06 pg 82 to 125

Document Sample
06 pg 82 to 125 Powered By Docstoc
					82                     ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

   ÿÎÿÎlÌ — V‰Ì¿ÎflÌ ·¥fiı ¿Î‹ ±Î√‚ «·Î‰‰_ ’Õı. ±Î’H΢ …
ÏËÁÎ⁄ ±Î. ¿_¥ ’Îfl¿˘ ÏËÁÎ⁄ fi◊Ì ±fiı ÷ı ·‹HÎı ·¬ı·Î ’λÎ_. ‹ı_
ΩH›_ ¿ı ±Î ¿Î‚‹Î_ ±Î‰_ “±fi˚ÁÏÀ˝ŒÎ¥Õ ŒÎ‘Á˝ fiı ±fi˚ÁÏÀ˝ŒÎ¥Õ
‹‘Á˝” ÂÎ ËÎv_ ·¬Î¥ √›_ ËÂı ? Ë_ › ω«Îfl ¿fl÷˘ Ë÷˘ ¿ı ±Î‰Î
¿_¥ ÂOÿ ⁄˘·Î÷Î ËÂı ? ±ı¿-⁄ı …HÎı ‹fiı ¿èÎ_ › Ë÷_ ¿ı “±Î‰_ ±Î‰_
·A›_ ?” ‹ı_ ¿èÎ_, “ËÎ, ·A›_.” ±ı‰Î ŒÎ‘fl »ı ÷ı ¬⁄fl ’ÕÌ …Âı.
            vvvvv


                                                (5)
                                       Á‹Ω‰‰Î◊Ì Á‘flı Á’h΢ ...

                                           »˘Õfiı ÷ı ‰œÌfiı µ»ı fl Λ?
                                           ≠ı ‹ ◊Ì ’ÎH΢ ’HÎ ’Ì‘‚Λ!

                                     ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎfiı ±ı‹ ◊÷_ ˢ› ¿ı ±Îfi_ ¤·_ ◊Λ »ı ÷˘ ±ıfiı
                                  À˘¿À˘¿ ¿fḻı, ÷˘ ±ı fiËŸ ÁÎv_fiı ? ¿˘¥fiı ‰œÌ±ı, À˘¿Ì±ı, ±ıfiÎ_ ÁÎflÎ
                                  ‹ÎÀı ÷˘ ±ı ¿fl‰_ ¿ı fiËŸ ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ÷˘ ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ fiËŸfiı. ±ı ÷˘ À˘¿Î›, ±ı
                                  ¿fl‰Î …ı‰Ì ‰V÷ fiËŸ, ’HÎ À˘¿Î› ÷ı ±Î’HÎı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. ±Î’HÎı
                                  fiÎ ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ › ◊¥ Ω› ±ı ÷˘. fiÎ ‰œ‰_ ˢ› ÷˘ › ‰œÌ …‰Î›.
                                  ±ıÀ·ı ±ı ±Î’HÎı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_ ¿ı ±Î‹ fi ˢ‰_ CÎÀı, ±ı‰_ ±Î’HÎı
                                  ‹fi‹Î_ ±Ï¤≠Λ flËı‰˘ Ωı¥±ı.
                                     ≠ë¿÷ν — Ë_, ¿ı ±Î‹ fiËŸ ¿fl‰_.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹ ˢ‰_ CÎÀı fiËŸ ±ı‰˘ ±Î’H΢ ±Ï¤≠Λ Œıfl ◊›˘
                                  ±ıÀ·ı ±Î’HÎı »^ÀÎ. ±Î’HÎÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ fiËŸ ’»Ì.
                                     ≠ë¿÷ν — ‹˙fi‰˛÷ ·¥±ı ÷˘ ¿ı‰_ ? ‹˙fi ·¥±ı ÷˘, ⁄˘·‰_ …
84                     ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl  ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                     85

fiËŸ.                                 ¿ÎflHÎ ±ıfiÎ ‹Î-⁄Î’fiı ·Ì‘ı.
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‹˙fi ±Î’HÎÎ ËÎ◊fiÌ ‰Î÷ fi◊Ìfiı. ‹˙fi ◊Λ ÷˘         ±Î ÷˘ iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ÕÎèÎÎ ◊Λ ◊˘ÕÎ. ˉı ◊˘Õ_ ÕËÎ’HÎ ±Î‰ı
ÁÎflÌ ‰Î÷ »ı ±fiı fiÎ ◊Λ ÷˘ ±Î‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰_.              ¿ı fiÎ ±Î‰ı !
    ≠ë¿÷ν — ‹˙fi flά‰Î◊Ì Á΋Π‹ÎHÎÁ‹Î_ Œıfl ’Õı ?            ≠ë¿÷ν — ËÎ, ±Î‰ı ÿÎÿÎ.
    ÿÎÿÎlÌ — ’Õı.                            ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ÏËÁÎ⁄ ¿Îœ˘fiı, ÷‹fiı fiÎfi’H΋Î_ ‰œ÷Πˢ› ¿˘¥
    ≠ë¿÷ν — ‰œ‰Î ¿fl÷Î_ ‰‘Îflı ’Õı ?                ÷˘ ‹ËŸ ¿ÂÌ ±Áfl ◊÷Ì Ë÷Ì ? Â_ ◊÷_ Ë÷_ ?
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, CÎH΢ Œıfl ’Õı, ‹˙fi ⁄Ë ¿Î‹ ¿flı.             ≠ë¿÷ν — ¬˘À_ ¿fḻı »Ì±ı ±ı‰_ ·Î√ı. ‹fiı ¬⁄fl ’ÕÌ …÷Ì
                                   ¿ı Ë_ ¬˘À_ ¿flÌ flè΢ »\_. ⁄ıfi˘ ¿Ëı »ı ¿ı ±‹fiı ±ı‰_ ·Î√÷_ Ë÷_ ¿ı ±Î
    ≠ë¿÷ν — ¿˘¥fiı Â̬‰ÎÕ‰Îfi_ ˢ› ÷˘ ’»Ì ‹˙fi◊Ì ¿ı‰Ì flÌ÷ı     ⁄‘Î ±‹fiı ‰√fl ¿Î‹fiÎ ·œ ·œ ¿flı »ı.
Â̬‰ÎÕΛ ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — Ë_, ⁄‘Îfiı ±ı‹ … ·Î√ı. ⁄Ë ·œı I›Îflı....
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ÂÌ¬Ì …‰Î›, ±ı‹ fiı ±ı‹ ±Î‰Õı. Â̬‰ÎÕÌfiı
⁄√Õı »ı µSÀ_ ±Î ÷˘. ±ËŸ ⁄‘_ iÎÎfi »ı, ±Î’HÎı ‹˙fi flË̱ıfiı ÷˘         ≠ë¿÷ν — ·Î√ı, ÿÎÿÎ. ±ı‹ ·Î√ı ¿ı ‹ÎflÌ ¤Ò· »ı.
±ıfiı iÎÎfi ’ˢ_«Ì ‰‚ı. ±ı iÎÎfi »ı … ±ıfiı, »˘¿flα˘fiı › iÎÎfi »ı,       ÿÎÿÎlÌ — ¿˘”¿ Œıfl˘ ·Î√ı. fl˘… ±ı‹ ¿flı ÷˘ “fi¿Î‹Î ±Î ¿«¿«
»÷Î_ ⁄˘·Î› »ı ÷ı ±Î’HÎı Ωı›Î ¿fl‰_.                  ¿›Î˝ ¿flı »ı” ±ı‹ ‹Îfiı. ±fiı ÷‹ÎflÎ »˘¿flÎ_ Â_ ¿Ëı, ±Î Õ⁄· ¿«¿«
   ±Î ¿«¿« ¿›Î˝ ¿fl÷Î_ ‹˙fi ¿ı‚‰‰_ ÁÎv_, fiÎ ⁄˘·‰_ ÁÎv_.       ¿flÌ flèÎÎ »ı, ±Î fi¿Î‹Î, ›{·ıÁ ! ±ıfiı ’һ̱ı ¿ı ÷ÎflÎ CÎfl‹Î_ ÁÎ÷
Á‘Îfl‰Î ¿fl÷Î_ ⁄√Õı, ‹ÎÀı ±ZÎflı › fi ¿Ëı‰Î›. ⁄√Õı ±ıfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ     ‹ÎHÎÁ »ı ±ı‹Î_ fi_⁄fl, ÷ÎflÎ ŒÎ‘flfi˘ fi_⁄fl ? I›Îflı Áı‰L◊ fi_⁄fl. ±Î
±Î’HÎÌ. Á‹Ω› ±ı‰Ì ‰Î÷ »ı ±Î ?                    ÷Îv_ ’Òv_ ¿flı »ı. CÎflfi_ ⁄‘_ ¿flı »ı. ±ı ±ıfi˘ fi_⁄fl fiÎ ·Î√ı. ±Î‰_ ⁄fiı
                                   ¿ı fiÎ ⁄fiı ?
    ≠ë¿÷ν — ËÎ, Á‹Ω› ±ı‰Ì ‰Î÷ »ı, ÿÎÿÎ.
                                      ≠ë¿÷ν — ⁄fiı, ÿÎÿÎ.
    ÿÎÿÎlÌ — …flÎ › »˘¿flÎfiı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı »˘¿v_ iÎÎfi
·Ì‘ı·_ fi◊Ì ±fiı ÷fl÷ … ±ıfiı ·Î√ı ¿ı ±‰‚_ ⁄˘·ı »ı. Ë_ ¿Ë_, I›Îflı       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ı‰_ … ◊›ı·_.
±‰‚_ ⁄˘·ı »ı ±ı‰_ fiÎ ¿Ëı, Ë_ ‹ÎflÌfiı ¿Ë_ ÷˘ › ! ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı         »˘¿flα˘ L›Î›Î‘ÌÂfi_ ¿Î‹ ¿flı »ı. ±ıÀ·ı »˘¿flÎ_±˘fiı Ë_ ’Ò»\_,
ωrÎÁ ⁄ıÃ˘ ˢ›, ‹ÎflÎ ‰Î@›˘◊Ì. ±ı ÷‹Îv_ ÷˘ ‰Î@› ÷‹fiı …        ‹ıÓ ¿èÎ_, ÷ÎflÎ CÎfl‹Î_ ¿˘fi˘ ’Ëı·˘ fi_⁄fl ·Î√ı ? I›Îflı ¿Ëı, CÎfl‹Î_ ÁÎ÷
Á‹…HÎ ’Õ÷Ì fiΠˢ› I›Î_ ±Î√‚ ! ‹Œ÷‹Î_ ⁄Î’ ◊¥fiı ⁄ıÃ˘ !!        ‹ÎHÎÁ ˢ› fiı, “‹ÎflÎ ‹˘ÀΤΥfi˘ fi_⁄fl ’Ëı·˘ ·Î√ı.” «Î·˘, ’»Ì
±ıÀ·Ì ‹ÎflÌ ‰Î÷ Á‹Ω› »ı ?                       ⁄ÌΩı ? I›Îflı ¿Ëı, “‹ÎflÌ fiÎfiÌ ⁄ıfifi˘.” ±fiı ⁄‘Î_ fi_⁄fl ¿ËÌ ±Î’ı.
                                   “’»Ì ÷ÎflÌ ‹Q‹Ìfi˘ ?” I›Îflı ¿Ëı, ‹Q‹Ìfi˘ ’Î_«‹˘ fi_⁄fl. » …HΠˢ›
    ≠ë¿÷ν — ËÎ, ÿÎÿÎ.
                                   ÷ı‹Î_. “÷ı‹Î_ »ß˘ ¿˘fi˘ ? I›Îflı ¿Ëı, “»ß˘ ‹Îfl˘.” “ÁÎ÷‹˘ ¿˘fi˘ ?”
    ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î ‹Î-⁄Î’ ¿Ëı »ı ‹ÎflÎ_ »˘¿flÎ_ Á‘flı, ‹Ò±Î    “‹ÎflÎ ’M’Îfi˘.” ‹ıfl √Î_ÕÌ›Î, ÷ÎflÎ ’M’αı ‹Ëıfi÷ ¿flÌ ±fiı ÷ÎflÎ
ÂıfiÎ Á‘flı ’HÎ ? ±fi˚¿‰Î˜Ï·ŒÎ¥Õ ŒÎ‘Á˝. »˘¿flÎ_ ‰‘Îflı ⁄√Õı »ı. ±ıfi_   ËÎv_ ±Î¬Ì œŸ√·Ì ·¥ ±ÎT›Î, fiı ‹Ò±Î ±Î‰˘ ÁÎ÷‹˘ ?! ·ı !
86                       ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl  ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                    87

……‹ıLÀ ±Î’ı·_, ¿Ëı »ı. ‹ıÓ ⁄‘_ ’Ò»Ì ·Ì‘_. »˘¿flÎ_ ⁄‘Î_fiı, CÎHÎÎ_ ¬flÎ_      ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ⁄˘·Î‰Ìfiı ’»Ì ËÎ◊ Œıfl‰‰Îfi˘. ±ıfiı ’Ò»‰_,
»˘¿flÎ_ ’M’Îfiı »ıS·˘ fi_⁄fl ‹Ò¿ı »ı. ⁄Î’˘ »˘¿flÎ µ’fl fl˘Œ ‹Îflı ±ıÀ·ı     ÷‹fiı ¿ı‰_ ·Î√ı »ı, ±Î ⁄fl˘⁄fl »ı ? ±ıfiÌ ’ÎÁı L›Î› F›Îflı ¿flΉ̱ı
±ı‹fiÎ_ xÿ›‹Î_ fiÌ¿‚ı fiËŸ fiı, ’»Ì Â_ ◊Λ ? “‹ÎflÎ_ ’M’Î ÁÎ÷‹˘       fiı ÷˘ ¿Ëı, “fiÎ, ±ı ⁄fl˘⁄fl fi◊Ì.” ±ıÀ·ı ±ıfiı ¬Î÷flÌ ◊‰Ì Ωı¥±ı.
fi_⁄fl” ⁄˘·ı. fl˘Œ flάÌfiı ±Î⁄w ⁄√ÕÌ, ÷ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ fl˘Œ fiÎ flά‰˘       ±ıfiı l©Î ⁄ıÁ‰Ì Ωı¥±ı ¿ı “±Î ⁄fl˘⁄fl fi◊Ì.” ±fiı ÷‹ı ¿Ëı¢ ÷˘
±ı Â_ ¬˘À<_ ?                              ±ıfi˘ ±Ë_¿Îfl Ω√Âı. ¿ÎflHοı ÷‹ÎflÎ ÂOÿ˘‹Î_ ⁄fl¿÷ fi◊Ì. ±ı‹Î_
   ÂÎ◊Ì ÁÎ÷‹˘ ±ı‹ ¿Ëı »ı ? ÷‹ı ‰‘Îflı ¤Î‰ ⁄√ÎÕ÷Πˢ›         ‰«fi⁄‚ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ±Ë_¿Îfl Ω√˛÷ ◊Âı ¿ı ±Î ¬˘À_ ¬˘À_ ¿èÎÎ
±ıfiÌ µ’fl, I›Îflı …ıÀ·˘ ¤Î‰ ‰‘Îflı ⁄√ÎÕıfiı ±ıÀ·˘ ‘y˘ ‰Î√ı ’ı·˘.      ¿flı »ı. µSÀ˘ ‹ËŸ ω«Îfl ¿flı, “Ω‰ ±ı‹ ¿flÌ … !” ±Î’HÎı ¿Ë̱ı
                                    ¿ı fiÎ ¿flÌÂ, I›Îflı ±ı ¤¥ µSÀ_ ¿flı. “¿flÌÂ, Ω‰ ◊Λ ±ı ¿fl˘.” ±ı
±ıÀ·ı √VÁ˘ › I›Î_ ¿flı. ±ıÀ·ı ’ı·Îfiı fi_⁄fl µ÷flÌ Ω›. ’ı·Î ⁄Î’fiÎ
                                    ‰‘Îflı ⁄√ÎÕı »ı µ·ÀÎ_ ! »˘¿flα˘ ‘Ò‚‘ÎHÎÌ ¿flÌ fiάı »ı. ±Î
‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı Ë_ ±ÎÀ·_ ¤Î‰ ¿v_ ÷˘ › ‹Îfl˘ fi_⁄fl ÁÎ÷‹˘
                                    ¥ÏLÕ›fi˘ ±ıfiı ∞‰÷Î_ fiËŸ ±Î‰Õu_ ! ±Î ⁄Î’ ◊÷Î_ ±Î‰Õu_ fiËŸ
±Î‰ı ? ±S›Î ‹Ò±Î, ±Î fi ˢ› ¤Î‰ ÷Îfl˘. ¤Î‰ ÷˘ ±Î ÿÎÿÎ ¿flı
                                    ±fiı ⁄Î’ ◊¥ ⁄ıÃÎ »ı. ±ıÀ·ı …ı‹ ÷ı‹ ‹Îflı Á‹Ω‰‰Î ’Õı »ı, ’V÷¿˘
»ı. ¿Â_ ±Î’÷Î fi◊Ì, ·ı÷Î fi◊Ì. ÷˘ › »ı ÷ı ’ı·˘ ¿Ëı »ı, “fiÎ, ÿÎÿÎ
                                    ‹Îflı ⁄ËÎfl ’ÎՉΠ’Õı »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎ_ iÎÎfi ·Ì‘ı·_ »ı, ±ı ÷˘ ÁflÁ
ÁÎflÎ »ı.” ¿Ëı ¿ı fiÎ ¿Ëı ? ¿ÎflHÎ ¿ı …√÷ ±ı‰_ ¬˘‚ı »ı ¿ı ‰Ì÷flÎ√
                                    »˘¿flÎ_ ⁄fiÎ‰Ì Â¿ı. ⁄ıÁÎÕÌfiı, ËÎ◊ Œıfl‰Ìfiı ±ıfiı ’Ò» ¿ı “¤¥, ÷fiı
◊Ή. flÎ√¶ıÊ ÂıfiÎ ¿fl˘ »˘ ?
                                    fi◊Ì ·Î√÷_ ±Î ¤Ò· ◊¥ ±ı‰_ !”
   ≠ë¿÷ν — »˘¿flα˘ ¨‘Î flV÷ı Ω› »ı ±ı‰_ ±Î’HÎfiı ¬⁄fl ’Õı,
                                        ≠ë¿÷ν — ’HÎ I›Î_ ’ı·_ ⁄Î’’HÎÎfi˘ ±Ë_¿Îfl ±Î√‚ ±Î‰ıfiı !
¿ı ±Î …ı flV÷ı «Î·Ì flèÎÎ »ı ±ı flV÷˘ ¬flÎ⁄ »ı ±fiı ±ı‹fiı ±ı …
flV÷˘ «Î· flά‰˘ ˢ› ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ’Õı ?                      ÿÎÿÎlÌ — ˉı ¬fl˘ ±Ë_¿Îfl ÷˘ …÷˘ flè΢ »ı, ˉı ±Î ‹Õÿη
   ÿÎÿÎlÌ — ¿¿‚ÎÀ ¿fl‰Î◊Ì ‰‘Îflı ⁄√ÕuÎ µ·ÀÎ_, …ı Ë÷Î fiı ÷ıfiÎ
                                    ±Ë_¿Îflfiı Â_ ¿fl‰Îfi˘ ?
¿fl÷Î_ ! ⁄Ë ¿¿‚ÎÀ ¿fḻıfiı, ÷˘ fiÎÁÌ Ω› CÎfl‹Î_◊Ì. ±fiı fiÎÁÌ √›Î          ≠ë¿÷ν — ˉı ÷˘ ⁄Ë ±ı‹ ¿ı ⁄‘Î ±ËŸfiÎ ‘˘Ï‚›Î_ »˘¿flα˘
’»Ì ’ı’fl‹Î_ »’Ήı, “÷_ F›Î_ ˢ› I›Î_◊Ì ’λ˘ ±Î‰…ı, ±‹ı ÷˘        …ı‰Î_ ¿’ÕÎ_ ±ı‰Î_ … Ωı¥±ı. ∞ÿ ¿flı ±fiı ’»Ì ±Î’HÎı ·Î‰Ì ±Î’‰Î_
±Î‹.... ÷ÎflÌ ‹Q‹Ì flÕı »ı, ±ı‹ ÷ı‹.” ‹ıfl «yfl, ‹Ò±Î fiÎÁÌ √›ı·Î      … ’Õı, ±fiı ’»Ì ±ı‰_ ◊Λ ¿ı ±Î »˘¿flα˘ ⁄√Õı »ı.
fiı ⁄˘·Î‰˘ »˘ Â_ ¿fl‰Î ÷ı !? ±ı Á‘Îfl‰Îfi˘ flV÷˘ »ı ?                ÿÎÿÎlÌ — ’ı·_ ¤HΉΠ±ıfiÌ ΩıÕı ‹˘¿S›Î, ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ≥E»Î
   ±Î ÷˘ ÁÕÌ √›_, I›Îflı ±ı‹fiı ¬⁄fl ’ÕÌ ¿ı ⁄√Õu˘, ±ı‹fiı        ◊Λ. ’HÎ ’»Ì ±Î’HÎı ±ıfiı Á‹…HÎ ’ÎÕ̱ı, ¿ı ±Î’HÎı ¿˘HÎ ! ¿o¥
Á‘Îfl˘. Á‘flı ±ı flV÷˘ »ı ’λ˘. »˘¿flÎ Ë…\ Á‘flı ±ı‰Î »ı, ÁflÁ »ı       fiÎ÷fiÎ ! I›Îflı ±ı ’λ˘ ŒflÌ Ω›.
»˘¿flα˘.
                                        ≠ë¿÷ν — ±ı ·˘¿˘fiı Á‹…‰_ … fi◊Ì Ë˘÷_.
   ≠ë¿÷ν — ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’HÎ ?
                                        ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Ì ÷ˆ›ÎflÌ Ë˘› »ı. Ë_ ’Ò»Ì Ωı™ »˘Õ̱˘fiı ±‹ıÏfl¿Î
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ iÎÎfi ·Ì‘_ ±ı ÷˘ Á‘flÌ Â¿ı. ’˘÷ÎfiÌ ≠¿ÚÏ÷fiı       ¤HÎ÷Ì ¿ı “÷‹Îflı ±‹ıÏfl¿fi ΩıÕı ’ˆHΉ_ »ı ?” fiÎ, ⁄Î. ±ıÀ·ı ‹fi ’λ\_
¿_Àˇ˘·‹Î_ flÎ¬Ì Â¿ı ±Î‹ ! fiÎ flÎ¬Ì Â¿ı ?                 ’ÕÌ Ω›. I›Î_ ’ıÃ_ ˢ› ÷˘ ›. ‹ı_ ¿èÎ_, “÷‹Îflı ÿÏZÎHÎ ¤Îfl÷‰Î‚Ì
   ≠ë¿÷ν — flÎ¬Ì Â¿ı ÿÎÿÎ.                      ΩıÕı ?” fiÎ. ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î ±ıfiÌ …B›Î µ’fl ·Î‰Ì ÿ™.
88                     ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl  ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                   89

