Docstoc

04- pg 1 to 66

Document Sample
04- pg 1 to 66 Powered By Docstoc
					                                  2                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4
           ÿÎÿÎ Áÿ˚√fl‰ı fi‹˘fi‹ —             »ı. ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤ ±ı ¤Î‰ÏfiƒÎfiı ·Ì‘ı ◊Λ »ı. ¿˘≥ fiı
                                  Ï¿Ï«_÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ ◊Λ »ı ÷ı› ¤Î‰ÏfiƒÎfiı ·Ì‘ı ◊Λ »ı. ±Î¬_ …√÷
         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ                     ¤Î‰ÏfiƒÎ‹Î_ »ı, ±ı‹Î_◊Ì Ω√˘. Ë_ ÷˘ ±ı¿ … ÷‹fiı ¿Ëı‰Î ±ÎT›˘ »\_
                                  ¿ı Ω√˘.
              lıHÎÌ - 4
                                     ÷Îflı Ω√‰_ »ı ¿ı ¨CΉ_ »ı ? ±Î‹ ¿›Î_ Á‘Ì ¨C›Î ¿flÌ ?
                                     ≠ë¿÷ν — Ë_ ÷˘ Ω√÷˘ … »\_ fiı ?
               (1)                     ÿÎÿÎlÌ — “¿˘HÎ ¿Ëı »ı ¿ı ÷_ Ω√÷˘ »ı ?” Ω√÷˘ ˢ› ÷˘ ÷˘
              ΩB≤Ï÷                  ¿˘≥fiÌ ΩıÕı ¿·ı fiÎ ◊Λ, ¿_¿ÎÁ fiÎ ◊Λ, ¿˘≥fiÌ ΩıÕı ‹÷¤ıÿ fiÎ
                                  ’Õı, Ï«_÷Î fi ◊Λ.
                                       ’˙ÿ˚√Ï·¿ ΩB≤Ï÷ — V‰w’ ΩB≤Ï÷ !
      ΩB≤Ï÷ ˢΩı, ±«‚ V‰¤Î‰fiÌ !
                                     ⁄ı ≠¿ÎflfiÌ ΩB≤Ï÷ — ±ı¿ ’˙ÿ˚√Ï·¿ ΩB≤Ï÷ ±fiı ⁄Ì∞ ±ÎÏI‹¿
    F›Î_ ±ÎI‹Î fi◊Ì I›Î_ “Ë_ »\_” ±ı‰Ì ≠Ï÷WÃÎ ¿flÌ, ‹ÎÀı ≠Ï÷ÏWÃ÷  ΩB≤Ï÷. ’˙ÿ˚√Ï·¿ ΩB≤Ï÷‰Î‚˘ ’ÿ˚√·‹Î_ … fl‹HÎ÷Î ¿flı fiı ±ÎÏI‹¿
±ÎI‹Î ◊›˘. ±ı‹Î_ «ı÷fi »ı … fiËŸ. ±ı “Ï‹¿ıÏfi¿· «ı÷fi” »ı. ±ı      ΩB≤Ï÷‰Î‚˘ ¿ı‰‚ ±ÎI‹Î‹Î_ … fl‹HÎ÷Î ¿flı. ’˙ÿ˚√Ï·¿ ΩB≤Ï÷ ‰‘÷Ì
ÿfl±Á· ±ÎI‹Î fi◊Ì, ¬Î·Ì “‹ÂÌfiflÌ” … »ı. Ωı ¿ÿÌ ±ı‹Î_ ’ıÀˇ˘·      ‰‘÷Ì Ω›, fiı ’ÿ˚√·‹Î_ fl‹HÎ÷Î ¿fl÷Î ¿fl÷Î ◊οı ¿_À΂ı fiı ’»Ì
ω√ıflı fiÎ ’Òflı fiı ÷˘ ±ı ¬·ÎÁ ◊≥ Ω›. ±flı, ±ËŸ◊Ì Ë‰Î … fiÎ       ’˘÷ÎfiÎ ÁΫΠÁ¬fiÌ ≥E»Î ¿flı I›Îflı V‰w’ ΩB≤Ï÷fiÎ Á_›˘√˘ ⁄‘Î
…‰Î ÿı ÷˘ ±ı ⁄‘Ì “‹ÂÌfiflÌ” ⁄_‘ ◊≥ Ω›. “Ï‹¿ıÏfi¿· «ı÷fi” ±ı       ¤ı√Î ◊Λ ±fiı ±ı Á_›˘√ ⁄·›Î ’»Ì ±Î√‚ V‰w’ ΩB≤Ï÷‹Î_ ±Î‰ı.
«_«‚ V‰¤Î‰fi_ »ı fiı ±_ÿfl …ı ÿfl±Á· ±ÎI‹Î »ı ÷ı ±«‚ V‰¤Î‰fi˘      V‰w’ ΩB≤Ï÷‹Î_ ◊˘ÕÌ ±Î_¬ ∂CÎÕÌ ±ıÀ·ı ’»Ì ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±Î¬Ì ±Î_¬˘
»ı. @›Îflı› ’HÎ «_«‚ ◊›˘ fi◊Ì. ±ı‰˘ ±ı ±«‚ ±ÎI‹Î »ı ±fiı ÷ı      ∂CÎÕ‰ÎfiÌ.
… ¤√‰Îfi »ı, hÎHÎ ·˘¿fi˘ fiÎ◊ »ı !! ’HÎ ¤Îfi ◊Λ ÷˘!!! ’˘÷Îfiı
’˘÷Îfi_ ¤Îfi ◊Λ ÷˘ hÎHÎ ·˘¿fiÎ fiÎ◊ …ı‰_ Á¬ ‰÷ı˝. ±Î ÷˘                 ¿ı‰‚iÎÎfi ±ıÀ·ı.......
⁄ı¤Îfi’HÎ΋Î_ »ı. ±Î ⁄‘_ ±ΩB≤÷ ÿÂ΋Î_ »ı.
                                     Á_’ÒHν ΩB≤Ï÷ ±ıfiı … ¿ı‰‚iÎÎfi ¿èÎ_. ⁄Ì…\_ ¿_≥ »ı … fiËŸ.
          ¤Î‰ÏfiƒÎ‹Î_◊Ì Ω√˘ !                ¿ı‰‚iÎÎfi ¿_≥ fi‰Ì ‰V÷ fi◊Ì. ¿˘≥’HÎ …B›Î±ı √Œ·÷ fiÎ ◊Λ.
                                  ÁËı…ı› “Õ˘Ï{_√” fiÎ ◊Λ ±ıfi_ fi΋ Á_’ÒHν ΩB≤Ï÷. ±Î Á_ÁÎflfiÌ ΩB≤Ï÷
    ±Î¬_ …√÷ ¤Î‰ÏfiƒÎ‹Î_ »ı. ¤Î‰ÏfiƒÎ ±ıÀ·ı V‰¤Î‰‹Î_ ¨C›˘     ÷˘ CÎHÎÎ ·˘¿˘fiı ˢ› »ı …, ’HÎ ÷ı Á‰ÎÙÂı fi◊Ì Ë˘÷Ì.
÷ı, fiı ’ı·Ì ÿıËÏfiƒÎ‹Î_ ÷˘ V‰¤Î‰‹Î_ ¨CÎı ±fiı ’fl¤Î‰‹Î_› ¨CÎı »ı ÷ı.       Á_ÁÎfl ΩB≤Ï÷ - ÿ—¬fi_ µ’Î…˝fi !
ÿıËÏfiƒÎ‹Î_ ÿıËfi_› ¤Îfi fiÎ flËı. ÿıËÏfiƒÎ‹Î_◊Ì ÿıËfi_ ¤Îfi ±Î‰ı I›Îflı
⁄Ì∞ ⁄Î…\ ¤Î‰ÏfiƒÎ flËı. ’˘÷ı ’˘÷Îfi_ ⁄ı¤Îfi ’HÎı ±ÏË÷ … ¿›Î˝ ¿flı       Á_ÁÎflfiÌ ΩB≤Ï÷ …ı‹ …ı‹ Á‰ÎÙÂı ◊÷Ì Ω› ÷ı‹ ÷ı‹ ÷˘ Á_ÁÎfl
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                           3  4                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

√‹ı … fiËŸ ÷ıfiı, ÷ıfiı Á_ÁÎfl ÿ—¬ÿÎ›Ì ·Î√ı. I›Îfl ’»Ì ’λ˘ ’˘÷ÎfiÌ    ¤Î_√Ì Ω› ±ıÀ·ı flÕı ’λÎ_. “‹Îfl˘ ⁄Î⁄˘ ‹flÌ √›˘ !” ±S›Î, ±Î ÷˘
ΩB≤Ï÷ ¿fl‰Îfi˘ ≠›Ifi ¿flı. …ı‹ ±ı Á_ÁÎflfiÌ ΩB≤Ï÷ ‰‘ı ÷ı‹ ¤˙Ï÷¿      fl‹¿Õ_ ¤Î_√Ì √›_ ! fiÎfiÎ »˘¿flÎfiı ¬⁄fl fi◊Ì ¿ı ±Î fl‹¿Õ<_ ¤Î_√Ì
Á¬˘ ÿ—¬ …ı‰Î_ ·Î√ı, ¤˙Ï÷¿ Á¬˘-flÎ…Á¬˘ …_Ω‚ …ı‰Î_ ·Î√ı.        √›_ fiı ⁄Ì…\_ ·Î‰Ì ¿Λ !! Á_ÁÎfl ÿ—¬ÿÎ›Ì fi◊Ì, ’HÎ ±ΩB≤Ï÷
«ø‰÷a flÎΩ±˘fiı ’˘÷ÎfiÌ ÷ıflÁ˘ flÎHÎ̱˘ Ë÷Ì. «ø‰÷afi_ flÎ… Ë÷_ ;      ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı.
÷ı› ÷ı‹fiı Ïfifl_÷fl ÿ—¬ÿÎ›Ì ·ÎB›Î ¿fl÷_ Ë÷_. ¿ÎflHÎ ¿ı Á¬fiÌ À˘« µ’fl
⁄ıÃı·˘ ‹ÎHÎÁ, …ıfiı Á_ÁÎflfiÌ ΩB≤Ï÷ ’Îfl ‰√flfiÌ ‰‘ı·Ì ˢ› ±ıÀ·ı         ≠ë¿÷ν — ‹˘ZÎ ±ı fl‹¿Õ_ ¬v_ ¿ı fiËŸ ?
±ıfiı Á_ÁÎflfiÌ ΩB≤Ï÷ … ÿ—¬w’ ·Î√ı. ±ıÀ·ı ±ı Á‹…ı ¿ı ‹Îflı fi‰_         ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ, fl‹¿Õ$_ fiˢ› ! fl‹¿Õ_ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? …ı
ΩHΉÎfi_ flèÎ_ »ı ¿ı …ı‹Î_◊Ì ‹fiı “’fl‹ıfiLÀ” Á¬ ◊Λ. ÿflı¿ ∞‰‹ÎhÎ     ωfiÎÂÌ Ë˘› ÷ıfiı. ±Î ‹˘ZÎ ÷˘ Ω› … fiËŸ. ∞‰‹ÎhÎfiı Á¬ Ωı≥±ı
Á¬fiı ¬˘‚ı »ı. F›Î_ Á‘Ì ÁΫ_ Á¬ fi◊Ì ‹‚÷_ I›Î_ Á‘Ì ¤˙Ï÷¿        »ı, ±fiı ÷ı ÁfiÎ÷fi Á¬ Ωı≥±ı »ı. ±fiı ±ı Á¬ Ω› … fiËŸ ! ¿˘≥
Á¬˘‹Î_ …ıÀ·Ì ΩB≤Ï÷ ˢ› ±ı ≠‹ÎHÎı ±ıfiı Á¬ ‹Y›Î ¿flı »ı. ’HÎ      ¿Îfi ¿Î’Ì ·ı, √…‰_ ¿Î’Ì ·ı, √‹ı ÷ı ¿flı ÷˘› ±ı Á¬ Ω› … fiËŸ.
±Î ¤˙Ï÷¿ Á¬ ⁄‘_ ¶_¶‰Î‚_ Á¬ »ı, ±ıÀ·ı Á¬ ’»Ì ÿ—¬ ±ÎT›Î        ¿ÎflHÎ ¿ı fl‹¿ÕÎ_‹Î_ ±ıfiı Ï≠›÷Î fi◊Ì, ÏfiV⁄÷ fi◊Ì.
‰√fl flËı … fiËŸ ±fiı ±ÎÏI‹¿ Á¬ ¶_¶Î÷Ì÷ Á¬ »ı. …ı Á¬ ±ÎT›Î
’»Ì @›Îflı› Ω› fiËŸ ±ıfi_ fi΋ ¶_¶Î÷Ì÷ Á¬, ÁΫ_ Á¬. …ı‹ …ı‹               ΩB≤Ï÷ … ’ÏflH΋ı ‹˘Z΋Î_ !
V‰w’fiÌ ΩB≤Ï÷ ‰‘ı ÷ı‹ ÷ı‹ ÁΫ_ Á¬ ≠√À ◊÷_ Ω› »ı. ±Î V‰w’fi_
iÎÎfi ±Î’‰Î◊Ì ΩB≤Ï÷ µI’Lfi ◊Λ »ı, ’»Ì Á_ÁÎflfiÌ ΩB≤Ï÷ ÷˘ ±ıfiÎ         ≠ë¿÷ν — ‹˘ZÎ ±fiı ΩB≤Ï÷ ±ı¿ … ?
’»Ì ‰K›Î ¿flı. ’HÎ V‰w’ ΩB≤Ï÷ … ‹A› ‰V÷ »ı. ±Î “Œ˘flıfi”fiÎ
                                      ÿÎÿÎlÌ — ΩB≤Ï÷◊Ì … ‹˘ZÎ »ı. ±ΩB≤Ï÷ ±ıÀ·ı Â_ ? ÷‹Îflı
ÁΛLÀÌVÀ˘ “ΩB≤Ï÷, ΩB≤Ï÷” ⁄˘·ı »ı ’HÎ ±ı ΩB≤Ï÷ ’ÿ˚√·‹Î_ »ı,
                                   ¿˘≥fiÌ ΩıÕı ‹÷¤ıÿ ’ÕÌ Ω› ±ı ÷‹ÎflÌ ±ΩB≤Ï÷ »ı. …ıfiı ÏË÷ÎÏË÷fi_
±ÎK›ÎÏI‹¿‹Î_ ÷˘ ¿Â_ ¤Îfi … fi◊Ì. “±Î‹Î_” ÷˘ ¨CÎı »ı ⁄‘_, ±Î¬_
                                   ¤Îfi »ı ÷ı ΩB≤÷ fiı …ıfiı ÏË÷ÎÏË÷fi_ ¤Îfi fi◊Ì ÷ı ±ΩB≤÷, ±ıfiı …
…√÷ ¨CÎÌ flèÎ_ »ı.
                                   ¤Î‰ÏfiƒÎ ¿ËÌ. µCÎÎÕÌ ±Î_¬ı ¨CÎı ÷ı ¤Î‰ÏfiƒÎ fiı ⁄_‘ ±Î_¬ı ¨CÎı ÷ı
           fl‹¿ÕÎ_fiÌ fl‹HÎ÷Î !                ƒT›ÏfiƒÎ. ¿˘≥ ‹ÎHÎÁfiı ‹÷¤ıÿ ◊›˘ ÷˘ ÷ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? ÷˘ ¿ı”
                                   ¤Î‰ÏfiƒÎ.
   ’ÿ˚√·fiÌ ΩB≤Ï÷ ±ıÀ·ı ωfiÎÂÌ «ÌΩı‹Î_ … fl‹HÎ÷Î. ±ıÀ·ı          ≠ë¿÷ν — ≥Á¿Î ‹÷·⁄ ΩB≤Ï÷ ±˙fl ‹˘ZÎ ±ı¿ ËÌ Ëˆ ?
fl‹¿ÕÎ_ … fl‹ÎÕı »ı ⁄‘Î_, ±Î¬_ …√÷ fl‹¿ÕÎ_ … fl‹ÎÕı »ı.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ΩB≤Ï÷ ‰˘ ËÌ ¿ı‰·iÎÎfi ˈ, ‰˘ ËÌ ‹„@÷ ˈ. ÿÒÁflÎ
   µCÎÎÕÌ ±Î_¬ı ¨CΉΠ…ı‰˘ ¬ı· »ı. ΩB≤÷ ◊≥±ı I›Îflı fl‹¿ÕÎ_     ≥Á‹ı_ Œıfl fiËŸ ˈ. ‹√fl ‹˘ZÎ ¿Î ’ÏflHÎ΋ ΩB≤Ï÷ fiËŸ ˈ. ΩB≤Ï÷
fiÎ fl‹ÎÕ̱ı. ±fiı ±Ï‰fiÎÂÌ, ÁfiÎ÷fi «Ì…fiı fl‹ÎÕı ±ıfi_ fi΋ ΩB≤÷.      ¿Î ’ÏflHÎ΋ ‹˘ZΠˈ. “ΩB≤Ï÷ ≥{ ‘Ì ‹‘fl ±˘Œ ‹˘ZÎ !”
⁄οÌ, ±Î fl‹¿ÕÎ_ ÷˘ ÷ÒÀ›Î ¿flÂı fiı flÕ‰Îfi_, ÷ÒÀ›Î ¿flÂı fiı ’λ\_
flÕ‰Îfi_, ÷ÒÀ›Î ¿flÂı fiı ’λ\_ flÕ‰Îfi_.... ωfiÎÂÌ «ÌΩı‹Î_. fl‹¿ÕÎ_ ¿›Î_    ¿ıÀ·Î¿ ‹fiı ¿Ëı »ı ¿ı, “ÿÎÿÎ ‹Îflı ‹˘ZÎ fi◊Ì Ωı≥÷˘.” ±Î‰_
Á‘Ì fl‹Õ‰ÎfiÎ_ ? fiÎfi˘ ⁄Î⁄˘ ˢ› ÷ıfiı fl‹¿ÕÎ_ ±Î’̱ı ’»Ì ¤Î_√Ì      ±ÎÕ_ ⁄˘·ı I›Îflı ±ıfiı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı, “‹˘ZÎ fi◊Ì Ωı≥÷˘, ’HÎ
Ω› I›Îflı ±ı Â_ ¿flı ? flÕıfiı ? ÷ı‹ ±Î ·˘¿˘› fl‹¿ÕÎ_ fl‹ÎÕı fiı fl‹¿Õ_   ΩB≤Ï÷ Ωı≥±ı »ı fiı ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı ¿ı, “ËÎ. ΩB≤Ï÷ ÷˘ Ωı¥±ı …,
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                          5  6                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

ÿÎÿÎ !” ±ıfiı ’һ̱ı ¿ı, “ΩB≤Ï÷ ÷Îflı ’ÒflÌ ¿fl‰Ì »ı fiı ?” I›Îflı ¿Ëı,  ±Î_÷Ïfl¿. ¤·ı ±÷ÌÏLƒ› iÎÎfi ‹‚÷_ fi◊Ì, ’HÎ ≥ÏLƒ›iÎÎfi ±˘»\_ fiÎÁÌ
“ËÎ, ’ÒflÌ ¿fl‰Ì … »ı.” ±Î‹ ÁÌ‘Ì ÏÀÏ¿À ±Î’̱ı, ‹Œ÷ ±Î’̱ı ÷˘     √›_ »ı ? ±ıfiÎ VÀÕLÀ˘› ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ CÎHÎÎ ‹‚ı, ’HÎ ±ıfiÎ ‹ÎV÷fl˘
fiÎ ·ı fiı ’ı·Ì ’ˆÁÎ ¬«afiı ·ı ! ±ı‰Î ±Î’HÎÎ ·˘¿ »ı, ÏË÷ÎÏË÷fi_     fi◊Ì, ¿˘·ıΩı fi◊Ì.
¤Îfi … fi◊Ì.
                                     ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤fi_ ¿ÎflHÎ Â_ ?
   Á_’ÒHν ΩB≤Ï÷ ±ı … ‹˘ZÎ »ı. Á_’ÒHν ΩB≤Ï÷ ±ı … ¿ı‰‚iÎÎfi
                                     ¿˘≥ ‹ÎHÎÁfiı ‹÷¤ıÿ ◊›˘ ÷˘ ÷ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ÷˘ ¿Ëı,
»ı. 99 À¿Î ΩB≤Ï÷ ◊Λ fiı ±ı¿ À¿˘ µ‹ıflΛ I›Îflı Á˘ ±ı ¿ı‰‚iÎÎfi     ¤Î‰ÏfiƒÎ. ¿˘≥ ‹ÎHÎÁfiı ø˘‘ ◊›˘ ÷˘ ÷ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ÷˘ ¿Ëı
◊Λ.                                ¤Î‰ÏfiƒÎ. ¿˘≥ ‹ÎHÎÁfiı ·˘¤ ◊Λ ÷˘ ÷ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ÷˘ ¿Ëı,
    ±ÎI‹Îfi¤Î‰ ±ıÀ·ı Â_ ¿ı iÎÎfi ‹‚÷Î_ ’Ëı·Î_ …ı ±fi¤‰ ◊÷Î     ¤Î‰ÏfiƒÎ. ¤Î‰ÏfiƒÎ◊Ì µ’ÿı √˛ËHÎ fiÎ ◊Λ. ±Î’HÎfiı ±ı¿ Œıfl˘ ø˘‘
Ë÷Î, ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_ iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì fi‰Î ≠¿ÎflfiÎ ±fi¤‰ ◊Λ »ı fiı       ◊›˘ ÷˘ ÷ı‹Î_◊Ì ±Î’HÎfiı ±ı¿ Œıfl µ’ÿı ‹‚ı »ı fiı ¿ı ŒflÌ ø˘‘ fiÎ
±ı ±fi¤‰ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ‰‘÷˘ Ω› fiı ΩB≤Ï÷ ‰‘ı. Á_’ÒHν ΩB≤Ï÷ ±ı      ¿fl˘ ? »÷Î_ ŒflÌ ø˘‘ ¿flı »ı, ÷ı ¤Î‰ÏfiƒÎ.
Á_’ÒHν ±fi¤‰.                               ø˘‘ ±Î‰‰˘, ·˘¤ ±Î‰‰˘, ÷ı ±ΩB≤Ï÷ »ı. …ıÀ·Ì …ıÀ·Ì
          ≥ÏLƒ› iÎÎfi — ΩB≤Ï÷                ±ΩB≤Ï÷ ±˘»Ì ◊≥-ΩB≤÷ ◊Λ ÷ı‹ ÷ı‹ ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤,
                                  ±˘»Î_ ◊÷Î_ Ω›. ±ΩB≤÷ ±ıÀ·ı ø˘‘ ¿›ÎÙ ’»Ì ’HÎ fiÎ ’V÷Λ. ø˘‘
   ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ_ iÎÎfi. ±ı¿ ≥ÏLƒ›iÎÎfi, ⁄Ì…\_ ±÷ÌÏLƒ›iÎÎfi.       ¿flÌfiı …ı ’V÷Λ »ı ÷ıfiı ◊˘ÕÌ¿ ΩB≤Ï÷ »ı. ’HÎ ÷ı ±ΩB≤÷ ‰‘Îflı »ı.
≥ÏLƒ›iÎÎfi ÁÌÏ‹÷ »ı, ±Ï÷ÏLƒ›iÎÎfi ±ÁÌÏ‹÷ »ı. ·˘¿˘fiı          ø˘‘ ¿›Î˝ ’»Ì ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› ±fiı ’»Ì ‘˘≥ fiάı ±ı ¿_≥¿ ΩB≤Ï÷
≥ÏLƒ›iÎÎfi‹Î_›, Á_ÁÎfl‹Î_ ’ÒHν ΩB≤Ï÷ fi◊Ì. ≥ÏLƒ›iÎÎfi‹Î_ Ωı Á_’ÒHν  ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ø˘‘ ¿›Î˝ ’»Ì ¬⁄fl … ’Õ÷Ì fi◊Ì ±ı ±ΩB≤÷ ÿÂÎ !
ΩB≤÷ ◊›ı·˘ ˢ› ÷˘ ÷ı …⁄fl…V÷ Á_÷’vÊ ¿Ëı‰Î›.             …ı ΩB≤Ï÷, ø˘‘ fi΋fiÌ fi⁄‚Î≥ ∂¤Ì ¿flı ±ıfiı ΩB≤Ï÷ ¿Ëı‰Î› …
                                  ¿ı‹ ? @›Î_› ø˘‘ ◊Λ fiËŸ ±ı‰_ ˢ‰_ Ωı≥±ı. …ı ΩB≤Ï÷ ø˘‘ ‹Ήı
   ≠ë¿÷ν — ≥ÏLƒ›iÎÎfi‹Î_ Á_’ÒHν ΩB≤Ï÷ ±ıÀ·ı Â_ ?        ÷ı ΩB≤Ï÷ ÁÎflÌ. ¬flÌ ΩB≤Ï÷ ÷˘ ø˘‘ ◊‰Îfi˘ ˢ› ÷ıfiı ‰Î‚Ì ·ı ÷ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ’Î_« iÎÎfiıÏLƒ›˘, ’Î_« ¿‹ı˝ÏLƒ›˘, ‹fi, ⁄Ï©, Ï«kÎ,   ·˘¿˘fiı ΩB≤Ï÷ ˢ÷Ì … fi◊Ì.
±Ë_¿Îfl ±ı ⁄‘_ ≥ÏLƒ›iÎÎfi‹Î_ ±Î‰ı. ≥ÏLƒ›iÎÎfifiÌ Á_’ÒHν ΩB≤Ï÷‹Î_       ±I›Îflı ‹fiW›˘‹Î_ …ı ±ı¿ À¿˘› ΩB≤Ï÷ flËÌ »ı ÷ı ±Î ÕÒ_ÀÌ
±Î‰ı I›Îflı ±ıfi˘ ±Ë_¿Îfl ¿ı‰˘ ˢ› ¿ı ¿˘≥fiÌ› ΩıÕı ±ıfiı ‹÷¤ıÿ fiÎ    ’Òfl÷Ì …, ⁄Ì…ı ⁄‘ı ±ΩB≤÷ ÿÂÎ »ı, ±Î fiÎϤ≠ÿı‹Î_ w«¿ ≠ÿı¢
’Õı, ±Î’HÎı ‹÷¤ıÿ ’ÎÕ̱ı ÷˘› ±ı ‹÷¤ıÿ fiÎ ’Õı ±ı flÌ÷ı »À¿Ì      …ı ¬S·Î »ı fiı ±ıÀ·Î ’Òfl÷Ì ΩB≤Ï÷ »ı. ⁄Î¿Ì ΩB≤Ï÷ … flËÌ fi◊Ì,
Ω›. ¿˘≥ …B›Î±ı {CÎÕ˘ ◊‰ÎfiÌ …B›Î ˢ› ÷˘ I›Î_ ±ı ‹÷¤ıÿfi_       ΩB≤Ï÷ … ¬·ÎÁ ◊≥ √≥ »ı. ΩB≤Ï÷ ‰‘÷Ì ‰‘÷Ì 360 ÕÌ√˛Ì
Ïfi‰ÎflHÎ ¿flÌ fiάı. ≥ÏLƒ›iÎÎfifiÌ ΩB≤Ï÷◊Ì Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ¿˘≥fiÌ ΩıÕı    ΩB≤Ï÷ ◊Λ ±ıfi_ fi΋ ¿ı‰‚iÎÎfi. ΩB≤Ï÷ 359 ÕÌ√˛Ì ˢ› I›Î_ Á‘Ì
±◊Õ΋HÎ fiÎ ◊Λ, “±ı‰flÌ TËıfl ±ıÕ…VÀı⁄·” ◊Λ, ÁÎ_ÁÎÏfl¿ Õ¬˘ fiÎ     ΩB≤Ï÷ … ¿Ëı‰Î›.
◊Λ.                                   ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤ ⁄‘_ … ±ΩB≤Ï÷ »ı. ¿˘≥ ‹fiı ’Ò»ı
   ≥ÏLƒ›iÎÎfi‹Î_› ⁄ı ≠¿ÎflfiÌ ΩB≤Ï÷. ±ı¿ ⁄ÎèÎ fiı ⁄Ì∞        ¿ı, “±ı ±ΩB≤Ï÷ ¿≥ flÌ÷ı ? ±ı Á‹Ω‰˘.” I›Îflı ±‹ı ÷ıfiı ¿Ë̱ı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                          7  8                           ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

¿ı, “÷‹Îflı ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤ ¿Îœ‰Î_ »ı ¿ı fiÏË ?” I›Îflı ±ı     ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ⁄˘·÷Î_ …›Î_ ±‹ÎflÌ ¤Ò· ◊Λ I›Î_ ±‹fiı ÷fl÷ ¬⁄fl ’ÕÌ
¿Ëı »ı ¿ı, “ËÎ, ¿Îœ‰Î_ »ı.” “¿Îœ‰Î_ »ı” ¿Ëı I›Î_ Á‘Ì ±ı ΩB≤÷ »ı.  Ω› fiı ÷fl÷ ÷ıfiı ‘˘≥ fiά̱ı. ±ıfiÎ ‹ÎÀı ›_hÎ ‹Ò¿ı·_ ˢ› »ı, …ıfiÎ◊Ì
’HÎ ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤fiı ¬˘flο ±Î’Ì ÿı »ı ÷ı ±ΩB≤Ï÷ »ı.      ÷fl÷ … ‘˘‰Î≥ Ω›. ±‹Îflı ÁÒZ‹÷fl fiı ÁÒZ‹÷‹ ÿ˘Ê flèÎÎ »ı, …ı
…ıfiı ¿Îœ‰Î_ »ı ÷ıfiı ¬˘flο ±Î’ı ±ıÀ·ı ±ı À¿ı »ı. Ωı hÎHÎ ‰flÁ ÷ı‹fiı  …√÷fiÎ ¿˘≥ ’HÎ ∞‰fiı ÁËı…ı› fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ fiΠˢ›. ±‹fiı ±Î¬_
¬˘flο fiÎ ±Î’ı ÷˘ ÷ı µ¤Î_ fiÎ flËı. ‹fiW›˘ ±ΩB≤÷ »ı, ±Î Ωfi‰fl      …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î›. ±‹ı ’˘÷ı Ïfiÿ˘˝Ê ◊›Î »Ì±ı fiı ±Î¬Î …√÷fiı
’HÎ ±ΩB≤÷ »ı. ÷˘ ⁄ıµ Áfl¬Î_ … ¿Ëı‰Î› fiı? ‹fiW›√Ï÷fi˘ ·Î¤        Ïfiÿ˘˝Ê … Ωı≥±ı »Ì±ı. »ıS·Î ≠¿ÎflfiÌ ΩB≤Ï÷ ¿≥ ¿ı …√÷‹Î_ ¿˘≥
fiÎ ‹Y›˘ ±ıfiı!                            ÿ˘ÏÊ÷ … fiÎ ÿı¬Î› ÷ı.

            Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi                    iÎÎ÷Î-iÎı› w’ı …√÷‹Î_ Á_’ÒHν iÎÎfi ËÎ…fl flËı ÷ı Á_’ÒHν ΩB≤Ï÷,
                                  ÷ı ±‹fiı ˢ›. fiı …ıfiı ±‹Îv_ iÎÎfi ‹Y›_ ˢ› ÷ı‹fiı ¿ıÀ·Ì ΩB≤Ï÷
   ’˘÷Îfi˘ ÿ˘Ê ÿı¬Î› I›Îflı ΩHΉ_ ¿ı ΩB≤÷ ◊›˘ »ı, fiËŸ ÷˘      ˢ‰Ì Ωı≥±ı ¿ı ¿˘≥’HÎ ≠Á_√ ⁄fiı I›Îflı ±‹ÎflÎ_ “’Î_« ‰Î@›˘” “±ıÀ
¨C΋Î_ … «Î·ı »ı ⁄‘Î_. ÿ˘Ê ¬·ÎÁ ◊›Î ¿ı fiÎ ◊›Î ÷ıfiÌ ⁄Ë Ï«_÷Î     ±ı ÀÎ≥‹” ËÎ…fl flËı fiı ‹ËŸ ’ıÀfi_ …flΛ ’ÎHÎÌ fiÎ Ëηı. ¿˘≥ ’HÎ
¿fl‰Î …ı‰Ì fi◊Ì, ’HÎ ΩB≤Ï÷fiÌ ‹A› …wfl »ı. ΩB≤Ï÷ ◊›Î ’»Ì fi‰Î      ÿıË‘ÎflÌ Ë˘›, ’»Ì {ÎÕ Ë˘›, ’ZÎÌ Ë˘› ÷ı‹Î_ ©ÎI‹Î Ωı÷Î Ωı÷Î …‰_.
ÿ˘Ê ∂¤Î ◊Λ fiËÌ fiı …^fiÎ ÿ˘Ê ˢ› ÷˘ ÷ı fiÌ¿Y›Î ¿flı. ±Î’HÎı ±ı     ±Î‰Ì ΩB≤Ï÷ flËı ÷ıfiı “À˘’” ’flfiÌ ΩB≤Ï÷ ¿ËÌ. ±ı◊Ì µ’flfiÌ “À˘’
ÿ˘Ê˘fiı …\±˘ ¿ı ¿ı‰Ì ¿ı‰Ì flÌ÷ı ÿ˘Ê˘ ◊Λ »ı.             ‹˘VÀ” ΩB≤Ï÷ ¿≥ ¿ı Ë_ ±Î “«_ÿ¤Î¥” ΩıÕı ‰Î÷ ¿v_ I›Îflı Ïfiç›◊Ì
                                  ±Î “«_ÿ¤Î¥ ¿˘HÎ »ı” ÷ı ·Z΋Î_ flËÌfiı ‰Î÷ ◊Λ, “±ı ©ÎI‹Î »ı”
    ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î› I›Îflı Á‹…‰_ ¿ı ‹˘ZÎı …‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ ◊≥.
                                  ±ı ·Z΋Î_ flËÌfiı ‰Î÷ ◊Λ. ΩB≤Ï÷ ÷˘ ⁄Ë “À˘’”fiÌ ‰Î÷ »ı.
ΩB≤Ï÷ ‰√fl ¿˘≥fiı› ’˘÷Îfi˘ ÿ˘Ê ÿı¬Î› fiËŸ. Á΋ÎfiÎ ÿ˘Ê ¿Îœ‰Î
ˢ› ÷˘ ⁄VÁ˘-’Î_«Á˘ ¿ÎœÌ ±Î’ı ! Ωı ±Î’HÎÎ ÿ˘Ê ¿˘≥fiı fi¿ÁÎfi              ¤Î‰ ΩB≤Ï÷ó V‰¤Î‰ ΩB≤Ï÷
¿fl÷Πˢ› ÷˘ “±Î’HÎı” “«_ÿ¤Î≥”fiı ¿Ëı‰_ ¿ı, “≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘.” ¿˘≥fiı
Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ ±Î’Ìfiı ¿˘≥ ‹˘ZÎı √›ı·˘ fiËŸ. fl˘… ¿ıflÌfi˘ flÁ fiı       ≠ë¿÷ν — ¤Î‰ΩB≤Ï÷ Â_ »ı ?
’Òfḻ˘ ¬Î÷˘ ËÂı ÷˘ ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ±Î ÿ—¬ ±Î’Ìfiı ‹˘ZÎı
Ω› ±ı ⁄fiı fiËŸ. ±ËŸ “Â_ ¬Î› »ı, ’̉ı »ı”, ÷ıfiÌ I›Î_ Ï¿_‹÷ fi◊Ì.       ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰ΩB≤Ï÷ ±ı øÏ‹¿‹Î√˝‹Î_ ˢ›. ±ø‹‹Î√˝‹Î_
’HÎ I›Î_ ÷˘ ¿ÊΛfi˘ … ‰Î_‘˘ »ı ±fiı ±ΩB≤Ï÷ fiÎ flËı‰Ì Ωı≥±ı.      V‰¤Î‰- ΩB≤Ï÷ ˢ›. ¤Î‰ΩB≤Ï÷ ≠¿ÚÏ÷fi_ CÎÕ÷fl ¿flı fiı V‰¤Î‰-
…√÷fiı ¨CÎ÷_ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› »ı ? ¿ÎflHÎ ¿ı “V‰-’fl”fi_ ¤Îfi fi◊Ì,       ΩB≤Ï÷ ≠¿ÚÏ÷◊Ì Ïfi·ı˝’ flάı. ‹ÎflÎ_ ’Î_« ‰Î@›˘ ÷‹fiı V‰¤Î‰
’˘÷Îfi_, V‰fi_ fiı ’flfi_, ÏË÷ÎÏË÷fi_ ¤Îfi fi◊Ì flèÎ_. ‹˘ZÎ ‹ÎÀı ¿ÊΛfi˘   ΩB≤Ï÷‹Î_ flάı. ‹ı_ ÷‹ÎflÌ ¤Î‰ΩB≤Ï÷ µÕÎÕÌ ‹Ò¿Ì »ı. …√÷ ±Î¬_
‰Î_‘˘ »ı.                              ¤Î‰ÏfiƒÎ◊Ì Á’ÕΛ_ »ı.
                                     ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ¤Î‰ΩB≤Ï÷◊Ì ⁄Ì… ’Õı ?
          “À˘’‹˘VÀ” ΩB≤Ï÷ !
                                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎV÷˘. “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ¿flÌfiı ÿÎfi ¿fl‰Îfi˘ ¤Î‰ ¿flı
   ±‹ÎflÌ ΩB≤Ï÷ “À˘’” ’flfiÌ Ë˘›, ÷‹fiı ¬⁄flı› fiÎ ’Õı. ’HÎ      ÷ıfiı ⁄Ì… ’Õı. V‰¤Î‰ ΩB≤Ï÷‹Î_ ±ÎT›Î ’»Ì ÷‹ı ⁄˘·˘ ¬flÎ ¿ı, “‹Îflı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                          9  10                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

