; 03 pg 117 to 219
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

03 pg 117 to 219

VIEWS: 4 PAGES: 52

 • pg 1
									’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                 117   118                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

                                   ≠ffi¿÷ν — ÿflfl˘….
                                   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¤Ò· fiÎ ¿œÎ›. ¤Ò· ¿œÎ÷Ì ËÂı ? ¿˘¥ Ï‹hÎ
                                ˢ› ÷ıfiÌ ¤Ò· ¿ÎœÌ±ı ÷˘ Ï‹hÎ’b_ »^ÀÌ Ω›.
                                   ≠ffi¿÷ν — ±Î Ï‹hÎ fi◊Ìfiı, ±Î ÷˘ ⁄ˆflÌ »ı.
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ¬Ì·ı ⁄Î_‘ı·Ì »ı ±ıÀ·ı ±fiı ’ı·˘ ¬Ì·ı
                                ⁄Î_‘ı·˘ fiËŸ.
                                   ≠ffi¿÷ν — ±ı¿‰Îfl ¤Ò· ¿flı ÷˘ ‹ÎŒ ¿flÌ ÿ™, ’HÎ ⁄Ì∞‰Îfl
              (6)
                                F›Îflı ±ıfiÌ ±ı … ¤Ò· ¿flı ÷˘ ’»Ì fi◊Ì «·Î‰Ì ·ı‰Î÷_, ±ı‹Î_ √VÁ˘
      Á΋ÎfiÌ ¤Ò· ¿Îœ‰ÎfiÌ Àı‰ !              ◊¥ Ω› ±Î’HÎÎ◊Ì.
                                   ÿÎÿÎlÌ — √VÁı ÷‹ı ◊Ή »˘fiı ?
        ±ı¿ ŒıÏ‹·Ì »÷Î_ ¿ÎœÌ ¤Ò·,
       ω«Îfl, ±ıfiı ¤˘Ó¿ı »ı ÷_ ÂÒ‚ !              ≠ffi¿÷ν — ËÎ.

   ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ÷ÎflÌ ¤Ò· ±ı ¿Îœı ¿ı fiÎ ¿Îœı ?        ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ¤Ò· ±ı ¿flı ±fiı ÷‹ı Â_ ¿fl‰Î fi⁄‚Î ◊Ή
                                »˘ ? ¤Ò· ±ı ¿flı fiı fi⁄‚Î ÷‹ı ◊Ή »˘ ?
   ≠ffi¿÷ν — ¿Îœı.
                                   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ±ıfiÌ ¤Ò·fiı ·Ì‘ı ±Î’HÎı ⁄‘αı ÁËfi
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı CÎÕ̱ı ÷_ ±ı‹fiÌ ¤Ò· ¿Îœ<_ ¿ı fiÎ ¿Îœ<_ ?
                                ¿fl‰_ ’Õı.
   ≠ffi¿÷ν — «˘yÁ.
                                   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ fi⁄‚Î Â_ ¿fl‰Î ◊Ή »˘ ÷‹ı ? ±Î’HÎı √VÁı
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı … Ë_ ¿Ë_ »\_. ÷˘ ŒıÏ‹·Ì‹Î_ ¤Ò· fiÎ ¿œÎ›.  fiËŸ ¤flΉ_ fiı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. ±ıÀ·ı ±ıfiı ‹fi‹Î_ ¤› ·Î√ı ¿ı ±Î …\±˘fiı
   ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ ¿_¥ Á‹Ω‰˘fiı ¿ı‹ ¤Ò· fiÎ ¿œÎ› ?       ⁄˘·÷Î fi◊Ì. ¿ı‰Î ÁÎflÎ ‹ÎHÎÁ »ı. ±Î‰˘ ‘HÎÌ ŒflÌ fiËŸ ‹‚ı. “Ëı
                                ¤√‰Îfi ! ±Î‰Î ±Î ‘HÎÌ ÁÎ÷ ±‰÷Îfl Á‘Ì ±Î’…ı.” ¿Ëı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ¤Ò· ÷˘ ¿œÎ÷Ì ËÂı ’HÎ ? ¤Ò· ¿Îœ‰Î◊Ì Â_
ŒÎ›ÿ˘ ? ≥‹˘Âfi· ‹ÎHÎÁ … ¤Ò· ¿Îœı. ¤Ò· ¿Îœ‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl fi◊Ì       ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ¤Ò· ¿Îœ<_ ±ı‹Î_ ±ıfiı ÿ—¬ ¿ı‹ ◊Λ ?
¿˘¥fiı. ¤Ò· ¿Îœ‰Îfi_ ¿ıÀ·Î ‰¬÷◊Ì «Î·ı »ı ? ±Î ⁄√ÕÌ √›_ ±ı‰_      ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ¿Ëı‰ÎfiÌ …wfl Â_ Ë÷Ì. ÷ı ±ı‰_ »ıfiı ±Î’HÎÎ
⁄˘·ı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ?                        ·˘¿˘±ı ±Î¬_ CÎfl ⁄‘_ ¬flÎ⁄ ¿flÌ fiάı·_ »ı ⁄‘_ ±Î‹ {CÎÕÎ ¿flÌfiı.
   ≠ffi¿÷ν — ◊˘ÕÌ ◊˘ÕÌ «Î·ı ⁄‘Ì, fiÎfiÌ fiÎfiÌ ¤Ò· ¿Îœ<_ »\_.     ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ÿ—¬ ±ı ⁄‘_ CÎfl‹Î_ fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı. ¿˘¥
   ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ÿÎ”Õ˘ ¤Ò· ¿Îœ˘ »˘ ±ıfiÌ ¿ı ÿflfl˘… ?      flV÷ı …÷Î ‹ÎHÎÁfiı ¿Ëı ÷˘ ±ıfiı ÿ—¬ ◊¥ Ω› ’HÎ CÎfl‹Î_ ±ı‰_ ÿ—¬
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                 119   120                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı. ¤Ò· ¿Îœ˘ ÷˘ ‘ıfl ¥{ fiÏ◊_√ fl˘Ó√ ≥fi ‘ıÀ ! (±ı‹Î_     ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
¿_¥ ¬˘À<_ fi◊Ì.)                           ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ’»Ì ÷‹Îflı ¿Ëı‰ÎfiÌ …wfl fiËŸ.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ¤Ò· ¿œÎ› … fiËŸ. ÿ—¬ ÷˘ ◊Λ … Ë_‹ıÂÎ_.
                                       Á΋˘ ΩHÎı ÷ı ¤Ò· ¿ı‹ ¿œÎ›?
¤Ò· ¿Îœ‰Ì ±ıÀ·ı ÿ—¬ ◊Λ …. ±ı ¿Îœ‰Ì … fiËŸ. ±ıfi _
                                       ¤Ò· ¿Îœ …ı µ’¿Îfl ‹fiΛ !
±’‹Îfi ¿›Î˝ ⁄flÎ⁄fl »ı ±ı ÷˘. ±ı ÷˘ ±ıfiÌ ’fl ÷‹fiı ‰ıfl »ı
±ı¿ Ω÷fi_. ±√fl ÷˘ ‘HÎÌ’b_ ⁄Ω‰˘ »˘. Ë_ »\_ ! ±Î ‹˘ÀÎ          ≠ffi¿÷ν — ±Î‰Ì ¤Ò· ¿ÎœÌ±ı ÷˘ ’»Ì ±ıfiÎ◊Ì ŒflÌ◊Ì ¤Ò·
‘HÎÌ ±ÎT›Î !                          fiÎ ◊Λfiı ?
   ≠ffi¿÷ν — ¤Ò· ¿ÎœÌ±ı ÷˘ ¬flÎ⁄ ·Î√ı ±ıfiı. ±fiı fiÎ ¿Îœı       ÿÎÿÎlÌ — ±˘Ë˘Ë˘ ! ±ıÀ·ı µ’ÿıÂfi_ ¿ÎflHÎ ◊Λ ±ıÀ·Î
÷˘› ¬flÎ⁄ ·Î√ı.                         ‹ÎÀıfiı ! Ë_, ÷ı ¤Ò· ¿Îœ‰Îfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, Ë_ ÷‹fiı Â_ ¿Ë_ »\_, ¤Ò·
                                ¿Îœ˘ ’HÎ ±ı ’˘÷ı µ’¿Îfl ‹Îfiı ÷˘ ¤Ò· ¿Îœ˘, ¿ı ÷‹ı ÁÎfl_ ◊›_ ±Î
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ, fiÎ, ¬flÎ⁄ fiÎ ·Î√ı. ±Î’HÎı ¤Ò· fiÎ
                                ‹fiı ¤Ò· ÿı¬ÎÕÌ, ‹fiı ÷˘ ¬⁄fl … fiËŸ. ÷ı µ’¿Îfl ‹Îfi˘ »˘ ?
¿ÎœÌ±ı, ÷˘ ±ı ¿ËıÂ,ı ¿œÌ ¬ÎflÌ ◊¥ ÷˘› ⁄˘S›Î fiËŸ ! I›Îflı ¿Ë̱ı  ⁄ıfi, ÷_ ±ı‹fi˘ µ’¿Îfl ‹Îfi_ »\_ ?
÷‹fiı ¬⁄fl ’ÕÂı fiı, ‹Îflı Â_ ¿fl‰Î ¿Ëı‰_. ’HÎ ±Î ÷˘ ¿œÌ ¬ÎflÌ
◊¥ √¥ ˢ›, ÷˘ ‹˘œ<_ ⁄√ÎÕı, ¿œ<_ ¬Îfl_ ◊›_ »ı. ‹Ò±Î, ±Î ¿¥       ≠ffi¿÷ν — fiÎ.
Ω÷fiÎ ‹ÎHÎÁ˘ »ı. ±Îfiı ‘HÎÌ ÷flÌ¿ı ¿ı‹ fl¬Î› ÷ı ! ¿ÎœÌ ‹ı·‰˘       ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ±ıfi˘ ±◊˝ Â_ ¿Îœ‰Îfi˘ ? …ı ¤Ò· ±ı
Ωı¥±ı ‘HÎÌfiı ÷˘ ! ±Î‰Î fi⁄‚Î ‘HÎ̱˘ ! ±S›Î, ±ı ⁄¥ fi◊Ì      ΩHÎ÷Ì Ë˘› ÷ıfiı ÷‹Îflı ¿Îœ‰Îfi˘ ±◊˝ Â_ »ı ? ±ıfiı ¿Î‚‹¬Î ¿Ëı
Á‹…÷Ì. ÷ı ÷_ ‰‚Ì ¿Ë_ »\_ ? ‹Î◊ÎŒ˘Õ ¿fl_ »\_ ? ±ı ÷˘ ±ı‹fiı    »ı VhÎ̱˘, ¿ı ‹Ò±˘ ¿Î‚‹Ò¬˘ F›Îflı I›Îflı ⁄˘·Ìfiı ∂¤˘ flËı »ı. ±ı
»Î÷̱ı CÎÎ fiÎ ·Î√ı ⁄Y›_ ! ‹fi‹Î_ ¿ËıÂı, ±Î ¿_¥ Ë_ fi Ë÷Ì     …ı ΩHÎ÷Ì Ë˘› ¤Ò· ±ı ±Î’HÎÎ◊Ì ¿œÎ› fiËŸ. ⁄Ì…\_ ¿_¥ ’HÎ ◊›_
Á‹…÷Ì ? ±Î ÷˘ ‹fiı ⁄ÎHÎ ‹Îflı »ı ‹Ò±˘. ±Î ‹Ò±˘ ¿Î‚‹Ò¬˘ fl˘…    ˢ› ¿ı ¿œÌ ¬ÎflÌ ◊¥ ˢ› ’»Ì Âο ⁄√ÕÌ √›_ ˢ›, ÷˘ ±ı ¬Î›
‹ÎflÌ ¤Ò·˘ … ¿Îœ ¿Îœ ¿flı »ı. ÷˘ ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ΩHÎÌ Ωı¥fiı ±Î    ÷˘ ±ı ΩHÎı ¿ı fiÎ ΩHÎı ? ‹ÎÀı ±Î’HÎı ¿Ëı‰ÎfiÌ …wfl fiΠˢ› !
¤Ò·˘ ¿Îœı »ı ÷ı◊Ì ±Î Á_ÁÎfl ‰‘Îflı ⁄√Õ÷˘ Ω› »ı. ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı  ’HÎ ¤Ò· ±ı fiÎ ΩHÎ÷Ì Ë˘›, ÷ı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ÷˘ ±ı µ’¿Îfl ‹Îfiı.
»ı ? ±ıÀ·ı ◊˘Õ<_ ±Î’HÎı ω«Îfl ¿fḻı ÷˘ Â_ ‰Î_‘˘ »ı ?      ⁄Î¿Ì ±ı ΩHÎ÷Ì Ë˘› ÷ı ¤Ò· ¿Îœ‰Ì ±ı ÷˘ √fi˘ »ı. ±Î’HÎÎ ·˘¿˘
   ≠ffi¿÷ν — ω«Îfl ¿fl÷Πˢ› ÷˘ ÷˘ ‰Î_‘˘ … fi◊Ìfiı, fi◊Ì     ≥„LÕ›fi˘ … ¿Îœı »ı.
¿fl÷Î ÷ıfiÌ … ±Î ‹˘Ó¿ÎHÎ »ı fiı ?                    ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ ˢ› ¿ı ¤Ò· ¬⁄fl fiΠˢ› ±fiı ±Î’HÎı
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ±ı‹ fiËŸ. ω«Îfl ¿fl‰Î‹Î_ ±ıÀ·˘ …      ¿ÎœÌ±ı ±fiı Á΋˘ µ’¿Îfl fiÎ ‹Îfiı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ±Î’HÎı ?
ω«Îfl ¿fl‰Îfi˘ »ı ¿ı …ı ¤Ò·fiı ±ı ΩHÎÌ Â¿ı »ı, ±ı Á‹∞ ¿ı        ÿÎÿÎlÌ — µ’¿Îfl fiÎ ‹Îfiı ÷˘› ‰Î_‘˘ fiËŸ, ’HÎ ±ıfiı µ’ÿıÂ
»ı ±ı ¤Ò· ±Î’HÎı ¿Îœ‰ÎfiÌ ÂÌ …wfl ? ±ı‹fiı Á‹…HÎ ’Õı, ¬ÎflÌ    ◊Âı fiı ! µ’ÿıÂfi_ ¿ÎflHÎ ÷˘ ◊Λ fiı. ’ı·_ µ’ÿıÂfi_ ¿ÎflHÎ fi◊Ì, ’ı·_
fiÎ Á‹…HÎ ’Õı ⁄ıfi, ÷‹ı ¬Î‰ ±ıÀ·ı ?               ÷˘ ¬Î·Ì ÷ıfiı »ı ÷ı ±ı ◊›Î ¿flÂı.
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                   121   122                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

    ≠ffi¿÷ν — ±ıfiÌ ¤Ò· ¿Îœı ’HÎ ±ıfiı ±ıfi_ ¬˘À<_ ·Î√ı ÷˘     ¿flÌfiı) …flÎ ¬Î_Õ ·Î‰Ωı, ¿Ë̱ı. I›Î_, ÷Îfl΋Î_ ±y· fi◊Ì ±fiı
¿Îœ‰Ì ¿ı fiËŸ ?                           ¬Î_Õ fiÎ¬Ì fiËŸ fiı ! ±ı‰_ ¿Ë̱ı ÷˘ Â_ ◊Λ ? ¿Ëı‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ fi◊Ì.
    ÿÎÿÎlÌ — ¬˘À<_ ·Î√ıfiı ⁄‘_. ‹fi‹Î_ ±ı flÎË …\±ı ¿ı ŒflÌ
                                  ±ıÀ·ı ¿Ëı‰Î‹Î_ flÌ÷ ˢ‰Ì Ωı¥±ı.
±ı‹fiÌ @›Îflı ¤Ò· Ë_ ¿Îœ< ! ±ı‰_ fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı. ±Î’HÎÌ Á_ÿfl        ±fiı ’˘÷ı ±ı¿·Î ˢ› ÷˘ ’Ì ·ı‰Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı‹fiı ’˘÷Îfiı
·Î¥Œ ˢ‰Ì Ωı¥±ı. ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı. ‰Î÷ ÷‹fiı ¿_¥ T›Î…⁄Ì       ¬⁄fl ’ÕÂıfiı. ’»Ì ±Î’HÎfiı ¿Ëı, ‹ËŸ ¬Î_Õ fi Ë÷Ì, ¤Ò·Ì √¥
·Î√ı »ı ?                             Ë÷Ì, ÷˘› ÷‹ı ⁄˘S›Î fiËŸ ! I›Îflı ¿Ëı ÷‹fiı ¬⁄fl ’ÕÂı fiı, ¿_¥
    ≠ffi¿÷ν — ¬flÌfiı.                      ‹Îflı ±ı¿·Îfiı ±˘»\_ ’̉ÎfiÌ »ı. ±ı ‹Îflı ¿Ëı‰_ ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_ ÷‹fiı
                                  ±fi¤‰ ◊Λ ±ı Â_ ¬˘À<_ »ı ! ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±‹ı Â_ ¿fḻı ? ±Î’HÎı
    ÿÎÿÎlÌ — ˉı …ı ±ı ¤Ò· ΩHÎ÷Ì Ë˘› ±ı ¤Ò·˘ fiÎ ¿ÎœÂ˘      ¿Ë̱ı, ¿ı «Î √‚Ì »ı, «Î √‚Ì »ı. ±ıÀ·ı ’̱ı ¿ı ÷fl÷ √‚Ì ·Î√ı.
ˉı.                                ÁΛ¿˘·˘∞¿· ≥Œı@À ◊Λ. fiËŸ ÷˘ √‚Ì Ë˘› ÷˘› ‹˘‚Ì ·Î√ı.
        «Î‹Î_ fi ¬Î_Õ, ’Ì ·ı «Ò’«Î’,                ’HÎ ’ı·Ì ¬Î_Õ ‰√flfiÌ «Î √‚΋Î_◊Ì ∂÷flı fiËŸ ÷˘ ? fiÎ,
       ¿Î_ ÷˘ ≠ı‹ı ‹Î_√, fi ⁄fi ÁÎ’ !             fiÎ ∂÷flı ÷˘› µ÷ÎflÌ ÿ¥±ı. ±ıÀ·_ ÷’ fiÎ ¿fḻı ÷˘ ‹ÎHÎÁ ÂıfiÎ
                                  ±Î’HÎı ? ±ı ÷‹ı ÷’ ¿fl˘fiı, ±ı◊Ì ⁄¥fiı ’V÷Ή˘ ◊Λ ±fiı ’V÷Ή˘
    Ë_ ÷˘ ÁÎ_÷ÎøÒ{‹Î_ hÎÌ…ı ‹Î‚ı ⁄ıÃ˘ ˢ™ ÷˘ «Î ±Î‰ı. ÷ı …flÎ
                                  ◊Λ ±ıÀ·ı ⁄Ì∞ ‰Îfl ÁflÁ ¿flı ±fiı ¤Ò· fiÎ ¿flı. ±fiı Ωı ¤Ò·fi˘
¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ¬Î_Õ ¤Ò·Ì √›Î ˢ› ÷˘ Ë_ ’Ì …™ ±fiı ÷ı› ÿÎÿÎfiÎ
                                  √˘ÿ˘ ‹Îfl¢ ÷˘ ¤Ò· ¿flÂı. ±ı ¿ËıÂı, Ω‰ ÷‹Îflı ◊Λ ±ı ¿flΩı
fi΋◊Ì. ‹ËŸ ÿÎÿÎfiı ¿Ë_, «ÎfiÌ ‹ËŸ ¬Î_Õ fiά˘ ÁÎËı⁄. ÷ı ÿÎÿÎ fiάÌ
                                  Ë_ ¿fl‰ÎfiÌ … ¿ËıÂı, ±ı‰_ ◊Âı, ±‰‚Ì ŒflÂı. ±ı‰_ fiÎ ¿fl˘. ±Î
±Î·ı ! ±ıÀ·ı ¬Î_Õ ‰√flfiÌ «Î ±Î‰ı ÷˘ ’Ì …¥±ı ⁄Á. ±‹Îflı ÷˘
                                  ∞‰fi ∞‰÷Î_ Â̬˘. ±Î‹ ±Îfiı ·Î¥Œ … ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ÷ı ! ‹÷¤ıÿ
¿Â˘ Õ¬˘ … fiËŸ fiı ! ±fiı ’»Ì ’ı·˘ ¬Î_Õ ·¥fiı ÿ˘Õ‘΋ ¿flÌfiı
                                  ¿ı‹ ◊Λ ?
±Î‰ı. ‹ıÓ ¿èÎ_, ¤¥, ¿ı‹ ¬Î_Õ ·ÎT›˘ ? ±Î «ÎfiÎ ¿’fl¿Î⁄Ì ·¥ Ω.
I›Îflı ¿Ëı, ÷‹ı «Î ‹˘‚Ì Ë÷Ì ÷ı ¬Î_Õ ‹Î_√Ì fiËŸ ! ‹ıÓ ¿èÎ_, “Ë_ Â_      ±ı¿ ¤Î¥fiı ’Ò»u_, CÎfl‹Î_ ¿˘¥ Ïÿ‰Á ‰Î¥ŒfiÌ ¤Ò· ¿Îœ<_ »\_ ?
¿fl‰Î ¿Ë_ ?” ÷‹fiı Á‹…HÎ ’Õı ±ı‰Ì ‰Î÷ »ı ?              I›Îflı ¿Ëı, ±ı »ı ¤Ò·‰Î‚Ì ±ıÀ·ı ¤Ò· … ¿Îœ‰Ì ’Õı fiı ! ‹ıÓ ¿èÎ_,
                                  ±y·fi˘ ¿˘◊‚˘ ±ÎT›˘ ±Î ! ‰ı«‰Î …¥±ı ÷˘ «Îfl ±ÎfiÎ
    ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ ¿ı «Î‹Î_ ¬Î_Õ fiΠˢ›, ÷˘ ÷‹Îflı ⁄ˆflÌfiı
                                  ⁄ÎflÿÎfifiÎ ±Î‰ı fiËŸ ±fiı ±ı ‹ÎfiÌ ⁄ıÃ˘ ¿ı ±Î ‰Ë ¤Ò·‰Î‚Ì, ·ı !
¿Â_ ¿Ëı‰_ fiËŸ ±fiı «Î ’Ì ·ı‰Ì. ’HΠˉı ¿˘¥ ±Î’HÎı CÎıfl ‹Ëı‹Îfi
                                  ±ı‰_ ‹ÎfiÌ ⁄ıÁı »ı. ¿ı‰_ ¬˘À<_ ÿı¬Î› ! ±Î ÷˘ ¬˘ÀÌ ¬˘ÀÌ ¤Ò·˘
±ÎT›_ ˢ› ±fiı ±ı‰Ì «Î ⁄fiΉı ±fiı ±Î’HÎı ¿Â_ ¿Ë̱ı fiËŸ, ÷˘
                                  ¿ÎœÌ±ı fiı ¿ËıÂı ÷Îfl΋Î_ ±y· fi◊Ì ! ÷ı fl˘… ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı ! ±y·
‹Ëı‹Îfi ¿ËıÂı ¿ı ±ÎfiÌ ⁄ˆflÌfiı ⁄fiΉ÷Î fi◊Ì ±Î‰Õ÷_ ±fiı ±Î ‘HÎÌ
                                  ÷˘ ¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î›, ¿ı ¤Ò· @›Îflı ¿Îœı, ¿ı ¬flı¬fl ±ı ’˘÷ı Á‹…÷Ì
±ıfiÌ ⁄ˆflÌfiı ¿Ëı÷˘› fi◊Ì !
                                  fiΠˢ› I›Îflı ¤Ò· ¿Îœı, fiı ’ı·Ì µ’¿Îfl ‹Îfiı ÷˘ ±ı ±y·‰Î‚˘
    ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ¿Ëı‰_ ˢ› ÷˘ ¿˘”¿fiı CÎıfl √›Î ˢ›fiı ±Î’HÎı   ¿Ëı‰Î›. ±ı … ¿ËıÂı, ⁄Ë ÁÎfl_ ◊›_. ±Î ‹fiı ÿı¬ÎÕÌ, fiËŸ ÷˘ Ë_
±fiı ±ı‹fiı ¿Ë̱ı ±ı‰Ì flÌ÷ı ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı ¿ı M·Ì{ (‹Ëıfl⁄ÎfiÌ      ±ÎÕı fiı ±ÎÕı flV÷ı «Î·Ì Ω÷. ÷‹ı ÁÎfl_ ◊›_ ‹fiı Â̬‰ÎÕu_. ÷˘
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                  123   124                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

±ı ±ıÕ‰ÎLÁ ◊Λ. ‹Ò±Î ±Î ±ı ¿œÌfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ±ıÕ‰ÎLÁ ÷_ Â_         ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿Ëı‰Î◊Ì Á‘flı fiËŸ. ¿Ëı‰Î◊Ì ÷˘ ±‰‚˘ ◊Λ
¿fl‰Îfi˘ »\_. ÷_ … ◊›˘ fiËŸfiı, ÷Îfl΋Î_ ⁄fl¿÷ ÷˘ »ı fiËŸ !       ∂·À˘. ±ı ÷˘ ¿˘”¿ Œıfl˘ F›Îflı ω«Îfl‰Î √›˘ ˢ› I›Îflı ±Î’HÎı
                                 ¿Ë̱ı ¿ı ±Î ¤Ò· ¿ı‰Ì flÌ÷ı Á‘flı ? Á΋ÎÁÎ‹Ì ‰Î÷«Ì÷˘ ¿fl˘, ±Î‹
         ≠ı‹ı fiËŸ, ‹Îflı ‰Ëfiı √˘ÿÎ,
                                 ¡ıLÕÂÌ’fiÌ ’ıÃ. ‰Î¥Œ ΩıÕı ¡ıLÕÂÌ’ flά‰Ì Ωı¥±ı. fiÎ flά‰Ì
         fi ÷ÒÀı ≠ı‹, ±ı‰Î ¿fl Á˘ÿÎ !            Ωı¥±ı ? ⁄ÌΩ ΩıÕı ¡ıLÕÂÌ’ flά˘ »˘. ¡ıLÕfiÌ ΩıÕı ±Î‰_ ¿¿‚ÎÀ
    ⁄Î¿Ì CÎfl‹Î_ ¿˘¥fiÌ ¤Ò· fiËŸ ¿Îœ‰Ì. ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı     ¿›Î˝ ¿fl˘ »˘ fl˘…fl˘… ? ±ıfiÌ ¤Ò· ÏÕflı@À ÿı¬ÎÕ ÿı¬ÎÕ ¿flΉ÷Î
‰Î÷ ?                               Ë¢ ? fiÎ ! ¿ÎflHÎ ¿ı ¡ıLÕÂÌ’ À¿Î‰‰Ì »ı. ±fiı ±Î ÷˘ ’ˆHÎı·Ì @›Î_
    ≠ffi¿÷ν — ÁflÁ.
                                 …÷Ì flËı‰ÎfiÌ »ı ? ±Î‰_ ±Î’HÎfiı ¢¤ı fiËŸ. ∞‰fi ±ı‰_ ⁄fiΉ˘
                                 ¿ı ⁄√Ì«Î …ı‰_. CÎfl‹Î_ ‹÷¤ıÿ fiΠˢ›, ¿Â_ fiΠˢ›, ±ı‰_ CÎfl ±Î‹
    ÿÎÿÎlÌ — »÷Î_ ±ı fi◊Ì ΩHÎ÷Î ⁄‘Î ·˘¿˘ ?           ⁄√Ì«Î …ı‰_ ·Î√ı. fiı CÎfl‹Î_ …flΛ Õ¬· fiÎ ◊‰Î ÿ¥±ı ¿˘¥fiı.
    ≠ffi¿÷ν — CÎHÎÎ ·˘¿˘fiı Àı‰ ’ÕÌ Ë˘› ÷˘ ±ı‹Î_ Â_ ¿fl‰Îfi_ ?  ÁËı…ı› fiÎfiÎ »˘¿flÎfiÌ ¤Ò· ±ı Ωı ΩHÎ÷˘ ˢ› ÷˘ fiÎ ÿı¬ÎÕΛ.
                                 fiÎ ΩHÎ÷˘ ˢ› ÷ı … ¤Ò· ÿı¬ÎÕΛ. ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ?
    ÿÎÿÎlÌ — Àı‰ fiËŸ, ±Î ÷˘ µ’flÌ’b_ Ωı¥±ı »ı ±ıfiı. ±ıfiı
¤Ò· ¿Îœ‰Ì »ı ΩHÎÌ Ωı¥fiı. ˉı ±ı ¬˘À<_ ¿Ëı‰Î›. ±Î ŒıÏ‹·Ì fiÎ       ≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl »ı, ÁÎ«Ì ‰Î÷ »ı.
¿Ëı‰Î›. ŒıÏ‹·Ì ±ıÀ·ı ≠ı‹‹Î_ flËı‰_ Ωı¥±ı. Õ¬˘ fiËŸ ◊‰˘ Ωı¥±ı,       ÿÎÿÎlÌ — ΩHÎÌ Ωı¥fiı ¤Ò·˘ ÿı¬ÎÕÎ÷Ì ËÂı. …ı ±ı ΩHÎı »ı
⁄ıfifiı ±ı‰_ fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı ¿ı ±Î ¬˘À˘ ¬˘À˘ Á‘Îfl‰Î Œflı »ı.      ±ıfiı ÂÎ ‹ÎÀı ÿı¬ÎÕ‰Îfi_. ÷fiı ÿı¬ÎÕı »ı, ⁄Ë ÿı¬ÎÕı »ı ¿ı.... ?
    ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ‘HÎÌfiı ◊÷_ ˢ› ÷˘ ?
                                    ±Î ÷˘ ±ıfiı √˘ÿÎ ‹Îfḻı »Ì±ı ±fiı ±Î’b_ ‘HÎÌ’b_
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’»Ì ±ı flÏ›Πfiı ±‹ıÏfl¿Î …ı‰_ ◊Λ. ±Î     ⁄Ω‰Ì±ı »Ì±ı ! ‰Ëfiı ÁΫ‰÷Î ±Î‰ÕÌ fiËŸ ±fiı ‘HÎÌ ±ÎT›Î !
±‹ıÏfl¿Î ±Î‹ ¿flı I›Îflı flÏ›Π±Î‹ ¿flı, ±ıÀ·ı ’»Ì Á΋ÁÎ‹Ì ⁄ıµ    ‰Ëfiı ÁΫ‰Ì @›Îflı ¿Ëı‰Î› ¿ı ‰ËfiÎ ‹fi‹Î_ ÁËı…ı› ≠ı‹ ¬ÒÀı fiËŸ.
·Õı ±fiı ŒıÏ‹·Ì ·Î¥Œ ∂ÕÌ Ω› ±Î‹Î_, ¢¤ı fiËŸ ±Î’HÎfiı, ◊˘Õ˘     ±Î ÷˘ √˘ÿ˘ ‹Îflı ±ıÀ·ı ≠ı‹ ÷ÒÀı ±fiı ¿ËıÂı ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ‹ÎflÌ ¤Ò·
◊˘Õ˘ ŒıflŒÎfl ◊‰˘ Ωı¥±ı. ±Î’HÎı ¥„LÕ›fi »Ì±ı. ω«Î›Î˝ ’»Ì ŒıflŒÎfl                  ı
                                 ◊Λ ÷˘ ±ı ⁄‹Î⁄Ò‹ ¿flı »ı, ¿ËıÂ. ¤Ò· ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ ‹ÎHÎÁfiÌ ?
fi ¿fḻı ÷˘ ±Î’HÎı ¥„LÕ›fi ÂıfiÎ ? fiÎ Á‹… ’ÕÌ ⁄ıfi ÷fiı ?       ’HÎ ±Î’HÎÎ ·˘¿˘fiı ΩHÎÌ Ωı¥fiı ±Î‰Ì ‘HÎÌ’HÎÎfiÌ Àı‰ ’Õı·Ì »ı,
    ≠ffi¿÷ν — ËÎ, Á‹∞.                    ‘HÎÌ ◊‰ÎfiÌ ≥E»Î »ı ±_ÿfl¬Îfiı◊Ì ÷ı, ¤Ò· ¿ı‹ ¿flÌfiı ¿Îœ‰Ì ÷ı !
                                 ˉı ±Î…◊Ì ÷‹fiı Á‹ΩÂı ±ı ‰Î÷ ?
    ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ⁄ıfi˘±ı ÷‹Îflı Á‹…‰_ ¿ı …ı ¤Ò· ‘HÎÌ Á‹∞
¿÷Πˢ› ±ı ¤Ò· ±Î’HÎı ¿Îœ‰Ì fiËŸ. …ı ¤Ò· ⁄ıfi˘ Á‹∞ ¿÷Ì         ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
ˢ› ÷ı ‘HÎ̱ı ¤Ò· ¿Îœ‰Ì fiËŸ.                      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¬˘À<_ √Î_Õ’HÎ Ë÷_ ‘HÎÌ’b_ ◊‰Îfi_. ±ıÀ·ı
    ≠ffi¿÷ν — CÎHÎÎ ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· Á‹…÷Πˢ›, »÷Î_ Á‘flı fiËŸ    ‘HÎÌ’b_ fiÎ ⁄Ω‰‰_ Ωı¥±ı. ‘HÎÌ’b_ ÷˘ ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı Á΋˘
÷˘ ?                               ≠Ï÷¿Îfl fiÎ ◊Λ, I›Îflı ΩHΉ_ ¿ı ‘HÎÌ’b_ »ı. ±Î ÷˘ ÷fl÷ ≠Ï÷¿Îfl !
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                   125   126                   ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

        ¤Ò· ¿ÎœÌ ÿ⁄Ήı ±ı ¢ ‰Ìfl ?             ÷ı ¨«ı-fiÌ«ı ¿flı. fiËŸ ÷˘ ’»Ì ±ı VhÎÌ› flάı ‹fi‹Î_ ¿ı ÷ı ÿËÎÕı
        ⁄‘ÎfiÌ ¤Ò·˘ ±˘œı, ±Ë˘ ÂÒfl!              ‹fiı ¿ËÌ √›Î Ë÷Îfiı ±Î… ·Î√‹Î_ ±ÎT›Î »ı, ’»Ì ±ı› Ã˘¿ı ±ıÀ·ı
                                  ÷Ìfl ‹Îfl΋Îfl ¿flÌfiı, ±ı‹Î_ Á¬Ì fiÎ ◊¥±ı. ±ı ⁄_‘ ¿fl‰Î Ωı¥±ı.
   CÎfl‹Î_ ÷˘ VhÎÌfiı ÷˘ ÁË ¿˘¥ ¿À ¿À ¿flı, ±ı ‰ÌflfiÌ ÏfiÂÎfiÌ    ±ı¿ ’ÎÀa±ı ⁄_‘ ¿fl‰Î Ωı¥±ı. ÷ı ¿¥ ’ÎÀa ⁄_‘ ¿flÌ Â¿ı ¿ı ’flÊ
fi◊Ì. ‰Ìfl ÷˘ ¿˘HÎ ¿Ëı‰Î› ¿ı VhÎÌfiı ¿ı CÎfl‹Î_ »˘¿flÎ_fiı ¿˘¥fiı› Ëfl¿÷  ’ÎÁı ±ı „@÷ »ı, ±ıfiı ⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰ÎfiÌ, ±ı ’»Ì ⁄_‘ ◊¥ …Âı.
fi ◊Λ. »˘¿fl_ …flÎ ±ÎÕ< ⁄˘·ı ’HÎ ‹Î-⁄Î’ ⁄√Õı fiËŸ I›Îflı ¬fl_      ‹ıÓ› ‹ËŸ ¿Î"SÕ‰Î"fl «·ÎT›_, Ë_ hÎÌÁ ‰Ê˝fi˘ Ë÷˘ fiı I›Î_ Á‘Ì «·ÎT›_,
¿Ëı‰Î›. »˘¿fl_ ÷˘ ⁄΂¿ ¿Ëı‰Î›. ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı, L›Î› Â_ ¿Ëı »ı ?  I›Îfl ’»Ì ¿Î"SÕ‰Î"fl ⁄_‘ ◊¥ √›_. ¿ÎflHÎ ¿ı Á‹∞ ω«ÎflÌfiı ⁄_‘
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ⁄flÎ⁄fl »ı. ˉı◊Ì ±ı‰_ ¿fl‰_ ’ÕÂı.        ¿›* Ë÷_. I›Îfl ’»Ì “±Î” iÎÎfi ∂¤_ ◊›_.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ˉı ±ı‰_ ¿fl‰_.                         flάı ‹˘À<_ ‹fi ÷ı ’flÊ ¬fl˘,
   ≠ffi¿÷ν — Ë_ ⁄ÌΩfiÌ ¤Ò· ¿Îœ<_ ±fiı ‹ÎflÎ »˘¿flÎfiÌ ¿ı              ¤Ò· ‹ÎflÌ ¿ËÌ, VhÎÌfi_ ‹fi Ëfl˘!
‰Î¥ŒfiÌ ¿Îœ<_ ±ı‹Î_ CÎH΢ ÏÕŒflLÁ (Œıfl) »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı, Ë_ ‹ÎflÎ       ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ T›‰ËÎfl‹Î_ ‹˘À˘ fiÎfiÎfiÌ ¤Ò· ¿Îœı, fiÎfi˘
»˘¿flÎfiı fiı ‰Î¥Œfiı ¬Ò⁄ ≠ı‹ ¿fl_ »\_. ±ıÀ·ı ‹fiı √VÁ˘ ±Î‰Ì Ω›.     ±ıfiÎ◊Ì fiÎfiÎfiÌ ¤Ò·˘ ¿Îœı, T›Ò ’˘¥LÀfiÌ ±◊Õ΋H΋Î_, ±ı ¿ı‹ ?
…ı ⁄ÌΩ µ’fl fiÎ ±Î‰ı, …‹Î¥ µ’fl fiÎ ±Î‰ı.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ±ı‰_ »ı ¿ı ‹˘À˘ fiÎfiÎfiı ¬¥ Ω›. ÷ı ‹˘À˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‰Î÷ ⁄flÎ⁄fl »ı. ÷ı◊Ì … ÂÎVhοÎfl˘±ı ¿èÎ_ ¿ı,    fiÎfiÎfiÌ ¤Ò· ¿Îœı ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ‹ÎflÌ … ¤Ò·. ¤Ò·
‹Î ±√fl ⁄Î’ »˘¿flÎ µ’fl √VÁ˘ ¿flı »ı, ÷˘ ±ı √VÁÎfi_ Œ‚ ’H›       Ωı ‹Î◊ı ·¥ ·¥±ı ÷˘ ±ıfi˘ µ¿ı· ±Î‰ı. ±‹ı Â_ ¿fḻı ? ⁄ÌΩı
‹‚ı »ı ! ⁄Ì…ı ⁄‘ı› √VÁÎfi_ Œ‚ ’Î’ ˢ›. Á‹… ’ÕÌfiı ? ÷ı ±Î      Ωı ÁËfi fiÎ ¿flÌ Â¿ı ÷˘ ±‹ı ±‹Îflı … ‹Î◊ı ·¥ ·¥±ı. ⁄ÌΩfiÌ
√VÁÎfi_ Œ‚ ’H› ‹‚ı »ı ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı √VÁÎfi˘ ±Î› ±ı ˢ›        ¤Ò·˘ fiÎ ¿ÎœÌ±ı. ÷ı ÂÎ ËÎv ⁄ÌΩfiı ±Î’̱ı ? ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ÷˘
¿ı ±ıfiı ¿ı‹ ¿flÌfiı Á‘Îfl‰˘ !                     ÁÎ√fl …ı‰Õ<_ ’ıÀ »ı. …\±˘fiı, ±Î ‹_⁄¥fiÌ ⁄‘Ì … √Àfl˘fi_ ’ÎHÎÌ
   ¿›Î √HÎfiı ‹ÎÀı ±Î’HÎı À¿˘fl ¿fl‰Ì ’Õı ¿ı …ıfiÌ ±ıfiı Á‹…HÎ    ÁÎ√fl Á‹Î‰ı »ıfiı ? ÷ı‹ ±Î’HÎı› ’Ì ·ı‰Îfi_. ÷ı◊Ì Â_ ◊Âı ¿ı ±Î
fiΠˢ›, ÷ı ±Î’HÎı ±ıfiı Á‹…HÎ ±Î’‰Ì Ωı¥±ı. ±ıfiı ’˘÷ÎfiÌ       »˘¿flÎ_±˘ µ’fl ⁄ÌΩ ⁄‘Î µ’fl ≠¤Î‰ ’ÕÂı. ±ı› Â̬Âı, ⁄΂¿˘›
Á‹…HÎ »ı, ÷ıfiı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ¥√˘¥{‹ CΉΛ ’»Ì.      Á‹∞ Ω› ¿ı ±Î‹fi_ ÁÎ√fl …ı‰_ ’ıÀ »ı ! …ıÀ·_ ±Î‰ı ÷ıÀ·_ …‹ı
±fiı ’»Ì ±ı ÷‹Îflı ‹ÎÀı ·Î√ …\±ı, ¿ı ‹ÎflÎ ·Î√‹Î_ ±Î‰‰Î ÿ˘fiı     ¿flÌ ·˘. T›‰ËÎfl‹Î_ Ïfi›‹ »ı ¿ı ±’‹Îfi ¿flfiÎfl ’˘÷ÎfiÌ Â„@÷
±ı¿ ÿËÎÕ˘. ·Î√fiÌ flÎË …\±ı. ÷ı ±Î‰_ ÂÎ ‹ÎÀı ¿fl‰ÎfiÌ …wfl ?      ±Î’Ìfiı Ω›. ÷ı◊Ì ±’‹Îfi ·¥ ·¥±ı ËÁ÷ı ‹¬ı ! ‹fi ‹˘À<_ ˢ‰_
±ıÀ·ı ±ı …ı …ı‹Î_ Á‹∞ ¿ı ±ı‰_ »ı I›Î_ ±Î√‚ ±Î’HÎı À¿˘fl      Ωı¥±ı. ⁄˛˘Õ ‹Î¥LÕıÕ ◊‰_ Ωı¥±ı.
‹Îfl‰ÎfiÌ …wfl fiΠˢ›.                           ≠ffi¿÷ν — «Îfl ‰¬÷ ⁄˛˘Õ ‹Î¥LÕ flά_, ’HÎ ’»Ì ’Î_«‹Ì
   ’ı·Ìfiı ¤Ò· ÿı¬ÎՉΠ±Î‹ √˘ÿ˘ ‹Îflı ’»Ì ’ı·Ì±ı ÷ˆ›Îfl ◊¥     Œıfl fiÎ flËı ±ı‰_ ◊¥ Ω›.
√›ı·Ì ˢ›, ¿ı ±Î ‰¬÷ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ÷‹fiı ±ı‰˘ √˘ÿ˘ ‹ÎflÌÂ,          ÿÎÿÎlÌ — fiÎ flËı, ±ı‰˘ ¿_Àˇ˘· (¿Î⁄Ò) fiΠˢ‰˘ Ωı¥±ı.
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                  127   128                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

