Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

04 pg 165 to 242

VIEWS: 5 PAGES: 39

									±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                        165   166                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ≠‹ı› ±ıÀ·ı, ±Î ÂflÌfl ±ı ≠‹ı› √HÎΛ ±fiı ±Î    »ı. Á‰˝T›Î’¿ ≠¿Î ÷ı ⁄˛õÎ_Õ‹Î_ Œı·Î› »ı. ±ı ƒÏWÀ±ı Á‰˝T›Î’¿ »ı.
⁄˛õÎ_Õı › ≠‹ı› √HÎΛ. ±ÎI‹Î ’˘÷ı ≠‹Î÷Î »ı. ±I›Îflı ±ÎI‹Î ±Î     ±fiı ±Î‹ …ı ¤√‰Îfi ÿı¬Î› »ı. ÷ı ÷˘ ÏÿT›«ZÎ◊Ì ÿı¬Î› »ı. ±fiı ÷ı
ÿıË‹Î_ »ı, ÷˘ ±I›Îflı ±ÎI‹Îfi_ ·Î¥À ¿ıÀ·_ ˢ› ? ±ıfi_ ≠‹ÎHÎ ¿ıÀ·_   ’HÎ Á΋_ Ïø±ı«fl ˢ› ÷˘ ÿı¬Î›, fiËŸ ÷˘ Ïø›ıÂfi ˢ› ÷˘ fiÎ ÿı¬Î›.
ˢ› ? ¿ı ±Î ÿıË ’Òfl÷_ … ! ˉı Á_’ÒHν iÎÎfi ˢ› ±fiı ±Î ÂflÌfl »^ÀÌ  ±Î ÷˘ “√˘Õ ¥{ ¥fi ±ı‰flÌ Ïø±ı«fl ‰ı‘fl ωÏ{⁄· ±˘fl ≥„L‰Ï{⁄·,
Ω›, ÷˘ ±ı ·Î¥Àfi_ ≠‹ÎHÎ ¿ıÀ·_ ◊¥ Ω› ? ±Î¬Î ≠‹ı›‹Î_, ±Î¬Î      fi˘À ¥fi Ïø›ıÂfi !” ±Î ‹ÂÌfifiÌ ‹ËŸ ¤√‰Îfi fi◊Ì. ÷ı ±Î’HÎÎ
⁄˛õÎ_Õ‹Î_ ±ı ·Î¥À Œı·Î¥ Ω›. ≠‹ı› ≠‹ÎHÎı ≠‹Î÷Î ◊¥ Ω›. …ı‰_     ·˘¿˘±ı “ÿflı¿ …B›Î±ı ¤√‰Îfi »ı” ±ı‰_ Ã˘¿Ì ⁄ıÁÎÕu_.
¤Î…fi ˢ› ÷ı ≠‹ÎHÎı ·Î¥À ◊¥ Ω› ! ±ıÀ·ı ¿ı‰‚iÎÎfi ◊›Î ’»Ì Ωı
ÿıË »^ÀÌ Ω› ÷˘ ±Î ≠‹Î÷Î »ı, ±ı ±Î¬Î ≠‹ı›‹Î_ Œı·Î¥ Ω›, ’˘÷Îfi_             …√÷‹Î_ ⁄‘ı … ±ÎI‹Î ?
·Î¥À ±Î¬Î ⁄˛õÎ_Õ‹Î_ Œı·Î¥ Ω›. ±I›Îflı ≠‹ÎHÎ ¿ıÀ·_ »ı ? I›Îflı ¿Ëı,    ±Î¬_ ⁄˛õÎ_Õ Ïø±ı«fl◊Ì, ∞‰˘◊Ì … ÃÎ_ÁÌ ÃÎ_ÁÌfiı ¤flı·_ »ı ±fiı
“±Î ÿıË ’Òfl÷_ … »ı !”                       ±ı ∞‰˘fiÌ ‹ËŸ «ı÷fi flËı·_ »ı. ËÎ, ±ıÀ·ı ∞‰˘‹Î_ …Õ ±fiı «ı÷fi,
   CÎÕ΋Î_ ·Î¥À ‹Ò@›_ ˢ› ÷˘ ÷ı ΩÕ_ ˢ›, CÎÕ˘ eÀÌ Ω› ÷˘ w‹‹Î_  ⁄ı ¤Î√ »ı. ±fiı «ı÷fi ±ı © «ı÷fi »ı, ±ı … ±ÎI‹Î »ı, ±ı …
·Î¥À Œı·Î›, ’»Ì ÷ı ·Î¥À ’λ\_ ’Î÷‚_ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ±Î ·Î¥À      ’fl‹ÎI‹Î »ı.
…ı‹ ‰‘Îflı Œı·Î› ÷ı‹ ‰‘Îflı ’Î÷‚_ ◊÷_ Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ÷˘ ’˙ÿ√Ï·¿      ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ⁄‘ı Ãı¿ÎHÎı ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î› ⁄Ì…\_ ¿_¥ »ı … fiËŸ ?
≠¿Î »ı. ±fiı ±ÎI‹Îfi_ ·Î¥À ’Î÷‚_ fiÎ ◊Λ, ±ı ·Î¥À ÷˘ √‹ı ÷ıÀ·_
Œı·Î›, ±Î¬Î ⁄˛õÎ_Õ‹Î_ Œı·Î› ÷˘ › ±ı‰_ fiı ±ı‰_ … flËı !!          ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ÎI‹Î ±ı¿·˘ fi◊Ì. ÿflı¿ ∞‰‹Î_ ±fiÎI‹Î ’HÎ »ı
                                  fiı ±ÎI‹Î ’HÎ »ı. ±fiı Á‰˝T›Î’Ìfi˘ ±◊˝ ÷˘ …\ÿ˘ »ı, ’HÎ ±Î ·˘¿˘ ÷˘
         ÁÎ’ıZÎ ƒÏWÀ±ı Á‰˝T›Î’¿ !             Á‹F›Î ‰√fl ⁄‘_ ¨‘_ ·¥ ⁄ıÃÎ_ »ı. ±ı‰_ Ωı Á‰˝T›Î’Ì Ë˘› fiı ÷˘
    ±ıÀ·ı “±ÎI‹Î Á‰˝T›Î’¿ »ı” ±ı ⁄‘Î_ ÁÎ’ıZÎ ‰Î@›˘ »ı, ±ıfiı   Á_ÕÎÁ ¿fl‰Î @›Î_ …‰_ ? ±Î‹ CÎfl‹Î_ Á_ÕÎÁ ±fiı flÁ˘Õ_ …\ÿ_ flάı »ı fiı ?!
·˘¿ Ïfifl’ıZÎ ‹ÎfiÌ ±fiı ¨‘_ ⁄ÎŒı »ı ±fiı «˘’Õ‰ÎfiÌ ’Ì Ω› »ı. ±ı     ⁄‘΋Î_ ¤√‰Îfi flËı ÷˘ ±Î’HÎı @›Î_ ·Î¿ÕÎ_ Á‚√Ή‰Î_ fiı @›Î_ ·Î¿ÕÎ_
ÁÎ’ıZÎ »ı, ±ıÀ·ı Â_ ? ¿ı ⁄‘Î_ ‹fiW›˘ ‹flı »ı I›Îflı ±ÎI‹Î Á‰˝T›Î’¿  fiÎ Á‚√Ή‰Î_ ? ±ıÀ·ı …flÎ Áÿ˚ω‰ı¿ ÷˘ Á‹…‰˘ ’Õıfiı ?! ¿ÚWHÎ
◊÷˘ fi◊Ì. F›Îflı ¿ı‰‚Ì ¿ı ÷Ì◊Ù¿fl Ïfi‰Î˝HÎ ’΋ı I›Îflı ±ı‹fi˘ ±ÎI‹Î   ¤√‰Îfiı …Õ ±fiı «ı÷fi, ±ÎI‹Î ±fiı ±fiÎI‹Î ±ı‹ ⁄ı ¿èÎÎ_ »ı.
…ı ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı »ı ÷ı ±Î¬Î ⁄˛õÎ_Õ‹Î_ ≠¿Î‹Îfi ◊Λ »ı, Á‰˝T›Î’¿       ±Î «ı÷fi ±fiı …Õ ±ı …\ÿÌ …\ÿÌ ⁄ı ‰V÷±˘ »ı. …Õ »ı ±ıfiı
◊Λ »ı. ±ı ƒÏWÀ±ı, ÁÎ’ıZÎ ƒÏWÀ±ı ±ÎI‹Î Á‰˝T›Î’¿ »ı. ¿Î›‹fi˘     ÷‹ı ‰Î’flÌ Â¿˘, ’HÎ «ı÷fifiı ÷‹ı ‹Îfl˘ ÷˘ ÷‹fiı ’Î’ ·Î√Âı. {ÎÕ
Á‰˝T›Î’¿ fi◊Ì. I›Îflı ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ÷˘ ±ıfiı Á‰˝T›Î’¿, Á‰˝T›Î’¿,    »ı ±ı‹Î_ «ı÷fi flËı·_ »ı. ±ıfiı ¿Î’¢, ⁄΂¢ ÷˘ ’Î’ ·Î√Âı. ±fiı
Á‰˝T›Î’¿ √Î √Î … ¿›Î˝ ¿flı »ı. ⁄Î¿Ì ±Î ‹fiW›fiı F›Î_ Á‘Ì ±iÎÎfi    ±ËŸ √Q‹ı ÷ı‰_ ·Î¿Õ_ ’Õu_ ˢ› ÷ıfiı ⁄Î‚Ì fiά˘ ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ¿ÎflHÎ
»ı I›Î_ Á‘Ì ±ıfi_ ±…‰Î‚_ ⁄ËÎfl ’Õ÷_ fi◊Ì. ±ı ÷˘ “d·” iÎÎfi ◊Λ     ¿ı ±ı‹Î_ «ı÷fi fi◊Ì.
I›Îflı ±ı ±Î¬Î ⁄˛õÎ_Õ‹Î_ ≠¿Î ◊Λ. ±fiı ÷‹Îfl΋Î_ ±ÎI‹Î ÷˘ ±ı‰˘
… »ı, ’HÎ ÷ı fi›˘˝ ±Î‰flΛı·˘ »ı.                         “÷κ” ƒWÀÎ_÷‹Î_, “‹˙Ï·¿ Œ˘Õ” !!
   ±ÎI‹Î ‹˘ZÎı Ω› »ı I›Îflı ±Î¬˘ ≠¿Î ⁄‘ı … ⁄˛õÎ_Õ‹Î_ Œı·Î›      ±ıÀ·ı ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı Œ˘Õ ’ÎÕu˘ ¿ı ±ÎI‹Î ±fiı ±fiÎI‹Î ⁄ı ‰V÷
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                           167   168                           ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

»ı. ±Î …Õfiı … Ωı ±ÎI‹Î ‹Îfiı ÷˘ ’»Ì ±ÎI‹ÎfiÌ ÂÌ ÿÂÎ ◊Âı ?            ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ Ë_ ±ı¿·_ … ÷‹fiı ÿÎ÷HÎ ·Î‰‰Îfi_ ¿Ë_ ÷˘ › ÷‹ı
Ωı ⁄‘ı … CΙ »ı ÷˘ ‰ÌHΉÎfi_ Â_ flèÎ_ ? CΙ fiı ¿Î_¿flÎ ¤ı√Î_ ˢ› ±fiı    ±Î ⁄‘Ì «Ì… ¿ı‹ ·ÎT›Î ? ËÎ, ±ıÀ·ı T›‰ËÎfl ±Î‰˘ »ı. ⁄˘·ı ±ÎÀ·_
¿Ëı ¿ı ±Î ±ı¿·Î CΙ … »ı ÷ı ’»Ì ‰ÌHΉÎfi_ … @›Î_ flèÎ_ ?         …, ’HÎ ÷‹Îflı ⁄‘_ Á‹∞ ·ı‰Îfi_. ±ıÀ·ı T›‰ËÎfl Á‹…‰˘ Ωı¥±ı.
                                    ±Î’HÎı ±ı¿·_ ⁄˛Â ·¥fiı ¿Ë̱ı “S›˘ ±Î ⁄˛Â.” ÷˘ ’ı·˘ Â_ ¿Ëı, ¿ı
    ±Î ⁄Ωfl‹Î_◊Ì ÷‹ı CΙ ·ı‰Î Ω‰, I›Îflı ÷‹ı ‰ı’ÎflÌfiı Â_ ¿Ë˘ ?
                                    “ÀÒ◊’ıVÀ ·Î‰˘, ’ÎHÎÌ ·Î‰˘. Œ·ÎHÎ_ ·Î‰˘.” ÷ı ’λ˘ Õ¬˘ ◊Λ ⁄‘˘.
¿Î_¿flÎ ·Î‰˘ ±ı‹ ¿Ë˘ ¿ı CΙ ·Î‰˘ ±ı‹ ¿Ë˘ ? Â_ ¿Ë˘ ?
                                    ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı T›‰ËÎflfiı Á‹∞ ·¥±ı.
   ≠ë¿÷ν — CΙ ·Î‰˘ ±ı‰_ … ¿Ëı‰_ ’Õı.
                                       ±ıÀ·ı T›‰ËÎfl‹Î_ ±ı CΙ ¿Ëı‰Î› ¬flÎ_, ’HÎ ±ıfiÌ ‹ËŸ ¿Î_¿flÎ
   ÿÎÿÎlÌ — @›Î_fiÎ CΙ ±ı‰_ fiÎ ¿Ëı‰_ ’Õı ?              ’HΠˢ›. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î T›‰ËÎfl‹Î_ “⁄‘ı ±ÎI‹Î »ı” ±ı‰_ …ı ¿èÎ_ »ıfiı
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, B‰ÎÏ·›flfiÎ_ CΙ.                   ÷ı ±Î‰Ì flÌ÷ı ¿èÎ_ »ı. CΙ »ı fiı ¿Î_¿flÎ ±ıfiÌ ΩıÕı »ı. ±ı‰_ ±ÎI‹Î »ı
                                    ±fiı ±fiÎI‹Î › ΩıÕı »ı. ⁄‘ı ±ÎI‹Î »ı, ±ı ¬flÌ flÌ÷ı ±ı‰_ fi◊Ì. ’HÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’»Ì ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı ‹fiı …flÎ CΙ ¿ı‰Î »ı ⁄÷Ή˘.      ±ı ‰Î÷ ⁄‘Ì Á‹…‰Ì ’Õı ÷˘ Ãı¿ÎHÎ_ ’Õı.
±ıÀ·ı ±ı ÷fl÷ Á˘›˘ CÎη÷Î ◊˘ÕÎ_ CΙ ¿ÎœÂı, “…\±˘ ±Î¬Ì √ÒHÎÌ ±Î‰Î_
CΙfiÌ … »ı.” ’»Ì ‰ı’Îfḻıfiı CΙfiÌ √ÒHÎÌ ¿ËıÂı. ·˘¿˘ › ±ıfiı CΙfiÌ       ±ıÀ·ı ±Îfi˘ ±◊˝ ·˘¿˘ ±‰‚_ Á‹F›Î ¿ı ⁄‘Î ±ÎI‹Î »ı, ±ıÀ·ı
√ÒHÎÌ … ¿ËıÂı. ±fiı CÎıfl ·Î‰Ì±ı I›Îflı ⁄Î¥ Â_ ¿ËıÂı ? “±ıfiı ‰ÌHΉΠ    ◊Î_¤·Î‹Î_ › ±ÎI‹Î »ı, ¤Ÿ÷‹Î_ › ±ÎI‹Î »ı. ±ıÀ·ı ⁄‘_ ¨‘_ …
’ÕÂı.” “±flı, Ë_ ÷˘ ±Î CΙ … ·ÎT›˘ »\_, ±Î‹Î_ Âıfi_ ‰ÌHΉÎfi_ ˢ›     Á‹F›Î. ±ıÀ·ı CΙ fiı ¿Î_¿flÎ ¿Â_ Ωı‰Îfi_ … fiÎ flèÎ_. ⁄‘Î › “CΙ …
÷ı ? Ë_ ·ÎT›˘ »\_ … CΙfiı !” ±ı‰_ ÷‹ı ¿Ë˘. I›Îflı ⁄Î¥ ¿ËıÂı, “÷‹Îfl΋Î_  »ı” ¿ËıÂı, ÷˘ ±ıfiÌ ±Î’HÎı fiÎ fi◊Ì ¿Ëı÷Î_. ’HÎ ±ı ‰ı’Îfḻ˘ ‹ÎÀı CΙ
±y· fi◊Ì. CΙ-¿Î_¿flÎ ÁÎ◊ı … ˢ›. ±ıfi_ fi΋ CΙ ¿Ëı‰Î›.” I›Îflı       … »ı. ’HÎ ¬ÎfiÎflfiı ‹ÎÀı ÷˘ CΙ fiı ¿Î_¿flÎ ⁄ı ¤ı√Î_ … »ı fiı ? ‰ı’Îfḻ˘
÷‹ı ¿Ë˘, “’HÎ ⁄Ωfl‹Î_ › ⁄‘Î_ ±ıfiı CΙ ¿Ëı÷Î_ Ë÷Î_ fiı !” ±ıÀ·ı      ‹ÎÀı Â_ »ı ?
T›‰ËÎfl‹Î_ ±ı‰_ … ¿Ëı‰Î›. T›‰ËÎfl‹Î_ ±ıfiı CΙ … ¿Ëı‰Î›, ’HÎ ¿Î_¿flÎ       ≠ë¿÷ν — CΙ … »ı.
ÁÏË÷ ˢ›. ‹ÎÀı CÎıfl ·Î‰Ìfiı ¿Î_¿flÎ ‰ÌHΉΠ’Õı. T›‰ËÎfl ±Î‰˘ »ı.
T›‰ËÎfl ±Î‰_ ⁄˘·ı ¿ı ±Î CΙfiÌ √ÒHÎ. ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı, “’HÎ ±S›Î,        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı ±Î …ıÀ·Î ‰ı’Îfḻ˘ »ı fiı, ±ı‹fiı ‹ÎÀı ±Î‰_
‹ËŸ ¿Î_¿flÎ »ı fiı !” I›Îflı ¿ËıÂı, “fiÎ, ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·Î›, ±Î √ÒHÎ CΙfiÌ   »ı. ’HÎ ¬ÎfiÎflı ÷˘ Á‹…‰_ … Ωı¥±ı fiı ! fiËŸ ÷˘ ⁄‘ı … ¤√‰Îfi
… »ı !!” ±ıfi_ fi΋ T›‰ËÎfl. ±Î’HÎı T›‰ËÎflfiı Á‹…‰˘ ’Õı fiı !!        »ı, ÷˘ ’»Ì ÁΫΠ¤√‰Îfi @›Îflı …Õı ÷ı ?
    Ë_ ÷‹Îflı I›Î_ ±ÎT›˘ ±fiı Á‰Îfl‹Î_ ⁄˛Â ¿fl‰Îfi_ ◊Λ I›Îflı Ë_         ±ıÀ·ı ·˘¿˘ ±ı‹ Á‹F›Î ¿ı ⁄‘΋Î_ ±ÎI‹Î »ı, ±ıfi˘ ±◊˝ …
¿Ë_ ¿ı, “ÿÎ÷HÎ ·Î‰˘.” ±ıÀ·ı ÷‹ı Â_ Â_ «Ì… ·Î‰Ìfiı ‹Ò¿Ì ÿ˘ ?       fiËŸfiı ¿Â˘ ! “⁄‘Î_ CΙ »ı” ±ı ÷˘ ‰ı’ÎflÌ ±ı‰_ ⁄˘·ı. ¿_¥ ‰ı’ÎflÌ ±ı‹
                                    ⁄˘·ı ¿ı “CΙ fiı ¿Î_¿flÎ ⁄ı »ı ?” ÷˘ ÷˘ ±Î’HÎı ±ı‹ ¿Ë̱ı ¿ı, “¿Î_¿flÎfiı
   ≠ë¿÷ν — ⁄˛Â, ÀÒ◊’ıVÀ ⁄‘_ ‹Ò¿‰_ Ωı¥±ı.
                                    ⁄Îÿ ¿flÌ fiά.” ’HÎ ‰ı’ÎflÌ ±ı‹ ¿Ëı, “⁄‘Î › CΙ »ı.” ’HÎ ¬Î‰Î ˢ›
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ·˘À˘, ’ÎÀ·˘ ⁄‘_ › ·Î‰˘fiı ?              ÷ıfiı CΙ fiı ¿Î_¿flÎ ⁄ı »ı.
   ≠ë¿÷ν — ËÎ.                              ±ıÀ·ı ¿Î_ ÷˘ ¿Î_¿flÎfiı ±˘‚¬ fiı ¿Î_ ÷˘ CΙfiı ±˘‚¬, ⁄ı‹Î_◊Ì
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                           169   170                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

±ı¿fiı ±˘‚¬Ì ÷˘ «Î·Âı. ±Î CΙ fiı ¿Î_¿flÎ ‰ÌHΉΠˢ› ÷˘ ±ı‹Î_       ¤ÎÊ΋Î_ Á‹∞ √›Î. ’˘÷ÎfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ Á‹…ı ±ıÀ·ı Œ‚ ‹‚ı ¬v_ ?
¿Î_¿flÎ ±ı¿·Î ±˘‚¬ı ÷˘ «Î·ı ¿ı fiÎ «Î·ı ?
                                       ≠ë¿÷ν — fiÎ.
   ≠ë¿÷ν — ¿Î_¿flÎ ±˘‚¬Ì±ı ±ıÀ·ı ⁄Î¿Ì CΙ flèÎÎ.
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±Î Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î_√ı »ı ? ¿ı ≠¿ÚÏ÷fiÎ √HÎı ¿flÌfiı ±ÎI‹Î
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı “±ı¿fiı ΩH΢ ÷˘ ⁄ıµ ΩH΢” ¿Ëı »ı. ±ıÀ·ı      Ïfi√˝HÎ »ı. ≠¿ÚÏ÷fi˘ ±ı¿ √HÎ ±ÎI‹Î‹Î_ fi◊Ì. ±fiı ’˘÷ÎfiÎ …ı V‰Î¤Îω¿
±‹ı ÷‹fiı “©ÎI‹Î” …HÎΉ̱ı »Ì±ı. ±ıÀ·ı ⁄Î¿Ì ⁄‘_ ΩHÎÌ √›Î.        √H΢ »ı, ±ıfiÎ◊Ì ¤fl’Òfl »ı. ±Î’fiı ±Î Á‹…‹Î_ ±ÎT›_ ? ≠¿ÚÏ÷fi˘ ±ı¿
                                    ’HÎ √HÎ ±ÎI‹Î‹Î_ fi◊Ì, ‹ÎÀı Ïfi√˝HÎ ¿èÎ_.
    ±Î ·˘¿˘ ¿ı‰_ ⁄˘·ı »ı ? “±flı ⁄ıfi, CΙ ‰ÌH›Î ¿ı ?” ±fiı ‰ÌHÎ÷Ì
ˢ› ¿Î_¿flÎ ±ı ! ±ıÀ·ı ±Î’HÎÌ ±Î ¤ÎÊÎ ÷˘ …\±˘ ! ±Î’HÎı I›Î_                fi◊Ì Ïfi√˝HÎ …√÷‹Î_ ¿˘¥ !
…¥±ı, fiı ¿Ë̱ı ¿ı “÷‹ı ÷˘ ¿Ëı÷Î Ë÷Î fiı ¿ı CΙ ‰ÌHÎ_ »\_ ±fiı ÷‹ı
÷˘ ¿Î_¿flÎ ‰ÌH΢ »˘ !” I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, CΙ … ‰ÌHÎ_ »\_ fiı !” ’HÎ Ωı      ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı‰_ ¿èÎ_ »ı ¿ı ÏfiflοÎfl, Ïfi√˝HÎ ⁄˛õfiı ÷‹ı …ı
¿Î_¿flÎ ‰ÌHÎ÷Πˢ› »ı fiı ! ¿ı‹ ±Î‰_ ⁄˘·÷Î ËÂı ·˘¿˘ ?!          flÌ÷ı ¤Ωı ±ı flÌ÷ı ÷‹ÎflÌ Á΋ı ÁÎZÎÎ÷ ËÎ…fl ◊Λ »ı. ±ıÀ·ı ÁοÎfl
                                    V‰w’ı ±ı‰_ ÿ½fi ’Î‹Ì Â¿Î› »ı.
   ≠ë¿÷ν — ÁÎ«Ì Á‹… fiËŸ fiı !
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ±Î ·˘¿˘fiı …ı ⁄˛õ ±ÎM›˘ Ë÷˘ fiı ÷ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î Á_ÁÎfl ¤˛Î_Ï÷ V‰w’ »ı fiı, ÷ı ⁄‘Ì ‰Î÷˘ › ¨‘Î      ¤˛‹HÎÎfi˘ ⁄˛õ Ë÷˘. ⁄˛õ Ïfi√˝HÎ »ı … fiÏË. ±Î ÷˘ ¤˛‹HÎÎfi˘ ⁄˛õ »ı,
w’ı ˢ› !                                ±Î ÷˘ ·˘¿˘ ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì ’˘÷ÎfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ √‹ı ÷ı‹ Ã˘¿ÎÃ˘¿ ¿flı »ı.
       ±ÎI‹Î Ïfi√˝HÎ ¿ı ±fi_÷ √HΑ΋ ?                  ≠ë¿÷ν — ’HÎ, “⁄˛õ »ı Â_” ±ı ¿Ë˘ fiı !
    ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı …ı Œ˘Õ ’ÎÕu˘ »ı, ±ı Œ˘Õfiı … Ωı Á‹∞ Ω› ÷˘ ›        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‹Ò‚ ‰V÷ »ı. ÷ı ±Ï‰fiÎÂÌ »ı. ⁄‘Î ±ıfiÎ ¿ıÀ·Î_ ›,
ÁΫ˘ ¤@÷ ◊Λ. ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı ÷˘ ÁΛLÁ ⁄‘_ ⁄ËÎfl ’ÎÕu_ »ı ±fiı        ’Îfl ‰√flfiÎ √H΢ »ı. ˉı ±ıfiı Ïfi√˝HÎ, Ïfi√˝HÎ ¿flÌfiı Ã˘¿Ì ⁄ıÁÎÕu_ ±fiı
±ı‹HÎı ¿èÎ_ ¿ı, «Îfl ‰ıÿ ÏhÎ√HÎÎI‹¿ »ı. ±Î «Îfl ‰ıÿ˘ ÷˘ ·˘¿˘fiı ‹ÎÀı »ı.  ±ıÀ·ı ÁË ¿˘¥ ·˘¿˘ ’HÎ ±ı‰_ ¿Ëı »ı. I›Îflı ‹Îflı ¿Ëı‰_ ’Õı »ı, ¿Õ¿
’HÎ …ıfiı ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷ı ±Î «Îfl ‰ıÿ◊Ì ±Î√‚ ±Î‰˘, √Ì÷΋Î_ ±Î‰˘.     ÂOÿ‹Î_ ¿Ëı‰_ ’Õı »ı ¿ı “±S›Î, ’◊fl΋Î_ › √HΠˢ› »ı.” ’◊fl˘ › «ÀHÎÌ
                                    ‰ÎÀ‰Î «Î·ı ¿ı fiÎ «Î·ı ?
   ≠ë¿÷ν — ±Î’ı ÏhÎ√HÎÎI‹¿fiÌ ‰Î÷ ¿flÌ, ’HÎ ¿Ëı‰Î› »ı ¿ı
±ÎI‹Î ÷˘ Ïfi√˝HÎ »ı fiı ?                            ≠ë¿÷ν — ËÎ, «Î·ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î …ı ‹ÎL›÷Î »ıfiı, ±ÎI‹Î Ïfi√˝HÎ »ı, ±ı ¤Ò· ¤flı·Ì        ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ±S›Î, ±ÎI‹Î ±ı¿·˘ … Ïfi√˝HÎ ? ±ıÀ·ı ¿ÃHÎ
‹ÎL›÷Î »ı. ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ’◊fl˘ › √HÎ ‰√fl fi◊Ì. ±ı ’◊fl˘ œı¬Î‚ÎfiÎ_      ÂOÿ˘◊Ì …flÎ Á‹…HÎ ’ÎÕ‰Ì ’Õı fiı ? ¿ı ±Î‰_ @›Î_ Á‘Ì ÷‹ı ‹Îfi¢ ?
’HÎ ¿Î‹‹Î_ ·Î√ı fiı ?                          fiı ±Î‰_ ‹Îfi¢ ÷˘ @›Îflı ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊Âı ?
   ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ÷˘ ’fl‹ÎI‹Î »ı. ±ıfiÌ ‹ËŸ ⁄Ë ±fi_÷Î √H΢ »ı.          ±ıÀ·ı ‰V÷ÏV◊Ï÷‹Î_ ’◊flÎfiı ’HÎ √HÎ »ı. ’HÎ ±ÎI‹Îfiı ±Î
±Î Ïfi√˝HÎfi_ ÷‹fiı Á‹Ω‰_. ÂÎVhοÎfl˘±ı Ïfi√˝HÎ ¿èÎ_, ’HÎ ·˘¿˘ ’˘÷ÎfiÌ    ·˘¿˘ Ïfi√˝HÎ ¿Ëı »ı, ±ı‰_ ⁄‘Î_ ·˘¿˘±ı ¿èÎ_ ÷ı◊Ì ±Î¬Ì ‰Î÷ ¨‘Ì ◊¥
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                         171   172                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

√¥. ÷ı ’»Ì ‹Îflı ±ı‹ ¿Ëı‰_ ’Õı »ı ¿ı ±ÎI‹Î Ïfi√˝HÎ »ı ±ı ‰Î÷ ÁÎ«Ì   ±ı ÷˘ ωfiÎÂÌ √H΢ »ı, ≠¿ÚÏ÷fiÎ √H΢ »ı. ±fiı ÷k‰˘ ±ıÀ·ı ±Ï‰fiÎÂÌ
»ı. ’HÎ ÷‹ı ÷‹ÎflÌ ¤ÎÊ΋Î_ ·¥ √›Î. ±ıÀ·ı ≠¿ÚÏ÷fiÎ √HÎ◊Ì Ïfi√˝HÎ     ‰V÷ »ı.
»ı. ≠¿ÚÏ÷fi˘ ±ı¿_› √HÎ ±ÎI‹Î‹Î_ fi◊Ì ±fiı ’˘÷ÎfiÎ √HÎ◊Ì Á¤fl »ı.
                                      ±Î …ı Ák‰, fl… ±fiı ÷‹ …ı √H΢ »ı fiı, ÷ı √H΢fiÎ ±Ï‘WÃÎ÷Î
    ±I›Îflı ‰‚Ì ’λÎ_ ±ıÀ·ı Á‘Ì ±ÎT›_ »ı ¿ı ±ÎI‹Îfiı Ïfi√˝HÎ ±ÎI‹Î  ÿı‰ »ı. ÷ı …ıfiı ±ı √H΢fiÌ …wfl ˢ› ÷ı ⁄˛õÎ, ωWHÎ ¿ı ‹ËıÂfiı ¤…ı.
¿Ëı »ı. ±S›Î, ±Î ’◊fl˘ Ïfi√˝HÎ fi◊Ì ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ! ±fiı ±ÎI‹Îfiı      ±ıÀ·Î ‹ÎÀıfi_ »ı ±ı. ⁄Ì…\_ ¿_¥ fi◊Ì !
Ïfi√˝HÎ ¿Ë˘ »˘ ? ·Î¬ ±‰÷Îflı › ÷‹ı ÂÌ flÌ÷ı ‹Ò‚ ‰V÷fiÎ √΋ ¤HÎÌ
                                      ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı‹fiÌ ÿı‰÷α˘‹Î_ √HÎ÷flÌ ◊Λ ?
‰‚¢ ? ’◊fl˘ › Ïfi√˝HÎ fi◊Ì. ¤ı_Á ’˘ÿfl˘ ¿flı »ı ÷ı › Ïfi√˝HÎ fi◊Ì, ÷ı ›
¿Î‹ ·Î√ı »ı, fiı ? ·Ÿ’‰Î‹Î_ ¿Î‹ fi◊Ì ·Î√÷˘ ? ±ıÀ·ı ÿflı¿ ‰V÷         ÿÎÿÎlÌ — ¬flÌ fiı ! ’HÎ ÷ı ±ı‹Î_ …ı √HΠˢ› fiı, ÷ı √HÎfiÎ ±ı
√HÎ‰Î‚Ì »ı. √HÎ ¿Î‹ ¿flı fiı ? ‘Ò‚ı › ¿Î‹fiÌ ¿ı fiÏË ?!         ±Ï‘WÃÎ÷Î ÿı‰ »ı. ±ı ±Î ÷‹˘√HΉ΂Πω ˢ› ±fiı flΩı√HΉ΂Î
                                   ωWHÎ ¿Ëı‰Î› ±fiı ÁÎÏk‰¿ √HΉ΂Π⁄˛õÎ ¿Ëı‰Î›. ÷ı ÷ı ÿı‰fi_ ’Ò…fi
   ˉı ±fiÎÏÿ¿Î‚◊Ì ±Î‰Ì fiı ±Î‰Ì ¤Ò· «Î·Ì ±Î‰ı »ı ±fiı ÷ı◊Ì
                                   ¿fl˘ ÷˘ ÁÎv_, ±ı √HÎ ‰‘ı. ’HÎ »ı‰Àı ÷˘ ±ÎI‹Î ΩHΉ˘ ’ÕÂı.
·˘¿˘fiı ‹Îfl ’Õı »ı fiı ! ‘‹˝‹Î_ ¤Ò· «Î·ı … fiËŸ ! ‘‹˝‹Î_ ¤Ò· ˢ›
… fiËŸ. ±fiı ¤Ò· ˢ› ÷˘ Â_ ◊Λ ? ±fiı ±Î ÷˘ ωiÎÎfi »ı. ±ı‹Î_         ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÂÎVh΋Î_ ‰Hνfi ±Î‰ı »ıfiı ⁄˛õÎ, ωWHÎ fiı ‹ËıÂfi_,
…flο ¤Ò· ◊Λ ÷˘ ◊¥ flèÎ_, ≠‹ÎHÎ …\ÿ_ … ◊¥ Ω› !! ±Î’fiı Ïfi√˝HÎ     ÷˘ ±ı ⁄‘_ Â_ »ı ?
Á‹Ω›_ fiı ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ≠¿ÚÏ÷ ‹…⁄Ò÷ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±Î ‹ÒÏ÷˝±˘ ‹Ò¿ı·Ì
   ≠ë¿÷ν — ËÎ.                          »ı. ωWHÎ flΩı√HÎ »ı, ‹Ëı ÷‹˘√HÎ »ı ±fiı ⁄˛õÎ Ák‰√HÎ »ı. ±ı
                                   hÎHÎ √H΢fiı ‹…⁄Ò÷ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±Î’HÎÎ ·˘¿˘±ı ‹ÒÏ÷˝±˘ V◊Î’Ì »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ‹Ò‚ ’˘÷ı Á√HÎ … »ı, ±fi_÷ √HÎfi_ ‘΋ »ı.
                                   ±ıÀ·ı ±Î‹fiÌ ’ÒΩ ¿fl‰Î◊Ì ±Î √HÎ ‹…⁄Ò÷ ◊Λ. ’HÎ ±ı √H΢ ’λÎ
V‰Î¤Îω¿ √H΢ …ı »ı ±ı ⁄Ë ⁄‘Î »ı. ’HÎ ≠¿ÚÏ÷fiÎ …ı √H΢ »ı,
                                   ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı fiΠ◊Λ.
±ı‹Î_◊Ì ±ı¿ √HÎ ±ÎI‹Î‹Î_ fi◊Ì ‹ÎÀı Ïfi√˝HÎ. ±Î ·˘¿˘±ı V‰Ì¿Î›Ù ¿ı
±Î √H΢ ±ÎI‹Î‹Î_ fi◊Ì, ‹ÎÀı ±ÎI‹Î Ïfi√˝HÎ »ı. ÷ıfiı ⁄ÿ·ı ·˘¿˘ Â_       ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±Î ⁄˛õÎ, ωWHÎ ¿ı ‹ËıÂfiı ’Ò…‰Îfi˘ ¿Â˘
Á‹∞ √›Î ¿ı ±ÎI‹Î Ïfi√˝HÎ … »ı. ±S›Î, …√÷‹Î_ ’◊fl˘ › Ïfi√˝HÎ       ±◊˝ … fiËŸ fiı ?
fi◊Ì. ¿˘¥ ‰V÷ √HÎ ‰√flfiÌ fi◊Ì. ÁÎflÎ ¿ı ¬flÎ⁄, ’HÎ √HÎ ‰√flfiÌ
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±◊˝ ¬fl˘ fiı ! ‹ÎHÎÁı ≠¿ÚÏ÷ ÷˘ ‹…⁄Ò÷ ¿fl‰Ì …
¿˘¥ ‰V÷ fi◊Ì. ÿflı¿‹Î_ √HÎ ¬flÎ_, ÷˘ ±ÎI‹Î Ïfi√˝HÎ ¿ı‹ ˢ¥ ¿ı ?
                                   Ωı¥±ıfiı ! ≠¿ÚÏ÷ ‹…⁄Ò÷ ¿flı ÷˘ ±Î√‚ ‰‘ı.
       ±_÷ı ÷˘ ≠οÚ÷ √H΢ … ’˘ÊΛΠ!
                                        w’¿˘, ·˙Ï¿¿ fiı ±·˙Ï¿¿ ƒÏWÀ±ı....
   ≠ë¿÷ν — ±Î Ák‰, fl…Á˚ ±fiı ÷‹Á˚ ±Î hÎHÎ √H΢ »ı. ±ıfiı
                                      ≠ë¿÷ν — Ï‰η›‹Î_ ±WÀÎ_√›˘√fiÎ_, ›‹-Ïfi›‹-±ÎÁfi-
fiı ÷k‰˘fiı Â_ Á_⁄_‘ ?
                                   ≠ÎHÎΛ΋-≠I›ÎËÎfl-K›Îfi-‘ÎflHÎÎ fiı Á‹ÎÏ‘, ±ı ±ÎÃı ±Îà ±_√fiÎ_ I›Î_
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î Ák‰, fl…Á˚ fiı ÷‹Á˚ ±ı √H΢fiı Â_ ¿fl‰ÎfiÎ ?      ≠÷Ì¿ ‹Ò@›Î_ »ı. ¿Î«⁄˘ ±ı ≠I›ÎËÎflfi_ ≠÷Ì¿, fi_Ïÿrfl ±ıfiı ±ÎÁfi
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                         173   174                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

¿Ëı‰Î›, ’Ή˝÷Ì∞ ±ı ‘ÎflHÎÎ, Â_¿fl ‹ËÎÿı‰ ±ı Á‹ÎÏ‘...             »÷Î_ ·˘¿ ’Ò»ı, “¿˘¥¿ ÷˘ ⁄fiΉfiÎfl ÷˘ Ωı¥±ı fiı ?” ±flı, ÷_
                                   “¥Àfi˝·” ÂOÿ Á‹∞ Ωfiı !! ±Î » ¥Àfi˝· ‰V÷ »ı, ÷ıfi˘ V‰¤Î‰
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘Î_ w’¿˘ »ı. ±Î‹Î_ …ıÀ·_ ’ıÃÎ_ ˢ›fiı, ÷ı ’ıÃÎ_
                                   ¢ »ı ? ±ı ±ıfiÎ_ √HΑ‹˝‰Î‚Î_ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı “¥Àfi˝·” ‰V÷ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î›
’»Ì …ı‹ ÷ı‹ …·ÿÌ, ±Î’HÎÎ_ CÎfl ¤HÎÌ fiÌ¿‚Ì …‰Îfi_ »ı. ±Î ⁄‘Î_
                                   ¿ı …ı √HΑ‹˝ÁÏË÷ ˢ›. ’˘÷ÎfiÎ_ √H΢ › ˢ› ±fiı ‘‹ı˝ › ˢ›. ‘‹˝
w’¿˘ ÷˘ Á΋ÎfiÎ ŒÎ›ÿÎ ‹ÎÀı ±Î’ı·Î_. ’HÎ ŒÎ›ÿ˘ ◊Λ ÷˘ ◊Λ, fiËŸ
                                   ±ıÀ·ı ±‰V◊α˘, ’›Î˝› ! ÷˘ ±Î » ±ı ‰V÷±˘ ’˘÷ÎfiÎ_ √HÎ, ’›Î˝›
÷˘ ±ı‹ fiı ±ı‹ w’¿˘ ÷˘ w’¿˘ flËı. ’HÎ ±Î ÷˘ w’¿˘fiı ·˘¿˘ ÁI›
                                   ÁÎ◊ı »ı. ±fiı flÌ÷Áfl ’Ïfl‰÷˝fi ¿flı, ±ı¿⁄ÌΩfiÎ_ Á΋ÁÎ‹Ì ⁄‘Î_, ±Î‹.
‹Îfi÷Î ◊›Î »ı. ±Î ⁄˛õÎ, ωWHÎ fiı ‹Ëı ±ı‰Ì ¿ÂÌ ¿˘¥ ‰V÷ … fi◊Ì.
                                   …ı‹ ±Î «_ƒ, ’ÚJ‰Ì ±fiı ÁÒ›˝fiÎ ’Ïfl‰÷˝fi ◊‰Î◊Ì ’ı·Î_ √˛ËHÎ ◊Λ »ı,
±Î ÷˘ Ák‰, fl… fiı ÷‹, ±Î hÎHÎ √HÎfiÎ_ w’¿ ±Î’ı·Î_ »ı.
                                   ±ı‰_ ±Î ÷k‰˘fi_ ±ı¿‹ı¿fiÌ ÁÎ◊ı ’Ïfl‰÷˝fi ◊‰Î◊Ì ⁄‘Ì ±‰V◊α˘
   ≠ë¿÷ν — ø̱ıÀfl, ≠Ì{‰˝fl ±fiı ÕÌVÀˇ˘›fl.             ∂¤Ì ◊Λ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±‹ı ±ı‹Î_ ÷Ì◊Ù¿fl˘fiÌ ¤ÎÊ΋Î_ Â_ »ı, ÷ı ÷‹ı ΩH΢     ˉı √HÎ »ı ÷ı Ïfifl_÷fl ÁÎ◊ı flËıfiÎflÎ_ »ı. ±ıÀ·ı ±ı‹Î_ ‰‘CÎÀ fiÎ
»˘ ¿ı ?                               ◊Λ. ±fiı ’›Î˝›, ±‰V◊α˘ Œ›Î˝ ¿flı. ÷ıfi_ Â_ ¿èÎ_ ? ¿ı ’›Î˝› µI’Lfi
                                   ◊Λ, ’»Ì ωfiΠ◊Λ, µI’Lfi-ωfiΠ◊›Î ¿flı »ı, ±fiı ‘˛˙‰÷Î »˘Õ÷_
    µI’Îÿ, T›› fiı ‘˛˙‰, ±ı ÷Ì◊Ù¿fl˘fiÌ ¤ÎÊÎ ! ±Î hÎHÎı › ÂOÿ˘,   fi◊Ì. µI’Lfi-ωfiΠ»ı ÷ı ±‰V◊Î◊Ì ±fiı ‘˛˙‰÷Î V‰¤Î‰◊Ì … »ı.
’ı·Î_ ⁄‘Î_ ±Î‹ w’¿˘◊Ì ⁄‘_ √Ò_«Î¥ √›_ ±fiı w’¿˘ ÷˘ ÷ı ‰¬÷fiÎ
·˘¿˘ Á‹F›Î. ’HÎ ¿Î‚ ⁄ÿ·Î›˘ I›Îflı ±Î¬_ ⁄‘_ √Ò_«Î›_. …ı ›√ ˢ›        ±ıÀ·ı ±Î “≥Àfi˝·” ‰V÷ ’˘÷ÎfiÎ_ √HÎ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ’›Î˝›ÁÏË÷
fiı ÷ı ›√‹Î_ Á‹∞ Ω›, ’HÎ ›√ ⁄ÿ·Î› I›Îflı ⁄‘_ √Ò_«Î›.          »ı, ˉı ±ı ’›Î˝› ¿ı‰Î »ı ? I›Îflı ¿Ëı, “µI’Lfi ◊‰_, ωfiΠ◊‰_. µI’Lfi
                                   ◊‰_, ωfiΠ◊‰_.” ±fiı ‰V÷ “’fl‹ıfiLÀ” flËı »ı. “’˘÷ı” ∞‰÷˘ flËı,
   ÷ı ±Î ·˘¿˘±ı ÷˘ ⁄‘_ √Ò_«‰Ì fiάı·_ ! ˉı ⁄˛õÎ ¬˘‚‰Î …¥±ı    ¿Î›‹ flËı. ±fiı ±‰V◊α˘ ∂¤Ì ◊Λ ±fiı fiΠ◊Λ. ±ıÀ·ı µI’Îÿ,
÷˘ @›Î_ ‹‚ı ? ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ …B›Î±ı ‹‚ı ? ±fiı ωWHÎ ¬˘‚Ì ±Î‰ı,     ‘˛˙‰ fiı T›› ¿èÎ_. ±ı hÎHÎfiı ±Î ·˘¿˘±ı ⁄˛õÎ, ωWHÎ fiı ‹Ëırfl ¿èÎÎ.
÷˘ ωWHÎ …Õı ? ±fiı ‹Ëırfl ?                      ÷ı ·˘¿˘fiÎ ŒÎ›ÿÎ ‹ÎÀı, I›Îflı ·˘¿˘ Á‹F›Î …\ÿ_ fiı «˘’Õ‰ÎfiÌ Ë÷Ì ÷ı
   ±Î’HÎı ’һ̱ı, “Â_ ‘_‘˘ ±ı‹fi˘ ? ‰ı’Îfl ¢ ?” I›Îflı ¿Ëı, “⁄˛õÎ  ’Ì √›Î. «˘’Õ‰ÎfiÌ ’Ì Ω› ÷˘ Â_ ŒÎ›ÿ˘ ◊Λ ?
Á…˝fi ¿flı. ωWHÎ ±Î ⁄‘_ «·Î‰ı, ’˘ÊHÎ ¿flı. ±fiı ’ı·Î ‹Ëırfl, ±ı        ±ıÀ·ı ±Î’fiı Á‹Ω›_ ⁄˛õÎ, ωWHÎ fiı ‹ËıÂ, ±ı Â_ »ı ?
‹Îfl¿HÎÎ, Á_ËÎfl ¿flı.” ±S›Î, Á_ËÎfl ¿flfiÎflÎfiı ±ËŸ ’√ı ·Î√‰Îfi_
                                      ≠ë¿÷ν — hÎHÎ ÷k‰˘ »ı.
ˢ› ?!
                                      ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı hÎHÎ ÷k‰˘ › fi◊Ì, ‰V÷ÏV◊Ï÷‹Î_ !
   ±ı‰_ »ı, ±Î …√÷fiÌ Ë¿Ì¿÷ ΩHÎ‰Ì Ë˘›, ÷˘ ±Î …√÷‹Î_ »
÷k‰˘ Ïfifl_÷fl Á‹ÁflHÎ ¿›Î˝ … ¿flı »ı. ±fiı » ÷k‰˘ “¥Àfi˝·” »ı.          ±ıÀ·ı “µI’Îÿ”fiı ±Î ·˘¿˘±ı ⁄˛õÎ ¿èÎ_. “T››”fiı Á_ËÎfl¿ ¿èÎ_,
“¥Àfi˝·” ±ıÀ·ı ⁄fiΉfiÎfl ¿˘¥ ˢ› ? ⁄fiΉfiÎflfiÌ …wfl ’Õı ¬flÌ ?       ‹Ëı ¿èÎ_ ±fiı “‘˛˙‰÷Δfiı ωWHÎ ¿èÎ_. ÷ıfi_ ±Î ·˘¿˘±ı w’¿ ‹Ò¿ı·_.
“¥Àfi˝·” ‰V÷fiı ¿˘¥¿ı ⁄fiÎT›Î ‰√fl ÷˘ ⁄fiı … fiËŸ ±ı‰_ ¿Ëı ÷˘ ¬˘ÀÌ     ±ı ¢‘¬˘‚ ‹Îfi˘fiı ! ÁÎv_ ¿fl‰Î √›Î, ’HÎ ’»Ì ⁄Ë ÿËÎÕı ÷˘ ±‰‚_
‰Î÷ »ı fiı ? ±ıÀ·ı ±ıfiı ⁄fiΉfiÎfl ¿˘¥ ˢ› fiËŸ.             … ◊¥ Ω› fiı ¿ı fiÎ ◊¥ Ω› ? ±ıÀ·ı ’»Ì ⁄˛õÎfiÌ ‹ÒÏ÷˝±˘ ‹Ò¿Ì
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                         175   176                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

