p2kh2-3 by EternalHappiness

VIEWS: 2 PAGES: 39

									(10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ !                323   324                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

                                  ≠Ufi¿÷ν — ’fl‹Îbfi_ ⁄_‘Λ »ı ⁄flÎ⁄fl »ı, ’HÎ ‹Ò‚ ÷k‰ ÷˘
                               …Õ fiı ?
                                  ÿÎÿÎlÌ — …Õ.

             [10]                   ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ’ÿ˚√· …Õ V‰w’ »ı ?

        ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ !                  ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ±ı‰_ …Õ V‰w’ ⁄˘·Â˘ … fiËŸ. …Õ V‰w’
                               ¿Â_ ÿÏfi›Î‹Î_ ˢ÷_ … fi◊Ì. ’ÿ˚√· …Õ V‰w’ ˢ› fiËŸ, ’ÿ˚√·fiÎ
           Á÷˚ ˢ› ÷k‰ !              ’fl‹Îb …Õ Ë˘›.
   ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√· Á÷˚ »ı ±ı‹ ¿Ì‘_ »ı ’HÎ …ı ’ÒflHÎ-√·fi        ’ÿ˚√·fi_ V‰w’, ω¤Îω¿-V‰¤Îω¿ !
V‰¤Î‰fi_ ˢ›, ÷ıfiı Á÷˚ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿ËÌ Â¿Î› ?             ≠Ufi¿÷ν — ±ÎI‹Î ±fiı ’ÿ˚√·‹Î_ Œıfl ¢ ?
   ÿÎÿÎlÌ — “Á÷˚” Ë_‹ıÂÎ_ ’ÒflHÎ-√·fi fiΠˢ›, ±√v-·CΠˢ›.
                                  ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ±ı¿ … ‰V÷ »ı. ±ıÀ·ı ±ı ‰‘CÎÀ ◊÷Ì fi◊Ì.
±ıÀ·ı ’ÒflHÎ fiÎ ◊Λ, √·fi fiÎ ◊Λ, ‰‘ı fiËŸ, CÎÀı fiËŸ, ’Î÷‚_
                               V‰¤Îω¿ ‰V÷ »ı ±fiı ’ÿ˚√· V‰¤Îω¿ ‰V÷ fi◊Ì.
fiÎ ◊¥ Ω›. ±ıfi_ fi΋ Á÷˚ ¿Ëı‰Î›. ±Î ’ÒflHÎ-√·fi »ı ÷ı ±Á÷˚
»ı, ωfiÎÂÌ »ı. ’HÎ ‹Ò‚ …ı ’ÿ˚√· ’fl‹Îbw’ı »ı ±ı Á÷˚ »ı, ±ı      ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√· ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?
ωfiÎÂÌ fi◊Ì. ±ı‹Î_ ’ÒflHÎ-√·fi ◊÷_ fi◊Ì, ±ı ±√v-·CÎ »ı.         ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√· ÷˘ ±Î ω¿Ú÷ ◊›ı·Î ’fl‹Îbfiı ’ÿ˚√·
   ≠Ufi¿÷ν — ËÎ, ’HÎ » ÷k‰˘‹Î_ ’ÿ˚√· ÷k‰ı› ¬fl_ fiı ±ı¿ ?  ¿Ëı‰Î›.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ıfiı ’fl‹Îb … ¿Ëı‰Î› »ı. ±ı ÷˘ ±˘‚¬‰Î       ≠Ufi¿÷ν — ËÎ ’HÎ ±Îfiı (Àı’flı¿Õ˝fl) ’ÿ˚√· fi ¿Ëı ±Î
‹ÎÀı ⁄˘·ı ’ÿ˚√·. ’ÿ˚√· ÷˘ ’ÒflHÎ-√·fi ◊›ı·_ ˢ› ±ıÀ·Î ¤Î√fiı   ·˘¿˘ ? …√÷ Â_ ¿Ëı »ı, Ïfi∞˝‰ »ı. ±Î ±Îfiı ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î› ?
¿Ëı‰Î› »ı.
                                  ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò‚ ’fl‹Îbfi˘ …ı V‰¤Î‰ »ı fiı ÷ı fiËŸ, ω¿Ú÷
   ≠Ufi¿÷ν — …ı …Õ »ı, …Õ ±ı ÷k‰ »ı fiı ? ±ı …Õfiı ±Î’HÎı  ◊›ı·_ ±Î, ω¿ÎflÌ ◊¥ √›ı·_. ±Î {ÎÕ w’ı ◊›_ I›Îflı ±Î ·Î¿Õ<_
÷k‰ ¿Ë̱ı »Ì±ı fiı ±ı …Õ‹Î_◊Ì ±Î...              ◊›_ fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’fl‹Îb »ı.                     ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î› fiı ?
   ≠Ufi¿÷ν — …ÕfiÎ ’fl‹Îb‹Î_◊Ì ’ÿ˚√·fiÎ ’›Î˝› ∂¤Î ◊Λ ÷˘      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’ÿ˚√· ÷˘ ⁄fl˘⁄fl. {ÎÕw’ı ◊›_ ÷ıfiı.
±Î ÂflÌfl ⁄_‘Λ »ı fiı ?
                                  ≠Ufi¿÷ν — ÷‹ı ⁄˘S›Î ’ÿ˚√· ±ı ≠¿ÚÏ÷ »ı ±ı Â_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√·fiÎ ’›Î˝› fiËŸ. ’ÿ˚√· ±ı ’fl‹Îbfi_ … ±Î
⁄_‘Λ »ı.                              ÿÎÿÎlÌ — ≠¿ÚÏ÷ ±ı› ’ÿ˚√· … »ı. ±Î ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î›fi_
(10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ !                  325   326                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

⁄Ì…\_ ⁄‘_ ’ÿ˚√· … »ı ±fiı ±ı ≠¿ÚÏ÷ ¿Ë˘ ¿ı ’ÿ˚√· ¿Ë˘. ©ÎI‹Î                      ı
                                     ±Î ÂflÌfl ±Î¬_ » ÷k‰˘fi_ Á_‹·fi »ı ±fiı ±ı ’λ\_ V‰¤Î‰fi_
±fiı ’ÿ˚√· ⁄ı … »ı ±Î. ±fiı ’fl‹Îb »ı ±ı …\ÿÌ ‰V÷ »ı, ±ı      ¿ı‰_ »ı ? ωÁ…˝fi ◊Λ ±ı‰_ »ı. » ÷k‰ Á_‹ı·fi ◊›Î ’»Ì ¿Ëı‰Î›
© ‰V÷ »ı. ’fl‹ÎbfiÎ ‹˘ÀÎ √ßÎ ◊›Î ˢ› ÷˘› © !           Â_ ? ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î›. ±fiı ’ÿ˚√· ’λ\_ ωÁ…˝fi ±ıfiÌ ‹ı‚ı ◊›Î
                                 … ¿flı »ı. ±ıÀ·ı ±Î ’Î_« C΢ÕÎ »ı, ’Î_« ¥„Lƒ›˘, ÷ı ’Î_« C΢ÕÎfiÌ
   ≠Ufi¿÷ν — ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ ◊›˘ fiı ±ı ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î›fi_
                                 ·√΋ »˘ÕÌ ÿı. ωÁ…˝fi ◊›Î … ¿flı »ı Ïfifl_÷fl. ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷˘
’ÿ˚√· ’»Ì …ı ¿_¥ ˢ›.
                                 ÷_ ·√΋ »˘ÕÌ ÿı, ¿Ëı »ı. T›‰„V◊÷fiı Á˘Ó’Ì ÿı ·√΋ ±fiı ÷_ »˘ÕÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ÿıË‹Î_ ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î›fi_ ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ’ÿ˚√·.       ÿı. ±Î ÷˘ ·√΋ »˘Õı ÂÌ flÌ÷ı, “’˘÷ı ¿˘HÎ »\_” ±ı fiyÌ ◊›Î
   ’ÿ˚√· ‰V÷ Œfl¿‰Î‚Ì … »ı, ±ÎI‹Î‹Î_ Œfl¿ fi◊Ì. ’HÎ        ÏÁ‰Î› ? fiËŸ ÷˘ “’Î_« ≥„Lƒ›˘ Ë_ … »\_, ±Î Ë_ … »\_. ±ıÀ·ı
’ÿ˚√· Ï‹Z«fl »ı. ±Î …ı ’ÿ˚√· ◊›ı·_ »ı ÷ı V‰¤Îω¿ ’ÿ˚√·      C΢ÕΛı Ë_ … »\_, ËÎ_¿fiÎflı› Ë_ … »\_, √⁄ÕfiÎflı› Ë_ … »\_, ⁄√ÕÌ
fi◊Ì ±Î, ωÂıÊ¤Î‰Ì ’ÿ˚√· »ı. ωÂıÊ¤Î‰Ì ’ÿ˚√· ±ıÀ·ı ±ÎfiÌ      …fiÎflı› Ë_ … »\_, ⁄‘_ Ë_ … »\_” ¿Ëı »ı. ±ıÀ·ı iÎÎfiÌ iÎÎfi ±Î’Ìfiı
‹ËŸ ‘‹Î˝„V÷¿Î›, ±‘‹Î˝„V÷¿Î› ⁄‘_ Ï‹Z«fl ◊›ı·_ »ı. V‰¤Îω¿     »^À˘ ¿flı ±Î‹Î_◊Ì ’˘÷Îfiı, ÷ı »^À˘ ¿›Î˝ ’»Ì ·√΋ »˘ÕÌ ÿÌ‘Ì ¿ı
’ÿ˚√· ˢ› ÷˘ ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ, ’HÎ ±Î ÷˘ Ï‹Z«fl ◊›ı·_ »ı. ±ıÀ·ı    ÷fl÷ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› ¿ı ±Î ’ÿ˚√· ±ıfiÌ ‹ı‚ı ωÁ…˝fi ◊¥ … flèÎ_
±Îfi˘ ÷΂˘ ‹‚ı … fiËŸ fiı !                     »ı. ÿÎœÌ ±À¿Î‰Ì±ı ÷˘ ±À¿ı fiËŸ fiı ? ±À¿ı ¿_¥ ?

   ±Î ’ÿ˚√·‹Î_ ±ÎI‹Î «ı÷fi ‰V÷ »ı, © «ı÷fi »ı. ±Î ©         ≠Ufi¿÷ν — fiÎ.
«ı÷fi »ı ±ı ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩı ¤Î√ ’ÿ˚√· »ı. ±ÎI‹Î ±ı ’ÿ˚√· fi◊Ì.        ÿÎÿÎlÌ — ÷ı‹ ±Î ¿Â_ ±À¿ı ±ı‰_ fi◊Ì. ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ωÁ…˝fi
±ÎI‹Î ’ÒflHÎı› fi◊Ì ±fiı √·fiı› fi◊Ì. ±ı¿ … ‰V÷ »ı, «ı÷fi ‰V÷.     ◊Λ »ı. ¬Î·Ì ¥√˘¥{‹ ¿flı »ı ¿ı “±Î ‹ıÓ ¿›*, ‹ıÓ ¿›*.” …ı‹ ÿÎœÌ
ˉı ⁄Ì…\_ ¿Â_ ’Ò»‰_ »ıı ?                    ±À¿÷Ì fi◊Ì ÷ı‹ ¿Â_ ±À¿÷_ fi◊Ì. ⁄‘_ «ÎS›Î … ¿flı »ı.
   ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√· ÷˘ ⁄‘Î ±b±˘fi_ ⁄fiı·_ »ı fiı, ’ÿ˚√·.        ≠Ufi¿÷ν — ±Î ±ı¿ Á‹…‰Î ‹Î_√_ »\_ ¿ı “» ÷k‰ Á_‹ı·fi
   ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√·‹Î_ ÷˘ ⁄‘Ì, »›ı «ÌΩı (ω¤Îω¿ ±ÎI‹Î
                                 ’fl√· ωÁ…˝fi.”
±fiı ⁄ÌΩ ’Î_« ÷k‰˘, ‹Ò‚ ±ÎI‹Î V‰¤Î‰◊Ì …\ÿ˘ »ı) ¤ı√Ì ±Î‰Ì        ÿÎÿÎlÌ — ±ı Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î_√ı »ı ¿ı ±Î » ÷k‰fiÎ Á_‹ı·fi◊Ì
±ıfi_ fi΋ ’ÿ˚√·. ¬flÌ flÌ÷ı ’ÿ˚√· ±b ±ı¿·Îfi_ … √HÎı·_ »ı      ±Î …√÷ ∂¤_ ◊›_ »ı ±Îfi_ ’ÏflHÎ΋ Â_ ±Î‰ı »ı ? I›Îflı ¿Ëı »ı,
’HÎ ¬fl_ Ωı‰Î Ω› ÷˘ ⁄‘_› ¤ı√_ ◊Λ fiı ±Î ’ÿ˚˚√·fiÌ ‹ËŸ, ⁄‘_     ’fl√· Ë÷_ ÷ı ωÁ…˝fi.
ˢ› ’HÎ ·˘¿˘ ±ıfiı Á‹…ı ¿ı ±b ±ı¿·Îfiı … ’ÿ˚√· √H›_ »ı,
                                    ±Î ÿıË …LQ›˘ I›Îfl◊Ì Ï‰Á…˝fi ◊›Î … ¿flı »ı. ÷ıfiı ’˘÷ı ±ı‹
w’Ì ÷k‰fiı.
                                 ΩHÎı ¿ı Ë_ ÷˘ ‹˘À˘ ◊™ »\_. I›Îflı ¿Ëı, fiÎ, ωÁ…˝fi ◊›Î … ¿flı
   ’ÿ˚√· ±ıÀ·ı ’ÒflHÎ ◊›ı·_ ±fiı √·fi ◊›Î ¿flı. √·fi ±ıÀ·ı     »ı Ïfifl_÷fl. ’fl√· ÷˘ ⁄Ë ‹˘À<_ Ë÷_. ’HÎ ±Î ωÁ…˝fi ◊›Î ¿flı »ı,
ÏÕV«Î…˝ ±fiı ’ÒflHÎ ±ıÀ·ı «Î…˝. ÷ı «Î…˝-ÏÕV«Î…˝. «Î…˝ ±Î’HÎı ⁄_‘  ÷˘› ±Î‰Õ<_ ‹˘À<_ ÂflÌfl ÿı¬Î› »ı. …ı‹ ’ÿ˚√· ‰‘Îflı ÷ı‹ ¿Î›Î fiÎfiÌ
¿flÌ ÿ≥±ı »Ì±ı ±fiı ÏÕV«Î…˝ ±ı¿·_ flËı »ı.             ˢ›. ÷ı fiÎfiÎ_ »˘¿flÎ_±˘fiı ’ÿ˚√· ‰‘Îflı ˢ›, ‹Î· ‰‘Îflı ¤flı·˘
(10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ !                 327   328                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

ˢ›. ‹˘À˘ ◊Λ ÷ı‹ ÷ı‹ fiÌ¿‚÷_ Ω›.                   ≠Ufi¿÷ν — ±ı‹Î_◊Ì ±ÎI‹Î ÷˘ fiÌ¿‚Ì √›˘. ±ı‹Î_ ±ÎI‹ ÷k‰
   ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√· ⁄‘_ √·fi ◊÷_ Ω›.
                                ˢ› fiËŸ.

   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÏÕV«Î…˝ ◊÷Î_ ‰Îfl ·Î√ı. ±ıÀ·ı ±Î ËÎ◊ÌfiÎ_ ¿‹˝     ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ÎI‹ ÷k‰ fiÌ¿‚Ì √›_, ’HÎ ±ÎI‹Îfiı ·¥fiı
±˘»Î_ ˢ› ±fiı ¿ÌÕÌfiÎ_ ⁄Ë Ë˘›. ËÎ◊Ìfi_ ’ÿ˚√· ‹˘À<_fiı, ÷ı ¿‹˝   ±Î ’fl‹ÎbfiÌ ÿÂÎ ±Î‰Ì ◊¥ fiı ! ’fl‹ÎbfiÌ ÿÂÎ ÂÎ◊Ì ±Î‰Ì ◊¥ ?
±˘»Î_ ±fiı ¿ÌÕÌfiı ¿‹˝ ⁄Ë Ë˘›.                      ’ÿ˚√·‹Î_ ’ÒflHΉ΂˘ ‹Î· V¿_‘‰Î‚˘ ˢ› ±fiı √·fi‰Î‚˘
   ±Î …√÷fi_ ⁄ı{‹ıLÀ ±Î¬_ ’ÒflHÎ-√·fi µ’fl »ı.          ‹Î· V‰¤Îω¿ ˢ›. ’ÒflHÎ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı V¿_‘ ◊Λ ±fiı √·fi‹Î_
                                V¿_‘‹Î_◊Ì ’fl‹Îb w’ı, V‰¤Îω¿÷αı √·fi ◊Λ.
      ’ÒflHÎ◊Ì V¿_‘, √·fi◊Ì ’fl‹Îb±˘...
                                        ¥·ı„@ÀˇÏÁÀÌ ’HÎ ’ÿ˚√·‹Î_ !
   ≠Ufi¿÷ν — ±Î ’ÿ˚√·‹Î_◊Ì ±ÎI‹Î »^À˘ ’ÕÌ Ω› (Q≤I›
’»Ì) ÷˘ ±Î ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ »ı ÷˘ ⁄ÌΩ ’Î_« ÷k‰˘‹Î_◊Ì ¿›Î        ω¤Îω¿ ’ÿ˚√· ωfiÎÂÌ »ı. V‰¤Îω¿ ’ÿ˚√· ’fl‹ıfiLÀ »ı.
÷k‰˘‹Î_ ¤‚Ì Ω› »ı ?                       ’ÿ˚√·fiı ±ÎI‹Îfi_ ¿_¥ ±‰·_⁄fi fi◊Ì, ’˘÷Îfi_ V‰÷_hÎ »ı. ±ı¿
                                ZÎHΉÎfl ±‰·_⁄fi‹Î_ ±ÎT›_ fi◊Ì. ±ı¿ ZÎHΉÎfl ±‰·_⁄fi‹Î_ ±Î‰Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ÷k‰‹Î_ ¤‚÷_ fi◊Ì, ±ıfiı … ¤√‰Îfiı ’ÿ˚√·     Ω›, ÷˘ ¿Î›‹fi_ ±Î‰Ì Ω›. ’»Ì ±ÎI‹Î »˘Õı … fiËŸfiı, ’˘÷ÎfiÎ
÷k‰ ¿èÎ_ »ı.                          ÷Î⁄΋Î_ ±Î‰Ì Ω› ’»Ì. ’HÎ ±ÎI‹Î ¿˘¥fiÎ ÷Î⁄΋Î_ fi◊Ì, ¿˘¥
   ≠Ufi¿÷ν — ±ıfiı … ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı ?       ±ÎI‹ÎfiÎ ÷Î⁄΋Î_ fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋. ’HÎ ±ı ’ÿ˚√·fiÎ_ √HÎΛ »ı,      ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√·fiı ΩHÎÌ Â¿Î› ¬fl_ ? ’ÿ˚√·fiı ‰Â ¿flÌ
±ÎI‹ÎfiÎ_ fi◊Ì √HÎÎ÷Î_. ’ÿ˚√· ±ı ÷k‰ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ±Î ·˘¿˘±ı     ¿Λ ¬fl_ ?
Á‹…HÎ ’ÎÕÌ. ’fl‹Îb ±ı ÷k‰ »ı.                     ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ΩHÎÌ Â¿Î›. ’ÿ˚√· ±Î’HÎfiı ‰Â fi ¿flÌ
   ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ±Î ’fl‹Îb±˘ ¤ı√Î ◊¥ ±fiı …ı V¿o‘˘    ¿ı, ±Î’HÎı ’ÿ˚√·fiı ‰Â fi ¿flÌ Â¿Ì±ı. ±ı ±Î’HÎfiı ¿Â_ … fi
‰√ıflı ⁄fiı »ı, ±ı‹Î_ ±ÎI‹Î ¤ı√˘ ◊÷˘ fi◊Ì. ÷˘ ±ıfiı ’ÿ˚√· fiËŸ    ¿flÌ Â¿ı, ±Î’HÎı ±ıfiı ¿Â_ fi ¿flÌ Â¿Ì±ı. ⁄‘Î V‰÷_hÎ »ı ±fiı
¿Ëı‰Îfi_ ?                            Á΋Á΋ı ±ÏË_Á¿ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ’ÿ˚√· fiÎ ¿Ëı‰Î›. ˉı ±ıfiı ±Î ·˘¿˘        ≠Ufi¿÷ν — ±Î’HÎÎ ÂflÌflfiÌ ±_ÿfl …ı ·˘ËÌfi_ Áfl@›·ıÂfi ˢ›
’ÿ˚√· ¿Ëı »ı. ¤ÎÊÎ ±ı‰Ì ◊¥ √¥ »ı. ⁄οÌ, ’ÿ˚√· ÷˘ Œ@÷      »ı I›Îflı ±ÎI‹Îfi˘ ±ıfiı V’½ ◊Λ »ı ¿ı fiËŸ ?
¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ¿ı, Ïø›ı«fl ˢ› ¿˘¥’HÎ. ±ıÀ·ı {ÎÕ’Îfi, ∞‰÷Ì ‰V÷
                                   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ıfiı ¿Â_ ·ı‰Î› fiËŸ fiı ÿı‰Î› fi◊Ì. ±Î
÷ıfiÎ ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩ ¤Î√fiı ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î›. U›Î_ ±Î√‚ ¿˘¥
                                ‹√…fiı fiı ±ı ⁄‘_ ±Î ’ÿ˚√·fi_ … »ı.
’HÎ {ÎÕ Ë˘› fiı, {ÎÕfi_ ·Î¿Õ<_ ±ı ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î›. {ÎÕ ±ı› ’ÿ˚√·
¿Ëı‰Î›. ’»Ì ¿Î’ı I›Îflı ÷˘ ·Î¿Õ<_› ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î›.            ≠Ufi¿÷ν — ±Î …ı ¥·ı„@ÀˇÏÁÀÌ »ı, ±ı ¿›Î ÷k‰fiÌ ±_ÿfl
(10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ !                   329   330                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

±Î‰ı ? ÷k‰‹Î_ ±Î‰ı ¿ı fiËŸ ?                     »ı ±ı ’ÿ˚√· … ¤Î√ »ı fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√· ÷k‰‹Î_.                       ÿÎÿÎlÌ — ∞‰fiÌ ÁÎ◊ı …ı ˢ› ±ı ⁄‘_ ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î›. ⁄οÌ
   ≠Ufi¿÷ν — ±ı ’fl‹Îb ÷k‰ »ı, …ı Ï«fl_∞‰ »ı ?           ±Î ’ÿ˚√· fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ı ÷˘ ’fl‹Îb±˘fi˘ V‰¤Î‰ »ı. ¿˘Ë‰Î¥
                                  …‰_, ÁÕÌ …‰_, ±Î ÷˘ ’ÒflHÎ-√·fi. …ı‰_ ’ÒflHÎ ¿›*”÷_ ÷ı‰_ … √·fi
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’ÿ˚√· ’fl‹Îbfi˘ ’›Î˝› »ı ±Î ÷˘. ¿ÎflHÎ ¿ı      ◊Λ »ı.
÷‹ı Ωı›_ »ı fiı ? ±Î‰fi-Ω‰fi ±ıfiı Ωı›ı·_ ¿ı fiËŸ Ωı›ı·_ ? ±Î‰ı
fiı Ω› ? ¤flΛ fiı ÷‰Î›. ¤flΛ fiı ÷‰Î› ±ı ⁄‘__ ’ÿ˚√·.            ’ÿ˚√· ±ıÀ·ı ’ÒflHÎ ◊›ı·_ ÷ı √·fi ◊‰Î ·Î›¿ »ı ÷ı. ±fiı ’λ\_
                                  ŒflÌ ’˘÷ı √·fi‹Î_◊Ì ’ÿ˚√· ∂¤_ ◊Λ. U›Î_ Á‘Ì ±ÎI‹Î ¤Îfi‹Î_ fiÎ
   ≠Ufi¿÷ν — ±Î ¥·ı„@ÀˇÏÁÀÌ ¿˘¥ ‰¬÷ ‹fl÷Ì fi◊Ì. ±ıÀ·ı       ±Î‰ı I›Î_ Á‘Ì, √·fi‹Î_◊Ì ’ÿ˚√· ∂¤_ ◊Λ ±fiı ’ÿ˚√·‹Î_◊Ì ’λ\_
¥·ı„@ÀˇÏÁÀÌ ¿LÀÌL›±Á … ˢ› »ı, ÷˘ ±ı ¥·ı„@ÀˇÏÁÀÌ ±ı¿ ÷k‰      √·fi ∂¤_ ◊Λ ’ÒflHÎ-√·fi, ’ÒflHÎ-√·fi ◊›Î … ¿flı.
»ı. ±ı ¿Î›‹fi_ »ı. ±ı ÷k‰ √HÎΛ ¿ı fiËŸ ?
                                     ±fi_÷ ±‰÷Îfl Á‘Ì ±ÎfiÌ ±Î … Ïø›Î »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’›Î˝› ±ıÀ·ı ±‰V◊Î. ⁄_‘ ◊¥ Ω›, µI’Lfi
◊Λ, ⁄_‘ ◊Λ.                              “±Î ‹ıÓ ΩH›_ fiı ‹ıÓ ±Î ¿›*” ±ı √HÎ ±ÎI‹Îfi˘› fiËŸ ±fiı
                                  …Õfi˘› fiËŸ. ±ÎI‹Î ΩHÎı ¬fl˘ ’HÎ ¿flı fiËŸ. ±fiı …Õ‹Î_ ÷˘
         Œıfl, ¿fl‰Î‹Î_ fiı Ïø›Î‹Î_ !             ’˘÷Îfi΋Î_ ¿fl‰Îfi˘› √HÎ fi◊Ì, Ïø›Îfi˘ √HÎ »ı. ±ıfi΋Î_ Ïø›Îfi˘
   ≠Ufi¿÷ν — «ı÷fi ’ÿ˚√·‹Î_ ŒÁΛ_ »ı, ÷˘ ±ı ’ÿ˚√·‹Î_ @›Î_     √HÎ »ı ’HÎ ÷ı V‰Î¤Îω¿ Ïø›Î »ı. ±fiı ±Î …ı ’ÿ˚√· ∂¤_ ◊›_,
»ı ±fiı ’ÿ˚√·fi˘ ¿ıÀ·˘ ¤Î√ fl˘¿ı »ı ?                 ±ı ÷˘ ω¿Ú÷ Ïø›Î »ı, ω¿ÎflÌ Ïø›Î !
   ÿÎÿÎlÌ — «ı÷fi ŒÁΛ_ … fi◊Ì. ’ÿ˚√·fi˘ ¤Î√ fl˘@›˘› fi◊Ì          ≠Ufi¿÷ν — ¿‹˝ ¿˘HÎ ¿flı »ı ? ±ÎI‹Îfiı ¿‹˝˝ ·Î√ı »ı ¿ı
±ıHÎı, ±ı ±ıfiÎ ¤Î√‹Î_ »ı. ’ÿ˚√·, ’ÿ˚√·fiÎ ¤Î√‹Î_ »ı, ⁄ıµfiÌ      ’ÿ˚√·fiı ¿‹˝ ·Î√ı »ı ?
’˘÷ÎfiÌ V‰÷_hÎ …B›Î±˘ »ı.                         ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, «_ÿ¤Î¥ ¿‹˝ ¿flı »ı ±fiı U›Îflı “÷‹ı”
    “’˘÷ı” “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ±ı‹ ¿Ëı »ı, ±ı ’ÿ˚√·fiı “Ë_ »\_” ±ı‹  «_ÿ¤Î¥ fi◊Ì ±ı‰_ ÷‹fiı ¤Îfi ◊Âı I›Îflı ¿‹˝ fiËŸ ⁄_‘Λ.
‹Îfiı »ı. ¿÷ν ’ÿ˚√· »ı, ±ıfiı “‹ıÓ ¿›*” ‹Îfiı »ı. ±ıÀ·ı ’ÿ˚√·        ≠Ufi¿÷ν — «_ÿ¤Î¥ »ı ±ı ’ÿ˚√· »ı, U›Îflı ±ÎI‹Î …\ÿÌ «Ì…
«˘ÓÀu_ “±ıfiı”.                           »ı. …ı ¿‹˝ ¿flı »ı ÷ı ’ÿ˚√· ¿flı »ı, ÷˘ ’»Ì ±ÎI‹Îfiı ÂÎ ‹ÎÀı
    ¿˘fi˘ V‰¤Î‰ Ïø›Î ¿fl‰Îfi˘ ? I›Îflı ·˘¿ ¿ËıÂ,ı “‹Îfl˘ V‰¤Î‰    ·Î√‰Î_ Ωı¥±ı ?
Ïø›Î »ı ! Ë_ fiΠˢ™ ÷˘ ¿˘HÎ ¿flı ? ’ÿ˚√· ¿fl÷_ ˢ› ÷˘ ±Î          ÿÎÿÎlÌ — (T›‰ËÎfl) ±ÎI‹ÎfiÌ ’˘÷ÎfiÌ Ï⁄·ÌŒ ±Î fl˘Ó√ »ı
⁄ıÓ« ¿ı‹ fi◊Ì ¿fl÷Ì, ±Î ÕıV¿ ¿ı‹ fi◊Ì ¿fl÷_ ?” ‹Ò±Î, ±ı ’ÿ˚√·      ¿ı “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_.” ±ıÀ·ı ±Î fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ◊Ì ¿‹˝ ·Î√ı »ı. ’ÿ˚√·
fiÎ ¿Ëı‰Î›.                             ±ı¿·_ ¿‹˝ fi◊Ì ¿fl÷_ ’HÎ ±ÎI‹ÎfiÌ fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ »ı. fl˘_√ Ï⁄·ÌŒ
   ≠Ufi¿÷ν — ±ı ’ÿ˚√· ¿˘fiı ¿Ëı »ı ? …ı ±Î Ïø›Î ¿flÌ flèÎ_     ±ı ’HÎ ’ÿ˚√· »ı, ±ı ±Ë_¿Îfl ¿Î‹ ¿flı »ı. ±ı ¥√˘¥{‹ Ωı ÷‹Îfl˘
(10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ !                   331   332                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

¡ı¿«fl ◊¥ √›˘ ÷˘ ¬·ÎÁ ◊¥ √›_. ±Î ¥√˘¥{‹ … ¿‹˝ ⁄Î_‘ı             ≠Ufi¿÷ν — ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ …ı ±ıfiÎ_ ’ÏflHÎ΋ ⁄÷Ήı »ı
»ı fiı ¿<ÿfl÷ »˘Õı »ı. ¿<ÿfl÷ ±ıfiÎ ÀΥϋ_√ ◊Λ »ı fiı ±ıÀ·ı ±ı     ±ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ?
⁄‘_ ¿‹˝ »^Àı »ı ±fiı ¥√˘¥{‹ ¤˘√‰ı »ı fiı ¿‹˝ ⁄Î_‘ı »ı. ¤˘√‰ı         ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ±iÎÎfi÷Πˢ› I›Î_ Á‘Ì »ı. ø˘‘-‹Îfi-
»ı fiı ¿‹˝ ⁄Î_‘ı »ı. ⁄Á, ¥√˘¥{‹fi_ … ¿Î‹ »ı ±Î. U›Îflı        ‹Î›Î-·˘¤ …ı ·CÎ-√v V‰¤Î‰fiÎ »ı ÷ı ’ÿ˚√·fi_ »ı. ±√v-·CÎ
¥√˘¥{‹ fiËŸ ˢ› I›Îflı ¿‹˝ fiËŸ ⁄_‘Λ.                V‰¤Î‰‰Î‚_ ⁄‘_ ±ÎI‹Îfi_. ‰√fl ⁄˘S›ı √VÁ˘ ˢ› ÷˘ ¬⁄fl ’Õı ¿ı
   ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÷‹ı ±ı‰_ ¿Ëı‰Î ‹Î_√˘ »˘ ¿ı ±ÎI‹Î ’ÿ˚√·    fiÎ ’Õı ? ’Õı ….
◊¿Ì ¿‹˝ ⁄Î_‘ı »ı ±fiı ’ÿ˚√· ◊¿Ì »˘Õı »ı.
                                      ≠Ufi¿÷ν — ’{· ¿flfiÎfl_ ’ÿ˚√· … ¿èÎ_, ÷ı ±ı‹Î_ ±iÎÎfi fi◊Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ fi◊Ì. (‹Ò‚) ±ÎI‹Î ÷˘ ±Î‹Î_ ËÎ◊ CÎη÷˘ …     ¿èÎ_.
fi◊Ì. ¬flÌ flÌ÷ı ±ÎI‹Î ÷˘ »^|˘ … »ı, V‰÷_hÎ »ı. ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ’ÿ˚√·, ’ÿ˚√· ±ı … ±iÎÎfifiı !
±Î ±Ë_¿Îfl ¿‹˝ ⁄Î_‘ı »ı ±fiı ¤˘√‰ı »ı ÷ı› ±Ë_¿Îfl ¤˘√‰ı »ı.
                                    ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤, ±Ë_¿Îfl, ⁄‘_› ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î›. ±ı
   ≠Ufi¿÷ν — ±Ë_¿Îfl …ı ¤˘√‰ı »ı ±ı ’ÿ˚√·fiÎ ‹ÎK›‹◊Ì
                                  Ï‹l«ı÷fi ’HÎ ±Î‹ ’ÿ˚√·‹Î_ √HÎΛ.
¤˘√‰ı »ı fiı ?
                                    µÿ›ÎV÷ ±ı ⁄‘_ … ’ÿ˚√·, ±Î’HÎ_ fiˢ›. ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±ı ÷˘ ±ıfi˘ ⁄ÌΩı flV÷˘ … fi◊Ì fiı !
                                  ·˘¤ ⁄‘_ µÿ›ÎV÷ ˢ›, ±Î’HÎ_ fiΠˢ›.
±Ë_¿Îfl ±ı› ’ÿ˚√· »ı ±fiı ±Î ¿‹ı˝› ’ÿ˚√· »ı. ‰V÷ ÷˘ ±ı¿
… »ı, ±Î‹ …\ÿ_ …\ÿ_ ⁄˘·‰_ ˢ› ÷˘ …\ÿ_ …\ÿ_ ⁄˘·Î›. ¿˘HÎı ¤˘√T›_ ?           flÎ√-¶ıÊfi_ fi΋ ⁄_‘fi !
           ¿ÊΛ »ı ’ÿ˚√· !                  «˘A¬_ ’ÿ˚√· ±fiı Ïfl·ıÏÀ‰ ’ÿ˚√· ±◊ν÷˚ ω¤Îω¿ ’ÿ˚√·.
   ≠Ufi¿÷ν — ±Î ¿ÊΛ …ı »ı ÷ı ’ÿ˚√·fiı ±Î‘Ìfi … »ı fiı       Á_Ωı√‰ÂÎ÷˚ µI’Lfi ◊›ı·_.
’ÿ˚√·◊Ì … ’ÏflHÎ΋ ’΋ı »ı fiı ÷ı ?                     V‰¤Îω¿ ’ÿ˚√· ¥Nı„@À‰ fi◊Ì, ω¤Îω¿ ’ÿ˚√· ¥Œı„@À‰ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’˘÷ı … ’ÿ˚√·‹Î_ √HÎΛ »ı. ±ı ’ÿ˚√·fi˘ ±ı¿         ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÷‹ı ±ı‹ ¿Ì‘_ ¿ı, ¿˘Ï{{ ˢ› ÷˘ ¥Œı@À
¤Î√ … »ı.                             ±Î‰ı, ÷˘ ’Ëı·_ ¿˘{ ±ÎT›_ ¿ı ¥Œı@À ±Î‰Ì ? Á˙◊Ì ’Ëı·_ Â_
   ≠Ufi¿÷ν — ø˘‘ ±ı ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ ¿ı ≠¿ÚÏ÷fi˘ ?         ±ÎT›_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ≠¿ÚÏ÷ ±ı ’ÿ˚√· … »ı, ⁄‘_ ±Î. ≠¿ÚÏ÷‹Î_ ¿˘≥          ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ⁄Ï©fi˘ ≠Ufi »ı fiı !
«ı÷fi-⁄ı÷fi fi΋ı› fi◊Ì, ±ı ⁄‘_ ’ÿ˚√· … »ı.                  ≠Ufi¿÷ν — ÂflÌfl ˢ›, ’ÿ˚√· ˢ› ÷˘ flÎ√-¶ıÊ ◊Λ fiı !
   ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î fiı ·˘¤ ±ı ’ÿ˚√·‹Î_ ?          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’ÿ˚√· ˢ› ÷˘ ’HÎ ’ÿ˚√· ±ıÀ·ı ¥Œı@À. ÷_
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ’ÿ˚√· … »ı ±ı.                 ’ÿ˚√· ¿Ë_ »\_ fiı, ±ıfiı Ë_ ¥Œı@À ¿Ë_ »\_ ¿ı ±Î ¥Œı@À »ı ÷˘ ±Î
(10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ !                333   334                 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

flÎ√-¶ıÊ ◊Λ. ±fiı flÎ√-¶ıÊ ◊Λ ±ıÀ·ı ’λ\_ ’ÿ˚√· ◊Λ. …ı‹    V‰¤Î‰◊Ì ±˘‚¬Ì±ı ÷˘ ±Î’HÎı ±Î‹Î_◊Ì ÷Î_⁄_ fiı Á˘fi_ …\ÿ_ ’ÎÕÌ
¿˘Ï{{ ±ıLÕ ¥Œı@À, ¥Œı@À ±ıLÕ ¿˘Ï{{ «ÎS›Î … ¿fl‰Îfi_ Ïfifl_÷fl.   ¿̱ı, ±ı‰˘ ±Î ≠›˘√ ¿Ëı‰Î›.
   ≠Ufi¿÷ν — ’Ëı·_ ’ÿ˚√· ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊›_ ? ’Ëı·_ ’ÿ˚√· ¿ı      ±Îfi˘ ±Î … ‹Î· VhÎÌ ◊Λ ±fiı ’vÊ ◊Λ. “±Î ⁄‘_ ¿˘HÎ
’Ëı·_ flÎ√-¶ıÊ ?                        ¿flı »ı” ±fiı “’˘÷ı ¿˘HÎ »ı” ±ıÀ·_ … Ωı ÂÌ¬Ì Ω›, ÷˘ »^À¿Îfl˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’λ\_ √·Î_À ¬Îµ »\_ ? ±Î’HÎı ±Î ‹Î‚Î »ı,                    Ò
                               ◊Λ. ’HÎ ±Î ÁΛLÁ ±Î√‚ ⁄‘Î … ‹_{Λı·Î. ⁄Ë Ï‰«Îfl‰_÷ ˢ›
±ı‹Î_ ’Ëı·˘ ‹Hο˘ ¿›˘ ?                    ÷ıfiı› fiÎ Á‹Ω› ÷ı‰_ »ı. ⁄‘_ »˘ÕÌfiı ¤Î√Ì √›Î ÷ı‹fiı› ±Î ⁄Î∞
                               Á‹Ω› ÷ı‰Ì fi◊Ì.
   ±Î¬˘ Á_ÁÎfl … ’ÿ˚√·fi˘ »ı. ’HÎ ’ÿ˚√·‹Î_ flÎ√-¶ıÊ ◊‰˘,
±ıfi_ fi΋ ⁄_‘fi fiı ’ÿ˚√·‹Î_ flÎ√-¶ıÊ fiÎ ◊‰˘, ±ıfi_ fi΋ ‹„@÷.      VhÎÌ ◊Λ, ’vÊ ◊Λ, ⁄‘_ ±ı¿ … ’ÿ˚√·. ±Î …ı ⁄‘Ì
                               ‘Î÷±˘ »ı fiı, ÷ı ±ı¿ … ’ÿ˚√·fiÌ … ⁄fiı·Ì «ÌΩı »ıı.
   ’Î_«‹Î_◊Ì «Îfl ¥„Lƒ›˘ ±ı¿ ’ZÎı ‰Ì÷flÎ√ »ı. U›Îflı V’½
⁄Lfiı‰ ⁄Î…\ flÎ√Ì »ı. ±fiı Ï‹l«ı÷fi »ı ¿ı …ı ±Ï÷ ‰‘Îflı‹Î_ ‰‘Îflı     ≠Ufi¿÷ν — ⁄‘Ì ?
fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ »ı. ⁄Lfiı‰‹Î_ ‰Ì÷flÎ√÷Πˢ› ÷˘ »^Àı. V’½‹Î_ ωʛ      ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Ì …, ±ı¿ … ’ÿ˚√·.
‰ÎÁfiÎ ±Î‰Ì Ω›. Á_ÿfl ºU› ±fiı ÷ıfiı ΩıfiÎfl ⁄Lfiı‰ ’ÿ˚√· »ı.
                                  ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ±ıfiÎ V‰÷_hÎ V‰¤Î‰‰Î‚Ìfiı ⁄‘Ì ? ±Î‹
±ı¿ flÎ√Ì, ⁄ÌΩı ‰Ì÷flÎ√Ì. Á_ÿfl √Λfi ±fiı ÷ıfiı ÁÎ_¤‚fiÎfl ’ÿ˚√·
                               ÁΛLÁ Â_ ¿Ëı »ı ?
»ı. ±ı¿ flÎ√Ì ±fiı ⁄ÌΩı ‰Ì÷flÎ√Ì. Á‰ÎÁ ±fiı Á√_‘ ·ıfiÎfl ’ÿ˚√·
»ı. ±ı¿ flÎ√Ì, ⁄ÌΩı ‰Ì÷flÎ√Ì.                     ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ÷˘ ±ıωÕLÁfiÎ ±Î‘Îflı ⁄‘Ì ¤ı√Ì ◊¥.
                               ±Îfiı ±ıωÕLÁ ±Î ‹Y›Î ÷ı Á˘fi_ ◊›_. ±Îfiı ±ıωÕLÁ ±Î ‹Y›Î
   ’˙ÿ˚√Ï·¿ ‹ÎÀÌ ±ı‰Ì »ı ¿ı fiÌ¿‚‰Îfi˘ ≠›Ifi ¿flı ÷˘ ‰‘Îflı
                               ÷ı Ï’k΂ ◊›_. ±ıωÕLÁfiÎ µ’fl ±Î‘Îfl flάı »ı.
fiı ‰‘Îflı ¬Ò_«÷˘ Ω›.
   ±Î ’ÿ˚√· ÷˘ U›Î_ Á‘Ì «˘A¬_ ˢ› »ı, fiı«fl· ˢ› »ı, I›Î_     ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹Ò‚¤Ò÷ ±ı¿ … ÷k‰ ?
Á‘Ì ‰Î_‘˘ fi◊Ì ’HΠω¤Îω¿ ’ÿ˚√·fiÎ ’ÏflHÎ΋ Ωı¥±ı ÷˘ flÎ√       ÿÎÿÎlÌ — ⁄Î¿Ì ±ı ÷˘ ‹Ò‚¤Ò÷ ±ı¿ … ÷k‰ »ı. ±ı‹Î_ »ı
fiÎ ◊Λ. ±Î ¬˘flο ¬Î› »ı I›Îflı ¬Î‘Î ’Ëı·Î_ ¿ı‰˘ ÿı¬Î› »ı ±fiı  ÷ı, ±Î‹ Áfl¬Î‹HÎÌ ±ÎfiÌ (‹Ò‚ ’fl‹Îb ÷k‰) ΩıÕı ¿flΛ fiËŸ.
’»Ì ±ıfiÌ ÿÂÎ ÂÌ ◊Λ »ı, ±ı Ωı¥±ıfiı ÷˘ ’HÎ fiÎ √‹ı.       …ıÀ·Ì ‹ıÀSÁ˚ fiı fi˘fi ‹ıÀSÁ˚, ±ı ⁄‘Ì ‹Ò‚¤Ò÷ı ±ı¿ … ‰V÷ »ı.
       ’ÿ˚√·fi˘ ¤Îfl, √Ï÷fi˘ ±Î‘Îfl !              ±Î …ı ËÎ¥Õˇ˘…fi, ±˘„@Á…fi, …ıÀ·Î ⁄‘Î ‰Î› »ı fiı, ±ı ⁄‘Î
                               ’ÿ˚√· ÷k‰fiÎ »ı. ⁄Ì…\_ ¿Â_ »ı fiËŸ. ±ı¿ … ÷k‰fi˘ Á΋Îfi »ı
   ’vÊ ±fiı ≠¿ÚÏ÷ ⁄ı …\ÿÌ »ı. ’vÊfiı ©ÎI‹Î ¿Ëı »ı.
                               ±Î ⁄‘˘. ±Î …ıÀ·Î ≠¿ÎflfiÎ fl_√ »ı, ±ı ⁄‘Î ±ı¿ … ÷k‰fiÎ »ı.
≠¿ÚÏ÷fiı ’ÿ˚√· ¿Ëı »ı, ±ı ’˙ÿ˚√Ï·¿ V‰¤Î‰fiÌ »ı. ©ÎI‹Î iÎÎfi
V‰¤Î‰fi˘ »ı. ’ÿ˚√·‹Î_ iÎÎfi ˢ÷_ fi◊Ì ±fiı ’ı·Î‹Î_ ’ÿ˚√· ˢ÷_      ±Î ‰Îÿ‚fiÎ ⁄ı ≠¿Îfl ˢ› »ı. ±Î’HÎÎ ±ËŸ ⁄‘Î CΈÕÎ ‹ÎHÎÁ
fi◊Ì. ±ıÀ·ı ⁄ıµ ’˘÷’˘÷ÎfiÎ_ V‰¤Î‰◊Ì … …\ÿÎ_ ’ÕÌ Ω› »ı.     ΩHÎı ¿ı ‰Îÿ‚ ±ÎT›_ »ı ’HÎ √fl‹ »ı, ¿ËıÂı. ±ıÀ·ı ÀÎœ-⁄Îœ fiÎ
(10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ !                   335   336                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

