Docstoc

02 pg 1 to 45

Document Sample
02 pg 1 to 45 Powered By Docstoc
					                                2                     Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝
                                ˢ› ÷˘ ’ÁÓÿ … fiÎ ¿flı. ÷˘ ±Î ‹fiW›˘ ÂÎ◊Ì Ï‰Ê›˘‹ÎÓ ’Õı »ı ¿ı
                                ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ÿ˘Õ‘΋, ÿ˘Õ‘΋ ¿flı. ◊οı·˘ ˢ› ±ıÀ·ı ±ıfiı ¤Îfi fi◊Ì
                                flËı÷Ó ¿ı ±Î ¿Ì«Õ »ı, ±ıÀ·ı ±ı ‹Îfl ’Õ÷Ó fiάı »ı ‹ËŸ !! ⁄οÌ
            ¬_Õ — 1                 Ï⁄·¿· “ÁıLÁ” ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› I›Îflı ±Î ¿Ì«Õ ›Îÿ ±Î‰ı. fiËŸ ÷˘
                                “ÁıLÁÌ⁄·” ‹ÎHÎÁfiı ÷˘ ±Î ¿Ì«Õ √‹ı … fiËŸ fiı ! ±Î ÷˘ ÿ˘Õ‘΋fiÌ
   ωʛfi_ V‰w’, iÎÎfiÌ-ƒ„WÀ±ı !                ‹Ëıfi÷ fiı ±ıfiÌ ⁄‚÷flÎ, ±ıfiı ‹Ή‰Î ‹ÎÀı ±Î ¿Îÿ‰‹ÎÓ ’Õı »ı.
                                ¬ÎÕ΋ÎÓ ’ÕuÎ ÷ı◊Ì ¿flÌfiı ±Î ⁄‚÷flÎ ¿Ó¥ ÂÎÓ÷ ◊÷Ì fi◊Ì. …flÎ ÁÓ÷˘Ê
                                ±Î’ı ±ıÀ·Ó … ±fiı ¨CÎ ±Î‰Ì Ω›. ⁄Î¿Ì ’»Ì ÷˘ ‹fl‰Î …ı‰Ó ·Î√ı.
                                ±Î ωʛfiÎ ¿Îÿ‰ ¿fl÷ÎÓ ‰ÎÓÿflÎfiÌ ¬ÎÕÌfi˘ ¿Îÿ‰ ÷˘ ⁄Ë ÁÎfl˘, ±ı¿·Ì
                                √Ó‘ ±Î‰ı ±ıÀ·Ó …, ⁄Ì…\Ó ¿Ó¥ fiËŸ. F›Îflı ±Î ÷˘ ±’Îfl √Ó‘ fiı fi›Î˝
           [1]                    ¿ıÀ·Î_› ∞‰˘ ‹flÌ Ω› »ı, ’HÎ ¤Îfi fi◊Ì ±fiı ’λ˘ ¿Ëı »ı ¿ı, “ËÓ
                                …ˆfi »Ó.” ±S›Î, …ˆfi ÷˘ ±Î‰˘ fiΠˢ›. ±Î‹ÎÓ ÷˘ ¿fl˘Õ˘ ∞‰ ¬·ÎÁ
     ωf·ıÊHÎ, ωʛfiÎ V‰w’fi_ !               ◊¥ Ω› »ı !!!

         ¿Ì«Õ‹Î_ ÃoÕ¿fiÌ ‹{Î !                ±ı‰Ó »ı, Ïfiω˝Ê› ωʛ ¿˘fiı ¿è΢ »ı ? ±Î …√÷‹ÎÓ Ïfiω˝Ê›Ì
                                ωʛ˘ »ı. ±Î ÂflÌflfiı …wÏfl›Î÷ ‹ÎÀı …ı ¿_¥ ÿ΂-¤Î÷-Âο-fl˘À·Ì,
   ±Î ’ÎÓ« ≥ÏLƒ›fiÎ ¿Ì«Õ‹ÎÓ ‹fiW› ◊¥fiı ¿ı‹ ’ÕuÎ »ı ±ı …     …ı ¤ı√Ó ◊Λ ÷ı ¬Î‰. ±ı ωʛ fi◊Ì. ωʛ @›Îflı ¿Ëı‰Î› ? ¿ı ÷‹ı
±Ω›⁄Ì »ı ! ¤›Ó¿fl ¿Ì«Õ »ı ±Î ÷˘ ! ’HÎ ±ı fiËŸ Á‹…‰Î◊Ì,      ·O‘‹Îfi ◊Ή I›Îflı ωʛ ¿Ëı‰Î› »ı, fiËŸ ÷˘ ±ı ωʛ fi◊Ì, ±ı
⁄ı¤Îfi’HÎÎ◊Ì …√÷ «ÎS›Î ¿flı »ı. ±ı¿ ÁËı… Ωı ω«Îflı ÷˘ › ¿Ì«Õ   Ïfiω˝Ê› ωʛ »ı. ±ıÀ·ı ±Î …√÷‹ÎÓ ±ÎÓ¬ı ÿı¬Î› ÷ı ⁄‘Ó … ωʛ
Á‹Ω›. ’HÎ ±Î ·˘¿˘ ω«Îfl÷Î … fi◊Ì fiı ?! fi›˘˝ ¿Ì«Õ »ı. ÷˘     fi◊Ì, ·O‘‹Îfi ◊Λ ÷˘ … ωʛ »ı. ±‹fiı ¿˘¥ ωʛ … ±Õ÷˘ fi◊Ì.
‹fiW›˘ ¿ı‹ ±Î‰Î ¿Ì«Õ‹ÎÓ ’ÕuÎ »ı ? I›Îflı ¿Ëı, “⁄Ì∞ …B›Î±ı «˘A¬Ó  ωʛfiÌ …wfl ÂÌ »ı, ÷ı … ËÓ Á‹…÷˘ fi◊Ì. ±Î Ωfi‰fl˘ ’HÎ …ıfiÎ◊Ì
‹‚÷Ó fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±Î‰Î ¿Ì«Õ‹ÎÓ ÁÒ¥ √›˘ »ı.”            ¿ÓÀÎ‚Ì √›ÎÓ »ı, ÷ı ωʛ‹ÎÓ ±Î ‹fiW›˘fiı ‹{Î ±Î‰ı »ı, ±Î ¿¥
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ¿Ì«Õ ‹ÎÀıfiÌ ±iÎÎfi÷Î … »ı fiı ?        ±Ω›⁄Ì »ı ÷ı ?! ¿ı‹ ±Î ¿Ì«Õ‹ÎÓ {Ó’·Î‰ı »ı, ±ıfi˘ ω«Îfl … fi◊Ì
                                ±Î‰÷˘, ±ı‰Î “O·ÓÀ” ◊¥ √›Î »ı !!
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıfiÌ ±iÎÎfi÷Î »ı. ±ıÀ·ı … ¿Ì«Õ‹ÎÓ ’Õu˘ »ı.
’Î»Ó ±Îfiı Ωı Á‹…‰Î ≠›Ifi ¿flı ÷˘ Á‹Ω› ±ı‰Ó »ı, ’HÎ ’˘÷ı         ÷ı◊Ì ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflı ’ÎÓ«‹Ó ‹ËΉ˛÷ ⁄˛õ«›˝fiÓ CÎÎS›Ó ¿ı
Á‹…‰Î ≠›Ifi … fi◊Ì ¿fl÷˘ fiı !!                   ±Î…fiÎ ‹fiW›˘fiı ωʛfiÎ ¿Ì«ÕfiÓ ¤Îfi … fiËŸ flËı, ‹ÎÀı ±Î «Îfl
                                Ë÷Î, ÷ıfiÎ ’ÎÓ« ‹ËΉ˛÷ ¿flÌ ±ÎM›Î. ÷ı‹fiÎ ‹fi‹ÎÓ ±ı‹ ¿ı ·˘¿˘ ◊˘ÕÓ
   ¿˘¥ ¿Ëı ¿ı Ωfi‰fl˘fiı ±Î ωʛ˘ Ï≠› »ı ? ÷˘ ËÓ ¿ËÓ ¿ı fiÎ,   CÎbÓ Ï‰«Îflı, ±ÎfiÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ Á‹…ı. ±Î ÷˘ ¤›Ó¿fl ω¿ÚÏ÷ ¿Ëı‰Î›.
Ωfi‰fl˘fiı ±Î ωʛ˘ Ï⁄·¿· ’ÁÓÿ fi◊Ì. ’HÎ »÷ÎÓ › ±ı‹fiı “fiı«fl·”    ±ÎfiÎ_ ¿fl÷ÎÓ ÷˘ fi¿˝fiÓ ÿ—¬ ÁÎvÓ, fi¿˝fiÌ ‰ıÿfiÎ ÁÎflÌ, ’HÎ ±Î ‰ıÿfiÎ
µU¿ıflÎÀ ◊Λ »ı. ⁄Î¿Ì ±Î ωʛfiı ¿˘¥ ’ÁÓÿ … fiÎ ¿flı, ÁΫ˘ ’vÊ   ÷˘ ⁄Ë ¤›Ó¿fl !!
Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝                      3  4                       Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝
   ‹fiı ¿ıÀ·Î_¿ ‹ÎHÎÁ˘ ¿Ëı »ı ¿ı, “±Î ωʛ‹ÎÓ ±ı‰Ó ÂÓ ’ÕuÓ »ı  ÏfiflÎÓ÷ı. ÿËŸ‰ÕÎ ¬ÎΩı, ⁄‘Ó ¬ÎΩı. ±Î ⁄‘΋ÎÓ V‰Îÿ ·Î√ı »ı. iÎÎfiÌfiı
¿ı ωʛÁ¬fiı «ÎA›Î ’»Ì ‹ÎflÌ Ω÷ ‹flHÎ÷S› ◊¥ Ω› »ı, ‹ÎvÓ ‹fi      V‰Îÿ Á‹Ω›, ’HÎ ±ı‹fiı ±Î V‰Îÿ‹ÎÓ ÁÎvÓ-¬˘ÀÓ fiΠˢ› ¿ı ±Î ˢ›
‹flÌ Ω› »ı, ‰ÎHÎÌ ‹flÌ Ω› »ı ?” ‹ıÓ ¿èÎÓ ¿ı, ±Î ‹flÌ √›ı·ÎÓ … »ı   ÷˘ … ‹Îflı «Î·Âı. ωʛfi˘ ÷˘ iÎÎfiÌ ’vÊfiı V‰Mfiı › ω«Îfl fiÎ ±Î‰ı.
⁄‘ÎÓ, ’HÎ ÷‹fiı ¤Îfi fi◊Ì ±Î‰÷Ó fiı ŒflÌ ’Î»Ì ±ÎfiÌ ±Î … ÿÂÎ      ±ı ÷˘ ’ÎÂ‰Ì Ï‰zÎ »ı. ‹fiW›‹ÎÓ ¬S·Ì ’Ή÷Î ¿Ëı‰Î‹ÎÓ ±Î‰ı ÷˘
µI’Lfi ◊Λ »ı. fiËŸ ÷˘ ⁄˛õ«›˝ Ωı ¿ÿÌ Á«‰Î› ÷˘ ±ı¿ ±ı¿        ±ÎÀ·Ì … »ı. ‹fiW›’bÓ ÷˘ ‹˘ZÎfiı ‹ÎÀı … ˢ‰Ó Ωı¥±ı.
‹fiW›‹ÎÓ ÷˘ ¿ıÀ·Ì ÂÏ@÷ »ı !! ±ÎI‹ÎfiÓ iÎÎfi ¿flı ±ı Á‹›ÁÎfl
                                    ±fiÓ÷ ±‰÷ÎflfiÌ ¿‹ÎHÎÌ ¿flı I›Îflı ¨«Ó √˘hÎ, ¨«Î ¿‚‹ÎÓ …L‹
¿Ëı‰Î›. ±ÎI‹ÎfiÓ iÎÎfi ¿flı ±fiı ΩB≤Ï÷ flËı ±ıÀ·ı Á‹›fi˘ ÁÎfl µI’Lfi
                                 ◊Λ. ’HÎ ’»Ì ·Z‹Ì fiı ωʛfiÌ ’λ‚ ±fiÓ÷ ±‰÷ÎflfiÌ ¿‹ÎHÎÌ
◊›˘ ±fiı ⁄˛õ«›˝ ±ı ’ÿ˚√·ÁÎfl »ı. ±ıÀ·ı ±Î ωʛ‹ÎÓ ÷˘ ±ı¿ ÿËÎÕ˘
                                 ¬˘¥ fiάı !!!
› ⁄√ÎÕΛ fiËŸ. ±ı ÷˘ …Ó√·Ì ±‰V◊Î ¿Ëı‰Î›.
                                         ’fl‰Â÷α˘ ÂÌÿfiı ’˘ÊΛ ?
    ‹fi, ‰«fi, ¿Î›Î◊Ì ⁄˛õ«›˝ ’΂ı ÷˘ ¿ı‰_ ÁflÁ ‹fi˘⁄‚ flËı,
¿ı‰_ ÁflÁ ‰«fi⁄‚ flËı fiı ¿ı‰_ ÁflÁ ÿıË⁄‚ flËı ! ±Î’HÎı I›Î_ ¤√‰Îfi      ‹˘ZÎfiÌ ≥E»Î ÷˘ ⁄‘Ì ⁄Ë »ı, ’HÎ ‹˘ZÎfi˘ flV÷˘ ‹‚÷˘ fi◊Ì.
‹ËΉÌfl Á‘Ì ¿ı‰˘ T›‰ËÎfl Ë÷˘ ? ±ı¿-⁄ı ⁄E«Î_ Á‘Ì “T›‰ËÎfl” ¿fl‰˘.   ±ıÀ·ı ±fiÓ÷ ±‰÷Îfl◊Ì fl{‚’ÎÀ … ¿›˘˝ »ı ±fiı ±‰·Ó⁄fi ‰√fl
’HÎ ±Î ¿Î‚‹Î_ ±ı T›‰ËÎfl ⁄√Õ‰Îfi˘, ±ı‰_ ¤√‰Îfi ΩHÎ÷Î Ë÷Î,      ∞‰Î÷Ó fi◊Ì. ±ıÀ·ı VhÎÌ Ωı¥±ı »ı, ⁄‘Ó Ωı¥±ı »ı. ’ˆHÎı »ı, ÷ı › ±Î‘Îfl
÷ı◊Ì ±ı‹fiı ’Î_«‹_ ‹ËΉ˛÷ CÎη‰_ ’Õu_.               ¬˘‚ı »ı. ÷ı◊Ì ’ˆHÎı »ı fiı ?! ‹ÎHÎÁ ÏfiflΑÎfl flËÌ Â¿ı fiËŸ fiı ?!
                                 ÏfiflηÓ⁄ flËÌ Â¿ı fiËŸ fiı !!! iÎÎfiÌ ’vÊ ÏÁ‰Î› ⁄Ì…\Ó ¿˘¥ ÏfiflηÓ⁄
          ±Î {ıflfiı {ıfl ΩH›_ ?              flËÌ Â¿ı fiËŸ, ±‰·Ó⁄fi ¬˘‚ı … ¿ÂÓ !
   ωʛfiı {ıfl ΩH›Ó … fi◊Ì. {ıfl ΩHÎı ÷˘ ±ıfiı ±Õı fiËŸ fiı !       ±Î ¿fl˘Ï‚›˘ Ω‚Ó ‰ŸÀı, ’»Ì ’˘÷ı ‹ËŸ ’ÒflΛ. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î
÷ı◊Ì ¤√‰Îfiı ¿èÎÓ ¿ı iÎÎfifiÓ Œ‚ ωflÏ÷ ! ΩH›ÎfiÓ Œ‚ ÂÓ ? ¿ı ±À¿Ì   ÁÓÁÎflfiÓ Ω‚Ó ’˘÷ı … ∂¤Ó ¿flı·Ó »ı. √›Î ±‰÷Îflı ’˘÷ı ‹ÎÓ√HÎÌ ¿flÌ
Ω›. ωʛ˘fiÓ Ωı¬‹ ΩH›Ó fi◊Ì, ‹ÎÀı ÷ı‹ÎÓ ±À@›˘ fi◊Ì.         Ë÷Ì. ⁄Ï©fiÎ ±Î›‹ÎÓ ±Î’HÎı ÀıÓÕfl ¤›* Ë÷Ó ¿ı ±ı¿ VhÎÌ ÷˘ Ωı¥Âı
   ¤› flά‰Î …ı‰˘ ˢ› ÷˘, ±Î ωʛfi˘ ¤› flά‰Î …ı‰˘ »ı.      …. ⁄ı-hÎHÎ w‹ ËÂı, ±ı¿Îÿ »˘¿fl˘ fiı ±ı¿Îÿ »˘¿flÌ, fi˘¿flÌ ±ıÀ·Ó …
⁄Ì∞ ¿˘¥ ±Î …√÷‹ÎÓ ¤› flά‰Î …ı‰Ì …B›Î … fi◊Ì. ‹ÎÀı ωʛ◊Ì      Ωı¥Âı. ÷ıfiı ⁄ÿ·ı ‰Î¥Œ ÷˘ ±Î’Ì ÷ı ±Î’Ì, ’HÎ ÁÎÁ-ÁÁfl˘, Á΂˘-
«ı÷˘. ±Î ÁÎ’, ‰Ÿ»Ì, ‰ÎCÎ◊Ì fi◊Ì «ı÷÷Î ? «ı÷÷Î flË̱ı »Ì±ı fiı ?   Á΂Ήı·Ì, ‹ÎÁÌ ÁÎÁ, ¿Î¿Ì ÁÎÁ, Œ˘¥ ÁÎÁ, ‹Î‹Ì ÁÎÁ, ...... Ëı›
…ı‹ ‰ÎCÎfiÌ ‰Î÷ ±Î‰ı, I›Îflı ±ı ¤› ±Î’HÎı fiÎ flά‰˘ ˢ› ÷˘ ›     ŒÁ΋HÎ, ŒÁ΋HÎ !!! ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì ŒÁ΋HÎ ΩıÕı ±Î‰Âı ±ı‰Ì ¬⁄fl
±ıfi˘ ¤› ·Î√ı »ı fiı ? ÷ı‹ ωʛfiÌ ‰Î÷ ±Î‰ı fiı ¤› ·Î√‰˘ Ωı¥±ı.    ˢ÷ ÷˘ ±Î ‹ÎÓ√HÎÌ … fiÎ ¿fl÷ ⁄‚Ì ! ±Î’HÎı ÷˘ ÀıÓÕfl ¤›* Ë÷Ó ‰Î¥Œ
                                 ±ı¿·ÌfiÓ, ÷ı ±Î ⁄‘Ó ÂÓ ¿fl‰Î ±ÎM›Ó ? I›Îflı ¿ÿfl÷ ¿Ëı »ı, “¤¥, ±ı
¤› ˢ› I›ÎÓ ¬Î‰ÎfiÓ ‹˘…◊Ì …‹ı ? fiÎ. ±ıÀ·ı ¤› ˢ› I›ÎÓ ‹˘…
                                 ±ı¿·Ó ÷˘ fiÎ ±’Λ, ‹Î‹Ì ÁÎÁ, Œ˘¥ ÁÎÁ ±ı ⁄‘Ó ±Î’‰Ó ’Õı. ÷‹fiı
fiΠˢ›. …√÷ ±Î ωʛ˘ ¤›◊Ì ¤˘√‰÷Î ËÂı ? fiÎ. ±Î ÷˘ ·˘¿˘
                                 I›Îfl ‰√fl √‹ı fiËŸ. ±Î ÷˘ ·Ó√fl ⁄‘Ó Ë˘› I›Îflı … ⁄flÎ⁄fl ‹{Î
‹˘…◊Ì ¤˘√‰ı »ı. ¤› ˢ› I›ÎÓ ¤˘√‰À˘ … fiΠˢ›.
                                 ±Î‰ı !!” ±ı¿ ±ÎÀ·Ó ·ı‰Î …¥±ı I›Îfl ˢv_ ¿ıÀ·Ì ‰‚√ÎÕ, ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì
   ¿˘¥ ¿ËıÂı ¿ı …·ı⁄Ì ¬Î™ ? ÷˘ ËÓ ¿ËÓ ¿ı ±ı ÁÎflÌ »ı, ¬ÎΩı   ’fl‰Â÷α˘ ! ±ı ’fl‰Â÷Î ’Î»Ì ÁËfi ◊Λ fiËŸ.
Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝                        5  6                      Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝
   ≠ë¿÷ν — ±Î ‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÎÓ … ·ŒflÎ_ √‹÷ÎÓ fi◊Ìfiı ˉı !      ·Bfi‹ÎÓ ÷˘ ¿ıÀ·Î_› ±ı¿ÁÌÕLÀ ◊Λ »ı, »÷ÎÓ ¿ıÀ·Î_› ·Bfi ◊Λ »ı fiı ?
                                   ±Î ÷˘ ·BfifiÎ ¿>‰Î‹ÎÓ ’Õ‰Ó ’Õı »ı. ¿ÂÓ fiΠˢ› ÷˘ »ı‰Àı ‹Î-⁄Î’
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹ÎÓ ÷˘ » ¤Î√ÌÿÎfl »ı. ’ˆH›Î ±ıÀ·ı ±ı‹ÎÓ ’λÎ
                                   ’HÎ ¨«¿Ìfiı ±ı ¿>‰Î‹ÎÓ fiάı. ±ı ·˘¿˘ fiÎ fiάı ÷˘ ‹Î‹˘ ¨«¿Ìfiı
⁄ÌΩ »fiÌ ¤Î√ÌÿÎflÌ, ±ıÀ·ı ⁄Îfl ¤Î√ÌÿÎfl˘fiÓ ¿˘’˘˝flıÂfi ∂¤Ó ◊›Ó       fiάı. ±Î‰Ó »ı ±Î ŒÁ΋HÎ‰Î‚Ó …√÷ !!
’λÓ. »‹ÎÓ ÷˘ ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ·œ‰ÎÕ˘ «Î·ı … »ı, I›ÎÓ ’Î»Ì ⁄ÎflfiÌ
·œ‰ÎÕ˘ ∂¤Ì ◊Λ. ’»Ì ÿflı¿ »˘¿flı »˘¿flı fi‰Î » ¤Î√ÌÿÎfl˘ ’λΠ          ·Bfi ±ı ÷˘ ¬flı¬vÓ ⁄Ó‘fi »ı. ¤ıÓÁfiı ÕO⁄΋ÎÓ ’Òflı »ı ±ı‰Ì ÿÂÎ
‹ËŸ µ‹ıflΛ. ±ıÀ·ı ¿ıÀ·Ì ŒÁ΋HÎ ∂¤Ì ◊¥ Ω› !!!             ◊Λ »ı. ±ı ŒÁ΋H΋ÎÓ fiÎ ’ıÁΛ ±ı µk΋, ’ıÃΠˢ› ÷˘ › fiÌ¿‚Ì
                                   …‰Î› ÷˘ ‰‘ µk΋ ±fiı fiËŸ ÷˘ › »ı‰Àı Œ‚ «ÎA›Î ’»Ì fiÌ¿‚Ì
        ’flH›ÎfiÎ ’ÏflHÎ΋˘ ÷˘ …\±˘...              …‰Ó Ωı¥±ı !!! ’flHÎ÷ÎÓ ’Ëı·ÎÓ ÿÁ ÿËÎÕÎ ’Ëı·ÎÓ ‰Ë Ωı √ÎÕÌ‹ÎÓ ‹‚Ì
   ˉı ÷Îflı ÁÓÁÎfl‹ÎÓ ÂÓ ÂÓ Ωı¥±ı »ı ? ±ı ¿Ëıfiı.          ˢ› ÷˘ ÷ı ‘y˘ ‹Îflı. ±ıfiı ’Î»Ì ’˘÷ı ’ÎÁ ¿flÌ. S›˘, ±ı ‰Î¥Œ ◊¥
                                   √¥ ! ¿˘fiÌ »˘ÕÌ, ¿˘fi˘ »˘¿fl˘, fiËŸ ¿ÂÌ ·ı‰Î ÿı‰Î !! ‰Î¥Œ ‹flÌ
   ≠ë¿÷ν — ‹Îflı ÷˘ ±Î ÂÎÿÌ … fi◊Ì ¿fl‰Ì.              Ω› ÷˘ ’λΠflÕı. ÂÎ◊Ì ±ı flÕı »ı ? ±ı @›ÎÓ ±Î’HÎÌ Á√Ì Ë÷Ì ?
                                   ‹ÎfiÌ Á√Î¥ ÁÎ«Ì ¿Ëı‰Î›, ¤Î¥fiÌ Á√Î¥ ¿Ëı‰Î›, ⁄Î’fiÌ Á√Î¥
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÿıË … fi›˘˝ µ’ÎÏ‘ »ı fiı ? ’ıÀ‹ÎÓ ÿ—¬ı I›Îflı ±Î ÿıË
                                   ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ‰Î¥ŒfiÌ ÂÌ Á√Î¥ ¿Ëı‰Î› ?! ’Îfl¿Î CÎflfiÌ »˘ÕÌ, ÷ı
µ’fl ¿ı‰Ó ◊Λ »ı ? ÷˘ ⁄ÌΩfiÌ ÿ¿Îfi Á‘Ì ‰ı’Îfl ‹ÎÓÕ̱ı, ÷˘ ÂÓ ◊Λ ?
                                   Ωı‰Î √›˘ Ë÷˘ ÷ı CÎÕ̱ı ÷˘ ±Î‹ Œfl˘, ±Î‹ Œfl˘ ¿fl÷˘ Ë÷˘, ‹fl∞‹ÎÓ
¿ıÀ·Ì µ’ÎÏ‘ ±Î’ı ? ±fiı ’λΠ⁄ı-«Îfl »˘¿flÎÓ Ë˘›. ⁄¥ ±ı¿·Ì ˢ› ÷˘
                                   ±Î‰ı ÷˘ ÁıÓ@Âfi ¿flı. CÎıfl ·Î‰ı. ’»Ì ’λ˘ ‹ı‚ fiÎ ’Õı, ÷˘ ¿ËıÂı ¿ı
ÃÌ¿ »ı ‰‚Ì, ±ı ’ÎÓÁflÌ flËı ’HÎ ±Î ÷˘ «Îfl »˘¿flÎÓ !! ÷ı ÂÓ ◊Λ ? ’Îfl   ÕΛ‰˘Á˝ ·˘.
