Docstoc

p2kh1-2

Document Sample
p2kh1-2 Powered By Docstoc
					(5.1) ±Î¿Î ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰ !                87  88                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

                                  ±ÎI‹Î ±Î¿Î …ı‰˘ »ı ±ıfi˘ ¿Ëı‰Îfi˘ ¤Î‰Î◊˝ Â_ »ı ¿ı
                               ±Î¿ÎÂfiı ¿˘≥ ‰V÷ fi¿ÁÎfi ¿flÌ Â¿ı ±ı‹ »ı fiËŸ. ±ı‰Ì flÌ÷ı
                               ±ÎI‹Îfiı ±Î …√÷‹Î_ ¿˘≥ «Ì… fi¿ÁÎfi ¿flÌ Â¿ı ±ı‰Ì »ı fiËŸ.
                               …ıfiı ÷‹ı ©ÎI‹Î ¿Ë˘ »˘, ±ıfiı ¿˘≥ «Ì… fi¿ÁÎfi ¿flı ±ı‰Ì »ı
              [5]                fiËŸ. ±Î¿Î Ëflı¿ …B›Î±ı »ı, ±ÎI‹Î Ëflı¿ …B›Î±ı fi◊Ì.
          ±Î¿Î ÷k‰ !                    ˉı «ı÷fi flËı »ı @›Î_ ? «ı÷fi ˢ› @›Î_ ? U›Î_ ±Î¿Î ˢ›
                               I›Î_ ˢ›. ⁄ÌΩ ·˘¿˘±ı …B›Î fl˘¿Ì ˢ› fiı I›Î_ ˢ› fiËŸ. ±Î¿ÎÂ
      (1) ±Î¿Î ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰ !              ˢ› ÷˘ ˢ›. …ıfi΋Î_ …ıÀ·˘ ±Î¿ÎÂfiı, ±ıÀ·_ I›Î_ «ı÷fi ˢ›.
      ±ÎI‹Î ’Õı …\ÿ˘, ±L› ÷k‰˘◊Ì !              ≠Ufi¿÷ν — ±Î¿Î ±ıÀ·ı ±Î‹ …ı ¬Î·Ì …B›Î ±fiı ±ÎI‹Î,
                               ±ı ⁄ı‹Î_ ‹˘ÀÎ-fiÎfiÌ …ı‰_ ¿_¥ »ı ¿ı ?
   ≠Ufi¿÷ν — ±Î¿Î ±fiı ±ÎI‹Î ±ı ⁄ı‹Î_ Â_ Œıfl »ı ?
                                  ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄ı ’fl‹Îb ±ı‹fiÌ …B›Î fl˘¿ı ±ıÀ·ı ±ı …B›Î±ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î¿Î Ïfiçı÷fi »ı, «ı÷fi fi◊Ì ±ı‹Î_ ±fiı ±ÎI‹Î‹Î_  hÎÌ…\_ ’fl‹ÎHÎ fiÎ Ω›, ÷˘ ±ÎI‹Î ⁄‘΋Î_◊Ì ±Îfl’Îfl Ω›. ¤¥, ⁄Ë
«ı÷fi »ı. ⁄Lfiı ÷k‰˘fiÎ ‹Ò‚ √H΋Î_ ±ÎÀ·˘ ŒıflŒÎfl »ı. ⁄ÌΩ ⁄‘Î   ¨ÕÌ ‰Î÷˘ ±Î ⁄‘Ì. ±Î’HÎı ©ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊›˘ fiı, ±ı ‹A›. ⁄Ì…\_
ŒıflŒÎfl »ı. ⁄‘Î … ÷k‰˘‹Î_ ‹Ò‚ √HÎ Ωı ‰‘Îflı‹Î_ ‰‘Îflı ˢ› ÷˘   ⁄‘_ ±Î ÷˘ ·˘¿ ’Ò»fiÎflÎ, ÷˘ ŒÎ‰ı ±ı‰Î ≠Ufi˘ ’Ò»ı, ‹√…‹Î_◊Ì
±Î «ı÷fi (±ıÀ·ı iÎÎfi-ÿ½fi) fi΋fi˘ √HÎ ±ı ±ÎI‹Î‹Î_ »ı, ‹ÎÀı   fiÌ¿‚ı ÷ı‰Î.
±ı ’fl‹ÎI‹Î »ı. ±Î¿Î‹Î_› ÷ı √HÎ fi◊Ì ¿ı ⁄ÌΩ ¿˘¥fi΋Î_› ±ı
√HÎ fi◊Ì. ±ÎI‹Î ±w’Ì ÷˘ ±Î¿Î …ı‰˘ … »ı. ±w’Ì‹Î_ Áfl¬Î         ⁄‘Î ÷k‰˘◊Ì ±ÎI‹Îfiı …\ÿ˘ ’ÎÕı I›Îflı ±ÎI‹Î Ïfi·ı˝’ ◊Λ.
»ı ⁄ıµ ÷k‰˘. ±Î¿ÎÂfi˘ ‹Ò‚ √HÎ Â_ ? I›Îflı ¿Ëı, V◊Îfi ±Î’‰_.   ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ I›Îflı … ±ı ±ı@{ı@À·Ì ⁄ÌΩ◊Ì …\ÿ˘ ◊Λ. ±ı
ÿflı¿fiı V’ıÁ ±Î’‰Ì ±ıfi˘ ‹Ò‚ √HÎ »ı. ±ÎI‹Î‹Î_ V’ıÁ ±Î’‰Ì ±ı   ‰ˆiÎÎÏfi¿ ‰Î÷ »ı.
√HÎ fi◊Ì ±fiı ±ÎI‹Îfi˘ «ı÷fi fi΋fi˘ √HÎ ÷ı ±ı‹Î_ fi◊Ì.          ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ’fl‹Îb ±fiı «ı÷fi ±ı ⁄Lfiıfi_ …\ÿ_ ’ÎÕ‰Îfi_
   ≠Ufi¿÷ν — ±ı¿ …B›Î±ı ±Î’ı ¿èÎ_ »ı ¿ı ±ÎI‹Î ±Î¿Î     … ‹A› »ı fiı, ⁄οÌfiÎ ÷˘ ·√¤√ …\ÿÎ … »ı fiı ?
…ı‰˘ »ı.                              ÿÎÿÎlÌ — …\ÿÎ »ı, ’HÎ ±ıfiı …\ÿ_ ’ÎÕ‰Îfi_. fiËŸ ÷˘ ±Î ⁄ı
                               …\ÿÎ ’ÎÕ˘ ÷˘ ’ı·Î_ ⁄ÌΩ_ ÷k‰˘ ‰‚√ı. ±ıÀ·ı ⁄‘_ … …\ÿ_ ’ÎÕ‰_ ’Õı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÷‹fiı ±ı¿ ÿά·˘ ±Î’_ »\_ ¿ı ±Î¿Î ±ı
                               ±ÎI‹Î Ï⁄·¿<· ÏfiT‰‚, …\ÿ˘ … »ı. ⁄‘Î_ ƒT›˘fiÌ ‰E«ı »ı ±fiı ⁄‘Î_
±Ôw’Ì ÷k‰ »ı, ±ı‰˘ ±ÎI‹Î ±w’Ì »ı. ’HÎ ±Î¿Î ±«ı÷fi »ı ±fiı
                               ƒT›˘◊Ì ⁄_‘Λı·˘ »ı ±ı.
±ÎI‹Î «ı÷fi »ı. ±Î¿Î ±ıfiı ·Î√HÎ̱ı fi◊Ì ¿˘≥ ’HÎ ≠¿ÎflfiÌ
±fiı ±ÎI‹Î ÷˘ ·Î√HÎ̉΂˘, iÎÎfi‰Î‚˘. U›Î_ ±Îfiı ¿_≥ ·Î√HÎÌ       ≠Ufi¿÷ν — ±Î¿Î ±ı ÷˘ ±ÎI‹ƒT›fiÌ ÁÎ◊ı flËı·_ … »ı fiı ?
±fiı iÎÎfi fi◊Ì, ‹ÎÀı ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ±Î‹Î_ fi◊Ì ±ÎI‹Î.     ±ıfiı …\ÿ_ ’ÎÕÌ fiËŸ ¿Λ fiı ?
(5.1) ±Î¿Î ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰ !                89   90                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı› …\ÿ_ ’ÕÌ Ω›.                 …\ÿÎ »ı ’λÎ, ±Î¿Î ±ı¿ … »ı ±Î¬_. ±Î‰Õ_ ‹˘À_< ±Î¿Î ’HÎ
   ≠Ufi¿÷ν — ±Î¿ÎÂı ’HÎ …\ÿ_ ’ÕÌ Ω› ?            ±ı¿ …, ±Ï‰¤ÎU› »ı.

   ÿÎÿÎlÌ — ±Î¿ÎÂ◊Ì ’HÎ …\ÿ˘ ’ÕÌ Ω›. ±fi˚±‰√ÎË¿ »ı.         ≠Ufi¿÷ν — ±¬_Õ »ı.
±‰√ÎËfiÎ ±ıfiı …wfl fi◊Ì. »ı ±Î¿Î‹Î_ »÷Î_ ’˘÷ı ±Î¿Î fl˘¿÷˘        ÿÎÿÎlÌ — ±Î¿Î ¿˘¥fiı µI’Lfi ¿fl÷_ fi◊Ì ¿ı µI’Lfi ◊÷_
fi◊Ì, ±ı‰Ì flÌ÷ı flè΢ »ı ÏÁ©ZÎıh΋Î_ !              fi◊Ì, ±Î¿Î ±fiI’Lfi »ı. ±Î ±Î¿Î ±ı …Õı› fiÎ ¿Ëı‰Î› fiı
   ≠Ufi¿÷ν — ±ÎI‹Î ’˘÷ı ±Î¿Î (…B›Î) fl˘¿÷˘ fi◊Ì, ±ı ¿ı‰Ì   «ı÷fiı› fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±Î¿Î ! Ëo, ±ı ’HÎ ÷k‰ »ı.
flÌ÷ı ⁄fiı ?                              ˉı ±Î ⁄‘Î_ ÷k‰˘ ¿Î‹ ¿flÌ flèÎÎ_ »ı @›Î_ ? I›Îflı ¿Ëı,
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©fiÎ ¬ı· Lˢ›, fiËŸ ÷˘ ±Î¿Î ΩıÕı … flËı fiı !   ¤ÒÏ‹¿Î ¿˘fiÌ »ı ? ZÎıhÎ ¿˘fi_ »ı ? ±Î ⁄‘Îfiı fl‹÷ fl‹‰Î ‹ÎÀı
                                …B›Î Ωı¥±ı ¿ı fiÎ Ωı¥±ı ? ±Î ⁄‘Îfiı flËı‰Î, Ëfl‰Î-Œfl‰Î …B›Î
   ≠Ufi¿÷ν — Ë_, ±Î¿Î ΩıÕı … flËı.
                                Ωı¥±ı ÷ı …B›Î @›Î_◊Ì ·Î‰‰Ì ? …B›Î ±Î’fiÎfl˘ Ωı¥±ı ¿ı fiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î¿Î ΩıÕı flËı ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı ⁄ıfi_ Ï‹Z«fl ◊›_.   Ωı¥±ı ? ÷ı ±Î¿Î fi΋fi_ ÷k‰ …ı V’ıÁ ±Î’ı »ı, ±ı ’HÎ ≥Àfi˝·
    ÿflı¿fiÎ ¤Î‰ …\ÿÎ …\ÿΠˢ› …. ¿ÎflHÎ ¿ı V’ıÁ …\ÿÌ …\ÿÌ »ı  »ı. ±Î …ı ¬S·˘ ¤Î√, …ıfiı …B›Î ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, ÷ı V’ıÁ ±ı¿
±ıÀ·ı. V’ıÁ ÷˘ ¿Î›‹ …\ÿÌ … flËı‰ÎfiÌfiı ! U›Î_ Á‘Ì ‹˘ZÎı fiÎ Ω›   ÷k‰ »ı. ÷ı‹Î_ ⁄ÌΩ ⁄‘Î flËı »ı.
I›Î_ Á‘Ì V’ıÁ, ‹˘Z΋Î_ V’ıÁ fiËŸ. ±ÎI‹Îfiı V’ıÁfiÌ …wfl fi◊Ì.       ±Î …Õ fiı «ı÷fi (ω¤Îω¿ «ı÷fi)fiı flËı‰Îfiı ‹ÎÀı ±Î¿ÎÂfiÌ
ÁÒ›˝fiÎflΛHÎı ÷˘ …B›Î fl˘¿Ì »ı. ◊˘Õ<_ ◊˘Õ<_ Á‹Ω›_ ?        …wfl »ı, ±‰¿ÎÂfiÌ. ±Î¿ÎÂfiÎ ±Î‘Îflı flèÎÎ »ı ±ı ·˘¿˘. ±ı ⁄‘Î
   ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÿı‰·˘¿‹Î_ ’HÎ ⁄‘Î »±ı » ÷k‰˘ ?      ÷ı‹fiÌ …B›Î ’˘÷ÎfiÌ fi◊Ì, ‹ÎÏ·¿Ì ±Î¿ÎÂfiÌ. ±ıÀ·ı ±Î¿Î ±ı¿
                                V‰÷_hÎ ÷k‰ »ı. ±ı ±ı¿ Á_’ÒHν ÷k‰ »ı ±fiı ±Ï‰fiÎÂÌ »ı. ±Î ÷_
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘ı. » ÷k‰fiÎ Ï‹Z«fl ‰√fl ¿˘¥ ‰V÷ fiΠˢ›,
                                ⁄ıÃ˘ »\_ fiı, ±ı V’ıÁ ¿Ëı‰Î›.
±Î ÿÏfi›Î‹Î_.
   ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ÷‹ı ¿Ì‘_ fiı ¿ı ±·˘¿‹Î_ ¬Î·Ì ±Î¿Î ÷k‰           ±Î_¬ı ÿı¬Î› ±ı Lˢ› ±Î¿Î !
… »ı, ⁄ÌΩ ±ı¿ı› ÷k‰ fi◊Ì.                        ≠Ufi¿÷ν — ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±ı ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı ±Î¿Î ÷k‰ ±Ï‰fiÎÂÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ±·˘¿ fiı ±Î’HÎı ¿Â_ ·ı‰Îÿı‰Î fiËŸ fiı ! ±ÎI‹Îfiı   »ı ?
÷˘ ±Î¿ÎÂfiÌ› …wfl fi◊Ì. …ıfiı ¿˘¥fi_ ±‰·_⁄fi fiΠˢ› ±ı            ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı @›Îflı µI’Lfi ◊›_ ? …ı µI’Lfi fi ◊Λ ±fiı
±ÎI‹Î ! ¤√‰Îfi ¿Ëı‰Î› ±ı ÷˘ !!                  …ı ωfiΠfi ◊Λ, ±ı ⁄‘_ ±Ï‰fiÎÂÌ Ë˘›. ±fiı µI’Lfi ◊Λ ±fiı
        …B›Î ±Î’fiÎfl ±Î¿Î ÷k‰ !             ωfiΠ◊Λ ±ı ωfiÎÂÌ Ë˘›.
   ±Î » ÷k‰˘ ’fl‹ıfiLÀ ÷k‰˘ »ı. ˉı ÿflı¿fiÎ V‰¤Î‰ …\ÿÎ         ÁΛ„LÀVÀ˘› fi Ωı¥ ¿ı. ⁄Ï©◊Ì …ı ÿı¬Î› ±ıÀ·_ … Ωı¥
(5.1) ±Î¿Î ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰ !                 91   92                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

¿ı. ±ı‹fi_ ⁄Ì…\_ √…\_ … fiËŸfiı ! ±Î¿Î ÷˘ ’fl‹ıfiLÀ «Ì… »ı.        ±ı ±Ï‰fiÎÂÌ ‰V÷±˘ ÷ı‹Î_ ±ı¿ … ‰V÷ ÷‹ı ÁΑÎflHÎ Á‹∞
÷‹fiı ’fl‹fiıLÀ fi◊Ì ·Î√÷Ì ?                     ¿˘ »˘ ¿ı ±Î ±Ï‰fiÎÂÌ »ı, …ı‰Ì ¿ı ±Î¿Î ±ı¿·_ ÿı¬Î› »ı
                                 ÷‹fiı. ⁄Ì∞ ⁄‘Ì ±Ï‰fiÎÂÌ «Ì… ¿˘¥ ÿı¬Î÷Ì fi◊Ì. ±Î¿ÎÂfi˘›
   ≠Ufi¿÷ν — ·Î√ı »ı, ’HÎ ±ı‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊÷Î ·Î√ı »ı.
                                 ÷ı V◊Ò‚ ¤Î√ ÿı¬Î› »ı, ‹Ò‚ ¤Î√ ÿı¬Î÷˘ fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ŒıflŒÎfl ˢ› … fiËŸ ¿˘¥ Ω÷fi˘. ’fl‹ıfiLÀ ÷k‰,
                                            ±Î¿ÎÂfi˘ fl_√ !
±ıfiı ’˘÷ÎfiÌ ±‰V◊Πˢ› »ı, ÷k‰fiı ŒıflŒÎfl fiΠˢ›. ±‰V◊Î ÷˘
ÿflı¿fiı, M›Î"fl «ı÷fifiÌ ±‰V◊Πˢ› »ı. ±‰V◊Î ‹ÎhΠωfiÎÂÌ »ı         ±ıÀ·ı ±Î¿ÎÂı› ÿı¬Î› fiËŸ. ±Î …ı ÿı¬Î› »ı fiı, ÷ı ’˘·ÎHÎfi˘
±ıfiÌ ±fiı ÷k‰ ±Ï‰fiÎÂÌ »ı. ’ÎHÎÌ ±ı ±‰V◊Î »ı, ±ıÀ·ı ’λ\_     fl_√ ÿı¬Î› »ı, ⁄Ë √Îœ<_ ’˘·ÎHΠˢ›fiı, ÷ı ’˘·ÎH΋Î_› fl_√ ˢ÷˘
‰fl΂ ◊¥ Ω› fiı ±ı ‰fl΂fi_ ’λ\_ ’ÎHÎÌ ◊¥ Ω›, ⁄flŒ ◊¥ Ω›,      fi◊Ì. ±Î ÿÏfl›Îfi˘ ’ÕC΢ (≠Ï÷Ï⁄_⁄) ’Õı »ı. ±Î¬Î ÿÏfl›Îfi˘ ’ÕC΢
⁄‘Ì ±‰V◊α˘ »ı. ÷k‰fiı ¿Â_ fi ◊Λ. ˉı ±Î˜· ‘ÌÁ Ïfl·ıÏÀ‰ ±Îfl    ±ıfiÌ ‹ËŸ ’Õı »ı fiı ±Î ⁄‘˘ ¿·fl ÿı¬Î› »ı. ±Î ÁÒ›˝fi˘ ≠¿ÎÂ
ÀıQ’flflÌ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ˚Á, ±Î¥ ¥{ ’fl‹ıfiLÀ. Õ< › ‰˘LÀ À< Ïfl‹ı¥fi    ÿÏfl›Î µ’fl ’Õı »ı ±fiı ÷ıfi_ ≠Ï÷Ï⁄_⁄ µ’fl ’Õı »ı, ÷ıfiı ·¥fiı ±Î
¥fi ’fl‹ıfiLÀ VÀı… ±˘fl ÀıQ’flflÌ VÀı… ? ±˘· ‘ÌÁ ±Îfl Œı{Ì{       ¤Òfl_ ÿı¬Î› »ı, ±ı ±Î¿Î fi◊Ì, ±‰¿Î (¬Î·Ì …B›Î) »ı, ’ÿ˚√·
±ıLÕ ±ı‰fl«ı∞√, ÁΛ„LÀVÀ ¿ıfi fi˘À ÁÌ ¥Àfi˝SÁ. ±Î¿Î Ωı›_ fi◊Ì
       Ó _                         fi◊Ì. ’ÎHÎÌ ’ÿ˚√· »ı fiı ÷ıfiÎ µ’fl ÁÒ›˝fiÎflΛHÎfi˘ ≠¿Î ’Õı »ı.
…√÷ı, ·˘¿˘ ±ıfiÌ ±‰V◊α˘ Ωı¥ ¿ı. ±Î¿Î @›Î_ Ωı›_ »ı ?      ÷ı ÷ıfiÎ ≠Ï÷Ï⁄_⁄◊Ì ¿·fl ÿı¬Î› »ı. ’ÎHÎÌ ±ı› ¿·fl·ıÁ (fl_√ωËÌfi)
                                 »ı.
   ≠Ufi¿÷ν — Ωı›_ fi◊Ì ’HÎ ±ıfi˘ ±fi¤‰ ◊Λ »ı.
                                    ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ±Î¿ÎÂfi˘ fl_√ O· (¤Òfl˘) »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Î_¬ı ÿı¬Î› ±ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±Î¿ÎÂfi˘ ¿·fl … fi◊Ì ¿˘¥ Ω÷fi˘. ±ı V’ıÁ ’˘÷ı
   ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ±ıfi˘ ±fi¤‰ ◊¥ ¿ı fiı ?            ’fl‹Îb fi◊Ì, ±ı ¬Î·Ì› fi◊Ì ±fiı ÷ı fl_√ı› fi◊Ì ±ıfi˘. V’ıÁ …
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ·Î√ı ¬fl_ ¿ı ±Î ’˘·_ »ı, ±Î¿Î »ı. ±Î     »ı. V’ıÁfiı ÷˘ ‹ÎHÎÁ Á‹∞ ¿ı ¿ı V’ıÁ …ı‰Ì ‰V÷ »ı.
±Î_¬◊Ì ÁΫ_ ¿Â_› fiÎ ÿı¬Î›. ±ı ÷˘ ÏÿT›«ZÎ◊Ì … ÿı¬Î›. …ı         ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ±ı‹Î_ fl_√ fi◊Ì, ±ı‹Î_ ‹ÀÌÏfl±· ’HÎ fi◊Ì,
ÏÿT›«ZÎ U›Îflı ±ı@{ıı@ÀfiıÁ‹Î_ ±Î‰ı I›Îflı ÿı¬Î›. ÏÿT›«ZÎ◊Ì ’Ëı·_  ±ı‹Î_ √vI‰Î¿Ê˝HÎ ’HÎ fi◊Ì.
Á‹…‹Î_ ±Î‰ı.                              ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ fi◊Ì. V’ıÁ ±ıÀ·ı Â_ »ı ¿ı ⁄Ì∞ ’Î_«
   ±Î¿Î ÷˘ V‰÷_hÎ »ı, ¤√‰ÎfifiÎ …ıÀ·_ … V‰÷_hÎ »ı.       ‰V÷±˘fiı flËı‰Îfi_ V◊Îfi. ±Î V’ıÁ »ı ÷ı ’fl‹ıfiLÀ »ı ±fiı ⁄Ì∞
’fl‹Îb V‰÷_hÎ »ı. ±Î¿ÎÂfiÎ À<¿ÕÎ ◊÷Î fi◊Ì. ±Î¿Î ±ı¿ ≠¿ÎflfiÎ     ’Î_« ‰V÷ ’fl‹ıfiLÀ »ı, ±ıfiı flËı‰Îfi_ V◊Îfi. ⁄Ì∞ ¿˘¥ ‰V÷ fi◊Ì
V‰¤Î‰fi_ »ı.                           ±Î¿ÎÂ. ±ı ÷˘ ¬Î·Ì ±Î …B›Î … »ı, ±‰¿ÎÂ.

   V¿_‘ ◊Λ ±ıfiÎ. ¿˘≥ …B›Î±ı ‰‘ Ω‹Ì √›_ ˢ›, ¿˘≥           ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ±ı µ’fl … ˢ› fiı ?
…B›Î±ı ±˘»\_ Ω‹ı ’HÎ ±ı¿÷Î fiÎ À>Àı.                  ÿÎÿÎlÌ — µ’fl fiËŸ, fiÌ«ı-⁄Ì«ı ⁄‘ı. ±ı‰flÌTËıfl (⁄‘ı …)
(5.1) ±Î¿Î ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰ !                93   94                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

±Î¿Î »ı. ±Î’HÎı ‘ÎHÎÎ ¬¥±ı »Ì±ı, ÷ıfiÌ ‹ËŸ ±Î¿Î ˢ›. ±Î      ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÏÁ©ZÎıh΋Î_ V’ıÁfiÌ …wfl ¿ı‹ fiËŸ ?
ËÌfl΋Î_› ±Î¿Î ˢ›. ±Î Á˘fi΋Î_, «Î_ÿÌ‹Î_, ⁄‘΋Î_ ±Î¿Î ˢ›.     ÿÎÿÎlÌ — Ωı ’λ\_ ¨ÕÎ µ÷›Î˝ ÷ı, «ı÷˘fiı, ±Î‹Î_ ∂_ÕÎ fiÎ
±Î¿Î fiΠˢ› ¿˘¥ «Ì…‹Î_, ÷˘ ±ı ¤Î_√ı … fiËŸ. ËÌfl΋Î_ ±Î¿Î    µ÷fl˘. ∂·À<_ ⁄Ì…\_ ¤Ò·Ì …Âı, ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ±‹¿ ±‹¿ ËÿfiÌ ⁄ËÎfl
±˘»\_ ±ıÀ·ı ËÌfl˘ ‹˘Õ˘ ¤Î_√ı.                  ±Î√‚ ‰Î÷˘ ¿fl‰ÎfiÌ fiÎ ’ÎÕÌ »ı. Ë…\ ±Î‹Î_ Ãı¿Îb_ fi◊Ì ±‹¿
   ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±‹fiı ±ı‰_ ⁄‘_ @›Îflı ÿı¬ÎÂı ?       ±ı‹fi_, ’λ\_ ±ËŸ Á‘Ì ’Ò»ı »ı. ±ıÀ·ı ‹ÎHÎÁ ω¿S’Ì ◊›Î ¿flı.
                                ±ıfiÎ ’»Ì Â_ ? ±ıfiÎ ’»Ì Â_ ? ±ıfiÎ ’»Ì Â_ ? ‹Ò‚‹Î_ ±ı¿ ‰V÷
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÿı¬‰_ »ı ¿ı ‹˘ZÎı …‰_ »ı ?
                                ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ ±fi˚±‰√ÎË¿ »ı. ±ıfiı V’ıÁfiÌ …wfl fiËŸ. ±Î¿ÎÂfiÌ
   ≠Ufi¿÷ν — ‹˘ZÎı ÷˘ …‰Îfi_ … »ı.              …wfl fiËŸ. ±fiı ±ËŸ ±Î ÿıË ‘›˘˝ I›Î_ Á‘Ì V’ıÁ fl˘¿Ì »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ±ı ⁄‘Ì ¤Î_…√Õ ¿ı‹ ¿fl‰ÎfiÌ ? ±Î‰Ì         ±Î ·˘¿fi_ iÎÎfi ÷˘ ¬Î·Ì ±ı¿ Œıfl … ΩHÎÌ ·ı‰Îfi_ »ı. ±fiı
÷˘ ⁄Ë «ÌΩı ˢ›, ±⁄Ωı «Ì… ˢ› ±Î‰Ì.               ·Z΋Î_ ÷˘ ¬Î·Ì Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰˘ ±ı … flά‰Îfi_.
         ±ÎI‹Î, ±fi˚±‰√ÎË¿ !                 ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ I›Î_ ÏÁ©ZÎıh΋Î_ Â_ ˢ› ?

   ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ÏÁ©ZÎıh΋Î_ ¿›Î ¿›Î ÷k‰ flèÎÎ_ ?          ÿÎÿÎlÌ — I›Î_ ¿Â_ … fiΠˢ›. ⁄Á I›Î_ ⁄‘Î … ÏÁ©·˘¿˘,
                                ±ı‹fiı ÿıË-⁄ıË fiΠˢ›, ωÿıËÌ Ë˘›. ±fiı …ı ÿıËı ÏÁ© ◊›Î ˢ›,
   ÿÎÿÎlÌ — ÏÁ©ZÎıhÎfiı √HΉÎfi_ … fi◊Ì. ÏÁ©ZÎıh΋Î_ ÷k‰ … fiÎ  ÷ı ÿıËfiÎ (⁄ı I≤Ï÷›Î_Â, 2/3) ¤Î√ı ˢ›. Ë‹HÎı I›Î_ ±Î√‚ „V◊fl÷Î
ˢ› fiı ! I›Î_ ÷˘ ’fl‹ÎI‹Î … »ı. ÷k‰ @›Î_ ˢ› ? ±÷k‰ ˢ›     ˢ› ±ı‹fi˘ ±Î¿Îfl. ÏfiflοÎfl ˢ‰Î »÷Î_ ±Î¿ÎflÌ Ë˘›. ±ı I›Î_
I›Îflı I›Î_ ÷k‰˘ ˢ›.                      ±Î√‚ ±ı‹fiı ¿Â__ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ, I›Î_ ’fl‹Îfi_ÿ‹Î_ flËı‰Îfi_, Ïfifl_÷fl
   ≠Ufi¿÷ν — I›Î_ ±·˘¿‹Î_ V’ıÁ ÷k‰ ¬fl_ ¿ı, ÏÁ©ZÎıh΋Î_ ?   ’fl‹Îfi_ÿ ! ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ … flËı‰Îfi_. ±fiı ±Î ωÂıʤΉ
                                µI’Lfi ◊›˘ »ı, ¤˛Î_Ï÷¤Î‰ µI’Lfi ◊›˘ »ı. ¤˛Î_Ï÷ ⁄_‘ ◊¥ Ω›
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î¿Î ⁄‘ı ˢ› fiı ! ±ÎI‹Îfiı ±Î¿ÎÂfiÌ …wfl      ÷˘ ◊¥ √›˘, ’˘÷ı ’fl‹ÎI‹Î … »ı.
fi◊Ì. ±ı ±Î¿Î ·ı÷˘ fi◊Ì. ±ÎI‹Î V’ıÁ fl˘¿ı fiËŸ. ±fi˚±‰√ÎË¿
»ı. ˉı ±ı ⁄‘_ ⁄Ë ¨ÕÎ fiÎ µ÷fl¢. ⁄Ë ¨Õ΋Î_ Â_ ŒÎ›ÿ˘ ÷‹Îflı ?     ≠Ufi¿÷ν — I›Î_ ±ÎI‹Îfiı V’ıÁ-⁄ıÁ ¿Â_ … …wfl fiËŸ ?