¿_LÀˇ˘·ı⁄· ‰˘¥Á ˢ‰˘ Ωı¥±ı ±Î’H΢. ¿ı fiÎ ¿ı‹ flËı ? ±fiı fiÎ    ¿fl‰Îfi˘ »\,_ Ë_ ÷˘ ±ı‹ ¿fl‰Îfi˘ »\_ ÷˘ ±Î’HÎı ËV›Î ¿fḻı ¿ı ¤‹flÕ˘
flËı ÷˘ ’»Ì ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı, ÷˘ flËı. ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÌ    ¿>ÿ›Î ¿flı »ı. ±Î’H΢ ÏËÁÎ⁄ ËÂı ÷˘ … fiı ! ±Î’HÎı ÁÎflÌ flÌ÷ı ¿Î‹
ÁÎZÎ̱ı Z΋Π‹Î_√ »\_. ˉı ŒflÌ fi ◊Λ ±ı‰Ì ‹fiı „@÷ ±Î’˘     ¿fḻı »Ì±ı ’»Ì ±ı Â_ »ı ÷ı ! ±fiı ±ıfi_ ÏÕÁÏ‹Áfi_ Â_ Ãı¿Îb_ ?
¿Ë̱ı. ‰¬÷ı ±Î’HÎÎ ¿fl÷Î_ ±˘»\_ ¤HÎı·Ì ˢ›, ±√fl ÷˘ VhÎÌ ΩÏ÷    ¿Î· Á‰Îflı ±ıfi˘ ±˘Õ˝fl ±Î‰ı ¿ı ¤¥ ÷‹fiı ÏÕÁÏ‹Á ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı
»ı, ¿_¥ ¤Ò· ◊Λ ÷˘ ±Î’HÎı ‹˘À<_ ‹fi fiÎ flά‰_ Ωı¥±ı ? ’flÊ     »ı. ±ıÀ·ı ¿˘¥ √¤fl΋HÎ, ¿˘¥ ÁÎËı⁄ ΩıÕı ¿˘¥ ⁄Ì∞ ¿˘¥ √¤fl΋HÎ
‹˘ÀÎ ‹fi‰Î‚Πˢ› ¿ı VhÎÌ ‹˘ÀÎ ‹fi‰Î‚Ì !              fiËŸ. »ı ÷ı flÎΩ◊Ì ¿ı ¤√‰Îfi◊Ì› ±ı ¤Õ¿‰_ fiËŸ. ±Î’HÎı ÁÎflÌ flÌ÷ı
                                 ¿Î›˝ ¿flı Ω‰ ±ËŸ ¿˘¥ ±Î’H΢ µ’flÌ fi◊Ì ⁄Î. ±Î’H΢ µ’flÌ
   ≠ffi¿÷ν — ’flÊ.
                                 ±Î’HÎÌ ¤Ò·˘, ±Î’HÎı ¤Ò·˘ ¿fḻı ÷˘ ±ı ±Î’HÎfiı ’¿Õı. ¤Ò· … fiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — Ë_, ’flÊı ⁄Ë ‹˘À<_ ‹fi flά‰_ Ωı¥±ı.         ¿fḻı ÷˘ ? ˉı ⁄ıfi ΩıÕı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “±Î ÷fiı @›Î_ ±Î‰Õı »ı.
    ‰Î¥Œ ÷˘ ¿Ëı, ÷‹ı »˘ ±ı‰Î ÷ı ¿ıfḻ˘ ·Î‰÷Î ±Î‰ÕÌ fi◊Ì,    ÷_ I›Îflı Âο ·Î‰Ì ±ıÀ·ı Â_ ◊›_.” Ë·ÿÌCÎÎÀ ±ıÀ·ı ±ı ∂·À<_ ‰‘_ fiı
I›Îflı ¿Ëı‰_ ¿ı ¤¥ fiÎ ±Î‰ÕÌ I›Îflı ÷˘ ±Î ¬ÎÀÌ fiÌ¿‚Ì. Ωı ±Î‰ÕÌ   ‰‘_ ¿ıÁ «Ì¿b_ ◊›_. ˉı ±Î ‰¿Ì·˘ ¬˘‚ı, ’»Ì ±Î’HÎı ‰¿Ì·˘
ˢ÷ ÷˘ ‹ÌÃÌ fiÎ ·Î‰÷ ¿Ë̱ı ! ±ı‹ …flÎ fifl‹ ⁄˘·‰Î‹Î_ ¿_¥       ¬˘‚̱ı. ‹ËŸ ±_ÿflfiÎ, ⁄ËÎflfiÎ fiËŸ. ±_ÿflfiÎ ±ı … {CÎÕÎ ‰‘÷Î
±Î⁄w fiÎ Ω›, Â_ ¿èÎ_ ? ’HÎ ÷ı CÎÕ̱ı ‘HÎÌ’b_ ⁄Ω‰‰Î Œflı. ±ı‹Î_                              Ó
                                 Ω›fiı ’»Ì ±ı ÷ı◊Ì ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı flÎ÷ı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ¿Ë̱ı Ëı.... ÷ÎflÌ
±Î ÷˘ fl˘…fi_ ÷˘ŒÎfi «ÎS›Î ¿flı »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı … ‹Ò¿Ì ÿ¥±ı,    ‰Î÷ ⁄Ë ÁΫÌ, ±Î ÷Îflı ·Ì‘ı ÷˘ ‹fiı ¬⁄fl ’ÕÌ ¿ı ±Î Áη_ ¤Ò·
¿ı ¤¥ ±Î ¤Ò· ÷˘ ◊¥, ÷‹ı ¿ËÌ ÷ı ‰Î÷ ÁÎ«Ì »ı ’HÎ ¤Ò·        ◊¥ ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, «Î-⁄Îfi_ Ãı¿ÎHÎ_ ’Õı »ı ? ËÎ, Ë‹HÎı
±Î’HÎÌ »ı. ±ıfiÌ fi◊Ì, ⁄¥fiÌ fi◊Ì. ⁄¥ ÷˘ ¿ËÌ »^Àı ±Î’HÎfiı ¿ı     ⁄fiÎ‰Ì ±Î’ÌÂ_ ¬Â ◊¥ Ω› fiı ! ÷˘ «Î ‹·ı, ÿÎ”Õ˘ ÁÎfl˘ ◊Λ,
÷‹fiı ·Î‰÷Î fiÎ ±Î‰ÕÌ, I›Îflı ¿ı ÷‹fiı ÁÎfl_ ·Î‰÷Î ±Î‰Õı »ı. ±ı    flÎ÷ ÁÎflÌ Ω›, ±ı‹Î_ Â_ ¬˘À √¥ ?
Ë_ Ωb_ »\_ ’HÎ ±Î Œıflı ÷˘ ‹fiı fiËŸ ±Î‰Õı ¿Ë̱ı. ±ı‹ ¿Ëı‰Î‹Î_      ≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl »ı.
‰Î_‘˘ ¢ »ı ±Î’HÎfiı ? ÁÎËı⁄ ΩıÕı ⁄˘·Ì±ı ¿ı fiÎ ⁄˘·Ì±ı, ±Î’HÎÎ      ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ±Î ÷˘ ÷‹ı ‰Ë ΩıÕı ËÃı «œuΠˢ›fiı, ÷˘
ÁÎËı⁄ ΩıÕı ?                           Á‰Îfl Á‘Ì »˘Õı fiËŸ ! ‰Ë±ı Á‹∞ Ω› ±fiı ’λΠ’˘÷ı› ΩHÎı,
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ ⁄˘·Ì±ı.                    ±Î Ëà ’¿ÕÌ »ı ’HΠˉı »˘Õ‰Ì fi◊Ì. ±ı‰_ ’˘÷ı ˵ ΩHÎı. ±Î’HÎÌ
                                 ±Î⁄w Ω› ¿ËıÂı. ‹Ò±Î ±Î⁄wÿÎfl ÷ı Â_ ±Î⁄wÿÎfl !
   ÿÎÿÎlÌ — I›Î_ ÷˘ ÁÎËı⁄ ¬flÎ⁄ ·Î‰ı ÷˘› ÁÎËı⁄ ÷‹ı ÁÎflÌ
·ÎT›Î ±ı‹ ¿Ë̱ı. ÷ı ±Î ±ËŸ ⁄¥ ’ÎÁı Â_ ‰Î_‘˘ »ı ? Â_ ? ±Î’HÎÎ      ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı‰_ fiÌ«_ ÷˘ ’˘÷Îfi_ ’ÎÕı … fiËŸfiı ’HÎ !
ÁÎËı⁄ ¿fl÷Î_› ⁄¥ √¥ ? ¿ÎflHÎ ¿ı ÁÎËı⁄ ÿ_Õ˘ µÃΉı. ÿ_Õ ¿flı ¿ı ±Î‹  ‘HÎÌ ¿_¥ ’˘÷ÎfiÌ ⁄ˆflÌ ±Î√‚ fiÌ«_ ’ՉΠÿı ?
¿ı‹ ¿›* ? ±ı‰˘ ¤› fiËŸ flά‰˘, ÁÎËı⁄fi˘ ¤› fiËŸ flά‰˘. ¤›         ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ fiÌ«_ ’ՉΠÿı ÷ı … ÕÎè΢ ¿Ëı‰Î›. ±Î ±‹ı
’˘÷ÎfiÎ CÎflfiÎ ‹ÎHÎÁ˘fi˘ flά‰˘, ±ı‹fiı ÿ—¬ fiÎ ◊Λ ±ı‰˘ ¤›      ÷˘ ¿ËÌ ÿı÷Î Ë÷Î, ËÌflÎ⁄Îfiı ¿ı ±‹ÎflÌ ¤Ò· ◊¥ Ë_... ¿ı... ⁄Ë ¤Ò·˘
flά‰˘ Ωı¥±ı. ÁÎËı⁄fi˘ ¤› flά‰Îfi˘ ¢ ±◊˝ »ı ÷ı ! ±Î’HÎı      ◊Λ »ı ±‹ÎflÌ ÷˘. I›Îflı ¿Ëı fiÎ ÷‹ÎflÌ ¤Ò· fi◊Ì ◊÷Ì. ∂·ÀÎ
±Î’b_ ÁÎflÌ flÌ÷ı ¿Î‹ ¿fḻı, »÷Î_ ±ı ‹fi‹Î_ ¿Ëı÷Î_ ˢ›, Ë_ ÏÕÁÏ‹Á  ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ¤Ò· ◊¥ ÷˘ ±Î ¿Ëı fi◊Ì ◊÷Ì ±fiı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                  129   130                   ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

fi◊Ì ¤Ò· ◊÷Ì ÷˘ ±ı ¿Ëı ÷‹ÎflÌ ◊¥ »ı. ±ıÀ·ı ΩHÎÌ Ωı¥fiı        ΩıÕı ‹Îflı {CÎÕÎ ◊Λ »ı, ÷˘ ±ı ·¬Ìfiı ±Î’˘ ÷˘ ±ı‹fiı ¿ËÌ ±Î’_
‰Î¥ŒfiÌ ΩıÕı »ı ÷ı ÁÎ«Ì ‰Î÷ ˢ› ÷˘ ’HÎ ±ıfiı ÁÎ«Ì ÃflΉ‰Î      ¿ı ±Î‹Î_ ±Î ¬˘À<_ »ı, ±Î ¬˘À<_ »ı.
Œfḻı ÷˘ ’»Ì ±ıfi_ Œ‚ ÷˘ ‹‚ı ¿ı fiÎ ‹‚ı ? ±fiı ‰Î¥Œfi΋Î_
                                     ±Î B·ÎÁ‰"fl ÷ÒÀÌ √›Î_, ⁄¥fiÎ ËÎ◊ı Á˘ ÕÎ"·flfiÎ_ ±fiı ¿¿‚ÎÀ ¿flı
±ÎI‹Î fi◊Ì flËı·˘ ?
                                 ±ıHÎı ¢ ±◊˝ »ı ? Ï‹Ïfi_√·ıÁ ! ±ı ⁄¥ ÷˘ÕÌ fiάı ¬flÌ, ±ı¿ M›Î·˘
   ≠ffi¿÷ν — »ı.                        ? ±ıfiı …flΠω«Îfl‰_ Ωı¥±ı ¿ı ⁄¥ ÷˘ÕÌ fiÎ fiάı. ÷˘ ±ıfiÌ ’λ‚
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î’HÎı L›Î›-fiÌÏ÷ ⁄‘_ Ωı‰_ ’Õı ±fiı ‰¬÷ı    Â_ Â_ ¿ÎflH΢ »ı ? ±‹fiı ’Ò»˘ ÷˘ ±‹ı ÷‹fiı ⁄÷Î‰Ì ÿ¥±ı. ÷ı◊Ì ±Î
‰Î¥Œ ◊˘Õ˘ ±L›Î› ¿flı ÷˘ ±Î’HÎı ·ıÀ-√˘ ¿fl‰_ ’Õı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiÌ   ⁄¥fi˘› √fi˘ fi◊Ì fiı ÷‹Îfl˘ √fi˘ fi◊Ì. ±Î ±ıfi_ ¿ÎflHÎ ±Î ≠‹ÎHÎı
ΩB≤Ï÷ ±˘»Ì ˢ› ’flÊ˘ ¿fl÷Î_ ! ±Î’HÎı ΩB≤Ï÷‰Î‚Î ‹ÎHÎÁ ±ıÀ·ı     »ı. ±ıÀ·ı ’»Ì ÷‹Îflı √VÁı ◊‰Îfi_ ¿_¥ ¿ÎflHÎ … fi◊Ì. ±ı‰_ Ëflı¿ ⁄Î⁄÷
fi¤Î‰Ì ·ı‰_ Ωı¥±ı.                         ’Ò»˘ ÷˘ ⁄‘Ì ⁄Î⁄÷ ±‹ı ÷‹fiı ¿ËÌ ÿ¥±ı. ÷‹ÎflÌ ¤Ò·fiı ·¥fiı ·ÒÀÌ   _
                                 √›˘ ±ı‰_ ±‹ı ÷‹fiı Á‹Ω‰Ì±ı. ±ı ⁄‘_ Á‹…‰_ Ωı¥±ı ⁄‘_.
        ¿À<_ ±Î’ı ÷ı ’Ì ◊Î ‹ËÎÿı‰!
                                    Ωı ±Î… ÷‹ÎflÎ CÎflfiÎ ‹ÎHÎÁ˘ ±ËŸ fiÎ ±ÎT›Î ˢ› ÷˘ ÷‹ı
        Ω÷fiı … ‰œ‰ÎfiÌ ’ÎÕ Àı‰!
                                 ¿ËıΩı ¿ı ÿÎÿÎ ±Î ≠‹ÎHÎı ¿Ëı »ı ¿ı ‹ÎflÌ ¤Ò· ‹fiı Á‹…HÎ ’Õ÷Ì
   ‰‘Îflı ¿Õ‰_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ±ı¿·Î±ı ’Ì …‰_, ’HÎ VhÎ̱˘fiı ¿ı‹  ˢ› ±ı ¤Ò· ÷‹ı ¿Ëı¢ fiËŸ ±fiı ÷‹ÎflÌ ¤Ò· ÷‹fiı Á‹…HÎ ’Õ÷Ì
’̉Πÿı‰Î› ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±ÎNÀfl ±Î"· ±Î’HÎı ‹ËÎÿı‰∞ »Ì±ı. fi ˢ›    ˢ› ±ı Ë_› fiËŸ ¿Ë_. ±Î’HÎı ±ÎÀ·_ Á‹Î‘Îfi ¿flÌ fiά˘ ¿Ë̱ı
‹ËÎÿı‰∞ ±Î’HÎı ? ’flÊ˘ ‹ËÎÿı‰∞ …ı‰Î ˢ›. ‰‘Îflı ’Õ÷_ ¿Õ‰_ ˢ›    ±fiı ±Î Õ¬· Ωı¥±ı fiËŸ ˉı, ¿Ë̱ı. ≠ı‹‹› ∞‰fi ∞‰˘ ¿ı
÷˘ ¿Ë̱ı, “÷_ ÷ÎflÌ ‹ı‚ı ÁÒ¥ Ω, Ë_ ’Ì …¥Â.” ⁄ıfi˘› ‹ËŸ Á_ÁÎfl‹Î_   »˘¿flÎ ⁄‘Î ¬Â ◊¥ Ω›, ‹ÎÀı ±Î‰_ fi ˢ‰_ Ωı¥±ı. ∞‰fi ÷˘
ÁË¿Îfl fi◊Ì ±Î’÷Ì Ï⁄«ÎflÌ ? ’»Ì ±ıfiÌ ΩıÕı ¿ı‹ Õ¬· ◊Λ ? ±ıfiı     ∞‰fi ˢ‰_ Ωı¥±ı !
¿_¥¿ ÿ—¬ ±’Î¥ √›_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ’çÎ÷Î’ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı ¬Îfi√Ì‹Î_
                                    ˉı CÎıfl »ı ÷ı ¤Î_…√Õ fiËŸ ◊Λ fiı ? ±fiı ±ı ¤Ò· ¿Îœ÷Î
¿ı ˉı fiËŸ ÿ—¬ ±Î’_ ¿Ë̱ı. ‹ÎflÌ ¤Ò· ◊¥ ±Î.
                                 ˢ› ÷‹ÎflÌ, I›Îflı ¿Ëı ±Î ÷˘ Ë_ Ωb_ »\_. ±ı ¤Ò· fiÎ ¿Îœ‰ÎfiÌ
   CÎfl‹Î_ ¿›Î ≠¿ÎflfiÎ_ ÿ—¬˘ ◊Λ »ı, ¿›Î ≠¿ÎflfiÎ {CÎÕÎ ◊Λ    ÿÎÿαı ¿ËÌ »ıfiı, ¿Ë̱ı. ±ı‰Ì Á‹…HÎ ’ÎÕ‰Ì. ±ıÀ·ı ±ıfiı «ı÷‰‰Î,
»ı, ¿›Î ≠¿ÎflfiÎ ‹÷¤ıÿ ◊Λ »ı ? ı Ωı ⁄Lfiı …HÎ ·¬Ì ·Î‰÷Î       ±Î ÷˘ Ë_ Ωb_ »\_. ±ı ¤Ò· fiÎ ¿ÎœÂ˘ !
ˢ›fiı ÷˘ ±ıfiı ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ … ⁄‘Îfi˘ fỉıÕ˘ ·Î‰Ì ±Î’_.
                                    ‘HÎÌ ΩıÕı ±ı ¿Â_ ¿fl÷Ì Ë˘› I›Îflı ¿Ë̱ı ‹ËŸ◊Ì ’˘÷ÎfiÌ
±HÎÁ‹…HÎ◊Ì … ∂¤Î ◊Λ »ı ? ⁄Ì…\_ ¿Â_ fiËŸ. ±Î ÷fiı ¿ı‹ ·Î√ı
                                 Ω÷fiı ¿Ë̱ı, “Â_ ¿Î‹ ±Î‹ ¿flı »ı, ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ±Î‰_ fiı ±Î‰_
»ı, ±Î’HÎı ¤Ò·◊Ì ¿fḻı »Ì±ıfiı, ¬˘À<_ … ¿fḻı »Ì±ıfiı ?
                                 ¿›*, ¿Ë̱ı. ÷Îflı ÷ÎflÌ Ω÷fiı Ã’¿˘ ±Î’‰Îfi˘ »ı. Á΋Îfiı Ã’¿˘
   ≠ffi¿÷ν — ÁÎ«Ì ‰Î÷ »ı.                   ±Î’̱ı fiı I›Îflı ¿·ı ◊Λ ±fiı ÷‹Îflı ‹ËŸ◊Ì ÷‹ÎflÌ Ω÷fiı ¿Ëı‰_,
                                 ±Î‹ Â_ ¿Î‹ ¿flı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±ıÀ·_ ±Î ŒıflŒÎfl fiÎ ◊Λ ? ±Î ‹Îfl_ ¿Ëı‰Îfi_
»ı. ±fiı ÷‹ı ·¬Ìfiı ±Î’˘. ±Î VhÎÌ ¿Ëı »ı ¿ı ±Î‰Ì flÌ÷ı ±ı‹fiÌ        ⁄οÌ, …\fiÎ_ ¿‹˝fiı Ωı›Î ¿fl‰ÎfiÎ_. Ωı›Î ¿fl‰Î◊Ì Â_ ◊Λ, VÀÕÌ
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                 131   132                 ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

◊Λ, ¿›_ ¿›_ ¬flÎ⁄ fiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊›_ »ı, ŒflÌ fi‰ıÁfl◊Ì ±ı‹Î_    Á_V¿ÎflÌ ‹Î-⁄Î’fiÎ ÿÌ¿flα˘ ÷‹ı. Á_V¿ÎflÌ ÿıÂfiÎ ±Î›˝ ≠ÿıÂfiÎ.
Á‘ÎflΛ. ‹˘ZÎfi_ ¿_¥ iÎÎfi ÷˘ ˢ÷_ … fi◊Ì ’HÎ Ωı Á_ÁÎfl‹Î_ flËı‰_   ±Î’HÎfiı ±Î ¢¤ı fiËŸ. ±fiı …ı ¤Ò· fiÎ ΩHÎ÷Πˢ› ÷ı ±Î’HÎı
ˢ›, ÷˘ …^fiÎ_ ¿‹˝fiı Á‘Îfl‰Î_ Ωı¥±ı ¿ı ‰Î¥Œ ΩıÕı ‰√fl ¿Î‹fi˘    ¿Ëı‰Ì Ωı¥±ı ¿ı ±Î flÌ÷ı ±Î fi ◊‰_ Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı CÎb_ ¬fl<_ ±Î
µ¿Î‚˘ ¿›˘˝, ÷ı ±Î … flÁ-fl˘À·Ì Ë÷Ì, ÷ı ‹fiı ¿œÌ ¤Î‰Ì fiËŸ ±fiı    {CÎÕÎ ⁄‘Î ⁄_‘ ◊¥ Ω›.
±Î ⁄‘_ ⁄√Õu_. ±ıÀ·ı ±ı‹Î_◊Ì ±fi¤‰ Â̬Ìfiı ±fiı ’»Ì ⁄Ì…ı                 a   a  a
ÿËÎÕı fiyÌ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ¿ı ŒflÌ ±Î‰_ ¿fl‰_ fi◊Ì. ¤Ò·˘ ÷˘ ◊›Î …
¿fl‰ÎfiÌ, ¤Ò· ÷˘ ⁄LfiıfiÌ ◊Λ fiı ! ¿˘fiÌ ¤Ò· fiÎ ◊Λ ?
   ≠ffi¿÷ν — ¤Ò· ÷˘ ⁄‘ÎfiÌ ◊Λ.
   ÿÎÿÎlÌ — ¤Ò·˘ ¿Îœ‰ÎfiÌ … fiΠˢ›. ¤Ò· Ë_‹ıÂÎ_ CÎfl‹Î_
¿˘¥fiÌ ¤Ò· fiÎ ¿Îœ‰ÎfiÌ Ë˘›. ¤Ò· ¿Îœ‰Ì ˢ› ÷˘ ±˘ÏŒÁ‹Î_
⁄˘ÁfiÌ ¿Îœ‰Ì, …÷Î_ ±Î‰÷Î_ ±ËŸ ∂¤˘ flè΢ ˢ› ÷˘ ¿Ë̱ı ¿ı
±Î‹ ¿ı‹ µ¤˘ flè΢ »\_, ¢¬ ˢ› ÷˘. ¤Ò· ⁄˘ÁfiÌ ¿Îœı ÷˘ Â_
◊Λ ? ÷ı ±Î’HÎÎ ·˘¿ ÷˘ I›Î_ ÁÌ‘Î flËı. ±ËŸ ’Î_Áfl˘ flËı fiËŸ !
         CÎflfiÌ ‰Î÷ CÎfl‹Î_ … flËı,
         fiËŸ ÷˘ …√ …_√·Ì ¿Ëı?
   ŒıÏ‹·Ì ±ıÀ·ı Â_ ? ŒıÏ‹·Ì‹Î_ …flΛ ¿·ı fiΠˢ› ±ıfi_ fi΋
ŒıÏ‹·Ì ¿Ëı‰Î› ±fiı ±Î’HÎÎ ÏËLÿ±˘ ÷˘ ⁄‘Î ŒıÏ‹·Ì‹Î_ … ¿E«flCÎÎHÎ
‰Î‚Ì ÿı »ı. ŒıÏ‹·Ì ±ıÀ·ı ŒıÏ‹·Ì, ±ı‹Î_ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ¿˘¥fiÌ ¿ÂÌ
¤Ò· fiÎ ¿Îœı.
   ±Î’HÎÎ CÎflfiÌ ‰Î÷ CÎfl‹Î_ flËı ±ı‰_ ŒıÏ‹·Ì ÷flÌ¿ı ∞‰fi ∞‰‰_
Ωı¥±ı. ±ıÀ·_ ŒıflŒÎfl ¿fl˘ ÷˘ ⁄Ë ÁÎfl<_ ¿Ëı‰Î›. @·ı ÷˘ ˢ‰˘ …
fiÎ Ωı¥±ı. ±Î’HÎı …ıÀ·Î ÕΘ·fl ±Î‰ı ±ıÀ·Î‹Î_ Á‹Î‰ı ¿flÌ ·ı‰Îfi˘.
±fiı ÷‹Îflı »ı ÷ı ’ˆÁÎfiÌ Á√‰Õ fiΠˢ› ÷˘ ÁÎÕ̱˘ ‹ÎÀı µ÷Ή‚
fiËŸ ¿fl‰Ì Ωı¥±ı. ÷‹Îflı› ω«Îfl ¿fl‰˘ Ωı¥±ı ¿ı ‘HÎÌfiı ±Õ«H΋Î_,
‹U¿ı·Ì‹Î_ fiËŸ ‹Ò¿‰˘ Ωı¥±ı. »^À ˢ› ÷˘ ‰Î’fl‰Î. ±ıÀ·ı ±Î {CÎÕÎ
⁄‘Î ∂¤Î ◊Λ »ı ±Î √Î_Õ’HÎfiÎ_, ‹ıÕfiıÁ »ı ¬Î·Ì ! ◊˘Õ<_
‰Î¥SÕ’b_ ¿Ëı‰Î›. ±ı fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı. ±Î’HÎfiı ¢¤ı fiËŸ. ¿ıÀ·Î
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                   133   134                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

                                  ⁄¥ ¿Ëı, ⁄Y›_, ÷‹Îfl_ ‹˘œ<_ Ωı¥fiı ‹fiı ÷˘ ±ı ·Î√ı »ı.... ±Î‰_
                                  ⁄˘·Î÷_ ËÂı ? Á‹∞ ·ı‰Îfi_ ¿ı ±Î…ı ‘HÎÌ ‹ÒÕ‹Î_ fi◊Ì.
                                     ≠ffi¿÷ν — ‘HÎÌ ∂¿‚ı »ı ±ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ±ÎÕ<_ ±‰‚_ ¿flı·_ ˢ› fiı ÷ı ÷’Ì √›ı·˘ ˢ›
               (7)                  ±fiı ’»Ì …flο ÁΑfi ‹Y›_ ¿ı ¤Õ¿˘ ◊Λ.
         “√ÎÕÌ”fi˘ √fl‹ ‹ÒÕ !                   ≠ffi¿÷ν — ‘HÎÌfiı ≠ı‹◊Ì ¿ı‰Ì flÌ÷fiÎ ‰Â ¿flΛ ?

         ⁄ΘÁfi˘ ⁄Ì⁄̱ı ‹Î›˘˝ ‹ÒÕ,                ÿÎÿÎlÌ — ‘HÎÌ CÎfl‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î…ı ¿_¥¿
        ⁄ΘÁ ‰œı I›Îflı ¿ı‰˘ ÷_ ÂÒfl?            ‹Ò_{Λı·˘ ·Î√ı »ı. ±ıfiı ÁÎËı⁄ı …flÎ ÿ⁄ÕÎT›˘ ˢ›. ÷ı ‹fi‹Î_ ±ı‹
                                  ◊Λ ¿ı ±Î ÁÎËı⁄, fiηΛ¿ @›Î_◊Ì ‹Y›˘ ±Î‰˘ fiı ±ı‹ ÷ı‹. ±Î
   ±Î˜ÏŒÁ‹Î_ ¿˘¥‰Îfl ⁄Î"Á Ï«ÕΛ˘ ˢ› ±Î’HÎÌ ’fl, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı   ÁÎËı⁄fiı ‹ÎflÌ µ’fl ‰ıfl … »ı. ¿Î›‹fi_ fi ˢ› ±ıfi_ ‰ıfl ‹Ò±Î !
Â_ ‹Îfi̱ı ¿ı ‹ıÓ ¿Â˘ √fi˘ fi◊Ì ¿›˘˝ ±fiı ¬flı¬fl fi … ¿›˘˝ ˢ›      ±flı, ÁÎËı⁄fi˘ ¢ ÿ˘Ê »ı ! ÁÎËı⁄fiı ±ıfiÌ ⁄¥±ı ÀˆÕ¿ÎT›˘ »ı.
fiı ’ı·˘ Ï«ÕÎ÷˘ ˢ›, ÷˘ ±Î’HÎı ±ı‰_ fiÎ Á‹…‰_ Ωı¥±ı ¿ı ±Î CÎıfl    @›Î_fi˘ ‘y˘ »ı ±ı ÷˘ Ωı ! ±Î ‘y˘ ‰ÎB›˘ ÷ı ±ÎT›˘ @›Î_◊Ì ±ı
·ÕÌfiı ±ÎT›˘ ËÂı ? CÎıfl◊Ì ¿_¥¿ {CÎÕ˘ ¿flÌ fiÎA›˘, ±√fl ÷˘ flV÷΋Î_   ÷˘ ÷’ÎÁ ¿fl ! ’HÎ ±Î‰_ ÷’ÎÁ fiÎ ¿flı ±ıÀ·ı ’»Ì ‹˘œ<_ ‹˘À<_
¿_¥ {CÎÕ˘ ◊›˘, ’HÎ @›Î_¿ {CÎÕ˘ ¿flÌfiı ±ÎT›˘ »ı, ±ı ‹ÒÕ‹Î_ fi◊Ì.                        ı
                                  «œÎ‰Ìfiı CÎıfl ±Î‰ı. ±ı ’»Ì CÎıfl ±Î‰Ìfiı ËÎ_¿. ±Î ÷˘ ±¿‚Λı·_ ˢ›
±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ıfiı ÀÎœ˘ ’ÎÕ‰Îfi˘ ≠›Ifi ¿fl‰˘ Ωı¥±ı. ±ıfiÌ ΩıÕı Ωı    ÷ıfiı ‰‘Îflı ±¿‚Ήı. ±ıfiı ¿˘”¿fi˘ ‘y˘ ‰ÎB›˘ I›Îflı ’ı·Îfiı ‘y˘
±Î’HÎı Ï«ÕÎ¥±ı ÷˘ Â_ ◊Λ ? ⁄Î"Áfiı fiÎ ◊Λ ±ıfiÌ ‰Ë ΩıÕı ?      ‹Îflı. ±Î‰_ ⁄fiı ¿ı fiÎ ⁄fiı ?
   ≠ffi¿÷ν — ◊Λ fiı.                         ≠ffi¿÷ν — ⁄fiıı
   ÿÎÿÎlÌ — Ë_, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı …flÎ ‘Ìfl… ’¿Õ‰Ì Ωı¥±ı ¿ı ±Î        ÿÎÿÎlÌ — ÷ıfiı ·Ì‘ı {CÎÕı »ı. ±‹ı Á‹∞ …¥±ı ¿ı ±Î ‘y˘
√ÎÕÌ √fl‹ ◊¥ √¥ »ı, …flÎ Ã_ÕÌ ’ՉΠÿ˘. ’»Ì ‰Î÷«Ì÷ ‘Ì‹ı        @›Î_◊Ì ±ÎT›˘.
flËÌfiı ¿fḻı ±fiı ÷ı ‰Î÷ı› Á_‰Î‚Ì ¿fḻı ’λ\_, ±ıfiı …flÎ ÀÎœ˘
                                     ≠ffi¿÷ν — ÁÎËı⁄ ±ıfiÎ CÎflfi˘ ‘y˘ ±Î’HÎfiı ‹Îflı, ÷ıfi˘ flV÷˘
¿fḻı. Á‹∞fiı ¿Î‹ fiÎ ·ı‰_ Ωı¥±ı ? √ÎÕÌ ΩıÕı ¿Î‹ ·˘ »˘ ÁflÁ,
’HÎ ±ËŸ fi◊Ì ±Î‰Õ÷_.                        Â_ ¿fl‰˘ ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ⁄ÌΩı ¢ flV÷˘ ¿fl‰Îfi˘ ? ÿÒ‘’ο ¿fl‰˘ ˢ› ÷˘
        ‘HÎÌ ∂¿‚ı ’ıÁ÷Î_ … CÎflı,
                                  ÷ı‹Î_ fiÌ«ı ·Î¿ÕÎ_ Á‚√Ή‰Î ’Õı ¿ı fiÎ Á‚√Ή‰Î ’Õı ! I›Îflı ’λ\_
        ¬ıÓ«Ì ·ı ·Î¿ÕÎ_ ÷˘ ÿÒ‘ Ãflı!
                                  ÿÒ‘’ο Ï«ÕΛ, ±ı ∂¤flΛ. I›Îflı ·Î¿ÕÎ_ ¿ÎœÌ ·ı‰Î_ ’Õı. ±ı flV÷˘
   ˉı ⁄ËÎfl◊Ì ‘HÎÌ CÎıfl ±ÎT›˘ ˢ›, ±Î"ÏŒÁ‹Î_ ⁄˘Áı ÀˆÕ¿ÎT›Î    ±ıfi˘. ÿÒ‘’ο Ï«ÕΛ fiËŸ, fiËŸ ? fiËŸ ÷˘ ’»Ì ±ı ∂¤flΛ ’λ\_.
ˢ› ‘HÎÌfiı ±fiı ’»Ì CÎıfl ’ı·_ ‹˘œ<_ ⁄√ÕÌ √›ı·_ ±Î‰ı CÎfl‹Î_. I›Îflı  ±Î ±Î‰÷ÎfiÌ ÁÎ◊ı ¿ËıÂı, “÷‹Îfl_ ‹˘œ<_ «œı·_ »ı.” ÷ı fiÎ ⁄˘·Î›
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                  135   136                   ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

±Î‰_. ‘HÎÌ ‹ÒÕ‹Î_ fiΠˢ› ÷˘ ÷ı CÎÕ̱ı fiÎ ⁄˘·‰_. ¿ÎflHÎ ¿ı     … »ı. ±ı‹fiı ‹ÒÕ‹Î_ fiÎ ·Î‰‰Ì ’Õı ? ˉı ‹ÒÕ‹Î_ fiÎ ·Î‰ı ÷˘ ’»Ì
‹ÎHÎÁfi˘ ‹ÒÕ ⁄ÿ·Î¥ Ω› »ı CÎHÎÌ ‰¬÷. ±ıÀ·ı ‘HÎÌ ±Î’HÎÎ CÎfl‹Î_    √ÎÕÌfiı ‹Îfl ‹Îfl ¿flı. ±ıfiÎ …ı‰_ ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ±ËŸ ±Î√‚ ¿flı »ı,
±Î‰÷ÎfiÌ ÁÎ◊ı … ÷‹Îflı Á‹∞ …‰Îfi_ ¿ı ¤¥ ÁÎËı⁄, ‹ÒÕ‹Î_ ÿı¬Î÷Î     Â_ ÷Îfl_ ‹˘œ<_ ·¥fiı, ±Î ÷Îfl_ ‹˘œ<_ Ωı ÷˘ ¬fl˘ ! ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·Î›. ±ıfi_
fi◊Ì. ¿ı √ÎÕÌ √fl‹ ◊¥ Ω›, ±ı‰_ ±Î ◊¥ √›_ »ı. ±ıfi˘ ‹ÒÕ        ‹˘œ<_ ÂÎ◊Ì ⁄√ÕÌ √›_ »ı ±ı ΩH΢. ±ıfiı ‹ÒÕ‹Î_ ·Î‰Ì fiı ? ±ı‹fiı
Ωı¥fiı fiÎ ¿Î‹ ·ı‰_ Ωı¥±ı ? ‹ÒÕ ÷˘ ⁄ÿ·Î¥ Ω›fiı ‹ÎHÎÁfi˘,       Â_ ¤Î‰ı »ı ±ı ΩHÎÌ flά‰_ ±Î’HÎı ±fiı F›Îflı ‹ÒÕ‹Î_ fiΠˢ›fiı, ÷˘
±iÎÎfiÌ ‹ÎHÎÁfi˘ ‹ÒÕ ⁄ÿ·Î÷Î_ ¿ıÀ·Ì ‰Îfl ·Î√ı ? ‹ÒÕ ±˘‚¬ı ¿ı     {À’À ⁄fiΉÌfiı ‹Ò¿Ì ÿı‰._ ±ı ±¿‚Î÷Πˢ› ÷˘ ±Î’HÎı »˘ÕÌ ÿ¥±ı.
fiÎ ±˘‚¬ı ? ⁄‘Ì … VhÎ̱˘ ‘HÎÌfi˘ ‹ÒÕ ±˘‚¬ı. ¿ı ±Î…ı ±Îfi_      ¿Ë̱ı, ÷‹ÎflÌ ‰Î÷ ¬flÌ »ı. ±Î… ÷˘ ‹Îfl_ ‹fi … ÁÎfl_ fi◊Ì, ±ı‹
Ãı¿ÎHÎı fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Îfiı ŒVÀ˝ @·ÎÁ «ÎfiÌ Àı‰    ÷ı‹ ¿flÌfiı ∂¿ı· ·Î‰Ì±ı. ±ıÀ·ı ±ı ÀΜΠ’ÕÌ Ω›. ±ı ΩHÎı ¿ı ‹Îfl˘
»ı, ’ı·Ì ‹˘ÓCÎÎ ¤Î‰fiÌ «Î flÎ¬Ì ‹ı·Ì ˢ›, ¿˘”¿ ÁÎflÎ ‹ÎHÎÁ ±ÎT›Î   fl˘Œ ’Õu˘ ±ıÀ·ı ÀΜΠ’ÕÌ Ω›. ±Î fl˘Œ‰Î‚Î, Ωı ¬flÎ fl˘Œ‰Î‚Î !
ˢ› ÷ıfiı ‹ÎÀı ÷˘ ÷ı «Î ⁄fiÎ‰Ì ±Î’‰Ì. ¿Â_ ⁄˘·‰Î-¿fl‰Îfi_ fiËŸ.
                                     ±Î ÷˘ flÎhÎı ¿˘¥ ‰¬÷ ‘HÎÌfiı CÎıfl ±Î‰÷Î_ ‹˘Õ<_ ◊¥ Ω›,
«Î-fiÎV÷˘-¤Î‰÷Ì ‹ÌÃÎ¥ …ı ÃÌ¿ ·Î√ı ÷ı flÎ¬Ì ‹ı·‰Ì ±Î’HÎı fiı
                                 ¿˘¥¿ Á_Ωı√˘‹Î_, Ë_... ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ‹˘Õ<_ ±‰Î÷_ ËÂı ? ÷˘ ±ı fi◊Ì
±Î’‰_, ÷˘ ÀÎœ˘ ’ÕÌ Ω› fiı. ÷˘ ≠ı‹ ‰‘ı. ÷fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ?
                                 ΩHÎ÷Î. ±ı ‹˘Õ<_ ◊Λ »ı ? ±ı‹fiı ‹ËŸ «Òfi «Òfi ◊÷_ ˢ›, ⁄Ë_
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ.                        ‹˘Õ<_ ◊›_, ⁄Ë_ ‹˘Õ<_ ◊›_. ÷ı‹Î_ ’λΠ±Î ‰Î¥Œ ±ı‰_ √Λ ¿ı ±ÎÀ·_
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ ±ı ËÎ ¿fl‰_ ±ı fiÎ «Î·ı ¿_¥, ±ı‰Î µ’Λ˘ ¿fl‰Î   ⁄‘_ ‹˘Õ<_ ±‰Î÷_ ËÂı ! Ï⁄«ÎflÎ ! ±Î Ï‹Ïfi_√·ıÁ ‰Î÷˘ ⁄‘Ì ±Î‰Ì
’Õı. ÷fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ? ‹ÒÕ‹Î_ fiΠˢ› ÷˘ ‹ÒÕ ÀÎœ˘ fiËŸ ¿fl‰˘ ’Õı ?  ¿fl‰Ì ! ÷fiı Á‹Ω› »ı ±ı‰_ ? ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ı ±Î ‹˘ÕÎ ±Î‰ıfiı
                                 ÷ı ÿËÎÕı ±Î’HÎı Ωı¥ ·ı‰_ ¿ı ‹ÒÕ ¿ı‹fi˘ »ı ! ±ıÀ·ı ’»Ì ÷fl÷ …
   ≠ffi¿÷ν — ¿fl‰˘ … Ωı¥±ı.                   ¿Ëı‰_ ¿ı ’Ëı·Ì «Î-⁄Î ’Ìfiı …flÎ ±ı‹fiı «Î-’ÎHÎÌ ¿flÌfiı ¬Â ¿fḻı.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘› ±Î’HÎı, ±ı Ï«ÕΛı·˘ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ’λΠ±ıfiı   …ı‹ ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ ±ÎT›˘ ˢ›, ±Î’HÎı ‹ÒÕ fiΠˢ› ÷˘› «Î ’ÎHÎÌ
Á‚Ì ¿fl ¿fl ¿›Î˝ ¿fḻı. ’»Ì ¤Õ¿˘ ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ ?          fi◊Ì ¿fl÷Î ? ±Î ÷˘ ’˘÷Îfi˘ ±ıÀ·ı ¬Â fiËŸ ¿fl‰Îfi˘ ? ’˘÷Îfi˘
                                 ±ıÀ·ı ¬Â ¿fl‰˘ ’Õı ! CÎHÎÎ ¬flÎ ÷‹fiı ¬⁄fl ËÂı ¿ÿΫ √ÎÕÌ
   ≠ffi¿÷ν — ±ı «Î fiÎV÷˘ ±Î’̱ı ÷˘› ¬Â fiÎ ◊Λ ?
                                 ‹ÒÕ‹Î_ fi◊Ì Ë˘÷Ì ±ı‰_ fi◊Ì ⁄fi÷_ ? √fl‹ ◊¥ √›ı·Ì. ÷˘ ±Î’HÎı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ◊Λ, ±ı¿ÿ‹ fiÎ ◊Λ. ’Ëı·Î_fiÌ    ±ıfiı ·Î¿ÕÌ ‹Îfl ‹Îfl ¿fḻı ÷˘ ! ±ıfiı ‹ÒÕ‹Î_ ·Î‰‰Î ‹ÎÀı Ã_ÕÌ ‹Ò¿Ì
±Î’HÎÌ Õ¬· ¿flı·Ì ˢ›fiı ’HÎ ‘Ì‹ ‘Ì‹ı ⁄Ë ÁflÁ ¬Â ◊¥ Ω›.       ÿı‰ÎfiÌ …flÎ, ±ı flıÏÕ±ıÀfl Œıfl‰‰Îfi_, ’_¬˘ Œıfl‰‰Îfi˘. fiÎ ¿flΛ ?
±ıfiı ¬Î÷flÌ ◊Λ, ¤Õ¿ÎÀ fiÌ¿‚Ì Ω›fiı. …ı‹ ¤Õ¿ı·_ ¿>÷fl_ ˢ›fiı,
                                    ≠ffi¿÷ν — ¿flΛ.
±ıfiı ’ÀΉ ’ÀΉ ¿fḻı ÷˘› fiÎ Ω›. ’»Ì ⁄ı-«Îfl ÿËÎÕÎ ¬Î÷flÌ
◊Λ ’»Ì ±ı fiÎ ±Î‰ı.                           ÿÎÿÎlÌ — ‹ÒÕ‹Î_ fiÎ ·Î‰‰Ì ’Õı, √ÎÕÌfiı ?
   ≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl, ÿÎÿÎ.                      ≠ffi¿÷ν — ·Î‰‰Ì … ’Õı.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±Î‹fiı ’HÎ ‹ÒÕ‹Î_ ·Î‰, ±Î ‘HÎÌ ±ı› √ÎÕ̱˘       ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ±Î ‘HÎÌ √fl‹ ◊¥ √›˘ ±ıÀ·ı …·ÿÌ …·ÿÌ
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                   137   138                    ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

’ÎHÎÌ flıÕ‰_ flıÕ̱ıÀfl‹Î_. I›Îflı ÷ı CÎÕ̱ı ÷‹ı ¿Ëı¢, ‹˘ÕÎ ¿ı‹    ΩıÕı ≠ı‹ ¿flı. Œ·ÎHÎÎ ΩıÕı ≠ı‹ ¿flı. fiËŸ ÷˘ ⁄Ì« µ’fl Œ›Î˝ ¿flı.
±ÎT›Î ?.. ±ı «ÎS›_ ÷˘ŒÎfi ! ±Î ÷˘ ‘HÎÌfi˘ ‹ÒÕ ÃÌ¿ fi◊Ì. ±fiı      ±S›Î ‹Ò±Î, ±ËŸ Â_ ÷ÎflÎ ⁄Î’ı ÿÎÀu_ »ı, CÎfl‹Î_ Ωfiı ! I›Îflı ¿Ëı
±Î µ’fl◊Ì ⁄_ÿÒ¿ ‹Îflı ⁄‚Ì. ±Î‰_ ∞‰fi ¿ı‹ ˢ‰_ Ωı¥±ı. F›Îflı       CÎıfl ÷˘ ‹fiı √‹÷_ … fi◊Ì.
√ÎÕÌ √fl‹ ◊¥ Ω› I›Îflı flıÕ̱ıÀfl ÷fl÷ ÷‹ı Œıfl‰Ì fiά˘ »˘ ?
                                          ‰Ëfi˘ ◊Λ ‹ÒÕ F›Îflı ±˘Œ,
‹ËŸ ’ÎHÎÌ fi◊Ì flıÕ÷Î ? ¿ı‹ √ÎÕÌ ∂¤Ì flάÌ, ±Î’HÎı µ÷Ή‚ »ı,
±flı ¤¥, ’ÎHÎÌ fiά‰Î ÿ˘ fiı, √fl‹ ◊¥ √¥ »ı, √ÎÕÌ. ±Î √ÎÕÌ
                                          ’Ï÷±ı Á_¤Î‚‰˘ CÎflfi˘ VÀÎŒ!
√fl‹ ◊¥ Ω› »ı, ÷ı ±ıfiı ±Î’HÎı ‹ÒÕ‹Î_ fiÎ ·Î‰Ì ÷˘ √fi˘ ¬fl˘ ?          ±fiı ’flÊ˘±ı ’HÎ VhÎÌfiÎ ‹ÒÕfiı ΩHÎÌ ·ı‰˘ Ωı¥±ı. ±ı ‹fi‹Î_
±ıfiı ‹ÒÕ‹Î_ ·Î‰‰Ì ¿ı fiÎ ·Î‰‰Ì Ωı¥±ı ?                ±¿‚Λı·Ì ·Î√ı ¿ı ±Î… »˘¿flα˘ ΩıÕı ¿¿‚ÎÀ ¿_¥... ÷ı, ’fl‹
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ.                         ÿËÎÕı ±Î’HÎı ÏÁfiı‹ÎfiÌ ÏÀÏ¿À ·¥ ±Î‰_, ¿Ë̱ı. ’HÎ …ı‹ ÷ı‹ ‹ÒÕ
                                  ÀÎœ˘ ’ÎÕ‰˘. ±Î VhÎÌ √fl‹ ◊¥ √¥ ˢ› ÷˘ Ã˘¿ÎÃ˘¿ ¿fl‰ÎfiÌ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î √ÎÕÌ √fl‹ ◊¥ √¥ ˢ›, ±ıfiı ¿Ë̱ı ÂıfiÌ        √ÎÕÌ √fl‹ ◊Λ ±ı‰Ì flÌ÷ı VhÎÌ √fl‹ fiÎ ◊¥ Ω› ? ±Î’HÎı
√fl‹ ◊¥ …™ »\_ ÷_ flV÷΋Î_ ! ÷ÎflÌ ‰Î÷ ÷_ ΩHÎı, ±ı‹ ¿flÌfiı «·Î‰     ΩHÎ̱ı ¿ı ±Îfi˘ ‹ÒÕ ⁄√ÕÌ √›˘ »ı. ‹ÎÀı ±Î ‹ËŸ »ı ÷ı ’_¬˘
«·Î‰ ¿fḻı ÷˘ Â_ ◊Λ ? flıÕ̱ıÀfl ±ı ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›. ◊˘Õ̉Îfl       Œıfl‰˘, ’ÎHÎÌ flıÕ˘. √ÎÕÌfi_ ◊˘Õ<_ ‹˘œ<_ µCÎÎÕ<_ ¿flÌ fiά˘. ±fiı ÷ı CÎÕ̱ı
⁄_‘ flάÌ, ’ÎHÎÌ-⁄ÎHÎÌ flıÕÌ ±fiı Ã_Õ<_ fiÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ? ÷ı ±Î fiÎ    ‹Îfl-‹Îfl ¿fḻı ¿ı ‹ÒÕ ±Î‰˘ ¿ı‹ ¿flı »ı, √VÁı ¿ı‹ ◊¥ Ω™ »\_ ?
◊¥ Ω› ⁄‚Ì. ±Î ‹ÂÌfiflÌ »ı. ±Î ÂflÌfl‹Î_ ⁄ı ±ÎI‹Î »ı. ±ı¿
                                  ÷˘ Â_ ◊Λ ? ±ıfi˘ µ’Λ ¿fḻı. …ıfi˘ ‹ÒÕ ⁄√ÕÌ Ω› ±ı √ÎÕ̱˘.
Ï‹¿ıÏfi¿· ±ÎI‹Î »ı ±fiı ±ı¿ ‹Ò‚ ±ÎI‹Î »ı. ÷ı ±Î Ï‹¿ıÏfi¿·
                                  ’HÎ …ı ÷ı flV÷ı ‹ÒÕ‹Î_ ·Î‰‰_ ’Õı ±Î’HÎı. √ÎÕÌfiı ‹ÒÕ‹Î_ ¿ı‹ ·Î‰Ì±ı
±ÎI‹Î ÷˘ √fl‹ı› ◊¥ Ω›, ÷ı ±ıfiı ‹U¿ı·Ì‹Î_ ±ÎT›˘ ˢ› ÷ı CÎÕ̱ı
                                  »Ì±ı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı »Ì±ı ¿ı √ÎÕÌ »ı ±ıÀ·ı fi◊Ì
fiÎ ◊¥ Ω› ?
                                  Ï«ÕÎ÷Î. ±ı ±Î‹fiı √ÎÕÌ fi◊Ì ΩHÎ÷Î ±Î’HÎı.
   ≠ffi¿÷ν — ◊¥ Ω›.
                                     ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ıfiı ·ÎÕÌ ¿Ëı‰Î›. ±ËŸ›Î_ ·ÎÕÌ ¿Ë̱ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿·Ì ⁄˛ÎLÕÌ ’̉Î◊Ì √fl‹ ◊Λ ÷ı …\ÿ˘ ±fiı       ±Î’HÎı.
⁄˛ÎLÕÌ ’Ì‘Î ‰√flfi_ √fl‹ ◊Λ ÷ı›   …\ÿ˘. ⁄˛ÎLÕÌ ’Ìfiı √fl‹ ◊Λ ÷ıfiı
÷˘ ±Î’HÎı ÕŒ‚Ή‰˘ …flÎ. ±ı‹Î_›   ‹Ω fiËŸ, CÎfl‹Î_, ‰fi ŒıÏ‹·Ì‹Î_      ÿÎÿÎlÌ — ·ÎÕÌ ¿Ë̱ı ’HÎ …ıÀ·_ √fl‹ ◊Λfiı, ±ı ⁄‘Ì
ÕŒ‚Ή‰Î‹Î_ ‹Ω fiËŸ. ⁄˛ÎLÕÌ fi    ’̉ı ±ı‰˘ ÷‹ı ≠ı‹ ±Î’˘fiı ÷˘   √ÎÕ̱˘ … ˢ› »ı. fiÎ, ¬flı¬fl ±Î ÷˘ ‹ÂÌfiflÌ √fl‹ ◊Λ »ı.
’ı·Î ⁄˛ÎLÕ̱ı ⁄_‘ ¿flÌ ÿı. CÎfl‹Î_  ≠ı‹ fiÎ ÿı¬ı ±ıÀ·ı ’»Ì ⁄ËÎfl                        ı
                                  ÷‹ı fi◊Ì √fl‹ ◊÷Î. …ı Ï‹¿ıÏfi¿· ’ÎÀ˝ »ıfi, ÷ı √fl‹ ◊Λ »ı. ±fiı
…¥fiı ’Ì ±Î‰ı ‹Ò±˘.                         ÷‹ı ΩH΢ ¿ı ±Î √fl‹ ◊¥ ! ±Î Ï‹¿ıÏfi¿· ’ÎÀ˝fiı ÷˘ ±Î‰_ ¿flÎ÷_
                                  ËÂı ! ±Î ÷˘ ’»Ì …ı ±Î’‰Î ‹Î_Õı.... ¿ı ÷Îfl˘ ⁄Î’ ±Î‰˘ fiı ÷_
   ≠ffi¿÷ν — ⁄˛ÎLÕÌ ⁄_‘ ¿flΉ‰Ì ¿ı‰Ì flÌ÷fiÎ ?           ±Î‰Ì fiı ÷_ ±Î‹. ±ı ±ıfiÎ ⁄Î’ Á‘Ì ·¥ Ω›. ’ı·Ì ⁄¥±ı ¿Ëı,
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ÎflÎ CÎfl‹Î_ ÿı¬ı ±ıÀ·ı ⁄‘_› »˘ÕÌ ÿı. ≠ı‹fiÌ     ‹ÎflÎ ⁄Î’ ‹flÌ √›Î. Â_ ¿fl‰Î ˉı ±ıfi_ fi΋ ·˘ »˘ ÷ı ! ±ı‰_ ¿Ëı.
¬Î÷fl ÿflı¿ ‰V÷ »˘ÕÌ ÿı‰Î ÷ˆ›Îfl »ı. ±Î ≠ı‹ fiÎ ÿı¬ı ±ıÀ·ı ⁄˛ÎLÕÌ    ±Î ÷˘ CÎfl‹Î_ ÷˘ŒÎfi. ±ıfiı ’Ë˘Ó«Ì ÂÌ flÌ÷ı ‰‚Λ ÷ı ! ±Î‰Ì ¤Ò·˘
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                   139   140                   ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

