03 pg 57 to 72 by EternalHappiness

VIEWS: 2 PAGES: 16

									Ïfl›·-Ïfl·ıÏÀ‰fiÌ ¤ıÿflı¬Î !                    57   58                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

                                      ÿÎÿÎlÌ — ¿Ëı‰Î›fiı ! ’Î‹Ì … √›Î, ±ı‹Î_ Â_¿Î fiËŸ !

                                          ©ÎI‹Î ±ı fi◊Ì ÂOÿ V‰w’ !
                                      ≠ffi¿÷ν — “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ıfiÌ ‹Î‚Î ¿fl‰ÎfiÌ …wfl ¬flÌ ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‹Î‚Î ¿fl‰ÎfiÌ ¿ÂÌ …wfl fi◊Ì. ±ÎI‹ÎfiÌ ‹Î‚α˘
                                   Œıfl‰Â˘ fiËŸ. ‹Î‚Î V‰w’ fi◊Ì ±ı. ÂOÿ V‰w’ fi◊Ì ±ı. “Ë_ ©ÎI‹Î
             [2]                     »\_” ±ı ±Î’HÎfiı A›Î·‹Î_ flËı‰_ Ωı¥±ı, ⁄Á. ±fiı ±ı “©ÎI‹Î »\_”
                                   ±ı‰_ ·ZÎ flËı, ±ıfi_ fi΋ ©ÎI‹Îfi_ K›Îfi ¿Ëı‰Î›. ±ı Â@·K›Îfi ‰÷ı˝
        Ïfl›·-Ïfl·ıÏÀ‰fiÌ ¤ıÿflı¬Î !               »ı. ¿S›ÎHÎ ◊¥ √›_, ⁄Ì…\_ ¿Â_ ˉı ±ÎCÎ_’λ\_ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ’ı·Ì
                                   «˘’ÕÌ-⁄˘’ÕÌ ‰Î_«˘ »˘ ? «flHΠωϑ.
            iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì...
                                      ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ⁄‘Ì ‰Î_«_ »\_.
   ≠ffi¿÷ν — Ïfl›· ±fiı Ïfl·ıÏÀ‰ ⁄ı …\ÿ_ ’ÎÕu_, ÷˘ ˉı …\ÿ_ ’ÎÕuÎ
                                      ÿÎÿÎlÌ — ‰Î_«Ωı. ±ıÀ·_ … ¿fl‰ÎfiÌ …wfl »ı. ⁄Ì…\_ ±Î ©ÎI‹Î
’»Ì ©ÎI‹ÎfiÌ ≠√Ï÷ ¿fl‰Î ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰Îfi_ ?
                                   Ωı‰ÎfiÎ ⁄‘Î ·˘¿˘‹Î_ ! ⁄Ë ÁÎfl_ flËı. ±Î ÷˘ ⁄ıVÀ ‰ı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ±Î …\ÿ_ ’Õu_ fiı, ±ıÀ·ı Ïfl›· ±ı ’flÊ »ı ±fiı
                                      ≠ffi¿÷ν — ˉı fl˘… «flHΠωϑ-fi‹V¿Îfl ωϑ »ı ±ı ‰Î_«_ »\_.
Ïfl·ıÏÀ‰ ±ı ≠¿ÚÏ÷ »ı. ÷ı ’flÊ fiı ≠¿ÚÏ÷ ⁄ı …\ÿÎ ’ÕuÎ. ±ıÀ·ı ±Î ’flÊ
’flÊ˘k΋ ◊›Î … ¿flı. Ïfifl_÷fl ◊›Î ¿flı, V‰¤Î‰◊Ì … ◊Λ. ’ı·˘ ω¤Î‰        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ’HÎ ±ÎiÎÎ ’΂˘fiı, ÷˘ ⁄Ë Á_ÿfl flËıÂı. ±ÎiÎÎ
                       Ò
Ë÷˘ fiı, I›Î_ Á‘Ì ‰‘Ì Â¿Î÷_ fi Ë÷_. ’HΠˉı Á_’Hν ’flÊ˘k΋ ◊¥fiı ∂¤Î   ±ıfiÌ ‰ÎÕ »ı, fiËŸ ÷˘ ¿˘Ë‰Î¥ Ω› ⁄‘_ ±Î ÷˘ !
   ı
flËıÂ. I›Îflı ¿Ëı, ±ı ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰Îfi_ ? I›Îflı ¿Ëı, ±Î ’Î_« ±ÎiÎÎ »ı ÷ı
’΂‰Ì. ±ı V‰¤Î‰‹Î_ flËı‰Î ÿı‰Îfiı ‹ÎÀı ±Î ’Î_« ±ÎiÎÎ »ı. V‰¤Î‰‹Î_ flËı
                                           Âw±Î÷‹Î_ ‹Îfl‰_ ’Õı ËıLÕ· !
±ıÀ·ı ’»Ì ±Î ±ıfi_ ·Î¥À ‰‘÷_ … Ω› fiı ’ÒHν ≠¿Î ◊Λ.             ≠ffi¿÷ν — ±ÎiÎα˘ A›Î·‹Î_ ˢ›, ’HÎ …ı ÁË…¤Î‰ı ◊‰Ì
                                   Ωı¥±ı ±ı fi◊Ì ◊÷Ì. ±ıfi_ Â_ ?
         ’ÎQ›Î ‹ËÎI‹Î±˘ ¤ıÿiÎÎfi !
                                      ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îflı ±ı K›Îfi ÿı‰ÎfiÌ …wfl. ⁄Î¿Ì ÁË…¤Î‰ı fiÎ ◊Λ
   flÎhÎı Ω√˘ »˘ I›Îflı ©ÎI‹Î »˘ ±ı‰_ ·ZÎ ±Î‰Ì Ω› »ı fiı ?
                                   ±ı‰_ ±CÎfl<_ fi◊Ì. ⁄Ë ÁËı·Î‹Î_ ÁËı·Ì »ı ‰V÷, ’HÎ Àı‰ ’ÎÕ‰Ì Ωı¥±ı.
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ.                          ±ıfi˘ ’Ëı·Î ±P›ÎÁ ¿fl‰˘ ’Õı. ±fi˚±P›ÎÁ »ı ! ±fi˚±P›ÎÁ ±ıÀ·ı
                                   ±Î’HÎı Ïfl›· ±fiı Ïfl·ıÏÀ‰ Ωı‰Îfi˘ ±P›ÎÁ … fi◊Ìfiı ! ±ıÀ·ı ±ı¿
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ fi΋ ÁÎZÎÎI¿Îfl ¿Ëı‰Î›.
                                   ‹ÏËfi˘ ÷‹ı ±P›ÎÁ ¿fl˘ ’»Ì ÁËı…ı ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ’Ëı·Î_ ËıLÕ·
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÿÎÿÎ, ±‹fiı ±Î ¤ıÿiÎÎfi ’‹ÎÕu_ ¿Ëı‰Î›fiı ?     ‹Îfl‰_ ’Õı. ±Î Ïfl›· ±fiı ±Î Ïfl·ıÏÀ‰, ±ı ⁄Ë ΩB≤Ï÷‰Î‚˘ fiÎ ‹Îflı
Ïfl›·-Ïfl·ıÏÀ‰fiÌ ¤ıÿflı¬Î !                 59   60                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

÷˘ «Î·ı. ’HÎ ±Î ·˘¿˘fiı ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ΩB≤Ï÷ ˢ÷Ì fi◊Ìfiı ? ⁄Ë         ÿÎÿÎlÌ — ±ı Ωı‰Îfi˘ ±P›ÎÁ ¿flı ±ıÀ·ı ‹ËŸ ’ÏHΛΠlΉ¿ …ı‰_
ΩB≤Ï÷‰Î‚Îfiı ÷˘ ¿Â_ … ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì. ËıLÕ·ı› ‹Îfl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì.    Á΋ÎÏ›¿ ◊Λ. ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ Á‹ÎÏ‘ flËı ! ±ı¿ ¿·Î¿ ±Î‹ ⁄ËÎfl
±Î ÷˘ ⁄‘_ ÁË… flËı … !                      fiÌ¿Y›Î, ©ÎI‹Î Ωı÷Î_ Ωı÷Î_ …¥±ı, ÷˘ ¿˘¥ ‰œı ±Î’HÎfiı ¿ı Â_ …\±˘
                                 »˘ ! ±Î ±Î_¬ı Ïfl·ıÏÀ‰ ÿı¬Î›, ±_ÿflfiÌ ±Î_¬◊Ì Â©ÎI‹Î ÿı¬Î›. ±Î
        ±ÎI‹ƒ„WÀfiÌ ±Áfl V‰fiı … !
                                 ÏÿT›«ZÎ »ı. ÷‹ı F›Î_ Ωı¢ I›Î_ ÿı¬ÎÂı. ±ıfi˘ ’HÎ ±P›ÎÁ ’Ëı·˘
   ¤ıÓÁfiı, √‘ıÕÎfiı, ⁄‘Î_fiı © … Ωı¢ ÷˘ ÷‹fiı ©÷Îfi˘ ·Î¤    ¿fl‰Îfi˘, ’»Ì ÁË… ◊¥ …Âı. ’»Ì ±ı‹ fiı ±ı‹ ÁËıΩÁËı… ÿı¬Î›Î
‹‚Âı. ÷‹ı ¤ıÓÁ Ωı¢ ÷˘› «Î·Ì …Âı ±fiı ÷ıfiı ©ÎI‹Î Ωı¢ ÷˘›    ¿flÂı. ’Ëı·˘ ±P›ÎÁ ¿fl‰˘ ’Õıfiı ? ±P›ÎÁ ’Ëı·Î_fi˘ ÷˘ ±‰‚˘ Ë÷˘,
«Î·Ì …Âı. Ë‹HÎı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ˢ›, ±Î’HÎı ±ıfiΠ©ÎI‹Î Ωı¥±ı ÷˘›   ±ıÀ·ı ±Îfi˘ ±P›ÎÁ ¿fl‰˘ ’Õı fiı ? ±ıÀ·ı ◊˘ÕÎ ÿËÎÕÎ ËıLÕ·
«ÎS›˘ …Âı ±fiı “fiηΛ¿ »ı, ⁄ÿ‹Î »ı” ±ı‰_ ¿ËÌÂ_ ÷˘› «ÎS›˘     ‹Îfl‰_ ’Õı.
…Âı. √‹ı ÷ı‰Ì ƒ„WÀ ÷‹ÎflÌ ËÂı, ÷ıfiÌ ÷˘ Á΋Îfiı ’Õı·Ì fi◊Ìfiı !
                                    ’Î_« ‰Î@›˘‹Î_ flËı‰Î› ÷ıÀ·_ ±‰U› flËı‰_ … ±fiı fiÎ flËı‰Î›
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î’HÎÎ ±ÎI‹ÎfiÎ …ı ¤Î‰ ˢ›, ÷ı Á΋ÎfiÎ_    ÷˘ ‹ËŸ ¬ıÿ flά‰˘ ◊˘Õ˘ CÎH΢, ¿ı ±ı‰Î_ ÷ı ‹ËŸ Â_ ¿‹˝fiÎ µÿ› ·ÎT›Î
±ÎI‹ÎfiÎ ¤Î‰fiı ±Áfl fiÎ ¿flı ?                    ¿ı ‹ËŸ ±Î’HÎfiı ±Î… …_’Ìfiı ⁄ıÁ‰Î fi◊Ì ÿı÷Î_ ! ÿÎÿÎfiÌ ±ÎiÎ΋Î_
   ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ fiÎ ±Áfl ¿flı. Á΋Îfiı fiı ±Î’HÎı ¿Â_ ·ı‰Îÿı‰Î …  flËı‰Îfiı ‹ÎÀı, ¿‹˝fiÎ µÿ› ’λΠÁÏË›ÎflÎ Ωı¥±ı fiı ? fiÎ Ωı¥±ı ? fiËŸ
fi◊Ì. Œ@÷ Ωı ·ı‰Îÿı‰Î ˢ› ÷˘ ÷‹ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ »˘ ÷ı. ≠Ï÷ø‹HÎı›   ÷˘ ±ı¿ ¿·Î¿ ±Î‹ ËıÕ÷Î_ ËıÕ÷Î_, ©ÎI‹Î Ωı÷Î_ Ωı÷Î_ …‰_. ÷ı ¿·Î¿
Á‹Ω‰_ Ωı¥±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ÎI‹Î ‰Ì÷flÎ√Ì V‰¤Î‰fi˘ ˢ‰Î◊Ì ±ı      ¿ÎœÌ fiά‰˘. ËıÕ÷Î_-«Î·÷Î_ ’ÏHΛΠlΉ¿fi_ Á΋ÎÏ›¿ ◊¥ √›_ !
≠Ï÷ø‹HÎ ’ˢӫı »ı. ±ı ±‹ÎflÌ Ω÷ ±fi¤‰Ìfiı ‹Ò@›_ »ı ±Î. ÷‹fiı›       ≠ffi¿÷ν — …ıfiÌ Á΋ÎÏ›¿ ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflı ‰¬ÎHÎÌ, ±ı‹Î_ Â_
◊˘ÕÎ CÎHÎÎ_ ±fi¤‰ ÷˘ ◊›Î ËÂı ?                  flËV› »ı, Á‹Ω‰˘ …flÎ.
   ±Î’HÎı ©ÎI‹Î »Ì±ı ±fiı ±ı› ©ÎI‹Î »ı. ±Î’HÎı ·Ò√ÕÎ_ ΩıÕı     ÿÎÿÎlÌ — ±ı © Á΋ÎÏ›¿ Ë÷Ì. ±ı‰Ì Á΋ÎÏ›¿ ‹fiW›fi_ √…\
Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ·Ò√ÕÎ_ ÷˘ flı‹̛ ˢ› fiı ¿¿flÎ_› ˢ›. ±Î ÂflÌfl ±ı   … fiËŸ fiı ! © Á΋ÎÏ›¿, ±Î …ı‰_ ‹ıÓ ÷‹fiı ±ÎM›_ »ı, ±ı ÏÿT›«ZÎ
÷˘ ⁄‘Î_ ·Ò√ÕÎ_ »ı !                       ÁÎ◊ıfi_ Á΋ÎÏ›¿ Ë÷_.
       ±Î »ı ’ÏHΛΠlΉ¿fi_ Á΋ÎÏ›¿ !               ±ı CÎfl‹Î_ flËı, ⁄ËÎfl Œflı ÷˘›ı ’HÎ ±ıfi_ © Á΋ÎÏ›¿, ÏÿT›«ZÎfiÎ
   ±Î ⁄‘΋Î_ ©ÎI‹Î …\±˘ »˘ ?                 ±Î‘Îflı ±ı‹fiı Á΋ÎÏ›¿ Ë÷_. ±ı w ·¥ ±Î‰ı. ±ıfiÌ ’ÏHα˘ ¿flÌfiı ’»Ì
   ≠ffi¿÷ν — Ωı™ »\_ ’HÎ ¿˘”¿ ‰¬÷ ωVQ≤÷ ◊¥ Ω›.        ±ıfiı ‰ı«ı, ±ıÀ·ı ’ÏHΛΠlΉ¿ ¿Ëı‰Î÷Δ÷Î. ’ÏHα˘ ¿Î_÷÷Ì ‰¬÷ı, ±ıfi_
                                 ‹fi …ı Ë÷_, ÷ı ±ÎfiÌ ‹ËŸ, ÷Îfl‹Î_ Ë÷_ ±fiı Ï«kÎ ¤√‰Îfi‹Î_ Ë÷_ ±fiı
   ÿÎÿÎlÌ — ¿˘”¿ ‰¬÷ ωVQ≤÷ ◊¥ Ω› ±ı‹ fiËŸ, ’HÎ ¿˘”¿      ±Î ÏÁ‰Î› ⁄ËÎfl ⁄‘_ ¿Â_ Ωı÷˘-¿fl÷˘ Lˢ÷˘. Õ¬· ¿fl÷˘ … Lˢ÷˘.
‰¬÷ …\±˘ »˘ ¬flÎ_fiı ?                       T›‰ËÎfl‹Î_ ‹fi flά÷˘”÷˘ ±fiı Ïfi盋Î_ Ï«kÎfiı flά÷˘”÷˘. ÷˘ ±ı
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, Ωı™ »\_.                   ¨«Î‹Î_ ¨«Ì Á΋ÎÏ›¿ ¿Ëı‰Î› !
Ïfl›·-Ïfl·ıÏÀ‰fiÌ ¤ıÿflı¬Î !                  61   62                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

