Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

04 pg 79 to 126

VIEWS: 4 PAGES: 24

									±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7                           79   80                            ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7

flÌ÷ı … Ωı¥LÀ ◊›ı·Ì »ı, ±_÷—¿flH΋Î_ ±ı Á‹ı‚ flÌ÷ı Ωı¥LÀ ◊›ı·Ì »ı.     ÷˘ ’»Ì ±ı‹Î_ Â_¿Î ‹ÎfiÌfiı ¿Îœ‰Îfi_ Â_ ? ÕΘ¿Àflfiı I›Î_ … ‹flÌ Ω› »ı
±ı‹Î_ ±Î’HÎı ±ı@ÁıÁ ‰Î’fḻı, ÷ıfiÌ ±Î ⁄‘Ì ¤Î_…√Õ ∂¤Ì ◊¥ »ı.       fiı ! ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ÁΑÎflHÎ flÌ÷ı ÕΘ¿Àflfi˘ ·Î¤ ·ı‰˘, ’HÎ Â_¿Î CÎη‰Ì
                                    fiËŸ. ÕΘ¿Àfl ÷˘ Â_ ¿flı »ı ? ±ı Ï⁄«ÎflÎ_ «ı÷‰HÎÌ ±Î’ı ¿ı ⁄Ë ≠ıÂfl »ı
    ≠¤ḻı ¿Ú’΂ÿı‰fiı ¿Î√‚ ·¬ı·˘ ¿ı ‹fiı ˉı ÿıË »^ÀÌ Ω›
                                    ÷˘ ÷‹ı ±Î‰Ì flÌ÷ı ‰÷˝Ωı, ÷˘ ±Î’HÎı ±ı flÌ÷ı ‰÷˝‰_; ’HÎ Â_¿Î CÎη‰Ì
±ı‰_ ·Î√ı »ı, ‹ÎÀı ‹fiı ±Î’fiÎ_ ÿ½fi @›Îflı ◊Âı ? ±ıÀ·ı ¿Ú’΂ÿı‰ı
                                    fiËŸ ¿ı ‹fiı ⁄Ë ≠ıÂfl »ı. ˉı Â_ ◊¥ …Âı ? ·˘¿˘ Â_¿Î◊Ì … ‹flÌ Ω›
¿Î√‚ ·A›˘ ¿ı ÂÎ◊Ì ÷‹fiı ÿıË »^ÀÌ Ω› ±ı‰_ ·Î√ı »ı ? I›Îflı ¿Ëı
                                    »ı, ÕΘ¿Àflı “≠ıÂfl »ı” ±ı‰_ fiÎ ¿èÎ_ ˢ› ÷˘ «ÎS›Î ¿flı, ’_ÿfl ‰Ê˝ Á‘Ì
¿ı, “‹Îv_ fi΋ ·S·¤Î¥ »ı ±fiı ⁄ÌΩ_ ±ËŸ ÿ½fi ‹ÎÀı ±Î‰÷Î Ë÷Î
                                    ¿Â_ fiÎ ◊Λ fiı “≠ıÂfl »ı” ±ı‰Ì ¬⁄fl ’ÕÌ ¿ı ⁄√Õu_ ’λ\_. ’»Ì ÕÌ≠ıÂfi
÷ı‹fi_ fi΋ ’HÎ ·S·¤Î¥ »ı, ±ı ·S·¤Î¥ ⁄ı-hÎHÎ ÿËÎÕÎ ‹Î_ÿÎ ◊›Î
                                    ±Î‰ı fiı ‹fifiı ÁΛ¿˘·˘Ï…¿· ¥Œı@À flèÎÎ ¿flı. ÕΘ¿Àfl …ı ⁄˘·ı »ı ±ı
fiı “±˘Œ” ◊¥ √›Î ±fiı Ë_ ÷˘ ‹ÏËfiÎ◊Ì ‹Î_ÿ˘ »\_. ‹ÎflÌ ±fiı ±ı‹fiÌ
                                    ÷˘ ±ıfiı ‹ËŸ◊Ì …ı ≠ıflHÎÎ ◊Λ »ı ±ı ⁄˘·ı »ı, ±ı ¬˘À_ fi◊Ì ⁄˘·÷Î.
flÎÏ ±ı¿ »ı.” ˉı ±Î ±ı‹HÎı ⁄Ï© ‰Î’flÌ. ±ıÀ·ı ¿Ú’΂ÿı‰ı ±ı‹fiı ·A›_
                                    ±ıfi_ ‹Îfi‰Îfi_ ’HÎ ¬v_ fiı ÿ‰Î ’HÎ ·ı‰ÎfiÌ; ’HÎ ¿˘¥ Ω÷fiÌ Â_¿Î fiËŸ
¿ı, “‹fl‰Îfi˘ ¤˘ flά¢ fiËŸ” ±ı‰_ ·A›_, ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı‹fiı I›Î_ ⁄Ï©
                                    flά‰ÎfiÌ, ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ⁄‘Ì ÁkÎÎ ¿˘¥fiÎ ËÎ◊‹Î_ »ı ?
Ãı¿ÎHÎı flËı. ¿˘¥¿ ¿Ëı ±√fl ÷˘ ÕΘ@Àfl ¿Ëı ¿ı, “¿Â˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì.” I›Îflı
⁄Ï© Ãı¿ÎHÎı flËı. I›Îflı ÕΘ@Àfl ¿Ëı »ı ±ı ÁÎ«Ì … ‰V÷ »ı ? ±ı ’HÎ        ≠ë¿÷ν — fiÎ, ±ı‰Ì ÁkÎÎ ¿˘¥fiÎ ËÎ◊‹Î_ fi◊Ì.
±ÎÂflı … ⁄˘·ı »ı ? ’HÎ ÕΘ¿Àflfi_ ÁΫ_ ‹Îfiı, ±ı‰_ ÷‹ÎflÌ Ω÷ µ’fl
                                       ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ Â_¿Î ÂÎfiı ‹ÎÀı ? ±ËŸ◊Ì ±Î’HÎı ⁄ËÎfl√΋ …÷Î
ÁΫ_ ‹Îfi‰Îfi_ fi◊Ì ·Î√÷_ ? ±ıÀ·ı Õ˘¿ÀflfiÎ ¿èÎÎ ‰√fl ÷_ … fiyÌ
                                    ˢ› ±fiı ¿Ëı ¿ı, “±ËŸ Œ·ÎHÎÌ …B›Î ±Î√‚ ±I›Îflı ÷˘ ·˘¿ ·Ò_À‰Î
¿flfiı, ¿ı “¿Â˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ‹fiı ¿Â_ ◊‰Îfi_ fi◊Ì.” ±fiı ‰Î_‘˘ ±Î‰Âı I›Îflı
                                    ‹Î_ÕuÎ »ı.” ÷˘ ±Î’HÎı I›Îfl◊Ì Â_¿Î ¿fḻı ÷˘ Â_ ◊Λ ? ±Î iÎÎfi
±ı »˘Õ‰Îfi_ fi◊Ì. ‹ÎÀı ‰Î_‘˘ flά‰ÎfiÌ …wfl … @›Î_ flËÌ ? ¤› flά‰Îfi_
¿ÎflHÎ … @›Î_ flèÎ_ ? Â_¿Î◊Ì … ‹ÎHÎÁ ‰‘Îflı ‹flÌ Ω› »ı, Â_¿Î …       ÁÎ_¤Y›_ I›Îfl◊Ì Â_¿Î ◊Λ ÷˘ Â_ ◊Λ ? ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ÿÁ-’_ÿfl ËΩfl
‹ÎHÎÁfiı ‹ÎflÌ fiάı »ı.                          wÏ’›Îfi_ {‰ıflÎ÷ ˢ› ’»Ì ‹fi‹Î_ Â_¿Î ◊Λ. Ë…\ ·Ò_ÀÎflα˘ Ωı›Î fi◊Ì,
                                    Ë∞ ·Ò_ÀΛΠfi◊Ì, ÷ı ’Ëı·Î_ ·Ò_ÀÎ¥ Ω›; ‰V÷ ⁄L›Î ’Ëı·Î_ ·Ò_ÀÎ¥ Ω› !
   ≠ë¿÷ν — ‹Î_ÿ˘ ’Õu˘ ˢ›, ÷˘ ±ıHÎı ÿ‰Î ÷˘ ¿fl‰Ì … ’Õı fiı ?
                                          Á_Ωı√ «Ò¿Î‰ı ¿Î‚, ‹ÎÀı ¤Õ¿ÎÀ ¢ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ÿ‰Î ¿fl‰Ì ’Õı ¿ı ÿ‰Î fiÎ ¿fl‰Ì ’Õı ±ı‰_ fiÎ ¿ı ËÎ
±Î’HÎı fi◊Ì ¿Ëı÷Î. ±_÷—¿flH΋Î_ …ı ‹ËŸ ω«Îfl ±Î‰ı, “T›‰ÏV◊÷” …ı‹         ±‹ı ΩhÎαı √›Î Ë÷Î. ±ÎÕhÎÌÁ ‹ÎHÎÁfiı ·¥fiı ⁄Á‹Î_ ⁄‘ı
¿flΉı ÷ı ≠‹ÎHÎı ¿fl‰Îfi_, ’HÎ ±Î Â_¿Î±˘ fiËŸ flά‰ÎfiÌ ±ı Ë_ ¿Ë_ »\_.    √›Î Ë÷Î, ÷ı ±ı¿ ÂËıfl‹Î_ √›Î Ë÷Î. ˉı ±ı ÂËıfl‹Î_ Œ˘…ÿÎfl˘±ı ⁄Á
¿˘¥ ’HÎ Ω÷fiÌ Â_¿Î flά‰ÎfiÌ fiËŸ. ÿ‰Î ¿fl‰ÎfiÌ. ‹ËŸ ω«Îfl ±Î‰ı        fl˘¿Ì. ±‹ı ’Ò»›_ ¿ı, “¿ı‹ Â_ »ı ?” I›Îflı ¿Ëı »ı ¿ı, “±ËŸ◊Ì ±Î√‚
¿ı “Ëı_Õ˘, ÕΘ¿Àflfiı I›Î_.” ÷˘ ÕΘ¿Àflfiı I›Î_ …‰Îfi_. ÕΘ¿ÀflfiÌ ÿ‰Î ’HÎ   fiËŸ …‰Îfi_.” ‹ı_ ¿èÎ_ ¿ı, “¿ÎflHÎ Â_ »ı ’HÎ ? ±‹ı ΩhÎαı fiÌ¿‚ı·Î
·ı‰ÎfiÌ, ’HÎ ÕΘ¿Àfl ¿ËıÂı ¿ı, “÷‹fiı ≠ıÂfl ⁄Ë ‰‘Ì √›_ »ı.” ±ı ±Î’HÎı    »Ì±ı.” I›Îflı ¿Ëı »ı ¿ı, “fiÎ, ±Î√‚ …‰Îfi_ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î√‚ ±Î
‹ËŸ «˘’ÕÌ‹Î_ …‹ı fiËŸ ¿fl‰Îfi_, ±ı «˘’ÕÌ‹Î_ ·¬‰Îfi_ fiËŸ. ΩHΉ_ ¿ı      flV÷ı ·Ò_ÀΛ »ı. ±Î «Î·ÌÁ ‹Î¥·fi˘ flV÷˘ »ı, ÷ı ‰ÎflıCÎÕ̱ı ±ËŸ ·Ò_À
¤¥, ÕΘ¿Àflı ±Î‹ ¿èÎ_ »ı fiı ‹ËŸ Â_¿Î ’ÕÌ …÷Ì Ë˘› ÷˘ ±Î’HÎı        ◊›Î … ¿flı »ı. ±ıÀ·ı flÎhÎı fiËŸ …‰Î ÿı‰ÎfiÎ.” ‹ı_ ¿èÎ_ ¿ı, “÷˘ ÿËÎÕı «˘flÌ
ÕΘ¿Àflfiı ’Ò»‰_ ¿ı, “±Î’fiı CÎıfl ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ‹flı fiËŸ fiı ? ÷˘ Ë_ ÷‹Îfl˘    fi◊Ì ◊÷Ì ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı ¿ı, “ÿËÎÕı ’HÎ «˘fḻ˘ ÷˘ ◊Λ »ı.” I›Îflı
ÂOÿ ‹Îfi_.” I›Îflı ÕΘ¿Àfl … ¿ËıÂı ¿ı, “fiÎ, ‹Îflı I›Î_ … ‹flÌ √›ı·Î_ fiı !”  ‹ı_ ¿èÎ_ ¿ı, “÷˘ ±‹ı @›Îflı …¥±ı ? flÎ÷ı …¥±ı ¿ı ÿËÎÕı …¥±ı ? ’»Ì
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7                         81   82                           ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7

‹ı_ Œ˘…ÿÎflfiı ¿èÎ_ ¿ı, “±‹fiı …‰Î ÿ˘, ±‹fiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ±‹ÎflÌ      ±Î …√÷ Ïfifl_÷fl ZÎHÎı ZÎHÎı ¤›‰Î‚_ … ÿı¬Î›. ±‹fiı ÷˘ Ïfi¤˝›÷Ή΂Ì
…‰Î⁄ÿÎflÌ ’fl …‰Î ÿ˘.” I›Îflı Œ˘…ÿÎfl ¿Ëı »ı ¿ı, “÷˘ ÷‹ı Ω‰, ’HÎ    ±ı¿ ZÎHÎ ’HÎ ÿı¬Î› fiËŸ ±ı‰_ Ïfifl_÷fl ¤›‰Î‚_ …√÷ »ı, ’HÎ ¤› ¿˘fiı
±Î ⁄ı ’˘·ÌÁ‰Î‚Î ·¥ …‰Î ’ÕÂı.” I›Îflı ‹ı_ ¿èÎ_ ¿ı, “¤¥, ‹Ò¿˘.” ÷ı   ‹ÎÀı ? ÷‹ı «_ÿ¤Î¥ »˘ ÷˘ ¤› »ı ±fiı ÷‹ı ©ÎI‹Î ◊›Î ÷˘ ¤›
¤flÌ ⁄_ÿÒ¿ ÁÎ◊ı ⁄ı ’˘·ÌÁ‰Î‚Îfiı ⁄Á‹Î_ ⁄ıÁÎÕuÎ, ’HÎ flV÷˘ ’ÁÎfl ¿flÌ   Âıfi˘ ? ⁄Î¿Ì ZÎHÎı ZÎHÎı ¤›‰Î‚_ …√÷ »ı. ±Î ·˘¿ ÷˘ ΩB≤÷ fi◊Ì ±ıÀ·ı
fiÎA›˘. ¿Â_ › ◊›_ fiËŸ. ±ıÀ·ı ¿˘¥ ⁄Î’˘ › fi◊Ì ±Õı ±ı‰˘, ±Î       ¤› ·Î√÷˘ fi◊Ì. ·˘¿ ÷˘ ÏfiflÎ_÷ı ±Î‹ Œflı »ı fiı ! ÷ı ÂıfiÎ ±Î‘Îflı ±Î‹
…√÷‹Î_ ¤Õ¿‰ÎfiÌ …wfl … fi◊Ì. ±ı ·Ò_ÀÎv±˘ flÎ÷fiÎ ±ı¿ ‰ÎB›Î Á‘Ì      ⁄ıŒÎ‹ flÌ÷ı Œflı »ı ? ’HÎ ÷ıfi_ › ¤Îfi fi◊Ì ! fiËŸ ÷˘ ZÎHÎı ZÎHÎı ¤›‰Î‚_
⁄ıÁÌ flèÎΠˢ›, ’»Ì ¿ËıÂı ¿ı, “±Î…ı ¿˘¥ Ï¿Îfl fi◊Ì ‹‚÷˘.” ±fiı     …√÷ »ı, ±ı¿ ZÎHÎ ’HÎ ±ı‰Ì fi◊Ì ¿ı Ïfi¤˝›÷Πˢ›.
±ı Ω›, ÷ı ’Î_« Ï‹ÏfiÀ »ıÀı √›Î ˢ› fiı ±Î’HÎÌ ⁄Á I›Î_◊Ì ’ÁÎfl        ≠ë¿÷ν — ±Î’ …ı ¤› ¿Ë˘ »˘, ±ı ¿›˘ ¤› ?
◊Λ ! ±ı ·˘¿˘ …\±ı fiı ¿Ëı ’HÎ ¬flÎ_ ¿ı, “±S›Î_, ’Î_« Ï‹ÏfiÀ flÎË Ωı¥
ˢ÷ ÷˘ Ï¿Îfl ±Î‹ ËÎ◊‹Î_◊Ì fi √›˘ ˢ÷ ?”                  ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ ZÎHÎ Ïfi¤˝›÷Î‰Î‚Ì …B›Î … fi◊Ì ±Î ! Ë‹HÎÎ_
                                  @›Î_¿◊Ì ‰_À˘Ï‚›_ ±Î‰Ìfiı ¨«_-fiÌ«_ ¿flÌ fiάı ±ı ¿Â_ ¿Ëı‰Î› fiËŸ,
   ±ı‰_ ±Î‹ ¿˘¥fiı ¿_¥ ¿flÌ Â¿‰ÎfiÌ ÁkÎÎ … fi◊Ì, ±Î ÿÏfi›Î‹Î_     ±ËŸ◊Ì ⁄ËÎfl fiÌ¿Y›Î ÷˘ @›Îflı ‰ÀÎ¥ …¢ ±ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ, flÎ÷ı ÁÒ¥
√¤flΉÎfiÌ ¿˘¥ …wfl … fi◊Ì. ÷‹ı ‹ÎÏ·¿ … »˘. ÷‹ÎflÌ Ω÷fiÎ ÷‹ı       √›Î ˢ› fiı @›Îflı ¿Â_ ¿flÕÌ ¬ÎÂı ±ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. CÎıfl √›Î fiı ’ÎHÎÌ
‹ÎÏ·¿ … »˘ ±fiı ±Î …ı ÷‹fiı ±Õ«H΢ ’Õı »ı ±ı ⁄‘˘ ÷‹Îfl˘ …       ’Ì‘_, ’ÎHÎÌ‹Î_ Â_ › ’Õı·_ ˢ› ±ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±ıÀ·ı …√÷ ZÎHÎı ZÎHÎı
ÏËÁÎ⁄ »ı, ÷‹ı …ı √Ò_«T›˘ ±ı √Ò_«T›Îfi_ Œ‚ ±ÎT›_ »ı. ±Î’HÎı √Ò_«T›_  ¤›‰Î‚_ »ı, Ïfi¤˝› flËı‰Î› ±ı‰Ì …B›Î … fi◊Ì. ±Î ÷˘ ±ΩB≤Ï÷fiı
ˢ› ÷ıfi_ Œ‚ ±Î‰ı ¿ı fiÎ ±Î‰ı ? ’»Ì ±ı‹Î_ ⁄ÌΩ ¿˘¥fi˘ √fi˘ ¢ ?     ·Ì‘ı ·˘¿˘ Œflı »ı, ·Bfi˘ ¿flı »ı, ‰ı’Îfl ¿flı »ı. ±ΩB≤Ï÷ »ı ÷ı◊Ì «Î·ı
±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ı Œ‚ ÂÎ_Ï÷’Ò‰˝¿ ¤˘√‰Ì ·ı‰Îfi_ fiı ŒflÌ ±ı‰_ √Ò_«‰Î›   »ı, ΩB≤Ï÷‹Î_ ±Î‰_ fiÎ «Î·ı !
fiËŸ ±ıÀ·_ Ωı‰_ Ωı¥±ı. ⁄Î¿Ì ±Î’HÎ΋Î_ ¿˘¥fiÌ Õ¬· fi◊Ì,
¤√‰ÎfifiÌ › Õ¬· fi◊Ì, √…‰_ ¿Î’ı »ı ÷ıfiÌ › Õ¬· fi◊Ì. √…‰_ …ı          ±ı¿ ŒÎ‹˝ ÁÏ≠ÀıLÕLÀ Ë÷Î, ÷ı ‹fiı ¿Ëı »ı ¿ı, “ÿÎÿÎ ±ı T›‰ÏV◊÷
¿Î’ı »ı ÷ı ÷˘ ±Î’H΢ ÏËÁÎ⁄ «Ò¿‰Î‰ÕΉı »ı.              ÂÌ flÌ÷ı ‹fiΛ ? ±_‘l©Î ±ı‰Ì ¿ı‹ fl¬Î› ?” ‹ı_ ¿èÎ_ ¿ı, “±Î T›‰ÏV◊÷
                                  ±ı ±_‘l©Î fi◊Ì, ÁÎ«Ì l©Î »ı.” ˉı ±ı‹fiı “iÎÎfi” fiËŸ ±Î’ı·_ ±ıÀ·ı
   ⁄Á ±Î√‚ √¥ fiı ‰¬÷ı ·Ò_ÀÎv±˘ ‹Y›Î ÷˘ ÏËÁÎ⁄ ËÂı ÷˘        ±ı‹fiı ±_‘l©Î … ·Î√ı fiı ! ’»Ì ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ±ı‹fiÎ ŒÎ‹˝‹Î_ √›˘, I›Îflı
‹‚Âı, fiËŸ ÷˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‹‚ı ? »÷Î_ µ©÷ ’HÎ fiÎ ◊¥ …‰_ Ωı¥±ı.     ‹ı_ ’Ò»›_ ¿ı, “±_‘l©Î ±fiı ÁÎ«Ì l©Î‹Î_ ÷‹ı Á‹Ωı »˘ ?” I›Îflı ¿Ëı
ˉı ‰¬÷ı ±ı Œ˘…ÿÎfl ¿Ëı ±fiı ⁄‘Î ‹ËÎI‹Î±˘ ’HÎ ¿Ëı I›Îflı Ë_      ¿ı, ±_‘l©Î Ë_ flά÷˘ … fi◊Ì.” ‹ı_ ¿èÎ_ ¿ı, “±Î¬_ …√÷ … ±_‘l©Î‹Î_
±ı¿·˘ ±ı‹ fiÎ ¿Ë_ ¿ı “±I›Îflı … «Î·˘.” Ë_ “⁄‘Î ±ıωÕLÁ Â_ »ı” ±ı   ∞‰ı »ı.” I›Îflı ¿Ëı »ı ¿ı, “‹ÎflÌ ¿¥ ±_‘l©Î »ı, ÿı¬ÎÕÌ ÿ˘.” ‹ı_ ¿èÎ_
Ωı¥ ·™. ⁄‘Î ¿Ëı ¿ı, “fi◊Ì …‰_,” I›Îflı Ë_ ¿Ë_ ¿ı, “ËÎ ⁄flÎ⁄fl »ı,    ¿ı, “ÿı¬ÎÕÌÂ.” ±Î‹fiı ≠I›ZÎ ÿά·˘ ±Î’̱ı I›Îflı ¿Î‹fi˘, ±Î‹
…‰Îfi_ ‹Î_Չ΂ ¿fl˘.” ¿˘¥ …B›Î±ı ’¿Õ fiÎ ’¿Õ‰Ì Ωı¥±ı.         ⁄Ï©◊Ì Ï‰«Îfl‰Îfi_ ¿Ë̱ı ÷˘ ÷ı ŒÌÀ fiÎ ◊Λ. ŒÎ‹˝‹Î_ ΩıÕı ÷ıÕÌ √›Î,
       Ïfifl_÷fl ¤› ! I›Î_ Ïfi¤˝›ZÎıhÎ ¿›_ ?           I›Î_ ’»Ì ⁄√Ì«˘ ÿı¬ÎÕu˘, Œ‚fiÎ ⁄√Ì«Î ÿı¬ÎÕuÎ. ’»Ì I›Î_◊Ì Á˘±ı¿
                                  eÀfiÎ ±ıfl̛΋Î_ CÎÎÁ ∂√ı·_ Ë÷_, ±ı CÎÎÁ ±˘‚_√Ìfiı ’ı·Ì ⁄Î…\ …‰Îfi_
   ¤› flά‰Î …ı‰_ …√÷ … fi◊Ì, Ï⁄·¿<· Ïfi¤˝› flÌ÷ı Œfl‰Î …ı‰_      Ë÷_. ˉı ±ı CÎÎÁ ÷˘ ±Î‰Õ_ ±Î‰Õ_ ⁄O⁄ı eÀfi_ ◊¥ √›ı·_, ±ıÀ·ı ±ı‹HÎı
»ı ±fiı …ı ·˘¿˘ ¤› flάfiÎflÎ »ı fiı ±ı‹fiı ÷˘ Á_’ÒHν ΩB≤Ï÷ ˢ›, ÷ı   Â_ ¿›Ù ? ¿ı ¿>ÿÌ ¿>ÿÌfiı «Î·‰Î ‹Î_Õu_, hÎHÎ-hÎHÎ, «Îfl-«Îfl eÀfiÎ_ ¿>ÿ¿Î
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7                          83   84                            ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7

‹ÎflÌfiı «Î·‰Î ‹Î_Õu_ ±fiı Ë_ ÁÌ‘Ì flÌ÷ı ‹ÎflÌ ‹ı‚ı «ÎS›˘. Ë_ @›Î_ ±ı‰Î  ±ıÀ·ı ¿ıÀ·Ì ¿ıÀ·Ì ¿Á˘ÀÌ‹Î_ ∞‰ ∞‰Ì flè΢ »ı ! …‹‰Îfi_ ÁflÁ ˢ›,
Ãı¿ÕÎ ‹Îv_ ? ⁄ËÎfl fiÌ¿Y›Î ’»Ì ‹ı_ ±ı‹fiı ¿èÎ_ ¿ı, “±Î ÷‹ı ÷˘ ⁄Ë    ’HÎ ±ıfiı Ï⁄«ÎflÎ_fiı ÀıVÀ fiÎ ’Õı. »˘¿flÎ_±˘ ÷˘ ÏfiflÎ_÷ı ÀıVÀ «Î¬ı »ı, ¿ÎflHÎ
±_‘l©Î‚ ‹ÎHÎÁ »˘ !” I›Îflı ¿Ëı ¿ı “¿ı‹ ±ı‹ ? @›Î_ ±_‘l©Î Ωı¥ ?”    ¿ı ±ı‹HÎı ¤› Ωı›˘ … fi◊Ì. »˘¿flÎ_fiı ⁄Ï© fi◊Ì, ⁄Ï© fi◊Ì ±ıÀ·ı »ı
I›Îflı ‹ı_ ¿èÎ_ ¿ı, “±Î ÷‹ı ¿>ÿÌ ¿>ÿÌfiı ’√ ‹Ò¿÷Î Ë÷Î ÷ı ÂÎ ±Î‘Îflı ?  ¿_¥ ¤Î_…√Õ ?! ±ı ’HÎ flÕ‰ÎfiÎ ÀÎ¥‹ı flÕı »ı, ËÁ‰ÎfiÎ ÀÎ¥‹ı ËÁı »ı,
±flı, ¿˘¥ …B›Î±ı ÁÎ’ ¿ı ¿Â_ ˢ› ÷˘ ? F›Î_ ÷‹Îfl˘ ’√ ’Õ÷˘ Ë÷˘      ⁄Ì∞ ¤Î_…√Õ fiËŸfiı ! ±ı‹fiı ÷˘ “‰¿˝ TËÎ¥· › ‰¿˝, M·ı TËÎ¥· ›
I›Î_ ÁÎ’ fi◊Ì … ±ı‰Ì ÷‹fiı ÂÌ flÌ÷ı ¬Î÷flÌ ◊¥ ?” I›Îflı ¿Ëı ¿ı, “±ı‰Ì   M·ı; ‘ıÀ ¥{ ‘Ì ‰ı, À ⁄Ì Ëı’Ì ±ıLÕ √ı”; ±ı‰_ ±ı ËÁ‰Îfiı ÀÎ¥‹ı ËÁı,
¬Î÷flÌ ÷˘ fi◊Ì.” I›Îflı ‹ı_ ¿èÎ_ ¿ı, “±Îfiı … ±_‘l©Î ¿Ëı‰Î›. ±Î‹Î_ Ë_  flÕ‰Îfiı ÀÎ¥‹ı flÕı fiı ¿>ÿ‰Îfiı ÀÎ¥‹ı ¿>ÿı ! ±fiı ±Î ⁄Ï©‰Î‚˘ ÷˘ ËÁ‰Îfiı
‹ÎflÌ ‹ı‚ı fl˘Œ◊Ì «ÎS›˘ … fiı ! ‹fiı ±ı‰Ì ±_‘l©Î »ı … fiËŸ, ‹fiı      ÀÎ¥‹ı flÕ÷˘ ˢ›. flÕ‰ÎfiÎ ÀÎ¥‹ı ÷˘ flÕ÷˘ … ˢ› »ı, ’HÎ ËÁ‰ÎfiÎ
l©Î … »ı. ÷‹ı ¿>ÿο>ÿ ¿fl˘ »˘, ±ı ÷‹ÎflÌ ±_‘l©Î ÷‹fiı Á‹Ω¥ ¿ı      ÀÎ¥‹ı ’HÎ flÕuÎ ‰√fl flËı÷˘ fi◊Ì, ¿ÎflHÎ ¿ı ‹ËŸ ‹fi‹Î_ ’λ˘ ’ı·˘ ¤›
fiÎ Á‹Ω¥ ? ’Î_« eÀ »ıÀı◊Ì ¿>ÿ¿˘ ‹Î›˘˝, ’HÎ ’√ ‹Ò¿˘ »˘ ±ı ÂıfiÎ     flèÎÎ … ¿fl÷˘ ˢ›. ±ı¿ ‰V÷ ’√‹Î_ ’ıÁÌ √¥ ˢ›, ÷ı ±Î’HÎfiı F›Îflı
±Î‘Îflı ? ±Î flÎhÎı ±_‘Îv_ ◊¥ √›_ ˢ› ŒÎ‹˝◊Ì ’λΠ±Î‰÷Ì ‰¬÷ı      fiı I›Îflı ¬Ò_E›Î ¿flı fiı, ±ı‰˘ ’ı·˘ ¤› ¬Ò_E›Î ¿flı. Ë_ ’HÎ ‰ı’ÎflÌ ¬fl˘
±fiı ·Î¥À ‰√fl ±Î√‚ «Î·ı »ı, ÷ı ÂÎfiÎ ±Î‘Îflı ? @›Îflı ¿˘¥ ÁÎ’      fiı, ±ıÀ·ı ±Î‰˘ ¿Î√‚ ±Î‰ı ÷ı Ë_ ‰Î_«Ìfiı ΩHÎÌ ·™ ¿ı ±Î ¤› ÏÁBfi·
±Î‰Âı, Â_ ◊Âı ±ı Â_ ¿Ëı‰Î› ?”                    »ı fiı ⁄Î…\±ı ‹Ò¿Ì ÿ™ ! ¤›fiı ΩHΉÎfi˘ ˢ› fiı Ïfi¤˝›÷Îfiı ’HÎ
   ±Î “iÎÎfi” ±Î’÷Î_ ’Ëı·Î_ ±fiı¿ Ω÷fiÎ ¤›◊Ì ‹ÎHÎÁfiı Á_÷Î’      ΩHΉÎfiÌ Ë˘›. ±Î ⁄‘Ì ΩHΉÎfiÌ «ÌΩı »ı, ¿_¥ ¿⁄ÎÀ‹Î_ ‹Ò¿Ì
flèÎÎ ¿flı ¿ı, “±Î‹ ◊¥ …Âı, ÷ı‹ ◊¥ …Âı.” ±S›Î, ±ı‹ı › fi◊Ì ◊‰Îfi_    flά‰ÎfiÌ ±ı¿<_› «ÌΩı fi ˢ› !
±fiı ÷ı‹ı › fi◊Ì ◊‰Îfi_. ¬Î¥, ’Ìfiı ÏfiflÎ_÷ı ÁÒ¥ Ωfiı ! CÎıfl ¬Î‰Î-        …_√·‹Î_ ⁄ËÎfl‰ÏÀ›Î ‹Y›Î ±fiı ·Ò_ÀÌ ·Ì‘Î ±ıÀ·ı flÕ‰Îfi_ fiËŸ,
’̉Îfi_ »ı, ’»Ì Â_ Ωı¥±ı ? ¿Î·fiÌ Ï«_÷Î ±Î…ı fiËŸ ¿fl‰ÎfiÌ, ±I›Îflı    ±Î√‚ ≠√Ï÷ ‹ÎÀı “ˉı Â_ ¿fl‰_” ±ıfi˘ ω«Îfl ¿fl‰˘. “ˉı ±Î√‚ Â_
¬Î¥-’Ìfiı ÁÒ¥ Ω fiı ¤√‰Îfifi_ fi΋ ÿı ¿_¥¿ ±fiı ©ÎI‹Î ≠ÎM÷ ¿›˘˝      ¿fl‰_ ?” ±ıfiı ¤√‰Îfi ⁄‘Ì ÁËΛ ±Î’ı; ’HÎ I›Î_ ±Î√‚ “‹Îv_ Â_
ˢ› ÷˘ “©ÎI‹Î, ©ÎI‹Î” ¿fl !                     ◊Âı ?” ±ı‹ ±Î¬Ì flÎ÷ flÕı ÷˘ ? I›Î_ fiı I›Î_ …_√·‹Î_ flÕuÎ ¿flı ÷˘ ±ıfiı
   ¤› flά‰Î …ı‰_ …√÷ … fi◊Ì ±fiı F›Î_ Ïfifl_÷fl ¤›‰Î‚_ …√÷       ¿˘HÎ «Î ’Λ ? ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ «Î·‰Î ‹Î_Õfiı, ±Î√‚ «Î ’ÎfiÎfl ‹‚Ì
»ı, ±ı‹Î_ ÷‹ı Â_ ¤› flά¢ ? Ωı ÷‹ı ÷‹ÎflÎ V‰w’‹Î_ flˢ ÷˘ ÷‹fiı     ±Î‰Âı, ¬‰ÕΉfiÎflÎ ‹‚Ì ±Î‰Âı, ⁄‘_ ‹‚Ì ±Î‰Âı. ¤√‰Îfifiı CÎıfl
¤› flËı÷˘ … fi◊Ì. ±Î ÿıË ÷‹ÎflÌ ÁkÎ΋Î_ fi◊Ì. ’Îfl¿Ì ÁkÎÎfiÌ ±Î’HÎı    ¿ÂÌ ¬˘À fi◊Ì. ⁄ËÎfl‰ÏÀ›Î ÷˘ ⁄Ë ‹‚Âı, ±Î‰Î_ ±ı¿ fiËŸ ±fiı¿
‹Î◊ο>À ¿fḻı ±ıfi˘ ¢ ±◊˝ ?                     ‹‚Âı. ‹ÎÀı ·Ò_ÀΛ ÷˘ Ëı_ՉΠ‹Î_Õ…ı. ·Ò_ÀΛ I›Î_ ±Î√‚ flÕÎfl˘‚ ¿fḻı
   “iÎÎfi” ·Ì‘Î ’Ëı·Î_ ¥L¿‹ÀıZÎfi˘ ¿Î√‚ ±Î‰ı ±fiı ‹ËŸ ·A›_      ÷˘ ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ. …√÷ ±Î¬_ › ·Ò_ÀΛı·_ …, ·Ò_ÀfiÎflÎ ±ıfiı ‹‚Ì ±Î‰ı
ˢ› ¿ı, “÷‹ı ±Î‰_ ¿›Ù »ı ±ıÀ·ı ÷‹fiı ±ÎÀ·˘ ÿ_Õ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı”,    …. ±ı ’λ˘ ÏËÁÎ⁄ »ı. ’λ·Î_ ÏËÁÎ⁄ ‰√fl ¿˘¥◊Ì ·Ò_ÀÌ Â¿Î› fiËŸ.
±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı ¤› ’ıÁÌ Ω› ¿ı ±Î ÿ_Õ ¿flÂı, ±Î ÿ_Õ ¿flÂı ! ÷ı ¤›     ’λ·Î_ ÏËÁÎ⁄ ‰√fl ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁ ±Î’HÎfiı ·Ò_ÀÌ Â¿ı fiËŸ.
÷˘ ⁄’˘flı ¬Î÷Ì ‰¬÷ı fiÌ¿‚Ì Ω› fiı ? …‹÷Ì ‰¬÷ı ÏfiflÎ_÷ı …‹‰Î ‹ÎÀı            Ïø›Î◊Ì fiËŸ, ¤Î‰◊Ì ⁄Ì… ’Õı !
Â_ ¿fḻı »Ì±ı ? ¿’ÕÎ_ ¿ÎœÌfiı ’_¬˘ «Î· ¿flÌfiı ÏfiflÎ_÷ı Àı⁄· ’fl …‹‰Î
⁄ıÁ̱ı »Ì±ı I›Îflı ±ı ¤›fiı ⁄ËÎfl ‹Ò¿ı »ı ? ¿ı ΩıÕı … flάı »ı fiı ?      ‹ÎHÎÁ ±I›Îflı …^Ã_ ⁄˘·÷˘ ÿı¬Î› »ı, ’HÎ ±Î…ı ‹ÎHÎÁ …^Ã_
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7                          85   86                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7

