Docstoc

03- pg 139 to 198

Document Sample
03- pg 139 to 198 Powered By Docstoc
					±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2                         139   140                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2

   ¤Ò·˘ Á‹Ω› ÷˘ ÷˘ ±Ω›⁄ ÂÏ@÷ µI’Lfi ◊Λ. ±Î ¤Ò· Â_        ÿı¬Î›. ÁÒZ‹÷fl ±fiı ÁÒZ‹÷‹ ÿ˘Ê˘ ‹fiW›˘fiı fiÎ ÿı¬Î›. ÿı‰˘fiı
÷ı Á‹Ω› ±ı ‹ÎÀı ±Î’HÎı ¿èÎ_ »ı fiı, ¿ı “¤˘√‰ı ±ıfiÌ … ¤Ò·.”      ±‰Ï‘iÎÎfi◊Ì …\±ı ÷˘ … ÿı¬Î›. »÷Î_, ±ı ÿ˘Ê˘ ¿˘≥fiı fi¿ÁÎfi ¿fl÷Î
¤˘√T›_ ÷˘ ¤Ò· ÷ÎflÌ. ±Î ÷Îv_ ϬVÁ_ ¿’Λ fiı ÷_ ⁄ÌΩfiı √΂˘ ±Î’ı    fi◊Ì, ±ı‰Î ÁÒZ‹÷fl ±fiı ÁÒZ‹÷‹ ÿ˘Ê˘ ±‹Îflı flËı·Î »ı ±fiı ÷ı ›
÷ı◊Ì ¤Ò·fiı ±ı¿VÀıLÂfi ‹‚ı. ¤Ò· ΩHÎı ¿ı ±Î ÷˘ ‹fiı …‹ÎÕ‰ÎfiÌ …     ±Î ¿Ï‚¿Î‚fiÌ Ï‰Ï«hÎ÷Îfiı ·Ì‘ı !
‰Î÷ ¿flı »ı. ’»Ì ÷ı Ω› fiËŸ. ±Î ¿˘≥ CÎfl ⁄Î‚Ì ‹Ò¿ı ÷˘ ⁄΂fiÎflfiı
√΂˘ ±Î’ı. ’HÎ ⁄΂fiÎfl ÷˘ CÎıfl ±Îfl΋ ¿fl÷˘ ˢ›. ±Î ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ              O·_ÕÁ˝ ±fiı Ï‹VÀı@Á !
… ¤Ò·. ±I›Îflı ¿˘HÎ ¤˘√‰ı »ı ? ±ıfiÌ ¤Ò·.
                                     ¤Ò· ±ı¿ fi◊Ì, ±fi_÷ »ı. “’˘÷ı” ⁄_‘Λ˘ »ı O·_ÕÁ˝ ±fiı
   “ÿÎÿΔ «˘fl »ı ±ı‹ ’λ‚ ·A›_ ˢ› ÷˘ ±ı ¤Ò· ±‹ÎflÌ !       Ï‹VÀı@Á◊Ì. …›Î_ Á‘Ì O·_ÕÁ˝ ¤Î_√ı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì Ï‹VÀı@Á Ω› fiËŸ.
¿ÎflHÎ ¿ı ±ı‰_ ¿˘HÎ fi‰w_ ˢ› ±Î ·¬‰Î ? fiı ±‹ÎflÌ … ’λ‚ ¿ı‹
                                     ≠ë¿÷ν — O·_ÕÁ˝ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?
·A›_ ? ±ıÀ·ı ±‹ı ÷fl÷ … ¤Ò· ±ı¿ÁıMÀ ¿flÌ Ïfi¿Î· ¿flÌ fiά̱ı.
±Î ¿ı‰_ »ı ¿ı ’Ëı·Î_ ¤Ò·˘ ¿flı·Ì ÷ıfi˘ Ïfi¿Î· fiÎ ¿›˘˝ ÷ı◊Ì ±ı … ¤Ò·˘     ÿÎÿÎlÌ — “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ±ı … O·_ÕÁ˝ »ı. ±‹ı “ V‰w’ iÎÎfi”
ŒflÌ ±Î‰ı »ı. ¤Ò·˘fi˘ Ïfi¿Î· ¿fl÷Î_ fiÎ ±Î‰Õ›˘ ÷ı◊Ì ±ı¿ ¤Ò· ¿Îœ‰Îfiı   ±Î’̱ı ’»Ì O·_ÕÁ˝ Ω› ±fiı Ï‹VÀı@Á flËı. ±ı ¤Ò·˘ ’»Ì iÎı› V‰w’ı
⁄ÿ·ı ⁄Ì∞ ’Î_« ¤Ò· ¿flÌ !                       ÿı¬Î›. …ıÀ·Î iÎı› ÿı¬Î› ±ıÀ·Î◊Ì ‹@÷ ◊‰Î›. ±Î Õ_√‚ÌfiÎ_ ’Õ˘ ˢ›
                                  »ı fiı ? ÷ı‹ ÿ˘Ê˘ ’HÎ ’Õ˘‰Î‚Πˢ› »ı. ÷ı …ı‹ …ı‹ ÿ˘Ê ÿı¬Î› ÷ı‹
   Á_ÁÎfl fiÕ÷˘ fi◊Ì, ¬Î‰Î’̉Îfi_ fiÕ÷_ fi◊Ì, fi◊Ì ÷’ı ⁄Î_K›Î ¿ı
                                  ÷ı‹ ÷ıfiÎ ’Õ ∂¬Õ÷Î_ Ω› ±fiı …›Îflı ÷ıfiÎ_ ⁄‘Î_ … ’Õ˘ ∂¬ÕÌ Ω›
fi◊Ì I›Î√ı ⁄Î_K›Î. ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·ı … ·˘¿fiı ⁄Î_K›Î »ı ! ‹ËŸ ÷˘ ’Îfl
                                  I›Îflı ±ı ÿ˘Ê …Õ‹Ò‚◊Ì ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı ωÿΛ ·≥ ·ı. ¿ıÀ·Î¿ ÿ˘Ê˘ ±ı¿
‰√flfiÌ ¤Ò·˘ »ı, ’HÎ ‹ÎhÎ ‹˘ÀÌ ‹˘ÀÌ ’E«ÌÁı¿ …ıÀ·Ì … ¤Ò·˘ ¤Î_√ı
                                  ’Õ‰Î‚Î Ë˘› »ı. ⁄Ì…\_ ’Õ … ÷ı‹fiı ˢ÷_ fi◊Ì. ÷ı◊Ì ÷ı‹fiı ±ı¿ … ‰¬÷
÷˘ »T‰ÌÁ‹Ì ±ıfiÌ ‹ı‚ı «Î·‰Î ·Î√ı.
                                  Ωı‰Î◊Ì «ÎS›˘ Ω›. ‰‘Îflı ’Չ΂Πÿ˘Ê˘fiı ŒflÌ ŒflÌ Ωı‰Î ’Õı ±fiı
   ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ ¤Ò·fiı ΩHÎı »÷Î_ ’˘÷ÎfiÎ ±Ë_¿Îflfiı ·≥fiı ÷ıfiı ¤Ò·    ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷˘ Ω› ±fiı ¿ıÀ·Î¿ ÿ˘Ê ÷˘ ±ı‰Î «Ì¿HÎΠˢ› »ı
fiÎ ¿Ëı. ±Î ¿ı‰_ »ı ? ±ı¿ … ¤Ò· ±fi_÷ ±‰÷Îfl ⁄√ÎÕÌ fiάı, ±ı      ¿ı ŒflÌ ŒflÌ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ¿fl‰_ ’Õı. ±fiı ·˘¿˘ ¿ËıÂı ¿ı ±ıfi˘ ±ı …
÷˘ ’˘ÊΛ … fiËŸ !                          ÿ˘Ê ◊Λ »ı ? ÷˘ ¿Ëı ¿ı ¤Î≥, ËÎ. ’HÎ ÷ıfi_ ¿ÎflHÎ ±ı‹fiı ±Î fiÎ
                                  Á‹Ω›. ÿ˘Ê ÷˘ ’ÕfiÌ ’ıÃı »ı, ±fi_÷ »ı. ±ıÀ·ı …ı ⁄‘Î ÿı¬Î› ±fiı
   “iÎÎfiÌ ’vÊ”‹Î_, ÿı¬Î› ±ı‰Ì V◊Ò‚ ¤Ò·˘ fiΠˢ› ±fiı ÁÒZ‹
                                  ±ıfiÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ±ıÀ·ı «˘A¬Î ◊÷Î Ω›. ¿Ú’΂ ÿı‰ı ¿èÎ_ »ı ¿ı —
¤Ò·˘ ’HÎ fiΠˢ›. ±ı‹fiı ÁÒZ‹÷fl ±fiı ÁÒZ‹÷‹ ¤Ò·˘ ˢ› ’HÎ ÷ıfiÎ
“±‹ı” “iÎÎ÷Î ƒWÀΔ flË̱ı. ±Î ÿ˘ÊfiÌ ÷‹fiı T›ÎA›Î ±Î’_ — V◊Ò‚ ¤Ò·      “Ë_ ÷˘ ÿ˘Ê ±fi_÷fi_ ¤Î…fi »\_ ¿wHÎ΂
±ıÀ·ı Â_ ? ‹ÎflÌ ¿_≥¿ ¤Ò· ◊Λ ÷˘ …ı Ω√˛÷ ‹ÎHÎÁ ˢ› ÷ı Á‹∞
                                     ÿÌÃÎ fiËŸ Ïfi… ÿ˘Ê ÷˘ ÷fḻı ¿˘HÎ µ’Λ”
Ω› ¿ı ±Î‹HÎı ¿_≥¿ ¤Ò· ¬Î‘Ì. ÁÒZ‹ ¤Ò· ±ıÀ·ı ¿ı ±ËŸ ’«ÌÁ ËΩfl
‹ÎHÎÁ˘ ⁄ıÃΠˢ› ÷˘ Ë_ Á‹∞ Ω™ ¿ı ÿ˘Ê ◊›˘. ’HÎ ’ı·Î ’«ÌÁ          ÿ˘Ê ±fi_÷ »ı ±fiı ÷ı ÿı¬Î›Î fiËŸ, ±ıÀ·ı ±ı ÿ˘Ê Ω› … fiËŸ.
ËΩfl‹Î_◊Ì ‹Î_Õ ’Î_«ı¿ … ÁÒZ‹ ¤Ò·fiı Á‹∞ ¿ı. ÁÒZ‹ ÿ˘Ê ÷˘ ⁄Ï©◊Ì    Ωı “÷Îfl΋Î_” ÿ˘Ê fiΠˢ› ÷˘ Ë_ ÿ˘Êfi_ ¤Î…fi »\_ ±ı‹ ⁄˘·Ì fiËŸ,
’HÎ ÿı¬Î›, …›Îflı ÁÒZ‹÷fl ±fiı ÁÒZ‹÷‹ ¤Ò·˘ ±ı iÎÎfiı ¿flÌfiı …
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2                        141   142                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2
fiËŸ ÷˘ ÷ı‰˘ ◊≥ …≥Â. ±fiı ±fi_÷ ÿ˘Ê »ı ÷˘ ÷ı «˘A¬ı «˘A¬_ ¿Ëı     ‰Î’fl‰Îfi_ ˢ› I›Î_ › ‹fiı ±Î ·˘¤ ¤Ò_Õ˘ ÿı¬ÎÕı »ı.” ÷ı ’»Ì ÷ı‹fiı
¿ı ‹Îfl΋Î_ ±fi_÷ ÿ˘Ê˘ »ı. ’HÎ ÂıÃfiı ÿıflÎÁflfiÌ ⁄ËÎfl fiÌ¿Y›Î ’»Ì    ±‹ı ¿Ëı·_ ¿ı “÷‹ı ÁIÁ_√‹Î_ fl˘… «Î·÷Î ±Î‰˘ »˘ ÷ı ˉı◊Ì «Î·÷Î
’һ̱ı ÷˘ ¿Ëı ¿ı ±ı¿Îÿ-⁄ı … ÿ˘Ê ËÂı. …flÎ ø˘‘ ±fiı …flÎ ·˘¤,     fiÎ ±Î‰Â˘ ’HÎ ÏflZÎ΋Î_ ±Î‰Ωı ±fiı ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ÿÁ wÏ’›Îfi_ ’fl«ÒflHÎ
⁄Á; ±ıÀ·_ … »ı ! ÷ı ’»Ì ÿ˘Ê˘ › ΩHÎı ¿ı ¤Î≥ ¿’À ¿flı »ı. ÷ı◊Ì    flV÷΋Î_ ‰ıfl÷Î ‰ıfl÷Î ±Î‰Ωı.” ¤Î≥±ı ÷ı‹ ¿›Ù fiı ÷ı‹fi_ ¿Î‹ ◊≥ √›_.
ÿ˘Ê˘ › ’»Ì ¬Õı ’√ı ∂¤Î flËı !                    ±ÎfiÎ◊Ì Â_ ◊Λ ¿ı ·˘¤fi˘ ¬˘flο ⁄_‘ ◊≥ Ω› ±fiı ‹fi ’HÎ ‹˘À_
                                  ◊Λ !
   ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ ¤Ò· ±ı V‰E»_ÿ. V‰E»_ÿ◊Ì ÷˘ ±Î¬_ ·U¿fl ∂¤_
»ı. V‰E»_ÿ ±ı … ‹˘ÀÌ ¤Ò·, ÷ı ÁËı… ±ı‹ ¿èÎ_ ¿ı, “±ı‹Î_ Â_ ◊›_ ?”          ¤Ò·fiı ±˘‚A›ı ¤_√Λ !
±ıÀ·ı ◊≥ flèÎ_. ÷ı ’»Ì ±ı ±fi_÷ ±‰÷Îfl ⁄√ÎÕı !
                                     ¤Ò·fiı ±˘‚¬÷˘ ◊›˘ ±ıÀ·ı ¤Ò· ¤Î_√ı. ¿ıÀ·Î¿ ¿Î’Õ ¬ı_«Ì
   “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÌ ¿Ú’Î◊Ì, „@÷◊Ì ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î› fiı ¤Î_√ı. ¿˘≥    ¬ı«Ìfiı ±Î’ı »ı ±fiı µ’fl◊Ì ¿Ëı ¿ı ±Î…ı ÷˘ ’Î ‰Îfl ¿’Õ_ ±˘»\_
‹ÎHÎÁfiı ¤Ò·flÏË÷ ◊‰_ ˢ› ÷˘ ÷ıfiı ±‹ı ¿Ë̱ı ¿ı ‹ÎhÎ hÎHÎ … ‰Ê˝    ±ÎM›_ ! ±Î ÷˘ ±Î‰Õ_ ‹˘À_ fl˙ƒK›Îfi ±fiı ’λ\_ ±ıfi_ µ’flÎHÎ_ ?! ¤Ò·fi_
ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤fiı ¬˘flο fiÎ ±Î’Ì ÷˘ ⁄‘Î ‹Õÿη ◊≥ …Âı.     µ’flÎHÎ_ ·ı‰Îfi_ fiΠˢ›. CÎ̉΂˘ CÎÌ‹Î_ ¿˘≥fiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı ±ı flÌ÷ı
¤Ò·˘fiı Ωı hÎHÎ … ‰Ê˝ ¬˘flο fiÎ ‹‚ı ÷˘ ÷ı CÎfl ⁄ÿ·Ì fiάı. ÿ˘Ê     ¤ı‚Áı‚ ¿flÌfiı w.500 ¿‹Î› ±ı ÷˘ ‹Ò‚ ÁÎ◊ı ‰ÚZÎ fl˘’Ì ÿı »ı. ±fi_÷
±ı … ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤ ±ı‹fi_ µ’flÎHÎ_, Ωı hÎHÎ … ‰Ê˝ ‹ÎÀı     ±‰÷Îfl ’˘÷ı … ’˘÷ÎfiÎ_ ⁄√ÎÕÌ ÿı »ı.
µ’flÎHÎ_ ¿›Îflı › ’HÎ fiÎ ·Ì‘_ ÷˘ ÷ı ¤Î√Ì Ω› !
                                     ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, Ë∞ ‰‘Îflı ÿ˘Ê ÿı¬Î÷Î fi◊Ì. ◊˘Õο …
                                  ÿı¬Î› »ı.
           ·˘Ï¤›ÎfiÌ ≠¿ÚÏ÷
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ËÌ ÁIÁ_√‹Î_ ⁄ıÁ‰Î◊Ì ±Î‰flH΢ ÷ÒÀ÷Î_ Ω› ÷ı‹
    ·˘Ï¤›˘ ‹Î¿ı˝À‹Î_ Ω› ÷˘ ±ıfiÌ ƒÏWÀ ÁV÷Î_ Âο ¤HÎÌ Ω›.     ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î÷Î Ω›.
‹ËŸ ·˘¤ Â_ ¿Ëı ¿ı ±Î ·˘Ï¤›Î ¤Î≥ ÷˘ ‹fiı ¬‰ÕΉı »ı, ‹ÎÀı ±ËŸ
… ‹¿Î‹ ¿fl˘. I›Îflı ·˘Ï¤›Î±ı Â_ ¿fl‰_ Ωı≥±ı ¿ı ‹˘CÎ_ Âο ˢ› I›Î_
…‰_ fiı ‰√fl ’Ò»›ı Âο ·ı‰_. ÷ı ’»Ì ¤·ı Õ⁄· ’ˆÁÎ ±Î’‰Î ’Õı.
                                           ÿ˘Ê ÿı¬Î‰ÎfiÌ …Î√ÚÏ÷ !
·˘¤ Á‹…ı ¿ı ‹fiı ¬Î‰Î fi◊Ì ‹‚÷_ ÷ı ’»Ì ÷ı ¤Î√‰Î ·Î√ı ! ±‹Îflı        ≠ë¿÷ν — ÿ˘Ê˘ ‰‘Îflı ÿı¬Î› ±ı ‹ÎÀı ΩB≤Ï÷ ÂÌ flÌ÷ı ±Î‰ı ?
I›Î_ ±ı¿ ¤Î≥ ±Î‰÷Î. ÷ı ‹˘ÀÎ ÁÎËı⁄ Ë÷Î, ÁÎflÎ ’√ÎflÿÎfl Ë÷Î. ‘HÎÌ-
                                     ÿÎÿÎlÌ — ‹ËŸ ΩB≤Ï÷ ÷˘ ⁄Ë »ı ’HÎ ÿ˘Ê˘fiı ¬˘‚‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ
⁄ˆflÌ ⁄ı … …HÎÎ CÎfl‹Î_, ¿˘≥ »˘¿w_-»ˆ›_ ÷ı‹fiı Ë÷_ fiËŸ. ÷ı ±ı¿ Ïÿ‰Á
                                  ◊≥ fi◊Ì. ’˘·ÌÁ‰Î‚Îfiı «˘fl Ωı‰ÎfiÌ ≥E»Î ◊Λ I›Îflı «˘fl …ÕÌ Ω›.
‹fiı ¿Ëı, “ÿÎÿÎ, ‹Îfl˘ V‰¤Î‰ ⁄Ë … «Ì¿H΢ »ı. ÷ı ‹ÎflÎ ËÎ◊◊Ì ’ˆÁ˘
                                  ’HÎ ±Î Ωı ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ ¿Ëı ¿ı, “¿_≥ «˘fl ’¿Õ‰Î …‰_ fi◊Ì, ±ı ÷˘
fiÎ »^Àı. Ë_ ¿˘≥ fiı CÎıfl ·√fi‹Î_ ’ÌflÁ_ ÷˘ › ‹ÎflÎ◊Ì ◊˘Õ_ ◊˘Õ_ «ÀHÎÌ
                                  ±Î‰Âı ÷˘ ’¿ÕÌÂ_,” ±ıÀ·ı ’»Ì «˘fl ‹Ω ¿flı … fiı ? ±Î ¤Ò·˘ ÷˘
…ıÀ·_ … ’ÌflÁΛ, ÷ı ⁄‘Î_ Ë_ ÁÎ_¤‚_ ÷ı‹ ⁄˘·ı »ı › ¬flÎ ¿ı «Ì¿HÎÎ
                                  Á_÷Î≥ fiı ⁄ıÃÌ »ı. ÷ıfiı ¢‘ı ÷˘ ÷fl÷ … ’¿ÕÎ÷Ì Ω›.
·ÎÀ …ı‰Î »ı. ±Î ÷˘ ‹ÎflÌ ⁄ˆflÌ › ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı »ı . ’HÎ Â_ ¿w_ ? ±Î
·˘Ï¤›˘ V‰¤Î‰ …÷˘ fi◊Ì. ÷‹ı ¿_≥ flV÷˘ ⁄÷Ή˘. ±Î ÷˘ ¿˘”¿fi_          ⁄‘Ì … ¿‹ÎHÎÌfi_ Œ‚ Â_ ? ÷‹ÎflÎ ÿ˘Ê ±ı¿ ’»Ì ±ı¿ ÷‹fiı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2                           143   144                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2
ÿı¬Î› ÷˘ … ¿‹ÎHÎÌ ¿flÌ ¿Ëı‰Î›. ±Î ⁄‘˘ … ÁIÁ_√ “’˘÷Îfiı” ’˘÷ÎfiÎ      ⁄÷ΉfiÎflÎ ⁄Ë Ë˘›, ’HÎ ¿˘≥ ¤Î_√Ì fiΠ¿ı. ¤Ò· ÿı¬ÎÕ÷Î_ ’HÎ
⁄‘Î … ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î› ±ı ‹ÎÀı »ı. ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î› I›Îflı … ±ı      ±Î‰Õ‰Ì Ωı≥±ı. Ωı ¤Ò· ÿı¬ÎÕ÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı ÷˘ ±Î’HÎÌ ¤Ò· »ı ±ı‹
ÿ˘Ê˘ …Âı. ÿ˘Ê˘ ¿›Îflı ÿı¬ÎÂı ? …›Îflı ’˘÷ı “V‰›_” ◊Âı, “V‰V‰w’”      ¿⁄Ò· ¿flÌ fiά‰_. ±Î ¿˘≥fiı ¤Ò· ÿı¬ÎÕ‰Ì ±ı ÷˘ ¤ÎflÌ ¿Î‹ »ı ±fiı
◊Âı I›Îflı. …ıfiı ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ‰‘Îflı ÿı¬Î› ±ı ¨«˘. …›Îflı Á_’ÒHν      ±ı ¤Ò· ¤Î_√Ì ±Î’ı ±ı ÷˘ ¤√‰Îfi … ¿Ëı‰Î›. ±ı ÷˘ “iÎÎfiÌ ’vÊ”fi_
ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì’HÎ_ ±Î‰ı, ±Î ÿıËfiı ‹ÎÀı, ‰ÎHÎÌfiı ‹ÎÀı, ‰÷˝fifiı ‹ÎÀı Á_’ÒHν  … ¿Î‹. ±‹fiı ±Î …√÷‹Î_ ¿˘≥ ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î÷_ … fi◊Ì. √…‰_ ¿Î’fiÎfl˘
ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì’HÎ_ µI’Lfi ◊Λ I›Îflı … ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ ⁄‘Î … ÿ˘Ê˘ Ωı≥       ˢ› ¿ı «ÎÏflh›ËÌfi ˢ›, ÷ıfiı › ±‹ı Ïfiÿ˘˝Ê … Ωı≥±ı ! ±‹ı “Á÷˚
¿ı.                                  ‰V÷”fiı … Ωı≥±ı. ±ı ÷ÎÏI‰¿ ƒÏWÀ »ı. ’ıÏ¿_√fiı ±‹ı Ωı÷Î_ fi◊Ì.
                                    ‰ıflÎ≥ÀÌ{ ±Î˜Œ ’ıÏ¿_√ »ı, ÷ı‹Î_ ±‹ı ÷I‰ƒÏWÀ◊Ì Ωı≥±ı. “±‹ı” Á_’ÒHν
    øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ ÷˘ ¿›Îflı › ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ’˘÷Îfiı ÿı¬Î› … fiËŸ.
                                    Ïfiÿ˘˝Ê ƒÏWÀ ¿flÌ ±fiı ±Î¬Î …√÷fiı Ïfiÿ˘˝Ê Ωı›_ ! ‹ÎÀı … “iÎÎfiÌ
“ÿ˘Ê˘ ÷˘ CÎHÎÎ »ı ’HÎ ±‹fiı ÿı¬Î÷Î fi◊Ì”-±ı‰_ Ωı ¿Ëı ÷˘ Ë_ ‹Îfi_
                                    ’vÊ” ÷‹ÎflÌ “¤Ò·”fiı ¤Î_√Ì Â¿ı ! ⁄ÌΩfi_ √…\_ fiËŸ. ¤√‰Îfiı Á_ÁÎflÌ
¿ı ÷_ ‹˘ZÎfi˘ ±Ï‘¿ÎflÌ »ı. ’HÎ …ı ¿Ëı ¿ı, “‹Îfl΋Î_ ⁄ı-«Îfl … ÿı¬Î›
                                    ÿ˘Êfiı ÿ˘Ê √H›˘ fi◊Ì. “÷ÎflÎ V‰w’fi_ ±iÎÎfi” ±ı … ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘
»ı”, ÷ı ±fi_÷ ÿ˘Ê◊Ì ¤flı·˘ »ı. fiı ¿Ëı »ı ¿ı ⁄ı-«Îfl … »ı ! ÷ı ÷fiı
                                    ÿ˘Ê »ı. ±Î ÷˘ “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” I›Î_ Á‘Ì ⁄ÌΩ ÿ˘Ê˘ › ∂¤Î »ı
⁄ı-«Îfl ÿ˘Ê … ÿı¬Î› »ı, ÷ı◊Ì ±ıÀ·Î … ÷Îfl΋Î_ ÿ˘Ê »ı ±ı‹ ÷_ ‹Îfiı
»ı ?                                  ±fiı ±ı¿ ‰¬÷ “’˘÷ÎfiÎ V‰w’”fi_ ¤Îfi ◊Λ ÷˘ ’»Ì ⁄ÌΩ ÿ˘Ê˘ Ëı_Õ÷Î
                                    ◊Λ !
    ‹ËΉÌfl ¤√‰ÎfifiÎ ‹Î√˝fiı ¿›Îflı ’ÎQ›˘ ¿Ëı‰Î› ? …›Îflı fl˘…
’˘÷ÎfiÎ Á˘ Á˘ ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î›, fl˘… Á˘ Á˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ I›Îfl ’»Ì                   ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì ƒÏWÀ !
‹ËΉÌfl ¤√‰ÎfifiÎ ‹Î√˝‹Î_ ±ÎT›˘ ¿Ëı‰Î›. “V‰w’fi_ iÎÎfi” ÷˘ Ë∞
±ıfiÌ ’»Ì @›Î_ › ÿÒfl »ı. ’HÎ ±Î ÷˘ «Îfl ’V÷¿˘ ‰Î_«Ìfiı V‰w’           “V‰w’fiÎ iÎÎfi” ‰√fl ÷˘ ¤Ò· ÿı¬Î› fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı, “Ë_ …
’ÎQ›Îfi˘ ¿ıŒ ·≥fiı ¿flı »ı. ±Î “V‰w’”fi˘ ±ı¿ »Î_À˘ ’HÎ ’ÎQ›˘ fi       «_ÿ·Î· fiı ‹Îfl΋Î_ ÷˘ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, Ë_ ÷˘ ÕÎè΢ Õ‹fl˘ »\_” ±ı‹
¿Ëı‰Î›. …›Î_ “iÎÎfi” ±À¿›_ »ı I›Î_ ¿ıŒ … ‰‘ı. ¿ıŒ◊Ì iÎÎfiΉflHÎ ±fiı    flËı. ±fiı “V‰w’fiÎ iÎÎfi”fiÌ ≠ÎÏM÷ ’»Ì ÷‹ı ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì ◊›Î; ‹fi,
ÿ½fiΉflHÎ ¬Á‰Îfi_ ±À¿›_ »ı. ‹˘ZÎı …‰Î ‹ÎÀı ‹ÎhÎ ÷ÎflÌ ±ÎÕÎ≥ …       ‰«fi, ¿Î›Î ’fl ÷‹fiı ’ZÎ’Î÷ fiÎ flè΢. ÷ı◊Ì ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·˘ ÷‹fiı
fiÕı »ı. ⁄Ì∞ ±ı¿ı › ‰V÷ fiÕ÷Ì fi◊Ì. ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÎ_ ¤›V◊Îfi˘ ±ı        ’˘÷Îfiı ÿı¬Î›. …ıfiı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· …ÕÂı, …ıfiı ZÎHÎı ZÎHÎı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·
V‰E»_ÿ ±fiı ¿ıŒ »ı !                           ÿı¬Î›, …›Î_ …›Î_ ◊Λ I›Î_ ÿı¬Î›, fiÎ ◊Λ I›Î_ fiÎ ÿı¬Î›-÷ı ’˘÷ı
                                    “’fl‹ÎI‹Î V‰w’” ◊≥ √›˘ ! ‰Ìfl ¤√‰Îfi ◊≥ √›˘ !!! ±‹Îv_ iÎÎfi
   ÁΑ ‹ËÎflÎΩıfiÌ ±ı¿ ¤Ò·, ¿ı …ı µÿ›¿‹˝fi˘ √‰˝ ·ı »ı, ±ı Ωı
                                    ≠ÎM÷ ¿›Î˝ ’»Ì ’˘÷ı ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì ◊›˘. ¿ÎflHÎ ¿ı “Ë_ «_ÿ·Î· fi◊Ì, Ë_
◊÷Ì Ë˘› ±fiı ÷ıÀ·Ì ±ı¿ ¤Ò· … Ωı ¤Î_√ı ÷˘ ÷˘ ¿Î‹ … ◊≥ Ω›.
                                    ©ÎI‹Î »\_” - ±ı Á‹Ω› ’»Ì ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì ◊‰Î›. ¿˘≥fi˘ ÁËı…ı ›
µÿ›¿‹˝fi˘ √‰˝ ‹ËÎflÎ…fiı »ı ¿ı fiËŸ ±ıÀ·_ … Ωı‰Îfi_ ˢ›, ⁄Ì…\_
                                    ÿ˘Ê ÿı¬Î› fiËŸ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ⁄‘Î … ÿ˘Ê ÿı¬Î› I›Îflı ’˘÷Îfi_ ¿Î‹
⁄ËÎflfi_ ¿Â_ … Ωı‰Îfi_ fiΠˢ›. ¿ÊΛ˘ ËÂı ÷˘ «Î·Âı ’HÎ µÿ›¿‹˝fi˘
                                    ’Òv_ ◊›_ ¿Ëı‰Î›. ’Ëı·Î_ ÷˘ “Ë_ … »\_” ±ı‹ flËı÷_, ÷ı◊Ì ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì
√‰˝ fiΠˢ‰˘ Ωı≥±ı. ⁄Á, ±ÎÀ·_ … Ωı‰Îfi_ ˢ›.
                                    fiˢ÷Î ◊›Î. ˉı ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì ◊›Î ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ ⁄‘Î … ÿ˘Ê˘
   ’˘÷ÎfiÌ ±ı¿ ¤Ò· ¤Î_√ı ±ıfiı ¤√‰Îfi ¿Ëı‰Î›. ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·        ÿı¬Î‰Îfi_ Âw ◊Λ, ±fiı µ’›˘√ ±_ÿfl ÷flŒ … ˢ›, ±ıÀ·ı ⁄ÌΩfiÎ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2                          145   146                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2

ÿ˘Ê˘ fiÎ ÿı¬Î› ! ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î‰Î ‹Î_՛Π±ıÀ·ı ±‹Îv_ ±Î’ı·_      ±Î‰ı »ı ! ±Î ⁄ËÎfl ⁄‘_ w’΂_⁄_⁄ …ı‰_ fiı ‹ËŸ ⁄‘˘-¿¿‚ÎÀfi˘ ’Îfl
“iÎÎfi” ’ÏflH΋‰Îfi_ Âw ◊≥ Ω›. ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î‰Î ‹Î_՛Π±ıÀ·ı      fiËŸ ! ±Îfiı ¤Ò· ¤Î_√Ì ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? ÷‹Îfl˘ ÷˘ ¿˘≥ µ’flÌ … fi◊Ì.
⁄ÌΩfiÎ ÿ˘Ê fiÎ ÿı¬Î›. ⁄ÌΩfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î› ÷˘ ÷˘ ⁄Ë √fi˘ ¿Ëı‰Î›.       ’HÎ ¤Ò· ⁄÷ΉfiÎfl Ωı≥±ı. ¤Ò·˘fiı ¤Î_√˘, ’HÎ ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· ’˘÷Îfiı
±Î Ïfiÿ˘˝Ê …√÷‹Î_ ¿˘≥ ÿ˘ÏÊ÷ »ı … fiËŸ, I›Î_ ÿ˘Ê ¿˘fiı ±’Λ ?       ¿ı‰Ì flÌ÷ı …Õı ? ±fiı ÷ı › ±ı¿Îÿ-⁄ı … »ı ¿_≥ ? ±fi_÷ ¤Ò·˘ »ı !!!
ÿ˘Ê »ı I›Î_ Á‘Ì ÿ˘Ê ±ı ±Ë_¿Îfl ¤Î√ »ı fiı ±ı ¤Î√ ‘˘‰ÎÂı fiËŸ       ¿Î›ÎfiÌ ±fi_÷Ì ¤Ò·˘ »ı. ‰ÎHÎÌfiÌ ±fi_÷Ì ¤Ò·˘ »ı. ‰ÎHÎÌfiÌ ¤Ò·˘ ÷˘
I›Î_ Á‘Ì ⁄‘Î ÿ˘Ê fiÌ¿‚Âı fiËŸ ±fiı I›Î_ Á‘Ì ±Ë_¿Îfl Ïfi‹Ò˝‚ fiËŸ      ⁄Ë ¬˘ÀÌ ÿı¬Î›. ¿˘≥fiı …‹‰Î ⁄˘·Î‰‰Î √›Î ˢ ÷ı ±ı‰_ ¿Ã˘fl ⁄˘·ı
◊Λ. ±Ë_¿Îfl Ïfi‹Ò˝‚ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ÿ˘Ê˘ ‘˘‰ÎfiÎ »ı.            ¿ı ⁄hÎÌÁ ¤Î÷fi_ …‹‰Îfi_ ÷ıÕ_ ˢ› ÷˘ › fiÎ √‹ı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ fiÎ
    ÿ˘Ê˘ ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ‘˘‰Î›. ¿˘≥fiÌ ±◊Õ΋H΋Î_ ±Î‰ı ±ıÀ·ı       ⁄˘·Î‰ı ÷˘ ÁÎv_ ±ı‹ ‹ËŸ ◊Λ. ±flı, «Î ’Λ ÷˘ ¿¿˝Â ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı.
’λΠÿ˘Ê˘ ÿı¬Î‰Î ‹Î_Õı. fiı ±◊Õ΋HÎ fiÎ ±Î‰ı ÷˘ ÿ˘Ê œ_¿Î›ı·Î flËı.    ±fiı ‹fifiÎ ÷˘ ’Îfl ‰√flfiÎ_ ÿÒÊH΢ ˢ› !
’Î_«Á˘ ’Î_«Á˘ ÿ˘Ê˘ fl˘…fiÎ ÿı¬Î‰Î ‹Î_Õı ±ıÀ·ı ΩHÎΩı ¿ı ’ÒHÎνËÏ÷ ’ÎÁı     ¤Ò·˘ ÷˘ ¿˘HÎ ¤Î_√Ì Â¿ı ? “iÎÎfiÌ ’vÊ”, ¿ı …ı ’˘÷ÎfiÌ Á‰˝
±Î‰Ì flËÌ »ı. ±‹Îflı iÎÎfi ’»Ì ËΩfl˘ ÿ˘Ê˘ fl˘…fiÎ ÿı¬Î‰Î ·Î√ı·Î.      ¤Ò·˘ ¤Î_√Ìfiı ⁄ıÃÎ »ı, …ı ÂflÌfl »÷Î_ › ±ÂflÌflÌ ¤Î‰ı - ‰Ì÷flÎ√ ¤Î‰ı
…ı‹ ÿ˘Ê ÿı¬Î÷Î Ω› ÷ı‹ ÷ı‹ ÿ˘Ê CÎÀ÷Î Ω›. fiı …ı‹ ÿ˘Ê˘ CÎÀı ÷ı‹     flËı »ı. ±ÂflÌflÌ ¤Î‰ ±ıÀ·ı iÎÎfi⁄Ì…. ⁄‘Ì ¤Ò· ¤Î_B›Î ’»Ì ’˘÷Îfiı
“ΩB≤Ï÷” ‰‘÷Ì Ω›. ˉı ±‹Îflı Œ@÷ ÁÒZ‹÷fl ±fiı ÁÒZ‹÷‹ ÿ˘Ê˘ flèÎÎ      ±iÎÎfi⁄Ì… fiΠ◊Λ fiı iÎÎfi⁄Ì… d· ∂√ı, ÷ı ±ÂflÌflÌ ¤Î‰, …ıfiı
»ı, …ıfiı ±‹ı “Ωı≥±ı” »Ì±ı ±fiı ΩHÎ̱ı. ±ı ÿ˘Ê ¿˘≥fiı Ëfl¿÷¿÷ν      Ï¿_Ï«÷˚ ‹ÎhÎ-ÁËı… ’HÎ ÿıË ’fl ‹‹÷Î »ı ÷˘ ±ı ±ÂflÌflÌ ¤Î‰ ¿Ëı‰Î›
fiΠˢ›. ’HÎ ¿Î‚fiı ·≥fiı ±ı ±À¿›Î »ı. ±fiı ÷ıfiÎ◊Ì … 360 ÏÕ√˛Ìfi_     fiËŸ. fiı ±ı ÿıË ’fl◊Ì ‹‹÷Î Ω› ÂÌ flÌ÷ı ? …›Î_ Á‘Ì ±iÎÎfi »ı
“¿ı‰‚ iÎÎfi” ±À¿›_ »ı ±fiı 356 ÏÕ√˛Ì±ı ±Î‰Ìfiı ∂¤_ flËÌ √›_ »ı      I›Î_ Á‘Ì ‹‹÷Î Ω› fiËŸ.
! ’HÎ ±‹ı ÷‹fiı ’Òw_ 360 ÏÕ√˛Ìfi_ “¿ı‰‚ iÎÎfi” ¿·Î¿‹Î_ … ±Î’̱ı
»Ì±ı. ’HÎ ÷‹fiı › ’«Âı fiËŸ. ±flı, ±‹fiı … fiÎ ’E«_ fiı ! ¿Î‚fiı
·≥fiı 4 ÏÕ√˛Ì ∂HÎ_ flèÎ_ ! ‹ËŸ ’Òflı’Òw_ 360 ÏÕ√˛Ì flÌ›· »ı ±fiı                ÿ˘Ê˘fi˘ ±Î‘Îfl !
flÌ·ıÏÀ‰‹Î_ 356 ÏÕ√˛Ì »ı. ±Î ¿Î‚‹Î_ flÌ·ıÏÀ‰ ’ÒHν÷αı …≥ ¿Λ        ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, Á΋ÎfiÎ ÿ˘Ê ¿ı‹ ÿı¬Î› »ı ?
÷ı‹ fi◊Ì. ’HÎ ±‹fiı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹ËŸ ±’Îfl Á¬ ‰I›Î˝
¿flı »ı !                                  ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·fiı ·Ì‘ı … Á΋Ή΂˘ ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› »ı.
                                   ±Î “ÿÎÿΔfiı ⁄‘Î Ïfiÿ˘˝Ê … ÿı¬Î›. ¿ÎflHÎ ¿ı ’˘÷ÎfiÌ ⁄‘Ì … ¤Ò·˘
    ±Î ‰SÕ˝‹Î_ ¿˘≥ ÷‹Îfl˘ µ’flÌ … fi◊Ì ÷ıfiÌ Ë_ ÷‹fiı √ıflıLÀÌ ±Î’_   ÷ı‹HÎı ¤Î_√Ì fiÎ¬Ì »ı. ’˘÷Îfi˘ … ±Ë_¿Îfl Á΋ÎfiÌ ¤Ò·˘ ÿı¬ÎÕı »ı.
»\_. ¿˘≥ ⁄Î’˘ › ÷‹Îfl˘ µ’flÌ fi◊Ì. “÷‹ÎflÌ ¤Ò·˘ ±ı … ÷‹Îfl˘ µ’flÌ      …ıfiı ¤Ò· … Ωı‰Ì »ı ±ıfiı ’˘÷ÎfiÌ ⁄‘Ì … ¤Ò·˘ ÿı¬Î‰ÎfiÌ, …ıfiı Ïfiÿ˘˝Ê
»ı !” Ωı “iÎÎfiÌ ’vÊ” ‹‚Ì Ω› ÷˘ ÷‹ÎflÌ ¤Ò· ¤Î_√Ì ±Î’ı. ÷_ ÷ÎflÌ     Ωı‰Î »ı ÷ıfiı ⁄‘Î_ Ïfiÿ˘˝Ê … ÿı¬Î‰ÎfiÎ !
… ¤Ò·˘◊Ì ⁄_‘Λ˘ »\_. ±Î ÷˘ ‹Îfiı ¿ı ±Î ÁΑfi◊Ì Ë_ »^À‰Îfi˘ ≠›Ifi
¿w_ »\_, ÷ı ±ı … ÁΑfi◊Ì ÷_ ⁄_‘Λ »ı !                   …ıfiÌ ¤Ò· ◊Λ ÷ı ¤Ò·fi˘ Ïfi¿Î· ¿flı. Á΋ÎfiÌ ¤Ò·fi˘ ±Î’HÎfiı
                                   ¢ Õ¬˘ ?
  ±ı¿ ±ı¿ ±‰÷Îflı ±ı¿ ±ı¿ ¤Ò· ¤Î_√Ì Ë˘÷ ÷˘ › ‹˘ZÎ V‰w’
◊≥ Ω÷, ’HÎ ±Î ÷˘ ±ı¿ ¤Ò· ¤Î_√‰Î …÷Î_ fi‰Ì ’Î_« ¤Ò· ‰‘ÎflÌ           ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÿ˘Ê˘ fiÎ Ωı‰Î ˢ› »÷Î_ Ωı‰Î≥ Ω› ±fiı ¤Ò÷Î_
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2                          147   148                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2

