Docstoc

01-index

Document Sample
01-index Powered By Docstoc
					                                                        (5) ±Ï¤≠Λ
                 ±fiø‹ÏHοÎ
                                       ±Ï¤≠Λ˘fi˘ ±_‘Î’˘         57  ±Î‰¿Îfl‰Î ›˘B› ±Ï¤≠Λ !       62
                                       ±Ï¤≠Λ fiı ¥ÏLƒ›˘ !        58  ±Ï¤≠Λfi_ V‰w’ !           62
                (1) ΩB≤Ï÷                   ±Ï¤≠Λ‹Î_◊Ì ±À¿HÎ !       58  Ï‹l «ı÷fi ≠I›ı ±Ï¤≠Λ !       63
ΩB≤Ï÷ ˢΩı ±«‚ V‰¤Î‰fiÌ     1    “›˘√-Ïø›Î¿Î_Õ” ΩB≤Ï÷ fi ±Î’ı !!  9  ±Ï¤≠Λ ¿ı‰Ì flÌ÷ı »^Àı ?!     58
¤Î‰ Ïfi_ƒÎ‹Î_◊Ì Ω√˘ !      1    ΩB≤Ï÷, ΩB≤Ï÷fiÌ ¤…fiÎ◊Ì … !    12
                                                        (6) ±Î‰Õ÷fi˘ ±_‘Î’˘
’˙ÿ˚√Ï·¿ ΩB≤Ï÷ — V‰w’ ΩB≤Ï÷ !  2    ¤Î‰ Ïfi_ƒÎ À΂˘          12
¿ı‰‚iÎÎfi ±ıÀ·ı...        2    ÁÎ«Ì Á‹ÎÏ‘, ΩB≤Ï÷ ÁÏË÷ !     13  ±Î‰Õ÷, “±ı¿Á’À˝” ◊÷Î_ ±À¿Î‰ı !  64  ÷ÎflHÎfi˘ «˘’Õ˘ !           66
Á_ÁÎfl ΩB≤Ï÷ ÿ—¬fi_ µ’Î…˝fi !   2    “Ë_” ¿˘HÎ ? ΩH›ı, ΩB≤Ï÷ ¬Ò·ı !  14                  (7) ±_÷flΛ
fl‹¿ÕÎ_fiÌ fl‹HÎ÷Î !        3    ±¿÷ν’ÿ, I›Î_ Á_’ÒHν ΩB≤Ï÷ !  14  ±_÷flΛ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’Õı ?      68  iÎÎfiÎ_÷flΛ, ÿ½fiÎ_÷flΛ - ÂıfiÎ◊Ì ? 71
ΩB≤Ï÷ … ’ÏflH΋ı ‹˘Z΋Î_ !    4    µ’›˘√ Â_ ? ΩB≤Ï÷ Â_ ?      15  ‹˘ZÎ ‹Î√˝‹Î_ ±_÷flΛ !      71
≥„Lƒ› iÎÎfi — ΩB≤Ï÷       5    ±ø‹ ωiÎÎfi ◊¿Ì ΩB≤Ï÷ !      16
Ïfi…ÿ˘Êÿ½fi           7    ±Î√˛Ë ‹ÎhÎ ¤Î‰ÏfiƒÎ … !!     16                  (8) Ï÷flV¿Îfl-÷fl»˘Õ
“À˘’‹˘VÀ” ΩB≤Ï÷ !        7    ÏË÷ÎÏË÷fi˘ ω‰ı¿-÷ı › ΩB≤Ï÷    17  …ıfi˘ Ï÷flV¿Îfl, ÷ıfi˘ … ¤› !    74  ÷fl»˘Õ, ¿ıÀ·Ì Ωı¬‹Ì !        75
¤Î‰ ΩB≤Ï÷-V‰¤Î‰ ΩB≤Ï÷      8    iÎÎfi̱˘ Ω√˛÷ I›Î_ …√÷..     18                     ÷fl»˘Õfi˘ µ’Λ ¢ ?         76
ΩB≤Ï÷fiÌ Âw±Î÷...        9    «_«‚÷Î … ÿ—¬fi_ ¿ÎflHÎ !      18                  (9) “T›„@÷I‰Á˙fl¤”
                (2) K›Îfi                   ‰Ì÷flÎ√ı ‰I›Î˝ “±Î” “iÎÎfiÌ”!   78  Ïfiÿ˘˝Ê ƒ„WÀ I›Î_ …√ Ïfiÿ˘˝Ê !!   87
K›Îfifi_ V‰w’ !           22  K›ÎfifiÎ_ ’ÏflHÎ΋ !        28  1958fi_ ±ı ±ÿ˚¤÷ÿ½fi !      79  ¿÷ν ◊›˘ ÷˘ ⁄Ì… ’Õı !       88