⁄˘·Ì ¿ı … fiËŸ, ±√fl ÷˘ ±ı‰Ì ·E«Î¥ ¿flÌ Â¿ı … fiËŸ, «˘flÌ ¿flÌ             …√÷‹Î_ Ïfi¤˝›÷Î »ı … @›Î_ ?
¿ı … fiËŸ, ±Î…ı ±ıfiÌ Âw±Î÷ … fi◊Ì, ±ı ’Ëı·Î_ ◊¥ √›ı·_ »ı.
                                      ¤› ¿ı‹ ·Î√‰˘ Ωı¥±ı ? ÷fiı ¤› ¿Â˘ ·Î√÷˘ fi◊Ì ?
Âw±Î÷ ±ıfiÌ ±Î…ı ÿı¬Î› fiËŸ. …ıfiÌ «˘flÌfiÌ Âw±Î÷ ◊›ı·Ì ˢ›, ÷ı
±ËŸ ÿı¬Î› fiËŸ. ±ı ±Î…ı ÂÎË¿Îfl ÿı¬Î›. ÿı¬Î‰‹Î_ ¿Î›‹ ÂÎË¿Îfl         ≠ë¿÷ν — fiÎ …flΛ ¤› fi◊Ì ·Î√÷˘.
ÿı¬Î›, ’HÎ ±ıfiÌ ‹ËŸ «˘flÌfiÎ ⁄Ì… ’Õ÷Î_ ˢ›. ±ı ±Î’HÎfiı ¬⁄fl fiÎ
                                      ÿÎÿÎlÌ — S›˘, ±Î ¤› fi◊Ì ·Î√÷˘ ±ı‰_ ⁄˘·ı »ı ! ±Î ÷˘ ‰Ë
’Õı; ’HÎ F›Îflı ±ı T≤ZÎw’ı ◊Λ I›Îflı ±Î’HÎfiı ±ËŸ ±Î√‚ ÿı¬Î›
                                   …flÎ fiÌ«ı √›ı·Ì ˢ› ÷˘ › ‹ËŸ ¤› ·ÎB›Î ¿flı ¿ı Â_ ◊Âı ? ’λ˘
T≤ZÎw’ı ◊›_ I›Îflı ·˘¿ ¿ËıÂı ¿ı, “±Î ±Î…ı «˘fḻ˘ ¿flı »ı.” ’HÎ ¬flı¬fl
                                   ‹fiı ¿Ëı »ı ¿ı, “¤› fi◊Ì ·Î√÷˘ !” ÁÎ’ ’_ÿfl eÀ »ıÀı ˢ› I›Î_◊Ì ÿı¬ı
÷˘ ±ı ¿ı” ÿËÎÕÎfi_ › Ë÷_.
                                   ÷˘ › ¤› ·Î√ı, I›Îflı ÷˘ ŒŒÕÌ ∂Ãı »ı ! ±fiı ¿Ëı »ı ¿ı, “‹fiı ¤›
   ≠ë¿÷ν — ±Î …L‹‹Î_ fi‰Ì Ïø›Î ¿˘¥ ¿flÌ fiΠ¿ı ?          fi◊Ì ·Î√÷˘ !”
   ÿÎÿÎlÌ — fi‰Ì Ïø›Î ±Î‹ ÿı¬Î‰‹Î_ fiÎ ¿flÌ Â¿ı, ’HÎ ±_ÿfl ◊¥        ±Î ⁄‘_ …√÷ ÷˘ ¤›‰Î‚_ »ı ! ÁÎ’fi˘ ¤›, ‰ÎCÎfi˘ ¤›, ±flı
flËÌ Ë˘›.                               ¥L¿‹ÀıZΉ΂Îfi˘ › ¤› ·Î√ı, ±ı‰˘ ¤› ·Î√ı ¿ı fiÎ ·Î√ı ? ‹fiı ·Î√ı
                                   »ı ¿ı ÷_ “¤›”fiı ±˘‚¬Î÷˘ fi◊Ì ?! ÷fiı ±ı‹ ·ÎB›_ ¿ı Ë_ Á√Γ¤Î¥”fiÌ
   ≠ë¿÷ν — Ë_ ±I›Îflı ÁÎv_ ¿v_, Áı‰Î ¿v_, ±ı ⁄‘_ …^fi_ … »ı ?   ‰Î÷ ¿v_ »\_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — …^fi_ … »ı, fi‰_ ÷˘ ¿Â_ ˢ÷_ … fi◊Ì. fi‰_ ±_ÿfl ◊›Î        ±Î ÷˘ ¤›fi_ Á_√˛ËV◊Îfi »ı. ω«ÎflÂÌ·fiı ÷˘ ZÎHÎı ZÎHÎı ¤›
¿flı »ı ¿ı …ı ÷‹fiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı. fi‰_ ±_ÿfl ⁄Ì… ’ÕuÎ ¿flı »ı, ±ı «Î…˝   ÿı¬Î›. …ı ΩB≤÷ fi◊Ì ÷ıfiı ¤› ÂÎfi˘ ÿı¬Î› ? ¿˘¥fiı ’˘·ÌÁ‰Î‚Î ’fl
◊›Î ¿flı »ı, ±ı ¬⁄fl fiÎ ’Õı; ’HÎ ±Î ÏÕV«Î…˝ …ı ◊Λ »ı ±ıÀ·_ … ÷‹fiı   ≠ÌÏ÷ fiÎ ◊Λ, ÿı¬ı I›Îfl◊Ì … “±Î @›Î_ ±ÎT›˘ ?” ¿ËıÂı; ±fiı ¤√‰_
¬⁄fl ’Õı.                               ·Ò_√Õ_ ’ËıflÌfiı ⁄Ή˘ ±ÎT›˘ ÷˘ ¿ËıÂı ¿ı, “±Î‰˘ ‹ËÎflÎ… !” ’HÎ
    ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ÁÎv_ ¿Î‹ ¿fl÷Î Ë÷Î, ÷ı‹fiı ’«ÎÁ ËΩfl wÏ’›Î       ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ ÿıA›˘ ¿ı ¤Õ¿ÎÀ ’ıÁÌ Ω›.
‘‹˝‹Î_ ÿÎfi ±Î’‰ÎfiÎ ¿èÎÎ. ±Î’HÎı ±ËŸ ⁄ıÃÎ »Ì±ı fiı ±Î‰Ì ‰Î÷ ¿flÌ       Á_ÁÎflfi_ ±Î V‰w’ ±‹fiı fiÎfiÌ ¨‹fl◊Ì ÿı¬Î÷_ Ë÷_, ¤›_¿fl
±ıÀ·ı ±ı‹HÎı ¿èÎ_ ¿ı, “Ë_ ’«ÎÁ ËΩfl wÏ’›Î ±Î’ÌÂ.” ’»Ì ±ı ±ı‹fiı    ω¿fl΂÷Î ! ZÎHÎı ZÎHÎı ¤›‰Î‚_, ZÎHÎı ZÎHÎı ÿ—¬‰Î‚_, ZÎHÎı ZÎHÎı
CÎıfl √›Î. ’ÎÕ˘Â̱ı ’Ò»›_ ¿ı, “÷‹ı ’«ÎÁ ËΩfl wÏ’›Î ÿÎfi‹Î_       µ’ÎÏ‘‰Î‚_ !! ±ıÀ·ı ’»Ì ¿˘¥ …B›Î±ı ±‹fiı ‹Ò»Î˝ … fiÎ ◊Λ fiı ¿˘¥
±ÎM›Î ?” I›Îflı ¿Ëı »ı ¿ı, “Ë_ ±Î’_ ±ı‰˘ »\_ fiËŸ. ’HÎ ±Î ¤Î¥fiÎ_    …B›Î±ı ÀıVÀ … fiÎ ±Î‰ı fiı !!! fifiÎ‹Ì @›Îflı fiÌ¿‚ı ÷ıfi_ Â_ Ãı¿ÎHÎ_ ?
ÿ⁄ÎHÎfiı ·¥fiı ‹ı_ ±ÎM›Î »ı.”                     ’HÎ ±Î ÷˘ Â_ ˢ› »ı ? …ı ¤› ¤flı·˘ »ı ±ı ¤› ±ıfiı ÿı¬Î›. …ı ¤›
                                   ¤›˘˝ fi◊Ì, ÷ı fiÎ ÿı¬Î›.
   ˉı ’Ò‰˝¤‰ı ÿÎfi ¿fl‰ÎfiÎ ¤Î‰ ¿flı·Î ÷ı ±Î…ı ÿÎfi ±’Λ_, ’HÎ
±I›Îflı ⁄Ì… ’ÕÌ flèÎ_ »ı ¿ı, “Ë_ ¿˘¥fiı ±Î’_ ±ı‰˘ »\_ … fiËŸ.” ±ıÀ·ı      ’Î_« …HÎ ±ËŸ◊Ì ±_‘Îfl΋Î_ …_√·‹Î_ …÷Î_ ˢ›, ÷˘ ±ı¿fiı ±ı‰˘
·¥ ·™ ±ı‰˘ »\_ ! ! ÷ı ·˘¿˘fi_ ·¥ ·ı‰Îfi_ ⁄Ì… ’ÕÌ flèÎ_ »ı, ±ıÀ·ı    ¤› ˢ› Ë‹HÎÎ_ ‰ÎCÎ ⁄Ò‹ ‹ÎflÂı, Ë‹HÎÎ_ ‰ÎCÎ ⁄Ò‹ ‹ÎflÂı.” ±ı‰_ ◊›Î
ÿÎfi ±ÎM›_ »÷Î_ ⁄Ì… ±‰‚_ ’ÎÕu_ !                   ¿flı. ⁄ÌΩfiı, “ÁÎ’ ±◊ÕÎ¥fiı ¿flÕÌ ¬ÎÂı ÷˘ ?” ±ı‰˘ ¤› ˢ›. hÎÌΩfiı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7                         87  88                           ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7

‹fi‹Î_ ±ı‰_ ◊Λ ¿ı, “⁄ËÎfl‰À̛Π‹‚Âı fiı ‹ÎflÂı ÷˘ ?” ±ıÀ·ı ⁄‘Îfiı   «¿·Î_ ’HÎ ∂ÕÌ fiÎ Ω›; ’HÎ fiÎ, ¤›◊Ì √Λ˘-¤ı_Á˘ flV÷ı◊Ì ∂ÃÌfiı
¤› …\ÿÎ …\ÿΠˢ›, …ıfiı …ı‰˘ ¤› ¤›˘˝ ˢ› ÷ı … ¤› ÿı¬Î›, ⁄ÌΩ     Ëı_ՉΠ‹Î_Õı »ı. ±ıÀ·ı ±Î …√÷ ¤›◊Ì … «Î·Ì flèÎ_ »ı, ±Î ‹ÎHÎÁ˘fiı
fiÎ ÿı¬Î›. ±ıÀ·ı ‰Î÷‹Î_ ÷˘ ¿Â˘ ‹Î· »ı fiËŸ.             › ¤›fiÌ …wfl »ı. iÎÎfiÌ ’vÊfiı …ı ¤ı√Î ◊Λ fiı iÎÎfiÌ ’vÊfiı ±ı‹ ·Î√ı
                                  ¿ı ±Î‹fiı ¤›fiÌ …wfl fi◊Ì ÷˘ ±ı ¤› ¿ÎœÌ ±Î’ı ±fiı ’»Ì ’ÎÁ ‹Î¿˝‹Î_
   ¿ıÀ·Î_¿fiı ÷˘ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ‹˘Àfl˘ Œflı »ı, ’HÎ “Ë_ ±◊ÕÎ¥ ’ÕÌ”
                                  ‹Ò¿Ì ÿı, fiËŸ ÷˘ ±Î ÷˘ ±I›Îflı “Œı¥·” ◊›ı·Î_ »ı. …ıfiı ¤› »ı ±ı “Œı¥·”
±ı‰˘ ω«Îfl … fi◊Ì ±Î‰÷˘, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ‹Î· … ¤flı·˘ fiËŸ fiı !
                                  ◊›ı·Î_ »ı. ¤› Ω› ÷˘ ¿Î‹ ◊Λ, fiËŸ ÷˘ «Î·ı … fiËŸ fiı !
±fiı Ωı ±ı ‹Î· ¤flı·˘ ˢ› ÷˘ ÕˇÎ¥‰fl˘ ÕˇÎ¥‰Ÿ√ ¿flÌ Â¿ı … fiËŸ,
±◊ÕÎ¥ … ’Õı ! ±ıÀ·ı …ı ‹Î· ¤flı·˘ fi◊Ì ±ıfi˘ ω«Îfl Áfl¬˘ ›                    vvvvv
fiÎ ±Î‰ı. ¿ıÀ·Î_¿fiı ÷˘ flÎhÎı ±ı¿Î_÷‹Î_ ±ı¿·Î ˢ› ÷˘ › ¤› fiÎ ·Î√ı
±fiı ⁄ÌΩfiı ÷˘ ±ı¿·˘ ’Õu˘ ¿ı ¤Ò÷ ›Îÿ ±ÎT›Î ¿flı. Àı¿Ïfi¿·Ì Á_¢‘fi
¿flı ÷˘ › Á‹Ω› ¿ı ¤flı·Î ¤›fi˘ … ω«Îfl ±Î‰ı »ı.
    ±Î jÎÌ-’wÊ˘ ’ˆHÎı »ı, ’HÎ ±ı‰˘ ‹Î· fi◊Ì ¤›˘˝ ¿ı “flÎ_ÕÌ ÷˘
Â_ ◊Âı ?” ±ıÀ·ı ±ıfiı ±ı‰˘ ω«Îfl ’HÎ fi◊Ì ±Î‰÷˘ ¿ı flÎ_Õı ÷˘ Â_
◊Âı ? ÁΫı ÷˘ ¿˘”¿ … ±Î‰_ flÎ_Õı, ¬ÎÁ ¿flÌfiı ±ı‰_ ⁄fi÷_ fi◊Ì; ’HÎ
»ı‰Àı ÷˘ fl_ÕÎ’˘ … »ı fiı ! ’HÎ ±ı‰˘ ¤› … fi◊Ì ·Î√÷˘ fiı ! ±fiı
±ı‰Î_ ÷ı ÂÎ ‹Î_ÕuÎ, ÷ı ‰‚Ì fl_ÕΉÎfi_ ⁄Î¿Ì flèÎ_ ?! ‹_ÕΉ΋Î_ ÷˘
Ωˢ…·Î·Ì ˢ› fiı ‹_Õ’ fiı ±ı ⁄‘_ ˢ›, ’HÎ ±Î ‹_Õ’ fl˘… fl˘… fiÎ
ˢ›. ±Î ÷˘ ’ˆH›Î ÷ı ÿËÎÕı … ‹_Õ’ ±fiı ÷ı › ¤ÎÕÎfiÎ_ ·Î‰Ìfiı ⁄Î_‘ı
»ı fiı ! ±Î »˘¿flα˘ œŸ√·Î-œŸ√·Ìfiı fi◊Ì ’ˆHÎΉ÷Î ? ≠ÁÎÿ Ë™
‰Ëı_«ı »ı, »÷Î_ “¥S›{fi” fi◊Ì ±fiı ¬ÁıÕuı ¬Áı ±ı‰˘ ’HÎ fi◊Ì.
   ¤› ÷fiı ·Î√ı »ı ¿ı ? ‰ÎCÎ ±Î‰ı ÷˘ ? ±ı ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ ‰√fl ¬⁄fl
fiÎ ’Õı fiı ? ±ı‰_ »ı fiı, ¿ı ‰÷˝‹Îfi ¤› ÷˘ ·Î√ı …. ±ı ¤›fiÎ_ ’fl‹ÎHÎ_
fiΠˢ÷ ÷˘ ±Î fl˘Õ µ’fl◊Ì √Λ˘-¤ı_Á˘ ∂Ãı fiËŸ fiı ±Î T›‰ËÎfl «Î·
fiÎ flËı ±fiı ±ı › fl˘Õ «Î· fiÎ flËı, ˢfi˝ ‰√ÎÕ ‰√ÎÕ ¿flı ÷˘ › √Λ˘
∂Ãı … fiËŸ, ⁄ıÁÌ … flËı ’HÎ Ωfi‰fl˘fiı ±ı ¤›Á_iÎΠˢ› »ı fiı ÷ı◊Ì
÷˘ fiÎfi_ ¿>fl¿flÌ›_ ˢ› ÷˘ › √ÎÕÌ ÿı¬Ìfiı ∂ÃÌfiı ËıÕ÷_ ◊¥ Ω›, ÷ı
¤›Á_iÎÎ ±ıfiı ∂ÃÎÕı »ı !
  ¤›fiÌ …wfl »ı ¿ı …wfl fi◊Ì ? Ωı ±Î √Λ˘-¤ı_Á˘ flV÷Î µ’fl◊Ì
∂¤Ì … fiÎ ◊Λ fiı ±ı ¿ËıÂı, “Ω‰, ÷‹ÎflÎ◊Ì …ı ◊Λ ÷ı ¿flΩı.” ±Î
                                 90                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7

                                     fi˘¿flfiÎ ËÎ◊‹Î_◊Ì M›Î·Î ’ÕÌfiı eÀÌ Ω› ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiı ±ı‹
                                 ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı ¿ı, “¤¥, √fl‹Î√fl‹ «Î ÷ÎflÎ ’√ ’fl ’ÕÌ, ÷˘ ÷_ ÿ{Λ˘
                                 fi◊Ì fiı ?!” I›Îflı ±ıfiı ¿ı‰_ ÁflÁ ·Î√ı ?! ±ıfiı CÎıflı › ¿˘¥ ±Î‰_
                                 ±ÎrÎÁfi fiÎ ±Î’ı ±ı‰_ ±ÎrÎÁfi ±Î’̱ı, ÷˘ fi˘¿flfiÎ ‹fifiı ¿ı‰_ ÁÎv_
                                 ·Î√ı ! fi˘¿fl ’HÎ ±ÎI‹Î … »ı fiı ?! ’HÎ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ÂıÃÎHÎÌ ¿«
                                 ¿« ¿flı fiı ’»Ì ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ÂıÃÎHÎÌfiı «M’ ‹ÎflÌfiı fi˘¿fl …÷˘ flËı. ÷‹Îflı
                                 I›Î_ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ › M›Î·Î eÀ÷Δ÷Î ¿ı fiËŸ ? ’»Ì ¿œÎ’˘-±…_’˘ ◊¥
                                 Ω› fiı ?!
                                       ¿œÎ’˘-±…_’˘, ⁄_‘ ◊›ı ¤√‰Îfi’ÿ !
               [7]                     ±Î ¿œÎ’˘-±…_’˘ ⁄_‘ ◊Λ fiı, ÷˘ ±ı ‹ÎHÎÁ Â_ ˢ› ? ±ı
                                 ‹ÎHÎÁ ¤√‰Îfi ¿Ëı‰Î›. ¿ÎflHÎ ¿ı ·˘¿ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı, ¿œÎ’Î-±…_’Î ‰√fl
           ¿œÎ’˘-±…_’˘ !                ‹fiW› … fiΠˢ›. ¿˘¥fiı M›Î·Î eÀÌ Ω› fiı ¿œÎ’˘-±…_’˘ ◊Λ, I›Îflı
                                 ¿˘¥fiı ’ıfi ¬˘‰Î¥ Ω› fiı ¿œÎ’˘-±…_’˘ ◊Λ. ¿˘”¿fiı ’˘÷ÎfiÌ ‹˘Àfl
       “M›Î·˘” ¿flΉı ¿œÎ’˘-±…_’˘ ?!            ÕˇÎ¥‰flı …flο ¬flÎ⁄ ¿flÌ fiÎ¬Ì Ë˘› ÷˘ ¿œÎ’˘-±…_’˘ ◊Λ, ¿_¥fi˘ ¿_¥
                                 ¿œÎ’˘-±…_’˘ ◊›Î ‰√fl flËı … fiËŸ. ¿˘¥fiı ’˘÷Îfi_ ÕÎ¥fiŸ√ Àı⁄·
    ‹˘ZÎfi˘ ‹Î√˝ ±Î‰˘ Áfl‚ ˢ÷˘ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ±ËŸ Áfl‚ ‹Î√˝     ¿˘¥±ı ⁄√ÎÕu_ ˢ› ÷˘ ¿œÎ’˘-±…_’˘ ◊¥ Ω›, ÷ı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘
¬S·˘ ◊›˘ »ı, I›Î_ ±Î’HÎ_ ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·ı‰Îfi_ »ı. Áfl‚ ‹Î√˝ ±fiı ‰‚Ì   ¿œÎ’˘-±…_’˘ … ¿›Î˝ ¿flı ±fiı ¿œÎ’˘-±…_’˘ √›˘, ÷ıfiı …√÷ ¤√‰Îfi
Ï«_÷Î flÏË÷ ! fiËŸ ÷˘ ¿œÎ’˘-±…_’˘ ⁄‘Îfiı ◊Λ. ÁÌkÎıfl ‰Ê˝fiÎ ‹ÎHÎÁfiı  … ¿Ëı !
› Ωı ⁄ı M›Î·Î eÀÌ √›Î ˢ› fiı ±‰Î… ÁÎ_¤‚ı, ÷˘ ⁄˘·ı, “±ı Â_           ¿œÎ’˘ ±fiı ±…_’˘, ϤLfi÷Î ¿¥ ?
eÀu_ ?” ⁄ı M›Î·Î‹Î_ ΩHÎı ±ÎI‹Î eÀÌ √›˘ ˢ› fiı, ±ı‰_ ◊Λ ±fiı
±Î¬_ …√÷ … ±ı‰_ ¿flı »ı fiı ?! ˉı “±Î‹Î_ ¿˘HÎ Œ˘Õı »ı” ±ı ΩHÎ÷˘     ÷‹ı ⁄ıµfiı ±˘‚¬˘ »˘ ¿ı ±ı¿fiı ±˘‚¬˘ »˘ ?
fi◊Ì fiı “fi˘¿flı … Œ˘ÕuΔ ±ı‹ ¿Ëı »ı. ±S›Î, fi˘¿fl ÷˘ Œ˘Õ÷˘ ËÂı ?      ≠ë¿÷ν — ⁄ıµfiı ±˘‚¬_ »\_.
fi˘¿fl ¿_¥ ±Î’H΢ ωfl˘‘Ì fi◊Ì. ˉı fi˘¿flfi˘ √fi˘ fi◊Ì, ’HÎ ÷˘ › ±Î
·˘¿˘ ’»Ì “fi˘¿fl˘ … Œ˘Õ Œ˘Õ ¿flı »ı” ±ı‰_ ⁄˘· ⁄˘· ¿›Î˝ ¿flı fiı !      ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ?! ±Î ⁄ı‹Î_ ¿˘HÎ ‹˘À˘ ¤Î¥ ?
±Î‰_ ⁄Ë ÿËÎÕÎfi_ ±ı‰_ ¤ı√_ ◊Λ ±ıÀ·ı fi˘¿fl ’»Ì ±ı¿ ÿËÎÕ˘ »flÌ
                                    ≠ë¿÷ν — ¿œÎ’˘ … ‹˘À˘.
‹ÎflÌfiı Ω›. ±ıÀ·ı ’»Ì ·˘¿˘ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı ¿ı fi˘¿fl˘ ˉı ÷˘ ‹ÎflÌ fiάı
»ı ! fiÎ ‹ÎflÌ fiάı, ÷˘ Â_ ¿flı ? ÷‹ı ±ıfiı fl˘… ‹Îfl ‹Îfl ¿fl˘ ÷˘ ’»Ì     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿œÎ’˘ ‹˘À˘ fiı ¤˘‚˘ »ı, ’ı·˘ ±…_’˘ ±ı fiÎfi˘
±ı¿ ÿËÎÕ˘ ±ı ±Î¬_ ‹Îflı ! ±ıÀ·ı “fi˘¿fl ΩıÕı ¿ı‹ ‰÷˝‰_ Ωı¥±ı” ±ı   fiı ¿’ÀÌ »ı. ±ıÀ·ı ¿œÎ’˘ ¿flı I›Îflı ·˘¿˘ › ¿ËıÂı ¿ı, “¤¥, ⁄ı M›Î·Î
±ıHÎı fiÎ ΩHΉ_ ’Õı ?                       eÀÌ √›Î_ ±ı‹Î_ ±ÎÀ·˘ ⁄‘˘ ¿œÎ’˘ Â_ ¿fl‰Î ¿›Î˝ ¿fl˘ »˘ ?!” CÎflfiÎ_
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7                           91   92                           ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7