   ≠ë¿÷ν — ±ı ÿÎÿÎfi˘ ÏÁ©Î_÷ …⁄fl˘ »ı ¿ı ’Ëı·Î_ ’Ò»ı ¿ı ÷‹Îflı   ±Î’HÎfiı …ı Ωı¥±ı »ı, ¿fḻı »ı, ÷ı ‹Î ÷flŒ◊Ì ±Î’HÎfiı ‹‚Ì Ω›
±‹ıÏfl¿fi ΩıÕı ’flHΉ_ ? ÷˘ ¿ı”, “fiÎ.” ±ı‹ ¿Ëı÷Î_ ÿÎÿÎ »ıS·ı fiÎ÷    »ı. ±ıÀ·ı »˘¿flα˘ ’»Ì ÁΛ¿˘·˘∞ “flÌÕ”(‰Î_«Ìfiı) ¿flÌfiı ‹Îfiı
µ’fl ·Î‰Ìfiı ‹Ò¿Ì ÿı »ı.                        ËÎ◊‹Î_ flάı, ‹ÌÃ_, ‹ÌÃ_ ⁄˘·Ìfiı ’˘÷Îfi_ ¿Î‹ ¿œÎ‰ı. ÷˘ ‹Îfiı ’ı·Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î‹ flV÷˘ ¬˘‚‰˘ Ωı¥±ı. ’˘÷Îfi_ Á‘Îfl÷Î       ¬⁄fl fiÎ ’Õ÷Ì Ë˘›, ⁄Î’fiı ¬⁄fl ’Õı.
fiËŸ ±Î‰Õ›_, ÷˘ ±Î ⁄ÌΩfiı Â_ Á‘Îflı ÷ı ?! ±Î ÷˘ ’Ò‰˝…L‹fiÌ           ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ⁄fiı. »˘¿flα˘ ‹Q‹Ìfiı Á‹Ω‰Ìfiı ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·ı.
¿‹ÎHÎÌfiı ·Ì‘ı ⁄ˆflÌ ‹‚Ì, fiËŸ ÷˘ ⁄ˆflÌ › fiÎ ‹‚ı. ¿Î›ÿıÁfl √HÎοÎfl    ±ı¿ »˘¿fl˘ ±ıfiÎ ¤¥⁄_‘fiı ¿Ëı÷˘ Ë÷˘, ¿ı ‹ÎflÌ ‹Q‹Ìfiı Á‹Ω‰Ìfiı
√HΉÎfiΠˢ› ¿ı ±Î ·Î›¿ »ı ¤¥ ? I›Îflı ¿Ëı, ±Î ÷˘ ’Ò‰˝…L‹fiÌ      Ë_ ·¥ ±Î‰ÌÂ. fiÎ, »˘¿fl˘ ‹Q‹Ìfiı Á‹Ω‰ı I›Î_◊Ì fiÎ Á‹∞±ı ¿ı
’H›ˆ, ÷ı ⁄ˆflÌfiı ¤Î›Õ˘ ‹‚ı. ±Î ’Ò‰˝…L‹fiÌ ’H›ˆfiı ·Ì‘ı ¤ı√_ ◊›_     ‹Q‹Ì ◊‰Î ·Î›¿ »ı ¿ı fiËŸ ?
⁄‘_. ÷‹fiı ¿_¥ fi◊Ì ·Î√÷_ ±ı‰_ ?                       ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, »˘¿flα˘ ±Î’Á ±Î’Á‹Î_ ¿Ëı÷Î … ˢ› »ı,
   ≠ë¿÷ν — ·Î√ı »ı fiı !                     ±ı ÷˘ Ë_ ‹Q‹Ìfiı ¿ËÌfiı ¿flÌ ·¥Â, ⁄‘_ ◊¥ …Âı. ‹Q‹Ì ‹ÎflÎ ’M’Îfiı
                                   ’ÀÎ‰Ì ÿıÂı.
   ÿÎÿÎlÌ — ¿ÎflHÎ ¿ı ‹Î-⁄Î’ı ±ı‰Î Á_V¿Îfl ±ÎM›Î fi◊Ì ÷‹fiı
⁄‘Îfiı ¿ı …ı ÷‹ı ‹Î-⁄Î’ ◊¥ ¿˘. ˉı ±ı ÷˘ ⁄‘_ ◊‰Îfi_ Ë÷_ ÷ı ◊¥        ÿÎÿÎlÌ — Â_ ◊Λ ˉı ? ±Îfiı ¿_¥ ¿ÎœÌ ‹ı·Î› ±ËŸ ±ÎT›Î
√›_. ’HÎ ±Î’HÎı ˉı ±ı ¤Ò· Á‘Îfl‰Ìfiı ! ±Î’HÎÎ ‹Î-⁄Î’˘fiı O·ı¥‹     »ı ÷˘ !
¿›Î˝ ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı Á‘ÎflÌ fiά̱ı ±ı Â_ ¬˘À_ !                 ≠ë¿÷ν — Ë_ ±Î‰_ … ¿fl÷˘ Ë÷˘. ¿ı ‹Îflı ⁄ËÎfl …‰_ ˢ› ±fiı
   ≠ë¿÷ν — ⁄fl˘⁄fl »ı !                      Ë_ ⁄ËÎfl …÷˘ ˢ™, ÷˘ Ë_ ’Ò»\_ ¿ı Ë_ …™ ⁄ËÎfl ? ÷˘ ±ı ·˘¿˘ fiÎ
                                   ’ÎÕÌ ÿı ÷fl÷ …. ±ıÀ·ı ’»Ì Ë_ Â_ ¿v_ ¿ı Ë_ ±ı‹ ¿Ë_ ¿ı Ë_ ⁄ËÎfl
   ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ’HÎ ‰V÷fiı O·ı¥‹ ¿fl‰_, ±ı ÷˘ ¬˘À_ … »ı.
                                   …™ »\_. ±ıÀ·ı ’ı·Î ’Ò»ı ÷˘ ¿ıÀ·Î ‰Î√ı ±Î‰Ì ’λ˘ ? ±ıÀ·ı ±Î‰Ì
»˘¿flÎfiı ±ı¿ ÂOÿı › ⁄˘·Î› fiËŸ. ≠ı‹◊Ì flËı‰Îfi_, fiËŸ ÷˘ ’ı·Î Á‘flı    ÁΛ¿˘·˘∞ Ë_ ⁄Ë ‰Î’fl÷˘.
fiËŸ, fiı ÀÎ¥‹ fi¿Î‹˘ Ω› ±fiı ¿¿‚ÎÀ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ CÎfl‹Î_ flèÎÎ ¿flı.
’Î»Ì ¥ÏLÕ›fi ŒÌ·˘Á˘ŒÌ ¿ı‰Ì ˢ› »ı, ±ı¿ …HÎ ‰œ‰Î ÷ˆ›Îfl ◊Λ          ÿÎÿÎlÌ — »˘¿flÎ_ ‹Ò¬˝ ⁄fiΉı »ı. ⁄Î’fiı ⁄Î’ ◊÷Î_... ‹Î-⁄Î’
I›Îflı ’ı·˘ µ’flÎHÎ_ ·ı. ±ıÀ·ı ’ı·_ Á‘fl÷_ ˢ› ÷˘ › Á‘fl‰Îfi_ ÷˘ ¿_¥   ◊÷Î_ fiÎ ±Î‰Õu_ I›Îflı … fiı ! ÏËLÿV÷ÎfifiÎ »˘¿flα˘ ¿ı‰Î ÕÎèÎÎ
√›_, »˘¿fl˘ ±ı‹ ΩHÎı ¿ı “‹Q‹Ì ÁÎflÌ »ı ±fiı ’M’Î ¬flÎ⁄ »ı. ‹ÎflÌ     ˢ› ! ±Î‰_ fiı ±Î‰_ flά¢ ¿ı Á‘Îfl¢ ?
‹˘À˘ ◊¥Â I›Îflı.” ÷ı ±ı‰_ fiyÌ ¿flı ’λ\_, ‹ËŸ Â_ fiyÌ ¿flı ?          ≠ë¿÷ν — Á‘Îfl‰Îfi_.
   ≠ë¿÷ν — ÷ı ‰¬÷ı ¿˘fi˘ ‰Î_¿ ¿Ëı‰Î›. ÿÎÿÎ ?               ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îflı ¿_¥ »˘¿flÎ »ı ? ¿ıÀ·Î_ »˘¿flÎ_ »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ¤˘√‰ı ±ıfi˘. ±ıfiÎ ŒÎ‘flfi˘ … fiı ! ‰Î_¿ ÷˘ ’Ò»‰Îfi˘        ≠ë¿÷ν — ⁄ı. ±ı¿ »˘¿fl˘ fiı ±ı¿ »˘¿flÌ.
‰¬÷ … fiÎ ±Î‰ı ±ı‰_ flÎA›_ »ı ¿ı fiËŸ ?                    ÿÎÿÎlÌ — ⁄ı … ±Î¬Ì ‰V÷Ì ! ÷ı ±ı‹Î_ ÷˘ Â_ ‹˘ÀÌ ÏfiÂ΂ »ı
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ⁄flÎ⁄fl. “¤˘√‰ı ±ıfiÌ ¤Ò·”. ±ı »˘¿flÎ_±˘, ‹Î     ÷ı ÷fiı Â̬‰ÎÕ‰Îfi_ ! ±ı ÷˘ »˘¿flÎ fl‹÷Î_ fl‹÷Î_ Â̬ı.
±fiı ⁄Î’‹Î_◊Ì, ‘Îfl˘ ¿ı ±ı‹fiı ¬⁄fl ’ÕÌ ¿ı ‹Î ±Î’HÎ_ ÁÎ_¤‚ı »ı,         ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ’Ëı·Î_ ’λ·Î …‹Îfi΋Î_ ÷˘ ÿÁ-ÿÁ »˘¿flÎ_
90                      ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl  ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                   91

Ë÷Î_ fiı, ÷˘ ‹Î-⁄Î’fiÌ ΩıÕı ¿_¥ ¬À’À Lˢ÷Ì, ±Î ÷˘ ±ı¿ ˢ›fiı       ¿Ëı‰Î› ¿ı ¤¥, ÷‹ı ±Î Œıfl‰Ì fiά˘. ’HÎ ±Î ’ÏflHÎ΋ ¿_¥
÷˘ µ’ÎÏ‘ ‹˘ÀÌ.                            Œıfl‰Î› ?! ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±flı, ÿÁ-ÿÁ fiı ⁄Îfl-⁄Îfl ! ±ı ’Õ˘ÂÌ ¿Ëı ¿ı ÷‹ÎflÎ         ≠ë¿÷ν — fiÎ Œıfl‰Î›.
¿<fl¿<Ïfl›Î_ ⁄‘Î_ ±‹ÎflÎ CÎfl‹Î_ ’ıÁÌ Ω› »ı. ’λΠ¿˘”¿fiı I›Î_ ‰‘Îflı       ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±ıfiı Œıfl‰‰Î Ω› »ı, ’HÎ ¿Â_ Á‘fl÷_ fi◊Ì.
ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ’һ̱ı ±ÎÀ·Î ⁄‘Î »˘¿flÎ_ ±ı¿ ⁄¥fiı …LQ›Î ? fiÎ,      ±ıÀ·ı ‹Î-⁄Î’fiı ±Á_÷˘Ê flèÎÎ ¿flı »ı ±ıÀ·ı ±Î ±ıfi˘ ¤ıÿ Á‹∞ ±fiı
±Î√‚ ÷ıfiÎ hÎHÎ Ë÷Î, ±ÎfiÎ ⁄ÌΩ ±Ï√›Îfl. Ωı I›Îflı ¿<fl¿<Ïfl›Î_       ’»Ì ∂¿ı· ·Î‰‰˘ Ωı¥±ı. ±Î’HÎı Á‹∞±ı ¿ı ±Î ±ı › Á_Ωı√˘‹Î_
¿ıÀ·Î_ ⁄‘Î_ »ı !                           »ı, ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ fi◊Ì ¿Â_ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ‹Î_ ±Î‰ı ÷˘
   ÷‹Îflı ÷˘ ⁄ı … »ı ! ±ı › Á‘Îfl÷Î_ fiÎ ±Î‰Õ›_ ÷‹fiı ? ⁄ıfi       ÷ı‹ ’λ\_ ±ı‰_ ‹Îfi̱ı fiÎ ·ı¢. ±ı Ωı ‹ÎfiÌ ·ı¢ ÷˘ ±ı ÷flŒÌ ÷‹Îv_
÷fiı › Á‘Îfl÷Î_ fiÎ ±Î‰Õu_ ? ±Î’HÎfiı Á‘Îfl÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı ÷˘ ±ıfiı      ‹fi ◊¥ …Âı. ±ı‰_ fiËŸ Ë_ ¿Ëı÷˘. ÷‹Îflı ±Î ÷flŒÌ flËı‰_ ±fiı ’ı·Ì
⁄√ÎՉΠ¿fl÷Î_ ˢVÀı·‹Î_ ‹Ò¿Ì ÿı‰_.                   ÷flŒfi_ ΩHΉ_ ⁄ı™ ¿fl‰_. Á‹Ω›_ fiı ? ¿ı ±‹◊Î ËÎ ±ı ËÎ ¿fl˘ »˘ ?
   »˘¿flÎ_ ⁄√ÕÌ Ω› ’»Ì »˘¿flÎ_ Á‘Îfl˘, ±ıfi˘ ¢ ±◊˝ »ı ?           ≠ë¿÷ν — fiÎ, Á‹Ω› »ı.
÷‹Îflı ¿Â_ Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı ‰œ‰Îfi_ fiËŸ. »˘¿flÎfiı ‰œ‰Îfi_ ˢ÷_ ËÂı ?         ÿÎÿÎlÌ — ≥√˘¥{‹ ˢ› …. ¿Î_ ÷˘ iÎÎfi ·Ì‘ı·_ ˢ›, ÷˘ ’ı·˘
±Î »˘Õ‰Îfiı ‰œÌ±ı ⁄ËÎfl ?! ¿ı‹ ÁÎflÎ_ ◊÷Î_ fi◊Ì ? ’fl‹ ÿËÎÕı e·      ∞‰÷˘ ¥√˘¥{‹ fiΠˢ›. ’HÎ ’ı·˘ ‹Õÿη ÷˘ ˢ› … fiı ! ±ı
Ë÷_ fiı ±Î…ı ¿ı‹ fiÎ ±ÎT›_ ? ‰œ‰Î ¿fl‰Îfi_ »˘¿flÎfiı fiËŸ. »˘¿flÎfiı      ±Ë_¿Îfl ¤Bfi ÷˘ ¿flΛ … fiËŸ, ÷ı‹ ±ıfiı ¬˘À_ ±ıL¿flı…ı fiÎ ¿flΛ !
÷˘ ±Î’HÎı ¿flÌ ⁄÷Ή˘. ±ı Â_ ¿Ëı »ı ? ¿Â_ ¿flÌ ⁄÷Ή˘.          ¿ÎflHÎ ¿ı ¿˘”¿ Œıfl˘ ¿Î«Î ’ÕÌ Ω‰ ’HÎ ¬˘À_ fiı ±ı¿_ÿflı ±ı‰_ fi … ◊‰_
                                   Ωı¥±ı fiı ! ‹ÎÀı ÷‹Îflı ⁄΂¿˘fi_ ÁΫ‰‰Îfi_. ±Î ⁄ı … »ı fiı ! ⁄ÌΩ
     ±ÎI‹iÎÎfi ÁÎ◊ı ¬’ı T›‰ËÎfl iÎÎfi!               ÷˘ ’Îfl¿Î_ ˢ›. ±ı Ωı¬‹ÿÎflÌ ’Îfl¿Î_fiÌ. ±Î’HÎı ÷˘ ¬‰ÕΉ̱ı-
     ÂÎ_ Ï ÷ ‹ÎÀı ⁄L›_ ÷ı T›‰„V◊÷ ΩHÎ!              ’̉ÕΉ̱ı ±Î ⁄ıfiÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ ±Î’HÎÌ. ˉı ±Î‹fi_ fiÎ ÁΫ‰Ì±ı
                                   ÷˘ Ë_ › ÷‹fiı ¿Ë_, ±fiı ·˘¿˘ › ¿Ëı‰Î ±Î‰ı ¿ı ±Î »˘¿flÎfi_ Ωı÷Î_
    ±Î iÎÎfi … ⁄‘_ ¿Î‹ ¿flı, ⁄Ì…\_ ¿˘¥ ¿fl÷_ fi◊Ì. iÎÎfi … ¿Î‹     fi◊Ì, ÷‹fiı ·Î√÷_-‰‚√÷_, ÷ıfiÌ ±Î ¤Î_…√Õ Ë˘›.
¿flı. iÎÎfi … ΩHΉÎfiÌ …wfl »ı. ’ı· iÎÎfi ÷˘ ‹‚Ì √›_. “Ë_ ¿˘HÎ »\_ ?”
                                      ±fiı ±Î ‰Î÷ ÷‹fiı ⁄Ë ËıS’Œ· ◊¥ ’ÕÂı. Á‹… ’ÕÌfiı ?
±ı iÎÎfi ÷˘ ‹‚Ì √›_. ’HÎ Ωı ±Î T›‰ËÎÏfl¿ iÎÎfifi_ Ωı ⁄‘_ ΩHΉÎfi_
                                   ÷‹ı ±ı¿ … ‰Î÷ ¿fl˘. ±Î Á‘fl‰_ Ωı¥±ı, Á‘fl‰_ Ωı¥±ı. ±S›Î, ·˘¿
‹‚ı ’»Ì Õ¬˘ flËı fiËŸ ¿˘¥ Ω÷fi˘.
                                   Á‘flı fiËŸ. ±Î‰Ì flÌ÷ı Á‘ÎflÎ÷_ ËÂı ? ⁄‘Îfiı ¿Î«fiÌ ’ıÃı ÁΫ‰_ »\_.
    ⁄‘Î Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ◊¥fiı ⁄Î⁄˘ ±ı¿ ¿Î›˝ ¿fl÷˘ ˢ› I›Î_ ±Î’HÎı    ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹ı ÷˘ ±ı‰Ì ¤Ò·«Ò¿ ¿flÌ ÿ˘, ’HÎ ‹ÎflÎ◊Ì ¿ı‹ ¤Ò·«Ò¿ ◊Λ ?
±ıfiÌ µ’fl Ï«œÎ›Î ¿fḻı, ±ıfiı ‘Ì⁄ ‘Ì⁄ ¿fḻı, ±ıfi˘ Â_ Ï‹fiŸ√       ÷‹fiı ÁΫ‰÷˘ ˢ¥Â ¿ı fiËŸ ÁΫ‰÷˘ ˢ¥Â ? ÷‹fiı ÁΫ‰_ ¿ı fiÎ
»ı ÷ı ?! ¿ÎflHÎ ¿ı √›Î ±‰÷Îfl‹Î_ ’vÊÎ◊˝ ¿›˘˝ ˢ›, ÷ı ±‰‚˘ ¿›˘˝     ÁΫ‰_ ? ÁΫ‰_. ŒÁΛı·˘ »ı »˘¿fl˘, ±ıfiı Á_Ωı√˘ ⁄fl˘⁄fl ±Î‹ «V÷
ˢ› ÷ıfiı ·¥fiı ±Î ’ÏflHÎ΋ ±ÎT›Î. ÷ıfiı ±Î’HÎı ¿Ëı‰Î› ¿ı ¿ı‹ ±Î     »ı. ±ıÀ·ı Â_ ¿Ëı‰Îfi_, ¿ı ¤¥ ±ıfiı Á‹Ω‰Ìfiı. ±Î‹ ÷ı‹ ±ıfiÎ ¤Î‰
⁄√ÎÕu_ ? fiÎ, ±I›Îflı ¤Î‰ ⁄√ÕuΠˢ› ±ı‰_ ¿›Ù ˢ› ÷ıfiı ±ı‹        »ı ÷ı ⁄ÿ· ⁄ÿ· ¿›Î˝ ¿fl‰ÎfiÎ.
92                     ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl  ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                   93

   ±ıfiı fiËŸ ÷˘ ±Î’HÎı Â_ ¿ËÌÂ_, ¿ı ÷_ ±Î »˘ÕÌ ÿı, »˘ÕÌ ÿı !    Á΋Îfiı ωrÎÁ‹Î_ ·ı‰Î …ı‰_ »ı. ±Î ⁄˘· ⁄˘· ¿fl‰Î◊Ì ¿˘¥fi_ Á‘flı
±ıÀ·ı ⁄Ë ¿Ë̱ı fiı I›Îfl ’»Ì Â_ ¿Ëı ‹fi‹Î_ ? ‹˘œı ¿Ëı ¿ı “ËÎ, »˘ÕÌ   fiËŸ. Á‘fl‰Îfi_ ÷˘ “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÌ ‰ÎHÎÌ◊Ì Á‘flı. »˘¿flÎ_ ‹ÎÀı ÷˘ ‹Î-
ÿ¥Â.” ’HÎ ±_ÿfl ¿Ëı, “Ë_ ‰‘Îflı ¿flÌÂ.” S›˘ ! ⁄Ë »_»ıÕ »_»ıÕ ¿fḻı   ⁄Î’fiÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ »ı. ±Î’HÎı fiÎ ⁄˘·Ì±ı ÷˘ fiÎ «Î·ı ? «Î·ı. ±ıÀ·ı
±ıÀ·ı Â_ ◊Λ ? ¿ı‹ ⁄˘·÷Î fi◊Ì ?                    ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ »ı ¿ı ∞‰÷Î_ … ‹flı·ÎfiÌ …ı‹ flËı. ⁄√Õı·_ Á‘flÌ Â¿ı
   ≠ë¿÷ν — ‰‘Îflı ¿flı.                      »ı. ⁄√Õı·Îfiı Á‘Îfl‰_ ±ı “±‹ÎflÎ◊Ì” ◊¥ ¿ı, ÷‹Îflı fiÎ ¿fl‰_. ÷‹Îflı
                                   ±‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·‰_. ±ı ÷˘ …ı Á‘flı·˘ ˢ› ÷ı … ⁄ÌΩfiı
   ÿÎÿÎlÌ — Ë_, ±ı Ëÿ fiÎ «Ò¿˘, ±ı‹fiı › ¥√˘¥{‹ ˢ› »ı. ±ı     Á‘ÎflÌ Â¿ı ? ’˘÷ı … Á‘›Î˝ fiΠˢ› ÷ı ⁄ÌΩfiı ÂÌ flÌ÷ı Á‘ÎflÌ Â¿ı ?
¿_¥ ¥√˘¥{‹ ‰√fl flËı ?
                                      »˘¿flÎ_fiı Á‘Îfl‰Î ˢ› ÷˘ ±Î ±‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·˘.
   ≠ë¿÷ν — fiÎ.
                                   »˘¿flÎ_ ’Ò»ı ÷˘ … ⁄˘·‰Îfi_ ±fiı ÷ı ’HÎ ÷ı‹fiı ¿ËÌ ÿı‰Îfi_ ¿ı ‹fiı fiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ Á΋Îfi˘ ¥√˘¥{‹ ÷˘Õ̱ı, ÷ı CÎÕ̱ı ÷ı ’˘÷ÎfiÌ     ’Ò»˘ ÷˘ ÁÎv_ ±fiı »˘¿flÎ_ ‹ÎÀı ±‰‚˘ ω«Îfl ±Î‰ı ÷˘ ÷ıfi_ ÷fl÷ …
Ω÷fiı Á|΋Î_ ‹Ò¿Ì ÿı. …ı ◊‰Îfi_ ËÂı ±ı ◊Âı, ’HÎ ¿fl‰Îfi˘ … ¿ËıÂı.    ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiά‰_.
±Î‰_ fiÎ ¿fl˘. ±ıfiı ÁΫ‰˘, ±ıfiÎ ¥√˘¥{‹fiı ÁΫ‰˘, Ë_ ¿Î«fiÌ ’ıÃı
                                      ¿˘¥fiı Á‘Îfl‰ÎfiÌ Â„@÷ ±Î ¿Î‚‹Î_ ¬·ÎÁ ◊¥ √¥ »ı. ‹ÎÀı
ÁΫ‰_ »\_.
                                   Á‘Îfl‰ÎfiÌ ±ÎÂÎ »˘ÕÌ ÿ˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÌ ±ı¿ÎI‹‰ÚÏkÎ
                                   ˢ› ÷˘ … Á΋˘ Á‘flÌ Â¿ı. ‹fi‹Î_ …ı‰_ ˢ› ÷ı‰_ ‰ÎHÎÌ‹Î_ fiÌ¿‚ı fiı
       ¬Ì·ı √·Âfi, ÷_ Ωı ⁄fiı ‹Î‚Ì!
       √ÎÕÌ ¨‘ı ’ÎÀı , ·ı ≠ı ‹ ◊Ì ‰Î‚Ì!            ÷ı‰_ … ‰÷˝fi‹Î_ ˢ› ÷˘ … Á΋˘ Á‘flı. ±I›Îflı ±ı‰_ »ı fiËŸ. CÎfl‹Î_
                                   ÿflı¿fiÌ ΩıÕı ¿ı‰_ ‰·HÎ flά‰_ ÷ıfiÌ “fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ” ·Î‰Ì fiά˘. ±Î«Îfl,
   ≠ë¿÷ν — »÷Î_ »˘¿flÎ_ ‰Î_¿Î «Î·ı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?          ω«Îfl fiı µE«Îfl‹Î_ Á‰‚˘ ŒıflŒÎfl ◊÷˘ Ω›, ÷˘ ’˘÷ı ’fl‹ÎI‹Î ◊¥
                                   ¿ı »ı fiı ±‰‚˘ ŒıflŒÎfl ◊Λ ÷˘ flÎZÎÁ ’HÎ ◊¥ ¿ı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — »˘¿flÎ_ ‰Î_¿ı flV÷ı Ω›, ÷˘ › ±Î’HÎı ±ıfiı Ωı›Î ¿fl‰_
fiı ΩH›Î ¿fl‰_. ±fiı ‹fi‹Î_ ¤Î‰ fiyÌ ¿fl‰˘, ±fiı ≠¤fiı ≠Î◊˝fiÎ           ·˘¿˘ Á΋Îfiı Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı ⁄‘_ ¡ı¿«fl ¿flÌ fiάı »ı. ’Ëı·Î_
¿fl‰Ì ¿ı ±ÎfiÎ ’fl ¿Ú’Î ¿fl˘.                      ’˘÷ı Á‘flı ÷ı ⁄ÌΩfiı Á‘ÎflÌ Â¿ı. ’HÎ ’˘÷ı Á‘›Î˝ ‰√fl Á΋˘ ¿ı‹fi˘
                                   Á‘flı ? ‹ÎÀı ’Ëı·Î_ ÷‹ÎflÎ ’˘÷ÎfiÎ ⁄√Ì«Îfi_ Á_¤Î‚˘ ’»Ì ⁄ÌΩfi_
   “Ïfl·ıÏÀ‰” Á‹∞ µ’·¿ flËı‰_ ! »˘¿flÎ_fiı ÷˘ fi‰ ‹ÏËfiÎ ’ıÀ‹Î_
                                   Ωı‰Î Ω‰. ÷‹Îv_ Á_¤Î‚¢ ÷˘ … Œ‚-e· ‹‚Âı.
flά‰ÎfiÎ_. ’»Ì «·Î‰‰ÎfiÎ_, Œıfl‰‰ÎfiÎ_, fiÎfiÎ_ ˢ› I›Î_ Á‘Ì. ’»Ì
»˘ÕÌ ÿı‰ÎfiÎ_. ±Î √Λ˘-¤ı_Á˘ › »˘ÕÌ ÿı »ı fiı ? »˘¿flÎ_fiı ’Î_« ‰Ê˝       ±ıÀ·ı »˘¿flÎ_ Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı ’˘÷Îfiı Á‘fl‰ÎfiÌ …wfl »ı. ¤√‰Îfiı
Á‘Ì À˘¿‰Î ’Õı, ’»Ì À˘¿Î› ’HÎ fiËŸ ±fiı ‰ÌÁ ‰flÁ ’»Ì ÷˘ ±ıfiÌ       ¿èÎ_, “÷_ Á‘fl ÷˘ ÷ÎflÌ ËÎ…flÌ◊Ì ⁄‘_ Á‘flÂı !”
⁄ˆflÌ … ±ıfiı Á‘Îflı. ±Î’HÎı Á‘Îfl‰Îfi_ fiΠˢ›.                ÷‹Îflı Á‘flÌfiı ⁄ıÁ‰_ ’ÕÂı, ÷˘ Á‘flÂı …√÷. ÷‹Îflı Á‘fl‰_ fiÎ
   ±ı¿ Œıfl˘ ‹fi‹Î_ ω¬‰Îÿ ’ÕÌ √›˘ ’»Ì ±ıfiÌ Ï·L¿ «Î· ◊¥       ˢ› ÷˘ …√÷ ¿ı‹ Á‘flÂı ! ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ? ±Î’HÎı Á‘›Î˝ ˢ›
Ω›, ’»Ì ‹fi‹Î_ ±ıfiÎ ‹ÎÀı √˛Ë ⁄_‘Î¥ Ω› ¿ı ±Î ‹ÎHÎÁ ±Î‰˘ »ı.      ÷˘ Á‘ÎflÌ Â¿Ì±ıfiı !
94                     ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl  ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                    95

