Docstoc

03 pg 43 to 92

Document Sample
03 pg 43 to 92 Powered By Docstoc
					                                  44                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6

                                     ÿÎÿÎlÌ — ÿ—¬ ÿı‰Î¥ Ω› ÷˘ Â_ ¿fl˘ ?
                                     ≠ë¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Ù ±ıÀ·ı ’»Ì ¿˘À˝‹Î_ ¿ıÁ fiËŸ «Î·‰Îfi˘.
                                  “¤¥, ÷ÎflÌ ‹ÎŒÌ ‹Î√̱ı »Ì±ı.” ±ı‹ ¿flÌfiı Ïfi¿Î· ¿flÌ fiÎA›˘.
                                     ±‹ÎflÎ◊Ì ¿˘¥fiı ÁËı…ı› ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰_ fiÌ¿‚ı … fiËŸ. Á΋˘
                                  ÷˘ √‹ı ÷ı‰Î_ √Î_ÕÎ_ ¿Îœı, ±ıfiı ÷˘ ¿_¥ ’Õı·Ì … fi◊Ì fiı ? …ıfiı »^À‰_
                                  ˢ› ÷ıfiı … ’Õı·Ì »ı fiı ?
               [6]                    ±ıÀ·ı Ωı ÿ˘Ê fiÎ ◊÷Πˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl … fi◊Ì.
                                  ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ÷‹Îflı ÿ˘Ê ◊¥ Ω› ÷˘ ¿flΩı. Á΋˘ ¿Ëı ¿ı “ÁÎËı⁄, ÿ˘Ê
     ωr¿˘À˝‹Î_◊Ì Ïfiÿ˘˝Ê »^À¿Îfl˘ @›Îflı ?
                                  fiÎ … ◊Λ, ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ‹ÎflÌ Â„@÷ fi◊Ì. ÿ˘Ê ÷˘ ◊¥ Ω› »ı.” ÷˘
   ±Î’HÎÎ◊Ì ¿˘¥fiı Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ ◊Λ, ±ıÀ·ı ¿˘À˝‹Î_ ’λ˘ ¿ıÁ  ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı “„@÷ fiΠˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΩı.”
«Î· flè΢ ! F›Î_ Á‘Ì ¿˘À˝‹Î_ {CÎÕÎ »ı I›Î_ Á‘Ì »^Àı fiËŸ. ±Î ¿˘À˝fiÎ     ¿˘¥ √‹ı ÷ıÀ·_ √Î_Õ_ ⁄˘·ı, ÷ı CÎÕ̱ı ±Î’HÎı …‰Î⁄ ±Î’̱ı, ’»Ì
{CÎÕ΋Î_ ±Î‰ı·Î ·˘¿˘ »ı. ˉı ¿˘À˝fiÎ {CÎÕÎ ‹ÀÎÕ‰Î Ë˘› ÷˘ ±Î’HÎfiı   ÷ı √‹ı ÷ıÀ·˘ Á_ÿfl ˢ› ’HÎ ÁËı…ı› V’_ÿfi Œı_¿Î¥ Ω› ÷˘› fiÎ «Î·ı.
¿˘¥±ı √΂˘ ÿÌ‘Ì Ë˘› ÷ıfiı »˘ÕÌ ÿı‰ÎfiÌ ±fiı ±Î’HÎÎ◊Ì ¿˘¥fiı √΂     Á΋Îfiı ⁄‘_ … ⁄˘·‰ÎfiÌ »^À »ı. ±ı V‰÷_hÎ »ı; ±I›Îflı ’ı·Î_ »˘¿flÎ_
ÿı‰Î› fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı Ωı ±Î’HÎı ÿΉ˘ ‹Î_Õ̱ı ÷˘› ’λ˘ ¿ıÁ «Î·     œı¬Î‚Î fiάı ÷˘, ÷ı‹Î_ ±ı V‰÷_hÎ fi◊Ì ? ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ F›Î_ Á‘Ì ±Î_÷flı
flËı ! ±Î’HÎı Œ˘…ÿÎflÌ ¿fḻı ±ıÀ·ı ’λ˘ ‰¿Ì· ¬˘‚‰Î …‰_ ’Õı. ˉı    fiËŸ, I›Î_ Á‘Ì V‰÷_hÎ … »ı. Á΋˘ ∞‰ ÷˘ √‹ı ÷ı ‘Îflı ÷ı ¿flı. ‰Î_¿˘
±Î’HÎı ±ËŸ◊Ì »^ÀÎ ◊¥ …‰_ »ı, ±ËŸ √‹÷_ fi◊Ì. ‹ÎÀı ±Î’HÎı flV÷˘     Œflı fiı ‰ıfl flάı ÷˘ ÷˘ ·Î¬ ±‰÷Îfl Á‘Ì ‹˘ZÎı fiÎ …‰Î ÿı ! ±ıÀ·Î
¿fl‰Îfi˘, ⁄‘_ »˘ÕÌ ÿı‰Îfi_ !                      ‹ÎÀı ÷˘ ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ““«ı÷÷Î flËıΩı. ‰Î_¿˘ ‹‚ı ÷˘ …ı‹ ÷ı‹
   ¿˘¥fiı Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ ◊Λ ÷˘ ¿˘¥ ∞‰ ‹˘ZÎı …¥ ¿ı fiËŸ.     ¿flÌfiı, ¤Î¥ÁÎËı⁄ ¿flÌfiı ’HÎ »^ÀÌ …Ωı ! ±Î …√÷◊Ì »^À‰Î …ı‰_ »ı.””
’»Ì ±ı ÁΑ ‹ËÎflÎ… ˢ› ¿ı √‹ı ÷ı ˢ›. ±ı¿·Î ÏÂW›fiı … ÿ—¬ ◊÷_              ÿ—¬ ÿÌ‘ÎfiÎ_ ≠Ï÷V’_ÿfi
ˢ› ÷˘› ‹ËÎflÎ…fiı ±ËŸ ±À¿Ì flËı‰_ ’Õı, «Î·ı … fiËŸ !
                                     ±Î …√÷‹Î_ ÷‹ı ¿˘¥fiı ÿ—¬ ÿı¢, ÷˘ ÷ıfi˘ ’ÕC΢ ÷‹fiı ’ÕuÎ
   Ωı ¿ı ±iÎÎfiÌ ÷˘ ⁄‘Î_fiı ÿ—¬ … ÿı÷˘ ˢ› »ı. ÿ—¬ fiÎ ÿı÷˘     ‰√fl flËıÂı fiËŸ. VhÎÌ-’vÊı »^ÀλıÕÎ ·Ì‘Î ’»Ì ’vÊ ŒflÌ ’ˆH›˘ ÷ı‹
ˢ› ÷˘› ‹ËŸ ¤Î‰ ÿ—¬fiÎ … ‰I›Î˝ ¿flı. “±iÎÎfi÷Î »ı ±ı … ÏË_ÁÎ      »÷Î_› ’ı·Ì VhÎÌfiı ÿ—¬ flèÎÎ ¿flı. ÷˘ ÷ıfiÎ ’ÕCÎÎ ±ı ’vÊfiı ’ÕuÎ ‰√fl
»ı ±fiı iÎÎfi ±ı ±ÏË_Á¿ ¤Î‰ »ı.”                   flËı … fiËŸ ±fiı ±ı ÏËÁÎ⁄ ’λ˘ «Ò¿‰‰˘ ’ÕÂı.
   ¿˘¥fiı ÿ—¬ ÿı‰ÎfiÌ ≥E»Î ÷fiı ◊÷Ì fi◊Ì fiı ˉı ?             ≠ë¿÷ν — …flΠω√÷◊Ì Œ˘Õ ’ÎÕ˘ fiı !
   ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ‰Îfl ÿı‰Î¥ Ω›.                     ÿÎÿÎlÌ — ±Î Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î√̱ı »Ì±ı ¿ı F›Î_ Á‘Ì ÷‹ÎflÎ ÏfiÏ‹kÎı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                         45   46                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6

¿˘¥fiı ÁËı… ’HÎ ÿ—¬ ◊Λ »ı, ÷˘ ±ıfiÌ ±Áfl ÷‹ÎflÌ µ’fl … ’Õ‰ÎfiÌ.     ŒÏfl›Îÿ »ı, ÷ı◊Ì ±Î‰Ì »\_.” I›Îflı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “·Î‰ ÷Îfl˘ Ïfi¿Î·
±fiı ±ı ÏËÁÎ⁄ ÷‹Îflı ’Òfl˘ ¿fl‰˘ ’ÕÂı, ‹ÎÀı «ı÷˘.            ¿fḻı !”
    ÷‹ı ±˘ÏŒÁ‹Î_ ±ÎÏÁVÀLÀfiı ÀˆÕ¿Î‰˘ ÷˘ ÷ıfiÌ ±Áfl ÷‹ÎflÌ µ’fl       …ı›Îÿ ±ÎT›_ ÷ıfi_ ⁄ıÃÎ_ ⁄ıÃÎ_ “≠Ï÷ø‹HΔ ¿fl‰Îfi_, ⁄Ì…\_ ¿_¥…
’ÕuÎ ‰√fl flËı ¿ı fiËŸ ? ’Õı …. ⁄˘·˘ ˉı …√÷ ÿ—¬‹Î_◊Ì ‹@÷ ¿¥      ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì. …ı flV÷ı ±‹ı »^ÀuÎ »Ì±ı, ÷ı flV÷Î ÷‹fiı ⁄÷ÎÕÌ ÿÌ‘Î »ı.
flÌ÷ı ◊Λ ? …ıfiÎ◊Ì ¿˘¥fiı› Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ ◊÷_ fiΠˢ›, ÷ı ’˘÷ı    ±I›_÷ ÁËı·Î fiı Áfl‚ flV÷Î »ı. fiËŸ ÷˘ ±Î Á_ÁÎfl◊Ì »^ÀΛ fiËŸ. ±Î
ÁϬ›˘ ˢ›. ±ı‹Î_ ⁄ı ‹÷ … fiËŸ. ±‹ı …ı ±ÎiÎÎ ±Î’̱ı »Ì±ı, ÷ı     ÷˘ ¤√‰Îfi ‹ËΉÌfl »^Àı, ⁄Î¿Ì fiÎ »^ÀΛ. ¤√‰Îfi ÷˘ ‹ËÎ-‰Ìfl
÷‹ı Á‰˝ ÿ—¬◊Ì ‹@÷ ◊Ή, ±ı‰Ì ±ÎiÎÎ ±Î’̱ı »Ì±ı. ±fiı ±ÎiÎÎ      ¿Ëı‰Î›Î ! ÷˘› ±ı‹fiÎ ¿ıÀ·Î› ¨«Î ÷◊Î fiÌ«Î ±‰÷Îfl ◊›Î Ë÷Î.
’΂÷Î_ ÷‹fiı ¿ÂÌ … Ëfl¿÷ fiÎ ±Î‰ı. ¬Î‰Î-’̉ÎfiÌ, Ëfl‰Î-Œfl‰ÎfiÌ
⁄‘Ì … »^À. ÏÁfiı‹Î Ωı‰Î …‰_ ˢ› ÷˘ ÷ı› »^À ! ¿˘¥ ¿Ëı ¿ı ‹Îflı        iÎÎfiÌfiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·Â˘, ÷˘ ⁄‘_ flÎ√ı ’ÕÌ …Âı.
hÎHÎ Õ˘·◊Ì fiËΉ_ »ı. ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı «Îfl Õ˘·◊Ì fiËÎ. ±‹ÎflÌ        ›Îÿ ¿ı‹ ±Î‰ı »ı ? Ë∞ ¿˘¥ …B›Î±ı «˘_À »ı, ÷ı ’HÎ
±ÎiÎÎ ¿ÂÌ Ëfl¿÷ ‰√flfiÌ »ı.                      “flÌ·ıÏÀ‰” «˘_À ¿Ëı‰Î›; “Ïfl›·” fiÎ ¿Ëı‰Î›.
   ‹ÎÀı ¿˘¥fiÌ ±Áfl »˘Õı fiËŸ ±fiı »˘¿flÎ_fiı Á‘Îfl‰Î Ω±˘, ’HÎ        “±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ ’HΠωfiÎÂÌ «Ì… ‹fiı ¬’÷Ì fi◊Ì.” ±ı‰_ ÷‹ı
±ıfiÎ◊Ì ±ıfiı ÿ—¬ ◊Λ ÷˘ ÷ıfiÌ ±Áfl ÷‹fiı ’ÕÂı. ‹ÎÀı ±ı‰_ ¿Ë˘ ¿ı     fiyÌ ¿›Ù »ı fiı ? »÷Î_ ¿ı‹›Îÿ ±Î‰ı »ı ? ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘.
…ı◊Ì ±ıfiı ±Áfl fiÎ ’Õı ±fiı ±ı Á‘flı. ÷Î_⁄ÎfiÎ_ fiı ¿Î«fiÎ_ ‰ÎÁH΋Î_ Œıfl  ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷Î_ ŒflÌ ’λ\_ ›Îÿ ±Î‰ı I›Îflı ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿ı ±Î Ë…\
fiΠˢ› ? ÷‹ı ÷Î_⁄ÎfiÎ_ fiı ¿Î«fiÎ_ ‰ÎÁHÎfiı ±ı¿ Á‹Ωı »˘ ? ÷Î_⁄ÎfiÎ_   ŒÏfl›Îÿ »ı ! ‹ÎÀı ŒflÌ ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ … ¿fl‰Îfi_.
‰ÎÁHÎfiı √˘⁄˘ ’Õı ÷˘ µ’ÎÕÌ ·ı‰Î›. ’HÎ ¿Î«fi_ ÷˘ ¤Î_√Ì Ω›.
»˘¿flÎfiÌ ÷˘ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›.                    ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ÿÎÿÎ, F›Î_ Á‘Ì ±ıfi_ ⁄Î¿Ì Ë˘› I›Î_ Á‘Ì
                                  ≠Ï÷ø‹HÎ ◊›Î … ¿flı »ı. ±ıfiı ⁄˘·Î‰‰_ fi◊Ì ’Õ÷_.
   ±Î ±iÎÎfi÷Î◊Ì … ‹Îfl ’Õı »ı. ±Îfiı Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı ÷‹ı ¿Ë˘, ÷ıfiı
Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı ¿Ë˘. ’HÎ ¿Ëı‰Î◊Ì ±ıfiı …ı ÿ—¬ ◊›_, ÷ıfiÌ ±Áfl ÷‹ÎflÌ       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄˘·Î‰‰_ fiÎ ’Õı. ±Î’HÎı fiyÌ ¿›Ù ˢ› ±ıÀ·ı
µ’fl ±Î‰Âı.                             ±ıfiÌ ‹ı‚ı ◊›Î … ¿flı.
   ≠ë¿÷ν — ±Î ¿Î‚‹Î_ »˘¿flÎ_fiı ÷˘ ¿Ëı‰_ ’Õı fiı ?            ≠ë¿÷ν — µÿ›˘ ±ÎT›Î … ¿flı.
   ÿÎÿÎlÌ — ¿Ëı‰Îfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ±ı‰_ ¿Ë˘ ¿ı ±ıfiı ÿ—¬ fiÎ ’Õı     ÿÎÿÎlÌ — µÿ› ÷˘ ±Î‰ı. ’HÎ µÿ›˘ ±ıÀ·ı Â_ ? ‹ËŸ …ı ¿‹˝ Ë÷_,
±fiı ±ıfi˘ ’ÕC΢ ’λ˘ ÷‹fiı fiÎ ’Õı. ±Î’HÎı fiyÌ ¿flÌ fiά‰Îfi_ ¿ı     ÷ı Œ‚ ±Î’‰Î ‹ÎÀı ÁL‹¬ ◊›_. ’»Ì ¿Õ‰_ ˢ› ¿ı ‹ÌÃ_ ˢ›, …ı ÷‹Îfl˘
±Î’HÎı ¿˘¥fiı Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ ÿı‰_ fi◊Ì.               ÏËÁÎ⁄ ˢ› ÷ı ! ¿‹˝fi_ Œ‚ ÁL‹¬ ◊÷Î_ … ±Î’HÎfiı ‹˘œÎ µ’fl◊Ì …
                                  ¿_À΂˘ ±Î‰ı, ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ‹ËŸ ÿ—¬ ±Î’‰Î ±ÎT›_ »ı ±fiı ‹˘œÎ µ’fl◊Ì
         ›Îÿ-ŒÏfl›Îÿfi_ Ïfi‰ÎflHÎ
                                  ±Îfi_ÿ ÿı¬Î› ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı µÿ› Á¬ ±Î’‰Î ±ÎT›_ »ı. ±ıÀ·ı µÿ› ÷˘
   ›Îÿ @›Î_◊Ì ±Î‰ı »ı ?›Îÿfiı ¿Ë̱ı, ±‹Îflı ¿ÂÌ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì,   ±Î‰ı I›Îflı ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿ı ¤Î¥ ±ÎT›Î »ı, ±ıfi˘ “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·”
¿Â_ Ωı¥÷_ fi◊Ì ÷˘› ÷‹ı ¿ı‹ ±Î‰˘ »˘ ? I›Îflı ±ı ¿ËıÂı, “±Î ÷‹ÎflÌ    ¿flÌ fiά‰˘.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                           47   48                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6

    ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÷ı ‰¬÷ı ≠¿ÚÏ÷ ÁËı… Ωıfl ¿flı fiı ’Î»Ì ?        ◊Λ fiı iÎÎfiÿÂ΋Î_ ⁄Ì… ⁄ÎŒÌfiı ¬Î¥ √›Î, ±ıfiÎ …ı‰_ ◊Λ. ⁄ŒÎ›Î
≠¿ÚÏ÷fi˘ V‰¤Î‰ fiÌ¿‚ı ÷˘ ¬fl˘ fiı ?                     ’»Ì ⁄Ì…fiı @›Î_ ∂√‰Îfi_ flèÎ_ ?
    ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_› fiÌ¿‚ı. ÷˘› ’HÎ “±Î’HÎı” “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_. ±ı                ËÎÏÀ˝·Ì ’V÷Ή˘
⁄‘˘› ±Î’H΢ ÏËÁÎ⁄ »ı.
                                       ω«Îfl˘ ‹ËŸ ’Õı·Ì √Î_Ã˘‹Î_◊Ì eÀı »ı. “±ıωÕLÁ” ¤ı√˘ ◊Λ ¿ı
    ≠ë¿÷ν — ≠¿ÚÏ÷fi˘ ÏËÁÎ⁄ ÷˘ ’Òfl˘ ¿fl‰Îfi˘ »ı fiı ?          ω«Îfl eÀı. fiËŸ ÷˘ ±Î‹ ⁄˛õ«ÎflÌ …ı‰˘ ÿı¬Î÷˘ ˢ› ’HÎ flV÷΋Î_
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ “±Î’HÎı” ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì. ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ◊›Î     Á_›˘√ ¤ı√˘ ◊›˘ ¿ı ωʛfiΠω«Îfl ±Î‰ı !!!
¿flı. “±Î’HÎı” ÷˘ “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_ ¿ı ¿ıÀ·˘ ÏËÁÎ⁄ ⁄Î¿Ì flè΢ ! ±Î’HÎı       ≠ë¿÷ν — ±ı ω«Îfl˘ ±Î‰ı »ı ÷ı ‰Î÷ΉflH΋Î_◊Ì fiı ? ÁÎ_›˘Ï√¿
iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ, ’fl‹Îfi_ÿÌ ±Î’HÎfiı ⁄‘Ì … ¬⁄fl ’Õı.               ’flΉÎfiÎ ±Î‘Îflı … ±ıfiÎ Á_V¿Îfl, ±ıfiÌ ÁÎ◊ıfiÎ ¤Î¥⁄_‘ ±ı ⁄‘_ … ÁÎ◊ı
    ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷Πˢ› ÷˘ “«_ÿ¤Î¥” ¿flı, ÷ı‹Î_ “±Î’HÎı” Â_       ‹‚ı »ı fiı ?
·ı‰Îÿı‰Î ? “±Î’HÎı” Ωı›Î ¿fl‰Îfi_ ¿ı “«_ÿ¤Î¥”±ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Ù ¿ı fiÎ        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, “±ıωÕLÁ” ⁄ËÎflfi˘ ‹‚‰˘ Ωı¥±ı. ±ıfiÎ ±Î‘Îflı
¿›Ù ? ¿ı ’λ\_ ‘yı «œÎT›_ ? ‘yı «œÎT›_ ˢ› ÷˘, ÷ı› ¬⁄fl ’ÕÌ       … ‹fifiÌ √Î_Ã˘ eÀı, fiËŸ ÷˘ eÀı fiËŸ.
Ω› !
                                       ≠ë¿÷ν — ±ı ω«Îfl˘fiı {Ì·‰Î ‹ÎÀı ÿ˘flfiÎfl ¿˘HÎ ?
   “«_ÿ¤Î¥” Â_ ¿flı »ı, …ı …ı ¿flı »ı ÷ıfiı “±Î’HÎı” “Ωı›Î” ¿fl‰_, ±ıfi_
fi΋ ’vÊÎ◊˝. “Ωı‰Î”fi_ «Ò@›Î ÷ı ≠‹Îÿ.                      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ¿<ÿfl÷Ì … »ı. ’HÎ ÷‹Îflı ΩıÕı ΩıÕı Á‹…‰_
                                    Ωı¥±ı ¿ı ±Î ⁄Ï© ¬˘ÀÌ »ı, I›Îfl◊Ì ±ı √Î_Ã˘ »ıÿÌ fiάı. ±Î …√÷‹Î_
    ≠ë¿÷ν — “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_ ±ı ©ÎI‹Îfi_ ¿Î‹ !             iÎÎfi ±ı¿·˘ … ≠¿Î »ı. ±Î ‹Îv_ ±ÏË÷¿ÎflÌ »ı, ±ı‰_ ±ıfiı Á‹Ω›,
    ÿÎÿÎlÌ — V‰w’fi_ iÎÎfi ±ÎT›Î ’»Ì ±ı ¿Î‹ ◊Λ; ÷ı ÏÁ‰Î› fiÎ      ±ı‰_ iÎÎfi ±ıfiı ≠ÎM÷ ◊Λ, ÷˘ ±ı √Î_Ã˘ »ıÿÌ fiάı.
◊Λ.                                     ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı ÷˘ ⁄‘Î_› ±ı‰_ ‹Îfiı »ı ¿ı “¬˘À_ ⁄˘·‰_ ±ı
   ›Îÿ ¿ı‹ ±ÎT›_ ? ¿ÎflHÎ ‰√fl ›Îÿ ±Î‰ı fiËŸ, ¿_¥ ’HÎ ±ıfiÌ       ’Î’ »ı, ⁄ÌÕÌ ’Ì‰Ì ±ı ¬flÎ⁄ »ı ‹Î_ÁÎËÎfl ¿fl‰˘, ±ÁI› ⁄˘·‰_, ¬˘ÀÌ
ŒÏfl›Îÿ ˢ› ÷˘ … ±Î‰ı. ±‹fiı ¿ı‹ ¿Â_ ›Îÿ fi◊Ì ±Î‰÷_ ? ‹ÎÀı …ı       flÌ÷ı ‰÷˝‰_ ±ı ⁄‘_ ¬flÎ⁄ »ı.” ÷ı‹ »÷Î_ ·˘¿˘ ¬˘À_ ¿›ı˝ … Ω› »ı. ÷ı
…ı ÁÎ_¤flı, ±ıfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl¿fl ¿fl‰ÎfiÎ_.                 ¿ı‹ ?