‰√flfiÌ µ’ÎÏ‘ !! fiflÌ “ŒÎ¥·˘” … ‰‘Ì Ω›. ±ıÀ·ı ¤√‰Îfiı ±ı‰Ó ¿èÎÓ
»ı ¿ı ±˙’«ÎÏfl¿ fiÎ ¿fl¢. ±fi’«Îfl ±ıÀ·ı ÷‹ı …ıfi˘ µ’«Îfl ’HÎ ¿›˘˝         ±ı¿ ¤Î¥ ‹fiı ¿Ëı »ı ¿ı ‹ÎflÌ ‰Î¥Œ ‰√fl ‹fiı ±˘ÏŒÁı √‹÷Ó
fi◊Ì ±ı‰˘ ±Î ÿıË »ı, ÷ı ÷˘ »ÒÀ¿˘ … fi◊Ì. ’HÎ ’ı·˘ µ’«Îfl ¿flı »ı, ’ˆHÎı  fi◊Ì. ±S›Î, ±ı¿ ‰Îfl ËÎ◊‹ÎÓ ’v ◊Λ ÷˘ ÷Ó «ÎÀÓ ? fiËŸ ÷˘ ÂÓ Ωı¥fiı
»ı, T›Î’Îfl ‹ÎÓÕı »ı, ±ı fiÎ ¿fl¢. fiı ±Îfiı ˉı µ’«Îfl ¿fl‰ÎfiÌ ≥E»Î    VhÎÌ‹ÎÓ ‹˘Ë ’΋ı »ı ?! ±Î¬Ó ÂflÌfl ’v◊Ì … ¤flı·Ó »ı. ±Î ’˘À·Ì
fi◊Ì, ÷ı◊Ì ¿Ëı »ı ¿ı ÂÎÿÌ … fi◊Ì ¿fl‰Ì.                 ÂÎfiÌ »ı, ±ıfiΠω«Îfl fiÎ ±Î‰ı ? ¤·ı ±Î«Îfl fiÎ »ÒÀı ’HΠω«Îfl
                                   ÷˘ fiÎ ±Î‰‰˘ Ωı¥±ı ? ‹fiW›fiı ±ıfiÌ VhÎÌ ’fl ≠ı‹ »ı, ±ıfiÎ ¿fl÷ÎÓ
   ›˘Ïfi‹ÎÓ◊Ì …L‹ ·ı »ı. ÷ı ›˘Ïfi‹ÎÓ ÷˘ ±ıÀ·ÎÓ ⁄‘Î_ ¤›Ó¿fl      ¤ÒÓÕfiı ¤ÒÓÕHÎ ’fl ‰‘Îflı ≠ı‹ »ı. ±Î ÷ı ¿Ó¥ ≠ı‹ ¿Ëı‰Î÷˘ ËÂı ? ±Î
ÿ—¬˘‹ÎÓ flËı‰Ó ’Õı »ı fiı ‹˘ÀÌ ™‹flfi˘ ◊Λ ¿ı ›˘Ïfi µ’fl … ’λ˘ Ω›     ÷˘ ’Ή÷Î »ı fiflÌ ! ≠ı‹ ÷˘ ¿˘fiÓ fi΋ ¿ı …ı ≠ı‹ ‰‘ı fiËŸ, CÎÀı fiËŸ
»ı. ±Î …√÷fi˘ T›‰ËÎfl … ±ı‰˘ »ı. ¿˘¥±ı ÁÎ«Ó Â̬‰ÎÕuÓ fi◊Ì fiı !      ±ı ≠ı‹ ¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘ ⁄‘Ì ±ÎÁÏ@÷ »ı. ‰‘Ì √¥ ÷˘ ±ÎÁÏ@÷ fiı
‹Î-⁄Î’ı › ¿Ëı ¿ı ’ˆH΢ ˉı. ±fiı ‹Î-⁄Î’fiÌ Œfl… ÷˘ ¬flÌ fiı ? ’HÎ     CÎÀÌ √¥ ±ı ω¿Ê˝HÎ ÂÏ@÷. Ωı ±ıgfl√ ÁÎflÎ_ ·Î‰Ì ±ÎM›Î_, ËÌflÎfiÎ ¿Î’
¿˘¥ ÁÎ«Ì Á·ÎË fiÎ ±Î’ı ¿ı ±Î‹ÎÓ ±Î‰Ó ÿ—¬ »ı. ±ı ÷˘ ¿ËıÂı, ’ˆHÎΉ˘   ÁÎflÎ ·Î‰Ì ±ÎM›Î ÷˘ ⁄¥ ±ÎÁ„@÷‹ÎÓ fiı ±ÎÁ„@÷‹ÎÓ ¬Â, fiı fiÎ ·Î‰Ì
ˉı. …ı◊Ì ±ıfiı I›ÎÓ »˘¿fl˘ ◊Λ ÷˘ ËÓ ÿÎÿ˘ ◊Ι. ⁄Á, ±ÎÀ·Ì … ±ı‹fiı    ±ÎM›Î ÷˘, “÷‹ı ±Î‰Î »˘, ÷‹ı ÷ı‹ »˘,” ÷ı ’»Ì {CÎÕÎ fi◊Ì ◊÷Î_ ?
SËΛ ˢ›. “±flı, ’HÎ ÿÎÿÎ ◊‰Î ‹ÎÀı ‹fiı ÂÓ ¿Î‹ ±Î ¿>‰Î‹ÎÓ fiά˘     ‹÷¤ıÿ fi◊Ì ◊÷Î_ ⁄Y›Î ?! ±Î‹ÎÓ ÂÓ Á¬ »ı, ÷ı ’ÕÌ flèÎÎ »˘ ? ÂÓ
»˘ ?” ⁄Î’Îfiı ÿÎÿÎ ◊‰Ó ˢ› ±ıÀ·Î ËÎv_ ±Î’HÎfiı ¿>‰Î‹ÎÓ fiάı.      ‹ÎL›Ó »ı ÷‹ı ? ±fiÓ÷ ±‰÷Îfl◊Ì ¤À¿ ¤À¿ ¿fl˘ »˘, ÷ı Ë…\ ¤À¿‰Îfi˘
Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝                         7  8                       Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝
¢ ¢¬ ’Õu˘ »ı ÷‹fiı ? ÂÓ ◊›Ó »ı ÷‹fiı ?                 …\±ı fiı ⁄ÌΩı ⁄‘˘ ÷˘ ±Î ¿«fl˘ »ı, ÁÕı·˘ ‹Î· »ı. ±ı‹ÎÓ ÂÓ Ωı‰Î
                                    …ı‰Ó »ı ?! I›ÎÓ … flÎ√ ◊Λ »ı. ±ı … ±Ω›⁄Ì »ı fiı ! ’˘÷ı fi◊Ì
    ‰Ì÷flÎ√ ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷˘fiı › g«÷Î ? F›Îflı ÂÎVhÎ ‰ÎÓ«ı,
                                    ΩHÎ÷˘ ? ΩHÎı »ı ⁄‘Ó …, ’HÎ ±ıfiı ±Î‰Ì Á‹… ±Î’Ì fi◊Ì.
÷ıÀ·˘ ‰¬÷ …flο ‹ËŸ ÃÓÕ¿ flËı. ÷ı › ’Î»Ó ‰ÎÓ«÷Î ‰ÎÓ«÷Î ›Îÿ ÷˘
                                    iÎÎfi̱˘±ı ‹Î· ’Ëı·ı◊Ì … Ωı›ı·˘ »ı. ±Î‹ÎÓ fi‰Ó ÂÓ »ı ÷ı ? ’λ˘
‹ËŸ ±Î‰Ì Ω› ¿ı ±Î…ı ¿Îfl¬Îfi΋ÎÓ ÷˘ ’ı·Ì ⁄ÎflÁ˘fiÌ ¬˘À √¥ »ı.
                                    ‰ËfiÌ ΩıÕı ÁÒ¥ Ω› »ı. ±S›Î, ±Î ‹ÎÓÁfiı … ÿÎ⁄Ìfiı ÁÒ¥ Ω› »ı ?!
÷ı ±ıfiı ¿ˆÕı ˵ ’Î»Ó !!! ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ¿ˆÕ, ¿ˆÕ fiı ¿ˆÕ. ±Óÿfl ’ı·Ó ¿ˆÕı
                                    ’HÎ ±ı ÷˘ ¤Îfi fi◊Ì fiı ! ±ıfiÓ fi΋ … ‹˘Ë fiı ?! ±‹fiı ÏfiflÓ÷fl
fiı ⁄ËÎfl ‹Î¿HÎ, ‹E»fl …ı ˢ› ÷ı ¿ˆÕı. flÁ˘Õ΋ÎÓ ⁄Î¥ ¿ˆÕı. ‹ıÓ ±ı¿ …HÎfiı
                                    ΩB≤Ï÷ ˢ›, ±ı‰flÌ Áı¿LÕ ΩB≤Ï÷ ˢ›, ±ıÀ·ı ±‹ı ⁄‘Ó ΩHÎ̱ı ¿ı
’Ò»›Ó, “¿ı‹ ¿ÓÀÎ‚Ì √›Î »˘ ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı ¿ı, “±Î ⁄¥ ÁÎ’HÎfiÌ
                                    fi›* ‹ÎÓÁ … »ı ±Î ⁄‘Ó.
’ıà ¿ˆÕı »ı.” ±ı‰Ì › ⁄ˆflÌ ¿ıÀ·Î_¿ ·˘¿˘fiı ‹‚ı »ı fiı ?! ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘
“÷‹ı ±Î‰Î fiı ÷‹ı ÷ı‰Î” ¿›Î˝ ¿flı, ÷ı …Ó’Ìfiı ¬Î‰Î › fiÎ ÿı Ï⁄«ÎflÎfiı !      ˉı ±Î‰Ì ‰Î÷ ¿˘¥ ¿fl÷Ó fi◊Ì fiı ? ¿ÎflHÎ ·˘¿˘fiı ωʛ √‹ı
ˉı ±ı ⁄Î¥ ÂÓ Á¬ ±Î’Ì ÿı‰ÎfiÌ »ı ? ±ı ¿Ó¥ “’fl‹ıfiLÀ” Á¬ ±Î’ı ?      »ı. ±ıÀ·ı ±Î ‰Î÷ ¿Îœı fiËŸ fiı ¿˘¥ ! …ı Ïfiω˝Ê›Ì »ı ±ı … ±Î ‰Î÷
÷˘ ÂÎ ÁÎv ’˘÷ı ÿ⁄Λı·˘ ⁄ıÁÌ flËı »ı ? ωʛ ¤ÒA›˘ »ı ±ıÀ·ı. fiËŸ     ¿Îœı, fiËŸ ÷˘ ±Î‰Ó ¬·‹˚ ¬S·Ó ¿˘HÎ ¿Ëı ? »ı‰Àı ÷˘ ±Î ⁄‘Ó »˘ÕuÎ
÷˘ Ïfiω˝Ê›Ìfiı ÕflΉfiÎfl ¿˘HÎ ?! ±ı¿ ωʛ ‹ÎÀı ’ÕÌ flËı‰ÎfiÓ ±fiı      ‰√fl »ÒÀ¿˘ … fi◊Ì. ÷‹ı ±‹fiı ¿Ë˘ ¿ı ‹Îflı ⁄˛õ«›˝‰˛÷ ·ı‰Ó »ı. ÷˘
’˘÷ÎfiÌ V‰÷ÓhÎ÷Î ¬˘‰ÎfiÌ ? ⁄ˆflÌ-»˘¿flÎfiÌ …_Ω‚ ±fiı ÷ı ±fiÓ÷         ±‹ı ËÎ ’ÎÕ̱ı. ÂÎ◊Ì ? ¿ı ¤¥ ⁄Ë ÁÎvÓ »ı ⁄Î, ¬fl˘ Á¬Ì ◊‰Îfi˘
±‰÷Îfl ⁄√ÎÕÌ fiάı. …ı ±Î‹ÎÓ◊Ì ¿ÿfl÷Ì flÌ÷ı »ÒÀu˘, ÷ıfiÌ ÷˘ ‰Î÷       ‹Î√˝ ±Î »ı, Ωı µÿ› ÷‹Îfl˘ ˢ› ÷˘. fiËŸ ÷˘ ’ˆH΢. ’ˆHÎÌfiı ±fi¤‰˘.
… ÂÌ ¿fl‰ÎfiÌ ?                             ±ı¿ Œıfl˘ ±fi¤‰ ◊›˘ ±ıÀ·ı ’»Ì ⁄ÌΩ ±‰÷Îfl‹ÎÓ »ÒÀÌ …Âı.
        ±Î¬Ì ÿÏfi›Îfi˘ ±ı ±ıÓÉÎÕ˘ !                 ≠ë¿÷ν — ¿˘”¿ »ÒÀÌ Ω›, fiËŸ ÷˘ ⁄Î¿Ì »ÒÀ‰Ó ‹U¿ı· »ı.
    ⁄Î¿Ì Ï‰Ê›¤˘√ ±ı ÷˘ fi›˘˝ ±ıÓÉÎÕ˘ … »ı. ±Î¬Ì ÿÏfi›Îfi˘         ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±fi¤‰fiı fi˘Ó‘ ¿flı ÷˘ »ÒÀı. ±‹ı ÷˘ ZÎHÎı ZÎHÎı fi˘Ó‘
±ıÓÉÎÕ˘ »ı. ±ÎI‹Îfi˘ ±Î‰˘ ¬˘flο ÷ı ˢ÷˘ ËÂı ? ±ÎI‹Îfiı ⁄ËÎflfiÌ      ¿fl‰Î‰Î‚Î.
¿ÂÌ ‰V÷fiÌ …wfl fi◊Ì, ÏfiflηÓ⁄ »ı. ¿˘¥ ±‰·Ó⁄fifiÌ ±ıfiı …wfl fi◊Ì.
’fl‹ÎI‹Î … »ı ’˘÷ı. ÏfiflηÓ⁄ ±fi¤‰‹ÎÓ ±Î‰ı, ±ıÀ·ı ’fl‹ÎI‹Î ◊¥          ≠ë¿÷ν — ±ı‰˘ ÷˘ ¿˘”¿ … fi˘Ó‘ ¿fl‰Î‰Î‚˘ ˢ›. fiËŸ ÷˘
… √›˘ !!! ±ıfiı ¿ÂÓ … ±Õı fiËŸ. ¤Ÿ÷˘fiÌ ±Îfl’Îfl «ÎS›˘ Ω› ±ı‰˘       ¿Ì«Õ‹ÎÓ ∂÷fl÷˘ … Ω›.
±ÎI‹Î ±Óÿfl »ı, ±fiÓ÷ Á¬fiÓ ‘΋ »ı !                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÷˘ ¿Îÿ‰ … »ı, ¨Õ˘ ¿Îÿ‰ »ı. ±ı‹ÎÓ ∂÷fl÷˘
   ±Î ¬˘¬Îfiı ±Î’HÎı ÂÓ ¿fl‰ÎfiÓ ? ¬˘¬Ó ÷˘ ¿Î·ı ÁÕÌ Ω›, ’ÕÌ      … Ω›. flÌÁ«˝ ÷˘ Ïfiω˝Ê›Ì ˢ› ÷ı ¿flÌ Â¿ı. Ï‰Ê›Ì ‹ÎHÎÁ flÌÁ«˝
Ω›, ¿˘Ë‰Î¥ Ω›, ¬˘¬Ó ÷˘ ÂÎfiÓ ⁄fiı·Ó »ı ? ±ı ±Î’HÎı fi◊Ì          ¿flÌ Â¿ı … fiËŸ.
ΩHÎ÷Î ? »÷ÎÓ ·˘¿˘ ¤Ò·Ì Ω› »ı fiı ? ¤Ò·Ì …÷ÎÓ ËÂı ·˘¿˘ ? ’HÎ
                                          Á¬fiÎÓ ÁΑfi ¿ı ±ÂÏ«fiÓ ÁÓ√˛ËV◊Îfi ?
±Î ¬˘¬Ó ÷‹fiı › ¤Ò·◊Î’ ¬‰ÕÎ‰Ì ÿı. ±‹Îflı iÎÎfiÌ ’vÊfiı ±Î‹
±Îfl’Îfl ÿı¬Î›. ¿’ÕÎÓ ⁄‘Ó Ë˘› »÷ÎÓ ¿’ÕÎÓfiÌ ‹ËŸ, «Î‹ÕÌfiÌ ‹ËŸ …ı‹       F›ÎÓ ¤˛ÎÓÏ÷flÁ‹ÎÓ …√÷ ÷ÿοÎfl ’ÕuÓ »ı. ¤˛Î_Ï÷flÁ ±ıÀ·ı ¬flı¬fl
»ı ÷ı‹ ›◊Ή÷ ÿı¬Î›. ’»Ì flÎ√ @›ÎÓ ◊Λ ? ’˘÷ı ±ı¿ ±ÎI‹Î …        flÁ fi◊Ì, »÷ÎÓ ‹ÎfiÌ ⁄ıÃ˘ »ı ! ÂÓ › ‹ÎfiÌ ⁄ıÃ˘ »ı !! ±ı Á¬fi˘ Œ˘Õ
Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝                        9  10                     Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝
’ÎՉΠΩ› fiı, ÷˘ fiflÌ ∂·À̱˘ ◊Λ !!!                  ¬Î‘Î ’»Ì «Î ’Ì‘ı·Ì ? ÷˘ ‹˘‚Ì ·Î√ı fiı ? ’»Ì ±Î’HÎı «Î‹ÎÓ CÎH΢
                                   ÀıVÀ ¿fl‰Î …¥±ı, ’HÎ ÀıVÀ fiÎ ⁄ıÁı. ±ı‰Ó ±Î …√÷ ±Áfl‰Î‚Ó »ı !!!
    ±Î ÂflÌflfiÌ flά˘ÕÌ ◊Λ »ı ±fiı ±ı flά˘ÕÌfiÎÓ ’fl‹Îb◊Ì ŒflÌ
ÂflÌfl ⁄ӑΛ »ı. ÷ı ±fiÓ÷ ±‰÷ÎflfiÌ flά˘ÕÌfiÎÓ ±Î ’ÏflHÎ΋ »ı. fi›˘˝        ±flı, ±Î‹ ÁflÁ ÿÒ‘’ο ¬Î‘˘ ˢ›, ÷ı › ∂·ÀÌ ¿flÌ fiάı ÷˘
±ıÓÉÎÕ˘ »ı ! ±Î ÷˘ ±ıÓÉÎÕÎfi˘ ±ıÓÉÎÕ˘ fiı ÷ıfi˘ › ±ıÓÉÎÕ˘ !! ±ıfiÌ  ¿ı‰˘ ÿı¬Î› ? w’Î‚Ó ËÎ◊‹ÎÓ {·Î› ±ı‰Ó ÿı¬Î› ? Ë‹HÎÎÓ ‹ËŸ flıÕuÓ
±ı … flά˘ÕÌ, ±ıfiÎ ±ı … ’fl‹Îb ⁄‘Î, ±ıfiÓ ŒflÌ ŒflÌ ⁄ӑΛΠ¿flı      Ë÷Ó ÷ı … ’Î»Ó fiÌ¿Y›_, ÷ı ËÎ◊‹ÎÓ ¿ı‹ fiÎ {·Î› ? ±ıÀ·ı ±Î ‹ËŸ
»ı !!! ‰ÎÁHÎfiı ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ±…‰Î‚̱ı ±ıÀ·ı ±ı ÿı¬Î› «˘A¬ÎÓ ’HÎ     ±ÂÏ«fiÓ ÁÓ√˛ËV◊Îfi »ı. ‹ËŸ flıÕ÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı … ±ÂÏ« ◊¥ Ω› »ı.
±…‰ÎY›Î ‰√fl ±ı‹ÎÓ … fl˘… fl˘… ¬Î ¬Î ¿flı ÷˘ √Óÿ‰ÎÕ˘ fi◊Ì ?        ‰ÎÕ¿˘ «˘A¬˘ ˢ›, ÿÒ‘’ο ÁÎfl˘ ˢ› ’HÎ ‹ËŸ flıÕ̱ı, fiı ±ıfi˘ ±ı
   ’ÿ˚√·fiÎ …ı √H΢ »ı fiı, …ı V◊Ò‚ √H΢ ¿ı …ı ±ÎÓ¬ı ÿı¬Î› ±ı‰Î   … ÿÒ‘’ο ’»Ì ∂·ÀÌ ¿flÌfiı ±Î’ı ¿ı ŒflÌ ’Ì Ω‰, ÷˘ fiÎ ’Ì Ω›
»ı, ¿Îfi◊Ì ÁÓ¤‚Λ, ±Î‹ V’½◊Ì ±fi¤‰‹ÎÓ ±Î‰ı, fiοfiı Á√Ó‘        fiı ¿ËıÂı, …ı ◊‰ÎfiÓ ËÂı ÷ı ◊Âı, ’HÎ fiËŸ ’Ì™. ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Ó ¤Îfi
±Î’ı, ∞¤fiı V‰Îÿ ±Î’ı ±ı‰Î »ı. ’ÿ˚√·fiÎ √H΢ ±fiı ±Î ≠οÚÏ÷¿      flËı÷Ó fi◊Ì fiı !!!
√H΢ ⁄ı ¤ı√Î ◊›Î »ı. ≠οÚÏ÷¿ √H΢ ±ı Ï‹l «ı÷fifiÎ »ı ±fiı              ÁΫ˘ ¿ıflÌfi˘ ¤˘√, ωʛ ¿fl÷Î_ !
’ÿ˚√·fiÎ …ı √H΢ »ı, ±ı ⁄‘Ó ¤ı√_ ◊¥fiı ±Î ·˘ËÌ-’vfiı ±Î ⁄‘_ ∂¤_
◊¥ √›_ fiı ÁÓÁÎfl ∂¤˘ ◊¥ √›˘ »ı. ÷ı◊Ì ±Î …√÷ ⁄‘Ó ‹ÒÓ{Î›Ó »ı.         ±Î …·ı⁄Ì fiÌ«ı ‘Ò‚‹ÎÓ ’ÕÌ Ë˘›. ’»Ì ±ı ±Î’ı ¿ı ¬Î¥ Ω‰
’˘÷ÎfiÌ ±iÎÎfi÷Îfiı ·¥fiı ±ıfiı ±Î ⁄‘Ì ±ÂÏ«fiÓ ¤Îfi flËı÷Ó fi◊Ì fiı      ÷˘ ¬Î› ¿ı fiÎ ¬Î› ? fiÎ. ¿ı‹ ? ±Î‹ ‹˘œÎ‹ÎÓ ÷˘ √‚Ì ·Î√ı »ı
¤Îfi fi◊Ì flËı÷Ó ±ıÀ·ı ±Î ÁÓÁÎfl ∂¤˘ flè΢ »ı.              ÷˘ › ? Ωı¥fiı … fiÎ ’ÎÕÌ ÿı fiı ? ±Î‹ w’Î‚Ì ¿ıflÌ Ë˘› ’HÎ ¬ÎÀÌ
                                   fiÌ¿‚Ì ÷˘ ? ÷˘ › ¿ËıÂı, fiÎ, fi◊Ì ¬Î‰Ì. ±ıÀ·ı ±ÎÀ·Ó ⁄‘Ó ±Î ·˘¿˘
   flÎ÷ı …·ı⁄Ì ¬Î› »ı, ÷ı Á‰Îfl‹ÎÓ …·ı⁄ÌfiÌ ÂÌ ÿÂÎ ◊Âı ? ±ı‰Ó
                                   Ωı¥fiı ¬Î› »ı. ∞¤ fiÎ ’ÎÕı ÷˘ › ŒıÓ¿Ì ÿı, ±ÎÓ¬ ±ı¿·Ì fiÎ ’ÎÕı
¤Îfi flËı »ı ·˘¿˘fiı ? ÂÎ◊Ì ¤Îfi fi◊Ì flËı÷Ó ? ¿ÎflHÎ ’ÿ˚√·fiÎ √H΋ÎÓ
                                   ÷˘ › fiÎ ’ÎÕÌ ÿı »ı, fiο ±ı¿·Ó fiÎ ’ÎÕı ÷˘ › »˘ÕÌ ÿı »ı. ±ıÀ·ı
… ±fiflÎ√ »ı ±ıfiı. ±Î ÷˘ ’ÿ˚√· »ı, ±Î ’ÒflHÎ ◊›Ó »ı ±fiı ’ı·Ó
                                   ±Î‹ÎÓ ’ÎÓ«ı› ≥ÏLƒ›˘ ¬Â ◊Λ I›Îflı ±ı ‰V÷fiı ¬Î› »ı. ’HÎ ±Î ωʛ
√·fi ◊Λ »ı ±ı‰Ó ¤Îfi … fi◊Ì fiı ? F›Îflı √·fi ◊Λ »ı, Á‰ÎflfiÎ
                                   ±ı¿·˘ ±ı‰˘ »ı ¿ı ⁄‘Ì ≥ÏLƒ›fiı ±ı √‹÷Ó … fi◊Ì. »÷ÎÓ “±ıfiı”
’ˢfl‹ÎÓ I›Îflı «Ì÷flÌ «œı »ı ?! ±S›Î, ⁄ıµ ’ÿ˚√· … »ı. ⁄ıµ
                                   ωʛ‹ÎÓ ‹{Î ±Î‰ı »ı, ±ı › ±Ω›⁄Ì »ı fiı !!
’ÿ˚√·fiÎ … √H΢ »ı, ’HÎ ±ıfiı ±ÂÏ«fiÓ ¤Îfi fi◊Ì ±ıÀ·ı …·ı⁄Ì
¬Î÷Ì ‰¬÷ı ÀıVÀ◊Ì ¤˘√‰ı »ı fiı ?!                      ’ÎÓ« ≥ÏLƒ›fiΠωʛ‹ÎÓ ±ı¿ ∞¤fi˘ ωʛ ±ı¿·˘ ÁΫ˘ ωʛ
                                   »ı. ⁄ÌΩ ⁄‘Î ÷˘ ⁄fiΉÀ »ı. © ωʛ ˢ› ÷˘ ±Î ±ı¿·˘ … ! ŒVÀ˝
   ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î fiı ’ÿ˚√·fi˘ ÁÓ›˘√ ◊Λ ±ıÀ·ı ÿflı¿fiı ±Î‹
                                   @·ÎÁ ËÎeÁfiÌ ¿ıfḻ˘ ˢ›, ÷ı ¿ı‰˘ V‰Îÿ ±Î‰ı ?! ¤˛ÎÓÏ÷‹ÎÓ Ωı ¿ÿÌ
… ◊Λ fiı ?
                                   © ωʛ ˢ› ÷˘ ±ÎÀ·˘ … »ı. «˘A¬˘ ¬˘flο ‹‚÷˘ ˢ› fiı ±ıfi˘
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ±ıfiı ¤˛Î_Ï÷ »ı I›ÎÓ Á‘Ì …. ⁄Î¿Ì “ËÓ ¿˘HÎ   V‰Îÿ ⁄ı¤fl‹˘ fi ◊›˘ ˢ›, ÷˘ ±ı ωʛ V‰Ì¿ÎflΛ ±ı‰˘ »ı. »ı ÷˘ ±Î
»Ó” ±ıfiÓ ¤Îfi fi◊Ì flèÎÓ ±ıÀ·ı ⁄ı¤Îfi’HÎı ±Î‰Ó «ÎS›Î ¿flı »ı. ¤Îfi     ’HÎ ¿ÏS’÷ …, ’HÎ ¨«Î‹ÎÓ ¨«_ ¿ÏS’÷ »ı. ±ÎfiÌ ‹ËŸ ω«ÎflHÎÎ
◊›Î ’»Ì ’˘÷ı »ÒÀ˘ ’ÕÌ √›˘. ’»Ì ±ıfiı ωʛÁ¬ ‹˘‚ÎÓ ·Î√ı. …·ı⁄Ì     ¿fḻı ÷˘ C≤HÎÎ fiÎ »^Àı fiı ωʛ‹ÎÓ ÷˘ ω«Îfl ¿fḻı ÷˘ C≤HÎÎ »^Àı.
Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝                       11   12                        Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝
    ωʛ˘‹ÎÓ ¤˘√ »ı … fiËŸ, ’HÎ ‹Îfiı »ı ¿ı ±Î ¤˘√ »ı. ¤˘√‹ÎÓ    ÂÎ◊Ì ¿è΢ ? ±ıÀ·Î ‹ÎÀı … ¿ı ±ı √·fi ◊Λ »ı.
÷˘ ’ÎÓ«ı › ≥ÏLƒ›˘ ¬Â ˢ›. ±Î ¿ıflÌ ±ı ¤˘√ ¿Ëı‰Î›. ±ıfiÌ Á√Ó‘
                                       ω«Îfl‰Îfi ‹ÎHÎÁ ωʛ‹ÎÓ Á¬ ÂÌ flÌ÷ı ‹ÎfiÌ ⁄ıÃ˘ »ı, ÷ıfiÌ …
ÁÎflÌ Ë˘›, V’Âı˝ › ÁÎfl˘ ˢ›, V‰Îÿ ’HÎ ±Î‰ı, ±ÎÓ¬fiı ±Î‹ √‹ı.
                                   ‹fiı fi‰Î¥ ·Î√ı »ı ! ωʛfiÎ_ M≤◊yflHÎ ¿flı ÷˘ ¬fl…‰Îfiı ‰·Òfl‰Î …ı‰Ó
F›Îflı ±Î ωʛ‹ÎÓ ÷˘ ¿ÂÓ »ı … fiËŸ. ±ı ÷˘ eSÁ ’ıflıÕÎ¥{ »ı.
                                   »ı. ±‹fiı ÷˘ ¬Ò⁄ ¬Ò⁄ ω«Îfl ±Î‰ı fiı ◊Λ ¿ı ±flıflı ! ±fiÓ÷ ±‰÷Îfl
ωʛ‹ÎÓ ¿˘¥ ≥ÏLƒ› ¬Â ◊÷Ì fi◊Ì. ±ÎÓ¬˘ › ±Ó‘ÎvÓ ¬˘‚ı. ¿ıflÌ Ωı‰Î     ±ÎfiÓ ±Î … ¿›* ?! …ıÀ·Ó ±Î’HÎfiı fi◊Ì √‹÷Ó, ÷ı ⁄‘Ó … ωʛ‹ÎÓ »ı.