         Á‘flı · ˘ ¿˘fiı ¿Ëı ‰ Λ ?                 ¬˘À Ω› »ı, ±ı ÷˘ Ω› »ı …. ˉı …‰Î ‹Î_ÕÌ »ı ÷˘ ±ı‹Î_
         ‰œı ÷˘ ’HÎ ≠ı ‹ ÿı ¬ Λ !              ¿ıÀ·Ì ±À¿ı »ı ±ı ¿fl ÷_. ±fiı Á‘ÎflÌ Â¿Î› »ı, ⁄‘_ ¿flÌ Â¿Î› »ı.
                                   ±Î ÷˘ ’˘÷Îfiı ‘_‘Î ¿fl‰Î »ı, ·Î¬˘ ¿‹Î‰‰Î »ı ±fiı CÎfl ÷flŒ ÿ·˝ZÎ
    ≠ë¿÷ν — Á‘flı·ÎfiÌ T›ÎA›Î Â_ ?                 Áı‰‰_ »ı. I›Îflı »˘ÕÌ …÷Ì … flËıfiı ’»Ì ⁄Ì…\_ Â_ ◊Λ ?! »˘Õ̱˘
    ÿÎÿÎlÌ — Á΋Π‹ÎHÎÁfiı ÷‹ı ‰œ˘ ÷˘ › ±ıfiı ±ı‹Î_ ≠ı‹ ÿı¬Î›.   ’λ‚, »˘¿flÎ ’λ‚ ÷˘ K›Îfi ±Î’‰_ Ωı¥±ı. Á_V¿Îfl ±Î’HÎı
÷‹ı Ã’¿˘ ±Î’˘ ÷˘ › ±ıfiı ÷‹Îfl΋Î_ ≠ı‹ ÿı¬Î› ¿ı “±˘Ë˘Ë˘ ! ‹ÎflÎ     ±Î’‰ÎfiÎ »ı.
ŒÎ‘flfi˘ ‹ÎflÎ ’fl ¿ıÀ·˘ ⁄‘˘ ≠ı‹ »ı !” Ã’¿˘ ±Î’˘, ’HÎ ≠ı‹◊Ì           »˘¿flα˘ Á‘Îfl˘, ±Î ⁄‘_ Á‘Îfl˘, ±ı¿VÀıLÂfi ‹‚‰Îfi_ fi◊Ì.
±Î’˘ ÷˘ Á‘flı. ±Î ¿˘·ıΩı‹Î_ Ωı ≠˘ŒıÁfl˘ Ã’¿˘ ±Î’‰Î Ω› ÷˘        ÷˘ ÂÎ ‹ÎÀı ËΛ, ËΛ, ËΛ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl ±fiı ‰Ê˘˝ …Âı fiı, √‹ı
≠˘ŒıÁfl˘fiı ⁄‘Î ‹Îflı !                         ÷ı‹ ÿÿ˘˝ ŒflÌ ‰‚Âı ’λÎ_. ’ı·˘ ¿ËıÂı, ‹fiı ≠ıÂfl ◊›_ »ı. ’ı·˘ ¿ËıÂı,
    Á΋˘ Á‘flı ±ı ‹ÎÀı ±Î’HÎÎ ≠›Ifi˘ flËı‰Î Ωı¥±ı, ’HÎ …ı      ‹fiı ±Î‹ ◊›_ »ı. ’ı·˘ ¿ËıÂı, ‹fiı Á√fl Ω› »ı. ±Î ⁄‘Î_ ÿÿ˘˝....
≠›Ifi˘ “Ïfl±ı¿˚ÂfiflÌ” ˢ› ±ı‰Î ≠›Ifi˘‹Î_ fiÎ ’Õ‰_. ±Î’HÎı ±ıfiı      ±ıÀ·ı ±ı‹Î_ ÁÎv_ ¿_¥ ±ı‰_ ¿flÌ ·˘ ¿ı …ı◊Ì Á√_‘Ì ‹ËŸ ˢ›. ÿΔÕı
ÀˆÕ¿Î‰Ì±ı fiı ±ıfiı ¬flÎ⁄ ·Î√ı ±ı ≠›Ifi fiÎ ¿Ëı‰Î›. ≠›Ifi ±_ÿfl       ÿΔÕı ‰‘ı, fiÎ ‰‘ı ? ŒıflŒÎfl ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ ¿_¥ ?
¿fl‰Î Ωı¥±ı, ÁÒZ‹ flÌ÷ı ! V◊Ò‚ flÌ÷ı Ωı ±Î’HÎfiı fiÎ ŒÎ‰÷_ ˢ› ÷˘
                                      ≠ë¿÷ν — ËÎ.
ÁÒZ‹ flÌ÷ı ≠›Ifi˘ ¿fl‰Î Ωı¥±ı. ‰‘Îflı Ã’¿˘ fiÎ ±Î’‰˘ ˢ› ÷˘
◊˘Õο‹Î_ ¿ËÌ ÿı‰_ Ωı¥±ı ¿ı, “±Î’HÎfiı ±Î ¢¤ı fiËŸ.” ⁄Á ±ÎÀ·_         ÿÎÿÎlÌ — ±Î√·ı ÿËÎÕı »˘¿flÎ_fiı ±ı‹ ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ¤¥, Ωı
… ¿ËÌfiı ⁄_‘ flά‰_. ¿Ëı‰_ ÷˘ ’Õı, ’HÎ ¿Ëı‰ÎfiÌ flÌ÷ ˢ›.        ¿Î·ı Ïÿ‰Î‚Ì »ı, ⁄ıÁ÷_ ‰Ê˝ »ı. ¿Î¿Î ΩıÕı ±Î’HÎı ⁄˘·÷Î fi◊Ì, ’HÎ
   √›Î ±‰÷ÎflfiÎ »˘¿flÎ_ ¿ıÀ·Î_ »ı ? ⁄˘·÷Î_ fi◊Ì ? ÿflı¿        ¿Î·ı “…ı …ı” ¿flÌ ±Î‰…ı. ÷ı ±ı‰_ ±Î’HÎı ±Î√·ı ÿËÎÕı ‰Î÷ ¿fḻı
±‰÷Îflı »˘¿flÎ_ ‹Ò¿Ìfiı ±ÎT›Î »ı. √›Î ±‰÷ÎflfiÎ_ »˘¿flÎ_ ΩıÕı...      »Ì±ı ¿ı fi◊Ì ¿fl÷Î_ ? ÷˘ ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ±ı ≠‹ÎHÎı ◊Λ »ı. “…ı …ı” ¿flÌ
Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı ≠›Ifi ¿fl÷Δ÷Î. ±fiı ˉı ±Î ±‰÷Îfl‹Î_ › ±ı‰_ … ¿fl˘      ±Î‰Ì±ı »Ì±ı fiı ÷ı ÿËÎÕı ¿ÊΛ ¿Â_ ÿı¬Î÷Î fi◊Ì. ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ¿ı‰˘
»˘. ¿˘¥ Á‘›˘˝ ? ±ı¿<_ › »˘¿fl˘ Á‘›˘˝ fiËŸ. ±fiı ÷ı ±Î«flH΋Î_ ˢ‰_    ÁÎfl˘ Ω› »ı, ·Ò_√ÕÎ_ ÁÎflÎ_ ’Ëıfl‰ÎfiÎ_ ‹‚ı »ı, ÁÎv_ ¬Î‰Îfi_ ‹‚ı »ı,
Ωı¥±ı ’˘÷ÎfiÎ. ’˘÷ÎfiÎ ±Î«flH΋Î_ ˢ› ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı Á‘flÌ Ω›.       ·˘¿˘ ‹Îfi ±Î’ı »ı. ±Î ÷˘ ±ı¿ … ÿËÎÕ˘ Ïÿ‰Î‚̱ı ±Î’HÎı fiyÌ
                                   ¿fḻı »Ì±ı, ÷˘ ’»Ì ±ı‰_ ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı fiyÌ ¿flı ÷˘ ? ’HÎ ±Î ÷˘
        »˘¿flÎ_ Á‘flı , ¿fl˘ ÁÎflÎ ¤Î‰;              ¿ËıÂı ¿ı, ⁄Á ¿Î‚ … ¬flÎ⁄ »ı. ±S›Î, ÷_ … fiyÌ ¿flfiı ! ±Î’HÎı
        ωŒflı ≠¿Ú Ï ÷ Ωı ¿fl˘ ÿ⁄Ή!              ±ı‰_ ¿Ë̱ı ¿ı Ïÿ‰Î‚Ì ¬flÎ⁄ »ı, Ïÿ‰Î‚Ì ¬flÎ⁄ »ı. ±ıÀ·ı ’»Ì
                                   Ïÿ‰Î‚Ì ¬flÎ⁄ … ◊Λ fiı ? ’HÎ ±Î’HÎÎ ·˘¿˘fiı ÷˘ “±ı›, ±Î…ı
    ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ¥E»Ì±ı ¿ı ±ı ·˘¿˘ Á‘flı, Á‹Î…fiı µ’›˘√Ì     Ïÿ‰Î‚Ì »ı ˢ !” ÷ı ·˘¿˘fiÌ ·œ‰ÎÕ˘ › ’Î»Ì ÷ı ÿËÎÕı ⁄_‘ ◊¥ Ω›
◊Λ.                                 »ı, fiı ¿Î¿Î ΩıÕı fiÎ ⁄˘·÷Πˢ› ’HÎ ÷ı ÿËÎÕı ‰Î÷«Ì÷ «Î· ◊¥ Ω›
    ÿÎÿÎlÌ — Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı ±Î’HÎÌ ÿÂÎ ⁄Ë ¨«Ì Ωı¥±ı, I›Îflı      »ı. ±ı‰_ fi◊Ì ⁄fi÷_ ? ±fiı Ïÿ‰Î‚Ìfi˘ ±ı¿ ÿËÎÕ˘ fiyÌ ¿›Ù, ÷ı ±ıfiÎ
‹ÎHÎÁ Á‘flı !                             ’ÕCÎÎ ÷˘ «Îfl ÿËÎÕÎ Á‘Ì ’ÕuÎ ¿flı »ı, ’Î_«‹ Á‘Ì ÷˘ F›Î_ …¥±ı
96                     ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl  ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                  97

I›Î_ ÁÎv_ ¬Î‰Îfi_ ‹‚ı, ¿’ÕÎ_ › ÷ı ÿËÎÕı ÷˘ ÁÎflÎ ¥VhÎÌ⁄_‘ ˢ›.    fiËŸ ?
±ıÀ·ı ¿Î‚fiı Â_ ¿fl‰Î ÿ˘Ê ÿ˘ »˘ ? ¿Î‚fiı ÷˘ fiyÌ ¿flÌ Œıfl‰˘.          ÿÎÿÎlÌ — ‰‚Ì Á‘ÎflfiÎflΠˢ÷ ÷˘ Á‘›˘˝ fiΠˢ÷ ! ±ı ±Î‰˘
±Î’HÎı ±ı‹ fiyÌ ¿fḻı »Ì±ı ¿ı ¤¥ ¿Î·ı ±Î’HÎı ‹Î◊ıflÎfi «Î·˘,      ◊¥ Ω÷ @›Î_◊Ì ÷ı ?! Á‘ÎflfiÎflfiÎ »˘¿flÎ ÷ı ¿ı‰Î_ ÕÎèÎÎ_ ˢ› !
÷˘ …‰Î› »ı ¿ı fi◊Ì …‰Î÷_ ? ⁄‘αı fiyÌ ¿›Ù ˢ› ÷˘ Á‰Îfl‹Î_ ⁄‘_
                                      ≠ë¿÷ν — ±ı ±ıfiÎ ±Î‰Î_ ¿‹˝fiÎ µÿ›◊Ì ±Î‰˘ ◊¥ √›˘ »˘¿fl˘,
¤ı√_ ◊¥ Ω› »ı fiı ? ±ıÀ·ı ¿Î‚fiı fiËŸ, ’˘÷ÎfiÎ ’ÏflHÎ΋fiı Ωı‰ÎfiÎ_
                                  ÷˘ ±ıfiı Á‘Îfl‰ÎfiÎ ¤Î‰ ¿fl‰Î Ωı¥±ı ¿ı fiËŸ ?
»ı.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰ ¿fl‰Î Ωı¥±ı. ⁄‘Îfiı ÷˘ ¤Î‰ ˢ› …, ±ıfiÎ
   ±Î’HÎı »˘¿flα˘ ‹ÎÀı ¤Î‰ ¿›Î˝ ¿fl‰Î ¿ı »˘¿flÎfiÌ ⁄„K‘       ‹Î-⁄Î’fiı ˢ› … ¤Î‰. ’HÎ flV÷˘ fiÎ ΩHÎ÷˘ ˢ›. flV÷˘ ΩH›Î
Á‰‚Ì ¿fl˘. ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ⁄Ë ÿËÎÕÎ ◊Λ fiı, ±Áfl ’ÕuÎ ‰√fl       ‰√flfiÎ ¤Î‰ Â_ ¿fl‰ÎfiÎ ÷ı ! iÎÎfi ΩH›Î ÏÁ‰Î›fi˘ ¤Î‰ ¿fl‰Îfi˘
flËı÷Ì fi◊Ì. ±ı ÷˘ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı Á‹…Âı. ÷‹Îflı ¤Î‰fiÎ ¿›Î˝ ¿fl‰Ì.      Â_ ÷ı !
±ı‹fiÌ ¬ıÓ« ¿fl¢ ÷˘ ±‰‚Î_ «Î·Âı. ⁄Î¿Ì Á_ÁÎfl fi¤Î‰Ì ·ı‰Î …ı‰˘
                                      ≠ë¿÷ν — »˘¿fl˘ ‰‘Îflı ⁄√Õı fiËŸ ±ı‰Ì flÌ÷fiÎ ±ıfiı Á‘Îfl‰˘,
»ı …ı‹ ÷ı‹ ¿flÌfiı.
                                  ±ı‰_ ±Î’HÎı ¿fl‰_ Ωı¥±ı ¿ı fiËŸ ? ±ı‰Ì ¤Î‰fiÎ flά‰Ì Ωı¥±ı ?
   ≠ë¿÷ν — ±fiı ŒflÏ…›Î÷ »ı fiı, Á_ÁÎfl ÷˘ ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ’HÎ ±ı Œ‚ÿÎ›Ì Ë˘‰_ Ωı¥±ı. fiËŸ
   ÿÎÿÎlÌ — »^À¿˘ … fi◊Ì fiı ! ±‰‚_ ¿fḻı ÷˘ Á΋˘ ◊¥ Ω›,      ÷˘ µ·À˘ ‰‘Îflı ⁄√ÎÕı. ±ıÀ·ı Á‘Îfl‰ÎfiÌ ±Î‰Õ÷ ˢ‰Ì Ωı¥±ı ¿ı fiÎ
‹Îfl ‹Îflı Ë™. ¤Îfi … fi◊Ì fiı ! »˘¿flÎ_fiı ¿Â_ ¤Îfi fi◊Ì. ‹Îflı Â_      ˢ‰Ì Ωı¥±ı ? ±fiı Á‘Îfl‰ÎfiÌ ±Î‰Õ÷‰Î‚Îfiı I›Î_ ⁄√Õı … fiËŸ
◊Λ fiı Â_ fiÏË ±ı‰_ ¤Îfi … fi◊Ì, Á_V¿Îfl fi◊Ì. ÷ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ÁÌ‘ıÁÌ‘_   »˘¿flÎ_.
…ı‹ ÷ı‹ ’÷Î‰Ì ·ı‰_ ±Î’HÎı. ’Î_«-’«ÎÁ ‰Ê˝fi˘ ±ıfiÌ ΩıÕı ‹ı‚Î’.        ≠ë¿÷ν — …ı ‰¬÷ı ⁄√Õ÷˘ Ë÷˘, ÷ı CÎÕ̱ı Á‘Îfl‰ÎfiÌ ±ı
±ıÀ·ı ¿˘¥ ⁄Î’ ÷‹fiı ¿Ëı÷˘ ˢ› fiı, ÷˘ ±ıfiı ¿Ëı‰_ ¿ı ’÷Î‰Ì ÿıΩı.    ±Î‰Õ÷ fiˢ÷Ì.
     ÿÎwÕÌ›˘ ÿÌ¿fl˘, »÷Î_ fi Ï¿o Ï «÷˚ ¶ı Ê ;              ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎfiı ±Î‰Õ÷ Ωı ±Î‰Ì ˢ› ÷˘ Á‘Îfl‰˘. fiËŸ
     ≠ı ‹ ◊Ì ‰‚ı , fiı ÏËÁÎ⁄ı ÂÒ L › Âı Ê !           ÷˘ Á‘Îfl‰Î ‰‘Îflı ⁄√Õı ±ı‰_ fi ¿fl‰_. ±Î’HÎı ±ıfiı Á‘Îfl÷Î_ …¥±ı,
                                  ±fiı ±ı flÎ¥Œ· ·¥fiı ŒflÌ ‰‚ı ±Î’HÎfiı, ±ı‰_ fi ¿fl‰_ Ωı¥±ı.
    »˘¿fl˘ ÷‹fiı ÿ—¬ ÿı÷˘ ˢ› fiı, ÿÎw ’Ìfiı ±Î‰Ìfiı, ÷˘ ÷‹ı ‹fiı       ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀıfiÌ ¤Î‰fiÎ, ≠›Ifi˘ ¿fl‰Î Ωı¥±ı
¿Ë˘ ¿ı ±Î »˘¿fl˘ ‹fiı ⁄Ë ÿ—¬ ÿı. Ë_ ¿Ë_ ¿ı ¤Ò· ÷‹ÎflÌ »ı. ‹ÎÀı     ¬flÎ_ ?
ÂÎ_Ï÷’Ò‰˝¿ ¤˘√‰Ì ·˘ »Îfi΋ÎfiÎ, ¤Î‰ ⁄√ÎÕuÎ ÏÁ‰Î›. ±Î
                                      ÿÎÿÎlÌ — ≠›Ifi ¿fl‰Î Ωı¥±ı, ’HÎ ≠›Ifi ±ıfiı fi¿ÂÎfi ¿flı
‹ËΉÌflfi˘ ¿Î›ÿ˘ ±fiı …√÷fi˘ ¿Î›ÿ˘ …\ÿ˘ »ı. …√÷‹Î_ ·˘¿ ¿ËıÂı
                                  ±ı‰Î fi ˢ‰Î Ωı¥±ı. ±ıfiı ËıS’ ◊Λ ±ı‰Î ¿fl‰Î_ Ωı¥±ı. I›Î_ ±ı
¿ı “»˘¿flÎfiÌ ¤Ò· »ı” ±ı‰_ ¿ËıfiÎflÎ ÷‹fiı ‹‚Ì ±Î‰Âı. ±fiı ÷‹ı ⁄Ë
                                  ≠›Ifi‹Î_ Á‹÷Î flά‰Ì ⁄Ë ‹U¿ı· »ı, Á‹÷Î flά‰Ì Ωı¥±ı.
ÀÎ¥À ◊¥ …¢ ¿ı “±˘Ë˘Ë˘ ! »˘¿flÎfiÌ ¤Ò· … »ı. ±Î ‹ÎflÌ Á‹…HÎ
ÁÎ«Ì »ı.” ‹˘ÀÎ Á‹…HΉ΂Π! ¤√‰Îfi ¿Ëı »ı, “÷ÎflÌ ¤Ò· »ı.”          ±‹ı ÷˘ ‹Î◊ı ËÎ◊ Œıfl‰Ìfiı ¿Ë̱ı ¿ı ¤¥, ±Î fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı.
                                  ≠ı‹◊Ì ¿Ë̱ı, ±‹fiı ¶ıÊ fiΠˢ› ±ıfiÌ ’fl ±fiı ÷‹Îfl΋Î_ ¶ıÊ Ë˘›
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì »˘¿flÎfiı Á‹…HÎ ±Î’‰Ì, ±ıfiı Á‘Îfl‰˘ ¿ı      … ±ıfiı ‹ÎÀı, ±Î ¬flÎ⁄ »ı ±ıÀ·ı. ’HÎ ±ı ¶ıÊ ¿ÎœÌ fiάÌfiı Ωı ¿fl˘
98                     ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl  ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                      99