·˘¿˘±ı !!                              µ’flÌ ! Ãıfl Ãıfl µ’flÌ !! ’»Ì ‹ÎHÎÁ Ï⁄«Îfl˘ √¤flÎ¥ √›ı·˘ ˢ›
                                   fiı ?! ’»Ì ‹ÎHÎÁ √¤flΛı·˘ fiÎ ÿı¬Î› ?
    ±fiı ±Î ·˘¿˘±ı ÷˘ √Ì÷ÎfiÌ › ‹ÒÏ÷˝ ⁄fiΉÌ, √ΛhÎÌ ‹Î÷ÎfiÌ
‹ÒÏ÷˝ ⁄fiΉÌ. ¿Â_ ⁄Î¿Ì flÎA›_ fiËŸ fiı ! ±S›Î, ’HÎ √ΛhÎÌ ‹Î÷ÎfiÌ ‹ÒÏ÷˝    ÷ı◊Ì ‹ı_ ¿èÎ_, ¿˘¥ ⁄Î’˘ › µ’flÌ fi◊Ì. µ’ÎÏ‘ »˘Õ˘ »Îfi΋ÎfiÎ.
fiÎ ⁄fiΉ¢. ±ı ÷˘ ‹_hÎ »ı, ÁflÁ‹Î_ ÁflÁ ‹_hÎ »ı. ±fiı ±ı ‹_hÎfiı ‹_hÎ   ÷‹ÎflÌ ¤Ò·˘ ±fiı ÷‹ÎflÎ_ “O·_ÕÁ˝” ±ı … ÷‹ÎflÎ_ µ’flÌ »ı ! ±Î ÷‹ı
÷flÌ¿ı ⁄˘·‰Îfi˘ »ı, ‹ÒÏ÷˝ ÷flÌ¿ı ¤…‰Îfi˘ fi◊Ì. √Ì÷Î »ı, ÷ı ‰Î_«‰ÎfiÌ    fiÎ Á‹F›Î, ÷ı‹Î_ ⁄˛õÎ, ωWHÎ fiı ‹Ëırfl Â_ ¿flı ?
»ı, ¤HΉÎfiÌ »ı, Á‹…‰ÎfiÌ »ı. ÷ıfiı ⁄ÿ·ı √Ì÷ÎfiÌ ‹ÒÏ÷˝ ⁄fiÎ‰Ì ÿÌ‘Ì.
±fiı ±ıfiı ’√ı ·ÎB›Î !! ±fiı √Ì÷ÎfiÌ ‹ÒÏ÷˝fiı ’√ı ·Î√‰Î √›Î ±ıÀ·ı        ±ıÀ·ı ‰V÷fi˘ V‰¤Î‰ »ı - µI’Îÿ, T›› fiı ‘˛˙‰ ! ÏÁ©ZÎıh΋Î_
¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi ¤Ò·Î¥ √›Î. ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi flËÌ √›Î fiı ±Î ‹ÒÏ÷˝ ±Î‰Ì     I›Î_ ±Î√‚ ÏÁ© ¤√‰Îfi˘fiı ±Î …√÷ ±Î¬_ µI’Îÿ, T››, ‘˛˙‰◊Ì
√¥ ! ±ı‹ ·˘¿˘±ı ⁄ÎŒÌ fiÎA›_ !                     ÿı¬Î›Î ¿flı. ‹Ò‚ √H΢◊Ì fiÎ ÿı¬Î›. µI’Îÿ, T››, ‘˛˙‰◊Ì ÿı¬Î›.

   ±ıÀ·ı ±Î ±ıfiÌ ’λ‚ flËV› Ë÷_ ⁄‘_, ÷ı flËV› ‹Î›Ù √›_ »ı !        ˉı ±Î ±‰V◊α˘ µI’Lfi ◊Λ »ı. ±ıÀ·ı µI’Îÿ, T›› fiı ‘˛˙‰
·˘¿˘fiı ÁÎflı flV÷ı «œÎ‰‰Î ‹ÎÀı ¿Ëı·_ »ı, ’HÎ F›Îflı ±ıfiÎ◊Ì ¨‘_ ◊Λ   ·A›_. ±ıfiı ’λÎ_ ⁄ÌΩ ÂOÿ˘‹Î_ ·A›_, µI’Lfiı‰Î, ωKfiı‰Î ±fiı ‘˛‰ı‰Î.
÷˘ ±ı ¬˘ÿÌfiı ¿ÎœÌ fiÎ fiά‰_ Ωı¥±ı ? fi‰Î ŒÎµLÕıÂfi fiÎ fiά‰Î          ⁄Î¿Ì ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ⁄˛õÎ, ωWHÎ, ‹Ëı ±ı ⁄‘_ w’¿˘ »ı. ÷ı ±‹¿
Ωı¥±ı ?                               ‰¬÷ Á‘Ì ±ı w’¿ı ⁄Ë ŒÎ›ÿÎ ±ÎM›Î. ±fiı ±ı … w’¿ ±I›Îflı
   ÷ı ±Î‰Î_ w’¿ ¿fl‰Î √›Î_ ÷ı ±Î’HÎÌ ≠Ω ŒÁÎ¥ √¥. ±ıfiÎ       fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ ◊¥ ’ÕuÎ_ »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı w’¿ ¿ÎœÌ fiά‰Î ‹Î√̱ı
¿fl÷Î_ ÁΛÏLÀÏŒ¿ flÌ÷ı “…ı‹ »ı ÷ı‹” ±ı flËı‰Î ÿı÷, ÷˘ Â_ ¬˘À_ Ë÷_ ?   »Ì±ı ¿ı ¤¥, ⁄˛õÎ, ωWHÎ fiı ‹ËıÂ, …ı‰_ ¿˘¥ »ı fiËŸ. ÷_ »ı ±fiı
¬˘À_ »ı ±ı‹Î_ ? ÷ı ‰E«ı ±Î ⁄˛õÎ, ωWHÎ, ‹Ëırfl ·ÎT›Î !!        ¤√‰Îfi, ⁄ı … »ı. ⁄Ì…\_ ¿˘¥ »ı fiËŸ. ±fiı ’ı·Î ›‹flÎ… ¿˘¥ »ı fiËŸ.
                                   fi¿Î‹Ì ‰Î÷ ⁄‘Ì ÷ÎflÎ ‹fi‹Î_◊Ì ¿ÎœÌ fiά. ±Î Ë_ “…ı‹ »ı ±ı‹” ¿Ëı‰Î
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ±ı ¿S’fiÎ › ±ı‰Ì ¿flÌfiı ‹Ò¿Ì ÿÌ‘ı·Ì »ı,    ‹Î√_ »\_ ¿ÎflHÎ ¿ı w’¿˘fiÌ ±I›Îflı ÂÌ …wfl »ı ? w’¿˘fiÌ ÷˘ @›Îflı …wfl
÷ı ¿ıÀ·Î_› ‰Ê˘˝◊Ì ±ı ¿S’fiÎ «Î·Ì ±Î‰ı »ı !              Ë÷Ì ? ¿ı F›Îflı √Λ flÎ¬Ì ±fiı ÿÒ‘ ¬Î¥fiı ’λÎ_ K›Îfi‹Î_ ⁄ıÁı ! ’HÎ
                                   ÷ı‹fiÌ ⁄Ï© “¿S«Õ˝” fiˢ÷Ì. ÷ı ¿Î‚ ÁÎfl˘ ±ıÀ·ı Ωı¥÷Ì ‰V÷ ±ıfiÌ ‹ı‚ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ‹Ò‚ ‰V÷ …Õ÷Ì fi◊Ì. ÷ı ’»Ì ‹ı_ ¬˘‚Ì ¿ÎœÌfiı
                                   CÎıfl ±ÎT›Î ¿flı. ±ıÀ·ı, ¤Î¥fiı “¿S«Õ˝” ⁄Ï© ◊Λ ¬flÌ ? ±fiı ±I›Îflı ÷˘
ˉı ·˘¿˘ ±Î√‚ ‹Ò¿‰Î ‹Î_Õu_ !
                                   ¬Î_Õ fi◊Ì ‹‚÷Ì, CÎÌ ÁÎv_ fi◊Ì ‹‚÷_, Œ·ÎHÎ_ fi◊Ì ‹‚÷_, Ωı “¿S«Õ˝”
   ±ıÀ·ı ±Î ÷k‰˘fiÌ …ı ±‰V◊α˘ »ı fiı, ÷ıfiÎ ±Î w’¿ ‹Ò¿ı·Î_ »ı.   ⁄Ï© ◊¥ »ı ±I›Îflı ! ±Î‰Ì “¿S«Õ˝” ⁄Ï© ¿˘¥ ¿Î‚ı ◊¥ fiˢ÷Ì. ’HÎ ±Î
÷ı ·˘¿˘ ¤Ò·Ì fiÎ Ω› ±ıÀ·Î_ ‹ÎÀı …. I›Îflı ±Î’HÎÎ_ ·˘¿˘±ı ΩH›_ ¿ı    ⁄Ï© ω’flÌ÷ »ı. ±Îfiı ÁQ›¿˚ ¿flfiÎfl Ωı¥±ı. ±ı … ω’flÌ÷fiı iÎÎfiÌ
±Î ·˘¿˘ ⁄‘Î «·Î‰fiÎflÎ »ı. ωWHÎ «·Î‰ı »ı, Œ·ÎHÎÎ «·Î‰ı »ı ! ÷˘    ÁQ›¿˚ ¿flÌ ±Î’ı. ±…‰Î‚_ »ı, ’HÎ ±ıfiı ±‰‚ı flV÷ı ‰Î’flı »ı. ÷ıfiı
¿ıÀ·Î µ’flÌ Ã›Î˝ ±Î’HÎÎ ?                       Áÿ˚flV÷ı ‰Î’flı, ±ı‰_ ¿flÌ ±Î’fiÎfl Ωı¥±ı. ⁄Î¿Ì ±I›Îflı ÷˘ ω«ÎflÂÌ·
                                   ◊›Î_. ’Ëı·Î_ ÷˘ ω«ÎflÂÌ· Ë÷_ … fiËŸ ±Î‰_ ⁄‘_. ±fiı ÁI›√‹Î_ ω«Îfl
   ≠ë¿÷ν — hÎHÎ.
                                   ¿fl‰Îfi˘ ‰¬÷ … fiˢ÷˘. ÁI›√‹Î_ ÷˘ ÿflı¿ ‰V÷ CÎıfl ⁄ıÃÎ_ ±Î‰ı, I›Î_ Âıfi˘
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ, hÎHÎ fiËŸ, ⁄‘Î_ ¿ıÀ·Î_›. ’λ\_ ›‹flÎ…ı ›    ω«Îfl ¿fl‰Îfi˘ ˢ› ! ±ıÀ·ı ¿Ï‚›√‹Î_ … ¬fl˘ ω«Îfl ÷˘ ¿fl‰Îfi˘ !
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                          177   178                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

    ±Î ⁄‘Ì ⁄fiΉÀ »ı. ±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ ±ı‰˘ ‹ÎHÎÁ fiËŸ ’Î@›˘      ¿ËıÂı, “¤Î¥, ±ı ÿı‰˘ … »ı fiı.” ±Î fiÎ Á‹…ı. ±Î ÷˘ “iÎÎfiÌ ’vÊ”
ˢ› ¿ı …ıfiı Á_ÕÎÁ …‰ÎfiÌ V‰÷_hΠ„@÷ ˢ›. ±Î ÷˘ ⁄‘Î_ w’¿˘ ‹Ò¿ı·Î_   ÏÁ‰Î› ±Îfi˘ ¿˘¥ Œ˘Õ ’ÎÕı fiËŸ. ⁄Ï©…L› iÎÎfi◊Ì ’fl ˢ› ÷˘ …
»ı. ±ıÀ·ı ±Î ÷˘ ⁄‘Ì …ıÀ·Ì ·¬Ì »ı, ±ı ⁄‘Ì ¬˘ÀÌ ‰Î÷ »ı. ⁄Ï©‹Î_     ±Î ‰Î÷fi˘ Œ˘Õ ’Õı. fiËŸ ÷˘ ⁄Ï©…L› iÎÎfi◊Ì ±Î Œ˘Õ ’Õı fiËŸ ±fiı
fiÎ Á‹Ω› ±ı ΩHΉ_ ¿ı ¬˘ÀÌ »ı. ±Î’HÎÎ ·˘¿˘fiı ⁄Ï©‹Î_ ¿ı‹ Á‹Ω›      …√÷ ⁄Ï©…L› iÎÎfi‹Î_ ŒÁΛı·_ »ı !
»ı ? I›Îflı ¿Ëı, “±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ·ÌËÀ ◊¥ √›Î »ı.” Œ˘flıfifiÎ
                                      ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Ì ‰Î÷ fiËŸ Á‹…HÎ ’Õ‰Î◊Ì ¤˛‹ ’ıÁÌ √›˘ »ı.
ÁΛÏLÀVÀ˘fiı ’Ò»˘ fiı, ±ı‹fiÌ ⁄Ï© «˘A¬Ì ˢ›. ±fiı ±Î’HÎÎ ·˘¿˘fiÌ
⁄Ï© ¿ı‰Ì ˢ› ? ·ÌËÀ ! ±Î Œ˘flıfi‰Î‚Î ¿Ëı ¿ı ±Î ≠‹ÎHÎı ±Î‰_ ˢ¥        ≠ë¿÷ν — ‹Îfl˘ ¤˛‹ fiÌ¿‚Ì √›˘.
¿ı … fiËŸ. ÷ı ‹ÎflÌ ⁄Ï© ’HÎ ·ÌËÀ fiËŸ ’Ëı·ı◊Ì, ±ıÀ·ı Ë_ Á‹∞
                                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄fl˘⁄fl »ı ? ⁄Ì…\_ ¿_¥ ’Ò»‰_ ˢ› ÷˘ ’Ò»Ωı. ±ËŸ
…™ ¿ı ±Î ¬˘ÀÎ_ ÷˘ŒÎfi ‹Î_ÕÌ ⁄ıÃ˘ »ı. ⁄Î¿Ì Ë_ ÷˘ ÁΫ_ ˢ› ÷ıfiı ÷fl÷
                                   ⁄‘_ ’һΛ.
ÁΫ_ ¿ËŸ ÿ™. ±fiı Ë_ …ı ’ÿ‹Î_ ⁄ıÃ˘ »\_ ±I›Îflı, I›Î_ ‹Îflı Â_ ⁄˘·‰_
Ωı¥±ı ? ¿ı …ı “»ı” ±ıfiı “ËΔ ¿Ëı‰Ì Ωı¥±ı fiı “fi◊Ì” ±ıfiı “fiΔ ¿Ëı‰Ì         ‹˘ZÎ ±ıÀ·ı V‰-√HΑ‹˝‹Î_ ≠‰÷˝fiÎ !
Ωı¥±ı. “fiΔ fiÎ ¿Ëı ÷˘ ·˘¿˘ ¨‘ı flV÷ı «Î·ı. fiÎ ’Ò»ı ÷˘ ‹Îflı ¿Â˘ ‰Î_‘˘
fi◊Ì. ’HÎ ’Ò»ı ÷˘ ‹Îflı ⁄˘·‰_ Ωı¥±ı ¿ı ±Î “¿flı@À” »ı ¿ı fiËŸ !         ≠ë¿÷ν — ‹˘ZÎ ¿Ëı »ı, ±ı ‹˘ZÎ ‰V÷ Â_ »ı ? ±Î’ Á‹Ω‰˘.

    …\±˘fiı, …‹flÎΩ Ã˘¿Ì ⁄ıÁÎÕı·_ »ı fiı ? ¿Â_ ⁄Î’˘ › ¿˘¥ fi◊Ì,       ÿÎÿÎlÌ — ‹˘ZÎ ±ıÀ·ı ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ √HΑ‹˝‹Î_ ±Î‰Ì …‰_,
…‹flÎ fi΋fi_ ∞‰Õ_ … Ë÷_ fiËŸ. ±ı Ïfi›‹flÎ… Ë÷Î. ˉı ±Î‰_ Ã˘¿Ì       ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ ±Î‰Ì …‰_. ±fiı V‰-V‰w’‹Î_ flËÌfiı Ïfifl_÷fl ÁfiÎ÷fi
⁄ıÁÎÕı·_ !!                              Á¬‹Î_ flËı‰_, ±ıfi_ fi΋ … ‹˘ZÎ !

   …ı …ı ±Î’HÎı flÎ…‹Ëı·˘ ¿›Î˝ Ë÷Î fiı, ±ı ⁄‘Î_ ±I›Îflı …^fiÎ ◊¥          “¿flı@ÀfiıÁ” Á‹…‰Ì, “iÎÎfiÌ” ’ÎÁı !
√›Î, ±ıÀ·ı ¨‘_ Œ‚ ±Î’ı »ı. ‹ÎÀı “ÕÌ‹˘S›Âfi” ¿fl˘. ¿ÎflHÎ ¿ı Œ‚         ≠ë¿÷ν — ¿ıÀ·Î¿ ‹÷Ή·_⁄̱˘ ±ı‰_ ’HÎ ¿Ëı »ı ¿ı I›Î_ ‹˘Z΋Î_ Â_
ÁÎv_ @›Î_ Á‘Ì ±Î’ı ? fi‰Î_ fi‰Î_ ˢ› I›Î_ Á‘Ì. ’»Ì ‹K›‹ ≠¿Îflfi_,     ¿Î‹ ÷‹Îflı …‰_ »ı ? I›Î_ ÷‹fiı V‰÷_hÎ Á¬ fi◊Ì. ±ı‰˘ À˘H΢ ‹Îflı »ı.
’»Ì ÷ı◊Ì ±‘˝ ‹K›‹fi_ ±fiı ’»Ì ⁄Òv_ Œ‚ ±Î’ı. ÷ı ±Î ±I›Îflı ⁄Òv_
Œ‚ ±Î’ı »ı. ±ıÀ·ı ±Îfiı “ÕÌ‹˘S›Âfi” ¿flÌ fiά˘.                 ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Î »ıS·Ì ¤ÒÏ‹¿Î µ’fl ‘Ò‚ µÕÎÕÌ flèÎÎ »ı.
                                   ±ı ·˘¿˘ ±ı‹fiÌ ÿ¿Îfi «·Î‰‰Î ‹ÎÀı ±Î ⁄‘Ì ‘Ò‚ µÕÎÕÌ flèÎÎ »ı. ‹ı_
   F›Î_ Á‘Ì …ı‹ fi‰_ ‹¿Îfi ˢ› I›Î_ Á‘Ì, ◊˘Õ˘ ‰¬÷ Á‘Ì,
                                   ¢‘¬˘‚ ¿flı·Ì »ı ¿ı “¿flı@ÀfiıÁ” Â_ »ı ! Ë_ ⁄‘Ì Â˘‘¬˘‚ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_
“ËıS’d·” ◊Λ, ’HÎ F›Îflı …^fi_ ◊¥ Ω› I›Îflı ? ‹Î◊ı ’Õı ¿ı fiÎ ’Õı ?
                                   ±Î‰ı·˘ »\_ fiı ⁄‘Ì Â˘‘¬˘‚ ¿flÌfiı ·ÎT›˘ »\_.
±Î‹ ◊Î_¤·Î ’Õ÷Πˢ›, ±Î‹ fiÏ‚›Î ’Õ÷Î_ ˢ›, ±Î‹ ·ÎÿÌ µ¬ÕÌ
√›ı·Ì ˢ›. ±ı ÏV◊Ï÷ ±I›Îflı ±Î ◊¥ »ı ! ±ıÀ·ı “ËıS’d·” ◊‰Îfi_         ±ıÀ·ı ±ı‰_ ⁄˘·fiÎflÎ Ωı ¿Ïÿ ±ËŸ ±Î√‚ ±Î‰ı fiı I›Îflı ±ı
÷˘ @›Î_ √›_, ¿ıÀ·Î_› ‰Ê˝◊Ì ±Î “ËıS’d·” fi◊Ì ¿fl÷_. ’HÎ ·˘¿˘fiı      … ¿ËıÂı, “ÁÎËı⁄, ‹fiı ‹˘ZÎ ±Î’˘ !” ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î‹fi˘ ‹÷ Œıfl‰÷Î
√Ò_«Î‚΋Î_ fiÎA›Î »ı ! ±fiı ÷ı‹Î_ ¿Â_ »ı fiËŸ.              ‰Îfl … fiËŸ fiı ! ‹÷ ÷˘ ÏÁ©Î_Ï÷¿ ˢ‰˘ Ωı¥±ı !!
   ˉı ±Î ±Î’HÎı ’һ̱ı ¿ı ⁄˛õÎ, ωWHÎ, ‹Ëırfl Â_ »ı ? ±ı         ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ±Î’fi˘ ≠÷Î’ ˢ› fiı !
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                          179   180                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ±ı‰_ fiËŸ. ’HÎ ±Î‹Î_ ¬˘À_ ˢ› ÷˘ fiÎ «Î·ı. ÁΫ_    ÁÎ_¿‚̱ı ±ıÀ·ı ±Î ≠¿ÚÏ÷fiÌ ÁÎ_¿‚̱ı ±ı‹Î_ ⁄_‘Λ˘ »ı.
ˢ› fiı ÷ı ⁄‘Î_fiı ¿⁄Ò· ¿fl‰_ … ’Õı. ÁΫ_ ˢ› ÷ı ¿˘¥◊Ì › ±À¿Î‰Î›
                                       “V‰÷_hΔ Âı‹Î_ ‰Î_«Ì ·ÎT›Î »˘ ? ±Î‰Î_ …ı ’V÷¿˘ ‰Î_«˘ »˘ ±ı
fiËŸ. ±ıfi_ ¬˘À_ »ı ±ıÀ·ı »˘ÕÌ ÿı‰_ ’Õı fiı !
                                    “ÁÏÀ˝ŒÎ¥Õ” ¿flı·Î_ ’V÷¿˘ ‰Î_«˘ »˘ ¿ı ⁄ÌΩ “±fiÁÏÀ˝ŒÎ¥Õ” ’V÷¿ ‰Î_«˘
    »÷Î_ …√÷ »ı, ±ıÀ·ı ±ı ·˘¿˘ …ı ¿Ëı÷Πˢ›, ±ı ±ıfi_        »˘ ?
“Õı‰·’‹ıLÀ” ±ı‰_ »ı. ±fiı ±ıÀ·ı Á‘Ì “Õı‰·’‹ıLÀ” Ωı fiΠˢ› fiı ÷˘ ±Î
                                       ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÂÎVh΢ ÷˘ ±ı‹ … ¿Ëı »ı ¿ı ±ÎI‹Î V‰÷_hÎ fiı
Ïø›Î¿Î_Õ fiı ±ı ⁄‘_ ◊Λ fiËŸ fiı ⁄Ï© ‰‘ı fiËŸ. ⁄Ï© ‰K›Î ’»Ì ⁄‚Î’˘
‰‘÷˘ Ω› ±fiı ⁄‚Î’˘ ‰K›Î ’»Ì … ±ıfiı ‹˘ZÎfiÌ …wfl ’Õı »ı.          ‹@÷ »ı.
                                       ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ¿Ëı÷_ fi◊Ì. V‰÷_hΠˢ› ÷˘ ‹˘ZÎ ¿fl‰Îfi˘,
    ‹ÎHÎÁfiı …ıÀ·Ì ⁄Ï© ‰‘ı ±ıÀ·˘ ⁄‚Î’˘ ±ı‹fiı “¿ÎµLÀfl
                                    ‹„@÷fi˘ ‹Î√˝ … @›Î_ flè΢ ’»Ì ? ±ı ÂÎVhÎfiı ¿Ë̱ı, “÷‹ı Â_ ¿fl‰Î
‰ı¥À”‹Î_ ‰‘÷˘ … Ω›. ËÎ, ÷ı ‰ıÿÎ_÷ fiı ±ı ⁄‘_ ⁄Ï© ‰‘Îfl‰Îfi_ ÁΑfi
                                    ’V÷¿ ⁄L›Î ? ÷‹ÎflÌ ÂÌ …wfl Ë÷Ì ±ËŸ ±Î√‚ ? ±ÎI‹Î V‰÷_hÎ
»ı. ÷ı ⁄Ï©fiı “Õı‰·’” ¿fl ¿fl ¿›Î˝ ¿flı. ±fiı ⁄Ï© ‰‘ı ±ıÀ·ı ’»Ì
                                    fi◊Ì, ±ıÀ·ı ⁄_‘fi‹Î_◊Ì »˘ÕΉ‰Î ‹ÎÀı ÷‹ı …LQ›Î »˘ ⁄‘Î !” Ωı V‰÷_hÎ
⁄‚Î’˘ µI’Lfi ◊Λ. I›Îflı ¿Ëı, “ˉı Ë_ @›Î_ Ω™ ?” I›Îflı ¿Ëı,
                                    ˢ› ÷˘ ÂÎVhÎfiÌ …wfl ˢ› ¬flÌ ’»Ì ?!
“‰Ì÷flÎ√ ’ÎÁı Ω‰ !” ’HÎ ¤√‰Îfiı ⁄ıµfiı “±ı@ÁıMÀ” ¿›Î˝ »ı.
‰ıÿÎ_÷‹Î√˝◊Ì ±fiı …ˆfi‹Î√˝◊Ì, ⁄Lfiı ‹Î√˝◊Ì Á‹Ï¿÷ ◊Λ »ı. ⁄ıµ ‹Î√ı˝        …ı ±ı‹ ¿Ëı ¿ı “±ÎI‹Îfiı ⁄_‘fi fi◊Ì”, ÷ıfiı “‹˘ZÎ ’HÎ fi◊Ì” ±ı‹
’˘÷ÎfiÎ V‰÷_hÎ ‹Î√˝‹Î_ flËÌfiı Á‹Ï¿÷ ◊Λ ±ı‰_ »ı.             ⁄˘·Ì ¿Λ ±fiı …ı “±ÎI‹Îfiı ⁄_‘fi »ı” ±ı‹ ¿Ëı »ı, ÷ıfiı “‹˘ZÎ ’HÎ
                                    »ı” ±ı‰_ ¿Ëı‰_ ’Õı. ±Î ωfl˘‘ΤÎÁ …ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì. ±Î’fiı Á‹Ω›_ fiı ?
            ±ÎI‹Îfiı ⁄_‘fi....                …ı ±Î‰_ ‹Îfiı »ı ¿ı ±ÎI‹Îfiı ⁄_‘fi fi◊Ì, ÷˘ ’»Ì ±ıfiı ‹˘ZÎfiÌ …wfl …
    ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±ÎI‹Î ’˘÷ı V‰÷_hÎ ±fiı ‹@÷ »ı,          fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ÎI‹Î ‹˘Z΋Î_ … »ı. ’HÎ ‹˘ZÎ V‰w’ Â_ »ı, ±ı Á‹…‰_
ÁÏE«ÿÎfi_ÿ »ı ?                             Ωı¥±ı.

    ÿÎÿÎlÌ — V‰÷_hÎ fi◊Ì. ±ı ’λ\_ ÷‹fiı ¿˘HÎı ¿èÎ_ ¿ı ±ÎI‹Î V‰÷_hÎ
                                       ¿ıÀ·Î_¿ ÷˘ ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı, “±ÎI‹Îfiı ⁄_‘fi … fi◊Ì.” ±ı ‰Î÷ ÷˘
                                    ÁÎ«Ì »ı. ’HÎ Ωı ±ÎI‹Îfiı ⁄_‘fi fi◊Ì, ÷˘ ’»Ì ‹_Ïÿfl‹Î_ ¿ı‹ Ω‰ »˘ ?
»ı ?
                                    ÂÎVh΢ ¿ı‹ ‰Î_«˘ »˘ ? Ï«_÷Î ¿˘fiı ◊Λ »ı ? ±ı ⁄‘_ ’λ\_ ωfl˘‘ΤÎÁ
    ≠ë¿÷ν — ÂÎVhÎ ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı ±ÎI‹Î V‰÷_hÎ »ı.          ◊›_ fiı? “±ÎI‹Îfiı ⁄_‘fi fi◊Ì” ±ı ‰Î÷ ÷˘ Á˘ À¿Î ÁÎ«Ì »ı. ’HÎ ¿¥
                                    ±’ıZÎαı ⁄˘·‰Îfi_ ? ±Î ÷˘ Ïfifl’ıZÎ ‰Î÷ »ı. ±ÎI‹Îfiı iÎÎfi¤Î‰ı ⁄_‘fi
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÁÏE«ÿÎfi_ÿ V‰w’ »ı, ’HÎ V‰÷_hÎ fi◊Ì, ÷ı◊Ì ÷˘ ±Î
                                    fi◊Ì, ±iÎÎfi¤Î‰ı ⁄_‘fi »ı. ÷‹fiı iÎÎfi¤Î‰ ±ÎT›˘ ¿ı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_”
‰ıÊ ◊›˘ »ı. V‰÷_hΠˢ› ÷˘ ÷˘ Ë‹HÎı ‹„@÷ … ◊¥ Ω› fiı ! ‰Îfl … Â_
                                    ÷˘ “÷‹fiı” ⁄_‘fi fi◊Ì. ±fiı F›Î_ Á‘Ì “Ë_ … «_ÿ¤Î¥ »\_” ±ı‰˘ ¤Î‰
·Î√ı ? ±Î ÷˘ ±ı‰˘ ⁄_‘Λı·˘ »ı, ÷ı Ωı ÁÎ_¿‚ ·˘œÎfiÌ ±Î‰Ì ΩÕÌ Ë˘÷fiı,
                                    »ı I›Î_ Á‘Ì ⁄_‘fi … »ı !!
÷ıfiÎ◊Ì ⁄_‘Λ˘ ˢ÷fiı ÷˘ ±Î’HÎı “√ıÁ ¿ÀŸ√” ¿flÌfiı ¿Î’Ì fiά÷. ’HÎ
±Î ÷˘ ±ı‰˘ ⁄_‘Λı·˘ »ı ¿ı …ı ÷ÒÀÌ … fiΠ¿ı. ±ı ÁÎ_¿‚ı › ¿ı‰Ì Ω÷fiÌ !     …ı …ı ±Î’HÎfiı ÿ—¬ÿÎ›Ì ·Î√÷_ ˢ› ÷˘ ±ı ⁄_‘fi … ¿Ëı‰Î›. fiËŸ
¿Ï‰±ı Â_ ·A›_ »ı ? “±‘Î÷ ÁÎ_¿‚̱ı ’fl‹ÎI‹Î ⁄_ÿ̉Îfi.” ±‘Î÷        ÷˘ …√÷fiÎ ·˘¿˘fiı ÷˘ ⁄_‘fifi_ › ¤Îfi fi◊Ì ◊›ı·_ ¿ı “Ë_ ⁄_‘fi‹Î_ »\_.”
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                         181   182                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

    ¿˘¥ ∞‰fiı ’˘÷Îfiı ⁄_‘fi √‹÷_ … fi◊Ì. ÷‹fiı ⁄_‘fi √‹ı »ı ?        ≠ë¿÷ν — ‹˘ZÎ ‹Î_√‰Î◊Ì ±ı ‹‚Ì Ω› ?
    ≠ë¿÷ν — fiËŸ.                           ÿÎÿÎlÌ — ‹Î_√‰Î◊Ì ⁄‘_ … ‹‚Ì Ω› ’HÎ ‹˘ZÎÿÎ÷Πˢ› ÷˘.
                                  ‹˘ZÎÿÎ÷Πˢ‰Î Ωı¥±ı, ±ı ’˘÷ı ‹˘Z΋Î_ flËı÷Πˢ› ÷˘, ⁄Î¿Ì ⁄ËÎfl
    ÿÎÿÎlÌ — »÷Î_ › flËı‰_ Âı‹Î_ ’Õı »ı ?
                                  ¿˘¥±ı ‹˘ZÎfiÌ ‰Î÷ ¿fl‰Ì … fiËŸ. I›Î_ ‘‹˝fiÌ ‰Î÷ ¿fl‰Ì, ±ı ÷‹fiı
    ≠ë¿÷ν — ⁄_‘fi‹Î_.                      ÁÎflÎ ‘‹˝ µ’fl «œÎ‰Âı.
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ⁄_‘fi‹Î_ … flËı‰Îfi_. ∞‰ ‹ÎhÎ ⁄‘Î_        ≠ë¿÷ν — ‹˘ZÎÿÎ÷Î @›Î_◊Ì ¬˘‚‰Î ?
⁄_‘fi‹Î_ … ’ÕuÎ »ı. ±‹ÎflÎ …ı‰Î_ “iÎÎfiÌ ’vÊ” ‹@÷ ˢ›, ’HÎ ÷ı ¿˘¥¿
                                     ÿÎÿÎlÌ — “±Î” ±ËŸ ±ı¿·Î … »ı. F›Îflı ±Î‰‰_ ˢ› I›Îflı
¿Î‚ı ‰SÕ˝‹Î_ ±ı¿Îÿ ˢ›. fiËŸ ÷˘ “iÎÎfiÌ” …√÷‹Î_ ˢ› … fiËŸ fiı !
                                  ±Î‰Ωı. fiËŸ ÷˘ ÷‹ÎflÎ ¤Î¥⁄_‘fiı ‹˘ZÎ ‹‚ı ’»Ì ±Î‰Ωı. ±ıfiı V‰Îÿ
“iÎÎfiÌ ’vÊ” ±ı ‹@÷ ˢ›, ±ıÀ·ı ±ı ’˘÷ı ¿˘¥ «Ì…◊Ì ⁄_‘Λı·Î fiÎ
                                  ±Î‰ı ±ıÀ·ı ±ıfiı ’Ò»Ìfiı ±Î‰Ωı.
ˢ›. ±ıÀ·ı ±ı‹fiı ⁄˘Ωı fiÎ ·Î√ı, ¤› fiÎ ·Î√ı, ¿Â_ ¿˘¥ «Ì… ±ı‹fiı
V’Âı˝ fiËŸ. ±fiı ±ı‰_ “’˘÷Îfiı” ◊‰ÎfiÌ …wfl »ı. ’HÎ ÷ı “iÎÎfiÌ ’vÊ” ˢ›          ‹˘ZÎ ’΋‰Îfi˘ ¤Î‰ ¿˘fi˘ ?
÷˘ … ±ı‹fiÌ ’ÎÁı ◊¥ ¿Λ. “iÎÎfiÌ ’vÊ” ÷˘ ËΩfl˘ ‰Ê˝ Á‘Ì fi◊Ì
                                     ≠ë¿÷ν — ‹˘ZÎ ÷˘ ∞‰fi˘ ¿fl‰Îfi˘ »ı fiı ?
ˢ÷Î. ¿˘¥¿ Œıfl˘ “iÎÎfiÌ ’vÊ” ˢ› I›Îflı ‹@÷ ◊¥ …‰Î›.
                                     ÿÎÿÎlÌ — …ı ⁄_‘Λı·˘ »ı, ÷ıfi˘ ‹˘ZÎ ¿fl‰Îfi˘ »ı.
         ‹˘ZÎÿÎ÷Î ‹Y›ı, ‹‚ı ‹˘ZÎ !
                                     ≠ë¿÷ν — ⁄_‘Λı·˘ »ı ±ı ¿˘HÎ »ı ?
    ≠ë¿÷ν — ‹˘ZÎ ±ı ±ÎÂÎfiÌ ÏfiW’ÏkÎ »ı, ±ı‰_ ¿ËÌ Â¿Î› ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ¤˘√‰ı »ı ÷ı ! ⁄_‘fi ±‰V◊Î ¤˘√‰ı »ı ±ı ⁄_‘Λı·˘
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ‹˘ZÎ ÷˘ ’˘÷Îfi˘ V‰¤Î‰ … »ı.
                                  »ı.
    ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì CÎHÎÎ_ ¬flÎ_ ·˘¿˘±ı ‰Îfl_‰Îfl ‹˘ZÎfiÌ ≠΄M÷      ≠ë¿÷ν — “’ÏÀ˝@›·fl·Ì” ±ıfi_ fi΋ Â_ ?
‹ÎÀıfiÎ … ¿ı‹ flV÷Î ⁄÷ÎT›Î ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ⁄_‘fi ±‰V◊Î ¿˘HÎ ¤˘√‰ı »ı ?
    ÿÎÿÎlÌ — ¬flÌ flÌ÷ı ÷˘ ±ı‰_ »ı fiı, ±ı ±ı‹fiÌ ¤ÎÊÎfi˘ ‹˘ZÎ
⁄˘·ı »ı. ⁄Î¿Ì ‹˘ZÎfiÌ ¿˘¥fiı ’ÕÌ … fi◊Ì. ⁄‘Îfiı ±Î … Ωı¥±ı »ı         ≠ë¿÷ν — ∞‰ … ¤˘√‰ı »ı fiı ?
¿ı “Ë‹¿ @›Î, Ë‹ ¿˙fi !” ±ı‰_ … Ωı¥±ı »ı. ±fiı Ωı ¿˘¥ ÁΫ˘          ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ¤˘√‰÷Î fi◊Ì ?
’vÊ fiÌ¿‚ıfiı, ÷ıfiı ±Î ‹˘ZÎfi˘ ‹Î√˝ ‹Y›Î ‰√fl flËı … fiËŸ ! ±Î
                                     ≠ë¿÷ν — ÷‹ı ±ıÀ·ı ¿˘HÎ ?
÷˘ ¿_¥fiÌ ¿_¥ ÿÎfi÷ «˘fl »ı fiı ‹Îfi-÷Îfi‹Î_ fiı “Ë‹”‹Î_ ’ÕuÎ »ı, ÷ı‹Î_
¿Â_ › ’ÎQ›Î fi◊Ì.                             ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ¿˘HÎ ¤˘√‰ı »ı ? ∞‰ ? fiı ÷‹ı Ωı›Î ¿fl˘ »˘ ?
                                  ‹˘œı ÷˘ ⁄˘·˘ »˘fiı ¿ı “Ë_ ¤˘√‰_ »\_.”
    “Ë‹” ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl, ÷ı ±Î ±Ë_¿Îfl ¬·ÎÁ ◊Λfiı ÷˘ ¤√‰Îfi
◊Λ.                                   ≠ë¿÷ν — Ë_ ±ıÀ·ı ¿˘HÎ ? ±ı Á‰Î· flè΢.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                        183   184                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı …, ±Ë_¿Îfl !                   ⁄Î¿Ì “’˘÷ı” ÷˘ “«_ÿ·Î·” ◊›Î ±ıÀ·ı ±Î “ÀıQ’flflÌ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ¤ı√_
                                 ◊›_. “⁄˘ÕÌ”fi˘ ‹ÎÏ·¿ ◊›˘, fiı ‹ÎL›_ ¿ı “«_ÿ·Î· Ë_ »\_” ±fiı ±Î “⁄˘ÕÌ”
   ≠ë¿÷ν — ±Ë_¿Îfl ±ı ∞‰fi_ V‰w’ … »ı fiı ?
                                 ’HÎ “Ë_ … »\_”, ÷ı “±Î” ‹flı ±ıfiÌ ΩıÕı “±Î’HÎı” › ‹fl‰Îfi_ ◊›_ !
   ÿÎÿÎlÌ — ∞‰fiı ÷˘ ⁄Î…\±ı ‹Ò¿˘. ∞‰fiı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ∞‰ ÷˘
‰V÷ fi◊Ì fiı ! ±ı ÷˘ ±ÎI‹Îfi_ ωÂıÊHÎ »ı, ∞‰ÎI‹Î ¿ı ¤¥, ±Î‰˘        ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î ±…L‹Î-±‹fl »ı, ÷˘ ±Î‰Î√‹fi ¿˘fiı »ı ?
±Ë_¿Îfl ˢ› I›Î_ Á‘Ì ∞‰ÎI‹Î. ±Ë_¿Îfl ¬·ÎÁ ◊›˘ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î         ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ±…L‹Î-±‹fl »ı … fiı «˘A¬˘ … »ı. Œ@÷ ±Î
»^À˘ ! ’HÎ ±Ë_¿Îfl ±˘»˘ ◊¥ Ω› ±fiı ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fi_ ¤Îfi ◊Λ      ±ıfiı ’Î_« ÷k‰˘fiÌ ±Áfl ◊¥ »ı fiı ±ı ±Áfl‹@÷ ◊Λ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î
±ıÀ·ı ±_÷flÎI‹Î ◊›˘ ±fiı ±_÷flÎI‹Î ◊¥fiı ’»Ì ’fl‹ÎI‹Î ◊Λ.       »\|˘ … »ı. ±ı ±…L‹Î-±‹fl … »ı, F›Îflı ’˘÷Îfi_ V‰w’ ΩHÎı ±ıÀ·ı
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ‹˘ZÎ ’΋‰Îfi˘ ¤Î‰, ±ı ¿˘fi˘ ¤Î‰ ¿Ëı‰Î› ?     ±Î‰Î√‹fifi˘ ŒıflÎ ⁄‘Î ⁄_‘ ◊¥ Ω›.