   ≠Ufi¿÷ν — ±ÎI‹Î ÏÁ©√Ï÷‹Î_ V’ıÁ fl˘¿ı »ı ?            ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ … fiËŸ, ¿˘¥ ±‰·_⁄fi … fiËŸ fiı ! ¿Î‚
                                fiËŸ, V’ıÁ fiËŸ, ‘‹Î˝„V÷¿Î› fiËŸ, ±‘‹Î˝„V÷¿Î› fiËŸ, ’ÿ˚√·
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ıfiı, ±ı ÷˘ ±‰·_⁄fi ·Ì‘_ ¿Ëı‰Î›. V’ıÁ-    fiËŸ, ±ı¿·˘ … ±ÎI‹Î.
⁄ıÁ fiËŸ, ±fi˚±‰√ÎË¿. ±ı ±‰√ÎËfiÎ flËÌ fi◊Ì ±ıfiı.
                                  ≠Ufi¿÷ν — ±ÎI‹Î±ı V‰¤Îω¿ ÷˘ V’ıÁ fl˘¿ı·Ì ˢ›fiı ’˘÷ÎfiÌ,
   ≠Ufi¿÷ν — ±fi˚±‰√ÎË¿ ±ıÀ·ı ?                ’˘÷ÎfiÌ V’ıÁ ÷˘ ˢ› fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — V’ıÁ fl˘¿ı fiËŸ. ⁄‘Ì ‰V÷±˘ V’ıÁ fl˘¿ı.          ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î V’ıÁ (…B›Î) fl˘¿ı fiËŸ. ’HÎ ÿıË ‘›˘˝ »ı
(5.1) ±Î¿Î ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰ !                95   96                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

I›Î_ Á‘Ì ±‰√ÎËfiÎ. ±ÎI‹Î ±fi˚±‰√ÎË¿ »ı. ±ÎI‹Îfiı ’˘÷Îfiı         ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfi_ ƒT› fiËŸ, ±ÎI‹Îfiı …ı ƒT› ·Î√ ◊›Î_
‹ÎÀı V’ıÁ fiÎ Ωı≥±ı. V’ıÁ fl˘¿Ì ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? I›Îflı ¿Ëı, ±Î‰‰Î-  »ı ±Î Á_ÁÎfl¤Î‰◊Ì, ÷ı ⁄‘Î_ ⁄ÿ·Î›Î ¿flı. ZÎıhÎ ⁄ÿ·Î›Î ¿flı, ÷ıfiÎ
…‰Î ‹ÎÀı ±Õ«HÎ ’Õı, ÷˘ V’ıÁ fl˘¿Ì √HÎΛ. ±ıÀ·ı ±ÎI‹Îfiı V’ıÁ-   ±Î‘Îflı ¿Î‚ ⁄ÿ·Î›Î ¿flı fiı ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı ¤Î‰ı› ⁄ÿ·Î›Î ¿flı. Ë‹HÎı
⁄ıÁ ¿Â_ …wfl fiËŸ. V’ıÁ ˢ› ÷˘ ÷˘ ’»Ì ¤ÎÕ>±Î÷, ¤ÎÕ_ I›Î_     Ïfi¤˝› ¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ. ¤›‰Î‚Ì …B›Î±ı Ω› ÷˘ ¤› µI’Lfi
±Î’‰_ ’Õı fiı ! ±fiı ⁄Ì∞ …B›Î±ı …‰_ ’Õı »ı fiı ±Î ’ÿ˚√·      ◊Λ. Á‹›ı Á‹›ı ⁄ÿ·Î›Î … ¿flı, Ïfifl_÷fl. ∞‰‹ÎhÎfiı ⁄ÿ·Î›Î ¿flı.
»ı ÷ı◊Ì …B›Î fl˘¿Î› »ı fiı !                   iÎÎfiÌ ’vÊ ±ı¿·Î … ±≠Ï÷⁄© ˢ› »ı. ƒT›◊Ì-ZÎıhÎ◊Ì-¿Î‚◊Ì-
   ≠Ufi¿÷ν — ±E»Î, ’ÿ˚√· »ı ÷ı◊Ì …B›Î fl˘¿Î› »ı.        ¤Î‰◊Ì ±≠Ï÷⁄©’HÎı Ïfifl_÷fl ω«flı »ı, ±ı‰Î iÎÎfiÌ ’vÊfiÎ «flHÎÎω_ÿ
                                ÁıT›Î ÏÁ‰Î› ¿˘¥ ‹˘ZÎı …¥ ¿ı fiËŸ. ±ı‹fiı iÎÎfiÌfiı Ïfifl_÷fl ¿˘¥
   ÿÎÿÎlÌ — Ë_... Ïfiflη_⁄ »ı ’»Ì. ±‰·_⁄fi ¿˘¥ Ω÷fi_›      …B›Î ≠Ï÷⁄©’b_ fiÎ ¿flı. ±Î ⁄‘Ì ⁄_‘fi ¿flı ±ı‰Ì ‰V÷±˘ »ı.
fiËŸ. ±ıÀ·ı ’fl‹ Á¬Ì ◊Λ.                     ƒT›-ZÎıhÎ-¿Î‚ fiı ¤Î‰ »÷Î_ iÎÎfiÌfiı ±Î ⁄_‘fi fi ¿flı, ±≠Ï÷⁄©
   ≠Ufi¿÷ν — ÷‹ı ±ı¿ ‰¬÷ ±ı‹ ¿Ëı·_ ¿ı ±ı ⁄‘Ì ·˙Ï¿¿ ‰Î÷˘
                                ˢ›. ⁄_‘fi ¿flfiÎflÌ‹Î_› ’˘÷ı ˢ‰Î »÷Î_› ⁄_‘fi ⁄Î_‘ı fiËŸ. ‰V÷±˘
»ı ±fiı ±‹ı …ı ¿Ë̱ı »Ì±ı ±ı‹Î_ ±·˙Ï¿¿fi˘ ÏÁy˘ ‹Îflı·˘ »ı,     ÷˘ ⁄_‘fi ¿flı ±ı‰Ì … »ı. ’HÎ ±iÎÎfiÌ »ı ±ıÀ·ı ⁄Î_‘ı »ı. ÷ı iÎÎfiÌ
                                ˢ› ÷˘ fi ⁄Î_‘Ì Â¿ı. ZÎıhÎı› ±ËŸ ±Î√‚ »ı ÷ı U›Î_ ⁄ıÁÎÕu˘ ˢ›
‹Ë˘fl ‹Îflı·Ì »ı.
                                fiı, I›Î_ ±iÎÎfiÌfiı ZÎıhÎ ‹ËŸ √˘ÃÌ Ω›. “±Î Ë_ ±ËŸ »\_. ’ıHÎı fiËŸ
   ÿÎÿÎlÌ — ±·˙Ï¿¿fiÌ ‹Ë˘fl ‹Îflı·Ì ±ıÀ·ı ±ıfiı Á‹Ω¥ √›_.     ŒÎ‰ı ‹fiı” ¿ËıÂı.
⁄ÌΩfi΋Î_ ±·˙Ï¿¿fiÌ ‹Ë˘fl fi◊Ì.
                                   ¬·ÎÁ˘ ◊›˘, ‰Î÷ Á‹Ω¥ ÷‹fiı ?
           ±ÎI‹Îfi_ V‰ZÎıhÎ ?                ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î ÷‹ı ‰Î÷ ¿fl˘ »˘ fiı ÷ı ’flZÎıhÎfiÌ »ı,
   ≠Ufi¿÷ν — ±Î ƒT›-ZÎıhÎ-¿Î‚-¤Î‰ …ı «Îfl »ı, ±ı‹Î_ ±ÎI‹Î   ‹Îflı V‰ZÎıhÎfi_ ’Ò»‰_ »ı.
±ı ZÎıhÎ◊Ì ¿¥ flÌ÷ı flËı·˘ »ı ?                     ÿÎÿÎlÌ — ±˘Ë˘.... ±ı ±ı‰_ »ı fiı ¿ı ’˘÷ÎfiÎ_ V‰ZÎıhÎ-V‰ƒT›-
   ÿÎÿÎlÌ — ZÎıhÎ ±ıÀ·ı ±‰¿Î fl˘¿ı »ı, ÷ıfiı ZÎıhÎ ¿Ëı »ı.   V‰¤Î‰ ±fiı V‰¿Î‚ ±ı «Îfl ¤Î‰ı› ’˘÷ı »ı. ±ı ©ÎI‹Î … »ı,
…ıÀ·˘ ¤Î√ ±„V÷I‰fi˘ ±‰¿ÎÂfiı fl˘¿ı »ı fiı, ±ıÀ·_ ZÎıhÎ ¿Ëı‰Î›    ⁄Ì…\_ ¿Â_ »ı fiËŸ. ±Î ÷˘ Œ@÷ ±Î ’flZÎıh΋Î_◊Ì ¿Îœ‰Î ‹ÎÀı
±ı‹fi_. ±‰¿Î ±ıÀ·ı ±Î¿Î ¿Ëı »ı fiı, ±ıÀ·Î ¤Î√fiı ZÎıhÎ ¿Ëı    V‰ZÎıhÎfi_ ‰Hνfi ¿flı·_ »ı. ZÎıhÎ ±ıÀ·ı ’˘÷Îfi˘ …ı ±fi_÷ ≠ÿıÂÌ ¤Î√
»ı. ±ıÀ·ı ±ı ZÎıhÎ ⁄ÿ·Î›Î ¿flı ’λ\_. ƒT›-ZÎıhÎ-¿Î‚-¤Î‰ ±fiı ¤‰  »ı. ±ı ZÎıhÎ ¬flı¬fl ZÎıhÎ fi◊Ì ¿Ëı÷Î, ’HÎ ’ı·_ Á‹Ω‰‰Î ‹ÎÀı ±Î
⁄ÿ·Î›Î ¿flı. ±fiı ±Î «Îfl ÷˘ Ïfifl_÷fl ⁄ÿ·Î›Î ¿flı. ¤‰ ÷˘ ±ı‹     Á‹…‹Î_ ‹Ò@›_ »ı. ±ıfiÌ …wfl fi◊Ì, ±Î’HÎı ©ÎI‹Î ±ıÀ·_ … …wfl
¿ı ±ı¿ ‹fiW›fi˘ ±ÎT›˘ ˢ› ÷˘ ‹fiW›fi˘ ¤‰ ’Î_«-’«ÎÁ-Á˘ ‰flÁ      »ı. ⁄Ì…\_ ±ı‹Î_ ⁄Ë ¨ÕÎ µ÷fl‰Îfi_ fi◊Ì. ±ı‹Î_ ¿Î‚ı› fi◊Ì ±ı‰˘
                                ˢ÷˘. ±ÎI‹Îfiı ¿Î‚ ·Î√ ˢ÷˘ fi◊Ì. ±ÎI‹Îfiı ¤Î‰ ˢ÷˘ fi◊Ì,
fi¤ı› ¬fl˘, ’HÎ ±Î «Îfl ÷˘ ⁄ÿ·Î›Î … ¿flı Ïfifl_÷fl.
                                V‰¤Î‰ … ˢ› »ı. ’˘÷ı … V‰¤Î‰◊Ì … iÎÎ÷Î-ƒpÎ »ı. ’HÎ ±Î
   ≠Ufi¿÷ν — ±ÎI‹Îfi_ ƒT› ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄ÿ·Î› ?          ⁄ËÎflfiÎ «Îfl Á‹Ω‰‰Î ‹ÎÀı ’ı·_ V‰ ±ıÀ·ı ’fl‹Î_◊Ì V‰‹Î_ ±Î‰˘.
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)                     97   98                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

‹ÎÀı ¿Ëı‰Î ‹Î_√ı »ı.
    ⁄οÌ, ©ÎI‹Î … »ı. Á‰˝ flÌ÷ı V‰¤Î‰ ±ıÀ·ı V‰¤Î‰ ⁄ÌΩı
’˘÷Îfi˘ ˢ÷˘ … fi◊Ì, ±ı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ-’fl‹Îfi_ÿÌ, ±ı … ±ıfi˘ V‰¤Î‰
±ıÀ·ı ’˘÷Îfi˘ Ïfi… V‰¤Î‰. ±fiı …ı ¤Î‰ ’ÿ˚√·‹Î_ fi◊Ì ±fiı …ı
¤Î‰ ±ÎI‹Îfi˘ fi◊Ì, ÷ı ¤Î‰ ’fl¤Î‰ ¿è΢ »ı. ±ÎI‹Îfi˘ fi◊Ì »÷Î_             (2) V’ıÁfiÌ ±fi˘¬Ì ±Áfl˘ !
±ÎI‹Îfi˘ ‹Îfi‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ÷ı ’fl¤Î‰, ’flZÎıhÎfiı ±Î‘Ìfi »ı.
                                         ZÎıhÎ ⁄ÿ·Î‰Î◊Ì, ⁄ÿ·Î› ⁄‘_ !
’flZÎıhÎ I›Î_ Á‘Ì ¿Ëı‰Î›. ’fl¤Î‰fiı U›Î_ Á‘Ì ‹ÎL› ¿›˘˝ »ı I›Î_
Á‘Ì ’flZÎıhÎ, ƒT›ı› ’fl ¿Ëı‰Î› ⁄‘_. ±ıÀ·ı V‰‹Î_ ·¥ …‰Î ‹ÎÀı         ±ıÀ·ı ZÎıhÎfiÌ, …B›ÎfiÌ … Ï¿o‹÷ fiı !
±Î ⁄‘˘ Ëı÷ Á‹ΩT›˘ »ı. ±fiı ©ÎI‹Î Á‹Ω›˘ ±ıÀ·ı ◊¥ √›_,           ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÿflı¿ ‹fiW›fiı ZÎıhÎ ’HÎ …\ÿÎ_ …\ÿÎ_ ˢ› ?
⁄‘_ ¿Î‹ ◊¥ √›_. ⁄Î¿Ì ±ıfiı ¿_¥ ZÎıhÎ-⁄ıhΠˢ÷_ fi◊Ì, V‰ZÎıhÎ. ±ı
                                     ÿÎÿÎlÌ — ZÎıhÎ, ƒT›, ¿Î‚ ±fiı ¤Î‰ - «Îfl ⁄ÿ·Î›Î … ¿flı
÷˘ ‰Hνfi ¿›* »ı ¬Î·Ì ÂÎVhοÎfl˘±ı.
                                  ‹fiW›fiÎ_.
    ‹fi-‰«fi-¿Î›Î ±ı ’flZÎıh΋Î_ »ı. “Ë_” V‰ZÎıh΋Î_ »ı. ⁄LfiıfiÎ
                                     ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ±ı ÿflı¿fiÎ_ …\ÿÎ_ …\ÿÎ_fiı, «_ÿ¤Î¥fiÎ_ …\ÿÎ_.
ZÎıh΢ …\ÿÎ_ … »ı. ±ÎI‹Î ZÎıhÎiÎ »ı. ÷ı ZÎıhÎfiı ΩHÎfiÎfl˘ fiı ΩıfiÎfl˘
»ı, ÷ı ZÎıhÎοÎfl ◊¥ √›˘ »ı.                        ÿÎÿÎlÌ — ÿflı¿fiÎ_ …\ÿÎ_, ÷ı◊Ì ‹˘œÎ_ …\ÿÎ_fiı !
             vvvvv                      ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı¿ … w‹‹Î_ ⁄ı ‹ÎHÎÁfiÎ_ ZÎıhÎ …\ÿÎ_ …\ÿÎ_
                                  ˢ›. ±Î ¤Î¥ ±ËŸ›Î_ ⁄ıÃÎ »ı, Ë_ ±ËŸ›Î_ ⁄ıÃ˘ »\_ ÷˘ ⁄Lfiıfi_ ZÎıhÎ...
                                     ÿÎÿÎlÌ — ÷˘› ÷‹ı ÷‹ÎflÎ ZÎıh΋Î_ ±fiı ±ı ±ı‹fiÎ ZÎıh΋Î_.
                                           ±_÷—¿flHÎı› fl˘¿ı V’ıÁ !
                                     ±Î ÿıË »ı I›Î_ Á‘Ì V’ıÁ »ı. V’ıÁ ÷˘ ˢ› fiı ? Ωıfiı, ÷ÎflÌ
                                  …B›Î±ı ⁄ÌΩı ¿˘¥ ⁄ıÁÌ Â¿ı »ı ±I›Îflı ?
                                     ≠Ufi¿÷ν — fiÎ ⁄ıÁÌ Â¿ı. ±ıÀ·ı ±ı ±‰·_⁄fi ·Ì‘_ ¿Ëı‰Î› ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı Â_ ·Ì‘_ ¿Ëı‰Î› ? ¿˘”¿fiı (±Î¿Î ÷k‰) CÎıfl
                                  flË̱ı fiı ’»Ì ’λ˘ fl˘Œ ‹Îfl‰˘ ! ±Î ¿˘”¿fi_ CÎfl, ÁIÁ_√fi_ CÎfl
                                  ÷˘ …\ÿ_. ’HÎ ‰‚Ì ’λ\_ ±Î CÎflı› ±ıÀ·ı ¿ı ÿıËı› …\ÿ˘ ¿˘”¿fi˘
                                  (’fl‹ÎHÎfi˘). ±Î ±ËŸ›Î_ flèÎÎ ÷ı ±Î V’ıÁ. V’ıÁ ·ı‰Ì ˢ› ÷˘
                                  V’ıÁ‰Î‚Îfiı ’Ò»‰_ Ωı¥±ıfiı ±Î’HÎı (±ÎI‹ ÷k‰±ı) ?
(5.2) V’ıÁfiÌ ±fi˘¬Ì ±Áfl˘ !                 99   100                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

   ≠Ufi¿÷ν — ±Î ÿıË V’ıÁ fl˘¿ı »ı, ±ı‰Ì flÌ÷ı ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ-       ≠Ufi¿÷ν — ’fl‹Îbfiı ·ı‰Îÿı‰Î fiËŸ ?
±Ë_¿Îfl ±ı ⁄‘Î_ V’ıÁ fl˘¿ı ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_› fiËŸfiı !
   ÿÎÿÎlÌ — ÿıË‹Î_ … ⁄‘Î_, ±ıHÎı ÿıË‹Î_ V’ıÁ fl˘¿Ì »ı. ÷ıfiÌ
                                        V’ıÁfiÎ ±Î‘Îflı ‰‘ı ±Î√‚ !
±_ÿfl ±Î ¿˘LÀˇÎ@À ¿flÌ ±ÎM›˘ ¿ı ¤¥, ‹Îflı ±ÎÀ·Ì …B›Î Ωı¥Âı.
÷ıfiÌ ‹ËŸ ’ı·Î ·˘¿˘±ı ¿˘LÀˇÎ@À ¿›˘˝ ¿ı ±‹Îflı ±ÎÀ·_ Ωı¥±ı ±ı       ≠Ufi¿÷ν — …\ÿ˘ …\ÿ˘ ±Ë_¿Îfl ⁄‘΋Î_. ±ı‹fi΋Î_ ±ı„L…fiÌ›flfi˘
’˘‚fiÌ ‹ËŸ ’ıÁ‰Î. ·˘¿˘fiÌ …B›Î‹Î_ ⁄Î_K›_ »ı ±ı‰_ ÷ı‰_ ·Î√ı »ıfiı ?  ±Ë_¿Îfl, ‹Îfl΋Î_ ÕΘ@Àflfi˘ ±Ë_¿Îfl.
   ≠Ufi¿÷ν — ±ı ÷˘ ¬fl_ ….                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, …\ÿ˘ …\ÿ˘.
   ÿÎÿÎlÌ — flÎ÷ı ÁÒ‰Îfi_ ·˘¿˘fiÌ …B›Î‹Î_.               ≠Ufi¿÷ν — ±ı ÂıfiÎ ±Î‘Îflı ?
   ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î› ⁄‘_ V’ıÁ fl˘¿ı »ı ?          ÿÎÿÎlÌ — V’ıÁ …\ÿÌ ±ıÀ·ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.                           ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ¿‹˝fiÎ ±Î‘Îflı fiËŸ ?
   ≠Ufi¿÷ν — ±Î ‹Ò‚ ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ …B›Î fl˘¿‰Îfi˘ »ıfiı ?        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, V’ıÁ …\ÿÌ ±ıfiÎ ±Î‘Îflı. ¿‹˝fiÎ ±Î‘Îflı ±ı
’ÿ˚√· ±ı V’ıÁ fl˘¿ı »ıfiı ?                     ’»Ì. ‹Ò‚‹Î_ ÿflı¿fiÌ V’ıÁ …\ÿÌ Ë˘›.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.                           ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î‹Î_ ±Î V’ıÁ …\ÿÌ, ±ı Á‹Ω› ±ı‰_ »ı.
   ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ±Î‹Î_◊Ì ±ÎI‹Î ¬ÁÌ Ω› ÷˘ ’HÎ ±Î ÷˘       ’HÎ ±Î ÷˘ ±Î_÷Ïfl¿ V’ıÁfiÌ ‰Î÷ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ˢ› »ı ? ±Î‹Î_ ±Î
…B›Î fl˘¿‰Îfi_ ….                          ¤Î¥ ±Î …B›Î±ı ⁄ıÃı·Î »ı, ’ı·Î ’ı·Ì …B›Î±ı ⁄ıÃı·Î »ı. ±ı V’ıÁ
                                 ‰V÷ ±Î Õı‰·’‹ıLÀ‹Î_ ¿Î‹ ·Î√÷Ì fi◊Ì ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ © ’fl‹Îb±˘±ı …B›Î fl˘¿ı·Ì … ˢ›. ±ıfiı
¿Â_ ·Î√÷_-‰‚√÷_ fi◊Ì, ±ı ÷˘ ±˘÷≠˘÷ flËı·Î »ı.               ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‹ fiÎ ·Î√ı ?
   ≠Ufi¿÷ν — …B›Î ÁÎ◊ı ?                       ≠Ufi¿÷ν — ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ±ıÀ·ı ÕΘ@Àfl ⁄fi‰_ ¿ı ±ı„L…fiÌ›fl
                                 ⁄fi‰_, ±ı‹Î_ V’ıÁ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿Î‹ ·Î√ı »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — Ë_±. …B›Î ±ıfiÎ ±Î‘Îflı »ı, …B›ÎfiÎ ±Î‘Îflı ±ı
»ı, ±Î‹÷ı‹ ⁄‘_ »ı.                           ÿÎÿÎlÌ — V’ıÁ ˢ› ÷˘ … ±Î√‚ «Î·ı, fiËŸ ÷˘ √ÎÕ_ …
                                 fiÎ «Î·ı.
   ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ±Î ‰E«ı ’ı·˘ ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰ »ı ±Î ’ÿ˚√·fi˘
±ıÀ·ı ±‰·_⁄fi.                              ≠Ufi¿÷ν — ±ı fiÎ Á‹Ω›_.
   ÿÎÿÎlÌ — ÿÏfi›Î‹Î_ ⁄‘Îfiı “‹Îfl_ … »ı” ±ı‰˘ ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰        ÿÎÿÎlÌ — V’ıÁ fiΠˢ› ÷˘ √ÎÕ_ … «Î·ı fiËŸ fiı ! ±ı ¿_¥
◊Λ. ’ı·Î ·˘¿˘fiı (’fl‹ÎHα˘fiı) ‹Îfl_ fiËŸ ¿Â_.            ÕΘ@Àfl ±ı‹ fiı ±ı‹ ◊÷˘ fi◊Ì. ÀÎ¥‹Ÿ√, V’ıÁ, ⁄ÌΩ_ ⁄‘Î_ ¿ÎflH΢
(5.2) V’ıÁfiÌ ±fi˘¬Ì ±Áfl˘ !                101   102                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

¤ı√Î_ ◊Λ I›Îflı ±ı ±ıfiı ÕΘ@ÀflfiΠω«Îfl ±Î‰ı. ’˘÷ı V‰Î‘Ìfi◊Ì ¿‹˝     ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î ÕΘ@Àfl ⁄fiı »ı ÷˘ ±ı‹Î_◊Ì ’»Ì ±ıfi˘
fi◊Ì ¿fl÷˘.                            ±ı … ∞‰ ‰¿Ì· ⁄fiı, ÷˘ ±ËŸ◊Ì ±Î ÕΘ@ÀflÌ’b_ »^À‰_ ±fiı
                                 ‰¿Ì·’b_ ⁄fi‰_ ±ı ¿›_ Œı@Àfl ¿Î‹ ¿fl÷_ ˢ› »ı ?
   ≠Ufi¿÷ν — ±Î’ı ±ı‰Ì flÌ÷ı ‰Î÷ ¿flı·Ì, ¿ı Á‹ÁflHÎ ‹Î√˝‹Î_
±ı ±‹¿ ·ı‰· Á‘Ì ±Î‰ı ±ıÀ·ı ±‹¿ ±Î‰flHÎ ÷ÒÀı, ’»Ì ±ı‹Î_         ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ı V’ıÁ … ±ı‰Ì ‹‚Ì √¥ ˢ›, ±ı‰_ Õˇ˘π√
±ıfiı l©Î ⁄ıÁı ¿ı ±Î ¿Ï՛Π¿Î‹‹Î_ … Á¬ »ı. ±ıÀ·ı ’»Ì ’˘÷ı     … ˢ›.
¿ÏÕ›˘ ◊Λ.
                                    ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ∞, ±ı ‹Ò‚ ÷k‰ ÷˘ ±Î’HÎ_ ¿‹˝ »ı fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ V’ıÁ ‹A› ˢ› ÷˘ … ±ı ⁄‘_ ⁄fiı. V’ıÁ
                                    ÿÎÿÎlÌ — ¿‹˝ ‹Ò‚ ÷k‰ fi◊Ì. ±ı ¿‹˝ ÷˘ ±Î‘ÎflÌ÷ ÷k‰ »ı.
±ı‹Î_ ‹A›, ⁄‘΋Î_›.
                                 V’ıÁfiÎ_ ±Î‘Îflı ¿‹˝ »ı fiı ¿‹˝fiÎ ±Î‘Îflı V’ıÁ »ı. ±ıÀ·ı ‹Ò‚ V’ıÁ
       ⁄‘_ »ı ÏfiÏ‹kÎ-fiˆÏ‹Ïkο ¤Î‰◊Ì !           »ı ±Î‹Î_. ±ı ¿‹˝ ÷˘ ΩÕÌ ‰V÷ »ı, ‹˘ÕÌ, ±Î√‚fiÌ ‰V÷. ’HÎ
   ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ V‰¤Î‰ ’Ëı·_ ¿ı V’ıÁ ’Ëı·Ì ?          ¤√‰Îfiı …ı ‰Î÷ ¿ËÌ »ıfiı, ƒT›, ZÎıhÎ, ¿Î‚ fiıı ¤Î‰fiÎ_ ±Î‘Îflı ±Î
                                 …√÷ «Î·ı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ŒflÌ ’Î»Ì V‰¤Î‰◊Ì V’ıÁı› ‹‚ı fiı ’λ\_ ±ı‰_ …
V’ıÁ◊Ì V‰¤Î‰ ‹‚ı, ⁄‘_ ÁÎ◊ı »ı.                     ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ZÎıhÎ … »ı ‹A› ?
   ≠Ufi¿÷ν — ±ı¿⁄ÌΩfiÌ ÁÎ◊ı »ı ?                   ÿÎÿÎlÌ — ‹A› ZÎıhÎ »ı. ¿Î‚ ÷˘, ±Î ¿Î‚ı ⁄‘Λ ÁÎ_¤‚ı »ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±ı¿⁄ÌΩfi_, ⁄‘_ ±Î ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ-fiˆÏ‹Ïkο
                                 ’HÎ ZÎıhÎ ±ı¿·_ … ⁄‘Îfi_ …\ÿ_ »ı. ±ı ZÎıhÎfiÎ ±Î‘Îflı ¤Î‰. ±fiı
¤Î‰◊Ì »ı. ‹A› V’ıÁ »ı.                      ¤Î‰fiÎ ±Î‘Îflı ¿‹˝ ±fiı ¿‹˝fiÎ ±Î‘Îflı «ÎS›_. ±Î ÿÏfi›Î «Î·Ì
                                 ’»Ì. ¿‹˝fi_ ’ÏflHÎ΋ ±Î ⁄‘_.
   ≠Ufi¿÷ν — ±Î ±Î’fiÌ ’ÎÁı V’ıÁfiÌ ‰Î÷ ’Ëı·Ì‰Îfl ÁÎ_¤‚Ì
»ı, ÿÎÿÎ∞.                               ≠Ufi¿÷ν — ÿı¬Î› »ı ±Î_¬ı ±ı‰_.

   ÿÎÿÎlÌ — fiÌ¿‚ı·Ì ±Î‰Ì ‰Î÷˘ ÷˘.                  ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÿı¬Î› »ı, fiÎ ÿı¬Î÷_ ˢ›, ±ı ⁄‘_›.