÷˘ ¿Î‹ ◊Λ. ¶ıÊfiÌ µ·ÀÌ ¿flÌ fiά‰Ì Ωı¥±ı.                   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ÷‹fiı … Á˘_’̱ı. ±‹ÎflÎ◊Ì fiËŸ ◊Λ.
                                      ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ±ıÀ·ı ±‹ı flÌ’ıfl ¿flÌ ±Î’̱ı ÷˘ flÎ√ı ’ÕÌ Ω›.
       ÿÎÿÎ √˛ıÀıVÀ ÕΘ¿Àfl ±Î˜Œ ‹Î¥LÕ!
       ÿflı ¿ ÿÿa ’fl Áfl¬Î ¿Î¥LÕ!                ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹ı ÕΘ¿Àfl ¿Ëı‰Î¥±ı, ÕΘ¿Àfl ±˘Œ ‹Î¥LÕ. ⁄ı⁄Ìfiı flÌ’ıfl ¿flÌ
                                   ±Î’Ì. ˉı ’ˆÁÎ fiËŸ ⁄√ÎÕı. ’Ëı·Î ÷˘ ’ˆÁÎ ±ıfiı ±Î’̱ı ÷˘ ÁÎflÎ
    ±ı¿ ¤Î¥ ±Î‰ı·Î. ÷ı ¿Ëı ¿ı ±ı¿ »˘¿fl˘ ±Î‹ ¿flı »ı fiı ⁄ÌΩı    ¿Î‹‹Î_ ‰Î’flı fiËŸ ±fiı ‘Ò‚‘ÎHÎÌ ¿flÌ fiάı ±fiı ˉı ÷˘ ±‹ÎflÌ ’ÎÁı
÷ı‹ ¿flı »ı, ±ı‹fiı ÂÌ flÌ÷ı Á‘Îfl‰Î ? ‹ı_ ¿èÎ_, “÷‹ı ±ı‰Î »˘¿flÎ Â_   ±Î‰ı ÷˘ Âı‹Î_ ÷_ ‰Î’v_ ?
¿fl‰Î ·ÎT›Î ? »˘¿flÎ ÁÎflÎ ‰ÌHÎÌfiı ±Î’HÎı fiÎ ·¥±ı ?” ±Î ËÎeÁfiÌ         ≠ë¿÷ν — ÷‹fiı ‹‚‰Î ‹ÎÀı.
¿ıfḻ˘ ⁄‘Ì ±ı¿ Ω÷fiÌ Ë˘› »ı ÷ı ⁄‘Ì ‹ÌÃÌ Ωı¥fiı, «Î¬Ì ¿flÌfiı          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÁÎflÎ ¿Î‹‹Î_ ‰Î’flÌ ÿ™, fiËŸ ! ˉı ’ı·Î ¿Î‹‹Î_
⁄‘Ì ·Î‰Ì±ı. ’HÎ ÷‹ı ⁄ı ¬ÎÀÌ ·ÎT›Î, ⁄ı ∂÷flı·Ì ·ÎT›Î, ÷ÒflÌ ·ÎT›Î,   fiÎ ‰Î’v_. ±ı‰_ ÷˘ flÌ’ıfl ±‹ı ¿fḻı »Ì±ı. ⁄ı⁄Ì ’ˆÁÎ fiËŸ ⁄√ÎÕı
⁄ı √‚Ì ·ÎT›Î, ’»Ì ±ıfiÎ flÁ‹Î_ ⁄fl¿÷ ±Î‰ı ¬flÌ ? ’»Ì ‰œ_‰œÎ       ±ı ¬Î÷flÌ Ë‰ı.
¿fḻı ±ıfi˘ ¢ ±◊˝ ? ±Î’HÎı ¬ÎÀÌ ¿ıflÌ ·ÎT›Î ’»Ì ¬ÎÀÌfiı ¬ÎÀÌ
ΩHÎ‰Ì ÷ıfi_ fi΋ iÎÎfi. ±Î’HÎfiı ¬ÎÀ˘ V‰Îÿ ±ÎT›˘ ÷ı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_.           Á˘‚ ‰Ê˝ ı »˘¿flÎ_ fi ı flάı , ¡ı L Õ ÷flÌ¿ı ;
±Î ≠¿ÚÏ÷fiı Ωı›Î ¿fl‰ÎfiÌ »ı. ¿˘¥fiÎ ËÎ◊‹Î_ ÁkÎÎ fi◊Ì. ±‰V◊Î ‹ÎhÎ           µ’flÌ’b_ fiÏË, ÷˘ ⁄√Õı fi …flÎ_ ¿ı !
¿<ÿfl÷Ì fl«fiÎ »ı. ±Î‹Î_ ¿˘¥fi_ ¿Â_ «Î·ı fiËŸ, ŒıflŒÎfl ◊Λ fiËŸ fiı
’λ\_ “T›‰ÏV◊÷” »ı.                             ≠ë¿÷ν — ‹Î-⁄Î’ ±fiı »˘¿flÎ_±˘ ‰E«ı ¿ı‰_ flÌ·ıÂfi ˢ‰_
   ¿ıflÌ ¬flÎ⁄ fiÌ¿‚ı ÷˘ ±Î’HÎı fiÎ¬Ì ÿ¥±ı, ‹Ò±Î ’Î_« Õ˘·fl      Ωı¥±ı ? ±ı ·˘¿˘fiÌ ·Î¥Œ‹Î_ ±Î’HÎı ¿ıÀ·ı Á‘Ì ≥LÀflŒÌ›fl ◊‰_
⁄√ÕuÎ ±Î’HÎÎ. ’HÎ ‘HÎÌ ¬flÎ⁄ fiÌ¿‚ı ÷˘ Â_ ¿flΛ, ¿_¥ fiÎ¬Ì        Ωı¥±ı ? ¿¥ ™‹fl Á‘Ì ±fiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı !
ÿı‰Î› ?                                   ÿÎÿÎlÌ — Á˘‚ ‰Ê˝ ’»Ì ±Î’HÎÎ_ ¡ıLÕ ÷flÌ¿ı √HΉ˘ Ωı¥±ı. ‹Î-
   ≠ë¿÷ν — »˘¿flα˘fiı ¿Ë̱ı ÷‹ı ÁΫ‰Ìfiı «Î·˘, ⁄‘Ì         ⁄Î’fiÎ Ëy˘ »˘ÕÌ ÿı‰Î ’Õı ! ±fiı ’»Ì ¡ıLÕ ÷flÌ¿ı flËı‰_ Ωı¥±ı.
⁄Î⁄÷‹Î_ ÷˘ ±ı ·˘¿˘fiı √‹ı fiËŸ ±ıÀ·_ …, ⁄Ì…\_ ¿_¥ fi◊Ì. …wÏfl›Î÷        ≠ë¿÷ν — Á˘‚ ‰Ê˝ ’»Ì »˘¿v_ ¿o¥ ¬flÎ⁄ ¿Î‹ ¿fl÷_ ˢ›,
÷˘ ⁄‘Ì ±ı ·˘¿˘fiı ‹‚ı »ı. “’ˆÁÎfi˘ Áÿ’›˘√ ¿fl˘” ±ı‹ ¿Ë̱ı ±‹ı.     …ı‹Î_ ±ıfiı Ë΋˝ (fi¿ÂÎfi) ◊‰Îfi_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ±ıı fl˘¿‰_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı ⁄flÎ⁄fl »ı. ’HÎ ±I›Îflı ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ±ı‰_         ÿÎÿÎlÌ — ¡ıLÕ ±ıÀ·ı ¡ıLÕ, ±ı{ ±ı ¡ıLÕ ÷flÌ¿ı fl˘¿‰Îfi_. ÷˘ ‰Î_‘˘
»ı fiı ¿ı ±ı ¿Ëı‰Î◊Ì Ωı ¿ÿÌ flÌ’ıfl fi ◊÷_ ˢ› ÷˘ ⁄Ì∞ ¿_¥ ÿ‰Î      fiËŸ ±Î‰ı. ŒÎ‘fl ⁄fiÌfiı ¿Ëı¢ ÷˘ ◊˘Õ˘ ‰Î_‘˘ ±Î‰Âı.
¿flÌfiı ’HÎ flÌ’ıfl ¿fl‰_ ’Õı.
                                      ≠ë¿÷ν — ¡ıLÕ ÷flÌ¿ı fl˘¿‰ÎfiÌ ¿˘ÂÌÊ ¿fḻı ±fiı fiÎ ‹Îfiı ÷˘
   ≠ë¿÷ν — fiı ±Î ±˘À˘‹ıÏÀ¿ … ◊¥ √¥.               ±ıfiı ¿fl‰Î ÿı‰_ ¬˘À<_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ. ±ı ÷˘ flÌ’ıflfi_ ‹fiı Á˘_’˘ ÷˘ Ë_ ¿flÌ ±Î’_.       ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ±ıfiı ¿fl‰Î ÿı‰Îfi_, ±ı ÷˘ «ÎS›Î … ¿fl‰Îfi_.
÷‹ı flÌ’ıfl ¿fl˘ ÷˘ ‰‘Îflı ⁄√Õı.                     fiËŸ ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiı Ωı ¿ÿÌ ‹Îfl ‹ÎflÌÂ_, ÷˘ Á΋˘ ◊Âı ±√fl ±ı
                                   ¿Î›˝ √M÷ flάı, »Îfi_ flάÂı. ±ıfiı Á‹… ’ÎÕ‰Ì Ωı¥±ı ¡ıLÕ ÷flÌ¿ı
100                     ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl  ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                   101

¿ı ±Î‹Î_ Â_ ŒÎ›ÿ˘ ? ±Î‹Î_ …ı· ◊Λ, ±ı‰_ ⁄‘_ ◊Λ ±ı‰Ì Á‹…       …. “›˘fl ¡ıLÕ” ÷flÌ¿ı flËı‰_ Ωı¥±ı. ’Ëı·Î_ ¡ıLÕ ÷flÌ¿ı ÷‹ı fiyÌ ¿fl˘
’ÎÕ‰Ì Ωı¥±ı ¡ıLÕ ÷flÌ¿ı, ŒÎ‘fl-‹‘fl ÷flÌ¿ı fiËŸ. ŒÎ‘fl-‹‘flfi˘ Œ˘Á˝      ÷˘ flËÌ Â¿Î›. …ı‹ ¡ıLÕfiı flÌÁ «Õı ±ı‰_ ⁄˘·÷Î fi◊Ì. ±ı ±‰‚_ ¿fl÷˘
ˢ› »ı. ±ı Œ˘Á˝ fiΠˢ‰˘ Ωı¥±ı.                    ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ¡ıLÕfiı Á‹Ω‰Ì±ı ¿ıÀ·_ ? ±ı ‹Îfiı I›Î_ Á‘Ì. fiÎ ‹Îfiı
   ≠ë¿÷ν — …ı‹ √Î_‘Ì∞ ’ÎÁı ±ı‹fiÌ ⁄αı ≠˘‹ÌÁ ·Ì‘_ Ë÷_ ¿ı
                                   ÷˘ ±Î’HÎı ’»Ì ¿Ë̱ı, ÷ÎflÌ ‹fl∞fiÌ ‰Î÷ ! ±fiı ‹fi‹Î_ ¡ıLÕ ◊‰Î
                                   ‹ÎÀı ’Ëı·_ Â_ ¿fl‰_ ’Õı ? ⁄ÎèÎ T›‰ËÎfl‹Î_ Ë_ ±ıfi˘ ŒÎ‘fl »\_, ’HÎ
“Ë_ ÿÎw fiËŸ ’Ì™, ‹Î_Á fiËŸ ¬Î™.” ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î’HÎı ±Î’HÎÎ
                                   ±_ÿfl¬Îfiı ‹fi‹Î_ ±Î’HÎı ‹Îfi‰_ ¿ı Ë_ ±ıfi˘ »˘¿fl˘ »\_. I›Îflı ¡ıLÕÂÌ’
»˘¿flα˘fiı ¿Ë̱ı ¿ı ÷_ ¿˘·ı… Ω› »ı, ÷˘ ‹fiı ≠˘‹ÌÁ ±Î’ ¿ı Ë_
                                   ◊Λ, fiËŸ ÷˘ ◊Λ fiËŸ ! ŒÎ‘fl ¡ıLÕ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ? I›Îflı ¿Ëı, ·ı‰·
ˉı ÿÎw fiËŸ ’Ì™, ‹Î_Á fiËŸ ¬Î™ ¿˘¥ Ïÿ‰Á. ÷˘ »˘¿fl˘ fiÎ ’ÎÕı
                                   ·¥±ı I›Îflı. ·ı‰· ¿ı‰Ì flÌ÷ı ·ı‰Î› ? I›Îflı ¿Ëı, ±ıfiÎ ‹fi‹Î_ ±ı‰_
¿ı Ë_ ±ı‰_ ≠˘‹ÌÁ fiËŸ ±Î’_, I›Îflı ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰_ ? ±Î’HÎfiı ÿ—¬     ‹Îfiı ¿ı Ë_ ±Îfi˘ »˘¿fl˘ ◊™ »\_, ±ıfi_ ¿Ëı ÷˘ ¿Î‹ ◊¥ Ω›. ¿ıÀ·Î¿
◊Λ ±ı‰_ ¿flı »ı !                           ·˘¿˘ ¿Ëı »ı fiı ¿Î‹ ◊¥ › Ω› »ı !
   ÿÎÿÎlÌ — »˘¿fl˘ fiÎ ’ÎÕı ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿Ëı‰Îfi_ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰Îfi_.      ≠ë¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ fiı Á˘‚ ‰Ê˝ ’»Ì ±ıfiÎ ¡ıLÕ ◊‰Îfi_, ’HÎ
±Î’HÎı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î »˘¿flÎ ΩıÕı ? ±ı¿ ¿·Î¿ ±Î‰ÕÌ ±Î‰ÕÌ √΂˘       Á˘‚ ‰Ê˝ ’Ëı·Î_ ’HÎ ¡ıLÕÂÌ’ … flά‰ÎfiÌ !
¤Î_Õı ÷˘ Â_ ◊Λ ?
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ⁄Ë ÁÎv_. ’HÎ ÿÂ-±Ï√›Îfl ‰Ê˝ Á‘Ì ÷˘
   ≠ë¿÷ν — …÷Î_ flËı.                       ±Î’HÎı ¡ıLÕÂÌ’ fl¬Î› fiËŸ. I›Î_ Á‘Ì ¤Ò·«Ò¿ ◊Λ. ±ıÀ·ı ±ıfiı
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ⁄˘S›Î fi◊Ì I›Î_ Á‘Ì ±ı ¡ıLÕ …ı‰˘ flËı.      Á‹…HÎ ’ÎÕ‰Ì Ωı¥±ı. ±ı¿Îÿ ‘˘· ‹Îfl‰Ì › ’Õı ÿÂ-±Ï√›Îfl ‰Ê˝
                                   Á‘Ì. ±ı ⁄Î’fiÌ ‹Ò»˘ ¬ıÓ«÷˘ ˢ› ÷˘ ‘˘· ‹Îfl‰Ì ’Õı. ⁄Î’ ◊‰Î
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ıfiı ’ˆÁÎ ±Î’‰Îfi_, ¿˘·ı…fiÌ ŒÌ ±Î’‰ÎfiÌ ⁄‘_
                                   √›ı·Îfiı, ±ı ‹Îfl ¬¥fiı ‹flÌ √›ı·Î. ±Î √Λ˘-¤ıÓÁ˘±ı ⁄Î’ fiÎ ◊Λ.
⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰Îfi_ ?                           ⁄Îfl ‹ÏËfiÎ ’»Ì ¡ıLÕÂÌ’ ! ‰Î»flÕ<_ fiÎfi_ ˢ› I›Î_ Á‘Ì » ‹ÏËfiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı ÷˘ ŒflÏ…›Î÷ »ı, ±ı √΂˘ ¤Î_Õı ÷˘ › ±Î’‰_     Á‘Ì ÁΫ‰ı. ±ı‰_ ±Î’HÎı ±ıfiÌ ⁄Ï© …flÎ ¬Ì·ı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì....
’Õı. ≥À ≥{ ±ı ÕuÀÌ, ÕuÀÌ ⁄εLÕ, › ±Îfl ÕuÀÌ ⁄εLÕ. ±ı √΂˘
¤Î_Õı ÷˘ › ±Î’‰Î ’Õı. ÷‹ı ¡ıLÕÂÌ’ ¿fl¢ ÷˘ Á‘flÂı. ¡ıLÕÂÌ’ ËÂı           ÿÎÿαı ±Î’Ì ⁄‘Î_ ⁄Î’Îfiı «Î‰Ì;
÷ı »˘¿flÎ Á‘flÂı. ⁄Î¿Ì ŒÎ‘fl-‹‘fl ÷flÌ¿ı flˢ »˘, fl˘Œ ’ÎՉΠΩ‰             »˘¿flÎ_ fi ı √HÎ ÿÎÿ˘, ÷˘ …¥Â ŒÎ‰Ì!
»˘, ±ı Ωı¬‹ »ı ⁄‘_ ! ¡ıLÕÂÌ’ ÷flÌ¿ı flËı‰_ Ωı¥±ı ±fiı ⁄ËÎfl ¡ıLÕ
¬˘‚ı … fiËŸ, ±ı flÌ÷ı flËı‰_ Ωı¥±ı. ±Î ¡ıLÕ ÷˘ ±ı... ’ÎfiÎ fl‹‰Î        Á‘Îfl‰ÎfiÎ ÷˘ ≠›Ifi ⁄‘αı ¿fl‰Î Ωı¥±ı. ÿflı¿ ‹ÎHÎÁı, ’HÎ
Ωı¥±ı, ⁄‘_ … ±ıfiÌ ΩıÕı ¿fl‰_ Ωı¥±ı ! ÷_ ±ÎT›Î ’»Ì ±‹ı «Î ’ÌÂ_,     ≠›Ifi˘ ÁŒ‚ ◊‰Î Ωı¥±ı. ⁄Î’ ◊›˘ ±fiı »˘¿flÎfiı Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı ±ı
±ı‰_ ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı. ±Î’HÎı ⁄‘αı ÁÎ◊ı «Î ’̉ÎfiÌ. “›˘fl ¡ıLÕ” ˢ›     ⁄Î’’HÎ_ »˘ÕÌ ÿı ±ı‹ »ı ? “Ë_ ŒÎ‘fl »\_” ±ı »˘ÕÌ ÿı ¬fl˘ ?
±ı flÌ÷ı ‰÷˝‰_ Ωı¥±ı ÷˘ ±ı »˘¿flÎ ÷‹ÎflÎ_ flËıÂı. fiËŸ ÷˘ »˘¿flÎ_         ≠ë¿÷ν — Ωı ±ı Á‘fl÷˘ ˢ› ÷˘, ±Ë‹˚ ¤Î‰, ¶ıÊ ⁄‘_ ¿ÎœÌfiı
÷‹ÎflÎ_-¿˘¥ »˘¿v_ ¿˘¥fi_ ◊Λ … fiËŸ. ¿˘¥ ‹flÌ √›˘, ±ıfiÌ ’λ‚       ±ıfiı Á‘Îfl‰Îfi˘ ≠›Ifi˘ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı.
»˘¿fl˘ ‹flÌ √›˘ ? ⁄‘Î › CÎıfl ±Î‰Ìfiı fiÎV÷˘ ¿flı, ±Î »˘¿flÎ_ ±ı
»˘¿flÎ »ı fiËŸ. ±Î ÷˘ ¬Î·Ì ¿<ÿfl÷Ì Ïfi›‹fiı ±Î‘Îflı ÿı¬Î› »ı ±ıÀ·_         ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îflı ⁄Î’ ÷flÌ¿ıfiÎ ¤Î‰ »˘ÕÌ ÿı‰Î ’Õı.
102                      ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl  ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                   103

     ≠ë¿÷ν — “±Î ‹Îfl˘ ÿÌ¿fl˘” ±ı‹ ‹Îfi‰Îfi_ fiËŸ fiı “Ë_ ⁄Î’ »\_”      ±ı‰Î ⁄ı-«Îfl …HÎ Ë÷Î ÷ı ‹fiı ≠ı‹◊Ì ÿÎÿÎ ¿Ëı. ÷ı ‹Îfl˘ V‰¤Î‰
±ı‹ fiËŸ ‹Îfi‰Îfi_ ?                           ⁄‘˘ ≠ı‹‰Î‚˘ ±fiı ⁄ÌΩ ⁄‘Î ÷˘ µ’·¿ “ÿÎÿÎ @›ÎflfiÎ ±ÎT›Î »˘ ?”
     ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ÷˘ ±ıfiÎ …ı‰˘ ±ı¿<_ › Ïfi›‹ … fiËŸ.         Ë_ ¿Ë_ ¿ı ’fl‹ ÿËÎÕı ±ÎT›˘. ±ı ’»Ì ¿Â_ › fiËŸ, ·À¿÷Ì Á·Î‹.
                                    ’HÎ ±Î ÷˘ flıB›·fl Á·Î‹ ¿flı »ı. ‹ı_ ¢‘¬˘‚ ¿flÌ ¿ı ±ı ‹fiı ÿÎÿÎ
     ≠ë¿÷ν — ÷˘ ⁄Î’ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄Î’ ◊‰_ ? ⁄Î’ı ⁄Î’ ◊‰Î Â_     ¿Ëı, fiı Ë_ ‹fi◊Ì ±ıfiı ÿÎÿÎ ‹Îfi_. ±ı F›Îflı ‹fiı ÿÎÿÎ ¿Ëı I›Îflı Ë_
¿fl‰_ ?                                 ±ıfiı ‹fi◊Ì ÿÎÿÎ ¿Ë_ ±ıÀ·ı M·Á-‹Î¥LÁ ¿›Î˝ ¿v_. »ıÿ µÕÎÕÌ ÿ™.
     ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ ÿά·˘ ±Î’_, ÷‹fiı ËıS’ ¿flı, ÷‹fiı ±ıÕ…VÀ      Ë_ ±ıfiı ‹fi◊Ì ÿÎÿÎ ¿Ë_. ±ıÀ·ı ‹Îv_ ‹fi ⁄Ë ÁÎv_ flËı‰Î ‹Î_Õu_. Ë·¿<_
◊Λ ±ıÀ·Î ‹ÎÀı. ±‹ÎflÎ ±ı¿ »ıÀıfiÎ ¤hÎÌΩfi˘ ÿÌ¿fl˘ Ë÷˘ ±fiı ¬ÎÁ       ◊‰Î ‹Î_Õu_. ÷ı‹ ÷ı‹ ’ı·Îfiı ±ıÀˇı@Âfi ‰‘Îflı ◊‰Î ‹Î_Õu_.
¿flÌfiı ‹ÎflÎ◊Ì ⁄ı-hÎHÎ ‰Ê˝ fiÎfi˘. ¤hÎÌΩfi˘ ÿÌ¿fl˘ ±ıÀ·ı ‹fiı ÿÎÿÎ          Ë_ ÿÎÿÎ ±ıfiı ‹fi◊Ì ‹Îfi_ ±ıÀ·ı ’»Ì ±ıfiÎ ‹fi‹Î_ ‹ÎflÌ ‰Î÷
¿Ëı. ±ıÀ·ı Ë_ F›Îflı …™ ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ÿÎÿÎfiÎ ≠ı‹◊Ì ⁄˘· ⁄˘· ¿›Î˝     ’ˢ_«ı fiı ! ±˘Ë˘Ë˘ ! ¿ıÀ·˘ ‹ÎflÌ µ’fl ¤Î‰ »ı ±ı‹fiı. ±Î ⁄Ë
¿flı. ÿÎÿÎ @›ÎflfiÎ ±ÎT›Î, ÿÎÿÎ ±Î‹ »ı, ÷ı‹ »ı. ΩHÎı ’˘÷ÎfiÎ … ÿÎÿÎ    Á‹…‰Î …ı‰Ì ‰Î÷ »ı. ±Î‰Ì À>_¿Ì ‰Î÷ ±Î‹ fiÌ¿‚ı ¿˘¥ ‰¬÷. ÷˘
ˢ› ±ı‰_, ±ıÀ·ı ’»Ì ‹fiı ⁄˘Ωı ‰‘‰Î ‹Î_Õu˘ ¿ı Áη_ ‰ÎflıCÎÕ̱ı      ±Î ¿ËÌ ÿ™. ÷‹fiı ±Î‰Ì Ωı √˘Ã‰HÎÌ ¿fl÷Î_ ±Î‰Õı ÷˘ ¿S›ÎHÎ ◊¥
ÿÎÿÎ, ÿÎÿÎ ¿flı. ±ıÀ·ı ‹ÎflÎ ‹fi µ’fl ⁄˘Ωı «œ‰Î ‹Î_Õu˘. ‹fiı µ’¿Îfl     Ω› ±ı‰_ »ı. ±ıÀ·ı ’»Ì Â_ ¿›* ? ±Î‰˘ T›‰ËÎfl «Î·ı ±ıÀ·ı ±ıfiÎ
«œuÎ ¿flı ¿ı “±flıflı, ÿÎÿÎ ◊›Î ’HÎ ±Îfi_ ¿Â_ ¿Î‹ ¿›Ù fiËŸ ±Î’HÎı.”     ‹fi‹Î_ ±ı‹ … ·Î√ı ¿ı ÿÎÿÎ …ı‰Î ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ‹‚ı fiËŸ ¿˘¥.
±ıÀ·ı ⁄˘Ωı ‰‘ı ¿ı fiÎ ‰‘ı ?
                                        ˉı ±ıfiÎ ’˘÷ÎfiÎ ¿Î¿Î Ë÷Î, ±ı¿ … ’ıœÌ ÿÒflfiÎ. Á√Î ¿Î¿Î
     ≠ë¿÷ν — ‰‘ı.                         fiËŸ, ’HÎ ±ıfiÎ ŒÎ‘flfiÎ ¿Î¿ÎfiÎ Ïÿ¿flÎ ±ıÀ·ı ±ı¿ … ’ıœÌ ÿÒflfiÎ, Ë_
     ÿÎÿÎlÌ — ±Î »˘¿fl˘ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ⁄Î’∞, ⁄Î’∞ ¿flı fiı, ÷˘      «˘◊Ì ’ıœÌfi˘ ÿÎÿ˘ ◊™. ˉı ±ıfiÎ ¿Î¿Î Ë÷Î ±ı Â_ ¿flı ? ±ıfiı I›Î_
±Î’H΢ ⁄˘Ωı ‰‘Ì Ω› ÷ı ‰¬÷ı. ±ıÀ·ı ’»Ì ‹ı_ ω«Îfl ¿›˘˝ ¿ı ±Î       µ÷flı ±ÎÏ¡¿Î◊Ì ±Î‰ı I›Îflı. ÷ı ±ıfiÎ ¿Î¿Î Œ@÷ ±ıfiÎ◊Ì ’Î_« ‰Ê˝ ‹˘ÀÎ
⁄˘Ωı ◊Âı. ÷˘ ˉı Â_ ¿flÌ ? ±Î ÷˘ ‹Î◊Î µ’fl ⁄˘Ωı «œ÷˘ …Âı        ±fiı ‹ÎflÌ ™‹flfiÎ. ÷ı ±ıfiı I›Î_ µ÷flı ’»Ì ‰ıœ‹Ì±˘ …‹ı. ¿Î¿Î ±Î‰ı
ÿËÎÕı, ÿËÎÕı. ±ı ÷˘ “ÿÎÿÎ, ÿÎÿΔ ¿èÎÎ … ¿fl‰Îfi˘. ÷˘ ±Î ⁄˘Ωı       ±ıÀ·ı ’ı·Ì ¤hÎÌΩfiÌ ‰Ë ÷˘ ‰ıœ‹Ì±˘ … ⁄fiΉı fiı ! ÷ı ‰ıœ‹Ì±˘
µ÷Îfl‰˘ ¿ı‹ ? ±Î‰_ ⁄fiı ¿ı fiÎ ⁄fiı ? ’»Ì ±Î’HÎÌ ±Î_¬ fifl‹ ◊¥        …‹ı, ÁÎflÌ flÌ÷ı, ÿÒ‘’ο ⁄fiΉı, l̬_Õ-’ÒflÌfi_ …‹HÎ …‹÷Î Ω›. «Î-
Ω›. ±ıÀ·ı ÁI› ⁄˘·÷Î ’HÎ Õfḻı ±Î’HÎı. ÷‹fiı Á‹… ’ÕÌfiı ?         fiÎV÷Î ¿fl÷Î Ω› ±fiı ’»Ì ±Î ¿Î¿Î Â_ ¿flı ÁÎ_… ’Õı ÷ı, “÷Îfl˘
±ıÀ·ı ±Î ≠ëı ‹fiı ‹Ò_{‰ı·˘, ±œÎfl-‰ÌÁ ‰Ê˝fiÌ ™‹flı. ¿ÎflHÎ ¿ı Ë_      ÏËÁÎ⁄ ÿı¬ÎÕ ‹fiı. ±Î ÷fiı ±ÎÀ·˘ ’√Îfl ‹‚ı »ı ÷ı ÷_ ±Î ⁄‘_ ’Òv_
CÎHÎÎ_ ¬flÎfi˘ ÿÎÿ˘ ◊™. ±ıÀ·ı ·˘¿˘ “ÿÎÿÎ, ÿÎÿΔ ¿flı. ¿ıÀ·Î¿ ‹ÎHÎÁ˘    ÂÌ flÌ÷ı ¿v_ »\_. ÷‹Îflı «Î-’ÎHÎÌfiı ±Î ⁄‘Î Â_ ·ŒflÎ_ ? F›Îflı fl˘¿Î‰_
“ÿÎÿÎ, ÿÎÿΔ ¿flı fiı ÷ı µ’·¿ …ı‰˘ T›‰ËÎfl flάı ÷˘ ‹fiı ⁄˘Ωı ‰‘Ì      »\_, ÷_ ‹fiı ±Î ‰ıœ‹Ì±˘ ¬‰ÕΉ_ »\_.” ÷ı ’ı·Îfiı ‹fi‹Î_ ◊Λ ¿ı ±Î
fiÎ Ω›. ’HÎ ±Î ÷˘ ΩHÎı ’˘÷ÎfiÎ ÿÎÿΠˢ› ±ı‰_ ≠ı‹◊Ì ⁄˘·ı fiı,       ¿¥ Ω÷fi˘ ¿Î¿˘ ? ±Î‹Î_ ‹Îfl˘ ¬˘À˘ ⁄√ÎÕ fi◊Ì. «Î-’ÎHÎÌ ÷˘ ±Î
÷˘ ‹fiı ⁄Ë ⁄˘Ωı ·Î√‰Î ‹Î_Õu˘. ’»Ì ω«Îfl ¿›˘˝. ‹ı_ ¿èÎ_, “ˉı ±Î     ‹ÎflÌ ‰Ë ±Î‰Ì ÷ıfiı fiÎ Ωı¥±ı ?! ’HÎ ¿Î¿Î l̬_Õ-’Òfḻ˘ ¬Î÷Î
⁄˘Ωı ÂÌ flÌ÷ı µ÷flı ?” ±fiı ±ı‹ ¿Ë̱ı ¿ı “÷_ ‹fiı ÿÎÿÎ fiÎ ¿ËÌÂ.”      Ω› fiı ¿« ¿« ¿fl÷Î Ω› ¿ı ±Î‰_ ±Î‰_ »ı ÷ı ¬«Î˝ flά¢, ÷‹ı
÷˘ ’»Ì ±ı › ¬˘À_ ¿Ëı‰Î›. T›‰ËÎfl‹Î_ ÷‹fiı ÿÎÿÎ fiÎ ¿Ë_ ÷˘ Ë_ Â_      ÂÌ flÌ÷ı ∞‰Â˘, ÂÌ flÌ÷ı ±Î fi˘¿flÌ‹Î_ ’˘ÁΛ ? ±ı‰_ F›Îflı ˢ› I›Îflı
¿Ë_ ? ±ıÀ·ı ±Î‹ı › √_«Î‹HÎ ±fiı ±Î‹ı › √_«Î‹HÎ µ¤Ì ◊¥.         ¿¿‚ÎÀ ¿flı ±fiı …‹÷Ì ‰¬÷ı ‰ıœ‹Ì …‹ı. ’ı·Î Ï⁄«ÎflÎ ±ı‹ ΩHÎı ¿ı
104                      ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl  ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                      105

