λfiı ·Ì‘ı ‰ÎHÎÌ ¿Ã˘fl fiÌ¿‚ı, ÷_÷Ì·Ì fiÌ¿‚ı !    ÷’ ¿›Ù ¿Ëı‰Î› !
÷_÷Ì·Ì ±ıÀ·ı ’˘÷ı ±ı‰_ ÷_÷Ì·_ ⁄˘·ı ¿ı Á΋˘ ’HÎ ·÷ı «œı !
                                          µtÌflHÎÎ-’flÎø‹ı ≠ÎM› !
   ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ·˘¿Á_iÎÎ◊Ì «ÎS›Î »ı, ÷ıfi˘ ±Î ⁄‘˘ ¤flı·˘
‹Î· »ı ! ±ıÀ·ı ±Ï¤≠Λ …ı ¤›Î˝ »ı, ÷ıfiÌ ¤Î_…√Õ »ı. …ı ±Ï¤≠Λ       ≠ë¿÷ν — ±Î µtÌflHÎÎ ¿flı »ı fiı, ±ı ¬flÎ ÷’‹Î_ fiÎ ¿Ëı‰Î› ?
fi◊Ì flÎA›Î, ÷ıfiÌ ¤Î_…√Õ Ë˘÷Ì fi◊Ì !                    ÿÎÿÎlÌ — µtÌflHÎÎ, ±ı ÷˘ ’vÊÎ◊˝ √HÎΛ »ı ! ’HÎ ’vÊ ◊›Î
         ¿Ï‹Âfi «Ò¿T›Î ωHÎ ÷’               ’»Ìfi˘ ’vÊÎ◊˝ »ı ! ¬flı¬fl ÷˘ ±ı ’flÎø‹‹Î_ Ω› »ı ! ÁÎ÷‹Î
                                  √_ÃÎHÎÎ fiÌ«ı ¿˘¥ ¿flÌ Â¿ı fiËŸ, ±ı ’flÎø‹¤Î‰ »ı ! ÷‹Îflı ±Î iÎÎfi
   ±Î’HÎı ÷’ ¿fl‰ÎfiÎ_ ¬flÎ_, ’HÎ CÎıfl ⁄ıÃÎ_ ±Î‰Ì ’Õı·Î_, ⁄˘·Î‰‰Î  ’»Ì ˉı ⁄‘Ì µtÌflHÎÎ ◊¥ ¿ı ! ÷‹fiı ¿_¥ ‰ÌÁ ‰Ê˝ ’»Ì ¿‹˝
…‰_ fiÎ ’Õı ! ’H›Â΂Ìfiı ⁄‘Ì «ÌΩı CÎıfl ⁄ıÃÎ_ ±Î‰ı. √ÎÕÌ‹Î_ ¿˘”¿   ±Î‰‰ÎfiÎ_ »ı, ÷˘ ±Î…ı ÷‹ı ±ı ⁄‘Î ¤V‹Ì¤Ò÷ ¿flÌ Â¿˘ !
226                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                        227

    ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¬⁄fl ’Õı, ‰ÌÁ ‰Ê˝ ’»Ì ±Î‰‰Îfi_   fi◊Ì. Á_Ï«÷¿‹˝ ±ıfi_ Œ‚ ±Î’Ìfiı …÷_ flËı. ±fiı ’vÊ ◊›Î ˢ› ÷ı
»ı ?                               ±‹¿ ›˘√ ‹Î_ÕÌfiı ±‹¿ ¿‹˘˝fiı µÕÎÕÌ Â¿ı »ı, ’HÎ ÷ı ’vÊ ◊›Î ’»Ì
                                 …. ÷‹ı ±I›Îflı …ı ÿÂ΋Î_ »˘ ÷ı ÿÂ΋Î_ ÷ı‰_ fiÎ ◊Λ. ±I›Îflı ÷‹fiı
    ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‹, ±ı √Î_à ±˘√‚Ì √¥ ±ıÀ·ı ’»Ì ¬·ÎÁ, ’»Ì
                                 ÷ı‰˘ ÷η fiÎ ¬Î›. ±I›Îflı ÷˘ ÷‹fiı ≠¿ÚÏ÷ fi«Î‰ı »ı fiı ÷‹ı fiΫ˘
÷˘ “±ıωÕLÁ” ¤ı√˘ ◊Λ ±ıÀ·_ …, ’HÎ ÿ—¬¿Îfl¿ fiÎ flèÎ_ !