‰Î›. ∂·À_ ⁄ŒÎfl˘ ◊›Î ¿flı flÎhÎı   ⁄Îfl ‰Î√ı›. ±fiı ¿ıÀ·Î¿ ÿËÎÕı   ’HÎ ±Ë_¿Îfl ±Î¬Ì ÿÏfi›Î …ı‰Õ˘ ˢ›. ±fiı ˢ› ‹…⁄Ò÷ ±Î‰˘,
⁄Îfl ‰ÎB›ı ‰Îÿ‚Î_ ±Î‰ı fiı, ÷˘›   ¿ËıÂı ¿ı Ã_ÕÎ ‰Îÿ‚ »ı. ÷ı ÀÎœ  ±œÌÁ˘ Ï¿·˘fi˘, ’HÎ ÷ıfiı ±Ë_¿Îflfiı ±ı‰_ ¿Â_ fiËŸ. ΩÕÌ›˘ ˢ› ÷˘›
TËΛ. ±ıÀ·ı Ω÷Ω÷fiÎ ’fl‹Îb,     ±ı ⁄ı Á΋ÎÁÎ‹Ì ¤ı√Î ◊Λ fiı    ±ı Õ>⁄ı fiËŸ.
±◊ÕΛ fiı ¬ÕÎÕÎÕÎ.... ¬ÕÎÕÎÕÎ...  …\±˘fiı, ·˘¿˘fiı flÎ√ı ’ÎÕÌ ÿı »ı     ±Ë_¿Îfl ±ıÀ·ı ‰…fi. ±Ë_¿Îflfi˘ ±◊˝ … ‰…fi. ±fiı fiÌ«ı
fiı ! ÷ı ’ı·˘ ÷˘ Ω√Ì ∂Ãı.                      µ÷fl‰_. ‘Ì‹ı flËÌfiı ’ı·Îfi_ …ı‹ Ωıfl ‰‘ı ÷ı‹ fiÌ«ı ∂÷flı, ±‘˘√Ï÷.
   ≠Ufi¿÷ν — ±b⁄˘Q⁄ fiı ËÎ¥Õˇ˘…fi ⁄˘Q⁄ ⁄‘Î CÎÊ˝HÎ◊Ì …       ±fiı ±ÎI‹ÎfiÎı V‰¤Î‰ ‘Ì‹ı‘Ì‹ı ∂K‰˝√Ï÷ ¤HÎÌ ±fiı ±Î ’ÿ˚√·
◊Λ ?                               ‰ı¥À ±Î‰ı ±ıÀ·ı fiÌ«ı µ÷Îflı.
   ÿÎÿÎlÌ — …ıÀ·Î ⁄˘Q⁄ »ı fiı, ±ı ⁄‘_ ’ÿ˚√· ÷k‰fi_ »ı. ±Î         ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√· fiÌ«ı ·¥ Ω›fiı !
⁄‘˘ T›‰ËÎfl … ±Î’H΢ ’ÿ˚√· ÷k‰fi˘ »ı fiı ! ¬¥±ı »Ì±ı ÷ı           ÿÎÿÎlÌ — ‰ı¥ÀÌ (‰…fi‰Î‚_) ’ÿ˚√· ±Î‰ı »ı. ‰ı¥ÀÌ ’ÿ˚√·
’ÿ˚√·, ⁄‘_ ’ÿ˚√· ÷k‰ … »ı ±Î. ±Î Œ@÷ ±Î’HÎı «Î·Ì±ı,        ±Î‰ı ±ı ¿ı‹fi_ ? ±Î ’Î’‰Î‚_ ’ÿ˚√·, ±ı ⁄‘_ ‰ı¥ÀÌ ¿Ëı‰Î›.
Œfḻı, ±Î ±ËŸ◊Ì »ı ÷ı ’‰fi ±Î‰ı »ı fiı, ÷ı »Î’flÎ ∂ÕÎÕÌfiı       ’H›‰Î‚_ ±ı ‰ı¥ÀÌ ¿Ëı‰Î›, ’HÎ ’H›‰Î‚_ ±˘»\_ ‰ı¥ÀÌ ¿Ëı‰Î›.
±ËŸ◊Ì ‹Î¥· »ıÀı ·¥ Ω›. ±S›Î ‹Ò±Î, ’÷flΠ˵ ∂ÕuÎ ? I›Îflı
¿Ëı, ËÎ, ’÷flΠ˵ ∂ÕuÎ_. ∂Õı ¬flÎ_ ? ±ı ’ÿ˚√· …. ’ÿ˚√·fiı         fiÌ«ı ∂÷Îflı, …ı‹ ’Î’ ‰‘ı ÷ı‹ fiÌ«ı ∂÷fl÷˘ Ω›. ’Î’ CÎÀ÷Î_
Á_«Î·fi ¿flı »ı “±Î” (T›‰„V◊÷). fiËŸ ÷˘ CΙ @›Î_ ’οı »ı fiı ±ËŸ    Ω› ÷ı‹ ¨«ı «œ÷˘ Ω›. ’H› ‰‘÷Î_ Ω› ÷ı‹ «œ÷˘ Ω› ’»Ì
¿˘fiı I›Î_ ±Î‰ı »ı ? «Î·Ìfiı ±Î‰ı »ı Ãıà ËÏfl›ÎHÎÎ◊Ì ? ÷Îflı CÎıfl   ’Î’-’H› ⁄ıµ ’ÒflÎ_ ◊Λ I›Îflı ’Òfl_ «œÌ flè΢ ¿Ëı‰Î›.
fl˘À·Ì ˵ ◊Λ ? Ωı CΙ «Î·ı »ı, ⁄Î…flÌ «Î·ı »ı, ⁄‘_ … «Î·ı         ≠Ufi¿÷ν — ËÎ, ⁄flÎ⁄fl. ⁄Lfiı ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› ±ıÀ·ı ’÷Ì
»ı. «Î·ı »ı ¿ı fi◊Ì «Î·÷_ ? ±ı ÷k‰˘ «·Î‰ı »ı ±Î.          √›_.
    ‹ıÀ· ±fiı fi˘fi ‹ıÀ·fiÎ ’ÎÏflHÎÎÏ‹¿ ¤Î‰ …\ÿΠˢ›, ÷ı‹          ÿÎÿÎlÌ — Ë_, U›Î_ Á‘Ì ’Î’‹Î_ ≠T≤Ï÷ »ı I›Î_ Á‘Ì fiÌ«ı …Âı.
±ÎI‹Î ±fiı ±fiÎI‹ÎfiÎ ’ÎÏflHÎÎÏ‹¿ ¤Î‰ ÷tfi …\ÿÎ … »ı. ±fiÎI‹Îfi˘     ±I›Îflı ’Î’ ≠T≤Ï÷ «Î·÷Ì ËÂı ?
’ÎÏflHÎÎÏ‹¿ ¤Î‰ ¤Îflı ◊÷˘ …‰Îfi˘ fiı ±ÎI‹Îfi˘ ’ÎÏflHÎÎÏ‹¿ ¤Î‰          ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ı … «Î·ı »ı fiı !
Ë·¿˘ ◊‰Îfi˘ »ı. ±Î ·˘Õ ÂÎfi˘ »ı ? ±ÎI‹Îfi˘ ·˘Õ fi◊Ì ’HÎ
±ÎI‹ÎfiÌ ÁÎ◊ı ¿˘{· ⁄˘ÕÌ Ω› »ı fiı, ÷ı ’fl‹Îb V‰w’ı »ı ’HÎ          ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ Œ‚ı› ±ı … ±Î‰ı fiı ?
‰ı¥À ÷˘ ¬fl_ fiı ?                             ≠Ufi¿÷ν — ±‘˘√Ï÷ ◊Λ ’»Ì.
   ˉı ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ ±‘˘√Î‹Ì »ı. ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ ÂÌ           ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ¿_¥ ’˘·ÌÁ‰Î‚Îfiı ’Ò»‰Î …‰Îfi_ ˢ› ?
flÌ÷ı ±‘˘√Î‹Ì ‰‘Îflı ◊Λ ? I›Îflı ¿Ëı, ÂflÌfl ΩÕ_ ˢ› ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı
fiËŸ, ‰…fiÿÎfl ˢ› ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı fiËŸ, ¿ıÀ·˘ ±Ë_¿Îfl ‹˘À˘ »ı fiı
                                           ’ÿ˚√·, ¿˘fiı ±Î‘Ìfi ?
¿ıÀ·˘ ·Î_⁄˘-’ˢ‚˘ »ı, ±ıfiÎ µ’fl◊Ì Ë˘›. ’Î÷‚˘ ‹ÎflÎ …ı‰˘ ˢ›         ≠Ufi¿÷ν — ¿‹˝fi˘ ¤˘√‰À˘ ±Î‰ı »ı ÷ı‹Î_ ÷ıfi_ ÏfiW’ZÎ’HÎ_ fiı ?
(10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ !                 337   338                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

fiı ÷ı› T›‰„V◊÷fiı ÷Î⁄ı fiı ?                   ±Î‘Ìfi »ı ±fiı ω¤Î‰ ÿÂ΋Î_ ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁfiı
                                ±Î‘Ìfi »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı T›‰„V◊÷fiı ÷Î⁄ı. ’ÿ˚√·fiÌ ÁkÎÎ ’HÎ
T›‰„V◊÷fiı ±Î‘Ìfi. ’ÿ˚√·fiÌ V‰¤Îω¿ ÁkÎÎ fi◊Ì.              ’ÿ˚√· ’˘÷ı … ÁkÎΉÎÿÌ fi◊Ì, ±ÎI‹Î ÁkÎΉÎÿÌ »ı. ‰ÎHÎÌ
                                ±ÎI‹Îfiı ±Î‘Ìfi fi◊Ì. ‹ÎÀı ÷ıfiı ’flΑÌfi ¿Ë̱ı »Ì±ı. ±ıÀ·ı
   ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√·fiÌ ÁkÎÎ ÷˘ ¬flÌ fiı ?
                                T›‰„V◊÷fiı ±Î‘Ìfi »ı ±ı‹ ¿Ëı‰Î ‹Î_√̱ı »Ì±ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√·fiÌ ÁkÎÎ … fi◊Ì, T›‰„V◊÷fiı ±Î‘Ìfi »ı.
                                         ±ı »ı ÁQ›¿˚ «ÎÏflhÎ !
   ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ¿‹˝ …ı‰_ fiÎ flèÎ_ fiı ?
                                  ’ÿ˚√· ’ÏflHÎ΋ ¿˘¥ ±À¿Î‰Ì ¿÷_ fi◊Ì. iÎÎfi̱ı ⁄ıÿ ¿flÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ¬flÌ ‰Î÷ »ı, ¿‹˝ …ı‰_ »ı … fiËŸ.          ±Î’Ì ÷‹fiı ⁄ıÁÎÕuÎ, iÎÎfi ±ÎM›_ fiı ¿èÎ_ ¿ı ÷‹fiı ωCfi˘ fiËŸ ±Î‰ı.
   ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ÷˘ ’H›-’Î’ı› fiÎ flèÎ_ fiı ?             ÿıË ±ı ’ÿ˚√· ’ÏflHÎ΋ »ı fiı ‹ËŸ V‰’ÏflHÎ΋ »ı. …√÷
   ÿÎÿÎlÌ — “Ë_ ¿fl_ »\_” ±ı ±Îfl˘Ï’÷¤Î‰ı ¿‹˝ »ı fiı ÷ıfiÎ◊Ì   ±Î¬_ ’ÿ˚√· ’ÏflHÎ΋ »ı.
’H›-’Î’ »ı. ¿÷ν¤Î‰ √›˘ ÷˘ ¿‹˝ √›Î.                 ±Î ÿıË‹Î_ ø˘‘, ËÊ˝, ¢¿ ⁄‘_ … ¤flı·_ »ı, ’HÎ ÷ı‹Î_ ±ÎI‹Î
   ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√·fiÌ ’flÁkÎÎ @›Î_ Á‘Ì Ë˘› ?          ÷L‹›Î¿Îfl fiÎ ◊Λ fiı ’ÿ˚√·fiÎ ÿflı¿ Á_›˘√˘fiı ’fl’ÏflHÎ΋ ΩH›_,
                                ±ıfiı ÁQ›¿˚ «ÎÏflhÎ ¿Ëı‰Î› !
   ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√·fiÌ ? U›Î_ Á‘Ì ±Î’HÎı ±Î V‰w’fiÌ ⁄εLÕˇÌ‹Î_
ˢ¥±ı I›Î_ Á‘Ì. ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ ⁄εLÕˇÌ‹Î_, ÷˘ ’ÿ˚√·fiÌ ÁkÎÎ      ≠Ufi¿÷ν — ±ı‹Î_ µ’‹Î ⁄Ë ÁflÁ ±Î’Ì »ı ¿ı fiÿÌ »ı ±ı‹Î_
⁄ËÎfl √¥. ⁄εLÕˇÌfiÌ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚̱ı Œ˘flıfi‹Î_, ±ı ⁄‘Ì ’ÿ˚√·fiÌ    ’ÎHÎÌ ZÎHÎı ZÎHÎı ‰Ëı÷_ … ˢ› »ı.
ÁkÎÎ. I›Î_ ’¿Õı ±ı, ¿ı‹ ±‹ÎflÌ Ëÿ‹Î_ ±ÎT›Î ?             ÿÎÿÎlÌ — ±ı fiÿÌfiÌ ’ıà … ¿‹˝fiÎ µÿ› ‰èÎÎ ¿flı »ı. ⁄Ì…\_
   Á‰˝V‰ ¿‹˘˝ ⁄‘Î_ ±ËŸ›Î_ ±˘√‚Ì Ω› ±ı‰Î_ »ı ’HÎ ±ıfiı     ¿Â_ »ı fiËŸ, ¿‹˝fiÎ µÿ› »ı ±fiı µÿ› ±ıÀ·ı Â_ ? ’ÏflHÎ΋. µÿ›
±ıfiÌ √ıÕ ⁄ıÁ‰Ì Ωı¥±ı.                     ±ıÀ·ı ’ÏflHÎ΋ ¿Ëı‰Î› ±ıfiı. fiÿÌ ‰Ëı÷Ì … »ı. ÷ı ¿˘{ fi◊Ì,
                                ’ÏflHÎ΋ »ı ±ı. ±ıÀ·ı ’ÏflHÎ΋fiı ±fiı «ı÷fifiı ¿ÂÌ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì.
   ≠Ufi¿÷ν — ±Î …ı ⁄‘Î_ ’ÿ˚√· »ı, ÷˘ ±ı ’ÿ˚√·˘ ’flΑÌfi    ¿˘Ï{{ ±fiı ’ÏflHÎ΋‹Î_ fiΠˢ›, ±ıfi_ fi΋ «ı÷fi. ¿˘Ï{{ ±fiı
¿˘fiı »ı ?                           ’ÏflHÎ΋ ⁄‘Î_ ’ÿ˚√·fiÎ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — …ıfiı ±…_’˘ ◊÷˘ ˢ› ÷ıfiı. ±…_’˘ fiÎ ◊÷˘ ˢ›       Á…˝fi ¿fl‰_ ÷ı ÷‹ÎflÌ ÁkÎÎ »ı, ωÁ…˝fi ¿fl‰_ ±ı ’ÿ˚√·fiÌ
÷ıfiı ’flΑÌfiı› @›Î_ »ı ?                    ÁkÎÎ »ı. ‹ÎÀı Á…˝fi ¿fl˘ ÷ı Á‰‚_ ¿flΩı. ÷‹Îfl_ Á…˝fi ¿flı·_, ÷ı
   ≠Ufi¿÷ν — ±ı ÷˘ ¬fl<_. ’HÎ ¿˘fiı ±Î‘Ìfi »ı ±Î ⁄‘Î_ ?     ωÁ…˝fi ¿›Î˝ ωfiÎ ’ÿ˚√· »˘Õı … fiËŸ.
   ÿÎÿÎlÌ — V‰¤Î‰ ÿÂ΋Î_ ÷˘ ±ı V‰Î‘Ìfi »ı, ’˘÷ı ’˘÷Îfiı       ’ÏflHÎ΋fi˘ ω«Îfl fiËŸ ¿fl‰Îfi˘, ±ı ±Î’HÎÌ ÁkÎÎfiÌ ‰Î÷
(10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ !                  339   340                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

fi◊Ì. iÎÎ÷Î-ƒpÎ ±ı ±Î’HÎÎ ’ÏflHÎ΋ ±fiı ±Î ±‰‚ˉ‚ ¿fl‰_ ±ı      fl‹HÎ÷Î. ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ … fl‹HÎ÷Î. ±Î ’ÿ˚√· fl‹HÎ÷Î◊Ì Á_ÁÎfl
’ÿ˚√·fiÎ ’ÏflHÎ΋. ÁkÎÎ fiËŸ I›Î_ ËÎ◊ CÎη̱ı ÷˘ Â_ ¿Î‹fi_ ?     ∂¤˘ ◊Λ ±fiı ±ÎI‹fl‹HÎ÷Î◊Ì ‹˘ZÎ ◊Λ.
¿·ı@ÀflfiÌ ÁkÎ΋Î_ ¿Îfl¿<fi ÁÎ¥fi ¿flı ÷˘ ? ±flı, ±Î¬˘ Ïÿ‰Á
                                    ’ÿ˚√·◊Ì Ï‰fl΋ ’΋‰_ ÷ıfi_ fi΋ ωflÏ÷.
¿Îfl¿<fifiı ¤› flèÎÎ ¿flı.
                                    ±Î iÎÎfi ‹‚÷Î_ Á‘Ì ’ÿ˚√·fiı … fl‹ÎÕ÷Î_”÷Î_. “Ë_ «_ÿ¤Î¥ fiı
        fl‹HÎ÷Î, ’˙ÿ˚√Ï·¿ ¿ı ±ÎI‹ ?             ±Î ⁄‘_ ‹Îfl_, ±Îfi˘ ‘HÎÌ fiı ±Îfi˘ ⁄Î’˘ fiı ±Îfi˘ ‹Î‹˘.” ÂÎVh΢›
    ±Î ’˙ÿ˚√Ï·¿ fl‹HÎ÷Ή΂_ …√÷ »ı ! ±ı¿ ZÎHÎ ’HÎ ±ÎI‹Î     ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î›. ÁΑ-‹ËÎflÎΩı ÂÎVh΢fiı fl‹ÎÕ fl‹ÎÕ ¿flı ÷ı› ’HÎ
±ÎflΑı, ÷ıfi˘ ‹˘ZÎ ◊›Î ‰√fl flËı fiËŸ. ±‰V◊α˘‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl flËı    ’ÿ˚√· fl‹¿ÕÎ_ … ¿Ëı‰Î›. I›Î_ Á‘Ì ¿˘¥ ÿÎ”Õ˘ ±ÎI‹fl‹HÎ÷Î µI’Lfi
÷ıfi_ fi΋ Á_ÁÎfl. ±‰V◊α˘‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ±ıÀ·ı ’ÿ˚√· fl‹HÎ÷Î. “Ë_    ◊Λ fiËŸ. ±ÎI‹Îfi˘ V‰Îÿ «ÎA›Î_ ’»Ì ±ÎI‹ fl‹HÎ÷Πˢ›. ±fiı
«_ÿ¤Î¥ »\,_ Ë_ ‰¿Ì· »\,_ ±Îfi˘ ‹Î‹˘ »\,_ ±Îfi˘ ÁÁfl˘ »\,_ ±Îfi˘    ’ÿ˚√· fl‹HÎ÷Î ±ıfi_ fi΋ … Á_ÁÎfl. ¿_¥ ÿÎ”Õ˘ ‰‚Âı fiËŸ. ÷_ √‹ı
e±˘ ◊™.” Ωı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ! “‰ı’Îfl‹Î_ ±Î‹ fiŒ˘ »ı, ±Î‹ fi¿ÁÎfi     ÷ı ˢ›, ±ı‹Î_ ¤√‰Îfifiı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î...? ¤√‰Îfifiı ’Ò»,ı “fl‹HÎ÷Î ÂÌ
»ı” √Î-√Î ¿flı, ±ı ⁄‘_ ’ÿ˚√· fl‹HÎ÷Î. …ı‹ Á_ÁÎfḻ˘ √Λ ÷ı‰_ √Îb_  »ı ?” I›Îflı ¿Ëı, “’ÿ˚√· fl‹HÎ÷Î.” I›Îflı ¿Ëı, “ÁÎËı⁄, ⁄‘Î_ ÂÎVh΢fiÎ
“±Î‹ ¿‹Î›˘ fiı ÷ı‹ √›˘ fiı ±Î ¬˘À √¥ fiı Œ·Îb_ »ı” fiı ‹Îfl      ΩHοÎfl »ı.” “÷ı ±‹Îflı ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ±ı ΩH›_ »ı ÷ıfi_ Œ‚ ‹‚Âı. ’HÎ
÷˘ŒÎfi ! “Á‰Îfl‹Î_ ‰Ëı·Î ∂ÉÎfiÌ Àı‰ ‹Îflı. Á‰Îfl‹Î_ ∂Ã÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı   fl‹HÎ÷Î Â_ »ı ?” I›Îflı ¿Ëı, “’ÿ˚√· fl‹HÎ÷Î.” ±ıÀ·ı ÁΑ-±Î«Î›˘˝
⁄ıÕ ÀÌ ’Ì‰Ì ’Õı. ’»Ì ’ı·Ì ÀÌ...” ±ıfi_ ⁄‘_ √Î-√Î ¿flıfiı ÷ı ΩHΉ_  »ı ÷ı ’V÷¿˘ fl‹ÎÕ fl‹ÎÕ ¿flı, ’»Ì ‹Î‚Î fl‹ÎÕ fl‹ÎÕ ¿flı. ‹Î‚Î
¿ı ±Î ’ÿ˚√· fl‹HÎ÷Î. …ı ±‰V◊Î ∂¤Ì ◊¥fiı ÷ıfiÌ ‹ËŸ … fl‹HÎ÷Î.     ÷ı «ı÷fi »ı ? ±ı ÷˘ ·Î¿ÕÎfiÌ ‹Î‚Î. ÷˘ ‹Îfl ‹ÌÕ<_ fiı ¿fl «˘¿ÕÌ.
¨CÎfiÌ ±‰V◊΋Î_ fl‹HÎ÷Î, V‰Mfi ±‰V◊΋Î_ fl‹HÎ÷Î. Ω√˛÷‹Î_ «Î
                                    ±fiı ±Î ·˘¿Á_iÎÎ◊Ì ’V÷¿˘ ‰Î_«ı »ı. ÂÎVhÎı› ’ÿ˚√· »ı. ±ı
’̉Π⁄ıÃÎı ÷˘ ÷ı‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl. ‘_‘Î µ’fl √›˘ ÷˘ ‘_‘΋Î_ ÷L‹›Î¿Îfl.
                                 ÷˘ ⁄‘Î ÁΑfi˘‹Î_ ±ı¿ ÁΑfi »ı. ⁄‘Î ÁΑfi˘ ’ÿ˚√· »ı. ’ÿ˚√·fiÎ_
÷ı› ÷L‹›Î¿Îfl ÷˘ Œ˘flıfi‰Î‚Î (ÁË… ≠¿ÚÏ÷‰Î‚Î ÷ı◊Ì) flËı »ı. ±Î
                                 ÁΑfi◊Ì ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ¿fl‰Îfi˘ »ı. ’HÎ ±ı ±ı¿ ÁΑfi »ı. ±fiı
’λΠ±Î ÷˘ ÷L‹›Î¿Îflı› fiËŸ. ±Î ÷˘ CÎıfl ˢ› I›Îflı ‘_‘˘, ‘_‘΋Î_
                                 ÁΑfi ÷˘, ±ıfiÎ◊Ì ¿Î›˝ ◊¥ √›_ ±ıÀ·ı ±ıfiı »˘ÕÌ ÿı‰Îfi_. ÁΑfi
÷L‹›Î¿Îfl ˢ› …‹÷Ì ‰¬÷ı. I›Î_ ±Î√‚ ‘_‘Î µ’fl (Ï«k΋Î_) …‹‰Î‹Î_
                                 ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı fiΠˢ›. ±Î’b_ ÁÎK› ≠ÎM÷ ◊¥ Ω›, ±ıÀ·ı ÁΑfi˘
÷L‹›Î¿Îfl ˢ›. ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ±Î’HÎÌ ±‰‚«_ÕÎ¥ ! ±‰‚«_ÕÎ ¿Ëı‰Î›
                                 »˘ÕÌ ÿı‰ÎfiÎ. ’HÎ ±Î ÷˘ ÁΑfi˘‹Î_ … ¿Î›‹ ‹{Î ¿flı »ı. ¢¤ı
±fiı V‰w’‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl flËı ÷ıfi˘ ‹˘ZÎ.
                                 ¬fl<_ ? ÁΑfi˘ ÷˘ ÁÎK› ≠ÎM÷ ◊‰Î ‹ÎÀı ÁΑfi˘ »ı. ±Î ÷˘ ÁΑfi˘
   ’ÿ˚√· ¬Îb_, ’ÿ˚√· ’Ìb_ ±fiı ’ÿ˚√· fl‹b_ »ı. ±Î hÎHÎ      … ⁄_‘fi ◊¥ ’ÕuÎ_ ! …ı »^À‰ÎfiÎ_ ÁΑfi˘ Ë÷Î_, ÷ı ⁄_‘fi ◊¥ ’Õı.
… «Ì… …√÷‹Î_ ⁄‘Îfiı »ı. ±ıfiÎ_ ±fiı¿ fi΋ ±ÎM›Î_. ¬Îb_-’Ìb_      ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ ±ı‰_ ? ÁÎHÎÁÌ◊Ì ±Î’HÎı ¿Î‹ ¿flÌ ·Ì‘_, ÁÎHÎÁÌ
±ı ⁄Î⁄÷ “Ï·Ï‹ÀıÕ” »ı ’HÎ fl‹b_ “±fi˚Ï·Ï‹ÀıÕ” »ı. ±Î¬_ …√÷      ⁄Î…\±ı ‹Ò¿Ì ÿı‰ÎfiÌ.
’ÿ˚√· fl‹b_ ¿flı »ı !
                                   ¿˘¥ ¿_¥ ¿fl÷_ ˢ› ÷ıfiı ±Î’HÎı fi ¿ËÌ Â¿Ì±ı ¿ı ÷‹ı ±Î
   ’ÿ˚√· fl‹HÎ÷Î, ≠οÚ÷ fl‹HÎ÷Î ±fiı ±ı¿ ’˘÷ÎfiÌ, ±ÎI‹ÎfiÌ     fi ¿fl¢. ¿ÎflHÎ ¿ı ÿflı¿fi_ ’ÿ˚√· …\ÿ_ ˢ› »ı. ±Î’HÎfiı ¿Ëı‰Îfi˘
(10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ !                 341   342                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

¿Â˘ ±Ï‘¿Îfl … fi◊Ì. ËÎ, ±ıÀ·_ ¿Ëı‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl »ı ¿ı ÷‹ı               ‹fl÷_-∞‰÷_ fi◊Ì ¿˘¥ !
V‰w’fiÌ fl‹HÎ÷Î ¿fl˘ »˘ ¿ı ’ÿ˚√·fiÌ fl‹HÎ÷Î ¿fl˘ »˘ ? ±ı‰_
                                   ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ’ÿ˚√·fiÌ›ı ΩB≤Ï÷ fi◊Ì, ±ÎI‹ÎfiÌ› fi◊Ì, ÷˘
’һΛ. I›Îflı ¿Ëı, “V‰w’fiÌ fl‹HÎ÷Î ¿fḻı »Ì±ı.” ÷˘ ⁄fl˘⁄fl »ı.
©ÎI‹ÎfiÌ fl‹HÎ÷Î ±ı … ‹A› ‰V÷ »ı. ±I›Îfl Á‘Ì ±Î ’ÿ˚√·fiÌ      ’»Ì ¿˘fiÌ ¿Ëı‰Î› ?
fl‹HÎ÷Î Ë÷Ì. ±Î ⁄‘_ ’ÿ˚√· … ¿Ëı‰Î› fiı ! …ı w’ı ¿Ë˘, ±Î‹        ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√·fiÌ …. ±Î ’ÿ˚√· ·œı »ı, ’ÿ˚√·fi_ ±Ï÷ø‹HÎ
w’ı ¿Ë˘ ¿ı ÷ı‹ w’ı ¿Ë˘, ’HÎ ⁄‘Î w’ı ⁄‘_ ’ÿ˚√· … »ı. ⁄‘Î     »ı, ’ÿ˚√· ø‹HÎ »ı, ’ÿ˚√· ’ˆHÎı »ı,  ’ÿ˚√· flÎ_Õı »ı, ’ÿ˚√· ‹flı
…ıÀ·Î ÁΑfi ‹Î√ı˝ »ı, ±ı ⁄‘Î ’˙ÿ˚√Ï·¿ fl‹HÎ÷΋Î_ »ı !       »ı, ’ÿ˚√· …L‹ı »ı. ’HÎ ⁄ËÎfl ‰Î÷   ±Î fiÎ ⁄˘·Î›. ±ËŸ ‰Î÷
   ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’ÿ˚√· …ı‰_ ’ÒflHÎ ¿flı·_...         ⁄˘·Î›. ±Î ÁÎ’ıZÎ ‰Î÷ »ı. ⁄ËÎfl ÷˘   ÷‹ı ¿Ë˘ »˘, I›Î_ ‹Îflı ±ı‰_
                                … ⁄˘·‰_ ’Õı ¿ı ±ÎI‹Î …L‹ı »ı fiı   ±ÎI‹Î ‹flı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ … √·fi ◊Λ »ı. ÁkÎflı √H›Î”÷Î ±fiı ˉı
¿Ëı »ı ¿ı ‹Îflı hÎHÎ◊Ì ¤Î√‰_ »ı ÷˘ ¿ı‹ ¤√Î÷_ fi◊Ì ? ±S›Î ‹Ò±Î,     ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√· ±Ï÷ø‹HÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿flı ?
…ıÀ·ı √H›Î”÷Î ±ıfiÎ◊Ì … ¤Î√ ÷˘ ±ı ÂıÊ ‰√flfi_ ±Î‰ı.           ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ’ÿ˚√· ±Ï÷ø‹HÎ ±ı¿·_ fiÎ ¿flı, ±Î
   ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ±Î Ïø›Î±˘ ÷˘ Ïfi—ÂıÊ ◊÷Ì fi◊Ì fiı ? ¿Ë˘    …√÷ … ’ÿ˚√· «·Î‰Ì flèÎ_ »ı. ·œÎ¥±˘ … ’ÿ˚√· «·Î‰Ì flèÎ_
»˘ fiı ¿ı Ïø›Î±˘ ’ÿ˚√· ¿flı »ı, ÷˘ ±ı ˉı ±ıfiı Ïfi—ÂıÊ ◊‰Î ‹ÎÀı  »ı. ±Î ⁄‘_ … ’ÿ˚√· «·Î‰Ì flèÎ_ »ı. ±ı iÎÎfi̱˘fiÌ ¤ÎÊÎ ⁄ÌΩ
’λ\_ ±ı‰˘ ¤Î√οÎfl ¿fl‰˘ ’Õı ?                  ·˘¿˘fiı ¿ı‹ Á‹…‹Î_ ±Î‰ı ? iÎÎfi̱˘ Ωı¥fiı ¿Ëı »ı, U›Îflı ⁄ÌΩfiı
                                ≠÷ÌÏ÷‹Î_ ·Î‰‰Îfi_ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√· »ı ÷ı ±ı ±ı‰Ì flÌ÷ı … ⁄‘_ ¿Î›˝ ¿flı »ı.
±ı‹Î_ ±Î Õ¬· ¿flı »ı ¿ı fiÎ, ÁkÎflı Â_ ¿fl‰Î ¤Î√ı »ı, hÎHÎı ¤Î√,     ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√·fi_ …ı ◊›Î ¿flı »ı ÷ı T›‰„V◊÷fiÎ ‘˘flHÎı ◊›Î
’Î_«ı ¤Î√.                           ¿flı »ı, ’HÎ ÷ı ±Ï÷ø‹HÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿flÌ Â¿ı ?
   ≠Ufi¿÷ν — fiËŸ ÷˘ ±Î‹ Ïfi—ÂıÊ ◊‰Îfi_ Ë÷_ ?             ÿÎÿÎlÌ — ø‹HÎ ¿flÌ Â¿ı ±fiı ±Ï÷ø‹HÎ ⁄‘_ … ±ı … ¿flı
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıfiÌ ‹ı‚ı «˘A¬_ … ◊¥ Ω›.           »ı fiı I›Îflı.

   ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ±Î ¤Î√οÎfl ¿flı »ı ¿ı √HÎοÎfl ¿flı »ı ±ıÀ·ı     ≠Ufi¿÷ν — ±ı ’ÿ˚√·‹Î_ ±ÎI‹Îfi_ «ı÷fi ¤‚ı ÷˘ … ◊Λfiı ?
‰‘ı »ı ⁄Ì…\_.                             ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ fi΋ … ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î›. ±Î …ı ’ÿ˚√·
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ·˘¿˘ Õ¬· ¿fl÷Πˢ›fiı ÷˘ µ’fl ‰Îÿ‚Î_       ’fl‹Îb »ı fiı, ±ı ÷˘ ±Î’HÎı ’ÿ˚√· ¿Ë̱ı »Ì±ı, ±ıÀ·_ … »ı.
(±Î‰flHÎ ·ÎT›Î) ‰√fl ˢ› fiËŸ. ‰Îÿ‚Î_ ·Î‰ ·Î‰ … ¿›Î˝ ¿flı,     ±ı ÷˘ ’fl‹Îb … »ı. ’HÎ Ï‹l«ı÷fifiı ¤√‰Îfiı ’ÿ˚√· ¿èÎ_ »ı.
⁄Îflı ‹ÏËfiÎ. ∂·À<_ Õ¬· fi◊Ì I›Î_ ±ıÀ· ÁÎfl_ »ı. fiËŸ ÷˘ ±Î ·˘¿˘   ’ÿ˚√· ±ıÀ·ı Â_, ¿ı Ï‹l«ı÷fi «ˆ÷L›¤Î‰◊Ì ¤flı·_ ÷ı, ’ÒflHÎ ◊›_
…ı‹Î_ fiı ÷ı‹Î_ ‹ËŸ Õ¬· ¿›Î˝ ¿flı. ±fiı ±Î’HÎı ±Î (iÎÎfi ’»Ì)    ±ı ⁄ÌΩ ±‰÷Îfl‹Î_ √·fi ◊Λ »ı. ’λ\_ ’ÒflHÎ◊Ì «Î…˝ ◊Λ »ı fiı
Õ¬· fiËŸ fiı, ±ıÀ·ı ÏfiflÎ_÷ ◊¥ √¥.                 ÏÕV«Î…˝◊Ì √·fi ◊Λ »ı. ±fiı ±Ï÷ø‹HÎ ±ı √·fi »ı. ’HÎ ±ı
(10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ !                343   344                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

±Ï÷ø‹HÎ ±ÎI‹Î ◊¿Ì ◊›_ ˢ› ÷˘ ’ÒflHÎ »ı. V‰’ÏflHÎÏ÷◊Ì ◊›_ ˢ›     ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ’ÿ˚√·fiı ±ÎI‹Î ¿Ëı »ı. ±ıÀ·Ì … ¤Î_…√Õ
÷˘ ’ÒflHÎ »ı. ’fl’ÏflHÎÏ÷◊Ì ◊›_ ˢ› ÷˘ √·fi »ı.          »ı, ⁄Ô‚Ì.
   ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î «_ÿ¤Î¥ ¿flı ÷˘ ±ı‹fiı ÷˘ flÎ√ÎÏÿ ¿Â_      ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ±Î ⁄Y›_ ’ÿ˚√· ’HÎ ’ı·_ √…⁄fi_ ’ÿ˚√·.
ˢ› fiËŸ, ÷˘ ’»Ì ±ı‹fiı ±Ï÷ø‹HÎ Â_ fiı ≠Ï÷ø‹HÎ Â_ ?       ±Î ’ÿ˚√·◊Ì ’ÿ˚√·fiı fi¿ÁÎfi CÎHÎ_ ◊Λ, ÷˘ŒÎfiı› ’ÿ˚√· ¿flΉı.