‹ÎÀı ±ÎÓ¬˘ ±Ó‘ÎvÓ ¬˘‚ı ? fiο ¿Ëı ¿ı Õ>«Î ‹ÎflÌ ÿ˘ ? ‹ÎHÎÁ˘ √Ó‘Î÷Î_   fiflÌ √Ó‘ »ı. ±ÎÓ¬fiı Ωı‰Ó fiÎ √‹ı. fiοfiı ÁÒÓCÎ‰Ó fiÎ √‹ı. ÷_ı ÁÒ_CÎÌ
ËÂı ¬flÎÓ ? ⁄ı ÿËÎÕÎ fiÎ fiËΛ ÷˘ ÂÓ ◊Λ ? ±Î ¿ıflÌ …ı‰Î √ӑΛ ?     Ωı›Ó”÷Ó ? ÁÒÓCÎÌ Ωı‰Ó Ë÷Ó fiı ? ÷˘ ‰ˆflÎ√ ÷˘ ±Î‰ı. ¿Îfifiı v«ı fiËŸ. Œ@÷
±ıÀ·ı ±Î ωʛ˘ ÷˘ fiοfiı …flΛ fiÎ √‹ı, ±ÎÓ¬fiı › fiÎ √‹ı. ∞¤fiÌ      «Î‹ÕÌfiı v«ı. ·˘¿ ÷˘ ¬˘¬ÎÓfiı …\±ı, ‹Î·fiı fiÎ …\±ı. ¬˘¬Î‹ÎÓ ÷˘ …ı
÷˘ ‰Î÷ … ÂÌ ¿fl‰Ì ?! ∂·ÀÌ ±Î‰ı ±ı‰Ó ˢ› »ı. ±Î ¿ıflÌ ⁄√Õı »ı      «Ì… fi◊Ì √‹÷Ì, ÷ı … «ÌΩı ¤flı·Ì »ı. fi›˘˝ ÿ√*‘fi˘ ¿˘◊‚˘ »ı ! ’HÎ
’»Ì Á˘Õı ÷˘ √‹ı ? ⁄√Õı·Ì ¿ıflÌfiı ±Õ‰ÎfiÓ, V’½ ¿fl‰ÎfiÓ √‹ı ? ±ıÀ·ı    ‹˘Ëfiı ·Ì‘ı ¤Îfi fi◊Ì flËı÷Ó fiı ÷ı◊Ì ÷˘ …√÷ ±Î¬Ó «yflı «œuÓ »ı.
I›ÎÓ ’»Ì ¤˘√‰‰ÎfiÓ … @›ÎÓ Ë˘› ? ¿˘¥ ≥„Lƒ›˘ ±ı@ÁıMÀ ¿fl÷Ì fi◊Ì,
»÷ÎÓ ±Î ωʛ ¤˘√‰ı »ı, ±ı ±Ω›⁄Ì »ı fiı ?! ±Î ω«Îfl ¿flΩı            ±Î ‰ÎÓÿflÎ VÀıÂfifiÌ ¬ÎÕÌ ±Î‰ı »ı, ÷ıfiÌ √Ó‘ √‹ı ? ±ı◊Ì ’HÎ
⁄‘. ÷‹fiı ⁄Ή˘ ⁄fiΉ‰Î fi◊Ì ±ÎT›˘. ±Î ¬˘ÀÌ ‹ÎL›÷Î ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì       ⁄ÒflÌ √Ó‘ ±Î ¬˘¬Î‹ÎÓ »ı. ±ÎÓ¬fiı fiÎ √‹ı ±ı‰Î Ï«hÎ-ωϫhÎ ’ÎÀ˝Á˚
CÎÒÁÌ √¥ »ı, ÷ı ¿Îœ‰ÎfiÌ …wfl »ı. ωʛ ÁÓ⁄Ó‘‹ÎÓ Ï‰√÷‰Îfl Á‹∞       ‹ËŸ »ı. ±Î ¿˘◊‚΋ÎÓ ÷˘ ’Îfl ‰√flfi˘ ωϫhÎ √Óÿ‰ÎÕ˘ »ı. ±Î ±Î’HÎÌ
·ı‰Î‹ÎÓ ±Î‰ı ÷˘ ωʛ flËı÷˘ … fi◊Ì.                   ‹ËŸ xÿ› »ı. ÷ı … ·˘«˘ ¿ÎœÌfiı ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹ÎÓ ‹Ò¿ı ÷˘ ? ±fiı ¿Ëı
                                   ¿ı ΩıÕı ËÎ◊‹ÎÓ flάÌfiı ÁÒ¥ Ω, ÷˘ ? ¨CÎ … fiÎ ±Î‰ı fiı ? ±Î ÷˘
    ±‹ÎflÌ flÌ÷ı ¿˘¥fiı › fiÎ Á‹Ω› ±fiı ¿Ë̱ı ÷˘ ⁄Ì…ı ÿËÎÕı       ÿÏfl›ÎfiΠωϫhÎ ∞‰ÕÎ …ı‰Ó ÿı¬Î›. …ı fi◊Ì √‹÷Ó ±ı ⁄‘Ó … ±Î ÿıË‹ÎÓ
¤Ò·Ì Ω›. ⁄Î¿Ì Ï‰Ê› ±ı ω«Î›Î˝ ‰√flfiÌ ‰Î÷ »ı. ±Î ·˘¿˘          »ı. ±Î ±Î_¬˘ ±Î‹ ⁄Ë w’Î‚Ì ÿı¬Î÷Ì Ë˘›, ’HÎ ‹˘Ï÷›˘ ±ÎT›˘ fiı
ÿı¬Îÿı¬Ì◊Ì ±ı‹ÎÓ ’ÕuÎ »ı. ¬Î·Ì ·˘¿ÁÓiÎÎ »ı ±ı ±fiı iÎÎfiÌfiÌ ÁÓiÎÎ,   ±ı ‘˘‚Ì ±ÎÓ¬˘ ÿı¬Ì ˢ› ÷˘ ? fiÎ √‹ı. ±˘ ˢˢ ! ‰‘Îflı‹ÎÓ ‰‘Îflı
Ωı ¿ÿÌ iÎÎfiÌfiı ’Ò»›Ó ˢ› ÷˘ ±Î‹ÎÓ ¿˘¥ ’Õı … fiËŸ. ±ı¿ ’HÎ ≥ÏLƒ›    ÿ—¬ ±Î‹ÎÓ »ı. ±Î ÿÎw …ı ¿ıŒ ¿flı »ı, ±ı ÿÎwfiÌ √Ó‘ ‹ÎHÎÁfiı √‹÷Ì
±Îfiı “’ÎÁ” fiÎ ¿flı. ±ıÀ·ı iÎÎfi̱˘±ı ¿Ëı·Ó ¿ı F›ÎÓ Á¬ fi◊Ì, I›ÎÓ     fi◊Ì ±fiı ±Î ωʛ ÷˘ Á‰˝ √Ó‘fiÓ ¿ÎflHÎ »ı. ⁄‘Ì … fiÎ √‹÷Ì ‰V÷±˘
@›ÎÓ Á¬ ‹ÎfiÌ ⁄ıÃÎ »˘ ? ’HÎ ±Î ωʛ‹ÎÓ ±ıfiı ‹Ò»Î˝ ⁄Ë »ı. ±ıÀ·ı     I›ÎÓ »ı. ˉı ÂÓ ËÂı ±Î ±Ω›⁄Ì ?! ±Î‹ÎÓ◊Ì »^ÀuÎ ±ıÀ·ı ’»Ì flÎΩ.
‹Ò»Î˝fiı ·Ì‘ı ±ıfiı ¤Îfi fi◊Ì flËı÷Ó.                   ¤ÒA›Î … fiΠˢ›, ÷ıfiı ÂÓ ? ¤ÒA›˘ ˢ›, ÷ı ˢÀ·˘‹ÎÓ ’ıÁı fiı ?! F›ÎÓ
                                   fiı I›ÎÓ ÕÎŒ˘ÏÕ›Ó ‹Îflı, ’HÎ …ı …Q›˘ »ı, …‹Ìfiı ÏfiflÎÓ÷ı Œflı »ı, flÁ-fl˘À·Ì
        Á‰˝ ¥„Lƒ›˘±ı ‰¬˘Õu˘ ωʛ
                                   ¬¥fiı Œflı »ı, ±ı ÂÎfiÎ ËÎv I›ÎÓ Ë˘À·˘‹ÎÓ ’ıÁı ? √Óÿ‰ÎÕÎ‰Î‚Ì Ë˘À·˘ !
    ωʛ ±ı ÁÓÕÎÁ »ı. fiο, ¿Îfi‹ÎÓ◊Ì, ‹˘œÎ‹ÎÓ◊Ì ⁄‘ı◊Ì …ı …ı fiÌ¿‚ı  ωʛfiı ¨Õ˘ ω«Îfl‰Î◊Ì ±ı … ·Î√ı ¿ı ±Î √Àfl ÷˘ µCÎÎՉΠ…ı‰Ì …
»ı, ±ı ⁄‘Ó ÁÓÕÎÁ … »ı. ÏÕV«Î…˝ ±ı › ÁÓÕÎÁ … »ı. …ı ’ÎÏflHÎÎÏ‹¿ ¤Î√   fi◊Ì. ¿ıÀ·Ó ⁄‘Ó ⁄Ó‘fi ! ±Î …√÷ ÷ı◊Ì … ∂¤Ó flèÎÓ »ı fiı !!
»ı, ÷ı ÁÓÕÎÁ »ı ’HÎ ÷L‹›Î¿Îfl ◊›Î ‰√fl √·fi ◊÷Ó fi◊Ì. ÁÓÕÎÁ ◊Λ
»ı, ÷ı ’HÎ ‹ËŸ ¿Î˜{Ì{ ◊Λ »ı, ÷ıfiÓ ’ÏflHÎ΋ »ı. ÿÒ‘’ο-’ÒflÌ ¿˘fiı fiÎ
                                           ⁄Ï©◊Ì Ï‰«Î›* ωʛfiı ¿Ïÿ ?
√‹ı ? ’HÎ ¤√‰Îfi ¿Ëı »ı ¿Î· Á‰Îflı ±ı ÁÓÕÎÁ ◊Âı. ωʛfiı ÁÓÕÎÁ         ωʛ ÷˘ ‹Ò¬˘˝ › fiÎ «ÎËı ±ı‰Ì ‰V÷ »ı. ⁄Ï©fi˘ ÁÓ’ÒHν ≠¿ÎÂ
Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝                      13   14                       Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝
◊›ı·˘ ˢ›, ⁄Ï©fi˘ ω¿ÎÁ ’΋ı·˘ ˢ›, ÷ı ’HΠωʛ◊Ì Õflı Ï⁄«Îfl˘.    ±Î‰Õı fiı, ÷˘ ±ı ωʛ ¤HÎÌ ¿˘¥ Ïÿ‰Á Ω› … fiËŸ. ’HΠω«Îfl
¿ÎflHÎ ¿ı ωʛ ±ı ÷˘ ÁΉ √ÎÓÕ΋ÎÓ √ÎÓÕÌ ‰V÷ …ı‰Ó »ı. ±Î ¿Î‚‹ÎÓ,   ¿fl÷Î_ … fi◊Ì ±Î‰Õ÷Ó fiı ?! ωʛ ±ı ±ΩB≤Ï÷ »ı. ωʛ ’˘ÊΛ
±Î ÷˘ ⁄‚÷flÎfiı ·¥fiı ωʛfiÎ ¿Îÿ‰‹ÎÓ ’Õı »ı. fiËŸ ÷˘ ¿˘¥ ¿Îÿ‰‹ÎÓ    … ¿ı‹ ¿flÌfiı ? …ı ω«Îflı ¿flÌfiı √‹ı ±ı‰Ì ‰V÷±˘ fi◊Ì, ÷ı … ‰V÷fi˘
’Õı fiËŸ fiı ! ⁄Ë ⁄‚÷flΠˢ›, I›Îflı ‹ÎHÎÁ ÂÓ ¿flı ? ±ıÀ·ı ¨‘˘     ÁÓ⁄Ó‘ ¿ı‹ ’˘ÊΛ ?
µ’Λ ¿flı. ωʛ Ωı ω«Îfl‰Î‹ÎÓ ±Î‰ı ÷˘ ω«Îfl¿ ‹ÎHÎÁfiı ±ı √‹ı
… fiËŸ. ±ıÀ·ı ⁄Ï©◊Ì › ωʛ »ÒÀı ±ı‰˘ »ı. ÷ı‹ÎÓ ’»Ì iÎÎfifiı ±fiı           fi›˘˝ √_ÿ‰ÎÕ˘ ÿı¬Î› ωʛ‹Î_ !
±Îfiı ÂÌ ·ı‰Îÿı‰Î ?! ωʛ ’fl Ωı ω«Îfl ¿›˘˝ ˢ÷fiı, ÷˘ ±ıfiı ωʛ      ˉı ¿ıÀ·Î_¿ ·˘¿˘ «ÎÏflhÎ ·ı‰Î ‹ÎÓÕuÎ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ωʛ‹Î_
÷˘ Ï⁄·¿· √‹÷ … fiËŸ. «˘A¬Ì ⁄Ï©‰Î‚Îfiı ωʛfiÓ M≤◊yflHÎ ¿flÌ       ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ √Óÿ‰ÎÕ˘ »ı ¿ı …ıfi˘ Ïfi⁄Ó‘ ·¬‰˘ ˢ› ÷˘ Ïfi⁄Ó‘ ·¬÷ÎÓ
±Î’‰ÎfiÓ ¿Ë̱ı ÷˘, “ωʛ ◊ÒÓ¿‰Î …ı‰Ì ’HÎ ‰V÷ fi◊Ì.” ±ı‹ ¿Ëı.     … «Ì÷flÌ «œı. ±Î ÷˘ ÃÌ¿ »ı, ±ı¿ Ω÷fiÌ ËıÏ⁄À ’ÕÌ √¥ »ı. ‹Ò‚
±ıÀ·ı «˘A¬Ì ⁄Ï© ˢ›, ±ıfiı ÷˘ ωʛ √‹ı … fiËŸ. ±ı ±Õı … fiËŸ     ±iÎÎfi÷΋ÎÓ, ⁄ı¤Îfi’HÎ΋ÎÓ «ÒÓ◊Îfl˘ «ÒÓJ›˘. ˉı ¤Îfi ◊›Î ’»Ì ÂÓ ¿ÓÀ΂˘
fiı ! ’HÎ ⁄Ï©‹ÎÓ ‹‚ Ω‹Ì √›ı·˘ ˢ›, ÷ıfiı ÷˘ ⁄‘Ó ¨‘Ó … ÿı¬Î›.     fiÎ ±Î‰ı ? ±Î ÷tfi √Óÿ‰ÎÕÎfiÓ Á¬ »˘Õ‰ÎfiÓ »ı. ±ı ÷˘ √Óÿ‰ÎÕ˘
   ≠ë¿÷ν — ±Î ‹fiW› ΩÏ÷‹Î_ ⁄˛õ«›˝ flËı fiËŸ, ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ?   ÿı¬Ìfiı … »˘ÕÌ ÿı‰ÎfiÓ »ı. Ωı ±Î ωʛfiÓ Á¬ »˘ÕÌ ÿı, ÷˘ ±Î¬Ì
‹˘Ë »ı ? flÎ√ »ı ?                         ÿÏfi›Îfi˘ ‹ÎÏ·¿ ◊¥ Ω›. ¬flı¬fl ÷˘ ±ı Á¬ … fi ˢ›. ±Î …·ı⁄Ì‹ÎÓ
                                  Á¬ ¿Ëı‰Î›, l̬ÓÕ‹ÎÓ Á¬ ¿Ëı‰Î›, ±ı‹ÎÓ fiÎ fi ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ±Î
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©’Ò‰˝¿fi_ Á¬ fi◊Ì ±Î. ±Ï‰«Î›* Á¬ »ı. ·˘¿˘±ı     ωʛ‹ÎÓ ÷˘ Á¬ … fi ˢ›.
‹ÎL›_, ±ı ±Î’HÎı › ‹ÎL›_. ±ı ‹ÎL›÷Îfi_ … Á¬ »ı ¬Î·Ì ±fiı …·ı⁄Ì
Á¬ÿÎ›Ì »ı ±ı ⁄Ï©’Ò‰˝¿fi_ Á¬ »ı.                      ‹fiı ÷˘ ±Î ωʛfi˘ ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ √Óÿ‰ÎÕ˘ ÿı¬Î› ¿ı ‹fiı ±Î‹
                                  fiı ±Î‹ ÁËı…ı ±ı ⁄Î…\fi˘ ω«Îfl fiÎ ±Î‰ı. ‹fiı ωʛfi˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘
   ωʛ ±ı ÷˘ ⁄Ï©’Ò‰˝¿fi˘ ¬ı· fi◊Ì, ±Î ÷˘ ‹fifi˘ ¬Î·Ì        ω«Îfl … fi◊Ì ±Î‰÷˘. ‹ıÓ ±ıÀ·Ó ⁄‘Ó Ωı¥ fiάı·Ó, ±ıÀ·Ó ⁄‘Ó Ωı›ı·Ó
±Î‹‚˘ … »ı. ¿˘¥ ’HÎ ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ‹ÎHÎÁ Ωı ⁄Ï©◊Ì Ï‰Ê›fiı Á‹…‰Î      ¿ı ‹fiı ‹ÎHÎÁ ±Îfl’Îfl ÿı¬Î› ±ı‰Ó Ωı›ı·Ó. ωʛfiÓ Ωı M≤◊yflH΋ÎÓ
Ω› ÷˘ ⁄Ï© ωʛfiı ·ıÀ √˘ ¿flı fiËŸ. ±Î ⁄Ï©Â΂̱˘ ·ıÀ √˘ ¿flı      ±Î‰ı, iÎÎfi◊Ì fiËŸ ’HÎ ⁄Ï©◊Ì, ÷˘ › ‹ÎHÎÁ √ÎÓÕ˘ ◊¥ Ω›.
»ı, ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ·˘¿fiÌ Á_iÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·ı, ±ıÀ·ı ’ı·Ì ⁄Î…\fi_
±Î‰flHÎ ÷ÒÀu_ fi◊Ì,                            ±Î ÷˘ ⁄‘Ó ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì ∂¤Ó »ı. ÕÓ√‚ÌfiÌ √Ó‘ ¿˘fiı ±Î‰ı ?
                                  …ı ÕÓ√‚Ì ¬Î› ÷ıfiı √Ó‘ fiÎ ±Î‰ı. …ı ÕÓ√‚Ì fiÎ ¬Î÷˘ ˢ› ÷ıfiı ÷fl÷
   ±ı¿ …HÎı ¿èÎ_ ¿ı ⁄Ï©’Ò‰˝¿‹Î_ Â_ ‰Î_‘˘ »ı ? I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_,
                                  … √Ó‘ ±Î‰ı. ωʛ˘‹ÎÓ ’Õu˘ »ı ÷ı◊Ì Ï‰Ê›˘‹ÎÓ √Óÿ‰ÎÕ˘ Á‹Ω÷˘ fi◊Ì.
⁄Ï©’Ò‰˝¿fiÌ «ÌΩı ±…‰Î‚΋Î_ ¿fl‰ÎfiÌ Ë˘›. ÁÌøıÁÌ(¬Îfi√Ì) fiΠˢ›.
                                  ±ıÀ·ı ωʛ »ÒÀ÷˘ fi◊Ì fiı flÎ√ ¿›Î˝ ¿flı »ı. ±ı › ⁄ı¤Îfi’HÎÎfi˘ flÎ√
ËΩfl ‹ÎHÎÁfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ⁄ıÁÌfiı …·ı⁄Ì ¬‰Î› ? …·ı⁄Ì‹Î_ ‰Î_‘˘ fiËŸ
fiı ? ±ıfiı Âfl‹ fiÎ ±Î‰ı ?                      »ı. ±ÎI‹Î ±ı¿ … ‹ÎÓÁ V‰w’ fi◊Ì. ⁄Ì…\Ó ⁄‘Ó fi›* ‹ÎÓÁ … »ı fiı ?!

   ≠ë¿÷ν — fiÎ. Âfl‹ fiÎ ±Î‰ı, fl˘Œ◊Ì ¬‰Î› !
                                    …ı‹ ±ÎËÎflÌ ±ÎËÎfl ¿flı »ı, ÷ı‹ Ï‰Ê›Ì Ï‰Ê› ¿flı »ı. ’HÎ ‰Î÷
                                  Á‹…‰Ì Ωı¥±ı fiı ? ±fiı ±ı ·Z΋ÎÓ flËı‰Ó Ωı¥±ı fiı ? ±ÎËÎfl ÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ωʛfiı Ωı ‹ÎHÎÁ ω«Îflı fiı, Ωı ω«Îfl ¿fl÷Î_   fl˘… ÁflÁ ¬Î÷˘ ˢ›, ’HÎ «Îfl ÿËÎÕÎfi˘ ¤ÒA›˘ ˢ› ÷˘ ·ŸÀ ’Õı·˘
Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝                       15   16                      Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝
√Óÿ˘ fl˘À·˘ › ¬ÎÂı. ±Î ¬˘flο ÷˘ ÁÎfl˘ ˢ› »ı, ’HÎ ±Î ωʛ ÷˘      ±ı‰Ó ÿı¬Î›. ’vÊ‹ÎÓ fl˘√ fiΠˢ› ÷˘ VhÎÌ fiÎ ÿı¬Î›.
±ı◊Ì › √Óÿ‰ÎÕ˘ »ı. ¤Ò¬fiÌ ⁄‚÷flÎfiı ·¥fiı √Óÿ˘ fl˘À·˘ ¬Î› »ı. ±ı‰Ì        iÎÎfi̱˘fiı ±Îfl’Îfl ƒÏp ˢ›. …ı‰Ó »ı ÷ı‰Ó ÿı¬Î›. ±ı‰Ó ÿı¬Î›
±Î ⁄‚÷flÎfiı ·¥fiı ωʛ ¤˘√‰ı »ı. ’HÎ ±Î √Óÿ˘ fl˘À·˘ ¬Î÷Ì ‰¬÷ı      ÷˘ ’»Ì ωʛ flËı ? ±ıfiÓ fi΋ iÎÎfi. iÎÎfi ±ıÀ·ı ±Îfl’Îfl …ı‹ »ı
“«Î·Âı” ¿Ëı »ı. ’HÎ ŒflÌ ¬Î‰ÎfiÌ ≥E»Î flËı »ı ? fiÎ ! ±ı ÷˘ ŒflÌ      ÷ı‹ ÿı¬Î‰Ó. ±Î ËÎeÁfiÌ ¿ıflÌ Ë˘› ÷˘ ÷ı ωʛfiÌ ±‹ı fiÎ fi ’ÎÕ̱ı.
¬Î‰ÎfiÌ ≥E»Î ¿˘¥fiı › fiΠˢ›. ’HΠωʛ‹ÎÓ ±ı‰Ó flËı÷Ó fi◊Ì fiı ?      ±ıfiı Ωı ¿Î’ı ÷˘ ·˘ËÌ fiÎ ÿı¬Î›, ÷˘ ±ı ÏfiflÎÓ÷ı ¬Î. ±Î ÷˘ ¿Î’ı ÷˘
ωʛ‹ÎÓ ’HÎ ±ı‰Ó flËı‰Ó Ωı¥±ı.                     ·˘ËÌ fiÌ¿‚ı, ’HÎ ±ıfiÌ ΩB≤Ï÷ flËı÷Ì fi◊Ì fiı ? ÷ı◊Ì ‹Îfl ¬Î› »ı.
    ±Î ‹Á·‹Îfi ‹ÎÓÁÎËÎfl ¿flı, ÷ı flÎ∞¬ÂÌ◊Ì ¿flı »ı fiı ? ±fiı      ÷ı◊Ì ±Î ÁÓÁÎfl ∂¤˘ flè΢ »ı. ±Î iÎÎfi◊Ì ΩB≤Ï÷ ’»Ì ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ‰‘÷Ì
÷‹fiı ‹ÎÓÁÎËÎfl ¿fl‰Îfi˘ ¿è΢ ˢ› ÷˘ ? «Ì÷flÌ «œı fiı ? ±ıfiÓ ÂÓ       Ω›, ωʛ ¬·ÎÁ ◊÷˘ Ω›. ‹Îflı ⁄Ó‘ ¿fl‰ÎfiÓ ¿Ëı‰Ó fiÎ ’Õı. ±ıfiÌ
¿ÎflHÎ ? ¿ÎflHÎ ¿ı ‹ÎÓÁÎËÎfl ¿flfiÎflfiÓ Õı‰·’‹ıLÀ …\ÿÓ »ı ±fiı ÷‹ÎvÓ     ‹ı‚ı … ÷‹Îflı ⁄Ó‘ ◊÷Ó Ω›.
Õı‰·’‹ıLÀ …\ÿÓ »ı. …ı‹ …ı‹ Õı‰·’‹ıLÀ ¨«Ó «œ÷Ó Ω›, ÷ı‹ ÷ı‹          Ë_‹ıÂÎÓ ÿÊ‹¿Î‚‹ÎÓ ‹ÎHÎÁfiÎÓ ‹fi ¿ı‰ÎÓ Ë˘›, ¿ı “¿Î·◊Ì ¬ÎÓÕ fiËŸ
ÁÓÁÎflfiÌ ‰V÷ ’fl «Ì÷flÌ «œ÷Ì Ω›. ±Î ωʛ ’fl «Ì÷flÌ «œ÷Ì fi◊Ì        ‹‚ı” ±ı‰Ó ¿èÎÓ ¿ı ⁄‘Î ÿ˘Õ‘΋ ¿flÌfiı ¬ÎÓÕ ·¥ ±Î‰Âı. ±ıÀ·ı ‹fi ‰ÎÓ¿Î_
fiı ? ’HÎ ±ı ÷˘ ⁄Ì∞ ⁄‘Ì √ÓÿÌ ‰V÷ ¿fl÷ÎÓ › ‰‘Îflı ¤ÒÓÕÓ »ı. »÷ÎÓ     «Î·ı ±ı‰Î_ »ı. ±ıÀ·ı ±‹ı ⁄‘Ì »ÒÀ … ±Î’Ì »ı. ÿÊ‹¿Î‚‹ÎÓ ‹fifiı ⁄Ó‘fi
·˘¿˘fiı ±ÎfiÌ ¬⁄fl ’Õ÷Ì fi◊Ì. ±ıÀ·ı ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì Õı‰·’‹ıLÀfiÌ ¿«Î       ¿fḻı ¿ı ±Î‹ ¿fl˘ ÷˘ ‹fi ±‰‚Ó «ÎS›Î ‰√fl flËı fiËŸ. ±Î ÿÊ‹¿Î‚fi˘
»ı. ±Î ¤Ï…›Î‹ÎÓ ’flÁı‰˘ ’Õ÷˘ ˢ› ±ı‰Ó ÿı¬ı »ı »÷ÎÓ ¬Î› »ı, ÷˘     V‰¤Î‰ »ı ¿ı Ωı ±À¿Î‰Ì±ı ÷˘ ∂·ÀÓ Ωı ¿flÌfiı ±ı‹ÎÓ … ’Õı. ±ıÀ·ı ±Î
±ı Õı‰·’‹ıLÀ ¿ıÀ·Ó ¿Î«Ó ?! ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î √Óÿ‰ÎÕ˘ Á‹Ω›˘ … fi◊Ì.      ¿Î‚‹ÎÓ ±‹ÎflÎ ÏfiÏ‹kÎı ±ø‹ ∂¤Ó ◊›Ó, ÷ı ¿˘¥ Ω÷fiÓ ±À¿Î‰‰ÎfiÓ …
±Î ÂflÌfl ±Î‹ w’Î‚Ó ·Î√ı »ı ’HÎ ±Î √Ó∞Œflο ¿ÎœÌfiı ‹˘œÎ‹ÎÓ CÎη˘     fiËŸ. ±ıÀ·ı ’»Ì ‹fi …\‰Îfi ◊÷Ó … fi◊Ì, ‹fi CΈÕÓ ◊¥ Ω› »ı. CΈÕÓ ◊Λ
I›Îflı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±ı ¿ı‰Ó »ı ! ±ı ¿ı‰Ó ·Î√ı ? ¬ÎvÓ ·Î√ı fiı ? √ӑΛ !  ±ıÀ·ı Ïfi⁄˝‚ ◊Λ, ’»Ì ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›. …\‰Îfi ÷˘ @›Îflı ◊Λ, ¿ı
…ıfiÌ ΩıÕı ∂¤Î_ flËı÷Î_ › √Ó‘ ‹Îflı »ı, I›ÎÓ ±ıfiÌ ΩıÕı ωʛ ÂÌ flÌ÷ı   ±À¿Î‰Ì±ı ÷˘. I≤M÷ ◊›ı·˘ ‹ÎHÎÁ ωʛfiÎ √Óÿ‰ÎÕ΋ÎÓ ËÎ◊ CÎηı …
∂¤˘ ◊Λ »ı ? ±Î ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ¤˛ÎÓÏ÷ »ı !!!                fiËŸ. ±Î ÷˘ ‹ËŸ I≤„M÷ fi◊Ì. ÷ı◊Ì ±Î √Óÿ‰ÎÕ΋ÎÓ ŒÁÎ¥ ’ÕuÎ »ı.