   ≠Ufi¿÷ν — fiÎ, ±Î’fiÎ … ÁIÁ_√‹Î_ fiÌ¿‚ı·Ì. ⁄Ì…ı @›Î_›        ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ƒT› @›Î_ ±ÎT›_, ƒT› ? ZÎıhÎfiÎ ±Î‘Îflı ¤Î‰
fi◊Ì ÁÎ_¤‚Ì.                           µI’Lfi ◊‰˘, ±ıÀ·ı ZÎıhÎfiÎ ±Î‘Îflı ¿‹˝ ’Õu_ ±fiı ¿‹˝fiÎ ±Î‘Îflı
                                 ÿÏfi›Î «Î·Ì, ÷˘ ƒT› @›Î_ √›_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì…ı ÷˘ ˢ÷Ì ËÂı ? ±Î ‰Î÷ … fiΠˢ›fiı !
±Î ⁄‘Ì ±Î’HÎı …ı ‰Î÷ ¿fḻı »Ì±ıfiı, ±Î‹Î_fiÌ ±ı¿<› ‰Î÷ ⁄ËÎfl       ÿÎÿÎlÌ — ±ı V’ıÁ‹Î_ ¿˘HÎ ±ÎT›_ ? I›Îflı ¿Ëı, ƒT› ±ÎT›_.
ˢ› fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±’Ò‰˝ ‰Î÷ »ı ±Î. ’Ò‰ı˝ ÁÎ_¤‚ı·Ì fiËŸ, ΩHÎı·Ì  ‹Ò‚, ‰fl ‰√flfiÌ Ωfi ¿flÌ fiά_ »\_ ? ¿ı‰˘ ‹ÎHÎÁ »\_ ÷_ ? ¿Ëı
fiËŸ, ±fi¤‰ı·Ì fiËŸ, ω«Îflı·Ì fiËŸ, ±ı‰Ì ‰Î÷ »ı. ±fiı V’ıÁfiÌ     »ı, Ωfi √¥ ÷˘ ‰fl ±Î‹Î_ @›Î_ »ı ? ±S›Î ‹Ò±Î, ‰fl ‰√fl Ωfi
‰Î÷ ÷˘ ¿˘¥ …B›Î±ı ˢ› … fiËŸfiı !                 fiÌ¿‚ı fiËŸ. Ë…\ ƒT›fi_ ’Ò»ı »ı ’λ˘. ZÎıh΋Î_ ±ÎT›_ ±ı ƒT›. ZÎıhÎfiÎ
(5.2) V’ıÁfiÌ ±fi˘¬Ì ±Áfl˘ !                103   104                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

±Î‘Îflı ±ı ƒT› ◊›_. ƒT›◊Ì ±Î ∂¤˘ ◊›˘ ±fiı ÷ı◊Ì ±Î «ÎS›_         ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ V’ıÁ ÂıfiÎ ±Î‘Îflı ‹‚ı, ÿÎÿÎ∞ ?
⁄‘_. ±ı‹Î_◊Ì ¤Î‰ µI’Lfi ◊›˘ ¿Î‚fiÎ ±Î‘Îflı. ƒT›-ZÎıhÎ-¿Î‚... ¿Î‚     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¿Î›ÿÎfiÎ ±Î‘Îflı. ±Î√‚ …ı‹ «Î·÷_ Ω›
◊›Î ’»Ì ¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ.                     ±Î¬_ À˘‚_ ÷ı‹ ±ı ÁË ÁËfiÌ …B›Î ⁄ÿ·Î÷Ì Ω›. ’˘÷ı ±ı V’ıÁ‹Î_
   ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ’Ëı·_ ƒT› ZÎıh΋Î_ ±ÎT›_ ?          ¿Î›‹ flËı »ı, ±ı‰_ »ı fiËŸ.
   ÿÎÿÎlÌ — ƒT› ZÎıh΋Î_ ±ÎT›_ ±fiı ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı ’»Ì...        ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ±Î‹Î_ ƒT›-ZÎıhÎ-¿Î‚-¤Î‰ ±ıfiÎ ±Î‘Îflı ¿‹˝
                                µI’Lfi ◊›Î ¿flı, ¿˘¥ Ω÷fiÌ ±ı V‰¤Îω¿ Ïø›Î »ı ±Î¬Ì ?
   ≠Ufi¿÷ν — ¤Î‰ µI’Lfi ◊›˘.
                                    ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ⁄Ì…\_ Â_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ¿Î‚ ¤ı√˘ ◊›˘ ’»Ì ¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ ±fiı
’»Ì ¿‹˝ «Î…˝ ◊Λ. ±‹¿ ¿Î‚ ±Î‰ı I›Îflı … ¤Î‰ ±ı ≠¿Îflı ◊Λ,        ≠Ufi¿÷ν — ±ı‹Î_ ¿÷ν’b_ ˢ÷_ fi◊Ì ?
fiËŸ ÷˘ ¤Î‰ … µI’Lfi fiÎ ◊Λ.                       ÿÎÿÎlÌ — ¿÷ν’b_ ÷˘, U›Îflı ±Î‹Î_ ⁄Ï©‰Î‚˘ ◊Λ I›Îflı
   ±Î ÷˘ ⁄Ë {ÌHÎÌ ‰Î÷˘ ±Î ⁄‘Ì, ±Î‹Î_ ±ı ⁄‘ÎfiÌ Â_ …wfl ?    ¿÷ν’b_ ∂¤_ ◊Λ.
±Î’HÎı ÷˘ ±ÎI‹ÎfiÌ … …wÏfl›Î÷.                     ±Î ±ı¿ … ¿Î‚ı ⁄‘Λ ÁÎ_¤‚ı »ı, ’HÎ V’ıÁ ÷˘› …\ÿÌ Ë˘›.
   ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î‹Î_ …ı ƒT› ¿èÎ_, ±ı ƒT› ±ıÀ·ı ±Î ωÂıÊ  U›Î_ …\±˘ I›Î_ ‹Ò±ÎfiÌ V’ıÁ …\ÿÌ Ë˘›.
’ÏflHÎ΋‰Î‚_ ƒT› »ı ?                          ≠Ufi¿÷ν — ±fiı ±ı◊Ì Á‹Ω›ı …\ÿ_ …\ÿ_.
   ÿÎÿÎlÌ — ÂÎfi_ ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ ?                   ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ¤Î‰ …\ÿ˘ … ˢ›. V’ıÁ …\ÿÌ ±ıÀ·ı ¤Î‰ …\ÿ˘
   ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ±ı ƒT› ¿›_ ¿Ëı‰Î› ?              ˢ› …, ±ı¿ ÏfiÂ΂‹Î_ ¤HÎ÷Πˢ› ÷˘› ¤Î‰ …\ÿ˘ … ˢ›.
                                    ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ⁄˘ÕÌfi˘ ±Î¿Îfl, ±ı ±Ë_¿Îflfi˘ Œ˘À˘ »ı
   ÿÎÿÎlÌ — “±Î” …. “±Î” »ı ÷ı.
                                fiı ?
   ≠Ufi¿÷ν — “±Î” ±ıÀ·ı ’HÎ ? ±ı fiÎ Á‹Ω›_. ±ıÀ·ı «ı÷fi
                                    ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ⁄ÌΩı ÂÎfi˘ ? ΩÕ˘ ±Ë_¿Îfl ˢ› ÷˘ ⁄˘ÕÌ ΩÕ_.
¿ı ’ÿ˚√·, ±ı‰_ ¿›_ ƒT› ?
                                ’Î÷‚˘ ˢ› ÷˘ ’Î÷‚_. √Î_Õ˘ ±Ë_¿Îfl ˢ› ÷˘ √Î_Õ_< ˢ›. ±Ë_¿Îfl
   ÿÎÿÎlÌ — ¤˛Î_Ï÷‰Î‚_ V‰w’, ¤˛Î_Ï÷«ı÷fi.           ·Î·« ˢ› ÷˘ ‹ÎHÎÁ ·Î·« ◊¥ Ω›. …ı‰˘ ±Ë_¿Îfl ±ı‰˘ ±Î.
   ≠Ufi¿÷ν — ¤˛Î_Ï÷«ı÷fi, ±ıfiı ƒT› ¿Ì‘_ ?               ≠Ufi¿÷ν — ±Î …ı V’ıÁ ‹‚Ì ‹fiı, ±ıfiı ·¥fiı ‹Îfl˘ ±Ë_¿Îfl
   ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ¤˛Î_÷ ‰√flfi_ «ı÷fi ˢ› fiËŸ V’ıÁ‹Î_, ±ËŸ     ±ı‰˘ ◊›˘ ¿ı ‹Îfl˘ ±Ë_¿Îfl ±ı‰˘ ◊‰Îfi˘ »ı ±ıÀ·ı ±Î‰Ì V’ıÁ ‹fiı
±Î‰ı fiËŸ. ¿‹˝ ÷˘ »ıS·Ì CÎÕ̱ı ◊Λ. ⁄Ì…\_ ·ı‰Î› fiËŸ fiı ÿı‰Î›   ‹‚Ì »ı ?
fiËŸ. ‹Ò‚ V’ıÁ ¤ı√Ì ◊Λ ÷˘ ⁄‘_ √ÎÕ<_ ±Î√‚ ËıÓÕı. ±ıÀ·ı ¤√‰Îfiı      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ V’ıÁfiı ·¥fiı ±Ë_¿Îfl »ı, ±Ë_¿Îflfiı ·¥fiı
¿èÎ_ ¿ı ZÎıhÎ ⁄ÿ·Î›_ »ı ? I›Îflı ¿Ëı, ËÎ, ÷˘ √ÎÕ<_ «ÎS›_.    V’ıÁ »ı. ±ı ÷˘ ⁄ıµ ±L›˘L› »ı.
(5.2) V’ıÁfiÌ ±fi˘¬Ì ±Áfl˘ !                 105   106                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

   ÁΛ„LÀÏŒ¿ …√÷ »ı. ±Î ¿_¥ √M’_ ±˘»\_ »ı …√÷ ?            ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ¿‹˝fiı …B›Î Ωı¥±ı ±fiı iÎÎfifiı …B›Î
¿˘¥fiΛ ¿›Î˝ ‰√fl «Î·ı »ı fiı, Ωı ! ÷‹ı› ¨ÕÎ ∂÷›Î˝. ±Î ÷˘      Ωı¥±ı fiËŸ. ±ıÀ·ı ±ı¿ …B›Î±ı ÁÎ◊ı flËÌ Â¿ı. ±ı¿fiı V’ıÁ Ωı¥±ı
±Î ·˘¿˘ ∂÷flı.                           fiı ±ı¿fiı V’ıÁ Ωı¥±ı fiËŸ, ‹ÎÀı ÁÎ◊ı flËÌ Â¿ı.
    ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ∞, ±Î’HÎı ÷˘ ±ı¿ ‹ÎfiÌfiı ⁄ıÃÎ »Ì±ı ¿ı       ≠Ufi¿÷ν — …flÎ Œ˘Õ ’ÎÕ˘ ‰‘Îflı, Á‹Ω›_ fiËŸ !
‹˘Z΋Î_ …‰_ »ı.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ’HÎ Ω÷fi_ ¿‹˝ V’ıÁ ‹Î_√ı ±fiı iÎÎfifiı V’ıÁ
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Á.                     Ωı¥±ı fiËŸ, ±ıÀ·ı ±ı¿ ÁÎ◊ı flËÌ Â¿ı. ⁄Î¿Ì ⁄Ì∞ ‰V÷ V’ıÁ‰Î‚Ì
   ±ı¿ V’ıÁ‹Î_ ⁄ı ∞‰ fiÎ flËÌ Â¿ı. ÷ı› V’ıÁ …\ÿÌ …\ÿÌ       ˢ› fiı, ÷˘ ±ı¿ ÁÎ◊ı fiÎ flËÌ Â¿ı.
ˢ‰Î◊Ì ¿‹˝ …\ÿÎ_ …\ÿÎ_ ◊›Î_.                      ≠Ufi¿÷ν — ¿‹˝ ÏÁ‰Î›fiÌ ⁄Ì∞ ¿¥ ⁄Î⁄÷˘ V’ıÁ‰Î‚Ì Ë˘› ?
    ≠Ufi¿÷ν — ±Î ÷˘ ÏŒÏ{¿·fiı Á_›˘√ »ı, ’HÎ ±ÎI‹Îfiı ¿›Î    T›‰ËÎÏfl¿ flÌ÷ı.
Á_Ωı√˘ ◊›Î ?                              ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¤„@÷-⁄„@÷ ±ı ⁄‘Ì V’ıÁ‰Î‚Ì, ±ı iÎÎfi
    ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfiı ÷˘ CÎHÎÎ Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ◊›Î.        ±ı¿·_ V’ıÁ ‰√flfi_, ±ıfiı V’ıÁ fiÎ Ωı¥±ı.
    ≠Ufi¿÷ν — ±ı¿ ¿>÷fl˘ ◊›˘ fiı Ë_ «_ÿ¤Î¥ ¿ı‹ ◊›˘ ?         ≠Ufi¿÷ν — ±ı¿ÿ‹ ÁΛ„LÀÏŒ¿ …‰Î⁄. ±ı@{ı@À ÁΛ„LÀÏŒ¿
                                 »ı, ÿÎÿÎ. iÎÎfifiı V’ıÁ … fiΠˢ›.
    ÿÎÿÎlÌ — Á_Ωı√ …\ÿÎ …\ÿÎ »ı ÷ı◊Ì.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ÷‹fiı Á‹Ω›_ fiı ?
   V’ıÁfiı ·≥fiı ¤Î‰ ŒıflŒÎfl ◊Λ »ı. ±fiı V’ıÁ ±fiı ¤Î‰fiÎ
√HÎοÎfl ◊Λ, ±ıfiÎ◊Ì ⁄‘_ …\ÿ_ …\ÿ_ ◊›_ fiı …√÷ ∂¤_ ◊≥ √›_.        ≠Ufi¿÷ν — A›Î· ±Î‰Ì √›˘.
    ≠Ufi¿÷ν — ÏŒÏ{¿· Á_›˘√ Â_ ±ÎI‹Îfiı ⁄Î_‘ı ?            ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ÁÎ◊ı flËÌ Â¿ı. ±ı‰_ »ı fiı, ¿‹˝ ±ıÀ·ı iÎÎfifi_
    ÿÎÿÎlÌ — ⁄Î_K›Î … »ı fiı ! ÷ı◊Ì ÷˘ (T›‰ËÎfl) ±ÎI‹Î ⁄Ò‹˘   ’ÏflHÎ΋ »ı. ÁÎ◊ı … fiΠˢ› ÷˘ ±ı ¿‹˝ … fiËŸ. ⁄ı ÁÎ◊ı ⁄ıÁÌ
’ÎÕı »ı ¿ı ‹fiı »˘ÕΉ˘, »˘ÕΉ˘. ÷ı iÎÎfiÌ ’vÊ »˘ÕΉı.        ¿ı, ÂÎ◊Ì ⁄ıÁÌ Â¿ı »ı ⁄ıµ ? iÎÎfi ±ıfiı »ı ÷ı V’ıÁ fiΠˢ› ±fiı
                                 ¿‹˝fiı V’ıÁ ˢ›, ÷ı ±ı¿Ì …B›Î±ı ⁄ıÁÌ Â¿ı ⁄ıµ ÁÎ◊ı. ±fiı ¿‹˝
        ¿‹˝ fiı iÎÎfi, ±ı¿ … V’ıÁ‹Î_ !           ±fiı ¤„@÷ ⁄ıµ ÁÎ◊ı ⁄ıÁÌ Â¿ı fiËŸ. ⁄Lfiıfiı V’ıÁfiÌ …wfl ’Õı ±fiı
    ≠Ufi¿÷ν — iÎÎfi ±fiı ¿‹˝ ±ı ⁄ıµ ÁÎ◊ı flËı ¿ı ’Ëı·_ Â_ ¿fl‰_  iÎÎfifiı ÷˘ V’ıÁfiÌ …wfl fiËŸ. ±fiı ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ iÎÎfi ‰√fl ¤„@÷
’Õı ?                               ◊Λ fiËŸ, ±Î ¤„@÷±˘ ⁄‘Ì. iÎÎfi ≠‹ÎHÎı ¤„@÷ ¿ıÀ·Ì ?

    ÿÎÿÎlÌ — ÁÎ◊ı flËı‰Î‹Î_ Â_ ‰Î_‘˘ ?                     V◊‚fiÌ ±Áfl, ω«Îfl˘ µ’fl...
    ≠Ufi¿÷ν — ±ı ≠Ufi ◊›˘ ¿ı ÁÎ◊ı ◊¥ ¿ı ?              ≠Ufi¿÷ν — V◊‚, ¿Î‚fiÌ ¥Œı@À ω«Îfl˘ µ’fl ◊Λ ¬flÌ ?
(5.2) V’ıÁfiÌ ±fi˘¬Ì ±Áfl˘ !                107   108                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÌ ¥Œı@À◊Ì … ±Î ω«Îfl˘ µ’fl ±Áfl ◊Λ »ı.      ‰Î÷ΉflHΠˢ›, ZÎıhÎfi_› ‰Î÷ΉflHΠˢ›. ±‹¿ ZÎıh΋Î_ …¥±ı I›Îflı
±ı V◊‚ fiı ¿Î‚ ⁄ÿ·Î› fiËŸ fiı !                   ¬flÎ⁄ ω«Îfl ±Î‰ı.
   ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹Îfl_ ‹Ò‚¤Ò÷ flÌ÷ı Â_ ¿Ëı‰Îfi_ Ë÷_ ¿ı Ë‹HÎÎ_    ±Î’HÎı ±ËŸ ¿<vZÎıhÎ »ı fiı, I›Î_ Ω› ÷˘ I›Î_ ·Õ‰ÎfiÎ …
Ë_ Áfl÷ √›˘ Ë÷˘, ÷˘ I›Î_ ±Î_÷fl ÿ½fi‹Î_ ◊˘ÕÌ ‰‘Îflı ’Õ÷Ì {Î_¬’   ω«Îfl ±Î‰ı. I›Î_ ◊¥fiı ⁄ı …HÎÎ √›Î ˢ›, ÷˘ ·ÕÌ … ’Õı, ‹Ò±Î.
±Î‰Ì √¥. ±ËŸ›Î ‰Õ˘ÿfl΋Î_ ±Î‰_ »\_ fiı I›Îflı ‰‘ V’p ÿ½fi ¬·ı
                                    ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î w‹fi_ ’HÎ ‰Î÷ΉflHΠˢ› fiı ?
»ı fiı Áfl÷, ‹_⁄¥ Ω™ »\_ fiı I›Îflı ÿ½fi ’fl ±Áfl ◊÷Ì Ω› »ı.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ÿflı¿fi_ ‰Î÷ΉflHÎ.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÌ ±Áfl ◊Λ. ÿflı¿ı ÿflı¿ …B›ÎfiÌ ±Áfl ◊Λ.
…B›Î ÷˘ ±Î {ÎÕ fiÌ«ı ⁄ıÁ̱ı ÷˘› ±Áfl …\ÿÌ ◊Λ, ’ı·Î {ÎÕ         ≠Ufi¿÷ν — ±‹¿ ¤ÒÏ‹‹Î_ …¥±ı ÷˘ iÎÎfi ±Î‰ı, ±‹¿
fiÌ«ı ⁄ıÁ̱ı ÷˘ …\ÿÌ ±Áfl ◊Λ. ±ı {ÎÕfiÌ ±Áfl ◊Λ. V◊‚, ¿Î‚     ¤ÒÏ‹±ı …¥±ı ÷˘ ø˘‘ ±Î‰ı, ¤ÒÏ‹-¤ÒÏ‹‹Î_ Œfl¿ ’Õı »ı ? ZÎıhÎı-ZÎıhÎı
±fiı ’λ\_ ±Î {ÎÕ, ƒT› ¿ı ‰V÷, ⁄‘ÎfiÌ ±Áfl˘ ’Õı.          …\ÿÎ …\ÿÎ ¤Î‰ ◊Λ ±ı‰_ ¬fl_ ?
   ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ¿‹˝ «Ò¿‰‰Î ‹ÎÀı ±◊‰Î ¿‹˝fiÎ Ïfi¿Î·         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÿflı¿ ZÎıhÎı ¤Î‰ …\ÿ˘ …\ÿ˘ ⁄ÿ·Î›.
‹ÎÀı ⁄‘Ì …B›Î±ı Œfl‰Îfi_ ÷˘ ±Î‰ı …, ÷˘ ÷ı ‰¬÷ı ±Î V◊‚,
¿Î‚fiÌ ±Áfl Ïfi‰Îfl‰Î ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ ?
                                          ZÎıhÎ V’½fiÎfiÎ ÏËÁÎ⁄˘ !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Áfl …ıfiı ◊Λ »ı ÷ı ±Î’HÎı Lˢ›. ±Áfl …ıfiı       ≠Ufi¿÷ν — ±Î …ı ZÎıhÎ V’½˝fiÎ »ı, ‘Îfl˘ ¿ı ±Î ±˙fl_√Î⁄ÎÿfiÎ
◊Λ »ı ÷ıfiı ±Î’HÎı …\±˘. ÷‹ÎflÌ …B›Î ±Áfl‹@÷ »ı. ‰SÕ˝‹Î_ ¿˘≥    ZÎıhÎfiÌ V’½˝fiÎ ◊¥ ÷ı ¿›Î ¿ÎflHÎı ◊¥ ? ±ı‹Î_ Â_ ËÂı ?
«Ì… ±ı‰Ì fi◊Ì ¿ı …ı ±Áfl‹@÷ ˢ› ±fiı ÷‹ı ±Áfl‹@÷ »˘. ±ıÀ·ı         ÿÎÿÎlÌ — V’½fiÎ ÷˘, ¿Î_ ÷˘ ’H› ˢ› I›Îflı V’½fiÎ Á_‰Î‚Ì
±Áflfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ, ±Áfl ÷˘ ◊›Î … ¿flı. ¿˘≥ …B›Î ±ı‰Ì fi◊Ì ¿ı     ·Î√ı, Ã_Õ¿ ·Î√ı.
±Áfl ◊›Î ‰√fl flËı. ±fiı ±Áfl ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ … »ı, ≥Œı„@À‰
… »ı, ‹fi-‰«fi-¿Î›Î ≥Œı„@À‰ ±Î¬_. ±fiı ’λ\_ ’{· »ı, …Õı         ≠Ufi¿÷ν — fiÎ ’HÎ, ÿÎÿÎ, ±ËŸ›Î_ ±˙fl_√Î⁄Îÿ ±Î‰‰_ ’Õu_.
    _
fiËŸ ’λ\. ’{· ÂOÿ ±ı≠˘Ï≠›ıÀ (›˘B›) »ı ¿ı ⁄ÌΩı ‹Ò¿‰˘ ’ÕÂı ?       ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¤ÒÏ‹¿Î (…B›Î)fi˘ ÏËÁÎ⁄fiı. ƒT›, ZÎıhÎ, ¿Î‚,
   ≠Ufi¿÷ν — fiÎ, ⁄fl˘⁄fl »ı. ⁄fl˘⁄fl ±ı≠˘Ï≠›ıÀ … »ı.        ¤Î‰, ¤‰ Ïfifl_÷fl ’Ïfl‰÷˝fi ◊›Î ¿flı. ÷ı ±ı¿ V’½fiÎ »ı ÷ı
                                 ±Î’HÎfiı ±◊Õ΋HÎ ¿flΉÕΉı, ⁄Ì∞ V’½fiÎ ±Î’HÎfiı Ã_Õ¿ ¿flΉÕΉı.
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄flÎ⁄fl. …ı …ı ’fl‹Îb±˘ ·Ì‘Î ±ı ŒflÌ◊Ì «˘A¬Î      ±ËŸfiÌ V’½fiÎ ¿ı‰Ì ·Î√Ì ?
¿fl‰Î ’ÕÂı.
                                    ≠Ufi¿÷ν — Ã_Õ¿‰Î‚Ì ·Î√Ì.
   ≠Ufi¿÷ν — …ı‰Ì flÌ÷ı ‹ÎHÎÁ˘fiÎ_ ‰Î¥⁄˛ıÂfi ˢ› ±ı‰Ì flÌ÷ı
ZÎıhÎfiÎ_ ’HÎ ‰Î¥⁄˛ıÂfi ˢ› fiı ? ‰Î÷ΉflHΠˢ› ±ı‰_ ?           ÿÎÿÎlÌ — Ã_Õ¿ ±fiı ’Î»Ì ¿ı‰Ì Ã_Õ¿ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ÿflı¿fi_ ‰Î÷ΉflHΠˢ›. ±ı¿ {ÎÕ Ë˘› ÷˘ ÷ıfi_›        ≠Ufi¿÷ν — Á¬, Á¬‹›.
(5.2) V’ıÁfiÌ ±fi˘¬Ì ±Áfl˘ !                109   110                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

   ≠Ufi¿÷ν — ±‹Ìfi ¿<_À<_⁄fiı ‹ËÎI‹Î±˘fiÌ ΩıÕı …ı Á_⁄_‘ ◊›˘      ÿÎÿÎlÌ — ¬flı¬fl ±Î …B›Î ÁÎflÌ-¬˘ÀÌ Ë˘÷Ì fi◊Ì. Œ@÷
±ı ¿›Î ¿ÎflH΢◊Ì ? ±‹Îfl˘ ±Î√‚-’λ‚fi˘ ¿_¥ ÏËÁÎ⁄ ËÂı ?       (±iÎÎfiÌ) ¤˘√‰fiÎfl I›Î_ Ω› fiı, ÷ı ¤Î‰ ±‰‚Πˢ› ÷˘ ±ı ¤¥fiı
   ÿÎÿÎlÌ — ÏËÁÎ⁄.
                                 I›Î_ ±Î√‚ Œ‚ ±Î’ı. …B›Î ±ı‰Ì ˢ› fiËŸ. …B›Î ˢ› ÷˘ ÷˘
                                 iÎÎfiÌ ’vÊ U›Î_ Ω› I›Î_ ±ıfiı ±Õı ? I›Îflı ¿Ëı, fiÎ.
   ≠Ufi¿÷ν — ¿ı ±ı Á_›˘√ ¿Ëı‰Î› ?
                                    fiËŸ ÷˘ ⁄‘_ ‰Ì÷flÎ√ … »ı, …B›Î-⁄B›Î ⁄‘_ ! ±Î ±ı¿·˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ±ıfiÎ ÏËÁÎ⁄‰Î‚Î … ¤ı√Î ◊›Î ¿flı. ’»Ì     … flÎ√-¶ıʉ΂˘ »ı. ±ıÀ·ı U›Î_ Ω› I›Î_ ±ı‹ ·Î√ı ¿ı Á΋˘ ±Î
ÿËÎÕ΋Î_ ÿ ‰¬÷ ±Î’HÎfiı ¿>÷fl_ ¤ı√_ ◊›_ ÷˘› ±Î’HÎı ΩHΉ_     ¿flı »ı flÎ√-¶ıÊ.
¿ı Ë΂_, ±ÎfiÌ ΩıÕı ±˘‚¬ÎHÎ »ı. ±fiı w‹‹Î_ ’ıÁ÷Î_ … »ı ÷ı √fl˘‚Ì
ÿı¬Î›Î ¿fl÷Ì Ë˘›, «Ìœ «œuÎ ¿fl÷Ì Ë˘› ÷˘ ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿ı         ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ˉı ±ı ZÎıhÎfiı ±fiı ¿Î‚fiı ¿o¥¿ ±Î‹ Á‘Îfl‰Î
ÏËÁÎ⁄ »ı. ‰ÎflıCÎÕ̱ı ¿ı‹ ¤ı√Ì ◊Λ »ı ±Î ? ÷ı ’ıÁ÷Î_ … ±ı √fl˘‚Ì  ‹ÎÀı ¿o¥ ÏÁVÀ‹ ¬flÌ, ¿ı ±ıfi˘ … ±P›ÎÁ ¿flÌfiı... ±Î’HÎÎ ±ı¿·Î
ÿı¬Î› ÁÎ‹Ì ’Î»Ì ±fiı «Ìœ «œuÎ ¿flı, ÷ı ÏËÁÎ⁄ ‰√fl ¿˘¥ «Ìœ      ‹ÎÀı fiËŸ, ⁄‘Îfiı … ‹ÎÀı Á‘flı ±ı‰˘...
«œÎ‰ı fiËŸ ±Î’HÎfiı ±fiı ÏËÁÎ⁄ ‰√fl ±Î’HÎfiı ±Î¿Ê˝HÎ ¿flı fiËŸ        ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ÷˘ ˉı Á‘Îfl‰ÎfiÌ …wfl fiÎ flËÌ. ¿ÎflHÎ
¿˘¥. ±Î¿Ê˝HÎ ¿flı »ı ÷ı› ÏËÁÎ⁄ »ı. «Ìœ «œı »ı ÷ı› ÏËÁÎ⁄ »ı.    ¿ı ±Î’HÎı ÏÕV«Î…˝ flèÎ_fiı ! …√÷fiÎ ·˘¿˘fiı ÷˘ Á‘Îfl‰Î … Ωı¥±ı,
   ≠Ufi¿÷ν — ±ı ÏËÁÎ⁄‹Î_ … ’Ò‚˘ ‹Ò¿Ì ÿ˘fiı, ±ıÀ·ı ’÷Ì Ω›.   ±ı ¤Î‰ Á‘flı ±ıÀ·ı «Îflı‰ Á‘flı. ⁄‘_› ¤Î‰◊Ì Á‘flı. ¤Î‰ ±ıHÎı
                                 ŒıflŒÎfl ¿›˘˝ ¿ı ⁄‘_› Á‘flÌ Ω›.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı ±ı ÏËÁÎ⁄‹Î_ … ±Î ’Ò‚˘ ‹Ò@›˘ »ı I›Îflı
÷˘ ±ÎÀ·_ ’÷Ì √›_.                           ‹Îfl‰Îfi˘ ¤Î‰ ¿›˘˝ ¿ı, “±flı, ±ı ÷˘ Â_ ÏËÁÎ⁄‹Î_, ±ıfiı ÷˘
                                 ⁄flÎ⁄fl Ãı¿ÎHÎı ’ÎÕÌ ÿ¥Â.” ±ı‰˘ ¤Î‰ ¿›˘˝ ¿ı ZÎıhÎ {CÎÕά˘fl‰Î‚_
   ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ‰‘Îflı ±ıÏÁÕ »Î_À˘fiı.             ¤ı√_ ◊Λ, ¿Î‚ı› {CÎÕά˘fl‰Î‚˘ ±ıÀ·ı Á_K›Î¿Î‚ ¤ı√_ ◊Λ ±fiı
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı ‰‘Îflı »Î_ÀÌÂ_.               ¤Î‰ı› ±ı‰˘ ±Î‰ı ±fiı ’ı·˘ Á΋˘ ±ı› ±ı‰˘ ±Î‰ı, ’»Ì Ëı›...
                                 Á_K›Î¿Î‚ı ‹Îfl_‹ÎflÎ-‹Îfl_‹ÎflÎ ◊¥ Ω›.
   ≠Ufi¿÷ν — ±ıfiı ¬‹Î‰Î› ¬flÎ ¿ı ±ıfiı ¬‹Î‰Î› fiËŸ, ZÎıhÎ
V’½fiÎfiı ? ¿˘¥ ’HÎ ’ÿ˚√·fiı ¬‹Î‰Î› fiËŸ fiı ? Œ@÷ Ï‹l           ≠Ufi¿÷ν — ¿ı‹ Á_K›Î¿Î‚ ¿è΢ ?
«ı÷fifiı … ¬‹Î‰Î› ?                           ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Î ¿Î‚˘ ¿fl÷Î_ ’HÎ Á_K›Î¿Î‚ …flÎ ‰Á‹˘ ¿Ëı‰Î›.
   ÿÎÿÎlÌ — ¬flı¬fl ÷˘ ±Î’HÎı ÕÎèÎÎ ◊¥ …‰Îfi_. …B›Î ÷˘ ÕÎËÌ   ±…‰Î‚Îfi˘ fiı ±_‘ÎflÎfi˘ ⁄ıfi˘ ÁÎ_‘˘ ±ıfi_ fi΋ Á_K›Î.
… »ı ±ı‹ flά‰_. ±Î ‹Ò‚‹Î_ ÷˘ ±Î’HÎÎ ‰Î_¿fiı ·¥fiı …B›Î ⁄√ÕÌ       ÿflı¿ ‹ÎHÎÁı ±ıÀ·_ ÷ˆ›Îfl ◊‰Îfi_ »ı ¿ı ¿˘¥’HÎ …B›Î ±ıfiı
Ë÷Ì. …B›Î ¬flÎ⁄ ˢ› fiËŸ fiı ! ±Î’HÎı ‰Î_¿Î ±ıÀ·ı …B›Î ¬flÎ⁄     ⁄˘Ωw’ fiÎ ·Î√ı. …B›Î ±ıfiÎ◊Ì ¿_À΂ı, ’˘÷ı ¿_À΂˘ fiÎ ’΋ı. ±ıÀ·ı
·Î√ı.                              Á‘Ì ÷ˆ›Îfl ◊‰Îfi_ »ı. fiËŸ ÷˘ ±Î ÷˘ ⁄‘Ì ±fi_÷ …B›Î±˘, ZÎıhÎfi˘
   ≠Ufi¿÷ν — ±ı Á‹Ωb_ fiËŸ, ÿÎÿÎ.               ’Îfl fi◊Ì. ±fi_÷ ZÎıh΢ »ı.
(5.2) V’ıÁfiÌ ±fi˘¬Ì ±Áfl˘ !                111   112                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

