Docstoc

02 index

Document Sample
02 index Powered By Docstoc
					                  ±fiø‹ÏHοΠ                    ŒflΩı ⁄Ω‰÷Î √Ï÷ ⁄_‘!            flÎ… «·Î‰÷Î_ fi ±Î‰Õ›_¤fl÷fiı;
                                           ±_ÿflfiÎ ¤Î‰ ÁÎ◊ı Á_⁄_‘!       43   fl΋ı ±Îÿ½ flÎF› ÿÌ‘_ …√÷fiı!      70
                                                                 fi ⁄˘·Î›, »˘¿fl˘ fi◊Ì ‹Îfi÷˘?
                                           (3) fi {CÎÕΛ ⁄΂¿˘fiÌ ËÎ…flÌ‹Î_..      fi◊Ì ⁄Î’ ÷flÌ¿ı »Î…÷˘!          74
                                           ±Î…ı fiÎfi_ ¿<À<_⁄ »÷Î_ › Ï«_÷Î;       ÂÌ·‰Îfi, ÂÌ· Á_V¿Îflı;
(1) ÏÁ_«fi Á_V¿ÎflfiÎ_...            (2) ŒflÏ…›Î÷‹Î_ √ΉÎfi_ Â_ ?        ‹Î-⁄Î’fi_ Ωı¥ »˘¿flÎ_ Â̬÷Î!     46   ‰ÎCÎ ’HÎ I›Î_ Á·Î‹˘ ¤flı!        76
Á_V¿ÎflÌ Ë˘› ÷ı … ÁŸ«ı Á_V¿Îfl!        ‰ÌI›Î_ ‰flÁ˘ ‰ı√fi ‰ıÓœÎfl‰Î‹Î_;      ⁄΂¿˘ ‹Î-⁄Î’fiÎ {CÎÕÎfiÌ ¿flı fi˘Ó‘!      iÎÎfiÌ ¿_ÕÎflı ‹ÒÏ÷˝!
‹Î⁄Î’fi˘ ≠ı‹ fi …‰Î ÿı ⁄ËÎfl!       1  ¿Î_ÿÎ-⁄ÀοÎfiÎ ¤Î‰ı ‰ı«Î‰Î‹Î_!    27  L›Î› „@÷◊Ì √fiı√ÎflfiÌ ¿flı ¢‘!   47   ŒÎ‘fl˘fiı ±Î’ı ’ÒÏ÷˝!          77
‰Î÷ΉflHÎfiÌ ±Áfl ⁄√ÎÕı »˘¿flÎ_;         ŒflΩı ⁄‘Ì »ı ŒflÏ…›Î÷!           ·œ˘, ’HÎ ±ı¿Î_÷‹Î_, fiÎ »^À¿ı;       »ÎÁ̛΋Î_◊Ì Á˘ À« ⁄fiΉı ÿÎÿÎ!
‹Î⁄Î’ı ∂¬ıՉΠÏÿfiflÎ÷ Œ˘÷flÎ!       3  fiÏË ÷˘ ¬Î¢ ÁËfiÌ ·Î÷!        28  ÿı¬ı, ⁄΂ ’Õı ±Î_ÀÌ ÷ı … {À¿ı!   49   ÷’‰ı Á˘fiÎfiı, ’HÎ ±_÷ı ŒÎ›ÿÎ!     79
‘‹˝ Â̬‰ÎÕı, ‘‹˝ V‰w’ …ı ◊Λ;        »˘¿flÎ_ ¤HÎÎT›Î_ ÷ı ÕuÀÌ ⁄εLÕ!      “’˘÷ı” … »ı Á‰˝ ÿ—¬˘fi_ ‹Ò‚;
⁄Î’fi_ Ωı¥fiı »˘¿flÎ_◊Ì Ï¬Λ!       5  ±ÎI‹Îfi˘ fiÏË, ÁH›˘ ŒflΩıfi˘ ÁεLÕ! 29
                                                                 (5) Á‹Ω‰‰Î◊Ì Á‘flı Á’h΢...
                                           CÎıfl ¿« ¿« ¿flÌ, ¤˘Ó¿ı ÂÒ‚!     51
‹Î-⁄Î’, ‹ÎV÷fl˘ ’՛Π¿‹ÎHÎÌ‹Î_;        ŒflΩı «Ò¿‰Ì ÷ı, fi ⁄÷ΉΛ √HÎÌ;      ‹Î-⁄Î’fi_ ·Bfi∞‰fi Ωı¥!            »˘Õfiı ÷ı ‰œÌfiı µ»ıflΛ?
fi◊Ì ’ÕÌ, ‹ÎÁÒ‹ Â_ ¿flÂı Ï…_ÿ√ÎfiÌ‹Î_?!  7   ¬˘‚ ‹fl∞›Î÷ fiı, ·ı ±Î ¤‰ ·HÎÌ!    29  ’ˆHΉÎfiÌ T≤ÏkÎ ›‰Î‰√ı˝ ¬˘¥!    52   ≠ı‹◊Ì ’ÎH΢ ’HÎ ’ÌC΂Λ!       83
±Î…fiÎ_ »˘¿flÎ ¤HÎı, ’HÎ fi √HÎı;        ŒflÏ…›Î÷‹Î_ ÂÌfl’Ή ÂÎfi˘?         ‹_{‰H΢ ’flÿı‹Î_ ⁄΂¿˘ ‹ÎÀı;        ±ÎI‹iÎÎfi ÁÎ◊ı ¬’ı T›‰ËÎfl iÎÎfi!
±ı¿Î_√Ì Ï«hÎ ¤HÎ÷fl‹Î_, fi‰Ì Â_ ·HÎı!   8  Á‹¤Î‰ı ¿fl Ïfi¿Î· ÷˘ ÷_ ÂÎH΢!    30  ⁄΂¿˘ ’HÎ ‹_{Λ ⁄ı ¿S«fl˘fiÌ ‰ÎÀı!  53   ÂÎ_Ï÷ ‹ÎÀı ⁄L›_ ÷ı T›‰ÏV◊÷ ΩHÎ!    90
»˘¿flÎ_±˘ ¤Îfl÷‹Î_ ¤HΉΠ‹Ò¿Î›?        Á¬ ±ÎM›_ ÷ı Ïø›Î ◊¥ ŒflÏ…›Î÷,                            ¬Ì·ı √·Âfi, ÷_ Ωı ⁄fiı ‹Î‚Ì!
‹Î-⁄Î’, »˘¿flÎ_fiÎ ‰÷˝fi◊Ì ‹_{Λ!     10  ±Î’‰Îfi˘ ¤Î‰ ¿›˘˝, ÷ı ‹flÏ…›Î÷!    31
                                           (4) ±fi˚ÁÏÀ˝ŒÎ¥Õ ŒÎ‘Á˝ ±ıLÕ ‹‘Á˝! √ÎÕÌ ¨CÎı ’ÎÀı, ·ı ≠ı‹◊Ì ‰Î‚Ì!          92
‹Î-⁄Î’ ÷’◊Ì ∞‰ı ÷˘ Á_V¿Îfl ÁŸ«ı;       «ı÷Ìfiı «Î· ’Ëı·ı◊Ì »˘¿flÎ_ Á_√;      ⁄Î’ ◊¥fiı ’՛Π»˘¿flÎ_fiı ‹Î◊ı;        Á‘flı·˘ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î›?
ÿÎw-‹Î_Á ·ı÷Î Ωı¥fiı ⁄΂¿ œŸ«ı!     15  ‹ı· CÎη‹ı·, fiÏË ÷˘ ¬ı·ÎÂı …_√?   32  ¿fl ’ÒflÌ Œfl…, flÎ¬Ì ‘‹˝fiı ÁÎ◊ı!   57   ‰œı ÷˘ ’HÎ ≠ı‹ ÿı¬Î› !         94
‹Î Ï‰Ë˘HÎÎ ≠I›ı ⁄fi ±Îÿ½ Ï’÷Î;        ¤HÎÎ‰Ì ‘_‘ı ·√ÎÕ˘ ±ı CÎb_;        ·Î›¿fiÎ »˘¿flÎ_ ’ÒflÎ_ Á_V¿ÎflÌ;        »˘¿flÎ_ Á‘flı, ¿fl˘ ÁÎflÎ ¤Î‰;
ΩB≤÷ flËı‰_ fiı ÏÁ_«‰Ì Á_V¿ÎÏfl÷Î!    18  √Î_à flάÌ, flά˘ ‰ÕÌ·’b_!      34  ’ÒF› ƒÏWÀ flÎ¬Ì ‹Î-⁄Î’ ’fl ‰ÎflÌ!   61   ωŒflı ≠¿ÚÏ÷ Ωı ¿fl˘ ÿ⁄Ή!        94
⁄Î’fiÌ ‹Ò_» ¬ıÓ«ı I›Î_ ¿fl ÕÌV¿flı…;      ‹÷¤ıÿ ◊÷Î_ ’Ò‰ı˝ ◊‰_ …\ÿÎ;        ‘Ì⁄ı »˘¿flÎ_fiı …ı‹ ¿’ÕÎ_!          ÿÎwÕÌ›˘ ÿÌ¿fl˘, »÷Î_ fi Ï¿_Ï«÷˚ ¶ıÊ;
¤HΉΠ‹ÎÀı ≥fi΋, ¿fl ±ıL¿flı…!      20  ‘ÎHÎ̱˘ eÀı I›Î_ fi flËı ¬ÿÎ!     36  ±Î ÷ı ⁄Î’, √›˘ ¿Ò÷flÎ_ ¿fl÷Î_!    62   ≠ı‹◊Ì ‰‚ı, fiı ÏËÁÎ⁄ı ÂÒL› ÂıÊ!     96
’M’˘ ¿Ëı, Ωı ⁄Î⁄˘ ¬ÌÁ΋Î_ CÎηı ËÎ◊,     Á΋Îfiı fi ◊Λ ⁄Α¿ ÷ı T›‰ËÎfl;       ‹Î-⁄Î’ ÷ı ¿˘fiı ¿Ëı‰Î›?           ÿÎÿÎ √˛ıÀıVÀ ÕΘ¿Àfl ±˘Œ ‹Î¥LÕ!
