Docstoc

05 pg 41 to 80

Document Sample
05 pg 41 to 80 Powered By Docstoc
					                               42                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
                               Ωı÷Πˢ¥±ıfiı ÷˘ ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ ÿı¬Î÷Πˢ›. ’HÎ ◊˘Õ̉Îfl ’»Ì ‰Îÿ‚
                               ±Î‰Ìfiı ∂¤_ flèÎ_. ÷ı ‰Îÿ‚ ±ı¿ÿ‹ ¿Î‚_ »ı. ±ıÀ·ı ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ
                               ÿı¬Î÷Î ⁄_‘ ◊¥ √›Î ±fiı ¿Î‚Î ‰Îÿ‚‹Î_◊Ì ◊˘ÕÌ¿ ‰Îÿ‚Ì ±˘»Ì ◊¥
                               √¥ ±ıÀ·ı ÁflÁ ¿<_Õ΂_ ’Õı »ı. ±ı ¿˘HÎı ⁄fiÎT›_ ? ±ÎÀ·Î_ ‰Îÿ‚ ˢ›
                               ÷˘ … ±ı ÿı¬Î›. fiËŸ ÷˘ ±˘»\_ ˢ› ÷˘ ±ı fiÎ ÿı¬Î›. ‰‘Îflı √Îœ<_
                               ˢ› ÷˘ › ±ı fiÎ ÿı¬Î›. ‹ÎÀı ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ
                               »ı. ±Î‹Î_ ¿˘¥fiı ¿Â_ ¿fl‰_ ’Õı ±ı‹ fi◊Ì. ±ı‰_ ±Î ⁄‘_ ±˘L·Ì
                               ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁÌÁ »ı !
                                  ˉı ±Î …ı ’{· »ı ±ı Á˘S‰ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ŒflÌ ’{·
             (2)                 ∂¤Î_ fiÎ ◊Λ ±fiı ’{· ∂¤Î_ fiÎ ◊Λ ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı ¿˘¥ Ω÷fi_
                               ÿ—¬ fiÎ ±Î‰ı, Ïfifl_÷fl Á‹ÎÏ‘ flËı. ’{·◊Ì … ⁄‘_ √Ò_«‰Î› »ı.
    T›‰„V◊÷ „@÷ —                       ¤√‰Îfiı ¿›Ù fi◊Ì. ±Î ¿˘›Õ˘ Ωı ¤√‰Îfiı ¿›˘˝ ˢ÷ fiı ÷˘ ±ıfiı
                               ⁄˘·Î‰Ìfiı Âο ¿flÌfiı ¬Î¥ Ω÷ ·˘¿ ¿ı ‹Ò±Î ⁄‘Î › ÿ—¬Ì. ŒÌŒ˚ÀÌ
ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ!                ’flÁıLÀ ÿ—¬ ˢ› fiı ŒÌŒ˚ÀÌ ’flÁıLÀ Á¬ ˢ› ÷˘ «·Î‰Ì ·ı‰Î› ±Î
                               ÿÏfi›Î ! ’HÎ ±Î ÷˘ ⁄‘Î › ÿ—¬Ì, ÁıLÀ ’flÁıLÀ ÿ—¬Ì. ‹ÎÀı ±ıfiı
                               ’¿ÕÌfiı ⁄˘·Î‰˘. ’HÎ ±ı ÷˘ ±Î‹Î_ ËÎ◊ CÎη÷Î fi◊Ì. ±ıÀ·ı ¿˘¥ fi΋
      ‘Ì ‰SÕÛ ¥{ ‘Ì ’{· ¥ÀÁıSŒ !             ÿı÷_ › fi◊Ì.
   ±Î ÷˘ fi›* √Ò_« »ı …√÷ ! ‘Ì ‰SÕ˝ ¥{ ‘Ì ’{· ¥ÀÁıSŒ.       ±fiı ±Î ’{· Á˘S‰ ¿flı ÷ıfiı ’fl‹ÎI‹Î’ÿfiÌ ÕÌ√˛Ì ‹‚ı. ÷ı ±‹ı
¥ÀÁıSŒ ’{· ◊›ı·_ »ı. √˘Õ Ëı{ fi˘À ’{SÕ ‘ÌÁ ‰SÕ˝ ±ıÀ ±˘· !   ±Î Á˘S‰ ¿flÌfiı ⁄ıÃÎ »Ì±ı. ÷ı ’fl‹ÎI‹Î’ÿfiÌ ÕÌ√˛Ì ·Ì‘Ì. ±fiı ±Î
±fiı ’{·‹Î_◊Ì ’{· … ∂¤Î ◊›Î_ ¿fl‰ÎfiÎ_ ! ¿˘¥ ¿Ëı ¿ı ±Î      ÁΑ-±Î«Î›˘˝, ⁄ΉÎ-⁄Ή·Ì, ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ Á_÷ ¿Ëı‰Î› »ı fiı ±ı ⁄‘Λ
«_ÿ¤Î¥±ı ‹Îv_ ⁄√ÎÕu_ ±ıÀ·ı ÷‹fiı ’{· ∂¤_ ◊¥ Ω› ¿ı, “‹ı_ @›Î_  ±Î ’{·‹Î_ ÕÌ{˘S‰ ◊¥ √›Î »ı. ±fiı ·˘¿˘fiÌ ’ÎÁı◊Ì ‘fi ¬_¬ıflı »ı,
⁄√ÎÕu_ »ı ? ±Î ‰√fl ¿Î‹fi˘ ‹fiı ±Î‰_ ¿Ëı »ı ?” ±ıÀ·ı ’{· ∂¤Î_  ‹Îfi ·ı »ı, ¿ÌÏ÷˝ ·ı »ı, T›Î’Îfl «·Î‰ı »ı. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ±ı‹fiı ‹Îflı
◊›Î_ ¿flı ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î …√÷ … ’˘÷ı ’{· »ı. ¿˘¥±ı ¿›Ù fi◊Ì.    ¿Ëı‰_ ’Õı »ı ¿ı ÷‹ı ’{·‹Î_ ÕÌ{˘S‰ ◊¥ √›ı·Î »˘ ! ÷‹ı Â_ ¿fl‰Î
Ωı¬‹ÿÎfl ¬˘‚ı ÷˘ ¿˘¥ Ωı¬‹ÿÎfl …Õı ±ı‰˘ fi◊Ì ! ±ı‰_ Á_ÿfl …√÷   ‰√fl ¿Î‹fiÎ_ ·˘¿˘fiÌ ’λ‚ ’ÕuÎ »˘. ˉı ·˘¿˘fiı »\ÀÎ ¿fl˘. ¿_¥¿
»ı !! ±‹ı Ω÷ı Ωı¥fiı ¿Ë̱ı »Ì±ı. ±fiı ‰ˆiÎÎÏfi¿ flÌ÷ı ◊›ı·_ »ı.  Ï⁄«Îflα˘fiı »\ÀÎ ¿fl˘. ±ı‹fiÌ ’ÎÁı ¿_¥ flèÎ_ … fi◊Ì.
¥ÀÁıSŒ ±ıÀ·ı ±Î‹ ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ (‰ˆiÎÎÏfi¿
Á_›˘√Ì ’ÒflΉα˘) ¤ı√Î ◊Λfiı ±ıÀ·ı ’{· ∂¤_ ◊¥ Ω›.        »ı ‹ÎhÎ ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωՄLÁÁ !
   ÷ı‹Î_fi_ fiÎfi_ ±‹◊_ ’{· ÷‹fiı ÿı¬ÎÕ_. Ë‹HÎı » ‰Î√ı ±Î’HÎı     ¤√‰Îfifiı ±Î‹Î_ ËÎ◊ CÎη‰˘ fi◊Ì ’Õ÷˘. ±˘L·Ì ÁΛ„LÀÏŒ¿
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                         43   44                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕÏLÁÁ »ı ±Î. ÷‹ı ±I›Îflı ‹fiı ¤ı√Î ◊›Î, ¿˘HÎı       ≠ë¿÷ν — ¿<ÿfl÷ ±fiı ¤√‰Îfi ‰E«ı Œıfl Â_ ?
¤ı√Î ¿›Î˝ ?                                ÿÎÿÎlÌ — ¿<ÿfl÷ fiı ¤√‰Îfi‹Î_ ÷˘ ⁄Ë Œıfl ! ±Î’HÎÎ ·˘¿ ÷˘
   ≠ë¿÷ν — ¤ı√Î ¿›Î˝ ˢ› ¿ı fiÎ ¿›Î˝ ˢ›. …ı ◊Λ »ı ÷ı, ÷˘    ¿<ÿfl÷fiı ¤√‰Îfi ¿Ëı »ı, ˉı ¬flı¬fl ¤√‰Îfi ’fl‹ÎI‹Î »ı, …ı «ı÷fi
±ı V‰÷_hÎ ◊›_, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ◊Λ »ı. ÷˘ ±ı‹Î_ ’Ήfl ±ÎT›˘,  »ı ±fiı ¿<ÿfl÷ «ı÷fi fi◊Ì. ¿<ÿfl÷‹Î_ ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›·
±ı ¤√‰Îfi◊Ì ‹˘À_ ◊›_, ±ı‹ !                     ±ıωÕLÁ, Á_›˘√ ⁄‘Î_ ¤ı√Î_ ◊Λ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ⁄Ë ‹˘ÀÌ ‰V÷ »ı. ¤√‰Îfi ÷˘ ±ı◊Ì … ‹Îfl         ≠ë¿÷ν — ÷˘ ¿<ÿfl÷fiı ¤√‰Îfi ΩıÕı ¿_¥ Á_⁄‘ »ı ?
¬Î› »ı. ±ı ¤√‰Îfi ÷˘ ‹ËŸ ¿Ëı »ı, “‹fiı »˘ÕΉ˘, »˘ÕΉ˘”. “·ı fiı       ÿÎÿÎlÌ — ¿<ÿfl÷fiı ¤√‰Îfi ΩıÕı ¿_¥ Á_⁄_‘ fi◊Ì ±fiı ¿<ÿfl÷fiı
»^À˘ fiı !” ¿Ë̱ı. ’HÎ ±Î ⁄‘Î Á_Ωı√˘‹Î_ ¤√‰Îfi ŒÁΛΠ»ı.       › ¿˘¥fiÌ ΩıÕı Á_⁄_‘ fi◊Ì.
ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ‹Î_ ŒÁΛΠ»ı. ¬flÌ flÌ÷ı ±ı ›
‹˘À_ fi◊Ì. ⁄‘Î ±fi_÷ „@÷‰Î‚Î »ı.                      ≠ë¿÷ν — ¿<ÿfl÷ ≠iÎÎ »ı ¿ı ±iÎÎfi ?

   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ⁄flÎ⁄fl.                         ÿÎÿÎlÌ — ¿<ÿfl÷ ≠iÎαı fi◊Ì fiı ±iÎÎfiı › fi◊Ì. ¿<ÿfl÷ ¿˘fiı
                                  ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı ? 2H fiı O ¤ı√Î ◊Λ ±fiı ’ÎHÎÌ ◊Λ ±ıfi_ fi΋
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ¤√‰Îfi Á_Ωı√˘‹Î_ ŒÁΛΠ»ı ±ıfiı »^À‰_ ˢ›     ¿<ÿfl÷. ¿<ÿfl÷fiı ±iÎÎfiı › fiΠˢ› ±fiı ≠iÎÎ › fiΠˢ›.
÷˘ »^ÀÎ÷_ fi◊Ì.
                                     ≠ë¿÷ν — ¿<ÿfl÷ ›˘√ ¿flı »ı ?
   ±ıÀ·ı ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ »ı ±Î ⁄‘_. ±fiı
±ı ÏÁ‰Î› Ωı ÷‹ı ¿˘¥ ¿Î›˝ ¿›Ù ˢ›, ÷˘ ‹fiı ¿flÌ ⁄÷Ή˘.            ÿÎÿÎlÌ — ¿<ÿfl÷ ›˘√-⁄˘√ ¿flı ±ı‰Ì fi◊Ì. ¿<ÿfl÷fiı ¤√‰Îfi
                                  ΩıÕı Ï⁄·¿<· Á_⁄_‘ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ¿<ÿfl÷◊Ì ¤√‰Îfi ŒÁΛΠ»ı. ±ı
   ≠ë¿÷ν — ±ı … »ı fiı, ⁄Ì…\_ @›Î_◊Ì ◊Λ ?            »^À‰Î ‹Î_√ı »ı. ¿<ÿfl÷fiı ¿Â_ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ŒÁ΋HÎ ¿˘fiı ·Î√ı »ı ?
        ·˘¿ ¿<ÿfl÷fiı … ¿Ëı ¤√‰Îfi !              «ı÷fi÷Πˢ› ÷ıfiı, ÷ı ⁄Ì…\_ ¿<ÿfl÷‹Î_ «ı÷fi÷Î »ı fiËŸ. «ı÷fi ˢ› ÷˘
                                  ŒÁΛ.
    ±ı¿ „@÷ »ı ¿ı …ıfiÎ ±Î‘Îflı Ï⁄·¿<· ±ı¿ ’Î_ÿÕ_ ’HÎ ±ÎCÎ_-      ≠ë¿÷ν — ¤√‰Îfi ¿<ÿfl÷◊Ì ŒÁΛΠ»ı, ±ı‰_ ÷‹ı ¿èÎ_fiı ?
’λ\_ fiÎ ◊Λ, ±ı‰_ ¿Î›ÿıÁfl »ı. ±ı‹Î_ ¤√‰ÎfifiÌ …wfl fi◊Ì. ±Î
ωÂıÊ Â„@÷ ¿Î‹ ¿flÌ flËÌ »ı. ±ı „@÷ … ±Î ⁄‘_ «·Î‰Ì flËÌ »ı.         ÿÎÿÎlÌ — ¿<ÿfl÷◊Ì. ¿<ÿfl÷ı ŒÁÎT›Î »ı, ±ı › ΩHÎÌ-Ωı¥fiı
                                  ŒÁÎT›Î fi◊Ì, ’˘÷ı ’{· ∂¤_ ◊¥ √›_ »ı ±Î.
   ≠ë¿÷ν — ±ı ¿<ÿfl÷fiÎ ÷Î⁄΋Î_ »ı ?
                                      T›‰„V◊÷ „@÷ ±ı … ¥rflÌ Â„@÷ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ¿<ÿfl÷ ±ıÀ·ı, ÷‹ı Âıfiı ¿Ë˘ »˘ ¿<ÿfl÷ ? ±ı‰_ »ı fiı,
ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ ¤ı√Î ◊›Î ÷ı ¿<ÿfl÷ ¿Ëı‰Î›.         ‹ÎHÎÁfiı ⁄fiΉ‰˘ ’Õ÷˘ fi◊Ì. ⁄fiΉfiÎfl ˢ› ÷ı ’»Ì ±ıfi˘
±Î ÷‹ı ⁄ıÃÎ ÷ı …B›Î, ±Î ÀÎ¥‹, ⁄ÌΩ ¿ıÀ·Î› Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ◊Λ      µ’flÌ Ãflı. ±fiı ÷ı ⁄fiΉfiÎfl ˢ›, ÷˘ ¿<_¤Îfl ¿Ëı‰Î›. ËÎV÷˘fiı ! CÎÕÎ
I›Îflı ÷‹Îv_ ¿Î›˝ ◊Λ, ¿˘¥fiÎ ËÎ◊‹Î_ fi◊Ì ±Î !             ⁄fiΉı »ı ÷ı › ¿<_¤Îfl fiı ‹ÎHÎÁ ⁄fiΉı »ı ÷ı › ¿<_¤Îfl. ±ı‰˘ ¤√‰Îfi
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                        45  46                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
¿<_¤Îfl fi◊Ì.                            ±ı‰_ fi◊Ì. iÎÎfi◊Ì … Á‹Ω› ±ı‰_ »ı. ±‹ı ±ı iÎÎfi◊Ì Ωı¥fiı ¿Ë̱ı
   ≠ë¿÷ν — …ı ·˘¿˘ ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı ¤√‰Îfiı V≤„WÀ ⁄fiÎ‰Ì »ı ±ı   »Ì±ı.
·˘¿˘ ±ı‰_ fi◊Ì ¿Ëı÷Î ¿ı ¤√‰Îfiı ‹fiW›fiı ⁄fiÎT›˘ »ı. ±ı ÷˘ ±ı‹        ·˘¿˘fiı ±ı‹ ·Î√ı »ı ¿ı ¿˘¥fiÎ ¿›Î˝ ‰√fl ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ? ◊Λ
… ¿Ëı »ı ¿ı ¤√‰Îfi ÷˘ ‹fiW› w’ı … ±Î‰ı·Î_ »ı, ∞‰w’ı ±Î‰ı·Î_     ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ±ı‰_ ·Î√ı fiı ? ˉı ±ËŸ›Î ±Î√‚ ±Î ¤Î¥fiı ÿÎw
»ı. ±ı ¿_¥ …ı‰˘ ±Î ¿<_¤Îfl CÎÕÎ ¿flı »ı, ±ı‰Ì flÌ÷ı ¿_¥ ¤√‰Îfiı ±Î  ’Î¥±ı, {ηÌfiı ±Õ‘Ì ÂÌÂÌ. ÷˘ Â_ ◊Λ ? ¤√‰Îfifiı √Î_ÕÎ ¿fl‰Î
⁄‘_ CÎÕu_ fi◊Ì.                          ±Î‰‰_ ’Õı ? ¿ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı √Î_ÕÎ ◊¥ Ω› ? ◊¥ Ω› ¿ı fiÎ ◊¥ Ω› ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ¿˘HÎı ⁄fiÎT›_ ±ıfiı ? ∞‰ ÷ı ¿˘HÎı ⁄fiÎT›˘ ?  ±fiı ¿˘¥¿fiı ±ÎÀ·_ ’˘¥{fi ±Î’Ì ÿ¥±ı ÷˘ ? ¤√‰Îfifiı ‹Îfl‰˘ ’Õı
                                 ¿ı ? ¤√‰Îfiı ±Î‰‰_ ’Õı, ‹Îfl‰Î ËÎv_ ? ÷˘ ¿˘HÎ ‹Îflı ? ±ı ’˘¥{fi
   ≠ë¿÷ν — ∞‰w’ı ’˘÷ı … ±ÎT›Î »ı ¤√‰Îfi, ±ı‹ ‹Îfiı »ı.     … ‹ÎflÌ fiάÂı. ¤√‰Îfi ÷˘ ¿Â_ ¿fl‰Î › fi◊Ì ±Î‰÷Î_, …L‹ ±Î’‰Î
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ. ±Î ¤flËÎÕ‹Î_ ¿˘HÎ ’ıÁı ? ±ı ‰ˆiÎÎÏfi¿ ‰Î÷  › fi◊Ì ±Î‰÷Î_, ‹Îfl‰Î › fi◊Ì ±Î‰‰_ ’Õ÷_. fiÎfi_ »˘¿v_ √¤˝‹Î_ ˢ›
fi◊Ì ±ı ⁄‘Ì. ±ı ‰Î÷ ÷˘ ⁄‘Ì, ±◊˝ ‰√flfiÌ ‰Î÷˘ »ı. ‰ˆiÎÎÏfi¿ ‰Î÷    »ı I›Îfl◊Ì ±ıfiÌ Ëflı¿ Ïø›Î «ÎS›Î ¿flı »ı fiı ? ¿ÂÌ ±Õ«HÎ ’Õı »ı ?
÷˘ ±˘L·Ì ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ »ı ±Î.          fiËŸ ! ⁄‘_ ±ıfiÌ ‹ı‚ı …, ±Î ⁄‘_ ’©Ï÷Áfl «ÎS›Î ¿flı »ı.
   ≠ë¿÷ν — T›‰„V◊÷ „@÷fiÌ ’λ‚, ¥rflÌ Á_¿ı÷ ÷˘ ¬fl˘ fiı ?        ‹fiW›˘ ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ±ıÀ·ı »˘¿flÎ_fiı ÁΫ‰ı, ’HÎ ±Î √Λ˘-¤ı_Á˘
                                 @›Î_ ⁄Ï©ÂÎ‚Ì »ı ? «¿·Î-«¿·Ì @›Î_ ⁄Ï©ÂÎ‚Ì »ı ? ⁄ËÎfl◊Ì ÿÎHÎÎ
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¥rfl ÷˘ ±Î‹Î_ ËÎ◊ CÎηı … fiËŸfiı !
                                 ·Î‰Ìfiı «¿·Ì±˘ ¬‰ÕΛ ¬‰ÕΛ ¿flı »ı. ˉı ±ı‹fiı @›Î_ ±Î⁄w
   ≠ë¿÷ν — ¥rfl, ¥rflÌ Â„@÷ ±fiı T›‰„V◊÷ …\ÿ_ »ı ±ı       …‰ÎfiÌ »ı ? ±ı‹fiÌ ¿_¥ ±Î⁄w …‰ÎfiÌ »ı, ±ı fiÎ … ¬‰ÕΉı ÷˘ ?
Á‹…‰Î‹Î_ ‹_{‰HÎ ’Õı »ı.                      ±ı‰Ì T›‰„V◊÷ √˘Ã‰HÎÌ »ı, ÷ı ±ıfiı ¬‰ÕÎT›ı … »^À¿˘. ±Î¿Ê˝HÎ …
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ¥rfl ÷˘ ÷tfi …\ÿÎ … »ı. ·ı‰Îÿı‰Î …    ±ı‰_ ‹Ò¿ı·_. ±Î ÀÎ_¿HÎÌ ±fiı ·˘Ë«_⁄¿‹Î_ ‰E«ı ¤√‰ÎfifiÌ …wfl
fi◊Ì. ±ÎI‹Î ±ı … ¥rfl »ı. T›‰„V◊÷ „@÷ ⁄‘_ ¿flÌ flËÌ »ı ±ı‹Î_     ¬flÌ ? ±Î ·˘Ë«_⁄¿ Ëηı, ÀÎ_¿HÎ̱˘ Ëηı, ±ı‰_ Ωı›ı·_ ¿ı fiËŸ ÷‹ı ?