ÿÎfi ¿fl‰_ »ı.” ’HÎ ÷ıfi_ ⁄Ì… fiÎ ’Õı. ¿ÎflHÎ ¿ı Ïfifl˚±Ë_¿ÎflÌ Ë˘› ÷ı◊Ì.  ‹ÎÀı ËıS’ ¿flı ¬v_ ?
   ’˘÷Îfi˘ V‰¤Î‰ Â_ »ı ÷ı fiËŸ ΩHÎ÷˘ ˢ‰Î◊Ì ¤Î‰ÏfiƒÎ ¿ËÌ         ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ …ı Ëı÷ ‹ÎÀı ¿flı ÷ı Ëı÷fi_ Œ‚ ‹‚ı. ¿˘”¿ ‹ÎHÎÁfiı
»ı. ’˘÷Îfi˘ V‰¤Î‰ ΩHΉ˘ ÷ı Ïfiflη_⁄ ÿ½fi »ı, Ïfiflη_⁄ iÎÎfi »ı.     “ÂÎÿÌ” ¿fl‰Ì ˢ› fiı ‰Ë fiÎ ‹‚ı, ÷˘ ’ÒΩ, ÷’ ¿flı ÷˘ ±ıfiı ±ı ‹‚ı.
                                  …ı Ëı÷ ‹ÎÀı ¿flı ÷ı ‹‚ı.
          ΩB≤Ï÷fiÌ Âw±Î÷....
                                     ≠ë¿÷ν — ±ıfiÎ◊Ì ±ÎK›ÎÏI‹¿‹Î_ ≠√Ï÷ fiÎ ‹‚ı ?
    ’Ëı·Ì ’ÿ˚√·‹Î_ ΩB≤Ï÷ ±Î‰‰Ì Ωı≥±ı. ±ÎI‹¤Îfi ◊›Î ’»Ì
’ÿ˚√·‹Î_ ™CÎı, ’»Ì ±ÎI‹ΩB≤Ï÷ µI’Lfi ◊Λ. ±Î fiÎfiÎ_ »˘¿flÎ_ ÿÒ‘        ÿÎÿÎlÌ — ±K›ÎI‹fiÎ Ëı÷ ‹ÎÀı ¿flı ÷˘ ±ÎK›ÎÏI‹¿ Œ‚ ‹‚ı.
œ˘‚Î≥ Ω› ÷˘ ¿«¿« ¿flı »ı ? fiÎ. ÂÎ◊Ì ? ÷˘ ¿Ëı, “±iÎÎfifiı ·≥      ⁄Î¿Ì ±ÎK›ÎÏI‹¿ Ëı÷ ‹ÎÀı ¿˘≥ ¿flı ±ı‰_ »ı … fiËŸ. ⁄‘Î_fiı ·ËΛ ⁄‚ı
fiı ….” ’»Ì …ı‹ …ı‹ ‹˘ÀÎ ◊Λ ÷ı‹ ÷ı‹ ’ÿ˚√·fiÌ ΩB≤Ï÷ ±Î‰ı I›Îflı    »ı, ÷ı ·ËΛfiÌ … ÿ‰Î Ωı≥±ı »ı. ±Î Á_ÁÎflfiÎ_ ÿ—¬˘fiÌ ·ËΛ ·Î√Ì
¿«¿« ¿fl‰Ì Âw ¿flı. I›Îfl ’»Ì ±ÎI‹ΩB≤Ï÷fiÌ ‰Î÷ ±Î‰ı »ı. ±Î       »ı ·˘¿˘fiı. ±ı ΩB≤Ï÷ ‹ÎÀı ¿Î_≥ ¿fl÷˘ … fi◊Ì. ¿˘≥ ‹Îfifi˘ ¤ÒA›˘,
⁄΂¿˘fiı T›‰ËÎfl ΩB≤Ï÷ fi◊Ì. ¿˘≥fiı T›‰ËÎfl ΩB≤Ï÷ fi◊Ì. T›‰ËÎfl      ¿˘≥ ¿ÌÏ÷˝fi˘ ¤ÒA›˘, ¿˘≥ ÏÂW›˘fi˘ ¤ÒA›˘, ±Î ⁄‘Ì ¤Ì¬fiÎ ¤ÒA›Î
ΩB≤Ï÷ ˢ› ÷˘ CÎfl‹Î_ ¿ı ⁄ËÎfl ‹÷¤ıÿ fiÎ ’Õı. ¿˘≥fiÌ› ±◊Õ΋H΋Î_     »ı. ±K›ÎI‹‹Î_ ‹Îfi fi◊Ì, ¿ÌÏ÷˝ fi◊Ì, ¿˘≥ «Ì…fiÌ I›Î_ ±’ıZÎÎ fi◊Ì.
fiÎ ±Î‰ı. Á_ÁÎfl‹Î_ ΩB≤Ï÷ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ¿ı ’˘÷ÎfiÎ CÎfl‹Î_ ¿·ı ◊‰Îfi˘   ±fiı ±Î ±Â¤‹Î_ … ’՛Π»ı; ¿˘≥ ‹Îfi‹Î_, ¿˘≥ ¿ÌÏ÷˝‹Î_, ÁÎ_ÁÎÏfl¿
≠Á_√ fiÎ ±Î‰‰Î ÿı. T›‰ËÎflfiÌ ΩB≤Ï÷‹Î_ ·˘¤, ¿’À, ‹˘Ë …⁄flÎ_       «ÌΩı‹Î_ ¤˘√ω·ÎÁ‹Î_, ¿ıÀ·Î ‹ÎHÎÁ˘ ±Î‰Î ±K›ÎI‹fiÎ ‹Î√˝‹Î_
ˢ› fiı Ïfiç›fiÌ ΩB≤Ï÷‹Î_ ÷˘ ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤ ¬·ÎÁ ◊≥        ˢ› ? ¿˘”¿ … ‹ÎHÎÁ ˢ›. ‰‘Îflı ÷˘ ‹ÎfifiÎ ¤ÒA›Î »ı ⁄‘Î.
√›Î_ ˢ›. “¨CΉ_ Â_ ? fiı Ω√‰_ Â_ ? ÷ı ÷˘ Á‹…‰_ ’ÕÂı fiı ? ·˘¿       ±ı¿ … ZÎHÎ Ωı ¨CÎ ⁄_‘ ◊≥ Ω› ÷˘ ⁄‘ı ≠¿Î … ◊≥ Ω›.
÷˘ ±ı‹ … Á‹…ı ¿ı ±Î “’Ì. ±ı«. ÕÌ.” ◊›Î »ı. ΩB≤÷ ‹ÎHÎÁ ÷˘      fl˘…fiÎ ø‹‹Î_ flËı÷˘ ˢ› ±fiı ÷ı‹Î_ … ÷L‹›Î¿Îfl flËı÷˘ ˢ› ÷ıfiı
√…⁄fi˘ ˢ›. ‹fi, ⁄Ï©, Ï«kÎ ±fiı ±Ë_¿Îfl ±ı ±_÷—¿flHÎfiÎ «Îflı›       ¨C΋Î_ ¿Ëı‰Î›. »ıS·Î iÎÎfifiÌ ±’ıZÎαı ±Î ‰Î÷ ¿v_ »\_ ¿ı ±Î …’-
¤Î√fiÎ_ ÿflı¿ ¿Î›˝ ‰¬÷ı ËÎ…fl flËı ÷ıfi_ fi΋ ΩB≤Ï÷ !           ÷’ ¿flı »ı ÷ı ÷ı‹Î_ … ÷L‹›Î¿Îfl flËı »ı, ÷ı‹Î_◊Ì ±ı¿ Ï‹ÏfiÀ ’HÎ
    ΩB≤Ï÷ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ’˘÷ı ’˘÷Î◊Ì @›Îflı› ’HÎ ¿˘≥ ’HÎ      ΩB≤÷ ◊Λ ÷˘ ⁄Ë ◊≥ √›_. ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î› ±fiı ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì
Á_›˘√˘‹Î_ ¿·ıÏÂ÷ fiÎ ◊Λ I›Îfl◊Ì ΩB≤Ï÷fiÌ Âw±Î÷ ◊Λ. ’»Ì        ……‹ıLÀ ±Î’Ì Â¿ı ÷ı ΩB≤÷ ¿Ëı‰Î›. ΩB≤÷ ◊Λ ÷ıfiÎ ËÎ◊‹Î_ ÁkÎÎ
⁄ÌΩ “VÀıÏ’_√”‹Î_ ⁄ÌΩ◊Ì ’HÎ ’˘÷ı ¿·ıÏÂ÷ fiÎ ◊Λ, I›Îfl◊Ì Ãıà      ±Î‰ı. Á_’ÒHν ΩB≤÷ ‹ÎHÎÁ … ±Î’HÎfiı ΩB≤÷ ¿flÌ Â¿ı.
ÁË… Á‹ÎÏ‘ Á‘ÌfiÌ ΩB≤Ï÷ ˢ›. Ωı ΩB›Î ÷˘ ΩB›Îfi_ Œ‚ ˢ‰_           ≠ë¿÷ν — ¿<_ÕÏ·fiÌ ΩB≤÷ ¿flı »ı ÷ı Â_ »ı ?
CÎÀı. ¿·ı ◊Λ ÷˘ ΩB›Î ÂÌ flÌ÷ı ¿Ëı‰Î› ? ¿˘≥fiı ÁËı… ’HÎ ÿ—¬
ÿı ÷˘ ÷ı ΩB≤÷ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿Ëı‰Î› ? ¿·ıÂflÏË÷ ¤ÒÏ‹¿Î ¿fl‰Ì ±ıfiı CÎH΢     ÿÎÿÎlÌ — ±ı Ï‹¿ıÏfi¿· ΩB≤Ï÷ »ı, ±ıfiı ±fiı ÿfl±Á·
‹˘À˘ ’vÊÎ◊˝ ¿›˘˝ ¿Ëı‰Î›.                      ΩB≤Ï÷fiı ¿Â_ ·Î√÷_ ‰‚√÷_ fi◊Ì, ¿<_ÕÏ·fiÌ ΩB≤÷ ◊≥ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î
                                  ±˘»˘ ΩB≤÷ ◊›˘ ¿Ëı‰Î› ? ±ı ‹Îÿ¿÷Î »ı ±ı¿ Ω÷fiÌ. ±ıfiÎ◊Ì
       “›˘√-Ïø›Î¿Î_Õ” ΩB≤Ï÷ fi ±Î’ı !!            ±ı¿Î√˛÷Î flËı fiı Ã_Õ¿ ·Î√ı. ÿfl±Á· iÎÎfiΩB≤Ï÷ Ωı≥Âı.
   ≠ë¿÷ν — ±Î ’ÒΩ, …’, ÷’, ¿flı »ı ÷ı ¿_≥ ’˘÷ÎfiÌ ΩB≤Ï÷         ≠ë¿÷ν — ±Î …ı “‹ıÏÕÀıÂfi“ ¿flı »ı ÷ı ⁄‘Î ¿Ëı »ı fiı ¿ı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         11  12                            ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

“‹ıÏÕÀıÂfi” ⁄Ë µ’›˘√Ì »ı, ÷˘ ÷ı Â_ »ı ?               Ωı≥±ı. ±Î’H΢ ¿·ı CÎÀ›˘ ? Ωı ±Î’H΢ ¿·ı CÎÀ›˘ ÷˘ “flÌ·ıÏÀ‰”
                                  ‘‹˝ ≠ÎM÷ ◊›˘ ¿Ëı‰Î› fiı ¿·ıÂfi˘ fiΠ◊›˘ ÷˘ “flÌ›·” ‘‹˝ ≠ÎM÷
   ÿÎÿÎlÌ — “‹ıÏÕÀıÂfi” ‹ÎhÎ ‹Îÿ¿÷Î »ı, ±ıfiÎ◊Ì Ã_Õ¿ flËı. …ıfiı
                                  ◊›˘ ¿Ëı‰Î›. ¿·ı ¿flΉfiÎv_ ¿˘HÎ »ı ? ±iÎÎfi. …ıÀ·Î “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˘˝
·ËΛ ⁄‚÷Ì Ë˘› ÷ıfiı “‹ıÏÕÀıÂfi” ¿fl‰Î◊Ì ÂÎ_Ï÷ ·Î√ı. ÷‹ı iÎÎfi ·Ì‘_
                                  »ı, ÷ı ±iÎÎfi‹Î_ flάfiÎflÎ »ı.
I›Îfl◊Ì ÷‹fiı ©ÎI‹Îfi_ ·ZÎ flËı »ı ¿ı fiÏË ?
                                     ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ K›Îfi ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ◊Λ »ı, ±Î÷˝K›Îfi fiı fl˙ƒK›Îfi.
   ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ı ÷˘ Ïfifl_÷fl flËı »ı.
                                  …›Îflı ‘‹˝K›Îfi, ±fiı ¿·K›Îfi, ±ıfiı ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı‰Î›. ±ÎI‹K›Îfi
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı … K›Îfi. ⁄ÌΩ ‰‚Ì ÂÎ K›Îfi ¿fl‰ÎfiÎ_ ˢ› ?      ±ıÀ·ı … ¿·K›Îfi. “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ÷ı K›Îfi flèÎ_ ÷ı … ¿·K›Îfi.
±Î fiο ÿ⁄ΉÌfiı ¿flΉı ÷ı K›Îfi fiÎ ¿Ëı‰Î›.
                                        ΩB≤Ï÷, ΩB≤÷fiÌ ¤…fiÎ◊Ì … !
   ≠ë¿÷ν — ±‹ı CÎıfl ÷‹Îv_ ÏfiÏÿK›ÎÁfi ¿fḻı »Ì±ı ÷ı ≠I›ZÎ
¿ı ’fl˘ZÎ ?                                ≠ë¿÷ν — ±Î’ ⁄˘·Î‰˘ »˘ ÷ı ‹_h΢, ±Îfl÷Ì ±ı ⁄‘_ Â_ »ı? ±ı
                                  ⁄‘ÎfiÌ ÂÌ …wfl »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠I›ZÎ. …›Î_ Á‘Ì ±‹ı ËÎ…fl »Ì±ı I›Î_ Á‘Ì ±Î
±‹Îfl˘ Œ˘À˘› ≠I›ZÎ »ı. “Ë_ ©ÎI‹Î »\_”fi_ K›Îfi ‰¬÷ı ¿˘≥fiı fiÎ flËı÷_     ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı, ¿ı ±Î …ı ⁄˘·Î‰_ »\_ fiı, ÷ı ’ÒHν ΩB≤÷ ·˘¿˘fiÎ_
ˢ› fiı “ÿÎÿΔ … K›Îfi‹Î_ flËı÷Πˢ› ÷˘ ÷ı ⁄ıµ ±ı¿ … »ı. ¿ÎflHÎ    fi΋ ·≥fiı ⁄˘·Î‰_ »\_. …ı ΩB≤÷ »ı ÷ıfiÌ ¤…fiΠϬ‰ÎÕ̱ı »Ì±ı.
¿ı “iÎÎfiÌ’vÊ” ±ı … ÷‹Îfl˘ ±ÎI‹Î »ı.                 …ı ΩB≤÷ »ı ÷ıfiı ›Îÿ ¿fl˘ ÷˘ ÷‹ÎflÌ ΩB≤Ï÷ ‰‘ı. ±ı‹Î_ …ıÀ·Î ΩB≤÷
                                  ◊≥ √›Î fiı …ıÀ·Î ΩB≤÷ »ı ±I›Îflı ÷ı‹fiı fi‹V¿Îfl ⁄˘·ÎT›Î »ı ±fiı
   ≠ë¿÷ν — ‹ıÏÕÀıÂfi ÂÒL›÷΋Î_ ·≥ Ω› »ı ?            ÷ı‹Î_› Ëη …ı ΩB≤÷ »ı ÷ı‹fiÌ ‰‘Îflı ’Õ÷Ì ‰Î÷ »ı fiı ◊≥ √›Î
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı V’_ÿfi ‰‘Îflı »ı. “≥√˘≥{‹” ‰‘Îflı »ı.      ÷ı‹fiÌ ÁΑÎflHÎ ‰Î÷ »ı. ±Î fi‹V¿Îfl ÷˘ ⁄‘Î ΩB≤÷˘fiı flÎ∞ ¿flı »ı,
                                  ωfi› ¿flı »ı, ≠ı‹¤Î‰ ¿flı »ı. ±Î ÷˘ “ÁΛÏLÀÏŒ¿” »ı. ÷ı …ı‰_ ±ËŸ
   ≠ë¿÷ν — ±Î …ı «ø˘ »ı, ±ı «ø˘ …ı‰_ ¿Â_ fi◊Ì ?
                                  ⁄‘Î ¿flı »ı ±ı‰_ ±Î’HÎı› ¿fḻı ÷˘ ±Î’HÎÌ µ’fl “iÎÎfiÌ’vÊ” flÎ∞
   ÿÎÿÎlÌ — »ı. ±ı «ø˘ ⁄‘Î_ ≥·ı@ÀˇÌ¿· ≥LVÀ˘·ıÂfi »ı. ±fiı I›Î_  ◊Λ. ’˘÷Îfi_ ÿ˘œ ÕËÎ’HÎ CÎηı ¿ı ’λ\_ ⁄√Õ›_. ±Î’HÎÌ ÿÏfi›Î ÷˘
±Î√‚ «ø˘ µ’fl K›Îfi ¿fl‰Î◊Ì ±ı¿Î√˛÷Î ◊Λ, ‹fi ÁÎv_ ◊Λ,        ±ı¿ »ı, ’HÎ ±ı‰Ì ⁄Ì∞ ÿÏfi›Î ÁÎ◊ı “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÎ ÷Îfl Ωı≥LÀ »ı.
ÏV◊fl÷Î ±Î‰ı ’HÎ ±Ë_¿Îfl ‰‘Ì Ω›. ÁΫ_ iÎÎfi … ±ı¿·_ ±ı‰_ »ı ¿ı    ±I›Îflı …ı Á_’ÒHν ΩB≤÷ »ı ÷ıfiÌ ΩıÕı ±‹ı ÁÎ_‘˘ ‹ı‚‰Ì ±Î’̱ı »Ì±ı,
…ı “¿ÎµLÀfl ‰ı≥À” ‹Î_√÷_ fi◊Ì. ⁄Î¿Ì ±Î ⁄ÌΩ ⁄‘Î “¿ÎµLÀfl ‰ı≥À”     ±‹ÎflÎ◊Ì ◊˘Õı¿ ±_Âı ωÂıÊ ΩB≤÷ »ı ÷ı‹fiÌ ΩıÕı ÷‹Îfl˘ ÁÎ_‘˘ ‹ı‚‰Ì
‹Î_√ı ±ı‰Ì ‰V÷±˘ »ı. …ı ‰V÷ ·˘ ÷ıfiÌ Á΋ı ⁄ÿ·Î‹Î_ ⁄Ì∞ ‰V÷      ±Î’̱ı »Ì±ı. ÷ı ÁÎ_‘˘ ‹ı‚‰‰‰Î◊Ì ÷ı‹fiÌ ΩıÕı ±˘‚¬ÎHÎ ◊≥ Ω›.
±Î’‰Ì ’Õı. ±ıÀ·ı ±ı¿Î√˛÷Î ‰√ıflı ¿fl˘ ÷˘ ±Ë_¿Îfl ‰‘Ì Ω› fiı ±Î‹
¬˘À ¬Î› ! ±ı¿ ›◊Î◊˝ iÎÎfifi˘ flV÷˘ ±ı¿·˘ … ÁıŒÁÎ≥Չ΂˘ »ı ¿ı                 ¤Î‰ÏfiƒÎ À΂˘ !
…ıfiÎ◊Ì ⁄Ì…\_ ∂¤_ ◊Λ fiËŸ.
                                     “iÎÎfiÌ’vÊ” ÷ı◊Ì ±Î¬Î …√÷fiı ¤Î‰ÏfiƒÎ‹Î_ »ı ±ı‹ ¿Ëı »ı.
   ±Î “‹ıÏÕÀıÂfi”◊Ì ’˘÷Îfiı ¢ ŒÎ›ÿ˘ ◊›˘ ±ı ±Î’HÎı ω«Îfl‰_    ±Î ‘_‘˘-fl˘…√Îfl ¿flı, ±ı‹Î_ ’ˆÁÎ ¿‹Î‰‰Î‹Î_ ’Õ›Î, ÷ı ±ı¿ ⁄Î…\fiÌ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         13  14                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

ÏfiƒÎ ∂ÕÌ fiı ⁄Ì…ı ⁄‘ı ¤Î‰ÏfiƒÎ ! ÷ı◊Ì ‘‹˝fi˘ ±ı¿ »Î_À˘› ’ÎQ›˘ fi◊Ì.  TËıfl” ΩB≤÷ ˢ›. ÷ıfiı ∂Ã÷Î_, ⁄ıÁ÷Î_, ¬Î÷Î_, ’Ì÷Î_, ’HÎ ¬flÌ Á‹ÎÏ‘
‘‹˝ ÷˘, flÎhÎı› ±ı¿ ZÎHÎ ’HÎ ¤Î‰ÏfiƒÎ ◊‰Î fiÎ ÿı. Á‰˝ ≠¿ÎflfiÎ ¤Î‰   fiÎ Ω›. ±ÎÏ‘-T›ÎÏ‘-µ’ÎÏ‘‹Î_› Ïfifl_÷fl flËı ÷ı ¬flÌ Á‹ÎÏ‘. ±ıfiı
µI’Lfi ◊Λ ±ı‰˘ ±Î ·˘¿ »ı, ±ı‹Î ¤Î‰ÏfiƒÎ fiÎ ±Î‰‰Ì Ωı≥±ı.       ÁË… Á‹ÎÏ‘ ¿Ëı‰Î›, Ïfiω˝¿S’ Á‹ÎÏ‘ ¿Ëı‰Î›.
ÿıËÏfiƒÎ ±Î‰Âı ÷˘ «Î·Âı.
                                       “Ë_” ¿˘HÎ ? ΩH›ı, ΩB≤Ï÷ ¬Ò·ı !
   ≠ë¿÷ν — ¤Î‰ÏfiƒÎ … ±Î‰ı »ı, ÿÎÿÎ !
                                     ≠ë¿÷ν — Á΋ÎL›’HÎı ΩB≤Ï÷ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ¿ı‹ «Î·ı ? ±Î Àˇıfi ±Î‰ı I›Îflı ¿_≥ ÏfiƒÎ fi◊Ì
±Î‰÷Ì. ±Î Àˇıfi ÷˘ ±ı¿ ±‰÷Îflfi_ ‹flHÎ ·Î‰ı, ’HÎ ¤Î‰ÏfiƒÎ ÷˘         ÿÎÿÎlÌ — Ïÿ‰Á ÷˘ ±Î¬˘ Ω› »ı. ÷ı‹Î_ ¬Î‰Îfi_, ’̉Îfi_, «Î-
±fi_÷ ±‰÷Îflfi_ ‹flHÎ ·Î‰Âı. Ï«hÎωϫhÎ ¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ ±ı‰_ ±Î     ’ÎHÎÌ ‰√ıflıfi˘ ÏËÁÎ⁄ ‹‚Ì flËı »ı. ÷ı ±Î¬˘ Ïÿ‰Á, ΩB≤Ï÷ fiËŸ
…√÷ »ı. ±ı‹Î_ ÷Îflı ÷Îv_ Á‹∞ ·ı‰Îfi_ »ı. Ωı ÷fiı ¤Î‰ÏfiƒÎ ËÂı     ˢ‰Î◊Ì ¿Â΋Î_ fiı ¿Â΋Î_, ¿˘≥ ’HΠωʛ‹Î_ √Ò_«‰Î›ı·˘ flËı »ı. ÷‹ı
÷˘ …√÷ ÷fiı «˘_ÀÂı. …›Î_ ¤Î‰ÏfiƒÎ ±Î‰ı I›Î_ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_.     …ı ΩB≤Ï÷ Á‹Ωı »˘ ÷ı …√÷ Á_⁄_‘Ì ¿˘≥ ±ı¿ ωʛ‹Î_ ’Õ›˘ ˢ›
                                  ÷ıfiı ¿Ë˘ »˘. ÷ı ÷˘ “ÁO…ı@À” ΩB≤Ï÷ ¿Ëı‰Î›. …√÷fiÎ ·˘¿˘fiı ÷˘
       ÁÎ«Ì Á‹ÎÏ‘, ΩB≤Ï÷ ÁÏË÷ !               ωʛ ±fiı ·Z‹Ì‹Î_ … ΩB≤Ï÷ ˢ›; …›Îflı ›◊Î◊˝ ΩB≤Ï÷ ÷˘ ÿflı¿
                                  …B›Î±ı ˢ›, Á‰˝√˛ÎËÌ Ë˘›.
    ±Î ‘‹˝‹Î_ ‹˘ÀÎ_ ‹˘ÀÎ_ ‰Î¿›˘ ·¬ı ÷ı› ¤Î‰ÏfiƒÎ. ¿˘≥fiı ÿıËfiÌ     ±Î¬Î …√÷fiÌ ÷‹Î‹ ≠¿ÎflfiÌ Ïø›Î±˘ ±ı¿Î√˛÷Î ¿fl‰Î ‹ÎÀı
Á‹ÎÏ‘ ‰÷ı˝, ÷ı ÷˘ ‹fifiÎ ◊fl‹Î_ ’ÕÌ flËı. ⁄Î¿Ì Á‹ÎÏ‘ ÷˘ ÷ıfi_ fi΋    »ı ±fiı …ı Ïø›Î◊Ì T›√˛÷Î ◊Λ ÷˘ ÷ı ±Î’HÎı ±‰‚˘ µ’«Îfl ¿›˘˝
¿ı ÿflı¿ ≠¿ÎflfiÌ ΩB≤Ï÷ flËı; ‹fi, ‰«fi, ¿Î›Î◊Ì ‰Î‚ı‰Î‚fiÌ ΩB≤Ï÷     ¿Ëı‰Î›. …’-÷’ ‰√ıflı ±ı¿Î√˛÷Î ‹ÎÀı »ı. …ıfiı ±ı¿Î√˛÷Î fiÎ flËı÷Ì
flËı.
                                  ˢ› ÷ıHÎı …’›˘√ ¿fl‰˘ Ωı≥±ı, ⁄Ì…\_ ¿fl‰_ Ωı≥±ı, hÎÌ…\_ ¿fl‰_
   ≠ë¿÷ν — ‹fifiÌ Á‹ÎÏ‘‹Î_ ±Îfi_ÿ @›Î_◊Ì ±ÎT›˘ ?         Ωı≥±ı. …ı‹ …ı‹ ±ı¿Î√˛÷Î ‰‘÷Ì Ω› ÷ı‹ ÷ı‹ ¤Î‰ÏfiƒÎ ’Î÷‚Ì ◊÷Ì
                                  Ω›. ¿˘≥ fiı ¤Î‰ÏfiƒÎ ’Î÷‚Ì Ë˘›, ¿˘≥fiı √Îœ ˢ›. ’ÎHÎÌ flıÕ̱ı,
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‹ÎfiÏÁ¿ Á‹ÎÏ‘ »ı. ⁄Î¿Ì ¬flÌ Á‹ÎÏ‘ ÷˘      ±Î‹ ˷Ή̱ı ÷˘› fiÎ Ω√ı, ÷ı‰Ì √Îœ ¤Î‰ÏfiƒÎ‹Î_ ·˘¿˘ ’՛Π»ı.
Á_’ÒHν ΩB≤Ï÷ ÁÏË÷ ˢ›. Á_’ÒHν ΩB≤÷fi˘ ±Î«Îfl “‰SÕ˝”‹Î_ ¨«Î‹Î_   ±‹ı …›Îflı V‰w’fi_ iÎÎfi ±Î’̱ı »Ì±ı I›Îflı …flο ±Î_¬ ¬Ò·ı »ı.
¨«˘ ˢ›. …ı‹ ΩB≤Ï÷ ‰‘÷Ì Ω› ÷ı‹ …√÷ ωVQ≤÷ flËı, ÷ı‹ »÷Î_›      I›Îflı ±ıfiı ÿı¬Î› »ı ¿ı Ë_ ÷˘ ±Î ⁄‘Î◊Ì …\ÿ˘ »\_. ’»Ì …ı‹ …ı‹
±ı …√÷‹Î_ ÷˘ ÁÎfl΋Î_ ÁÎv_ ¿Î‹ ¿flÌ ⁄÷Ήı, …ıÀ·Ì ΩB≤Ï÷ ±ıÀ·_     ±‹ÎflÌ ΩıÕı ⁄ıÁı »ı ÷ı‹ ÷ı‹ ±Î_¬ ¬Ò·÷Ì Ω› »ı. ’»Ì Á_’ÒHν ΩB≤Ï÷
÷‹fiı Á¬ ‰÷˝Âı. …ıÀ·Ì ΩB≤Ï÷ ±ıÀ·Ì ÷‹fiı ‹„@÷ ‰÷˝Âı. …ıÀ·Ì      ◊Λ. ‹ÎÀı ±ÎI‹Îfiı ΩHΉ˘ ’ÕÂı. ±ÎI‹Î ΩH›Î ‰√fl ÷˘ I›Î_ ±Î√‚
ΩB≤Ï÷ ±ıÀ·˘ ÷‹fiı ‹˘ZÎ ‰÷νÂı. ΩB≤Ï÷ ±ı … ‹˘ZÎ. ±Î V◊‚ ΩB≤÷     ¿˘≥ ’ıÁ‰Î fiËŸ ÿı.
◊‰Î ‹ÎÀı … »ı. ±ËŸ ±‹ı …√ÎÕ̱ı … »Ì±ı. …ı‹ ≠ı‹¤Bfi ‹ÎHÎÁ
‹fifiÎ ¿˘≥ ¬ÒHÎ΋Î_ ∂÷flÌ Ω› ÷ı‹ ±Î Á‹ÎÏ‘‰Î‚Î ‹fifiÎ ¿˘≥               ±¿÷ν’ÿ, I›Î_ Á_’ÒHν ΩB≤Ï÷ !
¬ÒHÎ΋Î_ ¨ÕÎ ∂÷flÌ Ω› fiı ÷ı‹Î_ … ±Îfi_ÿ ‹ÎHÎı. ¬flÌ Á‹ÎÏ‘ ¿˘fiı       ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Îfiı ΩH›˘ ¿›Îflı ¿Ëı‰Î› ? ¿÷ν’ÿ »^ÀÌ Ω›
¿Ëı‰Î› ? ¿ı ⁄ËÎfl Á_’ÒHν ΩB≤÷ fiı ±_ÿflı› Á_’ÒHν ΩB≤÷ ˢ›. “±ı‰flÌ  I›Îflı ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                            15   16                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