   ÿÎÿÎlÌ — flÎ√-⁄Î√ ⁄‘_ «_ÿ¤Î¥fiı … »ı.               ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ⁄‘_› ¿flΉı fiı ! ÂÎ_Ï÷› ¿flΉÕΉı ’λ\_.
                               ……‹ıLÀı› ±ı ±Î’ı fiı ±Îfl˘’Ì› ◊Λ, ‰¿Ì·ı› ±ı.
   ÷ı◊Ì … ±‹Îflı ±ËŸ ±Î√‚ ±Î‰ı »ı ¿ı iÎÎfi̱˘fiÌ ¤ÎÊ΋Î_
¿˘¥ ∞‰÷_-‹fl÷_ fi◊Ì. ±ı‰_ ±ÎT›_ fiı ? “∞‰÷˘-‹fl÷˘ ¿˘¥ fi◊Ì        ¤Ò¬ ·√ÎÕı »ı ’ÿ˚√·, ¤Ò¬ ‹ÀÎÕı »ı ’ÿ˚√·. ¤Ò¬fiı ‹ÎÀı
iÎÎfi̱˘fiÌ ¤ÎÊ΋Î_, ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î ∞‰ı, ¤˛Î_Ï÷flÁfiÎ ÁÎ_‘΋Î_.”  ⁄‘_ ’¿‰ı »ı› ’ÿ˚√·. flÎ_‘Ì ·Î‰ı »ı ÷ı› ’ÿ˚√·, ‰Ëı_«ı »ı ÷ı›
                               ’ÿ˚√·, ¬Î› ÷ı› ’ÿ˚√·. ⁄‘Ì ’ÿ˚√·fiÌ ⁄Î∞ »ı. ÷ı‹Î_ “Ë_”’b_
   ±flı, ÿ˘ÏÊ÷ … fi◊Ìfiı ! ‹fiı ÿ˘ÏÊ÷ ¿˘¥ ÿı¬Î÷_ fi◊Ì. ÿ˘ÏÊ÷   ¿ı “Ë_ ¿fl<_ »\_” ±ı‰_ ¿Ëı ±ı ¤˛Î_Ï÷. ±ı «˘ÓÀÌ ’Õu˘ ÷ı◊Ì ±Î ŒÁ΋HÎ
»ı … fiËŸ. ±Î ÿ˘ÏÊ÷ ¤ıÿ V‰w’◊Ì »ı. ¤ıÿ⁄Ï©◊Ì ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î›    »ı. ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ±Î ¤Î‰ ¬˘À˘ »ı. ⁄ËÎfl fiÌ¿‚Ì Ω. ’HΠˉı
»ı.                              ·˘¿˘ ÂÌ flÌ÷ı fiÌ¿‚ı ? iÎÎfiÌ ‰√fl fiÌ¿‚ı fiËŸ. ±ıfi˘ flV÷˘, ΩHοÎfl
   …ıfiÌ ¤ıÿ⁄Ï© √¥, ÷ıfiı ±¤ıÿ ºÏp µI’Lfi ◊¥. I›Î_ ÿ˘ÏÊ÷   Ωı¥±ıfiı ? ±fiı V‰w’fi_ ¤Îfi Ωı¥±ı. V‰w’fiÎ ¤Îfi ‰√fl fiÌ¿‚ı
…ı‰_ ¿Â_ »ı … fiËŸ, ≠ı‹ … »ı.                 fiËŸ. ±ıÀ·ı ŒÁΛ_ »ı ⁄‘_ …√÷ı›. ±Î¥ ŒV›Î ¤¥, ±Î¥ ŒV›Î.
                                   Ï«_÷Î-¿¿‚ÎÀ ◊Λ »ı ÷ı› ’ÿ˚√·fiıı ◊Λ »ı, ±ÎI‹Îfiı ◊÷Î
   ≠Ufi¿÷ν — ¬Î¥±ı »Ì±ı ¬Î‰Îfi_ ±ı ’ÿ˚√· ±fiı ’̉Îfi_ ±ı
                               fi◊Ì.
’ÿ˚√·, ⁄‘_ ’ÿ˚√· ?
                                   ≠Ufi¿÷ν — ±ÎI‹Î ’ÒflÎ≥ √›˘. ±ıfiı »^À‰_ »ı ˉı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ’ÿ˚√· ⁄‘_.
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’λ˘ ‹@÷ … »ı. ’HÎ ±ı ¤Îfi ◊Λ ÷˘ ⁄‘_
   ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±Î ÂflÌflı› ’ÿ˚√· ? ±Î ÿ‰Î ¬Î‰Ì,     Á‰˝V‰ ‹@÷ ◊Λ. “÷‹ı” ‹@÷ ◊≥ √›Îfiı ˉı.
±ı ⁄‘Ì ’ÿ˚√· ?
                                  ⁄‘Ì ’ÿ˚√·fiÌ ⁄Î∞ »ı ! iÎÎfi̱˘fiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ¿˘¥ ‹fl÷_ …
   ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√·.                     fi◊Ì ±fiı ·˘¿¤ÎÊ΋Î_ ⁄‘Î ·˘¿ ‹›Î˝ Ω› »ı. ¤˛Î_Ï÷‹Î_ ±ı‰_ ¤ÎÁı
   ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ’ÿ˚√·fiı ’ÿ˚√· ÁËΛ ¿flı ?          »ı.
                                    _
                                  ¤˛ÎÏ÷ ±ıÀ·ı ±Î ËÎ◊ ±Î‹ ±Î_¬ı ÿ⁄Î¥ Ω›fiı ÷˘ ±Î ·Î¥À
  ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ±ı¿ ’ÿ˚√· ⁄ÌΩ ’ÿ˚√·fiı ±◊ÕΛ, ±ıÀ·ı ÷ÒÀÌ
                               ⁄ı ÿı¬Î›. ÿı¬Î› ¿ı fiÎ ÿı¬Î› ? ±S›Î, ⁄ı fi◊Ì, ±ı¿ … »ı. I›Îflı
Ω› ⁄‘_ ’ÿ˚√·. ±ı ÁËΛ ¿flı ±fiı fi¿ÁÎfiı› ¿flı, ±ÎI‹Î ÷ı‰˘ fi◊Ì.
                               ±ı ¿Ëı »ı, “⁄ı »ıfiı.” ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “±ı¿ »ı.” ÷ı fiÎ ‹Îfi÷Πˢ›
   ≠Ufi¿÷ν — ±ı ÷˘ Ïfifl΂˘ »ı.                              Ó
                               ÷˘ ’»Ì ±Î ËÎ◊ ±Î’HÎı ¬ı«Ì ·¥±ıfiı ±ıÀ·ı ÷fl÷ ±ı¿ … ÿı¬Î›.
(10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ !                  345   346                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

    ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√·fiıı ‹ÎÀı ’ÿ˚√·fi_ Áı‰fi, iÎÎfi̱˘fiı› ’HÎ    ◊Λ ÷ı ≠›˘√ÁÎ. ±Î ≠›˘√ÁÎ ◊¥fiı ’»Ì Ï‹lÁÎ ◊Λ. Ï‹lÁ΋Î_◊Ì
¿fl‰_ ’Õı »ı, U›Î_ Á‘Ì ±Î ’ÿ˚√·fiÌ Ë›Î÷Ì »ı I›Î_ Á‘Ì ?       ’λΠωlÁ΋Î_ Ω›. ¿ÎflHÎ ’fl‹Îb ±ı ≠›˘√ÁÎ, w’¿ ’fl‹Îb ±ı
                                 Ï‹lÁÎ. ’»Ì Œ‚ ±Î’Ìfiı ωlÁÎ Ïfifl_÷fl ◊›Î ¿flı ’HÎ ≠›˘√ÁÎ
    ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi̱˘› Â_ ¿flı ? iÎÎfi̱˘fiı› »^À¿˘ fiËŸ, ¿˘¥fiı
                                 ◊‰ÎfiÎ ⁄_‘ ◊Λ ±ıÀ·ı Ï‹lÁÎ µI’Lfi fi ◊Λ, ±ıÀ·ı ⁄‘_ ⁄_‘ ◊Λ.
»^À¿˘ fiËŸ.
                                    ÿıËfiı ’˘÷Îfi_ ÂflÌfl ‹Îfiı »ı. ±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰ »ı ±ıÀ·ı …√÷
    ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±Î ’ÿ˚√·fiÌ ±_ÿfl◊Ì …ı ‰V÷ ’ıÿÎ
                                 ±‰ÎV÷ω¿ ÿı¬Î›. ±ıÀ·ı ÷ı √HÎοÎfl ¿flı fiı ’λ˘ ¤Î√οÎfl ¿›Î˝˝
◊›ı·Ì, ±ıfiÎ Áı‰fi◊Ì Ωı ±Î ’ÿ˚√· ÁÎfl<_ ◊÷_ ˢ› ÷˘, ±ıfi˘
                                 ¿flı. ’ÿ˚√·fiÎ V‰¤Îω¿ ’fl‹Îb »ı, ’HÎ ±ÎI‹Îfi˘ ω¤Îω¿ V‰¤Î‰
µ’›˘√ ¿fl‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ Â_ ?
                                                _
                                 »ı. ±ıÀ·ı √HÎοÎfl-¤Î√οÎfl, ¤˛Î÷ ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ »ı. ¤Î√οÎfl‹Î_
    ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ÷˘ ËÎ◊‹Î_ ÁkÎÎ fi◊Ì. ±ıfi˘ ƒT›-ZÎıhÎ-¿Î‚-  … √HÎοÎflfi_ ⁄Ì… ’Õı·_ »ı fiı √HÎοÎfl‹Î_ ¤Î√οÎflfi__ ⁄Ì… ’Õı·_
¤Î‰ »ı. ±ıÀ·ı «Î·ı fiËŸ. ¿Î‚ ¤ı√˘ ◊Λ I›Îflı ’λ\_ ·˘¿ ¿ËıÂı,    »ı. ÷ıfiı ±Î’HÎı CÎη‹ı· ¿Ë̱ı »Ì±ı. ±Î …√÷‹Î_ Áfl‰Î‚Î-
“±Î ÷‹fiı µ‘flÁ ¿˘HÎı ¿flÌ ?” I›Îflı ¿Ëı, “µ‘flÁ ’ÿ˚√·ı ¿flÌ.”     ⁄Îÿ⁄οÌ-√HÎοÎfl fiı ¤Î√οÎfl ±ı «Îfl … ‰V÷ »ı. ‹˘ÀΤÎ√fiÎ
‹ÀÎÕÂı ¿˘HÎ ? I›Îflı ¿Ëı, “’ÿ˚√· ‹ÀÎÕÂı.” ÿ—¬ ¿˘fiı »ı ? I›Îflı   ∞‰˘ ¤˛Î_Ï÷‹Î_ »ı. ÷ı fi›Î˝ √HÎοÎfl … ¿›Î˝˝ ¿flı »ı. ⁄ı fl¿‹fi˘
¿Ëı, “’ÿ˚√·fiı.” ’HΠˉı ±ı ±ıfiı ’˘÷Îfiı Á‹Ω› fiËŸfiı ! ⁄ˆflÌ     √HÎοÎfl ¿fḻı fiı ‹‚÷˘ fi ±Î‰ı ÷˘ ÷ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ±Î …√÷
ΩıÕı ‹÷¤ıÿ ’Õı ÷ı, ±ıfiı ⁄ıµfiı ÿ—¬ ◊Λ. flÎ÷ı ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı ’λÌ.   ±Î¬_ ÁÎ_ÁÎÏfl¿ Á¬◊Ì ¤flı·_ »ı. fiı ÷‹fiı Á¬ fi ±ÎT›_ ÷˘ ¿_¥¿
    ’ÿ˚√·fiı ’ÿ˚√· ±◊ÕΛ »ı. «ı÷fifiı «ı÷fi ¿ÿÌ … ±◊ÕÎ÷_      ¤Ò· flËÌ √¥ »ı, ÷ı‰Ì ÷‹fiı Á‹… fi ’Õı ?
fi◊Ì.                                   Á‰ÎflfiÎ ’ˢfl‹Î_ Á_›˘√˘fiÎ Áfl‰Î‚Î ◊‰Î ‹Î_ÕuÎ. ±‹ı ¿˘¥
                                 ‰V÷fiΠϤ¬ÎflÌ fi◊Ì, »÷Î_ T›‰ËÎfl‹Î_ ±‹ÎflÌ ’ÎÁı Ϥ¬ÎflÌ’b_
           Ï’_Õfi_ ±_¿√ÏHÎ÷ !
                                 ¿flÎT›_ (√HÎοÎfl) fiı ⁄ı⁄Ìfiı ¿èÎ_ ¿ı Ω ⁄ıfi, V‰ıÀfl ·¥ ±Î‰˘. ‹ÎB›_
    …√÷‹Î_ «Îfl ‰V÷ »ı. Áfl‰Î‚Î-⁄Îÿ⁄Î¿Ì ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ◊¥      ±ı √HÎοÎfl fiı ’Ëı›* ±ı Áfl‰Î‚˘ ◊›˘. ÷ı … ±Î Áfl‰Î‚ÎfiÌ
flËı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ »ı. √HÎοÎfl-¤Î√οÎfl ’˘÷ı ¿flı    ⁄Îÿ⁄Î¿Ì ◊‰ÎfiÌ ÷ı ¿<ÿfl÷Ì »ı ±ıÀ·ı ˉı √fl‹Ì ·Î√ı »ı. ÷ı V‰ıÀfl
»ı. ÷ı ÂıÊ ‰‘ı »ı. ‹ıfl ‹Ò±Î, Ïfi—ÂıÊ ¤Î√οÎfl ¿fl ÷˘ µ¿ı· ±Î‰Âı.   ¿ÎœÌ fiά‰Îfi_ ‹fi ◊›_ ÷ı ¤Î√οÎfl. ’»Ì V‰ıÀfl ¿ÎœÌ fiÎA›_ ÷ı
   Áfl‰Î‚˘-⁄Îÿ⁄Î¿Ì ’ÿ˚√·fiÎ »ı. √HÎοÎfl-¤Î√οÎfl (T›‰ËÎfl)     ⁄Îÿ⁄Î¿Ì ◊¥. ÷ı ⁄Îÿ⁄Î¿Ì ◊¥ ÷ı Á_›˘√Ì ’flΉΠ∂¤Î I›Îflı ±‹ı
±ÎI‹ÎfiÎ »ı. flÎ√ I›Î_ √HÎοÎfl, ¶ıÊ◊Ì ÷ıfi˘ ¤Î√οÎfl, ¨«˘ ◊‰_     ¿ÎœÌ fiÎA›_.
±ı √HÎοÎfl, fiÌ«ı ◊‰_ ±ı ¤Î√οÎfl ±fiı flÎ÷ı ±˘œÌfiı ›˘…fiÎ ¿flı        Œ˘flıfifiÎ ·˘¿˘ ¿Ëı ¿ı ±ËŸfiÎfiı ’HÎ ⁄‘Îfiı √HÎοÎfl-¤Î√οÎfl-
»ı ÷ı √HÎοÎfl ¿flı »ı. ‹ıÓ ’Ëı·Î_ ¤Î√οÎfl ¿fl‰Î ‹Î_Õu˘, ÷ı Ïfi—ÂıÊ  Áfl‰Î‚Î ±fiı ⁄Îÿ⁄Î¿Ì ±Î‰Õı ¿ı fiÎ ±Î‰Õı ? ÿflı¿fiı ±Î‰Õı …. ±Î
¤Î√οÎfl ¿›˘˝ ±ıÀ·ı ’Òfl_ ◊›_. √HÎοÎfl fiı ¤Î√οÎfl ÷ı @›Îflı›     …√÷‹Î_ ±Î «Îfl … ‰V÷ »ı, ’Î_«‹Ì ¿˘¥ ‰V÷ »ı … fiËŸ. …ı
’ÿ˚√·fiÎ Ë÷Î … fiËŸ, ÷ı (T›‰ËÎfl) ±ÎI‹ÎfiÎ … »ı. ˉı ÷‹ı ¿Ë˘     ⁄Ì∞ ±fi_÷ ‰V÷±˘ ÷‹fiı ÿı¬Î› »ı ÷ı «Îfl ‰V÷±˘‹Î_◊Ì … µI’Lfi
¿ı ±Î ⁄flÎ⁄fl fi◊Ì, ±Î ÷ı‹ fi◊Ì, ±ıÀ·ı ±Î ωlÁÎfiÎ √HÎοÎfl       ◊›ı·Ì »ı. ‹Ò±Î, ·˘¿ ⁄̉ÕΉ ⁄̉ÕΉ ¿flı »ı. ·E«Î¥ fi ¿flÌÂ,
(10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ !                  347   348                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

«˘flÌ fi ¿flÌÂ. ‹Ò±Î, ±Î ¿ËıfiÎfl˘ ¿˘HÎ ? ±fiı ¿flfiÎfl˘ ¿˘HÎ ? ±Î    Ω› ÷˘ ÷ı ÷‹fiı iÎÎfi ±Î’Ìfiı Ω› ±fiı T›‰„V◊÷ Á‰‚_ ±Î’Ìfiı
«Îfl ‰V÷fi_ V‰w’ Á‹∞ S›˘. ±Î¬_ …√÷ ¤Î√οÎfl ¿flı »ı. ÷ı       Ω› ÷˘ ±Î’HÎfiı ·Ëıfl ¿flΉÌfiı Ω›. ±Î’HÎfiı ÷˘ ⁄Lfiı‰ ⁄Î…\fi˘
‹ŸÕÎ µ’fl ‹ŸÕÎ «œÎ‰ı »ı fiı fiÌ«ı µ÷Îfl µ÷Îfl ¿flı »ı. »÷Î_ ’Îfl    ·Î¤ … »ı.
fi◊Ì ±Î‰÷˘. ±‹Îfl˘ ¤Î√οÎfl ÷˘ Ïfi—ÂıÊ ◊¥ √›˘ »ı. ‹ŸÕ_-⁄ŸÕ_        ±˘√ı˝fiÎ¥Ï{_√ ’ÿ˚√·fi_ »ı fiı ¿fl΋÷ı› ’Î»Ì ’ÿ˚√·fiÌ »ı
±‹Îflı «œÎ‰‰Îfi_ ¿ı µ÷Îfl‰Îfi_ flèÎ_ … fi◊Ì.              ÷˘ ’»Ì ÷_ Â_ ¿Î‹ ‹Î◊_ ‹Îflı »ı ? ±ı‹Î_ Â_ Õ¬˘ ¿fl‰Îfi˘ ? Õ¬˘
    ±Î’HÎı Ïˋη› µ’fl …¥±ı fiı ⁄flŒ ’Õ÷˘ ˢ› fiı …÷Î_ …÷Î_    ¿fl˘ ÷˘ Õ¬· ◊¥ Ω›. Ωı ±˘√ı˝fiÎ¥Ï{_√ ±Î’HÎ_ ˢ÷ ÷˘› ÷ı
¿˘¥¿ …B›Î±ı ⁄© ¤√‰Îfi …ı‰_ ’Ò÷‚_ ÿı¬Î›. ⁄Ì∞ …B›Î±ı ⁄flŒ      ±Î’H΢ ±Ï¤≠Λ ¿Î‹fi˘. ±ıÀ·ı ±Î‹Î_ ±Ï¤≠Λ ω·› ◊¥ Ω›
’Õu˘ ˢ› ÷ı ‹ËÎÿı‰∞fiÎ ÿıflÎ …ı‰_ ÿı¬Î›, hÎÌ∞ …B›Î±ı ⁄flŒ‹Î_    ÷˘ … µ¿ı· ±Î‰ı.
‹ËŸ ‰˘Â ⁄ı{Ìfi ÿı¬Î›. ⁄flŒ ⁄‘ı Áfl¬˘ fiÎ ’Õı ? ±Î flÎhÎı ⁄flŒ              ¬Î› ’ÿ˚√·, ’ÿ˚√·fiı !
’Õu˘ ÷ı Áfl‰Î‚˘ ◊›˘ ±fiı Á‰Îflı ÁÒfl… ∂√ı ¿ı ⁄‘_ ±˘√‚‰Î ‹Î_Õı
÷ı ⁄Îÿ⁄Î¿Ì ◊¥. ˉı ⁄©fi_ ’Ò÷‚_ Ωı¥fiı ⁄Ò‹˘ ’Õı ¿ı ±S›Î, ⁄©fiÌ      øÏ‹¿‹Î_ ÷˘ “±Î »˘Õ˘, ÷ı »˘Õ˘”, I›Îflı ¿Ëı, “¤Î¥, Â_ ¿Î‹
‹ÒÏ÷˝ ! ÷ı √HÎοÎfl ¿fl ¿fl ¿flı fiı ·˘¿˘fiı ¿Ëı ¿ı ±S›Î, …\±˘ ’ıHÎı  »˘ÕΛ »˘ÕΛ ¿flı »ı, ⁄Î ? ’ÿ˚√· ’ÿ˚√·fiı ¬Î› »ı, ±ı‹Î_ ÷_
⁄© ¤√‰Îfifi_ ’Ò÷‚_ »ı. I›Î_ ⁄‘Î Ωı‰Î Ω› I›Îflı ±˘√‚Ì √›_ ˢ›,    Â_ ¿fl‰Î ‰E«ı ±ÎÕ˘ ±Î‰_ »\_ ?” ‹Ò‚ ‰Î÷ …\ÿÌ Ω÷fiÌ »ı.
÷ı ‰¬÷ı ‹ËŸ ¤Î‰ ⁄ÿ·Î›Î, ÷ı ¤Î√οÎfl ◊›˘. ±‹Îfl˘ ¤Î√οÎfl          ≠Ufi¿÷ν — ¬flÌ ‰Î÷ »ı.
Ïfi—ÂıÊ Ë˘›. Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ◊Λ ÷ı Ïfi—ÂıÊ ¤Î√οÎfl ¿Ëı‰Î›.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ’ÿ˚√· ’ÿ˚√·fiı ¬Î› »ı, ±ÎI‹Î ¬Î÷˘
   …\±˘fiı, ˉı ±ı …ˆfi ’ÿ˚√·, ‰‚Ì ±Î ‰ˆWHΉ ’ÿ˚√·, ±ı     fi◊Ì.
⁄‘Î ’λΠ‰Î_‘Î ∂ÃΉfiÎflΠˢ›. ±ıfiı ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ ¿ı ±Î ’ÿ˚√·
fiÕı »ı ÷fiı. ±ıÀ·ı ‰Î_‘˘ fiÎ µÃΉ‰˘ Ωı¥±ı. iÎÎfiÌ √‹ı I›Î_ ÿ½fi     ¿˘¥ »˘¿flÎfiı Á΋ı ⁄ËÎfl‰ÏÀ›Î ‹Y›Î, ÷ı ¿Îfi ¿Î’ı, fiο ¿Î’ı
¿fl‰Î Ω› ÷˘ ‰Î_‘˘ fiÎ ∂ɢ Ωı¥±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı‹fiÌ ’ÎÁı ÷˘      fiı ’»Ì Âο ¿flı ÷˘ Â_ ◊Λ ? Â_ ±Áfl ◊Λ ? ±ı ÷˘ ’ÿ˚√·fi_
±ı¿ … flÌ÷ ˢ›, ‰Ì÷flÎ√÷Î. ¿˘¥ ’Z΋Î_› fiΠˢ›, ¿ÂΛ‹Î_ fiÎ     Âο ¿flı »ı, ±˘»Î ±ÎI‹Îfi_ Âο ¿flı »ı ?
ˢ›. ±ı‹fiÌ ’ÎÁı ÷˘ ±ı¿ … flÌ÷ ˢ› ¿ı √HÎοÎfl ◊›ı·_ ˢ› ÷ıfiı       ’ÿ˚√· ’ÿ˚√·fiı ¬Î› ÷ı‹Î_ ±ÎI‹Î µ’fl µ’¿Îflı› Â_ ±fiı fiÎ
¤Î√Ìfiı Á‹Îfi ¿flı ±fiı ¤Î√οÎfl ◊›ı·_ ˢ› ±ıfiı √HÎÌfiı Á‹Îfi      µ’¿Îflı› Â_ ?
¿flı. Á΋ÁÎ‹Ì √HÎοÎfl-¤Î√οÎfl ⁄ı ¿flÌ fiάı, ±ıÀ·ı Áfl¬_ ¿flÌ
                                    ·˘¿˘ ΩHÎ÷Î fi◊Ì, ÷ıfiı ÷˘ U›Î_◊Ì ÁyflÀıÀÌ ¿Î’ı (’ÿ˚√·,
fiάı, Á‹Îfi ¿flÌ fiάı. ±fiı U›Îflı …√÷fiı Â_ √‹ı ? √HÎοÎfl
                                 ÿıË, Œ‚) I›Î_◊Ì ±ÎI‹Î … ¿’Λ ±fiı …ı ±ÎI‹Îfiı ΩHÎı »ı ÷ıfiı
±ı¿·˘ … √‹ı. ¤Î√οÎfl ¿ı‹ ¿›˘˝, ¿ËıÂı. ±fiı iÎÎfiÌ ’vÊfi_ ÷˘
                                 ÷˘ ÁyflÀıÀÌ U›Î_◊Ì ¿Î’‰Ì ˢ› I›Î_◊Ì ¿Î’ı. ±ıfiı ‹Á‚‰Ì ˢ› ÷˘›
Á‹Îfi … ¿fl‰Îfi_ ¿Î‹, ‰Ì÷flÎ√÷Î !
                                 ‹Á‚ı, ’HÎ ±ÎI‹Î ¿’ΉÎfi˘ fi◊Ì. …√÷ ±Î¬_› ÁyflÀıÀÌ … »ı.
   …Õ ±ı‰Ì Ωı‹ıÀˇÌ »ı, ÷ıfiÎ Ï◊›fl‹‹Î_ ÁΘS‰ ◊Λ »ı, ÷˘ ±Î    ÿı‰·˘¿˘› ¤˘√‰Î¥ Ω›. ÿı‰Ì±˘ ¤˘√‰Î¥ Ω› »ı. ¿ıÀ·Ì¿ ⁄Ï©‰Î‚Ì,
Ï◊›fl‹ ÷Îfl˘ ÁÎ"S‰ fiËŸ ◊Λ ? …Õ ÷˘ T›‰„V◊÷ ±‰‚_ ±Î’Ìfiı       ¿ıÀ·Ì¿ ⁄©, ¿ıÀ·Ì¿ ±⁄‘, ±ı‰Ì ⁄‘Ì … ÁyflÀıÀ̱˘ … »ı !
(10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ !                  349   350                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

   ©ÎI‹Î ΩH›˘ ±ıÀ·ı ωϑ ¿flÌfiı, ¤√‰Îfifiı ⁄ËÎfl ⁄ıÁÎÕ̱ı       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı ±ı¿ … ≠¿Îflfi˘ V‰¤Î‰ ⁄‘Î ’ÿ˚√·fi˘.
fiı ’»Ì ÁyflÀıÀÌ »ı fiı, ÷ıfiı «M’◊Ì U›Î_◊Ì ¿Î’‰Ì ˢ› I›Î_◊Ì ÷_   ¤Ò¬ ·Î√‰Ì, ÷flÁ ·Î√‰Ì, ·Î√HÎ̱˘ µI’Lfi ◊‰Ì, Œ·Îb_ ◊‰_,
÷Îflı ¿Î’. ¿Î’fiÎfl˘› ÁyflÀıÀÌ »ı, ¿’Λ »ı ÷ı› ÁyflÀıÀÌ »ı.      ◊ο ·Î√‰˘, √˘flÎ ◊‰_, ‘˘‚Î ◊‰_, ¿Î‚Î ◊‰_, ’Ì‚Î ’ÕÌ …‰_.
    ¬Î› ’ÿ˚√· fiı ¬Î·Ì ±Ëo¿Îfl ¿flı »ı ¿ı “‹ıÓ ¬Î‘_”. ±ıfiı       ≠Ufi¿÷ν — ËÎ, ⁄flÎ⁄fl »ı.
¬⁄fl … fi◊Ì ¿ı ⁄ÌΩı ¿˘¥ »ı. ±Î ÷˘ ’Îfl¿Ì ’ÌÕÎ “’˘÷ı” ·¥          ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ ’ÿ˚√·fi˘ …ı V‰¤Î‰ »ı, ⁄‘Λ ’ÿ˚√·fi˘
·ı »ı.                              V‰¤Î‰ ±ı¿ …, ⁄‘ı … ±ı V‰¤Î‰ »ı.
   ±ı‹Î_ ±Î‰_ ¿_¥¿ √Ò_√‚΋HÎ ◊¥ Ω›, ¿_¥¿ ‰E«ı ±ÎÕ<_ ±Î‰Ì      Ωı ’ÿ˚√· ÁkÎΑÌ ˢ÷, T›‰„V◊÷ ‰√fl, ÷˘ ÷˘ ¤Ò¬ ¿˘¥fiı
√›_ ±ıÀ·ı ⁄_‘¿˘Ê ◊¥ Ω›. ±Î ⁄‘_ ’ÿ˚√· … »ı. Ï⁄‹ÎflÌfi_›       ·Î√÷ fiËŸ, ’HÎ ÷ı‰_ fi◊Ì. ’ÿ˚√· ÷ıfiÎ_ V‰¤Î‰‹Î_ … ¿Î‹ ¿flÌ
’ÿ˚√· … »ı. ’ÿ˚√·fiı “…\±˘”, ’ÿ˚√·‹› fiÎ ◊Ή, “…\±˘” ¿ı Â_     flèÎ_ »ı.
◊¥ flèÎ_ »ı. ’HΠˉı ÂÌ flÌ÷ı …\±,ı ±ıfi˘ ‹˘Ë ±˘»˘ ◊›Î ÏÁ‰Î› ?
‹˘Ë U›Î_ Á‘Ì ÷ÒÀı fiËŸ, I›Î_ Á‘Ì ¤˛Î_Ï÷ Ω› fiËŸ. ±‹¿ ≠¿Îflfi˘       ≠Ufi¿÷ν — ¬Î÷Ì ‰¬÷ı ¬Î‰Î‹Î_ ¿_Àˇ˘· flËı÷˘ fi◊Ì.
‹˘Ë flè΢ ˢ› I›Îflı ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ¤ı√˘ ◊Λ. ÷ı ‹˘Ë ±Î’HÎı ±ıfiı      ÿÎÿÎlÌ — ¬Î÷Ì ‰¬÷ı ¬Î ¬Î ¿flı »ıı ÷ı ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰
¿ÎœÌ ±Î’̱ı. ±ıfiı ‹˘Ë ¤V‹Ì¤Ò÷ ¿flÌ ±Î’̱ı ’»Ì “Ωı‰Î”fi_ ◊Λ    »ı. ÷ı ’ÿ˚√· ’ÿ˚√·fiı ¬ıÓ«ı »ı. Ë‹HÎÎ_ ’Î_«Á˘ …HÎ …‹‰Î ⁄ıÁı
±ı. ‹˘Ë ¤V‹Ì¤Ò÷ ◊›Î ÏÁ‰Î› ÷˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ iÎÎfi ∂¤_ fiÎ        fiı ¿˘≥ ±ıÀÌ¿ıÀ‰Î‚Î ÁÎËı⁄ ˢ› ÷˘ ÷ı‹fiı “…‹‰Î ⁄ıÁ˘” ¿Ë̱ı ÷˘
◊Λfiı ! ‰ˆflÎ√ ÷˘ ¿ıÀ·Î ÿËÎÕÎ ·Î‰Âı ? ‰ˆflÎ√ flËı fiËŸ.       “fiÎ fiΔ ¿flı ’HÎ ’»Ì ⁄ıÁı fiı ¤Î÷ ±Î‰‰ÎfiÌ ‰Îfl ˢ› ÷˘ ÿ΂‹Î_
   ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√·fiÌ Â„@÷ ¬flÌ ?                ËÎ◊ CÎÎS›Î ¿flı, Âο‹Î_ ËÎ◊ CÎÎS›Î ¿flı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ’ÿ˚√·fi˘
                                 V‰¤Î‰ »ıı.
   ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ ’ÒflHÎ-√·fi »ı. ’ÿ˚√·fiı ÷Î⁄ı
Ωı ±Î ‰ÎHÎÌfiÌ Â„@÷ ¿Ë̱ı, ’HÎ I›Îflı ’ÿ˚√· … ⁄‘_ ¿flı. ±Î        ‹Î√ı »ı ’ÿ˚√·, ÷˘› ÷ı‹Î_ ±Îfl˘’ ¿flı »ı ¿ı, “‹ıÓ ‹Î_B›_”,
¤Ò¬ ·Î√ı »ı I›Îflı ÿıË ¿Â_ ¿flı »ı ? Á_ÕÎÁ …‰_ ˢ› I›Îflı ’ÿ˚√·fiı  ¬⁄flı› fi◊Ì ±ı ÷˘ ’HÎ ⁄Ì…\_ ¿˘¥ ‹Î_√fiÎfl_ »ı … fiËŸ fiı ±ı‹Î_,
÷Î⁄ı ’˘÷ı (’ÿ˚√·) flËÌ Â¿ı »ı ? ’ÿ˚√·fiÌ ÁkÎÎ fi◊Ì ’HÎ ÷ıfi˘     ÷’ÎÁ ¿fl÷Î_ ±ı‰_ … ·Î√ı »ı fiı ? ±ıfiı ÷’ÎÁ ¿fl÷Î_ Â_ ·Î√ı ?
’ÒflHÎ-√·fi V‰¤Î‰ »ı.                          ≠Ufi¿÷ν — ¿Â_ …Õı fiËŸ ±ıfiı.
   ≠Ufi¿÷ν — ±ı Á‹Ω›_ fiËŸ ⁄flÎ⁄fl, ±ı Ïfifl_÷fl ’Ïfl‰÷˝fi ◊›Î       ÿÎÿÎlÌ — “⁄Ì…\_ ¿˘¥ »ı … @›Î_ ? Ë_ … »\_ fiı”, ¿ËıÂı. ±Î
¿fl‰_ ±ı V‰¤Î‰ ?                         ⁄‘_ ‹Î√ı »ı … ’ÿ˚√·.
   ÿÎÿÎlÌ — ’Ïfl‰÷˝fi ÷˘ ◊›Î … ¿flı »ı, ±Î¬_ …√÷.           ≠Ufi¿÷ν — ¬˘flο-’ÎHÎÌ, ⁄‘_ ?
   ≠Ufi¿÷ν — …ı ±ı¿ ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ »ı, ±ı Á‰˝ ’ÿ˚√·fi˘        ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Ì «ÌΩı fiËΉÎ-‘˘‰Îfi_› ’ÿ˚√· ‹Î√ı »ı. ÿÎ÷HÎı›
V‰¤Î‰ »ı ?                            ¿fl‰Îfi_› ’ÿ˚√· ‹Î√ı »ı.
(10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ !                 351   352                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

   ¬ÎfiÎfl ÿıË »ı. ¬ÎfiÎfl ΩHÎ÷˘ fi◊Ì ±fiı ΩHÎfiÎfl ¬Î÷˘ fi◊Ì.       ’ÿ˚√· ±ıfi˘ V‰¤Î‰ »˘Õı fiËŸ. «ı÷fi ±ıfi˘ V‰¤Î‰ »˘Õı
Ïø›Î ¿flı ±ı ’fl÷k‰ ±fiı ΩHÎfiÎfl V‰÷k‰ »ı ! ·Ò_Àı »ı fiı ·Ò_ÀΛ   fiËŸ. ’˘÷ ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ fl‹ı ±fiı ±Î (±Ë_¿Îfl) Õ¬˘ ¿flı. ›ı
»ı ±ı ⁄ıµ ±fiÎI‹Î »ı.                      ±Î‹«Î fiı ÷ı ±Î‹«Î. ›ı ±Î‹«Î fiı ÷ı› ±Î‹«Î. ±fiı ⁄ËÎfl◊Ì
   ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√·‹Î_ ¿˘¥ ‘flΛ_ fiËŸ.
                                ⁄ˆflÌ ’ˆHÎÌ ·ÎT›˘, ÷ı› ±Î‹«Ì. Ωı µ’ÎÏ‘ CÎÎ·Ì »ı fiı !
                                   ≠Ufi¿÷ν — Ë‹HÎÎ_ ÿÎÿÎ, ‰‘Îflı «ÎS›_ »ı, ⁄Ë «ÎS›_ »ı ±Î.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ‘flΛΠ±ı‰_ ¿˘¥fiı ◊›ı·_ fiËŸ. I›Î_ ’ı·_
’ÿ˚√·ı› ◊˘Õ_ Ϥ¬ÎflÌ ÷˘ flËı‰Îfi_ … »ı fiı ! ÷˘ ±ıfiÎ ¿fl÷Î         ÿÎÿÎlÌ — ‰‘Îflı »ı, ‹‹I‰ À˘’ µ’fl ⁄ıÃ<_ »ı ±I›Îflı. I›Îflı
’Ëı·ı◊Ì … Ϥ¬ÎflÌ ¿ËÌ ÿ¥±ı ÷˘ Â_ ¬˘À_ ? Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰ı fiı,     ‹Îflı› ¬Î›fiı ±ı‰˘ ! T›‰ËÎfl‹Î_ «˘yÁ ‹ÎHÎÁ ΩıÕı ⁄ıÁfiÎflÎ ÷‹ı,
’Îfl ±Î‰ı fiı !                          ±Î ±Î… ±«˘yÁ ¿_’fiÌfi_ ‘΋ ⁄ıÃ<_ »ı ±Î !
  ’ÿ˚√·˘fi˘ ¤‰˘¤‰ Ï÷flV¿Îfl ¿flı·˘ »ı, ÷ı … ÷fiı fiÕı »ı. ±Î           ‘ÎÏ‹˝¿ ’ÿ˚√·ı› ⁄fiı ±À¿HÎ !
…√÷‹Î_ ±ı‰Ì ¿˘¥ «Ì… fi◊Ì ¿ı U›Î_ ⁄ıÃΠˢ› I›Î_ ⁄ıÃÎ ⁄ıÃÎ «ÌΩı
fi ‹‚ı, ÷ı‰˘ ±ÎI‹Îfi˘ ‰ˆ¤‰ »ı.                     ≠Ufi¿÷ν — ±Î"fiν‹ıLÀ· ‹Î√˝‹Î_ (‘‹˝‹Î_) ¿_¥¿ ¿fḻı »Ì±ı
                                ±ı‰˘ ±ı¿ Ω÷fi˘ ±ÎI‹Á_÷˘Ê flËı »ı.
   ’ÿ˚√·fiÌ ¿fl΋÷ ÷˘ ±ı‰Ì »ı ¿ı ÷‹˘ …ı ‰V÷fiı ÷fl»˘Õ¢,
÷ı ’»Ì @›Îflı› ¤ı√Ì fi ◊Λ. ±Î ¤‰‹Î_ ÷˘ ¿ÿΫ ‹‚ı ’HÎ ⁄ÌΩ        ÿÎÿÎlÌ — Ï‹J›Î Á_÷˘Ê ±fiı ±ı¿ Ω÷fiÌ ÂÎ_Ï÷ flËı. …ı‹ ¿˘¥
                                     _
                                …B›Î±ı Õ<√fl ±Î‹ ÿı¬Î‰‹Î_ ⁄Ë ÁflÁ ˢ›, ÷˘ ¿<ÿfl÷Ì ±Î"fiν‹LÀ· ı
¤‰‹Î_ fi ‹‚ı.
                                ˢ›. ÷ı I›Î_ ±Î√‚ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î ¿ı‰_ Á_ÿfl ÿı¬Î› »ı !
   ·˘¿¤ÎÊ΋Î_ ±Î ÁÎfl_, ±Î ¬˘À<_ ¿Ëı‰Î› »ı fiı ¤√‰ÎfifiÌ                              ı
                                ±Î ‰Î÷ΉflHÎ ¿ıÀ·_ Á_ÿfl ·Î√ı »ı ! ±ı‰_ ¿˘¥ ±Î"fiν‹LÀ· ‰Î÷ΉflHÎ
¤ÎÊ΋Î_ ±ı¿ … ¿Ëı‰Î› »ı, ‰V÷ ±ı ‰V÷. ’ÿ˚√·, ’ÿ˚√·fiÎ       ·ÎB›Î ¿flı. ±ı ⁄‘Ì ’˙ÿ˚√Ï·¿ ‹V÷Ì, ’ÿ˚√·fiÌ ‹V÷Ì ⁄‘Ì, ⁄‘Î
V‰¤Î‰‹Î_ »ı fiı ±ÎI‹Î, ±ÎI‹ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ »ı.           ±Î"fiν‹ıLÀ· flV÷Î. ·˘¿˘fiı› √‹ı ±fiı ωfl˘‘ΤÎÁ ÷tfi. ±flı ¤Î¥,
   ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ ¿ı‰˘ ? ¤ı√_ ◊‰_, ω¬flΉ_, ¤ı√_ ◊‰_,     ±I›Îfl Á‘Ì Ë_ µkÎfl‹Î_ «Î·÷˘ Ë÷˘, ˉı ÿÏZÎH΋Î_ ¿ı‹ «Î·‰Îfi_
ω¬flΉ_. I›Îflı ·˘¿ ¿ËıÂı, ±Î ∂ÕÌ √›_ ⁄‘_. ’ÿ˚√·fiı ±ı‰_ ¿Â_   ◊›_ ? I›Îflı ¿Ëı, “±ı ÷˘ flV÷˘ …ı ⁄Î…\ …÷˘ ˢ› ÷ı ⁄Î…\ …‰Îfi_.
»ı fiËŸ ¿ı ∂ÕÌ …÷_ flËı. ±ı ÷˘ ∂ÕÌ Ω›, ¤ı√_ ◊Λ, ∂ÕÌ Ω›      I›Îflı ±ıfi˘ ±◊˝ Â_ »ı ? µkÎfl‹Î_ «ÎS›Î ’»Ì ÿÏZÎH΋Î_ «Î·‰Îfi_,
fiı ¤ı√_ ◊Λ.                          ±ı‰˘ flV÷˘ ¿˘HÎı ÿı¬ÎÕu˘ ? ‘Îfl˘ ¿ı flV÷˘ ⁄ÿ·Î› ÷˘› ’HÎ µkÎfl◊Ì
                                ’Ò‰˝ ¤HÎÌ Ω› ±fiı ÷ı fi˘◊˝-¥VÀ ⁄ÿ·Î› ’λ˘, ±ı¿·_ ¥VÀ‹Î_ fiËŸ
   ±Î «˘¬Îfiı √fl‹ ¿fḻı ÷˘ «œÌ Ω›. ±ıÀ·ı ·˘¿ ¿ËıÂı, ±Î    ’HÎ fi˘◊˝-¥VÀ‹Î_ …÷˘ ˢ›. ’HÎ Áε◊-¥VÀ‹Î_ ÷˘ fiÎ … …÷˘ ˢ›
«œuÎ fiı ’ı·Î ¿Î«Î Ë÷Î, ÷ı ¿¿‚ÎÀ ¿›Î˝ ¿flı fiı լΠ¿›Î˝˝ ¿flı »ı.  fiı ! ±ıÀ·ı ⁄‘Ì ΩB≤Ï÷ Ωı¥±ı ¿ı fiÎ Ωı¥±ı ?
’HÎ ±Î ÷˘ ’Ëı·Î_fiÌ ’ı·Ì Àı‰ ’ÕÌ √¥ »ı fiı, “±Î ÁÎfl_ fiı ±Î
¬˘À_, ±Î‰_ ◊Λ ÷˘ ÁÎfl_ fiı ±Î‰_ ◊Λ ÷˘ ¬˘À_.” ±Î‰_ ÁÎfl_-¬˘À_      ≠Ufi¿÷ν — ÷ı ⁄‘Ì ’ÿ˚√·fiÌ ‹V÷Ì »ı fiı ?
’ÿ˚√·‹Î_ »ı … fiËŸ ¿Â_. ’ÿ˚√· ÷˘ ’ÿ˚√·fiÎ V‰¤Î‰‹Î_ … »ı.        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘Ì ’ÿ˚√·fiÌ ‹V÷Ì »ı. Á_ÁÎflfiÎ ·˘¿˘ …ı
(10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ !                  353   354                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

‹V÷Ì‹Î_ ’ÕuÎ »ı ±ı ‹V÷Ì ±ÎfiÌ.                      ‰ˆWHΉfiı ‰ˆWHΉ ’ÿ˚√· ‹˘ZÎı fiÎ …‰Î ÿı fiı …ˆfifiı …ˆfi ’ÿ˚√·
   ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î ’˙ÿ˚√Ï·¿ ‹V÷Ì◊Ì Á_ÁÎfl ‰‘ıfiı ?      ‹˘ZÎı fiÎ …‰Î ÿı.
   ÿÎÿÎlÌ — Á_ÁÎfl ‰‘ı ±ıÀ·_ … fiËŸ, ±fi_÷˘ ◊Λ.            ≠Ufi¿÷ν — …ˆfi ’ÿ˚√· ±fiı ‰ˆWHΉ ’ÿ˚√· ±ıÀ·ı Â_ ?