¿ÎœÌ fiά‰Ì Ωı¥±ı fiı ? ±Î’HÎı Á‘flı·Î ·˘¿˘, ÁÎflÎ ±Î«Îfl-       Â_ ◊Λ ? fiÎ, ’HÎ ±ı ¿Î‹fi_ fiËŸ ±Î. ÁΫ‰Ìfiı ¿Î‹ ·¥±ı. ±Î›
ω«ÎflfiÎ. ‹ıÓ ‹Îflı CÎıfl ¤Ò· ¿ÎœÌ fiάÌ, I›Îflı ‹fiı, ÕÎè΢ ◊›˘, ¿Ëı.  ±Î’b_ ’˘÷Îfi_ ±_√ »ı, ŒıÏ‹·Ì. ⁄ËÎfl Â_ ¿Ëı, ‹Î› ŒıÏ‹·Ì. I›Îflı
±Î… Ï’V÷΂ÌÁ ‰Ê˝◊Ì ‹÷¤ıÿ fi◊Ì fi΋ı›. Ë_ ±I›Îflı Á_ÁÎflÌ …       ‹Î› ŒıÏ‹·Ì. I›Î_ ÷˘ ⁄flÎ⁄fl ±Î‹ (‹÷¤ıÿ) ◊Λ »ı. Âfl‹ ±Î‰ı
 _
»\. Ωı ±Î ¿’ÕÎ_ ⁄’ÕÎ_ CÎflfiÎ_, ‹ÎflÎ ‘_‘ÎfiÎ_, Ï⁄{fiıÁfiÎ_. ¿˘¥fi˘ ±ı¿  »ı ? ’HÎ ±Î ÷˘ ¿Ëı »ı, ‰Î¥Œ ‰Î÷ ‰Î÷‹Î_ √fl‹ ◊¥ Ω› »ı.
’ˆÁ˘› fiËŸ ·ı‰Îfi˘. ±fiı ¿˘”¿fi˘ ’ˆÁ˘ ¬Î‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ‹Îfl_ ‹fi     ±ı √fl‹ ◊¥ Ω› ÷˘ ±ıfiı ÀÎœÌ ’ÎÕ̱ı ±ı‰Ì flÌ÷ı ‰ÎHÎÌ ⁄˘·Ì±ı,
¿ı‰_ ◊¥ Ω› ? ’»Ì ÷˘ ¬·ÎÁ … ◊¥ Ω› fiı ‹fi. ±Î ÷˘ Á‹…‰_        ‹ÒÕ‹Î_ ±Î‰ı I›Î_ Á‘Ì. fiÎ ¿fl‰_ ’Õı, ¤¥ ?
… ’ÕÂı fiı. @›Î_ Á‘Ì ±Î‰_ ’˘·_’˘· «·Î‰ÌÂ_ ! ‹ıÓ› ⁄Ë ÿΔÕÎ         ≠ffi¿÷ν — ⁄Ë √fl‹ ◊¥ Ω› ÷˘ ⁄Ì∞ ·¥ ±Î‰‰ÎfiÌ ?
’˘·_’˘· «·Î‰ı·_, Ë_ ¿ı ! hÎÌÁ-⁄hÎÌÁ ‰Ê˝fi˘ ◊›˘ I›Î_ Á‘Ì ÷˘
Ëı›... Ωı «ÌœÎ™, ’»Ì ⁄Ë Ï‰«Îfl ¿›˘˝. ‹ıÓ ¿èÎ_, ±Î Â_ »ı ±ÎfiÌ       ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ⁄Ì∞ fiÎ ·¥ ±‰Î›. ±ı ÷˘ fi⁄‚Î¥ »ı.
’λ‚, ¿Î˜{Ì{ Â_ »ı fiı ±Î ¿ı‹ ±Î‹ »ı ? Á‹…‰_ ’Õı ¿ı fiÎ       ±ı ÷˘ …ı ’ˆHÎı·Î ˢ›fiı ±ıfiÌ ΩıÕı … Ïfi‰ıÕ˘ ¿fl‰Îfi˘ ˢ›. ±Î’HÎÎ
Á‹…‰_ ’Õı ?                            ≥„LÕ›fi˘ ±ıfiÌ ΩıÕı … Ïfi‰ıÕ˘ ·Î‰ı. ±Î ⁄ÿ·Ì±ı ±ı‰Î fiˢ›
                                  ±Î’HÎı ·˘¿˘. ±Î Œ˘flıfiÁ˝ Ωı ’ˆHÎÌ ·Î‰ıfiı Ωı ¿ÿÌ ¤Î_…√Õ ∂¤Ì
   ≠ffi¿÷ν — Á‹…‰_ ’Õı.                     flËÌ ÷˘ »^ÀÎ ¿flÌ fiάı ±fiı fiΠˢ› ÷˘ ·ıÕÌ ⁄ÿ·Ì … ±Î‰ı, ±ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ±Î ±Î’HÎÌ ¤Ò·fiı, ‹Ò¬Î˝¥fiı eÏ·ÂfiıÁ »ı,      ±Î’HÎı I›Î_ fi ˢ›. ±Î ÷˘ Á_V¿Îfl »ı ±Î’HÎÎ. √‹ı ÷ı‰Î ±˘SÕ
±Î ‰œ_‰œÎfiı ±ı ⁄‘_ ÷˘. ˉı ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ¤H›Î fiı ¬ÎfiÿÎfifiÎ       ◊¥ √›ı·Î ËÂı, ¬flÎ⁄ ◊¥ √›Î ËÂı, ’HÎ ’λ·Î ±Î›˝ Á_V¿Îfl
»˘¿flÎ. ¿ı‰Î ¿ı‰Î ⁄‘Î “ÂÎË ¿Ëı‰Î±˘ ’HÎ ÷‹ı.” ÷‹fiı ‰Î÷ ¿Î‹‹Î_    »ı ±Î. fi◊Ì Á_V¿Îfl ±Î’HÎÎ ? ¤·ı Á˘fi_ ⁄ËÎfl ¿Îfi‹Î_ ·À¿Î‰Ìfiı
·Î√Âı ¿ı ±Î ⁄‘Ì ?                         Œflı ’HÎ Á_V¿Îfl ÷˘ ¬flÎ … fiı ! ±Î ÷‹fiı ±ı‹ ·Î√ı »ı ¿ı ±Î
                                  ‹ÎflÌ ‰Î¥Œ »ı. ’HÎ …ıfi˘ ‹ÒÕ ⁄√Õı ±ı ⁄‘Ì √ÎÕ̱˘. Á‹Ω› »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ·Î√Âı ÿÎÿÎ.
                                  ÷fiı ·Î√ı »ı ËıS’ ¿flÂı ±Î ‰Î@› ‹Îfl_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — Ë_, ±¿‚ΉÎfiÌ …wfl fiËŸ ¿˘¥ …B›Î±ı. Ï‹¿ıÏfi¿·
                                     ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
’ÎÀ˝‹Î_ ±¿‚΋HÎ »ı.
                                     ÿÎÿÎlÌ — Ωı ±ıfi˘ ‹ÒÕ ⁄√ÕÌ √›˘ ˢ›, ÷ı CÎÕ̱ı ±Î’HÎı
   ≠ffi¿÷ν — ∂·À<_ ’ÎHÎÌ √fl‹ ‰‘Îflı flıÕı.
                                  ±ı‹fiı flÎ√ı ’ÎÕ‰Ì. ’flÊ˘fiı ÷˘ ‹ËŸ ±Î‰Õı, ‹ÒÕ‹Î_ ·Î‰‰ÎfiÌ. ±Î‹
   ÿÎÿÎlÌ — ‰‘Îflı flıÕı ‹Ò±Î, …ı‹ √ÎÕÌ ÀÎœÌ ’ÎÕ̱ı »ıfiı, √ÎÕÌ  ¿flÌfiı ËÎ◊ Œıfl‰ı ±ıÀ·ı ±ı ‹ÒÕ‹Î_ ±Î‰Ì Ω› ±ı¿ ËÎ◊ … Œıfl‰ı ÷˘.
ΩıÕı ¿Î‹ ·¥±ı »Ì±ı ±ı‰Ì flÌ÷ı ¿Î‹ ·ı‰_ Ωı¥±ı. ±Î ÷˘ Ï⁄«ÎflÌfiı    ¿ı‰Ì «Î‰Ì »ı ! ‹ÒÕ‹Î_ ±Î‰Ì Ω›.
±ı‰Î ÂOÿ Á_¤‚Î‰Ì ÿı ¿ı ±Î¬Ì flÎ÷ ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı ±ıfiı Ï⁄«ÎflÌfiı.
                                     ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ⁄ˆflÎ_±˘fiı fiÎ ±Î‰Õı ’flÊ˘fiı ‹ÒÕ‹Î_ ·Î‰÷Î_ ?
   ≠ffi¿÷ν — I›Î_ ÷˘ ’ı·_ ±ı‰_fiı ¿ı √ÎÕÌ √fl‹ ◊Λ, ±Î’HÎı›    ⁄ˆflÎ_±˘fiı ’flÊ˘fiı ‹ÒÕ‹Î_ ·Î‰÷Î_ ±Î‰Õı !
√fl‹ ◊¥Â_ ÷˘ ’»Ì «Î·Ìfiı …‰_ ’ÕÂı. ±ıfiÌ √fl… »ı.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ıfiı ¬¥⁄ÿı·˘ ˢ›. ⁄ˆflÎ_fiı ±Î‰Õı ¬fl_
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÷ı ±Î› »ı ÷ı » ‹ÏËfiÎ CÎıfl …¥fiı flËı ÷˘      ’»Ì, flV÷˘ ¿flı. ÷ı ±ı¿ ¤¥ ‹ÒÕ‹Î_ fiˢ÷˘ ±Î‰÷˘, ÷ı flÎ÷fiÌ
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                141   142                 ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

¤Î_…√Õ ◊›ı·Ì ËÂıfiı ÷ı Á‰Îfl‹Î_ «Î ’Ì÷Ì ‰¬÷ı ±ı ’Ì÷˘ fi Ë÷˘.   ’»Ì ±Î Ï⁄·ÎÕÌ fl˘… »ı ÷ı ±Î‹ ËÎ◊ Œıfl‰Ì±ı ÷˘ ±Î‹ fl˘Œ◊Ì
ÀÎ¥‹ ◊›˘ ÷ı ’̉ΠÁÎfl_ ±ÎT›Î fiËŸ. ±ıÀ·ı ⁄¥ Á‹∞ ¿ı ±Î…ı     Œflı ±fiı ‹ÒÕ ⁄ÿ·Î› ÷˘ ⁄«¿<_ ¤flÌ ·ı, ÷˘ ±ıfiı flάı ¿˘¥ ?
‹ÒÕ‹Î_ fi◊Ì ±fiı ‹ÒÕ‹Î_ fiËŸ ±Î‰ı ÷˘ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ⁄√ÕÂı. ±ıÀ·ı   Ï⁄·ÎÕÌfi˘ ‹ÒÕ ⁄ÿ·Î÷˘ fi◊Ì fiı, ±Î’HÎÎ ‹ÎHÎÁ˘fi˘ ‹ÒÕ ⁄ÿ·Î›
⁄¥±ı Â_ ¿›* ¿ı ⁄Î⁄˘ Ë÷˘ fiı, ÷ı ±ıfiÎ ⁄Î⁄Îfiı ¿Ëı »ı, “Ω     ¿ı‹ ? ’˘’Àfi˘ ‹ÒÕ ⁄ÿ·Î÷˘ fi◊Ì, ’˘’À «Î_« fiÎ ¤flÌ ·ı Ë_. ¿>÷fl_›
’M’Î∞fiı ¿Ëı ¿ı ’M’Î∞, ‹Q‹Ì «Î ’̉Π⁄˘·Î‰ı »ı.” ±ıÀ·ı ’ı·˘   ’΂ı·_ ˢ› fiı ÷ı ±Î’HÎfiı ¿ˆÕÌ fiÎ ¬Î›. ±ı‹fiı I›Î_ Ë÷_ … fiı
⁄Î⁄˘ “’M’Î∞” ⁄˘S›˘fiı ÷fl÷ ±Î ¤Ò·Ì √›˘ ⁄‘Ì ‰Î÷. ±fiı I›Î_    ÕÎ"√ ’HÎ ±Î’HÎfiı fiÎ ¿ˆÕÌ ¬Î›. ±ıÀ·_ ÷˘ ‹Î›Î ±ı› flάı. ±fiı
…¥fiı ’Ë˘Ó«Ì √›˘. Ωı «Î‰Ì Œıfl‰Ì ±ıfiÌ ±fiı ±ı‹ fiı ±ı‹ fiË÷˘    ‹fiW›fi˘ ‹ÒÕ ⁄√Õı ÷˘ ¿ˆÕÌ ¬Î› »ı !! ±Î’HÎı I›Î_ ÷˘ ±Î‰_ fiÎ
±Î‰ı ±ı‰˘. ±ıÀ·ı ±Î ⁄ıfi˘fiı› ±Î‰Õı ⁄‘_. ⁄‘_ ±Î‰Õı.       ˢ‰_ Ωı¥±ı fiı ? ±Î ±Ï‰«Îfl »ı. ω«Îflı·_ ’√·_ fi◊Ì ±Î. ±Î‹Î_
                               ω«Îfl ¿fḻı ÷˘ fiÌ¿‚Ì Ω› ±ı‰_ »ı fiı !
   ≠ffi¿÷ν — ¬¥⁄ÿı·˘ ±ıÀ·ı Â_ ?
                                  ≠ffi¿÷ν — ËÎ∞.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷‹fiı ¬¥⁄ÿı·Î fi◊Ì ‹S›Î ?
                                  ÿÎÿÎlÌ — ¬˘À<_ √Î_Õ’HÎ … »ı ¬Î·Ì.
   ≠ffi¿÷ν — Ë∞ ⁄‘Îfiı fi◊Ì Á‹…HÎ ’ÕÌ.
                                           a  a   a
   ÿÎÿÎlÌ — ±’ ±fiı Õεfi ⁄Lfiı ◊÷Î_ ±Î‰Õı. ±ı ΩHÎı ¿ı
±I›Îflı Ωı ±’ ¿fl‰Î …¥Â_ ÷˘ ±◊ÕÎÂı. ±ıÀ·ı Õεfi ¿flÌ fiάı.
¬¥⁄ÿı·Î ˢ›. ’οÎ_ ˢ›, ±ıfiı ·˘¿˘ ’οÎ_ ¿Ëı ±fiı Ë_ ¬¥⁄ÿı·˘
¿Ë_. ˢÏ›Îfl ‹ÎHÎÁ »˘ ⁄‘Î ±Î‹ ÷‹ı.
   ±ıÀ·ı ‹ÎHÎÁı CÎÕ÷fl ◊‰_ Ωı¥±ı. ±Î‰_ fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı CÎıfl
…¥fiı, ¿_¥ ⁄√Õu_ ÷˘ ‹Ò±Îfi_ ‹√… ŒflÌ Ω›. ±fiı ’»Ì ⁄¥fiı
⁄ËÎfl ’һ̱ı, Â_ Ë÷Ì ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ? “‹ÒÕ‹Î_ fi◊Ì” ¿ËıÂı. ±Î ±Î’H΢
‹ÒÕ VhÎÌ Ωı¥ Ω› ! ±Î’H΢ ‹ÒÕ ÷˘ ¬flÌ flÌ÷ı ¿˘¥ Ωı¥ ¿‰˘
… fiÎ Ωı¥±ı. ÷ıfiı ⁄ÿ·ı, ’˘÷ÎfiÌ VhÎÌ Ωı¥ Ω›, ±ı ±Î’HÎÌ ±Î⁄w
…÷Ì flËı, Â_ ¿Ëı, ‹ÒÕ‹Î_ fi◊Ì, Ωı ÷‹ÎflÎ ÁÎËı⁄ ‹ÒÕ‹Î_ fi◊Ì Ë˘÷Î
fiı I›Îflı ÷‹ı ±Î"ÏŒÁfiÌ ŒÎ¥·˘ ‹Ò¿‰Î …÷Î fi◊Ì fiı ! ±I›Îflı flËı‰Î
ÿ˘ ‹ÒÕ‹Î_ fi◊Ì, À¿flÎÂı ‹Ò±˘ ! ±‹Îfl˘ ‹ÒÕ ⁄√Õı fiËŸ. F›Îflı …\±˘
I›Îflı ±ı … ‹ÒÕ‹Î_ ˢ¥±ı. ±ı‹fi˘ ‹ÒÕ ⁄ÿ·Î› »ı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ?
   ≠ffi¿÷ν — ±flı CÎH΢.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î Ï⁄·ÎÕÌ »ı ¿ı ’˘’À »ı, ÷ı ·˘¿ ’΂÷Πˢ›,
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                 143   144                   ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

                                    ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î …√÷‹Î_ flÌ·ıÏÀ‰ (ÁÎ’ıZÎ) Á√Î¥±˘ »ı ±fiı
                                ±˘· ‘ÌÁ flÌ·ıÏÀ‰ ±Îfl ÀıQ’flflÌ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀÁ ±fiı ›Ò ±Îfl ’fl‹ıfiLÀ
                                (ÁÎ’ıZÎ ⁄‘_ Ë_√Î‹Ì »ı ±fiı ÷_ ¿Î›‹fi˘ »ı) ⁄˘·˘ ’fl‹ıfiLÀfiÌ ΩıÕı
                                ÀıQ’flflÌfi˘ √HÎοÎfl ◊Λ ¬fl˘ ? ±ı¿ fl¿‹ ’fl‹fiLÀ ˢ› fiı ⁄Ì∞
                                ÀıQ’flflÌ Ë˘› ÷˘ √HÎοÎfl ◊Λ ¬fl˘ ? ±Î’HÎı √HÎοÎfl ¿fl‰Î …¥±ı
              (8)                 ÷˘ ÀıQ’flflÌ fl¿‹ ∂ÕÌ Ω› ËÕËÕÎÀ. ÷ı ±ı‹ ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ±Î
                                √HÎοÎfl … ◊÷˘ fiËŸ ¿˘¥fi˘. ±ıÀ·ı ⁄ı fl¿‹ Ë_ ÷‹fiı ’fl‹ıfiLÀ
        Á‘Îfl‰_ ¿ı Á‘fl‰_ ?                ‹Ò¿Ì ±Î’_ ±ıÀ·ı √HÎοÎfl ◊¥ …Âı. ±Î √HÎοÎfl ¿fl‰˘ »ı ’Òflı’Òfl˘ ?
        Ï…_ÿ√Ì ’IfiÌfiı Á‘Îfl‰Î Œflı,                   Á΋˘ ŒÎÕı I›Îflı ÷_ ÁÎ_K›Î ¿fl,
       ‹Ò±Î ÷_ Á‘fl ÷˘ …√ Á‘flı !                     fiËŸ ÷˘ »^ÀÎ, fi ⁄fi ¿Î÷fl !
    ±ıÀ·ı ±Î Á√Î¥ Ïfl·ıÏÀ‰ »ı. ±ıÀ·ı CÎHÎÎ ‹ÎHÎÁ˘ Â_ ¿flı »ı     ±ı¿ «ÎÀ˝Õ ±ı¿ÎµLÀLÀ ±Î‰ı·Î ÷ı ‹fiı ¿Ëı »ı ¿ı ÁÎÕÎhÎHÎ
¿ı ⁄ˆflÌfiı Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı ±ıÀ·Î ⁄‘Î …yı «œı »ı ¿ı ÷ı ≠ı‹fiÌ ÿ˘fl   ËΩflfi˘ ’√Îfl (1970‹Î_) ‹‚ı »ı. I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, ⁄Ë ±fi¤‰
÷ÒÀÌ Ω› I›Î_ Á‘Ì …yı «œı »ı. ±ı Â_ ΩHÎı »ı ¿ı ±Î ‹Îflı Á‘Îfl‰Ì  ±ıÀ·ı ? I›Îflı ¿Ëı, ËÎ ±fi¤‰ CÎH΢ …⁄fl…V÷. ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı ±ı¿Îÿ ÿËÎÕ˘
… Ωı¥±ı ±Îfiı, ±S›Î ‹Ò±Î ÷_ Á‘flfiı ! ÷_ Á‘fl ±ı¿‰Îfl. ±fiı      iÎÎfi ·¥ ……ı, ÷ı ÁÎfl_ ¿Î‹ «Î·ı ! ⁄Î¿Ì ÁÎÕÎhÎHÎ ËΩflfi˘ ’√Îfl
±Î ÷˘ Ïfl›· fi◊Ì, flÌ·ıÏÀ‰ »ı ! »^À<_ ◊¥ …Âı. ‹ÎÀı ±Î’HÎı …^Ã<_  ±ıÀ·ı ⁄ÌΩı ¿Â˘ ÷Îflı ‰Î_‘˘ … fiËŸ fiı. ‹ıÓ ¿èÎ_, ÁÎÕÎhÎHÎ ËΩfl ±ıÀ·Î
÷˘ …^Ã<_ ’HÎ ±ıfiÌ √ÎÕÌ ’ÎÀÎ ’fl «œÎ‰Ì ÿı fiı. ±ËŸ◊Ì ’ÎÀı «œÌ   ⁄‘Î wÏ’›Î ¿fl˘ »˘ Â_ ’»Ì ? I›Îflı ¿Ëı, ±I›Îflı ÷˘ ‹˘ÓCΉÎflÌ‹Î_ ÂÌ
√¥ ±ıÀ·ı VÀıÂfiı ’Ë˘Ó«Ì …Âı, ËÕËÕÎÀ. ±ıÀ·ı ±Î flÌ·ıÏÀ‰ »ı. ±fiı  flÌ÷ı ? I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_ ’HÎ Â_ Â_ ¿fl˘ »˘ ? ◊˘Õ<_ CÎb_ ¿Ë˘ ‹fiı. I›Îflı
ÁΫ‰Ìfiı ‹fiΉÌfiı ±Î‹ µ¿ı· ·Î‰Ì ÿı‰Îfi˘. I›Î_ ±Î√‚ ±Î’HÎı     ¿Ëı ’_ÿflÁ˘ ÷˘ ‹ÎflÌ ’IfiÌfiı ±Î’_ »\_ I›Îflı ‹ıÓ ΩH›_, flÁ˘ÕÎ ¬Î÷ı
¿Ë̱ı, ±ıfiı Á‘Îfl‰Ì … »ı. ±S›Î ‹Ò±Î ±ıfiı Â_ ¿fl‰Î Á‘Îflı »ı    ±Î’÷Î ËÂı, ÷ı ‹ıÓ ¿èÎ_, flÁ˘Õ΋Î_ ÷˘ ±Î’‰Î … ’Õı fiı, ±ı‹Î_ ‰Î_‘˘
∂·À<_ ÷ı ! ±Î’HÎı Á‘fḻı fiı ±ıÀ·ı ⁄Ì…\_ Á‘flı …. Ë_ ±ı¿·˘    fiËŸ, ’_ÿflÁ˘ ±Î’˘ ÷˘. I›Îflı ±ı ’λ˘ ⁄˘·Ì ∂Ãu˘, fiÎ ±ı‰_ fiËŸ,
Á‘flı·˘ ˢ™ ÷˘ ÷‹ı ‹ÎflÌ ΩıÕı ⁄ıÁ˘ ÷˘ ÷‹ı ⁄‘Î Á‘fl˘. ’HÎ Ë_    flÁ˘Õ΋Î_ fi◊Ì ±Î’÷˘. ’_ÿflÁ˘ ÷˘ ‹ÎflÌ ‰Î¥Œfiı ±Î’‰Î‹Î_ Ω› »ı.
… ⁄√Õı·˘ Ë™ ÷˘ ÷‹ı ÂÌ flÌ÷ı Á‘fl˘ !                ’˘· eÀu_ ±Î ! ÂÌ ±ıfiÌ ±y· fiÌ¿‚Ì ±Î ! ËÎ, ˉı ÷‹ı ÁÌ.±ı.
                                ¬flÎ !! ÁÌ.±ı. …\ÿ˘ flËı ±fiı ‰Ë …\ÿÌ flËı. ÷‹ı ±Î‰Î ÁÌ.±ı. ◊›ı·Î
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ Á‘flı, ⁄flÎ⁄fl »ı !
                                ‹ÎHÎÁfiı VhÎÌ …\ÿÌ flËı, ÷‹ÎflÌ ⁄ËÎfl ±Î⁄w ¿ıÀ·Ì ËÂı ? ±Î⁄w ÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î ’˘÷Îfiı Á‘fl‰ÎfiÌ …wfl »ı. ·˘¿˘fiı      …÷Ì flËıfiı ’»Ì ¿ı fiÎ …÷Ì flËı ? ’»Ì ‹ıÓ ’Ò»u_, ÂÎ◊Ì …\ÿÌ flËı »ı ?
Á‘Îfl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ·˘¿˘ ±ı‹fiı Á‘Îfl Á‘Îfl ¿flı »ı,     I›Îflı ¿Ëı, ‹fiı ‹ı‚ fi◊Ì ’Õ÷˘. ‹ıÓ ¿èÎ_, »˘¿fl_ »ı ? I›Îflı ¿Ëı, ±ı¿
±ı ±ı‰˘ fiı ±ı‰˘ flËı. ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı, ¤¥, Á‘fl‰_ Ωı¥±ı ¿ı    »˘¿fl_ »ı ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı flËı »ı. ±ıfiı ’_ÿflÁ˘ ±Î’_ »\_ ±fiı ⁄Ì…\_ ‹Îflı
fiÎ Á‘fl‰_ Ωı¥±ı ?                        ¬Î‰Î’̉ΠΩı¥±ı ⁄‘_. ‹ıÓ ¿èÎ_, ⁄Ë ±y·‰Î‚Î ÁÌ.±ı. ◊›ı·Î ⁄ÌΩfiÌ
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                    145   146                   ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

¤Î_…√Õ˘fiı ÷˘ Á‘ÎflÌ ±Î’ı, ’HÎ ±Î ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ ÏËÁÎ⁄‹Î_ ¤Ò· ¿flÌ,      ¿ı Á‘ÎflÌ ¿˘fiı ¿Λ ? ¿ı ¬flı¬fl ±Î’HÎÌ ‰Ë … ˢ› ÷˘. ±Î ÷˘
÷‹ı ±ı¿ ‹ÎHÎÁfi_ Á‹Î‘Îfi fiÎ ¿flÌ Â¿˘ ? ±ı¿ ⁄¥, ’˘÷ÎfiÌ ΩıÕı                            _
                                   flÌ·ıÏÀ‰ Á√¥ »ı. ¿ı‰Ì Á√¥ »ı ? ±Î Á_⁄‘ ÷_ Ωb_ »\_ ? ÷_ ÁÌ.±ı.
…ıHÎı ÂÎÿÌ ¿flı·Ì »ı ÷ı ⁄¥fi_ Á‹Î‘Îfi fiÎ ¿flÌ Â¿˘ ? ÷_ «ÎÀ˝Õ                                _
                                   »\_ ±ıÀ·ı ÷fiı Á‹… ’ÎÕ<_ ¿ı ±Î ‹‘fl ΩıÕı …ı Á_⁄‘ »ıfiı ±ı flÌ·ıÏÀ‰
±ı¿ÎµLÀLÀ ¿Ëı‰Î™ ! ÷‹ı ÷˘ ¤›_¿fl √HÎ÷flÌ⁄Î…. Ë_ ‰œu˘. ‹ıÓ ¿èÎ_       _        _
                                   Á_⁄‘ »ı. flÌ›· Á_⁄‘ fi◊Ì. ‹‘fl ΩıÕı O·Õ flÌ·ıÂfi »ı. fiı ’ı·˘ fiı⁄fl
ÁÌ.±ı. ¿˘HÎı ¿›Î˝ ±Î ? ÂÌ flÌ÷ı ’ÎÁ ◊›ı·Î ? «˘fḻ˘ ¿flÌfiı ’ÎÁ                 _            _
                                   flÌ·ıÂfi (’Õ˘ÂÌ Á_⁄‘) »ı ’HÎ ⁄ıµ flÌ·ıÏÀ‰ Á_⁄‘ »ı. flÌ·ıÏÀ‰ ±ıÀ·ı
◊›Î”÷Î ? ÁÌ.±ı. ÷˘ ¿ıÀ·˘ ⁄‘˘ ±y·‰Î‚˘ ˢ› ! ⁄Ì…\_ ±Î…\⁄Î…\                                  _
                                   ÷_ …ı‰_ flά_ ±ı‰_ ±ı flάÂı. ±Î ‰Î¥Œ ΩıÕı flÌ·ıÏÀ‰ Á_⁄‘‹Î_ ’HÎ ÷fiı
‰Î‚Îfiı Ωı ¿ÿÌ ¤Î_…√Õ ’ÕÌ Ë˘› ÷˘ ÁÎ_‘Ì ±Î’ı ±ı‰˘ ˢ›. ±fiı       ±Î ÁΫ‰÷Î fiÎ ±Î‰Õu_ ? I›Îflı ‹fiı ¿Ëı ¿ı Ë_ ÷˘ ±ı‹ Ωb_ ¿ı ±Î
÷‹ı CÎfl‹Î_ ¡"@«fl ¿flÌ fiÎA›_ ±Î ! »ıÕ˘ ŒÎÕÌ fiÎA›˘ ±Î¬˘ ? I›Îflı           _                  _
                                   Ïfl›· Á_⁄‘ »ı. ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı VhÎÌ ΩıÕı flÌ›· Á_⁄‘ ˢ÷˘ ËÂı ? ±Î
¿ı “ÿÎÿÎ∞ ÷‹ı ±ıfiı ±˘‚¬÷Î fi◊Ì, ⁄Ë … ¬flÎ⁄ ⁄ˆflÌ »ı ±Î.” ‹ıÓ                   _
                                   ÿıË ΩıÕı … Ïfl›· Á_⁄‘ fi◊Ì fiı. ÷˘ ÿıËfiÎ ±˘‚¬ÎHΉ΂ΠΩıÕı ÂÌ
¿èÎ_, ±ı ‰Î÷ı› ¬flÌ »ı ’HÎ Ë_ Ë‹HÎı ±ıfiı ’Ò»Ì ±Î‰Ì ¿ı ‘HÎÌ ¿ı‰Î            _
                                   flÌ÷ı Ïfl›· Á_⁄‘ ˢ› ? ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Î Á_⁄‘ flÌ·ıÏÀ‰ Á_⁄‘._     _
»ı, ÷˘ Â_ ¿ËıÂı ±ı ?                         flÌ·ıÏÀ‰fi˘ ±◊˝ Â_ ¿ı ±Î’HÎı ±ıfiÌ Ωı …wfl ˢ›, ÷˘ ±ı ŒÎՉΠ⁄ıÃÌ
   ≠ffi¿÷ν — ±ı› ±ı‰_ … ¿Ëı, ¬flÎ⁄ »ı.
                                   ˢ› ÷˘› ±Î’HÎı ±Î¬Ì flÎ÷ ÁÎ_‘ ÁÎ_‘ ¿fl‰_. ±Î’HÎı› ŒÎÕ̱ı ±fiı
                                   ±ı ŒÎÕı ÷˘ Á‰Îfl‹Î_ Â_ ◊¥ Ω› ?
   ÿÎÿÎlÌ — ÷tfi fiηΛ¿ »ı, ±ı‰_ ¿Ëı I›Îfl ’»Ì ±ıfiı ω«Îfl
                                      ≠ffi¿÷ν — ÕΛ‰˘Á˝.
±ÎT›˘ ¿ı Áη_ ±Î ±ı› ‹fiı fiηΛ¿ … ¿Ëı. ’»Ì ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı Ë∞
⁄ÌΩ ωÂıÊHÎ »ı ? I›Îflı ¿Ëı, fiÎ ’HÎ ±ı ‰Î÷ … ¿fl‰Î …ı‰Ì fi◊Ì.         ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±ı ŒÎÕ ŒÎÕ ¿flı fiı, ±Î’HÎı ÁÎ_‘ ÁÎ_‘ ¿fl‰Îfi_
‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı Âfl‹ fi◊Ì ±Î‰÷Ì ? ±Î ÷‹ı ±Î‰ÕÎ ‹˘ÀÎ ¤HÎı·Î √HÎı·Î                        _
                                   ±Î¬Ì flÎ÷. fiËŸ ÷˘ Á‰Îfl‹Î_ ¿˘¥ Á_⁄‘ flËıÂı fiËŸ. flÌ·ıÏÀ‰fi˘ ±◊˝
◊›Î ±fiı ‰Ë …÷Ì flËÌ. ‹ıÓ ¿èÎ_ ÷‹ı … L›Î› ¿fl˘fiı. I›Îflı ¿Ëı, ±ı     ¢ ? ¿ı ÁÎ_‘˘. ±ı¿ ŒÎÕı ÷˘ ⁄ÌΩ±ı ÁÎ_‘ ÁÎ_‘ ¿fl‰_. ±ıÀ·ı ⁄ıµ
÷˘ ‹fiı ‰‘Îflı ¬flÎ⁄ ¿Ëı. ‹ıÓ ¿èÎ_, ÷˘ ±Îfi˘ L›Î› ¢ ? ¬flÎ⁄ ¿flÌfiı     ÁΫ‰ı. I›Îflı ¿Ëı ¿ı ‹Îflı ÂÌ flÌ÷ı ÁÎ_‘‰_ ? ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı ±ı Ωı ±Î¬Ì
±Î‹ ÂÎ ËÎfl Œ›Î˝ ¿fl˘ »˘ ? ±Î VhÎÌ ΩıÕı ÂÎ ËÎfl_ ÷‹Îflı ±Î‰_ ◊›_ ?    flÎ÷ ÷Îflı ‹ÎÀı ⁄Ë Ï‰«Îfl ¿fl÷Ì Ë˘› ¿ı ⁄Ë ¬flÎ⁄ »ı, ⁄Ë ¬flÎ⁄
÷˘ ¿Ëı ÷ıfiı Á‘Îfl‰Î √›˘ Ë÷˘. ‹ıÓ ¿èÎ_, Á‘Îfl‰Îfi_ fiΠˢ› ¿˘¥fiı,     »ı ÷˘ ÷Îflı ±Î¬Ì flÎ÷ ±ı‹ ¿Ëı‰_ ¿ı “±ı ÁÎflÌ »ı, ⁄Ë ÁÎflÌ »ı.
±Î Á‘Îfl‰Î‹Î_ @›Î_ ’Õu˘ »ı ÷_ ? ÷Îfl_ ¿Î‹ ˢ› ±ıÀ·_ ⁄÷Ήfiı ±ıfi.   ı  ±Î ÷˘ ‹ÎflÌ ¤Ò· ◊Λ »ı, ±ı ÷˘ ⁄Ë ÁÎflÌ »ı.” ±ıÀ·ı Á‰Îfl‹Î_
’λ\_ Á‘Îfl‰Î‹Î_ @›Î_ ’Õu˘, ¿èÎ_, I›Îflı ¿Ëı »ı, Á‘Îfl_ fiËŸ ÷˘ ±ı ÕÎËÌ  Á_‘Î¥ …Âı. ¿Î·ı ’λ\_ ±ı ŒÎՉΠ‹Î_√÷Ì Ë˘› ÷˘ ÷_ ŒflÌ ÁÎ_‘…ı.
@›Îflı ◊Λ ? ‹ıÓ ¿èÎ_, Ωı Á‘Îfl‰Î‹Î_ ≠¿ÚÏ÷ ⁄ÿ·Î› fiËŸ, ÷_ Á‘Îfl‰Î     ±ı ¿Ëı ¬flÎ⁄ »ı fiı ±Î’HÎı› ¬flÎ⁄ ¿Ë̱ı ÷˘ ŒÎÀÌ Ω›. ‹ÎÀı Ωı
Ω™ »\_ fiı ÷ı ÷_ Á‘flı·˘ ˢ ÷˘ ±ı Á‘flÂı. ÷_ ±ıfiı Á‘Îfl‰Î …™ ±ı      ÷Îflı ±ıfiÌ ΩıÕı ‹ı‚ ’ÎÕ‰˘ ˢ› ÷˘, ÷Îflı ±ı ŒÎÕ ŒÎÕ ¿flı, fiı ±Î’HÎı
¿_¥ ÷ÎflÌ ÏÂW›Î ◊Λ ±ı‰Ì fi◊Ì, ±ı CÎflο. I›Îflı ¿Ëı ËÎ, ’HÎ Á‘Λν    ÁÎ_‘ ÁÎ_‘ ¿fl‰_. ÷˘ Á‰Îfl‹Î_ ±Î¬_ flËıÂı. ±ı »˘fiı ŒÎÕ÷Ì ’HÎ ±Õ‘_
‰√fl «Î·ı … fiËŸ fiı ! Á‘Îfl‰ÎfiÌ fiËŸ. ‹Îfiı› Á‘Îfl‰ÎfiÌ fiËŸ.         flËı »ıfiı ? ’λ\_ Á‰Îfl‹Î_ Ωı¥ ·¥Â_. Á‘Îfl‰Îfi_ ¿˘fiı ˢ›, ¿ı …ı
±Î’HÎı ÷˘ ±ıÕ…VÀ ◊‰Îfi_. ±ıfiı Á‘Îfl‰ÎfiÌ fiˢ›. ±Î’HÎı ¿_¥ Á‘Îfl˘     flÌ›· Á√Î¥ ˢ› ±ıfiı. ÷ıfiÎ ÁÎfl Á‘Îfl‰Îfi_ ¿ı ¤·ı Á˘ ±‰÷Îfl
¿fl‰Î ±ÎT›Î fi◊Ì ±Îfi˘. Á‘Îfl‰Î …÷Î ±Î Á‘fl‰ÎfiÌ fiˢ›. ¿ÎflHÎ        Ω› ÷˘› ¤·ı, ’HÎ ±ıfiı Á‘Îfl‰Ì … flËÌ ‹Îflı. ±Î flÌ·ıÏÀ‰ Á√Î¥,
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                   147   148                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

’Ëı·Î_fi˘ ÏËÁÎ⁄ ’÷‰Î ‹ÎÀıfiÌ Á√Î¥, ±ı ÏËÁÎ⁄ «Ò¿÷ı ◊¥ Ω›          ≠ffi¿÷ν — ËÎ ÿÎÿÎ.
±ıÀ·ı …\ÿ_ ’ÕÌ Ω›, ŒflÌ ¤ı√Ì ◊Λ fiËŸ. ±ıfiı Á‘Îfl‰ÎfiÌ @›Î_         ÿÎÿÎlÌ — ÷ı Á‹Ω‰Ìfiı ⁄ıµfi_ ’»Ì ÁÎ_‘Ì ±ÎM›_ ˵ Ï⁄«ÎflÎfi_ !
¤Î_…√Õ˘ ! ÷ıfiı Á‘Îfl‰Î fiyÌ ¿fl‰_ ±Î’HÎı, fiÎ Á‘flı ÷˘ ±Î’HÎı      flÎ√ı ’ÎÕÌ ÿÌ‘_ ! ±Î‰_ »ı ±Î …√÷ ! ±HÎÁ‹…HÎ ±Î ⁄‘Ì ¬˘ÀÌ !
±Î’HÎÌ ‹›Î˝ÿ΋_ flËı‰_, Á_ÁÎfl ⁄√Õ÷˘ ±À¿Î‰˘, Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı …¿     ±Î ÷˘ flÌ·ıÏÀ‰ Á√Î¥±˘ »ı. ±Îfiı Á‘Îfl‰Îfi_ fiΠˢ› ’ı·Ì ⁄Î¥fiı›
’¿Õ‰Ì, …¿◊Ì ⁄√ÕÌ Ω› ¿ı fiÎ ⁄√ÕÌ Ω› ?                ¿èÎ_, ‹ıÓ ¿èÎ_, Á‘Îfl‰Î Œfl_ »\_ ±Î ? Á‘Îfl‰Îfi˘ ˢ› ? …ı‰˘ ‹Î·
   ≠ffi¿÷ν — ⁄√ÕÌ Ω›fiı.                     ÷ı‰˘ ‹Î·, ±Î’HÎı «·Î‰Ì ·ı‰Îfi˘. ±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl. ’Î_«‹Î_
                                  ±Îfl΋Î_ ±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl ˢ› ±fiı ÕÌÁ±ıÕ…VÀ ◊¢ ÷˘ ‹Îfl
   ÿÎÿÎlÌ — Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı fiËŸ ±Î …ı ⁄fiı ÷ı ¿flı@À ¿flÌfiı
                                  ¬Î¥ ¬Î¥fiı ‹flÌ …¢. ÷ı ’HÎ flÎ√ı ’ÎÕÌ ÿÌ‘_.
±Î√‚ «Î·‰Îfi_. Á‘Îfl‰ÎfiÌ ¤Î_…√Õ‹Î_ fiËŸ ’Õ‰Îfi_. Á‘Îfl‰ÎfiÌ
¤Î‰fiÎ flά‰Ì, ’HÎ Á‘Îfl‰Î◊Ì Â_ ◊Λ, ‰‘Îflı ⁄√Õ÷_ ˢ›. ±Î’HÎı             ’IfiÌfiÌ »ı flÌ·ıÏÀ‰ Á√Î¥,
÷˘ ±ı ÷˘Õ ÷˘Õ, ŒÎÕ ŒÎÕ ¿flı ±fiı ±Î’HÎı ÁÎ_‘ ÁÎ_‘ ¿fḻı. flÌ·ıÏÀ‰          ÁΫ_ ‹ÎfiÌ S›˘, ÷ı◊Ì Ã√Î¥!
Á√Î¥ »ı. …wfl ˢ› ÷˘ ¿fl‰_ ±Î‰_ ±fiı …wfl fiΠˢ› ÷˘ ±ı›
ŒÎÕı fiı ±Î’HÎı› ŒÎÕ̱ı ÷˘ »^À<_, Á‹Ω› ±ı‰Ì ‰Î÷ »ı ?           ±Î √HÎοÎfl ¤Î√οÎfl Âıfiı ‹ÎÀı Â̬‰ÎՉ΋Î_ ±Î‰ı »ı ¿ı
                                  √HÎοÎflfiÌ fl¿‹ Ωı ⁄Ë ‰‘Ì Ω› ÷˘ ±ıÀ·Ì fl¿‹◊Ì ¤Î√Ì fiά…ı.
   ≠ffi¿÷ν — Ë_, Á‹Ω› ±ı‰Ì ‰Î÷ »ı.               ±ıÀ·ı ÂıÊ ¿Â_ ‰‘ı fiËŸ. √HÎοÎflfiÌ fl¿‹ ‰‘Ì Ω› ±fiı ±ıfi˘ Ωı
   ÿÎÿÎlÌ — Á√Î¥±˘ ⁄‘Ì flÌ·ıÏÀ‰ Á√Î¥±˘ »ı, ±Î flÌ›·        ⁄˘Ωı ·Î√÷˘ ˢ› ÷˘ ÷ıfiı ¤Î√˘, ±ıÀ·Ì … fl¿‹◊Ì ¤Î√˘ ÷˘ ⁄˘Ωı
Á√Î¥ fiËŸ. flÌ›· Á√Î¥ ˢ› ÷˘ ±Î ‹flÌ ŒÌÀ‰_ Ωı¥±ı, ±ıfiı        ±˘»˘ ◊¥ …Âı. ±fiı Áfl‰Î‚Î ⁄Îÿ⁄Î¿Ì ÷˘ fiı«fl· »ı ? ±ı‹Î_
Á‘Îflı … »\À¿˘ »ı, ’»Ì …ıÀ·Î ±‰÷Îfl ⁄√Õı ±ıÀ·Î. ’HÎ ±Î ÷˘      ¿˘¥fi_ ¿Â_ «Î·ı ±ı‰_ fi◊Ì. ±Î …√÷‹Î_ …ı ¿_¥ ’HÎ ◊Λ »ı, ±ı
flÌ›· Á√Î¥ fi◊Ì ÷ı ’ı·Î ‹ÎHÎÁı ‹fiı Â_ ¿èÎ_, ÁÌ.±ı.±ı, ±ı       ¬˘À …÷Ì Ë˘› ¿ı fiŒ˘ ±Î‰÷˘ ˢ› ÷˘ ±ı fiı«flfiÎ ËÎ◊‹Î_ »ı fiı
Á‹…ÿÎfl ‹ÎHÎÁfiı, ±Î flÌ·ıÏÀ‰ Ë_ Ωb_ fiËŸ ! ˉı ±ıfiı ÂÌ flÌ÷ı      √HÎοÎfl ¤Î√οÎfl ±ı ±˘œÌfiı Œ›Î˝ ¿flı »ı. Á¬fi˘ √HÎοÎfl ¿›Î˝ ¿flı
Á‘Îfl‰Îfi_ ? I›Î_ …¥fiı ±ıfiı ¿Ëı‰Îfi_, ¿ı ‹Îfl_ ‹√… ’Ëı·Î_ ⁄Ë      »ı ±fiı ÿ—¬fi˘ ¤Î√οÎfl ¿›Î˝ ¿flı »ı. ±Î …√÷‹Î_ …ı ¿_¥ ’HÎ
¬flÎ⁄ flËı÷_ Ë÷_fiı, ˉı ‹√… …flÎ ÀÎœ<_ ’Õu_ »ı, ËıÓÕ ÷_ ËıÓÕ ! ÷Îfl˘  Áfl‰Î‚Î ⁄Îÿ⁄Î¿Ì ◊›Î »ı ±ı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁfiÎ ËÎ◊‹Î_ »ı fiËŸ. ±Î
ÿ˘Ê fiËŸ, ‹Îfl˘ ÿ˘Ê, ‹fiı ÿı¬Î›Î ˉı, ¿Ë̱ı, ’ı·Ì ¿_¥ Àı’ ¿fl‰ÎfiÌ   …√÷ … Áfl‰Î‚Î ⁄Îÿ⁄Î¿Ì »ı ±fiı √HÎοÎfl ¤Î√οÎfl ±ı ¤˛Î_Ï÷fiÌ
»ı ? Àı’ fiÎ ¿flı fiËŸ ±fiı Àı’ ¿flı ÷˘› ±Î’HÎfiı ¿˘HÎ, ±ıfiı ‰ı«Î÷Î   ÏfiÂÎfiÌ »ı. ±Î fiı«fl ⁄Îÿ⁄Î¿Ì ¿flı ÷ıfiı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı Áfl‰Î‚˘
’ˆÁÎ ±Î’‰ÎfiÎ ¿˘¥ ±ı Àı’fiÎ ! ‹ÎflÌ Àı’fiÎ ’ˆÁÎ ±Î’ı, ±ı Àı’fiÎ     ¿fl ÷˘ fiÎ «Î·ı. ±ı ⁄Îÿ⁄Î¿Ì ¿flı ÷˘ ÷_ ±ıfiı Ωı›Î ¿fl ¿ı Â_ ⁄fiı
¿˘¥ ’ˆÁÎ ±Î·ı ? ’HÎ Á‘ÎflÌ ÿÌ‘Ì Ë÷Ì ! ±Î Á‹…ÿÎfl ‹ÎHÎÁ˘       »ı ? ⁄Î¿Ì ‹Ò‚ fl¿‹ ÷˘ ∂ÕÌ …‰ÎfiÌ fi◊Ì. ÷˘ ⁄Îÿ⁄Î¿Ì ¿fl‰Î ÿıfiı
‹fiı ‹‚ı »ı fiı ±ı‹fi_ …·ÿÌ ¿Î‹ ◊¥ Ω› »ı, ÷fl÷ … ’Ë˘Ó«Ì        …ıÀ·Ì ¿flıfiı ±ıÀ·Ì, Ïfi›‹ … »ı.
¿ı ¿ı ±Î ¿flı@À ‰Î÷ »ı. ÷fl÷ ±‹·‹Î_ ·¥ ·ı.               ±Î Ïfl·ıÂfi‹Î_ ÷˘ Ïfl·ıÂfifiÎ ±Î‘Îflı ‰÷˝‰_ Ωı¥±ı. ⁄Ë ÁI›
   ÷‹fiı √Q›_ ¿ı ? ⁄Ë ?                     ±ÁI›fiÌ …¿ fi ’¿Õ‰Ì. ⁄Ë ¬ıÓ«‰Î◊Ì ÷ÒÀÌ Ω›. Á΋˘ Á_⁄_‘ ŒÎÕı
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                  149   150                   ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

