Docstoc

05- pg 67 to 180

Document Sample
05- pg 67 to 180 Powered By Docstoc
					±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         67
’˘÷ı ¿Ëı »ı ¿ı, Ë_ ¿v_ »\_. ⁄‘_ ÷ˆ›Îfl ˢ› ±ı‹Î_ ±Î’HÎı Â_ ¿›Ù
¿Ëı‰Î› ? …ı fi◊Ì ÷ˆ›Îfl ÷ıfiÎ ‹ÎÀı ¿fl‰_ ±ı ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı‰Î›.
    ±Î ÷˘ ⁄‘_ ÷‹ı ÷ˆ›Îfl ·≥fiı ±Î‰ı·Î »˘ ÿ¿Îfi, ±˘ÏŒÁ, ⁄ˆflÌ
»˘¿flÎ_ ⁄‘˘ ÷ˆ›Îfl Á΋Îfi ·≥fiı ±ÎT›Î »˘. ±Î «˘’ÕÎfi˘ ÏËÁÎ⁄ »ı.
±ÎI‹Îfiı Ï’÷Λ fiΠˢ› ±fiı ’hÎı› fiΠˢ›, «˘’ÕÎfiÎ ·ıHÎÿıHÎfiÎ
ÏËÁÎ⁄ ‹ÎÀı ¤ı√Î ◊Λ »ı ⁄‘Î. ˉı ±Î√‚ Â_ ¿fl‰Îfi_ »ı ±ı fiËŸ
ΩHÎ÷Πˢ‰Î◊Ì ±Î…ı ¬ıÕ¬ıÕ ¿›Î˝ ¿flı »ı. ±flı, ±Î ÷˘ ¬ıÕı·_ … »ı,
÷ˆ›Îfl … »ı. ±ı‹Î_ ⁄Ë K›Îfi flά‰ÎfiÌ …wfl fiËŸ. ÁË… Ï«kÎ flά‰Îfi_
fiı ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ¿fl‰Îfi_. …L‹◊Ì ‹flHÎ Á‘ÌfiÎ_ ⁄‘Î_ … VÀıÂfi˘ ŒflÏ…›Î÷                  (7)
·≥fiı ±Î‰ı·Î »˘. ’˘÷Îfiı √‹ı »ı I›Îflı ΩHÎı ¿ı ‹Îv_ ‹flÏ…›Î÷ »ı
fiı fi◊Ì √‹÷_ ±ıÀ·ı ¿Ëı ¿ı ŒflÏ…›Î÷ »ı. ¬flı¬fl ÷˘ ⁄‘_ … ŒflÏ…›Î÷
»ı. ±Î ⁄‘_ ΩHΉ_ ’ÕÂıfiı ? ±Î‹ @›Î_ Á‘Ì √M’_ «Î·‰Î ÿ≥±ı ?
                                              ±_÷flΛ !
¿_≥¿ ÷ÎflHÎ ÷˘ ¿Îœ‰_ Ωı≥Âıfiı ? ÷ÎflHÎfi˘ «˘’Õ˘ ΩıÕı flά‰˘. Âο
                                          ±_÷flΛ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’Õı ?
·ı‰Î √›Î ÷ı ÷˘ ŒflÏ…›Î÷ ·Î‰‰_ Ωı≥±ı, ’HÎ flV÷΋Î_ Œ·ÎHÎΤÎ≥±ı
…ı, …ı, ¿›Î˝, ÷ı »Î÷Ì ±Î‹ ’ˢ‚Ì ◊≥ Ω› ! ÷ı ¬˘À … Ω›fiı ?         ≠ë¿÷ν — Á_ÁÎfl … ±ı‰Ì ‰V÷ »ı ¿ı I›Î_ fi›Î˝ ±_÷flΛ˘ … »ı.
‹ÎÀı «˘’Õ˘ Ωı≥fiı ÷ÎflHÎ ¿Îœ‰_ Ωı≥±ı ¿ı @›Î_ ¬˘À √≥ ? ·Bfi‹Î_        ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ’˘÷ı ’fl‹ÎI‹Î »˘, ’HÎ ±ı ’ÿfi˘ ·Î¤ fi◊Ì
√›Î fiı ¿˘≥±ı ±Î‰˘ Âıà ¿èÎ_, ¿ı ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı … ÷‹ı ÀÎ≥À ◊≥ √›Î     ‹‚÷˘. ¿ÎflHÎ ¿ı fi›Î˝ ±_÷flΛ »ı. “Ë_ «_ÿ¤Î≥ »\_” ⁄˘S›Î ¿ı ±_÷flΛ
÷˘ ΩıfiÎfl˘ Á‹∞ Ω› ¿ı ÂıÃı ¬˘À ¬Î‘Ì. ±Î‹Î_ Á΋ÎfiÌ ÷˘ Œfl… »ı     ’Õı. ¿ÎflHÎ ¿ı ¤√‰Îfi ¿Ëı »ı ¿ı, “÷_ ‹fiı «_ÿ ¿Ëı »ı ?” ±Î
¿ı ÷‹fiı “±Î‰˘” ¿Ëı, ’HÎ ÷‹Îflı I›Î_ ¿Î«Î fiÎ ’Õ‰_ Ωı≥±ı. ±ı‰Î ’οΠ ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì ⁄˘S›˘ ÷˘› ±_÷flΛ ’Õı. ÿı‰÷Î ’fl ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì ËÎ◊
◊≥ Ω‰ ¿ı @›Î_› ¬˘À fiÎ ±Î‰ı. ±ı¿ ‰¬÷ ¬˘À ¬Î‘Ì, ⁄ı ‰¬÷        CÎηı ÷˘ ±ı »˘Õı ¿ı ?
¬Î‘Ì, ‰ÌÁ ‰¬÷ ¬˘À ¬Î‘Ì, ’HÎ »ı‰Àı ±Î’HÎı ÷ÎflHÎ ¿Îœ‰_ Ωı≥±ı
¿ı ±Î …ı …ı ¿Ëı »ı ÷ı ‹fiı ¿Ëı »ı ¿ı ‹ËŸ‰Î‚Îfiı ¿Ëı »ı ? “‹ËŸ”       ‹ËŸ ’fl‹ÎI‹Î ⁄ıÃÎ »ı, ±fi_÷ „@÷ »ı ‹ËŸ, ÷ı …ıÀ·Ì Ωı≥±ı
“¤√‰Îfi” ⁄ıÃÎ »ı, ±ı “©ÎI‹Î” »ı.                  ÷ıÀ·Ì ‹‚ı ÷ı‹ »ı. ’HÎ …ıÀ·Î ±_÷flΛ ’ÎÕı ±ıÀ·Ì „@Ï÷ ±Î‰flΛ.
                                    ≥E»Î ¿fl˘ I›Î_ ±_÷flΛ ’Õı. …ı «Ì…fiÌ ≥E»Î ◊Λ ±ıfi˘
            vvvvv
                                  ±_÷flΛ ◊Λ. ±Î ˉÎfiÌ ≥E»Î ◊Λ »ı ? ÷ı◊Ì ±ıfi˘ ±_÷flΛ ∂¤˘
                                  ◊÷˘ fi◊Ì. ’HÎ ’ÎHÎÌfiÌ ◊˘ÕÌ ◊˘ÕÌ ≥E»Î ˢ› »ı ÷ıfiÎ◊Ì ±ıfiÎ ±_÷flΛ
                                  ∂¤Î ◊Λ.
                                     “iÎÎfiÌ’vÊ”fiı ¿˘≥ ‰V÷fiÌ ≥E»Î fiΠˢ› ±ıÀ·ı ±ı‹fiı
                                  Ïfifl˚±_÷flΛ ’ÿ ˢ›, Ëflı¿ ‰V÷ ÁËıΩÁËı… ±Î‰Ìfiı ’Õı “iÎÎfiÌ”fiı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        69  70                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4
¿˘≥ «Ì…fiÌ ¤Ì¬ fiΠˢ›. Ϥ¬ÎflÌ’HÎ_ »^Àı ÷˘ ÷‹ı ’˘÷ı … ’fl‹ÎI‹Î   ±ÎT›˘ ¿ı “±Îfiı fiÎ ±Î’‰_ Ωı≥±ı.” ’HÎ iÎÎfi ËÎ…fl ◊Λ ¿ı ±Î ‰E«ı
»˘. Ϥ¬ÎflÌ’HÎÎ◊Ì … ⁄_‘fi »ı.                   @›Î_ ±_÷flΛ ’ÎÕ‰˘ ? ±ıÀ·ı ÷fl÷ ¤Ò_ÁÌ fiά‰Îfi_. iÎÎfi fiΠˢ› ÷˘
                                 Â_ ¿flı ? ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı, “±Î‰˘ ω«Îfl Â_ ¿Î‹ ¿›˘˝ ?” ÷˘ ±ı µ’fl◊Ì
   ’˘÷ÎfiÌ ‰V÷±˘fiÎ ’˘÷ı … ±_÷flΛ ∂¤Î ¿flı »ı. ⁄Ï©fiÎ
                                 ¿Ëı, “¿fl‰˘ … Ωı≥±ı. ÷‹fiı ±ı‹Î_ Â_ Á‹… ’Õı ?” ÷ı ∂·À_ Õ⁄·
±Î›‹Î_ ˢ› ±fiı ±_÷flΛ fiΠˢ› ÷˘ ±ı ‰V÷ ‰√fl ≥E»Î±ı Á΋Ì
±Î‰ı !                              ¿flÌ ±Î‰ı. √Î_Õ˘ ±Ë_¿Îfl Â_ fiÎ ¿flı ? ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ … ’√ µ’fl ¿<ËÎÕÌ
                                 ‹Îflı. ˉı ±Î’HÎı ±Îfiı ¤Ò_ÁÌ Â¿Ì±ı. ‹fi‹Î_ ’çÎkÎÎ’ ¿fḻı, Z΋Î
   …√÷‹Î_ ⁄‘Ì … ‰V÷±˘ »ı, ’HÎ ¤ı√Ì ¿ı‹ fi◊Ì ◊÷Ì ? ÷˘      ‹Î√̱ı, ±fiı fiyÌ ¿fḻı ¿ı ±Î‰_ ŒflÌ fiÎ ⁄˘·‰_ Ωı≥±ı ÷˘ ¤Ò_ÁÌ
¿ı” ±_÷flΛ fiÕı »ı.                        ¿Λ. ¿Î√‚ ’˘VÀ‹Î_ ’Õ÷Î_ ’Ëı·Î_ ŒıflŒÎfl ¿flÌ Â¿Î›, ±fiı ω«Îfḻı
   ≠ë¿÷ν — ±Î ±_÷flΛ˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’Õı »ı ?           ¿ı ÿÎfi ±Î’‰Î‹Î_ ÁÎv_ »ı ±ıÀ·ı ’ı·_ ±Î√‚fi_ ¤Ò_ÁÎ≥ Ω›.

   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¤Î≥ fiÎV÷˘ ±Î’÷Πˢ› ÷˘ ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı, “ˉı       ≠ë¿÷ν — ÁÎflÎ ¿Î›˝fiı ±fi‹˘ÿfi ±Î’ı ÷˘ ?
flËı‰Î ÿıfiı, fi¿Î‹_ ⁄√ÕÂı.” ÷ı ±_÷flΛ ’ÎÕu˘ ¿Ëı‰Î›. ¿˘≥ ÿÎfi       ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ÷ı ±Î’fiÎflfiı ·Î¤ ◊Λ »ı ±fiı ’˘÷Îfiı› ·Î¤
±Î’÷˘ ˢ› I›Î_ ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı, “±Îfiı @›Î_ ±Î’˘ »˘ ? ±Î ÷˘ ‹ÎflÌ    ◊Λ. ±Î’HÎı ±fi‹˘ÿfiÎ fiÎ ¿flÌ Ë˘› ÷˘ ±Î’HÎ΋Î_ ±fi‹˘ÿfiÎ ¿flfiÎfl
¬Î› ±ı‰Î »ı.” ÷ı ÷‹ı ÿÎfifi˘ ±_÷flΛ ’ÎÕu˘. ’»Ì ’ı·˘ ±Î’ı ¿ı fiÎ   ¿˘≥ ‹‚ı fiËŸ. Ωı ¿ı ±Î ⁄‘_ iÎÎfi̱˘ ‹ÎÀı Ëı› (I›…‰Î ›˘B›) »ı.
±Î’ı ±ı ‰V÷ …\ÿÌ flËÌ, ’HÎ ÷‹ı ±_÷flΛ ’ÎÕu˘. ’»Ì ÷‹fiı ¿˘≥     ±ı ⁄‘_ Á_ÁÎfl ‰‘ÎflfiÎv_ »ı. »÷Î_, …ıfiı ±ÎI‹Îfi_ iÎÎfi fiΠˢ› ÷ıfiı ‹ÎÀı
ÿ—¬‹Î_› ÿÎ÷Î fi ‹‚ı.                       ÷˘ flÏ‚›Î‹HÎÎ Á_ÁÎflfi_ ÁΑfi »ı.
   ≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌ◊Ì ±_÷flΛ fi ’ÎÕuΠˢ› ’HÎ ‹fi◊Ì ±_÷flΛ       ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ ±_÷flΛ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’Õı »ı ÷ı ÷‹fiı Á‹Ω‰_. ÷‹ı …ı
’ÎÕuΠˢ› ÷˘ ?                          ±˘ÏŒÁ‹Î_ fi˘¿flÌ ¿fl÷Πˢ I›Î_ ÷‹ÎflÎ “±ÎÏÁVÀLÀ”fiı ±y· ‰√flfi˘
   ÿÎÿÎlÌ — ‰ÎHÎÌ◊Ì ⁄˘·ı·ÎfiÌ “≥Œı¿À” ±Î ±‰÷Îfl‹Î_ ±Î‰ı ±fiı   ¿Ë˘, ±ı ÷‹ÎflÌ ±y· ’fl ±_÷flΛ ’Õ›˘ ! ⁄˘·˘, ˉı ±Î ±_÷flΛ◊Ì
‹fi◊Ì «Ì÷flı·_ ⁄Ì…ı ±‰÷Îflı w’¿‹Î_ ±Î‰Âı.              ±Î¬_ …√÷ ŒÁÎ≥ ŒÁÎ≥fiı ±Î ‹fiW› …L‹ ±ı‚ı ¬˘≥ fiÎA›˘ »ı !
                                 ÷‹fiı “flÎ≥À” … fi◊Ì Á΋Îfiı ±y· ‰√flfi˘ ¿Ëı‰Îfi˘. ÷‹ı ±Î‰_ ⁄˘·˘
    ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Î_ ’˘÷ÎfiÎ … ±_÷flΛ ’ÎÕı·Î »ı, fiËŸ ÷˘ ±ÎI‹ÎfiÌ  ±ıÀ·ı Á΋˘ ’HÎ ±‰‚_ ⁄˘·ı, ÷ı ±ıfiı› ±_÷flΛ ’Õı ! ⁄˘·˘ ˉı, ±Î
’ÎÁı Â_ «Ì… fiΠˢ› ? …√÷fiÌ ÷‹Î‹ ‰V÷±˘ ±ıfiı ‹ÎÀı ÷ˆ›Îfl …     ±_÷flΛ‹Î_ …√÷ ÂÌ flÌ÷ı ±À¿ı ? ¿˘≥fiı ÷‹ı “fiηΛ¿” ¿Ë˘ ÷˘ ÷‹ÎflÌ
»ı. ±ı ÷˘ “±‹ı ±Î‰Ì±ı ? ±‹ı ±Î‰Ì±ı ?” ±ı‹ ’Ò»ı »ı. »÷Î_ ±_÷flΛ  ·Î›¿Î÷ µ’fl ±_÷flΛ ’Õı »ı ! ÷‹ı ±ÎfiÎ ÷fl÷ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ ÷˘
¿Ëı »ı, “fiÎ. fi◊Ì ±Î‰‰Îfi_.” ÷ı ±_÷flΛ «Ì… ¤ı√Ì … fiÎ ◊‰Î ÿı.    ±ı ±_÷flΛ ’Õ÷Î_ ’Ëı·Î_ ‘˘‰Î≥ Ω›.
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ’˘÷ı ΩB≤Ï÷ flά‰Ì Ωı≥±ı ¿ı ±‰‚˘ ω«Îfl       ±ı·«Ì ‹˘ÓCÎÌ, ·Ï‰_√ ‹˘_CÎÎ_, Á˘’ÎflÌ ‹˘_CÎÌ ±ı◊Ì ·˘¿˘ ¬Î› fiËŸ.
fiÎ ±Î‰ı.                             ±ı ¬Î‰ÎfiÌ fiÎ ‹‚ı ±ı ±_÷flΛ ’Õu˘ »ı ÷ı◊Ì. CÎfl‹Î_ ÁÎ÷ …HÎ l̬_Õ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ fiÎ ⁄fiı, ω«Îfl ÷˘ ±ÎÕα‰‚Î ±ÎT›Î ‰√fl flËı   …‹÷Πˢ› fiı ±ı¿ …HÎ ⁄Î…flÌfi˘ fl˘À·˘ fiı »Î ¬Î›, Õ˘¿Àflı ¿èÎ_
… fiËÌ_. ±Î’HÎı ±ıfiı ¤Ò_ÁÌ fiά‰ÎfiÎ, ±ı ±Î’H΢ ‘_‘˘ ! ÷‹fiı ω«Îfl  ˢ› ¿ı l̬_Õ ¬Î¢ ÷˘ ‹flÌ …‰ÎÂı ! ±ı ±_÷flΛ ÂÎ◊Ì ’Õı »ı ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         71  72                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

¬Î‰Îfi_ Á΋ı ±ÎT›_ I›Îflı ±Î’HÎı ±ıfiı ÷fl»˘Õ ‹ÎflÌ Ë˘› ÷ı◊Ì.     ¿˘≥ ±ÎI‹iÎÎfi ’΋÷˘ ˢ› ÷ı‹Î_ ±ÎÕ¬Ì·Ì ◊Λ ÷˘ ÷ıfiı iÎÎfifi˘
                                 ±_÷flΛ ’Õı. ¿˘≥ ¿Ëı ¿ı, “ ““iÎÎfiÌ’vÊ”” ±ÎT›Î »ı, «Î·˘ ±Î‰‰_ ˢ›
         ‹˘Z΋Î√˝‹Î_ ±_÷flΛ !              ÷˘.” I›Îflı ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı, “ˉı ±ı‰Î ÷˘ ““iÎÎfiÌ’vÊ”” CÎHÎΛ Ωı›Î »ı.”
                                 ±Î ±_÷flΛ ’Õu˘ ! ˉı ‹fiW› »ı ±ıÀ·ı ⁄˘S›Î ‰√fl ÷˘ flËı … fiËŸ
   ‹˘Z΋Î√˝‹Î_ ÷˘ ±_÷flΛ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÌ Â„@÷±˘ ‰‘Îflı
                                 fiı ? ÷‹ÎflÎ◊Ì fiÎ …‰Î› ÷ı‹ ˢ› ±ıÀ·ı ÷‹fiı ‹fi‹Î_ ¤Î‰ ◊Λ ¿ı
≠√À ◊÷Ì Ω›. ‹ÎÀı ±ı‹Î_ ±_÷flΛ ±Î‰ı ÷˘› ±Î’HÎı ±Î’H΢ Ïfiç›
                                 “iÎÎfiÌ’vÊ” ±ÎT›Î »ı, ’HÎ ‹ÎflÎ◊Ì …‰Î÷_ fi◊Ì. ÷˘ ±_÷flΛ ÷ÒÀı.
ºœ flά‰˘ ¿ı “¿˘≥fiÌ ÷οÎ÷ fi◊Ì ¿ı ‹fiı ±À¿Î‰Ì ¿ı”, ±ı‰˘ ¤Î‰     ±_÷flΛ ’ÎÕfiÎfl˘ ’˘÷ı ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì ±_÷flΛ ’ÎÕı »ı, ÷ıfiÌ ÷ıfiı ¬⁄fl
flά‰Îfi˘ »ı. ‹˘œı ⁄˘·‰Îfi_ fi◊Ì, ⁄˘·‰_ ±ı ÷˘ ±Ë_¿Îfl »ı.       fi◊Ì.
  ’˘÷Îfi˘ ±Ïfiç› ±ı … ±_÷flΛ. Ïfiç› ¿flı ±ıÀ·ı ±_÷flΛ ÷ÒÀÌ         ÿflı¿ ÂOÿ ⁄˘·‰˘ Ωı¬‹¤flı·˘ »ı, ÷ı ⁄˘·÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı ÷˘ ‹˙fi
Ω›. ±ÎI‹Îfi˘ Ïfiç› ◊Λ ±ıÀ·ı ⁄‘Î ±_÷flΛ˘ ÷ÒÀÌ … Ω› »ıfiı ?      flËı‰_ ÁÎv_. ÷ı‹Î_› ‘‹˝‹Î_ ⁄Ë … Ωı¬‹ »ı, T›‰ËÎflfiÎ_ Ωı¬‹ ÷˘ ∂ÕÌ
   Á_ÁÎflÌ ⁄Ï©fiÎ ±_÷flΛ˘fi˘ ⁄Ë ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ‘ÎÏ‹˝¿ ⁄Ï©fiÎ    Ω›.
±_÷flΛ ÷˘ ±fi_÷ ±‰÷Îfl fl¬ÕÎ‰Ì ‹Îflı. ÷ı‹Î_› “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˝fiÎ        ±Î ’ÿ √Î÷Î_ ¿ı‹ fi◊Ì ±Î‰Õ÷Î_ ? “±Î’HÎfiı ÷˘ ±Î‰Õı …
±_÷flΛ˘ CÎHÎÎ_› ÁΑ, ÁÎK‰Ì, ±Î«Î›˘˝ ‹ËÎflÎΩıfiı ÷ÒÀı·Î ˢ›; I›Îflı  fiËŸ.” ±ı‹ ¿flÌfiı ±_÷flΛ ∂¤Î ¿flı·Î. “±Î’HÎfiı ÷˘ ±Î‰Õı ….” ±ı‰_
“flÌ›·” ‘‹˝, ±ÎI‹‘‹˝fiÎ ±_÷flΛ ⁄Ë ’Õı·Î ˢ›.            ⁄˘·ı ±ıÀ·ı ±_÷flΛ ÷ÒÀı. Â̬‰Î …‰_ ’Õ÷_ … fi◊Ì, ⁄‘_ Â̬Ìfiı …
    ˉı ‘‹˝‹Î_ ±_÷flΛ ÂÎfiÎ◊Ì ’Õı »ı ? “Ë_ ¿_≥¿ ΩHÎ_ »\_” ±ı  ±Î‰ı·˘ »ı.
‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ ±_÷flΛ. ‘‹˝‹Î_ ΩH›_ @›Îflı ¿Ëı‰Î› ? @›Îflı› ’HÎ Ã˘¿fl     ≠ë¿÷ν — “‹fiı ’ÿ √Î÷Î_ ±Î‰Õı »ı” ⁄˘·ı ±ıÀ·ı ±Î‰Õı ?
fiÎ ‰Î√ı, ±Î÷˝K›Îfi, fl˙ƒK›Îfi fiÎ ◊Λ, ÁËı… ’HÎ fl˙ƒK›Îfifi_ ’ÏflHÎ΋
                                    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. “±Î‰Õı »ı” ±ı‰_ fiËŸ. “fiÎ ¿ı‹ ±Î‰Õı ?” ±ı‰_
’HÎ ∂¤_ fiÎ ◊Λ, ±ı‰˘ Á_Ωı√ ’HÎ ¤ı√˘ fiÎ ◊Λ, ±ıfi_ fi΋ “ΩH›_”
                                 ‹fi‹Î_ ºœ flËı‰_ Ωı≥±ı.
¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ¤√‰Îfiı Â_ ¿èÎ_ ¿ı, F›Î_ Á‘Ì ±Î÷˝K›Îfi fiı fl˙ƒK›Îfi
◊Λ »ı I›Î_ Á‘Ì “Ë_ ¿_≥ … ΩHÎ÷˘ fi◊Ì, iÎÎfiÌ’vÊ ΩHÎı” ±ı‹ ⁄˘·…ı.     ¿ıÀ·Î¿ ¿Ëı ¿ı, “±Î‰_ ±ø‹ iÎÎfi ÷ı ‰‚Ì Ë˘÷_ ËÂı ? ¿·Î¿‹Î_
I›Î_ Á‘Ì ‹Î◊ı …‰Î⁄ÿÎflÌ ·ı¢ fiËŸ, ⁄Ë Ωı¬‹ »ı, ⁄Ì…ı VÀıÂfiı ∂÷flÌ   ‹˘ZÎ ÷ı ˢ÷˘ ËÂı ?” ±ı‰_ ⁄˘S›Î ¿ı ÷ı‹fiı ±_÷flΛ ’ÕuÎ. ±Î …√÷‹Î_
’ÕÎÂı. ¤√‰Îfiı Á˙◊Ì ‹˘À˘ ±_÷flΛ iÎÎfiÎ_÷flΛfiı ¿Ë›˘ »ı. ·Z‹ÌfiÎ    Â_ fiÎ ⁄fiı ±ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ‹ÎÀı ⁄Ï©◊Ì ‹Î’ ¿Îœ‰Î …ı‰_ ±Î …√÷
fiı ÿÎfifiÎ ±_÷flΛ ÷ÒÀı ’HÎ iÎÎfifiÎ ±_÷flΛ fiÎ ÷ÒÀı …·ÿÌ.       fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ⁄L›_ »ı ±ı Ë¿Ì¿÷ »ı. “±ÎI‹Ï‰iÎÎfi” ‹ÎÀı ÷˘ ¬ÎÁ
                                 ±_÷flΛ ’Õı·Î ˢ›. ±Î »ıS·Î‹Î_ »ıS·_ VÀıÂfi »ı.
     iÎÎfiÎ_÷flΛ, ÿ½fiÎ_÷flΛ ÂıfiÎ◊Ì ?
                                    …ıfiÎ ’fl˘ZÎfiÎ ±_÷flΛ ÷ÒÀ›Î ˢ› ±ı‹fiı ≠I›ZÎfiÎ ±_÷flΛ ˢ›
   ≠ë¿÷ν — iÎÎfiÎ_÷flΛ, ÿ½fiÎ_÷flΛ ÂıfiÎ◊Ì ’Õı »ı ?       …. ±ıÀ·ı ±ı‹fiı ’fl˘ZÎ … ‹‚ı. ±fiı ≠I›ZÎfiÎ ±_÷flΛ˘ ÷˘ ⁄Ë ‹˘ÀÎ
                                 ‹˘ÀÎ ’Õı·Î ˢ› »ı, ÷ı ÷ÒÀı ÷˘ ÷˘ ±fi_÷ ±‰÷Îflfi_ ÁÎÀ_ ‰‚Ì Ω›.
   ÿÎÿÎlÌ — ‘‹˝‹Î_ ±ÎÕ_±‰‚_ ⁄˘·ı, “÷‹ı ¿_≥ … Á‹…÷Î fi◊Ì
fiı Ë_ … Á‹…\_ »\_” ±ıfiÎ◊Ì iÎÎfiÎ_÷flΛ fiı ÿ½fiÎ_÷flΛ ’Õı. ±√fl ÷˘     ≠ë¿÷ν — iÎÎfiÎ_÷flΛ fiı ÿ½fiÎ_÷flΛ ÷ÒÀı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         73

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±_÷flΛ˘ “iÎÎfiÌ’vÊ” ÷˘ÕÌ ±Î’ı. “iÎÎfiÌ’vÊ”
±iÎÎfi ÷˘ÕÌ ±Î’ı ±fiı ±_÷flΛ ’HÎ ¿ÎœÌ ±Î’ı. ’HÎ ±‹¿ ±_÷flΛ
÷˘ “iÎÎfiÌ’vÊ” ’HÎ fiÎ ÷˘ÕÌ Â¿ı.
   ≠ë¿÷ν — ±ı @›Î ±_÷flΛ ?
   ÿÎÿÎlÌ — F›Î_ ωfi›‘‹˝ ¬_ÏÕ÷ ◊÷˘ ˢ› ÷ı. ωfi› ÷˘
‹˘Z΋Î√˝‹Î_ ‹A› ‰V÷ »ı. “iÎÎfiÌ’vÊ” ‹ÎÀı ±ı¿ ±‰‚˘ ω«Îfl ’HÎ
fiÎ ±Î‰‰˘ Ωı≥±ı.
   ≠ë¿÷ν — ±ËŸ ±Î‰‰Îfi˘ ¤Î‰ flËı »ı, ’HÎ ’ÿ˚√·-‹Î›Î fi◊Ì
±Î‰‰Î ÿı÷Ì ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?                                    (8)
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ±_÷flΛ¿‹˝ »ı. ±Î’HÎÎ ¤Î‰ ºœ ËÂı ÷˘ ±ı¿              Ï÷flV¿Îfl - ÷fl»˘Õ
Ïÿ‰Á ±ı ’Òfl˘ ◊Âı. ±_÷flΛ¿‹˝ ±«ı÷fi »ı ±fiı ±Î’H΢ ¤Î‰ «ı÷fifiı
’΋ı·˘ »ı, ±ıfiÎ◊Ì ±_÷flΛ ÷ÒÀı. ±fiı “iÎÎfiÌ’vÊ” ’ÎÁı “ωϑ”‹Î_          …ıfi˘ Ï÷flV¿Îfl, ÷ıfi˘ … ¤› !
‹Î_√HÎÌ ¿fl ¿fl ¿fl‰Ì ¿ı ±‹ÎflÎ ±_÷flΛ ÷˘ÕÌ ±Î’˘ ÷˘ ÷ı ÷˘ÕÌ ±Î’ı.
“iÎÎfiÌ”fi_ ‰«fi⁄‚ ÷‹ÎflÎ ±_÷flΛ ÷˘ÕÌ ±Î’ı. ‹ËŸ ¬ıÿ flËı ¿ı         …ıfi˘ Ï÷flV¿Îfl ¿fl¢ ÷ıfi˘ ¤› ·Î√Âı. ±Î ’˘·ÌÁ‰Î‚Îfi˘ ÂÎ◊Ì
ÁIÁ_√‹Î_ fi◊Ì …‰Î÷_ ÷ıfiÎ◊Ì ±_÷flΛ ÷ÒÀı.               ¤› ·Î√ı »ı ? Ï÷flV¿Îfl »ı ÷ıfi˘ ÷ı◊Ì. ÷‹ı …ıfi˘ Ï÷flV¿Îfl ¿fl¢ ÷ıfi˘
   ≠ë¿÷ν — ±_÷flΛ ’˘÷ÎfiÌ ‹ı‚ı ÷ÒÀı ¿ı ’vÊÎ◊˝◊Ì ÷ÒÀı ?
                                  ÷‹fiı ¤› ’ıÁÌ …Âı. ‹E»flÎ_ ’fl Ï÷flV¿Îfl flÎhÎı ’ıÃ˘ ÷˘ ±Î¬Ì flÎ÷
                                  ¨CΉΠfiËŸ ÿı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¤Î‰◊Ì ÷ÒÀı. F›Îflı ±_÷flΛ ÷ÒÀ‰Îfi˘ ¿Î‚ ±Î‰ı
I›Îflı ¤Î‰ ◊Λ.                              ¿˘À˝fi˘ Ï÷flV¿Îfl ˢ›, ‰¿Ì·fi˘ Ï÷flV¿Îfl ˢ› ÷˘ ¿˘À˝‹Î_ ‹ËŸ
                                  ’ıÁ÷Î_ … ¤› ·Î√ı.
    “±Î” iÎÎfi ‹‚Ì Ω›fiı ÷ıfiı ÷˘ ⁄‘Î ±_÷flΛ ÷ÒÀÌ Ω›. ¿ÎflHÎ
¿ı ±_÷flΛ ±Ë_¿Îflfiı ·Ì‘ı ’Õı »ı ¿ı “Ë_ ¿_≥¿ »\_.” ±_÷flΛ ¿‹˝ ÷ÒÀı     ¿˘¥ ±˘‚¬ÎHΉ΂˘ ˢ›, ÷ıfi˘ ¿ı‹ ¤› fi◊Ì ·Î√÷˘ ? ¿ÎflHÎ
÷˘ CÎÕÌ›ı ‰Îfl ·Î√÷Ì fi◊Ì. ±ÎI‹Îfiı ±fiı ‹˘ZÎfiı ¿ıÀ·_ ÿÒfl »ı ? ¿Â_›  ¿ı ÷ıfiÎ ’fl Ï÷flV¿Îfl fi◊Ì.
fiËŸ. ‰E«ı ±_÷flΛ ’Õı·Î »ı ±ıÀ·_ … ÿÒfl »ı !                ≠ë¿÷ν — ’Ëı·˘ Ï÷flV¿Îfl ˢ› ¿ı ’Ëı·˘ ¤› ˢ› ?
   ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ¿›Î˝ ’»Ì ±_÷flΛ ±ı Á_›˘√ V‰w’Ì »ı fiı Á_›˘√˘       ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·˘ Ï÷flV¿Îfl ˢ›. ’Ëı·˘ ¤› fi◊Ì Ë˘÷˘. ±ı ¿ı‰Ì
ω›˘√Ì V‰¤Î‰fiÎ »ı fiı “±Î’HÎı” “©ÎI‹Î” ±Á_›˘√Ì, ±Ï‰›˘√Ì      flÌ÷ı ? ÁÎ_¤Y›_ ˢ› ¿ı ±Î ’˘·ÌÁ‰Î‚Î ⁄Ë ¬flÎ⁄ »ı ±ı iÎÎfi ◊›ı·_
»Ì±ı.                               ˢ› ±ıÀ·ı ±ı iÎÎfifiÎ ±Î‘Îflı ’Ëı·˘ Ï÷flV¿Îfl ’ıÁı ±fiı Ï÷flV¿Îfl◊Ì ¤›
            vvvvv                   µI’Lfi ◊Λ »ı. ’»Ì ±ı ¤› ‰‘÷˘ Ω› ±fiı ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ ÿı¬ı fiı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         75   76                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

±¿‚΋HÎ ◊≥ Ω›, ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ ⁄Î…\‹Î_ ¬Î·Ì ±ıÕˇıÁ … ’Ò»‰Î ±ÎT›˘     ¿Îÿ‰‹Î_ œı¬Î‚˘ fiά̱ı ÷˘ ? ¿Îÿ‰fi_ Â_ ⁄√Õ‰Îfi_ »ı ? ¿Îÿ‰ ÷˘
ˢ› ÷˘› !                             ⁄√Õı·˘ … »ı, »Î_ÀÎ ±Î’HÎfiı ∂Õı. ±ıÀ·ı ‰Ì÷flÎ√˘ ÷˘ ⁄Ë ÕÎèÎÎ Ë÷Î,
                                  ∞‰ ‹ÎhÎ ΩıÕı ÷fl»˘Õ fiÎ ‰Î√ı ÷ı‹ fiÌ¿‚Ì …÷Î Ë÷Î.
    ≠ë¿÷ν — Ï÷flV¿Îfl◊Ì ¤› ◊Λ »ı ÷˘ flÎ√◊Ì Â_ ◊Λ ?
                                     ÷fl»˘Õ ⁄‘Λ ÿfl‰ÎΩ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı. …ıfiı ±Î’HÎı ÷fl»˘Õ ‹Îfḻı
    ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò»Î˝ ◊Λ, ⁄ı¤Îfi’HÎ_ ◊Λ. ±Î ⁄ıµ Ω› I›Îflı ‰Ì÷flÎ√
                                  ÷ı ¿Î›‹ ÿfl‰ÎΩı µCÎÎÕı … fiËŸ.
◊Λ.
                                     ≠ë¿÷ν — Ï÷flV¿Îfl ±fiı ÷fl»˘Õ »ı ÷ı ∞‰fiT›‰ËÎfl‹Î_ ’‚ı ’‚ı
         ÷fl»˘Õ, ¿ıÀ·Ì Ωı¬‹Ì !               ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı »ı.
    ≠ë¿÷ν — Ï÷flV¿Îfl ±fiı ÷fl»˘Õ ±ı ⁄ı‹Î_ Œıfl Â_ »ı ?          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÿflı¿fiı ±Î … ◊≥ flèÎ_ »ıfiı ? …√÷‹Î_ ÿ—¬ …
                                  ±ıfiÎ_ »ı. ±‰‚‰ÎHÎÌ ±ı‰Ì ÷ı fiÌ¿‚ı, “ÿ¿Î‚ ’Õ˘” ±ı‹ ⁄˘·ı !
    ÿÎÿÎlÌ — Ï÷flV¿Îfl ÷˘ ‰¬÷ı ¬⁄fl fiΛ ’Õı. Ï÷flV¿Îfl Ï⁄·¿<·
“‹Î≥SÕ” ‰V÷ »ı, ’HÎ ÷fl»˘Õ ÷˘ ⁄Ë µ√˛ V‰w’fiÌ »ı, ÷fl÷ ·˘ËÌ         ≠ë¿÷ν — ±‰‚‰ÎHÎÌfiÎ ÷˘ ±I›Îflı flÎΩ ˢ› »ı.
fiÌ¿‚ı. ±Î ÿıËfi_ ·˘ËÌ fiÎ fiÌ¿‚ı, ‹fifi_ ·˘ËÌ fiÌ¿‚ı.             ÿÎÿÎlÌ — ±‹fiı ’λ·Î ±‰÷Îfl˘fi_ ‹ËŸ ÿı¬Î› »ı I›Îflı
                                  ±Ω›⁄Ì ·Î√ı »ı ¿ı ±˘Ë˘Ë˘ ! ÷fl»˘Õfi_ ¿ıÀ·_ ⁄‘_ fi¿ÁÎfi »ı. ÷ı◊Ì
    ≠ë¿÷ν — Ï÷flV¿Îfl ±fiı ÷fl»˘ÕfiÎ_ Œ‚ ¿ı‰Î_ ?
                                  ‹…^fl˘fiı› ÷fl»˘Õ fiÎ ‰Î√ı ±ı flÌ÷ı ‰÷a±ı. »ı‰Àı ÁÎ’ ◊≥fiı› ¿ˆÕı,
    ÿÎÿÎlÌ — Ï÷flV¿Îflfi_ Œ‚ ±ıÀ·_ ⁄‘_ fiÎ ±Î‰ı, ’HÎ ÷fl»˘Õfi_ ⁄Ë   ÷fl»˘Õ ⁄ÿ·˘ ·Ì‘Î ‰√fl flËı fiËŸ.
‹˘À_ ±Î‰ı. ÷fl»˘Õ ÷‹Î‹ ≠¿ÎflfiÎ ±_÷flΛ ’ÎÕı. ±ıÀ·ı ‰V÷±˘ ±Î’HÎfiı
                                    ⁄ËÎflfiÎ CÎÎ ÷˘ w{Î≥ Ω›, ’HÎ ‰ÎHÎÌfiÎ CÎÎ ÷˘ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì
≠ÎM÷ fiÎ ◊‰Î ÿı, ËıflÎfi-ËıflÎfi ¿flÌ ‹Ò¿ı. ÷fl»˘Õ Â_ fiÎ ¿flı ? ÷fl»˘Õ◊Ì
                                  fiÎ w{Λ. ±flı, ¿ıÀ·Î¿ CÎÎ ÷˘ Á˘-Á˘ ±‰÷Îfl Á‘Ì w{Î÷Î fi◊Ì !
÷˘ ⁄‘_ …√÷ ∂¤_ flèÎ_ »ı. ±ıÀ·ı ±‹ı ±ı¿ … ‰V÷ ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı
‰ıfl »˘Õ˘, ÷fl»˘Õ fiÎ ‰Î√ı ±ı‰_ «Î·˘.                          ÷fl»˘Õfi˘ µ’Λ ¢ ?
   ÷fl»˘Õ ‹ÎÀı ±‹Îv_ Ï«kÎ ⁄Ë ΩB≤÷ ˢ›. ‹˘ÕÌ flÎhÎı flV÷Î ’fl◊Ì
                                     ≠ë¿÷ν — Â_ µ’Λ ¿fl‰˘ ¿ı …ı◊Ì ÷fl»˘ÕfiÎ_ ’ÏflHÎ΋
…‰Îfi_ ⁄fiı I›Îflı ±‹ı ΩB≤÷ ˢ≥±ı ¿ı …ı◊Ì ±‹ÎflÎ ⁄ÒÀfiÎ ±‰Î…◊Ì
¿>÷v_ fiÎ Ω√Ì Ω›. ±ıfiÌ ‹ËŸ›ı ±ÎI‹Î »ı fiı ? ¿˘≥ ±‹fiı ≠ı‹◊Ì      ¤˘√‰‰Îfi˘ ‰Îfl˘ fiÎ ±Î‰ı ?
“’˘≥{fi” ±Î’ı ÷˘› ±‹ı ÷ıfiı ÷fl»˘Õ fiÎ ‹Îfḻı !               ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÎ ‹ÎÀı ⁄ÌΩı ¿˘≥ µ’Λ fi◊Ì, ±ı¿ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl
    ‰Ì÷flÎ√ ‹Î√˝‹Î_ ÷˘ ¿˘≥fi˘› ωfl˘‘ ¿ı ÷fl»˘Õ fiΠˢ›. «˘fl,    ¿fl ¿fl‰Î_. F›Î_ Á‘Ì Á΋Îfi_ ‹fi ’λ\_ fiÎ Œflı I›Î_ Á‘Ì ¿fl‰Î_. ±fiı
Õο<, ⁄ÿ‹Î¢ ¿˘≥fiΛ ωflΑ¿ ‰Ì÷flÎ√ fiΠˢ›. ±ı‹fiı “÷_ ¬˘À˘ ‘_‘˘   ≠I›ZÎ ¤ı√Î ◊Λ ÷˘ ŒflÌ ’λ\_ ‹ÌÃ_ ⁄˘·Ìfiı Z΋Π‹Î√‰Ì ¿ı, “¤≥ ‹ÎflÌ
·≥ fiı ⁄ıÃ˘ »ı” ±ı‹ ¿Ëı ÷˘ ’ı·Îfiı ÷fl»˘Õ ‰Î√Âı ±fiı ÷fl»˘Õ ‰Î√ı    ÷˘ ⁄Ë ¤Ò· ◊≥, Ë_ ÷˘ ‹Òfl¬ »\_, ±y· ‰√flfi˘ »\_.” ±ıÀ·ı
I›Î_ ¤√‰Îfifiı fiÎ Ωı≥ ¿ı. ¤√‰Îfi ÷˘ ±ıÀ·_ ¿Ëı »ı ¿ı, ±ıfiı› ÷_    Á΋Ή΂ÎfiÎ CÎÎ w{Î÷Î Ω›. ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ Ω÷fiı ‰√˘‰Ì±ı ±ıÀ·ı
÷k‰ºÏp◊Ì Ωı. ±‰V◊Î ºÏp◊Ì Ωı≥ ÷˘ ÷Îv_ … ⁄√Õ‰Îfi_ »ı. ±Î’HÎı     Á΋Îfiı ÁÎv_ ·Î√ı, I›Îflı ±ıfiÎ CÎÎ w{Λ.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        77

    Á_ÁÎfl‹Î_ Á¬Ì ◊‰ÎfiÌ ≥E»Î ˢ› ÷˘ ¿˘≥fiı ÷fl»˘Õ fiÎ ‹Îfl¢.
÷fl»˘Õ ¿˘fiı ‹Îfl˘ »˘ ? ¤√‰Îfifiı …. ¿ÎflHÎ ¿ı ÿflı¿fiÌ ‹ËŸ ¤√‰Îfi
⁄ıÃı·Î »ı. ‹ÎHÎÁfiı √΂ fi◊Ì ’ˢ_«÷Ì, ¤√‰Îfifiı ’ˢ_«ı »ı. Á_ÁÎflfiÎ
⁄‘Î_ ’ÏflHÎ΋ ±ı ¤√‰Îfi V‰Ì¿Îflı »ı. ‹ÎÀı ±ı ’ÏflHÎ΋ ±ı‰Î_ ¿flΩı
¿ı ¤√‰Îfi V‰Ì¿Îflı ÷˘ I›Î_ ±Î’HÎ_ ¬flÎ⁄ fiÎ ÿı¬Î›, ±ı¿ ∞‰fiı ’HÎ
÷fl»˘Õ ‹ÎflÌfiı ¿˘≥ ‹˘ZÎı …≥ ¿ı fiËŸ.
            vvvvv

                                                (9)
                                           T›„@÷I‰ Á˙fl¤
                                       ‰Ì÷flÎ√ı ‰I›Î˝ “±Î” “iÎÎfiÌ” !!
                                    ≠ë¿÷ν — ±Î’fiı Á˙◊Ì ‰‘ Ï≠› ‰V÷ ¿≥ ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ‹fiı ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î› ¿˘≥ ‰V÷ Ï≠› fi◊Ì.
                                    ≠ë¿÷ν — ±ÎK›ÎÏI‹¿ ‹ÎÀı ±Î’fiÎ ±fi¤‰˘, ω«Îfl˘ …HÎΉ˘.
                                    ÿÎÿÎlÌ — Ë_ ‹fi, ‰«fi, ¿Î›Î◊Ì ÷ÿ˚fi …\ÿ˘ flË_ »\_, ÷ÿ˚fi Ïfifl΂˘
                                 flË_ »\_. »÷Î_ ¿ı‰‚iÎÎfi ◊›_ fi◊Ì, ¿Î‚fiı ±Î‘Îflı «Îfl ÏÕ√˛Ì ÷ı ’E›_ fi◊Ì.
                                    ≠ë¿÷ν — Á_ÁÎfl◊Ì ±Î’ ÂÌ flÌ÷ı ±Ï·M÷ flËÌ Â¿˘ »˘ ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√÷Î◊Ì. ‘_‘˘-‰ı’Îfl ¿fḻı, “≥L¿‹ÀıZΔ
                                 “Áı·ÀıZΔ ⁄‘_ ¤fḻı, Á_ÁÎflfiÌ Áı_¿Õ˘ ÷·‰Îfl˘ fiÌ«ı ’HÎ ‰Ì÷flÎ√÷΋Î_
                                 flË̱ı. ËÎ◊ ¿Î’Ì fiάı ÷˘› ‰Ì÷flÎ√÷Î flËı.
                                    ≠ë¿÷ν — ±ÎÀ·_ ˢ‰Î »÷Î_ ±Î’fiı ‘_‘ÎfiÌ ±√I›÷Î ·Î√ı ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±‹Îflı ¿˘≥ «Ì…fiÌ ±√I›÷Î fiΠˢ›, »÷Î_ ¿fl‰_ ’Õı
                                 »ı. ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ ’¿ÕÌfiı ·≥ Ω› fiı ¿flΉÕΉı ÷ı ¿fl‰_ ’Õı ÷ıfiÎ …ı‰_
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         79  80                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

»ı.                                   ≠ë¿÷ν — ±ı “‹˘‹ıLÀ” Ë÷Ì ÷ıfiÎ ’Ëı·Î_ ±Î’fiı ¿_≥¿ ·Î√ı·_
                                  ¿ı ¿o¥¿ ◊‰Îfi_ »ı ?
   ≠ë¿÷ν — ‘_‘΋Î_ fiŒ˘ ◊Λ ÷˘ ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ÂÎ_Ï÷ CÎHÎÌ flèÎÎ ¿fl÷Ì. ’HÎ ±ı ±Ë_¿Îfl ÁÎ◊ıfiÌ ÂÎ_Ï÷
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰Ì ¿˘≥ T≤Ï÷ … fiËŸ. fiŒÎfi˘ ω«Îfl … fi◊Ì ±ÎT›˘,
                                  ¿Ëı‰Î›, ÷ı ¿Î‹fiÌ fiËŸ. ±ı ÷˘ ±iÎÎfiÌfiı› flËı.
⁄‘_ ÁË…’HÎı ◊Λ. ¿˘≥ ’HÎ Ω÷fiÌ ≥E»Î … fiËŸ, ±Î ÏfiflÌE»¿ ÿÂÎ
◊≥ »ı !                                 ≠ë¿÷ν — ÷ı Á‹›ı VÀıÂfi µ’fl ±Î’fi˘ ±Îfi_ÿ ±fiıfl˘ Ë÷˘ ?
   ≠ë¿÷ν — ±Î’fiÌ ±Î‰Ì ÿÂÎ ¿›Îfl◊Ì ◊≥ »ı ?               ÿÎÿÎlÌ — iÎÎ÷Î, ƒWÀÎ, ’fl‹Îfi_ÿ ⁄‘Î √HÎ ÁÎ◊ı »^À˘ ’ÕÌ √›ı·˘.
                                  ÿıË‹Î_ fiËŸ, ‰«fi‹Î_ fiËŸ, ‹fi‹Î_ fiËŸ ±ı‰˘ »^À˘ ’ÕÌ √›ı·˘, ±ıfiı
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹ ÷˘ ∞‰fi ±Î¬_ ‘‹˝K›Îfi‹Î_ … √›_ »ı, ’HÎ
                                  iÎÎfi ·ÎK›_ ¿Ëı‰Î›. iÎÎfi ±ı … ±ÎI‹Î »ı.
1958‹Î_ iÎÎfi ≠√À ◊›_ !
                                     ≠ë¿÷ν — ±Î’fiı iÎÎfi ≠√À ◊›_ ’»Ì iÎÎfi-≠¿Î ±ıÀ·˘ …
   ≠ë¿÷ν — ±Î iÎÎfi ±Î’fiı ≠√À ◊›_ ÷ı ±ÎfiÌ ’λ‚ ±Î’ı
                                  flËı ¿ı ‰K›Î ¿flı ?
¿ıÀ·Ì ÁΑfiÎ ¿flı·Ì ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±‹Îflı ÷˘ ±Î “±fi¤‰iÎÎfi” »ı ±ı‹Î_ ⁄ı ≠¿Îflfi˘
   ÿÎÿÎlÌ — “±Î” ÷˘ ±fi_÷ ±‰÷ÎflfiÌ ÁΑfiÎfi_ Œ‚ »ı, »÷Î_ ’HÎ
                                  ≠¿Î fiΠˢ›, Ïfifl÷_fl ±ı¿ … ≠¿Îflfi˘ ≠¿Î flËı, ±‹fiı ±ÎI‹Îfi˘
±Î ±‰÷Îfl‹Î_› ÁΑfiÎ ¬flÌ. µ’flÎ_÷, ‹Î÷ÎfiÎ Á_V¿Îfl CÎHÎÎ … µk΋
                                  V’WÀ ±fi¤‰ ˢ›. …›Î_ Á‘Ì ±ÎI‹Îfi˘ V’WÀ ±fi¤‰ fiΠˢ› I›Î_
‹‚ı·Î.
                                  Á‘Ì iÎÎfi ‰K›Î ¿flı, ’HÎ V’WÀ ±fi¤‰ ◊≥ Ω› ±ıÀ·ı ±ı iÎÎfi ’Òv_
   ≠ë¿÷ν — ±Î’ı ‰˛÷, Ïfi›‹, µ’‰ÎÁ ¿flı·Î ?            ◊≥ Ω›.
   ÿÎÿÎlÌ — ±‹Îflı Á‹ ¬Î‰Î ’Òfl÷˘› µ’‰ÎÁ fi◊Ì ◊›˘. ËÎ,          ≠ë¿÷ν — ±ÎK›ÎÏI‹¿ “VÀÕÌ” ¿flfiÎfl˘ ’ÒHν÷αı ’ˢ_E›˘ ±ıfiÌ
±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ¿Î›‹ µH΢ÿflÌ ÷’ ¿flı·_. «˘Ï‰›Îfl, µ¿Î‚ı·_ ’ÎHÎÌ,     ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¬⁄fl ’Õı ?
¿_ÿ‹Ò‚ ⁄_‘ ‰√ıflı ¬Ò⁄ … “ÏVÀˇ@˚À·Ì” ¿flı·Î_.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÌ ‰ÎHÎÌ ‰Ì÷flÎ√ ˢ›, ‰Î÷ ‰Ì÷flÎ√ ˢ›, ‰÷˝fi
        1958fi_ ±ı ±ÿ˚¤÷ ÿ½fi !               ‰Ì÷flÎ√ ˢ›. ±ıfiÌ ÿflı¿ ⁄Î⁄÷‹Î_ ‰Ì÷flÎ√÷Πˢ›. √΂ ¤Î_Õı ÷˘›
                                  ‰Ì÷flÎ√÷Î ±fiı e·Î_ «œÎ‰ı ÷˘› ‰Ì÷flÎ√÷Πˢ›. ±ı‹fiÌ ‰ÎHÎÌ
   ≠ë¿÷ν — ±Î’fiı 1958‹Î_ Áfl÷‹Î_ …ı ÿ½fi ◊›_ ÷ı ¿ı‰_ ◊›ı·_ ?  V›Îÿ˚‰Îÿ ˢ› ±ıÀ·ı ¿ı ¿˘≥ ‘‹˝fi_, ¿˘≥ ∞‰fi_ ≠‹ÎHÎ fiÎ ÿ¤Î›.

   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÿıË‹Î_◊Ì ΩHÎı »^ÀÎ ◊≥ √›Î ˢ≥±ı ±ı‰_ ·ÎB›_.             iÎÎfifiÌ flÌ÷ fiΠˢ› !
   ≠ë¿÷ν — ±ı »^ÀÎ’HÎ_ ¿ı‰_ ·Î√ı·_ ?
                                     ≠ë¿÷ν — ±Î’ ‹„@÷‹Î_ ω«fl˘ »˘ ’HÎ ±ı ÏÁÏ© ¿ı‰Ì flÌ÷ı
   ÿÎÿÎlÌ — “±ıOÁ˘S›À” »^À_ …, ±ı ÿÂÎ …\ÿÌ … Ë÷Ì ! ÷ıfi_ ‰Hνfi  ≠ÎM÷ ◊≥ ?
◊Λ ÷ı‹ fi◊Ì !!                              ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ÎflÌ ’ıà ‹fiı CÎHÎÎ ·˘¿˘ ’Ò»ı »ı, I›Îflı ‹Îflı ¿Ëı‰_
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                           81   82                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

’Õı »ı ¿ı, “÷‹Îflı fi¿· ¿fl‰Ì »ı ? fi¿· ¿fl¢ ÷˘ ÷‹ÎflÌ ‹Ëıfi÷            ÿÎÿÎlÌ — …ı Ω‹Ì √›ı·Î_ »ı, ⁄flŒ w’ı ◊≥ √›Î_ »ı, ÷ı ¿‹˘˝
fi¿Î‹Ì …Âı.” “‘ÌÁ ≥{ ⁄À fiı«fl·.” ±fiı ÷ı› Áfl÷fiÎ VÀıÂfiı ⁄Î_¿ÕÎ       fiı ÷˘ ¤˘√T›ı … »^À¿˘. ‰fl΂ ±fiı ’ÎHÎÌ w’ı ˢ› ÷ıfiı “iÎÎfiÌ”
µ’fl ⁄ıÃı·˘ I›Îflı ¤›_¿fl ¤ÌÕ‹Î_ ±Î iÎÎfi ≠√À ◊›ı·_ !            ¤V‹Ì¤Ò÷ ¿flÌ ±Î’ı. »÷Î_› ’˘÷ı ÷˘ fiˆÏ‹Ïkο ¤Î‰‹Î_ … ˢ›, ±¿÷ν
    ≠ë¿÷ν — ±Î’fiı “⁄À fiı«fl·” iÎÎfi ◊›_ ÷ı Â_ ? ÷ı Á‹Ω‰˘.
                                    … flËı.

    ÿÎÿÎlÌ — “⁄À fiı«fl·” iÎÎfi ¿˘”¿fiı … ◊Λ. ¿˘≥ ¿ËıÂı ¿ı, “‹ı_       ≠ë¿÷ν — ‹˘ZÎ ±ıÀ·ı Â_ ?
Ω÷ı ¿›Ù »ı.” ÷˘ ÷ı iÎÎfi ±‘Òv_ flËı »ı. ±Î ÷˘ “fiı«fl·Ì” ±ıfiÌ ‹ı‚ı        ÿÎÿÎlÌ — ‹˘ZÎ ±ıÀ·ı Á‰˝ ÿ—¬◊Ì ‹„@÷ ±fiı ÁfiÎ÷fi ’fl‹Îfi_ÿ
◊›_ »ı. Ωı ¿›Ù ˢ› ÷˘ 80 À¿Î ω¿S’ ±˘»˘ ◊›˘ ÷˘ 20 À¿Î ⁄Î¿Ì       flËı. ‹˘ZÎ ±ıÀ·ı ‹@÷¤Î‰.
flËı. ±Î ÷˘ 100 À¿Î Ïfiω˝¿S’ »ı, ±Î ‰Ì÷flÎ√ ωiÎÎfi »ı.
                                       ≠ë¿÷ν — ⁄_‘fi ÂıfiÎ◊Ì »ı ?
        “iÎÎfiÌ”, ‹˘ZÎfi˘ ’flΉ˘ ±Î’ı !!
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfi◊Ì.
    ≠ë¿÷ν — ±Î’fi˘ ÏfiI›ø‹ Â_ »ı ?                     ≠ë¿÷ν — ‹˘ZÎ ±ı V◊‚ »ı ¿ı ±‰V◊Î »ı ?
    ÿÎÿÎlÌ — Ë_ ‹ÎflÎ ‹˘Z΋Î_ … Ïfifl_÷fl flË_ »\_, ±I›Îflı ’HÎ Ë_ ‹ÎflÎ     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±‰V◊Î »ı ±fiı ÷ı ±Î “±‰V◊Δ fiËŸ, ±ı
‹˘Z΋Î_ … »\_. ±Î ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı »ı ÷ı “Àı’flı¿˝Õ” fiÌ¿‚Ì flËÌ »ı, ±Îfi˘    V‰Î¤Îω¿ ±‰V◊Î »ı.
‹ÎÏ·¿ Ë_ fi◊Ì. ±Î ‰ÎHÎÌ “¬flÌ »ı ¿ı ¬˘ÀÌ »ı” ÷ıfiı Ë_ Ωı›Î ¿v_ »\_.
                                       ≠ë¿÷ν — ‹˘ZÎ ±ıÀ·ı V‰÷_hÎ÷Î ?
    ≠ë¿÷ν — ±Î’fiÌ ‹ËŸfiÌ “Àı’” fiÎ ⁄˘·ı I›Îflı ±ı “O·ıL¿” Ω›
¬flÌ ?                                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÁE«Ì ±Î{ÎÿÌ-¿˘≥ µ’flÌ fiËŸ fiı ¿˘≥ “±_ÕflËıLÕ”
                                    ’HÎ fiËŸ.
    ÿÎÿÎlÌ — Á_¤‚Λ ÷ı‰Ì “Àı’” ’HÎ «Î· ˢ› ±fiı ÁÒZ‹ ‰ÎHÎÌfiÌ
“Àı’” ’HÎ «Î· ˢ›.                              ≠ë¿÷ν — ±ı‰Ì ‹@÷ ÏV◊Ï÷ Á_ÁÎfl‹Î_ µ’·O‘ ¬flÌ ?