±Î’HÎÎ ¿Î¿Î ±ÎT›Î »ı, ±ıÀ·ı …‹ÎÕ˘ ⁄flÎ⁄fl ±fiı ’ı·Î ¿¿‚ÎÀ ¿›Î˝       ±Î‰Õ÷_ fiı ¿Î_ ÷˘ ÷fiı ¿Î¿Î ◊÷Î_ fi◊Ì ±Î‰Õ÷_. ¿_¥¿ ¤Ò· »ı ±Î‹Î_.
‰√fl flËı fiËŸ.                              I›Îflı ’»Ì ’ı·˘ ¿Î¿˘ ¿Ëı »ı, “¿_¥ ¿Ëı÷˘ … fi◊Ì ±ıfiÌ Ï⁄‹ÎflÌ ±Õ‰Î
    ±S›Î ‹Ò±Î, ‰ıœ‹Ì±˘ ¬Î™ »\_ fiı ‰‚Ì ’λ\_ ±Î‰_ ⁄˘·_ »\_ ?     ÿı÷˘ › fi◊Ì. ¿ı‰˘ ±Î‹ fiNŒÀ ‹ÎHÎÁ »ı ÷ı !” ‹ı_ ¿èÎ_, “±ı‰˘ fi◊Ì
±ı ‹Îfl˘ ¤hÎÌΩı ◊÷˘ Ë÷˘. ±ı …ı ±ı‹fi˘ ¿Î¿˘ Ë÷˘, ÷ı ‹Îfl˘ ¤hÎÌΩı      ¤¥, Ë_ ±ı‰˘ fi◊Ì ‹Îfi÷˘.” I›Îflı ¿Ëı, “÷‹fiı ±ıfiÎ µ’fl ωrÎÁ »ı.”
◊÷˘ Ë÷˘. ‹Ò±Î ¬™ »\_ fiı ‰‚Ì ±ıfiı ÕŒ‚Ή_ »\_ ? ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î‰_      ‹ıÓ ¿èÎ_, “Á˘ À¿Î ωrÎÁ »ı.” ±ıÀ·Ì ‰Îfl‹Î_ ±ı ÷˘ ±Î‰Ìfiı µ’fl◊Ì
ÕŒ‚Λ ÕŒ‚Λ ¿flı ±fiı ¿Î¿Îfi˘ fl˘Œ ‹Îfl÷Î Ω›, ¿Î¿Î ◊‰Î Œflı. ±ı        µ÷›˘˝ fiÌ«ı. ±ı …÷˘ Ë÷˘. ‹ı_ ¿èÎ_, “¤¥, ±ËŸ ±Î› ⁄Î, ÷Îflı ÿı‰_
Â_ ¿flı ?                                »ı ?” I›Îflı ¿Ëıı, “ËÎ ‹Îflı »ı ÿı‰_.” “¿ıÀ·_¿ »ı ÷ı ?” I›Îflı ¿Ëı, “ÿÎÿÎ,
                                    Œ·ÎHÎÎfi_, Œ·ÎHÎÎfi_ ±Î ⁄‘_ ◊¥fiı Á˘‚Á˘-ÁkÎflÁ˘ wÏ’›Î ÿı‰_ »ı,
   ≠ë¿÷ν — ¿Î¿Î ◊‰Î Œflı.
                                    ‰‘Îflı »ı fiËŸ.” ’»Ì ‹ı_ ¿èÎ_ ¿ı “÷_ Ω.” ’»Ì ’ı·Îfiı ¿èÎ_, “Ωı ÷_ ¿Ë_
   ÿÎÿÎlÌ — ±fiı …ı‹ ⁄Î’ ÀˆÕ¿Î‰ı, ±ı‹ ¿Î¿˘ ÀˆÕ¿Î‰ı. ±Î‰_ ¿_¥     »\_ fiı ¿ı fiηΛ¿ ‹ÎHÎÁ »ı. ±Î ÷˘ ·Î›¿ ‹ÎHÎÁ »ı.” I›Îflı ¿Ëı,
∞‰‰Îfi_ ŒÎ‰ı ? fiÎ ∞‰Î› fiı ! ±ıÀ·ı ’ı·˘ Ï⁄«Îfl˘ ¿_ÀÎ‚Ì √›˘. ±Î       “÷‹ÎflÌ ’ÎÁı ÂÌ flÌ÷ı ¿⁄Ò· ¿flı »ı ±fiı ‹fiı ¿Ëı÷˘ fi◊Ì !” ‹ı_ ¿èÎ_,
¿Î¿Î ËıflÎfi ¿flÌ fiάı »ı. ’»Ì ±ı ¤hÎÌΩfiı ◊˘Õ_ ⁄ı±ı¿ ËΩflfi_ ÿı‰_      “«˘◊Ì ’ıœÌfi˘ ÿÎÿ˘ »\_. ÷_ ’Ëı·Ì ’ıœÌfi˘ ¿Î¿˘ ±ıÀ·ı ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰_
◊›_ ËÂı. ÷ı ¿Î¿Î±ı ±ı¿ Œıfl˘ ¿èÎ_, “Ë_ ÷Îv_ ÿı‰_ ±Î’‰Î ÷ˆ›Îfl »\_. ÷_   ¿⁄Ò· ¿flı »ı.” I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, fiÎ. ±ı ÷‹ı ¿_¥¿ ¿fl΋÷ ¿flÌ ‹ÎflÌ ’fl
‹fiı ÿı‰_ ÷Îv_ ¿Ëı. ¿˘fiı ¿˘fiı »ı ±ı ?” ±ıÀ·ı ’ı·Îfiı ΩHÎı ¿ı ±Î ¿Î¿Î   ¤Î‰ … fiËŸ flά÷˘, Ë_ ±Î’‰Î Œv_ ÷˘ › !” ‹ı_ ¿èÎ_, “fiÎ ·ı, ¿˘¥
÷˘ ⁄˘·ı »ı ±‰‚_ ±fiı ’»Ì ±Î’÷˘ › fi◊Ì ±fiı ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı        ¿Î¿˘ › fiÎ ·ı. ÷_ ÷˘ ±Î_√‚Ì ‰Î‚Ìfiı ‹ÎflÌfiı ±Î’‰Î ‹Î_√_ »\_. ËÎ◊
fiÎ ¿Ëı‰_ ±ı Â_ ¬˘À_. ±Î’HÎÌ ±Î⁄w‹Î_ flË̱ı ±ı ÁÎv_. ±ıÀ·ı ’ı·Î±ı     {η ·ı ’Ëı·Î_.” ’»Ì ±ı‰_ ¿èÎ_ ¿ı “’«ÎÁ ±Î’_ »\_, ±Î’Ì ±Î‰ Ω!
¿èÎ_ fiËŸ. ⁄Î’ ¿fl÷Î_ › ‰‘Îflı Ωıfl ¿fl÷˘ Ë÷˘ ¿Î¿˘. ’ı·Îfiı ⁄Î’ ‹flÌ      ËÎ◊ ‘fl, ⁄ÌΩ ’«ÎÁ ±Î’_.” ÷ı ±S›Î ±Î ÷˘ ZÎÏhΛ ’hÎ »ı. CÎfl
√›ı·˘. ±ıfiÎ ⁄Î’ ¿fl÷Î_ › ‰‘Îflı Ωıfl....                  ‰ı«Ì ÿıÂı, ’HÎ ±Î‰_ ¿˘¥ fiÎ ·ı. ±Î‰_ ·ı÷_ ËÂı ?
    ’ı·˘ ¤hÎÌΩı ⁄‘_ ±Î‹ Âfl‹◊Ì fi¤Î‰Ì ·ı. Ï⁄«Îfl˘ ⁄˘·ı fiËŸ,          ÷ı ’»Ì ‹fiı ¿Ëı »ı, ¿_¥¿ ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı ¿fl΋÷ »ı. ‹ı_ ¿èÎ_, ÷_
fi¤Î‰Ì ·ı. ’HÎ ±ıfiÎ ‹fi‹Î_ ±ıfiı ≠ı‹ fiÎ flè΢ ¿Î¿Î µ’fl …flÎ_ ›.       ¿Î¿˘ ◊¥fiı ⁄ıÃ˘ »\_. ‹˘ÀÎ ¿Î¿Î ±ÎT›Î ! Ëı_Õ÷Î ±Î‰Õı fiËŸ fiı ‹˘ÀÎ
±ıÀ·ı ±Î ¤hÎÌΩfiı ⁄ı-±ı¿ ËΩfl wÏ’›Îfi_ ÿı‰_ ◊¥ √›ı·_. ÷ı          ¿Î¿Î ◊¥fiı ⁄ıÃÎ »ı ÷ı ! I›Îflı ¿Ëı »ı, “÷‹ı ÿÎÿÎ fiËŸ ◊›Î ?” ‹ı_ ¿èÎ_,
…‹Îfi΋Î_ ⁄ı ËΩfl ÿı‰_ ±ıÀ·ı ‰‘Îflı ◊Λ ±ı‹. ±˘√HÎÌÁÁ˘ ⁄hÎÌÁ-       ‹fiı ±ı ÿÎÿÎ ¿Ëı »ı ±fiı Ë_ ‹fi◊Ì ±ıfiı ÿÎÿÎ ‹Îfi_ »\_, ±ı‹ ¿flÌfiı
÷ıhÎÌÁfiÌ ÁηfiÌ ‰Î÷ ¿v_ »\_. ÷ı ⁄ı ËΩflfi_ ÿı‰_ ‰‘Îflı ’Õ÷_ √HÎΛ      M·Á-‹Î›fiÁ ¿v_ »\_. Ë_ Â_ ¿v_ »\_ ? ±ı ‹fiı ‹˘_œı_ ¿ËÌ Â¿ı. ‹ÎflÎ◊Ì
fiı ! ±ıÀ·ı ’»Ì ±ıfiı ±ıfiÎ ¿Î¿Î±ı ±ÎÏ¡¿Î◊Ì ±Î‰Ìfiı ¿èÎ_ ¿ı ÷Îv_      ‹˘_œı fiÎ ¿Ëı‰Î›, fiËŸ ÷˘ ⁄ËÎfl ¬˘À_ ÿı¬Î› fiı ! ±ıÀ·ı ‹fi◊Ì Ë_
ÿı‰_ ¿ıÀ·_ »ı, ‹Îflı ±Î’Ì ÿı‰_ »ı.
                                    ±ıfiı ÿÎÿÎ ‹ÎflÎ ‹Îfi_ »\_ ±fiı ±ı ‹fiı ‹˘_œı ¿Ëı »ı, M·Á-‹Î›fiÁ ¿flÌ
    ±ıÀ·ı ’ı·˘ ¿Ëı »ı ¿ı ‹Îflı ¿_¥ ¬ÎÁ ÿı‰_ »ı fiËŸ. ±ıÀ·ı ’»Ì     fiά_ »\_. ±ı◊Ì ±ı Ï⁄«ÎflÎfiı ±ıfiı ±ı‹ fiÎ ·Î√ı ¿ı ±Î ‹ÎflΠωfl˘‘Ì‹Î_
‹fiı ¿Ëı‰Î ‹Î_ÕuÎ ±ıfiÎ ¿Î¿Î, …ı ‹Îfl˘ ¤hÎÌΩı ◊Λ. ‹fiı ¿Ëı »ı, “±Î     »ı ±fiı ÷_ ÷˘ ÕŒ‚Ή_ »\_. M·Á-‹Î›fiÁ ¿flΩı, ⁄‘_ «Î·Âı.
Â_ Á‹…ı »ı, ±Î ÿı‰_ »ı, ±Îfiı ‹Îflı ±ıfiÎ◊Ì ±Õ‘Î ÷˘ ’ˆÁÎ ±Î’‰Î
                                       ⁄Ì∞ ¿˘¥ ¿fl΋÷ fi◊Ì. ±ı ‹fiı ÿÎÿÎ ¿Ëı, ÷˘ Ë_ ±ıfiı ÿÎÿÎ
»ı, ËΩflı¿ Ë_ ±Î’_ ’HÎ fiÎ ’ÎÕı »ı. ±Î ¿¥ Ω÷fi˘ ‹ÎHÎÁ »ı. ‹ı_
¿èÎ_, ±Î › ÿÏfi›Î fi‰Ì Ω÷fiÌ fiı ! ¿Î_ ÷˘ ±ıfiı ¤hÎÌΩı ◊÷Î_ fi◊Ì       ‹Îfi_. ÷_ ¿Î¿˘ »\_ ÷˘ ±ı ÷Îfl˘ ¿Î¿˘ »ı, ±ı‰_ ‹ÎfiÌ ·ı ! ±Î‰˘ ¿Ì‹Ì›˘
106                       ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl  ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                   107

ΩHÎ̱ı … fiËŸ. Ë_ ±Î…◊Ì Ë‰ı ±Î ¿Ì‹Ì›˘ ‰Î’flÌÂ. ÷ı ‹ı_ ¿èÎ_,        ±ıfi_ ÿı‰_ ‹fiı ¿ËÌ ÿÌ‘_ fiı ! ±ıfi˘ ¿Î¿˘ ÷˘ ÁF…Õ … ◊¥ √›˘ !
¿Ì‹Ì›˘ ‰Î’fl¢ ÷˘ ⁄‘_ › «Î·ı, ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ⁄‘_ › «Î·ı.           “÷‹ı ¿_¥¿ «Î‰Ì ‹Îfl˘ »˘.” ¿Ëı »ı. ¿èÎ_, “ÿı¬ ±‹ÎflÌ «Î‰Ì !” ±ı‰_
   ±Î ÷˘ ±ı¿ ‰Î÷ fiÌ¿‚Ì I›Îflı … fiı ? M·Á-‹Î¥fiÁfiÌ ‰Î÷.         fiÎ ±Î‰Õı ?
±Î ÷‹fiı ¿Î‹ ·Î√Âı ±Î. ÷‹ı Ωı Ωı ÷˘ ¬flÎ_, ¿_¥ ±ı¿ ‹˘À˘ «‹I¿Îfl           ±Î › ¿‚Î »ı fiı ! ±Î ¿‚Î fiÎfiÌ ™‹fl‹Î_ ‹fiı ±Î‰ÕÌ.
»ı ±Î. ‹ÎflÎ ±ı¿ ±ı¿ ‰Î@›‹Î_ «‹I¿Îfl ◊¥ …Âı. ±Î fi◊Ì ·Î√÷_
                                         ≠ë¿÷ν — ÷ı ‰¬÷ı ÷‹ÎflÌ ™‹fl ¿ıÀ·Ì ËÂı ?
«‹I¿Îfl …ı‰Ì ‰Î÷ ! ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ?
                                         ÿÎÿÎlÌ — ±ı 20-22 ‰Ê˝. Ë_ ΩHÎ_ ¿ı Ë_ ÿÎÿ˘ ◊¥ ⁄ıÁ_, ÷˘
   ≠ë¿÷ν — »ı.
                                     ’»Ì ±ı ‹Îfl˘ ’Îfl˘ ‰‘÷˘ … Ω› fiı ±ıfi˘ ±˘»˘ ◊÷˘ Ω›. ±ıfi_
   ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷Îfi_ ±Î‹Î_ ¿Â_ ⁄√Õı fiËŸ. ±Î ÷˘ ±ı¿·Î ⁄Î’        ·ı‰· @›Îflı ±Î‰ı ? “±Î‰˘ ÿÎÿÎ, ±Î‰˘ ÿÎÿΔ ¿Ëı, ±ıÀ·ı ◊¥ √›˘
◊¥fiı, ±ı¿Î_Ï÷¿ ! ±S›Î, ±fiı¿Î_÷ flάfiı ! ±ıÀ·ı ±Î ‹fiı ÷ı ÿËÎÕı       ÿÎÿ˘ ! ¨‘Î Œıfl‰˘ ÷˘ › ÿÎÿÎ, ±ı‰Î ÿÎÿÎ ±Î’HÎı fi◊Ì Ωı¥÷Î ! M·Á-
±ı fiÎfiÌ ™‹fl‹Î_ »ı ÷ı ‹ı_ ±ı‹ fiyÌ ¿flı·_ ¿ı ±Î ⁄˘Ωı ‰‘ı »ı ÷ı       ‹Î¥fiÁ◊Ì µÕÎÕÌ ÿ˘. fiËŸ ÷˘ Á΋Π‹ÎÀı Ï÷flV¿Îfl ◊Λ.
‹ı_ ’»Ì ±Î_÷flÌ¿◊Ì ±ıfiı ÿÎÿÎ ÷flÌ¿ı ‹ÎL›_. ±ı ‹fiı ¿Ëı, ÷ı ’Ëı·Î_ Ë_        ≠ë¿÷ν — ⁄Î’ ±ı‰_ ω«Îflı ¿ı »˘¿fl˘ ‹fiı ¿ı‹ ±ıÕ…VÀ fiÎ
±ıfiı ÿÎÿÎ ¿ËÌ ÿ™. ±ıfiı ‹fi◊Ì ±ıÀ·ı ‹fi‹Î_ ÏËHÎ’ÿ ±Î‰ı … fiËŸ        ◊Λ ?
±ıfiı. ±fiı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ‹ı_ ±ıfiı »_»ıÕu˘ fi◊Ì ¿ı ÿÎÿÎ ÷flÌ¿ı ±ıfiı ‹ı_
ÀˆÕ¿ÎT›˘ fi◊Ì. ±ı‰_ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ⁄fiı fiËŸ, ≠ı‹ … ˢ›. ÀˆÕ¿Î‰Ì±ı            ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ıfi_ ⁄Î’’b_ »ı ±ıÀ·ı. ⁄ı¤Îfi’b_ »ı.
@›Îflı, ±ı¿Î_Ï÷¿ ◊¥ Ω›, Ë_ ÿÎÿ˘ ◊¥ …™ ±fiı ±ı ’˙hÎ ◊¥ Ω›          ⁄Î’’b_ ±ıÀ·ı ⁄ı¤Îfi’b_. ‘HÎÌ’b_ ±ı ⁄ı¤Îfi’b_. F›Î_ “’b_” ±ÎT›_
±ıÀ·ı ’»Ì ÀˆÕ¿Î‰Ì±ı ÷˘ ‘Î_‘· «Î· ◊¥ Ω›.                 ±ı ⁄ı¤Îfi’b_.
   ⁄˘·˘, ˉı ±Î‰Ì Á‹… fiΠˢ› I›Î_ Á‘Ì ÿÌ¿flÎfiÎ ⁄Î’ ◊÷Î_             ≠ë¿÷ν — µ·À˘ ⁄Î’ ±ı‹ ¿Ëı ¿ı Ë_ ÷Îfl˘ ⁄Î’ »\_, ÷_ ‹Îv_ fiÎ
ÂÌ flÌ÷ı ±Î‰Õı ?                             ‹Îfi_ ? ‹Îv_ ‹Îfi fiÎ flά_ ?
   ≠ë¿÷ν — ±I›Îflı ÁÎ◊ı flËı‰_ ˢ› ÷˘ ⁄Î’ı ÿÌ¿flÎfiÎ ÿÌ¿flÎ            ÿÎÿÎlÌ — “÷_ ΩHÎ÷˘ fi◊Ì, Ë_ ÷Îfl˘ ⁄Î’ ◊Ι ?” I›Îflı ¿Ëı,
÷flÌ¿ı flËı‰_ Ωı¥±ı, ±ı¿ … flÌ÷ »ı.                     “÷‹ÎflÎ ⁄Î’Î › ΩHÎ÷Î Ë÷Î.” ±ı¿ …HÎfiı ÷˘ ‹ı_ ±ı‰_ ¿Ëı÷Î_ ÁÎ_¤‚ı·˘,
                                     “÷_ ΩHÎ÷˘ fi◊Ì, Ë_ ÷Îfl˘ ⁄Î’ ◊Ι ?” ¿_¥ Ω÷fiÎ «yfl˘ ’Î@›Î »ı ?!
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ‹ı_ ’ı·Îfiı ¿èÎ_ fiı, “±ı ‹fiı ÿÎÿÎ ¿Ëı »ı, ÷ı CÎÕ̱ı  ±Î‰_ › ¿Ëı‰_ ’Õı ? …ı iÎÎfi ≠√À ±Î¬Ì ÿÏfi›Î ΩHÎı »ı, ÷ı › ¿Ëı‰_
Ë_ ±ıfiı ÿÎÿÎ ‹Îfi_ »\_. ±ı M·Á-‹Î¥fiÁ ◊¥ √›_ ±ıÀ·ı ‹fiı ±ıfiÌ        ’Õı ?!
÷flŒ Ï÷flV¿Îfl flËı fiËŸ. “Ë_ ÿÎÿ˘ »\_” ±ı‰_ ‹fiı ¤Îfi flËı fiËŸ.
                                         ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ıfiÌ ±Î√‚fi˘ ÕΛ·˘√ ’HÎ ‹ı_ ÁÎ_¤‚ı·˘ ¿ı
   I›Îflı ⁄‘Ì ¿‚α˘ Ωı¥±ı. ±Î ÷˘ ±ı‹ fiı ±ı‹ ⁄Î’ ◊¥ √›Î.
                                     ÷‹fiı ¿˘HÎı ¿Ì‘_ Ë÷_ ¿ı ’ıÿÎ ¿fl˘ ±‹fiı ?!!
±ı ¿>÷flÎ_ ⁄Î’ ◊›ı·Î_ … »ı fiı ! √‘ıÕÎ_ ⁄‘Î_ › ⁄Î’ ◊Λ »ı fiı !
»˘¿fl˘ ±Î’HÎÌ ’ÎÁı◊Ì ¬Áı fiËŸ, ±ı‰˘ ⁄Î’ Ωı¥±ı. Ë_ ±ıfiı ÿÎÿ˘            ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ¿Ëı ±ıÀ·ı ±Î’HÎÌ ±Î⁄w Â_ flËÌ ’»Ì ?
‹Îfi_ ±ıÀ·ı ‹ÎflÌ ΩıÕı ⁄ıÃ˘ ˢ› ÷˘ ±ı ¬Áı fiËŸ ±fiı ⁄ËÎfl√΋ √›Î           ≠ë¿÷ν — ’»Ì ÷˘ ∞‰‰Îfi˘ ±◊˝ … fiËŸfiı ?
ˢ› ÷˘ ±ıfiÎ ¿Î¿ÎfiÌ ’◊ÎflÌ fiÎ ¿flı, ‹ÎflÌ ’Ëı·Ì ¿flÌ fiάı. …\±˘fiı,
108                     ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