÷˘. ±Î’HÎı Ωı Á_⁄_‘fiÌ …wfl ˢ› ÷˘ ÁÎ_‘Ì ·¥±ı ÷˘ … Á_⁄_‘             fiÎ ¿ÿÌ ÁÌ‘Ì ◊Λ ‰Î_¿Ì ’Ò_»,
…‚‰Î›. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ⁄‘Λ Á_⁄_‘˘ flÌ·ıÏÀ‰ »ı. ⁄ˆflÌ ¿Ëı ¿ı ±Î…ı           ±ıÕ…VÀ ◊Î, ¿fl fiÌ«Ì ‹Ò_» !
’Òfi‹ »ı. ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı «˙ÿ »ı ÷˘ ⁄ıµfiÌ fl¿{¿ «Î·ı. fiı ±Î¬Ì
flÎ÷ ⁄√Õı fiı Á‰Îflı ’ı·Ì «Îfi˘ ¿’ ’»ÎÕÌfiı ±Î’ı. ÷Î_÷˘ flËı.         ÿflı¿ ‰Î÷‹Î_ ±Î’HÎı Á΋Îfiı “±ıÕ…VÀ” ◊¥ …¥±ı ÷˘ ¿ıÀ·_
±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı Á‹∞ …¥±ı ¿ı ±ÎHÎı ¬ıÓ«‰Î ‹ÎÕu_ »ı ÷ı ÷ÒÀÌ   ⁄‘_ Áfl‚ ◊¥ Ω›. ±Î’HÎı ΩıÕı Â_ ·¥ …‰Îfi_ »ı ? ‹ÎÀı ÷‹Îflı
…Âı ±ıÀ·ı ‘Ìflı flËÌfiı ’_«Î√ ±Î‹ ÷ı‹ ¿flÌfiı ’»Ì ¿Ë̱ı, ËÎ      ±ı‹fiı ÁÌ‘Î ¿fl‰Î fiËŸ. ±ı ÷‹fiı ÁÌ‘Î ¿flı fiËŸ. …ı‰_ ‹Y›_ ±ı‰_
÷Îfl_ ¬fl_ »ı. ±Î…ı ’Òfi‹ »ı. ±ı‹ …flÎ fiÎÀ¿ ¿flÌfiı ’»Ì …       Á˘fiÎfi_. ≠¿ÚÏ÷ ¿˘¥fiÌ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ÁÌ‘Ì ◊Λ fiËŸ. ¿>÷flÎfiÌ ’Ò_»ÕÌ
’ı·Ìfi_ ¬fl_ ¿flΉ̱ı. fiËŸ ÷˘ Â_ ◊Λ ⁄Ë ÿ˘flÌ ¬ıÓ«ı·Ì ˢ› fiı     ‰Î_¿Ì fiı ‰Î_¿Ì … flËı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı «ı÷Ìfiı «Î·Ì±ı. …ı‰Ì ˢ ÷ı ¤·ı
±ı¿ÿ‹ ÷‹ı »˘ÕÌ ÿ˘ ÷˘ ’ı·Ì ’ÕÌ Ω› ±ıÀ·ı ÿ˘flÌ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı      ˢ, “±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl”.
Á΋˘ ’Õı fiËŸ ÷ı‹ Ω‚‰Ìfiı »˘Õ‰ÎfiÌ, fiËŸ ÷˘ ÷ı ’Õı ÷ıfi˘ ÿ˘Ê        ÀˆÕ¿Î‰‰ÎfiÌ …B›Î±ı ÷‹ı fiÎ ÀˆÕ¿Î‰Ì ±ıfiÎ◊Ì ‰Î¥Œ ‰‘Îflı
·Î√ı.                              ÁÌ‘Ì flËı. …ı √VÁ˘ fi◊Ì ¿fl÷˘, ±ıfi˘ ÷Î’ ⁄Ë Á¬÷ ˢ›. ±Î
   ’˘÷Îfi_ ¿Â_ ±Î ÂflÌfl fi◊Ì, ±Î flÌ·ıÏÀ‰ »ı. ±Î ’˘÷Îfi_ ¿_¥    ±‹ı ¿˘¥fiı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘› ‰œ÷Î fi◊Ì, »÷Î_ ±‹Îfl˘ ÷Î’ ⁄Ë ·Î√ı.
Ïfl›· ˢ› fiËŸ. flÌ·ıÏÀ‰ ±ıÀ·ı Á΋Îfiı ¬Â ¿fl˘ ÷˘ ±Î’HÎfiı          ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±ı ÁÌ‘Ì ◊¥ Ω› ?
±Îfi_ÿ ◊Λ ±fiı Á΋Îfiı ÿ—¬ ±Î’˘ ÷˘ ±Î’HÎfiı ÿ—¬ ◊Λ. ±Î
                                                   ı
                                    ÿÎÿÎlÌ — ÁÌ‘Î ◊‰Îfi˘ ‹Î√˝ … ’Ëı·◊Ì ±Î »ı. ÷ı ¿Ï‚›√‹Î_
’˘·ÌÁ‰Î‚˘ «ÌÕÎ÷˘ ˢ› ÷˘› ¬Â ¿flÌ fiά̱ı. I›Îflı Â_ ‘HÎÌfiı
                                 ·˘¿˘fiı ’˘ÊÎ÷_ fi◊Ì. ’HÎ ±ıfiÎ ‰√fl »^À¿˘ fi◊Ì.
¬Â fiËŸ ¿fl‰˘ ? ±ı ¿˘¥ Œıfl … »ı fiËŸ ±Î ⁄‘_. ±Î ÷˘
flÌ·ıÏÀ‰ Á√Î¥±˘ »ı. Ωı “Ïfl›·” Á√Î¥ ˢ› fiı, ÷˘ ÷˘ ±Î’HÎı         ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ±CÎfl_ ⁄Ë »ı.
…yı «œı·Î ¿Î‹fiÎ ¿ı ÷_ Á‘flı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì …yı «œÌÂ. ’HÎ         ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ, ±ı ±CÎfl_ fi◊Ì. ±ı … ÁËı·_ »ı. √ΛfiÎ_
±Î ÷˘ flÌ·ıÏÀ‰ ! “flÌ·ıÏÀ‰” ±ıÀ·ı ±ı¿ ¿·Î¿ Ωı ⁄¥ÁÎËı⁄ ΩıÕı     ÏÂ_√ÕÎ_ √Λfiı ¤Îflı.
Ω‹Ì Ω› ÷˘ ⁄ıµfiı “ÕÎ≥‰˘Á˝”fi˘ ω«Îfl ±Î‰Ì Ω›, ’»Ì ±ı
ω«Îfl ⁄Ì…fi_ {ÎÕ ◊Λ. ±Î’HÎı Ωı “‰Î¥Œ”fiÌ …wfl ˢ› ÷˘ ±ı         ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎfiı ’HÎ ±ı ‹Îflı fiı ?
ŒÎÕ ŒÎÕ ¿flı ÷˘ ±Î’HÎı ÁÎ_‘ ÁÎ_‘ ¿fl‰_ ÷˘ … ±Î “flÌ·ıÏÀ‰” Á_⁄_‘      ÿÎÿÎlÌ — ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ±Î’HÎfiı ‰Î√Ì Ω›. ÏÂ_√Õ<_ ‹Îfl‰Î
À¿ı, fiËŸ ÷˘ ÷ÒÀÌ Ω›. ⁄Î’ ΩıÕı› “flÌ·ıÏÀ‰” Á_⁄_‘ »ı. ·˘¿ ÷˘    ±Î‰ı ÷˘ ±Î’HÎı ±Î‹ ¬ÁÌ …¥±ı, ÷ı‰_ ±ËŸ ’HÎ ¬ÁÌ …‰Îfi_ !
“Ïfl›·” Á√Î¥ ‹ÎfiÌfiı ⁄Î’ ΩıÕı «œı …yı. ±ı Á‘flı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì
                                   Á‘Îfl‰_ ÷˘ @›Îflı ¿Ëı‰Î› ¿ı √‹ı ÷ı‰Ì ‰Î¥Œ ±¿ÕÎ¥ Ω›,
…yı «œ‰_ ? ‹ıfl «yfl, ±ı‹ ¿fl÷Î_, Á‘Îfl÷Î_ ÷˘ Õ˘Á˘ ‹flÌ …Âı !
                                 ’HÎ ±Î’HÎı Ã_Õ¿ fiÎ ‹Ò¿Ì±ı I›Îflı Á‘ÎflÌ ¿Ëı‰Î›.
±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±ıfiÌ Áı‰Î ¿fl fiı ! Ï⁄«Îfl˘ ‰ıfl ⁄Î_‘Ìfiı Ω› ±ıfiÎ
¿fl÷Î_ ±ıfiı ÏfiflÎ_÷ı ‹fl‰Î ÿı fiı ! ±ıfiÎ_ ÏÂ_√ÕÎ_ ±ıfiı ¤Îflı. ¿˘¥fiı     ÷‹Îflı Á‘Îfl‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl ¿ıÀ·˘ »ı ? …ı‹Î_ «ˆ÷L› »ı ÷ıfiı
‰ÌÁ‰ÌÁ eÀ ·Î_⁄Î_ ÏÂ_√ÕΠˢ› ÷ı‹Î_ ±Î’HÎfiı Â_ ¤Îfl ? …ıfiÎ_ ˢ›   Á‘Îfl‰Îfi˘ ÷‹fiı ¢ ±Ï‘¿Îfl ? ±Î ¿’Õ<_ ‹ı·_ ◊›_ ˢ› ÷˘ ±ıfiı
÷ıfiı ¤Îfl.                            ±Î’HÎı ÁÎŒ ¿fl‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı I›Î_ Á΋ı◊Ì ¿˘¥ Ω÷fi_
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                 151   152                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

“Ïfl±"@Âfi” fi◊Ì. ±fiı …ı‹Î_ «ˆ÷L› »ı ±ı ÷˘ “Ïfl±"@Âfi”‰Î‚_ »ı,    fi◊Ì fiı Á΋Îfiı «ı÷‰HÎÌ w’ı ⁄˘·Î¥ Ω› »ı.
±ıfiı ÷‹ı Â_ Á‘Îfl˘ ? ±Î ≠¿ÚÏ÷ ’˘÷ÎfiÌ … Á‘fl÷Ì fi◊Ì I›Î_ ⁄ÌΩfiÌ      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ “T›‰„V◊÷”fi˘ µ’›˘√ ¿flı, “T›‰„V◊÷” ŒÌÀ
Â_ Á‘fl‰ÎfiÌ ? ’˘÷ı … ¤‹flÕ˘ »ı. ±Î ⁄‘Î “À˘MÁ” »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı
                                ◊¥ Ω› ÷˘ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ ±Î‰ı ÷ı‹ fi◊Ì. ’»Ì ¿Â_ ’Ò»‰Î …ı‰_ …
±ı ≠¿ÚÏ÷fiı ±Î‘Ìfi »ı, ’flÊ ◊›˘ fi◊Ì, ’flÊ ◊›Î ’»Ì … ’flÊÎ◊˝
                                fiÎ flËı. ‘HÎÌ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ◊΂Ì-’ÎÀ·˘ ‹Ò¿Ìfiı ¿Ë̱ı ¿ı, “«Î·˘
µI’Lfi ◊Λ. ±Î ÷˘ ’flÊÎ◊˝ Ωı›˘ … fi◊Ì.
                                …‹‰Î !” ±ı‹fiÌ ≠¿ÚÏ÷ ⁄ÿ·ÎfiÌ fi◊Ì. …ı ≠¿ÚÏ÷ ±Î’HÎı Ωı¥fiı
         Á‘Îfl‰Î‹Î_ »¿ı ±Ë_¿Îfl,             ’Á_ÿ ¿flÌfiı ’ˆHÎÌfiı ±ÎT›Î ÷ı ≠¿ÚÏ÷ Ãıà Á‘Ì Ωı‰ÎfiÌ. ‹ÎÀı ’Ëı·ı
       ‹ËΉÌfl Á‘›Î˝, Ωı ÷ıfi˘ ≠«Îfl!            ÿËÎÕı Â_ fiˢ÷Î_ ΩHÎ÷Î_ ¿ı ±Î ≠¿ÚÏ÷ ±Î‰Ì … »ı ? ÷ı … ÿËÎÕı
                                »^À<_ ◊¥ …‰_ Ë÷_ fiı ? ‰À·Î›Î Â_ ¿fl‰Î ‰‘Îflı ? ±Î ¿«¿«◊Ì
   ≠ffi¿÷ν — “’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· »ı” ±ı‰_ V‰Ì¿ÎflÌ ·¥fiı ’IfiÌfiı
                                Á_ÁÎfl‹Î_ ¿Â˘ ŒÎ›ÿ˘ ◊÷˘ fi◊Ì, fi¿ÂÎfi … ◊Λ »ı. ¿«¿« ±ıÀ·ı
Á‘ÎflÌ fiΠ¿Λ ?
                                ¿¿‚ÎÀ ! ÷ı◊Ì ¤√‰Îfiı ±ıfiı ¿ÊΛ ¿èÎÎ.
   ÿÎÿÎlÌ — Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı ’˘÷ı … Á‘fl‰ÎfiÌ …wfl »ı. ¿˘¥fiı
Á‘ÎflÌ Â¿Î÷˘ … fi◊Ì. …ı Á‘Îfl‰ÎfiÎ ≠›Ifi‰Î‚Î »ı ÷ı ⁄‘Î           ≠ffi¿÷ν — ≠¿ÚÏ÷ fiÎ Á‘flı, ’HÎ T›‰ËÎfl ÷˘ Á‘Îfl‰˘ Ωı¥±ıfiı ?
±Ë_¿ÎflÌ »ı. ’˘÷ı Á‘›˘˝ ±ıÀ·ı Á΋˘ Á‘flÌ … Ω›. ‹ıÓ ±ı‰Î›        ÿÎÿÎlÌ — T›‰ËÎfl ÷˘ ·˘¿˘fiı ±Î‰Õ÷˘ … fi◊Ì. T›‰ËÎfl
Ωı›ı·Î »ı ¿ı …ı ⁄ËÎfl ⁄‘˘ Á‘Îfl˘ ¿fl‰Î fiÌ¿Y›Î ˢ› »ı fiı CÎfl‹Î_   ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ±Î‰Õu˘ ˢ÷, ±flı ±Õ‘˘ ¿·Î¿ı› ±Î‰Õu˘ ˢ÷ ÷˘›
±ı‹fiÌ “‰Î¥Œ” ±Î√‚ ±Î⁄w fi◊Ì Ë˘÷Ì, ‹‘fl ±Î√‚ ±Î⁄w         CÎb_ ◊¥ √›_ ! T›‰ËÎfl ÷˘ Á‹F›Î … fi◊Ì. T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı Â_ ?
fi◊Ì Ë˘÷Ì. ±Î ¿¥ Ω÷fiÎ ‹ÎHÎÁ˘ »ı ? ’Ëı·˘ ÷_ Á‘fl. “Ë_       µ’·¿ ! T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı ÁI› fiËŸ. ±Î ÷˘ T›‰ËÎflfiı ÁI› …
Á‘Îfl_, Ë_ Á‘Îfl_” ±ı ¬˘À˘ “≥√˘≥{‹” »ı. ±flı, ÷Îfl_ … Ãı¿Îb_    ‹ÎfiÌ ·Ì‘_ »ı. T›‰ËÎfl‹Î_ ÁI› ±ıÀ·ı “flÌ·ıÏÀ‰” ÁI›. ÷ı ±ËŸfiÌ
fi◊Ì, ÷ı ÷_ Â_ Á‘Îfl‰Îfi˘ »ı ? ’Ëı·Î_ ’˘÷ı ÕÎèÎÎ ◊‰ÎfiÌ …wfl »ı.   fi˘À˘ ÁÎ«Ì Ë˘› ¿ı ¬˘ÀÌ Ë˘›, ⁄ıµ “I›Î_”fiÎ VÀıÂfiı ¿Î‹ ·Î√÷Ì
‹ËΉÌfl, ‹ËΉÌfl ◊‰Î ‹ÎÀıfi˘ … ≠›Ifi ¿fl÷Î Ë÷Î ±fiı ÷ıfi˘       fi◊Ì. ‹ÎÀı ‹ı· ’Ò‚˘ ±Îfiı ±fiı ±Î’HÎı “±Î’b_” ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·˘.
±ÎÀ·˘ ⁄‘˘ ≠¤Î‰ ’Õu˘ »ı ! ’E«ÌÁ˘ ‰Ê˝ Á‘Ì ÷˘ ±ı‹fi˘        T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı ÿÌ‘ı·_ ’λ\_ ±Î’̱ı ÷ı. Ë‹HÎÎ_ ¿˘¥ ¿Ëı ¿ı, “¤¥,
≠¤Î‰ …÷˘ fi◊Ì !!! ±‹ı ¿˘¥fiı Á‘Îfl÷Î fi◊Ì. ¿˘¥fiı› Á‘Îfl‰Îfi˘     ÷‹Îfl΋Î_ ±y· fi◊Ì.” ÷˘ ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î ÿÌ‘ı·_ … ’λ\_
≠›Ifi ¿fl¢ fiËŸ. ’HÎ Ω÷ı Á‘fl‰Îfi˘ ≠›Ifi ¿flΩı. ¿˘¥fiı         ±ÎT›_ ? ±Î Ωı Á‹Ωı ÷˘ ÷ıfi_ fi΋ T›‰ËÎfl ¿Ëı‰Î›. ±I›Îflı
Á‘Îfl‰Îfi˘ ±Ë_¿Îfl ÷˘ ÷Ì◊*¿fl˘±ı› fiËŸ ¿flı·˘. ±ı ÷˘ ‹˘ZÎfi_ ÿÎfi    T›‰ËÎfl ¿˘¥fiı »ı … fiËŸ. …ıfiı T›‰ËÎfl T›‰ËÎfl »ı ±ıfi˘ Ïfiç›
±Î’‰Î ±Î‰ı·Î.                          Ïfiç› »ı.
       ’Á_ÿ ¿flÌ ’»Ì ’ˆHÎÌ ·ÎT›Î,                ±Î ÷‹Îfl˘ µ’Λ ±ı fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ »ı. ±Î fi ˢ› µ’Λ.
       ¿fl Ïfi¿Î·, ŒÎT›Î ¿ı fi ŒÎT›Î!            ±Î ÷˘ ±ı¿ Ω÷fi˘ “≥√˘≥{‹” »ı. Ë_ ±Îfiı ±Î‹ Á‘Îfl_, ÷ı‹
   ≠ffi¿÷ν — ’Ï÷fi˘ ¤›, ¤Ï‰W›fi˘ ¤›, “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ·ı‰Î     Á‘Îfl_ ±ı “≥√˘≥{‹” »ı. ±Î’HÎı Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î_√̱ı »Ì±ı ¿ı ’Ëı·˘
ÿı÷Î fi◊Ì. I›Î_ ±Î√‚ “±Î’HÎı ±ıfiı Á‘ÎflfiÎfl ¿˘HÎ ?” ±ı ›Îÿ flËı÷_  ÷_ Á‘fl. ÷‹ı ±ı¿·Î … ⁄√Õı·Î »˘, ±ı ÷˘ Á‘flı·Î … »ı !
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                 153   154                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

       Ï…_ÿ√̤fl ‰Ëfiı Á‘Îfl‰Î Œflı,                    ’Ï÷±˘ … Á‘fl˘ ¬flı ¬ fl,
       ‹›Î˝ ’»Ì, Á‘Îflı·Î_ ±L›fiı ‰flı!                   VhÎ̱˘ ÷˘ ÷Ì◊*¿flfiÌ ‹‘fl!
   ¿˘¥ ¿ËıÂı ¿ı, “¤¥, ±ıfiı ÁÌ‘Ì ¿fl˘.” ±flı, ±ıfiı ÁÌ‘Ì ¿fl‰Î     ≠ffi¿÷ν — ’flÊfiı … Á‘Îfl‰Îfi˘ µ’Λ »ı, ⁄ˆfḻ˘fiı Á‘Îfl‰Îfi˘
…¥Â ÷˘ ÷_ ‰Î_¿˘ ◊¥ …¥Â. ‹ÎÀı “‰Î¥Œ”fiı ÁÌ‘Ì ¿fl‰Î …¢ fiËŸ,    µ’Λ fi◊Ì ?
…ı‰Ì ˢ› ÷ıfiı “¿flı@À” ¿Ë̱ı. ±Î’HÎı ±ıfiÌ ΩıÕı ¿Î›‹fi_ ÁÎœ<_-
                                   ÿÎÿÎlÌ — ⁄ˆflÎ_ Á‘flÌ √›ı·Î_ … »ı. ±Î ’flÊ˘ … ÕŒ˘‚ »ı !
ÁÏË›Îfl_ ˢ› ÷˘ …\ÿÌ ‰Î÷ »ı, ±Î ÷˘ ±ı¿ ±‰÷Îfl ’»Ì ÷˘ @›Î_›
                                ±Î VhÎ̱˘fiÎ ’ıÀı ÷˘ ‹˘ÀÎ ‹ËΉÌfl ’οı·Î ! ÷_ VhÎÌfiı ’ıÀı …LQ›˘
ω¬flÎ¥ ’ÕÂı. ⁄_fiıfiÎ ‹flHο΂ …\ÿÎ, ⁄_fiıfiÎ_ ¿fl‹ …\ÿÎ_ ! ¿Â_
                                »ı ¿ı, ’flÊ ’ıÀı …LQ›˘ »ı ?
·ı‰Î› fiËŸ fiı ÿı‰Î› fiËŸ ! ±ËŸ◊Ì ÷ı ¿˘fiı I›Î_ …Âı ÷ıfiÌ ÂÌ
¬⁄fl ? ±Î’HÎı ÁÌ‘Ì ¿fḻı fiı ±Î‰÷Î …L‹ı Ω› ¿˘”¿fiı ¤Î√ı !        ≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ±ıfiÌ ΩıÕı ¿‹˝ ⁄_‘ΛΠˢ› ÷˘ ⁄ÌΩ ±‰÷Îfl‹Î_       ÿÎÿÎlÌ — I›Îfl ’»Ì ⁄ˆflÎ_fiı ¿ı‹ ¬˘ÀÎ_ ¿Ëı‰Î› ?
÷˘, ¤ı√Î_ ÷˘ ◊Λfiı ?
                                   ≠ffi¿÷ν — ˉı Á‘flÌ √¥ »ı, ⁄Ë Á‘flÌ √¥ »ı !
   ÿÎÿÎlÌ — ¤ı√Î_ ◊Λ, ’HÎ ⁄Ì∞ flÌ÷ı ¤ı√Î_ ◊Λ. ¿˘”¿fiÌ
                                   ÿÎÿÎlÌ — Á‘flÌ Ω›, Á‘flÌ Ω›. Ë…\ ÷˘ ˉı Á‘flÂı, ±ËŸ
±˘fl÷ ◊¥fiı ±Î’HÎı I›Î_ ‰Î÷˘ ¿fl‰Î ±Î‰ı. ¿‹˝fiÎ Ïfi›‹ ¬flÎfiı !
                                ±Î‰Âı fiı, ÿÎÿÎ ’ÎÁı ±Î‰ı ±ıÀ·ı ±Î‹... ±‹ı ±Î‹ À’·Ì ‹ÎflÌ
±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ıfiı ÁÌ‘Ì ¿fḻı, ’HÎ ±Î ÷˘ Ã΋ fiËŸ fiı Ãı¿Îb_›
                                ‹ÎflÌfiı Á‘Îfḻı ±ıfiı !
fiËŸ. ¿˘”¿ ’ÒL›ÂÎ‚Ì ‹ÎHÎÁ ±ı‰˘ ˢ› ¿ı …ı ±‹¿ ¤‰ ΩıÕı flËı.
…\±˘fiı fiıÏ‹fiÎ◊ ¤√‰Îfi, flÎ…\· ÁÎ◊ı fi‰ ¤‰◊Ì ΩıÕı … Ë÷Î fiı !      ’˘÷ı ÁÌ‘˘ ◊›˘ ˢ› ÷ı … Á΋Îfiı Á‘ÎflÌ Â¿ı. ≠¿ÚÏ÷
±ı‰_ ˢ› ÷˘ ‰Î÷ …\ÿÌ »ı. ±Î ÷˘ ⁄ÌΩ ¤‰fi_ … Ãı¿Îb_ fi◊Ì. ±flı,   ‘ο‘‹¿Ì◊Ì fiÎ Á‘flı, ¿ı fiÎ ‰Â ◊Λ. ‘ο‘‹¿Ì◊Ì ÷˘ …√÷ ∂¤_
±Î ¤‰‹Î_ … …÷Î_ flËı »ı fiı ! ±ıfiı “ÕΛ‰Á˝” ¿Ëı »ı fiı ? ±Î    ◊›_ »ı. ‘ο‘‹¿Ì◊Ì ÷˘ ≠¿ÚÏ÷ ωÂıÊ ⁄√Õı.
¤‰‹Î_ … ⁄ı ‘HÎÌ ¿flı, hÎHÎ ‘HÎÌ ¿flı !                Á΋Îfiı Á‘flΉΠ‹ÎÀı ÷‹ı ÿ›Î‚ ˢ ÷˘ ‰œÂ˘ fiËŸ. ±ıfiı
   ±Î’HÎı ±ıfiı Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı ≠›Ifi fiÎ ¿fl‰˘. ⁄Ë Á‘Îfl‰Î◊Ì    Á‘Îfl‰Î ÷˘ ‹Î◊_ ÷˘ÕÌ fiάı ±ı‰˘ ‹‚Ì … …Âı.
÷˘ ⁄√Õı. ±ı ¬ÂÌ Ë˘› ÷˘ ≠›Ifi ¿fl‰˘. fiËŸ ÷˘ Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı
                                         ±_ÕflËıLÕfiı ±Î’ flZÎHÎ,
±ıfiÌ fiÎ ¬ÂÌ Ë˘› fiı ±Î’HÎı Á‘Îfl‰Î Œfḻı ÷˘ ±ı ±Î‰Ì flÌ÷ı
Á‘ÎflΛ fiËŸ. Á‘Îfl‰Îfi_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı »ı ÷ı Á‘flı·Î Ωı¥±ı.
                                       ‰Î¥Œ »˘¿flÎfi_ fiÎ ¿fl ¤ZÎHÎ!
±I›Îflı ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ⁄‘Ì »˘¿fḻ˘ ÕÎËÌ ◊¥ Ω› »ı. VhÎ̱˘ ⁄‘Ì       ≠ffi¿÷ν — ‹ÎflÌ ’IfiÌ ÁÎ◊ı ‹Îflı Ï⁄·¿<· ⁄fiı fiËŸ. √‹ı
ÕÎËÌ ◊¥ Ω› »ı. Ë_ ’˘÷ı Á‘›˘˝ ’»Ì ¿ı‹ fiÎ ◊Λ ÷ı ? ‹ÎflÌ ’ÎÁı   ÷ıÀ·Ì Ïfiÿ˘˝Ê ‰Î÷ ¿fl_, ‹Îfl_ ÁΫ_ ˢ› ÷˘ ’HÎ ±ı ¨‘_ ·ı. ⁄ÎèÎfi_
÷‹ı ÕÎèÎÎ ◊¥ Ω‰ ¿ı fiÎ ◊¥ Ω‰ ?                 ∞‰fiÁ_CÎÊ˝ ÷˘ «Î·ı »ı, ’HÎ ±Î T›„@÷Á_CÎÊ˝ Â_ ËÂı ?
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ◊¥ … …¥±ı fiı.                   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı, ‹ÎHÎÁ ’˘÷ÎfiÎ ËÎ◊ fiÌ«ı‰Î‚Î ‹ÎHÎÁfiı ±ıÀ·˘
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                    155   156                   ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

⁄‘˘ ¿«Õı »ı, ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ¿«Õı »ı ¿ı ¿Â_ ⁄Î¿Ì … fi◊Ì flά÷˘.           ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì…ı ‹Îflı ⁄‘Î. ’λ˘ ±ËŸ›Î_ ‰Î¥Œfiı Â_ ¿ËıÂı ?
                                    “Â_ Á‹…ı ÷_ ÷ÎflÎ ‹fi‹Î_ ! ÷Îflı CÎıfl ÷fiı ‹˘¿·Ì ÿ¥Â ?” ¿ËıÂı.
    …ı ±Î’HÎÎ flZÎH΋Î_ ˢ› ÷ıfi_ ¤ZÎHÎ @›Î_◊Ì ¿flΛ ? …ı
                                    ’»Ì »˘ÕÌfi_ ÷ı· ¿ÎœÌ fiάı. ±ı ÷˘ Ë_ ‰œ<_ I›Îflı ‰‚Ì ÀÎœ<_ ’Õı, fiËŸ
’˘÷ÎfiÎ ËÎ◊ fiÌ«ı ±ÎT›˘ ÷ıfi_ ÷˘ flZÎHÎ ¿fl‰_, ±ı … ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘
                                    ÷˘ flŸ√b_ ÀÎœ<_ ’Õı fiËŸ ’˘÷ı. ’λ˘ ±ı‰_ ¿Ë_ flŸ√HÎ …ı‰˘ »\_ fiı
K›ı› ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ±ıfi˘ √fi˘ ◊›˘ ˢ› ÷˘› ±ıfi_ flZÎHÎ ¿fl‰_
                                    Â_ ⁄˘· ⁄˘· ¿flı »ı ÷ı ! ±ıÀ·ı ’»Ì ÀÎœ˘ ◊¥ Ω›.
Ωı¥±ı. ±Î ’ÎÏ¿V÷ÎfiÌ ÁˆÏfi¿˘ ±I›Îflı ⁄‘Î ±ËŸ ¿ıÿÌ »ı, »÷Î_›
÷ı‹fiı ¿ı‰_ flZÎHÎ ±Î’ı »ı ! I›Îflı ±Î ÷˘ CÎflfiÎ_ … »ıfiı ? ±Î ÷˘         Ë_ ’E«ÌÁ ‰Ê˝fi˘ Ë÷˘fiı ÷ı ÏÁfiı‹Î‹Î_ √›ı·˘. ’λ˘ ±Î‰_, ÷ı flÎ÷ı
⁄ËÎflfiÎ ΩıÕı Ï‹›Î™ ◊¥ Ω›, I›Î_ {CÎÕ˘ fiÎ ¿flı fiı CÎıfl … ⁄‘_        ⁄Îfl ‰Î√Ì √›Î ˢ›. ÷ı ¿>÷flÎ_ »ı ÷ı ’˘‚‹Î_ ˢ›, Ï⁄«ÎflÎ ÁÒ¥ √›ı·Î_
¿flı. ’˘÷ÎfiÌ ÁkÎÎ fiÌ«ı ˢ› ÷ıfiı ¿«Õ ¿«Õ ¿flı fiı µ’flÌfiı “ÁÎËı⁄,      ˢ› ±ı‹ ¿flÌfiı, ±ıÀ·ı ‹ÎflÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı Ï⁄«ÎflÎ_ ¤Õ¿Ìfiı ∂ÃÂı
ÁÎËı⁄” ¿flı. Ë‹HÎÎ_ ±Î ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ ÀˆÕ¿Î‰ı ÷˘ “ÁÎËı⁄, ÁÎËı⁄” ¿Ëı     ±Î‹, ±Î ∂¤_ ◊¥fiı ΩıÂı ±‰Î… ◊Âı ±ıÀ·ı. ±ıÀ·ı Ë_ ⁄ÒÀ ¬¬Õı fiı
±fiı CÎıfl “‰Î≥Œ” ÁÎ«Ì ‰Î÷ ¿Ëı÷Ì Ë˘› ÷˘ ±ıfiı ÁËfi fiÎ ◊Λ         ÷ı ⁄ÒÀ ¿ÎœÌfiı …™, ⁄ÒÀ ËÎ◊‹Î_ {ηÌfiı …™ ÷ı …flΛ ±‰Î… fiËŸ, ±ıfiı
fiı ÷ıfiı ÀˆÕ¿Î‰ı. “‹ÎflÎ «ÎfiÎ ¿’‹Î_ ¿ÌÕÌ @›Î_◊Ì ±Î‰Ì ?” ±ı‹ ¿flÌfiı    «‹¿ÎÀ fiÎ ◊‰˘ Ωı¥±ı. ¿˘¥ ∞‰fiı ÿ—¬ fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı, ¿˘¥fiı ¤›
CÎflfiÎ_fiı ŒŒÕΉı. ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_ ÂÎ_Ï÷◊Ì ¿ÌÕÌ ¿ÎœÌ ·ı fiı. CÎflfiÎ_fiı ŒŒÕΉı  fiÎ ’΋‰Î ÿ˘. ±I›Îflı ÷˘ CÎfl‹Î_ ‰Î¥Œ ˢ›.... ±Î’HÎÎ …÷Î_ ’Ëı·Î_
fiı ’˘·ÌÁ‰Î‚Î ±Î√‚ ‘˛…ı ! ˉı ±Î C΢fl ±L›Î› ¿Ëı‰Î›. ±Î’HÎfiı
             Ò                       ¤Õ¿÷Ì Ë˘›, ±ıfiı ¤Õ¿Î‰Ìfiı ±Î’HÎfiı Â_ Á¬ ’Õı ?
±Î ¢¤ı fiËŸ. VhÎÌ ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ ¤Î√ÌÿÎfl ¿Ëı‰Î›. ¤Î√ÌÿÎfl ΩıÕı                 Á‹∞fiı Ω÷ı ◊Î ’Î_Áfl˘,
@·ı ? ±Î ÷˘ @·ı ◊÷˘ ˢ› I›Î_ ¿˘¥ flV÷˘ ¿Îœ‰˘ ’Õı, Á‹Ω‰‰_                fiËŸ ÷˘ ‹Îfl ’ÕÂı Á˘ÓÁfl˘!
’Õı. CÎfl‹Î_ flËı‰_ »ı ÷˘ @·ı ÂÎfiı ?
                                      flÎ÷ı ⁄ı ‰Î√ı F›Îflı ¨CΉÎfi˘ ÀÎ¥‹ »ı I›Îflı ÷˘ ÁÒ¥ Ω. flÎhÎı
   ¿ıflÌfi˘ flÁ ¬Î÷Πˢ›, ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±Î’HÎı flÁ ¬Î‰, CÎÌ      ⁄ı ‰Î√ı ¿ÎœÌfiı ∂¤˘ flËı. Â_ ¿Îœı ?
¬Î‰, fl˘À·Ì ¬Î‰, ’HÎ ±Î’HÎfiı flÁ flıÕ÷Ì ‰¬÷ ⁄ıfifi˘ ËÎ◊ …flο
                                       ≠ffi¿÷ν — ±Î"ÏÕÀ.
±ÎC΢-’λ˘ ◊›˘ fiı flÁ ◊˘Õ˘ ⁄ËÎfl ’Õu˘. I›Îflı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı,
“÷_ ±y· ‰√flfiÌ »ı”, ÷˘ ◊¥ flèÎ_ ! ±ı ÷‹fiı ±Ï‘¿Îfl … fi◊Ì.            ÿÎÿÎlÌ — flÎhÎı ⁄ı ‰Î√ı. ±S›Î, ÷ı ±Î’HÎı ±ıfiı Á‹…HÎ
÷‹ı ±y· ‰√flfiÌ »ı ¿Ë˘ ÷˘ ⁄Î¥ Ï⁄«ÎflÌ Â_ ¿flı, ’»Ì ±ıfiÎ◊Ì         ’ÎÕ̱ı ¿ı, ±I›Îflı ÁÒ¥ Ω, Á‰Îfl‹Î_ ‰Î÷ ¿fl…ı. ’HÎ fiÎ, ±Î ¿ı‹
⁄˘·Î› fiËŸ, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ÷˘ ÿ⁄Λı·Ì ˢ›, fiËŸ ÷˘ ⁄¥ ⁄Ë          ±Î‹ ¿›*, ¿ËıÂı, ÷ı ’Î_Áfl˘ fiÎ ‹flı.
«√ı·Ì ˢ›fiı, ÷˘ ÷ı ±ı‹ ¿Ëı ¿ı, ±Î ÷‹ı ’λΠ±y·fiÎ_ ¿˘◊‚Î            ±Î ÷˘ ±ı¿ ⁄ıfifiı iÎÎfi fiˢ÷_ ‹S›_, ÷ı ‹fiı ¿Ëı÷Î_ Ë÷Î_, ‹fiı
±ÎT›Î, ÷ı CÎÕ̱ı ±Î’HÎÌ ±Î⁄w Â_ flËı ? ±ıÀ·ı ±Î’HÎÎ◊Ì ¿˘¥fiı       ÷˘ ±Î‰Î ‘HÎÌ ‹S›Î »ı fiı ±Î‹-÷ı‹. ‹fiı ¿Ëı, Ë_ iÎÎfi ·™ ÷˘
±y· ‰√flfiÌ »ı ±ı‰_ ¿Â_ ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±ı ‰Ëfiı … ÀˆÕ¿Î‰ı.          ±ı ’Î_Áfl˘ ◊Âı. I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, ±ı ’Î_ÁflÎ fiËŸ, ÷_ ’Î_ÁflÌ ◊¥ …¥Â
‹Ò±Î, ‰Ë ÀˆÕ¿Î‰ı »ı ¿_¥ !                       ¿èÎ_, ±ı ÷˘ ’Î_ÁflÎ ◊Λ @›Î_◊Ì ÷ı ! ’»Ì ¿Ëı »ı, ±ıfiı iÎÎfi ‹·ı
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ±ı¿ … …B›Î ÀˆÕ¿Î‰ÎfiÌ »ı. ⁄Ì…ı ÷˘ @›Î_,       ÷˘ ‹ÎflÎ ‘HÎÌ ’Î_ÁflÎ ◊Âı ? ‹ıÓ ¿èÎ_, ÷_ ’Î_ÁflÌ ◊¥ Ω fiı ±fiı …ı
¿_¥ ⁄˘·Ì ¿ı ?                             ’Î_Áfl_ ◊›_ ÷ı ∞I›_.
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                   157   158                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

     ËÎ, ‹fiı ‹ÎflÌ ‹ÎflÌfiı ·˘¿˘±ı ’Î_Áfl˘ ¿›˘˝. ¿ıÀ·Î› ±‰÷Îfl◊Ì  …‹Îfi˘ »ı ±Î ÷˘ ? ¿ÎflHÎ ¿ı »˘¿flÎ_±˘ fiÎÏfl›ı‚ ·ı‰Î Ω› »ıfiı
‹Îfl ¬Î÷˘ ¬Î÷˘ ±ÎT›˘, I›Îflı ’Î_Áfl˘ ◊›˘. ÷ı √‹ı I›Î_ ±ıÕ…VÀ ◊¥                     ı
                                  ’ı·Î_, »ıS·Î_ «Îfl. ÷ı› ’ı·Îfiı ¿ËıÂ, ¤¥ ’ÎHÎÌ ‰√flfi_ ±Î’Ωı. ¿˘¥
    _                       _
¿<_ »\. ±ı‰flÌTËıfl, ±ıfiÌ M·ıÁ ’fl ±ıÕ…VÀ ◊¥ ¿<_ »\. ’Î_Áfl˘ ÷˘   ÁV÷΋Î_fi_. ±Î ±I›Îflı fl˘Œ ’ÎՉΠ…ı‰˘ …‹Îfi˘ »ı ? ±I›Îflı …ı‹
◊›ı »^À¿˘ »ı fiı, ÷ı◊Ì … ±‹ı ’V÷¿‹Î_ ·A›_, “±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl”.   ÷ı‹ ¿flÌfiı Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘. ’ÎHÎÌ ‰√flfi_ ÂÎ ËÎfl_ ‹Î_√÷Î ËÂı,
                                  ¨«¿‰_ ’Õı fiËŸ, ‰‘Îflı ‰…fi ’Õı fiËŸ ±ıÀ·Î ÁÎfl_ !
   ±ıfiı ‹ÎflÌ ‹ÎflÌfiı ’Î_Áfl˘ ¿flı ! ⁄ˆflÌ ‹ÎflÌfiı ’Î_Áfl˘ ¿flı.
’ÎÕ˘ÂÌ Á√Î_‰ËηÎ_ ⁄‘Î_ ‹ÎflÌfiı ’Î_Áfl˘ ¿flı. ’Î_ÁflÎ ¿flı ¿ı fiÎ ¿flı ?     ≠ffi¿÷ν — ’ˆÁÎ ±˘»Î ±ıÀ·ı.
÷‹fiı ¿˘¥±ı ’Î_ÁflÎ fiËŸ ¿flı·Î_ ? ’Î_Áfl˘ ÷˘ ·˘¿˘±ı ‹fiı ⁄Ë ¿flÌ        ÿÎÿÎlÌ — Ë_ ¿Ë_ ÷˘ fiÎ ¬˘À<_ ·Î√ı ¿˘¥ Ïÿ‰Á. ¿˘¥fiı› fiÎ
fiÎA›˘ »ı. ’Î_Áfl˘ ◊›˘ I›Îflı iÎÎfiÌ ◊›˘ !!              ·Î√ı. ±ı Á‹∞ Ω› ¿ı ±Î’HÎÎ ±_÷flfiÌ ‰Î÷ ¿flı »ı ±Î ÿÎÿÎ∞
   ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î’ ÷˘ iÎÎfiÌ ’flÊ. ±‹ÎflÎ ‹fi‹Î_ ÷˘ ≠√À     ±fiı ÷‹ı ¤˘‚Î-¤Ïƒ¿, ±Î’˘ I›Îflı ±Î‰Õ<_ ‹˘À<_ ±Î’˘. ’»Ì ±ı ±Î’ı
’fl‹ÎI‹Î …ı‰Î, ±‹fiı ‹fi‹Î_ ‰ÁÌ √›Î ±fiı ±Î’fiı ‹˘œı ±‹ı ±ı‰_      I›Îflı ’λΠËÀÌ Ω‰. ±fiı ±ı ÷˘ flÌÁ flάÂı. ±I›Îflı ÷˘ fl˘Œ ‹ÎflÂı
ÁÎ_¤‚̱ı ¿ı ±fi_÷¿Î‚◊Ì ‹Îfl ¬¥ ¬¥fiı Ë_ ’Î_Áfl˘ ◊›˘ »\. ±ı‰_
                          _        ’HÎ √Î÷fl fifl‹ ◊Λ ’»Ì ±Î’Ì ¿Ëı »ı. ±ı I›Î_ Á‘Ì ÏÁS·¿
±Î’ F›Îflı ¿Ë˘, I›Îflı ±‹Îfl˘ ’flÊÎ◊˝ ¿ıÀ·˘ ⁄‘˘ ΩB≤÷ ◊Λ ?       flËı‰Î ÿı. ’»Ì ’ı‹ıLÀ ¿fl‰Î ‹Î_Õı, √Î÷fl fifl‹ ◊›Î ’»Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄flÎ⁄fl »ı. ÷‹ı Ωı fi◊Ì ◊›Î ÷˘ Ë…\ ◊‰_                  a   a   a
’ÕÂı. ‹Îfl_ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì ’Î_Áfl_ ◊‰_ ’ÕÂı. ‹ÎÀı ◊¥
…Ωı. F›Î_ ±Î√‚ ¿˘¥ ±‰‚_ ±Î’ıfiı, flV÷ı …÷Î_ ÷˘ µ’¿Îfl ‹ÎfiΩı
¿ı ±Î’HÎfiı ’Î_ÁflÎ ¿flı »ı ±Î. µ’¿Îfl ‹ÎfiΩı. ¿˘¥ »ı ÷ı @·Î›LÀ
±‰‚_ ⁄˘·Ìfiı ’Î_Áfl˘ ¿fl‰Î ‹Î_Õı ÷˘ ±Î’HÎı ΩHΉ_ µ’¿ÎflÌ »ı ±Î.
   ’»Ì ’Î_Áfl˘ fiËŸ ¿flı. ÁÌ‘Îfiı Â_ ÁÌ‘_ ¿fl‰Îfi_ ! ‰Î_¿Îfiı ÁÌ‘_
¿fl‰Îfi_ ˢ›, √fl‹ ¿flÌfiı √fl‹ ◊›_ ¿ı ÁÌ‘_. ˉı ¬Î‰Î-’̉Îfi_ ⁄‘_
ÁÎfl_ »ı, ’Ëı·Î_ …ı‰_ ¿Â_ @›Î_ »ı ? ’Ëı·Î_ ÷˘ CÎıfl ¤ıÓÁ ˢ› ÷˘›
‹ËÎ’flÎHÎı «’ÀÌ CÎÌ ÁΫ‰Ì ÁΫ‰Ìfiı ·ı. ±I›Îflı ¬Î› »ı, ’̉ı »ı
±fiı Àı⁄· ¬flÂ̱˘ Ωı¥ ˢ› ÷˘ ’_ÿflÁ˘-’_ÿflÁ˘ wÏ’›ÎfiÌ Àı⁄·
¬flÂ̱˘ ˢ› »ı. ÷˘› ‹Ò±Î, ¤Î÷‹Î_ ¿Î_¿flÎ fiάÌfiı ¬Î› »ı. ÷ı
±Î’HÎfiı ∞‰fi ∞‰÷Î_ … fi◊Ì ±Î‰Õ÷_fiı ˉı ! ±Î …fiflıÂfi ¿¥
Ω÷fiÌ ±Î‰Ì ! ∞‰fi ∞‰÷Î_ … fi◊Ì ±Î‰Õ÷_.
    ’Î_ÁflÎ ◊‰_ ’ÕÂı ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ’Ëı·ı◊Ì ’Î_ÁflÎ ◊¥ Ω‰fiı. Â_
¬˘À<_ »ı ! ˉı fl˘Œ ’ÎÕÌfiı Â_ ¿Î‹ »ı ? ‰¬÷ ±Î fl˘Œ ’ÎÕ‰Îfi˘
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                    159   160                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