    ≠ë¿÷ν — …ı …^fi˘ ¤flı·˘ ‹Î· »ı, ÷ı ›Îÿ ±Î‰‰˘ Ωı¥±ı. ±ı‰_        ÿÎÿÎlÌ — “±Î ⁄‘_ ¬˘À_ »ı, ±Î fiÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı.” ±ı‰_ ⁄‘Î ⁄˘·ı
»ı ¿ı ?                                 »ı, ÷ı µ’·¿ ⁄˘·ı »ı. “Á’flN·±Á” ⁄˘·ı »ı, “ËÎÏÀ˝·Ì” fi◊Ì ⁄˘·÷Î.
                                    ⁄Î¿Ì Ωı ±ı‰_ “ËÎÏÀ˝·Ì” ⁄˘·ı ÷˘ ±ıfiı ±‹¿ ÀÎ¥‹ı √›ı … »^À¿˘ !
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰ı … ±ı. …ı ‹Î· ¬’‰Îfi˘ »ı ¿ı ⁄_‘ΉÎfi˘ »ı, ÷ı     ÷‹Îfl˘ √‹ı ÷ı‰˘ ¬flÎ⁄ ÿ˘Ê ˢ›, ’HÎ ÷ıfi˘ ÷‹fiı ¬Ò⁄ “ËÎÏÀ˝·Ì”
›Îÿ ±Î‰ı …. V‰w’fi_ iÎÎfi ˢ› ÷˘ ‹Î· ¬’Ì Ω› ±fiı ±iÎÎfi ˢ›         ’V÷Ή˘ ◊Λ ÷˘ ±ı ÿ˘Ê ŒflÌ fiÎ ◊Λ. ±fiı ŒflÌ ◊Λ ÷˘› ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘
÷˘ ⁄_‘Λ, ±ı … ‹Î·◊Ì ! ‹Î· ÷ıfi˘ ÷ı … ’HÎ ±iÎÎfi ÿÂ΋Î_ ⁄Ì…w’ı      fi◊Ì, ’HÎ ’V÷Ή˘ ¬Ò⁄ ¿›Î˝ ¿fl˘.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                          49   50                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6

   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹ÎHÎÁ Á‘flı ±ı‰Ì Â@›÷Î ¬flÌ ?           ÷‹ÎflÎ CÎflfiÎ_ ⁄‘Î_ … ‹ÎHÎÁ˘ ΩıÕı ÷‹Îflı, “‹ÎflÎ◊Ì ¿_¥ ’HÎ ’Ëı·Î_
                                   ‹fiÿ—¬ ◊›ı·_ ˢ›, ±Î ¤‰ Á_A›Î÷ ¿ı ±Á_A›Î÷ ¤‰˘‹Î_ …ı …ı flÎ√-
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Ë … Â@›÷Î »ı. ’HÎ Á‘ÎflfiÎfl ˢ‰˘ Ωı¥±ı.
                                   ¶ıÊ, ωʛ-¿ÊΛ◊Ì ÿ˘Ê˘ ¿›Î˝ ˢ› ÷˘ ÷ıfiÌ Z΋Π‹Î√_ »\_.” ±ı‹ fl˘…
±ı‹Î_ “M.D.’, ‘F.R.C.S.’ ÕΘ@Àfl fiÎ «Î·ı, √˘ÀÎÏ‚›_ fiÎ «Î·ı, ±ıfiÎ ÷˘
                                   ±ı¿-±ı¿ ¿·Î¿ ¿Îœ‰˘. CÎflfiÎ_ ÿflı¿ ‹ÎHÎÁfiı, ±Î…\⁄Î…\fiÎ Á¿˝·fiÎ
“Á‘ÎflfiÎfl” Ωı¥±ı.
                                   ÿflı¿fiı ·¥fiı, µ’›˘√ ‹Ò¿Ìfiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ±ı ¿›Î˝ ’»Ì
   ˉı ¿ıÀ·Î¿fiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı ¬Ò⁄ ’V÷Ή˘ ¿›˘˝. »÷Î_› ŒflÌ ±ı‰˘    ±Î ⁄‘Î ⁄˘Ω Ë·¿Î ◊¥ …Âı. ⁄Î¿Ì ±ı‹ fiı ±ı‹ Ë·¿Î ◊‰Î› fiËŸ.
ÿ˘Ê ◊Λ, ÷˘ ±ıfiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î ±Î‹ ¿ı‹ ◊›_-±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ’V÷Ή˘     ±‹ı ±Î¬Î …√÷ ΩıÕı ±Î flÌ÷ı Ïfi‰ÎflHÎ ¿flı·_, I›Îflı ÷˘ ±Î »^À¿˘ ◊›˘.
◊›˘ ÷˘› ? ¬flı¬fl ÷˘ “ËÎÏÀ˝·Ì” ’V÷Ή˘ ◊Λ, ÷ıfiÎ◊Ì ÿ˘Ê ±‰U›
                                      F›Î_ Á‘Ì Á΋Îfi˘ ÿ˘Ê ’˘÷ÎfiÎ ‹fi‹Î_ »ı, I›Î_ Á‘Ì …_’ fiÎ
Ω› »ı !
                                   ‰‚‰Î ÿı. ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘, I›Îflı ±ı ¤Ò_ÁÎ¥ Ω›. flÎ√-ƒıÊ‰Î‚Ì ÿflı¿
           ÿ˘Ê˘fiÎ_ ÂÏ©¿flHÎ                «Ì¿HÎÌ “ŒÎ¥·”fiı µ’›˘√ ‹Ò¿Ìfiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌfiı «˘A¬_ ¿fl‰_. flÎ√fiÌ
                                   ŒÎ¥· ˢ› ÷ıfiÎ_ ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¬ÎÁ ¿fl‰Î_ Ωı¥±ı.
    ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·˘ ÿı¬Î›, ±ıfi_ fi΋ ±ÎI‹Î. ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷ ‹ÎÀı
ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì ◊›˘, ±ıfi_ fi΋ ±ÎI‹Î. ÷‹ı ±ÎI‹Î »˘, © µ’›˘√‹Î_ »˘        ≠Ï÷ø‹HÎ ◊¥ √›Î_ ±ıÀ·ı √‹ı ÷ıÀ·_ ‰ıfl ˢ› ÷˘› ±Î ¤‰‹Î_
÷˘ ÷‹fiı ¿˘¥ ¿‹˝ ±Õı … fiËŸ. ¿ıÀ·Î¿ ‹fiı ¿Ëı »ı ¿ı ÷‹Îv_ iÎÎfi ÁΫ_   … »^ÀÌ …‰Î›. ≠Ï÷ø‹HÎ ±ı ±ı¿ … µ’Λ »ı. ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfi˘
»ı. ’HÎ ÷‹ı ‹˘Àfl‹Î_ Œfl˘ »˘ ÷ı ∞‰ÏË_ÁÎ fiÎ √HÎΛ ? I›Îflı ‹Îflı ¿Ëı‰_  ÏÁ©Î_÷, ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfifi˘ »ı ! F›Î_ ±Î·˘«fiÎ,
’Õı »ı ¿ı, “±‹ı © µ’›˘√Ì »Ì±ı.” ±fiı ÂÎVh΢ ¿Ëı »ı ¿ı,        ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfi fi◊Ì, I›Î_ ‹˘Z΋Î√˝ … fi◊Ì.

   ““© µ’›˘√ fiı Á‹÷ΑÎflÌ, iÎÎfiK›Îfi ‹fi˘ËÎflÌ flı;            ±‹Îfl΋Î_ V◊Ò‚ ÿ˘Ê˘ ¿ı ÁÒZ‹ ÿ˘Ê˘ fiΠˢ›. iÎÎfiÌ‹Î_ ÁÒZ‹÷fl fiı
    ¿·_ ¿ ¿˘ ÿÒ fl Ïfi‰ÎflÌ, ∞‰ ‰flı ωfiÎflÌ flı . ””         ÁÒZ‹÷‹ ÿ˘Ê ˢ› »ı. …ı ±L› ¿˘¥fiı Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ’HÎ Ëfl¿÷¿÷ν fiÎ
                                   ˢ›. ±‹ÎflÎ ÁÒZ‹‹Î_ ÁÒZ‹, ±Ï÷ ÁÒZ‹ ÿ˘Ê˘ ’HÎ ±‹ÎflÌ ºÏp‹Î_◊Ì
   ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î› I›Îfl◊Ì … ÷fl‰Îfi˘ µ’Λ ËÎ◊ ±Î‰Ì        Ω› fiËŸ. ⁄ÌΩ ¿˘¥fiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı ¿ı ±‹Îfl˘ ÿ˘Ê ◊›˘ »ı.
√›˘. «_ÿ¤Î¥‹Î_ …ı …ı ÿ˘Ê˘ ˢ› ÷ı ⁄‘Î_› “±Î’HΔfiı ÿı¬Î›. Ωı
                                      ÷‹ÎflÎ ÿ˘Ê˘ ’HÎ ±‹fiı ÿı¬Î›, ’HÎ ±‹ÎflÌ ºÏp ÷‹ÎflÎ
’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î÷Î fiΠˢ› ÷˘, ±Î “iÎÎfi” ¿Î‹fi_ Â_ ? ±ıÀ·ı ¿Ú’΂ÿı‰ı
                                   ©ÎI‹Î ÷flŒ ˢ›, µÿ›¿‹˝ ÷flŒ ºÏp fiΠˢ›. ±‹fiı ⁄‘ÎfiÎ
¿èÎ_ Ë÷_,
                                   ÿ˘Ê˘fiÌ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›, ’HÎ ±ıfiÌ ±‹fiı ±Áfl ◊Λ fiËŸ. ÷ı◊Ì
   ““Ë_ ÷˘ ÿ˘Ê ±fi_÷fi_ ¤Î…fi »\_ ¿vHÎ΂,              … ¿Ï‰±ı ·A›_ »ı ¿ı,
    ÿÌÃÎ fiËŸ Ïfi…ÿ˘Ê ÷˘ ÷fḻı ¿˘HÎ µ’Λ ?””
                                      ““‹Î ¿ÿÌ ¬˘Õ ¿Îœı fiËŸ,
   ÿ˘Ê ◊Λ ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ÷ıfiÎ ’fl µ’›˘√ flά‰Îfi˘. µ’›˘√          ÿÎÿÎfiı› ÿ˘Ê ¿˘¥fiÎ ÿı¬Î› fiËŸ.””
flÎA›˘. ±ıÀ·ı ÿ˘Ê ÿı¬Î›Î … ¿flı. ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì.
                                     ÷‹ÎflÌ Ïfi⁄˝‚÷Î ±‹ı ΩHÎ̱ı ±fiı Ïfi⁄˝‚÷Πˢ› …. ±ıÀ·ı
   «_ÿ¤Î¥fiı “÷‹Îflı” ±ıÀ·_ … ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ¿fl˘.    ±‹ÎflÌ ÁË… Z΋Πˢ›. Z΋Π±Î’‰Ì ’Õı fiËŸ; ‹‚Ì Ω›, ÁË…’HÎı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                           51

ÁË… Z΋Π√HÎ ÷˘ »ıS·Ì ÿÂÎfi˘ √HÎ ¿Ëı‰Î›. ±‹Îflı ÁË… Z΋Î
ˢ›. ±ıÀ·_ … fiËŸ, ’HÎ ÷‹ÎflÎ ‹ÎÀı ±‹fiı ±ı¿‘Îfl˘ ≠ı‹ flËı. …ı ‰‘ı-
CÎÀı, ±ı ≠ı‹ fiˢ›, ±ı ±ÎÁ„@÷ »ı. ±‹Îfl˘ ≠ı‹ ‰‘ı fiËŸ fiı CÎÀı›
fiËŸ. ±ı … © ≠ı‹, ’fl‹ÎI‹ ≠ı‹ »ı !
    ÿ˘Ê ◊Λ ¿ı ÷fl÷ … ÷‹Îflı “ÂÀ ±˜À ÁÎ¥À” ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_.
“÷‹Îflı” “«_ÿ¤Î¥”fiı ¿Ëı‰_, “«Î·˘ «_ÿ¤Î¥, ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘.” «_ÿ¤Î¥
¿Ëı ¿ı, “±Î CΈՒHÎ ±ÎT›_, ˉı ◊÷_ fi◊Ì.” I›Îflı ÷‹Îflı ±ı‹fiı ¿Ëı‰_ ¿ı,
“±‹ı ÷‹fiı „@÷ ±Î’ÌÂ_.” ’»Ì ⁄˘·Î‰‰Îfi_ ¿ı ⁄˘·˘ “Ë_ ±fi_÷
„@÷‰Î‚˘ »\_” ±ıÀ·ı ’»Ì „@÷ ±Î‰ı.                                  [7]
   …ıfiı ÿ˘Ê ÿı¬Î‰Î ‹Î_ÕuÎ, ’Î_« ÿı¬Î›Î I›Î_◊Ì ΩHΉ_ ¿ı ˉı µ¿ı·     ≠¿ÚÏ÷ ΩıÕı ÷L‹› ÿÂ΋Î_ ±ÎI‹≠¿ÎÂfiÌ Ïfi·ı˝’÷Î
±Î‰‰Îfi˘ ◊›˘.
                                       ‹Ò‚ ‰Î÷fiı ΩH΢ ¿ı ±Î ÂÌ Ë¿Ì@÷ »ı ? fiı ‹Ò‚ ‰Î÷ ÂÌ »ı ?
   …ıÀ·Î ÿ˘Ê ÿı¬Î›Î, ±ı ÿ˘Ê √›Î ! I›Îflı ¿˘¥ ¿ËıÂı, ±ı‰˘ fiı     ±ÎÀ·_ … ΩHΉΠ‹ÎÀı ±Î ‹fiW›’HÎ_ »ı. ±Î‹Î_ “±Î’HÎ_ ¿›_ fiı ±Î’HÎ_
±ı‰˘ ÿ˘Ê ŒflÌ ÿı¬Î› »ı. ¬flÌ flÌ÷ı ±ıfi˘ ±ı ÿ˘Ê ŒflÌ ±Î‰÷˘ fi◊Ì.       ¿›_ fi◊Ì” ±ı ΩHÎÌ ·˘. ’»Ì flÕÎfl˘‚ ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘ ¿fl˘. ±Î’HÎÌ
±Î ÷˘ ±ı¿-±ı¿ ÿ˘Ê Õ_√‚ÌfiÎ ’ÕfiÌ …ı‹ ±fiı¿ ’Õ‰Î‚Î Ë˘› »ı. ±ıÀ·ı      ÿÏfi›Î‹Î_ ±Î’HÎı … ¤Ò· ¬Î‘Ì »ı ! ’Îfl¿Ì ÿÏfi›Î‹Î_ ±ÎT›Î ˢ› ÷˘
±ı¿ ’Õ ∂¬Õı, I›Îflı ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ¿ÎœÌ±ı I›Îflı ⁄Ì…\_ ’Õ      ‰Î÷ …\ÿÌ Ë÷Ì !
±Î‰Ìfiı ∂¤_ flËı ±ıfi_ ±ı … ’Õ ŒflÌ fiÎ ±Î‰ı. hÎÌÁ ’Õ Ë÷Î_ ±ıfiÎ_
±˘√HÎhÎÌÁ flèÎÎ_. ±˘√HÎhÎÌÁ‹Î_◊Ì ±ı¿ ’Õ …Âı I›Îflı ±ßΉÌÁ flËıÂı.        ≠ë¿÷ν — ÿÏfi›Î ±Î’HÎÌ @›Î_◊Ì »ı ?
±ı‹ CÎÀ÷Î_ …Âı fiı »ı‰Àı ±ı ÿ˘Ê ¬·ÎÁ ◊¥ …Âı !                 ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ¿˘fiÌ »ı ? ±Î’HÎÌ ±ıfi˘ ±◊˝ ±ıÀ·˘ ¿ı ±Î’H΢
             vvvvv                    ¿˘¥ ‹ÎÏ·¿ fi◊Ì fiı ±Î’H΢ ¿˘¥ µ’flÌ fi◊Ì. ÿÏfi›Î ±Î’HÎÌ … »ı.
                                    ±Î ÿÏfi›Îfiı Ωı‰Îfi˘ ·Î¤ µÃΉ˘, ΩHΉÎfi˘ ·Î¤ µÃΉ˘ ÷˘ ¬v_.
                                       ≠ë¿÷ν — ±ı Ωı‰Î-ΩHΉ΋Î_ ±‹ı ’λΠ±_ÿfl CÎÁÌ …¥±ı »Ì±ı
                                    fiı √Ò_«Î¥ …¥±ı »Ì±ı.
                                       ÿÎÿÎlÌ — …ı √Ò_«Î¥ Ω› »ı ÷ı ±Î’HÎ_ V‰w’ fi ˢ›, »÷Î_ “±Î
                                    ‹Îv_ V‰w’ »ı, Ë_ √Ò_«Î¥ √›˘” ±ı‰_ ‹Îfiı »ı I›Î_ … ¤Ò· ¬Î› »ı.
                                       “…\±ı-ΩHÎı” ÷˘ ¿<ÿfl÷ ¿ı‰Ì Á_ÿfl ÿı¬Î› ! ’HÎ ’ı·Îfiı ‹ËŸ Ï«_÷Î
                                    ◊÷Ì Ë˘› ÷ı◊Ì ¿<ÿfl÷ …\±ı … fiËŸ fiı ! ⁄Î√-⁄√Ì«Î flÏ‚›Î‹HÎΠˢ›
                                    ’HÎ ’ı·Îfiı {ıfl …ı‰Î ·Î√ı ! …√÷ flÏ‚›Î‹HÎ_ »ı ¿Î›‹ ‹ÎÀı, ±Î √Λ˘-
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                          53  54                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6

¤ı_Á˘ ¿ı‰Ì flÏ‚›Î‹HÎÌ ÿı¬Î› »ı ! ’HÎ ±Î ‹fiW›˘fi˘ Á_√ ¿flı »ı ±ıÀ·ı      ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ±Õı ÷ıfiı ±Î’HÎı “Ωı‰Îfi_”!
√Λ˘-¤ı_Á˘fi΋Î_ Ëfl¿÷ ±Î‰ı »ı.
                                     ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÷ıfiÌ ±Î’HÎÎ ’fl ±Áfl ±Î‰ı, ÷ıfi_ Â_ ?
   ≠ë¿÷ν — ±Î √Λ˘-¤ı_Á˘fiı ¬⁄fl ’Õ÷Ì ËÂı ¿ı ‹fiW›˘ ±Î‰Î
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ’HÎ “±Î’HÎı” Ωı‰Îfi_ ! ·Î¥Àfi˘ ¿Î‹‘_‘˘ ¢ ?
±ÎÕÎ »ı ?
                                  “Ωı‰Îfi_.” ±ı‹Î_ Àı¿flÌ ±Î‰ı, ¿Îÿ‰ ±Î‰ı, ’ÎHÎÌ ±Î‰ı, √_‘ ±Î‰ı ÷˘ √_‘,
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ‹fiW›˘‹Î_◊Ì … ◊›ı·Ì »ı. ‹fiW›˘fiÌ ΩıÕı fiı ΩıÕı  {Î_¬flÎ_ ±Î‰ı ÷˘ {Î_¬flÎ_‹Î_› ’ıÁÌfiı fiÌ¿‚Ì Ω›. ’HÎ ±ıfiı {Î_¬v_ ·Î√ı
“À«‹Î_” flËı Ï⁄«ÎflÌ. ±Î √Λ˘-¤ı_Á˘ ÷˘ ±Î’HÎÎ Á_⁄_‘ÌfiÌ … »˘Õ̱˘    ¿flı fiËŸ. ±Î ·Î¥À Ωı ±Î‰_ »ı, ÷˘ ’ı·_ ·Î¥À ¿ı‰_ ÁflÁ ˢ› !!!
±Î‰ı·Ì ˢ› »ı ! ±fiı ¿>÷v_ CÎfl‹Î_ ⁄ıÁÌfiı ¤Áı »ı ÷ı› Á_⁄_‘Ì … ±ÎT›Î
                                     ÷‹ı ±_‘Îfl΋Î_ ÕˇÎ¥Ï‰_√ ¿fl˘ ÷˘ ÷‹fiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı ¿ı ¿ıÀ·Î_
ˢ› »ı.
                                  ∞‰ÕÎ_ ‰ÀÎ¥ Ω› »ı ±fiı ·Î¥À ¿fl˘ ¿ı ÷fl÷ ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±ÎÀ·Î_ ⁄‘Î_
   ≠ë¿÷ν — ±Î ∞‰ ‹flÌ Ω›, ’»Ì ÷fl÷ …L‹ ·¥ ·ı »ı ?         ∞‰ÕÎ_ ±◊ÕΛ »ı ! ±S›Î, ±Î ÷˘ ·Î¥Àfiı ·Ì‘ı ÿı¬Î›_. ÷˘ Â_ ’Ëı·Î_
   ÿÎÿÎlÌ — ÷fl÷ …, ±ıfiı ‰Îfl ¿ıÀ·Ì ! ±Î‹Î_ …L‹ ¿˘¥ ±Î’fiÎfl     ±ı fiˢ÷Î_ ±◊ÕÎ÷Î_ ? ±◊ÕÎ÷Î_ Ë÷Î_ …. ÷ı “Œ˘flıfiÁ˝”fiı ÿı¬Î÷Î_ fi◊Ì fiı
fi◊Ì ¿ı ¿˘¥ ·ıfiÎfl fi◊Ì !                       ±Î’HÎfiı “·Î¥À” »ı ±ıÀ·ı ÿı¬Î› »ı. ±Î’HÎfiı ÿı¬Î› ±ıÀ·ı ±Î’HÎı
                                  µ’ÎÏ‘‹Î_ ˢ¥±ı fiı ±ı ·˘¿˘fiı µ’ÎÏ‘ fiΠˢ› ±ı‰_ ±Î …√÷ «Î·ı »ı !
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ V‰›_Á_«ÎÏ·÷ »ı ?
                                     ≠ë¿÷ν — ’HÎ µ’ÎÏ‘‹Î_ ÷˘ ±Î‰‰_ … ’Õı fiı ⁄‘Î_fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î ⁄‘_ V‰›_Á_«ÎÏ·÷ »ı. V‰¤Î‰◊Ì … Á_«ÎÏ·÷
»ı. …ı‹ ’ÎHÎÌfi˘ V‰¤Î‰ fiÌ«ı …‰Îfi˘ »ı ÷ı fiÌ«ı … …‰Îfi_. ÷ıfiı √‹ı       ÿÎÿÎlÌ — µ’ÎÏ‘‹Î_ ±ÎT›Î, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Ïfifl˚µ’ÎÏ‘fi˘ flV÷˘
÷ıÀ·_ ¿flı ÷˘› V‰¤Î‰ ⁄ÿ·Î› fiËŸ.                   ¬˘‚Ì ¿ÎœÌ±ı. ’HÎ …ı µ’ÎÏ‘‹Î_ ±ÎT›˘ … fi◊Ì, ÷ı Ïfifl˚µ’ÎÏ‘fi˘ flV÷˘
                                  ÂÌ flÌ÷ı ¬˘‚Ì ¿Îœı ? ±ıfiı ÷˘ µ’ÎÏ‘‹Î_ Ë…\ ±Î‰‰Îfi_ »ı.
   ≠ë¿÷ν — ±‹ÎflÌ ≠¿ÚÏ÷ »ı ÷ı ¿ıÀ·Ì¿ ≠¿ÚÏ÷ ¨«ı …÷Ì Ë˘›
»ı fiı ¿ıÀ·Ì¿ fiÌ«ı …÷Ì Ë˘› »ı.                       ±ı¿ … Œıfl˘ ‰Î÷fiı Á‹…‰ÎfiÌ »ı. ±Î ⁄ËÎflfi_ ·Î¥À ¿ÂÎfiı
                                  ±Õ÷_ fi◊Ì ±fiı ±Î ·Î¥À◊Ì ∞‰ÕÎ_ ±◊ÕÎ÷Î_ ÿı¬Î› »ı, fiËŸ ÷˘ ¿Â_
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ⁄‘Ì ≠¿ÚÏ÷fiı Ωı‰ÎfiÌ … »ı. ±Î ‹˘ÀflfiÌ ·Î¥À      ÿı¬Î÷_ fi Ë÷_. ±ıÀ·ı Á‹Ω› ’»Ì ¿ÂÌ Ï«_÷Λ fi◊Ì fiı µ’ÎÏ‘› fi◊Ì !
»ı ÷ı ‰Î_ÿflÎfiÌ ¬ÎÕÌfiÎ ¿Îÿ‰fiı ±Õı, ¬ÎÕÌfiÎ ’ÎHÎÌfiı ±Õı, ¬ÎÕÌfiÌ    ’HÎ “±Î’HÎı” “ΩHÎ̱ı” ¿ı ±Î ·Î¥À ◊›_, ÷ıfiı ·Ì‘ı ±Î ∞‰ÕÎ_ ‰ÀÎ÷Î_
√_‘fiı ±Õı, ’HÎ ·Î¥Àfiı ¿Â_ ±Õı fiËŸ ! ±ı ·Î¥À ¿Îÿ‰fiı ±ÕÌfiı Ω›     ÿı¬Î› »ı. ±Î‹Î_ ±Î’HÎı ¿ÂÎfiÎ ¿÷ν fi◊Ì.
’HÎ ¿Îÿ‰ ±ıfiı fiÎ ±Õı, √_‘ fiÎ ±Õı. ¿Â_ … fiÎ ±Õı. ±Î’HÎı ¤›
flά‰Îfi_ ¿˘¥ ¿ÎflHÎ … fi◊Ì ¿ı ·Î¥À ¿Îÿ‰‰Î‚_ ◊¥ …Âı, √_‘‰Î‚_ ◊¥        ≠ë¿÷ν — T›‰ËÎfl‹Î_ ±‹¿ ¤Î√‹Î_ fiˆÏ‹Ïkο ¿÷ν’HÎ_ ±Î‰ı »ı.
…Âı ¿ı ’ÎHÎ̉΂_ ◊¥ …Âı. ±Î ·Î¥À Ωı ±Î‰_ »ı, ÷˘ ±ÎI‹Îfi_ ·Î¥À    ÷ı‹Î_ ±Î’HÎı F›Îflı ‰‘Îflı ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥±ı »Ì±ı, I›Îflı ‰‘Îflı
¿ı‰_ ÁflÁ ˢ› ! ±ÎI‹Î ·Î¥À V‰w’ … »ı !                “fḻı@Âfi” ±Î‰ı »ı.
   ≠ë¿÷ν — ±‹ı ≠¿ÚÏ÷ ΩıÕı ÷L‹›Î¿Îfl ◊›Î »Ì±ı, ÷˘ ±‹Îv_         ÿÎÿÎlÌ — ÷ıfiı› “±Î’HÎı” Ωı‰Îfi_. fiËŸ …\±˘ ÷˘ ¿_¥ ŒıflŒÎfl
…ı Ï‹l «ı÷fi »ı, ±ı‹Î_ ÷˘ √_ÿ‰ÎÕ˘ ±Õı »ı fiı ?            ◊‰Îfi˘ fi◊Ì. ±Î’HÎı ¿Î‹ ¿›ı˝ …‰Îfi_ »ı. Á‰ÎflfiÎ ’ˢfl‹Î_ «Î ’̱˘ »˘
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                         55