K›Îfi — K›ı›, K›Î÷Îfi_ ±fiÁ_‘Î ! 23    ±ÎI‹K›Îfiı … Á‹ÎÏ‘        28  iÎÎfifiÌ flÌ÷ fiΠˢ› !       80  ±ÎI‹iÎÎfi ‹Y›_ ? ¿ı ≠√À ◊›_ ?    88
±Ëo¿Îfl-K›Îfi‹Î_ fiËŸ, ’HÎ Ïø›Î‹Î_ ! 25                     “iÎÎfiÌ”, ‹˘ZÎfi˘ ’flΉ˘ ±Î’ı !!  81  ...I›Îflı ‰ÎHÎÌ Ï‰iÎÎfifiı ¿ËÌ Ω› !  89
                (3) ≠ÎflO‘-’vÊÎ◊˝               ÏfiÏ‹kÎfiÌ ‹ËkÎÎ !         84  ...±ı ¿ı‰_ ±ÿ˚¤÷ Á¬ !!       90
                                       ’H›ˆfi˘ Á_⁄_‘ ¿›Î_ Á‘Ì ?     85  “iÎÎfiÌ”fiÌ V‰Â„@÷ ¬Ì·‰ı !!     90
’vÊÎ◊˝ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?      30   ’vÊÎ◊˝ ¿›˘ ¿fl‰˘ ?        38  ‘‹˝K›Îfi             85  “iÎÎfiÌ”fiı µ’‹Î- ?!         90
’Ϋfi‹Î_ ’vÊÎ◊˝ ¿ıÀ·˘ ?     31   ’vÊÎ◊˝ ±ıÀ·ı µ’›˘√‹› ∞‰fi !    43  ¿·K›Îfi             86  “iÎÎfiÌ”fiÌ ’fl¬ !!          91
∞‰˘fi_ ∂K‰a√‹fi, ¿¥ flÌ÷ı ?    33   “T›‰„V◊÷”fiÌ ›◊Î◊˝ Á‹… !     44  ‹fi ±fiı ±ÎI‹Î           86  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-¿ı‰Ì Ïø›Î¿ÎflÌ !!     92
÷˘ ÁΫ˘ ’vÊÎ◊˝ ¿›˘ ?      35   ¤ÎB› ‹˘À<_ ¿ı ’vÊÎ◊˝ ?      47  ≠ı‹ ±fiı ¤„@÷           86
≠ÎflO‘ ¿‹˝ Â_ ?         36   øÏ‹¿‹Î√˝, ¤˛Î_÷ ’vÊÎ◊ν‘Ìfi !   49
Á_Ï«÷ ¿‹˝ Â_ ?             ≠ÎflO‘, ¿¥ flÌ÷ı µÿ›‹Î_ ±Î‰ı ?   52                  (10) ±ø‹‹Î√˝
¤˛Î_÷ ’vÊÎ◊˝ ±fiı ≠ÎflO‘ ¿‹˝ !  37   ÁŒ‚ ◊Λ ÷ı ’vÊÎ◊˝ !       53  “iÎÎfiÌ” ¿Ú’Î◊Ì … “≠ÎÏM÷” !    94  ±ø‹‹Î_ ’ÎhÎ÷Î ?!          96
                (4) l©Î                    ... ±’Ò‰˝ fiı ±Ï‰fl˘‘ΤÎÁ !!    95  ±Ë˘ ! ±Î‰_ ±Ω›⁄ iÎÎfi !!       97
±_‘l©Î-±iÎl©Î !         55   l©Î-iÎÎfi !            56                  (11) ±ÎI‹Î ±fiı ±Ëo¿Îfl
±ÎI‹l©Î-≠¤l©Î !         56                      ÁfiÎ÷fi «ı÷fi !           99  ±Ëo¿Îflfi_ V‰w’ !          101
                    41                                      42
¿<ÿfl÷ ±ıÀ·ı..          99  ‘‹˝ — ¤ıÿ V‰w’ı-±¤ıÿ V‰w’ı   102                  (17) ¤√‰Îfifi_ V‰w’ iÎÎfiƒ„WÀ◊Ì
¿˘fi˘ ¿˘fiÎ ’fl ¿Î⁄Ò ?       99  ÷flHÎ÷ÎflHÎ … ÷Îflı !!      103  ≥rflfi˘ ±_ ¿ı Á‰Î* ?       143 Á_¿S’Ì «ı÷fi           144
                (12) T›‰V◊Î “T›‰„V◊÷”fiÌ          ¤√‰Îfifi_ Á‰˝ T›Î’¿’b_ !      144
“T›‰„V◊÷ „@÷” !        105 Áı‰Î‹Î_ Á‹’˝HÎ÷Î !?       106                  (18) iÎÎ÷Î’ÿfiÌ ±˘‚¬ !