   ÿÎÿÎlÌ — ±◊˝ … fiËŸ. ±ˆÁÌ ÿÏfi›Î‹Î_ flËı‰_, ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_
‰ˆflÎ√ ·¥ ·ı‰˘ ÁÎfl˘. ≠ı‹ ¤flı·Ì ÿÏfi›Î Ωı¥±ı ! ±Î‰Ì ÿÏfi›Î ?!
   CÎfl‹Î_ “÷‹ı ‹˘ÀΔ Á_¤‚Λ »ı ±ı … ÷‹ÎflÌ ¤Ò· »ı. ÷‹ı “‹˘ÀΔ
±ı‰_ ÁÎ_¤‚˘ … fiËŸ. ±ı ¿Ëı, ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ’HÎ ÷‹ı ±ıfiı ÁÎ_¤‚˘
fiËŸ, Ωı ÷‹fiı fl˘√ «œ÷˘ ˢ› ÷˘ ±fiı Ωı fl˘√ fiÎ «œ÷˘ ˢ› ÷˘
ÁÎ_¤‚˘ ÏfiflÎ_÷ı. ±ı ÂOÿ fl˘√ ¿flfiÎflΠˢ› ÷˘ ÷‹ı fiÎ ÁÎ_¤‚˘. fiËŸ
÷˘ “÷‹ı ‹˘ÀÎ, Ë_ fiÎfi˘” ±ı‰_ »ı ÷ı M·Á-‹Î¥fiÁ ¿flÌ fiά˘. ÷˘ ⁄˘Ωı
‰‘Âı fiËŸ fiı ⁄‘Îfiı ±Îfi_ÿ flËıÂı.
   ±Î Á‹…HÎ ’ÕÌ M·Á-‹Î¥fiÁfiÌ ? Á‹… fiËŸ ’ÕÌ, fiËŸ !?
   ±Î M·Á-‹Î¥fiÁfiÌ ÏÁVÀ‹, Ωı ÷‹fiı ±Î‰Õı ÷˘ V‰Ì¿ÎflÌ ·ıΩı.
                                                (6)
   ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î T›‰ËÎÏfl¿ iÎÎfi ⁄‘_ ΩHΉÎfiı ‹ÎÀı ⁄Ë ÀÎ¥‹
ˢ›, ÷˘ ·Î¤ ·ı‰˘. ÷fiı √Q›_ ¿ı ⁄‘_ ?
                                         ≠ı‹◊Ì Á‘Îfl˘ ¤Ò·¿Î_fiı !
   ≠ë¿÷ν — ËÎ.
            vvvvv                            ≠ı‹◊Ì »˘Õ‰Î_ › µ»flı ¿ÎÃÎ_;
                                          ±¿‚Λı ÁËfiı ·Î√ı ‹ÎÃÎ_ !
                                     ≠ë¿÷ν — T›‰ËÎfl‹Î_ ¿˘¥ ¬˘À<_ ¿fl÷_ ˢ› ÷˘ ÷ıfiı À¿˘fl ¿fl‰Ì
                                   ’Õı »ı. ÷˘ ±ıfiÎ◊Ì ÷ıfiı ÿ—¬ ◊Λ »ı. ÷˘ ÷ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±ıfi˘ Ïfi¿Î·
                                   ¿fl‰˘ ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — À¿˘fl ¿fl‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ±Î’HÎfiı ±Î‰Õ‰_
                                   Ωı¥±ı fiı. ¿Ëı÷Î ±Î‰Õ‰_ Ωı¥±ıfiı, Â_ ?
                                     ≠ë¿÷ν — ¿¥ flÌ÷ı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ⁄Î⁄Îfiı ¿Ë̱ı, “÷Îfl΋Î_ ±y· fi◊Ì, √‘ıÕ˘ »\_.”
                                   ±Î‰_ ⁄˘·Ì±ı ÷˘ ’»Ì Â_ ◊Λ ÷ı ! ±ıfiı › ±Ëo¿Îfl ˢ› ¿ı fiËÌ_ ?
                                   ÷‹fiı … ÷‹Îfl˘ ⁄˘Á ¿Ëı ¿ı “÷‹Îfl΋Î_ ±y· fi◊Ì, √‘ıÕ˘ »\_.” ±ı‰_
                                   ¿Ëı ÷˘ Â_ ◊Λ ? fiÎ ¿Ëı‰Î› ±Î‰_. À¿˘fl ¿fl÷Î_ ±Î‰Õ‰Ì Ωı¥±ı.
                                     ≠ë¿÷ν — ¿¥ flÌ÷ı ¿fl‰ÎfiÌ À¿˘fl ?
110                     ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl  ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                    111

   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ⁄ıÁÎÕ‰˘. ’»Ì ¿Ë̱ı, ±Î’HÎı ÏËLÿV÷ÎfifiÎ      ’ÏflHÎ΋ fi◊Ì ±Î‰÷_.
·˘¿, ±Î›˝ ≠Ω ±Î’HÎÌ, ±Î’HÎı ¿o¥ ±fiÎÕÌ fi◊Ì ±fiı ±Î’HÎÎ◊Ì           ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ±Î‰ı. ’ÏflHÎ΋ ≠ı‹◊Ì ¿›Î˝ ÏÁ‰Î› ±Î‰ı fiËŸ.
±Î‰_ fi ◊Λ ¿o¥. ±Î‹÷ı‹ ⁄‘_ Á‹Ω‰Ì ±fiı ≠ı‹◊Ì ¿Ë̱ı I›Îflı        ±ı¿ »˘Õ‰˘ ∂»ıfl‰˘ ˢ›fiı, ÷˘ › ÷‹ı ≠ı‹◊Ì ∂»ıfl˘, ÷˘ ⁄Ë ÁÎfl˘
flÎ√ı ’Õı. fiËŸ ÷˘ ÷‹ı ÷˘ ‹Îfl, ·ıNÀ ±ıLÕ flÎ¥À, ·ıNÀ ±ıLÕ flÎ¥À     ∂»flı. ’HÎ ±ı‹ fiı ±ı‹ ’ÎHÎÌ flıÕ˘fiı, ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿fl˘, ÷˘ ¿Â_ fiÎ ◊Λ.
·¥ ·˘ ÷ı «Î·÷_ ËÂı ?
                                   ±ı¿ »˘Õ‰˘ ∂»ıfl‰˘ ˢ› ÷˘ ! ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı ±˘Ë˘Ë˘ !!! ÁflÁ ◊›˘
   ≠ë¿÷ν — ±ËŸfiÎ ⁄΂¿˘ ÿ·Ì·⁄Î∞ ⁄Ë ¿flı »ı, ±ÎB›˝‹ıLÀ       »˘Õ‰˘. ÷ı ±ıfiı ÁÎv_ ·Î√ı »ı! ±ı › ÁflÁ e·Î_ ±Î’ı ‹˘ÀÎ_ ‹˘ÀÎ_ !!
⁄Ë ¿flı »ı. ±Î ÷‹ı ÂıfiÎ ·ı¿«fl ‹ÎflÌ flèÎÎ »˘, ¿Ëı ?           ÷˘ ±Î ’»Ì ‹fiW›˘fiı ÷˘ ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ±Áfl ◊÷Ì ËÂı ?!
   ÿÎÿÎlÌ — ÿ·Ì·⁄Î∞ ⁄Ë ¿flı. »÷Î_ ≠ı‹◊Ì Â̬‰ÎÕ˘ fiı ÷˘
ÿ·Ì·⁄Î∞ ±˘»Ì ◊¥ …Âı. ±Î ÿ·Ì·⁄Î∞ ÷‹Îv_ Ïfl±ı¿Âfi »ı. ÷‹ı                  ÁkÎÎ◊Ì › «œı ≠ı‹fi˘ ’Ήfl!
±I›Îfl Á‘Ì ±ıfiı ÿ⁄ÕΛ ÿ⁄ÕΛ ¿›˘˝ »ı fiı. ±ı ±ıfiÎ ‹√…‹Î_◊Ì …÷_               ËÎÀÛ ÿı¬ı I›Î_ ≠ı‹fi˘ ÂΉfl!
fi◊Ì, ¤Ò_ÁÎ÷_ … fi◊Ì. ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı ÿ·Ì·⁄Î∞ ±ıfiı ·Ì‘ı ¿flı »ı.
‹ÎflÌ ΩıÕı ±ı¿<_ › »˘¿v_ ÿ·Ì·⁄Î∞ fiËŸ ¿fl÷_. ¿ÎflHÎ ¿ı Ë_ ÁΫΠ        Á΋Îfi˘ ±Ëo¿Îfl ∂¤˘ … fiÎ ◊Λ. ÁkÎΉÎËÌ ±‰Î… ±‹Îfl˘
≠ı‹◊Ì ±Î ÷‹ÎflÌ ⁄‘Î ΩıÕı ‰Î÷˘ ¿flÌ flè΢ »\_.              fiΠˢ›. ±ıÀ·ı ÁkÎÎ fiΠˢ‰Ì Ωı¥±ı. »˘¿flÎfiı ÷‹ı ¿Ë˘fiı ÷˘
   ≠ë¿÷ν — »˘¿flα˘ ˢ›, ÷˘ ±ıfiÌ ΩıÕı ¿ı‰Ì flÌ÷ı À¿˘fl ¿fl‰Ì ?    ÁkÎΉÎËÌ ±‰Î… fiΠˢ‰˘ Ωı¥±ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ÂÌ À¿˘fl ¿fl‰ÎfiÌ ?                       ≠ë¿÷ν — ËÎ, ±Î’ı ¿Ëı·_ ¿ı ¿˘¥ ±Î’HÎÎ ‹ÎÀı ⁄ÎflHÎÎ_ ‰ÎÁÌ
   ≠ë¿÷ν — À¿˘fl ¿fl‰Ì ’Õıfiı, ¿ı ±ıfiÌ ¤Ò· ◊÷Ì Ë˘› ÷˘ ?       ÿı. ÷ı ’Ëı·Î_ ±Î’HÎı ±À¿Ì …‰_.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±Î’HÎı ±ı‹fiı ±ı‹ ’Ò»‰_ ¿ı ÷‹ı ±Î ⁄‘_ ¿fl˘ »˘        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¬flÌ ‰Î÷ »ı ±ı ⁄ÎflHÎÎ_ ‰ÎÁÌ ÿı ÷ı ’Ëı·Î_ ±Î’HÎı
±ı ÷‹fiı ÃÌ¿ ·Î√ı »ı, ÷‹ı ω«ÎflÌfiı ¿›* ±Î ⁄‘_ ? I›Îflı ±ı ¿Ëı ¿ı,   ±À¿Ì …‰_ Ωı¥±ı. ÷ı ±ıfiı ‰ÎÁÌ ÿı‰Î_ ’Õı I›Î_ Á‘Ì ±Î’HÎÌ ‹Ò¬Î˝¥
‹fiı ÃÌ¿ fiËŸ ·Î√÷_. ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ¤¥, ÷˘ ÂÎ ‹ÎÀı ±Î’HÎı     ¿Ëı‰Î›, Â_ ? ±Î‰_ fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı ±fiı ÁkÎΉÎËÌ ±‰Î… ÷˘ ¿˘¥
fi¿Î‹_ ±Î‹ ¿fl‰_ ? ±ı‹ ’˘÷ı …flΠω«ÎflÌfiı ¿Ë˘fiı, ’˘÷ı L›Î›Î‘Ì      ÿËÎÕ˘ ‹Îfl˘ fiÌ¿Y›˘ … fi◊Ì. ±ıÀ·ı ÁkÎΉÎËÌ ±‰Î… fiΠˢ‰˘
ˢ› »ı ⁄‘Î_, Á‹…ı »ı ⁄‘Î_, ’˘÷ı ¬˘À<_ ◊›_ ˢ› fiı ÷˘ ±ıfiı Á‹…ı    Ωı¥±ı. fiÎfi˘ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ÁkÎΉÎËÌ ±‰Î… ÿı¬ÎÕ‰˘ ’Õı. «Ò’ ⁄ıÁÌ
÷˘ ¬fl˘ …. ’HÎ ÷‹ı ±ı‹ ¿Ë˘ ¿ı ÷_ ‹Ò¬˝ »\_ ±fiı √‘ıÕ˘ »\_. ÷ıÓ ±Î    Ω. ÷ı › Ë_ ÷˘ ≠ı‹ … ÿı¬ÎÕ<_. Ë_ ÷˘ ≠ı‹◊Ì ‰Â ¿fl‰Î ‹Î_√_.
¿ı‹ ¿›* ? I›Îflı ∂SÀ˘ ’¿Õ ’¿Õı. fiÎ, “Ë_ ¿fl_ »\_” ±ı … ¬v_ »ı, Ω‰
¿ËıÂı. ¨‘_ ¿flı ’»Ì ¿ı‹ CÎfl «·Î‰‰_ ÷ı ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì. ∞‰fi ¿ı‹          ≠ë¿÷ν — ≠ı‹‹Î_ …ıÀ·˘ ’Ήfl »ı ±ıÀ·˘ ’Ήfl ÁkÎ΋Î_ fiËÌ_
∞‰‰_ ÷ı ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ «Î‰Ì ‹Ò¿ı·Ì »ı ⁄‘Ì       fiı !
±Î‹Î_, ¿ı‹ ¿flÌfiı ∞‰fi ∞‰‰_ ÷ı ?!                       ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ’HÎ ÷‹fiı ≠ı‹ µI’¯Î ◊Λ fiËŸfiı I›Î_ Á‘Ì ’ı·˘
   ≠ë¿÷ν — ±ËŸ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ¿˘·ıΩı‹Î_ “’O·Ì¿ flÌ·ıÂfi”fiÎ       ¿«fl˘ fiÌ¿‚Ì fiÎ Ω› I›Î_ Á‘Ì ! ¿«fl˘ ⁄‘˘ ¿Îœ<_ »\_ ¿ı fiËŸ ¿Îœ÷Ì !
@·ÎÁÌÁ «Î·ı »ı. ’O·Ì¿ ÁÎ◊ı Á_⁄_‘˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı flά‰Î ? ÷˘ › ¿o¥     ¿ı‰Î ÁflÁ ËÎÀۉ΂Î, …ı ËÎÀa·Ì ˢ›fiı ÷ıfiÌ ΩıÕı Õ¬˘ fiÎ ¿fl‰˘, ÷Îflı
112                     ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl  ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                  113

±ıfiÌ ΩıÕı ÁÎv_ flËı‰_. ⁄Ï©‰Î‚Î ΩıÕı Õ¬˘ ¿fl‰˘, ¿fl‰˘ ˢ› ÷˘.       ÂÎ_÷ flˢ fiı ? ¿˘¥ ÿı¬Î› fiËŸ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î ¿˘¥±ı
                                   fi◊Ì fiÎA›˘ ‹ÎÀı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ’Õu˘ »ı. ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ±Î’HÎı √fi˘ fi◊Ì
          ’ËÎÕ ’fl◊Ì ’◊fl˘ ’Õı;                √HÎ÷Î. I›Îflı ’ı·˘ › ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ’Õı »ı. ±ı ÷˘ fiάfiÎfl ÷˘ T›„@÷
          ¿˘fiÎ ’fl √VÁ˘ ¿flı ?                 ÿı¬Î› »ı ±ıÀ·_ … »ı. ⁄Î¿Ì ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ’Õı »ı. ÷‹ÎflÎ … ÏËÁÎ⁄
                                   «Ò¿÷ı ◊Λ »ı ⁄‘Î. ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ⁄‘Î ÏËÁÎ⁄ «Ò¿÷ı ◊¥ flèÎÎ »ı. fi‰Î
   ≠ë¿÷ν — Á_ÁÎfl‹Î_ flèÎÎ ’»Ì ¿ıÀ·Ì¿ …‰Î⁄ÿÎfḻ˘ ⁄Ω‰‰Ì       ÏËÁÎ⁄ ⁄_‘Î¥ flèÎÎ »ı fiı …^fiÎ ÏËÁÎ⁄ «Ò¿÷ı ◊¥ flèÎÎ »ı. ‹ÎÀı ÁÌ‘_
’Õı »ı ±fiı …‰Î⁄ÿÎfḻ˘ ±ÿÎ ¿fl‰Ì ±ı ±ı¿ ‘‹˝ »ı. ±ı ‘‹˝ ⁄Ω‰÷Î_      ⁄˘·Ωı »˘¿flÎ_ ΩıÕı, ÁÎflÌ ¤ÎÊÎ ⁄˘·Ωı.
¿ÎflHÎı ¿ı ±¿ÎflHÎı ¿À< ‰«fi ⁄˘·‰Î_ ’Õı, ÷˘ ±ı ’Î’ ¿ı ÿ˘Ê »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ¿Õ‰_ ‰«fi ⁄˘·Ì±ı ÷ı CÎÕ̱ı ±Î’b_ ‹˘œ<_            ÿı‰÷Îfi˘ Á_√ ÁÌ‘˘ ¿ı «ÌÏ’›Î◊Ì?
¿ı‰_ ◊¥ Ω› ? √·Î⁄fiÎ e· …ı‰_, fiËŸ ? ±Î’b_ ‹˘œ<_ ⁄√Õı ÷˘                 ¿ıÀ·Ì¿ √_«˘, µ¿·˘ ¿ÌÏ‹›Î◊Ì!
ΩHΉ_ ¿ı ’Î’ ·ÎB›_. ±Î’b_ ‹˘œ<_ ⁄√Õı ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚Ì I›Î_ …
ΩHΉ_ ¿ı ’Î’ ·ÎB›_. ¿Õ‰Î ‰«fi fiÎ ⁄˘·Î›, ‘Ì‹ı flËÌfiı ±ÎV÷ı flËÌfiı        ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎÌ ±ı¿ÿ‹ fi∞¿fi_ ¿˘¥ Á√_ »ı. CÎfl‹Î_ ±Î’HÎÌ
⁄˘·˘. ◊˘ÕÎ_ ‰Î@›˘ ⁄˘·˘ ’HÎ ±ÎV÷ı flËÌfiı Á‹∞fiı ¿Ë˘, ≠ı‹ flά˘,
                                   …‰Î⁄ÿÎflÌ »ı. ±ıfi_ ¿˘¥ ’HÎ ‰÷˝fi ¬flÎ⁄ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiı
±ı¿ ÿËÎÕ˘ ∞÷Ì Â¿Â˘. ¿Õ‰ÎÂ◊Ì ∞÷Ì fiËŸ ¿˘. ’HÎ ±ı Á΋˘ ◊Âı
                                   Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı ¿Ë̱ı, ±ıfi_ ÁÎv_ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±ıfiı ¿Ë̱ı ÷˘ ∂·À<_
fiı ±‰‚Î ’ÏflHÎ΋ ⁄Î_‘Âı. ±ı »˘¿fl˘ ±‰‚Î_ ’ÏflHÎ΋ ⁄Î_‘ı. “±I›Îflı
÷˘ fiÎfiÌ ™‹flfi˘ »\_ ÷ı ‹fiı ±Î‰_ ÀˆÕ¿Î‰ı »ı. ‹˘ÀÌ ™‹flfi˘ ◊¥Â ±ıÀ·ı    ±Î’HÎÌ µ’fl … ±Î‰Ì Ω›. ±ı ’˘÷ı Á‹…ı »ı ¿ı ±Î CÎfl‹Î_ ‹ÎflÎ
±Î’ÌÂ.” ±ı‰Î ’ÏflHÎ΋ ‹ËŸ ⁄Î_‘ı. ‹ÎÀı ±Î‰_ fiÎ ¿fl˘, ±ıfiı Á‹Ω‰˘.     ‰ÕÌ· »ı, ‹ÎflÎ ÁÎflÎ ‹ÎÀı ¿Ëı »ı, ‹fiı Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı ¿Ëı »ı. »÷Î_ ›
±ı¿ ÿËÎÕ˘ ≠ı‹ ∞÷Âı. ⁄ı ÿËÎÕ΋Î_ … ±ıfi_ Œ‚ fiËŸ ±Î‰ı. ÿ ÿËÎÕı,     ’HÎ F›Îflı ¿Ë̱ı I›Îflı ±ıfiÎ◊Ì ±Î’HÎÎ Á΋ı ‰÷˝fi ¨‘_ … ◊¥ Ω›.
’_ÿfl ÿËÎÕı, ‹ÏËfiÎ Á‘Ì ≠ı‹ flÎA›Î ¿fl˘. …\±˘, ±Î ≠ı‹fi_ Â_ Œ‚          ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Î’HÎfiı ¿Ëı÷Î ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì ±ıÀ·ı. Á΋Ì
±Î‰ı ±ı ÷˘ …\±˘. ÷‹fiı √‹Ì ±Î ‰Î÷ ? ¿Õ‰_ ‰«fi ⁄˘·Ì±ı ÷˘         T›„@÷fiÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ fi◊Ì. ±Î’HÎfiı ¿Ëı÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı ’»Ì ±ı ÷˘ ±ı‰_
±Î’b_ ‹˘œ<_ fiÎ ⁄√ÕÌ Ω› ?                       … ◊Λ fiı !
   ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ±fiı¿‰Îfl Á‹Ω‰Ì±ı, »÷Î_ ±ı fiÎ Á‹…ı ÷˘          ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÿflı¿ ‹ÎHÎÁfiı …ı …ı ¿Ëı‰Îfi_ »ı, ±ı ±ıfiÌ
Â_ ¿fl‰_ ?                               ¿ı’ıÁÌÀÌ …ı ˢ› ±ı ±Î‘Îflı … ¿Ëı‰Î¥ Ω› »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — Á‹Ω‰‰ÎfiÌ …wfl … fi◊Ì. ≠ı‹ flά˘ »÷Î_ ±Î’HÎı
                                       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ¿·ı@ÀflfiÌ ‹ÎŒ¿ ¿Ë˘ ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı ±ı‰_
±ıfiı Á‹…HÎ ’ÎÕ̱ı ‘Ì‹ı flËÌfiı. ±Î’HÎÎ ’Õ˘ÂÌfiı › ±ı‰_ ¿Õ‰_ ‰«fi
                                   … ¿flı fiı ! ÷‹ı ΩHÎı ¿·ı@Àfl ˢ ±ı‰Ì flÌ÷ı ¿Ë˘. ±ıÀ·ı ±ı‰_ … ◊¥
⁄˘·Ì±ı »Ì±ı ±Î’HÎı ?
                                   Ω› fiı ! ÷‹ı ¿Îfl¿<fifiÌ ’ıà ¿Ë˘, ÷˘ ±ıfiı ÁÎv_ ·Î√ı. ÷˘ ±ı ‰Î÷
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı‰Ì ‘Ìfl… ˢ‰Ì Ωı¥±ı fiı ?             ÁÎ_¤‚ı. ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ? ¿·ı@ÀflfiÌ ’ıà ¿Ë˘ ±ıÀ·ı ‰Î_‘Î … ’Õı
   ÿÎÿÎlÌ — Ë‹HÎı Õ<_√fl µ’fl◊Ì œı¬Î‚˘ ’Õı fiı ±ı ÷‹ÎflÎ ‹Î◊ı     fiı ! ˉı ±Î ÿı‰÷Îfiı ±Î’HÎı ±Õ̱ı ±fiı ±ıfiı ±˘‚¬Ì …¥±ı ¿ı ±Î
’Õı ÷˘ ÷‹ı µ’fl Ωı¥ ·˘ fiı ’»Ì ¿˘fiÌ µ’fl ø˘‘ ¿fl˘ ? ÷ı CÎÕ̱ı       ÷˘ ±ÕΛ ±ı‰˘ »ı … fiËŸ, ÷˘ ’»Ì ±Î’HÎı ŒflÌ ±ıfiı ±Õ‰_ Ωı¥±ı ?
114                     ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl  ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                    115