¿ı fi◊Ì ’Ì÷Î ? ÷ı‹Î_ ¿_¥ ¿›ı˝ …‰Îfi_ ±ı‰_ ¿Ëı‰ÎfiÌ …wfl ’Õı »ı ? »÷Î_
±ı‹ fiÎ ⁄˘·Î› ¿ı “¿Î‹ ¿fl¢ fiËŸ, ±ı‹ fiı ±ı‹ «ÎS›Î ¿flÂı.” ±ı‰_
⁄˘·‰_ ÷ı √fi˘ »ı. ±Î’HÎı ÷˘ “¿Î‹ ¿›ı˝ Ω‰” ±ı‹ ¿Ëı‰_.
    “T›‰ÏV◊÷”fiÌ Á_’ÒHν Á‹…HÎı ¿ı‰‚iÎÎfi
   √ÎÕÌ‹Î_◊Ì ±Î‹ µ÷ÎflÌ ’ÎÕı ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı “T›‰ÏV◊÷” »ı. ’λ˘
ŒflÌ ⁄˘·Î‰ı ÷˘› “T›‰ÏV◊÷” ±fiı ŒflÌ µ÷ÎflÌ ’ÎÕı ÷˘› “T›‰ÏV◊÷”.
±Î‹ ÁÎ÷ ‰¬÷ µ÷ÎflÌ ’ÎÕı ÷˘› “T›‰ÏV◊÷”! ÁÎ÷ ‰¬÷ «œÎ‰ı ÷˘›
“T›‰ÏV◊÷”! ±Î …ıfiı ‰÷ı˝ »ı ÷ıfiı ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Âı !!! ±‹ı ±ı‰_                    [8]
“T›‰ÏV◊÷” ±ÎM›_ »ı ¿ı ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ, “T›‰ÏV◊÷” Ωı ±Î¬_ ’Òflı’Òv_
Á‹…ı ÷˘ ! “T›‰ÏV◊÷” ÷˘ «˘‰ÌÁı› ÷Ì◊Ù¿fl˘ fiı ÂÎVh΢fi˘ ÁÎfl »ı.               “±Áfl˘”fiı {Ì·fiÎfl !
   ≠ë¿÷ν — ±Î’fiı ’Ëı·Î_ T›‰ÏV◊÷ Á‹Ω›_ ËÂı, ’»Ì ±Î iÎÎfi        ≠ë¿÷ν — ±_÷—¿flHÎfiÎ ¿›Î ¤Î√fiı ’Ëı·Ì “≥Œı@À” ◊Λ »ı ?
±Î’‰Î ‹Î_Õu_ fiı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·Ì ⁄Ï©fiı “≥Œı@À” ◊Λ »ı. ⁄Ï© Ωı ËÎ…fl fiΠˢ›
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’»Ì … ±Î’ı·_ fiı ! “T›‰ÏV◊÷” ‹ÎflÎ ±fi¤‰‹Î_     ÷˘ ±Áfl fiÎ ◊Λ.
¿ıÀ·Î› ±‰÷Îfl◊Ì ±ÎT›_ »ı ±fiı I›Îfl ’»Ì ‹ı_ ±Î ⁄ËÎfl ±ÎM›_. fiËŸ
÷˘ ±’Λ … fiËŸ fiı ? ±Î‹Î_ ÷˘ Ωı¬‹ÿÎflÌ ±Î‰ı. ‰Ì÷flÎ√˘fi˘ ±ı¿         ≠ë¿÷ν — ¤Îflı ω¿À Á_›˘√˘‹Î_ ±_÷—¿flHÎ◊Ì ±Î√‚ ¿›Î ¤Î√fiı
±ZÎflı› ⁄˘·‰˘ ±fiı ¿˘”¿ fiı µ’ÿı ±Î’‰˘ ‹˘ÀÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ »ı !       “≥Œı@À” ◊Λ »ı ?
÷‹fiı ¿ıÀ·Î ‰¬÷ ‹˘Àfl‹Î_◊Ì µ÷ÎflÌ ’ÎÕı ÷˘ “T›‰ÏV◊÷” ËÎ…fl flËı ?        ÿÎÿÎlÌ — ±Î√‚ ¿˘¥fiı ±Áfl ◊÷Ì fi◊Ì.
   ≠ë¿÷ν — «Îfl-’Î_« ‰¬÷ ’»Ì ¿‹Îfi »À¿ı.                ≠ë¿÷ν — “≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î”fiı ◊Λ »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ¿‹Îfi »À¿ı ÷˘ ÷ı ’ÿ˚√·fiÌ »À¿ı »ı. “±Î’HÎı” ÷˘        ÿÎÿÎlÌ — ±ı “≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î” … ¿Ëı‰Î›. ±_÷—¿flH΋Î_ ø˘‘-
“ΩHΉ_” ¿ı ±Î ’ÿ˚√·fiÌ ¿‹Îfi »À¿Ì »ı. ±Î’HÎı ÷˘ Â_ ¿Ëı‰_ ¿ı, “±Î   ‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤, ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ-±Ë_¿Îfl ÷ı ⁄‘Îfiı “≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î”
’ÿ˚√·fiÌ ¿‹Îfi »À¿Ì »ı, ÷˘› Ë_ ’λ˘ ±ÎT›˘ fiı ‹˘Àfl‹Î_ ⁄ıÃ˘.” ±Î    … ¿Ëı‰Î›.
¿‹Îfi »À¿Ì »ı, ±ı‰_ “±Î’HÎı” “ΩHΉ_” Ωı¥±ı. ±ı‰_ ±Î “T›‰ÏV◊÷”
Á_ÿfl »ı ! ¿‹Îfi »À¿ı fiı ’λ˘ ±ÎÕ˘ ◊¥fiı …÷˘ flËı fiı ’»Ì ’λ˘ fiÎ       ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì “≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î” ±fiı ±_÷—¿flHÎ, ±ı …\ÿ_ ¿ı‹
±Î‰ı, ±ı ¬˘À_ ¿Ëı‰Î›. ±Î “T›‰ÏV◊÷” Á‹Ω¥ √›_, ’»Ì ¿Â˘ Õ¬˘      ’ÎÕu_ ?
¿fl‰Î …ı‰_ »ı … fiËŸ. ’ÿ˚√·fi_ …ı ◊‰_ ˢ› ÷ı ◊Λ, ’HÎ ±Î’HÎı ±ÎÕÎ      ÿÎÿÎlÌ — …\ÿ_ fi◊Ì ¿èÎ_. “©ÎI‹Î” ÏÁ‰Î› ±Î¬˘› “≠Ï÷„WÃ÷
fiÎ ◊‰_. ’ÿ˚√· ÷˘ ±Î’HÎfiı ±ÎÕ_ ¿fl‰Î Œflı.               ±ÎI‹Î.” ’»Ì ’Ò»˘ ±ıÀ·ı ±_÷—¿flHÎ …\ÿ_, ¥„Lƒ›˘ …\ÿÌ, ‹fi …\ÿ_ ±ı‹
             vvvvv                   …‰Î⁄ ÷˘ ±Î’‰˘ ’Õı fiı ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                          57  58                           ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6

   ≠ë¿÷ν — ⁄Ï©fiı ±Áfl ◊Λ »ı, ÷˘ ‹fifiı ±Áfl fi◊Ì ’ˢ_«÷Ì ?        ≠ë¿÷ν — fiÎ, ’HÎ ¿˘¥◊Ì ‹˙fi flèÎ_ ÷˘ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©‹Î_◊Ì ‹fifiı ’ˢ_«ı. Ωı ⁄Ï© ‰E«ı fiΠˢ› ÷˘        ÿÎÿÎlÌ — ÂÌ flÌ÷ı flËı ? ⁄Ï© “¥‹˘Âfi·” … flÎA›Î ¿flı.
¿˘¥ ¿ÂÌ ±Áfl fiÎ ◊Î÷.                         “‹˘Âfi”‹Î_ flάı … fiËŸ. ÂÎ_Ï÷◊Ì CÎÕ̉Îfl ÷‹fiı ⁄ıÁ‰Î … fiÎ ÿı. ⁄Ï©
   ±‹fiı ⁄Ï© fiËŸ ±ıÀ·ı ±‹fiı ¿ÂÌ ±Áfl fiÎ ◊Λ. ±‹fiı          flÎhÎı ⁄ı ‰ÎB›ı› µÃÎÕı ! Ωı ¿>ÿο>ÿ ! Ωı ¿>ÿο>ÿ ! …_’Ìfiı ±Îfl΋ı› fiÎ
“‹◊flΔ(?) ‹ËŸ Ω÷Ω÷fiΠˢ›, ÷ı Ω÷Ω÷fi_ ¿ËÌ Ω›. ’HÎ ‰E«ı        ¿fl‰Î ÿı !
⁄Ï© V‰Ì¿ÎflfiÎfl ˢ› ÷˘ ¤Î_…√Õ ◊Λfiı ? ⁄Ï© V‰Ì¿Îflı ’»Ì ‹fi          ≠ë¿÷ν — iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı‰_ ÷˘ … ⁄Ï© fiÎ ‰’flΛ ?
’¿ÕÌ ·ı fiı ‹fi ¿>ÿο>ÿ ¿flÌ ‹Ò¿ı !
                                     ÿÎÿÎlÌ — iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı ’»Ì ⁄Ï©fi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ’»Ì ÷˘ ⁄Ï©
   ≠ë¿÷ν — ⁄Ï©±ı {ÌS›_ ’»Ì ‰Î√˘‚‰ÎfiÌ Ïø›Î ¿˘HÎ ¿flı »ı ?     ‰’flΛ … ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ’»Ì ÷˘ »ıS·_ “VÀıÂfi” ±Î‰ı ! ’HÎ ⁄Ï© iÎÎ÷Î-
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï© {Ì·ı »ı fiı ‹fifiı ’»Ì ’ˢ_«ı »ı. ˉı ‹fi …     ƒWÀÎ flËı‰Î … fiÎ ÿı.
¿>ÿο>ÿ ¿flı »ı, ÷ı ‰Î√˘‚‰Îfi_ ¿Î‹ ’HÎ ‹fi … ¿flı »ı. ‹fi ωfl˘‘ΤÎÁÌ     Âο ·ı‰Î ‹Î¿ı˝À √›Î ˢ fiı ÷‹Îflı ÁIÁ_√‹Î_ …‰ÎfiÌ µ÷Ή‚
»ı. ÷ı CÎÕÌ‹Î_ ±Î‹ ·¥ Ω› fiı CÎÕÌ¿‹Î_ ’ı·ı ¬ÒHÎı ·¥ Ω›. ˷Λ     ˢ› ÷˘› ±ı ⁄Ï© «Îfl ÿ¿Îfiı Œıfl‰ı ! I›Îflı ±ı »˘Õı ! ⁄Ï© fl¬ÕΉ
˷Λ ¿flÌfiı ÷˘ŒÎfi ¿flÌ ‹Ò¿ı !                     fl¬ÕΉ ¿flı !
        ⁄Ï© ±fiı ≠iÎÎfi_ ÏՋοı˝Âfi                  ≠ë¿÷ν — F›Î_ …ı ‹Y›_, CΈÕÎ ¤ŸÕÎ ·Î‰Ìfiı CÎıfl ±Î‰ı. ±ıÀ·ı ⁄Ï©
   ≠ë¿÷ν — ±Î ≠iÎαı ¿Î‹ ¿›* ¿ı ⁄Ï©±ı ¿Î‹ ¿›Ù, ±ı ¿¥ flÌ÷ı    fiÎ ÿ˘ÕÌ ±ı‹ ?
¬⁄fl ’Õı ? ⁄Ï© ±fiı ≠iÎÎfiÌ T›ÎA›Î ÂÌ ? ¿_¥¿ ‰Î÷ ◊Λ ÷˘ ⁄Ï©         ÿÎÿÎlÌ — ÷‹fiı ÂÌ ¬Î÷flÌ ¿ı CΈÕÎ ±Î‰Âı ¿ı …‰Îfi ±Î‰Âı ?
ÿ˘ÕΉÌ, ⁄Ï© ∂¤Ì ◊¥ ¿Ëı »ı, ÷˘ ⁄Ï© Â_ ?               ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ ÿ¿Îfiı …¥fiı ¬Î·Ì ⁄˘·ı … ¤ŸÕÎ ÷˘·Ì ±Î’Ωı fiı ÁflÁ
   ÿÎÿÎlÌ — ±…_’˘ ¿flı ÷ı ⁄Ï©. ≠iÎ΋Î_ ±…_’˘ fiΠˢ›. ±Î’HÎfiı   ¤ŸÕÎ ±Î‰ı !
ÁËı… ’HÎ ±…_’˘ ◊Λ ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ⁄Ï©fi_ «·HÎ »ı. ÷‹Îflı ⁄Ï© fi◊Ì        ±fiı CΈÕÎ ±Î‰ı ÷˘› Â_ ⁄√ÕÌ √›_ ? Á_ÁÎfl‹Î_ ÷˘ ±ı‰_ «ÎS›Î
‰Î’fl‰Ì ÷˘› ‰’flΛ … »ı. ±ı … ÷‹fiı …_’Ìfiı ⁄ıÁ‰Î fi◊Ì ÿı÷Ì. ±ı     … ¿flı. fl˘… CΈÕÎ fiÎ ±Î‰ı. ¿˘”¿ Œıfl˘ … ±Î‰ı. ’HÎ ’»Ì ±ıfi_ ’H› ˢ›
÷‹fiı “¥‹˘Âfi·” ¿flΉÕΉı. ±ı ⁄Ï©fiı ±Î’HÎı ¿Ëı‰_ ¿ı “Ëı ⁄Ï©⁄ıfi !    fiı ? ¤·Î ‹ÎHÎÁfiı ÷˘ ⁄‘Ì ’H›ˆ ¤·Ì … ˢ›. ÷ı ±Î√‚ ±Î√‚ ÷ˆ›Îfl
÷‹ı ÷‹Îflı Ï’›fl Ω‰. ±‹Îflı ˉı ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ¿_¥ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì.” ÁÒ›˝fi_  … ˢ›. ¬À’ÏÀ›Îfiı … ⁄‘Ì ’H›ˆ ¬À’ÀÌ Ë˘›.
±…‰Î‚_ ◊Λ, ’»Ì ‹ÌHÎ⁄kÎÌfiÌ …wfl ¬flÌ ? ±ıÀ·ı ±ÎI‹Îfi˘ ≠¿ÎÂ
◊›Î ’»Ì ⁄Ï©fiÎ ≠¿ÎÂfiÌ …wfl flËı÷Ì fi◊Ì. ±‹fiı ⁄Ï© fiΠˢ›. ±‹ı            ±Ë_¿ÎflfiÎ µÿ›‹Î_ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” !
±⁄‘ ˢ¥±ı.
                                     ≠ë¿÷ν — ±Î ±Ë_¿Îfl, ±ı ÂÌ ‰V÷ »ı ?
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ‹˙fi flËı‰_, ÷ı ⁄Ï© fiÎ ÿ˘ÕÎ‰Ì ¿Ëı‰Î› ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±Ë_¿Îfl ±ı ¿ÂÌ ‰V÷ fi◊Ì. ¿˘¥±ı ¿èÎ_ ¿ı “÷‹ı
   ÿÎÿÎlÌ — ‹˙fi flÎA›_ flËı fiËŸ.                  «_ÿ¤Î¥” fiı ÷‹ı› ‹ÎfiÌ ·Ì‘_ ¿ı “Ë_ «_ÿ¤Î¥”, ±ı ±Ë_¿Îfl !
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                            59   60                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6

   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı CΉΛ I›Îflı ÁÎflÎ-fiflÁÎfi_ ¿Â_ … ¤Îfi fiÎ flËı.     …ıÀ·Î ±Ë_¿Îfl◊Ì K›ı› flά÷Î Ë÷Î, ±ı ⁄‘Î ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ’ÒΩ› »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — Ë_‹ıÂÎ_ ±Ë_¿Îflfiı ±Î_¬˘ fiΠˢ›; ±Î_‘‚˘ … ˢ›.          ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î√‚ ‰‘‰Î ‹ÎÀı ±Ë_¿ÎflfiÌ …wfl ÷˘ ¬flÌ fiı ?
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı ⁄ÌΩ ⁄‘Î ¿fl÷Î_ ±Ë_¿Îfl «ÏÕ›Î÷˘ fiı ?           ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Ë_¿Îfl ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ˢ› …. ±Ë_¿Îfl ±Î’H΢
                                     flÎA›˘ flËı fiËŸ. ±Î‰Ìfiı ’ıÁÌ … Ω› !
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÁflÿÎfl »ı. ±ıfiÌ ÁflÿÎflÌ fiÌ«ı ÷˘ ±Î ⁄‘_
«Î·ı »ı !                                   ≠ë¿÷ν — ‹ÎfiÁÂÎVh΋Î_ ±ı‰_ ·A›_ »ı ¿ı “’Á˝fiÎÏ·ÀÌfiÎ
                                     Õı‰·’‹ıLÀ” ‹ÎÀı ◊˘ÕÎ-CÎHÎÎ_ ±Ë_¿ÎflfiÌ …wfl ¬flÌ, ±ı ¬v_ »ı ?
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ÷ı ‰¬÷ı “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” Â_ ·ı‰_ ?
                                        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¿<ÿfl÷Ì Ë˘› …. “Õı‰·’‹ıLÀ” ‹ÎÀı ¿<ÿfl÷fi˘
   ÿÎÿÎlÌ — “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” Â_ ·ı‰Îfi_ ? “±Î’HÎı Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_
¿ı ¿ı‰˘ ±Î_‘‚˘ »ı !” ±ı “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ·ı‰Îfi_.               Ïfi›‹ … »ı ¿ı ±Ë_¿Îfl ∂¤˘ ◊Λ fiı ’˘÷ı “Õı‰·’” ◊›Î ¿flı. ±ı‹ ¿fl÷_
                                     ¿fl÷_ “Õı‰·’‹ıLÀ” ’Òv_ ◊‰Îfi_ ◊Λ, I›Îflı ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ±Î‰ı. I›Îfl ’»Ì
    ±Ë_¿Îfl ¿˘¥ ‰V÷ fi◊Ì. “±Î’HÎı” …ı ‹Îfi̱ı »Ì±ı ¿ı “Ë_ ±Î »\_”    ±ı “Õı‰·’‹ıLÀ”fiÌ ⁄Ë …wfl flËÌ fiËŸ. ‹˘ZÎfi˘ ‹Î√˝ ‹‚Ì Ω›, ’»Ì
±ı ⁄‘˘› ±Ë_¿Îfl ±fiı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ıÀ·˘ … Ïfifl˚±Ë_¿Îfl. “Ë_ ’Àı·     ±Î‰Î ±Ë_¿ÎflfiÎ √Î_ÕÎ_ ¿˘HÎ ¿Îœı ? ±Î ÷˘ √‹ı ±ıÀ·˘ ÕÎè΢ ËÂı,
»\_”, “Ë_ ’«ÎÁ ‰Ê˝fi˘ »\_”, “Ë_ ¿·ı@Àfl »\_”, “Ë_ ‰¿Ì· »\_.” …ı …ı ⁄˘S›˘  ÿÎfiırflÌ ËÂı, ’HÎ CÎıfl Ω› ±ıÀ·ı Ï«_÷Î, µ’ÎÏ‘±˘ ⁄Ë Ë˘› … !
÷ı ⁄‘˘ ±Ë_¿Îfl.                              ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ±_÷flÿÎË «Î· … ˢ› !
   ≠ë¿÷ν — ÁÎv_ ¿fl‰Î ‹ÎÀı …ı ≠ıflı, ±ı ’HÎ ±Ë_¿Îfl ¿Ëı‰Î› ?
                                              “±ÎI‹≠ÎÏM÷”fiÎ_ ·ZÎH΢
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ’HÎ ±Ë_¿Îfl ¿Ëı‰Î›. ¬˘À_ ¿fl‰Î ≠ıflı ÷ı›
±Ë_¿Îfl ¿Ëı‰Î›. ±ı ÁÎfl΋Î_◊Ì ¬˘À_ @›Îflı ¿flÂı, ÷ı› ¿Ëı‰Î› fiËŸ.          ≠ë¿÷ν — ‹ı_ ‹ÎflÎ ±ÎI‹Îfiı ±˘‚A›˘ ˢ›, ÷˘ ‹Îfl΋Î_ ¿›Î_
¿ÎflHÎ ¿ı ±Î_‘‚˘ »ı fiı ?                         ·ZÎH΢fiÌ Âw±Î÷ ◊Âı ? ‹Îfl΋Î_ ¿ı‰_ ’Ïfl‰÷˝fi ◊Âı ¿ı …ı◊Ì Ë_ Á‹∞
                                     ¿<_ ¿ı Ë_ flV÷Î µ’fl »\_ ?
   ÷‹ı …ıfiı ÿÎfi ±Î’÷Πˢ fiı ±ı ‹ÎHÎÁ ¿Â_¿ ±ı‰˘ ÂOÿ ⁄˘·Ì
√›˘, ÷˘ ÷‹ı ±ıfiı ‹Îfl‰Î ŒflÌ ‰‚˘ ! ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ±Ë_¿Îfl »ı.            ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·_ ÷˘ “≥√˘≥{‹” ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ⁄Ì…\_ ø˘‘-‹Îfi-
                                     ‹Î›Î-·˘¤ …÷Î_ flËı, ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ÷‹ı ±ÎI‹Î ◊¥ √›Î ! ±ı‰Î_ ·ZÎHÎ
   ≠ë¿÷ν — ·U¿flÌ ‹ÎHÎÁ ˢ›, ±ı ±ı‹ ¿Ëı ¿ı Ë_ ÏËLÿV÷Îfi ‹ÎÀı      ÷‹fiı ◊›Î_ »ı ?
·Õ<_ »\_. ÷˘ ±ı ±Ë_¿Îfl ¬fl˘ ?
                                        ≠ë¿÷ν — fiÎ, ±ı ÷˘ Ë…\ fi◊Ì ◊›Î_.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ⁄‘Î ±Ë_¿Îfl ¬flÎ. ’HÎ ±ı »ı‰Àı Áfl‰Î‚΋Î_
¿Â˘ ·Î¤ fiÎ ¿flı. ◊˘Õ_ ’H› ⁄_‘Λ. ÁÎv_ ¿flfiÎfl˘ “@›Îflı ¬˘À_ ¿flÂı”         ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±ı ·ZÎH΢ µI’Lfi ◊Λ ÷˘ ’»Ì ΩHΉ_ ¿ı ÷‹ı
±ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±Î…ı ÏËLÿV÷Îfi ‹ÎÀı ·Õ÷˘ ˢ› fiı ¿Î·ı ±ıfiÎ ¿ıMÀfi      ±ÎI‹V‰w’ ◊›Î »˘. ±I›Îflı ÷‹ı “«_ÿ¤Î¥” V‰w’ »˘ ! ±I›Îflı ¿˘¥
ΩıÕı› {CÎÕ˘ ¿flı ! ±ıfi_ ¿Â_ Ãı¿ÎHÎ_ fiËŸ. ±Ë_¿Îfl ÷tfi fiNŒÀ ‰V÷       ⁄˘·ı ¿ı, “±Î ÕΘ¿Àfl «_ÿ¤Î¥±ı ‹Îfl˘ ¿ıÁ ⁄√ÎÕu˘.” ±ıÀ·ı ÷‹fiı ±ËŸ
»ı. @›Îflı ¨‘˘ Œflı ÷ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±ı K›ı› ‰√flfiÌ ‰V÷ »ı. ±fiı        ⁄ıÃÎ ⁄ıÃÎ ±Áfl ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                           61   62                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6