   ÿÎÿÎlÌ — “Ë_ ±Î ¿v_ »\_” ±ı ¤Îfi ÷ÒÀÌ Ω› I›Îflı ±ÎI‹Î ΩH›˘      µ’›˘√. ΩB≤Ï÷ ⁄ÌΩ‹Î_ fiÎ ’ıÁÌ Ω›, …ı‹ ¿ı Á_ÁÎfl‹Î_ fiŒÎ¬˘À‹Î_
¿Ëı‰Î›. ±Î¬˘ Ïÿ‰Á ¤Ò·˘ ÿı¬ÎÕ ÿı¬ÎÕ ¿flı ÷ı ±ÎI‹Îfi¤‰. “Ë_ ±Î        ¿ı ±ı¿ … …B›Î±ı ΩB≤Ï÷fiı fiyÌ flάı ÷ı µ’›˘√ ! …›Î_ ΩB≤Ï÷ ‰÷ı˝
Á_ÁÎfl «·Î‰_ »\_.” ±ı ¤Îfi fi◊Ì ÷‹fiı ?                   ÷ı µ’›˘√; ’HÎ ±ı µ’›˘√ ¤Î¤fi˘ µ’›˘√ ¿Ëı‰Î›. ±fiı ©
                                     µ’›˘√ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ¿ı …ı ©ÎI‹Îfiı ±_√ı … µ’›˘√ √˘Ã‰ı·˘ ˢ›.
   ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı «Î·ı »ı !
                                     “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÌ ±ÎiÎ΋Î_ µ’›˘√ flè΢, “flÌ›·” “flÌ·ıÏÀ‰” Ωı÷Î Ωı÷Î
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ …›Îflı ÁÎv_ ◊Λ, ¿˘≥ ‰¬ÎHÎı ¿ı “±flı, ±Î‹HÎı     «Î·ı ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı »ıS·Ì ÿÂÎ ±Î‰Ì √≥. ±Î ÷˘ flV÷΋Î_ ÕÎŒ˘Ï‚›Î_
±Î ¿ı‰_ ÁflÁ ¿›Ù.” I›Îflı ¿Ëı, “‹ı_ ¿›Ù Ë÷_.” ±fiı ¬˘À_ ◊Λ I›Îflı      ‹Îflı ¿ı “VÀÌ· ÀˇıÏÕ_√ ¿<_, Œ·ÎHÎÌ ¿_’fiÌ, Ωı ±Î ¿ı‰_ »ı !” ±Î‹ ⁄ÌΩ
¿ËıÂı, “±Î ‹ÎflÎ ¿‹˝fiÎ µÿ› ŒflÌ ‰Y›Î »ı.” ±Î¬_ …√÷ ±Î‰_ ⁄˘·ı        µ’›˘√‹Î_ flËı ÷ı ±Â¤ µ’›˘√ ¿Ëı‰Î›. fiı µ’›˘√ ‘‹˝fiı ‹ÎÀı ˢ›
»ı. ¿÷ν’ÿ ¿˘≥ ¿Î‚ı› »^Àı fiËŸ. ⁄‘_ »^ÀÂı ’HÎ ¿÷ν’ÿ fiËŸ »^Àı.      ÷˘ ÁÎfl˘. ±fiı © µ’›˘√fiÌ ÷˘ ‰Î÷ … …\ÿÌfiı ?
¿÷ν’ÿfi_ ¤Îfi ÷ÒÀı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ±Ë_¿ÎflÌ ¿Ëı‰Î› fiı ±Ë_¿Îfl ±ıÀ·ı
¤˛Î_Ï÷. Á_’ÒHν ¤˛Î_Ï÷‰Î‚Îfiı “I›Î_” ’ıÁ‰Î fiÎ ÿı. ¿÷ν’ÿfi_ ¤Îfi ÷ÒÀÌ …‰_         ±ø‹ ωiÎÎfi ◊¿Ì ΩB≤Ï÷ !
Ωı≥±ı ¿ı fiÎ ÷ÒÀÌ …‰_ Ωı≥±ı ? ©ÎI‹Î ⁄˘·ı ¬flÎ, ’HÎ ÷ı◊Ì ¿Î_≥           ±Î …√÷fiÌ ΩB≤Ï÷ ÷ı ’˙ÿ˚√Ï·¿ ΩB≤Ï÷ ¿Ëı‰Î› »ı. ±Î
‰‚ı fiËŸ. ±ı ÷˘ ¿÷ν’ÿfi_ ¤Îfi ÷ÒÀı fiı ¿÷ν ¿˘HÎ »ı ±ı Á‹Ω› ’»Ì       Á_ÁÎflfiÌ ΩB≤Ï÷ …ıfiı ˢ› ÷ı ⁄Ë Ë˘Ï›Îfl ‹ÎHÎÁ ˢ›, ±Î¬˘ Ïÿ‰Á
¿Î‹ ±Î√‚ «Î·ı. fiËŸ ÷˘ ¿ı‹ «Î·ı ? …›Î_ Á‘Ì ¿÷ν’ÿ »ı I›Î_ Á‘Ì       ΩB≤÷ fiı ΩB≤÷. ±ı ΩB≤Ï÷‹Î_ ÁËı…ı› ≠‹Îÿ fiΠˢ› ÷˘ ÷ı ’HÎ
±K›ÎI‹fiÌ ΩB≤Ï÷ … √HÎÎ÷Ì fi◊Ì. ¿÷ν’ÿ »^À›Î ÏÁ‰Î› ¿˘≥ ⁄Î’˘›        ’˙ÿ˚√Ï·¿ ΩB≤Ï÷ ¿Ëı‰Î› »ı, ±ıfi_ Œ‚ Á_ÁÎfl ±Î‰Âı. ±fiı ±Î’HÎÌ
’ıÁ‰Î ÿı ±ı‹ fi◊Ì ‹˘ZÎfiÎ ÿfl‰ÎΩ‹Î_ !                    “±Î” ΩB≤Ï÷ »ı ±ıfi_ Œ‚ ¿ı‰‚iÎÎfi »ı. ±ËŸfiÌ Ïø›Î±˘fiı Ωı≥fiı
    “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ±ı ¤˛Î_Ï÷ ÷ÒÀÌ …‰Ì Ωı≥±ı ±fiı ¿÷ν’ÿ »^ÀÌ     ·˘¤Î¢ fiÏË. ±ËŸfiÌ Ïø›Î±˘ ⁄‘Ì ±ËŸfiÌ ±ËŸ ‰ÀÎ≥ …‰ÎfiÌ »ı.
…‰_ Ωı≥±ı. ’»Ì fiÎÀ¿Ì› ¿÷ν’ÿ flËı. “ÕˇÎ‹ıÏÀ¿” ¿÷ν’ÿ ±ıÀ·ı Â_ ?      Ïø›Î±˘ ±ËŸfiÌ Œ‚‰Î‚Ì, “¿ı” Œ‚‰Î‚Ì »ı. ÷ı◊Ì ±‹ı ¿˘≥fiı I›Î√
“‹ıÓ ¿›Ù” ±ı‹ ¿Ëı. …ı‹ ¤÷Ú˝ËflÌ flÎΩ fiÎÀ¿‹Î_ ⁄˘·ı ¿ı “Ë_ flÎΩ »\_.”     fi◊Ì ¿flÎT›˘ fiı ? ±fiı “±Î” ωiÎÎfiı ¢‘¬˘‚ ¿flÌ »ı ⁄‘Ì ¿ı “…√÷
’HÎ ΩıÕı “Ë_ ·Z‹Ì«_ÿ »\_ fiı CÎıfl …≥fiı ¬Ì«ÕÌ ¬Î‰ÎfiÌ »ı” ±ı ¤Ò·Ì      Â_ »ı fiı Â_ fi◊Ì ? Âıfiı ±Î‘Îflı ±Î ⁄‘_ «Î·ı »ı ?” ±ı ±fi_÷
fiÎ Ω›. ±ı‰Ì flÌ÷ı ÷‹ı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı‹ ¤Ò·Ì fiÎ Ω‰. fiı “±Î       ±‰÷ÎflfiÌ ±Î ±‹ÎflÌ Â˘‘¬˘‚ ±‹ı ¬S·Ì ‹¿Ì±ı »Ì±ı. fiËŸ ÷˘
‹ı_ ¿›Ù” ±ı‹ ⁄˘·˘ ±ı “ÕˇÎ‹ıÏÀ¿” ¿Ëı‰Î›. ¿÷ν’ÿfi_ ¤Îfi ÷ÒÀÌ …‰_      ‰‚Ì ¿·Î¿‹Î_ ‹˘ZÎ ◊›ı·˘ ÁÎ_¤Y›˘ »ı ¿˘≥fi˘› ? ¿fl˘Õ˘ ±‰÷Îflı …ı
Ωı≥±ı. fiËŸ÷fl ©ÎI‹Î ÷˘ ·˘¿˘ √Î √Î ¿flı … »ı fiı ? ÂÎj΋Î_         Ãı¿ÎHÎ_ fiÎ ’Õı ÷ı ±‹ı ¿·Î¿‹Î_ … ÷‹fiı V‰w’fi_ ¤Îfi ¿flΉÕΉ̱ı
÷˘ ·A›_ … »ı µCÎÎÕ_, ±ı‰_ ±ı ÂÎjÎ √Î √Î ¿flı ’HÎ ±ı◊Ì ¿_≥ ±ıfi˘      »Ì±ı. ±Î¬Î ‰SÕ˝fiı ¿⁄Ò· ¿fl‰_ ’Õı ±ı‰_ ±Î ωiÎÎfi »ı. “…√÷ Â_
ÿËÎÕ˘ ‰‚ı ±ı‹ fi◊Ì. ±ı‰_ ÷˘ ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì √Λ_ »ı.             »ı ? Â_ fi◊Ì ? ±ËŸ Œ‚ ±Î’fiÎfl_ Â_ »ı ? fiı I›Î_ Œ‚ ±Î’fiÎfl_ Â_
                                     »ı ? ¿ıÀ·Î ¤Î√‹Î_ «ı÷fi »ı fiı ¿ıÀ·Î ¤Î√‹Î_ Ïfiçı÷fi »ı ? …√÷
         µ’›˘√ Â_ ? ΩB≤Ï÷ Â_ ?                  ¿˘HÎ «·Î‰ı »ı ?” ±ı ⁄‘Ì ±‹ÎflÌ Â˘‘¬˘‚ »ı.
   ≠ë¿÷ν — µ’›˘√ ±fiı ΩB≤Ï÷ ±ı ⁄ı Á‹Ω‰˘.                       ±Î√˛Ë ‹ÎhÎ ¤Î‰ÏfiƒÎ … !!
   ÿÎÿÎlÌ — ΩB≤Ï÷fiı ±‹¿ …B›Î±ı fiyÌ ¿fl‰Ì ±ıfi_ fi΋              …›Î_ Á‘Ì ‹ÎHÎÁfiı ¿˘≥ ’HÎ ≠¿Îflfi˘ ±Î√˛Ë »ı I›Î_ Á‘Ì
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                          17   18                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

‹ÎHÎÁ ¤Î‰ÏfiƒÎ‹Î_ … »ı. ±Î√˛Ë ±ı ‹˘ZÎı …÷Î_ ¬˘ÀÌ ‰V÷ »ı. ±ı‹     ¿flı. ÏËLÿV÷ÎfifiÎ_ ·˘¿˘fiı ÷ı ±Î‰_ ˢ÷_ ËÂı ? ÏËLÿV÷Îfifi˘ ‹ÎHÎÁ
…›Îfl◊Ì ΩHÎı I›Îfl◊Ì ΩB≤Ï÷ Âw ◊Λ »ı. ±I›Îflı ÷˘ ±Î√˛Ë … fiËŸ,      Ωı ’Òfl˘ ΩB≤÷ ◊Λ ÷˘ ±Î¬Î ‰SÕ˝fiı ±Î_√‚Ì µ’fl fi«Î‰ı ! ±Î ÷˘
’HÎ ‹÷Î√˛ËÌ-ÿflÎ√˛ËÌ ◊≥ √›Î »ı. ΩÏ÷fi˘ ±Î√˛Ë ˢ› ÷ıfiı ¿ÿÎ√˛ËÌ     ±HÎËyfiÌ ·Z‹Ì fiı ±HÎËyfiΠωʛfiÌ … ’λ‚ ’՛Π»ı. ’HÎ
¿èÎÎ. ÷ı ⁄Ë Ωı¬‹¿Îfl¿ fi◊Ì. ’HÎ ‹÷fi˘ ±Î√˛Ë ±ıÀ·ı ‹÷Î√˛Ë,        ±ıfiı ¬⁄fl fi◊Ì ¿ı …÷Ì ‰¬÷ı fifiÎ‹Ì ¿Îœı »ı, fiı fi΋ ’flfi_ ⁄ı_¿
±ıÀ·ı ¿ı “Ë_ …ˆfi, Ë_ ‰ˆWHΉ, Ë_ V◊Îfi¿‰ÎÁÌ, Ë_ ÿıflΉÎÁÌ, Ë_ Ïÿ√_⁄fl”  ⁄ı·ıLÁ ⁄‘_ ¿<ÿfl÷fiÌ …M÷Ì‹Î_ Ω›. ¿<ÿfl÷fiÌ …M÷Ì ±ıÀ·ı “flÌŒLÕ”
±ı ⁄Ë … Ωı¬‹¿Îfl¿ »ı.                         ’HÎ fiÎ ‹‚ı. Áfl¿Îflı ·≥ ·Ì‘_ ˢ› ÷˘ flÌŒLÕı› ‹‚ı. ’HÎ ±Î ÷˘
                                   ¿<ÿfl÷fiÌ …M÷Ì ! ‹ÎÀı ±Î’HÎı Â_ ¿flÌ ·ı‰_ Ωı≥±ı ? ±ÎI‹Îfi_ ¤·ı
       ÏË÷ÎÏË÷fi˘ ω‰ı¿-÷ı› ΩB≤Ï÷ !              fiÎ Á‹Ωı, ’HÎ ’fl·˘¿fi_ ÷˘ ¿fl˘ ! ’fl·˘¿fi_ ⁄√Õı fiËŸ ±ı‰_ ÷˘
                                   flά˘!! ±Î ·˘¿ ÷˘ ⁄√Õı·˘ … »ı, ±ı‹Î_ ¿_≥ ⁄fl¿÷ »ı fiËŸ.
   ‰Ì÷flÎ√˘fi˘ ‹Î√˝ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ¿˘≥fiı ÷‹ı “±ı ¬˘À˘ »ı” ±ı‹     ÏË÷ÎÏË÷fi_ ¤Îfi ˢ› ¿ı ‹Îflı ΩıÕı Â_ ·≥ …‰Îfi_ »ı, ±ıÀ·_ … Ωı
¿Ëı¢ ÷˘ ÷‹ı … ¬˘ÀÎ »˘. ±ıfiÌ ºÏpŒıfl »ı ±ıÀ·ı ±ı‰_ ±ıfiı ÿı¬Î›,    ±ı ω«Îfl÷˘ ˢ›fiı ÷˘› CÎHÎ_ »ı.
±ı‹Î_ ±ıfi˘ ¢ ÿ˘Ê ? ¿˘≥ ±Î_‘‚˘ ¤Ÿ÷fiı ±◊ÕΛ ’»Ì ±Î_‘‚Îfiı
Ã’¿˘ ±’Î÷˘ ËÂı ¿ı ÿı¬Î÷_ ¿ı‹ fi◊Ì ? ±S›Î, ÿı¬Î÷_ fiˢ÷_ ±ıÀ·ı           iÎÎfi̱˘ ΩB≤÷ I›Î_ …√÷......
÷˘ ±ı ±◊ÕΛ˘. ±ı‰_ ±Î …√÷ ±Î¬_ µCÎÎÕÌ ±Î_¬ı ¨CÎı »ı. ±Î ⁄‘Ì
Ïø›Î±˘ ◊Λ »ı ÷ı ⁄‘Ì ¨C΋Î_ … ◊Λ »ı. V‰Mfi‹Î_ ±Î ⁄‘_ ◊≥ flèÎ_        ≠ë¿÷ν — ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı ¿èÎ_, “…›Î_ …√÷ Ω√ı »ı I›Î_ ±‹ı
»ı ±fiı ‹fi‹Î_ Â_› ‹ÎfiÌ ⁄ıÃΠˢ› ¿ı ±Î’HÎı ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì Ïø›Î±˘ ¿flÌ    ¨CÎ̱ı »Ì±ı fiı …›Î_ …√÷ ¨CÎı »ı I›Î_ ±‹ı Ω√̱ı »Ì±ı.” ±ı fiÎ
flèÎÎ »Ì±ı. ’HÎ ±Î V‰MfiÎfiÌ Ïø›Î±˘ ¿Î‹ ·Î√Âı fiËŸ, ΩB≤÷fiÌ        Á‹Ω›_. ±ı Á‹Ω‰˘.
Ïø›Î±˘ Ωı≥Âı. ±Î ÷˘ µCÎÎÕÌ ±Î_¬ı ¨CÎı »ı.                 ÿÎÿÎlÌ — …√÷ ¤˙Ï÷¿‹Î_ Ω√ı »ı I›Î_ ¿ÚWHÎ ¨CÎı »ı fiı …√÷
    ΩB≤÷ ÷˘ ¿˘HΠˢ› ? ’˘÷ÎfiÎ_ ÏË÷ÎÏË÷fi_ ¤Îfi ˢ› ÷ı. ±Î¬_     ¨CÎı »ı I›Î_ ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi Ω√ı »ı. »ı‰Àı ±K›ÎI‹fiÌ ΩB≤Ï÷‹Î_ ±Î‰‰_
…√÷ ‹ÎfiÌ ⁄ıÃ_ »ı ¿ı ÏË÷ÎÏË÷fi_ ¤Îfi ‹fiı »ı, ’HÎ ±ı ÏË÷ÎÏË÷fi_      ’ÕÂı. Á_ÁÎflÌ ΩB≤Ï÷ ±ı ±Ë_¿ÎflÌ ΩB≤Ï÷ »ı, fiı Ïfifl˚±Ë_¿ÎflÌ ΩB≤Ï÷
¤Îfi ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ’˘÷Îfi_ … ±ÏË÷ ¿flÌ flè΢ »ı, …ı ·Z‹Ì ¤ı√Ì       ±ıfiÎ◊Ì ‹˘ZÎ »ı.
¿fl‰Î ‹ÎÀı flÎ÷ÿËÎÕ˘ ÏË÷ÎÏË÷ ¬˘‚ı »ı ÷ı ·˘¿ Á_iÎÎ »ı. ÷ıfiÎ◊Ì
flÎ÷ÿÎ”Õ˘ ¬Î≥-’Ìfiı ’ˆÁÎfiÌ ’λ‚ … ’Õ›˘ flËı »ı. ÷ı …\±˘fiı,               «_«‚÷Î … ÿ—¬fi_ ¿ÎflHÎ !
“±Î˜fi”fiÎ ‰ı’Îfl ‹Î_՛Π»ı ! ±Î ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ÷ı ‰‚Ì “±Î˜fi”fiÎ
‰ı’Îfl ˢ÷Î ËÂı ? ¬Îfi√Ì …ı …ı ¿Î›˝ ¿flÌ ÷ı ±‘˘√Ï÷ »ı.           ‹fiW›fiÌ ⁄ı ≠¿ÎflfiÌ ΩB≤Ï÷, ±ı¿ ÏV◊fl÷ÎfiÌ ΩB≤Ï÷ fiı ±ı¿
ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ …L‹ı·˘ ÷˘ …L‹◊Ì … ÁÎ_ÁÎÏfl¿ ΩB≤Ï÷ ±‹¿ ±_Âı        «_«‚÷ÎfiÌ ΩB≤Ï÷. ‹fiW› «_«‚÷ÎfiÌ ΩB≤Ï÷‹Î_ ‰‘Ì √›˘ »ı,
·≥fiı ±Î‰ı·˘ ˢ›. ±ı¿ ÷˘ ÁÎ_ÁÎÏfl¿ ΩB≤Ï÷ fiı ’λ˘ ¿Ï‚›√, ÷ı       ÏV◊fl÷ÎfiÌ ΩB≤Ï÷‹Î_ ±ı¿ À¿˘› ΩB≤÷ ◊›˘ fi◊Ì. ±fiı «_«‚÷ÎfiÌ
¿‚ ‰‚ı fiËŸ. Á÷›√ ˢ› ÷˘ ÷˘ ¿‚ ‰‚ı. ±Î fiÎfiÎ_ »˘¿flÎ_fiı ±ı‹fiı      ΩB≤Ï÷‹Î_ ¿˘≥ 10 À¿Î, ¿˘≥ 15 À¿Î, ¿˘≥ 20 À¿Î, ¿˘≥ 30 À¿Î
±ı‹fiÎ_ fl‹¿ÕÎ_ Á_⁄_‘Ì … ΩB≤Ï÷ ˢ›, ÷ı‹ ±Î ·˘¿˘fiı ÷˘ “≥L¿‹ÀıZΔ    ΩB≤÷ ◊›˘ ˢ›. «_«‚÷ÎfiÌ ΩB≤Ï÷ Ωfi‰fl ⁄fiΉı ±fiı ÏV◊fl÷ÎfiÌ
fiı “Áı·ÀıZΔfiÌ … ΩB≤Ï÷, ’ˆÁÎ Á_⁄_‘Ì … ΩB≤Ï÷ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ flèÎÎ     ΩB≤Ï÷ ‹˘Z΋Î_ ·≥ Ω›. …ı ΩB≤Ï÷◊Ì ÏV◊fl÷Î ‰‘ı »ı ±ı ΩB≤Ï÷
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         19  20                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

ÁΫÌ. ±Î ±‹ıÏfl¿fi˘ ’Îfl ‰√flfiÎ «_«‚ ◊≥ √›Î »ı, ÷ı ‹ËÎfi           ÿÎÿÎlÌ — ±‹Îflı› ‹fi ÷˘ ¬v_ ‹fi fiΠˢ› ÷˘ ÷˘ “±ıOÁLÀ
ÿ—¬‹Î_ Á’ÕΛΠ»ı. ±ı‹fiÎ_ ÿ—¬˘ ÷˘ flÕ‰Î◊Ì› …Âı fiËŸ, ±Î’CÎÎ÷     ‹Î≥LÕıÕ” ¿Ëı‰Î›. ±‹Îv_ ‹fi ⁄Ë ≠¬fl ˢ›. µ’fl ±ıÀ‹⁄˘_⁄ ’Õı
¿fl¢ ÷˘› …Âı fiËŸ ±ı‰Î_ ÿ—¬˘ ∂¤Î_ ◊≥ flèÎÎ_ »ı. ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ     ÷ı‰_ ·Î√÷_ ˢ› ÷˘› ±ı Ëηı ¿flı fiËŸ, «_«‚÷Î fi΋ı› fiΠˢ›. ‹fi
… Ω‚‹Î_ ŒÁΛΠ»ı. ◊˘ÕÎ ‰¬÷ ’»Ì I›Î_ ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ◊≥ …Âı. Ë…\      ÏV◊fl ‰ı√ı Œ›Î˝ ¿flı. ±fiı ÷‹Îflı ÷˘ …ı‹ ±Î √˘‚fi˘ À¿Õ˘ ’Õ›˘ ˢ›
÷˘ “≥√˘≥{‹” ¿flı »ı. «_«‚÷Î ‰‘ı ±ıÀ·ı ŒÁΛ. «_«‚÷Î ‰‘ı ±ıÀ·ı    fiı ±Î ‹Î¬Ì ±ıfiÌ ±Î…\⁄Î…\ ¤Q›Î … ¿flı ±ı‰_ ÷‹Îv_ ‹fi ¿˘≥ «Ì…fiı
Â_ ¿flı ? ËÎ≥‰ı ’flfiÎ 67‹Î ‹Î≥· µ’fl, ⁄ÌΩ Œ·ÎÙ√ ’fl I›Î_◊Ì       ÿÌÃ_ ±ıÀ·ı ¤Q›Î … ¿flı ±ıfiÌ ’λ‚.
Œ˘fi ¿fl‰Îfi_ ¿_≥ ÁΑfi fi◊Ì ÷˘ I›Î_◊Ì Œ˘fi ¿fl‰Îfi_ ÁΑfi √˘Ã‰˘
                                     ≠ë¿÷ν — ±ı «_«‚÷Î ¿Îœ‰Ì ¿ı‹ ¿flÌfiı ?
±ı‹ ¿Ëı »ı, “±S›Î, ¿ı‹ ⁄ÌΩ Œ·ÎÙ√ µ’fl … √˘Ã‰‰_ »ı ?” I›Îflı
¿Ëı ¿ı, “’Ëı·Î Œ·ÎÙ√ µ’fl »ı, hÎÌΩ Œ·ÎÙ√ µ’fl »ı, ’HÎ ⁄ÌΩ         ÿÎÿÎlÌ — ˉı iÎÎfi ’»Ì ÷‹Îflı «_«‚÷Î ¿Îœ‰ÎfiÌ …wfl fiΠˢ›
Œ·ÎÙ√ µ’fl Œ˘fi ¿fl‰Îfi_ ÁΑfi fi◊Ì !” …\±˘ ÷˘ ¬flÎ, ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì      fiı ? ÷‹Îflı ÷˘ Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. ‹ı_ ÷˘ ÷‹fiı iÎÎfi ±ÎM›_ »ı. ÷ı “÷‹Îflı”
«_«‚÷Î ◊≥ √≥ »ı ! ±Î “‹ıÕfiıÁ” »ı ! ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ¬Î‰Îfi_, ’̉Îfi_    ±ı «_«‚÷Î Â_ ¿flı »ı ÷ı “Ωı›Î” … ¿fl‰Îfi_. ⁄Î¿Ì …√÷fiÎ ·˘¿˘ ÷˘,
»ı, »÷Î_ ‰SÕ˝ ±Î¬_ “‹ıÕfiıÁ”‹Î_ ’Õ›_ »ı. ·˘¿˘ ÿ—¬Ì, ÿ—¬Ì fiı     ‹fifiÌ ÁÎ◊ı ’˘÷ı ’HÎ fl‹ı »ı. ‹fi fiΫı I›Îflı ±ı ’HÎ fiΫı »ı. ±S›Î,
ÿ—¬Ì! “’fl‹ıfiLÀ” ÿ—¬Ì !! ±ı¿ ZÎHΉÎflı› Á¬Ì fiËŸ !! …›Î_ Á‘Ì     ‹fi fiΫı »ı. “÷_” ±ıfiÎ fiΫ Ωı›Î ¿fl fiı ! ±Î ÷˘ “÷‹ı”› ±ı fiΫfiÌ
ÏV◊fl÷ÎfiÌ Â„@÷ µI’Lfi ◊Λ fiËŸ I›Î_ Á‘Ì Á¬Ì ¿ı‰Ì flÌ÷ı ˢ≥       ÁÎ◊ı fiΫ˘ »˘. √‹÷˘ ω«Îfl ±Î‰ı ±ıÀ·ı “÷‹ı” fiΫ‰Î ·Î√Ì Ω‰
¿ı?                                ±fiı fiÎ √‹÷˘ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ΩıÕı {CÎÕ˘ ¿ı “÷_ @›Î_ ±ÎT›˘ ? ÷_
                                  @›Î_ ±ÎT›˘ ? fiÎ √‹÷Πω«Îfl ±Î‰ı I›Îflı ÷˘ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› fiı
   ≠ë¿÷ν — ⁄ı ω«Îfl˘fiÌ ‰«‹Î_ ÏV◊fl÷Πˢ› ¬flÌ ?
                                  ¿ı ‹fi ¬flÎ⁄ »ı ÷ı ¬flÎ⁄ ω«Îfl˘ ¿flı »ı. ¬flÎ⁄ ω«Îfl˘ ±Î‰ı ÷ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ±ı ÏV◊fl÷Î ⁄‘Ì fi¿Î‹Ì »ı. ±ı “’ıÏ¿_√”fiÌ  CÎÕÌ›ı “ÕÌ≠ıÂfi” ±Î‰Ì Ω› fiı ÁÎflΠω«Îfl˘ ±Î‰ı I›Îflı “±ı·Ì‰ıÀ” ◊≥
ÏV◊fl÷Î, ¿ÂÌ ¿Î‹fiÌ fi◊Ì. ±ı ÏV◊fl÷Î ÷˘, ÏV◊fl÷Î fiÎ ¿Ëı‰Î› fiı ?     Ω›. Ë_ ÷˘ ÷‹fiı ±ı‰Î ÷ˆ›Îfl ¿fl‰Î ‹Î√_ »\_ ¿ı ‰SÕ˝‹Î_ ¿˘≥ ‹ÎHÎÁ
ÏV◊fl÷Î ÷˘ ±Õ√ ˢ‰Ì Ωı≥±ı. µ’fl◊Ì ±ıÀ‹⁄˘_⁄ ’Õ‰Îfi˘ ˢ› ÷˘›      ÷‹fiı “ÕÌ≠ıÁ” ¿flÌ Â¿ı … fiËŸ. ÷‹fiı “ÕÌ≠ıÁ” ¿fl‰Î ±ÎT›˘ ˢ› ±ı
’HÎ ÏV◊fl÷Î fiÎ ÷ÒÀı, ±ıfi_ fi΋ ÏV◊fl÷Î, …√÷fi_ ‹fi «_«‚ »ı. ±‹Îv_    ’˘÷ı … “ÕÌ≠ıÁ” ◊≥fiı «ÎS›˘ Ω› !
‹fi ÏV◊fl ‰ı√ı Œ›Î˝ ¿flı, ±ıÀ·ı ¿ı …ı‹ ±ËŸ ⁄ı ËΩfl ‹ÎHÎÁ˘ ˢ› fiı
                                     ≠ë¿÷ν — ÁÊÏM÷‹Î_ ÏV◊fl÷Î …ı‰Ì ÏV◊Ï÷ ˢ› ?
±Î’HÎı ±ı‹fiı “Âı¿ ËıLÕ” ¿fl‰ÎfiΠˢ› ÷˘ ÷ı “Âı¿ ËıLÕ” ¿fl÷Î Ω›
fiı ±Î√‚ «Î·÷Î Ω›. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±‹ÎflÎ ‹fifiΠω«Îfl˘ “Âı¿ ËıLÕ”         ÿÎÿÎlÌ — ÏV◊fl÷Î …ı‰_ ¿Â_› fiËŸ ! ±Î “‹ÂÌfi” ⁄Ë √fl‹ ◊Λ
¿flÌ ¿flÌfiı Ω›. ¿˘≥ ω«Îfl ∂¤˘ fiÎ flËı. ±ı¿ Áı¿LÕ ’HÎ ∂¤˘ fiÎ      ±ıÀ·ı ±ıfiı ⁄_‘ ¿flÌ Ã_Õ ¿flÌ ÿ≥±ı »Ì±ıfiı ? ±ı‰_ ±Î ÁÊÏM÷‹Î_ ⁄_‘
flËı ! ±fiı ÷‹Îflı ±ı¿ ω«Îfl ’Î ¿·Î¿ ∂¤˘ flËı, ±Õ‘˘ ¿·Î¿ ∂¤˘      flËı »ı, ‹fi ±Î¬Î ÿËÎÕÎfi_ √fl‹ ◊›ı·_ ˢ› ÷ı ⁄_‘ ◊≥ Ω› »ı. ¨CÎ
flËı. ∂¤˘ flËı ¿ı fiÎ ∂¤˘ flËı ?                    ±ı ⁄‘Ì ‹ÂÌfiflÌfiı Ã_Õ ’ÎÕı »ı.
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ∂¤˘ flËı »ı.                      ≠ë¿÷ν — iÎÎfi ·ı‰ÎfiÌ ≥E»Î ◊≥ ±ı V‰w’ ΩB≤Ï÷ ¿Ëı‰Î› ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                       21

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı V‰w’-ΩB≤Ï÷fiÎ Á_›˘√˘ ¤ı√Î ◊›Î ¿Ëı‰Î›. ’Ëı·Î_
V‰w’ iÎÎfi ‹ı‚‰‰ÎfiÌ ≥E»Î ◊‰Ì ±ı ±ı¿ Á_›˘√ ¤ı√˘ ◊›˘, ’»Ì
“iÎÎfiÌ’vÊ” ¤ı√Î ◊Λ. V‰w’iÎÎfi ‹ı‚‰‰Îfi˘ Á_›˘√ ⁄Î{ı ÷˘ … ¿Î‹
◊Λ ±ı‰_ »ı, ’HÎ ±ı ⁄‘_ “ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏL›· ±ıωÕLÁ” »ı.
             vvvvv                                             (2)
                                             K›Îfi
                                           K›Îfifi_ V‰w’ !
                                  ≠ë¿÷ν — …ˆfi ‘‹˝‹Î_ K›Îfi ¿ı‹ fi◊Ì ?
                                  ÿÎÿÎlÌ — …ˆfi ‘‹˝‹Î_ «Îflı› K›Îfi »ı, ÷ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ◊Λ »ı.
                                K›Îfi ¿fl‰Îfi_ fiΠˢ›.
                                  ≠ë¿÷ν — K›Îfi ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?
                                  ÿÎÿÎlÌ — ÁÎ_ÁÎÏfl¿ Ïø›Î±˘ ¿fl÷Î_ … K›Îfi ◊Λ. ±fiı ÷‹Îflı
                                ÷˘ K›Îfi ±ı¿ …B›Î±ı ⁄ıÁÌfiı ¿fl‰_ ’Õı »ı fiı ?
                                  ≠ë¿÷ν — ËÎ.
                                  ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ı¿Î√˛÷Î ¿Ëı‰Î›. K›Îfi ÷˘ ÿflı¿fiı ◊›Î … ¿flı.
                                K›Îfi ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? Ë‹HÎÎ_ ¿˘≥ ÷‹fiı √΂ ±Î’ı ¿ı “÷‹Îfl΋Î_
                                ±y· fi◊Ì.” ±ıÀ·_ … ⁄˘·ı ÷˘ ÷‹fiı fl˙ƒK›Îfi ◊Λ. ÷ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı
                                … ◊Λ ¿˘≥ √˘ÿ˘ ‹Îflı ÷˘ K›Îfi µI’Lfi ◊≥ Ω›.
                                  ≠ë¿÷ν — ±Î K›Îfi ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ? ±ıfi_ “VÀı…” ¿ı‰_ ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         23   24                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

   ÿÎÿÎlÌ — ¿˘≥±ı ¿èÎ_ ¿ı, “÷‹ı ±Î ⁄‘_ ¨‘_ ¿flÌ fiÎ_A›_.” ÷ı    ÷‹ı ‹_⁄≥ …‰Îfi_ fiyÌ ¿›Ù fiı ‹_⁄≥fiÌ ÏÀÏ¿À ·Ì‘Ì ±ıÀ·ı √ÎÕÌ‹Î_
‰¬÷ı …ı ÷‹fiı ‹ËŸ ±Áfl ◊Λ »ı, √VÁ˘ ±Î‰ı »ı ±ı fl˙ƒK›Îfi »ı.      ‹_⁄≥fi_ K›Îfi ÷‹fiı ÁËı…ı flËı ….
¿˘≥ Œıfl˘ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı, “ˉı ‹Îv_ Â_ ◊Âı ?” ±ı ±Î÷˝K›Îfi.
                                     K›Îfi‹Î_ K›Î÷Î fiyÌ ◊‰˘ Ωı≥±ı fiı K›ı› fiyÌ ◊‰_ Ωı≥±ı.
“¬Î_Õfi˘ ¿_Àˇ˘· ±ÎT›˘, ¬Î_Õ ·ÎT›Î fi◊Ì, ˉı Â_ ◊Âı ?” ±ı ⁄‘_
                                  ÷‹ı ’˘÷ı K›Î÷Î fiı fiyÌ ¿flı·_ K›ı›, ±Î ⁄_fiıfi_ ±fiÁ_‘Îfi flËı ±ı K›Îfi
±Î÷˝K›Îfi. ±Î÷˝K›Îfi fiı fl˙ƒK›Îfi fl˘… ◊›Î … ¿flı »ı. ±fiı ‘‹˝K›Îfi
                                  ¿Ëı‰Î›. K›ı› ±fiı K›Î÷Î ÷L‹›Î¿Îfl ◊Λ ±ı K›Îfi ¿Ëı‰Î›. K›Î÷Î ÷˘
÷˘ Á‹F›˘ … fi◊Ì. ±fiı «˘◊_ Â@·K›Îfi, ±ı ÷˘ ≠I›ZÎ ‹˘ZÎfi_
                                  ÷‹ı »˘ …, K›ı›fiÌ …B›Î±ı ÷‹ı Â_ ‹¿ı·_ »ı ?
¿ÎflHÎ »ı.
                                     ≠ë¿÷ν — “¿˘LÁLÀˇıÂfi” ¿fl‰Îfi_ »ı ÷ı. “V‰” µ’fl … ¿fl‰Îfi_
   ≠ë¿÷ν — ‹fifiÌ ÂÎ_Ï÷ ‹ÎÀı K›Îfi ¿flı »ı ÷ı Â_ »ı ?        »ı fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — @›Î K›Îfi ¿flı »ı ?                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, “V‰” µ’fl … ¿fl‰Îfi_ »ı. ’HÎ “V‰”fiı Á‹…›Î
   ≠ë¿÷ν — “‹ıÏÕÀıÂfi” ¿flı »ı fiı !                ‰√fl ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ? V‰“Â_ »ı ÷ı Á‹…‰_ ’ÕÂı fiı ? “V‰” ’V÷¿‹Î_
                                  fi◊Ì flËı·_, ¿˘≥ ÂÎj΋Î_ fi◊Ì ·¬ı·_. ÂOÿw’ı ·¬ı·_ ËÂı, ’HÎ …ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ⁄‘Ì ‹Îÿ¿÷Î »ı, ±ı‹Î_ ⁄Ë ŒÎ›ÿ˘ fi◊Ì.       ¬flı¬fl »ı ±ı ÷˘ ÂOÿw’ı fi◊Ì. ±ıÀ·ı ÷‹ı ±ıfiı ÂÌ flÌ÷ı fiyÌ ¿fl˘ ?
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ŒÎ›ÿ˘ Âı‹Î_ »ı ?                    ≠ë¿÷ν — “Á’˘{” ¿flÌfiı fiÎ fiyÌ ◊Λ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ŒÎ›ÿ˘ ÷˘ ’˘÷Îfi_ V‰w’ ΩHÎ̱ı ¿ı, “Ë_ ¿˘HÎ »\_?”       ÿÎÿÎlÌ — ±‹ÿΉÎÿ …‰_ »ı fiı “Á’˘{” ¿flÌfiı µkÎflfiı ⁄ÿ·ı
±ıÀ·ı ’»Ì ¿Î›‹fiÌ ÂÎ_Ï÷, ’»Ì √…‰_ ¿Î’Ì ·ı ¿ı √‹ı ÷ı ¿flı ÷˘›     ÿÏZÎH΋Î_ «Î·Ì±ı ÷˘ ±ı “Á’˘{” ¿ı‹ «Î·ı ? “flıB›·fl VÀı…”‹Î_
¿Â_ ◊÷_ fi◊Ì.                            “Á’˘{ÌÂfi” ˢ‰_ Ωı≥±ı. “Á’˘{” ±ıfiÌ “⁄εLÕˇÌ”‹Î_ ˢ‰_ Ωı≥±ı,
                                  “±ÎµÀ ±˘Œ ⁄εLÕˇÌ” fiΠˢ‰_ Ωı≥±ı.
   ≠ë¿÷ν — ±ı¿ …B›Î±ı ÏV◊fl ⁄ıÃÎ ‰√fl K›Îfi ◊≥ ¿ı ?
                                     K›Îfi ÷˘ I›Îflı ◊Λ ¿ı K›ı› V‰w’ı ±˘‚¬‰_ Ωı≥±ı fiı ’˘÷ı
   ÿÎÿÎlÌ — K›Îfi ÷˘ Ëη÷Î_, «Î·÷Î_, ÁÎ_ÁÎÏfl¿ Ïø›Î±˘ ¿fl÷Î_    K›Î÷Î V‰w’ ◊‰_ Ωı≥±ı. “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ±ı flÌ÷ı ÷‹ı K›Î÷Î ◊Ή
◊›Î … ¿flı. ±Î÷˝K›Îfi fiı fl˙ƒK›Îfi flÎ÷-ÿËÎÕ˘ ·˘¿˘ ¿flı »ı. ÿı‰√Ï÷‹Î_   »˘ fiı ? «_ÿ·Î· ÷˘ ÷‹Îv_ fi΋ »ı. ÷‹ı K›Î÷Î ÂÌ flÌ÷ı ◊Ή »˘ ?
…‰Îfi_ K›Îfiı› Ëη÷Î_-«Î·÷Î_ ◊≥ ¿ı ±fiı ‹˘ZÎı …‰Îfi_ K›Îfiı›
Ëη÷Î_-«Î·÷Î_ ◊≥ ¿ı.                           ≠ë¿÷ν — “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı flÌ÷ı.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ©ÎI‹Î ÷ı ¿˘HÎ ’HÎ ? ±ıfi_ ¤Îfi ◊›ı·_ »ı ÷‹fiı ?
     K›Îfi — K›ı›, K›Î÷Îfi_ ±fiÁ_‘Îfi !
                                     ≠ë¿÷ν — fiÎ, fi◊Ì ◊›ı·_.
   ≠ë¿÷ν — K›Îfifi_ µÿ˚¤‰V◊Îfi Â_ »ı ?                  ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±ÎI‹Îfi_ ¤Îfi ◊›Î ‰√flfi_ ¿Ë˘, ÷˘ ÷ı ⁄‘Î_ √M’Î_
   ÿÎÿÎlÌ — K›Îfifi˘ ±◊˝ Â_ ¿ı ¿˘≥ ’HÎ K›ı› fiyÌ ¿fl‰˘ fiı ÷ıfiÌ    ¿Ëı‰Î›. ±ÎI‹Îfi_ ¤Îfi ◊‰_ Ωı≥±ı. ¤Îfi fiÎ ◊›_ ˢ› ÷˘ ’HÎ ≠÷ÌÏ÷
ΩıÕı ÁÎ_‘˘ ·√ÎÕı ÷ı K›Îfi, …ıÀ·Ì ‰Îfl ÁÎ_‘˘ flËı ÷ıÀ·Ì ‰Îfl K›Îfi flËı.  ÷˘ ⁄ıÁ‰Ì … Ωı≥±ı, ±fiı ÷ı ≠÷ÌÏ÷› ÷ÒÀı fiËŸ ±ı‰Ì ˢ‰Ì Ωı≥±ı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         25   26                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

“Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı ¤Îfi ◊Λ I›Îfl◊Ì … ±ıfi_ K›Îfi ±ıfiÌ ‹ı‚ı … flèÎÎ      K›Îfi ±ıÀ·ı ¿˘≥fiı ±Î‰Õı fiËŸ, ±ıfi_ fi΋ K›Îfi. …ı ¿fl‰Î‹Î_
¿flı, ÷‹Îflı ¿fl‰_ fiÎ ’Õı. …›Î_ ¿_≥ ’HÎ ¿fl‰Î’HÎ_ »ı ÷ı ÷˘ Á_›˘√˘fiı  ±Î‰ı »ı ÷ı ±Ë_¿Îflı ¿flÌfiı »ı. ÷ı◊Ì ÷ı K›Îfi fiÎ ¿Ëı‰Î›, ±ı ±ı¿Î√˛÷Î
±Î‘Ìfi »ı. Á_›˘√ ˢ› ÷˘ ◊Λ fiı fiΠˢ› ÷˘ fiÎ ◊Λ. ±fiı ±Î       ¿Ëı‰Î›. …›Î_ ±Ë_¿Îfl ˢ› fiËŸ I›Î_ K›Îfi ˢ›, K›Îfi ±Ë_¿Îflı ¿flÌfiı
÷˘ ©ÎI‹Îfi_ ±ı¿ Œıfl˘ ¤Îfi ◊›_ ¿ı K›Îfi ±ıfiÌ ‹ı‚ı µI’Lfi ◊Λ ….    ◊≥ ¿ı fiËŸ. K›Îfi ÷˘ Á‹…‰Î …ı‰Ì ‰V÷ »ı, ¿fl‰ÎfiÌ fi◊Ì. K›Îfi
±ı¿ ËÌfl˘ ¿˘≥ …B›Î±ı ‹Ò¿›˘ ˢ› fiı ÷‹ı ±ı¿·Î … ΩHÎ÷Πˢ ÷˘      ±fiı ±ı¿Î√˛÷΋Î_ ⁄Ë Œıfl. ±ı¿Î√˛÷Î ‹ÎÀı ±Ë_¿ÎflfiÌ …wfl. K›Îfi ÷˘
÷ı ÷‹ÎflÎ A›Î·‹Î_ ˢ› ¿ı ±‹¿ …B›Î±ı ‹Ò@›˘ »ı, ÷˘ ÷‹Îv_ K›Îfi     ±Ë_¿Îfl◊Ì Ïfi·ı˝’ »ı. ±Ë_¿Îfl CÎÀı ‰‘ı ÷ı ÷‹ÎflÎ K›Îfi‹Î_ flËı ¿ı fiÎ
I›Î_ flèÎÎ … ¿flı ! ÁÎÁflÌ‹Î_ ⁄ıÃΠˢ ÷˘› ÷‹Îv_ K›Îfi I›Î_ ˢ›. ¤Ò·Ì  flËı ?
Ω‰ ÷ı CÎÕ̱ı ≠÷ÌÏ÷w’ı ˢ›. fiËŸ ÷˘ A›Î·w’ı ÷˘ ˢ› …. K›Îfifi˘
¤Î≥ … A›Î· »ı !                              ≠ë¿÷ν — ËÎ.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±Ë_¿Îfl ‰K›˘ ¿ı CÎÀ›˘ ÷ı K›Îfi‹Î_ flάı ±ıfi_ fi΋
      ±Ë_¿Îfl-K›Îfi‹Î_ fiËŸ, ’HÎ Ïø›Î‹Î_ !           K›Îfi ¿Ëı‰Î›. ±Î÷˝K›Îfi fiı fl˙ƒK›Îfi‹Î_ ’HÎ ±Ë_¿Îfl ‰’flÎ÷˘ fi◊Ì.
   ≠ë¿÷ν — K›Îfi ‹Îflı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‘fl‰_ ? ⁄flÎ⁄fl ◊÷_ fi◊Ì. ‹Îflı       ≠ë¿÷ν — ‘‹˝K›Îfi‹Î ±Ë_¿Îfl ¬fl˘fiı ?
Â̬‰_ »ı.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ÷ı‹Î_› ±Ë_¿Îfl fiËŸ. K›Îfi‹Î_ ±Ë_¿Îfl fi◊Ì, Ïø›Î‹Î_
   ÿÎÿÎlÌ — K›Îfi ÷‹ı ¿fl˘ »˘ ¿ı ⁄Ì…\_ ¿˘≥ ¿flı »ı ?        ±Ë_¿Îfl »ı.
   ≠ë¿÷ν — Ë_ ¿v_ »\_.                        ≠ë¿÷ν — fl˙ƒK›Îfi fiı ±Î÷˝K›Îfi‹Î_ ÏfiÏ‹kÎ ÷˘ ±Ë_¿Îfl ¬fl˘
   ÿÎÿÎlÌ — ¿˘≥ ‰¬÷ fiÎ ◊Λ ±ı‰_ ⁄fiı ¬v_ ?            fiı ?