    ≠ë¿÷ν — “iÎÎfiÌ’vÊ” ’fl‹ÎHÎ ⁄ÿ·Ì ¿ı ? ¿ı ’»Ì ±ı‹fiÌ          ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‹ fiËŸ ? ±Î Ë_ ≠ÎM÷ ¿flÌfiı ⁄ıÃ˘ … »\_ fiı ? Á_ÁÎfl‹Î_
ËÎ…flÌ◊Ì ⁄ÿ·Î› »ı ?                           flËÌfiı µ’·O‘ ◊Λ ÷ıfiÎ ’flΉÎw’ı Ë_ »\_. ‹fiı Ωı≥fiı ÷‹fiı
                                    “±ıL¿flı…‹ıLÀ” ‹‚ı ¿ı Á_ÁÎfl‹Î_ ’HÎ µ’·O‘ ◊≥ ¿ı ÷ı‹ »ı.
    ÿÎÿÎlÌ — ÿÒ‘‹Î_ ÿËŸ fiÎA›Î ’»Ì “iÎÎfiÌ” ¿Â_ … fiÎ ¿flÌ Â¿ı.
ÿËŸ fiά÷Î_ ’Ëı·Î_ ¿Ëı ÷˘ ◊Λ, ’»Ì ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ. “iÎÎfiÌ” ¿‹˘˝          ≠ë¿÷ν — ÿ½fi ±fiı iÎÎfi‹Î_ Â_ Œıfl »ı ?
¤V‹Ì¤Ò÷ ¿flÌ Â¿ı, ±ı ±ı¿·Ì … ±ı‹fiÌ ÁkÎÎ. ±‹¿ ¤Î√fiÎ fl_√             ÿÎÿÎlÌ — ÿ½fi … ‹˘ZÎı …‰Îfi_ ‹A› ÁΑfi »ı. iÎÎfi ÷˘ ÿ½fifi_
⁄ÿ·Ì ¿ı, ±ı ±‹ı ¿flÌ ±Î’̱ı »Ì±ı.                    ωÂıÊ ¤Î‰ı »ı. ±fiı iÎÎfi ÿ½fi ¤ı√_ ◊Λ I›Îflı «ÎÏflhÎ µI’Lfi ◊Λ.
    ≠ë¿÷ν — ÿÒ‘‹Î_ ÿËŸ fiÎA›_ ±ı ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?           iÎÎfi ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ÿ½fiı ¿flÌfiı …ı ΩHÎı·_, Á‹…ı·_ ÷ı ±_ÿfl ŒÌÀ ◊≥
                                    Ω› ’»Ì ÷ı ⁄ÌΩfiı Á‹Ω‰ı, ±ı‰Ì ÿÂÎ µI’Lfi ◊Λ I›Îflı ±ı iÎÎfi
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         83   84                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

¿Ëı‰Î›. ¬v_ ÷˘ ÿ½fi … ¿Î‹ ¿flı »ı.                 iÎÎfifiÌ flÌ÷ ±ı¿ … »ı.
   ≠ë¿÷ν — iÎÎfi ±fiı ©ÎI‹Îfiı ¿_≥ Á_⁄_‘ ¬fl˘ ?                     ÏfiÏ‹kÎfiÌ ‹ËkÎÎ !
   ÿÎÿÎlÌ — ©ÎI‹Î ±ı ’˘÷ı … iÎÎfiV‰w’ »ı. ’˘÷ı Á_’ÒHν
iÎÎfiV‰w’ ◊Λ I›Îflı ’fl‹ÎI‹V‰w’ ¿Ëı‰Î› »ı.                  ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Îfiı ±˘‚¬‰Î ÏfiÏ‹kÎfiÌ …wfl ¬flÌ ?

   ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î Ïø›Î ¿fl÷˘ fi◊Ì ÷˘ ¿‹˝ ¿˘HÎ ⁄Î_‘ı »ı ?         ÿÎÿÎlÌ — ÏfiÏ‹kÎ ‰√fl ÷˘ ¿Â_ ⁄fiı fiËŸ. ¿˘”¿fiı … ±ı
                                  ±’‰Îÿw’ı ⁄fiı ÷ıfiı V‰›_⁄© ¿Ëı‰Î›. V‰›_⁄©fiı ’HÎ √›Î ±‰÷Îfl‹Î_
   ÿÎÿÎlÌ — ±Ë_¿Îfl …ı ⁄˘·ı »ı ¿ı, “‹ı_ ±Î ¿›Ù” ÷ı … ¿‹˝ ⁄Î_‘ı  iÎÎfiÌ ‹‚ı·Î ˢ› I›Îflı ◊Λ. ÏfiÏ‹kÎ ‰√fl ÷˘ ¿Â_ … ⁄fiı fiËŸ.
»ı.                                µ’ÎÿÎfi ’HÎ ΩB≤÷ Ωı≥±ı ±fiı ÏfiÏ‹kÎ ’HÎ Ωı≥±ı.
   ≠ë¿÷ν — iÎΛ¿ ±fiı Ï…iÎÎÁ, ±ı ⁄ı‹Î_ Â_ Œıfl ?             “µ’ÎÿÎfifi_ fi΋ ·≥ ±ı …ı ÷…ı ÏfiÏ‹kÎ;
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë Œıfl. ±ı ⁄ıfi˘ ÁÎ_‘˘› fiÎ √HÎΛ. iÎΛ¿ ÷˘ ’˘÷ı        ’΋ı fiËŸ ÏÁ©I‰fiı flËı ¤˛Î_Ï÷‹Î_ ÏV◊÷.”  -lÌ‹ÿ˚ flÎ…«_ƒ.
’fl‹ÎI‹Î ◊›˘ ±fiı Ï…iÎÎÁfiı ÷˘ √v ¿fl‰Î ’ÕÂı, ¬˘‚ ¬˘‚ ¿fl‰_         ±ıÀ·ı ÏfiÏ‹kÎ ’Ëı·_ Ωı≥±ı. µ’ÎÿÎfi ±ΩB≤÷ ˢ› ÷˘› ÷ıfiı
’ÕÂı. Ï…iÎÎÁÎ µI’Lfi ◊¥ »ı ±ıÀ·ı ’vÊÎ◊a ◊›˘ ¿Ëı‰Î›, ’HÎ ±Î     iÎÎfi ¨«_ ¿flÌ ±Î’ı, ’HÎ ÏfiÏ‹kÎ ‰√fl ¿Â_ fiÎ ◊Λ.
iÎΛ¿ ÷ı ÷˘ ’˘÷ı … ¤√‰Îfi ¿Ëı‰Î›.
                                      ≠ë¿÷ν — ±ı‰_ Á˘ À¿Î fiyÌ flά̱ı ¿ı ÏfiÏ‹kÎ◊Ì ±ÎI‹Îfi¤‰
   ≠ë¿÷ν — ‹‹ZÎ ±fiı Ï…iÎÎÁ‹Î_ ¢ Œıfl ?             ◊÷˘ fi◊Ì ÷˘ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ‹‹ZÎ ±ıÀ·ı ¿ı‰‚ ‹˘ZÎfiÌ ≥E»Î‰Î‚˘ ±fiı Ï…iÎÎÁ         ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±ÎI‹Îfi¤‰ ¿›Îflı› ’HÎ fiÎ ◊Λ. ·Î¬˘ ‹HÎ
±ıÀ·ı …ıfiı Á¬fiÌ ‰Î_»fiÎ Ë∞ »ı ±fiı ÷ı …›Î_◊Ì ‹‚ı I›Î_◊Ì ·ı‰Î Ω›.   µ’ÎÿÎfi ΩB≤÷ flά̱ı ’HÎ ÏfiÏ‹kÎ fiÎ ‹‚ı ÷˘ ÷ı @›Îflı› fiÎ ◊Λ.
                                  ÏfiÏ‹kÎfiÌ … Ï¿_‹÷ »ı ⁄‘Ì.
   ≠ë¿÷ν — ⁄˛õÎ_ÕfiÌ ±_ÿfl ±fiı ⁄˛õÎ_ÕfiÌ ⁄ËÎfl◊Ì Ωı‰_ ±ıÀ·ı Â_ ?
                                      ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı‹ fiyÌ flά‰_ ¿ı ÏfiÏ‹kÎ◊Ì … ±ÎI‹Îfi¤‰
   ÿÎÿÎlÌ — iÎı›˘‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ˢ› I›Îflı ⁄˛õÎ_Õ‹Î_ ¿Ëı‰Î› ±fiı
                                  ◊Λ ?
iÎı›˘fiı iÎı› w’ı ÿı¬ı I›Îflı ⁄˛õÎ_ÕfiÌ ⁄ËÎfl ¿Ëı‰Î›.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ıfiı, µ’ÎÿÎfi ΩB≤Ï÷ ÷˘ ⁄‘αı flά‰Ì …
   ≠ë¿÷ν — “±ıOÁ˘S›À” ωiÎÎfi ±ıÀ·ı Â_ ?            Ωı≥±ı, ±ı ÷˘ “CÎHÎÎ_” ’ÎÁı »ı. ’HÎ ÏfiÏ‹kÎ ‰√fl Â_ ¿flı ? ⁄ÌΩı ¿˘≥
   ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfi◊Ì Ï⁄·¿<· Ïfi·ı˝’ ωiÎÎfi ±ı “±ıOÁ˘S›À”     µ’Λ fi◊Ì.
ωiÎÎfi »ı.                                 ≠ë¿÷ν — ÏfiÏ‹kÎ ’H›◊Ì ‹‚ı ¿ı ’vÊÎ◊˝◊Ì ?
   ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î ÂOÿ ±fiÎÏÿ ¿Î‚◊Ì »ı ?                 ÿÎÿÎlÌ — ’H›◊Ì. ⁄οÌ, ’vÊÎ◊˝ ¿flı fiı ±Î µ’Îl›ı◊Ì ÷ı
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±fiÎÏÿ ¿Î‚◊Ì »ı. ±fiÎÏÿ ¿Î‚◊Ì iÎÎfi ±fiı      µ’Îl›ı ÿ˘Õı ±ı‹ ±fi_÷ ±‰÷Îfl ¤À¿ ¤À¿ ¿flı ÷˘› ÏfiÏ‹kÎ ≠ÎM÷
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         85  86                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

◊Λ fiËŸ ±fiı ±Î’HÎÌ ’H›ˆ ˢ› ÷˘ flV÷Î ’fl ¤ı√Î ◊≥ Ω›. ±ı‹Î_     ±fiı ±Î ‹ÎflÎ_ … ¿‹˝fiÎ µÿ›fi_ Œ‚ ±ÎT›_ »ı ‹ÎÀı ±Î‹Î_ ¿˘≥ √fiı√Îfl
’H›Îfi⁄_‘Ì ’H›ˆ Ωı≥±ı.                       »ı … fiËŸ. ±ı‰_ Á‹Ω› ±fiı ’˘÷Îfiı ø˘‘ fiÎ ◊Λ I›Îflı ‘‹˝K›Îfi ◊Λ.
                                 ±Î÷˝K›Îfi ±fiı fl˙ƒK›Îfifiı Œıfl‰‰_ ÷ı ‘‹˝K›Îfi »ı.
        ’H›ˆfi˘ Á_⁄_‘ ¿›Î_ Á‘Ì ?
                                             Â@·K›Îfi
    ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Îfiı ’H›ˆ◊Ì ¿Â˘ Á_⁄_‘ »ı ?
                                    ≠ë¿÷ν — Â@·K›Îfi ±ıÀ·ı Â_ ?
    ÿÎÿÎlÌ — ¿Â˘ Á_⁄_‘ fi◊Ì. ’HÎ …›Î_ Á‘Ì “⁄ÌÏ·Œ” ±ı‰Ì »ı ¿ı
“±Î Ë_ ¿v_ »\_” I›Î_ Á‘Ì Á_⁄_‘ »ı. …›Î_ “Ë_ ¿fl÷˘ fi◊Ì” ±ı “flÎ≥À     ÿÎÿÎlÌ — Â@·K›Îfi ±ıÀ·ı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı‰_ Ïfifl_÷fl K›Îfi
⁄ÌÏ·Œ” ⁄ıÁÌ Ω› I›Îfl ’»Ì ±ÎI‹Îfiı ±fiı ’H›fiı ¿_≥ Á_⁄_‘ fi◊Ì.     flËı ÷ı. ÷ı ÷ÒÀ¿ ÷ÒÀ¿ fiΠˢ‰_ Ωı≥±ı, Ïfifl_÷fl ˢ‰_ Ωı≥±ı. Â@·K›Îfi
    ≠ë¿÷ν — ’H›fiÌ T≤Ï© ◊Λ ±ıÀ·Î ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ ?        ±ıÀ·ı ÂÎr÷Ì ‰V÷fi_ K›Îfi µI’Lfi ◊‰_ ÷ı ±fiı ‘‹˝K›Îfi ±ı ±‰V◊Îfi_,
                                 ±ÂÎr÷Ì ‰V÷fi_ K›Îfi µI’Lfi ◊‰_ ÷ı.
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ·˘¿˘ ’fl µ’¿Îfl ¿fl¿fl ¿fl‰Î. ±Î
‹fi˘›˘√, ‰ÎHÎÌ›˘√ ±fiı ÿıË›˘√ ·˘¿˘fiı ‹ÎÀı ‰Î’fl‰Î ±ıfi_ fi΋                ‹fi ±fiı ±ÎI‹Î
’H›.
                                    ≠ë¿÷ν — ‹fi ±fiı ±ÎI‹Î‹Î_ ¢ Œıfl »ı ?
    ≠ë¿÷ν — ⁄ÌΩfi_ ¤·_ ¿fl‰Î Ω›, ’HÎ ’˘÷Îfi_ fl¬ÕÌ ’Õ÷_ ˢ›
÷˘ ?                                  ÿÎÿÎlÌ — ‹fi ÷˘ ±iÎÎfi ’ÏflHÎ΋◊Ì ∂¤Î_ ◊›ı·Î V’_ÿfi˘fiÌ √Î_Ã˘
                                 »ı, ±ı eÀı ±ı ω«ÎflV‰w’ »ı. ‹fi ÷˘ V◊Ò‚ »ı, Ïfiçı÷fi «ı÷fi »ı
    ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷Îfi_ ±ı‹Î_ fiËŸ fl¬ÕÌ ’Õı ÷ıfiÌ ±‹ı “√ıflLÀÌ”    ±fiı ±ÎI‹Î ÷˘ «ˆ÷L› ’fl‹ÎI‹Î »ı.
±Î’̱ı »Ì±ı.
    ≠ë¿÷ν — ±I›Îflfi˘ ±Î ¿Î‚ ±ı‰˘ »ı ¿ı ‹Î‚Î Œıfl‰ı, …’ ¿flı,             ≠ı‹ ±fiı ¤„@÷
÷’ ¿flı, ¤„@÷ ¿flı, √‹ı ÷ı ¿flı ÷˘› ÂÎ_Ï÷ fi◊Ì flËı÷Ì - ±ı Â_ »ı?
                                    ≠ë¿÷ν — ≠ı‹ ±fiı ¤„@÷ ±ı ⁄ı‹Î_ µk΋ ¿›_ ?
    ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı … ¿ı flV÷˘ ⁄fl˘⁄fl fi◊Ì ‹Y›˘, ‹ÎÀı
flV÷˘ Œıfl‰˘.                               ÿÎÿÎlÌ — ¤√‰Îfifiı ωÂı ≠ı‹fiı ? ±Î Á_ÁÎflÌ ≠ı‹ fiËŸ fiı?
                                 ¤√‰Îfifiı ωÂı ≠ı‹ ˢ› ÷˘ … ¤„@÷ µI’Lfi ◊Λ, fiËŸ ÷˘ ◊Λ fiËŸ.
             ‘‹˝K›Îfi                 ≠ı‹ ‰√flfiÌ ¤„@÷ ±ı ¤„@÷ … √HÎΛ fiËŸ.
    ≠ë¿÷ν — ‘‹˝K›Îfi ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?                  ≠ë¿÷ν — ≠ı‹·ZÎHÎÎ ¤„@÷ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?

    ÿÎÿÎlÌ — ¿˘≥ √΂ ¤Î_Õı fiı ø˘‘ ◊Λ ÷ı fl˙ƒK›Îfi »ı. ˉı ¿˘≥     ÿÎÿÎlÌ — ¤√‰Îfi ÁÎ◊ıfi˘ ≠ı‹ ±ı … ¬flÌ ≠ı‹·ZÎHÎÎ ¤„@÷
√΂ ¤Î_Õı I›Îflı ±ÎÀ·_ iÎÎfi ËÎ…fl ◊Λ ¿ı √΂ ¤Î_ÕfiÎfl˘ ÏfiÏ‹kÎ »ı   »ı. ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ¤√‰Îfi ¤Ò·Î› fiËŸ. wÏ’›Î √HÎ÷Ì ‰¬÷ı› ›Îÿ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         87  88                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

flèÎÎ ¿flı ÷ı ¤√‰÷˚ ≠ı‹. Ë…\ ÷˘ ·Z‹Ì ‹ÎÀı ≠ı‹ ‰‘Îflı »ı. »˘¿flÌ    ‹Î√‰Î ±Î‰ı. ’HÎ ¿˘≥fiı› Z΋Π±Î’Ì fi ˢ›. ‹ÎÀı ¬flÌ Ï¿_‹÷ Z΋Î
’ˆHÎΉ÷Ì ‰¬÷ı ¤√‰Îfi ¤Ò·Ì …‰Î› »ı ±ı ‹˘Ë »ı, ‹Ò»Î˝ »ı.       ¿flı ÷ıfiÌ »ı. Z΋Π±Î’‰Ì ⁄Ë ±CÎflÌ »ı. ±‹ÎflÌ ÁË… Z΋Πˢ›.
≠ı‹·ZÎHÎÎ ¤„@÷ ±ı ÷˘ ⁄Ë ¨«Ì ¤„@÷ »ı, ±ı‹Î_ ÷˘ ¤√‰Îfi Ω÷ı      ÷‹ÎflÌ ¤Ò· ◊≥ Ω› ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı Z΋Π±’Î≥ Ω›, ÷‹ı ‹Î√˘ ¿ı
ËÎ…fl ◊Λ.                             fiÎ ‹Î√˘ ÷˘›.

       Ïfiÿ˘˝Ê ºÏp I›Î_ …√ Ïfiÿ˘˝Ê !!                       ¿÷ν ◊›˘ ÷˘ ⁄Ì… ’Õı !

   ≠ë¿÷ν — Ïfiÿ˘˝Ê÷Î ¿ı‰Ì flÌ÷ı ≠ÎM÷ ◊Λ ?               ≠ë¿÷ν — ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ω«Îfl ¿flı »ı ¿ı ‹Îfl‰˘ »ı ±fiı ⁄ÌΩı
                                  ‹Îflı »ı ÷˘ ±ı ⁄ı‹Î_ Â_ ÷ŒÎ‰÷ »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î¬Î …√÷fiı Ïfiÿ˘˝Ê Ωı¢ I›Îflı. ‹ı_ ±Î¬Î …√÷fiı
Ïfiÿ˘˝Ê Ωı›_ »ı I›Îflı Ë_ Ïfiÿ˘˝Ê ◊›˘ »\_. ÏË÷ ¿flfiÎflfiı ±fiı ±ÏË÷       ÿÎÿÎlÌ — ω«Îfl ¿flı »ı ÷ı √fiı√Îfl »ı ±fiı …ı ‹ÎflÌ fiάı »ı
¿flfiÎflfiı› ±‹ı Ïfiÿ˘˝Ê Ωı≥±ı.                     ÷ı ÿÏfi›Îfi˘ √fiı√Îfl »ı. ±Î ±‰÷Îfl‹Î_ ‹ÎflÌ fiÎA›˘ ÷ı ±Î√·Î
                                  ±‰÷Îflfi˘ √fiı√Îfl »ı, ÷ıfi˘ ÷˘ ±Î ±‰÷Îfl‹Î_ Ïfi¿Î· ◊≥ …Âı.
   ≠ë¿÷ν — “Ïfl·ıÏÀ‰” ÷˘ ÿı¬Ì÷_ ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î›fiı ?         …ı·‹Î_ …Âı, ·˘¿˘ ÀÌ¿Î ¿flÂı. ±ıfi˘ µ¿ı· ◊≥ …Âı, ’HÎ ’»Ì ⁄Ì…
   ÿÎÿÎlÌ — ÿ˘ÏÊ÷ ¿›Îflı √HÎΛ ? ±ıfi˘ ©ÎI‹Î ±ı‰_ ¿fl÷˘ ˢ›    fiÎ ’Õ›_ ˢ› ÷˘.
I›Îflı. ’HΠ©ÎI‹Î ÷˘ ±¿÷ν »ı. ±ı ¿Â_› ¿flÌ Â¿ı ÷ı‹ fi◊Ì. ±Î        ≠ë¿÷ν — ⁄Ì…fi˘ ¿˘≥ ø‹ »ı ? ±ı‰Ì ¿˘≥ Á‹…HÎ »ı ¿ı ±Î
÷˘ “ÕÌV«Î…˝” ◊Λ »ı, ±ı‹Î_ ÷_ ±ıfiı ÿ˘ÏÊ÷ √HÎı »ı. ÿ˘Ê ÿı¬Î› ÷ıfi_  ⁄Ì… ’ÕÂı fiı ±Î fiËŸ ’Õı?
≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. …›Î_ Á‘Ì …√÷‹Î_ ¿˘≥ ’HÎ ∞‰ ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› »ı
I›Î_ Á‘Ì Á‹…‰_ ¿ı ±_ÿfl ÂÏ©¿flHÎ ◊›_ fi◊Ì, I›Î_ Á‘Ì ≥ÏLƒ› iÎÎfi       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı, “±Î fiÎV÷˘ ¿ı‰˘ ÁflÁ ◊›˘ »ı, fiı
»ı.                                ‹ı_ ¬Î‘_” ÷˘ ⁄Ì… ’Õ›_. “‹ı_ ¬Î‘_” ±ı ⁄˘·‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ¿˘HÎ ¬Î›
                                  »ı ÷ı ÷‹Îflı ΩHΉ_ Ωı≥±ı ¿ı, “Ë_ fi◊Ì ¬Î÷˘. ¬ÎfiÎfl˘ ¬Î› »ı.” ±ıÀ·ı
   ≠ë¿÷ν — ¿Õ‰Î ±ı ±ı¿ ≠¿Îflfi˘ ±Ë_¿Îfl ¿Ëı‰Î› ?         ¿÷ν ◊Ή ÷˘ … ⁄Ì… ’Õı.
   ÿÎÿÎlÌ — ¿Õ‰ÎÂ, ‹ÌÃΠ±ı ⁄ıµ ¿‹˝fiÎ_ Œ‚ »ı ±fiı ±ı ¿‹˝fiÎ_         ±ÎI‹iÎÎfi ‹Y›_ ? ¿ı ≠√À ◊›_ ?
Œ‚ …›Î_ Á‘Ì ±Ë_¿Îfl ˢ› I›Î_ Á‘Ì … ˢ›. ÁÎv_ ¿›Î˝fi˘ ±Ë_¿Îfl
¿›˘˝ ÷˘ ‹ÌÃΠ±Î‰ı, ¬˘À_ ¿›Î˝fi˘ ±Ë_¿Îfl ¿›˘˝ ÷˘ ¿Õ‰Î ±Î‰ı.        ≠ë¿÷ν — “±Î’fiÌ ÿÂÎ ≠ÎM÷ ¿fl‰Ì” ±fiı “‹˘ZÎ ‹ı‚‰‰˘” ±ı
   ≠ë¿÷ν — ±Î …√÷‹Î_ ‹Ò_{‰ı »ı ¿˘HÎ ?             ⁄ı‹Î_ Â_ Œıfl »ı ?

   ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfi.                          ÿÎÿÎlÌ — ¿Â˘ Œıfl fi◊Ì. ±‹fiı ÷˘ ‹˘ZÎ ◊›ı·˘ … »ı. ‹ÎflÌ ÿÂÎ
                                  ÷_ ≠ÎM÷ ¿flı ÷˘ ÷Îfl˘ ’HÎ ‹˘ZÎ ◊≥ … Ω›. ‹˘ZÎ ⁄ËÎfl ¬˘‚‰Îfi˘
   ≠ë¿÷ν — Z΋Π‹Î√fiÎfl ‹˘À˘ ¿ı Z΋Π±Î’fiÎfl ‹˘À˘ ?       fi◊Ì, ‹ËŸ … »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — Z΋Π÷˘ C΢ÕÎ√ÎÕ̉΂˘, ÀıZÎ̉΂˘ ¿ı ‹ÎÀ·Î‰Î‚˘›      ≠ë¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ ¿ı ÷‹ı ÷‹ÎflÌ Ω÷fiı ±˘‚¬˘ ÷˘ ±ı Ω÷fiı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         89   90                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

±˘‚¬‰Î Â_ ¿fl‰_ ?                          ÁÕÁÕÎÀ. ±ıÀ·ı …ı‹ …ı‹ ’Îh΢ ±Î‰ı ÷ı‹ ÷ı‹ «œ÷_ iÎÎfi fiÌ¿‚÷_ Ω›.
                                  ±ı ≠√À ¿fl‰Îfi_ ±‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ fi◊Ì. ±Î ÷˘ “flı¿Õ˝” »ı. ’ÎhÎı› ’λÎ_
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰‰Îfi_. ÷‹Îflı ¿ËÌ ÿı‰Îfi_ ¿ı
                                  ‹‚Âı fiı “flı¿Õ˘˝”› fiÌ¿‚Âı.
±‹Îflı ±‹ÎflÌ Ω÷fiı ±˘‚¬‰Ì »ı, ±ıÀ·ı Ë_ ÷‹fiı ±˘‚¬ÎHÎ ’ÎÕÌ
ÿ™.                                         ....±ı ¿ı‰_ ±ÿ˚¤÷ Á¬ !!
   ≠ë¿÷ν — ±Î’fiÌ ’ÎÁı iÎÎfi ‹Y›_ ÷ı … ±ÎI‹iÎÎfi fiı ?
                                     ≠ë¿÷ν — ÷‹fiı iÎÎfi ◊›ı·_ I›Îflı A›Î· ±Î‰ı·˘ ¬fl˘ ¿ı ±Î
   ÿÎÿÎlÌ — ‹Y›_ ÷ı ±ÎI‹iÎÎfi fi◊Ì, ‹ËŸ ≠√À ◊›_ ÷ı ±ÎI‹iÎÎfi    ‹fiı iÎÎfi ◊›_ ?
»ı. ±‹ı ⁄˘·Î‰Ì±ı fiı ÷‹ı ⁄˘·˘ ÷˘ ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı ’Î’˘ ¤V‹Ì¤Ò÷ ◊Λ
fiı ‹ËŸ iÎÎfi ≠√À ◊Λ. ÷ı ÷‹fiı ‹ËŸ ≠√À ◊≥ √›_fiı ?             ÿÎÿÎlÌ — ±flı, A›Î· Â_ ? ÷ı CÎÕ̱ı ÏÁ© √Ï÷‹Î_ ⁄ıÃ˘ ˢ™ ±ı‰_
                                  ’Îfl ‰√flfi_ Á¬ ‰I›Ù, ÷ı ’»Ì ±ı‹Î_ A›Î· ¿ı‹ fiÎ ±Î‰ı ? ⁄Î_¿ÕÎ
   ‹ËÎI‹Î — ËÎ, ◊≥ √›_ »ı.                   ’fl ⁄ıÃ˘ Ë÷˘ ÷˘› ÏÁ©√Ï÷fi_ Á¬ ‰÷ı˝ ! ‹ÎflÌ ΩıÕı Áı‰Î‹Î_ ⁄ıÃı·Î ÷ı‹fiı
   ≠ë¿÷ν — “iÎÎfiÌ”fiÌ ¿Ú’Î ‹ı‚‰‰Î ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ Ωı≥±ı?      ÷˘ ±ı‹ fiı ±ı‹ ‹˘ZÎ ◊≥ √›˘ ! ±Î ±ø‹ ÷˘ ±Ω›⁄ fiÌ¿Y›_ »ı!!!
   ÿÎÿÎlÌ — “iÎÎfiÌ”fiÌ ±ÎiÎα˘ ’΂ı ±ıÀ·ı “iÎÎfiÌ”fiı ’˘÷Îfiı …           “iÎÎfiÌ” V‰Â„@÷ ¬Ì·‰ı !!
¬⁄fl ’ÕÌ Ω›, “iÎÎfiÌ”fiı ⁄Ì…\_ ¿Â_ Ωı¥÷_ fi◊Ì. …ı √΋ …‰Îfi_ ˢ›
÷ı √΋fiÎ ¿Î›ÿ΋Î_ ˢ› ÷˘ flÎ∞ flËı, ⁄Ì…\_ ¿Â_ fiËŸ.             ≠ë¿÷ν — ±Î’fiı «flHÎωϑ ¿fḻı »Ì±ı ÷ıfi˘ ¢ ±◊˝ ?

     ...I›Îflı ‰ÎHÎÌ Ï‰iÎÎfifiı ¿ËÌ Ω› !                ÿÎÿÎlÌ — ±Î «flHÎωϑ ±_ÿfl ±ÎI‹Îfiı ÿıË◊Ì …\ÿ˘ ’ÎÕı »ı ±fiı
                                  ±_÷flÁ¬, V‰›_Á¬ µI’Lfi ◊Λ »ı, ⁄‘Ì Ïfi⁄˝‚÷α˘ …÷Ì flËı.
   ≠ë¿÷ν — ±Î’fiÌ ÁΑfiÎfiÌ Ï·_¿ @›Îfl◊Ì «Î·ı »ı ?         iÎÎfiÌfiÎ_ «flH΋Î_ √…⁄fiÌ Â„@÷ ˢ› !
   ÿÎÿÎlÌ — ¿ıÀ·Î› ¿Î‚◊Ì ÿflı¿fiÎ_ Ï·_¿‰Îfl À˘‚Î_ ˢ› …. ±Î ÷˘             “iÎÎfiÌ” fiı µ’‹Î-?!
⁄‘Ì Ï·_¿ … »ı. 1958‹Î_ ÷ı ÿËÎÕı ±Î iÎÎfi ◊›_. ’»Ì ±ı iÎÎfi ≠√À
◊‰_ Ωı≥±ı. ±ı ≠√À ◊‰Î‹Î_ Ï·_¿ ‹Y›Î … ¿flı. ±‹fiı hÎHÎÁ˘ »M’fi        ≠ë¿÷ν — “iÎÎfiÌ”fiÌ µ’‹Î fiΠˢ› ?
ÏÕ√˛Ìfi_ iÎÎfi ◊›_ »ı ’HÎ ±ı fiÌ¿Y›_ fi◊Ì, ±ı◊Ì fiÌ«ıfi_ fiÌ¿‚ı »ı. ±fiı
…ı ÿËÎÕı hÎHÎÁ˘ »M’fi “ÏÕ√˛Ì” Á‘Ìfi_ fiÌ¿‚Âı ÷ı ÿËÎÕı ÷˘ ±Ω›⁄Ì       ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹fiÌ µ’‹Î fi◊Ì. “iÎÎfiÌ” ¿˘HÎ ? ⁄‘Î ‹ÎHÎÁ˘
◊Âı ±Î ¿Î‚fiÌ !                           “iÎÎfiÌ” fiÎ ¿Ëı‰Î›. …ıfiı ÿıËfi_ ‹ÎÏ·¿Ì’HÎ_ ÁËı… ’HÎ fi◊Ì, ‰ÎHÎÌfi_,
                                  ‹fifi_ ‹ÎÏ·¿Ì’HÎ_ fi◊Ì, …ı ’˘÷ı ±ÎI‹Î‹Î_ … Ïfifl_÷fl flËı »ı, …ıfi΋Î_
   ≠ë¿÷ν — hÎHÎÁ˘ »M’fi “ÏÕ√˛Ì”fi_ ¿œÎ‰‰Î ¿˘≥ ’ÎhÎ ∞‰˘fiÌ     Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ±Ë_¿Îfl fiΠˢ› ÷ı “iÎÎfiÌ”.
…wfl ’ÕÂı ?
                                     ≠ë¿÷ν — “iÎÎfiÌ”‹Î_ fi‹˛÷ÎfiÌ ’flοÎWÀΠˢ› ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı‰Î ’ÎhÎfiÌ …wfl ’Õı. ±ı ±ÎT›˘ ¿ı fiÌ¿Y›_ …
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        91   92                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

   ÿÎÿÎlÌ — fi‹˛÷Î ÷˘ Á΋ÎL› ‹ÎHÎÁfiı ’HΠˢ›, ’HÎ “iÎÎfiÌ”fiı  ‹Î_Õı ÷˘ ±Î’HÎı ±ı‹fiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î√Ì, ’Î_«-’«ÎÁfiÎ_ «U‹Î ·Î‰Ì ±Î’Ìfiı
÷˘ ±Ë_¿Îfl … fiΠˢ›. √΂ ¤Î_Õı ÷˘› ±Ë_¿Îfl fiΠˢ›.         ¬Â ¿fl‰Î. ÷ı‹ ¿fl÷Î Ã_ÕÎ fiÎ ◊Λ ÷˘ ±ı‹ ¿Ëı‰_ ¿ı “⁄Î’∞, ‹Îv_
                                 ‹√… …flÎ «ø‹ »ı. Ë‹HÎÎ_ … CÎıfl ⁄ˆflÌ ΩıÕı ·ÕÌfiı ±ÎT›˘ »\_.” ±ıÀ·ı
   ≠ë¿÷ν — “iÎÎfiÌ” ÏfiVM≤ËÌ Ë˘› ?
                                 ±ı ¬Â ◊≥ Ω›. ¿›Î_ Á‘Ì ±Î’H΢ ÀÎ≥‹ I›Î_ ⁄√ÎÕ̱ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — “iÎÎfiÌ” ÏfiVM≤ËÌ fiΠˢ›. ÏfiVM≤ËÌ ÷˘ CÎHÎΛ ˢ›.
“Ë‹¿˘ ¿<» fiËŸ «ÎÏË›ı” ±ı‰_ CÎHÎΛ ¿Ëı, ’HÎ ±ı ÏfiVM≤Ëfi˘ ±Ë_¿Îfl         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ - ¿ı‰Ì Ïø›Î¿ÎflÌ !!
»ı. “iÎÎfiÌ’vÊ” ÁVM≤Ë-ÏfiVM≤Ë Ë˘›, ±ıÀ·ı ¤˙Ï÷¿ Á¬˘‹Î_ ÏfiVM≤Ë
±fiı ÷‹ÎflÎ ±ÎI‹Î ‹ÎÀı ÁVM≤Ë.                      ≠ë¿÷ν — ±Î’fiÌ “±ÎM÷‰ÎHÎÌ” ‰Î_«÷Î_ ’ÏflHÎ΋ ±ıÀ·_ ÁflÁ
                                 ◊Λ »ı ¿ı ‰Î_E›Î … ¿fḻı.
   ≠ë¿÷ν — VM≤ËÎ ±ıÀ·ı ≥E»Î ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±Î “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÌ ‰ÎHÎÌ »ı fiı ’Î»Ì ÷Î∞ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — VM≤ËÎ ±ıÀ·ı ±ı¿ … ≠¿ÎflfiÌ ≥E»Î fiËŸ, ±fiı¿      Ë‹HÎÎfiÎ_ ’›Î˝› »ı ±ıÀ·ı ±ı ‰Î_«÷Î_ … ±Î’HÎÎ ⁄‘Î ’›Î˝›˘ ⁄ÿ·Î÷Î
≠¿ÎflfiÌ, Ω÷Ω÷fiÌ Ï‰fiÎÂÌ Á¬˘ ¤˘√‰‰ÎfiÌ ≥E»Î±˘ ◊Λ ±ıfiı        Ω› ÷ı‹ ±Îfi_ÿ µI’Lfi ◊÷˘ Ω›. ±Î‹ ¿fl÷Î_ ±ı‹ fiı ±ı‹ Á‹Ï¿÷
VM≤ËÎ ¿Ëı‰Î›.                          ◊≥ Ω› ¿˘≥fiı ! ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ‰Ì÷flÎ√Ì ‰ÎHÎÌ »ı. flÎ√¶ıÊflÏË÷ ‰ÎHÎÌ
                                 ˢ› ÷˘ ¿Î‹ ◊Λ, fiËŸ ÷˘ ¿Î‹ ◊Λ fiËŸ. ¤√‰ÎfifiÌ ‰ÎHÎÌ ‰Ì÷flÎ√
   ≠ë¿÷ν — ±Î’ ¤Ï‰W› ⁄÷Î‰Ì Â¿˘ »˘ ?             Ë÷Ì, ÷ıfiÌ ±Áfl ±Î… Á‘Ì «Î·ı »ı. 2500 ‰Ê˝ ◊›Î_ ÷˘› ÷ıfiÌ ±Áfl
   ÿÎÿÎlÌ — ±‹ı ±ı‰_ fiÎ ¿Ë̱ı, ’HÎ ÷‹ı Ωı ÿ—¬‹Î_ ˢ ÷˘ ÷‹fiı  ◊Λ »ı, ÷˘ “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÌ ‰ÎHÎÌfiÌ› ±Áfl ◊Λ, ⁄ı-«Îfl ’ıœÌ Á‘Ì
Á_’ÒHν Ï«_÷ÎflÏË÷ ¿flÌ Â¿Ì±ı.                   ÷˘ ◊Λ ….
                                    ‰Ì÷flÎ√ ‰ÎHÎÌ ‰√fl ⁄ÌΩı ¿˘≥ µ’Λ fi◊Ì, ‹˘ZÎı …‰Î ‹ÎÀı.
           “iÎÎfiÌ”fiÌ ’fl¬ !!
                                    ≠ë¿÷ν — ±ÎM÷‰ÎHÎÌfiÎ ⁄ıµ ¤Î√ ‹ı_ ‰Î_E›Î. ±ı‹Î_ @›Î_› ¿˘≥fi_
   ≠ë¿÷ν — “iÎÎfiÌ”fiı ±˘‚¬‰Î ÂÌ flÌ÷ı ?            ¬_Õfi ¿ı ÀÌ¿Î fi◊Ì, ±Î¬Î ’V÷¿‹Î_ !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹fiı Á‚Ì ¿fl˘ fiı ŒıHÎ fiÎ ‹Î_Õı ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ÁΫΠ    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ıfiı, ¿ı Á‹Ï¿÷Ì ∞‰ ¿˘≥fi˘› ωfl˘‘ fiÎ ¿flı.
iÎÎfiÌ »ı. ’flÌZÎÎ ÷˘ ¿fl‰Ì ’Õı fiı ? ⁄Î’∞‹Î_ ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤  ±ı‹fi΋Î_ ¬_Õfi-‹_Õfi fiΠˢ›. Âıfiı ‹ÎÀı ¬_Õfi-‹_Õfi ? Âıfiı ‹ÎÀı
ÿı¬Î› ÷˘ ÷fl÷ ÿ¿Îfi ⁄ÿ·‰Ì.                     ωfl˘‘ ? ωfl˘‘ ÷˘ ±ı¿ Ω÷fi˘ ±Ë_¿Îfl »ı, ±ı √Î_Õ˘ ±Ë_¿Îfl ¿Ëı‰Î›.
   ≠ë¿÷ν — “iÎÎfiÌ”fiÌ ’flÌZÎÎ ¿fḻı ±ı‹Î_ ±Ï‰fi› ◊Λ, ±ı‹fiı     ‘‹˝ ÷˘ ÷ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı ω¬‰Îÿ fiΠˢ›. ±‹Ú÷‰Îÿ ˢ›
¬˘À_ ·Î√ı, fiı ¬flÎ “iÎÎfiÌ” ˢ› ÷˘ ÿ˘Êı› ·Î√ı fiı ?         ±ı ‘‹˝. ω¬ ±ıÀ·ı ωÊ.

   ÿÎÿÎlÌ — Ωı ¬flÎ iÎÎfiÌ ‹Y›Î ˢ› ÷˘ ’»Ì ±ı ÷˘ ÷‹Îv_        ≠ë¿÷ν — ±ÎM÷‰ÎHÎÌ ‰Î_«÷Î ‰Î_«÷Î “ÿÎÿΔ ÿı¬Î› »ı !
¿S›ÎHÎ … ¿flı, ±…\√÷_ ◊Λ ÷˘› ¿S›ÎHÎ ¿flı. fiı …ı ø˘‘ı ¤flΛ, ŒıHÎ     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.... “ÿÎÿΔ ÿı¬Î›. “±ı@{ı@À” “ÿÎÿΔ ÿı¬Î›. …›Î_
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                          93

≥E»Î ¿flı I›Î_ “ÿÎÿΔ ÿı¬Î› ±ı‰Î »ı ±fiı ±Î’HÎ_ Œ‚ ‹‚ı ±ı‰_ »ı.
±Î “ÿÎÿΔ fiˢ›, ±Î ÿı¬Î› »ı ±ı ÷˘ ¤ÎÿflHÎfiÎ ’Àı· »ı. ±ı ⁄˘·ı
»ı ÷ı› “ÿÎÿΔ fiËŸ, ±ı ÷˘ “Àı’ flı¿Õ˝” ⁄˘·ı »ı. “ÿÎÿΔ ±ı “ÿÎÿΔ »ı!
…ı ‰Ì÷flÎ√ »ı, «˙ÿ ·˘¿fi˘ fiÎ◊ »ı !! …ıfiı “±‹ı” ’HÎ ¤∞±ı »Ì±ı.
…ı ‹ËŸ ‰Ì÷flÎ√ ⁄ıÃÎ »ı ÷ı “ÿÎÿΔ »ı. ±Î ÷˘ ‹ËŸ ≠√À ◊≥ √›Î
»ı ! ¿ıÀ·Î› ·˘¿˘fi_ ¿S›ÎHÎ ◊≥ …Âı. ËÎ◊ ±ÕÎÕÂı fiı ÷ıfi_ ¿S›ÎHÎ
◊≥ …Âı ! ±Î “±ø‹ ωiÎÎfi” »ı. ±I›Îflı øÏ‹¿ «Î·ı ±ı‰_ fi◊Ì.
             vvvvv
                                                (10)
                                              ±ø‹ ‹Î√˝
                                          “iÎÎfiÌ” ¿Ú’Î◊Ì … “≠ÎÏM÷” !
                                      ≠ë¿÷ν — ±Î’ı …ı ±ø‹ ‹Î√˝ ¿è΢ ÷ı ±Î’fiÎ …ı‰Î “iÎÎfiÌ”
                                   ‹ÎÀı ⁄flÎ⁄fl »ı, ÁËı·˘ »ı. ’HÎ ±‹ÎflÎ …ı‰Î Á΋ÎL›, Á_ÁÎfl‹Î_ flËı÷Î
                                   ¿Î‹ ¿fl÷Î ·˘¿˘fiı ‹ÎÀı ±ı ±CÎfl˘ »ı. ÷˘ ±ıfiı ‹ÎÀı ¢ µ’Λ ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — “iÎÎfiÌ’vÊ”fiı I›Î_ ¤√‰Îfi ≠√À ◊≥ √›ı·Î ˢ›,
                                   «˙ÿ ·˘¿fiÎ fiÎ◊ ≠√À ◊›ı·Î ˢ›; ±ı‰Î “iÎÎfiÌ’vÊ” ¤ı√Î ◊Λ ÷˘
                                   Â_ ⁄Î¿Ì flËı ? ÷‹ÎflÌ Â„@÷◊Ì ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì. ±ı‹fiÌ ¿Ú’Î◊Ì ◊‰Îfi_ »ı.
                                   ¿Ú’Î◊Ì ⁄‘˘ … ŒıflŒÎfl ◊Λ. ‹ÎÀı ±ËŸ ÷˘ ÷‹ı ‹Î_√˘ ÷ı ⁄‘˘› ÏËÁÎ⁄
                                   ’Òfl˘ ◊Λ. ÷‹Îflı ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ. ÷‹Îflı ÷˘ “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÌ ±ÎiÎ΋Î_
                                   … flËı‰Îfi_.
                                      ≠ë¿÷ν — ’HÎ ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹Îfi˘ µ©Îfl ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹Î±ı …
                                   ¿fl‰Îfi˘ fiı ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ⁄fl˘⁄fl »ı, ’HÎ ±ı ‰Î÷ “øÏ‹¿ ‹Î√˝”fiÌ »ı. ±Î
                                   ÷˘ “±ø‹ ωiÎÎfi” »ı. ±ıÀ·ı w⁄w ¤√‰Îfi ’ÎÁı ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·ı‰Îfi_,
                                   ±fiı ÷ı ±Î’HÎfiı ZÎHÎı ZÎHÎı flËı, ¿·Î¿-⁄ı ¿·Î¿ … fiËŸ.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        95  96                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

    ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı‹fiı ⁄‘_ Á˘_’Ì ÿÌ‘_ ˢ› ±ıÀ·ı ±ı … ⁄‘_  ‹ÎÀı ¤›_¿fl ≠›Ifi˘ ·˘¿˘±ı ±Îÿ›Î˝ »ı. ’HÎ ±ı l©Î ⁄ıÁ‰Ì ‹U¿ı·
¿flı ?                              ◊≥ ’Õı ±ı‰˘ ωϫhÎ ¿Î‚ »ı. ˉı ±Î‰Î ¿Î‚‹Î_ ±ÎI‹Îfi˘ ±fi¤‰
                                 “iÎÎfiÌ’vÊ” ’ÎÁı◊Ì ◊≥ …‰˘ ±ı … ±Î “±ø‹iÎÎfi”fiÌ ÏÁÏ©±˘ »ı.
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ⁄‘_ ¿flı, ÷‹Îflı ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ. ¿fl‰Î◊Ì ÷˘
                                 ⁄‘Î ÿı‰·˘¿˘fiÌ …ı “iÎÎfiÌ’vÊ” ’fl ¿Ú’Î ‰flÁı »ı, ±Î¬_ ⁄˛õÎ_Õ …ıfiÎ
¿‹˝ ⁄_‘Λ. ÷‹Îflı ÷˘ ¬Î·Ì Ï·ŒÀ‹Î_ ⁄ıÁ‰Îfi_. Ï·ŒÀ‹Î_ ’Î_« ±ÎiÎα˘
                                 ’fl ¬Â »ı, ÷ı◊Ì ±Î ⁄‘_ ≠ÎM÷ ◊Λ.
’΂‰ÎfiÌ. Ï·ŒÀ‹Î_ ⁄ıÃÎ ’»Ì ‹ËŸ ¿>ÿο>ÿ ¿fl¢ fiËŸ, ËÎ◊ ⁄ËÎfl
¿ÎœÂ˘ fiËŸ, ±ıÀ·_ … ÷‹Îflı ¿fl‰Îfi_. ¿˘”¿ ‰¬÷ ±Î‰˘ ‹Î√˝ fiÌ¿‚ı »ı,             ±ø‹‹Î_ ’ÎhÎ÷Î ?!
÷ı ’H›Â΂̱˘fiı ‹ÎÀı … »ı. ±Î ÷˘ ±’‰Îÿ ‹Î√˝ »ı. ÿÁ ·Î¬ ‰Ê˝‹Î_
±ı¿ ‰¬÷ ±’‰Îÿ fiÌ¿‚ı »ı ! “‰SÕ˝”fi_ ±Î ±Ï√›Îfl‹_ ±Îç›˝          ≠ë¿÷ν — µ’ÎÿÎfifiÌ ›˘B›÷Î ‰√fl, ’ÎhÎ÷Î ‰√fl ÏfiÏ‹kÎ
¿Ëı‰Î› ! ±’‰Îÿ‹Î_ …ıfiı ÏÀÏ¿À ‹‚Ì √≥ ÷ıfi_ ¿Î‹ ◊≥ √›_.       µ’¿Îfl ¿flÌ Â¿ı ? ¿flÌ Â¿ı ÷˘ ¿ıÀ·˘ fiı ¿ı‰Î ≠¿Îflı ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ µ’ÎÿÎfifiÌ ›˘B›÷Î ‰√fl ÏfiÏ‹kÎ
        ... ±’Ò‰˝ fiı ±Ï‰fl˘‘ΤÎÁ !!            µ’¿Îfl ¿flÌ Â¿ı fiËŸ. ±Î ±ø‹iÎÎfiÌ √‹ı ÷ıfi_ ¿Î‹ ¿flÌ Â¿ı, ±ı‹fiı
                                 ¤ı√˘ ◊›˘ ±ıfi_ fi΋ … ’ÎhÎ÷Î. ±Î ÷˘ “±ø‹ ωiÎÎfi” »ı, ¿·Î¿‹Î_
    ≠ë¿÷ν — ±Î “±ø‹” ¶ÎflÎ ‹˘ZÎ ±Î’‰ÎfiÌ ‰Î÷ »ı ÷ı ±Î’ı    … ‹„@÷ ±Î’ı ±ı‰_ ±Î ωiÎÎfi »ı ! …ı ¿fl˘Õ˘ ±‰÷Îflı fiÎ ⁄fiı ÷ı
Âw ¿flÌ ¿ı ’Ëı·Î_ ¿_≥¿ Ë÷Ì ±ı‰Ì ?                 ¿·Î¿‹Î_ … ⁄fiÌ Ω› »ı ! ÷fl÷ Œ‚ ±Î’fiÎv_ »ı. øÏ‹¿ ±ıÀ·ı Â_
    ÿÎÿÎlÌ — ÿÁ ·Î¬ ‰Êı˝ ÿfl ‰¬÷ı ±Î‰ı »ı. ±Î ÷ÿ˚fi fi‰_ fi◊Ì,  ¿ı “VÀı’ ⁄Λ VÀı’.” ’√Ï◊›ı ’√Ï◊›ı «œ‰Îfi_, ’Ïfl√˛Ë »˘Õ÷Î_ »˘Õ÷Î_
’HÎ fi‰_ ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ÿı¬Î› »ı ¿ı ±Î ÿÁ ·Î¬ ‰Ê˝◊Ì ¿˘≥ ’V÷¿‹Î_    ¨«ı «œ‰Îfi_.
ˢ÷_ fi◊Ì ±ıÀ·ı ±’Ò‰˝ ¿Ëı‰Î› »ı. ‰Î_E›_ fiΠˢ›, ÁÎ_¤Y›_ fiΠˢ›,     ≠ë¿÷ν — …ı ÁkÎ΋Î_ ÿ˘Ê˘ ’ÕuΠˢ› ÷˘ ÷ı ±øÏ‹¿ ‹Î√˝◊Ì
ΩH›_ fiΠˢ›, ±ı‰_ ±Î ±’Ò‰˝ !                   Áÿ˚√v ±ıfi˘ fiΠ¿flÌ Â¿ı ?
    ≠ë¿÷ν — ±Î’ iÎÎfi ±Î’˘ »˘ ÷ıfiÌ ’λ‚ ¿_≥¿ ‰ˆiÎÎÏfi¿       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄‘_ µÕÎÕÌ ‹ı·ı.
¤ÒÏ‹¿Î ˢ› ÷˘ ±ı‰Ì ¿_≥¿ ‰Î÷ ¿fl˘fiı ?                  ≠ë¿÷ν — ’˘÷Îfi˘ ±ÎI‹Î ±ı ÿ˘Ê˘fi˘ fiΠfiÎ ¿flÌ Â¿ı, ’HÎ
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±Î¬_ ωiÎÎfi … »ı, ±Ï‰fl˘‘ΤÎÁÌ Ï‰iÎÎfi »ı.   Áÿ˚√v ¿flÌ Â¿ı ?
±fiı ωiÎÎfifiÌ ¤ÒÏ‹¿Î Â_ »ı ? ÷‹ÎflÎ Á‰˝ ’Î’˘ ¤V‹Ì¤Ò÷ ¿flÌ fiάı      ÿÎÿÎlÌ — “iÎÎfiÌ’vÊ” ⁄‘_ … ¿flÌ Â¿ı. “iÎÎfiÌ’vÊ” Â_ fiÎ ¿flı
»ı. ÷ıfiÎ ‰√fl ÷˘ ÷‹ı ÁÎZÎÎI¿Îfl ’΋˘ … fiËŸ ±fiı ÁÎZÎÎI¿Îfl ’ÎQ›Î   ? ⁄‘_ … ¿flÌ Â¿ı, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ¿÷ν fi◊Ì. …ı ¿÷ν ˢ› ÷ıfiÎ◊Ì ¿Â_
ÏÁ‰Î› ‹˘ZÎı …≥ ¿˘ fiËŸ, ±fiı ÷ı ÁÎZÎÎI¿Îfl›˘√ Ïfifl_÷fl flËı‰˘     ◊Λ fiËŸ. ±fiı “iÎÎfiÌ’vÊ” ÷˘ ¿÷ν … fi◊Ì, ¬Î·Ì ÏfiÏ‹kÎ … »ı.
Ωı≥±ı. ±ı¿ ZÎHÎ ’HÎ ÁÎZÎÎI¿Îfl›˘√ fiÎ ⁄ÿ·Î›, ±ıfiÌ Ω÷ı … flËı,       ≠ë¿÷ν — ’˘÷Îfi˘ ±ÎI‹Î ±ı fiÎ ¿flÌ Â¿ı ?
±Î’HÎı ›Îÿ fiÎ ¿fl‰˘ ’Õı.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷Îfi˘ ±ÎI‹Î Ωı ¿fl÷˘ ˢ÷ ÷˘ ±I›Îfl Á‘Ì
   ±ÎI‹Î ΩHΉΠ‹ÎÀı, ±flı ±ÎI‹Î ΩHΉÎfiÌ ‰Î÷ ¿›Î_ √≥ ’HÎ     fl{‚’ÎÀ ˢ÷ … fiËŸfiı ? ÏfiÏ‹kÎ ‰√fl ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ Ãı¿ÎHÎ_ ’Õı fiËŸ.
±ÎI‹Î ¿_≥¿ l©Î‹Î_ ±Î‰ı ¿ı “Ë_ ±ÎI‹Î »\_” ±ı‰Ì ≠÷ÌÏ÷ ⁄ıÁı ±ıÀ·Î  ’˘÷Îfi˘ ±ÎI‹Î ¿Â_ ¿flÌ Â¿ı fiËŸ. …ı ⁄_‘Λı·˘ »ı ÷ı V‰›_ ÂÌ flÌ÷ı »^ÀÌ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        97  98                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