   ’ı·Î ’ÏHΛαı lıÏHο flÎΩfiı ¿èÎ_ ¿ı, “Ë_ Á΋ÎÏ›¿ ±Î’ÌÂ.”   ◊›˘ ŒÎ›ÿ˘ ? I›Îflı ¿Ëı, Á΋ÎÏ›¿fi_ Œ‚ Á‹ÎÏ‘ flËÌ. ±ıÀ·ı ±Î ±ÎiÎÎ
I›Îflı lıÏHο flÎΩ±ı ¿èÎ_, “Ï¿o‹÷ Â_ ? ¿ËÌ ÿı.” I›Îflı ¿Ëı, “Ï¿o‹÷  ’΂Ωı ⁄‘Ì. ±ı¿ ¿·Î¿ı› »ı‰Àı ¿ÎœΩıfiı ! fiÎ fiÌ¿‚ı ?
¤√‰Îfi fiyÌ ¿flÂı, ‹ÎflÎ◊Ì ÷˘ Ï¿_‹÷ fiyÌ fiÎ ◊Λ.” ±ıÀ·ı lıÏHο
flÎΩ±ı ΩH›_ ¿ı ¤√‰Îfi ±’Î‰Ì ±’ΉÌfiı ’Î_« ¿fl˘Õ ±’ΉÂı, ÿÂ
                                          ≠ı„@ÀÁ◊Ì ¬Ì·ı ÿÌT› ƒÏp...
¿fl˘Õ ±’ΉÂı. ±ı¿ Á΋ÎÏ›¿fiÎ ¿ıÀ·Î wÏ’›Î ±’Î‰Ì ÿı‰ÕΉı ? ±ıÀ·ı      ˉı ⁄ËÎfl …¢ ÷˘ ‰Î’fl¢ fiı ÏÿT›«ZÎ ? ±ı‰_ »ı fiı, ±fiÎÏÿfi˘
±ıfiÎ ‹fi‹Î_ ÏËÁÎ⁄ … fiËŸ ±ı ‰Î÷fi˘. ±Î‰Ìfiı ¤√‰Îfifiı ¿Ëı »ı ¿ı     ±iÎÎfi ’Ïfl«› »ı, ÷ı ±ÎfiÎ_ ‹ÎÀı ◊˘Õ<_ ≠ı„@ÀÁ‹Î_ ·ı‰Î ‹ÎÀı ⁄ı-«Îfl
“’ÏHΛΠlΉ¿ı ±Î’‰Îfi_ ¿ËÌ ÿÌ‘_. ÁÎËı⁄, ˉı ‹Îfl˘ ¿o¥ Ïfi¿Î· ¿fl˘,   ‰¬÷ ±P›ÎÁ ¿fl¢ fiı ’»Ì «Î· ◊¥ …Âı.
ˉı fi¿Û‹Î_ fiÎ …‰_ ’Õı ±ı‰_.” I›Îflı ¿Ëı, “’HÎ ’ÏHΛΠlΉ¿ı ±ı‹ fiı
                                     ≠ffi¿÷ν — ‹fiW›‹Î_ ÷˘ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› ¿ı ±Î‹Î_ ©ÎI‹Î »ı,
±ı‹ ±Î’‰Îfi_ ¿èÎ_ ? ¡Ì ±Î˜Œ ¿˘VÀ ?” I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, ¤√‰Îfi …ı
                                  ’HÎ ±Î {ÎÕ-’Îfifiı Ωı‰ÎfiÌ ±‹fiı ≠ı„@ÀÁ µ÷fl÷Ì fi◊Ì !
Ï¿o‹÷ ¿flı ±ı.” I›Îflı ¤√‰Îfi ¿Ëı, “Â_ Ï¿o‹÷ ◊Λ lıÏHο flÎΩ ΩH΢
»˘ ? ±Î ÷‹Îfl_ flÎF› ±ıfiÌ Ï¿o‹÷‹Î_ ÿ·Î·Ì‹Î_ Ω› !” ±ıÀ·ı flÎΩ        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠ı„@ÀÁ ±Î’HÎı ’ÎÕ‰Ì ’Õı. ±fiÎÏÿ◊Ì ±‰‚˘
¤Õ@›Î ¿ı ‹Îfl_ flÎF› ÿ·Î·Ì‹Î_ Ω›, ÷˘ Ë_ ·Î‰_ @›Î_◊Ì ⁄ÌΩ ! ±ıÀ·ı   ±P›ÎÁ, ÷ı ±‰‚˘ fiı ±‰‚˘ «ÎS›Î ¿flı. ÕΘ@Àflı ¿èÎ_ ˢ› ¿ı …‹HÎÎ
±ıÀ·Ì ⁄‘Ì Ï¿o‹÷ Ë÷Ì !                       ËÎ◊◊Ì …‹Â˘ fiËŸ ÷‹ı, ÷˘› ±Î’H΢ …‹H΢ ËÎ◊ ’ıÁÌ Ω›. …‹‰Î
   ±ı‰_ ±Î ‹ıÓ ÷‹fiı Ïfl·ıÏÀ‰ fiı Ïfl›· ±ÎM›Î_ »ı ‰Î@›˘, ±ı Ωı    ‹ÎÀı ◊˘ÕÌ¿ «Îfl Ïÿ‰Á ΩB≤Ï÷ flά‰Ì ’Õı. ±ıÀ·˘ ±Îfi˘ ±I›Îfl◊Ì
÷‹ı ±ı¿ ¿·Î¿ µ’›˘√ ¿fl˘ ±ı ÁΫΠ‹fi◊Ì ±fiı ÁΫΠϫkÎ◊Ì, ÷˘      ±P›ÎÁ ¿flÌ ·ıΩı. ÏÿT›«ZÎ◊Ì Ωı÷Î_ Ωı÷Î_ …Ωıfiı ! ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı √˘Ã‰HÎÌ
‹fi◊Ì »ı ÷ı ±Î√‚ Ωı÷Î_ …‰Îfi_, Ã˘¿fl fiÎ ‰Î√ı ±ı flÌ÷ı ±fiı Ï«kÎ◊Ì    ±Î’HÎı ¿fl÷Î_ …‰Îfi_, ±ıÀ·ı ÏŒÀ ◊÷_ Ω›. √Λ˘-¤ıÓÁ˘ ⁄‘΋Î_ »ı. ±ı
±Î Ωı›Î ¿fl‰Îfi_, Ïfl·ıÏÀ‰ fiı Ïfl›· ÷˘ ÷‹Îflı ±ıfiÎ …ı‰_ … Á΋ÎÏ›¿    ©ÎI‹Î‹Î_ «ıL… ◊›˘ fi◊Ì. ±Î ’ı¿Ÿ√ «ıL… ◊›_ »ı, ©ÎI‹Î ÷˘ ±ı
◊Λ ±ı‰_ »ı. ’HΠˉı Ωı ±ı ÷‹ı ¿fl˘ ÷˘ ÷‹Îfl_.            … »ı, ÁfiÎ÷fi »ı.

   ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì Ï¿o‹÷ ±Î Á΋ÎÏ›¿fiÌ »ı, ‹ÎÀı ·Î¤ µÃΉ‰˘.             ÷_ ËÌ ÷_ ËÌ fiËŸ, Ë_ ËÌ Ë_ ËÌ...
Á΋ÎÏ›¿ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı ‹ËŸ Á‹ÎÏ‘ ÁflÁ flËı »ı fiı ? ˉı ±Î‹Î_ ÁËı·_        ⁄Î¿Ì “÷_ ËÌ... ÷_ ËÌ... ÷_ ËÌ” √Î √Î ¿flı, ÷ıfiı ⁄ÿ·ı ˉı
»ı, ±CÎfl_ ›ı fi◊Ì. ±Î‹ ⁄ıÁ‰Îfi_ › fi◊Ì.                “©ÎI‹Î »\_” √Λ ¿ı fiÎ √Λ ? Ë_ ÷˘ ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘fiı CÎHÎÌ ‰¬÷ı
    Á΋ÎÏ›¿ ±ıÀ·ı ¿fl‰Îfi_ Â_ ? ±Î ⁄ı T› ’˘¥LÀ ±ÎM›Î »ı fiı,    ÿı¬ÎÕ<_ »\_. ⁄ËÎfl ±Î‹ √ÎÕÌ‹Î_ Œfl÷Πˢ›fiı, I›Îflı “Ë_ ËÌ, Ë_ ËÌ”
÷ı ⁄‘Î_fiÌ ±_ÿfl ©ÎI‹Î Ωı÷Î_ Ωı÷Î_ …¥±ı Âο ·ı‰Î, ÷ı ¿˘¥ √‘ıÕ<_   ⁄˘·÷Î ⁄˘·÷Î Ω‰. “Ë_ … »\_, Ë_ … »\_.” ÷‹ı ©ÎI‹Î »˘ fiı, ±ı›
¿Â_ ˢ›, ’»Ì ⁄‚ÿ …÷˘ ˢ›, ⁄Ì…\_ …÷_ ˢ›, ∞‰‹ÎhÎ, √Λ-⁄¿flÌ     ⁄‘Π©ÎI‹Î »ı ±ı‹ Ωı÷Î_ Ωı÷Î_ Ω‰. “Ë_”, “÷_”fi˘ ¤ıÿ fiÎ flè΢ fiı
Ωı÷Î_ Ωı÷Î_ …‰_ ±ÎiÎÎ’Ò‰˝¿ fiı ±ÎiÎÎ’Ò‰˝¿ ’λΠ±ÎT›Î, ÷˘ ±ı¿ ÷˘   ’»Ì “Ë_” “÷_” fi˘ ¤ıÿ »ı I›Î_ ±Î√‚ …\ÿ_ »ı ±fiı ¤ıÿ ⁄Ï©◊Ì ◊Λ »ı.
CÎflfiÎ_ ‹ÎHÎÁı ¿èÎ_ ˢ› ¿ı Âο ·¥ ±Î‰˘. ÷ı ±Î’HÎı «Î·Ìfiı ·¥
                                     ≠ffi¿÷ν — ÿıËÎK›ÎÁ …ıÀ·˘ ±˘»˘ ◊Λ ±ıÀ·˘ ¤ıÿ ±˘»˘ ◊Λ !
±ÎT›Î. ’ˆÁ˘ ¬«˝ ◊›˘ fiËŸ ±fiı ⁄Ì…\_ Â_ ŒÎ›ÿ˘ ◊›˘ ? I›Îflı ¿Ëı,
ÿÎÿÎfiÌ ±ÎiÎÎ ’΂Ì. hÎÌΩı ¢ ŒÎ›ÿ˘ ◊›˘ ¿ı Á΋ÎÏ›¿ ◊›_. «˘◊_ Â_      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¤ıÿ ±˘»˘ ◊÷˘ Ω›. ±Î ¤ıÿ … ¿Îœ‰Îfi˘ »ı fiı !
Ïfl›·-Ïfl·ıÏÀ‰fiÌ ¤ıÿflı¬Î !                   63   64                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

        flËı ·Z΋Î_ Á΋ÎfiΠ©ÎI‹Î !                ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î ⁄ı‹Î_◊Ì ¿›_ ÁÎfl_ ?
   ≠ffi¿÷ν — «_ÿ¤Î¥ ±fiı ±ÎI‹Î …\ÿÎ »ı, ±ı ÁË… flÌ÷ı ¬⁄fl         ÿÎÿÎlÌ — ⁄Lfiı› ⁄˘·‰Îfi_ …wfl fi◊Ì, ’HÎ »÷Î_ ⁄˘·ı »ı ÷˘ ÁÎfl_
’Õ‰Ì Ωı¥±ı ¿ı ±Î’HÎı ≠›Ifi ¿fl‰˘ Ωı¥±ı ≠ı„@À¿·◊Ì ?          »ı. ⁄Î¿Ì ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ⁄˘·‰Îfi_ fiÌ¿‚Ì Ω› ÷˘ ÁÎfl_. ⁄˘S›Î ‰√fl ±ı‹
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ÷˘ ΩB≤Ï÷ … ¿flÌ ±Î’ı. ΩB≤Ï÷ flèÎÎ …
                                  fiı ±ı‹ fi‹V¿Îfl fiÎ ¿flΛ. ’HÎ ±_ÿfl ⁄˘·ı »ı ÷ı› ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ‹fi‹Î_
¿flı ±ı. …ı‹ ±Î’HÎı ±ı¿ ÕO⁄΋Î_ »ı ÷ı ËÌfl˘ ‹Ò@›˘ ˢ› ÷˘ F›Îflı ÕO⁄˘  ±ı‰_ ◊Λ, ÷˘› ‰Î_‘˘ fiËŸ.
¬˘S›˘ Ë÷˘, ÷ı ÿËÎÕı ËÌfl˘ Ωı›˘ Ë÷˘, ’HÎ ’»Ì ‰ÎÁı·˘ ˢ› fiı ’Õı·˘        “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı ‰ÎHÎÌ‹Î_ ¿ı ·Z΋Î_ ?
ˢ› ÷˘› ‹ËŸ ±Î’HÎfiı ËÌfl˘ ÿı¬Î›. fi ÿı¬Î› ?
                                     ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi ·ı÷Î_ ’Ëı·Î_ ±Î’HÎı “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_” “Ë_ «_ÿ¤Î¥
   ≠ffi¿÷ν — ÿı¬Î›.                       »\_” ±ı‰_ ⁄˘·÷Î fiˢ÷Î. ’HÎ Á‹∞±ı »Ì±ı ±ı ≠÷ÌÏ÷‹Î_ … ˢ› »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î “ÿı¬Î› »ı” ±ıfi˘ ±◊˝ Â_ »ı ? ’»Ì ÷‹fiı ËÌfl˘     ˉı iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ©ÎI‹Îfi_ ±Î’ı ·ZÎ …ı ±ÎM›_, ’»Ì ‰Îfl_‰Îfl “Ë_
¿Î›‹ A›Î·‹Î_ flËıfiı ¿ı ±Î ÿÎ⁄ÕÌfiÌ ‹ËŸ ËÌfl˘ »ı. ±Î ÿÎ⁄ÕÌ … »ı     ©ÎI‹Î »\_, Ë_ ©ÎI‹Î »\_”, ±ı‰_ …ı ±Î’ ⁄˘·‰Îfi_ ¿Ë˘ »˘, ±ıfiÌ
±ı‰_ ¿Ë˘ ¿ı ’»Ì ±Î ÿÎ⁄ÕÌ‹Î_ ËÌfl˘ »ı ±ı‰_ ⁄˘·˘ ?           ’λ‚fi˘ ‹‹˝ Â_ »ı ? ±ıfiÌ ’λ‚fi_ flËV› Â_ »ı ?
   ≠ffi¿÷ν — @›Îflı¿ ›Îÿ ±Î‰Ì Ω›, ÿÎÿÎ. ±ı‰_ ⁄fiı ¿ı flV÷΋Î_       ÿÎÿÎlÌ — ÿı‰_ ◊›ı·_ ˢ› ÷˘ ⁄˘·‰ÎfiÌ …wfl. ±fiı “Ë_ ©ÎI‹Î
…¥±ı ±fiı ©ÎI‹Î Ωı÷Î …¥±ı ’HÎ …ı‹ ±ı¿ ‰V÷ Ωı¥ »ı ¿ı ±Î       »\_” ±ı ±Î’HÎı …ı …B›Î±ı »Ì±ı ÷ı …B›Î±ı, ‹Ò‚ ZÎıh΋Î_ ©ÎI‹Î
ÕO⁄Ì‹Î_ ËÌfl˘ … »ı ±fiı …ı‰_ ÿı¬Î›fiı, ±ı‰_ V’WÀ ÿı¬Î› fiËŸ.      ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı. ±ı¿ Œıfl˘ ΩH›_ ±ı ·Z΋Î_ flËı, ⁄Á ◊¥ √›_. ’HÎ
   ÿÎÿÎlÌ — V’WÀ ÿı¬‰ÎfiÌ …wflı› fiËŸ.
                                  ±Î’HÎı ÷˘ ±ËŸ◊Ì ËΩfl ‹Î¥· ±‰‚Î «ÎS›Î »Ì±ı ±fiı I›Î_ ±Î’HÎı
                                  ΩH›_ ¿ı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ÷˘ ’λ\_ ±Î‰‰_ ’Õıfiı ±Î. I›Î_ ±Î√‚ ÷‹ı
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ±ıÀ·ı ’»Ì Ï‹¿ıÏfi¿·’b_ ·Î√ı.          ±ı‹ ¿Ë˘ “Ë_ ©ÎI‹Î ◊¥ √›˘ ÁÎËı⁄ ? I›Îflı ‹Ò±Î, ±ÎÀ·_ ±‰‚_
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ. Ωı›ı·˘ »ı ±Î’HÎÎ ·Z΋Î_ … ˢ›, ¿ı ËÌfl˘    «ÎS›˘ ‹ÎÀı ±‰‚_ ’λ˘ …¥Â I›Îflı ‹Ò‚ ©ÎI‹Î ◊Λ. ±ıÀ·ı ÷ıfi_
… »ı. ±ı ÷˘ ±Î’HÎfiı ·Î√ı »ı.                    “©ÎI‹Î, ©ÎI‹Î” ⁄˘·‰_ ’Õı »ı. ÷ıfi_ ±Î ⁄‘_ ¿fl‰_ ’Õı. ±Î ÷˘ ◊˘Õ<_¿
                                  ÁΑÎflHÎ ¿Ëı, “Ë_ ©ÎI‹Î »\_, ©ÎI‹Î »\_” ◊˘ÕÌ ⁄ı-⁄ı Ï‹ÏfiÀ, ’Î_«
   ≠ffi¿÷ν — Á‰Îflı ⁄ËÎfl «Î·‰Î …¥±ı I›Îflı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_, Ë_
                                  Ï‹ÏfiÀ ÷˘ ÃÌ¿ »ı ±fiı ±ËŸ ±Î√‚ ωϑ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı ⁄˘·ı »ı ÷ı
©ÎI‹Î »\_” ±ı‹ ⁄˘·Ì±ı ±fiı ’»Ì ±Î…\⁄Î…\ {ÎÕ-’Îfifiı ⁄‘_ Ωı¥±ı
                                  ⁄fl˘⁄fl »ı. …ı‹ ÷‹ı «_ÿ·Î· »˘ ÷ı ±√ÎÂÌ‹Î_ «ÕÌfiı “Ë_ «_ÿ·Î· »\_”,
I›Îflı ⁄˘·Î¥ …‰Î› ¿ı ©ÎI‹Îfiı fi‹V¿Îfl ¿fl_ »\_, ÷˘ ±ı ⁄ı‹Î_◊Ì ¿›_
                                  “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ±ı‰_ √Î √Î ¿fl˘ I›Îflı ·˘¿ ¿ËıÂı, “÷ı ÷˘ ±Î ÷‹ı »˘
‰‘Îflı ÁÎfl_ ?
                                  ±ıfiı ’»Ì Â_ ¿Î‹ √Î √Î ¿fl˘ »˘ ?” ±ı‰_ ÷‹ı ©ÎI‹Î »˘ …, »÷Î_ “Ë_
   ÿÎÿÎlÌ — ’ı·_ …ı ⁄˘·˘ »˘, ¿fl˘ »˘ ±ı ⁄‘_ ⁄flÎ⁄fl »ı. ±ı F›Îflı  ©ÎI‹Î »\_” ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ⁄˘·‰Îfi_ ¿ı ±‰‚˘ ‰‘Îflı «Î·ı·˘ ±ıÀ·ı ±ÎÀ·˘
’»Ì ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ⁄˘·‰Îfi_ ⁄_‘ ◊¥ …Âı, I›Îflı ±ı◊Ì ‰‘Îflı ÁÎfl_.      ’λ˘ Œflı »ı. ⁄Î¿Ì “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı ·Z΋Î_ flèÎÎ … ¿flı »ı. ±Î …ı
⁄˘·‰Îfi_ ⁄_‘ ◊Λ ±fiı ±ı‹ fiı ±ı‹ … ◊›Î ¿flı.              “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_” ÷ı ±‰‚_ √›_ Ë÷_. ±ıÀ·ı “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_” ±ı‰_ ⁄˘·÷Î
Ïfl›·-Ïfl·ıÏÀ‰fiÌ ¤ıÿflı¬Î !                    65   66                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