   ÿÎÿÎlÌ — ‹˘ZÎ ’΋‰Îfi˘ ¤Î‰ ±ı ⁄_‘Λı·Îfi˘ »ı. …ı ⁄_‘Λı·˘      ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î‰Î√‹fifi˘ Œıfl˘ ¿˘fiı »ı ?
ˢ› ÷ıfiı »^|Î ◊‰ÎfiÌ ≥E»Î »ı. ±ıÀ·ı ±ı ±Ë_¿Îflfi˘ ¤Î‰ »ı. ±ÎI‹Îfiı     ÿÎÿÎlÌ — …ı ±Ë_¿Îfl »ıfiı, ÷ıfiı ±Î‰Î√‹fi »ı. ±ÎI‹Î ÷˘ ÷ıfiÌ
÷ı‰˘ ¤Î‰ fi◊Ì. ±ÎI‹Î ÷˘ »^|˘ … »ı fiı !               ÷ı … ÿÂ΋Î_ »ı. ±Ë_¿Îfl ’»Ì ⁄_‘ ◊¥ Ω› »ı. ±ıÀ·ı ±ıfi˘ Œıfl˘ ⁄_‘
   ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î ¤˘@÷Î fi◊Ì, ÷˘ ±ı ÂıfiÎ◊Ì »^À‰Î ‹Î_√ı »ı ?   ◊¥ Ω› !

   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ »^À‰Îfi˘ ¤Î‰ fi◊Ì. ±ı »^À˘ … »ı. ±Î …ı        ±ıÀ·ı ±Î …L‹-‹flHÎ ±ÎI‹ÎfiÎ_ fi◊Ì. ±ÎI‹Î “’fl‹ıfiLÀ” ‰V÷
⁄_‘Λı·˘ »ı ±ıfiı »^À‰_ »ı. ⁄_‘Λı·˘ »ı ±ı ¤˘@÷Î »ı fiı ±ı ¿÷ν ›  »ı. ±Î …L‹-‹flHÎ “≥√˘¥{‹”fiÎ_ »ı. “≥√˘¥{‹” ±ı ’˘÷ı …L‹ ’΋ı
»ı. …ı ¿÷ν »ı, ±ı ¤˘@÷Î »ı; ±ı »^À‰Î ‹Î√ı »ı !          »ı. ±fiı ’λ˘ ÕΘ¿Àfl ÁÎËı⁄fiı ¿ËıÂı, “ÁÎËı⁄, ‹fiı ⁄«Î‰Ωı, ⁄«Î‰Ωı.”
                                 ±S›Î, ÷_ “’fl‹ıfiLÀ” fi◊Ì ? I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, “Ë_ ÷˘ ÀıQ’flflÌ »\_.” ±ıÀ·ı
    ±ı‰_ »ı, ±Î ⁄_‘fiı › ±Ë_¿Îflı ∂¤_ ¿›Ù »ı ±fiı ±Î ‹„@÷ ›    ±Î ⁄‘_ “≥√˘¥{‹”fi_ … ÷˘ŒÎfi »ı. ±ı “≥√˘¥{‹” ±ı¿·Î_ “iÎÎfiÌ
±Ë_¿Îfl ¬˘‚ı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Ë_¿Îflfiı ˉı ’˘ÊÎ÷_ fi◊Ì. ±Î ÷˘ “±ı”   ’vÊ” … ¿ÎœÌ ±Î’ı. “≥√˘¥{‹” ±ı ±iÎÎfifi_ ’ÏflHÎ΋ »ı ±fiı ÷ıfiÎ◊Ì
ΩHÎı ¿ı ±Î‹Î_ ¿_¥¿ V‰Îÿ fiÌ¿‚Âı, ’HÎ ¿Â˘ V‰Îÿ fiÌ¿Y›˘ fiËŸ ±ıÀ·ı   ±Î Á_ÁÎfl ∂¤˘ flè΢ »ı. ±‹Îfl΋Î_ “≥√˘≥{‹” Ï⁄·¿·ı › ¬·ÎÁ
’λ˘ ‹„@÷ ¬˘‚ı. ⁄Î¿Ì ±ÎI‹Î ‹@÷ … »ı, V‰¤Î‰ı … ‹@÷ »ı !      ◊¥ √›˘ ˢ›.
“±ÎI‹Î V‰¤Î‰◊Ì … ‹@÷ »ı” ±ıÀ·_ … Ωı “±ıfiı” Á‹Ω¥ Ω› ¿ı
⁄Á, ¿Î‹ ◊¥ √›_ !                            ≠ë¿÷ν — ±Ë_¿Îfl fiı ±ÎI‹Î ±ı ⁄‘_ ¤ı√_ @›Î_◊Ì ◊¥ √›_, ±ı
                                 Ë…\ Á‹Ω÷_ fi◊Ì.
       ....fiı ±Î‰Î√‹fi ’HÎ ±Ë_¿Îflfiı … !
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ … »ı ¬Î·Ì !
   ≠ë¿÷ν — ±fiı ±ÎI‹Î ÷˘ ±…L‹Î … »ı fiı ?
                                        ÿ—¬, “±ÎI‹ V‰w’”fiı »ı … fiËŸ !
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, “±ÎI‹Î” V‰¤Î‰◊Ì … ±…L‹Î »ı fiı “’˘÷ı” ’HÎ
±…L‹Î »ı …. ’HÎ “’˘÷ı” “±ÎI‹Îw’” ◊Λ ÷˘ “’˘÷ı” ±…L‹Î ◊Λ.        ≠ë¿÷ν — ˉı, ‹ÎHÎÁ V‰√˝‹Î_ Ω› ¿ı fi¿˝‹Î_ Ω›, ’fl_÷ I›Î_
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                        185   186                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

› ±ÎI‹Î ÷˘ Á¬ ¿ı ÿ—¬◊Ì ÷˘ …\ÿ˘ … flËı‰Îfi˘ fiı ?           ±Î ∂¤_ ◊›_ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ÷˘ …\ÿ˘ … flËı »ı. ’HÎ ±ı‹Î_ ±Î’HÎfiı Â_       …ı‹ ±Î Á˘fiÎfi˘ V‰¤Î‰ ˢ› »ı ÷ı ·Î¬ ‰Ê˝ flÎ¬Ì ‹Ò¿Ì±ı ÷˘
ŒÎ›ÿ˘ ? F›Î_ Á‘Ì ±Ë_¿Îfl »ı I›Î_ Á‘Ì Á¬ fiı ÿ—¬ ¤˘√‰ı »ı, fiı     ±ıfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ Œıfl fiÎ ◊Λ. ±fiı Á˘fi_ fiı ÷Î_⁄_ ⁄ı ¤ı√_ ◊›_ ˢ›,
ÿ—¬ ±ıfiı √‹÷_ fi◊Ì !                        ‹ÌZ«fl ◊›_ ˢ› I›Îflı ŒıflŒÎfl ◊¥ Ω›.
   ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Îfiı ÷˘ ¿_¥ fiÎ ◊Λfiı ? ±ı‰_ ‹Îv_ ’Ò»‰Îfi_ Ë÷_.     ≠ë¿÷ν — ‹˘ZÎ ’ÎQ›Î ±ıÀ·ı Â_ ? ±ÎI‹Îfi_ ¿Î›˝ ±ËŸ ’Òv_ ◊›_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı Á˘fiÎfiÌ √ÌfiÌ Ë˘›, ÷˘ ±ıfiı      ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfi_ ¿Î›˝ ÷˘ ’Òv_ … ◊›ı·_ »ı. …ı ⁄_‘Λ˘ Ë÷˘
÷‹ı √Q‹ı I›Î_ flÎ¬Ì ‹Ò¿˘ ÷˘ › ±ıfiı ¿ÎÀ fiÎ «œı. ’HÎ ±ı √ÌfiÌ ¬˘‰Î¥  fiı, ÷ı ‹@÷ ◊›˘. …ıfiı ÿ—¬ ’Õ÷_ Ë÷_, ÷ı ⁄_‘Λ˘ Ë÷˘ ±ıfi_ ÿ—¬ √›_,
Ω› ÷˘ √ÌfiÌfiı ÿ—¬ fi◊Ì, ’HÎ ÷‹fiı ÿ—¬ ◊Λfiı ¿ı fiÎ ◊Λ ? ±ı‰Ì     ±ı ’˘÷ı ‹@÷ ◊¥ √›˘.
flÌ÷ı ±ÎI‹Îfiı ¿Â_ ÿ—¬ … fi◊Ì. ±Ë_¿Îfl …ı »ıfiı ±ıfiı ÿ—¬ ◊Λ »ı.
±Î ±Ë_¿Îfl …÷˘ flËı ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ◊¥ √›˘ ±fiı ±Ë_¿Îfl »ı I›Î_ Á‘Ì       …ı …\ÿ˘ ’Õu˘ Ë÷˘fiı ±ÎI‹Î◊Ì, ±Ë_¿Îfl, ÷ı ±Ë_¿Îfl ’˘÷ÎfiÎ
±ÎI‹Î fi◊Ì.                             V‰w’‹Î_ ω·› ◊¥ √›˘. ±ıÀ·ı ¿Î‹ ◊¥ √›_. …\ÿ˘ ’Õu˘ Ë÷˘ ÷ı◊Ì
                                  ÿ—¬ ¤˘√‰÷˘ Ë÷˘. ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì …\ÿÎ¥ ¿flÌ Ë÷Ì, ¤ıÿ ◊›˘ Ë÷˘.
   ≠ë¿÷ν — ±Î ÿά·Î‹Î_ √ÌfiÌ ±fiı Ë_, ⁄ı …\ÿÎ_ »Ì±ıfiı, ’HÎ
                                  ±Î ·˘¿˘±ı fi΋ ±ÎM›_ ¿ı ¤¥ «_ÿ, ÷˘ ±ı fi΋‹Î_ “’˘÷ı” ÷L‹›Î¿Îfl
±Î‹Î_ ÷˘ ±ı‰_ ¬flı¬fl …\ÿ_ ËÂı ?
                                  ◊¥ √›˘. ±ıÀ·ı “±ıfi_” ¿Î‹ ¬·ÎÁ ◊¥ √›_. “±ÎI‹Î” ÷˘ ±Ï‰fiÎÂÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î › …\ÿ_ … »ı. ’HÎ ÷ı ÷‹fiı ÿı¬Î› fiËŸ. ±ı √ÌfiÌfi_  »ı. ±ıfi_ ¿Î‹ ÷˘ ◊›ı·_ … »ı. ’HÎ ±ı ±ËŸ◊Ì »^À˘ @›Îflı ◊Λ ? ¿ı
…ı‰_ …\ÿ_ »ı fiı, ±ı‰_ ±‹fiı ’HÎ “±ÎI‹Î” …\ÿ˘ ÿı¬Î›.         ±Î ¤ıÿ⁄Ï© ÷ÒÀÌ Ω› ±ıÀ·ı »^À˘ ◊¥ Ω›.
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ÿıË‹Î_ ˢ› ÷˘ ’HÎ ‹˘Z΋Î_ »ı ±ı‰_ ¿ËÌ     ≠ë¿÷ν — »^À˘ ◊›Î ’»Ì ±ı Â_ ¿flı ?
¿Λ ¬v_ ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ÏÁ©√Ï÷ ◊¥ √¥. I›Î_ Ïfifl_÷fl ’fl‹Îfi_ÿ flËı‰Îfi˘.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ‹@÷ … ˢ› »ı. ’HÎ ±Î “iÎÎfi” ±Î’̱ı      ±Î ÿıË Ë˘› I›Î_ Á‘Ì ⁄˘Ωı flèÎÎ ¿flı. ±ı ÿıËfi˘ › ⁄˘Ωı »ı. …ı ÿıË◊Ì Á¬
»Ì±ı fiı, ÷ı◊Ì “±ıfiı” ’˘÷Îfiı ‹@÷’HÎÎfi_ ¤Îfi ◊Λ »ı. ⁄Î¿Ì ±ÎI‹Î    ¤˘√‰‰Îfi_ fi◊Ì, ÷ı ÿıË iÎÎfi̱˘fiı ⁄˘…w’ ˢ› »ı. ’HÎ »^À¿˘ … fiËŸ
’˘÷ı ‹ËŸ ‹@÷ … »ı, ±ıfiı ¿Â_ ÿ—¬ … fi◊Ì. ’HÎ ±Î ÷˘ ÿ—¬ ¿˘fiı     fiı ! ±ıfiÌ “ÏÕV«Î…˝ Ï·Ï‹À” ˢ› I›Î_ Á‘Ì »^À¿Îfl˘ … fiÎ ◊Λ fiı !
»ı ? ±Ë_¿Îflfiı ! ±ı √›˘ ±ıÀ·ı ÿ—¬ √›_. ±Ë_¿Îflı … ±Î ⁄‘_ ∂¤_
¿›Ù »ı, ¤√‰Îfi◊Ì …\ÿ˘ ◊¥ √›˘ »ı, ¤ıÿ ’ÎÕu˘ »ı. ±ı ±Ë_¿Îfl √›˘              ¶L¶˘±ı ÿÌ‘Î_ ⁄_‘fi !
±ıÀ·ı ’»Ì ÿ—¬ fiΠˢ›.                          ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î ‹˘ZÎı Ω› ’»Ì ±ı ÿıË‘ÎflHÎ ¿fl÷˘ fi◊Ì, ’HÎ
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±ÎI‹Îfi_ V◊Îfi @›Î_ ˢ› ?           ÿflı¿ ±ÎI‹Î ‹˘Z΋Î_ … »ı fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ’˘÷ı … ‹˘ZÎV‰w’ »ı. ±ıfi_ V◊Îfi … ⁄Ì…ı        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fi◊Ì. ±fi_÷ ±ÎI‹Î ±Î flÌ÷ı Á_Ωı√˘‹Î_
fi◊Ì. ±ıfi˘ ’˘÷Îfi˘ V‰¤Î‰ … ‹˘ZÎ »ı. ±Î ÷˘ ω¤Î‰ ÿÂÎfiı ·¥fiı      Á’ÕΛΠ»ı. ±ı ‹˘ZÎı …‰Î, ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ ±Î‰‰Î ≠›Ifi ¿flı »ı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                          187   188                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

’HÎ ±Î …ı ±fiÎI‹Î »ı, ±ı ±ıfiı V‰¤Î‰‹Î_ ±Î‰‰Î ÿı÷_ fi◊Ì. ±fiı          ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î‹Î_ ÷˘ iÎÎfi »ı, ÷˘ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±ı ¿ZÎÎ ÷˘ ±Î‰ıfiı
±fiÎI‹Î › ’Ëı·ı◊Ì ±Îfi_ ±Î … »ı ! ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Î ±ÎI‹Î ±ı ¿_¥       ¿ı ±ı ‹˘ZÎı …¥ ¿ı ?
‹˘Z΋Î_ ±ÎT›Î fi◊Ì.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿ZÎÎ ±Î‰ı »ı. ±ı ¿ZÎ΋Î_ ±Î‰ı … »ı, fiı ‹˘ZÎı
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î±ı Ë…\ ‹˘ZÎ Ωı›˘ … fi◊Ì ?          …¥ … flèÎÎ »ı, ’HÎ ÷‹ı ±ı‹ ¿Ë˘ ¿ı ±Î¬Î …√÷fiÎ_ ⁄‘Î_ ±ÎI‹Î±˘
                                   Ωı ‹˘ZÎı Ω›, ÷˘ ±Î Á_ÁÎflfiÎ_ fiÎÂfiÌ ÷‹ı ¤Î‰fiÎ ¿flÌ ¿ı ±Î Á_ÁÎfl
   ÿÎÿÎlÌ — Ωı›˘ … fi◊Ì. ⁄Î¿Ì ’˘÷Îfi˘ V‰¤Î‰ … ‹˘ZÎ »ı. ’HÎ ±Î    fiΠˢ ! ±fiı ±Î Á_ÁÎfl ±ı ‰V÷ ÷˘ ±ÎI‹Îfi_ “Õı‰·’‹ıLÀ” »ı ! ‹Ò‚
Á_›˘√˘ ¿ı‰Î »ı ? ¶L¶ V‰w’ı »ı ! ±Î …ı …Õ Ï‰¤Î√ »ı, ±fiÎI‹ ω¤Î√    ±ÎI‹Î ÷˘ “Õı‰·’” ◊›ı·˘ … »ı, “±ÎI‹Î” ’˘÷ı ’ÒHν … »ı, ’HÎ ±Î
»ı, ±ı ¶L¶ V‰w’ı »ı. ¶L¶ ±ıÀ·ı fiŒ˘-¬˘À, Á¬-ÿ—¬, flÎ√-¶ıÊ, ÷ı ±ı    “±Î’HÎÌ” ±I›Îflı ±ı‰Ì lıHÎÌ µI’Lfi ◊›ı·Ì »ı, ÷ı ’˙ÿ˚√Ï·¿
⁄‘Î_ ¶L¶˘fi˘ V‰¤Î‰ ’˘÷ı ’˘÷Îfi΋Î_ ±Îfl˘’Ì ÿı »ı, ±ıÀ·ı ±ıfiı ⁄_‘fi flèÎÎ  ‹ÎL›÷΋Î_ wœ ◊¥ √›ı·Î_ »ı. ÷ı ‹ÎL›÷α˘ ¬Á÷Ì, ¬Á÷Ì, ¬Á÷Ì,
¿flı »ı. ±Î Á_Ωı√˘fi_ ÿ⁄ÎHÎ CÎÀı ÷˘ ’»Ì “iÎÎfiÌ ’vÊ” ‹‚Ì ±Î‰ı,      ¬Á÷Ì ‹Ò‚ «ˆ÷L› V‰w’fiÌ ¤Î‰fiÎ µI’Lfi ◊Λ »ı, I›Îflı ’ÒHÎνËÒÏ÷
ÏfiÏ‹k΢ ‹‚Ì ±Î‰ı, I›Îflı ‹˘ZÎ ◊Λ. fiËŸ ÷˘ ‹˘ZÎ ±ı‹ fiı ±ı‹ ◊Λ     ◊Λ »ı.
fiËŸ. »÷Î_ ⁄‘Î ±ÎI‹Î ‹˘ZÎ ¤HÎÌ … ‰ËÌ flèÎÎ »ı. ’HÎ ’»Ì …ı‰_ …ı‰_
                                      ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ¿˘¥ ±ÎI‹Î ‹˘ZÎı ’ˢ_«Ì ¿÷˘ … fi◊Ì ?
ÏfiÏ‹kÎ ‹‚ı, ±ı‰_ ±ı «yfl ‹Îflı »ı ’λ˘. ±ËŸ ‹fiW›˘‹Î_ … «yfl
‹Îfl‰ÎfiÎ_ ’λÎ_. ±√fl ÷˘ F›Î_ «yfl ‹Îflı I›Î_ ¬fl˘. ±ıfiı ±ı‰_ ±‰‚_        ÿÎÿÎlÌ — ±flı, ‹˘ZÎı ÷˘ ⁄‘Î CÎHÎÎ_ › ’ˢ_«Ì ¿ı »ı fiı ! Ë_
ÏfiÏ‹kÎ ‹Y›_ ˢ› ÷˘ fi¿˝√Ï÷‹Î_ › ·¥ Ω› ¿ı ’›˘Ïfi‹Î_ › ·¥ Ω› !      ±I›Îflı › ‹˘Z΋Î_ »\_ fiı !
        ’HÎ, ‹˘ZÎ Á‘Λ ÷˘ ¿Î‹fi_ !                  ≠ë¿÷ν — ±ı‰_ ⁄fiÌ fiΠ¿ı ¿ı ⁄‘Î … ±ÎI‹Î ‹˘ZÎı …÷Î flËı ?
                                   “’˘ÏÁ⁄·” ¬v_ ?
   ≠ë¿÷ν — ‹˘ZÎ ‹ı‚‰‰Î ‹ÎÀı ±Î ÿıËfiÌ ÁΑfi w’ı …wfl
¬flÌfiı ?                                   ÿÎÿÎlÌ — ‹Î fiı »˘¿fl˘ ⁄ı Áfl¬Ì ™‹flfiÎ_ ◊Âı ¿˘¥ ‰¬÷ ?
                                   »˘¿fl˘ fiı ‹Î Ωı ⁄ı Áfl¬Ì ™‹flfiÎ ◊Λ ÷ı ÿËÎÕı ±Î …√÷ ±Î¬_ ‹˘ZÎı
   ÿÎÿÎlÌ — ‹fiW› ÿıË … ‹˘ZÎ ‹ı‚‰‰Îfi_ ‹˘À΋Î_ ‹˘À_ ÁΑfi »ı.     Ω› (!)
‹˘ZÎ ÷˘ ÿı‰√Ï÷‹Î_ › fiÎ ◊Λ, Ωfi‰fl √Ï÷‹Î_ › fiÎ ◊Λ, ⁄ÌΩ ¿˘¥
                                      ±ı‰_ »ı “±Î¬_ …√÷ ‹˘ZÎı Ω›” ±ı‰Ì ¤Î‰fiÎ ¤Î‰‰ÎfiÎ
±‰÷Îfl‹Î_ fiÎ ◊Λ. ±ı¿·˘ ‹fiW›fi˘ ±‰÷Îfl … ±ı‰˘ »ı ¿ı ÷ı‹Î_ ’Î_«
                                   ±Ï‘¿ÎflÌ »ı. ’HÎ ±ı w’¿‹Î_ @›Îflı › ±Î‰ı fiËŸ. ±ı w’¿‹Î_ @›Îflı
±ı › √Ï÷ ¬S·Ì »ı.
                                   ±Î‰Âı ¿ı ‹Î fiı Ïÿ¿fl˘ ⁄ı Áfl¬Ì ™‹flfiÎ ◊Âı I›Îflı (!) !
        Á‰Î˝I‹Îfi˘ ‹˘ZÎ !! Â_ Â@› ?!                  ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ‹fiı ¿Ëı »ı, “±Î¬Î …√÷fiı ‹˘ZÎı ·¥ Ω‰fiı !” ‹ı_
   ≠ë¿÷ν — ⁄‘Î ±ÎI‹Î ’ÒHν ¿ZÎαı @›Îflı ’ˢ_«Âı ?         ¿èÎ_, “÷‹fiı Á‹… ’ÎÕ_. ±Î ±Î¬Î …√÷fiÎ ∞‰˘ “‰˘flÌ›Á˝” ⁄fiı ÷˘
                                   ¿˘fiÌ ’fl “±ıÀı¿” ¿flı ? ±Î¬Î …√÷fiÎ ⁄‘Î ∞‰˘ ÕΘ¿Àfl˘ … ◊Λ ÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Î_ ±ÎI‹Î ‹˘ZÎı Ω› ÷˘ ’»Ì ±ËŸ Á_ÁÎfl flËıÂı       ¿˘fiÌ ÿ‰Î ¿flı ? ±Î¬Î …√÷fiÎ ⁄‘Î ∞‰˘ √Î_›Ω ◊Λ ÷˘ ¿˘fiÎ ‰Î‚
fiËŸ. ÷˘ Á_ÁÎfl fiΠ¿fl‰ÎfiÌ ≥E»Î »ı ÷‹Îflı ? ÷‹ÎflÌ ≥E»Î Â_ »ı ?      ¿Î’ı ? ±fiı ⁄‘Î … Á◊Îfl ◊Λ ÷˘ ¿˘fi_ ¿Î‹ ¿flı ?” ÷˘ ¿Ëı, “Á‹∞
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                         189   190                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

√›˘, Á‹∞ √›˘, ˉı ŒflÌ ‰Îfl fiËŸ ⁄˘·_ !”                   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÏÁ©·˘¿ »ı, ÏÁ©ZÎıhÎ »ı, ±fiı ±ı ÷˘ …ı ‹˘ZÎı
                                  √›ı·Î_ ˢ› fiı, ±ıÀ·ı ’fl‰ÎflÌ √›ı·Î_, ±ı ±Î’HÎ_ ÁÎ_¤‚ı › fiËŸ ±fiı
    ¿ÿfl÷fiÌ √˘Ã‰HÎÌ »ı, ±ıÀ·ı ±‹ı ±ı‹ fiÎ ¿Ë̱ı ¿ı ⁄‘Î_ ‰‘Îflı
                                  ¿˘¥fi_ ¿Â_ ⁄˘·ı › fiËŸ, ¿˘¥fiı ‹ÎÀı ·Î√HÎÌ › fiËŸ fiı ¿Â_ › fiËŸ.
¤ı√Î_ ◊Ή. ±ı ÷˘ ±ıfiÌ √˘Ã‰HÎÌ … »ı ¿ı “T›‰ÏV◊÷” flÌ÷ı ⁄‘Î_ ±Î‰ı.
                                  ±ı ÷˘ ±ı‹fiÎ_ Á¬‹Î_ ‹V÷ ! ±ı ±Î’HÎfiı ¿Â_ ¿Î‹ ·Î√ı fiËŸ. ±ı
fiËŸ ÷˘ ±‹ı ¿Î√‚ ·¬Î‰ ·¬Î‰ fiÎ ¿fḻı ? ’HÎ fiÎ, ±ı ÏËÁÎ⁄
                                  ±Î’HÎÎ K›ı› ÷flÌ¿ı »ı. “fi‹˘ ÏÁ©ÎHÎ_” ¿èÎ_ ÷ı Œ@÷ K›ı› ÷flÌ¿ı »ı ¿ı
⁄‘Î_ √˘Ã‰Î›ı·Î »ı. ±ıÀ·ı ±‹Îflı ±ı µ’ÎÏ‘ ¿fl‰ÎfiÌ fiËŸ. ±Î ÷˘ ±‹ı
                                  “¤¥, ±‹Îflı ±Î ÿÂÎ Ωı¥±ı »ı !”
±ËŸ ±Î‰Ì±ı fiı …¥±ı.
                                     ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı “fi‹˘ ÏÁ©ÎHÎ_”, ÷˘ ±ı fi‹V¿Îfl
   ±Î’fiı Á‹…‹Î_ ±ÎT›_ ±Î ? ±Î Á_ÁÎfl ’˘÷ı ≠‰ÎË w’ı »ı ±fiı
                                  ±ı‹fiı ’ˢ_«ı ¬flÎ_ ?
÷ı ±fiÎÏÿ◊Ì ±Î ≠‰ÎË ‰èÎÎ … ¿flı »ı. ±ı‹Î_ ⁄‘Î_ ∞‰˘fi˘ ‹˘ZÎ ÷˘
◊‰Îfi˘ …, ‰Ëı·˘ ¿ı ‹˘Õ˘, ±ı ±ıfi˘ ø‹ … »ı. ø‹ ±ıÀ·ı ±ı¿ Á‹›‹Î_       ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹fiı fiËŸ ’ˢ_«ı ÷˘ › ±Î’HÎfiı ‹ËŸ ÏÁ© ⁄ıÃÎ »ı
±ı¿Á˘ ±Îà ∞‰˘ ‹˘ZÎı …›Î … ¿flı »ı, ≠‰ÎËw’ı !             ÷ıfiı ÷˘ ’ˢ_E›_ ! ‹ËŸ …ı ⁄ıÃÎ_ »ı fiı, ÷ı ±ÎI‹Î ÏÁ© … »ı fiı ! ±Î’HÎı
                                  ÷˘ ¿Î‹ ÁÎ◊ı ¿Î‹ »ı fiı ! ±Î’HÎı fi‹V¿Îfl ’ˢ_«ÎՉΠΩı¥±ı I›Î_. ±fiı
   ≠ë¿÷ν — ±ı¿ Á‹›‹Î_ ±ı¿Á˘ ±Îà ∞‰˘ ‹˘ZÎı Ω› »ı ±ı       ±Î’HÎÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ’ˢ_«ÎÕ‰ÎfiÌ !! ¿ı ÁÎËı⁄fiı ¿Î√‚ ·¬Ì fiÎA›˘.
@›Î_◊Ì »ı ?
                                         ÏÁ©fiÌ, fiËŸ ≠‰ÚÏkÎ »÷Î_ “Ïø›Î”....!
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘Î_ ’_ÿflı ZÎıh΢‹Î_◊Ì ◊¥fiı ±ı¿Á˘ ±Îà ∞‰˘ ‹˘ZÎı
Ω› »ı.                                  ≠ë¿÷ν — ÏÁ© …ı ◊›Î »ı, ±ı‹fiı ¿Î›˝ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±ËŸ›Î ≥rfl
                                  ‹˘¿·ı »ı ?
   …ı‹ ±Î’HÎı ±ËŸ ’˘·ÌÁ‰Î‚ÎfiÌ ’ÎÀÌ˝ Ω› »ı fiı, ÷ı «ÎflfiÌ
ΩıÕÌ ±ı¿fiÌ ’λ‚ ±ı¿ ±ı‹ «ÎS›Î … ¿flı, …ı‹ ‰ËıHÎ …÷_ ˢ› ±ı‰Ì        ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ‹˘¿·ı fiËŸ. ‹˘¿·fiÎfl˘ ¿˘¥ »ı … fiËŸ. ±ËŸ
flÌ÷ı «ÎS›Î … ¿flı »ı, ±ı‰_ ±Î ±ı¿Á˘ ±Îà ∞‰˘fi_ ‰ËıHÎ ±Î ⁄Î…\◊Ì    ±Î√‚ ‹˘¿·fiÎflÌ ¿˘¥ ‰V÷fiÌ …wfl … fi◊Ì. ¿˘¥fiÌ …wfl fiÎ ’Õı
T›‰ËÎfl‹Î_◊Ì ‹˘ZÎı Ω› »ı, ÏÁ© ZÎıh΋Î_ Ω› »ı. I›Îflı ⁄ÌΩ ±ıÀ·Î_    ±ı‰_ ±Î …√÷ »ı. ÷‹Îfl˘ µ’flÌ … ¿˘¥ fi◊Ì. ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥
… ∞‰˘ ±T›‰ËÎfl flÎÏ‹Î_◊Ì T›‰ËÎfl flÎÏ‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±ıÀ·ı        ∞‰fi˘ ¿˘¥ µ’flÌ … fi◊Ì. ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· fiı “O·_ÕÁ˝” … µ’flÌ »ı.
T›‰ËÎfl‹Î_ ±ı¿ ∞‰ ‰‘CÎÀ ◊Λ fiËŸ, ±ı¿ ∞‰ ‰‘÷˘ fi◊Ì, CÎÀ÷˘
                                     ≠ë¿÷ν — ÷˘ ÏÁ©ZÎıh΋Î_ ±ı ÏÁ© ¤√‰_÷˘fiÌ ≠‰ÚÏkÎ Â_ ?
fi◊Ì. T›‰ËÎflfiÎ ∞‰ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? …ıfi_ fi΋ ’Õu_ »ı ±ı ⁄‘Î
T›‰ËÎfl »ı, …ıfi_ fi΋ fi◊Ì ±ÎM›_ ±ı T›‰ËÎfl‹Î_ fi◊Ì ±ÎT›˘. ±fiı         ÿÎÿÎlÌ — …ıfiı ≠‰ÚÏkΠˢ› ±ı “Ï‹¿ıÏfi¿·” ¿Ëı‰Î›. ±ı
…ıfi_ fi΋ √›_, ±ı ÏÁ©ZÎıh΋Î_ √›Î_ !!                Ï‹¿ıÏfi¿· fi◊Ì.
       “fi‹˘ ÏÁ©ÎHÎ_”, ¤…‰_ K›ı› V‰w’ı !              ≠ë¿÷ν — fiÎ, ’HÎ ‹˘Z΋Î_ Ω› ’»Ì I›Î_ ≠‰ÚÏkÎ »ı ¿ı Ïfi‰ÚÏkÎ ?

   ≠ë¿÷ν — ±Î’ ¿Ë˘ »˘ fiı µ’fl ¿˘¥ ⁄Î’˘ › fi◊Ì, ’HÎ µ’fl         ÿÎÿÎlÌ — I›Î_ Ïfi‰ÚÏkÎ › fiΠˢ›, ≠‰ÚÏkÎ › fiΠˢ›. »÷Î_ ’λ\_
ÏÁ©·˘¿ ÷˘ ¬v_ fiı ?                         “iÎÎfi-Ïø›Î” ±fiı “ÿ½fi-Ïø›Î” ¬flÌ. Ïfi‰ÚÏkÎ › ¬flÌ fiı ±Î Ïø›Î ›
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                        191   192                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

¬flÌ. ≠‰ÚÏk΋Î_ ¿Ëı‰Î› fiËŸ »÷Î_ Ïø›Î ¬flÌ !!!            ÏÁ©ZÎıhÎ ÷˘, ⁄‘Î ÏÁ©˘fiı flËı‰Îfi_ V◊‚ »ı ±ı¿ Ω÷fi_, ±ıfiı ÏÁ©ZÎıhÎ
                                  ¿Ëı‰Î›.
        ÏÁ©ZÎıhÎfiÌ ¿ı‰Ì ±ÿ˚¤Ò÷÷Î !!
                                     ≠ë¿÷ν — ÏÁ©ZÎıhÎ ⁄˛õÎ_Õ‹Î_ »ı ¿ı ⁄˛õÎ_ÕfiÌ ⁄ËÎfl »ı ?
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ÏÁ©ZÎıh΋Î_ ⁄‘Î ±ÎI‹Î±˘ »ı, ±ı ⁄‘Î
’˘÷’˘÷΋Î_ … »ı ?                            ÿÎÿÎlÌ — ⁄˛õÎ_ÕfiÌ ‘Îfl µ’fl »ı, »ıS·Ì ‘Îfl µ’fl »ı. ÷‹ı ÷‹ÎflÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı‹fiı ¿˘¥fiı ⁄ÌΩ ΩıÕı ¿Â_ ·ı‰Îÿı‰Î … fiËŸ. ±ı‰_
                                  ¤ÎÊ΋Î_ Á‹∞ Ω‰, ÁË ÁËfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ·¥ Ω› ’»Ì. ’HÎ ÏÁ©ZÎıhÎ
»ı fiı, ±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ ¿˘¥fiı › ¿Â_ ·ı‰Îÿı‰Î »ı … fiËŸ. ±fiı …ı ¿_¥   ±ı ⁄˛õÎ_ÕfiÌ ⁄ËÎflı › fi◊Ì, ’HÎ »ıS·Ì ‘Îfl µ’fl ˢ›.
»ı ±ı ÏfiÏ‹kÎ ‹ÎhÎ »ı. ±Î Ë_ › ÏfiÏ‹kÎ … »\_.                  √…⁄fi_ ÏÁ©’ÿ, ±ı … ±_Ï÷‹ ·ZÎ !
   ≠ë¿÷ν — ±ı ÏÁ©ZÎıh΋Î_ ±Î’HÎı …¥±ı ÷˘ I›Î_ ±ı¿·Î_ ⁄ıÁÌ …     ≠ë¿÷ν — ÏÁ©ZÎıh΋Î_ …ı ÏÁ©ÎI‹Î ÏÁ© ◊¥ √›Î, ±ı‹fiı ’»Ì
flËı‰Îfi_ ? fiı Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_ ?                    “¥LÕ̉ÌF›±· ±Î≥ÕıLÀ̌Λ” ¿flÌ Â¿Î› ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ÷‹ÎflÌ ¤ÎÊÎfi_ ⁄ıÁÌ flËı‰Îfi_ fi◊Ì. I›Î_ ∂¤Î
                                     ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ “≥LÕ̉ÌF›±·” fiΠˢ›. ±ı‹fiı ÷˘ ’˘÷Îfi_
flËı‰Îfi_ › fi◊Ì fiı ⁄ıÁÌ flËı‰Îfi_ › fi◊Ì, I›Î_ ±ÎÕÎ ◊¥ …‰Îfi_ › fi◊Ì.
                                  ±ÏV÷I‰, ‰V÷I‰ fiı ’ÒHνI‰fi_ ¤Îfi ˢ› ¿ı “Ë_ »\_”, ±ıÀ·_ …. I›Î_ “÷ı
I›Î_ fi‰Ì … Ω÷fi_ »ı !!
                                  »ı” ±ı‰_ ¿Â_ › fiËŸ. “Ë_ »\_” ±ıÀ·Î_ … ¤Îfi‹Î_ ÿflı¿ flËı, V‰÷_hÎ
   ≠ë¿÷ν — ¬Î·Ì Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_ »ı ?               ¤Îfi‹Î_ ! ⁄ÌΩfiÌ ¿ÂÌ ‰Î÷ … fiËŸ, ¤Î_…√Õ … fiËŸ I›Î_ T›„@÷¤ıÿ
                                  fi◊Ì, I›Î_ ±Î√‚ ’flV’fl Á_⁄_‘ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ±ËŸ ⁄‘Î ’flV’fl Á_⁄_‘
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±ı ¿S’fiÎfiÌ ‰V÷ fi◊Ì. ÷‹ı ¿S’fiÎ◊Ì Ωı‰Î
                                  »ı, “Ïfl·ıÏÀ‰” »ı. ±fiı I›Î_ ’ı·_ “Ïfl›·” »ı, “±ıOÁ˘S›À” »ı, ÷ı‹Î_ ¿˘¥
‹Î_√˘ »˘, ±ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì ±ı !!
                                  ’flV’fl »ı … fiËŸ. I›Î_ ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ_ ±ÏV÷I‰fi_ ¤Îfi flËı, ‰V÷I‰fi_
   ≠ë¿÷ν — ±ı ÏÁ©Ï·Π¿ı‰Ì ˢ› ?                ¤Îfi flËı fiı ’ÒHνI‰fi_ ¤Îfi flËı !
   ÿÎÿÎlÌ — ÏÁ©Ï·Π÷˘, F›Î_ ¿‹˝fiı ’˘÷Îfiı «˘_À‰_ ˢ› ÷˘ ›       ≠ë¿÷ν — ⁄‘Î_fiı Á¬ … »ı fiı, I›Î_ ?
«˘_ÀΛ fiËŸ ±ı‰Ì …B›Î »ı ±fiı ±ËŸ ÷˘ ±Î’HÎÌ fiÎ ≥E»Î ˢ› ÷˘
› ¿‹˝ «˘_ÀÌ ’Õı ! ±Î ¿‹˝fiÎ ’fl‹ÎHÎ Ïfifl_÷fl ⁄‘ı ˢ› »ı. ±ËŸ ÷˘       ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Î_fiı Á¬ Áfl¬_ … ! ‰V÷I‰fiÎ_ ¤Îfi‹Î_ ÷˘ ’fl‹Îfi_ÿ
’fl‹ÎHÎ ÷ˆ›Îfl … ˢ› »ı ±fiı I›Î_ ±ı‹fiı ¿Â_ ±Áfl … fiËŸ.        ’W¿‚ flèÎÎ ¿flı !
¤√‰Îfi ! ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı ±ı ’ÿ !!                       ≠ë¿÷ν — …ı‹ ÏÁfiı‹Î Ï◊›ıÀfl‹Î_ ËεÁe· ◊¥ Ω› »ı, ±ı‹
   ≠ë¿÷ν — I›Î_ ÏÁ©ZÎıh΋Î_ ’fl‹ÎHÎ fi◊Ì ?            ÏÁ©ZÎıh΋Î_ ËεÁe· ◊¥ Ω› ¬v_ ?

   ÿÎÿÎlÌ — I›Î_ ¿Â_ › fi◊Ì. ±ı ÏÁ© ¤√‰_÷˘ ±Î ±ËŸfiÎ ⁄‘Î        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿S’fiÎ ±Î’HÎÌ Ë˘› »ı. I›Î_ ÷˘ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì
iÎı›˘fiı ±ı ’˘÷ı Ωı¥ ¿ı. ’HÎ iÎı›˘ ±ı‹fiÌ …B›Î‹Î_ I›Î_ fiΠˢ›. ±ı  ωÂ΂÷Î »ı ¿ı I›Î_ ±fi_÷Î ÏÁ©˘ ˢ‰Î »÷Î_, Ë…\ I›Î_ ±fi_÷Î ÏÁ©˘
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                       193   194                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

…›Î ¿flÂı. ⁄‘_ ±fi_÷ »ı I›Î_ ±Î√‚ ÷˘ !              ±Î‰ı ¬flÌ ?
   ≠ë¿÷ν — ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ …Õ Ë˘› ÷˘ … ±ÎI‹Î flËÌ Â¿ı fiËŸ        ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ › fiËŸ. ±Áflfiı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ¿ÂÌ ·ı‰Îÿı‰Î …
÷˘ ±ı¿·˘ ±ÎI‹Î fiÎ flËÌ Â¿ı ?                   fiËŸ. ±fiı ±ı‹fiı ÏÁ©˘fiı ¿ÂÌ ±Áfl … fiΠˢ› fiı ¿˘¥ Ω÷fiÌ !!
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¬v_ ¿èÎ_. ±ı¿·˘ ±ÎI‹Î ±Î …√÷‹Î_ flËÌ … fiÎ       ≠ë¿÷ν — ±ı‹fiı ±Áfl fiΠˢ›, ’HÎ ±ı‹fiÌ ±Áfl ⁄ËÎfl ±Î‰ı
¿ı. ±ı ÷˘ ÏÁ©√Ï÷‹Î_ … ⁄‘Î ±ı¿·Î_ ±ÎI‹Î »ı.           ¿ı fiËŸ ?

   ≠ë¿÷ν — ÏÁ©√Ï÷ ÏÁ‰Î›fiÌ ’ÏflÏV◊Ï÷ »ı I›Î_ ±ÎI‹Î ±ı¿·Î_      ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı‹fiÌ ±Áflfi_ ±ËŸ ¿Â_ › fiËŸ. »÷Î_ ±ı‰_ »ı
flËÌ fiΠ¿ı !                          fiı, ±ı ±Î’HÎ_ ·ZÎV◊Îfi »ı ¿ı ±Î’HÎı I›Î_ …‰Îfi_ »ı !