           ZÎıhÎfi˘› ≠¤Î‰ !                  ZÎıhÎfi˘ ÏËÁÎ⁄ ÷˘ ⁄Ë.... {‰ıflÌ ⁄Ωfl‹Î_ ±Î‰ÕÌ ÿ¿Îfi ˢ›fiı
                                ÷˘ ⁄Ë Ï¿o‹÷, ±fiı ⁄Ì…ı √‹ı ÷ı ‹˘ÀÌ Ë˘› ±ı Â_ Ï¿o‹÷ ? ±ıÀ·ı
   ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î M≤J‰Ì µ’fl …ıÀ·Ì …B›Î »ı ±ı … ⁄‘_
                                ZÎıhÎfiÌ, ±ı …B›ÎfiÌ … Ï¿_‹÷ ±ı.
ZÎıhÎfiı ? ±Î’HÎı ‹fiW›˘ ‹ÎÀı ÷˘ ±Î … ⁄‘_ ZÎıhÎfiı, ZÎıhÎ ÷k‰ ?
                                   ≠Ufi¿÷ν — ±‹Îflı ‹ËÎI‹Î±˘±ı ⁄‘Î ¤Î‰˘ fiËŸ ¿fl‰ÎfiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ‹fiW›˘ ‹ÎÀı ¿ıÀ·Î¿ ZÎıh΢ »ı ±fiı ¿ıÀ·Î_¿ ZÎıh΢
                                ¿Î‚ ±fiı ZÎıhÎfiı ‹ÎÀı ?
±ı‰Î_ »ı ¿ı ±ı‰Ì ÃoÕÌ fiı ±ı‰Ì √fl‹Ì ˢ› ¿ı U›Î_ ‹fiW›˘ flËÌ Â¿ı
fiËŸ, ±ı‰Î_ ZÎıh΢› »ı.                        ÿÎÿÎlÌ — ¿flı … »ı, ±ı ÷˘ ⁄‘Î ÏÕV«Î…˝ ¤Î‰ »ı. ¤Î‰ U›Î_
                                Á‘Ì ÷‹ı “Ë_ «_ÿ¤Î≥ … »\_”, I›Î_ Á‘Ì … ¤Î‰ ◊Λ, fiËŸ ÷˘ ¤Î‰
   ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ±Î …ı ZÎıhÎ »ı, ‘Îfl˘ ¿ı ±Î ¤Î¥ ±ËŸ›Î_
                                ◊≥ ¿ı fiËŸfiı !
flËı »ı, ÷ı ÷‹ı ±Î‰Ìfiı ±ËŸ›Î_ flèÎÎ ±ıÀ·ı ±Î ZÎıhÎ ’H›ÂÎ‚Ì ÷˘
¬fl_ … fiı ? ±Î ±ı‹ ¿Ëı‰Î› ?                      ZÎıhÎ Œıfl @›Îflı ◊Λ ? V‰¤Î‰ Œıfl ◊Λ I›Îflı. ÿÊ‹ V‰¤Î‰
                                ˢ› ÷˘ ±Î ZÎıhÎı ±Î‰ı. ‹Îfl˘› ÿÊ‹ V‰¤Î‰ ËÂı, ÷ı ±ËŸ ±Î‰‰Îfi_
   ÿÎÿÎlÌ — ’H›ÂÎ‚Ì ¬fl_fiı !
                                ◊›_. ˉı V‰¤Î‰ Œıfl ◊Λ ÷˘ ZÎıhÎ Œıfl ◊Λ, ‹ËÎωÿıË ZÎıhÎı …‰Î›.
   ≠Ufi¿÷ν — ÷‹ı ±ËŸ›Î_ flèÎÎ ±ıÀ·ı ?
                                          Ëÿ‹Î_◊Ì ⁄ıËÿfiÌ ‰ÎÀı...
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiËŸ ÷˘› ‹ÎHÎÁ˘ ⁄‘Î ±ËŸ flËı »ı … fiı ·˘¿˘.
                                   ≠Ufi¿÷ν — ÷‹ı ±ı¿ ‰¬÷ ⁄ÌΩ ÂOÿ˘‹Î_ ‹Ò@›_ »ı ¿˘¥¿
   ≠Ufi¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ±Î ωÂıÊ ÷flÌ¿ı ¬fl_ ¿ı fiËŸ ?       Ãı¿ÎHÎı, ¿ı ’˘÷ı ±ı¿ ⁄εLÕˇÌ ¿flÌ ·Ì‘Ì »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÷˘ ’H›ˆ ¬flÌfiı, ZÎıhÎfiÌ, …B›ÎfiÌ. I›Î_       ÿÎÿÎlÌ — ÿflı¿ ⁄εLÕˇÌ‹Î_ … ˢ›. ⁄ıËÿ ◊Λ fiËŸ ±fiı ⁄ıËÿ
·Î¤ı› ◊Λ ·˘¿˘fiı.                        ◊¥ √›˘ ¿ı ±ıfi_ ¿„QM·À ◊¥ Ω›. ⁄Î¿Ì ⁄ıËÿ ◊Λ fiËŸ, ±ı
   ≠Ufi¿÷ν — I›Î_ ·Î¤ı› ◊Λ ?
                                ⁄εLÕˇÌ‹Î_◊Ì, ¿<_Õ΂΋Î_◊Ì ⁄ËÎfl fiÌ¿‚÷˘ fi◊Ì. (⁄Ï© ⁄εLÕˇÌ‰Î‚Ì
                                Ï·Ï‹ÀıÕ »ı, iÎÎfi ⁄εLÕˇÌ·ıÁ, ±fi˚Ï·Ï‹ÀıÕ Ë˘›.)
   ÿÎÿÎlÌ — Ëo. Ë‹HÎı ¤√‰Îfifiı fiÎ ‹Îfi÷˘ ˢ› ±fiı I›Î_
                                   ≠Ufi¿÷ν — ±ı ¿<_Õ΂΋Î_ flËÌfiı Á‹… ·Î‰‰Î ≠›Ifi ¿flı »ı.
                  ı
±Î‰Ì ’Õu˘ ˢ› ÷˘ ω«Îfl ¿flı ±fiı ¿ËıÂ, “»ı ¬flÌ, ¤√‰Îfi …ı‰Ì
                                ±ı ¿<_Õ΂΋Î_ flËÌfiı Á‹… ≠ÎM÷ ¿flı ¿ı ⁄ıËÿfiÌ Á‹… ±Î‹Î_ ±Î‰Ì
‰V÷ ˢ‰Ì Ωı¥±ı. ±Îfi_ÿ ◊Λ »ı ¿_≥.”
                                Ω› ?
   ≠Ufi¿÷ν — ËÎ, ±Îfi_ÿ ◊Λ »ı. ±ıÀ·ı ÷‹ı U›Î_ Ω‰ I›Î_ ZÎıhÎ
                                   ÿÎÿÎlÌ — ⁄ıËÿfiÌ Ëÿ‹Î_ ±ÎT›˘, ±ıfi_ ¿Î‹ ◊¥ √›_. ’HÎ
’ωhÎ ◊÷_ Ω›.
                                flV÷˘ ±ı¿ … »ı ¿ı ⁄ıËÿ ’ˢӫı·Î ’ÎÁı◊Ì ◊¥ …Âı.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı◊Ì ±Î ÷Ì◊*¿fl˘fiı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ÷Ì◊*¿fl ¿Ëı· _,
                                             vvvvv
¿ÎflHÎ ¿ı ±ı U›Î_ Ω› I›Î_ ÷Ì◊˝ ◊Λ. ÷Ì◊*¿fl˘ …ı‰_ ±‹ÎflÎ◊Ì fiÎ
◊Λ, ±˘»\_ ◊Λ.
(5.3) flËV›, …\ÿÎ …\ÿÎ ‹¬ÕÎ ÷HÎÎ_ !             113   114                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

                                  ‹‚÷Î_ ±Î‰÷Î_ ˢ› fiı ’λ˘ ·˘«˘ ∂¤˘ fiı ∂¤˘ flËı fiı ? …‹Î¥
                                  ±ÎT›Î ˢ›, I›Îflı ’»Ì ±Î’HÎı Ωı¥±ı. ±S›Î, ±Î’HÎı ¿_¿<_ »ÎÀı·_
                                  Ë÷__, ±ı Lˢ› ±Î ! ¿˘¥ ÏfiÂÎfiÌ »Î_ÀÌ Ë˘› fiı ? ÏfiÂÎfiÌ »Î_ÀÌfiı
                                  flÎ√ı ’ÎÕ‰_ ’Õı.
     (3) flËV›, …\ÿÎ …\ÿÎ ‹¬ÕÎ ÷HÎÎ_ !                 ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ∞, ±ı ÷˘ ¿S’Ì fiΠ¿Λ, √˘À΂ΠÂ_
          ÿflı¿fiı ¿˘HÎı CÎÕuÎ ?              ◊Λ ÷ı ±ıfiÎ ?

    ¿˘¥ ±ı¿ …HÎı ‹fiı ¿èÎ_, “±Î ¤√‰Îfiı ‹˘œÎ …\ÿÎ …\ÿÎ          ÿÎÿÎlÌ — ¤√‰Îfiı ¿›* fi◊Ì. ·˘¿ ÷˘ ±ı‰_ … ‹Îfiı ¿ı Ωı
⁄fiÎT›Î, ÷ı ÂÌ flÌ÷ı ⁄fiÎT›Î ËÂı ? ±ı Âı‹Î_ ⁄fiÎT›Î ËÂı ?” “±S›Î    ¤√‰Îfi ˢ› ÷˘ √˘Ã‰Ì ±Î’ı ¿ı ⁄‘_ …\ÿ_ …\ÿ_ flά˘, fiËŸ ÷˘ ’»Ì
‹Ò±Î, ¤√‰Îfiı fi◊Ì ⁄fiÎT›Î.” ’»Ì ‹fiı ¿Ëı »ı, “’HÎ ±Î ⁄‘Î        ±ıfiı ±ıfiÌ ⁄ˆflÌ ±˘‚¬Âı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ’HÎ ‰√fl ¤√‰Îfiı ±Î‰Ì
‹ÎHÎÁ ¤√‰Îfi ‰√fl …\ÿÎ …\ÿÎ ÂÌ flÌ÷ı CÎÕuÎ ËÂı ?” ‹ıÓ ¿èÎ_,      ⁄‘Ì √˘Ã‰HÎÌ ÂÌ flÌ÷ı ◊¥ ±ı ? I›Îflı ±ıfiÎ …‰Î⁄‹Î_ ¿ËıÂı, “V’ıÁ
“⁄Ì⁄Î_ fi‰Î_ fi‰Î_ ‹Ò@›Î_ ËÂı Ω÷ Ω÷fiÎ_ !” I›Îflı ¿Ëı, “±ı‰Î_ ¿ıÀ·Î_¿  …\ÿÌ …\ÿÌ »ı. ÿflı¿ ∞‰ ⁄ıÃ˘ »ı ¿ı ∂¤˘ »ı ¿ı ÁÒ¥ Ω› »ı, ±ı
⁄Ì⁄Î_ !” ‹Ò±Î, Lˢ› ±Î ⁄Ì⁄ÎfiÌ ‰Î÷. “÷˘ ÂÎ ±Î‘Îflı ±Î ⁄‘Î       V’ıÁ …\ÿÌ »ı ±fiı ÷ıfiı ·¥fiı ±Î ÏÕŒflLÁ »ı.”
…\ÿÎ …\ÿÎ »ı ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “Ωı ¿ÿÌ ¤√‰Îfi I›Î_ ⁄fiΉ÷Πˢ÷ ÷˘        ÷ı ‹fiı ¿Ëı »ı, “¤√‰Îfiı ⁄Ë ÁÎfl_ ⁄fiÎT›_ »ı ¿ı …\±˘ ¿˘≥
÷˘ ¿Îfl¬Îfi΋Î_ ±ı¿ ⁄Ì⁄Î_‹Î_◊Ì ¿ÎœuΠˢ› ±ı‰Î … ˢ÷ ⁄‘Î.”       ¿˘≥fi_ ‹˘œ<_ ‹‚÷_ fi◊Ì.“ ‹ıÓ ¿èÎ_, “¤√‰Îfiı Ωı ⁄fiÎT›_ ˢ÷fiı ÷˘
   ≠Ufi¿÷ν — ±Î …ı‹ √·Î⁄fiÎ_ e· ±ıÀ·ı √·Î⁄fiÎ_ e·.         ¤√‰Îfifiı Ï⁄«ÎflÎfiı fi‰flΠ… fi ˢ÷. ±Î ÷˘ V’ıÁ …\ÿÌ »ı.
                                  ±ıÀ·ı ±ıfiÎ ±Î‘Îflı ⁄‘_ ◊≥ √›_ »ı.” ¿Î‚ ±ı¿ … »ı ⁄‘Îfi˘. Ë_
   ÿÎÿÎlÌ — Áfl¬_ … ! Áfl¬_ … ÿı¬Î÷_ ˢ› ’HÎ ±ı‰_ fi◊Ì.       U›Îflı ‰Î÷ ¿fl_ »\_ fiı, I›Îflı ⁄‘Îfi˘ ÁÎ_¤‚‰Îfi˘ ¿Î‚ ±ı¿ … »ı ’HÎ
I›Îflı ¿Ëı »ı, “±Î ÂÌ flÌ÷ı »ı ? ±Î Â_ »ı ? ±Î ⁄‘ÎfiÎ ‹˘œÎ       V’ıÁ …\ÿÌ »ı. ±ı ÷‹fiı ’̱ı«.ÕÌ.‰Î‚Îfiı ÷˘ Á‹Ω¥ Ω›fiı ¿ı V’ıÁ
¤√‰Îfiı …\ÿÎ …\ÿÎ ⁄fiÎT›Î. ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄fiÎT›Î ËÂı ?” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_,  …\ÿÌ »ı ?
“∞‰‹ÎhÎ ±ı¿ı› Áı¥‹ (Áfl¬Î) fiËŸ. ±ıÕ…VÀı⁄· Ï⁄·¿<· fiÎ ◊Λ.
±ıfi_ ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ÷tfi …\ÿÌ … ‰V÷ »ı.                    ≠Ufi¿÷ν — …\ÿÌ »ı.

   ±Î ÏÕ{Î¥fi ¿˘HÎı ⁄fiÎ‰Ì ? ‹U¿ı·Ì ∂¤Ì ◊Λ fiı ? ÷ı◊Ì           ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎÀı …\ÿ_ »ı ±Î ⁄‘_. ÷ı◊Ì ±‹ı “T›‰ÏV◊÷” ¿èÎ_
·˘¿˘±ı ¿SM›_ ¿ı ¤√‰Îfi ‰√fl ⁄fiÎ‰Ì … fiΠ¿ı.              »ı. ±ıÀ·_ ⁄‘_ T›‰ÏV◊÷ »ı ¿ı ¿˘≥ ’HÎ Ω÷fiÌ ¤Ò· fiÎ fiÌ¿‚ı.
                                  ¤√‰Îfi Ωı Ω÷ı ⁄fiΉ÷ ÷˘ ¤Ò·‰Î‚_ ◊Î÷. ¿ÎflHÎ ¿ı ¤√‰Îfi‹Î_
   ≠Ufi¿÷ν — ±ı ’HÎ ±Á_√÷ ‰Î÷ »ı. ¿˘¥ ⁄fiΉı ÷˘ ±Î‰Ì
                                  …flΛ ±y· fi◊Ì ±fiı ±Î ÷˘ ±y·fi_ ¿Î‹ »ı. ¤√‰Îfi‹Î_ iÎÎfi
flÌ÷ı ⁄fiÎ‰Ì … fiΠ¿ı.
                                  »ı ’HÎ ±y· …flΛ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ¿<ÿfl÷ı ⁄fiΉı· »ı, ‘ÌÁ ≥{
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì⁄Î_ ±ı¿ … Ω÷fiÎ_ ˢ› fiı ! ±ı ⁄‘Î_ ÿÁ        ⁄À fiı«fl· ! ¿ı‰_ Á_ÿfl ⁄fiÎT›_ ? ±fiı ÷ı T›‰ÏV◊÷fiı ±Î‘Ìfi flËÌfiı
Ω÷fiÎ_ ¿ı Á˘ Ω÷fiÎ_ ˢ›, ±ı‰Î_ ˢ› ÷˘ ÿflı¿ Á˘-⁄Á˘ ‹ÎHÎÁ        ⁄fiÎT›_ »ı. ±‹ı ¤√‰Îfifiı ±y· fi◊Ì ±ı‹ ¿Ë̱ı fiı, ÷˘
(5.3) flËV›, …\ÿÎ …\ÿÎ ‹¬ÕÎ ÷HÎÎ_ !           115   116                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

¤√‰Îfi ËÁı ∂·ÀÎ ±fiı ÷‹ı ¿Ë˘ ÷˘ Ï«œÎ›. ‹ÎÀı ÷‹ı ⁄˘·Â˘       fiËŸfiı, ’»Ì ±Î’H΢ T›‰ËÎfl «Î·ı … fiËŸ. ÏÁfiı‹Î‹Î_◊Ì ⁄ËÎfl
fiËŸ. Ë_ ⁄˘·_ ±ı ÷‹ı fiÎ ⁄˘·Â˘. ‹Îflı ±ıfiÌ ΩıÕı ÿ˘V÷Ì …\ÿÎ     fiÌ¿Y›Î ±ıÀ·ı ’»Ì ‘HÎÌ ¬˘‚‰˘ ‹Ë΋U¿ı· ◊¥ Ω› fiı ?
       ı             ı
≠¿ÎflfiÌ »ı. ‹ıfl… …\ÿÎ ≠¿Îflfi_ fiı ÷‹Îflı ‹ıfl… ◊›_ fi◊Ì. ÷‹ı ±ı‹fiı     ≠Ufi¿÷ν — ÿflı¿fiÎ ±ÎI‹ÎfiÌ ¿ıÀı√flÌ ÷˘ ±ı¿ … fiı, ÿÎÿÎ ?
±˘‚A›Î ¬flÎ ’HÎ ‹ıflı… ◊›_ fi◊Ì.                  ÷˘›ı ±ı‹Î_ Œıfl ¿ı‹ ?
   ≠Ufi¿÷ν — ·√fi fi◊Ì ◊›Î_, ω‰ÎË ÷˘ ◊›Î »ı fiı ?
                                   ÿÎÿÎlÌ — V’ıÁ Ë_‹ıÂÎ_ Œıfl … ˢ›, ∞‰‹ÎhÎfiÌ. ±ı …ı
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ω‰ÎË ◊›Î »ı, ’HÎ ·√fi ◊›_ fi◊Ì.        …B›Î±ı flè΢ »ı, ÷ı …B›Î±ı ⁄ÌΩı fi ±Î‰Ì ¿ı.
           ÿÎHÎı ÿÎH΢ …\ÿ˘ !               ≠Ufi¿÷ν — ±E»Î, ±ı V’ıÁ ÏflM·ıÁ fi ◊¥ ¿ı ?
   ±Î’HÎı ¿˘¥ …B›Î±ı fiÎfi˘ ±‹◊˘ ‘˘‘ ’Õ÷˘ ˢ›, ’HÎ I›Î_ Ω‰      ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ. ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÌ ±ı V’ıÁfiı ·¥fiı ŒıflŒÎfl ±Î‰˘
±ıÀ·ı ’ı·Î ’fl’˘ÀÎ ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ ? ’fl’˘ÀÎ ÷ı ¿˘¥ ±Î‰Õ˘ ◊Λ,   »ı. Ωıfiı, ¿ı‰Ì ÁflÁ T›‰V◊Î »ı ! V’ıÁfiı ·¥fiı ‹˘œ<_, ¨«Î¥-⁄_«Î¥
¿˘¥ ±Î‰Õ˘ ◊Λ, ¿˘¥ ±Î‰Õ˘ ◊Λ, I›Î_ ¿˘¥ Ïø›ıÀfl ÿı¬Î› »ı ?    ⁄‘_ V’ıÁfiÎ ±Î‘Îflı !
   ≠Ufi¿÷ν — fiÎ.                          ≠Ufi¿÷ν — ≠οÚÏ÷¿ √HÎfiı ¿ÎflHÎı ±Î …\ÿÎ »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ’fl’˘ÀÎ fiÎfiÎ-‹˘ÀÎ ◊Λ »ı ’HÎ ±ıfiÌ ÏÕ{Î¥fi‹Î_     ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘_ …\ÿ_ »ı. ⁄Î’ ÿÌ¿flÎfiÌ ±ı¿ …B›Î ˢ›
«ıL… ◊Λ »ı ? ËÎŒ flεLÕ fiı ±ıfiÌ ÏÕ{Î¥fi-Ï⁄{Î¥fi, ±Î¿Îfl      ¬flÌ ? V’ıÁ …\ÿÌ Ë˘› ¿ı fiΠˢ› ? ¿ı ¤ı√Î-¤ı√Ì Ë˘› ? ±ıÀ·ı
⁄‘ÎfiÎ Áfl¬Î ’HÎ ÁÎ¥{ Áfl¬Ì fi◊Ì ÷ı‹ … …\ÿÎ …\ÿÎ ÀÎ¥‹ı eÀı     V’ıÁfiÎ ±Î‘Îflı ±Î ⁄˘ÕÌ fiı ⁄‘_ »ı. ±ıÀ·ı …ıÀ·Î ∞‰ ±ıÀ·Ì V’ıÁ
»ı. ˉı ¿Ëı »ı, ±ı ’fl’˘ÀÎ fiÎfiÎ-‹˘ÀÎ ¿ı‹ ◊Λ »ı ? I›Îflı ¿Ëı,   fiı ±ıÀ·Î ±ıÀ·Î ‹˘œÎ …\ÿÎ ⁄‘Î, fiËŸ ÷˘ ÷˘ ±Î’HÎı ±Î’HÎÎ
’Õ÷Ì ‰¬÷ı V’ıÁ ⁄ÿ·Î› »ı. ±ı¿ … V’ıÁ fi◊Ì Ë˘÷Ì. V’ıÁ ¿ıÀ·_    »˘¿flÎfiı ⁄˘·Î‰‰Î …¥±ı ÷˘ …Õı fiËŸ.
⁄‘_ ¿Î‹ ¿flı »ı !
                                   ±fiı Ωı …\ÿ_ fiΠˢ÷ ÷˘ ‘HÎÌfiı VhÎÌ ⁄ÿ·Î›Î ¿fl÷, VhÎÌfiı
   ≠Ufi¿÷ν — ±ı ⁄Ë ÁflÁ ‰Î÷ »ı, ÿÎÿÎ∞.            ’vW΢ ⁄ÿ·Î›Î ¿fl÷. ±Îfiı I›Î_ ±Î Ω÷, ±Îfiı I›Î_ ±Î Ω÷. ˉı
   ÿÎÿÎlÌ — ¬Ì«ÕÌ‹Î_ ÿÎHÎÎ ⁄‘Î … …\ÿÎ. Áfl¬Î ÿı¬Î› ?     ‹˘œÎ ±ı¿ Ω÷fiÎ, ÷ı ÂÌ flÌ÷ı ±˘‚¬ÎHÎ ’Õı ?
⁄‘΋Î_ Œıfl. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄‘ÎfiÌ V’ıÁ …\ÿÌ. ’˘÷ÎfiÌ V’ıÁ‹Î_ … ⁄ŒÎ›˘     …\±˘fiı, Ω÷Ω÷fiÎ ‹ÎHÎÁ˘fiÎ ±Î¿Îfl, fi‰Î fi‰Î ±Î¿Îfl.
»ı.                               ±Î¿Îfl‹Î_ ¿ıÀ·Î ⁄‘Î «ı≥L… »ı !
   …\±˘ ÷˘ ¬flÎ, ±Î ⁄‘_ V’ıÁfiÎ ±Î‘Îflı. ±Î ÷˘ ⁄Ë ‹˘À<_
                                   V’ıÁ Ωı ŒıflŒÎfl fiΠˢ÷ ÷˘ ‹˘œÎ ⁄‘Î Áfl¬Î ˢ÷. ±ıÀ·ı
ÁΛLÁ, ωiÎÎfi »ı ΩHΉΠ…ı‰_ !
                                ÿÂÎ Â_ ◊Λ ? ·˘¿ ‹U¿ı·Ì‹Î_ ‹Ò¿Î¥ Ω› !!! ¿ı‰_ ÁflÁ √˘Ã‰ı·Ì
         “V’ıÁ”fiÎ ±Î‘Îflı “ŒıÁ” !            ÿÏfi›Î »ı ? ¿˘¥±ı fl«ı·Ì fi◊Ì. flE›Î ‰√fl ◊›ı·Ì »ı.
   ±Î ‹fiW›fiÎ ⁄‘Î ‹˘œÎ Áfl¬Î … ˢ› ÷˘ …\ÿ_ ±˘‚¬Î› …         ≠Ufi¿÷ν — ⁄ı ‹ÎHÎÁ˘fiÎ ŒÎıÀÎ Áfl¬Î ⁄Ë ±˘»Î Ωı‰Î ‹‚ı.
(5.3) flËV›, …\ÿÎ …\ÿÎ ‹¬ÕÎ ÷HÎÎ_ !           117   118                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë ±˘»Î fiËŸ, ±ı¿<› ‹ÎHÎÁ fiËŸ. ⁄ı ‹ÎHÎÁ˘fiı       ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿Áfl¬Ì ˢ› fiËŸ. ‹ÒÏ÷˝±˘ ±ı¿Áfl¬Ì fiΠˢ›.
Áfl¬Î @›Î_ Ωı›ı·Î ÷‹ı ?                     fiıÏ‹fiÎ◊fiÌ ¿Î‚Ì … ˢ›, Ë_‹ıÂÎ_›.
   ≠Ufi¿÷ν — ±ı‰Î Œ˘ÀÎ ±ÎT›Î »ı, Ë‹HÎÎ_ … ±ı‰Î Œ˘Àα˘       ≠Ufi¿÷ν — ¿Î‚Ì fiËŸ, ŒıÁ-±Î¿Îfl...
±ÎT›Î »ı, ⁄ı Áfl¬Î.
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‰‚Ì CÎÕfiÎfl˘ ±Î »ı ¿ı ’ı·Î ⁄ÌΩ ¿˘¥±ı
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı Áfl¬Î ÿı¬Î› »ı ÷˘ ¬flÎ, ’HÎ ±ı@{ı@ÀfiıÁ‹Î_  CÎÕı·Ì »ı ±Î ? ±Î V’ıÁı CÎÕı·_ »ı ? V’ıÁ CÎÕı I›Îflı …\ÿ_ …\ÿ_ ˢ›.
fi◊Ì Ë˘÷_.                            ±Î ÷˘ ÀÎ_¿HÎΉ΂˘ CÎÕfiÎfl˘. Ωı ‰‘Îflı ÷ÒÀÌ √›_ ÷˘ fiο ±Î‹fi_
   ≠Ufi¿÷ν — ⁄ÌΩ √˛Ë˘ µ’fl ±Î‰Î_ … ‹ÎHÎÁ˘ ˢ¥ ¿ı ?      ⁄fiΉı. ±Î‹ ⁄fiΉ÷˘ ˢ› ÷˘ ±Î‹ ⁄fiÎ‰Ì ÿı.

   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘ı ±Î‰_ fiı ±Î‰_ ….                        ±Î‹·ÌfiÎ ⁄ı ’Îfiı› …\ÿÎ !
   ≠Ufi¿÷ν — ±ı‹fiÎ …ı‰Î … ⁄ÌΩ ˢ› I›Î_ µ’fl ? ÿÎ.÷.         ≠Ufi¿÷ν — ±ı¿ ‰V÷ ‹‚÷Ì fi◊Ì ±Î‰÷Ì. ±Î’ı ÷˘ ¿èÎ_ »ı
≠ωHΤΥ »ı, ÷˘ ±ı‹fiÎ …ı‰Î … ⁄ÌΩ ≠ωHΤΥ, ±ı ÀÎ¥’fiÎ ?     fiı ¿ı ±Î_⁄·Ìfi_ {ÎÕ Ë˘›, ±ıfiÎ_ ⁄ı ’Îfiı› Áfl¬Î fiΠˢ›.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ, fiÎ. ±ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? ÿflı¿ ∞‰fiÌ V’ıÁ       ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ Áfl¬_ ˢ› fiËŸ.
…\ÿÌ »ı, ‹ÎÀı ÿflı¿fiÌ ÏÕ{Î¥fi …\ÿÌ »ı. ±ı¿ … V’ıÁ‹Î_ ⁄ı ∞‰       ≠Ufi¿÷ν — ±Î fiÎ … ¬⁄fl ˢ›, ÿÎÿÎ∞. ±Î‹Î_ ÁΛ„LÀVÀfiı
ÁÎ◊ı flËÌ Â¿ı fiËŸ. ¿Î‚ ⁄‘΋Î_ ±ı¿ … ·Î√ ’Õ÷˘ ˢ› ’HÎ V’ıÁ    Â_ ¬⁄fl ’Õı ?
…\ÿÌ »ı. ‹ÎÀı ‹˘œ<_ ±ı¿ ≠¿Îflfi_ fiΠˢ› ∞‰‹ÎhÎfiı. √Λ˘-¤ıÓÁ˘
±Î’HÎfiı ÿı¬Î› ¿ı ±Î ⁄‘Î Áfl¬Î »ı. fiÎ, ’HÎ ±ı Áfl¬Î ˢ›         ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ’Õı. ’˘÷ı …\ÿ˘ ¿ı‹ »ı ? ±ıÀ·ı ±ı Â_ ΩHÎı
fiËŸ, ±ı‹Î_ ÏÕŒflLÁ ÷˘ ˢ› …. ¿ÎflHÎ ¿ı V’ıÁ …ıfiÌ …\ÿÌ »ı,     ¿ı ¿˘¥ ±Îfi˘ CÎÕfiÎfl …\ÿ˘ ˢ‰˘ Ωı¥±ı.
ÏÕŒflLÁ ˢ› ….                             ≠Ufi¿÷ν — ’»Ì I›Î_ ±À¿Ì Ω› fiı ’»Ì »˘ÕÌ ÿı ω«Îfl
    ÷ı ±Î ÁΛ„LÀVÀ˘fiı Ë…\ A›Î· fi◊Ì. ±ı A›Î· fiÎ ⁄ıÁı. ⁄Ï©   ¿fl‰Îfi˘.
’ˢӫı fiËŸ ±ı‰Ì ±Î …B›Î »ı. ¿èÎÎ ’»Ì ÁV÷_ ◊¥ Ω›. ’Ëı·Ì        ÿÎÿÎlÌ — ◊οÌfiı ’»Ì »˘ÕÌ ÿı. ⁄οÌ, ±Î V’ıÁ ÷˘ ±‹ÎflÌ
⁄Ï© fiÎ ’ˢӫı. ’HÎ ‹fiı Ïfl{SÀ ‹‚Ì √›ı·_. ’»Ì ‰Î_‘˘ fiÎ      ¢‘¬˘‚ »ı. ±ı ±‹ı ¢‘¬˘‚ fiˢ÷Ì ◊¥ I›Î_ Á‘Ì ±‹fiı ‹fi‹Î_
∂ÃÎT›˘, ¿ı‹ ±Î ŒıflŒÎfl »ı ±fiı ±Î‰_ »ı. ¿˘¥ ±Î‰Õ<_ ‹˘À<_ fiο,   ±ı‹ ◊÷_”÷_, ±Î …\ÿ_ …\ÿ_ ÂÎ ±Î‘Îflı ? ’HÎ Â_ ±ı‰_ ·ZÎHÎ flèÎÎ
¿˘¥ ⁄ÒÏ«›˘ ˢ›, ¿˘¥ ±Î‹ ±HÎÌÿÎfl ˢ›, ¿˘¥ fiο ’ˢ‚_ ˢ›,     ¿ı …\ÿÎ flËı »ı ? ’»Ì …Õu_ I›Îflı ¬⁄fl ’ÕÌ. fiËŸ ÷˘ ’ı·Î ¿˘fiı
¿˘¥fi_ ±Î‹ ˢ›. ⁄ÒÏ«›Î Ωı›ı·Î ˵ ? ⁄‘Î … Ωı›ı·Î ? Ω÷       ¿˘fiı ±Î’HÎı ’ıÁ‰Î ÿ¥±ı ? ±ıfiÎ ±ı … Áfl¬Î_ ÿı¬Î›. ’»Ì ‹Ω
Ω÷fiÎ_ ˢ›.                           ›ı fiÎ ±Î‰ı, fiËŸ ? ‰flflÎΩ ’ˆHΉΠ±ÎT›Î..... ÷ı ¿_¥ √›Î ? I›Îflı
   ≠Ufi¿÷ν — ±Î …ı ‹_Ïÿfl‹Î_ ÷Ì◊*¿fl˘fiÌ ‹ÒÏ÷˝±˘ ±ı¿Áfl¬Ì ¿ı‹  ¿Ëı »ı ¿ı ±Î ’λ˘ ⁄ÌΩı ±ÎT›˘. ±fiı ±Î ÷˘ ¿ı‰_ ÕËÎ’HÎ◊Ì «Î·ı
»ı ÷˘ ?                             »ı, fiËŸ ? ±Î ⁄‘Ì ÏÕ{Î¥fi @›Î_◊Ì ·ÎT›Î ? ÷ı ±Ω›⁄Ì »ı fiı !
(5.3) flËV›, …\ÿÎ …\ÿÎ ‹¬ÕÎ ÷HÎÎ_ !             119   120                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