«ı÷fi … fi◊Ì. T›‰„V◊÷ „@÷fiı …√÷ ¥rfl ‹Îfiı »ı. ¿ıÀ·Î¿ ¿<ÿfl÷     ÷ı‹Î_ ¤√‰ÎfifiÌ …wfl ’Õı »ı ‰E«ı ?
¿Ëı »ı, ¿ıÀ·Î¿ ±ı‹ ¿Ëı »ı, ¿˘¥ „@÷ «·Î‰ı »ı. ±Î‰Ì Ω÷Ω÷fiÌ        ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ıfi_ fi΋ ±Î’HÎı ¥rfl ±Î’̱ı ÷˘ ‰Î_‘˘ ¢ ?
⁄‘Ì ±Œ‰Î±˘ »ı. ¿ıÀ·Î¿ ¿Ëı »ı, ¤√‰Îfi «·Î‰ı »ı. ’HÎ ±Î
T›‰„V◊÷ „@÷ «·Î‰fiÎflÌ »ı. ±ıfiÌ ’λ‚ ¤√‰Îfifi˘ ËÎ◊ı › fi◊Ì         ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¥rfl Lˢ›, ¥rfl fi΋ ±’Λ fiËŸ. ±ı‰_ »ı
fiı ¿Â_ ·ı‰Î ÿı‰Î › fi◊Ì. Ωı ËÎ◊ ˢ÷ ÷˘ Ωı¬‹ÿÎfl ±ı ¿Ëı‰Î÷.     fiı, ‰ˆiÎÎÏfi¿ flÌ÷ı ΩHΉ_ Ωı¥±ı. ¥rfl √fiı√Îfl »ı … fiËŸ. ¥rfl
¤√‰Îfi ¿_¥ Ωı¬‹‹Î_ ±Î‰ı ±ı‰Î … fi◊Ì, ⁄Ë ’οÎ, ±Á· ’οÎ.       √fiı√Îfl fiΠˢ› fiı ±‹◊˘ ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰Î ±ı‹Î_ CÎη̱ı !
±ı Ωı¬‹‹Î_ fiÎ ±Î‰ı.                              ±ı »ı ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ T›‰„V◊÷fi_ !
         Ï‰Ê ‹Îflı ¿ı ¤√‰Îfi ?
                                    ≠ë¿÷ν — ±Î …ı T›‰„V◊÷ „@÷ »ı. ±ı ⁄‘_ ÁÎv_ ’HÎ ¿flΉı
   ±ı … Á‹…‰Îfi_ »ı fiı ±Î ÂÌ flÌ÷ı «Î·ı »ı. I›Î_ ⁄Ï© ’ˢ_«ı   »ı. ¬˘À_ ’HÎ ¿flΉı »ı. ±fiı ¿<ÿfl÷fiı I›Î_ ÷˘ ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ »ı … fiËŸ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                         47   48                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
÷˘ ’»Ì ¬˘À_ ¿Î‹ ¿flı ÷˘ › ±ıfiı ‹ÎÀı ÿ˘ÏÊ÷ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿Ëı‰Î› ?     … ◊Λ fiı ? ’Î’ ±fiı ’H›fi˘ µÿ› ±ı T›‰„V◊÷ … ◊Λ ?
÷˘ ’»Ì fi¿˝ ±fiı V‰√˝ ¿ı‹ flèÎ_ ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±Î ’Î’ ±fiı ’H› »ı, ±ı T›‰„V◊÷fi_ › ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ,
   ÿÎÿÎlÌ — fi¿˝ ±fiı V‰√˝ ±ı ÷˘ …ı ¿Î‹ ¿flfiÎflÎ_ »ı fiı, ¬˘À_    wÀ ¿˘{. ±fiı ’Î’ ±fiı ’H› fiΠˢ› ÷˘ T›‰„V◊÷ ¬·ÎÁ ◊¥ √›_,
¿Î‹ ¿flfiÎflÎ_ ±ı ¿Ëı »ı ¿ı, “Ë_ ¿v_ »\_” ±fiı ÁÎv_ ¿Î‹ ¿flfiÎflÎ_ › ¿Ëı  ±ı ‹˘ZÎı Ω›.
»ı, “Ë_ ¿v_ »\_”. ±ı‹fiı “T›‰„V◊÷” ¿flı »ı ±ı ¤Îfi fiΠˢ›.
                                     ‹fi, ‰«fi, ¿Î›Î fiı ‹Î›Î, T›‰„V◊÷ΑÌfi !
   ≠ë¿÷ν — ΩHÎÌ-⁄{Ìfiı ¬˘À_ ¿flı ÷˘ ±ı ¬˘À_ fiı ?
                                      ±ıÀ·ı T›‰„V◊÷ „@÷ ÷fiı Á‹ΩÂı @›Îflı ? ’HÎ ÷fiı fiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ΩHÎÌ-⁄{Ìfiı … ⁄‘Î_ ¿flı »ı …√÷‹Î_. ¿ÎflHÎ ¿ı
                                  Á‹Ω›, ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ±Î’HÎı ±Î‹ ⁄ıÃÎ_ ˢ› fiı, ±Î‹ ±Î_¬ ◊¥,
¿flfiÎfl ¿˘¥ »ı … fiËŸ. ±ı ±ı‹ … ΩHÎı »ı ¿ı “Ë_ … ¿v_ »\_”. ±ıÀ·ı
fiŒ˘ ¿‹Î›, I›Îflı ¿ËıÂı ¿ı “Ë_ ¿‹Î›˘”. ±fiı ¬˘À √¥, I›Îflı ¿Ëı »ı    ÷˘ ±ı¿ fiı ⁄ÿ·ı ⁄ı ÿı¬Î÷_ ◊¥ Ω›. ˉı, ±ı ⁄ı ÿı¬Î÷_ ˢ› fiı Ë_
¿ı, “¤√‰Îfiı CÎἡ. ±Î‰_ ωfl˘‘ΤÎÁÌ ⁄˘·ı »ı. ±Î‰_ ⁄‘_ ¨‘_-»÷_    ¿Ë_ ¿ı ±ı¿ »ı, ÷˘ ÷ÎflÎ ‹ÎL›Î‹Î_ ±Î‰ı fiËŸ. ÷ı ˉı Ë_ ÷fiı ¿Ë_ ¿ı
⁄˘· ⁄˘· ¿flı »ı. ¤√‰Îfiı CÎÎ·Ì ¿ËıÂı. fiËŸ ÷˘ ¿ËıÂı ±‹Îfl˘       ÷_ ËÎ◊ »˘ÕÌ ÿ¥Â ÷˘ ’»Ì ÷ÎflÎ ‹ÎL›Î‹Î_ ±Î‰ı. ËÎ◊ »˘ÕÌ ÿı‰_ ÷ÎflÎ
¤ÎÏ√›˘ ¬flÎ⁄ »ı. fiËŸ ÷˘ ‹ÎflÎ »˘¿flÎfiÌ ‰Ë ‹˘fl’√Ì ±Î‰Ì »ı.       ËÎ◊‹Î_ »ı fiËŸ. ±ıÀ·ı ±ı ÷Îflı iÎÎfi »ı ÷ı ‹fi‹Î_ flά‰_ ’Õı ¿ı “ËÎ◊
÷ıfiı ·Ì‘ı ‹fiı ±Î ⁄‘Ì ÿÂÎ ⁄ıÃÌ »ı. ±Î‰Î ¬˘ÀÎ ±Îfl˘’ «ÎS›Î ¿flı     »˘ÕÂı I›Îflı ±ı¿ … »ı. ±Î ÷˘ ⁄ı ÿı¬Î› »ı ‹ÎflÎ ËÎ◊fiı ·Ì‘ı.” ÷ı
»ı. ÷ıfiÎ_ ’»Ì ¿‹˝ ⁄_‘Λ »ı fiı «Îfl √Ï÷‹Î_ ÿoÕ ¤˘√‰‰Î ¤À¿‰_ ’Õı    ±Î T›‰„V◊÷ „@÷ ±ı‰Ì »ı ¿ı ÷fiı Á‹ΩÂı fiËŸ. ¿ÎflHοı ‹fi-‰«fi-
»ı.                                 ¿Î›Î fiı ±Î¬Ì ⁄‘Ì ‹Î›Î »ı ±ı ⁄‘Ì T›‰„V◊÷fiÎ ÷Î⁄ı »ı. ±fiı ÷_
                                  F›Îflı “©ÎI‹Î” ◊™ I›Îflı ±ı ÷fiı Á‹ΩÂı. ±I›Îflı ÷fiı Á‹…‰_ ˢ›
   ¿˘¥ ¿÷ν »ı … fiËŸ. ¤√‰Îfiı › ¿÷ν fi◊Ì. ‹fiW›˘±ı ¿÷ν      ÷˘ ›Îÿ flά‰_ Ωı¥±ı ¿ı ‹fi‹Î_ ω«Îfl ±ÎT›˘ ÷˘ T›‰„V◊÷ ‹˘¿·ı
fi◊Ì. “T›‰„V◊÷” fi΋fiÌ Â„@÷ ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı »ı ±fiı Ïfifl_÷fl …√÷fiı     »ı. ±Î ≠ıflHÎÎ ◊Λ »ı ÷ı T›‰„V◊÷ ¿flı »ı. ±Î ⁄‘Ì Ïø›Î T›‰„V◊÷
T›‰„V◊÷ … ¿›Î˝ ¿flı »ı. ’HÎ “iÎÎfi” ‰√fl ±ıfiı T›‰„V◊÷ Á‹Ω›       ¿flΉı »ı, ±ı‰_ Ωı ÷fiı Á‹Ω›, ±ı‰_ ÷fiı iÎÎfi‹Î_ flËı ÷˘ ¿Î‹fi_.
fiËŸ.                                T›‰„V◊÷, Á‹… ’ÕÌfiı ? fiËŸ ÷˘ “Ë_ ¿v_ »\_” ±fiı T›‰„V◊÷fiı
    ±Î ⁄‘_ T›‰„V◊÷ «·Î‰ı »ı. ±Î ÷˘ ±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰ »ı ¿ı “Ë_    ‹Îfi‰_, ±ı ⁄ı ÁÎ◊ı fiÎ ⁄fiı.
¿v_ »\_.” ±Î T›‰ËÎfl ±Î¬˘ ’flÎÏl÷ »ı. ’H› ±fiı ’Î’fiÎ ±Î‘Ìfi          ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ’˘÷Îfi_ ¿÷ν’HÎ_ ±fiı T›‰„V◊÷, ⁄ı ÁÎ◊ı fiÎ
»ı. ’H› ˢ› ÷˘ ±Î’HÎÎ ‘Λν ≠‹ÎHÎı ’ÎÁÎ ’Õı ±ıÀ·ı ±Î’HÎÎ ‹fi‹Î_
                                  flËÌ Â¿ı ?
±ı‹ ◊Λ ¿ı “Ë_ ¿v_ »\_” ±fiı F›Îflı ’Î’ ±Î‰ı I›Îflı ’»Ì ‘Λν ≠‹ÎHÎı
fiÎ ◊Λ. ±ıÀ·ı ’λ\_ µ’ÎÏ‘ ◊¥ Ω›. ’»Ì “¤√‰Îfi ‹fiı ÿ—¬ ÿı          ÿÎÿÎlÌ — fiÎ flËÌ Â¿ı, ¿ÎflHοı T›‰„V◊÷fi_ … ¿÷ν’HÎ_ »ı. ±fiı
»ı” ¿ËıÂı. fiËŸ ÷˘ ⁄˘·ı “‹Î› VÀÎÁ˝ ±Îfl fi˘À Œı‰flı⁄·”. ±ıÀ·ı ±Î    T›‰„V◊÷ ±ı ⁄‘_ Â_ »ı ? ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ »ı.
⁄‘_ T›‰„V◊÷ „@÷ «·Î‰ı »ı.                     T›‰„V◊÷fi˘ ±◊˝ ÷fiı Â_ Á‹Ω›˘ ?
   ≠ë¿÷ν — T›‰„V◊÷ »ı ⁄‘_. ÷˘ ’»Ì ¿‹˘˝fi˘ µÿ›, ±ı T›‰„V◊÷       ≠ë¿÷ν — …√÷ “ÁΛ„LÀÏŒ¿ ·Î˜”◊Ì «Î·ı »ı, ±ı‹ ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                         49  50                       ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
   ÿÎÿÎlÌ — ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ◊Ì «Î·ı »ı.        ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı flıB›·ıÀfl ±ıÀ·ı flıB›·ıÂfi‹Î_ flάı ÷ı !
±fiı ÷ı ’λ\_ flıB›·fl, ±Î¬_ flıB›·fl·Ì «Î·ı »ı. ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ ¤ı√_
                                    ±Î T›‰„V◊÷ „@÷ … ⁄‘_ flıB›·ıÂfi flάı »ı. ÷ı ±ıfiı “iÎÎfi”
◊Λ fiı, ÷ı T›‰„V◊÷ ¿Î›˝ ¿flÌ flèÎ_ »ı …√÷‹Î_.
                                  fiÎ ±ÎM›_ ±ıÀ·ı ±ıfiı “flıB›·ıÀfl ±˘Œ ‘Ì ‰SÕÛ” ¿Ë_ »\_.
        flıB›·ıÀfl ±˘Œ ‘Ì ‰SÕÛ !                    Â_ ±ıfiı … ¿Ëı‰Î› ±Îz„@÷ ?!
   ±fiı ÁÒ›˝-«_ƒ, ⁄‘_ T›‰„V◊÷ … flάı »ı ±fiÎÏÿ¿Î‚◊Ì. ‹ÎHÎÁ˘-
                                    ≠ë¿÷ν — ’»Ì ±Î’HÎı …ı „@÷fiı T›‰„V◊÷ „@÷ ¿Ë̱ı
⁄ÎHÎÁ˘fiı ⁄‘Îfiı T›‰„V◊÷ flάı »ı. ’Î_«‹˘ ±Îfl˘ ±Î‰ı »ı, ÷ı ’Î_«‹Î
                                  »Ì±ı, ÷ıfiı ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ÂÎVh΢ ±Îz„@÷ ¿Ëı »ı. ±Îz ’vÊ˘ ’HÎ
±Îfl΋Î_ …‰Î … fiÎ ÿı ‹˘ZÎı, ±ıfi_ fi΋ T›‰„V◊÷. «˘◊Î ±Îfl΋Î_ …‰Î
                                  ¤√‰Îfi „@÷ ÷flÌ¿ı ‹Îfiı »ı ±fiı ÷ı ÏfiflοÎfl »ı ±ı‹ ’HÎ ‹Îfiı »ı,
ÿı ±ıfi_ fi΋ T›‰„V◊÷. Ï⁄·¿<· ‰Ì÷flÎ√ ¿Î‹ ¿flı »ı.           »÷Î_ „@÷fi˘ ¿˘¥ ±Î¿Îfl ·ı‰˘ ˢ› ÷˘ ÷ı ·¥ ¿ı »ı. ÷˘ ±Î’HÎı
   ≠ë¿÷ν — T›‰„V◊÷ ±ıÀ·ı ‰ı· ±˘√˝ıfiÎ¥{˚Õ (ÁÎflÌ √˘Ã‰HÎ)     …ı „@÷fiı T›‰„V◊÷ ‹Îfi̱ı »Ì±ı ÷ıHÎı ¿˘¥ ‰¬÷ ¿˘¥ ±Î¿Îfl ·Ì‘˘
¿Ëı‰Î›. ÁÎflÌ flÌ÷ı ±˘√ı˝fiÎ¥{˚Õ ¿flı·_ ?               »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ‰ı· ÷˘ ¬v_ … fiı ! ’HÎ ‰ı· ±˘√ı˝fiÎ¥{˚Õ ±ıÀ·ı     ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±Î ¿˘¥ ±Î¿Îfl ·ı ±ı‰Ì ‰V÷ … fi◊Ì ±Î ÷˘ !
±Îfi_ ±˘√ı˝fiÎ¥{ıÂfi ¿˘¥±ı ¿›Ù fi◊Ì. ¿÷ν’ÿ ¿˘¥ »ı … fiËŸ.       ±Î ÷˘ T›‰„V◊÷ ±ıÀ·ı ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏL›· ±ıωÕLÁ »ı.
                                  ±fiı ±Î ÷˘ ±Î’HÎı ±ı ¿_¥¿ ◊Λ, ¿_¥¿ ±ı‰Ì ¬⁄fl ±Î‰Ì ¿ı ±Î’HÎÎ
   ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı, T›‰„V◊÷fiı ¿÷ν ¿Ë̱ı »Ì±ı fiı ?
                                  ÂËıfl µ’fl M·ıfi‹Î_◊Ì ⁄˘_⁄ fiά‰Îfi˘ »ı ÷˘ ÷fl÷ ÷‹ı ¬Î‰Î ⁄ıÃΠˢ
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¿÷ν’ÿ fi ˢ›, ±ı ÷˘ ±Î’HÎı ¿÷ν ¿Ë̱ı »Ì±ı,   ÷˘ “T›‰„V◊÷ »ı” ¿ËÌfiı …‹Ì ·ı¢. ±Î T›‰„V◊÷ ÷‹fiı ËÎ…fl flËı.
’HÎ ±Î ’ÿ fi◊Ì. ¿÷ν »ı ’HÎ ’ÿ fi◊Ì ±ı. ¿÷ν’ÿ ÷˘ “·˘¿˘” ◊Λ
                                    ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı T›‰„V◊÷ „@÷ ±ı „@÷ ÂOÿ ‰Î’fḻı, ÷˘
»ı. T›‰„V◊÷ ÷˘ ±Î’HÎ_ ¿˘QM›Àfl …ı‰_ »ı. ±ı‹Î_ ¿÷ν’ÿ @›Î_ ?
                                  ’»Ì ±ı ±ıfi˘ ±◊˝ ¿ı‰Ì flÌ÷ı fiÌ¿‚ı ? ⁄‘Π„@÷fiÌ ’ÒΩ ¿fl‰Î ‹Î_ÕÂı.
¿˘QM›Àflfiı Â_ ¿÷ν’ÿ »ı ±ı‹Î_ ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ T›‰ËÎfl◊Ì Â„@÷ ¿Ëı‰Î› »ı, Ïfiç›◊Ì fiËŸ.
   ≠ë¿÷ν — ÷‹ı ¿Ë˘ »˘ fiı “flıB›·ıÀfl ±˘Œ ‘ ‰SÕÛ !” ±ı …flÎ
                                  “T›‰„V◊÷ „@÷” ±ıÀ·ı “ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ” ±ı‰Ì
Á‹Ω‰˘.
                                  flÌ÷fi_ ¿èÎ_ »ı fiı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ±ıfi_ ±ı … T›‰„V◊÷ »ı ⁄‘_. ±Î ÷˘ Á΋Î
                                    ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î T›‰„V◊÷ „@÷ ±Î’HÎfiı ¿ı‹ ÿı¬Î÷Ì fi◊Ì?
‹ÎHÎÁfiı Á‹Ω‰Î ‹ÎÀı »ı. ±ıfiı Ë∞ iÎÎfi ±ÎM›_ fi◊Ì, ±ıÀ·ı T›‰„V◊÷
ÂÌ flÌ÷ı Á‹…HÎ ’Õı Ï⁄«ÎflÎfiı !                      ÿÎÿÎlÌ — ÿı¬Î› … fiı ! ¿ı‹ ÿı¬Î› fiËŸ ±ıfiı ? ±ı ÷˘ ±fi¤‰
                                  ¿fl˘ ÷˘ ⁄‘_ › ◊¥ Ω›.
   ≠ë¿÷ν — ±‹Îflı ±ËŸ ‰Î÷ ◊¥ flıB›·ıÀflfiÌ, Ë_ ±ı‹ ¿Ë_ »\_,
flıB›·ıÀfl ±ıÀ·ı ˢ¿Î›_hÎfiÌ ‹ÎŒ¿ ±fiı ±Î ¤Î¥ Â_ ¿ı »ı ¿ı, “flıB›·ıÀfl    T›‰„V◊÷ »ı ±ı ÿı¬Î› @›Îflı ? ƒÏWÀ «˘A¬Ì ◊¥ Ω› ’»Ì.
±ıÀ·ı Ïfi›‹¿”.                           fiËŸ ÷˘ ƒÏWÀ ‹ı·Ì ˢ› ÷˘ fiÎ ÿı¬Î›.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                         51  52                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
   ˉı ¨CΉΠŒfl÷˘ ˢ›, CÎHÎÎ_ ≠›Ifi ¿›Î˝, ¨CÎ fiÎ ±Î‰÷Ì Ë˘›    ◊›ı·_ »ı.
’HÎ ±ı¿ Á_Ωı√ ¿‹Ì ˢ› fiı ±ıÀ·ı fiÎ ±Î‰÷Ì Ë˘›, ’HÎ ±ı Á_Ωı√
                                     ≠ë¿÷ν — ±ıfiı “flıB›·fl” ±ı ÂOÿ fiÎ ¿Ëı‰Î› ?
¤ı√˘ ◊Λ ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ¨CÎÌ √›Î ˢ› ÷˘ ’˘÷Îfiı › ¬⁄fl fi ’Õı.