   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı ¬flÌ ‰Î÷ »ı.                            vvvvv

   ≠ë¿÷ν — ±Î ÷˘ ’»Ì ±ı‰_ › ◊¥ Ω›fiı ¿ı ‹˘ZÎı …¥±ı ±ıÀ·ı
’»Ì ŒflÌ ’λ\_ ±Î ⁄‘_ ¤ı√_ ◊¥ Ω› ?
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı‰_ ¿Â_ ˢ› fiËŸ. ±ıfi_ ¿ÎflHÎ »ı ¿ı ±ËŸ …ı
±Î‰_ ◊›_ fiı, ÷ı ÷˘ ±ËŸ ⁄‘Î Á_Ωı√˘ »ı. ±Î ·˘¿‹Î_ ±Î‰Î Á_Ωı√˘
»ı, ±ıÀ·ı ±Î‹ … ◊¥ Ω›. ’HÎ I›Î_ ±ı‰Î ¿˘¥ Á_Ωı√˘ fi◊Ì. ±ıÀ·ı
±Î‹ ◊Λ … fiËŸ, ŒflÌ ±ı‰_ ¿Â_ ¤ı√_ ◊Λ … fiËŸ.
   ⁄ı ‰V÷ ÁÎ◊ı ˢ› I›Îflı ’˘÷’˘÷ÎfiÎ √HΑ‹˝ I›ÎB›Î ÏÁ‰Î›, ±ı
ωÂıÊ √HΑ‹˝ I›Î_ µI’Lfi ◊Λ »ı. ±ı ωÂıÊ √HΑ‹˝, ±ı ±Î Á_ÁÎfl
»ı. ˉı ÏÁ©ZÎıh΋Î_ › Ωı ’ÿ˚√· ˢ›fiı, ÷˘ I›Î_ › ±Î ωÂıʤΉ
∂¤˘ ◊Î÷. ’HÎ I›Î_ ’ÿ˚√· fi◊Ì !
   ≠ë¿÷ν — ÏÁ©ZÎıh΋Î_ ±ÎI‹ÎfiÌ ±‰√ÎËfiÎ ’Õı »ı, ±ıfiÌ ⁄ËÎfl
’HÎ ’ÿ˚√· ’fl‹ÎHα˘ »ı fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ÏÁ©ZÎıhÎfiÌ ⁄ËÎfl, ±ıÀ·ı Œ@÷ fiÌ«ıfiÎ ¤Î√‹Î_
… »ı. ±fiı ±ıfiÌ ±Áfl ÏÁ©˘fiı fiÎ ¿flı ±ı‰Ì ÏV◊Ï÷‹Î_ »ı. ·˘¿Î·˘¿fiÌ
‰«‹Î_ ±ı ÏÁ©ZÎıhÎ »ı.
   ≠ë¿÷ν — ÏÁ©ZÎıh΋Î_ …ı ’ÏflÏV◊Ï÷ »ı, ±ıfiÌ ±Áfl ⁄ÌΩ ·˘¿‹Î_
                                   196                            ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

                                   ‰Î÷ ±Î‰ı »ı.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±Î ‹Ò‚ ≠ëfiÌ ‰Î÷ ¬flÌ »ı. ±ı‰_ »ı fiı, ±I›Îflı
                                   ±ı¿ Âıà »ı, ⁄Ë … Á¬Ì ‹ÎHÎÁ »ı, Ï‹·fiÎ ‹ÎÏ·¿ »ı. ‰Î÷˘ ⁄‘Ì
                                   ¿flıfiı I›Îflı Ï‹·fiÎ ⁄ı ËΩfl ‹ÎHÎÁ˘ ˢ› fiı, ’HÎ ⁄‘Î ·˘¿˘ ¬Â ◊¥
                                   Ω›. ±ı‰Ì ‰Î÷˘ ˢ› ±ı‹fiÌ, ±ı‰_ ÕËÎ’HΠˢ›. ωfi› ⁄Ë Á_ÿfl ˢ›.
                                   ’HÎ ÁÎ_…ı ’»Ì …flο ◊Î@›Î ˢ›, fiı ’ı·Ì ÂÌÂÌ ’̉ı ’»Ì ¿ı‰Î ◊Λ ?
                                   ±ı ’»Ì ⁄˛Î_ÕÌfi˘ ¿ıŒ «œuÎ ¿flı, ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÌ ±‰V◊Î ⁄‘Ì ¤Ò·÷Î
                                   Ω›. ’˘÷ÎfiÌ Ω√ÚÏ÷ ⁄‘Ì ÕÌ‹ ◊÷Ì Ω›, ’»Ì ±_‘I‰ ∂¤_ ◊Λ.
          ¬_Õ — 2                         ≠ë¿÷ν — ÿÎwfiÎ_ ¿ıŒ‹Î_ ⁄‘_ ¤Îfi ¤Ò·Ì Ω›, ±ı‰_ ±ÎK›ÎI‹‹Î_
   “Ë_ ¿˘HÎ »\_ ?” ΩHΉ_ ¿¥ flÌ÷ı ?                 ·˘¿˘ ¿¥ flÌ÷ı ¤Îfi ¤Ò·ı »ı ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ÎK›ÎI‹‹Î_ ±Î ‹˘Ëfi˘ ÿÎw «œı·˘ »ı, ÷ı ∂÷fl÷˘
                                   fi◊Ì. ±ı ÿÎw‹Î_ ·˘¿˘ ⁄˘·Ì flèÎÎ »ı. ±Î ÷‹ı ⁄‘Ì ‰Î÷˘«Ì÷˘ ¿flÌ flèÎÎ
         ˉı, ŒıflÎ À‚ı ¿ı‹ ¿flÌfiı ?!             »˘ fiı, ÷ı ‹˘Ëfi˘ ÿÎw ’Ìfiı ⁄˘·Ì flèÎÎ »˘. ±Î ⁄‘Î “‹ËÎI‹Î±˘”fi˘
                                   ÷˘ ÿÎw µ÷ÎflÌ ±ÎM›˘ »ı. ’HÎ ÷‹Îflı ÷˘ µ÷Λ˘˝ fi◊Ì ±fiı ¿ıŒ‹Î_ fiı
   ≠ë¿÷ν — ˉı …flÎ ±ı ’Ò»‰_ Ë÷_ ¿ı …L‹-‹flHÎfiÎ ŒıflÎ À΂‰Î
                                   ¿ıŒ‹Î_ ⁄˘S›Î ¿fl˘ »˘. ±ıÀ·ı ±ı ÿÎw F›Îflı µ÷flÌ …Âı I›Îflı “±Î
Â_ ¿fl‰_ ?                               ∞‰fifi˘ Ëı÷ Â_ »ı” ±ı ⁄‘_ Á‹ΩÂı, ÷fl÷ ‹Î·‹ ’ÕÌ …Âı. …ı‹ ’ı·Î
   ÿÎÿÎlÌ — ˉı ’Î_«‹Î_ ±Îfl΋Î_ ⁄˘S›Î ?! «˘◊Î ±Îfl΋Î_ ŒıflÎ     ÂıÃfiı ÿÎw µ÷flÌ Ω› ’»Ì Âıà Ë÷Î ÷ıfiÎ ÷ı … »ı fiı ! ’»Ì ¿ı‰Ì Á_ÿfl
À‚Λ ±ı‰_ Ë÷_ I›Îflı I›Î_ ¿›Ù fiËŸ fiı ÷ı CÎÕ̱ı «ÀHÎÌ ¬Î‰Î ’ÕÌ flèÎÎ.  ‰Î÷˘ ¿flı ’λÎ_ ! ±ıÀ·ı ±Î‹Î_ ⁄˛Î_ÕÌfi˘ ÿÎw «œı·˘ »ı, ±fiı …√÷fiı
¬Î·Ì «ÀHÎÌ ±ı¿·Ì …, «ÀHÎÌ ±ı¿·Î_fi˘ … ¢¬, ±ıÀ·Î ËÎv_ ’ÕÌ       »ı ÷ı ‹˘Ëfi˘ ÿÎw «œı·˘ »ı, ⁄˛Î_Õ̉΂Îfiı ÷˘ ⁄ı-hÎHÎ CÎÕÎ Ã_Õ_ ’ÎHÎÌ flıÕÌ
flèÎÎ. Ωı I›Î_ ÏfiflÎ_÷ı …L‹-‹flHÎfiÎ ŒıflÎ À‚Λ ±ı‰_ Ë÷_ I›Îflı I›Î_ ±Î√‚  ÿ¥±ı fiı, ÷˘ ¿ıŒ µ÷flÌ Ω›. ±fiı ±Î‹Î_ ÷˘ ‹˘Ëfi˘ ÿÎw ÷˘ µ÷flı …
¿›Ù fiËŸ. ˉı ±I›Îflı ±ÎT›Î ÷˘ µ’Λ fiÎ flè΢ ±Î «ÀHÎÌ ÷˘ ‹‚Ì,      fiËŸ fiı ±fiı ’»Ì Ïˋη›‹Î_ Ω‰ ¿ı √‹ı I›Î_ Ω‰, ’HÎ F›Î_ …\±˘
’HÎ µ’Λ flè΢ fiËŸ. ˉı «ÀHÎÌ »^Àı ±ı‰_ ·Î√ı »ı ?           I›Î_ ÿÎw ’Ì‘ı·Î_ … ˢ›. CÎfl-⁄ˆflÌ-»˘¿flÎ_ ⁄‘_ »˘ÕÌ ÿı, ’HÎ “Ë‹” fi
                                   »^Àı. ±ı “Ë‹, Ë‹, Ë‹”‹Î_ … ˢ›. F›Îflı “Ë‹” Ω› I›Îflı ’fl‹ÎI‹Î
   ≠ë¿÷ν — »^ÀÌ ’HÎ Ω›.                      ◊›˘. “÷‹ı” ’˘÷ı “’fl‹ÎI‹Î” … »˘. ’HÎ ±ıfi_ “÷‹fiı” ¤Îfi fi◊Ì,
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, …L‹-‹flHÎfiÎ ŒıflÎ À΂‰Î ‹ÎÀı “’˘÷ı ¿˘HÎ »ı” ±ıfi_   Ω√ÚÏ÷ fi◊Ì fiı !!
iÎÎfi ≠ÎM÷ ◊‰_ Ωı¥±ı. Á‹Ï¿÷ ≠ÎM÷ ◊‰_ Ωı¥±ı.                 ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ‹Ò‚ ‰Î÷ ’fl ±Î‰Ì±ı ¿ı, ÿÏfi›Î‹Î_ ‹fiW›˘±ı
   ≠ë¿÷ν — ±Î ∞‰fifi˘ Ëı÷ F›Î_ Á‘Ì …HÎΛ fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ⁄‘Ì      ÂÎ ‹ÎÀı ∞‰‰_ Ωı¥±ı ?
‰Î÷˘ ±◊˝ ‰√flfiÌ »ı. ±ı Ëı÷ … ΩHΉÎfi˘ »ı. I›Î_ … ‹Ò‚ ≠ëfiÌ           ÿÎÿÎlÌ — ‹˘ZÎfiı ‹ÎÀı ∞‰‰_ Ωı¥±ı. »÷Î_ › ’HÎ Á‹…HÎ fiÎ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                        197   198                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

ˢ› ÷˘ ’»Ì ±Î ⁄‘Î_ ·˘¿˘ VhÎÌfiı ‹ÎÀı ∞‰ı »ı, ’ˆÁÎfiı ‹ÎÀı ∞‰ı »ı,     ÿÎÿÎlÌ — “‹Îfi̱ı ÷˘” ±ı ÂOÿ ±ı‰˘ »ı fiı, ±ı wœÌ√÷ ’Õı·˘
⁄ÌΩ ¿ÂÎfiı ‹ÎÀı ∞‰ı »ı. ’HÎ ±ı ±HÎÁ‹…H΋Î_ ⁄‘_. Ëı÷ ΩHÎ÷Î fi◊Ì   ÂOÿ »ı. ±ı ¿_¥ “±ı@{ı@À·Ì” fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’HÎı ‹Îfi̱ı ¿ı ±Î
fiı √‹ı ÷ı Ëı÷ ¿flÌ fiάı »ı ! ±fiı Ëı÷ Ωı ΩHÎ÷Πˢ› ¿ı ±Î      “’{·” fi◊Ì, »÷Î_ › ’HÎ ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ “’{·” ◊¥ Ω›.
‹fiW›…L‹, ÏËLÿV÷Îfifi˘ ‹fiW›…L‹ ‹˘ZÎfiı ‹ÎÀı … »ı. ’HÎ ±Î       ‹Îfiı·_ ⁄Ë ÿËÎÕÎ flËı fiËŸ fiı ! ±Î’HÎı ‹Îfi̱ı ¿ı ‹ÎflÌ ’ÎÁı ⁄ı_¿‹Î_
‹˘Z΋Î√˝ ΩHÎ÷Î fiËŸ ˢ‰Î◊Ì ±Î ⁄‘_ √‹ı ÷ı Ëı÷ ¿flÌ fiάı »ı, Ëı÷   ⁄ı ·Î¬ wÏ’›Î »ı, ±fiı ÷ı◊Ì «ı¿ ·¬Ì±ı ÷˘ ±ı ’λ˘ ±Î‰ı. ‹Îfiı·_
⁄ÿ·Î¥ Ω› »ı !!                          ±ı “¿flı@À” ‰V÷ fi◊Ì. ‹Îfiı·_ ◊˘Õ˘ ‰¬÷ flËı. ±ıfi˘ ±◊˝ ¿Â˘ fi◊Ì.
                                 ±fiı ±ı ±‹¿ ⁄Î⁄÷‹Î_ ‹Îfiı·_ flËÌ Â¿ı.
   ±Î¬Î …√÷fiÎ_ ·˘¿˘ …ı …ı ¿flı »ı, ±ı ⁄‘˘ … Á_ÁÎfl »ı, √‹ı
÷ı ¿fl÷Î ËÂı ÷˘ ’HÎ Á_ÁÎfl … »ı, ±ı¿‰Îfl Á_ÁÎflfiÌ ⁄ËÎfl …÷Î fi◊Ì.       ≠ë¿÷ν — ±ı¿ ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î› ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ◊˘Õο … ‰¬÷ flËı »ı
±ıfiı ’flfl‹HÎ÷Î ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı Ëı÷ … Ωı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. Ëı÷fiÌ …    fiı ?
Ï¿_‹÷ »ı ¿ı Â_ Ëı÷◊Ì ¿flÌ flèÎÎ »ı ! ±ÎI‹Ëı÷ ‹ÎÀı √‹ı ÷ı Ïø›Î ¿flı
                                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı ⁄‘_ ‹Îfiı·_ … »ı fiı ! ±Î “fl˘_√ ⁄ÌÏ·Œ”
÷˘ › ±ı‹Î_ Ëı÷ … …‹ı ◊Λ, ’»Ì Ïø›Î Ωı‰Î÷Ì fi◊Ì.
                                 … »ı ⁄‘Ì, ±fiı “ÀıQ’flflÌ ±ıÕ…ıVÀ‹ıLÀ” »ı ⁄‘Î_ ! “±˘· ‘ÌÁ flÌ·ıÏÀ‰˚Á
   ÷‹Îfl˘ ±ı¿·˘ ‹˘ZÎfi˘ … Ëı÷ »ı ±fiı ±ı Ëı÷ ÷‹Îfl˘ ‹…⁄Ò÷     ±Îfl ÀıQ’flflÌ ±ıÕ…ıVÀ‹ıLÀ˚Á” ±fiı “±ÎI‹Î” ±ı … “’fl‹ıfiLÀ” »ı !
ËÂı, ÷˘ ÷‹ı …wfl ÷ı ‹Î√˝fiı ’΋¢. ⁄Î¿Ì ⁄ÌΩfiı ÷˘ Ω÷ Ω÷fiÎ_
                                     ·˘¿˘±ı …ı ±Î¬_ ÷¿·ÎÿÌ »ı, ±ıfiı … “’fl‹ıfiLÀ” ‹ÎfiÌ ±ıfiÌ
Ëı÷±˘ »ı ‹ËŸ. ‹˘_œı ⁄˘·‰ÎfiÎ ¿ı ‹˘ZÎfi˘ Ëı÷ »ı. ’HÎ ±_ÿfl¬Îfiı
                                 ΩıÕı ‰ı’Îfl ‹Î_Õu˘ ! ÷‹fiı ±Î ⁄‘Ì ‰V÷±˘ ÷¿·ÎÿÌ »ı ±ı‰˘ ◊˘Õ˘
Ëı÷±˘ ⁄‘Î Á_ÁÎflfiÎ »ı.
                                 CÎH΢ ±fi¤‰ ◊›ı·˘ ?
   ±ÎÀ·Î ⁄‘Î ±ÎflÎ √›Î, ±Î ’Î_«‹˘ ±Îfl˘ ±ÎT›˘ ÷˘ › ÷‹fiı
ÂÌ flÌ÷ı ¿_À΂˘ fiÎ ±ÎT›˘ ⁄Y›˘ ?! ›˘B› ∞‰fiı ÷˘ ¿_À΂˘ ±Î‰ı. …flÎ      ≠ë¿÷ν — ÿÏfi›Î ±Î¬Ì ÷¿·ÎÿÌ … »ı fiı !
±ı‰˘ ‹˘ËÌ ∞‰ ˢ› ÷ıfiı ⁄Ë ‹{Î ±Î‰ı, ÀıVÀ ±Î‰Ì Ω› ! ¿_À΂˘         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı … Ë_ ¿Ëı‰Î ‹Î√_ »\_. “±˘· ‘ÌÁ flÌ·ıÏÀ‰˚Á
±Î‰ı ±ı ÷˘ ‹˘ZÎfi˘ ‹Î√˝ ‰Ëı·˘ ¬˘‚Ì ¿Îœı. ±fiı ¿_À΂˘ fiÎ ±Î‰ı ÷ı   ±Îfl ÀıQ’flflÌ ±ıÕ…ıVÀ‹ıLÀÁ!” ±fiı “÷‹ı” ’˘÷ı “’fl‹ıfiLÀ” »˘ ! ˉı
÷˘ ⁄Ωfl‹Î_ Œ›Î˝ … ¿flı, ±ıfiÌ ‹ı‚ı ! Ë…\ ¿ıÀ·Î_› ±‰÷Îfl Á‘Ì ¤À¿Âı,  “÷‹ı” ’˘÷ı “’fl‹ıfiLÀ” ±fiı ±Î “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ⁄‘Î “ÀıQ’flflÌ”, ±ı ‹ı‚
±ıfi_ ¿_¥ Ãı¿ÎHÎ_ … fiËŸ fiı ! ±Î ÷˘ Á_ÁÎfl »ı.            … ÂÌ flÌ÷ı ¬Î› ? ÷‹ı › ’fl‹ıfiLÀ fiËŸ ?
       “ÀıQ’flflÌ”fiı ΩıfiÎfl˘ … “’fl‹ıfiLÀ” !              ≠ë¿÷ν — ±ı Ë_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿ËÌ Â¿_ ?
   “±Î …√÷ ¿ı‰Ì flÌ÷ı «Î·ı »ı ? ¿˘HÎ «·Î‰ı »ı ? ÂÎ ‹ÎÀı «Î·ı      ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îfl˘ ’fi…˝L‹ ËÂı ¿ı fiËŸ ˢ› ? ÷‹Îfl˘ √›˘
»ı ? ±Î’HÎı ¿˘HÎ ?” ±Î ⁄‘_ F›Î_ Á‘Ì iÎÎfi fi ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ‹ÎHÎÁfiı  ±‰÷Îfl ËÂı ¿ı fiËŸ ˢ› ? ÷ı › ¬Î÷flÌ fi◊Ì fiı ? ’HÎ ’fi…˝L‹fiı ‹Îfiı,
“’{· Á˘S‰” ◊Λ fiËŸ ! …\±˘fiı ±Î “’{·” ¿ıÀ·Ì Ω÷fiÎ_ ∂¤Î_ ◊Λ     ±ıÀ·ı ÷˘ ’˘÷ı “’fl‹ıfiLÀ” ◊¥ √›˘ !!
»ı ?
                                    ¿˘¥ ’HÎ “ÀıQ’flflÌ” ‰V÷ ⁄Ì∞ “ÀıQ’flflÌ” ‰V÷fiı Á‹∞ ¿ı fiËŸ,
   ≠ë¿÷ν — ‹Îfi̱ı ÷˘ “’{·”, fiËŸ ÷˘ fiËŸ.            “’fl‹ıfiLÀ” ‰V÷ … “ÀıQ’flflÌ”fiı “ÀıQ’flflÌ” Á‹∞ ¿ı. “÷‹ı” Á‹∞ ¿˘
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                          199   200                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

fiı ¿ı ±Î ¿Î« ¤Î_√Ì …Âı ? ±Î «U‹Î ÷ÒÀÌ …Âı ? ‹ÎÀı ÷‹ı “’fl‹ıfiLÀ” »˘.   “ÀıQ’flflÌ” ⁄˘·ı »ı fiı ! ‹ÎÀı ±Î’HÎı ÷’ÎÁ ¿fl‰Ì ¿ı, ±Î ¤·ı ¤Îfi
±fiı ±Î «U‹Î ±ı “ÀıQ’flflÌ” ‰V÷ »ı. “’fl‹ıfiLÀ” ‰V÷ … “ÀıQ’flflÌ”fiı      fi◊Ì, »÷Î_ “ÀıQ’flflÌ” ¿Ëı »ı. ‹ÎÀı ±ı “’˘÷ı” “’fl‹ıfiLÀ” »ı. ’HÎ ±ıfiÌ
“ÀıQ’flflÌ” Á‹∞ ¿ı. ⁄Î¿Ì ±ı¿ “ÀıQ’flflÌ” ‰V÷ ⁄Ì∞ “ÀıQ’flflÌ” ‰V÷fiı fi    ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· ◊Λ »ı, ±ı ‰Î÷ …\ÿÌ »ı.
Á‹∞ ¿ı. “ÀıQ’flflÌ” “ÀıQ’flflÌ”fiı ÂÌ flÌ÷ı Á‹∞ ¿ı ? ‹ÎÀı “’fl‹ıfiLÀ”
ˢ› ÷˘ … “ÀıQ’flflÌ”fiı “ÀıQ’flflÌ” Á‹∞ ¿ı. ÿÏfi›Î‹Î_ Ωı “’fl‹ıfiLÀ”          “’˘÷ÎfiΔ √HÎ ¿›Î ? ÷ı‹Î_ ’HÎ ¤Ò· !!
‰V÷ … fiΠˢ› fiı ÷˘ ’»Ì “ÀıQ’flflÌ”fiı “ÀıQ’flflÌ” ¿Ëı‰Îfi˘ ±◊˝ … @›Î_       ±Î iÎÎfi ¬˘‰Î¥ √›ı·_ fi◊Ì. ’HÎ ±Î‹ “M·Á-‹Î¥fiÁ” ¿flı ÷˘
flè΢ ? ±ı “ÀıQ’flflÌ” ÂÎfiı ‹ÎÀı ¿Ëı‰_ ’Õı »ı ? ¿_¥¿ “’fl‹ıfiLÀ” ‰V÷ »ı   ±Î iÎÎfi ⁄‘_ ’λ\_ …ÕÌ ±Î‰ı ±ı‰_ »ı, ’HÎ “iÎÎfiÌ ’vÊ” flV÷Î ÿı¬ÎÕı
‹ÎÀı ±Î’HÎı “ÀıQ’flflÌ” ¿Ë̱ı »Ì±ı. fiËŸ ÷˘ ⁄‘_ … “ÀıQ’flflÌ” ˢ÷ ÷˘ ?   ÷˘ ! fiËŸ ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ ¿S’fi΋Î_ ±Î‰ı fiËŸ, ’˘÷ÎfiÌ ‹Ï÷ ±ı ⁄Î…\ Ω›
±ıÀ·ı ÷‹ÎflÌ ⁄Ï©‹Î_ ±Î ‰Î÷ ’ˢ_«ı »ı ?                 fiËŸ. ±Î ÷˘ ¿ı‹ ¿flÌfiı ¿‹Î‰_, ¿ı‹ ¿flÌfiı ±Î‹ ¿v_, ÷ı ωʛ˘‹Î_ fiı
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, “’fl‹ıfiLÀ” ‰V÷ »ı ±ıÀ·ı “ÀıQ’flflÌ” ‰V÷ ’HÎ      ’ˆÁ΋Î_-±ı‹Î_ … ⁄‘Ì ‹Ï÷ fl˘¿Î¥ √¥ »ı. ±ıÀ·ı “’˘÷ı” »ı “’fl‹ıfiLÀ”,
»ı.                                  ’HÎ ±ıfi_ “’˘÷Îfiı” ¤Îfi fi◊Ì ! ’˘÷ı …ı »ı ±ıfi_ ÷˘ ¤Îfi ˢ‰_ Ωı¥±ı
                                    ¿ı fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, “’fl‹ıfiLÀ” ‰V÷ ±ËŸ »ı, ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı ±Î ⁄Ì∞
‰V÷±˘ “ÀıQ’flflÌ” ¿Ëı‰Î› »ı, ±ıfiı Á‹Ω› »ı ¿ı “±Î ÷¿·ÎÿÌ »ı,          ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ’˘÷Îfiı ¬⁄fl ˢ› fiı ¿ı ’˘÷ÎfiÎ √HÎ ¿ı‰Î »ı ?
±Î ÷¿·ÎÿÌ »ı. ¿Î«fi˘ M›Î·˘ ÷¿·ÎÿÌ »ı.” ±ı‰_ Á‹Ω›fiı ? ±Î            ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı‰Ì ¿˘¥fiı › ¬⁄fl fiΠˢ›. ±ı‰˘ ±ı¿ ’HÎ
÷Î_⁄Îfi˘ ·˘À˘ ˢ›, ÷ı ÷‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_◊Ì ’ÕÌ Ω› ÷˘ ÷‹ı ⁄Ë ¤› fiÎ       ‹ÎHÎÁ fi◊Ì ¿ı …ıfiı ’˘÷ÎfiÎ √HÎfiÌ ¬⁄fl ˢ›. ±ı …ı ’˘÷ÎfiÎ √HÎ
·Î√ı. ’HÎ ¿Î«fi˘ M›Î·˘ ’ÕÌ Ω› ÷˘ Â_ ◊Λ ?                ¿Ëı »ı ÷ı ’Îfl¿Î_fiÎ √HÎ »ı. ÷‹ÎflÎ …ıÀ·Î_ ±I›Îflı √HÎ ÷‹fiı ÿı¬Î›
   ≠ë¿÷ν — M›Î·˘ eÀÌ …‰ÎfiÌ ⁄Ì¿ ·Î√ı.                »ı, ÷ı ⁄‘Î ÷‹ÎflÎ √HÎ fi◊Ì, ±ı ±Îfl˘Ï’÷ √HÎ »ı ! ÷‹ÎflÎ √HÎ fi◊Ì,
                                    »÷Î_ ÷‹ı ¿Ë˘ »˘ ¿ı ±Î ‹ÎflÎ √HÎ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÷ı ¿Î«fi˘ ±Î¬˘ M›Î·˘ eÀÌ …Âı fiı ±fiı ÷Î_⁄Îfi˘
M›Î·˘ ÷˘ ⁄Ë I›Îflı √˘⁄˘ ’ÕÂı, ÷ı √˘⁄˘ µÃΉÌÂ_ I›Îflı Ë÷˘ ÷ı‰˘ fiı        ≠ë¿÷ν — ‹ÎflÎ ◊˘ÕÎ_ ÁÎflÎ √H΢ › »ı fiı ◊˘ÕÎ_ ¬flÎ⁄ √HÎı › »ı.
÷ı‰˘ ◊¥ …Âı, ’HÎ ±ı ⁄‘_ › “ÀıQ’flflÌ” »ı. ¿˘¥ ’E«ÌÁ ‰Ê˝ «Î·ı,
                                       ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı ⁄ıµ ±Îfl˘Ï’÷ √H΢ »ı. ±fiı ÁÎflÎ √HÎ, ¬flÎ⁄
¿˘¥ ’_ÿfl ‰Ê˝ «Î·ı. ±Î ÿıË »ı, ÷ı ’˘H΢ Á˘ ‰Ê˝ «Î·ı. ±ı ⁄‘_
“ÀıQ’flflÌ” »ı. ÷‹ı ’˘÷ı “’fl‹ıfiLÀ” »˘. ’HÎ ÷‹ÎflÌ Ω÷fiı “÷‹ı”       √HÎ ±ı ⁄Lfiı ¬˘ÀÌ ‰Î÷ »ı. ⁄Lfiı “¿S«Õ˝” √HÎ »ı fiı “¿S«Õ˝” ‰Î÷
“ÀıQ’flflÌ” ‹ÎfiÌ ⁄ıÃÎ »˘. “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_, Ë_ ÿıË »\_. Ë_ ±Îfi˘ ÿÌ¿fl˘   »ı ! ±Î ÁÎflÎ-¬flÎ⁄ ±ı ÷‹ÎflÎ √HÎ … fi◊Ì. ÷‹ÎflÎ √HÎ ÷˘ ±˘fl
◊™” ±ı ⁄‘Ì ¤Ò· ¿Îœ‰Î ‹Î√_ »\_. ÷‹Îflı ¤Ò· ¿Îœ‰Ì »ı fiı ?         Ω÷fiÎ »ı. ±ı ±ı¿_› √HÎ ÷‹ı Ωı›˘ fi◊Ì, ΩH›˘ fi◊Ì. ·˘¿˘±ı ’HÎ
                                    ’˘÷ÎfiÎ √HÎ ΩH›Î fi◊Ì. ’˘÷ÎfiÎ √HÎ ΩHΉΠ‹ÎÀı ±Î ⁄‘Î_ ·˘¿˘
    ±Î ·˘¿˘ ⁄‘Î_fiı “ÀıQ’flflÌ” ¿Ëı »ı fiı, ÷ı ⁄ÌΩfiı “ÀıQ’flflÌ” ¿ËıfiÎfl  “±ËŸ” ±Î‰ı »ı ! ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı‹fiı “±ıLÕ·ıÁ” Á¬ Ωı¥±ı »ı. ±Î
“’˘÷ı” “’fl‹ıfiLÀ” ˢ› ! fiËŸ ÷˘ “ÀıQ’flflÌ” ÂOÿ … fiΠˢ›. ±ıÀ·ı      “ÀıQ’flflÌ” Á¬ fi◊Ì Ωı¥÷_ !
±Î “≥ÀÁıSŒ” … “≠Ò‰” ¿flÌ ±Î’ı »ı ¿ı ⁄ÌΩfiı “ÀıQ’flflÌ” ⁄˘·ı »ı, ‹ÎÀı
±ı “’˘÷ı” “’fl‹ıfiLÀ” »ı. ’HÎ ±ıfi_ “’˘÷Îfi_” ¤Îfi fi◊Ì. »÷Î_ ·˘¿         ±I›Îflı …ı √H΢ »ıfiı ±ı “«_ÿ¤Î¥”fiÎ √H΢ »ı, ±ı “÷‹ÎflΔ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                         201   202                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

√H΢ fi◊Ì. “«_ÿ¤Î¥” ±fiı “÷‹ı” ⁄ıµ …\ÿÎ »˘. ±Î ÂflÌfl‹Î_ “÷‹ı” ›        ÿÎÿÎlÌ — ÂıfiÌ ¤˛Î_Ï÷ »ı ?
…\ÿÎ »˘ fiı “«_ÿ¤Î¥” › …\ÿÎ »ı. ±‹fiı ⁄ıµ …\ÿÎ ÿı¬Î› »ı, «_ÿ¤Î¥
                                      ≠ë¿÷ν — V‰-V‰w’fiÌ ¤˛Î_Ï÷ … »ı fiı ?
› ÿı¬Î› »ı fiı ÷‹ı › ÿı¬Î‰ »˘. ±ıÀ·ı ““¬flı¬fl ÷‹ı “Ïfl›·Ì V’ÌÏ¿_√”
¿˘HÎ »˘”” ±ıfi_ “ÕÌÁÌ{fi” ·ı‰_ Ωı¥±ı ! ±Î ÂflÌfl‹Î_ ÷‹Îv_ ZÎıhÎ …\ÿ_      ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ¤˛Î_Ï÷‰Î‚_ V‰w’ ¿›_ »ı fiı ¤˛Î_Ï÷flÏË÷ V‰w’
»ı. ÷‹ı ÷‹ÎflÎ ZÎıh΋Î_ flˢ ÷˘ ÷‹ı ZÎıhÎiÎ »˘. ±fiı ZÎıh΋Î_ fiÎ flˢ  “÷‹Îv_” ¿›_ »ı ? ¿ıÀ·˘ ¤Î√ ¤˛Î_Ï÷flÏË÷ »ı fiı ¿ıÀ·˘ ¤Î√ ¤˛Î_Ï÷‰Î‚˘
÷˘ ZÎıhÎοÎfl ◊¥ Ω‰. ZÎıhÎiÎ ◊¥fiı ±Î ⁄‘_ ΩHΉÎfi_ »ı ¿ı ±Î ZÎıh΋Î_  »ı ±ı‰_ ¬⁄fl … fi◊Ì ? ¿Â_ ‰Ëı_«HÎ … fiËŸ ¿flı·_ ? “ÏÕω{fi” … fiËŸ
Â_ ◊¥ flèÎ_ »ı ! ZÎıhÎiÎfi˘ ±◊˝ Â_ ? ZÎıhÎfiı ΩHÎfiÎfl. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı   ’ÎÕı·Îfiı ?
Ïfifl_÷fl ΩH›Î … ¿fl‰Îfi_ »ı “Â_ ◊¥ flèÎ_ »ı, ¿˘HÎ ⁄˘·ı »ı” ±ı ⁄‘_
÷‹Îflı ÷‹ÎflÎ ZÎıh΋Î_ flËÌfiı ΩHΉÎfi_ … »ı ¬Î·Ì !               ≠ë¿÷ν — ¤˛Î_Ï÷fiÌ T›ÎA›Î ±Î’ Â_ ¿fl˘ ? ¿˘fiı ¤˛Î_Ï÷flÏË÷
                                  √HÎΛ ?
  “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı‰˘ ÏfiHν› ◊‰˘, ±ıfi_ fi΋ … ±ÎI‹Îfi˘
±fi¤‰. ±fiı ±ı ±ÎI‹±fi¤‰ ◊‰˘ ±ı ¿_¥ …ı‰Ì ÷ı‰Ì ‰Î÷ »ı ?             ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ı ±Ï‰fiÎÂÌ, ’˘÷ÎfiÌ ‹ÎÏ·¿ÌfiÌ «ÌΩı › ±Ï‰fiÎÂÌ
                                  ±fiı ωfiÎÂÌ «ÌΩıfiı ’˘÷ÎfiÌ ‹Îfi‰Ì, ±ıfi_ fi΋ ¤˛Î_Ï÷ !!
       ±ı √M÷V‰w’, ±ÿ˚¤Ò÷ ! ±ÿ˚¤Ò÷ !!
                                      ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı¿ Ω÷fi_ ±iÎÎfi ◊›_ fiı ?
   ±ıÀ·ı ±Î ÿÏfi›Î‹Î ΩHΉΠ…ı‰_ Â_ »ı ? ±Î’fiı Â_ ·Î√ı »ı ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ¤Îflı ±iÎÎfi ! “Œ˘flıfi ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ”fiı “ˢ‹ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ”
   ≠ë¿÷ν — V‰-V‰w’ !                      ‹Îfi‰_, ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ±iÎÎfi÷Î »ı ! ±ı¿ “Œ˘flıfi ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ” ˢ› ±ıfiı
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á ! ±ıfiÎ ÏÁ‰Î› ÿÏfi›Î‹Î_ ⁄Ì∞ ΩHΉΠ…ı‰Ì ¿˘¥     … “ˢ‹ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ” ‹Îfiı ÷˘ “ˢ‹”fiı Â_ ΩHÎı ? ±ıÀ·ı “ˢ‹”fiı ±ı
‰V÷ … fi◊Ì ! ±ı¿ V‰-V‰w’ … ΩHΉΠ…ı‰_ »ı !!             ΩHÎ÷˘ … fiΠˢ›. ±fiı “Œ˘flıfi ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ”fiı “ˢ‹ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ” ‹Îfiı ÷˘
                                  › Â_ ·Î¤ ◊Λ ?
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ±ı ±ÿ˚¤Ò÷ ÿ½fi Â_ ËÂı ?
                                      ≠ë¿÷ν — ¿Â_ ·Î¤ fiÎ ◊Λ.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ÿ˚¤Ò÷ ±ı ÷˘ √M÷V‰w’ »ı ! …ı …√÷◊Ì ±Î¬_ √M÷
»ı, √M÷ V‰w’ »ı ! ±Î¬_ …√÷ … …ıfiı ΩHÎ÷_ fi◊Ì, ±ı √M÷ V‰w’,          ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ Â_ fi¿ÂÎfi ◊Λ ?
÷ı ±ÿ˚¤Ò÷ … »ı ! ±ı◊Ì ⁄Ì∞ ±ÿ˚¤Ò÷ ‰V÷ ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ ˢ÷Ì
                                      ≠ë¿÷ν — ‰ÎV÷ω¿ ±Î’HÎ_ V‰w’ fiÎ ΩHÎ̱ı ÷˘ ⁄‘_ fi¿ÁÎfi
fi◊Ì ! ±fiı ±ÿ˚¤Ò÷ ÷˘ ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ ‰V÷ … fi◊Ì fiı ! ⁄‘Ì
                                  … »ı.
‰V÷ ‹‚ı. ’HÎ …ı √M÷ V‰w’ »ıfiı, ±ı ±ı¿·_ … ±ÿ˚¤Ò÷ »ı, ±Î
ÿÏfi›Î‹Î_ ! ±ıÀ·ı ÂÎVhοÎfl˘±ı ±ıfiı ±ÿ˚¤Ò÷, ±ÿ˚¤Ò÷, ±ÿ˚¤Ò÷ ¿ËÌfiı       ÿÎÿÎlÌ — fi¿ÁÎfi … »ı fiı ?! ’˘÷Îfi_ V‰w’ ±ı “ˢ‹ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ”
·Î¬˘ ‰¬÷ ±ÿ˚¤Ò÷ ¿èÎ_ !!                       »ı. ±fiı “Œ˘flıfi ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ”‹Î_ “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_, Ë_ ≠˘ŒıÁfl »\_, Ë_ ±Î
                                  ⁄¥fi˘ ‘HÎÌ »\_, ±Îfi˘ ¿Î¿˘ »\_, Ë_ ΩÕ˘ »\_, Ë_ ’Î÷‚˘ »\_.” ±ı‰_ ⁄‘_
         ‹ÎL›÷ÎfiÌ … ‹Ò‚ ¤Ò·...
                                  √Î √Î ¿flı, ±ıfi_ fi΋ ¤˛Î_Ï÷ ! ⁄˘·‰Îfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’HÎ ±Î ÷˘ …ı
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±‹fiı ¤˛Î_Ï÷ ÷˘ ¬flÌ … fiı !            ⁄˘·ı »ı fiı, ±ıfiÌ µ’fl … ÷‹fiı l©Î »ı ! ÷‹ı ÷˘ T›‰ËÎfl fiı Ïfiç›,
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                         203   204                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

“Œ˘flıfi” fiı “ˢ‹”-⁄ı ¤ı√_ ¿flÌfiı ⁄˘·˘ »˘ ¿ı “Ë_ «_ÿ¤Î¥ … »\_ !”    ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ ÷k‰ ωfiÎÂÌ fi◊Ì. ÷˘ ±Î’ ±Î fiΉ_÷ ‹ÎÀı Â_ ¿Ëı‰Î
±˘Ë˘Ë˘ ! Â_ ‹˘ÀÎ «_ÿ¤Î¥ ±ÎT›Î !! ÁΉ ±Î‰Î_ ±‰‚Îfiı … {Î·Ì       ‹Î_√˘ »˘ ?
’ÕuÎ »ı ! ±Î‰_ ¿_¥ ’˘ÊΛ ⁄‘_ ? ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — Ë_ ±ı‹ … ¿Ëı‰Î ‹Î√_ »\_ ¿ı ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ ÷k‰
   ≠ë¿÷ν — fiÎ ’˘ÊΛ.                       ωfiÎÂÌ fi◊Ì. ±fiı ±ı ÷k‰, ÷k‰fiÌ ƒÏWÀ±ı »ı. ±ı ÷k‰ ÷‹ı Ωı›ı·_
                                   › fi◊Ì ! ±Î ÷‹ÎflÎ ±fi¤‰‹Î_ ⁄‘Ì ±Ï‰fiÎÂÌ ‰V÷±˘ ±Î‰ı »ı ¿ı
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ¿_¥¿ ±Îfl˘ ±Î‰ı ±ı‰_ iÎÎfi Ωı¥±ı. ±Î Á_ÁÎfl
                                   ωfiÎÂÌ ‰V÷±˘ ±Î‰ı »ı ?
Á‹ƒ‹Î_ ¿˘¥ …B›Î±ı Ï¿fiÎfl˘ ÿı¬Î÷˘ fi◊Ì. I›Î_ CÎÕÌ¿‹Î_ ¿ËıÂı, “µkÎfl‹Î_
Ëı_Õ˘.” µkÎfl‹Î_ √›Î ’»Ì ±ı¿ …HÎ Á΋˘ ‹Y›˘, ÷˘ ±ı ¿ËıÂı, “±Î ⁄Î…\      ≠ë¿÷ν — ±Ï‰fiÎÂÌ › fi◊Ì ±Î‰÷_ fiı ωfiÎÂÌ › fi◊Ì ±Î‰÷_.
Ëı_Õ˘ !” ±S›Î, ±ı ⁄Î…\◊Ì ÷˘ ±ÎT›˘ Ë_. I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, ’HÎ ’λÎ
                                      ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±Î ¿’fl¿Î⁄Ì ¤Î_√Ì Ω› ÷˘ ±ı M›Î·Î-fl¿Î⁄Ìfiı
±ı ⁄Î…\ Ëı_Õ˘.” ±ıÀ·ı ±Î‹ ¤À¿, ¤À¿, ¤À¿, ¤À¿ ¿›Î˝ ¿flı »ı !
                                   ÷‹ı ωfiÎÂÌ ¿Ë˘ ¿ı ±Ï‰fiÎÂÌ ?
’HÎ ±Îfl˘ ¿ı Ï¿fiÎfl˘ ¿Â_ ÿı¬Î÷_ fi◊Ì !!
                                      ≠ë¿÷ν — Ë_ ±ıfiı ¿Â_ … ¿Ëı÷˘ fi◊Ì. ±ı Áfl¬Ì … ‰V÷ »ı.
         ....±ı ¤˛Î_Ï÷ ¿˘HÎ ¤Î_√ı ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — Áfl¬_ … ?! ’HÎ ±Î ⁄ÌΩ_ ⁄‘Î ·˘¿˘fiı Áfl¬_ fi◊Ì
    ◊˘ÕÎ_ ‰¬÷‹Î_ ∂ÕÌ Ω›, ±ıfi_ fi΋ ¤˛Î_Ï÷ ¿Ëı‰Î›. ±fiı ±Î ⁄‘Ì    ·Î√÷_ ? ±Î ⁄‘Îfiı ‹ÎÀı ÷˘, ¿’fl¿Î⁄Ì ¤Î_√Ì Ω› »ı ±ıÀ·ı ±ı ·˘¿˘
¤˛Î_Ï÷fiı ÷˘ ±Î’HÎı fl˘… fl˘… ‹…⁄Ò÷ ¿fḻı »Ì±ı. “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_, Ë_   ¿’fl¿Î⁄Ìfiı ωfiÎÂÌ … ¿Ëı.
«_ÿ¤Î¥ »\_” ¿fḻı ±ıÀ·ı fl˘… fi‰Ì fi‰Ì ¤˛Î_Ï÷ ‹Ò¿÷Î …¥±ı »Ì±ı
±fiı …^fiÌ ¤˛Î_Ï÷ ¤Ò_ÁÎ÷Ì Ω› »ı. Ωı fi‰Ì ¤˛Î_Ï÷ ‹Ò¿Ì±ı fiËŸ, ÷˘ …^fiÌ      ≠ë¿÷ν — ’HΠωfiÎÂÌ ‹ÎÀı ±Î’fi˘ ±Ï¤≠Λ Â_ »ı ?
¤˛Î_Ï÷ ∂ÕÌ Ω›. ⁄‘_ ω›˘√Ì V‰¤Î‰‰Î‚_ »ı. ¤˛Î_Ï÷ ’HΠω›˘√Ì         ÿÎÿÎlÌ — ωfiÎÂÌ ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı ±Î ¿’fl¿Î⁄̱˘ ¤Î_√Ì Ω›
V‰¤Î‰‰Î‚Ì »ı !                            ±ıÀ·ı ‹ËŸ µ’ÎÏ‘ ◊Λ, ±Î ¿’ÕÎ_ Á‚√Ì Ω› ÷˘ ‹ËŸ µ’ÎÏ‘ ◊Λ. ±ıÀ·ı
   ÷‹Îfl˘ …ı “±ÎI‹Î” »ı fiı, ±ı “÷‹ı” ’˘÷ı … »˘. ’HÎ ±I›Îflı     ±ı ⁄‘Ì Ï‰fiÎÂÌ «ÌΩı »ı. ±Î ÂflÌfl ±ı ±Ï‰fiÎÂÌ »ı ¿ı ωfiÎÂÌ »ı ?
“÷‹fiı” ¤˛Î_Ï÷ ◊¥ √¥ »ı. ±ıÀ·ı F›Î_ “’˘÷ı” fi◊Ì I›Î_ “÷‹ı” ±Îfl˘’       ≠ë¿÷ν — ÂflÌfl ’HΠωfiÎÂÌ fi◊Ì.
¿fl˘ »˘ ¿ı “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_.”
                                      ÿÎÿÎlÌ — ωfiÎÂÌ fi◊Ì ? ±ıÀ·ı ÷‹ÎflÎ …ı‰_ iÎÎfi ±Î ⁄‘Îfiı
       ωfiÎÂÌ fiı ±Ï‰fiÎÂÌfi˘ ¤ıÿ ¢ ?              fi◊Ì. ±Î ⁄‘Îfiı …\ÿÌ Ω÷fi_ iÎÎfi »ı ! ±Î ·˘¿˘ ÷˘ ÂflÌfl ωfiÎÂÌ
                                   »ı ±ı‹ ¿Ëı »ı fiı ÷‹ı ÷˘ ÂflÌfl ωfiÎÂÌ fi◊Ì, ±ı‹ ¿Ë˘ »˘. ÷‹Îflı
   ‹ÎHÎÁ ‹flı »ı I›Îflı ωfiÎÂÌ «ÌΩı …\ÿÌ ’ÕÌ Ω› »ı ±fiı
                                   CÎıfl ¿’-fl¿Î⁄̱˘ ¤Î_√ı ÷˘ ÷‹fiı ¿Â_ ◊Λ fiËŸ ?
±Ï‰fiÎÂÌ «ÌΩı …\ÿÌ ’ÕÌ Ω› »ı. ±Î‹Î_ …ı ±Ï‰fiÎÂÌ ‰V÷ »ı, ±ı
“flÌ›·” ±ıÀ·ı ¿ı ÁfiÎ÷fi ‰V÷ »ı. ±fiı “Ïfl·ıÏÀ‰” ⁄‘_ ωfiÎÂÌ »ı.         ≠ë¿÷ν — ωfiÎÂÌfiÎ ±◊˝ ‹ÎÀı Ë_ ‰ˆiÎÎÏfi¿ ƒÏWÀ±ı ‰Î÷ ’Ò»\_ »\_.
   ≠ë¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ fiı, ¿ı “Ïfl·ıÏÀ‰” ⁄‘ ωfiÎÂÌ »ı, fiΉ_÷       ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ËŸ ‰ˆiÎÎÏfi¿ ƒÏWÀfiÌ …wfl … fi◊Ì. ±Î’HÎı
»ı. ˉı ωiÎÎfi̱˘ ±fiı ¤Îfl÷Ì› ÿ½fi ’HÎ ±ı‹ ¿Ëı »ı, ¿ı ±Î       T›‰ËÎflfiÌ ƒÏWÀfiÌ …wfl »ı. ±ËŸ T›‰ËÎfl‹Î_ T›‰ËÎflfiÌ ƒÏWÀ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                         205   206                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