¿ı ?                              ‘ ¿ı ⁄ı_¿ ±˘Œ ÏÕ‰Î≥fi Á˘S›Âfi.”
    ≠ë¿÷ν — ±ÎÀ·Î ⁄‘Î iÎÎfi̱˘ ’Ò‰ı˝ ◊≥ √›Î ÷˘ ¿˘≥±ı ±Î‰˘     ≠ë¿÷ν — Ï…_ÿ√Ì‹Î_ ‰flÁ˘ ±˘»Î_ fiı flV÷˘ ·Î_⁄˘ ’HÎ ±Î ±ø‹
±øÏ‹¿ ‹Î√˝ ⁄÷ÎT›˘ Ë÷˘ ?                     ‰V÷ ‹‚Ì √≥ ÷ı ⁄Ë µS·ÎÁ ±Î‰ı »ı !
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄÷ÎT›_ Ë÷_. ∑ʤÿı‰ ¤√‰Îfiı ⁄÷Ήı·_ »ı.       ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ıfiı, ±Î‰_ ¿˘≥ ‰¬÷ ⁄fi÷_ fi◊Ì fiı ⁄L›_ ÷˘
∑ʤÿı‰ ¤√‰Îfiı ±ø‹ ‹Î√˝ ⁄÷Î‰Ì ¤fl÷ flÎΩfiı Á_ÁÎfl‹Î_ ÷ıflÁ˘      ±Î’HÎ_ ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·ı‰Îfi_ »ı. µS·ÎÁ ÷˘ ±Î‰ı … fiı ! ‹fiı ±Î iÎÎfi
flÎHÎ̱˘ ÁÎ◊ı ‹˘ZÎ ±ÎM›˘ Ë÷˘, ⁄ÌΩ 99 »˘¿flα˘fiı “øÏ‹¿ ‹Î√˝”    ≠√À ◊›_ I›Îflı ‹fiı ’HÎ µS·ÎÁ ±ÎT›˘ ¿ı ±Î‰_ ±Ω›⁄ iÎÎfi !
±ÎM›˘ Ë÷˘.                            √…⁄fiÌ ÏÁÏ©±˘ µI’Lfi ◊≥ »ı ! ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ‰SÕ˝‹Î_ ±ı‰Ì ¿˘≥
    ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ¤fl÷ flÎΩfiÌ ’ÎhÎ÷Î ËÂı. ±‹ÎflÌ ±ı‰Ì     «Ì… fi◊Ì ¿ı ‹Îflı …ıfiÌ ¤Ì¬ ˢ›. ‹ÎfifiÌ ¤Ì¬, ·Z‹ÌfiÌ ¤Ì¬,
›˘B›÷Î ¿›Î_◊Ì Ë˘› ?                       ¿ÌÏ÷˝fiÌ ¤Ì¬, ωʛ˘fiÌ ¤Ì¬, ÏÂW›˘fiÌ ¤Ì¬, ÿıflÎ_ ⁄Î_‘‰ÎfiÌ ¤Ì¬,
                                 ¿˘≥ ’HÎ «Ì…fiÌ ¤Ì¬ ±‹fiı fi Ë÷Ì; I›Îflı ±Î ’ÿ ≠ÎM÷ ◊›_ »ı !
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î “±ø‹ ωiÎÎfi”‹Î_ ›˘B›÷Î Ωı‰ÎfiÌ … fi◊Ì Ë˘÷Ì.  »÷Î_ ±Î “ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏL›· ±ıωÕLÁ” »ı. ˉı ±Î ’ÿfiÎ
‹fiı ¤ı√˘ ◊‰˘ Ωı≥±ı. ±fiı ±ı ¿Ëı ¿ı ‹Îv_ ¿S›ÎHÎ ¿fl˘, ±ıÀ·ı ⁄Ë   ±Î‘Îflı ÷‹fiı ±ı … ÿÂÎ ≠ÎM÷ ◊Λ. …ıfi_ ÏfiÏÿK›ÎÁfi ¿fḻı ÷ı w’
◊≥ √›_.                             ◊≥ Ω›.
       ±Ë˘ ! ±Î‰_ ±Ω›⁄ iÎÎfi !!                 ≠ë¿÷ν — ’Ò‰˝…L‹fiÎ ›˘√ı … “±ø‹” ‹‚ı »ı fiı ?
   ±Î ±‹fiı “fiı«fl·” ⁄ÏZÎÁ »ı. ‹ÎflÌ Â˘‘¬˘‚ Ë÷Ì, ’HÎ ±I›Îflı       ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±ı¿ … ÁΑfi »ı ¿ı …ıfiÎ◊Ì Ë_ ¤ı√˘ ◊™. ¿˘ÏÀ
±Î “ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıLU›· ±ıωÕLÁ” »ı. ¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı “·Î≥À” ◊≥   …L‹fiÌ ’H›ˆ Ω√ı I›Îflı ±Î ›˘√ ⁄Î{ı.
√›_ »ı, ÷‹ı ÷‹Îfl˘ ÿ̉˘ Á‚√Î‰Ì Ω‰.                    ’ı·Î ⁄‘Î øÏ‹¿ ‹Î√˝ ¿Ëı‰Î›. øÏ‹¿ ‹Î√˝ ±ı flÌ·ıÏÀ‰ ‹Î√˝ »ı.
    ≠ë¿÷ν — ±Î “±ø‹ ‹Î√˝”‹Î_ ÁÎ÷‹Î ‹Î‚ı ’ˢ_«Ì Ω› ’»Ì    “flÌ·ıÏÀ‰” ±ıÀ·ı ¤˙Ï÷¿ Œ‚˘ ±Î’ı ±fiı ‹˘ZÎ ¤HÎÌ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı “VÀı’
«˘◊ı, ’Î_«‹ı ∂÷flÌ Ω› ¬fl˘ ¿ı ?                  ⁄Λ VÀı’” ·≥ Ω›. I›Î√ ±fiı ÷’ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ »ı‰Àı ±Ë_¿Îfl ©
                                 ¿fl‰˘ ’ÕÂı. ’»Ì I›Î_ ±Î√‚ µ’fl ‹˘ZÎfi˘ ÿfl‰ÎΩı ¤ı√˘ ◊Âı. ø˘‘,
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’»Ì ∂÷flı fiËŸ. ’»Ì ±ı‰_ »ıfiı, ¿ı Ωı ’˘÷Îfiı  ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤, ωʛ˘ ÁÎ_ÁÎÏfl¿ ¤Î‰˘-±Î ⁄‘Î◊Ì ±Ë_¿Îfl ©
ΩHÎÌ Ωı≥fiı ¬˘ÿÌ fiά‰_ ˢ›, ’Õ÷_ fiά‰_ ˢ› ÷˘ ÷ıfiı ¿˘HÎ fl˘¿Ì   ¿fl‰˘ ’Õı, I›Îflı I›Î_ ‹˘ZÎfi˘ ÿfl‰ÎΩı ¬S·˘ ◊Λ. øÏ‹¿ ‹Î√˝ ÷˘ ⁄Ë
¿ı ? ⁄Î¿Ì ’˘÷ÎfiÌ ≥E»Î ‰√fl ¿˘≥ ’ÎÕfiÎfl fi◊Ì.            ‹U¿ı·Ì‰Î‚˘ »ı ! ±fiı ±ËŸ “±ø‹ ‹Î√˝”‹Î_ ÷˘ “iÎÎfiÌ’vÊ” ÷‹Îfl˘
   ±ËŸ … ‹˘ZÎ ◊≥ …‰˘ Ωı≥±ı. ’ı·˘ µ‘Îfl ‹˘ZÎ ±Î’HÎfiı Ωı≥÷˘    ±Ë_¿Îfl © ¿flÌ ±Î’ı »ı. ±Ë_¿Îfl fiı ‹‹÷Î ⁄ıµ ¿ÎœÌ ·ı »ı, ’»Ì
fi◊Ì. ‹˘ZÎ ±ıÀ·ı ‹@÷ ¤Î‰. ±ËŸ … Ï«_÷Î, “‰flÌ{” fiÎ ◊Λ, ¿_≥     flèÎ_ Â_ ? ’»Ì ÷‹ı ÷‹ÎflÎ V‰w’fiÎ ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰Ì Ω‰. ±ÎI‹Îfi˘
±Áfl fiÎ ◊Λ, ±Î’H΢ µ’flÌ ¿˘≥ »ı fiËŸ ±ı‰_ ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı. ±Î     ±fi¤‰ ◊≥ Ω› ÷‹fiı, ÷˘ … ¿Î‹ ◊Λ.
±fi¤‰‹Î_ ±Î‰‰_ … Ωı≥±ı. ±fi¤‰ ‰√flfi_ ÷˘ ¿Î‹fi_ … fiËŸ,                    vvvvv
±fi¤‰ ‰√flfi_ ⁄‘_ √˘ÀÎÏ‚›_ ¿Ëı‰Î›. “¿ı” Ωı≥±ı. ±ıÀ·ı “‘ÌÁ ≥{
                               100                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

                               ±ÎI‹Î ÷˘ ±fiÎÏÿ ¿Î‚◊Ì …ı‹ »ı ÷ı‹, ÷ı‰˘ fiı ÷ı‰˘ … flè΢ »ı.
                                         ¿˘fi˘ ¿˘fiÎ ’fl ¿Î⁄Ò ?
                                  ≠ë¿÷ν — ∞‰ ÂflÌfl µ’fl ¿Î⁄Ò …‹Î‰ı »ı ¿ı ÂflÌfl ∞‰ ’fl ¿Î⁄Ò
                               …‹Î‰ı »ı ?
                                  ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ≠ë »ıfiı ? ±I›Îflı ∞‰fi˘ ±Î ÂflÌfl ’fl
                               Ï⁄·¿<· ¿Î⁄Ò fi◊Ì. ÂÎ◊Ì ¿Î⁄Ò fi◊Ì ? I›Îflı ¿Ëı »ı ¿ı, “±ıfiı ’˘÷Îfiı
                               fl˘_√ ⁄ÌÏ·Œ˘ ⁄ıÃÌ »ı.” “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ±ı … ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ “fl˘_√
             (11)                 ⁄ÌÏ·Œ” »ı.
                                  ≠ë¿÷ν — T›‰ËÎÏfl¿ flÌ÷ı ÷ı‰_ ‹Îfi‰_ ’Õı »ı.
        ±ÎI‹Î ±fiı ±Ë_¿Îfl
                                  ÿÎÿÎlÌ — T›‰ËÎÏfl¿ flÌ÷ı ‹Îfi˘ ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ÷‹fiı ¿˘≥
          ÁfiÎ÷fi «ı÷fi !               √΂ ÿı ÷˘ ÷ıfiı ÷‹ı V‰Ì¿Îfl˘ ¿ı fiËŸ ? ÷ıfiÌ ±Áfl ÷‹fiı ◊÷Ì fi◊Ì
                               fiı ?
   ≠ë¿÷ν — «ı÷fi @›Î_◊Ì ±ÎT›_ ? ±ıfiÌ µI’ÏkÎ ¿≥ ?
                                  ≠ë¿÷ν — ◊Λ »ı.
  ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÌ µI’ÏkΛ fi◊Ì fiı T››ı fi◊Ì. ±Î ÷˘ ∞‰fiÌ
                                  ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ÷‹ı T›‰ËÎÏfl¿ flÌ÷ı “«_ÿ·Î· fi◊Ì”, ¬flÌ flÌ÷ı …
±‰V◊α˘ »ı. ±‰V◊α˘ ⁄ÿ·Î› »ı, ‰V÷ ÷ıfiÌ ÷ı … flËı »ı.
                               “«_ÿ·Î· »˘” ±ı‰Ì “fl˘_√ ⁄ÌÏ·Œ” ⁄ıÃÌ »ı. ·˘¿˘±ı ¿èÎ_, “«_ÿ·Î·”
          ¿<ÿfl÷ ±ıÀ·ı ....             ±ıÀ·ı ÷‹ı ’HÎ ±ı‰_ ‹ÎfiÌ ·Ì‘_. ’»Ì “±Î ⁄Î≥fi˘ ‘HÎÌ ◊™, ±Î
                               »˘¿flÎfi˘ ⁄Î’ ◊™, Ë_ ±Î‹ »\_ , Ë_ ¿·ı¿Àfl »\_, Œ·ÎH΢ »\_.” ±ı‰Ì ¿ıÀ·Ì
   ≠ë¿÷ν — ¿<ÿfl÷ ±ıÀ·ı Â_ ?                “fl˘_√ ⁄ÌÏ·Œ˘” »ı ?

   ÿÎÿÎlÌ — ¿<ÿfl÷ ±ıÀ·ı “ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏLU›· ±ıωÕLÁ”     ≠ë¿÷ν — CÎHÎÌ.
»ı.                                 ÿÎÿÎlÌ — ±Î “fl˘_√ ⁄ÌÏ·Œ˘” ⁄ıÃÌ »ı ‹ÎÀı … ÿıËfi˘ ∞‰ ’fl
   ≠ë¿÷ν — ±Î ‰ˆiÎÎÏfi¿ Á_›˘Ï√¿ ’flΉα˘ ¤ı√Î ◊Λ ÷˘ ±ıfiÌ  “¿_Àˇ˘·” »ı. Ωı “fl˘_√ ⁄ÌÏ·Œ˘” fiÌ¿‚Ì Ω› ÷˘ ÿıËfi˘ ∞‰ µ’fl Ï⁄·¿<·
’λ‚ ¿˘≥ „@÷ ÷˘ ¬flÌfiı ?                   “¿_Àˇ˘·” fi◊Ì flËı÷˘. ±ÎI‹Î ’˘÷ı ±fi_÷ „@÷‰Î‚˘ »ı, ’HÎ ±Î “fl˘_√
                               ⁄ÌÏ·Œ˘”fiı ¿ÎflHÎı ŒÁΛ˘ »ı. ±ı “fl˘_√ ⁄ÌÏ·Œ˘” ÂıfiÎ◊Ì Ω› ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ∞‰_÷ „@÷ fi◊Ì, ±ı …Õ„@÷ »ı. …Õ ±fiı     “iÎÎfiÌ’vÊ” “flÎ≥À ⁄ÌÏ·Œ” ±Î’ı, …ıfiı ±Î’HÎÎ_ ÂÎj΢ ÁQ›¿ ÿ½fi ¿Ëı
«ı÷fifiÌ “Ï‹Z«fl” „@÷ »ı. ±ı‹Î_ …Õfi˘ ωÂıʤΉ ◊›ı·˘ »ı. ±Î‹Î_  »ı ÷ı ÁQ›¿ ÿ½fi ±Î‰ı I›Îflı Ω›. fiËŸ ÷˘ “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ‹Îfi‰Î◊Ì
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        101   102                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

@›Îflı› ÿËÎÕ˘ ‰‚ı fiËŸ. ¬flı¬fl ÷‹ı “’˘÷ı” «_ÿ·Î· fi◊Ì. “⁄Λ      ±ı ‰V÷ ˢ‰Ì Ωı≥±ıfiı ?
flÌ·ıÏÀ‰ T›Ò ’˘≥LÀ › ±Îfl «_ÿ·Î·.” “⁄Λ flÌ›· T›Ò ’˘≥LÀ”◊Ì ÷‹ı
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı µI’ÏkÎ ’Ëı·Î_fiÌ … ‰V÷ »ı. √Ì÷ÎfiÌ ‰Î÷ ÁΫÌ
Â_ »˘ ±ı ÷’ÎÁ ¿fl‰Ì Ωı≥±ıfiı ? fiÎ ¿fl‰Ì Ωı≥±ı ? ±ıÀ·ı ±I›Îflı
                                 »ı. µI’ÏkÎ ’»Ì ±Ë_¿Îfl fiΠˢ›. ‹Ò‚ ÷˘ ±Ë_¿Îfl ’Ëı·˘ ◊Λ ±fiı
“÷‹ÎflÌ” µ’fl ÿıËfi˘ … “¿_Àˇ˘·” »ı. ±ı¿·Î ÿıËfi˘ … fiËŸ, ‹fifi˘ ˵
                                 ’»Ì µI’ÏkÎ ◊Λ. ±Î ¤‰‹Î_ ÷‹ı …ı …ı ¿‹˘˝ ¿›ÎÙ, ÷ıfi˘ …ı ±Ë_¿Îfl
“¿_Àˇ˘·” »ı ! ‹fi “¿Q’·ÌÀ ŒÌÏ{¿·” »ı. ±Î ⁄‘Λfi˘ “¿_Àˇ˘·” ±I›Îflı
                                 ¿fl˘ »˘ ÷ıfi_ Œ‚ ±Î‰÷Î ¤‰‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î ÷˘ ¿flı »ı ⁄Ì…\_ ¿˘≥
÷‹ÎflÎ ’fl »ı. ±flı, ÿıËfiÎ ∞‰ ’flfiÎ ¿_Àˇ˘·fiÌ @›Î_ ‰Î÷ ¿fl˘ »˘, ±ı¿
                                 fiı ÷‹ı ¤˛Î_Ï÷◊Ì ‹Îfi˘ »˘ ¿ı ‹ı_ ¿›Ù. Ωı ’˘÷ı ¿÷ν ˢ› fiı ÷˘ ¿˘≥
√Ò‹Õ_ ◊›_ ˢ›fiı ÷ı ·’¿Î ‹Îflı ÷ıfi˘› “¿_Àˇ˘·” ∞‰ µ’fl »ı !
                                 fifi΋̋Î_ fiÎ Ω›. Á_ÕÎÁ …‰ÎfiÌ Â„@÷ fi◊Ì ¿˘≥fi΋Î_. »÷Î_ ±ıfiÌ
          ±Ë_¿Îflfi_ V‰w’ !                ⁄Ì∞ ’˘÷ÎfiÌ Â„@÷±˘ »ı, ’HÎ ±ı „@÷±˘ ≠√À ◊≥ fi◊Ì. ±fiı
                                 …ı “Ë_ ¿v_ »\_ ”±ı‹ ¿Ëı »ı ±ı ÷˘ “’˘÷ÎfiÌ” „@÷fiÌ ⁄ËÎflfiÌ ‰V÷
   ≠ë¿÷ν — ¬flı¬fl ±Î‰Î√‹fi ±ÎI‹Îfiı »ı ¿ı ÿıËfiı ?        »ı. ·˘¿˘ ¿Ëı »ı fiı ¿ı, “‹ı_ ¬Î‘_, ‹ı_ ’Ì‘_, ‹fiı ¤Ò¬ ·Î√Ì !” “·Î√Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰Î√‹fi ÷˘ fi◊Ì ÿıËfiı ¿ı fi◊Ì ±ÎI‹Îfiı, ±Ë_¿Îflfiı   I›Îflı ˢ·‰Ì fiάfiı ?” I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, ‹ËŸ fiÎA›Î ‰√fl ˢ·‰Î›
… ±Î‰Î√‹fi »ı. ±Î ÿıË »ı, ±ı÷˘ ±ıfi_ ⁄‘_ ÁΑfi ·≥fiı ±Î‰ı »ı,     fiËŸ!” ±Ë_¿Îfl ’Ëı·˘ ◊Λ »ı I›Îfl ’»Ì ±Î ÂflÌfl ⁄_‘Λ »ı, I›Îfl
’HÎ ‹Ò‚ ±Î‰Î√‹fi ÷˘ ±Ë_¿Îfl … ¿flı »ı. …ıfi˘ ±Ë_¿Îfl ¬·ÎÁ ◊≥      ’»Ì ±Î ⁄ËÎflfiÎ_ ’ÏflHÎ΋ ◊Λ »ı. ±Ë_¿Îfl◊Ì ¿‹˝ ⁄_‘Λ »ı fiı ÷ıfi_
√›˘ ÷ıfi_ ±Î‰Î√‹fi ⁄_‘ ◊≥ √›_.                   ±Î Œ‚ »ı. ±Î ‹fi, ‰«fi, ¿Î›Î ±ı ⁄‘_ Œ‚ »ı. ±Ë_¿Îfl “¿˘{” »ı
                                 fiı ±Î ‹fi, ‰«fi, ¿Î›Î ±ı “≥Œı¿ÀÁ” »ı. “¿˘Ï{{ ±ıLÕ ≥Œı¿À”
   ≠ë¿÷ν — ±Ë_¿ÎflfiÌ ÁÎ«Ì T›ÎA›Î Â_ »ı ?            “≥Œı¿À ±ıLÕ ¿˘Ï{{” ±ı‹ «ÎS›Î … ¿flı. “¿˘Ï{{” fiı “iÎÎfiÌ’vÊ” ⁄_‘
   ÿÎÿÎlÌ — ±Ë_¿ÎflfiÌ ÁÎ«Ì T›ÎA›Î …√÷ Á‹F›_ fi◊Ì. ·˘¿˘      ¿flÌ ±Î’ı. ±ıÀ·ı ‹ÎhÎ “≥Œı¿À˚Á” … flËı, ’»Ì ŒflÌ “≥Œı„@À‰ ⁄˘ÕÌ”
…ı Á‹F›Î »ı ±ı ≠‹ÎHÎı fi◊Ì. ÁË ’˘÷ÎfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ … Á‹…ı »ı.      ◊Λ fiËŸ.
ÿflı¿fiÌ ’˘÷’˘÷ÎfiÌ ¤ÎÊÎ …\ÿÌ Ë˘› fiı ? ’HÎ ±ı ¤√‰ÎfifiÌ ¤ÎÊÎ
±Î√‚ fiËŸ «Î·ı. I›Î_ ÷˘ “ÀıVÀ ·ı‰ÎfiÌ” »ı, I›Î_ ±ı ¿Î‹ fiËŸ ·Î√ı.        ‘‹˝ — ¤ıÿ V‰w’ı - ±¤ıÿ V‰w’ı
   ±Ë_¿Îfl ±ıÀ·ı ’˘÷ı ¿fl÷˘ fiΠˢ› »÷Î_› ¿ËıÂı ¿ı “Ë_ ¿v_ »\_”     ÿÏfi›Î‹Î_ ‘‹˝ ⁄ı ≠¿ÎflfiΠˢ› — ±ı¿, ±ÎI‹Î-’fl‹ÎI‹Îfiı ±¤ıÿ
±ı ±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰ »ı. ±ıfiı ±Ë_¿Îfl ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Ë_¿Îfl ‹Ò‚    V‰w’ı ±˘‚¬‰Î, ÷ı ±ı¿ ≠¿Îflfi˘ ‘‹˝ »ı. ⁄ÌΩı, ±ÎI‹Î-’fl‹ÎI‹Îfiı
‰V÷ »ı fiı ±ı‹Î_◊Ì ‹Îfi, ±Ï¤‹Îfi, √‰˝, CÎı‹flÎ∞ ⁄‘Î Ω÷Ω÷fiÎ      ¤ıÿ V‰w’ı ±˘‚¬‰Î, ±ıÀ·ı Ë_ ±fiı ¤√‰Îfi ⁄ı …\ÿÎ »Ì±ı ±ı flÌ÷ı
ÂOÿ˘ ◊›Î »ı. ±Ï¤‹Îfi ‰V÷ ¿ı‰Ì »ı ? ±ı‹Î_ ±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰ ±ıÀ·ı     ±˘‚¬‰Î ÷ı.
¿ı ±Ë_¿Îfl ÷˘ »ı …, ’HÎ “‹Îflı «Îfl ⁄_√·Î »ı, ⁄ı √ÎÕ̱˘ »ı” ±ı‰_
                                    ’Ëı·Î ≠¿Îflfi˘ ‘‹˝ ±ı‰˘ »ı ¿ı ±ÎI‹Î ±ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı ±ı‰_
≠ÿ½fi ¿flı ±ı ±Ï¤‹Îfi ¿Ëı‰Î›.
                                 ¤Îfi ◊Λ. ±Î ÁΫ˘ ‘‹˝ »ı, I›Îfl ’»Ì ‹„@÷ ‹‚ı. ’˘÷Îfi˘ ±ÎI‹Î
   …ı ’˘÷ı fi◊Ì ¿fl÷˘ ÷ı ¿fl‰Îfi˘ ±Îfl˘’ ¿fl‰˘ ÷ı ±Ë_¿Îfl.      ±ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı, ±ı‰_ ¤Îfi ◊Λ I›Îflı ‹„@÷ ‹‚ı.
   ≠ë¿÷ν — √Ì÷΋Î_ ±Ë_¿Îflfiı ‹Ò‚ ‰V÷ ¿ËÌ »ı, µI’ÏkÎ ’Ëı·Î_fiÌ     ±fiı ±ÎI‹Î-’fl‹ÎI‹Î …\ÿÎ »ı ±ı‰_ F›Î_ Á‘Ì ¤Îfi »ı I›Î_ Á‘Ì
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        103   104                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

’H› ⁄_‘Λ ¿ı ’Î’ ⁄_‘Λ fiı ±ıÀ·ı ¿ÎflHÎ-ÂflÌfl µI’Lfi ◊›Î ¿flı fiı       ÿÎÿÎlÌ — ±I›Îflı ÷‹ı …ı ‹Ëıfi÷ ¿fl˘ »˘ ÷ı ⁄‘Ì fi¿Î‹Ì …‰ÎfiÌ.
±fi_÷ ±‰÷Îfl ¤À¿ ¤À¿ ¿›Î˝ ¿flı. ¤√‰Îfi …\ÿÎ fiı Ë_ …\ÿ˘ ±ı‹      ˉı ÁΉ fi¿Î‹Ì …÷Ì fi◊Ì, ’HÎ …ı ¿Î‹ ¿·Î¿‹Î_ ◊Λ ÷ıfiı ⁄ÿ·ı ±Î¬_
¿èÎÎ ¿flı »ı, ±ı ¤˛Î_÷ ‹ÎL›÷Î »ı. ¬flÌ flÌ÷ı ¤√‰Îfi fiı ÷‹ı ±ı¿ …   ‰flÁ ⁄√Õı. ±fiı √v ‹Î◊ı ˢ›, ÷ı √v ’˘÷ı F›Î_ Á‘Ì √›Î ˢ›
»˘, ’HÎ ÷‹fiı ±ıfiÌ Á‹…HÎ ’Õ÷Ì fi◊Ì. ÷‹ı ±fiı ’fl‹ÎI‹Î ±ı¿ …      I›Î_ Á‘Ì ±Î’HÎfiı ·≥ Ω›. ±fiı “iÎÎfiÌ’vÊ” Ãıà ’ˢ_«ı·Î ˢ› ±ıÀ·ı
»˘, ±ı‰_ Á‹Ω‰fiÎfl ¿˘≥ ‹‚÷˘ fi◊Ì. ±ı ‹‚ı ÷˘ ÷‹fiı ±¤ıÿ        ±ı ±Î’HÎfiı Ãıà ·≥ Ω›.
V‰w’fi_ ¤Îfi ¿flΉı. ±Î ¤√‰Îfi …\ÿ˘ ·Î√ı »ı ±ı ÷‹ÎflÌ fi⁄‚Î≥±˘                 vvvvv
»ı, ‹ÎÀı … ÷‹ı ∞‰ V‰w’ı »˘. ±fiı ¤√‰Îfi‹Î_ fi⁄‚Î≥ fi◊Ì ±ıÀ·ı
÷‹ÎflÌ fi⁄‚Î≥±˘ …Âı, ÷˘ ’»Ì ¤√‰Îfi V‰w’fi˘ Ïfifl_÷fl ÁÎZÎÎI¿Îfl
flËıÂ.ı
    ±Î ÷˘ ·˘¿˘ “«_ÿ, «_ÿ” ¿›Î˝ ¿flı ±ıÀ·ı ±ıfiı ±Áfl ◊≥ Ω›
¿ı, “Ë_ «_ÿ »\_.” ±Î ¤˛Î_Ï÷fiÌ ±Áfl ’»Ì ¬Á÷Ì fi◊Ì. ⁄Î¿Ì ’˘÷ı …
’fl‹ÎI‹Î »ı !

         ÷flHÎ÷ÎflHÎ … ÷Îflı !!
    ≠ë¿÷ν — ±ı ’fl‹ÎI‹ÎfiÎ “VÀı…ı” …‰Î Â_ ¿fl‰_ ’Õı ?
    ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÎ ‹ÎÀı “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÌ ’ÎÁı◊Ì ¿Ú’Î ≠ÎM÷ ¿fl‰Ì
Ωı≥±ı. Ωı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±ı VÀı…ı …‰_ ˢ› ÷˘ “iÎÎfiÌ’vÊ” ’ÎÁı◊Ì ±ÎiÎÎ
·ı‰Ì Ωı≥±ı, ±fiı Ωı ¿Ú’Î ≠ÎM÷ ¿flı ÷˘ ±ı ’ÿ ¿·Î¿‹Î_ … ‹‚Ì Ω›.
±fiı fiËŸ ÷˘ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı, ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı …‰_. …ıfiı ⁄Ë µ÷Ή‚ fiΠˢ›,
Ë∞ ≥ÏLƒ›˘fiÎ flÁ ¤˘√‰‰ÎfiÌ ≥E»Î flËÌ Ë˘›, Á_ÁÎflfiÌ ≥E»Î±˘
flËÌ Ë˘› ÷ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı Ω› ±fiı …ıfiı ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ Á¬‹Î_› ÿ—¬ ·ÎB›Î
¿fl÷_ ˢ›, Á¬ı› ÁËfi ◊÷_ fiΠˢ› ÷˘ ’»Ì ±ı “‹„@÷”fi˘ ±Ï‘¿ÎflÌ
◊≥ √›˘. “iÎÎfiÌ’vÊ” ’»Ì ±ıfiı ‹„@÷ ±Î’ı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı “iÎÎfiÌ’vÊ”
’˘÷ı ÷flHÎ÷ÎflHÎ ◊›ı·Î »ı, ’˘÷ı ÷›Î˝ »ı ±fiı ±fiı¿ ·˘¿˘fiı ÷Îfl‰Îfiı
Á‹◊˝ »ı.
    ≠ë¿÷ν — √v¿Ú’Î ±ı‰Ì ◊≥ Ω› ÷˘ ’»Ì ‹Ëıfi÷ ±˘»Ì ¿fl‰Ì
’Õı.
                                 106                           ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

                                 ’fl‹ÎI‹Î »ı, «ı÷fi »ı. »÷Î_› ⁄ÌΩ ±ıfiı √Î_Ã÷Î fi◊Ì. ⁄ÌΩ_ ÷k‰˘
                                 ¿Ëı »ı ¿ı, “÷_ ’fl‹ÎI‹Î »ı ±ı‹Î_ ±‹Îflı Â_ ? ÷_ …\ÿ˘ ±fiı ±‹ı …\ÿÎ_!”

                                            ¿Î‚«ø ≠‹ÎHÎı...
                                     ≠ë¿÷ν — ±Î ›√˘ Á÷›√, ¿Ï‚›√ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄L›Î ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ¿Î‚ «ø ˢ› »ı. …ı‹ ±Î √˘‚ «ø Œfl÷_ Œfl÷_
                                 ±Î‹ ∂÷flı ÷ı‰˘ ±Î ∂÷fl÷˘ ¿Î‚ »ı. ±ÎfiÎ ’»Ì ’λ˘ «œ÷˘ ¿Î‚
                                 ±Î‰Âı.
             (12)
                                     ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ’Î’Ì ±fiı ’H›Â΂Ìfi˘ ¢ ÿ˘Ê ?
        T›‰V◊Î T›‰„V◊÷fiÌ !                    ÿÎÿÎlÌ — ¿Â˘› ÿ˘Ê fi◊Ì. ¬flı¬fl ’˘÷ı ÿ˘ÏÊ÷ »ı … fiËŸ, ’HÎ
                                 ’˘÷ı ¿Ëı »ı ¿ı, “‹ı_ ±Î ¿›Ù.” ¬˘À_ ¿flı ¿ı ÁΫ_ ¿flı. ÷˘› “‹ı_ ¿›Ù” ±ı‹
         ““T›‰„V◊÷ „@÷”” !               ¿Ëı »ı. ÷ı ’˘÷ı ÁËÌ ¿flÌ ±Î’ı »ı, ÷ıfi_ ¤˘√‰‰_ ’Õı »ı. ±Î ’˘÷ı fi◊Ì
                                 ¿fl÷˘. fiÎ ¿fl‰_ ˢ› »÷Î_› ¿<ÿfl÷ ±ıfiı ’flÎHÎı ¿flΉÕΉı »ı, fiˆÏ‹Ïkο
   ≠ë¿÷ν — …√÷ Ïfi›_hÎHÎ ¿˘≥ „@÷◊Ì »ı, ±ı … “T›‰„V◊÷”
                                 ‘yÎ◊Ì ◊Λ »ı ⁄‘_. ±Î Á÷›√ fiı ⁄‘Î ›√ ¿ı‰Î »ı? ±I›Îflı ÿËÎÕı
„@÷ »ı ?                            ±Î’HÎı «HÎÎ ·ı‰Î ˢ› ÷˘ ◊˘ÕÎ CÎHÎÎ ‹‚ı, Á˘ ‹HÎ ⁄VÁ˘ ‹HÎ ¤ı√Î
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı … T›‰„V◊÷ „@÷ »ı. ±Î Ïfi›_hÎHÎ ±ıÀ·ı ¿ı‰_   ◊Λ. ’HÎ flÎ÷ı ±œÌ ‰Î√ı Ω› ÷˘ ? ¿ıÀ·Î «HÎÎ ‹‚ı ? ÷ı‰_ »ı. ¿Î‚
»ı ? ±Î’HÎı ’ÎHÎÌ ¨«ı «œÎ‰‰_ ˢ› ÷˘ ’_’ «·Î‰‰˘ ’Õı, ±fiı ’ÎHÎÌ  ≠‹ÎHÎı ◊›Î ¿flı.
¬Î·Ì ¿flÌ fiά‰_ ˢ› ÷˘ ? ÷‹Îflı ¿Â_ ¿fl‰_ fiÎ ’Õı. ¿˘≥ ’Ò»ı ¿ı ¿ı‹
±Î‹ ? ¿ÎflHÎ ¿ı ’ÎHÎÌfi˘ V‰¤Î‰ … »ı ¿ı fiÌ«Î V◊Îfi‹Î_ «ÎS›Î …‰_.             Áı‰Î‹Î_ Á‹’˝HÎ÷Î !?
±ı‰_ ±Î Ïfi›_hÎHÎ V‰¤Î‰◊Ì … ◊Λ »ı.
                                     ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î …√÷fiı ‹ÎÀı ±Î’HÎı ¿_≥ … ¿fl‰Îfi_ flËı÷_
   ≠ë¿÷ν — …√÷‹Î_ …ı ‹Ò‚ ÷k‰˘ »ı ÷ıfiÎ ’fl ÷˘ “T›‰„V◊÷”fi˘   fi◊Ì ?
¿Î⁄Ò ¬fl˘ ¿ı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îflı ¿fl‰Îfi_ Ë÷_ … fiËŸ, ±Î ÷˘ ±Ë_¿Îfl ∂¤˘
   ÿÎÿÎlÌ — ¿˘≥fi˘› ¿˘≥fiÌ ’fl ¿Î⁄Ò »ı … fiËŸ. ⁄ı¿Î⁄Ò À˘‚_ »ı   ◊›ı·˘ »ı. ±Î ‹fiW›˘ ±ı¿·Î … ±Ë_¿Îfl ¿flı »ı ¿÷ν’HÎÎfi˘.
±Î ⁄‘_, ⁄‘Λ V‰÷_hÎ »ı. “T›‰„V◊÷” ÷˘ ÷‹fiı ΩHΉΠ‹ÎÀı »ı,
                                     ≠ë¿÷ν — ±Î ⁄ıfi ÕΘ@Àfl »ı. ±ı¿ √flÌ⁄ “’ıÂLÀ” ±ÎT›˘, ÷ıfiÎ
Á‹…‰Î ‹ÎÀı »ı. ⁄Î¿Ì ±ı‹fiı ¿ÂÎfiÌ ’Õı·Ì fi◊Ì. “T›‰„V◊÷” ÷˘ ÷‹Îflı
‹˘ZÎfiÎ VÀıÂfiı …÷Î_ Á‘ÌfiÌ ÏÀÏ¿À »ı. ±ı ÏÀÏ¿À ˢ› ÷˘ ÷‹ÎflÎ◊Ì    ÷flŒ ±fi¿_’Î ◊Λ »ı, ÁÎfl‰Îfl ¿flı »ı. ±Î’fiÎ ¿Ëı‰Î ≠‹ÎHÎı ÷˘ ’»Ì
                                 ±fi¿_’Î ¿fl‰Îfi˘ ¿˘≥ Á‰Î· … fi◊Ì flËı÷˘fiı ?
±Î√‚ ‰‘Λ. ¿˘≥ ¿˘≥fiÎ ÷Î⁄΋Î_ fi◊Ì, ⁄‘Î V‰÷_hÎ »ı. ±ı‹Î_ ±ÎI‹Î
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        107   108                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±fi¿_’Î ’HÎ ¿<ÿfl÷Ì »ı, ’HÎ ’λ˘ ±Ë_¿Îfl ¿flı       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±Î ¿<ÿfl÷fi_ ¿Î‹ »ı. ¿˘≥ ±Î‹Î_ ¿Â_ fi◊Ì ¿fl÷Î
¿ı, “‹ı_ ¿ı‰Ì ±fi¿_’Î ¿flÌ !” ±Ë_¿Îfl fiÎ ¿flı ÷˘ ¿˘≥ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’HÎ  Ï⁄«ÎflÎ ! ±Î “T›‰„V◊÷” ¿flΉÕΉı »ı. ±Î ·ÕÎ≥±˘, “‰Î˜fl” ⁄‘_
±Ë_¿Îfl ¿›Î˝ ‰√fl flËı fiËŸfiı ?                    ¿<ÿfl÷Ì »ı. ÷‹fiı Ωı Á_ÁÎfl fiÎ √‹÷˘ ˢ› ÷˘ ±¿÷ν ◊≥fiı
                                  “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı flˢ ÷˘ µ¿ı· ±Î‰Ì Ω›. ±Î‹Î_ ¿˘≥fiÌ
   ≠ë¿÷ν — ±Î …√÷fiÌ Áı‰Î‹Î_ ’fl‹ÎI‹ÎfiÌ Áı‰Îfi˘ ¤Î‰ ·≥ fiı
                                  ÁkÎÎ fi◊Ì, Á_ÕÎÁ …‰ÎfiÌ› ÁkÎÎ “‰SÕ˝”‹Î_ ¿˘≥fiÌ fi◊Ì. F›Îflı ¿<ÿfl÷‹Î_
Áı‰Î ¿flı ±ı Œfl…‹Î_ ±Î‰ıfiı ?
                                  Á_›˘√˘ ËÂı ÷˘ … ⁄‘_ ◊Âı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ıfi_ Œ‚ ’H› ‹‚ı, ‹˘ZÎ fiÎ ‹‚ı.
                                     ≠ë¿÷ν — ±Î …√÷ ÷˘ “·@{flÌ›Á” ⁄fi÷_ Ω› »ı, …Õ ◊÷_
   ≠ë¿÷ν — ±ıfi˘ lı› ÁÎZÎÎI¿ÎflÌ ’fl‹ÎI‹Îfiı Á˘_’Ì ÿı ÷˘› ‹˘ZÎ   Ω› »ı.
fiÎ ‹‚ı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — @›Î_ Á‘Ì “·@{flÌ›Á” fiˢ÷Î ? F›Î_ Á‘Ì ¿Â_ Ωı›_
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ Œ‚ Á˘_’Ì ÿı‰Î› fiËŸfiı ¿˘≥◊Ì.           fiˢ÷_ I›Î_ Á‘Ì …. ±ıÀ·ı ±Î Ωı›Î ‰√flfiÎ_ Ïfi‹˘˝ËÌ Ë÷Î. ±Î
                                  √΋Õ΋Î_ Ωı›_ … fiˢ÷_ fiı ?
   ≠ë¿÷ν — ‹ÎfiÏÁ¿ Á‹’˝HÎ ¿fḻı ÷˘ ?
                                     ≠ë¿÷ν — fi ‹‚ı ⁄˛èΫÎflÌ Ë÷Î, ±ı‰_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı Á‹’˝HÎ ¿flı ÷˘ ¿˘≥ Œ‚ ·ı fiËŸ fiı ¿˘≥ ±Î’ı›
fiËŸ. ±ı ÷˘ ¬Î·Ì ¿Ëı‰Î ‹ÎÀıfi_ Á‹’Hν »ı. ±ıfi_ Œ‚ ’˘÷Îfiı … ‹‚ı       ÿÎÿÎlÌ — ±I›Îflı …ı ‹˘Ë ÿı¬Î› »ı ÷ı Ωı‰Îfi˘ ‹˘Ë »ı ±fiı ±Î
»ı. ¿<ÿfl÷fiı CÎıfl ±ı‰˘ L›Î› »ı ¿ı “¤˘√‰ı ÷ıfiÌ ¤Ò·.”         ‹˘Ë‹Î_◊Ì iÎÎfi µI’Lfi ◊›_ »ı. Ã˘¿fl˘ ¬Î≥ ¬Î≥ fiı ÿ‹ fiÌ¿‚Ì √›˘
                                  »ı fiı ÷ı ‹˘Ë‹Î_◊Ì ‰ˆflÎ√ …LQ›˘ »ı.
   ≠ë¿÷ν — “Ë_ ¿v_ »\_” ±ı ¤Î‰ »^ÀÌ Ω› ÷˘ ?
                                              vvvvv
   ÿÎÿÎlÌ — ¿÷ν ¤Î‰ »^ÀÌ Ω› fiı V‰w’ iÎÎfi ◊≥ Ω› ÷˘ ¿‹˝
⁄_‘Î÷_ fi◊Ì.

        Â_ fi‰Ì … Á‹Î…fl«fiÎ ?!
   ≠ë¿÷ν — …√÷‹Î_ ¿ıÀ·Î¿ ·˘¿˘ ·˘¿˘fiı ‹Îflı »ı, ¿Î’ı »ı fiı fi‰Ì
Á‹Î…fl«fiÎ ∂¤Ì ¿flı »ı ÷ı ’»Ì Â_ ◊Âı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÿÏfl›˘ »ı, ±ı ÿÏfl›Î‹Î_ Ë‹·Î±˘ ◊Λ »ı ±ı ÷‹ı
Ωı›ı·Î ¿ı ? ‹˘ÀÎ_ ‹˘ÀÎ_ ‹Î»·Î_, Á˘-Á˘ ‹HÎfiÎ_, ÿÁ-ÿÁ ‹HÎfiÎ_ ‹ËŸ±ı
‹ËŸ ·Õı »ı ±ı ⁄‘_ Ωı›ı·_ ÷‹ı ?
   ≠ë¿÷ν — ⁄Á, ±ı‰Ì … ·ÕÎ≥±˘ «Î· … flËı‰ÎfiÌ ±ı‹ ?
                                  110                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

                                  »ı; ’˘÷Îfi˘ V‰Î¤Îω¿ ‘‹˝ »ı, ±ı‹Î_ ÷˘ Ïfifl_÷fl ’fl‹Îfi_ÿ … »ı. ÁΫ˘
                                  ‘‹˝ ÷˘ “iÎÎfiÌ’vÊ” ±ÎI‹Î ±Î’Ì ÿı I›Îfl◊Ì … ±ıfiÌ ‹ı‚ı «ÎS›Î ¿flı
                                  ±fiı T›‰ËÎfl ‘‹˝ ÷˘ ±Î’HÎı ¿fl‰˘ ’Õı, Â̬‰˘ ’Õı.

                                          Á‰˝ Á‹Î‘Îfiı - Á¬ … !
                                     ≠ë¿÷ν — ‘‹˝‹Î_ fiı T›‰ËÎfl‹Î_ ⁄‘ı … ·Î√ ’Õı fiı Á¬ flËı
                                  ±ı‰Ì «Ì… ¿≥ ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±‹ÎflÌ ’ÎÁı V‰w’fi_ iÎÎfi ·≥ Ω› ÷˘ ÷ıfiı ⁄‘_
              (13)                  Á¬‰Î‚_ … ◊Λ. ±fiı …ıfiÎ ±_÷flΛ ˢ› fiı iÎÎfi fiÎ ·ı‰_ ˢ› ÷˘
                                  ±ı ±‹fiı ⁄‘_ ’Ò»Ì ·ı fiı Á‹∞ ·ı ¿ı “±Î Á_ÁÎfl ¿ı‰Ì flÌ÷ı «Î·ı »ı,
       T›‰ËÎfl‘‹˝ — V‰Î¤Îω¿‘‹˝                ±Î ⁄‘_ Â_ »ı.” ÷˘› ±ıfiı Á¬ flËı.
        Á¬ ’΋‰Î - ‘‹˝ ¿›˘ ?                    Á‹Î‘Îfi flËı ±ı … ‘‹˝ »ı. ¿_≥¿ ±_Âı Á‹Î‘Îfi fiı ¿_≥¿ ±_Âı
                                  ±Á‹Î‘Îfi flËı ±ı “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˝ »ı, ±ı ’Ëı·_ ’√Ï◊›_ »ı. ’»Ì “flÌ›·”
    ≠ë¿÷ν — ‘‹˝ Â_ »ı ? ‘‹˝ ¿˘HÎı ¿fl‰Îfi˘ ? ‘‹˝ ’΂‰Îfi˘ ±◊˝   ‘‹˝‹Î_ ±Î‰ı, …ı‹Î_ ÿflı¿ Á_Ωı√˘‹Î_ Á‹Î‘Îfi flËı‰_ Ωı≥±ı. Á‹Î‘Îfi ˢ›
¢ ?                                ÷˘ … ÂÎ_Ï÷ flËıfiı ?
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘Î ‘‹˘˝ «Î·ı »ı ±ı T›‰ËÎÏfl¿ ‘‹˘˝ »ı,          ∞‰ ‹ÎhÎ Â_ ¬˘‚ı »ı ? ±Îfi_ÿ ¬˘‚ı »ı, ’HÎ CÎÕ̉Îfl ±Îfi_ÿ
T›‰ËÎÏfl¿ ±ıÀ·ı T›‰ËÎfl «·Î‰‰Î ‹ÎÀı. ‰ˆWHΉ ‘‹˝, …ˆfi ‘‹˝, ˆ‰     ‹‚÷˘ fi◊Ì. ·Bfi‹Î_ Ω› ¿ı fiÎÀ¿‹Î_ Ω›, ’HÎ ‰‚Ì ’λ\_ ÿ—¬ ±Î‰ı
‘‹˝ ‰√ıflı ⁄‘Î T›‰ËÎfl ‘‹˝ »ı.                    »ı. …ı Á¬ ’»Ì ÿ—¬ ±Î‰ı ±ıfiı Á¬ ¿Ëı‰Î› … ¿ı‹ ? ±ı ÷˘ ‹Ò»Î˝fi˘
   ˉı ±Î fl˘Õ µ’fl ‰ÎËfi˘fi˘ T›‰ËÎfl ˢ› »ı ¿ı fi◊Ì Ë˘÷˘ ?      ±Îfi_ÿ ¿Ëı‰Î›. Á¬ ÷˘ “’fl‹ıfiLÀ” ˢ›. ±Î ÷˘ “ “ÀıQ’flflÌ” Á¬ »ı
±ı‹fi˘ Â_ ‘‹˝ »ı ¿ı ±◊Õ΢ ÷˘ ÷‹ı ‹flÌ …¢. ±◊ÕΉ΋Î_ Ωı¬‹      fiı ’λ\_ ¿ÏS’÷ »ı, ‹Îfiı·_ »ı. ÿflı¿ ±ÎI‹Î Â_ ¬˘‚ı »ı ? ¿Î›‹fi_ Á¬,
»ı ‹ÎÀı ¿˘≥fiÌ ΩıÕı ±◊Õ΢ fiËŸ, ¿˘≥fiı ÿ—¬ ¿ı hÎÎÁ fiÎ ±Î’¢,     ÂÎr÷ Á¬ ¬˘‚ı »ı. ÷ı “±Î‹Î_◊Ì ±Î‰Âı, ±Î‹Î_◊Ì ±Î‰Âı. ±Î ·™.
±ı‰_ ‰ÎËfi ‘‹ı˝› ¿Ëı »ı. ±ı‰_ ±Î T›‰ËÎfl ‘‹ı˝› ¿Ëı »ı ¿ı ¿˘≥fiı hÎÎÁ  ±Î‹ ¿v_, ⁄_√·˘ ⁄_‘Ή_ ÷˘ Á¬ ±Î‰Âı, √ÎÕÌ ·™ ÷˘ Á¬ ±Î‰Âı.”
fiÎ ±Î’‰˘. ÷‹Îflı Á¬ Ωı≥÷_ ˢ› ÷˘ ⁄ÌΩfiı Á¬ ±Î’Ωı. ±ı …        ±ı‹ ¿›Î˝ ¿flı »ı. ’HÎ ¿Â_ ±Î‰÷_ fi◊Ì. ∂·À˘ ‰‘Îflı fiı ‰‘Îflı …_Ω‚˘‹Î_
‹ÎHÎÁ ÷‹fiı Á¬ fiÎ ±Î’ı ÷˘ ⁄ÌΩ_ ‹ÎHÎÁ˘› Á¬ ±Î’Âı ÷‹fiı. ±fiı      √Ò_«Î› »ı. Á¬ ’˘÷ÎfiÌ ‹ËŸ … »ı. ±ÎI‹Î‹Î_ … »ı. ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î
Ωı ÿ—¬ ±Î’¢ ÷˘ √‹ı ÷ı ‹ÎHÎÁ ÷‹fiı ÿ—¬ ±Î’Âı …, ±Îfi_ fi΋       ≠ÎM÷ ¿flı ÷˘ Á¬ … ≠ÎM÷ ◊Λ.
T›‰ËÎÏfl¿ ‘‹˝ ¿Ëı‰Î›.                           flÎhÎı ÁÎÕÎ ÿÁ ‰Î√ı ¨CÎÌ √›Î fiı ¿˘≥fiı ⁄Á˘ wÏ’›Î ‘Ì›Î˝ ˢ›
    …›Îflı ÁΫ˘ ‘‹˝ ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ ‰V÷fi˘ V‰¤Î‰ »ı. ±ı ±ÎI‹‘‹˝     fiı ω«Îfl ±Î‰ı ¿ı “±Î…ı ±ıfiÌ ‹ÿ÷ √≥, ±ıfi_ Â_ ◊Âı ?” ’»Ì ¨CÎ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        111   112                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

±Î‰ı ¿ı ? ÷ı CÎÕ̱ı Á‹Î‘Îfi ◊‰Îfi_ ÁΑfi Ωı≥±ı ¿ı fiÎ Ωı≥±ı ?     Ωı≥±ı ±fiı ±ı ΩH›Î ’»Ì ±ÎI‹Î-’fl‹ÎI‹ÎfiÌ ‰Î÷˘‹Î_ … flËı‰_,
Á‹Î‘Îfi ‰√fl ÷˘ ‹ÎHÎÁ “‹ıÕ” ◊≥ Ω› ¿ı “≠ıÂfl” ‰‘Ì Ω› fiı        ±ıfiÎ◊Ì Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√ ÿÂÎ µI’Lfi ◊Λ.
“ËÎÀ˝”fiÎ ÿÿ˝ ∂¤Î ◊≥ Ω›. Á‹Î‘Îfi ◊Λ ÷˘ ¿_≥¿ …_’ ‰‚ı.
                                    ≠ë¿÷ν — ÁΫ_ Á¬ …Õ÷_ fi◊Ì fiı Á‹› ‰è΢ Ω› »ı.
       ¤√‰÷˚ µ’Λ …, Á¬fi_ ¿ÎflHÎ !                ÿÎÿÎlÌ — ÁΫ_ Á¬ Ωı≥÷_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ÁΫΠ⁄fi‰_ ’Õı.
                                 ±fiı Á_ÁÎflÌ Á¬ Ωı≥÷_ ˢ› ÷˘ Á_ÁÎflÌ ⁄fi‰_ ’Õı. Á_ÁÎflÌ Á¬ ’ÒflHÎ-
   ≠ë¿÷ν — ±Î’ı “ÀıQ’flflÌ” ±Îfi_ÿ ¿è΢ fiı ⁄ÌΩı “’fl‹ıfiLÀ”    √·fi V‰¤Î‰fi_ »ı, ±Î‰ı fiı ’»Ì ∂ÕÌ Ω›, ±ı ¶_¶‰Î‚_ »ı. “Ë_ ¿˘HÎ
±Îfi_ÿ ¿è΢, ’HÎ ±ı ⁄ıfi˘ Œıfl ±‹ı …›Î_ Á‘Ì ±ı Á¬ fi◊Ì ¤˘√T›_     »\_” ±ı A›Î·‹Î_ ±Î‰Ì Ω› ’»Ì … ÁΫ_ Á¬ ¿Î›‹ ‰÷ı˝.
I›Î_ Á‘Ì ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¬⁄fl ’Õı ?
                                    ≠ë¿÷ν — Á_ÁÎfl‹Î_ Á¬ ¿›Îflı ‹‚Âı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÌ ¬⁄fl … fiÎ ’Õı. “’fl‹ıfiLÀ” Á¬ ±ÎT›_ fi◊Ì
I›Î_ Á‘Ì ±Îfiı … ÷‹ı Á¬ ¿Ë˘.                       ÿÎÿÎlÌ — Á_ÁÎfl‹Î_ Á¬ ˢ› … fiËŸ. ’HÎ ¤√‰÷˚ µ’Λ ·˘
                                 ÷˘ ¿_≥¿ ÂÎ_Ï÷ ·Î√ı fiı iÎÎfi µ’Λ◊Ì ¿Î›‹fiÌ ÂÎ_Ï÷ flËı.
   ±ı¿ »ÎH΋Î_ flËıfiÎfl˘ ¿ÌÕ˘ ˢ› ±ıfiı e·‹Î_ ‹Ò¿Ì±ı ÷˘ ±ı ‹flÌ
Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î Á¬◊Ì Àı‰Î›ı·˘ »ı. ’ÏflÏ«÷ »ı, ±ıfiÌ ≠¿ÚÏ÷ …       ±I›Îflı fiT‰ÎHÎ_ À¿Î ÿ—¬ fiı ±ı¿ À¿˘ Á¬, ÁÎ_ÁÎÏfl¿ Á¬ »ı.
±ı‰Ì ⁄_‘Î≥ √›ı·Ì »ı. ±fiı e·fiÎ ¿ÌÕÎfiı »ÎH΋Î_ fi √‹ı.        Á÷›√‹Î_ Á¬ Ë÷Î_.

   ·˘¿ ¿ËıÂı ¿ı ’ˆÁ΋Î_ Á¬ »ı, ’HÎ ¿ıÀ·Î¿ ÁΑ ‹ËÎflÎ… ±ı‰Î             ¿Î‚fi˘ ÷ı ¢ ÿ˘Ê ?
ˢ› »ı ¿ı ±ı‹fiı ’ˆÁÎ ±Î’ı ÷˘› ±ı fiÎ ·ı. ÷‹ı ‹fiı ±Î¬Î …√÷fi_
Á˘fi_ ±Î’‰Î ±Î‰˘ ÷˘› Ë_ ÷ı fi ·™. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹Îflı ’ˆÁ΋Î_ Á¬ »ı       ≠ë¿÷ν — Á‹›fiı ·Ì‘ı Á¬-ÿ—¬ ◊Λ »ı?
… fiËŸ. ±ıÀ·ı ’ˆÁ΋Î_ Á¬ fi◊Ì. ’ˆÁ΋Î_ Á¬ ˢ› ÷˘ ⁄‘Λ fiı ÷ı‹Î_◊Ì     ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ Á‹ÁflHÎ ‹Î√˝ »ı. ±Î ∞‰˘ ≠‰ÎË‹Î_ ‰ËÌ
÷ı ·Î√‰_ Ωı≥±ı. …›Îflı ±ÎI‹Îfi_ Á¬ ÷˘ ⁄‘Îfiı … ·Î√ı. ¿ÎflHÎ ¿ı    flèÎÎ »ı, ±ıÀ·ı ¿ı √Ï÷ ¿flÌ flèÎÎ »ı. √Ï÷ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‹’Λ ? ƒT›,
±ı ÁΫ_ Á¬ »ı, ÁfiÎ÷fi Á¬ »ı. ±ı ±Îfi_ÿ ÷˘ ¿S’fi΋Î_› fiÎ ±Î‰ı     ZÎıhÎ, ¿Î‚ fiı ¤Î‰ ¤ı√Î ◊Λ ±ıÀ·ı ¿Î›˝ ÿı¬Î›. ¿Î‚ ≠I›ZÎ ÿı¬Î›
±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ±Îfi_ÿ »ı !                       ±ıÀ·ı ·˘¿˘ ¿Î‚fiı √Λ »ı. ±Î ¿Ï‚›√‹Î_, ÿÊ‹¿Î‚‹Î_ ±Î’HÎı ±ÎT›Î
                                 ÷ı‹Î_ ±Î’HÎ_ ¿÷ν’HÎ_ ¿ıÀ·_ ? ±ı‹Î_ ±Î’H΢ ¤Î√ ¿ıÀ·˘ ?
    …›Î_ ±ÎI‹Î-’fl‹ÎI‹Î ÏÁ‰Î›fiÌ ⁄Ì∞ ¿˘≥ ‰Î÷ fiΠˢ› I›Î_
ÁΫ˘ ±Îfi_ÿ »ı; I›Î_ Á_ÁÎflfiÌ Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ‰Î÷ fiΠˢ› ¿ı Á_ÁÎfl‹Î_      …√÷ ±Î¬Îfiı ‹ËŸ ’Îfl ‰√flfiÌ ⁄‚÷flÎ, Ïfifl_÷fl ±_÷flÿÎË
ÂÌ flÌ÷ı ŒÎ›ÿ˘ ◊Λ, ¿ı‰Ì flÌ÷ı √H΢ µI’Lfi ◊Λ. ·˘¿˘ Áÿ˚√H΢ µI’Lfi  ◊›Î ¿flı »ı. ¿˘”¿ı ¿èÎ_ ¿ı, “«_ÿ¤Î≥‹Î_ ±y· fi◊Ì” ÷ı ‹ËŸ ±Áfl ◊≥
¿fl‰Î ‹Î√ı »ı. ±Î √H΢, Áÿ˚√H΢, ÿ√˝H΢ ±ı ⁄‘_ ±fiÎI‹ ω¤Î√     Ω›, ±_÷flÿÎË ·Î√ı. ±_÷flÿÎË ±ıÀ·ı Â_ ? ‹ËŸ ’fl‹ÎHÎ …·ı ±fiı
»ı ±fiı ωfiÎÂÌ »ı. »÷Î_ ·˘¿˘fiı ÷ıfiÌ …wfl »ı. Á˙-Á˙fiÌ ±’ıZÎαı    ±ı¿ …·Ì flËı‰Î ±Î‰ı I›Îflı ⁄ÌΩfiı Á‚√Ήı, ⁄ÌΩı hÎÌΩfiı Á‚√Ήı,
…\ÿ_ …\ÿ_ Ωı≥±ı. ’HÎ …ıfiı Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√ ’ÿ Ωı≥÷_ ˢ› ÷˘ ±Î ⁄‘Î  ±ı‰_ Ïfifl_÷fl «ÎS›Î ¿flı, “≥·ı„@ÀˇÏÁÀÌ”fiÌ ’ıà …S›Î ¿flı, ‰ıÿfiÎfiÌ …ı‹
Áÿ˚√H΢, ÿ√˝H΢◊Ì ’fl ◊‰_ Ωı≥±ı ±fiı “’˘÷ı ¿˘HÎ »ı” ±ı ΩHΉ_    ¤˘√‰‰_ ’Õı. ωÂıÊ ’fl‹ÎHÎ Á‚√ı I›Îflı ·˘¿˘ ¿Ëı »ı ¿ı, “‹Îfl˘ ∞‰
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        113   114                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

⁄Y›Î ¿flı »ı.” ±ı ÂÌ flÌ÷ı ÁËfi ◊Λ ? …ıfi˘ ±_÷flÿÎË √›˘ I›Îfl◊Ì     ΩıÕı ‰Î÷ ¿fl˘ ÷˘› fi›Î˝ ±_Ë¿Îfl◊Ì ‰Î÷ ¿flı ±ı. Âıà ‹˘_CÎÎ ¤Î‰fiÌ «Î
… ‹„@÷fiÌ fi˘⁄÷˘ ‰Î√Ì !                       ’Λ, ’HÎ …›Î_ Á‘Ì ¤Î‰w’ ƒT› ’Õ›_ fi◊Ì I›Î_ Á‘Ì √‹ı ÷ı‰_ Á˘‚
                                  ±ÎfiÌ Á˘fi_ ˢ› ÷˘› fi¿Î‹_ »ı. ÂıÃfi_ ‹˘œ_ Ωı≥±ı ÷˘ ΩHÎı Âıà ËÁ‰Îfi_
          ±_÷flÁ¬ - ⁄ÎèÎÁ¬                 … ¤Ò·Ì √›ı·Î ˢ› ÷ı‰_ ·Î√ı ! ±Î ⁄ÎèÎÁ¬fiÌ ¿ı‰Ì ¤ıÀ(!)?
    ±Î…fi_ ¤˙Ï÷¿ ωiÎÎfi “±ÎµÀ ±˘Œ ⁄ı·ıLÁ” ◊≥ √›_ »ı,          ±_÷flÂÎ_Ï÷ I≤ÏM÷ ±Î’ı fiı ⁄ÎèÎ ÂÎ_Ï÷◊Ì ·˘¤ ‰K›Î ¿flı. …›Î_
“fi˘‹Î˝·ÌÀÌ”fiÌ ⁄ËÎfl √›_ »ı, ÷ı◊Ì “’˘≥{fi” ◊≥ √›_ »ı. ±Î…ı ±Î     V‰Î◊˝ ⁄Ï© »ı I›Î_ ±_÷flÂÎ_Ï÷ fiÎ flËı.
¤˙Ï÷¿ ωiÎÎfi◊Ì ⁄ÎèÎÁ¬ ’Îfl ‰√flfiÎ_ ◊≥ √›Î_ »ı. I›Îflı ⁄Ì∞ ⁄Î…\
±_÷flÁ¬ Á¿Î≥ √›_ »ı ! ±_÷flÁ¬ ±fiı ⁄ÎèÎÁ¬, ±Î ⁄ıfi_ ¿_≥¿             ±Ë_¿Îfl ±˘√Y›ı - ÁfiÎ÷fi Á¬ !
“≥@‰· ⁄ı·ıLÁ” ˢ‰_ Ωı≥±ı. ◊˘Õ_CÎHÎ_ ‰‘CÎÀ ◊›_ ˢ› ÷˘ «Î·ı, ’HÎ
÷ıfi_ ≠‹ÎHΠˢ‰_ Ωı≥±ı. ¤˙Ï÷¿ Á¬ fiÌ«_ √›_ ˢ› ÷˘ «·Î‰Ì ·ı‰Î›,       …ıÀ·_ ¨‘_ «ÎS›Î ÷ıÀ·˘ “≥√˘≥{‹” ‰‘ı fiı …ıÀ·˘ “≥√˘≥{‹”
’HÎ ±Î…ı ÷˘ ±Î_÷Ïfl¿ Á¬ ¬·ÎÁ ◊¥ √›_ »ı. ±Î ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ÷˘      ±˘√‚ı ÷ıÀ·_ Á¬ ‰I›Î˝ ¿flı. ±‹Îflı “≥√˘≥{‹” ¬·ÎÁ ◊≥ √›˘ ˢ›,
Ï⁄·¿<· ¬·ÎÁ ◊≥ √›_ »ı. I›Î_fiÌ ≠Ωfiı ÷˘ ‰ÌÁ-‰ÌÁ √˘‚̱˘ ¬Î›      ÷ı◊Ì Ïfifl_÷fl ÁfiÎ÷fi Á¬ flËı. ÿ—¬‹Î_› Á¬ flËı ÷ı ¬v_ Á¬. ¿˘≥
I›Îflı ‹Î_Õ ¨CÎ ±Î‰ı »ı ! ±‹ıÏfl¿Î±ı ±ı¿ ⁄Î…\ ’Îfl ‰√flfiÎ_ ¤˙Ï÷¿    ±’‹Îfi ¿flı I›Îflı› ’˘÷Îfiı ‹ËŸ Á¬ ·Î√ı I›Îflı ±ı‹ ◊Λ ¿ı, “±Ë˘Ë˘
Á¬˘ ‹ı‚T›Î_, I›Îflı ⁄Ì∞ ⁄Î…\ ±_÷flÁ¬ ¬·ÎÁ ◊≥ √›_ !! ±Î ¿ı‰_     ±Î ¿ı‰_ Á¬ !”
ÁΛLÁ !!!                                ±ÎI‹Î‹Î_ ’fl‹ Á¬ … »ı, ’HÎ ¿·ÏÊ÷ ¤Î‰fiı ·Ì‘ı ±ı Á¬
    ‹ÎHÎÁ˘ ±_÷flÂÎ_Ï÷ ‹ÎÀı ⁄ËÎfl ÿ˘Õ‘΋ ¿flı »ı, ’HÎ ±ı‹      ±Î‰flΛ »ı. ±Î Á¬ ¿›Î_◊Ì ±Î‰ı »ı ? ωʛ˘‹Î_◊Ì ? ‹Îfi‹Î_◊Ì ?
ÿ˘Õ‘΋◊Ì ÂÎ_Ï÷ ‹‚ı ? ±_÷flÂÎ_Ï÷ ˢ› ÷˘ … ⁄ËÎfl ÂÎ_Ï÷ ‹‚Âı. ‹ÎÀı   ø˘‘‹Î_◊Ì ? ·˘¤‹Î_◊Ì ? ±Î ¿Â΋Î_◊Ì fiÎ ±Î‰ı ÷˘ Á‹…‰_ ¿ı ±Î
’Ëı·Î_ ±_÷fl‹Î_ Á¬ »ı ±ı‰_ l©Î‹Î_ ⁄ıÁ‰_ Ωı≥±ı ÷˘ ±_÷flÂÎ_Ï÷ ‹‚ı.   Á‹Ï¿÷ »ı.