˵ ¿ËıÂı ¿ı, “»˘fiı, eÀÌ √›˘, ÷‹ı ⁄ıÁ˘fiı ÏfiflÎ_÷ı, …flÎ ÂÎ_Ï÷ flά˘fiı !”  ±fiı ⁄ËÎfl‰ÏÀ›˘ ±◊ÕΛ ÷˘ ¿ËıÂı, “…‹Î¥ ±◊ÕΛ˘.” ±ıÀ·ı ±Î‰_ »ı !
¿œÎ’˘ ¤˘‚˘ ¬fl˘fiı, ±ıÀ·ı ·˘¿ ΩHÎÌ Ω› ±fiı ±…_’˘ ÷˘ ‹ËŸ ◊Λ.
                                       ≠ë¿÷ν — ¿œÎ’Î-±…_’Îfi˘ ±Î‘Îfl ÷˘ ±iÎÎfi »ı fiı ?
¿ıÀ·Î¿ ÂıÏÛΠ±Î⁄w fiÎ Ω› ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ¿œÎ’˘ fi◊Ì ¿fl÷Î, ’HÎ ‹ËŸ
±…_’˘ ¿’ÀÌ fiı fiÎfi˘ »ı ±ıÀ·ı ±Î‰÷Î ±‰÷ÎflfiÎ ·Î¥fi⁄_‘ ÏËÁÎ⁄           ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfi …. ±_‘ÎflÎfiı ·Ì‘ı … ‰‚Ì ⁄ËÎfl‰ÏÀ›Îfiı …‹Î¥
⁄Î_‘Ì ±Î’ı, ±ıÀ·ı ±Î ÁË̱˘ ¿flÎ‰Ì ·ı »ı ⁄‘Ì. …ıfiı ¿œÎ’˘ ◊Λ ÷ıfiı    ‹Îfiı I›Îflı ±ı ±iÎÎfi, fiËŸ ÷˘ ⁄Ì…\_ Â_ ? ±_‘Îfl΋Î_ ⁄ËÎfl‰ÏÀ›˘
±…_’˘ ‹ËŸ ◊Λ ¬fl˘ …, ’HÎ ’ı·˘ ±…_’˘ ±ı¿·˘ ˢ› ±ı ÷˘ ⁄Ë ‹˘À˘      ±◊ÕΛ ÷˘ ¿ËıÂı, “‹ÎflÎ …‹Î¥ ±ÎT›Î ·Î√ı »ı,” ±ı‰_ ±Î ±_‘ÎflÎfi_
Ωı¬‹Ì ˢ›. ’HÎ F›Îflı ¿œÎ’˘ fiı ±…_’˘ ⁄ı ‰Ëı_«Ì ¬Î÷˘ ˢ› I›Îflı      ÕÌÏÁ{fi ¿Ëı‰Î› »ı. ±_‘Îfl΋Î_ ¿˘HÎ ¿ËÌ Â¿ı ¿ı ±Î …‹Î¥ … »ı ¿ı ±Î
¿œÎ’˘ ‰‘Îflı ¬¥ Ω›, ±ıÀ·ı ±…_’Îfiı ¤Î√ ⁄Ë ◊˘Õ_ Ω›. ’HÎ ±Î        ⁄ËÎfl‰ÏÀ›˘ … »ı ?! ±ıÀ·ı ±_‘Îfl΋Î_ …‹Î¥fiı ¿ËıÂı ¿ı ⁄ËÎfl‰ÏÀ›˘
ÂıÏÛΠ¿œÎ’˘ ¿flı fiËŸ, ±…_’˘ ±ı¿·˘ ¿›Î˝ ¿flı ÂıÏÛα˘ ΩHÎı ¿ı ±Î     ±◊ÕΛ˘. ±Î‰_ ¨‘_-»kÎ_ ◊¥ Ω›. ·˘¿˘ ¿_¥ ±Î ¬˘À_ »ı ±ı‰_ Á‹…÷Î
⁄‘Î ·˘¿ ‹ÎflÌ fi⁄‚Î¥ ΩHÎÌ …Âı ±ıÀ·ı ÂıÏÛα˘ ‹˘_œı ¿œÎ’˘ fiÎ ¿flı,     fi◊Ì ? ⁄‘_ › Á‹…ı, ’HÎ ‹ËŸ ±_‘Îv_ ˢ› ÷ı Â_ ¿flı ?
‹ËŸ ±…_’˘ ¿›Î˝ ¿flı ¿ı, “±Î ‹˘_CÎÎ ¤Î‰fiÎ M›Î·Î Œ˘ÕÌ fiÎA›Î ±Î ⁄‘Î
⁄ıÃÎ_ »ı ±ı Ω› ±ıÀ·ı fi˘¿flfiı ⁄ı ÷‹Î«Î ‹ÎflÌ ÿ™, ±Îfiı ÷˘ ˉı ¿ÎœÌ             Ï¿_‹÷, M›Î·ÎfiÌ ¿ı ‰œ‰ÎfiÌ ?
‹ı·‰˘ »ı.” ±Î‰_ fiı ±Î‰_ ‹ËŸ ¿›Î˝ ¿flı. ±ıÀ·ı ¿œÎ’˘-±…_’˘ …ıfiı Ω›,       ‹˘ÀÎ Ï‹·‹ÎÏ·¿˘ › fi˘¿fl Ωı ¿ÿÌ ÿÁ M›Î·Î-fl¿Î⁄Ì ·¥fiı
±ıfiı ÷˘ ¤√‰Îfi … ¿Ëı‰Î›. ˉı ÂÎ◊Ì ±Î‰Õ_ ‹˘À_ ’ÿ ¿èÎ_ ËÂı ? ¿ÎflHÎ    ±Î‰÷˘ ˢ› fiı Àˇı ËÎ◊‹Î_◊Ì ’ÕÌ √¥, ÷˘ › ±ıfi˘ ±ÎI‹Î eÀÌ Ω›.
¿ı ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁ ¿œÎ’Î-±…_’Î ‰√flfi˘ fiΠˢ›, ±ıÀ·ı ¿œÎ’˘-±…_’˘      ±S›Î, «E«Îfl Ï‹·fiÎ ‹ÎÏ·¿ »˘ ¿ı ¿¥ Ω÷fiÎ »˘ ? ±Î‰Î_ ÷ı ¿ı‰Î
±ÎÀ·˘ … ÂOÿ …ıfi΋Î_◊Ì √›˘ ±ı ¤√‰Îfi ¿Ëı‰Î›, ±ı ¤√‰Îfi          ¿ı ±Î M›Î·Î‹Î_ … ±ÎI‹Î ±Î‰Ì √›˘ ? «Îfl Ï‹·fi˘ ‹ÎÏ·¿, ÷ı ÷_ Â_
±Î’HÎ_ ◊‹˘˝‹ÌÀfl !                           √flÌ⁄ »ı ?
          ¿œÎ’Î-±…_’Îfi˘ ±Î‘Îfl ?                       À¿˘fl, ’HÎ ¿›Î Ëı÷ ÏfiÏ‹kÎı ?
    ≠ë¿÷ν — ‘Îfl˘ ¿ı ¿œÎ’˘-±…_’˘ «ÎS›˘ Ω›, ’»Ì ’λ˘ ±Î‰ı         iÎÎfiÌ ’vÊ ÷˘ Â_ ¿Ëı »ı ? ±ıfiı ’Ëı·Î_ ÷˘ ’Ò»ı ¿ı, “¤¥, ¿Âı
¬fl˘ ?                                 ÷_ ÿ{Λ˘ fi◊Ì fiı ?” ’»Ì ¿ËıÂı ¿ı, “…flÎ ÁΫ‰Ìfiı «Î·÷˘ ˢ› ÷˘ ?”
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ±Î‰ı. ÷‹Îflı ·Î‰‰˘ »ı ?               ±ıÀ·ı iÎÎfiÌ ÷˘ ⁄‘_ ¿Ëı, ’HÎ ‰Ì÷flÎ√÷Î◊Ì. ±fi¤‰ iÎÎfiÌ ÷˘ √‹ı
                                    ±ıÀ·_ ¿Ëı, ¿flı; »÷Î_ ’˘÷ı ‰Ì÷flÎ√÷΋Î_ flËı. ‰¬÷ı ‹˘œı ÀˆÕ¿Î‰ı › ¬fl˘,
    ≠ë¿÷ν — fiÎ.                          ’HÎ ÷˘ › ’˘÷ı ‰Ì÷flÎ√÷΋Î_ flËı. ÀˆÕ¿Î‰‰Îfi_ ⁄‘_ Á‹›fiı ±Î‘Ìfi ˢ›
    ÿÎÿÎlÌ — ·˘¿˘fiı ¿œÎ’˘-±…_’˘ ¿fl‰Îfi_ √‹÷_ ËÂı ? ‹fi‹Î_      »ı, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı‰_ fiÎ ¿flı ÷˘ ’ı·˘ ‹ÎHÎÁ ¿_¥ fi‰Ì … Ω÷fi_ ¨‘ı flV÷ı
Á‹…ı ¬flÎ_ ¿ı, “Â_ ¿flı ˉı, ±ı › Ï⁄«ÎflÎ_ fi˘¿fl◊Ì eÀÌ √›Î, ±Î ‹fiı     Ω› ±ı‰_ ◊Λ. ±ıÀ·ı ⁄ıµ …‰Î⁄ÿÎflÌ ÁΫ‰‰ÎfiÌ, ’ı·˘ Á΋˘ ±Î’HÎÎ
¿œÎ’˘-±…_’˘ ◊›Î, ±Î ⁄‘_ ¬˘À_ ◊¥ flèÎ_ »ı; ±Î‹ fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı.”      ÏfiÏ‹kÎı ¨‘˘ ◊Λ fiËŸ ±fiı ¿Î‹ «Î·‰Î ÿı‰Îfi_.
’λΠ‹fi‹Î_ ±Î‹ ’V÷Λ ¬flÎ, ⁄‘_ › ¿flı, ’HÎ ŒflÌ ‰¬÷ ±Î‰ı I›Îflı              M›Î·Î, fi˘¿fl ÷ı Œ˘Õ÷˘ ËÂı ?!
±ı‰˘ fiı ±ı‰˘ …. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiÌ ’ÎÁı iÎÎfi ≠¿Î fi◊Ì fiı ! ±_‘Îv_ C΢fl
»ı. ±_‘Îfl΋Î_ ÷˘ …‹Î¥ ±◊ÕΛ ÷˘ › ¿ËıÂı ¿ı, “⁄ËÎfl‰ÏÀ›˘ ±◊ÕΛ˘.”        ±Î ÷˘ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ¿œÎ’˘-±…_’˘, ¿œÎ’˘-±…_’˘; ±ı¿ M›Î·˘
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7                          93   94                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7

eÀÌ √›˘ ˢ› fiı, ÷˘ › ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ fiı ¿¿‚ÎÀ ¿flÌ ‹Ò¿ı ! ±Î’HÎı ±Î         ≠ë¿÷ν — ÷‹ı ΩH΢ ¬flÎ_ ±Î ⁄‘_ ?!
⁄Î⁄Îfiı ’һ̱ı ¿ı, “¤¥, ±Î M›Î·˘ ¤Î_√Ì √›˘ ÷˘ ÷_ ¿ı‹ fi◊Ì
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı, ±Î iÎÎfi‹Î_ ±‹fiı ⁄‘_ ÿı¬Î›. ⁄‘Î ’›Î˝›˘
⁄˘·÷˘ ?” I›Îflı ±ı ¿ËıÂı ¿ı, “‹Îflı Â_ ?” I›Îflı ±ı ÷˘ iÎÎfiÌ ¿Ëı‰Î›,   ±‹fiı ¬⁄fl ’Õı. ÿflı¿ ’˙ÿ˚√·Ì¿ ’›Î˝› …ı ’HÎ »ı fiı, ±ı ⁄‘Î_ ±‹fiı
±iÎÎfiÌ-iÎÎfiÌ !! ÂÎ◊Ì ? ±Î ·˘¿˘ fi˘¿flfiı ‰œı »ı ±ı‰_ ±ı ⁄Î⁄˘ fiÎ     ÁÒZ‹w’ı ÿı¬Î›, ±ıÀ·ı ±‹ı ÷‹fiı …‰Î⁄ ±Î’̱ı.
Á‹…ı ? ±ı Ωı›Î ¿flı ¿ı ±Î ¿ı‹ ‰œ÷Î ËÂı ?! ±Î fi˘¿fl ÷˘ ÁÎfl˘ »ı
fiı ±ı Ï⁄«ÎflÎfiı ±Î ·˘¿˘ ‰œı »ı ! ⁄οÌ, M›Î·˘ ÷˘ ±Î fiÎfi_ »˘¿v_           fi˘¿fl ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ, ÏËÁÎ⁄ ’˘÷Îfi˘ … !
› fiÎ Œ˘ÕÌ ±Î‰ı. ±Î fiÎfiÎ »˘¿flÎ_fiı ¿Ë̱ı ¿ı, “Ω ⁄Î⁄Î, ±Î M›Î·Î         M›Î·Î eÀÌ √›Î ÷˘ › ¿œÎ’˘ ◊Λ, fi˘¿flfiı √΂˘ ¤Î_Õı ¿ı, “÷ÎflÎ
⁄ËÎfl fiÎ¬Ì ±Î‰.” ÷˘ fiÎ fiÎ¬Ì ±Î‰ı. CÎHÎÎ_ Œıfl Ë_ ‰Õ˘ÿflÎ …™fiı, I›Îflı   ËÎ◊ ¤Î_√·Î »ı, ÷ÎflÎ ±Î‹ ¤Î_√·Î »ı.” ÷ı CÎÕ̱ı ±ı‹ ω«Îflı ¿ı, “Ë_
Ë_ ⁄Î⁄Îfiı ¿Ë_ ¿ı, “±Î ÿÎÿÎfiÎ ⁄ÒÀ »ı fiı, ÷ı ⁄ËÎfl fiÎ¬Ì ÿı”, I›Îflı ±ı  ±ıfiÌ …B›Î±ı ˢ™ ÷˘ ‹ÎflÌ ÂÌ ÿÂÎ ◊Λ ? ±Î’HÎfiı ¿ıÀ·_ ÿ—¬ ◊Λ ?”
¬¤˘ «œÎ‰ı. ±ı Á‹…ı »ı ¿ı, ±Î fiÎ fiÎ¬Ì ÿı‰Î›. ˉı fiÎfiÎ ⁄Î⁄Î ¤Î_√ı    ±ı‰_ ¿˘¥ ω«Îflı ? fi˘¿flfiÎ ‹fi‹Î_ Â_ ◊Λ ¿ı, “±Î Âıà ‹fiı ‰√fl ¿Î‹fiÎ
… fiËŸ, ÷˘ ±Î‰Õ˘ ‹˘À˘ fi˘¿fl ÂÌ flÌ÷ı ¤Î_√÷˘ ËÂı ? ÷ı › ÂıÃÎHÎÌ      ÀˆÕ¿Î‰ı »ı, ‹Îfl˘ √fi˘ fi◊Ì. Ë_ ÷˘ fi˘¿fl »\_ fiı fi˘¿flÌ ¿v_ »\_, ÷ı◊Ì ‹fiı
‰œ ‰œ ¿flı fiı fi˘¿fl ‹fi‹Î_ Á‹…ı ¿ı ±Î flÎ_Õ ¿¿˝ÂÎ »ı, ⁄ÌΩ_ ±ıfiÎ      ‰œı »ı.” ±ı‰_ Ï⁄«ÎflÎfiı ◊Λ. ±ıÀ·ı ±Î ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì √flÌ⁄ ‹ÎHÎÁ˘fiı
ΩıÕ̉΂Îfiı ¿Ëı › ¬fl˘ ¿ı ‹ÎflÌ ÂıÃÎHÎÌ ÷˘ ¿¿˝ÂÎ »ı !          lÌ‹_÷ ‹ÎHÎÁ˘ ÿ—¬ ÿı »ı, fiËŸ ÷˘ ¿˘¥ fi˘¿fl M›Î·Î Œ˘ÕÌ fiά÷˘
      .... fiı ’»Ì fi˘¿flfiÎ_ ±Ï¤≠Λ ¿ı‰Î_ !!            ËÂı ? ±fiı Ωı ±ı fi˘¿fl M›Î·Î Œ˘ÕÌ fiά÷˘ ˢ› ÷˘ fl˘… fiÎ Œ˘ÕÌ
                                   fiάı ? F›Îflı ±ıfiÎ◊Ì ËÎ◊‹Î_ fiÎ {·Î› I›Îflı … eÀı fiı ? ±Î ‰SÕÛ‹Î_
    ±‹ÎflÎ ±ı¿ ¤Î√ÌÿÎfl Ë÷Î, ÷ı ⁄Ë ¿Õ¿ Ë÷Î. I›Îflı ‹ı_ ±ı‹fiı     ¿˘¥ ‰V÷ ¿˘¥ Œ˘Õı … fiËŸ, ±Î ÷˘ ⁄‘˘ ÷‹Îfl˘ … ÏËÁÎ⁄ «Ò¿‰Î› »ı.
¿èÎ_ ¿ı, “÷‹ÎflÎ fi˘¿flfiı ’Ò» ÷˘ ¬fl˘ ¿ı ¤¥, ±Î…ı Ë_ ÷‹fiı ÿ_Õ fiËŸ     ±ı‹Î_ fi˘¿fl ÷˘ Ï⁄«Îfl˘ ÏfiÏ‹kÎ ⁄fiÌ Ω› »ı. ’HÎ fi˘¿flfiÎ ËÎ◊ı M›Î·Î
¿v_, fi¿ÁÎfi fiËŸ ¿v_, ’HÎ ÷‹ÎflÎ ¬flÎ xÿ›fiÌ ·Î√HÎÌ◊Ì ‹fiı ¿Ë˘       eÀuÎ ¿ı ÂıÃÎHÎÌ ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flÌ ‹ı·ı ±fiı Ωı Âıà ⁄ıÃÎ_ ˢ›fiı ÷˘ ±ı ›
¿ı, ‹fiı ’λ‚ Â_ µ’fi΋ ±ÎM›_ »ı ?” ÷ı fi˘¿fl˘±ı …\ÿÎ …\ÿÎ fi΋˘ ¿ËÌ    ±¿‚ΛΠ¿flı. ±S›Î, ±ı¿ ¤Î√ÌÿÎfl ±¿‚Λ ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_, ±ı¿·Îfiı
±ÎM›Î. ¿˘¥¿ı fi_√˘Õ ¿èÎ_, ¿˘¥¿ı ·⁄ÎÕ fi΋ ±ÎM›_. ⁄‘αı ’˘÷ı fi΋˘    ±¿‚ΉΠÿı fiı ! ⁄‘Î ¤Î√ÌÿÎfl˘±ı ±¿‚ΉÎfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? ¿_’fiÌ‹Î_ ±ı¿
¿ËÌ ⁄÷ÎT›Î. I›Îflı ‹ı_ ¿èÎ_ ¿ı, “÷ÎflÌ ’λ‚ fi΋˘ ¿ı‰Î ’ÕuÎ_ »ı !” ·˘¿  ¤Î√ÌÿÎfl ±¿‚ΛΠ¿ı ⁄Ë ◊¥ √›_ ! »˘ fiı, ±ı¿fi_ O›√· ‰Î√ı ! ’HÎ
fi΋ ’ÎÕı, ÷ı ’λÎ_ ±ı‰_ fi˘¿flı › ÂıÃÎHÎÌ ‹ÎÀı fi΋ ’ÎÕu_ ˢ› ¿ı ±Î   ⁄‘ÎfiÎ_ O›√· ÁÎ◊ı ‰√ÎÕ‰ÎfiÎ_ ? ÂÎ◊Ì ⁄‘Î ‰√ÎÕ÷Î ËÂı ? ¥E»Î fiÎ
¿¿˝ÂÎ »ı.                               ˢ› ÷˘ › ‰Î√Ì Ω›, ¿ÎflHÎ ¿ı ±iÎÎfi ÁÎ_‘˘ ‹ı‚‰Ì ÿıfiı ! ±fiı ⁄‘Ì
        ’›Î˝›˘ ÿı¬Ìfiı fiÌ¿‚ı·Ì ‰ÎHÎÌ !!             O›√·˘ ‰Î√ı, ±ıÀ·ı ’ı·˘ fi˘¿fl ÷˘ ‘˛∞ Ω› ! ⁄‘Î ŒflÌ ‰‚ı I›Îflı ’ı·Ì
                                   ⁄ı⁄Ì Ë˘› fiı, ÷ı › ¿« ¿« ¿fl÷Ì ±Î‰ı ¿ı, “±ı flÕuÎfiı ÷˘ ‹Îfl‰Î …ı‰˘
   ±ıÀ·ı ±Î‰Õ˘ fiÎfi˘ ⁄Î⁄˘ ˢ› fiı, ÷ı ’HÎ M›Î·˘ ΩHÎÌ Ωı¥fiı      »ı.” I›Îflı ’ı·ÎfiÌ ÂÌ ÿÂÎ ◊Λ ?
Œ˘Õı fiËŸ. ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “Œ˘ÕÌ fiά.” ÷˘ › fiÎ Œ˘Õı. ’HÎ ±ıfiÎ ËÎ◊◊Ì
eÀÌ Ω› ÷˘ ±ı Ï«_÷Î-Ï⁄_÷Î ¿Â_ fiÎ ¿flı, ‰¬÷ı ±ıfiÎ ‹Î-⁄Î’ ‰Î_¿Î ˢ›        fi˘¿fl ΩıÕı, ˉı ¿¥ flÌ÷ı T›‰ËÎfl ¿fl‰˘ ?
÷˘ ±ı flÕÌ ∂Ãı ¬fl˘ ¿ı ±Î ·œÂı ’λÎ_ !                    ‹˘ZÎı fiÎ …‰_ ˢ› ÷˘ ±ËŸ Ã_Õ¿ ÷˘ ˢ‰Ì Ωı¥±ı fiı ?! ‹ËŸ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7                          95   96                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7

±…_’˘ fiÎ ◊Λ ±ıÀ·_ ÷˘ Á‹…‰_ ’Õı fiı ? M›Î·˘ eÀÌ Ω› fiı ¿œÎ’˘-      ¿Á˘ÀÌ fiÎ ◊Λ ! ⁄˘Á ÷˘ ⁄‘Î_fiı flËı‰ÎfiÎ fiı ? ‹ÎflÎ_ …ı‰˘ ˢ› ÷ıfiı
±…_’˘ ¿fḻı ÷˘ ±ı ±Î’HÎÌ … ¤Ò· »ı fiı ? ¿ı M›Î·ÎfiÌ ¤Ò· »ı ?      ⁄˘Á fiΠˢ›, ’HÎ ⁄ÌΩ ⁄‘Î_fiı ÷˘ ⁄˘Á flËı‰ÎfiÎ fiı ! …ıfiı ±_ÕflËıLÕfi˘
                                   ¢¬ »ı ¿ı ËÎ◊ fiÌ«ı ±ı¿ ÷˘ Ωı¥±ı, ÷ıfiı ⁄˘Á ÷˘ ˢ› …. ±‹fiı
   ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎÌ … ¤Ò· »ı.
                                   ±_ÕflËıLÕfi˘ ¢¬ fiΠˢ›, ÷ı◊Ì ¿˘¥ ⁄˘Á ’HÎ fiΠˢ›.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı Âıà ±ı¿·Î ±…_’˘ fiÎ ¿flı, ’ı·Î ÂıÃÎHÎÌ Ëµ
                                       ¿ı‰˘ ±L›Î› ¿Ëı‰Î› ? C΢fl ±L›Î› ¿›˘˝ ¿Ëı‰Î› ! ±Î‰Î_ ÷˘
‹ËŸ ±…_’˘ ¿›Î˝ ¿fl÷Î_ ˢ›. ’ı·Î ±ı¿·˘ ±…_’˘ ¿›Î˝ ¿flı »ı ±ı‹Î_
                                   ¤›_¿fl ÿ˘Ê˘ ¿›Î˝ »ı ! ’˘÷Îfiı ¬⁄flı › ’Õ÷Ì fi◊Ì ’Î»Ì ¿ı ±Î ÿ˘Ê
÷‹ı Â_ ¿Î‹ ¤Î√ÌÿÎflÌ ¿fl˘ »˘ ? ’HÎ ÷ı‹Î_ › ’ÎÀ˝fiflÂÌ’ ! ÷ı ⁄ıµ
                                   ‹ı_ ¿›˘˝ »ı. fi˘¿fl ΩıÕı ±Î‰_ ‰÷˝fi ¿›Î˝ ’»Ì ±Î‰˘ ÿ˘Ê ◊›˘ »ı ±ı‰Ì
’ÎÀ˝fifl˘ ±Î‹Î_ ’λΠ!! ÷ı fi˘¿fl ±ı¿·˘ Ï⁄«Îfl˘ ŒÁÎ¥ ‹flı. ˉı Ë_ Â_
                                   ¬⁄fl fi◊Ì ’Õ÷Ì. “fi˘¿fl … ¬˘À˘ »ı, ±ıfiı ¿ÎœÌ ‹ı·‰Îfi˘ »ı.” ±ı‰_ ¿Ëı
¿Ë_ »\_ ¿ı, “÷‹ı ±Î fi˘¿flfiÌ …B›Î±ı ˢ ÷˘ ÷‹Îfl˘ L›Î› ¿ı‰˘ flËı ?”
                                   »ı ±fiı ÷ı◊Ì ’˘÷Îfiı ±Î ⁄‘Ì ±Õ«H΢ »ı. ÷ı◊Ì … ‹˘ZÎ ‹‚÷˘ fi◊Ì,
÷˘ fi˘¿flfiı ¤Î_Õ̱ı ±ı C΢fl ±L›Î› fi◊Ì ? ±Î ≥ÏLÕ›fi ÏŒ·˘Á˘ŒÌ
                                   fiËŸ ÷˘ ‹˘ZÎfiÎ L›Î› Á‹…ıfiı, ÷˘ ⁄‘˘ › ‹˘ZÎ ‹‚ı ±ı‰˘ »ı. Á_ÁÎflfi˘
±Î‰Ì ˢ÷Ì ËÂı ? ¬flÌ flÌ÷ı ÷˘ ±Î’HÎı ±ıÀ·Î_ ⁄‘Î fi˘⁄· flËı‰_ Ωı¥±ı
                                   L›Î› ±ı L›Î› fi◊Ì. ¤√‰Îfifi˘ L›Î› ±ı L›Î› »ı.
¿ı, ±‹ı I›Î_ ±Î√‚ Â_ ¿fḻı ¿ı, fi˘¿flfiÎ ËÎ◊‹Î_◊Ì Àˇı ’ÕÌ Ω› fiı
M›Î·Î eÀÌ Ω›, ÷˘ ’Ëı·Î_ ÷˘ ±‹ı fi˘¿flfiı ’һ̱ı ¿ı, “¤¥, ÷_ ÿ{Λ˘        ¤√‰Îfifi˘ ¢ L›Î› »ı ? ¿ı …ıÀ·Î ÿıË‘ÎflÌ ∞‰ »ı, ’»Ì {ÎÕ
÷˘ fi◊Ì fiı ? ¤·ı, M›Î·Î eÀÌ √›Î_ ±ı ÷˘ ⁄ÌΩ ±Î‰Âı, ’HÎ ÷_ ÿ{Λ˘     ˢ› ¿ı √‹ı ÷ı ˢ, ’HÎ ∞‰÷_ »ı, ∞‰÷_ ÂÌ flÌ÷ı ¬⁄fl ’Õı ? ¿ı ±Î
fi◊Ì fiı ?” ±ı‰_ ’Ëı·Î_ ’Ò»‰_ ’Õı, ¿ÎflHÎ ¿ı ¬Ò⁄ ÿ{Λ˘ ˢ› ±fiı ±Î’HÎı  {ÎÕ ¿Î’Ì fiάı ÷˘ ±ıfi_ ·Î‰H› …÷_ flËı. ±ıÀ·ı ⁄‘Î ·Î‰H›‰Î‚Î ∞‰˘
¿Â_ ⁄˘·Ì±ı ±ı ¬˘À_ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı fiÎ ÿ{Λ˘ ˢ› ÷˘ ’»Ì ⁄Ì∞ ‰Î÷     »ı, ±ı‹fiÌ ‹ËŸ ¤√‰Îfi ⁄ıÃÎ_ »ı. ±ıÀ·ı ±ı‹fiı Ï¿_Ï«÷˚ ‹ÎhÎ ÿ—¬ ◊Λ,
¿fḻı ¿ı, “¤¥, …flÎ ‘Ì‹ı flËÌfiı ±ÎV÷ı ±ÎV÷ı ±Î‰÷˘ ˢ› ÷˘ ±Î‰˘      ±ı ⁄‘˘ ±L›Î› ◊›˘ ¿Ëı‰Î›.
‰Î_‘˘ fiÎ ±Î‰ı.” ±ı‰_ ’λ\_ ⁄˘·‰_ ’Õı. ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·Ì±ı ÷˘ ÷ı ’HÎ √fi˘
¿Ëı‰Î›, ¿ÎflHÎ ¿ı «ı÷‰‰Î ‹ÎÀı ±Î‹ À¿˘fl ÷˘ ‹Îfl‰Ì ’Õı, ’HÎ ±ı‰Ì            ÁΑfi˘fi_ ≠‹ÎHÎ ¿ıÀ·_ ˢ¥ ¿ı ?
À¿˘fl fiÎ ‹flΛ ¿ı, “÷‹ÎflÎ ËÎ◊ ¤Î_√·Î »ı, ÷_ ±Î‰˘ »ı, ÷ı‰˘ »ı.” ±ı‰Ì      ±‹ÿΉÎÿfiÎ_ ÂıÏÛα˘fiı ⁄ı Ï‹·˘ »ı, »÷Î_ ±ı‹fi˘ ⁄ŒÎfl˘ ÷˘
À¿˘fl fiËŸ. ±ıfiı ÷˘ À¿˘fl … fiÎ ¿Ëı‰Î›, ÏË_ÁÎ ¿Ëı‰Î›. fi˘¿fl ’HÎ      ±ËŸ ±Î√‚ ‰Hνfi fiÎ ◊Λ ±ı‰˘ »ı. ⁄O⁄ı Ï‹·˘ ˢ›, »÷Î_ ±ı @›Îflı
Ï⁄«Îflαı “÷ÎflÎ ËÎ◊ ¤Î_√·Î »ı” ±ı‰_ Ë‹HÎı ¿ËıÂı, ±ı‰Ì … ±ÎÂÎ      Œı¥· ◊¥ Ω› ±ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±Î‹ V¿>·‹Î_ ’ÎÁ ÁÎflÌ flÌ÷ı ◊÷Î Ë÷Î,
flÎ¬Ì Ë˘›; ÷ı◊Ì ‹ËŸ ŒŒÕ÷˘ ˢ› ¿ı, “ˉı Â_ ¿ËıÂı, ÂıÃ-ÂıÃÎHÎÌ Ë‰ı    ’HÎ ±ËŸ ±Î√‚ @›Îflı Œı¥· ◊¥ Ω› ±ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıHÎı
Â_ ¿ËıÂı ?” ±ı fi˘¿fl ‹fi‹Î_ ΩHÎı ¿ı ±Î Âıà fiı ÂıÃÎHÎÌ ÷˘ ⁄ıµ ÿÌ’ÕÎ-   “⁄ıVÀ eÏ·ÂfiıÁ” ±Îÿfl‰Î ‹Î_ÕÌ »ı. “ÏÕÁ˚±˘fiıVÀÌ ¥{ ‘Ì ⁄ıVÀ
ÿÌ’ÕÌ …ı‰Î_ »ı, …ı‹ ÿÌ’ÕÎ CÎÒfl¿ıfiı ±ı‹ ±Î CÎÒfl¿Âı, ÷ı ‹ËŸ ±Î‹ ŒŒÕ÷˘  eÏ·ÂfiıÁ.” ±Î eÏ·ÂfiıÁfiÌ ÷˘ Ëÿ ˢ› fiı ? ¿ı “⁄ıVÀ” Á‘Ì
ˢ›. ˉı ±ı ÂıÃfiı Ë_ Á‹… ’ÎÕ_ ¿ı, “Âıà ÷‹ı ±ıfiÌ …B›Î±ı ˢ ÷˘ Â_    ’ˢ_«‰Îfi_ ? ÷ı ±Î…ı ⁄ıVÀ eÏ·ÂfiıÁ Á‘Ì ’ˢ_E›Î_ ! ±fiı ±Î’HÎı I›Î_
◊Λ ?” ±ı‰_ ω«Îfl˘ ÷˘ ¬flÎ_. ÷‹ı ±Î‹ »˘ ’H›Â΂Ì, ÷ı ±ıfiÌ …B›Î±ı    ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ⁄_√·Î ˢ› »ı fiı ÷ı ⁄_√·Î‹Î_ ±Î’HÎı ÁŒÎ¥ Ωı¥±ı »Ì±ı
÷‹ı ±Î‰Â˘ fiËŸ, ’HÎ ÷_ ÷ÎflÎ ⁄˘ÁfiÎ_ ËÎ◊‹Î_ ±Î‰Ì … flÌ÷ı ±Î‰Ì       fiı ? ±ı‰Î_ ±Î ‹˘ÀÎ_ ‹˘ÀÎ_ ‹¿Îfi˘ ˢ› »ı. ÷ı ¿ıÀ·Î_ › ‹…·ÎfiÎ_ ÷ı …ı‹
…¥Â, ‹ÎÀı «ı÷÷˘ flËı…ı.” …ıfi˘ ÷_ ⁄˘Á ◊›ı·˘ »\_ I›Î_ ±Î√‚ ±ı‰˘     …ı‹ ¨«ı «œuÎ ÷ı‹ ÷ı‹ ÁŒÎ¥ ‰‘ı ±fiı …ıÀ·Ì ÁŒÎ¥ ‰‘ı ±ıÀ·Ì
’Ήfl ‰Î’fl…ı ¿ı ÷Îfl˘ ⁄˘Á ±ı‰˘ ’Ήfl ÷ÎflÌ µ’fl ‰Î’flı, ÷ı ‰¬÷ı ÷ÎflÌ    ⁄‚÷flÎ ‰‘ı, ’»Ì ±ı ⁄‚÷flÎfiÎ µ’Λ‹Î_ ⁄˛Î_ÕÌ fiı ⁄ÌΩ_ ⁄‘Î µ’Λ˘
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7                             97   98                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7