Ωı¥±ı.                                     ωfiÎÂÌ ‘‹˝‹Î_, “±Ï‰fiÎÂÌ”fiÌ ¤˛Î_Ï÷ !
   ‰ˆiÎÎÏfi¿ ƒÏWÀ◊Ì ÷˘ Â_ »ı, ±ı ’HÎ ÷‹fiı ¿ËÌ ÿ™ ! ‰ˆiÎÎÏfi¿       ˉı F›Î_ Á‘Ì ‹ÎHÎÁfiı ¤˛Î_Ï÷ »ı, I›Î_ Á‘Ì ’ı·_ ωfiÎÂÌ ±fiı
ƒÏWÀ ÷˘ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı, “±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ±ı¿ ’HÎ ’fl‹ÎHÎ CÎÀ÷_ fi◊Ì. √Q‹ı  ±Ï‰fiÎÂÌ ±ı¿ w’ı ‰÷ı˝. ±ı¿ w’ı ‰÷ı˝ I›Îflı Â_ ¿flı ? “±Î ΩHÎ_ »\_
±ıÀ·_ fiΠ◊›Î ¿flı ÷˘ › ±ı¿ ’fl‹ÎHÎ CÎÀ÷_ fi◊Ì ÷ı‹ ±ı¿ ’fl‹ÎHÎ     Ë_ ±fiı ±Î ¿v_ »\_ Ë_” ±ı‰_ ⁄˘·ı. ±ıÀ·ı ⁄LfiıfiÎ ‘‹˘˝ ¤ı√Î ⁄˘·ı,
‰‘÷_ fi◊Ì.” ’HÎ ·˘¿˘fiı CÎıfl ÷˘ ¿’fl¿Î⁄Ì ÷ÒÀÌ √›Î_ ±ıÀ·ı ¿¿‚ÎÀ ◊Λ   ωfiÎÂÌfiÎ ‘‹˘˝ ±fiı ±Ï‰fiÎÂÌfiÎ ‘‹˘˝ ⁄Lfiı ¤ı√_ ⁄˘·ı ±fiı ¤ı√_ ⁄˘·ı,
¿ı fiÎ ◊Λ ? ¿’ÕÎ_ ⁄‚Ì √›Î_ ÷˘ ¿¿‚ÎÀ ◊Λ fiı ? ±Î CÎfl ⁄‚Ì √›_     ±ıfi_ fi΋ … ¤˛Î_Ï÷ ! ’»Ì “Ë_ … «_ÿ¤Î¥ »\_” ±ı‰_ ⁄˘·ı. “’˘÷ı”
÷˘ › ÿ—¬ ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ ? ±ıÀ·ı ±ıfiı ωfiÎÂÌ ¿èÎ_. ±ı‹Î_ ±ÎI‹Î    ±Ï‰fiÎÂÌ Ë˘‰Î »÷Î_ › ’HÎ “’˘÷ı” “Ë_ … «_ÿ¤Î¥ »\_” ±ı‰_
¿_¥ ⁄‚÷˘ fi◊Ì !!                           ⁄ı¤Îfi’HÎÎ◊Ì ⁄˘·ı »ı. ±ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? ¿ı ±Ï‰fiÎÂÌ ±fiı ωfiÎÂÌ
     ≠ë¿÷ν — ωfiÎÂÌ ±ıÀ·ı “‰ı‘fl ≥À ≥{ ±˘L·Ì «ıL… ±˘Œ     ⁄ı ±ı¿hÎ ◊¥ √›_ »ı, ±ı¿Î¿Îfl ◊¥ √›_ »ı. ±ıÀ·ı ±ı¿Î¿Îfl◊Ì ±Î ¤˛Î_Ï÷
VÀıÀ” ?                               µI’Lfi ◊¥ »ı.
     ÿÎÿÎlÌ — ωfiÎÂÌ ±ıÀ·ı ±‰V◊α˘fi˘ ωfiΠ◊Λ »ı. ‰V÷        ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı ¤˛Î_Ï÷ ÷˘ ±Ï‰fiÎÂÌfiÌ … ⁄fiΉı·Ì »ı fiı ?
ωfiÎÂÌ fi◊Ì, ÷k‰ ωfiÎÂÌ fi◊Ì. ’HÎ ±Î ±‰V◊α˘ …ı µI’Lfi ◊Λ
»ı ±ı ±‰V◊α˘ fiΠ◊Λ »ı. …√÷fiÎ ·˘¿˘ ’HÎ ±‰V◊΋Î_ …            ÿÎÿÎlÌ — ⁄fiΉı·Ì ¿˘¥±ı fi◊Ì, ±Ï‰fiÎÂÌ ⁄fiΉı fiËŸ ±Î.
√Ò_«Î›ı·Î »ı ±ıÀ·ı ±ı‹fiı ωfiÎÂÌ … ¿Ëı‰_ ’Õı.            Á‹… ’ÕÌ fiı ?! ±Î ¤˛Î_Ï÷ ÷˘ ‰ˆiÎÎÏfi¿ ¿ÎflH΢◊Ì ∂¤Ì ◊¥ √›ı·Ì
                                  »ı. ⁄Î¿Ì ¿˘¥ ¤˛Î_Ï÷ ⁄fiΉı fiËŸ !
    ±Î ·˘¿˘ Ωı ÕΘ¿Àfl ’ÎÁı Ω›, fiı ¿Ëı ÕΘ¿Àfl ÁÎËı⁄, “‹fiı ÷Ή
±ÎT›˘ »ı.” ˉı I›Î_ ±Î√‚ ’ı·˘ ÕΘ¿Àfl ¿ËıÂı, “±Ï‰fiÎÂÌ »ı.” ±ıÀ·ı      ≠ë¿÷ν — ±ı T›„@÷‹Î_ ωfiÎÂÌ ±fiı ±Ï‰fiÎÂÌ ⁄Lfiı ÁÎ◊ı ˢ›,
◊¥ flèÎ_, ’ı·Îfiı ÷˘ Ï⁄«ÎflÎfiı √¤fl΋HÎ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı    ÷˘ …ı ‰÷˝fi ¿fl÷Πˢ› ±ı ÷˘ ±Ï‰fiÎÂÌfi_ … ˢ› fiı ? ¿ÎflHÎ ¿ı
¿ı, “÷Ή ωfiÎÂÌ »ı, …÷_ flËıÂı !” ±Î’fiı Á‹Ω›_ Ë_ Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î√_    ±Ï‰fiÎÂÌfi_ … Á΋˛ÎF› «Î·ı »ı fiı ?!
»\_ ÷ı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — Á΋˛ÎF› ±Ï‰fiÎÂÌfi_ »ı … fiËŸ Ï⁄·¿·ı › ! ‰÷˝fiı
     ≠ë¿÷ν — ËÎ, ˉı Á‹Ω›_ !                 › ±Ï‰fiÎÂÌfi_ fi◊Ì. ±Î ÷˘ Á΋˛ÎF› … ±Î¬_ ωfiÎÂÌfi_ »ı. ±ıÀ·Î_ ‹ÎÀı
                                  ±‹ı ωfiÎÂÌ fiı ±Î ±Ï‰fiÎÂÌ, ±ı‹ ⁄ı ¤Î√ …\ÿÎ ’ÎÕÌ ±Î’̱ı. ’Î’˘
     ÿÎÿÎlÌ — ±‰V◊Î ‹ÎhΠωfiÎÂÌ »ı. ±ı ±‰V◊α˘‹Î_ …√÷
                                  ¤V‹Ì¤Ò÷ ¿fḻı ÷˘ ±ı ⁄ı ¤Î√ …\ÿÎ ’Õı, ÷˘ ’»Ì ⁄Lfiı »^ÀÎ_ ’ÕÌ Ω›.
±Î¬_ fl«ı·_ flËı »ı. ±ı ±‰V◊΋Î_ flËı‰Î◊Ì ±V‰V◊ ◊Λ »ı. ±‰V◊΋Î_
                                  ’»Ì ±ÎI‹Î iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı. ±ıÀ·ı ±Ï‰fiÎÂÌ ±ıfiÎ ‹Ò‚ V‰¤Î‰‹Î_
“’˘÷Îfi˘” ‹¿Î‹ ¿fl‰Î◊Ì ±V‰V◊ ◊Λ »ı. ±fiı ’˘÷ÎfiÎ V‰w’‹Î_,
                                  ±Î‰Ì Ω› ±fiı ωfiÎÂÌ …ı »ı ±ı ±Î Ïø›Î‹Î_ flËı. ±Î ωfiÎÂÌfiı
“’fl‹ıfiLÀ”‹Î_ flËı‰Î◊Ì V‰V◊ ◊Λ.
                                  ΩHΉÎfi˘ V‰¤Î‰ fi◊Ì. ·Î√HÎÌfi˘ ¿ı ±ı‰˘ ¿˘¥ V‰¤Î‰ ±Î ωfiÎÂÌ‹Î_
   ±ıÀ·ı ‰V÷fiÌ ±‰V◊α˘ ωfiÎÂÌ »ı ±fiı ‹Ò‚ ‰V÷ ±Ï‰fiÎÂÌ       fi◊Ì. ’»Ì ωfiÎÂÌ »ı ÷ı ±Î Ïø›Î±˘‹Î_ flËı ±fiı ±Ï‰fiÎÂÌ iÎÎ÷Î-
»ı. ±ı ÷˘ “iÎÎfiÌ ’vÊ” … ‹Ò‚ ÷k‰fiÌ ‰Î÷ ΩHÎı »ı. ’HÎ ·˘¿ ÷˘      ƒWÀÎ flËı, ⁄ıµ ’˘÷’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ flËı. ±fiı ±Î ¤˛Î_Ï÷‹Î_ ÷˘ Â_ ¿flı
±‰V◊΋Î_ … ’Õı·Î_ »ı !                       »ı ? “ΩHÎ_ »\_ Ë_ ±fiı ¿v_ »\_ Ë_”, ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                         207   208                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

·˘¤ ⁄‘Ì fi⁄‚Î¥±˘ ∂¤Ì ◊¥ √¥ »ı.                    »\_” ±ı‹ ¿Ë˘ »˘, ÷ı◊Ì Ï«_÷Î ◊Λ »ı ! ¿Â_ ‹ÎHÎÁ ¿flÌ Â¿ı ¬fl˘ ?
                                  ±Î ¿flı »ı ¿ı “¥À Ëı’LÁ” »ı ?
       ’fl‹ÎI‹Î ’ˢ_«ÎÕı ≠¿Î fiı ’fl‹Îfi_ÿ !
                                      ≠ë¿÷ν — “¥À Ëı’LÁ” ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷ı ¿Â_ ◊÷_ fi◊Ì, ±ı‹ ?
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Ï‰fiÎÂÌfi_ ¿Î›˝ Â_, ωfiÎÂÌfiÌ ΩıÕı flËÌfiı ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Á. ÷ı ±Î ’˘÷ÎfiÌ Ω÷ı ¿fl‰Î Ω› »ı fiı, ÷ıfiÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¬Î·Ì ≠¿Î ±Î’ı »ı, ⁄Ì…\_ ¿_¥ ¿fl÷˘ fi◊Ì.
                                  ¤˛Î_Ï÷ µI’Lfi ◊Λ »ı fiı ¿÷ν ◊›˘ ±ıÀ·ı Ï«_÷Î ∂¤Ì ◊Λ. ÷‹fiı Á‹…
’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁı ≠¿Î ’Îfl ‰√flfi˘ »ı, ±ı ≠¿Î ±Î’ı »ı. ±fiı ⁄Ì…\_
                                  ’ÕÌfiı ?! ’˘÷ı »ı ±¿÷ν, ’HÎ ¿÷ν’ÿ ‘ÎflHÎ ¿›Ù »ı ±fiı ¿÷ν’ÿ ‘ÎflHÎ
±ı ±Îfi_ÿ ±Î’ı »ı. ’HÎ ±Îfi_ÿ ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ’ˢ_«÷˘ fi◊Ì, ±ıfi˘
                                  ◊›_ ÷ı◊Ì ¤˘@÷Î’ÿ µI’Lfi ◊›_, ¿fl‰Î √›˘ ÷ı◊Ì ¤˘@÷Î ◊›˘. ±fiı
÷Ìfl˘¤Î‰ ◊Λ »ı. ±fiı ±ı ±Îfi_ÿfi˘ ±Î’HÎı Â_ µ’›˘√ ¿fḻı »Ì±ı ?
                                  ±ıÀ·ı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ Ï«_÷Î, µ’ÎÏ‘ fiı ¿¿‚ÎÀ ! ’»Ì ¿˘¥ ¿Â_ ±’‹Îfi
±ı ±Îfi_ÿ “’˘÷ÎfiΔ‹Î_◊Ì ±Î‰ı »ı ±ı‹ ‹Îfi÷Î fi◊Ì, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı
                                  ¿flı ÷˘ › ÿ—¬ ◊Λ !!
¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ±Î …·ı⁄Ì‹Î_◊Ì ±Îfi_ÿ ±ÎT›˘. ±Î ÷Ìfl˘¤Î‰ ¿fḻı
»Ì±ı ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı ±ı‹ ·Î√ı »ı ¿ı ±Îfi_ÿ ±Î …·ı⁄Ì‹Î_◊Ì ±Î‰ı        ±ıÀ·ı “’˘÷ı” “’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰”‹Î_ ±Î‰ı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı “±Î” iÎÎfi
»ı. ’HÎ …·ı⁄Ì‹Î_◊Ì ±Îfi_ÿ ±Î‰÷˘ fi◊Ì, ’˘÷΋Î_◊Ì ±Îfi_ÿfi_ ±Îfl˘’HÎ    ±Î’‰Îfi_. ’»Ì ±ÎI‹Î ±ÎI‹Î‹Î_ flËı ±fiı ±fiÎI‹Î ±fiÎI‹Î‹Î_ flËı. ÿflı¿
◊Λ »ı.                               ∞‰˘fiÌ ‹ËŸ «ı÷fi »ı fiı, ÷ı ≠¿Î … ±Î’ı »ı, ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¿fl÷˘ fi◊Ì !
   ±ıÀ·ı ¿˘¥ ‰V÷‹Î_ ±Îfi_ÿ ˢ› fiËŸ, Á˘fi΋Î_ ¿ı ¿Â΋Î_ ±Îfi_ÿ        ±Î …ı ωfiÎÂÌ »ı. ±ı ⁄‘_ “Ïfl·ıÏÀ‰” »ı ±fiı “±˘· ‘ÌÁ
ˢ› fiËŸ. Ωı Á˘fi΋Î_ ±Îfi_ÿ ˢ› ÷˘ Á˘fiÎfiÌ ’◊ÎflÌ ¿fḻı ÷˘ ¨CÎ     Ïfl·ıÏÀ‰Á˚ ±Îfl ÀıQ’flflÌ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ˚Á ±fiı › ±Îfl Ïfl›· ±ıLÕ
ÁÎflÌ ±Î‰ı fiı ?                           ’fl‹ıfiLÀ.” ÷ı ±ı¿ “ÀıQ’flflÌ” ±fiı ±ı¿ “’fl‹ıfiLÀ” ±Î ⁄ı ¤ı√_ ◊¥
   ≠ë¿÷ν — fiÎ ±Î‰ı.                       √›_ »ı. ÷ıfi_ ±‹ı ω¤Î…fi ¿flÌ ±Î’̱ı »Ì±ı, “·Î¥fi ±˘Œ
                                  Õ̋οı˝Âfi” fiÎ¬Ì ±Î’̱ı ¿ı “‘ÌÁ ≥{ ‘ıÀ ±ıLÕ ‘ÌÁ ≥{ fi˘À ‘ıÀ.”
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı Á˘fi΋Î_ ±Îfi_ÿ fi◊Ì. ÷ı ±Î ±Îfi_ÿ ÷˘ ¿S’fiÎ◊Ì
∂¤˘ ¿fḻı »Ì±ı ¿ı ±Î‹Î_ ±Îfi_ÿ »ı fiı ±Î‹Î_ ‹{Î »ı, ÷ı ±ı‰_ ¤ÎÁı »ı     ≠ë¿÷ν — ±Î ωfiÎÂÌ◊Ì ±Ï‰fiÎÂÌ »^À˘ ’Õı ’»Ì ±ıfi_ Â_ ◊Λ
’»Ì. ±ıÀ·ı ‹Ò‚ ÁΫ˘ ±Îfi_ÿ ‹Î›˘˝ Ω› »ı. ±‹Îflı ’ı·˘ “ÏÕflı@À” ÁΫ˘   »ı ?
±Îfi_ÿ ±Î‰ı. ±‹ı Ïfifl_÷fl ÁΫΠ±Îfi_ÿ‹Î_ flË̱ı »Ì±ı fiı, ±ı V‰Î¤Îω¿      ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ±ıfiı ±Î ÿ—¬˘ fiÎ flËı fiı ! ±Î ÁÎ_ÁÎÏfl¿ ÿ—¬˘
±Îfi_ÿ ±Î‰ı, fiı«fl·, …ı ’˘÷Îfi˘ »ı ! ±fiı ±Î ⁄‘˘ ±Îfi_ÿ ÷˘ ¿ÏS’÷ »ı   …ı »ı ¿ı “±Î‹ ◊¥ √›_, ÷ı‹ ◊¥ √›_.” ÷ı ±ıfiı fiÎ flËı. ’»Ì ‹fl‰Îfi_
±fiı ±Î Á¬ı › ¿ÏS’÷ »ı ±fiı ÿ—¬ı › ¿ÏS’÷ »ı !
                                  ◊Λ ÷˘ › ⁄Ì¿ fiÎ ±Î‰ı, √…‰_ ¿’Λ ÷˘ › ÿ—¬ fiËŸ, ⁄ˆflÌ √΂˘
        V‰¤Î‰ ¤F›ı, V‰Î¤Îω¿ Á¬ !              ¤Î_Õ÷Ì Ë˘› ÷˘ › ÿ—¬ fiËŸ, ¿ÂÎ_ ÿ—¬˘ fiÎ µI’Lfi ◊Λ fiı ! ±ıÀ·ı
                                  ωfiÎÂÌ◊Ì ±Ï‰fiÎÂÌ »^À˘ ’Õı ±ıÀ·ı ⁄Lfiı ’˘÷’˘÷ÎfiÎ_ V‰¤Î‰‹Î_ flËı,
   ±ıÀ·ı ±‹ı “±ÎI‹Î” …\ÿ˘ ’ÎÕÌ ±Î’̱ı, ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ¿ı “÷‹ı”    ⁄Ì…\_ Â_ ◊‰Îfi_ ?
V‰Î¤Îω¿ Á¬‹Î_ ±Î‰Ì Ω‰ ’»Ì ! ’»Ì ÷‹fiı Ï«_÷Î, µ’ÎÏ‘ fiÎ ◊Λ.
¿ÎflHÎ ¿ı Ï«_÷Î ÂÎ◊Ì ◊Λ »ı ? ¿ı “Ë_ … «_ÿ¤Î¥ »\_” ±fiı “Ë_ … ¿v_      ≠ë¿÷ν — ±Î‰_ …ıfiı »^À_ ’Õu_ ˢ›, ÷ıfiı ‹ÚI› ’»Ì Â_ ◊Λ »ı ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                          209   210                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

   ÿÎÿÎlÌ — ‹ÚI› ’»Ì ±ıfi˘ ±ı¿ ±‰÷Îfl ⁄Î¿Ì flËı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı     ¿flÌfiı ±Î’ Á‹Ω‰Â˘.
±‹ı ±Î ’Î_« ±ÎiÎÎ ±Î’̱ı »Ì±ı, ÷ı ’΂ı ±ıÀ·ı ±ı¿ ±‰÷Îfl ±ıfi˘
                                      ÿÎÿÎlÌ — ¿‹˝fi˘ ¿÷ν »ı, ‹ÎÀı ¤˘@÷Î »ı. ±ı Â_ »ı ? ¿ı ¿‹˝fiı
⁄Î¿Ì flËı.
                                   ’˘÷ı ±Î‘Îfl ±Î’ı »ı ¿ı “±Î ‹ı_ ¿›Ù” ±Î ‰SÕ˝‹Î_ ¿˘¥ ∞‰ ¿Â_ ¿flÌ
         ±Î‰_ V‰w’ …√÷fi_ flèÎ_ !               ¿ı ±ı‹ »ı … fiËŸ, …ı “¿flı »ı” ±ı‰_ ¿Ëı »ı ±ı … ¤˛Î_Ï÷ »ı, fiı ±ı
                                   … ±Ë_¿Îfl »ı. ±Î ÷˘ ±Ë_¿Îfl ’˘÷Îfi˘ ÿı¬Î‰ ¿flı »ı. ⁄οÌ, ±Î ⁄‘_
   ≠ë¿÷ν — ±Î ÁÚÏWÀfiÎ ø‹fiÌ ¿ıÀ·Ì¿ ‰Î÷ Á‹…‹Î_ fi◊Ì ±Î‰÷Ì      ÷˘ “¥À Ëı’LÁ” »ı. ⁄‘_ ◊¥ … flèÎ_ »ı. ◊¥ flèÎÎfiı ’λ˘ ¿Ëı »ı, “‹ı_
¿ı …ı ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı ±ÎT›Î fiı ±ı‹fiı ±Î’fiÌ ’ÎÁı ±ÎI‹iÎÎfi ◊›_, ’HÎ     ¿›Ù !, Ë_ ¿v_ »\_.” ±Î ÷˘ ◊¥ flèÎ_ »ı. ±ı fiÎ ¿Â_ ¿flı fiı ÷˘ › Á‰Îfl‹Î_
⁄ÌΩ ·˘¿˘fiı ¿ı‹ fiËŸ ◊÷_ ˢ› ?                     µÃu˘ ¿ı «Î-’ÎHÎÌ ⁄‘_ ÷fl÷ ‹‚Ì … Ω› ±ıfiı !
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘Î ·˘¿˘fiı ‹ÎÀı fi◊Ì.                   ˉı ¤˛Î_Ï÷ ¿›Î ÁΑfiı Ω› ? “±ı ’˘÷ı ¿˘HÎ »ı” ±ı‰_ Ωı “iÎÎfiÌ
   ±ı‰_ »ı, ±Î¬Ì …ı ÁÚÏWÀ »ı fiı, ÷ı ≠‰ÎË w’ı »ı. ±ıÀ·ı …ı ÿÏfl›Îfiı  ’vÊ” ±ıfiı …HÎΉÕΉı ÷˘ ±ı ¤˛Î_Ï÷ …÷Ì flËı, ⁄Á ! ±ıÀ·ı “iÎÎfiÌ
Ωı¥LÀ ◊Λ »ı, I›Î_ ±ıÀ·Î ’ÎHÎÌfiÌ ‹„@÷ ◊¥ √¥ ±fiı ⁄Ì…\_ ⁄‘_ …ı‹     ’vÊ” ‹‚Ì ±Î‰ı ÷˘ ±ı ¤˛Î_Ï÷ Ω› !
±Î‰Âı ÷ı‹ ±ıfiÌ ‹„@÷ ◊÷Ì …Âı. ±ıÀ·ı ±Î …√÷ ±Î¬_ › ≠‰ÎË w’ı
                                      ±Î …√÷‹Î_ “Ë_ ¿v_ »\_” fiı “Ë_ ΩHÎ_ »\_” ⁄ı ¤Î‰ ¤ı√Î ¿flı, ±ıfi_
»ı ±fiı ±ıÀ·ı ⁄‘Îfiı ±ı¿ÿ‹ ±Î fiÎ ◊Λ.
                                   fi΋ ¤˛Î_Ï÷. “±‹fiı” “Ë_ ¿v_ »\_” ±ı ¤Îfi … fiΠˢ›. F›Îfl◊Ì “±‹fiı”
   ≠ë¿÷ν — ¿ıÀ·Î¿ ¿H΢ ÿÏfl›Î‹Î_ ’ˢ_«ı, ¿ıÀ·Î¿ ‰E«ı … flËı,    “±ÎI‹Î”fi_ ¤Îfi ≠√À ◊›_ »ı I›Îfl◊Ì “Ë_ ¿v_ »\_” ±ı ¤Îfi … µI’Lfi
±Îfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ?                            ◊›_ fi◊Ì. ±flı, ±Î ÿıËfi˘ “Ë_” ‹ÎÏ·¿ … fi◊Ì flè΢ fiı ! “±‹fiı” ±Î
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ “ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏL›· ±ıωÕLÁ”fiÎ       ‹fi, ‰«fi, ¿Î›Îfi_ ‹ÎÏ·¿Ì’HÎ_ … ±Î… ’E«ÌÁ ‰Ê˝◊Ì fi◊Ì.
±Î‘Îflı »ı. ±ıÀ·ı ¤˛Î_Ï÷ »ı I›Î_ Á‘Ì ±ıfiÌ ‹„@÷ ◊÷Ì fi◊Ì !            ±ÎI‹Î ÁH›˘, l©˚›˘, ΩH›˘ fi◊Ì, ÷˘...
          “¿÷ν’ÿ” ±ı … ¤˛Î_Ï÷ !                 ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ±ı …\ÿÌ ‰V÷ »ı. ±ÎI‹Î ΩH›˘ ±ı ÷˘ ’fl‹ÎI‹Î
   ≠ë¿÷ν — ±Î ⁄‘Îfiı ¤˛Î_Ï÷ ◊¥ »ı, ÷ı ¤˛Î_Ï÷ À΂‰Îfi˘ µ’Λ     ΩH›˘ ¿Ëı‰Î› fiı …ıHÎı ’fl‹ÎI‹Î ΩH›˘ ±ıfi˘ ÷˘ ‹˘ZÎ … ◊¥ √›˘ !
Â_ ? ⁄÷Ή˘.                                ±ÎI‹Î ΩHΉΠ‹ÎÀı ±Î ⁄‘_ »ı. ±fiı Ωı ±ÎI‹Î ΩHΉΠfiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ¤˛Î_Ï÷ ÂıfiÌ ◊¥ »ı ? ±ı ±Î’fiı Á‹Ω›_ fiı ?        ‹Y›˘ ÷˘ ±ÎI‹Î l©‰Î ‹ÎÀı »ı. “±ÎI‹ÎfiÌ” “÷‹fiı” l©Î ⁄ıÁ‰Ì
                                   Ωı¥±ı ¿ı “Ë_ ±ÎI‹Î »\_” ±ı‰Ì ≠÷ÌÏ÷ ⁄ıÁı. ±ı‰_ › fiÎ ‹‚ı ÷˘ ’»Ì
   ≠ë¿÷ν — ’˘÷ı ’˘÷Îfiı ΩH›˘ fi◊Ì.                 ±ÎI‹Î ÁHΉΠ‹ÎÀı »ı ¿ı fl˘… ±ÎI‹ÎfiÌ ‰Î÷ ÁÎ_¤‚ ÁÎ_¤‚ ¿fḻı !
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, ±ıÀ·Ì … ¤˛Î_Ï÷ ◊¥ »ı. ’˘÷ı ’˘÷Î◊Ì … ⁄ı¤Îfi
                                      ±ıÀ·ı ÂÎVhοÎfl˘±ı Â_ ·A›_ ¿ı …ıHÎı ±ÎI‹Î ÁH›˘ fi◊Ì, l©›˘
◊¥ √›˘ ±ıÀ·Ì … ¤˛Î_Ï÷ ◊¥ »ı “±ıfiı”, ⁄Ì∞ ¿ÂÌ ¤˛Î_Ï÷ fi◊Ì !
                                   fi◊Ì ¿ı ΩH›˘ fi◊Ì, ±ı ‹„@÷‹Î√˝fi˘ ±Ï‘¿ÎflÌ … fi◊Ì ! ±ıÀ·ı ±Î
   ≠ë¿÷ν — ¤˛Î_Ï÷ …ı ’ÕÌ »ı, ±ı ¤˛Î_Ï÷ ¿›Î ÁΑfiı Ω› ? ÷ı ¿Ú’Î   ‰Î÷ Ωı Á‹…ı ÷˘ µ¿ı· ±Î‰ı, fiËŸ ÷˘ µ¿ı· fiÎ ±Î‰ı !!
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                         211   212                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

       ±K›ÎI‹fiÎ ±_‘¿Îfl ±˘√΂ı iÎÎfiÌ !               ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ¿Â_ »ı fiËŸ. ±ÎI‹Î … »˘ ÷‹ı. ’HÎ “÷‹fiı”
                                  ’˘÷Îfiı ¤Îfi ◊÷_ fi◊Ì ¿ı “Ë_” ¿ı‰Ì flÌ÷ı “±ÎI‹Î” »\_ ! fiËŸ ÷˘ “÷‹ı”
   ’E«ÌÁÁ˘ ‰Ê˝◊Ì ±Î ÿı‹Î_ ±_‘Îv_ «ÎS›_. ±ı‹Î_ ±ı¿-⁄ı iÎÎfi̱˘  ’˘÷ı … “±ÎI‹Î” »˘ !
◊›Î, ’HÎ ÷ı ⁄‘˘ “≠¿Î” ⁄‘ı ’ˢ_«Ì ¿ı fiËŸ. ±fiı ±Î “≠¿Î”
÷˘ ±Î¬˘ ‹fifi˘ ◊fl ±˘‚_√ı, ⁄Ï©fi˘ ◊fl ±˘‚_√ı I›Îflı ’ˢ_«ı ÷ı‰˘         “iÎÎfiÌ ’vÊ” ±ÎI‹iÎÎfi ±Î’ı, ÷ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±Î’ı ? ±Î
»ı ! Ë…\ ÷˘ Œ˘flıfi‰Î‚Î ‹fifiÎ ◊fl‹Î_ › ±ÎT›Î fi◊Ì. ±ı ·˘¿˘ ÷˘      ¤˛Î_÷iÎÎfi ±fiı ±Î ±ÎI‹iÎÎfi, ±Î …ÕiÎÎfi ±fiı ±Î «ı÷fiiÎÎfi, ±ı
¬Î·Ì Ïfiçı÷fi-‹fifiÌ Ïø›Î±˘‹Î_ »ı. «ı÷fi-‹fi ÷˘ ±ı‹HÎı Ωı›_ ›       ⁄ıfiÌ ‰E«ı “·Î¥fi ±˘Œ ÏՋοı˝Âfi” fiÎ¬Ì ±Î’ı. ±ıÀ·ı ’»Ì ŒflÌ ¤Ò·
fi◊Ì. ÁÎ_¤Y›_ › fi◊Ì ±fiı Œ˘flıfi‰Î‚Îfiı ±ıfiÌ …wflı › fi◊Ì.         ◊‰Îfi˘ Á_¤‰ fiÎ flËı. ±fiı ±ÎI‹Î Ïfifl_÷fl ·Z΋Î_ flèÎÎ ¿flı, ±ı¿ ZÎHÎ
Œ˘flıfi‰Î‚Îfiı ±Î…ı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ‹ËŸ ±ÎI‹Î »ı, ÷ı ±ıfiı ◊˘Õ_ CÎHÎ_  ±ÎI‹ÎfiÌ Ω√ÚÏ÷ fiÎ Ω› !!
‹ËŸ Á‹Ω› ¿ı ¿_¥¿ ÷k‰ »ı. ’HÎ ±ı ±ÎI‹Îfiı fiÎ ‹Îfiı, ’HÎ ⁄Ì…\_         ±I›Îflı ÷‹Îfl΋Î_ ’HÎ ±ÎI‹Î ±fiı ±fiÎI‹Î ⁄LfiıfiÎ ‘‹˝ …\ÿÎ
¿_¥¿ »ı ±ı‰_ ±ı ‹Îfiı ¬flÎ_. ±ıfiı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, ’fi…˝L‹ »ı. ÷˘ ±ı   … »ı. ’HÎ ÷‹Îflı ⁄Lfiı ’ÏflHÎ΋ ¤ı√Î_ fiÌ¿‚ı »ı, ±ıÀ·ı ÷‹fiı ⁄ıV‰Îÿ
V‰Ì¿Îflı fiËŸ.                            ±Î‰ı »ı. ⁄LfiıfiÎ_ ‘‹˝fiÎ_ ’ÏflHÎ΋ Ï‹Z«fl ¿fl‰Î◊Ì ⁄ıV‰Îÿ ◊Λ. ±fiı
    ±ıÀ·ı ±ı¿ ±ÎI‹Î ΩHΉÎfi˘ »ı. ±Î’HÎÎ ÏËLÿV÷ÎfifiÎ ⁄‘Î ‘‹˘˝    “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiı «ı÷fi ’ÏflHÎ΋ …\ÿ_ flËı ±fiı ±fiÎI‹ ’ÏflHÎ΋ …\ÿ_ flËı,
Â_ ¿Ëı »ı ? ¿ı ±ÎI‹Î ΩH΢. Œ˘flıfi‹Î_ ±ÎI‹ÎfiÌ ‰Î÷ … fi◊Ì. Œ˘flıfi‹Î_   ⁄Lfiı ‘Îflα˘ …\ÿÌ …\ÿÌ ‰Ëı, ±ıÀ·ı Ïfifl_÷fl ’fl‹Îfi_ÿ‹Î_ flËı.
÷˘ “±Î Ë_ … ‰Ì·Ì›‹ »\_ fiı Ë_ … ‹Î›ÁıSŒ” ¿ËıÂı. ±fiı ±ı ·˘¿˘        ±ı‰_ »ı, ¬Î‰Îfi_, ’̉Îfi_, fiËΉÎfi_, ∂ÉÎfi_, Á‰Îfi_, Ω√‰Îfi_ ±ı
’fi…˝L‹fiı ‹Îfi÷Î fi◊Ì, I›Î_ Á‘Ì ±ÎI‹Îfi_ ¤Îfi fiΠˢ›. …ı ·˘¿˘      ⁄‘˘ ÿıËfi˘ ‘‹˝ »ı. ±fiı ·˘¿˘ ⁄‘Î ÿıËfiÎ ‘‹˝‹Î_ … ’ÕuÎ »ı ! “’˘÷ı”
’fi…˝L‹fiı ‹Îfi÷Πˢ› ÷ıfiı ±ÎI‹ÎfiÌ ¬⁄fl ˢ› ¿ı ¤Î¥, ±ÎI‹Î ‹Îfl˘     “±ÎI‹‘‹˝”‹Î_ ±ı¿‰Îfl ±ı¿ Áı¿LÕı › ±ÎT›˘ fi◊Ì, Ωı ±ı¿ Áı¿LÕı ›
…\ÿ˘ ±fiı Ë_ …\ÿ˘.                          ±ÎI‹‘‹˝‹Î_ ±ÎT›˘ ˢ÷ ÷˘ ¤√‰ÎfifiÌ ’ÎÁı◊Ì ¬Á÷ fiËŸ !
    ±fiı ±ÎI‹Î ±ı ±ı¿ ±ı‰Ì «Ì… »ı ¿ı ¿˘¥fiı …Õu˘ … fi◊Ì, Œ@÷
                                         iÎÎfiÎ_ZÎı’¿‰_÷˚ ω«Îfl‘ÎflÎ ¿Î‹fiÌ...
¿ı‰‚iÎÎfi̱˘fiı … …Õu˘ Ë÷˘, ±ı‹ ¿Ëı ÷˘ «Î·ı. …ı ⁄ÌΩ ¿ı‰‚Ì ◊›Î
÷ı ¿ı‰‚iÎÎfiÌfiÎ_ ÿ½fi ¿fl‰Î◊Ì ◊›Î. ’HÎ Ωı ¬flÌ Â˘‘¬˘‚ ¿flÌ Ë˘›        ≠ë¿÷ν — ∞‰ı ω«Îfl ¿fl‰˘ Ωı¥±ı ¬fl˘ fiı ?
÷˘ ¿ı‰‚iÎÎfi̱˘±ı, ÷Ì◊Ù¿fl˘±ı !
                                     ÿÎÿÎlÌ — ÂÎfi˘ ?
    ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î …Õı ±ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì. ±Î ÂflÌfl‹Î_ ±ÎI‹Î ÂÌ flÌ÷ı
                                     ≠ë¿÷ν — …ı ±Î’fiÌ ’ÎÁı◊Ì ÁÎ_¤Y›_ ˢ› ¿ı ‰Î_E›_ ˢ›, ±ıfiÎ
…Õı ÷ı ? ±ÎI‹Î ±ı‰˘ »ı ¿ı CÎfl˘fiÌ ±Îfl’Îfl …÷˘ flËı, ±ËŸ ·Î¬ ¤Ÿ÷˘
                                  µ’fl ω«ÎflHÎÎ ¿fl‰Ì Ωı¥±ı ¬flÌfiı ?
ˢ› ÷ıfiÌ ±Îfl’Îfl …÷˘ flËı, ±ı‰˘ ±ÎI‹Î »ı. ˉı ±ı ±ÎI‹Î ÂÌ flÌ÷ı
±Î ÿıË‹Î_ …Õı “±ıfiı” ?                          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ω«ÎflHÎÎ ¿flÌfiı ±ıfi_ ÷ÎflHÎ ¿Îœ‰_ ’Õı fiı !
        “iÎÎfiÌ” ‰÷ν‰ı, ±ÎI‹’ÏflHÎÏ÷ !               ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ω«ÎflHÎÎ ¿fl‰Ì …wflÌ ¬flÌ ?

   ≠ë¿÷ν — ÷˘ Á_ÁÎÏfl¿ ‹ÎHÎÁ˘fiı ±ÎI‹Î ‹‚ı … fiËŸ ?           ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, …wflÌ ¬flÌ ’HÎ ±‹¿ Ëÿ Á‘Ì.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                        213   214                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

   ±ı‰_ »ı, ±Î ω«ÎflHÎÎ »ı fiı, ÷ı ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ¿fl÷Î_ Á‘Ì      ÿıËÎK›ÎÁ »˘Õ‰˘ »ı ±fiı ÷‹ı ÿıËÎK›ÎÁ‹Î_ »˘, ±ıÀ·ı ±ı ÂÌ flÌ÷ı ⁄fiı ?
ω«ÎflHÎÎ ¿fl‰ÎfiÌ »ı ±fiı ’»Ì ω«ÎflHÎΠˢ÷Ì fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı       ÿıËÎK›ÎÁ◊Ì ÿıËÎK›ÎÁ Ω› fiËŸ. ¿Ú’΂ÿı‰ı ¿èÎ_ »ı ¿ı ÷flHÎ÷ÎflHÎ ◊›Î
ω«ÎflHÎÎ ±ı ÷˘ ‹fifi˘ ‘‹˝ »ı. ±ıÀ·ı ±ÎI‹‘‹˝ ’ÎQ›Î ’»Ì ‹fi˘‘‹˝fiÌ    ˢ› ±ı‰Î “iÎÎfiÌ” ’ÎÁı …Ωı, ÷˘ µ¿ı· ±Î‰Âı !
…wfl fi◊Ì. ’»Ì ÷˘ ÿıË‘‹˝, ‹fi˘‘‹˝, ⁄Ï©fiÎ ‘‹˝, ±_÷—¿flHÎfiÎ ‘‹˝,
¿˘¥ ‘‹˝fiÌ …wfl fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ’˘÷Îfi˘ V‰‘‹˝ ≠ÎM÷ ◊›˘ !             “‹˘ZΔ fiÎ ‰÷ν‰ı, ÷ı “‹˘ZÎÿÎ÷Δ … fiËŸ !
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ V‰‘‹˝‹Î_ ±ÎT›Î ’»Ì ¿¥ …wfl »ı ?             ≠ë¿÷ν — ±ı ±ÎI‹Î ΩHΉÎfiÌ ¿_¥ «Î‰Ì±˘ ÷˘ ËÂı fiı ?