¿Î‚«ø ≠‹ÎHÎı...         106 Â_ fi‰Ì … Á‹Î…fl«fiÎ ?!       107  ÷‹ı ±ÎI‹Î ? ±˘‚A›Î ωHÎ ?!    146 ±_÷ı ÷˘ ±Ëo¿Îfl ±˘√‚‰Îfi˘ !! 148
                (13) T›‰ËÎfl ‘‹˝ — V‰Î¤Îω¿ ‘‹˝       ±ÎI‹ÎfiÌ ¤Ò·-?!!         147 “iÎÎ÷Δ … “iÎı›” ¿›˘˝ !!  148
Á¬ ’΋‰Î-‘‹˝ ¿›˘ ?       109  ±Ëo¿Îfl ±˘√Y›ı-ÁfiÎ÷fi Á¬ !    114  V‰ÎK›Î› ¿ı ’flÎK›Î› ?!      147 ±iÎÎfi ÏfiT≤ÏkÎ-ωiÎÎfi ◊¿Ì !! 149
Á‰˝ Á‹Î‘Îfiı - Á¬ … !      110  Ï‹J›Î ÿ½fi◊Ì … ÿ—¬˘ !!     114                  (19) ›◊Î◊˝ ¤„@÷‹Î√˝ !
¤√‰÷˚ µ’Λ …, Á¬fi_ ¿ÎflHÎ !   111  ÿ¬ÕÎ_, µ’¿ÎflÌ ◊Λ !      115  l©Î … Œ‚ ±Î’ı !         151 ¤„@÷ — V◊Ò‚◊Ì ÁÒZ‹÷‹ !      155
¿Î‚fi˘ ÷ı ¢ ÿ˘Ê ?        112  ’ÿ˚√· Á¬ — µ»Ìfi˘ T›‰ËÎfl !   116  ¤„@÷◊Ì ¥rflfiÌ ≠΄M÷ ?!      152 ‹˘ZÎ — iÎÎfi◊Ì ? ¿ı ¤„@÷◊Ì ?   156
±_÷fl Á¬ - ⁄ÎèÎ Á¬        113                    ¤„@÷ — ’fl˘ZÎ ±fiı ≠I›ZÎ !     153 ’flΤ„@÷ — ±’flΤ„@÷ !!      156
                (14) ÁÎ«Ì Á‹… ‘‹˝fiÌ !
                                                      (20) √v ±fiı “iÎÎfiÌ”
‘‹˝fi_ V◊Îfi           117 ÁΫΠ‘‹˝fiÌ Á‹… !         122  ›◊Î◊˝ √v !            158  “iÎÎfiÌ ’vÊ”fi˘ ¿ı‰˘ ÏÁ©Î_÷ !!  163
‘‹˝ — I›Î√‹Î_ ¿ı ¤˘√‹Î_ !?...  117 ‹˘ZÎfi˘ ‹Î√˝ ÷˘..         123  ·˙Ï¿ √v±˘ !           159  ‘‹˝fi˘ ‹‹˝ !          164
...I›Îflı ‘‹ı˝ flZÎHÎ ¿›* ?    118 V‰¤Î‰¤Î‰ ÷ı V‰‘‹˝ !       125  “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˝ ÷˘ Á◊‰ÎflÎ …ı‰Î !  160  ...±ı‰_ ¤Îfi, ÷ı› ‹˘ÀÌ ΩB≤Ï÷  165
…L‹ ’Ëı·Î_ fiı ‹Ò±Î ’»Ì..    121                    ‰ı’Îfl, ‘‹˝‹Î_ ÷˘ fi … ¢¤ı fiı !  161  √vfiı ±˘‚¬‰Î...         165
                (15) ‰÷˝fi΋Î_ ‘‹˝ !