   ≠ë¿÷ν — ±Áfl ÷˘ ◊Λ.                       ¤‰ “ÏÕV«Î…˝” ◊Λ »ı, ÷ı ‰¬÷ı ÷ı “≥Œı„@À‰” »ı. ±Î ‹fi, ‰«fi, ¿Î›Î
   ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎÀı ÷‹ı “«_ÿ¤Î¥” »˘ ! ±fiı ±Î “±_⁄ηη”fiı ¿˘¥
                                    hÎHÎı› “≥Œı„@À‰” »ı. “≥Œı@À” ¤˘√‰÷Ì ‰¬÷ı ⁄ÌΩ_ fi‰Î_ ¿˘Ï{{ µI’Lfi
√΂ ÿı, ÷˘ “Ë_” ±Î “±_⁄ηη”fiı ¿Ë_ ¿ı “…\±˘, ÷‹ı ¿èÎ_ ËÂı, ÷ı◊Ì    ◊Λ »ı. …ı ±Î‰÷Î ¤‰ı ’λÎ_ “≥Œı„@À‰” ◊Λ »ı. ±Î‹ “¿Î˜Ï{{” ±ıLÕ
±Î ÷‹fiı √΂˘ ÿı »ı !” ±‹fiı ÷tfi …\ÿÎ’HÎ_ … ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı         “≥Œı@À”, “≥Œı@À” ±ıLÕ “¿Î˜Ï{{” ±ı‹ CÎÀ‹Î‚ Ïfifl_÷fl «ÎS›Î … ¿flı »ı.
»ı. ÷‹Îv_› …\ÿ_ ’ÕÌ Ω› ±ıÀ·ı ’»Ì “’{·” Á˘S‰ ◊¥ √›_. fiËŸ           ‹fiW›…L‹ ±ı¿·Î‹Î_ … “¿Î˜Ï{{” ⁄_‘ ◊¥ ¿ı ±ı‹ »ı. ⁄Ì∞
÷˘ fl˘… “’{·” ∂¤Î_ ◊›Î_ … ¿flı !                     ⁄‘Ì √Ï÷‹Î_ ÷˘ ¬Î·Ì “≥Œı@À” … »ı. ±ËŸ “¿Î˜Ï{{” ±ıLÕ “≥Œı@À”
   ≠ë¿÷ν — ±Î “’{·˘” »ı, ±ı ⁄‘Î_ ∞‰fi ÁÎ◊ı ‰HÎı·Î_ »ı ¿ı      ⁄Lfiı »ı. ±‹ı iÎÎfi ±Î’̱ı »Ì±ı, I›Îflı ¿Î˜Ï{{ ⁄_‘ ¿flÌ ÿ¥±ı »Ì±ı.
¿‹˝ ¤˘√‰‰Î ‹ÎÀı ±ı »ı ?                        ’»Ì fi‰Ì “≥Œı@À” ◊Λ fiËŸ.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±HÎÁ‹… »ı. ±Î ‹fiW›˘ ⁄ı¤Îfi »ı ! ÂıfiÎ◊Ì           ≠ë¿÷ν — “≥Œı„@À‰” flËı‰_ ±ı ÁÎv_ »ı ¿ı “≥Œı„@À‰” ‹ÀÌ Ω›
⁄ı¤Îfi »ı ? “’˘÷ÎfiÎ V‰w’◊Ì ⁄ı¤Îfi »ı !” “’˘÷ı ¿˘HÎ »ı ?” ±ıfi_ …     ±ı ÁÎv_ »ı ?
¤Îfi fi◊Ì ! ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ±Ω›⁄Ì ¿Ëı‰Î› ? ÷‹fiı Âfl‹ fiÎ ·Î√Ì ±Î            ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ‹ÀÎÕ̱ı ÷˘ ÷˘ ±Î ⁄‘Î ·˘¿˘fiı ¿ÂÎfiÌ …wfl …
‰Î÷ ÁÎ_¤‚÷Î_ ? ’˘÷ı ’˘÷Î◊Ì ±ΩHÎ »ı. ±ı Âfl‹ ±Î‰ı ±ı‰_ »ı fiı ?      fiÎ flËı. …flο ÿ‰Î «˘’Õ̱ı ¿ı ‹ÀÌ Ω›. ÀÎœ fiÎ ‰Î›, ÷Î’ fiÎ ·Î√ı,
±fiı I›Î_ ⁄ËÎfl ’λ˘ fiÌ¿‚ı, I›Îflı ¿ıÀ·˘ ⁄‘˘ fl˘Œ ‹Îflı »ı. ±S›Î, ÷fiı    ±ıÀ·ı ’_¬Î, ¿’ÕÎ_ ¿ÂÎfiÌ …wfl fiÎ flËı.
V‰w’fi_ ¤Îfi fi◊Ì, ÷ı Â_ ‰√fl ¿Î‹fi˘ ¿>ÿο>ÿ ¿flı »ı ! ’˘÷ı ’˘÷Î◊Ì
√M÷ flËÌ Â¿ı … fiËŸ fiı ! ÷‹ı ÷‹ÎflÎ ’˘÷Î◊Ì √M÷ ◊›Î »˘, ÷ı ±Î          ≠ë¿÷ν — ±Î …L‹-‹flHÎfiÎ_ ¿ÎflHÎfiÌ …ı “≥Œı@À” »ı, ÷ı fiÌ¿‚Ì
¿¥ Ω÷fi_ ¿Ëı‰Î› ? ±ıÀ·Î ‹ÎÀı, ¤Îfi‹Î_ ·Î‰‰Î ‹ÎÀı Ë_ ±Î “ωiÎÎfi”     Ω› ±ı ÁÎv_ ¿ı flËı ÷˘ ÁÎv_ ?
±Î’‰Î ‹Î√_ »\_. “±Î” iÎÎfi fi◊Ì, “±Î” ωiÎÎfi »ı. iÎÎfi Ïø›Î¿ÎflÌ fiÎ       ÿÎÿÎlÌ — “≥Œı@À” ¿˘¥ ÿËÎÕ˘› ±ı‹ fiÌ¿‚Ì fiÎ Ω›. “≥Œı@À”
ˢ›. ±Î “ωiÎÎfi” Ïø›Î¿ÎflÌ Ë˘›. ±Î iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ÷‹Îflı ¿Â_ ¿fl‰_     ±ıÀ·ı ’ÏflHÎ΋. ’ÏflHÎ΋fiı ¬ÁıÕÌ fiΠ¿Λ. ’HÎ “¿Î˜Ï{{”fiı ⁄_‘ ¿flÌ
fiÎ ’Õı. iÎÎfi … ¿›Î˝ ¿flı. ωiÎÎfi Ë_‹ıÂÎ_ «ı÷fi ˢ› ±fiı ÂÎVhÎiÎÎfi ±ı
                                    ¿Λ.
ÂOÿiÎÎfi »ı. ±ı Ïø›Î¿ÎflÌ fiÎ ◊¥ ¿ı. ⁄Ë I›Îflı ±ı ±Î’HÎfiı Áÿ˚-
±Áÿ˚fi˘ ω‰ı¿ ¿flΉÕΉı. Áÿ˚-±Áÿ˚fi˘ ω‰ı¿ ±ıÀ·ı ±Î “ÁΫ_” ¿ı ±Î        ≠ë¿÷ν — ±ı ¿Î›˝-¿ÎflHÎ ¤Î‰fi_ »ı ?
“¬˘À_” ±ı‰_ ¤Îfi ¿flΉfiÎv_ »ı ±fiı ±Î ÷˘ “±ø‹ ωiÎÎfi” »ı.
                                       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, “≥Œı@À” ±ı ¿Î›˝ »ı ±fiı ¿Î›˝‹Î_ ŒıflŒÎfl fiÎ ◊Λ.
          ¿ÎflHÎ-¿Î›˝fiÌ U≤__¬·Î                ±Î …ı “≥Œı@À” »ı ±ı “ÏÕV«Î…˝” »ı ±fiı ‹ËŸ “«Î…˝” ◊›Î ¿flı »ı. “«Î…˝”
                                    ±ı ⁄_‘ ¿flÌ Â¿Î›. “ÏÕV«Î…˝” ⁄_‘ fiÎ ¿flÌ Â¿Î›.
   ≠ë¿÷ν — ÿıË fiı ±ÎI‹Î ‰E«ı Á_⁄_‘ ÷˘ ¬fl˘ fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÿıË »ı ÷ı ±ÎI‹Îfi_ ’ÏflHÎ΋ »ı. …ı …ı “¿Î˜Ï{{” ¿›Î˝_            ±¿÷ν’ÿı ±⁄_‘ÿÂÎ
÷ıfiÌ ±Î “≥Œı@À” »ı. ¿˘¥ ÷‹fiı e· «œÎ‰ı ÷˘ ÷‹ı ¬Â ◊¥ Ω‰ ±fiı          ≠ë¿÷ν — “¿Î˜Ï{{” ⁄_‘ ¿fl‰ÎfiÌ ≠Ïø›Î ÂÌ »ı ?
÷‹fiı √΂ ÿı ±ıÀ·ı ÷‹ı «ÌÕÎ¥ Ω‰. ÷ı «ÌÕΉ΋Î_ fiı ¬Â ◊‰Î‹Î_ ⁄ÎèÎ
ÿ½fifiÌ Ï¿_‹÷ fi◊Ì, ±_÷fl¤Î‰◊Ì ¿‹˝ «Î…˝ ◊Λ »ı. ÷ıfi_ ’»Ì ±Î‰÷ı         ÿÎÿÎlÌ — “Ë_ ±Î ¿v_ »\_” ±ı ¤Îfi ÷ÒÀu_, I›Îfl◊Ì “¿Î˜Ï{{” ⁄_‘
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                           63   64                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6

◊¥ √›Î_ ! ’»Ì fi‰Î_ “¿Î˜Ï{{” µI’Lfi ◊‰ÎfiÎ_ fiËŸ fiı …^fi˘ ‹Î· »ı,      fiËŸ. “Â_ ◊¥ flèÎ_ »ı” ÷ıfiı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_ !
÷ı “ÏÕV«Î…˝” ◊›Î ¿fl‰Îfi˘. ˉı …^fi˘ ‹Î· ¿ı‰Ì flÌ÷ı “ÏÕV«Î…˝” ◊Λ        ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì “©ÎI‹Î” ±ıÀ·˘ “T›‰ÏV◊÷”fiÎ ⁄_‘fi‹Î_
»ı, ÷ı ±Î’fiı Á‹Ω‰_.                          ±ÎT›˘ ¿ı fiËŸ ?
    ±ËŸ◊Ì «Î·ÌÁ ‹Î¥· »ıÀı◊Ì ±ı¿ “≥flÌ√ıÂfi” ÀıL¿‹Î_◊Ì ‹˘ÀÌ         ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, “©ÎI‹Î” ⁄_‘fi‹Î_ fi◊Ì. “©ÎI‹Î” ◊›Î ’»Ì
’Î¥’ ¶ÎflÎ ±ËŸ ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ ÷‚Ή ¤fl‰Î ’ÎHÎÌ ±Î‰÷_ ˢ›, ÷˘ ±ı       iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı‰ÎfiÌ … …wfl »ı.
÷‚Ή ¤flÎ¥ √›Î ’»Ì ±Î’HÎı I›Î_ Œ˘fi ¿fḻı ¿ı ˉı ’ÎHÎÌ ±Î’‰Îfi_
⁄_‘ ¿flÌ ÿ˘. ÷˘ ±ı ·˘¿˘ ÷fl÷ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı, »÷Î_ ±‹¿ ÀÎ¥‹ Á‘Ì ±ËŸ         Ë_ “À˘’” µ’fl …¥fiı ±Î ⁄‘Ì ‰Î÷ ¿v_ »\_ ! …√÷fiÎ ·˘¿˘±ı
÷˘ ’ÎHÎÌ «Î· … flËı. ¿ÎflHÎ «Î·ÌÁ ‹Î¥·fiÌ ’Î¥’‹Î_ ’ÎHÎÌ ±_ÿfl       …ı ‰Î÷ ¿flı·Ì »ı, ÷ı‹Î_ ¿ıÀ·Î¿ ·˘¿˘±ı Õ_√flfiÌ ÷‚ıÀÌ‹Î_ flËÌfiı ‰Î÷
flËı·_, ÷ı ÷˘ ±Î‰‰Î ÿı‰_ ’Õı fiı ? ±ıfiı Â_ ¿Ëı‰Î› ? ±‹ı ±ıfiı “ÏÕV«Î…˝”  ¿flı·Ì »ı, ¿ıÀ·Î¿ı ’Î_« eÀ µ’fl «œÌfiı ‰Î÷ ¿flÌ »ı, ÷˘ ¿ıÀ·Î¿ı ÿÁ eÀ
¿Ë̱ı »Ì±ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±‹ÎflÌ ’ÎÁı iÎÎfi ·Ì‘ı·Îfi_ “«Î…˝” ⁄_‘ ◊¥      µ’fl◊Ì ‰Î÷ ¿flÌ »ı ±fiı Ë_ ±ıÀ·ı Á‘Ì «œu˘ »\_ ¿ı, ‹Îv_ Õ˘¿<_ µ’flfiÎ
Ω› »ı. “Ë_ ¿v_ »\_” ±ı ¤Îfi ÷ÒÀÌ Ω› »ı, T›‰ÏV◊÷ ¿flı »ı ±fiı       “À˘’”fiı …\±ı ±fiı fiÌ«ıfi˘ ⁄‘˘ … ¤Î√ ÿı¬Î› ! F›Îflı ‰Ì÷flÎ√˘±ı ÷˘
“©ÎI‹Î” iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı »ı. ’»Ì …ı ◊Λ ÷ı “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_ »ı. ±ıÀ·ı   “À˘’” µ’fl ∂¤Î flËÌfiı ‰Î÷ ¿flÌ »ı ! “À˘’” µ’fl Á_’ÒHν ÁI› »ı !
¿÷ν’ÿ ±Î¬_ ∂ÕÌ Ω› »ı ¿ı …ıfiÎ◊Ì “«Î…˝” ◊÷_ Ë÷_. ’»Ì …ı “ÏÕV«Î…˝”    ±Î Ë_ …ı ¿Ë_ »\_ ÷ı‹Î_ ¿_¥¿ ÁËı… ¬Î‹Ì ±Î‰ı. ¿ÎflHÎ ¿ı “À˘’” µ’flfi_
flèÎ_, ÷ıfi˘ Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘ flËı »ı.                    ⁄‘_ fiÎ Ωı¥ ¿<_ ! “À˘’” µ’flfiÌ ÷˘ ‰Î÷ … …\ÿÌfiı ?

 ≠ÎflO‘ ⁄L›Î_ ’flÎHÎÎ_, “T›‰ÏV◊÷ı” iÎÎfi ‹ÎHÎÎ_ !               ≠ë¿÷ν — ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfi ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı ¿‹˝ZΛ ⁄Ì∞ ¿˘¥
                                    ’HÎ T›„@÷ ¶ÎflÎ ◊¥ ¿ı fiËŸ, ±ıÀ·ı ±ı‹Î_ “iÎÎfiÌ” ’HÎ ±Î‰Ì Ω› ?
   ≠ë¿÷ν — ±Î’ “T›‰„V◊÷” „@÷fiı ≠¤Â„@÷ ¿Ë˘ »˘ ¿ı ≠ÎflO‘
¿Ë˘ »˘ ?                                   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, iÎÎfiÌ ÷˘ ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ_ ¿‹˝ ¬’Ήı ±fiı ⁄ÌΩfiÎ_
                                    ˵ ¬’Î‰Ì ÿı ! ±ıÀ·ı ±ı‹HÎı ±ı …ı ‰Î÷ ¿flÌ »ı ±ı “iÎÎfiÌ” fiΠˢ›
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Î “T›‰ÏV◊÷” „@÷ ±fiı ≠ÎflO‘ ±ıfiı ¿_¥        ÷ıfiı ‹ÎÀı ‰Î÷ ¿flÌ »ı !
·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁ ≠ÎflO‘fiı ‹Îfiı ÷˘ ·˘¿˘ ±Î‰Ìfiı Â_ ¿Ëı, “÷_
                                       ≠ë¿÷ν — “iÎÎfiÌ”fiı ≠¿ÚÏ÷ µ’fl ≠¤I‰ ˢ› ?
’vÊÎ◊˝ ¿fl, fi¿Î‹˘ ≠ÎflO‘ µ’fl ⁄ıÁÌ fiÎ flËÌÂ.” ±ıÀ·ı ≠ÎflO‘ ±ı
’Î_√‚Î ±‰·_⁄fi‰Î‚Ì ‰V÷ »ı ±fiı “T›‰ÏV◊÷” ÷˘ “±ı@{ı@À” ÷ı‹ … »ı.        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiΠˢ› ! ’HÎ ≠¿ÚÏ÷fiÌ ±ı‹fiÌ µ’fl ±Áfl fiÎ
                                    ˢ›. ’˘÷ÎfiÌ V‰÷_hÎ÷Î ’fl ≠¿ÚÏ÷fiÌ ±Áfl fiΠˢ›, ’HÎ ≠¿ÚÏ÷fiı
   ≠ë¿÷ν — “T›‰ÏV◊÷” ±ıÀ·ı ’Ò‰˝ÏfiÏç÷ ? ±ı ’Ò‰˝Ïfi‘νÏfl÷ »ı ?
                                    ±Î‘Ìfi ÷˘ “‹ËΉÌfl ¤√‰Îfi”fiı› flËı‰_ ’Õ÷_ Ë÷_ !
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Á_’ÒHν ’Ò‰˝ÏfiÏç÷ »ı ! ’HÎ F›Î_ Á‘Ì ±Î’HÎfiı
                                       ≠ë¿÷ν — ±Î’fi_ iÎÎfi ·Ì‘_ ˢ› »÷Î_ ±ı‹fiı Á‹ÎÏ‘ ‰÷˝÷Ì fiÎ
Á_’ÒHν iÎÎfi fi◊Ì, I›Î_ Á‘Ì ±Î’HÎı ⁄˘·‰_ fiÎ Ωı¥±ı ¿ı “T›‰ÏV◊÷” …
»ı. ±Î ‹fi-‰«fi-¿Î›Î “T›‰ÏV◊÷”fiı ÷Î⁄ı … »ı. ±Î ËÎ◊ ¨«˘ ¿flı,       ˢ›, ±ıfiÌ “¤flı·Ì ’ÎÀÌ” ˢ›, ’HÎ ±ı‰_ “T›‰ÏV◊÷”fiÎ ËÎ◊‹Î_ ¬v_ ¿ı
‹ËŸ ω«Îfl ¿flı, ‹ËŸ ≠ıflHÎÎ ◊Λ »ı, ±ı ⁄‘_ “T›‰ÏV◊÷”fiı ÷Î⁄ı »ı.     ±‹¿ Ïÿ‰Áı ’ÎÀÌ ⁄‘Ì ¿˘flÌ ◊Âı ?
±Î’HÎı “©ÎI‹Î” fiı ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ±ıfiı ÷Î⁄ı ! ±ıÀ·ı ±ı‹Î_ ËÎ◊ CÎη‰˘       ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹Î_ “T›‰ÏV◊÷” „@÷ ¿_¥ fi¿ÁÎfi ¿fl÷Ì fi◊Ì.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                        65

’˘÷ÎfiÌ ±ΩB≤Ï÷ fi¿ÁÎfi ¿flı »ı ! Ωı ‹ÎflÎ_ ±Î’ı·Î_ ‰Î@›˘fiÎ ±‹·‹Î_
flËı ÷˘ ÷ıfiı Ïfifl_÷fl Á‹ÎÏ‘ flËı. ’˘÷ı “ΩB≤÷” flËı‰ÎfiÌ …wfl »ı ! ±Î
“iÎÎfi” Ë_ ±Î’_ »\_ I›Îflı ÷‹fiı ±ÎI‹ÎfiÌ Ω√ÚÏ÷‹Î_ ·Î‰Ì ÿ™ »\_ !
±ÎI‹ÎfiÌ Á_’ÒHν ΩB≤Ï÷fiı “¿ı‰‚iÎÎfi” ¿èÎ_ »ı ! ΩB≤Ï÷ µI’Lfi ◊Λ
±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ ⁄‘Î … ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î› ! ’˘÷ÎfiÎ fl˘…fiÎ ’Î_«Á˘-’Î_«Á˘
ÿ˘Ê˘ “’˘÷ı” Ωı¥ ¿ı ! …ı ÿ˘Ê …\±ı, ÷ı ÿ˘Ê ±‰U› Ω› !
   ±Î’HÎı ±ËŸ ±Î “ωiÎÎfi” »ı. ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î‰Î ‹Î_ÕuÎ,
I›Îfl◊Ì ±ıfiÌ ¤√‰Îfi ◊‰ÎfiÌ Âw±Î÷ ◊¥ ! fiËŸ ÷˘ ’˘÷Îfi˘ ÿ˘Ê
¿˘¥fiı› ÿı¬Î› fiËŸ. ’˘÷ı ……, ’˘÷ı ‰¿Ì· »ı fiı ’˘÷ı ±Îfl˘’Ì Ë˘›                  [9]
÷˘, ’˘÷Îfi˘ ÿ˘Ê ¿ı‰Ì flÌ÷ı Ωı¥ ¿ı ?
            vvvvv
                                           ¿ÊΛ˘fiÌ Âw±Î÷
                                    ≠ë¿÷ν — “«Î…˝” ¿ÊΛ ±fiı “ÏÕV«Î…˝” ¿ÊΛ ωÂı ‹Îflı ΩHΉ_
                                »ı.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±I›Îflı ÷‹fiı …ı ¿ÊΛ ◊¥ flèÎÎ »ı, ÷‹ı ¿˘”¿fiÌ ΩıÕı
                                ±I›Îflı √VÁı ◊¥ √›Î ˢ, ÷˘ ±ı ¿ÊΛ “ÏÕV«Î…˝” »ı. ’HÎ ±ıfiÌ ±_ÿfl
                                ÷‹Îfl˘ ¤Î‰ »ı, ÷˘ ŒflÌ “«Î…˝”fi_ ⁄Ì ’Õ›_.
                                    ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ’HÎ “ÏÕV«Î…˝” ◊Λ ÷˘, ÷ı‹Î_ «Î…˝ ÷˘ ◊Λ fiı ?
                                ¤Î‰¿‹˝ ±Î‰ı fiı ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı “ÏÕV«Î…˝” ◊Λ I›Îflı “«Î…˝” fiÎ ¿fl‰_ ˢ› ÷˘,
                                ±‹ÎflÌ ’ÎÁı “iÎÎfi” ·Ì‘ı·_ ˢ› ÷ıfiı “«Î…˝” ◊Λ … fiËŸ. ’»Ì ¿‹˝ «˘_Àı
                                … fiËŸ.
                                    ≠ë¿÷ν — ±ıfi˘ ¿˘¥ ÀıVÀ ¬fl˘ ¿ı ±Î “ÏÕV«Î…˝” »ı fiı ±Î “«Î…˝”
                                »ı ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄‘˘ ÀıVÀ »ı. ’˘÷Îfiı ⁄‘Ì ¬⁄fl ’Õı. Ωı «Î…˝ ◊Λ
                                ÷˘ ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı ±ÂÎ_Ï÷ ◊Λ, ±_ÿfl Á‹ÎÏ‘ ÷ÒÀÌ Ω› ±fiı «Î…˝ fiÎ ◊Λ
                                ±ı‹Î_ ÷˘ Á‹ÎÏ‘ Ω› fiËŸ !
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                        67  68                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6