   ÿÎÿÎlÌ — V‰‘‹˝‹Î_ ±ÎT›Î ’»Ì ⁄ÌΩ ¿ÂÎfiÌ …wfl … fi◊Ì. ±Î        ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÌ «Î‰Ì±˘ ¿Â_ fiΠˢ›. ±ı ÷˘ “iÎÎfiÌ” ’ÎÁı …¥
⁄‘Î ‹ËÎI‹Î±˘ V‰‘‹˝‹Î_ ±Î‰ı·Î »ı. ±ıÀ·ı “±Î‹fiı” ω«ÎflfiÌ …wfl     ±fiı ¿ËÌ ÿı‰Îfi_ ¿ı, “ÁÎËı⁄, Ë_ ÁΉ ±y· ‰√flfi˘ ‹Òfl¬ ‹ÎHÎÁ »\_.
fi◊Ì. ’HÎ F›Î_ Á‘Ì V‰‘‹˝‹Î_ ±ÎT›˘ fi◊Ì I›Î_ Á‘Ì Ï‰«ÎflfiÌ › …wfl »ı.  ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ¤À@›˘, ’HÎ ±ÎI‹Îfi˘ ±ı¿ ±_Â, ‰Î‚ …ıÀ·˘ ‹ı_
                                  ΩH›˘ fi◊Ì. ‹ÎÀı ±Î’ ‹ÎflÌ µ’fl ±ÎÀ·Ì ¿_¥¿ ¿Ú’Î ¿fl˘.” ÷˘ ⁄Á, ¿Î‹
   ≠ë¿÷ν — ¿ÎflHÎ ¿ı ¿Ú’΂ÿı‰ı ¿èÎ_ ¿ı “¿fl ω«Îfl ÷˘ ’΋.”
                                  ◊¥ √›_. ¿ÎflHÎ ¿ı “iÎÎfiÌ’vÊ” ±ı ÷˘ ‹˘ZÎfi_ ÿÎfi ±Î’‰Î … ±ÎT›Î »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, “¿fl ω«Îfl ÷˘ ’΋” ¿èÎ_. ’HÎ ±ı ω«Îfl ⁄‘Î
                                     ±fiı ’»Ì ·˘¿ ’λΠ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı ¿ı, “÷˘ ±‹ÎflÎ T›‰ËÎflfi_ Â_
±Î‰flHÎ »ı. »÷Î_ ¿Ú’΂ÿı‰ı ¿èÎ_ »ı ±ı ⁄fl˘⁄fl »ı. ±ı ω«Îfl ⁄Ë ¨«Î_
                                  ◊Λ ?” ±ÎI‹Î ΩH›Î ’»Ì …ı ⁄Î¿Ì flè΢ ±ı ⁄‘˘ T›‰ËÎfl √HÎΛ ±fiı
ˢ› »ı, ±Î …√÷fiÎ_ ·˘¿˘ …ı ω«Îfl ¿flı »ıfiı ±ı‰Î ω«Îfl fi◊Ì Ë˘÷Î.
                                  T›‰ËÎfl ‹ÎÀı › ’λ\_ “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’Î_« ±ÎiÎÎ ±Î’ı ¿ı, “¤¥, ±Î
   ≠ë¿÷ν — fiËŸ fiËŸ, ±ı fiËŸ, ±ı¿·Î ±ÎI‹ÎfiÎ … ω«Îfl.       ‹ÎflÌ ’Î_« ±ÎiÎÎ ’΂…ı. Ω ÷Îfl˘ T›‰ËÎflı › © ±fiı Ïfiç›ı › ©
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, ±ı¿·Î ±ÎI‹Î Á_⁄_‘fiÎ_ … ω«Îfl. ±fiı ÷ı ’HÎ    ±fiı Ωı¬‹ÿÎflÌ ⁄‘Ì ±‹ÎflÌ.”
¿ı‰Î ? ¿ı “Ï·_¿” ÷ÒÀı fiËŸ ±ı‰Î ˢ›. ±ıÀ·ı ±Î ω«Îfl‘Îfl΋Î_ ωZÎı’     ±fiı ‹˘ZÎ ±ËŸ◊Ì … ‰÷˝‰˘ Ωı¥±ı. ±ËŸ◊Ì ‹˘ZÎ fiÎ ‰÷ı˝ ÷˘
fiÎ ’Õı. ±ı‰Î ω«Îfl˘ ˢ› I›Îflı ±ÎI‹Îfi_ ◊˘Õ_-CÎHÎ_ ¿_¥¿ Á‹Ω›. ⁄Î¿Ì  ±ı ÁΫ˘ ‹˘ZÎ fi◊Ì. ±ËŸ ±Î√‚ “‹fiı” ¤ı√Î ◊›Î ’»Ì Ωı ‹˘ZÎ ÷‹fiı
±ÎI‹Î Á‹…‰˘ ⁄Ë ±CÎfl˘ »ı. ±fiı “iÎÎfiÌ ’vÊ” ‹‚ı ÷˘ ±ÎI‹Î       fiÎ ‰÷ı˝ ÷˘ ±ı “iÎÎfiÌ” ÁΫΠfi◊Ì fiı ±ı ‹˘ZÎı › ÁΫ˘ fi◊Ì. ±ËŸ
ÁËı…‹Î_ ≠ÎM÷ ◊Λ ±ı‰_ »ı.                     …, ±Î ’Î_«‹Î ±Îfl΋Î_ … ‹˘ZÎ ‰÷ν‰˘ Ωı¥±ı. ±ËŸ … ±Î ¿˘À-À˘’Ì
   ±Î ⁄‘Î “‹ËÎI‹Î±˘” ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ¿flÌfiı ⁄ıÃÎ »ı. ±fiı ÷‹Îfl˘    ÁÎ◊ı ‹˘ZÎ ‰÷ν‰˘ Ωı¥±ı. ⁄οÌ, I›Î_ ÷˘ ‰I›Î˝fi_ Â_ Ãı¿ÎHÎ_ ? ±ıÀ·ı
±ÎI‹Î ±Î ⁄‘Îfiı ÿı¬Î› »ı, ÏÿT›«ZÎ◊Ì ÷‹Îfl˘ ±ÎI‹Î ±ı ⁄‘Î Ωı¥     “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’ÎÁı “’˘÷ı” ¿ı‰Ì flÌ÷ı “±ÎI‹Î” »ı, ±ı‰_ fiyÌ ¿flΉÌ
¿ı »ı.                              ·ı‰Îfi_ »ı.

   V‰‘‹˝ ≠ÎM÷ ◊›˘ ±ıÀ·ı ‹fi˘‘‹˝fiÌ …wfl fiËŸ, ¿˘¥ ‘‹˝fiÌ …wfl           ±fiÎÏÿ◊Ì “V‰w’” Ïfi‘νfl‹Î_ … ¤Ò· !
fiËŸ, ’»Ì ÿıËÎK›ÎÁ … fiΠˢ› fiı ! ÿıËÎK›ÎÁ … »^ÀÌ √›˘fiı !!         ≠ë¿÷ν — ‹fiı ±ı‹ ·Î√ı »ı ¿ı ±ÎI‹V‰w’fi˘ ÏfiHν› ¿fl‰Î‹Î_
   ≠ë¿÷ν — ÿıËÎK›ÎÁ ÷˘ Ë…\ ±‹fiı »^À÷˘ fi◊Ì.           µ÷Ή‚ Â_ ¿Î‹ ¿fl‰Ì ?
   ÿÎÿÎlÌ — ÿıËÎK›ÎÁ ±ı ÿıËÎK›ÎÁ◊Ì ÂÌ flÌ÷ı »^Àı ? ÷‹Îflı        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, µ÷Ή‚ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì ! ±ËŸ ÷˘ ÷‹Îflı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                        215   216                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

…ıÀ·Î ≠ë˘ ’Ò»‰Î ˢ› ÷ıÀ·Î ≠ë˘ ’Ò»˘, ¬·ÎÁ˘ ±Î’‰Î ±‹ı ÷ˆ›Îfl     Á_÷ ’vÊ˘ ’ÎÁı ⁄ıÁÌ flËı‰Î›, ÷˘ ±ıfiÎ …ı‰Ì › ‹˘ÀÌ ’H›ˆ ¿˘¥ fi◊Ì.
»Ì±ı. …ı ÏfiHν› ¿fl‰˘ ˢ› ÷ı ’HÎ ±ËŸ ◊Λ ±ı‰_ »ı. ’HÎ ÷ı ÏfiHν›  ⁄Î¿Ì Á_ÁÎflfiÎ ÏhÎω‘ ÷Î’‹Î_◊Ì ÂÌ flÌ÷ı »À¿ı ? »÷Î_ ±ı Á_÷˘ ’ÎHÎÌ
’Ëı·˘ ¿fl‰˘, ÷ı ‰¬÷ı … «˘¿ÁÎ¥ ¿fl‰ÎfiÌ »ı. ±fiı ±ı¿ Œıfl˘ ÏfiHν›    »Î_À »Î_À ¿flı »ı, ÷ıfiÎ◊Ì Ã_Õ¿ flËı.
¿›Î˝ ’»Ì «˘¿ÁÎ¥fiÌ ¿_¥ …wfl flËı÷Ì fi◊Ì. ±ıÀ·ı µ÷Ή‚ı ÏfiHν›
                                    ≠ë¿÷ν — »÷Î_ ¿˘¥ ’HÎ ÁΑfifiÎ ÁËÎflÎ ‰√fl ±Î√‚ ¿ı‰Ì
⁄Î_‘‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ÷˘ ±fi_÷ ±‰÷ÎflfiÌ ¤Ò· ¤Î_√‰ÎfiÌ
                                 flÌ÷ı ‰‘Ì Â¿Î› ? ¿_¥¿ ÁΑfi ÷˘ Ωı¥±ı fiı ?
»ı. ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì …ı ¤Ò· ¤Î_√Ì fi◊Ì, ÷ı ¤Ò· ¤Î_√‰ÎfiÌ »ı ±fiı ¿¥
¤Ò· ◊¥ »ı ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ? ±fiÎÏÿ ¿Î‚◊Ì ±ÎI‹V‰w’fi˘ ÏfiHν›         ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Î ÁΑfi˘ … ⁄_‘fi ◊¥ ’ÕuÎ »ı. ÷‹fiı ⁄Î_K›Î »ı
◊‰ÎfiÌ ¤Ò· ◊÷Ì ±Î‰ı·Ì »ı, ÷ı ¤Î_√‰ÎfiÌ »ı. ±ıÀ·ı ±ı‹Î_ µ÷Ή‚    ¿˘HÎı ? ÁΑfi˘±ı … ÷‹fiı ⁄Î_K›Î »ı. …ıÀ·Î_ …ıÀ·Î_ ±Î ·˘¿˘±ı ÁΑfi
¿fl‰ÎfiÌ Ë˘› … fiËŸ fiı !                       ¿›Î* »ı fiı, ±ı ÁΑfi˘±ı … ±ı‹fiı ⁄Î_K›Î »ı.
    ±ı ±ÎI‹V‰w’ ±ı‰_ »ı ¿ı ÷‹ÎflÌ ƒÏWÀ‹Î_ ±Î‰Âı fiËŸ. ˉı       ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î√‚ ¿›Î ω«Îflı ¿flÌfiı ‰‘‰_ ? fiı √Ò_«‰ÎÕ΋Î_◊Ì
÷‹Îv_ ’˘÷Îfi_ iÎÎfi ±‹¿ Á‘Ì ΩHÎı »ı, ÷ıfiÌ ±Î√‚ ±ÎI‹V‰w’ CÎHÎ_    fiÌ¿‚Λ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?
»ıÀ_ »ı. ±ıÀ·ı ÷‹Îv_ ’˘÷Îfi_ iÎÎfiı › I›Î_ ’ˢ_«Ì ¿Âı fiËŸ. F›Î_
÷‹ÎflÌ ƒÏWÀ ’ˢ_«÷Ì fi◊Ì, F›Î_ ÷‹Îv_ iÎÎfi ’ˢ_«÷_ fi◊Ì, ±ı‰_        ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ¿˘¥ ¿ËıÂı, “±Î ±Î¿Î ’W’ ÷‹ı Ωı›_
“’˘÷Îfi_” V‰w’ »ı, ±ı “±ÎI‹V‰w’” »ı !               Ë÷_ ?” ÷˘ ÷‹ı Â_ ¿Ë˘ ?

   ±ıÀ·ı “Ë_ ¿˘HÎ »\_” ±ı ΩHΉ_, ±ı … ’˘÷Îfi_ V‰w’ »ı. ±fiı      ≠ë¿÷ν — “±ı ÷˘ ¤˛‹HÎÎ »ı” ±ı‰_ ¿Ë_.
±ı “iÎÎfiÌ ’vÊ” ±ı¿·Î … “flÌ›·Î¥{” ¿flÎ‰Ì ±Î’ı. ’»Ì ‹fl‰Î-         ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±Î ÷˘ ±ÎI‹Î »ı, ±ı ÂÌ flÌ÷ı …Õı ? ±ı ¿_¥ ¿ÏS’÷
…L‹‰Îfi_ ˢ› … fiËŸ fiı !! ’»Ì ‹fl‰Îfi_ ÷ı ÿıË ‹flı, “’˘÷Îfiı” ‹fl‰Îfi_  ‰V÷ fi◊Ì.
fiËŸ. fiı ±ı¿-⁄ı ±‰÷Îfl‹Î_ ‹˘ZÎ ◊¥ Ω›.
                                    ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ¿¥ flÌ÷ı ΩH΢ ? ±ÎI‹Î ÷˘ ’˘÷ı … ωiÎÎfi »ı.
         ÁË ÁΑfi ⁄_‘fi ⁄L›Î !               ±fiı ÷‹ı …ı ⁄‘Î ÁΑfi˘ ¿fl˘ »˘, iÎÎfifiÎ_ ÁΑfi˘ ¿fl˘ »˘ ±fiı ±ı
                                 iÎÎfi ’HÎ ÂW¿iÎÎfi »ı. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ±ı‹Î_ ⁄‘_ ¿fl‰_ ’Õı. ±fiı ωiÎÎfi
    ≠ë¿÷ν — ±Î’ ±ı‰_ ÁΑfi ⁄÷Î‰Ì Â¿˘ ¿ı …ı◊Ì ±ÎI‹iÎÎfi
                                 ÷˘ “≥ÀÁıSŒ” Ïø›Î¿ÎflÌ Ë˘›, ¬ÿ … ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı, ÷‹Îflı ¿Â_ fiËŸ
◊Λ ?
                                 ¿fl‰Îfi_. ±fiı ωiÎÎfi◊Ì ±ÎI‹Î …HÎΛ ±ı‰˘ »ı. ⁄Ì…\_ ¿˘¥ ±ı‰_ ÁΑfi
    ÿÎÿÎlÌ — ÁΑfi ÷˘ CÎHÎÎ_ ΩH›Î_ »ı, ’HÎ ∞‰ ÁΑfi˘‹Î_ …    fi◊Ì ¿ı ±ÎI‹Î …HÎΛ ! ±Î ÷‹fiı ÁΑfi ⁄÷ÎT›_. ˉı ±Î ωiÎÎfi ±ı
±À‰Î¥ flËı·˘ »ı. …ı ÁΑfi ˢ› »ı fiı, ÷ı ÁΑfi‹Î_ … ·˘¿˘fiı ’»Ì    ÷‹ı ¿flÌ ·ı¢ ?
±Ï¤Ïfi‰ıÊ ◊¥ Ω› »ı. ¿˘¥ ’HÎ ≠¿Îflfi˘ fl˘√ fiÎ ’ıÁı ±ı‰˘ Ω√Ú÷
ˢ›, “±ı·À˝” ˢ› ÷˘ ¿_¥¿ ±Î√‚ «Î·ı. ⁄Î¿Ì ÁΑfi˘‹Î_ … ±À‰Î¥        ≠ë¿÷ν — ¬⁄fl fiÎ ’ÕÌ, ¿›_ ωiÎÎfi ?
…¥fiı ±Ï¤Ïfi‰ıÊ ◊¥ Ω› »ı. ±ıÀ·ı …ı‹fi˘ »^À¿Îfl˘ ◊›ı·˘ »ı ±ı‰Î_       ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Ï‰iÎÎfi ! ±ÎI‹Ï‰iÎÎfi ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ≠ÎM÷
“iÎÎfiÌ ’vÊ” ‹‚ı ÷˘ ¿_¥ ±Î’H΢ »^À¿Îfl˘ ¿flΉÕΉı. fiËŸ ÷˘ I›Î_ Á‘Ì  ¿fl‰Îfi_ …ı ωiÎÎfi »ı, ±ı ωiÎÎfi ˢ› ÷˘ … ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊Λ ±ı‰˘
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                        217   218                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

»ı. fiËŸ ÷˘ ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ¿fl‰ÎfiÎ ÂÎVh΋Î_ ÷˘ iÎÎfi fiÌ¿‚ı »ı, ’HÎ       ≠ë¿÷ν — ±Î‹ ÷˘ “Ë_” ±ı¿ “‹ÎHÎÁ” »\_.
÷ı iÎÎfi◊Ì ¿_¥ ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊Λ ±ı‰˘ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ÎI‹Î ÂOÿw’
                                    ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎHÎÁ ÷˘, ±Î ÿıËfi˘ ‹ÎHÎÁ …ı‰˘ Œ˘À˘ ÿı¬Î›, ±ıfiı
»ı fiËŸ, ¿ı ÂÎVh΋Î_ µ÷flÌ Â¿ı. ±ı ÷˘ Ïfi—ÂOÿ »ı, ±‰@÷T› »ı,
                                 ‹ÎHÎÁ … ¿Ëı‰Î›. ÿıËfi˘ ±Î¿Îfl … ‹ÎHÎÁfi˘ »ı. “÷‹ı” ±Î “‹ÎHÎÁ”
±‰HνfiÌ› »ı. ⁄Î¿Ì ·˘¿˘±ı …ı ¿SM›˘ »ı, ÷ı‰˘ ±ÎI‹Î »ı fiËŸ. ±Î
                                 ’HÎ fiÎ ¿Ëı‰Î±˘ ! ±Î ÿıË ÷‹Îfl˘ »ı ?
÷˘ ‹fi‹Î_ ‹ÎfiÌfiı ⁄ıÁÌ flËı fiı ±Î¬Ì flÎ÷ fiı ÿËÎÕÎ ¿Îœı »ı fiı ±ÕÁ|ı
«ÎS›Î ¿flı »ı, fiı ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ¤À¿ ¤À¿ ¿flı »ı, ±‰÷Îfl ÷˘         ≠ë¿÷ν — ÿıË ‹Îfl˘ fi◊Ì.
±ı¿_› Ë…\ ¬ÒÀuÎ fi◊Ì !
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÿıËfiÌ ¿_¥ ±Áfl ◊÷Ì fi◊Ì ? Ã_ÕÌ ·Î√ı ¿ı √fl‹Ì
        fi Ï‹Àı “’˘÷Î◊Ì” “’˘÷Î’HÎ_” !            ·Î√ı »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — Â_ fi΋ ±Î’fi_ ?                      ≠ë¿÷ν — ÿıËfiı ·Î√ı »ı.

   ≠ë¿÷ν — «_ÿ¤Î¥.                         ÿÎÿÎlÌ — ÿıËfiı ·Î√ı, ’HÎ ÷‹fiı fi◊Ì ·Î√÷_ fiı ? ±Î ÿıËfiÌ
                                 ±Áfl ◊Λ »ı ¬flÌ fiı ? ±Áfl ÂıfiÌ ◊Λ ? …ı ’˘÷Îfi_ ˢ› ÷ıfiÌ ±Áfl
   ÿÎÿÎlÌ — ¬flı¬fl «_ÿ¤Î¥ »˘, ±ı ¬Î÷flÌ »ı ?
                                 ◊Λ. …ı ’fl¤ÎflÌ ‰V÷ »ı ÷ıfiÌ ±Áfl fiÎ ◊Λ. ±Î’fiı Á‹…‹Î_ ±Î‰ı
   ≠ë¿÷ν — ·˘¿˘±ı ‹Îv_ fi΋ ’ÎÕu_ »ı.             »ı fiı ? ±ıÀ·ı ±Áfl ÂıfiÌ ±Î’HÎfiı ◊Λ ? ¿ı …ı‹Î_ ’˘÷Îfi_ ‹fiΛ_ ˢ›
                                 ÷ı «Ì…fiÌ … ±Áfl ◊Λ. “±Î ⁄˘ÕÌ ‹ÎflÌ »ı” ¿Ëı ÷ı◊Ì ±ıfiÌ ±Áfl
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ÷‹ı ¬flı¬fl Â_ »˘ ? “‹Î› fiı‹ ≥{ «_ÿ¤Î¥” ⁄˘·˘
                                 ◊Λ »ı. ¨C΋Î_ › ±ı‰_ ¤Îfi ˢ›. ¨C΋Î_ › ¿ËıÂı ¿ı, “±Î ÿıË ‹Îfl˘
»˘ fiı ? ÷˘ “‹Î›” ¿ËıfiÎfl˘ ±ı ¿˘HÎ ?
                                 »ı. ±Î fi΋ı › ‹Îv_ »ı.” ˉı ÷‹Îv_ »ı, ±ı ÷˘ ¿_¥ »˘ÕÌ ÿı‰Î› ?
   ≠ë¿÷ν — ±ı … ‹ÎflÌ Â˘‘¬˘‚ »ı. ±ı “Ë_ ¿˘HÎ »\_” ±ı ÷˘
¢‘‰Îfi_ »ı.                               ±ıÀ·ı ±Î “Ë_” ¿_¥ »^Àı ±ı‰_ fi◊Ì. “Ë_” ÷˘ ‹˘À΋Î_ ‹˘À_ ¤Ò÷
                                 »ı. ¿ıÀ·Î_¿ ¿Ëı »ı, “±Î ÿıË ‹Îfl˘ fiËŸ, ±Î »˘¿fl˘ ‹Îfl˘ fiËŸ, ‰Ë
   ÿÎÿÎlÌ — ¿ıÀ·Î ‰¬÷◊Ì Â˘‘¬˘‚ ¿fl˘ »˘ ±ı ?           ‹ÎflÌ fiËŸ, ¿˘¥ ‹Îv_ fiËŸ.” ±Î‹ ⁄‘Ì ‹Î◊οÒÀ ¿›Î˝ ¿flı ! ’HÎ I›Îflı,
   ≠ë¿÷ν — ⁄ı ‰flÁ◊Ì.                     »ı‰Àı ÷_ ÷˘ ¬fl˘ fiı ? ˉı @›Î_ …¥Â ÷ı ? ±fiı ±Î ‹fi, ‰«fi, ¿Î›Îfiı
                                 @›Î_ fiÎ¬Ì ÿı ? ±Î ’ÿ˚√· @›Î_ fiÎ¬Ì ÿı ? ⁄ÌΩ_ ⁄‘Î_ ’ÿ˚√· fiάÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·Î_ fiˢ÷Ì ¿flÌ ? ¿ı‹ ?              ÿı, ’HÎ ±Îfiı @›Î_ Œı_¿Ì ÿı ? ±ı ÷˘ “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’ÎÁı Ω› ÷˘ ±ı
   ≠ë¿÷ν — …wfl fiˢ÷Ì fiı ±ı Ω÷fiÌ Á‹…HÎ fiˢ÷Ì.         ‹@÷ ¿flÌ ±Î’ı. ±Î’fiı Á‹Ω›_ fiı ?!
   ÿÎÿÎlÌ — ±˘Ë˘ ! ±ı Á‹…HÎ … fiˢ÷Ì ¿ı ±Î’HÎı ±Î iÎÎfi           ±ı Á‹…‰ÎfiÌ ¿˘ÏÂÂ, Œ‚Âı ¬flÌ ?
ΩHΉÎfi_ »ı ! ⁄fl˘⁄fl »ı ! ±ıÀ·ı ±Î iÎÎfi, “Ë_ ¿˘HÎ »\_” ±ı ΩHΉÎfiÌ
                                    ≠ë¿÷ν — ±Î‹ ÷˘ Ë_ › ±ÎI‹Î Á‹…‰ÎfiÌ … ¿˘Ï ¿v_ »\_.
…wfl »ı. ±ı ΩHÎıfiı ÷˘ ⁄‘˘ Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰Ì Ω›. ˉı ±Î‹Î_ “«_ÿ¤Î¥”
“÷‹Îv_” fi΋ »ı. ’HÎ “÷‹ı” ¿˘HÎ »˘ ?                   ÿÎÿÎlÌ — ±ı Á‹…‰ÎfiÌ ¿˘Ï @›Îflı ◊Âı ? “÷‹ı” “«_ÿ¤Î¥”
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                       219   220                           ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

»˘, ÷˘ Á‹…‰ÎfiÌ ¿˘Ï ÂÌ flÌ÷ı ¿fl¢ ? ±fiı ¬flı¬fl “÷‹ı” «_ÿ¤Î¥    ±‹ı ±fiı ÷‹ı, ±Î‹Î_ CÎH΢ Œfl¿fiı ? ±‹ı ±ıÀ·ı Á_ÁÎflÌ, ‹˘Ë-‹Î›Î‹Î_
»˘ … fiËŸ. «_ÿ¤Î¥ ÷˘ ÷‹Îv_ fi΋ »ı. “÷‹ı” ±Î ⁄Î⁄ÎfiÎ “ŒÎ‘fl” »˘,   flËı·Î ‹ÎHÎÁ˘....
±ı ’HÎ T›‰ËÎfl »ı. ±fiı ±ı ⁄‘_ ÷˘ ±‹ı ¿⁄Ò· ¿fḻı … »Ì±ıfiı !
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ±‹ı Lˢ› Á_ÁÎflÌ ? ±‹ı › Á_ÁÎflÌ … »Ì±ı.
±ı‹Î_ fi‰Ì ‰Î÷ Â_ »ı ? ±ı ÷˘ ±˘‚¬‰Î ‹ÎÀıfi_ ÁΑfi »ı ! ±ıÀ·ı
                                 ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ …ı Á_ÕÎÁ Ω›fiı ±ı ⁄‘Î › Á_ÁÎflÌ. …ıfiı Á_ÕÎÁ …‰ÎfiÌ
“÷‹ı ¿˘HÎ »˘”, ±ıfiÌ ÷’ÎÁ ÷˘ “iÎÎfiÌ’vÊ” ’ÎÁı◊Ì ¿fl‰Ì Ωı¥±ı, ±ıfi_
                                 …wfl ’Õı, fiı …ı Á_ÕÎÁ ¬˘‚ı ±ı ⁄‘Î … Á_ÁÎflÌ ¿Ëı‰Î›.
“flÌ›·Î¥{” ¿fl‰_ Ωı¥±ı !
                                    ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±‹ÎflÎ …ı‰Îfiı Á_ÁÎfl‹Î_ flËÌfiı ±ÎI‹iÎÎfi ‹‚ı,
       ±Î ÷˘ ’Îfl¿Ì À’η “’˘÷ı” ·Ì‘Ì ?           ‹˘ZÎ ◊Λ, ±ı ¿ı‰_ ?
    ÿÎÿÎlÌ — ÷‹fiı ÷˘ “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_”, ±ı ¬Î÷flÌ … »ı fiı !      ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, Á_ÁÎfl ⁄ı ≠¿Îflfi˘ »ı. I›Î√Ì ±ı › Á_ÁÎfl
    ≠ë¿÷ν — fiÎ, ±ı ÷˘ ·˘¿ ‰Î›¿Îfi_ fi΋ »ı. ⁄Î¿Ì “Ë_ ±ı¿    »ı ±fiı √ÚËV◊Ì ±ı › Á_ÁÎfl »ı. ⁄Lfiı ≠¿ÎflfiÎ Á_ÁÎfl »ı. I›Î√‰Î‚Îfiı
±ÎI‹Î »\_” ⁄Á, ⁄Ì…\_ ¿_¥ fiËŸ !                  “‹Îflı ±Îfi˘ I›Î√ »ı, ±Îfi˘ I›Î√ »ı” ±ı‰_ iÎÎfi ‰÷ı˝. ±fiı
                                 √ÚËV◊̱˘fiı “±Î Ë_ ·™ »\_, ±Î Ë_ ÿ™ »\_, ±Î √˛ËHÎ ¿fl‰Îfi_ »ı” ±ı‰_
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ÎI‹Î »˘. ’HÎ «_ÿ¤Î¥fiı √΂ ÿı ÷˘ ±ı‹fiÌ    iÎÎfi ±ıfiı ‰÷ı˝ »ı. ’HÎ Ωı ±ÎI‹Î ΩH›˘ ÷˘ ‹˘ZÎ ◊¥ …Âı.
À’η ÷‹ı ·ı÷Î_ fi◊Ì fiı ? ·¥ ·˘ »˘, ÷˘ ÷˘ ÷‹ı «_ÿ¤Î¥ »˘. ’»Ì
·˘¿‰Î›¿Î fiÎ ¿Ëı‰Î›. «_ÿ¤Î¥fiı √΂ ÿı fiı ÷‹ı ÂÎfiÌ À’η ·˘ »˘ ?      ≠ë¿÷ν — ’HÎ Á_ÁÎfl‹Î_ flËÌfiı, Á_ÁÎflfiÌ ŒflΩı ⁄Ω‰÷Î_ ⁄Ω‰÷Î_
‹ÎÀı ÷‹ı «_ÿ¤Î¥ ◊›Î_ »˘.                     ’HÎ ±ıfiÎ◊Ì ±Ï·M÷ flËÌ Â¿Î› ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı … “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÌ ’ÎÁı ˢ› fiı ! “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÌ
    ≠ë¿÷ν — T›‰ËÎfl‹Î_ flËı‰Î ÷˘ ⁄‘_ ¿fl‰_ ’Õı fiı !
                                 ’ÎÁı “ωiÎÎfi” ˢ› ÷ı ±Î’ı, ’»Ì ±ıfiÎ◊Ì Á_ÁÎflfi_ › ◊¥ ¿ı ±fiı
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. T›‰ËÎfl‹Î_ flËı‰Îfi_. ’HÎ «_ÿ¤Î¥fiÌ À’η     ±ÎI‹Îfi_ › ◊¥ ¿ı. “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’ÎÁı ±ı‰_ ωiÎÎfi ˢ›.
÷‹ÎflÎ◊Ì ·ı‰Î› fiËŸ. ±ı‹ ¿Ëı‰Î› ¿ı, “¤Î¥, ±Î «_ÿ¤Î¥fiÌ À’η
                                    Ë_ ÷‹ÎflÌ ÁÎ◊ı ‰Î÷«Ì÷ ¿flÌ Â¿_ »\_. ±ıÀ·ı Á_ÁÎfl‹Î_ › flËÌ Â¿_
»ı. ‹fiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ÷‹Îflı …ıÀ·Ì √΂˘ ÿı‰Ì ˢ› ±ıÀ·Ì ÿ˘.” ’HÎ ±Î  »\_ ±fiı Ë_ ‹ÎflÎ ’˘÷Îfi΋Î_ › flËÌ Â¿_ »\_. ⁄ıµ ¿flÌ Â¿_ »\_. ±Î Á_ÁÎflfiÌ
÷˘ ÷‹ı «_ÿ¤Î¥ ◊¥fiı flˢ »˘. «_ÿ¤Î¥fiÎ_ ≥fi΋ ÷‹Îflı ¬Î‰Î_ »ı ±fiı   Ïø›Î±˘ ⁄‘Ì ¿fl‰ÎfiÌ Ë˘› »ı, ÷ı › ¿v_ »\_. Á_ÁÎfl‹Î_ › flËı‰Î› fiı
’»Ì ¿Ë˘ »˘ “Ë_ ±ÎI‹Î »\_”. ±ıÀ·ı ¿_¥ ±ÎI‹Î ◊¥ Ω› ±ı‰_ ⁄fiı ?   ±ÎI‹Î‹Î_ › flËı‰Î› !! “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’ÎÁı ⁄‘_ “ωiÎÎfi” ˢ›, ±ı
       Á_ÁÎfl‹Î_ “±Á_√÷Δ, ¿Ú’Î◊Ì ≠ÎM÷ !          ÂÎVh΋Î_ fiΠˢ›. ÂÎVh΋Î_ ÷˘ ±Î ⁄‘_ »˘Õı … »^À¿˘ ◊Λ !!

    ÿÎÿÎlÌ — ±Î “÷‹ı ±ÎI‹Î »˘” ±ı‰Ì ¬Î÷flÌ ÂÌ flÌ÷ı ÷‹fiı        ±Î‰Î_ ·˘¿ ¤ı√Î_ flËı‰_ fiı ÿËÎÕÎ ¿Îœ‰Î ±fiı ¿‹˝ ⁄_‘Λ fiËŸ
◊¥ ?                               ±ı‰Ì flÌ÷ı flËı‰_, ÷ı ÂÌ flÌ÷ı flËı‰_ ? ÷ı ⁄‘Ì Ï‰zÎ Ë_ ÷‹fiı Â̬‰ÎÕÌ
                                 ÿ¥Â. ·ı’Λ‹Îfi ◊Λ fiËŸ, ±ı‰Ì ωzÎ Ë_ ⁄÷Î‰Ì ÿ¥Â. fiËŸ ÷˘ ±Î
    ≠ë¿÷ν — ±ıfiı ‹ÎÀı ±Î’fiÎ …ı‰Î √w ±Î√‚ …¥±ı, I›Î_ ÿıË   …√÷ ÷˘ ·ı’Λ‹Îfi … »ı. …ı‹ ¿‹‚ ’ÎHÎÌ‹Î_ ˢ› ±fiı Ïfi·ı˝’ flËı
±fiı ±ÎI‹Î ±·√ ¿ı‰Ì flÌ÷ı »ı, ±ı‰˘ µ’ÿı ⁄‘˘ ÁÎ_¤‚ı·˘ »ı. ⁄Î¿Ì   »ı fiı, ÷ı‰Ì flÌ÷ı Ïfi·ı˝’÷Î ÷‹fiı ⁄÷Î‰Ì ÿ¥Â.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                          221   222                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

   ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ΩHΉÎfi˘ @›Î_ ˢ› ? “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’ÎÁı. ±Î       ⁄ÌΩfi˘ ±Î‘Îfl flάı »ı, ⁄ÌΩfiÎ ±Î‘Îflı ±ı ∞‰Ì flèÎ_ »ı !
ÂÎVhÎfiÎ iÎÎfi̱˘ ’ÎÁı ±ÎI‹Î fiΠˢ›. Ωı ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊›˘ ˢ›
                                      ±Î ±_‘Îv_ »ı, ÷˘ ±…‰Î‚_ »ı. fiËŸ ÷˘ ±…‰Î‚Îfiı ±…‰Î‚_
÷˘ Á‹Ï¿÷ ±ı‹fiı ◊›ı·_ ˢ› ±fiı Á‹Ï@÷ ±ıÀ·ı ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ flË̱ı
                                   ¿˘HÎ ¿Ëı ÷ı ? ¿Î›‹ ±…‰Î‚_ ˢ› ÷˘ ±ıfiı ±…‰Î‚_ ¿˘HÎ ¿Ëı ? ±ıÀ·ı
»÷Î_ Á_ÁÎfl ±Õı fiËŸ ±fiı ±ı “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÌ ¿Ú’Î◊Ì ≠ÎM÷ ◊Λ !
                                   ±_‘ÎflÎfiÌ ±’ıZÎαı ±…‰Î‚_ »ı. ±fiı ±_‘Îv_ Âıfiı ±Î‘Îflı ?
        Á‰ÎÙ√Ì Œ˘Õ◊Ì √Ò_«‰ÎÕ˘ Ω› !              ±…‰Î‚ÎfiÌ ±’ıZÎαı ±_‘Îv_ »ı, ±ıfiı ÁÎ’ıZÎ ¿Ëı‰Î› »ı. …ıfiı ¿_¥ ’HÎ
                                   ±’ıZÎΠˢ›, ±ıfiı ÁÎ’ıZÎ ¿Ëı‰Î›. ±fiı ±ı ÁÎ’ıZÎ “ÀıQ’flflÌ” ˢ›,
    ¿ıÀ·Î_¿ ÷˘ µ’ÿı‹Î_ ±ÎI‹Î ±ı¿·˘ … ¿Ëı »ı. ¿Îfi‹Î_ ±Î‹ e_¿   ⁄ÿ·Î›Î … ¿flı. ±fiı “flÌ›·” ±ı “’fl‹ıfiLÀ” ‰V÷ »ı.
‹Îflı ¿ı ⁄˘·, “Ë_ ±ÎI‹Î »\_.” ±S›Î, ’HÎ ±ÎI‹Î ±ıÀ·ı Â_ ? ±fiı “Ë_
±ÎI‹Î »\_”, ÷˘ ±Î ⁄Ì…\_ ⁄‘_ Â_ »ı ? ±ı‰˘ ≠ë ’Î»˘ ∂¤˘ fiÎ ◊Λ ?        ±Î …√÷‹Î_ » ‰V÷ “’fl‹ıfiLÀ” »ı. ˉı » ‰V÷‹Î_ © «ı÷fi
±Î’HÎı ±ËŸ ÷˘ Â_ ¿èÎ_ ¿ı, “⁄Λ flÌ·ıÏÀ‰ T› ’˘≥LÀ “±Î” fiı ⁄Λ flÌ›·   “’fl‹ıfiLÀ” »ı ±fiı ⁄Ì∞ ⁄‘Ì …ı ‰V÷ »ı ÷ı‹Î_ «ı÷fi¤Î‰ fi◊Ì. »÷Î_
T› ’˘¥LÀ “±Î”, ±ı‰_ ⁄Lfiı ⁄˘·‰_ Ωı¥±ı.” ±ı ·˘¿˘fiı “’˘¥LÀ” …ı‰_     ±ı ’Î_«ı › “’fl‹ıfiLÀ” »ı ±fiı ±ı‹Î_ ⁄ÌΩ ±fi_÷ ≠¿ÎflfiÎ √HΑ‹˘˝
¿Â_ fiËŸ, ⁄Lfiı ⁄Î…\fi˘ ⁄ŒÎfl˘ flè΢ !! ’ı·Ì e_¿ ‹ÎflÌ Ë˘›, ÷ı ◊˘Õ_ CÎHÎ_  »ı. ±ı ⁄‘ÎfiÎ_ √HΑ‹˝fiı ·¥fiı ±Î “flÌ·ıÏÀ‰” ¤Î‰ µI’Lfi ◊›˘ »ı
flËı. ’HÎ ’λ˘ √Ò_«Î¥ Ω› ! flı·‰ı ·Î¥fi “’ıflı··” fiÎ Ωı¥±ı ? ¿ı      ¬Î·Ì ! ±ÎI‹Î ÷˘ Ïfifl_÷fl ±ÎI‹Î … flËı »ı, Ïfifl_÷fl «ı÷fi w’ı … flËı
‰Î_¿Ì«_Ò¿Ì «Î·ı ? ¤·ı ÷_ ÷Îflı ‰Î_¿Ì Œıfl‰‰Ì ˢ› ÷˘ ‰Î_¿Ì Œıfl‰…ı, √˘‚  »ı. ÷ı ⁄ÿ·Î›˘ fi◊Ì, ZÎHΉÎflı › ⁄ÿ·Î›˘ fi◊Ì. Œ@÷ “⁄ÌÏ·Œ” … “fl˘_√”
Œıfl‰‰Ì ˢ› ÷˘ √˘‚ Œıfl‰…ı, ’HÎ “flÌ›·” ±fiı “Ïfl·ıÏÀ‰” ⁄Lfiı ·Î¥fi     ◊Λ »ı !
“’ıflı··” flά…ı.                               …ı ÷‹ı »˘ ÷ıfiÌ “⁄ÌÏ·Œ” fi◊Ì fiı …ı ÷‹ı fi◊Ì ÷ıfiÌ “⁄ÌÏ·Œ”
       “flÌ·ıÂfi”‹Î_ ¤ÒS›˘ “’˘÷ı” ’˘÷Îfiı !            ÷‹fiı ⁄ıÃÌ »ı. ±ı ⁄‘Ì “fl˘_√ ⁄ÌÏ·Œ˘” »ı. ±fiı ±Î “⁄ÌÏ·Œ˘” ⁄‘Ì
                                   “flÌ·ıÏÀ‰” »ı, fi˘À “flÌ›·” !!
    ±ıÀ·ı ±Î «_ÿ¤Î¥ ±ı ÷˘ T›‰ËÎfl «·Î‰‰Î ’Òfl÷_ fi΋ »ı. ±Î
÷˘ “’˘÷ı” “flÌ›·” Ë÷˘, ÷ı “flÌ·ıÏÀ‰” ◊¥ √›˘. CÎHÎÎ_ ⁄‘Î_ “flÌ·ıÂfi”       ≠ë¿÷ν — ±ı “flÌ›·”fiÌ “VÀı…”‹Î_ …‰Î ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ?
◊¥ …‰Î◊Ì ’˘÷Îfiı ¤˛Î_Ï÷ µI’Lfi ◊¥. ±fiı ’»Ì ¿Ëı »ı ¿ı “Ë_ «_ÿ¤Î¥        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ “flÌ›·”fi_ “flÌ›·Î¥{” ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ±‹ı ±ËŸ
»\_”, ±ıfi_ fi΋ “≥√˘≥{‹” ¿Ëı‰Î›.                    ±Î√‚ “iÎÎfi” ±Î’̱ı »Ì±ı, I›Îfl ’»Ì “flÌ›·”fi_ “flÌ›·Î¥{” ◊¥
                                   Ω› »ı !
       ⁄ÿ·ÎHÎÌ ⁄ÌÏ·Œ “‰V÷” Á_⁄_‘‹Î_ !
                                           ‹„@÷ ‹Î_√ı Áˆ©Î_Ï÷¿ Á‹… !
    ≠ë¿÷ν — “flÌ›·” ±fiı “flÌ·ıÏÀ‰” Â_ »ı ? ÷ı ⁄Lfiıfiı Â_ Á_⁄_‘
»ı ?                                    ≠ë¿÷ν — ’HÎ «˘’ÕÌ‹Î_ ÷˘ ±ı‹ ·A›_ »ı ¿ı ‹fifiı ±ÎI‹Î‹Î_
                                   ·√ÎÕ, ÷˘ µ©Îfl ◊Âı !
    ÿÎÿÎlÌ — ÁÎ’ıZÎ ⁄‘_ ωfiÎÂÌ Ë˘›. ÁÎ’ıZÎfiı ±_√˛ı∞‹Î_ “flÌ·ıÏÀ‰”
¿Ëı »ı. ±fiı “±˘· ‘ÌÁ flÌ·ıÏÀTÁ ±Îfl ÀıQ’flflÌ ±ıÕ…ıVÀ‹ıLÀ˚Á ±ıLÕ        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±ı ±ÎI‹Î ΩH›Î ’»Ì ·√ÎÕΛ fiı ! ±ı‹ fiı
flÌ›· ≥{ ‘Ì ’fl‹ıfiLÀ.” Ïfifl’ıZÎfiı “’fl‹ıfiLÀ” ¿Ëı »ı. ÁÎ’ıZÎ ±ıÀ·ı     ±ı‹ ·√ÎÕΛ ÂÌ flÌ÷ı ? F›Î_ Á‘Ì “flÌ›·Î¥{” ◊Λ fiËŸ I›Î_ Á‘Ì
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                          223   224                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

±ÎI‹Î ¿˘fiı ¿Ëı‰˘ ? ±ÎI‹Î ⁄ÎY›˘ ⁄Î‚Ì Â¿Î› ±ı‰˘ fi◊Ì, ’»Ì ±ı          …ı‹ ±Î’HÎ_ ’˘÷Îfi_ ±ı¿ ‹¿Îfi ˢ›, ÷ı ±Î’HÎfiı √‹÷_ ˢ›.
’ÎHÎÌ◊Ì ¤ŸΩ› fiËŸ ±ı‰˘ »ı, ±ı‰_ ⁄‘_ ·A›_ »ı fiı ?            ’HÎ ÿı‰_ ◊¥ √›_ ˢ› fiı ±Î’HÎfiı ÷ı ‰ı«‰_ ’Õı, ‰ı«Ì ÿÌ‘Î ’»Ì wÏ’›Î
                                   ·¥ ·Ì‘Î_ ’»Ì ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ±Î’HÎÌ ‹‹÷Î »^ÀÌ Ω› fiı ?
   ≠ë¿÷ν — ËÎ.
                                      ≠ë¿÷ν — »^ÀÌ Ω›.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±ı‰Î_ ÷˘ CÎÏ՛΂ı › ±Î›Î_ »ı, “‰˘Àfl≠Œ” fiı
“ŒÎ›fl≠Œ”! ±ıÀ·ı ‹Îv_ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ±Î‰Î_ ÷˘ CÎÏ՛΂ ±Î‰ı »ı fiı ?        ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‹ ? «Î·ÌÁ ‰Ê˝◊Ì ‹¿Îfi ±Î’HÎ_ Ë÷_ fiı ! ‰ıE›Î ’»Ì
±ÎI‹Î ±ı‰˘ fi◊Ì. ±ÎI‹Î ÷˘ ±fi_÷ √HÎfi_ ‘΋ »ı ±fiı ±ı ÷˘ ’fl‹ÎI‹Î     ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ⁄‚Ì Ω› ÷˘ ÿ—¬ ◊Λ ¬v_ ?
… »ı. F›Îflı ¿ı‰‚ÌÿÂ΋Î_ ±Î‰ı »ı I›Îflı ±ı ’fl‹ÎI‹Î ¿Ëı‰Î› ±fiı
                                      ≠ë¿÷ν — fiÎ ◊Λ.
¿ı‰‚ÌÿÂ΋Î_ fiΠˢ› ±fiı ÂOÿV‰w’‹Î_ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ±_÷flÎI‹Î
¿Ëı‰Î›, ÂOÿfi_ ±‰·_⁄fi ˢ› I›Î_ Á‘Ì ±_÷flÎI‹Î ¿Ëı‰Î›. »÷Î_           ÿÎÿÎlÌ — ¿ÎflHÎ ¿ı ‹‹÷Î ⁄‘Ì »^ÀÌ √¥. ±ı‰_ ±ÎI‹Î ΩH›˘ ¿ı
±_÷flÎI‹Î fiı ’fl‹ÎI‹Î‹Î_ ⁄Ë Œıfl fi◊Ì. ±_÷flÎI‹Î ±ı ’fl‹ÎI‹Î ◊¥ flèÎÎ    ±ıfiÌ ÁÎ◊ı ±Ë_¿Îfl-‹‹÷Î ⁄‘_ »^ÀÌ Ω›.
»ı fiı ’ı·Î ’fl‹ÎI‹Î ◊¥ √›Î »ı, ±ıÀ·˘ … Œıfl »ı.
                                            V‰-V‰¤Î‰‹Î_, ‰÷ı˝ Á‹ÎÏ‘ !
   ≠ë¿÷ν — CÎHÎÎ Vh΢÷˘, V÷Ï÷±˘‹Î_ ±ı‹ ¿èÎ_ »ı ¿ı ±ı V÷Ï÷fi˘ ’ÎÃ
ÏfiI› ¿fl‰Î◊Ì Á_ÁÎflfiÎ_ ⁄‘Î_ Á¬˘ ¤˘√‰Ì ±fiı ’fl‹ÎI‹Îfiı ’Î‹Ì Â¿Î›         ’˘÷ı ’fl‹ÎI‹Î »ı, ’HÎ ¤Îfi fi◊Ì I›Î_ Á‘Ì Â_ ◊Λ ? I›Î_ Á‘Ì
»ı. ±Î‰_ ˢ› ÷˘ ±ÎI‹iÎÎfifiı ‹ÎÀı ‹Ëıfi÷ ÂÎ ‹ÎÀı ¿fl‰Ì ?         ±ıfiı …ı ¤Îfi ‹Y›_ »ı ±ı ¤Îfi‹Î_ ‰÷ı˝ »ı, ±ıfiı “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ±ı
                                   “⁄ÌÏ·Œ” … ˢ›, “Ë_ «_ÿ·Î· »\_, ±Î ⁄Î¥fi˘ ‘HÎÌ »\_”, ±ı‰Ì ⁄‘Ì “fl˘_√
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ±ı ÷˘ flV÷˘ ⁄÷Ήı »ı ¿ı ’H› ⁄_‘Λı·Ì ËÂı  ⁄ÌÏ·Œ˘”‹Î_ … ‰I›Î˝ ¿flı.
÷˘ ¨«ı «œÂ˘, ÷˘ ¿˘¥¿ ÿËÎÕ˘ ±ÎI‹iÎÎfi ≠ÎM÷ ¿fl‰Îfi˘ flV÷˘ …ÕÂı.
’HÎ ’Î’ … ⁄_‘Λı·_ ˢ›, ÷ıfiı ±Î flV÷˘ … fiÎ …Õı fiı ? ±ıÀ·ı ±Î‰_        ≠ë¿÷ν — ±Î Á_ÁÎflfiÌ ±_ÿfl ∞‰˘ ±ı¿⁄ÌΩfiı ±ı‰Ì flÌ÷ı …
·˘¿˘fiı µkÎı…fiÎ ‹ÎÀı ¿Ëı·_. ⁄Î¿Ì ±Î ¬flı¬fl, “±ı@{ı@À” ¿ÎflHÎ fi◊Ì.    ±˘‚¬ı fiı ? ±ı‰_ ‹fiı ⁄‘Î_ “«_ÿ·Î·” ¿Ëı »ı.