±ı ⁄‘Î Á_Ωı√˘ ¤ı√Î_ ◊Λ ±ıÀ·ı ¿Î›˝ ◊¥ Ω› ±ı T›‰„V◊÷. ±ıÀ·ı        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ “flıB›·fl” »ı …. ±ı ÷˘ ±‹ı ·¬ı·_ »ı ¿ı ±Î
¿Î›˝ ◊¥ √›Î ’»Ì ⁄L›_ ±ı T›‰„V◊÷ı ¿›* ¿Ëı‰Î›. ¿Î›˝ ◊÷Î_ ’Ëı·Î_   …√÷fi_ “flıB›·ıÀfl ±˘Œ ‘Ì ‰SÕ˝,” ‰SÕ˝fiı, Ïfifl_÷fl flıB›·ıÂfi‹Î_ … flάı
T›‰„V◊÷ fiÎ ¿Ëı‰_.                         »ı. ’HÎ ±ı ËıS’Ÿ√ fi◊Ì ¿fl÷_ ·˘¿˘fiı. ·˘¿˘fiı ÷˘ ±Î “T›‰„V◊÷” ÂOÿ
                                  “ËıS’Ÿ√” ¿flı. ¿ÎflHÎ ¿ı Á‹Ω› “T›‰„V◊÷” ±fiı ÷fl÷ ⁄˘·ı “T›‰„V◊÷”
   ±ıÀ·ı ±ı … ÷_ ±Î ⁄‘_ ¿flÌfiı ±ÎT›˘ »\_. ˉı ÷ı◊Ì Ë_ ÷fiı iÎÎfi
                                  »ı. ±ı‹ ¿flÌfiı ÷fl÷ … ÃoÕ¿ ◊¥ Ω›. ’»Ì ∂»Î‚Î fiÎ ‹Îflı,
±Î’_ ±ıÀ·ı ¿Ë_ »\_, ÷_ ÁÒ¥ Ω ˉı. ˉı ÷Îflı Œ@÷ ÿËŸfiÌ …wfl »ı,
                                  “T›‰„V◊÷” ¿Ëı÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı.
±ı ÿËŸ ◊¥ …Âı. ±ıÀ·ı Ë_ T›‰„V◊÷ „@÷ ¿ËÌ ÿ™. ±Î ’ÏflHÎ΋
flèÎ_ ’»Ì, ÕÌV«Î…˝ flèÎ_. «Î…˝ ⁄_‘ ◊¥ √›_ ±fiı ÕÌV«Î…˝ ±ıÀ·ı Â_ ¿ı     ≠ë¿÷ν — ±Î’ı ·A›_ »ı ¿ı “±Î …√÷fi˘ ¿˘¥ ⁄Î’˘ › fl«fiÎfl
ÿËŸ ¬Î‰Î ‹‚Âı. ±ÎfiÎ_ ⁄‘Î_ ±Î√‚fiÎ_ ÁΑfi˘ ◊¥ √›Î_ »ı ±ıÀ·ı      fi◊Ì” ÷˘ ±ı Á‹Ω‰˘.
ˉı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ◊›Î ¿flÂı. ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl ¿fl‰˘ fiËŸ ’Õı, ±ıfiÌ ‹ı‚ı       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÌ ±‰V◊Î ‹ÎhÎ ¿<ÿfl÷Ì fl«fiÎ
… ◊Âı.                               »ı, ±ıfi˘ ¿˘¥ ⁄Î’˘ › fl«fiÎfl fi◊Ì ±fiı ÷ı T›‰„V◊÷ »ı. ±Î ¿<ÿfl÷Ì
   ¿˘¥ ‹ÎHÎÁfiı ±Î‰ÕÌ ÿÎœÌ ¿fl‰ÎfiÌ ¥E»Î ◊¥, ¿˘¥ ±ıfiÎ       fl«fiÎ »ı ±ıÀ·ı Â_, ±˘L·Ì ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ …
Ï‹hÎfiı Ωı›˘ ÿΜ̉΂˘, ±ıÀ·ı ±ıfiÎ ‹fi‹Î_ ¥E»Î ◊¥ ¿ı ‹Îflı ÿÎœÌ    »ı, ÷ıfiı ±Î‘Îflı ±Î ⁄‘_ ◊¥ flèÎ_ »ı.
¿ı‚‰‰Ì. ÷˘ ÷ıfiı Ï«_÷Î ¿fl‰ÎfiÌ …wfl »ı ¿ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ◊Âı ? T›‰„V◊÷      ±Î ÷˘ ⁄‘_ ÁËıΩÁËı… «Î·ı »ı. …√÷ ±Î’HÎı «·Î‰÷Î_ fi◊Ì.
… »ı. ±ıfiÌ ‹ı‚ı T›‰„V◊÷ ¿›Î˝ … ¿flÂı. ±ıfi_ fi΋ T›‰„V◊÷. ±fiı     ÁÒ›˝fiÎflΛHÎı › «·Î‰÷Î_ fi◊Ì fiı ¤√‰Îfiı › «·Î‰÷Î_ fi◊Ì. Ωı
±Î Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ◊¥fiı ±ı ◊›Î … ¿flı. ±ıÀ·ı ±Î iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì     ¤√‰Îfi «·Î‰ı fiı ÷˘ ¤√‰Îfi ◊Î¿Ì Ω›. ±Î ÷˘ ⁄‘Ì fiı«fl·
T›‰„V◊÷. Ë‹HÎı T›‰„V◊÷ fiÎ ¿Ëı‰Î›. Ë‹HÎı T›‰„V◊÷ ¿Ë˘ ÷˘       ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ »ı ¬Î·Ì ! fiı«flı › «·Î‰÷Ì fi◊Ì. ¬Î·Ì fiı«fl·
ÿw’›˘√ ◊Λ.                            ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ … »ı !
      ¬flı¬fl fi◊Ì ¿˘¥ ±ı¿ «·Î‰fiÎfl !                       ±Î fiÌ¿Y›_ ‹ËÎfi ‰Î@› !
   ≠ë¿÷ν — ÿÎÿαı “Ïfl›·” ÂOÿ ±ÎI‹Î ‹ÎÀı ¿è΢, “Ïfl·ıÀ̉”       ≠ë¿÷ν — ±ı ±SÀÌ‹ıÀ·Ì ÷˘ ±Î ⁄‘_ ¿Ë˘ »˘ ±Î’ ÷ı Ï⁄·ÌŒ
≠¿ÚÏ÷ ‹ÎÀı ¿è΢. ÷˘ “T›‰„V◊÷” ‹ÎÀı ¿˘¥ ±_√˛ı∞ ÂOÿ fiÎ ±ÎT›˘,    … »ıfiı ?
±Î’fiÎ_ Àı’flı¿˘ÕÛfl‹Î_◊Ì ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — Ωı √˛ÎV’Ÿ√ ’Ήfl ˢ› ÷˘ Á‹∞ ¿ı ±ı‰Ì ‰V÷ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — “T›‰„V◊÷” ±ıÀ·ı ∫B·Ì‹Î_ ±ıfiı “ÁΛ„LÀÏŒ¿      ±ı Ï⁄·ÌŒ fi◊Ì.
Áfl¿‹LÀı„L›· ±ıωÕLÁ” ¿Ë_ »\_ fiı. T›‰„V◊÷fi_ ‰Hνfi ¿Ë˘, …ı ¿Ë˘,
÷ı ±ı … »ı. ω√÷ ±ı … »ı. ’HÎ “T›‰„V◊÷” »ı ÷ı ±‰„V◊÷ µ’fl◊Ì        ≠ë¿÷ν — …ı Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ »ı fiı, ±ı ¿Î›ÿÎfiÌ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                        53  54                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
¤ÎÊ΋Î_ ⁄Ë … ¥Q’˘À˝LÀ ±ıωÕLÁ »ı, ‹˘VÀ ¥Q’˘À˝LÀ ±ıLÕ ‘Ì ⁄ıVÀ   ⁄Î{÷Î fi◊Ì” ±Î‰_ ˵ ¿Ëı. ±ı ¤·ı ÁΛÏLÀÏŒ¿ ƒÏWÀ±ı Á‹Ω›,
±ıωÕLÁ »ı.                            ±ı‰Ì flÌ÷ı fi◊Ì Á‹…÷˘. ÷˘ › √…flÎ÷Ì‹Î_ ⁄˘·ı »ı ¿ı ‹ÎflÎ Á_Ωı√˘
                                 ÁÎflÎ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±Î‹ ÷˘ Á‹…ı »ı ⁄‘_.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ±Î ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ ±ı
‹˘VÀ ≥Q’˘À˝LÀ ‰V÷ »ı. ¤√‰ÎfifiÌ ¤ÎÊÎfi_ ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ ¥Q’˘À˝LÀ       ±Î ÷˘ ±Î’HÎÎ ·˘¿ fi◊Ì ¿Ëı÷Î ¿ı ‹ÎflÎ Á_Ωı√˘ Ë‹HÎÎ_ ÁÌ‘Î
‰V÷ ˢ› ÷˘ ±Î »ı.                         fi◊Ì. ±S›Î ‹Ò±Î, ±ı‰_ Â_ ⁄˘·ı »ı ? ÷_ ÂÌ flÌ÷ı ΩHÎÌ √›˘,
                                 ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ ? iÎÎfi ΩHÎ÷˘ fi◊Ì »÷Î_ ⁄˘·ı
   ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ …ı ⁄˘S›Î »Ì±ı, ±ı ⁄Ë
                                 »ı ¿ı fiËŸ ⁄˘·÷Î_ ?
‹˘À_ ‰Î@› ⁄˘S›Î »Ì±ı. F›Îflı ±ıfi˘ ±◊˝ Á‹…‰Î‰Î‚Î fiÌ¿‚Âı I›Îflı
±ı Á‹ΩÂı. ±ıÀ·ı Œ˘flıfifiÎ ÁΛ„LÀVÀfiı ¿Ë_ »\_ ¿ı ¿˘HÎ ±Î …√÷        ≠ë¿÷ν — ⁄˘·ı »ı.
«·Î‰ı »ı ? ±˘L·Ì ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ »ı ±Î.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ‹Ò±Î, ÷_ ¿v_ »\_ ¿ı Á_Ωı√˘ ¿flı »ı ? I›Îflı ¿Ëı, “±ı
±ıÀ·ı ±Î ·˘¿˘ Á‹∞ Ω› »ı.
                                 ÷˘ Á_Ωı√ ÁÎflÎ_ ˢ› ÷˘ ◊Λ fiı.”
        Œıfl Á_›˘√˘ fiı T›‰„V◊÷‹Î_....               ±Î Á_Ωı√˘ ÷˘ ¿ıÀ·Î_ ⁄‘Î, Á˘-⁄VÁ˘ ¤ı√Î ◊Λ »ı, I›Îflı ¿Î›˝
   ‹ÎHÎÁ ¿Î›˝ ¿flÌ Â¿÷˘ … fi◊Ì. ’»Ì ¿˘¥ ¿Ëı ¿ı “±Î ÂÌ flÌ÷ı    ◊Λ »ı. ±I›Îfl Á‘Ì ⁄Ë ‘_‘˘ ÁÎfl˘ «ÎS›˘, ’HÎ ±I›Îflı Á_Ωı√˘ ÁÎflÎ
’√ı ÷ı·-⁄ı· «˘’Õu_ ?” I›Îflı ¿Ëı, “ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›·     fi◊Ì. ÁÎflÎ fi◊Ì, ±ı … ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ »ı. ’HÎ
±ıωÕLÁ◊Ì ⁄‘_ «ÎS›_.” ⁄‘Î ±ıωÕLÁ ¤ı√Î ◊Λ ±fiı ¿Î›˝ ◊¥ √›_.    ±ı Á_Ωı√˘fiı ±˘‚¬÷˘ fi◊Ì Ï⁄«Îfl˘, ’HÎ ‹˘_œı ⁄˘·ı »ı ¬fl˘ ¿ı Á_Ωı√˘
Á_Ωı√˘ ⁄‘Î ‹‚Ì ±Î‰ı. ±ı‹Î_ fiı’Ï¿fi, ÷ı· ‹ËŸ Á_Ωı√ ¿Ëı‰Î›.     fi◊Ì ’Î_ÁflÎ. ÷ı CÎÕ̱ı ±ı‹ fi◊Ì ¿Ëı÷˘ ¿ı ¤√‰Îfi ’Î_Áfl˘ fi◊Ì.

   ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹iÎÎfi ◊Λ ÷ı ‹ÎÀı ¿‹˝, ¿Î‚, ÿıÂ, ¿<À⁄, …L‹V◊Îfi
                           _         ±Î ÷˘ ±ı › ¨ÕÎ ∂÷flı ÷˘ Á‹…ı ±ı‰Î »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’HÎı
±ı ⁄‘Î Á_›˘√˘fiı ·Ì‘ı ¬v_ ¿ı ?                   ¿Ë̱ı ¿ı ¤¥ ±Î »˘ÕÌfi_ ¿ı‹ ·Bfi ¿fl÷Î fi◊Ì ? ·Î¬˘Ï‘’Ï÷ ˢ›,
                                 »˘ÕÌ w’Î‚Ì Ë˘›, ™‹fl ·Î›¿ ˢ›, ’»Ì ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, ±Î »˘ÕÌfiı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ Á_›˘√ ¤ı√Î ◊¥ … Ω›. ◊‰Îfi_ ˢ› fiı, ÷ı     ⁄ıÁÎÕÌ ÿ˘fiı ! I›Îflı ¿ı ¤¥ Ë…\ Á_Ωı√˘ ⁄Î{÷Î fi◊Ì. Á_Ωı√ ⁄Î{÷Î
Á_›˘√ ⁄‘Î ¤ı√Î ◊¥ Ω›. F›Î_ …\±˘ I›Î_, ⁄‘Ì ‰V÷±˘fi_ ÏfiÏ‹kÎ     fi◊Ì ±ı‰˘ ÂOÿ˘ ⁄˘·ı »ı. ⁄Î{÷Î fi◊Ì, ⁄Î{ı ±ıÀ·ı ‰œ_‰œÎ ¿flı
ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ »ı.                Á_Ωı√˘ ?(!)
   ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ ¿Â΋Î_ ‰Î’fl˘ »˘ ?          ≠ë¿÷ν — ¤ı√Î ◊÷Î_ fi◊Ì. Á_Ωı√ ‹‚÷Î fi◊Ì.
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ±ıÀ·ı F›Îflı ¿˘¥ ‰V÷ ⁄fiı I›Îflı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı       ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ fi΋ … ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ
±Î ⁄‘Î Á_Ωı√˘fiı ·Ì‘ı ±Î ⁄L›_ »ı.                 ⁄‘Î ! ˉı ±ı ÷˘ “Á_Ωı√˘ ⁄Î{÷Î fi◊Ì” ±ı‰_ ±ı › ⁄˘·ı ’HÎ Á‹…HÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı@{ı@À ±ı‹ … »ı. ±fiı fiÎ ⁄L›_ ÷˘ Á_Ωı√ ¤ı√Î     fiËŸ, ÷ıfi_ Â_ ◊Λ ? ÷˘ › ’»Ì ¿Ëı »ı, “¤√‰Îfi ¿flı »ı”.
◊›Î fi◊Ì. ÿflı¿ ⁄Î⁄÷‹Î_ ±ı … ‰V÷ »ı. ˉı fi◊Ì ◊÷_ I›Îflı “Á_Ωı√˘      ≠ë¿÷ν — ±ı¿ ‰V÷ Á‹Ω÷Ì fi◊Ì ¿ı ±Î Á_›˘√˘fi_ µÿ˚¤‰
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                       55  56                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
V◊Îfi @›Î_◊Ì ?                            ≠ë¿÷ν — ·˘¿¤ÎÊ΋Î_ ±Î‰_ ⁄˘·Î÷_ Ë÷_ ±Î‹ ¿ı “¤¥ ‹ÎflÎ
                                Á_Ωı√ ÁÎflÎ fi◊Ì ±√fl ‹ÎflÎ Á_Ωı√ ÁÎflÎ »ı”. ’HÎ ±Î ±ıfiÌ ±_ÿflfi_
   ÿÎÿÎlÌ — Á_›˘√˘fi_ µÿ˚¤‰V◊Îfi »ı … fiËŸ, Á_›˘√˘ … »ı ±Î
                                …ı ±Î ⁄‘_ »ı, ±ı ÷˘ A›Î· … fiÎ ±Î‰ıfiı !
…√÷. ±Î …√÷ … ±Î¬_, Á_›˘√˘◊Ì ¤flı·_ … »ı.
                                  ÿÎÿÎlÌ — ±ı A›Î· … fiÎ ±Î‰ı. ±ı Á_Ωı√ @›Î_◊Ì ·ÎT›Î ÷ı
   ≠ë¿÷ν — ±ı ‰V÷ ⁄flÎ⁄fl, ’HÎ ±Î Á_›˘√˘ ±ÎI‹Î µ’fl      › ¬⁄fl fi◊Ì.
±ÎT›Î @›Î_◊Ì ?
                                      ωiÎÎfi ωfiÎ fi ¿‚Λ ¿<ÿfl÷ !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î µ’fl ±ÎT›Î fi◊Ì, ±ÎI‹Îfi_ ±Î‹Î_ Á‹ÁflHÎ
»ı. Á‹ÁflHÎ Ïø›Î »ı, ±ıÀ·ı Ïfifl_÷fl ’Ïfl‰÷˝fi Ïø›Î »ı. ±ı ÷˘       ≠ë¿÷ν — ωiÎÎfi ±ı ¿<ÿfl÷ … »ı fiı ! ¿<ÿfl÷fiı ωiÎÎfifi˘ ±ı¿
Á_›˘√˘fi_ ÿ⁄ÎHÎ ±Î‰ı, ±Î’HÎı ±ËŸ◊Ì …÷Πˢ¥±ı ±fiı ±ı¿ÿ‹ »ı    … ‹ı‚ »ı.
÷ı ’ı·_ ‘Q‹Á ’Õı fiı, ±ıÀ·ı ’»Ì ÷‹fiı ±Î ¤¥ ΩıÕı ˢ› ÷˘ › fiÎ
ÿı¬Î›fiı ¿o¥ ?! ±ı‹Î_ ±ı‹fi˘ √fi˘ ¿ı ÷‹Îfl˘ √fi˘ ?            ÿÎÿÎlÌ — “¿<ÿfl÷fiı ΩHΉ̔ ±ıfi_ fi΋ ωiÎÎfi ±fiı “¿<ÿfl÷fiı
                                fiÎ ΩHΉ̔ ±ıfi_ fi΋ ±iÎÎfi. ¿<ÿfl÷fiı ΩHÎ‰Ì Ωı¥±ı. ¿<ÿfl÷ ±ıÀ·ı
   ≠ë¿÷ν — ‘Q‹Áfi˘ √fi˘ »ı. ‘Q‹Á ±ÎÕ<_ ±Î‰ı »ı.       “ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ” ±ı Ë_ Ωı¥fiı ¿Ë_ »\_.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ‘Q‹Áfi˘ Á_›˘√ ⁄Î{›˘ »ı ÷ıfi_ ¿ÎflHÎ »ı, ±ı ±Î    ≠ë¿÷ν — ÷˘ ¿<ÿfl÷ ±fiı ωiÎÎfi ⁄Lfiı ¿ıÀ·Î_ Á_¿‚Λı·Î »ı ±ı¿
⁄‘_ ±Î¬_ Á‹ÁflHÎ ‹Î√˝ Á_›˘√Ì »ı ±fiı Á_›˘√˘fiÎ ‘yÎ◊Ì ±Î ⁄‘_    ⁄ÌΩ ÁÎ◊ı ?
∂¤_ ◊›_ »ı, fiËŸ ÷˘ ±ÎI‹Î √fiı√Îfl ¿Ëı‰Î÷.
                                  ÿÎÿÎlÌ — fiı«fl Â_ »ı fiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı «Î·ı-¿flı »ı ? ◊Λ »ı ¿ı‰Ì
   ≠ë¿÷ν — Á_›˘√ fiı T›‰„V◊÷‹Î_ Œfl¿ Â_ ?          flÌ÷ı ? fiΠ¿ı‰Ì flÌ÷ı »ı ? ±ı ⁄‘Îfi_ ‰Hνfi ÁΛLÁ ¿flı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — Á_›˘√˘ ÷˘ Á_›˘√˘ … ¿Ëı‰Î›, ±fiı T›‰„V◊÷ ±ı      ≠ë¿÷ν — ±ÎÀ·Ì ÁË… flÌ÷ı ‰V÷ ‹Ò¿Ì ÿÌ‘Ì ¿ı ±Îfi_ ‰Hνfi ±Î
T›‰„V◊÷. T›‰„V◊÷ ±ıÀ·ı ⁄‘Î Á_›˘√˘fi_ ¤ı√_ ◊‰_ ±fiı ’ÏflHÎ΋    ¿flı »ı, ⁄Á ’÷Ì √›_ !
±Î‰ı ÷ı T›‰„V◊÷. »ÎÁ ±ı »ÎÁ ¿Ëı‰Î›, Á_›˘√ ¿Ëı‰Î›. ±fiı ¿œÌ
                                  ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, ⁄Ì…\_ Â_ I›Îflı.
⁄‘Î Á_›˘√˘◊Ì ¤ı√Ì ◊›ı·Ì ˢ›, ±ıfi_ ’ÏflHÎ΋ ±ÎT›_ ÷ı T›‰„V◊÷
¿Ëı‰Î›.                               ≠ë¿÷ν — ÁËı… ·Î_⁄ ¿fl˘fiı ±ı‹. ±ı‰_ ±‹ı ‰Î_«ı·_ fiı ÁÎ_¤‚ı·_
                                ¿ı ÁI› ⁄Ë ÁÎÿ_ ˢ› »ı, ’HÎ ±‹ı ‹Îfi÷Î Lˢ÷Î.
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ T›‰„V◊÷fi_ À>_¿<_ fi΋ ¿Ëı ÷˘ Á_Ωı√˘ … fiı ?
                                  ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı ¿ı ±Î ±Îfi_ ‰Hνfi ¿flı »ı 2H Ü O ±ıÀ·ı
   ÿÎÿÎlÌ — Á_Ωı√˘ Œ‚ ±Î’ı ±ı. µÿ› ±Î‰ı I›Îflı Á_Ωı√˘ Œ‚
                                ’ÎHÎÌ ◊≥ …Âı. ±ı‰Ì flÌ÷ı, ±Î fiı«fl ±fiı ±Î ωiÎÎfi.