¿flı ? ÷˘ Â_ ÁŒÎ¥ ±ıÕ‹ÌÀ fiÎ ¿fl‰Ì ? fiÎ, ÁŒÎ¥ ±ıÕ‹ÌÀ ±ıÀ·Ì ¿fl‰Ì        ¿ı, “÷˘ ’»Ì ÷‹ı ∞‰˘ »˘ ÂÎfiÎ ±Î‘Îflı ? ¿˘¥ ±Î‘Îfl fi◊Ì ?! ∞‰fifi˘
ÁÎflÌ ¿ı …ı ’»Ì ‹ı·Ì ◊Λ ÷˘ › ±Î’HÎfiı Ï«_÷Î fiÎ ◊Λ. »˘¿fl˘ ±ı ÁŒÎ¥      ’HÎ ±Î‘Îfl Ωı¥±ı ¿ı fiÎ Ωı¥±ı ?” ÷‹ÎflÎ M›Î·Î eÀÌ Ω› ÷˘ Â_ ¿fl˘
⁄√ÎÕı ÷˘ › ±Î’HÎfiı »˘¿flÎ_ µ’fl √VÁı fiÎ ◊‰_ ’Õı. ±Î ÷˘ ¿ËıÂı ¿ı,       ÷‹ı ?
“±Î …^fi˘ Á˘ŒÎÁıÀ ⁄ÿ·Ì fiά̱ı ?” I›Îflı ‹ı_ ¿èÎ_ ¿ı, “fiÎ, ±ıfiı flËı‰Î
                                         ≠ë¿÷ν — ¿Â_ › fiÎ ◊Λ.
ÿ˘fiı !” ¿ÎflHÎ ¿ı fiÎfiÎ_ »˘¿flÎ_ ±ıfiÌ ’fl O·ıÕ◊Ì ¿Î’˘ ‹Ò¿ı ÷˘ › ±Î’HÎfiı
‰Î_‘˘ fiÎ ±Î‰ı. ∂·À_ ±ıfiı ¿Ë̱ı, “·ı ⁄ÌΩı ¿Î’˘ ‹Ò¿.” ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı        ÿÎÿÎlÌ — Â_ ‰Î÷ ¿fl˘ »˘ ? ±Î‹ ’_E›ÎÁÌfi_ ÿı‰_ ÷˘ ◊›_,” ˉı
Ïfi¤˝›’HÎ_ flËı. ±Î’HÎı ÁΑfi˘ ±ı‰Î_ flά˘ ¿ı …ı ÁΑfi ±Î’HÎfiı ¤› fi       ⁄ÌΩ ’_ÿfl ‰Ê˝ ±Î‰‰ÎfiÎ_, ÷ı Á˘ ’ÒflÎ_ ◊Âı ’»Ì ?
’‹ÎÕı, fiËŸ ÷˘ ’»Ì ’ı·_ ¿Ú’΂ÿı‰ı √Λ_ »ı ±ı‰_ ◊Λ ¿ı,
                                         ≠ë¿÷ν — »˘fiı ◊Λ, “±Î” M›Î·˘ › ’HÎ eÀÌ …‰Îfi˘ ’»Ì.
    “ÁË ÁΑfi ⁄_ ‘ fi ◊›Î_ flè΢ fi ¿˘¥ µ’Λ,
                                         ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ?! ÿıËfiı M›Î·˘ ¿Ë˘ »˘ ?! I›Îflı ¬v_ ! ±Îfi_
    Á÷˚ ÁΑfi Á‹F›˘ fiËŸ I›Î_ ⁄_‘fi Â_ Ω› ?”
                                      fi΋ iÎÎfi ¿Ëı‰Î› ! ’ı·Î_ Âıà ÷˘ ¿Ëı, “±ÎfiÌ ÿ‰Î … fiΠˢ› !” ÷˘
    ±ıÀ·ı ±Î ÁΑfi˘ … ⁄_‘fi ◊¥ ’ÕuÎ_ »ı, ÷ı‹ »÷Î_ ¿ıÀ·Î¿         ±S›Î, ÷ÎflÌ ÿÂÎ ÂÌ ◊Âı ? ÷‹fiı ŒflÌ ±…_’˘ ±Î‰ı ÷˘ √‹ı ¬fl˘ ?
ÁΑfi˘ ±ı‰Î_ ˢ› »ı ¿ı ±Î‰U›¿ »ı. ±ı ÁΑfifiı ˷Ή‰ÎfiÎ_ fi◊Ì.
                                         ≠ë¿÷ν — fiÎ √‹ı.
¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ±Î‰U›¿ ˢ‰Î_ … CÎÀı. ’HÎ ±ıfi_ ≠‹ÎHÎ ±Î’HÎı ΩHΉ_
Ωı¥±ı. ⁄_√·˘ ¿ı‰Õ˘ ⁄Î_‘‰˘ ±ıfiÌ ¿_¥¿ Ï·Ï‹À ÷˘ ˢ› ¿ı fiΠˢ› ?           ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±Î’HÎÎ_ ·˘¿ ¿Ëı »ı, “÷‹ı Ï…iÎÎÁ ¿ı‹ fi◊Ì
±Î’HÎÌ ’ÎÁı ’Î_« ±⁄… wÏ’›Î »ı, ’HÎ ⁄_√·˘ ¿ı‰Õ˘ ⁄Î_‘‰˘ ±ıfiÌ         ◊÷Î_ ?” ±flı, ‹Îflı Ï…iÎÎÁ ◊¥fiı Â_ ¿Î‹ »ı ? ±Î ±…_’˘ …ıfiı √‹÷˘
Ï·Ï‹À ˢ› ¿ı ±ı ±fiÏ·Ï‹ÀıÕ Ë˘› ? ¿˘¥fi˘ ⁄_√·˘ ±fiÏ·Ï‹ÀıÕ Ωı›˘         fi◊Ì ±ı … Ï…iÎÎÁ ’ÿ »ı. Ï…iÎÎÁ ÷˘ ◊Λ ·˘¿˘ ¿ı …ıfiı ±…_’˘ √‹ı
÷‹ı ? fiÎ. ËÂı, ¿˘¥¿fi˘ ÷˘ ËÂı fiı ? ±fiÏ·Ï‹ÀıÕ ¿˘¥fi˘ ˢ› fiËŸ         »ı ! ‹fiı ±…_’˘ √‹÷˘ fi◊Ì, ÷˘ ˉı ‹Îflı Âıfiı ‹ÎÀı Ï…iÎÎÁ ◊‰Îfi_ ?
fiı ! ˢÀ·ı › ±fiÏ·Ï‹ÀıÕ fiΠˢ›, ±ıHÎı Ï·Ï‹À ¿flı·Ì ˢ›, ’HÎ ⁄_√·Î      …ıfiı ±…_’˘ √‹÷˘ fi◊Ì ±ı ¥ÀÁıSŒ ±ıfiı ‹˘ZÎı ·¥ …Âı. ¿˘¥ ¿ËıÂı
Ï·Ï‹ÀıÕ ◊÷Î fi◊Ì. ±ıÀ·ı ‹Îv_ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ±Î‹Î_ Â_ ¿Î‹ ±fiÏ·Ï‹ÀıÕ       ¿ı, ·˘¿˘fiı › ±…_’˘ ÷˘ √‹÷˘ fi◊Ì fiı ?” fiÎ, ±ı ÷˘ ±ıfiı ’һ̱ı
◊Ή »˘ ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı … ’»Ì ’˘÷Îfiı µ’ÎÏ‘ ◊Λ, »˘¿flÎ_±ı ÁËı…         fiı, ÷˘ ¿ËıÂı ¿ı, “±ı ÷˘ Ωı¥±ı … fiı ⁄‘_, ±Î › ˢ› fiı ÷ı › ˢ›.”
⁄√ÎÕu_ ¿ı ±ıfiÌ ’fl ±¿‚ΛΠ¿flı fiı »˘¿flÎ_fiı ‹Îfl ‹Îfl ¿flı !           ±Î ¬˘À_ ¿›Ù »ı, ±ı‰_ ±ıfiı fiÎ ◊Λ.
    ¿œÎ’Î-±…_’Î ≠I›ı ±HÎ√‹˘, ±ı › ΩB≤Ï÷ !!                  ≠ë¿÷ν — ±…_’˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‹˘ZÎı ·¥ Ω› ? ±…_’˘ fiÎ flËı÷˘
                                      ˢ› ÷˘ ?
     ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ÂıÏÛα˘fiı Ë_ ’Ò»\_ »\_ ¿ı, “ÂıÃ, ÷‹ı ±Î ‹˘_CÎÎ ¤Î‰fiÎ
fi‰Î M›Î·Î-fl¿Î⁄Ì ·ÎT›Î ˢ ±fiı ±ı‹Î_ fi˘¿fl «Î ·¥fiı ±Î‰÷˘ ˢ›            ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±…_’˘ fiÎ ◊Λ ÷˘ ±ı‹Î_ ±Î‰_ Á¬ »ı ±fiı
Àˇı‹Î_, » ¿’ fiı » fl¿Î⁄Ì ·¥fiı ±Î‰÷˘ ˢ› ±fiı fi˘¿flfiÎ ËÎ◊ı ±ı Àˇı       ±…_’˘ ◊Λ ÷˘ ±ı‹Î_ ±Î‰_ ÿ—¬ »ı, ±ı‰_ ±ıfiı iÎÎfi ‰÷ı˝ »ı ±ıÀ·ı ±ıfiı
’ÕÌ Ω›, ÷˘ ÷‹fiı ¿_¥ ±Áfl ◊Λ ?” I›Îflı ¿Ëı »ı ¿ı, “±flı, ⁄Ë ◊Λ,       ±…_’˘ fiÎ ◊‰˘ Ωı¥±ı. “±Î ¬˘À_ »ı” ±ı …ı ΩB≤Ï÷ ‰÷ı˝ »ı, ±ı ΩB≤Ï÷
±Î‹ ±…_’˘ ◊¥ Ω›.” I›Îflı ‹ı_ ¿èÎ_ ¿ı, “Â_ ÷‹ı ±Î ±…_’ÎfiÌ ⁄Ì∞        … ±ıfiı ‹˘ZÎı ·¥ …Âı. ‹ÎHÎÁfiı ±…_’˘ ¿ı‹ ÁËfi ◊Λ ? ±Î ÷˘ ±…_’˘
ÿ‰Î «˘’Õ÷Î fi◊Ì ?” I›Îflı ¿Ëı ¿ı, “±ıfiÌ ÿ‰Î … fiΠˢ› fiı !” ‹ı_ ¿èÎ_     √‹÷˘ fi◊Ì, »÷Î_ ·˘¿ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı, ’HÎ Á_ÁÎfl‹Î_ ÷˘ ±ı … ˢ› fiı !
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7                           99   100                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7

Ωı ±ı … ˢ› I›Îflı ∞T›Îfi˘ ±◊˝ … Â_ »ı ? ÷˘ Ï‹Ïfi_√·ıÁ »ı. ±fiı       fiı ! ’HÎ I›Îflı ±ı ‹Òfl¬ ⁄fiı ! ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ …ı ’οÎ_ ¿Ëı‰Î›ı·Î ±ı
±…_’Î ÁÎ◊ı ÷ı Â_ Á¬ ¤˘√T›_ ? µ’fl ÷·‰Îfl˘ ˢ› ±fiı ÷ı ’ÕÂı ±ı‰˘      … ¤√‰Îfifiı I›Î_ ‹Òfl¬ ⁄L›Î. ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ …ı ¤˘‚Î ¿Ëı‰Î›Î ±ı
¤› ˢ› ÷˘ ÷ı ¬Î‘_ ÂÌ flÌ÷ı ? ’ı·Î …fi¿ flÎΩ±ı ±WÀΉøfiı …‹ÎÕı·Î       ¤√‰Îfifiı I›Î_ ¬flÎ √HÎΛΠ! ±fiı ±ËŸ …ı ’οÎ_ ◊›Î_ ±ı ¤√‰Îfifiı
fiı, ±Î‹ µ’fl ’ı·˘ CÎ_À ⁄Î_‘ı·˘; ’ı·Î_ ÷’V‰Ì ‹ÎHÎÁ ¤˘‚Î ÷ı flÎΩ±ı     I›Î_ ‹Î›Î˝ … √›Î ΩH΢ ! ±Î‰Ì ‰Î÷ ¿Ë_ »\_, ÷˘ ÁÎ_¤‚‰Ì √‹ı »ı fiı ?
’Ò»›_ ¿ı, “¤Ï…›Î_ ¿ı‰Î Ë÷Î ? Â̬_Õ ¿ı‰˘ Ë÷˘ ?” I›Îflı ’ı·Î ÷˘ ¤˘‚Î    ¿ı ÷‹Îfl˘ ‰¬÷ ⁄√Õı »ı ?
‹ÎHÎÁ, ÷ı ¿ËÌ ÿÌ‘_ ¿ı, “flÎΩ, Ë_ ÷˘ µ’fl◊Ì CÎ_À ’ÕÂı ±ı‰Î ¤›‹Î_ fiı
¤›‹Î_ … flè΢. Ë_ ¬Î÷˘ Ë÷˘, ’HÎ ‹Îv_ Ï«kÎ ÷˘ ’ı·Î‹Î_ Ë÷_, ±ıÀ·ı             ±HÎÁ‹…HÎ, ⁄ı ¬˘À ·Î‰ı !!
Ë_ ¿Â_ ΩHÎ÷˘ fi◊Ì ¿ı ÀıVÀ ¿ı‰˘ Ë÷˘ !” flÎΩ±ı ’Ò»›_ ¿ı, “÷‹ı ¬Î‘_ ÷˘       ≠ë¿÷ν — fiÎ, fiÎ. ±Î ÷˘ ⁄‘Ì Á‹…‰Î …ı‰Ì ‰Î÷˘ »ı.
¬v_ fiı ?” I›Îflı ’ı·Î ¿Ëı, “ËÎ, ¬Î‘_ ¬v_.” “÷˘ ±ı ÀıVÀıÕ ¬Î‘_ ?” I›Îflı
¿Ëı, “fiÎ, ±ı Ë_ ΩHÎ÷˘ fi◊Ì.” I›Îflı flÎΩ±ı ¿èÎ_ ¿ı, “±Î‰_ ÀıVÀıÕ Ë÷_,      ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î ‹‹÷Î »ı, ±ı ⁄‘Ì ¤Î_…√Õ ¿flı »ı. ’λ˘
»÷Î_ ÷‹fiı ±Îfi˘ ÀıVÀ ¿Â˘ ‹Î·‹ fiÎ ’Õu˘, ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹Îv_ Ï«kÎ CÎ_À‹Î_    √HÎ÷flÌ ¿flı, ¿ıÀ·Î_ ·¥ ±Î‰ı·˘, ÷ı ’»Ì ¿ıÀ·Î eÀuÎ_, ±Î…ı ¿ıÀ·Î
Ë÷_. ÷ı‰_ ±Î flÎHÎ̱˘ ΩıÕı ±Î‹ √‚ı ËÎ◊ fiά̱ı »Ì±ı, »÷Î_ ±‹Îv_      eÀuÎ_ ! ˉı ±Îfi_ flÌŒLÕ ÷fl÷ … ‹‚Ì Ω› ±ıfiı ? ¿ı‹ Ï«_÷α˘ ¿flÌ,
Ï«kÎ ¤√‰Îfi‹Î_ flËı »ı !”                         ±…_’˘ ¿›˘˝ ÷˘ ±ıfi_ Œ‚ fiÎ ‹‚ı ? M›Î·Î eÀÌ √›Î ’»Ì ±Î’HÎı Ï«_÷Î
                                    ¿fḻı, ±ı ’vÊÎ◊˝ ¿›˘˝, ÷˘ ±ıfi_ Œ‚ fiÎ ‹‚ı ? ±ıfi_ Œ‚ ‹‚ı, Ωfi‰fl
        “’Îfl¿<_” “ΩHÎı”, ÷˘ Á‹÷Î ‰÷ı˝ !             √Ï÷‹Î_ …‰Îfi_ ‹‚ı ±ıÀ·ı ±ı¿ ÷˘ M›Î·Î Œ˘ÕuÎ ±fiı Ωfi‰fl√Ï÷‹Î_
   ±ıÀ·ı ‰Î÷ ⁄‘Ì Á‹…ı ÷˘ ∂¿ı· ±Î‰ı, fiËŸ ÷˘ ±Îfi˘ µ¿ı·         …‰Îfi_ ∂¤_ ¿›Ù, ±ı¿ ¬˘À‹Î_ ⁄ı ¬˘À ¬Î› »ı. ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ±ı¿
±Î‰ı fiËŸ ±fiı ¿˘{Ì{ ±ıLÕ ¥Œı@À, ¥Œı@À ±ıLÕ ¿˘{Ì{, ¿˘{Ì{ ±ıLÕ       ¬˘À‹Î_ ⁄ı ¬˘À ¿˘HÎ fiËŸ ¬Î÷˘ ˢ› ?
¥Œı@À «ÎS›Î ¿flı ! ±fiı fl˘… ¿_¥ ±…_’˘ ◊÷˘ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ΩıÕıfiÌ           ≠ë¿÷ν — Á‹… fiΠˢ› ÷˘ ±ı¿ ¬˘À‹Î_ ⁄ı ¬˘À ¬Î› … »ı fiı !
⁄ÌΩfiÌ w‹‹Î_◊Ì ±‰Î… ±Î‰ı ÷ı I›Î_ M›Î·Î eÀÌ √›Î ˢ›, ÷˘ ¿Â_
µ’ÎÏ‘ fiËÌ; ’HÎ ±Î’HÎÌ w‹‹Î_◊Ì ±_ÿfl◊Ì ±‰Î… ±Î‰ı M›Î·Î             ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı M›Î·Î ’HÎ √›Î ±fiı Ï«_÷Î ¿fḻı ’vÊÎ◊˝
eÀ‰Îfi˘, ÷˘ ±…_’˘ ◊¥ Ω› fiı ? ÂÎ◊Ì ? Â_ ¿ÎflHÎ ËÂı ?            ’HÎ fi¿Î‹˘ √›˘ !
   ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎÌ «Ì… ≠I›ıfi˘ ‹˘Ë »ı, ’ı·_ ’ÎÕ˘ÂÌfiı I›Î_fi_            M›Î·Î eÀuÎ, ÷˘ › ’H› ⁄Î_K›_ ?!
±Î’HÎ_ fi◊Ì ·Î√÷_.
                                       ¿˘¥ ¿ËıÂı ¿ı, “±‹fiı iÎÎfi ‹Y›_ fi◊Ì, Á‹Ï¿÷ ◊›_ fi◊Ì ÷˘ ‹Îflı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı, ±Î ‹˘Ë fi◊Ì, ‹‹÷Î »ı ¿ı ±Î ‹fiı fi¿ÁÎfi       Â_ ¿fl‰_ ? ‹Îflı ⁄Ì∞ ¬˘À fi◊Ì ¬Î‰Ì !” ÷˘ Ë_ ±ıfiı ¿ËÌ ÿ™ ¿ı, “±ı¿
◊›_, ÿÁ-’_ÿfl wÏ’›ÎfiÎ M›Î·Î µÕÌ √›Î ! ±fiı ’ÎÕ˘ÂÌfiı I›Î_ ±ıfi_ √›_     ‹_÷fl ÂÌ¬Ì Ω, ¿ı M›Î·Î eÀÌ Ω› ±ıÀ·ı ⁄˘·…ı ¿ı, “¤·_ ◊›_ ¤Î_√Ì
±ı‹Î_ ‹Îflı Â_ ? ±fiı ’˘÷ÎfiÎ_ CÎıfl eÀı ÷˘ ±ıfiı ±Áfl ◊Λ. ˉı ’˘÷ÎfiÎ_    …_Ω‚.” ˉı fi‰Î M›Î·Î ·Î‰ÌÂ_. ÷ı ±ıfiÎ◊Ì ’H› ⁄_‘Λ, ¿ÎflHÎ ¿ı Ï«_÷Î
CÎıfl eÀı, ’HÎ ±ıfiı ’ÎÕ˘ÂÌfiı CÎıfl eÀı ±ı‰Ì ±Áfl ◊Λ, ÷˘ ±ı ¤√‰Îfi     ¿fl‰ÎfiÌ …B›Î±ı ±ıHÎı ±Îfi_ÿ ¿›˘˝, ‹ÎÀı ’H› ⁄_‘Λ. ±ÎÀ·_ …flÎ ±Î‰ÕÌ
◊Λ ! ’HÎ ±Î’HÎÎ ·˘¿ ÷˘ ⁄Ë ’οÎ_ fiı ! ’ÎÕ˘ÂÌfiı CÎıfl eÀı ÷ıfiÌ ±Áfl    Ω› fiı, ÷˘ › ⁄Ë ◊¥ √›_ ! ±‹fiı fiÎfi’HÎ◊Ì ±Î‰Ì Á‹…HÎ Ë÷Ì,
◊‰Î ÿı÷Î_ fi◊Ì ±fiı ’˘÷Îfiı CÎıfl eÀı ÷˘ … ±ıfiı ±Áfl ◊Λ, ±ı‰Î_ ’ÎyÎ     ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ Ï«_÷Î … fi◊Ì ¿flÌ; ¿Â_¿ ⁄fiı ¿flı ¿ı ÷ı CÎÕ̱ı ±Î‰_ ¿_¥¿
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7                      101

‹ËŸ ±Î‰Ì … Ω›. ±Î‹ Â̬‰ÎÕÌfiı fiÎ ±Î‰Õı, ’HÎ ÷fl÷ … ËÎ…fl
…‰Î⁄ ⁄‘˘ ±Î‰Ì … Ω›.
        ‰Î÷ Á‹…›ı, Á‹ÎÏ‘ ‰÷ı˝ !!
   ±ıÀ·ı µ’ÎÏ‘fiÌ ‹ËŸ Á‹ÎÏ‘ flËı I›Îflı iÎÎfiÌ ’vÊfiÌ ‰Î÷
Á‹F›˘ ¿Ëı‰Î›. µ’ÎÏ‘ fiΠˢ› ÷˘ ¿>÷flÎfiı › Á‹ÎÏ‘ flËı »ı. ±ı
’Òfḻ˘ ¬Î¥fiı ÁÒ¥ √›˘ ˢ› ÷˘ ±Î¬Ì flÎ÷ Á‹ÎÏ‘ … flËı fiı !
µ’ÎÏ‘‹Î_ Á‹ÎÏ‘ flËı, ±ıfi_ fi΋ ‹fiW› ¿Ëı‰Î›. ¿œÎ’˘-±…_’˘ ·˘¿˘fiı
ÿ—¬ÿÎ›Ì fi◊Ì ?
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÿ—¬ ‹Îfi̱ı ÷˘ ÿ—¬ flËı.
                                               [8]
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ‹Îfiı ±ı‰_ flËı fiËŸ fiı ! ÿ—¬ ‹Îfi̱ı ÷˘
ÿ—¬ »ı ±ı ‰Î÷ ÷˘ ⁄‘Î ΩHÎı »ı, ’HÎ ⁄‘Î …√÷‹Î_ ±ı‰_ … ‹Îfiı            «ı÷ ∞‰ÕÎ, ±_Ï÷‹ ’‚˘‹Î_ !
÷˘ ÷˘ ¿˘¥ ÿ—¬ ‹Îfiı … fiËŸ fiı ! CÎHÎÎ_ ·˘¿˘ ÿ—¬ ‹Îfi‰Î ÷ˆ›Îfl …
fi◊Ì Ë˘÷Î_, »÷Î_ ÿ—¬ ‹À÷Î_ fi◊Ì fiı !
                                        ’fl¤‰fiÌ ’˘À·Ì±˘ Á_¿˘flfiı !
            vvvvv
                                   ±ı¿ ±ı_ÁÌ ‰Ê˝fiÎ ¿Î¿Î Ë÷Î, ÿ‰Î¬Îfi΋Î_ ±ı‹fiı ÿά· ¿›Î˝
                                Ë÷Î. Ë_ ΩHÎ÷˘ Ë÷˘ ¿ı ±Î ⁄ı-«Îfl ÿËÎÕ΋Î_ …‰ÎfiÎ »ı ±ËŸ◊Ì, ÷˘ ›
                                ‹fiı ¿Ëı »ı ¿ı, “’ı·Î «_ÿ·Î·¤Î¥ ÷˘ ±Î’HÎı I›Î_ Ωı‰Î› fi◊Ì ±Î‰÷Î.”
                                ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı, “«_ÿ·Î· ÷˘ ±Î‰Ì √›Î.” ÷˘ ¿ËıÂı ¿ı, “’ı·Î
                                fi√ÌfiÿÎÁfi_ Â_ ?” ±ıÀ·ı ’Õu˘ ’Õu˘ fi˘_‘ ¿›Î˝ ¿flı ¿ı ¿˘HÎ ¿˘HÎ Ωı‰Î
                                ±ÎT›_ »ı. ±S›Î, ÷ÎflÎ ÂflÌflfiÌ ¿Î‚∞ flάfiı, ±Î ⁄ı-«Îfl ÿËÎÕ΋Î_ ÷˘
                                …‰Îfi_ »ı. ’Ëı·Î_ ÷_ ÷ÎflÎ ’˘À·Î Á_¤Î‚, ÷ÎflÌ ±ËŸ◊Ì ·¥ …‰ÎfiÌ ¿_¥
                                ÿÎ⁄ÕÌ ÷˘ ¤ı√Ì ¿fl. ±Î fi√ÌfiÿÎÁ fiÎ ±Î‰ı ÷˘ ±ıfiı Â_ ¿fl‰˘ »ı ?
                                ’HÎ ’λÎ_ ±ı ¿Î¿Î, “‹fiı ¿˘HÎ ¿˘HÎ Ωı‰Î ±ÎT›_ ?” ±ıfiÌ fi˘_‘ ¿›Î˝ ¿flı.
                                ±S›Î, ÷fiı Ωı‰Î ±ÎT›˘ ÷ı ÷fiı Â_ ŒÎ›ÿ˘ ? ±ı Ωı¥fiı ’λΠ⁄ËÎfl Â_
                                ⁄˘·ı ? ¿ı “ˉı ±Î ¿Î¿Î ÷˘ Ëı_ÕuÎ, ˉı ⁄ı ÿËÎÕÎfiÎ ‹Ëı‹Îfi »ı !” ±Î
                                ·˘¿ ¿ı‰Î ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’Ìfiı Ω› »ı ¿ı ±Î ˉı Ëı_ÕuÎ ! ±ıÀ·ı Ωı‰Î
                                ±Î‰fiÎflÎ ±Î‰_ ⁄˘·ı. ±Î ÷fiı Ωı¥fiı Â_ ŒÎ›ÿ˘ ¿Îœu˘ ? ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7                          103   104                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7