            ÁΫ_ Á¬ Âı‹Î_ ?                ‰Ì÷flÎ√˘fiÓ Ï‰iÎÎfi ±ı … I≤„M÷fiı ·Î‰fiÎfl »ı.
                                      ¿ıÀ·Î_› ±‰÷Îfl◊Ì √HÎ̱ı ÷˘ › ’vÊ˘ ±ÎÀ ±ÎÀ·Ì VhÎ̱˘fiı
   ‹ÎHÎÁfiı fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ »ı ¿ı ωʛ‹ÎÓ Á¬ »ı. ˉı ωʛ◊Ì › ¨«Ó
                                   ’ˆH›Î ±fiı VhÎ̱˘ ’vÊ˘fiı ’ˆHÎÌ ÷˘ › Ë…\ ±ıfiı ωʛfi˘ ‹˘Ë ÷ÒÀ÷˘
Á¬ ‹‚ı ÷˘ ωʛ‹ÎÓ Á¬ fiÎ ·Î√ı ! ωʛ‹ÎÓ Á¬ fi◊Ì ’HÎ ÿıË‘ÎflÌfiı
                                   fi◊Ì. I›Îflı ±Îfi˘ @›Îflı ’Îfl ±Î‰ı ÷ı ?! ±ıfiÎÓ ¿fl÷ÎÓ ◊¥ Ω‰ ±ı¿·ÎÓ
T›‰ËÎfl‹ÎÓ »ÒÀ¿˘ … fiËŸ. ⁄Î¿Ì ΩHÎÌ Ωı¥fiı √ÀflfiÓ œÎÓ¿bÓ ¿˘HÎ ¬˘·ı ?
                                   ±ıÀ·ı ¤ÎÓ…√Õ … ‹ÀÌ √¥fiı ?!
ωʛ‹ÎÓ Á¬ ˢ› ÷˘ «ø‰÷a±˘ ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì flÎHÎ̱˘ ˢ‰Î »÷ÎÓ
Á¬fiÌ Â˘‘‹ÎÓ fiÎ fiÌ¿‚÷ ! ±Î iÎÎfi◊Ì ±ı‰Ó ¨«Ó Á¬ ‹‚ı »ı. »÷ÎÓ ±Î             «Î·Ì flèÎÎ_ @›Î_ ? ÏÿÂÎ ¿¥ ?
iÎÎfi ’»Ì ÷fl÷ ωʛ …÷Î_ fi◊Ì, ’HÎ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı …÷Î_ flËı. »÷ÎÓ ’HÎ ’˘÷ı
ω«Îfl‰Ó ÷˘ Ωı¥±ı ¿ı ±Î ωʛ˘ ±ı ¿ıÀ·˘ √Óÿ‰ÎÕ˘ »ı !             ±Î ≥ÏL…fi ˢ› »ı, ÷˘ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ≥ÏL…fi‹ÎÓ ÷ı· flıÕuÎ ¿fl÷˘
                                   ˢ› ÷ıfiı ≥ÏL…fi «·Î› «·Î› ¿fl÷˘ ˢ›, ±ı‰Ó ‰flÁ ÿËÎÕÎ Á‘Ì ¿›Î˝
   ’vÊfiı VhÎÌ »ı ±ı‰Ó ÿı¬Î› ÷ı ’vÊ‹ÎÓ fl˘√ ˢ› ÷˘ “VhÎÌ »ı”     ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ±Î…\⁄Î…\fiÎ ·˘¿˘ ÂÓ ¿Ëı ±ıfiı ? “±S›Î, ≥ÏL…fifiı ¿Ó¥
Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝                       17   18                       Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝
’|˘ fiάÌfiı ¿Î‹ ¿flÎ‰Ì ·ı fiı !” ±ı‰Ó ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ∞‰fi ∞‰‰Î          ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±⁄˛õ«›˝fiÎ Â_ ŒÎ›ÿÎ ◊›Î ÷‹fiı, ±ı ¿Ë˘ ’Ëı·Î_.
ÁÎv ¬˘flο ¬Î› »ı, ’HÎ ’»Ì ’|˘ … fi◊Ì ±Î’÷Î ! ±ıÀ·ı ±Î ‹ÂÌfi      ⁄Î⁄Î-⁄ı⁄·Ì ◊›Î_. ±˘»˘ ŒÎ›ÿ˘ ¿o¥ ±ı ÷˘, fi›˘˝ T›Î’Îfl … »ı fiı,
’ÎÁı◊Ì ⁄Ì…\Ó ¿Î‹ ¿flÎ‰Ì ·ı‰Ó ¿ı fiÎ ¿flÎ‰Ì ·ı‰Ó ? ÷‹ı ÂÓ ¿flÎ‰Ì ·ı‰ÎfiÓ  fiŒ˘ … ◊›˘ fiı ! ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ CÎHÎÎ_ ·˘¿˘ flÕı »ı. “¿ı‹ Â_ »ı ¤¥ ?
fiyÌ ¿›* »ı ? ¿Ó¥ Áÿ˚√Ï÷ ◊Λ, ‹˘ZÎ ◊Λ ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ’|˘ ±Î’‰Îfi˘     ÷‹Îflı ÂÌ ±Õ«HÎ ±Î‰Ì ?” Ë_ …ˆfi ‰ÎÏHΛ˘, ‹ÎflÌ »˘ÕÌ Á◊Îflfiı I›Î_
»ı, ∞‰fi ∞‰Ìfiı ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·ı‰ÎfiÓ »ı.                  ¤Î√Ìfiı …÷Ì flËÌfiı ±ıfiı ’ˆHÎÌ. ÷ı Ωı V‰Îÿ ±ÎT›Î fiı ! ¿ı‰˘ ‹ÌÃ˘ V‰Îÿ
                                   ±ÎT›˘ ?! ’»Ì CÎflfiÎ ⁄‘Îfiı ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î◊Ì ±Î »˘ÕÌ fiÎ
    ±Î’HÎı ·˘¿˘fiı ’һ̱ı ÷‹ı ÂÎ ÁÎv ¬Î‰ »˘ ? ÷˘ ¿ËıÂı, ∞‰fi    ˢ÷ ÷˘ ÁÎv_ !
∞‰‰Î ÁÎv ±fiı ’һ̱ı ¿ı ∞‰fi ÂıfiÎ ÁÎv ∞‰˘ »˘ ? I›Îflı ¿ËıÂı,
¿ı ‹fiı ¬⁄fl fi◊Ì ! ±S›Î, ±Î ÷ı ¿¥ Ω÷fiÓ ? ÂÎfiı ‹ÎÀı ∞‰fi            ≠ë¿÷ν — ’HÎ ⁄˛õ«›˝ Â_ ŒÎ›ÿÎ ‹ÎÀı ’΂‰_ Ωı¥±ı ?
∞‰‰ÎfiÓ »ı ? ÷ı › ¬⁄fl fi◊Ì fiı »˘¿flÎ_fiÎÓ ¿Îfl¬ÎfiÎÓ ¿ÎœuÎÓ »ı !!        ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ±ËŸ ±Î√‚ ¿o¥ ‰ÎB›_ fiı ·˘ËÌ fiÌ¿Y›_ ˢ›,
±Î ∞‰fi ¿Ó¥ »˘¿flÎfiÎÓ ¿Îfl¬ÎfiÎÓ ‹ÎÀı ËÂı ? »˘¿flÎfiÎÓ ¿Îfl¬ÎfiÎÓ ±ı     ÷˘ ’»Ì ⁄_‘ ¿ı‹ ¿fḻı »Ì±ı ? Â_ ŒÎ›ÿ˘ ?
÷˘ V‰Î¤Îω¿ »ı, ’HÎ ±ı‹ÎÓ ÂÓ ÿËÎÕ˘ ‰Y›˘ ? »˘¿flÎÓ ÷˘, ’ˆH›Î ±ıÀ·ı
                                      ≠ë¿÷ν — ⁄Ë ·˘ËÌ …÷_ fiÎ flËı.
◊›Î … ¿flı fiı ? ¿>÷flÎÓfiı › »˘¿flÎÓ ◊›Î ¿flı »ı. ±ı ÷˘ ‰√fl ¤HÎı·ÎÓ
»ı, ÷˘ › »˘¿flÎÓ ◊Λ »ı. ±Î ¿>÷flÎÓ ¿Ó¥ ¤HÎı·ÎÓ »ı ? ÷˘ ±ı‹fiı »˘¿flÎÓ     ÿÎÿÎlÌ — ·˘ËÌ …÷_ flËı ÷˘ Â_ ◊Λ ?
fiËŸ ◊÷ÎÓ Ë˘› ? ±ı‹HÎı › ·√fi ¿flı·Ó ˢ›. ±ı‹fiı › ‰Î¥Œ ˢ›          ≠ë¿÷ν — ÂflÌfl‹Î_ ⁄Ë Ï‰¿fiıÁ ±Î‰Ì Ω›.
»ı fiı ? ±ıÀ·ı ¿Ó¥¿ Á‹…‰Ó ÷˘ ’ÕÂı fiı ? ÷Ó ±ıÏL…fiÌ›fl ’ÎÁ ◊›˘
±ıÀ·ı ÷ÎflÌ ’ÎÁı ÂÓ ◊›Ó ? ‹ı¥LÀıfiLÁfiÌ ÷ÎflÌ ’ÎÁı Á√‰Õ ◊¥. ÷Îflı        ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±Î ⁄Ë ±⁄˛õ«›˝◊Ì … ω¿fiıÁ ±Î‰Ì Ω›. ±Î
ˉı ±ıÏL…fi «Î· flËı‰ÎfiÓ. ’ıÀˇ˘· fiı ±˘¥· ‹ÎÀı Á√‰Õ ⁄‘Ì ÷ˆ›Îfl      ⁄‘Î fl˘√ … ±⁄˛õ«›˝fiÎ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄‘Î ¬˘flο …ı ¬Î‰ »˘, ’̉˘
◊¥ √¥. ÷Îflı ˉı ±Î ±ıÏL…fi ’ÎÁı ÂÓ ¿Î‹ ¿œÎ‰Ì ·ı‰Ó »ı ? ±Î’H΢     »˘, rÎÁ ·˘ »˘, ±ı ⁄‘Îfi_ ’ÏflHÎ΋ ◊÷_, ◊÷_, ◊÷_ ±ıfi_.... …ı‹ ±Î
¿Ó¥¿ Ëı÷ ÷˘ ˢ‰˘ Ωı¥±ı fiı ? ±Î fi˘¿flÌ-‘Ó‘Î ¿flı »ı, wÏ’›Î ¿‹Î›     ÿÒ‘fi_ ÿËŸ ¿fḻı, ±ı ÿËŸ ±ı »ıS·_ ’ÏflHÎ΋ fi◊Ì. ÿËŸfi_ ‰‚Ì ’λ\_
»ı, »÷ÎÓ ±Î wÏ’›Î ÷˘ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ g«÷Î … ¿flΉÕΉı ±fiı ¬flÎ⁄       ±ı ◊÷Î_ ◊÷Î_ ’λ\_ ‹Î¬HÎ ◊Λ, ‹Î¬HÎfi_ CÎÌ ◊Λ, CÎÌ ±ı »ıS·_ ’ÏflHÎ΋
ω«Îfl … ±Î‰ ±Î‰ ¿flı. ¿˘fiÓ ¤˘√‰Ì ·™, ¿˘fiÓ ·¥ ·™, ⁄‘Ó         »ı. ±ı‰_ ±Î‹Î_ ⁄˛õ«›˝ ±ı ’ÿ˚√·ÁÎfl »ı ±Î¬˘ !
±HÎËyfiÓ ¤˘√T›Î ¿flı fiı ’»Ì fi¿˝‹ÎÓ …‰Ó ’Õı. I›ÎÓ ¤›Ó¿fl ÿ—¬˘          ±Î ·˘ËÌ fiÌ¿‚Ì Ω› ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ, ’HÎ ’ÿ˚√·ÁÎfl fiÌ¿‚Ì Ω›
¤˘√‰‰Î_ ’Õı. ±Î Á¬˘ ±ı ÷˘ µ»ÌfiÎ ·Ì‘ı·ÎÓ Á¬ ¿Ëı‰Î› ±fiı µ»ÌfiÎ     ÷˘ ‹U¿ı·Ì, ⁄Ë fi¿ÁÎfi¿Îfl¿. ±I›Îfl Á‘Ì ’ÒflHÎ ¿›*, ±ıfi˘ ÁÎfl Â_ ?
Á¬ ·ı, ÷ı ¿ıÀ·Î ÿËÎÕÎ «Î·ı ? fi¿˝√Ï÷‹ÎÓ T›Î… ÁÎ◊ı ‰Î‚‰Ó ’Õı. ±ıfiÎ   I›Îflı ¿Ëı, ±ı ÁΫ‰˘ fiËŸ ÷˘ ‹ÎHÎÁ’b_ …÷_ flËıÂı. ÁÎfl‹Î_ ÁÎfl »ı ±ı.
¿fl÷ÎÓ µ»ÌfiÓ Á¬ı › fiÎ Ωı¥±ı fiı ±Î’HÎı ’ı·Ó ÿ—¬ı › fiÎ Ωı¥±ı.      ÷k‰fi˘ ÷k‰Î¿Û »ı, ±¿Û ±˘»˘ ‰’flΛ ÷˘ ÁÎv_ ¿ı ‰‘Îflı ‰’flΛ ÷˘ ?
⁄Ì…\Ó ⁄‘Ó ¬Î‰ ÏfiflÎÓ÷ı. …·ı⁄Ì ¬Î‰, «Î ’̉˘ !                ≠ë¿÷ν — ±˘»˘ ‰’flΛ ÷˘ ÁÎv_.
         Á‹Ωı ⁄˛õ«›˝fiÌ ¿‹ÎHÎÌ...                      ¿fl¿Áfl ¿fl˘ ‰Ì›˝ fiı ·Z‹ÌfiÌ !
   ≠ë¿÷ν — ⁄˛õ«›˝fiÎ ŒÎ›ÿÎ Â_ ◊Λ ?                   ±ıÀ·ı ±Î …√÷‹ÎÓ ⁄ı ‰V÷ fi ‰ıÕŒ‰Ì Ωı¥±ı. ±ı¿ ·Z‹Ì ±fiı
Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝                      19   20                      Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝
⁄Ì…\Ó ‰Ì›˝. …√÷fiÌ ·Z‹Ì √Àfl˘‹ÎÓ … Ω› »ı. ±ıÀ·ı ·Z‹Ì ’˘÷Îfiı         ¿‹˝fiı ±Î‘Ìfi VhÎÌ-’vÊ ◊›ÎÓ. ±ı¿ {ÎÕ µ’fl ’Ӭ̱˘ ⁄‘ÎÓ fiyÌ
‹ÎÀı fiÎ ‰’flÎ‰Ì Ωı¥±ı, ‰√fl¿Î‹fi˘ ÿv’›˘√ fiÎ ◊‰˘ Ωı¥±ı ±fiı       ¿flÌfiı ⁄ıÁı »ı ? fiÎ ! ÷ı‰Ì flÌ÷ı ±Î ⁄‘ÎÓ ±ı¿ ¿ÀÓ⁄‹ÎÓ …L‹ı. ¿˘¥ fiyÌ
⁄˛õ«›˝ ⁄fiı I›ÎÓ Á‘Ì ’΂‰Ó Ωı¥±ı. …ı ¬˘flο ¬Î¥±ı »Ì±ı, ÷ıfi˘     ¿›Î˝ ‰√fl … ¿‹˝fiÎÓ µÿ›ı … ⁄‘ÎÓ CÎflfiÎÓ ·˘¿ ¤ı√ÎÓ ◊Λ fiı ’λÎ_
±¿˝ ◊¥fiı »ıS·ı ±ı ±⁄˛õ«›˝◊Ì ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› »ı. ±Î ÂflÌfl‹ÎÓ        ω¬flÎ¥ ’HÎ Ω›. ±Î’HÎÎ ·˘¿˘±ı ±ıfiı ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ·¥fiı, T›‰ÏV◊÷
±‹¿ fiÁ˘ ˢ› »ı, ÷ı ‰Ì›˝ ÁΫ‰ı »ı ±fiı ÷ı ‰Ì›˝ ±Î ÂflÌflfiı ÁΫ‰ı    ¿flı·Ó. ±ıÀ·ı ¿ı ±Î »˘¿fl˘ »ı, ±ıÀ·ı ±ÎfiÌ ’fl ’hΤΉ ±Î‰÷Πˢ›.
»ı. ±ıÀ·ı ⁄fiı I›ÎÓ Á‘Ì ⁄˛õ«›˝ ÁΫ‰‰Ó Ωı¥±ı.             ⁄Ì…\Ó, ⁄Ëıfi fiÎ ¤Î‰ ±Î‰÷Πˢ›, VhÎÌfiÎ ¤Î‰ ±Î‰÷Πˢ›. ±I›Îflı
    ⁄˛õ«›˝fi˘ Ïfl‰Î… ÷˘ ±ı¿·Î ‹fiW›fiÌ … fiÎ÷‹ÎÓ »ı fiı ! ’flÎHÎı    ±Î’HÎ΋ÎÓ ±ı ¤Î‰ ω¿Ú÷ ◊›ı·Î »ı. ⁄Î¿Ì ’Ëı·Î ⁄Ëıfifi˘ ¤Î‰ ±Î‰ı
µ’ÿı ±Î’Ìfiı ⁄˛õ«ÎflÌ ⁄fiΉı »ı. »÷ÎÓ ±ı Œ‚ ±Î’ı ±ıÀ·ı ±Î       ÷˘ ⁄ÌΩı ¤Î‰ … µI’Lfi fiÎ ◊Λ. ⁄Ëıfi ¿Ëı ±ıÀ·ı ⁄Ëıfi …. ‹Î ±ıÀ·ı
«Î·‰Î ÿÌ‘ı·Ó. ¬flı¬fl ÷˘ ⁄˛õ«›˝ ±ı Á‹∞fiı ’΂‰Î …ı‰Ó »ı.        ‹Î. ⁄ÌΩı ω«Îfl fiÎ ±Î‰ı. ’HÎ ±I›Îflı ÷˘ ⁄‘ı ⁄√ÕÌ … √›Ó »ı.
⁄˛õ«›˝fiÓ Œ‚ Ωı ‹˘ZÎ fiÎ ‹‚÷Ó Ë˘› ±ı ⁄˛õ«›˝ ⁄‘Ó ¬ÁÌ ¿›Î˝ …ı‰Ó
… »ı. »÷ÎÓ ±ıfiÎ◊Ì ÂflÌfl ÁÎvÓ ◊Λ, ‹…⁄Ò÷ ◊Λ, ÿı¬Î‰ÕÎ ◊Λ, ‰‘Îflı       ±ÎÀ·_ ±Î‰U›¿ - ⁄˛õ«›˝fiÎ ¿ıLÕÌÕıÀfiı !
∞‰ı ! ⁄‚ÿ ’HÎ xp’p ◊¥fiı flËı »ı fiı ?! ⁄‚ÿfiı ’HÎ ÂÏ@÷ ⁄Ë           ±Î ÷˘ “…ı‹ »ı ÷ı‹” fiËŸ ÿı¬Î‰Î◊Ì ‹Ò»Î˝ ◊Λ »ı. F›ÎÓ Á‘Ì
flËı »ı, ÷ı◊Ì ÷˘ ±ı ¬ı÷fl ¬ıÕ‰ÎfiÎ ¿Î‹‹ÎÓ ±Î‰ı »ı fiı ?! ±Î’HÎı ¿˘¥fiı  VhÎÌfiı “…ı‹ »ı ÷ı‹” ±Îfl’Îfl fiÎ Ωı¥ ¿ı, I›ÎÓ Á‘Ì Ï‰{fi ¬S·Ó fiÎ
‰√˘‰÷Î fi◊Ì, ’HÎ ‰Î÷fiı ÁÎfl¤Ò÷ Á‹∞ ·ı‰ÎfiÌ »ı ! Œ˘flıfifiÎ ÿıÂfiÌ     ◊Λ. F›Îflı ‹fi ωʛ‹ÎÓ ¬S·Ó ◊Âı I›Îflı ω{fi ¬·Âı ±◊‰Î ÷˘ ‰flÁ
ËΩflfiÌ fi˘À ˢ› ÷˘ ±ËŸ ≥ÏLÕu΋ÎÓ ±ıfiÌ ±ı@Á«ıL… g¿‹÷ ÿ˘œÁ˘       ÿËÎÕ˘ ⁄˛õ«›˝ ’΂ı fiı ωʛfi˘ ω«Îfl ’HÎ fiÎ ±Î‰ı, ÷˘ ω{fi ¬S·Ó
wÏ’›Î … ◊÷Ì Ë˘›. ±ıÀ·ı ËΩflfiÌ Á΋ı ¿Ó¥ ËΩfl wÏ’›Î √HÎÌfiı fi      ◊Λ. ŒVÀ˝ ω{fiı fiı¿ıÕ ÿı¬Î›, Áı¿LÕ Ï‰{fiı «Î‹ÕÌ ∂÷flı·Ì ÿı¬Î›
… ±’Λ. ±ıÀ·ı ±ı‰Ó ±Î’HÎı ÷’ÎÁ ¿fḻı ¿ı ±Î ‰V÷fiÌ ±ı@Á«ıL…fiÌ     fiı »ıS·ı ±Îfl’Îfl ÿı¬Î› I›Îflı ω{fi ¬Ì·ı.
g¿‹÷ ÂÓ »ı ? ±Î ⁄˛õ«›˝ ¿ı‰Ó ? ±fiı ¬vÓ ⁄˛õ«›˝ ¿ı‰Ó ˢ› ?! …ı
⁄˛õ«›˝◊Ì ‹˘ZÎ ◊Λ, ±ı ⁄˛õ«›˝ ¿Î‹fiÓ !                  ⁄Ì…ı ƒÏp ⁄√Õı ÷˘ ÷˘ ±ı ⁄Ë ±‘˘√Ï÷fiÌ ÏfiÂÎfiÌ ¿Ëı‰Î›.
                                  ·Bfi ◊›ı·Ó »ı ¿ı fi◊Ì ◊›ı·Ó ?
         ±ø‹ ωiÎÎfi ’‹ÎÕı ‹˘ZÎ !
                                     ≠ë¿÷ν — fi◊Ì ◊›Ó.
    »÷ÎÓ ±Î ωiÎÎfi √‹ı ÷ıfiı, ’ˆHÎı·Îfiı › ‹˘ZÎı ·¥ …Âı. ’HÎ
iÎÎfiÌfiÌ ±ÎiÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·‰Ó Ωı¥±ı. ¿˘”¿ ‹√…fiÌ ¬‹Îfl̉΂˘ ˢ›,        ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ·Bfi ¿flÌ fiά˘ fiı ?
÷ı ¿ËıÂı, “ÁÎËı⁄ ËÓ ⁄Ì∞ ’ˆHΉΠ‹Î√Ó »Ó.” ÷ÎvÓ Ωıfl Ωı¥±ı. ’Ëı·ÎÓ      ≠ë¿÷ν — ·Bfi ¿fl‰ÎfiÌ ≥E»Î … fi◊Ì ◊÷Ì ‹fiı.
ÂÓ fiˢ÷Î ’ˆHÎ÷Î ? ¤fl÷ flÎΩfiı ÷ıflÁ˘ flÎHÎ̱˘ Ë÷Ì, ÷˘ › ‹˘ZÎı
√›Î ! Ωı flÎHÎ̱˘ fiÕ÷Ì Ë˘› ÷˘ ‹˘ZÎı Ω› ¬flÎ ? ÷˘ ÂÓ fiÕı »ı ?        ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ? ÷˘ ·Bfi ¿›Î˝ ‰√fl «Î·Âı ?
±iÎÎfi fiÕı »ı. ±ÎÀ·Î ⁄‘Î ‹ÎHÎÁ˘ »ı, ÷ı‹fiı ¿èÎÓ Ë˘÷ ¿ı VhÎ̱˘ »˘ÕÌ     ≠ë¿÷ν — ËÎ, ‹Îflı ÷˘ ⁄˛õ«›˝fiÌ … ¤Î‰fiÎ »ı. ±ıfiı ‹ÎÀı ¿ÂÌ
ÿ˘. ÷˘ ±ı ⁄‘Î VhÎ̱˘ @›Îflı »˘Õ÷ ? ±fiı @›Îflı ±ı‹fi˘ ’Îfl ±Î‰÷ ?    ÂÏ@÷ ±Î’˘, Á‹…HÎ ’ÎÕ˘.
±ıÀ·ı ¿èÎÓ, VhÎ̱˘ »˘ flËÌ ±fiı ⁄Ì∞ ’ˆHÎ‰Ì Ë˘› ÷˘ ‹fiı ’Ò»Ìfiı
’ˆHÎ…ı, fiËŸ ÷˘ ’Ò»›Î ‰√fl fiÎ ’ˆH΢. Ωı »ÒÀ ±Î’Ì »ı fiı ⁄‘Ì ?        ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÎ ‹ÎÀı ¤Î‰fiÎ ¿fl‰Ì ’Õı. ÷Îflı fl˘… ⁄˘·‰Ó ¿ı, “Ëı
Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝                        21   22                      Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝
ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ‹fiı ⁄˛õ«›˝ ’΂‰ÎfiÌ ÂÏ@÷ ±Î’˘ !” ±fiı ’ı·˘          Á‘Ì Á¬ ωʛ‹ÎÓ◊Ì ±Î‰ı »ı ¿ı ±ÎI‹Î‹ÎÓ◊Ì ±Î‰ı »ı ±ı Á‹Ω÷Ó fi◊Ì
ωʛfi˘ ω«Îfl µI’Lfi ◊÷ÎÓ … ¿ÎœÌ fiά‰˘. fiËŸ ÷˘ ±ıfiÓ ⁄Ì… ’Õı.       ±fiı ⁄˛õ«›˝‰˛÷ ˢ› ÷˘, ±ıfiı ±ÎI‹ÎfiÓ Á¬ ‹ËŸ ’Îfl ‰√flfiÓ ‰÷ı˝.
±ı ⁄Ì… ⁄ı ÿËÎÕÎ ◊Λ ÷˘ ÷˘ ‹ÎflÌ … fiάı ’»Ì. ŒflÌ ∂√ı, ±ıÀ·ı        ‹fi ÁÎvÓ flËı, ÂflÌfl ⁄‘Ó ÁÎvÓ flËı !!
ω«Îfl ∂√÷ÎÓ … µ¬ÎÕÌfiı ŒıÓ¿Ì ÿı‰˘ ±fiı ¿˘¥ VhÎÌ ≠I›ı ƒÏp fiÎ
                                        ≠ë¿÷ν — ±fiı ⁄˛õ«›˝‰˛÷ ’flH›Î ’Ëı·ÎÓ …ıHÎı ·Ì‘Ó Ë˘›, ±ıfiı
‹ÎÓÕ‰Ì. ƒÏp ¬ıӫΛ ÷˘ ¬ÁıÕÌ ·ı‰Ì fiı ÿÎÿÎfiı ›Îÿ ¿flÌ ‹ÎŒÌ ‹ÎÓ√‰Ì.
                                    ¿¥ flÌ÷fi˘ ±fi¤‰ ◊Λ ?
±Î ωʛ ±ÎflΑ‰Î …ı‰˘ … fi◊Ì ±ı‰˘ ¤Î‰ Ïfifl_÷fl flËı ±ıÀ·ı ’»Ì
¬ı÷fl «˘A¬_ ◊¥ Ω›. ±fiı ±I›Îflı › ±‹ÎflÌ Ïfil΋Î_ flËı ÷˘ ±ıfi_            ÿÎÿÎlÌ — ±Îfiı ’Ò»Ì Ωı fiı ! ⁄Ë Á¬ ‰÷ı˝ ±fiı ÷ı◊Ì … ⁄‘˘
⁄‘_ ’Ò fl_ ◊¥ Ω›.                            ⁄Ë ŒıflŒÎfl ◊¥ √›˘.