‹Ò±Î, »˘¿flÎfiı «˘fl ◊‰Î‹Î_ ÿÌ‘˘ ÁÎ◊?! 21    ΩıÕı fi Ω› Ï«÷΋Î_, ±ı‰˘ ±Î Á_ÁÎfl!  38  ≠ı‹ı ‰_Ãı·Î_ › ‰Â ◊Λ!       63   ÿflı¿ ÿÿÌ˝ ’fl Áfl¬Î ¿Î¥LÕ!        98
CÎfl‹Î_ e_ŒÎÕ˘ ‹Îfl‰˘ ±ı »ı ±ÏËoÁÎ!      ‘HÎÌ-⁄΂¿˘fiÌ Áı‰Î ¿fl÷Ì;         ¿Ï‚›√‹Î_ …LQ›Î ‰Î‚‰Î ‰ıfl;         Á˘‚ ‰Êı˝ »˘¿flÎ_fiı flάı, ¡ıLÕ ÷flÌ¿ı;
fiÏË ÷˘ ‰_ÃÂı CÎflfiÎ, ›ı ⁄Î’ ¿ˆÁÎ?    23  ±HÎΩHÎı ◊Λ ≠¤fiÌ ¤„@÷!       41  ·Î‰˘ fỉıÕ˘, fi‰_ ±À¿Î‰‰Î {ıfl!   65   µ’flÌ’HÎ_ fiÏË, ÷˘ ⁄√Õı fi …flÎ_ ¿ı!   99
CÎfl‹Î_ ±Îfl÷Ì-≠Î◊˝fiÎ ÁŸ«ı Á_V¿Îfl!       ¿<ÿfl÷ ÷˘ ÁËfiı flάı flÎΩfiÌ …ı‹!      @‰Î˜·ÌŒÎ¥Õ ‹Î⁄Î’fiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·ı;    ÿÎÿαı ±Î’Ì ⁄‘Î_ ⁄Î’Îfiı «Î‰Ì;
‰Î÷ΉflHÎ◊Ì ÂÏ© ±_ÿfl ⁄ËÎfl!       24  ±yfl‹Ì Ï«_÷Î ¿flı flËı‰Î Ëı‹¬ı‹.    42  ÿÎÿÎ¥ V¿Ò·‹ı_ ÁÏÀ˝ÏŒ¿ıÀ ’Î ·ı!    68  »˘¿flÎ_fiı √HÎı ÿÎÿ˘, ÷˘ …¥Â ŒÎ‰Ì!   101


                    37                                           38
                     Ωı Ω÷ı «Ì¿fi ÷_ ¿ı ¿Î’Ì;            ’Ëı·Î_ ωʛ˘‹Î_ ˢ› «˘A¬Î_ ·˘¿;       »˘flÎ_fiı ‰œ˘ Á‹F›Î ‰√fl ≥LÁÌÕLÁ;
(6) ≠ı‹◊Ì Á‘Îfl˘ ¤Ò·¿Î_fiı!         ÷˘ … ËÎÀı˝ ¬Î‰Î ‹ÎÀı flΩ ±Î’Ì!      130  ÿÁ ‰Ê˝fiÎ_ › ÿÌ√_⁄fl, ωfiÎ fl˘¿!     157  ¤Ò·Ì √›Î_ fi‰ ‹ÏËfiÎfi˘ flıÁÌÕLÁ? 182
≠ı‹◊Ì »˘Õ‰Î_ › µ»flı ¿ÎÃÎ_;        ⁄΂¿˘fiı ‹ÌÃÎ¥fiÎ_ ‹ÎÃÎ_ ’ÏflHÎ΋;        Õ⁄·⁄ıÕ fi ÿÌÃÎ_ ⁄Î’-ÿÎÿαı;          ¿ı‹ ¿Îœı ±Î‰˘ À˘fi?
±¿‚Λı ÁËfiı ·Î√ı ‹ÎÃÎ_!      109  fiÎfiÌ ‰›ı ωʛ˘ ‹«Î‰ı ÷˘ŒÎfi!       132  ¿˘HÎ ΩHÎı ¤Îfl÷‹Î_ ’ıÃÎ @›Î ¿Î›ÿαı!  158  ‰œÌfiı ·ı fi‰Ì ·˘fi!         184
ÁkÎÎ◊Ì › «œı ≠ı‹fi˘ ’Ήfl!         ÿÒÊH΢ ÿÒfl ¿Ì‘Î_, fi‰Ì ŒıÂfifiÎ_...        fi◊Ì ‹‹÷Î ¿ı ⁄fl¿÷ ›‰Îfi˘‹Î_;          »˘¿flÎ_ …›‹˚ ’οı·Î_ «Ì¤ÕÎ_;
ËÎÀ˝ ÿı¬ı I›Î_ ≠ı‹fi˘ ÂΉfl!     111  fi¬ fiı ˢÀ· ⁄ÎflfiÎ …fiÂfifiÎ_!        133  Áfl‚÷Î fiı «˘A¬Î¥ ∞‰fi˘‹Î_!       161  ±Õ÷Î_ … ŒÎÀı ‘Ò±˘ ±˘flÕÎ_!     185
’ËÎÕ ’fl◊Ì ’◊fl˘ ’Õı;            »˘¿flÎ_ Á‘flΛ Á‹Ω‰Ìfiı;             ¿ı‰˘ Ïfi¬Î·Á ±Î…fi˘ ›‰Î‰√˝!          Â̬, »˘flÎ_fiı ·œ‰ÎfiÌ flÌ÷;
¿˘fiÎ ’fl √VÁ˘ ¿flı?         112  ãÿ› V’Âı˝ ÷ı…‰ÎHÎÌ ¬flÌfiı!        134  ÁE«Î¥‹Î_ ÷˘ ΩHÎı µ÷›ÎÙ V‰√˝!     163  fiÎÀ¿Ì ·œ‰_ fiı fiÎÀ¿Ì ≠Ì÷!      186
ÿı‰÷Îfi˘ Á_√ ÁÌ‘˘ ¿ı «ÌÏ’›Î◊Ì?       ÿÎÿÎ-≠ı‹◊Ì xÿ› ’·À˘ «˘flΩı;           …wfl »ı ›‰Î‰√˝fiı ÿ˘flfiÎflfiÌ;          ÿ—¬ ◊Λ »˘¿flÎ_fiı, ‰œ‰Î◊Ì;
¿ıÀ·Ì¿ √_«˘, µ¿ı·˘ ¿ÌÏ‹›Î◊Ì!    113  ‰Â ¿›ÎÙ ‹fifiÎ ·Î¬˘ «˘flfiı!         138  “ÿÎÿΔ …ı‰Î ¿·Î¿‹Î_ Œıfl‰fiÎflfiÌ!    164  «˘A¬_ ◊Λ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î◊Ì!     186
ÿÎÿÎfiÎ ¿èÎÎ ‹…⁄ ¿flı;           (8) fi‰Ì …fiflıÂfi, ËıS‘Ì ‹Î¥LՉ΂Ì!                              ø˘‘ ¿flı ËÌ÷ ‹ÎÀı ‹Î-⁄Î’!
⁄˘· ±ı ¿ı …ıfi˘ ±◊˝ Áflı!      115
                                             (9) ‹‘fl-ŒÎ‘flfiÌ ŒÏfl›Îÿ˘ !
                                                                   ’H›ˆ ⁄_‘Λ, fi◊Ì ±ı‹Î_ ’Î’!     187
                     ÀÌ.‰Ì.-ÁÌfiı‹Î Ωı‰Î‹Î_ ¢ ÁÎfl;         ‹˘Õ˘ ∂Ãı ÷˘ ‹Î-⁄Î’fiÌ ¿«¿«;
±l◊Ì T›@÷, fiËŸ ¬flÌ ·Î√HÎÌ;                                                      ±‰‚Î «Î·ı I›Î_ ¿fl‰Ì ’Õı À¿˘fl;
                     √_‘Î÷˘ ¿Îÿ‰, SËΛfiı ÃÎfl!         142  ¿Ëı‰Îfi_ ⁄_‘ ¿fl˘ ±ı … flV÷˘ Á«!     167
ÕˇÎ‹ıÀÌ¿ flèÎı, ¬flÌ ÁΫ‰HÎÌ!    117                                                fiÏË ÷˘ ‹Îfiı ±‹ı »Ì±ı ⁄fl˘⁄fl !    189
                     fi‰_ ’ıLÀ ’ËıflÌ Ωı Ωı ¿flı ÷¿÷΋Î_;       fl‹÷̛΂fiı ‰Î‚‰Î ¤HΉÎ;
◊Λ »˘¿flÎ_ ÁÎ◊ı ±«Ò¿ ’ZÎ’Î÷;                                                     √VÁı ◊Λ ÷ıfiÌ Á΋ı Á‹÷Î;
                     fi ¿˘” fi‰v_ Ωı‰Î_, ÁË ÁËfiÌ Ï«_÷΋Î_! 144    ›˘…fiÎ ¥fi΋fiÌ ¿Îœ˘ ∞÷‰Î!        171
±Î ÷˘ »ı ·ıHÎÿıHÎfiÌ ‰Á·Î÷!     119                                                »Î’ ’Õı iÎÎfifiÌ, fiı ‰‘ı ’ÒF›÷Î!   191
                     ÿı‰·˘¿◊Ì µ÷›Î˝ ‰Î‚»Î‰Î‚α˘!          ⁄΂¿ ÁÎ◊ı ⁄΂¿ ⁄fiÌ Ω›;
⁄΂¿˘ ÿÎÿÎfiÎ ÁIÁ_√◊Ì Á‘flı;                                                      fi◊Ì ¤Ò·‹Î_ ÿÌ¿fl˘ ¿ı ŒÎ‘fl;
                     ’H›ˆ◊Ì ⁄‘_ ’˘Â ’ÎQ›Î, fi ÿÌÃÎ_ ¬ÎÕα˘!  146  ¿ÎµLÀfl ’·Ì ‹Ò¿Ì ±ıÕ…VÀ ◊Ή!      172
Ω÷ı CÎıfl ±Î‰Ìfiı Á‘Îflı ¬À’Àı!    120                                                ·œÎ¥ »ı ’Ò‰˝¿‹˝fiÌ ŒÎ«fl!      192
                     ¤ÌÕ … ¤Î‚Ì …L‹◊Ì … …\‰Îfi˘±ı;          √ÎÕÌfi_ ’_«fl ¿flÌ, ¿ı‰_ Á_‰Îflı?