±Î’‰Îfiı ‹ÎÀı ÷ˆ›Îfl ◊›Î ˢ› ÷ı. ±fiı T›‰„V◊÷fi˘ ±◊˝ Â_ ? ¿ı ’»Ì
ˉı ±ıfiı ÷Îflı ⁄Ë Ωı‰ÎfiÌ-√HΉÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ±ıfiÌ ‹ı‚ı Œ‚ ±ÎM›Î     ¿<ÿfl÷ ±ıfi_ fi΋ ¿ı …ı ωfl˘‘ΤÎÁÌ Ï⁄·¿<· ˢ› fiËŸ. 2H
… ¿flÂı. ÷‹ı …\±˘, Â_ ◊¥ flèÎ_ »ı ÷ı !              ±fiı O, ⁄ı ¤ı√Î ◊Λ, ⁄ÌΩ ±‹¿ Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ◊Λ ±ıÀ·ı ±ıfi_
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                        57  58                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
’ÎHÎÌ … ◊Λ, ÷ı· fiÎ ◊Λ.                     “±Î‹◊Ì ‰Îÿ‚ ±ÎT›_, ˉΠ±Î‰Ì fiı ⁄‘_ ¤ı√_ ◊¥fiı ÷ÒÀÌ ’Õu˘.” ÷ı‹Î_
                                 ¤√‰Îfiı @›Î_ ‰flÁÎT›˘ ?
  ±Î ÷˘ “ÁΛLÁ” »ı. ¤√‰Îfifi˘ “ÁΛÏLÀÏŒ¿” ≠›˘√ »ı. ¿‹ı˝
› fi◊Ì fiı ¿÷ν › fi◊Ì. ¿˘≥ ⁄Î’˘ › fi◊Ì. ¬Î·Ì “ÁΛLÁ” »ı.          ≠ë¿÷ν — ±ı ‰Î÷ ‹˘ÀÌ »ı ¿ı ¤√‰Îfi „@÷ÂÎ‚Ì »ı, »÷Î_
                                 ±Î‹Î_ ËÎ◊ CÎη÷Î_ fi◊Ì, ±fiı ‹ÎHÎÁ‹Î_ „@÷ fi◊Ì ±ı ‹ËŸ ËÎ◊ CÎη
    ±Î …√÷ ÷˘ ’{· … ◊¥ √›ı·_ »ı. ±fiı ωiÎÎfi◊Ì ∂¤_ ◊›ı·_    CÎη ¿flı »ı fiı ¿Â_ ‰‚÷_ fi◊Ì !
»ı. ’Ëı·Î_ ÷˘ ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ±ı‹ ¿Ëı÷Î Ë÷Î ¿ı “‰flÁÎÿ ’Õu˘.” I›Îflı
¿Ëı »ı, “±Î ÷˘ ≥LƒflÎΩ ‰flÁÎÿ ’ÎÕı »ı, ¤√‰Îfi ’ÎÕı »ı, ¿˘¥ ÿı‰       ÿÎÿÎlÌ — ±‹fiı „@÷ »ı ±I›Îflı, ÷˘ ±‹ı ËÎ◊ fiÎ CÎη̱ı.
’ÎÕı »ı”. ±Î‰Ì ÷ı‰Ì ⁄‘Ì ‰Î÷˘ ¿fl÷Î Ë÷Î. ˉı Á‹…÷Î ◊›Î_, ±Î‹Î_   ¿ÎflHοı ±ı ⁄‘_ ωiÎÎfi »ı. “ωiÎÎfi‹Î_ ËÎ◊ CÎη‰˘” ±ı ¤Ò· »ı. ±Î
¿˘¥ ÿı‰fiÌ …wfl fi◊Ì. ¿˘¥ ⁄Î’˘ › ’ÎÕfiÎfl fi◊Ì, ±Î ⁄‘_ ωiÎÎfi◊Ì     ⁄‘_ ωiÎÎfi◊Ì ∂¤_ ◊›ı·_ »ı. 2H (⁄ı ËÎ¥Õˇ˘…fi) fiı O(±ı¿ ±˘Ï@Á…fi)
«Î·Ì flèÎ_ »ı …√÷. ωiÎÎfi◊Ì ±Î ‰flÁÎÿ ’Õı »ı. ωiÎÎfi◊Ì ÂÌ flÌ÷ı   ⁄ı ¤ı√Î_ ◊¥ Ω› ÷˘ ’ÎHÎÌ ◊¥ Ω› ! ÷ı‹Î_ ¿_¥ ’ÎHÎÌfiÎ ‹ı¿flfiÌ …wfl
∂¤_ ◊›_ »ı ? ⁄‘Î Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ◊Λ, …ı‹ 2H ±fiı O µ’fl ¤ı√_      »ı ? ±fiı ’ÎHÎÌ fiÌ«ı ±„Bfi ¿flÌ, Á‚√ÎT›_ ¿ı ‰fl΂ ◊¥ Ω› ±fiı
◊Λ. ±fiı ⁄ÌΩ Á_Ωı√˘ ◊˘ÕÎ ¤ı√Î ◊Λ µ’fl, ÷˘ ‰Îÿ‚Î_ ⁄fiÌ Ω›.     ‰fl΂fiı Ωı Ã_Õ¿ ±Î’Ì ÷˘ ’ÎHÎÌ ◊¥ Ω›. ’ÎHÎÌfiı Ã_Õ¿ ±Î’Ì ÷˘
÷˘ ‰Îÿ‚Î_fi˘ ‹ı¿fl »ı µ’fl ¿˘¥ ? I›Îflı ±ı ‰fl΂ …ı µI’Lfi ◊Λ     ⁄flŒ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ‹Îfl ÷˘ŒÎfi, ÷˘ŒÎfi, ÷˘ŒÎfi «ÎS›_ »ı ±Î.
»ı ÿÏfl›Î‹Î_◊Ì, ±ıfi˘ ‹ı¿fl »ı ¿˘¥ ? ‰fl΂ ÿÏfl›Î‹Î_◊Ì ◊¥fiı I›Î_ Ω›     ’Ëı·Î_fiÎ …‹Îfi΋Î_ ¿Ëı, “’HÎ ’ÎHÎÌfi˘ ⁄flŒ ¿fl‰Î‹Î_ ¿˘”¿
»ı ±fiı I›Î_ ⁄‘Ì √Q‹ı I›Î_ ¤ı√Ì ◊Λ »ı. ’»Ì F›Î_ ±Î√‚ …ı‰_ …ı‰_  ¿flfiÎfl ÷˘ ˢ‰˘ … Ωı¥±ı fiı !” ±ı ÷˘ Ωı ⁄Ï©◊Ì Á˘S‰ ¿fl‰Îfi_ ◊Î÷
‰Î÷ΉflHΠˉΠfiı ±ı ÷ıfiÌ ÁÌ{fi ≠‹ÎHÎı ⁄‘ı ¤ı√_ ◊Λ »ı. ±fiı ÷ı    fiı, ÷˘ ¿Ëı ¿ı fiÎ ¿Ëı ? “◊Λ ÂÌ flÌ÷ı ’ÎHÎÌ ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ¿ÃHÎ ?
› ’λ\_ ±ËŸ ‰Îÿ‚_ «œÌ ±ÎT›_ ˢ›, CÎfiC΢fl ‰Îÿ‚_ «œı·_ ˢ›,     ±˘Ë˘Ë˘, ’◊flÎ …ı‰_ ? ¿˘¥ ¿flfiÎfl Ωı¥±ı !” ÂÌ flÌ÷ı ¿flfiÎfl …Õı
‰Ì…‚̱˘ …⁄fl…V÷ ‰Ëı÷Ì Ë˘›, ‘˘⁄̱ı ·Ò√ÕÎ_ ∂ÃÎ‰Ì ·ı‰Î ‹Î_ÕuÎ_,    ±Î‹Î_ ?
¿_ÀˇÎ@Àfl˘±ı ÁÌ‹ıLÀ ∂ÃÎ‰Ì ·ı‰Î ‹Î_Õu˘, ⁄‘_ ÿ˘Õ‘΋ ÿ˘Õ‘΋ ◊¥ flèÎ_
÷˘ › »Î_À˘ › fiÎ ’Õu˘ ˢ›. ⁄fiı ¿ı fiÎ ⁄fiı ?
                                        ‰ÎV÷ω¿÷Î ‰Hν‰ı iÎÎfiÌ …...

   ≠ë¿÷ν — ⁄fiı.                           ±Î …√÷fiÌ ‰Î÷ ÁI› fiΠˢ›. iÎÎfiÌ ’vÊfiÌ ‰Î÷ ±ı …
                                 ¬flÌ. iÎÎfiÌ ’vÊ ¬v_ ΩHÎı. ‘Ì ‰SÕ˝ ¥{ ‘Ì ’{· ¥ÀÁıSŒ. (…√÷
   ÿÎÿÎlÌ — ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ‹Î_ ±ı¿ …      V‰›_¤Ò ¿˘›Õ˘ »ı) ÷ı ¿˘¥ ⁄fiΉ‰Î √›_ fi◊Ì. ≥ÀÁıSŒ (Ω÷ı …) ∂¤_
±ıωÕLÁ fiÎ ‹Y›˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ·˘¿fi˘ ±Ï¤≠Λ fiÎ ‹Y›˘, ÷˘ ‰flÁÎÿ     ◊¥ √›_ »ı !
⁄_‘. ·˘¿fi˘ ±Ï¤≠Λ ±ıÀ·ı ‘˘⁄Ì ¿ËıÂı, “›Î ±S·Î ⁄_‘ fl¬fiΔ.
’ı·Î ¿_ÀˇÎ@Àfl˘ ¿Ëı »ı, “Ëı ω ¤√‰Îfi ⁄_‘ ¿fl˘ !” ±Ï¤≠Λ fiÎ        ±Î ’ıÀˇ˘·fiÌ µ’fl ÿı‰÷Îfi˘ À<¿Õ˘ ’Õu˘, ’»Ì ±ıfiı Á‚√ΉÎfiÌ
±Î’ı ±Î’HÎÎ ·˘¿ ? ±Î‹ ±ı ±ıωÕLÁ‹Î_ »ı ⁄‘_. ±Î’fiı A›Î·‹Î_     ±Î’HÎı …wfl ˢ› ¿ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı … Á‚√Ì µÃı ? ±ı‰_ »ı ±Î ⁄‘_. ±ı
±Î‰ı »ı ◊˘Õ_ CÎHÎ_ ±Î‹Î_◊Ì ?                   ¿˘¥ ¿÷νfiÌ …wfl fi◊Ì !

   ±flı, ±Î µfi΂Îfiı ÿËÎÕı @›Î_◊Ì ‰flÁÎÿ ’Õu˘ ! I›Îflı ¿Ëı,       ±Î Á˘ÏÕ›‹ ‘Î÷fiı ’ÎHÎÌ‹Î_ fiάı ÷˘ ¤Õ¿˘ ◊Λ, ÷ı ÁΛLÁ◊Ì
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                          59   60                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
Á‹∞ ¿Λ. ÷ı‰_ ±Î …√÷ ÁΛLÁ◊Ì ∂¤_ ◊›_ »ı ! ÷ı‹ ±Î           Ω› ¿ı fiÎ ’Õı ?
Á√Î¥±˘ ’HÎ ÁΛLÁ◊Ì ∂¤Ì ◊¥ »ı. ’HÎ ÷ı iÎÎfi◊Ì Á‹Ω›.
                                      ≠ë¿÷ν — ’ÕÌ Ω›.
   ¿ı‹ ‰Ì…‚Ì ◊Λ »ı ? ¿˘HÎı ¤Õο˘ ¿flÎT›˘ ? ‰Ì…‚Ì ◊Λ »ı,
                                      ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ‹ËŸ ⁄√ÎÕ ◊÷˘ Ω› ¬fl˘ ?
¿ÕοÎ-¤ÕοΠÂ_ »ı ? I›Î_ ¿_¥ ’◊flÎ »ı ? fiÎ. ‰fl΂ ! ‰Î-ÿ‚ !!
…\±˘ ÷˘ ¬flÎ, «‹I¿Îfl ÷˘ …\±˘ ! ¿<ÿfl÷ ⁄Ë …⁄flÌ »ı. ±ı ÷˘ ÷‹ı          ≠ë¿÷ν — ËÎ.
¿˘”¿ Œıfl˘ ±Î‰˘ ÷˘ Á‹Ω‰_ !
                                      ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ? ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ∂÷flÌ Ω› ¿ı fiÎ ∂÷flÌ
   «_ƒfiı ¿o¥ ŒıÏ{{ ˢ÷Î_ … fi◊Ì. ±Î ÷˘ …√÷fiÌ ƒ„WÀ‹Î_ ±ı‰_      Ω› ? ¿˘HÎ ±ıfiı ∂÷ÎflÌ fiάı »ı ? ±Î‰Ì flÌ÷ı ±Î T›‰„V◊÷ „@÷
ÿı¬Î› »ı fiı ÷ı ÁΫ_ »ı.                        ⁄‘_ ¿›Î˝ ¿flı »ı.
   ≠ë¿÷ν — ¿˘¥fiÌ ƒÏWÀ ±ı‰Ì fiËŸ ˢ› ¿ı ÷ı ±Î¬_ … Ωı¥ ¿ı !        ⁄˛ı¥fi «Î·÷_ ˢ› ¿ı fiÎ «Î·ı, ’HÎ ¿<ÿfl÷ ±ıfiÌ ⁄‘Ì ËÎ…÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±Î ÷˘ «_ƒfiÎ ŒıÏ{{ »ı. ‹Ò‚ «_ƒ ÷˘ ±Î¬˘ …      ’ÒflÌ ¿flı »ı. «Î ’ο÷Ì Ë˘› ÏÁ·˘fi‹Î_ ’HÎ Á‰ÎflfiÎ_ ’ˢfl‹Î_ ±ËŸ
»ı fiı ! ±Î ÷˘ Á_Ωı√˘fiı ·Ì‘ı ±Î‰˘ ÿı¬Î› »ı. Á_Ωı√˘‹Î_ Â_ »ı ?     ‹_⁄¥ «Î ’̉Π‹‚ı, ±ı‰_ »ı ±Î ⁄‘_.
I›Îflı ¿Ëı, “ÁÒ›˝fi_ ±ı ·Î¥À ·ı »ı. ±ıÀ·ı ÁÒ›˝ ¿¥ ÏÿÂ΋Î_ »ı, ±ı@{ı@À     ±Î’HÎı «Î ‹Ò¿‰Ì ˢ› ÷˘ «Î ±ı¿·Î◊Ì «Î·ı ? ÿÒ‘, ¬Î_Õ, «Î
Á΋ÁÎ‹Ì ÏÿÂ΋Î_ ±Î‰ı fiı I›Îflı «_ƒ ±Î¬˘ ÿı¬Î›. ±ı F›Î_ Á‘Ì ÏÿÂÎ    ⁄‘_ ˢ›. I›Îflı ¿Ëı, “÷’ı·Ì Ωı¥±ı.” fiı ÷’ı·Ì ˢ› ÷˘ ¿Ëı, “VÀ‰
…ıÀ·Ì ‰Î_¿Ì »ı ±ıÀ·Î ŒıÏ{{‰Î‚˘ ÿı¬Î› »ı.”               Ωı¥±ı.” VÀ‰ ˢ› I›Îflı ¿Ëı, “CÎÎÁ÷ı· Ωı¥±ı.” CÎÎÁ÷ı· ˢ› ÷˘ ’λ\_
   ±…‰ÎÏ‚›Îfi˘ «_ƒ ±ËŸ◊Ì ∂√ı »ı. ’»Ì ’Õ‰˘, ⁄Ì… ±ı          ‹ËŸ ¿_¥¿ ⁄√ÕÌ √›_ ˢ› ÷˘ «Î ◊Λ fiËŸ. ±ıÀ·ı Á_Ωı√ ⁄‘Î ⁄Î{ı
@›Î_◊Ì ∂√ı »ı ? ±fiı ±_‘ÎÏfl›_ ◊Λ »ı ÷ı ±Î¬Î‹Î_◊Ì fiÎfi˘ fiÎfi˘      fiı ÷˘ «Î ◊Λ.
◊÷˘ Ω› »ı, ’»Ì ’λ˘ fiÎfi΋Î_◊Ì ‹˘À˘ ‹˘À˘ ◊÷˘ Ω› »ı. ±ı ⁄‘_          ±Î’HÎı ¿œÌ ¿fḻı »Ì±ı, ±ı‹Î_ »ÎÁ fiά̱ı, ‹ÌÃ_ fiά̱ı,
±ıfiÎ ø‹‹Î_ »ı. ±fiı ÷ı «_ƒ ±fiı ÁÒ›˝fiÎ ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›·      ⁄Ì…\_ ‹fl«_-⁄fl«_ ⁄‘_ fiά̱ı, ’»Ì ¿œÌ ¿˘HÎı ¿flÌ ? ±Î ÷˘ ±Î’HÎı
±ıωÕLÁ◊Ì »ı ! ÷ı◊Ì ±‹ı ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ        ⁄‘_ fiÎA›_, ±Î’HÎı ¿_¥ ¿œÌ fi◊Ì ⁄fiΉÌ, ±Î ÷˘ ‰V÷±˘ fiάÌ. ±ı
fi΋ ±ÎM›_ fiı !                            “¿œÌ ¿˘HÎı ¿flÌ” ¿Ë˘ ?
   ‹Ò‚ ‰V÷ ÿı¬Î÷Ì fi◊Ì ±fiı ±ıfiÎ ±Î ŒıÏ{{ ÿı¬Î› »ı, ±ı           ≠ë¿÷ν — ⁄fiΉfiÎflı.
ÿ½fi◊Ì ÷˘ …√÷ ‹Ò_{Λı·_ »ı.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ⁄fiΉfiÎfl ! ⁄fiΉfiÎfl ±ı Ωı ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ÷˘ ’»Ì
   ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ »ı fiı !       ◊¥ … Ω›fiı ! ’»Ì ’ı·Ì ¬ÎflÌ ¿flı fiËŸfiı !
⁄Ì…, hÎÌ…, «˘◊, ’Î_«‹ ±ı ⁄‘_ Ïfi›‹fiÎ ±Î‘Ìfi »ı. ±ıfiÎ ±Î’HÎÎ
·˘¿˘±ı fi΋ ±Î’ı·Î_ »ı. ±ıÀ·ı T›‰„V◊÷fiÎ ±Î‘Ìfi »ı.              ≠ë¿÷ν — ±ı ⁄‘_ fiÎA›_ ±ıÀ·ı ◊¥ √¥.

   ±Î’HÎı ±Î ¤Î÷ ⁄fiΉ̱ı fiı ÷ı ¿·Î¿, ⁄ı ¿·Î¿ ’»Ì ÀÎœ˘ ’ÕÌ        ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ ¿›* ÷ı T›‰„V◊÷ „@÷ !
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                         61  62                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
  ±Î ¿œÌ ⁄fiΉı »ı ÷ı ÿı¬Ì÷Î Á_›˘Ï√¿ ’flΉα˘ »ı. fiı ±Î       ◊¥ ±fiı ±ı ≠‹ÎHÎı ⁄‘_ ◊¥fiı ◊΂̋Î_ ±Î‰ı. ±_ÿfl …ıÀ·_ ˢ› ±ıÀ·_
…√÷ «·Î‰ı »ı ÷ı ÷˘ √M÷ Á_›˘Ï√¿ ’flΉα˘ »ı.             … ⁄ËÎfl◊Ì ◊Λ, fiËŸ ÷˘ ◊Λ ±ı‰_ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ⁄Ë ¨Õ<_ ωiÎÎfi »ı.
                                  ±Î ÷˘ {ÌHÎÌ ‰Î÷˘ »ı ¿˘¥ ±ı‰˘ ω«Îfl ¿fl÷˘ ËÂı ¿ı ‹ÎflÌ ◊΂̋Î_ ±Î
    Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ◊Λ, ±ı „@÷fi_ ¿Î‹ «ÎS›_ ±fiı ¿÷ν¤Î‰
                                  ÂÎ ±Î‘Îflı ±ÎT›_ ? ±Îfi˘ Â_ ±Î‘Îfl ? ±fiı I›Î_ ¿<ÿfl÷fiı I›Î_ ÷˘ ±ı¿
T›‰ËÎfl◊Ì ⁄˘·‰_ ’Õı. ‹fi‹Î_ fiΠˢ› ÷˘ › ÷‹Îflı ¿Ëı‰_ ’Õu_. ¿˘HÎı
                                  ’fl‹Îb ’HÎ, ±Î ±ı¿ fl¥ ’HÎ ÷‹fiı ¤ı√Ì ◊‰Ì, ÿÎH΢ ¤ı√˘ ◊‰˘ ±ı
≥Õ·Ì ⁄fiÎ‰Ì ? ÁÎflÌ ⁄fiÎ‰Ì »ı ! ±ı‹fiı ÷‹Îflı ¿Ëı‰_, ‹ı_ ⁄fiÎ‰Ì »ı.
                                  ÁΛLÁfiÌ Ï‰v© ÷‹fiı ◊¥ ¿ı … fiËŸ !
·Î¿Õ_ ¿˘¥ Ïÿ‰Á ⁄˘·ı fiËŸ, “‹ı_ ¿flÌ”. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ı¿·Î±ı ⁄˘·‰Îfi_
¿ı “‹ı_ ¿flÌ”, T›‰ËÎfl◊Ì. ’HÎ ±_ÿfl¬Îfiı Á‹…‰_ ¿ı ¤¥ ±Î ⁄‘Î_ ›         ±ı ⁄‘Î Á_Ωı√˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄fiı »ı ? ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›·
¤ı√Î_ ◊¥fiı ¿flÌ, ‹ı_ ¿flÌ fi◊Ì.                    ±ıωÕLÁ »ı ⁄‘Î. ¬Î‰_-’̉_ ÷ı › ’fl‹Îb-’fl‹ÎbfiÌ T›‰V◊Î »ı. ±Î
                                  flıB›·ıÀfl »ı …√÷fi_. ÷ıfiÌ flıB›·ıÀflÌ ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì »ı ! ±ı¿ ’fl‹Îb,
   ≠ë¿÷ν — “@›Î ±Î‘Îflı ¬Î› »ı” ±ı Á‹Ω‰˘.