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ⁄flÎ⁄fl.                           ≠ë¿÷ν — ÷˘ ⁄Ófiıfiı iÎÎfifiÌ ±‰V◊Î Áfl¬Ì ˢ› ¿ı ±ı‹ÎÓ Œıfl
                                    ˢ› ? ’ˆHÎı·ÎfiÌ ±fiı ⁄˛õ«›˝‰Î‚ÎfiÌ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÎ ¤‰ı › ⁄‘Î ±˘√‚Ì Ω›, ¿ıÀ·Î_› ¤‰fiÎ ∂¤Î_
◊›ı·Î_ ·ŒflÎ_ › ±˘√‚Ì Ω›.                            ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰Ó »ı fiı, ⁄˛õ«›˝‰˛÷‰Î‚˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ › ’Õı fiËŸ.
                                    ±ıfiı √‹ı ÷ı‰Ì ‹U¿ı·Ì ±Î‰ı ÷˘ › ’Õı fiËŸ. ’»Ì ±ıfiı ÁıŒÁÎ¥Õ
    Ëflˆ›Î ω«Îfl ±ı ÷˘ ’Ή÷Î ¿Ëı‰Î›. …\±ı I›ÎÓ Ï‰«Îfl ±Î‰ı,      ¿Ëı‰Î›.
±ı Ëflˆ›Î œ˘fl …ı‰Ó ¿Ëı‰Î›. ±ıfiÎ ¿fl÷ÎÓ ±Î’HÎı ±ı¿ ¬Ì·ı ⁄ÎÓ‘Ì ÿı‰Ó
ÁÎvÓ. VhÎÌ ±ı ’vÊfiÓ ÁÓÕÎÁ »ı ±fiı ’vÊ ±ı VhÎÌfiÓ ÁÓÕÎÁ »ı. ÷ı ÁÓÕÎÁ              ÂflÌflfi˘ flÎΩ ¿˘HÎ ?
Ω±˘ »˘ I›Îflı Ω…w‹ÎÓ ⁄ıÁÌ flËı‰ÎfiÓ ‹fi ◊Λ »ı ? ÷ı‰Ó ±Î › ÁÓÕÎÁ
                                        ⁄˛õ«›˝ ÷˘ ÂflÌflfi˘ flÎΩ »ı. …ıfiı ⁄˛õ«›˝ ˢ› ÷ıfiÓ ‹√… ÷˘
… »ı. ÷ı‹ÎÓ ÂÓ ‹˘Ë flά‰Îfi˘ ˢ› ?! ωʛ ωʛfiı ¤˘√‰ı »ı, ±ı       ¿ı‰Ó ÁÓÿfl ˢ›. ⁄˛õ«›˝ ±ı ÷˘ ±Î¬˘ ’ÿ˚√·fi˘ ÁÎfl »ı.
÷˘ ’fl‹Îbfi˘ ÏËÁÎ⁄ »ı.
                                        ≠ë¿÷ν — ±Î ÁÎfl ±ÁÎfl fi◊Ì ◊÷˘ fiı ?
    …ıfiı ⁄˛õ«›˝ … ’΂‰Ó »ı, ±ıHÎı ÷˘ ÁÓ›‹fiı ⁄Ë flÌ÷ı «¿ÎÁÌ
Ωı‰˘, ÷Î‰Ì Ωı‰˘, fiı Ωı ·’ÁÌ ’ÕΛ ÷ı‰Ó ·Î√ı ÷˘ ’ˆHÎ‰Ó ÁÎvÓ. »÷ÎÓ        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ±ı ÁÎfl ∂ÕÌ Ω›, “›{·ıÁ” ◊¥ Ω› fiı !!
’HÎ ÷ı ¿ÓÀˇ˘·’Ò‰˝¿fiÓ Ë˘‰Ó Ωı¥±ı. ’ˆHÎfiÎflÌfiı ¿ËÌ ÿı‰Ó ’Õı ¿ı ‹Îflı ±Î‰Ó  ±ı ÁÎfl ˢ›, ±ıfiÌ ‰Î÷ ÷˘ …\ÿÌ fiı ? ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfifiı ⁄ı÷΂ÌÁ
¿ÓÀˇ˘·’Ò‰˝¿fiÓ »ı.                            ‰Ê˝ Á‘Ì ⁄˛õ«›˝ÁÎfl Ë÷˘. ±Î’HÎı …ı ¬˘flο ·¥±ı »Ì±ı, ±ı ⁄‘Îfi˘
                                    ÁÎflfi˘ ÁÎfl ±ı ‰Ì›˝ »ı, ±ı ±ı@VÀˇı¿À »ı. ˉı ±ı¿VÀˇı¿À Ωı ⁄fl˘⁄fl
         iÎÎfi ¿˘fiı ‰‘ flËı, ⁄ı‹Î_◊Ì ?              Á«‰Î¥ flËı ÷˘ ±ÎI‹Î …·ÿÌ ≠ÎM÷ ◊Λ, ÁÎÓÁÎÏfl¿ ÿ—¬˘ fiÎ ±Î‰ı,
                                    ÂÎflÌÏfl¿ ÿ—¬˘ fiÎ ±Î‰ı, ⁄ÌΩÓ ¿˘¥ ÿ—¬˘ ±Î‰ı fiËŸ.
   ≠ë¿÷ν — ’ˆHÎı·Î_ ˢ›, ±ı ·˘¿˘fiı iÎÎfi ‹˘ÕÓ ±Î‰ı fiı ? ±fiı
⁄˛õ«›˝ ’΂ı »ı, ±ı ·˘¿˘fiı iÎÎfi ‰Ëı·Ó ±Î‰ı fiı ?                 ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı ÂÎflÌÏfl¿ »ı ¿ı ±ıfiı ±ÎI‹ÎfiÌ ÁÎ◊ı ’HÎ ÁÓ⁄Ó‘
                                    »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı‰Ó ¿ÂÓ fi◊Ì. ’ˆHÎı·Î_ ˢ› ±fiı Ωı ⁄˛õ«›˝‰˛÷
·ı ÷˘ ±ÎI‹ÎfiÓ ¿ı‰Ó Á¬ »ı, ±ı ±ıfiı ’Òflı’ÒvÓ Á‹Ω›. fiËŸ ÷˘ I›ÎÓ          ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ÎI‹ÎfiÌ ÁÎ◊ı ¿˘¥ ÁÓ⁄Ó‘ fi◊Ì, ±ı ÂÎflÌÏfl¿ »ı.
Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝                      23   24                       Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝
’HÎ ±Î ÂflÌfl ÁÎvÓ Ë˘› ÷˘ ±ÎI‹Î »ÒÀı fiı ‰Ëı·˘ ? ±Î ÂflÌfl fi⁄‚Ó         ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’ÿ˚√·ÁÎfl ˢ› ÷˘ … Á‹›ÁÎfl ◊Λ, ±Î, ‹ıÓ »ı
ˢ›, ±ıÀ·ı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ∂¤ÎÓ ◊¥ Ω›. ±ı‹ÎÓ◊Ì ⁄Ó‘fi ◊Λ.     ÷˘ ±Î iÎÎfi ±ÎM›_, fiı ±ı ÷˘ ±ø‹ »ı ±ıÀ·ı «ÎS›_. ⁄Ì∞ …B›Î±ı
                                  ÷˘ «Î·ı fiËŸ, ’ı·Î øÏ‹¿‹Î_ ÷˘ ’ÿ˚√·ÁÎfl Ωı¥±ı …, fiËŸ ÷˘ ›Îÿı
    ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı Ωı ÂÎflÌÏfl¿ ÁÓ’ÏkÎ ÁÎflÌ Ë˘›, ÷˘ ø˘‘-‹Îfi-
                                  › fiÎ flËı ¿Â_ ›. ‰ÎHÎÌ ⁄˘·÷Î_ ŒÎ_ŒÎ_ ’Õı.
‹Î›Î-·˘¤ …flÎ ±˘»ÎÓ µI’Lfi ◊Λ ±ı‹ ?
                                      ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ⁄ıfiı ¿o¥ ±ı‰˘ ÏfiÏ‹kÎ fiˆÏ‹Ï÷¿ Á_⁄_‘
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ÂÎflÌÏfl¿ ÁÓ’ÏkÎ ⁄ı ≠¿ÎflfiÌ. ±ı¿ ÷˘, ’H›ˆfiı
                                  ¬fl˘ ?
·¥fiı ÂÎflÌÏfl¿ ÁÓ’ÏkΠˢ› ±fiı ⁄Ì…\Ó, ’ı·Ó ±ı¿VÀˇı¿Àfiı ·¥fiı. ±fiı
±ı‰Ì ±ı¿VÀˇı@Àfiı ·¥fiı Ωı ÂÎflÌÏfl¿ ÁÓ’ÏkΠˢ› ÷˘, ±ıfiÌ ÷˘ ‰Î÷ …       ÿÎÿÎlÌ — ¬fl˘ fiı ! ¿ı‹ fiËŸ ? ‹A› ‰V÷ »ı ±ı ÷˘ ! ⁄˛õ«›˝
…\ÿÌ fiı ?!                             ˢ› ÷˘ ’»Ì ÷‹Îv_ ‘Λ* ˢ› ±ı ¿Î‹ ◊Λ. ‘Λν ‰˛÷-Ïfi›‹ ⁄‘Î_ ’΂Ì
                                  ¿Λ. ±Î√‚ …¥ ¿Λ fiı ≠√Ï÷ ◊Λ. ’ÿ˚√·ÁÎfl ÷˘ ⁄Ë ‹˘ÀÌ
    ≠ë¿÷ν — ±ı ±ı¿VÀˇı¿ÀfiÎ ÏËÁÎ⁄ı ÂÎflÌÏfl¿ ÁÓ’ÏkÎ ÁÎflÌ flËı?
                                  ‰V÷ »ı. ±ı¿ ⁄Î…\ ’ÿ˚√·ÁÎfl ˢ› ÷˘ … Á‹›fi˘ ÁÎfl ¿Îœı !
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÁflÁ flËı. ¿ÂÌ ±Õ«HÎ … fiÎ ±Î‰ı. ¿˘¥ Ω÷fiÌ
                                     ¿˘¥±ı ·˘¿˘fiı ±Î‰Ì ÁÎ«Ì Á‹… … fi◊Ì ’ÎÕÌfiı ! ¿ÎflHÎ ·˘¿˘
ÏÕŒı@À … fiÎ ±Î‰ı. ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ı › µI’Lfi fiÎ ◊Λ.
                                  ’˘÷ı … ’˘· V‰¤Î‰fiÎ »ı. ’Ëı·ÎfiÎ_ ∑ÏÊ‹Ïfi±˘ «˘A¬Î Ë÷Î. ‹ÎÀı
    ≠ë¿÷ν — ⁄˛õ«›˝ ±ı ±ÎI‹Á¬ ‹ÎÀı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ËıS’ ¿flı »ı ?   ÷ı±˘ Á‹… ’ÎÕ÷Î Ë÷Î.
    ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë ËıS’ ¿flı. ⁄˛õ«›˝ fi ˢ› ÷˘ ÿıË⁄‚ CÎÀu_ ¿ı        ≠ë¿÷ν — ±‹ı ±ı‰Ì ™‹flfiΠωzÎ◊a±˘fiı Â̬‰ÎÕ̱ı »Ì±ı ¿ı
‹fi˘⁄‚ ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› ⁄‘_ ±fiı ⁄Ï© ⁄‚ı › ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›, ±Ëo¿Îfl       …ı ™‹flfiÎ ÏËÁÎ⁄ı ±ıfiı ¿Ëı‰Ó Ωı¥±ı ¿ı ÷Ó ‰Ì›˝⁄‚ Á«‰Î› ±ı‰Ó ¿fl,
˵ œÌ·˘ ◊¥ Ω›. ‹˘À˘ ÕÌ.±ıÁ.’Ì. ˢ›, ¿˘¥ CÎˆÕ˘ ◊›ı·˘ ˢ› ÷˘, œÌ·˘  ÷˘ ±ı fiT‰ÎbÓ À¿Î »˘¿flα˘ fiËŸ ‹Îfiı.
◊¥ Ω› ¿ı fiËŸ ? ±ıÀ·ı ±ı ±ıfi_ ÷ı… ¿Ëı‰Î› »ı, ⁄˛õ«›˝ !            ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ËÓ ±Î »˘¿flα˘fiı ¿ËÓ »\_ ¿ı, “±S›Î, ÷‹ı ’ˆH΢.”
    ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ ±fiı ±Ëo¿Îfl, ±ı ⁄‘Î      I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı ¿ı, “fiÎ. ±‹Îflı ⁄˛õ«›˝ ’΂‰Ó »ı.” ±fiı ÷‹ı ¿Ë˘ »˘
⁄˛õ«›˝◊Ì ‰‘Îflı Áƒœ ◊Λ »ı ?                    ¿ı, “⁄˛õ«›˝ ’΂˘.” I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı ¿ı, “fiÎ. ±‹Îflı ’ˆHÎ‰Ó »ı.” ±ıÀ·ı
                                  ’Ëı·Ó µ’ÿı ±Î’fiÎflı ‰Ì›˝⁄‚ ’΂‰Ó Ωı¥±ı. ⁄˘·fiÎfl˘ ⁄‚‰Î‚˘ ˢ‰˘
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_◊Ì … ∂¤Î_ ◊›Î »ı. ±⁄˛õ«›˝◊Ì ±ı ⁄‘Î_ ‹flÌ    Ωı¥±ı. ÷‹ÎflÎ ⁄˘·fiÌ g¿‹÷ @›Îflı ? ¿ı ÷‹ı ⁄‚‰Îfi ˢ, ÷˘ Á΋˘
Ω› »ı.                               ±ı@ÁıMÀ ¿flı. fiËŸ ÷˘ Á΋˘ ±Î√‚ «Î·ı … fiËŸ fiı ! ±I›Îflı ±ÎfiÎ
    ≠ë¿÷ν — ⁄˛õ«›˝ ±ı ÷˘ ±fiÎI‹ ¤Î√‹Î_ ±Î‰ı fiı !        …ı‰Î ¿ıÀ·ÎÓ› »˘¿flα˘ ‹ÎflÌ ’ÎÁı »ı. ÷ı‹fiı ¿Î›‹fiÓ ⁄˛õ«›˝ ’΂‰Ó
                                  »ı ‹fi-‰«fi-¿Î›Î◊Ì.
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±ı ’ÿ˚√·ÁÎfl »ı !
                                               vvvvv
    ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’ÿ˚√·ÁÎfl »ı, ±ı Á‹›ÁÎflfiı ËıS’ ¿¥ flÌ÷ı ¿flı
»ı ?
                                    26                      Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝
                                    ωʛ˘fi˘ ω¿Îfl, ±Î ’ÎÓ« ≥ÏLƒ›˘fiΠωʛ˘fiΠω¿Îfl˘ »ı ±fiı ‹˘ZÎ
                                    ±ıÀ·ı Ïfiω˝¿Îfl, ±ÎI‹Î Ïfiω˝¿Îfl »ı. I›ÎÓ flÎ√ı › fi◊Ì fiı ¶ıÊı › fi◊Ì.
                                       ≠ë¿÷ν — ‰Î÷ ⁄flÎ⁄fl »ı, ’HÎ ±ı …ı ω¿ÎflÌ Ï¿fiÎflÎ◊Ì
                                    Ïfiω˝¿ÎflÌ Ï¿fiÎfl΋ÎÓ ’ˢӫ‰Î ‹ÎÀı ¿Ó¥¿ ÷˘ fiΉÕÓ Ë˘‰Ó Ωı¥±ı fiı ?
                                       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıfiÎ ‹ÎÀı iÎÎfi ˢ› »ı. ±ıfiÎ ‹ÎÀı √v ±ı‰Î
                                    ‹‚‰Î Ωı¥±ı. √v ω¿ÎflÌ fiΠˢ‰Î_ Ωı¥±ı. √v ω¿ÎflÌ Ë˘› ÷˘ ±Î¬Ó
                                    À˘‚Ó fi¿˝ı Ω›. ŒflÌ ‹fiW›√Ï÷ › fiÎ ÿı¬ı. √v‹ÎÓ Ï‰¿Îfl fiΠ¢¤ı.
                                      ¿˘¥ ‘‹˝ı ω¿Îflfi˘ V‰Ì¿Îfl ¿›˘˝ fi◊Ì. ω¿Îflfi˘ V‰Ì¿Îfl ¿flı ±ı
                                    ‰Î‹‹Î√a ¿Ëı‰Î›. ’Ëı·ÎfiÎ ¿Î‚‹ÎÓ ‰Î‹‹Î√Ì˝ Ë÷Î, ω¿Îfl ÁÎ◊ı ⁄˛õ
            [2]                      ¬˘‚‰Î fiÌ¿‚ı·Î.
       ω¿Îfl˘◊Ì Ï‰‹„@÷fiÌ ‰ÎÀ....                    ≠ë¿÷ν — ±ı ’HÎ ±ı¿ ω¿Ú÷ V‰w’ … ◊›ı·Ó ¿Ëı‰Î› fiı ?
                                       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ω¿Ú÷ … fiı ! ÷ı◊Ì ‰Î‹‹Î√Ì˝ ¿èÎÓ fiı ! ‰Î‹‹Î√a
           ω¿Îfl˘ ËÃΉ‰Î_ »ı ?               ±ıÀ·ı ‹˘ZÎı Ω› fiËŸ fiı ·˘¿˘fiı › ‹˘ZÎı …‰Î ÿı fiËŸ. ’˘÷ı ±‘˘√Ï÷‹ÎÓ
   ≠ë¿÷ν — “±ø‹ ‹Î√˝”‹ÎÓ Ï‰¿Îfl˘ ËÃΉ‰ÎfiÓ ÁΑfi ¿›Ó ?        Ω› fiı ·˘¿˘fiı › ±‘˘√Ï÷‹ÎÓ ·¥ Ω›.

   ÿÎÿÎlÌ — ±ËŸ ω¿Îfl ËÃΉ‰ÎfiÎ fi◊Ì. ±Î ‹Î√˝ …\ÿ˘ »ı.           ≠ë¿÷ν — ÿflı¿ ¿Î‚‹ÎÓ ±Î‰Î ‰Î‹‹Î√˝ ËÂı ÷˘ ¬flÎ_ … fiı ?
¿ıÀ·Î_¿ ‹ÎHÎÁ˘ ±ËŸ ‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÓ ⁄˛õ«›˝ ·ı »ı ±fiı ¿ıÀ·Î_¿          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÿflı¿ ¿Î‚‹ÎÓ ‰Î‹‹Î√˝ ÷˘ ˢ› »ı …. ‰‘÷Î-±˘»Î
VhÎÌ‰Î‚Î Ë˘›, ÷ıfiı ±‹ı flV÷˘ ⁄÷ÎÕu˘ ˢ› ÷ı flÌ÷ı ±ıfi˘ µ¿ı· ·Î‰ı.     ≠‹ÎH΋ÎÓ ‰Î‹‹Î√˝ ÷˘ ˢ›. ’Ëı·ÎÓ ⁄Ë ±˘»Î ≠‹ÎH΋ÎÓ Ë÷Î. ±I›Îflı
±ıÀ·ı “±ËŸ” ω¿ÎflÌ ’ÿ … fi◊Ì, ’ÿ … “±ËŸ” Ïfiω˝¿ÎflÌ »ı fiı !       ¿Ï‚›√‹ÎÓ …⁄fl…V÷ ≠‹ÎH΋ÎÓ Ë˘›.
ωʛ˘ ±ı Ï‰Ê »ı, ÷ı ÷tfi Ï‰Ê fi◊Ì. ωʛ‹ÎÓ fiÌÕfl÷Î ±ı Ï‰Ê »ı.         ÁËı… ω¿ÎflÌ Á_⁄_‘‰Î‚˘ ˢ›fiı I›Î_ Á‘Ì ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥fiı Á‘ÎflÌ
ωʛ ÷˘ fiÎ »ÒÀ¿ı, ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ …ı‹ ’¿ÕÌfiı ¿flΉı fiı ¿flı ÷ı‹ ˢ›, ÷˘,    ¿ı fiËŸ. ω¿ÎflÌ V‰¤Î‰ … ±ÎI‹CÎÎ÷Ì V‰¤Î‰. ±I›Îfl Á‘Ì ¿˘¥±ı
÷ıfi˘ ‰ÎÓ‘˘ fi◊Ì. ’˘÷ÎfiÌ V‰÷ÓhÎ ‹fl∞◊Ì fiΠˢ‰Ó Ωı¥±ı. ’˘·ÌÁ‰Î‚˘      Â̬‰ÎÕu fiËŸ ¿Â_ ?
’¿ÕÌfiı …ı·‹ÎÓ ⁄ıÁÎÕı I›ÎÓ ÷‹Îflı ⁄ıÁ‰Ó … ’Õı fiı ? I›ÎÓ ¿Ó¥ »ÒÀ¿˘ »ı ?
±ıÀ·ı ¿‹˝ ±ıfiı ’¿Õı fiı ¿‹˝ ±ıfiı ±◊ÎÕı, ±ı‹ÎÓ fiÎ ¿Ëı‰Î› fiËŸ fiı !             ⁄˛õ«›˝, ≠˘…ı¿Àfi_ ’ÏflHÎ΋ !
⁄Î¿Ì F›ÎÓ Ï‰Ê›fiÌ ‰Î÷ … ˢ›, I›ÎÓ ‘‹˝ fi◊Ì. ‘‹˝ Ïfiω˝¿Îfl‹ÎÓ Ë˘›.        ≠ë¿÷ν — ¿<ÿfl÷fiı Ωı VhÎÌ-’vÊfiÌ …wÏfl›Î÷ fi ˢ›, ÷˘ ±ı
√‹ı ÷ı‰˘ ±˘»Î ±ÓÂı ‘‹˝ ËÂı, ’HÎ ‘‹˝ Ïfiω˝¿ÎflÌ Ë˘‰˘ Ωı¥±ı.       ÂÎ ‹ÎÀı ±ÎM›_ ?
   ω¿Îfl◊Ì … ÁÓÁÎfl ∂¤˘ ◊›˘ »ı. ±Î ⁄‘˘ ÁÓÁÎfl ±ıÀ·ı             ÿÎÿÎlÌ — VhÎÌ-’vÊ ±ı ¿<ÿfl÷Ì »ı ±fiı ⁄˛õ«›˝fi˘ ÏËÁÎ⁄ ±ı
Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝                     27   28                      Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝
’HÎ ¿<ÿfl÷Ì »ı. ‹ÎHÎÁ …ı‰Ì flÌ÷ı ∞‰‰Î ‹Î√ı, ÷ı …ı‰Ì ¤Î‰fiÎ ’˘÷ı      ≠ë¿÷ν — ωʛ …ı ˢ› »ı, ω¿Îfl ±Óÿfl ¤flı·˘ ˢ› »ı, ÷ı
¿flı »ı, ±ı ¤Î‰fiÎfiÎ Œ‚w’ı ±Î …√÷ »ı. ⁄˛õ«›˝fiÌ ¤Î‰fiÎ √›Î      fiÎfi˘ ∞‰ ˢ› I›ÎÓ◊Ì ‹˘ÀÎ_ Á‘Ì‹ÎÓ, ÿflı¿fi˘ ωʛ ’hÎÿÎfi ‹ÎÀı …
±‰÷Îfl‹Î_ ¤Î‰Ì ˢ› ÷˘ ±I›Îflı ⁄˛õ«›˝fi˘ µÿ› ±Î‰ı. ±Î …√÷       ˢ› »ı fiı ?
≠˘…ı¿À »ı.                               ÿÎÿÎlÌ — ’hÎ ¿ı ’hÎÌ √‹ı ÷ı ˢ›, ’HÎ ÷ı ÁÓÁÎfl ‰‘Îfl‰Î ‹ÎÀı
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ Ë…\ ‹fiı ±ı ‰Î÷ Á‹Ω÷Ì fi◊Ì ¿ı ‹ÎHÎÁı ÂÎ     …. ‰ı·˘ ‰‘ı ±ı ‹ÎÀı … »ı fiı !
‹ÎÀı ⁄˛õ«›˝ ’΂‰_ ?                           ≠ë¿÷ν — ωʛ ¿flı »ı ÷ı ≥E»Î◊Ì fiËŸ, ¬Î·Ì ÁÓ÷Îfi ≠ÎÏM÷
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ·ıÀ √˘ ¿fl˘ ±Î’HÎı. ⁄˛õ«›˝ fiËŸ ’΂‰Îfi_. Ë_    ‹ÎÀı … ωʛ ˢ‰˘ Ωı¥±ı, ±ı ÁÎvÓ ¿Ëı‰Î› ?
¿o¥ ±ı‰Î ‹÷fi˘ fi◊Ì. Ë_ ÷˘ ·˘¿˘fiı ¿Ë_ »\_ ¿ı ’ˆHÎÌ Ω‰. ¿˘¥ ’ˆHÎı     ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰Ó »ı fiı, ’hÎfiÎ Ëı÷ ‹ÎÀı ±⁄˛õ«›˝ ¿flı »ı ÷ıfiı,
±ı‹Î_ ‹fiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì.                       fiı ⁄˛õ«›˝fiı ¿Ó¥ ·Î√÷Ó-‰‚√÷Ó fi◊Ì. ⁄˛õ«›˝ ÷˘ ⁄Ë ¨«Ì ‰V÷ »ı.
   ±ı‰_ »ı, …ıfiı Á_ÁÎÏfl¿ Á¬˘fiÌ …wfl »ı, ¤˙Ï÷¿ Á¬˘fiÌ …ıfiı     ±⁄˛õ«›˝ ÷˘ ≠ΩfiÌ µI’ÏkÎ ‹ÎÀı ‰Î’fl‰ÎfiÌ ¿Ó¥ …wfl fi◊Ì. ≠ΩfiÌ
¥E»Î »ı, ÷ıHÎı ’ˆHΉ_ Ωı¥±ı. ⁄‘_ … ¿fl‰_ Ωı¥±ı ±fiı …ıfiı ¤˙Ï÷¿   µI’ÏkÎ ‹ÎÀı ÷˘ ±Î Ωfi‰fl˘ ⁄‘Î ¿›Î˝ … ¿flı »ı fiı ! ±ı‹ÎÓ fi‰Ó ÂÓ
Á¬˘ fiÎ … √‹÷Î_ ˢ› ±fiı ÁfiÎ÷fi Á¬ Ωı¥÷_ ˢ›, ÷ıHÎı fiËŸ.       »ı ÷ı ? ±ıfiÎ ¿fl÷ÎÓ ‹˘…¢¬ ‹ÎÀı ‰Î’flı ÷ı ÁÎvÓ. ‹˘…¢¬ ‹ÎÀı ◊¥
                                 flèÎÓ »ı ±fiı ’ı·Ó ÷˘ ±ı‹ ·Î√ı ¿ı ‹fiı ±Î Œ‚ ‹Y›_ »ı. ±Î ÷˘ »ıS·Î‹ÎÓ
   ≠ë¿÷ν — “⁄˛õ«›˝ fiÎ … ’΂‰_” ±ı‰Ì ‹Îflı «ı·ıL… fi◊Ì, ’HÎ   »ıS·Ì ¿ZÎÎfiÌ ‰Î÷ »ı. …ı‰Ó ‹ÎflÌ ƒÏp‹ÎÓ »ı, ÷ı ÷‹fiı ¿ËÓ »Ó. ’»Ì
±ı ‰Î÷fiÌ Á‹… fi◊Ì.                         ÷‹fiı …ı ÃÌ¿ ·Î√ı ÷ı‹ ±fi¿>‚ ·ıΩı.
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄fl˘⁄fl »ı. ‰Î÷ ÁÎ«Ì »ı. ÷‹ÎflÌ «ı·ıL… fi◊Ì, ±ı       ≠ë¿÷ν — ±ı‹ÎÓ ÿ˘Ê ¬fl˘ ¿ı ?