    ¤√‰Îfiı Â_ ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ±_÷flÁ¬ fiı ⁄ÎèÎÁ¬fi˘ ¿Î_À˘ Ωı›Î       …›Î_ ¿_≥ ’HÎ ÿ—¬ ◊÷_ fi◊Ì I›Î_ ±ÎI‹Î »ı.
¿fl…ı. ±_÷flÁ¬ CÎÀı fiı ⁄ÎèÎÁ¬ ‰‘ı ÷˘ ΩHÎ…ı ¿ı ‹fl‰Îfi˘ ◊›˘. ¿Î_À˘
◊˘Õ˘CÎH΢ ¨«˘fiÌ«˘ ˢ› ÷˘ «·Î‰Ì ·ı‰Î›, ’HÎ ±Î ÷˘ ±_÷flÁ¬fiÌ
                                         Ï‹J›Î ÿ½fi◊Ì … ÿ—¬˘ !!
ÿÎ_ÕÌ ÁΉ ¨«ı …÷Ì flËÌ ÷ı ÷ÎflÌ ÂÌ ÿÂÎ ◊Âı. ±Î ⁄ËÎflfiÎ_ Á¬ ‰‘ÎflÌ
                                    Á_ÁÎfl‹Î_ ÿ—¬fiÌ µ’ÎÁfiÎ ∂¤Ì ¿flÌ »ı, ÷ı◊Ì ÿ—¬ »ı. ¬flÌ flÌ÷ı
ÿÌCÎÎ_, «Î·ÌÁ ·Î¬fiÎ N·ıÀ ·Ì‘Πˢ›, ¬Î‰Î ’̉Îfi_ ’Îfl ‰√flfi_ ˢ›,
                                  ÿ—¬ fi◊Ì.
À˘’·ı À˘’·Î ¡ÀfiΠˢ› I›Îflı ÁÎËı⁄fiı “O·Õ ≠ıÂfl” fiı “ËÎÀ˝±ıÀı¿”
±Î‰ı·Î_ ˢ› fiı ⁄Î≥ ÁÎËı⁄fiı “ÕΛÎÏ⁄ÏÀÁ” ◊›ı·˘ ˢ› ! ÷ı ⁄ıµfiı ‹˘œı    ±Î …√÷‹Î_ ⁄‘_ … »ı, ’HÎ ÿ—¬˘ ÂÎ◊Ì ∂¤Î_ ◊›Î_ »ı ?
Õ˘@Àflı ÂÌ¿Ì ⁄Î_‘Ì ÿÌ‘Ì Ë˘› !!! ’»Ì ±Î ⁄‘_ ¬Î› ¿˘HÎ ? ÷˘ ¿ı”    ±ÿ½fi◊Ì …. ÁQ›¿ Á‹…HÎ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ¿ı ÿ—¬˘‹Î_◊Ì Á¬fi_ ¢‘fi
CÎflfiÎ ’ı·Î ™ÿflÕÎ CÎÎÀÌ ±fiı flÁ˘›˘, ¬Î≥ ’Ìfiı ·Î· √·˘·Î …ı‰Î     ¿flı.
◊›ı·Î ˢ› ! “N·ıÀ”‹Î_ Ω‰ ÷˘ ΩHÎı V‹ÂÎfi‹Î_ fiÎ ’ıÃΠˢ› ! Âıà       …ı ÿ—¬◊Ì ±Î’HÎı √¤flÎ≥±ı fiËŸ ÷ı Á΋_ ±Î‰ı … fiËŸ;
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        115   116                           ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

⁄ËÎfl‰ÏÀ±˘› ±Î‰÷˘ fi◊Ì fiı ¤√‰Îfi ’HÎ ±Î‰÷˘ fi◊Ì !           ¬S·Î_ flάı, …ıfiı ±Î‰‰_ ˢ› ÷ı ±Î‰ı.
   ¤√‰Îfi Â_ ¿Ëı »ı ¿ı Ωı ÷Îflı ‹˘ZÎ Ωı≥÷˘ ˢ› ÷˘ “iÎÎfiÌ’vÊ”          ’ÿ˚√· Á¬ — µ»Ìfi˘ T›‰ËÎfl !
’ÎÁı Ω ±fiı Á_ÁÎfl‹Î_ Á¬ Ωı≥÷_ ˢ› ÷˘ ‹Î-⁄Î’fiÌ fiı √vfiÌ Áı‰Î
¿fl…ı. ‹Î-⁄Î’fiÌ Áı‰Î‹Î_ ÷˘ ±’Îfl Á¬ ≠ÎM÷ ◊Λ ÷ı‹ »ı.            ’ÿ˚√· Á¬fiÌ ±ÎÂÎ »˘Õ, ±ı µ»Ìfi˘ T›‰ËÎfl »ı. ’ÿ˚√· Á¬
   ·˘¿˘±ı …ı‹Î_ Á¬ ‹ÎL›_ ÷ı‹Î_ ±Î’HÎı ’HÎ Á¬ ‹Îfi‰_ ±ı      “¡Ì ±˘Œ ¿˘VÀ” ±Î‰÷_ fi◊Ì, ±ı ÷˘ ·≥fiı ’λ\_ ‰Î‚‰_ ’Õı »ı. µ»Ìfi_
                                  ·≥fiı ¿ıÀ·Î ÿËÎÕÎ Á¬Ì ◊‰_ ? µ»ÌfiÎ wÏ’›Î ¿›Îflı ·ı‰Î› ? …›Îflı
·˘¿Á_iÎÎ »ı. ±fiı ±ÎI‹Î‹Î_ … Á¬ »ı ±ı‹ ‹Îfi‰_ ±ı iÎÎfiÌfiÌ Á_iÎÎ »ı.
                                  fiο ¿’Λ I›Îflı. ±Î ÷˘ …›Î_◊Ì I›Î_◊Ì µ»Ìfi_ ·Ì‘_, ÷ı ˉı ’λ\_ ±Î’‰_
   ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ¤√‰Îfifiı fl˘… ≠Î◊˝fiÎ ¿flı ¿ı, “Ëı ¤√‰Îfi ! ‹fiı     ’Õı »ı. …›Îflı ’λ\_ ±Î’˘ I›Îflı ÷ı ÿ—¬w’ı ±Î’‰_ ’Õı »ı. ÂÎflÌÏfl¿,
Á¬Ì ¿fl˘, Á¬Ì ¿fl˘.” ⁄ÌΩı ‹ÎHÎÁ ≠Î◊˝fiÎ ¿flı I›Îflı ⁄˘·ı ¿ı, “Ëı    ‹ÎfiÏÁ¿ ¿ı ‰ÎÏ«¿ √‹ı ÷ı flÌ÷ı ±Î’‰_ ’ÕÂı.
¤√‰Îfi ! CÎflfiÎ_ ⁄‘Î ‹ÎHÎÁ˘ Á¬Ì ◊Λ”. ±ı‹Î_ ’˘÷ı ÷˘ ±Î‰Ì …
                                     »˘¿fl˘ “’M’Î∞, ’M’Î∞” ¿flı ÷˘ ÷ı ¿Õ‰_ ·Î√‰_ Ωı≥±ı. Ωı ‹ÌÃ_
Ω›. ¬fl˘ Á¬Ì ⁄ÌΩı ‹ÎHÎÁ ◊Λ, ’Ëı·Î_fiÌ ±fl∞ fi¿Î‹Ì Ω›. ±fiı
                                  ·ÎB›_ ÷˘ ±ıfiı µ»Ìfi_ Á¬ ·Ì‘_ ¿Ëı‰ÎÂı, ±ı ’»Ì ÿ—¬ w’ı ’λ\_ ±Î’‰_
±Î’HÎı ÷˘ …√÷¿S›ÎHÎfiÌ ¤Î‰fiÎ ¤Î‰Ì±ı ÷ı‹Î_ ’˘÷Îfi_ ±Î_I›Ï÷¿
                                  ’ÕÂı. »˘¿fl˘ ‹˘À˘ ◊Âı I›Îflı ÷‹fiı ¿ËıÂı ¿ı, “÷‹ı ±y· ‰√flfiÎ »˘.”
¿S›ÎHÎ ±Î‰Ì Ω›.
                                  I›Îflı ◊Λ ¿ı ±Î‹ ¿ı‹ ? ÷ı ’ı·_ ÷‹ı µ»Ìfi_ ·Ì‘_ Ë÷_ ÷ı ’λ\_ ·ı »ı.
         ÿ—¬ÕÎ_, µ’¿ÎflÌ ◊Λ !               ‹ÎÀı ’Ëı·ı◊Ì «ı÷˘. ±‹ı ÷˘ µ»Ìfi_ Á¬ ·ı‰Îfi˘ T›‰ËÎfl … ‹Ò¿Ì ÿÌ‘ı·˘.
                                  ±Ë˘, ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹Î‹Î_ ±fi_÷ Á¬ »ı ! ±ı ‹Ò¿Ìfiı ±Î ¤_›¿fl
   ≠ë¿÷ν — ¿<L÷αı ÿ—¬ ‹ÎB›_, Á¬ fiÎ ‹ÎB›_, ¿ı …ı◊Ì ¤√‰Îfi    √_ÿ‰ÎÕ΋Î_ ’Õ‰Îfi_ ?
›Îÿ ±Î‰ı. ÷ıfi_ flËV› Â_ »ı ?                        CÎflfiÎ ¿ı ⁄ËÎflfiÎ ¿Õ‰_ ⁄˘·ı ÷ı ÁËfi fiÎ ◊Λ, ÷ı◊Ì ±‹ı ¿èÎ_
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı CÎflfi_ ±Î ⁄ÎflHÎ_ ±Î’HÎı ¿Î›‹ ⁄_‘ flά÷Î    ¿ı ‰ÎHÎÌ ±ı “flı¿Õ˘˝” »ı. ±Î ¿Î‚‹Î_ “flı¿Õ˘˝” ‰Î_¿Ì ‰Î√ı »ı. Á΋ÎfiÌ √Q‹ı
Ë÷Î. ’HÎ ±ı¿ Ω› fiı ⁄_‘ ¿fḻı, I›Îfl Á‘Ì‹Î_ ⁄ÌΩı Ã˘¿ı. ÷ı Ω›     ÷ıÀ·Ì √Q‹ı ÷ı‰Ì “flı¿Õ˝” ‰Î√÷Ì Ë˘› ’HÎ ±Î’HÎı “flı¿Õ˝” V‰w’ı ÁÎ_¤Y›Î
±ıÀ·ı ⁄ÎflHÎ_ ‰ÎÁ̱ı I›Î_ hÎÌΩı Ã˘¿ı. ±Î‹ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ «ÎS›Î ¿flı.   ¿fḻı fiı Á΋˘ ¿_À΂ı I›Îflı ΩHΉ_ ¿ı ¬v_ iÎÎfi ’E›_ »ı. ¿ÊΛ ¿˘≥
Ωı hÎHÎ ¿·Î¿ı› ¿˘≥ fiÎ Ã˘¿ı ÷˘ ‰ÎÁı·_ ¿Î‹fi_; ’HÎ ±Î ÷˘ ‰ÎÁ̱ı    ÿËÎÕ˘ ¿ÊΛ◊Ì ∞÷Λ fiËŸ, ¿ÊΛ Á‹÷Î◊Ì … ∞÷Λ.
fiı Ã˘¿ı, ‰ÎÁ̱ı fiı Ã˘¿ı, ±ıÀ·ı ‰ÎÁ̱ı ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ⁄ÎflHÎ_ ¬S·_ …      ¬Î‰ÎfiÌ ¿ı ⁄Ì∞ ¿˘≥ «Ì…fiÌ ¤Î‰fiÎ … fiΠˢ‰Ì Ωı≥±ı.
‹Ò¿Ì ÿ˘ fiı ? ±ı‰_ µ’flε’flÌ ÿ—¬ ±Î‰ı I›Îflı ÿ—¬fiı ¿ËÌ ÿı‰_ ¿ı, “±Î  ’˙ÿ˚√Ï·¿ Á¬fiÌ ÷‹LfiÎ, ±flı ±ıfi˘ ω«Îfl … fiÎ ±Î‰‰˘ Ωı≥±ı.
⁄ÎflHÎÎ_ ¬S·Î_ »ı. ÷Îflı …›Îflı ±Î‰‰_ ˢ› I›Îflı ±Î‰ fiı …›Îflı …‰_   ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı µ»Ìfi˘ T›‰ËÎfl ’˘ÊΛ ÷ı‹ fi◊Ì. ±ı ’λ\_ ‹Î√ı I›Îflı
ˢ› I›Îflı Ω.”                           ±Î’Ì Â¿ÎÂı fiËŸ. ’ÿ˚√· ’˘÷ı ‰Ì÷flÎ√ »ı. ÷‹ı ÷ıfiı …›Îfl◊Ì ·Î‰Â˘
   …ıÀ·Î Á_÷˘ ◊›Î ÷ı ⁄‘Î ÂÎfiÎ ¤˘@÷Î Ë÷Î ! ±ı ÿ—¬¤˘@÷Î      I›Îfl◊Ì µ»Ìfi˘ T›‰ËÎfl Âw ◊≥ Ω› »ı.
Ë÷Î. ÿ—¬ ±fiı Á¬ ω¿S’ »ı. ±ıÀ·ı ω¿S’ fiı “«ı_…” ¿flÌ fiάı,                   vvvvv
±ıÀ·ı ÿ—¬fi_ fi΋ Á¬ fiı Á¬fi_ fi΋ ÿ—¬ ’ÎÕÌ ÿı. ’»Ì ⁄ÎflHÎÎ_
                                  118                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

                                     ÿÎÿÎlÌ — ‘‹˝ I›Î√‹Î_› fiΠˢ› fiı ¤˘√‹Î_› fiΠˢ›, ⁄Lfiı
                                  ω’flÌ÷ ‹ÎL›÷α˘ »ı. I›Î√‰Î‚˘ ’λ˘ √˛ËHÎ ¿flı. ±Î’HÎ΋Î_ ¿Ëı‰÷
                                  »ı fiı, ¿ı I›Î√ı Á˘ ±Î√ı ? ±ıÀ·ı …ıÀ·˘ I›Î√ ¿fl¢ ±ıfi_ ±fiı¿√HÎ_
                                  ◊≥fiı ’λ\_ ±Î‰Âı ±fiı √˛ËHÎ ¿›Ù ÷˘ ±ıfiı ’Î»Ì √˛ËHÎfiÌ ±Õ«H΢
                                  ±Î‰Âı ±ıÀ·ı ±ıfiı ’Î»Ì I›Î√ ¿fl‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ ◊Âı. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄Ë
                                  √˛ËHÎ ◊≥ Ω› ±ıÀ·ı ¿_À΂˘ ±Î‰ı.
                                     ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı I›Î√‰_ ¿ı fiÎ I›Î√‰_ ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — I›Î√‰_ ¿ıÀ·_ ? ±Î’HÎÎ ‹Î◊ı …ıÀ·˘ ⁄˘Ωı ∂«¿Ì
              (14)                  ¿Λ ±ıÀ·Î ⁄˘ΩfiÌ …wfl fiı ‰‘ÎflÎfi˘ I›Î√ ¿flÌ ÿı‰˘ Ωı≥±ı. ±ıfiÎ
                                  ⁄ÿ·ı ·˘¿˘ ⁄˘Ωı ‰‘Îfl ‰‘Îfl ¿flı »ı. ±Î÷˝K›Îfi fiı fl˙ƒK›Îfi ◊Λ ±ı‰_
         ÁÎ«Ì Á‹… ‘‹˝fiÌ !!                 ˢ› ÷˘ ±ıÀ·˘ ‰‘ÎflÎfi˘ ‹Î· I›Î√Ì ÿı‰˘. I›Î√ ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î›
                                  ¿ı ±ı ±Î÷˝K›Îfi fiı fl˙ƒK›Îfi fiÎ ¿flΉÕΉı.
            ‘‹˝fi_ V◊Îfi
                                          ....I›Îflı ‘‹ı˝ flZÎHÎ ¿›Ù ?
   ≠ë¿÷ν — ‘‹˝ ¿›ı Ãı¿ÎHÎı »ı ?
                                     ÷‹Îv_ √…‰_ ¿’Λ fiı ’Î_« ËΩfl wÏ’›Î Ω› ÷˘ ÷‹fiı ‹ËŸ
   ÿÎÿÎlÌ — ‘‹˝ ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ »ı. ±ı¿ ·˙Ï¿¿ ‘‹˝ ±fiı ⁄ÌΩı
                                  µ’ÎÏ‘, µ’ÎÏ‘ ◊≥ Ω›. Œ˘…ÿÎflfiı ¿Ë˘ ¿ı, “ÁÎËı⁄, …\±˘ ±ËŸ◊Ì ¿ÎM›_
±·˙Ïy ‘‹˝. ·˙Ï¿¿ ‘‹˘˝ Á_ÁÎÏfl¿ Á¬˘ ±Î’ı. Ï‹J›ÎI‰ ÁÏË÷ …ı …ı
                                  »ı, ±ËŸ◊Ì ¿ÎM›_ »ı.” ¿ÎflHÎ ¿ı, “÷‹ı “«_ÿ·Î·” »˘ ±fiı ‹Îv_ √…‰_
Ïø›Î±˘ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ±ı ⁄‘Î ·˘Ï¿¿ ‘‹˘˝ ¿Ëı‰Î›, ±ıfi_ Œ‚ Á_ÁÎfl
                                  ¿’Λ_” ±ı‰_ ‹Îfi˘ »˘. ±fiı ±Î ¤≥ »ı ÷ı ÁÌ‘Î CÎıfl Ω›, ¿Â_ ¿˘≥
»ı. ±ıfiÎ◊Ì ¤˙Ï÷¿ Á¬˘ ‹‚ı, ’HÎ ‹˘ZÎ fiÎ ‹‚ı. F›Îflı ±·˙Ï¿¿ ‘‹˝‹Î_
                                  fiı ÿı¬ÎÕı ¿flı fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı “≠‰ÌHΤÎ≥” … fiËŸ fiı ? fiı √…‰_›
±Î‰ı ±ıÀ·ı ¿ı Ï‹J›Î ÿ½fi ÷ÒÀı I›Îfl◊Ì ‹˘ZÎfi˘ flV÷˘ …ÕÌ √›˘ ¿Ëı‰Î›.
Ï‹J›Î ÿ½fi ÷ÒÀı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? “iÎÎfiÌ’vÊ” ±ıfiı iÎÎfi‹Î_ Á‹Ω‰ı ¿ı ±Î  ±ı‹fi_ fiËŸ. ±ıÀ·ı ±ı‹fiı ¿ÂÌ µ’ÎÏ‘ … fiÎ flËı fiı ? ±ıfi_ fi΋ ‹Ï@÷.
⁄‘Ì “fl˘_√ ⁄ÌÏ·Œ˘” »ı, ±fiı ±ı “fl˘_√ ⁄ÌÏ·Œ˘” ¡ı¿«fl ¿flÌ fiάı ±fiı   Á_ÁÎfl ±Õı fiËŸ ±ıfi_ fi΋ ‹„@÷. ±fiı ÷‹fiı ÷˘ µ’ÎÏ‘ ±Õı fiı ?
“flÎ≥À ⁄ÌÏ·Œ” ±ıfiÌ ‹ÎL›÷΋Î_ ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı ⁄ıÁÌ Ω› ±ı‰Ì ±ı‹fiÌ        ≠ë¿÷ν — ±ı¿ÿ‹, «Îflı¿˘fl◊Ì ±Õı.
¿Ú’Î ∂÷flı I›Îflı ÁQ›¿ ÿ½fi ◊Λ ±fiı ÁQ›¿ ÿ½fi ◊›_ ±ıfiÌ ÁÎ◊ı
ÁQ›¿ iÎÎfi ◊›Î … ¿flı ±fiı ÁQ›¿ «ÎÏflh› ’HÎ ±ÎT›Î … ¿flı.           ÿÎÿÎlÌ — ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ‘‹˝ ¿›˘˝, ±flı ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ‘‹˝
                                  ¿›˘˝, ’HÎ ‘‹˝ ÷‹Îfl˘ Á√˘ fiÎ ◊›˘. ±ı¿ √…‰_ ¿’Λ ÷ı ’Ëı·Î_ ‘‹˝ …÷˘
        ‘‹˝ — I›Î√‹Î_ ¿ı ¤˘√‹Î_ !?             flËı, ±ı ‘‹˝ … fiÎ ¿Ëı‰Î›. Ëflı¿ Ï‹ÏfiÀı ËÎ…fl flËı ÷ıfi_ fi΋ ‘‹˝
                                  ¿Ëı‰Î›. ‘‹˝ flZÎHÎ ±Î’ı, ÂÎ_Ï÷ ±Î’ı, Á‹ÎÏ‘ ±Î’ı. Ï«_÷Î fiÎ ¿flΉÕΉı.
   ≠ë¿÷ν — ‘‹˝ ±ı I›Î√‹Î_ »ı ¿ı ¤˘√‹Î_ »ı ?          Ï«_÷Î ◊Λ ±ıfiı ‘‹˝ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ÂıfiÌ Ï«_÷Î ¿fl˘ »˘ ? »˘ÕÌ ‹˘ÀÌ ◊≥
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         119   120                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

÷ıfiÌ ? ±S›Î, »˘ÕÌ ‹˘ÀÌ ◊≥ ÷ı ±ıfiÎ ÂflÌfl◊Ì ‹˘ÀÌ ◊≥, ±ı‹Î_ ÷Îflı     ◊›Î ¿flı »ı ! Â_ ¿fl¢ ˉı ? ⁄Ë »ı÷flΛΠ»˘. ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ø˘‘,
Â_ »ı ±ıÀ·_ ⁄‘_ ? »˘ÕÌ ‹˘ÀÌ fiÎ ◊Λ ? ±Î »˘Õ‰˘› ‹˘À˘ ◊Λ, …ı‹     ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤ı ·Ò_ÀÌ ·Ì‘Î fiı ¿Â_ flËı‰Î ÿÌ‘_ fiËŸ. ˉı ¤ÌÕ ’Õı
™‹fl ‰‘ı ÷ı‹ ! ±Î ÷˘ »˘ÕÌ ‹˘ÀÌ ◊÷Ì Ω› ÷ı‹ ÷ı‹ ‹ËŸ ±¿‚΋HÎ       I›Îflı Â_ ¿fl¢ ?
◊÷Ì Ω› »ı. ±fiı ±ı¿ …HÎfiÌ »˘ÕÌ Ë÷Ì ÷ı ‹˘ÀÌ … ◊÷Ì fiˢ÷Ì I›Îflı
                                      ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ‘‹˝ ¿flı ’HÎ ‘‹˝ ’ÏflHÎ΋ ’΋÷˘ fi◊Ì ±fiı
¿Ëı ¿ı, ß√HÎÌ flËı »ı ! ÷ı◊Ì ±¿‚΋HÎ ◊Λ »ı. ±Î‹, ±Î‰Î        ±‘‹˝ ‰‘÷˘ √›˘. ÁËı… ¿˘≥ Á‚Ì ¿flı ¿ı, “«_ÿ·Î·‹Î_ ±y· fi◊Ì.”
±¿‚΋HΉ΂Π·˘¿ »ı. ±Î‹fiı @›Î_ ’ˢ_«Ì ‰‚Λ ? Ωı ±¿‚΋HÎ,       ÷˘ ÷ı ’Ëı·Î_ ±Î‹ ¤Õ¿˘ … ◊≥ Ω›. Á΋ÎÏ›¿ ¿fl÷Î_ ¿ı ‹Î‚Î Œıfl‰÷Î_›
±¿‚΋HÎ ! …flÎ ÕËÎ’HÎ‰Î‚Ì »˘ÕÌ Ë˘› ÷˘ ¿ËıÂı ¿ı “ÿ˘œÕÎËÌ »ı”      ¿˘≥ Á‚Ì ¿flı ÷˘› ¤Õ¿˘ ◊≥ Ω›. ◊≥ Ω› ¿ı fiËŸ ?
fiı …flÎ ±˘»\_ ÕËÎ’HΠˢ› ÷˘ ¿ËıÂı ¿ı, “√Î_ÕÌ »ı !” «˘√flÿ‹◊Ì,
±Î‹fi_ Ãı¿ÎHÎ_ … fiËŸ fiı ?                          ≠ë¿÷ν — ◊≥ Ω›.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰_ ¿ı‹ ◊≥ √›_ ËÂı Âıà ? Á‹÷Î flËı fiËŸ fiı ?
   ¿˘≥ ±’‹Îfi ¿flı I›Îflı ÷‹Îfl˘ ‘‹˝ …÷˘ flËı ¿ı ?
                                   ⁄οÌ, µ’ÎÏ‘‹Î_ Á‹÷Î flËı I›Îflı ΩHΉ_ ¿ı ‹˘ZÎfiÎ_ ‰ÎΩ_ ‰ÎB›Î_.
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, …÷˘ flËı.
                                      ≠ë¿÷ν — ±ı Á‹÷Î ¿ı‰Ì flÌ÷ı flËı ?
   ÿÎÿÎlÌ — fl˘… ¤√‰ÎfiÌ ’ÒΩ ¿fl¿fl ¿fḻı ÷˘› …flο ¿˘≥±ı          ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‹ ¿ı‰Ì flÌ÷ı flËı ? …\±˘, ±Î ¤Î≥fiı Á‹÷Î flËı »ı
±’‹Îfi ¿›Ù ÷˘ ÷ı …÷˘ flËı ¿ı ?                     ¿ı fi◊Ì flËı÷Ì ? ±ı‹fiı ’Ò»˘ ÷˘ ¬flÎ ? µ’ÎÏ‘‹Î_ Á‹÷Î flËı‰Ì …
   ≠ë¿÷ν — ±flı, Áı‰Î-’ÒΩ ¿ı ‹Î‚Î ¿fl÷Πˢ≥±ı, ÷˘› ¿˘≥       Ωı≥±ı, fiËŸ ÷˘ ‘‹˝ … ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? ±I›Îfl Á‘Ì ¿›Ù ±ı ¬fl˘ ‘‹˝
±’‹Îfi ¿flı ÷˘ ÷ı CÎÕ̱ı ‘‹˝ …÷˘ flËı »ı, ÁÎËı⁄ !            … fiÎ ¿Ëı‰Î›. ‘‹˝ ÷˘ ÷ıfi_ fi΋ ¿ı ±’‹Îfi ¿flı, √…‰_ ¿’Λ ÷˘›
                                   ËÎ…fl flËı. ±Î ÷˘ ÷‹fiı ‘‹˝ ‹ÿÿ fi◊Ì ¿fl÷˘ fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ‘‹˝ ÷ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı ‘‹˝ ◊≥fiı ’ÏflH΋ı. ‘‹˝ ◊≥fiı
                                      ≠ë¿÷ν — fi◊Ì ¿fl÷˘.
’ÏflH΋ı ±ı ¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı ’ı·˘ √΂ ¤Î_Õı ÷ı CÎÕ̱ı ‘‹˝ ±Î’HÎfiı
‹ÿÿ ¿flı. ±Î ÷˘ ¬Î·Ì ÿ˘Õ‘΋, ÿ˘Õ‘΋ ¿flı »ı. ¿ıÀ·Î_› ‹_Ïÿfl˘ fiı        ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎÀı ÷‹ı ‘‹˝fiı “ÁÌÏLÁ›fl” flèÎÎ fi◊Ì. ±Î ¿Ï‚›√‹Î_
ÿıflÎÁfl˘fiÎ_ ’√Ï◊›Î_ CÎÁÌ fiÎA›Î_, ±ÎflÁfiÎ ’◊flΛı CÎÁÎ≥ …‰Î ‹Î_Õ›Î,   ‘‹˝fiı ¿˘≥ “ÁÌÏLÁ›fl” flËı÷˘ fi◊Ì. ¤≥fiı “ÁÌÏLÁ›fl” flËı÷˘ fi◊Ì fiı
’HÎ ¿Â_ ¿S›ÎHÎ ◊÷_ fi◊Ì. ‘‹˝ ËÎ…fl fiÎ flËı ±ı ‘‹˝ … fiÎ ¿Ëı‰Î›.     ⁄≥fiı› “ÁÌÏLÁ›fl” flËı÷˘ fi◊Ì, ÷˘ ’»Ì ‘‹˝fiı “ÁÌÏLÁ›fl” ÂÌ flÌ÷ı
‹ı_ ’Î_« ‰¬÷ ÷‹ÎflÎ ‘yÎ ¬Î‘Πˢ› ÷˘ ÷‹ı ‹ÎflÎ ¬flÎ ÀÎ≥‹ı ±Î‰Ìfiı     flËı ? ·˘¿˘ ¤√‰ÎfifiÎ_ ÿ½fi fl˘… «Î_ÿÌfiÌ ÿÎ⁄ÕÌ ·≥fiı ¿fl‰Î Ω›
∂¤Î flˢ, ±fiı ±Î ÷˘ ‘‹˝fi_ fl˘… ¿fḻı ’HÎ ÷ı ¬flı ÀÎ≥‹ı ∂¤˘       »ı. I›Îflı ‹ı_ ¤√‰Îfifiı ¿èÎ_ ¿ı, “¤√‰Îfi ! ±ÎÀ·Î ⁄‘Î fl˘… ÿ½fi
… fiÎ flËı, ÁÕÁÕÎÀ ±Î‰÷Î_ ’Ëı·Î_ fiÎÁÌ Ω›, ÷ıfiı ‘‹˝ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î›?     ¿flı »ı »÷Î_ ÷‹ı ÷ı‹fiÎ ’fl flÎ∞ ¿ı‹ fi◊Ì ◊÷Î ?” I›Îflı ¤√‰Îfiı ¿èÎ_
fl˘… «˘’Õ̱˘ ‰Î_«‰Î_« ¿flı »ı, ÷ı ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ‰Î_«Ì ¿ı ‹√… ±Î¬_     ¿ı, “±Î ·˘¿˘ fl˘… ±Î‰Ìfiı ÿ½fi ÷˘ ¿flı »ı, ’HÎ ’λΠ÷ı CÎÕ̱ı ±ı‹fiÎ
«˘’ÕÌ V‰w’ ◊≥ √›_ ! ‹√… … «˘’ÕÌ ◊≥ √›_ !! ¤√‰Îfiı Â_         ΩıÕÎfiı› ›Îÿ ¿›Î˝ ¿flı »ı ¿ı ¿˘≥ ·≥ …Âı, ·≥ …Âı, ±flı ÿ¿Îfiı ˵
¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ±ÎI‹Î ΩHÎ. ÷ıfiı ⁄ÿ·ı ±Î «˘’ÕÌ … ΩHÎ ΩHÎ ¿flÌ. ±ıfiı    ΩıÕı ›Îÿ ¿›Î˝ ¿flı ! ˉı ⁄˘·˘, ±Î‹Î_ ‹Îfl˘ ¢ ÿ˘Ê »ı ? Ë_ ±ı‹fiÎ
Â_ ¿fl‰Îfi_ ? ±ÎÀ±ÎÀ·_ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ¿›Ù, ’HÎ ±Î÷˝K›Îfi fiı fl˙ƒK›Îfi    ’fl ÂÌ flÌ÷ı flÎ∞ ◊™ ?” I›Îflı ·˘¿ ‹fiı ’Ò»ı »ı ¿ı, “÷˘ ±‹Îflı ÿ½fi
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        121   122                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

¿≥ flÌ÷ı ¿fl‰Î_ ?” I›Îflı Ë_ ÷ı‹fiı Á‹… ’ÎÕ_ »\_ ¿ı, “ÿ½fi ¿fl÷Ì ‰¬÷ı  ËΛ, ËΛ Â_ ¿›Î˝ ¿fl˘ »˘ ? ±Î ÷˘ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ¿Î‹, ¿Î‹, ËΛ,
÷‹Îflı ΩıÕÎfiı ±ı‹ ¿Ëı‰_ ¿ı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi”fiÌ ±ÎiÎÎ◊Ì ÷fiı ¿Ë_ »\_ ¿ı  ËΛ, ¿›Î˝ ¿flı; ΩHÎı ·Î¿Õ΋Î_ ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ …‰Îfi_ fiΠˢ› ±ı‹ ‹ÎfiÌfiı
÷_ ‰Ëı·Ì ÷¿ı ……ı ±fiı fiÎ …‰_ ˢ› ÷˘ flËı…ı ±ı‹ ¿flÌfiı ÿ½fi ¿fl‰Î_.   ¿›Î˝ ¿flı ! ËÎ, ’Î_«Á˘, ËΩfl ‰Ê˝ Á‘Ì ·Î¿ÕÎ_‹Î_ fiÎ …‰Îfi_ ˢ› ÷˘
ÿ½fi ¿flÌfiı ±Î‰Ì±ı fiı Ωı≥±ı ¿ı ΩıÕÎ √›Î ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ΩıÕ˘ fiÎ÷flı   ÷˘ ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı “ËΛ, ËΛ, »˘ ¿flı. Ë…\ Ï⁄«ÎflÎfiı ËΩfl ‰Ê˘˝
√›˘, fiı flËı ÷˘ ’ËıflÌ ·ı‰Î. ⁄ıµ ⁄√ÎÕ‰_ fiËŸ. ’«ÎÁ-Á˘ wÏ’›Î ËÎv    ¿Îœ‰ÎfiÎ_ »ı!” ±Î ÷˘ Ã΋Ãı¿ÎHÎ_ fi◊Ì ¿ı ¿›Îflı ·Î¿Õ΋Î_ …‰Îfi_ »ı, ¿›Îflı
Â_ ¤√‰Îfi ΩıÕı ⁄√ÎÕ ¿fl‰˘ ?                     “Œı≥·” ◊≥ Ω› ÷ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ ! ±Î‹ V¿>·‹Î_ ⁄‘΋Î_ ’ÎÁ ◊›ı·Î,
                                  ’HÎ ±Î‹Î_ Œı≥· ◊≥ Ω› !
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î ÷˘ ÿflfl˘…fi_ »ı fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ÿflfl˘… fiÎ Ω›. ±Î ÷˘ ±ıfiı ¤Õ¿ »ı.                     ÁΫΠ‘‹˝fiÌ Á‹… !
   ≠ë¿÷ν — Ω› ±ı‰_ »ı ?
                                     fl˘… fl˘… ‘‹˝ ¿flı, ’HÎ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ËΛ‰˘›, ËΛ‰˘› ¿›Î˝
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë Ï‰«Îfl ¿flı fiı, ÷ıfiÎ … Ω› »ı. ‹ÎflÎ …ı‰Î ω«Îfl   ¿flı ! ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ ¿ı ‘‹˝ ÷ıfi_ fi΋ ¿ı ‘‹˝ ◊≥fiı ’ÏflHÎ΋ ’΋ı. ±ÎÀ·_
fi◊Ì ¿fl÷Î ÷ıfiÎ ΩıÕÎ ±ı‹ fiı ±ı‹ ’ÕÌ flËı·Î ˢ› »ı ! Ω› … fiËŸ,     … Ωı ¤@÷˘ ⁄‘Î Á‹…÷Πˢ› ÷˘ ÷fl÷ ω«Îfl‹Î_ ’ÕÌ Ω› ¿ı ⁄Y›_,
¿Î›ÿ˘ »ı, ‘‹˝ flZÎHÎ ¿flı.                      ‘‹˝ ◊≥fiı ’ÏflHÎ΋ ÷˘ ’΋÷˘ fi◊Ì. Á˘ ‹HÎ ÁÎ⁄ CÎη̱ı, ’HÎ ·Ò$√Õ_
   ≠ë¿÷ν — l©Î flάı ÷˘ ‘‹˝ flZÎHÎ ¿flı ?             ±ı‰_ fiı ±ı‰_ flËı. I›Îflı ⁄Y›_ ±ı ÁÎ⁄ ¬˘À˘ ¿ı CÎηfiÎfl˘ ¬˘À˘ ¿ı ·Ò$√Õ_
                                  ¬˘À_ ? ±ıÀ·_ fiı ±ıÀ·_ ±Î÷˝K›Îfi ±fiı fl˙ƒK›Îfi ◊›Î ¿flı ÷˘ fiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — l©Î ÂÌ flÌ÷ı flËı ? …›Î_ ÿÎfi÷ … ¬˘ÀÌ I›Î_ ±Î√‚    Á‹∞±ı ¿ı ¿_∫¿ ¤Ò· flËÌ Ω› »ı ?
l©Î ÂÌ flÌ÷ı flËı ? ÿÎfi÷ «˘A¬Ì Ωı≥±ı ZÎÏhΛ˘fiÌ …ı‹. ¤√‰Îfi
ZÎÏhΛ Ë÷Î fiı ? «˘A¬Ì ÿÎfi÷‰Î‚Î ÷˘ ΩıÕÎfiı ¿Ëı ¿ı, “÷Îflı …‰_ ˢ›      ±Î÷˝K›Îfi fiı fl˙ƒK›ÎfifiÌ Á‹… ’Õı »ı fiı ÷‹fiı ?
÷˘ ……ı, Ë_ ÷˘ ¤√‰ÎfifiÎ_ ÿ½fi ¿fl‰Î …™ »\_” ±fiı ÷‹Îflı ÷˘ ±Î
                                     ≠ë¿÷ν — fiÎ, fi◊Ì Á‹Ω÷_, …flÎ Á‹Ω‰˘.
Ωı≥±ı fiı ÷ı› Ωı≥±ı !
                                     ÿÎÿÎlÌ — flÎhÎı ±Ï√›Îfl ‰Î√ı ’Î_« …HÎ ÷‹Îflı CÎıfl ‹Ëı‹Îfi ◊≥
       …L‹ ’Ëı·Î_ fiı ‹Ò±Î ’»Ì......
                                  fiı ±Î‰ı I›Îflı ‹ËŸ ¿_≥ ±Áfl ◊Λ ¿ı ?
   ““…L‹ ’Ëı·Î_ «Î·÷˘ fiı ‹Ò±Î ’»Ì «Î·Âı
                                     ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ±Î‰fiÎfl µ’fl ±Î‘Îfl flάı »ı. √‹÷Î ‹Ëı‹Îfi
      ±À¿ı fiÎ ¿˘≥ ÿÌ” T›‰ËÎfl flı,
                                  ˢ› ÷˘ ¿Â_ fiÎ ◊Λ fiı ±HÎ√‹÷Î ‹Ëı‹Îfi ±Î‰ı ÷˘ ‹fi‹Î_ ◊Λ ¿ı
         ÁÎ’ıZÎ Á_ÁÎfl flı.......”” - fi‰fiÌ÷
                                  ±Î ±I›Îflı ¿›Î_◊Ì ±ÎT›Î ?
   Â_ ¿fl‰Îfi_ ⁄Î¿Ì flèÎ_ »ı ÷‹Îflı ˉı ? …L‹ ’Ëı·Î_› «Î·÷˘ Ë÷˘
fiı ‹Ò±Î ’»Ì› «Î·Âı. ±Î ÷˘ ‰√fl ¿Î‹fiÎ fl˘¿Î≥ √›Î »˘ ¿ı ‹Îflı         ÿÎÿÎlÌ — ÷ı √‹÷Î ‹Ëı‹Îfifiı Ωı≥fiı ±Îfi_ÿ ◊Λ ÷ı› ±Î÷˝K›Îfi
«·Î‰‰Îfi˘ »ı ! ±ı‰_ »ıfiı, ¿ı ±Î «ÎS›Î ¿flı »ı fiı «ÎS›Î ¿flÂı. ÷‹   »ı fiı fiÎ√‹÷Î ‹Ëı‹Îfi fiı Ωı≥fiı ‹ËŸ “±Î ¿_≥◊Ì ±ÎT›Î” ±ı‰_ ◊Λ
÷‹Îflı ¬Î±˘ ’̱˘ fiı ÁÒ≥ Ω‰. ±Îfl΋◊Ì …flÎ …^Ë ŒflÌ ±Î‰˘. ±Î‹      ÷ı› ±Î÷˝K›Îfi ¿Ëı‰Î›. ‹Ëı‹Îfi ±Î‰ı ±ıÀ·ı ‹ËŸ ¿_À΂˘ ±Î‰ı, ’HÎ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        123   124                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

‹˘œı ÷˘ ¿Ëı ¿ı, “±Î‰˘, ±Î‰˘.” ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î⁄w Ω› fiı ? ±Î       ’ΛΠ‹˘ZÎfiÎ »ı. ÷ı …›Îflı …\±˘ I›Îflı ±ıfiÎ ±ı … ˢ›. ’»Ì flV÷Î
±Î⁄wÿÎfl ±Î‰÷˘ ¤‰ ⁄√ÎÕÌfiı ±Î⁄w flά‰Î √›˘ ? ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_ ‹˘œı     ±ıfiÎ ‹ÎÀı …\ÿÎ …\ÿΠˢ›. ¿˘≥ øÏ‹¿‹Î√˝ ˢ›, …ı‹Î_ …’-÷’ ¿flÌfiı
¿ËÌ ÿıfiı ¿ı ¿›Î_◊Ì ±ÎT›Î ? …ı◊Ì ±Î‰÷˘ fiı …÷˘ ⁄ıµ fiÎ ⁄√Õı! ±Î    ±Î√‚ …‰Îfi_, ÿÎÿflÎ «œÌ«œÌfiı …‰Îfi_. fiı ±ı¿ ‹Î√˝ ±ø‹ ‹Î√˝ »ı,
÷˘ ‹˘œı “ ±Î‰˘, ±Î‰˘” ¿flı fiı ’λΠ‘Ìflı flËÌfiı CÎfl‰Î‚Ìfiı ’Ò»ı ¿ı,  …ı‹Î_ ÿÎÿflÎ «œÌ«œÌfiı …‰Îfi_ fiËŸ, “Ï·NÀ”‹Î_ …‰Îfi_. …ı ±fi¿>‚ ˢ›
“÷‹fiı Â_ ¿Ëı÷Î Ë÷Î ¿ı ¿›Îflı …Âı ? ’˘À·Î_ ÷˘ ‹˘ÀÎ_ ‹˘ÀÎ_ ·ÎT›Î »ı  ÷ı ‹Î√ı˝ …‰_. ÷‹Îflı “Ï·NÀ”‹Î_ …‰_ »ı ¿ı ÿÎÿfl˘ «œÌfiı …‰_ »ı?
!” I›Îflı ⁄≥ ¿Ëı ¿ı, “Ë_ Â_ ΩHÎ_ ? ¤Î≥⁄_‘ ÷˘ ÷‹ÎflÎ »ı. ‹Îflı Â_
                                     ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ “Ï·NÀ”‹Î_ … …‰_ ÁËı·_ fiı Áfl‚ ’Õı fiı ?
·ı‰Î ÿı‰Î ?” ±ËŸ ±Î√‚ ⁄≥ Á_CÎflı fiËŸ ¤≥fiı. ±S›Î, Ë…\ Ë‹HÎÎ
÷˘ ±ÎT›Î fiı “@›Îflı …Âı, @›Îflı …Âı” Â_ ¿flı »ı ? ◊˘ÕÎ ÿËÎÕÎ, ÿÂ-      ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰Ωı, ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ … ÷‹fiı fl˘¿Õ_
’_ÿfl ÿËÎÕÎ flËı‰Î ÷˘ ÿı ? ±Î ÿ—¬ @›Îflı ‹Àı ? ‘‹˝ ÂÌ flÌ÷ı ’ÏflHÎ΋  ±Î’Ì ÿ≥Â_. ’»Ì Ï«_÷Î fiÎ ◊Λ, µ’ÎÏ‘ fiÎ ◊Λ fiı Á‹ÎÏ‘ flËı ! I›Îflı
’΋ı ? ‘‹˝ ÷˘ ±Ï√›Îfl …HÎ ±Î‰ı ÷˘› ‘Ì‹ı flËÌfiı ¿ËıÂı, “±Î‰˘     ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿ı ‹˘ZÎı …‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ ◊≥. »˘Õ̱˘ ’ˆHÎΉ˘, »˘¿flÎ
’‘Îfl˘.” ⁄Ì∞ ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ fiËŸ. ‹fi ’HÎ ⁄√ÎÕı fiËŸ. ‹fi ⁄√Õı·_      ’ˆHÎΉ˘, ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ ±Î‰ı. ¬Î·Ì ±‹ÎflÌ ±ÎiÎ΋Î_ flËı‰Îfi_. flËı‰ÎÂı
÷˘ ‹Ëı‹Îfi ‹˘œÎ ’fl◊Ì … ±˘‚¬Ì Ω›. ±Î ±Î÷˝K›Îfi ¿Ëı‰Î›.        fiı ±ÎiÎ΋Î_ ?
±Î÷˝K›Îfifi_ Œ‚ Ï÷›Ù«√Ï÷ »ı.
                                     ≠ë¿÷ν — ¿ı‹ fiËŸ ? ‹Îflı ÷˘ ±ÎfiÌ … …wfl »ı. ’ı·_ ÷˘ ZÎÏHο
   fl˙ƒK›Îfi ±ıÀ·ı Â_ ? ±’‹Îfi ¿flı ÷˘ ’Ëı·Î_ ·Î· ’Ì‚˘ ◊≥      Á¬ »ı.
Ω›. “«_ÿ·Î·‹Î_ ±y· fi◊Ì” ±ı‹ ¿˘≥±ı ¿èÎ_ ¿ı ÷fl÷ ±Î ±y·fi˘
¿˘◊‚˘ ∂¤˘ ◊≥ Ω› ! ÷ı fl˙ƒK›Îfi ¿Ëı‰Î›. ‹ËŸ √VÁ˘ ◊Λ ÷ı           ÿÎÿÎlÌ — ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ±Î ZÎÏHο Á¬‹Î_ … flE›Î »˘.
fl˙ƒK›Îfi ¿Ëı‰Î›. fl˙ƒK›Îfifi_ Œ‚ fi¿˝√Ï÷ »ı. ⁄˘·˘, ¤√‰Îfiı L›Î›◊Ì    ¿fl˘Õ˘ ±‰÷Îfl◊Ì ±Î‰Î … Ë÷Î fiı ±Î…ı› ±Î‰Î … »˘, ∂·À_ ‰‘Îflı
¿èÎ_ »ı ¿ı ±L›Î›◊Ì ? ¤√‰Îfi ±L›Î›Ì ⁄˘S›Î fiËŸ ˢ› fiı ?        ⁄√՛Π»˘. …›Î_ Á‘Ì ±Î÷˝K›Îfi fiı fl˙ƒK›Îfi ◊Λ »ı I›Î_ Á‘Ì
‰Ì÷flÎ√ ¤√‰Îfi ¿˘≥ ÿËÎÕ˘› ±L›Î› ¿flı … fiËŸ fiı ?            ¤√‰ÎfifiÎ ÁΫΠ¤@÷ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±Î‹ ÕÎèÎÎÕ‹flÎ ·Î√ı, ’HÎ Á‚Ì
                                  ¿flı ÷˘ ŒıHÎ ‹Î_Õı ! ÷ı ÁΫΠ¤@÷ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fiÎ_ ÿ½fi
    ˉı ±Î ±’‹Îfi ¿ı fi¿ÁÎfi ÁËfi ¿ı‹ ◊÷_ fi◊Ì ? I›Îflı ¿Ëı      ¿›ÎÙ, ’HÎ ‹ËŸ ⁄ıÃı·Î ¤√‰Îfifiı ±˘‚A›Î fiËŸ. ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì
¿ı, “‘‹˝ ΩH›˘ fi◊Ì, ‘‹˝ ÁH›˘ fi◊Ì, ‘‹˝ lK›˘ fi◊Ì.” ‘‹˝ ÁÎ_¤Y›˘›    ‹ÒÏ÷˝fiı … fi‹V¿Îfl ¿›Î˝ »ı fiı? ¤√‰Îfifiı ±˘‚A›Î fiËŸ fiı ? ·˘¿
fi◊Ì Ë∞. ‘‹˝ ÁÎ_¤Y›˘ ˢ› fiı l©Î ⁄ıÃÌ Ë˘› ÷˘ ‘‹˝ ÷ı CÎÕ̱ı ‹ÿÿ    µ’·¿-µ’·¿ ¤√‰ÎfifiÎ_ ÿ½fi ¿flı »ı ±fiı …‹÷Ì ‰¬÷ı «Î‰Ì «Î‰Ìfiı
¿flı. ±Î ÷˘ ‘‹˝ ∂¤˘ … flËı÷˘ fi◊Ì fiı ? ÷‹fiı ±ı¿·Îfiı ±Î‰_ »ı      …\±ı »ı ¿ı ‹ËŸ Ω›Œ‚ »ı, ≥·Î›«Ì »ı ? ±Î ÷˘ ∂·À_ ⁄√Õ÷_ «ÎS›_
±ı‰_ fi◊Ì. ÁΫ˘ ‘‹˝ ÷˘ ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı Á‰˝ ÿ—¬˘◊Ì ‹@÷ ¿flı.    »ı. ˉı ‹˘ZÎı ¿›Îflı …¢, Âıà ?
ÿ—¬˘ ‰‘Îflı ±ıfiı ‘‹˝ ¿Ëı‰Î› … ¿ı‹ ?
                                     ≠ë¿÷ν — ˉı ±ıfi˘ µ’Λ ±Î’ ⁄÷Ή˘ ¿ı Â_ »ı ?
          ‹˘ZÎfi˘ ‹Î√˝ ÷˘.....
                                     ÿÎÿÎlÌ — µ’Λ‹Î_ ÷˘ “iÎÎfiÌ ’wÊ” ’ÎÁı ‹Î√Ì ·ı‰Îfi_ ¿ı “ÁÎËı⁄
   ‹˘ZÎfi˘ ‹Î√˝ ±ı¿ … »ı, ⁄ı ‹Î√˝ ‹˘ZÎfiÎ fi◊Ì. …›Îflı …\±˘ I›Îflı  ‹ÎflÌ ‹„@÷ ¿fl˘.” ÷‹ı ÷˘ ¿_¥ ⁄˘·÷Î … fi◊Ì fiı ? ÷‹fiı ‹„@÷fiÌ
‹˘ZÎfi˘ ±ı¿ … ‹Î√˝ ˢ›. iÎÎfi, ÿ½fi, «ÎÏflhÎ ±fiı ÷’ - ±Î «Îfl     ≥E»Î … fi◊Ì fiı ? ‹Î√HÎÌ ÷˘ ¿fl‰Ì ’Õı fiı ? ±Î’HÎı {‰ıflÌfiÌ ÿ¿Îfiı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                          125   126                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

√›Î ˢ≥±ı fiı ¬Î·Ì Ωı›Î ¿fḻı fiı ⁄˘·Ì±ı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ‰ı’ÎflÌfiı        ‰V÷ V‰¤Î‰‹Î_ ’ÏflH΋ı ±ıfi_ fi΋ ‘‹˝ ! ±ıÀ·ı ÷‹ı ±ÎI‹Î »˘.
ÂÌ flÌ÷ı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ÷‹Îflı Â_ Ωı≥±ı »ı ? ‹ÎÀı ‹˘ZÎ, ÏÿT›«ZÎ …ı     ’˘÷Îfi˘ Â_ V‰¤Î‰ »ı? ÷˘ ¿ı” Ïfifl_÷fl ’fl‹Îfi_ÿ. ’fl‹Îfi_ÿ‹Î_ flè΢ ±ıÀ·ı
…ı Ωı≥±ı ±ı ⁄‘Îfi_ ÀıLÕfl ¤flÌ ·Î‰Ωı. ±‹ı ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ … ⁄‘_ ±Î’Ì     ⁄ËÎflfiÌ ‰V÷ ÷‹fiı ±Áfl ¿flı fiËŸ. ±ıfi_ fi΋ ‘‹˝ ±fiı ÷ı ‹˘ZÎı
ÿ≥Â_.                                 ’ˢ_«ÎÕı-‹„@÷ ±Î’ı.
                                               vvvvv
         V‰¤Î‰¤Î‰ ÷ı V‰‘‹˝ !

   ≠ë¿÷ν — ‘‹˝ ¿˘fiı ¿Ëı‰˘ ? ±ı … Á‹…‰_ Ë÷_.
   ÿÎÿÎlÌ — …ı ±Î’HÎfiı ‘flÌ flάı, ’ՉΠfiÎ ÿı ±ıfi_ fi΋ ‘‹˝
¿Ëı‰Î›. ±I›Îflı ÷˘ ÷‹ı ’ÕÌ flèÎÎ »˘, ÷ıfiÌ ÷‹fiı ¬⁄flı› fi◊Ì. ±Î
¿Ï‚›√fiÎ ‹fiW›˘ ⁄‘Î “V·Ì’” ◊≥ flèÎÎ »ı, ‘Ì‹ı‘Ì‹ı ±‘˘√Ï÷‹Î_ Ω›
»ı.
    ‘‹˝ ‰V÷fi˘ ±ı¿ … ±◊˝ fi◊Ì. ‘‹˝ ¿ıÀ·Ì Ω÷fiÎ »ı ? ±ı¿
“ÏÕ√˛Ì”◊Ì ‹Î_ÕÌfiı hÎHÎÁ˘ ÁÎà “ÕÌ√˛Ì” Á‘ÌfiÎ ‘‹˘˝ »ı. ÿflı¿ ‹ÎHÎÁfiÎ
…\ÿÎ …\ÿÎ “T›{”fiÎ …\ÿÎ …\ÿÎ ‘‹˘˝ »ı, ÷ı◊Ì ‹÷¤ıÿ˘ »ı. ±Î’HÎÎ ÿı‹Î_
…ı ‘‹˝ «Î·ı »ı ÷ı ‘‹˝ Â_ »ı ? ¿ı ¬˘ÀÎ_ ¿‹˘˝ »˘ÕΉÕΉı »ı ±fiı ÁÎflÎ_
¿‹˘˝ ¿flΉÕΉı »ı.
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ıfiı … ‘‹˝ ¿Ëı‰Î› ?
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ıfiı ÁΫ˘ ‘‹˝ ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±Î Á˘fiÎfi˘ ‘‹˝
Â_ ? ±ıfiı ¿ÎÀ «œı ¬fl˘ ? ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ flËı ÷˘ ‘‹˝ ¿Ëı‰Î›.
±ıÀ·ı ÷‹ı ±ÎI‹Î »˘, ÷ı ±ÎI‹V‰w’‹Î_ flˢ ÷˘ … ‘‹˝ ¿Ëı‰Î›. ±Î
÷˘ ÿıËÎK›ÎÁ »ı. ¬˘ÀÎ_ ¿‹˝ »˘ÕΉÕΉı fiı ÁÎflÎ_ ¿‹˝ ¿flΉÕΉı. ±ı ⁄‘Ì
… ¤˛Î_Ï÷ »ı. ÁÎflÎ ¿‹ı˝› ¤˛Î_Ï÷ »ı fiı ¬˘ÀÎ ¿‹ı˝› ¤˛Î_Ï÷ »ı, ’HÎ ÷ı◊Ì
¿flÌfiı ÁÎflÎ_ ¿‹˘˝ »˘ÕÌ ÿı‰Îfi_ Ë_ fi◊Ì ¿Ëı÷˘. ¬˘À΋Î_◊Ì ÁÎfl΋Î_ Ω›
»ı. ±ı ÁÎflÌ ‰Î÷ »ı, ’HÎ ÷˘› ¤˛Î_Ï÷ …÷Ì fi◊Ì. ¤˛Î_Ï÷ √›Î ’»Ì ÁΫÎ
‘‹˝fiÌ Âw±Î÷ ◊Λ »ı.
                                  128                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

                                  ËÎ◊‹Î_ fi◊Ì, ’HÎ ¤Î‰ ¿fl‰Îfi_ ÷‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ »ı. ¿˘Ï ¿fl‰Îfi_
                                  ⁄ÌΩfiÌ ÁkÎ΋Î_ »ı. ¤Î‰fi_ Œ‚ ±Î‰ı. ¬flÌ flÌ÷ı ÷˘ ¤Î‰ı› ’flÁkÎ΋Î_
                                  »ı, ’HÎ ¤Î‰ ¿fl˘ ÷˘ ÷ıfi_ Œ‚ ±Î‰ı »ı.

