04 pg 1 to 40 by EternalHappiness

VIEWS: 7 PAGES: 20

									                                2                       ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
                                … fiÎ ¿Ëı‰Î› fiı ?
                                   Âıfi˘ Ï⁄{fiıÁ »ı ±Î’fi˘ ?
                                   ≠ë¿÷ν — Á’fl ‹Î¿ı˝À.
                                   ÿÎÿÎlÌ — “CÎflο ¿˘HÎ ‹˘¿·ı »ı” ±ı ¿Ë˘ ‹fiı ?
                                   ≠ë¿÷ν — ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ±Î‰ıfiı, ±ıfiı ‰V÷ ·ı‰Ì ˢ› ±ıÀ·ı.
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰÷˘ ËÂı ? ¿˘¥ ¿Î›ÿÎ◊Ì ±Î‰÷Î ËÂı
                                ¿ı ±Î √M’_ »ı ±Î ÿÏfi›Î ? ±ı¿ ‰Î‚ ’HÎ ±ËŸ◊Ì ‹ÎflÌ µ’fl◊Ì
            (1)                   ∂ÕÌfiı ÷‹fiı ±Õı fiËŸ, ±ı‰Ì ±Î ÿÏfi›Î, ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì L›Î›‰Î‚Ì
                                ÿÏfi›Î ±fiı ÷‹ı √M’_ ‹Îfi˘ »˘ ¿ı ±Î ⁄‘_ ±Î ±ıfiÌ ‹ı‚ı ⁄‘_ «ÎS›Î
           ¿÷ν ¿˘HÎ ?                ¿flı »ı ! ±Î Á‹…‰Î …ı‰Ì ‰Î÷ fi◊Ì ·Î√÷Ì ÷‹fiı ? CÎflο ±ıfiÌ ‹ı‚ı
                                fiÎ ±Î‰Ì ¿ı. Ωı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰÷Πˢ›fiı ÷˘ ±Î ·˘¿˘ »ı ÷ı
                                ’ı’fl˘‹Î_ ΩËıflÎ÷fiÎ ¬«Î˝±˘ ¿flı fiËŸ. ΩËıflÎ÷fiÎ ¬«Î˝ ¿flı ±Î
        ±Î’b_ ¿÷ν’b_ ¿ıÀ·_ ?              ·˘¿˘ ? ÷‹ı ¬«˘˝ ¿fl˘ »˘ ¿ı fi◊Ì ¿fl÷Î ?
                                   ≠ë¿÷ν — ËÎ.
   ≠ë¿÷ν — ±Î’fiÎ …ı ÁIÁ_√̱˘ »ı ÷ı ◊˘Õ_-CÎHÎ_ ¿Ëı, ÷ı ’fl◊Ì
‹fiı ±‹¿ ≠ë˘ µÿ˚¤T›Î. fiı ‹ı_ ¿èÎ_, “·Î‰, Ë_ ’HÎ …flÎ ΩHÎ_ ¿ı ±Î    ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰ı »ı, ÷˘ ‰‚Ì ’»Ì ¬«˘˝ Â_ ¿fl‰Î
…√÷fiÌ ‰ÎV÷ω¿÷α˘ Â_ »ı ? ±Î’HÎı ÂÎfiÎ ‹ÎÀı »Ì±ı ? Â_ ¿fl‰Îfi_   ¿fl˘ »˘ ? ÷‹ı «Îfl ÿËÎÕÎ ±ËŸ◊Ì ÿı‹Î_ Ω‰, ÷˘ «Î·ı ¬v_ ¿ı fiÎ
»ı ?”                              «Î·ı ⁄‘_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ≠ë˘ ÷˘ ∂¤Î_ ◊‰Î Ωı¥±ı. ≠ë˘ ∂¤Î_ fiÎ ◊Λ ÷˘        Á‹…‰_ ÷˘ ’ÕÂı fiı ? ¿_¥ ±ı‹ fiı ±ı‹ √M’Î ±˘»Î_ «Î·‰ÎfiÎ
‹ÎHÎÁ Á‹∞ ÂÌ flÌ÷ı ¿ı ? ≠ë˘ ⁄‘Î ∂¤Î_ ◊Λ, fiı ±ıfi_ Á˘S›Âfiı    »ı ? ±Î ÷˘ ‹ÎflÌ “±ø‹ ωiÎÎfi” fi΋fiÌ Â˘‘¬˘‚ »ı. ±Î ÷˘ ±Î¬_
› ◊‰_ Ωı¥±ı.                          ÁΛLÁ »ı !
   ˉı ±Î …√÷fiÌ ‹Ò‚¤Ò÷ ‰ÎV÷ω¿÷α˘ ⁄‘Ì ΩHÎ‰Ì Ωı¥±ı.        ⁄Ì…\_ ÷‹ı ¿Â_ «·Î‰ı·_ ¬v_ ? Â_ Â_ «·Î‰ı·_ ? ¿Ë˘.
±ıÀ·ı ±Î …√÷ ¿˘HÎı ⁄fiÎT›_ ? ÂÌ flÌ÷ı «Î·ı »ı ? ¿˘HÎ «·Î‰ı »ı ?    ≠ë¿÷ν — CÎfl «·Î‰ı·_.
±Î’HÎı Â_ »Ì±ı ? ±Î …ı ±Î’HÎı ¿fḻı »Ì±ı ±ı ±Î’HÎı ’˘÷ı ¿fḻı
»Ì±ı ¿ı ¿˘¥ ¿flΉÕΉı »ı ? ¥À Ëı’LÁ ±√fl ÷˘ ±Î’HÎı ¿fḻı »Ì±ı,     ÿÎÿÎlÌ — ¿ıÀ·Î_ ‹Î¥·fiÌ V’ÌÕı «Î·ı CÎfl ?
±ı ⁄‘_ Á‹…‰_ ’Õı. ±ı‹ fiı ±ı‹ √M’ı √M’Î_ «·Î‰Ì±ı ±ıfiı ∞‰fi       ≠ë¿÷ν — ±ı fl˘…fi_ fl˘… «Î·ı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                          3  4                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ¿ıÀ·Î ? ±Î VÀÌ‹fl˘ ÿÁ-⁄Îfl ‹Î¥·fiÌ V’ÌÕı     ±ı ‹fiı ¿Ë˘.
«Î·ı »ı. ÷‹Îv_ CÎfl ¿ıÀ·Î ‹Î¥·fiÌ V’ÌÕı «Î·ı »ı ?
                                      ≠ë¿÷ν — ±ı flÌ÷ı ÷˘ Ë_ ¿_¥ ¿fl÷˘ fi◊Ì.
   ≠ë¿÷ν — ±ı I›Î_fi_ I›Î_ … flèÎ_ »ı.
                                      ÿÎÿÎlÌ — Ωı ¿÷ν fi◊Ì ±ı‰_ ΩH΢ »˘, ÷˘ ’»Ì ÂÎ ‹ÎÀı ±‹◊Î
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì «ÎS›_ Â_ ¿Ë˘ »˘ ÷ı ? ÷‹ı ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¿flı·_ ?   ¥√˘¥{‹fiı «œÎ› «œÎ› ¿fl˘ »˘ ? “‹ı_ ±Î‹ ¿›Ù fiı ÷ı‹ ¿›Ù fiı.....”
   ≠ë¿÷ν — ±Î ¿LVÀˇ@Âfi ¿›* fiı !                 ¿÷ν fi◊Ì ±ı‰_ ΩH΢ »˘ ÷‹ı ?

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ’ı·Î ¿˘LÀˇÎ¿Àfl ¿Ëı, ‹ı_ ¿›*”÷_. ’»Ì ±ı‹fiÎ            ‹fi-‰«fi-¿Î›Î, ’flΑÌfi !
‹˘ÀÎ_ ‹˘ÀÎ_ ±ÎÏÁVÀLÀ Ë÷Î, ±ı‹fiı ’Ò»˚›_. I›Îflı ¿Ëı, “±‹ı ¿flı·_.” ±Î
÷˘ ’»Ì ‹¿Îÿ‹˘fiı ’Ò»˚›_, I›Îflı ¿Ëı, “±‹ı ¿flı·_.” ‹…^fl˘fiı ’һ̱ı,      ≠ë¿÷ν — …ı ◊¥ flèÎ_ »ı ÷ı ⁄ËÎflfi_ ◊¥ flèÎ_ »ı ±fiı …ı ¿fl‰Îfi_
I›Îflı ¿Ëı, “±‹ı ¿flı·_.” ±S›Î ‹Ò±Î, ±Î ÁΫ_ ¿˘HÎ »ı ±Î‹Î_◊Ì ?     »ı ÷ı ±_ÿflfi_ ¿fl‰Îfi_ »ı. ±_ÿflfi_ ¿flÌ Â¿÷Πˢ› ÷˘ ÷ı ¿fl‰Îfi_ »ı.
¥L∞Ïfi›flfiı ’Ò»˚›_ I›Îflı ¿Ëı, “‹ıÓ ¿flı·_.” ±fiı «ÌŒ ¥L∞Ïfi›fl ¿Ëı,       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ËÎ◊‹Î_ »ı ? ∂‘flÁ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰ı »ı ¿ı ±Î’HÎı
“‹ı_ … ¿flı·_ ±Î ⁄‘_”. √‰fi˝‹ıLÀ ¿Ëı, “±‹ı ¿›*.” ±Î‹Î_ ¿˘HÎ ÁΫ_    ¬Î‰Ì ’Õı »ı ?
÷ı ?!
                                      ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ @›Îflı ±Î‰ı ±ı ±Î’HÎı ¿ËÌ Â¿÷Î_ fi◊Ì. @›Îflı
   ≠ë¿÷ν — ⁄‘Îfi˘ › ÁÎ◊ ‹‚Ìfiı ◊Λfiı !               ËÎ_Œ «œı ±ı ’HÎ ¿ËÌ Â¿÷Î_ fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ¿flfiÎfl ¿˘HÎ ? “‹ı_ ¿›˝_” ±ı‰_ ¿Ëı‰Î› ¿ı‹       ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎÀı ÂflÌflfiÎ ¿Î›˝ ⁄‘Î ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ »ı fiËŸ. ±ı‹
¿flÌfiı ±Î’HÎÎ_◊Ì ?                          ¿ËÌ ÿ˘fiı ! I›Îflı ‰ÎHÎÌfiÎ_ ¿Î›˝ @›Î_ ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ »ı, ÷ı ¿Ë˘.
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î’˘±Î’ ÷˘ fi ◊Λfiı ? ⁄‘αı ’Ïfll‹ ÷˘           ≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌ ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?
¿fl‰˘ … flè΢ fiı ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı »ı ÷ı ÿıËfi_ ¿fl‰Î’HÎ_ »^ÀÌ √›_, ˉı ‰ÎHÎÌfi_
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ⁄fl˘⁄fl »ı. ’HÎ ±Î’HÎı …ı ±ı‹ ¿Ë̱ı »Ì±ı     ¿fl‰Î’HÎ_ »^ÀÌ √›_. ˉı ‹fi‹Î_ ÷‹Îflı ¿fl‰_ ’Õı »ı ¿ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ‹fi
¿ı “‹ı_ ±Î‹ ¿›Ù fiı ÷ı‹ ¿›˝_.” ±ı ÁÎ«Ì ‰Î÷ »ı ?            ¿>ÿο>ÿ ¿flı »ı ?
   ≠ë¿÷ν — ¿Ëı »ı ÷˘ ¬flÎ_ ±fiı fi ¿flı ÷˘ ¿ı‰Ì flÌ÷fiÎ_ ◊Λ ?        ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ω«Îfl˘ ±Î‰ı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ’HÎ ‹Îv_ ¿Ëı‰Îfi_, ’˘÷ı fi◊Ì ¿fl÷˘ ¿Â_ ›. ÷‹ı       ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îfl΋Î_ Â_ ¿fl‰ÎfiÌ Â„@÷ »ı, ±ı ‹fiı ±ı¿_ ›
¿fl˘ »˘ ¿ı ◊¥ Ω› »ı ?                         ÿı¬ÎÕ¢ ? ±ı¿ ’HΠ„@÷ ±ı‰Ì ÿı¬ÎÕ¢ ¿ı ÷‹ÎflÌ ’˘÷ÎfiÌ V‰÷_hÎ
   ≠ë¿÷ν — ◊¥ Ω› »ı.                       „@÷ »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ◊¥ Ω› »ı. ÷˘ ’»Ì ˉı ÷‹ı ¿fl˘ »˘ Â_ ?         ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ÿıË ¿flı »ı. ±ÎI‹Î ¿_¥ ¿fl÷˘ fi◊Ì.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                         5  6                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ÿıËı ¿›_ ¿Î‹ ¿›Ù ?                  ÿÎÿÎlÌ — Ë‹HÎı ‹ËŸ √¤fl΋HÎ ◊¥fiı ’ÕÌ Ω›, ±Îfi_ Â_
                                 Ãı¿Îb_ ? ¤‹flÕ˘ ! ±Î ¤‹flÕ˘ ÷˘ ’ÕÌ …÷Î_ ‰Îfl Â_ ·Î√ı ?!
   ≠ë¿÷ν — ±P›ÎÁ ¿flı »ı, ¬Î› »ı, ’̉ı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ±Î’HÎı ⁄˘·Ì±ıfiı ’λÎ, “¬Î‰_ »ı ’HÎ          ¨CÎı, ±ı › ’flÁkÎ΋Î_ !
¬‰Î÷_ fi◊Ì.” I›Îflı ¿˘HÎ ¬Î÷_”÷_ ?
                                    ±ı‰_ »ı fiı, flÎhÎı ¿Ëı »ı, “±Î’HÎı ÿ ‰ÎB›ı ¨CÎÌ …‰Îfi_, ’»Ì
   ≠ë¿÷ν — ÿıË.                        » ‰ÎB›ı ∂ÉÎfi_.” ±Î‹ ⁄˘·ı »ı ¬fl˘, ±fiı ’»Ì ±Î’HÎı I›Î_ ±Î√‚
                                 …¥±ı ’·_√ ±Î√‚, ±Î‹ ‹ËŸ ‹Î◊ı ±˘œÌ ±fiı Â_ fi_ Â_ › »ı ÷ı
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ “¬Î‰_ »ı »÷Î_ ¬‰Î÷_ fi◊Ì”, ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ?
                                 ›˘…fiÎ CÎÕ÷Πˢ›. ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “¿Î¿Î ÿ ◊¥ √›Î_, ¿ı‹ ¨CÎÌ …÷Î
’Ëı·Î_ ¬Î÷˘”÷˘ I›Îflı ÿıË ¬Î÷˘”÷˘, ˉı fi◊Ì ¬‰Î÷_ ÷ı ¿˘HÎ fi◊Ì
                                 fi◊Ì ?” ¿ÎflHÎ ¿ı ‹ÎHÎÁfiı ÷ı CÎÕ̱ı ω«Îfl ±Î‰ı fiı ÿ ‰Î√ı, ¿ı “±Î
¬Î÷_ ? ±ıfiÌ ¬Î‰ÎfiÌ Â„@÷ Ë÷Ì ÷ı @›Î_ √¥ ? “Ë_ ¬Î™ »\_ ÷ı ‹ÎflÌ
                                 Œ·ÎHÎÎfiı ’«ÎÁ ËΩfl wÏ’›Î ±ÎM›Î_, ÷ıfi_ ±Î… ¬Î÷_ ’ÕΉ‰Îfi_ ÷˘
„@÷◊Ì ¬Î™ »\_” ±ı‹ ¿Ëı »ı. ÷˘ ’»Ì “fi◊Ì ¬‰Î÷_” ±ı ¿˘HÎ ¿Ëı
                                 flËÌ √›_.” ÷ı ’»Ì ¨CÎ ±Î‰ı ¬flÌ ? Ωı ¨CÎ ’˘÷ÎfiÎ ËÎ◊‹Î_ fi◊Ì.
»ı ±ı‰_ ?
                                 ’˘÷ı ’»Ì ¨CΉÎfi˘ ≠›Ifi ¿flı »ı, »÷Î_ › ¨CÎ fi◊Ì ±Î‰÷Ì, ±ı ⁄fiı
        ¿o¥ ’HÎ ¿›Î˝ ωfiÎ flËı‰Î› ?             ¿ı fiÎ ⁄fiı ±ı‰_ ? ‹Îflı CÎHÎ_ ¨CΉ_ Ë÷_ ’HÎ ¨CÎÎ÷_ … fi◊Ì fiı !

   ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ±ı‰_ fiyÌ ¿fḻı ¿ı ±Î’HÎı ¿Â_ fi◊Ì ¿fl‰_,       ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı fiı ’ÎÁÎ ±Î¬Ì flÎ÷ Œ›Î˝ fiı I›Îflı ¬⁄fl ’Õı ¿ı
¿_¥ … fi◊Ì ¿fl‰_, ÷˘ ±ı‰_ ◊Λ ?                   ±Î…ı ‹Îfl΋Î_ ¨CΉÎfiÌ Â„@÷ fi◊Ì ! I›Îflı ∂ÉÎfiÌ Â„@÷ »ı ? I›Îflı
                                 ¿Ëı, “CÎÏ՛΂ ‹Ò¿‰_ ’Õı, ⁄ı ‰Î√ı ∂É_ ˢ› ÷˘ !” ‹˘ÀÎ ∂ÉÎfiÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ±ı‰_ ¿fl˘ Ωı¥±ı ! ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ¿Â_ fi◊Ì    „@÷‰Î‚Î ±ÎT›Î !! ±Î ∂Ã_fiı ±ıÀ·ı Ë_ ±Î‹ ¿flÌ fiάÌÂ. ‹Ò±Î,
¿fl‰_, ±ı‰_ flˢ ÷˘ ±ı¿ ËΩfl ’εLÕ ±Î’̱ı. ±flı, ±ı¿ ¿·Î¿ ±ı‰_    ∂ÃÎ÷_ ÷˘ »ı fiËŸ ±fiı Â_ Ωı¥fiı ⁄˘· ⁄˘· ¿flı »ı, ‰√fl ¿Î‹fi˘ ÀˆÕ
¿flı ÷˘ › ±ı¿ ËΩfl ’εLÕ ±Î’_. ¿¥ „@÷fiÎ_ ±Î‘Ìfi ‹ÎHÎÁ ±ı      ÀˆÕ ¿›Î˝ ¿flı »ı ±‹◊_ !
¿flÌ Â¿ı ? ±ı¿ Ï‹ÏfiÀ ’HÎ, ±ı¿ Áı¿LÕ ’HÎ ⁄ıÁÌ fi flËı. ÷‹ÎflÎ
ËÎ◊‹Î_ ÁkÎÎ ¿¥ ? ±ı ¿Ë˘ ‹fiı, «Î·˘. ¿_¥ ’HÎ ¿fl‰ÎfiÌ ÷‹Îfl΋Î_       ±Î ÷˘ ÷‹ÎflÌ ÁkÎ΋Î_ fi◊Ì ±ı. ¨CÎ ±Î‰Ì √¥fiı, ±ı ’flÁkÎÎ◊Ì
                                 ±Î‰ı »ı. ±fiı ÷‹fiı ±ı‹ ·Î√ı »ı, “Ë_ ¿v_ »\_” ±ıÀ·_ …. ∂ÉÎfi_
ÁkÎÎ »ı ?
                                 ’flÁkÎÎ … ∂ÃÎÕı »ı. ¿‹˝fi˘ µÿ› ’Òfl˘ ◊Λ »ı ±ıÀ·ı Ω√Ì Ω› »ı
   ≠ë¿÷ν — »ı ±fiı fi◊Ì.                    fiı ’˘÷ı ‹Îfiı »ı ¿ı “Ë_ ¿v_ »\_ !”
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ “»ı-fi◊Ì” fiΠˢ›. ¿Î_ ÷˘ ÷‹ÎflÌ ÁkÎΠˢ‰Ì          ’˘÷Îfi_ ‘Λ* ◊Λ ¿ıÀ·_ ?
Ωı¥±ı. ¿Î_ ÷˘ ⁄ÌΩfiÌ ÁkÎΠˢ‰Ì Ωı¥±ı. ÷˘ ¨CΉÎfiÌ ÁkÎÎ »ı ?
∂ÉÎfiÌ ÁkÎÎ »ı ? «Î·‰ÎfiÌ ÁkÎÎ »ı ? ±Î ⁄ıÁ‰ÎfiÌ ÁkÎÎ »ı          ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î’HÎı ’»Ì ¿fḻı »Ì±ı ÷˘ ¬flÎ_ … fiı ! ±Î
÷‹ÎflÌ ? ÷‹ÎflÌ ¿˘¥ ’HÎ ÁkÎΠˢ› ÷˘ ‹fiı ¿ËÌ ±Î’˘ !         ⁄‘Ì Ïø›Î±˘ ÷˘ ◊Λ »ı … fiı !
   ≠ë¿÷ν — ±I›Îflı ⁄ıÃÎ »Ì±ı ±ıÀ·ı ⁄ıÁ‰ÎfiÌ ÁkÎÎ »ı … fiı !      ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Î’HÎı Ωı ¿÷ν ˢ› fiı, ÷˘ ±Î’HÎ_ ‘Λ٠◊Λ.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                          7  8                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
±Î ‰SÕ˝‹Î_ ±ı¿ ’HÎ ‹ÎHÎÁ ’˘÷ı ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ±ıfi_ ‘Λ٠… ¿flı. ’HÎ   ⁄Ì∞ ‰V÷ »ı ±fiı “±Î’HÎı ¿fḻı »Ì±ı” ±ı‰_ ¿Ë̱ı »Ì±ı, ±ıÀ·ı
±ı ‘Λ٠±ı¿ Áı¿LÕ ◊Λ fiËŸ. ±Î ÷˘ ¿flı »ı ⁄ÌΩı ±fiı ’˘÷ı        ±Î’HÎfiı ⁄_‘fi ◊Λ »ı. ±ı ¿÷ν’HÎ_ »^ÀÌ Ω›fiı ±ıÀ·ı ±Î’HÎı »^ÀÌ
¥√˘¥{‹ ¿flı »ı, “Ë_ ¿v_ »\_” ⁄Á. ±ıÀ·_ … »ı ±fiı ÷ı ¤‹flÕÎ ¿èÎÎ    …¥±ı.