‰‚√ı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?                              ±Î fiÎfiÌ ⁄ı⁄Ì Ë˘› ÷ı ÁÎ_…ı ⁄Î’Î CÎıfl ±Î‰ı ¿ı ÷fl÷ … ⁄ı⁄Ì
                                   ⁄Î’Î ’ÎÁı Ω› fiı ¿Ëı, “⁄Î’Î, ±Î ⁄Î⁄αı ‹fiı ±Î‹, ±Î‹ ¿èÎ_. ÷ı
   ÿÎÿÎlÌ — …ı √Ò_«‰ı »ı ±ı ⁄Ï© »ı. ±ı ω’flÌ÷ ¤Î‰fiı ’΋ı·Ì
                                   ’»Ì ⁄Î’Î ÷fl÷ … ⁄ı⁄ÌfiÎ ’Z΋Î_ ⁄ıÁÌ Ω› fiı ⁄Î⁄Îfiı ¿Ëı ¿ı “±ı
⁄Ï© »ı ±fiı CÎHÎÎ ¿Î‚fiÌ »ı. ±ıfiı ’λ˘ Àı¿˘ »ı ÷ı◊Ì ±ı …÷Ì fi◊Ì.
                                   › ±ËŸ ±Î‰ ! ±Î‹ ¿ı‹ ¿›Ù, ±S›Î ?” ⁄Î⁄Îfiı ¤Î_Õ÷Î ’Ëı·Î_ ⁄Î⁄Îfiı
Ωı ±ıfiı ¿èÎ_ ¿ı ±Î ‹Îflı ÏË÷¿ÎflÌ fi◊Ì ÷˘ ±ıfiÎ◊Ì »^ÀÌ …‰Î›. ±Î
                                   ’Ò», ⁄ı⁄ÌfiÌ ‰Î÷fi˘ ’ÕC΢ ¢ Ë÷˘ ? ±fiı ¿ı‹ ⁄ı⁄̱ı ŒÏfl›Îÿ ¿flÌ
÷˘ fi˘¿fl ˢ› ÷ıfiı ¿èÎ_ ¿ı ÷Îv_ ¿Î‹ fi◊Ì, ’»Ì ±ıfiÌ ’ÎÁı ‘y˘       fiı ⁄Î⁄αı ¿ı‹ ŒÏfl›Îÿ fiÎ ¿flÌ ? ⁄Î⁄αı Â_ ¿›Ù Ë÷__ ? ±Î ÷˘ ’˘÷ı
¬‰flΉ̱ı ÷˘ «Î·ı ? ÷ı‹ ⁄Ï©fiı ±ı¿ı › ‰¬÷ ‘y˘ fiÎ ¬‰flΉ̱ı.       ÁıÏLÁÏÀ‰ ÷ı ⁄ı⁄ÌfiÌ ‰Î÷ ÁÎ«Ì ‹ÎfiÌ ·ı. ’λ˘ ÷ı ¿Ëı ¿ı Ë_ …flÎ ¿Îfifi˘
±Î ⁄Ï©fiı ÷˘ ÷ÿ˚fi ±ÁË¿Îfl ±Î’‰Îfi˘. ω’flÌ÷ ⁄Ï© Á_ÁÎflfiÎ          ¿Î«˘ ÷ı ¤Ò· ◊≥ √≥ ! ±Î ÷˘ ’˘÷ı ÕŒ˘‚ fiı ¿ÎfifiÌ ¤Ò· ¿Ëı »ı
ÏË÷ÎÏË÷fi_ ¤Îfi ÿı¬ÎÕfiÎflÌ »ı, …›Îflı ÁQ›¿˚ ⁄Ï© Á_ÁÎfl ¬ÁıÕÌ ‹˘ZÎ     ! ’˘÷ı ÷ÎflHÎ fiÎ ¿Îœı ¿ı ⁄ı⁄Ì √fiı√Îfl ÷ı ’Ëı·Ì ŒÏfl›Îÿ ¿fl‰Î ±Î‰Ì
¤HÎÌ ·≥ Ω› »ı.                            ! CÎfl‹Î_ ⁄‘Ì ‰Î÷˘ ◊Λ, ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ⁄‘ÎfiÌ ŒÏfl›Îÿ ◊Λ ÷˘ ±‹ı
   ≠ë¿÷ν — ÿ˘Ê »^À÷Î fi◊Ì ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?               Â_ ¿fl÷Î ¿ı ⁄‘Î_fiÌ ‰Î÷˘ ÁÎ_¤‚̱ı fiı ’»Ì L›Î› ¿fḻı. ÁΫ˘ L›Î›
                                   ¿fl‰Î◊Ì √fiı√Îfl ’»Ì ‰‘ı fiËŸ. √fiı√Îfl Á‹…ı ¿ı ±Î ÷˘ L›Î› ¿flı
   ÿÎÿÎlÌ — ÿ˘Ê »^Àı fiËŸ, ’HÎ ±ıfiı ±Î’HÎÌ ‰V÷ Lˢ› ±ı‹       »ı, ‹ÎÀı ±Î’HÎÌ ¤Ò· ’¿ÕÎ≥ …Âı !
¿Ë̱ı ÷˘ »^Àı.
                                      ±Î …√÷‹Î_ ±Î’HÎı ¬·ÎÁ˘ … ¿fl‰Îfi˘ fiΠˢ›. √fiı√Îflfiı …
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı‰_ ¿Ë̱ı »÷Î_ fiÎ »^Àı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?        ¬·ÎÁÎ ¿fl‰ÎfiΠˢ›, ¬·ÎÁÎ ±Î’‰ÎfiΠˢ›. ±Î …√÷‹Î_ ⁄‘Î_fiı
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ …ı ÿ˘Ê˘ ⁄flŒ …ı‰Î ◊≥ √›Î »ı ÷ı ±ı¿ÿ‹       ±ÎÏ⁄˝ÀˇıÀfl ◊‰_ »ı. Ë_ ¿˘≥ ±ÎÏ⁄˝ÀˇıÀfl ’ıÁ‰Î … fiÎ ÿ™. ±Î …√÷‹Î_
¿ı‹ »^Àı ? »÷Î_, ±ı iÎı› fiı ±Î’HÎı iÎÎ÷Î ±ı Á_⁄_‘ flά̱ı, ÷˘ ±ıfiÎ◊Ì  ¿›Îflı › ’HÎ ±ÎfiÎ◊Ì fi‰Ì Ω÷fi_ ◊‰Îfi_ fi◊Ì. ¿Îÿ‰ ÷˘ ¿Ëı »ı, “÷fiı
±ı ÿ˘Ê˘ »^Àı. ±Î’H΢ Àı¿˘ fiΠˢ‰˘ Ωı≥±ı. Àı¿˘ fiÎ ‹‚ı ÷˘ ±ıfiı ’Õ›ı   √‹÷_ ˢ› ÷˘ ËÎ◊ CÎη…ı. ÷Îflı ËÎ◊ ‘˘‰Î …‰_ ’ÕÂı.” ±Î’HÎı ÷˘
… »^À¿˘. ±Î ÷˘ ±Î‘Îfl◊Ì ‰V÷ ∂¤Ì flËı »ı. ÏfiflΑÎfl ◊Λ ÷˘ ’ÕÌ       ±Î’HÎÌ … fiÎÕ Ωı‰ÎfiÌ »ı. ±Î’H΢ ¿˘≥ ±ÎÏ⁄˝ÀˇıÀfl ◊Λ ÷ı‰˘ V¿˘’
Ω›. …√÷ ±Î (±iÎÎfi) ±Î‘Îfl◊Ì ∂¤_ flèÎ_ »ı. ÏfiflΑÎfl ◊Λ ÷˘ ÷˘       … fiÎ ±Î’̱ı.
∂¤_ … fiÎ flËı, ’HÎ ÏfiflΑÎfl ¿fl÷Î_ ±Î‰Õı fiËŸ fiı ! ±ı ÷˘ iÎÎfi̱˘fiÎ       ±Î ÷˘ ±Î¬˘ ÿÎÕ˘ ‹Îv_ fiı ÷Îv_, ‹Îv_ fiı ÷Îv_ ¿›Î˝ ¿flı »ı !
… ¬ı· ! ±Î …√÷ ÷˘ ±fi_÷ “√èΔ‰Î‚_, ±ı‹Î_ “√è΋Î_ √èΔ ¤Î√fiı      ±fiı ±ı‹Î_ ’˘÷ı …flÎ ΩıÕı ·≥ …÷˘ fi◊Ì ! ⁄ÌΩ …L‹‹Î_ ¿≥ ¿≥ «ÌΩı
ÂÌ flÌ÷ı Á‹…ı !                            ΩıÕı ·≥ …‰ÎfiÎ ÷‹ı ? ±ËŸ ¿˘≥fiÌ ΩıÕı {CÎÕ˘ ¿›˘˝ ÷ı √Ò_«˘ ΩıÕı ·≥
                                   …‰ÎfiÌ, ¿˘≥fiı ÿÎfi ±ÎM›_ ÷ı ΩıÕı ·≥ …‰Îfi_ ±fiı ±Ë_¿Îfl ÷˘ ΩıÕı
          ŒÏfl›ÎÿÌ … √fiı√Îfl !                 … ·≥ …‰Îfi˘. ±Î ⁄‘Ì √Ò_«˘fi˘ ‹ÎÏ·¿ ±Ë_¿Îfl ÷ı ÷˘ ΩıÕı … flËı‰Îfi˘.
                                   ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤ fiı ±Ë_¿Îfl ÷˘ ΩıÕı … ±Î‰ı.
    ’Ëı·_ ŒÏfl›Îÿ ¿fl‰Î ¿˘HÎ ±Î‰ı ? ¿Ï‚›√‹Î_ ÷˘ √fiı√Îfl ˢ›
÷ı … ’Ëı·˘ ŒÏfl›Îÿ ¿fl‰Î ±Î‰ı ! ±fiı Á÷˚›√‹Î_ …ı ÁΫ˘ ˢ› ÷ı
’Ëı·Î_ ŒÏfl›Îÿ ¿fl‰Î ±Î‰ı. ±Î ¿Ï‚›√‹Î_ L›Î› ¿flfiÎflÎ ’HÎ ±ı‰Î
                                              ±fi‹˘ÿfifi_ Œ‚ !
¿ı …ıfi_ ’Ëı·_ ÁÎ_¤Y›_ ±ıfiÎ ’Z΋Î_ ⁄ıÁÌ Ω› !                 ≠ë¿÷ν — ⁄ÌΩfiÎ_ ÿ˘Êı ’˘÷Îfiı ÿ_Õ ‹‚ı ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2                         149   150                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2

   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‹Î_ ¿˘≥fi˘ › ÿ˘Ê fiËŸ. ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê◊Ì …       ’HÎ Á_›˘√˘fiÎ ≠ıÁfl◊Ì ±ı¿fiÎ ±fi_÷ w’ı ÿı¬Î› »ı. ±Î …√÷ ±Î¬_
Á΋ı‰Î‚Î ÏfiÏ‹kÎ ⁄fiı. ±Î ÷˘ ¤˘√‰ı ±ıfiÌ ¤Ò·. ¿fl‰_, ¿flΉ‰_ ±fiı     ¤√‰÷˚ V‰w’ »ı. ±Î {ÎÕfiı ¿Î’‰Îfi˘ ‹ÎhÎ ¤Î‰ … ¿flı ÷˘ › ¿‹˝
±fi‹˘ÿ‰_, ±ı ±fi‹˘ÿfifi_ › Œ‚ ±Î‰ı. ¿›Î˝ ‰√fl Œ‚ fiÎ ±Î‰ı.         «˘_Àı ÷ı‹ »ı. Á΋Îfi_ …flÎ ¬flÎ⁄ ω«Î›Ù ÷˘ ’Î’ ±Õı fiı ÁÎfl˘ ¤Î‰
                                   ¿flı ÷˘ ’H› ±Õı. ‹fi‹Î_ ¤Î‰ ⁄√Õı ÷ı › ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·. ±Î ±Î’HÎı
   ≠ë¿÷ν — ±fi‹˘ÿfi ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?
                                   ±ËŸ ÁIÁ_√‹Î_ ±ÎT›Î fiı ±ËŸ ‹ÎHÎÁ˘ ∂¤Î ˢ› ÷˘ ◊Λ ¿ı ±Î ⁄‘Î
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¿˘≥ ¿Î_≥ ¿fl÷Î_ ±«¿Î÷˘ ˢ› ÷˘ ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı “÷_    Â_ ∂¤Î »ı ? ÷ı ‹fi‹Î_ ¤Î‰ ⁄√Õı, ÷ı ¤Ò· ‹ÎÀı ÷ıfi_ ÷fl÷ … ≠Ï÷ø‹HÎ
÷Îflı ¿fl, Ë_ »\_ fiı !” ÷ı ±fi‹˘ÿfi ¿Ëı‰Î›, ±fiı ±fi‹˘ÿfi ¿flfiÎflfiÌ      ¿fl‰_ ’Õı.
‰‘Îflı Ωı¬‹ÿÎflÌ ¿Ëı‰Î› ! ¿›Î˝fi_ Œ‚ ¿˘fiı ‰‘Îflı ‹‚ı? ÷˘ ¿ı, …ıHÎı
‰‘Îflı ⁄Ï© ‰Î’flÌ ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı ÷ı ‰Ëı_«Î≥ Ω› ! ±Î ·˘¿ ÷˘ ¿ı‰Î         ’Ëı·Î_ “øÏ‹¿” ‹Î√˝‹Î_ ÷‹ı ÷’-I›Î√ ¿fl÷Î Ë÷Î, »÷Î_ ’˘÷ÎfiÌ
»ı ¿ı ⁄ÌΩfiÌ ⁄‘Ì … ¤Ò·˘ …Õı ±fiı ’˘÷ÎfiÌ ±ı¿ı › ¤Ò· fiÎ ÿı¬Î› !     ¤Ò·˘ ÿı¬Î÷Ì fiˢ÷Ì. ‹ÎÀı ˉı ±Î “±ø‹” ‹Î√˝ ’ÎQ›Î »˘ ÷˘ ¿Î‹
…›Îflı ‹fi ±ÎÕ_ «Î·ı I›Îflı ¿ËıÂı ¿ı ˉı ÷˘ ±Î …√÷◊Ì ¿_ÀÎY›˘ !     ¿ÎœÌ ·˘. ±Î ÷˘ ÁÎËı⁄ ’ÎÁı Ω› fiı ¿Ëı, “ÁÎËı⁄, ‹fiı »˘ÕΉ˘, ÁÎËı⁄
‹ËŸ ⁄Ï© Õ¬˘ ¿flı I›Îflı ¿ËıÂı ¿ı ‹ÎflÌ ⁄Ï© ±ÎÕÌ ◊Λ »ı. ‹ËŸ ’Îfl     ‹fiı »˘ÕΉ˘.” ’HÎ ’ı·˘ … ⁄_‘Λı·˘ ˢ› ÷ı ÷fiı ÂÌ flÌ÷ı »˘ÕΉÂı ?
‰√flfiÎ “fl΋ΛHΔ ±fiı “‹ËΤÎfl÷” ⁄‘_ … »ı, ÷ıfi˘ … ÷ı ‹ÎÏ·¿ ◊≥      ±I›Îflı ÷˘ …ı ±Î ÀˇÌ¿ ¿flı »ı, ¿’À ¿flı »ı ÷ı ¿’À◊Ì ⁄_‘Λı·˘ ¿›Îflı
⁄ıÃ˘ »ı !                              »^ÀÂı ? ¿˘≥ ⁄Î’˘ › ⁄Î_‘fiÎfl fi◊Ì. ˢ÷ ÷˘ ÷˘ ¤„@÷◊Ì ¿fl√flı, ‹ÎŒÌ
                                   ‹Î√ı ÷˘ › ÁÎËı⁄ »˘Õı; ’HÎ fiÎ, ±ı‰_ fi◊Ì, ±Î ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ … ¤Ò·◊Ì
         ⁄˛õÎ_Õfi˘ ‹ÎÏ·¿ ¿˘HÎ ?                “’˘÷ı” ⁄_‘Λ˘ »ı. “iÎÎfiÌ ’vÊ” ±_√Ï·Ïfiÿı˝Â ¿flı ¿ı ±Î‹ ¿fl˘, ÷˘ ¤Ò·
                                   ¤Î_√ı. ¿Î_ ÷˘ “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÌ ±ÎiÎÎ ’΂ı ÷˘ ¿Î‹ ◊Λ !
   ±Î ⁄˛õÎ_Õfi˘ ÿflı¿ ∞‰ ⁄˛õÎ_Õfi˘ ‹ÎÏ·¿ »ı. ‹ÎhÎ ’˘÷Îfi_ ¤Îfi
fi◊Ì ÷ı◊Ì … ∞‰ÕÎfiÌ …ı‹ flËı »ı. ’˘÷ÎfiÎ ÿıËfiÌ ‹ÎÏ·¿Ìfi˘ …ıfiı ÿΉ˘        ¤√‰Îfiı Â_ ¿èÎ_ ¿ı, “’˘÷ı ÂÎfiÎ◊Ì ⁄_‘Λ˘ »ı ? ‹ÎhÎ «Î·Ì
fi◊Ì ÷ı ±Î¬Î ⁄˛õÎ_Õfi˘ ‹ÎÏ·¿ ◊≥ √›˘ ! ±Î …√÷ ±Î’HÎÌ          ±Î‰÷Î ‰ıfl◊Ì ⁄_‘Λ˘ »ı.” ±ıfiÎ◊Ì … …√÷ «Î·÷_ ±ÎT›_ »ı.
‹ÎÏ·¿Ìfi_ »ı ÷ı‰_ Á‹Ω› ±ı … ‹˘ZÎ ! Ë∞ ±ı‰_ ÂÎ◊Ì Á‹Ω›_ fi◊Ì?      ¿ÏLÀL›±Á ‰ıfl◊Ì √Ò_«˘ ’ÎÕı·Ì. ±Î ÷˘ ’λ˘ ‰ıflfi_ µ’flÎHÎ_ ·ı, ÷ı …
¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’HÎÌ … ¤Ò·˘±ı ⁄Î_‘ı·Î »ı ÷ı◊Ì. ±Î¬_ …√÷ ±Î’HÎÌ …     ’λ\_ ±Î‰÷ı ¤‰ ±Î‰ı ±fiı √_« µ¿ı·‰Îfiı ⁄ÿ·ı ÷ı ‰¬÷ı ⁄Ì∞ ’Î_«
‹ÎÏ·¿Ìfi_ »ı ! ¿˘≥ ±Î’HÎfiı √΂ ±Î’ı ÷˘ ÷ı ¿_≥¿ ¬Î÷΋Î_ ⁄Î¿Ì      fi‰Ì ’ÎÕ÷˘ Ω› !
ËÂı ÷ı◊Ì, ÷˘ ÷ı …‹ı ¿flÌ ·ı‰Îfi_. ˉı ŒflÌ ¿˘HÎ ‰ı’Îfl ‹Î_Õı ? …‹ı ¿flÌ     ·˘¿ ‹Îfiı ¿ı ¤√‰Îfi µ’flÌ »ı ÷ı ÷ı‹fiÌ ¤„@÷ ¿flÌÂ_, ÷˘ »^ÀÌ
·≥±ı ÷˘ ‰ı’Îfl ⁄_‘ ◊÷˘ Ω› ±fiı ÷ı ’»Ì ÁÎfl˘ ‹Î· ±Î‰Âı.         …≥Â_; ’HÎ fiÎ, ¿˘≥ ⁄Î’˘ › µ’flÌ fi◊Ì. ÷_ … ÷Îfl˘ µ’flÌ, ÷Îfl˘ flZο
   ±Î ±Î_¬ ËÎ◊◊Ì ÿ⁄Î≥ Ω› ÷˘ ‰V÷ ±ı¿ ˢ› ÷˘ ⁄ı ÿı¬Î›.       ’HÎ ÷_ … fiı ÷Îfl˘ ¤Zο ’HÎ ÷_ …. › ±Îfl ˢ· ±ıLÕ Á˘·
±Î_¬ ±ı ±ÎI‹Îfi_ flÌ›· V‰w’ fi◊Ì. ±ı ÷˘ flÌ·ıÏÀ‰ V‰w’ »ı. »÷Î_,     flÌV’˘ÏLÁ⁄· Œ˘fl ›˘flÁıSŒ. ’˘÷ı … ’˘÷Îfi˘ µ’flÌ »ı. ±Î‹Î_ ⁄ÌΩı ¿˘≥
±ı¿ ¤Ò· ◊‰Î◊Ì ±ı¿fiı ⁄ÿ·ı ⁄ı ÿı¬Î› »ı fiı ! ±Î ¿Î«fiÎ À¿ÕÎ …‹Ìfi     ⁄Î’˘ › ±Î_√‚Ì CÎη÷˘ fi◊Ì. ±Î’H΢ ⁄˘Á »ı ÷ı › ±Î’HÎÌ ¤Ò·◊Ì
µ’fl ’Õ›Î Ë˘› ÷˘ ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ±Î_¬˘ ÿı¬Î› »ı ? ±Î …flο ±Î_¬fiÌ      fiı ±LÕflËıLÕ »ı ÷ı › ±Î’HÎÌ ¤Ò·◊Ì … »ı. ‹ÎÀı ¤Ò· ¤Î_√‰Ì ’ÕÂı
¤Ò·◊Ì ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ±Î_¬˘ ÿı¬Î› »ı ? ÷ı‹ ±Î ±ÎI‹Î ’˘÷ı ÿ⁄Î÷˘ fi◊Ì,    fiı ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2                        151   152                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2

   ’˘÷ÎfiÌ … ¤Ò· »ı ±ı‹ Ωı fiÎ Á‹Ω› ÷˘ ±Î‰÷Î ¤‰fi_ ⁄Ì…               ‹@÷ ’wÊ … »˘ÕΉı !
’Õı. ±Î ÷˘ ±‹ı À¿˘fl ‹Îfḻı. ’»Ì fiÎ «ı÷ı ÷˘ Â_ ◊Λ ? ±fiı ±Î’HÎÌ
¤Ò· fiΠˢ› ÷˘ ‹ËŸ ÁËı… ’HÎ Õ¬˘ fiÎ ◊Λ. ±Î’HÎı Ïfi‹˝‚ ƒÏWÀ±ı       ±Î ⁄‘Ì ¤Ò· ÷˘ ¬flÌfiı ? ±ıfiÌ ÷’ÎÁı › fi◊Ì ¿flÌfiı ?
Ωı≥±ı ÷˘ …√÷ Ïfi‹˝‚ ÿı¬Î› ±fiı ±Î’HÎı ‰Î_¿<_ Ωı≥±ı ÷˘ ‰Î_¿<_       ≠ë¿÷ν — ±Î‹Î_◊Ì fiÌ¿‚‰ÎfiÌ ¿˘Ï ¿fḻı »Ì±ı, ’HÎ ‰‘Îflı
ÿı¬Î›. ‹ÎÀı ≠◊‹ ’˘÷ÎfiÌ ƒÏWÀ Ïfi‹˝‚ ¿fl˘.              ¬Ò_«÷Î …≥±ı »Ì±ı.
                                    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰Ì ¿˘Ï … fiÎ ¿fl¢. ±ËŸ ¬˘ÿ‰Îfi_ »ı fiı
        ≠οÚ÷ √H΢fi˘ ‹˘Ë ¢ ?
                                 ¤Î≥ ⁄Ì…ı ¬˘ÿÌ ±Î‰ı ÷˘ ’»Ì ±ıfi_ Â_ ◊Λ ? ∂·À˘ ÿ_Õ ◊Λ ! ±ı‰_
   ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î’HÎı ÿ˘Ê fiÏË Ωı‰ÎfiÎ fiı √H΢ Ωı‰ÎfiÎ ?    ±Î ·˘¿˘ ¨‘Ì ¿˘Ï ¿flı »ı. ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ¿˘≥ “»^Àı·˘” ˢ› ÷ıfiÌ ’ÎÁı
                                 Ω ÷˘ ÷Îfl˘ »^À¿˘ ¿flÌ ±Î’ı. ±Î ÷˘ ’˘÷ı … ÕÒ⁄ı·Î ÷ı ⁄ÌΩfiı ÂÌ flÌ÷ı
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ÿ˘Ê˘ › fiËŸ Ωı‰ÎfiÎ fiı √H΢ › fiËŸ Ωı‰ÎfiÎ.
                                 ÷Îflı ? …ı Õ˘@Àfl˘ ÷flı·Î fiËŸ, ’˘÷ı … ÕÒ⁄¿Î_ ¬Î÷Πˢ› ÷ı ⁄ÌΩfiı ÂÌ
±Î ÿı¬Î› »ı ±ı √H΢ ÷˘ ⁄‘Î ≠οÚ÷ √H΢ »ı. ÷ı ±ı¿ı › À¿Îµ fi◊Ì.
                                 flÌ÷ı ÷Îflı ? ¿˘≥ Œıfl˘ Á_Ωı√ ÁÎfl˘ ⁄Î{›˘ fi◊Ì. ˉı ±Î ÁÎfl˘ Á_Ωı√
ÿÎfiırflÌ Ë˘› ÷ı ’Î_« ‰Ê˝◊Ì ‹Î_ÕÌfiı ’«ÎÁ ‰Ê˝ Á‘Ì ±ı … √H΋Î_ flè΢
                                 “iÎÎfiÌ ’vÊ”fi˘ ⁄Î{›˘ »ı ÷˘ ÷‹Îv_ ¿Î‹ fiÌ¿‚Ì …Âı. …›Îflı I›Îflı
ˢ›, ’HÎ Áfiı’Î÷ ◊Λ I›Îflı ±ı √HÎ ŒflÌ Ω›. ±Î √H΢ ÷˘ ‰Î÷,     ¤Ò· ÷˘ ¤Î_√‰Ì … ’ÕÂıfiı ? ±Ï÷ ±Ï÷ ‹U¿ı· Â_ »ı ? “‹˘ZÎÿÎ÷Î
Ï’kÎ ±fiı ¿Œ◊Ì flèÎÎ »ı ±fiı ±ı hÎHÎı‹Î_ ‹ı· ◊Λ ÷˘ Áfiı’Î÷ ◊Λ    ’vÊ” ! ±fiı “‹˘ZÎÿÎ÷Δ ‹Y›Î ’»Ì ÷‹fiı ⁄_‘fi‹Î_ Â_ ¿Î‹ flάı ?
! ±Î‰Î √H΢ ÷˘ ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ¤ı‚Î ¿fl ¿fl ¿›Î˝ »ı. »÷Î_, ±Î‹Î_
≠οÚ÷ ÿ˘Ê˘ ¤ı√Î fiÎ ¿fl‰Î Ωı≥±ı. ≠οÚ÷ ÁÎflÎ √H΢ ≠ÎM÷ ¿flı ÷˘       ±‹ı ÷‹fiı “V‰w’ iÎÎfi” ±ÎM›_ ÷ı ’»Ì ÷‹fiı …ı ÿÂÎ µI’Lfi
@›Îflı¿ ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ¿flÌ Â¿Âı. ÿ›Î, ÂÎ_Ï÷ ±ı ⁄‘Î √H΢ ˢ› ÷ı ’HÎ   ◊≥ »ı ÷ı ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı ¿Ëı·Ì “ÏV◊÷≠iΔ ÿÂÎ ¿fl÷Î_ CÎHÎÌ ¨«Ì ÿÂÎ
Ωı ‰Î÷, Ï’kÎ fiı ¿Œ ⁄√Õ›Î_ ÷˘ ÷ı ⁄‘Î_fiı ‹Îfl ‹Îfl ¿flı. ±Î ÷˘     »ı. ±Î ÷˘ “≠iÎΔ ¿Ëı‰Î› !! ÷ıfiÎ◊Ì flÎ√¶ıÊfiı fiŸÿÌ fiά‰ÎfiÎ.
≠¿ÚÏ÷fiÎ_ ·ZÎHÎ ¿Ëı‰Î›. ±Î‰Î √H΢◊Ì ’H›Îfi⁄_‘Ì ’H› ⁄_‘Λ. ÷ıfiÎ◊Ì     ±Î …√÷ “T›‰ÏV◊÷” »ı. ÷ı “T›‰ÏV◊÷ ÂÏ@÷”, …ı ±Î’HÎÌ
¿˘≥¿ ±‰÷Îfl‹Î_ “iÎÎfiÌ ’vÊ” ‹‚Ì ±Î‰ı, ÷˘ ¿Î‹ ◊Λ. ’HÎ ±Î‰Î     √fiı√ÎflÌ Ë÷Ì ÷ı ’Î»Ì ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ‹˘¿·ı. ÷ıfiı ±Î‰‰Î ÿı‰Ì ±fiı
√H΢‹Î_ ⁄ıÁÌ flËı‰_ fiËŸ, ¿ÎflHÎ ¿ı ¿›Îflı ±ı‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊≥ Ω› ±ı   ±Î’HÎı ±Î’HÎÎ ‹˘Z΋Î_ flËÌfiı ÷ıfi˘ Ïfi¿Î· ¿flÌ fiά‰Îfi˘. √›Î
¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±ı ’˘÷ÎfiΠ©ÎI‹ÎfiÎ √H΢ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ≠οÚ÷ √H΢     ±‰÷Îfl‹Î_ …ı …ı ¤Ò·˘ ¿flı·Ì ÷ı ±Î ±‰÷Îfl‹Î_ ±Î‰ı, ÷ı◊Ì ±Î
»ı. ±ıfiı ÷˘ ±‹ı ¤‹flÕÎ ¿Ë̱ı »Ì±ı. ±Î¬_ …√÷ ≠οÚ÷ √H΢‹Î_     ±‰÷Îfl‹Î_ ±Î’HÎı ÁÌ‘Î «Î·Ì±ı ÷˘ › ÷ı ¤Ò· fiÕı, ±ıfi_ fi΋ √fiı√ÎflÌ
… »ı. ±Î¬_ …√÷ ¤‹flÕÎ »Î’ »ı. ±Î ÷˘ Á΋ÎÏ›¿ ≠Ï÷ø‹HÎ ≠¿ÚÏ÷     !
¿flΉı ±fiı ’˘÷Îfiı ‹Î◊ı ·ı »ı, fiı ¿Ëı »ı ¿ı “‹ı_ ¿›Ù!” ÷ı ¤√‰Îfifiı
’Ò»ı ÷˘ ¤√‰Îfi ¿Ëı ¿ı, “±Î ÷˘ ÷_ ¿Î_≥ … ¿fl÷˘ fi◊Ì.” ±Î ¿˘≥ Ïÿ‰Á
                                         √fiı√ÎflÌ - ’Î’ ’H›fiÌ !
’√ ŒÎÀ÷˘ ˢ› ÷˘ ¿Ëı “Ë_ Â_ ¿w_ ?” ≠¿ÚÏ÷ ’flÎHÎı ¿flΉı »ı fiı ¿Ëı
»ı ¿ı “‹ı_ ¿›Ù !” ±fiı ÷ı◊Ì ÷˘ ±ı ±Î‰÷Î ±‰÷Îflfi_ ⁄Ì… fiάı »ı.      ±Î √fiı√ÎflÌ ⁄ı ≠¿ÎflfiÌ »ı — ±‹fiı e·˘ «œÎ‰ı ÷ı › √fiı√ÎflÌ
±Î ÷˘ µÿ›¿‹˝◊Ì ◊Λ ±fiı ±ıfi˘ √‰˝ ·ı. ±Î µÿ›¿‹˝fi˘ √‰˝ ·ı ±ıfiı    ±fiı ’◊flÎ ’Õı ÷ı › √fiı√ÎflÌ ! d·˘ «œı ±ı ’H›fiÌ √fiı√ÎflÌ ±fiı
ÁΑ ÂÌ flÌ÷ı ¿Ëı‰Î› ?                       ’◊flÎ ’Õı ±ı ’Î’fiÌ √fiı√ÎflÌ »ı. ±Î ¿ı‰_ »ı ? ’Ëı·Î_ …ı ¤Ò·˘ ¿flı·Ì
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2                         153   154                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2