CÎÕÌ‹Î_ √VÁ˘, CÎÕÌ‹Î_ ∂»Î‚˘;                                                     ÕflΉÌfiı ¿fl‰Î Ω› ¿_Àˇ˘·;
                     fi◊Ì Ωı¥ »^À ¿Ïÿ Á_÷Îfi˘±ı! 148         ±ı‹ CΈÕÌ›Îfi_ xÿ› ÃÎflı!        176
±ı »ı ±ÎÁÏ@÷, »˘¿flÎ_fiı ‹_Ωfl˘!   121                                                ≠ı‹ ÏÁ‰Î› fi ∞÷Λ, ÕŒ˘‚!      194
                     ‰ÕÌ·˘fiÌ ¿«¿«, hÎHÎı› ¿Î‚‹Î_;          »˘¿flÎ_ ±_ÿfl˘±_ÿfl ·œı;
fi CÎÀı-‰‘ı, ’fl‹ÎI‹-≠ı‹ ÿÎÿ΋Î_;                                                    ‹Îfl ÁËı ⁄fiÌ ⁄Î’ÕÎ_;
                     ¨CÎÌ À˘’Ì, ÷˘ › ¿Ë˘, ¢¤ı ÷ÎflÎ ‰Î‚‹Î_!  149  Ωı›Î ¿flı ÷˘ … Á_⁄_‘ ⁄œı!       177
fi Ωı‰Î ‹‚ı ±Î… ¿˘¥ M›Îÿ΋Î_!    124                                                ‰ıfl ⁄Î_‘Ì ⁄fiı ÿÌ’ÕÎ!        196
                     Ëı ⁄{√˘˝, ÷‹ı Œfl˘!               …ı ’Ëı·Ì ¿flı ŒÏfl›Îÿ;
(7) “±‰‚Î_” ±Î‹ »^ÀÌ Ω›!         ¤Ò·¿Î_ ‰E«ıfi_ ±_÷fl Ëfl˘!         151                        ‹Î-⁄Î’fiÌ ‘ο ˢ› ‹ÎhÎ ±Î_¬◊Ì;
                                             ÷ı … √fiı√Îfl flά ›Îÿ!         178
                                                                   @›Îflı¿ ÿ_Õ ¿ı Á_¿˘flÌ ≠ı‹ ’Î_¬◊Ì!  196
ÿÎw V‰´ı fi ’̉Λ ¿›Îflı ›;         1921-22fiÌ Áηfi˘ ÁÎ_‘˘;             flÌÁΛ »˘v_ ÷˘ ⁄Î’ ‹_{Λ;
                     ±Î«Îfl-ω«Îfl, ’Ëıfl‰Î_-¬Î‰Î‹Î_!      152                        ‰_Ãı·Îfiı ‰Î‚˘ ‰Ì÷flÎ√÷Î◊Ì;
¬˘ÀÎ_fiÌ ≠Ï÷Ï÷ ZÎHÎı › fi ¤Ò·Î›!   126                          ⁄˘·Î‰Îfi_ ⁄_‘ ±ı … µ’Λ!        179
                                                                   fiËŸ ÷˘ Á΋˘ ◊Âı Ïfiÿ˝›÷Î◊Ì!     199
ÿÎw-‹Î_ÁÎËÎflfi_ flÌ ’ı‹Î_ Ωfi‰fl √Ï÷;     ÷ı Ωı ¶ıÊ ‰‘Îflı CΈỠ΋Î_;          ø˘‘Ì »˘¿flÎ_ ÁÎ◊ı Â_ ◊Λ?
                     ›‰Îfi˘fiı fi ’ÕÌ ¿˘¥fiÌ ÿÏfi›Î‹Î_!      154                        iÎÎfi‹Î_ Â_ ⁄fiı ÷ı …\±˘;
iÎÎfiÌfiÎ_ ‰«fi, ¬˘Â˘ ‹Îfi ‹Ï÷! 127                             ’Ëı·Î_ ’˘÷ı ⁄_‘ ¿flı ÁÿÎ ›!      181
                                                                   ÁÎ◊ı ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ‘Ò±˘!        200
fi ¬‰ÕΉ˘ ¿Ïÿ ⁄΂¿˘fiı ∫ÕÎ_;        ±Î‰Ì ±Î …fiflıÂfi ËıS‘Ì ‹Î¥LՉ΂Ì;        √VÁ˘ ¿fl˘ »˘ ¿ı ◊Λ »ı?
                     fi ‹ÎflÌ-÷ÎflÌ Ï÷flV¿Îfl ¿ı ÷fl»˘Õ‰Î‚Ì! 156                            »˘¿flÎ_ ÁΫ‰˘ B·ÎÁ ‰Ì◊ ¿ıfl;
‰‘ı ‰Ì›˝ ¿ˆÕuÎ ¿flı ωʛ˘fiÎ ¿ÌÕÎ!  129                          ±ı »ı ‰Ì¿fiıÁ ±_÷ı ÷˘ ◊Λ »ı!!     181
                                                                   ±Î »ı ¤Îfl÷fiÎ ¤Îω Ëı›fl!      204

                   39                                               40
»˘ÕÌfiı ‹Îfl‰Î◊Ì ‰‚Λ?            ¤ı√Î_ flËÌ ÁÎÁ-‰Ë ¿flı y‚ÎÀ;        ‹˘ZÎ ‹Î√˝‹Î_ Â_¿Î ⁄Ë ⁄Α¿;         ∂CÎÎÕÌ ±Î_¬ı ÁΉ‘ÎfiÌ’Ò‰˝¿ «·Î›;
’Îfl¿Ì ◊Î’HÎ, Á˘_’Ì ÿı “ÿÎÿΛ” !   205  ≠ı‹◊Ì ÁΫ‰˘ ¿flÌ …\ÿ˘ ‰Á‰ÎÀ!    234  “Á‹¤Î‰ı ¿fl Ïfi¿Î·”, Ëı ÁΑ¿!     257   ’»Ì ±◊ÕΛ ÷˘ T›‰ÏV◊÷ ‹fiΛ! 284
Á‹Ωı Â_ »ı ¿ÿfl÷fi˘ …‰Î⁄;          fi ¿fl ÿÒfl ‰Áı·Î ’hÎfiÌ ËΛËΛ;       ¿˘HÎ »˘ÕÌ fiı ¿˘HÎ ⁄Î’?           ⁄Î’ ¤HÎΉı ÿÌ¿fl˘ ∂ÕΉı;
⁄Î’ ¿flı ‹…^flÌ fiı ÿÌ¿fl˘ fi‰Î⁄!    207  Á¬Ì ÁË CÎıfl fi ·√ÎÕ ·Î›!      235  fiÎÀ¿fiÎ_ ’Îh΢ fi ¿˘” ÁΫ!      258   ÂÎH΢ ÷˘ T›Î… ÁÎ◊ı ∂CÎflΉı!   286
‹Îfiı, ⁄äÎfiÌ ⁄Ï© ⁄Ëıfl ‹ÎflÌ;         »˘¿flÎ_ ’flÿı ‰Áı fi √‹ı ⁄Î’fiı;      (11) ‰ÎflÁ΋Î_ »˘¿flÎ_fiı ¿ıÀ·_ ?       √ÎÿÌ ‹ÎÀı ⁄ÎÿÂÎˢ ‹Îfl÷Î_ ⁄Î’fiı;
÷˘ › ≠ı‹◊Ì ÷˘ Á_⁄_‘ Á‘ÎflÌ!     211  ZÎıhÎ-¿Î‚fiı ±Î‘Ìfi Á_Ωı√ ‹Î-⁄Î’fiı! 236                        ÿÒ‘ ’Î¥fiı µ»ı›Î˝ CÎflfiÎ_ ÁÎ’fiı! 287
Á΋_ »˘¿flÎ_ ±Î’ı ‰HÎ÷˘S›_!         Á÷›√‹Î_ CÎfl ±ıÀ·ı ¬ı÷flÎ_ ±ı¿ V‰¤Î‰Ì;   »˘¿flÎ_ ‹ÎÀı ‰Î’›Ù, fi ⁄_‘Λ ¤Î◊_;      CÎfl‹Î_ ‰Î’›Î˝ ÷ı …wflÌ √HÎΛ;
fi˘_‘ … fi flά˘ √‹ı ÷ı ⁄˘S›_!     212  ¿Ï‚›√‹Î_ CÎfl ⁄√Ì«˘ ≠¿ÚÏ÷±˘...   238  ’Îfl¿Î ‹ÎÀı ‰Î’flı ÷ı ’H› ÁΫ_!    259   ¨«_ @›Îflı? ’Îfl¿Î_ ‹ÎÀı ‰’flΛ!  288
V‰÷_hÎ÷Î ±Î’Ì ‰ÎY›˘ ÁI›ÎfiÎÂ;        ·Î‰ı·Î Á_V¿Îflfi_ ‹ÎhÎ ¿fl ÏÁ_«fi;      ±ÎI‹Î ‹ÎÀı ¿flı, ÷ı ¬fl˘ V‰Î◊˝;        ±Î…fiÎ ›‰Îfi˘ fi flάı ±ÎÂ;
¤Ò· Á‘Îfl˘ ˉı, flÎ¬Ì Ë‚‰ÎÂ!     214  fi ±’ıZÎÎ, fi ‰œ, fi ¿fl ÷_ ’Ÿ…HÎ!  240  ÷ı ÏÁ‰Î›fi_ ⁄‘_ ’flÎ◊˝!        261   Ω÷ ¿‹Î¥ ’fl ±Î‘Îfl ¬ÎÁ!      288
Â_ ⁄ı⁄Ìfiı Á‘Îfl‰Ì »ı ¿ı;          ⁄Î’ ·˘¤Ì fiı ÿÌ¿fl˘ fi˘⁄·;         ¤HÎΉ˘ ’ˆHÎΉ˘ ‘_‘ı ·√ÎÕ˘;         ‹Î√ı ’ˆÃHÎ, ±Î’‰Ì ¿ı fiËŸ?