   ≠ë¿÷ν — Á‹ÎÏ‘ ˢ› »÷Î_ ø˘‘ ◊Λ ?             ±ı‹Î_◊Ì ‹˘À_ {ÎÕ µI’Lfi ◊Λ !
   ÿÎÿÎlÌ — ø˘‘ ◊Λ »ı ±ı ÏÕV«Î…˝ ø˘‘ »ı, ’HÎ ±_ÿfl ø˘‘       ¶ıÊ ±ı ¿ÊΛfiÌ Âw±Î÷ »ı ±fiı flÎ√ ±ı ⁄Ì… fiÎA›_, I›Î_◊Ì ’»Ì
¿fl‰Îfi˘ ¤Î‰ ˢ› ÷˘ ±ı‹Î_ Á‹ÎÏ‘ flËı fiËŸ.             ±ıfi_ ’ÏflHÎ΋ ±Î‰Âı. ±ıfi_ ’ÏflHÎ΋ Â_ ±Î‰Âı ? ¿ÊΛ. ±ıÀ·ı ’ÏflHÎ΋
                                ±Î‰Âı ÷ı ÿËÎÕı ¶ıÊ µI’Lfi ◊Âı. ±I›Îflı ÷˘ flÎ√ »ı ±ıÀ·ı ‹ÌÃ_ ·Î√ı.
   ≠ë¿÷ν — ·˘¤fi_ ’HÎ ±ı‰Ì … flÌ÷ı ˢ› ?
                                        ±fi¿>‚‹Î_ ¿ÊΛ˘ ˢ› ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ⁄‘Îfi_ … ±ı‰_. ±ı¿
“ÏÕV«Î…˝” ¤Î‰ »ı fiı ⁄ÌΩı “«Î…˝” ¤Î‰ »ı. ±Î’fi_ fi΋ Â_ ?        ≠ë¿÷ν — ±fi¿>‚ Á_›˘√˘‹Î_ ¿ÊΛ¤Î‰ ¿ı ¿_¥ ±Î‰÷˘ fi◊Ì fiı
                                ≠Ï÷¿>‚ Á_›˘√˘‹Î_ ¿ÊΛ¤Î‰ ⁄Ë ±Î‰Ì Ω› »ı, ÷˘ ±ıfiı ‹ÎÀı Â_
   ≠ë¿÷ν — «_ÿ·Î·.
                                ¿fl‰Îfi_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’ “«_ÿ·Î· »˘” ±ıfiÌ ¬Î÷flÌ ¿flı·Ì »ı ?
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı ¿ı ≠Ï÷¿>‚ ±ı¿·Î‹Î_ … ¿ÊΛ ◊Λ »ı ±ı‰_
   ≠ë¿÷ν — ⁄‘αı ¿èÎ_ »ı ‹fiı.                fi◊Ì. ±fi¿>‚‹Î_ ⁄Ë ¿ÊΛ ◊Λ »ı. ’HÎ ±fi¿>‚fiÎ ¿ÊΛ˘ Ã_ÕΠˢ›.
                                ±ıfiı flÎ√¿ÊΛ ¿Ëı‰Î› »ı. ±ı‹Î_ ·˘¤ ±fiı ¿’À ⁄ıµ ˢ›. ±ı‹Î_ ±ı‰Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı fi΋‘ÎflÌ ÷˘ Ë_ ’HÎ ¿⁄Ò· ¿v_ »\_, ’HÎ ¬flı¬fl
                                ¬flı¬flÌ Ã_Õ¿ ·Î√ı ¿ı ÿËÎÕı ÿËÎÕı √Î_à ‰‘÷Ì … Ω›. ±fi¿>‚ Á¬ÿΛÌ
“÷‹ı” ¿˘HÎ »˘ ? F›Î_ Á‘Ì, “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ±ı ±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰ »ı
                                ·Î√ı »ı, ’HÎ Á¬ÿÎ›Ì »ı ±ı … ⁄Ë ‰Á‹_ »ı.
I›Î_ Á‘Ì ¿‹˝ «Î…˝ ◊›Î … ¿flı »ı.
                                   ≠ë¿÷ν — ±fi¿>‚‹Î_ ÷˘ ¬⁄fl ’Õ÷Ì … fi◊Ì ¿ı ±Î ¿ÊΛ¤Î‰
   ≠ë¿÷ν — flÎ√-¶ıÊ ±ı ¿ÊΛ¤Î‰ »ı ¿ı …\ÿ_ »ı ?
                                »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿ÊΛfiÎ … ¤Î‰ »ı. ±ı …\ÿ_ ÷k‰ fi◊Ì. ø˘‘ ±fiı      ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ¿ÊΛfiÌ ¬⁄fl fiÎ ’Õı. ’HÎ ±ı … ¿ÊΛ ‹ÎflÌ
‹Îfi ±ı ¶ıÊ »ı, fiı ‹Î›Î fiı ·˘¤ ±ı flÎ√ »ı. ±Î ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤,  fiάı. ≠Ï÷¿>‚fiÎ ¿ÊΛ˘ ÷˘ ¤˘‚Πˢ› Ï⁄«ÎflÎ ! ±ıfiÌ …√÷fiı ÷fl÷
±ı ±ÎI‹ÎfiÎ √HΑ‹˝ fi◊Ì. ÷ı‹ ’ÿ˚√·fiΛ √HΑ‹˝ fi◊Ì.         … ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›. F›Îflı ±fi¿>‚fiÎ ¿ÊΛ˘, ·˘¤ ±fiı ¿’À ÷˘ ±ı
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ hÎÌ…\_ ¿›_ ÷k‰ »ı ?              ŒÎ·Ìe·Ìfiı ‹˘ÀÎ ◊Λ »ı ! ≠Ï÷¿>‚fiÎ ¿ÊΛ˘, ‹Îfi ±fiı ø˘‘ »ı. ±ı
                                ⁄_fiı ¶ıÊ‹Î_ Ω›. ±fi¿>‚fiÎ ¿ÊΛ˘ ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ¤À¿Î‰Ì ‹Îflı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ±fiı ’ÿ˚√·fiÌ ËÎ…flÌ◊Ì µI’Lfi ◊÷Î √HÎ »ı.    ⁄ıfi ÷‹fiı Á‹…‹Î_ ±Î‰Ì √›_ fiı ?
ËÎ…flÌ fiΠˢ› ÷˘ fiÎ ◊Λ.
                                   ≠ë¿÷ν — ËÎ.
   ≠ë¿÷ν — ¿ÊΛ‹Î_ ¿Ê˚ Ü ±Î› »ı ? ±ı Â_ »ı ?
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ⁄Lfiı ¬˘ÀÎ »ı - ±fi¿>‚ fiı ≠Ï÷¿>‚. ‹ÎÀı ±ÎI‹Î
   ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfiı ’ÌÕı ±ı ⁄‘Î ¿ÊΛ.             ΩHΉΠ…ı‰˘ »ı. ±ÎI‹Î ΩH›Î ’»Ì ±fi¿>‚-≠Ï÷¿>‚ ⁄‘_ ∂ÕÌ Ω› !
   ≠ë¿÷ν — flÎ√◊Ì ’ÌÕÎ ◊÷Ì fi◊Ì, »÷Î_› flÎ√fiı ¿ÊΛ ¿ı‹ ¿è΢ ?     ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ıfiÎ ‹ÎÀı ¢ ’vÊÎ◊˝ ¿fl‰˘ ?
   ÿÎÿÎlÌ — flÎ√◊Ì ’ÌÕÎ fiÎ ◊Λ, ’HÎ flÎ√ ±ı ¿ÊΛfi_ ⁄Ì… »ı.      ÿÎÿÎlÌ — ’vÊÎ◊˝ ¿›ı˝ ¿Â_ fiËŸ ◊Λ. ±ËŸ ±Î‰Ωı. ÷‹fiı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                         69  70                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6

±ÎI‹Î …HÎÎ‰Ì ÿ¥Â_. ’»Ì ÷‹fiı ±Îfi_ÿ ±Îfi_ÿ ◊¥ …Âı ±fiı ±Î          ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfifiÎ ±Î‘Îflı »ı.
¿ÊΛ˘ ⁄‘Î ‹ÀÌ …Âı !!
                                    ±iÎÎfi÷Î … ±Î ⁄‘Îfi_ “⁄ı{‹ıLÀ” »ı. ±iÎÎfi÷Î √¥ ¿ı ⁄‘˘
    F›Î_ Á‘Ì ±ÎI‹Î ±fi¤‰‹Î_ fiÎ ±Î‰ı I›Î_ Á‘Ì ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ.    µ¿ı· ±ÎT›˘. ±iÎÎfi÷Î ±‹ÎflÎ Á‹Ω‰‰Î◊Ì Ω›. ±iÎÎfi Ω› ±ıÀ·ı
·˘¿˘ ¿Ëı »ı ¿ı “Áοfl √‚Ì »ı, Áοfl √‚Ì »ı.” ÷ı ±Î’HÎı ’һ̱ı ¿ı  ¿ÊΛ ’ՉΠ‹Î_Õı, ±ıÀ·ı flÎ√-¶ıÊ ’ՉΠ‹Î_ÕuÎ. ’»Ì ≠¿ÚÏ÷ ’ՉΠ‹Î_Õı.
“¿ı‰Ì √‚Ì »ı ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı ¿ı, “Ë_ ΩHÎ÷˘ fi◊Ì ! ±ı ÷˘ ‹˘œÎ‹Î_  »ı fiı ÁËı·˘ flV÷˘ ?
‹Ò¿Ì±ı I›Îflı ¬⁄fl ’Õı.” ±ı‹ ±ÎI‹Îfi_ »ı. ±Î ⁄‘Ì ±ÎI‹ÎfiÌ ‰Î÷˘ ¿flı,
’HÎ ⁄‘Ì ‰Î÷˘‹Î_ … »ı. ±ı‹Î_ ¿Â_ Œ‚ÿÎ›Ì fiËŸ. ¿ÊΛ Ω› fiËŸ fiı              “±ø‹”fiÌ ⁄Ï·ËÎflÌ !
ÿËÎÕ˘ ±Î’H΢ ‰‚ı fiËŸ. ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ±Î‰_ ¤À¿ ¤À¿ ¿flı »ı.         ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ¿_¥ ’HÎ Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ¿›Î˝ ‰√fl ±Î ≠ÎM÷ ◊‰_,
“iÎÎfiÌ’vÊ”fiÎ_ ÿ½fi ¿›ÎÙ fi◊Ì, Á÷˚ ÁH›_ fi◊Ì, Á÷˚ l©›_ fi◊Ì. Á÷˚fiı  ±ı Á‹Ω÷_ fi◊Ì.
ΩHΉ_ ÷˘ Ωı¥±ıfiı ±ı¿ Œıfl˘ ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — “±ø‹ ωiÎÎfi” Ë_‹ı iÎÎfiÌfiÌ ¿Ú’Î◊Ì ≠ÎM÷ ◊Λ. ±fiı
   ¿ÊΛ˘ ⁄Ë ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı fiı ? ±fiı ’ı·Î Á¬ ±Î’ı »ı ÷ı ¿ÊΛ˘,   “øÏ‹¿”‹Î_ ’HÎ ¿Ú’Î ÷˘ ¬flÌ …, ’HÎ ±ı‹Î_ √v ¿Ëı ±ı‰_ ¿fl ¿fl ¿fl‰_
÷ı Â_ »ı ?                            ’Õı. “±ø‹”‹Î_ ¿÷ν’ÿ fiΠˢ›. ±ËŸ ÷˘ iÎÎfi …, ÁÌ‘_ “ÕΛflı@À” iÎÎfi.
   ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ±Î’ı ¿Ì‘_ I›Îflı A›Î· ±ÎT›˘ ¿ı ±ı ‹ËÎ     ±ıÀ·ı ⁄Ë Áfl‚ ◊¥ ’Õı ! ÷ı◊Ì ±Îfiı “Ï·ŒÀ‹Î√˝” ¿è΢. “Ï·ŒÀ‹Î√˝”
ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı, fiËŸ ÷˘ ±fi¿>‚‹Î_ ¿ÊΛ˘ ˢ› ±ı Á‹…H΋Î_ … fiˢ÷Î     ±ıÀ·ı ‹Ëıfi÷ ‰√ıflı ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ. ±ÎiÎ΋Î_ flËı‰Îfi_. ±ıÀ·ı fi‰_
±Î‰÷Î.                              “«Î…˝” fiÎ ◊Λ. ’»Ì ÷‹Îflı ωÁ…˝fi ◊›Î … ¿flı. …ı‰Î ¤Î‰ı Á…˝fi ◊›ı·_
                                 Ë÷_, ÷ı‰Î ¤Î‰ı ωÁ…˝fi ◊›Î ¿flı.
   ÿÎÿÎlÌ — “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÎ ÿı¬ÎÕuÎ ÏÁ‰Î› ‹fiW›fiı ’˘÷ÎfiÌ
¤Ò·fi˘ A›Î· fiÎ ±Î‰ı, ±Î‰Ì ±fi_÷Ì ¤Ò·˘ »ı. ±Î ±ı¿ … ¤Ò· fi◊Ì.               ±fi¤‰-·ZÎ-≠÷ÌÏ÷
±fi_÷Ì ¤Ò·˘ ŒflÌ ‰‚Ì »ı.
                                     ’˘÷ı ±fiÎÏÿ ¿Î‚◊Ì Ï‰¤˛‹‹Î_ ’Õı·˘ »ı. ±ÎI‹Î »ı V‰¤Î‰‹Î_,
   ≠ë¿÷ν — ¤Ò·˘ ÷˘ Õ√·ı fiı ’√·ı ◊Λ »ı.            ’HΠω¤Î‰fiÌ Ï‰¤˛‹÷Î ◊¥. ÷ı ÁÊM÷ ±‰V◊Î ¿Ëı‰Î›. ÷ı ΩB›˘ I›Îflı
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±fi¿>‚ ±ı ¿ÊΛ˘ ¿Ëı‰Î›. ±ı‰_ ÷‹ı ⁄flÎ⁄fl      ÷ıfi_ ·ZÎ ⁄ıÁı ±Î’HÎfiı. ±ı iÎÎfiı ¿flÌfiı Ω√ı. “iÎÎfiÌ’vÊ” iÎÎfiı ¿flÌfiı
Á‹∞ √›Î »˘ fiı ?                          ⁄˘·Î‰ı. ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î Ω√ı ’»Ì ·ZÎ fiÎ Ω›. ·ZÎ ⁄ıÃ_ ±ıÀ·ı ±fi¤‰,
                                 ·ZÎ fiı ≠÷ÌÏ÷ flËı. ±Î ·ZÎfiÌ ‹ËŸ ≠÷ÌÏ÷ ˢ› …. ˉı ±fi¤‰ ‰‘÷Î
   ≠ë¿÷ν — ËÎ.                        …‰ÎfiÎ. ’ÒHν ±fi¤‰fiı ¿ı‰‚iÎÎfi ¿èÎ_.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î …ı Ïfifl_÷fl √Îfl‰flÁ‹Î_ flάı, ¬Ò⁄ Ã_Õ¿ ·Î√ı, ¬Ò⁄            Á΋ÌM›¤Î‰◊Ì ‹„@÷
‹Ω ±Î‰ı. ±ı … ¿ÊΛ˘ »ı ÷ı ¤À¿Î‰fiÎflÎ »ı.
                                     ±iÎÎfi÷Î◊Ì ¿ÊΛ ∂¤Î ◊Λ »ı. iÎÎfi◊Ì ¿ÊΛ fiΠˢ›.
           ¿ÊΛ˘fi˘ ±Î‘Îfl                V‰w’iÎÎfi ◊›Î ’»Ì “÷‹ı” µ√˛ ◊¥ Ω‰, ÷˘ ±ı ’ı·Î ’λ·Î ¿ÊΛ˘
   ≠ë¿÷ν — ±Î ¿ÊΛ ÂıfiÎ ±Î‘Îflı »ı ?              »ı ¿ı …ı ˉı ÏÕV«Î…˝ ◊Λ »ı. ÏÕV«Î…˝ ◊Λ »ı, ±ıfiı ¤√‰Îfiı «ÎÏflhÎ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                          71

‹˘ËfiÌ› ¿ËÌ.
   “±Î’H΢” “’ÎÕ˘ÂÌ” «ı÷fi¤Î‰fiı ’΋ı·˘ »ı. «Î…˝ ◊›ı·˘ »ı,
±ıÀ·ı ±ıfiÎ ⁄‘Λ ¤Î‰˘, ⁄Ï©fiÎ ⁄‘Λ ¤Î‰˘, ±’‹Îfi ¿flı I›Îflı ‹fi
µ»Î‚ı «œı, ±ı ⁄‘Î ’ÎÕ˘ÂÌfiÎ ¤Î‰˘ »ı. ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ-±Ë_¿Îfl ⁄‘Î
F›Îflı µ»Î‚ı «œı ÷˘ “±Î’HÎı” «_ÿ·Î·fiı ‘Ì‹ı flËÌfiı ¿Ëı‰_, “∂»‚¢
fiËŸ ⁄Î, ˉı ÂÎ_Ï÷ flάΩı.” ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ’ÎÕ˘ÂÌ ÷flÌ¿ı ’ÎÕ˘ÂÌ‘‹˝
⁄Ω‰‰˘. ¿˘¥¿ ‰¬÷ ⁄Ë µU¿ıflÎÀ ◊¥ Ω› ÷˘ ±Î’HÎı ±flÌÁÎ Á΋ı
Ωı‰_. ÷ı ±Î‹ ±flÌÁ΋Î_ «_ÿ·Î· ÿı¬Î› fiı ? ’»Ì «_ÿ·Î·fiı ±Î‹
ËÎ◊ Œıfl‰‰˘, ±ËŸ ±Î√‚ flËÌfiı ÷‹ı Œıfl‰˘fiı ±ıÀ·ı I›Î_ ±Î√‚                      [10]
±flÌÁ΋Î_ Œflı; ±ı‰_ ÿı¬Î› fiı ? ’»Ì ±Î’HÎı «_ÿ·Î·fiı ¿Ëı‰_ ¿ı, ““ÂÎ_Ï÷
flά˘ “±‹ı” ⁄ıÃÎ »Ì±ı. ˉı ÷‹Îflı ¢ ¤˘ »ı ?”” ±Î‰˘ ±P›ÎÁ ¿fl˘.             ωʛ˘‹Î_ Á¬⁄Ï© ¿˘fiı ?
±flÌÁ΋Î_ Á΋_ ⁄ıÁÌfiı ÷‹ı »^ÀÎ fiı «_ÿ·Î· »^ÀÎ. ⁄ı …\ÿÎ … »ı.         ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îflı ¿ıÀ·Ì “ŒÎ¥·” »ı ?
Á΋ÌM›¤Î‰fiı ·¥fiı ±ı¿÷Î ◊¥ »ı. ⁄Ì…\_ ¿Â_ »ı fiËŸ. ’Ëı·ı◊Ì …\ÿÎ
… »ı. ±Î¬Ì “fl˘_√ Ï⁄Ï·Œ” … ⁄ıÁÌ √›ı·Ì … »ı. “iÎÎfiÌ’vÊ” “flÎ¥À         ≠ë¿÷ν — ‹Îflı ÷˘ ±ı¿ … “ŒÎ¥·” »ı, ‰ıÿfiÌ›fiÌ.
⁄ÌÏ·Œ” ±Î’ı ±ıÀ·ı µ¿ı· ±Î‰Ì √›˘ ºÏpŒıfl … »ı. ‹ÎhÎ ºÏpfiÌ
                                      ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±ı ‰ıÿfiÌ›fiı ±ı‹ ¿Ëı¢ ¿ı, “±ËŸ ±Î‰Â˘ fiËŸ.”
¤Ò· »ı.
                                   I›Îflı ‰ıÿfiÌ› ±Îà ŒÌÀ ¨«Ì Ë÷Ì, ÷ı ±ı_ÁÌ ŒÌÀ ¨«Ì ◊¥fiı ±Î‰Âı ±fiı
             vvvvv                    ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ÷‹ı ‰Ëı·Î ±Î‰˘ ÷˘ ±Îà ŒÌÀfiÌ Ë˘›, ÷ı ⁄ı ŒÌÀfiÌ
                                   ÿı¬Î› ±fiı ‰ıÿfiÌ›fi˘ ¿Î‚ ’Òfl˘ ◊¥ √›˘ ÷˘ ±ı ∂¤Ì fiÎ flËı. ÷˘ …ı
                                   ∂¤Ì flËı‰ÎfiÌ fi◊Ì, ÷ı ÷˘ ±Î’HÎÎ “√ıVÀ” ¿Ëı‰Î›. “√ıVÀ” ΩıÕı ÷˘
                                   ±Î’HÎı ÁÎv_ ‰÷˝fi flά‰_ Ωı¥±ı fiı ? Á_›‹ flά‰˘ ’Õı. ÷‹fiı Â_ ·Î√ı
                                   »ı ?
                                      ≠ë¿÷ν — ·Î√ı ÷˘ »ı ÿÎÿÎ, ’HÎ ÁËfi fi◊Ì ◊÷_.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÁËfi fi◊Ì ◊÷_, ±ı “ÁΛ¿˘·˘Ï…¿· ≥Œı¿À” »ı. ÷ı
                                   “ÿÎÿÎ, ÿÎÿΔ ±ı‹ fi΋ ·¥±ı fiı “‹fiı ÁËfi„@÷ ±Î’˘” ±ı‹ ¿Ë̱ı
                                   ÷˘ ÷ı‰Ì „@÷±˘ µI’Lfi ◊Λ.
                                      ≠ë¿÷ν — ’Î_« ≥ÏLƒ›˘fiΠωʛ‹Î_ Á¬⁄Ï© »ı, I›Î_ Á‘Ì ±ı‰Ì
                                   flÌ÷ı Ïfi¿Î· ◊Λ fiËŸ fiı ?
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                        73  74                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı Á¬⁄Ï© ±ÎI‹Îfiı fi◊Ì. …ı ±ÎI‹Î ‹ı_ ÷‹fiı ±ÎM›˘      ≠ë¿÷ν — ΩB≤Ï÷ fiΠˢ› ±ıÀ·ı flÎ√ ◊Λ fiı ?
»ı, ±ı‹Î_ Á¬⁄Ï© …flΛ fi◊Ì. ±Î Á¬ ±ıHÎı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ «ÎA›_ ’HÎ
                                    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ±ı‰_ fi◊Ì. ˉı ÷‹fiı flÎ√ ◊Λ … fiËŸ. ±Î ◊Λ
fi◊Ì. ±ı …ı Á¬⁄Ï© »ı ÷ı ±Ë_¿Îflfiı »ı.
                                 »ı ÷ı ±Î¿Ê˝HÎ »ı.
   Á¬⁄Ï© ◊Λ ÷ıfi˘ ¿_¥ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. Á¬⁄Ï© ±ı ‰V÷ ±ÎI‹ÎfiÌ
                                    ≠ë¿÷ν — ±Î ◊Λ »ı ÷ı ±Î¿Ê˝HÎ »ı, ±ı fi⁄‚Î¥ fiÎ √HÎΛ ?
fi◊Ì, ±ı ’ÿ˚√·fiÌ ‰V÷ »ı. …ı ¿˘¥ ’HÎ ‰V÷ ÷‹fiı ±Î’ı, ÷ı‹Î_ ÷‹fiı
Á¬⁄Ï© µI’Lfi ◊Λ. ŒflÌ ±ıfiÌ ±ı ‰V÷ ‰‘Îflı ±Î’ı ÷ı‹Î_ ÿ—¬⁄Ï©›       ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fi⁄‚Î¥ fiÎ √HÎΛ. ±ıfiı fiı ±ÎI‹Îfiı ¿ÂÌ
µI’Lfi ◊Λ. ±ı‰_ ÷‹ı ΩH΢ ¿ı fiÎ ΩH΢ ?              ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. Œ@÷ ÷‹fiı ’˘÷Îfi_ Á¬ ±Î‰‰Î fiÎ ÿı. ±ıÀ·ı ±ı¿-⁄ı
                                 ±‰÷Îfl ‰‘Îflı ¿flΉÕΉı, ÷ıfi˘ µ’Λ ’HÎ »ı. ±ËŸ ±Î’HÎı ±Î ⁄‘Î
   ≠ë¿÷ν — ËÎ. ¿_À΂˘ ±Î‰ı ’»Ì.
                                 »ı ÷ı “Á΋ÎÏ›¿” ¿flı »ı. ÷ı Á΋ÎÏ›¿‹Î_ ±ı ωʛfiı ‹Ò¿Ìfiı ’˘÷ı K›Îfi
   ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎÀı ±ı ’ÿ˚√· »ı ’ÒflHÎ-√·fi‰Î‚Ì ‰V÷ »ı. ±ıÀ·ı   ¿flı ÷˘ ±ı ωʛ ±˘√‚÷˘ Ω›, ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›. …ı …ı ÷‹Îflı ±˘√΂Ì
±ı ¿Î›‹fiÌ ‰V÷ fi◊Ì. “ÀıQ’flflÌ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” »ı. Á¬⁄Ï© ±ıÀ·ı ±Î    fiά‰_ ˢ›, ÷ı ±ËŸ ±˘√Î‚Ì Â¿Î›.
¿ıflÌ ÁÎflÌ Ë˘› fiı ÷ıfiı ŒflÌ ‹Î√̱ı, ÷ı◊Ì ¿_¥ ÷ı‹Î_ Á¬⁄Ï© √HÎÎ÷Ì     ≠ë¿÷ν — ±ı‰_ ¿_¥¿ ˢ› ÷˘ ÷ı ¿Î‹fi_ fiı !
fi◊Ì. ±ı ÷˘ ÿıËfi_ ±Î¿Ê˝HÎ »ı.
                                    ÿÎÿÎlÌ — »ı. ±ËŸ ⁄‘_ … »ı. ±ËŸ ÷‹fiı ⁄‘_ … ÿı¬ÎÕÂı. ÷‹fiı
   ≠ë¿÷ν — ÿıËfi_ fiı ∞¤fi_ ±Î¿Ê˝HÎ ⁄Ë flèÎÎ ¿flı.        ¿˘¥ …B›Î±ı ∞¤fi˘ V‰Îÿ fiÕ÷˘ ˢ›, ÷ı … ωʛ “Á΋ÎÏ›¿”‹Î_
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Î¿Ê˝HÎ flèÎÎ ¿flı »ı, ÷ı‹Î_ Œ@÷ ΩB≤Ï÷ flά‰ÎfiÌ  ‹Ò¿‰Îfi˘. ±fiı ±Î ÿı¬ÎÕı ±ı ≠‹ÎHÎı ÷ıfiı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. ¬Î·Ì Ωı‰Î◊Ì
»ı. ±‹ı ÷‹fiı …ı ‰Î@› ±ÎM›_ »ı fiı ¿ı “‹fi, ‰«fi, ¿Î›ÎfiÌ ÷‹Î‹ Á_√Ì  … ⁄‘Ì √Î_Ã˘ ±˘√‚Ì Ω›.
Ïø›Î±˘◊Ì Ë_ ÷ÿ˚fi ±Á_√ … »\_.” ±ı ΩB≤Ï÷ flËı‰Ì Ωı¥±ı. ±fiı ¬flı¬fl      ω«Îfl ±ÎT›Î ÏÁ‰Î› ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ±Î¿Ê˝HÎ ◊Λ fiËŸ. ±Î¿Ê˝HÎ
“±ı@{ı@À·Ì” ±ı‹ … »ı. ±ı ⁄‘_ ’ÒflHÎ-√·fi »ı. ÷‹ı ±Î ΩB≤Ï÷ flά˘   ◊‰Îfi_ ◊Λ I›Îflı ‹ËŸ ω«Îfl ±Î‰ı. ω«Îfl ‹fi‹Î_◊Ì ±Î‰ı »ı ±fiı ‹fi
÷˘ ÷‹fiı ⁄_‘ fi◊Ì.                         √Î_Ã˘fi_ ⁄fiı·_ »ı. …ıfiΠω«Îfl˘ ‰‘Îflı ±Î‰ı ÷ı, √Î_à ‹˘ÀÌ Ë˘›.
   ≠ë¿÷ν — ±ı fiÎ flËı, ÷˘ ±ı ±Î’HÎÎ «ÎÏflhÎfi˘ ÿ˘Ê »ı ±ı‹
                                        Á_ÁÎfl «·Î‰‰Î ±ÎI‹Î ±¿÷ν
√HÎ̱ı ?
                                    ‹ËŸ ¤Î‰ …ı ◊Λ »ı ÷ı ¤Î‰¿ ¿flΉÕΉı »ı, ‹ËŸ ¤Î‰¿, ø˘‘¿,
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı “øÏ‹¿ ‹Î√˝”‹Î_ ˢ›.
                                 ·˘¤¿, ‹Îfi¿ »ı. ±Î ⁄‘Î ⁄ıÃÎ »ı, ÷ı ¤Î‰ ¿flΉı »ı. ÷ı‹Î_ Ωı ¤ÎT›
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı «ÎÏflh΋˘Ëfiı ·Ì‘ı œÌ·Î flËı.        ¤‚ı, ¤ÎT› ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î (≠Ï÷ÏWÃ÷) Ωı ¤‚ı ÷˘ Ï«÷fl΋HÎ fi‰_ ◊Λ.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı “øÏ‹¿ ‹Î√˝”‹Î_ œÌ·Î ¿Ëı‰Î›. ±ıfiÎ ‹ÎÀı ÷‹Îflı     ±Î Á_ÁÎfl …ı »ı ÷ı ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì «Î·ı »ı. ±ÎI‹Î …flΛ
µ’Λ ¿fl‰˘ ’Õı. ±Î‹Î_ (±ø‹‹Î_) ÷‹Îflı œÌ·Î fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±Î‹Î_    ¤‚ı fiËŸ ÷˘› ±ı «Î·ı ±ı‰˘ »ı. ÷ı◊Ì ±‹ı ±Î “T›‰ÏV◊÷”fiÌ Â˘‘¬˘‚
÷‹Îflı ΩB≤Ï÷ … flά‰ÎfiÌ. ±‹ı …ı ±ÎI‹Î ±Î’ı·˘ »ı ±ı ΩB≤Ï÷ … »ı.   ¿flÌ »ı. “øÏ‹¿”‹Î_ ÷˘ ±ı‹ ΩHÎı »ı ¿ı ±ÎI‹Î±ı «·ÎT›Î ‰√fl «Î·ı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                        75   76                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6