     ≠Ufi¿÷ν — ±Î ÏŒ√flÏ≠LÀ ’HÎ …\ÿÌ …\ÿÌ Ë˘› ÿflı¿fiÌ.      V‰Îÿ. ÿflı¿ ’Î_ÿÕ΋Î_› ŒıflŒÎfl. ±ı¿ … Ω÷fiÎ ÿı¬Î›, ±ı¿ … Ω÷fiÌ
                                  Á√_‘ ˢ› ’HÎ ŒıflŒÎfl ¿_¥ fiı ¿_¥, ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ÿÏfi›Îfi˘ Ïfi›‹
     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, …\ÿÌ …\ÿÌ.
                                  ±ı‰˘ »ı ¿ı V’ıÁ ⁄ÿ·Ì ±ıÀ·ı ŒıflŒÎfl ˢ› …. ÷‹fiı Á‹… ’ÕÌ fiıı ?
     ≠Ufi¿÷ν — ±ıfiÎ ±Î‘Îflı ¿˘À˘˝˝ «Î·ı »ı.
                                     ≠Ufi¿÷ν — ËÎ.
     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıfiÎ ±Î‘Îflı ¿˘À˘˝ «Î·ı »ı. ±_√ÒÃÎfiÎ ±Î‘Îflı     ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÎ ‹fiW›˘ »ı fiı, ÷ı ⁄‘Îfi˘ ŒıflŒÎfl ÷‹fiı
±Î‹ ±Î‹ ¿flı fiı, ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı ¿˘À˘˝ «Î·ı »ı.             ÿı¬Î› ’HÎ √Λ˘-¤ıÓÁ˘fiı fiÎ ÿı¬Î›. √Λ˘fiı ±ı¿ … Ω÷fiÎ ‹ÎHÎÁ˘
     ≠Ufi¿÷ν — ¿˘¥fiÌ ËÎ◊fiÌ flı¬Î±˘±ı @›Î_ ‹‚ı »ı, ÿÎÿÎ∞ ?    ÿı¬Î› ⁄‘Î. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î’HÎfiı ±Î ’Î_ÿÕÎ-⁄Î_ÿÕ΋Î_, ¿ıflÌ-⁄ıflÌ‹Î_
ÁΉ ⁄‘_ …\ÿ_, ËÎ◊fiÌ flı¬Î±˘ …\ÿÌ.                  ŒıflŒÎfl fiÎ ÿı¬Î›. ÿflı¿ V’ıÁ …ıfiÌ ⁄ÿ·Î›, ±ı ⁄‘_ ŒıflŒÎfl … ˢ›.
                                  ±Î V’ıÁ …\ÿÌ, ±Î V’ıÁ …\ÿÌ. ÷‹fiı Á‹Ω›˘, ±Î ÁΛLÁfi˘
     ÿÎÿÎlÌ — V’ıÁ …\ÿÌ ‹ÎÀı ⁄‘_ … …\ÿ_. ‹Î◊ÎfiÎ ‰Î‚ı› …\ÿÎ,  Ïfi›‹ ? V’ıÁ, ¿Î‚ ⁄ÿ·Î› ÷˘› ŒıflŒÎfl ◊Λ.
fiο …\ÿ_, ⁄‘_ … …\ÿ_.
                                     ±I›Îflı fl˘À·Ì ’Ëı·Ì ⁄fiΉ̱ı, ±ı fl˘À·Ìfi˘ V‰Îÿ …\ÿ˘ ±fiı
     ≠Ufi¿÷ν — ±ı¿ … ‹Î◊ÎfiÎ ⁄ı ‰Î‚ fi∞¿ fi∞¿fiÎ ’HÎ        ⁄Ì∞ fl˘À·Ìfi˘ V‰Îÿ …\ÿ˘. ·Î√ı ±ı¿ … Ω÷fi_, ±Î’HÎfiı ÷˘ ±ıÀ·Ì
…\ÿÎ ?                               ⁄‘Ì ÁÒZ‹÷Î fiËŸ fiı, ±ıÀ·Ì ’flÌZÎÎ fiËŸ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì. ⁄fiΉfiÎfl
     ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ … …\ÿ_. ⁄ıfiÌ V’ıÁ …\ÿÌ »ı fiı ! ⁄‘Ì V’ıÁ   ±ı¿ … …HÎ »ı, …B›Î ±ı¿ »ı, ’HÎ ÀÎ¥‹ ⁄ÿ·Î›Î ¿flı »ı fiı !
…\ÿÌ. ⁄ı ±Î_¬˘› …\ÿÌfiı ! ⁄ıfiÌ V’ıÁ …\ÿÌ. ⁄ı ¿Îfi …\ÿÎ, ±ı¿ ¿Îfi   ±ıÀ·ı V‰Îÿ‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊›Î … ¿flı. ÷ı◊Ì ±Î’HÎı ±ËŸ ≠A›Î÷ ◊Λ
ÁÎ_¤‚÷˘ ˢ› ÷˘ ±ı¿ fiÎ ›ı ÁÎ_¤‚÷˘ ˢ›.               »ı fiı, ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ˘ ¤Ï…›Î_‹Î_ ≠A›Î÷ ◊¥ Ω›. ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ?
                                  ±S›Î, ¤Ï…›Î_‹Î_ ⁄Ì…\_ Â_ ÷ı …\ÿÌ Ω÷fi_ ⁄fiΉı·_ ? ±ı ±ıfi˘ ¤Î‰,
   V’ıÁ …\ÿÌ …\ÿÌ »ı ÷ı◊Ì ⁄‘΋Î_ …\ÿÎ …\ÿÎ ŒıflŒÎfl ◊Λ. ÷ı    ÀÎ¥‹, V’ıÁ. ±ıÀ·ı ±Î ±Î‰Ì ÿÏfi›Î «Î·ı »ı. ÀÎ¥‹ fiı V’ıÁ
±ÎÀ·Î ‰˘fḻıfl (›˘©Î) ◊Λ, ±ÎÀ·Î Á◊Îfl, ±ÎÀ·Ì VhÎ̱˘, ±ı‰_      ⁄ÿ·Î› ¿ı ⁄‘_ ŒıflŒÎfl ◊Λ …. ±Î’H΢ ¤Î‰ ⁄ÿ·Î›, Ë‹HÎÎ_ ±Î
’ο ’οı. ±Î T›‰„V◊÷ ¿ı‰_ Á_ÿfl »ı !                ⁄ıfi fl˘À·Ì ⁄fiΉ÷Î_ ˢ›, ÷ı ’Ëı·Ì ⁄ı ⁄fiΉÌ, I›Îflı ‹fi‹Î_ ±ı‹ ¿ı,
           …\±˘, …flÎ {ÌHΉÀ◊Ì !             ±Î… ÁÎfl΋Î_ ÁÎflÌ fl˘À·Ì ¬‰ÕΉ_ ±fiı I›Î_ Á‘Ì ±ı¿ ‹Ëı‹Îfi ±ÎT›Î
                                  ±˘‚¬ÎHΉ΂Î, ±Î‹ ‹˘œ_ ÿıA›_ fiı ‹fi ⁄√ÕÌ √›_. “±Î ‰‚Ì @›Î_◊Ì
     ≠Ufi¿÷ν — ±Î’HÎı ±Î ‰fiV’Ï÷‹Î_ ’HÎ ∞‰ »ı ±ı‰_ ¿Ëı »ı.   ±ÎT›Î ?” ±ı ’»Ì fl˘À·Ì ⁄√ÕÌ √¥, ±ıfi˘ ±ı … ·˘À ˢ› ÷˘›.
ˉı ±Î ±Î_⁄˘ ˢ›, ±Î_⁄Îfiı …ıÀ·Ì ¿ıfḻ˘ ˢ›, ÷ı ⁄‘Ì ¿ıfḻ˘fi˘    ±ı¿ √·Î⁄fiÎ_ e· Áfl¬Î_ fiΠˢ›. ⁄‘Î_ e·‹Î_ «ıL… (Œıfl), ±ı
V‰Îÿ ±ı¿ … Ω÷fi˘ ˢ›. U›Îflı ±Î ‹fiW›‹Î_ ’Î_« »˘¿flΠˢ›        ÁÒZ‹÷Î ÿı¬Î› fiËŸ ÷‹fiı. …B›Î Œflı »ı, ‹ÎÀı ⁄‘˘ Œıfl.
÷˘ ’Î_«ı‰ »˘¿flÎfiÎ …\ÿÎ …\ÿΠω«Îfl, ‰ÎHÎÌ, ‰÷˝fi ˢ›.
                                    ¿˘¥ ∞‰fiÌ ±_ÿfl ⁄ÌΩı ∞‰ fiΠˢ›. ±fiı ˢ› ÷˘ ÁÒZ‹w’ı
     ÿÎÿÎlÌ — ¿ıfḻ˘‹Î_› …\ÿ_ …\ÿ_ ˢ›. ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ÁÒZ‹÷Î    …ı ˢ›, ÷ı ∞‰fiÌ ±_ÿfl fi◊Ì ’HÎ ±ı ∞‰fiÌ ⁄ËÎfl »ı, ±ıfiÎ
fiËŸ, ÷‹ÎflÌ Á‹…‰ÎfiÌ Â„@÷ fiËŸ. ⁄‘Ì ÿflı¿ ¿ıflÌ‹Î_ …\ÿ˘ …\ÿ˘      ÂflÌfl‹Î_ »ı ’HÎ ∞‰‹Î_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÌ …ı …B›Î »ı, ’˘÷Îfi_
(5.3) flËV›, …\ÿÎ …\ÿÎ ‹¬ÕÎ ÷HÎÎ_ !             121   122                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

±Î¿Î »ı, ’˘÷ı ±ı ‰Î’›* »ı ±ı ±Î¿Î‹Î_ fi◊Ì, ‹ÎÀı ÿflı¿fi˘          ±ıÀ·ı ±„V÷I‰ »ı fiı V’ıÁ »ı. ±fiı U›Î_ ±Î√‚ …ı ‹Ò‚
±‰¿Î …\ÿ˘ »ı ‹ÎÀı ±ıfi˘ ’vÊÎ◊˝ …\ÿ˘ …\ÿ˘ ˢ›, ±ıfiÎ ¿Î›˝ …\ÿÎ_    ¤ÒÏ‹¿Î »ı, ‹Ò‚ ’˘÷ÎfiÎ ÿı‹Î_ (V‰ ƒT›‹Î_), ÷ı V’ıÁ ¿Â_ …\ÿÌ
ˢ›. ÿflı¿fiÎ Á_›˘√˘ …\ÿÎ »ı ±ıÀ·ı Á_›˘√˘ ≠‹ÎHÎı ⁄‘_ ◊Λ.       fi◊Ì ◊÷Ì.
   ±ı¿ …B›Î±ı ¬Î÷fl ‰‘Îflı ’Õu_ ˢ› ÷˘ »˘Õ‰˘ ‹˘À˘ ◊Λ, ±ı¿               ±Î‹Î_ Ïfi›Ï÷ @›Î_ ?
…B›Î±ı ¬Î÷fl fi ’Õu_ ˢ› I›Î_ »˘Õ‰˘ fiÎfi˘ ˢ›. ±ı¿ …B›Î ±ı
¬ÎÕ˘ ˢ›, ’ÎHÎÌ ¤›* ˢ› ÷˘ ¿Ë˘‰Î¥ Ω› »˘Õ‰Î. ±ı‰Ì flÌ÷ı           ≠Ufi¿÷ν — ±Î ⁄ı »˘¿flÎfiı ±ÎÀ·_ iÎÎfi ¤Î¥ ‹ÎflŒ÷ ≠ÎM÷
±Î ⁄‘_ »ı …√÷. ±ıÀ·ı ŒıflŒÎfl‰Î‚_ …√÷ »ı ±Î. Á‹Ω›_ ◊˘Õ_ CÎHÎ_ ?    ◊‰Îfi_ Ë÷_, ±ıÀ·ı ±ıfiı ◊›_. ¤Î¥ ÷˘ ±ıfiı ±ı … ‰ÎHÎÌ ⁄˘·ı »ı
                                  ±fiı ⁄οÌfiÎ_ ’_ÿfl …HÎÎ »ı ±ıfiı ¿Â_ ◊÷_ fi◊Ì. ÷˘ ±Îfiı ◊‰Îfi_
      ‰ÎHÎÌ ±ı¿, ¿Î‚ ±ı¿, V’ıÁ …\ÿÌ !             Ë÷_ ±ıÀ·ı ◊›_. ±ıÀ·ı ±ı ÷˘ Ïfi›Ï÷ ◊¥fiı ?
   Ë_ ‰Î÷ ⁄˘·_ »\_ ÷ı ⁄‘Î ±ı¿ ÁÎ◊ı Áfl¬_ ÁÎ_¤‚ı »ı. ±ıÀ·ı        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, Ïfi›Ï÷ fiËŸ. Ïfi›Ï÷ @›Îflı ·Î√ ◊Λ, ¿ı ±ı¿
±ı‹Î_ ⁄‘Îfiı Áfl¬_ … ‹‚ı »ı. ’HÎ ŒıflŒÎfl ÂÎ◊Ì ◊Λ »ı ? ±Î       … V’ıÁ ˢ› ÷˘. ±ı¿ … V’ıÁ‹Î_ ⁄‘Πˢ› ÷˘ Ïfi›Ï÷ ·Î√ ◊Λ.
ÂflÌflı …ı V’ıÁ fl˘¿Ì »ı, ±ıfiÎ ±Î‘Îflı ±Î ◊Λ »ı ⁄‘_. ÷‹ı …ı      ±Î ÷˘ V’ıÁ …\ÿÌ …\ÿÌ »ı. Ïfi›Ï÷ ·Î√ ◊Λ … fiËŸ. Ïfi›Ï÷ ÷˘
…B›Î±ı ⁄ıÃÎ I›Î_ ⁄ÌΩı fi◊Ì ⁄ıÃ˘ fiı ? ’˘÷ı ⁄ıÃ˘ ±ı V’ıÁ, ’ı·ÎfiÌ    ±ı¿ Œı@Àfl »ı, ‰fi ±˘Œ ‘ Œı@Àfl.
V’ıÁ, ⁄‘ÎfiÌ …\ÿÌ …\ÿÌ »ı, fiËŸ ? V’ıÁ …\ÿÌ »ı ¿ı fiËŸ ?
                                     ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ±ı ωʋ÷Î ¿ı‹ ?
   ≠Ufi¿÷ν — …B›Î …\ÿÌ »ı.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±Î … Ïfi›Ï÷fi˘ Ïfi›‹ »ı. Ïfi›Ï÷ ±ıÀ·ı ≠‰ÎË
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı …\ÿÌ ⁄ıÿ ±fiı ÁÎ_¤‚‰Îfi_ ±ı¿ …. ±ı¿ ¿Î‚ı
                                  ‰èÎÎ ¿flı »ı. ±Î ≠‰ÎË‹Î_ ‰Ëı÷_ ˢ› ÷ı‹Î_ …ı‹ ±Î ’˘·ÌÁ‰Î‚Î …÷Î
ÁÎ_¤‚ı »ı ⁄‘Λ, ’HÎ ±ı¿ V’ıÁ‹Î_ ÁÎ_¤‚÷Î fi◊Ì. ±ı¿ ¿Î‚ı ÁÎ_¤‚ı
                                  ˢ› Á˘-Á˘fiÌ ·Î¥fi‹Î_. ’HÎ ÷ı ±Î ±I›Îflı ±ËŸ›Î_ ±ÎT›˘, ±ı
»ı ±fiı Á_¤‚ΉfiÎflı› ±ı¿ …HÎ »ı. ⁄‘Î ·Î¬ ‹ÎHÎÁfi˘ ¿Î‚ ±ı¿
                                  ’λ˘ ∂ÃÌfiı ±Î√‚ √›˘, ÷˘ ’ı·˘ ⁄ÌΩı ±ıfiÌ …B›Î±ı ±ÎT›˘. ÷˘
… ˢ›. ±‹ÎflÌ ‰Î÷«Ì÷ «Î·÷Ì Ë˘› ÷˘ ±ı¿ ·Î√ı, ’HÎ V’ıÁ …\ÿÌ
                                  V’ıÁ ÷˘ ⁄‘ÎfiÌ …\ÿÌ Ë˘›fiı ! ±I›Îflı ⁄‘Î ⁄ıÃÎ »ı, ±ıfiÌ V’ıÁ
»ı ±ıÀ·ı ⁄‘_ …\ÿ_ flËı‰Îfi_. ±ıÀ·ı V’ıÁ ±ı¿ ◊Λ, ÷˘ ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ±ı¿
                                  …\ÿÌ Ë˘›fiı !
◊Âı. ±ıÀ·ı ·˘¿ √Ò_«‰Î› »ı ¿ı ¿ı‹ ±ı‰_, ±Î …\ÿ_ …\ÿ_ ¿ı‹ ? ±ı‰_
·˘¿ ’Ò»ı.                                 ≠Ufi¿÷ν — ±Î ÿflı¿fiı …ı V’ıÁ …\ÿÌ …\ÿÌ ‹‚ı »ı, ±ı ¿›Î
    ±Î …B›Î ≠‹ÎHÎı ¤Î‰ ◊Λ, ±ı ‹ËŸ ’λ˘ …\ÿ˘ ±ıÀ·ı ±Î      ±Î‘Îflı ?
V’ıÁ …\ÿÌ flËÌ ±ıÀ·ı ¤Î‰˘ …\ÿÌ Ω÷fiÎ µI’Lfi ◊Λ »ı. Ë_ ⁄˘·_         ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ ±Î‘Îfl Ïfi›Ï÷. Ïfi›Ï÷‰Îÿ ±ıÀ·ı Â_ ?
±ı¿ ±fiı ÷fiı …\ÿÌ Ω÷fiÎ ¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ, ±ı‹fiı …\ÿÌ Ω÷fiÎ,        ±T›‰ËÎfl flÎÏ‹Î_◊Ì ∞‰ T›‰ËÎfl flÎÏ‹Î_ ±Î‰ı I›Îfl◊Ì ÷ıfi_
     _
⁄_fiı …\ÿ. ¿˘¥fiı ωfl˘‘ΤÎÁ µI’Lfi ◊¥ Ω› ¿ı ÿÎÿÎ∞ ¿Ëı »ı ±ı      Ïfi›Ï÷’ÿ «Î· ◊¥ Ω›. ÷ı ‹@÷ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ÷ı ’ÿ‹Î_ flËı.
¬˘À<_ »ı. ±ıÀ·ı V’ıÁ µ’fl ±Î‘Îfl flάı »ı ⁄‘_. V’ıÁ ⁄‘ÎfiÌ …\ÿÌ     Ïfi›Ï÷ ±ıÀ·ı …ı ‹Î¥·‹Î_ ˢ› ÷ı ‹Î¥·fi_ … iÎÎfi-ÿ½fi ÷ı
»ı, ±ıÀ·ı …\ÿ_ …\ÿ_ ’ÏflHÎ΋ ’΋ı »ı. ±ıÀ·ı √˛ÎV’Ÿ√ …\ÿ_ …\ÿ_ ˢ›.  ∞‰fiı ˢ›.
(5.3) flËV›, …\ÿÎ …\ÿÎ ‹¬ÕÎ ÷HÎÎ_ !          123   124                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

    ≠Ufi¿÷ν — ±fiı ZÎıhÎfi˘ ±Î‘Îfl ’HÎ Ïfi›Ï÷ »ı ?          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. Á˘‚‹Î ‹Î¥·‹Î_ ±‹¿ VÀı’‹Î_ ±Î‰ı fiı ±ıfiı
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıfi˘ ±Î‘Îfl Ïfi›Ï÷. Ïfi›Ï÷fiÎ ±Î‘Ìfi ±Î
                               …ı ±fi¤‰ ◊Λ, ˉı ⁄ÌΩfiı ’HÎ ±ı … VÀı’ ‹‚ı ÷˘ ±ıfiı ’HÎ
V’ıÁ »ı ⁄‘Îfiı. ±fiı ’»Ì Ïfi›Ï÷ ±ı¿·Ì ¿flÌ Â¿÷Ì fi◊Ì ±Î. Ωı    ±ı‰˘ Áfl¬˘ … ±fi¤‰ ◊Λ.
Ïfi›Ï÷ ±ı¿·Ì ˢ÷ ÷˘ …√÷‹Î_ ⁄Ì…\_ ÁÎ"S›Âfi fiÎ Ωı¥±ı. ’HÎ               √Ï÷⁄_‘fi˘ Ïfi›‹...
V’ıÁ ‹Y›Î ’»Ì ±Î ¥√˘¥{‹ ⁄‘_ ¿Î›˝ ¿flı »ı.              ≠Ufi¿÷ν — ±ı …B›Î @›Îflı fiyÌ ◊Λ, …L‹ı I›Îflı ? V’ıÁ
    ≠Ufi¿÷ν — ‹@÷ ◊‰ÎfiÌ ≠Ïø›Î ’HÎ Ïfi›Ï÷fiı ±Î‘Ìfi ?     ¿Ë˘ »˘ ÷ı ?
    ÿÎÿÎlÌ — …ı V’ıÁ »ı ÷ı Ïfi›Ï÷fiı ±Î‘Ìfi. ⁄_‘fifiÌ ≠Ïø›Î      ÿÎÿÎlÌ — ‹fl÷Î_ ’Ëı·Î_ Œ˘Àa ±ı¥À (±Õ÷ηÌÁ) Ï‹ÏfiÀ˚Á
Ë÷Ìfiı, ÷ı …ıfiÎ ÏfiÏ‹kÎı ◊¥ flËÌ »ı, ÷ıfiÎ ÏfiÏ‹kÎı … ‹„@÷fiÌ    ’Ëı·Î_. ‹fl÷Ì ‰¬÷ı ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ìfi_ Áfl‰ˆ›_ ±Î‰ı ±fiı ÷ı› ωϑfi
≠Ïø›Î ◊›Î ¿flı. ±ıÀ·ı ±Î‹Î_ Ïfi›Ï÷fiı ¿_¥ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. Ïfi›Ï÷  Œ˘Àa ±ı¥À Ï‹ÏfiÀ˚Á... ±ı Ωı Œ˘Àa ±ı¥ÀÁ Ï‹ÏfiÀ˘ Á«‰Î¥ √¥
÷˘ ‰E«ı ÷‹fiı V’ıÁ fiı ±ı ⁄‘_ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ±Î’ı »ı. Ïfi›Ï÷ ¿Î‹   ÷˘ ¤¥fi_ ¿S›ÎHÎ ◊¥ √›_.
¿flÌ flËÌ »ı ’HÎ Ïfi›Ï÷ ÷˘ ⁄‘Îfiı ‹ÎÀı Áfl¬Ì, Á‹≠‹ÎHÎ◊Ì. Á˘       ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ’fi…˝L‹ ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı Á‹…‰_ ?
…HÎ fiÌ¿Y›Î ±ıÀ·ı Á˘ …HÎfiı ∂¤_ flËı‰Îfi_ ÷˘ V◊Îfi ˢ‰_ Ωı¥±ı      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’fi…˝L‹, ±Î’HÎÎ …ı ¿‹˝fiÎ ÏËÁÎ⁄ »ı fiı, ÷ı‹Î_
fiı ? ˉı ÿıË »ı ±ıÀ·ı ∂¤_ flËı‰Îfiı ‹ÎÀı ±ÎÀ·Ì …B›Î Ωı¥±ı.   ¿˘¥±ı, ¥rflı› ËÎ◊ CÎÎS›˘ … fi◊Ì. ±Î ÷˘ ÁËÁËfiÎ_ ¿‹˝fiÎ
±fiı ±ÎI‹Îfiı ’˘÷Îfi_ V◊Îfi ÷˘ ¬fl_ … fiı, ¿ÎflHÎ ¿ı U›Î_ Á‘Ì    ÏËÁÎ⁄ fi˘¬Î »ı. ¿‹˝fiÎ ÏËÁÎ⁄ ±ı¿ Ω÷fiÎ ¿ı‹ fiËŸ ? I›Îflı ¿Ëı,
Á_ÁÎflÌ »ı I›Î_ Á‘Ì ±‰U› …B›Î fl˘¿ı … fiı !           ±Î ⁄‘Î ⁄ıÃÎ »ı ±ı ÁËÁËfiÌ …B›Î …\ÿÌ »ı ¿ı fiËŸ ? ±ıÀ·ı V’ıÁ
    ≠Ufi¿÷ν — ’fl÷_hÎ ◊‰Î‹Î_ ’HÎ Ïfi›Ï÷ ¬flÌ fiı, ÿÎÿÎ ?    …\ÿÌ »ı, ±ıÀ·ı ¿‹˝ …\ÿÎ_ »ı. ±ıÀ·ı ÏËÁÎ⁄ ⁄‘Î …\ÿÎ …\ÿÎ »ı. ±fiı
    ÿÎÿÎlÌ — Ïfi›Ï÷ ’fl÷_hÎ ◊‰Î‹Î_ ÏfiÏ‹kÎ fi◊Ì. Ïfi›Ï÷ ÷˘
                               ±Ëo¿Îfl ¿flı »ı ÷ı◊Ì fi›Î* ’Î’-’H› ⁄_‘Λ »ı. ÷ı ŒflÌ ¤˘√‰‰Î_
ËıS’Ÿ√ »ı, ’fl÷_hÎ ◊‰Î‹Î_› ËıS’Ÿ√ »ı ±fiı V‰÷_hÎ ◊‰Î‹Î_›    …‰_ ’Õı »ı.
ËıS’Ÿ√ »ı. Ïfi›Ï÷ ÷˘ Ï⁄«ÎflÌ ¿_¥ ËıflÎfi fi◊Ì ¿fl÷Ì.           ≠Ufi¿÷ν — ±Î…ı … Ë_ ⁄Á‹Î_ ⁄ıÃÎ ⁄ıÃΠω«Îfl ¿fl÷˘”÷˘ ¿ı
                               ±Î ⁄‘ΛfiÎ ¿ı‰Î ‹˘œÎ, ¿˘¥ ±ı¿ ±HÎÁÎfl ’HÎ fi◊Ì ‹‚÷˘.
    ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ÿflı¿ ∞‰ ±ı V’ıÁ‹Î_◊Ì ’ÁÎfl ◊÷˘ … ËÂı
fiı ?                                ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ±Î ‹ıÓ Œ˘Õ ’ÎÕu˘ »ı, ⁄Ë ¨«˘ Œ˘Õ
                               ’ÎÕu˘ »ı. V’ıÁ …\ÿÌ Ë˘‰Î◊Ì ‹˘œÎ …\ÿÎ »ı fiı ÷ı◊Ì ±Î Á_ÁÎfl «ÎS›˘.
    ÿÎÿÎlÌ — ˢ› fiı. ±ı Á˘‚‹Î ‹Î¥·‹Î_ ±Î‰ı I›Îflı ±ı¿
∞‰fiÌ ’˘÷ÎfiÌ …ı „V◊Ï÷ Ë÷Ì, ±ı‰Ì … ±ıfiÌ (⁄ÌΩ ∞‰fiÌ)                ¿ı‹ fiÏË, ±ı¿ … ‘‹˝ ?
„V◊Ï÷ ◊Λ.                             ≠Ufi¿÷ν — ωω‘ ωω‘ ≠¿ÎflfiÎ ‘‹˘˝ ¿ı‹ ◊›Î ?
    ≠Ufi¿÷ν — ±ı‰_ ¬fl_ ¿ı ÿflı¿fiı ±ı ‹Î¥·‹Î_◊Ì ’ÁÎfl ◊‰_ …     ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎHÎÁ˘fiÌ …B›Î …\ÿÌ …\ÿÌ »ı ±ıÀ·ı ω«Îfl˘ …\ÿÌ
’Õı ±fiı ÿflı¿fiı Áfl¬˘ … ±fi¤‰ ◊Λ.                …\ÿÌ Ω÷fiÎ »ı, ±ıÀ·ı ‘‹˘˝ ’HÎ …\ÿÌ …\ÿÌ Ω÷fiÎ ◊›Î.
(5.3) flËV›, …\ÿÎ …\ÿÎ ‹¬ÕÎ ÷HÎÎ_ !            125   126                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

   ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ‹fiW›fi˘ V‰‘‹˝ Á„E«ÿÎfi_ÿ »ı, ÷˘ ’»Ì      »Ì±ı ¿ı ’«ÎÁ À¿Î V’ıÁfi_ ¿ÎflHÎ »ı.
±ÎÀ·Î ⁄‘Î ‘‹˘˝ ¿ı‹ »ı ? ±fiı ±Î ‘‹˘˝ @›Îflı ±ı¿ ◊Λ ?
                                          ¿‹˝fiı› «·Î‰ı ¿<ÿfl÷ !
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘ÎfiÎ ‹˘œÎ Áfl¬Î ◊Λ I›Îflı ±ı¿ ‘‹˝ ◊¥         ≠Ufi¿÷ν — ÿflı¿fiı …ı V’ıÁ ‹‚Ì, ±ı ±ıfiÎ ¿‹˝◊Ì ⁄_‘Λ »ı ?
Ω›. ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı ±Î fi◊Ì ‰Î’fl‰Îfi_ I›Îflı ’ı·˘ ¿ËıÂı, ±Î ‰Î’fl‰_
Ωı¥±ı. ‹√… …\ÿÎ, ‹˘œÎ …\ÿÎ, V’ıÁ …\ÿÌ. ±Î ⁄‘Î ⁄ıÃÎ »ı fiı,        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÷˘ ⁄‘_ ¿‹˝fi_ …. ƒT›-ZÎıhÎ-¿Î‚-¤Î‰ ⁄‘_
÷ı V’ıÁ …\ÿÌ …\ÿÌ »ı fiı ! U›Î_ Á‘Ì V’ıÁ …\ÿÌ Ë˘› I›Î_ Á‘Ì ±ı¿   ¿‹˝◊Ì … ⁄_‘Λı·_ »ı. ±ı ≠‹ÎHÎı ±ıfiı ZÎıhÎ ‹‚Ì ±Î‰ı »ı. ±I›Îflı
‘‹˝ fiΠˢ›.                            ÷‹ı ±ËŸ ±Î ZÎıhÎ µ’fl ⁄ıÃÎ »˘ ±ı ÷‹Îfl˘ ÏËÁÎ⁄ »ı «˘yÁ.
                                 ±ıÀ·ı ⁄‘_› √˘Ã‰Î›ı·_ »ı ¿‹˝. ’HÎ ±Î ¿‹˝fiı ¿˘HÎ «·Î‰ı »ı ?
   ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ±ı¿ @›Îflı ◊Λ ?                ¿<ÿfl÷ «·Î‰ı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ ◊Λ … fiËŸ V’ıÁ, ±ıÀ·ı …ıÀ·Î …ıÀ·Î          ±Î ÷‹ı …ı V’ıÁ ’fl ⁄ıÃÎ »˘ ±ı V’ıÁ ÷‹ı ΩHÎ÷Î Ë÷Î ¿ı
V’ıÁ‹Î_ ±Î‰Ì flÌ÷ı ±ÎT›Î, ±ıÀ·Îfiı ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊¥fiı fiÌ¿‚Ì Ω›     ±Î …B›Î±ı … ⁄ıÁÌ Ë_ ? ±Î ÀÎ¥‹ı ÿÎÿÎ∞ ±Î’HÎÌ ΩıÕı ‰Î÷«Ì÷
{À. I›Î_ Á‘Ì ⁄ŒÎ›Î … ¿fl‰Îfi_ ÏfiflÎ_÷ı, Âı¿Î›Î … ¿fl‰Îfi_. ¿˘¥fiı    ¿flÂı ±ı ÷‹ı ΩHÎ÷Î Ë÷Î ?
‰‘Îflı ÏÕ√˛Ì ÷Ή ˢ› ±fiı ¿˘¥fiı ±˘»Ì ÏÕ√˛Ì ˢ›.
                                    ≠Ufi¿÷ν — fiÎ.
   ≠ÔÔUfi¿÷ν — ±ı ÷˘ …\ÿÎ …\ÿÎ w’‹Î_, …\ÿÎ …\ÿÎ fi΋◊Ì ±Î’HÎı
’ÒΩ ¿fḻı ±fiı ±ı‹fiı ’˘¿Îfḻı, ±ı‹Î_ ±ı‹fiÌ ≠Ï÷ ±fiı ±ı‹fiÌ         ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±Î ⁄‘Î Á_Ωı√˘ T›‰„V◊÷ ¤ı√Î_ ¿flÌ ±Î’ı ±fiı
µI’ÏkÎ ±ı ⁄‘_ Ωı≥±ı, ÷˘ ±ı ⁄‘_ Â_ ?                ±Î’b_ ¿Î‹ ◊Λ »ı. ±ı‹Î_ ¤√‰ÎfifiÌ ‰E«ı …wfl fi◊Ì.