                                  ’fl‹Îbfi_ ÏËÁÎ⁄ »ı. ÷˘ ±Î ±Î¬_ …J◊Î⁄_‘ ÷˘ fiËŸ ’ıÁÌ Ω› fiı !
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄ËÎflfiÎ_ ’fl‹Îb »ı fiı ÷ı …ı ‹ËŸ ÂflÌfl‹Î_ …‰ÎfiÎ »ı.   ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ? ±Î’HÎı ÁΛLÁ ¿o¥ ΩHÎ̱ı ÷˘ ±Î’HÎÎ ‹fifiı
’HÎ I›Îfl ’Ëı·Î_ ’fl‹Îb ±_ÿfl ∂¤Î ◊Λ »ı, ±_ÿfl ˢ› ÷ı … ⁄ËÎfl      ¿o¥¿ Á‹Î‘Îfi ◊Λ. fiËŸ ÷˘ …‹÷Ì ‰¬÷ı fl˘… ⁄˘· ⁄˘· ¿fḻı fiı
¤ı√_ ◊Λ ÷‹fiı.                           ±Î’b_ ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ, ±ıfi˘ ⁄˘S›Îfi˘ ±◊˝ fiËŸ fiı ! ⁄˘·‰Îfi˘ ‰Î_‘˘
                                  fi◊Ì, iÎÎfi ÷˘ ⁄˘·‰_ Ωı¥±ı. “‹fiı ±Î ŒÎ‰ı »ı ¿ı ±Î‹ ⁄fiΉΩı, ±Î
   ±Î ◊΂̋Î_ …ı ±Î‰ı »ı ÷ı ÷‹ı ¿Ë˘ »˘, ÷ı ⁄‘_ ⁄fiΉı »ı ?    fiÎ ⁄fiΉ¢”, ±Î’HÎfiı …ı ›˘B› ·Î√ı ±ı iÎÎfi. ⁄‘Πω¿S’Ì iÎÎfi
   ≠ë¿÷ν — ¿Ëı÷Î_ fi◊Ì, ±ıfiÌ ‹ı‚ı …ı ⁄fi÷_ ˢ› ±ı … ⁄fiı.     »ı. ω¿S’Ì iÎÎfi ±ıÀ·ı ’˘÷Îfiı …ı ±fi¿>‚ ±Î‰ı ÷ı iÎÎfi ⁄˘·‰_ ¬v_
                                  ±fiı Á΋Îfiı ÃÌ¿ ·Î√ı ÷˘ ±ı √˛ËHÎ ¿flı, fiËŸ ÷˘ fiÎ ¿flı. Á΋Π‹ÎÀı
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ¿˘HÎ ±ÎfiÌ ≠ıflHÎÎ ±Î’÷_ ËÂı ? ◊΂̋Î_ ±Î…     ±Î’HÎı ¿o¥ …‰Î⁄ÿÎfl fi◊Ì.
¿Îflı·Îfi_ Âο ±ÎT›_, ÷ı ⁄‘_ ÷‹Îv_ ¿Ëı·_ ˢ› »ı ⁄‘_ ?
                                     ±ı¿ ¿Îfl‹Î_ ⁄ıÃ˘ ÷ı ËΩfl˘ Á_›˘√ ÁÌ‘Î ◊Λ I›Îflı ±ı ¿Îfl‹Î_
   …‹‰Î ⁄ıÃÎ_ ±ıÀ·ı ⁄‘Î ¬¥ ·˘ »˘ {À {À. ’HÎ ÂÎ◊Ì ±Î‹ ±Î     ±ËŸ◊Ì VÀıÂfiı …‰Î›. ±ı¿ … fiÀ œÌ·Ì ◊¥ √›ı·Ì ˢ› ÷˘ fiÎ
⁄‘_ ±Î‰Ìfiı ¤ı√_ ◊›_ ? ±ı‰_ ¿o¥ ω«Îfl fi◊Ì ¿›˘˝ ? ±ı¿ ‹√fiÎ      …‰Î›. ˉı ±ı‰Ì ¿ıÀ·Ì› fiÀ˘ ËÂı, ¿ıÀ·Î_ ⁄‘Î ⁄˘SÀ ËÂı, ¿ıÀ·Î_ ⁄‘Î
ÿÎHÎ΋Î_ »ı ÷ı ·Î¬˘ ’fl‹Îb »ı, ÷ı ÿÎHÎ΋Î_ ±ı¿ ’fl‹Îbfiı ±Î’HÎÌ ΩıÕı  Á_›˘√˘ ËÂı ? ±ıÀ·ı ⁄‘Î_ Á_›˘√˘ ÁÌ‘Î Ë˘› I›Îflı I›Î_ VÀıÂfiı
Á_⁄_‘ »ı ÷ı ±ı¿ ’fl‹Îb … ¬‰Î›, ±ıÀ·_ ⁄‘_ ÏËÁÎ⁄Ì ±Î …√÷ »ı.      ’ˢ_«Î›, fiËŸ ÷˘ ’ˢ_«Î› fiËŸ. »÷Î_ ’ˢ_«Î› »ı ±ı › ±Ω›⁄Ì
   ±Î ÂÎ ±Î‘Îflı ¬Î‰Îfi_ ±Î‰ı »ı ±ı ¿˘¥ ΩHÎ÷_ ËÂı ? ±Î       »ıfiı ! ±ıÀ·ı ±ı ÷˘ ⁄‘_ «ÎS›Î … ¿flı »ı.
⁄ΉÎ-⁄Ή·Ì ¿Â_ › ΩHÎı fiËŸ. ±ı ÷˘ ±ı‹ … ΩHÎı ¿ı Ë_ ¬™ »\_ fiı        ¿ıÀ·Î› Á_›˘√ ¤ı√Î ◊Λ I›Îflı ‹ÎHÎÁfiı ¬Î‰Îfi_ ‹‚ı. ¿ıÀ·Î›
I›Î_ ±Î√‚ √›˘ ÷ı ’»Ì ·¥ ±ÎT›˘ ±fiı ±Î ≠‹ÎHÎı ¬Î‘_. ’HÎ ±S›Î     Á_›˘√ ¤ı√Î ◊Λ I›Îflı ¤Ò¬ı flËı‰Îfi_ ‹‚ı »ı. ‰‘Îflı Á_›˘√ ¤ı√Î ◊Λ
ÂÎ ±Î‘Îflı ÷fiı ±Î ¤ı√_ ◊›_ ? ¿ı‹ ±Î… ¿Îflı·Î_ ¤ı√Î ◊›Î ? ¿ı‹     I›Îflı ¤Ò¬ı flËı‰Îfi_ ‹‚ı. ±‰‚Îfiı ‹ÎÀı Á_›˘√˘ ‰‘Îflı Ωı¥±ı »ı.
±Î… flŸ√HÎ ¤ı√Î ◊›Î_ ? ¿ı‹ ÁÒflHÎ ¤ı√_ ◊›_ ±Î… ?           Á‰‚Îfiı ‹ÎÀı ±˘»Î_ Ωı≥±ı. Á_›˘√˘ ¤ı√Î ¿fl‰Î‹Î_ ·˘¿˘ “ÀÎ≥‹”
   ±_ÿfl …ı ’fl‹Îb ˢ› ÷ı ’fl‹ÎbfiÎ_ ±Î‘Îflı ⁄ıfifiı I›Î_ ≠ıflHÎÎ    ⁄√ÎÕı »ı. Á_›˘√ ÷˘ ¿<ÿfl÷ … ¤ı√Î ¿flÌ ±Î’ı »ı. Á_Ωı√ ⁄Î{ı I›Îflı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                           63   64                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
¿Ëı, “‹ıÓ ¿›Ù” ±fiı Á_Ωı√ fiÎ ⁄Î{ı I›Îflı ?! ±Î ‰SÕ˝‹Î_ ¿˘¥ ±ı‰˘          ÿÎÿÎlÌ — Ë_ ! ÷ı ±ı ¬˘‚Ì ¿Îœ, ¿˘HÎ ¿flı »ı ? ‹ÀÎÕı ÷˘ ⁄‘Î,
‹ÎHÎÁ fi◊Ì ¿ı …ıfiı Á_›˘√˘ µ’fl ¿Î⁄Ò Ë˘› !                 ’HÎ ¿flı »ı ¿˘HÎ ?
   ±Î …ı‹ ⁄Ì… ˢ›fiı, ±Î ‰Õfi_ ⁄Ì… ËÂı, ÷ı‹Î_ Â_ Â_ ËÂı, ÷ı           ≠ë¿÷ν — ±Î ÷˘ ¿ËıÂı, rÎÁ‹Î_ ¿_¥ ¤flÎ¥ √›ı·_ ÷ı◊Ì ‹ÚI›
⁄Ì…‹Î_ ? ±ı ⁄Ì…‹Î_ ±Î¬˘ ‰Õ »ı. ±ıfiÎ ’Î_ÿÕÎ_-⁄Î_ÿÕÎ, ÀıÀÎ_-⁄ıÀÎ_,    ±ÎT›_.
Õ΂¬Ì±˘-⁄΂¬Ì±˘ ⁄‘_ ⁄Ì…‹Î_ »ı. Œ@÷ ±ıfiı ÁΑfi ‹‚Ì ±Î‰ı,
                                         ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¿<ÿfl÷fi˘ Ïfi›‹ … ±ı‰˘ ¿ı ÷ı CÎÕ̱ı ±ı √‚Œ˘
’ÎHÎÌ »ı, ‹ÎÀÌ »ı, ⁄‘_ ‹‚Ì ±Î‰ı ±ıÀ·ı ±ı ≠√À ◊Λ »ı.
                                    ⁄_‘ ¿flÌ ÿı. ±Î’HÎı ÕΘ¿Àflfiı ¿Ë̱ı, “⁄‘ÎfiÎ √‚ŒÎ ¿ÎœuÎ.” I›Îflı ¿Ëı
   ±Î’HÎı I›Î_ ¿ËıÂı, “±Î fiÎÏfl›ı‚‹Î_ ¿˘HÎı ’ÎHÎÌ ¤›Ù ?” fiÎÏfl›ı‚‹Î_  “±Î fiÎ fiÌ¿‚ı”. ¿<ÿfl÷fiı √‚Œ˘ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı÷Î_ ‰Îfl ¿ıÀ·Ì ·Î√ı ?
’ÎHÎÌ ¤›Ù ¤√‰Îfiı. ˢ‰ı ! ±Î ±y·fiÎ_ ¿Îfl¬ÎfiÎ ! ¿≥ Ω÷fi_ ±Î‰_        ‹ÎHÎÁfi_ Â_ √…_\ ÷ı ? ‹ÎHÎÁ ÷˘ ±ı¿ ÏfiÏ‹kÎ »ı, ±fiı ÷ı ÏfiÏ‹kÎw’ı
Â̬‰ÎÕ˘ »˘ ? ±fiı ±Î ±y·fiÎ_ ¿Îfl¬ÎfiÎ ‹Îfiı »ı › ÂÌ flÌ÷ı ?         ¿Î‹ ¿flÌ Ω›. ÕΘ¿Àflfiı ±Î’HÎÎ◊Ì fiÎ fi ¿Ëı‰Î› ¿ı ÷_ Â_ ¿fl‰Îfi˘
±ı‹ Ωı ÿflı¿ fiÎÏfl›ı‚‹Î_ ¤√‰Îfi ¤fl‰Î …÷Πˢ› ÷˘ ¤√‰ÎfifiÌ          Ë÷˘ ? ¿ÎflHÎ ¿ı ÏfiÏ‹kÎ »ı.
ÂÌ ÿÂÎ ◊Λ Ï⁄«ÎflÎfiÌ ? I›Îflı fiÎÏfl›ı‚ÌfiÎ ’Î_ÿÕÎ_ ¿ı‰Î_ ±Î‹            ±Î’HÎı ’»Ì ±ıfiı Á‹…HÎ ’ÎÕ̱ı ¿ı “¤Î¥, ±Î ‰Î‚ »ı, ÷ı
ÏÕ{Î¥fi‰Î‚Î_, ¿˘HÎı ¿›Ù ? I›Îflı ¿Ëı, ±Î ⁄‘_ ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›·    ¿˘HÎı ⁄fiÎT›Î ?” I›Îflı ¿Ëı, “‹fiı Á‹…HÎ ’Õ÷Ì fi◊Ì !” ±Î ÕΘ¿Àfl˘
±ıωÕLÁ, ±fiı V‰¤Î‰◊Ì «Î·Ì flË›_ »ı.                   ¿ËıÂı ¿ı, “÷‹Îflı ‰Î‚ ˉı ∂√Âı fiÏË.” “¿ı‹ ÕΘ¿Àfl ÁÎËı⁄, ¤√‰Îfi
      ‹ÀÎÕfiÎfl ‹‚ı ÷˘ ¿flΉfiÎfl ¿˘HÎ ?                …÷Î flèÎÎ »ı ?” I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, ‹ËŸ ¬˘’flÌ‹Î_ ±Î‰_ ±Î‰_ »ı, ±ÎÀ·Ì
                                    √fl‹Ì »ı fiı ±ÎÀ·_ ±Î‹ ◊¥ √›ı·_ »ı.” I›Îflı ‹Ò±Î ÁΛÏLÀÏŒ¿
   ≠ë¿÷ν — ‹fiı ⁄Ë ÂflÿÌ ◊≥ √≥ Ë÷Ì, ‹fiı ¿˘≥ ±ı¿ …HÎfiÌ         Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ ⁄˘·fiı ¿ı ±Î ‰Î‚ »ı, ÁΛÏLÀÏŒ¿
’ÎÁı ·≥ √›Î ¿ı ±Î‹ {ÎÕ_ ‹ÎflÌ, ‹_hÎ ⁄˘·Ì ±fiı ‹ÎflÌ ÂflÿÌ ‹ÀÎÕÌ       Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ ∂√ÎÕı »ı ±fiı ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›·
ÿÌ‘Ì, ÷˘ ±ı Â_ »ı ?                           ±ıωÕLÁ ±ı ∂√‰Î fi◊Ì ÿı÷Î_.

   ÿÎÿÎlÌ — ±‹ı ËÎ◊ ±ÕÎÕ̱ı ±fiı ’»Ì ‹ÀÌ Ω›, ±ıÀ·ı ·˘¿           “±Î ‰Î‚ @›Îflı ‘˘‚Î ◊Âı ?” ±ı ±Î’HÎı ¿fl‰Î ’ÕÂı ? ¿fl‰Î
¿Ëı ¿ı “ÿÎÿαı ‹ÀÎÕu_.” ÂflÿÌ ¿flÌ ¿˘HÎı ±ı ¬˘‚Ì ¿Îœ‰Î …ı‰_ ! ÂflÿÌ    fiÎ ’Õı ?
‹ÀÎÕı ±ıfiı Â_ ¬˘‚‰Îfi_ ? ±ı ÷˘ ÕΘ@Àfl˘ ‹ÀÎÕÌ ÿı, ¿flÌ ¿˘HÎı ±ı ¬˘‚Ì        ≠ë¿÷ν — fiÎ.
¿Îœ‰Î …ı‰_. ±ıfiı ≥fi΋ ±Î’‰Î …ı‰_ »ı.
                                         ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ÏËÁÎ⁄◊Ì ◊Λ, ±ı¿ ±ı¿ ’ο÷˘ ’ο÷˘ ⁄‘Î
   ≠ë¿÷ν — ±ı ¿ÎflHÎ Â_ ’HÎ ? ÷‹fiı ¬⁄fl »ı ?             ’Î@›Î_ … ¿flı, ±ı T›‰„V◊÷ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ·ı ¿fl Ωı≥±ı ±I›Îflı ? ¿˘≥ ÕΘ@Àflfiı ¿Ëı ¿ı ‹fiı         ±Î …ı‹ ‰Î‚ »ı, ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î ÿıËfiÎ ±Î¿Îfl-⁄οÎfl, ±Î
±I›Îflı ÂflÿÌ ¿fl ÷˘ ?.                          ±Î_¬˘fiÎ ¿Î«-⁄Ϋ ⁄‘_ ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ »ı.
   ≠ë¿÷ν — fi◊Ì ◊÷Ì.                             ±Î ±Î_¬˘ ˵ ¿<ÿfl÷fiÌ ⁄fiΉı·Ì »ı ±Î √ΛfiÌ, ¤ı_Á˘fiÌ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                         65  66                       ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
±Î_¬˘ ¿ı‰Ì ÁflÁ ÿı¬Î› »ı ! ±ËŸ ⁄‘Î_ ¿>÷flΠˢ› »ıfiı ÷ıfiÌ ±Î_¬˘      ÿÎÿÎlÌ — ±flı ¤¥, ¿<ÿfl÷fiı CÎıfl Â_ ¬˘À ËÂı, ÷ı ‹ËŸ fiÎ
»ı ±ı ’HÎ ⁄‘Ì ¿<ÿfl÷ı ⁄fiΉı·Ì, Á_Ωı√˘◊Ì ⁄fiÌ. ˉı ±ı ±ı¿ ‰V÷     fiÎA›_ ? ¿<ÿfl÷ ΩHÎı »ı ¿ı ‹Îflı ±Î…◊Ì ±Î ’Ϋ¿flÁ 78 ‰Ê˝ Á‘Ì
⁄fiΉ÷Î_ ¿˘¥fiı ¿Â_ ±Î‰Õı ?                     «·Î‰‰Îfi_ »ı ±ıÀ·ı ÏËÁÎ⁄Áfl … ‹ËŸ fiÎA›Î ¿flı ±fiı ÕΘ¿Àfl ¿Ëı,
                                  “¤Ò¬ fi◊Ì ·Î√÷Ì ? ÷˘ fiά˘ …flÎ ‰‘Îflı”. ±S›Î, ÷˘ ±Î√‚ Â_
   ≠ë¿÷ν — ±Î‰Õı fiËŸ.
                                  ‹‚Âı ? ±Î√‚ ’»Ì ¬·ÎÁ ◊¥ …Âı.
   ÿÎÿÎlÌ — …\±˘fiı, ±Î ÿÎ_÷ ¿ı‰Î_ Á_ÿfl »ı ! ±Î ÿÎ_÷ ¿ı‰Î_
                                     ±Î’HÎı ¬˘flο ¬Î¥±ı »Ì±ı fiı ›flÌfi‹Î_ …¥±ı »Ì±ı, {ÎÕı
Á_Ωı√˘◊Ì ⁄fiı »ı. ±ıÀ·ı ⁄‘_ ±Î ωiÎÎfi◊Ì ∂¤_ ◊›_ »ı. ±Î ‹ÎHÎÁfi_
                                  …¥±ı, ¿<ÿfl÷ ±Î ⁄‘_ ¿flΉÕΉı »ı. ¿<ÿfl÷ … ±Î ¿Œ ¿flı »ı, ‰Î›
ÂflÌfl ⁄_‘Λ »ı, ÷ı › ωiÎÎfi◊Ì ⁄_‘Λ »ı. ±ı ¿˘¥ ⁄˛õÎ-ωWHÎ fiı
                                  ¿flı »ı, Ï’kÎ ¿flı »ı !
‹Ëı ¿_¥ ±Î‰_ ¿fl÷Î_ fi◊Ì ¿ı ¤√‰Îfi ¤ıÓÁfiÎ ’ıÀ‹Î_ ⁄ıÁÌfiı ’ÎÕÎ
⁄fiΉ÷Î fi◊Ì. ¤√‰Îfi ±Î‰Î_ fi◊Ì. ¤√‰Îfi ÷˘ ‰ˆiÎÎÏfi¿ »ı. ±ı ±‹ı        ±ı¿fiÌ ±ı¿ ‰V÷ ¿ıÀ·Î› ‰¬÷ ¬Î› »ı ±Î. ±Î’HÎı ¬˘flο
iÎÎfi‹Î_ Ωı›_ »ı. √…flÎ÷Ì‹Î_ ±ıfiı ±‹ı “T›‰„V◊÷ „@÷ «·Î‰ı »ı”,    ¬Î¥±ı »Ì±ı, ÷ı‹Î_◊Ì ËÎÕ¿Î_ ◊Λ »ı, ‰Î‚ ◊Λ »ı. ⁄‘_ @›Î_◊Ì
±ı‹ ¿èÎ_ ±fiı ·˘¿˘ ‹Îfiı »ı ¿ı “¤√‰Îfi ¿flı »ı ±Î ⁄‘_.”        ¬˘flο‹Î_ Ω› »ı ? fiÎ, ±ıfiÌ ±ı … ¤_√Ω‚ »ı ±Î ⁄‘Ì. ±ıfiÎ ±ı
                                  … ¬˘flο‹Î_◊Ì ±Î ⁄fiı, ±ıfiÎ_ ±ı … ’fl‹ÎHα˘fiÌ flά˘ÕÌ ◊Λ fiı
   @›Î_◊Ì «Îfl˘‚Ì, ¥·Î›«Ì, ⁄ÿ΋ ±Î‰ı »ı fiı ¿ı‰Î ‹{Î◊Ì ¬Î›
                                  flά˘ÕÌ‹Î_◊Ì ’λ\_ ±fiÎ… ◊Λ fiı ±fiÎ…◊Ì ’λ˘ ±Lfi ¬Î› ’˘÷ı,
»ı ! ¿˘HÎ ¤ı√_ ¿flÌ ±Î’ı »ı ±ı‹fiı ? “T›‰„V◊÷” ¤ı√_ ¿flÌ ±Î’ı »ı
                                  ±ÎfiÌ … flά˘ÕÌ ⁄fiı ’λÌ. ±ıÀ·ı ±Î‰_ …√÷ »ı !