                                                      (21) ÷’ç›Î˝fiÎ Ëı÷ !
‘‹˝ ±fiı ±Î«flHÎ !        127  iÎÎfi ≠‹ÎHÎı ≠‰÷˝fi !      130  ÷’, I›Î√ fiı µ’‰ÎÁ !      167   µ’‰ÎÁ‹Î_ µ’›˘√ !        173
‹fiW›’HÎÎfiÌ ÁÎ◊˝¿÷Î       127  Á‰‚΋Î_ „@÷ ‹Î√‰Ì ’Õı !    131  ≠ÎM÷ ÷’ !           168   ...±ı¿ı› µ’‰ÎÁ fi◊Ì ◊›˘ !    176
¿·ıÂ, I›Î_ ‘‹˝ fiËŸ !      128  ≠Î◊˝fiÎ◊Ì Â„@÷±˘ ≠ÎM÷      131
                                      “iÎÎfiÌ”fiı I›Î√ÎI›Î√ ?!     169   µH΢ÿflÌ-ΩB≤Ï÷fi˘ Ëı÷ !     176
±ø‹Ï‰iÎÎfi — fi‰˘ … ±Ï¤√‹ !!   128  ≠Î◊˝fiÎ — ÁI›fi˘ ±Î√˛Ë !     132
                                      ©ÎI‹Îfi_ ·ZÎ !         170   “µ’‰ÎÁ”, »÷Î_ ¿ÊΛ ?!     177
±ÎiÎÎ ±ı … ‘‹˝ !        130
                                      “ÿÎÿÎ¥” ±Ï√›ÎflÁ        170   µ’‰ÎÁ◊Ì ‹„@÷ !         180
                (16) flÌ·ıÏÀ‰ ‘‹˝ — ωiÎÎfi         ±Î›_Ï⁄· —±ı¿ “ÁΛ„LÀÏŒ¿” ≠›˘√! 172   “¿fl˘”- ’HÎ Œ‚ l©Î◊Ì …     180
flÌ·ıÏÀ‰ ‘‹˝, Õı‰·’ ◊‰Î !    134  iÎÎfiCÎfi ±ÎI‹Î !        138                  (22) ·˙Ï¿¿‘‹˘˝ !
‰Ì÷flÎ√‘‹˝ … ‹˘ZÎÎ◊ı˝ !     135  ωiÎÎfiCÎfi ±ÎI‹Î !       139
                                      ‹˘ZÎ ‹ÎÀı ¿›˘ ‘‹˝ ?       182 “±ÎI‹Î”, “iÎÎfiÌ” … ±˘‚¬Î‰ı ! 185
“flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˝fiÌ ‹›Î˝ÿÎ !    136  √E»-‹÷ I›Î_ “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˘˝ !  140
                                      ‘‹˝, ’Z΋Î_ ¿ı ÏfiW’Z΋Î_ ?    183 ·˙Ï¿ ‘‹˘˝, ¶_¶‹Î_ … flάı !  186
’ÎÏflHÎÎÏ‹¿ ‘‹˝fiÌ ’ÎflÎÂÌÂÌ !   136  ‘‹˝ÁÎfl ±ıÀ·ı          140
                                      ‘‹˝‹Î_› ‰ı’ÎflÌ T≤ÏkÎ...     184 ÷÷˝ Œ‚ı ÷ı ‘‹˝ !       187
‹A› ¤Î‰fiÎ, ‹˘Z΋Î√˝‹Î_ !!    137  ‘‹˝ Â_ ? ωiÎÎfi Â_ ?      141  ... ÷˘ “ÏflÀfi˝ÏÀÏ¿À” Ï÷›*«fiÌ !  185
‘‹Î˝‘‹˝ ±ÎI‹Î !         138


                   43                                    44