÷ıfi˘ ¿˘À˝‹Î_ ¿ıÁ «Î·ı fiı ’»Ì L›Î› ◊Λ. …ı …ı ¤Ò·˘ ¿flı·Ì ÷ı ÷ı √fi˘  …ı √Î_Ã◊Ì ⁄Ì… ’Õı »ı ÷ı ∂ÕÌ Ω›. …ıÀ·Ì ‰¬÷ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷ıÀ·Î_
¤˘√‰‰˘ ’Õı, ÷ı ¤Ò·˘ ¤˘√‰‰Ì … ’Õı. ±ı ¤Ò·˘fi˘ ±Î’HÎı Á‹÷ΤΉı     ’Õ ∂¬Õı. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Ù ±ıÀ·ı ’Õ$ µ¬Õ›ı »^À¿˘. “ÿÎÿΔfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_
Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘. ±ı‹Î_ ¿Â_ … ⁄˘·‰Îfi_ fiËŸ. ⁄˘·ı fiËŸ ÷˘ Â_ ◊Λ?     ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ ±fiı ≠I›ÎA›Îfi ¿fl‰ÎfiÎ_ ±ıÀ·ı ÿ˘Ê˘ ‘˘‰Î≥ Ω›
¿Î‚ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ¤Ò· ±Î‰ı ±fiı ÷ı ¤˘√‰Î≥ fiı fiÌ¿‚Ì Ω›. ‹˘ÀÌ       fiı ŒflÌ ¤Ò· ◊Λ ÷˘ ŒflÌ◊Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_. »÷Î_, …√÷fiÎ ·˘¿˘
fiÎ÷˘‹Î_ ±Î ⁄˘·‰Î◊Ì … ÷˘ ⁄‘Ì √Ò_«˘ ’Õı·Ì »ı fiı ! ‹ÎÀı ÷ı √Ò_«˘    ¿ËıÂı ¿ı, “ŒflÌ ŒflÌ ±ıfiÎ_ ±ı … ¿‹˝ ¿flı »ı ±fiı ŒflÌ ŒflÌ ≠Ï÷ø‹HÎ
µ¿ı·‰Î ‹˙fi flάı ÷˘ µ¿ı· ±Î‰ı ±ı‰_ »ı.                ¿flı »ı.” ËÎ, ±ıfi_ fi΋ … Á_ÁÎfl »ı !
   “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÌ ‰ÎHÎÌ ÷˘ ≠I›ZÎ ÁflV‰÷Ì Ë˘› ±fiı ÷ı ÁÎ_¤‚÷Î_
ÁÎ_¤‚÷Î_ ⁄‘_ ±Î‰ÕÌ Ω›. …ı …ı ÏfiÏ‹kÎ ±Î‰ı ÷ı ÷ı ¤Ò·fi˘ ¤˘√‰À˘             ·Î· ‰Î‰À˘ ? - ◊˘¤˘ !
±Î’Ìfiı Ω›. ±Î Á¬ ‹‚ı »ı ÷ı ÏfiÏ‹kÎ◊Ì … Á¬ ‹‚ı »ı fiı ÿ—¬ı           ¿˘≥ ±Î’HÎÌ Á΋ı ·Î· ‰Î‰À˘ ‘flı ÷˘ ÷ı ±Î’HÎÌ ¤Ò· »ı. …√÷
› ÏfiÏ‹kÎ◊Ì … ‹‚ı »ı !                        ‰Î_¿<_ fi◊Ì. ±Î’HÎÎ ‰Î_¿◊Ì ±ı ·Î· ‰Î‰À˘ ‘flı »ı. ‹ÎÀı ±Î’HÎı ’һ̱ı
    “iÎÎfiÌ ’vÊı” √Ò_«˘ ’ÎÕı·Ì fiËŸ, ÷ı◊Ì ÷ı‹fiı ±I›Îflı ⁄‘_ ±Î√‚  ¿ı, “¤≥, ±‹ÎflÌ ÂÌ ¤Ò· ◊≥ »ı ?” ÷˘ ±ı ¿Ëı ¿ı, “±Î ÷‹ı ÿÁ Ïÿ‰Á
fiı ±Î√‚ ‰ˆ¤‰ ‹Y›Î ¿flı. ±fiı ÷‹fiı ⁄‘Î_fiı ±I›Îflı ±Î ±‰÷Îfl‹Î_      ’»Ì …‰ÎfiÎ Ë÷Î fiı ÁÎ÷‹ı Ïÿ‰Áı ¿ı‹ Ω‰ »˘ ?” ÷˘ ±‹ı ¬·ÎÁ˘
“iÎÎfiÌ ’vÊ” ‹‚Ì √›Î »ı, ‹ÎÀı ’λ·Ì √Ò_«˘fi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿flÌ,    ¿fḻı, ’»Ì ÷ı ·Ì·˘ ‰Î‰À˘ ‘flı I›Îfl ’»Ì … ±‹ı …≥±ı. ¤Ò·fiı ÷˘
fi‰Ì √Ò_«˘ ŒflÌ fiÎ ’ÎÕ¢, ÷˘ ŒflÌ ±ı √Ò_«˘ fiËŸ ±Î‰ı ±fiı µ¿ı· ±Î‰Ì   ¤Ò· ¿ËÌ ¤Î_√‰Ì ÷˘ ’ÕÂı … fiı ! ±ı ¤Ò· Ωı Á΋˘ fiÎ ¤Î_√ı ÷˘
…Âı.                                ±Î’HÎı … ¤Î_√‰Ì ’ÕÂı fiı ? ±‹fiı ¿˘≥ ·Î· ‰Î‰À˘ fiÎ ‘flı fiı ‘flı
                                  ÷˘ ±‹ı ’һ̱ı ¿ı “ÂÌ Ï‰√÷ ⁄fiÌ ? ÂÎ◊Ì ·Î· ‰Î‰À˘ ‘flı »ı ?”
                                  ·˘¿˘ ÷˘ ·Î· ‰Î‰À˘ ‘flı ±ıÀ·ı ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flı, “±S›Î, …_√·Ì »ı ÷_?
         √˛_Ï◊-Àı‰, V‰¤Î‰‹› !               Â_ ¿Î‹ ¨‘_ ¿flı »ı ?” ±Î ·Î· ‰Î‰À˘ ‘›˘˝, ‹ÎÀı ‘ıfl ≥{ Á‹Ï◊_√.
   ’˘÷ÎfiÎ ⁄‘Î … ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î‰Î Ωı≥±ı, ±ıÀ·ı ÿ˘Ê ¿Ëı, “±Î’HÎı    ±‹fiı ÷˘ fiÎfiÎ_ »˘¿flÎ_ ’HÎ ÿ⁄ÕÎ‰Ì Â¿ı. …√÷fiÎ ·˘¿˘ ·Î· ‰Î‰À˘
±Î CÎfl »˘Õ˘.” ±Î ÿ˘Ê ÿı¬Î›˘ ’»Ì …›Îflı I›Îflı ±ıfiı √›ı … »^À¿˘.    ‘flfiÎflfiı ¿Ëı ¿ı ÷Îfl΋Î_ ±Î‹ fi◊Ì fiı ÷_ ÷˘ ±Î‰˘ »ı, ±y· ‰√flfi˘
¿ıÀ·Î¿ ÿ˘Ê˘ ÷˘ ±Î Õ_√‚ÌfiÎ ’ÕfiÌ ’ıÃı ˢ›. Õ_√‚Ìfiı ±ÎÃ, ÿÁ ’Õ     »ı. fiı ±Î ‹˘ÀÎ ±y·fiÎ ¿˘◊‚Î ! ‰ı«‰Î Ω› ÷˘ «Îfl ±ÎfiÎ › fiÎ
ˢ›, ÷ı‹ ÿ˘Ê˘fiı › ÷ıÀ·Î_ ’Õ Ë˘›. ¿ıÀ·Î¿ ÿ˘Ê˘fiı ⁄ı, ’Î_« ÷˘     ±Î‰ı. ±‹Îfl΋Î_ ’Ëı·ı◊Ì ±y· ±˘»Ì. ±‹ı ÷˘ ±⁄‘ ¿Ëı‰Î≥±ı. ±Î
¿ıÀ·Î¿fiı Á˘ Á˘ ’Õ Ë˘› ! ‹ÎÀı “±‹ı” ¿èÎ_ »ı ¿ı, ““‹fi ‰«fi ¿Î›ÎfiÌ   ÷˘ ±Î’HÎÌ ¤Ò· »ı ÷ı◊Ì ·Î· ‰Î‰À˘ ‘flı »ı. ±ıfiı ¬·ÎÁ˘ ¿fḻı ÷˘
Àı‰˘ ±fiı ÷ıfiÎ V‰¤Î‰fiı Ë_ ΩHÎ_ »\_ fiı ‹ÎflÎ V‰-V‰¤Î‰fiı ’HÎ “Ë_”    ÷˘ ÷ı ’»Ì …‰Î ÿı.
ΩHÎ_ »\_.””
                                            ›◊Î◊˝ ·˙Ï¿¿ ‘‹˝ !
   ˉı V‰¤Î‰ ±ıÀ·ı Â_ ? ¿ı ¿˘≥fiı ÿÁ ’Õ‰Î‚Ì Õ_√‚Ì Ë˘›,
¿˘≥fiı Á˘ ’Õ‰Î‚Ì Õ_√‚Ì Ë˘› ±fiı ¿˘≥fiı ·Î¬ ’Õ‰Î‚Ì Ë˘› ! ‹fi,          …√÷fiÎ ·˘¿˘fiı ±‹ı ·˙Ï¿¿ ‹Î√˝ ⁄Ë Áfl‚ ±Î’ÌÂ_. ±Î
‰«fi, ¿Î›ÎfiÌ Àı‰˘fi˘ ŒıflŒÎfl fiÎ ◊Λ. Àı‰˘fi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. Àı‰˘fi˘ ŒıflŒÎfl  Ïø›Î¿Î_ÕfiÎ ÷˘ŒÎfi fiËŸ ±Î’‰ÎfiÎ_. ¿˘≥ √΋ÕÎfi˘ ‹ÎHÎÁ ±Î‰ı ÷ıfiı
fiÎ › ◊Λ. ¿ÎflHÎ ¿ı ≠¿ÚÏ÷fi˘ ŒıflŒÎfl fiÎ ◊Λ, ’HÎ V‰¤Î‰ ∂ÕÌ Ω›.     ¿Ë̱ı ¿ı “ÁI› ⁄˘·…ı, «˘flÌ ¿flÌ fiËŸ, ÿ›Î flά…ı, …^Ã_ ¿flÌ fiËŸ.”
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2                         155   156                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2

÷˘ ±ı ⁄‘_ ÁÎ_¤‚Ìfiı ⁄Î…\ ‹Ò¿Ì ÿı. ’HÎ ±ıfiı “±‹ı” ±ı¿ … ‰Î@›      µ¿ı·Î÷Ì …Âı.
¿Ë̱ı ¿ı “¤≥, ÷_ √Ò_«˘ fiÎ ’ÎÕÌÂ.” ÷˘ ’»Ì ±ı ’Ò»ı ¿ı “√Ò_«˘ ±ıÀ·ı
                                      ‘Ì ‰SÕ˝ ≥{ ‘Ì ’{· ≥ÀÁıSŒ. “’{·” »ı, √Ò_« Á‹Îfi ◊≥ ’Õ›_
Â_ ?” ÷˘ ±ıfiı ±‹ı ŒflÌ Á‹… ’ÎÕ̱ı, “±Î ÷ÎflÎ Á΋ıfiÎ ¬ı÷fl‹Î_
                                   »ı. Ωı ±Î µ¿ı·˘ ÷˘ ¿Î‹ ◊Λ !
√·¿Î_ ÿÌÃÎ_ fiı ‹fi ◊Λ ÷˘ ÷_ ÷ı ¿ÎœÌ ·ı. ÷˘ ±ı ¿˘≥fi_ ‰√fl ’Ò»›ı
·≥ ·ı‰_ ±ı √Ò_« ¿Ëı‰Î›. Á‹Ω›_ ÷fiı ?” ÷˘ ±ı ÷fl÷ … ¿ËıÂı, “ËÎ,        “·¬ flı «˘flÎÂÌfiÌ ¤·¤·Î‹HÎÌfiÎ ŒıflÎ ‹ÎflÎ ¿˘HÎ À΂ı ?”
Á‹∞ √›˘ √Ò_«fiı. ˉı ±ı‰Ì √Ò_« fiËŸ ’ÎÕ_, ±Î‰Ì ÷˘ ‹ı_ ⁄Ë √Ò_«˘
                                      ±Î ·¬ «˘flÎÂÌ‹Î_◊Ì fiÌ¿‚Λ ÂÌ flÌ÷ı ? ¿˘HÎ ¿Îœı ±ı‹Î_◊Ì ?
’ÎÕÌ »ı.”
                                   ¿Ú’΂ ÿı‰ ¿Ëı »ı ¿ı …ı ∞‰ «˘›Î˝ÂÌ ·Î¬fiÎ Œıfl΋Î_◊Ì fiÌ¿‚ı ÷ıfiı ÷˘
    ’»Ì ±ı ±ıfiÌ ⁄ˆflÌfiı ·≥ ±Î‰ı ÷˘ ±ıfiı ±Î √Ò_«fiÌ Á‹…HÎ      ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ ‹ËÎfi ‹Îfi_. ±Î ÷˘ ÷‹fiı »À¿‰Îfi˘ flV÷˘ ‹Y›˘, “iÎÎfiÌ
’ÎÕ_. ÷ıfiÌ ⁄ˆflÌ ¿Ëı ¿ı, ““ÿÎÿÎ, “±ı” ‹ÎflÌ ΩıÕı √Ò_«˘ ⁄Ë ’ÎÕı »ı.””  ’vÊ” ‹Y›Î. ÷ı ±ıfiÎ◊Ì »À¿Ì …‰ÎÂı. “iÎÎfiÌ ’vÊ” ÷‹ÎflÌ ¤Ò· ‹ÎÀı
÷ı ’»Ì ÷ıfiı › Ë_ √Ò_«fiÌ Á‹…HÎ ’ÎÕÌ ÿ™. ±Î ’»Ì …›Îflı …›Îflı √Ò_«    Â_ ¿flÌ Â¿ı ? ±ı ÷˘ ‹ÎhÎ ÷‹ÎflÌ ¤Ò· ⁄÷Ήı, ≠¿Î ’ÎÕı. flV÷˘ ⁄÷Ήı
’Õ‰ÎfiÌ ◊Λ I›Îflı I›Îflı ÿÎÿÎ ±‰U› ›Îÿ ±Î‰Ì … Ω› ±fiı √Ò_«˘       ¿ı ¤Ò·fi_ µ’flÎHÎ_ fiÎ ·ı¢. ’HÎ ’»Ì Ωı ¤Ò·˘fi_ µ’flÎHÎ_ ·ı ¿ı, “±Î’HÎı
’Õı fiËŸ. “±‹ı” ÷˘ Â_ ¿Ë̱ı ¿ı ±Î √Ò_«˘ ’ÎÕÌ fiËŸ ±fiı @›Îflı¿     ÷˘ ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ flËı‰_ »ı. ÷ı ±Î‹ ÂÌ flÌ÷ı ¿flΛ ?” ±S›Î, ±Î ÷˘
√Ò_« ’ÕÌ Ω› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl…ı, ±Î ÷˘ √Ò_« ÂOÿ◊Ì ÷fl÷ … Á‹…HÎ      ¤Ò·fiı ’˘ÊÌ. µ’flÎHÎ_ fiÎ ·≥Â. ±ı¿ ÷˘ ¤Ò· ¿flı ±fiı µ’fl◊Ì ¿S’Î_÷
’Õı. ±Î ·˘¿˘ “ÁI›, ÿ›Î, «˘flÌ fiËŸ ¿fl˘” ±ı ÁÎ_¤‚Ìfiı ÷˘ ◊Î¿Ì √›Î    ¿flı, ÷˘ ¿S’fiÎ ±_÷ Á‘Ì flËı‰_ ’ÕÂı !
»ı.
                                     ’˘÷ÎfiÌ Á_’ÒHν V‰÷_hÎ÷Î-±Î{ÎÿÌ Ωı≥÷Ì Ë˘› ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ ⁄‘Ì
   ±Î ·˙Ï¿¿ ‘‹˝ ÷˘ CÎÕÌ¿‹Î_ … ±‹ı Á‹Ω‰Ì ÿ≥±ı ! ’HÎ         … ¤Ò·˘ ¤Î_√Ì Ω› ÷˘ ‹‚ı. ¤· ÷˘ ¿›Îflı …Õı ¿ı ’˘÷ı ¿˘HÎ »ı ±ıfi_
±·˙Ï¿¿ ‘‹˝ ‹ÎÀı …flÎ ÀÎ≥‹ ·Î√ı.                    ¤Îfi ◊Λ, ’fl‹ÎI‹Îfi˘ ÁÎZÎÎI¿Îfl ◊Λ I›Îflı.
   ≠ë¿÷ν — ◊˘ÕÌ √Ò_«˘ ’ÕÌ √≥ »ı ÷ı µ¿ı·Î÷Ì fi◊Ì ÷˘ Â_ ¿w_?
                                               vvvvv
   ÿÎÿÎlÌ — ‰¬÷ √Ò_«‰ı »ı ±fiı ‰¬÷ µ¿ı·ı »ı, ’HÎ ¤Ò· ¿˘fiÌ?
±Î’HÎı ±Î’HÎÌ √Ò_«˘ ’ÎÕı·Ì ÷ı ÀÎ≥‹ ±Î‰ı I›Îflı ±ıfiÌ ‹ı‚ı √Ò_«
µ¿ı·Î÷Ì Ω›. ±ı¿ ’HÎ √Ò_« ‰√flfiÎfiÌ ΩıÕı ÷‹ı ⁄ıÃÎ »˘, ‹ÎÀı ÷‹ÎflÌ
’HÎ ⁄‘Ì … √Ò_«˘ µ¿·Ì Ω› ÷ı‹ »ı ±fiı √Ò_«˘‰Î‚Î ‹ÎHÎÁ ΩıÕı ⁄ıÃÎ
ˢ ÷˘ ÷‹ÎflÌ √Ò_« ‰‘Îflı √Ò_«Î≥ …Âı. ±ı‰˘ fiı«fl· ¿Î›ÿ˘ »ı. √Ò_«˘
±Î‰ı »ı ±ı …ı ÀÎ≥‹ı √Ò_«˘ fiÎ¬Ì »ı ±ı… ÀÎ≥‹ı √Ò_«˘ µ¿ı·ÎÂı. ±Î
√Ò_« µ¿ı·‰ÎfiÌ ÁkÎÎ ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ fi◊Ì. ‹ÎÀı ¤√‰Îfiı Â_ ¿èÎ_ ¿ı ±ı‰Î
‰¬÷ı ÷_ ‘‹˝K›Îfi, ÿı‰ÿ½fi, ¿_≥¿ ¿fl. ±Î ‰Î‚ ‰‘Ì Ω› »ı I›Îflı
¿’Ή‰Î ‹ÎÀı ¿_≥ ÿ˘ÕÎÿ˘Õ ¿fl‰Ì ’Õı »ı ? fiÎ. ¿ÎflHÎ ¿ı Á_›˘√ ¤ı√Î
◊≥ Ω› »ı ±fiı ‰Î‚ ¿’Î≥ Ω› »ı. ÷ı‹ ±Î √Ò_«˘ ÀÎ≥‹ ’οÂı ±ıÀ·ı
                                  158                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2

                                  ¤Ò· ’¿ÕÎÂı.
                                     ⁄ı ≠¿ÎflfiÌ ¤ÎÊÎ »ı — ±ı¿ “¤˛Î_Ï÷ ¤ÎÊΔ ±fiı ⁄Ì∞ “‰Ì÷flÎ√
                                  ¤ÎÊÎ.” ‰Ì÷flÎ√fiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ¤˘√‰ı ±ıfiÌ … ¤Ò·.
                                      ±ı¿ ⁄Î≥ ‹_⁄≥fiÎ ⁄Á-VÀıLÕ µ’fl ∂¤Ì Ë÷Ì. ÷ı ⁄Á-VÀıLÕ µ’fl
                                  ∂¤_ flËı‰_ ±ı ¿_≥ √fi˘ ¿Ëı‰Î› ? ±ıÀ·Î‹Î_ ±ı¿ ⁄Á ±Î‰Ì fiı VÀıLÕ
                                  µ’fl «œÌ √≥ ÷ıHÎı VÀıLÕ ¤Î_√Ì fiÎA›_ ±fiı ⁄Î≥fiı › ¿«ÕÌ fiÎ¬Ì !
                                  I›Î_ ’Î_«Á˘ ‹ÎHÎÁ˘fi_ À˘‚_ ¤ı√_ ◊≥ √›_. ±Î ·˘¿˘fiı ¿Ë̱ı ¿ı “±Îfi˘,
                                  L›Î› ¿fl˘.” ÷˘ ±ı ·˘¿˘ ¿ËıÂı ¿ı, “Ï⁄«ÎflÌ, ±Î ⁄Î≥ ‰√fl √fiı ‹flÌ
                                  √≥. ±Î‹Î_ ⁄Î≥fi˘ ¢ √fi˘ ? ±Î ÕˇÎ≥‰fl fiηΛ¿ »ı. ⁄Î≥ Ï⁄«ÎflÌ
                                  ‰√fl √fiı ‹flÌ √≥, ‹ÎÀı ¤√‰Îfi …ı‰Ì ¿Î_≥ ‰V÷ … ±Î Á_ÁÎfl‹Î_
      ¿ÿfl÷Ì ¿Î›ÿ˘ — “¤˘√‰ı ÷ıfiÌ ¤Ò·”              fi◊Ì ·Î√÷Ì.”
    ¤√‰Îfifi˘ ¿Î›ÿ˘ ÷˘ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı …ı ZÎıhÎı, …ı ¿Î‚ı, …ı ¤˘√‰ı    S›˘, ±Î ·˘¿˘±ı ±Î‰_ ÷ÎflHÎ ¿Îœ›_! ’HÎ ±‹ı Â_ ¿èÎ_, “¤˘√‰ı
»ı ÷ı ’˘÷ı … √fiı√Îfl »ı. ±ı‹Î_ ¿˘≥fiı, ‰¿Ì·fiı › ’Ò»‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì.   ±ıfiÌ ¤Ò·.” ¤√‰Îfi ÷˘ »ı …. ±S›Î, ±Î ¤√‰Îfi fi ˢ÷ ÷˘ flèÎ_
±Î ¿˘≥fi_ √…‰_ ¿’Λ ÷˘ ±ı ¿Î’fiÎflfiÌ ±Îfi_ÿfiÌ ’ÏflHÎÏ÷ ˢ›, ±ı      Â_ ±Î …√÷‹Î_ ? ±Î ·˘¿ ÷˘ Â_ ΩHÎı ¿ı ±Î ¤√‰Îfifi_ «·HÎ flèÎ_
÷˘ …·ı⁄Ì ¬Î÷˘ ˢ›, ˢÀ·‹Î_ «Î-’ÎHÎÌ fiı fiÎV÷˘ ¿fl÷˘ ˢ› fiı ±ı     fi◊Ì. ÷ı ·˘¿˘fiÌ ¤√‰Îfi µ’fl◊Ì › ±ÎV◊Î ∂ÕÌ Ω›. ±S›Î ±ı‰_
¿Î‚ı ’ı·˘ ¿ı …ıfi_ √…‰_ ¿’Λ_ ÷ı ¤˘√‰÷˘ ˢ›. ‹ÎÀı ¤˘√‰fiÎflfiÌ     fi◊Ì. ±Î ⁄‘Î ÷˘ «Î· ÏËÁÎ⁄ »ı, ±Î ±ı¿ ±‰÷ÎflfiÎ fi◊Ì. ±Î…ı
¤Ò·. ±ıHÎı ¿›Îflı¿ ’HÎ «˘flÌ ¿flÌ ËÂı ÷ı ±Î…ı ’¿ÕΛÎ, ‹ÎÀı ÷ı «˘fl.   ±ı ⁄Î≥fiÌ ¤Ò· ’¿ÕÎ≥ ÷ı◊Ì ¤˘√‰‰_ ’Õ›_.
fiı ’ı·˘ ÷˘ …›Îflı ’¿ÕÎÂı I›Îflı «˘fl ¿Ëı‰ÎÂı.
                                      ±Î ¿Ï‚›√‹Î_ ±ı„¿ÁÕLÀ ±fiı ≥„LÁÕLÀ ±ı‰Î ˢ› »ı ÷ı ‹ÎHÎÁ
   ¤˘√‰ı ±ıfiÌ ¤Ò· ±ı “√M÷ ÷I‰” ¿Ëı‰Î›. ±ËŸ ⁄Ï© ◊Î¿Ì Ω›.     ‹Ò_{Î≥ Ω› »ı. ±ı„¿ÁÕLÀ ±ıÀ·ı Â_ ? ¿ı “À ‹ıfiÌ ¿˘{Ì{ ±ıÀ ±ı ÀÎ≥‹”
…›Î_ ‹Ï÷iÎÎfi ¿Î‹ fiÎ ¿flı, ±ı ‰Î÷ “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’ÎÁı µCÎÎÕÌ ◊Λ,    ±fiı ≥„LÁÕLÀ ±ıÀ·ı Â_ ? ¿ı “Á˘ ‹ıfiÌ ¿˘{Ì{ ±ıÀ ±ı ÀÎ≥‹.” ÷ı◊Ì
÷ı …ı‹ »ı ÷ı‹ ˢ›. ±Î √M÷ ÷I‰ ⁄Ë ÁÒZ‹ flÌ÷ı Á‹…‰_ Ωı≥±ı.       … ±‹ı Â_ ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı “¤˘√‰ı ÷ıfiÌ ¤Ò·” ±fiı ’ı·˘ ÷˘ ’¿ÕÎÂı
   ¿˘≥ ⁄Î’˘ › µ’flÌ fi◊Ì, ¿˘≥ ‰œfiÎfl fi◊Ì. ’HÎ ±Î ÷˘ ÷ÎflÌ      I›Îflı ±ıfiÌ ¤Ò· Á‹ΩÂı.
√Î_Ã˘ … ÷ÎflÌ µ’flÌ »ı. ¤Ò· ⁄ÌΩ ¿˘≥fiÌ › fi◊Ì. ¤˘√‰ı ±ıfiÌ …          ±ı¿ Õ˘ÁÎ ‹fiı ¿Ëı, “‹fiı ⁄Ë ÿ—¬ ¤˘√‰‰Îfi_ ±ÎT›_ »ı.”
¤Ò· »ı.
                                     ‹ı_ ’Ò»›_, “¿ı‹ ¿Î¿Î, Â_ ◊›_ »ı ?”
   ÕΘ@Àflı ÿÿÌ˝fiı ≥L…ı¿Âfi ±ÎM›_ ’»Ì ÕΘ@Àfl CÎıfl …≥fiı ÏfiflÎ_÷ı
¨CÎÌ √›˘. fiı ’ı·Îfiı ÷˘ ≥L…ı¿Âfi ±Î¬Ì flÎ÷ ÿ—A›_, ‹ÎÀı ±Î‹Î_ ¤Ò·       ±ı ¤Î≥ ¿Ëı, “‹Îfl˘ »˘¿fl˘ ⁄Ë ¬flÎ⁄ ◊≥ √›˘ »ı.”
¿˘fiÌ ? ÿÿÌ˝fiÌ. fiı ÕΘ@Àfl ÷˘ …›Îflı ±ıfiÌ ¤Ò· ¤˘√‰Âı I›Îflı ±ıfiÌ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2                        159   160                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2

   ‹ı_ ’Ò»›_, “±ı¿ … »˘¿fl˘ ¬flÎ⁄ ◊≥ √›˘ ¿ı ⁄‘Î … ?”       fiı «_ÿ·Î· ±ı¿·Îfiı … Ã˘¿fl ‰Î√ı. ÷˘ «_ÿ·Î· ¿ËıÂı ¿ı, “‹fiı Ã˘¿fl
                                  ‰Î√Ì.” ±S›Î, ÷_ Ã˘¿flfiı ‰ÎB›˘ ! Ã˘¿fl ÷˘ Ëη÷Ì › fi◊Ì fiı «Î·÷Ì
   Õ˘Á˘ ¿Ëı, “±ı¿ … ±ı‰˘ ’ο›˘ »ı. ⁄ÌΩ hÎHÎ ÷˘ ÁÎflÎ »ı.”
                                  › fi◊Ì. ’HÎ ÷_ ¤ÎB›ÂÎ‚Ì ÷ı ÷fiı Ã˘¿fl ‰Î√Ì ! ’HÎ ¤˛Î_Ï÷◊Ì ¿Ëı »ı
   ‹ı_ ’Ò»›_, “±ı Â_ ¿flı »ı ?”                 ¿ı, “‹fiı ±Î Ã˘¿fl ‰Î√Ì.” ±S›Î, ±Î ÷˘ “¤˘√‰ı ±ıfiÌ ¤Ò·.” ±Î ¿˘≥
                                  ’˘’ΤÎ≥fi_ flÎ… fi◊Ì. ±Î …√÷ ±ı@{ı@À L›Î› V‰w’ »ı. L›Î› ‰√fl
   Õ˘Á˘ ¿Ëı, “ÿÎw ’̱ı »ı, fl‹Ì fl‹ı »ı, flıÁ‹Î_ Ω› »ı, ˢÀ·˘‹Î_
                                  ±Î …√÷ ±ı¿ Áı¿_Õ ’HÎ flèÎ_ fi◊Ì !
’ÕÌ flËı »ı. ±ıfiÎ◊Ì ÷˘ ‹fiı ±Î¬Ì flÎ÷ ¨CÎ ±Î‰÷Ì fi◊Ì. ±ıfiÌ Ï«_÷Î
flÎ÷ÿÎ”Õ˘ ◊›Î … ¿flı »ı.”                         ÁÎ’ ¿flÕ›˘ fiı ¤Î≥ ‹flÌ √›Î, ÷ı‹Î_ ¤Î≥fiÌ ¤Ò·. ÁÎ’ ÷˘
                                  ’¿ÕÎÂı I›Îflı ±ıfiÌ ¤Ò· √HÎÎÂı.
    ‹ı_ ¿èÎ_, “÷˘ ÷˘ ¤Î≥, ÷ÎflÌ … ¤Ò· »ı. ±ı ÷ÎflÌ … ¤Ò·◊Ì ±Î‰_
¿flı »ı. ±Î ⁄ÌΩ hÎHÎ ÿÌ¿flÎ ÁÎflÎ »ı ±ıfi˘ ±Îfi_ÿ ÷_ ¿ı‹ fi◊Ì ·ı÷˘?”     ±Î’HÎı ¿˘≥ Á·ı‹Îfifiı ’ˆÁÎ ±ÎM›Î ˢ› ±fiı ÷ı ’»Ì » ‹ÏËfiÎ
                                  Á‘Ì Á·ı‹Îfi ’ˆÁÎ ’λΠ±Î’ı fiËŸ, ÷˘ ? ±S›Î, ±ÎM›_ ¿˘HÎı ? ÷ÎflÎ
   ±Î Õ˘ÁÎfiÎ ‰_Ãı·Î »˘¿flÎfiı ‹ı_ ±ı¿ Ïÿ‰Á ’Ò»›_, “±S›Î, ÷ÎflÎ
                                  ±Ë_¿Îfl ±ıfiı ’˘ÊHÎ ±ÎM›_ ÷ı◊Ì ÷ı ÿ›Î‚ ◊≥ fiı ’ˆÁÎ ±ÎM›Î, ‹ÎÀı
⁄Î’Îfiı ÷˘ ⁄Ë ÿ—¬ ◊Λ »ı fiı ÷fiı ¿Â_ ÿ—¬ fi◊Ì ◊÷_ ?”
                                  ˉı ‹Î_ÕÌ ‰Î‚ ÁÏ·›Îfiı ¬Î÷ı ±fiı ±Ë_¿Îflfiı ¬Î÷ı µ‘Îfl.
   »˘¿fl˘ ¿Ëı, “‹fiı Âıfi_ ÿ—¬ ? ⁄Î’ ¿‹Î≥fiı ⁄ıÃÎ »ı. ±ı‹Î_ ‹Îflı
                                     ⁄ı ‹ÎHÎÁ ‹‚ı fiı ·Z‹Ì«_ÿ ’fl ±Îfl˘’ ±Î’ı ¿ı ÷‹ı ‹Îv_ ¬˘À_
ÂıfiÌ Ï«_÷Î, Ë_ ÷˘ ‹Ω ¿w_ »\_.”
                                  ¿›Ù »ı. ÷˘ ·Z‹Ì«_ÿfiı flÎ÷ı ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı,fiı ’ı·˘ ÏfiflÎ_÷ı ¨CÎÌ √›˘
   ±ıÀ·ı ±Î ⁄Î’-ÿÌ¿fl΋Î_ ¤˘√‰ı »ı ¿˘HÎ ? ⁄Î’. ‹ÎÀı ⁄Î’fiÌ    ˢ›. ‹ÎÀı ¤Ò· ·Z‹Ì«_ÿfiÌ. ’HÎ ÿÎÿÎfi_ ‰Î@› “¤˘√‰ı ÷ıfiÌ ¤Ò·” ›Îÿ
… ¤Ò·. “¤˘√‰ı ÷ıfiÌ ¤Ò·.” ±Î »˘¿fl˘ fiηΛ¿ ◊≥ √›˘, ÿÎw ’Ì÷˘     ±ÎT›_ ÷˘ ·Z‹Ì«_ÿ ÏfiflÎ_÷ı ÁÒ≥ …Âı, fiËŸ ÷˘ ’ı·Îfiı ¿ıÀ·Ì › √΂˘
ˢ›, √‹ı I›Î_ fl{‚÷˘ ˢ›, …\√Îfl fl‹÷˘ ˢ›, √‹ı ÷ı ¿fl÷˘ ˢ› ±ı‹Î_   ¤Î_ÕÂı !
±ıfiÎ ¤Î≥±˘ ÏfiflÎ_÷ı ¨CÎÌ √›Î »ı fiı ? ±ıfiÎ ‹‘fl ’HÎ ÏfiflÎ_÷ı ¨CÎÌ
                                     ±Î ÷˘ …ıfiı œı¬Î‚˘ ‰ÎB›˘ ÷ıfiÌ … ¤Ò·. ±ı¿·Ì ¤Ò· … fiËŸ
√›Î_ »ı fiı ? ±fiı ±yfl‹Ì ±Î Õ˘Á˘ ±ı¿·˘ … Ω√ı »ı. ‹ÎÀı ±ıfiÌ
                                  ’HÎ ¤˘√‰‰Îfi_ ≥fi΋ ’HÎ »ı. ’Î’fi_ ≥fi΋ ‹‚ı ÷˘ ±ı ±ıfiÎ_ ⁄ÒflÎ_
¤Ò·. ±ıfiÌ ÂÌ ¤Ò· ? ÷˘ ¿ı” ±Î Õ˘Áαı ±Î »˘¿flÎfiı ’Ò‰˝ ¤‰‹Î_
                                  ¿÷˝T›fi˘ ÿ_Õ ±fiı e·Î_ «œı ÷˘ ±ıfiÎ_ ÁÎflÎ_ ¿÷˝T›fi_ ≥fi΋, »÷Î_ ⁄_fiı
ŒÀ‰ı·˘ ÷ı √›Î ±‰÷ÎflfiÎ ±Î‰Î ∑HÎÎfi⁄_‘ ’՛Π»ı. ÷ı◊Ì Õ˘ÁÎfiı
                                  ¤˘√‰ÀÎ … »ı - ±ÂÎ÷Îfi˘ ±◊‰Î ÂÎ÷Îfi˘.
±Î‰˘ ¤˘√‰À˘ ±Î‰ı »ı. ±fiı »˘¿fl˘ ±ıfiÌ ¤Ò· ¤˘√‰Âı I›Îflı ±ıfiÌ
¤Ò· ’¿ÕÎÂı. ±Î ÷˘ ⁄ı‹Î_◊Ì Âı¿Î› »ı ¿˘HÎ ? …ı Âı¿Î› »ı ±ıfiÌ …       L›Î› ‹ÎÀı ¿˘À˝‹Î_ …‰_ ±ı … ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ ±L›Î› »ı !
¤Ò·. ±Î ±ÎÀ·˘ ±ı¿ … ¿Î›ÿ˘ Á‹∞ √›Î ÷˘ ±Î¬˘ ‹˘ZÎ ‹Î√˝
                                     › ±Îfl ˢ· ±ıLÕ Á˘· flÌV’˘ÏLÁ⁄· Œ˘fl ›˘flÁıSŒ. ±Î ÿ—¬
¬S·˘ ◊≥ √›˘ !
                                  ÿı »ı ±ı ÷˘ ‹ÎhÎ ÏfiÏ‹kÎ »ı ’HÎ ‹Ò‚ ¤Ò· ’˘÷ÎfiÌ … »ı. …ı ŒÎ›ÿ˘
   “¤˘√‰ı ±ıfiÌ ¤Ò·” ±Î ‰Î@› Ï⁄·¿<· ±ı@{ı@À fiÌ¿Y›_ »ı.      ¿flı »ı ±ı › ÏfiÏ‹kÎ »ı ±fiı …ı fi¿ÁÎfi ¿flΉı »ı ±ı › ÏfiÏ‹kÎ »ı.
±‹ÎflÌ ’ÎÁı◊Ì ! ±ıfiı ÷˘ …ı …ı ‰Î’flÂı ÷ıfi_ ¿S›ÎHÎ ◊≥ …Âı.      ’HÎ ±ı ±Î’H΢ … ÏËÁÎ⁄ »ı ÷ı◊Ì ±Î‹ ◊Λ »ı !
   flV÷΋Î_ Ã˘¿fl ˢ› ±fiı ÏÁfiı‹Î‹Î_ ¿ıÀ·Î_› ±Î‰-Ω ¿fl÷Πˢ›       ⁄Î⁄˘ ⁄ÎflHÎ_ ⁄_‘ ¿flı fiı ±Î’HÎÌ ±Î_√‚Ì ‹ËŸ ±Î‰Ì Ω› ÷˘
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2                        161   162                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2