   ‘‹˝ Ë_‹ıÂÎ › ÏÁ©Î_Ï÷¿ ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ÏÁ©Î_Ï÷¿ ±ıÀ·ı           ÿÎÿÎlÌ — “«_ÿ·Î·” ±ı ÷˘ T›‰ËÎfl‹Î_ ±˘‚¬‰Îfi_ ÁΑfi »ı,
±ÏÁ©Î_÷’HÎÎfiı @›Îflı › ’΋ı fiËŸ ±fiı Œ‚ÿÎ›Ì Ë˘›. ÷fl÷ Œ‚ ±Î’ı      ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±ı ÷˘ Ë_ › ¿Ë_ »\_. ‹fiı ¿˘¥ ’Ò»ı ¿ı, “÷‹Îv_ fi΋
                                   Â_ ?” ÷˘ ¿Ë_, “±_⁄ηη.” ’HÎ “Ë_” ‹ÎflÌ Ω÷fiı “±_⁄ηη »\_” ±ı‰_
÷˘ ±ı ÏÁ©Î_÷ »ı, fiËŸ ÷˘ ÷fl÷ Œ‚ fiÎ ±Î’ı ÷˘ ±ı ÏÁ©Î_÷ ¿ı‹
                                   @›Îflı ›, V‰Mfi΋Î_ ’HÎ fiÎ ‹Îfi_. ±fiı ÷‹ı ÷˘ V‰Mfi΋Î_ ÷˘ Â_, ’HÎ
¿Ëı‰Î› ? ¿˘¥ ’HÎ ‰V÷ ÏÁ© ◊¥ ’»Ì ±ıfi˘ ±_÷ ±Î‰Ì √›˘, ŒflÌ
                                   Ω√Ú÷ ±‰V◊΋Î_ ’HÎ ‹ÎL›Î ¿fl˘ »˘ ¿ı, “Ë_ «_ÿ·Î· »\_ !” ˉı “Ë_
±ıfiı ÏÁ© ¿fl‰Ì ’Õı fiËŸ. ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı ±ı Ïhο΂ ÏÁ© ˢ›, ±ıfi_
                                   «_ÿ·Î· »\_” ±ı “fl˘_√ ⁄ÌÏ·Œ” ÷‹fiı ËıflÎfi ¿flı. ±fiı Ë_ ‹ÎflÎ V‰¤Îfi‹Î_
fi΋ ÏÁ©Î_÷ ¿Ëı‰Î›.
                                   ˢµ, V‰-V‰w’‹Î_ ˢ™, ±ıÀ·ı Ïfifl_÷fl ‹fiı Á‹ÎÏ‘ flèÎÎ ¿flı. V‰-
   ±ÎI‹Î ÷˘ “ÁıSŒ” ‰V÷ »ı. “ÁıSŒ”fi_ “flÌ›·Î¥{” ◊¥ √›_ ±ıÀ·ı     V‰w’‹Î_ ±Î‰‰_, ±ıfiÎ◊Ì ’fl‹ÎI‹’HÎ_ ≠√À ◊›Î ¿flı »ı, ’fl‹ÎI‹ÎfiÌ
±Î¬_ …√÷ “flÌ›·Î¥{” ◊¥ √›_. ±ÎI‹Î ΩHÎı ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl fiı ‹‹÷Î      „@÷ T›@÷ ◊Λ. ±I›Îflı ÷˘ «_ÿ·Î·fiÌ Â„@÷±˘ T›@÷ ◊¥ »ı.
⁄ıµ ÁÎ◊ı …÷Î_ flËı. “±ıÀ ±ı ÀÎ¥‹” …÷Î_ flËı.              ‹fiW›‹Î_ ±ÎT›Î »˘ ±ıÀ·ı «_ÿ·Î·fiÌ Â„@÷±˘ T›@÷ ◊¥ »ı ’HÎ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                         225   226                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

‹fiW›’HÎÎfiÌ ‰‘Îflı „@÷±˘ T›@÷ ◊¥ fi◊Ì. ±ıÀ·ı Á΋ÎL› ‹fiW›‹Î_           ±ÎI‹Ï‰¿ÎÁ‹Î_ fiΠˢ› ≠Ï÷¿Ò‚÷Î ¿ÿÌ !
… ¬M›Î ¿flı.
                                     ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±_÷flfiÌ ≥E»Î ˢ› »÷Î_ ±ÎI‹Ï‰¿ÎÁfiÎ ¿Î›˝‹Î_
      ±Î‰Î ¿Î‚‹Î_ ≠›Ifi˘◊Ì ≠΄M÷ Â@› ?             ≠Ï÷¿Ò‚÷Î ¿ı‹ ‰‘Îflı …HÎΛ »ı ?
   ≠ë¿÷ν — ±ıfiÎ ‹ÎÀı ¿_¥ ≠›Ifi ¿fl‰Îfi˘ ¬fl˘ ?              ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Ï‰¿ÎÁfiÎ ¿Î›˝‹Î_ ≠Ï÷¿Ò‚÷Î ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ˢ÷Ì …
                                  fi◊Ì. Œ@÷ ±ıfiÌ ±_÷flfiÌ ≥E»Î … ˢ÷Ì fi◊Ì. Ωı ±_÷flfiÌ ≥E»Î ˢ›fiı
   ÿÎÿÎlÌ — ≠›Ifi ¿fl‰Îfi˘ ÷‹ÎflÎ◊Ì ◊Âı fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹ı ’˘÷ı
                                  ÷˘ ±ÎI‹Ï‰¿ÎÁfiÎ_ ¿Î›˝‹Î_ ≠Ï÷¿Ò‚÷Πˢ÷Ì fi◊Ì. ±Î ÷˘ “±ıfiı” ±Î
T›√˛ ◊¥ √›Î »˘ ±ıÀ·ı ≠›Ifi ◊¥ ¿ı fiËŸ. ±ı ÷˘ Á_’ÒHν ±ı¿Î√˛ ˢ›
                                  ÿÏfi›Î µ’fl ‰‘Îflı ¤Î‰ »ı fiı ±ÎÁ„@÷ »ı. ±ıÀ·ı ±Î‹Î_ ≠Ï÷¿Ò‚÷Î ·Î√ı
÷˘ Ë_ ⁄÷Î‰Ì ÿ™. ’HÎ ±ı‰_ ±ı¿Î√˛ ±Î ¿Î‚‹Î_ ‹ÎHÎÁ flËÌ Â¿ı fiËŸ
                                  »ı. ⁄Î¿Ì ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ¿fl‰˘ ±ı ÷˘ ÁË… »ı, Áfl‚ »ı, Á√‹ »ı.
fiı ±Î ¿Î‚‹Î_ ±ÎÀ·Ì ¤ÌÕ‹Î_, ±Î‰Î ÷˘ŒÎfiÌ ¿Î‚‹Î_ ‹ÎHÎÁ ±ı¿Î√˛ ¿ı‹
                                  ±ÎI‹Îfiı ’˘÷Îfiı √΋ …‰Îfiı ‹ÎÀı ‰Îfl … ÂÌ ·Î√ı ?
¿flÌfiı flËÌ Â¿ı ? ±ıÀ·ı Ë_ ’Ëı·Î_ ÷‹ÎflÎ ’Î’ ‘˘¥ ±Î’_ »\_, ’»Ì ÷‹fiı
“flÎ¥À ⁄ÌÏ·Œ” ⁄ıÁÎÕÌ ±Î’_ »\_.                       ‹ı_ ¬ıÕÒ÷fiı ’Ò»ı·_ ¿ı, “±Î ⁄‚ÿfiı ±ËŸ◊Ì ¬ı÷fl‹Î_ ·¥ …÷Ì
                                  ‰¬÷ı ⁄‚ÿfi˘ Â_ V‰¤Î‰ ˢ› »ı ?” I›Îflı ¿Ëı, “±‹ı ¬ı÷fl‹Î_ ·¥
   ≠ë¿÷ν — ≠√Ï÷ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±ı¿Î√˛÷ÎfiÌ …wfl ¬flÌ ?
                                  …¥±ı, ÷ı CÎÕ̱ı ±ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı «Î·ı.” “±fiı ’λ\_ CÎıfl ±Î‰÷Ì ‰¬÷ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ±ı¿Î√˛÷Î‰Î‚Ì ÿ‰Î±˘ »ı, ±ı “ËıÏS’_√”   ?” I›Îflı ¿Ëı, “CÎıfl ? ±ı ÷˘ Á‹∞ Ω› ¿ı CÎflı … …¥±ı »Ì±ı ¿ı
»ı. ±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ ‰V÷ ¬˘ÀÌ »ı … fiËŸ. ±Î ‰V÷±˘ ⁄‘Ì “ËıÏS’_√”     {’ÎÀÎ⁄_‘ «Î·ı !” ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ÎI‹Î, ‹˘ZÎı …‰Îfi_ »ı, ±ı‰_ ΩH›_
»ı. ’HÎ Ωı ’˘÷Îfiı Á_’ÒHν V‰÷_hÎ ◊‰_ ˢ›, ±ıÀ·Ì … ÷‹LfiΠˢ›.    I›Îfl◊Ì {’ÎÀÎ⁄_‘ «Î·ı. ’˘÷Îfiı CÎıfl …‰Îfi˘ »ı fiı ! ±fiı ⁄Ì…ı ⁄‘ı ÷˘
“Áοfl ‹ÌÃÌ »ı” ±ı‹Î_ ‹ÌÃÌ ±ıÀ·ı Â_, ±ıfi_ … ¤Îfi ¿fl‰_ ˢ›; ÷˘     ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ’flÎHÎı «Î·ı !!
’»Ì ±ıHÎı »ıS·Ì ‰Î÷ ¿fl‰Î ±ËŸ ±Î‰‰_. fiËŸ ÷˘ ±Î ⁄ÌΩ_ ⁄‘Î µ’Λ
»ı ±fiı ±ı “VÀıÏ’_√” »ı !!
                                         “≠I›ZΔ ’ÎÁı, ·Î¤ µÃÎ‰Ì ·˘ !
                                     ≠ë¿÷ν — ÿıËÎ÷Ì÷ ÏV◊Ï÷ ≠ÎM÷ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ’vÊÎ◊˝ ¿ıÀ·˘ ? ±fiı
        Ïø›Î fiËŸ, ¤Îfi Œıfl‰‰Îfi_ »ı !
                                  ≥rfl¿Ú’Î ¿ıÀ·Ì ?
   ≠ë¿÷ν — Á_ÁÎflfiÌ …‰Î⁄ÿÎfḻ˘‹Î_ ⁄_‘Λı· ‹Îfi‰Ì ±ÎI‹Î ¿ı‰Ì
flÌ÷ı ’Î‹Ì Â¿ı ?                              ÿÎÿÎlÌ — ≥rflfiÌ ¿Ú’Î ÷˘ ⁄‘Î Á_Ωı√ ¤ı√Î ¿flÌ ±Î’ı.
                                  ≥rfl¿Ú’Î ◊Λ I›Îflı ÿıËÎ÷Ì÷ ÿÂÎ ≠ÎM÷ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ÿıËÎ÷Ì÷ ±ı‰Î_ ’vÊ
   ÿÎÿÎlÌ — “«_ÿ·Î·” ±fiı “±ÎI‹Î”, ⁄ı ÁΉ ÷tfi …\ÿÎ_ … »ı ±fiı   ‹‚Ì ±Î‰ı, ÷˘ ±ı ÿıËÎ÷Ì÷ ≠΄M÷ ¿flΉÕΉı !! »÷Î_ › ÿıËÎ÷Ì÷ ˢ›
’˘÷’˘÷ÎfiÎ_ …\ÿÎ √HΑ‹˝ ⁄÷Ήı »ı. ±ı Ωı “iÎÎfiÌ” ’ÎÁı◊Ì Á‹∞ ·ı‰Î‹Î_  ÷˘ › ±ı ÿıËÎ÷Ì÷ ≠΄M÷ fi ¿flÎ‰Ì Â¿ı. ±ı ÷˘ ¿˘¥¿ … Œıfl˘ ±ı‰Î_
±Î‰ı ÷˘ Á_ÁÎflfiÌ …‰Î⁄ÿÎfḻ˘ ÁÎflÌ flÌ÷ı «Î·Ì ¿ı ±fiı “±Î” ’HÎ     “iÎÎfiÌ ’vÊ” ˢ› ÷˘ … ±Î’HÎfiı ÿıËÎ÷Ì÷ ⁄fiÎ‰Ì Â¿ı. ⁄Î¿Ì ÿıËÎ÷Ì÷
«Î·Ì ¿ı. iÎÎfi̱˘ ’HÎ ¬Î›, ’̉ı, fiËΛ, ‘Ò±ı ⁄‘_ … ¿flı. ÷‹ÎflÎ    ◊‰_ ÁËı·_ fi◊Ì !
…ı‰Ì … Ïø›Î±˘ ¿flı, ’HÎ “Ë_ ¿fl÷˘ fi◊Ì” ±ı ¤Îfi ˢ›. ±fiı ±iÎÎfi
ÿÂ΋Î_ “Ë_ ¿v_ »\_” ±ı ¤Îfi ˢ›. ±ıÀ·ı ¬Î·Ì ¤Îfi‹Î_ … Œıfl »ı.        ≠ë¿÷ν — ÿıËÎ÷Ì÷ ≠΄M÷ ‹ÎÀı ≥rfl¿Ú’Î ≠ÎM÷ ◊Λ, ±ıfiÎ_ ‹ÎÀı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                          227   228                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

Â_ ’vÊÎ◊˝ ¿fl‰˘ fiı ±ı ’vÊÎ◊˝fi_ ≠‹ÎHÎ ¿ıÀ·_ ?                 ≠ë¿÷ν — fiÎ, ’HÎ ±Î ⁄‘_ ’_◊, ΩÏ÷ ±ıfiı ⁄Α¿ ËÂı ÷˘ ¬v_
                                   fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ’vÊÎ◊˝ ¿›˘˝ I›Îflı ÷˘ ÷‹ı ‹fiı ¤ı√Î ◊›Î »˘.
…ı ¿_¥ ’vÊÎ◊˝ ¿›˘˝ ËÂı fiı, ÁÎfl˘ ’vÊÎ◊˝ ¿›˘˝ ËÂı I›Îflı ÷˘ ¤ı√Î        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄Α¿ ÷˘ ¿¥ flÌ÷ı »ı ¿ı F›Î_ Á‘Ì ΩÏ÷fi˘ ±Ë_¿Îfl
◊›Î. ˉı ¤ı√Î ◊›Î ’»Ì ÷‹fiı ·Î¤ ·ı÷Î_ ±Î‰Õ‰˘ Ωı¥±ı. ±ËŸ ÷˘       »ı. ’_◊fi˘ ±Ë_¿Îfl »ı, Ω÷fi˘ ±Ë_¿Îfl »ı, ±ı ⁄‘_ ⁄Α¿ »ı ±fiı …ı ±Î
…ı ‹Î_√ı ±ı ‹‚ı, ’HÎ ±Î’HÎfiı ·ı÷Î_ ±Î‰Õ‰_ Ωı¥±ı. ·˘¿ ÷˘ ±ı‹fiÌ     ⁄Α¿‹Î_◊Ì ±ÎC΢’λ˘ ◊¥ ±fiı “iÎÎfiÌ’vÊ” ¬˘‚Ì ¿Îœı ÷˘ ±ıfi˘ µ¿ı·
¤ÎÊÎfi_ ¬˘‚ı, ±ı‹fiı Á‹…HÎ ’Õı ±ı‰_ ¬˘‚ı ! ±ıÀ·ı ÷‹ı ÿıËÎ÷Ì÷      ±Î‰Ì Ω›. ⁄Î¿Ì ±Î ‹÷‰Î‚Îfiı ’_◊‰Î‚Î ÷˘ Ë…\ ¿ıÀ·_ › ¤À¿Âı.
≠΄M÷ ‹ÎÀı ⁄˘·˘ »˘ fiı, ÷ı ÿıËÎ÷Ì÷ ÿÂÎ ±ËŸ ≠ÎM÷ ◊Λ ±ı‰_ »ı.      ¿ÎflHÎ ¿ı ¤√‰Îfifiı I›Î_ ‹÷, Ω÷, ¿ÂÎfiÌ › …wfl fi◊Ì. ’_◊ ¿ı ‰ıÂfiÌ
ÿıËÎ÷Ì÷ …ı‰Ì ÿÂÎ »ı ±ı‰Ì ·˘¿˘fiı ¬⁄fl … fi◊Ì fiı ! ÿıËÎ÷Ì÷ ÿÂÎ      › I›Î_ …wfl fi◊Ì.
¬˘‚fiÎflÎ … ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ˢ›fiı ! ±ı ˢ÷Î_ … fi◊Ì fiı !
                                       ≠ë¿÷ν — ±Î‰flH΢, ¿’ÕÎ_◊Ì ‹Î_ÕÌfiı Á_ÁÎflfiÎ_ ⁄΂⁄E«Î_, ±ı
       “Á‹…” ωfiÎ ÁΑfiÎ ÷ı Â_ ¿flı ?              ⁄‘Î_ ±ÎK›ÎÏI‹¿ ‹ÎÀı ⁄Α¿w’ »ı ?
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ÎI‹ÁÎZÎÎI¿Îfl ÷˘ CÎHÎÌ CÎHÎÌ ÷’ç›Î˝ ¿›Î˝ ⁄Îÿ,       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ¬flı¬fl ⁄Α¿ fi◊Ì. ’HÎ ±Î ⁄‘Îfi_ ÿ⁄ÎHÎ
ÁΑfiÎ ’»Ì ◊Λ »ı fiı ?                         ⁄Ë Ë˘› fiı, ÷˘ ±‹¿ Ëÿ Á‘Ì ±ı ⁄Α¿ »ı fiı ±‹¿ ËÿfiÌ ⁄ËÎfl
                                   ±ı ⁄Α¿ fi◊Ì, ±ı‰Ì ±‹¿ Ï·Ï‹À »ı. ‹fiı ¿˘¥ ‰V÷ ⁄Α¿ ◊÷Ì fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ÷’ç›Î˝ ÁΑfiÎ ¿›Î˝ ’»Ì › ’λ˘
                                   ±Î …ıÀ·_ Ë_ ’Ëıv_ »\_, ⁄‘_ ‹ÎflÌ ’ÎÁı …ı »ı, ÷ı ±ı‹Î_ ‹fiı ¿˘¥ ‰V÷
√‘ıÕÎfi˘ ±‰÷Îfl ±Î‰ı ! ¿ÎflHÎ ¿ı ÿÎÿflfi_ VÀıÂfi ±Õ‘˘ ‹Î¥· »ıÀ_ Ë÷_,
                                   ⁄Α¿ fi◊Ì. »÷Î_ ‹fiı ÷˘ ¿’ÕÎ_ ¿ÎœÌ ·ıfiı, ¬ı_«Ì ·ı, ÷˘ › ‹fiı ‰Î_‘˘
fiı ÷_ ⁄ΉÌÁ ‹Î¥· ¿ı‹ Œ›˘˝ ? ÷ıÓ ÷˘ fl˘Õ ⁄√ÎÕu˘ !! ‹ÎÀı Ω √‘ıÕ˘
                                   fi◊Ì ±fiı ’»Ì ’ËıflΉ˘ ÷˘ › ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ‹fiı ¿˘¥ Ω÷fi˘ ±Î‹Î_ ‰Î_‘˘
◊Î…ı ! ±Õ‘˘ ‹Î¥· »ıÀ_ Ë÷_ fiı ⁄ΉÌÁ ‹Î¥· Œ›˘˝, ÷ı › “ÿÎÿfl” fiÎ
                                   fi◊Ì. …ı ≠‹ÎHÎı …ı µÿ› ˢ› ÷ı ≠‹ÎHÎı ±Î ÿıË Œ›Î˝ ¿flı »ı. ±fiı Ë_
±ÎT›_, ⁄Ì…\_ … √΋ ±ÎT›_. I›Îflı ±ı ¿ËıÂı, “⁄ΉÌÁ ‹Î¥· Œ›˘˝, ÷ı‹Î_
                                   ±ıfi˘ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ »\_. ±Î ÿıË ±ı ‹ÎflÎ ’ÎÕ˘ÂÌ »ı, ÷tfi ’ÎÕ˘ÂÌ !!
ÁÎÕÌ ±ı¿‰ÌÁ ‹Î¥·fi˘ ÷˘ ·Î¤ ◊›˘, «Î·˘.” I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, ÷_ Œ›˘˝
±ı‹Î_ ±‹Îfl˘ fl˘Õ CÎÁΛ˘ fiı, ±ıfiÎ ’ˆÁÎ ·Î‰.” ÷ı ÿ_Õ ¤fl‰˘ ’Õı !! ±ıÀ·ı     ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl fiı ‹‹÷Î, ±ı ⁄ı ˢ› I›Î_ Á‘Ì … ⁄Α¿
±Î‰_ »ı ! ±ı ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊Λ ±ı‰˘ fi◊Ì, fiı ±ÎI‹Î ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ›      »ı fiı, ±ÎK›ÎÏI‹¿ ‹ÎÀı ?!
¿˘¥fiı …Õu˘ fi◊Ì. ⁄‘Î ¿ËıÂı, “Ë‹ ⁄˛õV‰w’ ˈ. ⁄˛õV‰w’ ˈ.” ÷ı F›Îflı
                                       ÿÎÿÎlÌ — ⁄Α¿ ±Ë_¿Îfl ±ı¿·˘ … »ı. ‹‹÷Î ÷˘, ±Ë_¿Îfl »ı
√΂ ¤Î_Õ̱ı fiı, I›Îflı ¬⁄fl ’Õı ! ÷fl÷ ŒıHÎ ‹Î_ÕÂı !
                                   I›Î_ Á‘Ì ‹‹÷Î »ı. ⁄οÌ, ±Ë_¿Îfl fiΠˢ› ÷˘ ‹‹÷Πˢ÷Ì … fi◊Ì.
         ±K›ÎI‹fiÎ ⁄Α¿ ¿ÎflH΢ !               ˉı “Ë_ ’HÎ_” ±ı ±Ë_¿Îfl fi◊Ì. “Ë_ ÷˘ »\_ …” ’˘÷Îfi_ ±ÏV÷I‰ »ı ….
                                   ’HÎ “Ë_ Â_ »\_ ?” ÷ıfi_ ¤Îfi fiËŸ ˢ‰Î◊Ì ±Ë_¿Îfl ∂¤˘ flè΢ »ı.
   ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹ÁÎZÎÎI¿Îfl ‹ÎÀı ±Î ΩÏ÷, ’_◊ ⁄‘_ ⁄Α¿ ¬v_ ?
                                            …√÷‹Î_ ±K›ÎI‹‹Î√˝ @›Î_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ¿Â_ fiÕı fiËŸ. ±ÎI‹ÁÎZÎÎI¿Îfl √‹ı ÷ı ‹ÎHÎÁfiı
◊¥ ¿ı.                                   ±ıÀ·ı ±ı‰Î_ ¿˘¥¿ ‹ËÎI‹Î ¿ı Á_÷’vÊ Ë˘›, F›Î_ ø˘‘-‹Îfi-
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                        229   230                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

‹Î›Î-·˘¤ ±˘»Î_ ◊›ı·Î_ ˢ›, ÷˘ › ±Î’HÎı ±ıfiı «·Î‰Ì ·ı‰Î›. I›Î_   ÷˘ › ±ı ±K›ÎI‹‹Î_ fiÎ ±Î‰ı. ÁQ›¿˚ÿ½fi ◊Λ, “…ı‹ »ı ±ı‰_” ÿ½fi
¿_¥¿ › ±K›ÎI‹ ˢ›. ¿_¥¿ ±ıÀ·ı ±Î¬_ ≠Λ‹flÌ VÀı…‹Î_. ⁄οÌ, ¬v_    ◊Λ I›Îflı ±K›ÎI‹‹Î_ ±Î‰ı. ±ıÀ·ı ±ı ⁄‘Ì “fl˘_√ ⁄ÌÏ·Œ” ¡ı¿«fl ◊Λ
±K›ÎI‹ ÷˘ …√÷‹Î_ »ı … fiËŸ. ±Î ÷˘ ·˘¿˘ ±K›ÎI‹ √Λ »ı ±ıÀ·_     I›Îflı “flÎ¥À ⁄ÌÏ·Œ” ⁄ıÁı.
… »ı. ⁄Î¿Ì ±K›ÎI‹ ÷˘ …√÷‹Î_ »ı … fiËŸ, ±K›ÎI‹fi˘ ±◊˝ Â_
                                     ≠ë¿÷ν — “flÎ¥À ⁄ÌÏ·Œ” ‹ÎÀı ‹Îflı Â_ ¿fl‰_ ? ±ı ‹ÎÀı “Ë_ ÂflÌfl
◊Λ ? ±K›ÎI‹ ±ıÀ·ı Â_ ?
                                  fi◊Ì, Ë_ ÂflÌfl fi◊Ì” ±ı‰_ ⁄˘·‰_ ?
   ±K›ÎI‹ fl˘Õ ±ı¿ ±ı‰˘ »ı ¿ı ±ı fl˘Õ µ’fl √›Î ’»Ì, ⁄ÌΩ
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ fiËŸ, ±ı‹Î_ ÿËÎÕ˘ fiÎ ‰‚ı ! ±ı‰_ Ωı ¿fl¢ ÷˘ √Î_ÕÎ
±ÎÏ‘¤˙Ï÷¿ fl˘Õ ÿı¬Î÷Î_ … fi◊Ì. ±ı fl˘Õ … …\ÿ˘ »ı. ‹ÎÀı ±K›ÎI‹
                                  ◊¥ …¢ ±fiı ·˘¿˘ › ±Î‰Ìfiı ’Ò»Âı “±flı, ÂflÌfl fi◊Ì I›Îflı Â_ »ı ÷ı ?”
Âw @›Î_◊Ì ◊Λ »ı ? ¿ı ±Î ⁄Ì…\_ ÿı¬Î÷_ ⁄_‘ ◊¥ Ω›. »÷Î_ ±ı ‹fi‹Î_
                                  ±ı‰_ fi◊Ì ¿fl‰Îfi_. ±ı‰_ CÎHÎÎ_ ¿flı »ı, ÷ı √Î_ÕÎ ◊¥ √›Î »ı !
flèÎÎ ¿flı. ’ı·Î ±ıfiÎ_ ’›Î˝›˘, ±‰V◊α˘ …ı »ı, ÷ı ‹fi‹Î_ «˘_ÀÌ flËı,
’HÎ ±ı fl˘Õ ÿı¬Î÷˘ ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ±K›ÎI‹ ÷˘ ±ıfi_ fi΋ ¿ı         ≠ë¿÷ν — ÷˘ “Ë_ ±ı¿ ±ÎI‹Î »\_” ±ı‰_ ¿Ëı‰Îfi_ ?
I›Î_ ±Î√‚ ‹fi‹Î_ flËı, ’HÎ ±Î_¬ı fiÎ ÿı¬Î›.                 ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ › fiÎ ⁄˘·Î›. ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ¨C΋Î_ ±Î’HÎfiı
   ±ı‰_ »ı. ±K›ÎI‹‹Î_ ’Ëı·_ ÷˘ ÁÎv_ ±fiı ÏË÷¿ÎflÌ Â_ ±fiı Â_    ±ı‹ ¿Ëı ¿ı, “÷‹ı …flÎ ⁄ıÁ˘, Ë_ ’HÎ ÏÁfiı‹Î Ωı‰Î ±Î‰_ »\_.” ÷˘ ±Î’HÎı
ÏË÷¿ÎflÌ fiËŸ, ±ıfi˘ ω‰ı¿ ¿fl‰˘ ’Õı. ÏË÷¿ÎflÌfiı ±Î’HÎı √˛ËHÎ ¿fl‰_   @›Î_ Á‘Ì ÷’ÎÁ ¿fl‰Ì ¿ı ±ı ±Õ‘˘ ¿·Î¿, ¿·Î¿ ⁄ıÃÎ, I›Î_ Á‘Ì‹Î_ ±ı
Ωı¥±ı. ±fiı ±ÏË÷¿ÎflÌ Ë˘› ÷ıfiÎ◊Ì »ıÀÎ flËı‰_ Ωı¥±ı, ±ıfi˘ ’Ëı·˘    ∂Ãı fiËŸ, ÷˘ ±Î’HÎı fiÎ Á‹∞±ı ¿ı ±ı ¨CÎ÷˘ ⁄˘·ı »ı ? ±ı‰_ “Ë_
ω‰ı¿ ¿fl‰˘ ’Õı.                          ±ÎI‹Î »\_, Ë_ ±ÎI‹Î »\_” ±ı ¨CÎ÷˘ ⁄˘·ı ÷ı Â_ ¿Î‹fi˘ ?
   ±Î “«_ÿ¤Î¥” ±ı ÷˘ T›‰ËÎfl‹Î_ flËı‰Î ‹ÎÀıfi_ fi΋ »ı. “÷‹ı       ≠ë¿÷ν — ±ı “±ÎI‹Î »\_”fi˘ ±fi¤‰ ◊‰˘ Ωı¥±ı fiı ?
±ı¿·Î «_ÿ¤Î¥ … fi◊Ì, ±Î ⁄Î¥fiÎ_ ‘HÎÌ ’HÎ »˘. ±Î »˘¿flÎfi˘ ŒÎ‘fl        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±fi¤‰ ◊Λ fiı ! ±ı ÷˘ “iÎÎfiÌ ’vÊ” ±fi¤‰
◊™, ±Îfi˘ ‹Î‹˘ ◊™, ±Îfi˘ ¿Î¿˘ ◊™” ±ı‰Î_ ¿ıÀ·Î_ ·ŒflÎ_ »ı ? ÷ı     ¿flÎ‰Ì ±Î’ı, I›Îflı ◊Λ.
·ŒflÎ_fiı fiı ±K›ÎI‹fiı ⁄Ë »ıÀ_ »ı. ÷ı ·ŒflÎ_ fiΠˢ› I›Îflı … ±K›ÎI‹
◊Λ. ˉı ·ŒflÎ_ »˘ÕuÎ_ ¿_¥ »^Àı ±ı‰Î_ fi◊Ì. ±Î’HÎı »˘Õ̱ı ÷ı◊Ì ¿_¥     ≠ë¿÷ν — ’HÎ ‹Îflı Ω÷ı ±ÎI‹Îfi˘ ±fi¤‰ ¿fl‰˘ ˢ› ÷˘ ¿ı‰Ì
»^ÀÌ Ω› ? ±ËŸ ±Î‰÷Î flˢ ÷˘ › ±ı ·ŒflÎ_ ’λÎ_ ÷ıՉΠ±Î‰ı ±ËŸ     flÌ÷ı ◊Λ ?
±Î√‚ ! ±ı ·ŒflÎ_ »˘Õı ¬flÎ_ ? !                      ÿÎÿÎlÌ — Ë_ ±ı flÌ÷ ¿Ë_ fiı ÷˘ »ı ÷˘ ÁËı·Ì, ’HÎ ÷‹ÎflÎ◊Ì
   ±ıÀ·ı “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_” ±ı T›‰ËÎfl◊Ì ⁄fl˘⁄fl »ı, ’HÎ ¬flÌ flÌ÷ı   ±ı ◊Âı fiËŸ. ±I›Îflı ‹ÎHÎÁ˘fi_ ‹fi˘⁄‚ ⁄‘_ ÷ÒÀÌ √›ı·_ »ı.
÷ı‰_ fi◊Ì. ÷˘ ±Î’HÎı ¬flÌ flÌ÷ı “Â_ »Ì±ı” ±ı ΩHΉ_ Ωı¥±ı fiı ? ¬flÌ      »÷Î_ ÷‹fiı ±ı¿ flV÷˘ ⁄÷Ή_ ¿ı ÷‹Îv_ √…‰_ ¿’Λ_ ˢ›, ’Î_«
flÌ÷ ±Î’HÎÌ ΩıÕı ±Î‰‰ÎfiÌ ±fiı T›‰ËÎfl ÷˘ ±ËŸ ’ÕÌ flËı‰Îfi˘. fi΋     ËΩfl wÏ’›Î √›Î ˢ›, ÷˘ ÷‹fiı ¤√‰Îfifi˘ L›Î› Â_ ¿Ëı »ı ? ¿ı
÷˘ ⁄‘_ ±ËŸ … ’ÕÌ flËı‰Îfi_ fiı ? ±Î ÷‹ı ÷˘ ±fiÎ‹Ì »˘.         ¤Î¥, ±Î ÷‹ÎflÎ_ … ¿‹˝fi_ Œ‚ »ı, ÷ı◊Ì ±Î √…‰Î ¿Î’fiÎfl˘ ÷‹fiı
   ˉı ÁQ›¿˚ÿ½fi ◊Λ I›Îflı ±K›ÎI‹‹Î_ ±ÎT›˘ ¿Ëı‰Î›. fiËŸ ÷˘    ‹‚Ì ±ÎT›˘. ±Î’fiı Á‹Ω›_ fiı ? ±Î ÷‹ÎflÎ_ … ¿‹˝fi_ Œ‚ »ı, ’ı·˘
I›Î_ Á‘Ì ±K›ÎI‹‹Î_ ±ÎT›˘ … fi◊Ì. ’»Ì ±ı √Q‹ı ÷ıÀ·Î_ ’V÷¿˘ ‰Î_«ı   ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ »ı. ’HÎ ±Î ·˘¿˘ Â_ ¿flı »ı ? ÏfiÏ‹kÎfiı ⁄«¿Î_ ¤flı »ı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                        231   232                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

±ıfiı ⁄«¿Î_ fiÎ ¤fl‰Î_ Ωı¥±ı. ±ıfiı ÷˘ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’‰Î Ωı¥±ı ¿ı     ±S›Î, Á‹flHÎ ÷˘ ±ıfiÌ ’fl flÎ√ ⁄ıÁ‰˘ Ωı¥±ı, ÷˘ Á‹flHÎ ¿flÌ Â¿Î›.
÷ı ‹fiı ¿‹˝‹Î_◊Ì ‹@÷ ¿›˘˝. ±Î‰_ flËı‰ÎÂı ÷‹ÎflÎ◊Ì ? ±ÎÀ·Ì Á‹…HÎ    ±fiı flÎ√ ⁄ıÃ˘ I›Î_ ⁄‘˘ › Á_ÁÎfl »ı, fiı Á_ÁÎfl »ı I›Î_ Á‹flHÎ »ı.
’Õı ÷˘ › ⁄Ë ◊¥ √›_ ! ÷‹Îflı ’ı·Î √…‰Î ¿Î’fiÎflfi˘ √HÎ ‹Îfi‰˘      Á‹flHÎ ÷˘ ˢ‰_ … fiÎ Ωı¥±ı. Á‹flHÎ ÷˘ fiλ^À¿Îfi˘ µ’Λ »ı. ±Î‹
Ωı¥±ı ¿ı ±Î ¿‹˝‹Î_◊Ì ‹fiı »˘ÕÎT›˘. ±√fl ÷˘ ÷‹fiı ¿˘¥ √΂ ¤Î_Õı    ±ı¿Î√˛ flάı ’˘÷Îfiı, ’HÎ ÷ı fiλ^À¿Îfi˘ µ’Λ »ı. ⁄Î¿Ì ±ıfiÌ ‹ı‚ı
÷ı CÎÕ̱ı ÷‹fiı ËÎ…fl flËı‰_ Ωı¥±ı ¿ı ±Î ‹ÎflÎ ¿‹˝fiÎ µÿ›◊Ì »ı ±fiı   Ïfifl_÷fl ·Z΋Î_ flèÎÎ ¿flı ±ı ±ÎI‹Î. ⁄Ì…\_ ÷˘ ¤ı‚‰Î‚˘ ±ÎI‹Î !!
±Î ¤Î¥ ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ »ı. ±ıÀ·_ ËÎ…fl flËı‰_ Ωı¥±ı. ’»Ì ¿˘¥¿ ‹Îflı,
ËÎ◊ ¿Î’Ì fiάı, ÷˘ › ±Î ‹ÎflÎ ¿‹˝fiÎ µÿ› »ı ±fiı ±Î ÏfiÏ‹kÎ »ı,           “±ı¿ÕΔ ‰√fl ÂÒL›ÏV◊Ï÷ fi¿Î‹Ì !
±ıÀ·_ iÎÎfi ËÎ…fl flËıÂı ÷˘ Ω‰ ÷‹fiı ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊¥ …Âı. ’HÎ         ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹iÎÎfi ±ıÀ·ı ’˘÷Îfiı ΩHΉ_ fiı ?
±ı iÎÎfi ±Î ÿÊ‹¿Î‚fiı ·¥fiı ËÎ…fl flËı÷_ fi◊Ì. ±fiı ‹ÎHÎÁfi_ ‹fi
±ıÀ·_ ⁄‘_ ⁄‚‰Îfi ’HÎ flËı fiËŸ fiı ! ±I›Îflı ±Î …‹Îfi΋Î_ fiÎ flËı        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’˘÷Îfiı ΩHΉ_ ±ı …, ⁄Á ⁄Ì…\_ ¿_¥ fi◊Ì !
fiı ? ‹fi ÷˘ ⁄‘_ ¡ı¿«fl ◊¥ √›ı·_ »ı ! ±ıÀ·ı ±‹ı ±ı¿ Œıfl˘ Ω√ÚÏ÷       ≠ë¿÷ν — ˉı ±ı¿ ‰V÷fiı ΩHÎ‰Ì Ë˘› ÷˘ ÷˘ ±ıfiÌ ±_ÿfl
±Î’̱ı ’»Ì Ω√ÚÏ÷ Ω› fiËŸ.                      “ÕÌ’”‹Î_ µ÷fl‰_ Ωı¥±ı. ±ı‹ ±ÎI‹Îfiı ΩHΉ˘ ˢ› ÷˘ ’˘÷Îfi΋Î_ ±_ÿfl
                                  “ÕÌ’”‹Î_ µ÷fl‰_ Ωı¥±ı fiı ?
       ’Î’˘ ⁄Y›ı …, ·ZÎ-Ω√ÚÏ÷ ‰÷ı˝ !!
                                     ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ÎfiÌ ‹ı‚ı ⁄‘Î µ÷flı … »ı fiı ! ±ı‰Ì flÌ÷ı ‰ıÿÎ_÷fiÎ …ı
   ˉı Ω√ÚÏ÷ @›Îflı ±Î‰ı ? ’Î’˘ ¤V‹Ì¤Ò÷ ◊Λ I›Îflı Ω√ÚÏ÷
                                  ⁄fiΉfiÎflÎ Ë÷Î ÷ı ⁄‘Î µ÷›Î˝. »ı‰Àı «Îfl ‰ıÿ ⁄fiÎT›Î, ’»Ì ¿èÎ_ ¿ı, “‘ÌÁ
±Î‰ı. ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı Â_ ¿èÎ_ »ı ¿ı, “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’Î’˘fiı ¤„V‹¤Ò÷ ¿flÌ
                                  ¥{ fi˘À ‘ıÀ, ‘ÌÁ ¥{ fi˘À ‘ıÀ.” ‰ıÿ◊Ì ±ÎI‹Î …HÎΛ ±ı‰˘ fi◊Ì.
fiάı »ı ±fiı ’Î’˘ ¤„V‹¤Ò÷ ¿flı ’»Ì Ïfifl_÷fl Ω√ÚÏ÷ flËı ±fiı Ïfifl_÷fl
Ω√Ú÷ flËı‰_ ±ı »ıS·Ì ÿÂÎ »ı. ±ıÀ·ı ‹Ò‚ ‰V÷ Ω√ÚÏ÷ Ωı¥±ı. ÷‹fiı       ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î …HÎΛ ±ı‰˘ fi◊Ì, ÷˘ ¿ı‰˘ »ı ?
Ω√ÚÏ÷ ±˘»Ì »ı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — …HÎΛ ±ı‰˘ › fi◊Ì fiı ⁄˘·Î› ±ı‰˘ › fi◊Ì. ⁄˘·‰_
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ÿÎÿÎ. ±ıÀ·ı Á÷÷ ±ÎI‹Îfi˘ ±fi¤‰ ◊‰˘        ÷ı › Ωı¬‹ »ı. ±ı «Îfl ‰ıÿı ’˘÷ı fiÎ ’ÎÕÌ »ı ! ‰ÎHÎÌ◊Ì ‰Hνfi ◊Λ
Ωı¥±ı.                               ±ı‰˘ fi◊Ì, ‰@÷T› ◊Λ ±ı‰˘ ±ÎI‹Î fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. Á÷÷ ±ıÀ·ı Ïfifl_÷fl, flÎhÎı › ¤Ò·Î› fiËŸ. I›Îflı      ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±ÎI‹Îfi¤‰ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ?
… ΩHΉ_ ¿ı ±Î’HÎı ¿_¥¿ ’ÎQ›Î. fiËŸ ÷˘ ⁄Ì…\_ ÷˘ ¿Î‹fi_ … fiËŸ fiı !
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±I›Îflı ÷‹fiı Âıfi˘ ±fi¤‰ »ı ?
±Î‰_ ÷˘ ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ¤ı‚‰Î‚˘ ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ¿›˘˝ »ı. ¤ı‚ ’HÎ
⁄Îfl wÏ’›ı Ï¿·˘ ±fiı ¤ı‚‰Î‚˘ ±ÎI‹Î › ⁄Îfl wÏ’›ı Ï¿·˘, ÷ı ±Î         ≠ë¿÷ν — ±I›Îflı ÂÒL›Î‰V◊Î ¿fl‰Îfi˘ ≠›Ifi ¿v_ »\_.
⁄‘Î ±ÎI‹ÎfiÌ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕfiÎflÎ »ı fiı, ÷ı › ⁄‘Î ⁄Îfl wÏ’›ı Ï¿·˘fi˘ …
                                     ÿÎÿÎlÌ — ÂÒL› ±ıÀ·ı ?
±ÎI‹Î ¿Ëı »ı. ¿˘¥ ±ı‹ fi◊Ì ¿Ëı÷_ ¿ı S›˘, Ë_ ÷‹fiı ÁΫ˘ ±ÎI‹Î
±Î’_ »\_, ·¥fiı Ω !                            ≠ë¿÷ν — Á_¿S’-ω¿S’ ±Î‰ı fiËŸ, ±ıfi_ fi΋ ÂÒL›.
   fiËŸ ÷˘ Á‹flHÎ (fi΋V‹flHÎ) ±Î’Âı ¿ı ±Î Á‹flHÎ ¿›Î˝ ¿flΩı.        ÿÎÿÎlÌ — Á΋ÎÁÎ‹Ì ±ı„L…fi˘ ÿ˘ÕΉ̱ı, ±ı¿ ±Î ÏÿÂÎ◊Ì ±Î‰ı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                        233   234                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

±fiı ±ı¿ ±Î ÏÿÂÎ◊Ì ±Î‰ı ±fiı ⁄ıµ e· V’ÌÕ‰Î‚Î Ë˘› ÷˘ ÂÌ ÿÂÎ     ⁄√ÎÕu_ ÷˘ ÷‹fiı ±Áfl ◊Λ ?
◊Λ ?
                                     ≠ë¿÷ν — ±ı‰_ ÷˘ ⁄˘S›Î ¿flı.
    ≠ë¿÷ν — ΩıÂ◊Ì “±ı„@ÁÕLÀ” ◊Λ ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ¿ı ? «_ÿ¤Î¥fiÎ fi΋ ’fl ±Áfl ◊÷Ì fi◊Ì ÷‹fiı ?
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰Î_ ±◊ÕΛ ±ı ¿ı ±ıÏL…fi˘ › ±Î‹ ∂¤Î ◊¥
                                     ≠ë¿÷ν — fiÎ.
Ω› ! ÷ı‹ ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ±ÎI‹Îfi_ K›Îfi ±fiı ±Î ⁄‘_ …ı ¿›Î˝ ¿flı »ı
fiı, ÂÒL›fiÌ ±‰V◊Î, ÷ı ±ıfiÎ …ı‰_ »ı. ±fiı ±Î ÷˘ ÂÒL› Â_ »ı ÷ı        ÿÎÿÎlÌ — fiı ’Î_« ËΩfl wÏ’›Îfi_ √…‰_ ¿’Λ ÷˘ › ±Áfl fi◊Ì
Á‹F›Î ÏÁ‰Î› ·˘¿˘ ÂÒL› ¿fl‰Î ‹_ÕÌ ’ÕuÎ »ı. ±ı¿ÕÎ ‰√fl ÂÒL› ⁄‘Î_   ◊÷Ì ?
fi¿Î‹Î_ »ı. ±ı¿ÕÎ ‰√flfiÎ_ ‹ŸÕÎ_ ⁄‘Î_ fi¿Î‹Î_ »ı. ±ı¿Õ˘ ˢ› ÷˘ ÂÒL›
¿Î‹fi_. ÷‹ı ÂÒL› ±‰V◊Î ÂÌ flÌ÷ı ¿fl˘ »˘ ’»Ì ?                ≠ë¿÷ν — ◊Λ, ±ı ÷˘ ±Î’HÎÌ ±Î∞ω¿Î »ı.

    ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ÂÎ_Ï÷◊Ì ⁄ıÁ̱ı, ’»Ì Á_¿S’-ω¿S’ ±Î‰÷˘       ÿÎÿÎlÌ — ˉı I›Î_ ±Î√‚ ÂÒL› @›Î_ …÷_ flèÎ_ ? »÷Î_ ±Î flÌ÷ı
ˢ› ±ıfiı ⁄_‘ ¿fl‰Îfi˘ ≠›Ifi ¿fḻı.                  ÂÎ_Ï÷ flά˘ »˘ ±ı ÁÎv_ »ı, ¬˘À_ fi◊Ì. ’HÎ ±ı ⁄‘˘ ÂÒL›fi˘ flV÷˘ fi
                                 ˢ›. ÂÒL› ÷˘, ±ÎI‹Îfiı ≠ÎM÷ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı, ±ÎI‹Î ΩHΉ˘ Ωı¥±ı.
    ÿÎÿÎlÌ — fiı ÷˘ › Á_¿S’-ω¿S’ ◊›Î ¿flı »ı fiı ? ËÎ, ’HÎ    ±ÎI‹Î ΩH›Î ’»Ì ÂÒL› ÏV◊Ï÷ ±Î‰ı.
±Î’HÎÌ ≥E»Î fi◊Ì »÷Î_ ¿˘HÎ ¿flı »ı ±ı‰_ ? ‹ËŸ ¿˘¥ √˘À΂̛_ ’ıÁÌ
√›_ »ı fiı ?                                  “±ÎI‹Î” ÷˘, ÏfiflÌZοfiÌ › ’ı·ı ’Îfl !
    ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ≠¿ÚÏ÷ »ı.                      ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±ÎI‹ÁÎZÎÎI¿Îfl ‹ÎÀı ¿›_ ÁΑfi Á‰˝lıWà »ı ?
    ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ≠¿ÚÏ÷‹Î_ »˘ ¿ı ’vÊ‹Î_ »˘ ±ı ¿Ë˘.           ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÎ ‹ÎÀı ⁄Ì…\_ ¿Â_ ÁΑfi »ı ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı ? ±Î’
                                 ÁÎK› ◊‰Î ‹Î_√˘ »˘, ’HÎ ⁄Ì…\_ ÁΑfi Â_ ·Î√ı »ı ±Î’fiı ?
    ≠ë¿÷ν — ’vÊ‹Î_.
                                     ≠ë¿÷ν — ±Õ‘˘ ¿·Î¿ ±ÎI‹ÏfiflÌZÎHÎ ¿fl‰Îfi_.
    ÿÎÿÎlÌ — ¿˘HÎı “’vÊ”‹Î_ ⁄fiÎT›Î ÷‹fiı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ±˘‚¬Ìfiı ÏfiflÌZÎHÎ ¿fl˘ »˘ ¿ı ±˘‚A›Î ‰√fl
    ≠ë¿÷ν — ±ı ±Î’HÎfiı iÎÎfi fi◊Ì.
                                 ¿fl˘ »˘ ?
    ÿÎÿÎlÌ — ÷‹fiı ¿˘¥ ¿Ëı ¿ı “±Î «_ÿ¤Î¥±ı ⁄√ÎÕu_”, ÷˘ ±Áfl
                                     ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Îfiı ±˘‚¬Ì±ı ÷˘ ’»Ì Â_ ⁄Î¿Ì flËı ?
◊Λ ¬flÌ ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ±ÎI‹ÏfiflÌZÎHÎ ¿˘fi_ ¿fl˘ »˘ ?
    ≠ë¿÷ν — Ωı ±Î’HÎı ⁄√ÎÕu_ ˢ› ÷˘ ’»Ì ±Î’HÎı ¿⁄Ò· ¿fl‰_
’Õı.                                   ≠ë¿÷ν — …ı ω«Îfl ±Î‰ı ±ıfi_.
    ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ fiÎ ⁄√ÎÕu_ ˢ› fiı ÷‹fiı ¿˘¥ ¿Ëı ¿ı «_ÿ¤Î¥±ı       ÿÎÿÎlÌ — ±˘Ë˘Ë˘, ω«Îflfi_ ! ω«Îfl ±ı ÷˘ ‹fi‹Î_◊Ì ±Î‰ı »ı,
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                         235   236                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

±fiı ‹fi ’˘÷ı …Õ »ı, “¿QM·ÌÀ ÏŒÏ{¿·” »ı, ±ıÀ·ı ‹fifiΠω«Îflfi_      »ı ÷ı CÎÕ̱ı ±ÎI‹Îfi˘ … ±Îfi_ÿ ◊Λ »ı.” I›Îflı ‹ı_ ¿èÎ_, “fi ˢ› ±ı
÷‹ı “VÀÕÌ” ¿fl˘ »˘. ±ı …ı “VÀÕÌ” ¿flı »ı fiı, ÷ı “¥√˘≥{‹” ¿flı »ı.   ±ÎI‹Îfi˘ ±Îfi_ÿ ! ±ÎI‹Î ÷˘ ≠ÎM÷ ¿›˘˝ fi◊Ì. ±ÎI‹Î ÁÎ_¤Y›˘ ›
±fiı “¥√˘{‹”fiÌ ’Îfl “±ÎI‹Î” »ı.                    fi◊Ì, ±flı ! ’ջΛ˘ Ωı›˘ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ⁄‘˘ ‹fifi˘ ±Îfi_ÿ »ı. Á_Ωı√
                                  ¤ı√Î ◊Λ ±ıÀ·ı ‹fifi˘ ±Îfi_ÿ µI’Lfi ◊Λ.” I›Îflı ¿Ëı »ı, “F›Îflı
         ±fi¤ÒÏ÷fiÌ ±‰‚Ì ±Î_ÀÌ !               ±Îfi_ÿ ◊Λ »ı I›Îflı ±‹ı ÷˘ ±ı‹ ΩHÎ̱ı »Ì±ı ¿ı ±ÎI‹Îfi˘ ±Îfi_ÿ
   ≠ë¿÷ν — ‹fiı …ı ±ÎI‹Îfi˘ ±fi¤‰ ◊Λ »ı ±ı ¿Ë_ »\_ ¿ı …ı‹     fiÌ¿Y›˘.” “±flı, fi ˢ›, ±Î ±ÎI‹Îfi˘ ±Îfi_ÿ. ±Î ÷˘ ‹fifi˘ ±Îfi_ÿ
’ÎHÎÌfiÎ e‰ÎflÎ µÕ÷Πˢ› ±ı‹ ‹ËŸ ±Îfi_ÿ ±Îfi_ÿ ◊¥ Ω› »ı.        »ı ! ±ÎI‹Îfi˘ ±Îfi_ÿ ÷˘ ±ı¿ Œıfl˘ ◊›Î ’»Ì ±ı ±Îfi_ÿ Ω› fiËŸ.”
                                  I›Îflı ¿Ëı, “ˉı ÁÎ«Ì ‰Î÷ ·Î√ı »ı. ’HÎ ±‹ÎflÎ √w±˘ ÷˘ ⁄‘Î ±Î‰_
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ÎI‹ÎfiÌ ‰Î÷ Á_¤Îfl÷Î … ¿˘¥fiı ’ÎHÎÌfiÎ e‰ÎflÎ    ¿Ëı÷Î Ë÷Î ¿ı ±Î ±ÎI‹Îfi˘ … ±Îfi_ÿ »ı. ±Î … ±fi¤ÒÏ÷ »ı.” ‹ı_
…ı‰_ µÕı, ¿˘¥fiı ±…‰Î‚Î_ ÿı¬Î›, ⁄Ì…\_ ◊Λ.              ¿èÎ_ ¿ı, “fiÎ, ±Î‰Ì ±fi¤ÒÏ÷fiı ·¥fiı ÷˘ ⁄ı ’√fiÎ_ «Îfl ’√ ◊Âı !”
   ≠ë¿÷ν — e‰ÎflÎ µÕ‰ÎfiÌ ‰Î÷ fiËŸ, ’HÎ ±Î ÷˘ ±Î’HÎfiı ±_ÿfl     ±Î‰_ ¨‘_ ±Î ·˘¿˘ ±ı Ï⁄«ÎflÎfiı Â̬‰ÎÕı·_ ! ‹ÎfiÏÁ¿ ±iÎÎfifi˘
±Îfi_ÿ ±Îfi_ÿ ‰I›Î˝ ¿flı.                       ±Îfi_ÿ ¤˘√‰‰˘, ±ıfi_ fi΋ … ±‘˘√Ï÷fi_ ¿ÎflHÎ. ¬v_ ÷˘ iÎÎfifi˘
                                  ±Îfi_ÿ … ¤˘√‰Î› !
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±ı ±ı¿ Ω÷fiÌ ±Î‰Ì ⁄‘Ì ¿S’fiα˘ ◊Λ
‹ËŸ. ’HÎ ±ı ⁄Î…\fi˘ ω«Îfl ¿fl˘ ÷˘ ÷˘ ±ÎÀ·˘ ⁄‘˘ ±Îfi_ÿ ◊Λ »ı,        ±ıÀ·ı ±iÎÎfi◊Ì ‹ÎfiÏÁ¿ ±Îfi_ÿ ¤˘√‰‰˘ ±ı ⁄‘_ ±‘˘√Ï÷fi_
÷˘ ±ı ⁄Î…\ I›Î_ ’ˢ_«Ì±ı ÷˘ ¿ıÀ·˘ ±Îfi_ÿ ◊Λ ?            ¿ÎflHÎ »ı. …√÷fiÎ_ ·˘¿˘ Ïfifl_÷fl ±ı ‹ÎfiÏÁ¿ ±Îfi_ÿ‹Î_ … flËı‰ÎfiÎ_.
                                  ±‹¿ µ’ÎÏ‘ ◊Λ ’HÎ ’λ\_ ‹ÎfiÏÁ¿ ±Îfi_ÿfi˘ flV÷˘ ¬˘‚Ì ¿Îœı ¿ı
   ±ı¿ ¤Î¥ ¿˘¥ Áfl‚, V‰E» xÿ›fiÎ Á_÷ ’ÎÁı √›ı·Î_. ’»Ì ‹fiı
                                  «ÎS›_ ’λ\_ !
±Î‰Ìfiı ¿Ëı »ı ¿ı, “‹fiı ÷˘ ±fi¤‰ ◊›˘ »ı.” ‹ı_ ¿èÎ_, “ÂÎfi˘ ±fi¤‰
◊›˘ »ı ?” I›Îflı ¿Ëı »ı, “±ÎI‹ÎfiÌ ±fi¤ÒÏ÷ ◊¥ »ı.” ‹ı_ ¿èÎ_, ±ÎI‹Îfi˘          ‹Îfiı·_ fiËŸ, ΩHÎı·_ Ωı¥Âı !
’ջΛ˘ Ωı›˘ fi◊Ì ¿˘¥±ı. ¤·ı ±ÎI‹Îfiı fiÎ ’ˢ_«ı. ’HÎ ±ÎI‹Îfi˘
’ջΛ˘, …ı‹ ‹ÎHÎÁfiÌ ’λ‚ ’ջΛ˘ ’Õı »ı fiı ±ı ’ջΛ΋Î_ ±Î’HÎı       Á_ÁÎfl fl˘√ ±˘»˘ ◊›˘ ¿ı fiËŸ ±ıÀ·_ … Ωı‰Îfi_ »ı. Ωı ¿ÿÌ
’√ ‹Ò¿Ì±ı, ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ÎI‹ÎfiÎ ’ջΛ΋Î_ Ωı ’ˢ_E›Î ÷˘ Á‹Ï¿÷ ◊Âı.   ±Î ÕΘ¿Àfl˘ ¿›Î˝ ±fiı Ωı fl˘√ fiÎ CÎÀu˘, ÷˘ ±Î’HÎÌ ¤Ò· ◊¥ »ı.
±ıÀ·ı ±Î ÷˘ ±ÎI‹ÎfiÎ ’ջΛÎfiı ’ˢ_E›Î fi◊Ì.                 ≠ë¿÷ν — CÎÀu˘ »ı.
   ±Î’HÎÎ_ ÏËLÿV÷ÎfifiÎ ¿ıÀ·Î_¿ ·˘¿˘ ±fi¤ÒÏ÷ ◊¥ ¿Ëı »ı. ˉı        ÿÎÿÎlÌ — Â_ CÎÀu_ »ı ?
±fi¤ÒÏ÷ ◊¥ ˢ› ÷˘ ÷˘ ¤√‰Îfi … ◊¥ √›˘, ±ı ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi
… ¿Ëı‰Î› ! fiı ±Î‰Ì ±fi¤ÒÏ÷ …ı ¿Ëı÷Î ±ÎT›Î »ı, ÷ı‹Î_ ⁄‘Ì ›         ≠ë¿÷ν — ‹fi◊Ì CÎÀu_ ±ıÀ·ı ⁄‘_ CÎÀu_. ‹fi◊Ì ÿflı¿ ‰V÷fi˘
Ã˘¿ÎÃ˘¿ »ı fiı ¿Â_ › ‰Y›_ fi◊Ì.                    I›Î√ ◊¥ √›˘; ±ıÀ·ı ⁄‘_ ◊¥ √›_.
    ‹ı_ ’ı·Î ¤Î¥fiı ¿èÎ_ ¿ı, “ÂÎfiı ÷‹ı ±fi¤ÒÏ÷ ¿Ë˘ »˘ ?” I›Îflı      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ √˛ËHÎ Â_ ◊›_ ? I›Î√ ◊¥ √›˘ ±ıÀ·ı ¬Î·Ì
¿Ëı, “‹fiı ±ı‰_ ¬⁄fl fi◊Ì. ’HÎ ‹fiı ±ıÀ·_ ·Î√ı »ı ¿ı ±Î ±Îfi_ÿ ◊Λ    ◊¥ √›Î. ±Î’HÎÌ ’ÎÁı flèÎ_ fiËŸ fiı, ¿Â_ ? ’»Ì √flÌ⁄ ◊¥ √›Î ’»Ì
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                        237   238                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

√flÌ⁄Î¥ ±Î‰Ì Ω› !                          »\_. ÷˘ Ë_ ¿Ë_ ¿ı, “¤¥, ±ËŸ fiÎ ⁄ıÁÌ flËÌÂ. ±Î√‚ ⁄Ë …‰Îfi_ »ı.”
                                  ±fiı Ë_ ¿Ë_ ¿ı “√ÎÕÌ‹Î_ «œÌ ⁄ıÁ, »Îfi˘‹Îfi˘ !” ±ıÀ·ı ‹Îfl˘ ‘_‘˘ ¢ ?
   ≠ë¿÷ν — Á_ÁÎflfi_ ’Ò»˘ »˘ fiı ? ±ıÀ·ı Á_ÁÎfl ‹ÎÀı ÷˘ I›Î√
                                  ¿ı F›Î_ fiı I›Î_ ⁄ıÁÌ flèÎΠˢ› I›Î_ µÃÎÕÌfiı ’»Ì ⁄ıÁÎÕ_ ±ıfiı. ±Î ‹Îfl˘
… …wflfi˘ ! √˛ËHÎ ‰V÷ …ı ¿fl‰ÎfiÌ Ë˘› ÷ı ÷˘ ±Î’HÎı ¿fḻı ….
                                  ‘_‘˘ »ı. ⁄‘_ ‹fi‹Î_ ‹ÎfiÌ ⁄ıÁ̱ı ±ı‹Î_ ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ.
   ÿÎÿÎlÌ — √˛ËHÎ ‰V÷ … ±CÎflÌ »ı. ⁄οÌ, I›Î√ ÷˘ ⁄‘˘ ◊¥ ¿ı.
                                     ≠ë¿÷ν — ‹Îflı ˉı Ïfi‰ÚÏk΋Î_ …‰Îfi˘ ω«Îfl »ı, ÷˘ ÷ı ‹Î√ı˝ ÷ıfiÎ
   ≠ë¿÷ν — I›Î√ı › fiÎ ◊¥ ¿ı. I›Î√ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊¥ ¿ı ?     µ’fl ‹fiı ÏV◊fl ¿fl˘. ±ı ÏÁ‰Î› ‹Îflı ⁄Ì…\_ ¿_¥ Ωı¥÷_ fi◊Ì.
µ’flfi˘ I›Î√ …\ÿ˘, ±_÷flfi˘ I›Î√ …\ÿ˘. I›Î√ ÷˘ ±_÷fl◊Ì Ωı¥±ı fiı ?       ÿÎÿÎlÌ — ⁄fl˘⁄fl »ı. ±ı ÷˘ ¿flÌ ±Î’ÌÂ_. ÷‹ÎflÌ ‰Î÷ ÁÎ«Ì »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±_÷flfi˘ I›Î√ Ωı¥±ı, ÷˘ ±ı ◊¥ ¿ı ⁄‘˘. ±ı ÷˘     Á_ÁÎfl fl˘√ Ω› ÷˘ … ¿Î‹fi_ fiı ! ±ı‰_ »ı fiı, Á_ÁÎfl fl˘√ Ω› ±ı‰˘
⁄Ë …HÎ ¿flfiÎflÎ »ı. √˛ËHÎ Â_ ¿›Ù ±ı Ωı‰Îfi_ »ı, I›Î√ ◊Λfiı, ÷˘    fi◊Ì ±Î ! ±Î Á_ÁÎfl fl˘√ ±ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì ¿ı Ω›. ±Î ⁄Î…\fi˘ fl˘√
±ı …B›Î‹Î_ ‰ı@›‹ flËı, ÷˘ I›Î_ ‹Ò¿‰_ Â_ ?              ±˘»˘ ◊Λ I›Îflı ’ı·Ì ⁄Î…\fi˘ fl˘√ ¤ı√˘ ◊Λ.

   ≠ë¿÷ν — I›Î_ ±ı¿ … “Á‰˝ ¬„S‰ÿ‹˚ ⁄˛õ.” ⁄Ì…\_ Â_ ˢ› ?       ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ Ï…_ÿ√Ì‹Î_ ±Î ⁄‘_ «ÎS›Î … ¿fl‰Îfi_.

   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ⁄˛õ ±ıÀ·ı Â_ ?                    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, «ÎS›Î … ¿fl‰Îfi_, ÷ı … ¿Ë_ »\_ fiı ! ±ıÀ·ı ±Î ÷˘
                                  fi΋ »^Àı fiËŸ, ‹‹÷Î »^Àı fiËŸ. I›Î_ ‹Ò@›_ ˢ›fiı, ÷˘ ÷ı ›Îÿ flèÎÎ ¿flı.
   ≠ë¿÷ν — ⁄˛õ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î.                  ›Îÿ flËı »ı, ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? I›Î_ ÷Îfl Ωı¥LÀ ¿›˘˝ »ı ? ÷Îfl ΩıÕu˘ »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄˛õ ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ? ⁄˛õ ≠√À fiÎ ◊Λfiı ! ¿ÎflHÎ     ’HÎ fiÎ. ‰√fl ÷Îflı ›Îÿ flèÎÎ ¿flı, ·Z΋Î_ flèÎÎ ¿flı. Œ·ÎHÎÌ …B›Î±ı
¿ı ⁄˛õ ÷˘ ≠√À @›Îflı ◊Λ ? ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ fiı ‹‹÷Î Ω›       ±Î ‹Ò@›_ »ı, Œ·ÎHÎÌ …B›Î±ı ±Î ‹Ò@›_ »ı.
I›Îflı ⁄˛õ ≠√À ◊Λ, fiËŸ ÷˘ I›Î_ Á‘Ì ≠√À … fiÎ ◊Λ fiı ! I›Î_        ≠ë¿÷ν — ’HÎ ‹Ò¿ı ÷˘ ›Îÿ ¿flı fiı ? ‹Ò¿ı … fiÎ, ÷˘ ’»Ì ›Îÿ
Á‘Ì ÿıËÎK›ÎÁ »^Àı fiËÌ fiı !                     Â_ ¿fl‰Îfi_ ÷ı ?
   ≠ë¿÷ν — ˉı ‹Îfl΋Î_ Â_ µHÎ’ »ı ±ı ÷‹ı Ωı¥ ¿˘ »˘, Ë_       ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ Ë_ ÷‹fiı fi◊Ì ¿Ëı÷˘. ±Î ÷˘ ⁄‘Ì ÁÎËÏ…¿
ÂÌ flÌ÷ı ¿ËÌ Â¿_ ?                         ‰Î÷ ¿v_ »\_. ¿˘¥ ±ı¿ …HÎfiı ±‹ÎflÎ◊Ì ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ’HÎ ±Î ⁄‘_
                                  ÷’ÎÁ ¿fl‰_ ’Õı. ±fiı µ‘fiÎ VÀıÂfiı I›Î_ ±Î√‚ ⁄ıÁÌ flË̱ı ±fiı
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, µHÎ’ ±‹ı Â_ ¿fl‰Î Ωı¥±ı ? µHÎ’ ÷‹fiı ’˘÷Îfiı
                                  ‹Îfi̱ı ¿ı ‰ıVÀfi˝ flı·‰ıfi_ »ıS·_ VÀıÂfi ±Î‰Ì √›_, ±ıÀ·ı ’Òv_ ◊¥ √›_
… ÿı¬Î‰Ì Ωı¥±ı ¿ı Ë…\ ‹fiı ¿_¥¿ ·˘¤ »ı ¿ı ‹fiı ø˘‘ »ı, ±ı‰_ ÷‹fiı   ±ı‰_ ‹Îfi̱ı ÷˘ ¿_¥ ÿËÎÕ˘ ‰‚ı ?
’˘÷Îfiı … ÿı¬Î›. ÷‹fiı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ¿Â_ »ı fiËŸ fiı ? Ë‹HÎı
¿˘¥¿ »_»ıÕı ÷˘ ?                             ≠ë¿÷ν — ’HÎ @›Î_ …‰_ ±ı fiyÌ Ë˘‰_ Ωı¥±ı fiı ?

    ±ı‰_ »ı, ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ µ‘fiÎ VÀıÂfiı ⁄ıÁÌ flËı·˘ ˢ› ±fiı ¿Ëı       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ⁄‘Î ·˘¿˘ ΩHÎı »ı ¿ı ±‹Îflı ‹„@÷ Ωı¥±ı
¿ı ‹Îflı ±Î ‰ıVÀfi˝ flı·‰ıfiÎ …ı »ıS·Î VÀıÂfiı …‰_ Ë÷_, ÷ı ’ˢ_«Ì √›˘  »ı, ±‹Îflı ‹˘ZÎ Ωı¥±ı »ı. ±ı ÂOÿ˘◊Ì ΩHÎı »ı. ·˘¿˘ ΩHÎı ¿ı ±‹Îflı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                          239   240                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

±ÎI‹Î ◊¥ …‰_ »ı. ’HÎ ±ı @›Î_ ⁄ıÃÎ »ı ±ı ÷ı‹fiı ¬⁄fl fiΠˢ› fiı !     ÁÎ«Ì ‰V÷ ¬˘‚Ì ¿Îœı. …ıfiı ‹ÎfifiÌ, ÷ÎfifiÌ, ¿˘¥’HÎ Ω÷fiÌ ·Î·«
±ı ¬⁄fl ˢ‰Ì Ωı¥±ı ¿ı fiΠˢ‰Ì Ωı¥±ı ? @›Î_ ⁄ıÃÎ_ »ı ±ı ¬⁄fl       fi◊Ì, ±ı¿ ±ÎI‹Î ΩHΉÎfiÌ … ·Î·« »ı, ±ı ÏÁ‰Î› ⁄Ì∞ ¿˘¥ ·Î·«
fiΠˢ› ? ±ıÀ·ı ‹Îflı «˘A¬_ ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı fiı ! Ë_ «˘A¬_ fiÎ ¿Ë_ I›Î_    fi◊Ì, ±ı ¬˘‚Ì ¿Îœı !
Á‘Ì ’ı·˘ ±ıfi˘ ‹Î·Á΋Îfi œ˘‚Ì fiÎ ÿı.
                                      ±ı¿ … Ωı ¿ÿÌ ‹fi-‰«fi-¿Î›Î◊Ì, ±Î …√÷fiÎ_ ·˘¿˘ ÂÎ_÷ flËı,
   ±ıÀ·ı ±Îfi˘ µ¿ı· ·Î‰‰˘ Ωı¥±ı. ±fiı ‹ÎHÎÁ ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ ‹ı‚ı     ’˘÷ı ±Ë_¿Îfl ¿flÌfiı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ fi ¿flı ÷˘ › ±ıfi_ iÎÎfi ¿ıÀ·_
ΩHÎÌ fiΠ¿ı ¿ı Ë_ ¿›Î VÀıÂfiı »\_. ±ı ÷˘ F›Îflı “iÎÎfiÌ ’vÊ” ¿Ëı     ⁄‘_ ‰‘Ì Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı ¿ÊΛflÏË÷’HÎÎfi˘ ±ı¿ ÿËÎÕÎfi˘ ±fi¤‰
¿ı, “¤¥, Ë…\ ÷˘ CÎHÎÎ_ VÀıÂfi ⁄Î¿Ì »ı. ±‹◊˘ ⁄ıÁÌ fiÎ flËÌÂ. Ëı_Õ,    ◊Λ »ı. ±Î ⁄‘Î_ ‹fiW›˘fiı ÷˘ ±ı ¿·Î¿fi˘ › ±ı‰˘ ±fi¤‰ fi◊Ì ◊›˘.
⁄ıÁÌ Ω, ¿˘¥¿ √ÎÕÌ‹Î_.”                        ±fi¤‰ ÂÎ◊Ì fiÎ ◊Λ ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfi_ Ï«kÎ ÷˘ ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤‹Î_
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ±ËŸ ÷˘ ±ı‰_ ◊Λ »ı ¿ı CÎHÎÎ_ › ¿Ëı »ı    … ’Õı·_ ˢ›. ’»Ì ±fi¤‰ ◊Λ ¬fl˘ ? ±fi¤‰ ◊‰Î ‹ÎÀı ÷˘ “«ı÷fi”
¿ı ±Î √ÎÕÌ‹Î_ ⁄ıÁÌ Ω. ±ıÀ·ı ÷ı‹Î_ ⁄ıÁÌ Ω› fiı ‰‚Ì µ÷flÌ ’Õı. ±Î     ΩHΉ_ ’Õı !
… ‹U¿ı·Ì ◊Λ »ı.                                  …√÷‹Î_ “«ı÷fi” …HÎΛ @›Îflı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î … ‘_‘˘ ⁄‘˘ ‹Î_Õu˘ »ı, ⁄ıÁÌ Ω› fiı µ÷flÌ Ω›         ≠ë¿÷ν — «ı÷fifi˘ ±◊˝ ±Î’ Â_ ¿fl˘ »˘ ?
⁄ıÁÌ Ω› fiı µ÷flÌ Ω› !
                                      ÿÎÿÎlÌ — ¤√‰Îfi. ±fiı ¤√‰Îfi ±ı … «ı÷fi »ı. ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı¿
       “iÎÎfiÌ” ωfiÎ ¿˘ÀÌ µ’Λ ’HÎ T›◊˝ !            … ˢ› fiı ! ⁄ı ±◊˝ fiΠˢ› Ë_‹ıÂÎ_ ›. ’»Ì ±‰‚˘ ⁄ÌΩı ±◊˝ Á‹…ı ±ı
    Á_ÁÎflfl˘√ ‹À‰Î ‹ÎÀı …√÷ ±Î¬_ Â_ ¿flı »ı ¿ı {ÎÕfiÎ ’Î_ÿÕÎ     …\ÿ_ ˢ›. ⁄Î¿Ì ÁΫ΋Î_ ÷˘ ±ı¿ … ±◊˝ »ı fiı ! ’»Ì Ï’k΂fiı Á˘fi_ ‹ÎfiÌ
¿ÎœÌ fiάı »ı ¿ı ’Î_ÿÕÎ ¿Î’ı »ı. ±fiı ‹fi‹Î_ ±ı‹ ‹Îfiı »ı ¿ı ˉı {ÎÕ   ⁄ıÁı ±ı «Î·ı … fiËŸ. ⁄Ωfl‹Î_ ‰ı«‰Î Ω› ÷˘ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›.
ÁÒ¿Î¥ …Âı. ’HÎ ±ı ’λÎ_ ⁄ı ‹ÏËfiÎ_ ’»Ì eÀÌ fiÌ¿‚ı I›Îflı ’λ˘         ≠ë¿÷ν — «ı÷fifiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı Ωı‰_ ? «ı÷fi Ωı‰Îfi_ Â_ ÁΑfi »ı ?
’V÷Ή˘ ◊›Î ¿flı »ı. ¿ıÀ·Î_¿ ·˘¿˘ {ÎÕfiÎ_ ’ÎfiÎ_ ¿Î’ı »ı. ¿ıÀ·Î_¿ ·˘¿˘
±Î‰ÕÎ_ ±Î‰ÕÎ_ Õ΂¬Î_ ¿Î’ı »ı, ÷ı › ŒÁΛ »ı, ¿Â_ «Î·÷_ fi◊Ì. ŒflÌ       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ƒÏWÀ Ωı¥±ı. ±ı iÎÎfi Ωı¥±ı.
eÀÌ fiÌ¿‚ı »ı. ’»Ì ¿ıÀ·Î_¿ ·˘¿˘ ‹˘ÀÎ_ ‹˘ÀÎ_ Õ΂Î_ ¿Î’ı »ı. ±ı › ŒÁΛ     ≠ë¿÷ν — ±ı @›Î_◊Ì ‹‚ı ?
»ı. ±fiı ¿ıÀ·Î_¿ ·˘¿˘ ◊Õ ¿Î’ı »ı. ÷˘ › {ÎÕ ŒflÌ eÀÌ fiÌ¿‚ı »ı. ±ıÀ·ı
±Î Á_ÁÎflfl˘√fi˘ ÷˘ ⁄Ë ·˘¿˘ µ’Λ ¿flÌ ¿flÌfiı ◊Î@›Î. ÷ı◊Ì ¤√‰Îfiı         ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‹˘ZÎfi_ ÿÎfi ±Î’‰Î ±Î‰ı·Î_ ˢ› ±ı‰Î_ “iÎÎfiÌ
¿èÎ_ fiı, ¿ı “±Î¬Ì ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥¿ Œıfl˘ ±ı¿Îÿ ±ı‰Î iÎÎfiÌ Ë˘›. ÷ı fl˘…   ’vÊ” ˢ› I›Îflı I›Î_◊Ì ±ı ƒÏWÀ ‹‚ı, ±ı iÎÎfi ‹‚Ì Ω›. ±fiı ÷ı ¿˘¥¿
fiËŸ, Áˆ¿ı Áˆ¿ı fiÏË, ¿˘¥¿ Œıfl˘ ±ı¿Îÿ ˢ› I›Î_ ±Î’HÎ_ ¿Î‹ ◊Λ.”     ‰¬÷ı, ËΩfl˘ ‰Êı˝ ¿˘¥¿ Œıfl˘ ±Î‰ı.
fiËŸ ÷˘ ±ËŸ ±Î√‚ ÷˘ ⁄‘Î_ ÿ¿ÎfiÿÎfl˘ ±ı‹ … ¿Ëı fiı, ¿ı ±‹ÎflÌ           ≠ë¿÷ν — ÷˘ ⁄ÌΩ ⁄‘Î_fiı …ı ±fi¤ÒÏ÷ ◊Λ »ı ±ı ÁÎ«Ì ¿ı
ÿ¿Îfi ÁÎflÌ »ı. ±‹ÎflÌ ÿ¿Îfi‹Î_, ÁÎfl΋Î_ ÁÎfl˘, »ıS·Ì Ω÷fi˘ ‹Î·       ¬˘ÀÌ ?
±‹ÎflÌ ÿ¿Îfi‹Î_ … »ı. ±fiı ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ Ï⁄«ÎflÎ ¤˘‚Î ¬flÎ_ fiı,
¤˘‚Î ±fiı ·Î·«, ÷ı ’»Ì ŒÁΛ. fiËŸ ÷˘ ‹ËŸ ·Î·« fiΠˢ› ÷˘            ÿÎÿÎlÌ — ±fi¤ÒÏ÷ ? ±ı ±fi¤ÒÏ÷ Ï’k΂fiı Á˘fi_ ‹Îfiı ±ı‰Ì »ı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8                         241   242                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-8

±fiı ÷ı‹Î_ ÿËÎÕÎ ‰‚ı fiËŸ. ±ı ’»Ì ·Î¬ ±‰÷Îfl ◊Λ ÷˘ › ÿËÎÕ˘       µ’‹ ◊¥ Ω› ±ı ’HÎ ±Õ÷΂ÌÁ … Ï‹ÏfiÀ, ±˘√HÎ’«ÎÁ Ï‹ÏfiÀ
‰‚ı fiËŸ ?                              fiËŸ.
   ≠ë¿÷ν — ±ı‰Ì ±fi¤ÒÏ÷‰Î‚Ì ¿˘¥ T›„@÷ … ±I›Îflı ÿÏfi›Î‹Î_         ≠ë¿÷ν — ¿ÊΛ˘ µ’‹ ◊‰_, ±ı ÂÎfiÌ µ’fl ±Î‘Îfl flάı »ı ?
fiËŸ ˢ› ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±Î…\⁄Î…\fiÎ Á_Ωı√˘ µ’fl ±Î‘Îfl flάı »ı. ±fiı ±ıfi_
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰Ì T›„@÷ ˢ÷Ì … fi◊Ì. …ıfiı ±fi¤ÒÏ÷ ◊¥fiı, ±ı      ±ı¿ … ¿ÎflHÎ »ı, ±ı‰_ fi◊Ì. √‹ı ÷ı ¿ÎflHÎ◊Ì, ¿_¥ Ωı‰Î◊Ì ’HÎ ±ıfiı
’fl‹ÎI‹Î ◊¥ √›Î. ÷ı‰Î ’fl‹ÎI‹Î »ı ±ËŸ ?                ¿ÊΛ˘ µ’‹ ◊¥ √›Î ˢ›.
   ≠ë¿÷ν — ¿ÿΫ ˢ› ÷˘ › ±Î’HÎı ±˘‚¬Ì fiΠ¿̱ıfiı ?               ÿıËÎK›ÎÁ »^Àuı ±ÎI‹Îfi¤‰ !
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÷fl÷ … ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›. ¿˘¥¿ ÿËÎÕ˘ ⁄ı ±ZÎflı          ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹ÿ½fi ◊›_ ÷ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‹Î·‹ ’Õı ?
› ⁄˘·ıfiı ÷˘ ‹Î·‹ ’ÕÌ Ω› ±fiı ’Î_« ÏÂW›˘fiı › Ã_ÕÎ ’ÎÕuΠˢ›,
±ı‹fiı ‹÷¤ıÿ …÷˘ flè΢ ˢ›.                         ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÿıËÎK›ÎÁ »ı ÷ı ‹Î·‹ ’Õı »ı ¿ı fi◊Ì ’Õ÷˘
                                   ÷‹fiı ? “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_” ±ı fiÎ ‹Î·‹ ’Õu_ ? “±Î ⁄Î¥fi˘ ‘HÎÌ ◊™”
  ±ı‰_ »ı, ±ÎI‹Î …SÿÌ …HÎΛ ±ı‰˘ fi◊Ì. «ı÷fi ΩHΉÎfiı ‹ÎÀı      ±ı‰_ fi◊Ì ‹Î·‹ ’Õ÷_ ? »˘¿fl˘ ÷‹Îfl˘ …\±˘, ±ıÀ·ı ÷‹fiı ÷fl÷ …
‹fiW› ’ÎÁı ±ı‰_ ¿˘¥’HÎ ÁΑfi fi◊Ì ¿ı «ı÷fi ΩHÎÌ Â¿ı ±ı !         iÎÎfi ËÎ…fl ◊¥ Ω› ¿ı “Ë_ ±Îfi˘ ⁄Î’ ◊™” ¿ı ¤Ò·Ì …‰Î› »ı ?
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±ı ΩHΉΠ‹ÎÀı ≠›Ifi fiÎ ¿fl‰˘ ?             ≠ë¿÷ν — fiÎ.
   ÿÎÿÎlÌ — ≠›Ifi …ı ¿flı »ı, ±ı‹fiı ¿˘¥ ÁkÎÎ ’˘÷ÎfiÎ ËÎ◊‹Î_        ÿÎÿÎlÌ — ÿıËÎK›ÎÁ »ı I›Îflı ±Î ⁄‘_ ËÎ…fl ◊Λ. ÷˘ ±ÎI‹ÿ½fi
fi◊Ì ! ±Î ÷˘ ÷‹fiı ±ı‹ ·Î√ı »ı ¿ı, ±Î ⁄‘_ Ë_ «·Î‰_ »\_ fiı Ë_ …     ◊Λ I›Îflı ’ı·_ ⁄‘_ ËÎ…fl ◊Λ. ±iÎÎfi‹Î_ ±Î ⁄‘_ ËÎ…fl ◊Λ »ı fiı
¨CÎÌ …µ »\_, Ë_ µÃ_ »\_, ‹ı_ ≠›Ifi˘ ¿›Î˝ ±ı‰_ …ı ·Î√ı »ı fiı, ±ı ⁄‘Ì  iÎÎfi‹Î_ ’ı·_ ⁄‘_ ËÎ…fl ◊Λ »ı !
’flÁkÎÎ »ı. ±ıfiı ÷‹ı ’˘÷ÎfiÌ ÁkÎÎ ‹Îfi˘ »˘.
                                      …ıfi˘ ÿıËÎK›ÎÁ »^Àu˘ ˢ› I›Î_ ±ÎI‹ÎfiÌ ±fi¤ÒÏ÷ ˢ›.
    “«ı÷fi” ÷˘ Œ@÷ ÏÿT›«ZÎ ÏÁ‰Î› …HÎΛ fiËŸ ±fiı ÏÿT›«ZÎ       ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ÿ̉˘ ·¥fiı ¬˘‚¢ ÷˘ › ÿıËÎK›ÎÁ »^Àı·˘ ˢ› ±ı‰˘
“iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÌ ¿Ú’Î◊Ì ≠ÎM÷ ◊Λ !                   ‹ÎHÎÁ fiËŸ …Õı. ÿ̉˘ ·¥fiı ¬˘‚ ¬˘‚ ¿fl¢, √ŒÎ±˘‹Î_ ¬˘‚¢ ÷˘
   ±ı‰_ »ı, ±I›Îflı ±Î’fiı Ï‹J›ÎƒÏWÀ »ı. Ï‹J›Îÿ½fi ±ıÀ·ı       › …ÕÂı fiËŸ. √ŒÎ±˘‹Î_ ±ı‰Î_ ÷˘ ˢ› … fiËŸ. √ŒÎ±˘‹Î_ ÷˘ ÷’
fiΉ_÷ «ÌΩıfiı … ÿı¬ÎÕı, ±Ï‰fiÎÂÌfiı fiÎ ÿı¬ÎÕı. ±ıÀ·ı ÷‹ı «ı÷fi     ¿›Î˝ ¿flı ! √ŒÎ±˘‹Î_ Ë_‹ıÂÎ › iÎÎfi fiΠˢ› !
Ωı¥ ¿˘ … fiËŸ fiı ! ±ı‰_ Á‹Ω›_ ÷‹fiı ?!                    ±ıÀ·ı ÿıËÎK›ÎÁ ±ıfi˘ √›˘ ˢ› I›Îflı ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿ı ±ı
   ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Îfi¤‰ ±ıÀ·ı … ÁQ›¿˚ÿ½fi fiı ?
                                   ±fi¤ÒÏ÷ »ı, fiËŸ ÷˘ ±fi¤ÒÏ÷ fiΠˢ›. ˉı ÿıËÎK›ÎÁ √›ı·˘ ˢ›
                                   ÷ıfiı Â_ Â_ √›ı·_ ˢ› ? ±Ë_¿Îfl ±fiı ‹‹÷Î ⁄ıµ √›ı·Î_ ˢ›. ÷ı ›
   ÿÎÿÎlÌ — ¿ÊΛ˘ µ’‹ ◊¥ Ω›. Ï⁄·¿· ¿ÊΛ fiÎ flËı fiı        ±‹¿ ±_Âı √›ı·Î_ ˢ›, Á‰ÎÙÂı √›ı·Î_ ˢ› fiËŸ. ‰¬÷ı ±Ë_¿Îfl ±˘»˘
±Õ÷΂ÌÁ Ï‹ÏfiÀ ±Îfi_ÿ ÿı¬Î›, ±ıfiı ÁQ›¿˚ÿ½fi ¿Ëı »ı. ¿ÊΛ˘       ¿flı·˘ ‹ÎHÎÁ ÿı¬ÎÂı, ’HÎ ‹‹÷Î ¿˘¥fiÌ › CÎÀÌ fi◊Ì.

								
To top