   ≠Ufi¿÷ν — ±fi_÷˘ ◊Λ, ÷˘ ÷˘ ±Î √·ı ‹ıÓ ŒÎ_ÁÌ …ı‰_. ±ı       ÿÎÿÎlÌ — …ı ±ÎflÎK›_ ÷ı, ±ÎflΑfiÎ ¿flÌ ÷ı ’ÿ˚√·fiÌ … ¿flÌ
ΩHÎı »ı ¿ı Ë_ ÷˘ ¿Î_¥¿ ¿fl_ »\_ ’HÎ ±Î ÷˘ µ’fl◊Ì ŒÎ_ÁÌ ±Î‰Ì !    fiı ! ÿ½fi ¿fl‰Î √›Î, ‹ËÎflÎ…fiı fi‹V¿Îfl ¿fl‰Î √›Î ±ı ⁄‘_
                                 ’ÿ˚√·fiı … ±ÎflÎK›_fiı, ±ı‹Î_ ±ÎI‹Îfiı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? …ı‹Î_ ’Õu˘
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄ı¤Îfi’HÎı ‹Îfl ¬Î› »ı fiı !
                                 ÷ıfi˘ ¿ÎÀ ·ÎB›Î ‰√fl flËı … fiËŸ. ’HÎ ±Î ⁄‘Î_ VÀı’Ÿ√ »ı. …ˆfi
   ≠Ufi¿÷ν — ¿Ú’΂ÿı‰fiÎ ’V÷¿‹Î_◊Ì “…ˆfi ’ÿ˚√·¤Î‰ ±˘»˘      ’ÿ˚√·‹Î_ ‹Î÷Î∞fiÌ ¤„@÷‰Î‚ ÏÕV«Î…˝ ÷ı‹fiı √‹ı fiËŸ. ±Î‹Î_
◊›ı ±ÎI‹K›Îfi ’ÏflH΋Âı.” ÷ı ±ı‹ ¿ı‹ ¿Ëı »ı ? ÷ı ›◊Î◊˝ ¿Ëı »ı.   (‰ˆWHΉ‹Î_) ‹Î÷Î∞ fiı ⁄Ì…_\ Ω÷Ω÷fi_ ˢ›. ±Î‹Î_ ⁄‘_ ’ÿ˚√· …
…ˆfi ·˘¿˘ ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı ’ÿ˚√·¤Î‰ ±˘»˘ ◊Âı ÷˘...          »ı fiı ! Ω÷ Ω÷fiÎ ‰ÎÕÎ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ fi◊Ì ¿Ëı÷Î. “Ë_ …ˆfi »\_, Ë_ …ˆfi »\_”, ±ı ¿‹˝     ≠Ufi¿÷ν — ’»Ì ±Î√‚ “…ˆfi ’ÿ˚√· ¤Î‰ ±˘»˘ ◊›ı
U›Îflı …Âı I›Îflı ±ÎI‹K›Îfi ’ÏflH΋Âı.                ±ÎI‹K›Îfi ’ÏflH΋Âı.” ±ı‹ ¿Ëı »ı ÷ı ¿ı‹ ? ÷ı ›◊Î◊˝ ¿Ëı »ı. ’HÎ
   ≠Ufi¿÷ν — …ˆfi ˢ‰Îfi˘ ¤Î‰ ±ı …ˆfi ’ÿ˚√·¤Î‰ ?         ±Î ø‹ ‹Î√˝fi_ »ı fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı fl˘√fiı, ±ıÀ·ı ±ı ¿‹˝ «˘ÓÀuÎ_ ! ‰Ì÷flÎ√˘fiÎ      ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ, ø‹ ‹Î√˝fi_ fiËŸ, ⁄‘ı› …ˆfi ’ÿ˚√· ¤Î‰
‘‹˝fiı ¿‹˝ ˢ› fiËŸ, Ïfl›· ‘‹˝. ±fiı ±Î …ˆfi ‘‹˝ »ı. …ˆfi ‘‹˝      ±ıÀ·ı …ı …ˆfi »ı fiı, ÷ı ±Î ⁄ÌΩ_ ’ÿ˚√· »˘ÕÌfiı …ˆfifiÎ_ ’ÿ˚√·
÷˘ Ïfl·ıÏÀ‰ ‘‹˝ »ı. ¿Ú’΂ÿı‰fi_ ±ı¿-±ı¿ ‰Î@› ‰Î_«‰Î …ı‰_ »ı. ±ı¿-  √˛ËHÎ ¿›Î˝ ¿flı. ‰ˆWHΉı ‰ˆWHΉfiÎ_ ’ÿ˚√· √˛ËHÎ ¿flı·Î_ ˢ›. ÷ı ±Î
±ı¿ ‰Î@› Á‹…‰Î …ı‰_ »ı.                      Á΋ÎÏ›¿˘ ¿fl÷Î_ ÂÌA›Î ˢ›, ⁄Ì…\_ ¿fl÷Î_ ÂÌA›Î ˢ›, ⁄Ì…\_ ⁄‘_
    ‹ÒÏ÷˝›ı µI’Lfi ◊›ı·Ì »ı. ¤√‰Îfiı «Îfl ÏfiZÎı’˘ ¿èÎÎ. fi΋    ÂÌA›Î ˢ›fiı, ±ı ⁄‘Î_ ’ÿ˚√· ¤Î‰˘ ÂÌA›Î ˢ›, ±ı ⁄‘Î …ˆfi
ÏfiZÎı’, ’»Ì ±Î V◊Î’fiÎ ÏfiZÎı’. ‹ÒÏ÷˝›ı ÿı¬Î›. ’»Ì ƒT› ÏfiZÎı’.   ’ÿ˚√· ’λÎ_ »˘Õ‰Î_ ’ÕÂı. ±ıfiÎ◊Ì› ⁄_‘fi »ı.
ƒT› ÏfiZÎı’ ±ıÀ·ı …ı ¤flı·˘ ‹Î·, …ˆfi ˢ› ÷ı …ˆfifi˘ ‹Î· ¤flı·˘        …ˆfi ’ÿ˚√· ¤Î‰ ¿Ëı‰Î› ±ı. ±Î V◊Îfi¿‰ÎÁÌfiı V◊Îfi¿‰ÎÁÌ
ˢ›. ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ-Á΋ÎÏ›¿ ±ı‰_ ¿›Î˝ ¿fl÷˘ ˢ›. ‰ˆWHΉ »ı ÷ı ‰‚Ì,   ’ÿ˚√· ˢ›, ’ÿ˚√· ¤Î‰ ˢ›. ÿıflΉÎÁÌfiı ÿıflΉÎÁÌ ’ÿ˚√· ¤Î‰
‹ÒÏ÷˝fiı fi‰ÕΛ fi‰ÕΛ ¿fl÷˘ ˢ›. …ıHÎı …ı ‹Î· ¤flı·˘ ˢ› ±ı      ˢ›. ±Î ‰ˆWHΉ ’ÿ˚√· ¤Î‰ ÷˘ ±Î ¬Î·Ì ·Î¿ÕÎfi_ ¬˘¬_ ˢ›
fiÌ¿Y›Î ¿flı. …ˆfi, …ˆfi ’ÿ˚√·‹Î_ ˢ›, ‰ˆWHΉ, ‰ˆWHΉ ’ÿ˚√·‹Î_    fiı ÷ı‰Î_ fifl‹ »ı, ’HÎ ±Î …ˆfi ’ÿ˚√· ¤Î‰ ±ı ÷˘ ÷Î_⁄ÎfiÎ_ ’÷flÎ_
ˢ›. ±ı ’ÿ˚√· U›Îflı ±ıfiı Ï⁄·¿<· ¬·ÎÁ ◊¥ …Âı, ±ı ⁄_‘fi‹Î_◊Ì     …ı‰Î_ ¿ÃHÎ »ı. ±ıÀ·ı ±Î ’ÿ˚√·◊Ì ÷˘ ⁄Ë fl¬Õ‰Îfi_ »ı. …ˆfi
flÏË÷ ◊Âı I›Îflı µ¿ı· ±Î‰Âı. ±ı ’ÿ˚√· ËÂı ÷˘ fi‰Î_ ’ÿ˚√· ∂¤Î_    ’ÿ˚√· ÷˘ …ı »ı ÷ı ÷Î_⁄Îfi_ ‰ÎÁHÎ »ı, ÷ÒÀı fiËŸ. ±ı ±Î‰flHÎ ÷ÒÀı
◊Λ »ı fiı …^fi_ »ı ÷ı Ïfi…˝flı »ı ±fiı fi‰_ ⁄_‘fi ◊Λ »ı ’λ\_, fi‰˘   fiËŸ ±fiı ±Î ‰ˆWHΉfi_ ’ÿ˚√· ÷˘ ·Î¿ÕÎfi_ ¬˘¬_, ±ı¿ ÿÎ”Õ˘ ÁÕÌ
⁄_‘ ’Õı »ı.                            …¥fiı ÷ÒÀÌ Ω›.
(10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ !                  355   356                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

   ±I›Îflı ‹˘Z΋Î√˝ …ˆfi˘fiÎ ‹ÎÀı ¬S·˘ »ı. ¬fl_ …ˆfi ’ÿ˚√· ÷˘    …ˆfifiı …ˆfifiÌ ±À¿HΠˢ›. ’HÎ ÷ı ±À¿H΢ ‹ÎhÎ ’ÿ˚√· »ı,
›◊Î◊˝ …ˆfi Ë÷Î fiı I›Îflı Ë÷_. ±Î ÷˘ fi΋ …ˆfi »ı. ±ıÀ·ı ¬fl_ …ˆfi    ±ÎI‹Î ÷ı‰˘ fi◊Ì. ±ÎI‹Î ±À¿H΢fiı ΩHÎfiÎfl »ı ¿ı ±Î ±À¿HÎ
’ÿ˚√· fi◊Ì ±Î. ±ıÀ·ı ±Î ÷ÒÀı ±ı‰_ »ı ’ÿ˚√·. fi΋ …ˆfi ±ıÀ·ı     ±Î‰Ì. ±fiı ±ı‰˘ ±ÎI‹Î “÷‹fiı” ±ÎM›˘ »ı ¿ı ⁄‘Ì ±À¿H΢fiı ΩHÎı
…ˆfifiı I›Î_ …LQ›Î ‹ÎÀı …ˆfi, ±fiı ’ı·Î ÁΫΠ…ˆfi, ¤Î‰ı …ˆfi fiËŸ,    ±ı‰˘. ⁄‘Ì ΩHÎÌ Ω›fiı ?
ƒT›ı …ˆfi ±fiı ±Î ÷˘ …L‹ ÷˘ ◊›˘ ±ıÀ·_, ¿˘¥ (’Ò‰˝ ¤‰fiÎ)
                                    ≠Ufi¿÷ν — Ï⁄·¿<·. flÎÏhÎ ¤˘…fi ±À¿HÎ, ¿_ÿ‹Ò‚ ±À¿HÎ !
⁄˛ÎõHÎfi˘ (±Î ¤‰‹Î_) …ˆfifiı I›Î_ …L‹ ◊Λ ±fiı ±ı …ˆfi ◊Λ
±ı◊Ì ¿flÌfiı ¬flı¬fl …ˆfi ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±ıÀ·ı ±Î ’ÿ˚√· ÷ÒÀÌ Ω›,        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ⁄‘Î …ˆfifiÌ ±À¿HÎ, I›Î√̱˘fiÌ ±À¿HÎ.
Á_‰Î‚_ ’ÿ˚√· »ı ±Î ¿Î‚‹Î_ !                    ±Î ⁄‘Î I›Î√Ì ‹ËÎflÎ… …ı ·≥ √›Î fiı iÎÎfi, ÷ı‹fiı ±Î‰Ì ±À¿H΢
   ±ıÀ·ı …ˆfi, ‰ˆWHΉ ±ı ⁄‘Ì ’˙ÿ˚√Ï·¿ ‹Î›Î »ı. ±ı ‹Î›Î‹Î_◊Ì   ’Î»Ì ±Î‰‰ÎfiÌ. ±ıÀ·ı …\ÿÌ …\ÿÌ ±À¿HΠˢ›. ±À¿HÎfiı ±fiı
fiÌ¿‚‰Îfi_ »ı. ±Î ÁΑfiÎ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_, ÁΑfi˘ ±ı … ‹Î›Î »ı, ±ıfiÎ◊Ì   ±Î’HÎı ·ı‰Îÿı‰Î Â_ ? ±Î’HÎı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_.
»^À‰Îfi_ »ı. …ˆfifiÎ ÁΑ±˘ µ’ÿı ±Î’ı ÷˘ ⁄ÌΩ ‘‹˝fiÎ ∂ÃÌfiı          “±ı› ÿıflÎÁfl fiÎ …‰Î›.” ±ı ‰ˆWHΉ ’ÿ˚√· … ±ı‰_ ˢ›.
«Î·÷Î ◊Λ, I›Îflı iÎÎfiÌfiı ±ı‰_ fiΠˢ›.               ‰ˆWHΉ˘fiı ‰ˆWHΉ ’ÿ˚√· ¬’Ή‰Îfi_ ˢ›, …ˆfifiı …ˆfi ’ÿ˚√· ¬’Ή‰Îfi_
   ‰Ì÷flÎ√ ‹Î√˝ fiı …ˆfi ‹Î√˝‹Î_ CÎH΢ Œıfl. ‰Ì÷flÎ√ ‹Î√˝fiı ±ı¿›  ˢ›. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹˘Z΋Î_ I›Î_ ¿˘¥ ’ÿ˚√· ¿Î‹ ·Î√Âı fiËŸ. ±ıÀ·ı
’ÿ˚√· ±Õı fiËŸ fiı …ˆfi ‹Î√˝fiı …ˆfi ’ÿ˚√· ±Õı. …ˆfi ’ÿ˚√· »ı‰Àı    ⁄‘_ ¬’Î‰Ì ÿı‰Îfi_.
¬’Ή‰_ ’Õı fiı ! ‰Ì÷flÎ√ ‹Î√˝‹Î_ ÷˘ …ˆfi, ‰ˆWHΉ ⁄‘Îfi_ ¿Î‹ ◊Λ.      “ÁË… V‰w’ı ±Î ∞‰fiÌ „V◊Ï÷ ◊‰Ì ÷ıfiı lÌ ‰Ì÷flÎ√ ‹˘ZÎ
…ˆfi˘ (iÎÎfi) Á‹…‰Î‹Î_ ÂÒflÎ ’HÎ (±Î‰flH΢) ¬’Ή‰Î‹Î_ fi⁄‚Î.      ¿Ëı »ı.”                - lÌ‹ÿ˚ flÎ…«_ƒ
   …ˆfi ’ÿ˚√· ¬’Ή‰_ ⁄Ë ±CÎfl_ »ı. ±‹ı iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì
                                    ±‹ÎflÌ ÁË… V‰w’ı ◊¥ √¥ »ı ±fiı ÷‹Îflı ÁË… V‰w’
‹ËŸ ±‰‚_ fiÌ¿‚ı ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ±Î …ˆfi ’ÿ˚√· eÀu_. …ı‹ ÿ¿Îfi‹Î_
                                 ◊‰Îfi_ »ı. ’HÎ ÷‹Îflı ’ı·_ ’ÿ˚√· fiÕıfiı, …ˆfi ’ÿ˚√·. ÷ı …ˆfi
ÿÎw¬Îfi_ eÀı ÷˘ Âıà ÷ıfiı ΩHÎı ¿ı ÿÎw¬Îfi_ eÀu_, Ë_ eÀu˘ fi◊Ì. U›Î_
                                 ’ÿ˚√·fiı ¬’Ή‰Î_ ’ÕÂı.
Á‘Ì ±iÎÎfi »ı I›Î_ Á‘Ì ÿÎw¬Îfi_ eÀı ¿ı ’˘÷ı eÀÌ Ω› ?
                                     ‰ˆWHΉfiı ‰ˆWHΉ ’ÿ˚√· ˢ›, …ˆfifiı …ˆfi ’ÿ˚√· ˢ›. ±ı
   …ˆfi ’ÿ˚√·¤Î‰ Ω› I›Îflı ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊Âı.
                                 ⁄‘Î_ ¬’Ή‰Î_ ’ÕÂı. ±ı ‹ÎflÌ ’ÎÁı Á‹∞ ·ı¢ ±ıÀ·ı ¬’Ì …Âı.
   ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, Ë…\ CÎHÎÎ …HÎÎfiı iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ’HÎ ±ı    “ÁË… V‰w’ı ∞‰fiÌ „V◊Ï÷ ◊‰Ì” ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ±ËŸ ±Î√‚ √Î÷Î
±À¿HÎ flèÎÎ ¿flı »ı, ¿ı ±Î ¿_ÿ‹Ò‚ Â_ ¿Î‹ ¬Î÷Î ËÂı... ±ı‹Î_     ˢ› ÷ı CÎÕ̱ı √Ή_, ¬Î÷Πˢ› ÷ı CÎÕ̱ı ¬Î‰_, ∂Ã÷Πˢ› ÷˘
µ’›˘√ ¿ı‹ fi◊Ì flËı÷˘ ?                       ∂É_, ÁÒ‰Îfi_ ◊Λ ÷˘ ÁÒ¥ …‰_, Õ¬˘ fiËŸ. fiÎ ’̉_ ˢ› ÷˘ ¿ËÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ÷Ì◊*¿fl ¤√‰Îfiı …ˆfi ’ÿ˚√· ¿èÎ_ »ı. …ˆfi     ÿı‰_ ¿ı “«Î fi◊Ì ’̉Ì.” ’HÎ Õ¬˘ fiËŸ. “‹fiı ±Î‹ ¿ı‹ ◊Λ »ı ?”
±À¿H΢ ·≥fiı ±ÎT›Î »ı. ÷ı Ë…\ ±À¿H΢‹Î_ … ⁄ıÁÌ flèÎÎ »ı.      ±ı‰_ fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı. ÷‹fiı ¿ı‹ ¿flÌfiı ◊Λ ? ±ÎI‹Îfiı ¿ı‹ ¿flÌfiı
‰ˆWHΉ ˢ› ÷ıfiı ‰ˆWHΉfiÌ ±À¿HΠˢ›, ÷ı‰Ì …ˆfifiı fiΠˢ› ±fiı     ¿Â_ ◊Λ ?
(10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ !                   357   358                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

   ¤Îfi ÷˘ ÷‹fiı ◊¥ √›_, ·ZÎ ⁄ıÃ_. …ı ◊›_ ÷ı‹Î_ Õ¬˘ fiÎ ¿fl˘,    Ë_ ¿Î›‹fi˘ ÁϬ›˘, ‹Îflı ±Î Â_ ⁄‘_ ?
÷˘ ÷ı ÁË… V‰w’fiÌ „V◊Ï÷ »ı.                        ‹Ëıfi÷ ¿fl‰Î‰Î‚Î ‹Ëıfi÷ ¿flı »ı ±fiı ÁÏ≠ÀıLÕLÀ‰Î‚Î
   …ˆfifiı iÎÎfi ◊›Î ’»Ì ‹˘ZÎı …÷Î Â_ fiÕı ? …ˆfi ’ÿ˚√· fiÕı.     ÁÏ≠ÀıLÕLÀ flËı »ı. ±Î ⁄‘Ì ¿fl΋÷ ’ÿ˚√·fiÌ »ı ’HÎ ‹_Ò{‰HÎ
…ˆfi fiΠˢ› ÷˘ ÷ıfiı ? I›Îflı ¿Ëı, …ˆfi÷fl ’ÿ˚√·. ÁΑ-±Î«Î›˝ ˢ›,
                  ı                ±ÎI‹ÎfiÌ »ı. Á_›˘√˘fiÎ ÿ⁄ÎHÎ◊Ì ‹_Ò{΋HÎ »ı. Á_›˘√˘ ZÎHÎı ZÎHÎı
÷ı‹fiı ¿›_ ’ÿ˚√· fiÕı ? I›Îflı ¿Ëı, ÷ı‹fiı I›Î√Ì ’ÿ˚√· fiÕı. ¿›_    ⁄ÿ·Î›Î ¿flı, ’Ëı·Î Ω› fiı ⁄ÌΩ ±Î‰ı, ’Îfl ‰√flfiÎ Á_›˘√˘ »ı.
’ÿ˚√· ¿ÃHÎ ? I›Îflı ¿Ëı, I›Î√Ì ’ÿ˚√·. ±ı◊Ì ¿›_ ’ÿ˚√· ÁÎfl_ ?        ≠Ufi¿÷ν — fi˘¿flÌ‹Î_ ±Î’HÎÎ ËÎ◊ fiÌ«ıfi˘ ¿˘¥ fi˘¿fl ¿Î‹
I›Îflı ¿Ëı, …ˆfi ’ÿ˚√·. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ¿›_ ÁÎfl_-fifl‹ ? I›Îflı ¿Ëı,     ¿fl÷˘ fiΠˢ›, ÷˘ ±ıfiı ±Î’HÎı fi˘¿flÌ‹Î_◊Ì ¿ÎœÌ ‹Ò¿Ì±ı ÷˘, ±ıfi˘
  ı
…ˆfi÷fl.                               ±Î’HÎfiı ÿ˘Ê ·Î√ı ¿ı T›‰„V◊÷ ¿Ëı‰Î› ?
    iÎÎfi ◊›Î ’»Ì ’ÿ˚√· fiÕı. ÷ı I›Î√̱˘fiı ±Î ’ÿ˚√· ⁄Ë         ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fiËŸ. ÿ˘Ê ÂÎfi˘ ? ±Î’HÎfiı ¶ıÊ ◊Λ ÷˘
                         _
fiÕı »ı. “Ë_ ‹ËÎflÎ… »\,_ Ë_ I›Î√Ì »\,_ Ë_ Á_›‹Ì »\” ±Î ⁄‘˘ ±Ë_¿Îfl  ÿ˘Ê ·Î√ı. flÎ√-¶ıÊ Ë˘› ÷˘ ÿ˘Ê ·Î√ı. ⁄Ì∞ ⁄‘Ì ¿˘¥ ’HÎ Ïø›Î
¤›˘˝fiı ! ’fl‹Îb ±Ë_¿Îfl‰Î‚Î ⁄‘Î_ Ω‹Ì √›Î ˉı. Â_ ¿fl‰_ ’Õı      ’ÿ˚√·fiÌ ‹V÷Ì »ı. Ωı flÎ√-¶ıÊ fi◊Ì ÷˘ ÷˘ ’ÿ˚√· ‹V÷Ì … »ı
±ı‹fiı ? ±I›Îfl Á‘Ì ‹ıÓ ±Ë_¿Îfl ¿›Î˝ ±ı ⁄‘Î_ ¬˘ÀÎ »ı, ±Î‹ √Î     ¬Î·Ì. ÷ı ’ÿ˚√· Á΋ÁÎ‹Ì ·Õı »ı. flÎ√-¶ıÊ »ı I›Î_ ±Î√‚ ÿ˘Ê
√Î ¿flı I›Îflı ±ı fiÌ¿‚Ì Ω›, ’V÷Ή˘ ¿flı ÷˘ fiÌ¿‚Ì Ω›.         »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Ωı¥ ·ı‰_ ‹ËŸ ¶ıÊ »ı ±ıfiÎ ÷flŒ ¿ı ¿ı‹ ? ±ıÀ·Ì
    ¿˘≥fiı ¿Â_ ¤Î_…√Õ ◊Λ, ¿˘≥fiı ±L›Î› ◊÷˘ ˢ›fiı, ÷ı       ÷’ÎÁ ¿fl‰Ì ±fiı iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì ¶ıÊ flËı÷˘ fi◊Ì ±ı «˘yÁ »ı
CÎÕ̱ı ±‹Îfl_ ÂÒflÎ÷fi «œÌ Ω›. ±‹ı ΩHÎ̱ı ¿ı ±À¿HÎ ±Î‰Ì ±Î.      ±fiı Ωı flËı÷˘ ˢ› ÷˘ fi˘¿flfiı ±Î’HÎı »^À˘ ¿›˘˝ ¿Ëı‰Î›, ÷˘ √fi˘
÷ı ⁄‘Î_ ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î›. ZÎÏhΛ ’ÿ˚√·, ‰ˆU› ’ÿ˚√·, ⁄‘Î_ ’…‰ı,     ±Î’HÎfiı ·Î√ ’Õı. »÷Î_ ±ı ¿›˘ √fi˘ ˢ› ? ’ı·_ ÏÕV«Î…˝ »ı, ÷˘
⁄‘Î_ ËıflÎfi ¿flı. ‹ÎL›÷α˘ ËıflÎfi ¿flı.                √fi˘ ±Î’HÎfiı ·Î√ ◊Λ. ’HÎ ÷ı ±Î ÏÕV«Î…˝w’ı √fi˘, ·Î_⁄˘ √fi˘
                                  fiËŸ. flÎ√-¶ıÊ ◊Λ ÷˘ … √fi˘ »ı, fiËŸ ÷˘ √fi˘ fi◊Ì. ¿˘¥ ’HÎ
          »ı ’ÿ˚√· ÷HÎÌ ‹V÷Ì !              Ïø›Î ¿fl˘ ±fiı flÎ√-¶ıÊ ◊Λ ÷˘ √fi˘ »ı. ¿˘¥ ’HÎ ¬˘ÀÌ-¬flÎ⁄
    ¤√‰Îfifiı ±Î‰Õı› fiËŸ ±Î ¬À’À ⁄‘Ì. ±Î ⁄‘Ì fiflÌ         Ïø›Î ¶ıÊ ‰√fl ◊Λ … fiËŸ. ÁÎflÌ Ïø›Î flÎ√◊Ì ◊Λ. ±Î iÎÎfi ·Ì‘Î
¬À’À … »ı ±fiı ÷ı …Õ ÷k‰fiÌ ¬À’À »ı, ¤√‰Îfi ÷˘ ¤√‰Îfi         ’»Ì ±ı Ïø›Î …\ÿÌ ’Õı.
     _
»ı. …ı ‹Ò{Λ ±ı ‹Î›˘˝ Ω›. ±Î‹Î_ iÎÎfiÌ ’vÊ »˘ÕÎ‰Ì ±Î’ı. ¿ÎflHÎ       ≠Ufi¿÷ν — ¿flfiÎfl˘ … ±Î¬˘ …\ÿ˘ ◊¥ √›˘ !
¿ı …ı »^ÀÎ ◊›Î ÷ı »˘ÕÎ‰Ì ±Î’ı.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ÁËı… ¶ıÊ ◊Λ, ÷˘ ‰ıfl ⁄Î_‘ı ±Î‹. ÁËı… ¶ıÊ
   ±Î ⁄‘Ì ’ÿ˚√·fiÌ fl‹÷ »ı. ¤HΉ_, ¤HÎΉ‰_, ’ÎÁ ◊‰_,       µCÎÎÕ˘ … ÿı¬Î› ±Î’HÎfiı. ±Î‹fiı ¿_¥ ¶ıÊ »ı, fiËŸ ÷˘ ±ÎÀ·_ ⁄‘_
I›Î√ ·ı‰˘, ±Î«Î›˝ ◊‰_, ÏÂW› ◊‰_, ⁄‘Ì ’ÿ˚√·fiÌ fl‹÷. ’ÿ˚√·fiÌ     ±Î‹ ±Î fiÎ ◊Λ, ±˘’fi Nı@À ÿı¬Î›. ±Î ÷˘ ⁄‘Î_ ±ıfiÎ_ ·ZÎH΢
fl‹÷ ±ıÀ·ı ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ ⁄‘Î ¤ı√Î ◊Λ       ÷˘ ÿı¬Î›fiı ! ¿˘¥ ’HÎ ‰V÷ ˢ› ±ıfiÎ_ ·ZÎHÎ ÷˘ ˢ‰Î_ Ωı¥±ıfiı ?
fiı ¿Î›˝ ◊Λ. ÷ıfiÌ ’fl ¤√‰Îfi ‹_Ò{ΛΠ»ı ¿ı ±Î ⁄‘_ Â_ ËÂı ?      ±ıÀ·ı ÷‹ı ¶ıÊ ÁÎ◊ı fi˘¿flfiı ¿Îœu˘ fi◊Ì fiı ?
(10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ !                   359   360                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

   ≠Ufi¿÷ν — fiÎ.                        ’ÎÕu_ ⁄‘_. ±ı ω¿S’˘ »ı. Ïfiω˝¿S’Ìfiı ÁÎfl_-¬˘À<_, ⁄Lfiı ω¤Îω¿
                                  ±‰V◊Î ÿı¬Î›.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. fiÎ ¿Î‹ ¿fl÷˘ ˢ›, ±fiı T›‰ËÎfl
»ı fiı ⁄‘˘ ±Î. ±ı‹Î_ ±Î ¿ÎœfiÎfl˘ …\ÿ˘ fiı ÷‹ı …\ÿÎ »˘. ¿ÎœfiÎfl        √‹÷_-fiÎ √‹÷_, ÁÎfl_-¬˘À<,_ fiŒ˘-÷˘À˘, ±Î ⁄‘Î_ ¶_¶ ¿˘HÎı ∂¤Î_
…\ÿ˘ fiËŸ ?                             ¿›Î* ? Á‹Î…ı. ¤√‰Îfifiı CÎıfl ¶_¶ fi◊Ì. ±Î ⁄Î…\ ±fiÎ… ˢ› fiı
                                  ±Î ⁄Î…\ Á_ÕÎÁ ˢ› ÷˘ ¤√‰ÎfifiÌ ºÏp‹Î_ ⁄Lfiı “‹ÏÀÏfl›·” »ı. ±Îfiı
   ≠Ufi¿÷ν — ËÎ.                        ¤√‰Îfi Â_ ¿Ëı ? “±˘· ±Îfl ‹ÏÀÏfl›SÁ”. (±Î ⁄‘_ ’ÿ˚√· … »ı.)
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’ÿ˚√· ‹V÷Ì ¿Ëı‰Î›. ’ÿ˚√· Á΋ÁÎ‹Ì À¿flΛ,             ÏÁ‰Î› ±ÎI‹Î, ⁄‘_ ’ÿ˚√·Î‘Ìfi !
‰œı, ·œı ÷ıfiı …\±ı ±ı iÎÎ÷Î, ±ı ±ÎI‹Î. ±fiı ÷ı w’ ◊Λ, ÷ı‹Î_
≠‰ıÂÌ √›˘ ÷˘ ‹Îfl ’Õu˘. ≠‰ı @›Îflı ◊Λ ? ±ı ⁄Ë … ¤flÎ¥           ’ÿ˚√· »ı ÷ı Õ¬˘ ¿flı »ı, ‰œ_‰œÎ ¿flı »ı, ±ÎI‹Îfiı ¿Â_›
√›ı·_ ˢ› ±ıfiÌ ΩıÕı, ±ı ω«Îfl˘ ΩıÕı ‰HÎÎ¥ √›ı·˘ ˢ› ¤ı√˘,     fiËŸ. ±Î iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì Á‹Ω› ¿ı ±ÎI‹Î ‰Ì÷flÎ√ »ı, ÷˘ ±Î
I›Îflı ±ı ◊¥ Ω›. ÷ı »^À<_ ’ÕÌ Ω› ÷˘ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ’HÎ ◊¥      ’ÿ˚√· ‰œ_‰œÎ ¿ı‹ ¿flı »ı ? ÷ı ±Î’HÎ_ ‘Îflı·_ fi◊Ì ¿fl÷˘, ¥E»Î
Ω› ’»Ì ÷‹Îflı «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ëı‰_, “≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ±ı ¤Î¥fiı ÷‹ı      ˢ› ÷˘› ¿flı fiËŸ. ◊Λ »ı fiı ±ı‰_ ? ÂÎ◊Ì ? ±Î ’ÿ˚√· ±ıÀ·ı
¿ÎœÌ ‹ıS›˘, ‹ÎÀı ±ıfi˘ ’V÷Ή˘ ¿fl˘. µ¿ı· ·Î‰˘.” ¤·ı ¶ıÊ fiÎ      ’Ò‰˝¿‹˝fi˘ µÿ›, ⁄Á µÿ›fi_ ’˘À·_ »ı ±Î, ±ı‰˘ ¿_¥¿ µÿ› ±Î‰ı
±ÎT›˘ ˢ› ÷˘› ¿Ëı‰_ ¬fl_. ±ı‹Î_ «˘A¬_ ◊¥ Ω›fiı ! ¿’Õ<_ ‘˘›_     fiı ≠√À ◊Λ, µÿ› ±Î‰ı fiı ≠√À ◊Λ, ±ı‹Î_ ’ı·˘ ±iÎÎfiÌ ‹ÎHÎÁ
I›Îflı ◊˘Õ<_ ’ı·_ ±ı‹Î_ ÀÌfi˘’˘· fiάı »ı fiı, ÷ı ±Î’HÎı I›Î_ ‹Œ÷ »ı  ±Ë_¿Îfl ¿flı ¿ı Ë_ ¿fl_ »\_ ±Î. ±ı ¿fl÷˘ fi◊Ì, ±Î ¿‹˝ ¿›Î˝ ¿flı »ı.
ÀÌfi˘’˘· ±fiı ’ı·_ ⁄Ωfl‹Î_◊Ì ‰ı«Î÷_ ·Î‰‰_ ’Õı.            ±Î ÂflÌfl-⁄flÌfl ±ıfiÎ µÿ›fiı ±Î‘Ìfi ⁄‘_. ±ıÀ·ı ËÎ◊-⁄Î◊ ⁄‘_
                                  «·Î‰‰Îfi_ ±ıfiÎ ±Î‘Ìfi. ⁄Ï©, ‹fi-⁄fi ⁄‘_› ’ÿ˚√·fiı ±Î‘Ìfi.
   ≠Ufi¿÷ν — “ÁË‹Î_ Ωı¥ ©ÎI‹Î ±fiı ’ÿ˚√· ÷HÎÌ ¿<V÷Ì,      ±ı¿ ±Ë_¿Îfl ±ı› ±ıfiÎ ±Î‘Ìfi »ı, ’HÎ ⁄ÌΩı fi‰˘ ±Ë_¿Îfl ±ı
Œ@÷ »ı ±ÎI‹‰÷˚ ƒpÎ, ˢ ‰_ÿfi «˙ÿ ·˘¿‘HÎÌ.”             ’λ˘ ∂¤˘ ¿flı »ı, ¿ı ±Î “Ë_ ¿fl_ »\_.” ±ı ±ıfiı ·Î√ı »ı, ÷ı ¤˛Î_Ï÷
                                  »ı. ±ıfiÎ◊Ì ¿‹˝ ⁄_‘Λ »ı ±fiı ’»Ì ±ı ¿‹˝◊Ì ’»Ì ÿÏfi›Î «Î·ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘Ì ’ÿ˚√·fiÌ ¿<V÷Ì »ı. ±Î¬_ …√÷ ’ÿ˚√·fiÌ
                                  »ı. ±ı ±‹ı iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì ±ı ¿÷ν’HÎÎfi˘ ±Ë_¿Îfl ÷fl÷ fiÌ¿‚Ì
¿<V÷Ì »ı. ÷ı ¿<V÷Ì‹Î_ ¿˘¥ ËÎ◊ ¨«˘ ¿fl÷˘ ˢ›, ¿˘¥ ËÎ◊ ±Î’HÎfiı
                                  Ω›, ’»Ì ¤˘@÷Î’HÎÎfi˘ ±Ë_¿Îfl flËı. ±ıÀ·ı ±Î ·œ‰ÎÕ ¿˘HÎ ¿flı
‹Î◊΋Î_ ‹Îfl÷˘ ˢ›, ⁄‘Ì ¿<V÷Ì … »ı. ±Î’HÎfiı ‹Îfl÷˘ ˢ› ÷ı›
                                  »ı ? ±Î ’ÿ˚√· ¿flı »ı. ÷ıfiı ±Î’HÎı “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_ »ı. ±Î fiı
¿<V÷Ì »ı.
                                  ±Î, ⁄ı ’ÿ˚√· Â_ ¿flı »ı, ‹Îfl_‹ÎflÎ ¿flı »ı ¿ı Â_ ¿flı »ı, ±ı ±Î’HÎı
   ⁄‘Ì … ’ÿ˚√·fiÌ ⁄Î∞ »ı. ¤√‰Îfifi˘ ÷˘ ±ı¿ … © µ’›˘√       Ωı›Î ¿fl‰_ ⁄Lfiı‰. fiËŸ ÷˘ ⁄ÌΩ_ ¿‹˝ ⁄_‘Λ ’λÎ_.
»ı. ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ µ’›˘√ fi ‹Ò¿Ì±ı ÷˘› «Î·ı, ’HÎ Á‹…ı ÂÌ flÌ÷ı ?       ≠Ufi¿÷ν — ⁄‘Î ’ÿ˚√· ’fl‹Îbfiı „@·›fl ¿fl‰Î ’ÕÂıfiı, I›Îflı
   ±Î ÁÎfl_-¬˘À<_ ÿı¬Î› »ı, ÷ı ’ÿ˚√·fiÌ Ï‰¤Îω¿ ±‰V◊Î »ı.     ‹˘ZÎ ◊Âıfiı ?
±ıfiı …\ÿ_ ’ÎÕ¢ fiËŸ ¿ı ±Î ÁÎfl_ ¿ı ±Î ¬˘À<_. ¶_¶‰Î‚α˘±ı …\ÿ_       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ◊¥ … Ω›. ±Î’HÎı © ◊¥fiı ±Î’HÎÎ
(10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ !                  361   362                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