   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ⁄fiı.                          ÿÎÿÎlÌ — ÏfiÏ‹kÎ ±ı¿·_ … fiËŸ, ’HÎ Ïø›Î ’HÎ ±Ë_¿ÎflfiÌ »ı.
                                  Ïø›Î ±ı K›Îfi fi◊Ì. ’HÎ Ïø›Î‹Î_◊Ì µI’Lfi ◊÷_ ’ÏflHÎ΋ ±ı K›Îfi
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ ¿ÎflHÎ »ı. …›Î_ Á‘Ì “±Î’ «_ÿ·Î·” »˘.” I›Î_   »ı. ±fiı …ı K›Îfi µI’Lfi ◊Λ »ı ÷ı‹Î_ ±Ë_¿Îfl fi◊Ì. ±Î÷˝K›Îfi ◊≥
Á‘Ì ¿˘≥ “¿Î‹ ¿flı@À” ◊Λ fiËŸ. “÷‹ı «_ÿ·Î· »˘” ±ı ¿ıÀ·Î À¿Î     Ω›, ÷ı‹Î_ “Ë_ ±Î÷˝K›Îfi ¿v_ »\_” ±ı‹ fiΠˢ›, ÷ı◊Ì K›Îfi‹Î_ ±Ë_¿Îfl
ÁÎ«Ì ‰Î÷ ËÂı ?                           fiΠˢ›. ±Ë_¿Îfl “⁄Ì∞ …B›Î±ı” ‰’flΛ I›Îflı K›Îfi µI’Lfi ◊Λ.
   ≠ë¿÷ν — Á˘ À¿Î.                          ≠ë¿÷ν — K›Îfi‹Î_ ±Ë_¿Îfl fi◊Ì, ¿÷ν fi◊Ì, ÷˘ ¿≥ flÌ÷ı
   ÿÎÿÎlÌ — …›Î_ Á‘Ì ±Î “fl˘_√ ⁄Ì·ÌŒ” »ı I›Î_ Á‘Ì “‹ı_ ±ÎÀ·_   ⁄_‘Λ ?
¿›Ù, ±Î‹ ¿›Ù.” ±ı “≥√˘≥{‹” »ı. …›Î_ …›Î_ ¿fl˘ ÷ıfi˘ ¿÷ν’HÎÎfi˘       ÿÎÿÎlÌ — ±Î÷˝K›Îfi ◊›Î ’»Ì “‹ı_ ±Î÷˝K›Îfi ¿›Ù” ±ı ‹Îfiı, I›Î_
“≥√˘≥{‹” ◊Âı ±fiı ¿÷ν’HÎÎfi˘ “≥√˘≥{‹” ‰‘Âı ÷ı‹ ¤√‰Îfi
                                  ¿÷ν ◊Λ »ı, fiı ÷ıfi_ ⁄_‘fi »ı.
»ıÀÎ ◊Âı. Ωı ÷‹Îflı ’fl‹ÎI‹Î’ÿ ΩHΉ_ ˢ› ÷˘ “≥√˘≥{‹” …Âı ÷˘
¿Î‹ ◊Âı.                                 ≠ë¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ ¿ı K›ı› fiyÌ ◊Λ ±fiı ’˘÷ı K›Î÷Î ◊Λ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        27   28                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

I›Îflı K›Îfi µI’Lfi ◊Λ. ÷ı‹Î_ ±Ë_¿ÎflfiÌ …wfl fiËŸ fiı ?                    K›ÎfifiÎ_ ’ÏflHÎ΋ !
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ±Ë_¿Îfl ˢ› ¿ı fiΠˢ›. Ïfifl˚±Ë_¿ÎflÌ K›Î÷Î
                                    K›Îfifi_ Œ‚ ±Î‰ı »ı. fl˙ƒK›Îfifi_ Œ‚ Â_ ? ÷˘ ¿ı ‹ËŸ flÎZÎÁÌ
ˢ› fiı ÷˘ Â@·K›Îfi µI’Lfi ◊Λ ±fiı fiËŸ ÷˘ ‘‹˝K›Îfi ◊Λ ¿ı
                                 ‰ÚÏ÷±˘ µI’Lfi ◊Λ.
±Î÷˝ ¿ı fl˙ƒK›Îfi ◊Λ.
                                      ≠ë¿÷ν — ‰ÚÏ÷ ≠‹ÎHÎı ¿‹˝ ◊‰ÎfiÎ_ fiı ?
    ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı K›Î÷Î’ÿ ±Ë_¿ÎflÌ Ë˘› ¿ı Ïfifl˚±Ë_¿ÎflÌ Ë˘›,
’HÎ ±ıfiÎ_ ’ÏflHÎ΋ V‰w’ …ı K›Îfi µI’Lfi ◊Λ ÷ı‹Î_ ±Ë_¿Îfl fi◊Ì ?        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¬v_ »ı. ’HÎ ’Ëı·Î_ ‰ÚÏ÷±˘ @›Î_◊Ì ◊Λ »ı ?
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±fiı Â@·K›Îfi ’ÏflHÎ΋ ±Î‰Âı I›Îflı ‹˘ZÎ ◊Âı.   K›Îfi‹Î_◊Ì. ±Î÷˝K›Îfi fiı fl˙ƒK›Îfi ±ı ⁄‘Î_ Ωfi‰fl‹Î_ ¿ı fi¿˝√Ï÷‹Î_
                                 Ω› ±ı‰Î_ K›Îfi »ı. ’»Ì I›Î_ ±Î√‚ ±ıfiı ±ı ¿‹˘˝ ¤˘√‰‰Î_ ’Õı.
    ≠ë¿÷ν — K›ı› fiyÌ ◊Λ »ı, ÷ı‹Î_ ±Ë_¿Îflfi˘ ¤Î√ ¬fl˘?
                                      ≠ë¿÷ν — “ÂÒÀ ±ıÀ ÁÎ≥À” ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı »ı ÷ı ’HÎ ±ı¿ Ω÷fi_
    ÿÎÿÎlÌ — K›ı› ±Ë_¿Îfl … fiyÌ ¿flı »ı. ±fiı ‹˘ZÎfi˘ K›ı› ±fiı   K›Îfifi_ ’Ïfl‰÷˝fi … »ı fiı ?
K›Î÷Î Ïfifl˚±Ë_¿ÎflÌ, ±ıÀ·ı Â@·K›Îfi ¿Ëı‰Î›.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı K›Îfifi_ … ’Ïfl‰÷˝fi »ı.
    ≠ë¿÷ν — ‘‹˝K›ÎfifiÎ_ K›ı›‹Î_ ±Ë_¿ÎflfiÌ ÁÒZ‹ ËÎ…flÌ ¬flÌ ?
                                      ≠ë¿÷ν — “ÂÒÀ” ¿›Ù ±ıÀ·ı ±ıHÎı ’ÿ√·fiı fiWÀ ¿›Ù, …ı
    ÿÎÿÎlÌ — ¬flÌ. ±Ë_¿ÎflfiÌ ËÎ…flÌ ‰√fl ‘‹˝K›Îfi ◊Λ fiËŸ fiı ?
                                 “T›‰ÏV◊÷”‹Î_ Ë÷_ ÷ı‹Î_ Õ¬· ¿flÌ. ÷˘ ⁄ÌΩı …L‹ ◊Λ ÷ı ¿ı‰˘ ±Î‰ı ?
    ≠ë¿÷ν — ±Î÷˝, fl˙ƒ fiı ‘‹˝K›Îfi ±ı ’ÿ˚√· ’ÏflHÎÏ÷ ¿Ëı‰Î›
¿ı ?                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı› ±ıfiÎ …ı‰˘ fiı …ı‰˘ … ±Î‰ı. …ı Ï·_¿ »ı ±ı‰Ì
                                 fiı ±ı‰Ì … ±Î‰ı.
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı ’ÿ˚√· ’ÏflHÎÏ÷ ¿Ëı‰Î› ±fiı Â@·K›Îfi ±ı
V‰Î¤Îω¿ ’ÏflHÎÏ÷ »ı.                            ≠ë¿÷ν — …ı “ÂÒÀ” ¿flÌfiı Œıfl‰Ì fiάı »ı, ÷ıfi_ ±ıÀ·_ … ±Î›W›
                                 ¿ı ÀÒ_¿<_ ?
    ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı Â@·K›Îfi ±ı ±ÎI‹Îfi_ ’ÏflHÎ΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Î›W› ±ıfi_ ±ËŸ›Î_ ÷ÒÀÌ …‰Îfi_ Ë÷_, ±ıÀ·ı ÷ı
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.                        CÎÕ̱ı ÷ÒÀ‰ÎfiÎ_ ⁄‘Î_ “Áfl¿‹VÀıÏL›· ±ıωÕLÁ” ¤ı√Î_ ◊Λ fiı ±Î›W›
    ≠ë¿÷ν — Â@·K›Îfi ˢ› ÷˘ ±ı‹Î_◊Ì …ı ¿‹˘˝ ◊Âı ÷ı ÁÎflÎ_ ◊Âı  ∂ÕÌ Ω›, ¤‹flÕ˘ {À’À ŒflÌ Ω› !
±fiı ‘‹˝K›Îfi‹Î_ ˢ› ÷˘ ±ıfiÎ◊Ì ◊˘ÕÎ_ ∂÷fl÷Î_ ◊Âı ±ı ‰Î÷ ¬flÌ ?
                                           ±ÎI‹K›Îfiı … Á‹ÎÏ‘ !
    ÿÎÿÎlÌ — Â@·K›Îfi ˢ› fiı ÷˘ ¿‹˘˝ øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ ◊Λ fiËŸ;
±Î ÷˘ ±ø‹ ‹Î√˝ »ı ±ıÀ·ı ◊Λ »ı. ÷ı› ’HÎ ’˘÷Îfiı ¿÷ν’HÎı fi◊Ì      ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fi_ K›Îfi ±ıfiı K›Îfi ¿Ëı‰Î›. ⁄ÌΩ K›Îfi …ı ¿fl‰Î
◊÷Î_, Ïfi¿Î·Ì ¤Î‰ı ◊Λ »ı. ±Î ÷˘ ¿‹˝ ¬’ÎT›Î ÏÁ‰Î› “iÎÎfi” ≠ÎM÷   Ω› »ı ±ı ÷˘ ¿›ı √΋ ·≥ …Âı ÷ıfi_ Ãı¿ÎHÎ_ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ±ı¿Î√˛÷Î
◊›ı·_ »ı fiı ?                           »ı. ¤√‰Îfiı Â_ ¿èÎ_ ¿ı, ¬Ì«ÕÌfi_ K›Îfi flά…ı, ‘HÎÌfi_ K›Îfi flά…ı,
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         29

fiËŸ ÷˘ ’»Ì V‰w’fi_ K›Îfi flά. ±ı ÏÁ‰Î›fiÎ ⁄ÌΩ_ K›Îfi Â_ ÷˘’fiı
⁄Îflı «œÎ‰‰Î_ »ı ? ±Î Á‹ÎÏ‘ ‹ÎÀı ⁄ÌΩ_ K›Îfi Â_ ¿fl‰Î_ »ı ? ±ÎI‹Î‹Î_
±Î‰ı ÷˘ Ïfifl_÷fl Á‹ÎÏ‘ flËı ÷ı‹ »ı !
   ±Î K›Îfi ¿fl‰Îfi_ ¿Ëı »ı, ⁄ıÁÌfiı rÎÁ ¨«Î-fiÌ«Î fiÌ¿‚ı ÷ıfiÌ
’fl K›Îfi flά‰Îfi_ ¿Ëı »ı. ÷ı …›Îflı ÂflÌfl ’fl ÿÎË ∂’Õı I›Îflı ◊Λ
±ı K›Îfi ? fiÎ, K›Îfi µCÎÎÕ_ fiΠˢ›, ÂOÿ˘ ¿ı Ïø›Î±˘ µCÎÎÕÌ Ë˘›.
   flÎ√¶ıÊ ±˘»Î ¿fl‰Î ‹ÎÀı K›Îfi ¿fl‰Îfi_ ˢ÷_ ËÂı ? flÎ√¶ıÊ
±˘»Î ¿fl‰Î ‹ÎÀı ‰Ì÷flÎ√ ωiÎÎfi ΩHΉÎfi_ »ı.
            vvvvv
                                                (3)
                                           ≠ÎflO‘ - ’vÊÎ◊˝
                                          ’vÊÎ◊˝ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ¢ ’vÊÎ◊˝ ¿fl˘ »˘ ?
                                     ≠ë¿÷ν — ‘_‘Îfi˘.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ’vÊÎ◊˝ fiÎ ¿Ëı‰Î›. Ωı ’˘÷ı … ’vÊÎ◊˝ ¿fl÷˘
                                  ˢ› ÷˘ fiŒ˘ … ·Î‰ı, ’HÎ ±Î ÷˘ ¬˘À ’HÎ Ω› »ı fiı ? ±ı ’vÊÎ◊˝
                                  fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ı ÷˘ ÿ˘flÌ ‰ŸÀı·Ì ÷ı ∂÷flı, ±ıfiı ’vÊÎ◊˝ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ?
                                  ÷‹ı ’vÊÎ◊˝ ¿fl˘ »˘ ÷˘ ¬˘À ¿ı‹ ¬Î±˘ »˘ ?
                                     ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ±ı‰_› ◊≥ Ω›. @›Îflı¿ fi¿ÁÎfi ’HÎ ◊Λ.
                                     ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ’vÊÎ◊˝ ¿flfiÎflÎfiı ÷˘ @›Îflı›ı ¬˘À fiÎ Ω›. ±Î
                                  ’vÊÎ◊˝ ¿›˘˝ ±ı ¿˘HÎ ⁄˘·ı »ı ? ±Î¬_ “‰SÕ˝” “À˘MÁ” »ı. ±Î ÷˘ ≠¿ÚÏ÷
                                  fi«Î‰ı ÷ı‹ fiΫı »ı fiı ¿Ëı »ı “Ë_ fiÎE›˘ !” ±Î ±ÎÀ·˘¿ … “ÂΘ¿”
                                  ±Î’ı ÷˘ ËÎÕ¿Î_ fiı ⁄‘_ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚Ì Ω›. ±Î ’V÷¿ ‰Î_«ı, ÂÎj΢
                                  ‰Î_«ı »ı ÷ı› ’vÊÎ◊˝ fi◊Ì. ±ı ⁄‘˘ fiˆÏ‹Ïkο ’vÊÎ◊˝ »ı. ÁΫÎ
                                  ’vÊÎ◊˝fiı ¿˘≥ Á‹F›_ … fi◊Ì. “Ë_ »\_, Ë_ »\_” ¿flı »ı. ±S›Î, Á_ÕÎÂ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         31   32                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

…‰ÎfiÌ ÁkÎÎ fi◊Ì fiı ÷_ »ı ¤‹flÕ˘ ! ±Î ÷˘ rÎÁ fiοı◊Ì ·ı‰Î› »ı.     ’Õı ? Ωı ±Î ¬Î‰ÎfiÌ Ïø›Î‹Î_ ’vÊÎ◊˝ ¿fl‰˘ ’Õ÷˘ ˢ› ÷˘ ÷ı ±fiı
rÎÁ ·ı‰ÎfiÌ› ’˘÷ÎfiÌ Â„@÷ fi◊Ì fiı ±ı¿ µE»‰ÎÁ ¿Îœ‰ÎfiÌ› ±Î       …√÷fi˘ ’vÊÎ◊˝ ⁄_fiı Áfl¬Î_ … »ı. ¬Î‰Î ‹ÎÀı ’vÊÎ◊˝ ¿fl‰˘ ’Õı ?
¤‹flÕ΋Î_ „@÷ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ¿ËıÂı ¿ı, “Ë_ rÎÁ ·™ »\_.” ÷ı flÎhÎı ÷_
                                     ≠ë¿÷ν — fiÎ.
¨CÎı »ı I›Îflı rÎÁ ¿˘HÎ ·ı »ı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ÷ı‰_ »ı. ±Î ¬Î‰Î ‹ÎÀı fiˆÏ‹Ïkο ’vÊÎ◊˝ ¿fl‰˘ ’Õı;
    ÷fiı iÎÎfi »ı fiı ¿ı ±Î fiο ⁄_‘ ¿›Ù ÷˘ Â_ ◊Λ ? ±Î “‹ÂÌfiflÌ”
±ı‰Ì √˘Ã‰Î›ı·Ì »ı ¿ı ±ı rÎÁ ‹ËŸ◊Ì ·ı »ı. ±fiı ’»Ì ±ı …       ËÎ◊, ‹˘œ_ ˷Ή‰_ ’Õı. “±Î’HÎı” Õ¬˘ fiÎ ¿fḻı ÷˘ ÿÎ_÷ ÁflÁ flÌ÷ı
“‹ÂÌfiflÌ” rÎÁ Œı_¿ı »ı. I›Îflı ±Î ·˘¿ ¿Ëı »ı ¿ı, “Ë_ ·Î_⁄˘ rÎÁ ·™  «Î‰ı, ∞¤ ’HÎ ÁÎflÌ flÌ÷ı flËı. ±Î ÷˘ ±ı¿·˘ ’˘÷ı Õ¬˘ ¿flı »ı ¿ı,
»\_ fiı Ë_ ÀÒ_¿˘ rÎÁ ·™ »\_!” ±Î ÷˘ ÷fiı “÷_ ¿˘HÎ »ı” ±ıfi_ … ¤Îfi   “¬Î‰Îfi˘ ’vÊÎ◊˝ Ë_ ¿v_ »\_.” ∞¤ Ωı ¬Î‰Îfi˘ ’vÊÎ◊˝ ¿fl‰Î Ω› fiı
fi◊Ì. ±Î ÷˘ ÿ˘flÌ ‰ŸÀΛ »ı fiı ¤‹flÕ˘ Œflı »ı, ±ı‹Î_ “Ë_ Œ›˘˝” ¿ËıÂı.  ÷˘ ⁄hÎÌÁ ÿÎ_÷˘ ‰E«ı ¿ıÀ·Ì›‰Îfl «‰Î≥ Ω› ! ’HÎ ∞¤ Õ¬˘ ¿fl÷Ì
“‰SÕ˝”‹Î_ {ÎÕı …‰ÎfiÌ ÁkÎΛı ¿˘≥fiı fi◊Ì, ±‹fiı ’HÎ fi◊Ì. ±Î      fi◊Ì, ±fiı ±ı‹ fi◊Ì ¿Ëı÷Ì ¿ı “Ë_ ’vÊÎ◊˝ ¿v_ »\_.” …‹÷Ì ‰¬÷ı Ωı
“’vÊÎ◊˝, ’vÊÎ◊˝” ¿fl˘ »˘, ÷ı ∞‰÷Îfi˘ ¿ı ‹flı·Îfi˘ ? ’vÊ ◊›Î ‰√fl    Ï‹·‹Î_ ’vÊÎ◊˝ (!) ¿fl‰Î fiÎ Ω› ÷˘ ¬Î‰ÎfiÌ Ïø›Î‹Î_ ⁄Ë ÁflÁ flÌ÷ı
’vÊÎ◊˝ ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ? ÷‹ı …ıfiı ±ÎI‹Î ‹Îfi˘ »˘ ±ı ÷˘ Ïfiçı÷fi-     V‰Î¤Îω¿ ◊Λ ±ı‹ »ı. ±Î ÷˘ ‹ÎhÎ “Ωı‰Îfi_” fiı “ΩHΉÎfi_” »ı. ⁄‘_
«ı÷fi »ı. ±Î ’vÊÎ◊˝ ¿˘HÎ ¿flı »ı ?                  V‰Î¤Îω¿ flÌ÷ı «ÎS›Î ¿flı ±ı‰_ »ı ! flÎhÎı ÷‹ı ËÎ_Õ‰˘ ¬Î‘Î ’»Ì ÁÒ≥
                                  Ω‰ »˘ ? ÷ı I›Îfl ’»Ì ±ıfiı ’«Î‰‰Î ‹ÎÀı ¢ ’vÊÎ◊˝ ¿fl˘ »˘ ?
   ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ Ë_ … ¿v_ »\_ fiı !
                                     ≠ë¿÷ν — ¬˘flοfiÎ ’Ϋfi ‹ÎÀı ±ÎCÎ_-’λ\_, Ëfl‰_-Œfl‰_ ’Õı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ “Ë_ ¿˘HÎ ?” ±Î ÷˘ “Ë_” ±ı … ¤‹flÕ˘ »ı fiı !
±fiı ¤‹flÕ˘ ÷ı Â_ ’vÊÎ◊˝ ¿fl‰Îfi˘ »ı ? ±fiı Ωı ’˘÷ı ’vÊÎ◊˝ ¿flÌ        ÿÎÿÎlÌ — ÷ı Ïø›Î ’Ϋfi ‹ÎÀı ÏfiÏ‹kÎ »ı. ±fiı ÁÒ≥ Ω‰ I›Îflı
¿÷Πˢ÷ ÷˘ ¿˘≥ ‹flı … fiËŸ ’HÎ ±Î ÷˘ ¤‹flÕ˘ √‹ı I›Îflı À’       rÎÁ˘E»˚‰ÎÁ ÁÎflÎ «Î·ı »ı, ÷ı◊Ì ÷˘ ‹ÎHÎÁ “¡ı” ◊≥ Ω› »ı. ÷‹ı
◊≥ Ω›. ±Î ¤‹flÕ˘ “ÕΘ@Àfl”fiı ¿Ëı, “ÁÎËı⁄, ‹fiı ⁄«Î‰˘. ±S›Î,      ¨C΋Î_ ˢ »÷Î_ ’HÎ ±_ÿfl ’Ϋfi ‹ÎÀı Ωı≥÷Î ≠‹ÎH΋Î_ ’Ϋ¿ flÁ˘,
ÕΘ@Àflfi˘ ⁄Î’ ‹flÌ √›˘, ‹Î ‹flÌ √≥, ±ı‹fiı ±ı fiÎ ⁄«Î‰Ì Â@›˘      “⁄Î≥·” ‰√ıflı ’՛Π… ¿flı »ı. ±ıfiı «·Î‰‰Î ¿˘HÎ Ω› »ı ? …ı‹
÷˘ ÷‹fiı Â_ ⁄«Î‰‰Îfi˘ Ë÷˘ ±ı ? Õ˘@ÀflfiÎ ⁄Î’Îfiı √‚ı √‚Œ˘        ±_ÿflfi_ ±ıfiÌ ‹ı‚ı «Î·ı »ı. ÷ı‹ ⁄ËÎflfi_ ⁄‘_ ’HÎ ±ıfiÌ ‹ı‚ı … «Î·ı
⁄Î{›˘ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı, “÷‹ı ±ÎÀ·Î_ ±ÎÀ·Î_ ±˘’flıÂfi˘     »ı. ‹ÎhÎ fiˆÏ‹Ïkο Ïø›Î, ≠›Ifi ‰√ıflı ¿fl‰_ ’Õı. ⁄Î¿Ì ⁄‘_ “T›‰ÏV◊÷”
¿flÌfiı ’ıÀ‹Î_◊Ì √Î_Ã˘ ¿ÎœÌ ·˘ »˘, ÷ı ±Î …flο √‚Œ˘ … ¿ÎœÌ ·˘     flÌ÷ı … √˘Ã‰Î›ı·_ ˢ› »ı. …LQ›˘ I›Îfl◊Ì … ¤˘√‰À˘, ‹Îfi ±’‹Îfi,
fiı ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı ¿ı, “fiÎ, ±ı‹ ¿fl‰Î◊Ì ÷˘ ±ı ¬·ÎÁ ◊≥ Ω›.”     …Â-±’… ⁄‘_ ·≥fiı … ±Î‰ı·˘ »ı, ’HÎ ±Î ±Ë_¿Îfl fiÕı »ı. …ı
÷ı ±Î ⁄ı…‰Î⁄ÿÎfl’HÎı ¿Ëı »ı ¿ı, “‹ı_ ⁄«ÎT›˘.” ±S›Î, fifiÎ‹Ì fiÎ    ¿_≥ Ïø›Î ◊Λ ÷ı‹Î_ ’˘÷Îfiı ¿÷ν ‹Îfiı »ı. ±Î‹Î_ ¿fl‰Î …ı‰_ Â_ »ı ?
fiÌ¿‚‰ÎfiÌ Ë˘› ÷˘ ±ı‹ ⁄˘·. ÷_ ’Ëı·Î_ ÷ÎflÌ fifiÎ‹Ì ⁄_‘ ¿fl ! ±Î     ‹ÎhÎ ±ÎI‹Î ΩHΉÎfi˘ »ı. ‹ËŸ ËÎ_Õ‰˘ fiά̱ı »Ì±ı fiı ‹ËŸ ¿<ÿfl÷Ì
÷˘ @›Î_› ÀˆÕ ◊≥ …¢ ! ‹ÎÀı ‰Î÷fiı Á‹Ωı.               ⁄‘Ì Ïø›Î±˘ ◊Λ »ı. ÷ı‰Ì … flÌ÷ı ⁄ËÎfl ⁄‘_ ¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı … «Î·ı
                                  »ı. ¿ıÀ·˘ ¬˘flο, ¿ıÀ·Î_ ’√·Î_, ÂÌ flÌ÷ı «Î·‰_, ¿ıÀ·_ «Î·‰Îfi_, ⁄‘_
        ’Ϋfi‹Î_ ’vÊÎ◊˝ ¿ıÀ·˘ ?               ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ◊›Î ¿flı »ı. ±Î ÷˘ ‹ÎhÎ ±Ë_¿Îfl ¿flı »ı, ÕËÎ’HÎ ¿flı
   ±Î ±I›Îflı fiÎV÷˘ ±ËŸ ±ÎT›˘ »ı ÷ı ¬Î‰Î‹Î_ ¢ ’vÊÎ◊˝ ¿fl‰˘    »ı, ±fiı ‹Îfiı »ı ¿ı ’˘÷ı ’vÊÎ◊˝ ¿flı »ı. ’HÎ ’vÊ ◊›Î ‰√fl ’vÊÎ◊˝
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                       33   34                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

fiÎ ◊Λ. ±Î ÷˘ “iÎÎfiÌ’vÊ” ±·¬fi_ ·ZÎ ⁄ıÁÎÕı, ’vÊ ◊Λ, ’»Ì     … flÌ÷ı ±Î ∞‰‹ÎhÎ CÎÁÕΛΠ… ¿flı »ı. ¿<ÿfl÷ CÎÁÕı »ı fiı ±◊ÕΛ
’vÊÎ◊˝ ‹Î_ÕÌ Â¿ı.                        »ı, ±Î◊ÕαÎ◊Õ ¿fl÷Î √˘‚ ◊Λ »ı !
   ·˘¿˘ ¿ıÕ˘ ⁄Î_‘Ìfiı ’vÊÎ◊˝ ¿fl‰Î Ω› »ı ¿ı ‹_⁄≥‹Î_ ±Î‹ ¿fl‰_     ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ¿Â_ … ¿fl‰Îfi_ fiËŸ ?
»ı fiı ÷ı‹ ¿fl‰_ »ı ! ‹_⁄≥ ÷˘ ±ıfiÌ ±ı … flËÌ »ı, ¿ıÀ·Î› ÂıÏÛÎ
                                   ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ … ¿fl‰Îfi_ fiËŸ. ¤‹flÕ˘ Â_ ¿flı »ı ÷ı ? {ÎÕı
ÀˆÕ ◊≥ fiı ‹flÌ √›Î ! ‹_⁄≥fiÌ ±Î⁄ÎÿÌ »ı I›Î_ Á‘Ì ¿˘≥ ¿Â_ ¿flfiÎfl
                                Œfl‰ÎfiÌ ÁkÎÎ fi◊Ì I›Î_ ÷ı Â_ ¿flı ? …ı ’◊flÎ ±◊ÕÎ÷Î ±◊ÕÎ÷Î √˘‚
fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î⁄ÎÿÌfiı ±À¿Î‰‰ÎfiÌ ÁkÎÎ fi◊Ì fiı ⁄fl⁄ÎÿÌfiı›
                                ◊Λ »ı I›Îflı ·˘¿˘ ±ıfiı ÂÎÏ·√˛Î‹ ¿ËÌfiı ‹_Ïÿfl‹Î_ ‹Ò¿ı »ı ! …ıÀ·Î
±À¿Î‰‰ÎfiÌ ÁkÎÎ fi◊Ì ! fiı ÷ı‹Î_ ·˘¿˘ ’vÊÎ◊˝ ¿fl‰Î fiÌ¿Y›Î »ı !!   ÂÎÏ·√˛Î‹ ◊≥ √›Î ÷ıÀ·Î ’ÒΩ‹Î_ ⁄ıÃÎ ±fiı ⁄ÌΩ ÿÏfl›Î‹Î_ ’՛Π!
÷_ ÷˘ ±Î ⁄‘Î_ ‰ÎÁH΢‹Î_ Œ@÷ ±ı¿ «‹«˘ »ı.            ÷ı ±ı‰_ ±ËŸ ±Î√‚ ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ …LQ›Î ’»Ì ’◊fl˘ √˘‚ ◊›ı·˘
   ’vÊÎ◊˝ ±ı ¤˛Î_÷ ¤ÎÊÎfi˘ ÂOÿ »ı, ±Î ÁÎ«Ì ¤ÎÊÎfi˘ ÂOÿ fi◊Ì.   ˢ› »ı ±fiı Ωı “iÎÎfiÌ’vÊ” ‹‚Ì √›Î ±fiı Á‹Ï¿÷ ◊≥ √›_ ÷˘ ±ı
…ı‹ ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı, “Ë_ ±Î‹fi˘ ‰ı‰Î≥ ◊Ι.” ÷ı ÁΫ˘ ÂOÿ fi◊Ì. ±ı‹   ’ÒΩ›Î ±fiı ⁄ÌΩ ⁄‘Î √›Î ÿÏfl›Î‹Î_ ! Á‹Ï¿÷ ◊›Î ‰√fl ¿˘≥
±ı ¤ÎÊÎ …\ÿÌ »ı.                        ’vÊÎ◊˝ fi◊Ì. Á‹Ï¿÷ ◊÷Î Á‘ÌfiÌ ⁄‘Ì … Á¿Î‹ Ïfi…˝flÎ »ı. ±Î ·˘¿
                                ‹Îfiı »ı ±ı ’vÊÎ◊˝ ÷˘ ¤˛Î_Ï÷fi˘ »ı. ¤˛Î_Ï÷fi˘ ’vÊÎ◊˝ ±ıÀ·ı ŒflÌ
       ∞‰˘fi_ ∂K‰˝√‹fi, ¿≥ flÌ÷ı ?             ±‰÷Îfl ·ı‰˘ ’Õı ±ı‰˘.