»ı ‹ı_. ±Î¬Î ‰SÕ˝fiÎ ‹fiW›˘fiı ¤‹flÕÎ ¿èÎÎ »ı.
                                     ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ¬Î·Ì ÏfiÏ‹kÎ »Ì±ı, µ’fl‰Î‚˘ «·Î‰ı »ı ⁄‘_
   ¬flÌ flÌ÷ı ±Î ¿Â_ › ¿fl÷˘ fi◊Ì, “¥À Ëı’LÁ” ◊¥ flèÎ_ »ı. ÷‹ı    ±ıfi΋Î_ l©Î »ı ‹fiı.
Â_ ¨CÎ÷Î_ ˢ› ÷ı CÎÕ̱ı ±Î flÎ÷ ’ÁÎfl fiËŸ ◊÷Ì Ë˘› ?             ÿÎÿÎlÌ — ±ı µ’fl‰Î‚˘ ? ±ı @›Îflı fi‰fl˘ ’Õı »ı ’λ˘ ? ±ı
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ◊Λ.                       ÁÎflÌ l©Î »ı. ±ı µ’fl‰Î‚Î µ’fl l©Î ’Òflı’ÒflÌ Ë˘‰Ì Ωı¥±ı. “…flÎ
                                  › Õ√ı fiËŸ” ±ı‰Ì ˢ‰Ì Ωı¥±ı. ¿œÌ ¬ÎflÌ ◊¥ √›ı·Ì ˢ›, ÷˘ ⁄ˆflÌfi_
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ Á‰Îflı ÁÎ÷ fiÎ ‰Î√ı ?                fi΋ fiËŸ ÿı÷Î_, µ’fl‰Î‚Îfi_ fi΋ ÿ¥±ı ÷˘ ÁÎv_. ÷ı ‰¬÷ı ÷˘ ¿¿‚ÎÀ
   ≠ë¿÷ν — ‰Î√ı.                        ‹Î_Õı ¿ı ±Î ¿œ<_ ¬Îv_ ◊¥ √›_ fiı ±Î‹ ◊¥ √›_. ±S›Î ¤¥,
                                  µ’fl‰Î‚αı ¿›Ù, ±ı‹ … flάfiı !
   ÿÎÿÎlÌ — ·˘¿˘ «Î-’ÎHÎÌ fiÎ ’̉ı ? ’̉ı …. ⁄‘_ ◊¥ flèÎ_ »ı
±Î ±fiı ‹fi‹Î_ ¿Ëı »ı, “Ë_ ¿v_ »\_.” ±ı ¤˛Î_Ï÷◊Ì ¤ÎÁı »ı ±ıfiı, ±ı‰_     ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ’»Ì ±_‘l©Î ¿Ëı‰Î›.
·Î√ı »ı ¿ı “Ë_ … ¿v_ »\_.” ‹ÎflÎ ÏÁ‰Î› ⁄Ì…\_ ¿˘¥ ÿı¬Î÷_ fi◊Ì. ÂÌ      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ËÎ, ’HÎ ÷_ ÷˘ ¿œÌ ¬ÎflÌ ◊¥ ˢ› ÷˘ fiÎ ⁄˘·_fiı
flÌ÷ı ÿı¬Î› ÷fiı ! ÷ÎflÌ ’ÎÁı ƒÏWÀ … fi◊Ì I›Î_ ±Î√‚ ! ±fiı ÷ı      ±ı‹fiı ? ÷Îflı ÷˘ µ’fl‰Î‚Î µ’fl l©Î »ıfiı ⁄‘Ì ?
±Î_¬˘fiÌ › ƒÏWÀ @›Î_ »ı ? ⁄Y›Î, «U‹Î ·¥ ±Î‰ı »ı ±fiı ÿÎ⁄ÕÎ
CÎηı »ı. Âfl‹ fi◊Ì ±Î‰÷Ì ÷fiı ! Âfl‹ ±Î‰‰Ì Ωı¥±ı ¿ı ÿÎ⁄ÕÎ          ≠ë¿÷ν — ±_‘l©Î fiËŸ. ±ı ÷˘ ¬ÎflÌ ◊¥ ˢ› ±ıfiı ¬ÎflÌ, …ıHÎı
’Ëıfl‰Î ’ÕuÎ !                            ¿flÌ Ë˘› ±ıfiı … ¿Ëı‰Î›fiı, ¬ÎflÌ ◊¥ ˢ› ±ı.

        µ’fl‰Î‚ÎfiÌ ¿Ú’Î ¿ı ’»Ì...                 ÿÎÿÎlÌ — ±˘kÎÎflÌ ! ±ı › ¿flı fiı ±Î › ¿flı. ⁄ı …HÎ ¿flı ÷˘
                                  ÷_ Â_ ¿v_ ? ¤√‰Îfi ±ı¿ ⁄Î…\ ¿flÌ ±Î’ı fiı ±ı¿ ⁄Î…\ “±Î ¿œÌ ¬ÎflÌ
   ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ¿˘¥ ’HÎ ¿Î›˝ ¿fḻı »Ì±ı, ±ı‹Î_ ±ı‰_ …     ÷ıÓ ¿flÌ”, ¿Ëı »ı. ±ı‰_ »ı fiı, ωfl˘‘ΤÎÁ ¿Î‹fi_ fiËŸ ! ÷Îfl˘ › ÿ˘Ê
‹Îfi̱ı »Ì±ıfiı ¿ı “Ë_ ¿v_ »\_” ±ı‹.                 ◊÷˘ ËÂı fiı ¿˘¥¿ ÿËÎÕ˘ ?

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‹Îfi̱ı »Ì±ı ±ıÀ·_ …, ⁄Î¿Ì Á_ÕÎÁ …‰ÎfiÌ Â„@÷       ≠ë¿÷ν — ËÎ.
fi◊Ì ±Î ‹fiW›˘‹Î_. ±ıÀ·ı ±Î ‹Îfiı »ı ±ıÀ·_ …, ÷ıfiÌ … ¤˛Î_Ï÷ »ı        ÿÎÿÎlÌ — ÷ı CÎÕ̱ı ±ı Â_ ¿flı ÷ÎflÎ_ ‰Î¥Œ ? ÷fiı ‹ÎŒÌ ±Î’Ì
fiı ÷ı◊Ì ±Î ¤À¿ı »ı. ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fi_ ¤Îfi ◊Λ ±ıÀ·ı ’˘÷Îfiı    ÿı fiı ?
Á‹Ω¥ Ω› ¿ı ±Î Ë_ ¿÷ν fi Ë÷˘. “¿÷ν ¿˘HÎ Ë÷˘ ?” ±ı iÎÎfiÌ ’vÊ
                                     ≠ë¿÷ν — ±Î’‰Ì … ’Õı fiı, @›Î_ Ω› ?
ÿı¬ÎÕÌ ÿı. Ωı ¤√‰Îfi ¿÷ν ˢ› ÷˘ ¤√‰Îfifiı ⁄_‘fi ◊Λ. ÷‹ı ¿fl˘
÷˘ ÷‹fiı ⁄_‘fi ◊Λ. ‹ÎÀı ¿÷ν ¤√‰Îfiı › fi◊Ì fiı ÷‹ı › fi◊Ì. ¿÷ν        ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ÷_ › ‹ÎŒÌ ±Î’Ì ÿ™ »\_ fiı ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                          9  10                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
   ≠ë¿÷ν — ±Î’Ì ÿ¥±ı.                        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¤√‰ÎfifiÌ ¿Ú’Î fiΠˢ› ÷˘ ËÎ·Ì fiΠ¿ı fiı !
                                  ¤√‰ÎfifiÌ ¿Ú’Î◊Ì … ÷‹Îv_ «Î·ı »ı, ±ıÀ·_ … Ωı ÷‹ı Á‹Ωı ÷˘ ⁄Ë
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ˉı ±Î‹ fiı ±Î‹ ‹ÎŒÌ ±Î’‰Ì, ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ⁄‘_
                                  ◊¥ √›_. ’HÎ ¿˘¥¿ …B›Î±ı ¿˘¥ ÷‹fiı ¿Ëı ¿ı «_ÿ¤Î¥ ÷‹ı Â_
¤√‰Îfi ¿flı »ı, ±ı‰_ ÷_ fiyÌ ¿flÌ fiά fiı. ±ıÀ·ı ⁄‘Ì ±Î ¤Î_…√Õ
                                  ‘˘‚‰ÎfiÎ »˘ ? I›Îflı ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı, ±ÎÀ·_ ±ÎÀ·_ ‘˘‚Î¥ fiÎ_A›_ fiı
fiÎ flËı.
                                  ±Î‹ ¿›Ù »ı ! ÷ı ‰¬÷ı ’λ˘ ’Îfl˘ «œÌ Ω›. ±ı ±Ë‹˚ ¿ÎÏ‚›Î fiÎ√
        «·Î‰fiÎfl˘ … ¤√‰Îfi ? ¿ı ...              …ı‰˘ »ı, ÷fl÷ ∂¤˘ ◊¥ Ω› ! ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ ?
                                     ≠ë¿÷ν — ◊Λ.
   ≠ë¿÷ν — ±ı «·Î‰fiÎflÌ …ı „@÷ »ı, ÷ı … ¤√‰Îfi »ı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ÷ı ‰¬÷ı ΩB≤Ï÷ flά‰Ì ¿ı ¤√‰ÎfifiÌ ¿Ú’Î◊Ì
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ¤√‰Îfi ÷˘ ¤√‰Îfi … »ı. ±fi_÷ „@÷fiÎ ‘Îfl¿
                                  … ⁄‘_ «Î·ı »ı. ‹ÎflÎ◊Ì ¿Â_ ◊Λ ±ı‰_ fi◊Ì. Ë_ ÷˘ ‹Ëıfi÷ ¿flÌ ΩHÎ_.
»ı, ’HÎ ⁄Ì∞ „@÷fiÎ ’ÎÁ‹Î_ ±Î‰ı·Î »ı. ±Î‹Î_ ⁄Ì∞ „@÷fiı ÿ—¬
                                  ⁄Î¿Ì “¤√‰ÎfifiÌ ¿Ú’Î◊Ì … ◊Λ ±ı‰_ »ı”, ±ı‹ ¿Ë̱ı. ÷‹ı ≠›IfifiÎ
◊Âı … fiÏË. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfi΋Î_ «ı÷fi fi◊Ì ±fiı ¤√‰Îfi «ı÷fi V‰w’
                                  ±Ï‘¿ÎflÌ ±fiı ¤√‰ÎfifiÌ ¿Ú’Î◊Ì ⁄‘_ «ÎS›Î ¿flı.
»ı. ±ıÀ·ı fiÏË Á‹…‰Î◊Ì ±Î ⁄‘Ì ‹U¿ı·Ì »ı.
                                     ˉı Ωı ¤√‰ÎfifiÌ ¿Ú’Î◊Ì … ±Î ⁄‘Îfi_ Ωı «Î·÷_ ˢ› ÷˘
   ±Î ÷˘ ±ı „@÷fiı ¤√‰Îfi ¿Ëı »ı, I›Î_ Á‘Ì ÁΫΠ¤√‰Îfi
                                  ¿ıÀ·Î¿ ·˘¿˘fiÌ µ’fl ±Î‰Ì ¿Ú’Î ¿ı‹ »ı ? ¿ıÀ·Î¿ ·˘¿˘ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘
·˘¿˘fiı …Õ÷Î_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ’»Ì ÁΫΠ¤√‰ÎfifiÌ ¤„@÷ ¿fl‰ÎfiÌ
·˘¿˘fiı flËÌ Ω› »ı. ÁΫÎfiı ±˘‚¬ı ÷˘ ÷˘ ¿Î‹ ◊¥ Ω›. ±Î’HÎÌ       ‹Ëıfi÷ ¿flı »ı fiı ¬Î‰Îfi_ ‹‚÷_ fi◊Ì. ÷˘ ÷˘ ±Î ¤√‰Îfi ’ZÎ’Î÷Ì
±_ÿfl, ÿflı¿ ∞‰fiÌ ±_ÿfl ⁄ıÃÎ »ı ÷ı … ÁΫΠ¤√‰Îfi »ı.          »ı ? ÷‹fiı Â_ ·Î√ı »ı ?

   ¤√‰Îfi ±ı ¿÷ν fi◊Ì, »÷Î_ ¿÷ν Ωı ‹Îfi‰_ ˢ› ÷˘ ±ıfiÌ flÌ÷       ≠ë¿÷ν — ¤√‰Îfi ’ZÎ’Î÷Ì fi◊Ì.
¿ËÌ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı¿ ¿Î›ÿ˘ fi◊Ì, …\ÿÎ …\ÿÎ ¿Î›ÿÎ »ı ±Î‰Î_. ÷ı …ıfiı    ÿÎÿÎlÌ — ’ZÎ’Î÷Ì fi◊Ìfiı ! I›Îflı ’ı·Î_ ·˘¿˘fiı Ï⁄«ÎflÎfiı,
…ıÀ·Ì ÕÌ√˛Ì ±Î‰Ì ˢ› ÷ıÀ·Ì ÕÌ√˛Ì ÷ıHÎı ‹ÎL› ¿fl‰Ì. ⁄‘Ì flÌ÷ı     …L‹◊Ì … Ωı √flÌ⁄Î¥ ±fiı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ‹Ëıfi÷ ¿flı, ÷˘ › ¬Î‰Îfi_
¤√‰Îfifiı ¿÷ν ‹Îfi‰˘ ˢ› ÷˘ ’˘÷ı Ëflı¿ …‰Î⁄ÿÎflÌ ¤√‰Îfifiı ‹Î◊ı      ’Òv_ ‹‚÷_ fi◊Ì. ÷˘ ±ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ËÂı ? ¤√‰ÎfifiÌ ¿Ú’Î I›Î_ ¿ı‹
flά‰Ì. ¬˘À_ ◊›_ ÷˘ › ¤√‰Îfi, ÁÎv_ ◊›_ ÷˘ › ¤√‰Îfi, ’˘÷Îfi_       fiËŸ ? fiı ±ËŸ ±Î√‚ ¿ı‹ ËÂı ?
¿÷ν’HÎ_ ±Î√‚ fiËŸ ‘fl‰_ Ωı¥±ı. ±fiı “¿˘¥±ı ‹fiı fi¿ÁÎfi ¿›Ù”
±ı‰_ ⁄˘·Î› … fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ¤√‰Îfi … ¿flı »ı. ’»Ì ¿˘”¿fi_ fi΋               ¿˘HÎ ¿flfiÎfl ≠ıflHÎÎ ?
ÿ¥±ı ±ıfi˘ ¢ ±◊˝ ? ±ı‰_ ⁄‘_ ¿Î›ÿ΋Î_ flˢ »˘ ?
                                     ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ‹fiı ±_ÿfl◊Ì …ı ≠ıflHÎÎ ◊Λ »ı, ±ı Â_ »ı?
        ±Î‹Î_ ¤√‰ÎfifiÌ ¿Ú’Î ¿ı ...                ÿÎÿÎlÌ — ≠ıflHÎÎ ±ÎI‹Î fi◊Ì ¿fl÷˘.
   ≠ë¿÷ν — ‹ÎflÎ◊Ì ÷˘ ’Î_ÿÕ_ ’HÎ ËÎ·Ì fiΠ¿ı, Ωı ¤√‰ÎfifiÌ       ≠ë¿÷ν — Ë_ ±ı … ΩHΉΠ‹Î√_ »\_ ¿ı ±ı ‰V÷ Â_ »ı ¿ı …ı ‹fiı
¿Ú’Î fiΠˢ› ÷˘.                           ≠ıflHÎÎ ¿flı »ı ! ±ı ¤√‰Îfifi˘ ¤Î√ »ı ¿ı ±_ÿflfiÌ ‰Î÷ »ı ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                         11   12                       ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠ıflHÎÎ ¿flı »ı fiı ÷ı ±ı ÿ›Î ¿fl‰ÎfiÌ › ≠ıflHÎÎ ¿flı   ÷ı ‹Îfl˘ … »˘¿fl˘ ·¥ ·Ì‘˘” ¿Ëı »ı. »˘¿fl˘ ±Î’H΢ ±fiı ‹flÌ √›˘
»ı; ÿÎfi ±Î’‰ÎfiÌ › ≠ıflHÎÎ ¿flı »ı ±fiı «˘flÌ ¿fl‰ÎfiÌ › ≠ıflHÎÎ ¿flı     I›Îflı “«·Î‰fiÎflı ±ıfiı ‹Î›˘˝ ?” ⁄Î’ ◊÷Ì ‰¬÷ı ±ı ’˘÷ı V‰÷_hÎ ±fiı
»ı, ÷˘ ¤√‰Îfi ±Î‰Î_ fiΠˢ›. ÷‹fiı ¿ı‰_ ·Î√ı »ı ? Ωı ¤√‰Îfi       ‹flÌ √›˘, I›Îflı “¤√‰Îfiı ‹Î›˘˝”(!) Ωı ÏËLÿV÷ÎfifiÎ ·˘¿˘, Â_
≠ıflHÎÎ ¿flfiÎflΠˢ› ÷˘ ±ı¿ … ≠¿ÎflfiÌ ≠ıflHÎΠˢ› ¿ı …ı ±Î’HÎÎ_      ∂’¿ÎflÌ(!) ‹Îfiı, ∂’¿ÎflÌfiı ¤Ò·÷Î fi◊Ì !! »˘¿flÎ_ ±Î’HÎÎ √HÎΛ
ÁıŒÁÎ¥ÕfiÌ … ˢ›. ’HÎ ±Î ÷˘ CÎÕÌ¿‹Î_ «˘flÌ ¿fl‰Îfi_ ¿Ëı, CÎÕÌ¿‹Î_    fiı ¿flı ¤√‰Îfi ⁄‘_. ¤√‰Îfi ¿flı ÷˘ ÷‹Îflı Â_ ¿fl‰Îfi_ ˢ› ÷ı ? ¿Î_
±Îfiı √΂ ¤Î_Õ‰ÎfiÌ ¿Ëı, ÷˘ ±Î‰Ì ≠ıflHÎÎ ¿˘HÎ ±Î’ı »ı ?         ÷˘ ÷‹ı ¿fl÷Πˢ ÷˘ ±ıHÎı fiÎ ¿fl‰Îfi_ ˢ›. ⁄ıµ‹Î_◊Ì ±ı¿ …HÎ ¿flı
                                   ¿ı ⁄ıµ ¤ı√_ ¿flı ÁÏË›Îv_ ? ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ? ω«Îfl‰Î …ı‰_ »ı
   ≠ë¿÷ν — ±Î …\ÿÌ …\ÿÌ ≠ıflHÎÎ ¿˘HÎ ¿flı »ı ?
                                   fiı ? ω«Î›Î˝ ‰√fl «Î·÷_ ËÂı ? ⁄ı ÁÏË›Îv_ ¿flı fiÏË ±fiı Ωı ±ı
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı◊Ì ÷˘ …√÷fiı ±Î …Õu_ fiÏË, fiı …√÷ ±Î¬_        ¿fl÷Πˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. …ı‹ ⁄Î’
‹Î◊ÎŒ˘Õ ¿flÌfiı ‹flÌ √›_ »ı. Ïˋη›‹Î_ › ⁄Ήα˘ I›Î_ fiı I›Î_ …     ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ »˘¿fl˘ ¿˘¥ Ω÷fiÌ Ï«_÷Î flάı »ı ? ¿˘¥ Ω÷fi_ ¿_¥
√ŒÎ±˘‹Î_ ’ÕÌ flËı »ı, ’HÎ ÷ı‹fiı ¿Â_ …Õı ¿flı fiÏË. ±Î …Õı ±ı‰Ì     ¿flı »ı ? ±fiı »˘¿fl˘ ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ⁄Î’ı › CÎˆÕ˘ ⁄ıÁÌ flËı »ı fiı !
‰V÷ fi◊Ì. ±ÎfiÌ V¿Ò· fiΠˢ› ¿ı ±Îfi˘ ≠˘ŒıÁflı › fiΠˢ› ! I›Îflı      fi◊Ì ⁄ıÁÌ flËı÷˘ ?! ±ıÀ·ı ±Î‹Î_ ÷‹ı ¿fl˘ »˘ ¿ı ¤√‰Îfi ¿flı »ı ?
¿Ëı, ‹ËŸ ⁄ıÃÎ ⁄ıÃÎ Â_ ¿flı »ı ? ≠ıflHÎÎ ¿flı »ı ? ±Î «˘flfiı ’һ̱ı ¿ı     ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı … ¿fl‰Îfi_ fiı.
“±S›Î ¤¥, ÂÎ ËÎv_ «˘flÌ ¿flı »ı ? ±Î ¬˘ÀÎ √fiÎ ¿fl‰Îfi_ ÁÎv_
¿Ëı‰Î› ?” I›Îflı ¿Ëı, “¤√‰Îfi ‹fiı ≠ıflHÎÎ ¿flı »ı.” ‹Ò±Î, ¤√‰Îfi        ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ±ıfiı Â_ ¿fl‰Î Õ¬· ¿fl˘ »˘ ? Ï⁄«ÎflÎfiı ÁÒ¥
≠ıflHÎÎ ¿flı ÷˘ ¤√‰Îfi √fiı√Îfl, ÷Îflı Â_ ¿fl‰Î ¤˘√‰‰_ ’Õı ? …ı       flËı‰Î ÿ˘fiı, ±Î’HÎı ÂÌ ¤Î_…√Õ ÷ı ‰√fl ¿Î‹fiÌ ! …ıfiı ’˘÷ÎfiÎ◊Ì fiÎ
≠ıflHÎÎ ¿flı ÷ı √fiı√Îfl ¬flÎ_ ¿ı fiÏË ? ¿flı ±ı √fiı√Îfl ¿ı ≠ıflHÎÎ ¿flı ÷ı?  ◊÷_ ˢ› ÷˘ ±ıfiı Á˘_’Ì ÿı‰_ ±fiı ±Î’HÎı ÁÒ¥ flËı‰_ ¿ı ¤¥, Ë_ ÷˘
                                   ’ˆH›˘ ±fiı ŒÁΛ˘. ˉı ÷Îflı «·Î‰‰_ ˢ› ÷˘ «·Î›.