                                   ÏÕ√˛Ìfi_ ±Î‰Õı fiı ? ±ı‰_ K›Îfi‹Î_ ·Ì‘_ ˢ› ÷˘ ? ±ı¿ ¤ ω«ÎflHÎÎ
                                   µ’fl «œu˘ ˢ› ÷˘ ±ıfiı ±ı ω«ÎflHÎÎ ÁÎ_¤‚ı fiı ±ı Ω√˛÷ ◊¥ Ω›.
                                   ¤ ω«ÎflHÎÎfiÎ_ ⁄Ì… ’Õı. ’»Ì ±ı ω«ÎflHÎÎ «Î· ◊¥ Ω›.
                                      ¿˘‹fiÁıLÁ‰Î‚˘ CÎfl‹Î_ ‹÷¤ıÿ ◊‰Î … fiÎ ÿı. ±ı ¿˘‹fiÁıLÁ
               (9)                  @›Î_◊Ì ·Î‰ı ? ±ı ÷˘ “iÎÎfiÌ ’flÊ” ’ÎÁı ⁄ıÁı, “iÎÎfiÌ ’flÊ”fiÎ
                                   «flH΢fi_ Áı‰fi ¿flı I›Îflı “¿˘‹fiÁıLÁ” µI’Lfi ◊Λ. “¿˘‹fiÁıLÁ”‰Î‚˘
    ¿˘‹fiÁıLÁ◊Ì, ±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl !                CÎfl‹Î_ ¿ı ⁄ËÎfl @›Î_› {CÎÕ˘ … fiÎ ◊‰Î ÿı. ±Î ‹_⁄¥‹Î_ ‹÷¤ıÿ
                                   ‰√flfiÎ_ CÎfl ¿ıÀ·Î_ ? ‹÷¤ıÿ ◊Λ I›Î_ “¿˘‹fiÁıLÁ” ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ?
         ¤·¤·Î_ ÷΂Î_ ÷÷˝ µCÎÕı;
                                           …… L›Î› ¿flı …√¤flfiÎ,
         ¿˘‹fiÁıLÁ◊Ì ‹÷¤ıÿ À‚ı!
                                           ’ı„LÕ_√ ¿ıÁ ‰Ê˘˝ CÎflfiÎ !
   ¤·ı ‹˘ZÎfiÌ …wfl ⁄‘Îfiı fiΠˢ›, ’HÎ “¿˘‹fiÁıLÁ”fiÌ …wfl
                                      «ÌŒ …„VÀÁ ˢ›, ÷ı ¿˘À˝‹Î_ I›Î_ ±Î√‚ ’˘÷ı ……‹ıLÀ ±Î’ı.
÷˘ ⁄‘Îfiı ¬flÌ. ±Î ÷˘ “¿˘‹fiÁıLÁ” fiËŸ ˢ‰Î◊Ì CÎflfi_ ¬Î¥-’Ìfiı
                                   ’HÎ CÎıfl ?
±◊Õ΋H΢ ◊Λ »ı. ⁄‘Î ¿o¥ ¿Î‚Î_⁄Ωfl ¿flı »ı ? »÷Î_ CÎflfiÎ hÎHÎ
‹ÎHÎÁ˘‹Î_ ÁÎ_… ’Õuı ÷ıhÎÌÁ ‹÷¤ıÿ ’Õı »ı. ±Î‹Î_ Â_ Á¬ ’Õı ?         ≠ffi¿÷ν — ⁄¥ … ……‹ıLÀ ±Î’ı !
’»Ì fiNŒÀ ◊¥ ∞‰ı. ±ı V‰‹Îfi ‰√flfi_ ∞‰fi Â_ ¿Î‹fi_ ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄¥ ¿ı ¤Î¥, √‹ı ÷ı ……‹ıLÀ ±Î’ı. ’HÎ CÎıfl
    Ë_ ⁄‘Îfiı ±ı‹ fi◊Ì ¿Ëı÷˘ ¿ı ÷‹ı ⁄‘Î ‹˘ZÎı «Î·˘. Ë_ ÷˘     ÷˘ √Ò_«Î›ı·_ … ˢ›. ⁄≥ VÀˇ˘Ó√ ˢ› ÷˘ √Ò_«Î›ı·_ … ˢ›. ’HÎ
±ı‹ ¿Ë_ »\_ ¿ı ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚Î Â̬˘. “¿˘‹fiÁıLÁ” ◊˘ÕÌ CÎHÎÌ      ⁄ı‹Î_◊Ì ±ı¿ ÷˘ VÀˇ˘Ó√ ˢ›fiı ? ÷ı ’»Ì ±ÎÕ˘ÂÌ ’ÎÕ˘ÂÌ ⁄‘Î ΩHÎÌ
÷˘ ΩHÎı Â̬ı »ı ·˘¿˘fiÌ ’ÎÁı ! ÂıÏÛα˘fiı ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı, “¿˘‹fiÁıLÁ”   Ω› ¿ı ±Î ◊›_, «ÎS›_ ˉı ¿_¥¿, ……‹ıLÀ (!) ±Î’Ì flèÎÎ »ı !!
ˢ› ÷˘ ±Î‰_ ∞‰fi ˢ› fiËŸ. ÂıÃı ’Ò»›_, “¿˘‹fiÁıLÁ” ±ıÀ·ı Â_ ?”
                                        I›Î_ ÁıÂLÁ …Ωı ÁÎ÷ ‰Ê˝fiÌ …ı·fiÌ ÁΩ ¿flı ±fiı ±ËŸ
‹ıÓ ¿èÎ_, “¿˘‹fiÁıLÁ ±ıÀ·ı ±ı‰flÌTËıfl ±ıM·Ì¿ı⁄· -Ï◊›ÏflÏÀ¿·Ì ±ı{
                                            ı
                                   CÎıfl.....!! ‹ı∞VÀˇÀ ÁÎËı⁄ CÎıfl ⁄¥ ΩıÕı ⁄O⁄ı ‹ÏËfiÎ◊Ì ⁄˘·÷Î fiÎ
‰ı· ±ı{ ≠ı„@À¿·Ì. √‹ı ÷ı‰_ ÷΂_ ˢ›, ¿ÀΛı·_ ˢ› ¿ı √‹ı ÷ı‰_
                                   ˢ› ! ±S›Î, ‹˘œÎ_ «œÎ‰Ìfiı CÎfl‹Î_ Â_ Œfl˘ »˘ ? Ïfi¿Î· ¿flÌ fiά˘fiı !
ˢ› ’HÎ ¿>_«Ì fiάı ¿ı ÷fl÷ ∂CÎÕÌ Ω› ±ıfi_ fi΋ ¿˘‹fiÁıLÁ.
                                   ⁄Î≥ÁÎËı⁄ ΩıÕı ±⁄˘·Î ˢ› ! I›Îflı ±Î’HÎı ÁÎËı⁄fiı ’һ̱ı ¿ı, “¿ı‹
÷‹Îflı ÷˘ ÷΂Î_ ∂CÎÕ÷Î_ fi◊Ì, ‰œ‰ÎÕ˘ ¿fl˘ »˘ ±fiı ÷΂Î_ ÷˘Õ˘ »˘ !
                                   ÁÎËı⁄ ?” I›Îflı ÁÎËı⁄ ¿Ëı ¿ı, “⁄≥ ⁄Ë ¬flÎ⁄ »ı, Ï⁄·¿<· …_√·Ì
±flı, µ’fl CÎHÎ ‹˘ÀÎ ‹Îfl˘ »˘ !”
                                   »ı.” ˉı ⁄Î≥ÁÎËı⁄fiı ’һ̱ı ¿ı, “¿ı‹ ÁÎËı⁄ ÷˘ ⁄Ë ÁÎflÎ ‹ÎHÎÁ »ı
   ‹÷¤ıÿ ÷‹fiı ’Õı »ı ? ‹÷¤ıÿ ±ıÀ·ı Â_ ? ÷΂_ µCÎÎÕ÷Î_ fiÎ     fiı ?” I›Îflı ⁄Î≥ÁÎËı⁄ ¿Ëı, “…‰Î ÿ˘fiı ±ıfi_ fi΋, fl˘Àfi (ÁÕı·)
                            ı Ò
±Î‰Õu_ ! ÷ı “¿˘‹fiÁıLÁ” @›Î_◊Ì ·Î‰ı ? ‹Îfl_ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ’Òfl’flÌ hÎHÎÁ˘  ‹ÎHÎÁ »ı.” ˉı ±Î‰_ ÁÎ_¤‚̱ı I›Î_◊Ì fiÎ Á‹∞ …¥±ı ¿ı ±Î ⁄‘_
        Ò
ÁÎà ÏÕ√˛ÌfiÌ Á_’Hν “¿˘‹fiÁıLÁ” fiΠˢ›, ’HÎ «Î·ÌÁ ÏÕ√˛Ì, ’«ÎÁ     ’˘·_’˘· »ı …√÷ ? ±Î‹Î_ “¿flı@ÀfiıÁ” …ı‰_ ¿Â_ … fi◊Ì.
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                   161   162                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

   ±ı¿ ‹ı∞VÀˇıÀfi˘ CÎfl‹Î_ ¿ıÁ ’ı„LÕ_√ !! ÷ı ‹ıÓ ¿èÎ_, “‹ı∞VÀˇıÀ  fiÎfiÎ fiÎfiÎ ±ı‰Î ¿ÎflH΢Áfl ‹ıÓ CÎHÎΠլΠ¿›Î˝ »ı, ‹ÎflÎ ‰Î≥Œfiı ‹ıÓ
◊›˘ »\_ fiı ‹Ò±Î, ÷fiı Âfl‹ fi◊Ì ±Î‰÷Ì ? ⁄ËÎflfiÎ ¿ıÁ ’÷Î‰Ì        ÿ—¬ ’HÎ CÎb_ ±ÎM›_ »ı, ±ıÀ·_ … fiËŸ ’HÎ ±ı hÎÎÁÌ √›Î_ »ı
±Î’_ »\_ fiı ‰Î≥Œ ΩıÕı ÷˘ {CÎÕ˘ ’ı„LÕ_√ flÎA›˘ »ı ?” ’HÎ ±ı‹Î_    ‹ÎflÎ◊Ì. ±fiı ‹fiı ±ı Ïfl›·Î≥{ ˉı ◊›_ »ı, ¿ı ±Î ‹ÎflÎ ¿ÎflHÎı
’»Ì “Ë_ »\_, Ë_ »\_” ¿ËıÂı. ±S›Î, Âıfiı ‹ÎÀı ’HÎ ? ‰Ëfi˘ … ¿ıÁ    ◊›_ »ı. ±fiı ‹fiı ±Î‹Î_◊Ì fiÌ¿‚‰_ »ı ÷˘ ±ıfi˘ flV÷˘ ⁄÷Ή˘.
Ïfi¿Î· ¿fl÷Î_ ±Î‰Õ÷˘ fi◊Ì. ¿¥ Ω÷fiÎ ‹ÎHÎÁ »˘ ÷ı ?” “Ë_ »\_”
                                     ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ÎflÎ ‰Î≥Œ◊Ì ÷‹ı hÎÎV›Î fi◊Ì ?
¿Ë˘ »˘, ÷˘ ⁄‘Î ¿ıÁ Ïfi¿Î· ¿flÌ ±Î’˘fiı. ’ÎÕ˘ÂÌ, ⁄ÎÕ˘ÂÌ ⁄‘ÎfiÎ
¿ıÁ Á‹Î‘Îfi ¿flÌ ±Î’˘fiı, ÷˘ ’»Ì ±ı “Ë_ »\_” ±ı‰_ ¿_¥¿ ⁄˘·ı ÷˘        ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ±ı‹ ÷˘ ±ı‹fiı ‹ÎflÎ ‹ÎÀı ⁄Ë … ·Î√HÎÌ
±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ¤Î¥ ±Î »ı ! ’HÎ ±Î ÷˘ ‰Î≥Œ ΩıÕıfi˘ {CÎÕ˘      »ı. ‹fiı ·Î√HÎÌ fi◊Ì, ±ı‹ ’HÎ fi◊Ì, ‹fiı ’HÎ »ı.
’Õu˘ ˢ› ÷˘ Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfiı ‹ÎÀı ÷˘ ‹ÏËfi˘-⁄O⁄ı ‹ÏËfiÎ ·ı »ı !         ÿÎÿÎlÌ — ·Î√HÎÌ »ı I›Îflı … ±Î‰_ ¿Ëı fiı ! ¿Â_ Áω˝Á
   ±ı¿ ‹ıÏ…VÀˇÀ ÷˘ ¬ÎÁ ±‹Îfl˘ ±˘‚¬ÎHΉ΂˘, ÷ı ⁄Îfl ‹ÏËfiÎ
         ı                         ⁄ω˝Á ¿fl˘ »˘ ?
                         ı
Á‘Ì ‰Î≥Œ ΩıÕı ⁄˘S›˘ … fiËŸ. ±S›Î, ¿_¥ Ω÷fi˘ ‹ıÏ…VÀˇÀ »\_ ÷_ ?        ≠ffi¿÷ν — Ï⁄{fiıÁ ¿fl_ »\_, ’˘÷Îfi˘ ◊˘Õ˘ ‘_‘˘ ¿fl_ »\_.
±Î ⁄‘Îfiı …ı·‹Î_ CÎÎ·Ì ÿ™ ! CÎfl‹Î_ Ïfi¿Î· fi◊Ì ¿fl÷Î fiı ⁄ËÎfl
Â_ ‘˘‚‰ÎfiÎ »ı ÷ı ? ±fiı …ˆfi ÷˘ ¿ı‰Î ˢ› ? ¿ı ±Î…\⁄Î…\ ’E«ÌÁ        ÿÎÿÎlÌ — Âıfi˘ ?
‹Î≥·fiÎ flıÏÕ›Á‹Î_ (ÏhÎF›Î) Á√_‘Ì ±Î‰÷Ì Ë˘› ±ıfiÌ ! ¿ÎflHÎ ¿ı         ≠ffi¿÷ν — ÁM·Î› ¿fl‰Îfi˘ ‹ÀÌÏfl›SÁ.
lı„Wà ’flÊ˘ Ë÷Î. ±Î ±˘·Îÿ ¿_¥ …ı‰Ì ÷ı‰Ì fi◊Ì. lı„Wà ’flÊ˘fiÌ
±˘·Îÿ »ı. ’HÎ ±Î ¿Ï‚›√fiı ·Ì‘ı ±ı ±˘·Îÿ ¬·ÎÁ ◊¥ √¥ !            ÿÎÿÎlÌ — I›Î_ ±ı ·˘¿˘ ΩıÕı ±ıÕ…VÀ ◊‰Î› »ı ?

    ÷‹ÎflÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ¿ı Ë_ @›Î_ ±Î ⁄¥fiÌ ΩıÕı ‰Î÷«Ì÷ ¿fl‰Î        ≠ffi¿÷ν — ±ı ·˘¿˘ ΩıÕı ◊‰Î› »ı. ±ı ·˘¿˘ ΩıÕı ’Ëı·Î_ fiË÷_
⁄ıÁ_ ? ±ıÀ·ı ÷‹ı ⁄¥fiı fiÎ √Î_Ã˘ ÷˘ ⁄¥ ÷‹fiı› fiÎ √Î_Ãı, ±ı‰_      ◊÷_, ’HΠˉı ±ı ·˘¿˘ ÁÎ◊ı Ë_ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ¿fl÷Î_ ÂÌ¬Ì √›˘ »\_.
⁄fiı ¿ı fiÎ ⁄fiı ?                              ÿÎÿÎlÌ — ±Î› Â̬‰ÎfiÌ …wfl »ı. ±ı‹Î_ ⁄Ì…\_ ¿Â_ fiËŸ.
   ≠ffi¿÷ν — ⁄fiı, «˘yÁ ‰‚Ì.                   ±Î› ÂÌ¬Ì …¢fiı ±ıÀ·ı ⁄‘_ ±Î‰ÕÌ …‰Îfi_.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ≥√˘≥{‹ »ı ⁄‘_. ±Î ‰E«ı ≥√˘≥{‹fiÌ ŒÎ«fl          ≠ffi¿÷ν — ˉı ¿fl‰_ Â_ ‹Îflı ?
fiÕı »ı. ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ? ¿_¥¿ ±Î’HÎÌ … ¤Ò· ËÂı fiı ? ¿ı ⁄‘Ì       ÿÎÿÎlÌ — Ωı ÷‹fiı ≠ı‹ »ı ÷˘ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ˢ› ….
¤Ò· ⁄ˆflÌ »˘¿flÎ_fiÌ … ˢ› »ı ? ’Ëı·Ì ’˘÷ÎfiÌ … ¤Ò·˘ ¤Î_√‰Ì ’Õı.
                                     ≠ffi¿÷ν — ±Ë_¿Îfl ±ÎÕ˘ ±Î‰ı »ı ?
         ’Ï÷ ¿flı ¤Ò·˘fi˘ ±ı¿flÎfl,
                                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı … fiı, ±Ë_¿ÎflfiÌ … ⁄‘Ì ¤Î_…√Õ »ı fiı !
        ÷˘ iÎÎfiÌ ÷flΉı ¤‰ Á_ÁÎfl!
                                  ‹÷¤ıÿ◊Ì ÷˘ µ¿ı· fiÎ ±Î‰ı. ‹÷¤ıÿ ’Á_ÿ fi◊Ì, »÷Î_ ‹÷¤ıÿ ’ÕÌ
   ≠ffi¿÷ν — ‹ÎflÎ ∞‰fi‹Î_ ±ı¿ ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ ≠ffi ±ı »ı ¿ı      Ω› »ı fiı ? Á΋˘ ‰‘Îflı ¬ıӫάıÓ« ¿flı ÷˘ ±Î’HÎı »˘ÕÌ ÿ¥±ı fiı
±I›Îfl Á‘Ì ±ı‰_ ⁄L›_ »ı ¿ı Ë_ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ·¥ Â@›˘ fi◊Ì ±fiı                          Ó
                                  ±˘œÌfiı ÁÒ¥ …‰_, Ωı »˘Õ̱ı fiËŸ fiı ⁄ıµ ¬ıE›Î flάı ÷˘ ⁄ıµfiı ¨CÎ
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                    163   164                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

fiÎ ±Î‰ı fiı ±Î¬Ì flÎ÷ ⁄√Õı. T›‰ËÎfl‹Î_, ‰ı’Îfl‹Î_, ¤Î√ÌÿÎflÌ‹Î_ ¿ı‰_   ΩÏ÷ ±Î‰Ì ¿ı‹ ? ’HÎ VhÎÌ ΩÏ÷ ÷˘ ÷‹Îfl_ “¿ÎµLÀfl ‰ı¥À” »ı.
ÁΫ‰Ì±ı »Ì±ı ! ÷˘ ±Î Á_ÁÎflfiÌ ¤Î√ÌÿÎflÌ‹Î_ ±Î’HÎı fiÎ ÁΫ‰Ì       …ıÀ·˘ ±Î’H΢ ‰Î_¿ ±ıÀ·Ì ±ı ‰Î_¿Ì ±ıÀ·ı ÷˘ ±‹ı ⁄‘_ “T›‰„V◊÷”
·ı‰Î› ?                               »ı, ±ı‰_ ¿èÎ_ »ı fiı ?
   ±ıÀ·ı “±ıÕ…VÀ” ◊‰Îfi_ …√÷‹Î_, ¿ÎflHÎ ¿ı ÿflı¿ ‰V÷fi˘ “±ıLÕ”       ≠ffi¿÷ν — ⁄‘Î … ±Î’HÎfiı ÁÌ‘Î ¿fl‰Î ±ÎT›Î ˢ› ±ı‹
ˢ› »ı. ±fiı ‰¬÷ı ±ı ·Î_⁄Î ¿Î‚ Á‘Ì «Î·ı ÷˘› ÷‹ı ÷ıfiı “ËıS’”      ·Î√ı »ı.
fi◊Ì ¿fl÷Î, ‰‘Îflı fi¿ÁÎfi ¿fl˘ »˘. ÷‹ÎflÌ Ω÷fiı fi¿ÁÎfi ¿fl˘ »˘           ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ÁÌ‘Î ¿fl‰Î … Ωı¥±ı ÷‹fiı. ÁÌ‘Î ◊›Î ÏÁ‰Î›
fiı Á΋Îfi_ fi¿ÁÎfi ◊Λ »ı ! ±ıfiı ¿˘HÎ Á‘ÎflÌ Â¿ı ? …ı Á‘flı·˘       ÿÏfi›Î «Î·ı fiËŸ fiı ? ÁÌ‘˘ ◊Λ fiËŸ ÷˘ ⁄Î’ ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ?
ˢ› ÷ı … Á‘ÎflÌ Â¿ı. ’˘÷Îfi_ … Ãı¿Îb_ fiΠˢ› ÷ı Á΋Îfiı ÂÌ flÌ÷ı     ÁÌ‘˘ ◊Λ ÷˘ ⁄Î’ ◊Λ. VhÎÌ ΩHÎı ΩÏ÷ ±ı‰Ì »ı ¿ı ±ı fiÎ Œflı,
Á‘ÎflÌ Â¿ı ?                             ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Œfl‰_ ’ÕÂı. ±ı ÁË… ΩÏ÷ »ı, ±ı Œflı ±ı‰Ì fi◊Ì.
   ≠ffi¿÷ν — ‰Î≥Œ ΩıÕı CÎHÎ̉Îfl ±◊Õ΋HÎ ◊¥ Ω› »ı. ‹fiı          ‰Î≥Œ ±ı Â_ ‰V÷ »ı ?
¿_À΂˘› ±Î‰ı »ı.
                                      ≠ffi¿÷ν — ±Î’ ¿Ë˘ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ¿_À΂˘ ±Î‰ı ±ıÀ·_ … fiËŸ, ’HÎ ¿ıÀ·Î¿ ÷˘
                                      ÿÎÿÎlÌ — ‰Î≥Œ ≥{ ‘Ì ¿ÎµLÀfl ‰ı≥À ±Î˜Œ ‹ıfi. ±ı Ωı
ÿÏfl›Î‹Î_ ’Õ÷_ fiάı, ⁄˛ÎLÕÌ ’Ìfiı ±Î‰ı.
                                   ¿ÎµLÀfl ‰ı≥À fiΠˢ› ÷˘ √⁄ÕÌ ’Õı ‹ÎHÎÁ.
   ±ı¿ ’ˆHÎı·˘ ‹ÎHÎÁ CÎıfl …÷˘ fiˢ÷˘, I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, ¿ı‹ ±I›Îflı     ≠ffi¿÷ν — ±ı fiÎ Á‹Ω›_.
÷_ ±Î flÎhÎı ⁄Îfl ‰Î√ı ⁄Î√‹Î_ Ω› »ı ? I›Îflı ¿Ëı, Ë‹HÎı …flο
Ã_Õ˘ ’‰fi »ı fiı, ’»Ì …÷˘ flËÌÂ, ’HÎ ’»Ì ÷’ÎÁ ¿flÌ I›Îflı ¿Ëı          ÿÎÿÎlÌ — ±Î ≥L∞fi‹Î_ ¿ÎµLÀfl ‰ı¥À ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. fiËŸ
»ı, ‰Ë ΩıÕı {CÎÕ˘ ◊›˘ ÷˘, ÷ı ⁄‘Î ¨CÎÌ Ω› ’»Ì CÎıfl …‰Îfi_.       ÷˘ ≥L∞fi «Î·÷_ «Î·÷_ √⁄ÕÌ ’Õı. ±ı‰_ ±Î ‹fiW›fiı ¿ÎµLÀfl ‰ı≥À
÷ı flÎ÷ı ±Î ⁄‘Î ¨CÎÌ √›Î ’»Ì Ω›. fiËŸ ÷˘ Ω√÷Πˢ› ÷˘          VhÎÌ »ı. ÷ı VhÎÌ Ë˘› ÷˘ √⁄ÕÌ fiÎ ’Õı. fiËŸ ÷˘ ÿ˘Õ‘΋ ¿flÌfiı ¿Î_¥
‰œ‰ÎÕ ◊¥ Ω›. ‹˘œ<_ «œı·_ ÿı¬ı ¿ı ‰œ‰ÎÕ ◊¥ Ω›. ÷ı ÏfiflÎ_÷ı       Ãı¿ÎHÎı ˢ› fiËŸ, ±Î ±Î…ı ±ËŸ ˢ› fiı ¿Î·ı @›Î_fi˘ @›Î_› ˢ›.
»Îfi˘‹Îfi˘ ’ıÁÌ …¥fiı ÁÒ¥ Ω› ’λ˘ !                   ±Î VhÎÌ »ı ÷ı ’λ˘ CÎıfl ±Î‰ı »ı. fiËŸ ÷˘ ±Î ±Î‰ı ¿ı ?

         ‰Î_¿Î ±Î_ÀÎ ΩıÕı ‰Î_¿Ì fiÀ,                ≠ffi¿÷ν — fiÎ ±Î‰ı.
        VhÎÌ ÷˘ »ı, ÷Îfl_ ¿ÎµLÀfl ‰ıÀ!                ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿ÎµLÀfl ‰ı≥À »ı ±ıfi_.

   ≠ffi¿÷ν — Ë_ “‰Î≥Œ” ΩıÕı ⁄Ë “±ıÕ…VÀ” ◊‰Î Ω™ »\_. ’HÎ            ’ÀΉÌfiı ’IfiÌ, Á_ÁÎfl ’Îfl µ÷Îfl˘,
◊‰Î÷_ fi◊Ì.                                    ‰Ì÷flÎ√ ‰ÎÀı … ±Îfl˘ ÷‹Îfl˘ !
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ÏËÁÎ⁄Áfl »ı ! ‰Î_¿Î ±Î_ÀÎ fiı ‰Î_¿Ì fiÀ, I›Î_       “iÎÎfiÌ” ÷˘ Á΋˘ ‰Î_¿˘ ˢ› ÷˘› ÷ıfiÌ ΩıÕı “±ıÕ…VÀ” ◊Λ.
ÁÌ‘Ì fiÀ Œıfl‰ı ÷˘ ÂÌ flÌ÷ı «Î·ı ? ÷‹fiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î VhÎÌ       “iÎÎfiÌ ’flÊ”fiı Ωı¥fiı «Î·ı ÷˘ ⁄‘Ì Ω÷fiÎ_ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ¿fl÷Î_
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                    165   166                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

±Î‰ÕÌ Ω›. ±ÎfiÌ ’λ‚ “ÁΛLÁ” Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ‰Ì÷flÎ√ ◊¥          ⁄‘Î ±ı¿ ‹ı‚ flèÎÎ ¿flı, Á˘ ‹ÎHÎÁ CÎfl‹Î_ ˢ› ÷˘› ÿÎÿÎ∞ ¿Ëı ÷ı
Ω±˘, flÎ√-¶ıÊ fiÎ ¿fl˘. ±Î ÷˘ ‹ËŸ ¿_¥¿ ±ÎÁ„@÷ flËÌ Ω› »ı,        ≠‹ÎHÎı ⁄‘Λ ±fiÁflı fiı ±Î ¿Ï‚›√‹Î_ ÷˘ ÿÎÿÎ∞ ¿Ëı ÷˘ ±ı‹fiı
÷ı◊Ì ‹Îfl ’Õı »ı. ±Î T›‰ËÎfl‹Î_ ±ı¿’ZÎÌ, Ïfi—VM≤Ë ◊¥ √›Î ˢ›      ±Î‰ÕÌ ±Î‰ÕÌ «’˘Õı (√΂˘ ¤Î_Õı), ⁄Î’ ¿Â_ ¿Ëı ÷˘ ⁄Î’fiı›
÷ı ‰Î_¿Î ¿Ëı‰Î›. ±Î’HÎfiı …wfl ˢ› ÷˘ Á΋˘ ‰Î_¿˘ ˢ› ÷˘› ÷ıfiı     ±Î‰ÕÌ ±Î‰ÕÌ «˘’Õı.
‹fiÎ‰Ì ·ı‰˘ ’Õı. ±Î VÀıÂfi ’fl ‹…^fl Ωı¥÷˘ ˢ› ÷˘ ±ı ±ÎfiοÎfiÌ          ˉı ‹Îfi‰ ÷˘ ‹Îfi‰ … »ı, ’HÎ ÷‹fiı ±˘‚¬÷Î_ fi◊Ì
¿fl÷˘ ˢ› ÷˘› ÷ıfiı «Îfl ±ÎfiÎ ±˘»Î‰kÎÎ ¿flÌfiı ‹fiÎ‰Ì ·ı‰˘ ’Õı       ±Î‰Õ÷_. CÎfl‹Î_ ’«ÎÁ ‹ÎHÎÁ˘ ˢ› ’HÎ ±Î’HÎfiı ±˘‚¬÷Î_ ±Î‰Õu_
±fiı fiÎ ‹fiΉ̱ı ÷˘ ±ı ⁄ı√ ±Î’HÎÎ ‹Î◊Î ’fl … fiάıfiı ?          fiËŸ ±ıÀ·ı Õ¬˘ ◊›Î ¿flı »ı. ±ıfiı ±˘‚¬‰Î_ ÷˘ Ωı¥±ıfiı ! CÎfl‹Î_
    ±ÎÀ·_ … ±˘‚¬‰Îfi_ »ı ¿ı ±Î “‹ÂÌfiflÌ” ¿ı‰Ì »ı, ±ıfi˘       ±ı¿ …HÎ ¿«¿« ¿fl÷_ ˢ› ÷˘ ±ı ÷˘ ±ıfi˘ V‰¤Î‰ … »ı. ±ıÀ·ı
“N›{” ∂ÕÌ Ω› ÷˘ ÂÌ flÌ÷ı “N›{” ⁄ıÁÎÕÌ ±Î’‰˘. Á΋ÎfiÌ          ±Î’HÎı ±ı¿ Œıfl˘ Á‹∞ …‰Îfi_ ¿ı ±Î ±Î‰_ »ı. ÷‹ı ±˘‚¬Ì Ω‰
≠¿ÚÏ÷fiı “±ıÕ…VÀ” ◊÷Î_ ±Î‰Õ‰_ Ωı¥±ı. ±‹Îflı Ωı Á΋Îfi˘ “N›{”      ¬flÎ ¿ı ±Î ±Î‰_ … »ı ? ’»Ì ±ı‹Î_ ŒflÌ ÷’ÎÁ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl
∂ÕÌ Ω› ÷˘› ±‹Îfl_ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ˢ›. ’HÎ Á΋Îfi_ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ”      ¬flÌ ? ±Î’HÎı ±˘‚¬Ì …¥±ı ±ıÀ·ı ÷’ÎÁ ¿fl‰ÎfiÌ fiÎ flËı. ¿ıÀ·Î¿fiı
÷ÒÀı ÷˘ Â_ ◊Λ ? “N›{” √›˘ ±ıÀ·ı ’»Ì ÷˘ ±ı ¤Ÿ÷ı ±◊ÕΛ,        flÎ÷ı ‹˘Õ<_ ÁÒ¥ …‰ÎfiÌ Àı‰ ˢ›. ±fiı ¿ıÀ·Î¿fiı ‰Ëı·_ ÁÒ¥ …‰ÎfiÌ
⁄ÎflHÎı ±◊ÕΛ, ’HÎ ‰Î›fl ÷ÒÀ÷˘ fi◊Ì. ±ıÀ·ı Ωı ¿˘¥ N›{ fiÎ¬Ì                               _<
                                   Àı‰ ˢ›. ÷ı ⁄Lfiıfiı ‹ı‚ ÂÌ flÌ÷ı ’Õı ? ±fiı ±ı¿ ¿<À⁄‹Î_ ⁄‘Î ¤ı√Î_
±Î’ı ÷˘ ’λ\_ flÎ√ı ’ÎÕı, I›Î_ Á‘Ì ±ı √Ò_«Î›.             flËı. ÷ı Â_ ◊Λ ? CÎfl‹Î_ ±ı¿ …HÎ ±ı‰_ ⁄˘·fiÎfl˘ fiÌ¿‚ı ¿ı ÷‹Îfl΋Î_
                                   ÷˘ ±y· ±˘»Ì »ı. ÷˘ ±Î’HÎı ±ı‰_ ΩHΉ_ ¿ı ±Î ±Î‰_ …
        CÎfl ±ı¿ ⁄√Ì«˘, ºÏp ⁄ÿ·,                ⁄˘·‰Îfi˘ »ı ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ıÕ…VÀ ◊¥ …‰_. ±ıfiı ⁄ÿ·ı ’»Ì
        ≠οÚÏ÷¿ e·˘‹Î_ Á√_‘Ì ±·√!               ±Î’HÎı Á΋˘ …‰Î⁄ ±Î’̱ı ÷˘ ±Î’HÎı ◊Î¿Ì …¥±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı
    ±ı¿ ¤Î¥ ‹fiı ¿Ëı ¿ı “ÿÎÿÎ, CÎfl‹Î_ ‹ÎflÌ ⁄ˆflÌ ±Î‹ ¿flı »ı fiı   ÷˘ ±Î’HÎfiı ±◊ÕΛ˘. ’HÎ ±Î’HÎı ±◊ÕÎ¥±ı ÷˘ ±Î’HÎfiı ’HÎ
÷ı‹ ¿flı »ı. I›Îflı ‹ıÓ ÷ıfiı ¿èÎ_ ¿ı ⁄ıfifiı ’Ò»˘ ÷˘ ±ı Â_ ¿Ëı »ı ? ¿ı  ±Î_¬˘ fi◊Ì ±ı‹ ¬Î÷flÌ ◊¥ √¥fiı ? Ë_ ±ı ÁΛLÁ ¿Ëı‰Î ‹Î√_
“‹Îfl˘ ‘HÎÌ ±Î‰˘ fiÎ√˘ »ı, ±y· ‰√flfi˘ »ı.” ˉı ±Î‹Î_ ÷‹Îfl˘       »\_ ¿ı ≠¿ÚÏ÷fi_ ÁΛLÁ ΩH΢. ⁄Î¿Ì ±ÎI‹Î ±ı …\ÿÌ ‰V÷ »ı.
±ı¿·Îfi˘ L›Î› Â_ ¿fl‰Î ¬˘‚˘ »˘ ? I›Îflı ±ı ¤Î¥ ¿Ëı ¿ı “‹Îfl_ CÎfl             Á÷›√‹Î_ CÎfl ˢ› ¬ı÷fl,
÷˘ ⁄√ÕÌ √›_ »ı. »˘¿flÎ_ ⁄√ÕÌ √›Î_ »ı, ⁄ˆflÌ ⁄√ÕÌ √¥ »ı.” ‹ıÓ              ±Î…ı ⁄Î√, …\ÿÎ_ …\ÿÎ_ fiı«fl!
¿èÎ_, “⁄√ÕÌ fi◊Ì √›_ ¿Â_.” ÷‹fiı ±ı Ωı÷Î_ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì. ÷‹Îfl_ CÎfl
÷‹fiı Ωı÷Î_ ±Î‰Õ‰_ Ωı¥±ı. ÿflı¿fiÌ ≠¿ÚÏ÷ ±˘‚¬÷Î_ ±Î‰Õ‰Ì Ωı¥±ı.         ÷‹Îfl_ CÎfl ÷˘ ⁄√Ì«˘ »ı. Á÷›√, hÎı÷Î fiı ¶Î’fl›√‹Î_ CÎfl
                                   ±ıÀ·ı ¬ı÷flÎ_ …ı‰Î_ Ë÷Î_. ¿˘¥ ¬ı÷fl‹Î_ fi›Î˝ √·Î⁄ …, ¿˘¥ ¬ı÷fl‹Î_
   ±ı‰_ »ıfiı, CÎfl‹Î_ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ fi◊Ì ◊÷_ ±ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ?      fi›Î˝ «_’Î, ±I›Îflı ⁄√Ì«Î …ı‰_ ◊¥ √›_ ». ÷ı ±Î’HÎı, ±Î ‹˘√fl˘
  _<
¿<À⁄‹Î_ ⁄Ë ‹ÎHÎÁ ˢ› ÷ı ⁄‘ÎfiÌ ΩıÕı ‹ı‚ ’Õ÷˘ fi◊Ì, ÿËŸfi˘ Õ¬˘      »ı ¿ı √·Î⁄ ±ı‰Ì ÷’ÎÁ fiÎ ¿fl‰Ì Ωı¥±ı ? Á÷˚›√‹Î_ Â_ Ë÷_ ¿ı
◊¥ Ω› ’»Ì ? ÷ı ÂÎ◊Ì ? ±Î ‹fiW›˘fi˘ …ı V‰¤Î‰ »ı, ±ı ±ı¿         ±ı¿ CÎıfl √·Î⁄ ˢ› ÷˘ ⁄‘Î √·Î⁄ ±fiı ⁄Ì…ı CÎıfl ‹˘√fl˘ ÷˘ CÎflfiÎ_
Ω÷fi˘ fi◊Ì. …ı‰˘ ›√ ˢ› fiı ÷ı‰˘ V‰¤Î‰ ◊¥ Ω› »ı. Á÷›√‹Î_                       _<
                                   ⁄‘Î ‹˘√fl˘, ±ı‰_ Ë÷_. ±ı¿ ¿<À⁄‹Î_ ⁄‘Λ √·Î⁄fiÎ »˘Õ, ±ı¿ ¬ı÷fl
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                  167   168                   ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

…ı‰_ ±ıÀ·ı ‰Î_‘˘ fiÎ ±Î‰ı. ±fiı ±I›Îflı ÷˘ ⁄√Ì«Î ◊›Î »ı. ±ı¿    «_’˘, ±ı¿ √·Î⁄, ‹˘√fl˘, «‹ı·Ì ±ı‹ ⁄‘_ »ı. ÷ı e·Î_ ⁄‘Î_ ·Õı
CÎfl‹Î_ ±ı¿ √·Î⁄ …ı‰_, ±ı¿ ‹˘√flÎ …ı‰˘, ±ıÀ·ı ’ı·˘ √·Î⁄ ⁄Ò‹˘    »ı. ’ı·Î_ ¿ËıÂı ¿ı ‹Îfl_ ±Î‰_ »ı fiı ’ı·˘ ¿ËıÂı ‹Îfl_ ±Î‰_ »ı, I›Îflı
’ÎÕı ¿ı ÷_ ¿ı‹ ‹ÎflÎ …ı‰_ fi◊Ì ? ÷Îfl˘ fl_√ Ωı ¿ı‰˘ ÁŒıÿ, ‹Îfl˘ fl_√  ±ı¿ ¿ËıÂı ¿ı ÷ÎflÎ ¿Î_ÀÎ. Ω, ÷ÎflÌ ΩıÕı ¿˘HÎ ∂¤_ flËı ? ±Î‹ {CÎÕÎ
¿ı‰˘ ÁflÁ »ı ? I›Îflı ‹˘√fl˘ ¿ËıÂı ¿ı ÷Îflı ÷˘ fi›Î˝ ¿Î_ÀÎ »ı. ˉı  «ÎS›Î ¿flı »ı. ±Î’fiı Á‹Ω›_fiı ?
√·Î⁄ ˢ› ÷˘ ¿Î_ÀÎ ËÂı, ‹˘√fl˘ ËÂı ÷˘ ¿Î_ÀÎ fiËŸ ˢ›. ‹˘√flÎfi_
                                    ≠ffi¿÷ν — ËÎ∞. ±ıÀ·ı … ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ˉı ÷˘ ∞‰fi‹Î_
e· ÁŒıÿ ËÂı. √·Î⁄fi_ e· √·Î⁄Ì ËÂı, ·Î· ËÂı. ±I›Îflı
                                 ÂÎ_Ï÷fi˘ Áfl‚‹Î√˝ Ωı¥±ı »ı.
¿Ï‚›√‹Î_ ±ı¿ … CÎflı …\ÿÎ …\ÿÎ »˘Õ‰Î ˢ›. ±ıÀ·ı CÎfl ⁄√Ì«Î w’ı
◊›_ »ı, ’HÎ ±Î ÷˘ Ωı÷Î_ fi◊Ì ±Î‰Õ÷_, ±ıfi_ Â_ ◊Λ ? ÷ıfiı ÿ—¬       ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ … ÂOÿ Ωı ∞‰fi‹Î_ µ÷Îfl¢ ? µ÷Îfl¢,
… ◊Λfiı fiı …√÷fiÌ ±Î Ωı‰ÎfiÌ ºÏp fi◊Ì. ⁄Î¿Ì ¿˘¥ ¬flÎ⁄ ˢ÷_      ⁄fl˘⁄fl ±ı@{ıÀ ?
… fi◊Ì. ±Î ‹÷¤ıÿ ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ ±Ë_¿Îflfiı ·¥fiı »ı. …ıfiı Ωı÷Î_ fi◊Ì       ≠ffi¿÷ν — ±ı@{ı@À, ËÎ.
±Î‰Õ÷_ ÷ıfi˘ ±Ë_¿Îfl »ı ! ‹fiı ±Ë_¿Îfl fi◊Ì ÷˘ ‹fiı ±Î¬Ì ÿÏfi›Î
ΩıÕı ‹÷¤ıÿ … fi◊Ì ’Õ÷˘, ‹fiı Ωı÷Î_ ±Î‰Õı »ı ¿ı ±Î √·Î⁄ »ı,        ÿÎÿÎlÌ — “±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl” ±ÎÀ·˘ … ÂOÿ Ωı ÷‹ı ∞‰fi‹Î_
±Î ‹˘√fl˘ »ı, ±Î ‘_÷Òfl˘ »ı, ±Î ¿Õ‰Ì √Ì·˘ÕÌfi_ e· »ı. ±ı‰_ ⁄‘_   µ÷ÎflÌ fiά˘, ⁄Ë ◊¥ √›_, ÷‹Îflı ÂÎ_Ï÷ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ∂¤Ì ◊Âı. ’Ëı·_
Ë_ ±˘‚¬_ ’λ˘. ±ıÀ·ı ⁄√Ì«Î …ı‰_ ◊¥ √›_ »ı. ±ı ÷˘ ‰¬ÎHΉΠ    »ı ÷ı » ‹ÏËfiÎ Á‘Ì ±Õ«H΢ ±Î‰Âı, ’»Ì ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ÂÎ_Ï÷ ◊¥
…ı‰_ ◊›_fiı ? ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ?                 …Âı. ’Ëı·_ » ‹ÏËfiÎ ’λ·Î_ fḻı@Âfi ±Î‰Âı. Âw±Î÷ ‹˘ÕÌ ¿flÌ
                                 ÷ı ⁄ÿ·fiÎ_. ‹ÎÀı “±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl” ! ±Î ¿Ï‚›√fiÎ ±Î‰Î ¤›_¿fl
   ≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl »ı.
                                 ¿Î‚‹Î_ ÷˘ ±ıÕ…VÀ fiËŸ ◊Ήfiı, ÷˘ ¬·ÎÁ ◊¥ …¢ !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı ≠¿ÚÏ÷‹Î_ Œıfl fiÎ ’Õı ±fiı ±ı ÷˘ ±ıfi˘
                                    ≠ffi¿÷ν — ±ı ±ıÕ…VÀ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊‰_, ±ı …flÎ Á‹Ω‰˘.
±ı … ‹Î·, ±ı‹Î_ Œıfl fiÎ ’Õı. ±‹ı ÿflı¿ ≠¿ÚÏ÷fiı ’Î‹Ì ·Ì‘ı·Ì ˢ›.
±Î‹ ±˘‚¬Ì Ωı¥±ı, ±ıÀ·ı ±‹ı ÿflı¿fiÌ ΩıÕı ±ıfiÌ ≠¿ÚÏ÷ ≠‹ÎHÎı        ÿÎÿÎlÌ — ˉı ‰Î≥Œ ÁÎ‹Ì ◊¥, ±Î’HÎı ¿_¥¿ ¿ÎflHÎÁfl ‹˘Õ<_
flË̱ı, ±Î ÁÒ›˝ ΩıÕı ±Î’HÎı ⁄’˘flı ⁄Îfl ‰Î√ı Ï‹hÎΫÎflÌ ¿fl‰Î …¥±ı  ◊¥ √›_ ±fiı ‰Î≥Œ ¨‘_-±‰‚_-Á‰‚_ ⁄˘·‰Î ‹Î_ÕÌ, ±ÎÀ·Î ‹˘ÕÎ
÷˘ Â_ ◊Λ ? ÷ı‹ ±Î’HÎı Á‹∞±ı ¿ı ±Î µfi΂Îfi˘ ÁÒ›˝ »ı. ±Î      ±Î‰˘ »˘, ‹fiı fiËŸ ŒÎ‰ı fiı ±Î ⁄‘_ ±Î‹ fiı ÷ı‹, ±ıfi_ ‹√…
Ï›΂Îfi˘ ÁÒ›˝ »ı. ±ı‹ ⁄‘_ Á‹∞±ı ÷˘ ’»Ì ‰Î_‘˘ ±Î‰ı ?       ¬ÁÌ √›_. ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ¤Î¥, ±Î ‰Î÷ ¬flÌ »ı ÷ÎflÌ,
                                 ÷_ ¿Ëı÷Ì Ë˘› ÷˘ ’λ˘ …™, fiËŸ ÷˘ ÷_ ¿Ëı÷Ì Ë˘› ÷˘ ‹ËŸ ⁄ıÁ_.
   ±‹ı ≠¿ÚÏ÷fiı ±˘‚¬Ì±ı ±ıÀ·ı ’»Ì ÷‹ı ±◊ÕΉΠŒfl÷Πˢ›
                                 I›Îflı ¿Ëı, fiÎ ’λΠfiÎ …¢, ±ËŸ ÁÒ¥ Ω‰ »Îfi΋ÎfiÎ ! ’HÎ
÷˘› Ë_ ±◊ÕΉΠÿµ_ fiËŸ, Ë_ ¬ÁÌ …™. fiËŸ ÷˘ ⁄ıµfi˘ ±ı„@ÁÕLÀ ◊Λ
                                 ’»Ì ¿Ë̱ı, ÷_ ¿Ë_ ÷˘ ¬Î™, fiËŸ ÷˘ Ë_ ÷˘ ÁÒ¥ Ω™. I›Îflı ¿Ëı,
          ˚
±fiı ⁄LfiıfiÎ V’ıfl’ÎÀ˝Á ÷ÒÀÌ Ω›. ’ı·Îfi_ ⁄Q’fl ÷ÒÀÌ Ω› ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı ÷˘
                                 fiÎ, ¬¥ ·˘. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ıfiı ‰Â ◊¥fiı ¬¥ ·ı‰_. ±ıÀ·ı
    ı
‹ËŸ ⁄ı÷ÎfiÌ ÂÌ ÿÂÎ ◊¥ Ω› ? ⁄ıÁfiÎflÎfiÌ ÿÂÎ ⁄flÎ⁄fl ⁄ıÁÌ
Ω›fiı ! ±ıÀ·ı ≠¿ÚÏ÷ ±˘‚¬˘. CÎfl‹Î_ ⁄‘ÎfiÌ ≠¿ÚÏ÷ ±˘‚¬Ì ·ı‰ÎfiÌ.    ±ıÕ…VÀ ◊¥ √›Î. ±ıÀ·ı Á‰Îfl‹Î_ «Î ŒVÀ˝ @·ÎÁ ±Î’ı ±fiı Ωı
                                 ÕŒ‚Î‰Ì µ’fl◊Ì, ÷˘ «Îfi˘ ¿’ »Hο˘ ‹ÎflÌ ±Î·ı ÷ı hÎHÎ ÿΔÕÎ
   ≠¿ÚÏ÷ ±Î ¿Ï‚›√‹Î_ ¬ı÷flw’ı fi◊Ì, ⁄√Ì«Î w’ı »ı. ±ı¿      Á‘Ì «ÎS›Î … ¿flı.
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                 169   170                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