⁄Î⁄Îfiı ‰œÎ› fiËŸ. ±Î ÷˘ ¤˘√T›_ ±Î’HÎı ‹ÎÀı ±Î’HÎÌ ¤Ò·. ±Î      Œıfl˘ ±Ë_¿Îfl ¤˘√‰ı »ı, ÷˘ ÷ı ±Ë_¿ÎflfiÌ ¤Ò· »ı. ¿˘≥¿ ‰¬÷ı ‹fi
⁄Î⁄Îfiı Â_ ¿Ëı‰_ ’Õı ? ±ıfiı ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı, “Ωı ÷_ ±Î‰_ ÷˘ŒÎfi ¿fl÷˘  ¤˘√‰ı »ı ÷˘ ÷ı ‹fifiÌ ¤Ò· »ı, @›Îflı¿ Ï«kÎ ¤˘√‰ı »ı ÷ı ‰¬÷ı
Ë÷˘ ÷ı◊Ì ‹ÎflÌ ±Î_√‚Ì ±Î‰Ì √≥. ŒflÌ ±Î‰_ ÷˘ŒÎfi fiÎ ¿flÌÂ.” ±Î‰_    Ï«kÎfiÌ ¤Ò· »ı. ±Î ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·‹Î_◊Ì “’˘÷ı” »^À˘ flËÌ Â¿ı ÷ı‹
⁄Î⁄Îfiı Á‹Ω‰Î›. ’HÎ ±Î ÷˘ ±ıfiı ‹Îflı. ±S›Î, fi‰Ì √Ò_« ÂÎ ‹ÎÀı     »ı.
’ÎÕı »ı ?
                                     “iÎÎfiÌ ’vÊ”fi˘ ±ı¿ … ÂOÿ Á‹∞ Ω› ±fiı ’¿ÕÌ ⁄ıÁı ÷˘
   ±Î…fiÎ ‘HÎÌ ÷˘ ⁄ˆflÌfiı «˘_ÀÌ ’Õı »ı. ±ıfiı ¿Ëı ¿ı, “±Î ÿ΂ ÷ı  ‹˘ZÎı … Ω›. ¿˘fi˘ ÂOÿ ? iÎÎfiÌfi˘ ! ±ıfiÎ◊Ì ¿˘≥fiı ¿˘≥fiÌ Á·ÎË
‰Î›ÕÌ ¿flÌ.” ±S›Î, ÷_ ‰Î›Õ˘ ! ¤Ò· ÷ÎflÌ ÷ı ÷Îflı ¤Î√ı ±Î ÿ΂ ±Î‰Ì   … fiÎ ·ı‰Ì ’Õı, ¿ı, ¿˘fiÌ ¤Ò· ±Î‹Î_ ? “¤˘√‰ı ±ıfiÌ ¤Ò·.”
!
                                     L›Î› ¿flfiÎfl˘ «ı÷fi ˢ›fiı ÷˘ ÷˘ ÷ı ’ZÎÎ’ZÎÌ ’HÎ ¿flı ! ’HÎ
   ·˘¿˘ ¿Ëı »ı ¿ı ±Î ÿıË »ı I›Î_ Á‘Ì ¤˘√‰À˘ »ı; ’HÎ fiÎ, ¤Ò·   …√÷fi˘ L›Î› ¿flfiÎfl˘ Ïfiçı÷fi-«ı÷fi »ı. ±ıfiı …√÷fiÌ ¤ÎÊ΋Î_
ˢ› I›Î_ Á‘Ì … ¤˘√‰À˘ »ı. ±‹Îflı ¤˘√‰‰Îfi_ ±Î‰÷_ fi◊Ì, ÷ı◊Ì      Á‹…‰_ ˢ› ÷˘ ÷ı ¿˘QM›Àfl …ı‰_ »ı. ±Î ¿˘QM›Àfl‹Î_ ÷˘ ≠ë˘ fiά˘
±‹ÎflÌ ¤Ò· fi◊Ì.                           ÷˘ ¿˘QM›ÀflfiÌ ¤Ò· ’HÎ ◊Λ, ’HÎ …√÷fiÎ L›Î›‹Î_ ¤Ò· fiÎ ◊Λ.
   ‰Î≥Œı ÷‹ÎflÌ ±Î_¬‹Î_ ÿ‰Î fiÎ¬Ì fiı ÷‹ÎflÌ ±Î_¬ ÿ—¬ı ÷˘ ÷ı    ±Î …√÷fi˘ L›Î› ¿flfiÎfl Ïfiçı÷fi-«ı÷fi »ı ’λ˘ “‰Ì÷flÎ√” »ı !
÷‹ÎflÌ ¤Ò·. …ı ÁËfi ¿flı ÷ıfiÌ ¤Ò·, ±ı‹ “‰Ì÷flÎ√” ¿Ëı »ı ±fiı ±Î
·˘¿˘ ÏfiÏ‹kÎfiı ⁄«¿Î_ ¤flı »ı !                            ∞‰˘fiÌ Á_’ÒHν V‰÷_hÎ÷Î !
    “¤˘√‰ı ÷ıfiÌ ¤Ò·” ±ı ¿Î›ÿ˘ ‹˘ZÎı ·≥ …Âı. ¿˘≥ ’Ò»ı ¿ı,       ¿˘≥ ∞‰ ¿˘≥ ∞‰fiı ËÌ« ¿flÌ Â¿ı … fiËÌ. Ωı ±ı¿ ∞‰ ⁄ÌΩ
“‹Îflı ‹ÎflÌ ¤Ò·˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¬˘‚‰Ì ?” ÷˘ ±‹ı ±ıfiı Â̬‰ÎÕ̱ı ¿ı,    ∞‰fiı ËÌ« ±Î’Ì Â¿ı ÷˘ “±Î ‰SÕ˝ ¬˘À_ »ı ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î›”, ±Î
“÷fiı @›Î_ @›Î_ ¤˘√‰À˘ ±Î‰ı »ı ? ±ı ÷ÎflÌ ¤Ò·. ÷ÎflÌ ÂÌ ¤Ò· ◊≥    ‰SÕ˝ fi˘ ÏÁ©ÎL÷ ¬·ÎÁ ◊≥ Ω› »ı, ÷ÒÀÌ Ω› »ı ! ¿˘≥ ∞‰ ⁄ÌΩ
ËÂı ÷ı ±Î‰_ ¤˘√‰‰Îfi_ ±ÎT›_, ±ı ¬˘‚Ì ¿Îœ…ı.” ±Î ÷˘ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘    ∞‰fiı ÁËı… ’HÎ ËÌ« ±Î’Ì Â¿ı ±ıÀ·Ì V‰÷_hΠ„@÷ ‘flΉ÷˘ ˢ›
¤˘√‰À˘ ±Î‰ı »ı ÷ı ¬˘‚Ì ¿Îœ‰_ Ωı≥±ı ¿ı ÂÌ ÂÌ ¤Ò· ◊≥ »ı!       ÷˘ ±Î¬Î ‰SÕ˝fiÎ ⁄‘Î ÏÁ©ÎL÷ ¡ı¿«fl ◊≥ Ω› »ı. ¿˘≥ ∞‰ ⁄ÌΩ
                                  ∞‰fiı ¿Â_ ¿flÌ Â¿ı … fiËŸ ±ı‰_ ±Î V‰÷_hÎ …√÷ »ı ! ±Î’HÎ_ …
   ±‹fiı Á΋ÎfiÌ ¤Ò· ¿ı‰Ì flÌ÷ı Á‹Ω› ? Á΋Îfi_ ˢ‹ ±fiı       Œ‚ ±Î’HÎfiı ±Î’ı »ı ! ⁄Î¿Ì ¿˘≥ µ’flÌ fi◊Ì. µ’flÌ Ë˘÷ ÷˘ ÷˘ ‹˘ZÎ
Œ˘flıfi …\ÿÎ ÿı¬Î›. Á΋ÎfiÎ Œ˘flıfi‹Î_ ¤Ò·˘ ◊Λ, Œ˘flıfi‹Î_ √fiÎ ◊Λ ÷˘  ¿˘≥fi˘ › fiÎ ◊Î÷ ! ¿˘≥ ‹ÎHÎÁfiÌ ÷‹Îfl΋Î_ ±ÎÕ¬Ì·Ì fi◊Ì. ÷‹ÎflÌ
±‹ı ¿Â_ ⁄˘·Ì±ı fiËŸ, ’HΠˢ‹‹Î_ ¿Â_ ◊Λ ÷˘ ±‹Îflı ÷ıfiı À¿˘fl ¿fl‰Ì
                                  … ¤Ò·˘ ÷‹ÎflÌ µ’flÌ »ı.
’Õı. ‹˘ZÎı …÷Î_ ¿ÂÌ ±Õ«HÎ fiÎ ’Õ‰Ì Ωı≥±ı.
                                     ¿˘≥ ∞‰ ÷fiı ÿ—¬ ÿı »ı, ±ı ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ »ı. ÷Îv_ √…‰_ ¿’Λ_,
   ±ı¿ “¤˘√‰ı ±ıfiÌ ¤Ò·” ±ÎÀ·_ ¿èÎ_ ÷˘ ±ı¿ ⁄Î…\fi_ ±Î¬_ ’{·
                                  ÷ı ÂÎ◊Ì ? ÷˘ ¿ı” ±ı ¿Î’fiÎflÎfiı √…‰_ ¿Î’‰Îfi_ T› ’˘≥LÀ ±ÎT›_ »ı.
∂ÕÌ √›_ ±fiı ⁄Ì…\ “T›‰ÏV◊÷” ¿èÎ ÷˘ ⁄Ì∞ ⁄Î…\fi_ ’{· ’HÎ ∂ÕÌ
                                  ±ıfiı √…‰_ ¿Î’‰Î‹Î_ … Á¬ ·Î√ı ¿ı, ±ÎfiÎ ÏÁ‰Î› ⁄Ì…\_ fi◊Ì ¿fl‰_.
Ω›.
                                  √…‰_ ¿Î’fiÎflÎfiı 360 ÏÕ√˛ÌfiÎ Á¿˝·‹Î_ √…‰_ ¿Î’‰Îfi˘ … ‰ı’Îfl
   ‹ËŸfiÌ ’Îfl ‰√flfiÌ ‰V÷Ì »ı, ÷ı ¿˘HÎ ¤˘√‰ı ÷ı ¬⁄fl ’Õı. ¿˘≥    ¿fl‰˘ ±ı‰_ ƒÏWÀÏ⁄_ÿ fiyÌ ◊≥ √›_ ˢ›. ±ı ±ıfiı … ‰ı’Îfl ‹Îfiı. I›Îflı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2                        163

±ıfiÎ CÎflο ’HΠˢ› fiı ? ¿<ÿfl÷fi_ Á_«Î·fi ¿ı‰_ »ı ¿ı …ıfiÌ ¿·‹˘ ˢ›
÷ıfiı ’ı·Î ¤Î≥fiı ¤ı√˘ ¿flÌ ±Î’ı. …ıHÎı ÿ—¬ ¤˘√T›_ ±ıfiÌ ¤Ò·.
“¤˘√‰ı ÷ıfiÌ ¤Ò·.” ±_‘ÎflÎfiÌ ¤Ò·˘ ±…‰Î‚΋Î_ ’¿ÕΛ »ı. …ıfi_ √…‰_
¿’Λ_ I›Îflı ¬S·Ì ◊≥ !
    …ı «˘fl fi◊Ì ±ıfi_ √…‰_ ¿˘HÎ ¿Î’fiÎfl »ı ? …ıfi΋Î_ ÏË_ÁÎfi_ ±ı¿
’HÎ ’fl‹ÎHÎ fi◊Ì ±ıfiı ‹ÎflfiÎfl ¿˘HÎ ?! ÁÎ’ ⁄Î…\‹Î_ … ˢ› ÷˘ ›
÷ı ÷ıfiı ‹ÎflÌ fiΠ¿ı. ±ı¿ «ÎÏflh›‰Îfi ’vÊ Ë˘› ±fiı ÁÎ’ ¤flı·Ì
w‹‹Î_◊Ì ±ı Ω› ÷˘ ÁÎ’ µ’flλΒflÌ ◊≥ Ω› ±fiı ‹Î√˝ ±Î’ı fiı
ÁÎ’ ’ıHÎı ˢ› ÷˘ ÷ı ÁÎ’ ⁄‚Ìfiı ¤V‹Ì¤Ò÷ ◊Λ. ±Î‰˘ ÂÌ·fi˘ ≠÷Î’
»ı ! ±fiı ±Î…ı ÷˘ ‹E»flÿÎfiÌ ⁄Î_‘Ì Ë˘› ÷˘ › ‹E»fl ¿flÕÌ Ω› !
   ¤√‰Îfiı ÂÌ· ¿˘fiı ¿èÎ_ ? ¿˘≥ ’HÎ ∞‰fiı ‹fi◊Ì, ‰ÎHÎÌ◊Ì,               …√÷, T›‰ËÎfl-V‰w’
¿Î›Î◊Ì, ¿ÊΛ◊Ì, ±_÷—¿flHÎ◊Ì ¿›Îflı › ’HÎ ÿ—¬ fi ±Î’‰Îfi˘ …ıfiı         ±Î …√÷ “L›Î›”-V‰w’ fi◊Ì, “T›‰ËÎfl”-V‰w’ »ı. ¤√‰Îfiı
¤Î‰ »ı ±ı ÂÌ·‰Îfi »ı ! ±ıfiı …√÷‹Î_ ¿˘≥ ÿ—¬ ¿ı‹ ±Î’Ì Â¿ı       ¿èÎ_ »ı ¿ı, L›Î› Ωı¢ fiËŸ, fiËŸ ÷˘ ⁄Ï© ω¤˛‹ ◊≥ …Âı. T›‰ËÎfl
!?                                 ΩıΩı ’HÎ L›Î› Ωı¢ fiËŸ. ±ıÀ·ı T›‰ËÎfl‹Î_ L›Î› ¿fl‰Î …ı‰˘ fi◊Ì.
                                  T›‰ËÎfl …ı‰˘ »ı ÷ı‰˘ »ı, ±ıÀ·_ Á‹∞ ·ı‰Îfi_ »ı.
            vvvvv
                                     T›‰ËÎfl T›‰ËÎfl-V‰w’ »ı, ÷ı ÷‹fiı Á‹Ω‰_. ÷‹Îflı I›Î_ ·Bfi
                                  ˢ› ±fiı ÷‹ÎflÎ Á√Î ¤Î≥fiÌ ΩıÕı ÷‹ı T›‰ËÎfl fiÎ ¿›˘˝ ˢ›, …‹‰Îfi_
                                  ’ÌflÁHÎ fi ‹˘¿S›_ ˢ› ÷˘ ÷‹ÎflÎ ¤Î≥fiı I›Î_ ·Bfi ±Î‰ı ÷˘ ±ıfiı
                                  I›Î_◊Ì …‹‰Îfi_ ±Î‰Âı ±ı‰Ì ±ÎÂÎ ÷‹ı flά˘ ? fiÎ flά˘, ¿ÎflHÎ ¿ı
                                  ±ı ¤Î≥fiÌ ΩıÕı ±ı‰˘ … T›‰ËÎfl Ë÷˘ ±fiı Ωı ±ı¿ ¤Î≥fiı I›Î_◊Ì ·Bfi
                                  ≠Á_√ı Á˘‚ ·ÎÕ ±ÎT›Î ˢ› ±fiı ⁄ÌΩ ¤Î≥fiı I›Î_◊Ì hÎHÎ ·ÎÕ ±ÎT›Î
                                  ˢ› ÷˘ ÷‹ÎflÎ ·Z΋Î_ Â_ ˢ‰_ Ωı≥±ı ¿ı, “¤·ı, ±Î…ı ‹ÎflÎ ·Z΋Î_
                                  fi◊Ì, ’HÎ ‹ı_ hÎHÎ … ·ÎÕ ‹˘¿S›Î ËÂı. ‹Îfl˘ T›‰ËÎfl … ±Î‰˘ ËÂı,
                                  hÎHÎ ·ÎÕ ËÂı ÷ı◊Ì Á΋ı◊Ì hÎHÎ ±ÎT›Î.” T›‰ËÎfl‹Î_ L›Î› Ωı‰Îfi˘ fiÎ
                                  ˢ›, T›‰ËÎfl T›‰ËÎfl-V‰w’ … »ı.
                                    ±Î ’_¬˘ d· V’ÌÕ‹Î_ «Î·÷˘ Ë÷˘. ÷ıfi_ flıB›·ıÀfl ⁄√ÕÌ √›ı·_,
                                  ±‹fiı ¬⁄fl fiËŸ ÷ı◊Ì ¿èÎ_ ¿ı, “’_¬˘ …flÎ ‘Ì‹˘ ¿fl˘.” ÷˘ ¿Ëı ¿ı, “’_¬˘
                                  ‘Ì‹˘ fi◊Ì ◊÷˘.” ±ıÀ·ı ±‹ı ÷fl÷ … Á‹∞ √›Î ¿ı, ±Îfi˘ T›‰ËÎfl
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2                         165   166                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2

… ±Î‰˘ »ı ÷˘ ŒflÌ ±ıfi˘ L›Î› ¿fl‰Î ¿›Î_ ⁄ıÁ_ ? ±ıÀ·ı T›‰ËÎfl‹Î_     ¿ı ±Î…ı Á΋Îfi˘ ±fiı ±Î’H΢ T›‰ËÎfl »÷˘ ◊›˘ ±fiı ¤√‰Îfi ’HÎ
L›Î› ¿fl‰Îfi˘ fiΠˢ›.                         ±Î T›‰ËÎfl ±ı¿ÁıMÀ ¿flı »ı.
    ±Î CÎfl‹Î_ »˘¿flÎ-»˘¿fḻ˘ ÁÎ◊ı …ı T›‰ËÎfl »ı ÷ı … ¿fl‰˘.        ¿˘≥ ‹ÎHÎÁı √΂ ¤Î_ÕÌ ÷˘ ±ı Â_ »ı ? ±ıHÎı ÷ÎflÌ ΩıÕı T›‰ËÎfl
±ı‹Î_ L›Î› ¢ ¿fl‰Îfi˘ ? ‘HÎÌ ’…‰ı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ? ÕÎ≥‰˘Á˝ ¿fl‰Î ?     ’Òfl˘ ¿›˘˝. Á΋˘ …ı ⁄‘_ ¿flı »ı. …ı …ı ¿fl÷˘ ˢ› √΂˘ ¤Î_Õ÷˘ ˢ›
±S›Î, ±Î ÷˘ ±Î‰˘ … T›‰ËÎfl »ı, ±ı‹Î_ L›Î› Â_ ¿fl‰Îfi˘ flËı ?       ±ı ⁄‘˘ … ÷‹ÎflÌ ΩıÕıfi˘ T›‰ËÎfl ±˘’fi ¿flı »ı. I›Î_ ±Î√‚ T›‰ËÎflfiı
                                   T›‰ËÎfl◊Ì ¤Î_√‰˘ ±fiı T›‰ËÎfl ±ı¿ÁıMÀ ¿fl‰˘. I›Î_ ÷_ ‰E«ı L›Î›
   ÿflı¿ ΩıÕıfi˘ ±Î’H΢ T›‰ËÎfl ˢ›. ÷ı ±Î’HÎı Á‹∞ ·ı‰Îfi_ ¿ı
                                   fiÎ CÎηÌÂ. L›Î› CÎηÌ ÷˘ √Ò_«‰Î≥Â.
±ÎfiÌ ΩıÕı ÁÌ‘˘ T›‰ËÎfl ·ÎT›Î »Ì±ı, ±ÎfiÌ ΩıÕı ±Î‰˘ ‰Î_¿˘ T›‰ËÎfl
·ÎT›Î »Ì±ı. »˘¿flÌ ◊≥ Á΋_ ⁄˘·Ì ±ı … ÷Îfl˘ T›‰ËÎfl ±ı‹Î_ L›Î›         ≠ë¿÷ν — ±fiı Ωı ±Î’HÎı √΂ ¿ÿÌ ±Î’Ì … fiΠˢ› ÷˘ ?
¿›Î_ Ωı≥ ? ±fiı ⁄Ì∞ »˘¿flÌ ’˘÷ı fi◊Ì ◊Î@›Î ÷˘ › ±Î’HÎÎ ’√
                                      ÿÎÿÎlÌ — Ωı √΂ fiÎ ±Î’Ì Ë˘› ÷˘ ÁÎ‹Ì √΂ fiÎ ‹‚ı. ’HÎ
ÿ⁄Ή ÿ⁄Ή ¿flı, ±ı › ÷Îfl˘ T›‰ËÎfl »ı. ±ı‹Î_ › L›Î› fiÎ Ωı≥Â.
                                   ±Î ÷˘ ±Î√·˘ ’λ·˘ ÏËÁÎ⁄ »ı ÷ı◊Ì ±ÎM›Î ‰√fl flËıÂı … fiËŸ.
    ±Î L›Î› Ωı‰Î Ω› »ı ±ı‹Î_ … ŒÁΛ »ı. T›‰ËÎfl ÷˘ µ¿ı·Î›Î     «˘’Õı …‹Î ˢ› ÷˘ … ±Î‰ı. ¿˘≥ ’HÎ Ω÷fiÌ ≥Œı@À ±Î‰Ì ÷ı ÏËÁÎ⁄
¿flı »ı, ±fiı …ı‰˘ ·ÎT›Î ˢ› ÷ı‰˘ ’λ˘ ‹‚ı. …›Îflı L›Î› ÷˘ Â_ »ı    ‰√fl fiÎ ◊Λ. ≥Œı@À ±ı ¿˘{Ì{fi_ Œ‚ »ı. ≥Œı@Àfi˘ ÏËÁÎ⁄ ÷ı T›‰ËÎfl.
¿ı Á΋˘ ±Î‰˘ ˢ‰˘ Ωı≥±ı, ÷ı‰˘ ˢ‰˘ Ωı≥±ı ±ı‰_ ÿı¬ÎÕı. L›Î› ¿˘fiı
‹ÎÀı »ı ? …ıfiı “‹ÎflÌ ¤Ò· »ı” ±ı‹ Á‹Ω› »ı, ÷ıfiı ÷ı ¤Ò· ¤Î_√‰Î            ‰ÎHÎÌ-Á΋ÎfiÎ T›‰ËÎfl‘Ìfi !
L›Î› »ı. fiı …ıfiı “‹ÎflÌ ¤Ò· … ◊÷Ì fi◊Ì” ±ı‹ »ı ±ıfiı Á‹…‰Î ‹ÎÀı
T›‰ËÎfl »ı. L›Î› ±ı ÷˘ ¿˘‹fi ·Î˜ »ı. …ıfiı ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷ıHÎı L›Î›fiı    T›‰ËÎfl ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› »ı ? fi‰ ˢ› ÷ıfiı fi‰◊Ì ¤Î√‰Îfi_, Ωı
Ωı≥ Ωı≥fiı ¿Î‹ ±Î√‚ «·Î‰‰_, ±fiı …ıfiı ‹˘ZÎfiÌ ’ÕÌ fi◊Ì ±fiı        fi‰fiı ⁄Îfl◊Ì ¤Î√̱ı ÷˘ T›‰ËÎfl ¿ı‹ «Î·ı ?
Á_ÁÎfl‹Î_ … flËı‰_ »ı ±ıfiı ±fiı ¿˘‹fi ·Î˜ fiı ¿_≥ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. L›Î›      L›Î› Â_ ¿Ëı »ı ? fi‰fiı ⁄Îflı ¤Î√˘. I›Î_ ’λ˘ √Ò_«Î≥ Ω› »ı.
÷˘ ◊‹˘˝‹ÌÀfl »ı. ±Î’HÎı …ı ¿›Ù ±ı Ωı≥ ·ı‰Îfi_ ¿ı ±Î’HÎı ¿›Ù ±ı     L›Î›‹Î_ ÷˘ Â_ ⁄˘·ı ¿ı, “±ı ±Î‰_ ±Î‰_ ⁄˘S›Î, ÷ı ÷‹Îflı ±Î‰_ ±Î‰_
L›Î›‹Î_ »ı ¿ı L›Î›fiÌ ⁄ËÎfl. L›Î›‹Î_ ËÂı ÷˘ ∂K‰˝ √Ï÷‹Î_ …≥ ±fiı    ⁄˘·‰_ Ωı≥±ı.” ’HÎ ÷‹ı ±ı¿ ‰¬÷ ⁄˘·˘ ±ıÀ·ı ’ı·Î ⁄ı ‰¬÷ ⁄˘·ı.
L›Î›fiÌ ⁄ËÎfl ËÂı ÷˘ ±‘˘√Ï÷‹Î_ …≥Â.                  ÷‹ı ⁄ı ‰¬÷ ⁄˘·˘ ±ıÀ·ı Á΋˘ ÿÁ ‰¬÷ ⁄˘·Âı. ±Î ⁄_fiı ¤‹flÕÎ
   ≠ë¿÷ν — ±Î ¿Î‚‹Î_ ‰ÎHÎÌfiÌ … ¤Î_…√Õ »ı fiı ?          ŒflÂı ±ıÀ·˘ T›‰ËÎfl »ı. ±Î ⁄_fiı ⁄˘·÷Î ⁄_‘ ◊›Î ÷˘ T›‰ËÎfl ’Òfl˘
                                   ◊›˘, T›‰ËÎfl ¤√Î≥ √›˘. T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı ÂıÊ fiÎ ‰‘ı ÷ı. ±ı‹Î_ Ωı
   ÿÎÿÎlÌ — Á΋˘ Â_ ⁄˘S›˘, ¿ÃHÎ ⁄˘S›˘ ¿ı fifl‹ ⁄˘S›˘ ÷ıfiÎ
                                   ÷‹Îflı ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷˘ ÷fl÷ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘.
±Î’HÎı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ. ±Î’HÎı Â_ ⁄˘S›Î ÷ıfiÎ › “±Î’HÎı” iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ. ±fiı
±ı‹Î_ Ωı Á΋Îfiı ÂÒ‚ ·Î√ı ±ı‰_ ⁄˘·Î›_ ˢ› ±ı ÷˘ T›‰ËÎfl »ı. ‰ÎHÎÌ      ÷‹Îflı fiÎ ⁄˘·‰_ ˢ› ÷˘ › ⁄˘·Î≥ …‰Î› »ı fiı ? ±ı Á΋Îfi˘
¿ÃHÎ fiÌ¿‚Ì ±ı ±ıfiÎ T›‰ËÎflfiı ±Î‘Ìfi fiÌ¿‚Ì, ’HÎ Ωı ÷‹Îflı ‹˘ZÎı     T›‰ËÎfl ±ı‰˘ »ı ÷ı ±Î‘Îflı … fiÌ¿‚ı »ı. ¿˘≥ ¿˘≥ …B›Î ÷’ÎÁÌ ΩıΩı.
… …‰_ ˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ‘˘≥ fiά˘. ¿ÃHÎ ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚Ì ±fiı       ¿˘≥ ‹ÎHÎÁ ÷‹Îv_ fi¿ÁÎfi ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ › ÷ıfiı ‹ÎÀı ÷‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ
Á΋Îfiı ÿ—¬ ◊›_ ±ı › T›‰ËÎfl »ı. ¿ÃHÎ ‰ÎHÎÌ ¿ı‹ fiÌ¿‚Ì ? ¿ÎflHÎ     ±‰‚Ì fiÎ fiÌ¿‚ı fiı ¿˘≥ ¿ı ÷‹Îv_ …flÎ › fi¿ÁÎfi fiÎ ¿›Ù ˢ› ÷˘
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2                        167   168                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2

› ÷‹ÎflÌ ±‰‚Ì ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı. ±ı ÂÎ◊Ì ? ÷˘ ¿ı” ±ı‰_ Á΋ÎfiÎ       ˢ› ÷˘ ±‹ı ¿Â_ ⁄˘S›Î ‰√fl ’Ì ·≥±ı. CÎHÎÌ ‰¬÷ ÷˘ fiÌ«ı ¬⁄flı
T›‰ËÎflfiı ±Î‘Ìfi ◊Λ »ı.                       › fiÎ ’Õı. fiı ¬⁄fl ’Õı ÷˘ ±ı …›Îflı «Î ’̱ı I›Îflı ¬⁄fl ’Õı. ±‹Îflı
                                  fl˘…fiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ⁄˘·‰Îfi_ fiΠˢ›. ⁄˘·‰Îfi_ ¿›Î_ ˢ› ¿ı ¿_≥ fi‰Ìfi
    …ı‰Î T›‰ËÎflı ‰ŸÀΛ_ »ı ÷ı‰Î T›‰ËÎflı µ¿ı·Î› »ı. ±Î ÷‹ı ‹fiı
                                  fiά‰Îfi_ ˢ› ÷˘ … ¿Ë̱ı fiı ¬Î_Õ ÷˘ fl˘… fiάı … »ı. ÷ı ±Î…ı …
’Ò»˘ ¿ı, “÷‹ı ‹fiı ¿ı‹ fi◊Ì ‰œ÷Î ?” ÷˘ Ë_ ¿Ë_ ¿ı, “÷‹ı ±ı‰˘ T›‰ËÎfl
                                  ¤ÒS›Î »ı, ÷˘ ±ı‹Î_ ⁄˘·‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ¬Î_Õ fiά‰Ì ±ı ÷˘ T›‰ËÎfl
fi◊Ì ·ÎT›Î. …ıÀ·˘ ‰‘Îflı T›‰ËÎfl ÷‹ı ·ÎT›Î Ë÷Î, ÷ıÀ·Ì ÷‹fiı À¿˘fl    »ı. ÷ı ¬Î_Õ ‰√flfiÌ «Î ±Î‰ı ÷˘ ±‹ı Á‹∞ …≥±ı ¿ı ±Î…ı ±Î‰˘
‹ÎflÌ ·Ì‘Ì. ÷ı◊Ì ‰‘Îflı T›‰ËÎfl fiˢ÷Î ·ÎT›Î.” ±‹Îflı “iÎÎfiÌ ’vÊ”    T›‰ËÎfl ±ÎT›˘ »ı, ÷˘ «Î ’Ì ·≥±ı.
fiı ¿ÃHÎ ‰ÎHÎÌ … fiΠˢ›, ±fiı Á΋Îfiı ‹ÎÀı ¿Õ¿ ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı ÷˘
÷ı ±‹fiı fiÎ √‹ı. fiı »÷Î_ fiÌ¿‚Ì ±ıÀ·ı ±‹ı ÷fl÷ … Á‹∞ …≥±ı
                                         T›‰ËÎfl‹Î_ “L›Î›” ¿›˘ ?!
¿ı, ±ÎfiÌ ÁÎ◊ı ±‹ı ±Î‰˘ … T›‰ËÎfl ·ÎT›Î »Ì±ı. ‰ÎHÎÌ ±ı Á΋ÎfiÎ
T›‰ËÎfl ≠‹ÎHÎı fiÌ¿‚ı »ı. ‰Ì÷flÎ√ ’vÊ˘fiÌ ‰ÎHÎÌ ÏfiÏ‹kÎfiı ±Î‘Ìfi       T›‰ËÎfl … ⁄‘ı ‹Ò_{‰ı »ı fiı ? T›‰ËÎflfiı ±fiı L›Î›fiı ·Î√÷_
fiÌ¿‚ı »ı. …ıfiı ¿˘≥ ’HÎ ≠¿ÎflfiÌ ¿Î‹fiÎ fi◊Ì, ¿˘≥ ≥E»Î fi◊Ì, ¿˘≥     ‰‚√÷_ fi◊Ì. ·˘¿˘ L›Î› ¿fl‰Î Ω› »ı, L›Î›fiı ⁄˘·Î‰Îfi˘ … fiΠˢ›.
’HÎ ≠¿ÎflfiÎ flÎ√¶ıÊ fi◊Ì, ±ı‰Î ‰Ì÷flÎ√ ’vÊ˘fiÌ ‰ÎHÎÌ Á΋Îfiı       …ı ‰Ëfiı ÁÎÁ ’…‰÷Ì Ë˘› ÷ı › T›‰ËÎfl fiı …ı ‰Ëfiı ÁÎÁ …‹ÎÕ …‹ÎÕ
ÏfiÏ‹kÎı ˢ› »ı. ÷ı Á΋Îfiı ÿ—¬ÿÎ›Ì fiÎ ◊Λ. “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiı ÷˘ √΂   ¿fl÷Ì Ë˘› ÷ı › T›‰ËÎfl »ı. ±Î¬˘ ÿÎ”Õ˘ ¿ıÁfl œ˘‚ı ±ı T›‰ËÎfl »ı
¤Î_Õ‰ÎfiÌ fi‰flΠ… fi ˢ›. »÷Î_, ¿˘≥ ‹ËÎ’H›ÂÎ‚Ì ±Î‰ı ÷˘ ÷ıfiı     ±fiı ’…‰ı ±ı › T›‰ËÎfl »ı. Ωı T›‰ËÎfl fiΠˢ› ÷˘ ÷˘ ’ÿ˚√· ±Î‰ı
√΂˘ ¬Î‰Îfi˘ ‰¬÷ ±Î‰ı. Á΋Îfi˘ T›‰ËÎfl ±ı‰˘ ÷ı fl˘√ ¿Îœ‰Î ‹ÎÀı     … fiËŸ fiı ! ±Î T›‰ËÎfl »ı, ±ı‹Î_ L›Î›-O›Î› Ωı‰Î Ω› ÷˘ µ¿ı·
±‹Îflı ±Î‰Ì ‰ÎHÎÌ ⁄˘·‰Ì ’Õı, fiËŸ ÷˘ ±ı‰_ ±‹Îflı ¿›Î_◊Ì Ë˘› ?     … fiÎ ±Î‰ı.
±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ …ı ‹˘ZÎ ±Î’ı »ı ±ıfiı ‰‚Ì √΂˘ ±Î’‰ÎfiÌ ¿›Î_◊Ì Ë˘›?
                                     ¤√‰Îfi ΩıÕı 11 ÏÂW›˘fi˘ T›‰ËÎfl Ë÷˘, ±ı‹Î_ ¿˘”¿ ÏÂW›fiı
’HÎ ±ıfiÎ fl˘√ ¿Îœ‰Î ±Î‰Ì ¿ÃHÎ ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚Ì ’Õı ! ¿Ï‰ Â_ ¿Ëı »ı
                                  ¿˘”¿ ÿÎ”Õ˘ ¬˘À_ ·Î√Ì Ω› ÷˘ ±ı ÏÂW› ±Î¬Ì flÎ÷ ¨CÎı fiËŸ. ±ı‹Î_
¿ı,
                                  ¤√‰Îfi Â_ ¿flı ? ±ı‹Î_ ¿›Î_ › L›Î› Ωı‰Îfi˘ ˢ› ? Ωı T›‰ËÎflfiı
   “‹Ò±Î …ıfiı ¿Ëı ±ı ÷˘ ±…fl ±‹fl ÷’ı;              T›‰ËÎfl Á‹…ı ÷˘ L›Î› Á‹∞ √›˘ ! ’ÎÕ˘ÂÌ ±‰‚_ ¿ı‹ ⁄˘·Ì √›Î?
    √ÎY›_ …ıHÎı ¬Î‘Ì ±ıfiÎ_ ’Òfl‰fiÎ_ ’Î’˘fiı ‰Ÿ‘ı.” - fi‰fiÌ÷    ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’H΢ T›‰ËÎfl ±ı‰˘ Ë÷˘ ÷ı◊Ì. fiı ±Î’HÎÎ◊Ì ‰ÎHÎÌ ±‰‚Ì
                                  fiÌ¿‚ı ÷˘ ±ı Á΋ÎfiÎ T›‰ËÎflfiı ±Î‘Ìfi »ı. ’HÎ ±Î’HÎı ÷˘ ‹˘ZÎı …‰_
   ¿˘≥ ¿ËıÂı, “±Î ¤Î≥fiı ÿÎÿÎ ¿ı‹ ¿ÃHÎ ÂOÿ ¿Ëı »ı ?” ±ı‹Î_
                                  »ı. ‹ÎÀı ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰_.
ÿÎÿÎ Â_ ¿flı ? ±ı T›‰ËÎfl … ±ı‰˘ ·ÎT›˘ »ı. ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ ÁΉ fiηΛ¿
ˢ› »÷Î_ ÿÎÿÎ ¨«ı ÁÎÿı ⁄˘S›Î fiΠˢ›, I›Îfl◊Ì fiÎ Á‹Ω› ¿ı ±ı        ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÷Ìfl fiÌ¿‚Ì √›_ ÷ıfi_ Â_ ?
’˘÷Îfi˘ T›‰ËÎfl ¿ı‰˘ Á_ÿfl ·ÎT›˘ »ı ! …ı ¿ÃHÎ T›‰ËÎfl ·ÎT›Î ˢ›
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı T›‰ËÎfl‘Ìfi »ı.
÷ı ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ¿ÃHÎ ‰ÎHÎÌ ÿı¬ı.
                                     ≠ë¿÷ν — ±ı‰Ì ’fl_’flÎ flËı ÷˘ ‰ıfl ‰‘ı fiı ?
   ±‹Îflı CÎıfl µ’fl «Î ±Î‰ı, ÷ı ¿˘”¿ ‰¬÷ı «Î‹Î_ ¬Î_Õ … fiÎ fiάÌ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2                       169   170                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2