   ≠ë¿÷ν — fiÎ, ±Õ¿Î› fiËŸ.                    “‹ÎflÎ◊Ì ±Î fiÎ ⁄˘·Î‰_ Ωı¥±ı ÷˘ › ⁄˘·Î›_.” ±ı ’V÷Λ.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì, …ı‹ ÿı‰÷Îfiı ‹ÎÀı Â_ ¿fḻı »Ì±ı ?
«ÌÏ’›Î◊Ì ’»Ì ’¿Õ̱ı »Ì±ı fiı ? ±ı «ÌÏ’›˘ flά˘ »˘ fiı, ÷‹ı ?               ÿÎÿÎfiÎ ¿èÎÎ ‹…⁄ ¿flı ;
«ÌÏ’›˘ fi◊Ì flά÷Î ? I›Îflı ±ı‹fiı ±ı‹ ÿı‰÷Î ËÎ◊‹Î_ {η‰Î …¥±ı               ⁄˘· ±ı ¿ı …ı fi ˘ ±◊˝ Áflı !
÷˘ Â_ ◊Λ ?
                                      ±ıÀ·ı ÷‹ı ◊˘Õ˘ ≠›˘√ ‹ÎflÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ¿fl˘fiı.
   ≠ë¿÷ν — ÿÎ{Ì … …‰Î›.
                                      ≠ë¿÷ν — Â_ ¿fl‰Îfi_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı «ÌÏ’›˘ flά‰˘ ’Õı.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ≠ı‹◊Ì ⁄˘·Î‰˘ fiı ?
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ı ¿¥ Ω÷fi˘ «ÌÏ’›˘ flά‰˘ Ωı¥±ı ?
                                      ≠ë¿÷ν — ±ı ΩHÎı »ı ¿ı ‹Îfl˘ ±ıfiÎ ’fl ≠ı‹ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÎ CÎflfi˘ ±ı¿ ‹ÎHÎÁ «ÌÏ’›Î …ı‰˘ »ı, ±ı ’˘÷ı
ÿÎ{÷˘ fi◊Ì ±fiı Á΋Îfiı ÿÎ{ı·Îfiı ’¿Õı »ı, ±ıfiı ⁄˘·Î‰Ì±ı fiı ¿Ë̱ı        ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰˘ ≠ı‹ ¿Î‹fi˘ fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹ı ⁄˘·˘ »˘ ÷ı
¿ı “¤¥, ±ÎfiÌ ΩıÕı Ë_ ‰Î÷ ¿v_ fiı, I›Îflı ÷_ ÷ı CÎÕ̱ı ÀÎ’ÂÌ ’Òfl‰Î   CÎÕ̱ı ’»Ì ¿·ı@ÀflfiÎ ’ıà ⁄˘·˘ »˘. “÷‹ı ±Î‹ ¿fl˘. ÷‹Îfl΋Î_
·Î√…ı.” ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı flÎ√ı ’ÎÕÌ ±Î’Âı. ¿o¥¿ flV÷˘ ¿fl‰˘ ’Õı. ±ı‹    ±y· fi◊Ì, ±Î‹ ÷ı‹.” ±ı‰_ Ë™ ¿Ë˘ »˘ fiı ?
fiı ±ı‹ ÿı‰÷Îfiı ËÎ◊ı ’¿Õ‰Î …¥±ı ÷˘ Â_ ◊Λ ?                 ≠ë¿÷ν — ±ı‰_ fi◊Ì ¿Ëı÷Î.
   ≠ë¿÷ν — ËÎ. ±ı ⁄fl˘⁄fl »ı. ’HÎ ‹ÎflÌ ΩıÕı ¨‘_ ‰÷˝fi ¿›Î˝         ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ÂOÿ Â_ ⁄˘·˘ »˘ ?
’»Ì ±ıfiı ÿ—¬ ◊Λ »ı ¿ı ‹ıÓ ¬˘À<_ ¿›* »ı. ±Î CÎfl‹Î_ ‹˘ÀÎ »ı, ±fiı       ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ÿflı¿ ≠Á_√fiÎ ±Î‘Îflı ÂOÿ fiÌ¿‚ı. ¿o¥¿ ⁄Ë
±ı‹fi˘ ‹ÎflÎ µ’fl ≠ı‹ »ı, ±ıÀ·ı ‹fiı ±ı Á‘Îfl‰Î ‹Î_√ı »ı. ±ı‰_ ±ı     fi¿ÂÎfi ¿fl÷˘ ˢ›, fi¿Î‹_ ¬˘À<_ ‰Î’flÌ ¿Îœ÷˘ ˢ›, ÷˘ Ë_ ±ıfiı ±ı‹
Á‹…ı »ı, »÷Î_ › ±ıfi_ ‰÷˝fi ÷˘ ±ı‰_ fiı ±ı‰_ … ◊Λ »ı.         ¿Ë_ ¿ı “±Î ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì ‹˘ÓCΉÎflÌ »ı ±fiı ÷_ ±ÎÀ·Î_ ⁄‘Î_ ¿ı‹ ¬«Î˝
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ≠ı‹ »ı ±fiı ÏË÷fiÌ ‰Î÷ ¿flı »ı. ±ı‰_ › Á‹…ı     ¿flÌ fiάı »ı ?” ±ı‰_ ¿Ë_.
»ı, ’HÎ ±Î “÷Îfl΋Î_ ±y· fi◊Ì” ±ı‰_ ±ıfiı ¿ı‹ ⁄˘·˘ »˘ ? ±ıfiÌ          ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ±ı◊Ì ±ı Á‘flı »ı ?
ΩıÕı ¿·ı@ÀflfiÌ ’ıà ¿ı‹ ⁄˘·˘ »˘ ? ±‹ı ÷˘ ≠ı‹◊Ì ¿Ë̱ı »Ì±ı. ÷˘
                                      ≠ë¿÷ν — fiËŸ.
≠ı‹ ¿ı‚‰˘ fiı ! ±Î‰Î ÁflÁ Á‹…ÿÎfl ◊¥fiı....
                                      ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ⁄˘·‰_ fi¿Î‹_ »ı. ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ‹fiı ⁄ΉfifiÌ
   ≠ë¿÷ν — ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ’HÎ ? Ë_ ±ıfiı ¿Â_¿ ¿Ë_ ±ıÀ·ı ±ı
                                   Áη‹Î_ ¿Ëı÷˘ Ë÷˘ ¿ı “±Î √‰fi˝‹ıLÀ ¬flÎ⁄ »ı fiı …‰Ì … Ωı¥±ı.”
√VÁı ◊Λ. ±ıÀ·ı Ë_ ’HÎ √VÁı ◊¥ Ω™ »\_.
                                   ÷ı ⁄Ήfi◊Ì ⁄ÎÁÃfiÌ Áη Á‘Ì ⁄˘· ⁄˘· ¿›Î˝ ¿›*. ±ıÀ·ı ’»Ì ‹ıÓ
   ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı √VÁı ◊¥ Ω‰ »˘, ±ıÀ·ı ’»Ì fi⁄‚Î¥ ˢ›       ±ıfiı ¿èÎ_ ¿ı, “fl˘… ÷‹ı ‹fiı ±Î ‰Î÷ ¿fl˘ »˘, ’HÎ I›Î_ ¿o¥ ŒıflŒÎfl
I›Î_ Á‘Ì Â_ ◊Λ ÷ı ? ‹fiı ÷˘ ¿˘¥ ¿Ëı, ÿÎÿÎ∞, ÷‹Îfl΋Î_ ±y·       ◊Λ »ı ? ±Î ÷‹Îv_ ⁄˘·ı·_ I›Î_ ¿o¥ Œ‚ı »ı ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “fiÎ.
fi◊Ì. ÷˘ Ë_ ¿Ë_, “⁄ıÁ, ⁄flÎ⁄fl »ı ÷ÎflÌ ‰Î÷.” ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı Á‹…HÎ    ±ı ŒY›_ fiËŸ.” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “÷˘ Â_ ¿fl‰Î √Î √Î ¿›Î˝ ¿fl˘ »˘ ?
fiΠˢ› ÷˘ ±ı‰_ ⁄˘·ı fiı ! ±fiı ’»Ì ’V÷Λ ’λ˘. ±ı ¿ËıÂı ¿ı,      ÷‹ÎflÎ ¿fl÷Î_ ÷˘ flıÏÕ›˘ ÁÎfl˘.”
116                    ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl  ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                  117

   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ‹Îflı Â_ ¿fl‰Îfi_ ?                 fi◊Ì ’Õ÷Ì I›Î_ Â_ ¿fl‰_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’b_ ⁄˘·ı·_ Œ‚÷_ fiΠˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ⁄_‘ ◊¥ …‰_        ÿÎÿÎlÌ — Â_ ◊¥ Ω› ÷˘ ?
Ωı¥±ı. ±Î’HÎı ‹Ò¬˝ »Ì±ı, ±Î’HÎfiı ⁄˘·÷Î fi◊Ì ±Î‰Õ÷_, ‹ÎÀı ⁄_‘        ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ≠ı‹ flά̱ı ±fiı Á΋˘ ‹ÎHÎÁ fiÎ Á‹…ı,
◊¥ …‰_ Ωı¥±ı. ±Î’b_ ⁄˘·ı·_ Œ‚ı fiËŸ ±fiı ∂·À<_ ±Î’b_ ‹fi        ±Î’H΢ ≠ı‹ Á‹…ı fiËŸ, ÷˘ ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰_ ’»Ì ?
⁄√Õı, ±Î’H΢ ±ÎI‹Î ⁄√Õı. ±Î‰_ ¿˘HÎ ¿flı ÷ı ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — Â_ ¿fl‰Îfi_ ? ÂÎ_÷ flËı‰Îfi_ ±Î’HÎı. ÂÎ_÷ flËı‰Îfi_,
   ±ıÀ·ı ±ı¿ ‹ÎHÎÁ Á‘ÎflÌ Â¿Î› ±ı‰˘ ±Î ¿Î‚ fi◊Ì. ±ı …        ⁄Ì…\_ Â_ ¿fḻı ±Î’HÎı ±ıfiı ? ¿o¥ ‹Îfḻı ±ıfiı ?
⁄√Õı·˘ »ı, Á΋Îfiı Â_ Á‘Îflı ÷ı ? ±ı … “‰Ì¿fiıÁ”fi_ ’Ò÷‚_ ˢ›. ÷ı
Á΋Îfiı Â_ Á‘Îflı ÷ı ?! ±ıfiı ‹ÎÀı ÷˘ ⁄‚‰Îfi’b_ Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı ≠ı‹fiÌ       ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î’HÎı ±ı ¿ZÎαı fi◊Ì ’ˢÓE›Î ¿ı ÂÎ_÷ flËÌ
… …wfl »ı.                              ¿̱ı.
   »˘Õ fl˘M›˘ ˢ›, ÷‹Îflı ±ıfiı ‰œ‰œ fiËŸ ¿fl‰Îfi_ ¿ı Ωı ÷_ ‰Î_¿˘       ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ¿>ÿ̱ı ±Î’HÎı ÷ı CÎÕ̱ı ! ⁄Ì…\_ Â_ ¿fl‰_ ?
fiÎ ◊¥Â, e· ‹˘ÀÎ_ ·Î‰…ı, ±ı‰_ ÷ı‰_ ‰œ‰œ fiËŸ ¿fl‰Îfi_. ±Î’HÎı      ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ ÀˆÕ¿Î‰ı I›Îflı ¿ı‹ ÂÎ_÷ flˢ »˘ ?
±ıfiı ¬Î÷fl ±fiı ’ÎHÎÌ ±ÎM›Î ¿fl‰Îfi_. Ωı √·Î⁄fi˘ »˘Õ ±ÎÀ·_ ⁄‘_         ≠ë¿÷ν — ’˘·ÌÁ‰Î‚ÎfiÌ ±˘◊˘ÏflÀÌ »ı, ±ıfiÌ ÁkÎÎ »ı.
¿Î‹ ¿flı »ı, ±Î ÷˘ »˘¿flα˘ ‹fiW› »ı ±Î ÷˘ ! ±fiı ‹Î-⁄Î’˘ ‘⁄ıÕı        ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiı ±˘◊˘flÎ¥{ (±Ï‘¿Ú÷) ¿fl‰Î.
Ë™, ‹Îflı Ë™ !                            ’˘·ÌÁ‰Î‚Î ±Î√‚ ÁÌ‘Î flË̱ı ±fiı ±ËŸ ±Î√‚ ÁÌ‘Î fiÎ flËı‰Î›!
    Ë_‹ıÂÎ ≠ı‹◊Ì … Á‘flı ÿÏfi›Î. ±ı ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩı ¿˘¥ µ’Λ …
fi◊Ì ±ıfiÎ ‹ÎÀı. Ωı ‘ο◊Ì Á‘fl÷_ ˢ› fiı ÷˘ ±Î √‰fi˝‹ıLÀ               ±l◊Ì T›@÷, fiËŸ ¬flÌ ·Î√HÎÌ;
Õı‹˘øıÁÌ... Áfl¿Îfl ·˘¿ÂÎËÌ µÕÎÕÌ ‹ı·ı ±fiı …ı ¿˘¥ √fi˘ ¿flı ±ıfiı          Õˇ Î ‹ı À Ì¿ flèÎı , ¬flÌ ÁΫ‰HÎÌ!
…ı·‹Î_ CÎÎ·Ì ±fiı ŒÎ_ÁÌ ¿flı. ≠ı‹◊Ì … Á‘flı …√÷.
   ≠ë¿÷ν — CÎHÎÌ ‰¬÷ Á΋˘ ‹ÎHÎÁ ±Î’HÎı ≠ı‹ ¿fḻı »Ì±ı ÷˘        ≠ë¿÷ν — Á_ÁÎfl‹Î_ flËı‰Î ‹ÎÀı ·Î√HÎÌfiÌ …wfl »ı. ·Î√HÎÌ
› Á‹∞ fi◊Ì Â¿÷˘.                           ≠ÿϽ÷ ¿fl‰Ì … ’Õı. ·Î√HÎÌ ≠ÿϽ÷ fi ¿fl˘, ÷˘ ‹Òœ ¿Ëı »ı. ˉı
                                  iÎÎfi ±Î‰ı, iÎÎfifiÌ Á‹… µ÷flı, ’»Ì ·Î√HÎÌ ±ıÀ·Ì ≠ÿϽ÷ fi◊Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰_ I›Î_ ±Î√‚ ? Ÿ√Õ<_ ‹Îfl‰_ ?    ◊÷Ì. ˉı ¿fl‰Ì Ωı¥±ı, T›‰ËÎfl‹Î_ ?
   ≠ë¿÷ν — ¬⁄fl fiËŸ Â_ ¿fl‰_ ’»Ì ?                    ÿÎÿÎlÌ — Â_ ◊Λ »ı ±ı Ωı‰Îfi_.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, Ÿ√Õ<_ ‹Îflı »ı ’»Ì. ’»Ì ±Î’HÎı › Ÿ√Õ<_         ≠ë¿÷ν — ÿά·Î ÷flÌ¿ı »˘¿flÎ_ ⁄ËÎfl√΋ ¤HΉΠ√›˘. ±fiı
‹Îfḻı ±ıÀ·ı ’ı·_ › Ÿ√Õ<_ ‹Îflı ’»Ì «Î· ·ÕÎ¥. ∞‰fi @·ıÏÊ÷ ◊¥     ±ıfl’˘ÀÛ µ’fl ‹Î fiı ⁄Î’ ⁄Lfiı √›Î_, ±fiı ‹ÎfiÌ ±Î_¬‹Î_◊Ì ±Î_Á
Ω› ’»Ì.                               ’ÕuÎ ±fiı ⁄Î’ flÕu˘ fiËŸ. ±ıÀ·ı ÷_ ¿ÃHÎ ’I◊fl …ı‰˘ »\_, ¿Ëı »ı.
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ı‰Î Á_Ωı√˘‹Î_ ±Î’HÎı ¿ı‰Ì flÌ÷ı Á‹÷Î flά‰Ì ?       ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ˢ› fiËŸ, ·Î√HÎÌ ±Î‰Ì. ⁄ËÎfl√΋ …÷˘ ˢ›
±Î‰_ ÷˘ ±Î’HÎı ◊¥ Ω› ÷˘ I›Î_ ±Î√‚ ¿ı‰Ì flÌ÷ı flËı‰_ ? Á‹…HÎ      ÷˘ Â_ ? ±ıfiÎ ±Î_¬‹Î_ ±Î_Á ’Õı ÷˘ ±ıfiı ‰œ‰Ì Ωı¥±ı ¿ı œÌ·Ì ±Î‰Ì
118                     ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl  ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                   119

¿o¥ Á‘Ì flËÌÂ, ¿Ë̱ı. ‹˘ZÎı …‰_ »ı ÷˘ !                    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ ÁΫ_ … ˢ›. ‹ËŸ ±Õ‰Î fiÎ ÿ¥±ı.
   ≠ë¿÷ν — fiÎ, ±ıÀ·ı ±ı‹ ¿ı ±ı Ωı ·Î√HÎÌ fiΠˢ›, ÷˘ ±ıÀ·˘        ≠ë¿÷ν — ’Ëı·ÎfiÎ …‹Îfi΋Î_ ‹Î-⁄Î’fiı »˘¿flÎ_±˘ ‹ÎÀı ≠ı‹ ¿ı
‹ÎHÎÁ »ı ÷˘ ¿Ã˘fl ◊¥ Ω› »ı. ±ı ·Î√HÎÌ ‰√flfi˘ ‹ÎHÎÁ ⁄Ë ¿Ã˘fl       ±ıfiÌ Áfl¤flÎ ±ı ⁄‘Ì ¿fl‰Îfi˘ ÀÎ¥‹ … Lˢ÷˘ ±fiı ¿o¥ ≠ı‹ ±Î’÷Î
ˢ› »ı, ±ı‹ ¿Ëı »ı.                          › Lˢ÷Î. ⁄Ë K›Îfi Lˢ÷Î ±Î’÷Î, ±I›Îflı ‹Î-⁄Î’ »˘¿flα˘fiı ⁄Ë
   ÿÎÿÎlÌ — ·Î√HÎÌ ÷˘ …ıfiı ±Î_¬‹Î_ ±Î_Á fi◊Ì ±Î‰÷Î_ ÷ıfiÌ      ≠ı‹ ±Î’ı, ⁄‘_ K›Îfi flάı, ⁄‘_ ¿flı ÷˘ › »˘¿flÎ_±˘fiı ‹Î-⁄Î’ ‹ÎÀı
ÁÎ«Ì »ı ±fiı ÷‹ÎflÌ ¬˘ÀÌ ·Î√HÎÌ »ı. ÷‹ÎflÌ ÿı¬Î‰fiÌ ·Î√HÎÌ »ı       ⁄Ë ≠ı‹ ¿ı‹ fi◊Ì Ë˘÷˘ ?
±fiı ±ıfiÌ ÁÎ«Ì ·Î√HÎÌ »ı. ÁÎ«Ì ·Î√HÎÌ ËÎÏÀÛ·Ì Ë˘›. ±ı ⁄‘_ ¬˘À<_,       ÿÎÿÎlÌ — ±Î ≠ı‹ ÷˘, …ı ⁄ËÎflfi˘ ‹˘Ë ±ı‰˘ Ω√˛÷ ◊›ı·˘ »ı
¨‘_ ‹ÎfiÌ ⁄ıÃı·_. ·Î√HÎÌ ¿o¥ …⁄flÿV÷Ì ◊Λ fiËÌ_. ±ı ÷˘ fiı«fl·       ¿ı ±ı‹Î_ … Ï«kÎ …÷_ ˢ› »ı. ’Ëı·Î_ ‹˘Ë ⁄Ë ±˘»˘ Ë÷˘ fiı ±I›Îflı
√ÌNÀ »ı. ±ı‰_ ¿Ëı÷Ì Ë˘› ÷˘ ·Î√HÎÌ µI’Lfi ◊÷Ì Ë˘› ÷˘ ⁄_‘ ◊¥       ÷˘ ‹˘ËfiÎ V◊‚ ±ıÀ·Î ⁄‘Î_ ◊¥ √›Î_ »ı.
Ω›. ±ı ¿o¥ flÕ‰_ ±fiı ’»Ì ÷fl÷ ¤Ò·Ì …‰_ ±ı ·Î√HÎÌ ¿Ëı‰Î› fiËŸ.
                                       ≠ë¿÷ν — ËÎ. ±fiı ‹Î-⁄Î’ ’HÎ ≠ı‹fiÎ_ ¤ÒA›Î_ ˢ› ¿ı ±‹ÎflÎ
·Î√HÎÌ ÷˘ flÕ‰_ › fiËŸ ±fiı ›Îÿ flËı‰_, ±ıfi_ fi΋ ·Î√HÎÌ ¿Ëı‰Î›.
                                   »˘¿flα˘ »ı, ωfi›-Ï⁄fi› flάı.
   ·Î√HÎ̉΂Π÷˘ ±‹ı ›, ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ › flÕ̱ı fiËŸ, ’HÎ »÷Î_
› ⁄‘Î_fiı ·Î√HÎÌ ¿Î›‹fiÌ ⁄‘Î_fiı. ¿ÎflHÎ ¿ı …ıÀ·Î_ ‰‘ ‹‚ı ±ıÀ·Î ÷˘        ÿÎÿÎlÌ — ≠ı‹ …, …√÷ ≠ı‹Î‘Ìfi »ı. …ıÀ·_ ‹fiW›˘fiı ¤˙Ï÷¿
fl˘… ±‹ÎflÎ iÎÎfi‹Î_ ±Î‰÷Î_ … ˢ› ⁄‘Î_.                 Á¬fiÌ fi◊Ì ’ÕÌ ±ıÀ·Ì ≠ı‹fiÌ ’Õı·Ì »ı. ’HÎ ≠ı‹ À¿flΛΠ¿flı »ı.
                                   Â_ ¿flı ? ≠ı‹ À¿flΉ˘ fiÎ Ωı¥±ı.
   ≠ë¿÷ν — ‹Î-⁄Î’ ’˘÷ÎfiÎ ⁄΂¿˘ ‹ÎÀı …ı flÌ÷ı ·Î√HÎÌ ⁄÷Ήı
»ı, ÷˘ CÎHÎÌ ‰¬÷ ·Î√ı »ı ¿ı ¬Ò⁄ ⁄÷Ή÷Î_ ˢ› »ı.               ≠ë¿÷ν — »˘¿flα˘‹Î_ ‹Î-⁄Î’ ≠I›ıfi˘ ≠ı‹ CÎH΢ »ı.

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¥‹˘Âfi· … »ı ⁄‘_. ±˘»Ì ⁄÷ΉfiÎflı ›              ÿÎÿÎlÌ — »˘¿flÎfiı › CÎb_ »ı ! ’HÎ »÷Î_ À¿flΛΠ¿flı.
¥‹˘Âfi· ¿Ëı‰Î›. fi˘‹˝· Ωı¥±ı. fi˘‹˝· ±ıÀ·ı ⁄fiΉÀ ¬Î·Ì,
ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ ! ÕˇÎ‹ÎfiÌ VhÎÌ ΩıÕı ÕˇÎ‹Î ¿fl‰Îfi˘ ÷ı ±Á·, ±ı@{ı@À. ·˘¿˘            ◊Λ »˘¿flÎ_ ÁÎ◊ı ±«Ò¿ ’ZÎ’Î÷;
±ı‹ Á‹…ı ¿ı ÁËı… ¤Ò· fi◊Ì ¿flÌ. ’HÎ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚÷Ì ‰¬÷ı ±ıfiı                ±Î ÷˘ »ı ·ıHÎÿıHÎfiÌ ‰Á·Î÷!
¿Ë̱ı, ËıÓÕ ‹ÎflÌ ΩıÕı ÷˘ fiÎ ±Î‰ı ±ı. ±Î ÷˘ ÕˇÎ‹Î ’Òfl÷_ … Ë÷_ ¿Ëı.
±ı Á‹Ω›_ fiı ?                                ≠ë¿÷ν — ÂÎVh΋Î_ ·¬ı·_ »ı ¿ı ‹Î-⁄Î’fiı ’˘÷ÎfiÎ_ ⁄΂¿˘ ≠I›ı
                                   Áfl¬˘ … ≠ı‹ ˢ›, ±ı ⁄flÎ⁄fl »ı ?
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, Á‹Ω› »ı.
                                       ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ ‹Î-⁄Î’ ¿o¥ ¤√‰Îfi fi◊Ì ¿ı Áfl¬˘ ≠ı‹
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı »˘¿flÎfiı ¿Ë̱ı, “±Î› ¤Î¥, ⁄ıÁ ⁄Î. ÷ÎflÎ
                                   flËı ! ÷ı Áfl¬˘ ≠ı‹ ÷˘ ¤√‰Îfi flÎ¬Ì Â¿ı, ⁄Î¿Ì ‹Î-⁄Î’ ¿o¥
‰√fl ‹Îv_ ⁄Ì…\_ ¿˘HÎ »ı ?” ±‹ı ÷˘ ËÌflÎ⁄Îfiı ¿Ëı÷Δ÷Î ¿ı ‹fiı ÷‹ÎflÎ
                                   ¤√‰Îfi fi◊Ì Ï⁄«ÎflÎ_, ±ı ÷˘ ‹Î-⁄Î’ »ı. ±ı ÷˘ ’ZÎ’Î÷Ì Ë˘› ….
‰√fl √‹÷_ fi◊Ì. ±Î ’flÿı …™, ’HÎ ÷‹ÎflÎ ‰√fl ‹fiı √‹ı fiËŸ.
                                   Áfl¬˘ ≠ı‹ ÷˘ ¤√‰Îfi … flÎ¬Ì Â¿ı, ⁄Ì…\_ ¿˘¥ flÎ¬Ì Â¿ı fiËŸ. ±Î
   ≠ë¿÷ν — ⁄Îfiı ÁΫ_ › ·Î√ı.                   ‹fiı ±I›Îflı Áfl¬˘ ≠ı‹ ˢ› ⁄‘ÎfiÎ_ µ’fl.
120                      ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl  ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                   121