fiÎ ±Î‰ı ÷˘ ÁÎv_ fiı, ¿ı ±Î‰Î ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ÷˘ fiÎ ±Î’ı ?! Ωı‰Î ±Î‰fiÎflÎ    T›‰ËÎfl »ı fiı, ±ı ÷˘ ŒÎ‰ı ±ı‰_ ⁄˘·ı.
⁄ËÎfl ±Î‰Ìfiı Â_ ¿ËıÂı ¿ı, “ˉı, ÿ̉΋Î_ ÷ı· ¬·ÎÁ ◊¥ √›_ »ı fiı ˉı
                                      ≠ë¿÷ν — ‹ÎHÎÁ F›Îflı »ıS·Ì CÎÕ̱ı ˢ› »ı, I›Îflı ±ıfiı Â_ Â_
÷˘ ÿ̉ıÀ Á‚√Ì flËÌ »ı.” I›Îflı ¿Î¿Î Â_ ¿Ëı »ı ¿ı, “’ı·Î «_ÿ·Î·¤Î¥
Ωı‰Î fiÎ ±ÎT›Î !” …√÷fiÌ ‰ÎÁfiÎ ¿ıÀ·Ì »ı ! ˉı ±Î ‹‹÷Î »^ÀÌ Ω›      ω«Îfl ±Î‰ı »ı ? Â_ Â_ ÿı¬Î› »ı ?
÷˘ ∂¿ı· ±Î‰Ì Ω›, ’HÎ ‹‹÷Î fiÎ »^Àı I›Î_ Á‘Ì ÷˘ M›Î·˘ eÀı ¿ı ¿Îfi       ÿÎÿÎlÌ — ‹fl÷Ì ‰¬÷ı ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ìfi_ Áfl‰ˆ›_ ‰Î_«ı »ı, «˘’Õ˘
‹Î_Õı, ±flı, ±fl‘Ì ¨C΋Î_ ˢ› ÷˘ › ¿ËıÂı ¿ı, “Â_ eÀu_ ‹ËŸ ?” ±Î‹    fiÎ ‰Î_«ı. «˘’Õ˘ ±ıÀ·ı ¬Î÷ΉËÌ fiËŸ ±fiı fl˘…‹ı‚ı › fiËŸ. ±ı ⁄ı™
«Îfl ÿËÎÕÎ ’»Ì …‰ÎfiΠˢ› ÷˘ › ±Î… ¿¿‚ÎÀ ‹Î_Õı ! ±S›Î, …‰Îfi_      ‰Î_«‰ÎfiÎ_ fiËŸ. ±ı ⁄ıµ ‰Î_«‰Î‹Î_ ÷˘ ⁄Ë ÀÎ≥‹ Ω› ±fiı ±Î ÷˘ ±ı¿
◊›_ ÷ı ÷ÎflÎ ’˘À·Î Ï⁄V÷flÎ ⁄Î_‘ ! ÷Îflı ΩıÕı …‰ÎfiÌ ‰ÀıÁflÌ fiÎ       ¿·Î¿‹Î_ ÷˘ ’Îfl ·Î‰Ì fiά‰Îfi˘ ˢ›. Áfl‰ˆ›_, ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ìfi_ Áfl‰ˆ›_
Ωı¥±ı ? ’HÎ Á‹…HΠˢ÷ ÷˘ ±Î ⁄‘_ ¿¿‚ÎÀ ¿fl÷ … fiËŸ fiı ! ’HÎ       »ıS·Î ¿·Î¿‹Î_ Ωı¥ ·ı‰Îfi_ ±fiı ±ı Áfl‰ˆ›Î ≠‹ÎHÎı ±ıfi˘ ±Î√‚fi˘
Á‹…HÎ fiËŸ ÷ı◊Ì ±Î …_Ω‚‹Î_ fiı …_Ω‚‹Î_ ŒÁΛΠ¿flı »ı ’λ˘ !       ±‰÷Îfl ◊Λ.
    ±Î’HÎÎ_ ·˘¿˘ ÷˘ ‹ÎHÎÁ ‹Î_ÿ˘ ’Õu˘ ˢ›, I›Îflı ·˘¿˘ ±ıfiÌ ¬⁄fl      Ωı ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì‹Î_ ¤„@÷fi_ Áfl‰ˆ›_ ÁÎv_ ˢ›, ÁIÁ_√fi_ Áfl‰ˆ›_
¿Îœ‰Î ±Î‰ı. ˉı, ±Î ÿıË‹Î_ ÿÿ˝ ◊›_ ˢ›, ±ıfiÌ ‰ıÿfiΠˢ› ±fiı ’»Ì    ÁÎv_ ˢ›, ±ı Áfl‰ˆ›_ ‹˘À_ ˢ› ÷˘ »ıS·Î ¿·Î¿‹Î_ Ï«kÎ ±ı‹Î_ fiı ±ı‹Î_
’λÎ_ ⁄ÌΩ …‰Î⁄ ’Ò»‰Î ±Î‰ı ±ıfiÌ ‹U¿ı·Ì ˢ› ! ¿ıÀ·Î_¿ ‹ÎHÎÁ˘fiı     ‰‘Îflı flèÎÎ ¿flı. ωʛ˘fi_ Áfl‰ˆ›_ ‹˘À_ ˢ› ÷˘ ‹fl÷Ì ‰¬÷ı ±ıfi_ Ï«kÎ
÷˘ ⁄‘Î ’Ò»‰Î ±Î‰ı I›Îflı Á_÷˘Ê ◊Λ »ı. µ·ÀÎ_ ¿ıÀ·Î¿ ±ı‹ ¿ËıÂı ¿ı    ωʛ‹Î_ … Ω›. ¿˘¥fiı »˘ÕÌ-»˘¿flÎ_ ’fl ‹˘Ë ˢ› ÷˘ »ıS·Ì CÎÕ̱ı
“fi‰fiÌ÷¤Î¥ ‹fiı ‹‚‰Î fiˢ÷Î ±ÎT›Î.” ⁄‘Î ‹‚‰Î ±Î‰ı I›Îflı         Ï«kÎ ±ı‹fi΋Î_ flèÎÎ ¿flı.
¿ıÀ·Î_¿fiı Á_÷˘Ê ◊Λ »ı ±ı ‹ÎHÎÁ˘ …\ÿÎ_ ±fiı ¿ıÀ·Î_¿fiı ⁄˘‘flıÂfi ◊Λ
»ı ±ı ‹ÎHÎÁ˘ …\ÿÎ_. ±Î’HÎfiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı ¿˘¥fiı ÷¿·ÌŒ fiÎ ’Õı ‹ÎÀı        ±ı¿ ÂıÃfiı ‹fl‰Îfi_ ◊›_. ÷ı ⁄‘Ì flÌ÷ı lÌ‹_÷ Ë÷Î. »˘¿flα˘ ›
¿˘¥fiı ΩHΉΠ… fiÎ ÿı‰_; ±fiı ·˘¿ ÷˘ ‹flHÎ ’◊Îfḻı ’Õı·Î ˢ› ÷˘      «Îfl-’Î_«, ÷ı ¿Ëı, “Ï’÷Î∞ ˉı fi‰¿Îfl ‹_hÎ ⁄˘·˘.” I›Îflı Ï’÷Î∞ ¿Ëı
› “’ı·Î fi√Ìfi¤Î¥ ‹fiı Ωı‰Î fi◊Ì ±ÎT›Î” ±ı‹ fi˘_‘ flάı. ¿ÎflHÎ ¿ı      »ı ¿ı, “±Î ±y· ‰√flfi˘ »ı. ±S›Î, ±Î ⁄˘·‰_ ±ı Ë_ fi◊Ì ΩHÎ÷˘ ?
±Ë_¿Îfl »ı fiı ! ±ÎI‹Î ±fiı ±Ë_¿Îfl ⁄ı ‰V÷ …\ÿÌ »ı. ±Ë_¿Îfl ±ı fl˘_√    Ë_ ‹ÎflÌ ‹ı‚ı ⁄˘·ÌÂ. ÷_ ’λ˘ ‹fiı ¿Ëı ¿Ëı ¿flı »ı ?” ÷ı »˘¿flÎ › Á‹∞
⁄ÌÏ·Œ◊Ì µI’Lfi ◊›ı·Ì ‰V÷ »ı. ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fi_ ¤Îfi fiËŸ ˢ‰Î◊Ì       √›Î ¿ı Ï’÷Î∞fi_ Ï«kÎ ±I›Îflı ¿˘¥ …B›Î±ı ¤‹ı »ı. ’»Ì ⁄‘Î
“Ë_ ±Î »\_, Ë_ ±Î »\_.” ±ı‰Ì ¬Î·Ì “≥Œı@À” … »ı. ˉı ±ı ±Ë_¿Îfl ∂¤˘   »˘¿flα˘±ı ÁÎfl ¿Îœu˘ ¿ı Âı‹Î_ ¤‹ı »ı ? ±Î’HÎfiı ’ˆÁÎfi_ ÿ—¬ fi◊Ì,
◊¥ √›˘, ’»Ì ÂÌ flÌ÷ı »^Àı ? …‰Îfi_ ◊›_ ÷ı › ¿ËıÂı ¿ı, “Œ·ÎHÎÎ ¤Î¥    ⁄Ì∞ ¿˘¥ ±Õ«HÎ fi◊Ì, ’HÎ hÎHÎ »˘¿fḻ˘ ’ˆHÎÎ‰Ì Ë÷Ì fiı ±ı¿ fiÎfiÌ
‹fiı Ωı‰Î fi◊Ì ±ÎT›Î.” ±ıfiÌ fi˘_‘ flάı. ˉı ±Îfiı ÷ı @›Î_ ’ˢ_«Ì     »˘¿flÌ flËÌ √¥ Ë÷Ì. ÷ı ÂıÃfi_ Ï«kÎ fiÎfiÌ‹Î_ flèÎÎ ¿fl÷_ Ë÷_ ¿ı ‹ÎflÌ ±Î
‰‚̱ı ? ±fiı ’ı·Î Ωı‰Î ±ÎT›Î ˢ› ÷ı ⁄ËÎfl fiÌ¿‚Ìfiı Â_ ¿Ëı ¿ı, “ˉı    »˘ÕÌfiı ’ˆHÎΉ‰ÎfiÌ flËÌ √¥, ÷ı ˉı ±Îfi_ Â_ ◊Âı ? ÷ı »˘¿flÎ Á‹∞
±Î ±ı¿-⁄ı ÿËÎÕÎfiÎ ‹Ëı‹Îfi »ı. ±ıfiÎ_ ±ÎI‹Îfiı … Ωı¥ ·ı‰Î‹Î_ ŒÎ›ÿ˘    √›Î, ±ıÀ·ı fiÎfiÌ ⁄Ëıfifiı Ω÷ı ‹˘¿·Ì, ±ı ¿Ëı »ı, “’M’Î∞, ‹ÎflÌ ¿˘¥
»ı. ⁄Ì…\_ ⁄‘_ √Î_Õ’HÎ Ωı‰Î …ı‰_ fi◊Ì. √Î_Õ’HÎ Â_ ⁄˘·ı ±ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ,  Ï«_÷Î ¿fl¢ fiËŸ, ÷‹ı ˉı fi‰¿Îfl ‹_hÎ ⁄˘·˘.” I›Îflı ’M’Î∞ ±ıfiı ¿Â_
±Î ÷˘ ±Î (‹ËÎI‹Î±˘) ≠Î◊˝fiÎ ¿flı. ⁄ËÎfl‰Î‚α˘ ¿_¥ ≠Î◊˝fiÎ ¿flı ?      ⁄˘S›Î ÷˘ fiËŸ, ’HÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ Á‹…ı ¿ı “±Î Ë…\ »˘¿v_ »ı fiı ! ±ıfiı
⁄ËÎfl‰Î‚Î ÷˘ “ˉı ™‹fl ◊¥ »ı fiı ±ıÀ·ı ˉı Ãı¿ÎHÎ_ fiËŸ” ±ı‹ ⁄˘·ı.    Â_ Á‹…HÎ ?” ±S›Î, …‰Îfi˘ ◊›˘ ÷ı ’Î_Áfl˘ flËı fiı ! ±Î Ë‹HÎÎ_ ¿·Î¿-
±ı ÷˘ ±Î‹ı › ⁄˘·ı fiı ÷ı‹ı › ⁄˘·ı, ±ı‹Î_ ±ı‹fi˘ ¢ ÿ˘Ê ? …√÷      ⁄ı ¿·Î¿ ’»Ì …‰Îfi_ »ı. ÷ı »˘ÕÌ ¿Ëı »ı ÷ı ¿flfiı, fi‰¿Îfl ‹_hÎ ⁄˘·‰Î
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7                         105   106                           ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7

‹Î_Õfiı ! ’HÎ Â_ ◊Λ ? ÂÌ flÌ÷ı fi‰¿Îfl ⁄˘·ı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiÎ_ ¿‹˝ ±ıfiı  ‰÷˝‰_. ±Î fiÎfiÎ ⁄Î⁄Î ΩıÕı ±Î’HÎı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‰÷a±ı »Ì±ı ? ⁄Î⁄˘
’Î_Áfl˘ fi◊Ì flËı‰Î ÿı÷Î_, ±ıfiÎ_ ¿‹˝ ÷ı CÎÕ̱ı ŒflÌ ‰‚ı »ı !       ¿Î«fi˘ M›Î·˘ Œ˘ÕÌ fiάı ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiı ‰œÌ±ı ? ⁄ı ‰Ê˝fi˘ ⁄Î⁄˘ ˢ›
                                   ÷ıfiı ¿Â_ ¿Ë̱ı ¿ı ¿ı‹ Œ˘ÕÌ fiÎA›˘ ¿ı ±ı‰_ ÷ı‰_ ? ⁄Î⁄Î ΩıÕı ‰÷˝fi ¿fḻı
   ±ıÀ·ı ±I›Îflı …ı ¿fḻı »Ì±ı, ÷ı ‹flHÎ ‰¬÷ı ±ı¿ √_ÃÎHÎ_ ±Î‰Ìfiı
                                   ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ı‹fiÌ ΩıÕı ‰÷˝fi ¿fl‰_.
∂¤_ flËı, ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ±Î‰Ìfiı ∂¤_ flËı. …ı …ı ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ¿flı·_
÷ıfi_ Áfl‰ˆ›_ ÷ı ‰¬÷ı ±Î‰Ìfiı ∂¤_ flËı. ±I›Îflı …ı ËÎ…fl ÷ı ‹flHÎ ‰¬÷ı      ±Î ÷˘ ‹flÌ √›Î ’»Ì ±ıfiÎ µ’fl ’λÎ_ e·˘ «œÎ‰ı. ±S›Î, ‹flÌ
ËÎ…fl. ±I›Îflı Á_ÁÎfl ËÎ…fl ÷˘ ‹flHÎ ‰¬÷ı Á_ÁÎfl ËÎ…fl; ±I›Îflı       √›Î ’»Ì ÂÎfiÎ_ e·˘ «œÎ‰ı »ı ? ±S›Î, ±ı ∞‰÷˘ »ı I›Îflı e·˘
©ÎI‹Î ËÎ…fl ÷˘ ‹flHÎ ‰¬÷ı ©ÎI‹Î ËÎ…fl. ±ıÀ·ı ‹flHÎ ‰¬÷ı        «œÎ‰˘fiı ! ¿ÎflHÎ ¿ı ‹ËŸ ¤√‰Îfi »ı, ‹ËŸ ±ÎI‹Î ⁄ıÃı·˘ »ı ! ’HÎ
±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ìfi_ Œ‚ ±Î‰ı »ı, ¿Â_ ¿fl‰_ ’Õ÷_ fi◊Ì. ±Î’HÎı Ω÷ı fiËŸ     ∞‰÷Î_ ÷˘ ¿˘¥ Ïÿ‰Á e·˘ fi◊Ì «œÎ‰÷Î_ fiı ? ±Îfi_ fi΋ ÿÊ‹¿Î‚ !
›Îÿ flά‰Îfi_, ±ı ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ’ÏflHÎ΋ ±Î‰ı. …ı‹ ±I›Îflı ’flÌZÎÎ    ÏË÷ÎÏË÷fi_ ¤Îfi ¿ı ’˘÷Îfi_ ÏË÷ Âı‹Î_ »ı ±fiı ±ÏË÷ Âı‹Î_ »ı, ±ıfi_ ¤Îfi
±Î’̱ı fiı ’»Ì flÌ{SÀ ±Î‰ı fiı ? ±ıfiÎ …ı‰_ »ı.             … ‹fiW›fiı ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›, ±ıfi_ fi΋ ÿÊ‹¿Î‚ !
   ‹fiW›’HÎÎfiÌ Ï¿_‹÷ @›Îflı ±Î‰ı »ı ? »ıS·Î ¿·Î¿‹Î_. I›Îflı ±Î               √Ï÷-’ÏflHÎ΋ ¿ı‰Î_ !
flËÌ Ω› »ı, ÷ı ¿flÌ ·™, ’ı·_ flËÌ √›_, ±ı‰_ ◊›Î ¿flı; I›Îflı Á‹Ω›
                                      ≠ë¿÷ν — ËÎÀ˝ Œı¥· ◊Λ, ÷ı ÷˘ µ’fl ’ˢ_«Ì Ω› »ı, ’HÎ ¿_¥
¿ı ‹fiW›’HÎÎfiÌ ⁄Ë Ï¿_‹÷ »ı !!
                                   ÂÎ_Ï÷◊Ì µ’fl Ω› ±ı‰˘ flV÷˘ »ı ?
       ±_÷ Á‹›ı V‰…fi˘fiÌ ÁΉ‘ÎfiÌ !                  ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘Î ’ˢ_«Ì Ω› »ı, ÷ı ¿˘fiı CÎıfl …÷Î_ ËÂı ?
   ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ V‰…fifi˘ ±_÷¿Î‚ fi∞¿ ±ÎT›˘ ˢ› ÷˘ ÷ıfiÎ_          ≠ë¿÷ν — @›Î_ …÷Î_ ËÂı ÷ı ¿˘fiı ¬⁄fl ? ’HÎ ÂÎ_Ï÷ ·¥fiı …‰_
÷flŒ ±Î…\⁄Î…\fiÎ_ Á√Î_Á_⁄_‘̱˘fi_ ‰÷˝fi ¿ı‰_ ˢ‰_ Ωı¥±ı ?        Ωı¥±ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — …ıfi˘ ±_÷¿Î‚ fi∞¿ ±ÎT›˘ ˢ› ±ıfiı ÷˘ ⁄Ë ÁΫ‰‰_         ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı, ¿ı ±ËŸ ‹fl÷Ì ‰¬÷ı ÿ—¬ ˢ› ÷˘ I›Î_ ÷˘
Ωı¥±ı, ±ı‹fiÎ ⁄˘·ı ⁄˘· ÁΫ‰‰Î ’Õı, ±ı‹fiı ⁄ı¿ fiÎ ‹flΉ‰_ Ωı¥±ı,     …L‹÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı …, ±ı¿ ¿·Î¿ı › ÿ—¬ flÏË÷ fiÎ ◊Λ. ±ı ‹fl÷Ì ‰¬÷ı
⁄‘αı ±ı‹fiı ¬Â flά‰Î ±fiı ±ı ±‰‚_ ⁄˘·ı ÷˘ › ÷‹Îflı “±ı@ÁıMÀ”      ÿ—¬Ì Ë÷˘, ÷ı ’»Ì ‹flÌ √›˘ ±ıÀ·ı ÿ—¬ ±ıfi_ √›_ fi◊Ì, ÿ—¬ ÷˘ ±ıfiÌ
¿fl‰_ ¿ı, “÷‹Îv_ ¬v_ »ı !” ±ı ¿ËıÂı, “ÿÒ‘ ·Î‰˘.” ÷˘ ÷fl÷ ÿÒ‘ ·Î‰Ì   ΩıÕı ·¥ √›˘. ÿ—¬ ÷˘ ÿıËfi_ √›_ ¿ı ÿıË »^Àu˘, ’HÎ ±ıÀ·ı ¿_¥ »^À¿Îfl˘
±Î’̱ı. I›Îflı ±ı ¿ËıÂı, “±Î ÷˘ ’ÎHÎ̉΂_ »ı, ⁄Ì…\_ ·Î‰Ì ±Î’˘.” ÷˘  ·Î‰ı fiËŸ, ÷˘ ¤À¿ ¤À¿ ¿›Î˝ ¿fl‰_ ’Õı.
÷fl÷ ⁄Ì…\_ ÿÒ‘ √fl‹ ¿flÌ ·¥ ±Î‰Ì±ı. ’»Ì ¿Ë̱ı ¿ı, “±Î «˘A¬_ ÁÎv_
»ı.” ’HÎ ±ı‹fiı ±fi¿>‚ ±Î‰ı ±ı‰_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı, ±ı‰_ ⁄‘_ ⁄˘·‰_ Ωı¥±ı.           ±flı ! ‹flHÎÎ_ … ◊¥ flèÎÎ_ »ı !!

   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı‹Î_ ÁΫÎ_-¬˘ÀÎ_fiÌ ¤Î_…√Õ fi◊Ì ¿fl‰ÎfiÌ ?        ·˘¿˘ ÷˘ ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flı ! ±S›Î, ¿‹˝ Œflı »ı, ÷_ Â_ ¿fl‰Î ⁄Ò‹Î⁄Ò‹
                                   ¿flı »ı ? Œfl‰Îfi_ ¿˘HÎ ? ¿‹˝ Œflı. ƒT›-ZÎıhÎ-¿Î‚-¤Î‰ ⁄‘_ Œ›Î˝ … ¿flı;
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¬v_-¬˘À_ ÷˘ ÿÏfi›Î‹Î_ ˢ÷_ … fi◊Ì. ±ı‹fiı √Q›_    ÷ı‹Î_ ’˘÷ı ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı ¿ı, “‹Îflı ±Î Ë÷_ fiı ‹Îflı ±Î …÷_ flèÎ_, ‹Îflı ±Î flËÌ
±ıÀ·ı ⁄Á, ±ı‰Ì flÌ÷ı ⁄‘_ ¿›Î˝ ¿fḻı. ±ı‹fiı ±fi¿>‚ ±Î‰ı ±ı‰Ì flÌ÷ı    √›_,” ‰√fl ¿Î‹fiÎ_ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı ! ±Î …√÷ Ïfifl_÷fl ŒıflŒÎfl ◊›Î ¿flı. ±Î
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7                         107   108                           ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7

ÂflÌfl‹Î_, ⁄ËÎfl ⁄‘ı, ‰ı’Îfl‹Î_ ⁄Ì…ı ⁄‘ı Ïfifl_÷fl ŒıflŒÎfl ◊›Î … ¿fl‰Îfi_.   ’Õu_ fiËŸ. CÎflfiÎ_ ⁄‘Î_ › ’λÎ_ ±Î‰ı. ⁄‘Î_ ÕÎèÎÎ_ Õ‹flÎ_ …ı‰Î_ »ı, ±ıfiÌ
±Î ÂflÌfl ’HÎ ZÎHÎı ZÎHÎı ‹flÌ flèÎ_ »ı, ’HÎ ·˘¿˘fiı ¿_¥ ¿ÂÌ ¬⁄fl »ı ?   ‹Î ˢ› ÷˘ ±ı › flÕ÷Ì flÕ÷Ì ’Î»Ì ±Î‰ı.
’HÎ ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ÷˘ ·Î¿ÕÎfiÎ ⁄ı À¿ÕÎ ◊¥ Ω› fiı fiÌ«ı ’ÕÌ Ω›, I›Îflı
                                      ≠ë¿÷ν — ’λ\_ ±ıfiÎ_ fi΋fi_ ¿>Àı ¿ı ¿Â_ ‹Ò¿Ì fiÎ √›Î ±fiı ⁄ı ·Î¬
¿ËıÂı ¿ı, “¿’Î¥ √›_.” ±S›Î, ±Î ¿’Î÷_ … Ë÷_. ±Î ¿fl‰÷Ì Œfl÷Ì …
                                   wÏ’›Î ‹Ò¿Ì √›Î ˢ› ÷˘ ¿Â_ ⁄˘·ı fiËŸ.
Ë÷Ì. ¿fl‰÷Ì ‹Ò¿Ì I›Îfl◊Ì ±Î’HÎı fiÎ ¿Ë̱ı ¿ı ±Î ⁄ı ·Î¿ÕÎ_ ¿’ΛÎ_ ¿flı
»ı ? ±ı‰Ì ±Î …L‹◊Ì … ¿fl‰÷Ì Œ›Î˝ … ¿flı »ı. …LQ›˘ I›Îfl◊Ì ÷ı ‹flHÎ              _
                                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ ±ı‰. ±Î ÷˘ fi◊Ì ‹Ò¿Ì √›˘ ÷ıfi_ flÕı »ı ¿ı, “‹fl÷˘ √›˘
◊Λ I›Îflı ⁄ı À¿ÕÎ …\ÿÎ ◊¥ Ω› »ı. √¤˝‹Î_ ¿fl‰÷Ì Œfl÷Ì fi◊Ì, ’HÎ     ±fiı ‹Îfl÷˘ √›˘” ±ı‰_ Ë™ ±_ÿfl ±_ÿfl ⁄˘·ı ! “¿Â_ ‹ıS›_ fiËŸ fiı ±‹fiı
…LQ›Î I›Îfl◊Ì ¿fl‰÷Ì Âw ◊¥ Ω› »ı. ’»Ì ÕΘ¿Àfl ¿ËıÂı ¿ı, “¤¥       ‹Îfl÷˘ √›˘ !!” ˉı ’ı·Î±ı fiÎ ‹Ò@›_, ±ı‹Î_ ’ı·Ì ⁄¥fi_ fiÁÌ⁄ ¿Î«_ ±ıÀ·ı
«ÎS›Î √›Î »ı.” ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ⁄ı À¿ÕÎ »^ÀÎ ◊¥ √›Î ±ı‰_ ¿Ëı‰Îfi_. F›Î_  fiÎ ‹Ò@›_, ’HÎ ’ı·Îfiı √΂˘ ¬Î‰ÎfiÌ ·¬ı·Ì ÷ı √΂˘ › ¬Î‘Ìfiı ! ±Î‰ÕÌ
Á‘Ì ±ı À¿ÕÎ fiÎ ’Õı I›Î_ Á‘Ì ÷˘ ¿Â_ › fiËŸ. fiı ‰ËıflÎ¥fiı ⁄ı À¿ÕÎ    ±Î‰ÕÌ «˘’Õı ! ‰‚Ì ’λÎ_ ·˘¿ ’HÎ ±Î‰Ìfiı ’Ò»ı ¿ı, “÷‹ÎflÎ ‘HÎÌ ¿Â_ ‹Ò¿Ì
◊¥ √›Î ÷˘ ¿ËıÂı, “‰ËıflÎ¥ √›_.” I›Îflı ±S›Î, ±Î ÷˘ ‰ËıflÎ÷_ … Ë÷_ !   √›Î fi◊Ì ?” I›Îflı ’λ\_ ±ı‰_ ⁄˘·ı ¿ı, “fiÎ, fiÎ, ⁄‘_ › ‹Ò¿Ì √›Î »ı, ±ı‹
±ı‰_ ±Î ‹ÎHÎÁ˘fiı ±Î ⁄‘_ ‰ËıflΛÎ_ … ¿flı »ı. »÷Î_ »ı ¿˘¥fiı ⁄Ì¿     ÷˘ ¬Î‰Î-’̉Îfi_ ⁄‘_ … »ı.” ˉı ⁄‘Î ±Î√‚ ⁄ËÎfl ±Î‰_ ⁄˘·ı fiı ‹fi‹Î_
¿ÂÌ ? ’HÎ »^À_ ◊Âı ÷ı ÿËÎÕı ⁄Ì¿ ·Î√Âı !               ’ı·_ ⁄˘·ı ! ±ıÀ·ı Â_ »ı Ë¿Ì¿÷ ±ÎfiÌ ’λ‚ ?!
          V‹ÂÎfi Á‘ÌfiÎ Á_√Î◊ !                   ±fiı ±Î’HÎÎ_ ·˘¿˘ V‹ÂÎfi‹Î_ …÷Î_ ËÂı ÷ı ’λÎ_ fi◊Ì ±Î‰÷Î_
                                   fiı ? ¿ı ⁄‘Î_ › ’λÎ_ ±Î‰ı ? ±ıÀ·ı ±Î ÷˘ ±ı¿ Ω÷fi˘ œıÕŒ…ı÷˘ »ı !
    ±Î ±˘ÂÌ¿<_ ˢ› »ı, ÷ı ±ıfi_ ¬˘Ï‚›_ ⁄ÿ·Î›Î ¿flı, ’HÎ ±˘ÂÌ¿<_
                                   ±fiı fiÎ flÕı ÷˘ › ÿ—¬ fiı flÕı ÷˘ › ÿ—¬ ! ⁄Ë flÕı I›Îflı ·˘¿ ¿ËıÂı
÷ıfi_ ÷ı …. ¬˘Ï‚›_ ŒÎÀÌ Ω› fiı ⁄ÿ·Î›Î ¿flı, ±ı‰_ ±Î ¬˘Ï‚›_ ’HÎ
                                   ¿ı, “·˘¿˘fiı I›Î_ fi◊Ì ‹flÌ …÷Î_, ÷ı ±Î‰_ ÷‹ı flÕ flÕ ¿›Î˝ ¿fl˘ »˘ ? ¿ı‰Î_,
⁄ÿ·Î›Î ¿fl‰Îfi_.
                                   ‹√…fiÎ «yfl »˘ ¿ı Â_ ?” ±fiı fiÎ flÕı ÷˘ ¿ËıÂı ¿ı, “÷‹ı ’◊flÎ …ı‰Î
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ·Î_⁄_ ∞‰‰ÎfiÌ ±’ıZÎÎ Â_ ¿fl‰Î flά÷Î_ ËÂı ?    »˘, xÿ› ’J◊fl …ı‰_ »ı ÷‹Îv_ !!” ±ıÀ·ı ¿¥ ⁄Î…\ «Î·‰_ ÷ı …
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ fi΋ … ¤˛Î_Ï÷ fiı !                ‹U¿ı·Ì ! ⁄‘_ flÌ÷Áflfi_ ˢ›, ±ı‰_ ¿ËıÂı.

   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì CÎflfiÎ_ ·˘¿˘ ±Î’fiÌ ’ÎÁı ¿Ëı »ı fiı ¿ı, ±ı ¤¥,      I›Î_ ±Î√‚ V‹ÂÎfi‹Î_ ⁄΂Âı › ¬flÎ_ ±fiı ⁄Î…\‹Î_ ˢÀ·‹Î_ ⁄ıÃÎ_
⁄Ë “ÁÌÏfl›Á” »ı, …flΠωϑ ¿fl¢, ±ı ’HÎ ¤˛Î_Ï÷ … fiı ?         ⁄ıÃÎ_ «Î-fiÎV÷Î ¿flÂı, ±ı‰_ fiÎV÷Î ¿flı »ı ¿ı ·˘¿˘ ?