                                           @·ıÂ, I›Î_ ‘‹˝ fiËŸ !
                                     @·ı ±ıÀ·ı ¤›_¿fl Á_ÁÎflfl˘√. …ıfiÎ◊Ì @·ı µI’Lfi fiÎ ◊Λ
                                  ±ıfiı ‘‹˝ ¿Ëı‰Î›. Á_ÁÎfl‹Î_ ¬Î›, ’̱ı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ …ı @·ıÂ
                                  µI’Lfi ◊Λ »ı ±ı fiΠˢ‰˘ Ωı≥±ı. ¤√‰Îfi Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ‹˘ZÎ fiÎ
              (15)                  ‹‚ı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ @·ı fiÎ ◊Λ ÷˘ Á_ÁÎfl‹Î_ flËı‰_ ÁÎv_. @·ıÂ
                                  ÷˘ ¤›_¿fl fl˘√ ¿Ëı‰Î›, ÀÌ.⁄Ì. ¿fl÷Î_› ¬flÎ⁄ fl˘√ ¿Ëı‰Î›. @·ı fiÎ
           ‰÷˝fi΋Î_ ‘‹˝ !                √›˘ ÷˘ ÷_ ‘‹˝ … fi◊Ì ΩHÎ÷˘ ±ı‹ ¤√‰Îfiı ¿Ëı·_. @·ı ◊Λ ÷˘
                                  …fiΉflfiÌ √Ï÷ ±Î‰ı. ‹ÎÀı ⁄ı ‰Î÷˘ ÂÌ¬Ì ·ı‰ÎfiÌ »ı. @·ı fiÎ ◊÷˘
          ‘‹˝ ±fiı ±Î«flHÎ !                ˢ› ÷˘ Á_ÁÎfl‹Î_ flËı‰_, fiËŸ ÷˘ ‹˘ZÎfi˘ ‹Î√˝ ¬˘‚‰˘. …›Î_ …flο ’HÎ
                                  @·ı »ı I›Î_ ‘‹˝ fi◊Ì ±fiı …›Î_ ‘‹˝ »ı I›Î_ @·ı fi◊Ì. @·ı ±ıÀ·ı
   ≠ë¿÷ν — ‘‹˝fi_ ±Î«flHÎ ◊÷_ fi◊Ì, ÿÎÿÎ.             ÷˘ ‹ÎfiÏÁ¿ fl˘√ ¿Ëı‰Î›, ±ıfiı ·Ì‘ı ÷˘ ±Î‰÷˘ ¤‰ ⁄√Õı. ÿıËfiı fl˘√
   ÿÎÿÎlÌ — ¤√‰Îfifiı ±Î«flHÎfiÌ Ï¿o‹÷ fi◊Ì, Ëı÷fiÌ Ï¿o‹÷ »ı.     ◊Λ ÷˘ ±Î‰÷˘ ¤‰ fiÎ ⁄√Õı ±ıfiı ‹ÎÀı ÷˘ ÿ‰Î ¿fḻı »Ì±ı. ÷˘
±Î«flHÎfiı ¤√‰Îfiı “fi˘ ¿‹˝” ¿èÎÎ_ »ı, ±ı fiËŸ …ı‰Î_ ¿‹˝ »ı. Ëı÷ ÁÏË÷  ’»Ì @·ıÂfiÎ fl˘√fiÌ ÿ‰ÎfiÌ ÷’ÎÁ fiÎ ¿fl‰Ì Ωı≥±ı ? ±ıfiÌ ÷˘ ÷fl÷
±Î«Îfl ˢ› ÷ıfiÌ ÷˘ ‰Î÷ … …\ÿÌ ! ‘‹˝ ÷˘ ±ı¿ … ’ˆÁ˘ ±ÎM›˘ ˢ›,    ÷’ÎÁ ¿fl‰Ì Ωı≥±ı. ¿ı ¿›Î ¿ÎflHÎ◊Ì @·ı ◊›˘ »ı !
’HÎ ÁΫΠÏÿ·◊Ì ±ÎM›˘ ˢ› ÷ı ¿Ëı‰Î›. …ı ‰V÷ ±Î’HÎfiı ÏV◊fl÷Î
                                       ±ø‹Ï‰iÎÎfi — fi‰˘ … ±Ï¤√‹ !!
¿flΉı ÷ı ‘‹˝ ! “iÎÎfiÌ’vÊ” ÏV◊fl÷Ή΂Πˢ› ±ıÀ·ı …ı ¿˘≥ ±ı‹fiı
ÿ˘flÌ ⁄Î_‘Ì Ω› ÷ıfi_ fiΉÕ_ ÏV◊fl flËı.                    ±Î¬˘ Á_ÁÎfl √ıflÁ‹…fi_ ¿ÎflHÎ »ı. Ë_ ·˘¿˘fiı ¿Ë_ ¿ı “ÿ›Î flά˘,
         ‹fiW›’HÎÎfiÌ ÁÎ◊˝¿÷Î !               ÂÎ_Ï÷ flά˘, ÁI› ⁄˘·˘.” ÷˘ ·˘¿ ‹fiı ¿ËıÂı ¿ı “÷‹ı … ÿ›Î flά˘,
                                  ±‹ÎflÎ◊Ì fi◊Ì ◊÷_.” ËΩfl˘ ‰Ê˘˝◊Ì ÂÎj΢›ıı ±ı… √Î √Î ¿flı »ı ¿ı “ÁΫ_
   ≠ë¿÷ν — ±Î ‹fiW› ±‰÷Îfl ±ı‚ı fiÎ Ω› ±ıfiÎ ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_     ⁄˘·˘, ÿ›Î flά˘, ÂÎ_Ï÷ flά˘, ø˘‘ fiÎ ¿fl˘” I›Îflı ·˘¿ ¿Ëı »ı ¿ı,
Ωı≥±ı ?                              “±‹Îflı ·Î¬ ÁΫ_ ⁄˘·‰_ »ı, ’HÎ ÁΫ_ ⁄˘·Î÷_ fi◊Ì. ·Î¬ ø˘‘ ¿fl‰˘
   ÿÎÿÎlÌ — “±Î ‹fiW› ±‰÷Îfl ±ı‚ı fiÎ Ω›” ±ıfi_ … ±Î¬˘
                                  fi◊Ì, ’HÎ ◊≥ Ω› »ı. ‹ÎÀı ÷‹ÎflÎ_ ÂÎj΢ ¿Î‹fiÎ_ fi◊Ì.” ±ı‹ ¿flÌfiı
ÿËÎÕ˘ Ï«_÷‰fi ¿flı ÷˘ ÷ı ÁŒ‚ ◊Λ. ±Î ‹fiW› ±‰÷ÎflfiÌ Ï«_÷Î       ·˘¿˘±ı ’flÎH΢-ÂÎj΢fiı ±¤ıflÎ≥ µ’fl «œÎ‰Ì ÿÌ‘Î_ »ı. ±‹ı …√÷fiı
¿fl‰ÎfiÌ I›Îflı ·˘¿˘ ·Z‹ÌfiÌ Ï«_÷Î ¿flı »ı ! ¿˘Ï ¿fl‰Îfi_ ÷‹ÎflÎ     fi‰_ … “ÁΛLÁ” ±Î’‰Î ‹Î√̱ı »Ì±ı. ÿ›Î flά‰Ì, ÂÎ_Ï÷ flά‰Ì,
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                          129   130                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

ÁI› ⁄˘·‰_ ±ı ⁄‘Ì “≥Œı@ÀÁ” »ı. ·˘¿˘fiÌ ’ÎÁı “≥Œı@ÀÁ”fi_ iÎÎfi »ı.     ω«Îfl ±Î‰ı ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “±Î‰˘. «Î ’̉˘, ÷‹ı ±ÎT›Î, ˉı
¿˘≥fiÌ ’ÎÁı “¿˘Ï{{”fi_ iÎÎfi … fi◊Ì, ±ı ±iÎÎfi »ı. ±‹ı “¿˘Ï{{”       “iÎÎfiÌ’vÊ” ⁄÷Ήı ±ı‰_ Ë_ ¿flÌÂ.” ±Î «˘◊Î ’ΛÎfi_ ‘‹˝K›Îfi ¿Ëı‰Î›.
fi˘ Œ˘Õ ±Î’‰Î ‹Î_√̱ı »Ì±ı. “±˘’fi À V¿Î›” ¿flı ÷ıfi_ fi΋ iÎÎfi.
iÎÎfi ÷˘ Ïø›Î¿ÎflÌ Ë˘‰_ Ωı≥±ı. ±fi¤‰…L› iÎÎfi ˢ› ÷˘ … Ïø›Î¿ÎflÌ                ±ÎiÎÎ ±ı … ‘‹˝ !
◊Λ. ⁄Î¿Ì ’V÷¿˘fiÎ iÎÎfi◊Ì ÷˘ fl{Y›Î … »ı. “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˝ ¿ı‰˘ ˢ‰˘
Ωı≥±ı ¿ı …ı ’ÏflHÎ΋ ·Î‰ı.                          ±ıÀ·ı ‘‹˝ ¿fl‰Îfi˘ ¿›˘ ? “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÌ ±ÎiÎÎ ’΂‰Ì ÷ı ±fiı
                                   ‘‹˝ Â_ ? ÷˘ ¿ı” ’˘÷ÎfiÎ V‰w’‹Î_ fl‹HÎ÷Î ¿fl‰Ì ÷ı. ·˙Ï¿¿ ‘‹˝ ±ıÀ·ı
   ⁄‘Î ‘‹˘˝fi˘ ¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı ŒıflŒÎfl ◊‰Îfi˘ »ı, ±fiı ±Î         ¤√‰ÎfifiÌ ±ÎiÎ΋Î_ flËı‰_ ÷ı.
“±ø‹‹Î√˝” ÷˘ ±ı‰˘ Áfl‚ flV÷˘ ¿ÎœÂı ¿ı ‘‹˝ ⁄‘Îfiı ±ı¿ÿ‹ ÁËı·˘
·Î√ı ±fiı ÷fl÷ ÷ıfi_ Œ‚ ‹‚ı. ‘‹˝ ¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ? …ı ’ÏflHÎ΋          “iÎÎfiÌ’vÊ”fiı flÎ∞ flά‰Î ÷ıfiÎ◊Ì µk΋ ¿˘≥ ⁄ÌΩı ‘‹˝
’΋ı ÷ı ‘‹˝, …ı‹ ±Î’HÎı ÿÒ‘’ο ¬Î≥±ı I›Îfl ’»Ì ±Î’HÎÌ ¤Ò¬ ‹ı     ÿÏfi›Î‹Î_ fi◊Ì, ±fiı ±‹Îfl˘ flÎ∞’˘ µI’Lfi ¿fl‰˘ ÷‹ÎflÎ … ËÎ◊‹Î_
±ı‹ …ı “V‰w’ iÎÎfi” ±Î’̱ı »Ì±ı, ÷ıfiÎ◊Ì ¿˘≥ ¿Î‚ı ¿˘≥ ±‰÷Îfl‹Î_     »ı. ÷‹ı …ı‹ …ı‹ ±‹ÎflÌ ±ÎiÎ΋Î_ flËÌ ¨«Î ±Î‰÷Î …¢ ÷ı‹ ÷ı‹
fiÎ ◊≥ ˢ› ÷ı‰Ì ±_÷flÂÎ÷Î ◊Λ »ı. ⁄ÎèÎ ±ÂÎ÷Î ¤·ı ˢ›, ’HÎ        ÷‹ÎflÌ µ’fl ±‹Îfl˘ flÎ∞’˘ ‰‘Âı. ¤√‰Îfiı ¿Ëı·_ ¿ı “iÎÎfiÌ”fiı flÎ∞
±_÷flÂÎ÷Î Ïfifl_÷fl flËı. …√÷‹Î_ ⁄ÎèÎ ÂÎ÷Πˢ›, ’HÎ ±_÷flÂÎ÷Î        ¿fl‰Î‹Î_ ÷ı‹fiÌ Á‰˝ ≥E»Î±˘fiÌ ≠Â_ÁÎ ¿fl‰Îfi_ ÂÌ¬Â˘ ÷˘› ‹˘ZÎ »ı!
¿˘≥fiı› fiΠˢ›.                            ±‹ÎflÌ ±ı¿ … ±ÎiÎÎ ’΂ı ÷˘ ±ı ±ÎiÎÎ … ±ıfiı Ãıà ‹˘ZÎı ’ˢ_«ÎÕÌ
                                   ÿı ÷ı‰_ »ı.
    ±Î’HÎ_ “ÁΛLÁ” Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ÷_ «˘flÌ ¿flı ¿ı ÷ÎflÎ◊Ì …^Ã_ ⁄˘·Î›
÷ıfi˘ ±‹fiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ÷ıfi_ ÷_ “±Î flÌ÷ı” ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl…ı. ±‹ı              iÎÎfi ≠‹ÎHÎı ≠‰÷˝fi !
«˘flfiı ±ı‹ fiÎ ¿Ë̱ı ¿ı ÷_ «˘flÌ fiÎ ¿fl. ±‹ı ÷ıfiı ¿Ë̱ı ¿ı ÷_ «˘flÌ
¿flı »ı ÷ıfi_ ±Î Œ‚ »ı ‹ÎÀı Á‹∞ ·ı…ı. ±Î «˘flÌ ¿flı »ı, …^Ã_ ⁄˘·ı »ı,      ±ı¿ ÿfl∞fiı ±ı‰_ iÎÎfi ŒÌÀ ◊≥ √›ı·_ ¿ı ™ÿflÕÎ ’Î_…fl΋Î_
ø˘‘ ¿flı »ı, ⁄‘_ ŒÏfl…›Î÷ ¿flı »ı. ±ı‹Î_ ±ıfiı ‰œÌ±ı ¿ı ±Î‹ ¿ı‹ ¿flı    ’¿ÕÌfiı »˘Õ‰Î◊Ì ¿Î√ÕÎfiı ¬Î‰Îfi_ ‹‚ı, ⁄ÌΩfiı ŒÎ›ÿ˘ ◊Λ »ı. ˉı
»ı ÷˘ ÷ı ‰‘Îflı ¿flÂı, ±fiı ‹fi‹Î_ ’λ˘ «˘fl fiyÌ ¿flı ¿ı “«˘flÌ ÷˘ ¿flÌ    ±ı iÎÎfifiı ·Ì‘ı ±ıfiı ¤Î√ı ™ÿflÕÎ ‹Îfl‰Îfi_ ±Î‰ı. ±‹ı ±ıfi_ ±ı iÎÎfi
…. ÷_ ¿˘HÎ ‰œfiÎfl˘ ‹fiı ?” ‹ÎÀı ≠ı‹◊Ì Á‹Ω‰˘, ≠ı‹◊Ì ⁄‘Î … fl˘√      Œıfl‰Ì ±ÎM›_ ÷ı l©Î±ı ¿flÌfiı ±ıfiı ŒÌÀ ◊›_ ¿ı ™ÿflÕÎ ‹Îfl‰Î
Ω›. © ≠ı‹ “iÎÎfiÌ’vÊ” ’ÎÁı◊Ì ¿ı ±ı‹fiÎ “Œ˘·˘±Á˝” ’ÎÁı◊Ì ‹‚ı.      fi¿ÁÎfi¿÷ν »ı, ÷ı ’»Ì ±ı‰_ iÎÎfi Ïø›Î‹Î_ ±Î‰÷_ Ω›. l©Î iÎÎfiı
                                   ¿flÌfiı Œfl‰Ì Ωı≥±ı, Á‹…’Ò‰˝¿ Œfl‰Ì Ωı≥±ı, «ÎÏflhÎfiı ±Î’HÎı ’»Ì
   ø˘‘ Á΋ı Z΋Î, ¿’À Á΋ı ∑…\÷Î, ‹Îfi Á΋ı ‹Îÿ˝‰÷Î Ωı≥Âı.     Ωı‰Îfi_ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ±ıfiÌ ’λ‚fiÌ “≥Œı@À” ˢ› I›Î_ Á‘Ì «ÎÏflhÎ fiÎ
ø˘‘ ◊Λ ÷˘ ◊‰Î ÿı…ı. ‹Îfi, ·˘¤, ◊Λ ÷˘ ◊‰Î ÿı…ı ’HÎ ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ    Œflı. ˉı ±ı …›Îflı ™ÿfl ‹Îfl‰Î …Âı I›Îflı ±ıfiı ◊Âı ¿ı fiÎ ‹flΛ. ÷ı‹
¿flÌfiı Œıfl‰Ì fiά…ı. ÷ıfiÎ◊Ì ¨«Î‹Î_ ¨«_ ‘‹˝K›Îfi ◊Λ. ¿<«ÎÏflhÎfiÎ     »÷Î_ ’λ‚fiÌ “≥Œı@À”fiÎ_ ±Î‘Îflı ‹ÎflÌ fiάı, ÷˘› ÷ıfiı ‹ËŸ ◊›Î ¿flı
ω«Îfl ±Î‰ı ÷˘ ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ÷ıfiÎ◊Ì √¤flÎ≥ fiËŸ. ’HÎ ÷ıfi_       ¿ı ±Î ¬˘À_ ◊Λ »ı. »÷Î_› ±Î iÎÎfi ¤Î¤fi_ »ı. © iÎÎfi‹Î_ ÷˘
≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl…ı. ±Î Ï·NÀ ‹Î√˝ »ı. ±ıfiÎ◊Ì Á’ÎÀÎ⁄_‘ ±Î√‚ ‰‘Λ.       ±Î‰_ ¿Â_ … ˢ÷_ fi◊Ì. Ïø›Î‹Î_ ±Î‰ı ¿ı fiÎ ±Î‰ı ’HÎ iÎÎfi «‚‰_ fiÎ
‘‹˝K›Îfi‹Î_ ±Î‰ı I›Îfl◊Ì T›‰ËÎfl Á‹Ï¿÷fiÎ ±˘‚Î ÿı¬Î›. ¿<«ÎÏflhÎfi˘     Ωı≥±ı. iÎÎfi l©Î±ı ¿flÌfiı “±ı@{ı@À·Ì” flËı‰_ Ωı≥±ı. ÁΫ_ iÎÎfi …
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        131   132                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

ΩHΉÎfiÌ …wfl »ı, ’»Ì ±ı iÎÎfi µ’flfiÌ l©Î ¿›Îflı› ’HÎ «·Ï‰«·      …ı ¬˘À_ »ı ÷ıfiı fiyÌ ¿flÌ fiά˘ ¿ı ±Î ¬˘À_ … »ı. ÷ıfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ
fiÎ ◊‰Ì Ωı≥±ı. Ïø›Î±˘ ’»Ì …ı ◊Λ ÷ı Ωı‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì fi◊Ì.       ¿fl˘, “iÎÎfiÌ” ’ÎÁı „@÷±˘ ‹Î_√˘ ¿ı ±Î‰_ fiΠˢ‰_ CÎÀı ÷˘ ÷ı Ω›.
                                  ‹˘ÀÌ √Î_Ã˘ ˢ› ÷ı Á΋ÎÏ›¿◊Ì ±˘√΂Λ fiı ⁄ÌΩ fiÎfiÎ fiÎfiÎ ÿ˘Ê˘
   ≠ë¿÷ν — ‰«fi⁄‚◊Ì “±ı@{ı@À·Ì” flËı fiı ?
                                  ÷˘ ≠Î◊˝fiÎ◊Ì … ∂ÕÌ Ω›. ‰√fl ≠Î◊˝fiÎ◊Ì ∂¤_ ◊›ı·_ ≠Î◊˝fiÎ◊Ì ∂ÕÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ‰«fi⁄‚◊Ì Ïø›Î‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊Λ. ‰«fi⁄‚◊Ì ¬˘À_      Ω›. ±Î ⁄‘_ ±iÎÎfi◊Ì ∂¤_ ◊≥ √›_ »ı. ’˙ÿ˚√Ï·¿ „@÷±˘
¿fl÷˘ ±À¿Ì Ω›.                           ≠Î◊˝fiÎ◊Ì ∂ÕÌ Ω›. ·’ÁÌ ’Õ‰_ ÁËı·_ »ı fiı «œ‰_ ±CÎv_ »ı. ¿ÎflHÎ
                                  ¿ı ·’Á‰Î‹Î_ ’˙ÿ˚√Ï·¿ „@÷±˘ ˢ› »ı.
       Á‰‚΋Î_ „@÷ ‹Î√‰Ì ’Õı !
                                     ≠ë¿÷ν — ≠Î◊˝fiÎ ±ıÀ·ı Â_ ?
    …ı ±iÎÎfi µ’fl l©Î ⁄ıÃÌ Ë˘› ÷˘ ±ı Ïø›Î ⁄Ë ‰Îfl «Î·ı fiı        ÿÎÿÎlÌ — ≠ + ±◊˝fiÎ = ≠Î◊˝fiÎ. ≠ ±ıÀ·ı ωÂıÊ ±◊˝fiÌ
◊˘ÕÌ l©Î ˢ› ÷˘ ÷ı Ïø›Î Á’ÎÀÎ⁄_‘ ∂ÕÌ Ω›. ÁËı… ±iÎÎfi ˢ›      ‹Î√HÎÌ ¿fl‰Ì ÷ı. ¤√‰Îfi ’ÎÁı ‰‘ÎflÎfiÎ ±◊˝fiÌ ‹Î√HÎÌ ¿fl‰Ì ÷ı.
÷˘ ÷ı ‰Ëı·_ ∂ÕÌ Ω›. ±iÎÎfifi_ iÎÎfi ΩHΉ΋Î_ ±ıfiı ’ÿ˚√· „@÷±˘
                                     ≠ë¿÷ν — …√÷‹Î_ ≠Î◊˝fiÎ ¿flı »ı ÷ıfi_ Œ‚ ÷˘ ±Î‰ı fiı?
‰’flΛ »ı, fiı iÎÎfifi_ iÎÎfi ΩHΉ΋Î_ ≠Î◊˝fiÎ ¿fl‰Ì ’Õı »ı ¿ı ‹fiı ±Î
ÂÏ@÷±˘ ±Î’˘. ±iÎÎfifi_ iÎÎfi ΩHΉ΋Î_ ÷˘ ’ÿ˚√· „@÷±˘ ±ı‹          ÿÎÿÎlÌ — ≠Î◊˝fiÎ ÁÎ«Ì Ë˘‰Ì Ωı≥±ı, ±ı‰˘ ¿˘”¿ … ˢ›.
fiı ±ı‹ ‹Y›Î … ¿flı »ı; …›Îflı iÎÎfi ‹ÎÀı ±ı‰Ì „@÷±˘ ‹‚÷Ì fi◊Ì.       ≠ë¿÷ν — Á˘‹Î_ ±ı¿ ˢ› fiı ?
±ÁI›, «˘flÌ, ±⁄˛õ«›˝ ±ı‹Î_ ’ÿ˚√·fiÌ Â„@÷±˘ ÁËı…ı ‹Y›Î … ¿flı
»ı; …›Îflı ±ıfiÎ◊Ì Ï‰v© ÁI›, ⁄˛õ«›˝ ‹ÎÀı „@÷±˘ ‹Î√‰Ì ’Õı. ±ı       ÿÎÿÎlÌ — ˢ›, ¿˘≥ ãÿ›ÂÏ©‰Î‚˘ ˢ› ÷ıfiÌ ≠Î◊˝fiÎ ÁΫÌ
iÎÎfi-ÿ½fi◊Ì ΩHÎÌ, l©Î◊Ì ÂÏ@÷±˘ ‹Î√‰Î◊Ì Â„@÷±˘ ‹‚ı »ı. fiÌ«ı     ˢ› ! ’HÎ ≠Î◊˝fiÎ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı Ï«kÎ ⁄Ì…ı ˢ› ÷˘ ÷ı ÁÎ«Ì ≠Î◊˝fiÎ
µ÷ÎflÌ ’ÎÕfiÎv_ ±iÎÎfi »ı, ±fiı ÷ı‹Î_ ’ÿ˚√· „@÷±˘ ±ÎT›Î … ¿flı     fiÎ ¿Ëı‰Î›.
»ı. …›Îflı ¨«ı «œÎ‰fiÎv_ iÎÎfi »ı, ÷ı ’ÿ˚√· ωfl˘‘Ì Ë˘‰Î◊Ì Â„@÷±˘      ≠ë¿÷ν — ≠Î◊˝fiÎ ¿fḻı ÷ı ¿˘fiı ‹ÎÀı fiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fḻı ?
‹Î√‰Ì ’Õı ÷˘ … ¨«ı «œÎ›.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ≠Î◊˝fiÎ ±ıÀ·ı ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ Â˘‘¬˘‚ ¿flı »ı. ¤√‰Îfi
        ≠Î◊˝fiÎ◊Ì Â„@÷±˘ ≠ÎM÷ !               ’˘÷ÎfiÌ ‹ËŸ … ⁄ıÃÎ »ı, ’HÎ ÷ı‹fi_ ±˘‚¬ÎHÎ fi◊Ì ÷ı◊Ì ‹_Ïÿfl‹Î_ ¿ı
                                  ÿıflÎÁfl‹Î_ …≥fiı ÿ½fi ¿flı »ı ÷ı ’fl˘ZÎ ÿ½fi »ı.
   ≠ë¿÷ν — ¨«ı «œ‰Î ‹ÎÀı ±Î „@÷±˘ ¿≥ flÌ÷ı ‹Î√‰Ì fiı              ≠Î◊˝fiÎ — ÁI›fi˘ ±Î√˛Ë !
¿˘fiÌ ’ÎÁı ‹Î√‰Ì ?
   ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ÎfiΠ©ÎI‹Î ’ÎÁı, “iÎÎfiÌ’vÊ” ’ÎÁı „@÷±˘        ≠ë¿÷ν — ±ı¿ »ı ÷ı ¿ı‰‚ ÁI›fiı flV÷ı «Î·ı »ı ±fiı ⁄ÌΩı »ı
‹_√Λ ±fiı …ıfiı V‰w’fi_ iÎÎfi fiΠˢ› ÷ı ’˘÷ÎfiÎ √v, ‹ÒÏ÷˝, ≠¤     ÷ı ≠Î◊˝fiÎ ¿flı »ı, ÷˘ ⁄ı‹Î_◊Ì ¿˘HÎ ÁΫ˘ ? ⁄ı‹Î_◊Ì ¿˘fiı ¤√‰Îfi ‰Ëı·Î
…ıfiı ‹Îfi÷˘ ˢ› ÷ıfiÌ ’ÎÁı „@÷±˘ ‹Î√ı. …ı …ı ’˘÷Îfi΋Î_ ¬˘À_ ÿı¬Î›  ‹‚ı ?
÷ıfi_ “Ï·VÀ” ¿fl‰_ Ωı≥±ı fiı ÷ı ‹ÎÀı „@÷±˘ ‹Î√‰Ì. l©Î◊Ì, iÎÎfi◊Ì      ÿÎÿÎlÌ — ≠Î◊˝fiÎ ¿flı ÷ıfiı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                       133

   ≠ë¿÷ν — “ÁI› ±ı … ≥rfl »ı” ±ı‰_ ¿Ëı‰Î› »ı fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÁI› ≥rfl fi◊Ì. ±Î ÁI› ÷˘ ŒıflŒÎfl ◊Λ ±ı‰_
»ı. ±Î ÷‹ı ‹Îfi˘ »˘ ¿ı “Ë_ «_ÿ¤Î≥ »\_” ÷ı› ¬˘À_ … »ı fiı ? ±Î
ÁI› ωfiÎÂÌ »ı, ±ı ¬v_ Á÷˚ fi◊Ì. ¬v_ Á÷˚ ÷˘ …ı ±Ï‰fiÎÂÌ »ı,
÷ı … Á÷˚ »ı, ÷ı … Á÷˚-Ï«kÎ ±Îfi_ÿ V‰w’ı »ı.
    ±Î …√÷fi_ ÁI› ¿ı‰_ »ı ? ÷‹ı ±ı‹ ¿Ë˘ ¿ı, “±Î ‹ÎHÎÁfiı ‹ı_
’ˆÁÎ ±ÎM›Î »ı ÷ı ·E«˘ »ı, ±Î’÷˘ fi◊Ì.” I›Îflı ⁄ÌΩı ‹ÎHÎÁ ÷‹fiı
¿ËıÂı ¿ı, “¿«¿« Â_ ¿fl‰Î ¿flı »ı ? CÎıfl …≥fiı ¬≥fiı, »Îfi˘‹Îfi˘ ÁÒ≥
Ωfiı ÏfiflÎ_÷ı, ¿¿‚ÎÀ Â_ ¿fl‰Î ¿fl˘ »˘ ?” ÷‹ı ±ıfiı ¿Ë˘ ¿ı, “¿¿‚ÎÀ                (16)
¿fl‰˘ Ωı≥±ı. ‹Îv_ ÁI› »ı.” ÷˘ ÷‹ı ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÎ √fiı√Îfl »˘. ÁI›
¿ı‰_ ˢ‰_ Ωı≥±ı ? ÁΑÎflHΠˢ‰_ Ωı≥±ı. ÁI›‹Î_ ≠‹ÎÏHο’HÎ_ ˢ‰_          flÌ·ıÏÀ‰ ‘‹˝ — ωiÎÎfi
Ωı≥±ı. ±ı‹Î_ ¿˘≥fiı ÿ√˘ŒÀ¿˘ fiÎ ◊Λ, ·E«Î≥ fiÎ ◊Λ. «˘flÌ fiÎ ◊Λ.
fiˆÏ÷¿÷Î ±ıÀ·_ … Ωı≥±ı, ⁄ÌΩ ¿ÂÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ±Î ÁI›fiÎ ’Ò_»ÕÎ           flÌ·ıÏÀ‰ ‘‹˝, Õı‰·’ ◊‰Î !
◊≥fiı ⁄ıÃı·Î fiı »ı‰Àı ÿÏfl›Î‹Î_ ’Õı·Î !
                                   “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˝ ±ı V‰Î¤Îω¿ ‘‹˝ fi◊Ì, …›Îflı “flÌ›·” ‘‹˝ ±ı
   ÁI›fi˘ ±Î√˛Ë ¿fl‰˘ ±ı ’˘≥{fi »ı ±fiı ±ÁI›fi˘ ±Î√˛Ë       V‰Î¤Îω¿ ‘‹˝ »ı, ±ı V‰Î¤Îω¿ Á¬ µI’Lfi ¿flı. ±ı ÷˘ “’˘÷ı ¿˘HÎ
¿fl‰˘ ÷ı› ’˘≥{fi »ı.                       »ı” ±ı ΩHÎı, “±Î ⁄‘_ ¿˘HÎ «·Î‰ı »ı” ±ı ΩHÎı I›Îflı ‹˘Ë ÷ÒÀı. fiËŸ
   ≠ë¿÷ν — …ı‹ ÁI›fi˘ ±Î’ ¤Î√ ’ÎÕ˘ »˘ ÷ı‹ ≠Î◊˝fi΋Î_ ’HÎ   ÷˘ “±Î” ‹ÎflÎ ⁄ıfi ◊Λ fiı ‹ÎÁÌ ◊Λ“ ÷ı ‹ÎÁÌ ’flı› ‹˘Ë ÷ÒÀ÷˘ fi◊Ì
¤Î√ ’Õıfiı ? ÿ_¤Ì ≠Î◊˝fiÎ ±Î‰ı fiı ?                fiı ? ±Î ÿ{ΛΠˢ≥±ı ÷˘ ¿˘≥ ¬Î·Ì ’Ò»Ì Ω›, ⁄Î¿Ì ·Î√HÎÌ ¿˘≥fiı›
                                fiÎ ◊Λ.
   ÿÎÿÎlÌ — ≠Î◊˝fiÎ ÷ÿ˚fi ÁÎ«Ì Ë˘‰Ì Ωı≥±ı, Ã˘¿ÎÃ˘¿ fiÎ «Î·ı.
’˘’À ±Î›Îfl΋-√›Îfl΋ ⁄˘·ı, fl΋-fl΋ ⁄˘·ı, ÷ı Á‹∞fiı ⁄˘·ı ¿ı       …√÷fiÎ ⁄‘Î “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˘˝ ωfl˘‘ΤÎÁ‰Î‚Î »ı. “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˝
Á‹…›Î ‰√fl ? ÷ı‰Ì flÌ÷ı ±Î ≠Î◊˝fiα˘ Á‹∞fiı, ω«Îfl’Ò‰˝¿, ãÿ›fiı   ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ¿ı ±Î ‘˘Ï÷›Îfiı © ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ ÁÎ⁄◊Ì ‘˘‰_ ’Õı, ’HÎ
±Áfl ◊Λ ±ı‰Ì ˢ‰Ì Ωı≥±ı.                    ’»Ì ÁÎ⁄ ±ıfi˘ ‹ı· ‹Ò¿÷˘ Ω›. ÁÎ⁄fi˘ ‹ı· ¿Îœ‰Î ÀÌfi˘’˘· fiά˘,
                                ÷˘ ÷ı ÀÌfi˘’˘· ’λ\_ ±ıfi˘ ‹ı· ‹Ò¿÷_ Ω› ! ÷ı‹ ±Î ·˙Ï¿¿ √v±˘
            vvvvv                  ÷‹Îfl˘ ‹ı· ¿Îœı ±fiı ’λΠ’˘÷Îfi˘ ‹ı· ‹Ò¿÷Î Ω› ! “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˘˝
                                ⁄‘Î ‹ı·◊Ì ‹ı· ¿Îœ‰Îfi_ ¿flı »ı !
                                   ‰Ì÷flÎ√Ì iÎÎfi ÁH›_ fi◊Ì, ΩH›_ fi◊Ì fiı lK›_ fi◊Ì. Ωı ÷ı‹
                                ◊›_ ˢ÷ ÷˘ ¿Î‹ … ◊≥ √›_ ˢ÷ ! “‰Ì÷flÎ√Ì iÎÎfi” “‰Ì÷flÎ√Ì ’vÊ”
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                          135   136                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

ÏÁ‰Î› fiÎ ‹‚ı. ’fl˘ZÎ ¤…fiÎ◊Ì Á_ÁÎfl ∂¤˘ ◊Λ, ’H›ˆ ⁄_‘Λ. ÷ıfiÎ◊Ì              “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˝fiÌ ‹›Î˝ÿÎ !
Á_ÁÎfl ‹ÌÃ˘ ·Î√ı fiı ÷ı◊Ì ÷˘ Á_ÁÎfl‹Î_ ‰‘Îflı ¨Õ˘ ∂÷flı, ±ıfiÎ ¿fl÷Î_
¿Õ‰_ ÁÎv_.                                 …√÷fiÎ ‘‹˘˝ “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˘˝ »ı, ÷ı “flÌ·ıÏÀ‰”‹Î_ ËıS’ ¿flı,
    “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˘˝ «Î·ı »ı ÷ı Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ÁÎflÎ_ ¿Î›˝ ¿fl. ¤·ı    “flÌ›·” ÷flŒ ·Î‰‰Î‹Î_ ËıS’ ¿flı.
±Ë_¿Îfl◊Ì ¿flı, ’HÎ ÷ıfi_ Œ‚ ÁÎv_ ‹‚ı, ’H› ⁄_‘Λ. ⁄Î…fl˘ ‰ÎT›˘ ˢ›        ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î’ …ı “flÌ·ıÏÀ‰” ¿Ë˘ »˘ ÷ıfiÌ ‹›Î˝ÿÎ Â_ ?
÷˘ ⁄Î…fl˘ ‹‚ı ±fiı ¿>« ‰Î‰Ì ˢ› ÷˘ ¿>« ‹‚ı. ‹ÎÀı ÷fiı ±fi¿>‚
ˢ› ÷ı ‰Î‰…ı. ¬flÎ⁄ ω«Îfl˘ fiÌ_ÿÌ fiά‰Î ’Õı. ’HÎ ±Î ÷˘ Â_ ¿flı         ÿÎÿÎlÌ — ’Î_« ≥ÏLƒ›˘◊Ì …ı ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı »ı, …ı ◊Λ ÷ı
»ı ¿ı ÁÎflÎ_ ⁄Ì… fiάı »ı ±fiı ⁄˘flÕÌfiÎ_ ’HÎ fiάı »ı ! ÷ı ±Î ⁄˘flÕÌfiÎ    ±ı ⁄‘_ … “flÌ·ıÏÀ‰”fiÌ Á̋΋Î_ ◊Λ »ı.
{΂Î_ ∂√Ì fiÌ¿Y›Î_ »ı ! “flÌ·ıÏÀ‰” ⁄‘_ “Ï‹Z«fl” »ı fiı “flÌ›·” V‰÷_hÎ       ≠ë¿÷ν — “flÌ·ıÏÀ‰”fiı “flÌ›·” ÁÎ◊ı Á_⁄_‘ ¬fl˘ ?
»ı. …ı‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊Λ »ı ÷ı “flÌ·ıÏÀ‰”fi_ »ı, “flÌ·ıÏÀ‰” ±ıÀ·ı …ı‹Î_
¤ı‚Áı‚ ◊›_ »ı ÷ı ±fiı “flÌ›·” ±ıÀ·ı © ! “flÌ·ıÏÀ‰”fiÌ √‹ı ÷ıÀ·Ì         ÿÎÿÎlÌ — ¬fl˘ … fiı ? “flÌ›·” Ë÷_ I›Îflı “flÌ·ıÏÀ‰” ∂¤_ ◊›_
“V·Î≥Á” ’ÎÕ̱ı ÷˘ ÷ı‹Î_◊Ì ±ı¿<_› “flÌ›·”fiÌ “V·Î≥Á” ’Õı ¬flÌ ?      fiı ? “flÌ›·”fiÎ Á_Á√˝◊Ì “flÌ·ıÏÀ‰” ∂¤_ ◊›_ »ı, ±‰V◊Î ∂¤Ì ◊≥
‰Ì÷flÎ√˘±ı ¿èÎ_ ¿ı ±Î ÷‹ı ¿fl˘ »˘ ±ıfiÌ ±Î√‚ ÷˘ ⁄Ë »ı. »÷Î_›       »ı, ±fiı …ı ±‰V◊Î »ıfiı ±ı ωfiÎÂÌ »ı.
±Î ‹Î√˘˝ »ı, ±ı‹ ¿fl÷Î_ ±Î√‚ ‰‘ÎÂı, ÿflı¿ ‘‹˝‰Î‚Î ±ıfiÎ ‘‹˝fiı
                                       ≠ë¿÷ν — “flÌ›·” …›Î_ Á‘Ì ≠ÎM÷ ◊›_ fiΠˢ› I›Î_ Á‘Ì
»ıS·_ VÀıÂfi ‹Îfiı, »÷Î_› ±ıfiı ⁄fl˘⁄fl »ı ±ı‹ ‹Îfiı ÷˘ … “Õı‰·’”
                                    “flÌ·ıÏÀ‰”fiÌ …wfl ¬flÌ ?
◊÷˘ Ω›.
                                       ÿÎÿÎlÌ — …›Î_ Á‘Ì “flÌ›·” fi◊Ì ‹Y›_ I›Î_ Á‘Ì “flÌ·ıÏÀ‰” …
          ‰Ì÷flÎ√‘‹˝ … ‹˘ZÎÎ◊ı˝ !               ˢ›. “flÌ›·” ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì … “flÌ·ıÏÀ‰” …\ÿ_ ’Õı.
    iÎÎfi ÷˘ ±’Îfl »ı. ’HÎ ‰Ì÷flÎ√˘ …ı iÎÎfifiı ∞I›Î ±ıfiÌ ’Îfl             ’ÎÏflHÎÎÏ‹¿ ‘‹˝fiÌ ’ÎflÎÂÌÂÌ !
iÎÎfi … fi◊Ì. ¿˘≥ …B›Î±ı “ËÎflı” fiËŸ ±ıfi_ fi΋ … ‰Ì÷flÎ√ ! ‰¬÷ı
ÿıË ËÎflı, ‹fi ËÎflı, ‰ÎHÎÌ ËÎflı ’HÎ ±ı ’˘÷ı fiÎ ËÎflı. ‰Ì÷flÎ√ ¿ı‰Î ÕÎèÎÎ     ÿÎÿÎlÌ — Ëη‹Î_ Â_ ¿fl˘ »˘ ?
ˢ› ! ‰Ì÷flÎ√fi˘ ÷˘ ÏÁ©Î_Ï÷¿ ‘‹˝, ±ıÀ·ı “¿ı” Œ‚ ‹‚ı. ‹˘ZÎfi_ “¿ı”
Œ‚ ‹‚ı ! …ı ‹˘ZÎÿÎ÷Î ¤√‰Îfi »ı, ÷ı ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì »ı. ‰Ì÷flÎ√           ≠ë¿÷ν — lÌ‹ÿ˚ flÎ…«_ƒfiÎ_ ’V÷¿˘fi˘ ±P›ÎÁ ±fiı ‘‹˝fi˘
¤√‰Îfi ‹ËŸ »ı ÷ı ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì »ı. ‰Ì÷flÎ√ ‘‹˝ ¿˘fi_ fi΋ ¿ı …ı 360      ±P›ÎÁ ¿v_ »\_.
ÏÕ√˛Ìfi˘ ‘‹˝ ˢ›, Á_’ÒHν ‘‹˝ ˢ›. ÁΫ˘ ‘‹˝, flËV›’ÒHν ‘‹˝ ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì     ÿÎÿÎlÌ — ’V÷¿˘ ‰Î_«‰Î ‹ÎhÎ◊Ì ¿Î‹ fiÎ ◊≥ Ω›, I›Î_ ÷˘
ˢ›. ’ZÎ’Î÷ ±ı ¬˘À_ fi◊Ì, ±ı “VÀÎLÕÕ˝”‹Î_ flάı ±fiı “±ÎµÀ ±˘Œ˚      ¿ÊΛflÏË÷ ◊‰_ ’ÕÂı. “«_ÿ¤Î¥”‹Î_ ±y· fi◊Ì ±ı‰_ ÷‹ÎflÎ
VÀÎLÕÕ˝”‹Î_ ÏfiW’ZÎ’Î÷ »ı. “±Î” ÷˘ “ÁΛLÁ” »ı, ‘‹˝ fi◊Ì. ÏË_ÿ ‘‹˝,    ÁÎ_¤‚‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ÷‹fiı ‰Î√ı ¿ı fiÎ ‰Î√ı ? ±Áfl ◊Λ ±ıfiÌ ?
…ˆfi ‘‹˝, ÏøÏç›fi ‘‹˝ ±ı ⁄‘Î ‘‹˝ »ı. “ÁΛLÁ” ±ı¿ … ˢ› fiı
‘‹˝ …\ÿÎ …\ÿΠˢ›.                              ≠ë¿÷ν — ◊Λ.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         137   138                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±ı ÂOÿ ‰ÎB›˘ ÷‹fiı. …›Î_ Á‘Ì ÂOÿ ‰Î√ı »ı                ‘‹Î˝‘‹˝ ±ÎI‹Î !
I›Î_ Á‘Ì ¿_≥ ’HÎ ‘‹˝fiı ’ÎQ›Î fi◊Ì, ±ı‰_ ‹ÎfiΩı. ’◊fl˘ ‰Î√ı ÷˘ ÷ı      ±‘‹˝fiı ‘yÎ ‹Îfl‹Îfl ¿flı ÷ı ‘‹˝, ±ıfiı ‘‹Î˝‘‹˝ ¿Ëı‰Î›. Ë_‹ıÂÎ_
⁄flÎ⁄fl »ı, ÷ıfiÌ ‹·‹’|Ì-ÿ‰Î ¿fl‰Ì ’Õı. ’HÎ ±Î ÂOÿ ‰Î√ı »ı, ±ı     ±‘‹˝ ˢ› I›Î_ ‘‹˝ ˢ› …. ¿ÎflHÎ ¿ı ±‘‹˝ ¿Îœ‰Îfiı ‹ÎÀı … ‘‹˝ »ı
‘‹˝fi_ Œ‚ fiˢ› ! ‘‹˝fi_ Œ‚ ±ıfi_ fi΋ ¿ı ÂOÿ ‰Î√ı fiËŸ. ±Î’HÎÌ      ±ÎI‹ÎfiÌ hÎHÎ ÿÂÎ »ı.
’ÎÁı ¿_≥¿ ÷˘ ˢ‰_ Ωı≥±ıfiı ¿ı …ı ÿı¬˘Õı ¿ı ¿ıÀ·˘ ÷Ή «œ›˘ fiı ¿ıÀ·˘
∂÷›˘˝ ?                                  1. ‘‹Î˝‘‹˝ ±ÎI‹Î. (‹ÒœÎI‹Î)

        ‹A› ¤Î‰fiÎ, ‹˘Z΋Î√˝‹Î_ !!                 2. iÎÎfiCÎfi ±ÎI‹Î. (±_÷flÎI‹Î)
                                     3. ωiÎÎfiCÎfi ±ÎI‹Î. (’fl‹ÎI‹Î)
   hÎHÎ ‰V÷fiÌ ‹˘ZÎ ‹Î√˝‹Î_ …wfl »ı —
                                             iÎÎfiCÎfi ±ÎI‹Î !
   1. ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ¿fl‰ÎfiÌ ÷̉˛ ≥E»Î.
   2. “iÎÎfiÌ’vÊ” ≠ÎM÷ ¿fl‰ÎfiÌ ÷̉˛ ≥E»Î.                 ÏÁ©Î_÷ ¿›Îflı ¿Ëı‰Î› ? ‘‹Î˝‘‹˝’ÿ‹Î_◊Ì ±Î√‚ ‰‘ı ±fiı
                                  “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÌ ¿Ú’Îfiı ’ÎhÎ ◊Λ I›Îflı iÎÎfiCÎfi ±ÎI‹Î‹Î_ ±Î‰ı. ±ÎI‹Î
   3. “iÎÎfiÌ’vÊ” fiÎ ‹‚ı I›Î_ Á‘Ì “iÎÎfiÌ’vÊ” ≠ÎM÷ ˢ ±ı      iÎÎfiCÎfi »ı ±fiı ±Ï‰fiÎÂÌ »ı. iÎÎfiCÎfi ±ıÀ·ı Â_ ¿ı “‰˘À ≥{ ”flÌ›·”
¤Î‰fiÎ ¤Î‰‰Ì.                            ±ıLÕ ‰˘À ≥{ “flÌ·ıÏÀ‰” ?” ±ıÀ·ı ¿ı ÂÎr÷Ì ±fiı ±ÂÎr÷Ì ‰V÷fiı
   “iÎÎfiÌ’vÊ” ‹ÎÀıfiÌ ’Ëı·Ì ¤Î‰fiÎ ¤Î‰‰ÎfiÌ, ±ı ‹‚ı ±ıÀ·ı      ±˘‚¬÷˘ ◊Λ I›Îflı “◊Ì›flÌ ±˘Œ flÌ›ÎÏ·ÀÌ”‹Î_ ±Î‰ı fiı ‹˘ZÎ ◊Λ.
·Î¤ ◊≥ Ω›. ⁄Á ±ÎÀ·˘ ±Î … ‹Ò‚ flV÷˘ »ı, ⁄ÌΩı ⁄‘˘ T›‰ËÎfl‘‹˝      I›Îflı ©ÎI‹Îfi_ ·ZÎ ⁄ıÁı, ±·¬ Ïfifl_…fifi_ ·ZÎ ⁄ıÁı, I›Îflı ¿Î‹ ◊Λ.
»ı. ±fiı T›‰ËÎfl‘‹˝‹Î_ Ïfi监‹˝ ˢ› ÷˘ ±ÎÀ·Î_ hÎHÎ ‰Î@›˘ … »ı.     ±Î Á_ÁÎfl “flÌ·ıÏÀ‰” »ı ±fiı “±Î’HÎı” “flÌ›·” »Ì±ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı
±ÎÀ·_ Á‹Ω› ÷˘ µ¿ı· ±Î‰Âı.                      “flÌ›·”fiÎ ’Z΋Î_ flËı‰_ ±fiı “flÌ·ıÏÀ‰”fi˘ Ïfi¿Î· ¿fl‰˘. ‰‚√ı·Î ¤Ò÷fi˘
                                  Ïfi¿Î· ¿fl‰˘ ’ÕÂı fiı ? ±Î ÷˘ “ÁΛLÁ” »ı. “ÁΛLÁ”‹Î_ ¿˘≥fiı
   “±Î¬Î ⁄˛õÎ_ÕfiÎ ∞‰ ‹ÎhÎfiÎ “flÌ›·” V‰w’fiı ±I›_÷ ¤„@÷◊Ì      ‹÷¤ıÿ fiΠˢ›. ‹÷¤ıÿ ‘‹Î˝‘‹˝‹Î_ ˢ›. …ıÀ·Î ‘‹˘˝ «Î·ı »ı ±ı
fi‹V¿Îfl ¿v_ »\_. “flÌ›·” V‰w’ ±ı ¤√‰÷˚ V‰w’ »ı …ı◊Ì ±Î¬Î       ⁄‘΋Î_ ‹÷¤ıÿ ˢ›, ω¿S’˘ ˢ›. ω¿S’ ¿›Î_ Á‘Ì ¿Ëı‰Î› ? ‘‹Î˝‘‹˝
…√÷fiı ¤√‰÷˚ V‰w’ı ÿ½fi ¿v_ »\_.”                  ±ÎI‹Î »ı I›Î_ Á‘Ì. ±‘‹˝fiı ‘yÎ ‹Îfl ‹Îfl ¿flı ÷ı ‘‹˝. ±S›Î, ±‘‹˝
   ±Î ‰Î@› Ωı Á‹…ı ÷˘› ‘‹˝ ’Î‹Ì √›Î ¿Ëı‰Î›.           ΩıÕı fiÎ ŒÎ‰÷_ ˢ› ÷˘ flÎ√¶ıÊ ‰√fl flËıfiı ? ’HÎ ÂÌ flÌ÷ı flËı ? ±‘‹˝
                                  ΩıÕı ¶ıÊ fiı ‘‹˝ ΩıÕı flÎ√. ‘‹Î˝‘‹˝ ±ÎI‹Î ±ı Ï‹J›ÎI‰ ÿÂÎ »ı.
    ±Î ⁄‘Î ‘‹˘˝ “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˘˝ »ı. “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˝ ±ıÀ·ı ¤˙Ï÷¿
                                  “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˘˝ ‘‹Î˝‘‹˝ ¿Ëı‰Î›. ”flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˝ ¿flı ÷ı ÁÎv_ ¿Ëı‰Î›,
ÿ—¬˘ ¿ÎœÌ ¤˙Ï÷¿ Á¬˘ ±Î’fiÎflÎ »ı, ±ı ‹˘ZÎ ±Î’fiÎfl fi◊Ì.
                                  ±Î√‚ µ’fl ÁÎv_ ¬Î‰Î ’̉Π‹‚ı fiı √ÎÕ_ «Î·ı. ’HÎ ±ı ⁄‘Î Á√ÕÌfiÎ_
“flÌ·ıÏÀ‰” ±ıÀ·ı “T› ’˘≥LÀ” ! ±ı¿ ±ı¿ T› ’˘≥LÀ‹Î_ ·Î¬˘ ‹ÎHÎÁ˘
                                  Á¬˘ ¿Ëı‰Î›. Á√ÕÌ ¿_≥ ¿˘Àı ‰‚√ÎÕΛ ? ‹˘ZÎı …‰Î ‹ÎÀı ÷˘ ±‘‹˝fiı
ˢ› »ı.
                                  ¿ı ¿˘≥fiı ‘y˘ ‹Îfl‰˘ fiÎ ’Õı. ‹˘ZÎı …‰Î ‹ÎÀı ÷˘ ±‘‹˝fi˘ ±fiı ‘‹˝fi˘
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        139   140                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