Ë÷Î, ÷ı ˉı “Ë_ ©ÎI‹Î” ⁄˘·˘ »˘. ±ıÀ·ı ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ’ı·_ ’λ\_      ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ ±fiı iÎÎfi ±Î’ı·˘ ‹ÎHÎÁ
Œ›*. “Ë_ «_ÿ¤Î¥” ⁄˘·÷Î Ë÷Î ÷˘ «_ÿ¤Î¥fiÌ ±Áfl ◊÷Ì Ë÷Ì ±fiı         Ï‹¿ıÏfi¿· ⁄˘·÷˘ fi◊Ì ±fiı Ï‹¿ıÏfi¿· …ı‰_ ·Î√ı ¬fl_ ’HÎ Ï‹¿ıÏfi¿·
±I›Îflı “Ë_ ©ÎI‹Î” ⁄˘·ı ÷˘ ©ÎI‹ÎfiÌ ±Áfl ◊Âı. ’»Ì ±¤ıÿ ◊¥        ⁄˘·÷˘ fi◊Ì. ±fiı ±Î iÎÎfi fiÎ ±Î’ı·_ ˢ› ÷˘ “Ë_ ©ÎI‹Î, ©ÎI‹Î”
…Âı. ⁄ı ±ı¿ ◊¥ …Âı. »^À<_ ’Õu_ Ë÷_ ±Î ’˘÷ı, ÷ı ±ı¿ ◊¥ …Âı.       ±Î¬Ì flÎ÷ √Λ ÷˘› ¿Â_ fiÎ ‰‚ı.
   Ï«kÎ …ı ±Â© ◊¥ √›_ Ë÷_. ˉı ±ı ’λ\_ Œ›*, ±ıÀ·ı Ï«kΠ©         ≠ffi¿÷ν — ±ı ÁÌ‘_ ⁄˘·ı ÷˘› Ï‹¿ıÏfi¿· ◊Λ ?
◊¥ Ω› ±ıÀ·ı ±ı¿ … ◊¥ Ω›. ’»Ì Á¬ ±ı‰_ ‰÷ı˝. ±ıÀ·ı ¿˘”¿fiı           ÿÎÿÎlÌ — Ëo±. ÷ı ±Î ÁÌ‘_ ⁄˘·ı ÷˘› Ï‹¿ıÏfi¿·. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷_
‹ËŸ ¿Î«_ ’Õ÷_ ˢ› ÷˘ “Ë_ ©ÎI‹Î »\_, ©ÎI‹Î »\_” ⁄˘·‰_. ±Î’HÎı     …ı »\_, Ë…\ ÷ÎflÌ ±ı ‹ÎL›÷Î ÷ÒÀÌ fi◊Ì. ±fiı ÷_ ¿Ë_ ¿ı “Ë_ fi√ÌfiÿÎÁ
»Ì±ı ±ı ⁄˘·‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ ¢ ?                      »\_”, ’λ˘ ±ı‹ı› ⁄˘·_ »\_.
          ΩB›Î ’»Ì … ⁄˘·Î› !                         Â_ ±ı ÁÒZ‹ ±Ëo¿Îfl fi◊Ì ?
   ≠ffi¿÷ν — “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ⁄˘·‰Î◊Ì Â©ÎI‹Î ◊¥ …‰Î› ?           ≠ffi¿÷ν — “Ë_ ©ÎI‹Î »\_, Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı‰_ ±Î’HÎı ⁄˘·Ì±ı
                                    »Ì±ı, ÷˘ ±ı ’HÎ ±ı¿ ÁÒZ‹ ±Ëo¿Îfl flè΢fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ fiËŸ ◊¥ …‰Îfi_. ±ı‹ ÷˘ ±Î ¿ıÀ·Î¿ ·˘¿˘ ⁄˘·ı
»ı fiı ¿ı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ’HÎ ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ. ±Î ¨CÎ÷˘ ‹ÎHÎÁ ⁄˘·ı        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ. ±Ëo¿Îfl @›Îflı ¿Ëı‰Î› ¿ı ’˘÷ı »ı ±ı fi◊Ì
¿ı Ë_ ÷‹fiı wÏ’›Î ±Î’_ »\_, ÷˘ ±ı ÁΫ_ ‹fiΛ ?              ΩHÎ÷Î. F›Î_ fi◊Ì I›Î_ ±Îfl˘’ ¿flı I›Îflı ±Ëo¿Îfl ¿Ëı‰Î›. ÷‹ı ©ÎI‹Î
                                    »˘, ÷ı‹Î_ “Ë_ ©ÎI‹Î” ⁄˘·‰Î‹Î_ ±Ëo¿Îfl »ı … fiËŸ. ’HÎ “Ë_ ©ÎI‹Î”
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ ‹fiΛ.
                                    ˢ‰Î »÷Î_ ÷‹ı “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ⁄˘S›Î ±ıÀ·ı I›Î_ ±Î√‚ ÷‹ı ±Îfl˘’
   ÿÎÿÎlÌ — Ω√÷˘ ˢ› ÷˘ ⁄˘·ı ÷˘ ¿Î‹fi_. ±ı‰_ Ë_ ÷‹fiı Ω√÷Î      ¿›˘˝ ±Î ¬˘À˘. ’˘÷Îfi_ V‰w’ ΩHÎ÷Î fi◊Ì ±fiı «_ÿ¤Î¥ ·˘¿˘±ı fi΋
¿flÌfiı “©ÎI‹Î »\_” ⁄˘·Î‰ÕΉ_ »\_, ±ı‹ fiı ±ı‹ fi◊Ì ⁄˘·Î‰÷˘ ±fiı      ’ÎÕu_ fiı ÷‹ı «_ÿ¤Î¥ ‹ÎfiÌ ·Ì‘_, ’»Ì ±Î ⁄Î¥fi˘ ‘HÎÌ ◊™, ±Îfi˘
±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ ÷˘ ±Î¬˘ ‹˘ZÎ ÿ™ »\_ ! ‹˘ZÎ ±ıÀ·ı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ Ï«_÷Î      ‹Î‹˘ ◊™, ±Îfi˘ ¿Î¿˘ ◊™, ⁄‘Ì Ω‚˘ ‰‚√Ì ’»Ì ±ı ±Ëo¿Îfl. F›Î_
fiÎ ◊Λ ±ı‰˘ ‹˘ZÎ ±Î’ı·˘ »ı. »÷Î_ ±Î ¿ÎflH΋˘ZÎ »ı. ’ı·˘ »ıS·˘      ’˘÷ı fi◊Ì I›Î_ ±Îfl˘’ ¿fl‰˘, ±ıfi_ fi΋ ±Ëo¿Îfl. ±Î ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ
‹˘ZÎ ⁄Î¿Ì flè΢.                            V‰w’‹Î_ ⁄˘·Ì±ı ÷ıfiı ±Ëo¿Îfl fi◊Ì ¿Ëı‰Î÷˘.
        fi ˢ› ‹ËÎI‹Îfiı Ï‹¿ıÏfi¿· !                         ±ı A›Î·‹Î_ flά‰Îfi_ !
   ≠ffi¿÷ν — “Ë_ ©ÎI‹Î »\” ⁄˘· ⁄˘· ¿fl‰Î◊Ì Ï‹¿ıÏfi¿· fiÎ ◊¥ Ω› ?
               _                       ≠ë¿÷ν — “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı fi‰flÎ ’ÕuΠˢ› ÷˘ ⁄˘·Ì±ı ±fiı
                                    Ω’ ¿fḻı ÷˘ «Î·ı ¿ı ¿ı‹ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘fiı Ï‹¿ıÏfi¿· fiÎ ◊Λ ’HÎ ⁄ËÎfl
⁄ÌΩfiı ◊¥ Ω›. ⁄ÌΩ ’˘÷ı Ï‹¿ıÏfi¿· »ı, ÷ı◊Ì ÷ı Ï‹¿ıÏfi¿· … ◊Λ.          ÿÎÿÎlÌ — ±ı Ω’fiÌ ‰V÷ Lˢ›, ±ı Ω’ ¿flfiÎfl˘ ¿˘HÎ ±Î‹Î_ ?
                                    ±ıÀ·ı ±ı Ω’fiÌ ‰V÷ Lˢ›, A›Î·‹Î_ flά‰Îfi_. “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı
                             _
   ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ±iÎÎfi÷΋Î_ Ï‹¿ıÏfi¿·’HÎı “Ë_ ©ÎI‹Î »\” ⁄˘·ı ÷˘ ?  A›Î·‹Î_ flËı‰_ Ωı¥±ı.
Ïfl›·-Ïfl·ıÏÀ‰fiÌ ¤ıÿflı¬Î !                  67   68                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı‰_ ⁄˘·Ì±ı ÷˘ ‰‘Îflı A›Î·‹Î_ fiÎ ±Î‰ı ?     …B›Î±ı fi◊Ì, ±ı‰Ì »ı ! ‹ÎÀı ±Î ÏÁS·¿fiı ÁΫ‰Ìfiı ‰Î’flΩı. ±fiı
                                  ±ıfiı ±ÎfiÌ ΩıÕı Áfl¬Î‹HÎÌ fiÎ ¿fl¢. ÷‹ı ¿˘fiÌ ΩıÕı Áfl¬Î‹HÎÌ ¿flÌ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ◊˘Õ̉Îfl ⁄˘·‰Îfi_ ˢ›. ‹ıÓ “iÎÎfi” ±ÎM›Î ’»Ì ÷‹ı
©ÎI‹Î ◊¥ √›Î. ˉı Â_ √Î √Î ¿fl‰Îfi_ ÷ı ?!                 ≠ë¿÷ν — “fl΋” fi΋.
        fi ˢ›, flÀHΠ©ÎI‹ÎfiÎ_.....                ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ Ω’ ¿Ëı‰Î›. fiı Ω’ ÷˘ ±ı¿ ≠¿ÎflfiÌ ÂÎ_Ï÷fiı
                                  ‹ÎÀı …wflÌ. F›Îflı ±Î ÷˘ ÁË… ‰V÷ »ı.
   ≠ë¿÷ν — “iÎÎfi” ·Ì‘Î_ ’»Ì, “Ë_ ©ÎI‹Î »\_, Ë_ ©ÎI‹Î »\_”
±ıfi_ flÀHÎ ±fiı “fl΋, fl΋” ±ı‰_ fi΋ V‹flHÎ, ±ı ⁄ı‹Î_ Â_ Œıfl »ı ?           iÎÎfi‹Î_ fi ¿flΛ Ω’ ¿ı ÷’ !
    ÿÎÿÎlÌ — ±˘Ë˘Ë˘Ë˘, flÀHÎfiÌ ÷˘ ⁄Ë …wfl … fi◊Ì Ë˘÷Ì. flÀHÎ       ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, øÏ‹¿‹Î√˝fiÌ ±_ÿfl ‹fifiÌ „V◊fl÷Î ‹ÎÀı ±ı‹
÷˘ flÎhÎı ◊˘ÕÌ¿ ‰Îfl ‹ÎÀı ¿fḻı, ’HÎ ¿o¥ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ›, “Ë_ ©ÎI‹Î  ¿èÎ_ ¿ı …’›iÎ ¿fl˘. ˉı ±Î’HÎı ©ÎI‹Î »Ì±ı, ©ÎI‹Î »Ì±ı, ±ı‹
»\_, Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı‰_ √Î √Î ¿fl‰ÎfiÌ …wfl ˢ÷Ì fi◊Ì.        flÀHÎ ¿fḻı ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı ’HÎ ‹fifiÌ „V◊fl÷Î ‹‚ıfiı ±ı flÌ÷ı ?
   ≠ë¿÷ν — ±ı‰_ ¿flı fiËŸ. ’HÎ “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı       ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Î’HÎı …wfl … fi◊Ìfiı, ‹fifiÌ „V◊fl÷ÎfiÌ.
±Î‰Ì Ω› »ı.
                                     ≠ffi¿÷ν — ’HÎ, ±ı ’HÎ ±ı¿ Ω÷fi˘ …’›iÎ … ◊›˘fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ flÀHÎ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. flÀHÎ ¿fl‰_ ±fiı
                                     ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Î’HÎı ÷˘ …’›iΠˢ› fiËŸfiı ! …’›iÎ ±ıÀ·ı Â_ ?
±Î‰Ì …‰_, ±ı ⁄ı‹Î_ Œıfl »ı. ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰ı ±fiı flÀHÎ ¿fl‰Î‹Î_ Œıfl
                                  fiÎfiÎ »˘¿flÎfiÌ fl‹÷. ⁄΂‹_ÏÿflfiÌ ±ıÀ·ı ‹fifiÌ ÂÎ_Ï÷ fiÎ flËı÷Ì Ë˘›, ÷˘
¬fl˘ ¿ı fiËŸ ? ¢ Œıfl ?
                                  “fl΋ fl΋ fl΋”, “Á˘Ë‹˚ Á˘Ë‹˚ Á˘Ë‹˚” ¿Â_¿ ⁄˘·ı ±ı¿ ÂOÿ, I›Îflı ’»Ì
   ≠ë¿÷ν — ’ı·_ ÁË… ±Î‰ı.                   ¿ËıÂı, Ë_ “Á˘Ë‹˚” … ⁄˘· ⁄˘· ¿fl_ »\_. I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, fiÎ, “¬ŸÀÌ” ⁄˘·
                                  ⁄˘· ¿fl…ı. ÷˘›ı ±ı Œ‚ ‹‚Âı. “Á˘Ë‹˚” ⁄˘·Ì ÷˘›ı ±ı Œ‚ ‹‚Âı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÁË… ±Î‰ı. ±ıÀ·ı ±ı ÁË… …ı ±Î‰ı »ı ÷‹fiı,
±ı ÷˘ ⁄Ë Ï¿o‹÷Ì »ı. flÀHÎ ¿fl‰_ ±ı «Îfl ±ÎfiÎ Ï¿o‹÷Ì Ë˘› ÷˘ ±ÎfiÌ       ±ı …’›iÎ ±ıÀ·ı Â_ ? ¿˘¥ ÂOÿ ⁄˘· ⁄˘· ¿›Î˝ ¿fl‰˘ ±ıÀ·ı
Ï¿o‹÷ ÷˘ ±⁄Ωı wÏ’›Î »ı. ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì Œıfl‰Î‚Ì ‰Î÷, ±Î ⁄ı ¤ı√Ì     ‹fi‹Î_ …ı ŒHÎ√Î eÀı ÷ı ÁÎ_¤‚‰Î‹Î_ ±Î‰ı fiËŸ. ’ı·Î ω·› ◊¥ Ω›.
÷‹ı ‹Ò¿Ì. ±I›Îflı ÷‹ÎflÎ K›Îfi‹Î_ “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_” ±ı‰_ flËı »ı ¿ı,   ±ıfiı ±ı¿Î√˛ ¿Ëı‰Î›. ±ı¿Î√˛ flËı ±ıÀ·ı ÂÎ_Ï÷ flËı. ÷ı ’»Ì “fl΋”fiı ⁄ÿ·ı
“¬flı¬fl Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı flËı »ı ?                 “¬ŸÀÌ, ¬ŸÀÌ” ⁄˘·ı ÷˘› «Î·ı. ±Î ÂOÿfiÌ ±ı¿Î√˛÷Î ◊¥. ±Î’HÎı ÷˘
                                  ±ı‰_ ˢ› … fiËŸfiı ! ±Î’HÎı ‹fi ‹Îfl‰Îfi_ fi◊Ì. ±Î’HÎı ÷˘ ‹fifiı
   ≠ë¿÷ν — “Ë_ ©ÎI‹Î »\_”.
                                  ωf·ıÊHÎ ¿fl‰Îfi_ »ı fiı Ωı‰Îfi_ »ı ±ı Â_ ‹Î· ¤flÌ ·ÎT›_ »ı ÷ı. ±ı
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±ı Â@·K›Îfi ¿Ëı‰Î›. ÷‹ÎflÎ K›Îfi‹Î_ ©ÎI‹Î »ı,   iÎı› »ı fiı ±Î’HÎı iÎÎ÷Î »Ì±ı. fiı iÎı› »ı ÷˘ iÎÎ÷ÎfiÌ Ï¿o‹÷ »ı. ±Î’HÎı
±ıfiı ¿·K›Îfi ¿èÎ_ »ı ±fiı Â@·K›Îfi ±ı ≠I›ZÎ ‹˘ZÎfi_ ¿ÎflHÎ »ı. ±ıÀ·ı  …’-÷’ ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ flèÎ_ fiËŸ. »ı‰Àı ÷˘ iÎÎ÷Î-iÎı›‹Î_ … flËı‰Îfi_. ±ı‹Î_
÷‹ÎflÌ ’ÎÁı …ı ÏÁS·¿ »ı, ±ı ±I›Îflı ÏËLÿV÷Îfi‹Î_, ±Î ‰SÕÛ‹Î_ ¿˘¥   Ω’ …’Λ fiËŸ.
Ïfl›·-Ïfl·ıÏÀ‰fiÌ ¤ıÿflı¬Î !                          69   70                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