   ≠ë¿÷ν — ∞‰ @›Î ’vÊÎ◊˝◊Ì ¨«ı ±ÎT›˘ »ı ?             ±Î ÷‹fiı …ı ‹Î√˝ ⁄÷ÎT›˘ ¿ı @›Î_◊Ì ’◊flÎ ’Õı »ı ÷ı T›‰ËÎflfiÌ
                                ±ÎÏÿ »ı. ±T›‰ËÎflfiÌ ±ÎÏÿ … fi◊Ì, ±ı ÷˘ ±fiÎÏÿ »ı. ’HÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷‹fiı Á‹Ω‰_. ±Î ±Î’HÎı I›Î_ fi‹˝ÿÎ fiÿÌ »ı,   T›‰ËÎflfiÌ ±ÎÏÿ ±ËŸ◊Ì ◊Λ »ı. ’◊flÎ ’՛ΠfiÿÌ‹Î_ I›Î_◊Ì.
÷ı ’J◊flfiÌ ¤ı¬Õ˘‹Î_› ‰Ëı »ı. fiı ‹ÎÀÌfiÌ ¤ı¬Õ‹Î_› ‰Ëı »ı. …›Î_   ±T›‰ËÎfl flÎÏ ±ıÀ·ı F›Î_ Ë∞ ∞‰fi_ fi΋ ’HÎ ’Õ›_ fi◊Ì ÷ı. ±fiı
’J◊flfiÌ ¤ı¬Õ ˢ› I›Î_ ’ÎHÎÌ ⁄Ë ΩıÂ⁄_‘ ‰Ëı fiı ’J◊fl˘fiÌ ‘Îfl Ë™   …›Î_◊Ì fi΋ ’Õ›_ ¿ı ±Î √·Î⁄, ±Î ‹˘√fl˘, ±Î ¿ÌÕÌ, ‹_¿˘Õ˘... ÷ı
÷˘Õı. ’»Ì fiÿÌ‹Î_ ¿˘≥ ±Î‰Õ˘ ’◊fl˘ ’Õı, ¿˘≥ ±Î‰Õ˘ ’◊fl˘ ’Õı. ÷ı   ⁄‘Î ∞‰˘ T›‰ËÎfl flÎÏ‹Î_ ±ÎT›Î. ¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı ‘yÎ ¬Î≥ ¬Î≥fiı
‰¬÷fi˘ ’◊flÎfi˘ ¬ÒH΢ Ωı ‰Î√ıfiı ÷˘ ·˘ËÌ fiÌ¿‚ı ±ı‰˘ ˢ›. ¿ÎflHÎ   ±Î√‚ ±Î‰ı »ı. »ı¿ ÕÒ_Õ_ ±Î‰÷Î Á‘Ì ¿<ÿfl÷Ì Á_«Î·fi »ı.
¿ı ÷ÎΩ ÷ÒÀÌfiı ’Õı·Î ’◊flα˘ ‘Îfl‰Î‚Πˢ›. ÷ı ±Î ∞‰˘fi˘ ’vÊÎ◊˝
Â_ ÷ı ÷‹fiı Á‹Ω‰_. ±Î fiÿÌfi˘ V‰¤Î‰ ¿ı‰˘ ¿ı ±ı ’◊flα˘fiı         ≠ë¿÷ν — ±Î‹Î_ ¿˘≥ ¿ÎflHÎ ¬v_, ¿ı ¿˘≥ ’◊fl˘ ÿÏfl›Î‹Î_ ’Õ›˘
‰ËıH΋Î_ ±Î‹ ¬ı_«Ìfiı ÷ı‹ ¬ı_«Ì Ω›. ±ı‹ «ÎS›Î … ¿flı. ÷ı ’◊flÎ   fiı ¿˘≥ ’◊fl˘ ÂÎÏ·√˛Î‹ ◊›˘ ?
’»Ì ‹ËŸfiÎ ‹ËŸ À¿flΛΠ¿flı, À¿flΛΠ¿flı. ±ıÀ·ı ÿÁ-’_ÿfl ‹Î≥·       ÿÎÿÎlÌ — ¿ÎflHÎ ¿Â_› fiËŸ, …ıfiı …ı Á_Ωı√ ⁄·›˘ ÷ı ! ±Î
Ω› I›Îflı Á_‰Î‚Î ·Î√ı, ·ÌÁÎ ·Î√ı, CÎÁÌfiı ÷ˆ›Îfl ¿›Î˝ ˢ› ÷ı‰Î   “ÿÎÿΔfi˘ Á_Ωı√ ⁄·›˘ ÷ı …\±˘fiı ÷‹ı ’fl‹Îfi_ÿ‹Î_ flˢ »˘ fiı ? ±Î
‹Îfl⁄· …ı‰Î ·Î√ı. ’HÎ ÷˘› ÷ı ¬ÒHÎÎ-¬Î_«Î‰Î‚Πˢ›. ’»Ì ±ËŸ    Á_Ωı√ ⁄·›˘ ±ıÀ·_ …. ’»Ì ÷‹Îflı ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¿fl‰_ ’Õ›_ »ı ? ¿_≥
¤ÎÕ¤Ò… ±Î√‚ ◊÷Î ◊÷Î ±ı‰Î √˘‚ ◊≥ Ω› ¿ı ±ıfiı I›Î_ ±Î√‚      «fl¬˘ «·Î‰‰˘ ’Õ›˘ ? fiËŸ ÷˘ ±Î T›‰ËÎflfi˘ ±_÷ @›Îflı ±Î‰ı ?
ΩhÎ΋Î_ Â_ ¿Ëı »ı? ”¤≥, CÎıfl ÿ½fi ¿fl‰Î ËÎfl_ ÂÎÏ·√˛Î‹ ·ı÷Î
±Î‰Ωı.” ÷ı √˘‚ ◊≥ √›ı·Î ’J◊fl ˢ› ÷ıfiı ·˘¿ ÿ½fi ¿flı. ÷ı‰Ì       ±Î ’◊flÎ ±Î‹ fiÿÌ‹Î_ Ω› I›Îflı Áfl¬ı Áfl¬Î ˢ›, ±Î‹
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        35   36                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

fiÎfiÎ ‹˘ÀΠˢ› ¬flÎ. ’HÎ ±Î‹fiı CÎÁ‰Î‹Î_ …\ÿ_ ¿˘HÎ ’ÎÕı »ı ? ÷˘      ≠ë¿÷ν — ÁΫ˘ ¤Î‰ ˢ› ±ıfiı ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı‰Î› ?
¿ı” “ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏLÁ›· ±ıωÕLÁ”. ±Î…ı ’◊flÎ ±ËŸ ±Î‰Ìfiı
                                    ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰Î¤Î‰ ±ı ¿‹˝ »ı, V‰¤Î‰¤Î‰ ±ı ’vÊÎ◊˝ »ı.
⁄ıÃΠˢ› ÷˘ ±Î‰÷Ì Áη ÷˘ ’ı·Ì ⁄Î…\ ˢ›. ±ı‹fiı ÷˘ «Î·‰_› ’Õ÷_
                                 V‰¤Î‰¤Î‰ ±ıÀ·ı ¿˘≥ «Ì…fi˘ “’˘÷ı” ¿÷ν fiËŸ, V‰¤Î‰-¤Î‰ !
fi◊Ì ¿ı ¿Â_› ¿fl‰_ ’Õ÷_ fi◊Ì. fiı ÂÎÏ·√˛Î‹ ◊Λ »ı. ÷ı ±Î ∞‰˘fiÌ
                                 ±ı‹Î_ ⁄Ì…ı ¿˘≥ ¤Î‰ fiËŸ. ±ı‹Î_ ÷˘ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ fiı ’fl‹Îfi_ÿ … flËı !
’◊flÎ …ı‰Ì … ÿÂÎ »ı ! ±fiı ±Î ’◊flÎ … »ı; ±Î‹Î_◊Ì ±ÎI‹Î ¿ÎœÌ
fiάı ÷˘ ’◊flÎ … !                            V‰w’iÎÎfi ’»Ì ⁄‘Î V‰¤Î‰¤Î‰‹Î_ ±Î‰ı »ı. ’˘÷ı ’vÊ ◊›Î
   ≠ë¿÷ν — Á_›˘√˘‹Î_ ’vÊÎ◊˝ ¬fl˘ ?
                                 ’»Ì «ı÷fi ’vÊÎ◊˝ µI’Lfi ◊Λ »ı. V‰Î¤Îω¿ ’vÊÎ◊˝ µI’Lfi ◊Λ
                                 »ı. ±fiı …›Îflı ’˘÷ı ’fl‹ÎI‹ ’vÊÎ◊˝‹Î_ ±Î‰ı »ı I›Îflı ’˘÷ı … ’fl‹ÎI‹
   ÿÎÿÎlÌ — …ı ’vÊ ◊›˘ ˢ› ÷ı … ’vÊÎ◊˝ ¿flÌ Â¿ı. ¿ÚWHÎ     V‰w’ ◊≥ √›˘.
¤√‰Îfiı ¿èÎ_ ¿ı “±˘‘‰∞, ±⁄‚Î ÷ı Â_ ÁΑfi ¿flı ?” …ˆfi˘fiÎ ‹˘À΋Î_
‹˘ÀÎ ±Î«Î›˝ ±Îfi_ÿCÎfi∞ ‹ËÎflÎ… Â_ ¿Ëı »ı ? ±ı ¿Ëı »ı, “Ëı         ⁄‘Î Á_›˘√˘ ¤ı√Î ◊Λ I›Îflı … flÌ·ıÏÀ‰ ¿Î›˝ ◊Λ. ÷ı
±Ï…÷fiÎ◊ ! ±Î’ ’vÊ ◊›Î »˘. ¿ÎflHοı ±Î’ı ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î,      “T›‰ÏV◊÷” »ı. “iÎÎfiÌ” Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ±Î ¤˛Î_Ï÷fiÎ ’vÊÎ◊˝‹Î_ Ë÷Î, ˉı
·˘¤fiı ∞÷Ì ·Ì‘Î_ »ı, ÷ı◊Ì ±Ï…÷ ¿Ëı‰Î±˘ »˘ fiı Ë_ ÷˘ ±⁄‚Î »\_.    V‰w’iÎÎfi ≠ÎÏM÷ ’»Ì “flÌ›·” ’vÊÎ◊˝‹Î_ ‹_ÕÌ ’Õ˘ ¿ı …›Î_ Á_›˘√˘fiÌ
¿ÎflHÎ ¿ı ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤ı ‹fiı ∞÷Ì ·Ì‘˘ »ı !” ˉı ±Î‰ÕÎ    …wfl fi◊Ì. “flÌ›·” ’vÊÎ◊˝‹Î_ ÷˘ ¿˘≥ ‰V÷fiÌ …wfl fiÎ flËı fiı
‹˘ÀÎ ±Î«Î›˝ ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı ±⁄‚Î ¿Ëı »ı, ÷˘ ’»Ì ⁄ÌΩ±˘fiı ÷˘      “flÌ·ıÏÀ‰” ’vÊÎ◊˝‹Î_ ‹fi, ‰«fi, ¿Î›Î ⁄‘Î … Á_›˘√˘ Ωı≥Âı.
¿Â_ ¿Ëı‰Îfi_ flËı … fiËŸ fiı ?                    V‰’vÊÎ◊˝ ¿›˘ ? ’ÿ˚√· ’ÏflHÎÏ÷‹Î_ @›Î_› ’HÎ flÎ√¶ıÊ fiÎ ◊Λ ÷ı,
                                 ’»Ì ‹ÎflÌ fiάı ÷˘› flÎ√¶ıÊ fiÎ ◊Λ.
   ±Î ⁄‘Ì … Ïø›Î±˘ “Ï‹¿ıÏfi¿·” «ÎS›Î … ¿flı »ı, ±ı ÷˘ CΙ
’ο›Î ¿flÂı, CΙ ⁄Ωfl‹Î_ ±Î‰Âı, ±ı ÿ‚ÎÂı, ±fiı CΙfi˘ ’Ι ◊Âı.          ≠ÎflO‘ ¿‹˝ Â_ ? Á_Ï«÷ ¿‹˝ Â_ ?
±ı ⁄‘_ “Ï‹¿ıÏfi¿·” ◊›Î ¿flÂı. “Ï‹¿ıÏfi¿·” “±ıωÕLÁ”‹Î_ ÷˘ ±Î ⁄‘Ì
CÎÀ‹Î‚ »ı … !                              ≠ë¿÷ν — “fiÁÌ⁄” ±fiı “T›‰ÏV◊÷”‹Î_ ¢ Œıfl ?

        ÷˘ ÁΫ˘ ’vÊÎ◊˝ ¿›˘ ?                  ÿÎÿÎlÌ — “fiÁÌ⁄, ·¿-±fi·¿, ≠ÎflO‘-’vÊÎ◊˝, ÷¿ÿÌfl-
                                 ÷ÿ⁄Ìfl” ±ı ¤˛Î_÷ ¤ÎÊÎfiÌ ‰Î÷˘ »ı, “·˘±fl” ¤ÎÊÎfiÎ ÂOÿ˘ »ı. ±ı
   ¬flÌ flÌ÷ı ›◊Î◊˝ ’vÊÎ◊˝ Ωı≥Âı. ≠¿ÚÏ÷fi˘ fiËŸ, ’vÊfi˘ ’vÊÎ◊˝   ⁄΂‹_ÏÿflfiÌ ¤ÎÊÎ »ı, ±ı iÎÎfi‹_ÏÿflfiÌ ¤ÎÊÎ fi◊Ì. iÎÎfi‹_ÏÿflfiÌ
Ωı≥Âı. …√÷‹Î_ ≠¿ÚÏ÷fi˘ ’vÊÎ◊˝ «Î·ı »ı. ±Î Á΋ÎÏ›¿ ¿›Ù,       ¤ÎÊ΋Î_ “T›‰ÏV◊÷” »ı. ·˘¿ ¿Ëı »ı fiı “≠ÎflO‘‹Î_ ËÂı ÷˘ ◊Âı ?” ÷˘
≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Ù, K›Îfi ¿›Ù, ¿Ì÷˝fi ¿›Ù, ±ı ÷˘ ≠¿ÚÏ÷fi˘ ’vÊÎ◊˝ ! …›Îflı  ¿˘≥ ‰Î_‘˘ µÃΉı ¿ı, “’vÊÎ◊˝ ¿›Î˝ ‰√fl ÂÌ flÌ÷ı ◊Âı ?” ±ıÀ·ı iÎÎfi
›◊Î◊˝ ’vÊÎ◊˝ ÷˘ ’vÊ ◊≥fiı ¿flı, ÷˘ … ›◊Î◊˝fiı ’ˢ_«ı.        ±ı‰_ ˢ‰_ Ωı≥±ı ¿ı ¿˘≥ ‰Î_‘˘ fiÎ µÃΉı. ±Î ÷˘ Ã˘¿ÎÃ˘¿ »ı, ·˘¿
    ±Î “ÿÎÿΔ ±ı “iÎÎfi” ±fiı “±iÎÎfi” ⁄Lfiı› …\ÿı …\ÿ_ Ωı›_ »ı,  fi◊Ì ≠ÎflO‘fiı Á‹…÷Î ¿ı fi◊Ì ’vÊÎ◊˝fiı Á‹…÷Î !
÷ı … ÷‹fiı ÿı¬ÎÕı »ı, I›Îflı ’vÊ ’vÊ ‘‹˝‹Î_ ±Î‰Ì Ω› ’»Ì ≠iÎÎ       ‹Î_ÿ˘ ’Õ›˘ ±ı ≠ÎflO‘ ¿‹˝ fi◊Ì. ¤√‰Îfi ≠ÎflO‘¿‹˝ ¿˘fiı ¿Ëı
«ı÷‰ı. I›Î_ Á‘Ì ≠οÚ÷ ‘‹˝‹Î_ … flËı »ı.              »ı ¿ı ±Î ±Î«fl-¿>«fl ¬Î÷˘ Ë÷˘, ÷ı ÷ıfiÎ ≠ÎflO‘¿‹˝◊Ì ¬Î÷˘ Ë÷˘,
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         37   38                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

÷ıfi_ Œ‚ ±Î ‹flÕ˘ ◊›˘ ÷ı ±ÎT›_. ’˘÷Îfiı ¬Î‰_ ˢ÷_ fi◊Ì, »÷Î_ ¬‰ÕΉı     ±Î iÎÎfi ’»Ì ≠ÎflO‘-’vÊÎ◊˝ “±Î’HΔfiı ˢ÷˘ fi◊Ì. ÷‹ı
»ı ÷ı ≠ÎflO‘¿‹˝, fiı ‹flÕ˘ ◊Λ »ı ÷ı ≠ÎflO‘ ¿‹˝fi_ Œ‚ »ı.        ±ÎI‹ÎV‰w’ ◊›Î ±ıÀ·ı Ï⁄·¿<· “T›‰ÏV◊÷” … »ı. …√÷fiÎ ·˘¿˘fiı
                                  ‹ÎÀı …√÷ “T›‰ÏV◊÷” fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ’˘÷ı ¤˛Î_Ï÷ V‰w’‹Î_ »ı,
   ≠ë¿÷ν — ±Î«fl-¿>«fl ¬Î÷Ì ‰¬÷ı ÷ıfiı ±À¿Î‰‰Î Â_ ¿fl‰_ ?
                                  ±ıÀ·ı ±ı Õ¬˘ ¿›ÎÙ ‰√fl flËı fiËŸ. ±I›Îflı «Î ‹˘ÕÌ ±Î‰Ì ˢ› ÷˘
÷ı ‰¬÷ı ≠ÎflO‘¿‹˝ ¿ı Á_Ï«÷ ¿‹˝ ˢ› »ı ?
                                  ÷‹ı “T›‰ÏV◊÷” Á‹∞ Ω‰ ±fiı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿flÌfiı µ¿ı· ·Î‰˘;
   ÿÎÿÎlÌ — √›Î ¤‰‹Î_ …ı Á_Ï«÷ ¿‹˝ ˢ› ÷ı ±Î ¤‰‹Î_       ’HÎ Õ¬˘ fiÎ ¿fl˘ ±fiı ’ı·˘ Â_ ¿flı ?
≠ÎflO‘w’ı ±Î‰ı ±ıÀ·ı “±Î ¬Î™ fiı ÷ı ¬Î™”, flËı fiı ±ı‹Î_ ’»Ì ¬ÎÀ_-
                                    ≠ë¿÷ν — ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flÌ fiάı.
÷̬_ ¬Î›Î ¿flı. ±ıÀ·ı ’»Ì “‰Î≥ÀÎÏ·ÀÌ ’Ήfl” µ’fl Ωıfl ±Î‰ı, ÷ı◊Ì
’Ϋfi ¿flÌ Â¿Î› fiËŸ. ±ıÀ·ı ±ı ¿«flÎfiı ±ı¿ …B›Î±ı ¤ı√_ ¿fl ¿fl        ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ÷˘ “’vÊ” ◊›Î, ‹ÎÀı ’vÊÎ◊˝ »ı. ’HÎ …√÷fiÎ
¿flı. ±Î ÂflÌfl‹Î_ ±‹¿ ±‹¿ ¤Î√ ±ı‰Î »ı ¿ı …ı‹Î_ “‰Î≥ÀÎÏ·ÀÌ      ·˘¿˘fiı ’vÊÎ◊˝ ‰√fl ÷˘ ¤ÒÏ‹¿Î ˢ› fiËŸ fiı ? ±ı ¤˛Î_÷ ’vÊÎ◊˝
’Ήfl” ¿«flÎfiı Œı_¿ı »ı. ±Î ÕΘ@Àfl˘ ±ıfiı Rays◊Ì ⁄Î‚Ì ‹Ò¿ı »ı, ±◊‰Î  ¿Ëı‰Î› »ı, ±ı ’HÎ ’vÊÎ◊˝ »ı. ’HÎ ±ı› ΩHΉ˘ Ωı≥±ı fiı ? ¤˛Î_÷-
÷˘ ±‹¿ ÿ‰Î◊Ì ±˘√‚Ì Ω›.                       ’vÊÎ◊˝◊Ì øÏ‹¿‹Î√˝‹Î_ ±Î√‚ …‰Îfi_ ‹˘ZÎ ÷flŒ. ˉı …√÷fiÎ ·˘¿˘
                                  ¿ËıÂı ¿ı, “±Î ÿ¿Îfi ¬Ò⁄ ‰‘ÎflÌ, ‘_‘˘ ¬Ò⁄ …‹ÎT›˘, Ë_ ¤H›˘, Ë_
       ¤˛Î_÷ ’vÊÎ◊˝ ±fiı ≠ÎflO‘ ¿‹˝ !             ’Ëı·ı fi_⁄fl ’ÎÁ ◊™.” ±ıfiı … ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı »ı. ’HÎ ±ı ⁄‘_ ≠ÎflO‘
                                  »ı. ¤Ò· Á‘Îfl‰Ì ’Õı ¿ı fiÎ ’Õı ?
   ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ ’vÊÎ◊˝ …ı ‹Îfiı »ı ÷ı ’vÊÎ◊˝ »ı … fiËŸ. ˉı
±Î‰ÕÌ ‹˘ÀÌ ¤Ò· ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ «Î·ı, ⁄‘ı› «Î·ı, ÷˘ ·˘¿˘fiÌ ÂÌ ÿÂÎ      ≠ë¿÷ν — Á‘Îfl‰Ì ’Õı.
◊Λ ? “’vÊÎ◊˝ fiı ≠ÎflO‘fiÎ_ ¤ıÿ” “iÎÎfiÌ’vÊ” ’ÎÁı Á‹∞ ·ı‰Î
                                    ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı fiËŸ Á‘Îfl˘ ÷˘ «Î·Âı. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹Îflı ÷˘
Ωı≥±ı.                               “T›‰ÏV◊÷” ËÎ◊‹Î_ ±Î‰Ì √›_ »ı fiı ? ’HÎ ·˘¿˘ ÷˘ ¿›Îflı Á‹…Âı
   ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ Âıfiı ’vÊÎ◊˝ ‹Îfiı »ı ? Á‰Îfl‹Î_ ∂Û˘ ÷ı      ±Î ?
“‰Ëı·˘ ∂Û˘” ±ıfiı ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı »ı, “¿Î·ı ‹˘Õ_ ◊≥ √›_ fiı ±Î…ı
                                          ’vÊÎ◊˝ ¿›˘ ¿fl‰˘ ?
‰Ëı·˘ ∂Û˘ ±ı‹ ¿Ëı. ’»Ì «Î ’Ì ·Ì‘Ì, ’»Ì Á_ÕÎÁ …≥ ±ÎT›˘,
fiËΛ˘, ‘˘›˘ fiı {À ‰ı’Îfl ‹ÎÀı «ÎS›˘ ±fiı ‰ı’Îfl‹Î_ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘       ⁄‘_ … ≠ÎflO‘ »ı, ÷˘ ’vÊÎ◊˝ Â_ ËÂı ? ±ı‰_ ¿≥ Á‹…‰Îfi˘
⁄ıÁÌ flè΢ ±ıfiı ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı »ı. ’HÎ ±ı ÷˘ ≠ÎflO‘ »ı. ÀıLÕfl ¤›Ù,    ω«Îfl ±Î‰ı »ı ÷‹fiı ?
Œ·ÎHÎ_ ¿›Ù, Ïhο‹ÁÎËı⁄fiı ‹‚Ì ±ÎT›˘, Œ·ÎHÎı …≥ ±ÎT›˘, ±Î ⁄‘_
… ≠ÎflO‘ »ı. ÿ˘Õ‘΋ ¿flı, ÿ¿Îfi ‹Î_Õı, ÷ı› ≠ÎflO‘ »ı. ⁄˘·˘ ˉı,       ≠ë¿÷ν — A›Î· fi◊Ì ±Î‰÷˘.
±Î ’ÏO·¿ Â_ Á‹…÷Ì ËÂı ≠ÎflO‘fiı ? …ı ≠ÎflO‘ »ı fiı ÷ıfiı …          ÿÎÿÎlÌ — ¿Î·ı flÎhÎı ±Î’HÎı fiyÌ ¿›Ù ¿ı Á‰Îfl‹Î_ ‰Ëı·_ ∂É_
’vÊÎ◊˝ ¿Ëı »ı, ÷˘ ⁄˘·˘ ˉı ’vÊÎ◊˝ ¿›Îflı ◊÷˘ ËÂı ? Á‹…‰Î      »ı ±fiı ‹˘Õ_ µÃΛ_ ±Î’HÎÎ◊Ì, ±ıÀ·ı ⁄ÌΩ ·˘¿˘fiı ±ı‹ ¿Ëı‰_ fiËŸ
…ı‰Ì ‰Î÷ »ı fiı ?! “iÎÎfiÌ’vÊ” ’ÎÁı ≠ÎflO‘ ±fiı ’vÊÎ◊˝fi˘ ¤ıÿ      ¿ı, “÷‹ı ⁄‘Î ΩHÎ÷Î Ë÷Î ¿ı ‹Îflı √ÎÕ̱ı …‰Îfi_ »ı, ¿ı‹ ‰Ëı·˘
Á‹∞ ·ı ÷˘ µ¿ı· ±Î‰ı.                        µÃÎÕ›˘ fiËŸ ?” ±ı‰˘ ¿¿‚ÎÀ ‹Î_Õ‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ±Î’HÎı ·˘¿˘fiı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         39   40                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

‰Ëı·Î µÃÎÕ‰Îfi_ ¿èÎ_ ˢ÷ ÷˘› ±ı ‰¬÷ı ±ı ¤Ò·Ì √›Î ˢ÷ ! ±Î’HÎı    ÷ı CÎÕ̱ı Á‹÷Î flά‰Ì ±ıfi_ fi΋ ’vÊÎ◊˝. Á_›˘√ …ı …ı ⁄Î{ı »ı
¿¿‚ÎÀ ‹Î_Õ‰ÎfiÌ ¿_¥ …wfl ‹˘Õ_ µÃΛ_ ÷ı… ≠ÎflO‘ »ı. ˉı ’vÊÎ◊˝ ¢   ⁄‘_ ≠ÎflO‘ »ı. ÷‹ı “ŒVÀ˝ ¿·ÎÁ” ’ÎÁ ◊›Î ÷ı› ≠ÎflO‘ ±fiı ¿˘≥
¿fl‰Îfi˘ »ı ±Î’HÎı ? fiyÌ ¿›Ù ¿ı ‰Ëı·_ ∂É_ … Ωı≥±ı, ±ı ’vÊÎ◊˝    “ŒVÀ˝ @·ÎÁ” fiÎ’ÎÁ ◊›˘ ÷ı› ≠ÎflO‘. ±Î ÂOÿ˘ ’fl◊Ì fi˘_‘ ¿flΩı
»ı I›Î_ ±Î√‚ ! ±fiı «Î ¿ÿΫ ‹˘‚Ì ±Î‰ı ÷˘ ‹fi‹Î_ fiyÌ ¿fl‰Îfi_      ¿ı …ıÀ·Î Á_›˘√ ⁄Î{ı »ı ÷ı ⁄‘_ … ≠ÎflO‘ »ı. Á‰Îfl‹Î_ µÃΛ_ ÷ı Á_›˘√
¿ı ‹ÎflÎ ≠ÎflO‘fiÎ ±Î‘Îflı «Î ‹˘‚Ì ±Î‰Ì. ‹ÎÀı ¿˘≥fi˘ ÿ˘Ê fi◊Ì. ‹ÎÀı   ¿Ëı‰Î›. ÁÎÕÎÁÎ÷ı µÃΛ_ ÷˘ ÁÎÕÎÁÎ÷fi˘ Á_›˘√ ¿Ëı‰Î›. ±ı ≠ÎflO‘
ωfi_Ï÷ ¿flÌfiı ¬Î_Õ ‹Î√Ì ·ı‰Ì, fiËŸ ÷˘ ‹Î√‰Ì … fi◊Ì ±ı‹ fiyÌ      ¿Ëı‰Î›.
¿fl˘. ±Î ⁄ı‹Î_◊Ì ±ı¿ ¿fl˘. ±Î’HÎı ¤Î‰ ¿›˘˝ ±ı ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ      ≠ë¿÷ν — ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ‹ÎflÎ ‹ÎÀı ¬flÎ⁄ ⁄˘·ı, ‹ÎflÌ Á΋ı …
±ı “flÌ·ıÏÀ‰” ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı‰Î›. …›Îflı “flÌ›·” ’vÊÎ◊˝ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?   ⁄˘·ı, ±fiı Ë_ ±ıfiÎ ‹ÎÀı Á‹¤Î‰ flÎ¬Ì ’vÊÎ◊˝ ¿v_, ÷˘ ±ı ¬flı¬fl
’ÎÏflHÎÎÏ‹¿ ¤Î‰ …ıfiı µI’Lfi ◊›˘ ÷ıfiı “flÌ›·” ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı‰Î›. ±Î    ≠ÎflO‘ ¿Ëı‰Î› ¿ı fiËŸ ?
·˘¿˘ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ Á΋ÎÏ›¿, ≠Ï÷ø‹HÎ, …’-÷’, K›Îfi, Ïø›Î ¿›Î˝
¿flı »ı ¬flÎ, ’HÎ ⁄‘_ ¨C΋Î_ ¿flı »ı. ±ıfiı ’vÊÎ◊˝ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ’vÊÎ◊˝     ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Î’HÎfiı Á_›˘√ ⁄Î{ı »ı ÷ı ¬˘À˘ ˢ›, ±Î’HÎfiı
Ω√÷˘ ¿flı ¿ı ¨CÎ÷˘ ¿flı ?                      √΂˘ ¤Î_Õı I›Î_ ·˘¿˘ ’vÊÎ◊˝ fi◊Ì ¿fl÷Î ±fiı ÁÎ‹Ì √΂˘ ¤Î_Õı ‹˘œ_
                                  «œÎ‰ı ±ı‰_ ¿flı »ı. ¿˘≥ ÷‹fiı √΂ ¤Î_Õı ÷ı ‰¬÷ı ÷‹fiı ‹fi‹Î_ ±ı‹
   ≠ë¿÷ν — Ω√÷˘.                        ◊Λ ¿ı ±Î ‹ÎflÎ … ¿‹˝fi_ Œ‚ »ı, Á΋˘ ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ »ı, Ïfiÿ˘˝Ê »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — …√÷ ÷˘ ≠ÎflO‘fiı … ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı »ı. ±ı¿ ◊˘ÕÎ CÎHÎÎ   ±ı ¤√‰ÎfifiÌ ±ÎiÎÎw’Ì ’vÊÎ◊˝ »ı. ÷ı CÎÕ̱ı ÷‹ı Á‹÷Î flά˘ ÷ı
…^… ‹ÎHÎÁ˘ … ΩB≤÷ ËÂı. ÷ı ±ı‰Î ‹ÎHÎÁ˘ ¿_≥¿ Á‹…÷Î ΩHÎ÷Î       ’vÊÎ◊˝ »ı.
ËÂı ¿ı ±Î‹ ˢ‰_ CÎÀı. ⁄Î¿Ì ≠ÎflO‘ ’vÊÎ◊˝fi˘ ¤ıÿı› Á‹…÷Î fi◊Ì.        ≠ë¿÷ν — …ıfiı ÁQ›¿ ÿ½fi fi◊Ì ◊›_, ÷ı‰Î …√÷fiÎ_ ·˘¿ ‹ÎÀı
   ≠ë¿÷ν — ±Î ⁄‘Ì ¤Ò· … ¿Ëı‰Î› fiı ?              ÷˘ ±Î … ’vÊÎ◊˝ »ı ?

   ÿÎÿÎlÌ — ¬flÌ flÌ÷ı ±ı ¤Ò· fi◊Ì ◊›ı·Ì, ÂÎ◊Ì ? ±ı ÷‹fiı         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. …√÷fiÎ ·˘¿˘ ‹ÎÀı ±ı ’vÊÎ◊˝ »ı. ÷ı ¿›˘ ’vÊÎ◊˝
Á‹Ω‰_. ≠ÎflO‘ ±fiı ’vÊÎ◊˝fiÎ …ı ¤ıÿ ’Ëı·Î_fiÎ ·˘¿˘±ı ’ÎÕı·Î »ı     »ı ? flÌ·ıÏÀ‰ ’vÊÎ◊˝ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı‹fiı Á_ÁÎfl‹Î_ flÌ·ıÏÀ‰ iÎÎfi ˢ›
                                  »ı. ¿_¥ ÁÎ_¤‚‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ¿_¥ ’V÷¿‹Î_ ‰Î_«‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ÷ı
÷ı ¬flÎ ¿›Î_ Á‘Ì »ı ¿ı …›Î_ Á‘Ì ‹fi, ‰«fi, ¿Î›ÎfiÌ ±ı¿÷Πˢ›.
                                  flÌ·ıÏÀ‰ iÎÎfi ˢ› »ı. ±ı flÌ·ıÏÀ‰ iÎÎfifi˘ ≠÷Î’ ‰÷ı˝ ÷ıfiı flÌ·ıÏÀ‰
±ıÀ·ı ¿ı ‹fi‹Î_ …ı‰_ ˢ› ÷ı‰_ … ‰ÎHÎÌ‹Î_ ⁄˘·ı fiı ÷ı‰_ … ‰÷˝fi‹Î_
                                  ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı‰Î›. ±ËŸ flÌ›· iÎÎfifi˘ ≠÷Î’ ‰÷ı˝ ÷˘ flÌ›· ’vÊÎ◊˝
¿flı. ’HÎ ±Î ¿Î‚‹Î_ ‹fi, ‰«fi, ¿Î›ÎfiÌ ±ı¿÷Î ÷ÒÀÌ √≥ »ı. ‹ÎÀı     ¿Ëı‰Î› …√÷‹Î_ ¿_≥¿ ·˘¿˘ ’vÊÎ◊˝ ¿flı »ı. ÁΉ ¿_≥ fiΒο fi◊Ì ◊≥
±Î…ı ≠ÎflO‘ fiı ’vÊÎ◊˝fiÎ ¤ıÿ ¬˘ÀÎ ’Õı »ı. ±Î ¿_≥ ÷ÿ˚fi ¬˘À_ fi◊Ì,   √›_ ·√¤√ ËΩflı ⁄ı-hÎHÎ ‹ÎHÎÁ˘› fiÌ¿‚ı ±ı‰Î »ı ¬flÎ! ’HÎ ±ı
’HÎ ÁÎ’ıZÎ »ı.                           ’˘÷ı ’Òflı’Òv_ Á‹∞ ¿÷Î fi◊Ì ¿ı ±Îfiı ≠ÎflO‘ ¿Ëı‰˘ ¿ı ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı‰˘ !
   ≠ë¿÷ν — ≠ÎflO‘fiÌ ‰Î÷ ÷˘ Á‹Ω≥ ’HÎ ’vÊÎ◊˝fiÌ ‰Î÷        ±ı‹fiÎ◊Ì ’vÊÎ◊˝ V‰Î¤Îω¿ flÌ÷ı ◊≥ Ω› »ı. ’HÎ ±ı ’˘÷ı ΩHÎ÷˘
⁄fl˘⁄fl fiÎ Á‹Ω≥.                           fi◊Ì ¿ı ±Î‹Î_ ’ı·Ì ¿›Î √˛ıÕ fiÌ ‰V÷ »ı fiı “±Î” ¿›Î “√˛ıÕ”fiÌ ‰V÷
                                  »ı ? ≠ÎflO‘ fiı ’vÊÎ◊˝‹Î_ ÷˘ ·˘¿˘ ⁄Á ±ıÀ·_ … ΩHÎı »ı ¿ı “‹Îflı
   ÿÎÿÎlÌ — Á_›˘√ ⁄·›˘ ±ı ≠ÎflO‘ ±fiı Á_›˘√ ±‰‚˘ ±Î‰ı      ⁄Á, ±Ï√›Îfl ‰Î√ı …‰Îfi_ »ı, ¿ı‹ ‹˘Õ_ ◊›_ ? ¿œÌ ¿ı‹ ±Î‹ œ˘‚Ì
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         41   42                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