     ±·˙Ï¿¿ ƒ„WÀ‹Î_ ¤√‰Îfifi_ ¿I≤˝I‰ !
                                     ≠ë¿÷ν — ±ı‰_ ¿Ëı »ı fiı “¤√‰ÎfifiÌ ‹fl∞ ‰√fl ±ı¿ ’Î_ÿÕ_
   ˉı ±·˙Ï¿¿ Ωı ΩHΉ_ ˢ› ÷˘ ±Î …√÷ ¤√‰Îfiı ⁄fiÎT›_         Ë·÷_ fi◊Ì” ±ı ‰Î÷ ÁΫÌfiı ?
fi◊Ì. »÷Î_ ·˘¿˘ ±Îfl˘’ ±Î’ı »ı ¿ı “¤√‰Îfiı ⁄fiÎT›_ »ı.” “¤√‰Îfiı        ÿÎÿÎlÌ — “¤√‰ÎfifiÌ ‹fl∞” ±ı ¬˘ÀÌ ‰Î÷ fi◊Ì, ’HÎ T›
±Î‹ ¿›Ù fiı ÷ı‹ ¿›Ù”, ±Î ⁄‘Ì ¤˛Î_Ï÷ »ı. ±Î ⁄‘_ ¤√‰Îfi ¿fl÷Î       ’˘¥LÀ »ı. ±ı Œı@À ‰V÷ fi◊Ì. ¤√‰Îfifiı ‹fl∞ ˢ› fiÏË. ¤√‰Îfi
ˢ›, ÷˘ ÷‹Îflı Â_ ¿fl‰Îfi_ ?                      Ωı ‹fl∞‰Î‚˘ ˢ›, ±fiı ‹fiW› ‹fl∞‰Î‚˘ ˢ› ÷˘ ⁄ıµ Áfl¬Î …
    ±Î ·˘¿˘ ÷˘ Ωı ¤√‰Îfifiı CÎÕ̉Îflı › …_’Ìfiı ⁄ıÁ‰Î fiÎ ÿÌ‘Î,    ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ¤√‰Îfi ‹fl∞‰Î‚Î fiΠˢ› ’HÎ ±Î ·˘¿ ‹Îfiı »ı.
flΑΠΩıÕı › …_’Ìfiı ⁄ıÁ‰Î fiÎ ÿÌ‘Î. ‰Îflı CÎÕ̱ı “¤√‰Îfiı ±Î‹ ¿›Ù,            ¬flı¬fl »ı √˘Õ Ïø›ıÀfl ?
¤√‰Îfiı ±Î‹ ¿›Ù”, ¿ËıÂı ±fiı »˘¿flÎ_fi˘ …L‹ ◊›˘ I›Îflı ’ı_ÕÎ ‰Ëı_«Ì
¿flÌfiı, “‹Îfl˘ »˘¿fl˘, ‹Îfl˘ »˘¿fl˘, Ë_ ⁄Î’ ◊›˘, Ë_ ⁄Î’ ◊›˘” ¿›Î˝       “¤√‰Îfi Ïø›ıÀfl »ı” ±ı ·˙Ï¿¿ ‰Î÷ »ı ±fiı ·˙Ï¿¿‹Î_ ÁΫ_ »ı
¿flı ! ±fiı ±ı ±ı¿fi˘ ±ı¿ »˘¿fl˘ ‹flÌ √›˘, I›Îflı “¤√‰Îfiı ·¥ ·Ì‘˘”     ±I›Îfl Á‘Ì ÷‹ı ·˙Ï¿¿ ΩH›_ »ı ⁄‘_. ±ı Ωı ±·˙Ï¿¿ ΩH΢ ÷˘ ±Î
¿ËıÂı ! ±Î‰ÕÌ ±Î‰ÕÌ √΂˘ ˵ ÿı. “±flı, flÕuÎfiı ¿˘¥fiÌ …wfl Ë÷Ì,     ÏËÁÎ⁄fi˘ …‰Î⁄ ±Î‰ı. fiËŸ ÷˘ ¿˘¥ ÏËÁÎ⁄fi˘ …‰Î⁄ … fiÎ ±Î‰ı,
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                         13  14                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
fl¿‹ … ¬˘ÀÌ »ı I›Î_ ±Î√‚.                      ΩHÎı »ı ¿ı ¤√‰Îfi ÏÁ‰Î› ⁄Ì∞ ¿¥ „@÷ ±Î ¿flÌ Â¿ı ? ’HÎ ±Î
                                  ⁄Ì∞ „@÷ »ı ±fiı ±ı ÷˘ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ‹˘ÀÌ »ı ¿ı ¤√‰Îfifiı ˵
   ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflı ¿èÎ_ ¿ı “¤¥, ¤√‰Îfi ‰√fl ÷˘ ÿÏfi›Î »ı
… fiÏË. ¤√‰Îfi … »ı ⁄‘_. ’HÎ ÷ı ¤√‰Îfi V≤ÏWÀfi˘ ¿÷ν fi◊Ì.”       ŒÁÎT›Î »ı. ±Î ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ Á_ÕÎÁ …‰ÎfiÌ › „@÷ fi◊Ì. ∞‰‰ÎfiÌ
¤√‰ÎfifiÌ ÏÕZÎfiflÌ‹Î_ “Ë_ ¿v_ »\_”, “÷_ ¿v_ »\_” ±fiı “÷ı±˘ ¿flı »ı”,  › „@÷ fi◊Ì fiı ‹fl‰ÎfiÌ › „@÷ fi◊Ì. Ωı ‹fl‰ÎfiÌ Â„@÷ ˢ› fiı
÷ı Ë÷_ … fiËŸ. ±ıfiÌ ÁÎ◊ı ⁄Ë {CÎÕÎ «ÎS›Î. ·˘¿˘fiı ÷˘ ⁄Ï© F›Î_     ÷˘ ‹fl÷ … fiÏË ’HÎ ±ı‰Ì ¿˘¥ „@÷ … fi◊Ì.
Á‘Ì »ı, I›Î_ Á‘Ì ⁄Ï© Â_ ¿Ëı »ı ¿ı “¿›Î˝ ‰√fl ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ±Î       ≠ë¿÷ν — ±ı „@÷ ¿˘fiÌ ’ÎÁı »ı ?
⁄‘_ ?” ÷ı ±Î ‹U¿ı·Ì »ı fiı ?! ’HÎ ÷ı ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfiı »^À¿˘ …
fiÏË ⁄˘S›Î ‰√fl. ¿ÎflHÎ ¿ı Ωı ÁI› fiÎ ⁄˘·ı ÷˘ ’ı·Î ‹Ò_{Λ.          ÿÎÿÎlÌ — ±ı „@÷ … ±Î Ë_ ÷‹fiı ⁄÷Ή_ »\_ fiı ±ı „@÷◊Ì
                                  … ±Î …√÷ «Î·Ì flèÎ_ »ı.
   “¤√‰Îfi ±Î‹Î_ ËÎ◊ CÎη÷Î … fi◊Ì.” ±ı‰_ ±Î …√÷ »ı, ±ı
… ÁΛLÁ »ı. Œ@÷ ¤√‰ÎfifiÌ Ïfl·ıÀ̉ „@÷ ‰’flΛ »ı. Ïfl·ıÀ̉          ≠ë¿÷ν — ±ı „@÷fiı ±‹ı ¤√‰Îfi ¿Ë̱ı »Ì±ı.
±ıÀ·ı ËÎ…flÌfiÌ Â„@÷. ¤√‰ÎfifiÌ ¬Î·Ì ËÎ…flÌ … »ı. ±ı ËÎ…flÌfiÌ         ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı fiËŸ, ’HÎ ±Î¬_ …√÷ ±ı „@÷fiı ¤√‰Îfi ¿Ëı
„@÷◊Ì ±Î …√÷ ∂¤_ flèÎ_ »ı.                     »ı. ’HÎ ÷ı ·˙Ï¿¿ ‰Î÷ »ı ±ıÀ·ı …ı „@÷ ¤√‰Îfi fi◊Ì ÷ıfiı ¤√‰Îfi
    ±fiı ¤√‰Îfiı › ¬flÌ flÌ÷ı ⁄_‘ΛΠfi◊Ì. ¬flı¬fl Ïfl›·Ì flÌ÷ı     ¿Ëı »ı ! ¿ÎflHÎ ¿ı ¿flı »ı ‹ÎÀı. ’HÎ ÷ı ¤√‰Îfifiı ’ˢ_«÷_ fi◊Ì, ±fiı ‹Ò‚
⁄_‘Λı·Î fi◊Ì, ’HÎ ±Î Ïfl·ıÀ̉fiÌ flÌ÷ı ±Î Ë¿Ì¿÷‹Î_ ±ÎT›Î »ı. »÷Î_   ¤√‰ÎfifiÌ Ï‰flΑfiÎ ◊Λ »ı. ‹Ò‚ ¤√‰Îfifiı fiËŸ ±˘‚¬‰Î◊Ì ±Î …ı
’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı ’˘÷ı ⁄_‘fiw’ ΩHÎ÷Î fi◊Ì. ⁄_‘fiw’ ΩHÎı ÷˘ ÷˘ ’»Ì      fi◊Ì ¤√‰Îfi ±ıfiı ¤√‰Îfi ‹Îfi‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±ıÀ·Ì … ¤Î_…√Õ »ı
¤√‰Îfi … fiÎ ¿Ëı‰Î› fiı ! ±ı ÷˘ ±Î‹Î_ ‰Ì÷flÎ√ … flËÌ Â¿ı »ı.      ±Î ⁄‘Ì. ±ıÀ·ı ¤√‰Îfifiı ¤√‰Îfi ‹Îfi˘ ±fiı ⁄Ì∞ „@÷fiı „@÷
±Î … ÁΛLÁ ΩHΉÎfi_ »ı.                       ‹Îfi˘ ÷˘ ±Îfi˘ Œ˘Õ ’ÕÂı, fiËŸ ÷˘ Œ˘Õ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’ÕÂı ÷ı?
   ¤√‰Îfi ÷ı ±_ÿfl flèÎÎ flèÎÎ Ωı›Î … ¿flı »ı. “±Î ⁄‘Ì ·Ì·Î        ≠ë¿÷ν — iÎÎfi̱˘ ¿ı‹ ±ıfiı “¤√‰Îfi” fi◊Ì ¿Ëı÷Î_ ?
¿ı‰Ì flÌ÷ı «ÎS›Î ¿flı »ı” ÷ı Ωı›Î … ¿flı »ı.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÂÎfiı ‹ÎÀı ¿Ëı ? „@÷fiı ¤√‰Îfi ÂÎ ‹ÎÀı
   ±‹¿ ⁄Î⁄÷˘ “Ë_ «·Î‰_ »\_” fiı ±‹¿ ⁄Î⁄÷˘ ‹ÎflÌ Â„@÷       ¿Ë̱ı ? ±Î’HÎı ±Î ¥L∞fi «Î·÷_ ˢ›, “‘Q‹, ‘Q‹, ‘Q‹...” ÷ı ±ıfiı
⁄ËÎflfiÌ “¤√‰Îfi «·Î‰ı »ı”, ±ı‰_ ·˘¿˘ ΩHÎı »ı. ’HÎ ¤√‰Îfi ±Î‹Î_    ¤√‰Îfi ¿Ë̱ı fiı ⁄ıÁÌ flË̱ı ÷˘ ‹Òfl¬ ⁄fi̱ı. ±ı ‹ÂÌfi Â_ ¿Ëı
¿o¥ ¿Â_ ¿fl÷Î_ … fi◊Ì. ¤√‰Îfi ÷˘, ¿_¥ fiÎ ¿flı ±ıfi_ fi΋ ¤√‰Îfi.     »ı ? ÷Îv_ ⁄fiÎT›˘, Ë_ ⁄L›˘. ±Î …Õ Â„@÷ ÷˘ ±Î’HÎı ⁄fiΉı·_ ⁄fiı·_
±fiı ¿flı ÷˘ ⁄_‘Λ, ±ı ⁄_‘fi‹Î_ ±Î‰ı.                 »ı. ±ıfiı ¤√‰Îfi ¿Ëı‰Î› ÂÌ flÌ÷ı ? ¤√‰Îfi ÷˘ ¤√‰Îfi »ı, @›Îflı
                                  › ’HÎ “fiÎ ¤√‰Îfi” fiÎ ◊Λ, ±ıfi_ fi΋ ¤√‰Îfi ¿Ëı‰Î›.
        ¤√‰Îfi ÷˘ ¤√‰Îfi … »ı !
                                          ⁄˛õÎ_ÕfiÌ ⁄ı ‹Ë΄@÷±˘ !
   “¤√‰Îfi ±Î‹Î_ ËÎ◊ CÎη÷Î … fi◊Ì”, ’HÎ ±Î ¤˛Î_Ï÷ µ¿ı·Î¥
fi◊Ì. ·˘¿˘◊Ì ¤˛Î_Ï÷ ±˘‚¬Ì ¿Î÷Ì fi◊Ì, ±ıfi_ ¿ÎflHÎ »ı. ±ı ±ı‹ …       ¤√‰ÎfifiÌ Â„@÷ «ı÷fi „@÷ »ı. ±Î ⁄Ì∞ ÷˘ …Õ Â„@÷ »ı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                       15  16                       ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
±fiı ÷ı ±fi_÷ „@÷ »ı …ı ÿÏfi›Îfi˘ Á‰˝V‰ fiΠ¿flÌ fiάı ±ı‰Ì ÷˘           ÁΫ_ V‰w’ ¤√‰Îfifi_ ?
„@÷ ‘flΉı »ı. ±Î ±H΋Î_ ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì Â„@÷ »ı. Œ@÷ ’fl‹ÎH΋Î_
„@÷ fi◊Ì. ±ı¿ ’fl‹ÎHÎ, ⁄ı ¤ı√Î_ ◊Λ, hÎHÎ ¤ı√Î_ ◊Λ, ±ı ¤ı√Î_    ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ¤√‰Îfi Â_ »ı ?
◊›Î ’»Ì „@÷ µI’Lfi ◊Λ »ı. ±fiı ’fl‹ÎHÎ ±Ï‰¤ÎF› ˢ›, ±ı
                                  ÿÎÿÎlÌ — ¤√‰Îfi ’fl‹Îfi_ÿ V‰w’Ì »ı ! iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ, ’fl‹Îfi_ÿÌ !
±ıfiÎ ’ÌÁÌÁ fiÎ ◊Λ. ±HÎfiÎ ’ÌÁÌÁ ◊Λ. ¿ıÀ·Î› ’fl‹ÎHÎ ¤ı√Î_
                                ±ı ∞‰‹ÎhÎfiı ≠¿Î … ±Î’ı »ı, ±…‰Î‚_ … ±Î’ı »ı. ±…‰Î‚΋Î_
◊Λ I›Îflı ±HÎ ◊Λ.
                                ∞‰ ¿Î‹ ¿flı »ı. ±…‰Î‚_ ’˘÷ı … ±Îfi_ÿ V‰w’ »ı ! ≠¿Î ’˘÷ı
   ±Î’HÎı Ωı ¬flÎ_ ¤√‰Îfi ΩHΉΠˢ› ÷˘ ‹ËŸ ⁄ıÃÎ »ı ÷ı »ı,   … ±Îfi_ÿ V‰w’ »ı. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ±…‰Î‚_ ±fiı ±Îfi_ÿ, ⁄_fiı ±Î’ı »ı.
⁄Î¿Ì ±ı „@÷fiı ·˘¿˘ ¤√‰Îfi ¿Ëı »ı. ±ı „@÷ ’HÎ ¤√‰Îfi …ı‰Ì    ±ıÀ·ı ¤√‰Îfi ⁄Ì…\_ ¿Â_ ±Î’÷Î › fi◊Ì fiı ·ı÷Î › fi◊Ì. Ïfifl΂Î
‰Ì÷flÎ√ »ı. ’HÎ ±ı‹Î_ «ˆ÷L› fi◊Ì ±fiı «ˆ÷L›‰Î‚Î ≠¤ ÷˘ ±Î‹Î_    flËı, Ïfi·ı˝’ flËı ±fiı ÿflı¿ ∞‰fiı ËıS’ ¿›Î˝ ¿flı, ±ıfi_ fi΋ ¤√‰Îfi.
… ‹ËŸ ⁄ıÃı·Î »ı.
                                   ¤√‰Îfi ÷˘ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı “÷Îflı ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷˘ ‹fiı Á_¤Îfl.
   ≠ë¿÷ν — ±ı „@÷‹Î_ «ˆ÷L› fiΠˢ›, ÷˘ ±ı „@÷ ±˘À˘‹ıÀÌ¿  ±fiı Ωı ÷Îflı ¤˙Ï÷¿ Á¬˘ Ωı¥÷Î_ ˢ› ÷˘ ±Î ⁄‘Ì ‘Î_‘·‹Î_ ’Õ, T›
¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿flı ?                        ’˘¥LÀ‹Î_ ’Õ fiı ‰ÎV÷ω¿ Ωı¥÷_ ˢ› ÷˘ ‹fiı ±˘‚¬. ‹fiı ±˘‚¬Ìfiı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄Ï©‹Î_ fi◊Ì Á‹Ω› ±ı‰Ì ‰Î÷. ±ı ±‹ı Ωı›ı·_   ‰ÎV÷ω¿‹Î_, Œı@À‹Î_ ±Î‰.” ±ıÀ·_ … ¤√‰Îfi ¿Ëı »ı. ⁄Î¿Ì ¤√‰Îfi
ˢ› ±fiı Ωı¥fiı ¿Ë̱ı »Ì±ı. ±ı „@÷ … ⁄‘_ …√÷ «·Î‰ı »ı.     ÷˘ ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¿˘¥fiÌ µ’fl ¿Ú’Î ‰flÁΉ÷Î fi◊Ì. …ı‰_ ÷‹ı ⁄˘·˘, …ı‰_
¤√‰Îfifiı ¿Â_ … «·Î‰‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ¤√‰Îfi‹Î_ «ˆ÷L› »ı, ’HÎ     ÷‹ı fi΋ ÿ˘, ±ıÀ·˘ ≠¿Î ÷‹fiı ‹‚Âı. ¤√‰Îfi ≠¿Î V‰w’ »ı.
±Î «·Î‰‰ÎfiÌ Â„@÷ ¤√‰Îfi‹Î_ fi◊Ì. ±Î «·Î‰‰ÎfiÌ Â„@÷ ±ı         ¤√‰Îfi @›Î_ »ı ? ±Î’fiı Â_ ·Î√ı »ı ?
Ï‹¿ıÏfi¿· „@÷ »ı.
                                  ≠ë¿÷ν — ±Î¬Î ⁄˛õÎ_Õ‹Î_ »ı.
    ¤√‰Îfi ¿˘¥ Ïø›ÎfiÎ ±Ï‘¿ÎflÌ fi◊Ì. Ïø›Î ¤√‰Îfi ¿flÌ Â¿ı
fiËŸ. Ïø›ÎfiÎ ΩHοÎfl ¤√‰Îfi »ı. ±Î Ïø›Î ⁄‘Ì Ï‹¿ıÏfi¿·Ì ◊Λ       ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fi◊Ì. Ωı ⁄‘ı … ˢ› ÷˘ ¿˘HÎ ¿˘fiı ±˘‚¬ı ?
»ı. ±Î Ï‹¿ıÏfi¿· ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ »ı. ±Î ‹ËŸ ˉΠ’Òfl˘fiı ÷˘ ±Î ‹ÂÌfi  ±Î ·Î¥À »ı fiı, ÷ı ±Î¬Ì w‹‹Î_ ±ıfi_ ±…‰Î‚_ »ı, ’HÎ ·Î¥À ÷˘
«Î·ı, fiËŸ ÷˘ ˉΠ⁄_‘ ¿fḻı ÷˘ ? ±fiı ‹ËŸ ’ÎHÎÌ, ’ı·_ ’ıÀˇ˘·-  I›Î_ … »ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ¤√‰Îfi ωr‹Î_ ±…‰Î‚_ ¿flı »ı, ’HÎ ¤√‰Îfi
⁄ıÀˇ˘· ’Òfl‰Îfi_ ⁄_‘ ¿fḻı ÷˘ ?                 ÷˘ ¤√‰ÎfifiÌ …B›Î±ı »ı !

   ≠ë¿÷ν — ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›.                     ¤√‰Îfi @›Î_ ˢ› ? F›Î_ Á¬-ÿ—¬fi_ ‰ıÿfi ◊÷_ ˢ› I›Î_ ˢ›.
                                ±Î Á¬ »ı fiı ±Î ÿ—¬ »ı ±ı‰_ iÎÎfi ˢ› I›Î_ ¤√‰Îfi ˢ›. ⁄Ì…ı
   ÿÎÿÎlÌ — ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›. ±Î ÷˘ Ï‹¿ıÏfi¿· ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ »ı.    ¤√‰Îfi fiΠˢ›. F›Î_ Á¬-ÿ—¬fiÌ ·Î√HÎ̱˘ ‰÷˝÷Ì Ë˘› I›Î_
¤√‰Îfi Ï‹¿ıÏfi¿· fi◊Ì. Ï‹¿ıÏfi¿·fiÎ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ±ı‰Î ¤√‰Îfi »ı.    ¤√‰Îfi ⁄ıÃı·Î ˢ›.