             ‹Ò‚ V‰¤Î‰‹Î_ ±Î‰˘ !                    ©ÎI‹Î »\_” ±ı‰_ ±ÎI‹Î ◊¥fiı ±ı¿ … Œıfl˘ ⁄˘·. ±ıÀ·ı ⁄Á ◊¥ √›_.
                                          ±fiı Á‹∞ √›˘ ¿ı ±Î ‹Îfl_ fiı ±Î ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ÷¿·ÎÿÌ, ‹Îfl_ Lˢ› !
     ±ı¿ ÏÁ_Ëfi_ ⁄E«_ »ı, ÷ı CÎıÀÎ_ ΩıÕı Œ›Î˝ ¿flı, ΩıÕı fiı ΩıÕı. CÎıÀÎ_ «fl‰Î
                                          ÷˘› ¿Î‹ ◊¥ √›_.
Ω› ÷˘ ±ı› ‹ËŸ Ω›. ±ıÀ·ı CÎıÀÎ_ …ı‰_ … ◊¥ √›_. ’»Ì Á_V¿Îfl ±fiı
Á_›˘√˘ ‹Y›Îfiı ! CÎıÀÎ_ ±ıfi_ w’ …\±ı ’HÎ ±ı‹Î_ ±ıfiı ¤› fiÎ ·Î√ı,              ≠ffi¿÷ν — “±ı √M÷ ÷k‰fiı …ı ±ÎflΑı »ı, ÷ı ≠I›ZÎ ±Q≤÷fiı
CÎıÀÎ_fiı. ¿ÎflHÎ ¿ı ΩıÕı fiı ΩıÕı ŒflfiÎfl_ ±fiı ±ıfi΋Î_ ÏËoÁ¿÷Î ÿı¬Ì fiËŸ,        ’Î‹Ì ±¤› ◊Λ »ı.” ±ı‰_ ¿èÎ_ »ıfiı !
±ıÀ·ı ’»Ì ¤› ’ıÁı fiËŸ. ±fiı ’ı·_ ⁄E«_› »ı ÷ı ±ııfiı ËıflÎfi fiËŸ ¿fl÷_             ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ©ÎI‹Îfiı …ı ±ÎflΑı »ı, ©ÎI‹Î ◊¥fiı ©ÎI‹Î
±ıÀ·ı ≠ı‹Î‚ ◊¥ Ω› ’»Ì, ΩıÕı flËı‰Î◊Ì ≠ı‹ Á_‘Î¥ Ω›.                 ⁄˘·ı »ı ÷ı ≠I›ZÎ ±Q≤÷fiı ’΋ı ±fiı Ïfi¤˝› ◊Λ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ËŸ
    ÷ı‹Î_◊Ì ±ı¿ ÿËÎÕ˘ »ı ÷ı fiÿÌ µ’fl ⁄‘Î_ CÎıÀÎ_ ’ÎHÎÌ ’Ì÷Î_ Ë÷Î_        ±Î√‚ Ïfifl_÷fl F›Î_ Á‘Ì iÎÎfi fiÎ ≠ÎM÷ ˢ› ©ÎI‹Îfi_, I›Î_ Á‘Ì “Ë_
±fiı ±Î ⁄E«_› ’ÎHÎÌ ’Ì÷_ Ë÷_ ±fiı Á΋ΠϿfiÎflı ±ı¿ ÏÁ_Ëı hÎÎÕ ’ÎÕÌ,          «_ÿ¤Î¥ »\_” I›Î_ Á‘Ì ‹ËŸ ωÊfiÎ_ À’¿Î_ ’ÕuÎ ¿flı Ïfifl_÷fl, ±ıÀ·ı ⁄‘Ì
√…˝fiÎ ¿flÌ. ±fiı ±Î ⁄E«Î±ı ÁÎ_¤Y›_, ÷ı ±ıfi˘ V‰¤Î‰ Ω√Ì ∂Ãu˘.             ‰ÎHÎÌ Ï‰Ê‰Î‚Ì, ‰÷˝fi ωʉ΂_, ‹fi-ω«Îfl˘ ωʉ΂Π±fiı ±Î’HÎı
’ı·Îfi_ ÁÎ_¤‚Ì ±ıfi˘ ’˘÷Îfi˘ ‹Ò‚ V‰¤Î‰ ÷ı Ω√Ì ∂Ãu˘. ÷ı ±ıHÎı›             iÎÎfi ±Î’̱ıfiı, ÷ı ±_ÿfl ’»Ì ±ı ÷fl÷ … ±Q≤÷fiÎ_ À’¿Î_ ’Õ‰ÎfiÎ_ Âw
√…˝fiÎ ¿flÌ. ±ıÀ·ı ±Î CÎıÀÎ_ ⁄‘Î_ fiÎÁÌ √›Î_ ‹Ò±Î ËÕËÕÎÀ, ±ı¿ı±ı¿ !          ◊¥ Ω›. ÷ı Ωı ω«Îfl˘, ‰ÎHÎÌ, ‰÷˝fi ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±Q≤÷‹› ◊÷_ Ω›.
÷ı ’ı·Îfi˘ ÏËoÁ¿ V‰¤Î‰ Ω√˛÷ fiËŸ ◊›ı·˘, ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ’λ‚ ÿ˘Õı
                                                  ±ÎiÎÎ ¿ıÀ·Î À¿Î ’΂‰Ì ?
fiËŸ. ’HÎ ’ı·Î_ CÎıÀÎ_ ÷˘ ¤Î√Ì √›Î_. ŒflÌ CÎıÀÎ_ ∂¤Î_ fiÎ flèÎÎ_ ˉı ±ıfiÌ
’ÎÁı. ¿ÎflHÎ ¿ı V‰¤Î‰ Ω√˛÷ ◊¥ √›˘. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î ÷‹Îfl˘ V‰¤Î‰                ≠ffi¿÷ν — “÷‹ı ©ÎI‹Î »˘ …, ’HÎ ÷ıfi_ ¤Îfi ◊‰_ Ωı¥±ı” Á‹Ω‰˘.
Ω√˛÷ ◊¥ √›˘. ±ı‰Î VÀı… µ’fl ⁄ıÃÎ »˘ ¿ı ±Ω›⁄ VÀı…, ±Î ÷˘                  ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ©ÎI‹Î ÷˘ »˘. ‹ıÓ ÷‹fiı iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì ©ÎI‹Î
±ı‰_ »ı fiı ⁄΂¿fiı Á‹…HÎ fiÎ ’Õı. ’HÎ VÀı…fiÌ Ï¿o‹÷ …÷Ì flËı ¿o¥ ?           »˘ ’HÎ ¤Îfi ◊‰_ Ωı¥±ı. ±ÎiÎ΋Î_ flËı‰Î› ÷˘ Ë_ Ωb_ ¿ı ¤Îfi »ı ±Î‹fiı.
fiÎ …÷Ì flËı, fiËŸ ? Á‹…HÎ fiÎ ’Õı ÷˘› ?                        ’«ÎÁ À¿Î ±ÎiÎ΋Î_, ‰‘Îflı fiËŸ. ±flı, ’E«ÌÁ À¿Î ±ÎiÎ΋Î_ flËıfiı, ÷˘›
           √M÷ ÷k‰ ±ÎflÎK›ı, ‹˘ZÎ !                    Ë_ ¿Ë_ ¿ı ±Îfiı ¤Îfi »ı ±fiı ¿ıÀ·Î À¿Î±ı ’ÎÁ ¿fl‰Î ? ¿Ë˘.
   ÂÎVhοÎfl˘±ı ¿èÎ_ »ı ¿ı ±ı¿ Á‹› ’HÎ Ωı ±ÎI‹Î ’΋ı, ÷˘ ⁄Ë              ≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl »ı. ’E«ÌÁ À¿Î ÷˘ flËı‰_ … Ωı¥±ı.
◊¥ √›_. ±ı¿ Á‹› ’HÎ “±ÎI‹Î” ◊¥fiı ⁄˘·ı ÷˘ ¿Î‹ ◊¥ √›_. ÷‹fiı                ÿÎÿÎlÌ — ˉı «ÎfiÎ ¿’‹Î_ ’E«ÌÁ À¿Î ¬Î_Õ fiά̱ı ÷˘ «Î·ı ?
iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì ÷‹ı “©ÎI‹Î” ŒflÌ ⁄˘·˘ »˘, ÷ı ÷‹ı ±ÎI‹Î ◊¥fiı             ÷˘ I›Î_ Á˘ À¿Î ¬Î_Õ Ωı¥±ı ±fiı “±Î” ¿fl÷Ì ‰¬÷ı ’E«ÌÁ À¿Î !
“Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ⁄˘·˘ »˘ ±fiı ±ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰ı »ı. ‹ÎÀı ÷‹ı ±ÎI‹Î
◊¥ √›Î.                                              ¬˘flο◊Ì ±ΩB≤Ï÷ ±ÎiÎÎfiÌ !
   ±ı¿ ZÎHÎ ’HÎ Ωı ±ÎI‹Î ◊¥fiı ±ÎI‹Î ⁄˘S›˘ ±ıÀ·ı ‹ËΉÌfl                 ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î’ ¿Ë˘ »˘ ±ÎiÎÎ ⁄Ë ÁÌ‘Ì »ı, Áfl‚ »ı
¤√‰Îfiı ¿èÎ_ »^Àu˘. ±ı‰_ ÷‹ı ◊¥fiı ÷˘ ¿ıÀ·Î_› ‰¬÷◊Ì ⁄˘· ⁄˘· ¿fl˘           ±ı ‰Î÷ ⁄fl˘⁄fl »ı, ’HÎ ’Ëı·Ì fiı ⁄Ì∞ ±ÎiÎÎfiÌ ±_ÿfl Ïfifl_÷fl flËı‰_
»˘. ±fiı ±Î ⁄ÌΩ_ ·˘¿˘ “Ë_ ©ÎI‹Î” ±ı ◊¥fiı fi◊Ì ⁄˘·÷Î. “Ë_              ±ı ¿o¥ ÁËı·_ »ı ?
Ïfl›·-Ïfl·ıÏÀ‰fiÌ ¤ıÿflı¬Î !                    71   72                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

   ÿÎÿÎlÌ — flËı‰Îfiı ‹ÎÀı ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ±ı‰_ »ı fiı µ’‰ÎÁ ¿flÌfiı      ±ıÀ·ı © … »ı, ÷ı “Ë_ »\_” ±ı fiyÌ ¿flı·_ ˢ›. ±fiı Ïfiç›◊Ì
ΩıΩı, flËı‰Î› »ı ¿ı fiËŸ flËı‰Î÷_ ?                   ’λ\_ © … »ı. ±ı ©÷Î fiËŸ ⁄ÿ·Î‰Ì Ωı¥±ı ¿ı ±Î ‹ÎflÎ◊Ì ±Î‰Î_
                                   ¿Î‹ ◊›Î. «_ÿ¤Î¥◊Ì ¿Î‹ ◊›Î ˢ› fiı ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ µ’fl ·¥ ·ı ¿ı
   ≠ffi¿÷ν — ±ı fiÎ Á‹… ’ÕÌ, ÿÎÿÎ.
                                   ‹Îfl΋Î_ ±Î‰_ ◊›_. ÷‹ı ©ÎI‹Î ◊›Î ÷ı Ïfiç›◊Ì, fiËŸ ¿ı ⁄Ì∞ flÌ÷ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ µ’‰ÎÁ ¿flÌfiı ΩıΩı, flËı‰Î› »ı ¿ı       Ïfiç›◊Ì Â©ÎI‹Î ±ıÀ·ı ˉı ’»Ì ÷‹ÎflÎ◊Ì ±‹¿ Á_Ωı√˘‹Î_ ±ı‰_ fi
fiËŸ ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ÷˘ ¬˘flο ±ÎT›˘ ¿ı Õ˘Ï{_√ ◊‰Î ‹Î_Õu_.        ⁄˘·Î› ¿ı ±Î Ë_ ©ÎI‹Î ˢ¥Â ¿ı fiËŸ ? ¬flÎ⁄‹Î_ ¬flÎ⁄ ¿Î‹ ◊›_
                                   ˢ›, ÷˘ ±ı ≠¿ÚÏ÷fiÎ ±Î‘Ìfi »ı, ÷‹Îflı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ±ı ’HΠ©ÎI‹Î
    ±‹ı ÷‹fiı ±ıÀ·_ … ¿Ë̱ı ¿ı ±Î ωiÎÎfi ¿˘¥ ±‰÷Îfl‹Î_ ‹Y›_
                                   ◊¥fiı ·˘¿˘ «Ò¿Ì Ω› »ı fiı ! ¿ı ˉı Ë_ © flè΢ fi◊Ì, ¿ËıÂı.
fi◊Ì. ‹Y›_ »ı ÷˘ ÁΫ‰Ωı. ±ø‹ »ı ±Î, ±fiı ¿·Î¿‹Î_ ±ÎI‹iÎÎfi ’΋ı
±ı‰_ »ı. @›Îflı› ’HÎ ±ÂÎ_Ï÷ fiËŸ ◊Λ ±ı‰_, Ïfifl_÷fl Á‹ÎÏ‘‹Î_ flËı‰_       ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ’HÎ ±ı ±ı‰_ ¿ı‹ «Ò¿Ì Ω› ?
ˢ› ÷˘ flËÌ Â¿ı. ¬Î÷Î_-’Ì÷Î_, ⁄ıÁ÷Î_-∂Ã÷Î_, VhÎÌ ÁÎ◊ı flËı÷Î_ flËÌ Â¿ı     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÷ı «Ò¿Ì fiÎ …‰_ Ωı¥±ı, ±ı … ±ıfi˘ ’flÊÎ◊˝ !
±ı‹ »ı. ‹fiı ’Ò»Ωı, Ωı fiÎ flËı‰Î› ÷˘ ‹fiı ’Ò»˘ ¿ı ¤¥, ±‹¿ ¿¥
…B›Î±ı fiÕı »ı, ÷ı Ë_ ¿ËÌ ±Î’Ì ¿ı ±Î ’˘¥LÀ ÿ⁄ΉΩı. “Ë_ ©ÎI‹Î        ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ©ÎI‹Î »Ì±ı I›Î_ ¶_¶ fi◊Ì ±ı ⁄flÎ⁄fl »ı
»\_” ±ı‰_ ⁄˘·‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. Ïfl·ıÏÀ‰ fiı Ïfl›· Ωı›Î ¿flΩı.         ’HΠ© ÂOÿ Â_ ¿Î‹ ‰Î’fl‰˘ ’Õı »ı ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ⁄Ë … …wÏfl›Î÷ »ı, ±ı ÷˘ ⁄Ë ‰ˆiÎÎÏfi¿ ÂOÿ
        ±ıfiÎ◊Ì Ë‚‰˘ ⁄fiı ¤˘√‰À˘ !                »ı, © ⁄˘·‰Îfi_. ¿ı‹ ±ÎI‹Î fiÎ ⁄˘S›Î ? ⁄ÌΩı ÂOÿ ¿ı‹ fiÎ ‹Ò@›˘ ?
   ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ‰¬÷ Ïfi¿ÎÏ«÷ ¿‹˝fi˘ µÿ› ˢ›, I›Îflı “Ë_       I›Îflı ¿Ëı »ı, iÎÎfiÌ ’flÊı ÷fiı ©ÎI‹Î ’ÿ ±ÎM›_. ±fiı ÷ı ’»Ì
©ÎI‹Î »\_” ±ı …’›iÎ ‹Î_Õı, ÷˘ ’ı·_ ¿‹˝ Ë‚‰_ ◊¥ Ω› ?         «_ÿ¤Î¥◊Ì ÿÏfi›Î ±Î¬Ì Ïfi_ÿÎ ¿flı ±ı‰_ ±CÎÏÀ÷ ¿Î›˝ ◊›_ ÷˘› ÷_ ©
                                   »\_ ±ı »˘ÕÌ fiËŸ, ÷˘ ÷fiı ¿˘¥ ‰Î‚ ‰Î_¿˘ ¿flfiÎfl fi◊Ì. ÷fiı ÷ÎflÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Ë‚‰_ ◊¥ Ω› fiı ! ’»Ì ©ÎI‹Î ⁄˘· ⁄˘· ¿flı
                                   l©Î Õ√Ì ¿ı ‹Îfl ¬Î‘˘. ÷_ ©÷Î »˘ÕÌ … fiËŸ. ±ı ¿‹˝ …÷_ flËıÂı.
±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÌ „V◊fl÷Î Õ√ı fiËŸ, ±ıÀ·ı Ë‚‰_ ◊¥ Ω›. Ïfi¿ÎÏ«÷fi˘       ¿‹˝ ±ıfi_ Œ‚ ±Î’Ìfiı …÷_ flËıÂı. fiËŸ ÷˘ ‹fi‹Î_ flËÌ Ω› ¿ı ±Î
±◊˝ ±ı‰˘ ¿ı µ’fl◊Ì ¤√‰Îfi ±ıfiı ÿÒfl ¿fl‰Î ±Î‰ı ÷˘ › ±ı ÿÒfl fiÎ       ¬flÎ⁄ ¿Î‹ ◊›_ ±ıÀ·ı Ë_ ⁄√ÕÌ √›˘. ⁄√Õu˘ ±ıÀ·ı √˘fi. ±ıÀ·ı √‹ı
◊Λ, ±ı‰Î_ Ïfi¿ÎÏ«÷ ¿‹˝ ˢ› »ı. ¤˘√T›ı … »^À¿˘ ◊Λ. ’HÎ ±Î’HÎı     ÷ı‰_ ¬flÎ⁄ ¿Î›˝ ◊Λ, ±Î¬_ …√÷ Ïfi_ÿÎ ¿flı ÷˘› ÷‹Îfl_ ©ÎI‹Î ’ÿ
©ÎI‹Î ⁄˘· ⁄˘· ¿fḻı, ÷˘ ±Î’HÎfiı ±Õı fiËŸ. ¿‹˝ ¿‹˝fiÌ …B›Î±ı      ÷ÒÀ÷_ fi◊Ì. ±ı‰_ ±Î ±‹Îfl_ iÎÎfi ‹ıÓ ±Î’ı·_ »ı.
’˙ÿ˚√Ï·¿ flÌ÷ı ±ıfi˘ Ïfi¿Î· ◊¥ Ω›. ±Î’HÎfiı ±Õı fiËŸ.
                                      »÷Î_ ‹fi‹Î_ ¿˘¥ Ωı ±ı‹ ¿Ëı ¿ı ‹fiı ˉı ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì
          ©ÎI‹Î ÁÿΠ© … !                 ±Î‰‰Îfi˘ ÷˘› ±ı ·À@›˘. ËÎ, Õfl÷Î_ flËı‰_. Õfl÷Î_ ÷˘ flËı‰_ … Ωı¥±ı.
    ˉı Ωı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” Ωı¥LÀ ◊›_ ±ıÀ·ı ’»Ì ±ıfiı ¿Â_ ±Õı fiËŸ  ±Î’HÎı ¿Ëı‰_, “«_ÿ¤Î¥ ÕflÌfiı «Î·˘, ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfi ’HÎ ÕflÌfiı
fiı fiÕı fiËŸ. ±ı Ïfiç›◊Ì Â© … »ı. ’»Ì ˉı ŒflÌ ⁄ÿ·Î› … fiËŸ. ±ı      «ÎS›Î Ë÷Î.” Â_ ¿Ëı‰Îfi_ ’ÎÕ˘ÂÌfiı ? Õfl˘. ¤› fiÎ flά˘ ’HÎ Õfl˘.
≠¿ÚÏ÷ Ïfiç›◊Ì … µÿ›¿‹˝fiı ±Î‘Ìfi »ı, ±ı ±Î’HÎÎ ±Î‘Ìfi »ı fiËŸ.          ≠ffi¿÷ν — ±ı ’˘÷ı ÷˘ © … »ı ’HÎ ‹ÎL›÷Î ±‰‚Ì Ë÷Ì.
Ïfl›·-Ïfl·ıÏÀ‰fiÌ ¤ıÿflı¬Î !                    73   74                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, © … »ı. ‹ÎL›÷Î ±‰‚Ì Ë÷Ì, ÷ı ˉı Á‰‚Ì               ±‰‚_-Á‰‚_ ±ı ≠¿ÚÏ÷ ‹ÎhÎ !
◊¥. ÷ı ŒflÌ ’Î»Ì ‹ÎL›÷Î ±‰‚Ì fi ’ıÁı, ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ÷_ © »\_ ±ı
»˘ÕÌ fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ ¿ı‰˘ »ı ? ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflı          “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ⁄˘S›˘, I›Îfl◊Ì Ïfiω˝¿S’ ◊‰Î ‹Î_Õı ±fiı ÷ı
¿èÎ_ ¿ı “©ÎI‹Î Á‹…HÎ ’ÎÕΩı. …ı ÁΑ¿ ÁÎK›’b_ ≠ÎM÷ ¿flı, ÷ıfiı      ÏÁ‰Î› ⁄Ì…\_ ¿o¥ ⁄˘S›˘, “Ë_ ±Î‹ »\_, ÷ı‹ »\_” ±ı ⁄‘_ ω¿S’. ±ıfiÎ◊Ì
ÁÎK›’HÎ΋Î_ ©ÎI‹Î … »ı ±ı‰_ Á‹Ω‰Ωı.” I›Îflı ¿Ëı, “©ÎI‹Î       ⁄‘˘ Á_ÁÎfl ∂¤˘ ◊Λ. ±fiı ’ı·˘ Ïfiω˝¿S’ ’ÿ‹Î_ Ω›. ˉı ÷ı‹
¿Ë̱ı »Ì±ı ±ıfiı ⁄ÿ·ı ⁄Ì…\_ ¿o¥¿, ±ÎI‹Î ±ı¿·˘ ¿Ëı ÷˘ fiÎ «Î·ı ?”    »÷Î_› »ı ÷ı ±Î «_ÿ¤Î¥fiı ÷˘ ⁄ıµ ¿Î›˘˝ «Î· flËı‰ÎfiÎ_. ÁÎflÎ_ fiı ¬˘ÀÎ_
I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ «Î·ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ¿o¥¿ ±ı‰˘ ¿‹˝fi˘ µÿ› ±Î‰Âı, ÷ı CÎÕ̱ı  ⁄ıµ «Î· flËı‰ÎfiÎ_ ¿ı fiËŸ flËı‰ÎfiÎ_ ? ±‰‚_-Á‰‚_ ⁄ıµ ¿›Î˝ ‰√fl flËı
±ıfiı ’˘÷Îfiı … ±ı‹ ·Î√Âı ¿ı ‹ıÓ ±Î‰_ ¿›*, ‹ıÓ ±Î‰_ ¿›*” ±ı‹ ¿Ëı÷Î_fiÌ  fiËŸ, ≠¿ÚÏ÷fi˘ V‰¤Î‰. ¿˘¥ ±ı¿·_ Á‰‚_ ¿flÌ Â¿ı fiËŸ. ¿˘¥ ◊˘Õ<_
ÁÎ◊ı … ±ı ·À@›˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ¿÷ν ¿˘HÎ »ı ? T›‰„V◊÷. ¿˘fi_ ¿›* ?     ±‰‚_ ¿flı, ¿˘¥ ‰‘Îflı ±‰‚_ ¿flı. fiÎ ¿fl‰_ ˢ› ÷˘› ◊¥ …‰Îfi_ ±ıÀ·ı
÷˘ ¿Ëı, Ïfl·ıÏÀ‰fi_. Ë_ Ïfl›· »\_. ˉı ±ÎI‹Îfi˘ √HΠ¢ ? I›Îflı ¿Ëı,    ±ı Â_ ¿Ëı »ı ¿ı “÷_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı fiyÌ ¿flÌfiı ±Î ⁄‘_ ±‰‚_-Á‰‚_
…ı‰_ Ï«_÷‰ı ÷ı‰˘ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı Ωı ©ÎI‹Î Ï«_÷‰fi ◊›_ ÷˘ ©ÎI‹Î     “Ωı”. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷ıfiı ±‰‚_ ◊›_ ±ıÀ·ı ÷ÎflÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ¿S’fiÎ fiËŸ
flè΢ ±fiı fiËŸ ÷˘ ◊¥ Ω› ’ı·˘.                      ¿fl‰ÎfiÌ ¿ı ‹Îflı ±‰‚_ ◊›_. ©ÎI‹Î ‹Îfl˘ ⁄√Õu˘. ©ÎI‹Î ±ıÀ·ı ‹Ò‚
                                   ÷Îfl_ V‰w’ … »ı. ±Î ÷˘ ±‰‚_-Á‰‚_ ◊Λ »ı, ±ı ÷˘ ’ÏflHÎ΋ ±Î‰ı·Î_
        ±ÎI‹Î …ı‰˘ Ï«_÷‰ı ÷ı‰˘ ◊Λ !              »ı. ’Ëı·Î_ ¤Ò· ¿flÌ”÷Ì ÷ıfiÎ_ ’ÏflHÎ΋ »ı. ±ı ’ÏflHÎ΋fiı Ωı›Î ¿fl˘,
                                   Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl˘ ±fiı ±‰‚_-Á‰‚_ ÷˘ ±ËŸ ±Î√‚ ·˘¿˘fiÌ
    ±ı¿ ±ÎI‹Î ±ı¿·˘ … ±ı‰˘ »ı, ¿ÎflHÎ ¿ı ’˘÷ı …ı‰Ì ¿S’fiÎ ¿flıfiı
                                   ¤ÎÊ΋Î_ »ı. ¤√‰ÎfifiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ±‰‚_-Á‰‚_ ¿Â_ »ı fiËŸ.
÷ı‰˘ ◊¥ Ω›. “Ë_ ·ıNÀfiLÀ »\_”, ¿Ëı ÷˘ ±ı‰˘ ◊¥ Ω›. “Ë_ ±iÎÎfiÌ
»\_” ¿Ëı ÷˘ ±ı‰˘ ◊¥ Ω›, “Ë_ ø˘‘Ì »\_” ¿Ëı ÷˘ ÷ı‰˘ ◊¥ Ω›. …ı‰_              ÷˘ › ©ÎI‹Î © … !
¿S’fiÎ ¿flıfiı ÷ı‰˘ ◊¥ Ω›. ÷ı◊Ì ±Î’HÎı ±ı‹fiı Â_ ¿flΉ̱ı »Ì±ı ?
                                      ≠ffi¿÷ν — ¿Î›‹ “©ÎI‹Î »\_” ±ı‰_ ¤Îfi flËı‰_ Ωı¥±ı.
“Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı, ÷˘ ÷ı‰˘ ◊÷˘ Ω›. ±Î’HÎı …ı ÿı¬ÎÕu_ »ı ±ı ÷ı‰˘
◊÷˘ Ω› »ı. ’Î_« ‰Î@›˘ ±ÎM›Î_ »ı. ⁄‘Î_ ’Î’ ÷˘ »ı ÷ı ±Î «_ÿfiÎ_,        ÿÎÿÎlÌ — “© … »ı” ±ı ¤Î‰ »^Àı fiËŸ. ±fiı Á΋˘ ±Î’HÎfiı
÷Îflı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ±ıÀ·ı ’Îfl¿Ì ‰V÷ ±Î’HÎı ‹Î◊ı ·¥±ı ÷˘ ±Î’HÎı     √΂ ¤Î_Õ÷˘ ˢ› fiı ‹Îfl ‹Îfl÷˘ ˢ› ÷˘› ±ı “© … »ı” ±ı‰˘ ¤Î‰
’λÎ_, ÷ı w’ ◊¥ …¥±ı. ±Î ωiÎÎfi »ı. ±ÎI‹Î ±ı¿·Îfi˘ … V‰¤Î‰       fiÎ »˘Õ‰˘ Ωı¥±ı.
±ı‰˘ »ı ¿ı …ı‰˘ Ï«_÷‰ı ÷ı‰˘ ◊¥ Ω›. ÷fl÷ ’λ˘, ‰Îflı› fiËŸ. ±I›Îflı
                                      ’˘÷ı © … »ı. «_ÿ¤Î¥fiÎ ËÎ◊ı ¿o¥ ∞‰ ‹flÌ √›˘ ÷˘ ’HÎ
«_ÿ·Î· ¿Ëı, “ÁÎËı⁄, Ë_ ÷˘ ⁄Ë ‹Î_ÿ˘ ◊¥ √›˘ »\_, Ë_ ⁄Ë ‹Î_ÿ˘.”
                                   ’˘÷ÎfiÌ Â©÷Î fi «Ò¿ı, ±ıfi_ fi΋ iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ’˘÷Îfiı ¤˛Î_Ï÷ µI’Lfi
Ë_ ¿Ë_ ¿ı “fiÎ, ÷_ fiÎ ⁄˘·Ì ±Î‰_. ±Î’HÎı ÷˘ ±ı‰_ ¿Ëı‰Îfi_ «_ÿ·Î·
                                   fiÎ ◊Λ ¿ı ±Î ‹ıÓ ‹Î›˘˝. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹ÎflfiÎfl ±Î’HÎı »Ì±ı … fiËŸ. ©
‹Î_ÿ˘ »ı.” ±Î’HÎı “Ë_ ‹Î_ÿ˘” ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ‹Î_ÿÎ … ◊¥ …¥±ı,
                                   V‰w’ »Ì±ı ±Î’HÎı. ¿÷ν-¤˘@÷Î ±Î’HÎı »Ì±ı … fiËŸ. ¿÷ν-¤˘@÷Î
÷ı CÎÕ̱ı ⁄˘·÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı …. ◊¥ Ω› ¿ı fiÎ ◊¥ Ω› ? “±fiı Ë_ ±fi_÷
                                   »ı ÷ıfi˘ ±Î √fi˘ »ı. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ÷˘ «_ÿ¤Î¥ Â_ ¿flı »ı ±ı Ωı›Î
„@÷‰Î‚˘ »\_” ⁄˘· Ωı¥±ı, ÷ı CÎÕ̱ı Â_ ◊¥ Ω› ? ±fi_÷ „@÷‰Î‚˘
                                   ¿fl‰Îfi_. ±fiı ∞‰ ÷ı‹fiÎ ËÎ◊ı ‹flÌ Ω› ÷˘ ±Î’HÎı …flÎ Á·ÎË
◊¥ Ω›.
Ïfl›·-Ïfl·ıÏÀ‰fiÌ ¤ıÿflı¬Î !                 75   76                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