fiÎ¬Ì ? ±Î‹ ¿›Ù fiı ÷ı‹ ¿›Ù.” ±flı, ¿œÌ œ˘‚Î≥ √≥ ÷˘ ÷ı Á_›˘√      Á‹Ω› ! …√÷ »ı … “T›‰ÏV◊÷” ±ı‹Î_ ⁄ı‹÷ fi◊Ì, ’HÎ ’ı·˘ ±Ë_¿Îfl
¿Ëı‰Î›. ±ÎÀ·Î◊Ì ⁄ı …\ÿÎ ¤Î√ ’Õı ¿ı Á_›˘√ ±fiı ω›˘√ ⁄ı …       »ı ÷ı “T›‰ÏV◊÷” ¿Ëı ÷˘ Õ¬˘ ◊Λ. ±Î ≠ÎflO‘fiı … ·˘¿˘±ı ±ÎÀ·_
Á_ÁÎfl‹Î_ »ı. …ıÀ·Î Á_›˘√ »ı ÷ıÀ·Î ω›˘√ ◊‰ÎfiÎ … »ı. ±fiı Á_›˘√    ⁄‘_ ∂‘_ ¿flÌ fiÎA›_ »ı I›Î_ ⁄ÌΩ ±‰·_⁄fifiÌ ÷ı ÂÌ ‰Î÷ ?
…ı ◊›˘ ÷ı‹Î_ Á‹÷Î flά‰Ì ÷ı ’vÊÎ◊˝. ¿˘≥ e·Î_ «œÎ‰ı ÷˘ ±Î‹ »Î÷Ì       ≠ë¿÷ν — iÎÎfiÌ’vÊfiÌ ¿Ú’Î◊Ì ≠ÎflO‘ Œıfl‰Ì ¿Λ?
e·Î‰ı ÷˘ ÷ı ’vÊÎ◊˝ fiÎ ¿Ëı‰Î›. V‰Î¤Îω¿ …ı …ı ◊Λ ÷ı ≠ÎflO‘ »ı.
e·Î_ «œÎT›Î_ ÷ı ±Î’HÎı ±Î‹ ’K‘Ï÷Áfl flË̱ı; ±ı‰˘ ’vÊÎ◊˝ ’Ëı·Î_       ÿÎÿÎlÌ — Œıfl‰Ì ¿ı, ’HÎ ¿≥ flÌ÷ı ? ¤˘√‰ÀÎfi˘ flÁ ⁄Ë ¿Õ‰˘
¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ◊›ı·˘ ?                          ˢ› ÷˘ ÷ı ±˘»˘ ¿Õ‰˘ ◊Λ. ¿Õ‰Î ±˘»Ì ◊Λ, ’HÎ ¤˘√‰ÀÎfi_ ‹Ò‚
                                  fiÎ Ω›.
   ≠ë¿÷ν — fiÎ. Ë_ ΩHÎ÷˘ … fiˢ÷˘ ¿ı ±Î ’vÊÎ◊˝ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı◊Ì ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ≠ÎflO‘ ±fiı ’vÊÎ◊˝fiı
                                     V‰w’iÎÎfi fiΠˢ› fiı ¿˘≥fiÌ ΩıÕı ÷‹Îflı ø˘‘ ◊›˘ ±√fl ¿˘≥
Á‹Ωı. ±fiı …ı ’vÊÎ◊˝ ◊Λ »ı ±ı ’˘÷ı ΩHÎ÷˘ fi◊Ì ±ı V‰Î¤Îω¿      ¿ı ÷‹ÎflÎ ’fl ø˘‘ ¿›˘˝ ÷˘ ÷‹fiı ÁËı…ı ¬˘À_ ·Î√ı ¿ı ÏÕ≠ıÁ ◊≥ Ω‰,
                                  ±◊‰Î ÷˘ ±ı ‹ÎHÎÁ ’fl √VÁ˘ ¿fl˘ ÷‹ı. ˉı ÷ı ‰¬÷ı ÷‹Îflı ÷‹Îv_
◊Λ »ı, ±ı ¨C΋Î_ ◊Λ »ı.
                                  ‰·HÎ Œıfl‰‰_ ±ıfiı ’vÊÎ◊˝ ¿Ë̱ı »Ì±ı. ±ıfiı Ω√÷˘ »ı ±ı‹ ¿Ëı‰Î›.
   ≠ë¿÷ν — ±Î ≠ÎflO‘ »ı ÷ı √›Î …L‹‹Î_ «Î…˝ ◊›ı·_ ˢ› ±ıfiÎ    ΩB≤Ï÷ ˢ› ÷˘ … ’vÊÎ◊˝ ¿flÌ Â¿ı fiı ? ¨CÎı »ı ÷ı◊Ì ’vÊÎ◊˝ ◊÷˘
≠‹ÎH΋Î_ … ≠ÎflO‘ ±Î‰ı ?                       fi◊Ì. ±Îfiı ¤Î‰ÏfiƒÎ ¿ËÌ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — …ı «Î…˝ ◊›ı·_ »ı ÷ı ÏÕV«Î…˝ ◊Λ »ı. ÷ı Á_›˘√ V‰w’ı     ±Î ⁄‘_ ≠ÎflO‘ … »ı. ≠¿ÚÏ÷ ’flÎHÎı fi«Î‰ı »ı, ≠¿ÚÏ÷
ÏÕV«Î…˝ ◊Λ »ı. ±fiı ±‰‚˘ Á_›˘√ ⁄Î{›˘ ˢ› ÷ıfiı Á‰‚˘ ¿flÌ ·ı‰˘     µ÷Ής›Îfiı µ÷Ή‚Ì fi«Î‰ı, ±Î‚Áfiı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı fi«Î‰ı. ˉı
±ı ’vÊÎ◊˝ »ı. ·’Á‰Î‹Î_ ÷˘ ÁË ¿˘≥ ·’Áı, ±ı‹Î_ ÷ı Â_ ’vÊÎ◊˝ ¿›˘˝   µ÷Ής›˘ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı, ±Î ≠ÎflO‘‰ÎÿÌ ±Î‚Á »ı ±fiı Ë_ ’vÊÎ◊˝‰ÎÿÌ
¿Ëı‰Î› ? ·’Á‰Î‹Î_ ±À¿‰_ ±ıfi_ fi΋ ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘ ÁΉ      »\_. ¬flÌ flÌ÷ı ÷Îv_ µ÷Ής›_ ≠ÎflO‘ »ı ±fiı ±Îfi_ ÀÎœ_ ≠ÎflO‘ ⁄Î_‘ı·_
±Î_‘‚Î ¤Ò÷ ◊≥fiı ¤À¿Î› »ı, ±fiı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı Â_› ‹Îfiı »ı ! ±Î     »ı. ⁄ıµ Á_›˘√ΑÌfi »ı. ÿ¿Îfi ÁÎflÌ «Î·ı ÷˘ ’vÊÎ◊a √HÎΛ, ±fiı fiÎ
⁄‘_ Á‹…‰_ ’ÕÂı fiı ? ¬˘ÀÌ ‰Î÷fiı ÁI› ‹Îfi‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı ÷ı ¿›Îflı    «Î·ı ÷˘ ¿Ëı ¿ı ≠ÎflO‘‰ÎÿÌ »ı ! Ë¿Ì¿÷‹Î_ ±ı‰_ fi◊Ì. ≠ÎflO‘ ±ıÀ·ı
±Îflı …Âı ±fiı ’Îflı› ¿›Îflı ±Îfi˘ ±Î‰Âı ? …ıfi˘ ±Îfl˘ fiÎ ±Î‰ı ÷ıfi˘    “¡Ì ±˘Œ ¿˘VÀ” ‰V÷ »ı. ’vÊÎ◊˝ ±ıÀ·ı ±Î√‚ ·≥ …‰ÎfiÌ ‰V÷
’Îfl ±Î‰ı ¬fl˘ ?                           »ı, ±ı ¿‹ÎHÎÌfiÌ ‰V÷ »ı. ±ıÀ·ı ±ıHÎı ÷˘ Á_›‹ √‹ÎT›˘, ’HÎ ÷‹ı›
   ±fiı ±Î “T›‰„V◊÷”fi_ iÎÎfi ÷˘ ⁄‘Î ·˘¿ ‹ÎÀı fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı     Á_›‹ √‹ÎT›˘. ‹ÎÀı ⁄ıµ ±‘˘√Ï÷‹Î_ …¢. ˉı ÷‹ı Á_›‹ flά˘ ÷˘
±ıfiÌ ΩıÕı ±Ë_¿Îfl »ı fiı ? ˉı ±Ë_¿Îfl “T›‰„V◊÷”fiÎ ÷Î⁄΋Î_ »ı ±fiı   ÷‹ÎflÌ ±‘˘√Ï÷ fiÎ ◊Λ, ±Î …B›Î±ı ·’ÁÌ fiÎ ’Õ˘. Á΋˘ ÷˘
±ı ’˘÷ı ¿Ëı »ı ¿ı Ë_ ¿v_ »\_ ±ıÀ·ı ±ı ⁄_fiıfi˘ I›Î_ ±Î√‚ Õ¬˘ ◊Λ   ·’V›˘, ’HÎ ÷‹ı› ·’Á˘ ÷˘ I›Î_ ’vÊÎ◊˝ ¿›Î_ ¿Ëı‰Î› !
»ı. T›‰ÏV◊÷‹Î_ ’HÎ Õ¬˘ ¿flÌfiı ∂·À_ Á¬ ⁄√ÎÕı »ı. ±ı ±Ë_¿Îfl◊Ì        ±Î ≠ÎflO‘-’vÊÎ◊˝ ⁄Ë Á‹…‰Î …ı‰Ì ‰V÷ »ı. ¿Î·ı Ë÷Ì ÷ıfiÌ
Ωı ±ıÀ·˘ Õ¬˘ fiÎ ¿fl÷˘ ˢ› fiı Á‹÷Î◊Ì Ωı ’vÊÎ◊˝ ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘      ÷ı … CÎflıÕ ±Î…ı ˢ›, ±ıfiı ’vÊÎ◊˝ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ÷ı ? »÷Î_› ’vÊÎ◊˝
⁄Ë ŒÎ›ÿοÎfl¿ ◊≥ ’Õı. ÷˘› “±ıfiÎ◊Ì” “T›‰ÏV◊÷” ÷˘ ‹fiΛ … fiËŸ.     fi◊Ì ±ı‰_ fi◊Ì. ⁄Ë I›Îflı ËΩflı ⁄ı-’Î_« ‹ÎHÎÁ˘fiı ˢ›. À¿Î‰ÎflÌ ⁄Ë
“T›‰ÏV◊÷” ÷˘ «˘A¬_ ◊›Î ’»Ì, “±ÎI‹Î” ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì …         ±˘»Î ˢ› ±fiı ÷ı› ’λΠΩHÎı fiËŸ ¿ı ±Î ’vÊÎ◊˝ »ı. ±ı ÷˘ ±ı‹…
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         43  44                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

ΩHÎı ¿ı …ı …·ÿÌ …÷˘ ˢ› ÷ıfiı … ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı. ±Î’HÎÎ ·˘¿ ’vÊÎ◊˝   ¿fḻı ÷˘ ¿_≥ ‰‚ı ? ‹ËŸ xÿ› ·Î· ◊≥ Ω›, ⁄Ò‹ ’ÎÕÌ ÿı‰Î› ±ı‰_
÷˘ µ÷Ή‚ ¿fl‰Ì, ‘‹Î· ¿fl‰Ì, ÿ˘Õ‘΋ ¿fl‰Ì, ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ fi‰fl˘      ◊Λ I›Î_ ÷’ ¿fl‰_ ’Õı. ÷’ ±ıÀ·ı Â_ ? »ıS·_ ÷’ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? “ˢ‹
fiÎ flËı÷˘ ˢ› ÷ıfiı ¿Ëı »ı. “⁄Ë ’vÊÎ◊a ‹ÎHÎÁ »ı, ⁄Ë ’vÊÎ◊a     ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ” ±fiı “Œ˘flıfi ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ” ±ı¿Î¿Îfl fiÎ ◊Λ, I›Î_ ΩB≤Ï÷ flËı
‹ÎHÎÁ »ı” ±ı‹ ¿Ëı. ±S›Î, ±Î ¤‹flÕ˘ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ Œfl‰Î ‹ÎÀı      ±ıfiı ÷’ ¿èÎ_ »ı ¤√‰Îfiı !
… …L‹ı·˘ »ı. ±ıfiı ’vÊÎ◊˝ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ÷ı ?
                                    ’vÊÎ◊˝ ¨‘˘ ¿flı ÷˘ ∂¬ÕÌ› Ω›. ’˘÷ı “ËΘ· ±ıLÕ Á˘·”
     ’vÊÎ◊˝ ±ıÀ·ı µ’›˘√‹› ∞‰fi !               flÌV’˘„LÁ⁄· »ı, …‰Î⁄ÿÎfl »ı. »÷_ ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ »÷_ ¿fl fiı ¨‘_
                                 ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ ¨‘_ ¿fl. Ï«_÷Î fiÎ ◊Λ ±ı‰_ ±Î iÎÎfi »ı. Ï«_÷Î◊Ì ‹ÎHÎÁ
   ’vÊÎ◊˝ ±ıÀ·ı µ’›˘√‹› ∞‰fi. ±Î’HÎı ±ËŸ © µ’›˘√        Á‚√Ì Ω› »ı. ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ‹fiı ±ı‹ ¿Ëı÷˘ Ë÷˘ ¿ı, Ï«_÷Î fiΠˢ›
ˢ› fiı ⁄Ì…ı ¤ µ’›˘√ ˢ›. …ı ±Â¤ ◊≥ √›_ ˢ›, ’HÎ         ÷˘ ‹ÎflÎ◊Ì ¿Î‹ … fiÎ ◊Λ. ‹ÎÀı ‹ÎflÌ Ï«_÷Î flËı‰˘ ÿı¢. ‹ı_ ±ıfiı ¿èÎ_
µ’›˘√’Ò‰˝¿ ÷ıfiı ¤ ¿flÌ fiάı. ±ıÀ·ı …ıÀ·Î ·˘¿˘fiÎ Á_›‹ ÿı¬Î›    ¿ı, “⁄Ë ÁÎv_, ÷_ ±Î’HÎ_ iÎÎfi … fiÎ ·≥Â. ÁIÁ_√‹Î_ ±ı‹ fiı ±ı‹
»ı ÷ı› V‰Î¤Îω¿ »ı. ÷ı ’˘÷ı ΩHÎ÷˘ fi◊Ì ¿ı Ë_ ’vÊÎ◊˝ ¿v_ »\_. ±ı  … ±Î‰…ı.” ±ıfiÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ¿ı Ï«_÷Πˢ› ÷˘ ±Î ¿Î‹ ◊Λfiı, fiËŸ
±ıfiÌ ≠¿ÚÏ÷fi˘ V‰Î¤Î‰ »ı. …ı V‰Î¤Îω¿ ◊Λ ±ıfiı ’vÊÎ◊˝ fiÎ      ÷˘ ¿Î‹ … fiÎ ◊Λfiı ? ±ı ΩHÎ÷˘ fi◊Ì ¿ı ’˘÷ı ¿flı »ı ¿ı ¿˘”¿ ¿flı
¿Ëı‰Î›. ’vÊÎ◊˝ ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı, ±Î ’vÊÎ◊˝ »ı, ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ≠ÎflO‘  »ı. ±ıfiı ÷˘ ±ı‹ … ¬⁄fl »ı ¿ı Ë_ ¿v_ »\_ ±Î ⁄‘_ !
»ı, ’vÊ ◊›Î ’»Ìfi˘ ’vÊÎ◊˝ ±ı ÁΫ˘ ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı‰Î›. ±Î flÌ›·
’vÊÎ◊˝ »ı fiı ’ı·˘ flÌ·ıÏÀ‰ ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı‰Î›.                    “T›‰ÏV◊÷”fiÌ ›◊Î◊˝ Á‹… !
   ≠ë¿÷ν — Á‹÷Î ±fiı Á_›‹‹Î_ Œıfl ¢ ?                ≠ë¿÷ν — “≠ÎflO‘” ±fiı “T›‰ÏV◊÷” ±ı ⁄Lfiıfiı Â_ Á_⁄_‘ »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — Á_›‹ ±ı ’vÊÎ◊˝ »ı, ±fiı Á‹÷Î ±ı ÷˘ iÎÎfi◊Ì         ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹ …\±˘ ÷˘ ¿Â˘› Œıfl fi◊Ì. ’HÎ ·˘¿˘±ı ≠ÎflO‘fi˘
µI’Lfi ◊fiÎfl˘ V‰¤Î‰ »ı. “›‹”fiı› ’vÊÎ◊˝ ¿è΢ »ı, “Ïfi›‹”fiı›      ±‰‚˘ ±◊˝ ¿›˘˝ ±ıÀ·ı ±‹ı ⁄Ì∞ ¤ÎÊ΋Î_ ‰Î÷ Á‹Ω‰Ì. ’HÎ ≠ÎflO‘
’vÊÎ◊˝ ¿è΢ »ı, fiı “Á_›‹”fiı› ’vÊÎ◊˝ ¿è΢ »ı. ±Î ÿı¬Ì÷˘ Á_›‹    ¿fl÷Î_ T›‰ÏV◊÷ ¨«_ »ı. T›‰ÏV◊÷ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı, ÷_ ÷Îflı ¿Î‹ ¿›ı˝ Ω,
fiËŸ. ’vÊÎ◊˝ ÿı¬Î› fiËŸ ¿˘≥ ÿËÎÕ˘› !
                                 ⁄Ì…\_ ⁄‘_ Œ‚ ‰√ıflı ‹ÎflÌ ÁkÎ΋Î_ »ı. ±fiı ≠ÎflO‘ ¿_¥ ±ı‰_ fi◊Ì ¿Ëı÷_
   ≠ë¿÷ν — Á_›‹ ±fiı ÷’‹Î_ Â_ ¤ıÿ »ı ?             ±ıÀ·ı T›‰ÏV◊÷ ±ı ¿Q’·ÌÀ ‰V÷ »ı. ±ıfiÎ ’fl ±Î‘Îfl flÎ¬Ì fiı «Î·˘
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄ıµ …\ÿÎ_ … »ı. Á_›‹‹Î_ ÷’‰Îfi_ fi◊Ì Ë˘÷_ ±fiı    ÷˘ Ëfl¿÷ ±Î‰ı fiËŸ. ≠ÎflO‘ ÁÎ«Ì ‰Î÷ Ë÷Ì, ’HÎ ±‰‚˘ … ±Î‘Îfl
÷’‹Î_ ÷˘ ÷’‰Îfi_ ˢ›. ¿˘≥ ¿ËıÂı ¿ı, ¬˘flο‹Î_ ÷‹fiı Á_›‹ fi◊Ì.    ◊≥ √›˘ I›Î_ Â_ ◊Λ ?
÷˘ ¬˘flο ≠‹ÎHÎÁfl ·ı ÷˘ Á_›‹ ◊Λ. fiı ÷’‹Î_ ÷˘ ‹fifiı ÷’Ή‰_        ≠ë¿÷ν — ‹fiı ±ı‹ ·Î√ı »ı ¿ı ≠ÎflO‘ ÂOÿ »ı ÷ı T›Ï@÷fiı
’Õı, ⁄΂Ìfiı ÷’Ή‰_ ’Õı ±fiı ±Î’HÎ_ ÷’ ÷˘ …\ÿ_ »ı. iÎÎfi, ÿ½fi,   ±fi·ZÎÌfiı ±fiı T›‰ÏV◊÷ »ı ÷ı Á‹ÏWÀfiı ±fi·ZÎÌfiı »ı. ±Î ⁄flÎ⁄fl
«ÎÏflhÎ ±fiı ÷’, ÷ı‹Îfi_ ÷’ »ı. ±Î’HÎ_ ÷˘, ⁄ËÎfl ÿıËfiı ±ÂÎ÷Î ◊Λ   »ı ?
»ı, ÷ı CÎÕ̱ı ±Î’HÎı ÷’ ¿fl‰_ ’Õı. ¿ÎflHÎ ¿ı …›Î_ Á‘Ì ’ÒflHÎ »ı ÷ı
’ÒflHÎ, √·fi fiÎ ◊≥ Ω› I›Î_ Á‘Ì ±Î’HÎı ÷’ ¿fl‰_ ’Õı. ⁄Ò‹Î⁄Ò‹        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fi◊Ì, ≠ÎflO‘ T›Ï@÷fiı ±fi·ZÎÌfiı ¬v_ …
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         45   46                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

’HÎ T›‰ÏV◊÷ ÷˘ ÷ıfiÌ ±Î√‚ Ω› »ı. ≠ÎflO‘ ±Î√‚ ◊Λ »ı, I›Îfl       Ω› ÷˘› Ï«_÷Î fiÎ ¿flÌÂ. fiŒ˘ ±Î‰ı ÷˘ ÷_ ¿>ÿο>ÿ fiÎ ¿flÌÂ. ±ı ⁄‘_
’»Ì ±ı T›‰ÏV◊÷ ◊Λ »ı. T›‰ÏV◊÷ T›ÏWÀ-Á‹ÏWÀ ⁄‘Îfi˘ Œ˘Õ ±Î’ı      “T›‰ÏV◊÷” ¿flı »ı. ÷_ ÷˘ ¿fl÷˘ fi◊Ì. flÎ÷-Ïÿ‰Á, Á_K›Î-µÊÎ ⁄‘_ ¿ı‰_
»ı.                                 Ïfi›‹‹Î_ »ı, ±ı‰_ ‹fifi_› “T›‰ÏV◊÷”fiÎ ÷Î⁄΋Î_ »ı. ±Î ÷˘ ±‹ı ⁄‘_
                                  µCÎÎÕ_ ¿flÌ ÿÌ‘_ »ı. ±fiı ±ÎÀ·_ µCÎÎÕ_ ¿fl‰Î ‹ÎÀı … CÎHÎÎ ¿Î‚fiÌ ±‹ÎflÌ
    T›‰ÏV◊÷fiÎ iÎÎfi‹Î_ ⁄‘˘ … Œ˘Õ ‹ı_ ’ÎÕÌ ÿÌ‘˘ »ı. …√÷ ¿ı‰_
                                  ¢‘¬˘‚ Ë÷Ì ¿ı ¬flı¬fl Â_ »ı ? ≠ÎflO‘ ¿Ë̱ı ÷˘ ±‹ı ÏfiflÎ_÷ı ÁÒ≥
»ı ? ¿˘HÎ «·Î‰ı »ı ? ¿ı‰Ì flÌ÷ı «Î·ı »ı ? ⁄‘ µCÎÎÕ_ ¿flÌ fiÎA›_ »ı.
                                  …≥±ı, ’HÎ ’λΠ’vÊÎ◊˝ ¿Ë˘ »˘, ÷ı ‰Ëı·_ ∂É_ ¿ı ÁÒ≥ flËı‰_ ? ±ıÀ·ı
µCÎÎÕ_ ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ¿›Ù ¿ı ÷‹fiı ÏË÷¿ÎflÌ ◊Λ, ÷‹fiı ÂÎ_Ï÷ flËı, Á_¿S’
                                  ±Î ±ÿ˚⁄ÿ ‹fiı fiˢ÷_ _ ’Á_ÿ. I›Îflı Â_ Ë¿Ì¿÷ »ı ? I›Îflı ±‹ı ¿èÎ_,
ω¿S’ fiÎ ◊Λ. øÏ‹¿‹Î√˝‹Î_ “T›‰ÏV◊÷” Á‹Ω› fiËŸ. øÏ‹¿‹Î√˝
                                  “T›‰ÏV◊÷” ! ±ıÀ·ı “±˘· flÎ≥À” !
Ãıà Á‘Ì ±Ë_¿ÎflÌ ‹Î√˝ »ı, ±ıÀ·ı “T›‰ÏV◊÷” ¿Ëı‰Î› … fiËŸ. ’˘÷ı
¿÷ν ◊Λ ÷˘ “T›‰ÏV◊÷”fiı ¿÷ν ±ı@ÁıMÀ … fiÎ ¿flı. ±ı‹fiı ÷˘ ±ı‹        ±Î “T›‰ÏV◊÷”fi_ iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì ‹ÎHÎÁ Á_’ÒHν iÎÎfiÌ ÷flÌ¿ı
… ¿ı, “Ë_ ¿÷ν »\_”. I›Îflı ¿Ë̱ı ¿ı, “÷‹ı ¿÷ν ÷˘ Ë÷Î, ÷˘ ’»Ì ¬˘À  … flËÌ Â¿ı ÷ı‹ »ı, Á_¿S’-ω¿S’ … ∂¤˘ fiÎ ◊Λ. ≥L¿‹ÀıZΉ΂Îfi˘
ÂÌ flÌ÷ı √≥ ?” I›Îflı ¿Ëı ¿ı, “¤Î≥, ≠ÎflO‘fiı ±Î‘Ìfi.” ±ı ·˘¿˘      ¿Î√‚ ±ÎT›˘ ¿ı ÷‹fiı ÿ_Õ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı ÷˘ ±Î’HÎı ÷fl÷ … Á‹∞
≠ÎflO‘ ±fiı ’vÊÎ◊˝ ⁄Lfiı ¿Ëı.                     …≥±ı ¿ı “T›‰ÏV◊÷” »ı. ±fiı “T›‰ÏV◊÷”‹Î_ ËÂı ÷˘ ±ı ÿ_Õ ¿flÂı fiı?
                                  fiËŸ ÷˘ ±ıfiı Á_ÕΠ…‰ÎfiÌ› „@÷ fi◊Ì, ÷˘ ±ı ⁄Ì…\_ Â_ ¿fl‰Îfi˘ »ı ?
    ÷‹fiı iÎÎfi ‹Y›ı ¿ıÀ·Î_ ‰Ê˝ ◊›Î_ ?               …√÷‹Î_ ¿˘≥ ¿Â_ ¿flÌ Â¿ı ±ı‹ »ı … fiËŸ. ±fiı ±Î’HÎ_ “T›‰ÏV◊÷”
    ≠ë¿÷ν — hÎHÎ ‰Ê˝.                      ËÂı ÷˘ ±ı› »˘Õ‰Îfi_ fi◊Ì ÷˘ Âıfiı ‹ÎÀı ±Î’HÎı Õfl‰Îfi_? ±Î’HÎ_ »ı
                                  ÷ı ±Î’HÎfiı »˘Õ‰Îfi_ fi◊Ì. ±ı‹Î_ ÁÎËı⁄ Ï⁄«Îfl˘ Â_ ¿flı? ÁÎËı⁄ ÷˘
    ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ hÎHÎ ‰Ê˝‹Î_ ÷‹fiı “T›‰ÏV◊÷”‹Î_ ¿ÂÌ ¤Ò· ·Î√Ì    ÏfiÏ‹kÎ »ı. ±fiı ’ı·˘ ÁÎËı⁄ ΩıÕı ‰ıfl ˵ flάı ¿ı, ±Î ÁÎËı⁄ ±ı¿·˘
»ı ?                                … ±ı‰˘ »ı, ÷ı @›Îfl◊Ì ‹ÎflÌ ’λ‚ ’Õ›˘ »ı. ±S›Î, ÁÎËı⁄ ÷ÎflÌ
    ≠ë¿÷ν — fiÎ, …flΛ fi◊Ì ·Î√Ì.                 ’λ‚ fiÎ ’Õı, ÷Îv_ ¿‹˝ ÷ÎflÌ ’λ‚ ’Õ›_ »ı. ±ıÀ·ı ±Î ·˘¿ Á‹F›Î
                                  ‰√fl ‰ıfl … ⁄Î_‘ı »ı fiı ∂·ÀÎ_ !
    ÿÎÿÎlÌ — ËÏfl‹Î_ ÷˘ Â_¿Î ’Õı ¿ı ËÏfl±ı ±Î‰_ ÂÎ ‹ÎÀı ¿›Ù ?
ËÏfl fi΋fi_ ¿˘≥ … fi◊Ì, I›Î_ ±Î√‚. ±Î ÷˘ ±ÎÂfl˘ »ı. Á_÷ ’vÊ˘±ı        F›Î_ Á‘Ì ¿÷ν ’˘÷ı ◊Λ I›Î_ Á‘Ì “¿˘HÎ ¿÷ν »ı” ±ı Á‹Ω›
±Î’ı·Î ÂOÿ, ÷ı ·˘¿˘fiı ±Î‘Îfl ÷˘ Ωı≥±ı fiı ? ±Î ÷˘ ±Î’HÎ_ ±ø‹     fiËŸ. ±fiı …ı ¿÷ν »ı ±ı Á‹Ω≥ Ω› ÷˘ ’˘÷ı ¿÷ν flËı fiËŸ. Ωı,
ωiÎÎfi »ı, ±ıÀ·ı “…ı‹ »ı ÷ı‹” …√÷ ¿ËÌ ÿÌ‘_ ¿ı ±ÎÀ·_ ±ıfiÌ ‹ı‚ı    ÷‹Îflı ¿Â_ … ¿fl‰_ fi◊Ì ’Õ÷_ fiı ?
«Î·Ì flèÎ_ »ı. ‹ÎÀı ÷‹Îflı µ’ÎÏ‘ ¿fl‰Î …ı‰Ì »ı … fiËŸ. ±Î ‰Î‚ ¿ı‰Î      ≠ë¿÷ν — fiÎ.
±ıfiÌ ‹ı‚ı ∂√Ì flèÎÎ »ı ! ‹Ò»˘ ∂√Ì flËÌ »ı ! ÷Îflı ¡ıL« ¿À F›Îflı
¿flΉ‰Ì ˢ› I›Îflı ¿flΉ…ı. ‰¬÷ı ¿˘≥ ‹Ò»˘ ‹Ò_ÕÌ fiάı ÷˘ ÷_          ÿÎÿÎlÌ — øÏ‹¿‹Î√˝ ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl ÷˘ ¬fl˘ … ±fiı ±ıfiÌ ÁÎ◊ı
√¤flÎ≥ fiËŸ. ±fiı ±Î ‹Ò_ÕÌ fiάfiÎfl µ’fl Ï«ÕÎ≥ fiËŸ. ±ı ÷˘        ËÏflfiÌ ≥E»Î, ÷ı ⁄ıfi˘ ‹ı‚ ÂÌ flÌ÷ı ’Õı ? ÷ı◊Ì ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfiı ¿ËÌ
ŒflÌ ◊Âı. ‹Ò»˘ ÷˘ ‹ËÌfiÎ µ’fl ŒflÌ ∂√Ìfiı ∂¤Ì flËıÂı. ‹ÎÀı Ï«ÕΉΠ    ÿÌ‘_ ¿ı T›‰ËÎflfi˘ ÷_ ¿÷ν »ı. Ωı ÷_ ±Ë_¿ÎflÌ »ı ÷˘ ÷_ … ¿÷ν »ı ±fiı
…ı‰_ fi◊Ì. »˘¿fl˘ ‹flÌ √›˘ ÷˘ Ï«_÷Î fiÎ ¿flÌÂ, “T›‰ÏV◊÷” »ı. ¬˘À     Ωı ÷_ Ïfifl˚Ë_¿ÎflÌ »ı ÷˘ “T›‰ÏV◊÷” ¿÷ν »ı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                          47   48                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

   ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, Ωı ËÏflfiı ¿÷ν ¿Ëı, ÷˘ ’˘÷Îfiı ±¿÷ν Á‹∞fiı        ÿÎÿÎlÌ — ¤ÎB›fiı ±fiı ’vÊÎ◊˝fiı ±˘‚¬ı “÷ı” ‹˘À˘ ! ÷ı ·˘¿
fiÎ flËı‰Î› ?                              ±˘‚¬÷Î fi◊Ì. ÷‹ı ¿˘fiı ’vÊÎ◊˝ ΩH΢ »˘ ? ÷‹fiı ¤ÎB›fi˘ ±fi¤‰
                                   ◊›˘ »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’˘÷ı ¿˘≥ ÿËÎÕ˘› ±¿÷ν ◊Λ ÂÌ flÌ÷ı ? ±¿÷ν
◊Λ ÷˘ I›Î√ ÂÌ flÌ÷ı ¿flΛ ? “ËÏfl ≥E»Î” ±ı ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ ‹fifi_           ≠ë¿÷ν — Ë_ ÷˘ ⁄‘_ ¤ÎB›◊Ì … ◊Λ »ı, ±ı‹ ‹Îfi_ »\_ .
Á‹Î‘Îfi ·ı‰Î ‹ÎÀı ¿ı ±Î M›Î·˘ ’ÕÌ √›˘ ÷˘ ÷ı “ËÏfl ≥E»Î” fiı          ÿÎÿÎlÌ — ’vÊÎ◊˝ @›Î_ Ωı›˘ ÷‹ı ?
±Î‘Ìfi »ı ¿ËÌ ÿı. ⁄Î¿Ì ËÏfl fi΋fi_ ¿˘≥ »ı … fiËŸ, I›Î_ ±Î√‚ ÂıfiÌ
“ËÏfl ≥E»Î” ? ±Î’HÎÎ ¿Î‹‹Î_ ¿˘≥fiı Õ¬· ¿fl‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl ¢ »ı?          ≠ë¿÷ν — «Î· “wÏÀfi”‹Î_ ◊Λ ÷ı ’vÊÎ◊˝.
‹ÎflÎ ¿Î‹‹Î_ ‰‚Ì ËÏflfiı ≥E»Î ÂÎ ‹ÎÀı ¿fl‰Ì ’Õı ? ±ı ¿_≥ µ’flÌ          ÿÎÿÎlÌ — ≠ÎflO‘ ¿›_ ?
»ı ‹Îfl˘ ? ’HÎ …\±˘fiı, ±I›Îfl Á‘Ì ±Î ’˘·_’˘· «ÎS›_ … »ı fiı ?
iÎÎfiÌ’vÊ ÷˘ ¿ÂÎfi_ ±‰·_⁄fi ·ı fiËŸ. ¿ıÀ·Î¿ µÿ›¿‹˝fi_ Œ‚ ¿Ëı.          ≠ë¿÷ν — «‹I¿Îfl …ı‰_ ◊Λ ÷˘ ÷‹ÎflÎ ÿ½fi ◊›Î_ ±ıfiı ¤ÎB›
±‹ı ÷˘ ±Î “T›‰ÏV◊÷” ±ı‰_ ÁflÁ ±ÎM›_ »ı ¿ı ÷‹fiı …flΛ ‹U¿ı·Ì       ‹Îfi_ Ë_.
fiÎ ’Õı. ±fiı “T›‰ÏV◊÷” Ωı≥fiı ÷‹fiı ±ÎM›_ »ı. Á˘±ı Á˘ À¿Î           ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ±ËŸ ÷‹ı ±ÎT›Î ±ı ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı‰Î› ?
“T›‰ÏV◊÷” »ı ! fiËŸ ÷˘ ÷‹ı ¨‘ı flV÷ı «œÌ Ω‰. ±‹ı Â_ ¿Ë̱ı
»Ì±ı ¿ı, …√÷ Á_⁄_‘‹Î_ “T›‰ÏV◊÷” »ı. ÷fiı ‹ı_ …ı ±ÎM›_ »ı, ÷ı ÷Îv_      ≠ë¿÷ν — ËÎ, ±ı ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı‰Î›.
ˉı «·ÎT›Î ¿flÂı. ÷_ ˉı ’vÊÎ◊˝ ‘‹˝‹Î_ flËı. I›Îflı ¿˘≥ ’Ò»ı ¿ı, ÁÎËı⁄     ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ≠ÎflO‘ ±fiı ’vÊÎ◊˝fiÎ ¤ıÿfiÌ … ·˘¿˘fiı ¬⁄fl
‹Îv_ «Î·Âı ¿ı fiËŸ «Î·ı ? ±S›Î, “T›‰ÏV◊÷” »ı ‹ÎÀı ÷_ ÷ÎflÌ ‹ı‚ı     ’Õ÷Ì fi◊Ì. ±Î ¤˛Î_Ï÷◊Ì ±Î‰_ ¿Ëı »ı. ¤˛Î_Ï÷ ±ı¿ ºÏp »ı fiı ?! ÷ı
±ı ⁄Î…\ Ωı≥ fiËŸ. ±Î ÂflÌfl, ‹fi, ‰«fi ⁄‘_ ±ıfiı ÷Î⁄ı »ı. ÷_ ÷˘      ¤˛Î_÷ ºÏp◊Ì ±ı‰_ ÿı¬Î› ¿ı ±Î ≠ÎflO‘ ±fiı ±Î ’vÊÎ◊˝. ¬flÌ flÌ÷ı
ÂflÌfl …ı ¿flı »ı ÷ıfiı Ωı›Î ¿fl. ±Î «_ÿ¤Î¥ Â_ ¿flı »ı, ±ıfiı ÷‹ı Ωı›Î    ’vÊÎ◊˝ ÿı¬Î÷˘ … fi◊Ì. ±Î …ı ÿı¬Î› »ı ±ı ⁄‘_ … ≠ÎflO‘ »ı. ’vÊÎ◊˝
¿fl˘. ±fiı ÷_ ±‹ÎflÌ ’Î_« ±ÎiÎÎ ’ÎY›Î ¿fl. ⁄˘·˘, ±ÎÀ·Ì ÁËı·Ì, Áfl‚     ÷˘ ◊›Î ¿flı »ı, ±ıfiÌ ’˘÷Îfiı ¬⁄flı› ’Õ÷Ì fi◊Ì. Ωı ’vÊÎ◊˝ ÿı¬Î›
flÌ÷ı ±ÎM›_ »ı ¿ı fiËŸ ?                        ÷˘ ÷˘ ⁄‘Î … ±ıfiı ‰Î‚Ì ·ı.
   ≠ë¿÷ν — ±Î ’Î_« ±ÎiÎ΋Î_ flËı‰_ ±ı ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı‰Î› ?          ≠ë¿÷ν — ’vÊÎ◊˝ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ÎiÎ΋Î_ flËı‰_ ±ı … ’vÊÎ◊˝, ±ı … ‘‹˝ ±fiı         ÿÎÿÎlÌ — ’vÊÎ◊˝ ±_ÿfl ◊≥ flè΢ »ı, …ıfiı ¤Î‰ ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı
±ı … ÷’. ±ÎiÎ΋Î_ ⁄‘_ … ±Î‰Ì √›_. ’»Ì ⁄Ì…\_ ¿Â_ … ¿fl‰Îfi_       »ı. ˉı ¤Î‰ ÷˘ ·˘¿˘ ⁄˘·ı ¬flÎ, ’HÎ Á‹…ı fiËŸ. ƒT› ⁄‘_ ≠ÎflO‘
fi◊Ì. Ωı iÎÎfiÌ’vÊ ‹‚Ì Ω› ÷˘ ÷ı‹fiÌ ±ÎiÎ΋Î_ … flËı‰Îfi_ »ı.        »ı fiı ¤Î‰ ’vÊÎ◊˝ »ı.
                                      ≠ë¿÷ν — …ı ¿‹˝ ¿fḻı »Ì±ı ÷ı ¤ÎB›◊Ì ◊Λ »ı ¿ı ¿‹˝◊Ì
         ¤ÎB› ‹˘À_ ¿ı ’vÊÎ◊˝ ?
                                   ¤ÎB› ◊Λ »ı ?
   ≠ë¿÷ν — ¤ÎB› ‹˘À_ ¿ı ’vÊÎ◊˝ ‹˘À˘ ?                  ÿÎÿÎlÌ — ¤ÎB›◊Ì ¿‹˝ ◊Λ »ı ’HÎ ¿‹˝ ◊Λ »ı ÷ı‹Î_ ¤Î‰ ⁄ıÁı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         49   50                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