±fiı ’˘÷ı ±ËŸ◊Ì ¬Î‰Îfi_ fiάÌ, ËÎ_Õ‰˘ ±fiı ÿÒ‘ fiάÌfiı ÁÒ¥ Ω›
»ı. ’»Ì ‹ËŸ Ï’kÎ ’Õu_ ¿ı fi◊Ì ’Õu_ ? ’Ϋ¿ flÁ ’Õu˘ ? ±ı‰˘ ¿Â˘       Ë‹HÎı ±Î ‹˘À_ ËÎÕ’Ÿ…fl ˢ›fiı, ÷˘ ±ıÏÁÕ‹Î_ fiάı ÷˘ ±˘√‚Ì
ω«Îfl fi◊Ì ¿fl÷˘, fiËŸ ? ±ı‰˘ ω«Îfl fiËŸ ¿fl‰Îfi˘ ? ±ı‹ fiı ±ı‹      Ω›. Ωı ËÎÕ¿<_ ˢ› ÷˘ ¿ı‹ ¿flÌfiı ±˘√‚ı ? ±Î ËÎÕ¿<_ ±ı › ±ıfi_
ÁÒ¥ …‰Îfi_ !                            ±ı … »ı. ±Î ⁄‘Ì ¤_√Ω‚ ! ±Î ÷˘ ‹ÎHÎÁ˘fiı ¤Õ¿ ’ıÁÌ √¥ »ı
                                  ±fiı “Ë_ »\_, Ë_ »\_” ¿flÌfiı ‹Îfl ¬Î› »ı …√÷fiÎ_ !!
   ≠ë¿÷ν — ±ı‰_ … ¿fḻı »Ì±ı.
                                     ±ËŸ ÂflÌfl ’fl ¿˘¥’HÎ …B›Î±ı ÷‹Îflı ÁÕu_ ±ıÀ·ı ‹ËŸ ±ıfiÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ »÷Î_ ¿ı‰_ ÁflÁ «Î·ı »ı. ±_ÿfl ±Î ⁄‘Î_ flÁ˘
                                  ‹ı‚ı V‰¤Îω¿ flÌ÷ı ∞‰ µI’Lfi ◊Λ …. ±fiı ’λ˘ ÂflÌflfi˘ Ïfi›‹
’ÕuÎ ¿flı »ı. ’»Ì Á_ÕÎÁ Á_ÕÎÁfiÌ …B›Î±ı, ›flÌfi ›flÌfifiÌ …B›Î±ı,     ±ı‰˘ »ı ¿ı ±ı ∞‰˘fiı ’λΠ¿Îœ‰Î_ ‹ÎÀı ÷fi÷˘Õ ≠›Ifi ¿flÌ flèÎΠˢ›.
·˘ËÌ ·˘ËÌfiÌ …B›Î±ı, flÁ flÁfiÌ …B›Î±ı, ⁄‘_ … »^À_ ¿ı‰_ Á_ÿfl ’ÎÕı   ±ıÀ·ı ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ±Ω›⁄Ì »ı ! ‹˘ÀÎ_ ‹˘ÀÎ_ ·U¿fl˘ ŒflÌ ‰‚ı »ı. ±fiı
»ı, ±Î’HÎÎ ¿›Î˝ ‰√fl. Ωı ¿fl‰Î √›Î ˢ› ÷˘ ⁄√ÕÌ Ω› ±fiı        «Î‹ÕÌfiı w{ ·Î‰Ì fiάı »ı. w{ ±Î‰÷Ì Ë˘› ÷ı ‰¬÷ı ’λ\_ ¿ˆÕı ˵.
ÕΘ¿Àflfiı Á˘_’ı ÷˘ ÷˘ «Îfl ÿËÎÕ΋Î_ … ‹ÎflÌ fiάı. ±ıHÎı ÁÎ_¤Y›_ ˢ›  w{ ±Î‰ı »ı I›Îflı «ıfl («‚) ±Î‰ı, ÷ı ‰·flı (¬…‰Î‚ı)fiı »˘·¥ Ω›,
¿ı ’«÷_ fi◊Ì, ÷˘ ¿ËıÂı, “·Î‰ ‹ËŸ ’Ϋ¿flÁ ±Î’HÎı ‰‘Îflı fiά̱ı”.    ÷˘ ’λ\_ w{ ·Î‰ı »ı. ±ı ¿ı‰Ì ¿<ÿfl÷fiÌ ⁄‘Ì ¿fl΋÷ »ı. ¿Â_ … ¿fl‰_
ˉı ¿<ÿfl÷ ‰‘Îflı fiά÷Ì fi◊Ì fiı ÕΘ¿Àfl Â_ ¿flı »ı?           fiÎ ’Õı ±ı‰_ ±_ÿfl ±ÎÀ·_ ⁄‘_ flάı »ı ±fiı ⁄ËÎfl ÂıfiÎ ‹ÎÀı ±Î ‰√fl
   ≠ë¿÷ν — ‰‘Îflı fiÎ¬Ì ±Î’ı.                  ¿Î‹fi˘ ±Ë_¿Îfl ¿›Î˝ ¿flı »ı ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                         67   68                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
   ±ıÀ·ı ±Î ωiÎÎfi »ı. ¤√‰ÎfifiÌ › „@÷ fi ˢ› ±Î. ±Î        ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ, ¿˘¥ fi˘¿fl ’HÎ Œ˘Õı fiËŸ ±ÎÀ·_ ›. ±Î’HÎÎ ·˘¿ ÷˘
±HÎfiÌ Â„@÷ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì »ı ¿ı ±ı‰Ì ¤√‰ÎfifiÌ › „@÷ fi◊Ì. ±ı‰_       fi˘¿flı ÷˘Õu˘ ÷˘ ¿ËıÂı, “÷ÎflÎ ËÎ◊ ¤Î_√·Î »ı.” fiı ‹Ò±Î ±Î ÁıÀ ’˘÷ı
ωiÎÎfi »ı. ’HÎ ±ı ±HÎ › ±ı¿·_ ¿Â_ ¿flÌ Â¿ı ±ı‹ fi◊Ì. ±Î ±ÎI‹Î     Ω÷ı ÷˘Õu˘ ˢ› ÷˘ ËÎ◊ ¤Î_√ı·Î fiΠˢ›. L›Î› … ΩHÎ÷Î fi◊Ì ±fiı
fiΠˢ›, «ı÷fi fiΠˢ›, ÷˘ ±ı› ¿Â_ ¿flÌ Â¿ı fiËŸ. «ı÷fifiÌ ËÎ…flÌ◊Ì     ±Î Ã˘¿ÎÃ˘¿. ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚Î … fi◊Ì ±ıfiÌ ’ÎÁı.
±Î ⁄‘_ µI’Lfi ◊Λ »ı. ËÎ ! ±ıÀ·ı ±Î ωÂıʤΉ µI’Lfi ◊Λ »ı.         ’Î_«Á˘ Õ˘·fl ¬˘‰Î¥ √›Î ˢ› fiı, ÷˘ ‹ËŸ µ’ÎÏ‘ ¿›Î˝ ¿flı,
±ıÀ·ı ±Î‹ ◊¥ Ω› ÷˘ ⁄Ë ÁÎv_, ±Î‹ ◊¥ Ω› ÷˘ ¬flÎ⁄, ±ı‰_         ⁄ı ¿·Î¿ Á‘Ì ÷˘ ‹ËŸ Ï«_÷Î … ¿›Î˝ ¿flı. ±Î ÷˘ ·Î¥Œ »ı, ÷ı ±Îfiı
±Î’HÎı …ı “¬flÎ⁄ fiı ÁÎflÎ_ ¬˘ÀÎ_” ¿Ë̱ı »Ì±ı ±ı ⁄‘Î, ±ı ≠‹ÎHÎı     ·Î¥Œ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ÷ı ! ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ¬˘¥ fiάı ¬fl˘ ? ±ı ¬˘‰Î›Î
÷fl÷ ’ı·Î_ ±HÎ ¿fl‰Î ·Î√ı »ı ±fiı ‰‚Ì ¿<ÿfl÷ ÷˘ ±ı◊Ì › ±Î√‚       ±ı Á_Ωı√˘ ¿flı »ı ±Î ⁄‘_. ÷‹ı fi◊Ì ¿fl÷Î ±fiı ‰Î¥Œı fi◊Ì ¿fl÷Ì
·¥ Ω› »ı.                              ±fiı fi˘¿fl˘ › fi◊Ì ¿fl÷Î. ±Î ⁄‘Î Á_Ωı√˘ ¿flÌ flèÎÎ_ »ı. ±ıÀ·ı ±Î
   ±ı ÷˘ ⁄‘_ ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ ⁄‘Î ¤ı√Î       Á‹…‰ÎfiÌ …wfl »ı, ⁄Ì…\_ ¿_¥ Á‹…‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì.
◊Λ I›Îflı ¨CÎ ±Î‰ı. fiËŸ ÷˘ fiÎ ±Î‰ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿÷ν fi◊Ì. ±Î        “Ωı⁄ …÷Ì flËı‰Ì” ±ı ⁄˘ÁfiÎ ËÎ◊fiÎ ¬ı· fi◊Ì ±fiı ÷‹ÎflÎ
÷˘ ±Ë_¿Îfl ¿fḻı »Ì±ı ¿ı Ë_ ¨CÎÌ √›˘ fiı Ë_ ∂Û˘. fiı ∂ÉÎfiÌ      ËÎ◊fiÎ ¬ı· fi◊Ì. ⁄‘Î Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ◊Λ I›Îflı ⁄˘Áfiı ÷‹ÎflÎ µ’fl
„@÷ ±Î’HÎÌ fi◊Ì, ⁄‘Î ±ıωÕLÁ ¤ı√Î ◊Λ ÷˘ µÃΛ. ±ı fiı«fl·       fi…fl ’Õı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ’¿ÕÎ¥ …¥±ı. ±ı ’»Ì ÷‹ı Ï«_÷Î ¿fl˘ ÷˘
„@÷ »ı.                               ±ı Ωı⁄ ’Î»Ì ±Î‰ı ? Ωı⁄ ’Î»Ì ±Î‰÷Ì Ë˘› ÷˘ ÷‹ı Ï«_÷Î ¿fl˘ ±fiı
        fi ⁄ÿ·Î› Á_›˘√˘ ±ÎI‹Î◊Ì !               Ë_ Ë™ ¿fl‰Î ·Î√_, ·˘. ±ıÀ·ı …ı Ωı⁄ √¥ ÷ı ÿËÎÕı …‹HÎ ⁄fiΉÌfiı
                                   ¬Î‰_ ÏfiflÎ_÷ı, µ’ÎÏ‘ fiËŸ ¿fl‰Ì. ’HÎ ¤√‰Îfifi_ fi΋ ·ı÷Î_ ±Î‰Õı ÷˘
   ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹iÎÎfi ◊Λ ’»Ì ’˘÷ı Á_›˘√˘ ŒıflŒÎfl ¿flÌ Â¿ı      ·ı‰_, ’HÎ ±Î Ï«_÷Î ¿fl‰Î◊Ì ÷˘ ∂SÀ_ ŒflÌ Ωı⁄ı › fiÎ ‹‚ı. ¿<ÿfl÷
¿ı fiËŸ ?                               Ë_‹ıÂÎ L›Î› ¿flı »ı, ±ı¿ Áı¿LÕı Áı¿LÕ L›Î› ¿flı »ı. ±ı¿ ÿËÎÕ˘, ±ı¿
                                   Ï‹ÏfiÀ ’HÎ ±L›Î› I›Î_ «Î·÷˘ fi◊Ì. ±Î ·˘¿˘ ±L›Î›‹Î_ «Î·ı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — Á_›˘√˘ ŒıflŒÎfl ¿˘¥◊Ì ◊¥ ¿ı fiËŸ. ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi◊Ì     ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ƒÏWÀ ±L›Î›Ì ƒÏWÀ »ı.
◊›Î fi◊Ì, ¤√‰Îfi ‹ËΉÌfl◊Ì ◊›Î fi◊Ì, Á_›˘√˘ ŒıflŒÎfl ◊¥ ¿ı
fiËŸ. ¿˘HÎ ŒıflŒÎfl ¿flı ? ±Ë_¿Îfl ˢ›fiı ÷ı ±ÎCÎ_’λ\_ ¿flı. …ıfiı ±Ë_¿Îfl     ≠ë¿÷ν — ±ı L›Î›w’ı ƒÏWÀ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±Î‰ı ¿ı ±Î’HÎfiı ’»Ì
fiΠˢ›fiı ÷ı Á_›˘√˘fi˘ Ïfi¿Î· ¿flÌ fiάı. ±fiı ±Ë_¿Îfl‰Î‚˘ ‘¿ı·ı      ±ı L›Î› … ÿı¬Î›Î ¿flı ¿Î›‹ ‹ÎÀı.
±ıfiı. ¿ËıÂı, “±Î√‚ ±Î‰Ωı, ŒflÌ Ωı¥ ·¥Â_.” Á_›˘√ ŒıflŒÎfl ◊Λ         ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±‹ı »ı ÷ı ƒÏWÀ ±Î’̱ı ÷˘. ’HÎ F›Î_ Á‘Ì ÷‹Îflı
fiËŸ, ±Ë_¿Îfl◊Ì ÷˘ ÷ı ◊˘Õ˘¿ … ±ÎC΢’λ˘ ◊Λ, Á_’ÒHν ±ÎC΢’λ˘     ƒÏWÀ fiÎ ‹‚ı ±ı‰_ ˢ› ÷ıfiı ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ÂÌ¬Ì ·ı‰_ Ωı¥±ı ¿ı “¤¥,
fiÎ ◊Λ. ±ıÀ·ı Á_›˘√˘ ŒıflŒÎfl ◊Λ fiËŸ. ±I›Îflı ‹fiı ‹Î◊_ ÿ—¬‰Îfi˘     ±Î ±‹¿ ÀÎ¥‹ı ±‹Îflı Â_ ¿fl‰_, ±‹¿ ÀÎ¥‹ı Â_ ¿fl‰_.” ±ı ⁄‘_ Ë_
Á_›˘√ ∂¤˘ ◊‰Îfi˘ ÷ı ◊¥ … Ω›, ±ı Âw±Î÷ ◊¥ Ω›, »˘Õı fiËŸ         ÷‹fiı ±ı@{ı@À·Ì ¿Ë_. ±fiı ÷‹Îflı ’˘÷Îfiı ƒÏWÀ Ωı¥÷Ì Ë˘› ÷˘ ¿Î·ı
¿˘¥fiı. ±fiı F›Îflı M›Î·Î-fl¿Î⁄Ìfi˘ ÁıÀ ÷ÒÀ‰Îfi˘ ˢ›fiı, ±ı ±ı@{ı@À     ±Î‰˘ ÷˘ Ë_ ÷‹fiı ±Î’_, ’»Ì ÷‹ÎflÌ ’˘÷ÎfiÌ ƒÏWÀ◊Ì «ÎS›Î ¿flı. ’»Ì
⁄‘_ ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ ¤ı√Î ◊Λ ¿ı ÷ÒÀÌ Ω›.       ‹ÎflÌ …wfl fiÎ flËı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                         69  70                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
   ≠ë¿÷ν — ‹ÎHÎÁfiı Á_Ωı√˘ Á΋ı Ωı ±ıfi_ ’˘÷Îfi_ ±ÎI‹⁄‚      »ı ·˘¿˘fiÌ, …ı ’Î_« ‰Êı˝ › Ãı¿ÎHÎ_ fiˢ÷_ ’Õ÷_, ÷ı ÿ ÿËÎÕ΋Î_ ω‰ÎË
ˢ›, ω·’Ήfl ˢ› ÷˘ ±ı ‘Îflı·_ ¿flÌ Â¿ı »ı. ‹fiı ⁄‘Î ⁄Ë Á_Ωı√˘    ⁄ıÁÌ Ω› fiı ¿Î‹ ◊¥ Ω› ⁄‘_. ’λÎ_ ‹fiı ¿ËÌ Ω› ±Î‰Ìfiı, ±ı‰_
±ı‰Î ±ÎT›Î ¿ı ‹fiı ‹Î_Á fiı ⁄ÌÕÌ, ⁄‘_ ¬Î‰Î ‹ÎÀı Œ˘Á˝ ¿›Î˝. ’HÎ ‹ı_  ±Î ωiÎÎfi. ÁË… ¿flı ±ıÀ·ı ÿflı¿ ¿Î‹ ÁÌ‘Î_ ◊¥ Ω›. ±fiı ÁË…
fiÎ ¬Î‘_, ±ËŸ›Î ’HÎ Ë_ fi◊Ì ¬Î÷˘. ±ıÀ·ı ω·’Ήfl ˢ› ÷˘ ‹ÎHÎÁ     fiÎ ¿flı fiı ¿Ã˘fl ¿flı ÷˘ ⁄√Õu_ ! ’˘÷ÎfiÎ_ ±Ë_¿Îflfi_ ÿËŸ fiάı ÿÒ‘‹Î_
‘Îflı ÷ı ¿flÌ Â¿ı.                          ±ıÀ·ı ÿÒ‘’ο fiÎ ◊Λ.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ω·’Ήfl F›Îflı ‹ËŸ ⁄Ë ¿’flÎ Á_Ωı√ ±Î‰ı fiı,           ±Ëo¿Îfl ’HÎ Á‹Î› Á_Ωı√˘‹Î_...
¬Î‰Îfi_ ¿Â_ … fiÎ ‹‚ı I›Îflı ’λ˘ ¬Î÷˘ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ±Î
ω·’Ήfl @›Î_ Á‘Ì flËı, Á_Ωı√˘ ⁄‘Î ⁄flÎ, ¬flÎ⁄ fi◊Ì ±ÎT›Î I›Î_        ≠ë¿÷ν — ±Î … ÁΛ¿˘·˘∞¿· …ı ≥Œı@À ±Î‰ı »ı ÷ı ±Î
Á‘Ì. ’HΠω·’Ήfl ˢ› ÷˘ ÁÎv_ ¬v_, ÁÎv_ ¿Ëı‰Î› ±ı !         Áfl¿‹VÀı„L›·◊Ì ◊Λ ¿ı ±Ë_¿Îfl◊Ì ◊Λ ?
        ±Î’H΢ ¤Î‰ fiı ⁄οÌfi_ ¿<ÿfl÷                ÿÎÿÎlÌ — Áfl¿‹VÀı „ L›· ‰√fl ÷˘ fiÎ ◊Λ. ±Ë_ ¿ Îflı
                                  Áfl¿‹VÀı„L›·fi˘ ¤Î√ »ı.
   ÷‹Îflı ÷˘ ·Bfi ¿fl‰Îfi˘ ¤Î‰ ±ı¿·˘ … »ı, ±fiı ’»Ì »ı ÷ı
¿<ÿfl÷ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì √˘Ã‰HÎÌ ¿flı ¿ı ±ı¿ ⁄Î…\ VhÎÌ @›Î_ ±Î√‚          ±Ë_¿Îfl fiı Á_Ωı√˘, ⁄‘Î ¤ı√Î ◊Λ ±ıÀ·ı ÁΛ¿˘·˘∞¿·
…L‹Âı ? ±Îfiı ¿ıÀ·Î ‰Î√ı ’ˆHΉÎfi_, ±ı‰Ì ⁄‘Ì √˘Ã‰HÎÌ “T›‰„V◊÷ı”   ¥Œı@À ◊¥ Ω›. ÁΛ¿˘·˘∞¿· ¥Œı@À ±ıÀ·ı ±ı‰Î ≠¿ÎflfiÌ ‹ÎL›÷Î
¿fl‰Ì ’Õı. ÷‹Îflı ÷˘ ¤Î‰ ±ı¿·˘ ¿fl‰Îfi˘ ¿ı ’ˆHΉ_ »ı.         ◊‰Ì. “‹ÎflÌ ‰Ë” ⁄˘·ı. ±fiı ‹ÎL›÷Î fiÎ ◊Λ ±ı‰_ Ωı ‰·HΠˢ› ÷˘
                                  ÷˘ …\ÿÌ … Ω÷fi_ ¿Ëı‰Î›, ±ı ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ ¿Ëı‰Î› »ı.
   ˉı ±ı¿·Î_ ¤Î‰ µ’fl◊Ì, ±ı Á_Ωı√ ±ı¿·˘ … ±Î’H΢, ⁄Ì…\_
⁄‘_ ¿<ÿfl÷fi_ »ı. ±ı¿ ¤Î‰ ±ı¿·˘ … ±Î’H΢ »ı, ’»Ì Á_Ωı√˘          ‘Ì ‰SÕ˝ ¥{ ‘Ì ¿QM·ÌÀ ÕˇÎ‹Î ¥ÀÁıSŒ. (…√÷ V‰›_ Á_’ÒHν
¤‚‰Î◊Ì ±Î¬_ ¿<ÿfl÷Ì ∂¤_ ◊¥ Ω› »ı ±fiı ÷ı “T›‰„V◊÷” w’ı,       fiÎÀ¿ »ı.) ÕˇÎ‹ÎfiÌ √˘Ã‰HÎÌ ’HÎ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ≥ÀÁıSŒ (V‰›_) ◊›ı·Ì »ı
“T›‰„V◊÷” flÌ÷ı Œ‚ ±Î’ı »ı.                     ±fiı ÷ı ’Î»Ì “T›‰„V◊÷”fiı ‰Â »ı.