¿Â_ ±˘’flıÂfi ¿fl‰_ »ı?        216  ≠¿ÚÏ÷ ±˘‚¬Ìfiı ¿fl ·ı‰·!      241  ⁄οÌfiÎ_ “‰ÎÀ¬«Ì˝” ¿Î…ı ¤ı·ÎÕ˘!   262   Á_Ωı√ ≠‹ÎHÎı ¿fl‰Ì ÁËÌ!     289
fi «·Î‰Î› ±Î’HÎÌ ƒÏWÀ◊Ì ¿˘¥fiı;       fiÁ˝flÌfi˘ ¿˘Á˝ ¿flÌ µ»ıflı »˘Õ‰Î_;      ‹˘À˘ ‰ÎflÁ˘ ⁄fiΉı ÿÎwÏÕ›˘;          CÎfl…‹Î¥◊Ì ¤Îflı ŒÁ΋HÎ;
‰Ì÷flÎ√◊Ì Ï‰v© »ı ¿Ëı ÿÎÿÎ Ωı¥fiı! 217    »˘¿flÎ_ µ»ıfl˘ ±ı‹ ‹Î_Õ˘ ω«Îfl‰Î!  244  Á_V¿Îfl, ¤HÎ÷fl … ¬fl˘ wÏ’›˘!     263   fi ¿Ëı‰Î›-ÁËı‰Î›-±◊Õ΋HÎ!    289
fi ¿’Λ ⁄Ή‚Ì›˘ CÎHÎ◊Ì!           Á‹Ω‰fiÎfl˘ ÏfiV‰Î◊˝ CÎÀı;          ‘_‘ı ·√ÎÕ ÿÌ¿flÎfiı ·¥ T›Î…ı;
                                          Â̬ ⁄˘‘¿‚Î ÿÎÿÎfiÌ Á¬ ¿Î…ı!     266   (12) ‹˘ËfiÎ ‹Îfl◊Ì ‹›Î˝ ±fi_÷̉Îfl!
¿’Λ ±ı ÷˘ ¿fl÷fiÌ ¿‚◊Ì!       219  Á‘flı·˘ … Á‘ÎflÌ Â¿ı!        245
¤˘√‰ı ÷ıfiÌ ¤Ò· ±ı L›Î›;                               ⁄ˆflÌ »˘¿flÎ_fiı @›Îflı¿ ¤ÌÕ ÿı¬ÎÕ˘;      fi ◊Λ ÿÌ¿fl˘ ¿Ïÿ Á√˘;
                      (10) Â_¿ÎfiÎ_ ÂÒ‚ !            fiËŸ ÷˘ ‰_ÃÂı fiı ¿flÂı ¤ı·ÎÕ˘!    269   ÿıË ’HÎ ±_÷ı ÿı »ı ÿ√˘!     291
ÿÎwÏÕ›˘ ÿÌ¿fl˘ fi◊Ì ±L›Î›!      222
                      »˘ÕÌ ’fl Â_¿Î, ‹ÎflÌ fiάı Ω÷fiı;      Ωı ’ˆÁÎ ΩıÕı ·¥ …‰Î÷Πˢ÷;         hÎHÎ ¿·Î¿ ·œı I›Î_ eÀı ÀıÀ˘;
‰ËfiÌ √΂˘ ¿Îfi◊Ì Ω› Á_¤‚Î¥;
                      Â_¿Î ’Õ÷Î_ … ‹Ò‚◊Ì ¿Îœfiı!     248  ÿı‰_ ¿flÌfiı ’˘À·_ ·ı÷ ⁄ˢ÷!     271   fi Á_CÎΛ ’Õı ⁄Î’◊Ì »^À˘!    293
¤Î_√˘ ¤Ò·, I›Î_ Ë÷Î … fiËŸ ¿flÌ!   223
                      »˘ÕÌ fiÎÁÌ √¥ ’flfiÎ÷‹Î_;          »˘¿flÎfiı ±Î’‰_ ’©÷Áflfi_ ‰Ì·;         »˘¿flÎ_ ≠I›ı »ı µ»Ìfi_ Á¬;
»˘¿flÎ_ ΩıÕı ¿fl˘ ÕËÎ’HÎ◊Ì “ÕÌ·Ÿ√”;
                      V‰Ì¿ÎflÌ ·ı fiÏË ÷˘ ±Î’CÎÎ÷‹Î_!   249  ·˘¿ÏË÷‹Î_ ‰Î’flÌ, ·ı ±˘‰flÕˇÎNÀfi_ flÌ·! 272  flÌ-’ı ¿fl‰ÎfiÎ_ ¤˘√‰Ìfiı ÿ—¬!   293
fiËŸ ÷˘ ¿flÂı ±ı ËÎÀ˝fi_ “ÕˇÌ·Ÿ√”!   224
                      ¿˘·ı∞›fi »˘ÕÌ ’fl ¿flı Â_¿Î;        fi Á˘_’Λ ’Ëı·ı◊Ì ⁄‘Ì Ï‹·¿÷;         ’√ ’ˢ_«÷Î Á‘Ì »˘flÎ_ ’Î_ÁflÎ_;
»˘¿flÎ_◊Ì ⁄√Õı ÷˘ ›, fi ¿fl ¶ıÊ;
                      “»˘Õ” ±ı, ›Îÿ ¿fl ÿÎÿÎ¥ Õ_¿Î!   250  ·Î«ÎflÌ fiı Ãı⁄Î_ ‹‚ı, ΩHÎ Ë¿Ì¿÷!   274   ’»Ì ⁄fiΉı ⁄Î’fiı ⁄ËΉflÎ_!    295
iÎÎfi◊Ì µ¿ı·˘ ÏËÁÎ⁄˘ ±_÷ı Ïfi—ÂıÊ!  227
                      ¿Î‚∞ ·˘, ’HÎ Â_¿Î fi ¿flΛ;        flά ·√΋ ËÎ◊‹Î_ ±ı ⁄Lfiıfi_ ËÌ÷;       …ıÀ·˘ ‹˘Ë ËÂı »˘¿flÎ_ ‹ÎÀı;
√Ò_« ’Õ÷Î_ … ¿fl˘ ÷’ÎÁ ‹ËŸ;
                      ±ÎÁÏ@÷◊Ì ‹Ï@÷ ±ı … µ’Λ!     251  ‰¬÷ ’Õı I›Îflı ¬ı_« ±ı ¬flÌ ≠Ì÷!   275   ‹Îfl ÷ıÀ·˘ … ’Õı T›Î… ÁÎ◊ı!   295
flά …\ÿ˘ √Ò_«Î›˘ “Ë_” fiËŸ!     229
                      »˘ÕÌ ‹˘ÕÌ flÎhÎı ±Î‰ı CÎıfl;        ‰Ì· ¿fl‰_ T›‰ËÎfl◊Ì;             ‹˘Ëfiı ·Ì‘ı ·Î√ı ‹ÌÃ˘ Á_ÁÎfl;
fi ¿flΛ L›Î› ¿˘¥fiÎ {CÎÕ΋Î_;
                      ¿ÎœÌ fiÎ ‹Ò¿Î›, ¿‚◊Ì ¿fl Œıfl!    254  ’»Ì ∞‰fi ∞‰ÎÂı M›Îfl◊Ì!        278   »˘¿flÎ_ ‰œı I›Îflı ·Î√ı ±ÁÎfl!   297
ωfi_÷Ì ¿v_ »\_ ¿ËÌ ’Õ˘ fl√Õ΋Î_!   231
                      Á΋˘ ¿flı Â_¿Î ÷˘ fi ÿı‰_ ±Õ‰Î;      Ï‹·¿÷ ‰ı«Ì ÿÌ¿flÎfiı ‘_‘ı ·√ÎÕu˘;       ‹Î-⁄Î’fiÌ ±ÎÂÎ CΈՒH΋Î_ «Î¿flÌ;
»˘¿flÎ_-‰Ë ⁄Î’fiı ‰Îflı ‰Îflı À˘¿ı;
                      ¤˘√‰ı ÷ıfiÌ ¤Ò· fiı ‹Î_Õ ¤Î√‰Î!   256  ËÕ‘Ò÷ ∞‰fi ⁄Î’fi_ flı ¤‰ ⁄√ÎÕ›˘! 282      ¿˘HÎ ΩHÎı «Î¿flÌ ◊Âı ¿ı ¤Î¬flÌ? 299
fiÎfiÎ ◊¥fiı √Ωflı ÷ıfiı ¿˘HÎ fl˘¿ı?   232

                   41                                            42
‰‘Îflı ¿‹Î‰Îfi_ »˘¿flÎ_ ‹ÎÀı?        ⁄‘Î_ ‹ÎÀı ⁄‘_ ¿›Ù ∞_ÿ√̤fl;       ¿Î«Ì Á‹…ı fiÌ¿‚ı, ËΛ ‰fl΂;          Ωfi‰fl √Ï÷ ⁄_‘Λ ¿›ı˝ √¤˝’Î÷;
‰œ˘ ÷˘ ’ˢ_«ÎÕı Ë·¿Ì CÎÎÀı!    300   ¬flı ÀÎHÎı ¿˘¥ fiËŸ “iÎÎfiÌ” ‰√fl!  323  ÂÎH΢ ¿Ëı, ¤·_ ◊›_ ¤Î_√Ì …_Ω‚!    344   ¤Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì CÎÀı ’Î’!      365
¿·ÿÎfl ‹Îfi̱ı ÷˘ ◊Λ ±ÎÁÏ@÷;        ¤Ï‰W›fiÌ Ï«_÷Î ⁄√ÎÕı ‰÷˝‹Îfi;       @›Î_ ∑ÏÊ-‹Ïfi ’ˆHÎı ±ı¿ ’hÎÿÎfi;        ⁄ı ‰Ê˝fi_ ⁄΂¿ ‹flı;
ÀıVÀŸ√ı ⁄˘ÿÎ, ‹ÎÀı ¿fl “V‰”fiÌ ¤Ï@÷! 301  ÿÒfl Õ_√flÎ »˘ÕÌ, Ã˘¿fl Á_‰Îfl!    324  ωʛÎ_CÎı ÁΩ˝T›Î ŒıÏ‹Ï·M·Îfi!     346   ⁄Î¿Ì flËı·Î_ ¿‹˘˝◊Ì Œflı!       366
Ï‹·¿÷ ‹ÎÀı ‹Îflı, ¿˘À˝ Ω› ·¥;       Ï«_÷Î◊Ì ’Õı ±_÷flΛ;           ⁄΂ ‹flı ÿ—¬ ’Õı Â_ ¿ÎflHÎ?           ⁄΂¿fiı ¿‹˝ ⁄_‘Λ @›Îfl◊Ì?