⁄_fiıfi˘ Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘. ‘‹Î˝‘‹˝ ±ı ÿıËfi˘, ‹fifi˘, ⁄Ï©fi˘, ≠¿ÚÏ÷fi˘           √E»-‹÷, I›Î_ “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˘˝ !
V‰¤Î‰ »ı; ±fiı ±ÎI‹Îfi˘ ‰Ì÷flÎ√ V‰¤Î‰ »ı. Ωı ÷‹Îflı ‰Ì÷flÎ√
V‰¤Î‰‹Î_ flËı‰_ ˢ› ÷˘ ‘‹˝ ΩıÕı ≠ı‹ fiÎ ‹Î_Õ¢ fiı ±‘‹˝ ΩıÕı ¿«¿«      …ˆfi ‘‹˝, ‰ˆWHΉ ‘‹˝, ‹ÏV·‹ ‘‹˝, ’ÎflÁÌ ‘‹˝, Ϭ˛V÷Ì ‘‹˝ ‰√ıflı
fiÎ ¿fl¢. “±˘· ‘ÌÁ flÌ·ıÏÀTÁ ±Îfl ÀıQ’flflÌ ±ıLÕ flÌ›· ≥{        ⁄‘Î “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˘˝ ¿Ëı‰Î›. ±ı ‘‹˘˝fiı fiı “±Î” fiı ¿ÂÌ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì.
’fl‹ıfiLÀ!”                             ±Î “flÌ›·” ‰V÷ »ı. “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˝ ±ıÀ·ı “VÀı’ ⁄Λ VÀı’” ±Î√‚
                                  ‰‘Îflı. ’HÎ ÷ı› “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˝ ÁΫΠfi◊Ì. …›Î_ √E»-‹÷ ˢ› I›Î_
   “iÎÎfiÌ’vÊ” iÎÎfiCÎfi ±ÎI‹Î ±Î’Ì Â¿ı, …ı ‘‹Î˝‘‹˝‹Î_◊Ì ¨«¿Ì   ±ı¿ ’HÎ ‘‹˝ ÁΫ˘ ˢ› fiËŸ. √E» fiı ‹÷ ˢ› I›Î_ ‹˘ZÎfi˘ ‹Î√˝
·ı. ‘‹Î˝‘‹˝ ±ÎI‹Î »ı I›Î_ Á‘Ì fl{‚’ÎÀ »ı. ‘‹˝fi_ Œ‚ ¤˙Ï÷¿ Á¬˘    … fiΠˢ›. ’ZÎ ±fiı ‹˘ZÎ ⁄ıµ ωfl˘‘ΤÎÁ »ı. …›Î_ √E»-‹÷ »ı I›Î_
±fiı ±‘‹˝fi_ Œ‚ ¤˙Ï÷¿ ÿ—¬˘ »ı. ‘‹˝◊Ì Á_ÁÎfl ≠ÎM÷ ◊Λ. “◊Ì›flÌ     Á_ÁÎflÌ ¿fl÷Î_ ’HÎ ‰‘Îflı ⁄_‘fi »ı. ‹˘ZÎ ÷˘ ‰Ì÷flÎ√ ‘‹˝◊Ì »ı. Á_≠ÿΛ
±˘Œ flÌ›ÎÏ·ÀÌ”‹Î_ ±ÎT›˘ ±ıÀ·ı iÎÎfiCÎfi ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊Λ. ±ıfiÌ     ±ıÀ·ı ±ı¿Î_Ï÷¿ ¿Ëı‰Î›. ‰Ì÷flÎ√ ‘‹˝ ±ı¿Î_Ï÷¿ fiΠˢ›, ±fiı¿Î_÷ ˢ›.
±Î√‚ Â_ flèÎ_ ? “◊Ì›flÌ ±˘Œ ±ıOÁ˘S›ÒÀÌ{‹ !” ±ı ωiÎÎfiCÎfi ±ÎI‹Î    ‰Ì÷flÎ√ Á_≠ÿΛfiÌ ⁄ËÎfl »ı. ‰Ì÷flÎ√ ‘‹˝ ±ıÀ·ı ‹÷¤ıÿflÏË÷.
»ı.                                ±Î’H΢ “±Î” ±fiı¿Î_÷ ‹Î√˝ »ı. ±ËŸ ’ÎflÁÌ Ë˘›, …ˆfi ˢ›,
                                  ‹Á·‹Îfi ˢ›, ‰ˆWHΉ ˢ›. ±ËŸ ⁄‘Îfiı ‹ÎŒ¿ ±Î‰ı ±ı‰Ì ‰Î÷ ˢ›.
          ωiÎÎfiCÎfi ±ÎI‹Î !                ±ËŸ V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ Ë˘›. ±ı¿Î_Ï÷¿ ‘‹˝ ˢ› I›Î_ ±ı¿ … Ω÷fiÎ
                                  ‹ÎHÎÁ˘, ±ı¿ ‹÷‰Î‚Î … ⁄‘Î ±ÎT›Î ¿flı, ⁄ÌΩ ¿˘≥ Ω› fiËŸ.
    iÎÎfi ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ±fiı ωiÎÎfi ±ıÀ·ı ’fl‹ÎI‹Î. ±Î ÷˘      ‰Ì÷flÎ√ ‰ÎHÎÌ◊Ì Á‰˝ ÿ—¬˘fi˘ ZΛ ◊Λ. ‹÷ ±fiı √E» »ı I›Î_ Á‘Ì
“ÁΛLÁ” »ı. ±ÎI‹Î-’fl‹ÎI‹Îfi_ “ÁΛLÁ” ±ıÀ·ı ÏÁ©ÎL÷ ! ±ı‹Î_ ¿˘≥    ‹˘Z΋Î√˝ ÷˘ Â_ ’HÎ ‘‹˝ ’HÎ ’ÎQ›Î fiÎ ¿Ëı‰Î›, ⁄Ò‡›˘ fiÎ ¿Ëı‰Î›!
…B›Î±ı ±_ ‹ÎhÎ “«ıL…” fiÎ ◊Λ ±fiı Ãıà ±Îfl’Îfl ¿ÎœÌ fiάı.
                                     ≠ë¿÷ν — ⁄Ò‡›˘ ¿›Îflı ¿Ëı‰Î› ?
iÎÎfiCÎfi ±ÎI‹Î‹Î_ ±ÎT›Î ’»Ì, ±Ï‰fiÎÂÌ ’ÿfiı ’ÎQ›Î ’»Ì
ωiÎÎfiCÎfifiı ΩHΉ_ Ωı≥±ı. ωiÎÎfiCÎfi ±ıÀ·ı ⁄‘΋Î_ “Ë_ … »\_.” ±ı‰_     ÿÎÿÎlÌ — @·ı Ω›, Ï«_÷Î Ω›, I›Îflı ⁄Ò‡›˘ ¿Ëı‰Î›. …ıfi΋Î_
ÿı¬Î› ±ı ωiÎÎfiCÎfi ±ÎI‹Î ¿Ëı‰Î› - ⁄_‘Λı·˘ »÷Î_› ‹@÷ flËı !     @·ıÂ-Ï«_÷Î √΂˘ ¤Î_Õı ÷˘› fiÎ ◊Λ, ‘˘· ‹Îflı ÷˘› @·ı fiÎ ◊Λ,
“iÎÎfiÌ’vÊ” ωiÎÎfiCÎfi ±ÎI‹Î ˢ› ! “◊Ì›flÌ ±˘Œ ±ıOÁ˘S›ÀÌ{‹”‹Î_    Ë‹HÎÎ_ √ÎÕÌ‹Î_ ⁄ıÁÎÕı ÷˘› @·ı fiËŸ fiı √ÎÕÌ‹Î_◊Ì ÷fl÷ µ÷ÎflÌ ’ÎÕı
… fiËŸ ’HÎ ’˘÷ı “◊Ì›fl‹ ±˘Œ ±ıOÁ˘S›ÀÌ{‹” ‹Î_ ˢ›. ±Î¬Î        ÷˘› @·ı fiËŸ, ÷˘ ±ı ⁄Ò‡›˘ ¿Ëı‰Î› ! fiËŸ ÷˘ ⁄Ò‡›˘ … ¿ı‹
“‰SÕ˝”fi_ ’H› ΩB›_ ¿ı ±Î “±ø‹ ωiÎÎfi” fiÌ¿Y›_, ωiÎÎfiCÎfi ±ÎI‹Î    ¿Ëı‰Î› ?
fiÌ¿Y›˘ !!
                                            ‘‹˝ÁÎfl ±ıÀ·ı.....
   ±Î¬_ “‰SÕ˝” “ÁΛLÁ” V‰w’ı »ı. »÷Î_ ±Î…ı ·˘¿ “ÁΛLÁ” fiı
ΩHÎ÷_ fi◊Ì ÷ı◊Ì ‘‹˝fiÌ ’λ‚ ÿ˘Õ ÿ˘Õ ¿flı »ı. ’HÎ “ÁΛLÁ” ΩHÎÌ        …√÷‹Î_ ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ ÁÎfl »ı. ‘‹˝ÁÎfl ±fiı Á‹›ÁÎfl.
·ı ¿ı ±ÎÀ·Ì ‰V÷ »ı. ±fiı ±Î ¿ı‰Ì flÌ÷ı «Î·ı »ı, ÷˘ ±ı »^À˘ ◊≥       ‘‹˝ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ‘‹˝ÁÎfl ≠ÎM÷ ◊›˘ ÷˘ ‘‹˝ ◊›˘ ¿Ëı‰Î›.
Ω›. ±Î … ±I›_÷ √Ëfi ¿˘›Õ˘ »ı !                   ‘‹˝ÁÎfl ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ±Î÷˝K›Îfi fiı fl˙ƒK›Îfi fiÎ ◊Λ ÷ıfiı. ⁄‘_ ¬Î›,
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         141   142                       ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

’̉ı, Ëflı, Œflı, ‰ı’Îfl ¿flı, ’HÎ fl˙ƒK›Îfi fiı ±Î÷˝K›Îfi fiÎ ◊Λ ±ıfiı    ¿˘≥fiÎ ‹fifiı ±ÂÎ_Ï÷ ¿flı ÷˘ ±ı ±‘‹˝ ¿Ëı‰Î›. “flÌ·ıÏÀ‰” ‰V÷◊Ì
‘‹˝ÁÎfl ¿è΢ ±fiı ‹‹˝fi˘ ÁÎfl ±ıÀ·ı ‹Ï@÷. ±Î ‘‹˝fi˘ …ı ‹‹˝ »ı ÷ıfi˘    “flÌ·ıÏÀ‰” µI’Lfi ◊Λ »ı ±fiı “flÌ›·” ‰V÷◊Ì “flÌ·ıÏÀ‰” µI’Lfi ◊÷_
ÁÎfl fiÌ¿Y›˘ ±ı ‹„@÷ ¿Ëı‰Î›. ‘‹˝fiÎ ÁÎfl◊Ì ‹„@÷ fiÎ ◊Λ, ’HÎ       fi◊Ì. “flÌ›·”◊Ì ⁄‘_ “flÌ›·” … µI’Lfi ◊Λ »ı, Œ@÷ “flÌ›·”fi_
‘‹˝ÁÎfl‹Î_◊Ì ‹‹˝ µI’Lfi ◊Âı. fiı ‹‹˝ÁÎfl◊Ì ‹„@÷ ◊Âı.           “flÌ›·Î≥{” ¿fl‰Îfi_ ⁄Î¿Ì »ı. ±I›Îflı ÷˘ ÷‹fiı ¤˛Î‹¿ ‹ÎL›÷α˘ »ı
                                   ¿ı “±Î ⁄‘Ì ‹ÎflÌ Â„@÷◊Ì «Î·ı »ı, ¤√‰Îfiı ¿›Ù, ‹ÎflÎ √˛Ë˘ flÎÏÂ
   ⁄‘Λ ‘‹˘˝fi˘ ÁÎfl Â_ »ı ? ±Î÷˝K›Îfi fiı fl˙ƒK›Îfi √›_ ? fi◊Ì
                                   »ı.” ¬flÌ flÌ÷ı ¿÷ν ⁄ÌΩı … »ı.
√›_ ÷˘ ÷_ ‘‹˝‹Î_ fi◊Ì. ±˘»\_ ◊›_ ? ÷˘ ¿Ëı, “ËΔ. ±˘»\_ ◊›_ ˢ› ÷ı‰Î
‹ÎHÎÁfiı «Î·˘ ‹Îfi̱ı ¿ı ±Î ‘‹˝‹Î_ »ı. ’HÎ …ıfiı ±˘»\_ ◊›_ fi◊Ì, ¬Ò⁄              vvvvv
◊Λ »ı, ÷ı ‘‹˝‹Î_ »ı ±ı‹ V‰Ì¿Îfl‰Î‹Î_ ±Î‰÷_ fi◊Ì.
   ‘‹˝ÁÎfl ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ÷‹fiı Á‚Ì ¿flı ÷˘› ¿˘≥fi˘ ÿ˘Ê fiÎ
ÿı¬Î› ÷ıfiı. …√÷fi˘ ÁÎfl Â_ »ı ? ÷˘ ¿Ëı, ωʛÁ¬. ‘‹˝fi˘ ÁÎfl Â_?
÷˘ ¿Ëı, ±Î÷˝K›Îfi fiı fl˙ƒK›Îfi fiÎ ◊Λ ±ı. ‘‹˝ÁÎfl ±ı …√÷‹Î_ ‹A›
ÁÎfl »ı. ‘‹˝ÁÎfl ≠ÎM÷ fiÎ ◊›˘ ±ı ‘‹˝ … ¬˘À˘ »ı. ’»Ì …ˆfi ˢ ¿ı
‰ˆWHΉ ˢ ¿ı √‹ı ÷ı ˢ, ÷ı ’¿Õı·Ì ‰Î÷ ⁄‘Ì ¬˘ÀÌ »ı !
   V‰Î¤Îω¿ ’ÏflHÎÏ÷, V‰’ÏflHÎÏ÷ µI’Lfi ◊≥ ±ıÀ·ı Á‹›ÁÎfl
µI’Lfi ◊›˘.

          ‘‹˝ Â_ ? ωiÎÎfi Â_ ?
    ‘‹˝ ±fiı ωiÎÎfi‹Î_ Œıfl. ωiÎÎfi ±ı ÏÁ©Î_Ï÷¿ ˢ› fiı ‘‹˝ ⁄‘Î
“flÌ·ıÏÀ‰” ˢ›, ±ıfi_ Œ‚ı› “flÌ·ıÏÀ‰” ˢ› fiı ±ıfiÌ Ïø›Î›ı “flÌ·ıÏÀ‰”
ˢ›. ÷‹ı “Ë_” “«_ÿ¤Î¥ »\_” ±ı‹ ‹ÎfiÌfiı …ı ¿fl˘ ÷ı ‘‹˝ ±fiı “…ı‹
»ı ÷ı‹” ›◊Î◊˝ ΩH›_ ÷ı ωiÎÎfi ¿Ëı‰Î›. Ïfi—Â_¿ ◊›Î ’»Ì, ’˘÷Îfi_
V‰w’ ΩH›Î ’»Ì “…ı‹ »ı ÷ı‹” ΩHÎı ÷ı ωiÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ωiÎÎfi
±Ï‰fl˘‘ΤÎÁ ˢ›, “…ı‹ »ı ÷ı‹” “Œı@À” … ‰V÷ ⁄÷Ήı.
   ≠ë¿÷ν — …flΠω√÷◊Ì ±ı Á‹Ω‰˘.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, “÷‹ı «_ÿ¤Î¥ »˘” ±ı‹ ¿flÌfiı ¿˘≥fiı √΂
¤Î_Õ˘ ÷˘ ÷ı ±‘‹˝ ¿Ëı‰Î›, ±fiı ¿˘≥fiı ÁÎv_ ÁÎv_ ¬‰ÕΉ˘, ’̉ÕΉ˘,
¿˘≥fiÎ ‹fifiı ÂÎ_Ï÷ ±Î’˘ ±ı ‘‹˝ ¿Ëı‰Î› ±fiı ¿˘≥fiı ¬flÎ⁄ ·Î√ı,
                                 144                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

                                 ≥ÏLƒ› ◊Λ. ’_«ıÏLƒ›‰Î‚Îfiı ’_«ıÏLƒ› …ıÀ·_ ±Î‰flHÎ ¬ÒS›_ »ı. ⁄οÌ
                                 ¤√‰Îfi ÿflı¿‹Î_ Á‰ÎÙÂw’ı … »ı, ‹ÎhÎ ±Î‰flHÎ ÁÏË÷ »ı. Á_’ÒHν
                                 ÏfiflΉflHÎ ◊Λ ÷˘ ÷‹ı ’˘÷ı … ’fl‹ÎI‹Î »˘. …ıfi_ ω¤Î…fi ◊÷_ ˢ›
                                 ÷ıfiÎ ±_ ˢ›. ±ÎI‹Î ÷˘ ±Ï‰¤ÎF› »ı, ±ıfiÎ ±_fi÷ ≠ÿı¢
                                 ±Ï‰¤ÎF›w’ı »ı.
                                    ΩB≤Ï÷ ◊›Î ÏÁ‰Î› ’˘÷Îfi_ ¤Îfi ≠√À ◊Λ fiËŸ. Á_’ÒHν ΩB≤Ï÷
                                 ±Î‰ı ÷˘ ’˘÷Îfi_ ¤Îfi ≠√Àı ±fiı ¤Îfi ≠√Àı ±ıÀ·ı ’˘÷ı Á‰ÎÙÂı ≥rfl
                                 »ı ±ı‰_ ’˘÷Îfiı ‹Î·Ò‹ ’Õı, ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı ±fiı I›Îfl ’»ÌfiÌ Ïø›Î
                                 ˢ› ÷ı‹Î_ ÿ—¬ fiΠˢ› ¿˘≥ ÿËÎÕ˘›.
             (17)
                                         ¤√‰Îfifi_ Á‰˝T›Î’¿’HÎ_ !
    ¤√‰Îfifi_ V‰w’, iÎÎfi ºÏp◊Ì !
                                    ÿÎÿÎlÌ — ¤√‰Îfi ¿›Î_ flËı÷Î ËÂı ?
        ≥rflfi˘ ±_ ¿ı Á‰ÎÙ ?
                                    ≠ë¿÷ν — ¤√‰Îfi ÷˘ Á‰˝T›Î’Ì »ı. ¿HοH΋Î_ ⁄‘ı … ¤√‰Îfi
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ¿˘HÎ »˘ ?                   »ı.
   ≠ë¿÷ν — Ë_ ≥rflfi˘ ±_ »\_.                    ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ÷˘ ’»Ì ¤√‰Îfifiı ¿›Î_› ¬˘‚‰ÎfiÎ flèÎÎ … fiËŸ
                                 fiı ? Ωı ⁄‘ı … ¤√‰Îfi »ı ÷˘ ’»Ì Á_ÕÎÁ ¿›Î_ …‰_ ? ⁄‘ı … ¤√‰Îfi
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±_ÂfiÌ ‰Î÷ ·˘¿˘fiı Á‹Ω‰Ìfiı ±‰‚ı fl‰ÎÕı      ˢ› ÷˘ ’»Ì …Õ fiı «ı÷fi …ı‰_ …\ÿ_ ¿Â_ flèÎ_ … fiËŸ fiı ? ±ıÀ·ı ±ı‰_
«œÎT›Î »ı. ’˘÷ı ¤√‰Îfifi˘ ±_ ÂÌ flÌ÷ı ˢ≥ ¿ı ? ¤√‰ÎfifiÎ À¿ÕÎ    fi◊Ì. …Õ ’HÎ »ı fiı «ı÷fi ’HÎ »ı. ⁄‘Î … CΙ ˢ› ÷˘ ‰ÌHΉÎfi_ Â_
¿≥ flÌ÷ı ¿flΛ ? ±ÎI‹Î ±Á_›˘√Ì ‰V÷ »ı. Á_›˘√Ì ‰V÷ ˢ› ÷˘ ÷ıfiÎ   flèÎ_ ? CΙ‹Î_◊Ì CΙ ±˘‚¬˘ ÷˘› ¿Î_¿flÎ ‰ÌHÎÎÂı fiı ¿Î_¿flÎfiı ±˘‚¬Â˘
À¿ÕÎ ¿fḻı. ±ÎI‹Î V‰Î¤Îω¿ ‰V÷ »ı, V‰Î¤Îω¿fiÎ À¿ÕÎ fiÎ ◊Λ.    ÷˘› ¿Î‹ ◊Âı. ÷ı‹ ±Î‹Î_◊Ì ±ÎI‹Îfiı ΩH΢ ÷˘ ±fiÎI‹Îfiı ΩH΢ fiı
¬flı¬fl ÷‹ı Á‰ÎÙ … »˘, ’HÎ ±Î‰flΛı·Î »˘. ±Î “≥rflfi˘ Ë_ ±_     ±fiÎI‹Îfiı ΩH΢ ÷˘› ±ÎI‹Îfiı ±˘‚¬Â˘. I›Îflı ±Î ·˘¿˘ ¿Ëı »ı ¿ı
»\_” ±ıfi˘ ±◊˝ Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î√ı »ı ¿ı ‹fiı ±_ÂiÎÎfi ≠√À ◊›_ »ı, ±_   ⁄‘ı … ¤√‰Îfi »ı ÷˘ ’»Ì ÷ı‹fiı ¬˘‚‰ÎfiÎ ¿›Î_ flËı ?
±Î‰flHÎ ¬ÒS›_ »ı. ±Î ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ ÷˘ ±Î¬Î »ı ’HÎ …ıÀ·_ ±Î‰flHÎ
¬V›_ ÷ıÀ·Î ±_Âı ≠¿Î ◊Λ, ’HÎ ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ ÷˘ Á‰ÎÙ … »ı. ÷ı‹               Á_¿S’Ì «ı÷fi
÷‹ı ’˘÷ı Á‰ÎÙ … »˘, ‹ÎhÎ ±Î‰flΛı·_ »ı. Âw±Î÷‹Î_ ±ı¿ıÏLƒ› ∞‰
ˢ› »ı, ÷ıfiı ±_ ±Î‰flHÎ ¬ÒS›_ »ı. ±ıfiı ¿<ËÎÕ˘ ‹Îfl˘ ÷˘ ÿ—¬ ◊Λ,     ±Î ·˘¿˘ ¿Ëı »ı ¿ı ¿HοH΋Î_ ¤√‰Îfi »ı, ±Î‹Î_ »ı, ÷ı‹Î_ »ı.
’HÎ √΂˘ ¤Î_Õ˘ ¿ı «Î ±Î’˘ ÷˘ ÷ıfiı ¿Â_ fiÎ ◊Λ. ’»Ì ⁄ı ≥ÏLƒ›    ÷ı ¿ËıfiÎflfiÌ ¤ÎÊÎ fiı ±ıfi˘ ±◊˝ ¿flfiÎflfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ Œıfl ¬fl˘ ¿ı fiËŸ ?
÷ı »Ì’·Î_. ’»Ì hÎHÎ ≥ÏLƒ›‰Î‚Î eÿÎ_. ’»Ì «Îfl ≥ÏLƒ› fiı ’»Ì ’Î_«     ≠ë¿÷ν — Œıfl ÷˘ ËÂı … fiı ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         145

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿≥ ±’ıZÎαı ¿èÎ_ ±ı Á‹Ω‰_. ±Î …√÷‹Î_ ±ÎI‹Î
±fiı ±fiÎI‹ÎfiÎ ⁄ı ¤Î√ »ı. ±Î ÀÌ’˘›‹Î_ «ı÷fi fi◊Ì, ’HÎ ±Î ‰V÷
“«_ÿ¤Î≥”fiÌ ‹ÎÏ·¿ÌfiÌ »ı ÷ı◊Ì ÷ı ÷ıÀ·Î «ı÷fi¤Î‰fiı ’΋ı·Ì »ı. ±ı
Á_¿S’Ì «ı÷fi »ı. ±fiı ÷‹ı ±Î ‰V÷ ÷ı‹fiı ’Ò»›Î ‰√fl ·≥ ·˘ ÷˘
÷ıÀ·˘ ÿ˘Ê ÷‹fiı ·Î√ı ±fiı ±ıfiÌ Ï¿_‹÷ ±Î’Ìfiı ÷‹ı ·˘ fiı ’»Ì ±ıfiı
÷˘ÕÌ fiά˘, »^_ÿÌ fiά˘. ÷˘› ÿ˘Ê fiÎ ·Î√ı. «ı÷fi ÷k‰ ÷˘ ÷ı ¿ı …ıfi΋Î_
iÎÎfi »ı, ÿ½fi »ı.
             vvvvv
                                                (18)
                                           iÎÎ÷Î’ÿfiÌ ±˘‚¬ !
                                        ÷‹ı ±ÎI‹Î ? ±˘‚A›Î ωHÎ ?!
                                     ÿÎÿÎlÌ — Â_ fi΋ »ı ?
                                     ≠ë¿÷ν — «_ÿ·Î·.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ¬flı¬fl “÷‹ı «_ÿ·Î· »˘” ±ı ‰Î÷ fiyÌ »ı ? ¿ı ±ı‹Î_
                                  Â_¿Î »ı ?
                                     ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ÂflÌflfi_ fi΋ »ı.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ÷‹ı ¿˘HÎ ?
                                     ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ±ıÀ·ı Â_ ? ±ÎI‹Î ±ıÀ·ı ±Î ÿıË »ı ÷ı ±ÎI‹Î
                                  ¿ı ±Î ⁄_√Õ̱˘ »ı ÷ı ±ÎI‹Î ¿ı ‹√… ±ı ±ÎI‹Î ? Âıfiı ±ÎI‹Î
                                  ¿Ëı‰˘ ? ±ıfiı ±˘‚¬‰˘ ’ÕÂı fiı ? ±ÎI‹Îfi_ iÎÎfi ÷˘ ΩHΉ_ ’ÕÂı fiı ?
                                     ≠ë¿÷ν — ±_÷flÎI‹Î.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±_÷flÎI‹Î ¬fl˘ ’HÎ ±ıfiı ΩHΉ˘ ’ÕÂıfiı ¿ı ±ıfiÎ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                       147   148                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

¿›Î √HΑ‹˝ »ı ? ±ı ¬Î› »ı, ’̉ı »ı ¿ı fi◊Ì ¬Î÷˘, ’Ì÷˘ ? ±√fl       ≠ë¿÷ν — …ˆfi V‰ÎK›Î›, ÁÒh΢, T›ÎA›Îfi ±ı‰_ ⁄‘_ ¿v_ »\_.
¿˘≥ ⁄Î‚Ì ‹Ò¿ı ÷˘ ±ı ⁄‚ı »ı ¿ı fi◊Ì ⁄‚÷˘ ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±Î V‰ÎK›Î› …ı ¿flı »ı ÷ı ’flÎK›Î› ¿flı »ı. ±ı¿ ‰Îfl
          ±ÎI‹ÎfiÌ ¤Ò·- ?!               V‰V‰w’fi_ V‰ÎK›Î› ¿flıfiı I›Îfl◊Ì µ¿ı· ±Î‰Ì Ω›. …√÷‹Î_ «Î·ı »ı
                                 ÷ı ’flΉ·_⁄fi »ı, ±ı ±‰·_⁄fi ÁΫ_ ’HΠˢ›. ’HÎ V‰Î‰·_⁄fi◊Ì ÷˘
   ±ÎI‹Îfi˘ √HΠ¢ »ı ? ±ıfi˘ Ï«_÷Î ¿fl‰Îfi˘ √HÎ »ı ? ¿ı ¿ÊΛ   ‹„@÷ ’΋ı ±fiı ’flΉ·_⁄fi◊Ì ¤À¿, ¤À¿, ¤À¿ ¿flı.
¿fl‰Îfi˘ √HÎ »ı ?
                                       ±_÷ı ÷˘ ±Ë_¿Îfl ±˘√΂‰Îfi˘ !!
   ≠ë¿÷ν — ±ı ±ÎI‹Îfi˘ √HÎ fi◊Ì. ¤Ò·◊Ì ¿ÊΛ ¿flÌ ⁄ıÁı »ı.
                                    ±Î ‹fiW›˘fi˘ V‰¤Î‰ ¿ı‰˘ »ı ¿ı ¤Î¤ ‹Î√˝fiı √˛ËHÎ ¿fl‰˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹ÎfiÌ ¤Ò· ◊Λ ÷˘ ±ı ±ÎI‹Î … ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ?    ±ıfiı ‘‹˝ √HÎı »ı. ⁄‘Î … ‘‹˘˝‹Î_ ¤Î¤ … »ı. …ˆfi ‘‹˝‹Î_ Ωı
±ÎI‹Î ÷˘ ’fl‹ÎI‹Î … »ı. ±ı ¤Ò· ¿flı … ¿›Î_◊Ì ? ±fiı ±ÎI‹ÎfiÌ     ¤Î¤fiÌ ‰Î÷ ˢ› ÷˘ ±ı fiÌ«·Ì ¿˘ÏÀfi_ √HÎΛ, I›Î_ ÷˘ ¤Î-
¤Ò· ÿı¬ÎÕfiÎflÎ ±Î’HÎı ’λΠ±ıfiÎ µ’flÌ ¿ı ¤≥, ±ÎI‹Î±ı ¤Ò· ¿flÌ?   ¤fiÌ ‰Î÷ … fiΠˢ›. ±ı‹Î_ ÷˘ ¿◊Îfi›˘√ ±ıÀ·ı ¿ı …ı µk΋ ’vÊ˘
±ÎI‹Î±ı ¤Ò· ¿flÌ ±ı ‰Î@› “≥ÀÁıSŒ” ¿Ëı »ı ¿ı ±ÎI‹Î±ı ¤Ò· ¿flÌ    ◊≥ √›Î, µk΋ lıWÃ̱˘, µk΋ iÎÎfi̱˘ ◊≥ √›Î ±ı‹fi_ ‰Hνfi
fiı ±Î’HÎı «˘A¬Î, ¤Ò· ‰√flfiÎ !(?) ±ÎI‹Î ’˘÷ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı,     ÁÎ_¤‚ı. ±ı‹Î_◊Ì ¤Î‰ Ω√ı ¿ı ‹Îflı ’HÎ ±Î‰Î ◊‰_ »ı. …ˆfi ‘‹˝‹Î_ ÁÎfl
’˘÷ı … ‰Ì÷flÎ√ »ı. ±ı ÷˘ V‰w’fi_ ¤Îfi ◊›_ fi◊Ì ±ıÀ·ı ’˘÷ı ‹Îfiı    … ±Î »ı, I›Îflı ±Î…ı ÷˘ ¤Î¤‹Î_ ’՛Π! …ˆfi‹Î_ «Îfl ≠¿ÎflfiÎ
¿ı, “Ë_ «_ÿ·Î· »\_.” “Ë_ «_ÿ·Î· »\_,” ±ı ±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰ »ı, ¿ÏS’÷
                                 ±fi›˘√- ¿◊Îfi›˘√, «flHÎÎfi›˘√, ¿vHÎÎfi›˘√ ±fiı ƒT›Îfi›˘√ ±fiı
¤Î‰ »ı, “flÌ·ıÏÀ‰” ¤Î‰ »ı. ÷˘ “flÌ›·”‹Î_ ¿˘HΠˢ ÷‹ı ? ±Î
                                 ‰ıÿÎ_÷‹Î_ «Îfl ›˘√ »ı. ¤√‰Îfiı ¿Ëı·_ ¿ı Ωı ÷_ …ˆfi ˢ ÷˘ ±Î «Îfl
«_ÿ·Î· ±ı ÷˘ “flÌ·ıÏÀ‰” ¿Ëı‰Î›. “flÌ·ıÏÀ‰”‹Î_ ⁄Ë Ω÷fiΠω¿S’˘
                                 ±fi›˘√fi_ ‰Î_«fi ¿fl…ı ±fiı ’ı·Î ‰ıÿÎL÷‹Î_ «Îfl ›˘√fi_ ‰Î«fi ¿fl…ı,
ˢ›; “Ë_ ±Î‹fiÌ ÿÌ¿flÌ ◊Ι, ‹ÎÁÌ ◊Ι, ¿Î¿Ì ◊Ι” ±ı‹ CÎHÎΠω¿S’˘
                                 ÷˘ ±ÎI‹Î …ÕÂı. ¤Î¤◊Ì ÷˘ ±Ë_¿Îfl ‰‘ı ±fiı ¿◊Îfi›˘√ ◊Ì
»ı. …›Îflı “flÌ›·”‹Î_ ¿˘≥ ω¿S’ fi◊Ì. “flÌ›·”fi_ “flÌ›·Î≥{” ¿fl‰Î‹Î_
                                 ±Ë_¿Îfl ‰‘ı fiËŸ. ‰V÷’΂-÷ı…’΂fiÌ ¿◊Î ÁÎ_¤‚Ìfiı ¤Î‰ ◊Λ ¿ı
±Î‰ı ÷˘ ±Î’HÎfiı ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› ¿ı V‰w’fi_ ¤Îfi ◊›_, ±ıÀ·ı ‹˘ZÎı
                                 ±Î’HÎı ’HÎ ±ı‰Î ◊≥±ı. ±Î ÷˘ ±Ë_¿Îfl ‰K›Î »ı. …ˆfi˘‹Î_ ±Ë_¿Îfl
…‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ ◊≥. “flÌ›·”fi_ ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ¤Îfi … fi◊Ì ◊›_. ±ÎI‹Îfi_
                                 ¿ıÀ·˘ ˢ‰˘ Ωı≥±ı ? CÎfl «·Î‰‰Î ’Òfl÷˘ fiı ‰ı’Îfl ’Òfl÷˘. ±Î ÷˘ fi›˝
¤Îfi ◊‰_ ÷ıfiı Á‹Ï¿÷ ±◊‰Î ÁQ›¿ ÿ½fi ¿Ëı »ı. Á‹Ï¿÷ fi◊Ì ◊›_
                                 ÷˘ŒÎfi ‹Î_Õ›_ »ı !
¿˘≥ ÿËÎÕ˘›, Ωı ÷ı ◊›_ ˢ÷ ÷˘ ±ËŸ ⁄ıÁÌ flèÎÎ fiΠˢ÷. Á‹Ï¿÷
‰√fl CÎÕ̉Îfl ±_÷flÂÎ_Ï÷ flËı fiËŸ, ‹Ò»Î˝‹Î_ … flËı. ·Bfi ˢ› I›Îflı           “iÎÎ÷Δ … “iÎı›” ¿›˘˝ !!
‹ÒÏ»Û÷ ◊≥ Ω› ±fiı ·Bfi ◊≥ Ω› ’»Ì Ë÷_ ÷ıfi_ ÷ı, ±ıfiı ‹˘ËÏfiƒÎ
¿ËÌ.                                  ““±fiÎÏÿ◊Ì “iÎı›”fiı … “iÎÎ÷Δ Á‹∞ ‰÷ı˝ ·˘¿.”” -fi‰fiÌ÷

        V‰ÎK›Î› ¿ı ’flÎK›Î› ?!                  ±fiÎÏÿ◊Ì ·˘¿˘fiı ‘‹˝ Â΋Î_ ‰÷ı˝ »ı ? iÎı›fiı iÎÎ÷Î ‹ÎfiÌ ‘‹˝
                                 ¿flı »ı. “±Î«Î›˝” ±ı “iÎı›” »ı ±fiı “’˘÷ı” “iÎÎ÷Δ »ı, ’HÎ ¤˛Î_Ï÷◊Ì
   ÿÎÿÎlÌ — Â_ ‰Î«fi ¿fl˘ »˘ ?                 iÎı›fiı … ’˘÷ı ‹Îfiı »ı. “±Î«Î›˝”fiı “’˘÷ı … »ı” ±ı‹ ‹Îfiı »ı. “±Î
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                          149   150                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

T›ÎA›Îfi ‹ıÓ ±ÎM›_, ÂÎj΢ ‹ı_ ‰Î_E›Î_, ÷’ ‹ı_ … ¿›Ù, I›Î√ ‹ı_ ¿›˘˝.”  µI’Lfi ◊Λ ? ¿ı “±Î” flV÷ÎfiÎ ΩHοÎfl ˢ›, flV÷ÎfiÎ ΩHοÎflfiı ’Ò»‰_
’HÎ ¿flfiÎfl ΩHÎ÷˘ fi◊Ì fiı ΩHÎfiÎfl ¿fl÷˘ fi◊Ì. ¿flfiÎflfiı fiı ΩHÎfiÎflfiı      ’Õı ÷˘ flV÷˘ …Õı. ÷ı‹ “±Î” ΩHοÎfl “iÎÎfiÌ’vÊ”fiı ’Ò»ı ÷˘ ‹Î√˝
¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ‹ı‚Î’ Ë÷˘ fiËŸ, »ı fiËŸ fiı ◊Âı fiËŸ. ±Î ÷˘ ¿ËıÂı, “Ë_     ’‹Î›. “±Î” ‘‹˝ fi◊Ì, “ÁΛLÁ” »ı. ±Î ÷˘ “flÌ›·” ‘‹˝ »ı. ±Î ¿Î›‹
… ±Î«Î›˝ fiı ‹ı_ … T›ÎA›Îfi ±ÎM›_”. ±‹ı ÷˘ Á‹∞ √›Î ¿ı ÷‹ı ¿›Î      ˢ÷˘ fi◊Ì. ±Î ÷˘ «˙ÿ ·˘¿fi˘ fiÎ◊ ±‹ÎflÌ ‹ËŸ ≠√À ◊›˘ »ı. ±Î
VÀıÂfiı ⁄ıÃÎ »˘ ! ‹ÎÀ_√Î VÀıÂfiı ⁄ıÁÌ flèÎÎ »˘ fiı ¿Ëı »ı ¿ı ±Î√·_    ÿıË »ı ±ı ÷˘ ’fl’˘À˘ »ı, ±ı ¿›Îflı eÀı ±ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±ı »ı I›Î_
VÀıÂfi … ¿·¿kÎÎ »ı. fiÎ, ±ı ÷˘ ±Î√·_ VÀıÂfi ‹ÎËÌ‹fiÌ ¬ÎÕÌfi_        Á‘Ì ÷‹ı ÷‹Îv_ ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·˘. ‰Ì÷flÎ√˘fiı …ı‰˘ ≠¿Î ◊›ı·˘ ÷ı‰˘
±ÎT›_! ±fi_÷ ±‰÷Îfl ¤À¿Ì ÷˘› ¿·¿kÎÎ fiËŸ ±Î‰ı ! iÎÎ÷Î ±ı        ≠¿Î »ı. ±Î “iÎÎfiÌ’vÊ” ’ÎÁı Á_’ÒHν Á‹Î‘Îfi ◊Λ ±ı‰_ »ı, ‹ÎÀı
iÎÎ÷Î ±fiı iÎı› ±ı iÎı›. “«_ÿ¤Î≥” ±ı iÎı› »ı. “±Îfi˘ ¤Î≥” ±ı iÎı›,   ÷‹Îv_ ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·˘. ±‹ı ÷˘ ÷‹fiı ±ÎÀ·_ ¿ËÌ »^À̱ı. ±‹ı ‰Ì÷flÎ√
“±Î ‘_‘Îfi˘ ‹ÎÏ·¿ »ı” ±ı iÎı› »ı. “±Î ‹¿Îfifi˘ ‹ÎÏ·¿ »ı” ±ı iÎı›     ˢ≥±ı ±ıÀ·ı ÷‹fiı ’»Ì ¿Î√‚ fiÎ ·¬Ì±ı ¿ı ±Î‰˘.
»ı fiı “±Î’HÎı” iÎÎ÷Î »Ì±ı. ±Î’HÎı iÎÎ÷Î fiı ±ı iÎı› ±ı‹ Ωı›Î ¿fḻı
                                      ⁄_‘fi‹Î_◊Ì ‹„@÷ ¿flΉı ±ıfi_ fi΋ ‘‹˝. ÁE«Ì ±Î{ÎÿÌ ±Î’ı ÷ı
÷˘ ’»Ì Á‹ÎÏ‘ flèÎÎ ¿flı. “±Î’H΢” ‘‹˝ Â_ ? Â_ ⁄L›_ ±ı ΩHΉÎfi_
                                   ‘‹˝ ¿Ëı‰Î›.
±fiı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ’fl‹Îfi_ÿÌ ! ‘‹˝ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? Á˘fi_ Á˘fiÎfiÎ ‘‹˝‹Î_
ˢ› ÷ıfiı. Á˘fi_ Ï’k΂fiÎ ‘‹˝‹Î_ ˢ› ÷ı V‰‘‹˝ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ı ’fl‘‹˝                vvvvv
¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘ “«_ÿ·Î·” ◊≥fiı ⁄ıÃ˘ »ı, ÷ı ÿıËfiÎ ‘‹˝fiı ’˘÷Îfi˘ ‹Îfiı
»ı, ±_÷—¿flHÎfiÎ ‘‹˝fiı ’˘÷Îfi˘ ‘‹˝ ‹Îfiı »ı. ÷ı ’fl‘‹˝ »ı. ’fl‘‹˝◊Ì
¿›Îflı› ’HÎ ‹˘ZÎ fiÎ ◊Λ, V‰‘‹˝◊Ì ‹˘ZÎ »ı. Á˘fi_ √‹ı I›Îflı ±ıfiÎ
‘‹˝‹Î_ … »ı. ’HÎ ±Î ÷˘ “«_ÿ·Î·”fi˘ ±Îfl˘’ ¿flı »ı, ±ıÀ·_ … fiËŸ
ÁÎ◊ı ’λ˘ ¿Ëı »ı ¿ı “±Îfi˘ ÁÁfl˘, ±Îfi˘ Ïÿ¿fl˘, ±Îfi˘ ⁄Î’, ±Îfi˘
‰¿Ì· ¿˘À˝‹Î_ Ω› I›Îflı, ÿ¿Îfiı ˢ› ÷˘ ÂıÔ ±Îfi_ … fi΋ ¤˛Î_Ï÷. “’˘÷ı
©ÎI‹Î … »ı.” ’HÎ ±Î‰Î ±Îfl˘’◊Ì Á‹Ω÷_ fi◊Ì.

       ±iÎÎfi ÏfiT≤Ï÷ - ωiÎÎfi ◊¿Ì !!
   ‹˘ZΑ‹˝ ±ıÀ·ı ±iÎÎfi◊Ì ÏfiT≤Ï÷ ◊Λ ÷ı. “±Î” ‹˘Z΋Î√˝‹Î_
±iÎÎfi◊Ì ÏfiT≤Ï÷ ¿flÎ‰Ì ÿ¥±ı »Ì±ı, ±ıÀ·ı iÎÎfi‹Î_ ◊≥ ≠T≤Ï÷ !
±iÎÎfi ÏfiT≤÷ ◊Λ ÷˘ ωiÎÎfi µI’Lfi ◊Λ. ’HÎ “iÎÎfiÌ” ωfiÎ ¿˘≥fiı
±iÎÎfi ÏfiT≤÷ fiÎ ◊Λ, ÿıËÎK›ÎÁ ¿˘≥fi˘ »^Àı fiËŸ. ÿıËÎK›ÎÁfiÌ ÏfiT≤Ï÷
±ı … ‹˘ZÎ »ı. ±ı¿ … ±_ iÎÎfifiÌ ≠T≤Ï÷ ◊≥ Ω› ÷˘ Á‰ÎÙ ◊≥
Ω›. ±ı¿ … ±_ “ÁΛLÁ” ◊Λ ÷˘ Á‰ÎÙ ◊≥ Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı iÎÎfi
±ı “ÁΛLÁ” »ı, ±iÎÎfi ±ı “ÁΛLÁ” fi◊Ì. ±ı¿ ±_ ωiÎÎfi ¿›Îflı
                                  152                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

                                  “’˘÷ÎfiÌ” ±˘‚¬ÎHÎ ◊Λ ±ı‰Ì ±Î’ ¿Ú’Î ¿fl˘.” …›Î_ Ω±˘ I›Î_ ±Î
                                  ≠‹ÎHÎı ÿ½fi ¿flΩı. ±Î ÷˘ …\ÿÎ_ …\ÿÎ_ fi΋ ±ÎM›Î_. “flÌ·ıÏÀ‰·Ì” …\ÿÎ_
                                  …\ÿÎ_ »ı, ⁄‘Î ¤√‰Îfi “flÌ›·Ì” ±ı¿ … »ı.
                                     ÿ¿Îfi ÀΉfl ±Î√‚ ˢ› fiı ÿ¿ÎfifiΠω«Îfl ±ËŸ ¿flı ! ±S›Î,
                                  …ı V◊‚ ’fl ˢ™ ÷ı V◊‚fiΠω«Îfl ¿fl. ±flı, flV÷΋Î_ ’HÎ ÿ¿ÎfifiÎ
                                  ω«Îfl ¿fl÷Î ¿fl÷Î Ω› ! ±fiı ‹_Ïÿfl‹Î_ …‰Î fiÌ¿‚ı I›Îflı ¿˘≥ ‘‹˝fiÎ
                                  ω«Îfl ¿fl÷_ … fi◊Ì ! I›Î_ ÷˘ ÿ¿ÎfifiΠω«Îfl ¿flı »ı. ¿ıÀ·Î¿fiı ÷˘
                                  fl˘… ‹_Ïÿfl‹Î_ …‰ÎfiÌ Àı‰ ’ÕÌ √›ı·Ì ˢ› »ı. ±S›Î, Àı‰ ’ÕÌ »ı ‹ÎÀı
                                  ÷_ ÿ½fi ¿flı »ı ¤√‰ÎfifiÎ ? ¤√‰ÎfifiÎ ÿ½fi ÷˘ fl˘… fi‰Î_ fi‰Î_ …
              (19)                  ·Î√‰Î_ Ωı≥±ı. fiı ÿ½fi ¿fl‰Î …÷Ì ‰¬÷Ì ‹ËŸ µS·ÎÁ “¡ıÂfi˘ ¡ı”
                                  … ˢ‰˘ Ωı≥±ı. ±Î ÷˘ fl˘… ÿÎ⁄ÕÌ ·≥fiı ÿ½fi ¿fl‰Î …‰ÎfiÌ Àı‰ ’ÕÌ
         ›◊Î◊˝ 1¤„@÷‹Î√˝ !                 √≥ ˢ› »ı.
          l©Î … Œ‚ ±Î’ı !                   ‘‹˝ ¿›Î_◊Ì ¿flÌ Â¿ı ? ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ¿‹˝ ¿flı ¿ı ‘‹˝ ¿flı ? ±ı
                                  ÷˘ ¿·Î¿-⁄ı ¿·Î¿ … ¿Î‹ ¿flı fiı √ÎÕ_ ÁÕÁÕÎÀ «Î·ı ÷ı‰Ì ’H›ˆ ˢ›
   ±ı‰_ »ı, ÿı‰ ÷‹ÎflÌ “⁄ÌÏ·Œ”fiı ±Î‘Ìfiı »ı. ‹ÒÏ÷˝‹Î_ ÿ½fi ¿fl˘.  ÷ı … ‘‹˝ ’Î‹Ì Â¿ı fiı ‘‹˝ ¿flÌ Â¿ı.
’HÎ “⁄ÌÏ·Œ” fiΠˢ› ÷˘ Â_ ŒÎ›ÿ˘ ? “⁄ÌÏ·Œ” ±fi˚±‰¿ÎÂ’HÎı ˢ›
÷˘ ÷ı flÎ÷ÿËÎÕ˘ ›Îÿ ±ÎT›Î ¿flı. ‹ÎÀı ‹ÒÏ÷˝‹Î_ l©Î ‹Ò¿˘. ‹ÒÏ÷˝ ±ı          ¤„@÷◊Ì ≥rflfiÌ ≠ÎÏM÷ ?!
¤√‰Îfi fi◊Ì, ÷‹ÎflÌ l©Î … ¤√‰Îfi »ı. »÷Î_ ¤√‰ÎfifiÎ_ ÿ½fi ¿fl˘
÷˘ ¤Î‰◊Ì ¿flΩı. ‹Ëıfi÷ ¿flÌfiı ÿ½fi ¿fl‰Î Ω±˘, ’HÎ ÿ½fi ⁄flÎ⁄fl         ≠ë¿÷ν — ¿˘≥ ’HÎ ‹ÎHÎÁ ¤„@÷ ¿flı ÷˘ ≥rfl ‹‚ı ?
¤Î‰◊Ì fiÎ ¿fl˘ ÷˘ ‹Ëıfi÷ fi¿Î‹Ì Ω›. ¤√‰ÎfifiÎ ‹_Ïÿfl‹Î_ ¿ı           ÿÎÿÎlÌ — ±Î ’Î_« ≥ÏLƒ›˘◊Ì ≥rflfi_ ¿Â_ … fiÎ ◊Λ, …ı ◊Λ
ÿıflÎÁfl‹Î_ …≥fiı ÁΫÎ_ ÿ½fi ¿fl‰ÎfiÌ ≥E»Î ˢ› ÷˘ Ë_ ÷‹fiı ÿ½fi     ±ı ’fl˘ZÎ ¤„@÷ »ı.
¿fl‰ÎfiÌ ÁÎ«Ì flÌ÷ Â̬‰ÎÕ_. ⁄˘·˘, »ı ¿˘≥fiı ≥E»Î ?
                                     ≠ë¿÷ν — ±ı ¿ÎS’Ïfi¿ ¤„@÷ fiı ?
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, »ı. Â̬‰ÎÕ˘ ÿÎÿÎ. ¿Î·◊Ì … ÷ı ≠‹ÎHÎı ÿ½fi
¿fl‰Î …≥Â_.                                ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿ÎS’Ïfi¿ … ¿Ëı‰Î›. fiı Ïfiω˝¿S’ ¤„@÷ ◊Λ I›Îflı
                                  ¿Î‹ ◊Λ. ω¿S’ ¤„@÷ ‹fi◊Ì ◊Λ.
   ÿÎÿÎlÌ — ¤√‰ÎfifiÎ_ ÿıflÎÁfl‹Î_ …≥fiı ¿Ëı‰_ ¿ı “Ëı ‰Ì÷flÎ√
¤√‰Îfi ! ÷‹ı ‹ÎflÌ ‹ËŸ … ⁄ıÃÎ »˘, ’HÎ ‹fiı ÷ıfiÌ ±˘‚¬ÎHÎ fi◊Ì         ≠ë¿÷ν — ‹fiı ¤„@÷ ⁄‘΋Î_ ⁄Ë v«ı »ı.
◊≥ ÷ı◊Ì ÷‹ÎflÎ_ ÿ½fi ¿v_ »\_. ‹fiı ±Î “iÎÎfiÌ’vÊ” ÿÎÿÎ ¤√‰Îfiı        ÿÎÿÎlÌ — ¤„@÷ ±ı ÷‹ÎflÌ √˛_Ï◊ »ı. ¤„@÷fiΠω«Îfl˘ ±Î‰ı,
Â̬‰ÎÕ›_ »ı ÷ı◊Ì ±Î ≠‹ÎHÎı ÷‹ÎflÎ ÿ½fi ¿v_ »\_. ÷˘ ‹fiı ‹ÎflÌ     ÿ½fifiΠω«Îfl˘ ±Î‰ı ÷ı √˛_Ï◊ »ı. …›Îflı I›Îflı Ïfi√˛Ù◊ ◊‰Îfi_ … »ı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         153   154                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

÷‹ı ÁÎ_¤Y›_ ¿ı ’fl‹ ÿËÎÕı Õο˘fl …‰Îfi_ »ı ÷˘ ÷‹fiı ’»Ì I›Î_ …‰ÎfiÌ   Á_ÁÎfl Œ‚ ‹‚ı ±fiı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ∂K‰˝√Ï÷ ◊›Î ¿flı. ±fiı ⁄Ì∞ ≠I›ZÎ
√Î_à eÀı. Ωı ¿ı ±ı ¬˘À_ fi◊Ì. ¬flÎ⁄ ω«Îfl˘ ¿fl÷Î_ ±Î ÁÎv_ ¿Ëı‰Î›.   ¤„@÷, …›Î_ ¤√‰Îfi ≠√À ◊›Î »ı ÷ı‹fiÌ ≠I›ZÎ ¤„@÷, I›Î_ µ¿ı·
¤„@÷ ±ıÀ·ı Â_ ? ¿ı ¤„@÷fi˘ fl_√ flάı ÷˘ ⁄ÌΩ Á_ÁÎflfiÎ fl˘√ fiÎ      ±Î‰Ì Ω›. ’fl˘ZÎ ¤„@÷‹Î_ ÷˘ ⁄Ë ±ÎÕ_ ±Î‰ı »ı. ’˘÷ÎfiÎ … ω«Îfl˘
±Î‰ı.                                ’˘÷Îfiı ±ÎÕÎ ±Î‰ı »ı. ¤„@÷fi˘ ‹Î√˝ ÁÎfl˘ ’HÎ ¤„@÷fi_ ÷˘ ±ı‰_ »ı
    ≠ë¿÷ν — ¤„@÷‹Î√˝ ‰Î_«_ ÷˘ ÷ı ¿fl‰Î …ı‰_ »ı ±ı‹ ·Î√ı;
                                  fiı ¿ı ¿˘≥ ‰¬÷ Á_›˘√ ⁄ÿ·Î› ÷˘ ÷ı …÷Ì flËı, ’HÎ iÎÎfi ÷˘ Ïfifl_÷fl
›˘√fi_, ¿‹˝fi_, iÎÎfi‹Î√˝fi_ ‰Î_«_ ÷˘ ÷ı ¿fl‰Î …ı‰_ »ı ±ı‹ ·Î√ı »ı. ±ı  ÁÎ◊ı … flËı.
Â_ ?                                   ≠ë¿÷ν — ¤„@÷‹Î√˝‹Î_ Ωı¬‹ÿÎflÌ ¿˘fiÎ ’fl ? ¤√‰Îfi µ’fl ?
    ÿÎÿÎlÌ — …√÷ ±Î¬_ V‰E»_ÿ fi΋fiÎ fl˘√‹Î_ »ı, ÷ı ’˘÷ÎfiÎ        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.
‹Î’ı ⁄‘_ ‹Î’‰Î Ω› »ı.
                                      fiflÏÁ_Ë ‹Ëı÷Î ’HÎ ¿Ëı÷Î ¿ı, “Ëı ¤√‰Îfi, ‹fiı »˘ÕΉ.” ⁄‘Î
    ≠ë¿÷ν — ±Î’ iÎÎfi ±Î’˘, ’HÎ ±‹Îfl˘ ¿_≥ ’Λ˘ ÷˘ Ωı≥±ı     ¤@÷˘fiı ‹ËŸ ±Î÷˝÷Î ÷˘ ¬flÌ. ±Î÷˝‰ÎHÎÌ ÷ı‹HÎı ¿Îœı·Ì ¿ı, “Ëı
fiı ?                                ¤√‰Îfi, ÿ—¬◊Ì ‹fiı »˘ÕΉ.” »÷Î_ ±ı ¤„@÷ ÁÎflÌ, ±ıfiÎ µ’fl …
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘Î … ’ΛΠ‰√flfiÎ Ë÷Î. ’ΛΉ΂˘ ¿˘≥ ◊›˘      ¤ı¬ ‹ÎfiÌfiı ⁄ıÃÎ. ⁄‘Î ¿fl÷Î_ ¨«Ì ¤„@÷ ¿˘fiÌ ? ÁΫΠ¤@÷˘fiÌ.
… fi◊Ì. …ı ΩHÎı·Î◊Ì Ã˘¿fl ‰Î√ı ÷ı ±_‘Îv_ fiÎ ¿Ëı‰Î› ? ±…‰Î‚΋Î_    ±ı ÁΫΠ¤√‰Îfifiı fi◊Ì ¤…÷Î, ’HÎ ’fl˘ZÎ ¤√‰Îfifiı ¤…ı »ı. »÷Î_
Ã˘¿fl fiÎ ‰Î√ı. ωʋ ’ÏflÏV◊Ï÷‹Î_ Á‹÷Î flËı ÷ıfi_ fi΋ iÎÎfi, Á‹÷΋Î_   ±ı ÁÎ«Ì ¤„@÷ »ı, ±ı ≠I›ZÎfiı ±Î’fiÎflÌ »ı. ’HÎ ¬fl˘ ¤@÷ ¿›Îflı
÷˘ ⁄‘Îfiı Á‹÷Î flËı. “‹ı_ ±Î ¿›Ù, ÷ı ¿›Ù, ‹ı_ ¤„@÷ ¿flÌ.” ±ı ⁄‘_    ¿Ëı‰Î› ? ±ı¿› Á_¿S’-ω¿S’ ’¿Õı fiËŸ I›Îflı. ±ı Â_ ¿Ëı ¿ı Á_¿S’-
“≥√˘≥{‹” »ı. iÎÎfi “±ÎµÀ ±˘Œ ≥√˘≥{‹” »ı.               ω¿S’ ¤√‰Îfi ¿flı »ı, ⁄‘_ ¤√‰Îfi ’fl »˘Õı. …›Îflı ±Î ÷˘ »˘¿fl˘
                                  ’ˆHÎΉı I›Îflı ’˘÷ı ’ˆHÎΉı ±fiı …L‹ı I›Îflı ’ı_ÕÎ ‰Ëı_«ı, fiı »˘¿fl˘ ‹flÌ
   flHλ˘Õ∞ ¬˘ÀÎ fi◊Ì, ÷ÎflÌ ¤„@÷ ¬˘ÀÌ »ı. »÷Î_ ±ı ’fl˘ZÎ       Ω› I›Îflı ¤√‰Îfiı ‹Î›˘˝ ¿ËıÂı ! ¬fl˘ ¤@÷ ÷˘ ⁄‘_ ¤√‰Îfi ’fl »˘ÕÌ
¤„@÷ »ı, “Áı¿LÕflÌ” ¤„@÷ »ı. ’fl˘ZÎ ¤…fiÎfi_ Œ‚ ±’flΤ„@÷ ±fiı      ÿı. ±ı Â_ ¿Ëı, “¤√‰Îfi, ‹Îflı Â_ ? ¤√‰Îfi ÷ÎflÌ ·Î… Ω› »ı.” ±ı‰Ì
±’fl˘ZÎ ¤…fiÎfi_ Œ‚ ’flΤ„@÷. ’flΤ„@÷◊Ì ‹˘ZÎ »ı.            ¤„@÷ ‹‚‰Ì ‹U¿ı· »ı.
   ±Î ¤√÷˘ »⁄Ï·¿Î_fiÎ ÷η‹Î_ … ‹V÷ ˢ›. ¤√‰ÎfifiÎ ÷η‹Î_          ±ı¿ “flÌ·ıÏÀ‰”fi_ “flÌ›·Î≥{” ¿flı »ı fiı ⁄Ì…\_ “flÌ›·”fi_
‹V÷ ◊›˘ ±ı‰˘ ¿˘”¿ … ˢ› ¬Î·Ì ¤√‰ÎfifiÎ fi΋ ’fl ¿flı »ı ÷ı◊Ì       “flÌ›·Î≥{” ¿flı »ı. ¤@÷˘fiı ÁÎZÎÎI¿Îfl ◊Λ ÷ı Â_ »ı ? ¿ı ‹ËŸ
¿ıÀ·_ ⁄‘_ ◊Λ »ı !                         ‹˘fl·Ì‰Î‚Î ¿ÚWHÎ ÿı¬Î›, ±ı‰Ì ÏÁÏ© ·Î‰ı·Î ˢ›. ’HÎ Ωı ÷ı ‹fiı ‹‚ı
                                  ÷˘ Ë_ ÷ı‹fiı ¿Ë_ ¿ı, “±ı ÷˘ ºU› »ı. fiı ÷_ ºWÀÎ »ı. ÷fiı …ı ‹˘fl·Ì‰Î‚Î
       ¤„@÷ — ’fl˘ZÎ ±fiı ≠I›ZÎ !               ¿ÚWHÎ ÿı¬Î› »ı ÷ı ¬flÎ ¿ÚWHÎ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ºU› »ı fiı ¬flÎ ¿ÚWHÎ ÷˘
                                  ÷ıfiı …ı …\±ı »ı ÷ı »ı, ÷ı ÷_ “’˘÷ı” … »ı. ±Î ÷˘ ºÏp ºU›‹Î_ ’ÕÌ
    ≠ë¿÷ν — ¤„@÷‹Î√˝‹Î_ ¤˙Ï÷¿ Á‹V›Î±˘ ±ÎÕÌ ±Î‰ı »ı ?
                                  »ı. ƒWÀ΋Î_ ’Õı ÷˘ ¿Î‹ ◊Λ.” ¤@÷˘ ’HÎ ±Î K›ı›fiı ’ÎQ›Î ˢ÷Î fi◊Ì.
    ÿÎÿÎlÌ — ¤„@÷‹Î√˝ ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ »ı. ±ı¿ ’fl˘ZÎ ¤„@÷, ±ıfiÎ◊Ì    ±ı‹fiı› ±ı Ωı≥±ı »ı. K›ı› ˢ› ÷˘ ’˘÷ı K›Î÷Î ◊Λ, ’HÎ K›ı›fi_
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        155   156                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