¤√‰Îfi ÷˘ ±Ïø› »ı, ‰Ì÷flÎ√ »ı. “¤√‰Îfifiı ÁÏø› ¿Ëı‰_” ±ı ¤Ò·
»ı.                                 √˘Õ ¥{ ¥fi ±ı‰flÌ Ïø›ı«fl ‰ı‘fl ωÏ{⁄· ±˘fl ¥fiωÏ{⁄·.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                        17  18                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
(±Î_¬ı ÿı¬Î› ±ı‰Î ±◊‰Î fiÎ ÿı¬Î› ±ı‰Î ÿflı¿ ∞‰fiÌ ±_ÿfl ¤√‰Îfi    …ı ±ÎI‹Î »ıfiı ±ı‹fiÌ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì Â„@÷ »ı ¿ı Ωı ±ıÀ·Ì „@÷ fiÎ
»ı.) ’˘÷ı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ-’fl‹Îfi_ÿÌ, ÿflı¿ ∞‰‹Î_ ⁄ıÃı·Î »ı. ±ı‰_ ¬˘‚˘  ˢ÷ fiı ÷˘ ±Î…ı ±fiÎI‹ÎfiÌ ‹Î›Î »ı fiı, ±ı ‹˘ZÎı fiÎ …‰Î ÿı÷. ±Î
÷˘ ¿_¥¿ …Õı !                          ±fiÎI‹ÎfiÌ ‹Î›Î ÷˘ ¤√‰Îfifiı › ‹˘ZÎı …‰Î ÿı ±ı‰Ì fi◊Ì, ’HÎ
                                 ¤√‰Îfi ’HÎ ±fi_÷ „@÷‰Î‚Î »ı. ÷ı◊Ì ±Î’HÎı ’ı·_ ‰Î@› ¿èÎ_ fiı
    ±ÎI‹Î ⁄‘ı ±ı¿ Áfl¬˘ »ı. Œ@÷ Œıfl Âı‹Î_ »ı ? ’ıÏ¿_√‹Î_ Œıfl
                                 ¿ı, ““‹˘ZÎı …÷Î_ ωCfi˘ ±fiı¿ ≠¿ÎflfiΠˢ‰Î◊Ì ÷ıfiÌ Á΋ı “Ë_” ±fi_÷
»ı. ‰ıflÎ¥ÀÌ{ ±˘Œ ’ıÏ¿_√ (…\ÿÎ_ …\ÿÎ_ ¬˘¬Î_) »ı fiı ‹ËŸ ¤√‰Îfi
                                 „@÷‰Î‚˘ »\_.”” fiÏË ÷˘ ±Î ‹Î›ÎfiÎ_ ωCfi˘ ÷˘ ‹ÎflÌ ‹ÎflÌfiı ÷ı· ¿ÎœÌ
flËı·Î_ »ı ! ÷‹ÎflÌ ‹ËŸ ¤√‰Îfi flËı·Î_ »ı, ±ı ¤√‰Îfi ±˘‚¬Î¥
                                 fiάı ±ı‰Î_ »ı.
√›Î ±ıÀ·ı ¿Î‹ ◊¥ √›_. ’HÎ ±ı ÷˘ ÏÿT›«ZÎ ≠ÎM÷ ◊Λ I›Îflı
¤√‰Îfi ÿı¬Î› fiı ! ±Î «Î‹ÕÎfiÌ ±Î_¬◊Ì ¤√‰Îfi fiÎ ÿı¬Î›.           ¤√‰Îfi ±ı © «ı÷fi »ı. ⁄Á © «ı÷fi ! ±ıfiÎ √HΑ‹˝ ÁÎ◊ı
                                 »ı ⁄‘_. ±ıfiÎ √HΑ‹˝ ±˘‚¬‰Î ’Õı iÎÎfiÌ ’vÊ ’ÎÁı, ÷˘ ’»Ì ’k΢
    ¤√‰Îfi ¿ı‰Î V‰w’‹Î_ »ı ? Ïfifl_…fi-ÏfiflοÎfl V‰w’‹Î_ »ı,
                                 ’Õı. ±Î »ıS·Î ≠¿Îflfi_ ±K›ÎI‹ »ı, ±ıÀ·ı ÷‹ÎflÌ Ωı Ï·_¿fi_ ±K›ÎI‹
±fiı ±fi_÷ iÎÎfi, ±fi_÷ ÿ½fi, ±fi_÷ Á¬, ±fi_÷ „@÷ ±fiı ±T›Î⁄Α
                                 ˢ› fiı ÷˘ ÷‹fiı ±ı À« ◊Λ. ±Î »ıS·_ VÀıÂfi ±K›ÎI‹fi_ »ı. …ı
V‰w’ ±ı‰Î ⁄‘Î ⁄Ë Ω÷Ω÷fiÎ √H΢ »ı. fiı ‹ËŸ … ⁄ıÃı·Î »ı. ’HÎ
                                 ±Î¬_ ‰SÕ˝ ¬˘‚Ì flèÎ_ »ı ÷ı ±Î »ı !
±Î ÷˘ ±fi_÷ ±‰÷Îfl ◊›Îfiı ÷˘ ’HÎ «ı÷fifi˘ ±ı¿ ±_ ’HÎ ±fi¤‰
◊›˘ fi◊Ì. «ı÷fifiÌ ËÎ…flÌfi˘ ±fi¤‰ ±ıÀ·˘ flËı »ı ¿ı flÎ÷ı ÁÒ¥         ¬flÌ flÌ÷ı ±Î ÷˘ ·˘¿˘fiı A›Î· fi◊Ì, ±ËŸfiÎ ÁΑ-Á_÷˘fiı A›Î·
Ω›fiı I›Îflı ‹ËŸ ±Îfi_ÿ flËı. ⁄ËÎflfiÌ ‹ÂÌfiflÌ ⁄_‘ ◊¥ Ω›, ’HÎ      fi◊Ì Ë¿Ì¿÷ ¬flÌ ! «ı÷fi ÷˘ ‹ËŸ ±_ÿfl ÂflÌfl‹Î_ … »ı ’HÎ ±ı ¿Â_
¤√‰Îfi ÷˘ ËÎ…fl »ı, ÷ı ±ı‹fi_ Á¬ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı. ’˘÷ı ±fi_÷Á¬fi_     › ¿fl÷_ fi◊Ì. ±fiı …ı ¿flı »ı, ±ı «ı÷fi Lˢ›. ⁄˘·˘ ˉı ÂÌ flÌ÷ı
¿_ÿ »ı, Á¬fi˘ ¿_ÿ … ’˘÷ı »ı, ’HÎ ±Î ‹ÂÌfiflÌ ⁄_‘ ◊Λ ’»Ì ±ı     Á‹…HÎ ’Õı ±Î‹Î_ ?
Á¬ ‹ËŸ◊Ì ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı. ±Î ‹ÂÌfiflÌ «Î· ˢ› ÷˘ › Á¬ ÷˘
⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı ¬v_, ’HÎ ’˘÷Îfiı Á‹Ω› fiÏË.                      ≠¿Î ¿flı ¿ı ≠¿Î‹Î_ ¿flı ?!
        ‹Î’Ì fi̅„@÷ @›Îflı › ?                 ¤√‰Îfi ¿÷ν fi◊Ì ÷ıfiı ±Î’HÎı ±Îfl˘’ ¿fḻı »Ì±ı ¿ı ±ı ¿÷ν
                                 »ı, ¤√‰Îfiı Ï⁄·¿· ËÎ◊ … CÎÎS›˘ fi◊Ì ±ı‹Î_. ±Î ≠¿Î …ı‹ Ïø›Î
   ≠ë¿÷ν — ÿflı¿ ∞‰fiı ±ı‰Ì „@÷ ±Î’˘±Î’ ‹‚ı ¬flÌ ?       ¿flÌ Â¿ı fiËŸ, ±Î Ïfl·ıÀ̉ ≠¿Î »ı ÷ı Ïø›Î ¿flÌ Â¿ı fiËŸ, ÷ı‹
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ ⁄‘Ì ‹‚ı. ⁄‘Ì Â„@÷ ±_ÿfl ’W¿‚ »ı. ±_ÿfl CÎHÎÌ   ±ÎI‹Î »ı ÷ı Ïfl›· ≠¿Î »ı, ±ı Ïø›Î ¿flÌ Â¿ı fiËŸ, »÷Î_ «ı÷fi »ı.
„@÷ ’Õı·Ì »ı, ’HÎ Â_ ¿flı ? ±Î‰flÎ¥ √›ı·Ì »ı. µ’fl ±Î‰flHÎ «œÌ   ±Î ·Î¥À ±ı Ïfl·ıÀ̉ ≠¿Î ±fiı ±«ı÷fi »ı !
√›ı·Î_ »ı. …ı‹ ±ı¿ ‹ÎÀ·ÌfiÌ ±_ÿfl ‹˘À˘ ’Î_«Á˘fi˘ √˘‚˘ ‹Ò@›˘ ˢ›      ≠ë¿÷ν — ÷˘ ¤√‰Îfifi_ ÏflŒ·ı¿˚Âfi »ı ±Î …√÷ ?
’HÎ ‹ÎÀ·Ì µ’fl œÎ_¿Ì ÿ¥±ı ÷˘ Â_ flËı ? ±ı‰_ ±Î ·Î¥À ⁄‘ÎfiÌ
±_ÿfl »ı, ŒVÀ˝ ¿·ÎÁ. ’HÎ Ωı ÿ—¬, ÿ—¬, ÿ—¬ !               ÿÎÿÎlÌ — ¤√‰ÎfifiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ±Î ⁄‘_ ÿÌ’Ì flèÎ_ »ı. ¤√‰ÎfifiÌ
                                 ËÎ…flÌ◊Ì ±Î …Õ ÷k‰˘ ÿÌ’Ì flèÎÎ_ »ı, …Õ ÷k‰˘ ≠¿ÎÏÂ÷ ◊¥ flèÎÎ_
   ¤√‰Îfi‹Î_ ÷˘ ±fi_÷ „@÷ »ı. ±fi_÷ Á¬ »ı ±ı‹Î_, ±fi_÷      »ı. ¤√‰ÎfifiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ±Î ⁄‘_ ÿı¬Î› »ı fiı ±Î’HÎfiı ±ı ‹Ò_{‰ı »ı!
iÎÎfi »ı, ±fi_÷ ÿ½fi »ı. ±fi_÷Î √H΢ »ı ±ı‹fiÌ ’ÎÁı. ‹ËŸ ¤√‰Îfi,   ¤√‰Îfi fiΠˢ› ÷˘ ±Î …√÷ Ï⁄·¿· «Î·ı ±ı‰_ … fi◊Ì. ¬Î·Ì
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                         19  20                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
ËÎ…flÌ◊Ì … ±Î ⁄‘_ «ÎS›Î ¿flı »ı.                   ’HÎ ±ÎI‹Îfi˘ «ÎA›˘ fi◊Ì. ·˘¿˘ ±Î¿‚-T›Î¿‚ flËı÷Î ËÂı ¿ı fiÏË ?
                                  Ïfifl_÷fl ±Î¿‚-T›Î¿‚, ¿ÎflHÎ ¿ı ¿÷ν’ÿ »ı. “Ë_ ¿v_ »\_ fiı ÷ı ¿flı »ı
    ¤√‰Îfiı ±Î …√÷ «·Î‰‰Î‹Î_ ¿Â_ … ¿›Ù fi◊Ì. ±ı ÷˘ ¬Î·Ì
                                  fiı ÷ı±˘ ¿flı »ı”, ±ı F›Î_ Á‘Ì ⁄˘·ı »ı I›Î_ Á‘Ì ¤˛Î_Ï÷ »ı. fiı I›Î_
ÏfiÏ‹kÎ »ı. ±ı‹fiÌ ¬Î·Ì ËÎ…flÌ … »ı. ¤√‰ÎfifiÌ ËÎ…flÌfiı ·¥fiı
                                  Á‘Ì ±Î¿‚÷Î-T›Î¿‚÷Î … »ı. ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfi˘ ÏÁ©Î_÷ Â_ ¿Ëı
±Î ÁΛLÁ ⁄‘_ «Î·Ì flèÎ_ »ı ! ±ı »ı ÷˘ ±Î ⁄‘_ »ı. ±ı fiΠˢ›     »ı ? “Ë_ ¿fl÷˘ fi◊Ì, ÷ı ¿fl÷Î fi◊Ì, fiı ÷ı±˘ › ¿fl÷Î fi◊Ì.” ¿˘HÎ ¿flı
÷˘ ±Î ⁄‘_ ⁄_‘ ◊¥ Ω›, ±ı‹fiÌ ËÎ…flÌ◊Ì «Î·ı »ı. ⁄ËÎfl …ı «·Î‰ı     »ı ? ±Î ⁄‘_ ’flÁkÎÎfiÎ ËÎ◊‹Î_ »ı. ’flÁkÎÎ ¿flı »ı. ˉı ±Î’HÎı Á΋Î
»ı, ÷ı ⁄Ï© I›Î_ ¿Î‹ ¿flı ±ı‰Ì fi◊Ì. iÎÎfiÌfi_ iÎÎfi … ¿Î‹ ¿flı ±ı‰_   ‹ÎHÎÁfiı ÷‹ı ¿fl˘ »˘ ±ı‹ ¿Ë̱ıfiı, ÷˘ ±Î’HÎfiı ¤˛Î_Ï÷ Ë…\ √¥ fi◊Ì.
»ı. ⁄Ï© I›Î_ ±Î√‚ ⁄ËıflÌ ◊¥ Ω› »ı ±fiı Â_¿Î µ’Ω‰ı »ı ·˘¿˘fiı.
                                     F›Î_ ¿v_, I›Î_ ’fl‹ÎI‹Î fiËŸ fiı F›Î_ ’fl‹ÎI‹Î, I›Î_ ¿v_ fiËŸ.
   ±Î µ’fl ¿˘¥ ⁄Î’˘ › fi◊Ì, ±ı‹ ¿Ëı‰Îfi˘ ¤Î‰Î◊˝ Â_ »ı, ¿ı     ËÎ, F›Î_ Á‘Ì “Ë_ ¿v_ »\_” ±ı¿·_ fiËŸ, “÷ı ¿flı »ı, ÷ı±˘ ¿flı »ı”, ±Î
‰ÎV÷ω¿÷Î ΩHÎ‰Ì Ë˘› ÷˘ ±Î‹ µ’fl fi◊Ì. fiËŸ ÷˘ ±Î ·˘¿˘±ı ¿èÎ_     hÎHÎ ÂOÿ˘ ˢ›, I›Î_ Á‘Ì ’fl‹ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊›Î fi◊Ì. ‹ÎflÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹
»ı, µ’fl ⁄Î’˘ »ı. ’HÎ ¿˘¥ ⁄Î’˘› µ’fl fi◊Ì ±ı Ë_ Ωı¥ ±ÎT›˘,      ◊›_ ¿ı “Ë_ ¿fl÷˘ fi◊Ì” ’HÎ ¿˘”¿ ¿flı »ı ±ı‹ ‹Îfiıfiı, ÷˘ › ¤˛Î_Ï÷ !
Ω÷ı Ωı¥ ±Î‰ı·˘ ±fiı ˢ÷ ÷˘ ‹fiı µÃÎÕÌ ·ı÷fiı Ë‹HÎı ±ı. “Ωı ‹Îv_    ¿˘¥ ¿fl÷_ … fi◊Ì, ¬flı¬fl. “¿˘¥ ±Î ¿flı »ı” ÷ı‹ ¿Ëı‰_ ÷ı √fi˘ »ı.
¬ıÿÎfi-‹ıÿÎfi ¿fl‰Î fiÌ¿Y›˘ »ı”, µÃÎ‰Ì ·ı ¿ı fiÎ µÃÎ‰Ì ·ı ? ¿˘¥     “¿˘¥ ±Î fi◊Ì ¿fl÷˘” ÷ı ¿Ëı‰_ ’HÎ √fi˘ »ı. ±fiı “Ë_ ¿v_ »\_” ÷ı‹
⁄Î’˘ › fi◊Ì, ⁄‘_ Ωı¥fiı ⁄˘·_ »\_ ±Î, ÷‹Îfl˘ ¤› »˘Õ‰Î ‹ÎÀı. µ’fl    ⁄˘·‰_ ÷ı › √fi˘ »ı. µÿ›¿‹˝ ¿flΉı »ı fiı ¿Ëı »ı ¿ı “±ÎHÎı ±Î‹ ¿›Ù.”
⁄Î’˘ ÷˘ ÂıfiÎ ‹ÎÀı CÎÎS›˘ »ı, ¿ı ±iÎÎfi ∞‰˘fiı ¤Õ¿ CÎη‰Î ‹ÎÀı    ±Î ÷˘ ¿flı »ı ¿˘”¿ ±fiı ¿Ëı »ı “‹ı_ ¿›Ù.” ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ΩHÎÌ Ωı¥fiı
⁄Î’˘ ‹ıS›˘ »ı.                           fi◊Ì ¿Ëı÷˘, ±ı‰_ ±ıfiı ¤ÎÁı »ı ¿ı “Ë_ … ¿v_ »\_.” ±Î ⁄Ì…\_ ¿˘¥ ÿı¬Î÷_
                                  fi◊Ì. ÿÎÿαı … M›Î·˘ Œ˘Õu˘. ±S›Î ‹Ò±Î, ‹ıÓ ÷˘ Ãıà Á‘Ì ⁄«Î‰‰Îfi˘
   ¤√‰Îfifiı ±Î‰_ ¿Ëı‰Î◊Ì, ¤√‰Îfifiı ¿÷ν ‹Îfi‰Î◊Ì Â_ ◊›_ ¿ı
                                  ≠›Ifi ¿›˘˝. ‹ıÓ @›Î_ Œ˘Õu˘ »ı ? I›Îflı ¿Ëı, “⁄Ì…\_ ¿˘¥ Ë÷_ … fiËŸ
“¤√‰Îfi Â_ »ı ?” ±ı Á‹F›Î fiËŸ, ±ıfi˘ ·Î¤ fiÎ ‹Y›˘ ±Î ·˘¿˘fiı.
                                  ’HÎ ! ÷‹ı … Œ˘Õu˘.” ˉı ±Î ⁄‘_ ÂÌ flÌ÷ı Ï⁄Ï·Œ …Õı ?
“¤√‰Îfi ±¿÷ν »ı ±fiı ’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁı … »ı”, ±ı ·Î¤ ±ı‹HÎı ¬˘¥
fiÎA›˘. ±Î ÷ı◊Ì ±‹ı ¤Îfl ‹Ò¿Ì±ı »Ì±ı ¿ı “fiÎ, ±ı‰_ fi◊Ì. ÷_ ÁÌ‘˘        ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎfiı “ËıS’” ◊Λ, ±ı‹Î_ ¤√‰Îfifi˘ ’ZÎ’Î÷
«Î·.” ’ı·_ ¿÷ν’ÿ‹Î_ … ⁄‘_ ±ˆr›˝ ±ı‹fi_ ’ıÁÌ √›_. …ı ‹ÎL›_ ¿÷ν’ÿ  ¬fl˘ ?
÷ıfi˘ ±Î’HÎfiı √fi˘ ·Î√ ◊Λ »ı ¿ı ±ı‹fiı ¿_¤Îfl ⁄fiΉ˘ »˘ ? ¿¥          ÿÎÿÎlÌ — ‹ÿÿ ¤√‰Îfi ’˘÷ı ¿fl÷Î_ fi◊Ì. ±Î ¿ÿfl÷Ì fl«fiÎ »ı
Ω÷fiÎ ·˘¿˘ ! ±ıfi_ ¿Ì÷˝fi ±Î‰_ ¿fl‰Îfi_ ˢ› ?              ⁄‘Ì, ¿ÎflHÎ ¿ı ∞‰‹ÎhÎ V‰÷_hÎ »ı. V‰÷_hÎ ±ıÀ·ı ¿ÿfl÷ ±ıfiÎ ËıS’‹Î_
        “¿flı” ÷ı fi ¿Ïÿ ’fl‹ÎI‹Î !              … ˢ›. ’˘÷ı ¿ËıÂı ¿ı “‹Îflı «˘flÌ ¿fl‰Ì »ı.” ÷˘ «_ƒ, ÷ÎflÎ, ⁄‘_ ËÎ…fl
                                  ˢ›. ¤√‰Îfi ÷˘ ±Î‹Î_ ¬Î·Ì “·Î¥À” ±Î’‰Îfi_ … ¿Î‹ ¿flı »ı.
   ±ıÀ·ı ¿_¥ ’HÎ “Ë_ ¿v_ »\_” ±ı ¤Îfi, ±ı ±ÎI‹Î @›Îflı› ’HÎ    ±Î‹Î_ ‹Ò‚ «˘flÌ ¿fl‰Îfi˘ ¤Î‰ ’˘÷Îfi˘ »ı. ¿ÿfl÷ ÷ıfiı ÷ıfiÌ ’H›ˆ
≠ÎM÷ fiÎ ¿flΉı. F›Î_ Á‘Ì ÷‹ı ¿fl˘ »˘, I›Î_ Á‘Ì ¤˛Î_Ï÷‹Î_ »˘. F›Î_  ¬«Î˝‰Ìfiı ËıS’ ¿flı »ı, ±ıÀ·ı ¿ı ±ıfiı ⁄‘Î Á_›˘√˘ ¤ı√Î ¿flÌ ±Î’ı »ı.