»ı ÷ıfiÌ ¬⁄fl ’Õ÷Ì fi◊Ì, I›Î_ ’vÊÎ◊˝ ÷ı CÎÕ̱ı ±_ÿfl ÁÒZ‹ flÌ÷ı «Î·   »÷Î_ ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ ÁkÎÎ ‹Îfi̱ı ±ı ’vÊÎ◊˝ »ı. ‹ı_ ±Î‹ ¿›Ù, ÷ı‹
… flËı »ı. ±ı “¿˘Ï{{” »ı fiı ±Î ⁄‘Ì ≥Œı¿À˚Á »ı. “≥Œı¿À˚Á” ±ı ⁄‘Ì   ¿›*, ¿÷ν fi◊Ì, »÷Î_ ±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰ flάı ÷ı ⁄‘˘ ’vÊÎ◊˝, ±ı ¤˛Î_÷
… ≠ÎflO‘ »ı. ÷‹ı ±ËŸ ±ÎT›Î ÷ı ≠ÎflO‘, ±Î ’Ò»›_ ÷ı ≠ÎflO‘, ±Î     ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı‰Î›. ±fiı “Ë_ ¿÷ν fi◊Ì” ±ı‰_ ¤Îfi ◊›_ I›Îfl◊Ì ¤˛Î_÷
ÁÎ_¤‚˘ »˘ ÷ı ≠ÎflO‘, fiı ’vÊÎ◊˝ ÷˘ ±_ÿfl ◊≥ flè΢ »ı. ±ıÀ·ı …L‹◊Ì   ’vÊÎ◊˝ ⁄_‘ ◊≥ Ω› ±fiı ’»Ì ‹˘ZÎfi˘ ’vÊÎ◊˝ «Î· ◊Λ.
‹flHÎ Á‘Ì ⁄‘_ … ŒflÏ…›Î÷ »ı. …ı ŒflÏ…›Î÷ »ı ±ı ⁄‘_ ≠ÎflO‘ »ı.
                                     ≠ë¿÷ν — “Ë_ ¿÷ν fi◊Ì” ±ı Ω÷fi˘ ¤Î‰ ±Î‰ı, ±ı› ’λ\_
±ıÀ·ı ’ˆH›Î ‰√fl »^À¿˘ fiÎ ◊Λ, flÎ_՛Π‰√fl »^À¿˘ fiÎ ◊Λ, ¤H›Î
                                  ¤ÎB›‹Î_ ˢ› ÷˘ ◊Λ fiı ?
‰√fl »^À¿˘ fiÎ ◊Λ, fi˘¿flÌ-‘_‘Î ‰√fl »^À¿˘ fi◊Ì. ¿˘≥ L›Î›◊Ì
‰ı’Îfl ¿flı ÷˘ ¨‘˘ «Î·ı fiı ±L›Î›◊Ì ¿flı ÷˘ ÁÎfl˘ «Î·ı, ±ı ⁄‘_ …       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¤ÎB›‹Î_ ˢ› ÷˘ … ◊Λ. »÷Î_ ¤ÎB›fi_ … »ı,
≠ÎflO‘ »ı. V◊Ò‚ ¤Î√ ⁄‘˘ … ≠ÎflO‘ »ı ±fiı ÁÒZ‹ ¤Î√ »ı ÷ı ’vÊÎ◊˝    ±ı‹ ⁄˘·ı ÷˘ «Î·ı fiËŸ. ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì ›◊Î◊˝ ’vÊÎ◊˝ «Î·
»ı.                                ◊Λ »ı. fiËŸ ÷˘ ¤˛Î_÷ ’vÊÎ◊˝ ÷˘ »ı … fiı ? ¤˛Î_Ï÷fi˘ ¤˛Î_÷ ’vÊÎ◊˝
                                  «Î· ˢ› ±fiı iÎÎfifi˘ iÎÎfi ’vÊÎ◊˝ «Î· ˢ›. iÎÎfi ’vÊÎ◊˝ ‹˘ZÎı
   ≠ë¿÷ν — …ı ¤ÎB› ˢ› ÷ı ⁄ÿ·Î›Î ¿flı ¿ı ÷ıfi_ ÷ı … flËı ?
                                  ·≥ Ω› ±fiı ¤˛Î_÷ ’vÊÎ◊˝ ±ËŸ Á_ÁÎfl‹Î_ ¤À¿Î‰ı.
¿‹˘˝ ÁÎflÎ_ ◊Λ ÷˘ ¤ÎB› ⁄ÿ·Î› ¬v_ ¿ı ?
                                     ≠ë¿÷ν — ≠›Ifi, ≠ÎflO‘ ±fiı ’vÊÎ◊˝ ±Î hÎHÎı› ±ı¿ … »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ÁÎflÎ_ ¿‹˘˝ ¿›Î˝◊Ì …ı ⁄ÿ·Î›ı·_ ÿı¬‰Î‹Î_ ·Î√ı »ı ¿ı
±Î‰_ ¿›Ù ÷˘ ±Î‹ ⁄«Ì √›Î, ÷ı ¬flı¬fl ÷˘ ÷ı‰_ ¤ÎB›‹Î_ Ë÷_ ÷ı◊Ì        ÿÎÿÎlÌ — ≠ÎflO‘ ±fiı ≠›Ifi ÷˘ ±ı¿ … ‰V÷ »ı. ⁄ıµ ±ı¿…
÷ı‹ ◊›_, ±ı‹ fiı ±ı‹ fiËŸ. ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ ≠ÎflO‘ … »ı, ±ı ⁄ÿ·Î›     ‹Î-⁄Î’fiÎ_ »˘¿flÎ_ »ı. ±fiı ¬fl˘ ’vÊÎ◊˝ ÷˘ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ¤ı‚ fiÎ
fiËŸ.                                ˢ› ÷ıfiı. ±ı Ïfi¤ı˝‚ ˢ›. ¬flÎ ’vÊÎ◊˝‹Î_ ¿˘≥fi_ ±‰·_⁄fi fiÎ Ωı≥±ı.
                                  ±ı ÷˘ F›Îflı ¿fl‰˘ ˢ› I›Îflı ◊Λ. ±fiı ±Î Á_ÁÎflfi˘ ¿Ëı‰Î÷˘ ’vÊÎ◊˝
   ≠ë¿÷ν — ‹fiW›˘ ¨«Î_ ¿‹˘˝ ¿flı ÷˘› ±ıfiı ÿ—¬ ˢ› ÷ı       ÷˘ ’√ ÁÎΩ ˢ› ÷˘ VÀıÂfiı …‰Î›. ‹Î◊_ ¤Îflı fiΠˢ› ÷˘ ’Î_Áv_ Ëı_Õı
¤˘√‰‰_ ÷˘ ’Õıfiı ?                         ±Î√‚, ±ıÀ·ı ’flΑÌfi ¿Ëı‰Î› ±Î ⁄‘_. ÁÎ’ıZÎ, ±’ıZÎΉ΂_ ¿Ëı‰Î›.
   ÿÎÿÎlÌ — ¨«Î_ ¿‹˘˝ ˢ› ÷˘› ÿ—¬ fiÎ ¤˘√‰ı ÷˘ Ω› @›Î_ ?     fiı ’vÊÎ◊˝ Ïfifl’ıZΠˢ›. ›◊Î◊˝ ’vÊÎ◊˝‹Î_ ±Î‰Ì √›˘ ÷˘ ÷˘ ⁄‘Ì
ÿ—¬ ÷˘ ⁄‘Î_ ¤˘√‰‰ÎfiÎ_ … »ı. ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ› fiı ±ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ› ⁄ıµ    ‰Î÷fi˘ µ¿ı· ±Î‰Ì Ω›.
ˢ› ! »˘ÕÌ ’ˆHÎı I›Îflı ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ› ˢ›, ’»Ì ’ˆHÎÌ flèÎÎ ’»Ì        ≠ë¿÷ν — Ë_ øÏ‹¿‹Î√˝‹Î_ Ë÷˘, ±Î…ı ±ø‹‹Î√˝‹Î_ ‹Îv_ K›Îfi
…‹Î≥ ’ˆÁÎ ‹Î√‰Î ±Î‰ı ÷ı CÎÕ̱ı ±ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ› µI’Lfi ◊Λ.       ‰‚Ì √›_. ÷˘ ±ı ‹Îfl˘ ’vÊÎ◊˝ ‹Îfi‰˘ ¿ı ¤ÎB›˘ÿ› ‹Îfi‰˘ ?
⁄ËÎflfiÌ ÂÎ÷Î ±ÂÎ÷Î “T›‰ÏV◊÷”fiı ±Î‘Ìfi »ı ±fiı ±_ÿflfiÌ ÂÎ÷Î
flËı ±ı ’vÊÎ◊˝ »ı.                            ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷‹Îfl˘ ’H›fi˘ µÿ› ¿Ëı‰Î›. ¤ÎB›fi˘ µÿ› ÷‹fiı
                                  ±ËŸ ÷ıÕÌ ·ÎT›_. ’»Ì ±‹ı ÷‹fiı iÎÎfi ±ÎM›_. ±ıÀ·ı ÷‹ı ’vÊ ◊›Î,
       øÏ‹¿‹Î√˝, ¤˛Î_÷ ’vÊÎ◊ν‘Ìfi !             fiı ’vÊ ◊›Î ’»Ì ’vÊÎ◊˝ Âw ◊›˘. F›Î_ Á‘Ì Ë_ ¿v_ »\_ I›Î_ Á‘Ì
                                  ’vÊÎ◊˝ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ÎI‹Îfi_ iÎÎfi ◊›_ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î “Ωı‰Î-ΩHΉÎfi_”
   ≠ÎflO‘ ±ıÀ·ı Â_ ? ±Î’HÎÎ ËÎ◊fiÌ ÁkÎÎ fi◊Ì. ±ı ’flÁkÎÎ »ı,    ÂÌA›˘. “±Î’HÎı” “iÎÎ÷Δ ±fiı “«_ÿ·Î·” “iÎı›”, ±ıÀ·_ ΩH›_ I›Îfl◊Ì
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                         51   52                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

’vÊÎ◊˝ Âw ◊›˘ !                           ±ı ¤Îfi »ı ÷ı◊Ì. fiËŸ ÷˘ ≠ÎflO‘ ¤˘√‰÷Î_ ⁄Ì… fiÎ ’Õı ±fiı ‹˘ZÎı
                                  Ω›. ’HÎ ¿÷ν ¤Î‰ »ı. ‹ÎÀı ≠ÎflO‘ ’fl, Ïø›Î±˘ ’fl ⁄Ë Ωıfl ±Î’÷Î.
    ±ÎI‹Î ±fiı ≠¿ÚÏ÷ ⁄ı … »ı. ≠¿ÚÏ÷ ⁄‘Ì ≠ÎflO‘ΑÌfi »ı. ±Î
                                  ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiÌ ’λ‚ ’vÊÎ◊˝ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ◊›Î … ¿flı »ı.
Ïø›Î±˘ ◊‰Î◊Ì ¤Î‰ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı µI’Lfi ◊Λ »ı. ±Î ¤Î‰
÷ı ±Î‰÷Î ¤‰fi˘ ’vÊÎ◊˝ »ı. ’HÎ ÷ıfiÌ ·˘¿˘fiı ¬⁄fl fi◊Ì ¿ı ±Îfiı          ±Î…ı ÷˘ ±ı øÏ‹¿‹Î√˝ ¡ı¿«fl ◊≥ √›˘ »ı. Ω’ ¿fl‰Î ⁄ıÃ˘
¤˛Î_÷ ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı‰Î› ! ±Î‰÷Î ¤‰fi_ …ı «Î…˝ ¿flı »ı ÷ı ¤˛Î_÷ ’vÊÎ◊˝   ˢ›fiı ÷˘ Ω’ ¿fl÷˘ Ω› ±fiı ‹fi‹Î_ ¤Î‰ ¿fl÷˘ Ω› ¿ı, “‹ÎflÎ ŒÎ‘fl
fiı ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ≠ÎflO‘ »ı. ¤Î‰ ÷˘ ◊Λ … fiı ? ·Bfi ¿fl‰_ »ı ±ı ¤Î‰     fiηΛ¿ »ı, ‹ÎflÎ ŒÎ‘fl fiηΛ¿ »ı.... ‹fiı ËıflÎfi ¿flı »ı. ‹Îv_ ÷ı·
¿fl‰˘ ’Õıfiı ? ’Ò‰˝¤‰fiÎ ¤Î‰◊Ì ±I›Îflı ±Î’HÎfiı ≥E»Î±˘ ◊Λ »ı,      ¿ÎœÌ fiάı »ı.” ±ıÀ·ı ‹fi‹Î_ …\ÿ_, ‰ÎHÎÌ‹Î_ …\ÿ_ fiı ‰÷˝fi‹Î_ …\ÿÌ …
±ıÀ·ı ¤Î‰ «Î…˝ ¿›˘˝ Ë÷˘ ±ıÀ·ı ±Î ±ÎT›_. ±ıÀ·ı ¤Î‰fiı ’vÊÎ◊˝     Ω÷fi_ ˢ›. fiÏË ÷˘ ±I›Îfl Á‘Ì øÏ‹¿‹Î√˝ ¿ı‰˘ Ë÷˘ ¿ı ≠ÎflO‘
¿è΢ fiı ƒT›fiı ≠ÎflO‘ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ·˘¿˘ ÷˘ ±ı‹fiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ƒT›fiı     ¤˘√‰÷Î_ ’vÊÎ◊˝ ¿fl˘. ±fiı “±ø‹‹Î√˝” ±ıÀ·ı Â_ ? ÁÌ‘˘ “ÏÕflı¿À”
… ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı »ı; ±fiı ’ı·˘ ¤Î‰ ’vÊÎ◊˝ ÷˘ Á‹Ω÷˘ … fi◊Ì.        ’vÊÎ◊˝. “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÌ ¿Ú’Î◊Ì ’vÊ ◊≥ ’vÊÎ◊˝ µI’Lfi ◊≥ Ω›,
                                  Á_’ÒHν ΩB≤Ï÷‹Î_ ±Î‰Ì Ω›, ±ı¿ÿ‹ ±…‰Î‚_ ◊≥ Ω› ! ’»Ì ±ı¿
   ±ËŸ ±ø‹‹Î√˝‹Î_ ƒT› fiı ¤Î‰ ⁄ıµfiı ÏÕV«Î…˝ V‰w’ı ‹Ò¿Ì ÿÌ‘Î_
                                  Áı¿LÕ ’HÎ ÷‹Îv_ “V‰w’”fiÎ ¤Ò·˘ ÷‹ı !
»ı. øÏ‹¿‹Î√˝ ¤Î‰fiı ±Î‘Ìfi »ı. ±Î’HÎı ±ø‹‹Î√˝‹Î_ ÷˘ V‰¤Î‰‹Î_
±ÎT›Î, ±ıÀ·ı ’ı·Î ’fl¤Î‰ »ı. ±Î’HÎı ¤Î‰fiı ⁄Î…\±ı ‹Ò¿Ì ÿÌ‘Î ±fiı           ≠ÎflO‘, ¿≥ flÌ÷ı µÿ›‹Î_ ±Î‰ı ?
ƒT›fi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘ ¿è΢.
   ≠ë¿÷ν — F›Î_ Á‘Ì ’˘÷Îfiı ΩHÎı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ’vÊÎ◊˝ ¿›˘˝         ≠ë¿÷ν — ’HÎ ’vÊÎ◊˝ ¿flı ÷˘ … ≠ÎflO‘ ±Î‰ıfiı ?
… fiÎ ¿Ëı‰Î› ?                                ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’vÊÎ◊˝ fi◊Ì. ±ı fiˆÏ‹Ïkο ≠›Ifi˘ »ı. fiˆÏ‹Ïkο
   ÿÎÿÎlÌ — ¬fl˘ ’vÊÎ◊˝ ◊›˘ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ¤˛Î_Ï÷fi˘ ’vÊÎ◊˝    ≠›Ifi˘ ÷‹ı ¿›ı˝ Ω‰.
÷˘ ◊Λ. Ωı ‹fi, ‰«fi, ¿Î›ÎfiÌ ±ı¿ÎI‹‰ÚÏkΠˢ› ÷˘ ¤˛Î_Ï÷fiÎ            ≠ë¿÷ν — ±ı ≠ÎflO‘fi_ … fiˆÏ‹Ïkο ¿‹˝ »ı ?
’vÊÎ◊˝‹Î_◊Ì ⁄Ì… ’Õı »ı. ±ı T›‰ËÎfl ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı‰Î›. ‹fi‹Î_ …ı‰_ ˢ›
÷ı‰_ ‰ÎHÎÌ‹Î_ ⁄˘·ı fiı ÷ı‰_ … ‰÷˝fi‹Î_ flάı. fiı ¤‹Î_ ’Õı ÷˘ T›‰ËÎfl      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠ÎflO‘fiÎ ±Î‘Îflı … ◊‰Îfi_, ≠ÎflO‘fiÌ … ≠ıflHÎÎ◊Ì
’vÊÎ◊˝‹Î_ ŒÎ›ÿ˘ ◊Λ. ±fiı ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ “flÌ›·” ‹ÎÀıfi˘ Ωı√ ◊≥    ◊‰Îfi_.
Ω›. ‹ÎÀı ¤fiı ‰¬ÎH›_ »ı. ±Î ¤˛Î_÷ ’vÊÎ◊˝ ±ı¿ ≠¿Îflfi˘ ’vÊÎ◊˝          ≠ë¿÷ν — ≠ÎflO‘ ±ıÀ·ı Â_ ?
… ¿Ëı‰Î›. ±Îfiı ¤˛Î_÷ ’vÊÎ◊˝ ÂÎ◊Ì ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ÷ı ÷‹fiı
Á‹Ω‰_. øÏ‹¿‹Î√˝ ±ı‰˘ »ı ¿ı Ωı ±ıfiı ¿Ë̱ı ¿ı ÷_ Ω’ ¿fl‰Î ⁄ıÁÌ         ÿÎÿÎlÌ — ≠ÎflO‘ ±ıÀ·ı √›Î ±‰÷Îfl‹Î_ ¤Î‰¿‹˝ ⁄Î_‘ı· _ ˢ›.
Ω ±ıÀ·ı ±ı Ω’ ¿fl‰Î ⁄ıÁı. ÷ı Ω’ ≠ÎflO‘◊Ì ◊Λ »ı. ’HÎ ÷ı ‰¬÷ı     ˉı ±ı ¤Î‰¿‹˝ Ω› “¿˘QM›Àfl” ’ÎÁı, ±ıÀ·ı ¿ı Á‹ÏWÀ‹Î_ Ω› ±fiı
‹ËŸ …ı ¤Î‰ ¿flı »ı ÷ı◊Ì ’λ\_ ±Î‰÷Î ¤‰fi_ ⁄Ì… ’Õı »ı, ±ı ’vÊÎ◊˝    Á‹ÏWÀ‹Î_ ’»Ì ¿<ÿfl÷ ±ıfiı ¤ı√Ì ◊Λ, ¿<ÿfl÷Ì ¿ÎflH΢ ’HÎ ⁄ÌΩ_ ⁄‘Î_
¿Ëı‰Î› »ı. ±ıÀ·ı ≠ÎflO‘ ¤˘√‰÷Î_ ‹ËŸ ’vÊÎ◊˝ µI’Lfi ◊Λ »ı.       ¤ı√Î_ ◊Î¥ ±fiı ±ËŸ ±Î√‚ ±Î’HÎfiı w’¿ w’ı ≠ÎM÷ ◊Λ.
≠ÎflO‘ ¤˘√‰÷Î_ ’vÊÎ◊˝fi_ ‹ËŸ ⁄Ì… ’Õı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı “Ë_ ¿÷ν »\_”    “T›‰ÏV◊÷” „@÷ ±Î’HÎfiı w’¿ w’ı ±Î’ı »ı. ’»Ì ±ı ∂ÃÎÕı ÷˘
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        53   54                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

±Î’HÎı ∂ÉÎfi_ fiı «·Î‰ı ÷ı‹ «Î·‰Îfi_. ¬flÎ⁄ ω«Îfl˘› ÷ıfiÌ         ≠ë¿÷ν — ¿˘≥ ¿Ëı ¿ı ±Î’HÎı l‹ ¿fḻı ÷˘ … ≠ÎflO‘ ‹‚ı fiı
‹ÎflŒ÷ ◊Λ »ı. ÁÎflΠω«Îfl˘› ÷ıfiÌ ‹ÎflŒ÷ ◊Λ »ı. ±Î ⁄Ë {ÌHÎÌ     ¿˘≥ ¿Ëı ¿ı ≠ÎflO‘ ˢ› ÷˘ … l‹ ¿fl‰Îfi˘ ‹˘¿˘ ‹‚ı. ±Î‹Î_ ÁΫ_
‰Î÷ »ı.                              Â_ ?
   ≠ë¿÷ν — ±I›Îflı …ı ≠ÎflO‘ »ı ±ı ’Ò‰˝¤‰fiÎ ±Î’HÎÎ ¤Î‰fi_       ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±Î_¬ı …ı …ı ÿı¬Î› »ı, ¿Îfiı …ı …ı Á_¤‚Λ »ı,
Œ‚ »ı ?                              fiοı …ı …ı Á√_‘ ±Î‰ı »ı, ∞¤◊Ì …ı …ı «¬Î› »ı, «Î‹ÕÌ◊Ì …ı …ı
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ’Ò‰˝¤‰fiÎ ¤Î‰fi_ Œ‚ »ı, ±fiı ±I›Îflı …ı fi‰Î   V’½ ◊Λ »ı, ±Î ’Î_« ≥ÏLƒ›˘fiÎ iÎÎfi◊Ì …ı …ı ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı »ı,
¤Î‰˘ µI’Lfi ◊Λ ÷ı ±Î‰÷Î ¤‰fi_ ¿ÎflHÎ »ı.              ±ı ⁄‘_› ≠ÎflO‘ »ı. ⁄˘·˘, ˉı ±Î‰Ì ‰Î÷ ÂÌ flÌ÷ı Á‹…ı ·˘¿˘ ?
   ≠ë¿÷ν — fi‰Î ¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ ÷ı ±Îfiı ±Î … ¤‰‹Î_ Œ‚         ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’vÊÎ◊˝fiÌ …wfl ÷˘ ¬flÌ … fiı ?
fiÎ ±Î’ı ?                               ÿÎÿÎlÌ — ¬flÌ flÌ÷ı ±Î ⁄‘_ ≠ÎflO‘ … »ı. ¬fl˘ ’vÊÎ◊˝ ·˘¿˘fiı
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¿Â_ fiÎ Œ‚ı. fi‰Î ¤Î‰ »ı ÷ı “¿˘Ï{{” »ı ±fiı    Á‹Ω›˘ fiËŸ ±ıÀ·ı ¤˛Î_÷ ’vÊÎ◊˝ ¬˘‚Ì ¿Îœ›˘. ¤˛Î_÷ ’vÊÎ◊˝ ±ıÀ·ı
“¿˘Ï{{”fiÌ ±Î‰÷Î ¤‰ı “≥Œı¿À” ◊Λ. ±ıÀ·ı “¿˘Ï{{ ±ıLÕ ≥Œı¿À,     “≥S›{fi” …ı‰˘ ! ’vÊÎ◊˝ …Õı ±ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì. ’vÊÎ◊˝ Ωı …Õı fiı ÷˘
≥Œı¿À ±ıLÕ ¿˘Ï{{” ±ı‹ «ÎS›Î … ¿flı. ±fi_÷ ±‰÷Îfl Á‘Ì «ÎS›Î      ¿Î·ı ⁄‘Î … ·˘¿˘ ’vÊÎ◊˝ ¿flÌfiı ‹˘ZÎı «ÎS›Î Ω› ! ’HÎ ±Î ÷˘
¿flı ! F›Î_ Á‘Ì “iÎÎfiÌ’vÊ” “¿˘Ï{{” ⁄_‘ fiÎ ¿flı, ¤Î‰¿‹˝fi˘ ¿÷ν ⁄_‘  ≠ÎflO‘fiı … Œıfl‰ Œıfl‰ ¿flı »ı, ±ıÀ·ı ±Î‹fiÌ ‹Ëıfi÷ fi¿Î‹Ì Ω› »ı.
fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ±Î CÎÀ‹Î‚ «ÎS›Î … ¿flı !              I›Îflı Ë_ ÷ı ÁËı…‹Î_ ⁄÷Î‰Ì ÿ™ »\_, ±ıÀ·ı ±ı‹fiÌ ‹Ëıfi÷ Œ‚ı »ı.
                                 ’vÊÎ◊˝ ÷˘ ÷ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı …ı ÁŒ‚ ˢ›, fiËŸ ÷˘ ±fi_÷ ±‰÷Îfl
        ÁŒ‚ ◊Λ ÷ı ’vÊÎ◊˝ !                ‹Î◊ο>À ¿flı ÷˘› ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±iÎÎfiÌfiÌ ‹Î◊ο>À˘ !
   ≠ë¿÷ν — ºœ ’vÊÎ◊˝◊Ì ≠ÎflO‘fiı Œıfl‰Ì ¿Λ ?          ±iÎÎfiÌ◊Ì ±iÎÎfi ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ Ω› fiËŸ.
   ÿÎÿÎlÌ — ’vÊÎ◊˝ ±ı¿·˘ ˢ› ÷˘› Œıfl‰Î›, ’HÎ ’vÊÎ◊˝ ¿˘fiı               vvvvv
¿Ëı‰Î› ±ı ΩHΉ_ ’Õı fiı ? ΩH›Î ‰√fl Â_ ¿Î‹ ◊Λ ? ±Î fi˘À˘‹Î_
±ı¿ ÁÎ«Ì Ë˘› fiı ⁄Ì∞ ⁄fiΉÀÌ Ë˘›, ÷ı‹Î_ ÁΫÌfiı ±Î’HÎı
±˘‚¬Ì±ı fiÏË fiı ⁄fiΉÀÌ ·≥fiı …≥±ı ÷˘ ¿˘HÎ ’ˆÁÎ ±Î’ı ? ’vÊÎ◊˝
¿˘fiı ¿Ë˘ »˘ ÷‹ı ?
   ≠ë¿÷ν — ‘‹˝ ±fiı ‹˘ZÎfiı ‹ÎÀı …ı Ïø›Î±˘ ¿fḻı, ÷ı ’vÊÎ◊˝ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’vÊÎ◊˝ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ı ÷˘ ÏË÷¿ÎflÌ ¿›Ù ¿Ëı‰Î›.
±fiı ±ı ÏÁ‰Î›fi_ …ı ¿fḻı ±ı ±ÏË÷¿ÎflÌ ⁄‘_. ±Î ÷˘ ÏË÷¿ÎflÌ fiı
±ÏË÷¿ÎflÌ ◊›_, ’HÎ ’vÊÎ◊˝ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ±Î’HÎı …ı ¿fḻı ÷˘ ÁŒ‚
◊Λ ÷ı ’vÊÎ◊˝.
                                  56                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

                                  ±iÎl©Î »ı. ±Î¬_ …√÷ ±iÎl©Î‹Î_ »ı. fiÎfiÎ »˘¿flÎ œŸ√·Î-œŸ√·Ì
                                  fl‹ÎÕı »ı ÷ı ±iÎl©Î »ı, ÷ı‹ ‘‹˝‹Î_› ±iÎl©Î ˢ› »ı. “iÎÎfiÌ’vÊ”
                                  ±ı¿·Î … ’˘÷ı ±_‘l©Î ‰√flfiΠˢ›, »÷Î_ ÿıË ±_‘l©Î‹Î_ ˢ›.
                                  Ë‹HÎÎ_ ±‹ı ’HÎ CÎıfl …≥fiı ÷’ÎÁ ¿›Î˝ ‰√fl ’ÎHÎÌ ’ÌÂ_, ’HÎ ±‹Îflı
                                  ÿıËfi˘ ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰ fiΠˢ›.

                                          ±ÎI‹l©Î - ≠¤l©Î !
                                     ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹l©Î ±fiı ≠¤l©Î ±ı ⁄ı‹Î_ Œıfl Â_ ?
               (4)                     ÿÎÿÎlÌ — ≠¤l©Î‹Î_ ≠¤ …\ÿÎ fiı Ë_ …\ÿ˘ ±ı‹ …\ÿÎ≥ ‹Îfi‰Î‹Î_
                                  ±Î‰ı »ı ±fiı ±ÎI‹l©Î ÷˘ ’˘÷ı V‰›_ ±ÎI‹Î ◊≥ fiı ±ÎI‹ÎfiÌ ¤„¿÷
              l©Î                   ¿fl‰Ì ÷ı. ±Î ≠I›ZÎ ¤„¿÷ fiı ’ı·Ì ’fl˘ZÎ ¤„¿÷ ¿Ëı‰Î›. …ıfiı
                                  ±ÎI‹Îfi¤‰ ◊›˘ fi◊Ì, ÷ı …ıfiı ≠¤ ¿Ëı »ı ÷ı … ÷ıfi˘ ±ÎI‹Î »ı ’HÎ
         ±_‘l©Î - ±iÎl©Î !                 ÷ıfiı ÷ıfiÌ ¬⁄fl fi◊Ì. ÷ı◊Ì ≠¤fiÎ fi΋◊Ì ¤…ı »ı, ’HÎ ’fl˘ZÎ’HÎı ÷ıfiÎ
                                  … ±ÎI‹Îfiı ’ˢ_«ı »ı.
    ±ı¿ ‹˘ÀÎ ŒÎ‹˝ ÁÏ≠LÀıLÕLÀ Ë÷Î. ÷ı ‹fiı ¿Ëı »ı ¿ı, ±‹ı ±_‘l©Î
fiÎ flά̱ı. ±ı‹fiÌ ±ı ‰Î÷ ±‹ı fi˘_‘Ì flάÌ. ’»Ì ±‹ı ÁÎ◊ı ŒÎ‹˝‹Î_               l©Î - iÎÎfi !
Œfl÷Î Ë÷Î. ‰E«ı ’«ÎÁ eÀfi_ ¬ı÷fl ±ÎT›_, ±ı‹Î_ ⁄Ë ¨«_ CÎÎÁ Ë÷_,
÷ı ’Îfl ¿fl÷Ì ‰¬÷ı ’ı·Î ¤Î≥ «Îfl-«Îfl eÀfiÎ ·Î_⁄Î ¿>ÿ¿Î ‹ÎflÌfiı ’Îfl      ≠ë¿÷ν — l©Î ωfiÎ iÎÎfi ◊Λ ¿ı fiËŸ ?
fiÌ¿‚Ì √›Î. ‹ı_ ÷ı‹fiı ’Ò»›_, “±Î CÎÎÁ‹Î_ ÁÎ’ »ı ¿ı ‰Ÿ»Ì »ı ±ı‰_      ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±iÎÎfi ’HÎ l©Î ‰√fl ◊Λ fiËŸ. l©Î ±ı
÷‹ı ΩHfi÷Î fiˢ÷Î ÷˘ @›Î ±Î‘Îflı ÷‹ı ’√ ‹Ò¿÷Î Ë÷Î ?” ¿ı‰Ì       “¿˘Ï{{” »ı fiı iÎÎfi ±ı “’ÏflHÎ΋” »ı.
…⁄fl…V÷ ±_‘l©Î »ı !
                                     ±Î V‰w’iÎÎfi ◊›Î ’»Ì ¿ı‰Î ◊≥ …‰_ Ωı≥±ı ? l©ÎfiÌ
   ±_‘l©Î ‰√fl ÷˘ ¬Î‰Îfi_› ¬Î≥ ¿Λ fiËŸ, VÀÌ‹fl‹Î_ ⁄ıÁÌ       ≠Ï÷‹Î ◊≥ …‰_ Ωı≥±ı ! Ωı÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı … l©Î ±Î‰ı. l©ÎfiÌ ≠Ï÷‹Î
¿Λ fiËŸ, fiı ÀıZÎÌ‹Î_› ⁄ıÁÌ fiΠ¿Λ. ¿≥ l©Î◊Ì ÀıZÎÌ‹Î_ ⁄ıÁ˘ »˘ ?  ¿˘”¿ Œıfl˘ ’οı »ı !
±ı„¿ÁÕLÀ fiËŸ ◊Λ ±ıfiÌ ÷‹fiı l©Î ÷˘ fi◊Ì ! ±flı, CÎıfl ’ÎHÎÌ ’̱˘
»˘ ÷˘ ÷ı‹Î_ √Ì·˘ÕÌ ’ÕÌ ¿ı ∞‰Õ_ ’Õ›_ ¿ı ¿˘≥ ’ÎÕ˘Â̱ı ‹Î_¿HÎ                 vvvvv
‹Îfl‰ÎfiÌ ÿ‰Î fiÎ¬Ì ¿ı fiËŸ ÷ıfiÌ ÷’ÎÁ ¿fl˘ »˘ ? ±ıÀ·ı ±Î_‘‚Î
ωrÎÁ ‰√fl ÷˘ CÎÕ̉Îfl «Î·ı ÷ı‹ fi◊Ì.
   ÷‹ı …ıfiı ±_‘l©Î ¿Ë˘ »˘ ¿ı Á‹Ωı »˘ ÷ı ±_‘l©Î fi◊Ì,
                                 58                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