   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÷ı◊Ì ÷˘ ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı »Ì±ı. ≠Ï÷ø‹HÎ  Áfl¿Îfl, ‰¿Ì· ⁄‘Î √Î_ÕÎ ⁄fiı. ±ı‹Î_ ÷˘ ±Î µ’¿Îfl ¿flı »ı ±ı T›‰ËÎfl
‹˘ZÎı ·≥ …‰Î ‹ÎÀı fi◊Ì, ’HÎ ±ı ÷˘ ‰ıfl ±À¿Î‰‰Î ‹ÎÀı ¤√‰Îfifiı    »ı ±fiı ’ı·˘ ±’¿Îfl ¿flı »ı ±ı › T›‰ËÎfl »ı. ±ı‹Î_ L›Î› ¿fl‰Î Ω‰
I›Î_fi˘ Œ˘fi »ı. ≠Ï÷ø‹H΋Î_ ¿Î«Î ’՛Π÷˘ ‰ıfl ⁄_‘Λ. ¤Ò· …›Îflı   ±fiı ·‰Îÿfiı ⁄˘·Î‰˘ ÷˘ ·‰Îÿ µ’fl◊Ì ’Ëı·Î_ … ¿ËıÂı, ±ı›, «Î-
Á‹Ω› I›Îflı ÷fl÷ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·˘. ±ıfiÎ◊Ì ‰ıfl ⁄_‘Λ … fiËŸ.     ’ÎHÎÌ-fiÎV÷Î ·Î‰˘ !
Á΋Îfiı ‰ıfl ⁄Î_‘‰_ ˢ› ÷˘ › fiÎ ⁄_‘Λ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’HÎı Á΋ÎfiÎ_      …›Î_ T›‰ËÎfl ¿èÎ_ I›Î_ L›Î› ¬˘‚‰Îfi˘ … ¿›Î_ flè΢ ? ÷_ ±Î
±ÎI‹Îfiı ÁÌ‘˘ … Œ˘fi ’ˢ_«ÎÕ̱ı »Ì±ı. T›‰ËÎfl Ïfiw’Λ »ı. Œ@÷    Á‹∞ fiËŸ ÷˘ T›‰ËÎfl ’˘÷ı … ÷fiı ‹ÎflÌ-Ã˘¿Ìfiı T›‰ËÎfl ¿flΉÂı.
±Î’HÎı ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. …ıfiı “V‰w’-iÎÎfi” fiΠˢ›   ‹ÎÀı Á‹∞ Ωfiı ¿ı ±Î ÷˘ T›‰ËÎfl … »ı !
÷ıHÎı T›‰ËÎfl T›‰ËÎfl-V‰w’ … flά‰˘ ˢ› ÷˘ Á΋˘ ±‰‚_ ⁄˘S›˘
÷ı … ¿flı@À »ı ±ı‹ … flά˘. ’HÎ ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷˘ ±ıfiÌ ΩıÕı        ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, T›‰ËÎfl‹Î_ ‹ËŸ ⁄Y›Î ¿flı ±ı ÷fl»˘Õ ¿Ëı‰Î›
≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘, fiËŸ ÷˘ ‰ıfl ⁄_‘ÎÂı.                 fiı ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ıfiÌ ΩıÕı fl‹HÎÌ› T›‰ËÎfl Á«‰Î›ı·˘ fiËŸ ÷ı◊Ì
        Ïfi—ÂıÊ T›‰ËÎflı µ¿ı· !              ±ı‰_ ⁄fiı, ±Î T›‰ËÎfl‹Î_ ¿˘≥fiı ±‹ı ‰œ÷Πˢ≥±ı ’HÎ ±ı‹Î_ ±‹Îfl˘
    ¤√‰Îfiı Â_ ¿èÎ_ ¿ı “±ı¿ T›‰ËÎfl »ı ±fiı ⁄Ì…\_ Ïfiç› »ı”;   ’˘÷Îfi˘ …flÎ › V‰Î◊˝ fiΠˢ› ÷˘ ÷ı fl‹HÎÌ› T›‰ËÎfl ˢ›. ±ıfi_ Œ‚
T›‰ËÎflfi˘ ÷˘ Ïfi—ÂıÊ ¤Î√οÎfl ◊≥ flè΢ »ı, fiËŸ ÷˘ µ¿ı· ¿›Î_◊Ì    Á_ÿfl ±Î‰ı. ’HÎ V‰Î◊˝ ‹ÎÀı ·œı, ’ZÎÎ’ZÎÌ ‹ÎÀı ·œı ÷ıfi_ Œ‚ ¿Õ‰_ ±Î‰ı.
±Î‰ı ? Ïfifl_÷fl T›‰ËÎflfiı T›‰ËÎfl‹Î_ flά‰˘ ±fiı Ïfiç›fiı Ïfi盋Î_    ±‹Îfl˘ T›‰ËÎfl fl‹HÎÌ› ˢ›. ‰√fl ¿Î›˝ ¿›ı˝ … ‹‚ı. ±ı‹ fiı ±ı‹
flά‰Îfi˘. ±fiı T›‰ËÎfl‹Î_ ÷˘ …ıÀ·_ ËÂı ÷ıÀ·_ ÷˘ Á΋ı ±Î‰Âı … fiı   ’√·Î_ ’Õı fiı ŒıflŒÎfl ◊≥ Ω› ÷ı ’Ò‰˝¤‰fi˘ fl‹HÎÌ› T›‰ËÎfl »ı. ˉı
? T›‰ËÎfl ÷˘ ÷‹ı …ıÀ·˘ T›‰ËÎfl ·Î‰ı·Î ÷ıÀ·_ fl˘¿Õ_ … ±Î’ı. T›‰ËÎfl  ÷˘ ±Î’HÎı …ıÀ·˘ ±fiı …ı‰˘ T›‰ËÎfl »ı ÷ı ¤Ò_ÁÌ fiά‰Îfi˘ »ı ±fiı
Â_ ¿Ëı »ı ? ¿Î›ÿıÁfl ±œÎfl ±Î’‰Î Ωı≥±ı ±fiı ±Îà … ¿ı‹ ±ÎM›Î     ˉı ±Î’HÎı fi‰˘ T›‰ËÎfl ¿›Î_ ¿fl‰Îfi˘ »ı ? ˉı ÷˘ ÷‹Îflı T›‰ËÎflfiÎ
? ¿ÎflHοı ±ÎÃfi˘ … T›‰ËÎfl Ë÷˘ ‹ÎÀı ±Îà ±ÎM›Î, ±ıÀ·ı T›‰ËÎfl    iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ±fiı ’fl‹Îfi_ÿ‹Î_ flËı‰Îfi_ »ı
ÂÒL› ◊≥ Ω›, ’λ·Î_ ¿‹˘˝ ÂÒL› ◊≥ Ω›. ’HÎ “iÎÎfiÌ ’vÊı” iÎÎfi       ˉı ¿˘≥ ‹ÎHÎÁ ’Ò»‰Î ±Î‰ı ¿ı, “‹Îfl˘ »˘¿fl˘ ±Î‰_ ¿flı »ı,
±ÎM›_ ˢ› ÷˘ «Î…˝ fiÎ ◊Λ, fiËŸ ÷˘ «Î…˝ ◊≥ Ω›.           Œ·ÎHÎαı ±Î‰_ ¿›Ù, ±ı‰_ ÷ı ¿flÎ÷_ ËÂı ?” ÷˘ Ë_ ¿Ë_ ¿ı, “…ı ◊≥ flèÎ_
    T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı ⁄LfiıfiÌ ‰Î÷ ÂÒL›÷Îfiı ·Î‰ı ÷ı. V◊Ò‚ ¿‹˘˝,   »ı ±ı … L›Î› »ı.” L›Î› ÷˘ ◊‹˘˝‹ÌÀfl »ı. ÿfl±Á· Á_iÎÎ ±ı ÿfl±Á·
’_«ıÏLƒ›◊Ì ÿı¬Î÷Î_, ±fi¤‰Î÷Î_ ¿‹˘˝, ÂÒL›÷Îfiı ’΋ı ±ı T›‰ËÎfl.   L›Î› »ı; …ı ◊≥ flèÎ_ »ı ÷ıfiı … ±‹ı “T›‰ÏV◊÷” ¿Ë̱ı »Ì±ı. ±ı‹Î_
V‰w’fiÎ ±iÎÎfiÌfiı ±ı «Î…˝ ¿flÌfiı Ω› ±fiı ±‹ı …ıfiı iÎÎfi ±ÎM›_ ˢ›,  ’»Ì L›Î›ÎL›Î› ¬˘‚‰Îfi_ ¿›Î_ flèÎ_ ?
…ıfiı V‰w’fi_ ¤Îfi ˢ› ÷ıfiı ÷˘ ÕÌV«Î…˝ ◊≥ Ω› ±fiı fi‰_ «Î…˝ fiÎ       ±Î…ı ±Î √…⁄fiÌ ‰Î÷ fiÌ¿‚Ì »ı ! ±Î ‰Î÷ ‰SÕ˝‹Î_ ¨«Î‹Î_
◊Λ. ÕÌV«Î…˝ ¿˘≥ ’HÎ ≠¿Îflfi_ ˢ› ’HÎ ÷ı …ı‰˘ Á΋Îfi˘ T›‰ËÎfl ËÂı  ¨«Ì ‰Î÷ »ı !! ƒT›, ZÎıhÎ, ¿Î‚, ¤Î‰fiı ±Î‘Îflı fiÌ¿‚Ì √≥ »ı; ÷‹Î‹
÷ı‰_ … ÕÌV«Î…˝ ◊Âı.                       ÂÎj΢fiÎ ÁÎfl w’ı fiÌ¿Y›_ »ı !!! ±Î ‰Î@›fi_ ω‰flHÎ ¿fl‰Î …ı‰_ »ı.
   ¿ıÀ·Î¿ ±ı‰Î ˢ› »ı ¿ı, ÷‹ı µ’¿Îfl◊Ì ¤Î√÷Πˢ ÷˘ › ÷ı
±’¿Îfl◊Ì ¤Î√÷Πˢ› ! ±ı‹Î_ L›Î› ¿fl‰Î Ω‰ ÷˘ √Î_ÕÎ ⁄fi˘.                   vvvvv
                               172                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2

                                  ≠ë¿÷ν — iÎÎfiÌ ’vÊfiı ±Î ⁄ı ‰ıÿ¿ fiΠˢ› fiı, ÿÎÿÎ ?
                                  ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, “iÎÎfiÌ”fiı ’HΠˢ›. ’HÎ iÎÎfiÌ …\±ı ±fiı ΩHÎı.
                               ¿_≥ ±’… ‹‚ı ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ±Î ÷˘ ÷‹Îfl˘ ÏËÁÎ⁄ ÷ı◊Ì
                               ±’… ‹Y›˘. ±Î’HÎı ÷˘ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ±fiı ’fl‹Îfi_ÿÌ, ÷ı ’ÎÕ˘ÂÌfiÌ …ı‹
                               flËı‰Îfi_. ±Î ÷˘ ⁄‘Î ÀıQ’flflÌ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ˚Á »ı. ¿˘≥fiı ÿÎœ ÿ—¬‰Î
                               ±Î‰ı ÷˘ ±ı ¿ı‹ ±ı‹ fi◊Ì Ï‰«Îfl÷˘ ¿ı ±Î ¿Î›‹ ÿ—¬÷Ì flËıÂı ÷˘
                               ? ±Î ⁄‘Î_fi˘ ÀÎ≥‹ ˢ›. ¿Î‚ ’οı ±ıÀ·ı ÿ—¬÷_ ⁄_‘ ◊Λ. ±ı¿
                               ±‰V◊Î ±Õ÷ηÌÁ Ï‹ÏfiÀ◊Ì ‰‘Îflı À¿ı fiËŸ ±ı‰Î Ïfi›‹‰Î‚_ …√÷
                               »ı !
                                   ±‰V◊΋Î_ Á¬ ˢ› fiËŸ. ±‰V◊Î ÷˘ Ïfifl_÷fl Œ›Î˝ ¿fl‰ÎfiÌ.
       T›‰ËÎÏfl¿ Á¬-ÿ—¬ Á‹… !              ⁄√̫΋Î_ Á¬ ˢ› ÷˘ ’λ\_ CÎıfl ±Î‰‰_ ’Õı »ı, ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î ÿ—¬fiÎ
                               ËÎ_S·Î‹Î_ ’՛ΠflË̱ı ¿ı …ı …B›Î±ı ÿ—¬ »ı I›Î_ … ’՛ΠflË̱ı ÷˘
  ±Î Á_ÁÎflfiÎ_ Á¬-ÿ—¬ »ı ±ıfiı ¤√‰Îfiı Á¬-ÿ—¬ ¿èÎ_ fi◊Ì.
                               Á¬ ◊Λ. ÿ—¬ ÁËfi ¿flfiÎflfiı Á¬ ±˘À˘‹ıÏÀ¿ ±ÎT›Î ¿flı, ¿ÎflHÎ ¿ı
¤√‰Îfiı ±Îfiı ‰ıÿfiÌ› ¿èÎ_ »ı. Á¬fiı ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ› ¿ËÌ ±fiı ÿ—¬fiı
                               ÷Î’‹Î_ «Î·ı·Îfiı ⁄Ής›Î fiÌ«ı Á¬ ±Î‰ı …, ±fiı Ωı ¿˘≥fiı
±ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ› ¿ËÌ.
                               ⁄Ής›Î fiÌ«ı Á¬ fiÎ ±Î‰÷_ ˢ› ÷˘ ÷ıfiı «Îfl-’Î_« ¿·Î¿ ÷Î’‹Î_
   ≠ë¿÷ν — ‰ıÿfiÌ› ¿ı‹ ¿èÎ_ ?                Œıfl‰Ì±ı ÷˘ I›Î_ › ÷ıfiı Á¬ ·Î√Âı. ±Î Á_ÁÎflfiÌ ¿·ÏÊ÷ Ïø›Îfiı ±ıfiÎ_
                               Œ‚ w’ı Á¬ µI’Lfi ◊Λ »ı ! ’»Ì ±ı CÎıfl …≥fiı ’_¬˘ Œıfl‰Ìfiı ⁄ıÁı
   ÿÎÿÎlÌ — ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfi_ ≠‹ÎHÎ ‰‘Ì Ω› ÷˘ ¿_ÀÎ‚Ì Ω›. ±Î
                               ÷˘ “ËÎÂ, Á¬ ◊›_” ¿Ëı ! ’»Ì ±ı ÏfiflÎ_÷ı «Î-’ÎHÎÌ ’̱ı. ±fiı ±Î¬˘
…‹‰Îfi_ fl˘… ±ı¿ … ≠¿Îflfi_ ‹Ò¿ı ÷˘ ¿_ÀÎ‚Ì Ω›. ÷ı◊Ì ÷ı › ‰ıÿfiÎ  ÿÎ”Õ˘ CÎfl‹Î_ ⁄ıÁÌ flËı·Î ÂıÃfiı ’_¬˘ Œıfl‰ı ÷˘ fiÎ ŒÎ‰ı, «Î-’ÎHÎÌ fiÎ
… »ı fiı ? ’H›¿‹˝◊Ì ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ› ±fiı ’Î’¿‹˝◊Ì ±ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ›   √‹ı. ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ ¿˘≥ ’HÎ Á¬ »ı ±ı ◊Î@›ÎfiÎ_ Œ‚ w’ı »ı. ÷ÎÏI‰¿
»ı. ±Î ·Bfi‹Î_ ⁄‘Î_ ·˘¿ ±Îfi_ÿ‹Î_ ˢ› fiı ¤Î≥fiÎ ‹˘œÎ ’fl Ïÿ‰ı·  Á¬-ÁfiÎ÷fi Á¬ ±Î‰ı ’»Ì ¿›Îflı › ’HÎ Ω› fiËŸ !
’Ì‘_ ˢ›. ±ı‹ ¿ı‹ ÿı¬Î› ? ÷˘ ¿ı, “‹ËŸ” ±ÂÎ÷Î ‰ıÿ¿ »ı. ÷ı ±ı
±Î‹◊Ì √˘ÿÎ ‹Îflı ±fiı ÷ı‹◊Ì √˘ÿÎ ‹Îflı ±fiı √‹ı ÷ı‰Î_ ÿ—¬fiÎ_       ¿ıÀ·Ì¿ …√αı ±˘fl÷ ‘HÎÌfiı ÿ—¬ ±Î’ı ÷˘ ¿˘≥ …B›Î±ı ‘HÎÌ
ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏLÁ›· ±ıωÕLÁÌÁ ¤ı√Î ¿flÌ ±Î’ı ±fiı ¤Î≥fiı   ±˘fl÷fiı ÿ—¬ ±Î’ı. ’HÎ ±ı ÿ—¬ ÂÎ◊Ì ·Î√ı »ı ? ÷˘ ¿ı” ≠‹ÎHÎ◊Ì
ÿ—¬ ±Î’ı. ±Î µ’fl ¤√‰Îfi ¿ı √˛Ë˘ ¿˘≥ ÿ—¬ ±Î’ı fiËŸ. µ’fl ¿˘≥   ±˘»\_ ÿ—¬ ±Î’ı »ı, ÷ı◊Ì. Ωı ≠‹ÎHÎ◊Ì ‰‘Îflı ÿ—¬ ’ÌflÁı ÷˘ Á¬ ·Î√ı.
⁄Î’˘ › fi‰fl˘ ⁄ıÃ˘ fi◊Ì ÷‹fiı ÿ—¬ ±Î’‰Î ! ±Î ÷˘ ‹ËŸ ’ı·˘ ‰ıÿ¿   I›Îflı ±ËŸ iÎÎfi Â_ ⁄˘·ı ¿ı ±Î ÷˘ ‰ÎB›Î … ¿flÂı. ÷ı ’»Ì Á¬ µI’Lfi
»ı ±ı ¿flΉı »ı. ±Î‹Î_ ±ÎI‹Î fi◊Ì. ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î› ⁄Ì∞ ‰V÷ »ı. ±Î  ◊≥ Ω› !
÷˘ ±Î¬_ ·Â¿fl ‹ËŸ »ı. ’˘·ÌÁ‰Î‚˘, Œ˘…ÿÎfl, ±ıfi˘ µ’flÌ ±ı ⁄‘Î       ±Î «ø‰÷Ì˝ flÎΩ±˘fiı ‹Ëı·˘‹Î_ Á¬ fiÎ ·ÎB›Î_ fiı ±Î √flÌ⁄˘fiı
› ±Î ·U¿fl‹Î_ »ı !                       {Ò_’ÕÌ‹Î_ Á¬ ·ÎB›Î ¿flı »ı ±ı … ±Ω›⁄Ì »ı fiı ? Á¬ ÷˘ À¿Îµ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2                         171   174                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2

  ˢ‰_ Ωı≥±ı, ±ÎT›Î ’»Ì Ω› fiËŸ. Á¬ ÷˘ “ÿÎÿΔfiı »ı ÷ı‰_ ˢ‰_    ΩHÎı ¿ı ‹Îflı ¿Â_ ¬Î‰Îfi_ fiËŸ. ±ı¿ ¬ıÕÒ÷¤Î≥fiı flÎ÷ı ÏÁfiı‹Î Ωı‰Îfi_
  Ωı≥±ı, ±ı¿ ZÎHÎ ’HÎ ±ı Ω› fiËŸ, “ÿÎÿΔfiı Ïfifl_÷fl ÁË… Á‹ÎÏ‘     ‹fi ◊›_. ÷ı ⁄‚ÿfiı CÎÎÁ-⁄ÎÁ ÁflÁ ÁflÁ ‹Ò¿Ìfiı …÷˘ flè΢, ’HП¿Ì
  flËı !                              ¿Îœ‰Îfi_ ¤Ò·Ì √›˘. Ï⁄«Îfl˘ ⁄‚ÿ Â_ ¿flı ? ’ıÀ‹Î_ ¤Ò¬ ·Î√Ì ’HÎ ¿flı
                                  Â_ ? ¿˘fiı ¿Ëı ? flÎ÷ı ⁄Îfl ‰ÎB›ı ¬ıÕÒ÷ ±ÎT›˘ fiı ÁÒ≥ √›˘. ⁄‚ÿfiÌ
     ≠ë¿÷ν — ∞‰ ⁄Ì…ı Á¬ ÂÎ ‹ÎÀı ¬˘‚ı »ı ?
                                  ¿_≥ ÷’ÎÁ-⁄’ÎÁ ¿flÌ fiËŸ. ⁄‚ÿ ÷˘ …‹Ìfi ’fl ’√ ’»ÎÕ ’»ÎÕ
     ÿÎÿÎlÌ — ±Î »˘¿flÎfiı ÿ΂¤Î÷ ÁflÁ ¬Î‰Î ‹‚ı ÷˘ ÷ı ˢÀ·‹Î_   ¿flı ±Î¬Ì flÎ÷ ! ÷ı Á‰Îflı Ωı›_ ÷˘ ¬⁄fl ’ÕÌ ¿ı Ÿ¿Ì ¿Îœ‰Îfi_ ¤Ò·Ì
  fiÎ Ω›. ’HÎ CÎıfl … Á_÷˘Ê fiÎ flËı ÷˘ ’»Ì ±ı ⁄ËÎfl ¬Î‰Î Ω›, ÷ı‰_   … √›ı·˘!
  Á¬‹Î_ ±Á_÷˘Ê »ı ±ıÀ·ı Á¬ ¬˘‚ı »ı. ∞‰ ±÷ÌÏLƒ› Á¬fiı ‹ÎÀı
  ¤À¿ı »ı, ’˘÷Îfi_ Á¬ ¿˘≥±ı «Î¬ı·_ … fiËŸ, ±Î ¿ÏS’÷ Á¬ ÷˘ ¿ıÀ·_          ∞‰fi - CÎÎ_«ÌfiÎ ⁄‚ÿ …ı‰Î !
  À¿ı ? “iÎÎfiÌ ’vÊ” ‹‚Ì Ω› ÷˘ ±÷ÌÏLƒ› Á¬ ‹‚Ì Ω› ! ¿ÏS’÷
  Á¬◊Ì ÷˘ I≤ÏM÷ fiÎ ◊Λ, Á_÷˘Ê ◊Λ ¬fl˘. …›Î_ Á‘Ì iÎÎfi µI’Lfi        ±fi_÷ ±‰÷Îfl CÎÎ_«ÌfiÎ ⁄‚ÿfiÌ …ı‹ ‹…^flÌ ¿flÌ, Œ‚‹Î_ ‹Y›_
  ◊Λ fiËŸ I›Î_ Á‘Ì “±‰‚Î-ˉ‚Δfi_ ¤Îfi ‹fiW›fiı ˢ› fiËŸ. ⁄Ï©      Â_ ? ÷˘ ¿ı“ ¬˘‚fi_ ±ı¿ œıd_ ! ÷ı‹ ¤Î≥ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ CÎÎ_«ÌfiÎ ⁄‚ÿfiÌ
  »ı ÷˘ Á_ÁÎflfiÎ_ ÏË÷ÎÏË÷fi_ ¤Îfi ⁄÷Ήı ’HÎ ‹˘ZÎfiÎ ÏË÷ÎÏË÷fi_ ¤Îfi   ’ıÃı ‹Ëıfi÷ ¿flÌfiı ‹flÌ Ω› I›Îflı flÎhÎı ËÎ_Õ‰Îfi_ œıd_ ‹‚ı ! ⁄Ë ⁄‘Î_
  fiÎ ⁄÷Ήı. ±ı ÷˘ Ë_ ‹flÌ …≥ ±ı‰_ ⁄÷Ήı !             ÿ—¬˘ ¤˘√T›Î »ı ! ’Îfl ‰√flfiÎ ‹Îfl ¬Î‘Î »ı. ±Î ÷˘ ¿ÏS’÷ ÿ—¬˘fiı
                                  ’λΠ±Î‹_hÎHÎ ‹ÎÀı ’ÏhοΠ‹˘¿·ı. ·Bfi‹Î_ ‹ÎÁÌfiÎ ‹Î‹Î∞fiÎ ÿÌ¿flÎfiı
     ±Î …√÷ ø‹ı √˘Ã‰Î›ı·_ »ı. ’©Ï÷Áfl …√÷ »ı. ¿˘≥fiı ›      ⁄˘·Î‰ı. …wfl ˢ› ±ıfiı ¿_¿˘÷flÌ ‹˘¿·fiı ! ’HÎ ±Î ÷˘ ⁄‘Î_fiı ±Î‹_hÎHÎ
  ‹fifiÎ_ ÿ—¬ fi◊Ì. ±ı¿ ‹fiW› fi΋fiÎ ≠ÎHÎÌfiı … ÿ—¬ »ı. ≠ÎHÎÌ      ±Î’ı ÷ı ’»Ì ⁄‘Î_ ±Î‰ı. ±Î ÿ—¬fiı ±ı‰_ fiËŸ ¿ı ±Îfiı I›Î_ …‰_ ±fiı
  ÂÎ◊Ì ? ¿ı ≠ÎHÎfiÎ ±Î‘Îflı ∞‰ı »ı. ⁄ÌΩ ¿˘≥ …fiΉflfiı ‹fifiÎ_ ÿ—¬˘    ±Îfiı I›Î_ fiÎ …‰_, ±fiı Á¬fiı › ±ı‰_ fiËŸ ¿ı ±Îfiı I›Î_ …‰_ ±fiı
  fi◊Ì. ¤Ò¬ ·Î√ı ÷˘ ÷ı‹fiı ‰ıÿfiÎ ◊Λ ’HÎ …flο ¬˘flο ‹‚ı ±ıÀ·ı    ±Îfiı I›Î_ fiÎ …‰_. ’HÎ …ıfiı ¿_¿˘÷flÌ ‹˘¿·ı ÷ı ±Î‰ı. ’»Ì ¿Ëı ¿ı ÿ—¬
  ‰ıÿfiÎ Â‹Ì Ω›. ±ı‹fiı ·˘¤ … fiËŸ fiı ! ±Î ‹fiW›˘fiı … ·˘¤ »ı.     ¿ı‹ ±ÎT›_ ?
  ÷ı ’˘÷ÎfiÎ √‹ÎHÎfi_ ÷˘ ¬Î› ’HÎ ΩıÕıfiÎfiÌ “√‹ÎHΔfi_ ’ÕÎ‰Ì ·ı‰Î
                                      ±Î √΋ÕÎfiÎ_ ⁄ˆflÎ_ ¤ı√Î_ ◊Λ fiı ’»Ì Á¬ÿ—¬fiÌ ‰Î÷˘ ¿flı.
  Œflı ! ·˘¤◊Ì … ÿ—¬˘ ∂¤Î_ »ı !
                                  ⁄ΛÕÌ ¿Ëı ¿ı ‹Îflı ÷˘ ‹ÎflÎ “±ı‹fiı” ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ÀˆÕ¿Î‰‰Î »ı ±fiı ’vÊ˘
     ±Î ‹ÎHÎÁ˘fiı CΈՒH΋Î_ ’√ ÿ—¬ı ÷˘ ÕΘ@Àfl ’ÎÁı ÿ˘Õı, ÿ‰Î  ¤ı√Î ◊≥ fiı ‰Î÷˘ ¿flı ¿ı “‹Ò≥fiı ⁄ı ‘˘· ÿı‰Ì »ı.” ÷ı ’»Ì Ωı. ’ı·Ì
  ¿flΉı. ’HÎ ±Î ’ZÎ̱˘fiı ¿ı ‹Î»·Î_±˘fiı »ı ÕΘ@Àfl ? ±ı‹fiı ¤˘√T›Î  ÀˆÕ¿Î‰ı ±fiı ’ı·Î ±ıfiı ⁄ı ‘˘· ‹Îflı ±ı‰˘ ±Î Á_ÁÎfl »ı ! ±Î Á_ÁÎfl‹Î_
  … ¿fl‰Îfi_. ±ı‹fiı »ı ±ı¿ı › ωʛ ? ±ÎËÎflÁ_iÎΠˢ› ÷ı◊Ì ¬Î‰Î    …wflfiÌ ‰V÷ ¿ıÀ·Ì ? ⁄ı ÀÎ≥‹ ¬Î‰Î ‹‚ı fiı fiÎˉÎfi_ ’ÎHÎÌ ‹‚ı ÷˘
  Ωı≥±ı, ’HÎ ∞¤fiΠωʛ fiÏË. ±ı‹fiı › Ωı ¬Î‰Î-’̉ÎfiΠωʛ˘      ÃÌ¿, ’HÎ ’̉Îfi_ ’ÎHÎÌ ÷˘ Ωı≥±ı. ±Î‰ÕÎ fiÎfiÎ ‰Î‚ ˢ› ÷˘ ¬˘Õ˘
  ˢ› ÷˘ ÷ı‹fiı › ÿÎœ˘ ÿ—¬÷, «U‹Î ±Î‰÷. …fiΉfl˘fiı › CΈՒH΋Î_    ◊Λ ¿Â˘ ? ±Î ÷˘ ‰Î‚ ‰‘Îflı fiı ’»Ì ¬˘Õ˘ ◊Λ. ±Î ÷˘ …wfl ‰√flfiÎ_
  ÿ—¬˘ ±Î‰‰ÎfiÎ_, ’HÎ ‹Ò_√ı ‹˘œı ÁËfi ¿›Î˝ ¿fl‰ÎfiÎ_ ÷ı‹fiı !      ÿ—¬˘ fi˘÷flı »ı.
    ±Î ⁄‚ÿfiı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ¬ı÷fl‹Î_ ¬ı÷Ì ¿flΉı fiı ’˘÷Îfi˘ ⁄‚ÿ       Á_ÁÎfl ±ı ÷˘ fi›˘˝ ÿ—¬fi˘ ¤_ÕÎfl »ı. ÷ı‹Î_ ⁄˘·Î› fiËŸ, ¿Ëı‰Î›
  ’˘÷ÎfiÎ ¬ı÷fl‹Î_◊Ì ¿Â_ ¬Î≥ fiÎ Ω› ÷ı ‹ÎÀı ‹˘œı Ÿ¿Ì ⁄Î_‘ı, ÷ı ⁄‚ÿ  fiËŸ fiı ÁËı‰Î› fiËŸ ! fiı √Y›Î ¿fl‰Îfi_ ! ±Î ⁄‚Ïÿ›Îfiı ÷˘ ±Î¬Ì
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2                         175   176                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2

Ï…_ÿ√Ì ‹Ëıfi÷ ¿fl‰ÎfiÌ ±fiı ’»Ì CÎˆÕ˘ ◊Λ I›Îflı ¿’Î≥ ‹fl‰Îfi_.         ±Î Á_ÁÎfl ÷˘ Á‹…‰Î …ı‰˘ »ı. ±Î ¿Î¿Î Â_ »ı ? ‹Î‹Î Â_ »ı ?
±ı‹fiı flÌÀΛfl ◊‰Îfi_ »ı ¿_≥ ? »ı …flΛ ±ı‹fiı ÀıLÂfi‹Î_◊Ì fiÌ¿‚‰Îfi_?   ‘HÎÌ Â_ »ı ? ⁄ˆflÌ Â_ »ı ? ±ı ÷˘ «˘’ÕÎfiÎ ÏËÁÎ⁄ »ı. ’HÎ ±ı ÷˘
±Î ÷˘ ’˘÷Îfiı ÿ—¬ »ı, ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ …fiΉfl˘fiı ’Îfl ‰√flfiÎ_ ÿ—¬ »ı.    ΩH›_ … fiËŸ. Ωı ΩHÎı ÷˘ ÷˘ ÏËÁÎ⁄ … «˘A¬˘ ¿fl÷˘ Ω›. ±fiı ±Î
“±Î …fiΉfl˘ ¿fl÷Î_ ÷˘ ±Î’HÎfiı ÿ—¬˘ ±˘»Î_ »ı fiı” ±ı‹ ω«Îfl‰Îfi_.    ÷˘ ΩHÎı fiËŸ ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı¿ ÏËÁÎ⁄ «Ò¿÷ı ◊Λ fiı ⁄ÌΩı ÏËÁÎ⁄
±Î ÷˘ ‹˘œı ±ı¿ Œ˘Õ¿Ì ◊≥ ˢ› ÷˘ ÿ—¬ ◊≥ Ω›!              ‰‘Îfl÷˘ Ω›, ±fiı ‹Î‹Îfi˘ ÏËÁÎ⁄ ⁄Î¿Ì Ë˘› ÷˘ ¿˘≥ ’HÎ ÏfiÏ‹kÎı
                                  ÏËÁÎ⁄ «Ò¿÷ı ◊›Î ‰√fl flËı‰Îfi˘ fiËŸ fiı !
       ÿ—¬˘fiı fiÎ flÕı ÷ı ¬ÎfiÿÎfi !
                                     …√÷ ÿ—¬ ¤˘√‰‰Î ‹ÎÀı fi◊Ì, Á¬ ¤˘√‰‰Î ‹ÎÀı »ı. …ıfi˘
   ’˘÷ÎfiÎ_ ÿ—¬˘ ⁄ÌΩfiı flÕÌfiı ¿Ëı‰Î_ ±ı ÷˘ ¿Î_≥ ¬ÎfiÿÎfiÌ ¿Ëı‰Î›   …ıÀ·˘ ÏËÁÎ⁄ ˢ› ÷ıÀ·_ ◊Λ. ¿ıÀ·Î¿ ±ı¿·_ Á¬ ¤˘√‰÷Πˢ› »ı,
? ’HÎ ·˘¿˘ ÷˘ ÿ—¬˘ ⁄‘Î_fiı ¿Ëı÷Î_ Œflı. ÿ—¬˘ ¿Ëı‰ÎfiÌ ÂÏ@÷ ˢ›     ÷ı ÂÎ◊Ì ? ¿ıÀ·Î¿ ±ı¿·_ ÿ—¬ … ¤˘√‰÷Πˢ› »ı ±ı ÂÎ◊Ì ? ’˘÷ı
»÷Î_ ÁËfi ¿fl‰_ fiı fiÎ ¿Ëı‰_ ±ıfi_ fi΋ ¬ÎfiÿÎfiÌ ! ‹˘À˘ ‹ÎHÎÁ       ±ı‰Î ÏËÁÎ⁄ ·ÎT›˘ »ı ÷ı◊Ì. ±Î Á‹Î«Îfl˘‹Î_ fl˘… ±Î‰ı ¿ı, “±Î…ı
’˘÷ÎfiÎ_ ÿ—¬fiı Á‹Î‰Ì ·ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı ±ı‹ ˢ› ¿ı ±ı‹Î_ ¿Ëı‰Î …ı‰_  Àı@ÁÌ‹Î_ ⁄ı ‹ÎHÎÁ˘±ı ±Îfiı ·Ò_ÀÌ ·Ì‘Î, Œ·ÎHÎÎ N·ıÀfiÎ_ ⁄Î≥-ÁÎËı⁄fiı
Â_ »ı ? ¿Î_≥ Á΋ı‰Î‚˘ ±Î’HÎÎ_ ÿ—¬ ·≥ ·ı‰Îfi˘ »ı ? ±Î …fiΉfl˘     ⁄Î_‘Ì ·Ò_À «·Î‰Ì.” ±Î ‰Î_«Ìfiı ±Î’HÎı ¿_≥ ¤Õ¿‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì ¿ı
±Î‰ı »ı ¿_≥ ’˘÷ÎfiÎ ÿ—¬˘ ¿Ëı‰Î_ ? ±Î ¿>÷flÌfi˘ ’√ ‹˘Àfl fiÌ«ı ±Î‰ı    Ë_ › ·Ò_ÀÎ≥ …≥ ÷˘ ? ±Î ω¿S’ ±ı … √fi˘ »ı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ÷_
÷˘ ±ı ¿˘fiı ¿Ëı‰Î Ω› »ı ? ÷ı Ï⁄«ÎflÌ œÁ‰Î÷Ì œÁ‰Î÷Ì «Î·ı, ÷ıfiı     ÷Îflı ÁË…‹Î_ Œ›ÎÙ ¿flfiı. ÷Îfl˘ ÏËÁÎ⁄ ËÂı ÷˘ ·≥ …Âı, fiËŸ ÷˘ ¿˘≥
ÿ‰Î-⁄‰Î ¿Â_ … fiËŸ !                         ⁄Î’˘ › ’Ò»fiÎfl fi◊Ì. “¤˘√‰ı ±ıfiÌ ¤Ò·.” ‹ÎÀı ÷_ Ïfi¤˝› ◊≥fiı Œfl.
   ±Î …fiΉfl˘fiı »ı ¿_≥ fiHÎÿ˘≥-⁄HÎÿ˘≥ ? ±Î ÷˘ ‹fiW›‹Î_       ±Î ’ı’fl‰Î‚Î ÷˘ ·¬ı, ‹ÎÀı ±Î’HÎı Â_ ⁄Ì …‰_ ? ±Î ÷˘ ◊˘ÕÎ ±˘»Î
±ÎT›Î_ I›Î_◊Ì ±‹ÎflÎ fiHÎÿ˘≥, ±‹ÎflÎ ‰fl. ¿›Î ±‰÷Îfl‹Î_ ‰fl fiˢ÷˘     ≠‹ÎH΋Î_ ÕÎ≥‰˘Á˝ ◊Λ »ı ±ı ÁÎv_ »ı. »÷Î_, ‰‘Îflı ÕÎ≥‰˘Á˝ ◊‰Î ‹Î_Õı
‹Y›˘ ? ¿>÷flÎ_‹Î_ › fiı √‘ıÕ΋Î_ › - ⁄‘ı › ‰fl ‹‚ı·˘, ÷˘ › ±Î‰_    ÷˘ ⁄‘Î_fiı Â_¿Îfiı V◊Îfi ‹‚ı ¿ı ±Î’HÎı › ÕÎ≥‰˘Á˝ ◊Âı ÷˘ ? ±ı¿ ·Î¬
… √‹ı »ı ·˘¿˘fiı. fiËŸ ÷˘ ’˘÷ı ’fl‹ÎI‹Î … »ı ! ±Î ‹„@÷ ‹ÎÀı      ‹ÎHÎÁ …ı …B›Î±ı ·Ò_ÀΛ I›Î_ ÷‹ı Õfl¢ fiËŸ. ÷‹Îfl˘ ¿˘≥ ⁄Î’˘ ›
…L‹ ‹‚ı »ı, ’HÎ ±ı ¿Î‹ ÷˘ ¤Ò·Ì √›˘. …ı ¿Î‹ ‹ÎÀı ±Î‰ı fiı ±ı     µ’flÌ fi◊Ì.
¿Î‹ ¤Ò·Ì Ω› ÷˘ ±ıfiÎ◊Ì ‹˘À˘ ‹Òfl¬ ¿˘HÎ ? ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ ±Î ‹ÎflÎ        ±Î’HÎfiı ¿˘≥ ΩıÊ̱ı ËÎ◊ Ωı≥fiı ¿èÎ_ ˢ› ¿ı «Îfl CÎÎ÷˘ »ı.
ÁÁflÎ, ±Î ‹ÎflÌ ÁÎÁ fiı ±Î ‹Îfl˘ ‘HÎÌ fiı ±Î ‹ÎflÌ ‰Ë ±ı‹ “‹Îv_-     ÷˘ «Îfl CÎÎ÷˘‹Î_ ±Î’HÎı «ı÷÷Î flËı‰_ Ωı≥±ı. ˉı ±Î‹Î_◊Ì ±ı¿ CÎÎ÷
‹Îv_” ¿fl ¿fl ¿›Ù »ı. ’HÎ ÿÎ_÷‹Î_ ÁHοΠ‹Îflı I›Îflı ¿˘≥ ±Î‰ı fiËŸ.   √≥ ÷˘ ±Îfi_ÿ ‹Îfi‰˘ ¿ı ÏÁ·¿‹Î_◊Ì ±ı¿ ±˘»Ì ◊≥ ! ÷ı‹ ±’‹Îfi,
Õ˘ÂÌ ‰Ëfiı ¿Ëı ¿ı, “ÿÎœ ÿ—¬ı »ı ÷˘ ±·Ì ¿_≥ flV÷˘ ⁄÷Ήfiı!” I›Îflı    √΂˘, ±ı‰_ ⁄‘_ ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ±Î‰ı ÷˘ ±Îfi_ÿ ‹Îfi‰˘ ¿ı ÏÁ·¿‹Î_◊Ì
‰Ë ‹ËŸ ω«Îflı ¿ı ±Î Õ˘ÂÌ Â_ ¿«¿« ¿fl÷Ì ËÂı ! ’HÎ ±ı ÷˘ ±ıfiı     ±ı¿ ÿ—¬ ±˘»\_ ◊›_. ’HÎ ±Î ÷˘ ±‰V◊΋Î_ «˘_ÀÌ flËı »ı, ±ı fiΠˢ‰_
ÿ—¬ı I›Îflı ¬⁄fl ’Õı. ’HÎ ÷ı CÎÕ̱ı ¤Ò·Ì √›ı·Ì ˢ›. √fiÎ ¿flÌfiı ’»Ì   Ωı≥±ı. ¿˘≥fiÌ ΩıÕı ËΩfl √΂˘fi˘ ÏËÁÎ⁄ ˢ› ÷˘ ±ı ±ı¿ √΂ ±Î’ı
¤Ò·Ì Ω›. ÷ı ¤˘√‰÷Ì ‰¬÷ı ¿Ëı ¿ı ‹fiı ±Î ÿ—¬ Â_ ¿Î‹ ±ÎT›_ ?      ÷˘ ±Î’HÎı ±ı‹ ¿Ë̱ı ¿ı ËΩfl‹Î_◊Ì ±ı¿ ÷˘ ±˘»Ì ◊≥ ! ˉı 999
                                  √΂˘ ⁄Î¿Ì flËÌ !! ’ı·˘ ⁄˘Ωı flËı »ı ¿ı ‹fiı “¿ı‹ √΂ ±Î’Ì ÷ı, fiÎ
          «˘’ÕÎfiÎ ÏËÁÎ⁄ !
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2                        177   178                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2