Á‘Ì …√÷‹Î_ ¿_¥ ’HÎ ÷‹ı ¿fl˘ »˘, ±ı‰_ ¤Îfi »ı I›Î_ Á‘Ì ±ı¿ı ±_    ¤√‰Îfi ±Î‹Î_ Œ@÷ “·Î¥À” … ±ÎM›Î ¿flı »ı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                          21  22                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
    ±ı ÷˘ ÿflı¿ ∞‰‹Î_ ⁄ıÃÎ_ ⁄ıÃÎ_ Á_’ÒHν ≠¿Î ±Î’ı »ı. “÷Îflı …ı  ’HÎ ‹ÎHÎÁ ÷‹fiı ÿ—¬ ÿ¥ ¿ı ±ı‹ »ı … fiËŸ. ±ıfiÌ Â„@÷ ⁄ËÎflfiÌ
¿fl‰_ ˢ› ÷ı ¿fl. ±Î ≠¿Î ÷fiı ‹Îfl˘ ! «˘flÌ ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘ «˘flÌ       ‰Î÷ »ı.
¿fl…ı, ±fiı ÷ıfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ÷ÎflÌ »ı, …‰Î⁄ÿÎflÌ ‹ÎflÌ fiÏË. ±fiı ÿÎfi
                                      Œ@÷ Ïfi›‹ ±ı‰˘ ˢ› »ı ¿ı ÷‹ı ±‹¿ √fi˘, 318 ¿·‹fi˘
¿v_ »\_ ÷ıfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ÷ÎflÌ, Œ@÷ ±‹Îfl˘ ≠¿Î »ı.” I›Îflı «˘fl Â_
                                   √fi˘ ¿›˘˝. I›Îflı ¿ıÀ·Î¿ ±ı‰Î ¤Î‰‰Î‚Πˢ› »ı ¿ı “⁄Á, ±Î’HÎı «˘flÌ
¿flı »ı ? “ÁÎËı⁄, ’ı·Î ’˘·ÌÁ‰Î‚Îfiı ≠¿Î fiÎ ±Î’¢.” I›Îflı
                                   ¿flÌfiı … ¬Î‰_ »ı. ˉı ⁄Ì∞ ‹Î◊οÒÀ ‹Ëıfi÷-⁄Ëıfi÷ fi◊Ì ¿fl‰Ì, ±Î
¤√‰Îfi ¿Ëı, “fiÎ, ±‹Îflı ±ıfiı › ≠¿Î ±Î’‰Îfi˘ ±fiı ÷fiı › ≠¿ÎÂ
                                   ÁflÁ ‘_‘˘ »ı”, ±ı‰Ì ±ıfiı lK‘Î ⁄ıÃÌ. l©Î ÂıfiÎ ±Î‘Îflı ⁄ıÃÌ ? I›Îflı
±Î’‰Îfi˘.” ¤√‰Îfi ≠¿Î … ±Î’ı »ı. ⁄Ì…\_ ¿Â_ ±Î’÷Î fi◊Ì ±fiı
                                   ¿Ëı »ı, “±ıfi˘ T› ’˘¥LÀ ±ÎT›˘ »ı.” T› ’˘¥LÀ◊Ì ¤ı√_ ◊Λ »ı. T›
‰√fl ¿Î‹fiÎ ¤√‰Îfifiı Œ…ı÷ ¿›Î˝ ±Î ·˘¿˘±ı !
                                   ’˘¥LÀ ±ıÀ·ı ±ıfiı ±ı‹ … ·Î√ı »ı ¿ı “±Î … ‹Îv_ lı› »ı ±Î‹Î_.
   “±fiı Ωı ÷Îflı ¤√‰Îfi ◊‰_ ˢ› ÷˘ ÷_ ÷Îfl˘ ±Ë_¿Îfl »˘ÕÌ ÿı.     «˘flÌ ¿flÌ fiËŸ ÷˘ ±Î’HÎÎ ⁄‘Î_ ¿À_⁄fi_ ’Òv_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Âı ?” ˉı
÷˘ Ë_ fiı ÷_ ±ı¿ … »Ì±ı. ±Î’HÎı …\ÿÎ … fi◊Ì.” “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_.”     ¿Ëı »ı Â_ ? ±Î’HÎı ±ıfiı ’һ̱ı ¿ı “¤¥, ±Î‹ Â_ ¿fl‰Î ¿flı »ı ?”
±ı ¤Îfi ÷ÒÀÌ Ω›, ÷˘ ÷˘ ÷‹ı ’˘÷ı … ¤√‰ÎfifiÌ ‹ËŸ ±ı¿ ◊¥ Ω‰.       I›Îflı ¿Ëı, “‹fiı ¤√‰Îfi ≠ıflHÎÎ ¿flı »ı.” ’HÎ ¤√‰Îfi ±Î‹Î_ ËÎ◊
                                   CÎη÷Î_ fi◊Ì. ’ı·Îfi_ “T› ’˘¥LÀ” ±Î‰ı·_ »ı. ±ıfiÎ_ ƒÏWÀÏ⁄_ÿ‹Î_ “Á¬
    ±Î ¤√‰ÎfifiÎ ≠¿ÎÂ◊Ì … ⁄‘_ «ÎS›Î ¿flı »ı. «˘fl «˘flÌ ¿flı
                                   ±Î‹Î_ »ı” ±ı‰_ ⁄ıÃ_ »ı.
»ı ÷ı › T›Î…⁄Ì ¿flı »ı, ÿÎfiırflÌ ÿÎfi ±Î’ı »ı ÷ı › T›Î…⁄Ì ¿flı »ı.
¤√‰Îfifiı I›Î_ √fi˘ fi◊Ì. ±ËŸ ·˙Ï¿¿‹Î_ ⁄‘_ √fi˘ »ı. ±·˙Ï¿¿‹Î_          ±ıÀ·ı ’ı·Î±ı «˘flÌ ¿fl‰Îfi˘ ⁄Ì{fiıÁ …ı fiyÌ ¿›˘˝ »ı ±fiı
√fi˘ fi◊Ì. «˘fl «˘flÌ ¿flı »ı, ÷ı ¤√‰ÎfifiÌ ƒÏWÀ‹Î_ ¬˘À_ fi◊Ì.        ÷‹fiı 318fiÌ ¿·‹ ·Î√ ◊Λ, ±ı‰Ì ¤Ò· ◊›ı·Ì »ı ÷‹Îflı, ÷˘ ÷‹Îfl˘
Á‹Î…fiÌ ƒÏWÀ‹Î_ ¬˘À_ »ı. ¤√‰Îfifiı I›Î_ ÷˘ «˘flÌ, fiÎ-«˘flÌ ¿Â_ ›     ’ı·Î «˘flfiÌ ‹ÎflŒ÷ ⁄‘˘ ÿ_Õ ◊‰˘ Ωı¥±ı. ËÎV÷˘fiı, ÷‹Îfl˘ √fi˘
fi◊Ì. ±ı › ±iÎÎfi … »ı. ÂÎË¿ÎflÌ ¿fl÷˘ ˢ› ¿ı «˘flÌ ¿fl÷˘ ˢ›,       ¤√‰Îfi Ω÷ı ±Î‰Ìfiı Ïfi¿Î· ¿flÌ ±Î’ı ? fiÎ. ¿˘HÎı ±Î ⁄Ì{fiıÁ fiyÌ
’HÎ ±iÎÎfi ±ıÀ·ı ±iÎÎfi, ±_‘Îv_ ±ıÀ·ı ±_‘Îv_. ±ı ±_‘ÎflÎfiÎ √‹ı     ¿›˘˝ »ı, I›Î_ … …¥fiı ÷‹fiı ’¿ÕΉ‰Î Ωı¥±ı. ±fiı Ωı ÷‹Îflı ¿·‹
÷ıÀ·Î À¿ÕÎ ¿fḻı ÷˘ › ±…‰Î‚Îw’ fiÎ ±Î‰ı ±ı¿_ ›. ±ı‰_ ±iÎÎfifiÎ     fi◊Ì, ÷˘ ¿˘¥ ¿Î’fiÎfl fi◊Ì ! ±ı √fiÎfiÌ ¿·‹ fiΠˢ› ÷˘ ±ı‰_ ±Î¬_
À¿ÕÎ ¿fḻı ÷˘ ÷ı‹Î_ ±ı¿_ › ±…‰Î‚Îw’ ±Î‰ı ¬v_ ? ⁄‘_ ±_‘Îv_      ‹_⁄¥ ◊›_ ˢ›, ÷˘ ÷‹fiı Â_ ·Î√‹Î_ ·ı ? ±fiı ¿·‹ ˢ› ÷˘ ±Î¬Î
… »ı ±Î !                              ‹_⁄¥‹Î_ ±ı¿ … ’ı·˘ ˢ› ÷˘ › ÷‹Îflı ¤Î√ı ±Î‰Ì Ω›. ±ıÀ·ı ±Î
                                   ·˘¿˘ …ı ⁄‘_ ¿flı »ı, ±ı ±ı‹fiı “T› ’˘¥LÀ” ±ÎT›_ »ı, ±ı ≠‹ÎHÎı
          √fiΠωfiÎ fi◊Ì ÿoÕ !                “ÕÌÁÌ{fi” ¿›Ù »ı ¿ı “±Î’HÎı ±Î‹ … ¿fl‰_ »ı.” ±fiı ·˘¿˘fiÌ ¿·‹˘
                                   ¤ı√Ì ◊¥ Ω›. ÏËÁÎ⁄ ¤ı√Î ¿flÌ ±Î’ı »ı, ÀÎ¥‹-⁄Î¥‹ ⁄‘_ ÁÎ◊ı.
   ¿˘¥ ¿˘¥fi_ ⁄√ÎÕÌ Â¿ı ±ı‰Ì „@÷ … ¿˘¥fi΋Î_ fi◊Ì, ¿˘¥       ’λ\_ ±ÎÕı ÿΔÕı fiÎ ¿flÌ ±Î’ıı, ÿÂ-’_ÿfl wÏ’›Î ˢ› ÷ı ÿΔÕı. ’HÎ
±ı‰˘ …LQ›˘ … fi◊Ì. ±fiı ·˘¿˘ Â_ ‹Îfiı »ı ? ±Î … ‹Îv_ ⁄‘_ ⁄√ÎÕÌ     ’ÌV÷΂ÌÁ˘ fiı ±ı¿ ˢ› ÷ı ÿΔÕı … ¤ı√_ ¿flÌ ±Î’ı fiı ÷ı … √…‰_
flè΢ »ı. ¿˘¥fi΋Î_ ±ı‰Ì „@÷ … fi◊Ì, ÷˘ ’»Ì ⁄√ÎÕı ÂÌ flÌ÷ı ?      ’ı·Îfiı ÿı¬ÎÕı ¿ı “’ı·_ Ë_, ¿·‹ ’ÒflÌ ¿fl‰ÎfiÌ »ı.”
±fiı ¿˘”¿ ⁄√ÎÕı ÷˘ ÷˘ ’»Ì ±Î …√÷ ⁄Ì·¿· ¿˘QM·ıZÎ ◊¥ √›_
¿Ëı‰Î›. ÷˘ ±ı¿ ’HÎ ‹ÎHÎÁ ±ËŸ◊Ì ‹˘ZÎı …¥ ¿ı … fiËŸ. ‹ÎÀı ¿˘¥        …√÷ ±ı‰_, ÁΉ “¿˘Q’·ıZΔ ◊¥ Ω› ÷˘ ’»Ì ◊¥ flèÎ_ fiı, ¿˘¥
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                       23  24                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
‹˘ZÎı … fiÎ …¥ ¿ı !                           ÿÎÿÎlÌ — Ë¿Ì¿÷‹Î_ »ı … fiËŸ I›Î_, ±ıfiı ‹ÎÀı ±Î¬Ì flÎ÷
                                Ω√̱ı, ¤Ò÷fi˘ ‰Ëı‹ ’Õı ÷˘ ±Î¬Ì flÎ÷ ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı.
    ≠ë¿÷ν — “¿˘QM·ıZΔ ◊¥ Ω› ÷˘ ⁄ÌΩ ±À¿Î‰Ì ¿ı ±ı‰_ ◊›_
fiı ?                                  ≠ë¿÷ν — ±Î ⁄‘_ fi…fl Á΋ı ÿı¬Î› »ıfiı ?

    ÿÎÿÎlÌ — ¿˘QM·ıZÎ ◊¥ Ω› ÷˘ ⁄ÌΩfiÌ Õ¬· »ı, ±ı‹ ¿Ëı‰Î›.       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ fi…fl Á΋ı ÿı¬Î›. ’HÎ ±ÎÀ·Ì … ‹Î_¿HÎ
’HÎ ¿˘¥fiÌ Õ¬· fi◊Ì. ±Î ‰SÕ˝‹Î_ ¿˘¥fiÌ Õ¬· ◊¥ Ω› »ı ÷ı ÷‹ı    ‹Îfl‰ÎfiÌ ÿ‰Î ˢ› fiı ±ı ’Ì √›˘, ÷˘ ’»Ì ±ıfiÌ Â_ ±Áfl ◊Λ ?
Õ¬˘ ¿flı·˘ »ı ÷ı◊Ì. fiËŸ ÷˘ ÷‹ı Õ¬˘ fiÎ ¿fl˘ ÷˘ Õ¬· fi◊Ì, V‰÷_hÎ       ≠ë¿÷ν — ‹flÌ Ω›.
»˘ Ï⁄·¿·.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ¤√‰Îfifiı ¿_¥ ‹Îfl‰Î ±Î‰‰_ ’Õı »ı ? ÷˘ ¤√‰Îfifiı
      ‹˘ZÎ ±fiı µ’flÌ »ı ωfl˘‘ΤÎÁ !            ‹Îfl‰Î ±Î‰‰_ fi◊Ì ’Õ÷_, ÷˘ ¤√‰Îfifiı …L‹ ±Î’‰Î › ±Î‰‰_ fi◊Ì
                                ’Õ÷_. Ωı ¤√‰Îfi ˢ÷ ÷˘ ⁄Lfiı ⁄Î…\ ÁΫ‰÷, ¤√‰Îfiı Ωı …L‹
   ±Î’HÎı ⁄‘Î ‹˘ÀÎ ’vÊ˘fiı ¤ı√Î ¿fḻı ±fiı ±ı‹fiı ¿Ë̱ı ¿ı
                                ±ÎM›˘ ˢ÷ fiı ÷˘ ‹Îfl‰Î › ±Î‰÷.
¿÷ν ±fiı ‹˘ZÎ ⁄ı ωfl˘‘ΤÎÁ »ı, ¬v_ ¿ı fiËŸ ? ÷˘ ¿ıÀ·Î¿fiı Á‹Ω›
¿ı fiÎ Á‹Ω› ? “±Îfi˘ ¥rfl ¿÷ν »ı ±fiı ‹˘ZÎ »ı”, ±ı‹ ⁄˘·‰_         ≠ë¿÷ν — ¤√‰Îfi “±ı ¿flı »ı” ±ı‰_ Ë_ fi◊Ì ¿Ëı÷˘. ’HÎ Á…˝fiÎfl
Ωı¬‹ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ¿÷ν ±ı ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı µ’flÌ … flËı ±fiı µ’flÌ   ¿˘HÎ ?
◊Λ ÷˘ ±Î’H΢ ‹˘ZΠˢ› fiËŸ. ±Î’HÎı ±ıfi˘ √HÎ @›Îflı› ¤Ò·Î›        ÿÎÿÎlÌ — fi˘ ⁄ÕÌ (¿˘¥ fiËŸ). ÷‹ı ’˘÷ı … »˘, …ı »˘ ÷ı. ¿˘¥
fiËŸ.                              »ı … fiËŸ. ÷‹ÎflÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ÷‹ÎflÌ µ’fl »ı. ωiÎÎfi ΩH΢ fiı »^ÀÎ
    “‹˘ZÎ ±fiı ¤√‰Îfi ±Î …√÷fi˘ ¿÷ν” ±ı ⁄ı ωfl˘‘ΤÎÁ »ı,   ◊¥ Ω‰. ÷‹ı ωiÎÎfi ΩH΢ ÷˘ ÷‹ı ’fl‹ÎI‹Î »˘ ±fiı ωiÎÎfi fiËŸ
Á_’ÒHν ωfl˘‘ΤÎÁ »ı.                     ΩH΢ ÷˘ ÷‹ı flÎ÷-ÿËÎÕ˘, Ω÷Ω÷fiÎ_ ±‰÷Îfl‹Î_ ¤À¿, ¤À¿, ¤À¿
                                ¿fl¢. ±fi_÷ Ω÷fiÌ ±‰V◊α˘ µI’Lfi ◊Âı, ¥√˘¥{‹◊Ì.
           ±ı »ı ‹ËÎ√fi˘ !
                                    ≠ë¿÷ν — Á‰Î· »ı ¿ı ±ı ωiÎÎfifiı ¿˘¥ «·Î‰fiÎfl ËÂı fiı ?
   ⁄Ì∞ „@÷fiÎ ±Î‘Ìfi «Î·ı »ı ±Î ⁄‘_, ¥rflı › fi◊Ì ¿÷ν,
                                    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ωiÎÎfi ±ıÀ·ı Â_ ? “⁄ı ‰V÷ ¤ı√Ì ◊¥fiı ±ıfi_
fi◊Ì ÷‹ı ±ÎfiÎ ¿÷ν. “±ÎfiÎ ¿÷ν ÷‹ı »˘” ±ı‰_ ‹Îfi˘ »˘, ÷ı … »ı
                                w’Î_÷fl ◊‰_” ±ı ωiÎÎfi.
÷ı ⁄Ì… »ı ±Î‰÷Î ¤‰fi_. Á‹…‰_ … ’ÕÂıfiı ±ı¿ ÿÎ”Õ˘ ? …ı ’˘÷Îfi˘
√fi˘ ¥rfl ’fl fiÏË fiÎ¬Ì ÿı÷Î_ ’˘÷ÎfiÎ µ’fl ·ıÂı ÷ıfiı ¿ÿfl÷ ‹ÎŒ         ≠ë¿÷ν — ±ı ÁΛLÁ ’Ëı·Î_ @›Î_ Ë÷_ ? ÁΛLÁ ÷˘ ±I›Îflı
¿flÂı. ¤√‰Îfi ¿ı …ı ¿_¥ … ¿fl÷Î_ fi◊Ì, ÷ıfiı ¤√‰Îfi ¿flı »ı, ÷ı‹   ±ÎT›_.
¿ËıfiÎflfiı ⁄Ë ‹˘ÀÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ »ı !                     ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’Ëı·ı◊Ì ÁΛLÁ … »ı; ±Î …√÷ … ÁΛLÁ »ı.
    ≠ë¿÷ν — ±ı ⁄fl˘⁄fl »ı, ’HÎ ¿<÷ÒË· »ı, ≠ë ◊›Î_ ¿flı. ±Î  ¤√‰Îfi ±Î ÁΛLÁ‹Î_ … flèÎÎ »ı. ¤√‰Îfi ÁΛLÁfiı Ωı›Î … ¿flı
⁄‘_ Á…˝fiÎfl ¿˘HÎ ?                       »ı ¿ı ±Î ¿ı‰Ì flÌ÷ı ÁΛLÁfi˘ ≠›˘√ ◊¥ flè΢ »ı. ¤√‰Îfi ±Î‹Î_ ËÎ◊
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                         25  26                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
CÎη÷Î … fi◊Ì. “’˘÷ı ¿÷ν »ı” ±ı ‹Îfi‰Î◊Ì …√÷ ∂¤_ flèÎ_ »ı. fiı       ÿÎÿÎlÌ — ±ı … T›‰„V◊÷ „@÷. T›‰„V◊÷ „@÷ ±ıÀ·ı ⁄ÌΩ
“¿÷ν ¿˘HÎ »ı”, ±ı ΩHÎı ÷˘ »^Àı. ¤√‰Îfi ¿÷ν fi◊Ì fiı ·˘¿˘ › ¿÷ν   …ı Á_Ωı√˘fiÌ …wfl »ı, ±ı Á_Ωı√˘ ⁄‘Î_ ¤ı√Î_ ◊¥fiı ⁄‘_ ◊¥ flèÎ_ »ı.
fi◊Ì. ¿÷ν ÷˘ ⁄Ì∞ „@÷ »ı …ı ¿Î‹ ¿flÌ flËÌ »ı.
                                          ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄L›_ ÿËŸ ?!
         ωiÎÎfi Á‹…ı ÷˘ µ¿ı· !
                                     ÿËŸ ⁄fiΉ‰Î ‹ÎÀı Â_ Â_ ¿Î‹ ¿fl‰_ ’Õ÷_ ËÂı ? ÷’ÎÁ fi◊Ì
   ≠ë¿÷ν — ’»Ì ±Î ¿¥ „@÷◊Ì …√÷ «Î·ı »ı ?           ¿flÌ, fiËŸ ? ±Î …ı ÿÒ‘ µfi_ ¿flÌfiı ±Î’HÎı ±ı‹Î_ «‹«˘ ÿËŸ fiάÌfiı
   ÿÎÿÎlÌ — ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ, Á_›˘√Ì¿       Ë·Î‰Ì ±fiı ’»Ì ÁÒ¥ √›Î_ ÷˘ ’»Ì ÿËŸfiı Â_ Â_ ¿Î‹ ¿fl‰_ ’Õ÷_ ËÂı?
’flΉα˘ ¤ı√Î ◊¥fiı ¿Î›˝ ◊Λ »ı. fiËŸ ÷˘ ¿Î›˝ ◊Λ fiËŸ. ±ı       fiı ÿÒ‘fiı Â_ Â_ ¿Î‹ ¿fl‰_ ’Õ÷_ ËÂı ? ±ı ⁄Lfiıfiı Â_ ¿Î‹ ¿fl‰_ ’Õ÷_
Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ¿flfiÎflÌ ±ı¿ „@÷ »ı …ı T›‰„V◊÷ fi΋fiÌ Â„@÷ »ı.      ËÂı ? ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ ¿Ëı‰Î› »ı. ÷ı‹Î_ ÿÒ‘fiı
±ı ⁄‘Î_ Á_›˘√˘ ¤ı√Î ¿flÌ ±Î’ı.                   ¿_¥ ¿fl‰_ ’Õu_ fi◊Ì, ÿËŸfiı ¿Â_ ¿fl‰_ ’Õu_ fi◊Ì. ±fiı ±y·‰Î‚˘ ÷˘
                                  ⁄Îfl ‰Î√ı ∂Ãı fiı, ÷ı Ωı‰Î Ω› ¿ı ÿËŸ ΩQ›_ ËÂı ¿ı fiËŸ ? ˷Ήı
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı T›‰„V◊÷ „@÷ ±ı ¤√‰ÎfifiÌ Â„@÷ »ı ?