                          ı
CÎfl‹Î_ ⁄ıÁÌ …¥±ı ±ıÀ·ı ’ı·_ „@·›fl ◊¥ Ω› ±ıfiÌ ‹ı‚. ’ı·_ ¿fl‰Î       ÿÎÿÎlÌ — ·˘¿˘ ¿Ëı ±ıÀ·ı. ·˘¿˘ ¿Ëı »ı fiı ¿ı ÷‹ı …ˆfi »˘,
…¥±ı I›Îflı fiÎ ◊Λ. ⁄ÎflHÎÎ ‰ÎÁÌfiı ⁄ıÃÎ ±ıÀ·ı ’»Ì ±ıfiÌ ‹ı‚ı                      _
                                 ÷˘ ÷‹ı ’»Ì ‹ÎfiÌ ·Ì‘_ ¿ı Ë_ …ˆfi »\. ·˘¿˘ ¿Ëı ¿ı ±Î ⁄ıfifiÎ ‘HÎÌ,
⁄ËÎfl …›Î ¿flı, ‰Î‰Î{˘Õ<_ ⁄_‘ ◊¥fiı Á‰Îfl‹Î_ ÀÎœ<_ ’ÕÌ √›_ ˢ› ⁄‘_.  ÷˘ ±ı … ‹ÎfiÌ ·Ì‘_ ¿ı Ë_ ‘HÎÌ. “Ë_ ±ÎI‹Î »\_” ±ı‰_ fi◊Ì ¿Ëı÷Î
±ı‹Î_ ¤Î√ ·Ì‘˘ ¿ı ⁄√Õu_. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fiΠˢ›. …ı‹   fiı ? ±Î “Ë_ ‘HÎÌ »\_” ±ı‹ ¿Ëı »ı fiı ? ‹ÎÀı ±ı ‹ÎL›÷Î ºœ ◊¥
‹fl‰Î ‹ÎÀı ¿Â_ ¿fl‰_ fiÎ ’Õı ±ı‰_. ¿Â_ … ¿fl‰_ fiÎ ’Õı. ±Î’HÎÎ     √¥. ±ıfiı fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ ¿Ë̱ı »Ì±ı ±‹ı. ±Î ±ıfiı ÁΛ¿˘·˘∞ ◊¥
CÎfl‹Î_ ÁÒ¥ √›Î ˢ› ÷˘ ’»Ì Ïfi¿Î· ◊¥ √›˘.              √¥ »ı. ±‹ı fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒfiı ÷˘ÕÌ fiά̱ı ⁄Á, ¡ı¿«fl ¿flÌ fiά̱ı.
   ¥Œı@À‹Î_ ËÎ◊ CÎη‰˘ fiËŸ. ÿıË ÷˘, ‹fi-‰«fi-¿Î›Î ÷˘ ¥Œı@À    ±ÎI‹Î ÷˘ ±Î‹Î_ ’ÿ˚˚√·‹Î_ …÷˘› fi◊Ì ±fiı ’ÿ˚√· ±ÎI‹Î ◊÷_›
»ı ¬Î·Ì, ±ı‹Î_ Â_ ¿fl‰Îfi_ ? ±ıÀ·ı ¿Â_ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl … fi◊Ì fiı !    fi◊Ì, ¬Î·Ì ‹ÎL›÷Î …. ±ıÀ·ı ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ±Î ‘˘¿Õ΋Î_
                                 «ı÷fi »ı … fiËŸ. ±Î …ı ¿Î›˝ ¿flÌ flèÎ_ »ı ±ı ‘˘¿Õ_ ±ı‹Î_ «ı÷fi
         ±ÎI‹Î ‹ÎL›˘ ’ÿ˚√·fiı !              …ı‰Ì ‰V÷ … fi◊Ì. ’HÎ ±ı ⁄ËÎfl ¿Ëı‰Î …ı‰Ì ‰V÷ fiˢ›. ’„O·¿
   ‰ˆ¤‰ ˢ› »÷Î_ ¥LÀflıVÀ fiΠˢ›. ‰ˆ¤‰ ÷˘ ’ÿ˚√·fi˘ ˢ›,     ±Î¬_ ±ı‹ … ¿Ëı ¿ı Ë_ … »\_ ±Î, Ë_ … «ı÷fi »\_. «ı÷fi fi◊Ì
±ı ¿_¥ ±ÎI‹Îfiı ˢ÷˘ ËÂı ? ’ÿ˚√·fiÌ Ωˢ…·Î·Ì ˢ›, ÷˘› ’˘÷ı     »÷Î_ ¬Î› »ı, ’̉ı »ı, ÂÎVh΢ ‰Î_«ı »ı, ÂÎVhÎ ·˘¿˘fiı Â̬‰ÎÕı »ı.
’ÿ˚√·‹Î_ ’ıÁı fiËŸ. …\±˘fiı ±Î »ı ’ÿ˚√·, »÷Î_› ·˘¿˘fi˘ ∞‰      «ı÷fi fiËŸ ˢ‰Î »÷Î_ ⁄‘Ì … Ω÷fi_ ¿Î‹ «ı÷fi …ı‰_ ¿flı.
±ı‹Î_ ˢ›. ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ-±Ë_¿Îfl ±ı‹Î_ ˢ›. ±fiı ¿ıÀ·Î¿fiı (iÎÎfi              ÿıË, ’ջΛΠÁ‹ !
ÿÂÎ ’»Ì) ±ı‹Î_ ¿Â_ ˢ› fiËŸ.
                                     ÿıË ÷˘ ’ջΛÎfiÌ …ı‹ ∂¤˘ ◊Λ »ı. ’ջΛÎfiı ±Î’HÎı
    ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ı ¿›Î ¿ÎflHÎ◊Ì ’ÿ˚√·‹Î_ ∞‰ ¬ıÓ«Î÷˘
                                 ±Î‹ ±Î‹ ¿fḻı ¿ı (ËÎ◊fiÎ ¥ÂÎflÎ◊Ì) …÷˘ flËı, …÷˘ flËı, I›Îflı
ËÂı ?
                                 ±ı Â_ ¿flı ? ±ı ’ջΛ˘ ±ı‰_ ¿flı ¿ı …÷˘ flËı ? ±S›Î, Ë_ ¿fl_
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı ’ÿ˚√· ‹Îfiı »ı. “±Î      »\_, ÷_ Â_ ¿fl‰Î «Î‚Î ’ÎÕ<_ »\_ ? ±ıÀ·ı ±Î ÿıË ’ջΛÎfiÌ ’ıÃ
«_ÿ¤Î¥ Ë_ … »\_ ” ±ıÀ·ı ’»Ì ’ÿ˚√· ¨‘_ ’ıÁı ‹ËŸ. ’˘÷ı ’ÿ˚√·    ‰‚B›˘ »ı. ’ÿ˚√·fiÌ »⁄Ì »ı ±Î. ¤˛Î_Ï÷◊Ì ±Î’HÎı ‹ÎL›_ »ı ¿ı ±Î
»ı ±fiı ’˘÷ı ΩHÎı ¿ı ±Î … »\_.                   Ë_ … »\_, ÷ı◊Ì «ı÷fi …ı‰˘ ÿı¬Î› »ı. ’HÎ U›Îflı ⁄’˘flfiÎ ⁄Îfl ‰Î√ıfi,ı
    ≠Ufi¿÷ν — ±Î fi◊Ì ’˘÷ı ±fiı »÷Î_› ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı ±ı      I›Îflı ±Î’HÎı ’ջΛ˘ ¬˘‚‰Î …≥±ı ÷˘ ÿı¬Î› fiËŸ. …Õı fiËŸ ¿˘≥
’ÿ˚√· ‹Îfiı »ı, ÷˘ ±ıfiÌ ’λ‚ ¿›_ ¿ÎflHÎ ?              …B›Î±ı. ±S›Î, ’ջΛ˘ ¿_≥ √›˘ ? I›Îflı ¿Ëı, Á‹Î≥ √›˘. µ’fl
                                       ı              ˝
                                 ⁄Îfl ‰Î√ıfi, ±ıÀ·ı Á‹¤Î‰‹Î_ ±ÎT›˘ ÁÒ›. ÷ı‹ ±Î ±ÎI‹Î Á‹÷΋Î_
    ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√· ‹Îfi÷˘ fi◊Ì ±ı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı, ±ı ÷˘ “Ë_
                                 ±Î‰ı, ÷ı ’ı·_ ∂ÕÌ √›_, ËÕËÕÎÀ. Á‹÷΋Î_ ±ÎT›˘ ¿ı ∂ÕÌ √›_.
      _
±ÎI‹Î … »\” ±ı‰_ ¿Ëı »ı ’HÎ ’ÿ˚√·fiı ±ÎI‹Î ¿Ëı »ı. ±ı ¿Î›ÿıÁfl
flÌ÷ı ¿˘fiı ±ÎI‹Î ¿Ëı »ı ? ±Î ’ÿ˚√·fiı. ±ÎI‹Îfiı ±ÎI‹Î ¿Ëı ÷˘       ’˘÷ÎfiÎ «ıfi«Î‚Î ’˘÷Îfiı ¿Õ‰Î ·Î√ı »ı ’HÎ ÷ı ’ÿ˚˚√·fiÎ »ı
÷˘ ¿S›ÎHÎ ◊¥ √›_ !                        fiı ±Ï¤≠Λ ⁄Ï©fi˘ »ı, ’HÎ ÷ı ’˘÷ÎfiÎ … ¤flı·Î »ı.
    ≠Ufi¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ±ı ’ÿ˚√·fiı ±ÎI‹Î ¿ı‹ ¿Ëı »ı ?         ’ÿ˚√· ΩıÕı ±ı¿÷Î ¿flÌ ±ıÀ·ı ’ÿ˚√· ωfiÎÂÌ »ı ÷˘ “±Î’HÎı”›
(10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ !                  363   364                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

ωfiÎÂÌ ◊‰_ ’Õı. “’˘÷ı” Ωı ’ÿ˚√·◊Ì …\ÿ˘ flËı ÷˘ ±Ï‰fiÎÂÌ »ı,       ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ V‰V‰Î‹Ì’HÎÎfi˘ ±fi¤‰ ◊Λ.
’˘÷Îfi_ ±‹flI‰ ‹Î·Ò‹ ’ÕÌ Ω›. ¿÷ν’HÎÎfiÎ ¤Îfi◊Ì ’ÿ˚√· ΩıÕı      …ıÀ·˘ ’ÿ˚√·fiÎ V‰Î‹Ì’HÎÎfi˘ ±¤Î‰ ÷ıÀ·˘ … V‰V‰Î‹Ì’HÎÎfi˘
±ı¿÷Î ◊¥ Ω› »ı.                         ±fi¤‰.
   “‹Î›” ±ı ⁄‘_ ’ÿ˚√· »ı, ±Î¬_› ’ÿ˚√· »ı. T›‰ËÎfl◊Ì         ‰÷˝fifiı ±fiı iÎÎfifiı ¿_¥ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. iÎÎfi iÎÎfifiÎ V‰¤Î‰‹Î_
⁄˘·‰_ ’Õı ¿ı ‹Îfl˘ ¿˘À »ı, ‹Îfl_ ±Î »ı. ⁄‘_ T›‰ËÎfl‹Î_ ⁄˘·‰_ ’Õı  »ı fiı ‰÷˝fi ’ÿ˚√·fi_ »ı. ‰÷˝fi ¤ ˢ› ¿ı ±Â¤ ˢ›, © fiÎ
“‹Î›” ’HÎ ’˘÷Îfi_ (Ïfl›·‹Î_) ¿fḻı fiËŸ ÷ıfiı ¿Â_ ±Õı fiËŸfiı !    ˢ›.
⁄˘·‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ fi◊Ì ’HÎ ‹ËŸ ’˘÷Îfi_ (Ïfl›·‹Î_) fiyÌ ¿flÌ ·≥±ı
                                   …ı ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ »ı, ÷ıfiı ’˘÷ı ‹Îfl_ ‹ÎL›_ fiı I›Î_ …
÷˘, ’HÎ T›‰ËÎfl◊Ì ÷˘ ⁄˘·‰_ ’Õıfiı ? ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ ¿Ëı ¿ı ±Î CÎfl
                                 ‹¿Î‹ ¿flÌ ⁄ıÃ˘ »ı, ÷ı @›Îflı ∂¿ı· ±Î‰ı ?
¿˘fi_ ? I›Îflı ¿Ë̱ı, “±‹Îfl_ CÎfl »ı”, ’HÎ ‹ËŸ◊Ì ±‹Îfl_ fiΠˢ›.
    ±Î ⁄‘Ì … ’ÿ˚√·fiÌ ±Áfl »ı. Ωı ÁËı… ’HÎ ±Î’HÎÎ              T›Ï◊÷ ¿˘HÎ ? ΩHÎfiÎfl ¿˘HÎ ?
±Îfi_ÿfiı, Ïfiflο<‚÷Îfiı ˷Ήı ÷˘ ±ı ’ÿ˚√·fiÌ ±Áfl »ı, ¥Œı@À »ı,       ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√·fiı Á¬ ±fiı ÿ—¬fiÌ ¥Œı@À ◊÷Ì Ë˘›,
⁄Ì…\_ ¿Â_ »ı fiËŸ. ’ÿ˚√·fiÌ ¥Œı@À ’˘÷Î µ’fl ·¥ ·Ì‘Ì »ı ¿ı ‹fiı    «_ÿ¤Î¥ flÕ÷Πˢ› ±fiı Ë_ «_ÿ¤Î¥fiı Ωı÷˘ ˢ™, ÷˘ ±ı ±fi¤‰◊Ì
◊›_ ±Î.                             …\ÿÎ ¿Ëı‰Î› ¿ı ÂOÿ◊Ì …\ÿÎ ¿Ëı‰Î› ?
   ’ÿ˚√· ¥Œı„@À‰ V‰¤Î‰fi_ »ı. ⁄ı Ω÷fiÌ ¥Œı@À˘ ±Î’ı. ±ı¿        ÿÎÿÎlÌ — ±fi¤‰◊Ì. «_ÿ¤Î¥fiı ±Áfl ◊Λ ±ı ¿«Î »ı.
ÂÎ÷Î ±Î’ı, ⁄Ì…\_ ±ÂÎ÷Î ±Î’ı. ±ı ⁄ı ¥Œı@À˘ ±ıfiı »ı ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı,  ‹_ÿ÷Î …ı »ı «_ÿ¤Î¥fiÌ fiı ÷ı ÏÕV«Î…˝ w’ı »ı ±fiı ÏÕV«Î…˝ ÷˘ ¿˘¥fiı
±ı ¥Œı@À ±Î’HÎı ±Õ‰Î fiÎ ÿ¥±ı. ÂÎ÷Λ fiÎ ±Õ‰Î ÿ¥±ı fiı       »^À¿˘ … fiÎ ◊Λ fiı !
±ÂÎ÷Λ fiÎ ±Õ‰Î ÿ¥±ı, ±ı ±Î’H΢ V‰¤Î‰. ±‹ı ‹˘œı ⁄˘·Ì±ı
¬flÎ, ⁄‘Îfiı …flÎ ±ıL¿flı…‹ıLÀ flËı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı. “±˘Ë˘Ë˘ ! ÷_ ÷˘      ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfiı ±ËŸ ⁄w ’ıÁÌ √›_ Ë÷_. ÷ı ‹˘œÎ ’fl ±ı
ÁflÁ ‹˘À˘ ◊›˘ »\_”, ±ı‰_ ⁄˘·Ì±ı ¬flÎ, ’HÎ ±_ÿfl ±‹ÎflÎ ‹fi‹Î_     …ı »-±Îà ‹ÏËfiÎ flèÎ_, ÷ı ‹˘œÎ µ’fl Â_ flËı÷_ ËÂı ¤√‰Îfifiı ?
fiΠˢ› ±ı‰. ¿flfiÎfl ‹ÎHÎÁ ±’ıZÎÎ flάı »ı, ±ı ±’ıZÎÎ ’ÒflÌ ¿fḻı.
      _                           T›Ï◊÷ flËı÷Î Ë÷Î.

   U›Î_ V‰Î‹Ì’HÎÎfi˘ ±¤Î‰ ◊›˘ ±ıÀ·ı V‰fi˘ V‰Î‹Ì ◊›˘. ±Î        ≠Ufi¿÷ν — ÿÿ˝ ◊Λ ±ıÀ·ı T›Ï◊÷ flËı fiı !
ÿıËfi˘ V‰Î‹Ì Ë_ fiˢ› ±ıfi˘ ÷‹fiı ±fi¤‰ ◊¥ √›˘ ?              ÿÎÿÎlÌ — ÷ı◊Ì ¿_¥ ¿‹˝˝ «˘ÓÀÌ ’Õu_ ? ±fiı ÷˘› µ¿ı· ±ÎT›˘.
   ≠Ufi¿÷ν — ËÎ.                       Ïfi‰ÎflHÎ ◊¥ √›_ ±ı‹fiı. ¿_¥ «˘ÓÀÌ ’Õu_ fi◊Ì T›Ï◊÷ ◊‰Î◊Ì. ¿ÎflHÎ
                                 ¿ı ’˘÷ı T›Ï◊÷ fi◊Ì, ÿıË T›Ï◊÷ »ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ÷‹ı ’˘÷ı ø˘‘-‹Îfi-
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ‹fifi˘ V‰Î‹Ì Ë_ fiˢ› ±ıfi˘ ±fi¤‰ ◊¥
                                 ‹Î›Î-·˘¤ ¿ÊΛ‹Î_ fi◊Ì, ±ı ±Î ’ÿ˚√· »ı. ’ÿ˚√·fi˘ ÷˘ Ïfi‰ıÕ˘
√›˘ ?                              ±Î‰Ì Ω› »ı. ±ıfi˘ Ïfi¿Î· ◊‰˘ … Ωı¥±ı. ±ıfiÎ◊Ì ¿_À΂‰Îfi_ fiÎ
   ≠Ufi¿÷ν — ËÎ.                       ˢ‰_ Ωı¥±ı.
(10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ !                  365   366                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

   ±Î’HÎı √˛ÎË¿ ÂıfiÎ »Ì±ı, ±ıÀ·_ Ωı‰_. ÂıfiÎ √˛ÎË¿ »Ì±ı ?      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’fl‹Îb V‰w’ı fiΠˢ› ’HÎ V¿_‘ w’ı ˢ›.
   ≠Ufi¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÎ.                     …ı ’ÒflHÎ-√·fi ◊›ı·_ ˢ› ±ı iÎı› »ı. ’ÒflHÎ ◊›ı·_ fiÎ ÿı¬Î› I›Îflı
                                 √·fi ◊›ı·_ ±‰U› ÿı¬Î›. ’ÿ˚√· ±ıÀ·ı …ı ’ÒflHÎ ◊›ı·_ »ı, ±ı
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ©ÎI‹ÎfiÎ √˛ÎË¿. ÷ı‹ »÷Î__ ’ÿ˚√· Ωı‰Î‹Î_    √·fi ÂÌ flÌ÷ı ◊›_, ±ıÀ·_ Ωı›Î ¿flı.
‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’ÿ˚√· ±ıÀ·ı ’ÿ˚√·.
                                    »ı‰Àı ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflı Â_ Ωı›_ ? √Î_Õ˘ ÿı¬Î›, ÕÎè΢ ÿı¬Î›,
        ‹ËΉÌflı ¤ÎY›Î_ ±ı¿ ’ÿ˚√· !            «˘fl, ·E«˘ ¿ı ·⁄ÎÕ ÿı¬Î›, ‰ıU›Î ¿ı Á÷Ì ÿı¬Î›, ÷ı ⁄‘΋Î_ ±ı¿
   ⁄O⁄ı ËΩfl ‰Ê˝◊Ì ÁΑ-Á_L›ÎÁ̱˘, ±Î«Î›˘˝ ¿Ëı÷Î ±ÎT›Î »ı.   … ’ÿ˚√· Ωı›_. …ı‹ Á˘fiÎfiÎ Ω÷ Ω÷fiÎ ±fiı ¤Î÷ ¤Î÷fiÎ
ÁÎ’ ˢ› ÷ıfi˘ ¿H΢ πÕ΋Î_◊Ì fiÌ¿‚ı »ı fiı ÷ıfiı ±Î_√‚Ì ±ÕÎÕ˘ ÷˘   ÿÎ√ÌfiΠˢ› ÷ı fi Ωı÷Î ±ı¿ ‹ÎhÎ Á˘fi_ … ⁄‘΋Î_ …\±ı ÷ı‹ ±Î
÷fl÷ ŒıHÎ ‹Î_Õı. Ë∞ ÷˘ ÁÎ’fiÎ Á_V¿Îfl ’HÎ fi◊Ì Ωı›Î, ÷ı‹ ±Î     “‹ÎHÎÁ”‹Î_ “÷ıfiÌ” “≠¿ÚÏ÷” ¿Â_ … fi Ωı÷Î_, ⁄‘Î … ±ı¿ ‹ÎhÎ
¥„Lƒ›˘ ŒıHÎ ‹Î_Õı »ı ÷ı ¥„Lƒ›˘fi˘ V‰¤Î‰ »ı. ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı fi◊Ì  ’ÿ˚√· »ı ÷ı‹ Ωı‰Îfi__ »ı. ±ı◊Ì ±Î√‚ ÷˘ ±Î … ’˘÷ÎfiÎ_ ’ÿ˚√·‹Î_
ÁÎ_¤‚‰_ ÷˘ Á_¤‚Î¥ Ω›, fiÎ Ωı‰_ ˢ› ÷˘› Ωı‰Î¥ Ω›. ÷ı ÷ıfi˘     Ωı‰Îfi_, ⁄ÌΩfiÎ ’ÿ˚√·˘fiı fiËŸ Ωı‰Îfi_. ÷fiı Ë…\ ÏÁfiı‹Î-Ï⁄fiı‹Î
V‰¤Î‰ »ı. ˉı ±Î ¥„Lƒ›˘ ’ÿ˚√· »ı, ’fl‹Îb±˘fiÌ ⁄fiı·Ì »ı.      Ωı‰Îfi_ √‹ı ¬fl_ ? …÷˘ fi◊Ì ?
’ÒflHÎ-√·fi »ı, ±ÎI‹ÎfiÌ ¿˘¥ «Ì… fi◊Ì. ÷ı ¬flı¬fl ¤˘√‰÷˘ fi◊Ì.
                                    ≠Ufi¿÷ν — CÎHÎÎ ‰Ê˝◊Ì fi◊Ì √›˘.
¥„Lƒ›˘ ¤˘√‰ı »ı ’HÎ “’˘÷ı” ‹Îfiı »ı ¿ı “Ë_ ¤˘√‰_ »\_”, ÷ı‰˘
±Ë_¿Îfl ¿flı »ı ±fiı ω¿S’ ¿flı »ı ¿ı “‹ıÓ ¤˘√T›_. ÿ—¬˘ ’HÎ ‹ıÓ      ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ÁÎfl_. ±Î ⁄‘Ì Ω÷ Ω÷fiÌ ÏÁfiÏÁfiıflÌ Ë˘›
¤˘√T›Î_, ‹fiı ’ÕuÎ_.”                       »ı fiı, ±ı ⁄‘_ Ωı‰Îfi_ √‹ı »ı I›Î_ Á‘Ì ÷˘ ⁄‘_ ±ı, ±fiı VhÎÌ
                                 √‹‰Ì-fiÎ √‹‰Ì ⁄‘_ Áfl¬_ … »ı. …ıfiı ⁄ËÎfl ¿Â_ √‹ı … fiËŸ
    ÷ı◊Ì ÿ—¬ ±ÎI‹Î fi◊Ì ¤˘√‰÷˘, ¥„Lƒ›˘ ¤˘√‰ı »ı. ’HÎ ±Î
                                 Ωı‰Îfi_, ‹ËŸ … Ωı‰Îfi_ √‹ı ⁄‘_ ±ı … ©ÎI‹Î.
“Ë_ »\_” ÷ıfiÌ ±Î_ÀÌ ’ÕÌ √¥ »ı. ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ¬˘‚Ì ·Î‰˘ ¿ı …ıHÎı
±ı¿ ’HÎ ¥„Lƒ› ∞÷Ì Ë˘› !                        ¤˘…fiη› fiı Â˙«Î·›, ’ÒflHÎ-√·fi fiı ©ÎI‹Î, ±Î ’Î_«
                                 ‰V÷ »ı. ±ı‹Î_ VhÎÌ ‰ıÿ »ı … ¿_¥ ? ÷‹ı ±˘‚¬˘ ¿ı fiËŸ VhÎÌ
   ’˙ÿ˚√Ï·¿ flÌ÷ı ¿˘¥ Ï…÷ı„Lƒ› Ï…fi ◊›ı·˘ fiËŸ. ±ı “iÎÎfi”
                                 ÷flÌ¿ı ±Î ? ±Î VhÎÌ »ı ±ı‰_ ΩH΢ fiı ¿ı ¤Ò·Ì …‰Î› »ı ?
◊Λ ÷˘ … Ï…÷ı„Lƒ› Ï…fi ◊Λ. ±iÎÎfi ˢ› fiı ≥„Lƒ› ∞÷ı ±ı
⁄fiı fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ≥„Lƒ›˘ ’ÒflHÎ-√·fi V‰¤Î‰fiÌ »ı. ±ı¿fiı ∞÷ı        ≠Ufi¿÷ν — fiÎ ¤Ò·Î›.
I›Îflı ⁄Ì∞ ŒÎÀı.                            ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ¤Ò·Î›, fiËŸ ? I›Îfl ÷˘ ’»Ì ±ÎI‹Î ±ıÀ·˘
   ±÷Ì„Lƒ› ≠I›ZÎ ±ÎI‹ÎfiÌ ¿‚Î »ı. ¥„Lƒ› ≠I›ZÎ Á‰Î*√       »ıÀ˘ flËı fiı !
’ÿ˚√·fiÌ ¿‚Î »ı. ±Î ±‹Îfl_ ¿Ï◊÷ ¿ı‰‚iÎÎfi »ı.                    ©ÎI‹Î ÏÁ‰Î› ⁄‘_ ’ÿ˚√· !
   ±Î …√÷‹Î_ ’ÿ˚√· ±ı¿·_ iÎı› »ı.                  ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎfiÎ ÷flŒ◊Ì …ı ⁄‘Ì Ïø›Î ‹fiı Á‹Ω› »ı ±ı
   ≠Ufi¿÷ν — iÎı›˘ ⁄‘Î_ ’˙ÿ˚√Ï·¿ V‰w’ı ˢ› ?         ⁄‘Ì› ’ÿ˚√· »ı fiı ?
(10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ !                  367   368                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’ÿ˚√·, ’HÎ »˘ÕΉfiÎfl_ ’ÿ˚√· »ı. ±Î’HÎfiı     ‹ËŸ ÁÒZ‹ ÂflÌflfi_ ±ı ¬ıÓ«ÎHÎfiÌ ±ıfiÌ V‰¤Îω¿ Ïø›Î±˘ »ı.
»˘ÕΉ‰Î ±ÎT›_ »ı ±ı ’ÿ˚√·, Á_’ÒHν ‹„@÷¤Î‰ ±’Ήı »ı. ±ı‹Î_       ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ±ı ’ÿ˚√·fiÎ ¤Î√‹Î_ ˢ› »ı ?
⁄‘Î ≠›Ifi˘ »˘ÕΉ‰ÎfiÎ ≠›Ifi˘ »ı. ±Î ⁄‘_ ¿flÌ flèÎÎ »ı fiı ±I›Îflı
÷ı Â_ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ? »^À‰Î ‹ÎÀı. ±Î »ıS·_ ’ÿ˚√· »ı. »ıS·Î ’ÿ˚√·˘      ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ’ÿ˚√· … ¿Ëı‰Î› ±ı. © «ı÷fi ÏÁ‰Î› ⁄‘_›
±ıfiÎ ≠›Ifi˘ ⁄‘Î «Î·Ì flèÎÎ »ı. …ı ⁄‘_ ÿı¬Î› »ı ±ı ⁄‘_ »^À‰Î     ’ÿ˚√·. …√÷ ±ıfiı «ı÷fi ‹Îfiı »ı. …ıfiı …√÷ «ı÷fi ‹Îfiı »ı I›Î_
ËÎfl ±Î‰ı »ı, ⁄Î_‘‰Î ‹ÎÀı fiËŸ.                   «ı÷fi »ı … fiËŸ.

   ≠Ufi¿÷ν — ±Î ÁÒZ‹ ÿıË …ı Ω› »ı, ±ıfi˘ ¿›˘ ¤Î√ Ω›          ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î …ı ±_÷›Î˝‹Ì ÿ½fi ◊Λ ÷ı ?
»ı fiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı Ω› »ı, ±ıfiÌ ≠Ïø›Î Á‹Ω‰˘.                ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ’ÿ˚√·‹Î_ »ı, ±ÎI‹Î‹Î_ fiËŸ.
   ÿÎÿÎlÌ — @›Î_ Ω› »ı ?                       ≠Ufi¿÷ν — ¿˘”¿ Á_÷fiı ‹Î÷Î∞fiÎ ÿ½fi ◊Λ ±fiı ‹Î÷Î∞
                                 ⁄˘·ı ÷ı ?
   ≠Ufi¿÷ν — ÁÒZ‹ ÿıËı iÎÎfiÌ √‹ı I›Î_ …¥ ¿ı »ı fiı, ±‹ıÏfl¿Î,
‹_⁄¥, ⁄‘ı, ±ı Â_ »ı ?                          ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ΩÕ_ ’ÿ˚√·, ÷tfi ΩÕ_ ’ÿ˚√·, ±ı ÷˘ V◊Ò‚
                                 ’ÿ˚√·.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ’ÿ˚√· »ı. ±ı‹Î_ ⁄Ì…\_ ¿Â_ »ı fiËŸ ±fiı
÷ı ’˘÷ÎfiÌ ÁkÎÎ ⁄ËÎflfiÌ ‰V÷ »ı. ±ıfiı ’˘÷ÎfiÌ ÁkÎÎ ‹Îfiıı »ı, ±ı       ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ±ı ’ÿ˚√·˘fiÌ ±‰V◊Î, ±ı «ı÷fifiÌ ‰‘Îflı
¥√˘¥{‹ »ı.                            fi∞¿fiÎ ’ÿ˚√·˘ ¬flÎ_ ?

   ≠Ufi¿÷ν — ÷‹ı …ı CÎHÎÌ ‰¬÷ ¿Ë˘ »˘ fiı, ±‹ı ÁÒZ‹ ÿıËı        ÿÎÿÎlÌ — «ı÷fifiÌ fi∞¿ ±Î‰ı ÷ı‹ ÁÒZ‹ ◊÷Î_ Ω› ÿËÎÕı
√‹ı I›Î_ …¥ ¿̱ı.                        ÿËÎÕı. ÷ı ±Î’HÎÎ_ ⁄‘Î_ ÁÒZ‹ ◊÷Î_ √›ı·Î ˢ›. ’ı·Î Á_÷˘ ÷˘
                                 ‹Î÷Î∞fiÌ ’ÎÁı ÿflÎ√˛Ë ¿flı ±fiı ±Î ÁÒZ‹’HÎΉ΂Π±Î√˛Ë-ÿflÎ√˛Ë˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·˘ ±ı (T›‰„V◊÷fiÎ) ±ıωÕLÁ‹Î_ ±Î‰Ì √›ı·˘     fiÎ ¿flı, ’ı·_ V◊Ò‚ ¿Ëı‰Î›.
ˢ›, ÷ı Ω›.
                                    ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ±Î‘Îflı ÷‹ı ¿Ë˘ »˘ ¿ı ±Î ⁄‘Î ·˘¿˘
   ≠Ufi¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ÷ı ±ı Â_ »ı ? ±ı ¿›˘ ¤Î√ Ω›, ±Î      »ı ÷ı Ë…\ «ı÷fi ·√Ì ’ˢÓE›Î fi◊Ì ?
ÿıË‹Î_◊Ì ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ ‹ÎHÎÁı› «ı÷fi Á‘Ì ’ˢÓE›˘ fi◊Ì. «ı÷fifi˘ …ı
   ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√·fi˘ ¤Î√.                    ’ջΛ˘ ˢ› ÷˘ I›Î_ Á‘Ì› ’ˢ_E›_ fi◊Ì, ±Î …√÷.
   ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ±ı © «ı÷fi »ı ? ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ËÎ…fl ◊Λ,         ≠Ufi¿÷ν — iÎÎfiÌ ’vÊfiÎ_ ’ÿ˚√· ’HÎ ÏÿT› ˢ›fiı ?
±ı Ïø›Î ÷˘ ±ı © «ı÷fifiÎ ±Î‘Îflı ◊÷Ì ⁄ËÎflfiÌ Ïø›Î »ı ?           ÿÎÿÎlÌ — ˢ› fiı ! ËÎ◊ ±ÕÎÕı ÷˘› ¿Î‹ ◊≥ Ω›. ±fiı
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î‘Îfl fiËŸ, ±ı ÷˘ V‰¤Îω¿ Ïø›Î »ı. ±ı ÷˘ ±Î     ±ı◊Ì ÏÿT›ÎÏ÷ÏÿT› ÷Ì◊*¿fl˘fiÎ. À˘’‹˘VÀ ’ÿ˚√· ±Î¬Î ⁄˛õÎ_Õ‹Î_ !
(10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ !                 369   370                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

   ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ±ı ÷˘ Ωı‰Î … fiÎ ‹‚ı fiı ? «‹˝«ZÎ◊Ì ÷˘    √·fi ±ıÀ·_ … Ωı Á‹Ω›_ ˢ› fiı, ⁄Ë ◊¥ √›_. ±Î ’ÒflHÎ-√·fi
±ı Ωı‰Î› … fiËŸ fiı ? ÏÿT› ÏÿT› ’ÿ˚√· ¿ı ÏÿT›ÎÏ÷ÏÿT› ’ÿ˚√·,   ±fiı ÷_ ©ÎI‹Î »\_. ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ’ÒflHÎ-√·fi Â_ Â_ ◊Λ »ı Ωı¥
«‹˝«ZÎ◊Ì ÿı¬Î› ?                        ·ı ±fiı ±Î ⁄Îÿ ¿flÌ fiά_, ÷˘ ÷_ ©ÎI‹Î … »\_. ˉı ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì
                                Á‹…HÎ ·˘¿˘fiı ˢ› … fiËŸ ±Î ⁄‘Ì. ±ıÀ·ı ’λ\_ iÎÎfiÌfiÌ ’ÎÁı
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÿı¬Î›. ’ÿ˚√· ÷˘ ±Î‹ ⁄ÌΩfiı … ÿıAÎΛ.
                                ±Î‰‰_ ’Õı. ±Î‹ Â̬‰‰Î◊Ì, ±Î‹ ⁄˘·‰Î◊Ì ¿_¥ ’ı·˘ Á‹∞ Ω›
·˘¿˘fiÌ ’ÎÁı ⁄ÌΩ_ ¿›Î «ZÎ ? ±ı› fiÎ ÿı¬Î› ÷˘ ’»Ì ±ı‹fiı ±ı
                                ¬fl˘ ¿ı ⁄fl˘⁄fl, ‰Î÷ ÷‹ÎflÌ ¿flı@À »ı ’HÎ ’λ\_ ±‹·‹Î_ ‹Ò¿‰_
µI’Lfi ◊›Îfi_ Œ‚ Â_ ?
                                ‰Á‹_ ’ÕÌ Ω› fiı !
   ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ±Î ¿Î‚‹Î_ ±ı Â@› »ı ?
                                   ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î‹ ÂÎVh΋Î_ ÷˘ ’ÿ˚√· ÂOÿfi˘ ±◊˝ ÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — ÷Ì◊*¿fl … fiΠˢ›fiı ±Î ¿Î‚‹Î_ !          ·¬ı·˘ … »ı fiı, ±Î flÌ÷ı ±Î ⁄‘ı ÂÎVh΢‹Î_ ? ÷‹ı ¿Ë˘ »˘ ¿ı 20
                                ‰Êı˝ ±‹ı ±ıfi˘ ±◊˝ ¢K›˘.
      ¿Ï‚›√‹Î_ ±Î Ïø›Î¿ÎflÌ ÂÎVh΢ !
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÎ_ ÷˘ Ë‹HÎÎ_ ·¬Î›Î_, ±ı ÷˘ Ë‹HÎÎ_ ±ÎM÷‰ÎHÎÌ
   ÏfiÏ‹kÎı› ’ÿ˚√·, µ’ÎÿÎfiı› ’ÿ˚√·.
                                ±ı ⁄‘_ ±Î ⁄ËÎfl ’Õu_. fiËŸ ÷˘ ’Õu_ … fiˢ÷_ fiı ! ±Î ÷˘ fi‰Ì
   ≠Ufi¿÷ν — ±Î ÷˘ ±ı¿-±ı¿ ÂOÿ˘ ±Î’fiÎ »ı ±ı ±ı¿-±ı¿     «˘’ÕÌ‹Î_ ·˘¿˘ Á‹∞ √›Î, ΩHÎÌ √›Î ⁄‘Î. ÁIÁ_√fiÌ ‰Î÷˘‹Î_ fiı
¿Ï‚›√fiÎ fi‰Î_ ÂÎVh΢ …ı‰Ì fl«fiÎ ¿flÌ fiάÂı.            ‰Î÷˘‹Î_, ‰Î÷˘ ¿flÌ. ·˘¿ ΩHÎ÷Î fi˘”÷Î ’ÿ˚√·, ¬Î·Ì “’ÿ˚√·,
   ÿÎÿÎlÌ — fi‰Î_ ÂÎVh΢ … »ı ±Î. ±fiı ·˘¿˘ ±ıfi˘ … µ’›˘√    ’ÿ˚√·” ±ıÀ·_ ⁄˘S›Î ¿flı »ı.
¿flÂı ’»Ì.                              ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î ¿¥ ÁηfiÌ ‰Î÷ »ı ±Î ? @›Îfl◊Ì
   ≠Ufi¿÷ν — ’Ëı·Î‹Î_ ’Ëı·˘ Œ˘Õ ’ÎÕu˘, ’ÿ˚√·, ’ÒflHÎ-√·fifi˘.  “’ÿ˚√·” ÂOÿ Á‹…‰Îfi˘ ≠›Ifi ¿flı·˘ ?
±Î ’ÒflHÎ-√·fifi˘ ÷‹ı …ı Œ˘Õ ’ÎÕu˘. ÷ı ‹fiı fi◊Ì ·Î√÷_ ¿ı ±Î       ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ 1932fiÌ ÁηfiÌ ‰Î÷ »ı. ”40, ”42fiÌ
¤√‰Îfi ‹ËΉÌfl ’»Ì ¿˘¥ Á‹U›_ ˢ› ±ı ‰Î÷ ?            Áη‹Î_ ‹fiı ’ÿ˚√· fiËŸ Á‹Ω›ı· _, ”45fiÌ Áη‹Î_› fiËŸ
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ iÎÎfiÌ ÏÁ‰Î› ÂÌ flÌ÷ı Á‹…ı ·˘¿˘ ? ±Î‹Î_  Á‹Ω›ı·_.
±Î √…_\ … fiËŸfiı ·˘¿˘fi._ ·˘¿ ’ÿ˚√· … ⁄˘S›Î ¿flı. ’ÿ˚√· ±ıÀ·ı      ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î’ …ı ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Î ‹Î_√˘ »˘, ±Î¬_
Â_ ? I›Îflı ¿Ëı, ÿıË. ±ıÀ·ı ÿıËfi_ ⁄Ì…_\ fi΋ ’ÿ˚√·. ±Î ±ÎfiÌ   Ï‹l «ı÷fi ±fiı ’ı·Î ·˘¿˘ …ı ’ÿ˚√· ±ıÀ·ı ’ÒflHÎ-√·fi ¿Ëı‰Î
¢‘¬˘‚˘ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ‹ıÓ 20 ‰Ê˝ Á‘Ì ⁄Ë ÀÎ¥‹ ·√ÎÕı·˘ ¿ı ±Î     ‹Î_√ı »ı ±ı‹Î_ Œfl¿ ¬fl˘ fiı ?
’ÿ˚√· fiı ±Î ⁄‘Î ÂOÿ˘ »ı fiı ±Î ’ÿ˚√·, ÂÌ flÌ÷ı ¤√‰Îfi …Õı
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’ÿ˚√· ±fiı ’ÒflHÎ-√·fi ±ı ⁄‘Î ¿Ëı »ı ¬flÎ,
±Î ⁄‘_ ?
                                ’HÎ ±ıÀ·ı Â_, ±ı fiÎ Á‹…ı. ±ı‰_ ÷ı‰_ ¿Â_ Á‹…ı fiËŸ. ±I›Îflı›
   ±Î ’ÿ˚√· ÂOÿ ⁄Ë ‹˘ÀÌ Â˘‘¬˘‚ »ı. ±ıÀ·ı ±Î ’ÒflHÎ-      ÁΑ ‹ËÎflÎΩı fi◊Ì Á‹…÷Î.
(10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ !                 371   372                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