‰Î÷ ¬flÌ »ı ! ±fiı «ı·ıL… ±’Λ ±ı‰_ › fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ÿÏfi›Î‹Î_
                                    ÿÎÿÎlÌ — ÿ˘Ê ÷˘ ¬fl˘ … fiı ! ±ı ≠Ω µI’ÏkÎ ‹ÎÀı fiΠˢ‰Ó
¿¥ Ω÷fiÎ ¤Î‰ ¿›Î˝ ˢ›, ±ıHÎı Â_ ≠˘…ı¿À ¿›˘˝ ˢ›, ±ı Â_ ±Î’HÎı
                                 Ωı¥±ı. ±ıfiÎ ¿fl÷ÎÓ ÷‹ı ¢¬fiı ‹ÎÀı ¿fl÷Πˢ› ÷˘ »ı‰Àı ±ıfi˘ ‘y˘
¿ËÌ Â¿Ì±ı ?! ¿˘¥±ı ±Î¬Ì Ï…Lÿ√Ì ¤„@÷fi˘ … ≠˘…ı¿À ¿›˘˝, ÷˘      ‰Î√ı ±ıÀ·ı ’λ˘ Œflı ±fiı ±Î‹ÎÓ ÷˘ ’λ˘ … fiÎ Œflı fiı, ≠ΩfiÌ
±Î¬Ì Ï…Lÿ√Ì ¤„@÷ … ¿›Î˝ ¿flı. ¿˘¥±ı ÿÎfi … ±Î’‰Îfi˘ ≠˘…ı@À      µI’Ïk΋ÎÓ fi‰ »˘¿flÎÓ ◊Λ ÷˘ › !!!
¿›˘˝ ˢ› ÷˘ ÿÎfi ±Î’ı. ¿˘¥±ı ±˘O·Î¥Ï{_√ fiı«flfi˘ ¿›˘˝ ˢ› ÷˘
±˘O·Î¥{ ¿›Î˝ ¿flı. ¿˘¥ »ı ÷ı ω¿ÎflÌ fiı«flfi˘ ˢ›, ±ı ’˘÷ÎfiÌ VhÎÌfi_     ≠ë¿÷ν — ±Î…fiΠω¿Îfl‹› ‰Î÷ΉflH΋ÎÓ, CÎfl‹ÎÓ flËÌfiı ’HÎ
Á¬ ¤˘√‰÷˘ ˢ›. ’HÎ ⁄Ì∞ ¿ıÀ·Ì¿ »˘¿fḻ˘fi˘ ¬˘À˘ ·Î¤ ∂ÃΉı.      ±ÎI‹Îfi˘, ¤√‰Îfifi˘ ±fi¤‰ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ?
±ı ⁄‘_ √‹ı ÷ı‰Î_ ‹ÎHÎÁ˘ ˢ›, …ı‰˘ ≠˘…ı¿À ¿›˘˝ ˢ›, ÷ı‰_ ±Î Œ‚      ÿÎÿÎlÌ — CÎfl‹ÎÓ flËÌfiı ±ıÀ·ı CÎfl ‰ÎÓ‘˘ ¿Îœı »ı ?
‹Y›_ »ı. ±ıfiÎ_ Œ‚ ‹‚ı »ı ¿Õ‰Î_. ÷ı fi¿Û√Ï÷‹Î_ ¤˘√‰‰Î …‰_ ’Õı.
                                    ≠ë¿÷ν — ‰Î÷ΉflHΠω¿ÎflÌ »ı.
          ±ıfiÎ Ëı÷ ’fl ±Î‘Îfl...
                                    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ¿¥ …B›Î ω¿ÎflÌ fi◊Ì ? F›ÎÓ ‹fi ˢ›,
   ωʛ ω¿Îfl ˢ› ÷˘ √‹ı ÷ıÀ·˘ ›˘√ Œ‚ı fiËŸ.          ÷ı …B›Î±ı ω¿ÎflÌ ‰Î÷ΉflHΠˢ› …. ÷‹ı F›ÎÓ …¢ I›ÎÓ ‹fi ÷˘ ΩıÕı
Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝                      29   30                      Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝
ËÂı … fiı ? √ŒÎ±˘‹ÎÓ …‰Ó, ±ıfiÎ ¿fl÷ÎÓ CÎfl ÁÎvÓ. I›ÎÓ √ŒÎ±˘‹ÎÓ fi‰Ì      ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ¿Â_ fi◊Ì. ≥„Lƒ›˘ ÷˘ Ï⁄«ÎflÌ ¤˘√ Ãıà Á‘Ì
Ω÷fiΠω¿Îfl ∂¤Î ◊Λ, ±ıfiÎ ¿fl÷ÎÓ ±Î …ÒfiΠω¿Îfl˘ ÁÎflÎ, …ÒfiÎ ÷˘     ¤˘√T›Î … ¿flı »ı. ±ıfi΋Î_ F›Î_ Á‘Ì Ák‰ ˢ› I›Î_ Á‘Ì, ∞¤‹Î_ ⁄fl¿÷
CΈÕÎ ◊¥ √›ı·Î ˢ›. ÷ı ω¿Îfl ‹flÂı ¿˘”¿ ÿÎ”Õ˘. F›Îflı ±Î fi‰Î ω¿Îfl  ˢ› fiı ±ıÀ·ı ±ıfiÌ µ’fl ±Î’HÎı ¿˘¥ ‰V÷ ‹Ò¿Ì±ı ¿ı ÷fl÷ ±ıfiÎ_ V‰Îÿ
fiËŸ ‹flı.                              ±Î’HÎfiı ¿ËÌ ±Î’ı, ±fiı ™‹fl CΈÕÌ ◊›ı·Ì ˢ› fiı ∞¤‹Î_ ⁄fl¿÷ fiΠˢ›
                                  ÷˘ fiÎ ¿ËÌ ±Î’ı. ±Î_¬‹Î_ ⁄fl¿÷ ˢ› ÷˘ ⁄‘Ì √‹ı ÷ı ‰V÷ ˢ› ÷˘ ¿ËÌ
   ≠ë¿÷ν — CÎfl‹ÎÓ flËÌfiı ‹fifiΠω¿Îfl˘ »ÒÀÌ Â¿ı ?         ±Î’ı. ⁄fl¿÷ …flÎ ±˘»Ì ◊›ı·Ì ˢ›, CΈՒHÎfiı ·¥fiı ÷˘ fiÎ ¿ËÌ ±Î’ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄‘Ó »ÒÀÌ … Ω› »ı fiı ! CÎfl‹ÎÓ flËÌfiı ÷˘ ÂÓ,    ±ıÀ·ı ≥„Lƒ›˘ ÷˘ Ï⁄«ÎflÌ, ±ı‹ fiı ±ı‹ ‹˘‚Ì ◊¥ Ω› »ı, ™‹fl ◊Λ
√‹ı I›ÎÓ flËÌfiı »ÒÀÌ Ω›, Ωı “iÎÎfiÌ ’vÊ” ‹‚ı ÷˘. “iÎÎfiÌ ’vÊ” ‹‚ı   ±ıÀ·ı. ’HÎ ±ı ωʛ ‹˘‚Î fiÎ ◊Λ. ±Î ≥„Lƒ›˘ Ï‰Ê›Ì fi◊Ì.
±fiı Ωı ¿ÿÌ Ï‰¿Îfl fiÎ »ÒÀÌ Ω›, ÷˘ ±ı iÎÎfiÌ … fi ˢ›. ±Î’HÎı         ωʛ ±Î ≥„Lƒ›˘fi˘ ÿ˘Ê fi◊Ì. ≥„Lƒ›˘fiı ‰√fl ¿Î‹fiÎ_ Õ΋ ÿı
iÎÎfiÌfiı ¿Ëı‰Ó, ¿ı ±Î’ ¿ı‰Î ‹Y›Î ±‹fiı, ÷ı ±‹fiı ±Î ω¿Îfl µI’Lfi    »ı ±Î ·˘¿˘. ≥„Lƒ›˘fiı, ÂflÌflfiı ⁄‘Î Õ΋ ÿı »ı fiı ? ±ı ’ÎÕÎfiÎ_ ‰Î_¿ı
◊›Î ? ’HÎ ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ωfi›Ì ±ıÀ·ı ±ı‰Ó fi◊Ì ⁄˘·÷Î_ Ï⁄«ÎflÎ.      ’¬Î·Ìfiı Õ΋ ÿı »ı. ‰Î_¿ ’ÎÕÎfi˘ »ı ±fiı ÿı »ı ’¬Î·Ìfiı Õ΋. ¤Ò¬ı
±Œ‚Λ, ±Œ‚Λ ¿flı »ı ÷˘ › fi◊Ì ⁄˘·÷Î_.                ‹Îflı »ı, ‰√fl ¿Î‹fi_ ‹Ò±Î. ±ıfi_ Â_ ¿Î‹ fi΋ ÿı »ı ÷_ ? ’Î_Áfl˘ ‹flfiı.
        fi ΩH› …√÷ı V‰w’ ‰ÎÁfiÎfi_               ÷Îv_ ‰Î_¿<_ »ı ‹ËŸ, ÿÎfi÷ «˘fl »ı ±fiı ÷ı › iÎÎfiÌ ‹Y›Î fi◊Ì, iÎÎfiÌ
                                  ‹‚ı ÷˘ Á‰‚ı flV÷ı «ÕÎ‰Ì ÿı‰Î›, ‰Îfl fiÎ ·Î√ı.
   ≠ë¿÷ν — ¿Î‹‰ÎÁfiÎfiÓ Á¬ ZÎÏHο ΩHΉΠ»÷ÎÓ @›Îflı¿ ÷ıfiÌ
≠⁄‚ ≥E»Î ◊‰ÎfiÓ ¿ÎflHÎ ÂÓ ? ±fiı ÷ı ¿¥ flÌ÷ı ±Ó¿Â‹ÎÓ ·¥ ¿Λ ?        ≠ë¿÷ν — ωʛ˘‹Î_◊Ì ‰Î‚‰Î ‹ÎÀı iÎÎfi ‹Ëk‰fiÌ ‰V÷ »ı.

   ÿÎÿÎlÌ — ¿Î‹‰ÎÁfiÎfiÓ V‰w’ …√÷ı ΩH›Ó … fi◊Ì. ¿Î‹‰ÎÁfiÎ         ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Πωʛ˘ »^ÀÌ …‰Î ‹ÎÀı iÎÎfi … »ı …wflÌ.
ÂÎ◊Ì µI’Lfi ◊Λ »ı, ±ı Ωı ΩHÎı ÷˘ ±ı ¿Î⁄Ò‹ÎÓ ·¥ ¿Λ. ’HÎ      ±iÎÎfi◊Ì … ωʛ˘ ‰‚B›Î »ı. ÷ı √‹ı ±ıÀ·Î_ ÷΂Î_ ‰ÎÁı ÷˘ › ¿o¥
‰V÷ÏV◊Ï÷‹ÎÓ ±ı @›ÎÓ◊Ì µI’Lfi ◊Λ »ı, ±ı ΩHÎ÷˘ … fi◊Ì. ’»Ì ÂÌ     ωʛ ⁄_‘ fi ◊Λ. ≥„Lƒ›˘fiı ÷΂Î_ ‹ÎflfiÎflÎ ‹ıÓ Ωı›Î, ’HÎ ±ı‹ ¿o¥
flÌ÷ı ¿Î⁄Ò‹ÎÓ ·¥ ¿ı ? ¿˘¥ ¿Î⁄Ò‹ÎÓ ·¥ fiΠ¿ı. …ıHÎı ¿Î⁄Ò‹ÎÓ ·Ì‘ı·Ó  ωʛ ⁄_‘ ◊Λ fiËŸ.
»ı, ±ı‰_ ÿı¬Î› »ı, ±ı ÷˘ ’Ò‰ı˝fiÌ ¤Î‰fiÎfi_ Œ‚ »ı, ⁄Î¿Ì ¿Î‹‰ÎÁfiÎfiÓ     iÎÎfi◊Ì ⁄‘_ …÷_ flËı. ±Î’HÎı ±Î ⁄‘Î ⁄˛õ«Îfḻ˘fiı ω«Îfl
V‰w’ @›ÎÓ◊Ì µI’Lfi ◊›Ó, ±ı µI’Lfi ÿÂÎ ΩHÎı, I›ÎÓ … ÷Î‚Ó ‹Îfl‰Î‹ÎÓ
                                  Áfl¬˘ fiËŸ ±Î‰÷˘ iÎÎfi◊Ì.
±Î‰ı ÷˘ … ±ı ¿Î⁄Ò‹ÎÓ ·¥ ¿ı. ⁄Î¿Ì ’»Ì ±ı ÷΂Î_ ‹Îflı ¿ı √‹ı ÷ı
¿flı ÷˘ › ¿ÂÓ «Î·ı fiËŸ. ¿Î‹‰ÎÁfiÎ fiÎ ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘ ±‹ı flV÷˘               ωʛfi˘ ¢¬, ‰‘Îflı ωʛ
ÿı¬ÎÕ̱ı.
                                     ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎÎ ⁄‘Π¢¬ ˢ›, ±ı ’ÒflÎ ¿fl‰Î◊Ì ±Î’HÎfiı
        ±iÎÎfifiÎ ‰Î_¿ı ≥„Lƒ›˘fiı Õ΋ !             ÀıQ’flflÌ ±Îfi_ÿ ‹‚ı ¬fl˘ ?
   ≠ë¿÷ν — ±Î ≥„Lƒ›˘ »ı, ÷ı ¤˘√T›Î ÏÁ‰Î› ÂÎ_÷ ’Õ÷Ì fi◊Ì.        ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ Ë‹HÎı ±Î¥VøÌ‹ ˢ› ÷˘ ÁÎv_ fiÎ ·Î√ı ’ıÀ‹Î_ ?!
÷˘ ±ı ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩı µ’Λ ¬fl˘ ?                     ’HÎ ’»Ì Â_, ¬¥ flèÎÎ ’»Ì ? ’»Ì ·Î‰, …flÎ Á˘’ÎflÌ ! ¿ı‹ ’λ\_
Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝                      31   32                      Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝
±Î ±Î¥VøÌ‹ ˢ› ÷˘ › Ë…\ Á˘’ÎflÌfiÌ …wfl ! I›Îflı ¿Ëı, fiÎ, ±ı      ‹ÏËfi˘-⁄ı ‹ÏËfiÎ Á‘Ì ¿« ¿« ¿›Î˝ ¿flı ±ı‰˘ ‹fifi˘ V‰¤Î‰ »ı ±fiı
÷˘ ‹˘œ<_ «˘A¬_ ¿fl‰_ ’Õı fiı ! ±fiı Á˘’ÎflÌ ¬Î‘Î ’»Ì Â_ ? Ë÷˘ ÷ıfi˘   ±Î’b_ iÎÎfi ÷˘ ‹fifiı √Î_Ãı … fiËŸ fiı ?!
÷ı ‹Ò±Î !
                                             fi ±Î_÷flΛ ‹fifiı !
   ≠ë¿÷ν — ÁΛ¿˘·˘∞ ±ı‰_ ¿Ëı »ı ¿ı ÷‹ı ±ı¿ ‰¬÷ ‘flÎ¥fiı
                                     ≠ë¿÷ν — ‹fifiı F›Îflı ωʛ ÷flŒ ¤˘√‰‰Î ‹ÎÀı ±Î’HÎı »^À
¬Î¥ ·˘ ±Î¥VøÌ‹. ’»Ì ÷‹fiı ¬Î‰Îfi_ ‹fi … fiÎ ◊Λ.
                                  ±Î’̱ı »Ì±ı, I›Îflı ±ı »ı ÷˘ fiÌflÁ flËı »ı ±fiı F›Îflı ±Î’HÎı ±ıfiı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ÿÏfi›Î‹Î_ ⁄fiÌ Â¿ı fiËŸ. fiÎ, ±ı ‘flÎ¥fiı ¬Î‘Î◊Ì   ωʛ˘ ¤˘√‰‰Î ‹ÎÀı ¿oÀˇ˘· ¿fḻı »Ì±ı, I›Îflı ±ı ‰‘Îflı µ»‚ı »ı.
÷˘ ¬Î‰Îfi_ ‹fi ◊Λ …. ’HÎ …ı ÷‹fiı fiÎ ¬Î‰˘ ˢ› fiı ¬‰ÕΛ, ¬‰ÕΛ     ±Î¿Ê˝HÎ flËı »ı, ÷˘ ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ?
¿flı, flıÕ flıÕ ¿flı. ÷ı ’»Ì µSÀ̱˘ ◊Λfiı I›Îflı ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ‘flÎ¥fiı ¬Î›
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ‹fifiı ¿oÀˇ˘· ±Îfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› fiËŸ. …ı
÷˘ ŒflÌ Ω√ı ±ı ÷˘. ±Î ωʛ ÷˘ Ëo‹ıÂÎ_ …ı‹ …ı‹ ωʛ ¤˘√‰÷˘ Ω›
±ı‹ ‰‘Îflı ‰‘Îflı Á‚√÷_ Ω›. ωʛ ÷˘ ‰‘Îflı Á‚√÷Î Ω›.          ±Î’H΢ ¿oÀˇ˘· V‰Ì¿Îflı fiËŸ ±ı ¿oÀˇ˘· … Lˢ›. ¿oÀˇ˘·fl ˢ‰˘ Ωı¥±ı
                                  fiı ? ’˘÷ı ¿oÀˇ˘·fl ˢ› ÷˘ ¿oÀˇ˘· V‰Ì¿Îflı. ’˘÷ı ¿oÀˇ˘·fl »ı fiËŸ, ‹fi
    …ı Á¬ ¤˘√‰ı »ı ±ıfiÌ ÷flÁ ‰‘÷Ì Ω› »ı. ¤˘√‰‰Î◊Ì ÷flÁ       fi◊Ì ‹Îfi÷_, ‹fi ÷‹fiı √Î_Ã÷_ fi◊Ì fiı ?
‰‘÷Ì Ω›. fiÎ ¤˘√‰ı ÷˘ ÷flÁ ‹ÀÌ Ω›. ±ıfi_ fi΋ I≤WHÎÎ. fiÎ
¤˘√‰‰Î◊Ì ◊˘ÕÎ_ ÿËÎÕÎ_ ËıflÎfi ◊¥±ı ‰¬÷ı ‹ÏËfi˘, ⁄ı ‹ÏËfiÎ_. ’HÎ        ‹fifiı ±Î_÷fl‰Îfi_ fi◊Ì. ‹fifiÎ ¿Î˜{Ì{fiı ±Î_÷fl‰ÎfiÎ »ı. ‹fi ÷˘
±’Ïfl«›◊Ì Ï⁄·¿<· ¤Ò·Ì … …‰Î› ’»Ì. ±fiı ¤˘√‰fiÎfl˘ ‹ÎHÎÁ ±ı       ’˘÷ı, ±ı¿ ’ÏflHÎ΋ »ı. ±ı ’ÏflHÎ΋ ⁄÷ÎT›Î ‰√fl flËıÂı fiËŸ. ’flÌZÎÎfi_
‰ÎÁfiÎ ¿ÎœÌ ¿ı ±ı ‰Î÷‹Î_ ‹Î· fi◊Ì. ±ı◊Ì ±Î’HÎÎ_ ·˘¿˘fiÌ,       ±ı Ïfl{SÀ »ı. ’ÏflHÎ΋ ⁄ÿ·Î› fiËŸ, ’flÌZÎÎ ⁄ÿ·‰ÎfiÌ »ı. ±ı ’ÏflHÎ΋
ÂÎVh΢fiÌ Â˘‘¬˘‚ »ı ¿ı ±Î ⁄˛õ«›˝fi˘ flV÷˘ … µk΋ »ı. ±ıÀ·ı       …ıfiÎ◊Ì ∂¤_ ◊Λ »ı ±ı ¿ÎflH΢fiı ⁄_‘ ¿fl‰ÎfiÎ »ı. I›Îflı ÷ı ÂÌ flÌ÷ı
‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ µ’Λ, ±’Ïfl«› ! ±ıÀ·ı ω«Îfl ±Î‰ı, ±ıfi_ ÷˘·fi ◊Λ,    ’¿ÕΛ ? ÂÎfiÎ◊Ì ∂¤_ ◊›_ »ı ‹fi ? I›Îflı ¿Ëı, ωʛ‹Î_ «˘Àı·_ »ı.
±ıfiÎ ’ÏflHÎ΋ ¬⁄fl ’Õı. ’Ïfl«›‹Î_ ÷˘ ¬⁄fl … fiÎ ’Õı fiı, ¿ı Â_ ÿ˘Ê    “@›Î_ «˘Àı·_ »ı” ±ı ¬˘‚Ì ¿Îœ‰_ Ωı¥±ı ±fiı ’»Ì I›Î_ ¿Î’‰Îfi_ »ı.
»ı ÷ı … ! ±fiı ±’Ïfl«›fiı ·¥fiı ωʛ »^Àı. ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ·˘¿˘ Âıfiı       ≠ë¿÷ν — ±ı ωʛ˘‹Î_◊Ì ⁄_‘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰_ ‹fifiı ?
⁄˛õ«›˝ ¿Ëı‰Î› ±ı … Á‹÷Î fi◊Ì. ωʛ ±ı ±’Ïfl«›◊Ì ⁄‘ ¬·ÎÁ
◊¥ Ω› »ı.                                 ÿÎÿÎlÌ — ωʛ˘‹Î_◊Ì ⁄_‘ fiËŸ ¿fl‰Îfi_. …ı ωʛ˘ ‹fi ∂¤Î ¿flı
                                  »ı ±fiı ±ı ‹fi »ı ÷ı ’»Ì ’¿Õ ’¿Õı »ı. ±ı ωʛ˘fiı ±Î’HÎı F›Î_ I›Î_
    ±fiı ±ı¿ Œıfl˘ ±ı ‰V÷◊Ì »ıÀı flèÎÎ fiı, ⁄Îfl ‹ÏËfiÎ ¿ı ⁄ı ‰flÁ   ±ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ¿‹Ì ¿fl‰Î Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı ±ıfiÎ ¿Î˜{Ì{ ⁄_‘ ¿fl‰Î Ωı¥±ı.
Á‘Ì »ıÀı flèÎ_ ±ıÀ·ı ±ı ‰V÷fiı … ¤Ò·Ì Ω› »ı ’»Ì ‹fifi˘ V‰¤Î‰
¿ı‰˘ »ı ? »ıÀ<_ flèÎ_ ¿ı ¤Ò·Ì Ω›. fi∞¿ √›_ ±ıÀ·ı ’»Ì ¿˘« ¿˘«         ±Î’HÎı ’ÎÕ˘ÂÌfiı ¿Ë̱ı ¿ı ¤¥, ÷‹Îflı ±‹ÎflÌ ΩıÕı {CÎÕ˘ ¿fl‰˘
¿flı ! ’Ïfl«› ‹fifi˘ »^À˘ ◊›˘. “±Î’HÎı” »^ÀÎ flèÎÎ ±ıÀ·ı ‹fiı › ’ı·Ì   fiËŸ. ±‹ÎflÌ ΩıÕı ±Î ÷¿flÎfl ¿fl‰Ì fiËŸ, ÷˘ › ÷¿flÎfl ◊›Î ¿fl÷Ì Ë˘›
‰V÷◊Ì »ıÀ<_ flèÎ_, ±ıÀ·ı ¤Ò·Ì Ω› ’»Ì, ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı. ±ıfiı ›Îÿı ›    ÷˘ ±Î’HÎı fiÎ Á‹∞±ı ¿o¥ ¤Ò· ⁄Ì∞ … »ı. Á‹∞±ı ¿ı fiÎ
fiÎ ±Î‰ı. ’»Ì ¿Ëı ÷˘ › ±ı ⁄Î…\ Ω› fiËŸ. ±ı‰_ ÷‹fiı Á‹…HÎ ’Õı ?!    Á‹∞±ı ? I›Îflı ¿Ëı, ÂÌ ¤Ò· ? I›Îflı ¿Ëı, ±Î {CÎÕ˘ fiÎ ◊Λ ±ı‰Î
÷_ ÷ÎflÎ ¤Î¥⁄_‘◊Ì ⁄ı ‰flÁ »ıÀ˘ flè΢, ÷˘ ÷Îv_ ‹fi ¤Ò·Ì Ω› ’»Ì.     ¿ÎflH΢ ∂¤Î ¿fl˘ ’»Ì. ±ıÀ·ı ’ı·˘ {CÎÕ˘ ÷˘ ◊¥ … …Âı ◊˘ÕÎ ÿËÎÕÎ,
Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝                       33   34                       Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝
’HÎ {CÎÕ˘ fi ◊‰ÎfiÎ ¿ÎflH΢fi_ F›Îflı Áı‰fi ◊Λ I›Îflı ’»Ì ÷ı‰Î       Ëo‹ıÂÎ ¥Œı@Àfiı … ÷˘Õ‰Î Œflı »ı. F›Îflı iÎÎfi ¿Î˜{Ì{fiı ⁄_‘ ¿fl‰Î Œflı »ı.
’ÏflHÎ΋ ±Î‰Âı. {CÎÕÎfiÎ_ ¿ÎflH΢ ÁıT›Î ¿fḻı ±fiı {CÎÕ˘ ⁄_‘ ¿fḻı.
±ı ⁄fiı ¬v_ ?
                                           ‰ÎÁfiÎ, ‰V÷ fiËŸ, ’HÎ flÁ !
                                      ≠ë¿÷ν — ‹fiW›˘fiÌ ‰ÎÁfiα˘fi˘ ‹˘ZÎ @›Îflı ◊Λ ?
   ≠ë¿÷ν — fiÎ ⁄fiı.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ‰ÎÁfiα˘fi˘ ÷˘ ◊¥ … Ω›. ‰ÎÁfiα˘ ÷˘ ÷‹ı ∂¤Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±ıfiÎ ¿ÎflH΢ ⁄_‘ ¿fl‰Î ’Õı. ‹ıÓ ¿èÎ_ »ı fiı, ‹fi-
                                   ¿flı·Ì »ı, ÷‹ı … ±ıfiÎ …L‹ÿÎ÷Î »˘ ±fiı ω·› ¿flfiÎflÎ › ÷‹ı »˘.
‰«fi-¿Î›Î ±ı ¥Œı@À̉ ‰V÷ »ı. ±ıfiÎ ¿Î˜{Ì{ ⁄_‘ ¿fl˘ !
                                      ÷‹ÎflÌ ‰ÎÁfiÎ …\ÿÌ fiı ¤¥fiÌ ‰ÎÁfiÎ …\ÿÌ. ÿflı¿fiÌ …\ÿÌ …\ÿÌ
   ≠ë¿÷ν — ¿ÎflHÎ ⁄_‘ ¿fl‰Î ±ıÀ·ı ? ±Î‰_ fiÎ ◊Λ ±ı‰Î ¤Î‰
                                   ‰ÎÁfiα˘fiı ? ±fiı ‰ÎÁfiÎ ÷˘ ÁΛ„LÀŒÌ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ »ı.
¿fl‰Î ±ı‰_ … fiı ?
                                   Ë‹HÎı ±ı¿ ‹Á·‹Îfi ¤¥⁄_‘ ◊›˘ ˢ› fiı, ÷˘ ’»Ì ’ı·_ ‹Î_ÁÎËÎfl ¬Î÷Î
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ¿ÎflHÎ ⁄_‘ ¿fl‰_, ±ıÀ·ı √¥¿Î·ı ’˘·ÌÁ‰Î‚Î ±ı   ˵ ÂÌ¬Ì Ω›. ˉı ±ı ‰ÎÁfiÎ ¿o¥◊Ì ·ÎT›Î”÷Î ? I›Îflı ¿Ëı, ÁΛ„LÀÏŒ¿
±Î’b_ fi΋ ·¬Ì ·Ì‘_ ˢ›. ÁΛ¿· µ’fl …÷Πˢ› fiı ·Î¥À fi ˢ›       Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ ¤ı√Î ◊Λ ±fiı ÷ı fi‰_ fi◊Ì, ±Î √M’_ fi◊Ì.