… fiËŸ. F›Îflı ±‹ı ÷‹fiı “ωiÎÎfi” ±ÎM›_ »ı ¿ı “T›‰ÏV◊÷” ⁄‘_ «·Î‰Ì     ±Îfi_ÿ ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ — ±ı¿ ±Î’HÎfiı “Ï⁄{fiıÁ”‹Î_ ¬Ò⁄ wÏ’›Î
  ı
·ıÂ.                               ‹‚Ì Ω›, ÁÎfl˘ Á˘ÿ˘ ◊¥ √›˘, ÷ı CÎÕ̱ı ±Îfi_ÿ ◊Λ. ’HÎ ÷ı
                                 ±Î¿<‚÷Î-T›Î¿<‚÷Ή΂˘ ±Îfi_ÿ, ‹Ò„E»˝÷ ±Îfi_ÿ ¿Ëı‰Î›. »˘¿fl˘ ’ˆHÎΉı,
   ≠ë¿÷ν — ‹fiı ¶ıÊ ◊›˘, ÷˘ ÷ı‹Î_ ±ÎI‹Î ¤Y›˘ ¿ı fiËŸ ? ±ı
                                 »˘ÕÌ ’ˆHÎΉı ÷ı CÎÕ̱ı ±Îfi_ÿ ◊Λ, ÷ı ’HÎ ±Î¿<‚÷Î-T›Î¿<‚÷Ή΂˘
¶ıÊ ¿˘HÎı ¿›˘˝ ? ‹ı_ ¿›˘˝ ?
                                 ±Îfi_ÿ, ‹Ò„E»˝÷ ±Îfi_ÿ ¿Ëı‰Î› ±fiı Ïfiflο<‚ ±Îfi_ÿ ◊Λ ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ¤‚ı I›Îflı Â_ ◊Λ ? flÎ√ fiı ¶ıÊ ⁄ıµ ◊Λ.    ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊›˘.
ˉı flÎ√-¶ıÊ ◊›Î, ÷ı ¬⁄fl ¿ı‹ ’Õı ? ¿Ëı ¿ı ¶ıÊ ◊Λ I›Îflı ‹ËŸ
                                    ≠ë¿÷ν — Ïfiflο<‚ ±Îfi_ÿ ¿›˘ ¿Ëı‰Î› ?
Ï«_÷Î ◊Λ, ∞‰ ⁄‚ı. ±Î iÎÎfi ’»Ì ±ÎI‹Î ¤‚ı fiËŸ. ±ıÀ·ı ÏfiflÎ_÷fiÌ
ÏV◊Ï÷ flËı, Ïfiflο<‚÷Î flËı. Ïfiflο<‚÷Î ±ıÀ·ı ÏÁ© ¤√‰Îfifi˘ 1/8        ÿÎÿÎlÌ — ±ËŸ ÁIÁ_√‹Î_ …ı ⁄‘˘ ±Îfi_ÿ ◊Λ »ı, ÷ı Ïfiflο<‚
√HÎ µI’Lfi ◊›˘ ¿Ëı‰Î›. …√÷ ÷˘ ±Î¿<‚÷Î fiı T›Î¿<‚÷΋Î_ … ˢ›,    ±Îfi_ÿ »ı. ±ËŸ ±Î¿<‚÷Î-T›Î¿<‚÷Î fiΠˢ›.
÷flŒÕÎÀ ÷˘ flèÎÎ … ¿flı, ÷ı◊Ì “iÎÎfiÌ”fiı ¢‘ı.
                                    ±Î¿<‚-T›Î¿<‚‰Î‚Î ±Îfi_ÿ‹Î_ Â_ ◊Λ ¿ı ‹ËŸ {_{À «ÎS›Î ¿fl÷Ì
   ·˘¿˘ Â_ ΩHÎı »ı ¿ı, ±ÎI‹Î ¤Î‰ ¿flı »ı. ¬flÌ flÌ÷ı ±ÎI‹Î ¤Î‰   ˢ›. ±ËŸ {_{À ⁄_‘ ˢ› ±fiı …√÷ ωV‹ÚÏ÷ flèÎÎ ¿flı. Ë‹HÎÎ_ ¿˘¥
¿fl÷˘ fi◊Ì. ¤Î‰¿˘ ¤Î‰ ¿flı »ı. ±ıfiı Ωı ÁΫΠ‹ÎL›Î ±ıÀ·ı ¤Y›˘.    ‰V÷fiı ·¥fiı ±Îfi_ÿ ±Î‰ı ÷˘ ±Î’HÎı Á‹∞±ı ¿ı ±Î ’˙ÿ˚√Ï·¿ ±Îfi_ÿ
¤Î‰ ◊›Î ±ıfiı ÁΫΠ‹Îfi‰Î, ±ıfi_ fi΋ … ¤Y›˘. ±ıfiÎ◊Ì ⁄Ì… fi_¬Î›.    »ı. ±Î ÷˘ ÁË… Á¬ ! ±ıÀ·ı Ïfiflο<‚ ±Îfi_ÿ. ±Î¿<‚÷Î-T›Î¿<‚÷Î
   ≠ë¿÷ν — ¤Î‰¿ ±ıÀ·ı …^fiÎ_ ¿‹˘˝ ?
                                 fiËŸ. ΩHÎı ÃflÌ √›ı·Î ˢ¥±ı ±ı‰_ ±Î’HÎfiı ·Î√ı. µL‹Îÿ ¿Â˘ fiΠˢ›.

   ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰¿ ±ıÀ·ı ‹fifiÌ √Î_Ã˘. ¿˘¥fiı ‹ÎfifiÌ √Î_Ã, ¿˘¥fiı
                                    …ıfi˘ ’Ïfl«› ¿fḻı, ÷ı w’ ±Î’HÎı ◊¥±ı.
·˘¤fiÌ √Î_Ã, ÷˘ ¿˘¥fiı ø˘‘fiÌ √Î_Ã, ÷˘ ¿˘¥fiı ωʛfiÌ √Î_Ã. ±Î √Î_Ã˘     ≠ë¿÷ν — ±Î’ı …ı ±ÎM›_ »ı ÷ıfiÎ◊Ì, ±Î ¿Î‚‹Î_ ±Î’ …ı ÏV◊Ï÷‹Î_
… ËıflÎfi ¿flı »ı; ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì ¤Î‰˘‹Î_ ¤ÎT› ¤‚ı fiËŸ, ÷ı◊Ì   ’ˢ_E›Î »˘, ÷ı ÏV◊Ï÷ Á‘Ì ±‹ı ’ˢ_«Ì ¿̱ı ¬flÎ ?
Ïfiflο<‚÷Î flËı.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎ_ ⁄Ì…\_ ¿Î‹ … Â_ »ı ? ±Î’fiı Ïfiflο<‚÷Î ≠ÎM÷
            Ïfiflο<‚ ±Îfi_ÿ               ◊¥ »ı fiı ?
   ±Î¬Î …√÷‹Î_ …ı ±Îfi_ÿ »ı, ÷ı ±Î¿<‚÷Î-T›Î¿<‚÷Ή΂˘ ±Îfi_ÿ       ≠ë¿÷ν — ËÎ.
»ı ±fiı “iÎÎfiÌ” ◊›Î ’»Ì Ïfiflο<‚ ±Îfi_ÿ ∂¤˘ ◊Λ »ı.            ÿÎÿÎlÌ — Ïfiflο<‚÷Î ±ı ÏÁ© ¤√‰Îfifi˘ 1/8 √HÎ »ı. 1/8 ÏÁ©
    “iÎÎfiÌ’vÊ” ’ÎÁı Ïfiflο<‚ ±Îfi_ÿ µI’Lfi ◊Λ. ’ÿ˚√·fiÌ ¿_¥    ◊›Î. ’»Ì «˙ÿ ±ÎfiÌ ⁄Î¿Ì flËı. ÷ı ’»Ì ◊¥ …Âı. ÏÁ© ◊›Î »˘ fiı ?
·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì, ÷˘ ’»Ì ±Î Á¬ µI’Lfi @›Î_◊Ì ◊›_ ? I›Îflı ¿Ëı ¿ı ±ı   ÏÁy˘ ‰Î√Ì √›˘ fiı ? ’»Ì ¢ ¤˘ ? ±I›Îflı ¿˘¥ µ’fl◊Ì ±Î‰ı fiı ¿Ëı
V‰Î¤Îω¿ Á¬, ÁË… Á¬ µI’Lfi ◊›_, ÷ı … ±ÎI‹Îfi_ Á¬ »ı ±fiı       ¿ı, “«Î·˘ ÁÎËı⁄ ‹˘Z΋Î_.” ÷˘ Ë_ Â_ ¿Ë_, “¿ı‹ µ÷Ή‚ »ı ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì?”
±ıÀ·_ …ıfiı ÏŒÀ ◊¥ √›_ fiı ±ı ÁË…Á¬fiÎ V‰’ÿ‹Î_ flè΢, ÷ı ’»Ì ‘Ì‹ı   I›Îflı ±ı ¿Ëı ¿ı, “÷‹ÎflÌ µ’fl ±‹fiı ·Î√HÎÌ ◊Λ »ı !” I›Îflı Ë_ ¿Ë_
‘Ì‹ı ’Ïfl’ÒHν ◊Λ !                        ¿ı, “·Î√HÎÌ ‹ÎflÌ µ’fl fiÎ flάÌÂ, ⁄Î ! Ë_ ·Î√HÎÌ flά‰Î …ı‰˘ ’vÊ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                             77   78                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6

fi◊Ì. ‹Îfl˘ ‹˘ZÎ ‹ÎflÌ ’ÎÁı »ı.” Ïfiflο<‚÷Î µI’Lfi ◊Λ, ’»Ì Â_ flËı       ¿fl÷˘ Ë÷˘, ÷˘› ·˘¿˘±ı ÷fiı ±˘‚A›˘ fiËŸ, I›Î_ Á‘Ì ÷fiı ·˘¿˘ ÂÎË¿Îfl
⁄Î¿Ì ? fiËŸ ÷˘ Ï«_÷Î-‰flÌ{ ¤À¿Î› ¤À¿Î› ¿flı. “≥√˘≥{‹” ¤À¿Î›          ¿Ëı÷Î Ë÷Î. ˉı ÷_ «˘fl fi◊Ì. ÂÎË¿Îfl ◊¥Â ÷˘› ÿÁ ‰Ê˝ Á‘Ì «˘flfi˘
¤À¿Î› ¿flı »ı.                               ’λ·˘ ’ÕC΢ ’ÕuÎ ¿flÂı. ‹ÎÀı ÷_ ÿÁ ‰Ê˝ Á‘Ì ÁËfi ¿fl…ı. ’HΠˉı ÷_
                                      ŒflÌ «˘fḻ˘ ¿fl÷˘ fiÎ ◊¥ …¥Â. ¿ÎflHÎ ‹fi‹Î_ ±ı‰_ ·Î√ı ¿ı, ““±Î‹ı›
       ±Ë_¿ÎflfiÎ ’Õ‘Î - T›‰ËÎfl‹Î_ !                 ‹fiı ·˘¿ «˘fl ¿Ëı »ı …, ‹ÎÀı «˘flÌ … ¿fl˘ fiı ! ±ı‰_ fiÎ ¿flÌÂ.””
   ±Ë_¿Îfl ±Î_‘‚˘ ⁄fiΉfiÎfl˘ »ı. …ıÀ·˘ ±Ë_¿Îfl ‰‘Îflı ±ıÀ·˘             ’˘·‹˚’˘· «ÎS›_ Ω› ±ı‰_ fi◊Ì. ±‹Îflı› iÎÎfi ◊÷Î_ ’Ëı·Î_fiÎ
±Î_‘‚˘ ‰‘Îflı.                               ’ÕCÎÎ ±‹ÎflÎ Á√Î_Á_⁄_‘̱˘fiı flèÎÎ ¿flı !
    ≠ë¿÷ν — ¿Î›˝ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ÷˘ ±Ë_¿ÎflfiÌ …wfl ’Õ‰ÎfiÌ … fiı ?           ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ı ’ÕCÎÎ …·ÿÌ Ω› ¿ı‹ ?
    ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ±ı Ïfi∞˝‰ ±Ë_¿Îfl …\ÿ˘ »ı. ±ıfiı ±Ë_¿Îfl            ÿÎÿÎlÌ — ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı …‰Î … ‹Î_ÕuÎ »ı. ±ËŸ◊Ì √ÎÕÌ ∂’ÕÌ ±ıfiı
¿Ëı‰Î› … fiËŸ fiı ? ±ıfiı ·˘¿˘› ±Ë_¿ÎflÌ fiÎ ¿Ëı.                ·˘¿˘ Â_ ¿Ëı »ı ? √ÎÕÌ ‹_⁄¥ √¥.
    ≠ë¿÷ν — ÷˘ ¿›˘ ±Ë_¿Îfl fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ ?                    ≠ë¿÷ν — ±ı¿ “’ıÁıL…fl” fiı ±ı¿ “flÎ…‘ÎfiÌ ±ı@Á≠ıÁ” Ω› »ı.
                                      ±‹Îflı ÷˘ “flÎ…‘ÎfiÌ ±ı@Á≠ıÁ” Ωı¥±ı.
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷‹ı ⁄‘Î ΩH΢ »˘ ¿ı “Ë_ iÎÎfiÌ »\_.” ’HÎ ⁄ËÎfl
T›‰ËÎfl‹Î_ ·˘¿˘ ±˘»Î ΩHÎı »ı ¿ı “Ë_ iÎÎfiÌ »\_.” »÷Î_ ‹Îfl΋Î_ ·˘¿˘ ±ı¿       ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ µ÷Ής±˘ V‰¤Î‰ »ı. ÷‹ı ¿Î«Ì ¬Ì«ÕÌ flά˘
’HÎ ±ı‰_ fiËŸ ÿı¬ı ¿ı …ı◊Ì ¿flÌfiı ·˘¿ ‹fiı ±Ë_¿ÎflÌ ¿Ëı. F›Îflı ÷‹fiı      ÷˘ ⁄‘Îfiı ¿Î«_ ¬Î‰_ ’Õı. ±ıÀ·ı ±Î‰_ …‹HΠˢ› I›Î_ ±Î’HÎı
÷ı‹ ¿ËıÂı. ±Î ±Ë_¿Îflı … ÿÎÀ ‰ÎY›˘ »ı.                   “‘Ìfl…·Î·”fiı(!) ⁄˘·Î‰‰˘ (‘Ìfl… flά‰Ì) !
    ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î ±Ë_¿Îfl◊Ì ⁄‘˘ T›‰ËÎfl «Î·÷˘ ˢ› »ı fiı ?                  ’ÏflHÎ΋ ’flÁkÎ΋Î_
    ÿÎÿÎlÌ — ±Ë_¿Îfl◊Ì T›‰ËÎfl fi◊Ì «Î·÷˘. ±Ë_¿Îfl ≠‹ÎHÎfiÌ            ≠ë¿÷ν — ¬˘À_ ¿fl‰Î‰Î‚Îfiı ⁄‘˘ A›Î· ±Î‰Ì Ω›, ÷˘› ¬˘À_
⁄ËÎfl fiÎ …‰˘ Ωı¥±ı, fiËŸ ÷˘ ÷ı fi¿ÁÎfi ¿flı.                  ¿ı‹ ¿flı »ı ?

    ≠ë¿÷ν — ·˘¿˘fiı ±‹ÎflÎ …^fiÎ ±Ë_¿ÎflfiÎ ’ÕCÎÎ ’ÕÌ √›ı·Î. ÷ı◊Ì         ÿÎÿÎlÌ — ¬˘À_ ◊Λ »ı, ±ı ÷˘ ’fl’ÏflHÎ΋ »ı. ±Î’HÎı ±Î “⁄˘·”
±‹fiı ±Ë_¿ÎflÌ … ÿı¬ı.                            ±ËŸ◊Ì fiά̱ı ’»Ì ±Î’HÎı ±ıfiı ¿Ë̱ı ¿ı ˉı ÷_ ±ËŸ◊Ì ±ÎC΢ fiÎ
                                      …¥Â, fiÎA›˘ I›Î_ … ’ÕÌ flËı…ı. ±ı‰_ ⁄fiı ¬v_ ? fiÎ ⁄fiı. fiÎA›Î ’»Ì
    ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ÎflÎ …^fiÎ ±Ë_¿ÎflfiÎ ’ÕCÎÎ F›Î_ Á‘Ì fiÎ ¤Ò_ÁΛ, I›Î_     “⁄˘·” ’fl’ÏflHÎ΋‹Î_ Ω›. ±ıÀ·ı …ı‰Ì flÌ÷ı ¿›Î˝ ËÂı, ±ıÀ·ı ¿ı hÎHÎ eÀ
Á‘Ì ÷‹Îflı flÎË Ωı‰Ì ’ÕÂı.                          ¨«ı◊Ì fiÎA›˘ ˢ› ÷˘ ’ÏflHÎ΋ ⁄ı eÀfiÎ_ ±Î‰ı. ÿÁ eÀfiÎ_ ’ÏflHÎ΋ ÁÎ÷
    ±ı¿ ÁÎflÎ ±Î⁄wÿÎfl CÎflfi˘ »˘¿fl˘ Ë÷˘. ’HÎ ÷ıfiı «˘flÌfiÌ ¿<Àı‰       eÀ ±Î‰ı. ’HÎ ±ı ’ÏflHÎ΋ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ⁄_‘ … ◊¥ …‰ÎfiÎ_ »ı, ±Î’HÎı
’ÕÌ √›ı·Ì. ÷ıHÎı «˘flÌ ⁄_‘ ¿flÌ ÿÌ‘Ì. ’»Ì ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰Ìfiı ±ı ¿Ëı,      Ωı ŒflÌ◊Ì ±ı‹Î_ ËÎ◊ fiÎ CÎη̱ı ÷˘ !
“ÿÎÿÎ, Ë…\ ·˘¿˘ ‹fiı «˘fl ¿Ëı »ı.” I›Îflı ‹ı_ ±ıfiı ¿èÎ_, ““÷_ ÿÁ ‰Ê˝◊Ì «˘flÌ     ≠ë¿÷ν — ÷ı ‰¬÷ı ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı ’flÎ’Ò‰˝◊Ì ¬˘À_ ¿fl÷˘
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                         79