                                 »˘. ’vÊ ◊›Î ’»Ì …ı ›˘√ ‹Î_ÕÌfiı ¿‹˘˝ µÕÎÕı ÷ıfiı µtÌflHÎÎ ¿Ëı‰Î›.
    ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı »Ì±ı, ±ı µtÌflHÎÎ ◊Λ
                                    µtÌflHÎÎ ±ıÀ·ı Â_ ? ¿Î«Îfiı ’¿‰Ìfiı ¬_¬ıflÌ fiά‰Î. ¿‹˝fi˘
»ı fiı ?
                                 ω’ο ◊›Î ÏÁ‰Î›, ¬Ì«ÕÌ ¿Î«Ì ˢ› ÷˘ Â_ ¿fḻı ? ÷ı‰_ ¿‹˝ ¿Î«Î_
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ µtÌflHÎÎ … ◊‰ÎfiÌ. ¿ÎflHÎ ±Î…ı ±Õ«HÎ fi◊Ì    ˢ› fiı …‰Îfi_ ◊Λ ÷˘ Â_ ¿flı ? ±ıÀ·ı ±ıfiı ’»Ì ’¿‰Ì fiάı. fiı ±ı
±Î‰Ì, »÷Î_ ’HÎ ÂÎfiı ‹ÎÀı ¿v_ »\_ ? ±ı ‹˘…-¢¬ ‹ÎÀı fi◊Ì ! »÷Î_   ¿‹˘˝fiÌ µtÌflHÎÎ ◊Λ »ı. ’HÎ ’vÊ ◊›Î ’»Ì … ±Î ’vÊÎ◊˝ ◊¥ ¿ı.
≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ …ı ±Îfi_ÿ ◊Λ ±ı ‰‘ÎflÎfi˘ ·Î¤.         ’vÊÎ◊˝ ◊›Î ’»Ì ±ÎÀ·˘ flÎ¥À »ı ±ıfiı !
   ±Î’HÎÌ ±Î “±ø‹”fiÌ “Á΋ÎÏ›¿˘” ÷‹ı ¿fl˘ »˘, ÷ı‹Î_ ⁄‘Ì        µtÌflHÎÎ◊Ì ⁄ı ·Î¤ ◊Λ. ±ı¿ ÷˘ µtÌflHÎÎ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ÷‹Îflı
¿‹˝fiÌ µtÌflHÎα˘ ◊¥ Ω› ±ı‰_ »ı. ±Î’HÎı «fl‹ ÂflÌflÌ fi◊Ì, ±ıÀ·ı    ±ÎI‹V‰w’ ◊‰_ ’Õı. fiı ⁄Ì…\_ ¿‹˘˝fiÌ µtÌflHÎÎ ◊Λ »ı !