   VhÎÌ I›Î_ ±Î√‚ …L‹Ì ˢ›, ±Î ±ËŸ …LQ›˘ ˢ›, ÏËÁÎ⁄          ’Ïfl¤˛‹HÎfiÎ_ ¿ÎflH΢ — ÁΑÎflHÎ-±ÁΑÎflHÎ
⁄‘˘, √˘Ã‰HÎÌ ⁄‘̱ı ◊¥ √›ı·Ì ˢ›. ⁄Î¿Ì Ï‰‰ÎË ¿fl‰Î ±Î‰ı I›Îflı
’ı·˘ ¤ı√˘ ¿flÌ ±Î’ı !                           ±ıÀ·ı ±Î ⁄_‘Λı·˘ ‹Ï@÷ ¬˘‚ı »ı. ±fiı ⁄_‘fi‹Î_ ±Î‰ı·˘ »ı
   ¿‹˝ ¿<ÿfl÷fiÎ ËÎ◊‹Î_ Ω› »ı. ±ıÀ·ı ¿<ÿfl÷ ’˘÷ÎfiÎ_ ⁄‘Î_ Á_Ω√˘fiı
                              ı    fiı, ÷ıfiı ÷˘ Ë…\ ¿ıÀ·Î› ±‰÷Îfl ·ı‰Î ’ÕÂı. »^À¿˘ … fiËŸ fiı ! ±ıfiÎ
V‰¤Îω¿ flÌ÷ı ⁄fiÎ‰Ì ±fiı ’»Ì ¤˘√‰ÕΉı »ı. ±ıÀ·ı ÁΛ„LÀÏŒ¿      ËÎ◊‹Î_ ÁkÎÎ … fi◊Ì fiı ¿˘¥ Ω÷fiÌ.
Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ «·Î‰ı »ı ±Î …√÷fiı. ¥À Ëı’LÁ »ı ±Î
                                     ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı T›‰„V◊÷ „@÷ fi◊Ì ¿flΉ÷Ì ±Î ⁄‘ÎfiÎ
÷˘ ⁄‘_ ! ÷‹Îflı iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ¥À Ëı’LÁ. iÎÎfi fiÎ ·Ì‘_ ˢ› ÷˘
                                  ±‰÷Îfl˘ ?
¥À Ëı’LÁ fiÎ ¿Ëı‰Î›. iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì T›‰„V◊÷ !
   ⁄Î¿Ì ±Î ÷˘ ⁄‘_ ◊›Î … ¿flı »ı ! ±Î »˘Õ̱˘ ÁflÁ flÌ÷ı ’ˆHÎı       ÿÎÿÎlÌ — T›‰„V◊÷ „@÷ Â_ ¿flı ? T›‰„V◊÷ „@÷ ÷˘ Â_ ¿Ëı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                        71   72                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
»ı ¿ı “› ±Îfl ˢ· ±ıLÕ Á˘· ÏflV’˘LÁÌ⁄·.”                 ±ÁΑÎflHÎ ¿ÎflHÎ fiÎ ¤ı√_ ◊Λ ÷˘ ⁄‘Î_ ›{·ıÁ. ±ËŸ ≠Î¥‹
                                 Ï‹ÏfiVÀfl ±Î‰‰ÎfiΠˢ› ÷˘ ⁄‘Ì fiÎ÷‰Î‚Î ¤ı√Î ◊›Î ˢ›, ¿_¥¿
   ≠ë¿÷ν — “Ë ±ı‹ ±Î¥ ?” ¿˘HÎ ÏflV’˘LÁÌ⁄· »ı ? ©ÎI‹Î
                                 ±ı‹fiÎ◊Ì fiÎ ±‰Î›_, √ÎÕÌ ⁄√ÕÌ ÷˘ ’»Ì ⁄‘_ ›{·ıÁ Ω›. ’»Ì
¿ı ’»Ì ±Î ’ÿ˚√· ?
                                 ⁄ÌΩı ¤ÎÊHÎ ¿flı ÷˘ «Î·ı fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ÁΑÎflHÎ ¿ÎflHÎ ¤ı√Î_ ◊›Î_,
   ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ÏflV’˘LÁÌ⁄· fi◊Ì. ‹ÎL›÷Î ÷‹ÎflÌ, fl˘_√      ±ÁΑÎflHÎ fiÎ ±ÎT›_.
Ï⁄·ÌŒ ÏflV’˘LÁÌ⁄· »ı.
                                    ±Î’HÎı ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ¿›˘˝fiı ±ı ±ÁΑÎflHÎ ¿ÎflHÎ. ±Î ‘‹˝fiÎ_
   ≠ë¿÷ν — ±ı Ï⁄·ÌŒ ¿˘HÎı ±Î’Ì ?               ⁄‘Î_ ÁΑÎflHÎ ¿ÎflH΢, ⁄‘Î_ ⁄Ë ¤ı√Î_ ◊Λ ’HÎ ¿Î›˝ ÏÁ© fiÎ ◊Λ.
                                 Ï«_÷Î fiı µ’ÎÏ‘±˘ ±ıfiÌ ±ı …. ¿¿‚ÎÀ ±ıfi˘ ±ı ….
   ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ±Î’fiÎfl ÷˘ ˢ÷˘ ËÂı ? fiˆÏ‹Ïkο »ı. ±Î’HÎı
±ı¿ ‰Î‰ ˢ› fiı, ‰Î‰fiÌ ±_ÿfl fiÌ«ı ∂÷flÌfiı ¿˘¥ ⁄˘·ı ¿ı “÷_ «˘fl             fi …Õı “±Î” ’V÷¿‹Î_...
»ı”, ÷˘ ‰Î‰ Â_ ¿Ëı ±Î’HÎfiı ? “÷_ «˘fl »ı”. ±ı ¿˘HÎı ±ÎM›_ ? ±ı
’ÕC΢ … »ı …√÷ ÷˘, ⁄Ì…\_ ¿Â_ »ı fiËŸ. ±ıÀ·ı ±Î ÷‹Îv_ ø̱ıÂfi       …√÷‹Î_ ¿_¥ ’HÎ ◊Λ »ı fiı ÷ı ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›·
»ı ±Î. Ωı ÷‹fiı fiÎ √‹÷_ ˢ› “÷_ «˘fl »ı” ±ı‰_, ÷˘ “÷_ flÎΩ »ı”    ±ıωÕLÁfiÎ ±Î‘Îflı … ◊Λ. F›Î_ Ωı¢ I›Î_ ¿Î‹ ¿ı‹ ◊›_ ? I›Îflı ¿Ëı
±ı‰_ ⁄˘·. ÷˘ ÷_ flÎΩ »ı. ÷‹Îv_ … ø̱ıÂfi »ı, ¿˘¥fi˘ Õ¬˘ fi◊Ì.     ±ıωÕLÁ ¤ı√Î ◊›Î.
Õ¬· fi◊Ì ¿˘¥fiÌ. ±Î ◊˘Õ_ Á‹…‹Î_ ±Î‰ı »ı ?
                                    ≠ë¿÷ν — ±Î …√÷fiı, ⁄‘Îfiı ¬⁄fl ’Õı fiı ÷˘ ⁄‘Îfi˘ µ©Îfl
   ⁄ÌΩ ¿ÎflHÎ ÷˘ ⁄‘Î_ ⁄Ë ¤ı√Î_ ◊Λ. ’HÎ ±ÁΑÎflHÎ ¿ÎflHÎ     ◊¥ Ω›. ’HΠˉı ‹√…‹Î_ ∂÷fl‰_ Ωı¥±ı.
Â_ ? ±Î ‘‹˝fiÎ_ ⁄‘Î › ¿ÎflHÎ ¤ı√Î_ ◊Λ, ’HÎ iÎÎfiÌ ‹Y›Î ‰√fl,
±ÁΑÎflHÎ ¿ÎflHÎ ‰√fl ⁄‘_ fi¿Î‹_ Ω›. …ı‹ ⁄Ì… ‰√fl ’ı·_ ⁄‘_          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, √_«‰ÎÕ˘ fiÌ¿‚Ì Ω› ÷˘ ’»Ì. ’HÎ ÿflı¿fiı ±ı
fi¿Î‹_ Ω› fiı ? ±ı‰_ ⁄‘_ fi¿Î‹_ Ω›. ¿ÎflH΢fiı Á‹…‰Î_ ’Õı ¿ı fiÎ    ’H› ˢ› fiËŸfiı !
Á‹…‰Î ’Õı ?                               ≠ë¿÷ν — ±Î ·ÕÎ¥-⁄ÕÎ¥fiÌ ‰Î÷ ⁄‘Ì ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›.
   ≠ë¿÷ν — Á‹…‰Î_ ’Õı.                       ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ’H› ˢ› fiËŸ ! ¿ı‰˘ ÁΛÏLÀÏŒ¿ ‹Î√˝ »ı
   ÿÎÿÎlÌ — ¿ıÀ·Î_ ≠¿ÎflfiÎ_ ¿ÎflH΢ ? ÁΑÎflHÎ ¿ÎflH΢, ±ÁΑÎflHÎ  ±Î’H΢ ! ‰ˆiÎÎÏfi¿ »ı fiı ? fiËŸ ÷˘ ¿_¥ ‹˘ZÎ ◊÷˘ ËÂı ? ±Î ÷˘
¿ÎflHÎ. ±ÁΑÎflHÎ ¿ÎflHÎ ¿›_ ? ¿ı …ıfiÎ ‰√fl ¿Î›˝ fiÎ ◊Λ. ±fiı ⁄Ì…\_  ±ø‹ ωiÎÎfi »ı, ’V÷¿‹Î_ fi◊Ì. ’V÷¿‹Î_ fiΠˢ› ±Î ωiÎÎfi.
ÁΑÎflHÎ ¿›_, ¿ı ±ıfiÎ ‰√fl ◊˘Õ_ CÎHÎ_ ±ÎCÎ_’λ\_ ◊Λ.        ’V÷¿‹Î_ ÷˘ “‹ı_ ¿›Ù” ±ı‰_ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı fiı ±Î ÷˘ “÷ı ¿›Ù ? ¿˘HÎı
                                 ¿›Ù ? Â_ ¿›Ù ?” ÷ı M≤◊yflHÎ ¿flÌfiı ωiÎÎfi ⁄ËÎfl ’Õu_.
   ±Î Ëflı¿ ¿Î›˝ ◊Λ »ı fiı, ÷ı ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›·
±ıωÕLÁ. ±ı‹Î_ ±ÁΑÎflHÎ ¿ÎflHÎ ‹‚‰_ Ωı¥±ı. fiËŸ ÷˘ ⁄‘Î_ ’ı·Î_        Ïfi›‹, ÏfiÏ‹kÎ, Á_›˘√ fiı T›‰„V◊÷ !
¤ı√Î_ ◊¥fiı, ‰ıÊ ◊¥ Ω› ∂SÀÎ_. ¬Î÷fl fiά̱ı fiı ⁄‘_ ÁÒ¿Î¥fiı
fi¿Î‹_ ◊¥ Ω›.                              ±Î …√÷ Â_ »ı, ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊›_, ¿ı‰Ì flÌ÷ı «Î·ı »ı ? ±ı ΩHÎı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                        73  74                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
÷˘ … ¿Î‹fi_ fiı !                             ≠ë¿÷ν — T›‰„V◊÷, ÏfiÏ‹kÎ ±fiı Á_Ωı√˘ ±ı ⁄‘_ ±ı¿ … »ı
                                 ¿ı …\ÿ_ …\ÿ_ ?
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ …ı ⁄‘˘ ≥Ï÷ËÎÁ ◊›˘. ÷ı ⁄‘˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı V‰›_
… ±Î ⁄‘_ ∂¤_ ◊¥ √›ı·_ ?                         ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÏfiÏ‹kÎ …\ÿ_ ˢ›. Á_Ωı√˘ fiı T›‰„V◊÷ ±ı¿ ….
                                 ’HÎ ÏfiÏ‹kÎ …\ÿ_. ±Î’HÎı ÏfiÏ‹÷fiı … ’Ëı·Î_ ±Îfl˘’ ¿fl÷Î Ë÷Î ¿ı ±Î
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, V‰›_, Ïfi›‹◊Ì … ◊›Î ¿flı »ı ±Î …√÷.
                                 ÷ı_ ¿›Ù. ÏfiÏ‹÷ ÷˘ …\ÿ_ … ˢ› fiı !
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı Ïfi›‹fiı ¿˘¥ Ïfi›_hÎHÎ ¿flfiÎv_ ËÂıfiı ?!
                                    ≠ë¿÷ν — ÏfiÏ‹kÎ ±ıÀ·ı Á_›˘√ ?
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ÷˘ ÷˘ ’»Ì µ’flÌ ◊›˘ fiı. ’»Ì ‹˘ZΠˢ› …
                                    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, Á_›˘√ ÷˘ ⁄‘Î › ◊Λ, ’HÎ ÏfiÏ‹kÎ ±ıÀ·ı
fiËŸ fiı ! ‹˘ZΠˢ› fiËŸ, ±Î’HÎÎ ⁄Lfiı ÂÎVh΢ ‹˘ZÎfiı ±ı@ÁıMÀ ¿flı   ±Î’HÎfiı …ı …wflÌ›Î÷ »ı, ÷ı …wflÌ›Î÷ ÷ı ÀÎ¥‹ı µ¿ı·Ì ±Î’ı, ±ı
»ı. …ˆfi ÿ½fi ±fiı ‰ıÿÎ_÷ ÿ½fi ⁄Lfiı ‹˘ZÎfiı ±ı@ÁıMÀ ¿flı »ı. ‹˘ZÎ   ÏfiÏ‹kÎ ! Á_›˘√˘ ÷˘ ⁄‘Î … »ı fiı ! Á_›˘√˘‹Î_ ÷˘ ⁄‘Ì … «ÌΩı ±Î‰ı.
±ıÀ·ı µ’flÌ fiΠˢ‰˘ Ωı¥±ı. ±fiı Ωı µ’flÌ Ë˘› ÷˘ ÷‹Îflı ¿Î›‹      ’HÎ ÏfiÏ‹kÎfiı Á_›˘√ ⁄˘·‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì, ÏfiÏ‹kÎfiı ÏfiÏ‹kÎ …
±ıfiÌ Âfl‹ flά‰Ì ’Õı fiı !                      ¿Ëı‰ÎfiÌ …wfl »ı.
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ …ı ¿‹˝fi˘ Ïfi›‹ ¿ı …ıHÎı …ı ¿›Ù ±ı ≠‹ÎHÎı ±ıfi_     ÏfiÏ‹kÎ µ’flÌ Ë˘÷Î_ fi◊Ì, ÏfiÏ‹kÎ ÂOÿfi˘ ±◊˝ … ±ı »ı ¿ı
Œ‚ ◊›_. ˉı ±Î Ïfi›‹ »ı ÷ı Ïfi›‹ … Á‰˘˝’flÌ ±Î¬Î …√÷fi˘.       µ’flÌ fiËŸ, ±_ÕflËıLÕ fiËŸ, ÏfiÏ‹kÎ … Œ@÷ ! ±Î’HÎfiı ’V÷¿ ‹Y›_
   ÿÎÿÎlÌ — Ïfi›‹ ….                      ±ı ’HÎ ÏfiÏ‹kÎ ¿Ëı‰Î›. ±Î’HÎ_ µ’ÎÿÎfi ±fiı ÏfiÏ‹kÎ ¤ı√_ ◊Λ ±ıÀ·ı
                                 ±ı µ’ÎÿÎfifiı ËıS’ ¿flı.
   ≠ë¿÷ν — ±ı Ïfi›‹fi˘ ¿˘¥ ¿÷ν fiËŸ ±fiı ±ı Ïfi›‹ ±ıfiÌ ‹‚ı
… Á‰˘˝’Ïfl÷Î ‘flΉı ?                                ÁÒZ‹÷αı, Ïfi›‹ ±fiı Á_›˘√ !
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, Ïfi›‹◊Ì ÷‹fiı ‹Î·‹ ’Õı ±Î. Ïfi›‹◊Ì Á‰Îfl         ≠ë¿÷ν — ˉı …√÷ ±Î¬_ Ïfi›‹⁄© »ı ±fiı …ıfiı ±Î’HÎı
◊Λ, Ïfi›‹◊Ì ⁄’˘fl ◊Λ, Ïfi›‹◊Ì ÁÎ_… ◊Λ. ⁄‘_ Ïfi›‹◊Ì. ±ıÀ·ı     T›‰„V◊÷ ¿Ë̱ı ÷˘ ±Î ‹ÎHÎÁ ±Î Ï‹ÏfiÀı ±Î …B›Î±ı ’ˢ_«Âı. ±Î
Ïfi›‹ ÷ı ±ı‹Î_, ⁄‘Î Ïfi›‹fiÎ …ı‰Î ⁄‘Î ÏfiÏ‹k΢ ˢ›, ±ıÀ·ı ¿˘¥     ‰V÷ ±Î ≠‹ÎHÎı ’ˢ_«Âı, ±ı ÿflı¿ ±Hαı ±H΋Î_ ±ı Ïfi›‹ flËı·˘
µ’flÌ fiËŸ. Ïfi›‹‹Î_ › µ’flÌ fiËŸ.                   »ı ?

   ≠ë¿÷ν — T›‰„V◊÷ ±ıÀ·ı ‰ı· ±˘Õ˝ÕÛ ?                ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ Ïfi›‹⁄© ±ıÀ·ı Â_ ? ±Î ⁄Ï©Â΂̱˘fiı Á‹…‰Î
                                 ‹ÎÀı Ïfi›‹⁄© ¿Ëı‰_ ’Õı, fiËŸ ÷˘ ±Î ¿ıfḻ˘ ·ÎT›Î I›Îfl ’»Ì ¿˘”¿
   ÿÎÿÎlÌ — ±˘Õ˝fl ÷˘ ¿<ÿfl÷ ±Î Ïfi›‹ ≠‹ÎHÎı … ˢ› …. ±˘L·Ì    ⁄√ÎÕ÷_ ËÂı ¿ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ⁄√Õ÷Ì ËÂı ?
ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ »ı ±Î. ωiÎÎfi◊Ì … ∂¤_ ◊›ı·_
                                    ≠ë¿÷ν — ±ıfiÌ ‹ı‚ı ⁄√Õı.
»ı ±Î …√÷. ±ı‹Î_ ¤√‰ÎfifiÌ ¿_¥ …wfl ’Õ÷Ì fi◊Ì. ¤√‰Îfi ‰E«ı
ÏfiÏ‹kÎ »ı. ¿˘¥ ¿÷ν fi◊Ì, ÏfiÏ‹kÎ »ı.                   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ±Î …√÷ ⁄√ÕÌ flèÎ_ »ı ¿ıfḻ˘fiÌ ’ıÃ. Á_Ωı√˘
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                          75   76                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
¿ıflÌfiı ⁄√ÎÕı »ı, Á_Ωı√˘ ¿ıflÌfiı Á‘Îflı »ı. Ωı ÁÎflÎ Á_Ωı√˘‹Î_ ‹Ò¿Ì ¿ıflÌ  ¿˘≥ ±y·‰Î‚˘ Â̬‰ÎÕÌ ÿı ¤Î≥ ≥·Î›«Ì ·Î‰˘, ‰ÎÀÌfiı fiÎ¬Ì ÿ˘.
÷˘ ’_ÿfl ÿËÎÕÎ Á‘Ì ÁÎflÌ flËı. ±fiı Ωı Á_Ωı√˘ fiÎ ±ÎM›Î ÷˘ ⁄√ÕÌ       ⁄‘Î_ ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ’οΠ{À. ±ıÀ·ı ±Î Á_Ωı√˘ ⁄‘_ ’¿‰ı »ı. fiı ±Î
Ω›. ±ı‰_ ¿ıflÌfiÎ ‰ı’ÎflÌ ΩHÎ÷Î ËÂı ? ˉı ±ı ¿ıflÌ fiÎfiÌ Ë÷Ì I›Îfl◊Ì     Á_Ωı√˘ ¿flÌ flèÎ_ »ı. Ïfi›‹ı › fiËŸ, ÷ı◊Ì Ë_ ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏL›·
… ±ıfiÎ ∞‰fi¿Î‚ Á‘Ì‹Î_ ⁄‘Ì fi˘_‘ ¿fl˘ ÷˘ ¿˘HÎı ¿›Ù ?            ±ıωÕLÁ Ωı≥fiı ¿Ë_ »\_.
   ≠ë¿÷ν — ±ı Ïfi›‹◊Ì … ◊›_ ±ı.                      …ıÀ·Ì ¿ıflÌ ∞‰_÷ »ı. ∞‰÷ÿÎfi‰Î‚Ì »ı, ±Î ‹fiW› ±ıÀ·˘ …
                                    ∞‰÷ÿÎfi‰Î‚˘ »ı, ±ı◊Ì ‰‘Îflı ¿_≥ ’HÎ fi◊Ì. Œ¿÷ ±Îfi΋Î_ ⁄Ï©
   ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, Á_Ωı√˘±ı. Ïfi›‹ ÷˘ ±˘‚¬‰Î ‹ÎÀı. Á_Ωı√˘±ı
⁄‘_ ±Î ¿›Î˝ ¿›Ù. ¿˘≥ ¿Â_ ¿flfiÎfl fi◊Ì. ¿ıflÌ ’Î¿Ì ¿˘HÎı ¿flÌ ? ±ı      ±ıfiÌ T›@÷ ÿı¬Î› »ı ±ıÀ·_ …. ⁄Î¿Ì √HÎ ÷ı‰Î fiı ÷ı‰Î … »ı ⁄‘Î_.
¿ıflÌ ¬Ò⁄ ’‰fi ±Î‰ı, ‰flÁÎÿ ±Î‰ı, ±Î‹ ±Î‹ Ëηı, ’HÎ ±Î_⁄˘         ±ıÀ·ı ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏL›· ±ıωÕLÁfiÎ ±Î‘Îflı … ±Î «Î·ı
±ıfiÌ ‹‹÷Î »˘Õı fiËŸ fiı ¿ıflÌ ±ıfiÌ ‹‹÷Î »˘Õı fiËŸ. ⁄Lfiı ›         »ı.