flÌ›· fiÏË, ±Î ÷˘ flÌ·ıÀ̉ Á√Î¥!   302   ‹ÎhÎ ≠›Ifi˘ … ¿flΛ!        327  ÏËÁÎ⁄ ’I›ı fi À‚ı ¿˘”◊Ì ‹flHÎ!     348   ±_÷—¿flHÎ Õı‰·’ ◊Λ I›Îfl◊Ì!     367
·Î√HÎÌ-‹‹÷Î ±ı ⁄‘_ ±ıOfi˘‹˝·;       ‹fl÷Ì ‰¬÷ı ∞‰, »˘ÕÌ ’ˆHÎΉΉ΂Î;     ±S·ÎfiÌ ‰ÎÕÌfi_ ±‹Îfi÷ Œ‚;            (14) Á√Î¥ flÌ·ıÀ̉ ¿ı flÌ›·?
µ’¿ÎflÌ ¤Î‰ ÁÿÎ, ¿fl ≠ë˘ Ë·!    304   ±y·fi˘ ¿˘◊‚˘ fi ·ı ¿˘¥ «ÎflÎfi΋Î_! 330   ÿÌ‘Î_ ·Ì‘Î_fi˘ ËÊ˝-¢¿ fi ¿fl!     349
                                                                ⁄Î’ ÿÌ¿flÎfiÌ Á√Î¥ “flÌ·ıÀ̉”;
⁄Î’fiı Ωı‰Î Ω› ⁄ı ‰¬÷;           Á˘_’Ì ÿı ÿÎÿÎfiı »˘flÎ_±˘fi˘ ¤Îfl;     ‹›Î˝ ÷ıfiÌ fi ¿flΛ Ï«_÷Î;            “flÌ›·” ˢ ÷˘ ΩıÕı Ω› ±ı¿Áfl¬_ ∞‰ı! 369
ÁÎœfiı ÿ‰Î¬Îfiı ⁄Îfl ‰¬÷!      306   √ıfl_ÀÌ◊Ì ’»Ì Ï«_÷Î fi ·√Îfl!    331  ∞‰ı »ı ÷ıfi˘ ¬fl˘ ⁄fi Ï’÷Î!       351   flÌ·ıÏÀ‰ »ı ‹ÎÀı ÁΫ‰Ìfiı «Î·˘;
‹Î ‰√fl fi ŒÎT›_ ‰Ê˝ ⁄ΉÌÁ;         »˘¿flÎ_ … »ı ±Î’HÎ_ ◊‹˘˝‹ÌÀfl;      ‹flı ÷ıfi˘ fi ¿flΛ ¿S’Î_÷;            fiËŸ ÷˘ ÷ÒÀÂı ±Î ÷˘ ¿Î«fi˘ M›Î·˘!   370
√v ±Î‰÷Î_ … ‹Î ·Î√Ì ⁄ηÌÂ!    307   ‹˘ZÎfiı ·Î›¿ ⁄fiΉı, »˘Õ ŒÌ¿fl!   333  ÿ—¬ ’ˢ_«ı Ï≠›fiı Á‹… ‰Î÷!      352   ‹Î»·Î_fiÌ ÷˘ ¿Ëı‰Î› Ω‚;
fi‰ ‹ÎÁ flè΢ ‰√fl ¤ÎÕÎ_fiÌ ¬˘·Ì‹Î_;     »˘¿flÎ_ ∂ÕÎÕı, ÷ıfiı Ωı›Î ¿fl˘;      ‹flHÎ ’»Ìfi_ ·˙Ï¿¿ ¿fl‰Îfi_ ¿Ëı;         ‹fiW›˘fi˘ Á_ÁÎfl ÷˘ …_Ω‚!       372
√v ±Î‰÷Î_ ‹Îfiı …·Î‰ı ÁÿΠˢ‚Ì‹Î_! 309   ‹flÌfiı ∞‰˘ ±ı ÁÒhÎ xÿı ‘fl˘!    334  flÕı ⁄‘Î_, ’HÎ ±_ÿfl fiÎÀ¿ flËı!     354   ÁÎË∞¿ ∞‰fi ∞‰ı …fiΉfl˘;
‰Ë ‰Î‚ı ‰ıfl ÷ı »ı “T›‰ÏV◊÷”;       (13) ¤·_ ◊›_, fi ⁄_‘Î¥ …_Ω‚...      ÿıË »˘ÕÌ …‰ÎfiÌ ≥E»Î fi ¿˘¥fiı!         ‹fiW›˘ ‹Î_Õı ω¿S’˘fiÌ ‰HÎ{Îfl˘!    372
“¤˘√‰ı ÷ıfiÌ ¤Ò·” fi◊Ì ±Î‹Î_ ≠Ì÷!  311                       Ë∞ ±Î_¬ı ÿı¬Î› ¿flÌ ∞‰‰_ ˢ› fiı! 355      ¤…‰ ’ÎhÎ fiÎÀ¿fiÎ_ “Ë_ ¿˘HΔ ΩHÎÌ!
flÎ√‹Î_◊Ì ‰ıfl fiı ÷ı◊Ì Á_ÁÎfl;        iÎÎfiÌfiÌ, ƒÏWÀ±ı ‰Î_{̛Π’H›Â΂Ì;
                                         …L‹Ìfiı ⁄΂ ÷fl÷ Ω› ‹flÌ;            ¿Ëı‰Î› flÎHÎÌfiı “CÎıfl Ëı_Õ”, ¬flÌ ‹ÎfiÌ? 375
‰Ì÷flÎ√÷Î … ¿flΉı ¤‰ ’fl!      312   √÷ ¤‰ı ∑HÎ «Ò¿T›Î_ ˉı ¬Î·Ì! 336
                                         ’Ò‰˝¤‰fi_ ‰ıfl ‰Á· ¿flÌ!        356   “ÿÎÿΔ ¤…‰ı fiÎÀ¿ ÏÿfiflÎ÷;
»˘¿flÎ_fiı ‹ÎflÌfiı ÁÌ‘˘ ¿flΛ?        ≠Ω ‹ÎÀı ’ˆH›Î CÎÕ’H΋Î_ ⁄Ì∞‰Îfl;                            ¿‹˝ ¿flı »÷Î_ ±¿‹˝ ±ÎI‹ÁÎ÷˚!     376
                                         ±ı¿ ¿S’Î_÷fi_ Œ‚ ⁄_‘Λ;
‰ıfl ‰Á· ¿flÂı √Q‹ı ÷ı µ’Λ!    314   ÿÁ ‰flÁfiÌ ⁄Ì⁄Ì ‹‚Ì ÷˘ › ◊¥ ËÎfl! 338
                                         ¿S’fiÎ ±_÷ Á‘Ì fl¬ÕΛ!         357   ŒıÏ‹Ï· T›‰ËÎfl ‹ÎhÎ »ı Ïfi¿Î·Ì;
»˘¿flÎ_ ’…‰ı ÷˘ ◊‰_ ¬Â ‹ËŸ;        ÿÎÿÎ, ÿÎÿÎ ÁÎ_¤‚÷Î ‹·¿Î›;                               µ’·¿ flËÌ flÎ√-¶ıÊ ¿fl˘ ¬Î·Ì!     378
                                         »˘¿fl˘ ¿_¥ Ïfiç›◊Ì Ë˘›?
»˘ÕΉı »ı ‹˘Ë‹Î_◊Ì µ’¿Îfl ·ËÌ!   315   ±Î ÷˘ ÏÁBfi· ’Õ›_ ‰‘ fiÎ ∞‰Î›!   338
                                         T›‰ËÎfl◊Ì, ÷ı◊Ì ΩıÕı fi Ω›!      359   Á˘_’ı »˘flÎ_fiı ¿flÌ ¿‹ÎHÎÌ ¿Î‚Ì!
V◊Ò· ‹˘Ë◊Ì ÁÒZ‹÷‹,            √÷ ¤‰ ›ÎÿÌ‹Î_, ÷˘ fi ¬˘‚ı ⁄E«Î_,                            CÎflÕÎ_ CÎflı CÎηı, ‹flı ∞‰ ⁄΂Ì!   379
                                         “ÿÎÿΔfiı ÿÌ¿fl˘-ÿÌ¿flÌ ±Î‰Ì fiı √›Î,
iÎÎfiÌ Á‹Ω‰ı, Á‹… ‹˘C΋!      317   ‹˘ZÎfi_ ¿fl, fi◊Ì ±Î‹Î_ ¿˘¥ ÁE«Î!  339
                                         √›Î_ I›Îflı ’ı_ÕÎfiÌ ’ÎÀÌ˝, I›Îflı iÎÎfiÌ! 359  CÎÎÀ‰Î‚Ì Á√Î¥±˘‹Î_ ¢ ÁÎfl?