…ıfiı ±Î ¿‹˘˝ flËı‰Î ÿı‰Î_ ˢ› ÷ı flËı‰Î ÿıΩı. ’HÎ «fl‹ ÂflÌflÌfiı ÷˘
                                    ±ÎI‹V‰w’ ◊‰Î› @›Îflı ? Á΋ÎÏ›¿ ±fiı ¿Î›˘IÁ√˝, ⁄ıµ ◊¥
µtÌflHÎÎ ¿fl‰Ì … ’Õı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı ·Î√÷_ ˢ› ¿ı ˉı ±Î›W›
                                 Ω› I›Îflı ±ÎI‹V‰w’ ◊‰Î›. ±Î’HÎı ÷˘ ±ËŸ ±Î ±ı¿·_ …
fi∞¿‹Î_ ±Î‰ı »ı fiı ÿ¿Îfi‹Î_ ‹Î· œ√·ı ⁄_‘ ’Õı·˘ ÿı¬Î› ! ˉı ±ı
                                 Á΋ÎÏ›¿◊Ì ±ÎI‹V‰w’ ◊¥ Ω› »ı, ÷ı◊Ì µtÌflHÎÎ ◊¥ Ω› »ı. ±Î
‹Î· ¬’ÎT›Î ‰√fl ÂÌ flÌ÷ı …‰Î› ? ±ı¿ ⁄Î…\ ‹ÿ÷ ’ÒflÌ ◊Λ »ı,
                                 “±ø‹ iÎÎfi” »ı, ÷ı◊Ì ÷‹ı ±ÎI‹V‰w’ ◊¥ ¿˘ »˘ ±fiı I›Îflı …
‹ÎÀı ¤√‰Îfi ¿_¥¿ µ’Λ ¿fl˘. I›Îflı ¤√‰Îfi ¿Ëı, “¿‹˝fi˘ ω’ο ¿fl˘.
                                 ’vÊÎ◊˝ fiı ’flÎø‹ ◊Λ !
ω’ο ±ıÀ·ı ±ıfiı ’¿‰˘. …ı‹ ±Î’HÎı ¿ıflÌfiı ’fl΂‹Î_ CÎηÌfiı ’¿‰Ì±ı
»Ì±ıfiı, ÷ı‹ ¿‹˝fiı ÷‹ı ’¿‰˘. ±ıÀ·ı ±ı µÿ›‹Î_ ±Î‰Âı. µtÌflHÎÎ       ⁄Î¿Ì …√÷ …ı ’vÊÎ◊˝ ‹Îfiı »ı, ÷ıfiı ±Î ÿÎÿÎ ¿Ëı »ı ¿ı, ÷ıfiı
±ıÀ·ı ¿‹˘˝fi˘ µÿ› ±ÎT›Î ’Ëı·Î_ ¿‹˘˝fiı ⁄˘·Î‰Ìfiı ¬’Î‰Ì ÿı‰Î_.    ÷˘ …flΠω«Îfl˘. ±Î ·Ì‹Õ˘ ’Îfiı ’Îfiı ¿Õ‰˘ ˢ› »ı, Õ΂ı Õ΂ı ¿Õ‰˘
                                 ˢ› »ı, ±ı‹Î_ ·Ì‹ÕÎfi˘ Â_ ’vÊÎ◊˝ ? ÷ı‹ ±Î ÷’, I›Î√ ¿flı »ı, ÷ı‹Î_
    ≠ë¿÷ν — ±ıfiı ’flÎø‹ ¿Ëı‰Î› fiı ?
                                 ¢ ±ıfi˘ ’vÊÎ◊˝ ?
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‹˘À_ ’flÎø‹ ¿Ëı‰Î›. ’vÊÎ◊˝‹Î_ ÷˘ ’˘÷ı »ı …,
                                    ’˘÷ı »ı ¤‹flÕ˘, ÷ı µtÌflHÎÎ ¿fl‰Î ¿ı‹fi˘ ⁄ıÃ˘ ? ’vÊ ◊›Î fi◊Ì,
’HÎ ±Î ’flÎø‹ ¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘ ‰‘ÎflÎfi_ »ı.
                                 ±ıÀ·ı ¤‹flÕ˘ ¿è΢. ’»Ì ¤‹flÕÎfiı ±fiı µtÌflHÎÎfiı, ⁄ıfi˘ ‹ı‚ ¿ı‹fi˘
    ≠ë¿÷ν — ±Î’ı …ı ¿èÎ_ fiı ¿ı ¿‹˘˝fi˘ fiΠ¿flÌ fiά̱ı »Ì±ı,  Ω‹ı ?
÷˘ Á_Ï«÷ ¿‹˘˝ »ı, ±ıfi_ Â_ ¿fl‰_ ?