   ≠ffi¿÷ν — ‹Î›ÎfiÌ ’¿Õ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì …⁄fl…V÷ ◊¥ »ı ¿ı          ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ Ë_ flV÷˘ ±ı ⁄÷Ή_, ¿ı “±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl”
±Î‰_ ◊¥ ¿÷_ fi◊Ì ?                       ¿èÎ_. ±ı ¿Ëı ¿ı, ¬Ì«ÕÌ ⁄fiÎ‰Ì »ı ÷˘ ±Î’HÎı “±ıÕ…VÀ” ◊¥ …‰_.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı ‰Î÷ı› ¬flÌ »ı. ±ı ¿flı@À ‰Î÷ »ı. ±Î Ë_
                                ±fiı ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı fiÎ, ±I›Îflı ±Î’HÎı ⁄ËÎfl …‰_ »ı. Á÷˚Á_√‹Î_ …‰_
¿Ë_ »\_, ’HÎ ◊¥ ¿ı fiËŸ ±Î ⁄‘_ !!                »ı, ÷˘ ±ı‹HÎı “±ıÕ…VÀ” ◊¥ …‰_ Ωı¥±ı. …ı ’Ëı·_ ⁄˘·ı ÷ıfiı ±Î’HÎı
                                ±ıÕ…VÀ ◊¥ …‰_.
       ‹Î_√ı √·Î⁄Ω_⁄ ‹‚ı ¬Ì«ÕÌ,
                                   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’Ëı·_ ⁄˘·‰Î ‹ÎÀı ‹Îfl΋ÎflÌ ◊Âı.
       fiËŸ ÷˘ “’Ì{Î ËÀ”fiÎ Ωı ŒÀ¿Ì!
                                   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı‹ ¿fl…ı. ‹Îfl΋ÎflÌ ¿fl…ı, ’HÎ “±ıÕ…VÀ” ±ıfiı
   ±ıÕ…VÀ ◊÷Î fiÎ ±Î‰Õı ÷˘ Â_ ¿flı ? ‰Î≥Œ ΩıÕı ‰œı ¬flÎ
                                ◊¥ …‰_. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ ÁkÎÎ fi◊Ì, ±ı ÁkÎÎ ¿˘fiÎ ËÎ◊‹Î_ »ı
·˘¿˘ ?
                                      _
                                ÷ı Ë_ Ωb_ »\. ±ıÀ·ı ±Î‹Î_ “±ıÕ…VÀ” ◊¥ Ω› ÷˘ ‰Î_‘˘ »ı ¤¥ ?
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
                                   ≠ffi¿÷ν — fiÎ …flΛ fiËŸ.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ! Â_ ‰ËıÓ«‰Î ÁÎfl_ ? ‰Î≥ŒfiÌ ΩıÕı Â_
                                   ÿÎÿÎlÌ — ⁄ıfi, ÷fiı ‰Î_‘˘ »ı ?
‰ËıÓ«‰Îfi_ ? Ï‹·¿÷ ÷˘ ÁÏË›ÎflÌ »ı.
                                   ≠ffi¿÷ν — fiÎ.
   ≠ffi¿÷ν — ‘HÎÌfiı √·Î⁄Ω⁄_ ¬Î‰Î ˢ› ±fiı ⁄ΛÕÌ ¬Ì«ÕÌ
⁄fiΉı, ±ıÀ·ı ’»Ì {CÎÕ˘ ◊Λ.                      ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ±ıfi˘ Ïfi¿Î· ¿flÌ fiά˘fiı ! ’ı·Î ’Àı·
                                ÷˘ fiΛ ¿flı. ’HÎ ÷‹ı ÷˘ ¿fl˘fiı ? ±ı ’Àı· ÷˘ ¿ËıÂı ±‹ı ’Àı·
   ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì »ı ÷ı Â_ √·Î⁄Ω_⁄ ±Î‰ı, {CÎÕÎ ¿›Î˝ ’»Ì ?
                                »Ì±ı, » √΋fiÎ !!
’»Ì ¬Ì«ÕÌ … ¬Î‰Ì ’Õı ?
                                   ≠ffi¿÷ν — ’Àı· ¿Ëı »ı, ±‹Îflı ‹÷¤ıÿ ’Õ÷Î … fi◊Ì.
   ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ⁄ËÎfl ˢÀ·‹Î_◊Ì ’Ì{Î ‹_√Ήı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ! ±ıÀ·ı ’ı·_› flèÎ_ fiı ’ı·_› flèÎ_. ’Ì{Î ±Î‰Ì     ÿÎÿÎlÌ — fi◊Ì ’Õ÷Î fiËŸ ! I›Îflı ÁÎfl_. ⁄¥ Â_ ¿Ëı ¿ı, ÿÎœÌ
Ω›, fiËŸ ? ’HÎ ±Î’b_ ’ı·_ ÷˘ …÷_ flèÎ_. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı     fiÎ flά¢ ±fiı ¤¥ flάı ÿÎœÌ ?
⁄Î¥fiı ¿èÎ_ ˢ› ¿ı ÷‹fiı ±fi¿>‚ ±Î‰ı ÷ı ⁄fiΉ˘. ±ıfiı› ¿˘”¿        ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ±ı‰_ »ı … fiËŸ. ⁄‘_ Á√‰ÏÕ›_ »ı.
ÿËÎÕ˘ ¤Î‰ ÷˘ ◊Âı … fiı ! ±ı ¬Î‰Îfi_ fiËŸ ¬Î› ? ÷˘ ±Î’HÎı
                                   ÿÎÿÎlÌ — Á√‰ÏÕ›_ »ıfiı ? I›Îflı ÁÎfl_. “±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl”,
¿Ë̱ı, ÷‹fiı ±fi¿>‚ ±Î‰ı ÷ı ⁄fiΉΩı. I›Îflı ¿Ëı, fiÎ ÷‹fiı
                                ‰Î_‘˘ ¬fl˘ ±ı‹Î_ ?
±fi¿>‚ ±Î‰ı ÷ı ⁄fiΉ‰_ »ı. ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı √·Î⁄Ω_⁄ ⁄fiΉ˘
±fiı Ωı ±Î’HÎı ’Ëı·ı◊Ì √·Î⁄Ω_⁄ ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı ±ı ¿ËıÂı, fiÎ, Ë_      ≠ffi¿÷ν — fiÎ, …flΛ fiËŸ.
¬Ì«ÕÌ ⁄fiΉÎfiÌ. ±ı ‰Î_¿<_ ⁄˘·Âı.                                     _
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’Ëı·Î_ ⁄˘·ı, ¿ı ±Î…ı Õ<√‚ÌfiÎ ¤Ï…›Î_, ·ÎÕ‰Î,
   ≠ffi¿÷ν — ±Î‰Î ‹÷¤ıÿ ⁄_‘ ¿fl‰Îfi˘ ±Î’ Â_ flV÷˘ ⁄÷ÎÕ˘ »˘ ?   Âο ⁄‘_ ⁄fiΉ˘ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ıÕ…VÀ ◊¥ …‰_. ±fiı ÷‹ı ⁄˘·˘ ¿ı
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                  171   172                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

±Î…ı ‰Ëı·_ ÁÒ¥ …‰_ »ı, ÷˘ ±ı‹HÎı ±ıÕ…VÀ ◊¥ …‰_ Ωı¥±ı. ÷‹Îflı   Ω›, fiËŸ ÷˘ flÎ÷ ⁄√Õı. ’ı·Î Õ«¿ÎflÎ ‹Îfl÷Î ÁÒ¥ √›Î ˢ› fiı
¿˘¥ ¤¥⁄_‘fiı I›Î_ …‰Îfi_ ˢ› ÷˘› ⁄_‘ flάÌfiı ‰Ëı·Î ÁÒ¥ …‰_. ¿ÎflHÎ  ±Î ⁄¥ ±ËŸ Õ«¿ÎflÎ ‹Îfl÷Î_ ˢ›. ⁄ıµfiı ¨CÎ ±Î‰ı fiËŸ, Á‰Îflı
¿ı ¤¥⁄_‘ ΩıÕı ¤Î_…√Õ ◊Âı ±ı Ωı¥ ·ı‰ÎÂı. ’HÎ ±Î ’Ëı·Ì ±ËŸ     ’λÎ_ «Î-’ÎHÎÌ ◊Λ ÷ı «Îfi˘ M›Î·˘ ¬¬ÕΉÌfiı ‹Ò¿Ì Õ«¿Îfl˘ ‹Îflı
fiÎ ◊‰Î ÿı‰Ì. ±Î ÷˘ ¤¥⁄_‘fiı I›Î_ ÁÎfl_ flά‰Î ‹ÎÀı ±ËŸ ’ı·Ì     ¿ı fiÎ ‹Îflı ? ÷ı ±Î ¤¥±ı› ÷fl÷ Á‹∞ Ω› ¿ı Õ«¿Îfl˘ ‹Î›˘˝.
¤Î_…√Õ ¿flı. ±ıÀ·ı ±ı ’Ëı·Î_ ⁄˘·ı ÷˘ ±Î’HÎı “±ıÕ…VÀ” ◊¥ …‰_.   ±Î ¿¿‚ÎÀfi_ ∞‰fi »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı‹fiı ±Îà ‰Î√ı ¿_¥¿ …‰Îfi_ ˢ›, ‹ÌÏÀ_√‹Î_      ±Î ÷˘ ’»Ì CÎfl‹Î_ Á‰Îfl‹Î_ ⁄Ëıfi◊Ì …flÎ «Î‹Î_ ¬Î_Õ ±˘»Ì
±fiı ⁄Ëıfi ¿Ëı ¿ı, ˉı ÁÒ¥ Ω‰, ÷˘ ’»Ì ±ı‹HÎı Â_ ¿fl‰_ ?       ’ÕÌ Ë˘› ±ıÀ·ı ’ı·˘ ¿ËıÂı ¿ı, “Ë_ ÷fiı fl˘… ¿Ë_ »\_ ¿ı «Î‹Î_ ¬Î_Õ
                                 ‰‘Îflı fiά, ’HÎ ÷Îfl_ ‹√… Ãı¿ÎHÎı fi◊Ì flËı÷._ ±Î ‹√…fiÎ Ãı¿ÎHÎΉ΂˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿S’fiα˘ fiËŸ ¿fl‰ÎfiÌ. ¿<ÿfl÷fi˘ Ïfi›‹ ±ı‰˘     «yfl ! ÷ÎflÎ … ‹√…fi_ Ãı¿Îb_ fi◊Ì fiı ! ±S›Î, ¿¥ Ω÷fi˘ »ı
»ı ¿ı “TËıfl ‘ıfl ≥{ ±ı ‰Ì·, ‘ıfl ≥{ ±ı ‰ı” (‹fi ˢ› ÷˘ ‹Î‚‰ı    ÷_ ? fl˘… …ıfiÌ ΩıÕı Á˘ÿÎ⁄Î∞ ¿fl‰ÎfiÌ Ë˘› I›Î_ ¿¿‚ÎÀ ¿fl‰Îfi˘
…‰Î›). ¿S’fiÎ ¿fl¢ ÷˘ ⁄√ÕÂı. ±ı ÷ı ÿËÎÕı ±ı … ¿Ëı÷Ì Ë÷Ì      ˢ› ? I›Î_ ±ıÕ…VÀ ◊¥ …‰Îfi_ ˢ› !
¿ı, ÷‹ı Ω‰ …·ÿÌ. ’˘÷ı ‹Ò¿‰Î ±Î‰Âı √ıflı… Á‘Ì. ±Î ¿S’fiÎ
¿fl‰Î◊Ì ⁄‘_ ⁄√Õı »ı. ±ıÀ·Î ÁÎfl_ ±ı¿ ’V÷¿‹Î_ ·¬ı·_ »ı. “TËıfl      ’»Ì “‰Î≥Œ” Ωı Âο ‹˘ÓCÎÎ ¤Î‰fi_ ·Î‰Ì ˢ› ÷˘ Âο Ωı¥fiı
‘ıfl ≥{ ±ı ‰Ì·, ‘ıfl ≥{ ±ı ‰ı” Á‹… ’ÕÌfiı ? ±ÎÀ·Ì ‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ    ±yfl‹Ì ÷Õ>¿ı, “±ÎÀ·Î ‹˘ÓCÎÎ ¤Î‰fi_ ÷ı Âο ·‰Î÷_ ËÂı ?” I›Îflı
’΂˘ ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_. ’‚ÎÂı ? ±ı‹ ?                 ⁄Î¥ÁÎËı⁄ ¿ËıÂı, “±Î ÷‹ı ‹ÎflÌ ’fl ±ıÀı¿ ¿›˘˝”, ±ı‹ ¿ËÌfiı ⁄Î¥
                                 “Õ⁄· ±ıÀı¿” ¿flı. ˉı ±Îfi˘ ’Îfl @›Î_ ±Î‰ı ? “‰Î≥Œ” Ωı ‹˘ÓCÎÎ
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ∞.                      ¤Î‰fi_ Âο ·Î‰Ì ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “⁄Ë ÁÎfl_ ¿›*, ‹ÎflÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ·ı ≠˘Ï‹Á ±Î’. ¬flÎ_ ! ¬flÎ_ ! ±Îfi_ fi΋ ÂÒfl‰Ìfl
                                 ‘fi¤ÎB› ! ⁄οÌ, ‹ÎflÎ …ı‰Î ·˘Ï¤›Î◊Ì ±ÎÀ·_ ‹˘CÎ_ fiÎ ·‰Î÷.”
¿Ëı‰Î›, ≠˘Ï‹Á ±Î’Ì !                         CÎfl‹Î_ ¿fl¿Áfl ˢ‰Ì Ωı¥±ı ? ⁄ËÎfl ¬flÎ⁄ fiÎ ÿı¬Î› fiı
                                 ¿fl¿Áfl ˢ‰Ì Ωı¥±ı. ¿fl¿Áfl flÁ˘Õ΋Î_ ’ıÁ‰Ì fiÎ Ωı¥±ı, µÿÎfl
        ‰Ë ωŒflı I›Î_ ⁄_ÿÎ fi‹Ì±ıı,            ¿fl¿Áfl ˢ‰Ì Ωı¥±ı. flÁ˘Õ΋Î_ ¿fl¿Áfl ’ıÁı ÷˘ ‹fi ⁄√ÕÌ Ω› ¿ı
        ±ıÀı¿ ¿›ı˝ Â_ ¿Î_ÿÎ ¿ÎœÌ±ı ?           «˘¬Î ‰’flÎ¥ …Âı ! ¿˘¥ ⁄Ë ·ÎŒ˘ ˢ› ÷ıfiı ±‹ı ¿Ë̱ı ¿ı
    ⁄ˆflÌ Ï«ÕΛ fiı ¿Ëı, “Ë_ ÷‹ÎflÌ ◊Î‚Ì ·¥fiı fi◊Ì ±Î‰‰ÎfiÌ,    “fi˘⁄·” ¿Á¿Áfl ¿fl˘.
÷‹ı Ω÷ı ±Î‰˘. ˉı ÷‹ÎflÌ ÷Ï⁄›÷ ÁÎflÌ ◊¥ »ı fiı ËıÓÕ÷Î ◊›Î         ±Î ‰Î¥Œı …‹‰Îfi_ ⁄fiÎT›_ ˢ› ÷ı‹Î_ ¤Ò· ¿Îœ‰Ì ±ı O·LÕÁ˝,
»˘. ±Î‹ ·˘¿˘ ΩıÕı ‰Î÷ ¿fl˘ »˘, Ëfl˘Œfl˘ »˘, ⁄ÌÕ̱˘ ’̉˘ »˘     fiÎ ¿œÎ› ±ı‰_. ΩHÎı ’˘÷ı ¤Ò· fiÎ ¿fl÷˘ ˢ› ±ı‰Ì ‰Î÷ ¿flı »ı.
±fiı µ’fl◊Ì ÀÎ¥‹ ◊Λ I›Îflı ◊Î‚Ì ‹Î√˘ »˘. Ë_ fi◊Ì ±Î’‰ÎfiÌ !”     Ëε À< ±ıÕ…VÀ ? ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ·ı‰_ Ωı¥±ı. …ıfiÌ ÁÎ◊ı flËı‰Îfi_ ¿Î›‹
I›Îflı ±Î’HÎı ‘Ì‹ı flËÌfiı ¿Ë̱ı, “÷‹ı fiÌ«ı ◊΂̋Î_ ¿Îœ˘, Ë_ ±Î‰_  ±ıfiÌ ÁÎ◊ı ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ fiÎ ·ı‰_ Ωı¥±ı ? ±Î’HÎÎ ◊¿Ì ¿˘¥fiı ÿ—¬
»\_.” ±ı ¿Ëı, “fi◊Ì ±Î‰‰ÎfiÌ.” ÷ı ’Ëı·Î_ … ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı “Ë_   ◊Λ ±ı ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfi˘ ‘‹˝ ¿Ëı‰Î› ÷ı ? ±fiı CÎflfiÎ ‹ÎHÎÁfiı
±Î‰_ »\_, ‹ÎflÌ ¤Ò· ◊¥ √¥, ·˘.” ±Î‰_ ¿fḻı ÷˘ ¿_¥ flÎ÷ ÁÎflÌ    ÷˘ ±‰U› ÿ—¬ fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı.
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                  173   174                   ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

    ±I›Îflı ⁄‘Ì ±Î ±◊Õ΋HÎ CÎfl‹Î_ ◊Λ »ı, ±ı ⁄‘Ì        ¿<» ÿ˘, Ë‹¿<                         Ó
                                        ¿<» ÿ˘, ‹Î_√ ‹Î_√ ¿flı, ±ı ’ÎHÎÌ ¿Ëı‰Î›. ±fiı ¬ı«Ì
±HÎÁ‹…HÎ◊Ì. ÷ı ±HÎÁ‹…HÎ ‰ÌHÎÌ ‰ÌHÎÌfiı fiÎ¬Ì ÿ¥±ıfiı, ±Î ÷˘     ·Ì‘_ ±ı fl@÷  ⁄flÎ⁄fl. ÷ı ±I›Îflı ·˘¿ ‹Î_√÷Î fi◊Ì, fiËŸ ? ¬Ò«‰Ì_
¤Î÷fiÌ ‹ËŸ◊Ì ¿Î_¿flÎ, ±ı ¿ÎœÌ fiÎ fiά‰Î Ωı¥±ı ⁄Y›Î ? ÷ı       ·ı÷Λ fi◊Ì ?  ˉı ±Î …‹Îfi΋Î_ Â_ Á¬ ˢ› ? Á¬ ÷ı ˢ÷_ ËÂı ?
±HÎÁ‹…HÎw’Ì ¿Î_¿flÎ ⁄‘Î ¿ÎœÌ fiάı ÷˘ ¤Î÷ ÁÎfl˘ ◊Λ. ±ı       Á¬ı› ¿˘¥¿fi_  ·¥ ·ı. ⁄ËÎfl ±˘œ‰Îfi_ flÎ÷ı ‹Ò¿Ìfiı ÁÒ¥ Ω‰ Ωı¥±ı !
¿Î_¿flÎ flËı‰Î ÿ¥±ı fiı ’»Ì ¤Î÷ ¿fl˘ ±ı‹Î_ Â_ ‹Ω ±Î‰ı ? ˉı        ±ı ¿ËıÂ,ı ±Î…ı ¿œÌ ¿fl‰Ì »ı, ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı fiÎ ±Î…
÷_ ¿Î_¿flÎ flËı‰Î ÿ™ ¿ı ‰ÌHÎÌ fiά_ »\_ ?              ¿œÌ fiËŸ ÿ΂ ¿fl‰Ì »ı, ÷˘ ‹÷¤ıÿ ‰‘ı. ±ı ¿Ëı, ¿œÌ ¿fl‰Ì »ı ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — ‰Ìb_ »\_.                    ±Î’HÎı ±ı·Îµ ¿fl‰Î (±fi‹Ï÷ ÿı‰Ì). ’»Ì ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı,
   ÿÎÿÎlÌ — ◊˘ÕÎ-CÎHÎÎ flËÌ …÷Î ËÂı ?
                                 ÿÒ‘’ο ¿fl˘, ÷˘ ±ı ¿ËıÂ,ı ±ı·ÎµÕ ! ¿˘¥fiÎ ±Ï¤≠Λ µ’fl ÷flÎ’
                                 fiËŸ ‹Îfl˘ ! flÎ÷ı ‰Î≥Œ ΩıÕı ‹÷¤ıÿ ’Õu˘ ˢ› ÷˘ ¨CÎ ÁÎflÌ ±Î‰ı
   ≠ffi¿÷ν — ◊˘ÕÎ flËı »ı.                   ?! ’˘÷ı … ‹ÎÏ·¿ »ı, ’˘÷ı … ±Î ˢ· ±ıLÕ Á˘· ÏflV’˘LÁÌ⁄· !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÿÎ_÷ fiÌ«ı ±Î‰ı ÷˘ ¿ı‰Ì ‹Ω ±Î‰ı ? ¿ÎflHÎ   ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ ¢‘fi ¿fl‰ÎfiÌ …wfl ¿ı Á¬ ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ !!
¿ı ÿ—¬ …ı‰_ fi◊Ì, ⁄ıfi. ±Î ÷˘ ±Î’HÎfiı ¿Î_¿flÎ ‰ÌHÎ÷Î ±Î‰Õ÷_             “±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl” ‰Î@›,
fi◊Ì. ±ı ¿›Î ¿Î_¿flÎ fiı ¿›Î CΙfiı ⁄‘_.... ±ıÀ·ı ’Ò», ⁄‘_ ’Ò» !           ±ı ‘‹˝ ÂÌA›˘ ÷ı «ÎHÎ@› !
Ëı›, ¤Î÷‹Î_◊Ì ¿Î_¿flÎ ‰ÌHÎÌ ±fiı ’»Ì Á¬ ¤˘√‰‰Îfi_ !
                                    ±Î’HÎı ’Ò»‰_ ¿ı ‹÷¤ıÿ ’Õ‰Î◊Ì ÷fiı ÁÎfl_ ·Î√÷_ ˢ› ÷˘
      ÁË… ‹Y›_ ÷ı ÿÒ‘, ‹Î_B›_ ÷ı ’ÎHÎÌ,           ‹÷¤ıÿ «Î· flά. ±fiı ÷fiı ÿ—¬ ◊÷_ ˢ› ÷˘ ⁄_‘ ¿flÌ ÿ™, ÷fiı
      ¬ıÓE›_ ÷˘ fl@÷, ⁄˘‘ ·ı ±Î ‰ÎHÎÌ !           ωÀÎÏ‹fifiÌ ’ıà ¿Î‹ ◊÷_ ˢ› ÷˘ «Î· flά_, ¿Ë̱ı. ’HÎ ÿ—¬ …
   ¤ı√Î ◊¥fiı ⁄ıÁı »ıfiı, ÷˘› ‹Îfl΋ÎflÌ ¿flı »ı. ¬Î÷Ì ‰¬÷ı     ◊÷_ ˢ›. ±ı› ¿ËıÂı, fiÎ ‹÷¤ıÿ◊Ì ÷˘ ÿ—¬ ◊Λ »ı. ‹÷¤ıÿ
‰V÷ ±ı¿ ˢ›fiı, ÷˘ ‰œ‹˚‰œÎ› ¿flı. Ωı¥ ·˘ ’»Ì ‹{Î (!) ! “‹fiı    ¿˘¥fiı› CÎfl‹Î_ √‹ı … fiËŸ. ⁄Î¿Ì CÎflfiÎ ‹ÎHÎÁ ÷˘ ËıS’fl »ı.
¿ı‹ ÿËŸ fiÎ ±ÎM›_ ?” ¿ËıÂı. ÿËŸfiÌ› ‰œ‰ÎÕ ¿flı.              T›‰ËÎfl‹Î_ flè΢ ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı …ı “±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl”
   “ÁË… Ï‹·Î Á˘ ÿÒ‘ ⁄flÎ⁄fl”, ’ÎHÎÌ Ë˘› ’HÎ Ωı ÁËΩÁË…      ◊›˘ ! ˉı Õı‰·’‹ıLÀfi˘ …‹Îfi˘ ±ÎT›˘. ‹÷¤ıÿ fiÎ ’ÎՉΠ! ±ıÀ·ı
‹Y›_ ÷˘ ±ı ÿÒ‘. ±ı ÿÒ‘ …ı‰_ √HÎ ±Î’Âı. ±fiı ÿÒ‘fiı Ωı ‹Î_√Ìfiı   ‹ıÓ ÂOÿ ±ÎM›˘ »ı. ±I›Îflı ·˘¿˘fiı “±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl” ±ıÕ…VÀ,
·Ì‘_ “‹Î_√ Ï·›Î Á˘ ’ÎfiÌ.” …ı ‹Î_B›_ ‹ÎÀı ’ÎHÎÌfi˘ √HÎ ±Î’Âı ’»Ì  ±ıÕ…VÀ, ±ıÕ…VÀ ! ¿œÌ ¬ÎflÌ ◊¥, ÷˘ Á‹∞ …‰Îfi_ ¿ı ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ
“¬Ÿ« Ï·›Î Á˘ fl@÷ ⁄flÎ⁄fl.” ÷ı ¬ıÓ«Ì ·Ì‘_ ÷˘ ±ıfi_ ·˘ËÌ ’Ì‘Î     ÿÎÿαı ¿èÎ_ »ı. ±ı ¿œÌ ◊˘ÕÌ ’»Ì ¬¥ ·ı‰Ì. ËÎ, ¿_¥ ±◊Îb_ ›Îÿ
⁄flÎ⁄fl »ı. “√˘fl¬ ⁄˘S›Î ‰ÎHÎÌ.” ±Î ⁄ı ‰Î@›‹Î_ ±Î¬_ ÂÎVhÎ ⁄˘·Ì   flËı ÷˘ ’λ\_ ◊˘Õ<_ ‹_√Ή‰_ ¿ı ±◊Îb_ ·¥ ±Î‰˘ ! ’HÎ {CÎÕ˘ fiËŸ,
√›˘ fiËŸ ?                            CÎfl‹Î_ {CÎÕ˘ fiΠˢ› ! ’˘÷ı ‹U¿ı·Ì‹Î_, ¿˘¥ …B›Î±ı ‹¿Î›ı·˘ ˢ›
                                 I›Îflı ÷ı ’˘÷Îfi_ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ¿flÌ ·ı ÷˘› Á_ÁÎfl w’΂˘ ·Î√ı.
   ±Î’HÎı …‹‰Î ⁄ıÃΠˢ› ÷˘ ‹Î_√‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±fiı ‹Î_√
Ï·›Î fi◊Ì ¿Ëı÷Î. ’ı·˘ ¿Ëı, “⁄Î’∞ ±I›Îflı fi◊Ì”, ÷˘› ’ı·˘ Ë‹¿<       ÿflı¿ T›„@÷fiÎ ∞‰fi‹Î_ ±‹¿ Ï≠„LÁ’·(ÏÁ©Î_÷) ˢ‰Î …
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                 175   176                   ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

Ωı¥±ı. »÷Î_› Á_Ωı√˘ ≠‹ÎHÎı ‰÷˝‰_ Ωı¥±ı. Á_Ωı√˘fiı ±ıÕ…VÀ ◊Λ      Á_ÁÎfl‹Î_ ⁄Ì…\_ ¿Â_ fiÎ ±Î‰Õı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ “±ıÕ…VÀ”
÷ıfi_ fi΋ ‹ÎHÎÁ. ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ Ωı ÿflı¿ Á_Ωı√˘‹Î_ ¿fl÷Î_ ±Î‰Õı ÷˘,  ◊÷Î_ ÷˘ ±Î‰Õ‰_ Ωı¥±ı. Á΋˘ “ÏÕÁ±ıÕ…VÀ” ◊›Î ¿flı fiı ±Î’HÎı
Ãıà ‹˘ZÎı ’Ë˘Ó«Ì Â¿Î› ±ı‰_ √…⁄fi_ ËÏ◊›Îfl »ı.           “±ıÕ…VÀ” ◊›Î ¿fḻı ÷˘ Á_ÁÎfl‹Î_ ÷flÌ ’Îfl ∂÷flÌ …¢. ⁄ÌΩfiı
    ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ÷˘, ÷ÎflÌ ΩıÕı …ı …ı ¿˘¥ ÏÕÁ˚±ıÕ…VÀ ◊‰Î ±Î‰ı  ±fi¿>‚ ◊÷Î_ ±Î‰Õı ±ıfiı ¿˘¥ ÿ—¬ … fi ˢ›. “±ıÕ…VÀ
÷ıfiı ÷_ ±ıÕ…VÀ ◊¥ Ω. fl˘Ï…_ÿÎ ∞‰fi‹Î_ Ωı ÁÎÁ-‰Ëfiı ¿ı ÿıflÎHÎÌ-   ±ı‰flÌTËıfl”. ÿflı¿ ΩıÕı “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ◊Λ, ±ı … ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘
…ıÃÎHÎÌfiı ÏÕÁ˚±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ◊÷_ ˢ› ÷˘ …ıfiı ±Î Á_ÁÎfl CÎÀ‹Î‚‹Î_◊Ì  ‘‹˝. ±Î ¿Î‚‹Î_ ÷˘ …\ÿÌ …\ÿÌ ≠¿ÚÏ÷±˘ ÷ı “±ıÕ…VÀ” ◊›Î ‰√fl
»^À‰_ ˢ› ÷ıHÎı ±ıÕ…VÀ ◊¥ … …‰_ Ωı¥±ı. ‘HÎÌ-‘HÎÌ›ÎHÎÌ‹Î_› Ωı  ¿ı‹ «Î·ı ?
±ı¿ ŒÎÕŒÎÕ ¿fl÷_ ˢ› ÷˘ ⁄ÌΩ±ı ÁÎ_‘Ì ·ı‰_. ÷˘ … Á_⁄_‘ fi¤Âı          ⁄˛õÎfi˘ “‰fi Õı” ±ıÀ·_ … ±Î›,
±fiı ÂÎ_Ï÷ flËıÂı. …ıfiı ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ¿fl÷Î_ fi ±Î‰Õı ÷ıfiı ·˘¿ ‹ıLÀ·       “±ıÕ…VÀ”, fiËŸ ÷˘ ‰Ë ΩıÕı ·ËΛ_!
(√Î_Õ˘) ¿Ëı »ı. ±Î Ïfl·ıÏÀ‰ ÁI›‹Î_ ±Î√˛Ë, …¿fiÌ …flΛ …wfl fi◊Ì.
‹ÎHÎÁ ÷˘ ¿˘fi_ fi΋ ? ±ı‰flÌTËıfl ±ıÕ…VÀı⁄· ! «˘flfiÌ ÁÎ◊ı›                          ı
                                   ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ ÿ—¬ Âıfi_ »ı ? “ÏÕÁ˚±Õ…VÀ‹ıLÀ”fi_, I›Î_ “±ıÕ…VÀ
±ıÕ…VÀ ◊¥ …‰_ Ωı¥±ı.                      ±ı‰flÌTËıfl” ¿flı ÷˘ Â_ ‰Î_‘˘ »ı ?

   ±ı¿ ‰¬÷ ±‹ı fiËΉΠ√›Î fiı M›Î·˘ … ‹Ò¿‰Îfi˘ flËÌ          ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ ÷˘ ’flÊÎ◊˝ Ωı¥±ı.
√›ı·˘. ÷ı ±‹ı iÎÎfiÌ ÂıfiÎ ? ±ıÕ…VÀ ¿flÌ ·¥±ı. ËÎ◊ fiÎA›˘ ÷˘       ÿÎÿÎlÌ — ¿Â˘ ’flÊÎ◊˝ fiËŸ. ‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ ’΂‰ÎfiÌ ¿ı “ÿÎÿΔ±ı
’ÎHÎÌ ⁄Ë √fl‹. fi‚ ¬˘S›˘ ÷˘ ÀÎ_¿Ì ¬Î·Ì. ’»Ì ±‹ı ÷˘ ‘Ì‹ı      ¿èÎ_ »ı ¿ı “±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl” ÷˘ “±ıÕ…VÀ” ◊›Î ¿flı. ⁄Ì⁄Ì ¿Ëı
‘Ì‹ı ËÎ◊ı◊Ì «˘’ÕÌ «˘’ÕÌ ÀÎœ<_ ’ÎÕÌfiı fiËΛÎ. ⁄‘Î ‹ËÎI‹Î±˘ ¿Ëı,  ¿ı, “÷‹ı «˘fl »˘” ÷˘ ¿Ëı‰_ ¿ı “› ±Îfl ¿flı@À” ±fiı ◊˘Õ̉Îfl ’»Ì
±Î…ı ÿÎÿÎfiı fiËÎ÷Î_ ⁄Ë ‰Îfl ·Î√Ì. ÷ı Â_ ¿fḻı ? ’ÎHÎÌ ÀÎœ<_ ◊Λ  ±ı ¿Ëı ¿ı, “fiÎ, ÷‹ı «˘flÌ fi◊Ì ¿flÌ” ÷˘› “› ±Îfl ¿flı@À” ¿Ë̱ı.
I›Îflı fiı ? ±‹ı ¿˘¥fiı› ±Î ·Î‰˘ fiı ÷ı ·Î‰˘ ±ı‹ fiÎ ¿Ë̱ı.     VhÎÌ ÁÎÕÌ ·Î‰‰Îfi_ ¿Ëı ÿ˘œÁ˘ wÏ’›ÎfiÌ ÷˘ ±Î’HÎı ’E«ÌÁ ‰‘Îflı
±ıÕ…VÀ ◊¥ …¥±ı. ±ıÕ…VÀ ◊‰_ ±ı … ‘‹˝ »ı. ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ÷˘     ±Î’̱ı. ÷ı » ‹ÏËfiÎ Á‘Ì ÷˘ «Î·ı, Á‹…‰_ ’Õı !
M·Á-‹Î≥fiÁfi_ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ¿fl‰Îfi_ ˢ› »ı. ‹Î≥fiÁ ˢ› I›Î_ M·Á
                                   ±ı‰_ »ı ⁄˛õÎfi˘ ±ı¿ Ïÿ‰Á, ±ıÀ·Ì ±Î’HÎÌ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì !
±fiı M·Á ˢ› I›Î_ ‹Î≥fiÁ ¿fl‰Îfi_. ±‹ı ÷˘ ±‹ÎflÎ ÕËÎ’HÎfiı›
                                ⁄˛õÎfi˘ ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ∞‰‰_ fiı ±Î ÂÌ ‘Î_‘· ? ‰¬÷ı ±Î’HÎfiı
Ωı ¿˘¥ √Î_Õ’HÎ ¿Ëı ÷˘ ±‹ı ¿Ë̱ı, ËÎ ⁄flÎ⁄fl »ı. ÷ı ‹Î≥fiÁ
                                ⁄˛õÎfiÎ Á˘ ‰Ê˝ ∞‰‰Îfi_ ˢ› ÷˘ ÷˘ ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı “ÃÌ¿
÷÷˝ ¿flÌ fiά̱ı.
                                »ı, ±ıÕ…VÀ ÂÎ ‹ÎÀı ◊¥±ı ? “ÿΉ˘ ‹Î_Õ” ¿Ë̱ı. ’HÎ ±Î ÷˘
   ±y·‰Î‚˘ ÷˘ ¿˘HÎ ¿Ëı‰Î› ? ¿˘¥fiı› ÿ—¬ fiÎ ÿı ±fiı …ı     …·ÿÌ ’÷Ή‰_ ˢ› ÷ıfiı Â_ ¿fl‰_ ’Õı ? “±ıÕ…VÀ” ◊¥±ı ¿ı ’»Ì
¿˘¥ ÿ—¬ ±Î’ı ÷ı …‹Î ¿flÌ ·ı ÷ı. ⁄‘Îfiı ±˘O·Î≥… (µ’¿Îfl) ¿›Î˝    “ÿΉ˘ ‹Î_Õ˘” ¿Ë̱ı ? ’HÎ ±Î ÷˘ ±ı¿ ÿËÎÕ˘ … »ı, ±Î ÷˘
¿flı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘. Á‰Îflı ∂Ãı I›Îfl◊Ì … ±ıfi_ ·ZÎ ·˘¿˘fiı ¿ı‹ ¿flÌfiı  …·ÿÌ ’÷Ή‰Îfi_ »ı. …ı ¿Î‹ …·ÿÌ ·_⁄ΛΠ¿flı ¿ı fiÎ ·_⁄ΛÎ
ËıS’d· (‹ÿÿw’) ◊¥ ’Õ<_ ±ı‰_ …ıfiı Á÷÷ flèÎÎ ¿flı ÷ı ‹Îfi‰      ¿flı ? ⁄Ì⁄Ì ΩıÕı ·Õı ÷˘ flÎhÎı ¨CÎ ±Î‰ı ¬flÌ ? ±fiı Á‰Îflı
¿Ëı‰Î› ±fiı ÷ı ’»Ì ±Î√‚ µ’fl ‹˘ZÎfi˘ flV÷˘ ’HÎ ‹‚Ì Ω›.       fiÎV÷˘› ÁÎfl˘ fiÎ ‹‚ı.
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                   177   178                   ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

        wÃÌ Ω› ÷‹ÎflÎ CÎfl‰Î‚Î !                   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹fiı Á‹…HÎ ’ÕÌfiı ±Î‹Î_ ? ¤Ò· ÷˘ ±Î’HÎÌ …
        ±’fiΉ˘ iÎÎfiÌfiÌ iÎÎfi¿‚Î!              »ı fiı, ¿‚Î fi◊Ì ÷ıfiÌ fiı ? ¿‚Î Â̬‰ÎfiÌ …wfl »ı, ÷‹ı ⁄˘S›Î fiËŸ ?

    ÷ı ¿˘¥¿ ÿËÎÕı flÎ÷ı ‰Î≥Œ ¿Ëı, “’ı·Ì ÁÎÕÌ ‹fiı fiËŸ ·¥ ±Î’˘            Á΋ÁÎ‹Ì CÎÁΛ ‹˘√flÎ ÷ÒÀı,
? ‹fiı ’ı·Ì ÁÎÕÌ ·¥ ±Î’‰Ì ’ÕÂı.” I›Îflı ’ı·˘ ¿Ëı ¿ı ¿ıÀ·Ì Ï¿_‹÷             ±Ë_¿Îfl ±ÎI‹ ‰ˆ¤‰ flı ·Ò_Àı!
÷ıÓ Ωı¥ Ë÷Ì ? I›Îflı ¿Ëı, ⁄ΉÌÁÁ˘ wÏ’›ÎfiÌ »ı, ‰‘Îflı fi◊Ì !” ÷˘ ±Î       ≠ffi¿÷ν — ‘Îfl˘ ¿ı ËÁ⁄_Õ-‰Î≥Œfiı ±ı¿⁄ÌΩfiı ±ıÕ…VÀ ◊÷_
¿Ëı “÷‹ı ⁄ΉÌÁÁ˘fiÌ … »ı, ¿Ë˘ »˘. ’HÎ ‹Îflı ±I›Îflı ’ˆÁÎ ·Î‰‰Î    … fiΠˢ›, ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ? »^ÀÎ ◊¥ …‰_ ?
¿¥ flÌ÷ı ? ±I›Îflı ±ËŸ ÁÎ_‘Î ÷ÒÀı »ı. ⁄Á˘-hÎHÎÁ˘fiÌ Ë˘› ÷˘ ·¥ ±Î’_,
÷_ ⁄ΉÌÁÁ˘fiÌ ¿Ë_ »\_ !” ±ı flÌÁÎ¥fiı ⁄ıÁÌ flèÎÎ_. ˉı ÂÌ ÿÂÎ ◊Λ        ÿÎÿÎlÌ — ±ıÕ…VÀ ◊÷_ fiΠˢ› ±fiı ◊‰Îfi˘ ≠›Ifi ¿fḻı
÷ı ! ‹fi‹Î_ ±ı‹› ◊Λ ¿ı ⁄Y›˘ ±Î◊Ì fiÎ ’ˆH›˘ ˢ› ÷˘ ÁÎfl_ ! ’ˆH›Î
        ı                          ÷˘› ‰‚ı ±ı‰_ fiΠˢ›, ÷˘ ⁄ıfi_ ⁄√Õı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ⁄ıµfiı …\ÿ_ ¿flÌ
’»Ì ’V÷Λ ±ıÀ·ı Â_ ¿Î‹‹Î_ ·Î√ı ! ±ıÀ·ı ±Î ÿ—¬˘ »ı.         ±Î’‰_. ÷ÎflÎ ¿˘¥ Ï‹hÎfiı »ı ±ı‰_ ?

   ≠ffi¿÷ν — ±Î’ ±ı‹ ¿Ëı‰Î ‹Î_√˘ »˘ ¿ı ⁄Î¥fiı ÁÎÕÌ            ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
⁄ΉÌÁÁ˘ wÏ’›ÎfiÌ ·¥ ±Î’‰ÎfiÌ ?                        ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ‹ÎflÌ ’ÎÁı ⁄˘·Î‰Ì ·ı. ±ıfi_ Á‹_ ¿flÌ ±Î’_. ±ı
   ÿÎÿÎlÌ — ·¥ ±Î’‰Ì ¿ı fiÎ ·¥ ±Î’‰Ì ±ı ÷‹ÎflÌ ±Î‰Õ÷       flÌ’ıfl ◊¥ Ω›, flÎ√ı ’ÕÌ Ω›. ±ı‹fi_ flÌ’ıfl ¿fḻı ±ıÀ·ı Ωı¥LÀ ◊¥
µ’fl ±Î‘Îfl flάı »ı. flÌÁÎ¥fiı fl˘… flÎhÎı ¬Î‰Îfi_ fiËŸ ¿fl_, ¿ËıÂı.    Ω› ’»Ì. ±Î’HÎı ±ı‹ ΩHÎ̱ı ¿ı ±ËŸ ±Î√‚ ±Îfi˘ ±Î ⁄√ÎÕ
I›Îflı Â_ ¿fḻı ±Î’HÎı ? @›Î_◊Ì flÁ˘¥›Î ·¥ ±Î‰Ì±ı ? ±ıÀ·ı ’»Ì    »ı. ±fiı ±ËŸ ±Î ⁄√ÎÕ »ı. ±ı flÌ’ıfl ¿fḻı. ±ı‰Î_ ¿ıÀ·Î_› flÎ√ı ’ÕÌ
ÿı‰_ ¿flÌfiı ’HÎ ·¥ ±Î·‰Ì ’Õı fiı ?                  √›Î_. ±ıfiı “À_„O·_√ ⁄ıfl·”‹Î_ fiά‰Î_ ’Õı. “À_„O·_√ ⁄ıfl·”‹Î_ fiάÌfiı
                                  Œıfl‰ı, ±ıÀ·ı ⁄‘Î ±ıfiÎ ⁄‘Î ‹˘√flΠˢ›, ±ı ±◊ÕΛ, ±◊ÕΛ fiı
   ±ı‰_ ⁄fiÎ‰Ì ÿ˘ ±Î’HÎı ¿ı ÁÎÕÌ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ·Î‰ı … fiËŸ. Ωı    ⁄‘Î ‹˘√flÎ ÷ÒÀÌ Ω›. ±ı‰_ ’ı·Ì ⁄ıfifi_ flÎ√ı ’ÕÌ √›_ fiı ?
±Î’HÎfiı ‹ÏËfiÎfiÎ ±ÎÃÁ˘ ’εLÕ ‹‚÷Πˢ›, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Á˘
’εLÕ ±Î’HÎÎ ¬«a ‹ÎÀı flÎ¬Ì ±fiı ÁÎ÷Á˘ ±ı‹fiı ±Î’Ì ÿ¥±ı            ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ı‰Î ÷˘ ¿ıÀ·Î_› ◊›Î_.
’»Ì ±Î’HÎfiı ¿Ëı, ÁÎÕÌ ·¥ ±Î·˘ ? ±fiı ∂·ÀÌ ±Î’HÎı ‹U¿flÌ            ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ ‘HÎÌ ÿ½fi ¿fl‰Î ±ÎT›˘ Ë÷˘. ⁄ıfi ÿ½fi
¿fl‰Ì, ’ı·Ì ÁÎÕÌ ±Î ÁflÁ »ı, ¿ı‹ ·Î‰÷Î fi◊Ì ? ±ıfi˘ ‰ıÓ÷ ±ıHÎı     ¿fl‰Î ±Î‰Ì Ë÷Ì. ±ıfiÌ ÁÎÁ fiı ⁄‘Î_ ÿ½fi ¿fl‰Î_ ±ÎT›Î_ Ë÷Î_ !!
¿fl‰Îfi˘ ˢ› ! ±Î ÷˘ ±Î’HÎı ‰ıÓ÷ ¿fl‰Îfi˘ ˢ› I›Îflı ±Î’HÎÌ ’fl
                                      ≠ffi¿÷ν — ÷ı ¿ıÀ·Î_ ¿>ÿ÷Î_-¿>ÿ÷Î_ !! ⁄Á˘ ‹Î¥·◊Ì ±ÎT›Î_
Ωıfl ¿flı. ÷‹fiı Á‹… ’ÕÌfiı ? ±Î ⁄‘Ì ¿‚Î Ë_ iÎÎfi ◊÷Î_ ’Ëı·Î_
                                  Ë÷Î_ !
Â̬ı·˘ ’»Ì iÎÎfiÌ ◊›˘. ⁄‘Ì ¿‚α˘ ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰Ì I›Îflı ‹fiı
iÎÎfi ◊›_ »ı. ÷˘ ⁄˘·˘ ±Î ¿‚Î fi◊Ì ÷ı◊Ì … ±Î ÿ—¬ »ıfiı ! ÷‹fiı          ÿÎÿÎlÌ — ¿>ÿ÷Î_, ¿>ÿ÷Î_ !!!
¿ı‹ ·Î√ı »ı ?                              ±Î ÷˘ ¤‹flÕÎ Œflı »ı ±fiı ¿Ëı »ı, Ë_ Œ›˘˝ ! ±S›Î ‹Ò±Î !
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ⁄flÎ⁄fl »ı.                   ¤‹flÕ˘ Œ›˘˝ ±fiı ÷_ Âıfi˘ Œ›˘˝ ?
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                  179   180                   ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