V‰w’ ΩHΉΠ‹ÎÀı ‰E«ı √v Ωı≥±ı.                  »ı. T›‰ËÎfl‹Î_ ÷˘ ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ±Îfi_ ±Î … ¿›Ù »ı fiı ¤À¿, ¤À¿,
                                 ¤À¿, ¤À¿ ¿›ÎÙ ¿›Ù »ı ! ±Î«Î›˘˝ ◊›Î, ÁΑ±˘ ◊›Î, ÁÎK‰Ì∞ ◊›Î_,
   fiflÏÁ_Ë ‹Ëı÷αı Â_ √Λı·_ ?
                                 ±Î‹ fiı ±Î‹ ¤À¿ ¤À¿ ¿›Î˝ ¿›Ù, ‹Î√˝ ‹Y›˘ fiËŸ.
   “F›ËÎ_ ·√Ì ±ÎI‹Î ÷I‰ Ï«ê›˘ fiËŸ,
    I›ËÎ_ ·√Ì ÁΑfiÎ Á‰˝ …ÒÃÌ.”                       ‹˘ZÎ — iÎÎfi◊Ì ¿ı ¤„@÷◊Ì ?
       ¤„@÷ — V◊Ò‚◊Ì ÁÒZ‹÷‹ !                  ≠ë¿÷ν — ¤„@÷‹Î√˝◊Ì ‹˘ZÎ »ı ¿ı iÎÎfi‹Î√˝◊Ì ‹˘ZÎ »ı ?
   ≠ë¿÷ν — ÿflı¿ ‘‹˝fiÎ ÂÎj΢‹Î_ fi΋fi_ ‹ËI‰ ⁄Ë ⁄÷Ήı »ı,       ÿÎÿÎlÌ — ¤„@÷‹Î√˝ ÷‹ı Â_ Á‹F›Î ? iÎÎfi‹Î√˝ Âw ◊›Î ’»Ì
fi΋fiÎ Ω’ ¿fl‰Îfi_, ±ı‹Î_ Â_ flËV› ËÂı ?               ¤„@÷ ±Î‰ı »ı. ±Î VÀıÂfifi˘ flV÷˘ ÿı¬ÎÕı ’»Ì ÷‹ı «Î·˘ fiı ? flV÷Îfi_
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ±ı¿Î√˛÷Î ‹ÎÀı »ı. “fi΋” ±ı V◊Ò‚ »ı, V◊Ò‚  iÎÎfi ◊›Î ’»Ì ±ı flV÷ı «Î·‰_ ±ı ¤„@÷ »ı.
¤„@÷ »ı. ’»Ì “V◊Î’fiΔ ÁÒZ‹¤„@÷ »ı, ’»Ì “ƒT›” ±ı ÁÒZ‹kÎfl        ¤„@÷ ÂOÿfi˘ ¬fl˘ ±◊˝ Â_ »ı ? ±ı ÂOÿfiÌ ‹ËŸ ±Îl› Á‹Î≥
¤„@÷ »ı ±fiı »ıS·ı “¤Î‰” ±ı ÁÒZ‹÷‹ »ı. ±Î «Îfl ≠¿ÎflfiÌ ¤„@÷     Ω› »ı. ±Î ⁄‘Îfiı iÎÎfi ±ÎM›_ »ı ÷ı ⁄‘Î ¤„@÷‹Î√˝‹Î_›ı »ı. …ıfi˘
»ı. ÷ı ±ı¿·Î ‹ËΉÌfl, ‹ËΉÌfl ⁄˘·÷Πˢ› ÷˘› V◊Ò‚¤„@÷ ◊≥. ±fiı    ±Îl› ·Ì‘˘ ÷ıfiÌ ¤„@÷ ¿fl‰ÎfiÌ.
Ωı V◊Î’fiÎ ±ıÀ·ı ¿ı Œ˘À˘ ‹Ò¿Ìfiı “‹ËΉÌfl, ‹ËΉÌfl” ¿flı ÷ı ÁÒZ‹¤„@÷
◊≥ ¿Ëı‰Î›. ±Î ‹Îfl˘ Œ˘À˘ ‹Ò¿Ìfiı ¤„@÷ ¿flı ±ıfiÎ ¿fl÷Î Ë_ Ω÷ı ËÎ…fl      ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ¤„@÷‹Î√ı˝› ±ø‹‹Î√˝‹Î_ »ı ?
ˢ™ fiı ‹ÎflÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ¤„@÷ ¿flı ÷˘ ±ı ÁÒZ‹÷fl ¤„@÷ ¿Ëı‰Î›. ±fiı       ÿÎÿÎlÌ — “±Î” ’flΤ„@÷ »ı. ±ø‹‹Î√˝‹Î_ ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ¿flÌ
’»Ì ‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ … ’΂ı ÷˘ ±ı ÁÒZ‹÷‹ ¤„@÷ ¿Ëı‰Î›. ‹Îv_ ¿Ëı‰Îfi_,   ·Ì‘Î ’»Ì …ı ¤„@÷ ¿flı »ı ÷ı ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ … ¤„@÷ ¿flı »ı. ±Î ‹Î‚Î
±‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ, ±ıfiÎ ¤Î‰‹Î_ ±Î‰Ì Ω› ÷˘ ±ı ¤Î‰¤„@÷ ◊≥ √≥.       ⁄fiΉı »ı ÷ı› ’˘÷ÎfiÌ ¤„@÷ ¿flı »ı, ’»Ì ¤·ı ±ı ‹Î‚Î ±‹fiı «œÎ‰ı !
±ı ÷fl÷ Œ‚ ±Î’fiÎv_ »ı. ’ı·Ì hÎHÎı› ≠¿ÎflfiÌ ¤„@÷ ¤˙Ï÷¿ Œ‚      “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÌ ¤„@÷ ±ı ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹ÎfiÌ … ¤„@÷ »ı. …›Î_ Á‘Ì
±Î’fiÎflÌ »ı. ±fiı “±Î” ±ı¿·_ … “flÌ›·Ì ¿ı” »ı ÷ı◊Ì ÷˘ ±‹ı ¿Ë̱ı   ÷‹Îfl˘ Á_’ÒHν ±ÎI‹Î T›@÷ fi◊Ì ◊›˘ I›Î_ Á‘Ì “iÎÎfiÌ’vÊ” ±ı …
»Ì±ı ¿ı “‘ÌÁ ≥{ ‘Ì ¿ı ⁄ı_¿ ≥fi ‘Ì ‰SÕ˝.” ±Îfiı “¿ı ⁄ı_¿” ÂÎ◊Ì   ÷‹Îfl˘ ±ÎI‹Î »ı. “iÎÎfiÌ’vÊ” ÂS›flÏË÷ ˢ›. ’˘÷ı ≠ÁLfi Ï«kΉ΂Î
¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ±I›Îflı “±ËŸ” »ıS·Ì ¤Î‰ ¤„@÷ ◊Λ.          ˢ‰Î◊Ì Á΋Îfiı ±ı ≠ÁLfiÏ«kÎfiÎ_ ÿ½fi ¿fl‰Î◊Ì … ±ıfiı ±Îfi_ÿ ≠√Àı.
    fi΋¤„@÷› ¬˘ÀÌ fi◊Ì. fi΋fi˘ ±ı‰˘ Ïfi›‹ fi◊Ì. fi΋‹Î_ ÷˘     “iÎÎfiÌ”fiÎ_ ÿ½fi ‹ÎhÎ◊Ì ±fiı¿ ±‰÷Îfl˘fiÎ_ ’Î’˘ ¤V‹Ì¤Ò÷ ◊≥ Ω›!
“fl΋” ⁄˘·ı ÷˘› «Î·ı fiı ¿˘≥ “·Ì‹Õ˘” ⁄˘· ⁄˘· ¿flı ÷˘› «Î·ı. ¬Î·Ì          ’flΤ„@÷ — ±’flΤ„@÷ !!
⁄˘·‰_ Ωı≥±ı. …ı ⁄˘S›Î ÷ıfiÌ ‹ËŸ µ’›˘√ flËı, ±ıÀ·ı ⁄Ì∞ ⁄Î…\
Ï·Á˘ÀÎ fiÎ ‹Îfl ‹Îfl ¿flı. ±ÎI‹Îfiı ±ı¿ CÎÕ̉Îfl ‰Ì·˘ ‹¿Î› ±ı‰˘ fi◊Ì,     ±Î¬_ …√÷ ¤„@÷ ¬˘‚Ì flèÎ_ »ı, ±ı ±’flΤ„@÷ »ı. …ı
‹ÎÀı ¿_≥¿fi_ ¿_≥¿ ±ıfiÎ ‹ÎÀı µ’›˘√ flά‰˘. ‹ÎÀı fi΋V‹flHÎ ¿flı »ı   ¤„@÷‹Î_ ÁËı…ı› ⁄Ï©fi˘ ≠‰ı ˢ› fiËŸ ±ı ‹˘ZÎfiÌ ¤„@÷ ¿Ëı‰Î›.
±ı ¿_≥ ¬˘À_ fi◊Ì. ¿˘≥ ‰V÷ ¬˘ÀÌ Ë˘÷Ì … fi◊Ì ±Î …√÷‹Î_. ’HÎ      ¤„@÷ ‹˘ZÎfiÌ Ë˘‰Ì Ωı≥±ı. ⁄Ï©fi˘ ≠‰ı ◊Λ ÷˘ ±ı ±’flΤ„@÷
fi΋, V◊Î’fiÎ fiı ƒT› ±ı hÎHÎı› T›‰ËÎfl »ı ±fiı ¤Î‰ ±ı¿·_ … Ïfiç›    ◊Λ. ⁄Ï© ⁄ËÎfl fiÌ¿‚Ì √≥ ÷˘ ’flΤ„@÷. “±ËŸ” ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ «Î·ı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         157

»ı ±ı ’flΤ„@÷ »ı. ’flΤ„@÷fi_ Œ‚ ‹˘ZÎ. ±Î’H΢ ÷˘ ±Î ‹˘Z΋Î√˝
»ı. …›Î_ ‹˘Z΋Î√˝ fi◊Ì I›Î_ Á_ÁÎfl‹Î√˝ »ı. …ı ¤„@÷‹Î_ ⁄Ï© ±Î‰ı I›Îflı
÷ı “≥‹˘Âfi·” flάı, “Ë_”’HÎÎfi_ ¤Îfi ¿flΉÕΉı, “flÌ·ıÏÀ‰” V‰w’fi_
¤Îfi ¿flΉÕΉı, “Ë_ «_ÿ·Î· »\_. Ë_ ·˘¬_Õfi˘ ‹˘À˘ ‰ı’ÎflÌ »\_” ±ı‰_ ¤Îfi
¿flΉÕΉı. ⁄Ï© ’flΤ„@÷ ◊‰Î fiÎ ÿı. ±ËŸ ÷˘ iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì
’flΤ„@÷ … ˢ›. ’flΤ„@÷ ÷˘ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ¿ı …ı ±ÎI‹Î ‹ÎÀı
¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı, ©ÎI‹Î ‹ÎÀı, ±ÎI‹Ëı÷ ‹ÎÀı ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷ı. ±ÎI‹Ëı÷
‹ÎÀı Ω√ı ÷ı fiÌ_ÿfl ¿Ëı‰Î›. ±ÎI‹Ëı÷ ‹ÎÀı ¬Î› ÷ı ±fiÂfi ±fiı
±ÎI‹Ëı÷ ‹ÎÀı ¤„@÷ ¿flı ÷ı ’flΤ„@÷.
             vvvvv
                                                (20)
                                             √v ±fiı “iÎÎfiÌ”
                                               ›◊Î◊˝ √v !
                                      ≠ë¿÷ν — ‹Îflı ’Ëı·ÎfiÎ √v »ı ÷˘ ±ËŸ ÷‹fiı √v ¿flΛ ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — √v ÷˘ ⁄ı Ωı≥±ı …. Á_ÁÎflfiÎ √v ¤Î¤fi_
                                   Ϭ‰ÎÕı. ±fiı ±ËŸ ÷˘ ¤Î¤◊Ì »˘ÕΉı. ¬flÌ flÌ÷ı ±Î √v’ÿ …
                                   fi◊Ì. ±ËŸ ¿˘≥ ⁄Α¿ ‰V÷ fiΠˢ›, ÁΑ¿ ‰V÷ … ˢ›. Á_ÁÎflfiÎ
                                   √v ÷˘ Ωı≥±ı …. ±ıfiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ˢ› ÷˘ ¤˙Ï÷¿ Á¬˘ ‹ÎÀı ⁄Ë
                                   ¿Î‹ ·Î√ı. fiı ±Î ÷˘ ±·˙Ï¿¿ ‰V÷ »ı ! ’ı·Î ·˙Ï¿¿ √v ¿Ëı‰Î›.
                                      ≠ë¿÷ν — ·˙Ï¿¿ √v ±ıÀ·ı Â_ ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ÁÎv_ Ϭ‰ÎÕı ±ı ·˙Ï¿¿ √v. Á_ÁÎflfi_ ÏÁ_«fi ±Î
                                   ¤‰‹Î_ ÂÎ ±Î‘Îflı ◊Λ ? ›˘…fiÎ CÎÕÎ≥ √≥ ˢ› ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı. ‹Î-
                                   ⁄Î’ ÁÎflÎ_ ‹‚ı, CÎÕ÷fl ‹ÎÀı ÀÎ_¿HÎÎ_ ÁflÁ ‹‚ı. ⁄‘ ·≥fiı … ±Î‰ı »ı.
                                   “iÎÎfiÌ”fiÌ ¿Ú’Î ÷˘ ‹Ò_√Ì Ë˘›, ‹˘œı ¿ı” ¿ı” fiÎ ¿flı ¿ı ‘fi‰Îfi ◊…ı ¿ı
                                   ’hΉÎfi ◊…ı. ’HÎ “iÎÎfiÌ”fiÌ ¿Ú’Î◊Ì ‹˘ZÎ ‹‚ı !
                                      ≠ë¿÷ν — ÿflı¿fiı ‹˘ZÎ ‹‚‰Îfi˘ … »ı ÷˘ ’»Ì “iÎÎfiÌ”fiÌ ÂÌ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        159   160                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

…wfl ?                               ‹ı‚‰Ì ±Î’ı ±fiı √ÎÕÌfiı ÏÿS·ÌfiÎ ’ÎÀı ‰Î‚ı. ±Î…ı ÷˘ ÏÿS·Ìfiı ⁄ÿ·ı
                                  Áfl÷ ÷flŒ ‰Î‚ı »ı ÷ı √ÎÕ̱˘ ⁄‘Ì Á΋ÁÎ‹Ì ±◊ÕÎ≥ √≥ ! ±S›Î,
   ÿÎÿÎlÌ — ÁıLÀˇ· VÀıÂfi ±Î‰‰Îfi_ »ı, ’HÎ VÀıÂfi ±ÎT›Î ’»Ì
                                  “’˘≥LÀ‹ıfi”fi˘ ’√Îfl ¬Î±˘ »˘ ÷ı ±ıÀ·_ ÷˘ ¿Î‹ ¿fl˘ ! ±Î ÷˘
… ±ı‹ ¿Ëı‰Î›. ÿflı¿ ∞‰˘ ±fiÎÏÿ◊Ì »ı, ’HÎ “iÎÎfiÌ” ‹‚ı fiı iÎÎfi
                                  ‰Îÿω‰Îÿ‹Î_ ËflΉÌfiı …√÷√v ◊≥ ⁄ıÃÎ ! ±ı √HΉΫ¿ fi΋ »ı ¿ı
◊Λ I›Îfl ’»Ì … ÁÎÏÿ ÁÎ_÷‹Î_ ±Î‰ı »ı.
                                  fi΋‰Î«¿ fi΋ »ı ? L›Î› ±Î’‰˘ ’Õıfiı ±Îfi˘ ? Ωı √HΉΫ¿ fi΋
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹˘ZÎfiÎ ‹Î√˝‹Î_ √vfiÌ …wfl ¬flÌ ?         ˢ› ÷˘ ⁄ÌΩ ≠ë˘ ∂¤Î ◊Âı. fiı fi΋‰Î«¿ ˢ› ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì !
                                  ¤√‰Îfiı ÷˘ Â_ ¿Ëı·_ ¿ı, “±‹ı ±Î¬Î …√÷fiÎ ÏÂW› »Ì±ı.” ±Î¬Î
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿ıÀ·Î¿ ¿Ëı »ı ¿ı √vfiÌ …wfl fiËŸ fiı ! ±Î ÷˘
                                  …√÷fi˘ ¿˘≥ √v ◊≥ ¿ı fiËŸ. ±Î ÷˘ ⁄‘Î ‰ı’Îfl ‹Î_ÕÌ ⁄ıÃÎ »ı,
·Î≥Àfiı ˢ·‰Ì fiά‰Î …ı‰Ì ‰Î÷ »ı. √v ÷˘ ≠¿Î »ı, ’HÎ √v ÷˘
                                  @›Î_› ‘‹˝fiÌ ÏfiWÃÎ … flËÌ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ¬Îfi-’Îfi fiı ‹ÎfifiÌ … ÏfiWÃÎ
±˘‚¬Î‰Î Ωı≥±ı fiı ? ±Î ÷˘ ±_‘ÎflÎfiı ≠¿Î ‹Îfiı ÷˘ ÂÌ flÌ÷ı ¿Î‹
◊Λ ?                               »ı. ±Î ±‹Îflı ¿Õ¿ ⁄˘·‰_ ’Õı ÷ı ±‹fiı ¿_≥ √‹÷_ ËÂı ? »÷Î_ ÷‹ı
                                  «ı÷÷Î flˢ ÷ı ‹ÎÀı ¿Ë̱ı »Ì±ı. ÁI› ¿˘HÎ ⁄˘·ı ¿ı …ıfiı ¿_≥ … Ωı≥÷_
   “√v” ÷˘ ±Î ⁄‘Î ±Î«Î›˘˝-‹ËÎflÎΩı »ı ÷ı √v ¿Ëı‰Î›.       fi◊Ì. ±Î‹Î_ ¿ıÀ·Î¿ ÁΫΠ’vÊ˘ ËÂı ¬flÎ. ’HÎ ÷ı ⁄Ë ±˘»Î, Áı_¿Õı
“Áÿ˚√v” ¿˘HÎ ? ¿ı …ıfiı Á÷˚ ≠ÎM÷ ◊›_ »ı ÷ı. …ıfiı Á÷˚ ≠ÎM÷ ◊›_ ˢ›  ⁄ı-’Î_« À¿Î … ‹‚ı. »÷_ «·Î‰fiÎfl ¿˘HÎ ¿ı …ı ’˘÷ı Á˘ À¿Î »÷_ «Î·÷˘
÷ı ±Î’HÎı ±‰‚_ ¿›Ù ˢ› ÷˘› ±¿‚Λ fiËŸ, ±fiı “iÎÎfiÌ’vÊ” ÷ı V‰-    ˢ› ÷ı … ⁄ÌΩfiı »÷_ «·Î‰Ì ¿ı. ’˘÷Îfi΋Î_ ¨‘_ ˢ› ÷˘ ⁄ÌΩfiı
’vÊÎ◊˝ ÁÏË÷ ˢ›. “iÎÎfiÌ’vÊ” ÷˘ “‰SÕ˝”fiÌ ±Ω›⁄Ì ¿Ëı‰Î› !       ÂÌ flÌ÷ı µ’ÿı ±Î’Ì Â¿ı ? Ë_ …ı‹Î_ Á˘ À¿Î “¿flı@À” ˢ™ ÷ıfi˘ ÷‹fiı
   ≠ë¿÷ν — “iÎÎfiÌ”fiı ±˘‚¬‰Î ÂÌ flÌ÷ı ?             µ’ÿı ±Î’_, ÷˘ … ‰«fi⁄‚ «Î·ı.

   ÿÎÿÎlÌ — “iÎÎfiÌ”fiı ¿Ëı‰_ ¿ı, “ÁÎËı⁄, ‹Îfl˘ ∂¿ı· ·Î‰Ì ±Î’˘.        “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˝, ÷˘ Á◊‰ÎflÎ …ı‰Î !
I›Îflı ±ı Ωı ±ı‹ ¿Ëı ¿ı, ”±ÎÀ·_ ¿flÌ ·Î‰˘.” ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ëı‰_ ¿ı,
“ÁÎËı⁄, ±ÎÀ·˘ ⁄‘˘ ‰¬÷ ¿fl ¿fl … ¿›Ù ÷˘› ’Îfl fiÎ ±ÎT›˘.” ±Î          ±Î “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˘˝ »ı ÷ı Á_√Î◊ …ı‰Î »ı. Á_√Î◊‹Î_ ÁÎfl˘ ‹ÎHÎÁ
fiÎfiÎ »˘¿flÎ ’ÎÁı ‘y˘ ¬‰ÕΉ̱ı ÷˘ ¿Â_ ¿flı ¬fl˘ ? ±ı ÷˘ ‹˘Àαı     …flÎ ‹…⁄Ò÷ ‹ÎHÎÁ ˢ› ÷˘ flV÷΋Î_ ÁÎv_ ’Õı fiı ⁄ËÎfl‰ÏÀ›Î …ı‰˘ ‹‚ı
… ¿fl‰_ ’Õı. ÷ı‹ “iÎÎfiÌ’vÊ” ‹‚ı ÷˘ ±ı‹fiÌ ’ÎÁı ÁÌ‘_ … ‹Î√Ì ·ı‰Îfi_  ÷˘ ·Ò_ÀÌ ·ı. Á_√Î◊ ±ıÀ·ı …ıfi_ “⁄ÌÏ√Ïfi_√” ˢ› ±fiı …ıfi_ “±ıLÕ” ˢ›.
ˢ›. Á_ÁÎfl‹Î_◊Ì ‹„@÷ ±’ΉÕΉı ÷ı √v ÁΫΠ! ⁄οÌ, ⁄ÌΩ ⁄‘Î      …ıfi_ “⁄ÌÏ√Ïfi_√” fiΠˢ› fiı “±ıLÕ” ’HÎ fiΠˢ›, ±ı‰˘ Á_√Î◊ ÂÎ
√v ÷˘ CÎHÎΛ ˢ› ÷ı Â_ ¿Î‹fiÎ ? ±ı ÷˘ ±ËŸ◊Ì VÀıÂfiı …‰_ ˢ›     ¿Î‹fi˘ ? Á_√Î◊ ±ıÀ·ı ¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı ±ı¿ ω«ÎflfiÎ ¤ı√Î ◊≥ Ω› ÷ı.
÷˘› flV÷Îfi˘ √v ¿fl‰˘ ’Õı.                      ±Î’HÎ_ ÷˘ ±Î “ÁΛLÁ” »ı, “¡˘‹ {Ìfl˘ ÀÒ Ë_ÕˇıÕ” Á‘Ìfi_ »ı. ±Î ÷˘
                                  Ãıà Á‘Ìfi_ »ı ±fiı ±Î√‚-’λ‚fiÎ “flÌ·ıÂfi” ÁÎ◊ıfi_ »ı.
           ·˙Ï¿¿ √v±˘ !
                                     ‘‹˝ ÷˘ ±Îfl’Îfl ·≥ Ω› ÷ı. ±ı‰_ ÷˘ ¿˘≥ ‰¬÷ µI’Lfi ◊÷_
   ·˙Ï¿¿ √v±˘ ¤·ı iÎÎfiÌ fi◊Ì, ’HÎ ±ı “¿˘HÎ »ı” ±ı ¬⁄fl »ı?    … fi◊Ì fiı ? ◊Λ ÷˘ ¿Î‹ … fiÌ¿‚Ì Ω›. Ωı ¿ı ¿Â_ fiÎ ‹Y›_ ˢ›
±ı ’ı·Î flı·‰ıfiÎ “’˘≥LÀ‹ıfi” …ı‰Î »ı. √ÎÕÌ ÏÿS·ÌfiÌ Ë˘› ÷ı ’˘≥LÀ   ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˝fiÎ Á_√Î◊ ÁÎflÎ.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         161   162                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

       ‰ı’Îfl, ‘‹˝‹Î_ ÷˘ fi … ¢¤ıfiı !             ·˘¿˘±ı µ…‰HÎÌ ¿flÌ ¿ı ±Î’HÎÎ √v ±ı¿ ›fl˘Ï’›fi ·ıÕÌfiı ’ˆHÎı »ı !
                                  ±ıfi_ fi΋ ÏÂW› ¿Ëı‰Î›. √vfiÌ ¬˘Õ ¿Îœ‰ÎfiÌ fiΠˢ›. ⁄‘ÎfiÌ ¬˘Õ
   ±Î¬Î …√÷fi˘ …ı ÏÂW› ◊Λ ÷ı … √v ◊‰Îfiı ·Î›¿ »ı. ±ı¿       ¿ÎœΩı ’HÎ √vfiÌ ¬˘Õ fiÎ ¿Îœ‰ÎfiÌ Ë˘›, fiËŸ ÷˘ √v ¿fl¢ … fiËŸ.
ZÎHΉÎfl “±Î ‹Îfl˘ ÏÂW› »ı” ±ı‰_ ¤Îfi flËı÷_ fi◊Ì ÷˘ ÏÂW› ¿fl˘. ±‹ı    ‘‹˝ Á_⁄_‘‹Î_ ¤Ò· ¤Î_√ı ±ı ÷˘ ¤√‰Îfi ¿Ëı‰Î›. ¿˘≥fiÌ ¤Ò· fiÎ ¿œÎ›,
’Î_« ËΩfl ‹ÎHÎÁfiı iÎÎfi ±ÎM›_ »ı, ’HÎ ±‹fiı ±ı¿ ZÎHΉÎfl ’HÎ “‹ÎflÎ   ±ı ÷˘ ⁄Ë ‹˘ÀÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ »ı.
ÏÂW› »ı” ±ı‰_ ◊÷_ fi◊Ì.
                                     ±ıÀ·ı ±Î ÁËΩfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı Â_ ¢‘¬˘‚ ¿flı·Ì ÷ı ΩH΢ »˘ ?
    ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ ¿ı ⁄‘_ ‰Î_¿<_ ¿fl¢ ÷˘ «Î·Âı ’HÎ ±ı¿ √v ’Î_Áfl˘  √v ±ı ’Î_«‹Ì CÎÎ÷Ì »ı. Ωı …flο ÷ı‹fi_ ±‰‚_ ÿı¬Ì √›Î ÷˘ ‹Î›Î˝
¿flΩı. ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ‰Î_¿Î √v ‹Y›Î ÷ı◊Ì fl¬Õ›˘ »ı. ÏËLÿV÷Îfi      …¢. ±fiı ±‰‚_ ÿı¬Î› ÷˘› “fiÎ, ±ı‰_ ˢ› fiËŸ.” ±ı‹ ¿flÌ ±Î_¬˘
ÿı‹Î_ ‘‹˝ ÁÎ◊ı ‰ı’Îfl ·≥ ⁄ıÃÎ »ı, ±ı ⁄fl˘⁄fl fi◊Ì. ‰ı’Îfl‹Î_ ‘‹˝ ˢ‰˘  ÿÎ⁄Ì ÿıΩı. ¿ÎflHÎ ¿ı fiËŸ ÷˘ ∞‰˘ ’ÕÌ Ω› ⁄‘Î. ±ı¿ Á«‰Î≥ flèÎÎ
Ωı≥±ı. ‘‹˝‹Î_ ‰ı’Îfl fiÎ ¿flΛ. ¤·ı “±ı” “iÎÎfiÌ” fiΠˢ› ’HÎ “±ıfiı”   ˢ› ÷˘ ±Î ±Î√άÎfifiÎ_. …\±˘, I›Î_ ¿˘≥ ÿËÎÕ˘› ⁄Ò‹ ’ÕÌ »ı ? ±fiı
Ωı≥fiı ÷Îv_ Ïÿ· Ãfl÷_ ˢ› ÷˘ I›Î_ ⁄ıÁ…ı, ’HÎ ‘‹˝fiÎ ‰ı’ÎflÌ ’ÎÁı fiÎ   ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ Ωı ±ı‹fiÎ ÏÂW› ˢ› ÷˘ ⁄‘Ì Ω÷fiÎ ±ı‹fiÎ L›Î› ÷˘‚Ì
’ÕÌ flËÌÂ. ±fiı Ωı «˘A¬Î ‹ÎHÎÁ fiÎ ‹‚÷Πˢ› ÷˘ ¤Ì‹ı ¿›Ù Ë÷_      ±Î’ı.
÷ı‰_ ¿fl‰Î …ı‰_ »ı. ¤Ì‹fiı «˘A¬Î ‹ÎHÎÁ fiÎ ‹Y›Î ÷ı ±ıHÎı ±ı¿ ·˘À_
·Ì‘_ ±fiı fl_B›_ ±fiı µ’fl ·A›_ “fi‹˘ fiıÏ‹fiÎ◊Λ” ±fiı I›Î_ ÿ½fi         Ë_ √vfiÌ ±ÎflΑfiÎ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì ¿Ëı÷˘, ’HÎ ±ı‹fiÌ Ï‰flΑfiÎ
¿›ÎÙ ! Ωı ¿ı ±ı‹Î_ ¿˘≥fi˘ ÿ˘Ê fi◊Ì. ±Î ¿Î‚ … ωϫhÎ ±ÎT›˘ »ı.     ¿fl¢ fiËŸ. ±fiı Ωı ±ÎflΑfiÎ ¿flı ÷˘ ¿Î‹ … ◊≥ Ω›, ’HÎ ±ı
÷ı ÷ı‹Î_ ±Î‰_ … ˢ›. ±ı› Ï⁄«ÎflÎ Â_ ¿flı ? ±ı› ŒÁΛΠ»ı I›Î_!     ±ÎflΑfiÎfiÌ Â„@÷ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ‹ÎHÎÁfiı ˢ› fiËŸ. Ë_ Â_ ¿Ë_ »\_ ¿ı
                                  √Î_Õ˘ √v ¿flΩı, ÁΉ √Î_Õ˘ ¿flΩı, ’HÎ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ±ıfiı “ÏÁÏLÁ›fl”
   ≠ë¿÷ν — ’ÎÀ µ’fl ÁΑ ⁄ıÃΠˢ› fiı …≥fiı ÷ı‹fiı fi‹V¿Îfl ¿›Î˝    flˢ ÷˘ ÷‹Îv_ ¿S›ÎHÎ ◊≥ …Âı. ÷ÿ˚fi √Î_ÕÎ √vfiı “ÏÁÏLÁ›fl” flËı‰Î‹Î_
±ıÀ·ı √v ¿flÌ ·Ì‘Î ±ı‹ ¿Ëı‰Î› ?                   ÷‹ÎflÎ ⁄‘Î … ¿ÊΛ˘ ¬·ÎÁ ◊≥ Ω› ! ’HÎ ±ıÀ·Ì Á‹…HÎ ’Õ‰Ì
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Î’HÎı ±ı‹fiı ¿Ëı‰Îfi_, ±ı‹fiÌ ΩıÕı Á˘ÿ˘ ¿flÌ    Ωı≥±ı fiı ? ±ıÀ·Ì ‹Ï÷ ’ˢ_«‰Ì Ωı≥±ı fiı ? ÷ı◊Ì ÷˘ ÷‹ÎflÎ ‹ÎÀı
·ı‰Îfi˘. ±Î ÷˘ ⁄‘˘ ‰ı’Îfl, ‹ÎÀı “¿_ÀˇÎ@À” ¿fl‰˘ Ωı≥±ı ¿ı ±Î…◊Ì ‹ÎflÎ  “’J◊fl”fiÎ ÿı‰ ‹Ò@›Î ¿ı ±Î ≠Ω ±Î‰Ì »ı ‹ÎÀı ’J◊flfiÎ ‹Ò¿˘ ±ıÀ·ı
ãÿ›‹Î_ ÷‹fiı √v ÷flÌ¿ı V◊Î’fi ¿v_ »\_. V◊Î’fi ¿›Î˝ ’»Ì ‹_ÕÎHÎ ¿›Ù    ¬˘Õ ¿Îœı fiËŸ. I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, ’J◊fl‹Î_ ’HÎ ¬˘Õ ¿Îœı »ı ¿ı ±Î ±Î_√Ì
¿Ëı‰Î› ±fiı ‹_ÕÎHÎ ¿›ÎÙ ’»Ì ¬_Õfi ¿fl‰_ ÷ı ⁄Ë √fi˘ »ı, fiËŸ ÷˘      ⁄flÎ⁄fl fi◊Ì !” ±Î ≠Ω ÷˘ ⁄Ë Ï‰«ÎflÂÌ· ! ⁄Ë Ï‰«ÎflÂÌ·, ÷ı
‹_ÕÎHÎ ¿fl¢ … fiËŸ. ¤√‰ÎfifiÌ ¤ÎÊÎ ±ı‰Ì »ı ¿ı ‹_ÕÎHÎ ¿fl¢ fiËŸ     √vfi˘ ÿ˘Ê ¿Îœı ±ı‰Î »ı ! ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ¿Îœ‰ÎfiÎ_ ÷˘ ¿›Î_ √›Î, ’HÎ
fiı ‹_ÕÎHÎ ¿fl˘ ÷˘ ¬_Õfi ¿fl¢ fiËŸ.                   √vfi˘› ÿ˘Ê ¿Îœı ! ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ÷˘ ÷ı‹fiÌ “±ı·À˝fiıÁ” !!
   ±Î¬Ì ÿÏfi›Î‹Î_ √v ¿fl÷Î_ Ωı ¿˘≥fiı ±Î‰Õ›Î ˢ› ÷˘ ±Î          ±‹ı “√ıflıLÀÌ” ±Î’̱ı »Ì±ı ¿ı ¿˘≥’HÎ √Î_Õ˘ √v ¿fl˘ ±fiı Ωı
¬˘Ω ·˘¿˘fiı ! ÷‹ÎflÎ √v Ωı ’ˆH›Î ˢ›, ±flı, ’ˆH›Î fiΠˢ› ’HÎ      ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ±ıfiı fi¤Î‰˘ ÷˘ ‹˘ZÎ hÎHÎ ±‰÷Îfl‹Î_ ◊Λ ±ı‰_ »ı. √v
¿˘”¿‹Î_ Á‚Ì ¿flÌ Ë˘› ÷˘ I›Î_ ÷‹ı ⁄‘Î ±ı‹fiı ‹Îfl‹Îfl ¿fl˘. ±fiı ±Î    ’HÎ ∞‰÷˘ ˢ‰˘ Ωı≥±ı. ÷ı◊Ì ÷˘ ±Î ·˘¿˘fiı ±ı fiÎ ’˘ÊΛ_ fiı ‹ÒÏ÷˝
¬˘Ω ·˘¿fiÎ √v ÷˘ ’ˆH›Î ±ı¿ ›fl˘Ï’›fi ·ıÕÌfiı ! ±fiı ±ı ⁄‘Î        ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±Î‰Ì.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        163   164                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

   ≠ë¿÷ν — √v …ı ±ÎiÎÎ ¿flı ÷ı ±ÎiÎ΋Î_ … flËı‰_ Ωı≥±ı fiı ?   ÷ÎflÌ ºÏp fiÎ ⁄ÿ·ÌÂ. ‹Îfl˘ ÷˘ ’Ëı·Ì◊Ì … ÏÁ©Î_÷ ¿ı ‹ı_ …ı »˘Õ‰˘
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, √Î_ÕÌ ±ÎiÎÎ ¿flı ÷˘› ±ÎiÎ΋Î_ … flËı‰_ Ωı≥±ı.   ’ÎHÎÌ ’Î≥fiı µ»ı›˘˝ ˢ› ÷˘ I›Î_◊Ì ‹Îflı flı·‰ı ·Î≥fi ’HÎ ·≥ …‰Ì
÷‹Îflı Ωı ‹˘ZÎı …‰_ ˢ›, ÷˘ √v ¿fl˘ ÷˘ √vfiı Ãıà Á‘Ì “ÏÁÏLÁ›fl”    ˢ› ÷˘ ÷ıfiı ⁄Î…\◊Ì ‰Î‚Ì ·™, ’HÎ ‹Îfl˘ µ»ıflı·˘ »˘Õ‰˘ fiÎ µ¬ıÕ_!
flˢ. ÏÂW› ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ¿ı √vfiÎ Á¬‹Î_ ’˘÷Îfi_ Á¬ ‹Îfiı. √vfiı Âı‹Î_   ÏÁ©Î_÷ ˢ‰˘ Ωı≥±ı. ±ı¿ Œıfl ‹_Õfi ¿›Î˝ ’»Ì ¬_Õfi ¿›Îflı› ’HÎ fiÎ
±Îfi_ÿ ◊Λ »ı ÷ı …\±ı. ±fiı Ωı ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì «·Î‰ı ÷˘ ⁄‘Î_› ¿ÊΛ    ¿flΛ. ¬_ÕfifiÌ ‰Î÷ ÷˘ ¿›Î_ flËÌ, ’HÎ ÷‹ı ¤ı√Î ◊›Î »˘ I›Îfl◊Ì
¬·ÎÁ ◊≥ …Âı. ÷‹ÎflÎ ¿ÊΛ˘ ‘˘‰Îfi_ ÁΑfi √Î_Õ˘ √v ˢ›, fiËŸ       ÷‹ÎflÎ ‹ÎÀı …ı ±Ï¤≠Λ ⁄Î_K›˘ »ı ÷ı ±ı¿ Áı¿LÕ ’HÎ ‹Îfl˘ ±Ï¤≠Λ
÷˘ “iÎÎfiÌ’vÊ” ±ıfiı ‘˘≥ ±Î’ı. ‰«√΂ÎfiÎ_ ÷˘ ⁄‘Î fl{‚’ÎÀ ¿flΉı.    fiÎ Œflı ! ±Î…ı Ë_ fiyÌ ¿v_ ¿ı ±Î ‹ÎHÎÁ «˘A¬˘ »ı, ’»Ì ±ı ‹ÎHÎÁı
“‹@÷ ’vÊ”fiÌ ±ÎiÎΉ flËı‰_ ÷ıfi_ fi΋ ‘‹˝.              ‹ÎflΠϬVÁ΋Î_◊Ì ’ˆÁÎ ·Ì‘Πˢ›, ¿˘≥ ’flΉ˘ ±Î’÷˘ ˢ› ¿ı ‹ı_ ±ıfiı
                                  Ω÷ı «˘flÌ ¿fl÷Î Ωı›˘ »ı ÷˘› Ë_ ¿Ë_ ¿ı ±ı «˘fl fiˢ›. ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹ÎflÌ
    …ıfiı ±ı¿ Œıfl˘ ±Î’HÎı √v ÷flÌ¿ı V◊Î’fi ¿flÌ fi‹V¿Îfl ¿›Î˝ ˢ›,  Á‹… …\ÿÌ »ı. ±ı ‹ÎHÎÁ ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı ¿ı‰˘ »ı ±ı‰_ ±‹ı Ωı≥ ·Ì‘_
’»Ì ±ı‰Î ¿˘≥ ’HÎ √v ˢ›, «ø‹ ˢ› ¿ı √Î_Õ˘ ˢ› ’HÎ ±ı¿ Œıfl˘     ˢ›, ’»Ì Á_Ωı√‰ÂÎ÷˚ ±ı ‹ÎHÎÁ √Q‹ı ÷ı ¿flı ÷ıfiÌ ±‹ı fi˘_‘ ¿fḻı
fi‹V¿Îfl ¿›Î˝ ’»Ì ±ı‹fiÌ Ïfi_ÿ΋Î_ fiÎ ’Õ‰_ Ωı≥±ı. √vfiÌ ’˘· ⁄ËÎfl    fiËŸ. …√÷ ±Î¬_ Á_Ωı√‰ÂÎ÷fiÌ fi˘_‘ ¿flı »ı. ‹Ò‚ ’Ò‰˝Ï‰flΑ¿ ∞‰ÕÎ_
fiÌ¿‚Ì I›Îflı ±Î’HÎı Ïfi_ÿÎ ¿fḻı, ÷ı fiΠˢ‰_ Ωı≥±ı. √v ¨‘_ ¿flı    ÷ı ωflΑfiÎfi˘ ÷ı‹fiı ω«Îfl ±Î‰ı …, ÷ı‹Î_ ±ıfi˘ ±‹ı ÿ˘Ê √HÎ÷Î fi◊Ì.
÷˘ ±ı Ωı¬‹ÿÎflÌ √vfiÌ »ı, ⁄ÌΩ ¿˘≥fiÌ fi◊Ì. ±Î ¬˘Ω ¿˘‹ √vfiÌ       ±‹ı Â_ ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ωflΑfiÎfi˘ ω«Îfl ÷˘ ÷‹fiı ±Î‰ı …, ’HÎ
Ïfi_ÿÎ fiÎ ¿flı. ¿ıÀ·Ì ÕËÎ’HÎfiÌ ±ı‹fiÌ ‰Î÷ »ı ! ±ı‹fiÎ ±Î ÕËÎ’HÎfi˘   ωflΑfi΋Î_ “±Î’HÎı” ¤‚‰_ fiÎ Ωı≥±ı, ÷ı w’ fiÎ ◊‰_ Ωı≥±ı.
√HÎ V‰Ì¿Îfl‰˘ Ωı≥±ı. ‰Ì÷flÎ√˘ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ¿˘≥’HÎ ‹ÎHÎÁfi˘
ÕËÎ’HÎfi˘ √HΠˢ› ÷˘ ÷ı V‰Ì¿Îfl‰˘ Ωı≥±ı. F›Îflı ÏË_ÿ±˘ ÷˘ ⁄Ë         ÿflı¿ ¤Ò· ¤Î_√Ì ‹˘ZÎı …‰ÎÂı. ¤Ò· ¤Î_B›Î ‰√fl ‹˘ZÎı fiËŸ
“Õı‰·’” ¿˘‹ ±ıÀ·ı ÷fl÷ … Ïfi_ÿÎ ¿flı ¿ı ±Î‹ ¿ı‹ ◊Λ ? ÷ı ±Î ·˘¿    …‰Î›.
√vfiΛ L›Î›Î‘Ì ! լ΋Î_ ’Õı »ı, ÷ı ⁄Ï©fiı ‹ı·fiı ’Ò‚˘ ±ËŸ◊Ì.        √‹ı ÷ı‰Î Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ◊Λ »÷Î_ ÏV◊fl÷Î fiÎ ÷ÒÀı, K›ı› fiÎ
±Î ·˘¿˘fiı ’Ò‰˝ ωflΑ¿ ∞‰˘ ÂÎ◊Ì ¿Ë_ »\_ ¿ı ¿«fl˘ flè΢ ÷ı … ±Î    ⁄ÿ·Î› ±ı ‘‹˝ ’ÎQ›˘ ¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘ ·˘¿˘ ±Î⁄w flά‰Î ‹ÎÀı ÁÎflÎ
¿Î‚‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. «˘◊Î ±ÎflÎfi˘ ÷˘ Á÷›√, ¶Î’fl fiı hÎı÷Îfi_ …ı “flÏ⁄   flËı »ı ¿ı ’»Ì ±‰‚Î ’ÎÀÎfiÎ Á_Ωı√ ¤ı√Î fiÎ ◊Λ ±ıÀ·ı ÁÎflÎ flèÎÎ !
‹ÏÀÏfl›SÁ” »ı ÷ı … ±Î…fiÎ ∞‰˘ »ı, ÷ı ωflΑfiΉ΂Π… ˢ›. …ı      ±Î’H΢ K›ı› “©ÎI‹Î” fiı ‹˘ZÎ, ±ıÀ·ı ⁄Ì…\_ ¿Â_ ±Õı … fiËŸ.
¬Î‰Îfi_ ±Î’ı ÷ıfiÌ Ï‰flΑfiÎ ¿flı, √v Ϭ‰ÎÕı ÷˘ ÷ıfiÌ Ï‰flΑfiÎ ¿flı,   ’fl’ÏflHÎÏ÷ ±Õı … fiËŸ. ±I›Îflı ÷‹ı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ’fl’ÏflHÎÏ÷‹Î_ flˢ
‹Î-⁄Î’ ¬Î‰Îfi_ ±Î’ı ÷˘ ’HÎ ÷ı‹fi_ ±‰‚_ ⁄˘·ı. ÷ı ’ÎÕ˘ÂÌfiı ±ı‹     »˘ fiı ‹˘ZÎ ¬˘‚˘ »˘ ? ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷˘ ±ı ±ı¿ … K›ı› Ωı≥±ı.
¿Ëı ¿ı, “‹ÎflÎ ’M’Î ‹Q‹Ìfiı ·Õ÷Î Ë÷Î, fiηΛ¿ »ı !” ÷ı ’»Ì »˘¿flÎfiı
’ÎÕ˘ÂÌ ŒÀ‰ı. ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ CÎflfiÌ ‰Î÷ ⁄ËÎfl ¿flÌ ÿı ! ±ıÀ·ı                   ‘‹˝fi˘ ‹‹˝ !
“ÏÁÏLÁ›ÎÏflÀÌ” flËÌ … fi◊Ì ±Î ¿Î‚‹Î_.
                                     ‘‹˝ ÷˘ ⁄ËÎflı› flè΢ »ı. ÷ı ±ÎÀ·Î ⁄‘Î ·˘¿˘ ‘‹˝‹Î_ Ω› »ı,
       “iÎÎfiÌ’vÊ”fi˘ ¿ı‰˘ ÏÁ©Î_÷ !!             ‹_Ïÿfl‹Î_ Ω› »ı, µ’Îl›‹Î_ Ω› »ı I›Î_ ⁄‘ı ‘‹˝ flè΢ »ı. ’HÎ ‹‹˝
                                  flè΢ fi◊Ì, I›Î_ ‹‹˝ …ı‰_ ¿Â_ … fiÎ ‹‚ı. ±Î‰ÕÌ ‹˘ÀÌ ËÎŒÒÁfiÌ ¿ıflÌ
   …ıfiı ’ÒF› √H›Î ˢ› ’»Ì ±ı √‹ı ÷ıÀ·_ ¬flÎ⁄ ¿flı, ’HÎ ÷_
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        165   166                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

ˢ›, ’HÎ ¿Î’̱ı I›Îflı ‹ËŸ◊Ì √˘À·˘ fiı »˘Õ_ ⁄ı … fiÌ¿‚ı I›Îflı ±ı‹Î_  ¤√‰Îfiı √H›_ »ı. …ıfiÌ ±ÎflΑfiÎ ¿flÌ ÷ıfiÌ Ï‰flΑfiÎ fiÎ ¿fl‰Ì Ωı≥±ı.
Â_ ‹‹˝ flè΢ ? ±ı‹ ‘‹˝ flè΢ »ı, ’HÎ ‘‹˝fi˘ ‹‹˝ flè΢ fi◊Ì. ‘‹˝ ±ıÀ·ı
                                     ≠ë¿÷ν — ±ı‰_ ’HÎ ¿Ëı »ıfiı ¿ı √v ‰√fl iÎÎfi ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‹‚ı ?
ÁÎ«Ì ‰V÷fiÌ Â˘‘¬˘‚ ±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰◊Ì ¿fl‰Ì ÷ı ±fiı “±Î” ÷˘
“ÁΛLÁ” »ı ! ‘‹˝ ÷˘ ÷ıfi_ fi΋ ¿ı ±ÎK›ÎÏI‹¿fiÎ ÁΑfi˘ ¤ı‚Î_ ¿flÌ       ÿÎÿÎlÌ — √v ÷˘ flV÷˘ ÿı¬ÎÕı, ‹Î√˝ ÿı¬ÎÕı fiı “iÎÎfiÌ’vÊ” iÎÎfi
±Î’ı.                               ±Î’ı. “iÎÎfiÌ’vÊ” ±ıÀ·ı …ıfiı ΩHΉÎfi_ ¿Â_ ⁄Î¿Ì fi◊Ì, ’˘÷ı
                                  ÷ÿ˚V‰w’‹Î_ ⁄ıÃÎ »ı. ±ıÀ·ı “iÎÎfiÌ’vÊ” ⁄‘_ ÷‹fiı ±Î’ı ±fiı √v ÷˘
       ... ±ı‰_ ¤Îfi, ÷ı› ‹˘ÀÌ ΩB≤Ï÷ !            Á_ÁÎfl‹Î_ ÷‹fiı flV÷˘ ÿı¬ÎÕı, ±ı‹fiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ¿fḻı ÷˘ Á_ÁÎfl‹Î_
                                  Á¬Ì ◊≥±ı. ’HÎ I›Î_ ±Î√‚ ±Î ÿ—¬, ±Î µ’ÎÏ‘ Ω› fiËŸ fiı ?
    √vfiÌ … ωflΑfiÎ ±ıÀ·ı ¿ı …ıfiÎ ◊¿Ì ¿_≥¿ ’ÎQ›˘ Ë÷˘, ±ı¿    ±Î µ’ÎÏ‘ ÷˘ ¿Î›‹fiÌ ‰‚√ı·Ì … ˢ›. ±Î ⁄‘Î √vfiı ¤…ı, ÷˘ ⁄Ë
±ÎfiÌ ¿ı ⁄ı ±ÎfiÌ ÷ıfiÌ ’˘÷ı ωflΑfiÎ ¿flı ±ıÀ·ı …ıfiÎ◊Ì ‹_Õfi ◊‰Îfi_   I›Îflı ÁÎ_ÁÎÏfl¿ Á¬ ◊˘Õ_ CÎHÎ_ ‹‚ı, ’HÎ µ’ÎÏ‘ fiÎ Ω›. ±ÎÏ‘, T›ÎÏ‘
Ë÷_ ÷ıfi_ … ¬_Õfi ¿flı ±ıfi_ fi΋ ’Ò‰˝Ï‰flΑ¿ ∞‰ÕÎ_±˘. ±Î ¿Î‚‹Î_     fiı µ’ÎÏ‘‹Î_ Á‹ÎÏ‘ ±’Ήı ÷ı “iÎÎfiÌ’vÊ”.
’Ò‰˝Ï‰flΑ¿ ∞‰˘ »ı, Ë_› ±ı‹Î_fi˘ Ë÷˘. ‹fiı ±Î iÎÎfi ◊›ı·_ ÷ı “Ë_
’Ò‰˝Ï‰flΑ¿ »\_” ±ı‰_ ¤Îfi ◊›Î ’»Ì ±Î iÎÎfi ◊›ı·_.                      vvvvv

          √vfiı ±˘‚¬‰Î ...
   ≠ë¿÷ν — ±HÎÁ‹…H΋Î_ √vfiı ±˘‚A›Î ωfiÎ √v ¿flÌ ·Ì‘Î
’»Ì ’λ‚◊Ì Á‹Ω›_ ¿ı ±Î √v ⁄flÎ⁄fl fi◊Ì, ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — √vfiı ±˘‚¬‰ÎfiΠˢ÷Î fi◊Ì. √v ’fl ÷˘ ±Î’HÎfiı
¤Î‰ ◊Λ »ı ±ıÀ·ı ±ı‹fiı √v ¿flÌ fiά̱ı »Ì±ı. √vfiı ±˘‚¬‰Îfi_
÷˘ ¿˘≥fiı ±Î‰Õ÷_ … fi◊Ì. ±ı {‰ıflÌ’HÎ_ … @›Î_ »ı ? ±Î ÷˘ ¿Î« ·Î‰ı
±ı‰Î ·˘¿ »ı. ±Î‹fiı ËÌflÎfiÌ ’flÌZÎÎ »ı, ’HÎ ‹ÎHÎÁfiÌ ’flÌZÎÎ ¿›Î_◊Ì
·Î‰ı ? ±Î Â_ ◊Λ »ı ¿ı ¤Î‰ ±Î‰ı »ı fiı √v ¿flÌ fiάı »ı, “ÁÎËı⁄,
÷‹ı ‹ÎflÎ ¿Î·◊Ì √v.”
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ÷˘ ±ı √v ¿›Î˝ ±ıÀ·ı ±ı‹fiı Ãıà Á‘Ì ‰‚√Ì
flËı‰_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — √v ¿›ÎÙ ’»Ì ±ı‹fiÎ µÿ›¿‹˝ Œflı fiı ±ı ¿_≥ √Î_ÕÎ
◊≥ Ω› ÷˘› ±ı‹fi_ √v’ÿ ¿_≥ …÷_ flèÎ_ ? ±ı µÿ›¿‹˝fiÎ ±Î‘Îflı
√Î_ÕÎ ¿Îœı »ı, ’HÎ …ı √v’ÿ ±Î‰_ ’¿ÕÌ flάı »ı ÷ıfiı ±ÎflΑ¿ ’ÿ
                                  168                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

                                     ≠ë¿÷ν — …’-÷’‹Î_ ¢¬ ◊Λ ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ¢¬ ‰√fl ÷˘ ¿˘≥ ¿fl÷_ ËÂı ? ±ı‰_ »ı, ±Î jÎÌfi˘
                                  ¢¬, ÿÎwfi˘ ¢¬, ⁄ÌÕÌfi˘ ¢¬, ±ı ⁄‘Π¢¬ ±Â¤ ¢¬ ¿Ëı‰Î›.
                                  ±fiı ±Î …’-÷’ ±ı ¤fiΠ¢¬ »ı. Ë_‹ıÂÎ_ fl˘… fl˘… ¿fl‰_ ’Õı ±ı
                                  ⁄‘_ ¢¬ ¿Ëı‰Î›.
                                     ≠ë¿÷ν — …’-÷’‹Î_ ¿‹˝ ⁄_‘Λ ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ¿‹˝ … ⁄_‘Λfiı ? ÿflı¿ ⁄Î⁄÷‹Î_ ¿‹˝ … ⁄_‘Λ.
                                  flÎhÎı ÁÒ≥ Ω‰ ÷˘› ¿‹˝ ⁄_‘Λ. ±fiı …’-÷’ ¿flı ±ı‹Î_ ÷˘ ‹˘ÀÎ ¿‹˝
              (21)                  ⁄_‘Λ. ’HÎ ±ı ’H›fiÎ_ ¿‹˝ ⁄_‘Λ, ÷ıfiÎ◊Ì ±Î‰÷ı ¤‰ı ¤˙Ï÷¿ Á¬˘
                                  ‹‚ı.
          ÷’ç›Î˝fiÎ Ëı÷ !
                                     ±Î ±Î¬˘ ‰Ì÷flÎ√ ‹Î√˝ ·Î¤Î·Î¤fi˘ ‹Î√˝ »ı. ‘‹˝‹Î_ ’Î_«
         ÷’, I›Î√ fiı µ’‰ÎÁ !                ±ÎfiΛı fiÎ »^À¿ı …‰Î fiÎ ÿı¢. µ’‰ÎÁ ¿flı fiı ¿Ëı÷˘ Œflı ¿ı “⁄ı µ’‰ÎÁ
                                  »ı fiı hÎHÎ µ’‰ÎÁ »ı” ±fiı »˘¿fl˘ ±Î‰ı ÷ıfiÌ ΩıÕı ¿¿‚ÎÀ ‹Î_Õı, “¿ı‹
   ≠ë¿÷ν — ‰˛÷, ÷’, Ïfi›‹ ±ı …wflÌ »ı ¿ı ±…wflÌ »ı ?       ±Î…ı Á‰ÎflfiÎ ÿ¿Îfi‹Î_ √›˘ fi◊Ì ?” ±S›Î, ÿ¿Îfifiı ÷˘ ÷Îflı Â_ ÷˘’fiı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı, ±Î “¿ıÏ‹VÀ”fiı I›Î_ …ıÀ·Ì ÿ‰Î±˘ »ı ±ı ⁄‘Ì  ⁄Îflı «œÎ‰‰Ì »ı ? ÷_ ÷ÎflÌ ‹ı‚ı µ’‰ÎÁ ¿flfiı. »˘¿fl˘ ¿ËıÂı ¿ı, “…flÎ
…wflÌ »ı ’HÎ ÷ı ·˘¿˘fiı …wflÌ »ı, ÷‹Îflı ÷˘ …ı ÿ‰ÎfiÌ …wfl »ı ±ıÀ·Ì   ±Î…ı ‹ÎflÎ◊Ì …‰Î›_ fiËŸ,” ±ıÀ·ı ’ı·˘ ¿¿‚ÎÀ ‹Î_Õı. ±Î ⁄Î…\ ‹Î∞
… ÂÌÂÌ ÷‹Îflı ·≥ …‰ÎfiÌ. ±ı‰_ ‰˛÷, ÷’, Ïfi›‹ ±Î ⁄‘ÎfiÌ …wfl       ±Î w‹‹Î_, µ’‰ÎÁ‹Î_ ⁄ıÃÎ_ ˢ› fiı ’ı·Î w‹‹Î_ M›Î·Î ¬¬Õ›Î ±ıÀ·ı
»ı. ±Î …√÷‹Î_ ¿Â_ ¬˘À_ fi◊Ì. «˘flÌ ¿flı »ı ÷ı› ¬˘À_ fi◊Ì, ±Î      “±ı Â_ ◊›_ ?  eÀ›_ ?” ¿flı. ‹Î∞, ÷‹Îfl˘ ±ÎI‹Î eÀ›˘ ! ±ı¿ M›Î·˘
“≥L¿‹ÀıZΔ µCÎflΉı »ı ÷ı› ¬˘À_ fi◊Ì. ±Î’HÎ_ √…‰_ ¿’Î≥ Ω› »ı ±ı   eÀ›˘ ÷˘ I›Î_ ±Î√‚ Ï«kÎ Ω›. ±Î ⁄‘Ì fiflÌ ¬˘À … ¬Î› »ı.
÷˘ ¿<ÿfl÷fi˘ ÀıZÎ »ı ! ±ı ÀıZÎ µCÎflΉfiÎflÎ «˘fl ·˘¿˘ V÷˘ ! ±ı‹Î_ ¿Â_
¬˘À_ »ı … fiËŸ. …’, ÷’ ¿Â_ ¬˘À_ fi◊Ì. ’HÎ ÁË ÁËfiÌ ºÏp±ı ÁËfiÌ                 ≠ÎM÷ ÷’ !
±’ıZÎαı ÁI› »ı.
                                     ±ı‰_ »ı, ±Î ¿Î‚‹Î_ ∞‰˘±ı ΩHÎÌ⁄Ò{Ìfiı ÷’ fiÎ ¿fl‰Î_ ±fiı
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ …’-÷’ ¿fl‰_ …wflÌ »ı ¿ı fiËŸ ?           ±ΩH›Î_ …ı ÷’ ±Î‰ı, ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰Ì ’Õı ÷˘ ÷ı ÷’ ¿fl‰Îfi_ ¿èÎ_
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, “ÕˇÏ√VÀ”fiı I›Î_ ⁄‘Ì ÿ‰Î±˘ ˢ› ÷˘ ¿o≥ ⁄‘Ì    »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ÿÊ‹ ¿Î‚‹Î_ ±ı¿ ÷˘ ‹Ò‚ ÷’ı·˘ … ˢ›, ’»Ì CÎfl‹Î_
ÿ‰Î ±Î’HÎı ’̉ÎfiÌ …wfl »ı ? ÷‹fiı …ıÀ·_ ÿÿ˝ ˢ› ±ıÀ·Ì … ÿ‰Î,     ˢ›, ⁄ıÕw‹‹Î_ ˢ› ¿ı µ’Îl›‹Î_ ˢ›, ’HΠˢ› ÷’ı·˘ …. ÷’ı·Îfiı
±ı¿Îÿ-⁄ı ⁄ÎÀ·Ì ·ı‰ÎfiÌ. ⁄‘Ì ⁄ÎÀ·Ì±˘ ·≥ …≥±ı ÷˘ ‹flÌ …‰Î›,      ÷’‰Ìfiı Â_ ¿Î‹ »ı ? ‹Î◊_ ‰ÎœÌfiı ’ÎCÎÕÌ ’Ëıfl‰Î …ı‰Ì ‰Î÷ »ı ±ı.
∂·À_ ! …’-÷’fi˘ ¢¬ ˢ› ÷˘ ÷ı ¿fl‰_.                 M›Î·˘ eÀı ±ıÀ·ı ÷’ ¿fl‰Îfi_. »˘¿fl˘ ÿ¿Îfiı fiÎ √›˘ I›Îflı ÷’ ¿fl‰Îfi_.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        169   170                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