                                     Ïfi¿ÎÏ«÷ ¿‹˝ ÷˘ Ë_‹ıÂÎ_ ¿Õ‰Î_ ·Î√ı. ‹ÌÃ_ Ïfi¿ÎÏ«÷ ¿‹˝ ˢ›
    ÿÎÿÎlÌ — Á_Ï«÷ ¿‹˝ ÷˘ ÀÎ¥‹ ◊Λ ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ’Ïfl’@‰   ’HÎ ÷ı F›Îflı »ı‰Àı ¿_À΂Ìfiı ¿Õ‰_ ·Î√ı, I›Îflı ¤Îfi ◊Λ ¿ı ±Î ±ËŸ◊Ì
◊Λ ±ıÀ·ı Á΋_ ±Î‰Ìfiı ∂¤_ flËı. ±Î’HÎı ±ıfiı ¿ÂÌ ¬˘‚‰ÎfiÌ …wfl    ˉı ¬Áı ÷˘ ÁÎv_ !
228                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                        229

    Ïfi¿ÎÏ«÷ ¿‹˝ ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ_ ˢ› — ±ı¿ ¿Õ‰_ ±fiı ⁄Ì…\_ ‹ÌÃ_. ‹ÌÃ_  rÎÁ ÿ⁄Î¥ √›˘ ÷˘ ¤‹flÕ˘ ’ÕÌ …Âı ! ±fiı ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘ ÷˘
¿‹ı˝› ⁄Ë ±Î‰ı ±ıÀ·ı ŒÁ΋HÎ ◊Λ. ±Î¥VøÌ‹ ±Ï÷› ±Î’ı ÷˘, ÷‹ı     ’vÊ ◊›ı·Î, ÷ı ±Î rÎÁ fiÎ «ÎS›˘ ÷˘ ‹ËŸ √_√‚΋HÎ ◊Λ. ±ıÀ·ı
¿ıÀ·˘ ¬Î‰ ? »ı‰Àı ±ıfi˘› ¿_À΂˘ ±Î‰ı fiı ? ±fiı ¿Õ‰Î‹Î_ ÷˘ ⁄Ë     ’»Ì ’˘÷ÎfiÌ √ŒÎ‹Î_ ’ıÁÌ Ω› ¿ı «Î·˘, ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ “ÁıŒÁÎ¥Õ”
… ¿_À΂˘ ±Î‰ı. ÷ı‹Î_ ÷˘ ’Ò»‰Îfi_ … fiÎ flèÎ_ fiı ? ’HÎ ¤˘√T›ı … »^À¿˘  ‰Î‚Ì …B›Î‹Î_. ±ıÀ·ı ’˘÷ı ±‹fl’ÿfi_ ¤Îfi‰Î‚Î »ı ±Î !
◊Λ.
                                               ’flÎø‹¤Î‰
    Ïfi¿ÎÏ«÷ ¿‹˝ ±ıÀ·ı ¤˘√T›ı … »^À¿˘. fiı ⁄ÌΩ_ ⁄‘Î_ ∂ÕÌ Ω›
±ı‰Î_ ¿‹˝ ¿Ëı‰Î›. …ı µtÌflHÎÎ ¿Ëı »ı, ÷ıfiı ÷’ ¿Ë̱ı ÷˘ «Î·Ì ¿ı.      ≠ë¿÷ν — “«Î…˝ ’˘¥LÀ” ÏÁ‰Î›fiÌ ’ı·Ì Á…˝¿ „@÷ »ı, ±ı Â_
±ı ÷’ ’HÎ fiˆÏ‹Ïkο ÷’ »ı. Ωı ÷’ ±ı Ω÷ı ¿flÌ Â¿÷˘ ˢ› ÷˘ ÷˘      »ı ? ’vÊÎ◊˝ »ı ?