                 (23) ‹˘ZÎ ’΋‰˘, K›ı› !                           (30) Á_›‹ ’ÏflHÎ΋
‹˘ZÎ, ±ı Â_ »ı ?         188   ¤Ò· ‰√flfi˘ ◊Î !         195  ›◊Î◊˝ Á_›‹ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?    228 Á_›‹ ±ı … ’vÊÎ◊˝        230
‹˘ZÎ≠΄M÷fi˘ ‹Î√˝ !        189   ‹ÎhÎ ‹˘ZÎfi_ … Ïfi›Îb_ !     196  Á_›‹◊Ì … ±ÎI‹Â„@÷ ≠√Àı !    229 ·˘¤ Á΋ı Á_›‹, ¿¥ flÌ÷ı ?    231
‹˘ZÎ ±ıÀ·ı ÁfiÎ÷fiÁ¬...      190   ‹˘ZÎ, V◊Îfi ¿ı ÏV◊Ï÷ ?     196  Á_›‹fiÎ V¿˘’fi˘ ·Î¤ µÃΉ˘ !   229
ÏÁ©√Ï÷, ÏV◊Ï÷ ¿ı‰Ì !       191   ±CÎfl˘, ‹˘Z΋Î√˝ ¿ı Á_ÁÎfl‹Î√˝ ? 197                 (31) ¥E»Î ’ÒÏ÷˝fi˘ ¿Î›ÿ˘ !
‹˘ZÎfi_ V‰w’ !          192   ÁΫ˘ ‹‹ZÎ ¿ı‰˘ ˢ› ?      197  ¿<ÿfl÷, ¿ı‰Ì ¿Î›ÿıÁfl !     232 ≥E»Î, ÷ıfiÎ_ ≠I›ÎA›Îfi !     235
V‰√˝, »÷Î_› ⁄_‘fi ?!       192   ±ÎI‹Î ±⁄_‘, ¿¥ ±’ıZÎαı ? 198    ≥E»Î, I›Î_ ±_÷flΛ !      234
ωfiÎÂÌ «Ì… fiÎ ¬’ı !       193   ‹˘ZÎ ¿˘fi˘ ?!          198                 (32) ÀÌ.‰Ì.fiÌ Àı‰˘ !
…√÷fiÌ ÁkÎÎ @›Î_ {Ò¿ı ?      194
                                       ... I›Îflı ±√I›÷Î ÂıfiÌ ?!    236 ÀÎ¥‹ ’ÎÁ ¿ı ∞‰÷fl ‰ıÕŒ›Î_ ?! 237
                 (24) ‹˘Z΋Î√˝fiÌ ≠÷ÌÏ÷ !
                                                       (33) ·˘¤fiÌ ±À¿HÎ
‹˘ZÎ ≠΄M÷-‹Î√˝ÿ½fi !      199 ‹˘ZÎ-’˘÷ı ’˘÷Îfi_ ¤Îfi ◊›ı !   201
                                       ’flÁkÎÎ, I›Î_ ·˘¤ ¢ ?!     238 I≤„M÷, ±ÎI‹iÎÎfi ωfiÎ fi◊Ì !   239
                 (25) ±Î¥ ±ıLÕ ‹Î›              ·˘¤◊Ì ≠ÎÏÅ ¿ı ¬˘À !      238 ·˘¤Ìfiı ⁄‘Ì ⁄Î⁄÷˘fi˘ ·˘¤ !    239
“Ë_” ¿ı‰Ì flÌ÷ı »^À<_ ’Õı ?!   205 “iÎÎfiÌ” … ‹˙Ï·¿ Œ˘Õ ±Î’ı !    207                  (34) ·√΋ »˘ÕÌ ÿ˘
                 (26) ›Îÿ√ÌflÌ-flÎ√¶ıÊΑÌfi           ÷˘ ¿÷ν’ÿfi˘ ±K›ÎÁ »^Àı !    240 ÏÕV«Î…˝ V‰w’˘, Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬ı !  243
÷̉˛ VQ≤Ï÷, I›Î_ ÷̉˛ flÎ√¶ıÊ !  209 ≠ÂV÷ flÎ√, ‹˘ZÎfi_ ¿ÎflHÎ !     212   “iÎÎfiÌ”fi˘, ¿ı‰˘, ≠›˘√ ?!    241 ÕˇÎ‹ıÏÀ¿‹Î_ ¿÷ν’ÿ fiËŸ !    244