       ±Îfl ’Ì ±ı‹.‹Î_ ‹˘À˘ ÏÕŒflLÁ,             Ë_ ÿflı¿ ‹ÎHÎÁfiÌ ΩıÕı “¿ÎµLÀfl’·Ì” fiÎ¬Ì ÿ™. ±ı¿·˘ ±Ë_¿Îfl ¿ÎœÌ
       ÷ı◊Ì ’|˘ ÷ÒÀı, ÷_√Ì ◊¥ ÁıLÁ!            fiά‰Î◊Ì … ‰‚ı ÷ı‹ fi◊Ì. ¿ÎµLÀfl’·Ì ’HÎ ÿflı¿fiÌ ΩıÕı fiά‰Ì ’Õı.
                                 ÷ı◊Ì ÷˘ ±‹Îflı ¿˘¥fiÌ ΩıÕı ‹÷¤ıÿ … fiÎ ◊Λ fiı ! ±‹ı ΩHÎ̱ı
   ±Î’HÎı ’Ëı·Î_ ±Î’H΢ ‹÷ fiÎ ‹Ò¿‰˘. Á΋Îfiı ’Ò»‰_ ¿ı ±Î    ¿ı ±Î ¤Î¥fiÎ_ ±ÎÀ·Î_ … “Ïfl‰˘S›Âfi” »ı. ±ıÀ·ı ÷ı ≠‹ÎHÎı Ë_
⁄Î⁄÷‹Î_ ÷‹Îflı Â_ ¿Ëı‰_ »ı ? Á΋˘ ±ıfi_ ’¿ÕÌ flάı ÷˘ ±‹ı ±‹Îfl_   “¿ÎµLÀfl’·Ì” √˘Ã‰Ì ÿ™. ±‹fiı ÷˘ fiÎfiÎ ⁄΂¿ ΩıÕı ’HÎ ⁄Ë ŒÎ‰ı.
»˘ÕÌ ÿ¥±ı. ±Î’HÎı ÷˘ ±ıÀ·_ … Ωı‰Îfi_ ¿ı ¿›ı flV÷ı Á΋Îfiı ÿ—¬    ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹ı ÷ı‹fiÌ ΩıÕı «Î·ÌÁ “Ïfl‰˘S›Âfi” √˘Ã‰Ì ÿ¥±ı ±ıÀ·ı
fiÎ ◊Λ. ±Î’H΢ ±Ï¤≠Λ Á΋Πµ’fl ⁄ıÁÎÕ‰˘ fiËŸ. Á΋Îfi˘        ±ıfiı ‹ÎflÌ ‰Î÷ ’ˢӫ,ı fiËŸ ÷˘ ±ı ‹ÂÌfi ÷ÒÀÌ Ω›.
±Ï¤≠Λ ±Î’HÎı ·ı‰˘. ±‹ı ÷˘ ⁄‘Îfi˘ ±Ï¤≠Λ ·¥fiı “iÎÎfiÌ”
◊›Î »Ì±ı. Ë_ ‹Îfl˘ ±Ï¤≠Λ ¿˘¥ ’fl ⁄ıÁÎՉΠΩ™ ÷˘ Ë_ … ¿Î«˘          ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ’HÎ, Á΋ÎfiÎ “·ı‰·” µ’fl ±Î‰ı ÷˘ … ‰Î÷
’ÕÌ Ω™. ±Î’HÎÎ ±Ï¤≠Λ◊Ì ¿˘¥fiı ÿ—¬ fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı.         ◊Λ ?
   ÷ÎflÎ_ “Ïfl‰˘S›Âfi˘” ±œÎflÁ˘fiÎ_ ˢ› fiı Á΋ÎfiÎ_ »Á˘ ˢ› fiı        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıfiÎ_ “Ïfl‰˘S›Âfi” ’fl ±Î‰ı ÷˘ … ‰Î÷ ◊Λ.
÷_ ÷Îfl˘ ±Ï¤≠Λ ±ıfiÎ ’fl ⁄ıÁÎÕı ÷˘ Á΋Îfi_ ±ı„L…fi ÷ÒÀÌ Ω›.      ±Î ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ‰Î÷«Ì÷ ¿fl÷Î_ ±‹ÎflÎ_ “Ïfl‰˘S›Âfi” @›Î_fiÎ @›Î_›
±ıfiÎ ⁄‘Î_ √Ì›fl ⁄ÿ·‰Î_ ’Õı.                    …¥ ±Î‰ı ! ±Î¬Î ‰SÕ˝‹Î_ ŒflÌ ±Î‰ı !! “¿ÎµLÀfl’·Ì” ÷‹fiı fiά÷Î_
                                 fiÎ ±Î‰Õı ÷ı‹Î_ ±˘»Î_ “Ïfl‰˘S›Âfi”‰Î‚Î ±ı„L…fifi˘ ¢ ÿ˘Ê ? ±ı
   ≠ffi¿÷ν — “Ïfl‰˘S›Âfi” ±ıÀ·ı Â_ ?               ÷˘ ÷‹Îfl˘ ÿ˘Ê ¿ı “¿ÎµLÀfl’·Ì” fiά÷Î_ fiÎ ±Î‰ÕÌ !
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ω«ÎflfiÌ …ı V’ÌÕ »ı ÷ı ÿflı¿fiı …\ÿÌ …\ÿÌ Ë˘›.
                                         »^À‰_ ˢ› ÷ıHÎı ’ÎÕ‰˘ ‹ı‚,
¿Â_ ⁄L›_ ˢ› ÷˘ ÷ı ±ı¿ Ï‹ÏfiÀ‹Î_ ÷˘ ¿ıÀ·_› ÿı¬ÎÕÌ ÿı, ±ıfiÎ ⁄‘Î
’›Î˝›˘ “±ıÀ-±ı-ÀÎ¥‹” ÿı¬ÎÕÌ ÿı. ±Î ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ≠ıÏÁÕLÀ˘fiı Ï‹ÏfiÀfiÎ
                                        ⁄Lfiı Ïfiç› ¿flı ÷˘ ’ÕÂı ‹ı‚ !
⁄ÎflÁ˘ “Ïfl‰˘S›Âfi” Œfl÷Î_ ˢ›, ÷˘ ±‹ÎflÎ_ ’Î_« ËΩfl ˢ›, ¤√‰Îfi         ≠ffi¿÷ν — T›‰ËÎfl‹Î_ flËı‰Îfi_ ÷˘ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ±ı¿’ZÎÌ ÷˘
‹ËΉÌflfiı ·Î¬ “Ïfl‰˘S›Âfi” Œfl÷Î_ !                  fiΠˢ‰_ Ωı¥±ıfiı ?
   ±Î ‹÷¤ıÿ ’Õ‰Îfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? ÷‹ÎflÌ “‰Î≥Œ”fiı Á˘ “Ïfl‰˘S›Âfi”       ÿÎÿÎlÌ — T›‰ËÎfl ÷˘ ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı “±ıÕ…VÀ” ◊¥±ı
ˢ› fiı ÷‹ÎflÎ_ ’Î_«Á˘ “Ïfl‰˘S›Âfi” ˢ› ±fiı ÷‹fiı ‰E«ı “¿ÎµLÀfl’·Ì”   ±ıÀ·ı ’Õ˘ÂÌ› ¿Ëı ¿ı, “⁄‘Î CÎıfl {CÎÕÎ »ı, ’HÎ ±Î CÎıfl {CÎÕ˘ fi◊Ì.”
fiά÷Î_ ±Î‰Õı fiËŸ ±ıÀ·ı ÷HάΠ{flı, {CÎÕÎ ◊Λ. ±flı ! ¿ıÀ·Ì¿ ‰Îfl   ±ıfi˘ T›‰ËÎfl ÁÎfl΋Î_ ÁÎfl˘ √HÎΛ. …ıfiÌ ΩıÕı fiÎ ŒÎ‰ı I›Î_ … „@÷
÷˘ “±ı„L…fi” ˵ ÷ÒÀÌ Ω›. “Ïfl‰˘S›Âfi” Á‹F›Î ÷‹ı ? ±Î ‹…^flfiı     ¿ı‚‰‰ÎfiÌ »ı. ŒÎT›_ I›Î_ ÷˘ „@÷ »ı …. fiÎ ŒÎ‰ı ±ı ÷˘ fi⁄‚Î¥
÷‹ı ‰Î÷ ¿fl˘ ÷˘ ÷‹ÎflÌ ‰Î÷ ±ıfiı ’ˢӫı fiËŸ. ±ıfiÎ_ “Ïfl‰˘S›Âfi”    »ı. ‹Îflı ⁄‘Î ΩıÕı ¿ı‹ ŒÎ‰ı »ı ? …ıÀ·Î “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ·ı¢ ÷ıÀ·Ì
’«ÎÁ ˢ› fiı ÷‹ÎflÎ_ ’Î_«Á˘ ˢ›, ¿˘¥fiı ËΩfl ˢ›, ¿˘¥fiı ⁄ÎflÁ˘     „@÷±˘ ‰‘Âı ±fiı ±Â„@÷±˘ ÷ÒÀÌ Ω›. ÁÎ«Ì Á‹…HÎ ÷˘ ⁄Ì∞
ˢ›, …ı‰_ …ıfi_ “Õı‰·’‹ıLÀ” ˢ› ÷ı ≠‹ÎHÎı “Ïfl‰˘S›Âfi” ˢ›. ‰E«ı   ⁄‘Ì Á‹…HÎfiı ÷΂Î_ ‰Î√Âı I›Îflı … ◊Âı. Á_‰Î‚Î ΩıÕı ÷˘ ÁË ¿˘¥
“¿ÎµLÀfl’·Ì” fiά˘ ÷˘ … ±ıfiı ÷‹ÎflÌ ‰Î÷ ’ˢӫ. “¿ÎµLÀfl’·Ì”
                         ı        “±ıÕ…VÀ” ◊Λ ’HÎ ‰Î_¿Î-¿ÃHÎ-¿Õ¿ ΩıÕı, ⁄‘Î … ΩıÕı “±ıÕ…VÀ”
±ıÀ·ı ÷‹Îflı ‰E«ı ’|˘ fiÎ¬Ì ÷‹ÎflÎ_ “Ïfl‰˘S›Âfi” CÎÀÎÕÌ fiά‰Î_ ’Õı.  ◊÷Î_ ±Î‰Õu_ ÷˘ ¿Î‹ ◊¥ √›_. √‹ı ÷ıÀ·˘ fiÎ√΋Î_ fiÎ√˘ ‹ÎHÎÁ
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                    181   182                   ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

ˢ› ÷˘ ’HÎ ÷ıfiÌ ΩıÕı “±ıÕ…VÀ” ◊÷Î_ ±Î‰Õı, ‹√… ¬Áı fiËŸ ÷ı        √›˘ ÷ı ÷flÌ √›˘. ¤˘√‰‰Îfi_ »ı ÷ı ÷˘ ¤˘√‰‰Îfi_ … »ı, ’HÎ
¿Î‹fi_ ! ¤Õ¿ı ÷˘ «Î·ı fiËŸ. …√÷fiÌ ¿˘¥ ‰V÷ ±Î’HÎfiı “ŒÌÀ”         “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ±Î‰Õı ±ıfiı ‰Î_‘˘ fiÎ ±Î‰ı, ÏËÁÎ⁄ «˘A¬˘ ◊¥ Ω›.
◊Λ fiËŸ. ±Î’HÎı ±ıfiı “ŒÌÀ” ◊¥±ı, ÷˘ ±Î ÿÏfi›Î ÁflÁ »ı. ±fiı        ±Î ⁄ËÎfl‰ÏÀ›Î ‹‚Ì Ω› ÷ıfiÌ ΩıÕı “ÏÕÁ˚±ıÕ…VÀ” ◊¥±ı ÷˘ ±ı
±ıfiı “ŒÌÀ” ¿fl‰Î …¥±ı ÷˘ ÿÏfi›Î ‰Î_¿Ì »ı. ±ıÀ·ı “±ıÕ…VÀ         ‹Îflı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı fiyÌ ¿fḻı ¿ı ±ıfiı “±ıÕ…VÀ” ◊¥fiı ¿Î‹
±ı‰flÌTËıfl” ! ±Î’HÎı ±ıfiı ÏŒÀ ◊¥±ıfiı ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì.           ·ı‰_ »ı, ’»Ì ±ıfiı ’һ̱ı ¿ı, “¤¥, ÷ÎflÌ ÂÌ ≥E»Î »ı ? Ωı ¤¥,
                                    ±‹ı ÷˘ ΩhÎÎ ¿fl‰Î fiÌ¿Y›Î »Ì±ı.” ÷ıfiı ±ıÕ…VÀ ◊¥ …¥±ı.
   ≠ffi¿÷ν — CÎHÎÌ ‰¬÷ ±ı‹ ⁄fiı ¿ı ±ı¿ Á‹›ı ⁄ı …HÎ ÁÎ◊ı
“±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ±ı¿ … ‰Î÷ ’fl ·ı‰Îfi_ ˢ› ÷˘ ÷ı … ‰¬÷ı ⁄‘ı ÂÌ                ¬ÎÕÌ √_‘Λ ÷ıfiı Â_ ‰œÎ› ?
flÌ÷ı ’Ë˘Ó«Ì ‰‚Λ ?                                  ‹ÎHÎÁ˘› “√_‘Λ” I›Î_ Â_ µ’Λ!
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄ıµ ΩıÕı ·ı‰Î›. ±flı, ÁÎ÷ …HÎ ΩıÕı ·ı‰Îfi_ ˢ› ÷ı›       ±Î ‰Î_ÿflÎfiÌ ¬ÎÕÌ √_‘Λ ÷˘ ±ıfiı Â_ ‰œ‰Î …‰Î› ? ÷ı‹
·¥ ¿Λ. ±ı¿ ’Ò»,ı “‹Îfl_ Â_ ¿›* ?” I›Îflı ¿Ë̱ı, “ËÎ ⁄Î, ÷ÎflÎ ¿èÎÎ   ±Î ‹ÎHÎÁ˘ √_‘Λ »ı ÷ıfiı ¿_¥ ¿Ëı‰Î …‰Î› ? √_‘Λ ±ı ⁄‘Ì
≠‹ÎHÎı ¿flÌÂ_.” ⁄ÌΩfiı› ±ı‹ ¿Ë̱ı, “÷‹ı ¿Ëı¢ ÷ı‹ ¿flÌÂ_.” “T›‰„V◊÷”fiÌ  ¬ÎÕ̱˘ ¿Ëı‰Î› fiı Á√_‘Ì ±Î‰ı ±ı ⁄Î√ ¿Ëı‰Î›. …ı …ı √_‘Λ »ı
⁄ËÎfl ◊‰Îfi_ fi◊Ì, ‹ÎÀı √‹ı ÷ı flÌ÷ı {CÎÕ˘ fiÎ ∂¤˘ ¿fl¢. ‹A› ‰V÷      ±ı ⁄‘Î ¿Ëı »ı ¿ı, “÷‹ı ±‹ÎflÌ ΩıÕı ‰Ì÷flÎ√ flˢ” !
“±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” »ı. “ËΔ◊Ì ‹„@÷ »ı. ±Î’HÎı “ËΔ ¿èÎ_ ÷˘ ’HÎ “T›‰„V◊÷”fiÌ
                                       ±Î ÷˘ ÁÎfl_-¬˘À<_ ¿Ëı‰Î◊Ì ¤Ò÷Î_ ’…‰ı »ı. ±Î’HÎı ÷˘ ⁄_fiıfiı
⁄ËÎfl ¿_¥ ◊‰Îfi_ »ı ? ’HÎ “fiΔ ¿èÎ_ ÷˘ ‹ËÎ µ’ÎÏ‘ !
                                    Áfl¬Î_ ¿flÌ fiά‰ÎfiÎ_ »ı. ±Îfiı ÁÎfl_ ¿èÎ_ ±ıÀ·ı ’ı·_ ¬˘À<_ ◊›_, ±ıÀ·ı
   CÎflfiÎ_ ‘HÎÌ-‘ÏHΛÎHÎÌ ⁄ıµ …HÎ Ïfiç› ¿flı ¿ı ‹Îflı “±ıÕ…VÀ”     ’»Ì ±ı ’…‰ı. ’HÎ ⁄_fiıfi_ “Ï‹Z«fl” ¿flÌ fiά̱ı ±ıÀ·ı ’»Ì ±Áfl
◊‰_ »ı ÷˘ ⁄Lfiıfi˘ µ¿ı· ±Î‰ı. ±ı ‰‘Îflı ¬ıÓ«ı ÷˘ ±Î’HÎı “±ıÕ…VÀ”     fiÎ flËı. “±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl”fiÌ ±‹ı ¢‘¬˘‚ ¿flÌ »ı. ¬fl_ ¿Ëı÷˘
◊¥ …‰_ ÷˘ µ¿ı· ±Î‰ı. ±ı¿ ‹ÎHÎÁfi˘ ËÎ◊ ÿ¬÷˘ Ë÷˘, ’HÎ ÷ı                ı              ı
                                    ˢ› ÷ıfiÌ ΩıÕ› fiı ¬˘À<_ ¿Ëı÷˘ ˢ› ÷ıfiÌ ΩıÕ› “±ıÕ…VÀ” ◊Î. ±‹fiı
⁄ÌΩfiı fiˢ÷˘ ¿Ëı÷˘. ’HÎ ⁄ÌΩ ËÎ◊ı ËÎ◊ ÿ⁄ΉÌfiı ⁄ÌΩ ËÎ◊ı◊Ì         ¿˘¥ ¿Ëı ¿ı, “÷‹Îfl΋Î_ ±y· fi◊Ì.” ÷˘ ±‹ı ÷ıfiı ÷fl÷ “±ıÕ…VÀ”
“±ıÕ…VÀ” ¿›* ! ±ı‰_ “±ıÕ…VÀ” ◊¥±ı ÷˘ µ¿ı· ±Î‰ı.            ◊¥ …¥±ı fiı ÷ıfiı ¿Ë̱ı ¿ı, “±ı ÷˘ ’Ëı·ı◊Ì … fiˢ÷Ì ! Ë‹HÎÎ_
                                    ÷_ @›Î_ ¬˘‚‰Î ±ÎT›˘ »\_ ? ÷fiı ÷˘ ±Î…ı ±ıfiÌ ¬⁄fl ’ÕÌ, ’HÎ
    ±Î “±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl” fiËŸ ◊Λ ÷˘ √Î_ÕÎ ◊¢ ⁄‘Î. Á΋Îfiı
                                    Ë_ ÷˘ fiÎfi’HÎ◊Ì ±ı Ωb_ »\_.” ±Î‹ ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı ¤Î_…√Õ ‹ÀÌfiı ?
  ı                        ı
»_»ÕuÎ ¿fl˘ ÷ı◊Ì … √Î_ÕÎ ◊›Î. ±Î ¿>÷flÎfiı ±ı¿ Œıfl˘ »_»Õ̱ı, ⁄ÌΩ
                                    ŒflÌ ±ı ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ±y· ¬˘‚‰Î … fiÎ ±Î‰ı. ±Î‹ fiÎ ¿fḻı
          ı
Œıfl, hÎÌΩ Œıfl »_»Õ̱ı I›Î_ Á‘Ì ±ı ±Î’HÎÌ ±Î⁄w flάı ’HÎ ’»Ì
                                    ÷˘ “±Î’HÎı CÎıfl” @›Îflı ’ˢӫΛ ?
      ı   ı
÷˘ ⁄Ë »_»Õ »_»Õ ¿fḻı ÷˘ ±ı› ⁄«¿<_ ¤flÌ ·ı. ±ı› Á‹∞ Ω›
¿ı ±Î fl˘… »_»Õı »ı ÷ı fiηΛ¿ »ı, fiÎ√˘ »ı. ±Î Á‹…‰Î …ı‰_ »ı.
        ı                                    ±◊ÕΛ˘ ÷ı ¤Ÿ÷ ¿Ëı‰Î›,
¤Î_…√Õ ¿ÂÌ … ¿fl‰ÎfiÌ fiËŸ — “±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl”.                      ⁄«‰Î Á‹…\ … ¬ÁÌ Ω›!
   …ıfiı “±ıÕ…VÀ” ◊‰ÎfiÌ ¿‚Î ±Î‰ÕÌ ±ı ÿÏfi›Î‹Î_◊Ì ‹˘ZÎ ÷flŒ         ¤Ÿ÷fiı ±◊ÕΉ ÷˘ ‹÷¤ıÿ ¤Ÿ÷ ΩıÕı ’Õı ¬fl˘ ? ¤Ÿ÷fiı ÷‹ı
‰Y›˘. “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ◊›_ ±ıfi_ fi΋ iÎÎfi. …ı “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ÂÌ¬Ì       ±◊ÕÎ¥ √›Î ¿˘¥ ‰¬÷ ¿ı ⁄ÎflHÎÎfiı, ÷˘ ÷ı CÎÕ̱ı ‹÷¤ıÿ ’Õı
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                  183   184                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

⁄ÎflHÎÎ ΩıÕı ¿ı ¤Ÿ÷ ΩıÕı ?                    fi ’ՉΠÿ¥±ı. ±ı ‹÷¤ıÿ ’ÎÕı ÷˘›, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı‹fiı ±ı¿ Ω÷fiÌ
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄Îflb_ ÷˘ Ïfi∞˝‰ ‰V÷ »ı fiı ?          Á‹… ±˘»Ì ˢ› »ı, ±‹¿ Ω÷fiÌ. ±fiı ⁄Ì∞ Á‹… ⁄Ë ¨«Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ∞‰fiı ‹ÎÀı … »ı ÷ı ÷‹ı ±ı‹ ‹Îfi˘ »˘ ¿ı    ˢ› »ı, ±Î’HÎÎ ¿fl÷Î_ ¨«Ì ˢ› »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±Î ⁄Î⁄÷‹Î_
±Î ±ı ±◊ÕΛ˘ ‹ÎflÌ ΩıÕı, ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ …ı ±◊ÕΛ »ı ±ı ⁄‘Ì      »ı ÷ı ‹÷¤ıÿ ’Õu˘ ˢ›fiı ÷˘ ‰Î‚Ì ·ı‰_. ‹÷¤ıÿ ±ıÀ·ı ±◊Õ΋HÎ !
… Ïfi∞˝‰ ‰V÷ ˢ› »ı. ±◊ÕΛ »ı ±ı ∞‰_÷ fiΠˢ›, ∞‰_÷           ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı @·ı fiÎ ¿fl‰˘ ˢ› ’HÎ Á΋˘ ±Î‰Ìfiı
±◊ÕΛ fiËŸ. Ïfi∞˝‰ ‰V÷ ±◊ÕΛ. ±ıÀ·ı ÷‹ÎflÌ ¤Ÿ÷ …ı‰_ …        {CÎÕı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ? ±ı‹Î_ ±ı¿ Ω√˛÷ ˢ› ’HÎ Á΋Ή΂˘ ¿·ıÂ
Á‹∞ ·ı‰Îfi_. ±ıÀ·ı Õ¬˘ fiËŸ ¿fl‰Îfi˘ ±Î‹ ±Î‹ ¿flÌfiı ’»Ì        ¿flı, ÷˘ I›Î_ ÷˘ ¿·ı ◊Λ … fiı ?
¿_¥¿, ËıÓÕ˘ «Î ¿Îœ˘, ¿Ë̱ı.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¤Ÿ÷ ΩıÕı ·Õı, ÷˘ ¿ıÀ·˘ ‰¬÷ ·ÕÌ Â¿ı ? ±Î
   Ë‹HÎı ±ı¿ »˘¿fl_ œı¬Î‚˘ (’J◊fl) ‹Îflı ±fiı ·˘ËÌ fiÌ¿‚ı     ¤Ÿ÷ ΩıÕı ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ‹Î◊_ ±◊ÕΛ_ ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiÌ ΩıÕı Â_ ¿fl‰_ ?
±ıÀ·ı »˘¿flÎ µ’fl Â_ ¿fl˘ ? √VÁ˘ ¿fl˘ ? √VÁ˘ ¿fl˘. ±fiı ÷‹ı      ‹Î◊_ ±◊ÕΛ_ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¤Ÿ÷ ΩıÕı ‰œ‰ÎÕ ◊¥ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı
       _
…÷Πˢ ±fiı Õ<√fl µ’fl◊Ì ±ı¿ ’◊fl˘ ’Õu˘. ÷ı ‰Î√ı fiı ·˘ËÌ fiÌ¿‚ı    ¤Ÿ÷fiı ‹Îfl‹Îfl ¿fl‰Ì ? ±ı‹ ±Î ¬Ò⁄ ¿·ı ¿flΉ÷_ ˢ› ÷˘ ÷ı ⁄‘Ì
÷˘ ’»Ì Â_ ¿fl˘, √VÁ˘ ¿fl˘ ?                    ¤Ÿ÷˘ »ı ! ±Î‹Î_ Á΋Îfiı Â_ Ωı‰Îfi_ ? ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ ‹ı‚ı Á‹∞
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ.                       …‰Îfi_ ¿ı ±Î ¤Ÿ÷ …ı‰Î »ı, ±Î‰_ Á‹…‰Îfi_ ’»Ì ¿˘¥ ‹U¿ı·Ì fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ’ı·˘ Õ<_√fl µ’fl◊Ì ’Õı·˘ »ı !       ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ‹˙fi flË̱ı ÷˘ Á΋Îfiı ¨‘Ì ±Áfl ◊Λ
’»Ì ±Î »˘¿fl˘ ’V÷Î÷˘ ˢ› ¿ı ±Î @›Î_ ◊¥ √›_ ‹ÎflÎ◊Ì. ±Î       »ı ¿ı ±Î‹fi˘ … ÿ˘Ê »ı fiı ±ı ‰‘Îflı @·ı ¿flı.
Õ<_√fl µ’fl◊Ì ’Õu˘ ÷ı ¿˘HÎı ¿›* ?                    ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ±Î’HÎı ‹ÎfiÌ ·Ì‘_ »ı ¿ı Ë_ ‹˙fi ◊›˘ ÷ı◊Ì
   ±ıÀ·ı ±Î ÿÏfi›Î Ωı Á‹Ωı, ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰˘ ÷˘ Ï«_÷Î fiÎ     ±Î‰_ ◊›_. flÎhÎı ‹ÎHÎÁ ∂Ãu˘ fiı ⁄Î◊w‹‹Î_ …÷Î_ ±_‘Îfl΋Î_ ¤Ÿ÷ ΩıÕı
◊Λ ±ı‰_ ÷‹fiı ¿flÌ ±Î’_, ’»Ì ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ Ï«_÷Î ‰flÌ{ ¿Â_ …      ±◊ÕΛ˘, ÷˘ I›Î_ ±Î’HÎı ‹˙fi flèÎÎ ÷ı◊Ì ÷ı ±◊ÕÎ¥ ?
fiÎ ◊Λ. ±fiı Á_ÁÎfl‹Î_ ÁÎflÌ flÌ÷ı flˢ ±fiı ‰Î≥Œ ΩıÕı Œfl˘ ÏfiflÎ_÷ı !     ‹˙fi flˢ ¿ı ⁄˘·˘ ÷ıfiı V’½÷_ … fi◊Ì, ¿_¥ ·Î√÷_-‰‚√÷_
             ı
±fiı »˘¿fḻ˘ ’ˆHÎΉ˘ ÏfiflÎ_÷. ’»Ì ‰Î≥Œ ¬Â ◊¥ …Âı, “¿Ëı‰_ ’Õı    fi◊Ì. ±Î’HÎÎ ‹˙fi flËı‰Î◊Ì Á΋Îfiı ±Áfl ◊Λ »ı ±ı‰_ ¿Â_ ˢ÷_
¿ı‰Î ÕÎèÎÎ ¿flÌ ±ÎS›Î, ‹ÎflÎ ‘HÎÌfiı !” ¿ËıÂı.           fi◊Ì ¿ı ±Î’HÎÎ ⁄˘·‰Î◊Ì ±Áfl ◊Λ »ı ±ı‰_ ’HÎ ¿Â_ ˢ÷_ fi◊Ì.
    ˉı ‰Î≥Œfiı ¿˘¥ ⁄¥ ΩıÕı, ’ÎÕ˘ÂÌ ΩıÕı ‰œ‰Îœ ◊›ı·Ì ˢ›    “±˘L·Ì ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ” (‹ÎhÎ ‰ˆiÎÎÏfi¿ Á_›˘Ï√¿
±fiı ±ıfi_ ‹√… ÷’Ì √›ı·_ ˢ› ±fiı ±Î’HÎı ⁄ËÎfl◊Ì ±ÎT›Î ÷˘      ’flΉΠ»ı.) ¿˘¥fiÌ ±ÎÀ·Ì ÁkÎÎ fi◊Ì. ±ÎÀ·Ì› ÁkÎÎ ‰√flfi_ …√÷,
±ı ÷’Ì √›ı·_ ⁄˘·ı ÷˘ ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰_ ’λ\_ ? ±Î’HÎı ÷’Ì …‰_    ±ı‹Î_ ¿˘¥ Â_ ¿fl‰Îfi_ »ı ? ±Î ¤Ÿ÷fiı Ωı ÁkÎΠˢ› ÷˘ ±Îfiı ÁkÎÎ
’λ\_ ! ±ı‰Î Á_Ωı√˘ ∂¤Î ◊Λ »ı I›Î_ ±Î√‚ ±ıÕ…VÀ ◊¥fiı       ˢ› ! ±Î ¤Ÿ÷fiı ±Î’HÎfiı ‰œ‰ÎfiÌ ÁkÎÎ »ı ? ±ı‰_ Á΋Îfiı »ı.
±Î’HÎı «Î·‰_ Ωı¥±ı. ¿›Î Á_Ω√‹Î_ ˉı ÷’ı·Ì »ı ±Î…ı, ¿˘fiÌ ΩıÕı
              ı                   ±fiı ±ıfiÎ ÏfiÏ‹kÎı …ı ±◊Õ΋HÎ »ı ±ı ÷˘ »˘Õ‰ÎfiÌ fi◊Ì. fi¿Î‹Ì
÷’Ì √›ı·Ì ˢ›, Â_ ¬⁄fl ’Õı ? ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ’flÊ˘ ◊›Î. ‹÷¤ıÿ     ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿fl‰Îfi˘ ¢ ±◊˝ ? ±ıfiÎ ËÎ◊‹Î_ ÁkÎÎ … fi◊Ì I›Î_ ! ‹ÎÀı
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                   185   186                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

÷‹ı ¤Ÿ÷ …ı‰Î ◊¥ Ω±˘fiı ! ÷‹ı ⁄ˆflÌfiı ÀˆÕ¿Î‰ ÀˆÕ¿Î‰ ¿fl˘ ÷˘      ËÎ◊ ˷Ή÷Î_ ˷Ή÷Î_ …¥±ı ÷˘ ⁄Îflb_ …Õı ¿ı fiÎ …Õı ? ±fiı I›Î_◊Ì
÷ıfiÌ ‹ËŸ ¤√‰Îfi ⁄ıÃı·Î »ı ÷ı fi˘Ó‘ ¿flı ¿ı ±Î ‹fiı ÀˆÕ¿Î‰ı »ı.     ’»Ì »À¿Ì …‰Îfi_. ±◊ÕΉ_ fi◊Ì ±ı‰˘ ¿Î›ÿ˘ ’΂˘ Ωı¥±ı ¿ı
fiı ÷‹fiı ±ı ÀˆÕ¿Î‰ı I›Îflı ÷‹ı ¤Ÿ÷ …ı‰Î ◊¥ Ω±˘, ÷˘ ÷‹ÎflÌ ‹ËŸ     ¿˘¥fiÌ ±◊Õ΋H΋Î_ ±Î‰‰_ fi◊Ì. ÷‹Îflı ¿˘fiÌ ΩıÕı ±◊ÕΛ »ı ?
⁄ıÃı·Î ¤√‰Îfi ÷‹fiı “ËıS’” ¿flı.                      ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄ËÎfl ±◊ÕΛ.
   ±Î ¤Ÿ÷ ΩıÕı ‹÷¤ıÿ ’ÎÕ˘ ÷˘ Â_ ◊Λ ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‹ËŸ CÎfl‹Î_› ¿ıÀ·Ì› ‰Îfl ◊Λ, ±ı ÷˘ ÷‹fiı
   ≠ffi¿÷ν — ‹Î◊_ eÀı.                         _
                                  ·Î√ı ±ı‰.
   ÿÎÿÎlÌ — ‹Î◊_ ŒÒÀÌ Ω›, I›Îflı ¤Ÿ÷fiı ’»Ì ‰Î_‘˘ »ı ? ‹ÎÀı       ≠ffi¿÷ν — fiÎ, fiÎ. ±‹ı ÷˘ ¿˘¥ Ïÿ‰Á ±◊ÕÎ÷Î fi◊Ì. ‰flÁı
‹÷¤ıÿ fiÎ ¿fl‰˘. ¤Ÿ÷fiı ÷˘ ·ı‰Îÿı‰Î Â_ »ı ? ‹ÎÀı ¤Ò· ±Î’HÎÌ Ë˘›    ±ı¿ ‰Îfl. ÷ı ¬Î·Ì ◊˘ÕÌ ‰Îfl.
÷˘ … ¤Ÿ÷ ±◊ÕΛ »ı. ±ı‹Î_ ¤Ÿ÷fiÌ ¤Ò· fi◊Ì. I›Îflı ‹fiı ·˘¿˘ ¿Ëı
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ı¿Îÿ‰Îfl ÷˘ Ïÿ‰Î‚Ì ¿Ëı‰Î›. ±ıfi˘ ‰Î_‘˘
»ı ¿ı, “±Î ·˘¿˘ ⁄‘Î ¿_¥ ¤Ÿ÷ »ı ?” I›Îflı Ë_ ¿Ë_ »\_ ¿ı, “ËÎ, ·˘¿˘
                                  fiËŸ. ±Î ÷˘ ‹ÏËfi΋Î_ ±ı¿-⁄ı ‰¬÷ ˢ› ….
±ı ’HÎ ¤Ÿ÷ … »ı. ±ı Ë_ Ωı¥fiı ¿Ë_ »\,_ ±Î ¿_¥ √M’_ fi◊Ì.
                                     ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ¿˘¥ ‰Îfl ¿Î‹‰Î‚Î fiËŸ ±ÎT›Î ˢ›, ¿˘¥
    ¿˘¥fiÌ ΩıÕı ‹÷¤ıÿ ’Õ‰˘ ±fiı ¤Ÿ÷ ΩıÕı ±◊ÕΉ_ ±ı ⁄ı Áfl¬Ì
                                  ‰Îfl ¿Î«fi_ ‰ÎÁHÎ ÷ÒÀÌ √›_ ˢ›, ¿_¥ ±Î‹ ◊›_ ˢ› ÷˘ …
‰V÷ »ı, ±ı ⁄ı‹Î_ Œıfl fi◊Ì. ±Î ¤Ÿ÷fiÌ ΩıÕı ±◊ÕΛ »ı, ±ı fiËŸ
                                  ±◊Õ΋HÎ ◊Λ.
ÿı¬Î‰Î◊Ì ±◊ÕΛ »ı. fiı ’ı·˘ ‹÷¤ıÿ ’Õı »ı ÷ı ’HÎ fiËŸ ÿı¬Î‰Î◊Ì
‹÷¤ıÿ ’Õı »ı. ±Î√‚fi_ ±ıfiı ÿı¬Î÷_ fi◊Ì, ±Î√‚fi_ ±ıfiı Á˘S›Âfi         ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ’HÎ ÷¿flÎfl ¿fl‰ÎfiÌ ÂÌ …wfl »ı ?
…Õ÷_ fi◊Ì ±ıÀ·ı ‹÷¤ıÿ ’Õı »ı. ±Î ø˘‘ ◊Λ »ı, ÷ı ’HÎ fiËŸ          ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ◊¥ Ω›, ¬Î·Ì ±ÎB›˝‹ıLÀ ◊¥ Ω›.
ÿı¬Î‰Î◊Ì ø˘‘ ◊Λ »ı. ±Î ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ⁄‘_ ¿flı »ı ±ı fiËŸ
ÿı¬Î‰Î◊Ì … ⁄‘_ ¿flı »ı ! ÷ı ±Î‹ ‰Î÷fiı Á‹…‰Ì Ωı¥±ıfiı ! ‰Î√ı        ÿÎÿÎlÌ — ⁄Y›_, ±Î’HÎı fi˘¿flÌ ¿fl÷Πˢ¥±ı ÷˘ ±ÎB›˝‹ıLÀ
÷ıfi˘ ÿ˘Êfiı, ¤Ÿ÷fi˘ ¿_¥ ÿ˘Ê ¬fl˘ ? ÷ı ±Î …√÷‹Î_ ⁄‘Ì ¤Ÿ÷˘ …      ¿fḻı ? Âıà ¿Ëı ±ı‰_ ¿flÌ fiά‰Îfi_. ±Î’HÎı ¤Î_…√Õ fiËŸ. ±Î ÷˘
»ı. ¤Ÿ÷ ±◊ÕΛ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¬flÌ-¬˘ÀÌ ¿fl‰Î ±ıfiÌ ΩıÕı fi◊Ì       fi˘¿flÌ … Ωı¥±ı ±Î ·˘¿˘fiı. V‰÷_hÎ …√Î … fiËŸ ±’Λ ±ı‰Î
…÷Î_fiı ? ¿ı ±Î ‹Îfl_ ¬fl_ »ı ±ı‰_ ·Õ‰Î ‹ÎÀı ¤Î_…√Õ fi◊Ì ¿fl÷Î_fiı ?   ·˘¿˘, fiËŸ ? ±ıÀ·ı Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ? ÷Îflı ±ı‹fiÎ fi˘¿fl ÷flÌ¿ı
                                  flËı‰_. ±ı ÷ÎflÎ fi˘¿fl ÷flÌ¿ı flËı. ±ı‰_ ◊Λ I›Îflı ‹Ω ±Î‰ı. “±Î¥
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ.                        ±ı‹ ›˘fl Á‰˝LÀ” ’HÎ ‹˘œı ¿Ëı‰Îfi_ fiËŸ. ·˘¿ ÁÎ_¤‚ı ÷˘ ±Î ¬˘À<_
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ±Î ±I›Îflı ¤Ÿ÷fiÌ „V◊Ï÷‹Î_ … »ı. ±ÎfiÌ ΩıÕı    ÿı¬Î›, ¿ËıÂı, ⁄ıµ √Î_ÕÎ ◊¥ √›Î »ı.
¬fl_ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl … fi◊Ì.                          ⁄οÌ, ±Î ÷˘ ∞‰÷Î_ … fi◊Ì ±Î‰Õ÷_ ’ˆHÎ÷Î fiˢ÷_ ±Î‰Õu_
   …ı ±◊ÕΛ »ıfiı ÷ı ±Î’HÎı Á‹∞±ı ¿ı ±ı ¤Ÿ÷˘ … »ı. ’»Ì      ÷ı ‹ËÎ’flÎHÎı ’ˆH›Î ! ⁄Î’ ◊÷Î_ fi◊Ì ±Î‰Õ÷_, ±ı‹ fiı ±ı‹ ⁄Î’
⁄Îflb_ @›Î_ »ı ±ıfiÌ ÷’ÎÁ ¿fl‰Ì ÷˘ ±_‘Îfl΋Î_› ⁄Îflb_ …Õı. ±Î‹     ◊¥ √›˘. »˘¿flα˘ ¬Â ◊¥ Ω› ±ı‰_ ˉı ∞‰fi ∞‰‰_ Ωı¥±ı.
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                   187   188                   ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

Á‰Îfl‹Î_ ⁄‘αı fiyÌ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ¿ı ¤¥ ±Î…ı ¿˘¥fiÌ Á΋Á΋ı           ÿÎÿÎlÌ — …ı‹ ±Î fl˘Õ µ’fl ±Î’HÎı ¿Î‚∞’Ò‰˝¿ «Î·Ì±ı
±◊Õ΋HÎ fi ±Î‰ı, ±ı‰_ ±Î’HÎı ω«Îfl ¿flÌ ·˘, ¿Ë̱ı. ±◊Õ΋HÎ◊Ì     »Ì±ı, ’»Ì Á΋˘ ‹ÎHÎÁ √‹ı ÷ı‰˘ ¬flÎ⁄ ˢ› ±fiı ±Î’HÎfiı
ŒÎ›ÿ˘ ◊Λ »ı ±ı ‹fiı ÿı¬ÎÕ˘.                    ±◊ÎÕÌ Ω› ±fiı fi¿ÁÎfi ¿flı ±ı …\ÿÌ ‰Î÷ »ı. ’HÎ ±Î’H΢ fi¿ÁÎfi
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ, fi◊Ì ◊÷˘.                    ¿fl‰Îfi˘ ¥flÎÿ˘ fi ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ±Î’HÎı ±ıfiı fi¿ÁÎfi ¿fl‰Î …¥±ı
                                  ÷˘ ±Î’HÎfiı fi¿ÁÎfi ◊‰Îfi_ »ı ±ı ±ıÀ·ı Ë_‹ıÂÎ_ ÿflı¿ ±◊Õ΋H΋Î_
   ÿÎÿÎlÌ — Â_ ŒÎ›ÿ˘ ◊Λ »ı ?                  ⁄Lfiıfiı fi¿ÁÎfi ◊Λ. ÷‹ı Á΋Îfiı ÿ—¬ ±Î’˘ fiı ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı ÷‹fiı
   ≠ffi¿÷ν — ÿ—¬ ◊Λ.                      ÿ—¬ ±ı‹ fiı ±ı‹ ±˘fi ‘Ì ‹˘‹ıLÀ ’ÕuÎ ‰√fl flËı … fiËŸ. ±ı
                                  ±◊Õ΋H΢ »ı, ±ıÀ·ı ‹ıÓ ±Î ÿά·˘ ±ÎM›˘ »ı ¿ı fl˘Õ µ’flfiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ÿ—¬ ◊Λ ±ıÀ·_ … fiËŸ. ±Î ±◊Õ΋HÎ◊Ì
                                  ‰ÎËfiT›‰ËÎflfi˘ ¢ ‘‹˝ »ı ¿ı ±◊Õ΢ ÷˘ ÷‹ı ‹flÌ …¢. ±◊ÕΉ΋Î_
±I›Îflı ÷˘ ÿ—¬ ◊›_, ’HÎ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ⁄√Õı ±fiı ±Î‰÷˘ ¤‰
                                  Ωı¬‹ »ı ‹ÎÀı ¿˘¥fiÌ ΩıÕı ±◊Õ΢ fiËŸ. ±ı ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î
’λ\_ ‹fiW›’b_ …÷_ flËı. ‹ÎHÎÁ’b_ ÷˘ @›Îflı flËı ¿ı ÁF…fi÷Πˢ›
                                  T›‰ËÎÏfl¿ ¿Î›˘˝‹Î_ ’HÎ ±◊Õ΢ fiËŸ. ±◊ÕΉ΋Î_ Ωı¬‹ … »ı
÷˘ ‹ÎHÎÁ’b_ flËı. ’HÎ ’Ή÷Πˢ›, √˘ÿÎ ‹Îfl ‹Îfl ¿flı, Ÿ√ÕÎ
                                  Ë_‹ıÂÎ_. ±fiı ±◊ÕΉÎfi_ ¿˘¥¿ ÿËÎÕ˘ ⁄fiı »ı, ¿_¥ ‹ÏËfi΋Î_ ⁄Á˘
‹Îfl ‹Îfl ¿flı, I›Îflı ’»Ì I›Î_ ±Î√‚ ‹ÎHÎÁ’b_ ±Î‰ı ŒflÌ ? √Λ˘-
                                  ‰¬÷ ◊Λ »ı ? ‹ÏËfi΋Î_ ¿ıÀ·Î ‰¬÷ ±Î‰ı »ı ±ı‰_ ?
¤ıÓÁ˘ Ÿ√ÕÎ ‹Îflı ¿ı ‹ÎHÎÁ ‹Îflı ?
   ≠ffi¿÷ν — ‹ÎHÎÁ ‰‘Îflı ‹Îflı.                     ≠ffi¿÷ν — ¿˘”¿ ‰¬÷, ⁄ı-«Îfl ‰¬÷.