±ı ¿÷ν ◊›˘ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ±ı fiˆÏ‹Ïkο ÷’ »ı. ±ıÀ·ı ¿ı µÿ›‹Î_ ÷’      ÿÎÿÎlÌ — Á…˝¿ „@÷ ±ıÀ·ı Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î_√̱ı »Ì±ı ¿ı ÁÒ›˘˝ÿ›
±Î‰ı ÷˘ ’ı·Î_ ¿‹˝ ∂ÕÌ Ω›, fiËŸ ÷˘ ÷ı‹ ◊Λ fiËŸ. ±ı ÷’ ¿fl‰Î      @›Îflı ◊Λ ¿ı “ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏL›· ±ıωÕLÁ” ∂¤Î ◊Λ I›Îflı
Ω› ¿ı ¿Î·ı ¿flÌÂ_. ÷˘ ÷ı fiÎ ◊Λ fiı ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ fifiÎ‹Ì fiÌ¿‚Ì    µÿ› ◊Λ. ±Î CÎÏ՛΂ «Îfl ‰√ÎÕı, ’ı·ÎfiÎ_ CÎÏ՛΂‹Î_ «Îfl ‰Î√ı,
Ω› ! fiı ’λÎ_ ¿˘”¿fiÎ ¬¤ı «œÌfiı …‰_ ’Õı. µtÌflHÎÎ fiÎ ◊Λ ÷˘      ‹_⁄¥fiÎ ‹˘ÀÎ CÎÏ՛΂‹Î_ «Îfl ‰Î√ı fiı ±ËŸ ÁÒ›˝fiÎflΛÎHÎ ±Î‰ı ±ı‰_
∑HÎ ‰Î‚‰Î ±Î‰‰_ ’Õı.                        ⁄fiı fiËŸ. ÁÒ›˝fiÎflΛHÎfiı µ÷Ή‚ ˢ› ÷˘› ±ı‹fiÎ◊Ì ±ËŸ ±‰Î› fiËŸ
   µtÌflHÎÎfi˘ ±◊˝ ¢ ¿ı ω’ο fiÎ ◊›˘ ˢ› ±ı‰Î_ ¿‹˝fiı ω’ο    ! ±ı‹fi˘ ÁÒ›˘˝ÿ› @›Îflı ◊Λ ? F›Îflı ⁄‘Î … “±ıωÕLÁ” ¤ı√Î ◊Λ
¿flÌfiı µÿ›‹Î_ ·Î‰‰Î_. ÷ı «fl‹ ÂflÌflÌ Ë˘› ÷ı ·Î‰Ì ¿ı. Ωı «fl‹      I›Îflı ! ±ıÀ·ı µÿ›¿‹˝ »ı ÷ı Á…˝¿ „@÷fiÎ ±Î‘Ìfi »ı. Á…˝¿ „@÷
ÂflÌflÌfiı ¿‹˘˝ ‰‘Îflı ˢ› ÷˘, ÷ı ±Î µtÌflHÎÎ ¿flÌ Â¿ı. ’HÎ ÷ı ¿ı‰˘    ±ıfiı ±‹ı “«Î…˝” ¿Ë̱ı »Ì±ı. ±ıfiı ’vÊÎ◊˝ fi◊Ì ¿Ëı÷Î.
ˢ‰˘ Ωı¥±ı ? ÁkÎΑÌ ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ’vÊÎ◊˝ ÁÏË÷fi˘ ˢ‰˘            ≠ë¿÷ν — ¤Î‰fiı … ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı‰Î› fiı ? ±Î’H΢ ÁΫ˘ ¤Î‰
Ωı¥±ı. ’vÊ ◊›Î ‰√flfiÎ ⁄‘Î ¤‹flÕÎ ¿Ëı‰Î›. fi΋‘ÎflÌ ‹ÎhÎ         ΩH›˘, V‰¤Î‰fiı √H΢◊Ì ΩH›˘, ±ı … ’vÊÎ◊˝ fiı ?
¤‹flÕÎ ¿Ëı‰Î›. ±Î ¤‹flÕÎfiı ±ËŸ◊Ì rÎÁ ’ıÃ˘ ¿ı ¤‹flÕ˘ Œ›˘˝,
                                     ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰Î¤Î‰ ±Î’HÎı ⁄‘_ ¤‹flÕλΒ‹Î_ CÎÎ·Ì ÿÌ‘_ ±fiı
’»Ì ±ıfiÌ ÿ˘flÌ ¬Ò·÷Ì Ω›. ÷ı ±Î’HÎfiı ÿı¬Î› ˵ ¿ı ÿ˘flÌ ¬Ò·ı »ı.