±ÎT›˘ »ı, ‹ÎÀı ¬˘À΋Î_ ¬ı_«Î›Î ¿flı »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ¿Â_ fi◊Ì. ±Î ⁄‘_ “T›‰ÏV◊÷”fiı ÷Î⁄ı »ı. ±ıÀ·ı
±ı‹Î_ ±ıfi˘ ÿ˘Ê fi◊Ì. Œ@÷ ±ıHÎı ±ıÀ·_ Á‹∞ ·ı‰_ Ωı¥±ı ¿ı “Ë_ ¿˘HÎ
»\_.” ±ı Á‹F›˘ I›Îfl◊Ì »^À¿ÎflÎfi˘ ÿ‹ ‹‚ı. ±Î Á‹…÷˘ fi◊Ì, ±ıÀ·ı
±Î ⁄‘_ ⁄_‘fi ◊›Î ¿flı »ı.
    ±Î ±Î’HÎ_ “ÁΛLÁ” »ı, ÀÒ_¿<_ “ÁΛLÁ” »ı. Ωı “iÎÎfiÌ’vÊ” ‹‚ı
fiı “iÎÎfi” ‹‚ı ÷˘ ‰Î÷ ÀÒ_¿Ì »ı ±fiı “iÎÎfiÌ’vÊ” fiÎ ‹‚ı ÷˘ ¿Â_ ¿Î‹
◊Λ fiËŸ. “iÎÎfiÌ’vÊ” fiÎ ‹‚ı ÷˘ ∂K‰˝√Ï÷ ¿flΉÕΉı. ’H›
⁄_‘ΉÕΉı, ’HÎ »^À¿Îfl˘ fiÎ ◊Λ.
                                                 [11]
             vvvvv                            ‹Îfi‰-V‰¤Î‰‹Î_ ω¿Îfl˘ Ëı›,
                                           ±ÎI‹-V‰¤Î‰‹Î_ ω¿Îfl˘ iÎı› !
                                     ≠ë¿÷ν — V‰w’fi_ iÎÎfi ≠ÎM÷ ¿›Î˝ ’»Ì ‹fi‹Î_ ω¿Îfl˘ flËı »ı,
                                  ÷ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ‹fifiΠω¿Îfl˘ ÷˘ iÎı› »ı, ±ıÀ·ı ±ı Ωı‰ÎfiÌ ‰V÷ »ı.
                                  ’Ëı·Î_ ±Î’HÎı ‹Îfi‰V‰¤Î‰‹Î_ Ë÷Î. ÷ı‹Î_ ±Î ÁÎv_ fiı ±Î ¬˘À_, ±Î
                                  ÁÎflΠω«Îfl fiı ±Î ¬˘ÀΠω«Îfl ±ı‹ Ë÷_. ˉı ±ÎI‹V‰¤Î‰‹Î_ ±ÎT›Î
                                  ±ıÀ·ı ⁄‘Î ±ı¿ … ω«Îfl ! ω«Îfl ‹ÎhÎ iÎı› »ı fiı “±Î’HÎı” iÎÎ÷Î
                                  »Ì±ı. iÎı›-iÎÎ÷Îfi˘ Á_⁄_‘ »ı. ’»Ì @›Î_ flËÌ Õ¬·, ÷ı ¿Ë˘ ?
                                     ≠ë¿÷ν — ±ı flÌ÷ı ±ÎI‹ºÏp◊Ì Ωı‰Î ‹ÎÀı ¿_¥ ’vÊÎ◊˝ ¿fl‰˘
                                  ’Õı »ı ¿ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı … Ωı‰Î› »ı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ÿı¬Î› ! ±‹ı …ı iÎÎfi ±ÎM›_ »ı ÷ıfiÎ◊Ì
                                  “flÌ·ıÏÀ‰” ±fiı “flÌ›·” fiı …\±˘, “flÌ·ıÏÀ‰” ⁄‘Ì Ï‰fiÎÂÌ «ÌΩı »ı fiı
                                  “flÌ›·” ⁄‘Ì ±Ï‰fiÎÂÌ »ı. ±Î ⁄‘Î_ iÎı› …ı ÿı¬Î› »ı ÷ı ⁄‘Î_ ωfiÎÂÌ
                                  iÎı›˘ »ı. V◊Ò‚ Á_›˘√˘, ÁÒZ‹ Á_›˘√˘, ±ı ωfiÎÂÌ Á_›˘√˘ »ı. ±Î ⁄‘_
                                  ±ËŸ ÁIÁ_√‹Î_ ±Î‰Ìfiı ’Ò»Ì ·ı‰_ Ωı¥±ı fiı Œ˘Õ ’ÎÕÌ ·ı‰Î Ωı¥±ı. ÷˘
                                  ÿflı¿ ⁄Î⁄÷fi_ ·ZÎ flËı fiı ·ZÎ flËı ±ıÀ·ı ’»Ì ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ flËı÷_ fi◊Ì.
                                  V‰w’fi_ iÎÎfi ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fiΠˢ›. iÎÎfi iÎÎfi‹Î_ … flËı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                         81   82                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6

±ÎI‹Î iÎΛ¿ V‰¤Î‰‹Î_ … flËı. iÎΛ¿ ±ıÀ·ı ΩH›Î … ¿fl‰ÎfiÎ       … flËı »ı. ±ı ‰√fl ÷˘ ◊Λ … fiËŸ fiı ?
V‰¤Î‰‹Î_ flËı. ⁄ÌΩı V‰¤Î‰ … ±ÎI‹Îfiı µI’Lfi fiÎ ◊Λ.
                                     ÿÎÿÎlÌ — …√÷ ±Î¬_ ±ı‰_ fiı ±ı‰_ … flèÎÎ ¿fl‰Îfi_. iÎı› ‰√fl
   ≠ë¿÷ν — ΩHΉ_ ±ıÀ·ı ‹fifiı ΩHΉÎfi_ ¿ı ÂflÌflfiÎ_ Á_‰ıÿfi˘fiı    ±Î …√÷ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘› ¬Î·Ì ◊‰Îfi_ fi◊Ì ! iÎÎ÷Λ flËı‰ÎfiÎ fiı iÎı›˘›
ΩHΉÎfi_ ?                             flËı‰ÎfiÎ.
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_› ΩHΉÎfi_. ‹fifiΠω«Îfl˘ ±Î‰ı ÷ı› ΩHΉÎfiÎ,        ≠ë¿÷ν — ÏÁ©ZÎıh΋Î_ Ω›, I›Î_ Á_›˘√˘ fiËŸ fiı ?
⁄Ï© Â_ Â_ ¿flı »ı ÷ı› ΩHΉÎfi_ fiı ±Ë_¿Îfl Â_ ¿flı »ı ÷ı› ΩHΉÎfi_.
                                     ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ I›Î_ flËÌfiı ±ËŸfiÎ ⁄‘Î … Á_›˘√˘ ÷ı‹fiı
…ıÀ·Î …ıÀ·Î Á_›˘√˘ »ı ÷ı ⁄‘Λ ΩHΉÎfiÎ. Á_›˘√˘fiÌ ¬⁄fl ’Õı ¿ı
fiÎ ’Õı ? ‹fi‹Î_ ω«Îfl ±Î‰ı fiı Ω›, ÷ı Á_›˘√ ¿Ëı‰Î›. √‹ı ÷ı ‰V÷    ÿı¬Î›. ±ı‹fiı Ωı‰Îfi_ Â_ ? ±Î … Ωı‰Îfi_. ±Î ‹ı_ ËÎ◊ ¨«˘ ¿›˘˝ ÷ı
±Î‰ı fiı Ω› ÷ı Á_›˘√ ¿Ëı‰Î›. ±fiı …ı ±Î‰÷˘ fi◊Ì fiı …÷˘ fi◊Ì, …ı    ±ı‹fiı I›Î_ ¨«˘ ¿flı·˘ ËÎ◊ ÿı¬Î›.
ΩıfiÎfl˘ »ı ±ı ¿Î›‹ flËı »ı ÷ı “iÎΛ¿” »ı. ±ı iÎΛ¿ ±Î ⁄‘Î ±Î‰÷Î-      ≠ë¿÷ν — ±ı‹fi˘ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ √HÎ ÷˘ ¿Î›‹ … flËı fiı ?
…÷Î Á_›˘√˘fiı Ωı›Î ¿flı ¿ı ±Î Œ·ÎHÎΤΥ ±ÎT›Î fiı ±Î √›Î. ±ı‰_
±Î Ωı›Î … ¿flı, ±ı ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ fiı Á_›˘√˘ ’λΠω›˘√Ì          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı … ¿Î›‹ flËı. ±ÎI‹Îfi_ V‰w’ »ı ±fiı iÎÎ÷Î-
V‰¤Î‰fiÎ »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ÷ı‹fiı ¿Ë̱ı ¿ı ±ËŸ ⁄ıÁÌ flˢ ÷˘› ±ı    ƒWÀΠˢ› I›Î_ … ±Îfi_ÿ flËı, fiËŸ ÷˘ ±Îfi_ÿ fiΠˢ›.
Ω› … !                                  ≠ë¿÷ν — iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ fiΠˢ› ÷˘ Â_ ±Îfi_ÿ fiΠˢ› ?
    ÷‹fiı ‹Îfi‰V‰¤Î‰ Ë÷˘ I›Î_ Á‘Ì ‹fi‹Î_ ω«Îfl ±Î‰÷Î Ë÷Î        ÿÎÿÎlÌ — fiΠˢ›. iÎÎ÷Î-ƒWÀÎfi_ Œ‚ ±Îfi_ÿ »ı. ±ı¿ ⁄Î…\ iÎÎ÷Î-
÷ıfiı, “‹fiı ω«Îfl ±Î‰ı »ı” ±ı‹ ¿flÌfiı ÷L‹›Î¿Îfl flËı÷Î Ë÷Î. ˉı ÷‹fiı  ƒWÀÎ ◊‰_ fiı ⁄Ì∞ ⁄Î…\ ±Îfi_ÿ µI’Lfi ◊‰˘ ±ı‰_ »ı. …ı‹ ÏÁfiı‹Î‹Î_
÷L‹›Î¿Îfl’HÎ_ fiÎ flËı. ±ı »^À˘ flËı; ¿ÎflHÎ ¿ı ‹Îfi‰ V‰¤Î‰ ±ı      √›ı·˘ ‹ÎHÎÁ ÏÁfiı‹Îfi˘ ’Õÿ˘ ¨«¿Î› fiËŸ, ÷˘ √Ò_«Î›Î ¿flı, ÏÁÁ˘À̱˘
’˙ÿ˚√Ï·¿ V‰¤Î‰ »ı ±fiı ˉı ±Î ±ÎI‹V‰¤Î‰ »ı. ±ÎI‹V‰¤Î‰ ±ı      ‰√ÎÕı. ±ı‰_ ±ı ÂÎ◊Ì ¿flı »ı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı ÿ—¬ ◊Λ »ı ¿ı …ı Ωı‰Î
±Ï‰fiÎÂÌ V‰¤Î‰ »ı fiı ’ı·˘ ωfiÎÂÌ V‰¤Î‰ »ı. ±ı ÷˘ ±Î‰ı fiı Ω›,    ±ÎT›˘ »ı ÷ı ±ıfiı Ωı‰Î ‹‚÷_ fi◊Ì. iÎı›fiı …\±ı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ±ıfiı Á¬
÷ıfiı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_.
                                  µI’Lfi fiÎ ◊Λ. ÷ı‰Ì flÌ÷ı ±ÎI‹Î iÎı›fiı …\±ı fiı ΩHÎı ¿ı ‹ËŸ ’fl‹Îfi_ÿ
   ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, Á_›˘√˘ … fiΠˢ› ÷˘ ?             µI’Lfi ◊Λ. ˉı flÎhÎı ±ı¿·˘ ±˘flÕÌ‹Î_ ÁÒ¥ √›˘ ˢ› ÷˘ I›Î_ Â_
                                  Ωı‰Îfi_ ? I›Î_ @›Î Œ˘ÀÎ Ωı Ωı ¿fl‰Î ? ÷˘ I›Î_ ±_ÿflfi_ ⁄‘_ ÿı¬Î›.
   ÿÎÿÎlÌ — Á_›˘√˘ fiΠˢ› ÷˘ ÷˘ ±ÎI‹Î fiΠˢ›.
                                  »ı‰Àı ¨CÎı› ÿı¬Î›, V‰Mfi_› ÿı¬Î›.
   ≠ë¿÷ν — Â_ I›Î_ ±ÎI‹Î fiΠˢ› ?
                                     ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÏÁ©ZÎıh΋Î_ V‰Mfi_ fiÎ ÿı¬Î› fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, Á_›˘√˘ fiΠˢ› ÷˘, ±ÎI‹Î …\±ı Â_ ? Á_›˘√˘fiÌ
                                     ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, I›Î_ V‰Mfi_ fiΠˢ›. V‰Mfi_ ÷˘ ±Î ÿıË »ı ÷ı◊Ì »ı
ËV÷Ì fiËŸ ÷˘ ±ÎI‹ÎfiÌ› ËV÷Ì fiËŸ.
                                  ±fiı ±I›Îflı ±Î› µCÎÎÕÌ ±Î_¬fi_ V‰Mfi_ »ı. iÎÎfi̱˘fiı ¨CÎ fiΠˢ›.
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ ◊›˘ ¿ı …Õ ±fiı «ı÷fi ⁄Lfiı ÁÎ◊ı    ±ı‹fiı ÷˘ Ωı‰Îfi_ «Î· … ˢ›. ±ı‹fiı ⁄ÌΩ ≠ÿı‹Î_ Ωı‰Îfi_ ‹‚ı, ⁄οÌ
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                        83   84                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6

ÏÁ©ZÎıh΋Î_ ÷˘ ÿıË fiΠˢ›. ±Î ÿıËfi˘› ¤Îfl »ı. ÷ıfiÎ◊Ì ÿ—¬ »ı.    ◊¥ Ω›. ±ı ≠iÎÎ … ‹˘ZÎı ·¥ Ω›. ≠iÎÎ ‹ËŸ Ïfifl_÷fl «ı÷‰ «ı÷‰
iÎÎfi̱˘fiı ÿıËfi_ ‹˘À_ ‰…fi ·ÎB›Î ¿flı.                ¿›Î˝ ¿flı ±fiı ⁄Ï© ‹ËŸ Õ¬˘Õ¬· ¿›Î˝ ¿flı.
   ≠ë¿÷ν — ±Î ÿıË »ı, ±ı ¿‹˝fi_ ’ÏflHÎ΋ … »ı fiı ?           ≠ë¿÷ν — ’HÎ ⁄Ï©fi_ ¿_¥ “’˘Ï{ÏÀ‰ Œ_¿Âfi” ËÂı fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı ¿‹˝fi_ … ’ÏflHÎ΋ fiı.                ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©fi_ “’˘Ï{ÏÀ‰ Œ_¿Âfi” ±ı ¿ı “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÌ ’ÎÁı
                                 Ωı ¿ÿÌ ⁄Ï© ÁQ›¿ ¿flÎ‰Ì Ë˘› ÷˘ ÷ı «Î·ı. ’˘÷ÎfiÌ Á‹…HÎı «Î·ı ÷ı
   ≠ë¿÷ν — ¿‹˝fiÌ Á_’ÒHν Ïfi…˝flÎ ◊‰Ì Ωı¥±ı fiı ?
                                 ω’flÌ÷ ⁄Ï©. ±ı T›Ï¤«ÎÏflHÎÌ ⁄Ï© ¿Ëı‰Î›. ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı ±T›Ï¤-
   ÿÎÿÎlÌ — ¿‹˝fiÌ Á_’ÒHν Ïfi…˝flÎ ◊Λ ±ıÀ·ı ±ı Ω›. © Ï«kÎ   «ÎÏflHÎÌ ⁄Ï© ÷ıfiı ¿ËÌ ¿ı …ı “iÎÎfiÌ’vÊ” ’ÎÁı ⁄Ï©fiı “Ï√·ıÏÀ_√” ¿flΉÌ
◊Λ ±ıÀ·ı ¿‹˝fiÌ Ïfi…˝flÎ ◊¥ √¥ ¿Ëı‰Î›.               ·Ì‘ı·Ì ˢ› ÷ı. ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ⁄ıÁ˘ ±ıÀ·˘ ‰¬÷ ÷‹ÎflÌ ⁄Ï© ÁQ›¿
                                 ◊‰Î ‹Î_Õı.
   ≠ë¿÷ν — ±T›‰ËÎfl flÎÏ‹Î_ iÎÎ÷Î’HÎ_ fiı Á_›˘√ ¬flÎ ?
                                     ≠ë¿÷ν — ’HÎ ’»Ì ±‹ı …÷Î flË̱ı, I›Îflı ’»Ì Â_ ◊Λ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ÷˘ ¿˘◊‚΋Î_ CÎηı·Î …ı‰_ ˢ› ! I›Î_ ÷˘ ’Îfl
‰√flfi_ ÿ—¬ ˢ›.                              ÿÎÿÎlÌ — ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ⁄ıÁ˘ fiı …ıÀ·Ì ⁄Ï© “Ï√·ıÀ” ◊¥ √¥,
   ≠ë¿÷ν — ±ı‹Î_ ±ÏV÷I‰fi_ ¤Îfi ˢ› ¬v_ ?
                                 ±ı ’»Ì ÁQ›¿ ◊¥ Ω›. ±ı ⁄Ï© ’»Ì ÷‹fiı ’…‰ı fiËŸ, fiı ÷‹ÎflÌ
                                 …ıÀ·Ì ω’flÌ÷ ⁄Ï© ˢ› ÷ı ÷‹fiı ’…‰ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ÏV÷I‰fi_ ¤Îfi »ı, ÷ı◊Ì ÿ—¬ ±fi¤‰ı »ı.
                                     ≠ë¿÷ν — ±‹ÎflÌ ⁄‘Ì … ⁄Ï© ÁQ›¿ ⁄Ï© flËı, ω’flÌ÷ ⁄Ï©
   ≠ë¿÷ν — fi¿˝√Ï÷‹Î_ Â_ ˢ› »ı ?               fiÎ flËı. ÷ı ‹ÎÀı ±‹Îflı ¢ ’vÊÎ◊˝ ¿fl‰˘ ?
   ÿÎÿÎlÌ — fi¿˝√Ï÷‹Î_› ’Î_« ≥ÏLƒ›˘fiÎ_ ÿ—¬˘ ˢ› »ı. ÁÎ÷‹Ì       ÿÎÿÎlÌ — ±ËŸ ±Î‰Ìfiı ÷‹Îflı ÁQ›¿ ¿flÌ …‰ÎfiÌ. ÷‹ÎflÎ◊Ì ±ı
fi¿˝fiÎ_ ÿ—¬˘ ÁÎ_¤‚ı ÷˘ ‹ÎHÎÁ ‹flÌ Ω› ! I›Î_ ÷˘ ¤›_¿fl ÿ—¬˘ ˢ› !!  fiËŸ ◊Λ.
±T›‰ËÎfl flÎÏÂfiÎ ∞‰˘fiı ±ÎÀ·Î_ ¤›_¿fl ÿ—¬˘ fiΠˢ›. ±ı‹fiı
√Ò_√‚΋HÎ ◊Λ.                              ≠ë¿÷ν — ±ËŸ ±Î‰Ìfiı ¬Î·Ì ⁄ıÁ‰Î◊Ì … ⁄Ï© ÁQ›¿ ◊¥
                                 Ω› ?
          ⁄Ï©, ÂHÎ√Îflı iÎÎfiÌ
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ËŸ ≠ë˘ ’Ò»Ìfiı, ‰Î÷«Ì÷ ¿flÌfiı, Á‹Î‘Îfi ‹ı‚‰Ìfiı
   ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ⁄Ï©fiı “iÎÎfi” ¿Ëı »ı, ’HÎ ⁄Ï© ±ı “≥fiÕΛflı@À”   ⁄Ï© ÁQ›¿ ◊÷Ì Ω›. ’»Ì ÷‹Îflı ⁄Ï© … fiËŸ flËı. ⁄Ï©fi˘ ±¤Î‰ ◊‰Î
≠¿Î »ı, F›Îflı “iÎÎfi” ±ı ±ÎI‹Îfi˘ “ÕΛflı@À” ≠¿Î »ı.        ‹ÎÀı CÎH΢ ⁄‘˘ ÀÎ¥‹ ·Î√Âı, ’HÎ ’Ëı·Î_ ⁄Ï© ÁQ›¿ ÷˘ ◊÷Ì Ω›.
   ≠ë¿÷ν — ⁄Ï© ’ÒflÌ @›Î_ ◊Λ ±fiı ≠iÎÎ Âw @›Î_ ◊Λ »ı ?        ≠ë¿÷ν — ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ÁQ›¿ ⁄Ï© »ı, ω’flÌ÷ ⁄Ï© »ı fiı ≠iÎÎ
                                 ’HÎ »ı, ÷˘ ±Î hÎHÎıfi_ ¿Î›˝ ÁÎ◊ı … «Î·ı »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï© ’ÒflÌ ◊÷Î_ ’Ëı·Î_ ≠iÎÎfiÌ Âw±Î÷ ◊¥ Ω› »ı.
“iÎÎfiÌ’vÊ” ‹‚ı fiı ±ı ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ¿flΉÕΉı ±ıÀ·ı ≠iÎÎfiÌ Âw±Î÷       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄‘_ ÁÎ◊ı … «Î·ı »ı. ≠iÎÎ ‹˘ZÎı ·¥ …‰Îfiı ‹ÎÀı
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                        85   86                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6

‹ËŸ ¿˘«¿˘« ¿flı, «ı÷‰ «ı÷‰ ¿flı ! ±fiı ‹˘ZÎı fiËŸ ·¥ …‰Î ÿı‰Î    fi ±Î’̱ı ±fiı ±ıfiı “Ωı›Î” … ¿fḻı ÷˘ ±Î’HÎı »^ÀÎ … »Ì±ı. …ıÀ·˘
‹ÎÀı ±iÎÎ »ı. ±iÎÎ ‹˘ZÎı @›Îflı› …‰Î fiÎ ÿı. ±iÎÎ ±ı ⁄Ï©fi_ ≠ÿ½fi  ‰¬÷ “±Î’HÎı” ±ıfiı Ωı›Î ¿fḻı, ±ıÀ·˘ ‰¬÷ Ï«kÎfiÌ ÂÏ© ◊›Î ¿flı.
»ı. ⁄Ï© ÷˘ Á_ÁÎfl‹Î_ fiŒ˘-÷˘À˘ … ÿı¬ÎÕı, ¶_¶ … ÿı¬ÎÕı.       Ï«kÎ ±ı¿·_ … Ωı flÎ√ı ’ÕÌ √›_ ÷˘ ⁄‘_ flÎ√ı ±Î‰Ì Ω›. ±Â© Ï«kÎfiı
                                 ·¥fiı ¤À¿ ¤À¿ ¿flı »ı ±ıÀ·ı Ï«kÎfiÌ ÂÏ© ◊÷Î_ Á‘Ì … ±Î ›˘√
   ≠ë¿÷ν — ¶_¶fiÌ ±_ÿflfiÌ ŒÁ΋HÎ ±fiı CÎÊ˝HÎ, ±ı ÷˘ Ï…Lÿ√Ìfi˘
                                 ⁄fl˘⁄fl …‹Î‰‰Îfi˘ »ı.
Á÷÷ ¤Î√ »ı. F›Î_ fiı I›Î_ ¶_¶ ±Î‰Ìfiı ∂¤_ … flËı.
                                    ≠ë¿÷ν — ‹ËŸ ¿’À ∂¤_ ◊Λ, ¿’ÀfiΠω«Îfl˘ ±Î‰ı, ÷ıfi_ Â_
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¶_¶‹Î_ … …√÷ ŒÁΛı·_ »ı fiı ! ±fiı “iÎÎfiÌ”
¶_¶Î÷Ì÷ ˢ›. ±ı fiŒÎfiı fiŒ˘ ΩHÎı ±fiı ¬˘Àfiı ¬˘À ΩHÎı. ’HÎ ¬˘À    ¿fl‰_ ?
¬˘Àw’ı ±Áfl fiÎ ¿flı fiı fiŒ˘ fiŒÎw’ı ±Áfl fiÎ ¿flı. fiŒ˘-¬˘À Âı‹Î_◊Ì      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ’ÿ˚√· »ı. ω«Îfl ¿flfiÎfl˘› ’ÿ˚√· »ı.
fiÌ¿‚ı ? “‹ÎflΔ‹Î_◊Ì √›Î_ ¿ı ⁄ËÎfl◊Ì √›Î_ ? ±ı ⁄‘_ ’˘÷ı ΩHÎı.   ±ÎI‹Î‹Î_ ±Î‰Ì ÷ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì, ±ı‹Î_ ÷˘ ¿˘¥ Ω÷fi˘ ¿«fl˘ fi◊Ì.
                                 “’{·” ◊Λ »ı ÷ı› ’ÿ˚√· »ı fiı “’{·” ¿flfiÎfl˘› ’ÿ˚√· »ı !
           ⁄Ï©fiÌ Á‹Î„M÷
                                 “’{·” ΩH›_ ¿˘HÎı ? ±ÎI‹Î±ı ! Áfl‚÷Î ±fiı ¿’Àfiı …ı ΩHÎı »ı ÷ı
   ≠ë¿÷ν — ⁄Ï© Ë∞ Õ¬˘Õ¬· ¿flı »ı, ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?        ±ÎI‹Î »ı !
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï© ±Î ⁄Î…\ Õ¬˘Õ¬· ¿flı ±ıÀ·ı ±Î’HÎı I›Î_◊Ì ºÏp             ÕÌÏÁ{fi‹Î_ ‰ı‰Ïfl_√
Œıfl‰Ì ·ı‰Ì. ±Î’HÎfiı flV÷΋Î_ ¿˘¥ fiÎ √‹÷˘ ‹ÎHÎÁ ¤ı√˘ ◊Λ ÷˘
±Î’HÎı ±Î‹ ‹˘œ<_ Œıfl‰Ì ·¥±ı »Ì±ı ¿ı fiËŸ ? ±ı‰_ …ı ±Î’HÎ΋Î_      ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ‰Î÷fi_ “ÕÌÏÁ{fi” fiÎ ±Î‰ı I›Î_ Á‘Ì ‰ı‰Ïfl_√
Õ¬˘Õ¬· ¿flı »ı, ÷ıfiÎ◊Ì ±‰‚_ Ωı‰_ ! Õ¬˘Õ¬· ¿˘HÎ ¿flı »ı ? ⁄Ï© !   (϶‘Î) flèÎÎ ¿flı.
⁄Ï©fi˘ V‰¤Î‰ ¢ »ı ¿ı Á_ÁÎflfiÌ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚‰Î fiÎ ÿı.            ÿÎÿÎlÌ — “ÕÌÏÁ{fi” fiÎ ±Î‰ı ÷˘ ÷ı◊Ì ¿_¥ M·ıÀŒ˘‹˝ ’fl ⁄ıÁÌ fiÎ
   ≠ë¿÷ν — ⁄Ï© Á‹ÎM÷ @›Îflı ◊Λ ?               flËı‰_. “Ë‹HÎÎ_ …™ ¿ı ’»Ì …™” ±ı‹ ◊÷_ ˢ› …ı √ÎÕÌ ±Î‰Ì ±ı‹Î_ ⁄ıÁÌ
                                 …‰_.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ±ıfiÎ µ’fl ⁄Ë ‰¬÷ Ωı¢ fiËŸ, ºÏp Œıfl‰ı·Ì
flά¢ ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı Á‹∞ Ω›. ±ı ’˘÷ı ’»Ì ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ±ıfiı         “ÕÌÏÁ{fi” fiÎ ±Î‰‰Î‹Î_ ⁄Ï©fi˘ ±¤Î‰ ˢ› »ı. ⁄Ï©Â΂Ì
÷‹ı ⁄Ë ‹Îfi ±Î’˘, ±ıfi_ “±ı@ÁıMÀ” ¿fl˘, ±ıfiÌ Á·ÎË ‹Îfi˘, I›Î_ Á‘Ì  ‹ÎHÎÁ˘ ÿflı¿ ‰V÷fi_ “ÕÌÏÁ{fi” ÷fl÷ ·Î‰Ì ¿ı, “±˘fi ‘Ì ‹˘‹ıLÀ”.
±ı Õ¬˘Õ¬· ¿›Î˝ ¿flı.                       ’Î_« Ï‹ÏfiÀı› ‰Îfl fiÎ ·Î√ı. ÷ı◊Ì ±‹ı ÷ıfiı “¿˘‹fiÁıLÁ” ¿èÎ_ »ı.
   ≠ë¿÷ν — ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ-±Ë_¿Îfl ’fl ±Î’H΢ ≠¤Î‰ ’Õ‰˘      “¿˘‹fiÁıLÁ” ±ıÀ·ı “±ı‰flÌTËıfl ±ıM·Ì¿ı⁄·”. ±Î «Î‰Ì ¿ı‰Ì »ı ¿ı ÿflı¿
Ωı¥±ı fiı ?                            ÷΂Î_ ∂CÎÕı ±ıfiÎ◊Ì !
   ÿÎÿÎlÌ — ‹ÂÌfiflÌ ’fl ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ≠¤Î‰ ’Õ÷˘ … fi◊Ì. ±ıÀ·ı        ±ËŸ ⁄ıÁÌ flËı‰_ ¿ı …‰_, ±ı‹Î_ “ÕÌÏÁ{fi” fiÎ ±Î‰÷_ ˢ› ÷˘ …‰Î
‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ-±Ë_¿Îfl µ’fl ≠¤Î‰ ’Õı … fiËŸ. ±ı ÷˘ ±_÷—¿flHÎ      ‹Î_Õ‰_. ËÎ, ±ËŸ ⁄ıÁÌ flËı‰Îfi_ ËÂı ÷˘ “T›‰ÏV◊÷” ÷fiı ’λ˘ ÷ıÕÌ
¬Î·Ì ◊¥ Ω› ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ⁄‘_ Ãı¿ÎHÎı ±Î‰Ì Ω›. “±Î‹fiı” ÁÎ◊   ·Î‰Âı. ÷Îflı ±Î‰Ì flÌ÷ı ÕÌÏÁ{fi ·ı‰Îfi_.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                         87  88                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6