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¤˛Î_Ï÷ … ¿Ëı‰Î› ’HÎ ±ı‰_ »ı fiı, ¿ıÀ·_¿ ÷˘        ≠ë¿÷ν — ±flı, fiÎV÷˘ ·¥fiı … Ω› »ı fiı !
T›‰ËÎfl◊Ì ¿fl‰Îfi_ ˢ› »ı ±fiı ±ı‰_ ¿Ëı fiËŸ ÷˘ ’ı·Î ¤Î¥ Â_ ¿ËıÂı        ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ! Â_ ‰Î÷ ¿fl˘ »˘ ? ! ±ıÀ·ı ±Î‰_ »ı ±Î …√÷
CÎflfiÎ ⁄‘Îfiı ¿ı, “÷‹ı ¿Â_ ¿›Ù fiËŸ, ÷‹fiı ‹ÎflÌ ’Õı·Ì fi◊Ì.” fiı ±Î‹    ÷˘ ⁄‘_ ! ±Î‰Î …√÷‹Î_ ÂÌ flÌ÷ı ‹ı‚ ’Õı ?!
÷ı‹ ¿Ëı. ±ıÀ·ı ±Î‰_, ωϑ ¿flΉ‰Ì ’Õı.
                                              ....±ı‰_ ¿_¥¿ ¿fl !
   ⁄Î¿Ì ±Î …√÷ ⁄‘_ ’˘·‹˚’˘· »ı. »÷Î_ T›‰ËÎfl◊Ì fiÎ ⁄˘·ı ÷˘
’ı·ÎfiÎ ‹fi‹Î_ ÿ—¬ ◊Λ, ’HÎ V‹ÂÎfi‹Î_ ΩıÕı …¥fiı I›Î_ Ï«÷΋Î_ ¿˘¥       ’ı·Î ¿⁄Ìfl ÁÎËı⁄ ÷˘ ±ı‰_ ¿Ëı »ı ¿ı, “÷Îfl˘ …L‹ ◊›˘ I›Îflı ÷_
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7                          109   110                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7

flÕ÷˘ Ë÷˘ ±fiı ·˘¿ ËÁ÷_ Ë÷_.” ⁄‘Îfiı ±Îfi_ÿ ◊Λ, ’ı_ÕÎ ·¥ ±Î‰ı fiı     “¿S’”fiÎ ±_÷ Á‘Ì ¤À¿‰Îfi_ ◊¥ √›_, ±ı¿ ±Î¬Î “¿S’”fiÎ ±_÷ Á‘Ì
·˘¿˘fiı ’ı_ÕÎ ‰Ëı_«ı, ÷ı ·˘¿ ’ı_ÕÎ ¬Î› ! ¬v_ ¿Ëı »ı fiı, ¿⁄Ìfl ÁÎËı⁄ ?!  ¤À¿‰Îfi_ ◊›_ ±Î !!
¿ÎflHÎ ¿ı ÷_ flÕ÷˘ Ë÷˘ ÷˘ › ¿˘¥ ±ı‹ fiÎ ¿Ëı ¿ı, “±Î ¤Î¥ Ï⁄«ÎflÎ_
flÕı »ı, Ë‹HÎÎ_ ◊˘Õ˘ ‰¬÷ flËı‰Î ÿ˘.” ’»Ì ¿⁄Ìfl ÁÎËı⁄ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı,             ·˙Ï¿¿, “¢À˝”‹Î_ ’÷Ή˘ !!
“ˉı ÿÏfi›Î‹Î_ ±Î‰Ìfiı ±ı‰_ ¿_¥¿ ¿fl ¿ı ‹fl÷Ì ‰¬÷ı ÷_ ËÁ_ ±fiı ·˘¿         CΈÕÎ ¿Î¿Î ‹Î_ÿΠˢ› fiı ÷‹ı ÕΘ¿Àflfiı ⁄˘·Î‰˘, ⁄‘Ì ÿ‰Î±˘ ¿flÌ,
flÕı !” ÂÌ flÌ÷ı ⁄fiı ±ı‰_ ?                       ’HÎ ÷˘ › »÷Î_ ¬·ÎÁ ◊¥ √›Î. ’»Ì ⁄ıÁ‰Î ±Î‰fiÎflΠˢ›fiı, ’λÎ_
    ≠ë¿÷ν — ÁÎflÎ_ ¿‹˘˝ ¿›ÎÙ Ë˘› ÷˘ ±ı‰_ ⁄fiı.            ±ı ±ÎrÎÁfi ±Î’‰Î ±Î‰ı. ’»Ì ’Ò»ı ¿ı, “Â_ ◊¥ √›_ Ë÷_ ¿Î¿Îfiı ?”
                                    I›Îflı ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı, “‹Ò‚ ÷˘ ‹·ıÏfl›Î ÷Ή …ı‰_ ·Î√÷_ Ë÷_; ’HÎ ’»Ì
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ·˘¿˘fiÌ ΩıÕı ⁄Ë ÁÎflÎ_ ¿‹˘˝ ¿flı·Î_ ˢ› ÷˘ ·˘¿˘fiÎ_  ÕΘ@Àfl ¿Ëı ¿ı ±Î ÷˘ …flÎ Œ·Ò …ı‰_ »ı.” ’ı·Î ’Ò»Âı ’»Ì ¿ı, “¿›Î
‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı, “±flıflı, ±Î‹fiÎ ±Î‘Îflı ÷˘ ±Î’HÎı ∞‰÷Î Ë÷Î_,      ÕΘ@Àflfiı ⁄˘·ÎT›˘ Ë÷˘ ?” I›Îflı ÷‹ı ¿Ë˘. “Œ·ÎHÎÎfiı.” I›Îflı ¿ËıÂı, “÷‹ı
±Îfi_ÿ ¤˘√‰÷Î_ Ë÷Î_.” ±ı◊Ì ·˘¿ ’»Ì flÕı ! …ı‹fi˘ ±Î‘Îfl √›˘ ±ı       ±y· ‰√flfiÎ »˘, ’ı·Î ÕΘ¿Àflfiı ⁄˘·Î‰‰ÎfiÌ …wfl Ë÷Ì.” ’λ˘ ⁄ÌΩı
⁄‘Î_ flÕı ±fiı …fiÎfl ΩHÎı ¿ı ‹Îv_ ∞‰fi Á_÷˘Ê’Ò‰˝¿ √›ı·_ »ı, ±ı‹fiı     ±Î‰Ìfiı ±ı ÷‹fiı ÀˆÕ¿Î‰Âı, “±Î‹ ¿fl‰_ Ωı¥±ı fiı ! ±Î‰Ì ±y·
Á_÷˘Êfi˘ ’Îfl fiËŸ ±ıÀ·ı ËÁ÷Î_ ËÁ÷Î_ Ω› !                 ‰√flfiÌ ‰Î÷ ¿fl˘ »˘ ? ±ıÀ·ı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ·˘¿ ÀˆÕ¿Î‰ ÀˆÕ¿Î‰ ¿flı !
         ¿S’Î_÷fiÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ ¿ıÀ·Ì !               ±ıÀ·ı ±Î ·˘¿ ÷˘ ∂·ÀÎ_ «œÌ ⁄ıÁı; ÷‹ÎflÌ Áfl‚÷Îfi˘ ·Î¤ µÃΉı. ÷ı
                                    Ë_ ÷˘ ÷‹fiı Â_ Á‹…HÎ ’ÎÕ_ ¿ı ·˘¿ ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ’Ò»‰Î ±Î‰ı ÷˘ ÷‹Îflı
    ≠ë¿÷ν — “T›‰ÏV◊÷”fiÌ ‰Î÷ ¿flÌ, ÷˘ ±ı “T›‰ÏV◊÷” ¿¥ „@÷      Â_ ¿Ëı‰_ ¿ı, “¤¥, ¿Î¿Îfiı …flÎ ÷Ή ±ÎT›˘ fiı À’ ◊¥ √›Î; ⁄Ì…\_ ¿Â_
»ı ?                                  ◊›_ … fi◊Ì.” ÷ı ·˘¿ ±Î√‚ ’Ò»‰Îfi_ … ’»Ì ⁄_‘ ¿flÌ ÿı. ±Î’HÎı ¿_¥¿
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı “ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏL›· ±ıωÕLÁ” »ı. ±ıfiı      Á‹…HΉ΂_ ⁄˘·Ì±ı ÷˘ ’Î_Áv_ ’Õı, fiËŸ ÷˘ ÷‹ı ±Î‹ ω√÷‰Îfl ¿Ëı‰Î
±Î’HÎı √…flÎ÷Ì‹Î_ “T›‰ÏV◊÷ „@÷” ¿Ë̱ı »Ì±ı ±fiı ±ı Ïfifl_÷fl        Ω‰ ÷˘ ·˘¿ √Ò_«‰ √Ò_«‰ ¿›Î˝ ¿flı fiı ÷‹fiı ¿˘«Ì ¬Î›. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_,
…√÷fiı T›‰„V◊÷ … flάı »ı, ±T›‰„V◊÷ ◊‰Î … fi◊Ì ÿı÷_. ±ı¿fi˘ ±ı¿      “÷Ή ±ÎT›˘ ±fiı À’” ¿èÎ_ ¿ı ⁄‘˘ µ¿ı· ±Î‰Ì √›˘ !
»˘¿fl˘ ‹flÌ Ω› ÷˘ › ±ı T›‰ÏV◊÷ … ◊Λ »ı, ’HÎ ±Î ÷˘ ±ı ±ıfiÎ                 .... ¬ÿÎfiÌ ±ı‰Ì ¥E»Î !
·˘¤fiı ·¥fiı, ±ıfiÎ V‰Î◊˝fiı ·¥fiı flÕı »ı. ±ıÀ·ı ±ı ±T›‰ÏV◊÷ ‹Îfiı
»ı. ±Î √…‰_ ¿’Λ »ı ÷ı › “T›‰ÏV◊÷” … »ı; ’HÎ ’λ˘ V‰Î◊˝fiı ·¥fiı,       ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ⁄΂¿ …L‹Ìfiı ÷fl÷ ‹flÌ Ω› »ı, ÷˘ ÷ı ±ıfi_
·˘¤fiı ·¥fiı ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flı »ı, fiËŸ ÷˘ flÕÎflÕ ¿fl‰Î◊Ì ¿_¥ ’λ\_ ±Î‰ı     ±ıÀ·_ … ·ıHÎ-ÿıHÎ ?
¬v_ ? ⁄Ë flÕı ÷˘ »˘¿fl˘ ’λ˘ ±Î‰ı ? ¿ı‹ ? » ‹ÏËfiÎ Á‘Ì flÕ flÕ          ÿÎÿÎlÌ — …ıfi˘ …ıÀ·˘ ÏËÁÎ⁄ ˢ› »ı ‹Î⁄Î’ ΩıÕı flÎ√¶ıÊfi˘
¿flı ÷˘ ?                                ±ıÀ·˘ ’Òfl˘ ◊¥ √›˘, ÷ı ‹Î⁄Î’fiı flÕΉÌfiı Ω›, ¬Ò⁄ flÕΉı, ‹Î◊Î Ë™
    ≠ë¿÷ν — ÷˘ › fiÎ ±Î‰ı.                     Œ˘ÕΉı; ’»Ì ÕΘ@Àfl ’ÎÁı ÿ‰ÎfiÎ ’ˆÁÎ ¬«Î˝‰ÕΉı, ⁄‘_ ¿flΉÌfiı »˘¿fl˘
                                    …÷˘ flËı !
    ÿÎÿÎlÌ — »÷Î_ ·˘¿˘fiı ¿S’Î_÷ ¿flı·Î_ Ωı›ı·Î_ fiı ? ÂÎ◊Ì ¿S’Î_÷
¿Ëı÷Î_ ËÂı ? “¿S’”fiÎ ±_÷ Á‘Ì ¤À¿Âı. ±Î ±ı¿ Œıfl˘ ¿S’Î_÷ ¿›Ù ÷˘        ±Î ±Î’HÎÎ ‰Õ˘ÿfl΋Î_ Âyfl‰ÎflÌ »ı, ÷ı‰_ ÷‹ı ΩH΢fiı ? ÷ı ±Î
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7                          111   112                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7

Âyfl‰ÎflÌ‹Î_ ¤ı_Á˘ ·˘¿ ·Î‰ı. ÷ı I›Î_◊Ì ±Î…ı ¤ı_Á «˘√flÿ‹◊Ì Ωı¥         ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ±Î’H΢ ÿ˘Ê ¢‘Ì Â¿Ì±ı ¿ı ±Î ⁄Î⁄÷◊Ì
¿flÌfiı ¬flÌÿÌ ·Î‰ı. ⁄‘Î ÿ·Î·˘fiı ’Ò»ı ¿ı, “¿ı‰Ì ·Î√ı »ı ?” I›Îflı ⁄‘Î   ±Î’b_ ¿<¿‹˝ ◊‰_ Ë÷_ ?
ÿ·Î· ¿Ëı ¿ı, “⁄Ë ÁflÁ »ı.” ÷ı ¤ı_Á CÎıfl ·¥ Ω› fiı ⁄Î_‘ı. hÎHÎ ÿËÎÕÎ
                                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ⁄‘_ …Õı, ±ıfiı ‹ÎÀı ÁIÁ_√‹Î_ ⁄ıÁ‰_ ’Õı.
’»Ì ÷ı ‹flÌ Ω›. ±S›Î, ±Î ÷ı Â_ Ë÷_ ? ±Î ÷˘ ’ı·Îfiı ’ˆÁÎ ±’ΉÌfiı
√¥, fiËŸ ÷˘ ±ıfiı I›Î_ … fiÎ ‹flÌ Ω÷ ? ±Î‰_ ⁄fiı ¬v_ ? ±Î ⁄‘Î          ±Î ±S·ÎfiÌ ‰ÎÕÌ »ı. ÷‹ı › ±S·ÎfiÌ ‰ÎÕÌ‹Î_ »˘ fiı ±ı »˘¿fl˘
ÏËÁÎ⁄ «Ò¿‰‰ÎfiÎ »ı. »˘¿v_ …L‹Ìfiı ÷fl÷ ‹flÌ Ω›, ±ı ⁄‘Î_fiı flÕΉÌfiı     › ±S·ÎfiÌ ‰ÎÕÌ‹Î_ »ı. ±S·ÎfiÌ ‹fl∞ ≠‹ÎHÎı ⁄‘_ «ÎS›Î ¿flı »ı, ±ı‹Î_
Ω›. ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ fiÎ ±Î‰ı ÷˘ ÁÎflÎ_, ±ı‰_ ⁄‘Î_fiı ’»Ì ◊Λ.        Á_÷˘Ê ·ı‰Îfi˘ »ı. ±S·Î …ı‹Î_ flÎ∞, ÷ı‹Î_ ±Î’HÎı › flÎ∞ ! ⁄Á, ¬Â
                                   ◊¥ …‰Îfi_ »ı !
   ‰‘Îflı …ı ¿_¥ ’Ò»‰_ ˢ› ÷ı ’Ò»˘. ±S·Îfiı I›Î_ ’ˢ_«‰Î ‹ÎÀı …ı
¿_¥ ±Õ«HÎ ±Î‰ı ÷ı ±‹fiı ’Ò»˘, ÷ı ±‹ı ÷‹fiı ÿÒfl ¿flÌ ±Î’̱ı.          ≠ë¿÷ν — ÷˘ ÷˘ ’»Ì ¿Â˘ ≠ë flËı÷˘ … fi◊Ì !
   ≠ë¿÷ν — ‹ÎflÎ ÿÌ¿flÎfi_ ±¿V‹Î÷◊Ì ‹flHÎ ◊›_, ÷˘ ÷ı ±¿V‹Î÷fi_        ÿÎÿÎlÌ — ±S·Î±ı Â_ ¿èÎ_ »ı ¿ı ÷‹ı «·Î‰fiÎfl ˢ ÷˘ ÷‹ı Ï«_÷Î
¿ÎflHÎ Â_ ?                              ¿fl˘, ’HÎ «·Î‰‰Îfi_ ‹Îflı »ı ÷˘ ÷‹ı Âıfiı ‹ÎÀı Ï«_÷Î ¿fl˘ »˘ ? ±ıÀ·ı
                                   Ï«_÷Î ¿fl˘ »˘ ±ı ±S·Îfi˘ √fi˘ ¿fl˘ »˘.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î …√÷‹Î_ …ı ⁄‘_ ±Î_¬◊Ì Ωı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, ¿Îfi◊Ì
ÁÎ_¤‚‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, ±ı ⁄‘_ “flÌ·ıÏÀ‰ ¿flı@À” »ı, ÷tfi ÁÎ«Ì fi◊Ì ±ı       ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±S·Î »ı, ±ıfiÌ ±S·ÎËÌ‹Î_ ±Î’HÎı Õ¬· fiËÌ
‰Î÷ ! ±Î ÿıË ’HÎ ±Î’H΢ fi◊Ì, ÷˘ »˘¿fl˘ ±Î’HÎı ¿ı‹ ¿flÌfiı ◊Λ ?     ¿fl‰ÎfiÌ ±ı‹ ?
±Î ÷˘ T›‰ËÎfl◊Ì, ·˘¿T›‰ËÎfl◊Ì ±Î’H΢ »˘¿fl˘ √HÎΛ »ı, ¬flı¬fl ±ı         ÿÎÿÎlÌ — Õ¬· ÷˘ fiËŸ, ’HÎ Ï«_÷Î › fiËŸ ¿fl‰Ì Ωı¥±ı.
±Î’H΢ »˘¿fl˘ ˢ÷˘ fi◊Ì. ¬flı¬fl ÷˘ ±Î ÿıË ’HÎ ±Î’H΢ fi◊Ì. ±ıÀ·ı     ±Î’HÎı Ï«_÷Î ¿fḻı ÷˘ ±S·Î fiά ◊¥ Ω›.
…ı ±Î’HÎÌ ’ÎÁı flËı ±ıÀ·_ … ±Î’HÎ_ ±fiı ⁄Ì…\_ ⁄‘_ … ’Îfl¿<_ »ı ! ±ıÀ·ı
»˘¿flÎfiı ’˘÷Îfi˘ »˘¿fl˘ ‹Îfi ‹Îfi ¿fḻı ÷˘ µ’ÎÏ‘ ◊Λ ±fiı ±ÂÎ_Ï÷         ≠ë¿÷ν — …ı Á‰Î·˘ ’ıÿÎ ◊Λ, ±ıfiÎ …‰Î⁄˘ ÷˘ Ωı¥±ı fiı ?
◊Λ ! ±ı »˘¿fl˘ ˉı √›˘, ¬ÿÎfiÌ ±ı‰Ì … ≥E»Î »ı ÷˘ ÷ıfiı ˉı “·ıÀ        ÿÎÿÎlÌ — Á‰Î· ∂¤˘ ◊Λ »ı, ±ıfi˘ …‰Î⁄ ±ıÀ·˘ … »ı ¿ı
√˘” ¿fl‰Îfi_.                              ±S·Î ¿Ëı »ı ¿ı, “»ı ‹Îv_, fiı ÷_ Â_ ¿Î‹ Ï«_÷Î ¿flı »ı ?” Ï«_÷Î fiËŸ
                                   ¿fl‰ÎfiÌ. ±Î’HÎı ±ıfiÌ Áı‰Î ¿fl‰ÎfiÌ, ÿ‰Î ¿fl‰ÎfiÌ, Ãıà Á‘Ì ±ıfiÎ
   ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ⁄fl˘⁄fl »ı, ±S·ÎfiÌ ±‹Îfi÷ ±Î’HÎÌ ’ÎÁı Ë÷Ì
                                   ≠›Ifi ¿fl‰ÎfiÎ. ±Î’HÎı ≠›Ifi ¿fl‰ÎfiÎ ±Ï‘¿ÎflÌ, ±Î’HÎfiı Ï«_÷Î
÷ı ·¥ ·Ì‘Ì !
                                   ¿fl‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Á. ±Î ⁄‘Ì ‰ÎÕÌ … ±S·ÎfiÌ »ı.
                                           Q≤÷V‰…fi˘fi˘ ÁΑ˘ ±_÷fl-÷Îfl !
   ≠ë¿÷ν — ±Î ≠‹ÎHÎıfi_ ±ıfi_ Q≤I› ◊›_ ÷ı ±Î’HÎÎ_ ¿<¿‹˝ ËÂı ?
                                       »˘¿flÎ_ ‹flÌ √›Î ’»Ì ±ıfiÌ ’λ‚ ±ıfiÌ Ï«_÷Î ¿fl‰Î◊Ì ±ıfiı ÿ—¬
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, »˘¿flÎfiÎ_ › ¿<¿‹˝ fiı ÷‹ÎflÎ_ › ¿<¿‹˝, ÁÎflÎ_ ¿‹˘˝   ’Õı »ı. ±Î’HÎÎ_ ·˘¿˘ ±iÎÎfi÷Î◊Ì ±Î‰_ ⁄‘_ ¿flı »ı, ±ıÀ·ı ÷‹Îflı …ı‹ »ı
ˢ› ÷˘ ÷ıfi˘ ⁄ÿ·˘ ÁÎfl˘ ‹‚ı.                      ÷ı‹ ΩHÎÌfiı ÂÎ_Ï÷’Ò‰˝¿ flËı‰_ Ωı¥±ı. ¬˘ÀÌ ‹Î◊ο>À ¿fḻı ±ıfi˘ ±◊˝ ¢
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7                        113   114                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7

»ı ÷ı ? ⁄‘ı … »˘¿flÎ_ ‹›Î˝ ‰√fl ¿˘¥ ˢ› … fiËŸ ! ±Î ÷˘ Á_ÁÎflfiÎ    ±ı‰˘ Ë÷˘ ¿ı T›‰ÏV◊÷ «Î·÷˘ Ë÷˘, ±ıÀ·ı ±ı ¤Ò·Î› ±ı‰_ fi◊Ì.
∑HÎÎfi⁄_‘ »ı, ÏËÁÎ⁄ ·ı‰Î-ÿı‰ÎfiÎ »ı. ±‹Îflı › ⁄Î⁄Î-⁄ı⁄Ì Ë÷Î, ’HÎ
                                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¤Ò·Î› ±ı‰_ fi◊Ì, ’HÎ ±Î’HÎı fi ¤Ò·Ì±ı ÷˘ ±ıfi_
÷ı ‹flÌ √›Î. ‹Ëı‹Îfi ±ÎT›˘ Ë÷˘ ÷ı ‹Ëı‹Îfi √›˘, ±ı ±Î’H΢ Á΋Îfi
                                  ±Î’HÎfiı ÿ—¬ ◊Λ ±fiı ±ıfiı I›Î_ ÿ—¬ ◊Λ. ±ı‰_ ±Î’HÎÎ ‹fi‹Î_ ±ıfiı
… @›Î_ »ı ? ±Î’HÎı ˵ fi◊Ì …‰Îfi_ ? ±Î’HÎı ’HÎ …‰Îfi_ I›Î_, ±Î Â_
                                  ‹ÎÀı ÿ—¬ ¿fl‰_ ±ı ±Î’HÎfiı ⁄Î’ ÷flÌ¿ı ¿Î‹fi_ fiËŸ.
÷˘ŒÎfi ÷ı ? ±ıÀ·ı ∞‰÷Î_ ˢ› ±ıfiı ÂÎ_Ï÷ ±Î’˘, √›_ ±ı ÷˘ √›_, ±ıfiı
Á_¤Îfl‰Îfi_ › »˘ÕÌ ÿ˘. ±ËŸ ∞‰÷Î_ ˢ›, …ıÀ·Î_ ±ÎÏl÷ ˢ› ±ıfiı ÂÎ_Ï÷     ≠ë¿÷ν — ±ıfiı ¿¥ flÌ÷ı ÿ—¬ ◊Λ ?
±Î’̱ı, ±ıÀ·Ì ±Î’HÎÌ Œfl…. ±Î ÷˘ √›ı·Î_fiı Á_¤Îfḻı ±fiı ±Î‹fiı
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ±ËŸ ÿ—¬ ¿fḻı ±ıfiÌ ±Áfl I›Î_ ’ˢ_E›Î ‰√fl
ÂÎ_Ï÷ fiÎ ±’Λ, ±ı ¿ı‰_ ? ±ıÀ·ı ŒflΩı «Ò¿˘ »˘ ⁄‘Ì. ÷‹fiı ±ı‰_ ·Î√ı
»ı ¬v_ ? √›_ ±ı ÷˘ √›_. √…‰Î‹Î_◊Ì ·Î¬ wÏ’›Î ’ÕÌ √›Î fiı ’»Ì     flËı fiËŸ. ±Î …√÷‹Î_ ÷˘ ⁄‘_ Œ˘fifiÌ ’ıà »ı, ÀıϷω{fi …ı‰_ »ı ±Î
fiÎ …Õı ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰Îfi_ ? ‹Î◊_ Œ˘Õ‰Îfi_ ?           …√÷ ! ±fiı ±Î’HÎı ±ËŸ µ’ÎÏ‘ ¿fḻı ÷˘ ±ı ’λ˘ ±Î‰‰Îfi˘ »ı ?

   ≠ë¿÷ν — ¤Ò·Ì …‰Îfi_.                        ≠ë¿÷ν — fiÎ.

   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Ì ±HÎÁ‹… »ı. ±Î’HÎı ⁄Î’-ÿÌ¿flÎ       ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ flV÷ı ±Î‰‰Îfi˘ fi◊Ì ?
¿˘¥ flÌ÷ı ˢ÷Î_ … fi◊Ì. ÿÌ¿fl˘ ‹flı ÷˘ Ï«_÷Î ¿fl‰Î …ı‰_ »ı … fiËŸ. ¬flÌ     ≠ë¿÷ν — fiÎ.
flÌ÷ı Ωı Ï«_÷Î ¿fl‰Î …ı‰Ì ˢ› …√÷‹Î_ ÷˘ ‹Î⁄Î’ ‹flı ÷˘ … ‹fi‹Î_
Ï«_÷Î ◊‰Ì Ωı¥±ı. »˘¿fl˘ ‹flÌ Ω›, ÷˘ »˘¿flÎfiı ±fiı ±Î’HÎfiı Â_ ·ı‰Î-      ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ µ’ÎÏ‘ ¿fḻı ÷˘ ±ıfiı ’ˢ_«ı »ı ±fiı ±ıfiÎ_ fi΋
ÿı‰Î ? ‹Î⁄Î’ı ÷˘ ±Î’HÎÌ µ’fl µ’¿Îfl ¿›˘˝ Ë÷˘, ‹Î±ı ÷˘ ±Î’HÎfiı    µ’fl ±Î’HÎı ‘‹˝ ¤„@÷ ¿flÌı ÷˘ › ±ıfiı ’ˢ_«ı »ı fiı ±ıfiı ÂÎ_Ï÷ ◊Λ »ı.
’ıÀ‹Î_ fi‰ ‹ÏËfiÎ flÎA›Î ’»Ì ‹˘ÀÎ ¿›Î˝. ⁄Βαı ¤HΉΠ‹ÎÀı ŒÌ±˘    ±ıfiı ÂÎ_Ï÷ ¿fl‰ÎfiÌ ‰Î÷ ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ? ±fiı ±ıfiı ÂÎ_Ï÷ ¿fḻı ±ı
±Î’Ì »ı, ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ±ÎM›_ »ı. ¿_¥¿ √HÎ ‹Îfi‰Î …ı‰Î ˢ› ÷˘ ‹Î⁄Î’fiÎ  ÷‹ÎflÌ Œfl… »ı fiı ? ‹ÎÀı ±ı‰_ ¿_¥¿ ¿fl˘ fiı, ¿ı ±ıfiı ÁÎv_ ·Î√ı. ±ı¿
ˢ›, »˘¿flÎfiı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? »˘¿fl˘ ÷˘ Ï‹·¿÷ ·¥fiı √΂˘ ¤Î_Õı. ‹ÎÀı  ÿËÎÕ˘ V¿>·fiÎ_ »˘¿flÎ_±˘fiı …flÎ ’ı_ÕÎ ¬‰ÕΉ̱ı ±ı‰_ ¿_¥¿ ¿fḻı.
»˘¿flÎ ΩıÕı Á_⁄_‘ flά‰Îfi˘, ’HÎ ‹flÌ Ω› ÷˘ ±Î‰Ì flÌ÷ı ‹fi‹Î_ ÿ—¬       ≠ë¿÷ν — ±ı ⁄‘_ ¿›Ù !
fiËŸ flά‰Îfi_. ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ‹ÎflÌ ‰Î÷ ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±ı‰_ ŒflÌ ŒflÌ ¿fḻı. F›Îflı ¿_¥¿ Á√‰Õ ◊Λ
    ±Î’HÎÎ ËÎ◊fiÎ ¬ı· fi◊Ì ±Î ±fiı ±ıfiı Ï⁄«ÎflÎfiı I›Î_ ÿ—¬ ◊Λ
                                  fiı ’Î_«-’«ÎÁfi_ ±ı‰_ ¿_¥¿ ¿Î‹ ¿fl˘ ¿ı …ı◊Ì ±ıfiı ’ˢ_«ı.
»ı. ±Î’HÎı ±ËŸ ÿ—¬Ì ◊¥±ı ±ıfiÌ ±Áfl ±ıfiı I›Î_ ’ˢ_«ı »ı. ÷ı ±ıfiı
› Á¬Ì fiÎ ◊‰Î ÿ¥±ı fiı ±Î’HÎı › Á¬Ì fi ◊¥±ı. ±ıÀ·ı ÂÎjοÎfl˘±ı        ≠ë¿÷ν — ±Î ¤Î¥fiı ÿÌ¿fl˘ ‹flÌ √›Îfi_ …ı ÿ—¬ ◊Λ »ı fiı, ’HÎ
¿èÎ_ ¿ı, “√›Î ’»Ì µ’ÎÏ‘ fiÎ ¿fl¢.” ÷ı◊Ì ±Î’HÎÎ_ ·˘¿˘±ı Â_ ¿›Ù ¿ı  ‹Îflı ’˘÷Îfiı ±ı‰˘ ±fi¤‰ ◊›ı·˘ ¿ı ‹Î⁄Î’ √…flÌ √›Î ’»Ì ‹fiı ¿˘¥
√vÕ ’flÎHÎ ⁄ıÁÎÕ˘, Œ·ÎHÎ_ ⁄ıÁÎÕ˘, ’ÒΩ ¿fl˘ fiı ‹fi‹Î_◊Ì ¤Ò·Ì Ω‰.    Ïÿ‰Á ›Îÿ … fi◊Ì ±ÎT›Î_. ‹flÌ √›Î fiı ’Î_«-ÁÎ÷ ÿËÎÕÎ ’»Ì ‹ı‹flÌ
÷‹ı ±ı‰_ ¿Â_ ⁄ıÁÎÕ›_ Ë÷_ ? ÷˘ › ¤Ò·Ì √›Î fiËŸ ?           ’HÎ fi◊Ì ±Î‰Ì, ±ı ÂÎ◊Ì ?
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı ¤Ò·Î÷_ fi◊Ì. ⁄Î’ ±fiı ÿÌ¿flÎ ‰E«ı T›‰ËÎfl       ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îflı ±ı ÁÎv_ ¿Ëı‰Î›, ‹Î⁄Î’ ±ıÀ·Î_ ’H›Â΂Ì. Ωı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7                          115   116                           ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7