±ıÀ·ı ÷˘ ±‹ı ±Î¬Î ‰SÕÛfiı ¤‹flÕÎ »Î’ ¿èÎ_ »ı. ±ıfi˘ ¬·ÎÁ˘ Ωı¥÷˘    ±Î’HÎı ÷˘ V‰¤Î‰-¤Î‰ »ı. ¤Î‰Î¤Î‰ ±ı ¿‹˝ »ı. ±fiı V‰¤Î‰-
ˢ› ÷˘ ¿flÌ ±Î’̱ı. ±‹ı …ıÀ·Î ÂOÿ˘ ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı, ±ı ⁄‘ÎfiÎ       ¤Î‰‹Î_ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ fiı ’fl‹Îfi_ÿ ˢ›. ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘ V‰¤Î‰
¬·ÎÁÎ ±Î’‰Î ‹ÎÀı ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı. ±Î ÿÎÿαı …ı iÎÎfi Ωı›_ »ı, ±ı     ¤Î‰‹Î_ flËı »ı, ÷ı◊Ì ‹ËŸ ±Îfi_ÿ ±ı‹fiı flèÎÎ … ¿flı. ’HÎ ±ı «Î¬÷Î
iÎÎfi fiı ±iÎÎfi, ⁄ıµ …\ÿı …\ÿ_ Ωı›_ »ı.                fi◊Ì. ±ı «Î¬‰Îfi_ ±Î‰ı I›Îflı ±ı √›Î ˢ› ⁄Ì…ı ˢÀ·‹Î_, ÷ı◊Ì ¬⁄fl
                                  fiÎ ’Õı.
   ’vÊÎ◊˝ µÿ› ±Î‘Ìfi fiΠˢ›, ’vÊÎ◊˝ ÷˘ …ıÀ·˘ ¿fl˘ ±ıÀ·˘
                                     ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹ËÎI‹Î±˘ ±ı @›Î ·ZÎHÎ◊Ì «Î¬ı »ı ? ‰√fl
÷‹Îfl˘. ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘ ’vÊ ◊›Î ±ı‹fiı ‹ËŸ Ïfifl_÷fl ’vÊÎ◊˝
                                  ΩH›ı «Î¬ı »ı, ±ı ’vÊÎ◊˝ ·ZÎHÎ◊Ì ¿ı µÿ› ·ZÎHÎ◊Ì ?
◊¥ flè΢ »ı. ’vÊ, ’vÊ ‘‹˝‹Î_ ±Î‰Ì √›ı·˘ »ı fiı ÷ı◊Ì … ≠iÎÎ «ı÷‰ı
»ı ! …√÷ ±Î¬Îfiı ±‹ı ¤‹flÕ˘ ¿Ë̱ı »Ì±ı. ¤‹flÕÎfiı ±ıfi˘ ¢           ÿÎÿÎlÌ — ’vÊÎ◊˝ ÷˘ ±ı‹fiı «Î· … »ı, ’HÎ ’flÎø‹fiÌ ºÏWÀ◊Ì
’vÊÎ◊˝ ? ±Î ±ËŸ◊Ì rÎÁ ’ıÃ˘ ±ıÀ·ı ¤‹flÕ˘ Œ›Î˝ ¿flÂı ±fiı Ωı       «Î¬ı »ı.
230                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6

   ≠ë¿÷ν — ‹ËÎI‹Î±˘fiı ’flÎø‹ ∂¤_ ◊›_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±ıfi˘
±◊˝ ±ı ¿ı ±ı‹fiı ›◊Î◊˝ ’vÊÎ◊˝ fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ’vÊÎ◊˝ »ı … ⁄‘Î ‹ËÎI‹Î±˘fiı, ’HÎ ÷ı Ë∞ ’flÎø‹
¤Î‰‹Î_ fi◊Ì ±ÎT›Î. ¿ıÀ·Î¿ Á΋ÎÏ›¿ ¿flÌfiı ’flÎø‹‹Î_ ±Î‰ı. ’vÊ
◊›Î ’»Ì ’vÊÎ◊˝ ˢ› … fiı ? ±ı ÷˘ V‰Î¤Îω¿ ◊Λ.