                                       “«Î…˝-ÏÕV«Î…˝”fi_ ÁΛLÁ !    242 Á_›‹, ±_Ï÷‹ ÿÂÎfi˘ !       245
VQ≤Ï÷-ωVQ≤Ï÷ ¿fl‰Ì ‹U¿ı· !    210 ›Îÿ ? -¿ıÀ·˘ ‹˘À˘ ’Ïfl√˛Ë !!   213
iÎÎfiÌfiı VQ≤Ï÷ ?!         211                                     (35) ¿‹˝fiÌ ◊Ì›flÌ
                 (27) Ïfi¬Î·Á !                T›‰ËÎfl‹Î_, ¿‹˝ Â_ ? ‘‹˝ Â_ ?  246  Ïfi_ÿÎfi_ ¿‹˝⁄_‘fi !       263
                                       …√÷ı ¿÷ν ◊Ì›flÌ … ΩHÎÌ !    246  ¿‹˝ »ıÿfifiÌ ÁkÎÎ !       264
Ïfi¬Î·Á÷Î Ïfi¤˝› ⁄fiΉı !      214                     ¿‹˝fi˘ ¿÷ν ¿˘HÎ ?       247  “≠¤V‹flHÎfiÌ ËıS’ ?!      264
                 (28) ‹@÷ ËÎV› !               ±ı ±Ëo¿Îfl ¿˘HÎ ¿Îœı ?     249  ¤√‰Îfifiı› ¿‹˝⁄_‘fi ?!      265
Áfl‚÷Î, ÷ıÀ·_ ‹@÷ ËÎV›      217 ‹@÷ËÎV›, ‹@÷’vÊfi_ !       218   ±iÎÎfi, I›Î_ ±Ï‰fl÷ ¿‹˝⁄_‘fi !  249  “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÎ_ ÏÿT›¿‹˝ !   265
                                       iÎÎfi, I›Î_ ¿‹˝⁄_‘fi … fiËŸ !   250  ¿‹˝fi_ V‰w’ !         266
                 (29) Ï«_÷Î — Á‹÷Î              ≠ΛÏçkÎı, ¿‹˝ Ë‚‰Î_ ⁄_‘Λ !  250  ¿‹˝ ±fiı “T›‰„V◊÷”       267
¤Ò÷¿Î‚, “±I›Îflı” ¿˘HÎ Á_¤Îflı ? 220    Á‹÷Î, I›Î_ flÎ√¶ıÊ fiËŸ !    225  ¿‹˝⁄_‘fi, ‹fiW›√Ï÷‹Î_ … !    251  ¤Î‰⁄Ì… Á΋ı «ı÷˘ !      267
’flÁkÎÎ ±Ï‘¿Îfl, Ï«_÷Î …L‹Î‰ı ! 221    Á‹¤Î‰ — Á‹÷Î - Œıfl ¢ ?    225  ¿‹˝ ¿ıÀ·Î ±‰÷ÎflfiÌ ÏÁ·¿ !    252  ¿‹˝-·›fiÌ ≠÷ÌÏ÷ !       268
Ï«_÷Î, ÁŒ‚÷Îfiı ±‰fl˘‘¿ !      222  “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·”-fiyÌ ◊›ı µ¿ı· ! 225  ÏËÁÎ⁄ ¿¥ flÌ÷ı «>¿‰Î› ?!    253  ’ÿ˚√·fiÎ_ ¿‹˝⁄_‘fi ¿¥ flÌ÷ı ?!  268
¤˛Î_Ï÷‹Î_ ÂÎ_Ï÷ flËı ?!       223  Á‹÷Î ¤Î‰ — iÎÎ÷κWÀΤΉ ! 226    ±Îl‰ Ïfi…˝flÎ — Á_‰fl, ⁄_‘ !   254  «Ì¿HÎÎ ¿‹˝◊Ì µ¿ı· !      268
“iÎÎfiÌ”fiÎ ÁÎÏfiK›ı, ¿ı‰Ì Ïfiflο<‚÷Î! 224  I≤WHÎÎ, I≤„M÷ fiı Á_÷˘Ê !   226  ¤Î¤fi_ ◊‹˘˝‹ÌÀfl !       256  Ï«¿HÎÎ ¿‹˝ ±ıÀ·ı Â_ ?     269