                                  ÷ı Á‰Îfl‹Î_ Õ¬˘ ’̉ı. ±y·‰Î‚˘ Ωı‰Î Ω› ¿ı fiËŸ ? ±flı, ¤¥
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ. T›‰„V◊÷ „@÷ ¤√‰ÎfifiÌ Â„@÷ ˢ› ÷˘      ÁÒ¥ Ωfiı, iÎÎfiÌ ’vÊ ¿Ëı »ı. ÷Îflı Œ@÷ ÿÒ‘ √fl‹ ¿flÌ ±fiı ’©Ï÷Áfl
÷˘ ¤√‰Îfi … ¿Ëı‰Î› fiı ? ±ı ¤√‰ÎfifiÌ Â„@÷ Lˢ›. ¤√‰Îfiı        ÿËŸ fiÎ¬Ì ±fiı ’»Ì ˷ΉÌfiı ’»Ì ÁÒ¥ …‰Îfi_. ÷ı … ±Î T›‰„V◊÷
› ±ı „@÷fiÎ ÷Î⁄΋Î_ fiı ! Ωı ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfifiı ÷Ìfl ‰ÎB›_ ÷ı ¿ıÀ·Ì    „@÷.
⁄‘Ì ’ÎHÎÌfiÌ I≤ÊÎ »^ÀÌ, ’HÎ ’ÎHÎÌ ±Î‰÷Î_ ’Ëı·Î_ ÿıË »^ÀÌ √›˘.
                                     ≠ë¿÷ν — “T›‰„V◊÷ „@÷ ±fiı ±ÎI‹Îfi˘ ¤˛Î‹¿ ¿÷ν¤Î‰” ±ı
   ≠ë¿÷ν — ±ı T›‰„V◊÷ µ’fl ¿˘¥fi˘ › ¿Î⁄Ò fiËŸ ?          Á‹Ω‰˘.
   ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥fi˘ › ¿Î⁄Ò fiËŸ. ±Î ÷˘ ⁄‘Î …ı ¿Î⁄Ò ⁄˘·ı »ı        ÿÎÿÎlÌ — T›‰„V◊÷ „@÷±ı ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fiΠˢ›. ±ıfiÌ ‹ı‚ı
÷ı ±ı ÷˘ ·˘¿˘fiı ¤‹Î‰ı »ı. “Ë‹ ±ˆÁÎ ¿fl ÿı_√ı fiı ±ˆÁÎ ¿fl ÿı_√ı” ±ı  ⁄‘Î Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ◊¥ Ω›. …ı‹ ±Î ¬Ì«ÕÌ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı ¿ıÀ·Î
÷˘ ·˘¿˘fiı ¤‹Î‰‰ÎfiÌ ‰Î÷˘ »ı. ÷ı ·˘¿˘ › Ï⁄«ÎflÎ ⁄΂Î-¤˘‚Î »ı     Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ◊Λ »ı ? ·Î¿ÕÎ Á‚√ÎT›Î ’»Ì ·Î¿ÕÎ ±˘·‰Î¥ Ω›,
÷ı ŒÁΛ »ı.                            ÷˘ «Î·ı ?
   ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÷‹ı …ı ¿Ë˘ »˘ T›‰„V◊÷ „@÷ «·Î‰ı »ı, “±ı      ≠ë¿÷ν — fiÎ «Î·ı.
¿ı‰Ì flÌ÷ı «·Î‰ı »ı” ±ı Á‹Ω‰˘.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ¬Ì«ÕÌ ’ÒflÌ ◊÷Î_ Á‘Ì ⁄‘_ … Ωı¥±ıfiı ? ±ı ⁄‘Î
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ±Î ÿÒ‘ ˢ› fiı, ÷ı ‹HÎ ÿÒ‘ ˢ›, ±ıfiÌ ‹ËŸ   Á_Ωı√˘ flËı, I›Îfl ’»Ì ⁄ıfi ¿Ëı, “ËıÓÕ˘ …‹‰Î ∂Ã˘, ‹ı_ ¬Ì«ÕÌ ⁄fiΉÌ
±ÎÀ·_ ÿËŸ ±Î’HÎı fiÎA›_, ÁÎv_ ÿËŸ. ’»Ì Ë·Î‰Ì ±fiı ’»Ì ‹Ò¿Ì      ÿÌ‘Ì.” ±˘Ë˘Ë˘ ! ±ı‹ ¿Ëıfiı ¿ı “⁄fiÎ‰Ì ÿÌ‘Ì ?!” ·Î¿Õαı ⁄fiΉÌ,
ÿ¥±ı. ’»Ì ¿¥ „@÷ ±ıfiı ÿËŸ ⁄fiΉ÷Ì ËÂı ?!              ’ÎHÎ̱ı ⁄fiΉÌ, ÿ΂-«˘¬Î±ı ⁄fiÎ‰Ì ¿ı ¿˘HÎı ⁄fiÎ‰Ì ? ±ı ¿Ëı÷Î_
   ≠ë¿÷ν — ¿ÿfl÷.                        fi◊Ì fiı “‹ı_ … ⁄fiΉ̔ ¿Ëı »ı, ÷ı ±Î ¤˛Î‹¿ ¤Î‰ »ı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                         27   28                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
    ±ËŸ ·Î¿ÕÎ_ fiΠˢ›fiı ÷˘ ±Î’HÎfiı ⁄Ò‹ ’ÎÕı, ¬Ì«ÕÌ ÷˘ ⁄‘Ì    ±ı Á‹… fiÎ ’ÕÌ, ÷ı◊Ì ·˘¿˘±ı ¤√‰ÎfifiÎ ‹Î◊ı CÎÎS›_ ! ¤√‰Îfiı
‹Ò¿Ì ÿÌ‘Ì, ’HÎ ·Î¿ÕÎ_ fi◊Ì. ˉı ÂÌ flÌ÷ı ¿fl¢ ? ÷ı ÷‹ı ¿fl÷Î_ Ë÷Î_   Á_ÁÎfl‹Î_ ËÎ◊ CÎÎS›˘ … fi◊Ì. ±Î ÷˘ fi◊Ì ËÎ◊ CÎÎS›˘ ÷˘ › ±ÎÀ·Î_
fiı ? ¿flÌ ±Î’˘ fiı ! ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ·Î¿ÕÎ_ ‰√fl fiËŸ ¿flÌ ±Î’˘ ? ÷ı      ⁄‘Î ±Îfl˘’ ·˘¿˘±ı ±ıfiÎ_ ’fl ±ÎM›Î »ı. ÷˘ ËÎ◊ CÎÎS›˘ ˢ÷ ÷˘ Â_
¿Ëı ¿ı “fiÎ ◊Λ.” ÷˘ I›Îflı ‹ı_ ¿èÎ_, “÷‹ı Â_ ¿›Ù ?” ±ıÀ·ı ±Î ¤˛Î‹¿  fi_ Â_ ⁄˘·÷ ±ıfiÎ_ ‹ÎÀı ? ’HÎ ¤√‰Îfiı Ï⁄·¿· ËÎ◊ … fi◊Ì CÎÎS›˘.
¤Î‰◊Ì ⁄‘_ ±Î …√÷fi˘ ¿÷ν¤Î‰ »ı. ±ıfiÌ ‹ı‚ı … Á_Ωı√˘ ⁄Î{ı »ı      ÷˘ › ’HÎ ±Î ·˘¿˘ ŒÎ‰ı ±ı‰_ ⁄˘·ı »ı.
fiı I›Îflı ◊Λ »ı. I›Îflı ’λ˘ ¿Ëı »ı, “‹ı_ ¿›Ù fiı”, fiËŸ ÷˘ ¿ËıÂı
“¤√‰Îfi … ¿flı »ı fiı !” I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, ¬flı¬fl ÷˘ ’˘÷ı › ¿÷ν fi◊Ì             …√÷ «Î·ı,
fiı ¤√‰Îfiı › ¿÷ν fi◊Ì. ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹Àı„L›· ±ıωÕLÁ ¿flı »ı.”       ÁΛ_„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹LÀı„L›· ±ıωÕLÁ◊Ì !
Á_Ωı√˘, ËÎ◊-’√fi˘ Á_Ωı√, ÿ΂-«˘¬Îfi˘ Á_Ωı√, «Ò·Îfi˘ Á_Ωı√,
                                     ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ±Î …√÷fiı ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏL›·
±Î’H΢ ¤Î‰ Á_Ωı√, ⁄‘Î Á_Ωı√ ¤ı√Î ◊¥fiı ¿Î›˝ ¿flı »ı, ±ı‰_ ±Î’HÎı
                                  ±ıωÕLÁ ±ı‰_ ¿Ë̱ı »Ì±ı, ÷˘ ±ı‹Î_ “ÁΛÏLÀÏŒ¿” ±ıÀ·ı ÷˘ ¿˘{
¿Ëı‰Î ‹Î_√̱ı »Ì±ı. Á_Ωı√˘ ¿flı »ı, ±ıfiı … ±‹ı T›‰„V◊÷ ¿Ë̱ı
                                  ±ıLÕ ¥Œı¿À ±ı‹Î_ ±Î‰ı. ’HÎ “Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ” ±ı ’Òv_ Ë…\
»Ì±ı.
                                  ⁄flÎ⁄fl Á‹Ω÷_ fi◊Ì.
    ±Î ÷˘ “T›‰„V◊÷” µÃÎÕı »ı ±fiı “T›‰„V◊÷” Á‰ÎÕı »ı. ⁄‘_
“T›‰„V◊÷” … ¿flΉı »ı. ’HÎ ±Î ’˘÷Îfiı Á‹Ω÷_ fi◊Ì. ⁄‘Î_ Á_Ωı√˘        ÿÎÿÎlÌ — ±Î …ı‹ ±Î ‰¿Ì·˘ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ±Î_¬ı ÿıA›˘
¤ı√Î_ ◊Λ I›Îflı ¬Ì«ÕÌ ◊Λ. ±Î‹Î «Ò·˘ ±ı‹ fiÎ ¿Ëı ¿ı “‹ıÓ ¿flÌ”,    ±ıωÕLÁ. ±Î_¬ı ÿı¬Î› ±ı‰Î ±ıωÕLÁ ¿Ëı »ı. fiËŸ ¿Ëı÷Î_ ? “±Î¥
÷’ı·_ ±ı‹ fiÎ ¿Ëı ¿ı “‹ıÓ ¿flÌ”, ’HÎ ±Î ‹fiW› ±ı¿·˘ … ⁄˘·Ì ∂Ãı     ωÀfiıÁ” ¿Ëı »ı fiı ? ÷ı Âıfi˘ ’flΉ˘ ¿Îœı »ı ?
¿ı “‹ıÓ ¿flÌ”. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄Ì∞ ⁄‘Ì ‰V÷±˘‹Î_ ±Ëo¿Îfl fiËŸfiı ? ±fiı ±Î       ≠ë¿÷ν — …ı Ωı›_ ˢ› ÷ıfi˘.
‹fiW› ±ı¿·Î‹Î_ … ±Ëo¿Îfl, ±ıÀ·ı ‹ÎfiÌ ⁄ıÁı ¿ı ‹ıÓ … ¿flÌ ! ‹ıÓ ¿flÌ
◊›_ ¿ı ’˘÷ı ¿÷ν ◊¥ √›˘. ±fiı ¿÷ν ◊›˘ ÷ıfi_ ÷ıfiı Ïfi›‹◊Ì … ¤˘@÷Î      ÿÎÿÎlÌ — ±Î Ωı›_ ˢ› ÷ıfi˘ ±Î ⁄‘˘ ’flΉ˘ ¿Îœı »ı Ωı›Î
◊‰_ ’Õı. ±fiı F›Î_ ÁΫ_ iÎÎfi ËÎ…fl ◊Λ ¿ı ±Î ÷˘ ⁄‘Î_ … Á_Ωı√˘     µ’fl◊Ì, Â_ Â_ Ωı›_ Ë÷_, ¿ı‰Ì flÌ÷ı Ωı›_ Ë÷_, ±ı ±Î_¬ı ÿı¬Î÷Î_ ’flΉÎ.
¤ı√Î ◊‰Î◊Ì ¬Ì«ÕÌ ⁄fiÌ, ‹ıÓ ±ı¿·Î±ı … fi◊Ì ¿flÌ, ÷˘ ÷ı ¿÷ν fi◊Ì     ±fiı ±Î ±Î_¬ı fiÎ ÿı¬Î› ±ı‰Î ’flΉΠ±ıÀ·ı ÁΛ„LÀÏŒ¿, ‰ˆiÎÎÏfi¿.
◊÷˘ fiı ÷ıfi_ ’»Ì ¤˘@÷Î’b_ ’HÎ ÷ıfiı ±Î‰÷_ fi◊Ì.            ±ı‹Î_ ’Ò‰˝¤‰ı …ı ¿flı·˘ ¤Î‰ ÷ı Á_›˘√, ⁄ÌΩ ΩıÕı ¿ıÀ·Î_› Á_›˘√ ¤ı√Î_
                                  ◊›Î_, ÀÎ¥‹-V’ıÁ ⁄‘_ ›, ±I›Îflı …ı ⁄ıÃÎ_ »˘fiı ±ı V’ıÁ ’HÎ fiyÌ
         ±ÎZÎı’˘ ¤√‰Îfi ’fl ...               ˢ› I›Îflı ±Î ‰Î÷«Ì÷ ◊Λ, fiËŸ ÷˘ ◊Λ fiËŸ. ¿˘¥ ¿ËıÂı ¿ı Ë_
   ±Î ÷˘ ’H›fiÎ ±Î‘Îflı ’˘÷ÎfiÎ ‘Λν ≠‹ÎHÎı ◊Λ I›Îflı “‹ıÓ ¿›Ù”  ±‹¿ ÀÎ¥‹ı ±Î‹ ¿flÌÂ. ±ı ¿Â_ «Î·ı fiËŸ. ±ıÀ·ı ÀÎ¥‹, V’ıÁ, ⁄ÌΩ
¿Ëı. ·Î¬ wÏ’›Î ¿‹Î› ÷˘ ¿ËıÂı, “Ë_ ¿‹Î›˘” fiı ¬˘À Ω› I›Îflı      √›Î ±‰÷ÎflfiÎ ¤Î‰, ‹Îfl˘ Á_Ωı√, ⁄ÌΩ ⁄‘Î_ ¿ıÀ·Î_ Á_Ωı√˘ ¤ı√Î_
¤√‰Îfiı CÎÎ·Ì ¿Ëı ! fiÏË ÷˘ ¿Ëı ¿ı “‹ÎflÎ √˛Ë˘ flÎÂÌ »ı.” ±ı ⁄‘_    ◊Λ I›Îflı ±Î ¿Î›˝ ◊›_ !
¬˘À_ »ı. ’˘÷Îfiı fi¿ÁÎfi ◊›_ ¿ı ¤√‰Îfifi_ fi΋ ÿı. ±Î ÷˘ ¤√‰ÎfifiÌ        ±ıÀ·ı ±Î …√÷ ‰ˆiÎÎÏfi¿ Á_›˘√◊Ì … «ÎS›Î ¿flı »ı. …ı‹ ±Î_¬ı
’fl ±Îfl˘’ ¿Ëı‰Î› »ı. “@›Î ±Î‘Îflı ±Î ⁄‘_ …√÷ «Î·Ì flèÎ_ »ı”      ÿıA›Î ±ıωÕLÁ ¿Ëı »ı, ±ı‰_ ±Î ‰ˆiÎÎÏfi¿, √èÎ Á_Ωı√˘ …ı »÷Î_ ◊Λ,
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                         29  30                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
±Î’HÎfiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı ⁄Ï©◊Ì, ¿ı ¿›Î ¿›Î Á_›˘√ ¤ı√Î ◊Λ. Á_›˘√Ì    fiÌ¿‚ı. ÷‹fiı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı Ë_ ±ı‹fiı I›Î_ √›˘. ‹fiı ±ı‹ ·Î√ı
’ÒflΉΠ±ı¿ fiËŸ, ±fiı¿ Á_›˘√˘ ⁄‘Î ¤ı√Î ◊¥fiı ±Î ¿Î›˝ ◊Λ »ı.     ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁı ¤ı√Î ◊›Î.
    ‘ÌÁ ¥{ ⁄À fiı«fl·. ±Î ¿˘ÀÛ‹Î_, Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ         ≠ë¿÷ν — Ë_ ±ı‹ ‹Îfi_ »\_ ¿ı ‹‚‰Îfi_ ËÂı ±ı fiyÌ ËÂı ±ıÀ·ı
ˢ› »ı …, ’HÎ ÁΛ„LÀÏŒ¿ fi◊Ì Ë˘÷Î_. I›Î_ ÷˘ ±Î_¬ı ÿıA›Î_ ±ı‰Î_,   ‹‚Λ_.
±Î_¬ı Ωı›Î_, ÿıA›Î_ Ωı¥±ı. ±fiı ±Î ±Î_¬ı fiÎ ÿı¬Î› ±ı‰Î_, ‰ˆiÎÎÏfi¿
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄fl˘⁄fl »ı. ’HÎ ¿˘HÎı ±Î ¤ı√Î_ ¿flÌ ±ÎM›Î ? ÷‹ı
Á_›˘√˘. …ı‹ 2H (⁄ı ËÎ¥Õˇ˘…fi) ±fiı O (±ı¿ ±˘Ï@Á…fi) ¤ı√Î_ ◊¥
                                  ±ËŸ ±Î‰˘ fiı Ë_ ±Î‹ √›˘ ˢ™, ±ı¿ Ï‹ÏfiÀ … ’Ëı·Î_. ÷‹ı √‹ı
Ω› »ı fiı ’ÎHÎÌ ◊¥ Ω› »ı. ±ı ‰ˆiÎÎÏfi¿ Á_›˘√◊Ì ◊›_. ±ı‰_ ±Î
                                  ±ıÀ·Î_ ‹Î◊οÒÀ˘ ÷˘ › Ë_ ¤ı√˘ fiÎ ◊Ι.
‰ˆiÎÎÏfi¿ Á_›˘√ »ı ±Î ⁄‘Î_.
                                     ≠ë¿÷ν — ‹ı_ ‹_⁄¥‹Î_ ⁄Ë ≠›Ifi ¿›˘˝.
   ≠ë¿÷ν — ±_÷ı ÷˘ Á_›˘√Ì¿ ’flΉΠµ’fl … ±Î‰Ìfiı ‰V÷ ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıωÕLÁ »ı, ±ı …ı ¿ıÀ·Î_› Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ◊Λ
   ÿÎÿÎlÌ — ’flΉΠ¿ı‰Î ’λΠ÷ı ? ÁΛ„LÀÏŒ¿, ‰ˆiÎÎÏfi¿. ¿˘À˝‹Î_
                                  »ı I›Îflı ÷‹ı fiı Ë_, ⁄ı ¤ı√Î ◊¥±ı. ÀÎ¥‹Ÿ√-⁄Î¥‹Ÿ√ ⁄‘_, V◊‚-
◊Λ »ı ±ı Á_›˘√Ì ’flΉΠ±ı‰Î fiËŸ. ±Î ‰ˆiÎÎÏfi¿ »ı, ±_Õfl√˛ÎµLÕ.
                                  ZÎıhÎ ⁄‘Î_ ¤ı√Î ◊Λ I›Îflı ‰Î÷«Ì÷ fiÌ¿‚ı, ±ı‹Î_ ≥rflfiı ¿Â_ ¿fl‰_
±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı.
                                  fi◊Ì ’Õu_. ≥rfl ÷˘ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ, ’fl‹ÎfioÿÌ ±fiı ÷‹Îflı › ¿Â_ ¿fl‰Îfi_
        ÂıfiÎ ±Î‘Îflı ◊›˘ Á_›˘√ ?!              fi◊Ì. ÷‹ı ÷˘ ÕÌV«Î…˝ V‰w’ı »˘.

   ÷‹ı ±ËŸ ±ÎT›Î Ë¢ ¿ı ¿˘¥ ÷ıÕÌ ·ÎT›_ ±ËŸ ?             ±Î ÷‹ı fiı Ë_ ¤ı√Î_ ◊›Î_, ±ı ÂıfiÎ ±Î‘Îflı »ı ÷ı fi◊Ì ΩHÎ÷˘.