       ≠ΑÎL›÷Î ¿ı‰‚ ±ÎI‹Îfiı … !
   ≠Ufi¿÷ν — Á_ÁÎfl‹Î_ ⁄‘_ ’ÿ˚√· … »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ’ÿ˚√· … »ı. ’HÎ ±ı¿·_ ’ÿ˚√· ÷˘ ¿Ëı‰Îfi˘
¤Î‰Î◊˝ Â_ ? iÎÎfiÌ ¿Ëı ¿ı »ı ⁄‘_ Ï‹Z«fl ’HÎ ±ı¿·_ ’ÿ˚√· ¿Ëı‰Îfi˘                [11]
¤Î‰ Â_ ¿ı ¤¥, ±Î ±Î’HÎı ±ÎI‹Î ÁÎ◊ı ¿Î‹ »ı fiı ? fiı ⁄Ì…\_
’λ\_ ±Î Œ˘Õ ’ÎՉΠΩ› I›Îflı ’ı·_ ¤Ò·Ì Ω›, ±ÎI‹Î ¤Ò·Ì Ω›
                                           ’ÿ˚√· ¤Î‰ !
±ıÀ·ı iÎÎfiÌ ’vÊ ±ı¿·_ ’ÿ˚√· ¿Ëı. ˢ› ÷˘ ’Î_« ‰V÷ ¤ı√Ì              ¥E»Î’Ò‰˝¿fiÌ T≤ÏkÎ ±ı ¤Î‰ !
(ω¤Îω¿ ±ÎI‹Î, “’˘÷ı” »^À˘ ’Õı ±ıÀ·ı ’»Ì ’Î_« ÷k‰˘ flèÎÎ ÷ı)
’HÎ ±ı¿·_ ’ÿ˚√· ¿Ëı. ±Î ±ÎI‹Î ±fiı ±Î ±ı¿ ’ÿ˚√·.            ≠Ufi¿÷ν — ±Î …ı ’ÿ˚√·¤Î‰ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ±ı Â_ ?
   ≠Ufi¿÷ν — ±Î ’Î_« ÷k‰˘fiı Ωı‰Î_ ¬flÎ_fiı ?             ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±I›Îflı ÷‹fiı …·ı⁄Ì ¬Î‰Îfi˘ ω«Îfl ±Î‰ı
                                fiËŸ. ’HÎ ⁄Ωfl‹Î_ …÷Πˢ¥±ı ±fiı ’ı·˘ ÷Î∞ ÷Î∞ …·ı⁄Ì ¿Îœ÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — Ë‹HÎı Ωı‰ÎfiÌ …wfl fiËŸ. Ë‹HÎı ÷˘ ±Î’HÎı ±Î
                                ˢ› fiı Á√_‘Ì ±Î‰Ì ¿ı ‹ËŸ ¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ …·ı⁄Ì ¬Î‰Îfi˘.
±ÎI‹Î … Ωı‰˘. ±Î ’Î_« ÷k‰˘fi_ ⁄fiı·_ »ı ±ıfiı …\±˘.
                                ±ı ’ÿ˚√· ¤Î‰ ¿Ëı‰Î›. …·ı⁄Ì “÷‹fiı” ¤Î‰ ¿flΉÕΉı. ¿flΉı ¿ı
   ≠Ufi¿÷ν — ’Î_«ı› ÷k‰˘ Â_ Â_ ¿flÌ flèÎÎ »ı ?         fiÎ ¿flΉı ?
   ÿÎÿÎlÌ — Ë·fi«·fi ±ı ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ fi◊Ì, ±ı ⁄ÌΩfi˘          ≠Ufi¿÷ν — ¿flΉı, ¿flΉı.
V‰¤Î‰ »ı ’HÎ ±Î’HÎı ⁄‘_ ±ı¿ ’ÿ˚√·‹Î_ CÎÎ·Ì ÿ˘ fiı. ¿ÎflHÎ ¿ı      ÿÎÿÎlÌ — …·ı⁄Ì fiÎ Ωı¥ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ¿Â_ fiËŸ. Ωı¥ ¿ı
±ÎI‹Î fiˢ›, ±Î’HÎı ÷˘ ±ÎI‹Î ÁÎ◊ı ¿Î‹.              ¤Î‰ ¿flΉÕΉı.
   ±fiı ±Î ÂflÌfl‹Î_ ’ÿ˚√· ±fiı ±ÎI‹Î ⁄ı … »ı. Ωı ’ÿ˚√·        ≠Ufi¿÷ν — ±ÎI‹Îfi˘ ¤Î‰ ’ÿ˚√·‹Î_ ‰Î’flı ÷˘ ?
fiı ±ÎI‹ÎfiÌ …ıfiı ‰ËıÓ«HÎ ¿fl÷Î_ ±Î‰ÕÌ Ω›, Á‹∞ ·ı, ÷˘ ±ÎI‹Î
…ÕÌ Ω›. ’fl_÷ ±ı‰Ì ‹ÎHÎÁfiÌ Â„@÷ fi◊Ì, ‹ÎHÎÁfiÌ ‹Ï÷fiÌ ⁄ËÎfl        ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfi˘ ¿˘≥’HÎ ¤Î‰ ¿fl‰˘ ±ı … ’ÿ˚√· »ı.
»ı. U›Î_ ⁄Ï©◊Ì ’fl ‰Î÷ »ı I›Î_ ±Î√‚ ±Î ‰Î÷ »ı. ±ıÀ·ı ±‹¿     ¤Î‰ ±ı … ’ÿ˚√· »ı. ≥E»Î’Ò‰˝¿fiÌ T≤ÏkÎfiı ¤Î‰ ¿Ëı‰Î›. ¤Î‰ ±ı
Ëÿ Á‘Ì ’Ë˘Ó«Ì ±fiı ‰Ëı«HÎ ¿flı ’HÎ fiÎ ±Î‰Õı. ±ıÀ·ı ±ı ÷˘ iÎÎfiÌ
            Ó                    … ’ÿ˚√· »ı.
’vÊfi_ ¿Î‹. iÎÎfiÌ ’vÊ‹Î_ ¤√‰Îfi ‹ËŸ Ω÷ı ⁄ıÃı·Î ˢ›, ±ı‹fiÌ        ÿÎ√Ìfi΋Î_ Á˘fi_ ±fiı ÷Î_⁄_ …\ÿ_ fiÎ ’ÎÕÌ Â¿Î› ?
¿Ú’Î◊Ì Â_ fiÎ ◊Λ ÷ı ! ±ı‹fiÌ ¿Ú’Î◊Ì ‰SÕ˝‹Î_ ¿˘¥ ±ı‰Ì «Ì… »ı,
                                   ≠Ufi¿÷ν — ’ÎÕÌ Â¿Î›.
…ı fiÎ ◊Λ !
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±fiı »^À_ ’ÎÕuÎ ’»Ì ±I›Îflı ±Î’HÎı ±ËŸ ±Î√‚
             vvvvv
                                …flÎ ¿ÎÀ …ı‰_ ·Î√÷_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î Á˘fiÎfi˘ √HÎ
(10) ’ÿ˚√·fiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ !                   373   374                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

fi◊Ì, ÷Î_⁄Îfi˘ √HÎ »ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î’HÎı ±ËŸ ±Î√‚ ¿›Î ¤Î‰       ¤√‰Îfi ¿Ëı ¿ı ±Î‹Î_ ÷ÎflÎ ±ÎI‹Îfi_ Â_ »ıı ? ±Î ÷˘ ’ÿ˚√·fiÎ
’ÿ˚√·fiÎ »ı, ¿›Î ¤Î‰ ±ÎI‹ÎfiÎ »ı, ±ı iÎÎfi ±‹ı ⁄÷Î‰Ì ÿÌ‘ı·_ »ı.    ¤Î‰ »ı. ˉı ÁÎ‹Ì ÿ¿Îfi‹Î_ ±Î ⁄‘_ «Î·ı fiı ‹Îfiı ¿ı ‹ıÓ ⁄Ë ¿›*
                                  ’HÎ ¤√‰Îfi ¿Ëı »ı ¿ı fiÎ, ¿Â_ ¿›* fi◊Ì.
    ¤Î‰ ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ ±Î‰ı »ı ‹ËŸ. ±Î ⁄‘Î ¤Î‰ ÂıfiÎ »ı ?
I›Îflı ¿Ëı, ’˙ÿ˚√Ï·¿ ¤Î‰ »ı, ±ÎI‹ÎfiÎ ¤Î‰ fi◊Ì. ÷ı◊Ì ±‹ı ¿èÎ_,       CÎfl, ⁄ˆflÌ, »˘¿flÎ_ I›ÎB›Î_ ±ı› ’ÿ˚√·fiÎ ¤Î‰, ’ˆH›˘ ±ı›
‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÎ ÷‹Î‹ ·ı’Λ‹Îfi ¤Î‰˘◊Ì Ë_ Á‰˝◊Î Ïfi·ı˝’ …        ’ÿ˚√·fiÎ ¤Î‰. ’ÿ˚√·fiÎ ¤Î‰fiı ’˘÷ÎfiÎ ¤Î‰˘ ‹Îfiı »ı, ÷ıfiÎ◊Ì
»\_. ·ı’Λ‹Îfi ¤Î‰˘ ±_ÿfl ±Î‰ı, Ω÷ Ω÷fiÎ ±Î‰ı. 60 ‰Êı˝        Á_ÁÎfl «Î·ı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı ±ı‹ »ı ¿ı ‹ÎflÎ ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩ ¿˘≥
·ı’Λ‹Îfi ¤Î‰ ±ı‰Î_› ±Î‰ı ¿ı 30 ‰Ê˝ ÷˘ ⁄˛õ«›˝ ’ÎY›_ ’HÎ       ¤Î‰ ¿flı … fiËŸ. ⁄Ì…\_ ⁄‘_ …Õ »ı ’HÎ ±ıfiı ¬⁄fl fi◊Ì ¿ı ±Î
ˉı ’ˆHÎÌ fiά‰_ »ı. 60 ‰Êı˝ ω«Îfl ±Î‰ı ’HÎ ÷ı ±ÎI‹ÎfiÎ ¤Î‰     …ÕfiÎ ¤Î‰˘ »ı. ±Î ¤Î‰ı› …Õ »ı. ±Î «ı÷fi ¤Î‰ »ı fiı ±Î …Õ
fi◊Ì, ÷ı ’ÿ˚√·fiÎ ¤Î‰ »ı. lÌ‹_÷ ‹ÎHÎÁfiı «˘flÌ ¿fl‰ÎfiÎ ¤Î‰       ¤Î‰ »ı ±ı Á‹Ω›_ ¿ı »^ÀÌ √›˘.
µI’Lfi ◊Λ, ÷˘ Â_ ±ı ¿_¥ «˘flÌ ¿flfiÎfl˘ ‹ÎHÎÁ ? fiÎ, ¤Î‰ ‹ËŸ         ’ÿ˚√·fiÎ ¤Î‰ ¿ı‰Î »ıı ? ±ÎT›Î ’»Ì …÷˘ flËı. …÷˘ fiÎ
µI’Lfi ◊Λ. …ı ’ÒflHÎ ¿flı·_ »ı ÷ı √·fi ◊Âı, ÷ı ‰¬÷ı ‹Ò_{΢      flËı ±ı ±Î’H΢ ¤Î‰. ’ÿ˚√· ±ıÀ·ı ’Òflı·˘ ¤Î‰ »ı. ÷ı √·fi ◊≥
fiËŸ. …ı ¤Î‰fi_ ÷‹ı ’ÒflHÎ ¿›* »ı ÷ı ¤Î‰fi_ √·fi ◊›Î ‰√fl flËı      …Âı. …÷˘ flËıÂı ‹ÎÀı ±ı ’ÿ˚√·fi˘ ¤Î‰ »ı, “±Î’H΢” ¤Î‰ fi◊Ì.
fiËŸ. ±fiı …ı ¤Î‰ı ¿‹˝fi˘ ⁄_‘ ¿›˘˝ »ı ÷ı ¤Î‰ı … Ïfi…˝flÎ ◊Âı.
’HÎ Ïfi…˝flÎ ◊÷Ì ‰¬÷ı ÷‹ı iÎÎfi‹Î_ ±Î…ı ˢ, ’HÎ Ïfi…˝flÎ ÷˘ ’ı·Î       ±Î ⁄Ë {ÌHÎÌ ‰Î÷ »ı fiı !
¤Î‰ı ◊›Î ¿flı fiı ! ±iÎÎfi ¤Î‰ı ¿‹˝fiÎ ⁄_‘ ’Õı·Î, ÷ı Ïfi…˝flÎ ÷˘        ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√· ¤Î‰ fip ◊Λ I›Îflı … ©ÎI‹Î V‰w’
◊›Î … ¿fl‰ÎfiÌfiı !                          √HÎΛ fiı ?
   ‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÎ ±ıÀ·ı ’ÿ˚√·fiÎ …ı ¤Î‰˘ µI’Lfi ◊Λ »ı,          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’ÿ˚√· ¤Î‰ fip ◊Λ ±ıÀ·ı ©ÎI‹Î.
±Î ¤Î‰ı »ı, ÷ı ¤Î‰ı »ı, ÷ı ’ÿ˚√·fiÎ ¤Î‰˘ »ı. ÷ıfiÎ ’fl◊Ì          ≠Ufi¿÷ν — ±ı ÷˘ fip ◊Λ … fiËŸ fiı ! Á˘› ·Î√ı ÷˘
(T›‰ËÎfl) ±ÎI‹Î ’˘÷ÎfiÎ ¤Î‰˘ ¿flı »ı, ±ıfiÎ◊Ì Á_ÁÎfl ∂¤˘ ◊Λ      ±Î’HÎfiı ‰Î√ı »ı ….
»ı. ‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÎ …ı …ı ¤Î‰˘ ◊Λ »ı ÷ı ⁄‘Î … ’ÿ˚√·fiÎ
                                     ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ‰Î√ı »ı ÷ı …\ÿ_ ◊Λ »ı. ÷ı ±ÎI‹Îfiı ·Î√÷_
¤Î‰˘ »ı, ±ÎÀ·_ … …ı Á‹∞ √›˘ ÷ıfi_ ¿Î‹ ◊≥ √›_. ¨Ï‘›_
                                  … fi◊Ì, ±ı ’ÿ˚√· ¤Î‰fiı ·Î√ı »ı. ±Î‹Î_ Ï‹l«ı÷fiı› »ı‰Àı ’ÿ˚√·
¬Î‰ÎfiÎ ¤Î‰ ◊÷Πˢ›, ·Bfi‹Î_ …‰ÎfiÎ ¤Î‰ ◊÷Πˢ› ÷ı ⁄‘Î
                                  … »ı. ±Î Ï‹l«ı÷fi … ¿Î‹ ¿flÌ flèÎ_ »ı fiı, ÷ı ÷˘ ’ÿ˚√· … »ı.
’ÿ˚√·fiÎ ¤Î‰ »ı.
                                     ±ı ’ÿ˚√· »ı, ’HÎ iÎÎfi fiΠˢ› I›Î_ Á‘Ì ±ı «ı÷fi √HÎΛ.
   ÁΛLÁ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ±Î‹Î_ Á˘fi_-÷Î_⁄_ »ı, ÷ı Á˘fiÎfiÎ ¤Î‰    ¿ÎflHÎ ¿ı ±Ë_¿Îfl◊Ì ‹Îfiı »ı ¿ı Ë_ ±Î »\_, ±ı ±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰ »ı.
÷Î_⁄΋Î_ fiÎ ±Î‰ı fiı ÷Î_⁄ÎfiÎ ¤Î‰ Á˘fi΋Î_ fiÎ ±Î‰ı fiı ΩıÕı flËı    ±ıÀ·ı ±Î “iÎÎfi” ’»Ì ¤Î‰ ∂ÕÌ Ω›, ’ÿ˚√· ¤Î‰ … ∂ÕÌ √›˘
÷˘› ÁË ÁËfiÎ ¤Î‰‹Î_ flËı ÷ı‹ »ı.                   I›Î_ ±Î√‚. ’ÿ˚√·fi˘ ‹ÎÏ·¿ … fiÎ flè΢ ±ı ’˘÷ı. ±ıÀ·ı U›Î_ ’˘÷ı
   ±Î ÁΑ ¿Ëı ¿ı ‹ıÓ I›Î√ ¿›ÎıÛ, ‹ıÓ ⁄ˆflÌ-»˘¿flÎ_ »˘ÕuÎ_. I›Îflı  ‹ÎÏ·¿ fi◊Ì, I›Î_ Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ?
(11) ’ÿ˚√· ¤Î‰ !                  375   376                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

       ±Î “±‹ı” “±‹Îflı” CÎıfl …¥±ı...         ±Î’HÎı ±Î ±¤Î‰ ¤flı·˘ »ı ÷ı fiÌ¿‚ı »ı, ¤Î‰ ¤›˘˝ ˢ÷ ÷˘ ¤Î‰
                              fiÌ¿‚÷ ±fiı ±Î ⁄ıµ ¿ˆÕÂı. ±Î ⁄Î…\ ‹˘À˘ …\±˘ »˘ ÷˘ ±Î ⁄Î…\
   ≠Ufi¿÷ν — flÎ√-¶ıÊ Ë‰ı ÷˘ fi◊Ì ’HÎ »÷Î_ ¿˘¥ ‰¬÷ı ±¤Î‰
                              fiÎfi˘ …\±˘ »ı ’HÎ ⁄Lfiı› …\±˘ … »˘. ‹ÎÀı ωÿΛ√ÌflÌ ±Î’Ì ÿı‰Ì,
µI’Lfi ◊Λ.
                              ±Î’HÎı ‰Ì÷flÎ√ flËı‰_.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄fl˘⁄fl »ı, flÎ√-¶ıÊ fi◊Ì ±ı ‹A› ±Î’HÎı ±fiı     ‰Ì÷flÎ√ … ◊‰ÎfiÌ …wfl. ⁄ÌΩ ⁄‘Î ¤Î‰ ÿı¬Î›, ±ı ’ÿ˚√·fiÎ
±¤Î‰ ÷˘ ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ »ı. ¤Î‰ı› ◊¥ Ω› ¿˘¥ …B›Î±ı,      ÿı¬Î› »ı fiı ±Î ’ÿ˚√· ±ıfiı flV÷ı …÷_ ˢ›, ±Î’HÎı ±Î’HÎÎ flV÷ı
±¤Î‰ı› ◊¥ Ω› ’HÎ ±Î’HÎfiı flÎ√-¶ıÊ fiΠˢ›.          …÷Πˢ¥±ı. ±ı ±Î’HÎ΋Î_ Õ¬· fiÎ ¿flı, ±Î’HÎı ±ıfi΋Î_ Õ¬· fiÎ
   flÎ√-¶ıÊ fiËŸ ◊‰_ ±ı ±Î’H΢ ‘‹˝. ±¤Î‰ ±fiı ¤Î‰ ±ı     ¿fḻı. ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±ı …÷Î flËı.
’ÿ˚√·fi˘ ‘‹˝ »ı.                               ±ı »ı ⁄‘Î ’ÿ˚√· ¤Î‰˘ !
    flÎ√fi˘ ±◊˝ … Á‹U›Î fi◊Ì ÷ıfi_ ±Î ⁄‘_ ⁄ŒÎ›_ »ı. ¿˘¥fiÌ     ≠Ufi¿÷ν — ¿‹˝fiÎ µÿ›◊Ì ±ı¿ ’Ïfl„V◊Ï÷ ∂¤Ì ◊Λ ±fiı
µ’fl ¤Î‰ ◊Λ »ı ÷ıfiı flÎ√ ‹Îfiı »ı, ¿˘¥fiÌ µ’fl ±¤Î‰ ◊Λ     ±ÎI‹¤Î‰◊Ì ±ı¿ ’Ïfl„V◊Ï÷ ∂¤Ì ◊Λ, ÷˘ ±ı ¿‹˝fiÎ µÿ›◊Ì ◊¥
»ı ÷ıfiı ¶ıÊ ‹Îfiı »ı. ’HÎ ±Î ¤Î‰-±¤Î‰ ÷ı ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰    »ı ¿ı ±ÎI‹¤Î‰◊Ì ◊¥ »ı, ±ıfi_ ·ZÎHÎ ¬fl_ ?
»ı. CÎfl‹Î_ ±Î¿Ê˝HÎ ◊Λ ÷ı ÿıËfi_ ±Î¿Ê˝HÎ »ı, ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰
… fi◊Ì.                              ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄Lfiı› ¬⁄fl ’Õı. (±Î iÎÎfi ·Ì‘ı·Î) ·√¤√
                              ÿÁ-ÿÁ ËΩfl ‹ÎHÎÁfiı ¬⁄fl ’Õ÷Ì ËÂı. ±Î ’ÿ˚√· ¤Î‰ ±ÎT›˘,
   ≠Ufi¿÷ν — ±Î ¤Î‰ ±fiı ±¤Î‰ ¿flΉı ±ı ’HÎ T›‰„V◊÷ »ı ?  ±Î …Õ ¤Î‰ fiı ±Î «ı÷fi ¤Î‰, ⁄ıµfiı ±˘‚¬˘fiı ÷‹ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰ ±fiı ±¤Î‰ ±ı T›‰„V◊÷fiÎ ±Î‘Ìfi ¬flÎ.         ÷fl÷ …\ÿ_ … ’ÕÌ Ω›. ÷ı ‘ÎflÎ … ÷tfi …\ÿÌ ‰èÎÎ ¿flı,
÷ıfiÌ ’fl ±Î’HÎı “Ωı‰Îfi_” Œ@÷. ’ÿ˚√· ¤Î‰ »ı, ¤Î‰ »ı ÷ı    Ïfifl_÷fl ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘› ±fiı ÷ı …\ÿ_ … ÿı¬Î›Î ¿flı. √VÁ˘ fiÌ¿‚ı I›Îflı
T›‰„V◊÷fiÎ ±Î‘Ìfi ±Î‰ı fiı Ω›. ±¤Î‰ ◊Λ »ı ÷ı T›‰„V◊÷fiÎ    …\ÿ_ ÿı¬Î÷_ fi◊Ì ? ÷tfi …\ÿ_ ÿı¬Î› »ı ? ±fiı ÷ı CÎÕ̱ı ÷‹Îfl˘
±Î‘Ìfi ◊Λ. ±ı ˵ “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_ ÷˘ …÷˘ flËıÂı. ’»Ì ±Î’HÎı   ¤Î‰ ¿ı‰˘ ˢ› »ı ? ÷ı CÎÕ̱ı ±ÎI‹¤Î‰ ±ÏË_Á¿ ˢ› »ı ±fiı
Ωı fi΋ fiÎ ÿ¥±ı ÷˘ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±Î’HÎı ±ıfiı Õ¬· ¿fḻı   ⁄ËÎfl √VÁ˘ «Î·ı »ı, ±Ω›⁄Ì … »ı fiı !
÷˘ ∂¤˘ flËı fiı ÿΉ˘ ‹Î_Õı. “±‹ı ±‹ÎflÎ flV÷Î µ’fl, ÷‹ı ÷‹ÎflÎ
flV÷ı Ω±˘. ±‹Îfl΋Î_ Â_ ¿Î‹ Õ¬· ¿fl˘ »˘ ? ÷‹ı ÷‹ÎflÎ         ‹ËŸ ¤Î‰˘, ’ÿ˚√· ¤Î‰˘ µI’Lfi ◊Λ »ı, ÷ıfiı Á_ÁÎfl ¤Î‰˘
‰Ì÷flÎ√fiÎ flV÷ı Ω±˘. ±‹ı ±‹ÎflÎ ’ÒflHÎ-√·fifiÎ flV÷ı …¥±ı     ¿Ëı‰Î› »ı. ‹ËŸ Ω÷ Ω÷fiÎ ¤Î‰˘ µI’Lfi ◊Λ ±ı ⁄‘Î ’HÎ
»Ì±ı.” ±ı‹fi˘ ¿›˘ flV÷˘ ? ’ÒflHÎ-√·fifi˘. …ı ±¤Î‰ ¤›Î˝ ˢ›    ’ÿ˚√· ¤Î‰ »ı. …ı ¤Î‰ ±Î‰ı fiı ’»Ì ωfiΠ◊¥ Ω› ±ı ⁄‘Î
÷ı ±¤Î‰ µÿ› ±Î‰ı fiı …÷Î flËı ’»Ì. ’ÒflHÎ ¿flı·˘ ±¤Î‰, ±ı    ’ÿ˚√· ¤Î‰‹Î_ »ı. ÷ı ±Î’HÎı «˘ÓÀÌ ’Õ̱ı, ¿ı “‹fiı µI’Lfi ◊›_
√·fi ◊÷Ì ‰¬÷ı ±¤Î‰ … ˢ›. ÷ı ’»Ì ±¤Î‰ ◊¥fiı fiÌ¿‚Ì       ±Î‰_”, ÷˘ ‹Îfl ¬Î‰˘ ’Õı.
Ω›. ÷ı ±Î’HÎı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. ±Î’HÎı ±ı µ’fl◊Ì Á‹∞ …‰Îfi_ ¿ı      ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ …ı ’ÿ˚√· ¤Î‰˘ ±Î‰ı, ±Î’HÎı …ı ΩH›Î ÷˘
(11) ’ÿ˚√· ¤Î‰ !                    377   378                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

±ı «Î…˝ w’ı »ı ¿ı ÏÕV«Î…˝ w’ı »ı ?                  ÿÎÿÎlÌ — ⁄_‘ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ¤›_¿fl ŒÎ_ŒÎ_ ‹Îflı »ı. ÷ı ±ı fi◊Ì
                                ◊Λ ±ı‰_. iÎÎfi fiı ±iÎÎfi ±˘‚¬_ ÷˘ ÿËÎÕ˘ ËıÓÕı. ⁄Î¿Ì ±iÎÎfifiı
   ÿÎÿÎlÌ — ÏÕV«Î…˝ w’ı.
                                “‹Îfl_” ¿ËÌ V‰Ì¿ÎflÌ ·¥Â ÷˘ ’Îfl fiËŸ ’Õı. ‹fiı ω«Îfl ±ÎT›˘,
   ≠Ufi¿÷ν — √‹ı ÷ı ÁÎflÎ ±Î‰ı, ¬flÎ⁄ ±Î‰ı, ¿˘¥ ’HÎ ±Î‰ı ?   ÷ı ±_√ı˛Ωı› ±ı‰_ ⁄˘·ı »ı fiı ‹Á·‹Îfi˘› ±ı‰_ ⁄˘·ı »ı fiı …ˆfi˘›
                                                      ı˛ ı
                                ±ı‰_ ⁄˘·ı »ı. ¿Â_ Œıfl fiΠˢ›, ‹Á·‹Îfi˘‹Î_, ±_√Ω‹Î_ fiı …ˆfi˘‹Î_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ÁÎflÎ-¬˘ÀÎ ÷˘ Á‹Î…ı ’ÎÕı·Î, ¤√‰Îfifiı I›Î_ fi◊Ì.
                                ÷‹ı ±ı‰_ … ¿Ëı÷Î fiı, ‹fiı ω«Îfl ±Î‰ı »ı ?
±Î ÷˘ ÁÎflÎ-¬˘ÀÎfi_ Á˙ Á˙fiÎ Á‹Î… ≠‹ÎHÎı. ±Î’HÎı »ı ÷ı ¿˘¥
⁄¿flÎfiı ¿Î’‰˘ ±ıfiı ’Î’ √HÎ̱ı »Ì±ı fiı ¿ıÀ·Î¿ ·˘¿˘ ±ıfiı ’Î’      ≠Ufi¿÷ν — ËÎ.
fi◊Ì √HÎ÷Î. ±ıÀ·ı ±ı Á‹Î…fiÌ T›‰V◊Î »ı ÁÎfl_-¬˘À_. ¤√‰Îfifiı       ÿÎÿÎlÌ — ’λΠ±ı‰_ ˵ ¿Ëı, gËÁÎfiΠω«Îfl ¿ı‹ ±Î‰÷Î
CÎıfl ⁄‘_ ˉı ±ı¿ … Áfl¬_. U›Îflı ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› I›Îflı ÁÎflÎ-¬˘ÀÎ  ËÂı, ⁄Y›Î ? ±ı ’ÿ˚√· ¤Î‰˘ »ı ⁄‘Î.
ω«Îflfiı Ωı‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ËÎ, ±Î’HÎΠω«Îfl◊Ì ¿˘¥fiı ÿ—¬ ◊÷_
ˢ› ÷˘ ÷Îflı ŒÎ¥· fi_. ±ı¿fiı ¿Ëı‰_ ’Õıfiı, “¤¥ Ë…\ Z΋Π¿flÌ ·˘.     ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√· ¤Î‰ ÷˘ ±fi_÷ ¿Î‚◊Ì »ı.
‹ÎŒÌ ‹Î_√Ì ·ı.” ¿˘¥fiı ÿ—¬ fiÎ ◊Λ ±ıÀ·_ … Ωı‰Îfi_. ±Î’HÎÎ       ÿÎÿÎlÌ — ±fi_÷ ¿Î‚◊Ì ’ÿ˚√· ¤Î‰ … »ı ±Î …√÷. ÷ı
◊¿Ì ¿˘¥ ‘y˘ ‹Îfl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. fi ¢¤ı ±Î’HÎfiı. ‘y˘        ‹ËŸ ±ıÀ·Î ⁄‘Î ’ÿ˚√· ¤Î‰˘ ∂¤Î ◊¥ Ω› ¿ı “Áη˘ fiηΛ¿
‹ÎflÌfiı ±Î’HÎı ‹˘ZÎı …¥±ı ±ı‰_ ⁄fiı› fiËŸ. Ï¿_Ï«_÷˚ ‹ÎhÎ ÿ—¬   »ı, ±Î‹ »ı fiı ÷ı‹ »ı, Ë_ ÷˘ ±Î‹ ¿flÌÂ, ÷ı‹ ¿flÌÂ.”
¿˘¥fiı fi ±’Λ.
                                   ≠Ufi¿÷ν — ËÎ ◊Λ, ±ı‹ ◊Λ »ı.
   …ı ω«Îfl ±Î‰ı »ı fiı, ±ı ⁄‘Î ’ÿ˚√·fiÎ ¤Î‰ »ı. ±Î¬˘
ÿÎ”Õ˘ ⁄‘˘ ±Î ’ÿ˚√·fiÎ ¤Î‰◊Ì … «Î·ı »ı, ·˘¿˘ ±ıfiı «ı÷fi ‹Îfiı           ΩHΉ_ ’HÎ ÁÎ_¤‚‰_ fiËŸ !
»ı, ⁄Á.                               ÿÎÿÎlÌ — ±ı …Õ ¤Î‰˘, ≠¿ÚÏ÷ ¤Î‰˘, ÷ı ‹ËŸ ¿>ÿο>ÿ ¿flı.
   ±Îfiı √flÌ⁄ »ı ÷˘ ‹ÿÿ ¿fl_, ±Î‹ »ı, ÷ı‹ »ı, ÷ı ⁄‘Λ     I›Îflı ˉı ±ı ÁÎ_¤‚‰Îfi˘ ÷˘ ±Î’HÎfiı ±Ï‘¿Îfl … fi◊Ì. ±Î’HÎı
’ÿ˚√· ¤Î‰˘ »ı. ÷ı ±Î V‰Ì¿Îflı fiËŸ. ±ı iÎı› ÷flÌ¿ı »ı. ±Î ÷˘   «ı÷fi ¤Î‰˘ … ÁÎ_¤‚‰Î Ωı¥±ı. …Õ ¤Î‰˘ fiÎ ÁÎ_¤‚Ì Â¿Î›.
«ˆ÷L›¤Î‰ ˢ› ÷˘ V‰Ì¿Îflı. ÷‹fiı »ı ÷˘ ’ı·Î ⁄‘Î «ˆ÷L› … ·Î√ı,      ≠Ufi¿÷ν — ÁÎ_¤‚Ì fiΠ¿Λ ¿ı ÁÎ_¤‚‰Î fiÎ Ωı¥±ı, ÿÎÿÎ ?
“‹fiı ω«Îfl ±ÎT›˘ !”
                                   ÿÎÿÎlÌ — ÁÎ_¤‚Ì ÷˘ ¿Λ ’HÎ ±ıfiı ·ıÀ √˘ ¿fl‰ÎfiÎ ¿ı
   ≠Ufi¿÷ν — ±ı ÷˘ “‹fiı ω«Îfl ±ÎT›Î” ¿Ëı ÷˘ ‰‚√Ì … ’Õı.   ¤¥, ±Î …Õ ¤Î‰ ‹ÎflÎ fiˢ›, ‹Îfl_ V‰w’ fiˢ› ±Î.
   ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±Î ±Î…fi_ ±Î øÏ‹¿ iÎÎfi, ⁄‘Î Â_ ¿Ëı »ı,       ≠Ufi¿÷ν — ±ı ‹ËŸ ¿>ÿοÒÿ ¿flÌ ‹ı·ı, ⁄Ë ¿ÒÿοÒÿ ¿flı.
±Î ⁄‘_ ⁄_‘ ◊¥ …‰_ Ωı¥±ı.
                                   ÿÎÿÎlÌ — ·ı’Λ‹Îfi ¤Î‰˘ ±ı …Õ ¤Î‰˘ »ı, ≠οÚ÷ ¤Î‰˘
   ≠Ufi¿÷ν — ⁄_‘ ¿fl‰Îfi_ ±ıÀ·ı ÿ⁄Λ ÿ⁄Λ ¿fl‰Îfi_ ?       »ı. Ë_ Á‰˝◊Î Ïfi·ı˝’ … »\_. ÷ı ±Î ÷‹ı …ı ⁄‘Î ¿Ë˘ »˘ ±ı ÷˘
(11) ’ÿ˚√· ¤Î‰ !                    379   380                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

…Õ ¤Î‰˘ »ı, ±«ı÷fi »ı, ±Î’HÎfiı »ı÷flÌ ·ı, ’HÎ ±ıfiı ÁÎ_¤‚‰Îfi_      ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë … ±Î‰ı »ı, fiËŸ ? ±Î ¤Î¥fiı ÷˘ ±ıfiÎ CÎfl
… fiËŸ, ΩHΉÎfi_ ±ıÀ·_ …. ±ı ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ¿>ÿο>ÿ ¿›Î˝ …     Á΋ı ±ı¿ ⁄Î¥ ⁄‚Ìfiı ‹flÌ √¥. ±ı ⁄‚÷Î_ ±ıHÎı Ωı¥. ÷ı Ï«hÎ’À
¿fl‰ÎfiÎ. ‘‹Î· ‘‹Î· ‘‹Î· ‹Î_Õı. ±‹fiı ˵ ±Î‰_ ◊Λ.         … fi◊Ì …÷_. ⁄˘·˘ ˉı, ±ı ±ıfiÌ ‹U¿ı·Ì Â_ ◊Λ ?
   ≠Ufi¿÷ν — ±Î’fiı ˵ ◊Λ ?                     ≠Ufi¿÷ν — ’λΠ±ı ω«Îfl˘ ±ı‹ ±ÎT›Î ¿flı ¿ı Ë_ ‹flÌ …¥Â
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±‹ı ÷˘ …Õ ¤Î‰˘ ±˘‚¬Ì √›ı·Î. ±ıÀ·ı     ÷˘ ‹ÎflÎ ⁄ˆflÎ_-»˘¿flÎfi_ Â_ ◊Âı ?
±ıfiÎ ÷flŒ K›Îfi … fiÎ ±Î’̱ı. «ı÷fi ¤Î‰ ˢ› ±ıÀ·_ … K›Îfi         ÿÎÿÎlÌ — ⁄‚÷Ì Ë˘›, …ı ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿fl÷Ì Ë˘›fiı, …ı SËΛ
±Î’‰Îfi_.                            SËΛ ◊÷Ì Ë˘›fiı ±ı ÁÌfi ±ıHÎı Ωı¥ ·Ì‘˘, ±ıfiÎ ¤Î√ı ±ÎT›˘. ÷ı
   ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î’ «ı÷fi ¤Î‰fiı ±ıÀLÕ ¿fl˘, ⁄ÌΩfiı fiËŸ.
                    ı            ’H›Â΂ÌfiÎ ¤Î√ı ±Î‰ı »ı fiı ! ¿_¥ ÿflı¿fiı ¤Î√ı ±Î‰ı ? ±ıfi˘
                                ÏËÁÎ⁄ ËÂı ±ıÀ·ı ÷˘ ¤Î√ı ±ÎT›˘. ’HÎ ±Î’HÎı Õfl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì,
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄ÌΩ ÁÎ◊ı ·ı‰Îÿı‰Î fiËŸ. ±Î’HÎı «ı÷fi ◊¥ √›Î,
                                ÿÎÿÎfi_ iÎÎfi »ı ±Î’HÎÌ ’ÎÁı.
©ÎI‹Î ◊›Î ’»Ì ⁄ÌΩfiı fiı ±Î’HÎı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ±Î¬_ …√÷
…Õ ¤Î‰◊Ì ‹Ò_{Λ »ı. ±ıfiı ¬⁄fl fi◊Ì ¿ı ±Î’HÎı «ı÷fi »Ì±ı fiı        »˘fiı ÿı¬Î› ⁄‘_ ±fiı ÿı¬Î‰Îfi˘ ¿Î‚ ˢ› ¿ı ¤¥, ⁄ı◊Ì hÎHÎ
±Î …Õ »ı, ±ı‰Ì ¬⁄fl fi◊Ì.                     ‰ÎB›Î Á‘Ì, ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±‹¿ ÀÎ¥‹‹Î_ ±Î‰Ì Ω›. ’»Ì ’λ\_ «Îfl
                                ‰ÎB›Î ’»Ì ¿Â_ … fiΠˢ›. ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ hÎHÎ ¿·Î¿ ˢ›, ¿˘¥
   ±Î’HÎı ¤ıÿ ’ÎÕÌ fiÎA›Î, fiËŸ ÷˘ ±ı …Õ ¤Î‰˘ ⁄‘Î ËıflÎfi
                                ÿËÎÕ˘ ⁄ı ¿·Î¿ ˢ›, ÷ı ±Î‰ı. ±Î ÷˘ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘› fi ˢ›.
¿flÌ fiάı. “¿˘HÎ ¿ËıfiÎflÎ ⁄‘Î ? fi‰Î ¿_¥◊Ì ±ÎT›Î ‹ÎflÌ Ï‰v© ?
                                ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ˢ› »ı ?
’flΉ˘ ¿˘HÎ ±Î’fiÎflÎ ÷‹ı ? ÿÎÿÎfiÌ ’ÎÁı ÿV÷Ήı… Ë_ ¿flfiÎfl˘ fiı
÷‹ı ‰‚Ì fi‰Î ¿˘HÎ ±ÎT›Î ?” ¿Ë̱ı. ÷_ı Ω÷ı … ÿV÷Ήı… ¿›Î˝,       ≠Ufi¿÷ν — fiÎ.
’»Ì ÷Îfl˘ ‹ÎÏ·¿ ¿˘HÎ ? ‹ÎÏ·¿fi˘ ‹ÎÏ·¿ ¿˘¥ ¬fl˘ ?             ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı …Õ ¤Î‰˘ »ı. ˉı ±ıfiı ÷˘ √¤fl΋HÎ ◊Λ.
   ≠Ufi¿÷ν — ‰«‹Î_ ±Î‰_ ◊›_ ’»Ì ‹ıÓ ±ı‹fiı ¿èÎ_ ¿ı “ÿÎÿÎfiÌ   ¿ÎflHÎ ¿ı ÿı¬Î›Î … ¿flı fiı ¿ı ΩHÎı Ë‹HÎÎ_ … ⁄‚÷_ fiΠˢ› !
’ÎÁı ¿Ëı‰Î›_ »ı, ’»Ì ÷‹ı ¿˘HÎ »˘ ? √ıÀ ±ÎµÀ”, »÷Î_› ±Î‰ı »ı.  ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿fl÷Ì Ë˘›fiı, ±¿‚΋HÎ ¿fl÷Ì Ë˘›, ±ı ⁄‘_ ÿı¬Î› ±ıfiı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷˘ ±ı …Õ ¤Î‰˘ »ı. ±ıfi_ ÷˘ Á_¤‚Λ … fiËŸ,
                                …ı‰_ Ωı›_ Ë÷_ ±ı‰_ … ÿı¬Î›Î ¿flı. ⁄˘·˘, ±ı ¤Õ¿ÎÀ Ω› ÂÌ flÌ÷ı ?
Ï⁄·¿<·ı› ! …Õ ¤Î‰˘ ±Î‹◊Ì ±Î‹ ÿı¬ÎÕı, ±Î‹◊Ì ±Î‹ ÿı¬ÎÕı.     …÷Î_ ‰Îfl ·Î√ı fiı ? ÷Îflı ÷˘ ±ı‰_ ¿Â_ »ı fiËŸ.
ÂÎfiı ‹ÎÀı ¤Õ¿ı »ı ‹Ò±Î, fiˢ› ÷Îfl_. ⁄Ë ‹ÎHÎÁfiı ËıflÎfi ¿flÌ fiάı.     ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ ‹Î◊ı »ı »÷Î_› ◊˘Õ<_ ◊˘Õ<_ ËÎ·Ì …‰Î›
±Î’HÎı ÁËÌ ¿flÌ Ë˘› fiı ÷ı› ¿ËıÂı, “ŒÎÕÌ fiά˘.” ±ı‰_ ˵ ¿Ëı.   »ı. ÿÎÿÎ ‹Î◊ı »ı, ’»Ì ‹Îflı ÷˘ ‹…⁄Ò÷ ◊¥ …‰_ Ωı¥±ı fiı ?
“‹Ò±Î, ±‹ÎflÌ Ω÷fiı› ¬flÎ⁄ ¿flÌ fiά‰Ì »ı ÷Îflı ? ¿˘HÎ »\_ ÷_
                                   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ Â_ ◊¥ √›_ ? ‰Î÷ ÷_ ΩHÎÌÂfiı ±Î, ±ıÀ·ı
÷ı ?” ±ı …Õ ¤Î‰˘ ¿Ëı‰Î›. ÷Îflı ±Î‰ı »ı fiı ?           ‹…⁄Ò÷ ◊¥ …Âı. ±Î ‰Î÷ ±Î…ı … fiÌ¿‚Ì fiı ! ‹fiı ·Î√ı ¿ı fiËŸ
   ≠Ufi¿÷ν — ⁄Ë … ±Î‰ı »ı.                  ΩHÎı ÂıfiΠω«Îfl ±ÎT›Î ¿flı »ı ? ω«Îfl ±Î‰Î ÷ı ˢ› fiËŸfiı !
(11) ’ÿ˚√· ¤Î‰ !                    381   382                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