   ≠ë¿÷ν — ±Î‹Î_ ¿˘¥ Ïfi›‹ fi◊Ì fiı ? CÎHÎÌ ‰¬÷ Á΋ÎÏ›¿‹Î_
⁄ıÃΠˢ¥±ı, I›Îflı Ï⁄·¿<· ±ı¿Î¿Îfl fiÎ ◊‰Î› ±fiı flV÷΋Î_ ±˘Ï«_÷_
… ±ı¿Î¿Îfl ◊¥ …‰Î› fiı ±Îfi_ÿ ±Îfi_ÿ ◊¥ Ω›. ÷˘ ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı
±ÎT›_ ? ±ı µÿ›◊Ì ±ÎT›_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î› µÿ›◊Ì ±Î‰ı »ı fiı ’ı·_› µÿ›◊Ì ±Î‰ı »ı. ⁄_fiı
µÿ›◊Ì … ±Î‰ı »ı.
   ≠ë¿÷ν — ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı ¿ı ’flÎø‹¤Î‰ ±ı¿ÿ‹ …\ÿ˘ »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’flÎø‹¤Î‰ …\ÿ˘ … »ı. ’flÎø‹‹Î_ ’˘÷Îfiı ¿Â_ …
¿fl‰Îfi_ fi◊Ì. ’˘÷Îfi˘ ¤Î‰ ’flÎø‹¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ »ı. ±ıÀ·ı ’»Ì
≠iÎÎ ÷ı ¤Î‰ ≠‹ÎHÎı ⁄‘_ ¿flÌ ±Î’ı »ı.
   ≠ë¿÷ν — ’flÎø‹¤Î‰ ±ıÀ·ı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ¤Î‰ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ’flÎø‹¤Î‰ ±ıÀ·ı Â_ ? “‹Îflı ’flÎø‹¤Î‰‹Î_ ±Î‰‰_
»ı” ±ı‰˘ ¤Î‰ ±ı‹fiı ˢ÷˘ fi◊Ì. ‹Ò‚ …ı ¤Î‰ ˢ› »ı, ÷ıfiÎ◊Ì ±Î
’flÎø‹¤Î‰ …\ÿÌ ‰V÷ »ı. ±ı “±ı·À˝fiıÁ” »ı. ‹Îflı “±ı·À˝fiıÁ”‹Î_ …
flËı‰_ »ı. ±ı‰_ …ıfiı fiyÌ Ë˘›, ÷ıfiı ’»Ì ≠iÎÎ ⁄‘Ì T›‰V◊Î ¿flÌ ±Î’ı.
   ≠ë¿÷ν — ’flÎø‹¤Î‰ VÀˇ˘_√ Ïfi盋Î_ ±Î‰ı »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎV÷˘ fiı, Ïfiç› ±Î’H΢ ˢ‰˘ … Ωı¥±ı fiı ? ‹Îflı
V‰¤Î‰‹Î_ … flËı‰_ »ı. ’»Ì …ı ◊Λ ÷ı, ±ıfiı ’»Ì ¿˘HÎ fl˘¿fiÎfl »ı ? ’»Ì
»ı ÷ı ≠iÎ΄@÷ ±ı‹Î_ Ωıfl ¿flÂı. ÷ıfiÌ ‹ËŸ ±iÎ΄@÷ ±ıfi_› Ωıfl ¿flı.
’HÎ »ı‰Àı ±iÎ΄@÷ ËÎflÂı. ¿ÎflHÎ ¿ı ¤√‰Îfi ±Î‹fiÎ ’Z΋Î_ »ı.
             vvvvv

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:5
posted:5/19/2010
language:Romanian
pages:31