                                  ÷ı◊Ì ±Ë_¿Îfl◊Ì ‹ÎHÎÁ ±ı‹ ⁄˘·ı ¿ı “Ë_ ¤ı√˘ ◊›˘” fiı ’ı·˘ ¿ËıÂı,
   ≠ë¿÷ν — ±Î‰‰ÎfiÌ ¥E»Î Ë÷Ì ÷ı ±Î ¤Î¥fiÌ ΩıÕı ±‰Î›_ !      “Ë_ ¤ı√˘ ◊›˘.” ±ı ±Î¬Î_ ⁄‘Î ±ıωÕLÁ ÿ⁄Î¥ Ω› »ı. ÂÎ ±Î‘Îflı
   ÿÎÿÎlÌ — Ë‹HÎı CÎÕÌ ’Ëı·Î_ ÷‹ı ΩHÎ÷Î_ Ë÷Î ¿ı ±ËŸ ±Î√‚    ÷‹ı ‹fiı ¤ı√Î ◊›Î ±ı ±Î‘Îfl ⁄‘˘ Á‹…HÎ fiÎ ’ÕÌ, ¥√˘¥{‹fiı
±Î’HÎı ⁄‘Î_ ⁄ıÁÌÂ_ fiı ±Î‰Ì flÌ÷ı ‰Î÷˘ ¿flÌÂ_. ÷‹ı ±Î …B›Î±ı     ·¥fiı ! ±fiı ±Ë_¿Îfl ÏÁ‰Î› ÷’ÎÁ ¿fl‰Î Ω› ÷˘ ÁΛ„LÀÏŒ¿
⁄ıÁ¢, ±ı‰Ì ¬⁄fl Ë÷Ì ? I›Îflı ‹fiı ¿_¥ ¬⁄fl Ë÷Ì ? ±Î ÂıfiÎ_       Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ ±ıÀ·ı ⁄‘Î_ Á_›˘√˘. ±ı ÿı¬‰Î‹Î_ › fiÎ
±Î‘Îflı ? ÂÎ ±Î‘Îflı ÷‹ı ‹fiı ¤ı√Î ◊›Î ? ±ıfi˘ ±Î‘Îfl ’flΉΠ      ±Î‰ı, ±ı‰Î Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ◊Λ fiı ±Î ¿Î‹ ◊Λ.
Ωı¥±ı ¿ı fiÎ Ωı¥±ı ?!
                                     ÀÒ_¿‹Î_, T›‰„V◊÷fi˘ ¤Î‰Î◊˝ Â_ ¿Ëı »ı ? ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹-
   ≠ë¿÷ν — ËÎ.                         VÀı„L›· ±ıωÕLÁ ! ±Î ÷‹ı …ı …B›Î±ı ⁄ıÃÎ_ »˘fiı, ±ı ¿˘¥ ¿ÎflHÎ
   ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ¿ıÀ·Î_ Á_Ωı√ ±Î ÁÎ⁄÷ ÷‹fiı ÿı¬Î› ±ı‰Î »ı ?   ËÂı I›Îflı … ±Î …B›Î ‹‚Ì »ı ÷‹fiı ! ±Î …B›Î, ±Î ÀÎ¥‹Ÿ√, ‹Îv_
¿˘HÎı ¤ı√Î ¿›Î˝ ±ı ? ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁı ! ÷‹fiı    ¤ı√_ ◊‰_, ±Î ⁄‘Îfi_ ¤ı√_ ◊‰_, ±Î ‰Î÷ fiÌ¿‚‰Ì, ⁄ÌΩ Á˘±ı¿ ¿ÎflH΢
…ıÀ·Î ÿı¬Î› »ı ±ıÀ·Î V◊Ò‚ ÿı¬Î› »ı. ⁄ÌΩ ÁÒZ‹ ⁄‘Î_ ⁄Ë ±ıωÕLÁ    ¤ı√Î ◊Λ I›Îflı ±Î ¿Î›˝ ◊Λ »ı. ÂÌ flÌ÷ı ⁄‘_ «Î·ı »ı, ±ı ωiÎÎfi
ˢ› »ı. ±fiı ±Î V’ıÁ, ÀÎ¥‹, ±Î ⁄‘_ ¤ı√_ ◊Λ I›Îflı ±Î ‰Î÷«Ì÷     …√÷fiı ±Î’‰Îfi_ »ı. ÁΛ„LÀVÀ˘ ±ıÀ·ı Á‘Ì Á‹…›Î »ı ¿ı ¤√‰Îfi
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                         31   32                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
⁄fiΉfiÎfl fi◊Ì.                                ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı ±Î ωiÎÎfi »ı ‹ÎÀı ±Î ⁄‘_ ¬S·_ ¿›Ù »ı.

        ’fl’˘À΋Î_ ’Òflı ¿˘HΠˉΠ?!                     ›ÎhÎÎ ⁄Ì…‹Î_◊Ì Œ‚ Á‘Ì !

   ‘˘‘ fiÌ«ı ……ı. F›Î_ ‘˘‘ ’Õı fiı, I›Î_ ’fl’˘ÀÎ Ωı…ı. ¿˘HÎı ¿›Î˝ ?     ±Î’HÎı ⁄Ì… ’ÎÕu_, ÷ı ’J◊fl µ’fl ’ÎÕu_ ˢ› ÷˘ ?
’fl’˘ÀÎ ◊÷Î ËÂı ? ¿ı‰ÕÎ ¿ı‰ÕÎ ◊Λ ?                     ≠ë¿÷ν — fiËŸ ∂√ı.
    ≠ë¿÷ν — fiÎfiÎ ◊Λ, ‹˘ÀÎ ◊Λ, ‹˘ÀÎ-‹˘ÀÎ › ◊Λ.            ÿÎÿÎlÌ — ˉı ⁄Ì…‹Î_ fiËŸ ∂√‰Îfi˘ √HÎ, ÷ı◊Ì ’J◊fl µ’fl
    ÿÎÿÎlÌ — ±fiı I›Î_ ’»Ì ÏÕ{Î¥fi Áfl¬Ì ¿ı ±ı‰Ì ?
                                   ’Õu_. ±fiı Ωı ∂√‰Îfi˘ √HÎ ÷˘ »ı, ’HÎ …ı fiÎfi_ ◊¥fiı ¿fl‹Î¥ …‰Îfi_
                                   ˢ›, ÷˘ ±ı‰Ì ‹ÎÀÌ‹Î_ ’Õı. ∂√Ìfiıı ‹˘À_ ◊‰Îfi_ ˢ› ÷˘ ±ı‰Ì ‹ÎÀÌ‹Î_
    ≠ë¿÷ν — ËÎ. ⁄‘Ì ±·√ ±·√ ÏÕ{Î¥fi ⁄‘Ì.             ’Õı. ¿ı‰Ì ‹ÎÀÌ‹Î_ ’Õu_ »ı, ±ıfiÎ µ’fl◊Ì ±Î’HÎı Ωı¥ ¿̱ı, ¿ı ±Îfi_
                                   Â_ ’ÏflHÎ΋ ±Î‰Âı. ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ ±Î ⁄ËÎfl
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÁÎ¥{ ±·√ ±·√. ’HÎ ±ıfi˘ …ı √˘‚οÎfl »ı
                                   …ı ÿı¬Î› »ı, ±ı Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ »ı. ±fiı ÁΛ„LÀÏŒ¿ ±ıÀ·ı
÷ı ?
                                   ±_ÿfl ’HÎ ·Î‰ı·˘ »ı ±ı.
    ≠ë¿÷ν — ËÎ, √˘‚οÎfl Áfl¬˘ … ±Î‰ı ⁄‘΋Î_.
                                      ⁄Ì…fiı ’ÎHÎÌ ‹‚ı, ÁÎflÌ ‹ÎÀÌ ‹‚ı, ÁÎflÌ ±Î‰Ì …B›Î‹Î_ ’Õu_,
    ÿÎÿÎlÌ — Áfl¬˘ fiı ! ±Î Ï‹¿ıÏfi¿·‰Î‚ÎfiÌ …flÎ ¿_¥¿ ¤Ò·       Ωı ⁄Ì…‹Î_ ÁÎv_ ◊‰Îfi_ ˢ›, ÷˘ ÁÎflÌ …B›Î±ı ’Õı. ‰flÁÎÿ …wÏfl›Î÷
ˢ›, ’HÎ ±ı‹Î_ ¤Ò· fiΠˢ›. ÷‹fiı Á‹… ’ÕÌfiı ? ÷ı ±Î ’fl’˘ÀÎ       …ıÀ·˘ ’Õı. fiËŸ ÷˘ ‰flÁÎÿ {Î’Àı⁄_‘ ’ÕÌ Ω›, ±ı ‹ËŸ ‹Ω fiÎ
∂¤Î ◊Λ »ı ⁄‘Î. ±Î ÷˘ Ë_ Ωı¥fiı ¿Ë_ »\_. ‘˘‘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’Õı »ı ?    ±Î‰ı, ±˘»\_ ’ÕÌ Ω› ÷˘ fiÎ «Î·ı. ÁÒ›˝fi˘ ÷Î’ ’HÎ ≠‹ÎHÎÁfl Ωı¥±ı.
fiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’fl’˘ÀÎ ∂¤Î ◊Λ »ı ? ¿˘¥±ı ⁄fiΉ‰Î_ ’Õı ? ±ıÀ·ı      ±ıÀ·ı ⁄ËÎflfiÎ Á_Ωı√˘ ’HÎ ¤ı√Î ◊Λ. ±ıfiı Á_V¿Îfl ¿Ëı‰Î›. ±_ÿfl
±ı ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ »ı, ±ı‰_ ±Î …√÷ »ı.        ÷˘ ·¥fiı ±ÎT›˘ »ı, ’HÎ ⁄ËÎflfiÎ Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ◊Λ ±ıfiı ±Î’HÎÎ_
                                   ·˘¿ Á_V¿Îfl ¿Ëı »ı. ±ı Á_V¿Îfl fiΠˢ› ÷˘ ◊Λ fiËŸ.
        ‹ıCΑfiW›fi˘ fl_√fiÎfl˘ ¿˘HÎ ?
                                         ≠›˘√, ≠›˘√Ì fiı ≠›˘√Â΂Π!
    ±ıωÕLÁ ¤ı√˘ ◊›˘ ¿ı ±Î‹ ÿı¬Î›_, ±ËŸ ‹ıCΑfiW› ÿı¬Î›
’λ\_, Ëı › ÁÎ÷ fl_√‰Î‚_. ÿı¬Î› ¿ı fiÎ ÿı¬Î› ? CÎÕÌ ’Ëı·Î_ ¿Â_ fiÎ      ±ı¿ ·ı⁄˘flıÀflÌ‹Î_ ⁄ıÃı·˘ ÁΛ„LÀVÀ ≠›˘√fiÎ_ ⁄‘Î_ … ÁΑfi˘
ÿı¬Î÷_ ˢ›. ÁÎ÷ fl_√ ¿˘HÎı ’Ò›Î˝ ? ±fiı ¿ı‹ ’Î_« Ï‹ÏfiÀ ’Ëı·Î_ fiˢ÷Î_  ·¥fiı ⁄ıÃ˘ ˢ› ±fiı @›Î_¿ ≠›˘√ ¿fl÷Î_ ±«Îfi¿ ±ı¿Îÿ ‰ÎÁH΋Î_◊Ì
ÿı¬Î÷Î fiı Ë‹HÎı ÿı¬Î›Î ? ±ı‹Î_◊Ì ◊˘Õ_ ‰Îÿ‚ ±˘»\_ ◊›_ ±ı‰_ ÷ı‰_    √ıÁ »^ÀÌ Ω›, fiı ’ı·˘ ‹ÎHÎÁ ‹ËŸ √Ò_√‚ΉΠ‹Î_Õı ±fiı ⁄ı¤Îfi ◊¥
⁄‘_ ±ıfi_ ≠‹ÎHÎ ±Î‰Ìfiı ∂¤_ flèÎ_ ¿ı ÷fl÷ … ±ı ‹ıCΑfiW› ◊›_. ±ıfi_    Ω›. I›Îflı ±ı ⁄‘_ … ¤Ò·Ì Ω›, Á_’ÒHν ¤Îfi √‹Î‰ı. ’HÎ ’»Ì …ı‹
                                   …ı‹ ±ı ¤Îfi‹Î_ ±Î‰÷˘ Ω› ÷ı‹ ÷ı‹ ÷ıfi˘ ≠¿Î ‰‘ı ±fiı ÷ıfiı ‰‘Îflı
fi΋ ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁÌÁ.
                                   fiı ‰‘Îflı Á‹Ω÷_ Ω›. Âw±Î÷‹Î_ ±ı‹ Á‹Ω› ¿ı ±Î ⁄‘_ ‹ÎflÎ …
    ≠ë¿÷ν — ¥À ¥{ ±ı ÏÕV¿‰flÌ ±˘Œ ‰LÕfle· fiı«fl !          ËÎ◊‹Î_ »ı, ‹ÎflÌ … ÁkÎ΋Î_ »ı. ’»Ì ¤Îfi ‰‘÷_ Ω› ÷ı‹ Á‹Ω›
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                         33   34                       ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
¿ı ±Î ÷˘ ¿˘¥¿ ¤√‰ÎfifiÌ ÁkÎ΋Î_ »ı, ‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ fi◊Ì. ±ı◊Ì          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı ¿ÎflHÎ ‰√flfi_ ¿ÎflHÎ … fiı. ±ı »ı ÷˘ … ±Î
±Î√‚ F›Îflı ‰‘ ¤Îfi‹Î_ ±Î‰ı I›Îflı ÷ıfiı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı ±Î ⁄‘_ ÷˘      ⁄‘_ ∂¤_ ◊›_ »ı. ±ı Ωı ËÎ…fl fiΠˢ÷ ÷˘ fiÎ ◊Î÷. ¤√‰ÎfifiÌ
¤˛Î_Ï÷V‰w’ »ı ! ¤√‰ÎfifiÌ › ÁkÎ΋Î_ fi◊Ì ±fiı ‹ÎflÌ › ÁkÎ΋Î_       ËÎ…flÌ √¥ ±ıÀ·ı T›‰„V◊÷ „@÷ ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› !
fi◊Ì. ’»Ì »ıS·ı …›Îflı Á_’ÒHν ¤Îfi‹Î_ ±Î‰ı I›Îflı “Á_›˘√˘ … ¿÷ν »ı”,
±ı‰_ ¤Îfi ◊Λ ±fiı I›Îflı … ±ıfiı Á_›˘√˘◊Ì ‹„@÷Á¬ ‰÷ν› ! ±Î‹         ≠ë¿÷ν — “T›‰„V◊÷”fi_ “¿ÎflHΔ Â_ ?
¤Îfi‹Î_ … ŒıflŒÎfl ◊›Î ¿flı »ı. ≠›˘√Ì Ωı Á_›˘√˘‹Î_ Á_›˘√Ì ◊¥ √›˘,       ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ¤√‰Îfi ¬ÎÁ ¿ÎflHÎ »ı, ÷ıfiÎ_ ¿fl÷Î_
±ı¿Î¿Îfl ◊¥ √›˘ ÷˘ ÷ı ¤›_¿fl ⁄ı¤Îfi’HÎ_ ¿Ëı‰Î› ±fiı F›Îflı        “T›‰„V◊÷” ’Ëı·_ ¿ÎflHÎ »ı. ±ıÀ·ı ¿˘¥fiı › ±Î’HÎı “¿ı‹ ¿›*” ±ı‰_
“Á_›˘√ …\ÿÎ ±fiı Ë_ …\ÿ˘” ±ı‰_ Ωı ¤Îfi ◊Λ I›Îflı ‹„@÷ «Î¬‰Î      ¿_¥ ¿Ëı‰Î› fiËŸ ±fiı ¤√‰Îfi »ı ÷˘ … “T›‰„V◊÷” ±Î‰_ ◊›ı·_ »ı.
‹‚ı.
                                   ¤√‰Îfi fiΠˢ÷ ÷˘ T›‰„V◊÷ …\ÿÌ Ω÷fi_ ˢ›.
   ≠ë¿÷ν — ±Î ‹„@÷, ±ı ’HÎ ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏL›·
                                      ≠ë¿÷ν — Á…˝fi …ı ¿flı »ı ±Î ¿ÿfl÷ ⁄‘_, ±ı ¿ÿfl÷fiı ¤√‰Îfi
±ıωÕLÁfiı ±Î‘Îflı … fiı ?
                                   ¿ı‹ fiÎ ¿ËÌ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ⁄‘_ … ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏL›· ±ıωÕLÁfiÎ
±Î‘Îflı …. ±ıÀ·ı ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏL›· ±ıωÕLÁfiÎ ±Î‘Îfl           ÿÎÿÎlÌ — ±Î T›‰„V◊÷fiı … ¤√‰Îfi ¿Ëı »ı ·˘¿˘ ⁄‘Î_. ±‹ı
‰√fl ÷˘ ¿˘¥ «Ì… fi◊Ì. ±Î …L‹ı › ±ıfiÎ ±Î‘Îflı, ‹flHÎı › ±ıfiÎ       …ıfiı T›‰„V◊÷ ¿Ë̱ı »Ì±ı, ÷ıfiı ±ı ·˘¿˘ ¤√‰Îfi ¿Ëı »ı.
±Î‘Îflı, ±Î ÂÎÿÌ › ±ıfiÎ ±Î‘Îflı, ⁄‘_ ±ıfiÎ ±Î‘Îflı »ı. ‹„@÷ ±ıfiÎ        ≠ë¿÷ν — ’HÎ, ±ı‹fiÌ Á‹…H΋Î_ fiı ±Î’fiÌ Á‹…H΋Î_ ±ı¿
±Î‘Îflı »ı.                              ÁÎQ› »ı ¿ı ±ı ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı ¤√‰Îfi ¿flΉı »ı, ±Î’ ¿Ë˘ »˘ ¿ı
   ±ı ‹„@÷ ◊‰ÎfiÌ Ë˘› ÷˘ ‹fiı ¤ı√Î ◊Λ. Ë_ ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ »\_.      T›‰„V◊÷ ¿flΉı »ı. ±ıÀ·ı ±ı “T›‰„V◊÷”fiı ¤√‰Îfi ‹Îfiı »ı. ±ıÀ·ı
÷ı◊Ì ±‹ı ÏfiÏ‹kÎ ⁄˘·Ì±ıfiı ! I›Îflı ·˘¿˘ ¿Ëı »ı, “±Î’ ÁÎËı⁄ ÏfiÏ‹kÎ   ±ı ƒÏWÀ±ı ÷˘ ±ı ·˘¿˘ ÁΫΠ»ı fiı ?
¿Ëı‰Î±˘ ?” ‹ı_ ¿èÎ_, “‹Îflı ‹ÎflÌ Ω÷fiı ÏfiÏ‹kÎ ‹Îfi‰Îfi_. ’HÎ ÷‹Îflı       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ı‰_ T›‰„V◊÷fiı ¤√‰Îfi ‹Îfiı »ı ’HÎ T›‰„V◊÷
‹fiı ÏfiÏ‹kÎ fiËŸ ‹Îfi‰Îfi_. ÷‹ı Ωı ÏfiÏ‹kÎ ‹Îfi˘ ÷˘ ÷‹fiı ’ÏflHÎ΋
                                   „@÷ ±ı ¤√‰Îfi »ı fiËŸ. fiËŸ ÷˘ I›Î_ Á‘Ì ÁΫΠ¤√‰Îfi fiËŸ
fiËŸ ’΋ı. ÷‹Îflı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfifiı Á‰˝V‰ ‹Îfi‰Îfi_. ÂÎ◊Ì ? ¿ı ±Î’HÎı
                                   …Õı. ±ı ÷˘ ∞‰÷Î ¤√‰Îfifiı ¤√‰Îfi ‹Îfiı ±fiı T›‰„V◊÷fiı T›‰„V◊÷
÷ı w’ ◊‰_ »ı.”
                                   ‹Îfiı ÷˘ µ¿ı· ±Î‰Ì Ω›.
      ¤√‰Îfi »ı ÷˘ … »ı “T›‰„V◊÷” !
                                      „@÷, …Õ-«ı÷fi ÷HÎÌ Ï¤Lfi, fiÏË ±ı¿ !
   ⁄Î¿Ì ¤√‰Îfi fiΠˢ÷ ÷˘ ◊Î÷ … fiËŸ. ¤√‰ÎfifiÌ ËÎ…flÌ »ı
÷˘ ±Î ◊Λ »ı.                               ≠ë¿÷ν — “±ÎI‹ÎfiÌ Â„@÷ ±fiı T›‰„V◊÷ „@÷” ⁄Lfiı ±ı¿
                                   ¿ı …\ÿÌ …\ÿÌ ?
   ≠ë¿÷ν — Á΋ÎL› flÌ÷ı ¿Ëı‰Î› »ı ¿ı ¥rfl ±ı … “¿˘{·ıÁ
¿˘{” »ı, “¿ÎflHÎ ‰√flfi_ ¿ÎflHΔ »ı.                      ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. …\ÿÌ …\ÿÌ.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                        35  36                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
   ≠ë¿÷ν — ±fiı ±ı ⁄ı‹Î_ ’Ήfld· ¿¥ ?              fiı ¬˘À_ ŒÎ_ŒÎ_ ‹Îfḻı !! ⁄Î¿Ì ⁄ÌΩ ⁄‘Î ÷˘ “¿fl˘ ¿fl˘” ¿Ëı. ±_√˛ıΩıfiÎ
                                 ÂÎVh΢ “¿fl˘, ¿fl˘” ¿Ëı ! ‹V·Ì‹˘fiÎ ÂÎVh΢ “¿fl˘, ¿fl˘” ¿Ëı, ‰ıÿÎ_÷ı ›
   ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹ÎfiÌ ±fi_÷ „@÷. T›‰„V◊÷ „@÷ ÷˘ ±‹¿
                                 “¿fl˘, ¿fl˘” ¿Ëı fiı …ˆfi˘ › “¿fl˘, ¿fl˘” ¿Ëı ! ±Î ÷˘ ¿˘¥ iÎÎfiÌ ±ı¿·Î
±ıfi˘ …ı ±ı ÏËÁÎ⁄ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ±ı ’÷Ήı, ÏËÁÎ⁄fiÌ ⁄ËÎfl ⁄Ì…ı
                                 … ˢ› ÷ı … ¿Ëı, “±Î‰_ ¿fl‰ÎfiÌ …vfl fi◊Ì. ¿flÌ ¿flÌfiı ÷˘ ±Î ÿÂÎ
¿Â_ ¿flÌ Â¿ı fiËŸ.
                                 ◊¥ ÷‹ÎflÌ !”
   ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î ±ıfiÎ ¿Î⁄Ò‹Î_ ±Î‰Ì …¥ ¿ı fiı ? V‰÷_hÎ flËÌ
                                    ±ıÀ·ı ¿_¥ ’HÎ ¿fl‰Îfi_ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı I›Î_ ±Î√‚ ⁄_‘fiflÏË÷
fiΠ¿ıfiı ?