ˢ‰˘ Ωı≥±ı. ±fiı Ωı ÷‹ÎflÎ_ ÿ—¬˘ “ÿÎÿΔfiı Á˘_’Ì ÿ˘ ÷˘ ÷˘ ¿Î‹ …    »ı. ’HÎ ±Î ’_«‘Î÷fi_ ’Ò÷‚_ ⁄Ë ‰Á‹_ »ı ! ±ı ¿_≥ ÷Ú÷Ì›‹ … ¬˘‚Ì
fiÌ¿‚Ì Ω›. “±‹ı” ±Î¬Î …√÷fiÎ_ ÿ—¬˘ ·ı‰Î ±ÎT›Î »Ì±ı, …ıfiı       ¿Îœı ! ˢ› ’˘÷ı ÂıÃ, ’HÎ ·˘¿ ¿ËıÂı ¿ı, “¤Î≥, ‰Î÷ … fiÎ ¿fl¢ fiı
Á˘_’‰Î ˢ› ÷ı ±Î “ÿÎÿΔfiı Á˘_’Ì Ω›. ±Î’HÎı ÿÎÿÎfiı ¿Ë̱ı ¿ı “ÿÎÿÎ  ±ı‹fiÌ ÷˘ !” ¿ÎflHÎ Â_ ? ¿ı, Âıà ¿_≥ ¿Î‹fiÎ … fi◊Ì. ±ıÀ·ı ¿_≥ ‹Î√˝
±‹ı ÷˘ ’Ëı·ı◊Ì … √Î_ÕÎ »Ì±ı. ‹ÎÀı ˉı ÷‹ı ËÎ…fl flˢ.” ±ıÀ·ı ÿÎÿÎ  ÷˘ ¿Îœ‰˘ ’ÕÂı fiı ¿ı ’˘÷ı ÂÌ flÌ÷ı Á¬Ì ◊Λ?
±Î‰ı ….
                                     Á_ÁÎfl‹Î_ Á¬ fi◊Ì ±ı‰_ ¿›Îflı ◊Λ ? …›Îflı ÿ—¬˘ ±Î‰ı I›Îflı
   ‹Îfi ‰¬÷ı …ı‹ ±Îfi_ÿ flËı »ı ÷ı‹ ±’‹Îfi ‰¬÷ı › ±Îfi_ÿ       ÏËÁÎ⁄ fiÌ¿‚ı. ±Î ÷˘ ⁄‘Î_ ¬Î÷Î_ ±fi_÷ ÿ—¬˘‰Î‚Î_ … »ı. ’HÎ Á¬
ËÎ…fl flËı‰˘ … Ωı≥±ı. ±’‹Îfi ‰¬÷ı ±Îfi_ÿ ÂÎ◊Ì ËÎ…fl fi◊Ì flËı÷˘      ±Î‰ı I›Îflı ‹V÷Îfi ◊≥ fiı Œflı »ı ±fiı ÿ—¬ ±Î‰ı I›Îflı Á‹Ω›, I›Îflı
? “±’‹Îfi ‰¬÷ı ±Îfi_ÿ ËÎ…fl flËı ….” ±ı‰_ fiËŸ ¿Ëı‰Î◊Ì ±ı ËÎ…fl     ·Î√ı ¿ı ±Î Á_ÁÎfl ÷˘ ¬Îfl˘ ÿ‰ …ı‰˘ »ı. ’HÎ ’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁıfi_ ⁄‘_ Á˘fi_
fi◊Ì flËı÷˘; ‹ÎÀı ±Î’HÎı “flËı …” ±ı‹ ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı flËı. ’HÎ ±ı ÷˘   ÿÏfl›Î‹Î_ Œı_¿Ì ÿı ’»Ì ¿_≥ …Õı ? ’»Ì ÷˘ ’˘¿ ‹Ò¿Ìfiı flÕ‰_ ’Õı. ±Î
“A›Î· fi◊Ì flËı÷˘” ±ı‰_ ¿Ëı ÷˘ ’»Ì ±ı A›Î· ÂÌ flÌ÷ı ËÎ…fl flËı ?    ±ı¿ ‰¬÷ Á_ÁÎfl ⁄√ÎÕÌ fiÎ_A›˘ ÷˘ ÂÌ flÌ÷ı ŒflÌ Á‘flı ? ÷ı ‹ÎÀı ÷˘
‹ËÌ ±ÎI‹Î‹Î_ ±fi_÷ „@÷±˘ ¤flÌ ’Õı·Ì »ı. fiyÌ ¿flı ±ı‰_ ◊Λ      ±ı¿ ‰Ì÷flÎ√ ‰ÎHÎÌ … Á‘Îflı, fiı ÷ı … ‹˘ZÎ ±Î’Ì Â¿ı ±ı‹ »ı. ±Î
±ı‹ »ı.                              ÿıËfi_ ⁄_‘fi, ‰ÎHÎÌfi_ ⁄_‘fi, ‹fifi_ ⁄_‘fi, ⁄Ï©fi_ ⁄_‘fi, ±Ë_¿Îflfi_ ⁄_‘fi
                                  ÷ı ÂÌ flÌ÷ı ’˘ÊΛ ? ±Î ⁄‘Î ⁄_‘fi˘ ’˘÷Î◊Ì …\ÿÎ_ … »ı. ’HÎ ±Î ÷˘
   ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ Á¬ fi◊Ì ±ı‰˘ ÏËÁÎ⁄ ¿Îœı·˘ ¿ı ÷ı_ ?        ÷‹ı ¤ı√Î_ ¿›ÎÙ. “Ë_ ±ı … ‹fi »\_, ±Ë_¿Îfl ±ı Ë_ … »\_.” ÷ı ’»Ì
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ÿÎÿÎ.                      ‹ÒœÎI‹ÿÂÎ ◊≥ Ω›. fiËŸ ÷˘ ÷ı‹Î_◊Ì »^À˘ ’Õı ÷˘ ’˘÷ı ’fl‹ÎI‹Î …
                                  »ı. ±Î ⁄‘Ì Ï‰fiÎÂÌ «ÌΩı‹Î_ Á¬ ‹ÎL›_ ÷ı◊Ì ‹ÒœÎI‹Î ◊≥ √›˘ »ı
   ÿÎÿÎlÌ — …ıfiı ±Î Á_ÁÎflfiÎ «˘’Õα˘fi_ Áfl‰ˆ›_ ¿Îœ÷Î_ ±Î‰Õ›_   !
±ıfiı ‹˘ZÎfiÌ ÷̉˛ ≥E»Î ◊Λ. «˘’ÕÎ Ωı÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı ÷˘ › ‹˘ZÎfiÌ
÷̉˛ ≥E»Î ÷˘ ˢ› …. ±Î Áfl‰ˆ›_ ¿Îœı I›Îflı … Á‹Ω› ¿ı Â΋Î_ Á¬      ±Î ÿ—¬ ÷˘ fi΋ı fi◊Ì, ’HÎ ‹ÎfiÌ ⁄ıÁı »ı ÷ıfiÎ_ ÿ—¬˘ »ı. ±Î
»ı ? ⁄Î’ ◊‰Î‹Î_ Á¬ »ı ? ‘HÎÌ ◊‰Î‹Î_ Á¬ »ı ?            µ’fl √›Î ’»Ì ¿˘≥fiÎ ¿Î√‚-⁄Î√‚ ±Î‰ı·Î ¿ı ÷‹ÎflÌ µ’fl ?
                                     ≠ë¿÷ν — fiÎ, ±ı ÷˘ ¿›Î_◊Ì ±Î‰ı ?
          Á÷˚Á¬ ¿›Îflı …Õı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰˘ ±Î Á_ÁÎfl »ı. «˘’Õı 500 wÏ’›Î …‹Î ˢ› ÷˘
   ≠ë¿÷ν — ’˘÷ı © »ı, ±ı‰_ ±Î ·˘¿˘ ΩHÎ÷Î ËÂı ?        ±Î ¤‰ı ±ı ÏËÁÎ⁄ ’Òfl˘ ¿fl‰Î ¤ı√Î ◊Λ. ÷ı …^fiÎ ÏËÁÎ⁄˘ ’ÒflÎ ◊Λ
   ÿÎÿÎlÌ — ÂÌ flÌ÷ı ΩHÎı ? ’˘÷ı © »ı ±ı‰_ ΩHÎı ÷˘ ±’Îfl Á¬
                                  ±ıÀ·ı »^ÀÎ ’ÕÌ Ω›, ‹flÌ Ω› fiı Ωı ŒflÌ fi‰Î ÏËÁÎ⁄ ‹Î_Õı·Î fiÎ
±Î‰ı. ’HÎ ±Î fiËŸ ΩHÎ÷Πˢ‰Î◊Ì ±Î ⁄‘Î_ ÿ—¬˘ »ı. ±HÎÁ‹…fiÎ_      ˢ› ÷˘ ŒflÌ ¤ı√Î fiÎ ◊Λ.
ÿ—¬˘ »ı. ¿_≥ ¢‘¬˘‚ ÷˘ ¿fl‰Ì Ωı≥±ı fiı ¿ı Á¬ Â΋Î_ »ı ? ±Î         ±Î 100 wÏ’›ÎfiÎ_ ¿’-fl¿Î⁄Ì »ı ÷ı …›Î_ Á‘Ì ±Î’H΢ ÏËÁÎ⁄
÷˘ √‘ıÕÎfiÌ ’ıÃı ÿ˘Õ‘΋, ÿ˘Õ‘΋ ¿flı »ı. ÷ı ’λ˘ ’ÕÌ Ω›, ±◊ÕÎ≥    »ı, ∑HÎÎfi⁄_‘ »ı I›Î_ Á‘Ì ÷ı ∞‰÷Î_ flËıÂı. ’HÎ ÏËÁÎ⁄ ’Òfl˘ ◊Λ ’»Ì
Ω›. ±Î‰_ ÷ı ˢ÷_ ËÂı ? ±Î ‹fiW›˘fiı ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚Î fiWÀ ◊≥      fl¿Î⁄Ì eÀÌ Ω›. ÷ı eÀÌ √›_ ÷ı T›‰ÏV◊÷, ŒflÌ Á_¤Îfl‰ÎfiÎ fiΠˢ›.
√≥ »ı. ±Î Ï’k΂, ÷Î_⁄, ·˘œ_ ±ı ⁄‘Ì ‘Î÷±˘ ±ıfiÎ √HΑ‹˝‹Î_ flËı·Ì   ±fiı ±Î ‹ÎHÎÁ˘ › M›Î·Î-fl¿Î⁄Ì … »ı fiı ? ±Î ÷˘ ÿı¬Î› »ı ¿ı ‹flÌ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2                         179   180                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2

√›Î. ’HÎ ‹fl÷Î fi◊Ì, ŒflÌ ±ËŸ … ±Î‰ı »ı. ±ıÀ·ı ÷˘ ‹flı·ÎfiÎ_ ±Î’HÎı   ±Î ¿Õ‰Ì ¤ıÀ-Á˘√Îÿ˘ ±Î‰ı I›Îflı ¿Ëı ¿ı, “±S›Î, ÷_ Â_ ¿fl‰Î ‹fiı ±Î‹
≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷˘ ÷ıfiı ’ˢ_«ı. ±ı …›Î_ ˢ› I›Î_ ±ıfiı ’ˢ_«ı.     ¿flı »ı !” ÷˘ ±ıfiÎ◊Ì ¿‹˝ fiÎ ¬’ı. fi‰˘ ‰ı’Îfl Âw ◊Λ. …ıfiı V‰w’fi_
                                  ¤Îfi »ı ±ıÀ·ı ¿ı …ıfiı ±Î ÿ¿Îfi ¿ÎœÌ fiά‰ÎfiÌ »ı ÷ı µ¿ı· ·Î‰Ì
          ¿Õ‰_ ’̉ı ÷ı fiÌ·¿_à !              fiάı. …ıfiı V‰w’fi_ ¤Îfi fi◊Ì ±ıfiı ÷˘ ‰ı’Îfl «Î· … »ı, ÿ¿Îfi «Î·
                                  »ı.
   ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ¿˘≥ ¿Õ‰Î ÂOÿ˘ ¿Ëı ÷˘ ÷ı ÁËfi fi◊Ì ◊÷Î,
÷˘ Â_ ¿fl‰_ ‹Îflı ?                             Á΋˘ ¿Õ‰_ ±Î’ı I›Îflı ±ı @›Î ¬Î÷Îfi_ »ı ±ı fiÎ ΩHÎ̱ı I›Î_
                                  Á‘Ì ±ı fiÎ √‹ı. ’HÎ ¬⁄fl ’Õı ¿ı “±˘Ë˘ ! ±Î ÷ı ±Î ¬Î÷Îfi_ »ı !”
   ÿÎÿÎlÌ — Ωı ÷ıfi˘ ÷fiı ¬·ÎÁ˘ ¿v_. ±Î flV÷Î ‰E«ı ¿Î_À˘ ’Õ›˘    ±ıÀ·ı ±ı √‹ı. “ÿÎÿΔfiı fl¿‹ … ¬·ÎÁ ◊≥ √≥ »ı, ±ıÀ·ı ¿Õ‰_ ¿˘HÎ
ˢ› fiı ËΩfl˘ ‹ÎHÎÁ˘ fiÌ¿‚ı ’HÎ ¿Î_À˘ ¿˘≥fiı ‰Î√ı fiËŸ. ’HÎ «_ÿ¤Î≥    ±Î’ı ? ±Î ÷˘ ±ı fl¿‹ …›Î_ Á‘Ì ÏÁ·¿‹Î_ ˢ› I›Î_ Á‘Ì … ±Î’‰Î
Ω› ÷˘ ¿Î_À˘ ±ÎÕ˘ ˢ› ÷˘ › ±ı‰˘ ‰Î√ı ¿ı ’_Ω‹Î_◊Ì Á˘_Áfl˘ µ’fl     ±Î‰ı !
±Î‰ı ! ¿Õ‰Îfi˘ V’½ ◊‰˘ ±ı ÏËÁÎ⁄Ì Ë˘› »ı. ±fiı ¿Õ‰Îfi˘ V’½
◊Λ ÷˘ ‹Îfi‰_ ¿ı ±Î’HÎÎ ¿Õ‰ÎfiÌ fl¿‹‹Î_◊Ì ±ı¿ ±˘»Ì ◊≥. …ıÀ·_         ±ËŸ ÁIÁ_√ Ïfifl_÷fl ±Îfi_ÿ ±Î’fiÎfl »ı ! ±fiı ⁄ËÎfl ¿›Î_ ›
¿Õ‰_ ÁËfi ¿fl¢ ±ıÀ·Î_ ¿Õ‰Î_ ÷‹ÎflÎ ±˘»Î_ ◊Âı. ‹ÌÃ_ ’HÎ V’½ ◊Λ    ±Îfi_ÿ »ı … fiËŸ. ÷ı◊Ì ±‹¿‹Î_ ±Îfi_ÿ ‹ÎfiÌfiı ±Îfi_ÿ ·ı »ı.
I›Îflı ±ıÀ·_ ±˘»\_ ◊Λ »ı. ’HÎ ±Î ¿Õ‰_ V’½ ◊Λ »ı I›Îflı fi◊Ì √‹÷_.  “ΩHÎı·Î”‹Î_◊Ì fiËŸ ’HÎ “‹Îfiı·Î”‹Î_◊Ì ±Îfi_ÿ ·ı »ı. Á_ÁÎflfiÎ_ Á¬˘
±Î ±˘»\_ ◊Λ »ı ÷˘ › ¿Õ‰_ ¿ı‹ fi◊Ì √‹÷_ ? ’ı·Îfiı ¿Ë̱ı ¿ı ¿Õ‰_    ÷˘ fl˘_√ ⁄ÌÏ·Œ◊Ì »ı. ±Î Ωı iÎÎfi ◊Î÷fiı ÷˘ › ¿_≥¿ «Î·÷, ’HÎ ±Î
ŒflÌ ±Î’fiı ? ÷˘ › ±ı fiÎ ±Î’ı. ±Î ÷˘ ¿˘≥fiÎ ËÎ◊‹Î_ ÁkÎÎ … fi◊Ì.     ÷˘ fl˘_√ ⁄ÌÏ·Œ◊Ì ±Î√‚ ¬Á÷˘ … fi◊Ì ! ω‰flHÎ’Ò‰˝¿ ±ı Á¬˘fiı
⁄‘_ … √HÎ÷flÌ⁄_‘ »ı, ÏÁ·¿ ÁÎ◊ı »ı, ¿Â_ √M’_ fi◊Ì. ‹›Î˝ Á‘Ìfi_ ⁄‘_   …\±ıfiı ÷˘ › ±ı ¿ÏS’÷ Á¬ Á‹Ω›, ’HÎ ±Î ÷˘ fl˘_√ ⁄ÌÏ·Œ Ω›
… √HÎ÷flÌ⁄_‘ »ı. ±Î ÷˘ ÏËÁÎ⁄ ≠‹ÎHÎı ˢ› ¿ı ±ÎfiÎ ÷flŒ◊Ì 301      fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ±ı‹Î_ Á¬ ·Î√ı.
±Î‰Âı, ’ı·Î ’ÎÁı◊Ì 25 ±Î‰Âı, ±ÎfiÌ ’ÎÁı◊Ì 10 ±Î‰Âı. “iÎÎfi”         Á‰‚Î Á_Ωı√˘ ‹‚ı ÷˘ Á¬ ‹‚ı ±fiı ±‰‚Î Á_Ωı√˘ ‹‚ı ÷˘
Ωı ËÎ…fl flËı÷_ ˢ› ÷˘ ¿Â_ … ÁËfi ¿fl‰_ fiÎ ’Õı. ±Î ÷˘ ⁄‘_ flÌ·ıÏÀ‰    ÿ—¬ fi˘÷flı. ¿˘≥ ‹ÎHÎÁ ˢ› ÷ıfiı …\√Îflfi˘ ±fiı ÿÎwÏ՛ΠΩıÕı ÿÎw
flÌ·ıÂfi »ı. ¿Õ‰_ ‹ÌÃ_ ⁄‘_ … ÏËÁÎ⁄◊Ì ‹‚ı »ı. fl˘… ¿Õ‰_ ±Î’fiÎfl     ’̉Îfi˘ ¿<Á_√ ‹‚ı ÷˘ ÷ı Á_›˘√ ÷ıfiı ÿ—¬Ì ¿flı fiı ÁIÁ_√‹Î_ ⁄ıÁı ÷˘
±ı¿ ÿÎ”Õ˘ ±ı‰_ Á_ÿfl ±Î’Ì ÿı »ı ! ±Î ⁄‘Î_ ∑HÎÎfi⁄_‘Ì CÎflο-‰ı’ÎflÌfiÎ  Á¬ ‹Y›Î ¿flı. ±Î ÷˘ ‹ÎHÎÁ ¿›Î Á_√‹Î_ »ı ±ı ’fl◊Ì ±ıfiı ¿ı‰_ Á¬
Á_⁄_‘˘ »ı !                             ËÂı ÷ı Á‹Ω›.
   ±‹Îflı ’HÎ ¿Õ‰Î M›Î·Î ±Î‰ı·Î fiı ! ±‹ı ’Ì‘Î fiı ’ÒflÎ ’HÎ
◊≥ √›Î ! …ı ¿˘≥±ı ¿Õ‰_ ±Î’ı·_ ÷ı ±‹ı µ’fl◊Ì ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’Ìfiı              ÿ—¬ ÷ı ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?
’Ì ·Ì‘_ ! ÷ı◊Ì … ÷˘ ±‹ı ‹ËÎÿı‰∞ ◊›Î »Ì±ı !!!
                                     ÿ—¬ ’˘÷Îfiı »ı … fiËŸ fiı ÿ—¬ ’Õı »ı ⁄ÌΩfiı, ’HÎ Á‹Ω÷_
   ≠ë¿÷ν — ±Î ¿‹˝ ¬’Ή‰Î_ ±ıfiı … ¿Ëı »ı ?            fi◊Ì ÷ı◊Ì ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ µ’fl ÿ—¬ ·≥ ·ı »ı. Ωı hÎHÎ ÿËÎÕÎ ¬Î‰Î
                                  fiÎ ‹‚ı, ’̉ΠfiÎ ‹‚ı ÷ı ÿ—¬ ¿Ëı‰Î› ! ¬Î‰Î ’̉Îfi_ ⁄‘_ … ÁÎflÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ¿ı ¿Õ‰Ì ¤ıÀ˘ ±Î‰ı I›Îflı V‰Ì¿ÎflÌ ·ı‰Ì. ’HÎ
                                  flÌ÷ı ‹‚ı »÷Î_ ±Î ÿÊ‹ ‹fi ⁄‘Î_ ÿ—¬˘fiı ¤ı‚Î_ ¿flı ±fiı ÿ—¬fi˘ VÀ˘¿
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2                        181   182                        ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2

¿flı. ±Îfiı ÷ı ‰‚Ì ÿ—¬ ¿Ëı‰Î÷Î_ ËÂı ?! ÿ—¬ ÷˘ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ¿ı ¬Î‰Î  µ’Λ ˢ› ±ıfiÎ_ ÷˘ µ’Λ ¿fl‰Î Ωı≥±ı, ’HÎ µ’Λ … fiΠˢ› ÷˘
fiÎ ‹‚ı, ¿’ÕÎ_ ’Ëıfl‰Î_ fiÎ ‹‚ı, Á҉ΠfiÎ ‹‚ı-±ı ⁄‘Î_ ÿ—¬˘ ¿Ëı‰Î›.  ±ı ÿ—¬ … fi◊Ì.
±Î ⁄‘_ ‹‚ı ’»Ì ÿ—¬ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ±Î ÷˘ Á_ÁÎfl‹Î_ ÿÊ‹ ‹fifiı
                                     ±Î ¿Î‚ ¿ı‰˘ »ı ? ±Î ¿Î‚fiÎ ·˘¿˘fiı ÷˘ ±I›Îflı ¿›Î_◊Ì ·Z‹Ì
·≥fiı ÿ—¬˘ »ı, ÷ı ÁÊ‹ ‹fi ◊Λ ±ıÀ·ı Á¬Ì ◊≥ Ω› ! ‹fi ⁄√ÕÌ
                                 ·≥ ±Î‰_, ¿ı‹ ⁄ÌΩfi_ ’ÕÎ‰Ì ·™, ÂÌ flÌ÷ı ¤ı‚Áı‚‰Î‚˘ ‹Î· ±Î’‰˘,
Ω› ±ıÀ·ı ±ÎÏ‘ ⁄˘·Î‰ı, fiΠˢ› ÷˘ › ±ÎÏ‘ ⁄˘·Î‰ı. ‰¬÷ı ÿÎœ
                                 ±HÎËyfiΠωʛ˘fiı ¤˘√‰ı fiı ±Î‹Î_◊Ì fi‰flΠ‹‚ı ÷˘ ⁄Ì…\_ ¿_≥ ¬˘‚ı
ÿ—¬÷Ì Ë˘› ÷˘ ±ıfiı ÿ—¬ ¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘ ÿ—¬ … fi◊Ì, ’HÎ ·˘¿˘±ı     fiı ? ±ÎfiÎ◊Ì Á¬ ¿_≥ ‰K›Î_ fiËŸ. Á¬ ÷˘ @›Îflı ¿Ëı‰Î› ? ‹ı≥fi
⁄‘˘ ±…_’˘ ¿›˘˝ »ı.                        ≠˘ÕZÎfi ¿flı ÷˘. ±Î Á_ÁÎfl ÷˘ ⁄Λ ≠˘Õ@À »ı. ’Ò‰ı˝ ¿_≥ ¿flı·_ ˢ›
   …ıfiÎ µ’Λ …Õı ±ıfiı ÿ—¬ ¿Ëı‰Î›. µ’Λ ˢ› ÷˘ … ÿ—¬      ÷ıfiÎ◊Ì ÿıË ‹Y›˘, ¤˙Ï÷¿ «ÌΩı ‹‚Ì, jÎÌ ‹‚ı, ⁄_√·Î ‹‚ı. Ωı
¿Ëı‰Î›. …ıfi˘ µ’Λ fi◊Ì ±ı ÿ—¬ … fi ¿Ëı‰Î›. …ı ÿ—¬ı »ı ÷ıfi˘ µ’Λ   ‹Ëıfi÷◊Ì ‹‚÷_ ˢ÷ ÷˘ ÷˘ ‹…^flfiı › ‹‚ı, ’HÎ ÷ı‹ fi◊Ì. ±Î…fiÎ
¿fḻı … »Ì±ı fiı ! ±Î ’√ ˢ› ÷ı ·ÕÎ≥‹Î_ ¿’Î≥ Ω› ÷˘ ÷˘ ÷ı      ·˘¿˘‹Î_ Á‹…HÎŒıfl ◊≥ »ı. ÷ı◊Ì ±Î ⁄Λ ≠˘Õ¿˚ÂfifiÎ_ ¿Îfl¬ÎfiÎ_ ¬˘S›Î_
’√ ŒflÌ fiËŸ ±Î‰ı ‹ÎÀı ÷ı ÿ—¬ fiÎ ¿Ëı‰Î›, ¿ÎflHÎ ¿ı µ’Λ fi◊Ì.     »ı. ⁄Λ ≠˘Õ¿˚Âfifi_ ¿Îfl¬Îfi_ fiÎ ¬˘·Î›. ‹ı≥fi-≠˘Õ¿˚Âfi ±ıÀ·ı
’HÎ ’√ı Œ˘S·˘ ’Î@›˘ ˢ› ÷˘ ÷ı ÿ—¬ ¿Ëı‰Î›, ¿ÎflHÎ ¿ı ÷ı ‹ÀÎÕÌ    ‹˘ZÎfi_ ÁΑfi “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’ÎÁı◊Ì ≠ÎM÷ ¿flÌ ·ı ’»Ì Á_ÁÎflfi_ ⁄Λ
¿Λ »ı, ±ıfi˘ µ’Λ »ı.                      ≠˘Õ¿˚Âfi ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ‹Œ÷‹Î_ ±Î‰Âı …. ⁄Λ ≠˘Õ@À ‹ÎÀı ÷˘ ±fi_÷
                                 ±‰÷Îfl ⁄√Î՛ΠÿK›Î˝fi ¿flÌfiı ! ±ı¿ Œıfl ‹˘ZÎ ’Î‹Ì Ω, ÷˘ ÷˘ŒÎfi
   ¿˘≥ ¿Ëı ‹Îflı ⁄‘ı Á¬ »ı »÷Î_ ±Î ’√ı ÿflÎ… ◊≥ »ı ±ıÀ·_     ’Òw_ ◊Λ !
… …flÎ ÿ—¬ »ı. ±S›Î, ±Îfiı ÿ—¬ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? ±Î ÷˘ ËÎ◊ ±ıfiÌ
‹ı‚ı ‰·Ò›Î˝ ¿flı.                            ≠ë¿÷ν — ±Î’CÎÎ÷ ¿flÌfiı ‹flÌ Ω› ÷˘ Â_ ◊Λ ?

   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ±‹ÎflÎ ±ÎÏ◊˝¿ Á_Ωı√˘ ŒflÌ √›Î »ı ÷ı?       ÿÎÿÎlÌ — ±Î’CÎÎ÷ ¿flÌfiı ‹flÌ Ω›, ’HÎ ’λ\_ ŒflÌ ±ËŸ ŒflΩı
                                 «Ò¿‰‰Î ±Î‰‰_ ’Õı. ‹fiW› »ı ÷ı ÷ıfiı ‹Î◊ı ÿ—¬ ÷˘ ±Î‰ı, ’HÎ ÷ı ‹ÎÀı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ŒıflŒÎfl ◊›Î ¿flı. ±Î ÿËÎÕÎ ’»Ì flÎ÷ ±Î‰ı »ı   ¿_≥ ±Î’CÎÎ÷ ¿flΛ ? ±Î’CÎÎ÷fiÎ_ Œ‚ ⁄Ë ¿Õ‰Î_ »ı. ¤√‰Îfiı ÷ıfiÌ
fiı ? ±Î ÷˘ ±Î…ı fi˘¿flÌ fiΠˢ› ’HÎ ¿Î·ı fi‰Ì ‹‚ı. ⁄Lfiı ŒıflŒÎfl    fiÎ ’ÎÕı·Ì »ı, ⁄Ë ¬flÎ⁄ Œ‚ ±Î‰ı. ±Î’CÎÎ÷ ¿fl‰Îfi˘ ÷˘ ω«Îflı ›
◊≥ Ω›. ¿ıÀ·Ì¿ ‰¬÷ ±ÎÏ◊˝¿ ÿ—¬ ˢ÷_ … fi◊Ì. ’HÎ ±ıfiı ·˘¤       fiÎ ¿flΛ. ±Î …ı ¿_≥ ¿fl… ˢ› ÷˘ ÷ı ’λ\_ ±Î’Ì ÿı‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ
·ÎB›˘ ˢ› »ı. ±Î‰÷Ì ¿Î·ı ÂοfiÎ ’ˆÁÎ »ı ¿ı fiËŸ ±ıÀ·_ … Ωı≥     ¿fl‰ÎfiÌ Ë˘›, ’HÎ ±Î’CÎÎ÷ fiÎ ¿flΛ.
·ı‰Îfi_ ˢ›. ±ı◊Ì ‰‘Îflı Ωı‰Îfi_ fiΠˢ›. ⁄˘·˘, ˉı ±ı‰_ ÷‹fiı ÿ—¬
»ı ?                                  ÿ—¬ ÷˘ fl΋«Lƒ∞fiı Ë÷_. ÷ı‹fiÎ «˙ÿ ‰flÁfiÎ_ ‰fi‰ÎÁ‹Î_fiÎ
                                 ±ı¿ ÿËÎÕÎfi_ ÿ—¬ ÷ı ±Î «¿·ÎfiÎ (!) ±Î¬Ì Ï…_ÿ√ÌfiÎ_ ÿ—¬ ⁄flÎ⁄fl
   ≠ë¿÷ν — fiÎ !                        »ı ! ’HÎ ±yfl‹Ì “«ı_” “«ı_” ¿flÌfiı ±Î¬˘ ÿÎ”Õ˘ ÿ—¬ √Î √Î ¿flı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ±ıfiı ÿ—¬ ¿Ëı‰Î› … ¿ı‹ ? ±Î ÷˘ ‰√fl        Á¬-ÿ—¬ ÷˘ ±Î‹_hÎı·Î_ ‹Ëı‹Îfi …ı‰Î_ »ı, ±Î‰ı I›Îflı ‘y˘ fiÎ
ÿ—¬ı ÿ—¬ √Î √Î ¿flı »ı. ÷ı ’»Ì ±ıfiÎ◊Ì ËÎÀ˝-±ıÀı¿ ±Î‰ı, ±…_’˘    ‹flΛ ’HÎ ÷ı‹fiı ÷˘ ÁI¿Îfl‰Î Ωı≥±ı. Á_ÁÎfl ±ı ÿ—¬fi˘ ÿÏfl›˘ »ı.
flËı fiı ’˘÷ı ÿ—¬ ‹Îfiı. …ıfi˘ µ’Λ fi◊Ì ±ıfiı ÿ—¬ … fiÎ ¿Ëı‰Î›. …ıfiÎ  T›‰ËÎfl ÁÎflÌ flÌ÷ı «·Î‰‰Î‹Î_ ¿˘≥fiÌ ⁄Ì¿ fiΠˢ‰Ì Ωı≥±ı. ‘˘·˘
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2                         183   184                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2