±Î’‰Ì ¿ı “«_ÿ¤Î¥, …flÎ ÁΫ‰Ìfiı «Î·˘ ÷˘ ÁÎfl_.” Ωı ÁΛ„LÀÏŒ¿ flÌ÷ı  ±fiı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı µ’›˘√ flè΢. ±Î µ’›˘√‹Î_ ’ı·˘ µ’›˘√
iÎÎfi flËı÷_ ˢ› ÷˘ ‹˙fi flˢ ÷˘› ‰Î_‘˘ fi◊Ì ’HÎ ÁΛ„LÀÏŒ¿ flÌ÷ı    ’ıÁÌ fi Ω› ±ı ΩHΉÎfi_, I›Î_ ΩB≤Ï÷‹Î_ flËı‰_. »ı ¿o¥ ‰Î_‘˘ ±Î‰ı
±Î’HÎÎ ·˘¿˘fiı flËı÷_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ±Î‰_ ¿o¥¿ ⁄˘·‰_ Ωı¥±ı.   ±ı‰_ ? ⁄Á, ±ıÀ·_ …. …ı‹ «_ÿ·Î· Ë÷Î, ÷ı ¿o¥ ±Î’HÎı w‹ flά‰Ì
¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ⁄˘·ı »ı ÷ı ©ÎI‹Î fi◊Ì ⁄˘·÷˘, ±ı »ı ÷ı ≠iÎÎ fi΋fiÌ   ’Õ÷Ì fi Ë÷Ì. ±ı‹ fiı ±ı‹ …, ‹ËŸ ËÎ◊-’√ ⁄‘_ ±Î¬_ ÂflÌfl «_ÿ·Î·
„@÷ ⁄˘·ı »ı. ±ıÀ·ı ©ÎI‹Îfiı ⁄˘·‰Îfi_ ˢ› … fiËŸfiı ! ±ıÀ·ı ≠iÎÎ  … Ë÷_. ±fiı ˉı ⁄‘_ ±ÎI‹Îw’ı ◊¥ …‰_ Ωı¥±ı. “Ë_ ±ÎI‹Î »\_” ÷ı
fi΋fiÌ Â„@÷ ¿Ëı ¿ı, “±Î‰_ ¿ı‹ ¿fl˘ »˘ ? ±Î‰_ fi ˢ‰_ Ωı¥±ı ?”    ±ı ⁄‘_ ‰÷˝fi ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ, ±ı ±Î’HÎı ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ’HÎ “Ë_
±ıÀ·_ ¿Ëı ÷˘ ⁄Á ◊¥ √›_. ±√fl ÷˘ ¿˘”¿fiı ¬flÎ⁄ ·Î√ı ±ı‰_ ‰÷˝fi    ±ÎI‹Î »\_” ±ı ¤Îfi Ïfifl_÷fl ±Î’HÎfiı flËı‰_ Ωı¥±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ÿÎw «œu˘
◊›_ ÷˘ ≠iÎÎ fi΋fiÌ Â„@÷ «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ëı ¿ı “÷‹ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiά˘,  Ë÷˘ I›Îflı ±ı ⁄‘΋Î_ … Œı·Î¥ √›˘ Ë÷˘. ±fiı Â_ ¿Ëı »ı ? Ë_ »ı ÷ı
≠I›ÎA›Îfi ¿fl˘.” ⁄Á, ±ıÀ·_ …. ±Î‹Î_ ¿o¥ ±CÎfl_ »ı ¿Â_ ?       ≠ıÏÁÕLÀ ±˘Œ ≥„L՛Π»\_. ±S›Î ‹Ò±Î, Ë‹HÎı ⁄ı ¿·Î¿ ’Ëı·Î_ ÷˘ ÷_
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ, fiÎ. ÷tfi ÁËı·_.
                                 ¿Ëı÷˘ Ë÷˘ ¿ı ±‹ı ÷˘ «_ÿ·Î· Âıà »Ì±ı ±fiı ±Î‰_ ¿ı‰_ ⁄˘·_ »\_ ?
                                 I›Îflı ¿Ëı, ¿˘¥fiÌ ¿ÂÌ ±Áfl »ı ±ıfiı. ±ı ±Áfl◊Ì ±Î‰_ ⁄˘·Ì flè΢
   ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ±Î‰Ì ‰¬÷ı ≠I›ÎA›Îfi fiÎ ◊›_ ˢ› ÷˘ ⁄ı      »ı. ±ı ±Áfl …÷Ì flËıÂı ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı Ë÷˘ ÷ıfi˘ ÷ı «_ÿ·Î· ¿ËıÂı
±‰÷Îfl ‰‘Îflı ◊Λ ’ıHÎı ±Î√‚. ’HÎ ±ËŸ ±Î√‚ ¿fl‰_ ÁÎfl_. ±Î‹Î_    ’λ˘. ±ıÀ·ı ÷‹fiı ±Î …√÷fiÌ ±Áfl ’ıÃı·Ì »ı, ·˘¿˘fiÌ …ı‹. ÷ı◊Ì
±CÎfl_ fi◊Ì ¿Â_.                          ÷‹ı «_ÿ·Î· ⁄˘S›Î ’HÎ ¬flÌ flÌ÷ı ÷‹ı ©ÎI‹Î … »˘.
         ±ÎI‹Î‹Î_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı flËı‰_ ?              ’HÎ ±ı ’ı·Ì ±Áfl µ÷flÌ Ω› ±ı‹ fiı ±ı‹, ⁄ı ¿·Î¿ ’»Ì. ±Î
   ≠ffi¿÷ν — ˉı ⁄ËÎfl fi◊Ì flËı‰_, ±ÎI‹Î‹Î_ … flËı‰_ »ı ÷˘ ±ı  fi◊Ì µ÷flı ±ı‰Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı fl˘… ¬˘flο ¬Î‰Îfi˘fiı ! ’ı·_ ’Ì‘Î ’»Ì ⁄_‘
¿ı‹fi_ flËı‰_ ?                          ¿flı ±ıÀ·ı µ÷flÌ Ω›. ’HÎ ±Î ÷˘ ÁÎ_…-Á‰Îfl Ã˘@›ı … flά‰Îfi˘, «Õuı
                                 … Ω› ±fiı ’»Ì ’Î_« …HÎÎ_ ±ı‰_ ¿ËıfiÎflÎ ‹‚ı ¿ı “Â_ «_ÿ¤Î¥fiÌ ‰Î÷
   ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·Î_ «_ÿ·Î·‹Î_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı flËı÷Î Ë÷Î ? ±ıfiÌ ¿o¥  ¿fl˘ »˘ ? ⁄ı ·Î¬ wÏ’›Î ¬«˝ ¿›˘˝” ±ıÀ·ı ’»Ì «_ÿ¤Î¥fiı ’λ˘ ±ıfi˘
±˘flÕÌ-⁄˘flÕÌ Ë÷Ì ? ’Ëı·Î_ «_ÿ·Î· Ë÷Îfiı ÷‹ı ? ¬flı¬fl «_ÿ·Î· Ë÷Î ?  ÿÎw «Õı, ±Î ÁÎ_¤‚ı ¿ı ÷fl÷ ! ±Î ÿÎw «ÕÎT›Î … ¿flı ·˘¿˘. I›Îflı
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ.                       ¿˘¥ µ÷ÎflfiÎflÎ › ‹‚Ì ±Î‰ı. “¿Â_ ±y· fi◊Ì ÷‹Îfl΋Î_”, ±ıÀ·ı
                                 ’λ˘ ÿÎw µ÷flÌ › Ω›, ◊˘Õ̉Îfl. ÷ı µ÷flı ÷ı ’ı·Îfiı √‹ı fiËŸ ’λ\_.
   ÿÎÿÎlÌ — «_ÿ·Î·fiÎ fi΋fiÌ ¿˘¥ ‰Î÷ ¿flı fiı ±ı ‰Î÷ ¿Îfi◊Ì
                                 ±S›Î ‹Ò±Î, ÿÎw µ÷›˘˝ ±ı ∂·À<_ ÁÎfl_ ◊›_. I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, ±ı ÷˘ ’HÎ
ÁÎ_¤‚‰Î‹Î_ ±Î‰Ì, ‰E«ı ¤Ÿ÷ ˢ› ÷˘ › ÁÎ_¤‚Ìfiı ’»Ì ‹˘œ<_ ⁄√ÕÌ
                                 ‹ÎflÌ ±Î⁄w √¥fiı.” «Õı·˘ ¤·ı flè΢ ’HÎ ±Î⁄w Ë÷Ìfiı ? ±’‹Îfi
Ω›. ±ıÀ·ı ÷‹ı «_ÿ·Î· Ë÷Î ±ı ‰Î÷ Ïfiω˝‰Îÿ ◊¥ √¥. ˉı ÷‹ı
                                 ¿flı ÷˘ µ÷flÌ Ω› ÿÎw, ’HÎ ΩıÕı ΩıÕı ±ı ‰ıfl ⁄Î_‘Ì ÿı. ‹ÎflÎ ÷η‹Î_
±ÎI‹Î »˘ ÷˘ «_ÿ·Î· Ï⁄·¿<· fi◊Ì, «_ÿ·Î·fiÌ √‹ı ±ıÀ·Ì ‰Î÷˘
                                 ±Î‰‰˘ Ωı¥±ı, ¿ËıÂı.
ˢ›. ‹˘œÎ‹˘œ ‰Î÷˘ ◊Λ ’HÎ ±Î’HÎı ±ÎI‹Î ! «_ÿ·Î·fiı fiı ±Î’HÎı
Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ±ıÀ·ı I›Î_ ¿o¥ w‹-⁄‹ ¿Â_ »ı fiËŸ. ±ı‰_ ±ÎI‹Î‹Î_      ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±Î «_ÿ·Î· »Ì±ı fiËŸ fiı ±Î ©ÎI‹Î ◊¥
flËı‰Îfi˘ ±Î µ’›˘√ √˘Ã‰‰˘. “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ±ı µ’›˘√ …÷˘ flè΢    …‰Îfi_ »ı. ⁄Ì∞ Â_ …wfl »ı ? ÷‹fiı ±ı‹ ¬Î÷flÌ ◊÷Ì √¥ ¬flı¬fl
Ïfl›·-Ïfl·ıÏÀ‰fiÌ ¤ıÿflı¬Î !                      77   78                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