   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ‰ıflΛÀÌ{ ±Î"Œ Ïfl·ıÏÀ‰ »ı. ±fi_÷ Ω÷fiÌ        ≠Ufi¿÷ν — ¿›Î ¿ÎflH΢◊Ì Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ◊Λ ?
‰ıflΛÀÌ{ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ÿflı¿ ∞‰ÎI‹ÎfiÌ V’ıÁ …\ÿÌ Ë˘‰Î◊Ì ‰ıflΛÀÌ{      ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ÿÎw ’Ì÷Î fiΠˢ›, ’HÎ Ë‹HÎı ¿Ë˘ ¿ı ÿÎw
±fiı¿ ≠¿ÎflfiÌ »ı.                          ’̉˘ ÁÎfl˘ »ı ¿ı ÿÎw ’̉˘ ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ, ±ıÀ·ı ±ı ÷‹fiı ÿÎwfi˘
   ≠Ufi¿÷ν — ±Î ÿflı¿fiÎ «ËıflÎ …\ÿÎ …\ÿÎ »ı, ±ıfi_ ¿ÎflHÎ ±Î    Á_Ωı√ ¤ı√˘ ◊Λ. ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Î ÷‹ÎflÎ ¤Î‰◊Ì ⁄‘_ ¤ı√_ ◊›ı·_
V’ıÁ »ı ’HÎ ±Î ¿ÎflHÎfiı ·Ì‘ı ±Î‰Ì ¥Œı@À ±Î‰Ì, ±ıfiÌ g·¿ ¿_¥     »ı ±Î …√÷. ÷‹ı …, › ±Îfl ˢ· ±ıLÕ ÁÎ"· ÏflV’Î"„LÁ⁄· ŒÎ"fl
⁄flÎ⁄fl Á‹Ω÷Ì fi◊Ì, ¿¥ flÌ÷ı ±Î‰_ ◊›_ ±ı‹ ?              ›˘fl ·Î¥Œ. fiÎ" ⁄ÕÌ ¥{ ÏflV’Î"„LÁ⁄·, √˘Õ ¥{ fi˘À ÏflV’Î"„LÁ⁄·
                                 ŒÎ"fl ›Î"fl ·Î¥Œ. ¤√‰Îfi ÷˘ ¿Â_ ¿fl÷Î fi◊Ì. ‹ËŸ ‰Ì÷flÎ√ ⁄ıÃÎ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ‹A› V’ıÁ … »ı, ⁄Ì…\_ ¿_¥ fi◊Ì. ˉı ±Î‹Î_ ¿ı‰_
ˢ› »ı ? ±Î ‰V÷‹Î_ ¿˘{ ±Î‰Ì flÌ÷ı √˘Ã‰ı·Î ˢ› »ı ¿ı ’«ÎÁ
                                     ¤˛Î_÷ ’vÊÎ◊˝fi˘ ±Î‘Îfl, iÎÎfi fiı V’ıÁ !
À¿Î V’ıÁfi_ ¿ÎflHÎ »ı ±fiı ’«ÎÁ À¿Î ⁄ÌΩ ⁄‘Îfi_ ¿ÎflHÎ »ı. ’HÎ        ˉı ¿˘¥ ÿÎ”Õ˘ ±Î’HÎı «˘flÌ fiÎ ¿fl÷Πˢ¥±ı ’HÎ ¿˘¥
…ıfiÎ À¿Î ‰‘Îflı ÷ı ÷ıfi_ … ¿ÎflHÎ √HÎΛ. ±ı¿ ‰V÷ fiÎ ⁄˘·Î› ¿ı     …B›Î±ı ±ı‰Î ⁄ıÃΠˢ¥±ıfi,ı ÷ı ‰¬÷ı Ïfi…˝flÎ ÷˘ ⁄‘Ì ÁÎflÌ … ˢ›
V’ıÁfi_ ±ı¿·_ … ¿ÎflHÎ »ı ’HÎ ±Î‹ V’ıÁfiı ÂÎ◊Ì ‹A› ¿Ë̱ı       ’HÎ ’ı·˘ ‹ÎHÎÁ ⁄ËÎfl Ω› ÷ı Á˘fi_ fiı ÿÎ√ÌfiÎ I›Î_ ’ÕuΠˢ›.
(5.3) flËV›, …\ÿÎ …\ÿÎ ‹¬ÕÎ ÷HÎÎ_ !           127   128                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

÷ı ±Î’HÎÎ ‹fi‹Î_ «˘flÌfi˘ ¤Î‰ ◊Λ, ÷ı ±Î ’flÊÎ◊˝ ¨‘˘ ◊›˘      ’λ‚ iÎÎfi ˢ› »ı …, T›‰ËÎÏfl¿ iÎÎfi »ı. U›Î_ Á‘Ì ‹Ò‚ iÎÎfi
¿Ëı‰Î› ’HÎ ·ı÷˘ fi◊Ì. ±Î ¤Î‰ ◊›˘ ÷ı ¨‘˘ ’flÊÎ◊˝ ◊›˘.       ≠ÎM÷ fi ◊Λ I›Î_ Á‘Ì T›‰ËÎÏfl¿ iÎÎfi ˢ› … »ı. ÷ı ±Î’HÎı
   ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ⁄Ì… ’ÎÕu_ ’λ\_. ˉı ±ı fiˆÏ‹Ïkο ‘yÎ◊Ì  ¿˘”¿fiı ‹Î›˘˝ ±ıÀ·ı ±ı iÎÎfi ±ıfiı µ’ÿıÂfi_ ¿ÎflHÎ ⁄fiı ¿ı ŒflÌ
◊›_fiı ?                            ‰œ‰ÎÕ fiÎ ¿fl‰Ì.

   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ¨‘Î ’flÊÎ◊˝◊Ì. ÏfiÏ‹kÎ ‹ÎhÎ◊Ì ±ËŸ                      ı
                                   ±ıÀ·ı ±Î iÎÎfi ≠ÎM÷ ◊Λ ±ıfi. ‹Î›˘˝ fiΠˢ› ÷˘ iÎÎfi ≠ÎM÷
±ÎT›˘-√›˘ ’HÎ ’flÊÎ◊˝ ¨‘˘ ¿flı »ı.                fiÎ ◊Λ. ’˘÷Îfiı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·˘ ÿı¬Î› fiËŸfiı ! ±ı ÷˘ U›Îflı ⁄Ë
                                ‹Îflı I›Îflı iÎÎfi ≠ÎM÷ ◊Λ ¿ı ±Î ‹ıÓ ¤Ò· ¿flÌ ÷ıfi_ ±Î Œ‚ ±Î›_.
                _   _
   ≠Ufi¿÷ν — ±‹fiı ±Î flÌ÷ı √Ò«‰Î›ı·, ÷ı ‹fi‹Î_ …flÎ ÁÎ"S›Âfi  ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı ¤Ò·˘ ¿flı fiËŸ.
±ıfi_ fi”÷_ ±Î‰÷_ ¿ı ±Î …ı ±_ÿfl fiˆÏ‹Ïkο ‘yÎ◊Ì Ωı ¿o¥ ±_ÿflfi˘
¤Î‰ ◊÷˘ ˢ› ÷˘ ±ı ’HÎ ±Î’HÎÎ ËÎ◊fiÌ ÷˘ ‰Î÷ fiÎ flËÌ.          ≠Ufi¿÷ν — ±Î …ı ¿˘¥ ’HÎ ≠Á_√ ⁄L›˘ ±fiı ±_ÿfl◊Ì
                                fiˆÏ‹Ïkο ‘y˘ ·ÎB›˘ ¤Î‰fi˘, ±ı ’HÎ ±Î‰Î iÎÎfifiÎ ±Î‘Îflı ·Î√ı
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fiËŸ. ËÎ◊fiÌ ‰Î÷ ÷˘ ¬flÌ … fiı ! ¿ı‹    »ı ¿ı ¿<ÿfl÷Ì ·Î√Ì Ω› »ı ?
¿>‰Î‹Î_ fi◊Ì ’Õ÷˘ ?
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±Î iÎÎfifiÎ ±Î‘Îflı. ¿<ÿfl÷-⁄ÿfl÷ ¿Â_ fiËŸ. ÷‹ı
   ≠Ufi¿÷ν — …ı ’ÕfiÎflΠˢ› ±ı ’Õı »ı, ÿÎÿÎ∞.
                                … ≠˘…ı@Àfl »˘ fiı ±Î ≠˘…ı@Âfi »ı. ÷‹ı …ıÀ·_ ¿fl˘ fiı, ±ı¿ ’»Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ’Õı »ı ’HÎ ¿ı‹ ⁄ÌΩı ’Õ÷˘ fi◊Ì ? ±‰‚Î-Á‰‚Î   ±ı¿ Œ‚ ±Î‰ı.... ˉı ≠˘…ı@À ¿flı ÂıfiÎ ±Î‘Îflı ? I›Îflı ¿Ëı »ı, “…ı
¤Î‰ ˢ›fiı, ÷ı ±I›ÎflfiÎ iÎÎfifiı ±Î‘Ìfi »ı. ±Î ⁄‘Ì …ı‹ …ı‹     Ïfl·ıÏÀ‰ iÎÎfi ±ıfiı ≠ÎM÷ ◊Λ ±ıfiÎ ±Î‘Îflı.”
¨«Ì fiÎ÷˘ ◊÷Ì Ω› »ı, ÷ı‹ ±Î ‹Îfl‰ÎfiÎ ¤Î‰ ±˘»Î √‹ı »ı fiı ?
                                   ≠Ufi¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ⁄‘Îfiı ¿ı‹ Áfl¬_ iÎÎfi ¤ı√_ fi◊Ì ◊÷_ ?
   ≠Ufi¿÷ν — ËÎ, ±ı fi◊Ì Ë˘÷_.                ±ı¿ Á_›˘√ ∂¤˘ ◊Λ ±ı‹Î_◊Ì ÿflı¿fiı …\ÿ_ …\ÿ_ iÎÎfi ◊Λ, ±ı ÂıfiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ¨«Ì fiÎ÷˘‹Î_ ¬Òfi-«˘flÌ fi◊Ì Ë˘÷Ìfiı ? ÁÒZ‹ «˘flÌ   ±Î‘Îflı ?
¤·ı ˢ› ’HÎ V◊Ò‚ «˘flÌ fi◊Ì Ë˘÷Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄‘Î ’flÊÎ◊˝ ¿flÌfiı      ÿÎÿÎlÌ — Ãıà Á‘Ì …\ÿ_ flËı‰Îfi_. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiÌ ÁÌÀ …\ÿÌ »ı,
«˘fḻ˘ ⁄_‘ ¿fl÷Î ±Î›Î »ı.                    V’ıÁ …\ÿÌ »ı. ±ıÀ·ı …\ÿ_ … flËı‰Îfi_. Ãıà Á‘Ì Ï‰«Îfl¤ıÿ flËı‰ÎfiÎ.
   ≠Ufi¿÷ν — ±ı …ı ’flÊÎ◊˝ ¿fl‰˘...              ¿Î‚-⁄΂ ⁄‘_ ±ı¿ …, V’ıÁ …\ÿÌ. ËÎ, fiËŸ ÷˘ ⁄‘_ ±ı Ïfi›Ï÷ …
                                Ë÷Ì. Ïfi›Ï÷ ±ı¿·Ì ¿Ëı‰Î› ÷˘ ’»Ì Ïfi›Ï÷fiı ±Î‘Ìfi »ı ⁄‘_ …√÷.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¤˛Î_Ï÷fi˘ ’flÊÎ◊˝ »ı.             ’HÎ ¿˘¥fiı fl˘Œ ’ÎÕı ±ı‰_ ◊‰Î ÿÌ‘_ fi◊Ì ±Î ¿<ÿfl÷ı. ¿˘¥ ±ı‹ fiÎ
   ≠Ufi¿÷ν — iÎÎfi fi◊Ì ·Ì‘_ ±ıfiı ¬flÎ⁄ ¤Î‰‹Î_◊Ì ÁÎflÎ ¤Î‰   ¿ËÌ Â¿ı ¿ı, “‹ıÓ ¿›*.”
·Î‰‰Î, ±ı‰˘ …ı ±˘À˘‹ıÏÀ¿ ’flÊÎ◊˝ ◊÷˘ ˢ›, ÷˘ ±ı...
                                   Á‰˝ ¿Î‚ ÏŒ@Á fi◊Ì ±ıÀ·ı ω«Îfl˘ ’HÎ ÏŒ@Á fi◊Ì, ω«Îfl˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±˘À˘‹ıÏÀ¿ ˢ÷˘ … fi◊Ì ±ı‹. ¤˛Î_÷ ’flÊÎ◊˝fiÌ   …\ÿÎ …\ÿΠˢ› ÿflı¿fiÎ. ±Î ±ı¿ V’ıÁ ±ı¿·Ì … …\ÿÌ ±Î‰ı »ı,
(5.3) flËV›, …\ÿÎ …\ÿÎ ‹¬ÕÎ ÷HÎÎ_ !            129   130                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

⁄Ì…\_ ¿Â_ …\ÿ_ ±Î‰÷_ fi◊Ì.                           ±_÷—¿flHÎ ’HÎ V’ıÁfiÎ ±Î‘Îflı !
   …ı ÷k‰fi_ ±Î ÂflÌfl ⁄L›_, ±ı … ÷k‰fiÌ √Λ-¤ıÓÁ ⁄fiÌ »ı.         ≠Ufi¿÷ν — «ˆ÷L›fiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ‹fi-Ï«kÎ-⁄Ï© ÿflı¿ V ŒflΛ‹Îfi
±ı … ÷k‰ »ı, Œ@÷ V’ıÁ ŒıflŒÎflfiı ·¥fiı ±Î ⁄‘Î ¤Î‰ ŒıflŒÎfl      »ı ?
◊›Î. ±fiı ¤Î‰ ŒıflŒÎfl ◊›Î ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ …√÷ ∂¤_ ◊¥ √›_.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, «ˆ÷L›fiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ±Î ⁄‘_ À¿Ì flèÎ_ »ı. ±ıfiÌ
±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ Â_ ¿fl‰Îfi_ ±ı ÷˘ ÷‹fiı ◊˘Õ<_ CÎb_ Á‹… ’ÕÌ fiı ?
                                 ËÎ…flÌ◊Ì ∂¤_ ◊¥ √›_ »ı, ÷ı ±Î ⁄‘_ À¿Ì flèÎ_ »ı.
    ≠Ufi¿÷ν — ω«Îfl˘ ±◊‰Î ¤Î‰fiα˘ ¿fl‰Îfi_ ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_
                                    ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı V‰÷_hÎ flÌ÷ı ¿_¥ fi◊Ì ?
flèÎ_.
    ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı Œıfl‰‰Ì Ωı¥±ı ±Î’HÎı.               ÿÎÿÎlÌ — Ï⁄·¿<· V‰÷_hÎ÷Î fi◊Ì ¿˘¥fiı, V‰÷_hÎ »ı … fiËŸ.

    ≠Ufi¿÷ν — ±‰„V◊÷ V’ıÁ …ıÀ·Ì ˢ›, ±ı ≠‹ÎHÎı ±ıfiı ‹‚ı       ≠Ufi¿÷ν — ÷˘› «ˆ÷L›fiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ-±Ë_¿Îfl
fiı ?                               ÿflı¿ VdflΛ‹Îfi »ı, ÷˘ ⁄‘Îfiı ±ı¿Áfl¬Ì VdflHÎÎ ¿ı‹ ◊÷Ì fi◊Ì ?

    ÿÎÿÎlÌ — V’ıÁ …\ÿÌ …\ÿÌ. ±ı¿ …B›Î‹Î_ ⁄ı ‹ÎHÎÁ ⁄ıÁÌ fiÎ      ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ◊Λ, ⁄‘ÎfiÌ V’ıÁ …\ÿÌ »ı fiı ! ±ı¿ … V’ıÁ
¿ı fiı !                             ˢ› ÷˘ ◊Λ.
    ≠Ufi¿÷ν — ±ı ¬fl_ ±fiı ‹ÎHÎÁfiı ’˘÷Îfi_ ¿_¥¿ ÷˘ ˢ›fiı ±ı ?     ÿflı¿ ∞‰fiÌ V’ıÁ …\ÿÌ …\ÿÌ Ë˘› »ı, ÷ı◊Ì ÿflı¿ …\ÿ_ …\ÿ_ …\±ı
                                 »ı. ÷ı◊Ì ÿflı¿ …\ÿÎ …\ÿÎ ’fl‹Îb ¬ıÓ«ı »ı, …\ÿÎ …\ÿÎ ¤Î‰ ¿flÌfiı.
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¤Î‰ ±ıfi˘ ’˘÷Îfi˘ ˢ› ’λ˘. ±ı ±ıfi˘ ¤Î‰
                                 ÷ı◊Ì …\ÿÎ …\ÿÎ ±Î¿Îfl ¬ıÓ«ı »ı.
¿Ëı‰Î›. ƒT›-ZÎıhÎ-¿Î‚ ±fiı ¤Î‰. ÷ı ¿Î‚ ±ı¿ … ≠¿Îflfi˘, ƒT›
±ıÀ·ı ¿ı “Ë_” ±ı¿ … ≠¿Îflfi_. ’HÎ ±Î ±ıfi˘ ¤Î‰, iÎÎfi ·ıfiÎflfi˘             ¤Î‰ Œıfl‰‰Î◊Ì V’ıÁ Œıfl !
¤Î‰ ±fiı ±Î …B›Î. ±ı …B›Î ±Áfl ¿flı fiı ¤Î‰ ±Áfl ¿flı, ⁄ıfiÌ          ≠Ufi¿÷ν — ÿflı¿ T›„@÷fiı …\ÿ˘ …\ÿ˘ ±fi¤‰ ◊Λ »ı, ±ı ¿ı‹
±Áfl »ı. iÎÎfi ÷˘ ±ı¿ … ≠¿Îflfi_ »ı.                 ˢ¥ ¿ı ? ÂÎ ‹ÎÀı ±ı‹ ◊Λ »ı ?
    ≠Ufi¿÷ν — ¤Î‰¿‹˝‹Î_◊Ì ¥Œı@À ◊Λ »ı ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — V’ıÁ …\ÿÌ »ı ±ıÀ·ı. V’ıÁ Œıfl »ı, ¿Ë̱ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ¤Î‰¿‹˝ ÂıfiÎ ±Î‘Îflı ? I›Îflı ¿Ëı, V’ıÁfiÎ
±Î‘Îflı.                                 V’ıÁ ±ı¿ ˢ› ÷˘ ¤Î‰ Áfl¬Î ˢ›. ±ıÀ·ı ±Î VhÎÌfiÎ ±_ÿfl
                                 ⁄΂¿ ⁄ıÃı·_ ˢ›, ÷ı ⁄ıµfiÎ Áfl¬Î-Á‹Îfi ¤Î‰ ˢ›. V’ıÁ ±ı¿ »ı
    ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ V’ıÁ ÂıfiÎ ±Î‘Îflı, ÿÎÿÎ ?          ±ıÀ·ı. ±fiı V’ıÁ ≠‹ÎHÎı ¤Î‰ Œflı. ±‹¿ …B›Î±ı Ω‰ I›Î_ ÏË_ÁÎfiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — V’ıÁfiı ±Î‘Îfl … fi◊Ì, ÏfiflΑÎfl. V’ıÁ ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ    ω«Îfl ±Î‰ı. ±‹¿ …B›Î±ı Ω‰ I›Îflı ¿˘”¿fiÌ ΩıÕı ·Z‹Ì Á_⁄_‘Ì
…B›Î … »ı, ±ı ’˘÷ı … »ı. V’ıÁ ±ıÀ·ı ±Î¿ÎÂ. ±Î¿Î ÷˘ »ı      V‰Î◊˝fiΠω«Îfl ±Î‰ı, ⁄ÌΩ ω«Îfl ±Î‰ı. Ω÷ Ω÷fiΠω«Îfl˘
’HÎ …ı ±Î¿ÎÂfiÎ ¤Î√‹Î_ “±Î” ±ÎT›˘, ÷ı ¤Î√‹Î_ ±Î‰Ì ±Áfl ◊Λ.    ⁄ÿ·Î› …B›Î ≠‹ÎHÎı. ±ı …B›Î ≠‹ÎHÎı ¤Î‰ ⁄ÿ·Î› »ı fiı ¤Î‰
(5.3) flËV›, …\ÿÎ …\ÿÎ ‹¬ÕÎ ÷HÎÎ_ !           131   132                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

≠‹ÎHÎı ⁄‘_ «Î·ı »ı.                         ·ÎՉΠ±ı¿ ≠¿ÎflfiΠˢ›, ’HÎ ⁄‘Îfiı …\ÿ˘ …\ÿ˘ V‰Îÿ ·Î√ı
                                ±ı ±Ω›⁄Ì … »ı fiı ! ÁΉ Á˘fiÎfi˘ ‹ÎHÎÁ ˢ› ÷˘› ’HÎ ⁄‘Î
   ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ±ıfiı V’ıÁ …\ÿÌ …\ÿÌ ‹‚ı ±ıfi_ ’HÎ ¿_¥
                                ±Ï¤≠Λ …\ÿÎ …\ÿÎ.
¿ÎflHÎ ËÂı fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıfi_ ’HÎ ¿ÎflHÎ.
                                   ƒT›-ZÎıhÎ-¿Î‚-¤Î‰. ±Î ·˘¿˘ ZÎıhÎ ¿Ëı, ±Î’HÎı V’ıÁ ¿Ë̱ı
                                ±ıÀ·ı ’Õu˘ ·˘«˘. ÷ı ‹fiı ¿Ëı »ı, ±Î “V’ıÁ” ÂOÿ ÷˘ ÁÎ_¤Y›˘
   ≠Ufi¿÷ν — ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ?                 … fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ’λ‚fi˘ ÏËÁÎ⁄ ±ıfi_ ¿ÎflHÎ »ı.              ≠Ufi¿÷ν — fiÎ ’HÎ ±ıfi_ ±ı@{ı@À Á‹ΩT›_ fiı, ÿÎÿÎ. ±Î‹
   ≠Ufi¿÷ν — V’ıÁ ±ı ≠‹ÎHÎı ‹‚ı, ±ıÀ·ı ±ı ≠‹ÎHÎı ¤Î‰ ◊Λ.  ¿Ëı‰Î◊Ì Á‹Ω› »ı fiı ⁄flÎ⁄fl.
   ÿÎÿÎlÌ — ±fiı V’ıÁ ‹‚‰Ì … Ωı¥±ı ±ıfiı. ÏËÁÎ⁄ »ı ±ıÀ·ı       ÿÎÿÎlÌ — ’Òflı’Òfl_ Á‹Ω›. ’»Ì Œfl̉Îfl ’Ò»‰Î’b_ flËı fiËŸ
V’ıÁ ÿflı¿fiı ‹‚‰Ì … Ωı¥±ı.                    fiı ! ’Ò»‰_ fiÎ ’Õı ±fiı Â_¿Î ›ı fiÎ flËı ¿ı ÂÎ ±Î‘Îflı ‹˘œÎ …\ÿÎ
   ≠Ufi¿÷ν — ±Î√·Î …L‹‹Î_ V’ıÁ ÁÎflÌ ‹‚ı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı              _
                                fiı ±Î ÷ı ⁄‘_ …\ÿ. ¿˘”¿ ±Î’HÎfiı ‹ËŸ ‹√…‹Î_ CÎÎ·Ì ÿı, “¤√‰Îfifiı
±I›Îflı Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ±Î’HÎı ?                  fiÎ ¿Ë˘ »˘ ? ÷˘ ‹˘œÎ ÂÎ ±Î‘Îflı …\ÿÎ »ı ?” ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î’HÎÌ
                                ÀÎœÌ À’ ! ±Î‹ ±Î‹ ‹Î◊_ ‰·Òfḻı ! ±ı¿ Œıfl˘ ÁÎ_¤‚Ì ·Ì‘_ ˢ›
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¤Î‰ Œıfl‰‰Î Ωı¥±ı. ÿflı¿ ‹ÎHÎÁfiı ¿ı‹ ¿flÌfiı   ÷˘ ’»Ì ÀÎœÌ À’ fiÎ ¿flÌ Â¿ı fiı ? µ÷ÎflÌ ’ÎÕfiÎflÎfiı ÷˘ ⁄Ë
Á¬ ±Î’_ ! ÷‹fiı ÿ—¬ ±Î’ı ÷ıfiı› Á¬ ±Î’‰ÎfiÎ ¤Î‰ ¿fl˘ ÷˘       ±Î‰Õı.
±Î‰÷Î …L‹‹Î_ ⁄Ë ÁÎfl_ ‹‚ı.
                                   ÷‹fiı V’ıÁ ¿ıÀ·˘ ÀÎ¥‹ ›Îÿ flèÎ_”÷_ flÎhÎı ?
         {‰ıflÌ … ’Îfl¬ı ËÌflÎfiı !
                                   ≠Ufi¿÷ν — ±I›Îfl Á‘Ì «ÎS›_ Ë÷_.
   ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ⁄‘Λfiı Â_¿Î ¿ı‹ ±·√ ±·√ ◊¥ ?
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ·˘¿˘ ÷˘ ⁄ËÎfl fiÌ¿Y›Î ¿ı ÷fl÷ … ¤Ò·Ì √›Î
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÿflı¿fiÌ V’ıÁ …\ÿÌ »ı fiı ÿflı¿ V’ıÁ …\ÿÌ   ˉı ±ı.
»ı. Ωı V’ıÁ ±ı¿ ˢ› ÷˘ ⁄‘Îfiı …\ÿ_ …\ÿ_ fiÎ ◊Λ. V’ıÁ …\ÿÌ …\ÿÌ
ˢ‰Î◊Ì ⁄‘Îfiı …\ÿ_ …\ÿ_ ◊Λ »ı. ±fiı ÷ı V’ıÁ ÷˘ flά‰Ì … ’Õı       ≠Ufi¿÷ν — ¤Ò·Ì ¿ı‰Ì flÌ÷ı Ω› ’HÎ ?
fiı ÿflı¿fiı. fiÎ flά‰Ì ’Õı …\ÿÌ …\ÿÌ ? ¿ı‹ ·Î√ı »ı ÷fiı ?         ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ±Î ·˘¿˘ ⁄‘_ ¤Ò·Ì Ω›. ·˘¿˘fi_ Ï«kÎ
   ≠Ufi¿÷ν — ÁÎ«Ì ‰Î÷ »ı ’HÎ ±ıfiÎ ‹ÎÀı ’HÎ ¿Î_¥....     Âı‹Î_ ˢ› ? ±ı CÎıflı ’ı·Î ‹ı◊ÌfiÎ ¤Ï…›Î_ ⁄fiÎT›Î_ »ı ÷ı ¬¥ ·ıÂ_,
                                «Î-⁄Î ’Ìfiı. ·˘¿˘fi_ K›Îfi ±Î‹Î_ ⁄Ë Ë˘› … fiËŸ. ·˘¿˘fi_ K›Îfi
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı V’ıÁ …\ÿÌ »ı ±ıÀ·ı ±Î …\ÿ_ …\ÿ_ ÿı¬Î›
                                ◊˘Õ<_ ◊˘Õ<_ «ÀHÎÌ‹Î_ ˢ›. ¿˘¥fiı ÏÁfiı‹Î Ωı‰ÎfiÌ ¥E»Î ˢ›...
±Î’HÎfiı. ±fiı ±ı¿ … V’ıÁ ˢ› ÷˘ ±ı¿ … Ω÷fiÎ ¤Î‰ ±Î‰ı
⁄‘Îfiı. ¿ÎflHÎ ¿ı ¿Î‚ ⁄‘Îfi˘ Áfl¬˘ … ˢ›.                 ±fiı ±Î‹fiÎ …ı‰Îfiı ¿Â_ Ωı¥÷_ … fi ˢ› I›Îflı Ï«kÎ I›Î__
(5.3) flËV›, …\ÿÎ …\ÿÎ ‹¬ÕÎ ÷HÎÎ_ !             133   134                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