¬Î‰Ì √‹÷Ì fiΠˢ›, ±fiı Ωı «˘’Õ˘ ⁄_‘ ¿fl‰˘ ˢ› ÷˘ ‘˘·˘ ±Î’÷Ì       ’Õı ? ÿ—¬fiΠω«Îfl ±Î‰ı fiı ⁄‘Î_fiı ÏÕÁÏ‹Á ¿flÌ fiά̱ı ±fiı fiÎ
‰¬÷ı ω«Îfl ¿fl‰˘ ¿ı ’Î»Ì ±Î‰Âı I›Îflı ±ı ·ı‰ÎÂı ¿ı ¿ı‹ ?        ˢ› ÷˘ »ı‰Àı ÷ıfiı ±ı@ÁıMÀ fiÎ ¿fḻı.
    hÎHÎ Ω÷fiÎ_ ÿ—¬ »ı. ÿıËfiÎ_ ÿ—¬˘fiı “¿WÀ” ¿Ëı‰Î› »ı, …ıfiı        ±Î √Λ-¤ı_Á˘fiı ¿WÀ˘ »ı ÷ı‹ ±Î’HÎfiı ¿WÀ˘ »ı, ’HÎ ±ı‹fiı
≠I›ZÎ ÿ—¬ ¿Ëı‰Î›. ÿÎœ ÿ—¬÷Ì Ë˘›, ±Î_¬˘ ÿ—¬÷Ì Ë˘›, ’ZÎÎCÎÎ÷      ‰ÎHÎÌfiÌ ¤Î_…√Õ fi◊Ì. ±Î’HÎı √΂˘ ¤Î_Õ̱ı ÷˘ ±ı‹fiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì.
◊›˘ ˢ› ÷ı ⁄‘Î_ ÿ—¬˘ ÷ı ÿıËfiÎ ÿ—¬˘. ⁄ÌΩ_ ‰ÎHÎÌfiÎ_ ÿ—¬, ±ıfiı “CÎΔ   ±ı‹fi_ ‹fi ÁÌÏ‹÷ »ı ±fiı ⁄Ï© ’HÎ ÁÌÏ‹÷ »ı. ±Î ‰‘ÎflÎfiÎ_ ÿ— ¬˘fiı
¿Ëı‰Î› »ı; ãÿ›‹Î_ ’ıÁÌ Ω› ÷˘ ’»Ì Ω› fiËŸ. fiı hÎÌΩ_ ‹fifiÎ_ ÿ—¬      ÷˘ ÏÕÁÏ‹Á ¿fl‰ÎfiÎ_ »ı. ±Î √Λ˘-¤ı_Á˘fiı »ı ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ ? ±ı‹fiÎ_
÷ı “ÿ—¬” ¿Ëı‰Î› »ı. ±Î’HÎfiı ‹fifiÎ_ ÿ—¬ ¿ı ‰ÎHÎÌfiÎ CÎÎ fiÎ flËı‰Î_    ⁄E«Î_fiı ’ˆHÎΉ‰ÎfiÌ »ı ±ı‹fiı ¿ÂÌ Ï«_÷Î ?
Ωı≥±ı, ’HÎ ¿WÀ ÷˘ ±Î‰ı. ÁËfi ¿fl‰_ ’Õı, ±ı ⁄‘_ ¿WÀ … ¿Ëı‰Î›.
’HÎ ±Î’HÎı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ’ÿ‹Î_ flËÌfiı ÁËfi ¿fḻı. ’HÎ ±Î ‰ÎHÎÌfi˘         ±Î ¿ı‰_ »ı ¿ı d· ·Î≥À‹Î_ ‰Ÿ»Ì ’ıÃ˘ ÷˘ ’»Ì ‹ËŸ ¤Õ¿ÎÀ
CÎÎ ±fiı ‹fifiÎ_ ÿ—¬˘ fiΠˢ‰Î_ Ωı≥±ı. ±Î ≥L¿‹ÀıZÎfi˘ ±˘ÏŒÁfl ¿Ëı      ¤˘ ·ÎB›Î ¿flı. ’HÎ Ωı d· ·Î≥Àfiı ÕÌ‹ ¿flÌ fiά̱ı ÷˘ ’»Ì ‰Ÿ»Ì
¿ı ÷‹ÎflÌ µ’fl ±ÎÀ·˘ ÀıZÎ fiÎ¬Ì ÿ≥Â, ±ı‰_ ⁄˘·ı ÷˘ ±ı ÷˘ flı¿˘Õ˝      fiÎ ÿı¬Î›, ±ı ’»Ì fiÎ ¤Õ¿Î‰ı. ±Î ÷˘ d· ·Î≥À fiı ÕÌ‹ ¿flÌ Â¿Î›,
»ı. ÷ı◊Ì ±ı ‰ÎHÎÌfi˘ CÎÎ ±Î’HÎfiı fiÎ ·Î√‰˘ Ωı≥±ı.            ’HÎ ÕÌ‹fiı d· fiÎ ¿flÌ Â¿Î›. ±Î √Λ˘-¤ı_Á˘fi_ «Î·ı »ı Â_ ±Î’HÎ_
                                   fiËŸ «Î·ı ? ±Î ¤Îfi fi◊Ì ±ı‰Î ‹fiW›˘fi_ ’HÎ «Î·ı »ı. ±Î¬Ì ÿÏfi›Î
    ±Î ¿˘≥fiı ËÎÀ˝-±ıÀı¿ ±ÎT›˘ ˢ› I›Îflı ÷ıfiı »Î÷Ì‹Î_ ÿ—¬÷_     ⁄‘Ì «Î·ı »ı, ÷˘ ’»Ì ‹ı·fiı ’Ò‚˘ !
Ë÷_. ÷ı ±ı ¤Î≥fiı »Î÷Ì‹Î_ ÿ—¬‰Î ±Î‰ı ÷˘ ¿Ëı ¿ı ‹fiı ËÎÀ˝ ±ıÀı¿
±Î‰Âı ÷˘ ? ±Î ÷˘ fi›Ù ÿ—¬ ‰‘Îflı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±ı‰˘ ω«Îfl ±Î‰ı          V‰w’ iÎÎfi ±‹ı ±Î’̱ı ÷ı ’»Ì ÿ—¬ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ±Î ÿıËfiı
÷˘ ¿Ë̱ı ¿ı “÷_ ⁄ËÎfl Ω.” ±Î ÷˘ ÿıË …‰Îfi˘ »ı ÷ı √‹ı I›Îflı …Âı.     V’Âı˝ ÷ı, ±Î ¿’ÕÎ_fiı V’Âı˝ ÷ı fiËŸ. ±Î ÷˘ ¿’ÕÎ_fiı V’Âı˝ ÷˘ ¿ËıÂı “‹fiı
±fiı ±ı “T›‰ÏV◊÷”fiı ±Î‘Ìfi »ı fiı ? ÷˘ ’»Ì ±ı ω«Îfl◊Ì ÿ—¬ ÂÎfiı      ÿ—¬ ◊›_ !” ±Î ·Bfi‹Î_ …÷Î_ ˢ fiı µ’fl◊Ì ¿˘≥ ◊Ò_¿›_ ÷˘ ¿ËıÂı ¿ı,
‹ÎÀı ? ¿WÀ ¿ıÀ·Î_ ’Õı »ı ÷ı Ωı‰ÎfiÎ_ fiı ¿WÀ fiΠˢ› ÷˘ flËıfiı ‹V÷Ì‹Î_!  “±Î ‹ÎflÌ ’fl ◊Ò_¿›˘.” ÷˘ ±‹ı ¿Ë̱ı ¿ı “ËÎ, ±ı ÷ÎflÌ ’fl ◊Ò_¿›˘, ±ı
“ÿÎÿÎ, ÿÎÿÎ ⁄˘·÷Î_ fi ◊ο<_”- ±ı‹Î_ flËıfiı !              ⁄flÎ⁄fl »ı. ’HÎ ±ı ¿_≥ ÷Îv_ ÿ—¬ fi◊Ì.” ÿ—¬ ÷˘ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ¿ı ÿıËfiı
                                   V’Âı˝ ÷ı.
   ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ÿıËfiÎ_ ¿WÀ ±ıÀ·Î_ … ÿ—¬ ·√ÎÕ…ı, ⁄οÌ
⁄ÌΩ_ ÿ—¬˘ ±ı ¬flÎ_ ÿ—¬ fi◊Ì. ¿ı‹ …fiΉflfiı ÿ—¬ fi◊Ì ? ¿ÎflHÎ ¿ı          ‰Ëfiı V’½÷_ ÿ—¬ ÷ı ‰Ëfiı V’U›Ù ¿Ëı‰Î›. ±ıfiı ±Î’HÎı “‹fi‹Î_”
±ı‹fiı ÁÌÏ‹÷ ‹fi »ı. ±ı‹fiı ¬Î‰Îfi_ ·≥ …≥±ı ÷˘ √Λ ÿ˘Õ÷Ì ±Î‰ı,      Â_ ¿Î‹ ·≥±ı ? ±ıfiı ÷˘ iÎÎfi‹Î_ ·≥±ı.
¬Î‰Î ‹‚Âı ÷ı◊Ì. ·Î¿ÕÌ ·≥ …≥±ı ÷˘ fiÎÁÌ Ω›. ±ıÀ·_ … ±ı‹fi_           ±‹ı ⁄‘Ì … ⁄Î⁄÷ …\ÿÌ ’ÎÕ̱ı. ‘_‘΋Î_ ¬˘À Ω› ÷˘ ¿Ë̱ı
‹fi »ı. ’HÎ ±ı ÏÁ‰Î› ±ıfiı »ı ⁄Ì∞ ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ ? ±Î √Λfiı ‹fifi_      ¿ı ‘_‘Îfiı ¬˘À √≥. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’HÎı fiŒÎ-¬˘ÀfiÎ ‹ÎÏ·¿ fi◊Ì, ‹ÎÀı
«yfl fi◊Ì ÷ı◊Ì ‹fifiÎ_ ÿ—¬˘ ÷ı‹fiı fi◊Ì fiı ±ı‹fi˘ Á_ÁÎfl ÷˘ ±Î’HÎÎ      ¬˘À ±Î’HÎı ÂÎ ‹ÎÀı ‹Î◊ı ·≥±ı ? ±Î’HÎfiı fiŒ˘ ¬˘À V’½÷Î_ fi◊Ì.
Á_ÁÎfl …ı‰˘ … »ı. ‹ÎÀı ÷ı‹fiı ±y· fi◊Ì ÷˘ › ±ı‹fi_ «Î·ı »ı, ÷˘      ±ıfiı Ωı ¬˘À √≥ fiı ≥L¿‹ÀıZΉ΂˘ ±Î‰ı, ÷˘ ‘_‘Îfiı ¿Ë̱ı ¿ı, “Ëı
’»Ì ±Î’HÎ_ ¿ı‹ fiÎ «Î·ı ? ±fiı µ’fl◊Ì ‰‘ÎflÎfi_ ±Î’HÎfiı ‹fifi_        ‘_‘Î ! ÷ÎflÌ ’ÎÁı «Ò¿‰Î› ±ı‰_ ˢ› ÷˘ ±Î‹fiı «Ò¿‰Ì ÿı, ÷Îflı «Ò¿‰‰ÎfiÎ
«yfl »ı ÷˘ ±ıfi˘ ·Î¤ ·˘ fiı ! ±Î ‹fifi_ «yfl ÿ—¬ÿÎ›Ì ¿ı‹ ◊≥         »ı.”
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2                         185   186                            ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2

   ÷_ ¿Ëı ¿ı, “¿Îfi ÿ—¬ı »ı,” ÷˘ Ë_ ÷Îv_ ÁÎ_¤‚_, “ÿÎœ ÿ—¬ı »ı,”   ±ı‹Î_ ÷fiı ÂÎfi_ ÿ—¬ ? ÿ—¬ ÷˘ ÿıËfiı V’Âı˝ ÷ı ¿Ëı‰Î›. ‹ËΉÌfl
÷˘ › Ë_ ÁÎ_¤‚_, “¤Ò¬ ·Î√Ì »ı” ÷ı › Ë_ ÁÎ_¤‚_. ±ıfiı ÿ—¬ ¿Ëı‰Î›.    ¤√‰Îfifiı ÿıËfiı ÿ—¬ V’Âı˝·_. ÷ı‹fiÎ ¿Îfi‹Î_ ⁄w CÎÎ·Ì ÿÌ‘ı·Î_, ÷ı …›Îflı
±fiı ÷_ ¿Ëı ¿ı, “¬Ì«ÕÌ‹Î_ CÎÌ fi◊Ì.” ÷˘ ÷ı fiÎ ÁÎ_¤‚_. ±Î ÿıËfiı ÷˘   ¿Îœ›Î I›Îflı ±ı‰Ì ‰ıÿfiÎ ◊≥ ÷ı ±Î_¬‹Î_◊Ì ’ÎHÎÌ fiÌ¿Y›Î_ fiı ‹˘ÀÌ ⁄Ò‹
±ÎÀ·Ì ¬Ì«ÕÌ fiά̱ı ÷˘ ÷ı ⁄Ò‹˘ fiÎ ’ÎÕı. ’»Ì ÷Îflı …ı K›Îfi ¿fl‰_     ’ÕÌ √›ı·Ì. ±ı‰_ ÷˘ ⁄‘Î_fiı › ◊Λ. ÿıË fiı ±ÎI‹Î ÷˘ …\ÿÎ »ı, ’HÎ
ˢ› ÷ı ¿fl…ı, fiËŸ ÷˘ ÿK›Î˝fi ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ ÷ı ¿fl, ÷fiı ⁄‘Ì … »^À     ‹Îfiı·˘ ±ÎI‹Î »ı I›Î_ Á‘Ì ÿıË ∞‰ı. ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î ¿L{›‹ ◊≥
»ı !                                 Ω›, ‰’flÎ≥ Ω› ’»Ì ÿıË ¬·ÎÁ ◊≥ Ω›.
   ±Î ÷˘ ‰√fl ¿Î‹fiÎ_ ÿ—¬˘ ‹Î◊ı ·≥fiı Œflı »ı. ±Î CÎfl‹Î_ ¿œÌ        ‹ÎÀı ÿ—¬ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? V’Âı˝ ÷ı. ⁄Î⁄Îfiı ±Î_√‚Ì ¿’Λ ÷˘
œ‚Ì Ω› ÷˘ ±ıfiı Âıà ‹Î◊ı ·≥ ·ı ¿ı ¿fl‹fiÎ_ eÀı·Î_ ¿ı ¿œÌ œ‚Ì √≥,    Â_ ? ±ı ÷˘ ⁄Î⁄Îfiı ÿ—¬ ◊›_, ’HÎ ±ı‹Î_ ÷˘ ⁄Î’˘ › ÿ—¬ ‹Î◊ı ·≥
±ıfiı ÿ—¬ ‹Îfiı. ±ı‰_ ±Î ‘_‘΋Î_ › Âıà ÿ—¬ ‹Î◊ı ·≥fiı Œflı »ı. ¿ıÀ·Î_¿  ·ı. ¤√‰Îfi Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ±‹ı ⁄Î⁄Îfiı ±ı¿ fl÷· ÿ—¬ ±Î’ı·_, ÷ı‹Î_◊Ì
±˘ÏŒÁfiÎ_ ÿ—¬˘ ˢ› »ı fiı ¿ıÀ·Î_¿ Á‹Î…fiÎ_ ’HÎ ÿ—¬˘ ˢ›. ’HÎ ±ıfiı    ⁄Î’ ±fl‘˘ fl÷· ·≥fiı Œflı fiı ‹Î ’Î fl÷· ·≥fiı Œflı »ı. ˉı ±Îfiı
ÿ—¬ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±‹ı ÷˘ ‘_‘Îfi_ ÿ—¬ ‘_‘Îfiı ‹Î◊ı fiı Á‹Î…fi_ ÿ—¬      ÕŒ˘‚ fiËŸ ÷˘ Â_ ¿Ëı‰Î› ?
Á‹Î…fiı ‹Î◊ı fiά̱ı. ±Î ÷ÎflÎ ‰Î‚ ¿Î’Ì ·ı ÷˘ ±ıfiı ÿ—¬ fiÎ
                                      ÷_ ‹fiı ¿Ëı ¿ı, “ÿÎÿÎ, ’ıÀ‹Î_ ÿ—¬ı »ı” fiı I›Î_ Ë_ ¿Ë_ ¿ı “÷_ ±ÎI‹Î
¿Ëı‰Î›, ¿Îfi ¿Î’ı ÷˘ ±ıfiı ÿ—¬ ¿Ëı‰Î›. ¿ÎflHÎ ¿ı ‰ıÿfiÎ ◊Λ »ı. »÷Î_,
                                   »ı fiı” ÷˘ ÷˘ Ë_ iÎÎfiÌ fiÎ ¿Ëı‰Î™. ±ıfiı ÷˘ ±‹Îflı ÁÎ_¤‚‰_ ’Õı. ’HÎ
±Î’HÎÎ ÁIÁ_√‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ±ı › ÿ—¬ ¤Ò·Ì Ω›, ¿ÎfifiÌ ‰ıÿfiÎ ›
                                   ¬Ì«ÕÌ‹Î_ CÎÌ fiÎ ‹Y›_ ÷ı ¿èÎ_, ÷˘ ÷ı ±‹ı fiÎ ÁÎ_¤‚̱ı. ±Îfiı ÿ—¬
¤Ò·Ì Ω› !
                                   fiÎ ¿Ëı‰Î›.
    ±ı¿ ⁄Î’ Ë÷˘. ÕΘ@Àflfi˘ ±ı ±˘‚¬Ì÷˘ Ë÷˘. ±ıfiÎ »˘¿flÎfiı
                                      ±Î ⁄Ë {ÌHÎÌ ‰Î÷ »ı. Ωı ¿_≥ ’HÎ ÿ—¬ »ı ÷˘ ±ı ÿ—¬fiı µ’Λ
±Î_√‚̱ı ‰Î√ı·_, ÷ı ’»Ì ’οı·_. ±ıÀ·ı ±ıfi_ ±˘’flıÂfi ¿fl‰Îfi_ Ë÷_.
                                   ˢ› »ı …. ÿÎœ ÿ—¬ı ÷˘ ±ıfiı ÿ—¬ ¿Ëı‰Î›, ¿ÎflHÎ ¿ı ÕΘ@Àfl ’ÎÁı …≥fiı
⁄Î’ı »˘¿flÎfiı ⁄Ë ŒÀ‰ı·˘. ⁄Ë ’ˆÁΉ΂˘ Ë÷˘. ˉı ÕΘ@Àfl ¿Ëı ¿ı, “Ë_
                                   ÿ‰Î ¿flΉΛ, ÿÎœ ¿œÎ‰Ì ¿Λ. ÿ—¬ ÷˘ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? …ıfiÎ µ’Λ
CÎÕÌ‹Î_ … ±Î‹ ±˘’flıÂfi ¿flÌ fiάÌÂ, ÷‹ı Ï«_÷Î fiÎ ¿fl¢.” ’HÎ Âıà     ˢ› ÷ıfiı. …ıfiÎ µ’Λ fi ˢ› ±ıfiı ÿ—¬ … fi ¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘ »˘¿flÎfiı
¿Ëı ¿ı, “‹fiı ±˘’flıÂfi, Ï◊›ıÀfl‹Î_ ⁄ıÁ‰Î ÿ˘.” Âıà ÷˘ ‰…fiÿÎfl ‹ÎHÎÁ,   fl÷· ÿ—¬ Ë÷_, fiı ÷ı‹Î_ ÷ı Â_ ¿Î‹ ⁄Ì…\_ ±fl‘˘ fl÷· ·≥ ·Ì‘_ ?
±ıÀ·ı ÕΘ@Àflı ⁄ıÁÎՉΠÿı‰Î ’Õ›Î. ˉı ⁄Î’ ⁄ıÃı·˘ ±Îà eÀ »ıÀı, ±fiı   ¿>÷flÎfiÎ ⁄E«Îfiı ‰Î√ı ÷˘ ¿>÷flÎ flÕı fiËŸ, ±ıfiı «ÎÀÌfiı w{Ήı. ±ıfiÌ
ÕΘ@Àflı ±Î_√‚̱ı ±˘’flıÂfi ¿fl‰Î ¿Î’ ‹Ò¿›˘. ˉı I›Î_ fiˢ÷˘ ¿˘≥     ·Î‚‹Î_ w{‰‰ÎfiÌ ÂÏ@÷ ˢ› »ı. ±fiı ±ıfiı ’˘÷Îfiı ◊›_ ˢ› ÷˘
÷Îfl ΩıÕ›˘, ¿Â_ Ë÷_ fiËŸ fiı »÷Î_ ±Î ÕŒ˘‚fiı ‰√fl ÷Îflı ±Î_¬‹Î_◊Ì     ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ’ÎÕı ! ±fiı ±Î ÏfiflÎÏl÷fiı ÷˘ ⁄ÌΩfiı ◊Λ ÷˘ › ’˘÷ı ‹Î◊ı
’ÎHÎÌ fiÌ¿‚‰Î ‹Î_Õ›_. ±Î ‰√fl ÷Îflı ’ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı ÷˘ Â_ ËÂı ? ±ıfiı    ·≥ ·ı !
÷˘ ⁄⁄Ò«¿ ¿Ëı‰Î›. ±Î flՉΠ…ı‰_ fi ˢ› …√÷. ±fiı …›Î_ flÕ‰ÎfiÌ
…B›Î ±Î‰ı I›Î_ ËÁ‰_. ±Î ¿ı‰_ »ı ¿ı ÁÎflÌ fl¿‹ı ¤Î√̱ı ÷˘ ’ı·Ì fl¿‹       ±ı¿ ¤Î≥ ±Î‰ı·˘. ÷ı ¿Ëı, “‹Îflı ÷˘ ‹˘ÀÌ ’ÌÕÎ ±Î‰Ì ’ÕÌ »ı.”
∂ÕÌ Ω›. …›Î_ ±Î ÿ—¬fiı ¤Î√‰Îfi_ ˢ› I›Î_ ±ıfiı √Î≥fiı √HÎı, ±ıfiÎ     ‹ı_ ’Ò»›_, “Â_ »ı ?” ÷˘ ±ı ¿Ëı, “⁄ˆflÌfiı ÏÕÏ·‰flÌ ±Î‰‰ÎfiÌ »ı.” ⁄Î≥
¿fl÷Î_ ËÁÌfiı ±ı fl¿‹fiı ¤Î_√Ì fiά ÷˘ ÂıÊ fiÎ ‰‘ı !            ÏÕÏ·‰fḻı √›Î_ ÷˘ ±ı ¿_≥ fi‰Ìfi »ı ? ±Î ¿>÷flÎ_-Ï⁄·ÎÕÎ_ ⁄‘Î_fiı
                                   ÏÕÏ·‰flÌ »ı fiı ? ’˘VÀ‰Î‚Î › ÏÕÏ·‰flÌ ¿flı »ı, ±ı‹Î_ fi‰Î≥ …ı‰_ »ı
   ±ı¿ …HÎ ¿Ëı ¿ı, “‹ÎflÌ fiÎ÷‹Î_ ±Î⁄w √≥.” ±ı fiÎ÷fi_ ÿ—¬,
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2                        187   188                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2

Â_ ? ‹ËŸ ¤Õ¿ı ¿ı ⁄Î…\‰Î‚ÎfiÌ ⁄Î≥ ÏÕÏ·‰flÌ ‰¬÷ı ¬·ÎÁ ◊≥ √›ı·Ì,    ÿÏfl›Î‹Î_ ’ÕÌ √›_. ÷˘ ’Ëı·Î_ ±‹ı ’һ̱ı ¿ı, “±Î’H΢ ¿˘≥ ‹ÎHÎÁ
÷˘ ‹ÎflÌ ⁄ˆflÌfi_ Â_ ◊Âı? ÷ı ’»Ì ±‹ı ±ıfiı ‰Î÷fiÌ Á‹…HÎ ’ÎÕÌ, fiı    ‹flÌ ÷˘ √›˘ fi◊Ì fiı ?” ‹flı »ı ÷˘ Á˙ ’˘÷ÎfiÎ µÿ›ı, ’HÎ ±Î’HÎÎ
÷ıfiı Á‹Î‘Îfi ¿flÎ‰Ì ±ÎM›_. ¿_≥¿ ‹_hÎ ¿Ë̱ı ¿ı, “±Î ⁄˘·…ı.” ±ıÀ·ı  ÏfiÏ‹kÎı fiΠˢ‰_ Ωı≥±ı.
±ı‹Î_ ±ıfi_ K›Îfi flËı, fiËŸ ÷˘ ±ıfiÎ ±ı … ω«Îfl ¿flı ¿ı, “±Î‹ ◊›ı·_     …ıfi_ …ı ¬Î÷Îfi_ ˢ› ±ı ¬Î÷΋Î_ ‹Ò¿Ì ÿı‰_. ÂflÌflfiı V’Âı˝ ±ıÀ·Ì
÷ı ±Î‹ ◊Âı ÷˘ ?” ±Î‰Î ω«Îfl ¿flı ÷˘ ’»Ì ±ı‰Ì ±Áfl˘ › ◊Λ      … ¤Î…√Õ. ŒÎ‘flfiı ◊›_ ÷˘ ±Î’HÎı ±ı ‹Î◊ı fiËŸ ·ı‰Îfi_, »÷Î_ ÷’ÎÁ
fiı ? ±Î ÷˘ ÿ—¬ ‹Îfiı ±fiı ±ıfi˘ … ω«Îfl ¿flı ÷˘ ±ıfiÎ◊Ì ⁄fi‰Îfi_     flά‰ÎfiÌ ¿ı Â_ ◊›_ ? ¿›Î_ ‰ÎB›_ ? ’»Ì ⁄‘Ì ÿ‰Î ‰√ıflı ⁄‘_ ÷fl÷
fiΠˢ› ÷˘ › ±ı‰_ … ⁄fiÌ Ω›. ω«Îfl˘fiÌ ±Áfl◊Ì ÷˘ ⁄√Õı »ı ⁄‘_!     … ·≥ ±Î‰‰Îfi_, ’HÎ ÕˇÎ‹ıÏÀ¿. fiı ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ fiΠˢ› ÷˘ ⁄Î’ ‹flı ÷˘
…ıfi˘ ω«Îfl fiËŸ ±ı ÁŒ‚ ¿Î‹ ◊Λ. …›Î_ ω«Îfl ◊›Î ±ıÀ·_ ⁄√Õ›_,    ÿÌ¿flαı ΩıÕı …‰_ … Ωı≥±ı fiı ? ±Î ‹fl÷Ì ‰¬÷‹Î_ ÕˇÎ‹Î ±fiı ±Î
¿ÎflHÎ ¿ı ÏfiflÎÏl÷fiΠω«Îfl »ı fiı ? ±ÎÏl÷fiΠω«Îfl ˢ÷ ÷˘ …\ÿ_    ‰Î√ı ±ı‹Î_ “ÕˇÎ‹Î” fiËŸ, ±ı ¿ı‹ «Î·ı ?
»ı !
                                    ±Î “iÎÎfiÌ ’vÊ” ÂÎ◊Ì ¿Î›‹ ±Îfi_ÿ‹Î flËı »ı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄‘Ì
   ±Î ¿Ëı ¿ı, “’ı·Î_ ⁄Î≥ ‹fiı ±Î‹ ¿Ëı »ı fiı ±Î ±Î‹ ¿Ëı »ı.”   √˘Ã‰HÎÌ ±Î‰Õı ±fiı ±ı … ÷‹fiı Â̬‰ı. ÷‹fiı ±Î ±Î‰Õı fiËŸ, ±ı◊Ì
±ı V’Âı˝·_ fi◊Ì, ±ıfiı ÿ—¬ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±Î ≥L‰Î≥À ¿flı ±ıfiı ÿ—¬    ÷˘ ÷‹ı ±‹fiı ±ËŸ ±ÎÁfiı ⁄ıÁÎ՛Π!
fiÎ ¿Ëı‰Î›.
                                    ±Î ‹ÎV÷fl ˢ› ÷ı »˘¿flÎfiı ⁄ı √HÎοÎfl Â̬‰ı fiı Ωı ÷ı »˘¿flÎfiı
   ±Î ⁄Î⁄Îfi_ ÿ—¬ ÂıflıÂıfl ·≥ ·ı »ı. ⁄Î⁄˘ …÷˘ flËı »ı, I›Îflı   fiÎ ±Î‰Õı ÷˘ ÷ıfiı ‹Îflı. CÎfl‹Î_ ‹ÎV÷fl ⁄fifiı ! ’HÎ ⁄ˆflÌ ’ÎÁı ‹ÎV÷fl
÷_ ¿ı‹ …÷˘ fi◊Ì flËı÷˘ ? ’HÎ I›Î_ fiÎ Ω›.              fiÎ ⁄fiı, fiËŸ ÷˘ ⁄ˆflÌ … ‹Îflı !
    iÎÎfiÌ ÷˘ ⁄Ë ÕÎèÎΠˢ›, ±ı‹HÎı ⁄‘Ì flÌ÷ı ÏËÁÎ⁄ ¿ÎœÌ ·Ì‘Î
                                          ÁkÎÎ ‰Î’flı ÷ı ÕŒ˘‚ !
ˢ›. ±Î‰˘ ¿Î‚ ±Î‰ı ÷˘ Â_ ±ı‹Î_ ±ı‹fiı ÿ—¬ fiËŸ ±Î‰÷Î_ ˢ› ?
±Î‰ı. ’HÎ √˘Ã‰HÎÌ ¿flÌ flάı. ±Î ’˘VÀ ±ÏŒÁ‹Î_ Á˘ÏÀÙ√fiÎ_ ¬ÎfiÎ_ ˢ›     ÁkÎÎ ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì …ı ÁkÎÎ ‰Î’flı »ı ±ı ÕŒ˘‚ ¿Ëı‰Î›. …ı
»ı fiı ? ±Î fiÏÕ›Îÿfi_ ¬Îfi_, ±Î Áfl÷fi_ ¬Îfi_, ÷ı‹ iÎÎfiÌ ±Î ‘_‘Îfi_   ÁkÎÎfi˘ µ’›˘√ ¿flı »ı ±ı ÕŒ˘‚ ¿Ëı‰Î›. ÁkÎÎ ≠ÎM÷ fiÎ ◊≥ ˢ› I›Î_
¬Îfi_, ±Î Á‹Î…fi_ ¬Îfi_, ±Î ±˘ÏŒÁfi_ ¬Îfi_ ±ı‹ ÏfiflÎ_÷ı √˘Ã‰Ìfiı ÁÒ≥   Á‘Ì ¤Î‰ ◊Λ ¿ı ÁkÎÎ ‰Î’flÌÂ_, ’HÎ ÁkÎÎ ≠ÎM÷ ◊Λ ÷˘ ±ıfiı
Ω›.                                ‰Î’fl‰ÎfiÌ fiΠˢ›. ±‹ı, ±Î ÁkÎÎ ‰Î’flı ÷˘ ±ıfiı ÕŒ˘‚ ¿Ëı‰Î›, ±ı‰_
                                 ¿Ë̱ı ÷˘ ±ıfi˘ fl˘√ fiÌ¿‚ı. ±I›Îfl Á‘Ì ¿˘≥±ı √΂ ÿÌ‘Ì fi◊Ì ±fiı
   V‰w’fi_ iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì ÁËı…ı › ÿ—¬ fiÎ flËı ±ı‰_ »ı !      ¿˘≥ √΂ ÿıÂı › fiËŸ. ÷ı ‰√fl fl˘√ fiËŸ fiÌ¿‚ı. ⁄ËÎfl ÷˘ “±Î‰˘
   ±Î ÏÁfiı‹ÎfiÌ ÁÌÏ·_√ ’Õı ÷˘ ±Î’HÎfiı ¿ı ¿˘≥ ‹ÎHÎÁfiı ‰Î√ı    ÂıÃ, ±Î‰˘ ÂıÔ ±ı‰_ Â_ ¿Î‹ ¿Ëı÷Î ËÂı ? ¿_≥¿ ¿Î‹ ’ÕÂı fiı, ±ıÀ·Î
fiËŸ ÷˘ ÁÎv_, ‰¬÷ı ¿˘≥fiı ‰Î√ı ÷˘ ¿˘≥ ‹flÌ √›_ fiËŸ ±ıÀ·ı ÁÎv_    ‹ÎÀı. ±Î ¿Î‹‰Î‚Î ⁄‘Î ! ±ı ÷˘ ¿˘≥ ÏfiW¿Î‹ ’vÊ Ë˘› fiı ÷ı ‰œı
◊›_. ±ı‹ Á‹…fi_ ±‰·_⁄fi ·ı‰_ Ωı≥±ı.                 ÷˘ ¿Î‹ ◊Λ.

   ±‹Îflı ¿_ÀˇÎ@À‹Î_ ¿Î‹ ’fl ¬⁄fl ±Î‰ı ¿ı ’Î_«Á˘ Àfi ·˘¬_Õ       ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ±ı¿ ‰¿Ì· ±Î‰ı·Î, ±ıfiı ÷˘ ±‹ı ¿_≥ ÏËÁÎ⁄
                                 ‰√flfiÌ √΂˘ ¤Î_Õı·Ì. I›Îflı ±ıHÎı ±ıfiÎ ¤Î≥fiı CÎıfl …≥fiı ¿Ëı·_ ¿ı,
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2                        189   190                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2

“±Î‰Î ¿wHÎΉ΂Π‹ÎHÎÁ … ‹ı_ Ωı›Î fi◊Ì.” ±Î ÷˘ ·˘¿ ¿ı‰Î »ı ¿ı       “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’ÎÁı ÷˘ ÷‹ÎflÎ_ ÿflı¿ ÿ—¬˘ ±‰U› Ω› …. “±Î”
±ı‹fiı ÕΘ@Àfl ¿Î‹fiÎ, ‰¿Ì· ¿Î‹fiÎ, ±Î ¿Î‹fiÎ. ’HÎ ±ı ÂıfiÎ ¿Î‹fiÎ?    iÎÎfiÌ ’ÎÁı ÷˘ ÿflı¿ı ÿflı¿ ÿ—¬˘ ÿÒfl ◊Λ ’HÎ ÷‹ı ≥E»Î ¿fl¢ fiËŸ
±ı ÷˘ ±ÎÀ·Ì ¬Ì«ÕÌ ‹‚Ì ÷˘ ¿Î‹fiÌ, ⁄Ì…\_ ¿_≥ ¿Î‹fi_ fiËŸ. ±Î ÷˘     ÷˘ ! ±Î ’√ı Ωı ‰ÎB›_ ˢ› fiı ’|Ì ·√ÎÕÌ Ë˘› ÷˘ “iÎÎfiÌ”±ı ¿èÎ_,
¬Ì«ÕÌ fiÎ ‹‚ı I›Îflı ¬⁄fl ’ÎÕÌ ÿı ¿ı ¿˘HÎ ¿Î‹fi_ »ı ?         ¿ı “±Îfiı µ¬ÎÕÌ fiËŸ” fiı ÷˘ ’HÎ Ωı µ¬ÎÕ µ¬ÎÕ ¿flı ÷˘ ±ıfi˘ µ’Λ
                                  ¢ ? ±Î ÷˘ iÎÎfi̱ı ¿èÎ_, ±ıfiı ’»Ì ¿ı‹ ˷ΉΛ ?
   “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiı ‹Îfi ¿ı ±’‹ÎfifiÌ ¿ÂÌ … ’ÕÌ fiΠˢ›. ‹ÎfifiÎ_
Á¬ ±ı ωʛ Á¬ »ı. “‹Îv_ ‹Îfi¤_√ ◊Âı” ±ı ¤˘ …›Î_ Á‘Ì flËı          T›‰ËÎfl‹Î_ fl˘… Á‰Îflı ∂Ã÷Î_ “ÿÎÿΔfiı ›Îÿ ¿flÌfiı Ïfiç› ¿fl‰˘
I›Î_ Á‘Ì iÎÎfi ¿Â_ ’ÎQ›Î … fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘ ‹Ò‚ ‰Ì÷flÎ√ iÎÎfi     ±fiı ’Î_« ‰¬÷ ⁄˘·‰_ ¿ı “±Î ‹fi, ‰«fi, ¿Î›Î◊Ì …√÷fiÎ ¿˘≥ ’HÎ
… ’΋‰Îfi_ ˢ›, ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¬’ı fiËŸ fiı !               ∞‰fiı Ï¿_Ï«÷˚ ‹ÎhÎ ’HÎ ÿ—¬ fi ˢ, fi ˢ. fi ˢ !” ±ÎÀ·˘ Ïfiç›
   ±Î ÿ—¬fiÎ ‹Î›Î˝ ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ ±ËŸ ±Î‰ı »ı, ’HÎ ÁÎ«Ì        ¿›˘˝ ±ıÀ·ı ‹ËŸ ’˘·ÌÁ ¬Î÷_ «ı÷ı. ‹ËŸ ÷˘ Ω÷ Ω÷fiÌ ‰_ÂΉϷ »ı,
Ï…iÎÎÁÎ◊Ì ±Î‰ı ÷˘ ÷˘ ⁄Ë ¿Î‹ ◊≥ Ω›. ±Î ÷˘ ÿ—¬ ±Î‰ı I›Îflı      ‹˘À_ ·U¿fl »ı. “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ±ÎÀ·_ ¿fl‰Î◊Ì Â„@÷±˘
¤√‰Îfifiı ¿Ëı, ’HÎ ¤√‰Îfi Â_ ¿Ëı »ı ¿ı, “±S›Î, Á¬fiÎ_ ÀÎ≥‹ı ÷ı_    ±Î‰Ì Ω› fiı ’»Ì Ω› fiËŸ. ±Î‰_ fiyÌ ¿flÌfiı, “ÿÎÿΔfiı Á΋Î
‹fiı fiÎ ⁄˘·ÎT›˘, I›Îflı ±ı¿ À’η ’HÎ fiÎ ·¬Ì. ‹ÎÀı ˉı ÷_ ±Î     ⁄ıÁÎÕÌfiı “’ı·Ì” ‰_ÂΉϷ ∂¤Ì ◊Λ ÷˘ › ±ıfiı ¿Â_ ¬Î‰Î ’̉Îfi_ fiËŸ
ÿ—¬fiÎ ‰¬÷ı À’η ·¬ı »ı ÷˘ Ë_ …‰Î⁄ fiËŸ ±Î’_.”            ±Î’‰Îfi_ !

   ·˘¿˘ ÷˘ ¿ı‰Î »ı ¿ı ¿Î›˝w’ı ±Î…ı ÿ—¬ ∂¤_ ◊Λ, »÷Î_ ±ıfiÎ               ¿_À΂Îfi_ V‰w’ !
±ı … ÿ—¬fiÎ_ ¿ÎflH΢ ŒflÌ ŒflÌ Áı‰ı »ı. ’λ·Î_ ÿ—¬fiÎ_ ¿ÎflH΢◊Ì …ı
ÿ—¬ ±Î‰ı »ı ±ı‹Î_ fi‰Î_ ¿ÎflH΢ ∂¤Î_ fiÎ ◊‰Î ÿı ÷ı ¿Î‹fi_.          ÿÎÿÎlÌ — ¿_À΂Îfi˘ ±◊˝, ¢ ?

   ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·ı‰Î …ı‰_ “±Î” ±ı¿ … VÀıÂfi ±ÎT›_ »ı. ‹ÎÀı ¬Î‰,       ≠ë¿÷ν — ¿Â_ √‹ı fiËŸ ÷ı.
’̱˘ ±fiı ≠ÎM÷ Á_›˘√˘fiı Á¬ı◊Ì ¤˘√‰˘ ±fiı ±≠ÎM÷ Á_›˘√˘fiÌ          ÿÎÿÎlÌ — ¿_À΂˘ ±ıÀ·ı ¿Î_ÀÎfiÌ ’◊ÎflÌ‹Î_ ÁÒ≥±ı I›Îflı …ı ÿÂÎ
¤Î_…√Õ fiÎ ¿fl¢.                          ◊Λ ÷ı ! ¿_À΂˘ ±Î‰ı »ı I›Îflı ÿ‰Î ¿fl˘ »˘ ? ±Î ÕˇÏ√VÀfiı I›Î_◊Ì
   Á¬˘ ÷˘ ‹ËŸ◊Ì ±Î‰Âı. ’HÎ ±Î ÷˘ ⁄ËÎfl◊Ì ‹‘fi_ ÀÌ’_ «Î¬‰Î     ¿_≥¿ ÿ‰Î ·Î‰˘ »˘ ?
’Õ›˘ flè΢ »ı !                              ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ¿›Î_› fiÎ ‹‚ı.
    ±Î ÁΑ ◊‰Î ‹ÎÀı ¿ı‹ ω«Îfl ±Î‰ı »ı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±fi_÷¿Î‚◊Ì      ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ¿_≥¿ ÷˘ ¿fl÷Î_ Ë¢ fiı ?
±ıHÎı ‹Îfl ¬Î‘ı·˘ ÷ı ›Îÿ ±Î‰ı ¿ı ÁÎÁfiÎ_ ÿ—¬, ÁÁflÎfiÎ_ ÿ—¬, ‘HÎÌfiÎ_
ÿ—¬, ⁄ΛÕÌfiÎ_ ÿ—¬˘, »˘¿flÎ_fiÎ_ ÿ—¬˘, ±ı ⁄‘Î_ ÿ—¬˘ ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì      ≠ë¿÷ν — ⁄ËÎfl Œfl‰Î …÷˘ flË_ »\_.
¤˘√‰ı·Î_ ÷ı ›Îÿ ±Î‰ı ±fiı ¿ËıfiÎfl ÏfiÏ‹kÎ ’HÎ ‹‚Ì ±Î‰ı ¿ı, “±Î       ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ‹Î√÷Ή΂Îfiı ’λΠ¿Îœ‰Î ⁄flÎ⁄fl »ı. ¿_À΂˘
Á_ÁÎfl‹Î_ ¿›Î_ Á¬ »ı ?” ±ıÀ·ı ±ıfiı ω«Îfl ±Î‰ı ¿ı ‹Îflı ÷˘ ÿÌZÎÎ   ±ÎT›˘ ±ı Â_ ¿Ëı »ı ? fiı«fl Â_ ¿Ëı »ı ? ¿ı ±Îfi_ ’ı‹ıLÀ ¿flÌ ÿ˘. I›Îflı
… ·ı‰Ì »ı ±fiı ’»Ì ÷ı ÿÌZÎÎ ·ı !
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2                        191   192                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2

±Î ¿ËıÂı, “fiÎ, ±‹ı ±ı‹ fiËŸ ¿fḻı.” fiı ÿ˘Õ‘΋ ¿flÌ ‹Ò¿ı, ±ı ÷˘   ’‘flΉı· »ı, ±ı‹fiÌ ’ÒΩ ¿v_ »\_ !
¿_À΂Îfiı ’λ˘ ¿Îœı »ı. ’HÎ ±ı …›Îflı Á΋À˘ ‹Î_√‰Î ±Î‰Âı I›Îflı Â_
◊Âı ? ¿_À΂˘ ±Î‰ı I›Îflı ÏÁfiı‹Î Ωı‰Î Ω› »ı. ±ı ÷˘ ±L› µ’Λ        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±ı ’ÒF› »ı, ÷ı◊Ì ’‘flΉı· »ı fiı ? ’ÒF›
¿›˘˝, ωfl˘‘ ¿›˘˝. ¿_À΂˘ ±Î‰ı I›Îflı Ωı ÏV◊fl ⁄ıÁÌ flËıfiı ÷˘ ±ı   fiΠˢ› ÷ıfiÌ ’ÒΩ fiÎ ¿fl‰Ì. ’ÒF›⁄Ï©◊Ì ’ÒF›fiÌ ’ÒΩ ¿fl‰Ì. ’ÒΩ
¢‘¬˘‚ ¿flÌ Â¿ı ¿ı “ÂÎ◊Ì ±ÎT›˘, ±ı Â_ »ı ?” ÷˘ I›Î_ ’vÊÎ◊˝ ‘‹˝   ¿fl‰Î ¬Î÷fl fiÎ ¿fl‰Ì, ’HÎ ’ÒF›⁄Ï©◊Ì ’ÒΩ ¿fl‰Ì. Ãο˘fl∞ µ’fl
Ω√ı ±ı‰_ »ı, I›Îflı ¨‘˘ µ’Λ ¿flı »ı, ±fiı ±ıfiı ’λ\_ ‘¿ı·ı »ı.   ’ÒF›⁄Ï© ÷˘ »ı fiı ? Ãο˘fl∞ ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ‰Î÷«Ì÷ ¿flı
                                 »ı ¿ı !
   ≠ë¿÷ν — ⁄ËÎfl …‰Î◊Ì ¿_À΂˘ …÷˘ fi◊Ì.
                                    ≠ë¿÷ν — Ë∞ Á‘Ì ÷˘ ·Î¤ fi◊Ì ‹Y›˘.
   ÿÎÿÎlÌ — ¿_À΂˘ ±Î‰ı »ı ±ıÀ·ı ⁄ËÎfl Ω› »ı fiı, ±ıÀ·ı O·Õ
Áfl@›·ıÂfi ◊Λ ±ıÀ·ı ¿_À΂ÎfiÎ Á_›˘√ ω¬flÎ≥ Ω›.              ÿÎÿÎlÌ — Ãο˘fl∞ ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ‰Î÷ ÂÎ◊Ì fi◊Ì ¿fl÷Î ? ‹fiı ·Î√ı
                                 »ı ¿ı, Ãο˘fl∞ Âfl‹Î‚ ËÂı ¿ı ’»Ì ÷‹ı Âfl‹Î‚ »˘ ? ‹fiı ·Î√ı »ı
   ≠ë¿÷ν — ¿ıÀ·Î¿ ¿_À΂˘ ±Î‰ı I›Îflı TËÌV¿Ì ’̱ı »ı.
                                 ¿ı ⁄ı‹Î_◊Ì ±ı¿ Âfl‹Î‚ »ı !
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ¿_À΂ÎfiÎ µ’Λ ¿flı »ı ÷ı ⁄˛Î_ÕÌ ’̱ı »ı,
                                    ≠ë¿÷ν — ’ÒΩ ¿v_ »\_, ’HÎ Ãο˘fl∞fiı ⁄˘·Î‰Ì fi◊Ì Â¿÷˘.
ÿ˘Õ‘΋ ¿flı »ı. ±ı › ±ı¿ Ω÷fiÌ ‹Ò»Î˝ … »ı. ¿_À΂˘ ±Î‰ı ’HÎ
ÁËfiÂÏ@÷ »ı fiËŸ, fiËŸ ÷˘ ¿_À΂˘ ±ÎT›˘ ÷˘ “ÂÎ◊Ì ±ÎT›˘ ? ÂÌ         ÿÎÿÎlÌ — ⁄˘·Î‰Ì ¿÷Î fi◊Ì fiı ? ±Î’HÎı fl΋«Lƒ∞fiı I›Î_
¤Ò· flËÌ √≥ ?” ±ı ⁄‘Ì ÷’ÎÁ ¿flΛ. ’HÎ ±ı ÷˘ ¿Â_ ¿fl÷Î fi◊Ì      …›’fl‹Î_ fiı ±›˘K›Î‹Î_ √›ı·Î ÷˘ I›Î_ fl΋«_ƒ∞ ⁄˘·÷Î Ë÷Î. ±‹ı
fiı ÿ˘Õ‘΋ ¿flı »ı fiı ’̉ı »ı, ÷ıfiÎ◊Ì flÎË÷ ‹‚ı »ı. ’HÎ ŒflÌ ’Ήfl   …›Î_ fi‰Ì ‹ÒÏ÷˝ ÿı¬Ì±ı I›Î_ ≠ÎHÎ≠Ï÷WÃÎ ¿fḻı. ±Î Ï⁄fl·Î±ı …›’fl‹Î_
∂÷flı ±ıÀ·ı ¿_À΂˘ ’λ˘ «Î·. ±Î Á_ÁÎflfiÎ_ ÿ—¬˘ ±ı¿ ZÎHΉÎfl ÂÎ_Ï÷  fiı ±›˘K›Î‹Î_ ‹_Ïÿfl˘ ⁄Î_K›Î_, I›Î_ ±‹ı fl΋«_ƒ∞fiÌ ‹ÒÏ÷˝‹Î_ ≠ÎHÎ≠Ï÷WÃÎ
±Î’ı ±ı‰Î_ fi◊Ì.                          ¿flı·Ì. ÷ı ⁄ıµ …B›Î±ı ±Îç›˝ ∂¤_ ◊›ı·_. ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘, 35
                                 …HÎ ⁄ıÃı·Î ±fiı I›Î_fiÎ ’ÒΩflÌfiı ÷˘ fl΋«_ƒ∞ ¬Ò⁄ ËÁ÷Î ÿı¬Î›Î.
   ‹ÎHÎÁfiı ¿_À΂˘ √‹ı fiËŸ. ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ ∞‰ ’HÎ ⁄΂ı »ı. ∞‰
                                 ÷ı‹HÎı ÷˘ ‹_Ïÿfl ⁄Î_K›_ I›Îfl◊Ì fl΋«_ƒ∞fiı ÏflÁΛı·Î fiı ÏflÁΛı·Î …
fiÎ ⁄΂¢. ¿’ÕÎ_ ⁄΂ı ÷˘ fi‰Î_ ·‰Î›, ’HÎ ∞‰ ⁄΂Ì ÷˘ ŒflÌ fi‰˘
                                 ÿÌÃı·Î. ÷ı ‹_Ïÿfl › ÏflÁΛı·_ Ë÷_, fiı ÿ½fi ¿flfiÎflÎ › ÏflÁΛı·Î.
¿›Î_◊Ì ·Î‰Ì ?
                                 fl΋«_ƒ∞fiÌ ‹ÒÏ÷˝ ËÁÌ ÷ı Ωı≥fiı ’ÒΩflÌ ÿ˘Õ÷˘¿fiı ±‹fiı ËÎfl ’ËıflΉÌ
           Ãο˘fl∞fiÌ ’Ò…Î !               √›˘. ‹ı_ ’Ò»›_, “¿ı‹?” ÷˘ ±ı ¬Ò⁄ flՉΠ‹Î_Õ›˘. ¿Ëı ¿ı, “±Î‰Î_ ÿ½fi
                                 ÷˘ ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ◊›Î_ … fi◊Ì. ±Î…ı ÷‹ı ¬flÎ_ fl΋«_ƒ∞fiÎ_ ÿ½fi
   ÿÎÿÎlÌ — ¿_À΂˘ ’ÒΩ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı fi◊Ì ±Î‰÷˘ fiı ?        ¿flÎT›Î.” ±‹ı ¿èÎ_, “±Î ·˘¿˘fiÎ_ ¿S›ÎHÎ ‹ÎÀı ¿›Ù »ı. ±I›Îfl Á‘Ì
                                 fl΋«_ƒ∞ ÏflÁΛı·Î Ë÷Î ÷ı ·˘¿˘fi_ Â_ ¿S›ÎHÎ ◊Λ ? ˉı fl΋«_ƒ∞
   ≠ë¿÷ν — fiÎ.
                                 ËÁ÷Î ◊›Î, ˉı ¿Î›‹ ËÁ÷Î ‹Ò¿Ìfiı …≥±ı »Ì±ı. ÷ı …ı ΩıÂı ÷ı ËÁ÷Î
   ÿÎÿÎlÌ — ’ÒΩ ¿fl˘ »˘ ÷˘ ’ÒF› ’vÊfiÌ ¿fl˘ »˘ ¿ı ±’ÒF›fiÌ?    ◊Âı. ±‹ı ≠Ï÷WÃÎ ¿flÌ ±Î’Ì. ¿˘≥ Ïÿ‰Á ÁÎ«Ì ≠Ï÷WÃÎ … fiËŸ ◊›ı·Ì.”
                                 ±Î …ı ≠Ï÷WÃÎ ¿flı ÷ı ‰ÎÁfiΉ΂Π·˘¿ »ı. ≠Ï÷WÃÎ ÷˘ ±ÎI‹iÎÎfiÌ,
   ≠ë¿÷ν — Ë_ ÷˘ ¬Î·Ì ’ÏWÀ‹Î√˝fi˘ »\_. Áı‰Î ¿flı·Î Ãο˘fl∞
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2                       193   194                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2

±ı‰Î “iÎÎfiÌ ’vÊ” ¿flı ÷˘ … ÷ı Œ‚ı. ‰ÎÁfiÎ ±ıÀ·ı Á‹… ’ÕÌfiı ?    ·≥fiı ±˘ÏŒÁı Ω™ »\_.
¿_≥ fiı ¿_≥ ≥E»Î ¿ı “«_ÿ¤Î≥ ¿Î‹ ·Î√Âı.” ±ı ‰ÎÁfiÎ ¿Ëı‰Î›. …ıfiı
                                     ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ⁄’˘flı …‹˘ »˘ ?
±Î …√÷‹Î_ ¿˘≥ «Ì…fiÌ …wfl fi◊Ì, ±Î¬Î …√÷fi_ Á˘fi_ ±Î’ı ÷˘
› …wfl fi◊Ì, ωʛ˘fiÌ …wfl fi◊Ì, ¿ÌÏ÷˝fiÌ …wfl fi◊Ì, …ıfiı ¿˘≥ Ω÷fiÌ        ≠ë¿÷ν — ¤Ò¬ ·Î√ı I›Îflı √‹ı I›Î_ ¬Î≥ ·™ »\_.
¤Ì¬ fi◊Ì ÷ı Ïfi‰Î˝ÁÏfi¿ ¿Ëı‰Î›, ±ı‰Î “iÎÎfiÌ ’vÊ” «ÎËı Á˘ ¿flı,
‹ÒÏ÷˝fiı ⁄˘·÷Ì ¿flΉı ÷‹ı ‹ÒÏ÷˝ ΩıÕı ‰Î÷«Ì÷ fi◊Ì ¿fl÷Î ? ’HÎ ÷‹ÎflÌ      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ÷ı CÎÕ̱ı Ãο˘fl∞fiı ¤Ò¬ ·Î√Ì ÷ıfiÌ ÷’ÎÁ
…⁄ÎfifiÌ »^À »ı fiı ? ±ı fiÎ ⁄˘·ı ÷˘ ±Î’HÎı ⁄˘·Ì±ı, ±ı‹Î_ Â_ ◊≥   ¿flÌ ?
√›_ ? “¤√‰Îfi ¿ı‹ ⁄˘·÷Î fi◊Ì ? Â_ ‹ÎflÌ µ’fl ωrÎÁ fi◊Ì ±Î‰÷˘         ≠ë¿÷ν — ±ı ÂÌ flÌ÷ı ¿v_ ?
?” ±ı‰_ ±ı‹fiı ¿Ë̱ı. ±Î ‹ÎHÎÁfiı ±ı‹ ¿Ë̱ı ÷˘ ±ı ËÁÌ fi◊Ì ’Õ÷Î
? ±ı‹ ‹ÒÏ÷˝ ËÁÌ ’Õı. ±ı¿ ‹ÒÏ÷˝ »ı ¿ı ⁄ı ?                ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’»Ì fl՛Π¿flı Ï⁄«ÎflÎ ! ¤Ò¬ ·Î√ı ÷˘ Â_ ¿flı ?
                                 ±ıÀ·ı ÷‹ı ‹Îv_ ¿Ëı·_ ±ı¿ ¿fl¢ ? ¿fl¢ ¿ı fiËŸ ¿fl˘ ?
   ≠ë¿÷ν — ±ı¿.
                                     ≠ë¿÷ν — …wfl ¿flÌÂ, ÿÎÿÎ.
   ÿÎÿÎlÌ — fi‰ÕΉ˘, ‘˘‰ÕΉ˘ »˘ ¬flÎ ¿ı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ÷‹ı …›Îflı ¬Î‰fiı ÷˘ ÷ı ‰¬÷ı Ãο˘fl∞fiı ›Îÿ ¿flÌ,
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, fl˘… fi‰ÕΉ_ »\_.                ±’˝HÎ ¿flÌfiı “÷‹ı …‹Ì ·˘, ’»Ì Ë_ ¬Î™, ÷‹fiı ¤Ò¬ ·Î√Ì ËÂı” ±ı‹
   ÿÎÿÎlÌ — √fl‹ ’ÎHÎ̱ı ¿ı ÀÎœı ?               ¿ËÌfiı ’»Ì ¬ÎΩı. ±ı‰_ ¿fl¢ ? ±Î‰_ ◊Λ ÷˘ ËÎ ’ÎÕΩı fiı fiÎ ◊Λ
                                 ÷˘ fiÎ ¿ËıΩı.
   ≠ë¿÷ν — ËÂı¿Î ’ÎHÎ̱ı.
                                     ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÁÎËı⁄, Ë_ Ãο˘fl∞fiı ’˘œÎÕÌfiı ±Î‰_ »\_ fiı !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÁÎv_, fiËŸ ÷˘ ⁄Ë ÀÎœı ’ÎHÎÌ◊Ì fi‰ÕΉ˘ ÷˘ ÀÎœ
‰Î› fiı ⁄Ë √fl‹ ’ÎHÎ̱ı ÿ{ΉΛ, ±ıÀ·ı ËÂı¿<_ ’ÎHÎÌ Ωı≥±ı.         ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’˘œÎÕÌ ÿ˘ ’HÎ ¤ÒA›Î flËı fiı ? ÷ı◊Ì ±ı ⁄˘·ı fiËŸ
Ãο˘fl∞fiı fl˘… …‹ÎÕ˘ »ı ¿ı fl˘… ±Ï√›ÎflÁ ¿flΉ˘ »˘ ?         fiı ! ±ı ¿ıÀ·Ì ‰¬÷ ÁÒ≥ flËı ’»Ì ? ±ıÀ·ı ⁄ıÃÎ ◊Λ fiı ÁÒ≥ Ω›,
                                 ⁄ıÃÎ ◊Λ fiı ÁÒ≥ Ω›. ÷‹ı ±ı‰˘ ¬˘flο fi◊Ì ¬Î÷Î fiı, ¿ı …ı ±ı‹fiı
   ≠ë¿÷ν — ±Ï√›ÎflÁ ÷˘ Ë_ ’HÎ fi◊Ì ¿fl÷˘.
                                 «Î·ı fiËŸ ? ÏËLÿfi˘ ÁÎÏI‰¿ ¬˘flο ˢ› »ı fiı ? ‹ÏV·‹fi˘ ÷΋ÁÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı fi◊Ì ¿fl÷Î ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ Ãο˘fl∞fiı …‹ÎÕ˘  ¬˘flο ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı fiÎ …‹ÎÕ‰_. ’HÎ ÏËLÿ, ÁÎÏI‰¿ ¬˘flο ˢ›
»˘ fiı ?                             ÷˘ ±Î’HÎı ÷ı‹fiı ¿Ë̱ı ¿ı, “·˘ …‹Ì ·˘ Ãο˘fl∞” ±ıÀ·_ ◊Λ ±ı‰_
   ≠ë¿÷ν — ËÎ.                        »ı ÷‹ÎflÎ◊Ì ? ÷˘ ¿˘”¿ ÿÎ”Õ˘ Ãο˘fl∞ ÷‹ÎflÌ ÁÎ◊ı ⁄˘·Âı, ±ı ¬Â
                                 ◊≥ …Âı ÷ı ÿËÎÕı ⁄˘·Âı. fiÎ ¿ı‹ ⁄˘·ı ? ±flı, ±Î ¤Ÿ÷˘ ’HÎ ⁄˘·ı !
   ÿÎÿÎlÌ — ¿ıÀ·Î ‰ÎB›ı …‹ÎÕ˘ »˘ ?              ⁄‘_ ⁄˘·ı ±ı‰_ »ı ±Î …√÷‹Î_ ! ¤√‰Îfifiı fl˘… fi‰ÕΉ̱ı,
   ≠ë¿÷ν — Á‰Îflı ±Îà ‰ÎB›ı …‹ÎÕÌfiı, ’˘œÎÕÌfiı, ’»Ì ≠ÁÎÿ    ‘˘‰ÕΉ̱ı, ËÂı¿Î_ ’ÎHÎÌ◊Ì fi‰ÕΉ̱ı, ÷˘ Â_ ¿Î›‹ ±⁄˘·Î … flËı‰ÎfiÎ
                                 ? ¿˘≥ ‹ÎHÎÁ ’ˆHΉΠ√›˘ ˢ› fiı ⁄Î≥ ·≥fiı ±Î‰ı ÷ı ±⁄˘·Î ·ı,
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2                         195

÷˘ ’»Ì ¢ ŒÎ›ÿ˘ ? ⁄˘·ı … fiËŸ ±ıfiı Â_ ¿flı ? ±ıÀ·ı ¤√‰Îfiı ›
⁄˘·ı, ±Î’H΢ ¤Î‰ ˢ› ÷˘ ⁄˘·ı. ±Î ’ÒΩ ¿fl˘ »˘ ±ı ÷‹ÎflÎ CÎflfiÎ
ÁÎflÎ Á_V¿Îfl ¿Ëı‰Î›.
   ≠ë¿÷ν — Ë_ ⁄ËÎfl√΋ Ω™ ÷˘ ¤√‰Îfifiı ΩıÕı … ·≥ Ω™ »\_.
   ÿÎÿÎlÌ — ¤√‰Îfi ‰√fl ÷˘ ¿˘≥ Ïø›Î … fiÎ ¿fl‰Ì. ¬flÌ flÌ÷ı
÷˘ Ãο˘fl∞ ±Î ‹ÏV·‹fi˘ ¬˘flο ·ı‰ÎfiÌ fiÎ ’ÎÕı, ’HΠˉı Â_ ¿flı ?
⁄Ë ÷˘ ±⁄˘·Î ·ı, ÷˘ ⁄˘·‰Îfi_ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı, fiËŸ ÷˘ ‰ˆWHΉ…fifiı ÷˘
⁄ËÎfl ±ÕΛ fiËŸ, ’ÎHÎÌ fiÎ ’̉Λ. ¿ı‰_ ÁflÁ, «V÷ ‰ˆWHΉ ¿Ëı‰Î›
! ‹ÒÏ÷˝fiı fi‰ÕΉı »ı, ‘˘‰ÕΉı »ı, ±ı «V÷ ‰ˆWHΉ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ Â_ ¿flı
? ±I›Îflı Á_›˘√˘fiÎ ÏËÁÎ⁄ı ¿˘≥fiı Ã’¿˘ ±Î’‰Î …ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì.
Á_Ωı√˘ ≠‹ÎHÎı ˢ› »ı fiı ÷ı◊Ì ±ı ‹ÒÏ÷˝ fi◊Ì ⁄˘·÷Ì, fiËŸ ÷˘ ‹ÒÏ÷˝                  flÎ√-¶ıÊ
⁄˘·ı. Ωı ⁄‘Ì flÌ÷ı ±ıfiÎ ¿Î›ÿÎ ’΂ı fiı, ÷˘ ¿ı‹ fiÎ ⁄˘·ı ? ’Ìk΂fiÌ       ≠ë¿÷ν — flÎ√ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?
‹ÒÏ÷˝ »ı ¿ı Á˘fiÎfiÌ ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — F›Î_ ’˘÷ı fi◊Ì I›Î_ “Ë_ »\_” ±ı‹ ⁄˘·‰_ ±ı … ‹˘À΋Î_
   ≠ë¿÷ν — «Î_ÿÌfiÌ.                       ‹˘À˘ flÎ√, ±ı … …L‹ÿÎ÷Î »ı. “Ë_ «_ÿ·Î·” ±ı … flÎ√ »ı, ±Î flÎ√
   ÿÎÿÎlÌ — ±I›Îflı ÷˘ Á˘fiÎfiÌ ‹ÒÏ÷˝ ˢ› ÷˘ »˘¿flα˘ ⁄ËÎfl      ÷ÒÀ›˘ ÷˘ ⁄‘Î flÎ√ ÷ÒÀ›Î. …ıfiı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı ·ZÎ »ı ±ıfiÎ ⁄‘Î
…≥fiı ‰ı«Ì ±Î‰ı, ÷‹fiı ‹ÎflÌ ‰Î÷ √‹ı »ı fiı ?              flÎ√ ÷ÒÀÌ √›Î »ı ±fiı …ıfiı “Ë_ ±Î«Î›˝ »\_, Ë_ ¿·ı@Àfl »\_” ±ı ¤Îfi
                                  »ı ±ıfiÎ ⁄‘Î flÎ√ ∂¤Î »ı ! ±Î ÷˘ ±ı‰Î ÷_÷Ì·Î ◊≥ √›Î »ı ¿ı
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ÿÎÿÎ, ⁄Ë √‹ı »ı.                 ±ı¿ ‰Î÷ ‰Î_¿Ì ¿ËÌ Ë˘› ÷˘ ±Î_¬‹Î_◊Ì {ıfl À’¿ı. ‰Ì÷flÎ√fiÌ ‰Î÷
   ÿÎÿÎlÌ — ˉı Ωı ⁄ËÎfl …‹Â˘ fiı, I›Îflı ’HÎ Ãο˘fl∞fiı …‹ÎÕÌfiı   Á‹…›Î fiËŸ. “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ±ı ¤Îfi ˢ› ÷˘ ⁄‘Î flÎ√ ∂¤Î ◊Λ
…‹Ωı, ÷ı◊Ì ÷‹ÎflÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ …÷Ì flËıÂı.                »ı ±fiı ©ÎI‹Îfi_ ¤Îfi ◊›_ fiı …›Î_ »\_ I›Î_ “Ë_ »\_” ⁄˘·ı »ı ±ı flÎ√
                                  fi◊Ì, ’HÎ ‰Ì÷flÎ√fi_ ·ZÎ »ı. ©ÎI‹Î ‰Ì÷flÎ√ … »ı, ±ıfiÎ ·ZÎ◊Ì
             vvvvv                   “⁄ËÎflfi_” flÌ·ıÏÀ‰ ⁄‘_ ‘˘‰Î÷_ Ω› »ı. ‰Ì÷flÎ√ ¿˘HÎ ? “Ë_ ©ÎI‹Î
                                  »\_” ±ı ±◊‰Î “ÿÎÿΔ ›Îÿ ±Î‰ı ÷˘ ±ı › ‰Ì÷flÎ√fi_ ·ZÎ »ı. ‰Ì÷flÎ√
                                  ¿˘HÎ ? iÎÎfiÌ‹Î_ ≠√À ◊›Î »ı, ÷ı Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√ »ı ! ±fiı iÎÎfi̱ı
                                  ±ÎM›_ »ı ÷ı ·ZÎ, ±ı Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√fi_ ·ZÎ »ı. ±Î √…⁄fi_ ’ÿ ÷‹fiı
                                  ±ÎM›_ »ı !
                                      ≠ë¿÷ν — ±Î ‹fiı ‹ÎflÎ ÿÌ¿flÎ µ’fl ⁄Ë flÎ√ ◊Λ »ı, ±ı I›Îflı
                                  Â_ ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2                          197   198                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2

   ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î‹Î_ flÎ√ fi΋fi˘ √HÎ … fi◊Ì, fiı ·˘¿˘ ¿Ëı »ı      flËı.
¿ı ‹Îfl˘ ±ÎI‹Î flÎ√Ì-¶ıÊÌ »ı. ’HÎ ±Î Â_ »ı ? ±Î ÿıË‹Î_ ≥·ı„@Àˇ¿
                                       jÎÌ »˘ÕÌ, ¿fl˘Õ˘ wÏ’›Î »˘Õ›Î, ⁄‘_ »˘Õ›_ fiı …_√·‹Î_ √›Î
⁄˘ÕÌ »ı, ÷ı …›Îflı ‹‚÷Î_ ’fl‹ÎHÎ ±Î‰ı I›Îflı ±Î¬_ ⁄˘ÕÌ ·˘Ë«_⁄¿fiÌ
                                    »÷Î_ flÎ√¶ıÊ ◊Λ »ı, ¿Î‹ (!) ◊≥ … √›_ fiı ! fiÕı »ı ¿˘HÎ ? ±iÎÎfi.
…ı‹ ¬ı_«Î› »ı. ±ıfiı ·˘¿ ¿Ëı »ı ¿ı, “Ë_ ¬ı_«Î›˘”, “‹fiı flÎ√ ◊Λ »ı”;
                                    flÎ√¶ıÊ ÷˘ fiÕ÷Î fi◊Ì, ’HÎ ±iÎÎfi fiÕı »ı. ‰ıÿÎ_÷̱˘±ı ‹‚, ωZÎı’
’HÎ ±ı‹Î_ ±ÎI‹Î …flÎ › ¬ı_«Î÷˘ fi◊Ì. ±ÎI‹Î‹Î_ flÎ√ fi΋fi˘ √HÎ
                                    fiı ±iÎÎfi ¿Îœ‰Îfi_ ¿èÎ_ »ı ±fiı …ˆfi˘±ı flÎ√, ¶ıÊ ±fiı ±iÎÎfi ¿Îœ‰Îfi_
… fi◊Ì, ±ı ÷˘ ’˘÷ı ‰Ì÷flÎ√ … »ı. ‰Ì÷flÎ√˘ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ±Î ’Ò÷‚_
                                    ¿èÎ_ »ı. ±iÎÎfi ⁄_fiı‹Î_ ¿˘‹fi »ı, ±fiı ±iÎÎfi Âıfi_ ? ÷˘ ¿ı” V‰w’fi_
±ı …ı‹fi_ fiΫı ÷ıfiı ΩHÎı ¿ı ’Ò÷‚_ ¿›Î_ ¬ı_«Î›_ fiı ¿›Î_ fiÎ ¬ı_«Î›_. ±Î
                                    ±iÎÎfi. ±ı √›_ ±ıÀ·ı ⁄‘_ … Ω›. ±iÎÎfi ¿Îœ‰Î ±ÎI‹ÎfiÎ iÎÎfiÌ
‰Ì÷flÎ√˘fi˘ ‹÷ Ïfi‹˝‚, © »ı fiı ÷ı … ±‹ı ÷‹fiı ±ÎM›˘ »ı.
                                    Ωı≥±ı.
    ±ÎI‹V‰w’ ◊›Î ‰√fl »^ÀÎ ◊‰ÎÂı fiËŸ. √E» ±ıÀ·ı «Ò·˘ ±fiı
                                       F›Î_ flÎ√¶ıÊ »ı I›Î_ Á_ÁÎfl »ı. F›Î_ flÎ√¶ıÊ fi◊Ì, fiı ’»Ì ÷ı
‹÷ ±ı › «Ò·˘, ÷ı «Ò·Î‹Î_ ÷˘ ’ÕÎ÷_ ËÂı ? ±ı ÷˘ ’˘≥{fi ¿Ëı‰Î›.
                                    flÎ…‹Ëı·‹Î_ flËı ¿ı ˢÀ·‹Î_ flËı, ÷˘ › ÷ı ±’Ïfl√˛ËÌ »ı. fiı √ŒÎ‹Î_
‹÷ ÷˘ ±ı¿ ±ÎI‹Îfi˘ … ˢ‰˘ Ωı≥±ı, ±Î ÷˘ “±‹Îv_” fiı “÷‹Îv_”‹Î_
                                    flËı÷˘ ˢ› fiı ±ı¿ı › ’Ïfl√˛Ë fiÎ ÿı¬Î›, »÷Î_ ÷ıfiı Ωı flÎ√¶ıÊ Ë˘›
’Õ›Î_. ¤√‰Îfi ÷˘ ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì ‹÷fiÎ »ı !
                                    ÷˘ ÷ıfiı ¤√‰Îfiı ’Ïfl√˛ËÌ ¿è΢ »ı. flÎ√¶ıÊ Ω› ÷ı ‰Ì÷flÎ√ ◊≥ Ω›.
   flÎ√-¶ıÊ ±ı ÷˘ ±ÎI‹ÎfiÌ ‰ÚÏkÎ ±Î√‚ ±Î¿Ê˝HÎ-ω¿Ê˝HÎ »ı.       “Ë_ «_ÿ »\_” ±ı ’Ïfl√˛Ë »ı. flÎ√¶ıÊ ±ı … ’Ïfl√˛Ë »ı ±fiı “Ë_ ©ÎI‹Î
±Î¿Ê˝HÎ ±Î√‚ ±Î_÷fl˘ ±Î‰ı I›Î_ ¶ıÊ ◊Λ.                 »\_” ±ı ±’Ïfl√˛Ë »ı.
   ≠ë¿÷ν — flÎ√-¶ıÊ ±ı ÁΩ÷Ì› ±fiı ωΩ÷Ì›fiı ·Ì‘ı »ı ?            ±Î ÷‹fiı iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì ÷‹Îfl˘ {CÎÕ˘ ◊÷˘ ˢ› »÷Î_ flÎ√¶ıÊ
                                    ◊÷Î fi◊Ì ±ı › ±Ω›⁄Ì »ı fiı ? ±iÎÎfiÌfiı {CÎÕ˘ fi ◊›˘ ˢ› ÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — ·˘Ë«_⁄¿ …ı‰_ »ı. flÎ√ ⁄Ë …\ÿÌ … ‰V÷ »ı. ±Î
                                    › flÎ√¶ıÊ flËı. {CÎÕÎ◊Ì flÎ√¶ıÊ ◊÷Î fi◊Ì, ’HÎ ÷Î_÷˘ flËı ÷ıfi_ fi΋
∞‰÷Î µ’fl ±Î¿Ê˝HÎ ◊Λ »ı ÷ıfiı ·˘¿˘ flÎ√ ¿Ëı »ı, ’HÎ ±ı
                                    flÎ√¶ıÊ.
‰Ì÷flÎ√˘fiÌ ¤ÎÊÎfi˘ flÎ√ fi ˢ›. ’fl‹ÎHα˘fi_ ±Î¿Ê˝HÎ »ı ÷˘ ±ıfiı
flÎ√ ¿Ëı »ı ±fiı ω¿Ê˝HÎ »ı ÷˘ ±ıfiı ¶ıÊ ¿Ëı »ı.                 ≠ë¿÷ν — ÷Î_÷˘ ±ıÀ·ı Â_, ÿÎÿÎ ?
    F›Îfl◊Ì ’˘÷Îfi_ ±fiı ’flΛ_ ±ı‰Î ⁄ı ¤ıÿ ’Î՛ΠI›Îfl◊Ì …          ÿÎÿÎlÌ — ÷Î_÷˘ ±ıÀ·ı ÷_÷. ±Î ⁄ˆflÌ ΩıÕı flÎhÎı ÷‹Îflı ‰œ‰ÎÕ ◊≥
flÎ√¶ıÊ ∂¤Î ◊Λ »ı, ’flΛ_ ¿èÎ_ ÷˘ ¶ıÊ ∂¤˘ ◊≥ Ω›. ±Î ÷˘ ‹ÏV…ÿ      ˢ› fiı Á‰Îflı ∂ÃÌfiı «Îfi˘ ¿’ ‹Ò¿÷Î_ ⁄ˆflÌ …flÎ M›Î·˘ ’»ÎÕÌfiı ‹Ò¿ı,
…\±ı ÷˘ fiÎ √‹ı, ωfi_ ÿıv_ ±Î‰ı ÷˘ ±Î ±Î’HÎ_ fiËŸ, ±Î ’flΛ_ »ı-     ÷˘ ±Î’HÎı fiÎ Á‹∞ …≥±ı ¿ı Ë∞ flÎ÷fiÎ {CÎÕÎfi˘ ÷Î_÷˘ «Î· »ı ?
±ı‹ ¿Ëı I›Î_ Á‘Ì ¶ıÊ ∂¤˘ »ı ±fiı ⁄‘ı … ’˘÷Îfi_ ·ÎB›_ ÷˘ flÎ√¶ıÊ      ±ı ÷Î_÷˘ ¿Ëı‰Î›. …ıfi˘ ÷Î_÷˘ √›˘ ÷ı ‰Ì÷flÎ√Ì ◊≥ √›˘ ! …ıfi˘ ÷Î_÷˘
‹Àı. ±˘’˘Ï{À‹Î_◊Ì ¬Áı ÷˘ ±˘’˘Ï{Âfi fiΠˢ›. ¿˘≥fiı Á|Î µ’fl        ÷ÒÀ›˘ ±ıfiÎ ‹˘ZÎfiÌ √ıflLÀÌ ±‹ı ·≥±ı »Ì±ı !!!
flÎ√ ˢ› ±fiı ¿˘≥fiı Á|Î ’fl ¶ıÊ Ë˘› ÷˘ flÎ√‰Î‚˘ ¿Ëı ¿ı, “Á|˘
ÁÎfl˘ »ı” fiı ¶ıʉ΂˘ ¿Ëı ¿ı, “Á|˘ ¬˘À˘ »ı” ±ı ‘_‘˘ ÁÎfl˘ fi◊Ì. ±Î        …›Î_ ±iÎÎfi I›Î_ flÎ√¶ıÊ ±fiı …›Î_ iÎÎfi I›Î_ ‰Ì÷flÎ√÷Î!
⁄_fiıfiÎ_ ω«Îfl˘ »ı, I›Îflı ÷ı Ωı ±˘’˘Ï{À‹Î_◊Ì ¬Áı ÷˘ ±˘’˘Ï{Âfi fiÎ        ≠ë¿÷ν — ¿˘≥ ‰V÷ ›Îÿ ±ÎT›Î ¿flı ±ı Â_ »ı ?

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:13
posted:5/19/2010
language:Icelandic
pages:30