¿ı «_ÿ·Î· Ë_ »\_ fiËŸ. ±fiı «_ÿ·Î·fiÌ Ï‹S¿÷ ±ı ÷˘ ±ıfiÌ »ı, ‹Îflı       ’Ëı·Î_ ±_÷flÿÎË Ë˘› …. ˉı …ı ±_÷flÿÎË ÿı¬Î› ÷ı ÷˘ ⁄ËÎflfiÎ
Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ±fiı ÷ı › Ï‹·¿÷ ⁄‘Ì Ωı¥ ±Î’HÎı. ±ı ⁄‘Ì Ï‰fiÎÂÌ        ¤Î√‹Î_ ±ÎµÀfl ŒıÁ‹Î_ ◊Λ »ı, ÷ıfiı ±Î’HÎı ‹Î◊ı ·¥ ·¥±ı »Ì±ı.
Ï‹·¿÷ Ë÷Ì. ¬˘‰Î¥ √›Î ’»Ì …Õı fiËŸ ±fiı …Õı ÷˘ › ’Î»Ì ŒflÌ          ±Î’HÎfiı ÷˘ ¿Â_ ±Õı fiËŸ fiı fiÕı fiËŸ ±ı‰Ì ‰V÷ »ı. ±ı¿ Œıfl˘
¬˘‰Î¥ …‰ÎfiÌ »ı ±fiı ±Î ‹ÎflÌ Ï‹·¿÷ ÷˘ ωfiÎÂÌ fi◊Ì, ±Ï‰fiÎÂÌ          ±ÎI‹Îfi˘ ±Îfi_ÿ ◊Λ ’»Ì ±ı ∞‰fiı ±_÷flÿÎË @›Îflı› fiÎ ◊Λ.
»ı. ±ı ‹ÎflÌ Ï‹·¿÷ …\ÿÌ »ı. “Ë_ ©ÎI‹Î ◊›˘” ±ı ’Ëı·_ ¤Îfi ◊Λ           ±_÷flÿÎË ±ıÀ·ı Â_ ? ‹ËŸ ⁄‚÷flÎ ¬⁄fl ’ÕuÎ ¿flı. ±ı¿ ’fl‹Îb
’»Ì ±ıfiÎ ≠‹ÎH΋Î_ ±Î‰÷_ Ω› fiı ÷ı w’ ◊÷˘ Ω›. ±ıÀ·ı ÂÎVhοÎfl˘±ı       ’˘÷ı …·ı ±fiı …·Ì flËı‰Î ±Î‰ı I›Îflı ⁄ÌΩfiı Á‚√Ήı. ÷ı ⁄ÌΩı …·Ì
Â_ ·A›_ ¿ı ±ı¿ Áı¿LÕ ’HÎ ±ÎI‹Î ◊Î ±fiı ÷_ ±ÎI‹Î ◊¥, ’»Ì ⁄˘·        flËı‰Î ±Î‰ı I›Îflı hÎÌΩfiı Á‚√Ήı. ±ı‰_ Ïfifl_÷fl ø‹ «ÎS›Î ¿flı.
¿ı Ë_ ±ÎI‹Î »\_. ◊›Î ÏÁ‰Î› ⁄˘·Ì fiËŸ. ÷˘ ±ÎI‹Î ◊Λ @›Îflı ?        ≥·ı„@ÀˇÏÁÀÌfiÌ ’ıÃı …·ı. ±fiı ÷ı ±Î’HÎı ‰ıÿfiΛ ¤˘√‰‰Ì ’Õı. ±ıfiı
iÎÎfiÌ ’fl<Ê ±ıfiı „V◊÷ ⁄ıÁÎÕı I›Îflı. ±ı ◊Λ ’»Ì ±ı ¿Ëı ¿ı Ë_ ±ÎI‹Î     ±_÷flÿÎË ¿Ëı fiı ’»Ì ωÂıÊ ’fl‹Îb Á‚√ı I›Îflı ·˘¿˘ ¿Ëı »ı ¿ı ‹Îfl˘
◊›˘ ˉı. ’»Ì ±Î‰_ ⁄˘·. “Ë_ ©ÎI‹Î, ©ÎI‹Î” ⁄˘S›Î ¿fl, ’HÎ ◊›Î       ∞‰ ⁄‚ı »ı, ‹Îfl˘ ∞‰ ⁄Y›Î ¿flı »ı. ±ı »ı ÷ı ⁄‘_ ’fl‹Îb ⁄Y›Î ¿flı,
‰√fl √Î √Î ¿flÌ ±ı‹Î_ Â_ ÿËÎÕ˘ ‰‚‰Îfi˘ »ı ? ±Î‹ ÷˘ fi√Ìfi¤Î¥         ÂÌ flÌ÷ı ÁËfi ◊÷_ ËÂı ? Ωı ¿ı ‹ıÓ › Ωı›ı·_ »ı. ÁËfi ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ?
»\_, ’HÎ ±Î¬Ì flÎ÷ √Î √Î ¿flı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı‹. ’HÎ fi√Ìfi¤Î¥fiı      ±_÷flÿÎË √›˘ ±fiı ¿œÎ’˘-±…_’˘ ⁄_‘ ◊›˘ ±ıÀ·ı »^ÀuÎ ±Î’HÎı.
√΂ ¤Î_ÕÌ ¿ı ’λΠË÷Î ÷ıfiÎ ÷ı !
                                        ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±_÷flÿÎË √›˘ ¬fl˘, ÁÎ«Ì ‰Î÷ »ı. ¿ı‰‚iÎÎfi
   Œ@÷ ±Î »ı ÷ı ±ÎiÎÎ ’΂‰Îfi˘ Ëı÷ Â_ ¿ı fi›˘˝ ¬flÎ⁄ ¿Î‚ ⁄‘ı,       ≠΄M÷ ¿fl‰Îfi˘ ±_÷flÿÎË Ω√ı »ı, ±ıfi_ ¿ı‹ ¿fl‰Îfi_ ?
F›Î_ …\±˘ I›Î_ ·Ò_À, ·Ò_À fiı ·Ò_À. ±ıÀ·ı ±ı ¿<Á_√ … »ı ⁄‘˘. Á_√ … ¿<Á_√
                                        ÿÎÿÎlÌ — ’ı·˘ ‰ı’Îfl ⁄_‘ ◊¥ √›˘. ˉı fi‰˘ ‰ı’Îfl Âw ◊›˘.
◊¥ ’Õu˘ »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±Î ±ÎiÎÎ ≠‹ÎHÎı flË̱ı ÷˘ ’»Ì ¿<Á_√ ±Õı
                                     ±Î ‰ı’Îfl‹Î_ fiŒ˘ ‰‘Îflı ¿ı‹ ◊Λ ? ±ı ÷˘ ¤Î‰fiΠˢ›fiı ! …ıÀ·˘
fiËŸ ±fiı ÷ı › ±ÎiÎÎ ’Î»Ì ÁËı·Ì, ±ı‰Ì ¿o¥ ¬ÎÁ ⁄Ë ±CÎflÌ fi◊Ì.
                                     ÷‹Îfl˘ ’flÊÎ◊˝, ±ıÀ·Î_ ¿ı‰‚iÎÎfifiÎ_ ±_¢ ⁄‘Î_ …‹Î ◊¥ flèÎÎ_ »ı.
           ⁄_‘ ◊›˘ ±_÷flÿÎË...                    ’flÊÎ◊˝ ÂÎfiı ¿Ëı‰Î› »ı ? …ıÀ·Ì ΩB≤Ï÷ flËı ±fiı …ıÀ·Ì
   ≠ffi¿÷ν — …ı ≠ÎM÷ ◊›_ »ı ÷ı‹Î_ ±Î√‚ ‰‘‰Î …ı ‹ËŸ ≥E»Î        ±‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ ’΂ı ÷ıfiı. ±fiı ’flÊÎ◊˝ ◊›˘ ±ıÀ·ı ¿ı‰‚iÎÎfifiÎ ±_¢
◊Λ, ÷ıfiı ±_÷flÿÎË ¿Ëı‰Î› ?                        ‹ËŸ µ‹ıflΛΠ¿flı. ¿ı‰‚iÎÎfifiÎ ±_¢ ‰‘÷Î_ ‰‘÷Î_ 3600 ◊Λ I›Îflı
                                     ¿ı‰‚iÎÎfi ’Òfl_ ◊Λ ! I›Î_ Á‘Ì ±_ ¿ı‰‚iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ±_ ¿ı‰‚iÎÎfi
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹fiı ±_÷flÿÎË ÷˘ ◊Λ … fiËŸfiı ! ±_÷flÿÎË ÷˘ ŒflÌ        »ı ±ı‰_ ’˘÷Îfiı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ‹fiı ±_ ¿ı‰‚iÎÎfi »ı. ¿ı‰‚iÎÎfifiÎ ±_Â
∂¤_ … fiÎ ◊Λ. F›Î_ V‰w’„V◊Ï÷ ◊¥ I›Î_ ±_÷flÿÎË ⁄_‘ ◊¥ Ω›.          Âw±Î÷ ◊‰ÎfiÎ ◊Λ ÷˘ … ±_÷flÿÎË ‹Àı, fiËŸ ÷˘ ±_÷flÿÎË fiÎ ‹Àı.
ˉı ⁄ÌΩ ±ı¿ ≠¿Îflfi˘ ±_÷flÿÎË Ë˘› »ı ¿ı …ı ΩıÕıfiÎ CÎflfi_ ⁄‚ı »ı,       ±_÷flÿÎË ±ı‰˘ »ı ¿ı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ‹Àı fiËŸ. ÿ‹Π√_ÃÎHÎÎ_ Á‘Ì ±_÷flÿÎË
÷ıfi_ ‹Î◊ı ·¥ ·ı ÷˘ ⁄fiı. ±ı ’λ˘ ’ı·˘ Ïfi∞˝‰ ±Ëo¿Îfl ÷˘ ⁄‚÷˘         ˢ›. ÁÒZ‹ ≠‹ÎH΋Î_, ⁄Ë fiÎfiÎ ≠‹ÎH΋Î_ I›Î_ ±ı ˢ›. …ıÀ·Î ±ıfiÎ
ˢ› »ı, ÷ıfi_ ‹Î◊ı ·¥±ı ÷˘ ‹Î◊ı ±Î‰ı. ±ı ±Î’HÎı Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_       ¿ÊΛ ˢ›fiı ±ıÀ·Î ≠‹ÎH΋Î_ ±_÷flÿÎË Ë˘›, ÷ı ±S’ ¿ÊΛ ˢ› »ı.
¿ı ⁄ËÎfl C΋ÁÎHÎ «Î·Ì flËÌ »ı. ˉı ±_÷flÿÎË fiÎ ◊Λ, V‰w’„V◊Ï÷        I›Î_ ±Î√‚ ÁÒZ‹ ¿ÊΛ ˢ›. ÿ‹Π√_ÃÎHÎÎ_‹Î_ »ıS·Î‹Î_ »ıS·˘ ·˘¤,
◊›Î ’»Ì ±_÷flÿÎË fiΠˢ›. fiËŸ ÷˘ ±Î¬Î …√÷fiı V‰w’„V◊Ï÷ ◊›Î          fiÎfi΋Î_ fiÎfi˘ ·˘¤ ˢ› ±ı ÿ‹΋Î_. I›Î_ Á‘Ì ±Î Õ¬˘ »ı.
Ïfl›·-Ïfl·ıÏÀ‰fiÌ ¤ıÿflı¬Î !                   79   80                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

           VÀˇ˘Ó√ w‹‹Î_ ÁıNÀÌ !              fiËŸ ÷˘ µ¬Õı fiËŸ. Á‹…HÎ ‰‘÷Ì-±˘»Ì ’Õı, ÷ıfi˘ Á‰Î· … fiËŸ.
                                  Á‹…HÎfiÌ …wfl … fi◊Ì. iÎÎfiÌ ’flÊfiÌ ¿Ú’Îfi_ … Œ‚ »ı. ±Î ±ø‹
   ˉı ÷‹ı F›Î_ ÁÒ¥ flˢ I›Î_ ±Îfi_ÿ. ÀÎœ‹Î_ ±√ÎÂÌ‹Î_ ÁÒ‰Îfi_    ωiÎÎfi ±ıÀ·ı ¿Â_ ÷‹Îflı ¿fl‰Îfi_ fiËŸ.
◊Λ ÷˘› I›Î_ ±Îfi_ÿ. ÷‹ı ÷‹ÎflÌ flÌ÷ı ‹ËŸ ©ÎI‹ÎfiÌ √ŒÎ‹Î_ ’ıÁÌ
Ω‰fiı, ÷ı ÀÎœ fiÌ¿‚Ì Ω› ±fiı ÂıÃfiı ⁄_√·Î‹Î_› ÀÎœ ‰Î›Î ¿flı. ¿ÎflHÎ       ±ËŸ ⁄Ë ‹ÎHÎÁ˘ ŒÎT›Î ±fiı ±ı‹fiÎ Ω÷ ±fi¤‰ ˢ› ’λÎ
¿ı ±ı ⁄ËÎfl fiı ⁄ËÎfl … ŒÎ_ŒÎ ‹Îfl ‹Îfl ¿›Î˝ ¿flı. ±S›Î, ÷ÎflÌ w‹‹Î_    ¿ı iÎÎfi ’Ëı·Î_ ±‹ÎflÌ ÂÌ ÿÂÎ Ë÷Ì ±fiı ±I›Îflı ÂÌ ÿÂÎ »ı !
Ωfiı ÏfiflÎ_÷ı ! ’HÎ w‹ Ωı¥ fi◊Ì ÷ı @›Î_ Ω› ? ±fiı ÷‹ı ÷˘ “w‹”‹Î_            ‰ˆiÎÎÏfi¿ œ⁄ı ±ø‹ ωiÎÎfi !
ÁÒ¥ Ω‰, ÷ı ⁄ËÎfl »˘fiı ‰flÁÎÿ ’Õ‰Îfi˘ ˢ› ¿ı ÀÎœ ’Õı !
                                     ±ı¿ Œıfl˘ iÎÎfiÌ ’flÊfiÎ ‹ÎflŒ÷ ±’Λı·˘ ©ÎI‹Î ˢ‰˘ Ωı¥±ı.
   ‰Î‰Î{˘Õ<_ ‹˘À<_ ±Î‰ı ÷˘ Õ√¢ fiËŸfiı ˉı ?!           ±ıÀ·ı ±Î ÁΛ„LÀÏŒ¿ »ı, ‰ˆiÎÎÏfi¿ œ⁄ »ı ±Î ÷˘. fiËŸ ÷˘ ⁄ı ¿·Î¿‹Î_
   ≠ffi¿÷ν — …flΛ fiËŸ !                     ±Î‰_ ⁄fiı·_ ÁÎ_¤‚‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘› ? ⁄ı ¿·Î¿‹Î_ ÷‹ı
                                  ©ÎI‹Î ◊¥ √›Î ±ı‰_ ÁÎ_¤‚‰Î‹Î_ ±Î‰ı·_ ? ’HÎ ‰ˆiÎÎÏfi¿ œ⁄ »ı ±Î
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ©ÎI‹Îfi˘ VÀˇ˘Ó√ w‹ »ı, ¿˘¥ fi΋ …     ±fiı ÷Ì◊*¿fl˘fi_ iÎÎfi »ı ±Î. ±Î ‹Îfl_ ±Î√‰_ fi◊Ì. ±Î œ⁄ …ı »ı fiı
fiÎ ·ı I›Î_ ±ı‰Ì VÀˇ˘Ó√ w‹ »ı ±Î ÷˘. ’˘÷ÎfiΠˢ‹ ÏÕ’ÎÀÛ‹ıLÀ‹Î_ ’ıÁÌ  ÷ı ‹ÎflÌ ±Î√‰Ì »ı, ±ø‹fiÌ œ⁄ !
…‰Îfi_, ±Î ÷˘ ⁄‘_ Œ˘flıfi »ı. ÷ı Œ˘flıfi‹Î_ ¤·ıfiı ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı, ±Î’HÎı
                                     ±Î ωiÎÎfi »ı, ±Î ÷˘ hÎHÎı ¿Î‚fi_ ωiÎÎfi »ı ±Î. ¤Ò÷¿Î‚‹Î_
ˢ‹fiÎ VÀˇ˘Ó√ w‹‹Î_ ’ıÁÌ √›Î, ’»Ì ¿˘¥ fi΋ ·ıfiÎfl … fi◊Ì. ˉı
                                  Ë÷_, ‰÷˝‹Îfi¿Î‚‹Î_ »ı, ¤Ï‰W›¿Î‚‹Î_ ⁄ÿ·ÎÂı fiËŸ, ±ı‰_ ωiÎÎfi »ı
±fi¤‰ ◊Âıfiı ! ’Ëı·Î_ ˢ‹‹Î_ ⁄ıÃÎ ’»Ì … ±fi¤‰fiÌ Âw±Î÷
                                  ±Î ÷˘. ÷‹fiı fi◊Ì ·Î√÷_ ±Î ωiÎÎfi »ı ÿÎÿÎfi_ ? ÷΂˘ ‹ı‚‰Ì Ωı÷Î
◊Λfiı ! I›Î_ Á‘Ì Ë…\ Œ˘flıfi‹Î_ fiı Œ˘flıfi‹Î_ …÷_ flËı‰Î›. Ë…\ ÷˘
                                  ˢ› ÷˘ ¬⁄fl ’Õı. ±Ï‰fl˘‘ΤÎÁ Áˆ©Î_Ï÷¿ flÌ÷ı fi◊Ì ·Î√÷_ ±ı‰_ ?
©ÎI‹Î ◊›Î ’»Ì ±_ÿfl fi◊Ì …÷Î, ⁄ËÎfl …÷Î flˢ »˘. ¿ÎflHÎ ¿ı
±P›ÎÁ fi◊Ì ±_ÿfl …‰Îfi˘. ±fi˚±P›ÎÁ »ı fiı ? ÷ı ’Ëı·˘ ±P›ÎÁ           ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ıfiÎ …‰Î⁄‹Î_ ±ı‹ ¿ı ¿ÊΛ @›Î_› ’Î÷‚Î
◊˘Õ˘ ¿fl‰˘ Ωı¥±ıfiı ?                         ◊¥fiı ∂ÕÌ …‰Î ‹Î_ÕuÎ. ±Î…ı ¿˘¥ ¿o¥¿ ⁄√ÎÕÌ fiά‰Î ±Î‰ı ÷˘ ±ı
                                  «_ÿ¤Î¥fi_ ⁄√Õı »ı ±ı‹ ◊Λ »ı. ±ıÀ·ı ±ı … ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ÁÎÏ⁄÷Ì »ı.
   Ë…\ ÷˘ Ω÷Ω÷fiÎ_ ‹ËŸ ‰Î‰Î{˘ÕÎ_ ±Î‰ı ÷˘ I›Î_ ’HÎ „V◊fl÷Î-
’Ò‰˝¿ µ¿ı· ·Î‰‰˘ ! ‰Î‰Î{˘ÕÎ_ ÂıfiÎ ÂıfiÎ ±Î‰‰ÎfiÎ ? ’Ò‰˝¿‹˝fiÎ.        ÿÎÿÎlÌ — √‹ı ÷ı‰Î_ ¬flÎ⁄ ’ÏflHÎ΋ ˢ› ÷˘› “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_,
±ıÀ·ı ¤flı·˘ ‹Î· »ı. ’ÒflHÎ ◊›ı·_ ÷ı √·fi ◊÷Ì ‰¬÷ı ‰Î‰Î{˘Õ<_ ∂¤_    Õ√‰_ fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ¿÷ν ÷_ »_ fiËŸ. ±Î…ı ±ıfi˘ ¿÷ν ÷_ fi◊Ì.
◊Λ. ÷ı ‰¬÷ı ±Î’HÎı „V◊fl÷Î ’¿Õ‰Ì Ωı¥±ı ¿ı ‰Î‰Î{˘Õ<_ ±ÎT›_ »ı.            ÷ÒÀu˘ ±Î‘Îfl ¿ÊΛ˘fi˘ !
±Î’HÎı ©ÎI‹Î, ±Î’HÎı ˢ‹ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ‹Î_ ⁄ıÁÌfiı Ωı›Î ¿fl‰_.
                                     “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_” ⁄˘S›Î, ÷ı◊Ì ÷‹ı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ⁄‘Î_fiÎ
   ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹Îflı ±ÎI‹Î …\ÿ˘ ‰÷ı˝ »ı, ËoÕˇıÕ ’flÁıLÀ ±fiı ’ÿ˚√·  ±Î‘Îfl ◊¥ ’ÕuÎ. ˉı “Ë_ ©ÎI‹Î” ¿Ëı ±ıÀ·ı ±ı ⁄‘Î ÏfiflΑÎfl ◊¥
…\ÿ_ ‰÷ı˝ »ı ±fiı ©ÎI‹Î ÿÂÎ ±Î’ı·Ì »ı. ˉı ±Îfiı ¿Â_ ⁄√Õı fiËŸ,    √›Î. ÏfiflΑÎfl ◊›Î ’»Ì ¿˘HÎ flËı ? ¿˘¥ ’HÎ ‰V÷ ÏfiflΑÎfl VÀı…‹Î_
@›Îflı› ’HÎ fiÎ ⁄√Õı. ÷‹ı ΩHÎÌ Ωı¥fiı µ¬ÎՉΠ‹Î_√˘ ÷˘ µ¬ÕÌ Ω›,     flËı fiËŸ ¿˘¥ ÿÎ”Õ˘. ’ÕÌ … Ω›. ’Ëı·Î_ ÷˘ “‹fiı √VÁ˘ ±ÎT›˘”, “‹fiı
Ïfl›·-Ïfl·ıÏÀ‰fiÌ ¤ıÿflı¬Î !                  81   82                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