±fiı ’»Ì ¢‘¬˘‚ ¿fl÷Î_ ±ı‰_ ·ÎB›_ ¿ı ±Î ÷˘ …Õ ¤Î‰˘‹Î_ ÷_     ·Ì‘ı ±Î ⁄‘Î ¿>÷flÎ_ ’λ‚ ¤Á‰Î ‹Î_ÕuÎ_. ±Î’HÎı ÷˘ …wfl ’Òfl÷_
√Ò_«Î›˘ »\_. fiËŸ ÷˘ ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ˢ› fiËŸ fiı ! ±ı¿-⁄ı ÿËÎÕÎ ◊Λ   fiı√ıÏÀ‰ ⁄˘S›Î, ¿ı‹ ¿ı ±Îfiı ¿Îœ‰Î ’Òfl÷_. ±I›Îflı ±Î ‹U¿ı·Ì ◊Λ
÷˘ ±‹ı ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı fiÌ¿‚Ì Ω› ⁄‘_. ’HÎ ±Î …Õ ¤Î‰˘ ÷˘       »ı, ’HÎ ÷ı‹Î_ ¿_¥ ¿Î›‹ ‹ÎÀı ±ıfiÌ ’fl flÎ√-¶ıÊ fi◊Ì. ’HÎ ’»Ì
fiÌ¿‚ı … fiËŸ ¿˘¥◊Ì.                       ’ı·Î …Õ ¤Î‰˘ flÎ√-¶ıÊ ¿flΉÕΉı, ’»Ì ÷˘ ¿ËıÂı, “±Î‹ »ı fiı ÷ı‹
                                »ı fiı Œ·Îb_ »ı.” ±ıÀ·ı ±‹ı ¿Ë̱ı ¿ı, “¤¥, ±ı ÷˘ µ’¿ÎflÌ »ı.”
   ±‹ı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ±Î¬Î ÁIÁ_√fiı ËıflÎfi ¿fl÷˘ ˢ›, ÷˘ ±‹ı
                                I›Îflı ’λΠ⁄‘Î «Ò’ ◊¥ Ω›.
¿Ë̱ı ¿ı “±ı› fiηΛ¿, ±ËŸ fiËŸ «Î·ı ÷Îfl_.” ±ËŸ ÁIÁ_√fiÌ
ËıflÎfi√Ï÷fiı ¿Î’‰Î ‹ÎÀı ±‹ı ±Î‹ ‰Ì÷flÎ√÷Î◊Ì ⁄˘·Ì±ı. ÷˘› ’»Ì         ı
                                   ’Ëı·◊Ì ÷_ ⁄˘·_ ¿ı ±Î ¤Î¥ ÷˘ µ’¿ÎflÌ »ı, ÷˘ ±ı ⁄Î…\ fiËŸ
‹ËŸ ÷˘, “fiηΛ¿ »ı, ⁄Ë … ¬flÎ⁄ ‹ÎHÎÁ »ı, ±ı ±Î‹ »ı fiı      ⁄˘·ı ’»Ì. ÷_ ⁄˘·_ ¿ı ±Î ÷˘ ’ZÎ’Î÷ ¿flı »ı, ±ıÀ·ı ‘‹‘˘¿Îfl
÷ı‹ »ı” fiı ⁄‘_ ÷˘ŒÎfi ‹ËŸ ∂¤_ ◊Λ. ±ıÀ·ı ±‹ı ¿Ë̱ı ¿ı “±ı    ⁄˘·‰Îfi_ «Î· ◊¥ Ω›. …Õfi_ ¿Î‹ … ±ı »ı. Á΋Îfiı Ω‚‹Î_ fiάÌ
µ’¿ÎflÌ »ı”, ÷˘ «Ò’. ±Î’HÎı ’Ëı·Î_ ¿èÎ_ fiı, ±Î’HÎı Ω÷ı ¿˘¥fiı   ÿı. fiάÌfiı ŒıÓ¿Ì ÿı ±_ÿfl. ±ı◊Ì ÷˘ ⁄‘Îfiı «ı÷‰ı·Î ±‹ı, ¿ı …Õ
¬flÎ⁄ ¿Ë̱ıfi,ı ±ıÀ·ı ±ıfiı Ωı¥÷_ ˢ›, ’»Ì ‹Ò±Î ¿>÷flÎ_ (…Õ ¤Î‰˘)  ¤Î‰◊Ì «ı÷Ωı. ‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÎ ÷‹Î‹ ·ı’Λ‹Îfi ¤Î‰˘◊Ì Ë_
¤ÁΤÁ ¿›Î˝ ¿flı. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹ËŸ ⁄‘Ì ⁄Î…\fiÎ_ ¿>÷flÎ_ ˢ›. …√÷    Á‰˝◊Î Ïfi·ı˝’ … »\_. ·ı’Λ‹Îfi ¤Î‰˘ ¿Ëı‰Î› ±ıfiı. ±Î’HÎı fi
±Î¬_ ÷˘ ÷ı‹Î_ … ‹Ò_{Λ_ »ı fiı …դΉ˘‹Î_ ! ’˘÷ı «ı÷fi fiı …Õ    ·ı’Ή‰_ ˢ› ÷˘› ·ı’Ì fiάı.
¤Î‰‹Î_ ‹Ò_{Λı·_ »ı …√÷. ÷ı ±ı‹Î_◊Ì ‹@÷ ¿fḻı »Ì±ıfiı ±Î’HÎı.
                                   ¿ıÀ·Î¿ ±ËŸ ËÎ◊«Î·Î¿Ì‰Î‚Î ‹ÎHÎÁ fi◊Ì Ë˘÷Î ? ±Î’HÎı «Î
   Ωı ±Î ΩhÎÎ ¿flÌ ±ÎT›Î ±ı¿ ‹ÏËfi˘, ’HÎ ’ıÀ‹Î_ ’ÎHÎÌ ËÎS›_   fiÎ ’Ì‰Ì Ë˘› ÷˘› ±Î‹ ÿΜ̋Î_ ËÎ◊ CÎÎ·Ì CÎηÌfiı ’̉ÕÎ‰Ì ÿı I›Îflı
»ı ? ÿÎÿÎ U›Î_ fiı I›Î_ ÿı¬Î÷Î Ë÷Î, ¿Ëı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ‰Î÷fiı  »˘Õı. ±S›Î, ‹ÎflÎ ±Ï‘¿ÎflfiÌ ⁄ËÎfl ÷ıÓ ¿›* ? ’Î_« wÏ’›Î fiÎ
Á‹∞ √›ı·Î ¿ı ±Î‹Î_ ±Î◊Ì ⁄ËÎfl ⁄Ì…\_ fiËŸ. ±ıÀ·ı ±Î …Õ ¤Î‰˘    ±Î’‰Î ˢ› ÷˘› ’λΠ±ıfiÎ Œ_Õ‹Î_ ’Î_«Á˘ ·¬Î‰ÕÎ‰Ì ÿı.
»ı, ±Î’HÎÎ ¤Î‰ ˢ› ÷˘ ‰Î÷ …\ÿÌ »ı.
                                   ±‹◊Ì ÿΜ̋Î_ ËÎ◊ CÎηı, ±Î‹ ¿flı, √·Ì’«Ì ¿flı, Œ·Îb_ ¿flı
   ≠Ufi¿÷ν — ±Î’HÎı «ı÷fi ¤Î‰fiı … ÁÎ_¤‚‰Îfi_ ?         ’»Ì …÷˘ flËı, ‹Ò±˘. ˉı ±ı ·ı’Λ‹Îfi ¤Î‰˘ ±Î’HÎı Á_CΛν ±ıÀ·ı
                                ±Î’b_ ‘Λ* fiÎ ◊›_.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı «ı÷fi ¤Î‰fi_ ÁÎ_¤‚‰_. …Õ ¤Î‰fi_ ÷˘
Á_¤‚Λ … fiËŸ.                             ≠Ufi¿÷ν — ±ı ¤˘√‰ÀÎfiÎ ≠Á_√fiı ·Ì‘ı … ±ËŸ ±ÎT›˘ »\_.
                                ±ı ≠Á_√ fiÎ ⁄L›˘ ˢ÷ ÷˘ ±ËŸ ±Î‰÷ … fiËŸ.
   ≠Ufi¿÷ν — ˉı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı »Ì±ıfiı, “µ’¿ÎflÌ »ı”, ÷˘ “¿ı‰Ì
flÌ÷ı µ’¿ÎflÌ »ı” ±ı‰_ ¿Ëı »ı ⁄‘Î.                   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, I›Îflı ÷˘ ±ı ≠Á_√ µ’¿ÎflÌ ¿ıÀ·˘ ÷ÎflÎ ‹ÎÀı,
                                fiËŸ ÷˘ ÷_ √˘◊Î ¬Î›Î ¿fl÷.
   ÿÎÿÎlÌ — µ’¿ÎflÌ ⁄˘·‰Îfi_ ÷˘ ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ¿ı ±ıfiı fiηΛ¿
¿èÎÎ, ±ıÀ·ı ±ı ⁄‘Ì Ω÷fiÎ, ±ı ÷flŒfi_ … ⁄‘_ fiı√ıÏÀ‰ ⁄˘· ⁄˘·        ≠Ufi¿÷ν — ±_ÿflfiÎ …Õ ¤Î‰˘ ±ı‰Î »ı fiı ¿ı Á΋Îfiı ÿ˘ÏÊ÷
                       ı
¿flÂı ⁄‘Î. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î ±Î’HÎı fiı√ÏÀ‰ ⁄˘S›Î, ÷ıfiı  ÿı¬Î‰ÕΉı »ı.
(11) ’ÿ˚√· ¤Î‰ !                     383   384                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ÿ˘ÏÊ÷ ¿Ë̱ı ÷˘, ±Î’HÎÌ ¥E»Î‹Î_ ÿ˘ÏÊ÷        ≠Ufi¿÷ν — ÂÒÀ ±˘fi ÁÎ¥À. ÿÎÿÎfiΠωiÎÎfifi_ ⁄ı{‹ıLÀ »ı ¿ı
»ı ±ı‰_ ·Î√ı I›Îflı ’ı·Î ŒflÌ ‰‚ı. fiËŸ ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “fiÎ,    ±Î¬_ …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê »ı ±fiı ±Î’HÎı ¤˘√‰ı ±ıfiÌ ¤Ò· »ı, ’»Ì Â_
±ı ÷˘ ⁄Ë ÁÎflÎ ‹ÎHÎÁ »ı”, ’»Ì ±ı ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ±‹Îflı›         ¿Î‹ ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı ? ±ı‰_ ⁄fi÷_”÷_. Ë‹HÎÎ_ ÷˘ ’»Ì Â_ ◊›_ ¿ı
±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ·ı‰_ ’Õıfiı ±Î‰_ ¿˘”¿ Œıfl˘ ! ±‹Îflı ˢ› fiËŸ ⁄fi÷Î     ¿„LÀL›±Á ÿ˘ÏÊ÷ … »ı, ±ı‰_ ·Î√ı.
Á‘Ì, ’HÎ ±Î‰_ ¿˘”¿ Œıfl˘ ÷˘ ±‹fiı ˵ ◊Λ. ’HÎ ±‹ı ÷˘
                                                    _
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ’ı·Î …Õ ¤Î‰˘ ‹Ò{‰Ì √›Î, ⁄‘Î ¤ı√Î ◊¥fiı.
’ÏflÏ«÷ ±ıÀ·ı ±˘‚¬Ì±ı ¿ı, “±˘Ë˘Ë˘ ! ±Î ÷‹ı …Õ ¤Î‰ ¿_¥◊Ì
±ÎT›Î ’λΠ? ⁄‘ÎfiÎ …Õ ¤Î‰ ¿Îœ<_ »\_ fiı ÷‹ı ‹Îflı CÎıfl ±ËŸ             «ı÷fifi˘ ¤Î‰, iÎÎ÷Î-ƒpÎ … !
±ÎT›Î »˘ ?”
                                    ±ı¿ …Õ ¤Î‰ fiı ±ı¿ «ı÷fi ¤Î‰. «ı÷fi ¤Î‰ ¤‚ı ÷˘ ÿ˘Ê
   ±Î ωiÎÎfi‹Î_ ÁŒ‚ ◊¥ √›˘ ±ıÀ·ı ¿Î‹ ◊¥ √›_. ’»Ì        ⁄_‘Λ. ±fiı …Õ ¤Î‰fiı ·Ì‘ı Ωı ±Î’HÎı ‹ËŸ ÁËÌ ¿flÌ ±Î’Ì Ë˘›
≠ÎflO‘ ›ÎflÌ ±ÎM›Î … ¿flı. ±ı ¿˘”¿ Œıfl˘ ‰Î_¿<_«Ò_¿< «Î·ı ◊˘Õ˘ ‰¬÷,  ÷˘ ÿ˘Ê ⁄_‘Λ. ‹ËŸ ÁËÌ fiÎ ¿flÌ Ë˘› ÷˘ …Õ ¤Î‰˘fiı ·Ì‘ı
’HÎ ’»Ì ›ÎflÌ ±ÎM›Î … ¿flı.                     ±Î’HÎfiı ¿Â_ ⁄_‘Λ fiËŸ. ±ÎÀ·_ … Ωı Á‹…ı ÷˘ ±Î¬_ …√÷
   ≠Ufi¿÷ν — I›Î_ … ’flÎø‹ ¿fl‰Îfi_ fiı !             Á‹∞ √›˘ ¿Ëı‰Î›. …Õ ¤Î‰ ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›·
                                 ±ıωÕLÁ◊Ì Ë˘› ±fiı ÷ı ‰‘-CÎÀ ◊›Î ¿flı. ÷ı √v-·CÎ V‰¤Î‰fiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — V‰’vÊÎ◊˝, V‰’flÎø‹ ÁÏË÷ ˢ›.
                                 ˢ›. ±ıfiı ±˘‚¬‰Î ’Õı ¿ı ±Î …Õ ¤Î‰ fiı ±Î «ı÷fi ¤Î‰. ¿Â_
   ≠Ufi¿÷ν — iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì «Îfl-’Î_« ‰flÁ ’vÊÎ◊˝ ¿fl‰Îfi˘     ’Ò»‰Î …ı‰_ flÎA›_ … fi◊Ì. ÷˘› ⁄Ï© √Ò_«T›Î ¿flı. ±ı ±ıfi˘ V‰¤Î‰
ˢ›, ˉı ’flÎø‹ ¿fl‰Îfi_.                      ±ı‰˘ »ı. Ωı Á_’ÒHν Á‹∞ Ω› ÷˘ ¿Î‹ ◊¥ Ω›. ±fiı ·˘¿˘fiı
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı CÎÕ̱ı ’λ˘ ±Î‹ ⁄√ÎÕı fiËŸ iÎÎfifiı. ‹ËÎ’flÎHÎı
                                 …Õ ¤Î‰ fiı «ı÷fi ¤Î‰fiÌ ÷˘ ’flÌZÎÎ fiΠˢ›fiı ¿ı ±Î …դΉ
iÎÎfi ÁΫ‰ı·,_ ÏÁ© ¿flı·_ I›Îflı ’λ\_ ⁄√ÎÕı fiËŸ, ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ’flÎø‹  »ı ¿ı ±Î «ı÷fi ¤Î‰ ! …√÷ ±Î¬_ …ıfiı «ı÷fi¤Î‰ ‹Îfiı »ı, ÷ı
¿fl‰Îfi_. VÀÌ‹fl ÷˘ ÁÎflÌ «ÎS›Î ¿flı …, ’HÎ Õ˘·‹Õ˘· ◊Λ I›Îflı     …Õ ¤Î‰ »ı. ±fiı ÷ı◊Ì …√÷ ∂¤_ flèÎ_ »ı fiı ÏfiflÎ_÷ı. ’˘÷ı ’˘÷Îfiı
… ±ıfiÌ (iÎÎfifiÌ) Ï¿_‹÷.                      … ±˘‚¬‰Îfi˘ »ı. ±fi_÷ ¿Î‚◊Ì œ_¿Î≥ flËı·˘, ’˘÷ı ’˘÷Îfiı … fiÎ
                                 ΩHÎı. ±fi_÷ ¿Î‚◊Ì ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ ¬⁄fl fi◊Ì ’Õ÷Ì, ’˘÷ı ¿˘HÎ »_\
   ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ±ı ’flÎø‹‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ’»Ì lıHÎÌ ⁄Ë «ÕÌ     ÷ı ? ÷ı ±Ω›⁄Ì »ı fiı !
Ω›.
                                     ≠Ufi¿÷ν — «ı÷fi‹Î_ ÷˘ iÎÎ÷Î-ƒpÎ ⁄ı … ¤Î‰fiı ¿ı ⁄ÌΩ ¿˘¥
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë ¨«Ì «Õı. lıHÎÌ ⁄Ë ¨«Ì …÷Ì flËı.         ¤Î‰ ?
   ≠Ufi¿÷ν — ±Î…◊Ì ⁄Îfl ‹ÏËfiÎ ’Ëı·Î_ Â_ ◊÷_”÷_ ¿ı ÿ˘Ê
                                     ÿÎÿÎlÌ — ⁄ÌΩ ⁄‘Î ⁄Ë ¤Î‰ »ı ’HÎ ÷ı ⁄‘Î ±√v-·CÎ
ÿı¬‰ÎfiÌ ÁÎ◊ı … ≠Ï÷ø‹HÎ ◊¥ …÷_”÷_ ¿ı ±Î’HÎı ÿ˘Ê ¿ı‹ Ωı›Î ?
                                 ¤Î‰ »ı. ’˘÷ı CÎÀ-‰‘ … fiÎ ◊Λ. ±fiı CÎÀ-‰‘ ◊Λ ±ı ±Î’HÎı
   ÿÎÿÎlÌ — ÷fl÷ … ÂÒÀ ±˘fi ÁÎ¥À ◊÷_”÷_ ?            Ωı‰Îfi_ ¿ı ±Î …Õ ¤Î‰ »ı.
(11) ’ÿ˚√· ¤Î‰ !                    385   386                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

   ≠Ufi¿÷ν — ±ı √v-·CÎ V‰¤Î‰ ±ı V‰¤Î‰ »ı ¿ı √HÎ »ı ?            ÷‹Î‹ iÎÎfi̱˘ I›Î_ ±ı¿ !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ (ω¤Îω¿) ’ÿ˚√·fi˘ √HÎ »ı.            …√÷fiÎ ·˘¿˘fiı ±ı ·Z΋Î_ fiËŸ ˢ‰Î◊Ì ⁄_‘ ’ÕuÎ ¿flı »ı.
                                ÷ı◊Ì ±Î’HÎı ¿Ëı·_ fiı ¿ı ¤¥, ±Î …Õ ¤Î‰˘ »ı, ÷ı ’˘÷ÎfiÎ «ı÷fi
   ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ±ı «ı÷fifiÎ ‹ÎÀı ’Ò»›_.
                                ¤Î‰ fi◊Ì. ‹ÎÀı ±ı iÎı› »ı fiı ±Î’HÎı iÎÎ÷Î »Ì±ı. ±ıfiı Ωı‰ÎfiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — «ı÷fifi˘ fiËŸ. «ı÷fifi˘ ±√v-·CÎ V‰¤Î‰. ÷ı◊Ì      … »ı. …ıHÎı ±ı ·¬ı·_ fiı, “…ı «ı÷fi-…Õ ¤Î‰˘ ±‰·˘@›Î »ı
¿Ú’΂ÿı‰ı ·A›_,                         ‹ÏfiLƒ Á‰˝iÎı.”
       “…ı ’ÿ lÌ Á‰˝ i Îı ÿÌÃ< _ iÎÎfi‹Î_ ,           ≠Ufi¿÷ν — “…ı «ı÷fi-…Õ ¤Î‰˘ ±‰·˘@›Î lÌ ‹ÏfiLƒ Á‰˝iÎı.
       ¿ËÌ Â@›Î fiËŸ ÷ı ’ÿ lÌ ¤√‰Îfi Ωı.          ±ı‰Ì ±_÷fl ±ÎV◊Î ≠√Àuı, ÿ½fi ¿èÎ_ »ı ÷k‰iÎı.”
       ÷ıË V‰w’fiı ±L› ‰ÎHÎÌ ÷ı Â_ ¿Ëı,             ÿÎÿÎlÌ — ‹fiı flÁ-fl˘À·Ì ¤Î‰ı »ı ±ı …ÕfiÎ ¤Î‰˘ »ı. …Õ
       ±fi¤‰ √˘«fl ‹ÎhÎ flèÎ_ ÷ı iÎÎfi Ωı !”         ¤Î‰˘fiı ’˘÷ÎfiÎ ¤Î‰˘ ‹Îfiı »ı. ¿ËıÂı, “‹fiı ⁄ÀοÎfiÌ ¥E»Î ◊Λ
                      ±’Ò‰˝ ±‰Áfl...    »ı.” ±ı »ı …Õ ¤Î‰, ±ıfiı «ı÷fi ¤Î‰ ‹Îfiı »ı. ‹ÏfiLƒ Á‰˝iÎı
                                ⁄ÀοÎfiÌ ¥E»Îfiı Â_ ¿èÎ_ ¿ı “±Î …Õ ¤Î‰ »ı. ±ıfiı «ı÷fi ¤Î‰ ‹Îfiı
   «Îfl ‰ıÿ˘fiı ’Ò»ı ¿˘¥ ÷˘ ÂÌ flÌ÷ı ¿Ëı ? ±‰@÷T› »ı,
                                ÷˘ ÂÌ ÿÂÎ ◊Λ ?” …ı «_«‚ ¤Î√ »ı, ‹Ì¿ıÏfi¿· ¤Î√ »ı, CÎÀ-
±‰HνfiÌ› »ı, ÂÌ flÌ÷ı ⁄˘·ı ? ‰ıÿı› ¿Ëı, ‘ÌÁ ¥Á fi˘À ‘ıÀ, ‘ÌÁ
                                ‰‘ ◊Λ »ı. Ï«kÎ ±ÎCΒλ\_ ¬Áı, CÎÀ-‰‘ ◊Λ, ⁄Ï© ‰‘-CÎÀ ◊Λ,
¥Á fi˘À ‘ıÀ. iÎÎfi iÎÎfiÌ ’ÎÁı ˢ›. iÎÎfi ±ı … ±ÎI‹Î »ı, ÷ı iÎÎfiÌ
                                VQ≤Ï÷ ±ÎCÎÌ’Î»Ì ◊Λ ¿ı “‹fiı ›Îÿ »ı ’HÎ ¤Ò·Ì √›˘” fiı ‹Î◊ı ⁄ı
’ÎÁı »ı. «ı÷fi ¤Î‰˘ fiı …Õ ¤Î‰˘fiı Á‰˝ flÌ÷ı …\ÿÎ ¿flÌ Â¿ı »ı,
                                À’·Î ‹Îflı fiı ‹ÂÌfiflÌ ¬Ò·Ì Ω›, ÷ı ›Îÿ ±Î‰Ì Ω›.
¤ıÿ ’ÎÕÌ Â¿ı »ı. I›Îflı … ±Î µ¿ı· ±Î‰ı fiı ! fiËŸ ÷˘ µ¿ı· fiÎ
±Î‰ı fiı √Ò_«Î›. ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ …‰Î› ±ı‰Î flV÷Î ‹ÎÀı ÷˘ ·Î¬        …ÕfiÎ ’HÎ ¤Î‰ »ı, ±ı «ı÷fifi˘ ¤Î‰ fi ˢ›. «ı÷fifiÎ
±‰÷Îfl Ω›. √Ò_«Îfl˘ … fiı ?                    ¤Î‰ ⁄‘Î «ı÷fi »ı. …ÕfiÎ ¤Î‰ ±ı …Õ »ı. ±ıÀ·ı ±Î …Õ ¤Î‰˘
                                »ı ±ı‰_ Á‹…‰_ ⁄Ë ‹U¿ı· »ı. …Õ ¤Î‰fiı «ı÷fi¤Î‰ ‹Îfiı »ı
   ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, «ı÷fifiÎ iÎÎ÷Î-ƒpÎ ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩ ¿›Î ¤Î‰˘ ?   ⁄‘Î. ±Î ¿›* fiı Á΋ÎÏ›¿ ¿›*, ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›*, ±Î ¿›*, ÷ı ¿›*,
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄ÌΩ ⁄‘Î ⁄Ë ¤Î‰ »ı. ±fi_÷ Á¬‘΋, ⁄ÌΩ        ±ı ⁄‘Î …Õ ¤Î‰˘ »ı.
¿ıÀ·Î› ¤Î‰˘, ⁄‘Î ’Îfl ‰√flfiÎ ¤Î‰˘ »ı. …ıÀ·_ …Õ »ı, ±ı ⁄‘΋Î_      ≠Ufi¿÷ν — “‹ıÓ ¿›*” ⁄‘_ …Õ ¤Î‰‹Î_ ±Î‰ı fiı ?
iÎı›Î¿Îfl ◊‰ÎfiÌ Â„@÷ »ı. ±Î ¿ıflÌ Ë˘› ÷ı ¿ıflÌfiÎ ÏÕ{Î¥fifi˘ ±ÎI‹Î     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î ‰Î@› ‹˘À<_ ·A›_.
◊¥ Ω›, iÎı›Î¿Îfl ◊≥ Ω›. »÷Î_ Ïfi·ı˝’, ’λ˘ ±Õı fiËŸ. ±fi_÷
„@÷ ±ı ’fl‹ÎI‹ÎfiÌ … »ı. …ı √H΢ ÷ı ±ı … »ı, ±ı◊Ì ⁄ËÎfl ¿˘¥       ≠Ufi¿÷ν — “…ı «ı÷fi …Õ ¤Î‰˘ ±‰·˘@›Î lÌ ‹ÏfiLƒ Á‰˝iÎı.”
’fl‹ÎI‹Î fi◊Ì ⁄ÌΩı. …√÷ ±Î¬_ ‹Ò_{Λ_ »ı ±Î‹Î_ ±fiı ¬¥-’Ìfiı        ÿÎÿÎlÌ — Á‰˝iÎ ‹ÏfiflÎ… ·¬ı »ı, ±Î …Õ ¤Î‰ »ı fiı ±Î
‹Ò_{Λ »ı ÏfiflÎ_÷ı.                       «ı÷fi ¤Î‰ »ı. ÷ı◊Ì ±Î’HÎı ¿Ë̱ı »Ì±ıfiı, ±‰V◊Î ‹ÎhÎ ¿<ÿfl÷Ì
(11) ’ÿ˚√· ¤Î‰ !                    387   388                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

fl«fiÎ »ı, …ıfi˘ ¿˘¥ ⁄Î’˘› fl«fiÎfl fi◊Ì ±fiı ÷ı T›‰ÏV◊÷ »ı. ‹ı_
’·Î_ÃÌ ‰Î‚Ì, ‹ıÓ ±Î‹ ¿›˝*, Á΋ÎÏ›¿ ¿flÌ, ‹ıÓ ’ÿ˚‹ÎÁfi ‰ÎY›_ fiı
’ÿ˚‹ÎÁfi ¿›* fiı ≠ÎHÎΛ΋ ¿›*, Œ·ÎHÎÎ ±ÎÁfi ¿›Î˝...
   ≠Ufi¿÷ν — “Ë_”’HÎÎfi˘ ¤Î‰ »ı, ±ı …Õ »ı ?
                                              [12]
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ’λ˘ √v-·CΠˢ›. ⁄‘Λ iÎı›˘ …Õ ¤Î‰
»ı fiı √v-·CÎ V‰¤Î‰fiÎ. ‰‘Ì Ω›, CÎÀÌ Ω›. ±ıÀ·_ fiËŸ Á‹…‰Î◊Ì            ’ÿ˚√· ±fiı ±ÎI‹Î !
±Î ⁄‘_ ±Î_ÀÌ ’Õı. ±ı‹Î_ ÷˘ ⁄‘_ ±Î¬_ ωiÎÎfi ±Î‰Ì Ω›. ±Î
ÂÎj΢ … ±ıÀ·Î ËÎfl ·A›Î »ı. ±ÎI‹Î …Õ÷˘ … fi◊Ì fiı ! ±fiı
                                         ±ÎI‹Îfi_ ‰…fi ¿ıÀ·_ ?
…Õı ±ı‰˘ »ı› fiËŸ ±ÎI‹Î !                       ≠Ufi¿÷ν — …ı ±Î ’ÿ˚√· ¿ı ±Î ’fl‹Îb±˘ »ı, ±I›Îflı
   «ı÷fi-…Õ ¤Î‰˘fi_ ¿˘¥fiı ¤Îfi fiΠˢ›. ’HÎ ±‹ı ÷‹fiı iÎÎfi     ωiÎÎfi‹Î_ ±Î ’fl‹Îb±˘ ’fl … ‰‘Îflı ¤Îfl ‹Ò¿Î›˘ »ı, ’HÎ …ı
±Î’̱ı »Ì±ı I›Îflı …Õ ¤Î‰˘fiı ±Î‹ ⁄÷Ή̱ı fiı «ı÷fi ¤Î‰fiı      ±ÎI‹÷k‰ »ı, ±ıfiÎ ’fl ¿˘¥±ı ¿Â_ ‰ˆiÎÎÏfi¿ ºÏp±ı ¿èÎ_ fi◊Ì ¿ı
±Î‹ …\ÿÎ ⁄÷Ή̱ı. “±Î” ±fiı ÷ı ‹ÏfiLƒ Á‰˝iÎı Ωı›ı·Î, ÷ı‹Î_ ¿Â˘  ±Î ±‹¿ ÷k‰ »ı.
… Œıfl fi◊Ì, ±ı … ±Î’̱ı »Ì±ı.                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÂOÿfiÌ ‰ˆiÎÎÏfi¿˘fiı ¬⁄fl … fi◊Ì fiı !
   ‹ÏfiLƒ Á‰˝iÎı …ı «ı÷fi ¤Î‰˘ ±‰·˘@›Î »ı ±fiı ±Î ¤Î‰˘        ≠Ufi¿÷ν — ωiÎÎfi‹Î_ ±ı ‹Î’Ì Â¿Î› ±ı‰_ fi◊Ì ?
±ı … «ı÷fi »ı, ±ı‰Ì ±ÎV◊Î ⁄ıÁı, ±ı‰_ ±ı¿ Ï¿flHÎ eÀı, ±ı ‰Î_«Ìfiı     ÿÎÿÎlÌ — ¬⁄fl … fi◊Ì ±ı‹fiı.
‘ÎflHÎ ¿flı, ÷ıfiı ÁQ›¿I‰ ¿èÎ_. ÷ı ±‹ı ±‰·˘¿fi ¿flÌfiı ¿èÎ_. ÷‹Î‹
·ı’Λ‹Îfi ¤Î‰˘◊Ì Á‰˝◊Î Ïfi·ı˝’ »\_. ‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÎ ·ı’Λ‹Îfi       ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ¬⁄fl ’Õı ±ı ωiÎÎfifiÌ ±_ÿfl ?
¤Î‰˘ ±ı …Õ ¤Î‰˘ »ı, ±ı «ı÷fifiÎ ¤Î‰˘ fi◊Ì.                ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ·˘¿˘fiı …Õı ±ı‹ fi◊Ì. ±ı ·˘¿˘fiı ‹ËŸ Â_¿Î
   Œ@÷ ºÏpŒıfl‹Î_ Â_ »ı ? I›Îflı ¿Ëı »ı ¿ı ±Î ’ÿ˚√· ¤Î‰    ’Õı »ı ¿ı ±ı‰_ ÷k‰ »ı ¿ı …ı ¿_¥ ±Î ⁄‘Îfiı ∞‰_÷ ¿flı »ı, ’HÎ
»ı ±fiı ±Î ±ÎI‹ ¤Î‰ »ı. ±ıfiÌ …√÷fiÎ ·˘¿˘fiı ¬⁄fl … fi◊Ì.       ±ı‹fiı ¿›_ ÷k‰ »ı ±ı ¬⁄fl fi◊Ì ’Õ÷Ì. ±fiı ±Î’HÎ_ ¿Ëı·_ ±ı
⁄‘Î iÎÎfi̱˘ ±Î VÀıÂfiı ¤ı√Î ◊Λ ¿ı ±Î ’ÿ˚√· ¤Î‰ »ı fiı ±Î     ‹Îfi‰Î ÷ˆ›Îfl fiÎ ◊Λ. ±ı ±ı‹fiı Á‹…H΋Î_ ±Î‰ı, ’˘÷Îfiı ÿ½fi‹Î_
±ÎI‹ ¤Î‰ »ı. ±ı ±ËŸ Ωı ‹‚÷_ fiÎ ±Î‰÷_ ˢ› ÷˘ ±ı iÎÎfiÌ      ±Î‰ı ÷˘ … ÷ˆ›Îfl ◊Λ. ±ıÀ·ı ±Î’HÎÎ_ ÂÎVh΢fiı ±ı ±ı@ÁıMÀ fiÎ ¿flı.
fiˢ›. ±Î VÀıÂfi ±ı‰_ »ı, ±ıfiÌ ±Î√‚ ⁄‘_ ⁄Ë ·Î_⁄_ »ı, ’HÎ        ≠Ufi¿÷ν — ±ı ±ı‹fiı ‹√…‹Î_ µ÷flı ÷˘ ⁄‘_ ¿Î‹ ◊Λ.
’Ëı·_ ±ËŸ ÷˘ ¤ı√_ ◊‰_ … ’Õı. ±ıfiı ∞‰Î∞‰fi_ iÎÎfi ◊›_ ¿Ëı‰Î›.
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ‹ÎL›˘ ‹fiΛ ÷ı‰˘ fi◊Ì. …ı‹ ±Î ’ÿ˚√·
            vvvvv                  ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı ÷ı‰_ »ı ÷ı‹ ±ÎI‹Î ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı ÷ı‰˘ »ı.
                                   ≠Ufi¿÷ν — ¿ıÀ·Î¿ Á_÷˘ ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı ±ÎI‹Îfi_ ‰…fi ’HÎ
(12) ’ÿ˚√· ±fiı ±ÎI‹Î !                 389   390                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