                                 ±Î…ı› ÷ı ÿÎfi ±Î’Âı ±ı‰_ ‹Îfi‰_ ±ı “≠ıF›ÕÌÁ” »ı. ¿˘≥ ‹ÎHÎÁ fl˘…
                                 ±Î’HÎfiı ·’¿Î ¿flÌ …÷˘ ˢ› fiı ±Î…ı …‹‰Î ⁄˘·Î‰‰Î ±ÎT›˘ ˢ›
                                 ÷˘› ±ıfiı ÿı¬÷Î_ … ω«Îfl ±Î‰ı ¿ı ±Î ·’¿Î ¿flÂı, ÷ı “≠ıF›ÕÌÁ”.
                                 ±Î “≠ıF›ÕÌÁ”fiı ·≥fiı Á_ÁÎfl ∂¤˘ flè΢ »ı. ’Ëı·Î_fi_ “……‹ıLÀ” »˘ÕÌ
                                 ÿ˘, ±ı ÷˘ ⁄ÿ·Î›Î … ¿flı »ı. «˘fl «˘flÌ ±Î’HÎÎ ÿı¬÷Î_ ¿flı ÷˘› ÷ıfiÎ
                                 ’fl ’Ò‰˝√˛Ë fiÎ flά¢, ¿Î·ı ±ı ÂÎË¿Îflı› ◊≥ Ω›. ±‹fiı ±ı¿
                                 ZÎHΉÎfl ’Ò‰˝√˛Ë fiΠˢ›.
                                          ±Ï¤≠Λ fiı ≥ÏLƒ›˘ !
              (5)                     ±Î ¿ıflÌ ⁄Ë V‰ÎÏÿWÀ ˢ› ÷˘ ≥ÏLƒ›˘ ÷˘ ±ıfiı “±ı@ÁıMÀ” ¿flı
                                 …. ±ı ÁÎ‹Ì ±Î‰ı ±ıÀ·ı {À’À ¬Î‰Î ‹Î_Õı, ’HÎ ¬Î‘Î ’»Ì ¿ıflÌ
             ±Ï¤≠Λ                  ÁÎ_¤flı »ı ÷ı ÂÎ◊Ì ? ÷˘ ¿ı” ±ıHÎı ±Ï¤≠Λ ⁄Î_‘ı·Î ¿ı “¿ıflÌ ⁄Ë ÁÎflÌ
                                 »ı.” ≥ÏLƒ›˘ ¿_≥ Á_¤Îfl÷Ì fi◊Ì, ±ı ÷˘ Ï⁄«ÎflÌ ‹Ò¿˘ I›Îflı ¬Î≥ ·ı.
          ±Ï¤≠Λ˘fi˘ ±_‘Î’˘                ±Î’HÎÎ ±Ï¤≠Λ ±Î’HÎfiı flÎ√¶ıÊ ¿flΉı »ı. ±Ï¤≠Λ »^Àı ÷˘ ÁË…
                                 ◊Λ.
   ¿˘≥ ÷Ìfi’kÎ̉΂˘ ±ËŸ ±ÎT›˘ ˢ› ±fiı ÷‹Îfl˘ ÷ıfiÎ ’fl
±Ï¤≠Λ ⁄ıÁÌ √›˘ ˢ› ¿ı “±Î ÷Ìfi’kÎ̉΂˘ »ı” ÷˘ ±ı ±ËŸ ⁄ıÃ˘        ±Ï¤≠Λ ⁄_‘Λ˘ ¿ı flÎ√¶ıÊ ◊Λ. …›Î_ ±Ï¤≠Λ fi◊Ì I›Î_
ˢ› ÷ıÀ·Ì ‰Îfl ÷‹fiı ‹ËŸ ¬Ò_E›Î ¿flı. ⁄ÌΩ ¿˘≥fiı fiÎ ¬Ò_«ı, ÷ıfi_    flÎ√¶ıÊ fi◊Ì.
¿ÎflHÎ Â_ ?                                     ±Ï¤≠Λ‹Î_◊Ì ±À¿HÎ !
   ≠ë¿÷ν — ⁄ÌΩ ΩHÎ÷Î fi◊Ì ¿ı “±Î ÷Ìfi’kÎ̉΂˘ »ı” ‹ÎÀı.
                                    ≠ë¿÷ν — ±Ï¤≠Λ ⁄_‘Î≥ √›Î ±fiı »^Àı fiËŸ ÷˘ Â_ ◊Λ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄ÌΩ ΩHÎı »ı, ’HÎ ±Ï¤≠Λ ⁄ıÁÎÕ÷Î fi◊Ì ±fiı
÷‹fiı ±Ï¤≠Λ ⁄ıÃı·˘ ÷ı◊Ì ¬Ò_«ı. ÷ı ±Ï¤≠Λ ±Î’HÎı »˘ÕÌ fiά‰Î       ÿÎÿÎlÌ — …ı ‰V÷ ’fl ±Ï¤≠Λ …⁄fl…V÷ ⁄ıÁÌ Ω› ±ıÀ·ı
Ωı≥±ı. ±Î ±Ï¤≠Λ ±Î’HÎı … ⁄Î_K›Î ‹ÎÀı ±ı ±Î’HÎÌ … ¤Ò· »ı,     ±ıfiı I›Î_ ±À¿HÎ ◊≥ … Ω›. ±Ï¤≠Λ ⁄‘ı ‰Ëı_«Î›ı·Î ˢ› ÷˘
÷ı◊Ì ±ı ¬Ò_«ı »ı. Á΋˘ ±ı‹ fi◊Ì ¿Ëı÷˘ ¿ı ‹Îflı ‹ÎÀı ±Ï¤≠Λ ⁄Î_‘˘.  ¿Îœ‰Î ÁËı·Î ’Õı, ’HÎ ±À¿HÎ …ı‰_ ˢ› ÷˘ ¿Îœ‰_ ‹U¿ı·. ±ı ⁄Ë
±Î’HÎfiı ¬Ò_«ı ±ı ÷˘ ±Î’HÎÌ … ¤Ò·fi_ ’ÏflHÎ΋ »ı.          ¤Îflı fl˘√ »ı. ωʛ˘ flÎ√¶ıʉ΂Πfi◊Ì, ±Ï¤≠ΛfiÌ ‹ÎL›÷Î ±ı …
                                 flÎ√¶ıÊ »ı.
   ≠ë¿÷ν — ¿˘≥ ‰V÷fiı ΩH›Î ÏÁ‰Î› ±ıfi˘ ‹÷ ⁄Î_‘‰˘ ±ıfi_
fi΋ “≠ıF›ÕÌÁ” ?                                  ±Ï¤≠Λ ¿ı‰Ì flÌ÷ı »^Àı ?!
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fi◊Ì. ±Î ¤Î≥ ¿Î›‹ ÿÎfi ±Î’ı »ı ±fiı        ≠ë¿÷ν — √Îœ ±Ï¤≠Λ ¿Îœ‰Î ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                          59   60                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

   ÿÎÿÎlÌ — …›Îfl◊Ì fiyÌ ¿›Ù ¿ı ¿Îœ‰Î »ı I›Îfl◊Ì ±ı fiÌ¿‚‰Î         ¿˘≥fiÎ ‹ÎÀı ÁËı… ’HÎ ±‰‚˘ ¿ı Á‰‚˘ ω«Îfl ±Î‰ı ¿ı ÷fl÷
‹Î_Õı. ⁄Ë √Îœ ˢ› ÷ıfiı fl˘… ⁄O⁄ı ¿·Î¿ ¬˘ÿ̱ı ÷˘ ±ı ¬·ÎÁ ◊Λ.     ÷ıfiı ‘˘≥ fiά‰˘. ±ı ω«Îfl Ωı, ◊˘ÕÌ¿ … ‰Îfl Ωı flËıfiı ÷˘ ±ı Á΋Îfiı
±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì ’vÊÎ◊˝ ‘‹˝ ≠ÎM÷ ◊›˘ ¿Ëı‰Î› ±fiı ’vÊÎ◊˝       ’ˢ_«Ì Ω›, ±fiı ’»Ì ∂√ı. «Îfl ¿·Î¿ı, ⁄Îfl ¿·Î¿ı ¿ı ⁄ı ÿËÎÕı› ±ıfiı
‘‹˝ ’flÎø‹ Á‘Ì ’ˢ_«Ì ¿ı, …ı √‹ı ÷ı‰Ì ±À¿HÎfiı µ¬ÎÕÌ Œı_¿Ì ¿ı.    ∂√ı. ‹ÎÀı V’_ÿfifi_ ‰ËıHÎ ±ı ⁄Î…\ fiÎ …÷_ flËı‰_ Ωı≥±ı.
’HÎ ±ı¿ ‰Îfl ΩHΉ_ ’Õı ¿ı ±Î ¿ÎflHÎ◊Ì ±Î ∂¤_ ◊›_ »ı, ’»Ì ±ıfiÎ
                                      ≠ë¿÷ν — ±ıfiÎ ‹ÎÀı ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰_ ?
≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ¤Ò_ÁÌ fiά‰_ ÷fl÷ …. ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ
   CÎfl‹Î_◊Ì ⁄‘ÎfiÎ ±ı¿⁄ÌΩ ‹ÎÀıfiÎ ±Ï¤≠Λ fiÌ¿‚Ì Ω› ÷˘ ¿ı‰_
                                   ◊Λ ÷˘ “ÿÎÿΔfiı ›Îÿ ¿flÌfiı ¿ı ÷‹ÎflÎ ≥WÀÿı‰fiı ›Îÿ ¿flÌfiı ÀÒ_¿Î‹Î_ ¿ËÌ
V‰√˝ …ı‰_ CÎfl ◊≥ Ω› !
                                   ÿı‰_ ¿ı, “±Î ω«Îfl ±Î‰ı »ı ÷ı ⁄fl˘⁄fl fi◊Ì, ÷ı ‹ÎflÎ fi◊Ì.”
   ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎfiı ¿˘≥fiÎ ‹ÎÀı ±‹¿ ±Ï¤≠Λ ˢ› ¿ı ±ÎfiÌ
                                      Á΋Π’flfi˘ ±Ï¤≠Λ ±Î’H΢ ÷ÒÀ›˘ ¿ı ±Î’HÎı ±ıfiÌ ΩıÕı ¬ÂÌ
≠¿ÚÏ÷ ±Î‰Ì … »ı, ±ıÀ·ı ‹fi‹Î_ ±ı‹ flËı ¿ı ±Îfiı ¿ËÌÂ_ fiËŸ ÷˘
                                   ◊≥fiı ‰Î÷ ¿fḻı ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı› ¬Â ◊Λ. ⁄Î¿Ì ±ıfiı ±Ï¤≠Λ
Ãı¿ÎHÎı fiËŸ flËı.
                                   ÁÏË÷ …\±˘, ±ıfiÎ ÿ˘Ê …\±˘, ÷˘ ±Î’HÎÎ ‹fifiÌ »Î›Î ±ıfiÎ ‹fi ’fl
   ÿÎÿÎlÌ — …›Î_ Á‘Ì ‹ËŸ ±Ï¤≠Λ fiËŸ ÷ÒÀı ¿ı Á΋Îfiı ÀˆÕ¿ÎT›Î    ’Õı. ’»Ì ±ı ±Î‰ı ÷˘› ±Î’HÎfiı √‹ı fiËŸ, ±ı Œ˘À˘ ÷fl÷ … ±ıfiÌ
‰√fl «Î·ı ÷ı‹ fi◊Ì, I›Î_ Á‘Ì Á΋Π¿˘≥ ΩıÕı ¿_≥¿ ◊›_ ÷˘ ±ı       ‹ËŸ ’Õı.
ÀˆÕ¿ÎT›Î ‰√fl fiËŸ flËı, ’λ·Î “fḻı¿Âfi” ÷˘ ±Î‰‰ÎfiÎ_ …. ±Î’HÎı        ±Ï¤≠Λ ⁄ÿ·‰Î Â_ ¿fl‰_ ’Õı ? «˘fl ˢ› ÷˘ ‹fi‹Î_ ÷ıfiı
fiyÌ ¿fḻı ¿ı ±Ï¤≠Λ »˘Õ‰˘ »ı, ÷˘› ◊˘Õ˘ ‰¬÷ ’λ·Î_          “ÂÎË¿Îfl, ÂÎË¿Îfl” ¿Ë̱ı. “±Î ÁÎflÎ ‹ÎHÎÁ »ı, ©ÎI‹Î »ı, ±Î’H΢
“fḻı¿Âfi” flËı‰ÎfiÎ_, Á΋Îfiı› flËı fiı ±Î’HÎfiı› flËı.           … ¬˘À˘ ±Ï¤≠Λ ⁄ıÃ˘ »ı.” ±ı‰_ ‹ËŸ Œıfl‰Ì±ı.
   ≠ë¿÷ν — ±Ï¤≠Λ ‰Îflı CÎÕ̱ı ‹Ò_{‰ı »ı.                ¿ıÀ·Ì¿ ‰ÎHÎÌ ⁄√ÕÌ √≥ »ı ÷ı ±Ï¤≠Λ˘fiı ·Ì‘ı, ÷ıfiı ·Ì‘ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Ï¤≠Λfi˘› ±Ï¤≠Λ flά‰˘ fiÎ Ωı≥±ı, ±ı‰Î       ÷_÷Ì·Ì ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı. ÷_÷Ì·_ ⁄˘·ı ±ıÀ·ı Á΋˘› ÷_÷ı «œı.
µ’Λ ¿fl‰ÎfiÎ.                               ¿˘≥fiÌ ’fl Â_¿Î fiÎ ’Õ‰Ì Ωı≥±ı. Â_¿Î ’Õ‰Ì, ±ı ⁄‘Î
   ≠ë¿÷ν — ±Ï¤≠Λ ¿˘HÎ ¿flı »ı ?                 ±Ï¤≠Λ˘ ’Õı·Î ÷ıfi_ ’ÏflHÎ΋ »ı.

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿ıflÌ ±ËŸ ±Î‰Ì, ÷ı ±Î’HÎÌ ≠¿ÚÏ÷ ≠‹ÎHÎı          …\±˘fiı ±Î…fiÎ »˘¿flÎ ±ÎÀ·Î ·Î_⁄Î ‰Î‚ flάı »ı, ÷ı ÂÎ◊Ì ?
≥ÏLƒ›˘fiı ÷ı √‹ı. ’HÎ ≥ÏLƒ›˘fiı ±ı‰_ fi◊Ì ¿ı ±ıfiı ‹ÎÀı ÁÎfl˘ ¿ı ¬˘À˘   ±ı‹fiÎ ±Ï¤≠Λ‹Î_ »ı ¿ı ±Î ÁÎv_ ÿı¬Î› »ı, ±fiı ±Î ¤Î≥fiı ·Î_⁄Î
±Ï¤≠Λ ⁄Î_‘‰˘, ±ı ±ıfi˘ V‰¤Î‰ fi◊Ì. ·˘¿Á_iÎÎ ±Î‹Î_ ⁄Ë ¿Î‹       ‰Î‚ flά‰Îfi_ ¿Ë̱ı ÷˘ ? ±ı‹fiı ±ı ¬flÎ⁄ ÿı¬Î›. ±Î ±Ï¤≠Λ˘fi_
                                   … Á΋˛ÎF› »ı. ⁄Ï©±ı …ı‹Î_ Á¬ ‹ÎL›_ ÷ıfiÎ ±Ï¤≠Λ »ı. ±Ï¤≠Λ
¿flı »ı, ÷ı ·˘¿˘±ı ‹Îfiı·_ ’˘÷ı “⁄ÌÏ·Œ”‹Î_ ⁄Î_‘ı »ı ¿ı ±Î ÁÎv_ fiı ±Î
                                   ⁄Ï©fiÎ ±Î›fiı ±Î‘Ìfi »ı.
¬flÎ⁄. ’»Ì ⁄Ï© fiyÌ ¿flı »ı ±fiı ¿Î‹ ¿flı »ı. “iÎÎfiÌ”fiÌ Á_iÎÎ◊Ì
·˘¿Á_iÎÎ ∂ÕÌ Ω› ±ıÀ·ı ±ı‹Î_◊Ì »\ÀΛ.                    ¿˘≥ ±Î’HÎfiı ÿ√˘ ¿flÌ √›˘ ˢ› ±ı ±Î’HÎı Á_¤Îfl‰Îfi˘ fiÎ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        61   62                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

ˢ›. ±I›Îflı ‰÷˝‹Îfi‹Î_ ±ı Â_ ¿flı »ı ±ı Ωı≥ ·ı‰Îfi_, fiËŸ ÷˘     ’»Ì, iÎÎ÷Î-iÎı›fi˘ Á_⁄_‘ ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì ⁄ı-’Î_« ±Ï¤≠Λ˘ ’Õ›Î
“≠ıF›ÕÌÁ” ¿Ëı‰Î›. ’λ·_ Á_¤Îfl‰Î◊Ì ⁄Ë fi¿ÁÎfi ◊Λ »ı.        ˢ› ÷ıfiı ¿ÎœÌ fiά̱ı ±ıÀ·ı “‰Ì◊ ±˘fiÁ˝” ’ÎÁ ◊≥±ı ±Î’HÎı !
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ K›Îfi‹Î_ ÷˘ flά‰_ Ωı≥±ıfiı ±ı ?            ±Ï¤≠Λfiı ·Ì‘ı …ı‹ »ı ÷ı‹ Ωı≥ ¿Î÷_ fi◊Ì, ‹@÷ ±Îfi_ÿ
                                 ±fi¤‰Î÷˘ fi◊Ì, ¿ÎflHÎ ¿ı ±Ï¤≠Λfi_ ±Î‰flHÎ »ı. ±Ï¤≠Λ … fiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ˢ› …. K›Îfi‹Î_ flά̱ı ÷˘      flËı I›Îflı Ïfiÿ˘˝Ê ◊‰Î›. V‰w’iÎÎfi ’»Ì ±Ï¤≠Λ »ı I›Î_ Á‘Ì ÷‹ı
“≠ıF›ÕÌÁ” ◊Λ. “≠ıF›ÕÌÁ”◊Ì ÷˘ ŒflÌ Á_ÁÎfl ⁄√Õı. ±Î’HÎı ‰Ì÷flÎ√    ‹@÷ ¿Ëı‰Î±˘, ’HÎ ‹Ë΋@÷ fiÎ ¿Ëı‰Î±˘. ±Ï¤≠Λfiı ·Ì‘ı …
¤Î‰ı flËı‰_. ’λ·_ ·Z΋Î_ flËı …, ’HÎ ±ı ¿_≥ “ËıÏS’_√” ‰V÷ fi◊Ì.   ±fi_÷ Á‹ÎÏ‘ ±À¿Ì »ı.
±Î’HÎÎ ¿‹˝fiÎ µÿ› ±ı‰Î Ë÷Î ÷ı◊Ì ±ıHÎı ±Î’HÎÌ ΩıÕı ±ı‰_ ‰÷˝fi ¿›Ù.
µÿ› ÁÎflÎ »ı ÷˘ ¨«_ ‰÷˝fi ¿flÂı. ‹ÎÀı flά¢ fiËŸ “≠ıF›ÕÌÁ”.         ’Ëı·Î …ı “¿˘Ï{{” Ë÷Î ÷ıfiÌ ±I›Îflı “≥Œı@À” ±Î‰ı »ı. ’HÎ ±ı
÷‹fiı Â_ ¬⁄fl ’Õı ¿ı ’Ëı·Î_ »ı÷flÌ √›ı·˘ ±Î…ı fiŒ˘ ±Î’‰Î ±ÎT›˘    “≥Œı@À” ’fl “ÁÎv_ »ı, ¬˘À_ »ı” ±ı ±Ï¤≠Λ ±Î’ı »ı, ±ıfiÎ◊Ì flÎ√¶ıÊ
»ı ¿ı fiËŸ ? ±fiı ÷‹Îflı ±ıfiÌ ΩıÕı T›‰ËÎfl ¿fl‰˘ ˢ› ÷˘ ¿fl˘ fiı     ◊Λ »ı. Ïø›Î◊Ì “¿˘Ï{{” fi◊Ì ⁄_‘Î÷Î, ’HÎ ±Ï¤≠Λ◊Ì “¿˘Ï{{”
fiÎ ¿fl‰˘ ˢ› ÷˘ fiÎ ¿fl¢, ’HÎ “≠ıF›ÕÌÁ” fiÎ flά¢ ! ±fiı ‰¬÷ı     ⁄_‘Λ »ı.
T›‰ËÎfl ¿fl‰Îfi˘ ‰¬÷ ±Î‰ı ÷˘ ÷˘ Ï⁄·¿<· “≠ıF›ÕÌÁ” fiÎ flά¢.             ±Î‰¿Îfl‰Î ›˘B› ±Ï¤≠Λ !
   ≠ë¿÷ν — ±Ï¤≠Λ ‰Ì÷flÎ√÷Î ÷˘Õı »ı ?
                                     ‰V÷ ¤˘√‰‰Îfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ÷ıfiÎ ’fl ±Ï¤≠Λ fiÎ flËı‰˘
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±Î’HÎfiı ±Ï¤≠Λ fiΠˢ‰Î Ωı≥±ı. ±Ï¤≠Λ      Ωı≥±ı. “ˉı ‹fiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì” ±ı‰˘ ±Ï¤≠Λ ’HÎ fiΠˢ‰˘ Ωı≥±ı.
±fiÎI‹ ω¤Î√fiÎ »ı, ÷ı ÷‹Îflı “ΩHΉ_” ¿ı ÷ı ¬˘À˘ »ı, fi¿ÁÎfi¿Îfl¿    …^Ã_ ⁄˘·Ì …‰Î› ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ±Ï¤≠Λ ÷˘ “ÁI›” ⁄˘·‰Îfi˘
»ı. ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Êı, ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·ı, ’˘÷ÎfiÎ “T›’˘≥LÀ”◊Ì ±Ï¤≠Λ ⁄Î_‘ı   … ˢ‰˘ Ωı≥±ı.
»ı. ÷‹fiı ±Ï¤≠Λ ⁄Î_‘‰Îfi˘ ¢ “flÎ≥À” »ı ?
                                    ±⁄˛õ«›˝fi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ÷ıfi˘ ±Ï¤≠Λ fiΠˢ‰˘ Ωı≥±ı.
   ≠ë¿÷ν — ±Ï¤≠Λ ⁄_‘Î≥ Ω› ±fiı ÷ı ¤Ò_ÁΛ fiËŸ, ÷˘ fi‰_     ±Ï¤≠Λ ÷˘ “⁄˛õ«›˝”fi˘ … ˢ‰˘ Ωı≥±ı. ±Ï¤≠Λ ÷˘ “±Î ÿıË
¿‹˝ ⁄_‘Λ ?                            ÿ√˘ »ı” ±ı‹Î_ flά‰Îfi˘ »ı. ¿˘≥ ’HÎ Ω÷fi˘ ±Ï¤≠Λ ⁄˘Ωı ‰‘Îflı
                                 »ı. …ıfi˘ ±Ï¤≠Λ ÷ıfi˘ ⁄˘Ωı !
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±ø‹ ωiÎÎfi ≠ÎM÷ ◊›_ ˢ› fiı ±ÎI‹Î-
±fiÎI‹Îfi_ ¤ıÿiÎÎfi ◊›_ ˢ› ÷ıfiı fi‰_ ¿‹˝ fiÎ ⁄_‘Λ. ËÎ, ±Ï¤≠Λ˘fi_      ±Î’HÎı Á΋Π’fl ±Ï¤≠Λ flά̱ı ±ıÀ·ı ±ı ±Î’HÎÌ ’fl flάı.
≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ◊Λ ÷˘ Á΋Π’fl ÷ıfiÌ ±Áfl flèÎÎ ¿flı, ÷ı◊Ì ÷ıfi˘ ÷‹ÎflÌ   ±Î’HÎı ±Î’H΢ ±Ï¤≠Λ ÷˘ÕÌ fiά̱ı ÷˘ ±ıfi˘ ±Ï¤≠Λ ±ıfiÌ ‹ı‚ı
’fl ¤Î‰ fiÎ ±Î‰ı. «˘A¬Î ¤Î‰◊Ì flËı ÷˘ ±ı¿<› ¿‹˝ ⁄_‘Λ fiËŸ, ±fiı    ¬flÌ ’Õı.
Ωı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ ÷˘ ±ı ±Áflı› ∂ÕÌ Ω›. ÁÎ÷ı √HÎÌ fiÎA›Î ÷ıfiı               ±Ï¤≠Λfi_ V‰w’ !
ÁÎ÷ı ¤Î√Ì fiÎA›Î ±ı … ’vÊÎ◊˝.
   …L‹◊Ì ‹flHÎ ’›Ù÷ “ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏLÁ›· ±ıωÕLÁ”fiÎ        ≠ë¿÷ν — ±Ï¤≠Λ ±ıÀ·ı ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±Ë_¿Îfl ?
ËÎ◊‹Î_ »ı, ÷˘ ±Ï¤≠Λ flά‰ÎfiÌ …wfl … ¿›Î_ »ı? V‰w’iÎÎfi ‹Y›Î        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±Ï¤≠Λ ±Ë_¿ÎflfiÎ ’fl‹ÎHÎ◊Ì ⁄fiı·˘ »ı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        63

±Ï¤≠Λ T›Ï@÷I‰ ÿı¬ÎÕı »ı. ±Ï¤≠Λ◊Ì ºÏp … ⁄ÿ·Î≥ Ω› »ı.
   ±Ï¤≠Λ ‹Õÿη ˢ›, ¬ı_« ‰√flfiΠˢ› ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, …·ÿÌ
µ¿·ı. ’HÎ …ı ±Ï¤≠Λ˘ ¬ı_«‰Î‚Î »ı, ÷ı iÎÎfi ’fl ±Î‰flHÎ ·Î‰ı.
        Ï‹l«ı÷fi ≠I›ı ±Ï¤≠Λ !
   …Õ ‰V÷fi˘ ±Ï¤≠Λ ±Î’˘ ÷ıfi˘ ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ±ıfiı
»˘Õ÷Î_ ‰Îfl fiËŸ ·Î√ı. ’HÎ Ï‹l«ı÷fi ΩıÕıfiÎ ±Ï¤≠ΛfiÌ Á΋ı ±‹ı
«ı÷‰Îfi_ ¿Ë̱ı »Ì±ı.
   ÿflı¿fiı ’˘÷’˘÷ÎfiÌ “‰Î≥Œ”fi˘ ±Ï¤≠Λ ⁄ıÁÌ √›ı·˘ ˢ› »ı,
                                               (6)
÷ıfiÎ◊Ì ±◊Õ΋HÎ ◊Λ.
                                          ±Î‰Õ÷fi˘ ±_‘Î’˘
   “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ±ı ±Ï¤≠Λ … »ıfiı ? ÷‹ı »˘ ±ı‰Î ‹Îfi÷Î
fi◊Ì fiı fi◊Ì ±ı‰Î ‹Îfi˘ »˘.                          ±Î‰Õ÷, “±ı¿Á’À˝” ◊÷Î_ ±À¿Î‰ı !
   CÎflfiÎ ⁄‘Î … ‹ÎHÎÁ˘ ΩıÕı √Îœ ±Ï¤≠Λ˘ ⁄_‘Î≥ √›Î ˢ›
»ı. ‹ÎÀı …ıfiÎ_ ‹˘œÎ_ «œı-∂÷flı, ±ı‰Î Ï‹l«ı÷fi ‹ÎÀı ±Ï¤≠Λ ⁄Î_‘¢    ±‹fiı ±Î ·¬‰Î ¿fl‰Îfi_ fiÎ ±Î‰Õı, ’ıfiı› ’¿Õ÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı.
… fiËŸ. ±Ï¤≠Λ ±ı … ±_÷flΛ »ı. ’Î’˘ ⁄‚Ì Â¿ı, ’HÎ         ±‹fiı ¿Â_ ±Î‰Õı fiËŸ. Á_ÁÎflfi_ ¿Â_ fiÎ ±Î‰Õı ±ıfi_ fi΋ “iÎÎfiÌ”.
±Ï¤≠Λ˘fiÎ ±_÷flΛ˘ ÷˘ ’˘÷Îfiı … fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ ◊≥ ’Õı »ı, ±fiı      ±‹ı ±⁄‘ ¿Ëı‰Î≥±ı.
…ıfiÎ◊Ì »^À‰_ »ı I›Î_ … ‰‘Îflı √Ò_«˘ ’ÎÕı »ı.
                                    ≠ë¿÷ν — ±Î’ ±Î’fiÌ Ω÷fiı ±⁄‘ ¿Ë˘ »˘, ’HÎ ≠⁄‘ ·Î√˘
   ’˘÷ÎfiÎ «ıfi«Î‚Î ’˘÷Îfiı … ¿Õ‰Î ·Î√ı »ı, ’HÎ ÷ı ’ÿ˚√·fiÎ    »˘ ±‹fiı.
»ı. ±Î’HÎÌ flÎ∞¬ÂÌ◊Ì ±Ï¤≠Λfi˘ ‹Î· ¤›˘˝ »ı. ÿflı¿fiı ’˘÷ÎfiÎ
±Ï¤≠Λ ≠‹ÎHÎı «ıfi«Î‚Πˢ› »ı.                     ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ Ë_ ÷˘ ÿflı¿ ⁄Î⁄÷fi˘ ±fi¤‰ ¿flÌfiı ¿Ë_ »\_. ±Î…ı
                                 ÏÁkÎıfl ‰Ê˝fiÌ ™‹fl ◊≥, ’HÎ Ë∞ ‹fiı ÿÎœÌ ¿fl÷Î_ fi◊Ì ±Î‰Õ÷Ì. ·˘¿˘
   “©ÎI‹Î” ÷˘ »ı, ’HÎ ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Îfi˘ ±Ï¤≠Λ ∂¤˘ ◊›˘     ‹fi‹Î_ ‹Îfiı »ı ¿ı ’˘÷Îfiı ÿÎœÌ ¿fl÷Î_ ±Î‰Õı »ı, ±ı ⁄‘_ ≥√˘≥{‹ »ı.
÷ı◊Ì ÷ı ≠‹ÎHÎı “‹ÂÌfiflÌ” «Î·‰ÎfiÌ. “©ÎI‹Î” ÏÁ‰Î›fiÌ ⁄Ì∞ ⁄‘Ì    ±‹¿ … ⁄Ë …^… ‹ÎHÎÁ˘fiı ÿÎœÌ ¿fl÷Î_ ±Î‰Õ÷Ì ËÂı. ‹fiı ’˘÷Îfiı
… “‹ÂÌfiflÌ” »ı.
                                 … Á‹Ω› »ı ¿ı ±Î ¿ı‹fi_ flı{fl ’¿Õ‰_, ¿ıÀ·Ì ÏÕ√˛Ì±ı ’¿Õ_, ±ıfiÌ
            vvvvv                  ¿ÂÌ ¬⁄fl ˢ÷Ì fi◊Ì. ±ıfiÎ ±ı¿Á’À˝ ±Î’HÎı ◊›ı·Î fi◊Ì. F›Î_ Á‘Ì
                                 Ë_ ±ı¿Á’À˝ ◊›˘ fi◊Ì I›Î_ Á‘Ì ±Î’HÎfiı ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì ±ı‹ …
                                 ¿Ëı‰Î›.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4                        65   66                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-4

   ≠ë¿÷ν — ±ı@Á’À˝ ◊‰Î‹Î_ ±Î’fiı ŒÎ›ÿ˘ fi◊Ì ÿı¬Î›˘ fiı ?     fiı ±ı‹ fi◊Ì ¿Ëı÷Î. »÷Î_› ÷‹fiı ≠⁄‘ ÿı¬Î› »ı ±ı ÷‹ÎflÌ ºÏp »ı.
                                 ‹ÎflÌ ºÏp ¿›Î_ ËÂı ? ±ı ÷‹fiı Á‹Ω›_ ? ±‹ÎflÌ »ıS·Ì ºÏp »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ŒÎ›ÿÎfiÌ ‰Î÷ fi◊Ì, ’HÎ Ë_ “…ı‹ »ı ÷ı‹” ¿ËÌ ÿ™
»\_ ¿ı ‹fiı ÿÎœÌ ¿fl÷Î_ fi◊Ì ±Î‰Õ÷Ì. ÷‹fiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î‹ ÷˘ ¿ı‹      ‘_‘΋Î_› Ë_ ‹ÎflÌ Ω÷fiı “±ı¿Á’À˝” ‹Îfi÷˘ Ë÷˘. ÷ı› ±Î iÎÎfi
¿flÌfiı ˢ› ? ’HÎ ÷‹fiı ±Î‰Õı »ı ±ı … ¬˘À_ »ı. ±ı ¬Î·Ì        ◊›Î ’»Ì ÷ÀV◊ ºÏp◊Ì Ωı›_, ·˘¿˘fiı ‘_‘Î ¿fl÷Î Ωı›Î I›Îflı Ë_ Á‹∞
“≥√˘≥{‹” »ı. ¿ıÀ·Î¿fiı ÷˘ O·ıÕ ‰Î’fl÷Î_ … fi◊Ì ±Î‰Õ÷Ì, O·ıÕ     √›˘ ¿ı ±Î ÷˘ ¿Â_ ±Î‰Õ÷_ … fi◊Ì. ±Î ÷˘ “≥√˘≥{‹” … »ı ¬Î·Ì.
‰’flÎ≥ ¿ı fi◊Ì ‰’flÎ≥ ÷ı … ΩHÎ÷Î fi◊Ì. ±Î ÷˘ ⁄‘_ ’˘·_’˘·       ¿˘≥ ’Î_« …HÎÎ ‹Îfiı, V‰Ì¿Îfl ¿flı ‹ÎÀı ¿_≥ ⁄‘Ì ±Î‰Õ÷ ◊≥ √≥ ?
«ÎS›Î ¿flı »ı !
                                    ≠ë¿÷ν — ±Î’fiÌ ºÏp±ı ±⁄‘’HÎ_ ⁄flÎ⁄fl »ı ’HÎ T›‰ËÎÏfl¿
   ≠ë¿÷ν — ±ı@Á’À˝ ±ıÀ·ı ?                  ºÏp±ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎHÎÁ ±ı¿Á’À˝ ◊≥ ¿ı fiËŸ. ±ı¿Á’À˝ ±ı ÷˘         ÿÎÿÎlÌ — “Ë ⁄‘ »\_” ±ı ¤Îfi ±fiı ±Î iÎÎfi ±ı ⁄ı ÁÎ◊ı flËÌ
¿<ÿfl÷Ì ⁄ÏZÎÁ »ı. ±Î ±ÎI‹Ï‰iÎÎfi‹Î_ Ë_› ±ı¿Á’À˝ ◊›ı·˘ »\_, ÷ı›   ¿ı … fiËŸ. ±‹ÎflÌ ’ÎÁı iÎÎfifi˘ d· ≠¿Î ˢ›, ±ıÀ·ı ±‹fiı
¿<ÿfl÷Ì ⁄ÏZÎÁ »ı. fiËŸ ÷˘ ‹ÎHÎÁ ÷ı iÎÎfiÌ ÂÌ flÌ÷ı ◊≥ ¿ı ? ÷ı◊Ì   ⁄Ï©fiÌ …wfl … fiËŸ fiı ? ⁄Ï© “≥‹˘Âfi·” ¿flΉı ±fiı iÎÎfi ‹˘Âfi‹Î_
±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı “‘ÌÁ ≥{ ⁄À fiı«fl·.”               flάı.
   ±flı, ‹fiı ÷˘ «Î·÷Î_› fi◊Ì ±Î‰Õ÷_. ·˘¿˘ ¿Ëı ¿ı ÿÎÿÎ ⁄Ë ÁflÁ      ±‹fiı Á_ÁÎfl ωÁÎflı ’ÕÌ √›˘ ˢ›. ±‹fiı ÁËÌ ¿fl÷Î_›
«Î·ı »ı ! ’HÎ Ë_ ÷˘ iÎÎfiºÏp◊Ì Ωı÷˘ ˢ™ ±ıÀ·ı ‹fiı ¬⁄fl ’Õı ¿ı    ±Î‰Õ÷Ì fi◊Ì. ’_ÿfl-‰ÌÁ ‰flÁ◊Ì ¿Â_ ·A›_ … fi◊Ì ±ıÀ·ı ⁄‘_ ωÁÎflı
‹fiı «Î·÷Î_› fi◊Ì ±Î‰Õ÷_.                      ’ÕÌ √›_ »ı. ±Î Á_ÁÎfl ±ıfiÌ ‹ı‚ı ωÁÎflı ’ÕÌ Ω› ±ı‰˘ »ı. ±ıfiÎ
                                 ‹ÎÀı ±ÎÀ·Î ⁄‘Î ≠›˘√ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ’Ïfl«› »^À›˘ ¿ı ωÁÎflı
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±‹fiı ÷˘ ÷‹Îv_ ⁄‘_ … ±Îÿ½ w’ … ÿı¬Î›.
                                 ’Õı. ±ıÀ·ı ’Ïfl«› »^À‰˘ Ωı≥±ı. ÁΑÎflHÎ T›‰ËÎflfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ·Î√ı, ’HÎ Ë_ iÎÎfiw’ı Ωı™, »ıS·Î «U‹Î◊Ì Ωı™,  ’Ïfl«›fi˘ ‰Î_‘˘ »ı.
±ıÀ·ı »ıS·Ì ·Î≥À◊Ì ±Î ⁄‘_ ¿Î«_ ·Î√ı.
                                           ÷ÎflHÎfi˘ «˘’Õ˘ !
   ¿ıÀ·Î¿ ‹ÎHÎÁ˘ ‹fiı ¿Ëı »ı ¿ı ÿÎÿÎ, ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ⁄ıÁÌfiı ±‹ı
¬Î÷Î_ ÂÌA›Î. ˉı Ë_ ‹ÎflÌ Ω÷fiı ΩHÎ_fiı ¿ı ‹fiı …‹÷Î_ … fi◊Ì        ’fl¤‰◊Ì Â_ Â_ ΩıÕı ·≥fiı ±Î‰ı·Î ? «_ÿ¤Î≥fiÌ …wÏfl›Î÷fiÌ
±Î‰Õ÷_. …‹÷Îfi˘ Œ˘À˘ ¿ı‰˘ ˢ‰˘ Ωı≥±ı, ¿ı‰_ «ÎÏflhΠˢ‰_ Ωı≥±ı    ⁄‘Ì … ‰V÷±˘ ·≥fiı ±Î‰ı·Î »˘, ‹fifiÌ …wÏfl›Î÷fiÌ ⁄‘Ì ‰V÷±˘
±ı ±‹fiı ·Z΋Î_ ˢ› …. ’HÎ ÷ı ¿˘fiı ˢ› ? ⁄ÏZÎÁ‰Î‚Îfiı ˢ›.     ·≥fiı ±Î‰ı·Î »˘, Ï«kÎfiÌ …wÏfl›Î÷fiÌ ⁄‘Ì ‰V÷±˘ ·≥fiı ±Î‰ı·Î
   ±ı¿ ⁄Î…\ ±Ë_¿Îfl ˢ› ±fiı ±ı¿ ⁄Î…\ “±ı¿Á’À˝” ◊‰_, ±ı ⁄ı    »˘, ⁄Ï©fiÌ, ±Ë_¿ÎflfiÌ ⁄‘Ì … …wÏfl›Î÷fiÌ ‰V÷±˘ ·≥fiı ±Î‰ı·Î
ÁÎ◊ı ◊≥ ¿ı … fiËŸ. ±Ë_¿Îfl … “±ı@Á’À˝” ◊÷Î_ ±À¿Î‰ı »ı.       »˘. ˉı ±ı …wÏfl›Î÷fiÌ ‰V÷±˘ ¿<ÿfl÷ ÷‹fiı ÁM·Î› ¿flı »ı ±fiı

   ±ıÀ·ı ±‹ı “±⁄‘” »Ì±ı ±ı ±fi¤‰’Ò‰˝¿fi_ ¿Ë̱ı »Ì±ı, ±ı‹

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:4
posted:5/19/2010
language:Finnish
pages:33