±Î‹ ◊›_, ÷ı‹ ◊›_” ¿fl÷˘”÷˘. ˉı ÏfiflΑÎfl ◊¥ √›Î ±fiı ±ı √VÁ˘        “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ±ı‰_ ¤Îfi, ·˘¿˘ ¿Ëı fiı ±Î’HÎı ‹ÎfiÌfiı ±Î ⁄‘_
⁄‘˘ ÏfiflÎÏl÷ …ı‰˘ ÿı¬Î› ±Î’HÎfiı. ÏfiflÎÏl÷ ‹ÎHÎÁ ˢ› fiı ⁄ÌΩı     ŒÁΛΠ±fiı ƒ„WÀ “Ïfl·ıÏÀ‰” ◊¥ √¥. ±ıÀ·ı ωfiÎÂÌ »\_ ±ı‰_ ¤Îfi ◊›_.
±ı¿ ‹ÎHÎÁ ±ÎÏl÷ ˢ›, ⁄ı‹Î_ Œıfl ’Õı, ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ’Õı ¿ı √VÁ˘ ‹Õÿη  ’HÎ ’λ\_ ‹ËŸ ¬Ò_E›Î ¿flı ¿ı √›Î ±‰÷Îflı Ë÷˘. ÷ı ’λ\_ ⁄˘·ı› ±ı‰_.
…ı‰˘ ·Î√ı. ¤·Ì‰Îfl fiΠˢ› ±ı‹Î_. ˉı ±ı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ⁄Ì…\_   Ωı √›Î ±‰÷Îflı Ë÷˘, ÷˘ ±Ï‰fiÎÂÌ »ı … fiı ! ±Î’HÎı √›Î ±‰÷Îflı
¿Â_ fi¿ÁÎfi fiËŸ ¿flı, Á¬fiı ±Î‰flı. ‹ËŸ …ı Á¬, V‰›_Á¬ µI’Lfi      Ë÷Î, ÷˘ ±Î’HÎı ωfiÎÂÌ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ÿıË Ï‰fiÎÂÌ »ı. ±Î’b_
◊‰_ Ωı¥±ı, ÷ı fiÎ ±Î‰‰Î ÿı.                    ±Ï‰fiÎÂÌ’b_ ÷˘ »ı …. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’HÎı ©ÎI‹Î »Ì±ı, ±ı “Ïfl›·”
   ≠Ï÷WÃÎ ±ıÀ·ı Â_ ¿ı »˘¿flÎfiÌ ‰ËfiÎ ÁÁflÎ ◊¥fiı ⁄ıÃΠˢ›.     ‰V÷ »ı. ±fiı …ıÀ·Ì “Ïfl›·” ‰V÷ »ı ±ı ⁄‘Ì ±Ï‰fiÎÂÌ »ı. …ıÀ·Ì
ÁÁflÎ … ¿Ëı‰Î›fiı »˘¿flÎfiÌ ‰Ë ±Î‰Ì ±ıÀ·ı ? ’HÎ ’»Ì ÿÌZÎÎ ·ı     “Ïfl·ıÏÀ‰” ‰V÷ »ı ±ı ωfiÎÂÌ »ı.
±ıÀ·ı ±Î »ı ÷ı ±ËŸ◊Ì ≠Ï÷WÃÎ ÷˘ÕÌ ÁÁflÎfiÌ. ±fiı ÿÌZÎÎ ·ı ±ıÀ·ı       ≠ffi¿÷ν — CÎHÎÌ ‰¬÷ ±Î’HÎı Á_ÁÎflfiÌ ±‹¿ ⁄Î⁄÷˘‹Î_, ±Î
Ë_ ÁΑ, ±ı ’Î»Ì ≠Ï÷WÃÎ ∂¤Ì ¿flÌ. ±Î ≠Ï÷WÃÎ »˘ÕÌfiı ’Î»Ì ’ı·Ì    Ïfl·ıÏÀ‰ »ı ±ı‰_ µ’·¿ flË̱ı, ÷˘ ‹ËŸ ⁄Ë ±Îfi_ÿ flËı »ı.
≠Ï÷WÃÎ CÎηÌ. ≠Ï÷WÃÎ ÷˘ ±ıfiÌ ±ı … CÎηÌfiı ? Ωı ©ÎI‹Î ◊¥ √›˘,
÷˘ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±Î ±ı¿ ≠Ï÷WÃÎ »˘ÕÌ ±fiı ⁄Ì∞ CÎηÌ. ’»Ì ‰‚Ì       ÿÎÿÎlÌ — Ïfl·ıÏÀ‰ ⁄˘·ı I›Î_◊Ì … ±Îfi_ÿ. Ïfl·ıÏÀ‰ ⁄˘S›˘ ‹ÎÀı
±Î√‚ …flÎ ¤HÎı ÂÎVh΢, ±ıÀ·ı ’Î»Ì ±ı ≠Ï÷WÃÎ »˘ÕΉÕΉı ±fiı     ’˘÷ı Ïfl›· »ı ±ı ‰Î÷ ¬Î÷flÌ ◊¥ √¥. “Ë_ ©ÎI‹Î” fiÎ ⁄˘·ı fiı ±Î
µ’ÎK›Î›fiÌ ±Î’ı. µ’ÎK›Î› »˘ÕΉÕΉÌfiı ±Î«Î›˝fiÌ ±Î’ı. ±Î«Î›˝fi_    ⁄‘_ Ïfl·ıÏÀ‰ ⁄˘·ıfiı ¿ı ±Î ⁄‘_ Ïfl·ıÏÀ‰ »ı, ÷˘ ÷‹ı ©ÎI‹Î »˘ ±ı
»˘ÕΉÕΉÌfiı ÁÒflÌfi_ ±Î’ı. ’HÎ ±ıfiÌ ±ı ≠Ï÷WÃ΋Î_ flËı‰Îfi˘. ÷ı F›Î_  ≠‰ (ÁÎÏ⁄÷) ◊¥ Ω› »ı.
Á‘Ì ±Î ≠Ï÷WÃ΋Î_ »ı, I›Î_ Á‘Ì ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ Ω› fiËŸ.                 ⁄ıµ ±Ï‰fiÎ¤Î‰Ì !
   “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_” ±ı ≠Ï÷WÃÎfiı ·Ì‘ı ±Î ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤fiÌ      ≠ffi¿÷ν — ©ÎI‹ÎfiÌ …ı V◊Î’fiÎ ±ıÀ·ı Ïfl›· ‰V÷ ◊¥.
V≤„WÀ ∂¤Ì flËÌ »ı. “Ë_ «_ÿ·Î·” ±ı‹ ÷‹ÎflÎ iÎÎfi‹Î_ ⁄‘_ Ë÷_ ±fiı
±Îfi˘ ŒÎ‘fl ◊™, I›Î_ Á‘Ì ≠Ï÷WÃÎ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ±ı ≠Ï÷WÃÎ ÷‹ı »˘ÕÌ      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. Ïfl›· ‰V÷.
fiÎ¬Ì ¿ı Ë_ ÷˘ ©ÎI‹Î ±fiı «_ÿ·Î· ÷˘ ‹ÎflÎ ’Ëı·Î_fiÎ ¿‹˝fi˘ ⁄‘˘       ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ıfiÎ µ’fl ÷˘ ±ıfiı ΩB≤Ï÷ flά‰Ì … Ωı¥±ı.
…^fi˘ Œ˘À˘ »ı, ±ı … ¤˘√‰‰Îfi_ »ı. ±ı ÿoÕ »ı ‹Îfl˘, √fiı√ÎflÌ »ı. ±Î  ±ı ±ÎiÎÎ fi_⁄fl ‰fi. ⁄Ì…\_ ⁄‘_ Ïfl·ıÏÀ‰ »ı ±fiı ’˘÷ı Ïfl›· »ı.
√fiı√ÎflÌ ¤˘√‰‰ÎfiÌ »ı. ⁄Î¿Ì ±ı ¿o¥, Ë_ ¬flı¬fl «_ÿ·Î· Lˢ›,
≠Ï÷WÃÎ ¿flı ÷˘ … ’ı·Î_ ∂¤Î_ flËı. ’HÎ Ë_ ©ÎI‹Î ◊¥ √›˘ ±ıÀ·ı       ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ±ı ÷˘ ±Î¬Î …√÷fiı Ïfl·ıÏÀ‰‹Î_ ‹Ò¿Ì ÿÌ‘_,
≠Ï÷WÃÎ ÷ÒÀÌ √¥.                          ËÕËÕÎÀ. ˉı ÷‹ı ±ı¿<_› ±ÎiÎÎ ’΂˘ »˘ ¿ı ? ¿¥ ±ÎiÎÎ ’΂˘ »˘ ?
      Ïfl›· ±Ï‰fiÎÂÌ, Ïfl·ıÏÀ‰ ωfiÎÂÌ !               ≠ffi¿÷ν — Ïfl›· Ωı‰Îfi_.
    ±ı¿ ωfiÎÂÌ ƒ„WÀ »ı ±fiı ±ı¿ ±Ï‰fiÎÂÌ ƒ„WÀ »ı; ⁄ı Ω÷fiÌ       ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ? Ïfl›· ±ı¿·_ … ¿ı Ïfl·ıÏÀ‰ ˵ ? Ïfl›· ±fiı
ƒ„WÀ±˘ »ı. ¬flı¬fl ‹Ò‚ ’˘÷ÎfiÌ ƒ„WÀ ÷˘ ±Ï‰fiÎÂÌ »ı. ’HÎ ±Î ωfiÎÂÌ-  Ïfl·ıÏÀ‰ ⁄ı ΩıÕı ˢ¥ ¿ı. ±ı¿·_ fiÎ flËı. ±ıÀ·ı ±Î ÿı¬Î› ÷˘ ’ı·_
‹Î_ ƒ„WÀ CÎÎ·Ì ’λÌ. ÷ı◊Ì ∂·À˘ ωfiÎÂÌ ¤Î‰ ±Î’H΢ µI’Lfi ◊›˘ !   ÿı¬Î›. ’ı·_ ÿı¬Î› ÷˘ ±Î ÿı¬Î›.
Ïfl›·-Ïfl·ıÏÀ‰fiÌ ¤ıÿflı¬Î !                   83   84                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı Ïfl›· ÿı¬Î› ÷˘ Ïfl·ıÏÀ‰ ÿı¬Î›.            ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠iÎÎ Ïfl›·fiÌ … „@÷ »ı, ’HÎ ⁄ËÎfl ’Õı·Ì „@÷
   ÿÎÿÎlÌ — Ïfl·ıÏÀ‰ ˢ› ÷˘ … Ïfl›· ÿı¬Î› ±fiı Ïfl›· ÿı¬Î›      »ı. ±ı F›Îflı Ïfl·ıÏÀ‰ ⁄ËÎfl fiΠˢ› I›Îflı ±ı¿Î¿Îfl ◊¥ Ω›.
÷˘ Ïfl·ıÏÀ‰ ÿı¬Î› …. ±ı ±Ï‰fiÎ¤Î‰Ì Á_⁄_‘ »ı, ±ı¿ ˢ› ÷˘ ⁄Ì…\_           Ïfl›·-Ïfl·ıÏÀ‰fiÌ ÏՋοı˝Âfi ·Î¥fi !
ˢ› … ! Ïfl›· ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı Ïfl·ıÏÀ‰fiı Ωı÷˘ ˢ›.
                                      ÷Ì◊*¿fl˘±ı ±ı¿·Î±ı … »ı ÷ı Ïfl·ıÏÀ‰ fiı Ïfl›· ⁄ıfiÌ ·Î¥fi ±˘Œ
   ≠ffi¿÷ν — Ïfl›· ◊¥fiı Ïfl›·fiı ’HÎ Ωı¥ ¿ıfiı ?
                                  ÏՋοı˝Âfi fiάı·Ì »ı. ⁄ÌΩ_ ¿˘¥±ı ’ÎÕı·Ì fi◊Ì. ¿<Lÿ¿<LÿΫΛı˝ fiάı·Ì,
   ÿÎÿÎlÌ — Ωı¥ ¿ı, ËÎ. Ïfl·ıÏÀ‰fiı Ωı‰Î-ΩHΉΠÏÁ‰Î› ¿˘¥     ÷ı ’HÎ ÁÌ‹_‘fl V‰Î‹ÌfiÎ ±fiÁ_‘Îfi◊Ì. ±Î’b_ Ïfl›· »ı ±ıÀ·ı, Ïfl·ıÏÀ‰
⁄Ì∞ Ïø›Î fiΠˢ› ±ı Ïfl›·. …√÷ ±Î¬_ Ïfl·ıÏÀ‰‹Î_, Ωı‰Î-ΩHΉΠ      fiı Ïfl›· ⁄ıµ ‰E«ı Õ̋οı˝Âfi ·Î¥fi fiÎ¬Ì »ı ! I›Î_◊Ì … ’»Ì ÏfiI›
ÏÁ‰Î›fiÌ ⁄Ì∞ ⁄‘Ì Ïø›Î‹Î_ ’Õı·_.                   ◊›˘ ±ı. ÏՋοı˝Âfi ·Î¥fi, ⁄Ë ÁflÁ ’ÕÌ √¥ ! ±ıfiÌ … Ï¿o‹÷ »ıfiı !
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı Ïfl·ıÏÀ‰ ‹ÎhÎfiı Ωı‰Î-ΩHΉÎfiÌ Ïø›Î ±ı¿·Ì
                                      ·˘¿˘ Ïfl·ıÏÀ‰fiı Ïfl›· ‹Îfiı »ı. ¿ıÀ·Ì¿ ⁄Î⁄÷‹Î_ Ïfl›·fiı
Ïfl›·fiÌ … »ı ?
                                  Ïfl·ıÏÀ‰ ‹Îfiı »ı. ±ı ¤˛Î‹¿÷Î fiÌ¿‚Ì √¥fiı ? ÷ı◊Ì ±Î iÎÎfi ·¥fiı
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ⁄Ì…\_ ÷˘ Ωı¥ ¿ı … fiËŸ.             ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ∞‰÷˘ ◊¥ Ω›. ±ıfi_ ¿ÎflHÎ … ±ı fiı ! fiËŸ ÷˘ ∞‰÷˘
          ⁄ı fiı …\ÿ_ ’ÎÕı ÷ı ≠iÎÎ !            ◊Λ … fiËŸfiı !
   ≠ffi¿÷ν — Ïfl›·-Ïfl·ıÏÀ‰ ⁄ËÎfl Ωı÷˘ Ωı÷˘ …™, ÷˘ ’»Ì ±ı         ±Î’b_ Ïfl·ıÏÀ‰ fiı Ïfl›·fi_ ÏՋοı˝Âfi ⁄Ë ±ı@›flıÀ ±Î‰Ì
¿˘HÎ …\±ı »ı ? ©ÎI‹Î …\±ı »ı ?                   √›_fiı ! ±fiı …√÷ ±Î¬_ ±ı‹Î_ … ⁄‘_ ŒÁΛı·_ »ı. Ïfl·ıÏÀ‰ fiı
                                  Ïfl›·fiÌ …ı ·Î¥fi ±Î"Œ ÏՋοı˝Âfi Ωı¥±ı ÷ı ¬⁄fl fi◊Ì, ±Î ·˘¿˘fiı,
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ≠iÎÎ …\±ı »ı, ±ÎI‹Î Ωı÷˘ fi◊Ì. ±fiı ≠iÎÎ
                                  ±ıÀ·ı ±ı@›flıÀ ÏՋοı˝Âfi ·Î¥fi ’Õ÷Ì … fi◊Ì fiı ŒÁÎ¥ √›_ »ı.
…\±ı ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ¬Î÷ı … √›_. ⁄Ï© ±fiı ≠iÎÎ, ⁄ıfiÎ Ωı‰Î-ΩHΉ΋Î_
                                  Ïfl·ıÏÀ‰-Ïfl›·fiÎ {√ÕÎ ⁄_‘ ◊÷Î_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊÷˘ fi◊Ì.
Œıfl »ı, ’ı·Ì ≥„Lƒ›√Q› »ı fiı ±Î ±÷Ì„Lƒ›√Q› »ı.
   ⁄‘_ ωfiÎÂÌ ÷˘ ±˘‚¬Î›fiı ±Î’HÎfiı ! ‹fi-‰«fi-¿Î›Î◊Ì …ı ±Î         ≠ffi¿÷ν — Ïfl·ıÏÀ‰fiı Ïfl·ıÏÀ‰ ÷flÌ¿ı I›Îflı … ΩHÎı, F›Îflı
⁄‘_ ±Î_¬ı ÿı¬Î› »ı, ¿Îfiı Á_¤‚Λ »ı, ±ı ⁄‘_ … Ïfl·ıÏÀ‰ »ı.      Ïfl›·fiı ΩHÎı.
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄fl˘⁄fl »ı. ’HÎ ±Î Ïfl›· ±fiı Ïfl·ıÏÀ‰ …\ÿ_ ¿˘HÎ      ÿÎÿÎlÌ — Ïfl›· ΩHÎı I›Îflı Ïfl·ıÏÀ‰ ΩHÎı. ±◊‰Î ÷˘ ±Î¬_
’ÎÕı »ı ?                              Ïfl·ıÏÀ‰ ΩHÎÌ ·ı ÷˘ Ïfl›· ΩHÎı. …ı‹ CΙ-CΙ ±ı¿·Î ΩHÎÌ Â¿ı ±ıÀ·ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‹ËŸ ≠iÎÎ »ı. ±ı ⁄ıµ …\ÿÎ ’ÎÕı »ı. Ïfl·ıÏÀ‰fi_ …ÿ_  ’»Ì Â_ flèÎ_ ? ¿Î_¿flÎ. ¿Î_¿flÎ ±ı¿·Î ΩHÎ̱ı ÷˘ Â_ flèÎ_ ? CΙ. CΙ-
’ÎÕı fiı Ïfl›·fi_ › …ÿ_ ’ÎÕı.                     ¿Î_¿flÎ ⁄ı ¤ı‚Î_ »ı, ±ı‰_ ‹Î·‹ ’ÕÌ Ω›fiı ?