÷˘ fi΋ ·¬Ì ·Ì‘_ ˢ› ÷˘ ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ±Î’HÎı ¿Î˜{Ì{ ⁄_‘ ¿fḻı ¿ı fiÎ   ’λ\_ ’Ëı·ÎfiÎ ¿Î˜{Ì{ ÏËÁÎ⁄ı »ı ±Î ⁄‘Î_. ÷ı ¬Î÷Î_ ÂÌ¬Ì Ω›. ⁄Ì…\_,
⁄_‘ ¿fḻı ? ¿ı ¤¥ ±Î… ÷˘ ·Î¥À CÎη˘. ÷˘ ’»Ì ·¬Ì ·ı ? ±ı ¿ÎflHÎ    Á_Ωı√˘fiı ·Ì‘ı ‰ÎÁfiα˘ ∂¤Ì ◊Λ »ı. ⁄Î¿Ì ±ı¿ »˘¿fl˘ »ı ÷ı ±ı‹ fiı
⁄_‘ ◊¥ Ω› fiı ? ±ı‰Ì … flÌ÷ı ±Î ¿Î˜{Ì{ ⁄_‘ ¿fl‰ÎfiÎ »ı. ⁄‘_ ±Î‰Õı    ±ı‹ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ÿı¬Î› fiËŸ fiı, I›Î_ ±Î√‚ ±ı µ»fl÷˘ ˢ›fiı ÷˘ ±ı
±ı‰_ »ı, Œ@÷ “«Î”fiÌ … Àı‰ ’ÕÌ »ı. ±ıÀ·_ … »ı ¤Î_…√Õ.         ωʛ Á‹∞ ¿ı fiËŸ. ¬Î‰Î’̉Îfi_ Á‹∞ ¿ı ±ı. ’HÎ I›Î_ ±Î√‚
   ·Î‰˘, …flÎ “«Î” ’̱ı. ‹ËŸ ±¿‚ÎÂı, ÷ı CÎÕ̱ı «Î ’̉ÎfiÌ …wfl    Ωfi‰fl ¿Â_ ˢ‰_ fiÎ Ωı¥±ı. ±ıfiı Ωı‰Î‹Î_ fi ±Î‰‰_ Ωı¥±ı. ÷˘ ±ıfiı ¿Â_
fi◊Ì. ω«Îfl‰ÎfiÌ …wfl »ı, I›Îflı «Î ’Ì fiάı »ı I›Î_. F›Î_ ω«Îfl‰Îfi˘   ‰ÎÁfiÎ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ⁄‘_ ‰ÎÁfiα˘fi_ Á_√˛ËV◊Îfi »ı, fiı I›Î_ …L‹
V¿˘’ ‹‚ı ±fiı ‹√… √Ò_«Î›, I›Îflı ¿Ëı, “«Î ’Ì‰Ì Ωı¥±ı.” ±S›Î      ◊‰Îfi˘, ±ıÀ·ı ’»Ì Â_ ◊Λ ±ı Á_√˛ËV◊Îfi‹Î_◊Ì ! ±ı Ωı‰Î‹Î_ ±ÎT›_,
‹Ò±Î, ±I›Îflı ω«Îfl‰ÎfiÌ …wfl »ı. «Î Ë‹HÎı flËı‰Î ÿı, Á‰Îflı ’Ì…ı.    I›Î_◊Ì ‰ÎÁfiÎ ∂¤Ì ◊¥ Ω›. ±fiı ÷ı › ±Ω›⁄Ì »ı ¿ı iÎÎfi ≠ÎM÷ ◊Λ
¿Î˜{Ì{ ⁄_‘ ¿fḻı ÷˘ ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ ?                 »ı, I›Îflı ‰ÎÁfiα˘ @›Î_fiÌ @›Î_ µÕÌ Ω› »ı, ÷ı … Á‹…HÎ fi◊Ì ’Õ÷Ì.

   ≠ë¿÷ν — Á‹Ω›_.                           ≠ë¿÷ν — ±_ÿflfi˘ flÁ ÁÒ¿Î¥ Ω› »ı.

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ Œıfl˘ ¿˘”¿fiÌ ΩıÕı ±Ï‰fi› ¿fḻı ±Î’HÎı, ¬Á         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ‰V÷fiı ‰ÎÁfiÎ fi◊Ì ¿Ëı÷Î, flÁfiı ‰ÎÁfiÎ ¿Ëı »ı. ±Î
±ËŸ◊Ì ±ÎC΢. ÷˘ ±ı √΂ ÿ¥ ÿı, ÷˘ ±Î’HÎı ⁄Ì∞ ‰¬÷ ±ı‰_ fiÎ       flÁ fiΠˢ› ÷˘ ‰ÎÁfiÎ √HÎÎ÷Ì … fi◊Ì. ±ıÀ·ı ‰ÎÁfiÎ @›Î_fiÌ @›Î_ µÕÌ
¿fḻı fiı ?                              Ω› »ı. ˉı ±ı ±ı¿ ¿·Î¿fiÎ … ≠›˘√◊Ì, ‰‘Îflı ≠›˘√ fiËŸ ’λ˘, ±Î
                                   iÎÎfi ’»Ì ‰ÎÁfiÎ …÷Ì flËı »ı fiı ! flÁ …÷˘ flËı »ı fiı ? ⁄Ì…\_ ⁄‘_ V◊Ò‚ »ı.
   ≠ë¿÷ν — fiÎ ¿fḻı.
                                         iÎÎfiÌ … »˘ÕΉı, ‰ÎÁfiÎ ÁËı·Î¥◊Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ’ı·_ ±ı ÷˘ ⁄_‘ fiËŸ ◊Λ. ±Î ÷‹ı ±Î flV÷˘ ⁄ÿ·˘.
±ıfi_ fi΋ iÎÎfi. ’ı·_ ⁄_‘ ¿fl‰Î ≠›Ifi ¿flı ÷ıfi_ fi΋ … ¤˛Î_Ï÷. ¤˛Î_Ï÷      ≠ë¿÷ν — ‰ÎÁfiÎ »˘Õ‰Îfi˘ ÁËı·Î‹ÎÓ ÁËı·˘ µ’Λ ¿›˘ ?
Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝                     35  36                      Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝
   ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰˘ ÷ı µ’Λ. ⁄ÌΩı ¢ µ’Λ ? ‰ÎÁfiÎ      ‰ÎÁfiα˘ ÂÓ »ı ÷ı ? “ËÓ «_ƒı »Ó.” ±ı ‹Àı ÷˘ … ‰ÎÁfiα˘ Ω›,
÷‹ı Ω÷ı »˘Õ¢ ÷˘ ⁄Ì∞ ’ıÁÌ …Âı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı¿·˘ ±‰¿Î flËı÷˘    fiËŸ ÷˘ ‰ÎÁfiα˘ Ω› fiËŸ. ËÓ ÷˘ ÂÓ ¿ËÓ »Ó, ¿ı “±ÎI‹Î ÂÓ »ı” ±ı ΩH΢,
… fi◊Ì. ÷‹ı ‰ÎÁfiÎ »˘Õ˘ ¿ı ±‰¿Î ◊›˘ fiı I›ÎÓ ’»Ì ⁄Ì∞ ‰ÎÁfiÎ     “±fiÎI‹Î ÂÓ »ı” ±ı ΩH΢. ±ı ΩHÎ÷ÎÓ … ‰ÎÁfiα˘ ∂ÕÌ …Âı.
’ıÁÌ …Âı.
                                    …ı‹ Õı‰·’‹ıLÀ ‰‘Îflı ¨«Ó, ÷ı‹ ‹Ò»Î˝ ±˘»Ì. ±Î‹ÎÓ ÂÓ
   ≠ë¿÷ν — ±Î ‰ÎÁfiÎfiÌ …B›Î±ı ⁄Ì∞ ¿˘¥ ÁÎflÌ ‰ÎÁfiÎ ±Î‰ı,    ¤˘√‰‰ÎfiÓ »ı ? ⁄‘Ó ¤˘√‰Ìfiı … ±Î‰ı·Î »Ì±ı. …ıHÎı ±˘»Ó ¤˘√‰ı·Ó
÷˘ ±ı ÁÎflÌ ‰V÷ fiÎ ¿Ëı‰Î› ?                    ÷ıfiı ‹Ò»Î˝ ‰‘Îflı.
   ÿÎÿÎlÌ — ‰ÎÁfiÎ «ıL… ◊¥ ¿ı. ¬flÎ⁄ ‰ÎÁfiÎfiı ⁄ÿ·ı ÁÎflÌ              ωʛ fiı ¿ÊΛfiÌ ¤ıÿflı¬Î
‰ÎÁfiÎ ‹ËŸ ’ıÁÌ Â¿ı, ’HÎ ÁÎflÌ ‰ÎÁfiÎ ‹ËŸ ’ıÁı ÷˘ ’Î»Ó ¬flÎ⁄
÷ˆ›Îfl ¿flÌ flËÌ Ë˘›. Ωı ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı ÁÎflÌ ‰ÎÁfiÎ flËÌ Â¿ı ±ı‰Ó ˢ›     ≠ë¿÷ν — ±Î ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ÷‹ı ¿èÎÓ fiı, ÷ı ±Î ωʛ
÷˘ ⁄Ë ÁflÁ …√÷ »ı ±Î. ’HÎ ÷ı‰Ó flËÌ Â¿ı ÷ı‰Ó fi◊Ì. ‹ÎÀı ±Î‹ÎÓ◊Ì   Âı‹ÎÓ ±Î‰ı »ı ? “¿Î‹” Âı‹ÎÓ ±Î‰ı »ı ?
»ÒÀ¿Îfl˘ ·ı‰˘ ÁÎfl˘. ‰ÎÁfiÎ ¿L‰À˝ ¿fḻı ±fiı ÁÎflÌ ‰ÎÁfiÎ ¤ı‚Ì        ÿÎÿÎlÌ — ωʛ …\ÿÎ fiı ±Î ¿ÊΛ …\ÿÎ »ı. ωʛ˘fiı Ωı ¿ÿÌ
¿fḻı, ±ı‰Ó ⁄fiÌ Â¿ı ±ı‰Ó … fi◊Ì. ±ı “’˘ÁÌ⁄·” … fi◊Ì. ÷tfi ¤    ±Î’HÎı ÷ıfiÌ Ëÿ ±˘‚Ó√̱ı, Ëÿ◊Ì ‰‘Îflı ‹ÎÓ√̱ı ±ı ·˘¤ »ı.
‰ÎÁfiΉ΂˘ ‹ÎHÎÁ ÿı¬Î‰˘ ’HÎ ‹U¿ı· »ı !
                                    ≠ë¿÷ν — VhÎÌ-’vÊfiΠωʛ ‹ÎÀıfi˘ ≠ë »ı.
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı Á΋ÎL› flÌ÷ı ’vÊfiı VhÎÌ ÷flŒ …ı ‰·HÎ flËı
»ı ±ı‹Î_◊Ì ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‹„@÷ ‹ı‚‰Î› ?                   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı … fiı ! ±ı ωʛfiÎ ±Ï÷flı¿fiı ·˘¤ ¿è΢.

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ’˘÷ı F›Î_ Á‘Ì ’vÊ Ë˘› I›Î_ Á‘Ì VhÎÌ     ≠ë¿÷ν — ωʛfi˘ ¤ÒA›˘ ‹ÎHÎÁ ˢ› »ı, ÷ı ÂÓ “T›‰ÏV◊÷”fiÎ
÷flŒfi_ ‰·HÎ flËı …, F›Î_ Á‘Ì …‰ÎfiÌ Ë˘› I›Î_ Á‘Ì. Ë‹HÎı ±ıÓÁÌ    ÏËÁÎ⁄ı ˢ› »ı ?
‰Ê˝fiÎ_ Õ˘ÁÎfiı fiΠˢ› ! ÿ¿Îfi fiÎÿÎflÌ‹Î_ √¥ ’»Ì Â_ ˢ› ? fiÎÿÎflÌfiÌ     ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı‰Ó »ı fiı, ¿ı ±Î ‹˘ÀÌ ¿ÕÎ¥ ˢ›, fiı ±ıfiÌ ‹ËŸ
ÿ¿Îfi‹Î_ ¿Â˘ ‹Î· ˢ› ? I›Îflı ⁄΂¿fiı fi‰ ‰Ê˝ Á‘Ì fiΠˢ›. ±Î     ¿œÌ ¿flÌ Ë˘›, ÷ı ¿œÌ‹ÎÓ gË√fi˘ ‰CÎÎfl ¿›˘˝ ˢ›. ˉı » ‹ÏËfiÎ ’»Ì
‰«·Ì ÿ¿Îfi …flÎ …⁄fl…V÷ «Î·÷Ì Ë˘›, ‘‹‘˘¿Îfl. I›Îflı ⁄‘_ ±Î      ±ı ¿ÕÎ¥ ŒflÌ ±…‰Î‚˘, fiı ’»Ì ±ı‹ÎÓ ÿÒ‘’ο ⁄fiΉ˘ ÷˘ › ‹ËŸ
ˢ›, ’HÎ F›Î_ Á‘Ì ’vÊ »ı I›Î_ Á‘Ì ±Î ‰ÎÁfiÎ flËı ±fiı VhÎÌ »ı    gË√fiÌ √Ó‘ ±Î‰ı. ÂÎ◊Ì ? ¿ı gË√fi˘ ’ÎÁ ⁄ıÁÌ √›˘ »ı. ±ıÀ·ı ±Î‰Ì
I›Î_ Á‘Ì ‰ÎÁfiÎ flËı. ’HÎ ’vÊ … ‹ÀÌ Ω› ÷˘ ?            ±Î ωʛfiÌ √Ó‘ ⁄‘Ì ‹ËŸ ’ÕÌ flËı·Ì ˢ› »ı.
   ≠ë¿÷ν — ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‹ÀÌ Â¿Î› ?                          vvvvv
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ‰ÎÁfiΉ΂˘ ±ı «_ƒı ±fiı ÷‹ı ÷˘ “‹Î› fiı¥‹
¥{ «_ƒı” ¿Ë˘ »˘. ‹ÎÀı ÷‹ı …\ÿÎ »˘ ±ÎfiÎ◊Ì. ±ı ‰Î÷fiÌ ¬Î÷flÌ
◊Λ »ı ? ÷˘ ±ı ÷‹ı ¿˘HÎ »˘ ? ±ıÀ·_ … ÷‹fiı Ë_ flÌ›·Î¥{ ¿flÌ
±Î’_ ±ıÀ·ı ÷‹ÎflÌ ‰ÎÁfiÎ »^ÀÌ √¥.
                                  38                     Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝

                                          ωʛ◊Ì ¬flÕΛı·Î_ ∞‰fi...
                                    ≠ë¿÷ν — …ı ⁄΂⁄˛õ«ÎflÌ Ë˘› ÷ı ‰‘Îflı µk΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı ’flH›Î
                                  ’»Ì ⁄˛õ«›˝ ’΂ı ÷ı µk΋ ¿Ëı‰Î› ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ⁄΂⁄˛õ«ÎflÌfiÌ ‰Î÷ … …\ÿÌ fiı ! ’HÎ ±Î…fiÎ
                                  ⁄΂⁄˛õ«ÎflÌ ¿ı‰Î »ı ? ±Î …‹Îfi˘ ¬flÎ⁄ »ı. ÷ı‹fiÓ ±I›Îfl Á‘Ì …ı ◊›Ó
                                  »ı ÷ı ∞‰fi ÷‹ı ‰ÎÓ«˘, ÷˘ ‰ÎÓ«÷ÎfiÌ ÁÎ◊ı … ÷‹ÎvÓ ‹Î◊Ó «œÌ Ω›.
                                    ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ’˘÷ÎfiÓ … ∞‰fi Ωı¥±ı ÷˘ ‹Î◊Ó «œÌ Ω›,
                                  ÷˘ ‰‚Ì ±ı‹fiÎ ∞‰fifiÌ ¿Ó¥ ‰Î÷ ¿fl˘ »˘ ?!
            [3]                       ÿÎÿÎlÌ — »÷ÎÓ › Ë∞ ±ı ’΂Âı, Ë∞ ’΂ ⁄ÎÓ‘Âı ÷˘ ¿Ó¥¿
                                  ±Îfi˘ ≥·Î… »ı. iÎÎfiÌ ’vÊ ÷˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ‹Î◊ı ˢ› … fiËŸ, fiı
         ‹ËÎIQ› ⁄˛õ«›˝fi_ !                 ÿËÎÕ˘ ‰‚ı fiËŸ. iÎÎfiÌ ’vÊ Ë˘› ÷˘ ±Î ’Î‚Ì Â¿Î›, fiËŸ ÷˘ ±Î
                                  ÂÌ flÌ÷ı ’Î‚Ì Â¿ı ? iÎÎfiÌ ’vÊfiÌ ¿Ú’Î Ωı¥±ı. «˘√flÿ‹◊Ì F›Îflı
          ωʛfiÌ Ï¿o‹÷ ¿ıÀ·Ì ?              ‹ÒÓ{Λ I›Îflı ‹Î√˝ÿ½fi ⁄÷ΉfiÎfl Ωı¥±ı, ±Î‹ÎÓ◊Ì ÂÌ flÌ÷ı »ÒÀΛ ?
   ≠ë¿÷ν — ωʛ‹ÎÓ◊Ì Ï‰fl@÷ ◊‰ÎfiÌ ÷̉˛ ¤Î‰fiΠˢ› ÷˘ ’»Ì     ±ıfiÌ ⁄‘Ì «Î‰Ì±˘ iÎÎfiÌ ’vÊfiı ¬⁄fl ˢ›.
±ıfiÎ◊Ì ±ÎV÷ı ±ÎV÷ı fiÌ¿‚Ì …‰Î› ?                          ⁄˛õ«›˝ ’΂‰ÎfiÎ ’√Ï◊›Î_ !
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı …ı ÷‹LfiÎ »ı, ±ı … ±Î‹ÎÓ◊Ì »˘ÕΉı. ’HÎ       ≠ë¿÷ν — V‰¤Î‰ ‹…⁄, ≠οÚÏ÷¿ √HΑ‹˝ ‹…⁄, ⁄Ì…ı ƒÏp
ωʛfiÌ g¿‹÷ Á‹∞ ·ı‰Ì Ωı¥±ı, ¿ı ±ÎfiÌ g¿‹÷ ¿ıÀ·Ì ? µ÷flı·Ì      ⁄√ÕÌ Ω›, ÷˘ ±ı ÁÓÁÎfl ¿ı‹ ¿flÌfiı ¤Ò_Áı ?
ÿ΂fiÌ g¿‹÷ »ı, ∂÷flı·Ì ¿œÌfiÌ g¿‹÷ »ı, ’HΠωʛfiÌ g¿‹÷ fi◊Ì.
’HÎ ±Î ‰Î÷ ±Î¬Î …√÷fiı Á‹Ω› fiËŸ fiı !                   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¤ÒÓÁ‰ÎfiÌ ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ⁄‘Ì ÿ‰Î ˢ›. ±Î ‰SÕ˝‹ÎÓ
                                  ±ı‰Ì ¿˘¥ ÿ‰Î fi◊Ì ¿ı …ı ÿ‰Î ±‹ÎflÌ ’ÎÁı fiΠˢ›. ±Î »˘¿flÎÓ±˘fiı
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı ÷˘ ÂÒL› ◊›Ó ?               ±‹ı ⁄˛õ«›˝‰˛÷ ±ÎM›Ó »ı. ˉı ±Î ⁄˛õ«›˝‰˛÷fiı ·¥fiı › ¿˘”¿ VhÎÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ÂÒL› ÷˘ ÁÎvÓ, ’HÎ ±Î ÷˘ fi›* ‹Î≥fiÁ … »ı.       ±ıfiı ¤ı√Ì ◊¥ Ω›, ÷˘ ±ıfiı ƒ„WÀfiÓ ¬ıÓ«ÎHÎ ◊¥ Ω›, fiı ‹fi ±ı‹fiÓ
                                  ⁄√ÕÌ Ω› ¬vÓ, ÷˘ ÷ıfiı ËÓ ÿ˘Ê ¿Ëı÷˘ fi◊Ì. ’HÎ ±ı ◊¥ Ω›, ÷˘
    ‹fiW›fiı ⁄ı¿ Ωı‰ÎfiÌ ÂÏ@÷ … fi◊Ì fiı ! ±ıÀ·ı ωʛ «Î· flè΢    ±ıfiı ’»Ì ±ı ÷fl÷ ¤ÒÓÁÌ fiά‰ÎfiÎÓ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹ı ÁÎ⁄ ±Î’ı·˘ ˢ›
»ı. …\±˘fiı, ’λΠfl˘Œ◊Ì «Î·ı … »ı fiı ? ±ıÀ·ı iÎÎfiÌ ’vÊ ’ÎÁı ‰Î÷fiı  »ı. ËÓ flV÷΋ÎÓ …÷˘ ˢ™ ±fiı ‹ÎflÎÓ ¿’ÕÎÓ µ’fl ÕÎCÎ ’Õu˘. ÷ı ÷fl÷
Á‹…ı ÷˘ ωʛ Ω› fiı ÷˘ ‹Ï@÷ ◊Λ. ωʛfiı ·¥fiı ÷˘ ±Î ⁄‘Ó       ‹fiı ‘˘¥ fiά‰ÎfiÓ ±Î‰Õ÷Ó Ë˘›, ÷˘ ’»Ì ÷‹Îflı I›ÎÓ «˘A¬˘ ±Î‰Ó ¿ı
±À@›Ó »ı.                             fiÎ ±Î‰Ó ?
Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝                      39   40                        Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ±‰Î›.                      ¿ı iÎÎfiÌ ’vÊfiÌ ±ÎiÎÎ◊Ì ±Î ±ı¿·Ó … ŒıflŒÎfl ◊Λ. »÷ÎÓ ±Î ‰˛÷ ⁄‘Îfiı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î‹fiı ⁄‘Ó ÁΑfi ±Î’ı·Ó ˢ›, fiËŸ ÷˘
                                  fiÎ ±’Λ. ±‹ı ±‹¿fiı … ±Î ±Î’ı·Ó »ı. iÎÎfiÌfiÌ ±ÎiÎÎ◊Ì ⁄‘Ó …
‹fi-‰«fi-¿Î›Î◊Ì ⁄˛õ«›˝‰˛÷ ÂÌ flÌ÷ı ’Î‚Ì Â¿Î› ? ±fiı ÷ı › ±Î‰Î_     ŒıflŒÎfl ◊¥ Ω›. Á΋αı ¬Î·Ì Ïfiç› … ¿fl‰Îfi˘ ¿ı √‹ı ÷ı ◊Λ, ’HÎ
⁄‚÷flÎfiÎ ¿Î‚‹ÎÓ !                          ‹Îflı ±Î Ωı¥÷Ó … fi◊Ì. ÷˘ ÷ıfiı ’»Ì ±‹ı ±ÎiÎÎ ±Î’̱ı »Ì±ı ±fiı
                                  ±‹ÎvÓ ‰«fi⁄‚ ¿Î‹ ¿flı »ı. ±ıÀ·ı ’»Ì ±ıfiÓ Ï«kÎ ⁄Ì…ı fiÎ Ω›.
   Ωı ÷‹Îflı ⁄˛õ«›˝ ’΂‰Ó ˢ› ÷˘ ÷‹fiı µ’Λ ⁄÷ΉÓ. ÷ı µ’Λ
÷‹Îflı ¿fl‰Îfi˘ ˢ›, fiËŸ ÷˘ ÷‹Îflı ⁄˛õ«›˝ ’΂‰Ó Ωı¥±ı ±ı‰Ó ±ı        ±Î ⁄˛õ«›˝ Ωı ¿˘¥ ’΂ı fiı, Ωı Ãıà Á‘Ì ’Îfl fiÌ¿‚Ì √›˘ fiı,
ŒflÏ…›Î÷ ‰V÷ fi◊Ì. ±ı ÷˘ …ıfiı ‹ËŸ ¿‹˝fiÎ µÿ› ˢ› ÷˘ ◊Λ.       ÷˘ ⁄˛õ«›˝ ÷˘ ⁄Ë ‹˘ÀÌ ‰V÷ ¿Ëı‰Î›. ±Î “ÿÎÿÎ¥iÎÎfi”, “±ø‹
’ˆHΉÎfi˘ ¿˘¥ Ω÷fi˘ ‰ÎÓ‘˘ fi◊Ì. ’HÎ ±Î ·˘¿˘fiı ’ˆHΉ΋ÎÓ Á¬ ÿı¬Î÷Ó   ωiÎÎfi” ±fiı ΩıÕı ΩıÕı ⁄˛õ«›˝ ±ı ⁄‘Ó Ë˘›, ’»Ì ±ı‹fiı ÂÓ Ωı¥±ı ?
… fi◊Ì. ±ı‹fiı ’˘ÊÎ÷Ó … fi◊Ì. ±ı fiÎ ’ÎÕı »ı, I›Îflı ±‹ı ⁄˛õ«›˝‰˛÷   ±ı¿ ÷˘ ±Î “±ø‹ ωiÎÎfi” … ±ı‰Ó »ı ¿ı Ωı ¿ÿÌ ±ı ±fi¤‰, ωÂıÊ
±Î’̱ı »Ì±ı, fiËŸ ÷˘ ËÓ ¿˘¥fiı ±ı‰Ó ⁄˛õ«›˝‰˛÷ ·ı‰ÎfiÓ ¿ËÓ fiËŸ.    ’ÏflHÎ΋ ’Î‹Ì √›˘, ÷˘ ±ı flÎΩ±˘fi˘ flÎΩ »ı. ±Î¬Ì ÿÏfi›ÎfiÎ
¿ÎflHÎ ¿ı ‰˛÷ ·ı‰Ó, ‰˛÷ ’΂‰Ó ±ı ¿Ó¥ …ı‰Ì ÷ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì. ⁄˛õ«›˝‰˛÷  flÎΩ±˘±ı ’HÎ I›ÎÓ fi‹V¿Îfl ¿fl‰Î ’Õı !!
·ı‰Ó ±ı ÷˘ ±ı‹fi˘ ’Ò‰˝¿‹˝fi˘ µÿ› ˢ› ÷˘ Á«‰Î›. ’Ò‰ı˝ ¤Î‰fiÎ ¿flı·Ì       ≠ë¿÷ν — ±I›Îflı ÷˘ ’Õ˘ÂÌ › fi‹V¿Îfl fi◊Ì ¿fl÷˘ !
ˢ› ÷˘ Á«‰Î›, ±√fl ÷˘ Ωı ÷‹ı ÁΫ‰‰Î ‘Îfl¢ ÷˘ Á«‰ÎÂı. ±‹ı
ÂÓ ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ÷‹Îfl˘ Ïfiç› Ωı¥±ı fiı ±‹ÎvÓ ‰«fi⁄‚ ΩıÕı »ı,         ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ÂÌ flÌ÷ı ’Õ˘ÂÌ ¿flı ? F›ÎÓ Á‘Ì Ë…\ ’Îfl¿Î ¬ı÷fl‹ÎÓ
÷˘ ±Î Á«‰Î› ±ı‰Ó »ı.                        ’ıÁÌ Ω› »ı, I›ÎÓ Á‘Ì ÂÌ flÌ÷ı ±ı‰Ó ⁄fiı ?

            ‰˛÷fiÎ ’ÏflHÎ΋ !                        ±ÎiÎÎ’Ò‰˝¿fi_ ‰˛÷ ÷ı ÁΫ_ !
   ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ±ıfiÌ ¤ÒÏ‹¿Î ≠‹ÎHÎı ◊Λ fiı ? ±Î ‹fi˘⁄‚         ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ω‘‰Î ˢ›, ω‘fl ˢ› ÷ı ⁄˛õ«›˝‰˛÷ ’΂ı »ı,
µ’fl ¿Ó¥ ⁄‘Ì ‰V÷fi˘ ±Î‘Îfl fl¬Î÷˘ fi◊Ì. ±ıfiÌ ±ÎK›ÎÏI‹¿ VÀı…fiÌ      ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ±Î’fiÓ ±Î’ı·Ó ⁄˛õ«›˝‰˛÷ ’΂ı ÷˘ ⁄Ë Œıfl ’Õı fiı?
¤ÒÏ‹¿Î Ωı¥±ı, ÷˘ … ±Î ‰V÷ Â@› »ı fiı ?                   ÿÎÿÎlÌ — ’ı·Ó ⁄˛õ«›˝‰˛÷ ¿Ëı‰Î› … fiËŸ fiı ! F›ÎÓ ⁄˛õ«›˝ ‹fifiÓ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı Â@› ˢ› ¿ı fiΠˢ›, ’HÎ ±I›Îflı Â@› ◊¥ ’ÕuÓ    fi◊Ì, I›ÎÓ ⁄˛õ«›˝ ¿Ëı‰Î÷Ó fi◊Ì ±fiı iÎÎfi ÏÁ‰Î› ⁄˛õ«›˝ ¿˘fiÓ ’΂ı ?
»ı. ¿ıÀ·ÎÓ¿ VhÎÌ-’vÊ˘ ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ¿Î›‹fiÓ ⁄˛õ«›˝‰˛÷ ·ı »ı. ±Î    ’˘÷Îfiı iÎÎfi »ı fiËŸ. ±Î ÷˘ “ËÓ ¿˘HÎ »Ó”, ±ıfiÓ … Ãı¿ÎbÓ fi◊Ì fiı !