                  45                                     46
V◊Ò‚ ¿‹˝-ÁÒZ‹ ¿‹˝       257 “ÏfiW¿Î‹ ¿‹˝” ¿¥ flÌ÷ı ¿flΛ ?    270
¬˘ÀÎ_ ¿‹˝◊Ì »^À¿Îfl˘ !     262 ±ÎI‹Î ±fiÎÏÿ◊Ì Â© … !        272
¿‹˘˝, ’Î’-’H›fiÎ_ !      263 ¿fl‰_, ¿flΉ‰_ fiı ±fi‹˘ÿ‰_ !     272
               (36) ¤Î‰, ¤ÎT› fiı ¤Î‰¿
¤Î‰¿ … ¤Î‰fi˘ ¿÷ν !      274  ¤Î‰¿, Á‹ÁflHÎ ≠‹ÎHÎı ’·ÀΛ !   277
¤Î‰‹Î_ ¤Y›˘, ÷˘ ¤ÎT› !    275  ¤Î‰˘‹Î_ fi ¤‚ı ÷˘ ‹„@÷ !     279
¤Î‰¿fi_ V‰w’          275  T›Î’¿-T›ÎM› !          280
¤Î‰¿fi˘ ±Î‘Îfl, Á_ÁÎflÌ iÎÎfi !  276  ≠‹ı›-≠‹Î÷Î !           281
               (37) Ïø›Î„@÷ — ¤Î‰Â„@÷
Ïø›Î„@÷, ’flÁkÎÎ ±Î‘Ìfi !   282  ¤Î‰fi_ Œ˘‹˝ !          288
¤Î‰ ≠‹ÎHÎı Œ‚ ±Î‰ı !     283  ¤Î‰ … ‹A› ±ıωÕLÁ !       289
¤Î‰ — ≥E»Î, Œıfl ¢ ?     283  ƒT›-¤Î‰ !            292
Á_Ωı√˘fi_ ‹Ò‚, ¤Î‰ !      284  ¤Î‰‹fi — ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î !     294
¤Î‰ …\ÿÎ_ ! ω«Îfl …\ÿÎ_ !   285  ≠Ï÷¤Î‰ !            295
Ï¿o‹÷, ¤Î‰fiÌ …        285  V‰¤Î‰-V‰ZÎıhΗ ’fl¤Î‰-’flZÎıhΗ ! 296
≠Ï÷’ZÎÌ ¤Î‰ !         287
               (38) “V‰”‹Î_ … V‰V◊÷Î !
±‰V◊΋Î_ ±V‰V◊ !       298 ±‰V◊Î — ’›Î˝› !          300
               (39) iÎÎfifi_ V‰w’— ¿Î‚fi_ V‰w’
V‰w’ iÎÎfifi˘ ±Ï‘¿ÎflÌ !     302 ¿Î‚ ƒT› !             305
‰÷˝‹Îfi‹Î_ ‰÷ı˝ iÎÎfiÌ !    303
               (40) ‰ÎHÎÌfi_ V‰w’
‰ÎHÎÌ ±ı ±ÎI‹Îfi˘ √HÎ fi◊Ì !  306  ∞‰_÷ Àı’flı¿ÕÛ, ¿ı‰Ì …‰Î⁄ÿÎflÌ !  313
V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ !       307  ‰ÎHÎÌ, ±ı ±Ëo¿Îflfi_ V‰w’ !    320
µ’ÿıÂfi˘ ±Ï‘¿ÎflÌ !       308  ‰Ì÷flÎ√ ‰ÎHÎÌ Ï‰fiÎ, fi µ’Λ !   321
xÿ›V’Âa ÁflV‰÷Ì !       310  ‰ÎHÎÌfi_ ÀıÏ’_√ !         321
‰«fi⁄‚, iÎÎfiÌfiÎ_ !       311  ‰ÎHÎÌfi_ “«Î…˝” ’˘¥LÀ !      322
‹˙fi-÷’˘⁄‚ !!         311  ≠√À ÿ̉˘, I›Î_ ¿Î‹ ◊Λ !     323                 47

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:1
posted:5/19/2010
language:Kurdish
pages:4