… flËı. V’ıÁ ⁄‘Î Á‹∞ √›Î ËÂı Ë‹HÎı ? ÁÎ_¤‚ı ±ıÀ·Ì … ‰Îfl,
Ë_¿ı. ÷‹fiı ±Î¬Ì flÎ÷ ›Îÿ flèÎ_ »ı !
   ≠Ufi¿÷ν — ‹fiı ÷˘ ±Î¬Ì ±I›Îfl Á‘Ì ±ı … ÏŒS‹ «Î·Ì
»ı ¿ı ±Î ÿÎÿαı ¿ı‰Ì √…⁄fiÌ ‰Î÷ ¿ÎœÌ !
                                                 [6]
   ÿÎÿÎlÌ — ˉı ⁄ÌΩ±ı ÁÎ_¤Y›_ ±ıÀ·Ì ‰Îfl, ’»Ì ¿Â_› fiËŸ.
⁄ËÎfl fiÌ¿Y›Î ¿ı Ë÷Î ÷ı‰Î fiı ÷ı‰Î !
                                  Á_ÁÎfl ±ıÀ·ı » ÷k‰˘fiÌ ¤Î√ÌÿÎflÌfi˘ ‘_‘˘ !
   {‰ıflÌ’HÎ_ ˢ‰_ Ωı¥±ıfiı, …ıÀ·_ {‰ıflÌ’b_ ±Î’HÎfiı ±ÎT›_ ˢ›               » ¤Î√ÌÿÎfl˘ !
±ıÀ·Ì ±˘‚¬ÎHÎ ’Õı ±Î’HÎfiı. {‰ıflÌ’b_ Ë…\ ±ÎT›_ fiΠˢ›fiı ±ı‹        ‘ıfl ±Îfl ÏÁ@Á ’ÎÀ˝fiÁ˝ ¥fi ‘ÌÁ ⁄˘ÕÌ. ±Î Á_ÁÎfl «·Î‰‰Î‹Î_
fiı ±ı‹ …÷_ flËı ⁄‘_.                         » ’ÎÀ˝fifl˘ ¤ı√Î ◊›Î »ı. ⁄˛õÎ_Õ ‹ÎhÎ » ÷k‰˘◊Ì ¤flı·_ »ı ! ±Î
   ≠Ufi¿÷ν — ±Î ÷˘ ±ı … ‰Î÷ ±Î‰Ìfiı ∂¤Ì flËÌ, ±ıfiÌ V’ıÁ      » ¤Î√ÌÿÎfl˘fiÌ “Ï·Ï‹ÀıÕ ¿o’fiÌ” »ı. » ¤ÎÏ√›Î ¿˘HÎ ¿˘HÎ ·Î√ı
≠‹ÎHÎı ±˘‚¬ı.                            »ı ÷‹fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, V’ıÁ ≠‹ÎHÎı ±˘‚¬ı. ⁄Ë ◊˘ÕÎ ‹ÎHÎÁ˘fiı ◊˘Õ<_       ≠Ufi¿÷ν — ’fl‹Îb.
◊˘Õ<_ {‰ıflÌ’b_ ˢ› ’HÎ ÷˘› ’ÒHν {‰ıflÌ fiÎ ◊›ı·Î ˢ›. ¿ÎflHÎ ¿ı
                                     ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ⁄Ì…\_ ?
±Î’HÎı ±ËŸ ‰Õ˘ÿfl΋Î_ ±ËŸ fiı ±ËŸ ‰ı«‰Î …¥±ı ËÌfl˘, ÷˘
‰Õ˘ÿflÎfiÎ ⁄‘Î {‰ıflÌfiı ’Ò»ı, ¿˘¥ ËΩfl ¿Ëı, ¿˘¥ ËΩflfiı ’«ÎÁ          ≠Ufi¿÷ν — ±‰¿ÎÂ, ’»Ì ¿Î‚.
¿Ëı, ¿˘¥ fi‰Á˘ ’«ÎÁ ¿Ëı ’HÎ ±ıÀ·Î‹Î_ … ±fiı ±ı ËÌfl˘ ‹_⁄¥‹Î_         ÿÎÿÎlÌ — hÎHÎ, ’»Ì ?
…¥±ı ÷˘ ±œÎflÁ˘ ¿Ëı. ±fiı ±ıfiı ±ı »ı ÷ı I›Î_ ‹ƒÎÁ‹Î_ …¥±ı
I›Îflı ’«ÌÁÁ˘ wÏ’›Î ¿ËıÂı. ±fiı ±ıfiı ±ı ËÌfl˘ ’ıflÌÁ‹Î_ …¥±ı fiı        ≠Ufi¿÷ν — √Ï÷ÁËΛ¿ ÷k‰, „V◊Ï÷ÁËΛ¿ ÷k‰ ±fiı ±ÎI‹Î.
I›Îflı ÁÎ÷ ËΩfl....                             ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î » …HÎ ◊¥fiı ¿Ëı »ı, ±Î’HÎı ⁄‘Î
   ≠Ufi¿÷ν — ±Î V’ıÁ …ı‰˘ ÂOÿ ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı @›Î_◊Ì ±Î‰ı ?      ¤Î√ÌÿÎflÌ‹Î_ ‘_‘˘ ¿fḻı. » ¤Î√ÌÿÎfl˘fiÌ fl‹÷ »ı ±Î ⁄‘Ì. »±ı
±Î V’ıÁ ÂOÿ ÷˘ Á‹Ω›˘ fi◊Ì ¿ıÀ·Î›fiı. ¿ıÀ·Î¿ ‹˘ÀÎ ‹ÎHÎÁı        ’ÎÀ˝fiflÂÌ’‹Î_ ‘_‘˘ ¿flı »ı, ¿˘’˘˝flıÂfi ¿Îœu_ »ı.
‰Î’›˘˝ »ı, …ıfi_ ‹ÎK›‹ ±_√˛ı∞ »ı ÷ıHÎı ‰Î’›˘˝ »ı, ¿ı U›Î_ Á‘Ì V’ıÁ           …B›Î ±Î’Ì ±Î¿ÎÂı !
»ı I›Î_ Á‘Ì ‹„@÷ fi◊Ì.
                                     ±Î » ¤Î√ÌÿÎfl ¿Ëı »ı, ±‹Îflı ‘_‘˘ ‹Î_Õ‰˘ »ı. I›Îflı ÷˘ ±Î
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄fl˘⁄fl »ı, ¬fl_ ¿Ëı »ı.                ⁄‘Î ¤ı√Î ◊¥fiı ’»Ì ¿Ëı »ı, “±S›Î ’HÎ ±Î …B›Î @›Î_ »ı ?
             vvvvv                   ¿Q’εLÕ Ωı¥Âı »ıı fiı, ±Î’HÎı ¿Îfl¬ÎfiÎfiÌ …B›Î ?” ±Î’HÎı ¿Îfl¬Îfi_
                                  ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ fiÎ Ωı¥±ı ⁄‘_ ?
(6) Á_ÁÎfl ±ıÀ·ı » ÷k‰˘fiÌ ¤Î√ÌÿÎflÌfi˘ ‘_‘˘ !        135   136                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

   ≠Ufi¿÷ν — Ωı¥±ı.                              VÀ˘flı… ¿flı „V◊Ï÷ÁËΛ¿ !
   ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±ÎI‹Î ¿Ëı »ı, ¿ı ±Î …B›Î ¿˘fiÌ ? I›Îflı          ±fiı «˘◊_ ¤Î√ÌÿÎfl, „V◊Ï÷ÁËΛ¿ ÷k‰. ¿ÎÏÀ*√ ¿flfiÎflÎ
±Î¿Î ¿Ëı »ı, “…B›Î ⁄‘Ì ‹ÎflÌ, …ıÀ·Ì Ωı¥±ı ±ıÀ·Ì. ’Îfl       ‹ÎHÎÁ ¿ÎÏÀ*√ ±ı¿ Œıfl˘ «Î·Ì ±ıÀ·ı ’»Ì «ÎS›Î … ¿flı, ∂¤_ fiÎ
‰√flfiÌ …B›Î, …ıÀ·Ì ‰Î’fl‰Ì ˢ› ±ıÀ·Ì. V’ıÁ ⁄‘Ì ‹ÎflÌ, Ω±˘.”     flËı ÷˘ ’»Ì ±Î’HÎı ‹Î· ÂÌ flÌ÷ı µ÷Îfl‰˘ ? ±ı ’λ_\ „V◊Ï÷ÁËΛ¿
…ı‹ ±Î’HÎÎ ·˘¿ fiËŸ ¿Ëı÷Î, ±ı ¿Îfl¬Îfi_ ⁄Î_‘‰_ ˢ› ÷˘ …B›Î      ÷k‰ ±ıfiı ËıS’ ¿flı »ı. ·Î‰fiÎfl˘ ·Î‰ı, ·¥ …fiÎfl˘ ·¥ Ω›, ±ıfiÌ
⁄‘Ì ‹ÎflÌ. ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ÷‹Îfl_, ’ˆÁÎ-⁄ˆÁÎ fl˘¿ÕÎ fiËŸ ±Î’_. ±Î¿ÎÂı    ‹ı‚ı ¿ÎÏÀ*√-⁄ÎÏÀ*√ ⁄‘_›, ÁÎŒÁÒŒÌ ⁄‘_› ¿flı. ±fiı „V◊Ï÷ÁËΛ¿ ¿Ëı
“±ıfiı” …B›Î ±Î’Ì. ±ı‰˘ ±ı ‰fi ±Î"Œ ‘ ’ÎÀ˝fifl ◊¥ √›˘.        »ı, ±ı¿ …B›Î±ı ±ıfiı VÀ˘flı… w‹‹Î_ Á΋Îfi ‹Ò¿Ì±ı. ±fiı
           ‹Î·Á΋Îfi …Õfi˘ !               „V◊Ï÷ÁËΛ¿‰Î‚˘ ±ı ‹Î· µ÷Îfl‰Îfi˘ ±fiı VÀ˘flı… ¿fl‰Îfi˘ ⁄ıµ ±ı ¿flı.
    ±ıÀ·ı ’»Ì ‹Î·Á΋Îfi Ωı¥±ı ÷ıfi_ Â_ ? ±ıfi˘ ÁM·Î›fl               ‹ıfiı…‹ıLÀ »ı, ¿Î‚ ÷k‰fi_ !
¿˘HÎ ? I›Îflı ¿Ëı »ı, ’fl‹Îb±˘. …Õ ÷k‰ »ı ±ı ¬Î·Ì ÁM·Î›fl
                                    ≠Ufi¿÷ν — ¿Î‚fi_ flèÎ_, ¿Î‚ ! ¿Î‚ ÷k‰fi_ Â_ Œ_¿Âfi »ı ?
»ı, ±Î ‹ıÀfl‰Î‚˘ ¿Ëı »ı ¿ı “…ı «Ì… Ωı¥÷Ì Ë˘› ÷˘ ÷‹Îflı ±‹fiı
Œ˘fi ¿flÌ ÿı‰˘. ÷‹fiı Ëflı¿ «Ì… ±Î’ÌÂ_.” ±ıÀ·ı Á΋Îfi ⁄‘˘›          ÿÎÿÎlÌ — ¿Î‚ »ı ÷ı ±‹¿ ‹t÷‹Î_ … ±Î Ωı¥±ı, ÷ı ±ıÀ·Ì
’fl‹Îb±˘fi˘, w’Ì ÷k‰fi˘. ’»Ì ’fl‹Îb ¿Ëı »ı ¿ı “…ıÀ·_ Ωı¥±ı      ‹t÷‹Î_ … »ı ÷ı ±ı ⁄‘_ ¿Î‹ ◊¥ …‰_ Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı ¿Î‚ ¿Î‚fi_
±ı ⁄‘_ … ‹ÀÌflÌ›SÁ ‹Îfl_, ±ı‹Î_ ’HΠω‘εÀ ¿ÎÏÀ*BÁ «ÎÏ…˝Á.     ¿Î‹ ¿flı »ı. ÀÎ¥‹ (¿Î‚) ¿Ëı »ı, ‹ıfiı…‹ıLÀ ⁄‘_ ‹Îfl_. ¿Î‚ …ı »ı,
¿ÎÏÀ*√-⁄ÎÏÀ*√ fiËŸ ±‹Îflı. ·¥ …‰Îfi_ ¿ÎÏÀ*√ ‹Îflı ‹Î◊ı fiËŸ.” ÷ı    ¿Î‚Îb, ÷ı Á_›˘Ï√¿ ’flΉα˘fiı ¤ı√Î ¿flÌ ±Î’ı »ı.
¿ÎÏÀ*√ ‰V÷ …\ÿÌ ’λÌ.                          ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ıÀ·ı …ı ±ı@Âfi fiı Ïfl±ı@Âfi ◊‰Îfi_ ÷ı ±Î
         ¿ÎÏÀ*√ ¿flı √Ï÷ÁËΛ¿ !              ¿Î‚Îb±˘fiı ·Ì‘ı ◊Λ ?
   I›Îflı ÁM·Î›flfiı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “÷_ ±ËŸ … fiÎ¬Ì Ωfiı !”        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ıfiı ·Ì‘ı fiËŸ ’HÎ ±ıfiÎ ’fl◊Ì ÏËÁÎ⁄ ¿Îœı
I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, ¿ÎÏÀ*√ ¿Î˜LÀˇÎ@Àflfiı Á˘Ó’˘, ±‹Îfl_ ¿Î‹ fiËŸ. ÷‹Îflı  ¿ı ±Î …^fi_ ◊›_, ±Î fi‰_ ◊›_. ¿Î‚fiÎ ±b ˢ› »ı. ˉı ¿Î‚ Â_
…ı Ωı¥÷_ ˢ› ÷ı ‹Î_√Ì ·˘. ¿ÎÏÀ*√‰Î‚Îfiı Á˘Ó’˘.” I›Îflı ¿ÎÏÀ*√‰Î‚Î  ¿Ëı »ı, ¿ı ’HÎ ±Î ÂıfiÎ ±Î‘Îflı fiyÌ ◊Âı ? I›Îflı ¿Ëı, ±‹ÎflÎ
¿˘HÎ »ı ? I›Îflı ¿Ëı, √Ï÷ÁËΛ¿ fi΋fi_ ÷k‰ »ı. √Ï÷ÁËΛ¿ ±ı      ±Î‘Îflı. ±‹ı fi‰Îfi_ …^fi_ ¿›Î˝ ¿fḻı. ±ıÀ·ı ‹ıfiı…flfiı ¿Ëı »ı, ÷‹Îflı
»ı ÷ı ⁄‘_ ¿ÎÏÀ*√ ¿flÌfiı ·¥ Ω› »ı fiı ·Î‰ı »ı. I›Îflı ±ı »ı ·¥    ŒıÓ¿Ì ÿı‰Îfi_ ’»Ì. fi‰Îfiı …^fi_ ¿fl‰_ ±Î ‹Îfl˘ ‘_‘˘. ±ıÀ·ı ¿Î‚fi_
…fiÎfl˘ ? I›Îflı ¿Ëı, “ËÎ, ¿ÎÏÀ*√ ¿˘LÀˇÎ@Àflfiı ¿Ë̱ı ¿ı ¤¥, ‹Î·    ‹ıfiı…‹ıLÀ’HÎ_ »ı.
·¥fiı fiÎ¬Ì ÿı.” ¿ÎÏÀ*√ √Ï÷ÁËΛ¿fi_ ÷ı …ıÀ·˘ ‹Î· ˢ›, I›Î_
                                         «ı÷fi, Á‰˝fi˘ Á’fl‰Î≥{fl !
±Î√‚ ·¥fiı Ãη‰Ì ±Î‰ı, ⁄Á. ‹Î·Á΋Îfi ·Î‰fiÎfl, ·¥ …fiÎfl
√Ï÷ÁËΛ¿ ÷k‰. √Ï÷ÁËΛ¿ ¿Ëı »ı, “¿ÎÏÀ*√ ⁄‘_ ‹Îfl_.” ’»Ì »ı        ±ı ⁄‘Î ¤Î√ÌÿÎfl˘‹Î_ «ı÷fi ÷k‰ »ı ±ı K›Îfi flάı »ı ⁄‘Îfi_.
÷ı hÎÌ…\_ ¤Î√ÌÿÎfl ◊›_ ±Î √Ï÷ÁËΛ¿ ÷k‰.              Ëflı¿ ‰V÷ Â_ ◊¥ »ı ±fiı ⁄‘Îfi_ K›Îfi flάı »ı. ±ıÀ·ı Á’fl‰Î¥{fl
(6) Á_ÁÎfl ±ıÀ·ı » ÷k‰˘fiÌ ¤Î√ÌÿÎflÌfi˘ ‘_‘˘ !        137   138                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

…ı‰_, ±ıfiı ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ. ¬Î·Ì Á’flω{fi … ¿fl‰Îfi_. ±ı «ı÷fi     ’ÎÀ˝fifl »ı. ±fiı ±Î ¿Ëı »ı ¿ı, “Ë_ … ¿fl_ »\_ ±Î ⁄‘_.” ±ıÀ·ı ’ı·Î
÷k‰fi_ ¿Î‹ »ı ±ı‹Î_. »fiÌ ¤Î√ÌÿÎflÌ‹Î_ ±ıfiÌ ŒflΩı Â_ ? I›Îflı ¿Ëı,   ¤ÎÏ√›Î±˘ Ï«œÎ›Î »ı, ÷ı ÷ı· ¿ÎœÌ fiάı »ı ±ıfi_. Ï«œÎ› ¿ı fiÎ
“Á’flω{fi ¿fl‰Îfi_. ⁄˘·‰Î-¿fl‰Îfi_ fiËŸ, ‰œ‰Îfi_ fiËŸ, ¿Â_ ¿fl‰Îfi_     Ï«œÎ› ? ¬flı¬fl_ ¿Ë˘ fiı ? “Ë_ … ¿fl_ »\_” ±ı‹ ±Î¬˘ ·¥ ⁄ıÃ˘
fiËŸ. ·Î‰‰Îfi_-·¥ …‰Îfi_ ¿Â_ … fiËŸ. ±ı‹Î_ ±ÎI‹Î±ı ⁄‘Î µ’fl      »ı. I›Îflı ’ı·Î ¤ÎÏ√›Î ¿Ëı »ı, “‹Ò±Î, ⁄‘_ ¿Î‹ ±‹ı ¿fḻı fiı
K›Îfi flά‰Îfi_ ¿ı ±Î ⁄‘_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ »ı. ¤Ò·«Ò¿ ˢ› ÷˘ ¬⁄fl    ÷_ ±ı¿·˘ ‹Î◊ı ·¥ ’Õ_ »\_ ?”
’ÎÕ‰ÎfiÌ, Á‹…HÎ ’ÎÕ‰ÎfiÌ. ÷‹Îflı ±Î"L·Ì (Œ@÷) ÏfiflÌZÎHÎ ¿fl‰Îfi_            ⁄fiÌ ⁄ıÃ˘ ‹ÎÏ·¿, «ı÷fi !
¿ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı «Î·Ì flèÎ_ »ı. ÷‹Îflı …flÎ ÿı¬flı¬ flά‰ÎfiÌ ¿ı ¿ı‹ ¤¥,
±Î ¿ÎÏÀ*√‹Î_ ‹˘Õ_ ◊›_. ±ıÀ·_ …, ‰œ‰Î-¿fl‰Îfi_ fiËŸ. ÏfiflÌZÎHÎ ÷‹Îflı     ÷ı ’ı·Î ¿Ëı »ı, “÷_ @›Î_ Ë÷˘ ’Ëı·Î, ¿ÎÏÀ*√ µ’fl Ë_ »\_.”
Œ@÷ Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_. ±Î ⁄‘Î ¿Î‹ ¿flÌ flèÎÎ ±ı Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_.     ÷˘ ’ı·˘ ¿Ëı »ı ¿ı, “±S›Î, Á΋Îfi ‹Îfl˘.” “±S›Î, …B›Î ‹ÎflÌ fiı
±Î ⁄‘ÎfiÌ µ’fl ÿı¬¤Î‚ ¿›Î˝˝ ¿fl‰Îfi_. ¿˘¥fiı ÀˆÕ¿Î‰Îfi_ fiËŸ, ±ı‰_    ÷_ ‰E«ı ¿«¿« Âıfi˘ ¿flı »ı ?” ’ı·Î_ ¿Ëı, “÷_ Âıfi˘, ±S›Î ‹Ò±Î,
÷ı‰_ fiËŸ ¿fl‰Îfi_. ±Î’HÎı Â_ ¿fḻı »Ì±ı ? I›Îflı ±Î ⁄‘ÎfiÌ µ’fl    ±I›Îflı ±Î ⁄‘Ì ‰V÷±˘ ±‹ÎflÌ µ’fl ±Î‰Ìfiı.” ⁄ÌΩ ’Î_« ¤Î√Ì›Î
ÿı¬¤Î‚ ¿fḻı »Ì±ı. ÿı¬¤Î‚ ±Î’HÎ_ ¿Î‹ »ı. T›‰V◊Î ⁄ÌΩfiÎ       ¿Ëı »ı, “÷_ ¨CÎı »ı I›Îflı ‹ËŸ ⁄‘_ ¿˘HÎ «·Î‰ı »ı, ±‹ı ¤Î√ÌÿÎfl
ËÎ◊‹Î_ »ı. ÁÏ≠LÀıLÕLÀ’b_, ¬Î·Ì Ωı‰Îfi_ fiı ΩHΉÎfi_, ⁄Á. ⁄Ì∞     fiËŸ ? ±Î’HÎı Áfl¬Î ¤Î√ÌÿÎfl »Ì±ı.”
¤Î_…√Õ fiËŸ ¿fl‰ÎfiÌ. ¢ ‹Î· Á΋Îfi ±ÎT›˘-√›˘ ±ı ⁄‘Ì ÷’ÎÁ          ±ıÀ·ı ⁄‘Î_ ÷k‰˘ »ı, ÷ı ¿Î‹ ¿flÌ flèÎÎ_ »ı. ÷ı‹Î_ ±Î’HÎı
flά‰ÎfiÌ. ±ı ÷k‰ «ı÷fi …ı ÷‹ı ’˘÷ı »˘.               (ω¤Îω¿) ±ÎI‹Î, ’˘÷ı “±Î Ë_, ±Î ‹ıÓ ¿›*, ±Î ‹ıÓ ¿›*, ±Î ‹ıÓ
         ±Î‹ «Î·ı »◊Ì ‘_‘˘ !               ¿›*. ±Î ‹Îfl_”, ¿Ëı »ı. ±Î ‹Îfl_, ±ıÀ·ı ’ı·Î ⁄‘Î_fiÌ ’ÎÀ˝fiflÂÌ’
                                 … ∂ÕÎÕÌ ÿÌ‘Ì ±ıÀ·ı ⁄‘Î ¤ÎÏ√›Î±˘±ı ÿΉΠ‹Î_ÕuÎ »ı. ⁄˘·˘,
   ±Î ⁄‘Î_ ÷k‰˘fi˘ ‰ı’Îfl «Î· ◊›˘ »ı ±Î. » ¤Î√ÌÿÎfl˘, ÷ı
                                 ±Î ÿΉΠ‹Î_ÕuΠˢ› ±ı‹Î_ ¿˘¥ Á¬Ì ˢ› ¬fl˘ ? ¿flı »ı ⁄‘Î
±Î¿ÎÂfiÌ …B›Î ±fiı ⁄ÌΩ ’Î_« ¤Î√ÌÿÎfl˘. ˵˵fi_ (ÁËÁËfi_)
                                 ¤ı√Î ◊¥fiı, ÷˘ ±Î’HÎı ’ÎÀ˝fiflÂÌ’ V‰Ì¿Îfl‰Ì fiÎ ’Õı ±ı‹fiÌ, ¿ı
¿Î‹ ¿flÌ «Î· ¿flÌ ±Î ¤Î√ÌÿÎflÌ.
                                 ¤¥, ±Î ÷‹ı ¿›* !
   ÏÁ@Á ≥Àfi˝· ’ÎÀ˝fifl ¥fi ‘ÌÁ ‰SÕ˝. «ı÷fiı› ’ÎÀ˝fifl »ı,
                                    ±Î ’ı·Î ¤Î√ÌÿÎfl ¿_¥ …ı‰Î÷ı‰Î fi◊Ì. ¿ı‰Î ? “±Î‰Ì Ω,
’fl‹Îb› ’ÎÀ˝fifl »ı, ’»Ì √Ï÷ÁËΛ¿ ’ÎÀ˝fifl »ı, „V◊Ï÷ÁËΛ¿
                                 ÷ÎflÎ ⁄Î’fiı ÁÌ‘˘ ¿flÌ fiά̱ı.” ¿ËıÂı. ÷ı √˘ÿÎ ‹Îfl ‹Îfl ¿flı »ı
’ÎÀ˝fifl »ı, ±‰¿Î ÿıfiÎfl˘› ’ÎÀ˝fifl »ı. ÀÎ¥‹ ’ÎÀ˝fifl. ’˘÷ ’˘÷ÎfiÎ_
                                 ±fiı Ωı ÿΉΠ«Î·ı »ı. ±Î‹fiÎ …ı‰Î ‰¿Ì·˘› ’HÎ ‹‚Ì ±Î‰ı »ı
¿Î›˘˝ ¿flı »ı ±Î‹Î_. ’˘÷’˘÷Îfi_ ¿Î‹ ‰Ëı_«Ì ·Ì‘_ »ı. ±fiı ±ÎI‹Îfiı
                                 ’λÎ. ‰¿Ì·˘ ±Î‹fiÎ ’Z΋Î_ ’ÕuΠˢ› I›Îflı ’ı·˘ ωfl˘‘‹Î_ ’ÕÌ
±Î ⁄‘Îfi_ ÏfiflÌZÎHÎ ¿fl‰Îfi_ »ı, ÿı¬¤Î‚ ¿fl‰ÎfiÌ »ı. ±ıfiı ¤Î√ÌÿÎflÌ
                                 Ω›. ‹ËŸ {CÎÕÎ, ⁄‘Ì ¤Î_…√Õ˘ «Î·ı »ı.
±ıÀ·Î ’Òfl÷Ì Ë÷Ì. ÿı¬¤Î‚ ¿fl‰Î ’Òfl÷Ì ±ıfiÎ ⁄ÿ·ı «˘ÓÀÌ ’Õu˘
¿ı “±Î ‹Îfl_ »ı, ‹Îfl_ »ı.” ±Î ±Î¬__ ÿ⁄Î¥ ’Õu˘. “÷‹ı ⁄‘Î Â_             ωÂıʤΉ◊Ì ◊›˘ Á_ÁÎfl !
¿fl˘ »˘ ? Ë_ … ⁄‘_ ¿fl_ »\_, ‹ÎflÎ ÏÁ‰Î› ±Î ⁄‘_ ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ?”       ⁄˘·˘, ‰¿Ì· fiÎ ¿fl‰˘ ’Õı ’»Ì ? ’ı·Î ⁄‘αı ÷˘ ‰¿Ì·
   ±Î » ¤ÎÏ√›Î‹Î_, ±ÎI‹Î ±ı¿ ‰fi ÏÁ@Á◊ (»ßÎ ¤Î√fi˘)       fl˘@›Î ’»Ì ±Î ¤¥ …ı‰Î.
(6) Á_ÁÎfl ±ıÀ·ı » ÷k‰˘fiÌ ¤Î√ÌÿÎflÌfi˘ ‘_‘˘ !       139   140                  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

   ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ±ı ±‹Îflı ±Î⁄aÀˇıÂfi @·˘{ ±ı¿ Ë÷_.   µI’Lfi ◊›˘ ±ıÀ·ı “Ë_ ¿fl_ »\_” ±Î‰Ì √›_. ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Î {CÎÕÎ
±ı iÎÎfiÌ ‹‚ı ÷˘ Ïfi¿Î· ¿flÌ ±Î’ı, ÷˘ ¿⁄Ò· ⁄‘Îfiı.         «Î·ı »ı. ±ıÀ·ı »^À˘ ◊¥ Ω›fiı, ±ı¿ Œıfl˘ ’˘÷Îfi_ ±Î (V‰w’) ΩHÎÌ
   ÿÎÿÎlÌ — “’HÎ {CÎÕÎ ÂÎ◊Ì ¤Î¥ ±Î ? Ë_ ±ı¿·˘ »\_. ‹ËŸ
                                Ω›, ’»Ì ⁄‘_ ±ı‹ (±Ë_¿Îfl) fiÎ ¿flı. ’»Ì {CÎÕ˘ fiÎ flËı. ±Î ⁄‘_
±I›Îflı ¿˘HÎ ‹Ò±Î ¿«¿« ¿fl˘ »˘ ÷ı ? ±I›Îflı ÁÒ¥ …‰Î ÿ˘ fiı ?”   ±iÎÎfi÷Î◊Ì «ÎS›Î ¿flı, ·˙Ï¿¿ flÌ÷ı ±ıfiÎ ÷˘ŒÎfi «Î·ı »ı.
’HÎ fiÎ Á҉Πÿı. ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ⁄fiı·_ fiËŸ, ±fi¤‰‹Î_ fiËŸ ±Î‰ı·_ ?      ˉı ⁄ÌΩ ⁄‘Î ¤ÎÏ√›Î ÏflÁΛΠ»ı. Ωı ÿΉ˘ ‹Î_Õu˘, ‹Îfl
   ≠Ufi¿÷ν — «Î·ı, ±flı ¬Ò⁄ !
                                Ã˘¿ Ã˘¿ ¿›Î˝ ¿flı »ı. ˉı ÂÌ flÌ÷ı »^À¿˘ ◊Λ, ±ı ¬⁄fl fi◊Ì ’Õ÷Ì.
                                ±Î ⁄‘Î ¬flÎ⁄ »ı, ±ı‰_ ±ıfiı ·Î√ı »ı. ’HÎ fiÎ, ÷_ »^À˘ ◊¥ Ω
   ÿÎÿÎlÌ — ±fi¤‰Ì »˘ ? ±ı@V’À˝ ?               ‹Ò±Î, fiËŸ ÷˘ ‹Î›˘˝ …¥Â. ±ıÀ·ı ±‹ı »^À˘ ¿flÌ ±Î’̱ı, ±Î
   ≠Ufi¿÷ν — ±fi¤‰Ì, ±ı@V’À˝ fiËŸ. {CÎÕÎ Ωı¥±ı »Ì±ı,      ŒÁ΋H΋Î_◊Ì.
{CÎÕÎ ¬Ò⁄ «Î·ı »ı.                          ±Î ÿıËfiÌ «_ÿ·Î· fi΋fiÌ ÿ¿Îfi‹Î_ ±Î’HÎı »ßÎ ¤Î√fiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Î¿Ì Ë_ ÷˘ ±ı@V’À˝ ◊›ı·˘ Ë÷˘. ¨CÎ ±Î‰ı … fiËŸ   ’ÎÀ˝fifl Ë÷Î ±fiı ±ı ⁄‘Îfi˘ ¤Î√ ’ÕÎ‰Ì ·Ì‘˘ ¿ı “Ë_ … «_ÿ·Î·
fiı, ÂÌ flÌ÷ı ±Î‰ı ÷ı ? U›Î_ Á‘Ì iÎÎfi ◊›_ Lˢ÷_ I›Î_ Á‘Ì ±Î‰÷Ì  ±fiı Ë_ ⁄‘_ ¿fl_ »\_.” ±ıfiÎ ⁄‘Î {CÎÕÎ »ı. ±fiı ˉı ÷˘ ±Î’HÎı
fi”÷Ì. ±Îfiı ·Ì‘ı ±Î⁄w …÷Ì flËÌ. ‹˘ÀÎ ±Î⁄wÿÎfl ! √΋‹Î_ ÿÁ     ±Î’H΢ ¤Î√ … ¿ÎœÌ ·Ì‘˘ ±ıÀ·ı »^ÀuÎ. ±Î ÷ı‹Î_ ±Î’HÎı Ωı›Î
‰ÌCÎÎ ¤˘Ó› (…‹Ìfi) ±fiı ±ı¿ »Î’fl_ (CÎfl), ÷ı‹Î_ ‹˘ÀÎ Ωı ¿˘¥    ¿fl‰Îfi_ Ë÷_, I›Î_ ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰Î ‹ËŸ ËÎ◊ CÎη̱ı ?
¬_¤Î÷fiÎ fi‰Î⁄ fiÎ ±ÎT›Î ˢ› ±ı‰˘ fl˘Œ ˢ› ! ±flı, ¬_¤Î÷fiÎ           ±Î‹Î_ ¤√‰Îfi »ı »Ã˚ÃÎ ’ÎÀ˝fifl !
fi‰Î⁄fiı √Î_Ãı fiËŸ ’λÎ. √Λ¿‰ÎÕfiı ’HÎ fiÎ √Î_Ãı ±ı‰Î !
                                   ≠Ufi¿÷ν — ±Î ÿά·˘ ±Î’Ìfiı » ÷k‰˘fiÌ ‹˘ÀÌ ‰Î÷ ¿flÌ.
   ≠Ufi¿÷ν — ±ÎM÷‰ÎHÎÌ‹Î_ ·¬Î›_ »ı ¿ı ©ÎI‹Îfiı ⁄ÌΩ ÷k‰˘
                                   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë ‹˘ÀÌ ‰Î÷ »ı. ±ı¿ ÂflÌfl‹Î_ » ÷k‰˘ ˢ›
√Î_Ã÷Î fi◊Ì, ÷˘ ±Î’ı ±ı ÷k‰˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±fi¿Ò‚ ¿›Î* ?
                                I›Îflı ÂflÌfl ⁄fiı. ˉı » ÷k‰˘ ±ıÀ·ı ‘ıfl ±Îfl ÏÁ@Á ’ÎÀ˝fiÁ˝ ¥fi
   ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ı iÎÎfi ◊Λ ±ıÀ·ı ±fi¿>‚ ◊¥ Ω›. ±iÎÎfi      ‘ÌÁ ⁄˘ÕÌ.
ˢ› ÷˘ Ë…\ √Î_Ãı fiËŸ. ±Ë_¿Îfl ◊Λ ÷˘ ⁄ÌΩ_ ÷k‰˘ ¿Ëı »ı ¿ı        ±Î ‰SÕÛ‹Î_ ¿˘¥◊Ì ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î› ±ı‰_ fi◊Ì ¿ı “±Î Ë_ ¿fl_
“÷ÎflÎ ±ı¿·ÎfiÎ ⁄Î’fi_ »ı. ±‹ÎflÎ ⁄‘Î_fiÌ ¤Î√ÌÿÎflÌ »ı.” ±fiı iÎÎfi  »\_ !” ±ı‰˘ ¿˘¥fiı Ëy ·Î√ fiÎ ◊Λ. ¤√‰Îfi◊Ì ’HÎ ±ı‹ fiÎ
◊Λ ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl Ω› ±ıÀ·ı ’ı·Î ⁄‘Î_ «˘A¬Î_ ◊¥ Ω›. ±Î      ¿Ëı‰Î› ¿ı ‹ıÓ ±Î ⁄fiÎT›_ »ı ! ¤√‰Îfi “‹ıÓ ⁄fiÎT›_” ¿Ëı ÷˘ ⁄ÌΩ_
±iÎÎfifiı ·¥fiı ·œÎ·œ »ı ⁄‘_. ±iÎÎfifiı ·¥fiı ±Î¬˘ ‹ÎÏ·¿ ◊¥     ÷k‰˘ ¿Ëı ¿ı “·ı ¤¥, ⁄fiΉ I›Îflı ⁄Ì∞ ÿÏfi›Î, ±‹ı ¬ÁÌ …¥±ı
⁄ıÁı »ı. » ¤Î√ÌÿÎfl »ı ÷ı‹Î_ ±Î ±ı¿·˘ … ¿Ëı »ı ¿ı “‹Îfl_ »ı,   »Ì±ı.” ÷ı ¬ÁÌ Ω› ÷˘ ¤√‰Îfi ÷˘ ±Î‹ ·¬˘ÀÎ ‹Î›Î˝ ¿flı ! ˉı
Ë_ … »\_.”                           ⁄ÌΩ_ ÷k‰˘ fl˘Œ‹Î_ ±Î‰Ì Ω› I›Îflı ¤√‰Îfi ¿Ëı, “Ë_ ¬ÁÌ …™ »\.”_
   ωÂıÊ ¤Î‰ µI’Lfi ◊›˘, ±Ë_¿Îfl ∂¤˘ ◊›˘, ±ÎI‹Î‹Î_ fiËŸ.    ±ıÀ·ı ’ı·Î_ ⁄ÌΩ_ ÷k‰˘ ¿Ëı, “fiÎ ¤¥, ±Î’HÎÎ ⁄‘Î_fi˘ Ëy »ı !”
±ÎI‹Î ÷˘ ±ı‹ … »ı ’HÎ ±Î ⁄ı ¤ı√Î ◊›Îfiı ’»Ì ωÂıÊ ¤Î‰      ±Î ÷˘ » ›ı ÷k‰˘fiÌ “≥@‰· ’ÎÀÛfiflÂÌ’” (Áfl¬Ì ¤Î√ÌÿÎflÌ) »ı.
(6) Á_ÁÎfl ±ıÀ·ı » ÷k‰˘fiÌ ¤Î√ÌÿÎflÌfi˘ ‘_‘˘ !        141   142                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

±ıÀ·ı √˘Õ ¥{ fi˘À ›Ïfi‰Á˝ ±ıLÕ ›Ïfi‰Á˝ ¥{ fi˘À √˘Õ.         ±ıÀ·ı ¿ËıÂı, “±Î‰˘, ±Î‰˘.” ÷˘ ‹ËŸ ¿ËıÂı, “±Î fiηΛ¿fiı Â_ ¿Î‹
    ≠Ufi¿÷ν — ±ı‰_ ¿Ëı‰Î› »ı, √˘Õ fi◊Ì. ±Î ⁄‘_ fiı«fl· ≠˘ÁıÁ
                                 »ı ÷ı ?” ‹ËŸ ’λΠ±ı‰_ ⁄˘·ı. ±ı hÎÌΩı I≤Ï÷›‹˚ ⁄˘·ı ±ı‰_ ¿˘¥
… »ı.                              ‰¬÷ ⁄fiı ¬fl<_ ?
                                    ≠Ufi¿÷ν — ¿˘”¿ ‰¬÷ Â_, ·√¤√ ⁄‘Ì ‰¬÷ ⁄fiı.
    ÿÎÿÎlÌ — fi˘, fi˘, ËLÕˇıÕ ’flÁLÀ fl˘Ó√ (Á˘ À¿Î ¬˘À<_). √˘Õ
¥{ ‰fi ÏÁ@V◊ ’ÎÀ˝fifl ¥fi ‘ÌÁ ⁄˛õÎ_Õ. ËÌ ¥{ fi˘À ‘Ì ±˘fifl,          ÿÎÿÎlÌ — fl˘… ?
ËÌ ¥{ ‰fi ±Î"Œ ‘Ì ’ÎÀ˝fifl.
                                    ≠Ufi¿÷ν — ¤Ò·‹Î_ ⁄˘·Î‰Ì ·Ì‘Î ’»Ì ◊¥ Ω›fiı ¿ı Áη_,
    ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÷‹ı ±ı‹ ¿Ëı‰Î ‹Î_√˘ »˘ ¿ı U›Î_ ±Î√‚   ±Î‹fiı @›Î_ ⁄ıÁÎÕuÎ ?
∞‰ »ı, «ı÷fi »ı I›Î_ ±Î√‚ √˘ÕfiÌ 1/6 ’ÎÀ˝fiflÂÌ’ »ı ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î ‹÷¤ıÿ Ãıfl Ãıfl, CÎfl‹Î_, ‹ËŸ ±_ÿfl {CÎÕÎ-
    ÿÎÿÎlÌ — √˘Õ ¥{ ¥fi ±ı‰flÌ Ïø›ı«fl ‰ı‘fl ωÏ{⁄· ±˘fl     ‹÷¤ıÿ ˢ›. ±Î ÷˘ Ë‹HÎı ±Î iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì ±˘»Î ◊›Î, fiËŸ
¥fiωÏ{⁄·, fi˘À ¥fi Ïø›ıÂfi. ¥fi Ïø›ıÂfi ‘ıfl ¥{ fi˘ √˘Õ.        ÷˘ ’Ëı·Î_ ÷˘ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘› «ÎS›Î ¿fl÷Î ‹ËŸ ÷˘ŒÎfi. “±S›Î, ‹ıÓ
   ›ı ⁄˘ÕÌ «·Îfiı ¿ı Ï·›ı ‘ıfl ±Îfl ÏÁ@Á ’ÎÀ˝fiÁ˝. ‰fi √˘Õ     ÷‹Îfl<_ Â_ ⁄√ÎÕu_ »ı ÷ı ÷‹ı ‹Ò±Î ‹ÎflÎ CÎfl‹Î_ ‰œ˘ »˘ ⁄‘Î ?” I›Îflı
±ıLÕ ŒÎ¥‰ ±‘Á˝. fiε √˘Õ ¥{ V’Ÿ¿Ÿ√ ‘ıÀ ±Î¥ ±ı‹ Õ<π√        ¿Ëı, “÷‹ı ±‹Îfl_ Â_ ⁄√ÎÕu_ »ı, ÷ı ÷‹ı ΩHÎ÷Î fi◊Ì ? »
±ı‰flÌÏ◊_√, ¥Á¿ı Ï·›ı ¿˘À˝ ¿Î {CÎÕÎ «· flËΠˈ, ‰˘ ŒÎ¥‰      ¤Î√ÌÿÎflfi˘ Áfl¬˘ ‘_‘˘ ±fiı ÷‹ı ¿Ë˘ »˘ ¿ı ‹ıÓ ¿›*. ±ı ±‹fiı
’ÎÀ˝fiflfiı ÿΉΠ·√Î Ïÿ›Î ¿˘À˝ ‹ıÓ.                 ŒÎ‰Âı fiËŸ ±Î‰_.” ±ıfiÌ ±Î ‰œ‰ÎÕ ◊¥ √¥ »ı.

            ±_ÿflfiÌ ‰œ‰ÎÕ !                  ÷‹ı ¿Ë˘ »˘ ¿ı “‹ıÓ ¿›*” ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·Â˘. ÷‹ı ÁΑÎflHÎ flÌ÷ı
                                 ‰ÎHÎÌ ÷flÌ¿ı ⁄˘·˘, ¿ı “‹ıÓ ¿›*”, T›‰ËÎfl ÷flÌ¿ı. ’HÎ “‹ıÓ ¿›*” ¿Ëı‰_
    ±Î » ¤Î√ÌÿÎfl˘ ±Î ÿıË‹Î_ »ı. ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ‹÷¤ıÿ ¿ı‹   ±ı‹Î_ ÷‹Îfl˘ ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ‰Î_¿ fi◊Ì. ⁄‘_ ÁΛ_ÏÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›·
’Õı »ı, ‹ËŸ fiı ‹ËŸ ? ±Î’HÎÎ ±ËŸ ±_ÿfl ‹÷¤ıÿ ’Õı ¿ı fiÎ ’Õı ?    ±ıωÕLÁ »ı. ⁄‘Îfi_ ¤ı√_ »ı. ±Î ÷˘ “÷‹ı” «˘ÓÀÌ ’ÕuÎ, “‹ıÓ … ¿›*”
±ı¿ ’ZÎ ±Î‰_ ¿Ëı÷˘ ˢ› fiı ±ı¿ ’ZÎ ±Î‰_ ⁄˘·÷˘ ˢ›, ⁄˘·ı ¿ı    ±fiı ÷‹ı … ‹fi‹Î_ ‹ÎfiÌ ·Ì‘_, ⁄‘Î ¤Î√ÌÿÎfl˘fiı ÷˘ ¿ÎœÌ fiÎA›Î.
fiÎ ⁄˘·ı ?                            ±ıÀ·ı ±Î ¤Î√ÌÿÎfl˘ ‹Ò±Î ‹ËŸ ¿«¿«, ‰œ‰ÎÕ, ‰œ‰ÎÕ, ‹Îfl,
   ±Î¬Î ÂflÌfl‹Î_ ⁄ÌΩı ¿˘¥ ‹÷¤ıÿ … fiΠˢ›. ÂflÌflfiÌ ‹ËŸ      ÷˘ŒÎfi, ÷˘ŒÎfi, ÷˘ŒÎfi ¿flÌ ‹Ò¿ı »ı. ±ıÀ·ı ±Î “‹ıÓ”’b_ »^Àu_, ÷˘
‹÷¤ıÿ fiΠˢ‰Î Ωı¥±ı. ’Ëı·Î_ ÏËLÿV÷ÎfifiÎ ‹÷¤ıÿfiı ¿Îœ‰Î Œflı     ’»Ì ‰œ‰ÎÕ fiËŸ ¿˘¥ Ω÷fiÌ. Ωı ‰œ‰ÎÕ ±˘»Ì ◊¥ √¥fiı ⁄‘Ì ?
»ı ·˘¿˘. ±Î’H΢ ‹ËŸ ‹÷¤ıÿ fiΠˢ‰˘ Ωı¥±ı. ±fiı ‹ËŸ ‹÷¤ıÿ      ËıÓ... fiËŸ ÷˘ “Ë_, Ë_, Ë_...” ±Î ÂıÃfiı› ÷ı ±Î‰Ì ‰œ‰ÎÕ ◊÷Ì Ë÷Ì
◊›˘ ±ıÀ·ı √˘À΂˘. ’»Ì ÀıLÂfi. Â_ ◊Λ ? ’»Ì ¿˘Q≠ıÂfi ±Î‰ıfiı ?    fiı ⁄Ë ? ˉı ⁄‘Ì ±˘»Ì ◊¥ √¥fiı ?
    ≠Ufi¿÷ν — ±_ÿflfi˘ ‹÷¤ıÿ ±ıÀ·ı Â_ ? ÿά·˘ ±Î’Ìfiı Á‹Ω‰˘.     ≠Ufi¿÷ν — ËÎ, ÿÎÿÎ.
    ÿÎÿÎlÌ — ˉı «_ÿ¤Î¥ ¿˘¥fiı ⁄˘·Î‰÷Πˢ›, ¿˘”¿fiı ÿıA›˘      ÿÎÿÎlÌ — ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ’˘÷ı ±ı¿·˘ ¿fl÷˘ fi◊Ì, ⁄‘Î ¤ı√Î
(6) Á_ÁÎfl ±ıÀ·ı » ÷k‰˘fiÌ ¤Î√ÌÿÎflÌfi˘ ‘_‘˘ !        143   144                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

◊¥fiı ¿flı »ı ±Î. ⁄‘ÎfiÌ ¤Î√ÌÿÎflÌ »ı. I›Îflı ±Î ±ı¿·˘ ‹Î◊ı «˘ÓÀÌ   ⁄Ë {CÎÕÎ »ı fiËŸ fiı ?
’Õı »ı, I›Îfl ’»Ì Â_ ◊Λ ÷ı ? ±ıÀ·ı ˉı ÷‹fiı ±ı‹ ·Î√ı »ı
                                   ÿflı¿‹Î_ » … ¤Î√ÌÿÎfl »ı. √·Î⁄‹Î_ ’HÎ » ¤Î√ÌÿÎfl »ı,
¿ı Áη_, ⁄Ë ‰œ‰ÎÕ, ’Ëı·Î_ …ıÀ·Ì fi◊Ì Ë‰ı ! ’Ëı·Î_ …ıÀ·Ì fi◊Ìfiı ?
                                 ’HÎ ‰œ‰ÎÕ fi◊Ì. ’Î_« ¥„Lƒ›fi˘ V‰Î‹Ì ◊›˘ ÷˘ ‹Îfl΋Îfl ¿flÌ ‹Ò¿ı.
   ≠Ufi¿÷ν — fiÎ, ÿÎÿÎ.                    √·Î⁄‹Î_ »±ı Áfl¬Î. ÷ı◊Ì ’Îfi Áfl¬Î, Á√_‘ Áfl¬Ì. Á‹¤Î‰ı
   ÿÎÿÎlÌ — ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±ı› ⁄_‘ ◊¥ …Âı. ±Î ¤Î¥fiı ÷˘       Ïfi¿Î· ¿flÌÂ_, ‹ÎhÎ iÎÎ÷Î-ƒpÎ flËÌÂ_, ±ıÀ·ı ⁄οÌfiÎ ’Î_« ¤Î√ÌÿÎfl
C΋ÁÎHÎ «Î·÷_ Ë÷_, ’ÎÏ¿V÷Îfi fiı ÏËLÿV÷Îfi …ı‰_ «Î·÷_ Ë÷_, ÷ı ⁄‘_  ’»Ì Áfl¬Î «Î·Âı, ⁄fl˘⁄fl ¿Î‹ ¿flÂı. ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ fiËŸ ¿flı.
⁄_‘ ◊¥ √›_. ˉı ◊˘Õ<_ ±‹◊_ ‹ËŸ ±Î‰ı, ±Î‹◊Ì ±Î‰ı ±ı¿ ¤Î¥,        ±Î‰_ ±Î …√÷ ±Î ·˘¿˘fiı ÂÌ flÌ÷ı Á‹…HÎ ’Õı ? ±ı ÷˘
±Î‹◊Ì ⁄ı ±Î‰ı, ±ı‰_ ⁄‘_. ±Î‹◊Ì ±Î‰ı fiı ÷ı‹◊Ì ±Î‰ı, ÷˘ ’»Ì    U›Îflı ±Îfi˘ Œ˘Õ ’Õıfiı, ¿÷ν ¿˘HÎ »ı ? ’˘÷ı ¿˘HÎ »ı ? I›Îflı ±Î’HÎı
«Î·ı ‰‚Ì ◊˘Õ<_CÎb_.                          ı
                                 “±ıfi” ¿Ë̱ı ¿ı, “¤¥, ÷_ iÎΛ¿ V‰¤Î‰fi˘ »\,_ ÷Îflı Ωı›Î ¿fl‰_. ¿÷ν
   ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ±ÎI‹Î fiΠˢ›, ÷˘ ⁄ÌΩ ’Î_«       ±Î T›‰„V◊÷ »ı.” Á‹…HÎ ’ÎÕ̱ı »Ì±ıfiı ? ’»Ì ±ıfi˘ Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰ı.
¤Î√ÌÿÎfl˘ Â_ ¿fl‰ÎfiÎ Ë÷Î ?                               »fiÎ ¿›Î˝ ⁄Îfl fiı...
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·Î›. ±ı ’Î_« ¿Ëı »ı, “±‹Îfl΋Î_◊Ì ±ı¿     ±Î ÿ¿Îfi »ı fiı, ±ıfi_ fi΋ «_ÿ¤Î≥. ’HÎ ÷‹Îfl_ ¿˘HÎ ? ±Î
fiΠˢ÷ ÷˘ ÷‹ı ¤Î_√Ì ’Õ÷.”                    ÿ¿Îfi‹Î_ ÷˘ » ¤Î√̛Π»ı, ⁄Y›Î. ÷ı‹Î_ “÷‹ı” ±ı¿·Î … «˘ÓÀÌ ’Õ˘.
   ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ÷˘ ’»Ì ‹˘Z΋Î_ √›Î, ÷˘ ’»Ì ⁄οÌfiÎ ’Î_«    “‹Îfl_ … »ı, ‹Îfl_ … »ı.” ÷ıfiÌ ·œ‰ÎÕ ◊Λ ’»Ì.
÷k‰˘ @›Î_ √›Î_ ?                            » ¤ÎÏ√›Î ±Î‹Î_ »ı. ’λ˘ ’ˆHÎΉı ±ıÀ·ı «_ƒÎ⁄ıfi fi΋fiÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ı‹fiÌ ‹ı‚ı ’˘÷ÎfiÌ V‰÷_hÎ ‹Ω … ¿flı »ı ±ı.    ÿ¿Îfi‹Î_ ⁄ÌΩ » ¤ÎÏ√›Î ±ıÀ·ı ‹˘À_ ¿˘’˘˝flıÂfi ◊›_. ±fiı ¿˘’˘˝flıÂfi‹Î_
±ı‹fiı ¿ÂÌ ¬˘À √¥ fi◊Ì.                      ±ı ±ı¿ ⁄Î⁄˘ …L‹ı, ÷ı » ¤ÎÏ√›Î ·¥fiı ±Î‰ı. ’λΠ⁄ı⁄Ì⁄ıfi …L‹ı
                                 ÷ıfiÎ » ¤ÎÏ√›Î ¤ı√Î_ ◊Λ. ±fiı ±Î ’Ï÷-’IfiÌ ⁄Îfl ÷ı. ’»Ì
   ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ¤Î√ÌÿÎflÌ ±ıfiı ·Ì‘ı »ı fiı ?          ⁄Î⁄ÎfiÌ ‰Ë ±Î‰ı, ‰Ëfiı ⁄Î⁄˘ ±Î‰ı, ±ı‹ ¤ÎÏ√›Î ‰K›Î ¿flı. ’»Ì
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ıfiı ·Ì‘ı fiËŸ, ¿˘¥ ¿˘¥fiı ·Ì‘ı› fi◊Ì, ¿˘¥    ·œ‹˚·œÎ fiÎ ◊Λ, ÷˘ Â_ ◊Λ ÷ı ?
¿˘¥fiı ‹ÿÿı fi◊Ì, ¿˘¥ ¿˘¥fiı ¬˘Àı fi◊Ì, ¿˘¥fiı ‘y˘ ‹Îfl÷˘ fi◊Ì,        ˉı ±Î » ¤ÎÏ√›Î ◊¥fiı ±Î «·Î‰ı »ı ±fiı ⁄ÌΩ » ¤ı√Î
¿˘¥fiı ‹ÿÿ ¿fl÷_ fi◊Ì, ±Î"O·Î¥{ ¿fl÷_ fi◊Ì, ¿Â_ … fi◊Ì. ±Î ÷˘     ¿›Î˝ ±ıÀ·ı ¿˘’˘˝flıÂfi ◊›_. ±Î ·˘¿˘fiı ¬⁄fl fi◊Ì. ⁄˛ÎõHÎı› ¿Ëı÷Î
±Ë_¿Îfl ∂¤˘ ◊¥ √›˘ »ı, “‹ıÓ ¿›*” ±fiı ±Ë_¿Îfl Ïfi‹Ò˝‚ ◊Λ ÷ıfiÌ             ı       ı
                                 fi◊Ì ¿ı ±Î ¿˘’˘˝flÂfi ◊Λ »ı. ¿˘’˘˝flÂfi ‰‘÷_ Ω› fiı, ÿΔÕı ÿΔÕı ?
’HÎ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›fiı ÷fl÷ ?                      ±Î‹Î_◊Ì »^À¿Îfl˘ ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ±ıfi˘ ? ÿ—¬‹Î_◊Ì ‹@÷ ¿ı‹ ¿flÌfiı
   ≠Ufi¿÷ν — ÷fl÷ … ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›.                ◊Λ ÷ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — Ωı ⁄‘Î {CÎÕÎ ‹ËŸ ±˘»Î ◊¥ Ω›fiı ? ˉı ÷‹Îflı        ±ı‰Ì ±Î ÿÏfi›Î »ı. ±Î ΩHΉ_ ’Õı fiı ! ±Î ΩHÎı ÷˘ ∂¿ı·
(6) Á_ÁÎfl ±ıÀ·ı » ÷k‰˘fiÌ ¤Î√ÌÿÎflÌfi˘ ‘_‘˘ !        145   146                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2)

±Î‰ı. ±Î ΩHÎı fiËŸ ÷˘ ±Î ⁄‘_ √Ò_«‰Î›Î ¿flı fiı ! ±ıÀ·ı ±Î …ı       ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ÷k‰˘› ⁄‘Î_ ‰Ì÷flÎ√Ì … »ı, ±ıfiı flÎ√-¶ıÊ
ÿıËÎK›ÎÁ ◊›ı·˘ »ı, ±ı ±‹ı »˘ÕÎ‰Ì ±Î’̱ı ÷‹fiı. ⁄Î¿Ì fiËŸ ÷˘    »ı fiËŸ. fiÎÀ¿ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ “±Î’HÎı” ±Ë‹˚ ¿›* I›Î_◊Ì … ’ı·Î_ ⁄‘Î_
¿˘¥ ±‰÷Îfl‹Î_ ÿıËÎK›ÎÁ »^Àı fiËŸ.                 Á΋ÁÎ‹Ì {CÎÕÎ ◊›Î ¿ı “÷ÎflÎ ±ı¿·Îfi_ »ı ⁄‘_, ÷fiı Ωı¥ ·¥Â_.”
                                 ±ı «ÎS›_ ’»Ì...
       «ı÷fiı flËı‰Îfi_ ‹ÎhÎ iÎÎ÷Î-ƒpÎ...
                                    ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î’ı » ÷k‰˘fiÌ ¤Î√ÌÿÎflÌfi_ ⁄Ë Á_ÿfl
   ÷‹fiı ±Î ¤ÎÏ√›Î √Q›Î ?
                                 ºWÀÎ_÷ ±ÎM›_ »ı !
   ≠Ufi¿÷ν — √Q›Î.
                                    ÿÎÿÎlÌ — Ëo... ¿ı‰_ ÁflÁ !
   ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±Î ¤ÎÏ√›Î ±ı‹fiÌ ‹ı‚ı ¿Î‹ ¿fl÷Î_ ˢ› ÷˘       ¿˘¥ ÂÎVh΋Î_ fiΠˢ› ±ı‰Ì ‰Î÷ »ı ±Î. ⁄Ë {ÌHÎÌ ‰Î÷ »ı
±Î’HÎı ÂÌ ¤Î_…√Õ ±Î ⁄‘Ì fi¿Î‹Ì ? ÷fiı √‹ı »ı, fi◊Ì √‹÷_ ?      ±Î. » …HÎfi_, » ¤ÎÏ√›Îfi_ ‹ËŸ ÁÏË›Îfl_ »ı ! ±Î’HÎ_ fiı ’Îfl¿Îfi_,
   ≠Ufi¿÷ν — √‹ı »ı.                     ÁÏË›ÎflÎfiı Ωı …\ÿ_ ¿flÌ ÿÌ‘_ ÷˘ ¿˘À˝ ⁄_‘ ◊¥ Ω›.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ˉı ÷_ Â_ ¿fl_ »\_, ‰Ë̉À ⁄‘˘....               ±ÎflΑfi ¿fl˘ ‹ÎhÎ ±ÎiÎÎfi_ !
   ≠Ufi¿÷ν — Ωı›Î ¿fl‰Îfi˘.                      ±ıÀ·ı ±ı ÷˘ ⁄‘Îfiı Á‹…‰Î ‰Î÷˘ ¿fḻı »Ì±ı. ⁄οÌ, »
                                 ÷k‰ Á‹…‰Î◊Ì ¿_≥ µ¿ı· ±Î‰Âı ±ı‰_ »ı fiËŸ. ±Î’HÎfiı ±Î’HÎÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, ⁄Á, ⁄Á, Ωı›Î ¿fl‰Îfi˘. ±‹ı ÷‹fiı iÎÎfi
                                 ‹Ò_{‰÷Î ≠Ufi˘ ˢ› fiı, ÷ı ’Ëı·Î_ ÁÎ"S‰ ¿flÎ‰Ì ·ı‰Î. » ÷k‰ ÷˘
±Î’̱ı »Ì±ı fiı, ’»Ì ÷‹Îflı ±ı flËı, ÷‹Îflı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_.
                                 ±ı¿ ωiÎÎfi »ı. ±ı ΩHΉΠ…ı‰Ì ‰V÷ »ı. ±fiı ΩHΉΠ…ı‰Ì ‰V÷
   ÷‹ı ˉı ±ı‰_ ¿fl˘ »˘ ¿ı ¿èÎÎ◊Ì …\ÿ_ ¿fl˘ »˘ ?        fl˘… ±ÎflΑfi ¿fl‰ÎfiÌ fiΠˢ›. ±ı¿ … Œıfl˘ ΩHÎÌ ·Ì‘_ ±ıÀ·ı ‹fi‹Î_
                                 Á‹Î‘Îfi ◊≥ flèÎ_. ±fiı ±Î’HÎÎ fl˘…fiÎ ∂¤Î ◊÷Î_ ≠Ufi˘ ˢ› ÷˘
   ≠Ufi¿÷ν — ±ı‰_ … ¿fl_ »\_.
                                 ÷ıfi_ ÁÎ"S›Âfi ·Î‰‰_ ±ı ±ÎflΑfi ¿fl‰Î …ı‰Ì «Ì…. ±Î’HÎı ¿˘≥
                          _
   ÿÎÿÎlÌ — ˉı ÁÏ≠LÀıLÕLÀ’b_ ¿fl˘ »˘ ? “Ë_ ¿fl_ »\” ±ı‰_ fiËŸ  ÂËıfl‹Î_ ⁄Ë Ωı‰Îfi_ ˢ› ÷˘ ¿ËıÂı ¿ı ±ı¿ Œıfl˘ Ωı¥ ±ÎT›Î ±ıÀ·ı
¿fl÷Î fiı ?                            ’»Ì ±ı ÂËıflfi˘ ⁄˘Ωı fiËŸfiı ! ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î » ÷k‰fiÌ ‰Î÷
                                 fiÌ¿‚Ì, ±ı ÷‹ı ÁÎ_¤‚Ì ±ıÀ·ı ’»Ì ¿Â_› fiËŸ. ±ı ΩHÎÌ ·Ì‘_
   ±Î ±‹ı ±‹ÎflÌ ‹ı‚ı ÏfiflÌZÎHÎ-’flÌZÎHÎ ¿fḻı ±fiı ⁄‘ÎfiÎ
                                 ¿Ëı‰Î›. ËıS’ fiÎ ¿flı. ÿflfl˘… ±Î’HÎÎ T›‰ËÎfl‹Î_ ‹Ò_{‰÷Î ≠Ufifi˘
ÁÏ≠LÀıLÕıLÀ flË̱ı »Ì±ı. ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ fiËŸ. ÁË ÁËfi_ ¿Î‹ «ÎS›Î
                                 µ¿ı· ·Î‰ı I›Îflı ËıS’ ¿Ëı‰Î›. ÷‹Îflı ⁄Ë ±Î {ÌHÎÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ fiÎ
¿flı. ¿˘¥ ¤ÎÏ√›ÎfiÌ ⁄Ò‹ fiËŸ, ⁄flÎÕ˘ fiËŸ. …ı Ωı¥÷_ ˢ› ÷ı
                                 µ÷fl‰_. ±Î’HÎı ±ÎI‹Îfi_ ¿›Î˝ ¿fl‰_.
Á΋Îfi-⁄΋Îfi ⁄‘˘ ·Î‰ı, ·¥ Ω›.
                                             vvvvv
   ≠Ufi¿÷ν — ±Î ‹Ò‚ ÷˘ ‰Ì÷flÎ√Ì … ±fiı ±ı‹Î_◊Ì ±ıHÎı ±Î
fiÎÀ¿ ∂¤_ ¿›* ?

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:4
posted:5/19/2010
language:Romanian
pages:30