¤Î¥ fiı ±ı‹fiÎÓ ‰Î≥Œı fiÎfiÌ ™‹fl◊Ì ⁄˛õ«›˝‰˛÷ ·Ì‘Ó »ı. ±ı‰Ó ‹Ó⁄¥‹ÎÓ
                                      ≠ë¿÷ν — ±ı ‹ıÏÕÀıÂfi‰Î‚΋ÎÓ ±ı‰Ó ¿Ëı »ı ¿ı ÷‹ı ⁄˛õ«›˝‰˛÷
¿ıÀ·ÎÓ› …HÎı ·Ì‘Ó »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹ËŸ √…⁄fiÓ Á¬ ‰÷ı˝. Á¬ ±ıÀ·_ ⁄‘Ó
                                  ’΂˘.
‰÷ı˝ ¿ı ±Î ωʛ ±ı‹fiı ›Îÿ … fi◊Ì ±Î‰÷˘.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±ı‰Ó ¿Ó¥ ÁËı·Ó fi◊Ì. ±ıfiı ¿Ë̱ı, “÷Ó … ’΂fiı,
   ≠ë¿÷ν — ÿıËfiÌ ÁÎ◊ı …ı ¿‹˝ «Î…˝ ◊¥fiı ±Î‰ı·Î ˢ› ÷ı ŒıflŒÎfl
÷˘ fiÎ ◊Λ fiı ?                           ‹fiı ÂÓ ¿fl‰Î ¿ËÓ »Ó ?” ±Î‹ ⁄‘Îfiı ¿Ëı, ’HÎ ’˘÷ı ’λÎ_ ’˘· ‹Îflı.
                                  ⁄˛õ«›˝ ÷˘ ¿˘HÎ ’Î‚Ì Â¿ı ? iÎÎfiÌ ’vÊfiÎ ËÎ◊ fiÌ«ı ˢ›, ±ı ⁄‘Î
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¿Â˘ ŒıflŒÎfl fiÎ ◊Λ. »÷ÎÓ Ï‰Ê› ±ı‰Ì ‰V÷ »ı fiı,  ⁄˛õ«›˝ ’Î‚Ì Â¿ı. ±ıÀ·ı ±Î ⁄˛õ«›˝, Ωı ±ı‹ fiı ±ı‹ ’΂‰Î √›˘ ±fiı
Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝                     41   42                       Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝
Ωı ¿ÿÌ ÁΫ‰÷Î_ fiÎ ±Î‰ÕuÓ ÷˘ ‹ÎHÎÁ ‹ıÕ ◊¥ Ω›. ±‹ÎflÌ ±Î          ÿÎÿÎlÌ — …ı Á‹…HÎ Ïø›Î¿ÎflÌ Ë˘› ÷ı … ÁÎ«Ì Á‹…HÎ ¿Ëı‰Î›.
¢‘¬˘‚ ⁄Ë ÁÓÿfl »ı, ±Î¬Ó ωiÎÎfi ⁄Ë ÁÓÿfl »ı ±fiı ±Î¬Ó ‰SÕ˝      ⁄Ì∞ ⁄‘Ì ‰ÎÓÏ{›Î Á‹…HÎ ¿Ëı‰Î›. ⁄ı ÂÌÂÌ Ë˘›. ±ı¿ ÂÌÂÌ‹ÎÓ
±ı@ÁıMÀ ¿flı ±ı‰Ó »ı. ±Î ÁΛ„LÀVÀ˘ ⁄‘Îfiı › ±Î ±ı¿ÁıMÀ ¿fl‰Ó ’ÕÂı.  ωÀ΋Ìfifi˘ ’ΉÕfl ˢ›, ⁄Ì∞ ÂÌÂÌ‹ÎÓ ’˘¥{fi ˢ›, ⁄Ófiı‹ÎÓ ÁŒıÿ
                                 ’ΉÕfl ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı »˘¿flÎÓfiı Á‹… ’ÎÕ̱ı ¿ı ±Î ωÀ΋Ìfi »ı ÷ı ·ı…ı
       ⁄˛õ«›˝ ÷˘ ¿ı‰Ó ˢ‰Ó Ωı¥±ı ?!
                                 ±fiı ±Î ⁄Ì∞ ÂÌÂÌ‹ÎÓ◊Ì fiÎ ·¥Â. ⁄Ì∞ ÂÌÂÌ‹ÎÓ◊Ì ·¥Â ÷˘ ‹flÌ
   ±Î “±ø‹ ωiÎÎfi” »ı. ±Î ÷˘ ⁄Ë ±Ω›⁄ ωiÎÎfi »ı. …√÷      …‰ÎÂı. ±ıÀ·ı ±ı »˘¿fl˘ “‹flÌ …¥Â” ÂOÿ ÁÎÓ¤Y›˘ ±ıÀ·ı ±ı Á‹∞
F›Îflı ΩHÎÂı I›Îflı ¿>ÿο>ÿ ¿flÂı.                  √›˘ fi◊Ì. ⁄˘·ı ¬fl˘ ¿ı ±Î ÿ‰Î ·ı‰Î◊Ì ‹flÌ …‰Î›, ’HÎ ‹flÌ …‰Ó ±ıÀ·ı
   ÷‹fiı VhÎÌ µ’fl ‰ˆflÎ√ ±ÎT›˘ ¿ı fiÎ ±ÎT›˘ ? ¿ıÀ·Ì ‰Îfl‹ÎÓ?    ÂÓ, ±ı Á‹…÷˘ fi◊Ì. ±Î’HÎı ±ıfiı ¿Ëı‰Ó ’Õı, ¿ı Œ·ÎHÎÎ ¿Î¿Î ÷ı ÿËÎÕı ‹flÌ
±I›Îflı ’Î ¿·Î¿‹ÎÓ … ? I›Îflı iÎÎfi̱˘fiÌ «Î‰Ì±˘◊Ì ¿ı‰Î ‰ˆflÎ√ ±Î‰ı  √›Î”÷Î fiı ? ’»Ì ⁄‘αı ±ıfiı I›ÎÓ ⁄Î‚Ì ‹ıS›Î”÷Î, ±ı‰Ó ±Î ÿ‰Î◊Ì ◊Λ.
»ı !!! ±fiı ±Î‹ ’Ëıfl˘ ¤fḻı, ÷ı @›Îflı ’Îfl ±Î‰ı ? ±Î‹ ’Ëıfl˘     ±ı‰Ì ±ı@{ı@À·Ì F›Îflı Á‹… ’Õı I›Îflı ±ı Á‹… … Ïø›Î¿ÎflÌ ◊Λ. ’»Ì
¤flı ÷˘ ’ı·Ì ⁄Î…\ ’ıÁÌ …Âı. ±‹ı ¿˘¥fiÌ µ’fl ’Ëıfl˘ … ¤fḻı fiËŸ    ±ı ’˘¥{fifiı ±Õı … fiËŸ. ±I›Îflı ±Î Á‹…fiÌ ±ıfiı ±ı@{ı@ÀfiıÁ ±Î‰Ì
fiı ! ±‹ı @›ÎÓ ’Ëıfl˘ ¤fḻı ? ±Î √Óÿ‰ÎÕ΋ÎÓ …ıfiı ·⁄ÿÎ‰Ó … »ı,    fi◊Ì. ±Î Á‹… ÷˘ ·˘¿˘±ı Â̬‰ÎÕı·Ì ·˘fi ÷flÌ¿ı ·Ì‘ı·Ì »ı.
÷ıfiı ’»Ì ±‹ı »˘ÕÌ ÿ¥±ı !                        ≠ë¿÷ν — ±ı Á‹… Ïø›ÎI‹¿ ◊Λ, ÷ı ‹ÎÀı ÂÓ ≠›Ifi ¿fl‰˘ ?
   ±ËŸ ±Î »˘¿flα˘ ⁄˛õ«›˝ ’΂ı »ı ±ı ÷˘ ÁË… V‰¤Î‰ı flËı,        ÿÎÿÎlÌ — ËÓ ÷‹fiı ω√÷‰Îfl Á‹…HÎ ’ÎÕÓ. ’»Ì ±ı Á‹…HÎ
±ı¿ ZÎHÎ ’HÎ «Ò@›Î ÏÁ‰Î› ÏfiflÓ÷fl flËı.               … Ïø›Î ¿›Î˝ ¿flı. ÷‹Îflı ¿ÂÓ ¿fl‰ÎfiÓ fiËŸ. ÷‹ı µ·À˘ Õ¬˘ ¿fl‰Î Ω‰
    ÁÎ÷‹Ì fi¿˝fiÓ ‰Hνfi ¿flı ÷˘ › ‹ÎHÎÁ ÁÎÓ¤‚÷Î … ‹flÌ Ω›. I›Îflı  ÷˘ ⁄√ÕÌ Ω›. …ı iÎÎfi, …ı Á‹…HÎ Ïø›Î¿ÎflÌ Ë˘›, ÷ı ÁÎ«Ì Á‹…HÎ
⁄˘·˘, I›ÎÓ ¿ıÀ·˘ ¤˘√‰À˘ ËÂı ? ¿ı ŒflÌ ÁÓÁÎfl ¤˘√‰‰ÎfiÌ ÷˘ «ÕÌ«Ò’ !  »ı ±fiı ÷ı ÁÎ«Ó iÎÎfi »ı.
±ı¿ ωʛfiı ·Ì‘ı ±Î ÁÓÁÎfl ∂¤˘ flè΢ »ı. ±Î VhÎÌ Ï‰Ê› fiΠˢ› fiı,      ‹ÎflÌ ‰Î÷ ÷‹fiı Ã˘¿Ì ⁄ıÁÎÕ‰ÎfiÌ fi◊Ì. ÷‹fiı ÷‹ÎflÌ ’˘÷ÎfiÌ
÷˘ ⁄ÌΩ ⁄‘Πωʛ ÷˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ › fiÕ÷Î fi◊Ì. ±ı¿·Î ±Î ωʛfi˘     … Á‹…‹ÎÓ ±Î‰‰Ó Ωı¥±ı. ‹ÎflÌ Á‹… ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±fiı ±ı Á‹… ÷‹fiı
±¤Î‰ ◊Λ ÷˘ › ÿı‰√Ï÷ ◊Λ. ±Î ωʛfi˘ ±¤Î‰ ◊›˘ ¿ı ⁄ÌΩ ⁄‘Î      Ã˘¿Ì ⁄ıÁÎÕΛ fiËŸ ±fiı ±ı‹ Ã˘¿Ì ⁄ıÁÎÕ‰Î◊Ì ÷˘ ¿ÂÓ ¿Î‹ … fiÎ ◊Λ.
ωʛ˘ ⁄‘Ó … ¿Î⁄Ò‹ÎÓ ±Î‰Ì Ω› ±fiı ±Î ωʛ‹ÎÓ ’Õu˘ ¿ı ωʛ◊Ì     ÷‹fiı ±ı Á‹… ⁄ıÁÌ Ω› ±fiı ÷‹ı ÷‹ÎflÌ Á‹…◊Ì «Î·˘.
’Ëı·ÎÓ Ωfi‰fl √Ï÷‹ÎÓ Ω› ±fiı ±ı◊Ì ‰‘Îflı Ï‰Ê›Ì Ë˘› ÷˘ fi¿˝√Ï÷‹ÎÓ
Ω›. ωʛ◊Ì ⁄Á ±‘˘√Ï÷ … »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı¿ ωʛ‹ÎÓ ÷˘ ¿Ó¥ ¿fl˘Õ˘     ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ «Ì…fiÌ Ïfi_ÿÎ ¿fl‰Î …ı‰Ì ˢ› ÷˘ ÷ı
∞‰ ‹flÌ Ω› »ı ! Á‹…HÎ fiΠˢ› »÷ÎÓ › Ωı¬‹ÿÎflÌ ‰Ë˘flı »ı fiı !     ±⁄˛õ«›˝. ⁄Ì∞ ⁄‘Ì ±ıÀ·Ì Ïfi_ÿÎ ¿fl‰Î …ı‰Ì «Ì… fi◊Ì.
±ıÀ·ı F›ÎÓ gËÁÎ »ı, I›ÎÓ ‘‹˝ …ı‰Ó ¿ÂÓ … fi◊Ì.
                                    ⁄˛õ«›˝ fi ’‚Λ ±ıfiÌ ‰Î÷ …\ÿÌ »ı, ’HÎ ⁄˛õ«›˝fiΠωfl˘‘Ì
   ≠ë¿÷ν — Á‹…‰Î »÷ÎÓ …√÷fiΠωʛ˘‹ÎÓ ‹fi ±Î¿Êν›ı·Ó flËı    ÷˘ fi … ◊‰Ó Ωı¥±ı. ⁄˛õ«›˝ ÷˘ ‹˘À΋ÎÓ ‹˘ÀÓ ÁΑfi »ı. ±Î’bÓ
»ı, Á‹∞±ı »Ì±ı ¿ı ÁΫÓ-¬˘ÀÓ ÂÓ »ı, »÷ÎÓ Ï‰Ê›˘‹ÎÓ◊Ì »ÒÀÎ÷Ó fi◊Ì.  ⁄˛õ«›˝ ±ı ’ωhÎ ‰V÷ ˢ‰Ì Ωı¥±ı. ⁄˛õ«›˝ ±ı ‹ÎfiÏÁ¿ ‰V÷ fi◊Ì,
÷˘ ±ıfi˘ µ’Λ ¢ ?                         ±Î ⁄ÌÕÌfiÎ T›Áfi …ı‰Ó ±⁄˛õ«›˝fiÓ fi◊Ì. ωʛ ÁÓ⁄Ó‘Ì ±HÎÁ‹…HÎfiı
Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝                      43   44                       Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝
·¥fiı ⁄˛õ«›˝ À¿÷Ó fi◊Ì. ⁄˛õ«›˝fiı ‹ÎÀı, iÎÎfiÌ ’vÊfiÌ ’ÎÁı Á‹…HÎ     ±ı ÏÁ©ÎÓ÷ flά‰˘ Ωı¥±ı ±fiı ÷ı ’Ëı·ı◊Ì … ΩHΉ˘ ÁÎfl˘ ! ±ıÓÁÌ ‰Êı˝
Ωı Á‹∞ ·ı ÷˘ ⁄˛õ«›˝ ÁflÁ‹ÎÓ ÁflÁ À¿ı. Á‹…‰ÎfiÌ … …wfl ˢ›        ±Î ÏÁ©ÎÓ÷ ΩHÎ̱ı ÷˘ ÂÓ ¿Î‹fi˘ ? ±Î’bÓ ±ÏV÷’bÓ ±ı¿ … …B›Î±ı
»ı ±ı‹ÎÓ. ±Î T›Áfi ±ı …\ÿÓ »ı fiı ±⁄˛õ«›˝ ±ı …\ÿÌ ‰V÷ »ı. ±Î     ˢ›, ⁄ı …B›Î±ı fiΠˢ›. ±ıÀ·ı ⁄fiı I›ÎÓ Á‘Ì ÏÁ©ÎÓ÷fiı ’΂‰˘. ±I›Îflı
÷˘ ±fiÎÏÿ◊Ì ·˘¿≠‰ÎË ±Î‰˘ fiı ±Î‰˘ «ÎS›˘ ±Î‰ı »ı, fiı ÷ıfiÎ◊Ì      «ÎÏflhÎfiÌ g¿‹÷ … ∂ÕÌ √¥ »ı. ⁄˛õ«›˝fiÌ ÷˘ g¿‹÷ … ∂ÕÌ √¥
·˙Ï¿¿ iÎÎfi ∂¤Ó ◊¥ √›Ó »ı ±fiı ’Î»Ì ±ıfiÌ ±‰‚Ì Á‹… ⁄ıÁÌ        »ı fiı ? V‰E» ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ g¿‹÷ … ∂ÕÌ √¥ »ı ! ’ωhÎ ∞‰fi
√¥. ˉı …ı‰Ì Á‹… ⁄ıÁÌ √¥ ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı‰Ó ‰÷˝fi‹ÎÓ ±ÎT›Î ‰√fl      … ∞‰‰ÎfiÓ »ı.
flËı fiËŸ.
                                          ±Ï¤≠Λ ⁄ÿS›ı fiÌ¿‚‰Î ‹Î_Õı !
    T›‰ËÎfl‹ÎÓ ’HÎ ⁄˛õ«›˝ ’΂‰ÎfiÓ ÂÎ◊Ì ¿èÎÓ »ı ¿ı fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ‹ÎÓ
flËı. ÷ıfiÎ◊Ì ÿıË, ‹fi ⁄‘Ó ÁÎvÓ flËı. …√÷fiÎ ·˘¿˘fiı ÷˘ ‹fi-‰«fi-         ≠ë¿÷ν — ’HÎ ‹ÎfiÁÂÎVhÎ̱˘ ¿Ëı »ı ¿ı ωʛ ⁄Ó‘ ◊Λ …
¿Î›Î◊Ì ⁄˛õ«›˝ ’‚Λ … fiËŸ fiı ?! ±Î ÷˘ Œ@÷ ±Î’HÎı ±ËŸ ’Î‚Ì      fiËŸ, »ı¿ Á‘Ì flËı. ±ıÀ·ı ’»Ì ‰Ì›˝fiÓ µK‰˝√‹fi ◊Λ … fiËŸ fiı ?
¿Λ. ±Î ·˘¿˘ ‰˛÷ ·ı »ı. ÷ı ’»Ì ‰˛÷ ·ı‰Î◊Ì ÂÓ ◊Λ ¿ı ‹fi ⁄‘Ó        ÿÎÿÎlÌ — ËÓ ÂÓ ¿ËÓ »Ó ¿ı ωʛfi˘ ±Ï¤≠Λ ⁄ÿ·Î› ¿ı ’»Ì
Ãı¿ÎHÎı flËı, ‹fi ⁄εLÕˇÌ‹ÎÓ flèÎÎ ¿flı ±fiı ‰˛÷ fiÎ ·ı ÷˘ ±ı‹fiÓ Ï«kÎ   ωʛ flËı÷˘ … fi◊Ì ! F›ÎÓ Á‘Ì ±Ï¤≠Λ ⁄ÿ·Î› fiËŸ I›ÎÓ Á‘Ì
⁄‘Ó ¤À¿÷Ó … ˢ› ! »÷ÎÓ, ÁÓÁÎfl‹ÎÓ › Ωı ¿ÿÌ ±Î ƒÏp ÁΫ‰ı ÷˘      ‰Ì›˝fiÓ µK‰˝√‹fi ◊Λ … fiËŸ. ±Î’HÎı ±ËŸ ÷˘ ÁÌ‘˘ ±ÎI‹Î‹ÎÓ … CÎηÌ
±ı ±Î√‚ ±Î√‚ ‰‘÷˘ Ω› ±fiı ±ıfiı ’HÎ ‹˘ZÎfi˘ flV÷˘ ‹‚Ì ±Î‰ı.       ÿı‰Îfi˘ »ı, ±ıfiÓ fi΋ … µK‰˝√‹fi »ı ! ωʛ ⁄Ó‘ ¿fl‰Î◊Ì ±ıfiı
±Î ÷˘ …ı ‹fiı ¤ı√˘ fiÎ ◊›˘ ˢ›, ±ı‰Î ⁄ËÎflfiÎ ·˘¿˘ ‹ÎÀı ¿ËÓ »Ó !    ±ÎI‹ÎfiÓ Á¬ ‰÷ν› ±fiı ωʛ ⁄Ó‘ ◊›˘ ±ıÀ·ı ‰Ì›˝fiÓ µK‰˝√‹fi ◊Λ
                                  …. ±‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ … ±ı‰Ì »ı ¿ı ωʛ ⁄Ó‘ ◊¥ Ω› »ı.
   ⁄˛õ«›˝ ±ı ¿ÿÌ ±ı¿ » … ‹ÏËfiÎ ÁΫΠÏÿ·◊Ì ’ÎY›_ ˢ›,
‹fi-‰«fi-¿Î›Î±ı ¿flÌfiı, ÷˘ ±ı √·Î⁄ ±Î‰ÕÎÓ ±Î‰ÕÎÓ ‹˘ÀÎ_ ◊Λ.         ≠ë¿÷ν — ±ÎiÎ΋ÎÓ ÂÓ Ë˘› »ı ? V◊Ò‚ ⁄Ó‘ ¿fl‰ÎfiÓ ?
⁄˛õ«›˝ ±ı ÷˘ ‹˘À΋ÎÓ ‹˘ÀÓ ¬Î÷fl »ı. …ı‹ √·Î⁄fiı ¬Î÷fl fiά̱ı
                                     ÿÎÿÎlÌ — V◊Ò‚fiı ±‹ı ¿Ó¥ ¿Ëı÷Î … fi◊Ì. ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ fiı
÷˘ ±Î‰ÕÎÓ fiÎfiÎÓ Ë˘› ÷ı ’»Ì ±Î‰ÕÎÓ ‹˘ÀÎÓ ◊Λ. ±ıÀ·ı ±ı¿ » …
                                  ±ËÓ¿Îfl ⁄˛õ«›˝‹ÎÓ flËı ±ı‰Ó ˢ‰Ó Ωı¥±ı. ±fiı ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ fiı
‹ÏËfiÎ …ıfiı ’΂‰Ó ˢ› ÷ı ’΂ı ! » ‹ÏËfiÎfiÎ ⁄˛õ«›˝◊Ì ÷˘ ÂflÌfl‹ÎÓ
                                  ±ËÓ¿Îfl, ⁄˛õ«›˝ ‹ÎÀı ŒflÌ √›ÎÓ ±ıÀ·ı V◊Ò‚ ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰ı ….
¿ıÀ·˘ ⁄‘˘ ŒıflŒÎfl ◊¥ Ω› ! ’»Ì ‰ÎHÎÌ ⁄˘·ı ÷ı ±Î‹ ⁄˘Q⁄ ’Õı ±ı‰Ì    ÷ÎflÎÓ ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ fiı ±ËÓ¿Îflfiı Œıfl‰. ±‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ ±ı‰Ì »ı ¿ı ±Î
fiÌ¿‚ı ! F›ÎÓ Á‘Ì ÁÓÁÎflfiÎ ¿˘¥ ’HΠωʛ‹ÎÓ ‹fi CÎÒÁÌ √›Ó ˢ› I›ÎÓ   «Îflı › ŒflÌ … Ω› »ı !!
Á‘Ì ⁄‘Î … ÕÌ’ÎÀ˝‹ıLÀ µ’fl e· (full) ÂÏ@÷ «Î·ı fiËŸ ! ¿˘¥ ’HÎ
ÏÿÂ΋ÎÓ ≠‰Ëfi ¿fl‰Ó ±ı ‹fifi˘ V‰¤Î‰ »ı ! ±Î◊Ì ‹fifiı ‘Λ* ‰Î‚Ì                √…⁄fiÎ ±ı ⁄˛õ«ÎflÌ !
¿Λ ±ı‰Ó »ı, ±ıfiı ÕΛ‰ÀÛ ¿flÌ Â¿Î› ±ı‰Ó »ı. ⁄ı-’ÎÓ« ‰Ê˝ … Ωı
                                     “±Î” “’ÏO·¿ ÀˇVÀ” ±ı‰Ó »ı ¿ı ÁÓ’ÒHν fiÌfl˘√Ì »ı. ‰SÕÛfiÓ À˘’‹˘VÀ
‹fifiı ±Î ⁄˛õ«›˝ ÷flŒ ‰Î‚ı, ±Î ±ı¿ … ÏÿÂ΋ÎÓ ‰Ëfi ¿flı ÷˘ ±ıfiÌ
                                  »ı ±Î ! ÷‹Îflı …ı fl˘√˘ ¿Îœ‰Î ˢ›, ÷ı ¿ÎœÌ ¿Λ ±ı‹ »ı ! …ı ÁÓÿfl
Á΋ı ¿˘¥ ±ÎÓ¬ ’HÎ ‹ÎÓÕÌ fiΠ¿ı !                  ⁄˛õ«›˝ ’΂÷Πˢ›, ±ı‹fiı ±Î‘Ìfi flËÌfiı ⁄˛õ«›˝ ’Î‚Ì Â¿Î›. fiËŸ ÷˘
   ±⁄˛õ«›˝◊Ì … ⁄‘Î fl˘√ ∂¤Î ◊Λ »ı. ±ıÀ·ı ⁄˛õ«›˝ ’΂‰Ó      ’˘÷ı ’΂÷Î fiΠˢ›, ’˘÷ÎfiÌ ‹ËŸ √M÷ “ÏÕŒı@À” ˢ›, ÷˘ ’˘÷Îfiı …
Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝                      45
’΂‰ÎfiÌ ‹U¿ı·Ì ’ÕÌ Ω›. ±ıÀ·ı ±Î¬Î ÏËLÿV÷Îfi‹ÎÓ ¿˘¥ …B›Î±ı
⁄˛õ«›˝ ÁÓ⁄Ó‘Ì ‰Î÷ ¿˘¥ ¿fl÷Ó … fi◊Ì fiı ?! ËÓ …ı‹ÎÓ “ËLÕˇıÕ ’flÁıLÀ”
¿flı@À ˢ™, ÷ıfi˘ … ÷‹fiı µ’ÿı ±Î’Ó, ÷˘ … ‹ÎvÓ ‰«fi⁄‚ Œ‚ı. ’˘÷΋ÎÓ
ÁËı… ’HÎ “ÏÕŒı@À” ˢ› ÷˘ ⁄ÌΩfiı µ’ÿı ÂÌ flÌ÷ı ±Î’Ì Â¿Î› ?
   ωʛfiÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ ⁄Ë … ‹˘ÀÌ »ı. ‹˘À΋ÎÓ ‹˘ÀÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ
ˢ›, ÷˘ ÷ı ωʛfiÌ »ı. ±ıfiÎ◊Ì ’ÎÓ«ı › ‹ËΉ˛÷ ±fiı ±b‰˛÷ ÷ÒÀı »ı.
   ≠ë¿÷ν — iÎÎfiÌ ’vÊfiÎÓ ‰Î@›˘ ωʛfiÓ Ï‰flı«fi ¿ı‰Î ≠¿Îflı
¿flΉı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ωʛ ⁄Ó‘ ◊÷Î Ω› ÿËÎÕı ÿËÎÕı, fiËŸ ÷˘ ·Î¬
±‰÷Îfl «˘’Õ̱˘ ‰ÎÓ«ı ÷˘ › ¿ÂÓ fiÎ ‰‚ı.
   ≠ë¿÷ν — ±ı‹fiÓ ‰Î@› ÂÎ◊Ì ±Î‰Ó ±Áfl¿Îfl¿ ◊¥ ¿ı »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹fiÓ ‰Î@› ⁄Ë …⁄fl…V÷ ˢ›, ΩıflÿÎfl ˢ› !
“…\·Î⁄ ±Î’ı ±ı‰Î ÂOÿ” ¿èÎÓ, I›Îfl◊Ì … fiÎ Á‹∞±ı ¿ı ±ı‹fiÎ
ÂOÿ‹ÎÓ ¿ıÀ·Ó ⁄‚ »ı !
   ≠ë¿÷ν — ±ı ‰«fi⁄‚ iÎÎfiÌfiı ¿¥ flÌ÷ı ≠ÎM÷ ◊›Ó ˢ› ?
   ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ı Ïfiω˝Ê›Ì ˢ› ÷˘ … ‰«fi⁄‚ ≠ÎM÷ ◊Λ, fiËŸ
÷˘ ωʛfiÓ Ï‰flı«fi ¿flΉı ±ı‰Ó ‰«fi⁄‚ ˢ› … fiËŸ fiı ! ‹fi-‰«fi-
¿Î›Î◊Ì ÁÓ’ÒHν flÌ÷ı Ïfiω˝Ê›Ì ˢ› I›Îflı ±ı‹fiÎ ÂOÿ◊Ì Ï‰Ê›fiÓ Ï‰flı«fi
◊Λ.
   “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÎÓ ‰Î@›˘ ωʛfiÓ Ï‰flı«fi ¿flΉfiÎflÎÓ »ı. ωʛfiÓ
ωflı«fi fiÎ ¿flΉ÷ÎÓ Ë˘› ÷˘ ±ı “iÎÎfiÌ ’vÊ” … fi◊Ì.
            vvvvv

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:2
posted:5/19/2010
language:Icelandic
pages:23