…›Îflı ±Î’HÎÌ ≠¿ÚÏ÷ ≠Ï÷¿>‚÷΋Î_ ∂»‚ı I›Îflı ‹ËŸ C΋ÁÎHÎ ‹«Ì     ÷ı‹Î_ I›Î√ ¿Â˘ ¿fl‰Î …ı‰˘ fi◊Ì. Âıfi˘ I›Î√ ¿fl‰Î …ı‰˘ fi◊Ì ? ‰V÷fi˘
Ω›, ÷ı ‰¬÷ı ÷’ ¿fl‰Îfi_ »ı. ±Î ¿Î‚‹Î_ ±Î‰Ì ’Õı·Î_ ÷’ ¿fl‰ÎfiÎ_     I›Î√ fi◊Ì ¿fl‰Îfi˘, ‹Ò»Î˝fi˘ I›Î√ ¿fl‰Îfi˘ »ı. ‹Ò»Î˝ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› »ı?
»ı. Á÷›√‹Î_ ÷˘ ÂıÃfiı ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì Á‘Ì ¬⁄fl … fiÎ ’Õı ¿ı CÎfl‹Î_    ‹˘ËfiÌ› ¿‹˝fiı. ·˘¿˘±ı ‰V÷±˘ ⁄Ë I›Î√Ì »ı, ’HÎ ‰V÷ ÷˘ ±Î¬Ì
«˘¬Î ¿›Î_◊Ì ±Î‰ı »ı fiı ¿ıÀ·Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ? ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±ÎT›Î … ¿fl÷_  ∂¤Ì … flËÌ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ‰V÷fiÌ ‹Ò»Î˝ fi◊Ì √≥. “V‰w’iÎÎfi”fiÌ
ˢ› ! ±fiı ±Î…ı ÷˘ CÎflfiÎ_ ⁄‘Î … ‹ÎHÎÁfiı ¬⁄fl ’Õı ¿ı Ë‹HÎÎ_ flıÂfi   ≠ÎÏM÷ ’»Ì ÷‹fiı ˉı ‹Ò»Î˝ flËı fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹ı ©ÎI‹Î ◊›Î »˘.
‹ÎÀı √›Î »ı ÷ı «˘¬Î ·Î‰Âı, ¬Î_Õ ·Î‰Âı. …\±˘ ’H›ÂÎ‚Ì (!) ·˘¿˘    ©ÎI‹Î ◊›Î ±ıÀ·ı Á‰˝ ‹Ò»Î˝ √≥. ÷‹Îv_ ‹˘ËfiÌ› ¿‹˝ Á_’ÒHν fiÎÂ
±Î ! Ëı› ! ‹˘ÀÎ ⁄Îfl ⁄Îfl ‹Î‚fiÎ ‹¿Îfi˘ ⁄Î_K›Î_, »÷Î_ ±ı‹fiÌ ’H›ˆ    ◊›_ »ı, fiÏË ÷˘ ©ÎI‹Îfi_ ·ZÎ ⁄ıÁı fiËŸ. ‹˘ËfiÌ› ¿‹˝fi˘ »Î_À˘ ˢ›
¿ı‰Ì ¿Î«Ì ’Õı »ı ?                         I›Î_ Á‘Ì Â©ÎI‹Îfi_ ·ZÎ ⁄ıÁı fiËŸ.
         “iÎÎfiÌ”fiı I›Î√ÎI›Î√ ?!                         ©ÎI‹Îfi_ ·ZÎ !
   ‰Ì÷flÎ√ ‹Î√˝fiÎ ‹ÎHÎÁfi_ ∞‰fi µ’›˘√‹› Ωı≥±ı. ±ı µ’›˘√         ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ©ÎI‹Îfi_ ·ZÎ ⁄ıÁı ±ıÀ·ı ±ı ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı
¿ı‰˘ ˢ› ¿ı ±Â¤ ◊÷_ ˢ› ±ı‹Î_◊Ì Â¤fiı √˛ËHÎ ¿flı.          I›Îflı ·ZÎ ⁄ıÃ_ ¿Ëı‰Î› ?
   ≠ë¿÷ν — “iÎÎfiÌ”fiı “I›Î√ÎI›Î√” Á_¤‰ı fiËŸ, ±ı Á‹Ω‰˘.        ÿÎÿÎlÌ — flÎhÎı ÷‹ı ÁÒ≥ √›Î ˢ fiı Ω√˘ I›Îflı Á˙◊Ì ’Ëı·_ ±ıfiÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ±Î ±ËŸ …‹‰ÎfiÌ ◊Î‚Ì ±Î‰Ì ˢ› fiı     ‹ı‚ı Â_ ·Z΋Î_ ±Î‰ı »ı ÷‹fiı ?
÷ı‹Î_ ¿œÌ ¬ÎflÌ ±Î‰Ì ÷˘ “iÎÎfiÌ” ÷ıfi˘ µ¿ı· ·Î‰Ì fiάı. ±fiı ¿œÌ       ≠ë¿÷ν — “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı … ±Î‰ı »ı.
⁄Ë ÁÎflÌ ±Î‰Ì, V‰ÎÏÿWÀ ±Î‰Ì ÷˘› ÷ıfi˘ µ¿ı· ·Î‰Ì fiάı. I›Î_
±Î√‚ “±Îfi˘ ‹fiı I›Î√ »ı” ±ı‹ fiÎ ¿Ëı. I›Î√ ¿èÎ_ ±ıÀ·ı Ï÷flV¿Îfl       ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÌ ‹ı‚ı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı‰_ ±Î‰ı ÷˘ ·ZÎ ⁄ıÁÌ √›_
¿Ëı‰Î›, ±fiı ±I›Î√ ±ı flÎ√ »ı. “iÎÎfiÌ”fiı flÎ√ ¿ı ¶ıÊ ¿Â_ … fiÎ     »ı ±ı‹ ΩHΉ_. ±ıfiı ›Îÿ ¿fl‰_ fiÎ ’Õı. ›Îÿ ¿fḻı ÷˘ ±ı ÷˘ ›Îÿ„@÷
ˢ› ‹ÎÀı “iÎÎfiÌ”fiı I›Î√ÎI›Î√ Á_¤‰ı fiËŸ, …ı ±ÎT›_ ÷ı ‰Ì÷flÎ√ ¤Î‰ı  fiΠˢ› ÷˘ ›Îÿ fiÎ ’HÎ ±Î‰ı. ·ZÎ ±ı ΩB≤Ï÷ »ı. ±fiı ±Î’HÎfiı ÷˘
V‰Ì¿ÎflÌ ·ı fiı ÷ıfi˘ µ¿ı· ·Î‰Ì fiάı. ±Î’HÎı ÷˘ Ïfi¿Î· ¿flÌfiı µ¿ı·   ±fi¤‰ ˵ »ı. ±fi¤‰, ·ZÎ, ≠÷ÌÏ÷ - ±Î hÎHÎı› ±Î’HÎfiı »ı.
·Î‰‰Îfi˘ »ı.                            ±ÎI‹Îfi˘ ±fi¤‰ ◊Λ I›Îfl ’»Ì … Á‹¤Î‰ı Ïø›Î ◊Λ, ≠‰÷˝fi
                                  ◊Λ.
    ¤√‰Îfiı ±Î ·˘¿˘ …ı I›Î√ ¿flı »ı ÷ıfiı I›Î√ fi◊Ì ¿è΢. ¤√‰Îfiı
‰V÷fiÌ ‹Ò»Î˝fiÎ I›Î√fiı I›Î√ ¿è΢ »ı. ±Î “ÿÎÿΔfiÌ ’ÎÁı «ÌΩı ⁄‘Ì             “ÿÎÿÎ≥” ±Ï√›ÎflÁ !
… »ı. Œ·ÎHÎ_ »ı, ‰ı’Îfl »ı, ±ı‹fiÎ fi΋fi˘ ‘_‘˘ «Î·ı »ı, ±ı‹fiÎ fi΋fiÎ
«ı¿ «Î·ı »ı. “ÿÎÿΔ±ı ¿Â_ … I›ÎB›_ fi◊Ì. ’HÎ fiÎ, ±ı‹fiı ‹Ò»Î˝ ¿˘≥     ±Î ±Ï√›ÎflÁ ¿flı »ı ÷ı ’HÎ “ÁΛ_ÏÀÏŒ¿” »ı. ±Î “ÿÎÿΔfiÌ
Ω÷fiÌ fi◊Ì ‹ÎÀı ±ı‹fiı Á‰˝V‰ I›Î√ »ı. ±fiı ÁΑ ‹ËÎflÎ… ¿Ëı »ı fiı    ±Ï√›ÎflÁ Ï…_ÿ√Ì‹Î_ ±ı¿ ‰¬÷ ¿flı ÷˘ ÷ıfi_ ¿S›ÎHÎ ◊≥ Ω› ÷ı‹ »ı,
¿ı ‹Îv_ …L‹V◊‚ ±Î √΋‹Î_ »ı, ÷ı fiÎ ⁄˘·Î›. I›Î√Ì »÷Î_ ±Î ⁄‘__    ±ı¿ Œıflı “ÿÎÿΔfiÎ fi΋ ’fl ◊‰Ì Ωı≥±ı.
‹ËŸfi_ ‹ËŸ ¤flΛı·_ ˢ›, ÷ı ‹Ò»Î˝ ÷ÒÀÌ fi◊Ì. ±fiı ±‹ı …ı ¿Ë̱ı »Ì±ı     ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎfiÌ ±Ï√›ÎflÁ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰Ì ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        171   172                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

    ÿÎÿÎlÌ — ’Î_« ¿‹ı˝ÏLƒ›, ’Î_« iÎÎfiıÏLƒ› fiı ±Ï√›Îfl‹_ ‹fi       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ÎiÎÎ ·≥fiı ¿fl˘ ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ÷‹ı ⁄˘·Î‰˘ ÷˘
±ı‹fiı ÏfiflÎËÎflÌ flά‰Î_. ±Î_¬, ¿Îfi, ‹˘_, V’½ ±ı iÎÎfiıÏLƒ› fiı ËÎ◊-  ËÎ…fl ◊Ι ±ı‰˘ »\_, ’HÎ ÷‹fiı ⁄˘·Î‰÷Î_ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì fiı ?
’√, Á_ÕÎÁ ±ı ⁄‘Ì ¿‹ı˝ÏLƒ› fiı ±Ï√›Îfl‹_ ‹fi; ±ı‹fiı ±ı¿ ÿËÎÕ˘
                                     ≠ë¿÷ν — ’Î_« ¿‹ı˝ÏLƒ›, ’Î_« iÎÎfiıÏLƒ›fi_ ÷˘ Á‹…›Î ’HÎ
¬˘flο ±Î’‰Îfi˘ fiËŸ, ¿Îfiı Á_¤‚Λ ÷˘ ¬v_ ’HÎ ±Î’HÎı ÁÎ_¤‚‰Î
                                  ‹fifi_ Â_ ÿÎÿÎ ? ±ı ÷˘ ¤˛‹HÎ ¿flı … »ı fiı ?
…‰Îfi_ fiËŸ, ±Î_¬ı ÿı¬Î› ’HÎ ±Î’HÎı ∂ÃÌfiı Ωı‰Î …‰Îfi_ fiËŸ. ±Î¬˘
ÿËÎÕ˘ ¿Â_ … ¿fl‰Îfi_ fiËŸ, ‹fifiı Ï⁄·¿<· ¬˘flο ±Î’‰Îfi˘ fiËŸ.          ÿÎÿÎlÌ — »˘fiı ¤˛‹HÎ ¿fl÷_. ±Î’HÎı ±ıfiı ±ÎËÎfl fi ±Î’‰˘,
                                  ±ıfiı ÏfiflÎËÎflÌ flά‰_. ’»Ì ±ı ¿>ÿο>ÿ ¿flı ¿ı ⁄ıÁÌ flËı, ’HÎ ±Î’HÎı
    ≠ë¿÷ν — Ë·fi-«·fi ¿flΛ ?
                                  ÷ıfiı ±ÎËÎfl ±Î’‰˘ fiËŸ. ËÎ◊fiı ±ÎËÎfl ±Î’‰˘ fiËŸ. ±Î_¬fiı ±ÎËÎfl
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ¿Â_ … fiÎ ¿flΛ.                 ±Î’‰˘ fiËŸ, ÷ı ÿËÎÕı ⁄ıÁ‰_, ’»Ì ’√fiı ±ÎËÎfl ±Î’‰˘ fiËŸ, «˘’ÕÌ
                                  ·≥ fiı ⁄ıÁ‰_ fiËŸ ±fiı “ÿÎÿÎ, ÿÎÿΔ ⁄˘S›ı flά‰_. ÷ı ‹˘œı◊Ì ⁄˘·‰Îfi_›
    ≠ë¿÷ν — ÁÒ≥ …‰Î› ?
                                  fiËŸ, ‹fi‹Î_ “ÿÎÿΔfi_ V‹flHÎ «ÎS›Î … ¿flı. ±Î‰Ì Ωı ±ı¿ ±Ï√›ÎflÁ
    ÿÎÿÎlÌ — ±ÎÕÎ ’ÕΛ.                     ¿flı ÷˘ Á΋À_ Œ‚ ‹‚ı. ±Î ÷˘ ±Ï√›ÎflÁ ¿flı ÷ı› ‹˘Ïfl›Î fiı ·ÎÕ‰Î,
    ≠ë¿÷ν — ¨CÎ ±Î‰ı ÷˘ ?
                                  ’Î»Ì ’Òfḻ˘ CÎÌfiÌ, ¿œÌ-Âο …\ÿÌ …\ÿÌ Ω÷fiÎ_, ÷ı ∂·À_ ÷ı ÿËÎÕı ‰‘Îflı
                                  Ã˘¿‰Îfi_.
    ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’λΠ⁄ıÃÎ ◊≥ …‰_. «˘‰ÌÁ ¿·Î¿ Ïfifl_÷fl
ΩB≤Ï÷‹Î_ ¿Îœ‰Î. ±Î‹, ±ı¿ … ±Ï√›ÎflÁ ¿fl˘ ÷˘ ±ÎI‹Î …\ÿ˘ … ’ÕÌ        ≠ë¿÷ν — ÷’ ¿flı, µ’‰ÎÁ ¿flı, ±Î›_Ï⁄· ¿flı ±ıfiÎ◊Ì Â_ ◊Λ?
Ω›.                                   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÎ◊Ì ÂflÌfl © ◊Λ ±fiı ‹fifiÌ ÂÏ© ◊Λ. …flÎ
    ≠ë¿÷ν — ±Î ’΂‰_ ±CÎv_ »ı.                 ‰ÎHÎÌ ’HÎ ÁÎflÌ ◊Λ ±fiı ‰¬÷ı ‰ÎHÎÌ ⁄√ÕÌ› Ω›. ÁÎv_ …‹ÎÕ›Î
                                  ’»Ì ⁄˘·‰Îfi_ ¿Ë̱ı ÷˘ ⁄˘·ı fiËŸ. ±fiı ¤ÒA›Î ’ıÀı ÷˘ ⁄‚÷flÎ ¿Îœı !
    ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı Ïfiç› ¿fl¢ ±ıÀ·ı ±ı ’‚ÎÂı …. ÷‹Îfl˘ Ïfiç›
±fiı ±‹Îv_ ‰«fi⁄‚ ˢ› ±ıÀ·ı ±ı ’‚Λ … !                   ±Î›_Ï⁄· — ±ı¿ “ÁΛÏLÀÏŒ¿” ≠›˘√ !
    ≠ë¿÷ν — µ’‰ÎÁ ¿fl‰˘ ˢ› ÷˘ ±Î’fiÌ ±ÎiÎÎ ·≥fiı ¿fl‰Îfi˘        ≠ë¿÷ν — ±Î ±Î›_Ï⁄· …ı ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ÷ı ¤√‰Îfi
¿ı ?                                ‹ËΉÌflfiÎ ‰¬÷◊Ì »ı ¿ı ¿›Îfl◊Ì »ı ?
    ÿÎÿÎlÌ — ±‹ı ¿˘≥fiı ±ÎiÎÎ ±Î‰Ì ¿fḻı fiËŸ ¿ı ÷_ µ’‰ÎÁ ¿fl.      ÿÎÿÎlÌ — ±Î›_Ï⁄· ÷˘ “ÁΛLÁ” »ı. ±ı ∑ʤÿı‰fiÎ ‰¬÷◊Ì »ı.
’HÎ ÷‹Îflı µ’‰ÎÁ ¿fl‰˘ ˢ› ÷˘ ÷ıfi˘ Ïfiç› ¿flÌ ±‹ÎflÌ ’ÎÁı◊Ì ±ÎiÎÎ    ±ı ±ÎI‹‘‹˝fiÎ Ëı÷ ‹ÎÀı fi◊Ì, ÂflÌfl‘‹˝fiÎ Ëı÷ ‹ÎÀı »ı. ÷ı ÂflÌflfiı ÁÎv_
·≥ …‰Ì. ±ÎiÎÎ◊Ì, ‰«fi⁄‚◊Ì ÷‹Îv_ ¿Î‹ ’Òv_ ◊Λ.            flά‰Î ‹ÎÀı »ı. …ıfiÎ ÂflÌfl‹Î_ {ıflÌ ƒT›˘ ˢ›, ±√fl ÷˘ ÂflÌfl ÁÎv_
    ≠ë¿÷ν — ¿›Îflı¿ “ÿÎÿΔ ±ËŸ ‹_⁄≥‹Î_ ËÎ…fl fiΠˢ› fiı      fiΠˢ› ÷ı ±Î›_Ï⁄· ¿flı. ±ı ’©Ï÷Áflfi_ ˢ‰_ Ωı≥±ı. ±ı¿ … ‰V÷,
µ’‰ÎÁ ¿fl‰ÎfiÌ µE»Î ◊Λ ÷˘ ±Î’fiÎ Ï«hÎ’À ’ÎÁı◊Ì ±ÎiÎÎ ·≥       ±ı¿ … ‘ÎL› ¬Î‰Îfi_, ⁄Ì…\_ ‘ÎL› ¬Î‰Îfi_ fiËŸ. ±Î›_Ï⁄· ⁄Ë … ÁΫ_
·ı‰Î› ?                              ¿èÎ_ »ı. ÷Ì◊*¿fl ¤√‰ÎfifiÎ ‹Ëı·‹Î_ ±Î¬Ì “±Î” ±˘flÕÌ ÁÎ«Ì flËÌ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         173   174                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

»ı, ⁄Ì…\_ ⁄‘_ … ’ÕÌ √›_ »ı.                     fiÎ …Õ›˘ ÷˘ µ’‰ÎÁ √›Î fi¿Î‹Î.” µ’‰ÎÁfiÎ ÷ÎflH΋Î_ ±ÎI‹Î fiÎ
                                  …Õ›˘, ±ÎI‹Îfi_ ¿_≥¿ Á‹Ï¿÷ …ı‰_ fiÎ ◊›_ ÷˘ µ’‰ÎÁfi_ Œ‚ Á_ÁÎflŒ‚
   ≠ë¿÷ν — ±Î›_Ï⁄·‹Î_ ±Î …ı ωϑ±˘ ¿flı »ı, ‹Î‚α˘ ¿flı »ı,
                                  ‹‚Âı, ±ıfi_ ’H› ‹‚Âı. ±Î ÷˘ ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì µ’‰ÎÁ ¿flı »ı. ’HÎ
±ı ⁄‘_ ⁄flÎ⁄fl »ı ?
                                  ±ıfiı Á‹…›Î ‰√flfi_ ·Î_CÎHÎ ¿èÎ_ »ı ¤√‰Îfiı. ¿ÎflHÎ ¿ı µ’›˘√ ‰√flfiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î›_Ï⁄·fiı fiı ±ıfiı ¿_≥ ·ı‰Î ÿı‰Î fi◊Ì. ±ı ’Î»Ì …\ÿÌ  µ’‰ÎÁ ¿flı·Î ⁄‘Î ÷‹ÎflÎ fi¿Î‹Î √›Î »ı !! ±ı ÷˘ ÷’‰Î‚Î ΩıÕı
‰V÷ »ı. ±Î›_Ï⁄· ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ±ı¿ ‰¬÷ ±ı¿ … ‘ÎL› ¬Î‰_ fiı       ⁄ıÁ̱ı ÷˘ ±Î’HÎfiı ÷’ ¿fl÷Î_ ŒÎ‰ı …. ±ÎI‹Î ÷˘ ±ÎËÎflÌ »ı … fiËŸ,
¤√‰ÎfifiÎ ‹_hÎ …M›Î ¿fl‰Î ±ı …. ±Î›_Ï⁄· ±ıÀ·ı ‹_hÎ fiÎ …’÷˘       ±Î ÿıË … ±ÎËÎflÌ »ı. ±Îfi˘ Œ˘Õ ÷˘ ±ı¿ ‰¬÷ ±ÎI‹Î ΩH›Î ’»Ì
ˢ› fiı ±ı¿ ‘ÎL› ±ı¿ À_¿ ¬Î› ÷˘› ÷ı ±Î›_Ï⁄· ¿flÌ ¿Ëı‰Î›. ±ı      … ’Õı, fiËŸ ÷˘ Œ˘Õ ’Õı … fiËŸ.
÷˘ ‹Á·‹Îfiı› ¿flÌ Â¿ı. ±ı¿ ‘ÎL› ¬Î≥fiı flËı ±ı ÷˘ ÂflÌflfi_ ‹˘À_
                                     ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ »ı ¿ı µ’›˘√’Ò‰˝¿ ±ı¿ µ’‰ÎÁ ◊Âı ÷˘ ¿Î‹ ◊Âı.
÷’ »ı. ±ıfiÎ◊Ì ⁄‘Ì Ω÷fiÎ “’˘≥{fi” ⁄‘Î_ ƒT›˘ ⁄‚Ìfiı ¬·ÎÁ ◊≥       ±Î ÷‹fiı “V‰w’fi_ iÎÎfi” ≠ÎM÷ ◊›_ »ı. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ÷˘ ©ÎI‹ÎfiÎ
Ω›, ±ı ⁄Ë ÁÎfl΋Î_ ÁÎv_ »ı. ±Î ÷˘ ÷Ì◊Ù¿fl ‹ËÎflÎΩıfiÌ “ÁΛÏLÀÏŒ¿”    µ’›˘√’Ò‰˝¿ µ’‰ÎÁ ◊Λ, © µ’›˘√’Ò‰˝¿ ◊Λ. ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı ÷˘
¢‘¬˘‚ »ı ! ±ıÀ·ı …ˆfi˘fiı ¿Ë_ »\_ ¿ı ÷‹ı ±ıÀ·Î ÷˘ ¤ÎB›ÂÎ‚Ì »˘    “‰V÷” ËÎ◊‹Î_ ±Î‰Ì »ı, ’÷_√fi˘ ÿ˘fl ÷‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ »ı, ÷ıfiı √·Î_À
¿ı ±Î ±Î›_Ï⁄· ÷‹Îflı I›Î_ flèÎ_ »ı. ’HÎ Ë∞ ±ı¿ ‘ÎL› ¬Î› »ı, ±fiı    fiÎ fiά‰Î ÿı‰Ì ±ı ÷‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ »ı. ±ı¿ µ’‰ÎÁ ◊Λ ÷˘ ±ı¿ ¿flÌ
÷ıfiı ÂflÌfl ÁÎv_ flËı. ±Î›_Ï⁄·◊Ì «Î‹ÕÌfiÎ ¿ıÀ·Î¿ ÿÿ˘˝ ‹ÀÌ Ω› »ı.    ÷˘ …\±˘. ’»Ì ±ıfiÎ “ÀıVÀ” ÷˘ …\±˘ ! flω‰Îflfi˘ ÿËÎÕ˘ ˢ›. ¿›Î_›
¿˘œfiı ‹ÎÀı ’HÎ ±ı ŒÎ›ÿοÎfl¿ »ı.                   …‰Îfi_ fiΠˢ› I›Îflı ¿fl‰˘. ±ı‹Î_ ÁÒ≥ flËı‰Îfi_ fiΠˢ›. Á҉΋Î_ µ’›˘√
   ≠ë¿÷ν — CÎHÎÎ_ ·˘¿˘ ±Î›_Ï⁄· ‰Ê˘˝fiÎ_ ‰Ê˘˝ Á‘Ì ¿flı »ı ÷ıfiÎ◊Ì  fiÎ flËı fiı ? ±fiı ±Î ÷˘ © µ’›˘√’Ò‰˝¿ µ’‰ÎÁ ¿fl‰Îfi˘ »ı. ±ı‹Î_
Â_ ŒÎ›ÿ˘ ◊Λ ?                           ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ±Î ¿Ï‰flÎ…fiÎ_ ’ÿ˘ ‰Î_«˘ ÷˘ ⁄ËÎflı› © fiı ±_ÿflı› ©
                                  flËı, fiËŸ ÷˘ ±‹ÎflÌ ’Î_« ±ÎiÎÎfi_ ±‰·_⁄fi ·ı‰Îfi_. ±ı flÌ÷ı ±Î¬˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î›_Ï⁄· ±‹¿ Á‹› Á‘Ì ¿flı ÷˘ … ŒÎ›ÿ˘ flËı, ⁄Ë
                                  ÿËÎÕ˘ © µ’›˘√‹Î_ ¿ÎœÌ fiά˘ ÷˘ ÷‹fiı µ’‰ÎÁ ¿›˘˝ ˢ› ±ı‰_
·Î_⁄Î ¿Î‚ Á‘Ì ¿flı ÷˘ ÷ı ’λ\_ fi¿ÁÎfi ¿flı. ÂflÌfl‹Î_ ⁄ÌΩ_ ƒT›˘,     ·Î√Âı ’HÎ fiËŸ. ¤Ò¬ ·Î√Ì »ı ±ı‹ ◊›Î ¿flı ÷˘ µ’›˘√ «Ò@›Î ˢ›
ωÀ΋Ìfi˘ ¬ÒÀÌ Ω›. ⁄‘_ “fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ”‹Î_ Ωı≥±ı.             ÷˘ … ±ı‹ ◊Λ. ¤Ò¬ ·Î√Ì ±ı‹ ΩHÎı ¬v_, ’HÎ ‰ıÿı fiËŸ. ‰ıÿı ÷˘
          µ’‰ÎÁ‹Î_ µ’›˘√ !                µ’›˘√ «Ò¿›Î ¿Ëı‰Î› fiı “ΩHÎı” ÷˘ µ’›˘√’Ò‰˝¿fi_ ¿Ëı‰Î›. ¿ıÀ·Î¿fiı
                                  ÷˘ µ’‰ÎÁfiı ÿËÎÕı ⁄Ë ÁÎv_ flËı »ı, ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ› ·Î√ı »ı. ±ıÀ·ı
   ≠ë¿÷ν — µ’‰ÎÁ hÎHÎ Ïÿ‰Á, fi‰ Ïÿ‰Á, ±ı¿ ‹ÏËfi˘, hÎHÎ      “⁄ÌÏ·Œ” µ’fl ±Î‘Îfl flάı »ı.
‹ÏËfiÎfiÎ_ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ÷ı Â_ ?                     ≠ë¿÷ν — “ÿÎÿΔ, µ’›˘√ ¿›Î_› flè΢ fi◊Ì ÷ı◊Ì µ’›˘√fiÌ ¿˘≥
   ÿÎÿÎlÌ — µ’‰ÎÁ ÁÎflÌ ‰V÷ »ı, ’HÎ µ’‰ÎÁ ÷˘ …ıHÎı ⁄Ë …‹HÎ    ‰Î÷ … ¿fl÷_ fi◊Ì.
…Q›Î ˢ› ÷ıfiı µ’‰ÎÁ ˢ›. ±Î Ï⁄«ÎflÎ_ ¿_Àˇ˘·fi_ ±fiÎ… ¬Î≥fiı ’ÕÌ        ÿÎÿÎlÌ — µ’›˘√ ¿›Î_› flè΢ … fi◊Ì. ÷ı◊Ì µ’›˘√fiÌ ¿˘≥ ‰Î÷
flËı »ı ±ı‹fiı µ’‰ÎÁ ÂÎ ? µ’‰ÎÁ ¿fl‰Îfi_ ¬˘À_ fi◊Ì ¿èÎ_ ¤√‰Îfiı.     ¿fl÷Î fi◊Ì. µ’›˘√ ‰’flÎ÷˘ ⁄_‘ ◊≥ √›˘ »ı ±ıÀ·ı ±ıfiı ‹Ò¿Ì ÿÌ‘˘
¤√‰Îfiı ¿èÎ_ »ı ¿ı, “µ’‰ÎÁ ¿flΩı. ’HÎ µ’‰ÎÁfiÎ ÷ÎflH΋Î_ ±ÎI‹Î     »ı ⁄Î…\±ı ! ⁄οÌ, µ’›˘√ Á‹…HÎ ’ÎÕı ÷˘ ±ı ÁËı·˘ fi◊Ì ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        175   176                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

   ≠ë¿÷ν — ËÎ, Á‹…HÎ ’ÎÕı ÷˘ ÁËı·˘ »ı !            Á‰Îfl‹Î_ «˘A¬_ ÿÒ‘ ’Ì‘__ ˢ›, …‹÷Ì ‰¬÷ı «˘A¬_ ‘Ì Ë˘›, …›Îflı
   ÿÎÿÎlÌ — ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ ¿ı ±Â¤‹Î_◊Ì Â¤ ¿flı ÷˘ ÷ı›       ¿_Àˇ˘·fi_ ±fiÎ… fiˢ÷_, ¿_Àˇ˘·fi_ CÎÌ fiˢ÷_, ¤ı‚Áı‚‰Î‚˘ ‹Î· fiˢ÷˘,
µ’›˘√’Ò‰˝¿ ¿fl, ±fiı ©‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ÷˘ © µ’›˘√- ±ıÀ·ı ’fl‹ÎI‹    ÷ı ÿËÎÕı …ı …‹÷Î Ë÷Î ÷ıfiı ¤√‰Îfiı µ’‰ÎÁ ¿fl‰ÎfiÎ ¿èÎÎ Ë÷Î.
V‰w’ ◊≥ √›˘. ±ıÀ·ı µ’›˘√ flά‰Îfi_ ¿èÎ_ »ı. ±Î‹ ÷˘ ⁄‘_ ◊Λ     ±Î…fiÎ_ ±Î ∞‰ÕÎ_ ¤Ò¬ı ‹flı·Î_ »ı, ÷ıfiı ÷ı ÂÎ µ’‰ÎÁ ¿fl‰ÎfiÎ?
»ı, ’HÎ ÷ıfi˘ ±◊˝ … fi◊Ì ¿Â˘. Ωı ¿ı ÷ıfi_ Œ‚ ‹‚Âı, fi¿Î‹_ …‰Îfi_    ±Î‹fi΋Î_ »ı … ¿›Î_ ÷οÎ÷ ? ±Î‹fiÎ ’Î_Á‚Î_ ÷˘ ÿı¬Î› »ı. ⁄ı-hÎHÎ
fi◊Ì ¿˘≥fi_. © µ’›˘√fiı “±‹ı” ±ı¿ Ï‹ÏfiÀ ’HÎ «Ò@›Î fi◊Ì ¿˘≥      µ’‰ÎÁ ¿flı ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì.
Ïÿ‰Á. ¿ı‰‚ © µ’›˘√ … ˢ› ±‹fiı. ¤ µ’›˘√ ÷˘ ±‹Îflı
¿Î‹fi˘ flè΢ fi◊Ì.
                                         ... ±ı¿ı› µ’‰ÎÁ fi◊Ì ◊›˘ !
   “© µ’›˘√Ì fiı Á‹÷ΑÎflÌ, iÎÎfi K›Îfi ‹fi˘ËÎflÌ,             ≠ë¿÷ν — ÷‹ı iÎÎfiÌ ◊‰Î ‹ÎÀı ¿ıÀ·Î µ’‰ÎÁ ¿flı·Î ?
    ¿‹˝ ¿·_¿¿˘ ÿÒfl Ïfi‰ÎflÌ, ∞‰ ‰flı ωfiÎflÌ.”
                                     ÿÎÿÎlÌ — ‹Îflı Á‹ ¬Î‰Î ‹ÎÀı ±ı¿ µ’‰ÎÁ ¿fl‰˘ Ωı≥±ı ÷ı›
   ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎÎ_ “V‰w’iÎÎfi” ≠ÎM÷ ¿flı·Î ‹ËÎI‹Î±˘ µ’‰ÎÁ    fi◊Ì ◊›˘. ±‹ı Ïfifl_÷fl ∂H΢ÿflÌ ÷’ ¿fḻı »Ì±ı. ±Î ±‹ÎflÌ Â˘‘¬˘‚
¿flı ÷˘ ?                             »ı. Ïfifl_÷fl ∂H΢ÿflÌ ±ı ¿Î›‹ µ’‰ÎÁ …ı‰_ »ı. ±Î ⁄Îflı› ≠¿ÎflfiÎ_ ÷’
   ÿÎÿÎlÌ — CÎH΢ ŒÎ›ÿ˘ ◊Λ. ±ı¿ µ’‰ÎÁ◊Ì ±Î¬Î ‰Ê˝ ÿËÎÕÎfi_   ¿fl‰Î Ω› ÷˘ ¿›Îflı ’Îfl ±Î‰ı ?
Œ‚ ‹‚ı, ’HÎ ⁄Ë ΩB≤Ï÷ flά‰Ì ’Õı.
                                          ∂H΢ÿflÌ - ΩB≤Ï÷fi˘ Ëı÷ !
    ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ ¿ı ±ı¿ µ’‰ÎÁ © µ’›˘√’Ò‰˝¿ ◊Λ ÷˘ ±Î¬Î
‰Ê˝fi˘ © µ’›˘√ ¤ı√˘ ◊Λ. µ’‰ÎÁ ‹ÎÀı ±Î√·Ì flÎ÷ı ÷΂_ ‹ÎflÌ         ≠ë¿÷ν — ∞‰fi‹Î_ ‹˘ZÎ ‹Î√ı˝ ±Î√‚ …‰Î ‹ÎÀı µ’‰ÎÁ fiÎ
ÿı‰Îfi_. flÎhÎı Ïfiç› ¿flÌfiı ÁÒ≥ Ω› ¿ı ±Î‰÷Ì ¿Î·ı © µ’›˘√’Ò‰˝¿    ◊Λ ÷˘ ›◊΄@÷ Â_ ¿fl‰_ Ωı≥±ı ?
µ’‰ÎÁ ¿fl‰˘ »ı. ±‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ ·ı, I›Îfl ’»Ì “Ë_ ©ÎI‹Î »\_, Ë_
©ÎI‹Î »\_”fiÎ ·Z΋Î_ ±Î¬˘ Ïÿ‰Á flËı ±fiı ±‹ÎflÌ ’Î_« ±ÎiÎ΋Î_ flËı.      ÿÎÿÎlÌ — ∂H΢ÿflÌ ¿flΩı.
±Î ≠‹ÎHÎı »hÎÌÁ ¿·Î¿ ‹˘œÎfiı ÷΂_ ‹ÎflÌfiı µ’‰ÎÁ ¿flı ÷˘ ±Î¬Î         ≠ë¿÷ν — ∂H΢ÿflÌfi˘ ±◊˝ ¢ ?
‰flÁ ÿËÎÕ˘ © µ’›˘√ ±ıfiı ≠ÎM÷ ◊Λ. ±fiı ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ ¿ı Ωı
÷fiı iÎÎfi fiΠˢ› fiı µ’‰ÎÁ ¿flÌ ÷˘ ÷fiı ·Î_CÎHÎfi_ Œ‚ ‹‚Âı, ÷fiı        ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı «Îfl fl˘À·Ì ¬Î÷Πˢ› ÷˘ ’Ëı·Î_ hÎHÎ fl˘À·Ì ¬Î‰,
÷Ή ±ÎT›˘ ËÂı ÷˘ ‹ÀÌ …Âı. ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ ±Î fl◊ µ’fl ⁄ıÁ‰Î ‹ÎÀı     ’»Ì ⁄ı fl˘À·Ì ¬Î‰ ±ı ∂H΢ÿflÌ ¿Ëı‰Î›. ±Î ¿˘ÃÌ ¿_≥ ¤flÌ ÿı‰Î ‹ÎÀı
µ’‰ÎÁ ¿flı »ı. ±S›Î, ÷ÎflÎ ÂflÌflfiÌ ’Î_Á‚̱˘ ÷˘ ÿı¬Î› »ı, ’»Ì     Lˢ› !
ÂÎfiı ‹ÎÀı ±Î‰_ ¿flı »ı ? ±ı ÷˘ ¿˘≥ ΩÕ˘ ˢ› ÷ıfiı ¿Î‹fi_ »ı. ¤√‰Îfiı      ≠ë¿÷ν — ’Òfl÷˘ ¬˘flο fiÎ ¤flı ÷˘ ‘‹˝fi˘ ’vÊÎ◊˝ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊≥
¿Ëı·˘ µ’‰ÎÁ ¬˘À˘ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ⁄Ë Á_ÿfl »ı ’HÎ ÷ı ¿˘fiı ¿èÎ_ Ë÷_?
                                 ¿ı ?
±Î ÷‹fiı ‹ı_ “V‰w’fi_ iÎÎfi” ±ÎM›_ »ı ÷ı ÷‹ı µ’‰ÎÁ ¿fl˘ ÷˘ ÷ı
¤√‰ÎfifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ◊Λ. fiËŸ ÷˘ …ıHÎı «˘A¬_ CÎÌ ¬Î‘_ ˢ›,         ÿÎÿÎlÌ — ∂H΢ÿflÌ ±ıÀ·ı ¤Ò¬ ·Î√ı ÷˘ ¬ÎΩı ’HÎ ¤ÒA›Î ’ıÀı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        177   178                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

‘‹˝ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì ¿èÎ_. ∂H΢ÿflÌ◊Ì “Õ˘Ï{_√” fiÎ ◊Λ. µH΢ÿflÌ ÁÎfl΋Î_  ÷˘ µ’‰ÎÁ fiÎ ¿flÌ fiı µ’‰ÎÁ ¿fl‰˘ ˢ› ÷˘ ¿ÊΛ fiÎ ¿flÌÂ.
ÁÎflÌ ‰V÷ »ı. ¬˘flοfiÎ «Îfl ¤Î√ ’ÎÕÌ ÿı‰ÎfiÎ. ⁄ı ¤Î√ fl˘À·Ì-      ±Î÷˝K›Îfi fiı fl˙ƒK›Îfi ◊›Î ÏÁ‰Î›fi˘ µ’‰ÎÁ ¿fl‰˘ Ωı≥±ı. I›Îflı …ı
ÂοfiÎ, ±ı¿ ¤Î√ ’ÎHÎÌ ±fiı ±ı¿ ¤Î√ ¬S·˘ flËı‰Î ÿıΩı ‰Î› Á_«Îfl    ÿËÎÕı µ’‰ÎÁ fiΠˢ› ÷ı ÿËÎÕı Ωı ¬Î‰Îfi_ ⁄ı ‰ÎB›Î Á‘Ì fiÎ ‹‚ı ÷˘
‹ÎÀı. fiËŸ ÷˘ ΩB≤Ï÷ ¬·ÎÁ ◊≥ …Âı. ΩB≤Ï÷ «Ò¿Î› fiËŸ ±ıfi_ fi΋     ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flÌ ‹Ò¿ı, ¤‹flÕ˘ µ»‚ µ»‚ ¿flı, ±fiı ⁄Ò‹˘ ’Î՛Π¿flı ¿ı
∂H΢ÿflÌ. µ’‰ÎÁ ÷˘ ±ËŸ ⁄Ë ¤flΉ˘ ◊›˘ ˢ›, ÂflÌfl ⁄√Õ›_ ˢ›      ±Î √΋ … ±ı‰_ »ı ¿ı ±ËŸ ˢÀ· … fi◊Ì ! ¬flÌ flÌ÷ı, ¬v_ ÀÎHÎ_
÷˘ ¿flΩı. ±ı ŒflÏ…›Î÷ fi◊Ì.                     ÷ı …B›Î±ı ÁΫ‰Ì ·ı‰Îfi_ »ı. ±S›Î, ±Î…ı ‰Ì÷flÎ√fi˘ ¿Ëı·˘ µ’‰ÎÁ
                                 ¿flfiı ÷˘ ‹fi µ»Î‚ı «œ÷_ ⁄_‘ ◊Âı. ±fiı ·Bfi‹Î_ ÁÎv_ ÁÎv_
        “µ’‰ÎÁ”, »÷Î_ ¿ÊΛ ?!               ¬Î‰Î’̉Îfi_ ˢ› I›Îflı “±Î…ı ‹Îflı µ’‰ÎÁ »ı.” ¿ËÌfiı ∂¤˘ flËıÂı !
                                 ±Î‰_ ·˘¿ ◊≥ √›_ »ı !! ±Î ÷˘ ¿Â_ ¤Îfi … fi◊Ì ·˘¿˘fiı ¿ı ¿›Î
   ≠ë¿÷ν — …ı ÿËÎÕı µ’‰ÎÁ ¿v_ ÷ı ÿËÎÕı Á‰Îfl‹Î_ ∂Ã_ I›Îfl◊Ì   Á_Ωı√˘‹Î_ µ’‰ÎÁ ¿fl‰˘. …›Îflı ¬Î‰Îfi_ fiÎ ‹‚ı ¿ı ¤Î‰÷_ fiÎ ‹‚ı ÷˘
“¿˘≥ ‹Îv_ ¿Î‹ ¿flÌ ±Î’ı ÷˘ ÁÎv_” ±ı‹ ◊›Î ¿flı »ı.          ÷’ ÷’…ı. ±Î ÷˘ …‹‰Îfi_ ±ıfiı ÀÎ≥‹ı ËÎ…fl ◊Λ ±ı‰_ »ı. ±fiı …›Îflı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ Ϥ¬ÎflÌ’HÎ_ ¿fl‰Î ¿fl÷Î_ ÷’ fiÎ ¿fl‰_ ÁÎv_.    fiÎ ‹‚ı I›Îflı Á‹∞ Ωfiı ¿ı ±Î…ı Ãı¿ÎHÎ_ ’Õı ±ı‰_ ·Î√÷_ fi◊Ì ‹ÎÀı
¤√‰Îfiı ±ı‰_ fi◊Ì ¿èÎ_ ¿ı V‰Îl›Ì ⁄fi‰Î ¿fl÷Î_ ’flÎl›Ì ⁄fi˘.       ±Î…ı µ’‰ÎÁ. ’HÎ ±Î ÷˘ Âıà Â_ ¿flÂı ¿ı ¤Ò¬ ·Î√Ì ±ıÀ·ı ·Z‹Ì
                                 ·˘… Ωı≥fiı µ’fl «œÂı ±fiı ¿ËıÂı ¿ı, “±Î ÷˘ √_ÿÌ »ı, ±Î ·˘¿ ÷˘
   ≠ë¿÷ν — µ’‰ÎÁ ¿›˘˝ ˢ› I›Îflı ¿˘≥ «Ì… ¬Î‰Îfi_ ‹fi ‰÷˝÷_    √_ÿÎ ÿı¬Î› »ı” ÷ı Âıà fiÌ«ı ∂÷flÌ Ω› fiı ¿ÊΛ ¿flı. ¬ÎHÎ_-’ÌHÎ_ ⁄‘Î
ˢ› I›Îflı ◊Λ ¿ı ±Î…ı ÷˘ ‹Îflı µ’‰ÎÁ »ı, ’HÎ “¤Î‰÷Ì ‰V÷ flÎ¬Ì    ‹ÁηΠ÷‹ÎflÎ ‹ÎÀı ÷ˆ›Îfl »ı, ·˘¿ ¿_ÀÎ‚Ì Ω› ±ıÀ·Ì Á΋√˛Ì »ı. ’HÎ
‹Ò¿Ωı, ¿Î·ı ¬Î≥Â_” ÷˘ ±ıfi˘ ÿ˘Ê ·Î√÷˘ ËÂı ¿ı fiËŸ ?         ÂÎ◊Ì ¤ı√_ ◊÷_ fi◊Ì ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±_÷flΛ ·ÎT›˘ »ı. ⁄hÎÌÁ-⁄hÎÌÁ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ÎfiÎ ¿fl÷Î_ ÷˘ ¬ÎfiÎfl ˢ› »ı ÷ı ¬Î≥fiı »^Àı »ı !   ¤Î÷fi_ ¤˘…fi ¤ı√_ ◊Λ ±ı‰_ »ı. ’HÎ ±Î‹fiı ÷˘ «˘A¬_ CÎÌ fiάı·Ì
fiı fiÎ ¬ÎfiÎfl˘ ⁄_‘Λ »ı, ±Îfiı ⁄_‘fi fi΋fi˘ ÿ˘Ê ·Î√ı. ’ı·˘ ¬Î›     ¬Ì«ÕÌ ¤ı√Ì fiÎ ◊Λ ¿ÎflHÎ ¿ı ±_÷flΛ ·ÎT›Î »ı.
»ı fiı ⁄_‘Î÷˘ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ¬Î› »ı fiı ’»Ì ±ıfiı ¤Ò·Ì Ω› »ı. “¿Î·ı       ¿ÊΛ ¿fl‰Îfi_ ¤√‰Îfiı fiÎ ¿èÎ_ »ı. ÷’ ¿fl÷Î_ ¿ÊΛ ¿fl‰Î ÷ıfiÎ
¬≥”‰Î‚˘ ¬Î÷˘ fi◊Ì »÷Î_ ±ı‹Î_ «˘_ÀÌ flËı »ı, ÷ı◊Ì ±ı ⁄_‘fi‹Î_    ¿fl÷Î_ ÷’ fiÎ ¿fl‰Î_ ÷ı ÁÎflÎ_. ¿ÊΛfiÌ Ï¿_‹÷ ⁄Ë … »ı. ÷’‹Î_ …ıÀ·˘
±ÎT›˘. ±ıÀ·ı ±Î …^ÃÎHÎ_ …›Îflı µÿ›‹Î_ ±Î‰Âı I›Îflı ±ı «Îfl ’√‹Î_   fiŒ˘ »ı ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_ ¿ÊΛfiÌ ¬˘À ‰‘Îflı »ı. ±Î ‰Ì÷flÎ√˘fi˘ ‘‹˝
ËÂı ! ±Îfi_ fi΋ …- ‘‹˝‹Î_ √Î_Õ’HÎ ’ıÁÌ √›_ »ı fiı ? ±S›Î, ±Î    ·Î¤Î·Î¤‰Î‚˘ »ı. ±ıÀ·ı Á˘ À¿Î ·Î¤ ˢ› fiı ±ßÎHÎ_ À¿Î ¬˘À ˢ›
÷˘ ⁄Ë ‹˘ÀÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ·Ì‘Ì ¿Ëı‰Î›. “¿Î·ı ¬≥” ¿Ëı ±ıÀ·ı flÎhÎı    ÷˘ ⁄ı À¿Î ±Î’HÎı CÎıfl flèÎÎ, ±ı‹ ‹ÎfiÌfiı ‘_‘˘ ¿fl‰Îfi˘ »ı. ’HÎ ¿ÊΛ◊Ì
’Î_…v_ ›Îÿ ±Î‰ı, “’Î_…fl΋Î_ ‹Ò¿›_ »ı ÷ı ¿Î·ı ¬≥Â_” ±ı K›Îfi flèÎÎ  ⁄‘_ ±Î¬_ ⁄‚Ìfiı ¤V‹Ì¤Ò÷ ◊Λ »ı, ¿ÊΛ ⁄‘_ … ¬Î≥ Ω› »ı. ¿ı‰Ì
¿flı. ˉı ±Î K›Îfi Â_ fiÎ ¿flı ? ⁄ı ’√ «Îfl ’√ ¿flÌ ±Î’ı. ⁄ı ’√◊Ì    flÌ÷ı ¬Î≥ Ω› »ı ? ’ı·˘ ±Î_‘‚˘ ‹ÎHÎÁ ÿ˘flÕ_ ‰HÎ÷˘ ˢ› ±fiı ’λ‚
’ÕÌ …‰Î÷_ ˢ› ÷ıfiı ⁄ÿ·ı «Îfl ’√ ◊Λ, ÷ı ’ÕÌ ÷˘ fiÎ …‰Î›fiı      ‰Î»flÕ˘ «ÎT›Î ¿flı ÷ıfiÎ …ı‰_ »ı. ±Î_‘‚˘ ΩHÎı ¿ı ÿ˘flÕ_ ·_⁄ΛΠ¿flı »ı
’»Ì ?!                              fiı ‰Î»flÕ˘ ÿ˘flÕ_ «Î‰Ì Ω›. ±ı‰_ ⁄‘_ ±Î ±iÎÎfiÏø›Îfi_ Œ‚ »ı. ±ı¿
   ±Î ÷˘ µ’‰ÎÁ ¿flı fiı ΩıÕı ¿ÊΛ ’HÎ ¿flı. ¿ÊΛ ¿fl‰Î ˢ›     Œıfl˘ Á‹∞fiı ¿flı ÷˘ ¿Î‹ ◊Λ. ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ±Î‰_ fiı ±Î‰_ … ¿›Ù
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         179   180                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

»ı. …’ ¿›ÎÙ, ÷’ ¿›ÎÙ, ’HÎ ÷ı ’λ\_ ±ÎiÎÎ’Ò‰˝¿ fiÎ ¿›Ù. ’˘÷ÎfiÎ ‹÷◊Ì,  ¿Ëı »ı ¿ı ±ı‹Î_ ‹ÎflÎ ’fl ¢ µ’¿Îfl ¿›˘˝ ? ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı ±ı‹ ·Î√ı
V‰E»_ÿ◊Ì ¿›Ù. ‹Î◊ı Á‹Ï¿÷Ì √v ˢ› ÷˘ ÷ı‹fiÌ ±ÎiÎÎ’Ò‰˝¿ ¿fl‰_. √v    ¿ı ±Î ÷’ ¿fl‰_ »ı ÷˘ ¿fl‰_.
Á‹Ï¿÷Ì Ωı≥±ı, Ï‹J›ÎI‰Ì √v «Î·ı fiËŸ. Ï‹J›ÎI‰Ì √v ±Î’HÎ_
Ï‹J›ÎI‰ ¿Îœı fiÏË »÷Î_ Ï‹J›ÎI‰Ì √v ˢ› ÷˘ ÷ı‹fiÌ ±Î’HÎı Áı‰Î               µ’‰ÎÁ◊Ì ‹„@÷ ?!
¿fl‰Ì. ’HÎ √v ÷˘ Á‹Ï¿÷Ì Ωı≥±ı. …ıfiı ±ÎI‹Îfi_ ¤Îfi ˢ› ±ı‰Î          ±Î ÂflÌflfiı fl˘… ¬‰ÕΉ ¬‰ÕΉ ¿fḻı, ÷ı ±ı¿ ÿËÎÕ˘
√v ¿fḻı ÷˘ ±Î’HÎ_ ¿Î‹ ◊Λ. ⁄Î¿Ì Ï‹J›ÎI‰Ì ΩıÕı Á_√ ‹Î_Õ̱ı ÷˘    ±HÎÎËÎflÌ flά̱ı ÷˘ ÂflÌfl «˘A¬_ flËı, ‹fi ÁÎv_ flËı, ⁄‘_ ÁÎv_ flËı-
±Î’H΢ Á_CÎ ¿_≥ ¿ÎÂ̱ı Ω› fiËŸ fiı flV÷΋Î_ … fl{‚Ì ‹flı !        fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ fi◊Ì. …ıfiı ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷ıfiı ±Î ⁄‘ÎfiÌ ±Î‰Ì …wfl
    ≠ë¿÷ν — ΩB≤Ï÷’Ò‰˝¿fiÎ µ’‰ÎÁ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?           fi◊Ì. …wfl ¬flÌ, ’HÎ µ’‰ÎÁfi˘ ±Ï¤Ïfi‰ı fiÎ Ωı≥±ı. ‹˘ZÎı …‰_ ˢ›
                                   ÷˘ ±ıÀ·_ ΩHΉ_ Ωı≥±ı ¿ı “Ë_ ⁄_‘Λı·˘ »\_ ¿ı fiËŸ ?” ’»Ì ±ı ΩHΉ_
    ÿÎÿÎlÌ — ¿˘≥ ΩB≤÷ ‹ÎHÎÁ ˢ› ÷ıfiÎ ÏfiÏ‹kÎı µ’‰ÎÁ ¿fl˘ ÷˘     Ωı≥±ı ¿ı, “±Î ⁄_‘fi ¿ı‹ ¿flÌfiı ÷ÒÀı ? ⁄_‘fi ÂıfiÎ ±Î‘Îflı ◊›_ »ı ?
÷ı ΩB≤Ï÷’Ò‰˝¿fi˘ ¿›˘˝ ¿Ëı‰Î›. Ë_ ±I›Îflı ΩB≤÷ ’vÊ »\_, ÷ı ‹ÎflÎ     ±Î ⁄_‘fi ÂıfiÎ◊Ì ÷ÒÀı ?” ±ıfiÎ µ’Λ ΩHΉΠΩı≥±ı.
ÂOÿ◊Ì µ’‰ÎÁ ¿flı ÷˘ ÷ı ΩB≤Ï÷’Ò‰˝¿fiÎ µ’‰ÎÁ ¿Ëı‰Î›.
                                      ⁄_‘fi ÷˘Õ‰Îfi˘ µ’Λ ÷˘ …ı ‹@÷ ◊›ı·Î ˢ› ÷ı‹fiı ±Î’HÎı
    ≠ë¿÷ν — ΩB≤Ï÷ ≠ÎM÷ ¿fl÷Î_ ’Ëı·Î_ øÎ≥VÀ, ⁄©ı ’HÎ µ’‰ÎÁ     ’Ò»‰_ ¿ı, “ÁÎËı⁄, ±Î’ ‹@÷ ◊›Î ˢ ÷˘ Ë_ ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ⁄ıÁ_, fiËŸ
¿flı·Î fiı ?                              ÷˘ ‹Îflı ÀÎ≥‹ ⁄√ÎÕÌfiı  ¿Î‹ »ı ? fiËŸ ÷˘ ÷‹ı ⁄_‘Λı·Î fiı Ë_
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿·Î µ’‰ÎÁ … fiÏË, ’HÎ ⁄Ì∞ ⁄‘Ì ⁄Ë «ÌΩı        ⁄_‘Λı·˘, ÷ı ±Î’H΢ ¿›Îflı ‹ı‚ ¬Î› ?” ÷fiı ¿˘≥ ¿ËıfiÎflÎ ‹Y›Î fiËŸ
÷ı‹HÎı ¿flı·Ì.                            ¿ı Ë_ ‹@÷ ◊›˘ »\_ ?

   ¬˘flο ’˘÷ı ‹Îÿ¿ ‰V÷ »ı. ¿˘≥ ’HÎ ¬˘flο ˢ› ’HÎ ÷ı ‹Îÿ¿        ≠ë¿÷ν — ±Î ÷‹Îfl˘ ÁIÁ_√ ‹Y›˘fiı ?
‰V÷ »ı, ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ‹Îÿ¿÷΋Î_ ⁄‘Î ‹Ω ¿›Î˝ ¿flı »ı. µ’‰ÎÁ◊Ì ±ıfiÌ       ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á I›Îflı “±‹ı” ‹@÷ ◊›Î »Ì±ı ±ı‰_ ±‹ı ¿Ë̱ı
‹Îÿ¿÷Î ⁄‘Ì ∂÷flÌ Ω›. ’HÎ ±ı ΩB≤Ï÷fiı ’»Ì ’λ‚ ’˘ÊHÎ fiΠˢ›       »Ì±ı ! ±fiı ÷Îflı ‹„@÷ Ωı≥÷Ì Ë˘› ÷˘ ±Î‰…ı. ±ÎfiÌ ŒÌ-⁄Ì fiΠˢ›
÷˘ fi¿Î‹_ »ı. ±ı ÂflÌflfiı ÁÎv_ ¿flı, …flο ‹fi ÁÎv_ ¿flı ±ıÀ·_ …. ’HÎ    ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ ‹„@÷‹Î√˝‹Î_ ŒÌ …ı‰_ ¿Â_ ˢ› … fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı
’»Ì ΩB≤÷ fiÎ flËı, ŒflÌ ’λ\_ ±ı ¨CÎÌ Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı …›Îflı I›Îflı ¬Î‘Î   “iÎÎfiÌ’vÊ” ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ¿ı …ıfiı ·Z‹ÌfiÌ ¤Ì¬ fiΠˢ›, ¿ÌÏ÷˝fiÌ ¤Ì¬
‰√fl »^À¿˘ … fiËŸ fiı ? ±fiı ±ı¿ Œıfl˘ Á_’ÒHν ΩB≤÷ ◊›Î ’»Ì ¬Î›      fiΠˢ›, ÏÂW›˘fiÌ, ωʛ˘fiÌ ¤Ì¬ fiΠˢ›, ¿˘≥ «Ì…fiÌ ¤Ì¬ fiÎ
’̉ı ÷˘ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±ı¿ Œıfl˘ ±Î_¬ µCÎÕÌ ’»Ì ¤·ıfiı ¬Î›, ’̉ı,   ˢ› I›Îflı “iÎÎfiÌ”fi_ ’ÿ ≠ÎM÷ ◊Λ.
±ıfiı ¿Â_ fiÕ÷_ fi◊Ì. ±ı ÷˘ …ıfiı …ı ‹ÎŒ¿ ±Î‰ı ±ı ¬˘flο ÷˘ ·ı‰˘ …
’Õı. ÷fiı Ωı ‹ÎŒ¿ ±Î‰ı ÷˘ ÷’fi˘ ¬˘flο ·ı…ı fiı fiÎ ‹ÎŒ¿ ±Î‰ı ÷˘            “¿fl˘” - ’HÎ Œ‚ “l©Î”◊Ì … !
÷ı fiÎ ·≥Â. ÷’ ±ı› ¬˘flο »ı. »÷Î_ ÷fiı ±∞Hν ◊Λ ÷˘ µ’‰ÎÁ
¿fl…ı. ¤√‰Îfifiı fiı ¬˘flοfiı ¿_≥ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ±ÎI‹Îfiı µ’‰ÎÁfiÌ         ≠ë¿÷ν — ’HÎ ΩıÊÌ ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı flÎË ±fiı ¿ı÷ fiÕı »ı ±ıÀ·ı
ÂÌ …wfl ? ±Î ÷˘ µ’‰ÎÁ ¿flı fiı ¿Ëı ¿ı ±ÎI‹Î ‹ÎÀı ¿v_ »\_. ±ÎI‹Î     ⁄‘‰Îfl ¿fl˘.

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:5
posted:5/19/2010
language:Finnish
pages:57