   ⁄΂¿fiı ≠ı‹ ÷˘ iÎÎfi̱˘ ±ı¿·Î_ … ¿flı »ı. ‹Î-⁄Î’ ÷˘ ∂»ıflı         ±Î‹fiı Ãıà Á‘Ì ÁΫ‰ ÁΫ‰ ¿fl˘. ±ı¿fi_ ±ı¿ … »ı. ÁflÁ ◊¥
»ı, fiÁ˝flÌ ¿flı »ı. ÷ı ÂÎ ËÎv_ ∂»ıflı »ı ? ¿ı ±Î ±Î_⁄˘ ‹˘À˘ ◊Λ ±ıÀ·ı   √›_ ˉı ±ıfiı. ˉı ÷˘ ±Î ÿÎÿÎfiı ‹ÎÀı … ⁄‘_ ∞‰fi. ±ı‹fiı ¿èÎ_ ¿ı
Œ‚ ±Î‰Âı ±fiı ÷ı ‹fiı ¬Î‰ÎfiÎ_ ¿Î‹ ·Î√Âı.                 ¤¥, ±Î ¿fl˘Õ˘fiÌ Ï‹·¿÷ ±Î ⁄‘Ì ÷fiı Á˘Ó’‰ÎfiÌ »ı. fiÎ, Ë_ ‹ÎflÌ
   ≠ë¿÷ν — ’Ò‰ı˝fiÎ_ ∑HÎÎfi⁄_‘ ±ı Ω÷fiÎ_ »ı, ±ıÀ·ı »˘¿flÎ ÷flÌ¿ı    ¿flÌ ·¥Â. ÷‹ı ±Î ÿÎÿÎfiı ¿fl˘Õ˘ ±Î’Ì ÿıΩı. ÷ı ˉı ‹fiı ¿Ëı »ı. ‹ıÓ
±ÎT›Îfiı ?                               ¿èÎ_, fiÎ, ¤¥ ‹Îflı Ωı¥÷Î fi◊Ì. ‹ıÓ fiÎ ’ÎÕÌ ÿÌ‘Ì. ±ıÀ·ı ⁄Î⁄Îfiı
                                    ÁΫ‰Ωı. ⁄Î⁄˘ ⁄Ë ÁÎfl˘ »ı. ±Î ¤Î¥fiı ±ı … ¿Ëı·_ fiı ¿ı ÷‹ÎflÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ∑HÎÎfi⁄_‘fi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ≠ı‹ flά‰Îfi˘ › ‰Î_‘˘ fi◊Ì.     »˘¿flα˘ ·¥fiı ±‹ÎflÌ ’ÎÁı fiı ’ÎÁı ±Î‰Ωı. ¤·ı ¤ÎÕ<_-⁄ÎÕ<_ ◊Λ ÷˘
’HÎ T›‰ËÎfl flά˘, ±ı‹ ¿Ëı »ı. T›‰ËÎflfiı Ïfiç› fiÎ ¿flÌ fiά¢.        ›. »˘¿flα˘ Á‘flÌ √›Î ±ıÀ·ı ◊¥ √›_, ·Î¬˘ wÏ’›Î Á‘flÌ √›Î.
±Î ÷˘ T›‰ËÎflfiı … Ïfiç› ¿flÌ fiÎA›˘.
                                       ≠ë¿÷ν — ÷‹ı ¿Ë˘ »˘ ¿ı “»˘¿flα˘fiı ±ËŸ ·¥ ±Î‰˘.” ’HÎ
        ⁄΂¿˘ ÿÎÿÎfiÎ ÁIÁ_√◊Ì Á‘flı;               »˘¿flα˘ fiÎ ±Î‰ı ÷˘ ?
        Ω÷ı CÎıfl ±Î‰Ìfiı Á‘Îflı ¬À’Àı!                  ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‹fiı ’‘fl΋HÎÌ ¿flΉı ±ıÀ·ı Ë_ ⁄Ì…ı ÿËÎÕı, Ë_
                                    ‹ÎflÌ ±Î’_, …flÎ ‹ÎflÌ ±Î’_. CÎıfl ’‘fl΋HÎÌ ¿flΉÕΉ˘ fiı, ±ıÀ·ı ±ıfiı
    ±Î…fiÎ »˘¿flÎ_±˘fiı ⁄ËÎfl …‰Îfi_ √‹ı fiËŸ ±ı‰_ ¿flÌ fiά˘,       ’¿ÕÌ ·Î‰˘. ⁄Ë ¥„L՛΋Î_ ⁄‘Î_ CÎHÎÎ_ flÌ’ıfl ¿flÌ ±ÎM›Î »ı. ‹Î-⁄Î’
¿ı CÎfl‹Î_ ±Î’H΢ ≠ı‹, ≠ı‹ fiı ≠ı‹ … ÿı¬ı. ’»Ì ±Î’HÎÎ Á_V¿Îfl «Î·ı.    ¬Â ◊¥ √›Î »ı. ÷ı ‰Ë flÌ’ıfl ¿flÌ ±Î’̱ı. ‰ËfiÎ_ ‘HÎÌ flÌ’ıfl ¿flÌ
   ±Î’HÎı Á‘Îfl‰_ ˢ› ÷˘ Âο Á‘Îfl‰_, ’HÎ »˘¿flα˘fiı fiÎ         ±ÎM›Î, ‹Î-⁄Î’ flÌ’ıfl ¿flÌ ±ÎM›Î, fiËŸ ÷˘ ÂÌ flÌ÷ı ‹˘ZÎı Ω› ?!
Á‘Îfl‰Î ! ±ı ·˘¿˘fiı Âο Á‘Îfl÷Î_ ±Î‰Õı. Âο Á‘Îfl÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı ?      iÎÎfi ÷˘ ±ÎM›_ ’HÎ ‹˘ZÎı ÂÌ flÌ÷ı Ω› ?!
   ≠ë¿÷ν — ±Î‰Õı.                                 CÎÕÌ‹Î_ √VÁ˘, CÎÕÌ‹Î_ ∂»Î‚˘;
   ÿÎÿÎlÌ — Ëı... ±Î‰ÕÎ ±Î‰ÕÎ À<¿ÕÎ ¿flÌfiı ⁄fiΉı ÂοfiÎ_               ±ı »ı ±ÎÁ„@÷, »˘¿flÎ_fiı ‹_Ωfl˘!
ËÕËÕÎÀ.
                                       »˘¿flα˘ ΩıÕı ⁄Ë ŒÎ‰ı. fiÎfiÎ »˘¿flÎ_±˘ ΩıÕı ŒÎ‰ı ±‹Îflı ÷˘.
   ⁄Î⁄˘ «˘A¬˘ »ı. Ë…\ «˘A¬˘ »ı ÷ı ±ıfiı ’WÀÌ ±ËŸ◊Ì ±Î’˘.
                                    ‹ÎflÌ ΩıÕı ¡ıLÕÂÌ’ ¿flı. ±ËŸ ±Î√‚ ’ıÁ÷Î_ Ë÷Î_ fiı ? I›Îflı ’ı·˘
±ËŸfi_ fiı ±ËÌ_fi_ …. ±ıfiı ±Îfi_ÿ-⁄Îfi_ÿ ⁄‘_ ±ËŸ … ◊Λ. Ï‹hÎΫÎflÌ      ±Î‰Õ˘ ⁄Î⁄˘ Ë÷˘ ÷ı ÷ıՉΠ±ÎT›˘, ËıÓÕ˘ ¿Ëı »ı. ±ËŸ ’ıÁ÷Î_ … ÷ıÕ‰Î
÷‹ÎflÌ … ˢ›, ⁄ËÎfl Ï‹hÎ ¿fl‰Î ¬˘‚ı fiËŸ. ±ıÀ·ı ÷ı ±Î’HÎı Ï‹hÎ       ±ÎT›˘. ±‹ÎflÌ ΩıÕı ¡ıLÕÂÌ’ ¿flı. ÷‹ı ÷˘ ·ÎÕ ·ÕΉ ¿fl˘. ±‹ı ·ÎÕ
…ı‰Î … ◊¥ …‰_ Ωı¥±ı ±ıfiı. Ë_ ÷˘ ËÎ◊ Œıfl‰_, fl‹ÎÕ<_, ⁄‘_ › ¿v_.     fiÎ ·ÕΉ̱ı, ≠ı‹ ¿fḻı.
±ıÀ·ı ±ıfiı CÎıfl ±Î‰ı fiı, ¿˘·ı…‹Î_◊Ì »^ÀÌfiı ±ıfiı CÎıfl ±Î‰ı ÷˘
±Î‰‰Îfi_ ±ıfiı ‹fi ◊¥ Ω›. ±fiı ±ËŸ CÎıfl ≠ı‹ fiÎ ÿı¬ı ±ıÀ·ı ⁄ËÎfl          ≠ë¿÷ν — ±ı …flÎ Á‹…HÎ ’ÎÕ˘fiı ÿÎÿÎ, ·ÎÕ ·ÕΉÎfi_ ±fiı ≠ı‹
≠ı‹ ¬˘‚ı. fiÎfiÎ ⁄΂¿˘ ≠ı‹ ¬˘‚ı, ’ˆÁÎ ¬˘‚÷Î fi◊Ì, ±ıÀ·_ K›Îfi       ¿fl‰Îfi_. ⁄‘_ …flÎ ÿά·Î ±Î’Ìfiı Á‹Ω‰˘.
flάΩı.                                    ÿÎÿÎlÌ — ±flı, ±ı¿ ‹ÎHÎÁı ÷˘ ±ı‹fiÎ ⁄Î⁄Îfiı ±ı‰˘ ÿ⁄ÎT›˘,
                                    ±Î‹ »Î÷̱ı. ⁄ı ‰Ê˝◊Ì ¤ı√˘ ◊›˘ Lˢ÷˘, ±fiı ¨«¿Ìfiı ±Î‹
122                     ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl  ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                  123

ÿ⁄ÎT›˘ ! ÷ı ’»Ì ⁄Î⁄˘ ¬Ò⁄ ÿ⁄Î¥ √›˘, ±ıÀ·ı ±ıfiı ’»Ì »^À¿˘ fiÎ          ≠ë¿÷ν — ÷ıfl ‰Ê˝fi˘.
flè΢, ±ıÀ·ı ⁄«¿<_ ¤flÌ ·Ì‘_. ±Î flÌ÷ »ı ±Î ÷ı ?! ±Î ·˘¿˘fiı ÷˘         ÿÎÿÎlÌ — Œ˘À˘ ‹Î_√Ì √›˘, ’V÷¿ ±Î’˘. ’V÷¿ ±ÎM›_. ’V÷¿
⁄Î’Î ◊÷Î_ fiËŸ ±Î‰Õ÷_ !                        ±ıHÎı ‰Î_E›_ ¬v_ ’λ\_ ±Î…ı ! ’»Ì ±Î‰÷Ì ‰¬÷ı › ‹fiı Ωı Ωı ¿fl÷˘
   ≠ë¿÷ν — ±fiı ≠ı‹‰Î‚˘ Â_ ¿flı ? …ı ≠ı‹‰Î‚˘ ˢ›, ±ı Â_ ¿flı ?    Ë÷˘. Œ˘À˘ ·ı ·ı ¿fl÷˘ Ë÷˘. ±ı ⁄_‘Î¥ √›˘, ‹ÎflÌ ΩıÕı ⁄_‘Λ˘. ±ıÀ·ı
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÷ı ËÎ◊ Œıfl‰ı ±Î‹ ÷ı‹. √ηı À’·Ì ‹Îflı, ±Î‹     ⁄ËÎfl ≠ı‹ ¬˘‚ı fiËŸ, ‹ÎflÎ Œ˘À΋Î_◊Ì ≠ı‹ ±Î‰Âı ±ıfiı. ≠ı‹◊Ì …
÷ı‹ ¿flı ±fiı ±ıfiı ’λ‚ ·¥fiı ±Î‹ …flÎ ¬¤˘ Ã˘¿ı, ±ı‹ ¬Â ¿flı.       …√÷ ∞‰Ì flèÎ_ »ı ±fiı ±Î’HÎÎ ·˘¿ ‹Îflı ¬flÎ_ »˘¿flÎ_fiı ?! ⁄̉ÕΛ
±ıfiı ±Î‹ ÿ⁄Î‰Ì ÿı‰Îfi_ ?! ’»Ì ±ı Ï⁄«Îfl˘ √_√‚Λ ±ıÀ·ı ⁄«¿<_       ⁄̉ÕΛ ¿flı ! ±y· ‰√flfi˘ »\_ ±fiı ±Î ‹˘ÀÎ_ ±y·‰Î‚Î ! “Ωı⁄”
¤flÌ ·ıfiı ! fiÎ ¤flÌ ·ı √_√‚Λ ±ıÀ·ı ? ÷‹ÎflÎ ⁄Î⁄αı ⁄«¿<_ ¤›*      ÷˘ ‹‚÷Ì fiΠˢ› ±fiı ±y·‰Î‚Î ±ÎT›Î ! ±ı‹fiı ±ı‹fiÎ_ ÁÎÁ
Ë÷_ ?                                 ·œ÷Πˢ›. ±ı ÷˘ ¿˘HÎ ¿ËÌ Â¿ı ? ‹ÎflÎ …ı‰˘ ¿˘¥ ·¬fiÎfl fiΠˢ›,
   ≠ë¿÷ν — ‹ıÓ ±ı‰_ fi◊Ì ¿›* ¿˘¥ Ïÿ‰Áı.              ÷ı Ë_ ¿ËÌ Â¿<_. ⁄Î¿Ì ÷‹fiı ·œfiÎfl ˢ› ’λ‚ ÷˘ ÷‹ı ÂÌ flÌ÷ı ¿ËÌ
                                   ¿˘ ?! ÷‹fiı ‰Î÷ Á‹Ω› »ı, ±Î ¿Î‹ ·Î√Âı ?
   ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ÁÎv_ ! ÿ˘œ ‰Ê˝fi˘ »˘¿fl˘ ¿ËıÂı, “ÿÎÿÎ, ‹Îflı
fl‹‰Î ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ±Î‰‰_ »ı.” I›Îflı Ë_ ¿Ë_, “ËÎ.” ÂÎ◊Ì ÿ˘œ ‰Ê˝fiÎ       ±fiı »˘¿flÎfiı ÷˘ ‹Îfl¢ … fiËŸ. ¿˘¥ ¤Ò·«Ò¿ ◊Λfiı, Á‹…HÎ
»˘¿flÎfiı ‹ÎflÌ ΩıÕı ⁄Ì¿ fiËŸ ·Î√÷Ì Ë˘› ?                 ’ÎÕ‰ÎfiÌ …wfl ±fiı ‘Ì‹ı flËÌfiı ‹Î◊ı ËÎ◊ Œıfl‰Ì ±fiı Á‹…HÎ
                                   ’ÎÕ‰ÎfiÌ …wfl. ≠ı‹ ±Î’ı I›Îflı »˘¿v_ ÕÎèÎ_ ◊Λ.
   ≠ë¿÷ν — ¿Â˘ ±Ëo¿Îfl fiÎ ‹‚ı ÷‹fiı ±ıÀ·ı.
                                      ±Î ÷˘ ±‹ı ’һ̱ı, ÷ÎflÎ ’M’Î ¿ı‰Î »ı ? I›Îflı ¿Ëı, …‰Î ÿ˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±Ëo¿Îfl fiËŸ ±ıÀ·ı ≠ı‹ ·Î√ı !
                                   fiı, ’M’ÎfiÌ ‰Î÷ ! ÷ı ‹Ò±Î, ±ı¿ ÷˘ ’M’˘ ◊›˘ »\_, »˘¿flÎfiı µ»ıfl‰˘
   ≠ë¿÷ν — ËÎ.                          fiΠˢ› ?! »˘¿flÎfiı ‹Îfl‰Î ’HÎ.... ±I›Îflı Ë_ ‹˘ÀÌ ™‹flfiÎ_fiı ‹Îv_fiı,
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÕ…VÀı⁄· ◊Λ. ¬flÌ ‹Ω ±Î‰ı. »˘¿flÎfiı, ÿ˘œ        ÷˘ ±ıfiı flÌÁ fiËŸ «œ÷Ì, ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ≠ı‹◊Ì ‹Îv_ »\_. ÷‹Îfl΋Î_
‰Ê˝fi˘-⁄ı ‰Ê˝fi˘, ’Î_« ‰Ê˝fi˘, ⁄‘Î_ › fiı ‹Ω ±Î‰ı. »˘¿fḻ˘fiı Ë™      ≠ı‹ ˢ› fiËŸ. ÷‹Îfl΋Î_ ≠ı‹ … @›Î_◊Ì ·Î‰ı ? ≠ı‹‰Î‚˘ ‹ÎHÎÁ ¿˘¥
‹Ω ±Î‰ıfiı ! Ë_ ÷˘ ’_ÿfl ‰Ê˝fiÌ »˘¿flÌ Ë˘› ÷˘ › Ë_ ¿Ë_ ÷ıfiı, ¿ı      Ωı›ı·˘ ? @›Î_ Ωı›ı·˘ ?
¿ı‹ ’ˆHÎ÷Ì fi◊Ì ? ’ˆHΉ΋Î_ ÷fiı Â_ fi¿ÂÎfi »ı ±ı ⁄‘_ ±ıfiı Á‹Ω‰_,        ±Î »˘¿flÎfiı Ë_ ‹Îfl ‹Îfl ¿v_ »\_ fiı, ÷˘ › ¬Â ◊Λ »ı ±fiı
±ıfiÌ Ëflı¿ ⁄Î⁄÷, ÷ıfiÌ ±ÎµÀÁÎ¥Õ-≥fiÁÎ¥Õ ‰Î÷ ¿v_, ÷ı › ±ıfiÌ        ÷_ ‹Îfl Ωı¥±ı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ÷Îfl΋Î_ ±Ëo¿Îfl »ı, ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ±Ëo¿Îfl
‰Î÷ ¬S·Ì ¿flı. ÷ı… ‹Îv_ Ωı¥ ·Ì‘_, ±Î_¬˘‹Î_ ‰Ì÷flÎ√÷Î Ωı¥. ·˘¿      ΩB≤÷ ◊Λ. ‹Îfl΋Î_ ≠ı‹ »ı, ±ıÀ·ı ±ıfiı ≠ı‹ ΩB≤÷ ◊Λ. ±ı ÷˘ Ë_
÷˘ fi◊Ì ¿Ëı÷Î ¿ı ±Î_¬˘‹Î_ ÷˘ ÁÎ’˘·Ì›Î fl‹ı »ı ! ‰Ì÷flÎ√ ’vÊ Ë˘›     √‹ı ±ıÀ·_ ‹Îv_ ÷˘ › ‹fiı ¿Â_ fiΠˢ›, ‹ÎflÌ µ’fl ¬Â ◊¥ Ω›.
÷˘ › ¿ËÌ ÿı !!                            ¿ÎflHÎ ¿ı Ë_ ≠ı‹◊Ì Ωı™ »\_ ±fiı ÷Îfl΋Î_ ÷˘ ±Ëo¿Îfl ¤flı·˘ »ı ±ıÀ·ı
   ±ı¿ »˘¿flÎı ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Õ‘˘ … ¿·Î¿ ‰Î÷«Ì÷ ¿flÌ ËÂı. ÷ı       ’»Ì ÷ı »˘¿fl΋Î_ ±Ëo¿Îfl Ω√ı ±ıÀ·ı ⁄ıfi˘ ±Ëo¿Îfl ·Õı ’»Ì, “±Î‰Ì
’V÷¿ ‹Î_√Ì √›˘. ¿Ëı »ı, ÷‹Îfl˘ Œ˘À˘ ±Î’˘. ¿ıÀ·Î ‰Ê˝fi˘ »˘¿fl˘      Ω” ¿ËıÂı.
Ë÷˘ ?                                    ±fiı ÷‹ı ±ıfiı ±ı¿ À’·Ì ‹Îfl˘ ÷˘ ±ı flՉΠ‹Î_ÕÂı, ±ıfi_ Â_
124                     ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl  ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                   125

¿ÎflHÎ ? ±ıfiı ‰ÎB›_ ÷ı◊Ì ! fiÎ, ±ıfiı ‰ÎB›Îfi_ ÿ—¬ fi◊Ì. ±ıfi_ ±’‹Îfi    ±ı … ΩHÎı, ¿Ëı‰Î› fiËŸ fiı ÁËı‰Î› fiËŸ. ±Î…fiÎ …\‰ÎÏfi›Î_±˘
¿›* ÷ıfi_ ±ıfiı ÿ—¬ »ı. ±Î …√÷ı ≠ı‹ ÂOÿ … Ωı›˘ fi◊Ì. ¿o¥¿ ≠ı‹      ‹ÎÀıfi˘ flV÷˘ ±‹ÎflÌ ’ÎÁı »ı. ±Î ‰ËÎHÎfi_ Á¿Îfi ¿¥ flÌ÷ı ·ı‰_ ÷ı
Ωı›˘ ˢ› ¿˘”¿ …B›Î±ı, ÷˘ ‹‘flfi˘ ≠ı‹ ËÂı. ÷ı › ¿o¥¿ ≠ı‹ !        ±‹fiı ‹ËŸ◊Ì … flV÷˘ ‹‚ı »ı. ‹ÎflÌ ’ÎÁı ≠ı‹ ±ı‰˘ µI’Lfi ◊›˘ »ı
   ≠ë¿÷ν — ÷ı › ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı fiı ¿ı ÷_ ‹Îfl˘ ⁄΂¿ »ı.      ¿ı …ı ‰‘ı fiËŸ fiı CÎÀı ’HÎ fiËŸ. ‰‘CÎÀ ◊Λ ÷ıfiı ±ÎÁ„@÷ ¿Ëı‰Î›.
                                   …ı ‰‘CÎÀ fiÎ ◊Λ ÷ı ’fl‹ÎI‹-≠ı‹ »ı. ±ıÀ·ı √‹ı ÷ı ‹ÎHÎÁ ‰Â ◊¥
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı › »ı ÷ı ±ÎÁ„@÷fi_ … V‰w’ »ı. ’HÎ ≠ı‹ ¿o¥¿      Ω›. ‹Îflı ¿˘¥fiı ‰Â ¿fl‰Î fi◊Ì, »÷Î_ ≠ı‹fiı ÁË ¿˘¥ ‰Â flèÎÎ ¿flı
ÿı¬Î÷˘ ˢ›, Ïfi‹˝‚÷Î ¿o¥¿ ÁΑÎflHΠˢ›, ÷˘ “‹‘fl”fiÎ_ ≠ı‹‹Î_ ˢ›     »ı. …ıfiı ÁΫ˘ ≠ı‹ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı fiı, ±ı Ωı‰Î fiËŸ ‹‚ı. ≠ı‹ …√÷ı
»ı, ⁄Ì∞ ⁄‘Ì ±ÎÁ„@÷±˘ »ı. ±fiı …ıfiÌ ’λ‚ ‹fiı ¿Î‹ ·Î√Âı,         Ωı›˘ fi◊Ì. ¿˘”¿ Œıfl˘ iÎÎfiÌ ’vÊ ¿ı ¤√‰Îfi ˢ› I›Îflı ≠ı‹ ÿı¬ı.
»˘¿flÎ_ ‹˘ÀÎ_ ◊¥fiı «Î¿flÌ ¿flÂı, ±Î‹ ¿flÂı, fi΋ flάÂı. ±ı ⁄‘Ì       ≠ı‹‹Î_ ‰‘CÎÀ fiΠˢ›, ±fiÎÁ„@÷ ˢ›. ±ı … ≠ı‹, ±ı iÎÎfi̱˘fi˘
±ÎÁ„@÷±˘ ⁄‘Ì.                             ≠ı‹ ±ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı.
   ≠ë¿÷ν — ‹‘flfiÌ Ωı ±Î ≠‹ÎHÎı Ë¿Ì¿÷ ˢ›, ÷˘ Ï’÷Î∞fi˘                    vvvvv
¿ı‰˘ ¤Î√ ˢ›, ±Î ≠ı‹....
   ÿÎÿÎlÌ — Ï’÷Î∞fi˘ CÎÎÀ‰Î‚˘ ≠ı‹. ‹Îv_ fi΋ ¿Îœı ±ı‰˘ »ı,
¿ËıÂı. ±ı¿ ‹Îfi˘ ±ı¿·˘ ÁËı… ≠ı‹, ÷ı › ÁËı… … ’λ˘. ÷ı › ‹fi‹Î_
ˢ› ¿ı ‹˘À˘ ◊Âı, ‹ÎflÌ «Î¿flÌ ¿flÂı ±fiı lΩ ÁflΉÂı ÷˘ › ⁄Ë
◊¥ √›_ ‹Îv_. ±ı¿ ·Î·« »ı, ¿o¥ ’HÎ ±ıfiÌ ’λ‚ ·Î·« »ı I›Î_
≠ı‹ fi◊Ì. ≠ı‹ ±ı ‰V÷ … …\ÿÌ »ı. ±I›Îflı ÷‹ı ±‹Îfl˘ ≠ı‹ Ωı¥ flèÎÎ
»˘, ’HÎ Ωı Á‹…HÎ ’Õı ÷˘. ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ «Ì… ‹fiı ¬’÷Ì fi◊Ì,
÷‹ı ·Î¬˘ ÕΘ·fl ±Î’˘ ¿ı ·Î¬˘ ’εLÕ ±Î’˘ ! ±Î¬Î …√÷fi_ Á˘fi_
±Î’˘ ÷˘ ‹Îflı ¿Î‹fi_ fi◊Ì. ±Î¬Î …√÷fiÌ VhÎÌ Á_⁄_‘Ì ‹fiı ω«Îflı
fiÎ ±Î‰ı. Ë_ ±Î ÂflÌfl◊Ì …\ÿ˘ flË_ »\_, ’Õ˘ÂÌ ÷flÌ¿ı flË_ »\_. ±Î
ÂflÌfl◊Ì …\ÿ˘, ’Õ˘ÂÌ “ŒVÀÛ fiı⁄fl”.

        fi CÎÀı-‰‘ı, ’fl‹ÎI‹-≠ı‹ ÿÎÿ΋Î_;
        fi Ωı‰Î ‹‚ı ±Î… ¿˘¥ M›Îÿ΋Î_!

   ±Î …√÷fiı Á‘Îfl‰Îfi˘ flV÷˘ … ≠ı‹ »ı. …√÷ …ıfiı ≠ı‹ ¿Ëı
»ı ÷ı ≠ı‹ fi◊Ì, ÷ı ÷˘ ±ÎÁ„@÷ »ı. ±Î ⁄ı⁄Ì ’fl ≠ı‹ ¿fl˘, ’HÎ ÷ı
M›Î·˘ Œ˘Õı ÷˘ ≠ı‹ flËı ? I›Îflı ÷˘ Ï«œÎ›. ‹ÎÀı ±ı ±ÎÁ„@÷ »ı. »˘¿flÎ_
≠ı‹ ¬˘‚ı »ı, ’HÎ ≠ı‹ ÷ı‹fiı ‹‚÷˘ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı‹fiÌ ‹U¿ı·Ì

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:3
posted:5/19/2010
language:Finnish
pages:22