÷‹fiı ‹ı‹flÌ Ë˘÷ ÷˘ ±ı‹fiı ÿ—¬ ◊Î÷.                   fiËŸ ¤Ò·‰Î◊Ì … ¤Î_…√Õ »ı ! ’»Ì ‹ı_ ¿èÎ_ ¿ı, “Ë_ ÷‹fiı ¤Ò·Î‰Ì
                                   ÿı‰ÕΉ_ ?” I›Îflı ¿Ëı, “ËÎ, ¤Ò·ÎÕÌ ÿ˘.” ±ıÀ·ı ’»Ì ‹ı_ ±ıfiı iÎÎfi ±ÎM›_,
   ÷‹fiı ‹ÎflÌ ‰Î÷ Á‹Ω› »ı fiı ? ‹ÎÀı F›Îflı ›Îÿ ±Î‰ı fiı, I›Îflı
                                   ’»Ì ±ı ¤Ò·Ì √›Î. ’»Ì ±ıfiı ¿èÎ_ ¿ı, “ˉı ›Îÿ ¿fl˘ Ωı¥±ı.” ÷˘ ›
±ıÀ·_ ⁄˘·Ωı fiı ¿ı, “Ëı ¤√‰Îfi, ±Î »˘¿fl˘ ÷‹fiı Á˘_M›˘ !” ±ıÀ·ı
                                   ›Îÿ fiÎ ±Î‰ı.
÷ıfi˘ µ¿ı· ±Î‰Âı.
                                       ±ıÀ·ı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ÷‹fiı Á˘_M›_ ±ı‰_ ⁄˘·Ωı. ÷‹fiı ¬Î÷flÌ
   ‹ÎÀı ÷‹ÎflÎ ÿÌ¿flÎfi_ Á_¤ÎflÌfiı ±ı‹fiÎ_ ±ÎI‹Îfi_ ¿S›ÎHÎ ◊Λ ±ı‰_
                                   »ı ¿ı fi◊Ì ? Á˘±ı Á˘ À¿Î ¬Î÷flÌ »ı ¿ı ◊˘ÕÌ ¿Î«Ì »ı ? ÿÎÿÎfiı Á˘_’Ωı
‹fi‹Î_ ⁄˘S›Î ¿flΩı, ±Î_¬‹Î_ ’ÎHÎÌ fiÎ ±Î‰‰Î ÿı¢. ÷‹ı ÷˘ …ˆfi
                                   fiı, ⁄‘˘ µ¿ı· ±Î‰Ì …Âı !
◊̱fl̉΂Π‹ÎHÎÁ˘ »˘. ÷‹ı ÷˘ ΩH΢ ¿ı ±ÎI‹Î √›Î ’»Ì ±ı‰Ì ¤Î‰fiÎ
¤Î‰‰Ì Ωı¥±ı ¿ı, “±ı‹fiÎ ±ÎI‹Îfi_ ¿S›ÎHΠˢ. Ëı ¿Ú’΂ÿı‰, ±ı‹fiÎ              T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı … ·˙Ï¿¿ !
±ÎI‹Îfi_ ¿S›ÎHÎ ¿fl˘ !” ÷ıfiı ⁄ÿ·ı ±Î’HÎı ‹fi‹Î_ œÌ·Î_ ◊¥±ı ÷ı ’˘ÊΛ
fiËŸ. ±Î’HÎÎ … ’˘÷ÎfiÎ_ V‰…fifiı ÿ—¬‹Î_ ‹Ò¿Ì±ı ÷ı ±Î’HÎ_ ¿Î‹ fiËŸ.        »˘¿fl˘ ‹flÌ √›˘ ˢ› ÷˘ ⁄Î’ flՉΠ·Î√ı. »˘¿flÎfiÎ ‹Î‹Îfiı,
÷‹ı ÷˘ ÕËÎ’HΉ΂Î, ω«ÎflÂÌ·, Á_V¿ÎflÌ ·˘¿˘, ±ıÀ·ı F›Îflı F›Îflı ›Îÿ   ±ıfiÎ ¿Î¿Îfiı, ±ı ⁄‘Îfiı ±Î’HÎı ’һ̱ı ¿ı, “÷‹ı ¿ı‹ flÕ÷Î fi◊Ì ?” I›Îfl
±Î‰ı I›Îflı ±Î‰_ ⁄˘·‰_ ¿ı, “±ı‹fiÎ ±ÎI‹Îfi_ ¿S›ÎHÎ ◊Ή ! Ëı ‰Ì÷flÎ√    ¿ËıÂı, “±ı‹ flÕı ¿_¥ ’η‰ı ¬v_ ? …ı …L‹ı ±ı ‹fl‰Îfi_ … »ı fiı !”
¤√‰Îfi, ±ı‹fiÎ ±ÎI‹Îfi_ ¿S›ÎHÎ ¿fl˘ !” ±ıÀ·_ ⁄˘S›Î ¿fl‰_.         …\±˘fiı, ±Î ·˘¿˘ ¿_¥ “T›‰ÏV◊÷” fi◊Ì ΩHÎ÷Î_ ? ’HÎ ±Î’fiı ÷˘ ’ı·˘
                                   V‰Î◊˝ »ı ¿ı ‹Îfl˘ »˘¿fl˘ ‹˘À˘ ◊›˘ ˢ÷ ÷˘ ‹fiı ·Î¤ ◊Λ, ±ı ⁄‘˘
   ±ıÀ·ı F›Îflı ÷‹ÎflÎ ÿÌ¿flÎfiÌ ›Îÿ ±Î‰ı I›Îflı ±ı‹fiÎ ±ÎI‹Îfi_     V‰Î◊˝ »ı. ⁄ÌΩ ¿˘¥ flՉΠfi◊Ì ·Î√÷Îfiı ?!
¿S›ÎHÎ ◊Λ ±ı‰_ ⁄˘·Ωı. “¿Ú’΂ÿı‰”fi_ fi΋ ·ı¢. “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi”
                                      ≠ë¿÷ν — ˉı fiÎ flÕı ÷˘ Á‹Î…‹Î_ ·˘¿˘ ’λΠ±ı‹ ¿ËıÂı ¿ı ±Îfiı
¿Ëı¢ ÷˘ › ¿Î‹ ◊Âı, ¿ÎflHÎ ¿ı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ±fiı “¿Ú’΂ÿı‰”
                                   ÷˘ ¿_¥ ·Î√÷_ › fi◊Ì.
±ÎI‹Îw’ı ±ı¿ … »ı ! ÿıË◊Ì …\ÿ_ ÿı¬Î› »ı, ±Î_¬˘‹Î_ …\ÿÎ ÿı¬Î›, ’HÎ
‰V÷ ÷flÌ¿ı ±ı¿ … »ı. ±ıÀ·ı ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfifi_ fi΋ ÿı¢ ÷˘ › ±ı¿fi_        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı‰_ › ⁄˘·ı. Á‹Î…fiÎ_ ·˘¿˘ ÷˘ ⁄ı ⁄Î…\fi_ ⁄˘·ı.
±ı¿ … »ı. ±ı‹fiÎ ±ÎI‹Îfi_ ¿S›ÎHÎ ◊Ή ±ıÀ·Ì … ±Î’HÎı Ïfifl_÷fl       ÁÒ¥ flè΢ ˢ› I›Îflı ¿ËıÂı ¿ı, “œ˘_√flÎfiÌ ’ıà ÁÒ¥ flè΢ »ı” ±fiı ÿ˘Õ‘΋
¤Î‰fiÎ ¿fl‰ÎfiÌ. ±Î’HÎı …ıfiÎ ΩıÕı Ïfifl_÷fl flèÎÎ, ΩıÕı ¬Î‘_-’Ì‘_, ÷˘    ¿fl÷˘ ˢ› I›Îflı ¿ËıÂı ¿ı, “±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ÿ˘Õ‘΋ ¿›Î˝ ¿flı »ı, ¿>÷flÎfiÌ
±Î’HÎı ±ı‹fi_ ¿ı‹ ¿S›ÎHÎ ◊Λ ±ı‰Ì ¤Î‰fiÎ ¤Î‰Ì±ı. ±Î’HÎı ’Îfl¿Î_     ’ıà ¤À¿ ¤À¿ ¿›Î˝ ¿flı »ı.” I›Îflı ±Î’HÎı @›Î_ flËı‰_ ? ±ıÀ·ı Á‹Î…fiÌ
‹ÎÀı ÁÎflÌ ¤Î‰fiÎ ¤Î‰Ì±ı, ÷˘ ±Î ÷˘ ±Î’HÎÎ ’˘÷ÎfiÎ ‹ÎHÎÁfiı ‹ÎÀı      ‰Î÷ ¿ÿÌ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì K›Îfi ’fl fiÎ ·ı‰Î›, T›‰ËÎÏfl¿ flÌ÷ı K›Îfi ’fl
÷˘ Â_ fiÎ ¿fḻı ?!                           ·ı‰Î›. ±Î’HÎfiı ÏË÷¿ÎflÌ Ë˘› ±ıÀ·Ì ‰Î÷ K›Îfi ’fl ·¥±ı, ⁄Ì∞ ⁄‘Ì
                                   ‰Î÷˘ K›Îfi ’fl fiÎ ·ı‰Î›. ±ı‰_ K›Îfi ’fl ·¥±ı ÷˘ ÷˘ ’Îfl … fiÎ ±Î‰ı
     ±Î’HÎı I›Î_ ±ı¿ ¤Î¥ ±Î‰ı·Î, ±ıfi˘ ±ı¿fi˘ ±ı¿ ÿÌ¿fl˘ Ë÷˘ ÷ı
                                   fiı ?!
‹flÌ √›˘. ‹ı_ ±ıfiı ’Ò»›_, “»˘¿flÎfiı CÎıfl »˘¿fl˘ »ı ¿ı fiËŸ ?” I›Îflı ¿Ëı
»ı, “»ı fiı, Ë…\ fiÎfi˘ »ı, ’HÎ ±Î ‹Îfl˘ »˘¿fl˘ ÷˘ ‹flÌ √›˘ fiı !” I›Îflı      Á‹Î…fiÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î ’J◊fl …ı‰_ xÿ› »ı, ÷˘ ±Î’HÎı
‹ı_ ¿èÎ_, “÷‹ı ±ËŸ◊Ì ⁄Ì…ı ¤‰‹Î_ …¢ ÷˘ I›Î_ Â_ ±Î‰Âı ?” I›Îflı ¿Ëı,  ⁄Î◊w‹‹Î_ …¥fiı ±Î_¬‹Î_ ’ÎHÎÌ «˘’ÕÌfiı ±Î‰Ì±ı, ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ÷˘
“I›Î_ ÷˘ ⁄‘_ ¤Ò·Ì …‰Î›.” ±ıÀ·ı »˘¿fl˘ √›˘ ±ıfiÌ Ï«_÷Î fi◊Ì, ±Î ÷˘    ·˙Ï¿¿ »ı. ·˘¿˘ › fi◊Ì ¿Ëı÷Î_ ¿ı, “·˙Ï¿¿‹Î_ ±Î‰Ωı ?” ·˙Ï¿¿ ±ıÀ·ı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7                         117   118                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7

⁄fiΉÀÌ. ·˙Ï¿¿fi˘ ±◊˝ … ⁄fiΉÀÌ, …^Ã_ ! ’ı·Î_ »Î÷Ì ¿>Àı ±ı‰Ì flÌ÷ı      ±‹ı ◊⁄˘¿Î ’ÎÕ̱ı ÷˘ ’˘·Î ’ÎÕ̱ı, fiËŸ ÷˘ ‰Î√ıfiı ?!
±Î › »Î÷Ì ¿>Àı, ’HÎ »Î÷Ì ÷˘ÕÌ fiÎ fiάı. ±Î‹ ËÎ◊ ’fl ËÎ◊ Ã˘¿ı.
Ωı ¬flı¬v_ ·˙Ï¿¿ ¿flı »ıfiı ? ±fiı ÁËÁËfi_ Á_¤ÎflÌfiı flÕı. ‹Îfl˘ fiÎfi˘       ’HÎ ·˘¿ ¿ËıÂı ¿ı ±Î’HÎı ◊⁄˘¿˘ ’ÎÕu˘. ±ıÀ·ı ±Î‰˘ ±Î
¤Î¥ ‹flÌ √›˘ ÷ıfiı Á_¤Îflı, ’ı·Ì ±ıfiÎ ‘HÎÌfiı Á_¤Îflı fiı ’»Ì flÕı !    T›‰ËÎfl »ı. ±Î ·˘¿ ¿Î_HÎ ¿flı »ı, ¿>Àı »ı, ÷ı CÎÕ̱ı ±Î’HÎı Ωı‰Î …¥±ı
ˉı ±Î ±HÎÁ‹…HÎfi˘ @›Îflı ’Îfl ±Î‰ı ?                 ±ıfiı, ÷˘ ±Î‹ ¿>Àı. ÷ı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı Ë‹HÎı ±Î »Î÷Ì ¤Î_√Ì fiάÂı,
                                  ’HÎ fiÎ ¤Î_√Ì fiάı, ⁄Ë ’οÎ_ ·˘¿ »ı ! ±ıfiı ·˙Ï¿¿ ¿Ëı »ı fiı ?! ±ı‹Î_
   ±Î √Λ˘-¤ı_Á˘ ¿˘¥ flÕ÷Ì fi◊Ì. ±ı‹fiı › ⁄Î⁄Î ‹flÌ Ω› »ı,      ¿˘¥ ¿Î«Î ˢ› ÷˘ ‹Î›˘˝ … Ω›, ’HÎ ·˙Ï¿¿‹Î_ ÷˘ ±ıfiı ⁄Ì…ı ÿËÎÕı
⁄ı⁄̱˘ ‹flÌ Ω› »ı, ’HÎ flÕ÷Ì ¿fl÷Ì fi◊Ìfiı ! ’HÎ ±Î ÷˘ Á‘›Î˝       ¿˘¥¿ √v Â̬‰ÎÕfiÎfl ‹‚Ì ±Î‰ı ¿ı, “±Î‰Ì flÌ÷ı ◊÷_ ËÂı ? Ωı ±Î‰Ì
÷ı ‰‘Îflı flÕı ! »ı √Λ˘-¤ı_Á˘fiı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ⁄Ò‹⁄flÎÕ˘ ¿ı, “‹ÎflÌ ⁄ı⁄Ì  flÌ÷ı ¿flΛ !!!” ±ıÀ·ı ’ı·˘ ŒflÌ ±ı‰Ì ¤Ò· fiÎ ¿flı. ±ıÀ·ı ±Î‹ »Î÷̱ı
‹flÌ √¥ ¿ı ‹Îfl˘ ⁄Î⁄˘ ‹flÌ √›˘ ?”                   ‹Îflı ¬flÎ_, ±Î’HÎıfiı ±ı‰_ ÿı¬Î›, ’HÎ ‰Î√ı fiËŸ ±ıfiı ! ·˙Ï¿¿ ±ıÀ·ı
                                  T›‰ËÎfl. Á⁄ fl˘÷Πˈ ÷˘ ±Î’HÎı ’HÎ fl˘‰Îfi_, ’HÎ flÕuÎ ‰√fl fl˘‰Îfi_,
   ±fiı ‹Îv_ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ¿˘¥fiÎ ‹flHÎ ’λ‚ ±Î…ı ÷‹ı flÕ‰ÎfiÎ_ ˢ,
                                  flÕ‰Îfi_ fiËŸ. ±Î ·˙Ï¿¿‹Î_ ⁄‘Ì Á‹… ’Õı »ı, ’HÎ ±Î‹Î_ Á‹… ’Õ÷Ì
÷˘ Âfl÷ ¿fl˘ ¿ı, “¤Î¥, hÎHÎ ‰Ê˝ Á‘Ì Ë_ flÕuÎ … ¿flÌÂ; ’»Ì flÕ‰Îfi_
                                  fi◊Ì. ±Î‹Î_ ÁΫı ÁΫ_ flÕı »ı !
⁄_‘ ¿flÌ” ±ı‰Ì ¿_¥ Âfl÷ ¿fl˘, “±ı√˛Ì‹ıLÀ” ¿fl˘. ±Î ÷˘ ⁄Ëıfi˘ ’HÎ
flՉΠ±Î‰ı ÷˘ ÷ı‹fiı ¿Ë̱ı ¿ı, “Âfl÷ ¿flÌfiı ’»Ì flÕ˘ ¿ı hÎHÎ ‰Ê˝ Á‘Ì      ±Î‹Î_ › T›‰ËÎfl T›‰ËÎfl‹Î_ »ı fiı ¿ı‰‚ ¿ı‰‚‹Î_ »ı. Á⁄Á⁄¿Ì
±Î’HÎı flÕÌÂ_.” ’HÎ ±Î ÷˘ ’_ÿfl ÿËÎÕÎ ’»Ì ¿Â_ › fiËŸ ! fiı ’»Ì ÁÎflÌ   ⁄Î_À ·Ì›Î. ’»Ì {CÎÕ˘ … fiËŸfiı ! ±Î ÷˘ ⁄Î_Àu_ fi◊Ì ÷ıfiÎ {CÎÕÎ »ıfiı !
ÁÎÕÌ ’ËıflÌfiı ËÁÌ ËÁÌfiı ∂·ÀÌ ·√fi‹Î_ ˵ Ω› !! ±Îfi_ ¿ÎflHÎ Â_      F›Î_ ±Î’HÎ_ fi◊Ì I›Î_ ·˘¿˘ {Î·Ì ’ÕuÎ »ı, ’HÎ Ï⁄«ÎflÎfiı Á‹…HÎ ’Õ÷Ì
»ı ? ⁄ı¤Îfi’HÎ_ »ı ! ˉı ±ı‰Î ⁄ı¤Îfi ΩıÕı ±Î’HÎı @›Î_ flՉΠ⁄ıÁ̱ı ?  fi◊Ì fiı {Î·Ì ’Õı »ı, ±ıfi˘ ‹Îfl ¬Î› »ı. ’λ˘ ¤Îfl ¨«¿ı »ı ±fiı ‹Îfl
±Î’HÎı ÷˘ I›Î_ ±Î√‚ ±‹◊_ fiÎÀ¿ ¿fl‰_ ’Õı ! I›Î_ ±Î√‚ ¿_¥       ¬Î› »ı ÷ı …\ÿ˘. ±S›Î, ÷Îflı ‹Î◊ı ⁄˘Ωı fi◊Ì, ±Î ¤Îfl ⁄‘˘ C΢ÕÎ ’fl
±Î’HÎÎ◊Ì ËÁΛ fiËŸ. ËÁ̱ı ÷˘ ‹Òfl¬ ¿Ëı‰Î¥±ı, ’HÎ ÿı¬Î‰ ÷˘       … Ω› »ı ! ’HÎ ÷˘ › ‹Î◊ı ·¥fiı Œ›Î˝ ¿flı »ı, ±ı‰_ ±Î …√÷ »ı.
¿fl‰˘ ’Õı fiı ? fiÎÀ¿‹Î_ …ı‹ ±Ï¤fi› ¿flı »ı, ±ı‰˘ ±Ï¤fi› ¿fl‰˘ ’Õı.       ±ı‰_ »ıfiı, ¿ı T›‰ËÎfl ⁄‘˘ µ’·¿ »ı ±fiı Ïfiç› ÁΫ˘ »ı. ˉı
±Î_¬‹Î_◊Ì ’ÎHÎÌ fiÎ ±Î‰÷_ ˢ› ÷˘ ⁄Î◊w‹‹Î_ …¥fiı …flÎ ’ÎHÎÌ‰Î‚Ì     µ’·¿ fl¿‹˘ ¿_¥ ±˘√Î‚Ì ÿı‰Î› ±Î’HÎÎ◊Ì ? ±Î‹ µ’·¿ fl¿‹˘
±Î_¬˘ ¿flÌ ±Î‰‰ÎfiÌ; ’HÎ ÷‹ı ÷˘ ¤Î¥ Á_‰Î‚Î ‹ÎHÎÁ ÷ı ¤Îflı ¿flÌ,     ±˘√Î‚Ì ÿı÷Î_ fi◊Ìfiı ? ’HÎ ±Î‹Î_ ÷˘ µ’·¿fiı ±˘√Î‚Ì √›Î, ±ı
ÁËı… ¿Ëı÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı … ±Î_¬‹Î_◊Ì ’ÎHÎÌ fiÌ¿‚‰Î ‹Î_ÕuÎ_ !        µ’·¿fiı … ÁΫ˘ ‹ÎL›˘ »ı F›Î_ ! ±ıÀ·ı ‰Î÷fiı Á‹…‰ÎfiÌ …wfl »ı fiı !
   ±Î …√÷fi_ ’˘· ⁄‘_ Ë_ Ωı¥ ±Î‰ı·˘, ¿ÎflHÎ ¿ı Ë_ ÁΫ˘ ’vÊ         ±‹ÎflÎ ‹˘ÀΤΥ √…flÌ √›Î, ÷ı ‰¬÷ı ±‹ÎflÎ_ ¤Î¤Ì ™‹fl‹Î_
Ë÷˘. ‹fiı ±Î‰_ ·˙Ï¿¿ fiÎ ŒÎ‰ı. ±Î‰_ ·˙Ï¿¿ ÷ı ŒÎ‰÷_ ËÂı ? flÕ‰_ ±ıÀ·ı  fiÎfiÎ_, ÷ı …ı ¿˘¥ ±Î‰ı ±ı ±ı‹fiı flÕΉı, …ı ¿˘¥ ±Î‰ı ÷ı ±ı‹fiı flÕΉı !
flÕ‰Îfi_ … ±Î‰ı, ’HÎ ’»Ì ‹ı_ Ωı›_ ¿ı ±Î ’˘·_ …√÷ »ı. ±Î ¿_¥ ÁΫ˘   I›Îflı ‹fiı ◊›_ ¿ı ±Î ¤Î¤Ì “ÁıÏLÁÏÀ‰” ‰‘Îflı »ı, ÷ı ±Î ·˘¿˘ ±Î‹fiı
‰ı’Îfl »ı ? ÷‹fiı ¿ı‰˘ ·Î√ı »ı ? I›Îflı ±Î ¬˘À˘ › fi◊Ì. ±Î ÷˘ ·˙Ï¿¿   Ï⁄«ÎflÎ_fiı ‹ÎflÌ fiάÂı ! ±ıÀ·ı ’»Ì ‹ı_ ⁄Îfiı ¿èÎ_ ¿ı, “·˘¿˘fiı ÷‹ı ±ı‹
»ı. ±Î’HÎı ±ı‰_ ·˙Ï¿¿ ¿fl‰Îfi_. ·˙Ï¿¿ ±ıÀ·ı …ı‰˘ T›‰ËÎfl ±Î’HÎÌ ΩıÕı  ¿ËıΩı ¿ı ¤Î¥ Á_⁄_‘Ì ÷‹Îflı ‰Ë ΩıÕı ¿ÂÌ ‰Î÷«Ì÷ ¿fl‰Ì fiËŸ.” ±S›Î,
·˘¿˘ ¿flı, ±ı‰˘ ±Î’HÎı › ¿fl‰Îfi˘. ÷‹fiı ±ı ·˙Ï¿¿ √‹ı ?         ±Î Â_ ÷˘ŒÎfi ? ±S›Î, ‰Î_ÿfl CÎÎ …ı‰Î »˘ ? ÷‹ÎflÎ ¿fl÷Î ÷˘ ‰Î_ÿflÎ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7                           119   120                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7

ÁÎflÎ ! ‰Î_ÿfl˘ ÷˘ CÎÎfiı ’ˢ‚˘ ¿flÌ ¿flÌfiı ‹ÎflÌ fiάı ! ±ı‰_ ÷‹ı ¿ËÌ     ·√fi‹Î_” ±ı‰Ì ÷ı‰Ì ‰Î÷«Ì÷ fiÎ ¿flı. ±Î ÷˘ ÏËLÿV÷ÎfifiÎ Ïfl‰Î…, ¿_¥
¿ËÌfiı ¿fl˘ »˘ ? ÷˘ ÷‹Îfl΋Î_ fiı ‰Î_ÿfl΋Î_ Œıfl ¢ ? ·˘¿˘fiı flÕΉΠ‹ÎÀı   fiı ¿_¥ ±Î› ‰√fl ÷˘ ˢ› … fiËŸ. fiı ? ±ıHÎı ‹Î◊ı ⁄˘ÕΉı·_ ˢ›,
±Î‰˘ »˘ ¿ı ËÁΉΠ‹ÎÀı ±Î‰˘ »˘ ? ±Î ÷˘ ±ÎrÎÁfi ±Î’‰Î …‰Îfi_,        ’»Ì ¿˘¥ ’Ò»ı ¿ı, “÷ÎflÎ ŒÎ‘flfiÌ ÷Ï⁄›÷ ¿ı‹fiÌ »ı ?” fiÎ, ¿ÎflHÎ ¿ı ‹Î◊_
±ıfiı ⁄ÿ·ı Ï⁄«ÎflÎfiı ‹ÎflÌ … fiάı ! ’HÎ …√÷fi˘ ¿Î›ÿ˘ ±ı‰˘ »ı ¿ı       ⁄˘ÕΉı·_ ±ıÀ·ı ’»Ì Á‹∞ Ω›. ¿_¥¿ ±˘‚¬‰Îfi_ ÁΑfi ÷˘ Ωı¥±ı
±ÎrÎÁfi ±Î’fiÎfl˘ ‹ÎHÎÁ ’˘÷ı … ÿ—¬Ì ˢ› ÷˘ Â_ ±ÎrÎÁfi ±Î’ı ?        ¿ı fiÎ Ωı¥±ı ?
±ı ÷˘ ±ıfiÌ ’ÎÁı …ı »ı ÷ı … ±Î’ı, ±ıÀ·ı ±Î…ı ·˘¿˘ ÿ—¬Ì »ı fiı !
                                        ≠ë¿÷ν — ±ı ÏËÁÎ⁄ı …ˆfi ‘‹˝‹Î_ ±ı‰Î_ ¿_¥ ·ŒflÎ_ fi◊Ì.
±ıÀ·ı ±Î’HÎı Á΋Îfiı ±ı‹ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ Á¬Ì ˢ›, ±_÷flfiÎ
Á¬‰Î‚˘ ˢ› ÷˘ ±ËŸ ’‘ÎflΩı, fiËŸ ÷˘ ±ËŸ ’‘Îfl¢ fiËŸ ±fiı CÎıfl            ÿÎÿÎlÌ — ‘‹˝fiı ±fiı ±ıfiı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ±Î ‹Ò»˘ ¡ı_« ¿À flά‰Ì
⁄ıÃÎ ±ÎrÎÁfi ’hÎ ·¬Ì fiάΩı. ±Î ¤Ò÷Î_fiı ±ËŸ fi¿Î‹Î_ Â_           ¿ı ±Î¬Ì ¿œÎ‰Ì fiά‰Ì, ±ıfiı ±fiı ‘‹˝ fiı ¿ÂÌ ·ı‰Î ÿı‰Î fi◊Ì.
¿fl‰ÎfiÎ_ ? ¤Ò÷Î_ ÷˘ ±Î‰Ìfiı Ï⁄«ÎflÎfiı ∂·ÀÎ_ flÕΉı.                ≠ë¿÷ν — fifiÎ‹Ì ¿Îœı ’»Ì fl΋fi_ fi΋ fiı …› ∞fiıLƒ ¿ı‹ ⁄˘·ı
    ±Î’HÎı I›Î_ “¿Î_HÎ ¿Îœ˘, ·˙Ï¿¿ ¿fl˘” ¿Ëı »ı. “¿Î_HÎ ¿fl˘, ‹˘¿ÎHÎ  »ı ?
¿fl˘.” ÷ı ÂÎ◊Ì ? ¿ı ±ı‹ ¿flÌfiı ⁄‘_ Ã_Õ_ ’ÎÕÌ ÿ˘. ±Î flÕı ±ıÀ·ı ±ıfiÌ        ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı Â_ ⁄˘·ı ? fi΋ ÷˘ …÷_ flèÎ_. ¿_¥¿ ±ıfi_ ÁÎv_ ◊Λ
¤Î‰fiÎ ⁄‘Ì fiÌ¿‚Ì …‰Î ÿ˘, ¿ËıÂı. ±Î_Á fiÎ fiÌ¿‚Ì Ω› ÷˘ ‹ÎHÎÁ        ±ıÀ·ı …› ∞fiıLƒ ⁄˘·ı ¿ı fl΋fi_ fi΋ ⁄˘·ı ¿ı “fl΋ ⁄˘·˘ ¤Î¥ fl΋ !”
√Î_Õ˘ ◊¥ Ω›, ±ıÀ·ı flՉΠÿı‰˘ ’Õı. flÕ‰Îfi_ › “±˘⁄VÀˇ@À” fiÎ ¿flΛ      ±Î’HÎÎ ·˘¿˘fi˘ Ïfl‰Î… ÷˘ ±ı‰˘ ¿ı ∞‰÷˘ fiΠˢ› I›Îflı ’ÒΩ ¿flı, ±ı‰Î_
fiı ËÁ‰Îfi_ › “±˘⁄VÀˇ@À” fiÎ ¿flΛ, fiËŸ ÷˘ ‹ÎHÎÁ “‹ıÕ” ◊¥ Ω›.        ±Î’HÎÎ_ ·˘¿ ! ±ı F›Îflı ∞‰÷˘ ˢ› I›Îflı ¬Ì«ÕÌ‹Î_ CÎÌ ‹Î_√ı ÷˘ ¿ËıÂı,
±ıÀ·ı ±Î’HÎı I›Î_ …ı ◊Λ »ı ±ı ⁄flÎ⁄fl ◊Λ »ı, »÷Î_ ˉı ±Î’HÎı I›Î_    “CÎÌ ‹Î_√˘ »˘ ? ±I›Îflı CΈÕı CΈՒHÎı ?” ±fiı ‹flÌ √›Î ’»Ì “ŒVÀÛ ¿·ÎÁ”
¿Î_HÎ fiı ±ı ⁄‘_ fiÌ¿‚Ì √›_. ±Î’HÎÎ_ ·˘¿ Á‹∞ √›Î_ ¿ı ±Î‹Î_ ÁÎfl      ⁄Îfl‹_ ¿flı !!! ±Î ∞‰÷˘ ˢ› I›Îflı fl΋fi_ fi΋ ·ı÷Πˢ› I›Îflı CÎflfiÎ
‰√flfiÌ ‰Î÷˘ »ı. ±fiı ⁄Î¥ÁÎËı⁄ı › Á‹∞ √›Î_ ¿ı, “‹ı·˘fiı »Î·, √›Î      ËıflÎfi ¿flı, ¿ËıÂı ¿ı, “Ω‰ ∂ÃÌfiı, »Îfi΋Î_fiÎ ¬Î_Õ ·¥ ±Î‰˘, ±ËŸ Â_
÷ı ±˘»Î ±Î‰‰ÎfiÎ »ı ? ’HÎ ⁄ı_¿‹Î_ hÎÌÁ ËΩfl ‹ı·÷Î √›Î »ı fiı !”      fl΋-fl΋ ¿›Î˝ ¿fl˘ »˘ ?” ±ıÀ·ı fl΋fiı ¤…‰Î fiÎ ÿı, ±fiı ‹fl‰Îfi_ ◊›_ fiı
±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Ì V‰Î◊˝fiÌ Á√Î¥ »ı. ±Î‹Î_ ¿˘”¿ …B›Î±ı ‹ËŸ ÁÎflÌ        »ıS·˘ ¿·Î¿, »ıS·_ √ÃÎHÎ_ ˢ›, fiı ±Î¬Î ¿ÊΛ ŒflÌ ‰Y›Î ˢ› I›Îflı
¤Î‰fiα˘ ËÂı, ’HÎ ⁄Ë …^… …B›Î±ı. ‹Ò‚ Á_V¿Îfl˘ ⁄Ë …^… …B›Î±ı        ·˘¿˘ ¿Îfi‹Î_ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı ¿ı, “⁄˘·˘, fl΋ ⁄˘·˘,” ±S›Î ˉı @›Î_ ±ı
flèÎÎ ËÂı; ⁄Î¿Ì ⁄‘_ V‰Î◊˝‹Î_, CÎÎÀ‹Î_ fiı CÎÎÀ‹Î_ ’ıÁÌ √›_ »ı !      ⁄˘·‰Îfi˘ »ı ? ±S›Î, ‰√fl ¿Î‹fiÎ_ ±ıfiı ’…‰˘ »˘ Â_ ¿Î‹ ? ±ıfiı
           Q≤I› ±Ïfi‰Î›˝ »÷Î_...                Ï⁄«ÎflÎfiı ÷ı CÎÕ̱ı ⁄Ë ¬flÎ⁄ ·Î√ı, ±_ÿfl ⁄Ë ’Îfl ‰√flfi_ ÿ—¬ ◊Λ,
                                    ±Î‹ “·ÎµÕ V’Ì¿fl” …ı‰_ ±_ÿfl ·Î√ı fiı ∞‰ ¤Õ¿ı ! ±S›Î, fiÎ ⁄˘·Â˘,
   ≠ë¿÷ν — CÎfl‹Î_ ¿˘¥ ‹flÌ Ω› ±ıfiÌ ’λ‚ ‹Î◊_ ‹_ÕΉı, ÷ı ¿_¥     ‹fl‰Î ÷˘ ÿ˘ ±ıfiı ’Î_ÁflÌ flÌ÷ı, ’HÎ ±Î ·˘¿˘ ±ıfiı ’Î_ÁflÌ flÌ÷ı ‹fl‰Î › fiÎ
¿ÎflHÎ ËÂı fiı ?                             ÿı. √ÎÕÌ‹Î_◊Ì ∂÷fl÷Ì ‰¬÷ı ±Î’HÎı ÷ı‹fiı ¿Ë̱ı ¿ı, “¿ı‹ »˘ ? ‹{΋Î_
   ÿÎÿÎlÌ — √΋‰Î‚Îfiı ±ıfiÎ ⁄Î’Î ‹flÌ √›Î »ı ±ıfiÌ ÂÌ flÌ÷ı       »˘ ? ÷Ï⁄›÷ ÁÎflÌ »ı ?” ÷ı ∂·À_ ’˘À·_ ‹Îflı. ±S›Î, ∂÷fl‰Î ÿıfiı !
¬⁄fl ’Õı ? ±ıÀ·ı ±Î ‹Î◊_ ‹_ÕÎ‰Ì fiάı, ‹Ò»˘ ¿œÎ‰Ì fiάı ±ıÀ·ı ·˘¿        ±‹ÎflÎ ŒÎ‘flfiÌ ÷Ï⁄›÷ ÁÎflÌ fiËŸ, ±ıÀ·ı ±‹ÎflÎ ‹˘ÀΤΥ
ΩHÎı ¿ı ±Î ¤Î¥fiı CÎıfl ¿Â_¿ ‹flHÎ_ ◊›_ »ı. ±ıÀ·ı ’»Ì “Ëı_Õ ‹ÎflÌ ΩıÕı   ‹ÏHΤΥ ‹fiı ¿Ëı, “÷_ ¿Î‹ ’fl flËı, Ë_ ŒÎ‘flfiÌ ¬⁄fl ¿ÎœÌ ±Î‰_.” ’»Ì
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7                           121   122                           ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7