‹‹÷Ή΂ΠfiÎ »^Àı ±fiı F›Îflı ’Ïfl’@‰ ◊Λ I›Îflı ¿_≥ ˉΠfiÎ ±Î‰ı,         ≠ë¿÷ν — Ë_, A›Î· ±ÎT›˘.
¿Â_ … fiΠˢ› ÷˘ › ¬flÌ ’Õı ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ıfiı ¿Ë̱ı ¿ı Áά
’ÕÌ. ‹‹÷Î Ë÷Ì ÷ı »^ÀÌ √≥ ±ıÀ·ı ¿ıfḻı ‹‹÷Î »˘ÕÌ fiı ±Î_⁄αı          ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ⁄Ï© ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl ‰K›˘ ±fiı ⁄Ï©±ı ±ıfiı
±ıfiÌ ‹‹÷Î »˘ÕÌ, ‹ÎÀı «Î¬Ì ÷˘ Ωı ! ±fiı ‹‹÷Î‰Î‚Ì ¿ıflÌ «Î¬Ì        ÿı¬ÎÕu_ ±ıÀ·ı ±ÎÕ˘ ◊Λ ’»Ì.
Ωı !                                          œ>_œ˘ Ïfi›‹˘ CÎÕfiÎflfiı ?
   ≠ë¿÷ν — ⁄Ë ÁflÁ ‰Î÷ !
                                       ≠ë¿÷ν — ±Î …ı Ïfi›‹˘ »ı, ±ı Ïfi›‹˘fiÌ Â˘‘ ‹fiW›˘ ¿flı »ı,
   ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±Î ¿ıfḻ˘ ·˘¿˘ ·Î‰ı ÷ı ±Î ⁄Î…\ ±Î‹HÎı ‹Ò¿Ì,     ’HÎ ±ı Ïfi›‹ ‹Ò¿fiÎfl ¿˘HÎ »ı ?
÷ı ±Î… ÿÁ ÿËÎÕı ’ο÷Ì fi◊Ì fiı ±ı‹Î_fiÌ ¿ıflÌ ’ı·Î±ı ·Ì‘Ì. ÷ı ±Î…
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ¢‘Ìfiı Ïfi›‹ fi◊Ì CÎÕ÷Î, ‹fiW›˘ ¢‘Ìfiı
hÎHÎ ÿËÎÕÎ◊Ì ‰Ëı_«Î› ’οÌ. ¿ÎflHοı ±Îfiı ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì, ’ı·˘ «Òfi˘
«˘’ÕÌfiı ’¿‰ı »ı. Á_Ωı√˘ ⁄ÿS›Î ±ıHÎı.                  Ïfi›‹ fi◊Ì ¿fl÷Î_, ±Î ⁄‘_ ¿<ÿfl÷ ¿flÌ flËÌ »ı. ÁΛ„LÀÏŒ¿
                                    Áfl¿‹VÀıÏL›· ±ıωÕLÁ, ±ı¿ … ÂOÿ‹Î_ ¿Ëı‰_ ˢ› ÷˘ ¿<ÿfl÷
   ±ı ¿ıflÌfi_ ¿˘HÎı ¿›Ù ±Î ⁄‘_ ?                   ¿Ëı‰Î›. ±Î ⁄‘_ ¿<ÿfl÷ ¿flÌ flËÌ »ı.
   ≠ë¿÷ν — Á_Ωı√˘ ±ı ….                         ≠ë¿÷ν — ¿<ÿfl÷fiÌ ’λ‚ ⁄‚ ¿›_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄Î…\ ÷ı ±ı¿ …HÎ »ı ÷ı Ωfifiı ‹ÎÀı ¿ı‚Î_ ·ÎT›˘.        ÿÎÿÎlÌ — ¿<ÿfl÷fi_ ⁄‚ ⁄Ë ‹˘À_ »ı. ¤√‰ÎfifiÎ_ ⁄‚ ¿fl÷Î_ ⁄Ë
ˉı ¿ı‚Î_ ‹˘¿·fiÎflÎ ¿Î«Î ‹˘¿·ı Ë_‹ıÂÎ ›. fiËŸ ÷˘ √ÎÕÌ‹Î_ ⁄√ÕÌ      ‹˘À_ ⁄‚ »ı.
Ω› ’»Ì. ˉı ’ı·Îfiı ¤Îfi fiΠˢ› fiı ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ¬‰ÕΉ÷Ì ‰¬÷ı
…ı‰Ì flÌ÷ı ¿’Î÷Î_ ˢ› ±ı‰Ì flÌ÷ı ¿ı‚Î_ ¿Î’ıfiı ÷ı ¿Î‹‹Î_ ·Î√ı fiËŸ. ±ı      ≠ë¿÷ν — ±ı ⁄‚ ‹Ò¿fiÎfl ¿˘HÎ ?
÷˘ ⁄ı-hÎHÎ-«Îfl ÿËÎÕÎ ’ο÷Î_ ◊Λ. ’HÎ ±ı Ωı ¿ı‚Î_ ±Î‰÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı        ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ‹Ò¿fiÎfl ˢ› fiËŸ, V‰¤Î‰◊Ì … ⁄‚‰Î‚_ »ı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                       77  78                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
   ≠ë¿÷ν — ±ı ⁄‚fiÌ µI’Ï÷ ◊¥ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?           ·˘¿ ¿Ëı ¿ı ¿<ÿfl÷ ‰flÁΉı »ı. ’HÎ ¿<ÿfl÷ ¿Ëı ÷˘ ·˘¿˘ ÿw’›˘√ ¿flÂı
                                ±fiı fiı«fl ◊¥ …Âı. ·˘¿˘ Á‹…÷Î fi◊Ì. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ‹ıÓ …\ÿ_ ¿flı·_.
   ÿÎÿÎlÌ — V‰¤Îω¿ »ı. ±Î …ı Á˘fi_ »ı ±fiı ÷Î_⁄_, ⁄ıµ ¤ı√_
◊Λ, ÷˘ ±ıfiı »^À_ ’ÎÕ̱ı ÷˘ Á˘fi_ «˘A¬_ ◊¥ Ω› ’λ\_ ±fiı ÷Î_⁄_     ±Î ⁄‘Î_ Á_›˘√˘◊Ì ⁄‘_ ŒıflŒÎfl ◊Λ »ı. ±Î ÁΛ„LÀÏŒ¿ Á_›˘√◊Ì
› «˘A¬_ ◊¥ Ω›. ÷Î_⁄ÎfiÌ ±Áfl Á˘fiÎ ’fl ◊Λ fiËŸ. ±Î ÷˘ ÷‹Îflı,    ±Î ⁄‘Î_ ŒıflŒÎfl ◊›Î ¿flı »ı. ±Î ŒıflŒÎfl ◊Λ »ı ÷ı ‰¬÷ı ¿<ÿfl÷Ì
±ÎI‹Î ±fiı ±fiÎI‹Î ⁄‘_ ¤ı√_ ◊¥ √›_ »ı. ÷ıfiÌ ±Áfl ◊¥ »ı ±fiı     „@÷ ¿Ëı‰Î› »ı. ±Î ÁÒ›˝fiÎflΛHÎfiÌ ËÎ…flÌ, µfi΂Îfi˘ ÷Î’ ±fiı
÷ı◊Ì √Ò_«Î‹HÎ ∂¤Ì ◊Λ »ı.                    fiÌ«ı ÿÏfl›˘ ±ı ‰fl΂ µ’fl …›Î … ¿flı.

   ≠ë¿÷ν — ±Î ÿflı¿‹Î_ ÁΫ_ ¿˘HÎ ?                 ≠ë¿÷ν — ±ı ⁄‘_ ¿<ÿfl÷ »ı ?

   ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ÁΫ_ fiËŸ. ⁄‘Î_ T› ’˘¥LÀ »ı. ¿˘¥ T› ’˘¥LÀ      ÿÎÿÎlÌ — ¿<ÿfl÷Ì. ±Î Á_›˘√˘ ⁄‘Î_ ∂¤Î ◊Λ. ¿Â_ ¿˘¥ ¿fl÷_
ÁΫ_ fi◊Ì. Ωı T› ’˘¥LÀ »ı ÷˘ ÁΫ_ fi◊Ì ±fiı ±ı@{ı@À T› »ı ÷˘    fi◊Ì. µfi΂ÎfiÌ ÷Î’fiÌ ËÎ…flÌ …, ±ıfiÎ◊Ì ‰fl΂ ∂¤Ì ◊Λ ±fiı ±ı
ÁΫ_ »ı. ±Î ⁄‘Î_ T› ’˘¥LÀ »ı. 1 ÏÕ√˛Ì◊Ì 360 ÏÕ√˛Ì Á‘ÌfiÎ_ ⁄‘Î_  ∂¤Ì ◊¥fiı ’λΠµ’fl ‰Îÿ‚Î ⁄_‘Λ, ’λΠÁ_›˘√˘◊Ì ⁄_‘Λ ±fiı
                                Á_›˘√˘◊Ì ÀÎ¥‹ ◊Λ I›Îflı ±ËŸ›Î ±Î‰ı. ÷ı ’λ\_ ‰Î› ¬ı_«Ì ·Î‰ı
T› ’˘¥LÀ »ı, ’HÎ ⁄‘Î_ ÁΫÎ_ fi◊Ì. ±fiı ±ı@{ı@À T› ’HÎ »ı. Ë_
                                ±ıÀ·ı ’_ÿfl‹Ì …^fi ±Î‰‰ÎfiÌ ◊Λfiı, I›Îflı ‰Î› ’Ïç‹ ÷flŒfi˘ ‰Ëı÷˘
±ı@{ı@À T›◊Ì Ωı™ »\_, ÷ı ÁΫ_ »ı.
                                ˢ› ÷ı …⁄flÿV÷ ‰Îÿ‚˘fiı ¬ı_«-¬ı_« ¿›Î˝ ¿fl÷˘ ˢ›. ¬ı_«Ìfiı ·Î‰Ìfiı
      Á‹Ω› ±ı¿ ¿<ÿfl÷ fiı T›‰„V◊÷ !             ∂¤Î flάı ±ËŸ ‰Îÿ‚Î_. I›Îflı ±Î‹fiÎ_ …ı‰Î, ±Î‹HÎı ¿_¥ ±Î …‹Ìfi
                                flÎ¬Ì Ë˘› ⁄Á˘-hÎHÎÁ˘ ‰ÌCÎÎ_. ÷ı ¿ËıÂı, ˉı ±Î‰Âı ‰flÁÎÿ. ÷ı ¿Î‚_
   ≠ë¿÷ν — “¿<ÿfl÷Ì Â„@÷ ±fiı T›‰„V◊÷ „@÷” ±ı ⁄ı ±ı¿ …    ‰Îÿ‚ ◊›_ ˢ› ÷˘ › ’HÎ ¿·Î¿‹Î_ @›Î_ › ‰ıflω¬ıfl ◊¥ Ω› ! ⁄Ì…ı
¿ı …\ÿ_ …\ÿ_ »ı ?                        ÿËÎÕı ‰Îÿ‚ …ı‰Ì ‰V÷ … fiÎ ÿı¬Î› I›Îflı ±Î‹fiÎ_ …ı‰Î_ Â_ ¿Ëı ?
                                ±Î…ı ˉı ÷˘ ‰flÁÎÿ ±Î‰ı … fiËŸ ¿ı Ω‰ ⁄ÌÀ ‹Îv_. ⁄ÌÀ ‹Îfl‰Î
   ÿÎÿÎlÌ — ¿<ÿfl÷Ì Â„@÷ ±ı ÷˘ ÷‹ı ÷‹ÎflÌ ¤ÎÊ΋Î_ Á‹Ωıfiı ?   ÷ˆ›Îfl ◊¥ Ω›. ±Î ÷˘ ¿·Î¿‹Î_ @›Î_◊Ì ±Î‰Ìfiı ’Õı ËÕËÕÎÀ. ±Î ⁄‘_
¿<ÿfl÷Ì Â„@÷fiı Ë_ Â_ ¿Ë_ »\_ ? ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ.  ¿<ÿfl÷ »ı.
±ı ÷‹fiı √…flÎ÷Ì‹Î_ fiËŸ Á‹Ω›, ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ‹ı_ ÷‹fiı “T›‰„V◊÷”
„@÷ ±Î’Ì »ı. ⁄Ë {ÌHÎÌ ‰Î÷ »ı.                        ±‰V◊Î ‹ÎhÎ ¿<ÿfl÷Ì fl«fiÎ...
   ≠ë¿÷ν — T›‰„V◊÷ ±fiı ¿<ÿfl÷ ±ı‹Î_ ¿_¥ ÷ŒÎ‰÷ ¬fl˘ ?        ±Î¬Î_ …√÷fiÎ_ ‹fiW›‹ÎhÎ ‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÌ ±‰V◊Îfiı ’˘÷ÎfiÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ¿<ÿfl÷fiı Ωı ±ı‹ ¿<ÿfl÷ ¿Ë_ fiı, ÷˘ Á‹…HÎ fiËŸ ’Õı  Ïø›Î ‹Îfiı »ı. Ïfl›·Ì V’Ì¿Ÿ√ Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ¿÷ν V‰w’ ’˘÷ı »ı fiËŸ.
·˘¿˘fiı, ±fiı ¿<ÿfl÷ »ı Â_ ¬flı¬fl ? ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›·     ⁄‘Î ±iÎÎfi ÿÂÎfiÎ_ V’_ÿfi »ı ±fiı ÷ı ¿<ÿfl÷Ì fl«fiÎ◊Ì µI’Lfi ◊›ı·Î_
±ıωÕLÁ »ı. ±ı ¿<ÿfl÷fi_ ∫„B·Â ¿fl‰Î …¥±ı ÷˘ ±Î’HÎÎ ·˘¿ fiı«fl    »ı ÷ıfi˘ ¿˘¥ ⁄Î’˘ › fl«fiÎfl fi◊Ì. ±Î ÿÎÿαı Ω÷ı Ωı¥fiı ¿Ëı·_ »ı.
¿flı. ¬flı¬fl fiı«fl fi◊Ì, ±ı ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ »ı.      “‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÌ ±‰V◊Î ‹ÎhÎ ¿<ÿfl÷Ì fl«fiÎ »ı, …ıfi˘ ¿˘¥
…ı‹ ‰flÁÎÿ ◊›˘ ÷ı 2H fiı O ¤ı√Î_ ◊Λ fiı ‰flÁÎÿ ‰flÁÌ Ω› ±fiı     ⁄Î’˘ › fl«fiÎfl fi◊Ì ±fiı ÷ı T›‰„V◊÷ »ı.” ËÎ, ±ıÀ·_ … Ωı ±Î‰Õıfiı,
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                        79  80                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
÷˘ ±Õ÷΂ÌÁ ±Î√‹ ’ÒflÎ_ ◊¥ √›Î_ ±ıfiı ! ±ı ‰Î@›‹Î_ ±ÎÀ·˘ ⁄‘˘        ±Î ÷˘ ‹Îflı ‹˘Óœı …ı ±_√˛ı∞‹Î_ ÂOÿ˘ fiÌ¿‚Ì √›Î »ı, ±ı ÷˘
Â_ ÁÎfl ËÂı ?                           ¿<ÿfl÷Ì fiÌ¿Y›Î »ı. ±ı ‹ÎflÎ ¤HÎ÷flfiı ·Ì‘ı fiËŸ. Ë_ ÷˘ ¤HÎ÷fl‹Î_
                                 ‹ıÏÀˇ¿ Œı≥· »\_, ’HÎ ±Î ±˘L·Ì ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏ›· ±ıωÕLÁ
   ≠ë¿÷ν — ⁄‘Ì ±‰V◊α˘ T›‰„V◊÷fiı ±Î‘Ìfi ËÂı ‹ÎÀı.
                                 fiı “‘Ì ‰SÕ˝ ≥{ ‘Ì ’{· ≥ÀÁıSŒ” ±ı‰_ ⁄‘_ ⁄˘·_, ÷ı ±ıfiÌ ‹‚ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±‰V◊Î ‹ÎhÎ ¿<ÿfl÷Ì fl«fiÎ »ı.         ¿<ÿfl÷Ì fiÌ¿‚Ì Ω›.
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı Á_Ωı√˘fiÎ ±Î‘Îflı … fiı ?              ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ¤HÎı·Î ‹ÎHÎÁ˘ ‹fiı ’Ò»ı ¿ı ÿÎÿÎ, ±‹ı ±ÎÀ·Î_ ‹˘ÀÎ
                                 √˛ıF›±ıÀ ◊›Î ÷˘ ’HÎ Ë…\ ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏL›· ±ıωÕLÁ
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Á_Ωı√˘fiÎ_ ±Î‘Îflı … fiı, ±ıÀ·ı ÁΛ„LÀÏŒ¿
                                 ÂOÿ ±‹fiı ⁄˘·÷Î_ fi◊Ì ±Î‰Õ÷Î. ÷‹ı ÂÌ flÌ÷ı ⁄˘·˘ »˘ ? ÷‹ı @›Î_
Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ »ı ±Î. ±ıÀ·_ … Ωı ±Î‰Õu_ fiı ÷˘ ±Õ÷΂ÌÁ   Á‘Ì ¤HÎı·Î_ ? ‹ı_ ¿èÎ_, “‹ıÏÀˇ¿ Œı≥·”. I›Îflı ¿Ëı, “±Î ÷˘ ±‹fiı
±Î√‹ ±Î‰ÕÌ √›Î_. ±‹fiı ±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥fiÌ ¤Ò· ÿı¬Î÷Ì fi◊Ì.      ±Î_√‚Î ¿flՉΠ…ı‰_ ·Î√ı »ı”. ’HÎ ±Î ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ¿<ÿfl÷Ì fiÌ¿‚Ì
±ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? ¿ı ±‹fiı ⁄‘_ iÎÎfi ËÎ…fl ˢ›. ’HÎ ÷‹fiı ±ÎÀ·_    Ω› ÂOÿ˘.
±ı¿ ‰Î@› ËÎ…fl flËıfiı, ÷˘ ¿˘¥fiÌ ¤Ò· …ÕÂı fiËŸ.
                                    ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÷‹ı …ıÀ·_ ±_√˛ı∞ ⁄˘·˘ »˘, ±ıÀ·_ ⁄Ë Á«˘À
   “±‰V◊Î ‹ÎhÎ ¿<ÿfl÷Ì fl«fiÎ »ı.” ±ı‰_ F›Îflı ŒÌÀ ◊Âı I›Îflı    »ı.
±ÎI‹iÎÎfi µI’Lfi ◊Âı.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Á«˘À ’HÎ ±ı ¿<ÿfl÷Ì fiÌ¿‚Ì Ω›.
   ÷‹ı ‰Î@› ⁄˘·˘fiı ŒflÌ◊Ì.
                                    ±Î ¿<ÿfl÷Ì Ï‰iÎÎfi ¿ı‰_ Á_ÿfl »ı. ¿<ÿfl÷fi_ ωiÎÎfi »ı ±Î.
   ≠ë¿÷ν — ‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÌ ±‰V◊Î ‹ÎhÎ ¿<ÿfl÷Ì fl«fiÎ »ı.
                                 ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ ±ı F›Îflı ±Î√‚fiÎ ·˘¿˘
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ıfi˘ ¿˘¥ ⁄Î’˘ › fl«fiÎfl fi◊Ì. ⁄Î’˘ › ¿èÎ_ ±ıÀ·ı   M≤◊yflHÎ ¿flÂıfiı, I›Îflı Á‹ΩÂı ¿ı ±ÎfiÎ ÏÁ‰Î› ÷˘ ¿ÂÌ ‰V÷, ’Î_ÿÕ_
·˘¿˘fiı ⁄Ë ‹{Î ±Î‰ı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ’»Ì ¤Õ¿ fiÌ¿‚Ì Ω› »ı fiı. ¿˘¥   › Ë·ı ±ı‰_ fi◊Ì. ±Î ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏL›· ±ıωÕLÁ …ı ⁄˘S›Î
⁄Î’˘ › fi◊Ì, Â_ ¿fl‰Î ±‹◊Î ¤Õ¿˘ »˘ ÷ı ‰√fl ¿Î‹fiÎ ! ±ÎHÎı ¿›Ù    »Ì±ı fiı, ±ı ⁄Ë ‹˘À_ ‰Î@› ⁄˘S›Î »Ì±ı. F›Îflı ±ıfi˘ ±◊˝ Á‹…fiÎflÎ
fiı Œ·ÎHÎαı ¿›Ù, fiËŸ ÷˘ √˛Ë˘±ı ¿›Ù, ¿ËıÂı ! ±S›Î, √˛Ë˘ ’˘÷Îfiı  fiÌ¿‚Âı, I›Îflı ±ı Á‹ΩÂı.
CÎıflı ⁄ıÁÌ flËı ¿ı ±ËŸ ±Î‰ı ? √˛Ë˘ Â_ ¿fl‰Î ¿flı Ï⁄«ÎflÎ_. ÁË ÁËfiı
CÎıfl ˢ› »ı. ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ ±ı‹fiı CÎıfl ˢ› »ı. Ωı ÁË ÁËfi˘ ±ıfi˘               vvvvv
’˘÷Îfi˘ V‰¤Î‰ ⁄÷Ήı »ı. ±ı‹fi˘ ≠¿Î »ı ÷ı ÷˘ ⁄ËÎfl ’ÕuÎ ‰√fl
flËı … fiËŸfiı !
   ‹ıÀˇÌ¿ Œı¥·, ’HÎ ’Ì.±ı«.ÕÌ. ’fl‹ÎI‹’ÿfiÎ !
   ±Î ÷˘ Ë_ ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ ±ı ¿ı‰Î ¤ı√Î
◊Λ »ı, ±ı ⁄‘_ Ωı¥fiı ¿Ë_ »\_.

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:7
posted:5/19/2010
language:Romanian
pages:20