‹‹÷Î ⁄E«ÎfiÌ √Λ-¤ı_Áfiı » ‹ÎÁ;       ¿¥ √ÎÿÌ ÿı‰ÎfiÌ ÷ı …\±ı ’hÎfiÌ flÎË;                           ÁΫ˘ Á_⁄_‘Ì ±ÎI‹Î ±ı … Á_¤Îfl!    381
                                         ÿÎÿÎ √ıVÀ ±ÎT›Î_ ÷ı √›Î_!
‹fiW›˘ ÷˘ ÁÎ÷ ’ıœÌfiÌ flάı ¬ÎÁ!   318   ’hÎ̱˘fiÌ ·Î¥fi ·√ÎÕÌ ¿ı‰Ì ±Î «ÎË! 341
                                         ¿ı‰Ì Á‹…, »˘¿flÎ_ F›Îflı ‹›ÎÙ!     361   (15) ±ı »ı ·ıHÎÿıHÎ, fi Á√Î¥!
…ı ‹Î⁄Î’ ÷ı‹fiı fi¤Î‰ı!           ¿‹˝ ≠‹ÎHÎı … ‹‚ı Á_÷Îfi;
                                         »˘¿flÎ_fiÌ Ï«_÷Î ⁄Î_‘ı Ωfi‰fl√Ï÷;         …ı‰˘ ÏËÁÎ⁄ ⁄_‘Λ˘, ÷ı‰˘ «Ò¿‰Î›;
ˉı fi‰Î_ …HÎÌ @›Î_◊Ì ·Î‰˘?    320   F›˘Ï÷ÊfiÎ «yflı ◊¥Â ËıflÎfi!     342
                                         √›Î ¤‰fiÌ ¿flı ÷˘ ¬flÌ √Ï÷!       362   ±Î’-·ıfi˘ ÏËÁÎ⁄, ÏfiflÎ_÷ı ’÷ΉΛ!   383
√ıflËÎ…flÌ‹Î_ ·Î√HÎ̱˘ ∂¤flΛ;        ¿˘HÎı CÎÎS›_ ÁflΉ‰Îfi_ ÷Ò÷,
                                         ‹›Î˝ ’»Ì ÷˘ ⁄‘_ ‹Ò¿Ì ÿı‰Îfi_;         flÎ√¶ıÊ◊Ì ‹Î-⁄Î’ »˘flÎ_ ‹Y›Î_;
¬Î·Ì VÀ˘¿ ÷ı◊Ì ËÎ…flÌ‹Î_ ¿ÊΛ!   320   ’flHΉ_ … ’Õıfi_ CÎÎS›_ ¤Ò÷!    343
                                         ∞‰÷Î_ ‹Ò¿ı I›Îflı ‹˘ZÎı …‰Îfi_!    364   ÿ—¬ ‰‘ ¤˘√‰‰Î ¬ÿfiÎ_ ¿›ÎÙ!      384

                   43                                            44
fi ⁄˘·Î› ‹Î-⁄Î’◊Ì, ’ıÀ ’Î@›_;        (16) ÀÌfiı…Á˝ ÁÎ◊ı “ÿÎÿÎlÌ”        ‹Î-⁄Î’ ◊Λ √VÁı ÷˘ Â_ ¿fl‰_?       ’ˆHÎÌfiı ∞÷Λ ≠ı‹◊Ì ’IfiÌ;
»˘flÎ_ ¿Ëı, ‹ÎflÎ ’√·ı ÷‹Îv_ «ÎS›_!  385                       “…› ÁÏE«ÿÎfi_ÿ” ¿ËÌ ÀΜΠ’ÎÕ‰_!  433  {CÎÕÎ◊Ì ¿·ı ¨‘Ì ‹Ï÷!       449
                      ¤HΉÎfi˘ K›ı› ⁄΂’HÎ◊Ì;
⁄Î’ ¿Ëı, ÷fiı ¿Â_ fiÏË ‹‚ı;          ÿÎÿÎ fi΋ı ’ÎÂıfl, ¤Îfl ‹HÎ◊Ì!     415  CÎfl‹Î_ ΩH΢ ⁄΂¿fi˘ ‹÷;         fi «Î·ı ’flH›Î ωfiÎ Á_ÁÎfl;
»˘¿fl˘ ¿˘Àı˝ …¥fiı Á΋˘ ·œı!      387                       fiÎfi˘ ’HÎ Ïfiÿ˘˝Ê, ÷ı◊Ì ¿Ëı Á÷˚!  433  iÎÎfiÌ … Ïfiflη_⁄, ωfiÎ ±Î‘Îfl!    450
                      √Q‹ı ÷ıÀ·_ ‹Îflı ÷˘ › √‹ı ‹Q‹Ì;
…wflÌ µ’ÎÏ‘ ‰Ë˘flΛ;             ÏË÷‹Î_ … ˢ› F›Îfl◊Ì …L‹Ì!      416  Á¬ ±Î’‰ÎfiÌ ¿Îœ˘ ±Î…◊Ì ÿ¿Îfi;       ›‰Î‰√˝ ÿ˘ÕÌ ±Î‰ı ÿÎÿÎ ’ÎÁ;
⁄ËÎfl◊Ì fi¿Î‹Ì fiÎ ¬ı_«Î›!       388                       Á¬fi˘ ‰ı’Îfl ‰‘Îfl˘ ‹Ï÷‹Îfi!     434  ‹Î-⁄Î’fiÎ_ Á¬(?) Ωı¥ ◊Λ µÿÎÁ! 451
                      CÎfl‹Î_, V¿·‹Î_ …ı flάı ÁËfiı flÎ∞;
fi ˢ› ¿Ïÿ ‹Îfiı ÁË »˘flÎ_ Á‹Îfi;        ±Îÿ½ ωzÎ◊Ì˝±ı, ÁËfiÌ “ËΔ±ı ËÎ∞! 419   ‰ıœ‹Ìfi˘ ¿ı‚‰‰˘ ’Õı ·˘À;         ’ÎhÎfiÌ ’Á_ÿ√Ì‹Î_ fi CÎη˘ ËÎ◊;
flÎ√¶ıÊ ‹…⁄ ±¤Î‰ ¿ı ¬ı_«ÎHÎ!     389                       ¿ı‚‰HÎÌ fi ŒÎ‰ı, Á‹÷ÎfiÌ ¬˘À!   435  fi ŒÎ‰ı ÷˘ ±Î‰ı ⁄Î’fiı ‹Î◊!     452
                      …^Ã_ ⁄˘·‰ÎfiÎ fi¿ÁÎfi ÷_ √HÎ;
«Ì¿HÎÎ_ ¿‹ı˝ ‹Î-⁄Î’ flËı ΩıÕı;        ÿ—¬Ì ¿flı fiı fi flËı ωrÎÁ ¿HÎ!    420  ÁΫ˘ ≠ı‹ I›Î_ fi ˢ› ¶ıÊ-flÎ√;      fi ‰’flΛ ⁄Ï© ’Á_ÿ√Ì‹Î_;
fiËŸ ÷˘ ÿÒfl ωÿı ¬˘flÕı!       390                       ‰‘ı CÎÀı ±ı ÷˘ »ı ±ÎÁÏ@÷ ±fiflÎ√! 436   Á_Ωı√˘, ÁÎ«Ì ±Î’ı Ï…_ÿ√Ì‹Î_!    453
                      ÂÎË¿Îfl˘ fi ¿flı «˘flÌ Õfl◊Ì;
’˘÷ı ’˘÷Îfi˘ ÿÌ¿fl˘! ◊Λ;           ’˘·ÌÁ˘ fi ˢ› ÷˘ µ’Õı ‘Ò‚◊Ì!     421  Á΋ÎfiΠ©ÎI‹Î …\±ı ÷˘ ·Î√ı Ïfiÿ˘˝Ê;   ’IfiÌ, ¿À_⁄ ‹ÎÀı fi ÿı ¿fl‰Î;
¿‹˝fiÌ √Ï÷ √…⁄ √HÎΛ!         391                       ≠¿ÚÏ÷ …\±ı ÷˘ ÿı¬Î› ¬Ò⁄ ÿ˘Ê! 436    ¬Îfi√Ì‹Î_ ¿flÌ, ⁄ıµ ÁΫ‰‰Î!     454
                      Ëı ±Î›˝’h΢, fi ¿flΛ ¤ı‚Áı‚;
±Î ¤‰ı ⁄Î_‘ı·_ ¿flı ¿ıflÌ ±˘fi;        fiÏË ÷˘ Ωfi‰fl √Ï÷fi˘ »ı ‹ı‚!      422  V¿>·‹Î_ Â̬‰ı ¤HÎ÷fl;          fi◊Ì ’Î’ ·‰ ‹ıflı…‹Î_;
‹ÎÀı «ı÷, fi ·ı fi‰Ì ·˘fi!       392                       ’HÎ @›Î_ Â̬‰ı √HÎ÷fl?      438  ’Î’ »ı ÿ√Î fiı Œflı⁄‹Î_!       455
                      ±ı¿ ∞‰ ⁄fiΉı, ÷ıfiı ‹Îfl‰Îfi˘ flÎ¥À;
Áfl¬_ ÁŸ«fi »÷Î_ ϤLfi ≠¿ÚÏ÷;         ±ÏË_Á¿ ˢ› ÷ıfi_, ¨«_ ⁄Ï©fi_ ·Î¥À! 423   ‹ÂÌfifiÎ ‹‚ı Á‰ÎÁ˘ fl˘…fiÎ_;        ’flΉΠ¤ı√Î_ ◊÷Î_ ·Œv_ ’ıÃ_!