±ı ¤ÎÿflHÎ √›Î-◊˘ÕÌ ‰Îfl ’»Ì ‹fiı ÁË… ω«Îfl ±ÎT›˘ ¿ı ‹ı_ ÷˘        …‰Î› fiËŸ, ‹flfiÎflfiÌ ÁËÌ ‰√fl ±ıfiı ±ËŸ◊Ì ·¥ …‰Î› fiËŸ. ·˘¿˘
⁄‘Îfiı ¿Î‹ Á˘_’Ì ÿÌ‘_ »ı, ·Î‰fiı Ë_ › ¬⁄fl ¿ÎœÌ ±Î‰_. ÷ı ’»Ì Ë_ ÷˘     ÁËÌ ¿fl÷Î ËÂı ¿ı ? ±ı‰_ ¿Ëı »ı fiı ¿ı, “¤√‰Îfi, ±ËŸ◊Ì …‰Î› ÷˘
∂’Õ›˘, fiı √ÎÕÌ‹Î_ ⁄ıÁÌ √›˘. flV÷΋Î_ ‹ÏHΤΥ ⁄˘flÁ ◊Ì ±Î‰÷Î        ÁÎv_.” ˉı ±Î ÂÎ◊Ì ⁄˘·ı »ı, ÷ı ÷‹ı ΩH΢ »˘ ? ¿˘”¿ ±ı‰_ ‹ËŸ ÿ—¬
Ë÷Î, ÷ı Á΋Π¤ı√Î ◊›Î. ÷ı‹HÎı ‹fiı ’Ò»˚›_ ¿ı, “÷_ ±ÎT›˘ ¿ı ? ‹ı_ ¿èÎ_,  ◊Λ, ÷ı ’»Ì ÿ—¬fi˘ ‹Î›˘˝ ⁄˘·ı ¿ı, “±Î ÿıË »^Àı ÷˘ ÁÎv_ ˉı.” ÷ı CÎÕ̱ı
“ËÎ, ‹fiı ‹ËŸ◊Ì Ï‰«Îfl ±ÎT›˘ ¿ı …™, ÷ı Ë_ ⁄‘Îfiı ¿Î‹ Á˘_’Ìfiı ±ÎT›˘     ÁËÌ ¿flÎ‰Ì ·ı fiı ’λ˘ Á‰Îfl‹Î_ ÁÎΩı ◊Λ. ’»Ì ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı,
»\_.” I›Îflı ±ı‹HÎı ‹fiı ¿èÎ_, “÷˘ ˉı ÷_ I›Î_ CÎıfl Ω ±fiı ˉı Ë_ ¿Î‹ ’fl  “¿Î¿Î, flÎ÷fiÎ ÷˘ ÷‹ı ¿Ëı÷Î Ë÷Î fiı” ¿ı, “±ËŸ◊Ì …‰Î› ÷˘ ÁÎv_.” I›Îflı
’λ˘ Ω™ »\_.” Ë_ “ŒÎ‘fl” ’ÎÁı ±ÎT›˘ ±ıÀ·ı ±ı‹HÎı flÎhÎı fiı flÎhÎı …‰ÎfiÌ  ±ı ¿Ëı ¿ı, “fiÎ, ’HΠˉı ÁÎv_ »ı.” Ωı flÎ÷ı ÁËÌ ¿flÌ ±Î’Ì fiı Á‰Îflı
÷ˆ›ÎflÌ ¿flÌ ÿÌ‘Ì, I›Î_ Á‘Ì ±ı …÷Î fiÎ Ë÷Î. ±ıÀ·ı …ıHÎı ¬¤ı «œ‰Îfi_     ŒflÌ √›Îfiı ¿Î¿Î ?!!! ÁËÌ ¿flÌ ±Î’Ì I›Îfl◊Ì Ë_ ΩHÎ_ ¿ı ˉı, ±Î‹fiı
ˢ› ÷ıfiı … ¬¤ı «œÎ›.                          ÿÁ ÿËÎÕÎfi˘ ¿ı ’_ÿfl ÿËÎÕÎfi˘ … ‹¿Î‹ »ı. ÁËÌ ¿›Î˝ ‰√fl ÷˘ ¿˘¥fiı
                                    ·ı‰Î› … fiËŸ. ±Î …ıÀ·Î ∞‰ ‹flı »ı fiı ÷ı ⁄‘Î ÁËÌ’Ò‰˝¿ ‹flı »ı, fiËŸ
         ÷˘ › ¿ÿfl÷ »˘ÕÎ‰Ì … ÿı !!
                                    ÷˘ ±Î ·˘¿ ÷˘ ÿΉ˘ ‹Î_Õı ¿ı, “±‹ÎflÌ ÁËÌ ‰√fl ÷‹ı ¿ı‹ ·¥ ·Ì‘Î ?”
    ±ıÀ·_ ÁÎv_ »ı ¿ı ÏËLÿV÷Îfi ÿı‹Î_ ‹flfiÎflfiı ¨«¿fiÎflfi˘ ¤˘       ±Î ·˘¿˘ ’λ‚◊Ì ±fl∞ fi◊Ì ¿fl÷Î_ ? ±fiı ±Î Áfl¿Îflı › ¿ËıÂı, “ÁËÌ
fi◊Ì. ±ıÀ·_ ÁÎv_ »ı, fiËŸ ÷˘ ±ı‹fiı ¨«¿ı ¿˘HÎ ? ±Î ±ı‰Î_ ±ı‰Î_ ¿Î›˝    ¿›Î˝ ‰√fl ¿˘¥fiı ¿Â_ ‰ı«Â˘ ¿fl¢ fiËŸ, Ωı ‰ı«Â˘ ÷˘ ÷‹Îflı ‹Î◊ı ±Î‰Ì
¿flfiÎfl, ÷ı ±ı‹fiı ¨«¿ı › ¿˘HÎ ? ’HÎ fiÎ, ±ı‹fiı › ¨«¿fiÎflÎ ‹‚Ì        ’ÕÂı.” ÁËÌ ¿flÌ ±ıÀ·ı ¿Â_ ⁄˘·Î› fiËŸ, fiËŸ ÷˘ ÁËÌ ¿›Î˝ ‰√fl ÷˘
±Î‰ı »ı. ‹flfiÎflfiı ¤˘ fi◊Ì Ë˘÷˘ ¿ı ¿˘HÎ ¨«¿Âı, ¿ÎflHÎ ¿ı ‹flfiÎfl ΩHÎı     ±Î ·˘¿ ±ÎÕ_ ⁄˘·ı, ¿ÎflHÎ ¿ı ‹Ò‚◊Ì V‰¤Î‰ ÷˘ ±ÎÕ˘fiı !
¿ı ÷‹ı fiËŸ ¨«¿˘ ÷˘ ÷‹ÎflÌ … ˉΠ⁄√ÕÂı ±fiı ÷‹fiı … fi¿ÁÎfi
◊Âı. ±ıÀ·ı ÷‹ÎflÌ ‹ı‚ı … ÷‹ı «˘A¬_ ¿fl˘, ±‹ı ÷˘ “±Î” Ï‹·¿÷ »˘ÕÌfiı        …√÷ ⁄‘_ V‰÷_hÎ »ı, ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ’fl÷_hÎ fi◊Ì. ±Î ’fl÷_hÎ÷Î ±ı
…‰ÎfiÎ. ±Î ÷˘ Ï‹·¿÷ »˘Õı ±ı‰Î fi◊Ì, ¿ÿfl÷ »˘ÕÎ‰Ì ÿı »ı.          ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·˘fi_ ’ÏflHÎ΋ »ı. “O·LÕÁ˝ ±ıLÕ Ï‹VÀı@Á” ±ı ⁄ı◊Ì …
                                    ⁄_‘Λı·Î »˘, fiËŸ ÷˘ ⁄ÌΩı ¿˘¥ ⁄Î_‘ı ±ı‰˘ fi◊Ì, ¿ÎflHÎ ¿ı ¿˘¥ ¿˘¥fi˘
   ≠ë¿÷ν — ∞‰fiı ÂflÌflfiÌ ‹Î›Î ¬flÌfiı ?                 µ’flÌ … fi◊Ì ±ı‰_ ±Î V‰÷_hÎ …√÷ »ı ! ‹Îfl˘ › ¿˘¥ µ’flÌ fi◊Ìfiı !
   ÿÎÿÎlÌ — ÂflÌflfiÌ ‹Î›Î fi◊Ì, ±ıfiı ±Î ⁄Ì∞ ‹Î›Î »ı. ±Î ±Î_¬ı      fiı ‹fiı ÷˘ ±fi¤‰‹Î_ ‰÷ı˝ »ı ¿ı ‹Îfl˘ ¿˘¥ µ’flÌ fi◊Ì ±fiı ÷‹Îflı › ¿˘¥
⁄‘_ ÿı¬Î› »ı. ±Î ‹Îfl˘ »˘¿fl˘, ±Î ‹ÎflÎ »˘¿flÎfi˘ »˘¿fl˘, ÷ıfiÌ ⁄Ë       µ’flÌ fi◊Ì. ÷‹Îfl˘ µ’flÌ ¿˘HÎ ? ÷‹ÎflÎ “O·LÕÁ˝” ±fiı ÷‹ÎflÌ ¤Ò·˘ !
‹Î›Î »ı, ±fiı »˘¿flÎfi˘ »˘¿fl˘ ÿı¬Î› ÷˘ ±ıfiı, “⁄Î⁄˘ ±ËŸ ±Î‰, ±ËŸ              ±Î’CÎÎ÷ ¿_¥ »\À¿Îfl˘ fiÎ ±Î’ı !
±Î‰,” ¿flı. ±ıfiı ±Î_¬ı ÿı¬Î› »ı I›Î_ Á‘Ì ±Î ⁄‘_ ⁄Ë √‹ı. ±Î’HÎı
¿Ë̱ı ¿ı, “¿Î¿Î, ˉı ‹Î›Î …÷Ì fi◊Ì ?” I›Îflı ¿ËıÂı ¿ı, “fiÎ, ⁄Î, Ë…\        ≠ë¿÷ν — ‹fiı ±Î’CÎÎ÷ ¿fl‰ÎfiÎ ¬Ò⁄ ω«Îfl˘ ±Î‰ı »ı, ÷˘ Â_
±Î_¬ı ÿı¬Î› »ı I›Î_ Á‘Ì ÁÎv_ »ı ” ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “¿Î¿Î, ±Î ’√      ¿v_ ?
¤Î_√Ì √›Î »ı, ËÎ◊ ¤Î_√Ì √›Î »ı, ¬‰Î÷_ fi◊Ì, ÷˘ ›ı ?!” I›Îflı ¿Î¿Î         ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰Î ±Î’CÎÎ÷ ¿fḻı ?
¿Ëı, “fiÎ Ë…\ ±Î_¬ı ÿı¬Î› »ı I›Î_ Á‘Ì ÁÎv_ »ı !” …‰ÎfiÌ ¿˘¥fiı ›
≥E»Î fi◊Ì Ë˘÷Ì.                                 ≠ë¿÷ν — l©Î ⁄ıÁ÷Ì fi◊Ì.
   ’HÎ ¿ÿfl÷fi˘ Ïfi›‹ ±ı‰˘ »ı ¿ı ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁfiı ±ËŸ◊Ì ·¥            ÿÎÿÎlÌ — ÂıfiÌ µ’fl ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7                         123   124                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7

    ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ÁF…fi ¿ı ±Î’fiÎ …ı‰Î flV÷˘ ⁄÷Ήı ÷˘ l©Î       ±Î ¿˘¥ ¬˘ÀÎ Á_V¿Îfl ’ՉΠfiÎ ÿı¢. ¬˘ÀÎ Á_V¿Îfl◊Ì ÿÒfl ¤Î√Ωı. ËÎ,
⁄ıÁ÷Ì fi◊Ì.                              ±ËŸ √‹ı ±ıÀ·_ ÿ—¬ ˢ› ÷˘ ÷ı ÁËfi ¿flΩı, ’HÎ √˘‚Ì fiÎ ‹Îfl¢,
                                   ±Î’CÎÎ÷ fiÎ ¿fl¢. ±ıÀ·ı ‰Õ˘ÿflÎ ÂËıfl‹Î_ ±Î…◊Ì ◊˘ÕÎ_ ‰flÁ µ’fl
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ? ! fl˘… Â_ ¬Î› »ı ?
                                   ⁄‘Î_fiı ¿ËÌ ÿÌ‘ı·_ ¿ı ±Î’CÎÎ÷ ¿fl‰Îfi_ ◊Λ I›Îflı ‹fiı ›Îÿ ¿fl…ı fiı ‹ÎflÌ
    ≠ë¿÷ν — fl˘À·Î fiı Âο.                    ’ÎÁı ±Î‰…ı. ±ı‰Î ‹ÎHÎÁ ˢ› fiı, Ωı¬‹‰Î‚Î ‹ÎHÎÁ, ±ı‹fiı ¿ËÌ
                                   flά_. ÷ı ’»Ì ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰ı, ÷ıfiı Á‹… ’ÎÕÌ ÿ™, ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ±Î’CÎÎ÷
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ŒÎ‰ı »ı ? ¿ı …·ı⁄Ì ·ÎՉΠΩı¥±ı »ı ? ÷_ ’ˆHÎı·˘
                                   ¿fl÷˘ ⁄_‘ ◊¥ Ω›. 1951 ’»Ì ›ı ⁄‘Î_fiı ¬⁄fl ±Î’ı·Ì ¿ı …ı ¿˘¥fiı
»ı ? ÷˘ ⁄ˆflÌ ÷fiı ‰œ÷Ì fi◊Ì ? ÷˘ ’»Ì ÷fiı Â_ ÿ—¬ ±Î‰Ì ’Õ›_ »ı
                                   ±Î’CÎÎ÷ ¿fl‰˘ ˢ› ÷˘ ‹fiı ¤ı√˘ ◊Λ fiı ’»Ì ¿flı. ¿˘¥ ±Î‰ı ¿ı ‹Îflı
¿ı ±Î’CÎÎ÷ ¿fl‰˘ »ı ?
                                   ±Î’CÎÎ÷ ¿fl‰˘ »ı ÷˘ ±ıfiı Ë_ Á‹Ω‰_, ±Î…\⁄Î…\fiÎ_ “¿˘{Ì{”, “Á¿˝·”
    ≠ë¿÷ν — Á΋ÎÏ…¿ fiı ±ÎÏ◊˝¿ ⁄ı … ÿ—¬ »ı, ÷Ï⁄›÷ ÁÎflÌ flËı÷Ì   ±Î’CÎÎ÷ ¿fl‰Î …ı‰˘ »ı ¿ı fi◊Ì ¿fl‰Î …ı‰˘, ⁄‘_ ±ıfiı Á‹Ω‰Ì ÿ™ fiı
fi◊Ì.                                 ±ıfiı ’λ˘ ‰Î‚Ì ·™.
    ÿÎÿÎlÌ — »˘¿flÎ_ »ı ¿ı fiËŸ ?                     ±Î ÷˘ ‰√fl ¿Î‹fiÎ_, Â_ ¿fl‰Î ±Î’CÎÎ÷ ¿flı »ı ? ±Î’CÎÎ÷ ¿flÌfiı
                                   Â_ ¿Î‹ »ı ? ÷_ ’˘÷ı … ¤√‰Îfi »ı. ‰√fl ¿Î‹fi˘ ÷Îflı ±Î’CÎÎ÷ ¿fl‰ÎfiÌ
    ≠ë¿÷ν — »˘¿flÎ_ »ı.
                                   …wfl … ÂÌ »ı ? ’HÎ Ωı ¿˘¥±ı ±Î‰_ ¿èÎ_ … fi◊Ì fiı ! ±Î Ë_ …ı‰_ ¿Ë_
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı »˘¿flÎ_ ‹˘ÀÎ_ ◊Âı I›Îflı ÷ÎflÌ «Î¿flÌ ¿flÂı, ∞‰÷˘   »\_ ±ı‰_ ¿˘¥±ı ±ıfiı ¿èÎ_ … fi◊Ì, ’HÎ ¬flı¬fl Ë¿Ì¿÷ ±ı‹ … »ı fiı !
flËı fiı »Îfi˘ ‹Îfi˘ ! I›Î_ ÷˘ ¿Â˘ V‰Îÿ ¿Îœ‰Îfi˘ fi◊Ì, I›Î_ ÷˘ ±ı ≠ı÷˘
                                      ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ±Î’CÎÎ÷ ¿flı ÷˘ ±ıfiÌ ¿¥ √Ï÷ ◊Λ ?
Ï⁄«ÎflÎ_ ⁄Ë ÿ—¬Ì ◊¥ √›Î_ »ı ! ‹fiı ¤ı√Î ◊Λ »ı ¿ıÀ·Î_¿ ≠ı÷˘, …ı‹HÎı
                                   ¤Ò÷≠ı÷ ◊Λ ?
±Î’CÎÎ÷ ¿flı·Î, Ï⁄«ÎflÎ_fiı ±Î ÂflÌfl ˢ› fiËŸ, ¤Ò¬ ·Î√ı I›Îflı ÷ı‹fiı
¿˘”¿fiÎ ÂflÌfl‹Î_ ’ıÁÌ …‰_ ’Õı. ±Î ÷˘ ÏfiflÎ_÷ı ¬Î…ı, ’Ì…ı fiı ‰Ë ΩıÕı      ÿÎÿÎlÌ — ±Î’CÎÎ÷ ¿fl‰Î◊Ì ÷˘ ≠ı÷ ◊‰Î› ±fiı ≠ı÷ ◊¥fiı fl¬Õ‰_
Œflfiı !                                ’Õı, ±ıÀ·ı ±Î’CÎÎ÷ ¿flÌfiı ∂·ÀÌ µ’ÎÏ‘±˘ ‰Ë˘flı »ı. ±ı¿ ‰¬÷
                                   ±Î’CÎÎ÷ ¿flı ±ıfiÎ ’»Ì ¿ıÀ·Î› ±‰÷Îfl Á‘Ì ’ÕCÎÎ ’՛Π¿flı ! ±fiı
    ≠ë¿÷ν — ’HÎ ¬Î‰Î ’̉Π‹ÎÀı ±ÎÏ◊˝¿ ’ÏflÏV◊Ï÷ ’HÎ Ωı¥±ı
                                   ±Î …ı ±Î’CÎÎ÷ ¿flı »ı ±ı ¿_¥ fi‰Î_ ¿fl÷Î_ fi◊Ì, ’λ·Î ±Î’CÎÎ÷ ¿flı·Î
fiı ?
                                   ÷ıfiÎ ’ÕCÎÎ◊Ì ¿flı »ı. ±Î…ı ±Î’CÎÎ÷ ¿flı »ı ±ı ÷˘ ’λ·Î ¿flı·Î
    ÿÎÿÎlÌ — ±flı, …flÎ ‹Ëıfi÷ ¿fḻı. ±Î…ı ÷fiı ⁄‘˘ flV÷˘       ±Î’CÎÎ÷ ¿‹˝fi_ Œ‚ ±Î‰ı »ı. ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷ı … ±Î’CÎÎ÷ ¿flı »ı.
ÿı¬ÎÕ̱ı. ’»Ì ⁄‘_ ÷Îv_ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı Á‘flÂı, ±ı¿ÿ‹ fiÎ Á‘flı, ’HÎ      ±ı ±ı‰Î ’ÕCÎÎ ’Õı·Î ˢ› »ı ¿ı ±ı ±ı‰_ fiı ±ı‰_ … ¿fl÷˘ ±ÎT›˘ ˢ›
Á‘flÂı.                                »ı, ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷ı ±Î’CÎÎ÷ ¿flı »ı ±fiı ±Î’CÎÎ÷ ◊›Î ’»Ì
                                   ±‰√Ï÷›˘ › ◊¥ Ω›. ±‰√Ï÷›˘ ±ıÀ·ı ÿıË ‰√fl fl¬Õ÷˘ ˢ›. ¤Ò÷
    ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ı‰_ ÁÎ_¤Y›_ »ı ¿ı ±Î’CÎÎ÷ ’»Ì ±Î‰Ì flÌ÷ı ÁÎ÷
                                   ◊‰Îfi_ ¿_¥ ÁËı·_ fi◊Ì. ¤Ò÷ ÷˘ ÿı‰√Ï÷fi˘ ±‰÷Îfl »ı, ±ı ÁËı·Ì ‰V÷
¤‰ ◊Λ, ±ı ‰Î÷ ÁÎ«Ì »ı ?
                                   fi◊Ì. ¤Ò÷ ÷˘ ±ËŸ ±Î√‚ ¿Ã˘fl ÷’ ¿›ÎÙ Ë˘›, ±iÎÎfi ÷’ ¿›Î˝ ˢ›
    ÿÎÿÎlÌ — …ı Á_V¿Îfl ’Õı ÷ı ÁÎ÷ ±Îà ¤‰ ’»Ì Ω› »ı, ±ıÀ·ı     I›Îflı ¤Ò÷ ◊Λ; F›Îflı ≠ı÷ ±ı …\ÿÌ ‰V÷ »ı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7                         125   126                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-7

    ÿflı¿fiı ‰‘Îflı‹Î_ ‰‘Îflı Â_ ‰Ëη_ »ı ? ’˘÷Îfi˘ ∞‰ ‰Ëη˘ »ı,    ‹Îv_ fiˢ›,” ±ıÀ·ı ⁄‘_ »^ÀÌ …Âı ! ÷ı ‰ÎÏHΛ˘ Ï⁄«Îfl˘ “fiˢ› ‹Îv_,
‹Îfi ¿fl÷Î_ › ∞‰ ‰Ëη˘ »ı. ‹ÎfifiÌ › ’Õı·Ì fi◊Ì, ø˘‘fiÌ › ’Õı·Ì      fiˢ› ‹Îv_” ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ √Î_ÕÎ …ı‰˘ ◊¥ √›˘ ! ±S›Î, ÷Îv_ Â_ »ı ÷ı
fi◊Ì, ·˘¤fiÌ › ’Õı·Ì fi◊Ì. ’˘÷Îfi˘ ∞‰ ‰Ëη˘ »ı, »÷Î_ › …\±˘fiı,      ΩH›Î ÏÁ‰Î› ÷_ ∂¤˘ @›Î_ flËÌ ? ±ıÀ·ı ÷Îv_ ΩHÎ ±ı¿ ‰Îfl. ⁄οÌ,
·˘¿˘ ±Î’CÎÎ÷ ¿flı »ı fiı ! ∞‰ ‰Ëη˘ »ı ÷˘ › ·˘¿˘ ±Î’CÎÎ÷ fi◊Ì      ±Î‹ ÷˘ ¿_¥ ‹‹÷Î »^À÷Ì ËÂı ? ˉı ±Î fl˘… ¿Ëı ¿ı, “±Î ÕΘ@Àfl ‹ÎflÎ
¿fl÷Î_ ? ÂÎ◊Ì ±Î’CÎÎ÷ ¿fl÷Î_ ËÂı ? ±ı‹fiı ∞‰ ‰Ëη˘ fiËŸ ˢ› ?      ‘HÎÌ fiËŸ, ±Î »˘¿fl˘ ‹Îfl˘ fiˢ›, ±Î ⁄_√·˘ ‹Îfl˘ fiˢ›.” ˉı ±Îfiı
CÎflfiÎ_ ⁄‘Î_ ·˘¿˘±ı ¿èÎ_ ˢ› ¿ı, “±Î’CÎÎ÷‹Î_ ’Õ¢ fiËŸ, ⁄Ëıfi ÂÎ_Ï÷   iÎÎfi ÷˘ ‹Y›_ fiΠˢ› ±fiı I›Îfl ’Ëı·Î_, “‹ÎflÎ fiˢ›, ‹ÎflÎ fiˢ›”
flά˘, Ω‰ ÁÒ¥ Ω‰ ÏfiflÎ_÷ı,” ÷˘ › ’λ·Ì ⁄Îfḻı◊Ì ∂ÃÌfiı ⁄Ëıfi       ¿Ëı ÷˘ ‹√… √Î_Õ ◊¥ Ω› ÷˘ “‹Îv_” Â_ »ı fiı “Ë_ ±ÎI‹Î »\_” ±ı‰_ ⁄‘_
fiÎÃÌ, ±ıfiı Á‹…HÎ ’ÎÕ ’ÎÕ ¿flÌ ÷˘ › ! ±fiı …¥fiı ÁÒflÁÎ√fl‹Î_ ’ÕÌ;     …ıfiı ¬⁄fl ’ÕÌ »ı, I›Îfl ’»Ì “±Î ‹Îv_ fiˢ›” ⁄˘·ı ÷˘ «Î·ı. ±Î ÷˘
I›Îfl ’»Ì ⁄Ò‹˘ ’ÎՉΠ‹Î_ÕÌ ¿ı, “‹fiı ⁄«Î‰˘, ‹fiı ⁄«Î‰˘.” I›Îflı ÷fiı   ’Ëı·_ ’˘÷Îfi_ Ãı¿ÎHÎ_ fiËŸ fiı ⁄˘S›Î ¿flı, ÷ı◊Ì ±Î ·˘¿˘ ‹flÌ Ω› »ıfiı !
fiÎ ¿ËÌ Ë÷Ì fiı ’Ëı·ı◊Ì, ÷ı Â_ ·ı‰Î ’ÕÌ ? ±fiı ’λÌ, ˉı “⁄«Î‰˘”    “Ë_” fiı “‹Îv_” ⁄ı ÿı¬Î› fiËŸ ±ıÀ·ı ±Î’CÎÎ÷ ¿flÌfiı ‹flÌ Ω› ’»Ì !
¿flÌfiı ⁄Ò‹ ‹Îflı »ı. ‹ËŸ ’Õ‰Îfi_ ’ˆHÎ «œ›_ Ë÷_, ÷ı ’ÕÌ ±ıÀ·ı ∂÷flÌ    “±‹ı” ±ıfiı ‹Î◊ı ËÎ◊ ‹Ò¿Ìfiı, ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’Ìfiı ‹ÂÌfi «Î· ¿flÌ
√›_. ±Î ⁄˘· ⁄˘· ¿flı ¿ı, “‹Îflı ‹flÌ …‰_ »ı, ‹flÌ …‰_ »ı,” ÷ı◊Ì     ±Î’̱ı, ⁄˘· ¿ı, “Ë_” «˘fl »\_, Ë_ «˘fl »\_ fiı «˘flÌ ¿fl‰Ì ±ı ‹Îfl˘ ‘_‘˘
“ÁΛ¿˘·˘Ï…¿· ¥Œı¿À” ◊¥ Ω›, ÷ı “¥Œı¿À” ’»Ì fiÎ ∂÷flı ±ı ÷˘       »ı, «˘flÌ ¿fl‰Ì ±ı ‹Îfl˘ ‘_‘˘ »ı,” ÷ı ’»Ì ±ıfi_ «Î· ◊¥ Ω›, ÷ı ’»Ì
ÁÒflÁÎ√fl‹Î_ ’՛Π’»Ì ¤Îfi ◊Λ, I›Îflı ¿ËıÂı, “⁄«Î‰˘, ⁄«Î‰˘.”      ∞‰÷˘ flËı. ¿_¥’HÎ ¿fl fiı ∞‰÷˘ flËıfiı, ±ËŸ◊Ì ! F›Îflı ’˘·ÌÁ ’¿ÕÂı
                                   I›Îflı ⁄ÌΩ ω«Îfl ÷fiı ±Î‰Âı ¿ı, “ŒflÌ Ë‰ı «˘flÌ ¿fl‰Ì fi◊Ì,” ’HÎ
          ω¿S’˘fiÌ › …wfl »ı !                eÀ⁄˘· Á΋˘ Œı_@›˘ ÷˘ ’»Ì Á΋ı‰Î‚˘ ’λ˘ Œı_¿Âı fiı ! ’HÎ ±Î’HÎı
                                   eÀ⁄˘· … Œı_¿Ì±ı fiËŸ, ±ıÀ·ı Á΋ı › ’»Ì ¿˘HÎ Œı_¿ı ?!
   ≠ë¿÷ν — ±Î’CÎÎ÷fiΠω«Îfl˘ ¿ı‹ ±Î‰÷Î ËÂı ?
                                               vvvvv
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±_ÿfl ω¿S’ ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› »ı ÷ı◊Ì. ±Î ÷˘
ω¿S’fiÎ ±Î‘Îflı ∞‰Î› »ı. ω¿S’ ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› ’»Ì ˉı Â_ ¿fl‰_
÷ıfi_ ¿Â_ ÿ½fi ÿı¬Î÷_ fi◊Ì, ÷ı◊Ì ’»Ì ±Î’CÎÎ÷ ¿fl‰Îfi_ ω«Îflı »ı. ±ıÀ·ı
±Î ω¿S’˘ ›ı ¿Î‹fiÎ … »ı !!
   ÁË… ω«Îfl ⁄_‘ ◊¥ Ω› I›Îflı ±Î ⁄‘Î ¨«Î ω«Îfl ±Î‰ı.
ω¿S’ ⁄_‘ ◊Λ ±ıÀ·ı …ı ÁË… ω«Îfl ±Î‰÷Πˢ› ÷ı ’HÎ ⁄_‘ ◊¥
Ω›, ±_‘Îv_ C΢fl ◊¥ Ω›, ’»Ì ¿Â_ ÿı¬Î÷_ fi◊Ì ! Á_¿S’ ±ıÀ·ı “‹Îv_”
fiı ω¿S’ ±ıÀ·ı “Ë_”, ±ı ⁄ıµ ⁄_‘ ◊¥ Ω› I›Îflı ‹flÌ …‰ÎfiΠω«Îfl
±Î‰ı.
   ±Î’HÎÎ ±ËŸ ±ı¿ ‰ÎÏHΛΠË÷Î, ÷ı‹fiı ‰flÌ{ ⁄Ë ◊›Î ¿fl÷Ì
Ë÷Ì. ÷ı◊Ì ¿˘”¿ı Â̬‰ÎÕ›_ ¿ı ÷‹ı fiyÌ ¿fl˘ ¿ı, “±Î ‹Îv_ fiˢ›, ±Î

								
To top