   ≠ffi¿÷ν — Ïfl›·, Ïfl·ıÏÀ‰ fiı ≠iÎÎ, ±Î hÎHÎ ‰V÷ »ı ±ı‰_ ◊›_fiı,     ≠ffi¿÷ν — ·˘¿˘±ı Ïfl·ıÏÀ‰fiı Ïfl·ıÏÀ‰ ’HÎ fi◊Ì ΩH›_ ±Î…ı
÷˘ ≠iÎÎ Ïfl›·◊Ì …\ÿÌ ‰V÷ »ıfiı ?                   ±ı‹ ◊›_fiı, ÿÎÿÎ ?
Ïfl›·-Ïfl·ıÏÀ‰fiÌ ¤ıÿflı¬Î !                   85

   ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ … ΩH›_ fi◊Ìfiı ! Ïfl·ıÏÀ‰ ’Òfl_ ΩHÎı ÷˘ ⁄Ë ÁÎfl_,
Ïfl·ıÏÀ‰fi˘ ±ı¿ ±_ ΩH›˘ fi◊Ì ·˘¿˘±ı. ¿Â_ ΩH›_ … fi◊Ì. ±Î ÷˘
∂·ÀÌ ¬˘À˘ ¬Î‘Ì »ı. Ïfl·ıÏÀ‰fi_ ΩHÎı ±ıÀ·ı ÷˘ Ïfl›· ±Î ΩH›Î‹Î_
… flËı. fiËŸ ÷˘ ·Î¥fi ±˘Œ ÏՋοı˝Âfi ⁄fl˘⁄fl ’Õı fiËŸfiı ! ±ÎÀ·˘
±Î ¤Î√ Ïfl›·fi˘ fiı ±Î Ïfl·ıÏÀ‰fi˘.
   ≠ffi¿÷ν — ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ◊Ì ◊¥ ¿ı fiËŸ.
   ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ’˘÷Îfiı ¤Îfi … fi◊Ìfiı ! ÂÎVh΢‹Î_ ·A›_ »ı ±ı                [3]
¬⁄fl fi◊Ì. ÂÎVh΋Î_ ’Òfl˘ ÂOÿ ±Î‰ı fiËŸ.
                                          Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·, ŒÎ¥·˘fi˘ !
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ »ı‰Àı iÎÎfiÌ ’flÊ ‹‚ı ÷˘ … ¿Î‹ ◊Λ.
   ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ ÷˘ fiÎ ◊Λ. ◊›_ … fi◊Ì. ±I›Îfl Á‘Ì ¿˘¥fiı                ωfl‹ı ωr Á‹¤Î‰◊Ì !
◊›_ … fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı «Îfl ‰ıÿ ≥À ÁıSŒ ⁄˘·ı »ı. ‘ÌÁ ≥{ fi˘À ‘ıÀ,
                                      ωʋ¤Î‰◊Ì …√÷ ∂¤_ ◊›_ »ı, Á‹¤Î‰◊Ì fiÌ¿‚Ì …Âı.
‘ÌÁ ≥{ fi˘À ‘ıÀ. ’V÷¿‹Î_ µ÷flı ±ı‰˘ fi◊Ì ±ÎI‹Î !
                                      ≠ffi¿÷ν — ŒÎ¥·˘ ⁄‘Ì ⁄Ë Ë˘›fiı, ÷ı ±Î‰ı ±ıÀ·ı...
          Á‰Î˝I‹Î ±ı ©ÎI‹Î !
    ⁄‘Î ±ÎI‹Î‹Î_ ©ÎI‹Î ÿı¬Î÷˘ ◊›˘, I›Îfl◊Ì ’˘÷ı ’fl‹ÎI‹Î         ÿÎÿÎlÌ — ŒÎ¥·˘ ±Î‰ı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’HÎ ÷‹ÎflÎ K›Îfi‹Î_
◊›˘. fiËŸ ÷˘ ±Î ‹Îfl˘ Á΂˘ ◊Λ, ±Î ‹Îfl˘ ‹Î‹˘ ◊Λ, ±Î ‹Îfl˘       ˢ› »ı ¿ı fiËŸ ¿ı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı ? ±Î’HÎı …ı‹ ±ËŸ◊Ì fiyÌ
fi˘¿fl »ı, ±Î ‹Îfl˘ ÁıøıÀflÌ »ı, ±Î ‹Îfl˘ Âıà »ı, ±ı ⁄‘_ ¤˛Î_Ï÷. ⁄‘΋Î_  ¿fḻı ¿ı ‹Îflı ‹_⁄¥ …‰_ »ı ÁÎ_…ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎÎ K›Îfi‹Î_ ˢ› ¿ı fiÎ
©ÎI‹Î »ı, ±ı‰_ …ıfiı Á‹…HÎ ’ÕÌ √¥, ±ıfiı ’fl‹ÎI‹’ÿ ≠ÎM÷ ◊›_.      ˢ› ‹_⁄¥ …‰Îfi_ »ı ±ı‰_ ?
’HÎ ÷ı Ë…\ lıHÎÌ ‹Î_ÕÌ, ’fl‹ÎI‹ÎfiÌ. ˉı ÁΫÎ_ ’√Ï◊›Î_ ˉı «œ‰ÎfiÎ_      ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ K›Îfi ˢ›, ·ZΠˢ›.
±Î‰ı »ı. ‹˘ZÎfiÎ ÿfl‰ÎΩfiÌ ‹ËŸ ’ıÃ˘, fiı ˉı lıHÎÌ ‹Î_ÕÌ ¿Ëı‰Î›. ⁄‘Î
‘‹˘˝fiı ±ËŸ ±Î√‚ ¤ı√Î_ ◊‰Îfi_. ±Î ‹˘ZÎfiÎ ÿfl‰ÎΩ‹Î_ ’ıÁ÷Ì ‰¬÷ı         ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±ı … ·ZÎ. ±ı ·ZÎ fiÎ «Ò¿Î‰_ Ωı¥±ı. Ïfifl_÷fl
⁄‘αı ¤ı√_ ◊‰_ ’Õı, lıHÎÌ ‹Î_Õ÷Ì ‰¬÷ı. ÷ı ±Î lıHÎÌ ‹Î_ÕÌ ¿Ëı‰Î›.   ΩB≤Ï÷ ˢ› …. ŒÎ¥·˘ ÷˘ ±Î‰ı fiı Ω›, ±Î‰ı fiı Ω›. ’»Ì ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı
F›Î_ ©ÎI‹Îfi_ ·ZÎ ⁄ıÃ<_, I›Î_◊Ì lıHÎÌ ‹Î_ÕÌ, ÷ı ’»Ì ±Î√‚ ±Î√‚    Ë·¿<_ ◊¥ …Âıfiı ! ±Î …ı‹ …ı‹ ÁIÁ_√ ÷‹ı ÁÎ_¤‚÷Î …¢fiı, ÷ı‹
±fi¤‰ ◊›Î … ¿flı, VÀı’ ⁄Λ VÀı’ ! ±ıÀ·ı “Á‰Î˝I‹Î ±ı ©ÎI‹Î »ı”     ÷ı‹ ⁄‘Î ’Õ‚˘ ∂ÕÌ …Âı. ˉı ÁIÁ_√ ÁÎ_¤‚‰Îfi_ flèÎ_ ÷‹Îflı.
±ı‰_ Á‹…HÎ ’ÕÌ, I›Îfl◊Ì … ’fl‹ÎI‹ÎfiÌ ±Î’HÎfiı lıHÎÌ ‹_ÕÎ¥ √¥.         ≠ffi¿÷ν — Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl÷Î_ @›Îflı¿ ⁄ı-«Îfl ¿·Î¿ ‰Îfl
              vvvvv                   ·Î√Ì Ω›.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ‰Îfl ·Î√Ì Ω›, ’HÎ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿flı ¬fl˘fiı ?
Ïfl›·-Ïfl·ıÏÀ‰fiÌ ¤ıÿflı¬Î !                    71   288                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (µkÎflΑ˝˝)

   ÿÎÿÎlÌ — flËı‰Îfiı ‹ÎÀı ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ±ı‰_ »ı fiı µ’‰ÎÁ ¿flÌfiı
ΩıΩı, flËı‰Î› »ı ¿ı fiËŸ flËı‰Î÷_ ?
   ≠ffi¿÷ν — ±ı fiÎ Á‹… ’ÕÌ, ÿÎÿÎ.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ µ’‰ÎÁ ¿flÌfiı ΩıΩı, flËı‰Î› »ı ¿ı
fiËŸ ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ÷˘ ¬˘flο ±ÎT›˘ ¿ı Õ˘Ï{_√ ◊‰Î ‹Î_Õu_.
    ±‹ı ÷‹fiı ±ıÀ·_ … ¿Ë̱ı ¿ı ±Î ωiÎÎfi ¿˘¥ ±‰÷Îfl‹Î_ ‹Y›_
fi◊Ì. ‹Y›_ »ı ÷˘ ÁΫ‰Ωı. ±ø‹ »ı ±Î, ±fiı ¿·Î¿‹Î_ ±ÎI‹iÎÎfi ’΋ı                    [8]
±ı‰_ »ı. @›Îflı› ’HÎ ±ÂÎ_Ï÷ fiËŸ ◊Λ ±ı‰_, Ïfifl_÷fl Á‹ÎÏ‘‹Î_ flËı‰_                 ‹˘ZÎfi_ ÷’
ˢ› ÷˘ flËÌ Â¿ı. ¬Î÷Î_-’Ì÷Î_, ⁄ıÁ÷Î_-∂Ã÷Î_, VhÎÌ ÁÎ◊ı flËı÷Î_ flËÌ Â¿ı
±ı‹ »ı. ‹fiı ’Ò»Ωı, Ωı fiÎ flËı‰Î› ÷˘ ‹fiı ’Ò»˘ ¿ı ¤¥, ±‹¿ ¿¥                ¿Ï‚›√‹Î_ ÷’, CÎıfl ⁄ıÃÎ_ !
…B›Î±ı fiÕı »ı, ÷ı Ë_ ¿ËÌ ±Î’Ì ¿ı ±Î ’˘¥LÀ ÿ⁄ΉΩı. “Ë_ ©ÎI‹Î
»\_” ±ı‰_ ⁄˘·‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. Ïfl·ıÏÀ‰ fiı Ïfl›· Ωı›Î ¿flΩı.             ÂÎVhοÎfl˘ ¿Ëı »ı Â_ ±fiı ‹Î√˝ÿ½¿˘ ¿flı »ı Â_ ? ‰ı’Îfl
                                   ‰‘ÎflΉÕΉıı. ÷’ ¿fl˘, …’ ¿fl˘. ¤√‰Îfiı ¿›_ ÷’ ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ¿Ï‚›√‹Î_
        ±ıfiÎ◊Ì Ë‚‰˘ ⁄fiı ¤˘√‰À˘ !                CÎıfl ⁄ıÃÎ_ ±Î‰Ì ’Õı, ±ı ÷’ ¿fl…ı. ±Î ‹Œ÷‹Î_ ÷’ ±ÎT›_. ¿˘HÎ »˘Õı ?
   ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ‰¬÷ Ïfi¿ÎÏ«÷ ¿‹˝fi˘ µÿ› ˢ›, I›Îflı “Ë_
                                   Ë‹HÎÎ_ ¿˘¥¿ √…‰_ ¿Î’Ì √›˘ ⁄Á‹Î_ ⁄ıÃ˘ Ë÷˘fiı ±fiı ±Î √…‰Î‹Î_
©ÎI‹Î »\_” ±ı …’›iÎ ‹Î_Õı, ÷˘ ’ı·_ ¿‹˝ Ë‚‰_ ◊¥ Ω› ?         ’Î_«Á˘ Ë÷Î fiı ±Î‹Î_ ±Ï√›ÎflÁ˘ Ë÷Î. ±Ï√›ÎflÁ˘‰Î‚_ ¿Î’Ì √›˘
                                   ±ıÀ·ı ’»Ì ÷fl÷ ‹ËŸ◊Ì T≤Ïkα˘ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı, ’ı·Îfiı ±Î’‰ÎfiÎ »ı hÎHÎÁ˘,
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Ë‚‰_ ◊¥ Ω› fiı ! ’»Ì ©ÎI‹Î ⁄˘· ⁄˘· ¿flı       ’ı·Îfiı ’Î_«Á˘ ±Î’‰ÎfiÎ Ë÷Î. ±Î’HÎı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fḻıfiı I›Îflı
±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÌ „V◊fl÷Î Õ√ı fiËŸ, ±ıÀ·ı Ë‚‰_ ◊¥ Ω›. Ïfi¿ÎÏ«÷fi˘       T≤Ïkα˘ Â_ ¿Ëı ? fiÎ, fiÎ. ±Î Â_ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl˘ »˘ ? I›Îflı ÷ı
±◊˝ ±ı‰˘ ¿ı µ’fl◊Ì ¤√‰Îfi ±ıfiı ÿÒfl ¿fl‰Î ±Î‰ı ÷˘ › ±ı ÿÒfl fiÎ       CÎÕ̱ı ±Î’HÎı ÷’ ¿fl‰Îfi_. ÷ı CÎÕ̱ı xÿ› ·Î· ·Î· ◊¥ Ω›. ÷ıfiı
◊Λ, ±ı‰Î_ Ïfi¿ÎÏ«÷ ¿‹˝ ˢ› »ı. ¤˘√T›ı … »^À¿˘ ◊Λ. ’HÎ ±Î’HÎı     Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. ‹ËŸ ±¿‚΋HÎ ◊Λ. ÷ı◊Ì ±Î’HÎı ±ı‰_ Á‹…‰Îfi_ ¿ı
©ÎI‹Î ⁄˘· ⁄˘· ¿fḻı, ÷˘ ±Î’HÎfiı ±Õı fiËŸ. ¿‹˝ ¿‹˝fiÌ …B›Î±ı      ¿Î·fiÎ …ıÀ·_ ·Î· fi◊Ì ±Î…. ±fiı ’»Ì ·Î· ±˘»\_ ◊Λ I›Îflı ΩHΉ_
’˙ÿ˚√Ï·¿ flÌ÷ı ±ıfi˘ Ïfi¿Î· ◊¥ Ω›. ±Î’HÎfiı ±Õı fiËŸ.           ¿ı ËÎ, CÎÀu_ ˉı. …ı‹ ±Î √˛ËHÎ ◊Λ »ıfiı, ÷ı √˛ËHÎ ‰‘÷_ ‰‘÷_ ±Î’HÎı
                                   Á‹∞±ı ¿ı Ë…\ ‰‘ı »ı, Ë…\ ‰‘ı »ı. ±fiı ’»Ì ‰‘Ì √›Î ’»Ì ∂÷flı,
          ©ÎI‹Î ÁÿΠ© … !
                                   I›Îflı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “ˉı √˛ËH΋@÷ ◊‰Î ‹Î_Õu_ »ı. ˉı ¿·Î¿ ’»Ì
    ˉı Ωı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” Ωı¥LÀ ◊›_ ±ıÀ·ı ’»Ì ±ıfiı ¿Â_ ±Õı fiËŸ  ±Î’HÎı ⁄‘_ ¿fḻı” ’HÎ ±Î ¿·Î¿ ’»Ì √˛ËH΋@÷ ◊¥ …Âı, ±ı‰_
fiı fiÕı fiËŸ. ±ı Ïfiç›◊Ì Â© … »ı. ’»Ì ˉı ŒflÌ ⁄ÿ·Î› … fiËŸ. ±ı      ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î ÷’ CÎÕ̉Îfl ’»Ì ¬·ÎÁ ◊¥ …Âı. ’HÎ xÿ›
≠¿ÚÏ÷ Ïfiç›◊Ì … µÿ›¿‹˝fiı ±Î‘Ìfi »ı, ±ı ±Î’HÎÎ ±Î‘Ìfi »ı fiËŸ.       ÷’ı. ±fiı …√÷fiÎ ·˘¿˘fiı ÷’ıfiı, ÷ı ÷’ı ±ı ÁËfi fiÎ ◊Λ

								
To top