                                 ◊‰Îfi˘ ‹Î√˝ … fi◊Ì. ±Î‹ ¿fl˘ ¿ı ÷ı‹ ¿fl˘ ¿ı Œ·ÎHÎ_ ¿fl˘. ¿fl‰Î’HÎ_
   ÿÎÿÎlÌ — T›‰„V◊÷ „@÷ Ï⁄·¿· …Õ Â„@÷ »ı. ±fiı ±ÎI‹Î      ±ı … ¤˛Î_Ï÷ »ı. ¿fl‰Îfi_ ¿Ëı »ı, ±ı ¤˛Î_Ï÷fiı ‰‘ÎflfiÎv_ »ı. ±Ë_¿Îfl
±ı «ı÷fi „@÷ »ı, ⁄ıµ ’˘÷’˘÷ÎfiÌ ÏfiflÎ‚Ì Â„@÷±˘ »ı, ±ı‹Î_ ¿˘¥    ±˘»˘ ¿fl‰Îfi˘ …ı ·˘¿˘ ¿Ëı »ı, ±ı ¿_¥¿ ÁΫ˘ ‹Î√˝ »ı. ±Ë_¿Îfl …ıÀ·˘
¿˘¥fiı ·ı‰Î-ÿı‰Î fi◊Ì. ¿Â_ … fi◊Ì ¤Î_…√Õ. ±Î …√÷fiı «·Î‰ı »ı     ±˘»˘ ◊Λ ±ı flV÷ı ¿_¥¿ ¿fl˘, ÷˘ ±ı ‹Î√˝ ÁΫ˘ »ı.
…Õ Â„@÷, ωÁ…˝fi ¿flı »ı …Õ Â„@÷.
                                    ±Î ⁄‘_ Ïfl·ıÀ̉ »ı ±fiı Ïfl·ıÀ̉ ±ı ⁄‘_ ωfiÎÂÌ »ı. ±ı F›Î_
   ±Î …√÷fiı ±˘L·Ì ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ «·Î‰ı     ¿fl‰Îfi_ ¿Ëı ¿ı ±Î‹ ¿fl˘, ÷ı‹ ¿fl˘, I›Î_ ±Î√‚ ‹˘Z΋Î√˝ »ı fiËŸ. F›Î_
»ı ±ı ±‹ÎflÌ Â˘‘¬˘‚ »ı ±Î. »ıS·Î‹Î_ »ıS·Ì ¢‘¬˘‚ ! ±Îfiı ¿˘¥    ¿÷ν’HÎ_ fi◊Ì I›Î_ ±Î√‚ ‹˘Z΋Î√˝ »ı. …ıfiı ‹˘ZÎ Ωı¥÷˘ ˢ› ÷˘ ±Î
»ı¿˘ fiËŸ ‹ÎflÌ Â¿ı ˉı ! ±fiı ¤√‰Îfi «·Î‰÷˘ fi◊Ì. ÷‹ı ›        ¿÷ν’HÎ_ fiÎ Ωı¥±ı ±fiı ¿÷ν’HÎ_ ˢ› I›Î_ ‹˘Z΋Î√˝ fi◊Ì. ±ıÀ·ı F›Î_
«·Î‰÷Î fi◊Ì. ¤√‰Îfi «·Î‰ı ÷˘ ±ı‹fiı ¿‹˝ ⁄_‘Λ. ±fiı ÷‹ı «·Î‰˘     ¿fl‰Î’HÎÎfi˘ µ’ÿı ±Î’ı »ı ¿ı “±Î‰_ ¿fl˘, ±Î‹ ¿fl˘, ÷ı‹ ¿fl˘, Œ·ÎHÎ_
»˘ ±ı‹ ¿Ë˘ »˘ ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı … ¿‹˝ ⁄_‘Λ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹ı «·Î‰÷Î    ¿fl˘” ±ı‰_ ¿Ëı »ı, I›Îfl◊Ì ±Î’HÎı fiÎ Á‹∞±ı ¿ı ±Î ¿fl‰Îfi_ Â̬‰ÎÕı
fi◊Ì, “¥À Ëı’LÁ” ◊¥ … flèÎ_ »ı. ◊˘Õ_ CÎHÎ_ ÷‹fiı ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı·_   »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı I›Î_ ±Î√‚ ‹˘Z΋Î√˝fiÌ ‰Î÷ ¿˘¥±ı ¿fl‰Ì fiËŸ.
“¥À Ëı’LÁ” ?                           ‹„@÷fiÌ › ‰Î÷ ¿fl‰Ì fiËŸ.
        ‹ËΤıÿ »ı ‘‹˝ ±fiı ωiÎÎfi‹Î_ !                  ¤Î¤ I›Î_ ·√Ì »ı ¤˛Î_Ï÷ !
    ±Î ÷˘ ωiÎÎfi »ı ±fiı ±Î Á_ÁÎflfiÎ ⁄‘Î ‘‹˝ »ı. ‘‹˝‹Î_ ωiÎÎfi     ¤ ¿fl‰_ ±ı ÷˘ ¤˙Ï÷¿ Á¬˘ Ωı¥÷Πˢ› ÷˘ ¬˘À_ fi◊Ì, ’HÎ
ˢ› fiËŸ ±fiı ωiÎÎfi‹Î_ ‘‹˝ fiΠˢ›. ‘‹˝ ¤Î¤ ˢ›. ±Î ¬˘À_     ‹˘ZÎ Ωı¥÷˘ ˢ› ÷˘ ¬˘À_ »ı. ±Î @›Îflı ’Îfl ±Î‰ı ? ÷Îflı …‰_ »ı
»˘Õ˘ fiı ÁÎv_ ¿fl˘. ¬˘À_ »˘Õ˘ fiı ÁÎv_ ¿fl˘, ’HÎ ±ı ‘‹˝ ! ±‘‹˝fiı   VÀıÂfiı, fiı ÷_ ’λ˘ ¬ı÷̉ÎÕÌ ¿fl‰Î …™, ±ËŸ◊Ì Œ˘flıfi …‰Îfi_ ˢ›
‘yÎ ‹Îfl‰Î ±ıfi_ fi΋ ‘‹˝ ±fiı ÷ı ‘‹˝ ±ıÀ·ı ¤˛Î_Ï÷. ÁÎv_ ¿fl˘ ÷˘    ±fiı √΋‹Î_ ¬ı÷fl˘‹Î_ ¬ı÷̉ÎÕÌ ¿flÌ ±Î‰ı, ÿÎHÎÎ fiÎ¬Ì ±Î‰ı ÷˘ «Îfl
› ¤˛Î_Ï÷. ¿÷ν ’˘÷ı ◊›˘. fiı …√÷‹Î_ ¿÷ν ¿˘¥ »ı fiËŸ. ⁄‘Î “¿fl˘,   ‹ÏËfiÎ ÷˘ flËı‰_ … ’Õıfiı ’λ\_ ±ËŸ. ±ı‰_ ±Î‹Î_ ÿÎHÎÎ fiά fiά
¿fl˘, ¿fl˘” ¿Ëı »ı. ÷’ ¿fl˘, K›Îfi ¿fl˘, ›˘√ ¿fl˘, ⁄‘_ ¿fl‰Îfi_ ¿Ëı    ¿›Î˝ ¿flı »ı. ’Ëı·Î_ fi›Ù ¨‘Î_-«kÎÎ_ ¿fl÷˘ Ë÷˘ I›Îflı ˉı ¿Ëı »ı. “÷‹ı
»ı. F›Î_ Á‘Ì ¿fl‰Îfi_ »ı I›Î_ Á‘Ì √Ò_«‰ÎÕ˘ »ı, Á_ÁÎfl »ı.      ¤ ¿fl˘.” ±S›Î, ±Â¤‹Î_◊Ì Â¤‹Î_ Â_ ¿Î‹ CÎη˘ »˘ ? ±ËŸ◊Ì
   ËÎ, “¥À Ëı’LÁ” …ı Á‹…ı ÷˘ ÁΫ_, ⁄Î¿Ì ±ZÎflı › ÁΫ˘ fiËŸ    µ¿ı· … ·Î‰Ì fiά˘fiı ! ¿÷ν’ÿ … ¤˛Î_Ï÷ »ı, ±ı ’»Ì “¤ ¿fl˘ ¿ı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                          37  38                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
±Â¤ ¿fl˘” ±ı ⁄ıµ ¤˛Î_Ï÷ »ı. ±ı¿ Á˘fiÎfiÌ ⁄ıÕÌ fiı ±ı¿ ·˘¬_ÕfiÌ             …√÷ ¤ÎÊ΋Î_ ¤Î√ ¤˛Î_Ï÷fi˘ !
⁄ıÕÌ ! F›Î_ ¿_¥’HÎ ¿fl‰Îfi_ »ı I›Î_ Á_ÁÎfl »ı.
                                      ±ÎI‹Î ±fiı ’ÿ˚√· ⁄ı …\ÿÎ Ë÷Î, fiËŸ ? I›Îflı ¿Ëı, …\ÿÎ …
    ÿıËÎK›ÎÁ Ω› I›Îfl ’»Ì “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ⁄˘·Î›, ÿıËÎK›ÎÁ     Ë÷Î. ’HÎ “±Î ‹ı_ ¿›Ù” ¿Ëı, ±ıfi˘ ¤˛Î_Ï÷flÁ µI’Lfi ◊›˘ fiı ÷ı ⁄ıfiÌ
fiÎ √›˘ ˢ› I›Î_ ⁄˘·Î› fiËŸ. ÿıËÎK›ÎÁ ±ıÀ·ı “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_.” ±Î    ‰E«ı ÁÎ_‘΋Î_ ’Õu˘, ±ı ±ı‰˘ «Ì¿H΢ ¿ı ∂¬Õı fiËŸ. “±Î ‹ı_ ¿›Ù ±fiı
ÿıË ÷ı “Ë_ »\_” ±fiı ¿÷ν “Ë_ »\_” ±Î ¤Îfi ±ı ÿıËÎK›ÎÁ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı  ±Î ‹Îv_”, ±ıfi˘ ¤˛Î_Ï÷flÁ ’ÕuÎ … ¿flı, ‹ËŸ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ › ’ÕuÎ
±ı ÁÒZ‹iÎÎfifiı ’΋ı fiÏË ±ı ·˘¿˘. ÿıËÎK›ÎÁ »^Àı fiÏË I›Î_ Á‘Ì      ¿flı, ’»Ì ÂÌ flÌ÷ı ∂¬Õı ÷ı !
¿÷ν’HÎ_ »^Àı fiÏË. ¿÷ν’HÎ_ »^Àı fiÏË I›Î_ Á‘Ì ¤˘@÷Î’HÎ_ »^Àı fiÏË.
Á_ÁÎfl «ÎS›Î … ¿flı.                             ≠ë¿÷ν — ÷˘ ¿fl‰Îfi_ fiΠˢ› ÷˘ ’Î’-’H› ⁄_‘Λ … fiËŸ ?

   “iÎÎfiÌ ’vÊı” ÷˘ ⁄Ë ·A›_ »ı ÂÎj΋Î_, ÁË ÁËfiÌ Á‹…HÎ           ÿÎÿÎlÌ — ’Î’-’H› ±ı »ı ÷ı ±ı¿ ¤˛Î_Ï÷…L› ±Ë_¿Îfl »ı.
≠‹ÎHÎı √˛ËHÎ ¿flıfiı. ¿÷ν’ÿ √›_ fiËŸ, ¿÷ν¤Î‰ √›˘ fiËŸ, ¿÷ν’ÿfi_    ’˘÷Îfi_ V‰w’ ±Ë_¿Îfl◊Ì Ï‰‹@÷ »ı. ±fiÎÏÿ◊Ì ‹@÷ »ı ’˘÷Îfi_ V‰w’
¤Îfi √›_ fi◊Ì. ËÎ, ±ıÀ·ı ¤˘@÷Î’ÿfi_ ¤Îfi »ı. ±ıÀ·ı ¿ÊΛ ∂¤Î       ±fiı ÷ı ’˘÷Îfi_ V‰w’ ’fl‹ÎI‹Î … »ı, Ωı ¤Îfi ◊Λ ÷˘. fiÎ ¤Îfi
flèÎÎ »ı. ¤˘@÷Î’ÿfi_ ¤Îfi fiΠˢ› ÷˘ ¿ÊΛ …÷Î_ flËı.           ◊Λ ÷˘ ∞‰ÎI‹Î »ı. ±ıfi˘ ±ı … ∞‰ »ı ÷ı ω »ı, Œ@÷ ƒÏWÀŒıfl◊Ì
                                   »ı ±Î ⁄‘_ !
    ÂÎj΋Î_ ·A›_ »ı ¿ı “ø˘‘ fiÎ ¿fl˘, ·˘¤ fiÎ ¿fl˘, ÏË_ÁÎ fiÎ ¿fl˘,
±Î‹ fiÎ ¿fl˘.” ÷ı ±Î ’λΠ·˘¿ ¿fl‰Î Ω› »ı. “±ı › ·˘¤ ¿fl¢           ¿˘¥ ‹ÎHÎÁfiı ±Î_¬ ±Î‹ ◊¥ √¥ ˢ› ÷˘ ⁄ı ·Î¥À ÿı¬Î›.
fiÏË.” ±S›Î, ÂÎ◊Ì ±ı‰_ ¿flı »ı ? I›Îflı ¿Ëı, “‹ËŸ ÂÎj΋Î_ ·A›_ »ı    ’»Ì ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı “»ı‰Àı ±Î ⁄ı ·Î¥À fi◊Ì, ±ı¿ … »ı !” I›Îflı
÷ı.” ‹ı_ ¿èÎ_, ÂÎj΋Î_ ÷˘ iÎÎfi ·A›_ »ı. iÎÎfi ¿fl‰Îfi_ fiΠˢ›. ±Î¬_   ±ı¿ ÿı¬Î›.
…√÷ı › ±ı ¤ÒS›_ »ı. ±Î Ë_ ±ı¿·˘ … Œ˘Õ ’ÎÕ_ »\_ ¿ı iÎÎfi ¿fl‰Îfi_        ≠ë¿÷ν — ÷˘ ⁄‘Î ∞‰fiı ±ı¿ ÁÎ◊ı ±ı¿ Áfl¬Ì ¿ı‹ ¤˛Î_Ï÷ ◊Λ
fiΠˢ›, iÎÎfi Á‹…‰Îfi_ ˢ›. ±fiı ‰÷˝fi ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ±Î‰ı. ÷˘      »ı ?
±Î ÷˘ iÎÎfi ≠‹ÎHÎı … ¿fl‰Î Ω› »ı. ‹ÎflÌ ‰Î÷ Á‹Ω› »ı ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ¤˛Î_Ï÷‹Î_ … »ı …√÷ ±Î¬_. ±Î¬_ …√÷ ø˘‘-‹Îfi-
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, iÎÎfi Á‹…ı ±ıÀ·ı ‰÷˝fi‹Î_ ±Î‰Ì … Ω›.        ‹Î›Î-·˘¤fiı ±Î‘Ìfi »ı, ±ıÀ·ı ≠¿ÚÏ÷‰Â »ı ±√fl ÷˘ ¿ÊΛ˘fiı ‰Â
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îflı »ıS·ı VÀıÂfiı …‰Îfi_ ˢ› ÷˘ ¿fl‰Îfi_ fiΠˢ›     »ı. ’˘÷ÎfiÎ V‰Î‘Ìfi »ı … fiËŸ, ¤√‰Îfifiı › ±Î‘Ìfi fi◊Ì.
¿Â_ ›. ÷‹Îflı ⁄Ì…ı VÀıÂfiı …‰_ »ı, ‰«·Î VÀıÂfiı …‰_ »ı fiı ?! ¿ÎflHÎ       ≠ë¿÷ν — Ïø›Î Ωı ¤˛Î_Ï÷ ˢ›, ÷˘ ’Î’-’H› ◊›_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±fiı
¿ı F›Î_ ¿fl‰Îfi_ ˢ› I›Î_ ÷˘ »ıS·_ VÀıÂfi ˢ› … fiËŸ fiı ! F›Î_      ’»Ì ’Î’-’H› ¤˘√‰ı »ı ¿¥ flÌ÷ı ?
¿fl‰Îfi_ ˢ› I›Î_ ¤˛Î_Ï÷ ‰‘÷Ì Ω› ∂·ÀÌ. ¿÷ν’HÎ_ ±ı … ¤˛Î_Ï÷ »ı.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ¤˛Î_Ï÷◊Ì ’Î’-’H› ◊Λ »ı ±fiı ¤˛Î_Ï÷◊Ì ¤˘√‰ı »ı.
÷˘ ’»Ì ±Î ÷˘ ’λ\_ µ‹ıflΛ_ ¿÷ν’HÎ_ ¿ı “±Î ¿fl˘ fiı ÷ı ¿fl˘ fiı Œ·ÎHÎ_
¿fl˘ fiı ±Î‹ ¿fl˘.” ¿÷ν’ÿ ±ı ¤˛Î_Ï÷, fiËŸ ?                  ≠ë¿÷ν — ¤˛Î_Ï÷fi˘ ¤Î√ ¿›˘, …√÷ ¤ÎÊ΋Î_ ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11                          39  40                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-11
     ÿÎÿÎlÌ — …ı ’˘÷ı fi ˢ›, ’˘÷ı fi ˢ‰Î »÷Î_ “Ë_ »\_” ±ı‹    ¿fl‰Îfi_, ⁄Á.
‹Îfi‰Î‹Î_ ±Î‰ı ±ı ±ı¿ ±fiı ’˘÷ı fi ¿fl÷Î_ ˢ‰Î »÷Î_ “Ë_ ¿v_ »\_”,
                                      ’HÎ ±ıfiı ¬flı¬fl ’˘÷ı ¿÷ν fi◊Ì, “fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ˘” ⁄ıÁÌ √¥ »ı.
±ı ⁄ı. ’˘÷ı ¤˘√‰÷Î fi ˢ› »÷Î_ “Ë_ ¤˘√‰_ »\_” ±ı hÎHÎ. ±ı‰Ì      ¿÷ν ÷˘ ±ı¿ ZÎHΉÎfl “’˘÷ı” ◊›˘ … fi◊Ì ! ˉı ±ı “fl˘Ó√ ‹ÎL›÷Δ
¿ıÀ·Ì¿ ¤˛Î_Ï÷fiÌ ¤ÎÊÎ !                        ¿ÎœÌ fiάı ’»Ì ±ı …÷_ flËı.
    “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_” ±ı ’Ëı·Ì ¤˛Î_Ï÷, “‹ı_ ±˘’flıÂfi ¿›Ù” ⁄Ì∞               vvvvv
¤˛Î_Ï÷, “±Î ‹ı_ ¤˘√T›_” ±ı hÎÌ∞ ¤˛Î_Ï÷, “±Î ⁄Î¥fi˘ ‘HÎÌ ◊™, ±Îfi˘
±Î‹ ◊™, ÷ı‹ ◊™” ⁄‘Ì ¤˛Î_Ï÷.
   ‰Î÷ ¿flı¿À »ı ¿ı ’˘÷ı ¿÷ν ˢ‰Î »÷Î_ ±¿÷ν »ı. ⁄Λ “Ïfl·ıÀ̉
T› ’˘¥LÀ” “±ı” ¿÷ν »ı. ±Î‹ ’λ˘ “flÌ›· T› ’˘¥LÀ”◊Ì ±¿÷ν »ı.
’HÎ “±ıfiı” ·ı’ ·Î√‰Îfi_ ¿ÎflHÎ ±ıÀ·_ … »ı ¿ı ⁄ı ƒÏWÀ◊Ì Ωı÷˘ fi◊Ì.
±ı¿ … ƒÏWÀ ¿flÌ fiάı »ı ¿ı “Ë_ ¿÷ν … »\_.” ¤˛Î_Ï÷ ¿flÌ fiάı »ı ¿ı
Ë_ …ı‹ »ı ÷ı‹ ¿÷ν »\_. ±¿÷ν’ÿ ¤Ò·Ì Ω› »ı. ÷ı “Ë_ ¿÷ν »\_” ±ı‹
‹Îfiı »ı, ±ıÀ·ı ·Î√ı »ı. ±Î ⁄Lfiı T› ’˘¥LÀ◊Ì …\±ı ±ıfiı ·ı’ ·Î√ı
fiËŸ. …ı‹ »ı ÷ı‹ …\±ı ±fiı ÷ı‹ ‹Îfiı ±fiı ÷ı‹ ‰÷ı˝ ÷˘ ·ı’ ·Î√ı fiËŸ.
±Î …√÷ ±Î¬_ “Ë_ ¿÷ν »\_” ±ı¿ … ’ÿ ‹Îfiı »ı, ±ı … ¤˛Î_Ï÷ »ı.
     ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ¿fl‰Î …ı‰_ ¿Â_ flËı÷_ fi◊Ì.
     ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ¿fl‰Î …ı‰_ › fi◊Ì flËı÷_.
     ≠ë¿÷ν — fiÎ ¿fl‰Î …ı‰_ ÷˘ ¿fl÷Î_ … fi◊Ì.
     ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ¿fl‰Î_ …ı‰_ › fi◊Ì flèÎ_, fiı fiÎ ¿fl‰Î …ı‰_ › fi◊Ì
flËı÷_.
     ≠ë¿÷ν — ÷˘ Â_ ¿fl‰Îfi_ ?
     ÿÎÿÎlÌ — ΩHΉÎ_ …ı‰_ »ı …√÷ !
     ≠ë¿÷ν — ΩHΉ_ ¿¥ flÌ÷ı ?
     ÿÎÿÎlÌ — “±I›Îflı Â_ ⁄fiÌ flèÎ_ »ı” ±ı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_ fiı ΩH›Î

								
To top