   ≠ë¿÷ν — ±ËŸ◊Ì ¿˘¥ ’HÎ Á_Ωı√˘‹Î_ …‰_ … fi◊Ì, ±ı‰_ ‹ËŸ◊Ì      ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎÀı ‰Î÷fiı Á‹∞ Ω‰. µ÷Ή‚ fiËŸ ¿v_ ÷˘ √ÎÕÌ ¿_¥
fiyÌ ◊›Î ¿flı ±fiı ’ı·_ ’HÎ ⁄÷ÎÕı ¿ı …‰_ ÷˘ ’Õı fiı ?         ÷ÎflÌ flÎË Ωı‰ÎfiÌ »ı ? ±fiı µ÷Ή‚ ¿flÌ ÷˘ ¿Îflfiı ±◊ÎÕÌ ‹ÎflÌ !
                                 ±ıÀ·ı µ÷Ή‚ ¿flı ÷ıfiı ÏÁ_√· √fi˘ ¿è΢ fiı µ÷Ή‚ fiÎ ¿flı ÷ıfiı Õ⁄·
   ÿÎÿÎlÌ — ¿˘fi_ ‰‘Îflı Ωıfl »ı, ±ı Ωı¥ ·ı‰_ !
                                 √fi˘ ¿è΢.
   ≠ë¿÷ν — ±ËŸ ⁄ıÁÌ flËı‰Îfi_ … Ωıfl ¿flı !
                                              ‹fifi_ ·_√fl
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ±ËŸfi_ Ωıfl ¿fl÷Πˢ› ÷˘ ±ËŸ ⁄ıÁÌ flËı‰_.
“±Î ⁄ıÃÎ ÁÎËı⁄, ◊˘ÕÎ_ ¤Ï…›Î_ ·¥ ±Î‰_”, ¿Ë̱ı.              ≠ë¿÷ν — ‹fi ¿¥ flÌ÷ı ÏV◊fl flËı ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ‹fi ÏV◊fl ¿fl‰Î‹Î_ Â_ ŒÎ›ÿ˘ ËÂı ±ı‰˘ ÷‹ı ÏËÁÎ⁄
         µ÷Ή‚ı ‘Ì‹Î «Î·˘ !
                                 ¿Îœu˘ »ı ?
   ≠ë¿÷ν — T›‰ËÎfl ’Ëı·˘ ¿ı Ïfiç› ’Ëı·˘ ?               ≠ë¿÷ν — ±ıfiÎ◊Ì ÂÎ_Ï÷ ‹‚ı.
   ÿÎÿÎlÌ — T›‰ËÎfl ’Ëı·˘ ’HÎ ±ıfi˘ ±◊˝ ’λ˘ ±ı‰˘ fiËŸ ¿ı        ÿÎÿÎlÌ — ‹fifiı ±ÏV◊fl ¿˘HÎı ¿›Ù ?
T›‰ËÎflfi˘ flÎ√ ¿fl‰˘.
                                    ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı.
   ≠ë¿÷ν — I›Îflı T›‰ËÎflfiÎ ÏfiflÎ√Ì ◊¥ …‰Îfi_ ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ±ÏV◊fl ÂÎ◊Ì ¿›Ù ? ΩHÎÌ Ωı¥fiı ÷ı‹ ¿›Ù ?
   ÿÎÿÎlÌ — flÎ√ ¿flı ÷˘ ÏÁ_√· √fi˘ »ı fiı ÏfiflÎ√Ì ◊Λ ÷˘ Õ⁄·    “’˘÷Îfi_ ÏË÷ Âı‹Î_ fiı ±ÏË÷ Âı‹Î_” ±ı fiËŸ ΩHΉÎ◊Ì, ‹fifi˘ √‹ı ÷ı‰˘
√fi˘ »ı, ÏfiflÎ√Ì› fiÎ flËı‰Î›.                    µ’›˘√ ¿›˘˝. Ωı ÏË÷ÎÏË÷fiÌ ¬⁄fl ˢ÷ ÷˘ ÷˘ ÷ıfi˘ ’˘÷ÎfiÎ ÏË÷‹Î_
   ≠ë¿÷ν — ÏfiflÎ√Ì ±ıÀ·ı ¿¥ flÌ÷ı ?               … µ’›˘√ ¿fl÷. ˉı ‹fi “±ÎµÀ ±˘Œ ¿_Àˇ˘·” ◊¥ √›_ »ı. ˉı
                                 fi‰ıÁfl◊Ì iÎÎfi ◊Λ, ’˘÷ÎfiÎ ÏË÷ÎÏË÷fiÌ Á‹…HÎ ±Î‰ı, ±ı‰_ iÎÎfi ≠ÎM÷
   ÿÎÿÎlÌ — T›‰ËÎfl◊Ì Ïfi—VM≤Ë ◊¥ Ω› ÷ı. T›‰ËÎfl◊Ì Ïfi—VM≤Ë    ¿flı I›Îfl ’»Ì … ‹fi Ãı¿ÎHÎı ’Õı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ËŸ iÎÎfi ±Î’̱ı »Ì±ı
±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÌ “‹‘fl” ¿ËıÂı ¿ı “¿ı‹ ÷_ ‹ÎflÌ ‰Î÷ ‹Îfi÷˘ fi◊Ì ?” I›Îflı  I›Îflı ‹fi Ãı¿ÎHÎı ’Õı.
’hÎ ¿Ëı, “Ë_ ±ÎI‹Î ◊¥ √›˘ »\_ !(?)” ±Î‰_ fiÎ «Î·ı. T›‰ËÎfl‹Î_
ωfi›, ω‰ı¿ ⁄‘_ … ˢ‰_ Ωı¥±ı. ±Î’HÎÎ T›‰ËÎfl‹Î_ ¿˘¥fiÌ ⁄Ò‹Î⁄Ò‹      ‹fi Ë_‹ıÂÎ_ iÎÎfi◊Ì ⁄_‘Λ, ⁄ÌΩ ¿ÂÎ◊Ì ‹fi ⁄_‘Λ ±ı‰_ fi◊Ì.
fiÎ ’Õ‰Ì Ωı¥±ı.                          ±ı¿Î√˛÷Î ¿fl‰Î◊Ì ‹fi …flÎ Ãı¿ÎHÎı flËı, ’HÎ ÷ı ¿·Î¿-±fl‘˘ ¿·Î¿ flËı,
                                 ’»Ì ’λ\_ ÷ÒÀÌ Ω›.
   ¿˘¥’HÎ ‰V÷‹Î_ µ÷Ή‚ ¿fl‰Ì ±ı ÏÁ_√· √fi˘ »ı ±fiı µ÷Ή‚
fiÎ ¿fl‰Ì ±ı Õ⁄· √fi˘ »ı.                         ≠ë¿÷ν — ‹fi Â_ »ı ?

   ÷‹Îflı ¿›Î ¬ÎÕ΋Î_ ’Õ‰_ »ı ?                    ÿÎÿÎlÌ — ‹fi ±ı ±Î’H΢ “VÀΘ¿” »ı. ±Î ÿ¿ÎfiÿÎfl˘ ⁄Îfl ‹ÏËfiı
                                 ⁄‘˘ VÀΘ¿ ¿Îœı ¿ı fiÎ ¿Îœı ? ¿Îœı. ±ı‰_ ±Î ±Î¬Ì ·Î¥Œfi˘ VÀΘ¿, ÷ı
   ≠ë¿÷ν — ±ı¿<_› fiËŸ.                    ‹fi »ı. √¥ ·Î¥Œfi˘ VÀΘ¿ ÷ı ÷‹fiı ±Î ¤‰‹Î_ µÿ›‹Î_ ±Î’ı fiı ±Î√‚
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                         89  90                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6

÷‹fiı “≥LVÀˇ¿Âfi” ±Î’ı. ±I›Îflı ‹ËŸ fi‰_ ‹fi ⁄_‘Î¥ flèÎ_ »ı. ±Î …^fi_  Ωı‰_ ±ı‰_ fiyÌ ¿flı ±ıÀ·ı ŒflÌ fi … …\±ı. Ωı‰_ ±ı ÷˘ ±Î_¬fi˘ V‰¤Î‰
‹fi »ı ÷ı ±I›Îflı “ÏÕV«Î…˝” ◊›Î ¿flı »ı fiı fi‰_ ‹fi ⁄_‘Î¥ flèÎ_ »ı.   »ı. ≥ÏLƒ›˘fiÎ V‰¤Î‰ ≠‹ÎHÎı ≥ÏLƒ›˘ ÷˘ ·’¿ÎflÎ ‹Î›Î˝ … ¿flı. ’HÎ
   ≠ë¿÷ν — ‹fi ¿¥ flÌ÷ı “ÏÕV«Î…˝” ◊Λ »ı ±fiı ±ı ¿¥ flÌ÷ı     ‹fi fiÎ ¿Ëı ±ıÀ·ı ±ı ŒflÌ fiÎ … …\±ı. ˉı “‹fifiÌ µ’fl ¿˘fi_ Ïfi›_hÎHÎ
⁄_‘Λ »ı, ±ıfiÌ ¬⁄fl ¿¥ flÌ÷ı ’Õı ?                 »ı” ±ı Ωı‰Îfi_ »ı. ÷‹ÎflÎ ‹fifiÌ µ’fl ¿˘fi_ Ïfi›_hÎHÎ »ı ?

   ÿÎÿÎlÌ — ‹fi‹Î_ ω«Îfl ±Î‰ı »ı, ÷ı‹Î_ ÷‹ı ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ Ω‰      ≠ë¿÷ν — ⁄Ï©fi_.
»˘, ±ı ±ÎI‹ÎfiÌ Â„@÷ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ‹ËŸ Ïfi⁄˝‚÷Î »ı, ÷ıfiı ·¥fiı ±Î       ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï© Â_ ¿flı »ı ?
÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ Ω› »ı. ±iÎÎfi÷Îfiı ·¥fiı ÷L‹›Î¿Îfl ◊Λ »ı. ±Î ‹Ò‚
±ÎI‹Î ±ı‰˘ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ±fi_÷ „@÷‰Î‚˘, ±fi_÷ iÎÎfi‰Î‚˘ »ı. ’HÎ       ≠ë¿÷ν — ⁄Ï© ÁÎflÎÁÎflfi˘ ¤ıÿ ⁄÷Ήı »ı.
±Î …ı ÷‹Îfl˘ ‹Îfiı·˘ ±ÎI‹Î »ı, ÷ıfiı ·¥fiı ±Î ⁄‘Ì Õ¬‚΋HÎ »ı.        ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©fi_ ‘Λν ≠‹ÎHÎı ◊Λ »ı ?
±ıÀ·ı ω«Îfl ΩıÕı ÷L‹›Î¿Îfl ◊›Î I›Î_◊Ì fi‰_ «Î…˝ ◊Λ.
                                    ≠ë¿÷ν — fi◊Ì ◊÷_.
   …ıfiı V‰w’fi_ iÎÎfi ˢ› ÷ı ÷˘ ω«Îfl ±Î‰ı, ÷ı‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl fiËŸ
◊‰ÎfiÎ. ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ÀÎ¥‹ ◊Λ ¿ı ‹fi ÏÕV«Î…˝ ◊¥ Ω›. ’»Ì fi‰_ «Î…˝      ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©fiÌ µ’fl ¿˘fi_ Ïfi›_hÎHÎ »ı ?
fiÎ ◊Λ.
                                    ≠ë¿÷ν — ±ıfiÌ ¬⁄fl fi◊Ì.
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î‹Î_ ÷˘ “±Î˜À˘‹ıÏÀ¿” ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ …‰Î› »ı.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±Ë_¿Îflfi_, ⁄ÌΩ ¿˘fi_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, “±Î˜À˘‹ıÏÀ¿” … ◊‰Î›, ±ıfi_ fi΋ … ¤˛Î_Ï÷ fiı ?
±Î‹Î_ ’˘÷Îfi˘ ¿˘¥ ’vÊÎ◊˝ »ı … fiËŸ. ’˘÷ı ’vÊ ◊›˘ fi◊Ì, I›Î_ Á‘Ì      ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ fiı ±Ë_¿Îfl, ±Î «Îfl ±_÷—¿flHÎfiÎ ¤Î√ »ı. ±ı
’vÊÎ◊˝ »ı … fiËŸ. ±Î ÷˘ ÷‹fiı ≠¿ÚÏ÷ ’flÎHÎı fi«Î‰ı »ı.        «Îfl …HÎfi_ ±Î ÂflÌfl µ’fl Ïfi›_hÎHÎ »ı ±fiı ±Î «Îfl …HÎfi_ Ïfi›_hÎHÎ
                                 »ı, ‹ÎÀı ±Î ¤˛Î_Ï÷ ∂¤Ì flËÌ »ı. “’˘÷ÎfiΔ ËÎ◊‹Î_ Ïfi›_hÎHÎ ±Î‰ı ÷˘
   ≠ë¿÷ν — ÂflÌfl ±fiı ‹fi ‰E«ı ¢ Á_⁄_‘ »ı ?           ’»Ì ±Î ¿Õο>À˘ flËı fiËŸ, ’»Ì ’vÊÎ◊˝ µI’Lfi ◊Λ.
   ÿÎÿÎlÌ — ÂflÌflfi_ ⁄‘_ … Ïfi›_hÎHÎ, ±Î ’Î_« ≥ÏLƒ›˘fi_, ⁄‘Î_fi_     ≠ë¿÷ν — ±ı ËÎ◊‹Î_ ±Î‰ı ±ıfiÎ ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ ?
Ïfi›_hÎHÎ ‹fifiÎ ËÎ◊‹Î_ »ı. ‹fi ±Î_¬fiı ¿Ëı ¿ı ÷Îflı ±Î Ωı‰Î …ı‰_ »ı
±ıÀ·ı ±Î_¬ ÷fl÷ Ωı¥ ·ı ±fiı ‹fi fiÎ ¿Ëı ÷˘ ±Î_¬ Ωı÷Ì Ë˘› ÷˘›        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ “iÎÎfiÌ’vÊ” ¿flÌ ±Î’ı. …ı ’˘÷ı ⁄_‘fi‹@÷
⁄_‘ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ÂflÌflfi_ ⁄‘_ … Ïfi›_hÎHÎ ‹fifi_ »ı.          ◊›ı·Î ˢ›, ÷ı ±Î’HÎfiı ‹@÷ ¿flÌ Â¿ı. ’˘÷ı ⁄_‘Λı·˘ ˢ›, ÷ı ⁄ÌΩfiı
                                 ÂÌ flÌ÷ı ‹@÷ ¿flÌ Â¿ı ? ‰‚Ì ¿Ï‚›√fiÎ_ ‹fiW›˘fiı ±ıÀ·Ì „@÷ fi◊Ì
   ≠ë¿÷ν — CÎHÎÌ ‰¬÷ ‹fi ±_ÿfl◊Ì ¿Ëı ¿ı fi◊Ì Ωı‰_. »÷Î_›     ¿ı Ω÷ı ¿flÌ Â¿ı. ±Î ¿Ï‚›√fiÎ ‹fiW›˘ ¿ı‰Î_ »ı ? ±Î ÷˘ ·’Á÷Î_
Ωı‰Î› »ı, ÷ı Â_ »ı ?                       ·’Á÷Î_ ±Î‰ı·Î_ »ı; ·’V›Î_ ÷ı ˉı ÷ı‹fiÎ◊Ì Ω÷ı «œÎ› ±ı‰_ »ı …
   ÿÎÿÎlÌ — Ωı‰Î¥ Ω› ±ı ÷˘ ±ıfi˘ ‹Ò‚ V‰¤Î‰ »ı, ’HÎ fi◊Ì     fiËŸ, ±ıÀ·ı “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÌ ËıS’ ·ı‰Ì ’Õı.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6                           91   92                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-6

         ¥LÀflıVÀ I›Î_ … ±ı¿Î√˛÷Î                ÷ı ⁄ıÁÌ …Âı ±fiı ±ı‹fiÌ µ’fl “≥LÀflıVÀ” ⁄ıÃ˘, ±ıÀ·ı ÷ı ¤√‰Îfifiı
                                    ’ˢ_E›˘ ΩH΢.
   ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ‹fiı ¤√‰Îfi‹Î_ ±ı¿Î√˛÷Î flËı÷Ì fi◊Ì.
                                       F›Î_ ¿ÊΛ˘ »ı I›Î_ “≥LÀflıVÀ” ⁄ıÁı ÷˘ ÷ı “≥LÀflıVÀ” ¿ÊÎÏ›¿
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı Âο ·ı‰Î ¿ı ÁÎÕÌ ·ı‰Î Ω‰, ÷ı‹Î_ ±ı¿Î√˛÷Î flËı    ⁄ıÁı »ı. ±ı ¿ÊÎÏ›¿ ≠÷ÌÏ÷ »ı ÷ı ≠÷ÌÏ÷ ÷ÒÀÌ Ω› ’λÌ, ±ıÀ·ı flÎ√◊Ì
»ı ¿ı fiËŸ ?                              ⁄ıÁı fiı ¶ıÊ◊Ì »^Àı ±fiı ±Î ¤√‰ÎfifiÎ ≠Ï÷ÏfiÏ‘ µ’fl “≥LÀflıVÀ” flÎ√◊Ì
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ±ı‹Î_ flËı. ‹˘Ë ˢ› ±ıÀ·ı flËı.            ⁄ıÁı fiËŸ. ±ı‹fiÌ ’ÎÁı flÎ√ ¿fl‰Î …ı‰_ ¿Â_ ˢ› … fiËŸ fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ¤√‰Îfi µ’fl fiı ‹˘ZÎ µ’fl ÷‹fiı “≥LÀflıVÀ” …                   vvvvv
fi◊Ì. ÷ı◊Ì ÷ı‹Î_ ±ı¿Î√˛÷Î flËı÷Ì fi◊Ì.
   ±flı, ±ı¿ ⁄ıfi ⁄Ë w’Î‚Ì ⁄‹ …ı‰Ì Ë÷Ì ±fiı ±ıfi˘ ‘HÎÌ ±ı¿ÿ‹
Â΋‚˘ Ë÷˘. ÷ı ⁄¥fiı ‹ı_ ±ı¿ ÿÎ”Õ˘ ¬Îfi√Ì‹Î_ ’Ò»›_, “±Î ÷Îfl˘ ‘HÎÌ
Â΋‚˘ »ı, ÷ı ÷Îfl˘ ¤Î‰ ÷ıfiÎ ’fl Á_’ÒHν flËı »ı ?” I›Îflı ÷ıHÎı ¿èÎ_ ¿ı,
“‹ÎflÎ ‘HÎÌ ‹fiı ⁄Ë Ï≠› »ı.” ˉı ±Î‰˘ Â΋‚˘ ‘HÎÌ ±ıfiı Ï≠› »ı ’HÎ
¤√‰Îfi ÷‹fiı Ï≠› ◊¥ ’Õ÷˘ fi◊Ì ! ±Î› ±ı¿ ±Ω›⁄Ì »ı fiı !
   ’»Ì ±Î ’Ò»ı ¿ı, ‹fiı ‹fi ±ı¿Î√˛ ¿ı‹ ◊÷_ fi◊Ì ? Âο ·ı‰Î
Ω› I›Î_ ±ı¿Î√˛÷Î ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊¥ Ω› »ı ? ±Î ÷˘ ±fi¤‰fiÌ ‰Î÷˘
»ı. ±Î ¿_¥ √M’_ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ¤√‰Îfi‹Î_ “≥LÀflıVÀ” … fi◊Ì. ÷ı◊Ì
±ı¿Î√˛÷Î ◊÷Ì fi◊Ì. ±Î ÷˘ ¤√‰Îfi ≠I›ı ±ÎÁ„@÷ ◊¥ Ω› ÷˘
¤√‰Îfi‹Î_ ±ı¿Î√˛÷Î flËı.
   F›Î_ Á‘Ì ’ˆÁ΋Î_ “≥LÀflıVÀ” ˢ› I›Î_ Á‘Ì ’ˆÁÎ ’ˆÁÎ ¿flı ±fiı
¤√‰Îfi‹Î_ “≥LÀflıVÀ” ’ıÃ˘ ±ıÀ·ı ’ˆÁÎfi˘ “≥LÀflıVÀ” »^ÀÌ Ω›. ±ıÀ·ı
“≥LÀflıVÀ” ÷‹Îfl˘ Œfl‰˘ Ωı¥±ı.
   ˉı ¤√‰Îfi‹Î_ “≥LÀflıVÀ” fi◊Ì, ±ı‹Î_ ÷‹Îfl˘ ÿ˘Ê fi◊Ì. …ı ‰V÷
Ωı¥ fiΠˢ›, ÷ıfiÎ_ ’fl “≥LÀflıVÀ” ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄ıÁı ? ±Î ÁÎÕÌfiı ÷˘
±Î’HÎı ÿı¬Ì±ı, ÷ıfiÎ_ fl_√-w’ ÿı¬Ì±ı ±ıÀ·ı ÷ıfiÎ ’fl “≥LÀflıVÀ” ⁄ıÁı
…. ’HÎ ¤√‰Îfi ÷˘ ÿı¬Î› fiËŸ fiı ? I›Îflı ±ı‰_ ¿èÎ_ ¿ı, ¤√‰ÎfifiÎ
≠Ï÷ÏfiÏ‘ ±ı‰Î …ı “iÎÎfiÌ’vÊ” »ı, I›Î_ ÷‹Îfl˘ “≥LÀflıVÀ” ⁄ıÁÎÕ˘. I›Î_

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:4
posted:5/19/2010
language:Romanian
pages:25