⁄Ì… ≠‹ÎHÎı Œ‚ ±ı »ı ¿ÿfl÷Ì!      392                       ‹fiW›fi_ ¤ÎÕ_ «Î·ÌÁ, ±ı‹Î_ ·˘…fiÎ_! 438  ·Œv_ ΩHÎ÷Î_ …, ’Õı ±ı »^À_!    456
                      ‹Î⁄Î’ flάı »˘¿flÎ_ Á_√ı Ï‹hÎΫÎflÌ;
Á_÷fiÎ ’Î_«ı, ¿›Îflı fi ’οı Á_÷;       fi ¬˘‚ı »˘¿flÎ_, ’»Ì ¿˘¥fiÌ ›ÎflÌ!   424  ‹Î-⁄Î’ fi ‹Ò¿ı »˘¿flÌ‹Î_ ωrÎÁ;      ‹˘œ_ w’΂_ ’Á_ÿ ¿flÌ ·ÎT›˘ ’ˆHÎÌ;
V‰ Á_V¿Îfl ≠‹ÎHÎı, fi «Î·ı ¬_÷!    395                       T›Î…⁄Ì ±ı, ¿ÎflHÎ Á‹…fiÌ ¿«ÎÂ!   440  ˉı fi◊Ì Ωı‰_ √‹÷_ ¿Ëı ‘HÎÌ!    458
                      fi ¤˘√‰Î› ±HÎËyfiΠωʛ˘;
±Î’HÎÎ ‰Î_¿ı ¤ı√_ ◊›_ ‰Î_¿_;        ÿÎÿÎ ‘flı ·Î·⁄kÎÌ, Ωı …ı ·’V›˘!   425  √΂˘ ÿı ÷˘ ÁΫ‰Ì ŒÎ‘flfiı;        fi ¿flΛ ¿Ïÿ ¤Îfl÷Ì›◊Ì ÕıÏÀ_√;
±ı‹ fiı ±ı‹ fi ’οı ’ıÀı Õο!     396                       ‘L› ÷fiı fiı ÷ÎflÌ …HÎ÷flfiı!     441  ‰∞˝fifiı ‹‚ı ‰∞˝fi ¿ÿfl÷Ì ÁıÀŸ√!    459
                      ±Î‰ı ¿Ï‰«Îfl˘ I›Îflı ·ı ≠¤fi_ fi΋;
‹‚÷Î_ ’fl‹ÎHα˘, ΩıÕ$ı …L‹Î‰ı;        fi »˘ÕÌ Ãıà Á‘Ì, ±ı … ·Î√ı ¿Î‹!   426  ⁄Î’ ·œı ‹÷¤ıÿ ¿·ı CÎflı;        Œ˘flıfi ·ıÕÌ ’ˢ_«ı »^ÀλıÕı »ı¿;
I›Î_ … √˘Ãı fiı ‰Á· ¿flΉı!      397                       ¤˘√‰ı ±ıfiÌ ¤Ò·, ¿flÌ «Ò¿÷ı ¿flı!  442  ∫ÕÌ›fi fl˘… ·œı ÷˘ › ±ı¿fiÎ ±ı¿!   461
                      ’h΢fiı ±Î’‰Ì ‹ˆhÎÌ, ≠ı‹ fiı ‹Îfi;
Œıfl ¿ıflÌ, ¿ıfḻı ’Î_ÿÕı Õ΂ı Õ΂ı;     ‹V¿Î ‹ÎflÌ ’ÎÕ˘Â̱˘, ‹«Î‰Âı ÷˘ŒÎfi! 428   …^fiÌ √ÎÕÌ ◊Λ …SÿÌ √fl‹;         ±ı¿ fiÎ÷fiÎfiÎ_ Áfl¬Î V‰¤Î‰;
V’ıÁ Œıflı ◊›˘ Œıfl, ¤Î‰ ƒT› ¿Î‚ı!   400                       »˘¿flÎ_ ÂÎ_÷ ÷˘ ⁄Î’ …SÿÌ fifl‹!   444  ’flfiÎ÷‹Î_ fi ⁄ıÁı ‹ı‚ ÁΉ!      463
                      ‹‹÷Î ‹Î-⁄Î’fiÌ ¤Îflı;
flÎΩ lıHÎÌ¿fiı ÿÌ¿flαı fiÎA›˘ …ı·;       »˘Õ‰Ì ’Õı, …Âı I›Îflı!        430  (17) ’IfiÌfiÌ ’Á_ÿ√Ì!           w’Î‚Ì ËÎdÁ ÿı¬Ì ·ÎT›˘ CÎıfl;
‹ËΉÌfl ‹Y›Î »÷Î_ fi¿ı˝, ¿‹˝fiÎ flı ¬ı·! 400                                           ±ı «Î¬ı ÷˘ ¬ÎÀÌ, ÏÁ·ı¿Âfi Œıfl!   464
                      ÁΫ_ Á¬ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î›;           ’flHΉ_ ŒflÏ…›Î÷ Ëfl¿˘¥fiı;
»˘flÎ_ ‹Î-⁄Î’ «Ò¿‰ı ∑HÎÎfi⁄_‘;        …ı ±ÎT›Î ’»Ì @›Îflı fi Ω›!      431                      ‰÷˝…ı ±ËŸ fiyÌ ¿›Î˝ ≠‹ÎHÎı;
                                           ⁄˛õ«ÎflÌ Ï‰fl·˘, ’Ò‰˝fi_ ·¥fiı!   445
fi ¿˘” ±Î’ı ¿ı ·ı, ÁË ·Î‰ı·Î ≠⁄_‘! 403                                             fiÎ÷fiÌfiı … ËÎ, ’Á_ÿ√Ì ÀÎHÎı!    464
                      ‘ο◊Ì fiÏË, Á‹Ω‰Ìfiı ·Î‰˘ µ¿ı·;       fi ◊Λ, CÎÎflı ÷ı‰_ Ë_‹ıÂÎ;
»˘Õ ‹Î›ÎΩ‚ ’fl¤‰ Á‘Îfl;            ±Î_ÀÌ ÿÒfl ¿Îœ‰Î ‹Î⁄Î’ı ¿fl‰Ì ’Ëı·! 432                       iÎÎfi ¿Ëı ’ˆH›˘, ÷ı ‹…⁄ ¿‹˝;
                                           fiÎ fiÎ ¿fl÷Î_ ’ˆHÎÌ Ω› ⁄‘Î!    448
Áfl‰ˆ›_ Ωı, √Ï÷ » ’√fiÌ ¿ı «Îfl?    409                                           T›‰ËÎflı fiÎ÷‹Î_ … ¿flı ±ı ‘‹˝!    465

                    45                                          46
’flÿı‹Î_ ⁄Ë fiÎ÷fiÌ fiÏË …wfl;        ‰Ëı·Î ’flHΉ΋Î_ ÁıŒÁÎ¥Õ;        CÎHÎÎ_ ‹ı‚‰ı …L‹ÎZÎfl;             ⁄Î’fi˘ “ÿÌ” ±…‰Î‚ı ±ı ÿÌ¿fl˘;
√…flÎ÷Ì‹Î_ … ¿flı ÷˘ › ÂÒfl!     467  ŒÁΛ fiı ¿flı ’»Ì V›ÁÎ¥Õ!      502  fiÏË ÷˘ flËı ‹fi ’fl ±Áfl!       525    {_{À »˘ÕΉı ⁄‘Ì ±ı ¬fl˘!      554
¿‚ ±fiı Ω÷ ⁄Lfiı Ωı‰Î ÏÁ·ı¿Âfi‹Î_;      »˘¿fl˘ ËÂı …L‹Ì «Ò¿ı·˘;         fiÎÿÎfi »˘ÕÌ »ı÷flΛ ·ı÷Î_ Âο¤Î∞;        ‹Î-⁄Î’fiÎ ¿èÎ΋Î_ …ı flËı;
Á_V¿ÎflÌ ⁄΂¿˘ …L‹ı ¿˘Q⁄ÌfiıÂfi‹Î_! 470   ÀÎ¥‹fi˘ Á_Ωı√ ⁄Î¿Ì flËı·˘!     504  ‘˘‚˘ ‰fl ¬˘‚ı ‹ËŸ fiÌ¿‚ı ’Î∞! 526        V‰Î‘Ìfi÷Îfi_ Á¬ ±_÷ı ·Ëı!      555
¿⁄Ìflfiı ‹‚Ì ÷ı‰Ì ‹‚ı ÷˘ ’ˆHÎΛ;      ’ıÀˇ˘· fiı ±ÏBfi fi fl¬Î› ¿Ïÿ ÁÎ◊ı;     ’ÎhÎfiÌ ’Á_ÿ√Ì‹Î_ CÎflfiÎ_fiı ’Ò»;        »˘¿flÎfi_ ¿ıflÌ›fl ¿‹˝ ≠‹ÎHÎı;
fiÏË ÷˘ ¿_‰ÎflÎ flËÌ, ±ÎI‹Î Á‘Λ!   474  Á‚√ı ±«Ò¿, Ωı¬‹ fi flά ‹Î◊ı!    505  ±fi¤‰Ìfi˘ ·ı ·Î¤, fi √HÎ ±ıfiı ÷ÒE»! 528     »˘¿flÎ_fi_ fi «Î·ı ‹Î-⁄Î’fiÎ ÿ⁄ÎHÎı!  556
ÿı¬÷Î_ … ‹ËŸ◊Ì ◊Λ ±Î¿Ê˝HÎ;        ·Bfi ’Ëı·Î_ ’ˆHΉÎfiΠω«Îfl;       ¿Î‚˘ ¿ËÌ ¿ıLÁ· ¿flı;
                                                                “’˘÷Îfi_” Á‘›* ÷ı … ±L›fi_ Á‘Îflı;
’Á_ÿ√Ìfi_ ‰ˆiÎÎÏfi¿ ±Î ‘˘flHÎ!    478  ±Î‰÷Î_ … ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ∂ÕÎÕ!     507  ’»Ì ’V÷Λ ¬˘›˘ ±flı!        531
                                                                ¿ÊΛ˘◊Ì ‹Ò_{Λı·˘ ±L›fi_ Â_ ‘˘‚ı?  559
»˘¿flÌfiı Œıfl‰Ìfiı, …\±ı »˘¿flÎ_;       ¿˘¥ {Òflı ÷ı◊Ì ±Î’HÎı ’ÌC΂Λ?      ÿÎÿfiÎ iÎÎfi ÁÎ◊ı ·√fi;
                                                                ‹Î-⁄Î’fiÌ ¿fl‰Ì Áı‰Î ¬Ò⁄;
C΢fl ±’‹Îfi, VhÎÌfiı ‹Îfiı Œ˘÷flÎ_!  480  ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ, ⁄Ì…ı ’ˆHÎÌ …‰Î›!   508  ±ıÕ…VÀ ◊Î ¿fl ±ÎI‹fl‹HÎ!       532
                                                                ±ı ±‰‚_ ⁄˘·ı ÷˘ › flËı «Ò’!     562
‰Î‚Âı ⁄ÿ·˘ VhÎ̱˘ V‰›_‰fl‹Î_;       »˘Õ̱˘fiı »˘¿flÎ_ ·Î√ı ⁄⁄Ò«¿;       ÕıÀŸ√ ¤Îfl÷Ì›˘◊Ì ¿flΛ?