◊¥ ¿ı »ı, ±Î‰_ Â@› ¬fl<_ ?                   ∂¤_ ◊‰Î◊Ì ⁄_‘fi ◊›_ »ı. ’fl‹Îb V‰÷_hÎ flÌ÷ı ⁄Î_‘÷Î fi◊Ì.) ·˘¿
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı T›‰ËÎfl ±ÎI‹Îfi_ ‰…fi ◊¥ ¿ı »ı. ±ıÀ·ı ±ıfi_    »^À‰Îfi˘ ≠›Ifi ¿flı »ı.
¿Ëı‰_ ¬˘À<_ fi◊Ì. T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î »ı ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ‹Ò‚ ±ÎI‹ÎfiÌ ÁÎ◊ı     ±Î¬Î …√÷‹Î_ ±ı‰Î ’vÊÎ◊a ·˘¿ »ı ¿ı ·˘¬_ÕfiÌ ‹˘ÀÌ
⁄ÌΩ ’fl‹Îb √›Î, ±ı ’fl‹Îbfi_ ‰…fi ◊Λ »ı ±ıfiı ±ÎI‹Îfi_ ‰…fi      ÁÎ_¿‚˘fiÎ ⁄_‘ ÷˘ÕÌ fiάı ’HÎ ±Î ÁÒZ‹ ⁄_‘fi ’ÿ˚√· ±fiı ±ÎI‹Îfi_
‹Îfiı »ı.                            fiÎ ÷˘ÕÌ Â¿ı fiı Ωı ÷ı ÷˘Õ‰Î Ω› ÷˘ ∂·ÀÎfiÎ ⁄ÌΩ ⁄_‘fi ‰‘Îflı
   ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ‰…fiÿÎfl »ı ±ı ¿Ëı »ı ±ı ¬˘À<_ fi◊Ì. ±ıfi_     ‰ŸÀ‚Λ. “’ÿ˚√·” ÷˘ ±ÎI‹ÎfiÌ …ı· »ı.
‰…fi fiÌ¿‚Ì Â¿ı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ËŸ◊Ì ⁄Ì∞ ›˘Ïfi‹Î_ …÷Ì ‰¬÷ı         ≠Ufi¿÷ν — ±Î ’ÿ˚√·fiı ±ı‰˘ ÷˘ Â_ ‹˘Ë ËÂı ¿ı ±ÎI‹Îfiı
‹ËŸ ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ±fiı ΩıÕı ΩıÕı T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î Ω› »ı, ±ı‹Î_      »˘Õ÷˘ fi◊Ì ?
’ÿ˚√·˘ Ω› »ı ÷ı ’ÿ˚√·fi_ ‰…fi ◊Λ. ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfi_ ‰…fi fiΠˢ›.
                                   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fi◊Ì. ’ÿ˚√· ÷˘ ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı ÷Îfl_
   ‹Ò‚ ºÏp ⁄ÿ·Î›Î ÏÁ‰Î› …ı ¿_≥ ’HÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ÷ı     ⁄fiÎT›_ Ë_ ⁄L›_, ÷ÎflÌ ±ı¿ eÀÌ »ı ¿ı ⁄ı (±Î_¬ eÀÌ »ı, ÷ı ÁΫ_
⁄_‘fi »ı. ±‹ÿΉÎÿfiı ⁄ÿ·ı Áfl÷ ¤HÎÌ √ÎÕÌ Ω›, ’»Ì …ıÀ·Ì       ÿı¬Î÷_ fi◊Ì) ? ±ı ÷˘ ±Î’b_ ∂¤_ ¿flı·_ »ı ÷k‰ !
V’ÌÕ ‰‘Îflı ÷ıÀ·Ì ‰‘Îflı ¨‘Ì Ω›.
                                   ÿÎÿÎfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ’ÿ˚√· ±ÎI‹Îfiı ‰‚B›_ »ı, ±ÎI‹Î ’ÿ˚√·fiı
        ’ÿ˚√· … ‰‚B›_ ±ÎI‹Îfiı !             fiËŸ. ±Î¬_ …√÷ ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı ±ÎI‹Î … ’ÿ˚√·fiı ‰‚B›˘ »ı.
  ’fl‹Îb …ı »ı ±ıfiı ±ÎÏÿ›ı fi◊Ì fiı ±ıfi˘ ±_÷ı› fi◊Ì.       ±Î ±‹ÎflÌ Â˘‘¬˘‚ »ı, ±‹ı Ω÷ı Ωı¥fiı ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı ¿ı ’ÿ˚√·
¤√‰Îfifiı ±ı¿·Îfiı Ωı ¥fi΋ ±Î’˘ ÷˘ ’fl‹Îbfiı ÿ—¬ ◊Λ.        … ±ÎI‹Îfiı ‰‚B›_ »ı. ±Î » ÷k‰˘◊Ì ∂¤_ ◊›ı·_ ’ÿ˚√·, ±ÎI‹Î
                                ‹ÎÀı √Ò_√‚΋HÎ »ı ±Î ±ı¿ Ω÷fiÌ. ±Î ’ÿ˚√· ÷˘ ωÂıÊ √HÎ »ı.
   ≠Ufi¿÷ν — ’fl‹Îbfiı Â_ ÿ—¬ ◊‰Îfi_ »ı ?
                                   ≠Ufi¿÷ν — ±Î Ωı¥fiı ¿Ë˘ »˘, ±ı Âı‹Î_ Ωı‰Îfi_ ˢ› ?
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ±ı› ±Ï‘¿ÎflÌ »ı fiı ! ±ı ±ÎÏÿ-±_÷
‰√flfi_ »ı.                               ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¥„Lƒ› iÎÎfi fi◊Ì, ±ı ±Ï÷„Lƒ› iÎÎfi◊Ì Ë_
                                      _
                                Ωı¥fiı ¿Ë_ »\. ±Î ±‹fiı ÁÎ"S›Âfi ◊¥ √›_. ±Î ¥„Lƒ›iÎÎfi ⁄Ï©fiÎ
   ≠Ufi¿÷ν — ’˘÷ÎfiÎ ≠¤Î‰◊Ì ±Ï‘¿ÎflÌ ·Î√ı »ı fiı !
                                ÏËÁÎ⁄‹Î_ fiı Ï·Ï‹ÀıÕ Ë˘› ±fiı ’ı·Î iÎÎfifiı Ï·Ï‹À fiΠˢ›.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ·ı‰Îÿı‰Î … fiËŸ. ’fl‹Îbfi˘ ≠¤Î‰ ¤√‰Îfi
µ’fl fiËŸ, ¤√‰Îfifi˘ ≠¤Î‰ ’fl‹Îb µ’fl fiËŸ, ⁄ıµ V‰÷_hÎ ÷k‰              ⁄˛õfiÌ Á΋ı, ⁄˛õ ·À¿Î_ ¿flı !
»ı. ÷˘ ÷˘ ¤√‰Îfi ±Î¬Î ÿÏfi›Îfi˘ ¿÷ν ◊¥ ’Õ÷. fiÎ «Î·ı,          ≠Ufi¿÷ν — ¤„@÷ ¿˘HÎ ¿flı »ıı ? ’ÿ˚√· ? ’ÿ˚√· ¿flı »ı
±ÎÀ·Ì› „@÷ fiËŸ.                        ÷˘ ’ÿ˚√·◊Ì @›Îflı› «ı÷fi ≠ÎM÷ fiÎ ◊Λ, ÷˘ Â_ ’ÿ˚√· «ı÷fifiÌ
   ±Î ¤√‰Îfi ⁄_‘ΛΠ»ı ¿ı ±Î ’fl‹Îb ⁄_‘ΛΠ»ı ? ∂·ÀÎ      ¤„@÷ ¿flÌ Â¿ı ? fiı ÷ı‹ ˢ› ÷˘ «ı÷fi ≠ÎM÷ ◊Λ ? ’ÿ˚√·fiÌ
’fl‹Îb±ı ÷˘ ¤√‰Îfifiı ⁄Î_K›Î »ı ÷ı »^À‰Î fi◊Ì ÿı÷Î. (ω¤Î‰     ¿≥ Ïø›Î, ¿ıÀ·Ì Ïø›Î fiı ¿ı‰Ì Ïø›Î◊Ì «ı÷fi ≠ÎM÷ ◊Λ ?
(12) ’ÿ˚√· ±fiı ±ÎI‹Î !                  391  392                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

    ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ »ı ¤„@÷ ¿fl‰Îfi˘. ’HÎ ‰Î_¿_ ¿›*  ·˘œÎfiı ·˘œ<_ ‹Îflı »ı.
ˢ› ÷˘ ¤„@÷ ¿fl‰Îfi_ ⁄_‘ ◊≥ Ω›. ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ … ⁄˛õ           ≠Ufi¿÷ν — Ë_±.
Á΋ı ⁄˛õ ·À¿Î_ ¿flı. ±Î’HÎı ‰Î_¿, «Ò¿, ±ÎÕ≥ ¿ÎœÌ fiά̱ı ±ıÀ·ı
’ÿ˚√· ¤„¿÷ ¿›Î˝ … ¿flı. ±Î iÎÎfi ±Î’̱ı ±ıÀ·ı “Ë_ «_ÿ »\_”        ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ·˘œÎfiı ‹ÎflfiÎfl ¿˘HÎ ? I›Îflı ¿Ëı, ±Î ÷ıfi_
fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ ∂ÕÌ Ω› fiı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” flÎ≥À Ï⁄·ÌŒ ◊Λ, ±ı    ÷ı … ’ÿ˚√·, ±ı‹Î_ ±ÎI‹Î ¤‚÷˘ … fi◊Ì. ±ÎI‹Îfi˘ ¤Î‰ ±ı¿·˘
… «ı÷fifiÌ ¤„@÷ »ı. ±ı ¤„@÷◊Ì ±Î‰flHÎ ÷ÒÀı fiı ÿı¬Î›.       … ¤‚ı »ı. ⁄‘Î_ ±ıfiÎ ËÏ◊›Îfl◊Ì … ⁄‘_ ◊¥ flèÎ_ »ı ’HÎ ±ı‹Î_
                                «ı÷fi fi◊Ì ±ıÀ·ı ’λ\_ Ωı¬‹ÿÎflÌ fi◊Ì fiı ! ±Î ±Î_¬ı ±Î¬Ì
    ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√· »ı ÷ı «ı÷fifiÌ ¤„@÷ ¿flı ÷˘ «ı÷fi ≠ÎM÷
                                ÿÏfi›Î w’Ì ÿı¬Î› »ı ±ı ⁄‘Ì … ’fl‹ÎbfiÌ »ı, ±ı‹Î_ ±ÎI‹Î fi◊Ì.
◊Λ ?
                                ±Î Á_÷ ’vÊ˘ ⁄‘Î_ Œflı »ı fiı, ±ı‹Î_ ±ÎI‹Î … fi◊Ì. ±ı‹Î_ ±ÎI‹Î
    ÿÎÿÎlÌ — «ı÷fifiÌ ¤„@÷ ±ıÀ·ı «ı÷fi ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì …     …ı »ı ÷ı ÷tfi …\ÿ˘, ±ı‹fiı A›Î·ı› fi◊Ì ¿ı ±ÎI‹Î ¤Ì÷fl @›Î ¿fl
«ı÷fifiÌ ¤„@÷ ◊Λ. ¤„@÷◊Ì ±Î‰flHÎ ÷ÒÀÌ Ω› fiı ‰‘Îflı ÿı¬Î›.     flËΠˈ ? ±ı ÷˘ ±ı‹ … ΩHÎı »ı ¿ı “‰Î÷ ¿flı »ı, ⁄‘_ ¿flı »ı,
±ı ¤„@÷ ¿˘fiÌ ¿flı »ı ±ıfiÎ ’fl ±Î‘Îfl »ı. «ı÷fi ≠ÎM÷ ¿flı·Î     ±ı … «ı÷fi »ı.” ±Î ÷˘ ’Ήfl «ı÷fi »ı, ‹Ò±Î.
’vÊfiÌ ¤„@÷ ¿fl‰Î◊Ì «ı÷fi ≠ÎM÷ ◊Λ.
                                    ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ © «ı÷fifiı ÿıËfiÌ …wfl ¬flÌ, ’ÿ˚√·fiÌ …wfl
         ‹Îflı ¿˘HÎ ? ‰Î√ı ¿˘fiı ?            ¬flÌ ?
    ≠Ufi¿÷ν — ±ÎI‹ ÷k‰ fiı …Õ ÷k‰fiı ¿˘≥ Ïÿ‰Á CÎÊ˝HÎ ◊Λ ?      ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‹ ?
    ÿÎÿÎlÌ — ⁄ı ∞‰_÷ ‰V÷fiı CÎÊ˝HÎ ◊Λ.             ≠Ufi¿÷ν — ¿ÎflHÎ ¿ı «ı÷fi ±ı¿·_ fi flËÌ Â¿ı, ÷˘ ’ÿ˚√·fiÌ
                                …wfl ¬flÌfiı ?
   ±Î‹Î_ ±ı¿ «ı÷fi fiı ±ı¿ …Õ, ’ÿ˚√·. ±Î’HÎı …Õfiı ‹Îfl ‹Îfl
¿fḻı ÷˘ ‹ÎflfiÎflfiı ‰Î√ı, ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î (T›‰ËÎfl) ±ÎI‹Îfiı ‰Î√ı      ÿÎÿÎlÌ —Ô ±ıfiı …wfl ˢ›, ÷˘ ±ı Ϥ¬Îfl˘ ¿Ëı‰Î›. ±ı‰˘ı
»ı ⁄‘_.                            Ϥ¬ÎflÌ fi◊Ì ±ı. ±ı ÷˘ ’ÿ˚√·fiı ·≥fiı ZÎıhÎ ’˘÷Îfi_ U›Î_ fi◊Ì, I›Î_
                                flËı‰_ ’Õı »ı. ±ı ’ÿ˚√· ±ıfi_ »^ÀÌ √›_, ±ıfiÌ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚Ì √›˘
    ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ±ı ‹Îflı ±ıÀ·ı ‹Îfl‰Î◊Ì …Õfiı ±Áfl ÷˘ ◊Λ   ±ı À ·ı ◊≥ flèÎ_ . ±Î ÁΛ„LÀÏŒ¿ ≥Œı @ À‹Î_ ±Î‰Ì √›Î »ı ,
fiı ?                              Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ‹Î_. ±Î ⁄‘Î » ÷k‰˘ Œ›Î˝ ¿flı ÷ı‹ ±Î
    ÿÎÿÎlÌ — ±Áfl ◊Λ ’HÎ …ı «ı÷fi ˢ› ÷ıfiı Á‹…HÎ ’Õı     ⁄ı ÷k‰˘ ‹ıÀfl (…Õ) ±fiı ÁÎ"· («ı÷fi) ÁÎ◊ı ±Î‰ı, ÷˘ ±ıfiÎ_◊Ì
fiı ! fiËŸ ÷˘ ·˘œ_ ÀÌ’ ÀÌ’ ¿fl˘ ÷˘ ·˘œÎfiÎ ⁄Î’fi_ Â_ Ω› ?      ŒıflŒÎfl ◊≥ Ω›.
ÀÌ’fiÎfl ◊οÂı.                                   ±ÎI‹Î ±fi˚¥Œı„@À‰ !
    ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ·˘œÎfiı ‰Î√‰Î◊Ì ±ıfiÌ, ±ıfiÌ ¿_¥¿...
                                   © «ˆ÷L› ±fi˚¥Œı„@À‰ »ı. ’ÿ˚√· Ë_‹ıÂÎ_ ¥Œı„@À‰ »ı.
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ ¿Â_ fiËŸ. ±ıfiı ±ÎI‹Î @›Î_ ‹Îflı »ı,   ω¤Îω¿ ’ÿ˚√· ¥Œı„@À‰ ˢ‰Î◊Ì ÷ı‹Î_ “Ë_”’HÎÎfi˘ ¤Îfl »ı, ÷ı◊Ì
(12) ’ÿ˚√· ±fiı ±ÎI‹Î !                 393   394                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

±ÎI‹Î ¥Œı„@À‰ ·Î√ı »ı. ÷ı‹ ’ÿ˚√· ÷flŒ ÷ıfi_ ·ZΠˢ› ÷˘         ≠Ufi¿÷ν — ËÎ.
¥Œı„@À‰ ·Î√ı, ÷ıfi_ ·ZÎ ±ÎI‹Î‹Î_ ˢ› ÷˘ ¥Œı@À fi ·Î√ı. ‹Î_¿Õ      ÿÎÿÎlÌ — ∞‰ı »ı, ¬Î› »ı, ’̉ı »ı, ⁄‘_ ’ÿ˚√· ¿flı »ı.
¿flÕı ÷˘› ±ÎI‹Îfiı ¥Œı@À fi ◊Λ. ±Î (’ÿ˚√·) ¥Œı„@À‰ »ı ±fiı    ±ıfiı ¤˛‹HÎÎ ∂¤Ì ◊¥ »ı ¿ı Ë_ ¿fl_ »\_ ±Î, ⁄Ì…\_ ¿˘HΠˢ› ? ±ı
¥Œı@À flËı »ı fiı ÷ı‹Î_ “Ë_”’HÎÎfi˘ ±Îfl˘’ ¿flı »ı. ±ıÀ·ı ¿˘Ï{{   …Ωı ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ, ÷ı› ’HÎ Á‹…ı ¿ı ±I›Îflı ¿˘¥ »ı fiËŸ, ‹ÎÀı Ë_
µI’Lfi ◊Λ »ı fiı ¿˘Ï{{ fiı ¥Œı@À, ¿˘Ï{{ fiı ¥Œı@À ◊Λ »ı.     … »\_.
   «Î·÷Î_ «Î·÷Î_ …ı‹ ‹Î◊ÎfiÎ ‰Î‚ ∂Õı ±fiı ÷ı ±Î’HÎfiı Ëfl¿÷
                                   © µ’›˘√’Ò‰˝¿ ±ÎËÎfl ·ı ÷˘ ±ÎËÎfl …\ÿ˘ ±fiı “Ë_” …\ÿ˘.
¿fl÷Î fi◊Ì ÷ı‹ Á_ÁÎfl‹Î_ flËı÷Î_ ’ÿ˚√·˘ ±Î’HÎfiı Ëfl¿÷ ¿fl÷Î_ fi◊Ì.
                                ’HÎ “Ë_” ‹ËŸ fiÎA›_, “‹ıÓ ¬Î‘_ ¿èÎ_”, ÷ı◊Ì ÷fl÷ … ‹ËŸ ’˘¥{fi
   ±ı¿ ’flÎ¥ «Ì… ’ÿ˚√· »ı ±fiı ⁄Ì∞ ’˘÷ÎfiÌ «Ì… »ı. ’flÎ¥    ∂¤_ ◊¥ Ω› ±fiı ⁄‘Î ’fl‹Îb ’˘¥{fi‰Î‚Î ◊¥ Ω› ±fiı ±ıfi˘
«Ì… @›Îflı› ’˘÷ÎfiÌ ◊‰ÎfiÌ fi◊Ì. ’flÎ¥ «Ì… ÷˘ ¿flHÎ (‹fi-‰«fi-     ’»Ì ¿ıŒ «œı ±fiı Ωı ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·ı ÷˘ ¿Â_ fiÎ ◊Λ. ±Î ÷˘ “‹ıÓ
¿Î›Î) ¿Ëı‰Î›. ËÏ◊›Îfl »ı ±fiı ¿flHÎfiÎ V‰Î‹Ì ◊¥ ⁄ıÃÎ »ı. ’˘÷ÎfiÌ  ¬Î‘_, ‹ıÓ ¤˘√T›_”, ±ı ’˘¥{fi flıÕı »ı. ¬˘flο ’˘¥{fi fi◊Ì, ’HÎ
«Ì…fiÎ V‰Î‹Ì ±ı ¤√‰Îfi ’˘÷ı »ı.                 ±HÎÁ‹…◊Ì ’˘¥{fi ◊¥ Ω› »ı. ⁄_‘Ï¿›˘ ÀıÀ˘ Á‚√ΉÌfiı ÀıÀÎfiÌ
                                ÿ¿Îfi‹Î_ fiάı ÷˘ Â_ ◊Λ ? ±ı‰_ ±Î ·˘¿ ¿flı »ı fiı ’»Ì ¿Ëı »ı,
        ¬ÎfiÎfl˘ ◊÷Î_ … ⁄fiı Ï‰Ê !
                                “‹Îfl_ ⁄‘_ ⁄‚Ì √›_.” ¤√‰Îfi ¿Î_¥ ⁄΂‰Î fi◊Ì ±Î‰÷Î, ±Î ÷˘
   ±ÎI‹Î ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¬Î› ? ±ÎI‹Îfiı ‹˘œ<_ fiËŸ, ¿Â_› fiËŸ. V◊Ò‚  “’˘÷ı” … ⁄‘_ ÁŒÎ«À ¿flÌ ‹ı·ı »ı.
ÂflÌfl fiËŸ, ‹ÎÀı ±ÎI‹Î◊Ì ¬‰Î› ? ’ÿ˚√·fiı ÷_ ±ÎI‹Î ‹Îfi_ »\_ ?
                                        ‰˘ÁflÎT›˘ Á«˘Õ˘ ±ÎI‹Î !
   ≠Ufi¿÷ν — ’ÿ˚√·fiı ±ÎI‹Î ‹Îfi_ »\_ ±ıÀ·ı ±Î ¬‰Î› »ı fiı ?
                                   ±Î Á¬ ‹Y›Î ’»Ì, “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” iÎÎfi ◊›Î ’»Ì ±Î
   ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√· … ¬Î› »ı, ±Î ÷‹ı ‹Îfi˘ »˘ ±ıÀ·_ ….
                                ⁄‘Î_ ’ÿ˚√·fiÎ_ …ı Á¬ »ı ÷ı ·Ì‹ÕÎ …ı‰Î_ ·Î√ı. ÏÁ‹Ì·Ì ¿flı·Ìfiı,
∞¤fiÎ «ÀοΠ÷˘ ’ÿ˚√·fiı »ı. ÷‹ı ‹ÎfiÌ ⁄ıÃÎ »˘, ‹fiı «ÀοΠ»ı.   ÏÁ‹Ì·Ì ⁄‘Ì Á‹Ω‰Ì Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı ±Î …ı ’ÿ˚√· »ı ÷ı ±Î’HÎfiı
’ÿ˚√·fiÌ ⁄‘Ì ±Áfl˘ ’˘÷Î ’fl ±Îfl˘’ ¿flı »ı. ¿ı‹ ⁄Ë ¨ÕÎ µ÷flÌ     ¿ı‰_ ·Î√ı »ı ? ·Ì‹Õ˘ ·Î√ı, ±ıÀ·ı ¿Õ‰˘ {ıfl …ı‰˘, fiËŸ ÷˘ ±Î
√›Î ?                             ’ÿ˚√·fiÌ ‹ÌÃΠΩ› fiËŸfiı ‹fi‹Î_◊Ì. ±ı¿ ⁄ÀοΉÕÎ_ ÁÎflÎ ¬Î¥
   ≠Ufi¿÷ν — fiËŸ, ’ÿ˚√· ±Î «ı÷fifiÌ ÁÎ◊ı »ı, ±ıÀ·ı ÷˘ ¬Î›   ±ÎT›˘ ˢ› ÷˘› Ï«kÎ ±ı‹Î_ Ω›.
»ı fiËŸ ÷˘ ’ÿ˚√· Â_ ¬Î› ?                       »˘Õ‰ÎfiÌ ‰V÷±˘ ¿ıÀ·Ì »ı ? ±ı¿-⁄ı »ı ¿ı ÿÁ-⁄Îfl-’_ÿfl
   ÿÎÿÎlÌ — «ı÷fi ±Î‹Î_ ¿Â_ ¿fl÷_ fi◊Ì.             »ı ?
   ≠Ufi¿÷ν — fiÎ, ¿fl÷_ ¿Â_ fi◊Ì.                   ≠Ufi¿÷ν — ⁄‘_ ….
   ÿÎÿÎlÌ — »÷Î_ ËÎ…flÌ »ı ±ıÀ·ı ∞‰ı »ı ±Î ’ÿ˚√·.          ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ±ıÀ·ı ±ıfiı Á˘-⁄Á˘, ’Î_«Á˘, ËΩfl, ·Î¬, ⁄ı
                                ·Î¬, ’Î_«-ÿÁ ·Î¬, ⁄ı ±⁄…, ’Î_« ±⁄… ?
(12) ’ÿ˚√· ±fiı ±ÎI‹Î !                   395   396                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

   ≠Ufi¿÷ν — ⁄‘Ì ’ÿ˚√· ‰V÷, ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î›fi_ ⁄‘_ ….         ±˘‚¬‰Î fi◊Ì ? I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, ⁄ı … ‰V÷ »ı fiı, ÷˘ ‹fiı ¿Î_¿flÎ
                                   ±ı¿·ÎfiÌ ±˘‚¬ÎHÎ ’ÎÕ˘ ÷˘ Ë_ Á‹∞ …¥Â ¿ı ±Î CΙ.” ⁄Ì…\_
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î »˘Õ‰Îfi_ ±fi_÷_. ÷‹ı ±ı¿ ±Î ⁄ÀοÎ
                                   ’Ò»‰_ fiÎ ’Õı fiı ?
»˘ÕuÎ, ±Î Õ_√‚Ì »˘ÕÌ, ±Î Œ·ÎHÎÌ »˘ÕÌ, ±ıfi˘ @›Îflı ’Îfl ±Î‰ı ?
I›Î_ Á‘Ì ÷˘ ±Î›W› ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›. I›Î_ Á‘Ì‹Î_ ¿Â_ ±ÎÀ·_› fiÎ           “Ë_ ¿˘HÎ »\_” ÷ı ±˘‚¬Ì Ω›, ÷˘ ⁄Î¿Ì flèÎ_ ÷ı ’ÿ˚√·. …ı‹
«ÎS›Î ˢ¥±ı. ŒflÌ ⁄ÌΩ ±‰÷Îfl‹Î_ Ë÷Î ÷ıfiÎ ÷ı …. ’λΠ‰ˆWHΉfiı      ¿Î_¿flÎ ·≥ ·ı, ±ıÀ·ı ⁄‘Î CΙ … flËı. ⁄ı ±˘‚¬Î‰Â˘ fiËŸ. ⁄ıfiÌ
I›Î_ …L‹ ◊›˘, ÷ı ’λΠ⁄ÀοΠ¬Î‘Î … ˢ›.               ŒÌ @›Î_ ¤fḻı ? ±ı¿fiÌ ŒÌ ¤fḻı. ÷ı ±ÎI‹Î ’Òfl˘ ΩH›˘ fi◊Ì,
                                   ÷ı◊Ì ’ÿ˚√· fi◊Ì ΩH›_. ±ÎI‹Î ’Òfl˘ ΩHÎı ±ıÀ·ı ⁄Ì…\_ flèÎ_ ±ı ⁄‘_›
   ‰˘ÁflΉÎfi_ Ë÷_ ÷ı fiÎ ¿›* ±fiı Á«˘Õ˘ ±ÎI‹Î … ‰˘ÁflΉÌ
                                   ’ÿ˚√·. ±ı øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ ±ÎI‹Î ’Òfl˘ ΩHΉ˘ ‹Ë΋U¿ı· »ı. ±ıÀ·ı
ÿÌ‘˘. ‰˘ÁflΉÎfi_ ’ÿ˚√· Ë÷_ ±fiı ‰˘ÁflÎT›˘ ±ÎI‹Î, ÂÌ ÿÂÎ ◊Λ
                                   ÷’-I›Î√ ⁄‘_› ¿flΛ ¿flΛ ¿flı. ±Î‹ ¿fl˘, ÷ı‹ ¿fl˘. CΙ ±fiı
ˉı ?
                                   ¿Î_¿fl΋Î_◊Ì ±ı¿ fiÎ Á‹…HÎ ’Õı ? ⁄ıµ ΩHΉ_ ’Õı ? ⁄LfiıfiÌ ŒÌ
         ’ÿ˚√·fiı ΩHÎı ÷ı iÎÎ÷Î !              fiÎ ¤fl‰Ì ’Õı fiı ? ±ı¿ … ΩHΉÎfiÌ ŒÌ ¤fl‰Ì ’Õı fiı ! øÏ‹¿
                                   ‹Î√˝‹Î_ ÷˘ ⁄LfiıfiÌ ŒÌ ¤fl‰Ì ’Õı, I›Î_ Á‘Ì …HÎΛ fiËŸ. I›Î_
   …Õ «ˆ÷L›fiı ¬ıÓ«ı ÷˘ ±Î’HÎı …Õ◊̱ı √›Î ?            ±Î¬˘› ±ÎI‹Î ÂÌ flÌ÷ı …HÎΛ ? »ıS·Î ±‰÷Îfl‹Î_ ±Î¬˘› ±ÎI‹Î
    ’ÿ˚√· ’HÎ «ı÷fifiı Ë·Î‰Ì fiάı »ı. ±ı ⁄ËÎfl‰ÏÀ›Î fi◊Ì       …HÎΛ. I›Îflı ÷ı ±‰÷Îflı ÷’ ¿ı I›Î√ ¿fl‰Îfi_ ¿Â_ flèÎ_ … fiËŸ fiı !
»÷Î_ ‘˛Ò∞ Ω› »ı. ÷ı‹Î_ ±ı fl∞VÀÕ˝ ±ÎT›_ ÷˘ ŒŒÕÎÀ ŒŒÕÎÀ.        I›Î√ ¿fl‰_ ±ı ’flÁkÎÎfiÎ ËÎ◊‹Î_ »ı, ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ fi◊Ì. ¿_≥ ’HÎ
’ÿ˚√·fi˘ ¤› ¢ ? ±ÎI‹Î ÷ı‰˘ fiı ÷ı‰˘ … »ı. ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰        ¿fl‰_ ±ı ’flÁkÎ΋Î_ »ı, ±Î’HÎÌ ÁkÎ΋Î_ … fi◊Ì fiı !
«_«‚ »ı ±fiı ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ ±«‚ »ı. …ıÀ·Ì «_«‚÷Î ‰‘ı,
                                           fi΋ ¿˘fi_ ? iÎÎfi ¿˘fi_ ?
±ıÀ·˘ ’ÿ˚√· ÷flŒ Ω›. …ıÀ·Ì „V◊fl÷Î ‰‘ı, ÷ıÀ·˘ ±ÎI‹Î ÷flŒ
Ω›. ’Î_« ¥„Lƒ›˘ ±fiı ‹fi ’ÿ˚√·fiÎ ⁄fiı·Î »ı. ÷ı ∞I›Î ∞÷Λ           ≠Ufi¿÷ν — ‹fiı ÷˘ ±ıÀ·_ Á‹Ω›_ »ı. ±ÎI‹Î ±fiı ’ÿ˚√·
fiËŸ. ÷ı iÎı› »ı ±fiı ±ÎI‹Î iÎÎ÷Î »ı. ÷ı ‹Ò±˘ …Õfiı ’˘÷ı »ı ÷ı‹     ⁄ı … »ı, ⁄Î¿Ì ⁄‘_ fi¿Î‹_ »ı.
            _                    _
‹Îfiı »ı. ±◊ν÷˚ ’˘÷ı ¤˛ÎÏ÷fiı ·¥fiı … iÎı›fiı iÎÎ÷Î ‹Îfiı »ı. ÷ı ¤˛ÎÏ÷
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‹ıÓ ÷‹fiı ¿èÎ_”÷_ fiı, ¿ı ©ÎI‹Î ±fiı ’ÒflHÎ-
¤Î_√ı I›Îflı ∞÷ı„Lƒ› ∞fi ¿Ëı‰Î›. ±ÎI‹Î ±fiı ’ÿ˚√·fi_ ±„V÷I‰
                                   √·fi ⁄ı … »ı.
… ϤLfi »ı. ±„V÷I‰ »ı ÷ıfi_ ‰V÷I‰ ˢ› …. “’ÿ˚√·”fiı … ΩHΉ_
fiı Á‹…‰_, ±ıfi_ fi΋ “iÎÎ÷Î.”                        ≠Ufi¿÷ν — ±flı, ’HÎ ÷‹ı ÷˘ fl˘… hÎÌ…\_-hÎÌ…\_ ·Î‰˘ »˘ fiı,
                                   ÷˘ ¿LŒ›{fi (√Ò_«‰ÎÕ˘) ◊Λ »ı.
   ±ÎI‹Î ΩH›˘ ±ıfiı “iÎÎfi” ¿èÎ_ »ı. …ı ±ÎI‹Îfiı ΩHÎı ÷ı
’ÿ˚√·fiı ΩHÎı. ’ÿ˚√·fiı ΩHÎı ÷ı ±ÎI‹Îfiı ΩHÎı. ⁄ı‹Î_◊Ì ±ı¿fiı ΩHÎı       ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ⁄ÌΩfiı ⁄Ì∞ flÌ÷ı Á‹Ω‰‰_ ’Õı fiı, ÷‹fiı …\ÿÌ
÷˘ ⁄Ì…\_ ΩHÎÌ ·ı‰Î›. CΙ fiı ¿Î_¿flÎ ⁄ıµ ¤ı√Πˢ› fiı ÷ı‹Î_ ¿˘”¿    flÌ÷ı Á‹Ω‰‰_ ’Õı. ±ıÀ·ı ±ı¿ …B›Î±ı ¿èÎ_ ˢ›, ÷ı ÷‹Îflı ±ı‹
¿ËıÂı ¿ı ¤¥, ‹fiı ±Î‹Î_ ¿Î_¿flÎfiÌ ±˘‚¬ÎHÎ ’ÎÕ˘. I›Îflı CΙ ¿ı‹     ’¿ÕÌ ·ı‰Îfi_ fiËŸ.
(12) ’ÿ˚√· ±fiı ±ÎI‹Î !                397   398                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

   ≠Ufi¿÷ν — ≠√À ’vÊfiÌ ‰ÎHÎÌ ±…fl΋fl ¿flÌ ÿı.            ÿÎÿÎlÌ — ’fl≠¿ÎÂ.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄fl˘⁄fl »ı. ±ÎI‹Î ’V÷¿‹Î_ fiΠˢ›, ¿Â΋Î_›ı     ±ÎI‹Î V‰¤Î‰◊Ì „V◊fl, ÷ı‰_ ’ÿ˚√· ±„V◊fl !
ˢ› fiËŸ. ÂOÿ‹Î_› fiΠˢ›, ¤Î‰‹Î_› fiΠˢ›, Á_iÎ΋Î_› fiΠˢ›.
                                  ±_ÿfl ±ÎI‹Î „V◊fl … »ı. ±Î ÷˘ …√÷ ±Î¬_ ’ÿ˚√·‹Î_ …
±ÎI‹Î ÷˘ ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ÁÒZ‹÷‹ »ı ¿ı ±Î ÿ̉η … fiËŸ, ’HÎ
                               flΫı »ı. ’ÿ˚√·fiÌ ⁄ËÎfl ±ı¿ ZÎHÎ ’HÎ flÎE›Î fi◊Ì ±fiı „V◊fl÷Î
Õ<_√flfiÌ› ±Îfl’Îfl «ÎS›˘ Ω›. ’HÎ ±Î ’ÿ˚√·fiÎ …ı ‰ŸÀ΂Π»ı
                               …ı ¿_¥ µI’Lfi ◊Λ »ı ÷ı ’ÿ˚√·fiÌ „V◊fl÷Î »ı. ±ÎI‹Î ÷˘ „V◊fl
±ıfiÌ ±Îfl’Îfl fi◊Ì …‰Î÷_ ±ıfiı. ±ı ±Ω›⁄Ì »ı fiı ! I›Îflı
                               … »ı. Ïfifl_÷fl „V◊fl flËı ÷ıfi_ fi΋ ±ÎI‹Î. ±Î‹Î_ ZΛ˘’Z΋ fiΠˢ›.
’ÿ˚√·fiÎ ‰ŸÀ΂Π¿ıÀ·Î «Ì¿HÎÎ ?                 ZΛ˘’Z΋ ÷˘ ’ÿ˚√·‹Î_ ◊Λ »ı. ±ÎI‹Îfi˘ ZΛ˘’Z΋ fi◊Ì Ë˘÷˘.
   ±ı¿ Âıà iÎÎfi ‹ÎÀı ±Î‰ı·Î. ‹ıÓ ’Ò»›_, “Â_ fi΋ »ı ?” ÷˘     ≠Ufi¿÷ν — ±Î iÎÎfi ’»Ì ’ÿ˚√· ’HÎ „V◊fl ◊≥ Ω› fiı ?
¿Ëı, “Ë_ ÂıÃ, ±Îfi˘ ≠ıÏÁÕLÀ.” (fi΋ ’Ò»›_ ÷˘ ‹Îfi ΩËıflÎ÷ ¿›˝*)
±S›Î, …flΠωfi› ÷˘ flά. U›Î_ ’ÿ˚√·fiı ¬·ÎÁ ¿fl‰Îfi_ »ı I›Î_       ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√· „V◊fl ◊≥ Ω› ’HÎ ¿ı‰_ ? ’ÿ˚√·fiı
’ÿ˚√·fiÌ ¬ıÓ« ÂÌ ? ’ÿ˚√·fi˘ ¤Îfl ¢ flά‰Îfi˘ ? U›Î_ ±ÎI‹Î     ¤√‰Îfi ¿Ëı ÷ı‰_. ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfi … ¿Ëı‰Î›, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı „V◊fl
≠ÎM÷ ¿fl‰Îfi˘ »ı I›Î_ ÷˘ ’fl‹ ωfi› Ωı¥±ı.            »ı.

   ≠Ufi¿÷ν — fi΋ ’ÿ˚√·fi_ »ı ¿ı ±ÎI‹Îfi_ »ı ?               ’ÿ˚√· ⁄fiı ¿ı‰‚Ì I›Îflı ‹˘ZÎ !
   ÿÎÿÎlÌ — fi΋ ÷˘ ⁄‘_ ’ÿ˚√·fi_ … ˢ›fiı ! …ıfi_ …ıfi_ fi΋      ≠Ufi¿÷ν — ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ±ı¿ ‰¬÷ ±ı‰˘ fiÎ ±Î‰ı ¿ı
’Õı ±ı ’ÿ˚√·.                         U›Îflı ±Î’HÎı ¿„QM·À ±Ïø› ◊¥ …¥±ı, ±ÎI‹ÎfiÌ ºÏp±ı ±fiı ’»Ì
                               «_ÿ·Î· ±Ïø› ◊Λ ?
   ≠Ufi¿÷ν — ÷‹ı ±ı¿ ‰¬÷ ¿Ì‘ı·_fiı, ’ÿ˚√· ÷˘ ⁄ı¥{ »ı ±fiı
                                  ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±Ë_¿Îfl◊Ì ±Ïø› ◊¥ …‰Îfi_ fiËŸ, ±ıfiÌ
±ÎI‹Î ±ı ÿ½fi »ı. ±ÎI‹ÎfiÎ iÎÎfi ‹ÎÀı ±Î ’ÿ˚√·fi˘ ⁄ı¥{
Ωı¥±ı.                            ‹ı‚ı ±Ïø› ◊‰Î ‹ÎÀı … »ı ±Î ‹Î√˝.
                                  ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Ïø› ◊Λ ±ı ⁄flÎ⁄fl »ı fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¬fl_ ¿èÎ_. ±ÎI‹Îfi_ ±iÎÎfi ◊›_ »ı ÷ı ’ÿ˚√·fiı
·¥fiı ±fiı ’ÿ˚√·fiı ·¥fiı … iÎÎfi ◊Λ »ı ’λ\_. ’ÿ˚√·fi˘ ÷˘        ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±Ïø› ◊‰Îfi_ … »ı »ı‰Àı ÷˘. ±ÎI‹ÎfiÎ …ı‰_
±Î‘Îfl »ı ±I›Îflı ÷˘.                      … ’ÿ˚√·fiı ◊¥ …‰Îfi_ »ı. ±ÎI‹ÎfiÌ ΩıÕı «Î‚Î ’ÎÕ÷˘ ˢ› fiı ±ı‰_
                               ¿fl‰Îfi_ »ı ’ÿ˚√· ±fiı ±ÎiÎ΋Î_ flËı‰Î◊Ì ±ı‰_ ◊¥ …Âı, ±Ïø›.
   ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ±Ë_¿Îfl µI’Lfi ◊Λ, ÷ı‰_ iÎÎfi ≠√À
                               ±ÎI‹Îfi¤‰ ◊›Î ’»Ì ±Ïø› ◊Âı.
◊Λ ?
                                  ¿ı‰‚Ìfi˘ Œ˘À˘ ’Õı I›Îflı ΩHΉ_ ¿ı ±Î ’ÿ˚√· ¿ı‰‚Ìfi_ ◊›_.
   ÿÎÿÎlÌ — …ı‰˘ ±Ë_¿Îfl ÷ı‰_ ’ı·_ ±ı iÎÎfi ≠√Àı.
                               ’ÿ˚√· ’HÎ ¿ı‰‚Ì ◊Λ ±ı ‹˘ZÎ. ±I›Îflı “÷‹ı” ⁄‘Î ’ÿ˚√·fiı ¿ı‰‚Ì
   ≠Ufi¿÷ν — ¿›_ iÎÎfi ?                   ¿flÌ flèÎÎ »˘. “±ÎI‹Î” ¿ı‰‚Ì … »ı ’HÎ “÷‹ÎflÌ” Á‹…H΋Î_ ¿ı‰‚Ì
(12) ’ÿ˚√· ±fiı ±ÎI‹Î !                 399

◊‰˘ Ωı¥±ı. ¿ı‰‚ ±ÎI‹Î ÷˘ ‹˘À˘ Õ<_√fl ˢ›fiı ÷˘ ÷ı Õ<_√flfiÌ
±Îfl’Îfl …÷˘ flËı, ±ı‰˘ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı Õ<_√fl V◊Ò‚ »ı ±fiı ±ÎI‹Î
ÁÒZ‹Î÷ÌÁÒZ‹ »ı.
   ≠Ufi¿÷ν — iÎÎfi ’HÎ ÁÒZ‹ »ı ! iÎÎfi ’HÎ ÁÒZ‹Î÷ÌÁÒZ‹ »ı !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ±ÎI‹Î »ı. iÎÎfi ±fiı ±ÎI‹Î‹Î_ Œıfl fi◊Ì.
          ±ÎI‹flZο ÷ı iÎÎfiÌ !
   ≠Ufi¿÷ν — ¿ı‰‚Ìfiı ±ÎI‹Î ÿı¬Î÷˘ ËÂı ? Ωı›˘ ËÂı ?
   ÿÎÿÎlÌ — Ωı‰_ ±ıÀ·ı ¤Îfi ◊‰_. ΩHΉ_ ±ıÀ·ı ±fi¤‰ ◊‰˘.
        ı            _
¿ı‰‚̱˘±ı Ωı›·˘ ±ıÀ·ı ÷ı‹fiı ¤Îfi ◊›ı·. ÷‹fiı ¤Ò· ÷‹ÎflÌ ·Î√ı
»ı ÷ı ÿı¬Î› »ı ¿ı ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı »ı ? ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ±ı ±fi¤‰√Q›
»ı, ±w’Ì ’ÿ »ı. ¿ı‰‚Ì ¤√‰Îfi …ı ±fi¤‰ı ÷ı ±Î ’ÿ˚√·
’˘÷ÎfiÎ◊Ì …\ÿ_ ’Ò÷‚_ »ı. ¬fl_ ¿›* ¿ı ¬˘À_, ÷ı Ωı‰Îfi_ fi◊Ì. ±ı ÷˘
’Ò÷‚_ … »ı, ±«ı÷fi »ı. ¿÷ν¤Î‰ … fiÎ ÿı¬Î‰˘ Ωı¥±ı. ’ÿ˚√·fiÌ
ΩıÕı ¿ı ’ÿ˚√·fiÎ_ ‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÎ_ ‰÷˝fi ΩıÕı ·ı‰Îÿı‰Î … fi◊Ì. ÷‹ı
÷ıfiÎ◊Ì ÷tfi …\ÿÎ … »˘. ÷‹fiı ÷‹Îfl˘ ±ÎI‹Î Ωı‰Î‹Î_ fiı ΩHΉ΋Î_
±ÎT›˘ … »ı, ÷ı ¤Îfi ◊›_ »ı. ◊˘Õ˘ ±fi¤‰‹Î_ ’HÎ ±ÎT›˘ »ı. ˉı
‹Ò‚ ‰V÷ ’Òflı’ÒflÌ ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰Ì Ω›, ±ıÀ·ı ¿Î‹ ◊¥ √›_ !
   …ı ’ÿ˚√·fi˘ flZο ◊›˘, ÷ı “iÎÎfiÌ” fiËŸ. iÎÎfiÌ ÷˘ ±ÎI‹Îfi˘,
V‰¤Î‰fi˘ … flZο ˢ›.
            vvvvv

								
To top