                                                                ‹Î √‹ı ÷ıÀ·Ì ˢ› ¿Î‚Ì;
‰Îfl˘ ±Î‰Âı ±ı‹fi˘ ÀÒ_¿ Á‹›‹Î_!   481  fi◊Ì ’ˆHΉ_ ¿flÌ, ±Î’ı fi ‹«¿!    509  …_√·Ì ∞‰fi ¡ıLÕ ⁄ÿ·Î›!       532
                                                                »˘¿flÎ_fiı ·Î√ı ÁÿÎ w’΂Ì!      564
’ˆÃHÎ̛Π‰fl, ±Î ¿ı‰Ì Á˘ÿÎ⁄Î∞?!                          Ï‹hÎ ’HÎ ÏÁ„LÁ›fl CÎÀı!
                     VhÎÌfi˘ ‹˘Ë ’ˆHΉÎfi˘ …HÎΉÎfi˘;                             ’√, ‹Î◊_ ÿ⁄Î‰Ì ÿı ÷ı Áı‰Î;
fi ≠ı‹, I›Î_ ∞‰fi‹Î_ ÿ√Î⁄Î∞!     483                      w’΂Π’HÎ ÿ√Î⁄Î…fiı Â_ ¿flı?     534
                     »^À¿˘ fi◊Ì ·ÎT›Î ¿flÌfiı ¤Î‰˘!    512                         ’ˆH›Î ’»Ì »˘ÕÌ ÿı ÷ı ¿ı‰Î?     565
Ω÷ı ’ÎÁ ¿flÌ ·ÎT›Î ˢ_Âı;                             w’ ¿fl÷Î_ «ÎÏflhÎ ¨«_;
                     ’flHÎÌfiı ¿Îœı ÷ÎflHÎ;                                  ‰ÕÌ·˘fiÌ Áı‰Î◊Ì ¬Ì·ı ωiÎÎfi;
’»Ì fiÎ √‹ı ±ı ¿˘fiÎ ÿ˘Êı?      487                      Á¬Ì ◊‰Î ±Î Á‹… ÁΫ_!        535
                     ‹˘ZΠωfiÎ fi Ïfi‰ÎflHÎ!       513                         ÂÎ_Ï÷ ±«Ò¿ ‹·ı ∞‰fi‹Î_ ≠‘Îfi!    566
(18) ’Ï÷fiÌ ’Á_ÿ√Ì!                                ·Bfi ∞‰fi ˢ› ÏÁ„LÁ›fl;
                     ¿˘fiÌ ΩıÕı ’ˆHÎÌ ⁄ıfi;                                 ‹Î-⁄Î’fiÌ Áı‰Î◊Ì Á¬Á_’ÏkÎ;
                                         ËyfiÌ ÏÁ‰Î› fi ∂Ãı ⁄Ì…ı fi…fl!     537
‹Î_B›˘ ‹ı_ ÷˘ ‘HÎÌ ±ı¿;          ≥ÏLÕ›fi ¿ı ±‹ıÏfl¿fi?        516                         ‹‚ı √vÁı‰Î◊Ì ¿Î›‹Ì ‹„@÷!      567
±ÎT›_ ·_√fl ‰‚B›_ »ı¿!       489                      ÁÎflÎfiı fiÎ ¿ËÌ, ‹ÎflÌ ÷fl»˘Õ;
                     ±Ë_¿Îfl ⁄Î_‘ı ÿÎÿÎ ≠ı‹◊Ì;        ¤˘√‰ Œ‚, ‹flı ’ˆHΉÎfiÎ ¿˘Õ!     540    ¿‹˘˝ ’fl fi »˘ÕΛ ¿Ïÿ;
Á‹∞fiı ’ıÁ˘, ÿ—¬fiÎ ÿÏfl›Î‹Î_;        Á‰˝V‰ ±’ı˝ ÿÎÿÎ ¿Ëı ÷ı‹◊Ì!    517                         ¿flÌ »^À‰Ì ‹ÿÿ ⁄fi÷Ì!        568
÷flÎÂı Ωı flάı “iÎÎfi” xÏÿ›Î‹Î_!   490                      ’flHÎ÷Î_ ’Ëı·Î_, ’Ò»Ì Ω ÿÎÿÎfiı;
                     ±ı‰˘ ¬˘‚ı ¿ı ‹ÿÿw’ K›ı›‹Î_;       Á¬Ì ◊Âı, Ωı ’Á_ÿ√Ì ÁÎÿÎfiı!     541    ¤√‰Îfi ÿı¬Î› ¿›Î_?
ŒÎ¥À ¿flı ±ı, ±ÁP› ÏË_Á¿;         fi◊Ì ËÎ◊‹Î_ ¤·ı ≥E»›_ lı›‹Î_!   518                         ◊Λ ‹Î-⁄Î’fiÌ Áı‰Î F›Î_!      569
±ıfi˘ fiÏË ±_÷, ¿˘HÎ ±Î’ı ‹«¿?    491                      »˘ÕÌ √˘Ã‰ı T›ÒË ’ˆHÎ÷Î_ ’Ëı·Î_;
                     ÏÕŒı¿À̉ ‘HÎÌ ¬˘‚ı ÷˘ flËı «·HÎ;     ÷ÒÀı «ÎÏflhÎ⁄‚, fiı ÷S·Î¿ ‹‚ı·Î_!  542    ±Îÿ½ CÎflÕÎ_ CÎflfiÌ …wflÌ›Î÷;
’ÎÀÌ˝ fiı ÕÎLÁ, ⁄√ÎÕı V‰ Á_V¿Îfl;      ÿÎw‹Î_Á‹Î_ «˘A¬˘, ÷˘ {À ’flHÎ!   519                         iÎÎfi ÁÎ÷ı ⁄οÌfi_ flËı ÂÎ_÷!     570
                                         ‹˘ZÎı ’√ÎÕı, ±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl;
±ı‹Î_ ¿˘¥ «˘fl, ¿flı Ïÿ· ⁄ı¿flÎfl!   492  ±ı¿⁄ÌΩfiı ËıS’ ¿fl‰Î »ı …√÷;       ±Î ÁÒhÎ ’¿ÕÌ ·ı ÷˘, ⁄‘ı ·Ì·Î SËıfl! 549    …‹ÎfiÎ ≠‹ÎHÎı CΈÕÎ_±ı «Î·‰_;
’ÎÀÌ˝ fiı ÕÎLÁ ‹Î-⁄Î’fiı fi √‹ı;       µfi΂˘ ¬ı_«ı ‰Êνfiı ¿ı‰Ì ¿ÿfl÷!   521                         ÷˘ ◊‰Î› Á¬Ì, fiÏË ÷˘ ÿÎ{‰_!     572
‹Î-⁄Î’fiÌ ±ÎiÎ΋Î_ … flËıΩı ÷‹ı!   494                      (19) Á_ÁÎfl‹Î_ Á¬ Á‘Λ Áı‰Î◊Ì!
                     …ı ÷ı ±ı¿ ¬˘‚Ì fiı ΩıÕΛ;                               ÷‹ı fl˘… ÿoÕ‰÷˚ ¿fl˘ ‹Î-⁄Î’fiı;
‹Î-⁄Î’ √VÁÎ◊Ì Á‹Ω‰ı;                               ⁄˛õ«ÎflÌ ’HÎ CÎÀı ωfi›;
                     ÿÎÿÎ ¿Ú’Î◊Ì ‹˘ZÎÁÎ◊Ì ¿flΛ!    523                         »˘¿flÎ_ Â̬Ìfiı ∂ÃΉÂı ·Î¤fiı!    573
CΉΛ ±Ë_, ¿flı ‹fi ŒÎ‰ı!      498                      Áı‰Î ¿flÌ flά˘ ÁËfiı Ïfi¤˝›!    551
                     ·‰ ‹ıflı…, ’HÎ ‹Î-⁄Î’ ‹_…^fl;                              »˘¿flÎ_ fi◊Ì ·Î√÷Î_ ‹Î-⁄Î’fiı ’√ı;
»˘Õ̱˘±ı flËı‰_ ‹Î-⁄Î’fiÎ ¿èÎ΋Î_;                         ‹Î-⁄Î’fiı Á‹Ω‰Ì ·ı‰Ì ÁËÌ,
                     µk΋ ±ıflıL…Õ, Á¿ÁıÁ …wfl!     524                         fi ¤Ò· ∑HÎ ‹Î-⁄Î’ √vfi_ …√ı!     574
±ı … ≠ı‹ Á‹∞, ‹Ω »ı ÁèÎ΋Î_!    501                      ÷ıfiı … ÁÎ«Ì ÿÌZÎÎ ‹ËΉÌflı ¿ËÌ.  552
                                                                       vvvvv

                   47                                          48

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:3
posted:5/19/2010
language:Finnish
pages:6