   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ‹ÎHÎÁ ‹Îflı ÷˘ ’»Ì Ωfi‰fl‹Î_ …‰_ ’Õı.           ÿÎÿÎlÌ — Ë_, ÷ı ±ıÀ·Î Á‘ÎflÌ ·ı‰Î ±Î’HÎı. ‹Îfl_ ¿Ëı‰Îfi_, ÂÎ
                                  ‹ÎÀı ±Î’HÎı ⁄√ÎÕ̱ı, ≠Á_√˘fiı ⁄√ÎՉΠ±ı ±Î’HÎfiı ¢¤ı fiËŸ.
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ‰‘Îflı ‰Î√ı ˵.                 ±Î »ı ÷ı ÀˇÎÏŒ¿fiÎ ·Î˜{ ⁄‘Î. ±ı ·Î˜fiÎ ±Î‘Îflı «Î·ı »ı. ÀˇÎÏŒ¿fiÎ,
   ÿÎÿÎlÌ — ‰Î√ı ’HÎ ‰‘Îflı. ±ıÀ·ı I›Î_ ±Î√‚ ⁄ı ’√fiı ⁄ÿ·ı    ±ı‹Î_ ’˘÷ÎfiÌ Á‹…HÎı ¿˘¥ fiÎ «Î·ıfiı ? ±Î ÀˇÎÏŒ¿fiÎ ·Î˜‹Î_ ±fiı
«Îfl ’√ fiı ’Ò_»Õ<_ ‰‘ÎflÎfi_ ’λ\_ ! I›Î_fi_ ¿_¥ …ı‰_ ÷ı‰_ »ı ! I›Î_  ±Î‹Î_ ’˘÷ÎfiÌ Á‹…HÎı … ¿Î›ÿÎ fiËŸ ? ±Î ÷˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ±Õ«HÎ
¿˘¥ ÿ—¬ fi◊Ì ? ⁄Ë »ı …flÎ Á‹…‰_ ’Õı, ±Î‹ ¿ı‹ «Î·ı ÷ı !        fi◊Ì ±Î‰÷Ì. ±ı ¿ı‰_ ÁflÁ ÀˇÎÏŒ¿ √˘Ã‰Î›ı·_ »ı. ˉı ±Î Ωı ¿Î›ÿÎ
                                  ÷‹ı Á‹∞fiı «Î·˘, ÷˘ ŒflÌ ±Õ«HÎ fiËŸ ±Î‰ı. ±ıÀ·ı ±Î ¿Î›ÿα˘
         ÀˇÎÏŒ¿fiÎ ¿Î›ÿÎ ÷˘Õuı ÿ_Õ
                                  Á‹…‰Î‹Î_ ¤Ò· »ı. ¿Î›ÿÎ Á‹Ω‰fiÎfl Á‹…ÿÎfl ˢ‰˘ Ωı¥±ı.
        T›‰ËÎflı ±Î◊Õuı ‰Î√ı ≠«_Õ !
                                     ±Î ÀˇÎÏŒ¿fiÎ ·Î˜{ ’΂‰Î ‹ÎÀı ÷‹ı Ïfiç› ¿flı·˘ ˢ› »ı, ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — ’ı·Ì «˘’ÕÌ ¿Î·ı ·Ì‘Ì Ë÷Ì ±ı‹Î_ ±ı Ë÷_ ¿ı, ±Î
                                  ¿ı‰Î ÁflÁ ’‚Λ »ı. ¿ı‹ ±ı‹Î_ ±Ë_¿Îfl Ω√÷˘ fi◊Ì ¿ı ¤·ı ±ı
fl˘Õ ’flfiÎ_ ‰ÎËfi-T›‰ËÎflfi˘ ¢ ‘‹˝ »ı ¿ı ±◊Õ΢ ÷˘ ÷‹ı ‹flÌ
                                  ¿Ëı ’HÎ ±Î’HÎı ±Î‹ … ¿fl‰_ »ı.
…¢. ±◊ÕΉ΋Î_ Ωı¬‹ »ı ±fiı ÷‹ı ¿˘¥fiÌ ΩıÕı ±◊Õ΢ … fiËŸ.
÷ı‹ ±Î T›‰ËÎfl‹Î_ ‘‹˘˝ ±ıÀ·ı flÌ·ıÏÀ‰ ‘‹˝‹Î_ ¿Ëı »ı ¿ı ¿˘¥fiı ’HÎ      ≠ffi¿÷ν — ’ı·˘ ÏÀÏ¿À ±Î’Ì ÿıfiı, ‹Î‹˘ ! (’˘·ÌÁ‰Î‚˘ ÿ_Õ
hÎÎÁ fi ±Î’˘ fiı ÷‹Îflı Á¬ Ωı¥÷_ ˢ› ÷˘ ⁄ÌΩfiı Á¬ ±Î’Ωı.        ¿flıfiı !)
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                  189   190                   ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

     ÿÎÿÎlÌ — ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ÀˇÎÏŒ¿fiÎ ·Î˜{‹Î_ ±ı ’˘÷ı …, ⁄Ï©  ÿflÎ√˛Ë ±ı ¿_¥ L›Î› fiÎ ¿Ëı‰Î›. ¿˘¥ ’HÎ Ω÷fi˘ ±Î√˛Ë ±ı L›Î›
±ıÀ·Ì ⁄‘Ì Á‹∞ ¿ı »ı, V◊Ò‚ »ı ±ıÀ·ı, ¿ı ËÎ◊ ¿’Î¥ …Âı, ÷fl÷     fi◊Ì. ±‹ı ¿ÂÎfi˘ ¿y˘ fiÎ ’¿Õ̱ı. …ı ’ÎHÎ̱ı ‹√ «œı ±ıfiÎ◊Ì
‹flÌ …¥Â. ±ı‰_ ±Î ±◊Õ΋HÎ ¿flÌfiı ±Î‹Î_ ‹flÌ …¥Â ±ı ¬⁄fl        «œÎ‰Ì±ı, »ı‰Àı √ÀflfiÎ ’ÎHÎ̱ı ’HÎ «œÎ‰Ì±ı !!
fi◊Ì. ’ı·Ì ⁄Ï© ’Ë˘Ó«Ì Â¿÷Ì fi◊Ì. ±Î ÁÒZ‹ ‰V÷ »ı ±Î. ±ÎfiÎ          ±ËŸ CÎıfl “±ıÕ…VÀ” ◊÷Î_ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì fiı ±ÎI‹iÎÎfifiÎ_ ÂÎVh΢
fi¿ÂÎfi ⁄‘Î_ ÁÒZ‹ ◊Λ »ı !                     ‰Î_«‰Î ⁄ıÃΠˢ› ! ±S›Î, ‹ı·fiı ’Ò‚˘ ±ËŸ◊Ì, ’Ëı·_ “±Î” Â̬fiı.
   ±ıÀ·ı ±ıÕ…VÀ ◊÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı ±ı ‹ÎHÎÁfiı ‹ÎHÎÁ ¿ı‹       CÎfl‹Î_ “±ıÕ…VÀ” ◊‰Îfi_ ÷˘ ¿Â_ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì. ±Î‰_ »ı ±Î …√÷ !
¿Ëı‰Î› ? Á_Ωı√˘fiı ‰Â ◊¥fiı ±ıÕ…VÀ ◊¥ Ω› ±ı CÎfl‹Î_ ¿Â_›       ±ıÀ·ı ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·ı‰Î …ı‰_ »ı.
¤Î_…√Õ fiÎ ◊Λ. ±‹ı› ËÌflÎ⁄Îfiı ±ıÕ…VÀ ◊÷Î_ … ±ÎT›Î Ë÷Î fiı !        ±I›Îfl Á‘Ì ±ı¿<› ‹ÎHÎÁ ±‹fiı ÏÕÁ˚±ıÕ…VÀ ◊›˘ fi◊Ì ±fiı
±ı‹fi˘ ·Î¤ µÃΉ‰˘ ˢ› ÷˘ ±ıÕ…VÀ flˢ. ±Î ÷˘ ·Î¤ı› ¿˘¥        ±Î ·˘¿˘fiı CÎflfiÎ_ «Îfl ‹ÎHÎÁ˘› ±ıÕ…VÀ ◊÷Î_ fi◊Ì, ±Î ±ıÕ…VÀ
‰V÷fi˘ fiËŸ ±fiı ‰ıfl ⁄Î_‘Âı ÷ı …\ÿ_ ! ¿ÎflHÎ ¿ı ∞‰ V‰÷_hÎ »ı ÿflı¿.  ◊‰Îfi_ ±Î‰Õı ¿ı fiÎ ±Î‰Õı ? ±ı‰_ ◊¥ ¿ı ¿ı fiÎ ◊¥ ¿ı ? ±Î’HÎı
±fiı ’˘÷ı Á¬ ¬˘‚‰Î ±ÎT›Î »ı. ⁄ÌΩfiı ±Î’‰Î ±ı ±ÎT›˘ »ı,       …ı‰_ Ωı¥±ı ±ı‰_ ÷˘ ±Î’HÎfiı ±Î‰Õı fiı ? ±Î …√÷fi˘ Ïfi›‹ ¢
±ı‰_ fi◊Ì. ±ıfiı Â_ ? ’˘÷ı ¬˘‚‰Î ±ÎT›˘ »ı. ˉı ±ıfiı Á¬fiı ⁄ÿ·ı    »ı ¿ı …ı‰_ ÷‹ı Ωı¢ ±ıÀ·_ ÷˘ ±Î‰Õı … ±ı‹Î_ ¿_¥ Â̬‰Î’b_ flËı÷_
ÿ—¬ ‹‚ı ±ıÀ·ı ’»Ì ‰ıfl ⁄Î_‘ı, ’»Ì ⁄ˆflÌ Ë˘› ¿ı »˘¿fl˘ ˢ›.      fi◊Ì. ¿›_ fiÎ ±Î‰Õı ? ¿ı Ë_ ÷‹fiı ±Î‹ …ı µ’ÿı ±ÎM›Î ¿fl_ »\_
     ≠ffi¿÷ν — Á¬ ¬˘‚‰Î ±Î‰ı ÷˘ ÿ—¬ ‹‚ı ±ıÀ·ı ’»Ì ‰ıfl    fiı, ÷ı ±Î‰Õı fiËŸ. ’HÎ ‹Îfl_ ‰÷˝fi ÷‹ı Ωı¢ ÷˘ ÁËı…ı ±Î‰ÕÌ Ω›.
⁄Î_‘ı ?                                 Á_ÁÎfl‹Î_ ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¤·ı fiÎ ±Î‰Õı, ¿_¥ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ‘_‘˘ ¿fl÷Î_
     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÷˘ ’»Ì ¤¥ ˢ› ¿ı ⁄ΒΠˢ› ’HÎ ‹ËŸ    ±˘»˘ ±Î‰Õı ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ±ıÕ…VÀ ◊÷Î_ ±Î‰Õ‰_ Ωı¥±ı.
±_ÿfl¬Îfiı ‰ıfl ⁄Î_‘ı ±ıfi_. ±Î ÿÏfi›Î ±Î‰Ì ⁄‘Ì, ±Î ‰ıfl … ⁄Î_‘ı !   ±ıÀ·ı ‰V÷„V◊Ï÷‹Î_ ±ıÕ…VÀ ◊÷Î_ Â̬‰_ Ωı¥±ı. ±Î ¿Î‚‹Î_ ±ıÕ…VÀ
V‰‘‹˝‹Î_ ‰ıfl ¿˘¥fiÌ ΩıÕı fiÎ ◊Λ.                  ◊÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı ÷˘ ‹Î›˘˝ …¥Â.
          CÎıfl fi ±ıÕ…VÀ ¿˘¥ Á_√ı,                        a   a   a
                     ı
          ÂÎVh΢ ¤HÎÌ µ’ÿı¿ ¿œ_√!
     ≠ffi¿÷ν — “±ı…ÕVÀ‹ıLÀ”fiÌ ‰Î÷ »ı, ±ıfiÌ ’λ‚ ¤Î‰ Â_
»ı ? ’»Ì @›Î_ ±Î‰‰_ ?
     ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰ ÂÎ_Ï÷fi˘ »ı, ÂÎ_Ï÷fi˘ Ëı÷ »ı, ±ÂÎ_Ï÷ µI’Lfi
fiËŸ ¿fl‰Îfi˘ ¿ÌÏ‹›˘ »ı. “ÿÎÿΔfi_ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ”fi_ ωiÎÎfi »ı,
±Ω›⁄ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” »ı ±Î ±fiı F›Î_ “±ıÕ…VÀ” fiËŸ ◊Λ I›Î_
÷ıfi˘ V‰Îÿ ÷˘ ±Î‰÷˘ … ËÂıfiı ÷‹fiı ? ±Î “ÏÕÁ˚±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ±ı
… ‹Ò¬Î˝¥ »ı. “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ”fiı ±‹ı L›Î› ¿Ë̱ı »Ì±ı. ±Î√˛Ë-
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                   191   192                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

                                  … ±Î‰_ …\ÿ_. ˉı ÷ı‹Î_› ¬Î‹Ì ÷˘ ±Î‰ı … fiı ? ÷ı‹ “‰Î≥Œ”fiÎ
                                  “ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ”‹Î_ ¿˘”¿ Œıfl˘ ¬Î‹Ì ’HÎ ±Î‰ı. ˉı ±Î’HÎı Ωı ±ı‹fiÌ
                                  ¬Î‹Ì ¿Îœ‰Î …¥±ı ÷˘ ’»Ì ±ı ±Î’HÎÌ ¬Î‹Ì ¿ÎœÂı. “÷‹ı ±Î‹
                                  fi◊Ì ¿fl÷Î, ÷ı‹ fi◊Ì ¿fl÷Î. ±Î‹ ¿Î√‚ ±ÎT›˘ fiı ÷ı‹ ¿›* ÷‹ı.”
                                  ±ıÀ·ı ‰ıfl ‰Î‚ı. Ë_ ÷‹ÎflÌ ¬˘Õ ¿Îœ<_ ÷˘ ÷‹ı ’HÎ ‹ÎflÌ ¬˘Õ ¿Îœ‰Î
              (10)                  ÷·’Ì flèÎΠˢ› !
        ⁄ı ÏÕ’ÎÀ˝‹LÀ fi˘¬Î_....
             ı                       ±ıÀ·ı ¬fl˘ ‹ÎHÎÁ ÷˘ CÎflfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ËÎ◊ … fiÎ CÎηı, ±ıfiı
                                  ’flÊ ¿Ëı‰Î› ! fiËŸ ÷˘ VhÎÌ …ı‰˘ ˢ›. ¿ıÀ·Î¿ ‹ÎHÎÁ˘ ÷˘ CÎfl‹Î_
        flά˘ ˢ‹-Œ˘flıfi ⁄ı ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ,            …¥fiı ‹ÁηÎfiÎ ÕO⁄΋Î_ …\±ı ¿ı, “±Î ⁄ı ‹ÏËfiÎ ’fl ·ÎT›Î Ë÷Î
        flËı‰Îfi_ »ı ±ı¿ ±ı’ÎÀ˝‹ıLÀ !             ÷ı ±ıÀ·Ì‰Îfl‹Î_ ◊¥ flèÎÎ.” ±S›Î, ±Î‰_ …\±ı »ı ÷ı @›Îflı ’Îfl
                                  ±Î‰ı ? ±ı …ıfi_ “ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ” ˢ› ÷ıfiı Ï«_÷Î fiΠˢ› ? ¿ÎflHÎ ¿ı
  ’flÊı VhÎÌfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ËÎ◊ fiÎ CÎη‰˘ fiı VhÎ̱ı ’flÊfiÌ
                                  ‰V÷ ÷˘ ‰’flΛΠ¿flı fiı ·ı‰Î›Î› ¿flı. ’HÎ ±Î ‰√fl ¿Î‹fi˘ ÿ˘œ
⁄Î⁄÷‹Î_ ËÎ◊ fiÎ CÎη‰˘. ÿflı¿ı ’˘÷’˘÷ÎfiÎ_ “ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ”‹Î_ … flËı‰_.
                                  ÕÎè΢ ◊‰Î Ω› !
   ≠ffi¿÷ν — VhÎÌfi_ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ ¿›_ ? Âı‹Î_ Âı‹Î_ ’flÊ˘±ı ËÎ◊
                                     ≠ffi¿÷ν — ±ı ’Ò»ı ÷˘ ±Î’HÎı …‰Î⁄ ±Î’‰˘. ⁄οÌ, fiËŸ
fiÎ CÎη‰˘ ?
                                  ÷˘ ±ıfiÎ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ‹Î_ ±Î’HÎı ËÎ◊ fiÎ CÎη‰˘.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı, ¬Î‰Îfi_ Â_ ¿fl‰_ ? CÎfl ¿ı‹ «·Î‰‰_ ? ÷ı
⁄‘_ VhÎÌfi_ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ »ı. CΙ @›Î_◊Ì ·Î‰ı »ı, @›Î_◊Ì fi◊Ì ·Î‰÷Ì      ÿÎÿÎlÌ — ⁄fl˘⁄fl »ı. ±ı ÁÎfl΋Î_ ÁÎfl_. ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ‹Î_ ËÎ◊
÷ı ±Î’HÎı ΩHΉÎfiÌ ÂÌ …wfl ? ±ı Ωı ±Î’HÎfiı ¿Ëı÷Πˢ› ¿ı CΙ     CÎη‰˘ fiËŸ. ±ı‹fiÎ_ flÁ˘ÕÎ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ‹Î_ ËÎ◊ CÎη‰˘ Ωı¥±ı fiËŸ.
·Î‰‰Î‹Î_ ±Õ«HÎ ’Õı »ı ÷˘ ±ı ‰Î÷ …\ÿÌ »ı. ’HÎ ±Î’HÎfiı ±ı          ‹_⁄¥‹Î_ ±ı¿ ±Î’HÎÎ »ı ÷ı ’Àı· Ë÷Î ±fiı ÷ı ≠˘ŒıÁfl Ë÷Î.
¿Ëı÷Î_ fiΠˢ›, flıÂfi ⁄÷Ή÷Î_ fiΠˢ›, ÷˘ ±Î’HÎı “ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ”‹Î_   ÷ı ’»Ì ±ı‹fiÎ ‰Î≥Œfiı ¿èÎ_, ±Î ÷‹Îflı ≠˘ŒıÁfl …ı‰˘ ‘HÎÌ ‹Y›˘
ËÎ◊ CÎη‰ÎfiÌ …wfl … ÂÌ ? “±Î…ı ÿÒ‘’ο ¿flΩı, ±Î…ı …·ı⁄Ì       »ı, ≠˘ŒıÁfl ÁÌ‘Î ‹ÎHÎÁ, ±ı‹fiÌ ΩıÕı Â_ ¿fl‰Î ‹÷¤ıÿ ◊Λ »ı ?
¿flΩı”, ±ı› ±Î’HÎı ¿Ëı‰ÎfiÌ …wfl ÂÌ ? ÀÎ¥‹ ±Î‰Âı I›Îflı ±ı       I›Îflı ¿Ëı, ÿÎÿÎ∞ Â_ ¿Ë_, F›Îflı Ë_ ⁄ËÎfl …™ »\_ fiı ¿_¥¿ Âο-
‹Ò¿Âı. ±ı‹fi_ “ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ” ±ı ±ı‹fi_ V‰÷_hÎ ! ‰¬÷ı ⁄Ë ≥E»Î ◊¥    ⁄ο ·ı‰Î ÷˘ ±Î CÎfl‹Î_ ’»Ì flÁ˘Õ΋Î_ …¥fiı ‹fl«_ Ωı¥ ·ı, ⁄Ì…\_
ˢ› ÷˘ ¿Ëı‰_ ¿ı, “±Î…ı ·ÎÕ< ⁄fiΉ…ı.” ¿Ëı‰Î ‹ÎÀı fiÎ fi◊Ì ¿Ëı÷˘,   Ωı¥ ·ı, ±Î ‹fl«_ ÷˘ ±Î’HÎı ⁄ı ‹ÏËfiÎ ’Ëı·Î_ ·ÎT›Î Ë÷Î. ±ıÀ·Ì
’HÎ ⁄Ì∞ ±ÎÕÌ-±‰‚Ì, ±‹◊Ì ±‹◊Ì ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flı ¿ı “¿œÌ ¬ÎflÌ       ‰Îfl‹Î_ ‹fl«_ ÂÌ flÌ÷ı ¬·ÎÁ ◊¥ √›_ ? ¿ËıÂı. ‹fl«_ …\±ı, ⁄Ì…\_
◊¥, ¬ÎflÌ ◊¥” ÷ı ⁄‘_ √‹ ‰√flfi_ »ı.                  …\±ı, hÎÌ…\_ …\±ı. ⁄˘·˘, ±Î ˉı ’ı·Î ⁄ıfi «ÌÕΛ ¿ı fiÎ «ÌÕΛ ?
    ±Î flıS‰ı·Î¥fi «Î·ı »ı. ÷ı‹Î_ ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ¿Î‹√Ìfḻ˘ ˢ›     ‹fl«_ ˵ Ωı‰Îfi_ ±Î’HÎı ? ÷ı ¬¥ √¥ ‹fl«_ ? ±ıfiÎ Ï’›fl ‹˘¿·Ì
»ı ! ¿ıÀ·Ì …B›Î±ı◊Ì fi˘Ó‘ ±Î‰ı, ¬⁄fl˘ ±Î‰ı, ÷ı ±ıfi_ “ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ”   ÿÌ‘_ ? ≠˘ŒıÁfl ◊¥fiı ±Î‰_ ⁄˘·ı ! …\±˘fiı, ±Î¬Î ÕO⁄Î Ωı¥ ±Î‰ı !
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                   193   194                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

I›Îflı ±ıfiı Á_÷˘Ê ◊Λ ±fiı ’»Ì ¿˘¥ ÕO⁄˘ ¬Î·Ì ÿı¬ı, I›Îflı ¿ËıÂı,   ‹ËŸ …¥fiı flÁ˘Õ΋Î_ …¥fiı Ωı¥ ±Î‰ı. “±Î Ë‹HÎı CÎÌ ·ÎT›Î »ı ÷ı
±Î Â_ ◊›_ ? ¿˘¥fiı µ»ÌfiÎ_ ±ÎM›Î_ ËÂı ‹fl«Î_ ?            @›Î_ √›_ ?” I›Îflı ’ı·Ì ¿ËıÂı, “±flı, I›Îflı Ë_ ¬Î¥ √¥ ?” ±ı‰Î
   ≠ffi¿÷ν — ’Ëı·Î_ ÷˘ ‰ËfiÌ flÌ÷ı «˘¬Î ¿ı ÿ΂ ±˘flΛ fiËŸ,                                 ı
                                  ·˘¿ »ı. √˘‚ Ωı¥ ±Î‰ı, ¬Î_Õ Ωı¥ ±Î‰ı. ‹ıfl «yfl, ±ı ÏÕ’ÎÀ˝‹LÀ
±ı ÷˘ ÁÎÁ ¿ÎœÌ ±Î’ı ±Î‹... ±ıÀ·_ … ±˘fl‰Îfi_. ‰‘Îflı ’ÕÌ Ω›      ±ı‹fi_. ±Î ÷˘ ‹ÎflÌ Â˘‘¬˘‚˘ »ı, ⁄‘Ì ±Î ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀfiÌ. ÷ı ÿËÎÕı
±ıÀ·ı ¿«¿« ◊Λ !! ±ı‰_ ◊›_ ±Î ÷˘.                                           ı
                                  ˢ‹-Œ˘flıfi ⁄˘·÷Î fiˢ÷_ ±Î‰Õ÷_. ’HÎ ±Î ±ı‹fi_ ÏÕ’ÎÀ˝‹LÀ fiı ±Î
                                  ‹Îfl_ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ ¿ËıÂı !
   ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ⁄¥±ı› ΩHÎı ¿ı ¤¥fiÌ ’Ή·Ì ’ÕÌ √›ı·Ì
»ı. ‹Î· ¿ı‰˘ »ı ÷ı ⁄ıfi Á‹∞ Ω›. Ïfi›‹ ±fiı ‹›Î˝ÿÎ◊Ì …                              ı
                                     ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î…ı ÷˘ ±Î ⁄‘Î ÏÕ’ÎÀ˝‹LÀ … ⁄ÿ·Î¥ √›Î_
T›‰ËÎfl ¢¤Âı. ‹ÎÀı ‹›Î˝ÿÎ fiÎ ±˘‚_√¢ ! ˉı ±Î ±ıfiÌ ¿_¥¿      »ıfiı ? Ï‹@Á ◊¥ √›Î_.
Ï·Ï‹À ˢ‰Ì Ωı¥±ı ¿ı fiΠˢ‰Ì Ωı¥±ı ? ±ıÀ·ı ±Î fi‰Ì Ω÷fiÌ          ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, Ï‹@Á fiËŸ, »^ÀÎ ’ÎÕ‰Î_ ˢ› ÷˘ ’ÎÕÌ Â¿Î›.
ÏÕ{Î¥fi˘. ±Î‰_ Ωı‰Î÷_ ËÂı ⁄Y›_ ? ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿_¥¿ ω«ÎflÌ
                                     ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î ‹Îfiı fiËŸ fiı !
ω«ÎflÌfiı fiyÌ ¿fl‰_ ‘˘flHÎ ¿ı ±Î‹Î_ ËÎ◊ fiÎ CÎη‰˘. Ë_ ’Ëı·ı◊Ì
ËÎ◊ fiˢ÷˘ CÎη÷˘ ±ı‹fiÎ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ‹Î_. ÷˘ ±Î’HÎÎ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ‹Î_      ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ Œıfl˘ ‰yfl …÷˘ flè΢ ’»Ì ‰yfl ŒflÌ ’Õı fiËŸ.
±ı ËÎ◊ fiÎ CÎηı ¿ı ¤¥ ±Î ’√Îfl ¿ıÀ·˘ ‹Y›˘ fiı ÷‹ı Âı‹Î_ fiÎ¬Ì     ‰yfl ÂOÿ ÁÎ_¤‚ı·˘ ?
ÿÌ‘Î, ±ı‰_ ÷ı‰_ !                                Á‘›˘˝ ËÌflÎ⁄Î Á_√ T›‰ËÎfl,
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ¿Ëı ¿ı fiÎ, ±‹Îflı ÷˘ ÷‹ÎflÎ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ‹Î_          ŒflÌ fi ¤Ò· ±ı¿ Œıfl Ïfi‘νfl!
±Î‰‰_ … »ı, ±ı‹ ËÌflÎ⁄Î ¿Ëı ÷˘ ?
                                          ı
                                     ±‹Îflı CÎıfl› ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ‹÷¤ıÿ fi◊Ì ’Õu˘. ±‹ı ÷˘ ’ÎÀÌÿÎfl˘,
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‹fiÎ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ‹Î_ Ë_ ËÎ◊ CÎη_ I›Îflı ±ı    ±ıÀ·ı ¬Î÷_ …flÎ ΩÕ<_ ±‹Îfl_. ±ıÀ·ı ±Î‹ CÎÌ ‹Ò¿ıfiı, ÷ı ’ÎÏÀ›˘
¬˘‚ıfiı ? flÁ˘ÕÎ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ, ËεÁˢSÕ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ ⁄‘_ ±ı‹fi_ ±fiı    (CÎÌfi˘) ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ÏÕ√˛Ì‰Î‚_ fi‹Î‰‰Îfi˘ fiËŸ, ÷˘ ÂÌ flÌ÷ı fi‹Î‰÷Î
          ı         ı
⁄ËÎflfi_ Œ˘flıfi ÏÕ’ÎÀ˝‹LÀ ‹Îfl_, ⁄ı ÏÕ’ÎÀ˝‹LÀ‹Î_ ¿˘¥ ¿˘¥fi˘ ËÎ◊ CÎηı  Ë¥Â_ ±‹ı ? fiÎ¥LÀÌ ÏÕ√˛Ì (ÁÌ‘ıÁÌ‘_) … ±fiı ±Î ⁄ÌΩ ·˘¿˘fiı
fiËŸ. ±ı ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ ‰ËıÓ«Ì … ÿÌ‘ı·Î_. ËεÁˢSÕ‹Î_ ËÎ◊ ±Î’HÎfiı    I›Î_ …¥±ı ÷˘ ÏÕ√˛Ì-ÏÕ√˛Ì‰Î‚_ (‘Ì‹ı ‘Ì‹ı), ÷ı ±Î ËÌflÎ⁄Î ÏÕ√˛Ì-
fiËŸ CÎη‰Îfi˘, ±ı‹fiÎ flÁ˘Õ΋Î_ ±ı CÎÌ œ˘‚Ì fiάı ¿ı ’Î_« ËΩflfi_    ÏÕ√˛Ì‰Î‚Î Ë÷Î_. ±ıÀ·ı ‹fiı ±Î √‹ı fiËŸ ¿ı ±Î ÷˘ ±Î’HÎÌ ±Î⁄w
Á‚√Î‰Ì ‹ı·ı ¿ı ±ı‹fiÎ ËÎ◊ı ¿_¥¿ Á˘fi_ ¬˘‰Î¥ √›_ ±ı ±ı‹fi_       Ω›. ’HÎ ±ı ≠¿ÚÏ÷ ±˘‚¬Ì ·Ì‘ı·Ì ¿ı ±Î ≠¿ÚÏ÷ ±Î‰Ì »ı. ±ıÀ·ı
ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ ! ±fiı Œ˘flıfi ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ ‹Îfl_ !              ±Î’HÎı œ˘‚ÌÂ_ ÷˘› ‰Î_‘˘ fiËŸ ±Î‰ı, ±ı ∂ËıÕÌ ·ıÂı !
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄fl˘⁄fl »ı. ’HÎ ±Î ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀfiÌ …ı ·Î¥fi         ËÌflÎ⁄ÎfiÎ ËÎ◊ı CÎÌ œ˘‚Î÷_ ˢ›fiı ÷˘› Ωı›Î ¿fḻı. ¿ÎflHÎ ¿ı
±Î’HÎı ÿ˘flÌ, ±ı ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀfiÌ ·Î¥fi flËÌ fi◊Ì Ë‰ı.           ±‹Îfl_ iÎÎfi ËÎ…fl ˢ› ¿ı, ±ı œ˘‚ı … fiËŸ. ¿˘¥ ÿËÎÕ˘› Ë_ ¿Ë_
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Î ·˘¿˘±ı ¿flÌ. ’Ëı·Î_ …^fiÎ …‹Îfi΋Î_›     ¿ı œ˘‚˘, ÷˘› ±ı fiÎ œ˘‚ı. »÷Î_ ±ı œ˘‚ı »ı, ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı Ωı‰Î
ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀfiÌ ·Î¥fi˘ fiˢ÷Ì. ÷˘› …^fiÎ ±‹ÎflÎ CΈỠΠË÷Îfiı, ÷ı›    …ı‰Ì «Ì… »ı, ±ı‰_ ±‹Îfl_ iÎÎfi ˢ› ±˘fi ‘Ì ‹˘‹ıLÀ (÷IZÎHÎ). ⁄‘Î
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                   195   196                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

iÎÎfi ËÎ…fl ˢ›, ÷ı ‹÷¤ıÿ ’Õ÷Î ’Ëı·Î_ ‹Îfl_ iÎÎfi ËÎ…fl ◊¥ Ω›.     ±◊ÕÎ¥ ±◊ÕÎ¥fiı Ãı¿ÎHÎı ±Î‰Ì √›_. ⁄ı-«Îfl ‰Ê˝‹Î_ … ±Î‰Ì √›_.
±ıÀ·ı ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ‹÷¤ıÿ … fiËŸ ’Õı·˘. ’Ëı·Î_ fiÎfi’H΋Î_ …flο     Ë_ Á‹∞ √›˘. ÷ÎflHÎ ¿ÎœÌ ·Ì‘_ ¿ı ±Î‹Î_ ±Î‹fiÌ ¿flı@À ‰Î÷ »ı ±fiı
⁄ı-«Îfl ‰Ê˝ ÷Î…ı÷Î…\_ ÷ı …flο ±Î‹ ±◊Õ΋HÎ ◊›ı·Ì. ’HÎ ±ı‹Î_◊Ì    ±ı ¿flı@À‹Î_ ŒflÌ ’»Ì ⁄Ì∞‰Îfl fiËŸ Ωı‰Îfi_. ±ı¿‰Îfl ¿flı@ÀfiıÁ fiyÌ
±ı„@Á’ÌflÌ›LÁ ◊¥fiı Á‹∞ √›Î_.                    ¿flÌ ÿÌ‘Ì ¿ı ±Î ⁄Î⁄÷‹Î_ ±ı ¿flı@À »ı. ±ıÀ·ı ’»Ì ¿flı@À … ! ’»Ì
                                                 ı
                                  ⁄Ì…\_ Ωı‰Îfi_ fiËŸ. ⁄Ì…\_ ⁄‘_ Á_Ω√‰ÂÎ÷˚ ±fiı ±ı ¤√‰Îfi◊Ì› ŒıflŒÎfl
   ≠ffi¿÷ν — ’Àı·˘ ’ı·_ CÎÌ ±Î‹ flıÕı I›Îflı ¿¥ ÏÕ√˛Ì ’fl
                                  fiÎ ◊Λ.
’ÌflÁı ?
                                     ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi ’Ëı·ÎfiÌ ‰Î÷fiı, ±Î ÷˘ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ÏÁkÎıfl ÏÕ√˛Ì, ±Î‹ ¿flÌfiı ! ’»Ì ‹Îflı fiı ËÌflÎ⁄Îfiı
fiÎfi’H΋Î_ ‰œ‰ÎÕ ◊›ı·Ì. ‹ÎflÎ Ï‹h΢ ±Î‰ı·Î fiı ’ı·_ «fl‹_ ¿flı·. ±ı
                              _      ÿÎÿÎlÌ — ⁄ΉÌÁ-hÎı‰ÌÁ ‰Ê˝fiÌ fiÎfiÌ ™‹fl‹Î_ ⁄fiı·_, ’ı·Î
CÎÌ ÷˘ ËÌflÎ⁄Î flıÕ. I›Îflı ’Ëı·Î_ ±Î’HÎ΋Î_ Ïfl‰Î… ÷˘ ±Î‹ ’ÎÏÀ›Î◊Ì
         ı                         ¤Î¥⁄_‘ ±Î√‚ ‹ÎflÌ ±Î⁄w √¥ ±ı‰_ ‹fiı ·Î√ı.
(CÎÌfiÌ ÷’ı·Ì) CÎÌ flıÕ‰Îfi_ Ë÷_. «‹«Ì-⁄‹«Ì fiˢ÷Ì fiı «˘A¬Î CÎÌ ÷ı      ≠ffi¿÷ν — ‹Îflı ±ı‰_ … ◊Λ »ı. ÷ı ±ıfi˘ µ’Λ Â_ ?
ÿËÎÕı ÷˘. ÷ı ËÌflÎ⁄Îfi˘ V‰¤Î‰ ¿ı‰˘ ¿ı ±Î‹ T›Î…⁄Ì V‰¤Î‰, ±ıÀ·ı
¿ı fi˘‹˝· V‰¤Î‰, ±ıÀ·ı …ıfiı …ıÀ·_ Ωı¥÷_ ˢ› ÷ıÀ·_ ±Î’‰_ Ωı¥±ı.      ÿÎÿÎlÌ — CÎÌ ‹Ò¿÷Ì ‰¬÷ı ±Î’HÎı ‹Ò¿‰_. ’ÎÏÀ›˘ flËı‰Î ÿıΩı,
I›Îflı ±ı› ¬˘À<_ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ¬ÎfiÎflfiı ¿Â_ fiÎ ◊Λ. ¬ÎfiÎfl Àı‰Î›ı·Î   ’ÎÏÀ›˘ Ë_ ‹Ò¿ÌÂ, ¿Ë̱ı. ⁄Ì…\_ »ı ±ı ÷‹ı ‹Ò¿Ωı, ¿Ë̱ı. …ı Ë_ ÷˘
Ë÷Î ¿ı “¤¥, ±Î’HÎfiı …wÏfl›Î÷ ≠‹ÎHÎı ‹Ò¿Âı ±fiı ±Î‹ …wÏfl›Î÷      ¢‘Ì ¿Îœ<_ ±Î‰_. @›Î_ ±Î√‚ ÏÕŒı@À (¬Î‹Ì) »ı, ÷ı ±ı ÏÕŒı@Àfi_ Ë_
                                  ’ÒflÌ ¿flÌ ±Î’_. ’HÎ ‰œÌ±ı fiËŸ. ÏÕŒı@Àfi ¢‘fi ¿fḻı !
≠‹ÎHÎı ‹Ò¿÷Δ÷Î Ï⁄«ÎflÎ_. ’HÎ ±Î fi˘⁄· ±ı‰Î ‹˘ÀÎ_, ÷ı ’ı·˘ ’ÎÏÀ›˘
‹Îflı ±Î‹ œ˘‚‰Î Ωı¥±ı. ‹Îfl˘ V‰¤Î‰ ÷ı CÎÕ̱ı …flÎ ±ıOfi˘‹˝·             “Â_ Âο ·Î‰_” ’Ò»‰Îfi˘ Ïfl‰Î…,
V‰¤Î‰ Ë÷˘. ±I›Îflı ˉı iÎÎfi ’»Ì fi˘‹˝· ◊¥ √›˘ »ı, ’HÎ ÷ı ÿËÎÕı          “ÃÌ¿ ·Î√ı ÷ı” ¿Ëı‰Îfi˘ Ïfl‰Î… !
±ıOfi˘‹˝· V‰¤Î‰ Ë÷˘. ÷ı ’»Ì ËÌflÎ⁄Î ±Î‹ CÎÌ flıÕ÷Î_ Ë÷Î_fiı ±ıÀ·ı
‹fiı flÌÁ «œÌ √¥, ¬Ò⁄ «œÌ. fiı ’ı·Î ⁄‘Î √›Î ’»Ì ¬Ò⁄ ‰œu˘.          Âw±Î÷fiÎ_ hÎÌÁ ‰Ê˝ Á‘Ì …flÎ ¤Î_…√Õ ◊›ı·Ì. ’»Ì ‰ÌHÎÌ
‹ıÓ ¿èÎ_, “±Î‹ ‘Îfl ’ÎÕ˘ »˘ ? ±Î ±Î‰_ fiÎ «Î·ı. ±ı¿ÿ‹ ’ÎÏÀ›˘     ‰ÌHÎÌfiı ⁄‘_ ¿ÎœÌ fiÎA›_ fiı ÏÕω{fi ¿flÌ fiÎA›Î ¿ı flÁ˘ÕÎ ¬Î÷_ ÷‹Îfl_
‰Î‚Ì ÿı‰Îfi˘.” I›Îflı ±ı‹fiı ¿_¥ ¬˘À<_ ·ÎB›_. ÷ı ¿Ëı »ı, Ë_ ±Î’÷ fiı  ±fiı ¿‹ÎHÎÌ ¬Î÷_ ±‹Îfl_, ¿‹Î‰‰Îfi_ ±‹Îflı. ÷‹ÎflÎ ¬Î÷΋Î_ ±‹Îflı
‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±Î’÷. ÷‹ı ⁄ËÎfl œ˘‚Ì ÿı‰ÕΉ˘ ±ıfi˘ Â_ ±◊˝ ? Ë_ ÷‹ÎflÎ    ËÎ◊ CÎη‰Îfi˘ fiËŸ. ±‹ÎflÎ ¬Î÷΋Î_ ÷‹Îflı ËÎ◊ fiËŸ CÎη‰Îfi˘.
¤Î¥⁄_‘fiı ¿_¥ ±˘»\_ ‹Ò¿‰ÎfiÌ Ë÷Ì ? ’»Ì ‹fiı ¿Ëı‰Î ·ÎB›Î_ ¿ı ÷‹ı    Âο¤Î∞ ±ı‹HÎı ·¥ ±Î‰‰ÎfiÌ.
÷˘ ‹Îfl_ ⁄‘ÎfiÌ ‰E«ı ±’‹Îfi ¿flÌ fiÎA›_. ’»Ì Ë_ Á‹∞ √›˘ ¿ı ±Î         ’HÎ ±‹ÎflÎ CÎflfi˘ Ïfl‰Î… ÷‹ı Ωı›˘ ˢ› ÷˘ ⁄Ë Á_ÿfl ·Î√ı.
÷˘ ‹ÎflÌ … ¤Ò· ◊¥ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı V‰¤Î‰ ⁄Y›˘ ±ı‰˘ ! ‹Îfl˘        ËÌflÎ⁄Î F›Î_ Á‘Ì ÂflÌfl ÁÎfl_ Ë÷_ I›Î_ Á‘Ì ⁄ËÎfl ’˘‚fiı fiοı »ı
±ıOfi˘‹˝· V‰¤Î‰, ±ı ÷˘ √Î_Õ’HÎ … »ıfi,ı ‹ıÕfiıÁ ¿Ëı‰Î›. ±ÎÁ„@÷    ÷ı ’ı·_ ±ı ˢ›, ÂοfiÌ ÿ¿Îfi, I›Î_ Ω÷ı Âο ·ı‰Î Ω›. ÷˘ ±Î’HÎı
»ı ±ı¿ Ω÷fiÌ ! ±Ï÷› fi˘⁄· ◊‰_ ±ı› √Î_Õ’HÎ »ı. ±fiı ⁄Ë        ⁄ıÃΠˢ› ÷˘ ËÌflÎ⁄Î ‹fiı ’Ò»ı, Â_ Âο ·Î‰_ ? I›Îflı Ë_ ±ı‹fiı ¿Ë_,
¿fl¿ÁÏfl›Î‰Î‚_ ±ı √Î_Õ’HÎ, fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ Ωı¥±ı. ’»Ì ±Î‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_   ÷‹fiı ÃÌ¿ ·Î√ı ÷ı. ’»Ì ±ı ·¥ ±Î‰ı. ’HÎ ±ı‰_ fiı ±ı‰_ fl˘… «Î·ı,
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                 197   198                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

±ıÀ·ı ’»Ì ‹ÎHÎÁ Â_ ◊¥ Ω› ? ±ı ’»Ì ’Ò»‰Îfi_ ⁄_‘ flάı. ⁄Y›_       ≠ffi¿÷ν — ±ı ±ı‹fi˘ ωfi› ÁΫ‰÷Î Ë÷Î. ÷‹ı ÷‹Îfl˘
±Î’HÎfiı ±ı Â_ ¿Ëı »ı, ÷‹fiı ÃÌ¿ ·Î√ı ÷ı. ÷ı ’Î_«-ÁÎ÷ ÿËÎÕÎ fiÎ  ωfi› ÁΫ‰÷Î Ë÷Î.
’Ò»ı, ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı¿ ÿËÎÕ˘ Ë_ ¿Ë_ ¿ı, “¿ı‹ ±Î ¿Îflı·Î_ ·ÎT›Î ?”
                                   ÿÎÿÎlÌ — Ë_, …√÷ ±ı‹ …\±ı, Á_V¿Îfl …\±ı. ¿Ëı‰_ ’Õı !
I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “Ë_ ÷˘ ’Ò»\_ »\_ I›Îflı ¿Ë˘ »˘, ÷‹fiı ÃÌ¿ ·Î√ı
                                ±Î’HÎı ±ı‹fi_ ¿ıÀ·_ ‹Îfi flÎA›_ ¿ı ÷‹fiı ÃÌ¿ ·Î√ı ÷ı !
±ı ±fiı ˉı Â_ ·Î‰Ì I›Îflı ÷‹ı ¤Ò· ¿Îœ˘ »˘ ?” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_,
“fiÎ, ±Î’HÎı ±ı‰˘ Ïfl‰Î… flά‰Îfi˘. ÷‹Îflı ‹fiı ’Ò»‰_, Â_ Âο        ≠ffi¿÷ν — ±fiı ±ı‹HÎı ÷‹Îfl_ ‹Îfi flÎA›_ ’Ò»Ì fiı, Â_ ·Î‰Ì±ı.
·Î‰_ ? I›Îflı Ë_ ÷‹fiı ¿Ë_ ¿ı ÷‹fiı ÃÌ¿ ·Î√ı ±ı. ±ı ±Î’H΢ Ïfl‰Î…     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı Á_V¿Îfl ¿Ëı‰Î›. fiËŸ ÷˘ µ©÷÷Î ◊¥ Ω›.
«Î· flάΩı.” ÷ı ±ı‹HÎı Ãıà Á‘Ì «Î· flάı·˘. ±Î‹Î_ ⁄ıÁfiÎflfiı›    µ©÷ ◊¥ ¿ı ’»Ì. ¿ËıÂı, ¬Î‰_ ˢ› ÷˘ ¬Î‰ ±ı‰_ ¿flı. ±Î ÷˘
¢¤Î ·Î√ı ¿ı ¿Ëı‰_ ’Õı, ±Î CÎflfi˘ Ïfl‰Î… ! ±ıÀ·ı ±Î’H΢ T›‰ËÎfl  ’»Ì @‰Î˜Ï·ÀÌ ±ı‰Ì ¿ı Áfl¿÷Î ‰Îfl fiÎ ·Î√ı.
ÁÎfl˘ ⁄ËÎfl ÿı¬Î‰˘ Ωı¥±ı. ±ı¿’ZÎÌ fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı. ‹ËΉÌfl
¤√‰Îfi ¿ı‰Î ’οΠË÷Î ! T›‰ËÎfl ±fiı Ïfiç› ⁄Lfiı› …\ÿÎ.           ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ ◊˘Õ˘¿ ¥√˘ »ı ?
±ı¿’ZÎÌ fiËŸ. fiÎ …\±ı T›‰ËÎflfiı ? ·˘¿˘ …\±ı› ¬flÎ fiı fl˘…ı›.       ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ±Î T›‰ËÎfl »ı, T›‰ËÎfl !
“fl˘… ±ı ⁄Î⁄÷ ÷‹fiı ’Ò»ı ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, ËÎ fl˘… ’Ò»ı. “÷˘ ◊Î¿Ì fiÎ
Ω› ?” ¿Ëı »ı. ‹ıÓ ¿èÎ_, ±S›Î ÂÎfiÎ ◊ο‰ÎfiÎ ⁄Î ! ¿_¥ ‹ıÕÎ        ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı‹ ◊Λfiı ¿ı ‹fiı ’Ò»u_ ?
«œ‰ÎfiÎ ¿ı Õ<_√fl µ’fl «œ‰ÎfiÎ Ë÷Î ÷ı ! ±Î’HÎÎ ⁄ıfi˘ T›‰ËÎfl        ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ. ‹fiı ’Ò»u_ ±ıfi˘ Á‰Î· fiËŸ. ‹fiı ’Ò»u_ ±ıfi˘
·˘¿˘ ÿı¬ı ±ı‰_ ¿fl˘.                       Ωı ¥√˘ ˢ›fiı ÷˘ ±ı‹fiı ¿Ë_ ¿ı ÷‹fiı ÃÌ¿ ·Î√ı ÷ı ? ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·_
    ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ’Ò»‰_ ±ı ¿_Àˇ˘· ¿›˘˝ fiÎ ¿Ëı‰Î› ?      Ë_. ±Î T›‰ËÎfl ¿Ëı‰Î›. ⁄ËÎflfiÎ ⁄ıÁfiÎflfiı ÿı¬Î› ¿ı ¿Ëı‰_ ’Õı ±Î !
                                                         ı
                                ±Î ⁄˘·÷Î fi◊Ì ¿ı ±Î ·Î‰…ı fiı ±Î ·Î‰…ı ±fiı ±ı‹› ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı
    ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ωfi› flά̱ı. ⁄Lfiıfi˘ ωfi› »ı ±ı ÷˘ !    ±Î ⁄Ëıfi ±ÎÀ·Ì ™‹flı ’Ò»ı »ı ! T›‰ËÎfl Á_ÿfl ÿı¬Î›. ±ı ±Î‰˘
   ±‹ı …ı √˘Ã‰ı·_fiı ±ı ωfi› ¿Ëı‰Î›. ’ı·Î ¿ËıÂı, Ë_ ¿Ë_ ÷ı  T›‰ËÎfl ±Î’HÎı fi¤Î‰‰˘ Ωı¥±ı. ÷‹ı T›‰ËÎfl ⁄_‘ ¿fl˘ ÷˘ ÿÏfi›Î Â_
… ÷Îflı Âο ·Î‰‰Îfi_ »ı, ±ı ±Ï‰fi› ¿Ëı‰Î›. ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı     ¿Ëı ? ¿ı ⁄¥ √Î_Ã÷Ì … fi◊Ì ±ı‹fiı. ±ıÀ·ı ω‰ı¿ ! ±Î ω‰ı¿ Ωı ·˘¿˘
fiÎ ÷_ … ·¥ ±Î‰…ı ±fiı ’»Ì ⁄Ò‹ ’ÎÕ‰Ì ÷ı ±Ï‰fi› ¿Ëı‰Î›.         ı
                                ΩıÂfi,ı ÷˘ ¿ËıÂı ¿ı ±Î ω‰ı¿ ¿ı‰˘ Á_ÿfl »ı ! ¿ı‹ ·Î√ı »ı ÷‹fiı ?
±Î ⁄Lfiı ωfi›‹Î_ flËı fiı ! ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ±Î’HÎfiı …wfl ˢ› ¿ı ±Î…      ≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl »ı.
flŸ√HÎÎ ¬Î‰Î_ »ı. ÷˘ ⁄˘·Ì±ı› ¬flÎ ¿ı ¤¥ ±Î… flŸ√HÎÎ_ ·Î‰Ωı.
±ı‹ ¿Ëı‰Î‹Î_ Â_ Ω› ±Î’b_ ?                      ÿÎÿÎlÌ — ⁄Î¿Ì ¥√˘ ÷˘ ˢ› …. ¥√˘ ÷˘ Á_ÁÎfl‹Î_ ⁄‘ı …
                                ˢ›, ’HÎ …ı ¥√˘ Á΋Îfiı fi¿ÁÎfi ¿fl÷˘ fi◊Ì, ŒÎ›ÿοÎfl¿ ◊Λ ±Î.
    ≠ffi¿÷ν — ±ÎÀ·˘ ±Î’H΢ Ë¿ flËı‰˘ Ωı¥±ı ?
                                Ë‹HÎÎ_ ÷‹Îflı CÎıfl ±Î‰˘ T›‰ËÎfl «Î· flÎA›˘ ˢ› ÷˘ ⁄Ë Á_ÿfl
    ÿÎÿÎlÌ — Ë¿ ±ı‹fi˘› flËı‰˘ Ωı¥±ı. ÷˘ ’»Ì Õ¬˘ ◊Λ      ¢¤Î ±Î‰ı ±Î‹Î_, fiÎ flËı ¤¥ ? ±ı ’Ò»ı ±fiı ±Î’HÎı ±ı‹fiı
fiËŸ.                              ¿Ë̱ı ¿ı ÷‹fiı ÃÌ¿ ·Î√ı ÷ı !
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                    199   200                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

   ≠ffi¿÷ν — ⁄ÌΩ ·˘¿˘fiı ‹Îfi ±fiı Á_’ ÿı¬Î›.                    ¬Î÷΋Î_ fi ËÌflÎ⁄Îfi˘ ËÎ◊,
   ÿÎÿÎlÌ — Ë_, Á΋ÁÎ‹Ì ≠ı‹ Á«‰Î› ⁄‘_. ±ı‹fiÎ ‹fi‹Î_›              ’IfiÌfi_ ’_@«fl ÂÎVh΋Î_ fi ‰Î÷ !
±ı‹ ◊Λ, ±˘Ë˘Ë˘Ë˘ ! ‹ÎflÌ ’fl »˘ÕÌ ÿı »ı, ‹ÎflÌ ’fl ¿ıÀ·˘ ⁄‘˘         ±‹Îflı fiı ËÌflÎ⁄Îfiı ¿Â˘ ‹÷¤ıÿ … fi◊Ì ’Õ÷˘. ±‹Îflı
ωrÎÁ »ı. ±fiı ‹ÎflÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı Ë_ ‘HÎÌ »\_, ±ı Ë…\       ±ı‹fi΋Î_, CÎflfiÌ ¿˘¥ ⁄Î⁄÷‹Î_ ËÎ◊ … fiËŸ CÎη‰Îfi˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘›.
±ı@ÁıMÀ ¿flı »ı. ±Î ’©Ï÷Áfl ˢ‰_ Ωı¥±ı. ’©Ï÷Áfl fiΠˢ‰_         ±ı‹fiÎ ËÎ◊ı ’ˆÁÎ ’ÕÌ √›Î, ±‹ı ÿÌÃΠˢ› ÷˘› ±‹ı ±ı‹ fiÎ
Ωı¥±ı ?                               ¿Ë̱ı ¿ı “÷‹ÎflÎ ’ˆÁÎ ’ÕÌ √›Î, ÷ı Ωı›_ ¿ı fiÎ Ωı›_ ?” ±ı ’HÎ
                                   ±‹Îfl΋Î_ ËÎ◊ fiÎ CÎηı. ±‹ı ¿ıÀ·Î ‰Î√ı ∂Ã̱ı, ¿ıÀ·Î ‰Î√ı
      ÿ¿Îfifi˘ ÏËÁÎ⁄ ? CÎıfl ‹˘ÕÎ ¿ı‹ ?
                                   fiËÎ¥±ı, @›Îflı …¥±ı, ±ı‰Ì ±‹ÎflÌ ¿˘¥ ⁄Î⁄÷‹Î_ @›Îflı ’HÎ ±ı
     √ÎÕÌ «Ò@›Î ¿ı‹ ? Õ¬·˘ VhÎÌfiÌ ±ı‹ !
                                   ±ı‹fiÎ ’Ò»ı. ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ±‹fiı ¿Ëı ¿ı, “±Î…ı ‰Ëı·Î fiÎËÌ ·˘” ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — VhÎ̱ı ’flÊfiÌ ¿¥ ⁄Î⁄÷‹Î_ ËÎ◊ fiÎ CÎη‰˘ ?       ±‹ı ÷fl÷ ‘˘Ï÷›_ ‹_√ΉÌfiı fiÎËÌ ·¥±ı. ±flı, ±‹ÎflÌ Ω÷ı À<‰Î·
                                   ·¥fiı fiÎËÌ ·¥±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹ı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î “·Î· ‰Î‰À˘” ‘flı
   ÿÎÿÎlÌ — ’flÊfiÌ ¿˘¥ ⁄Î⁄÷‹Î_ Õ¬˘ … fiÎ ¿fl‰˘. “ÿ¿Îfi‹Î_
                                   »ı. ‹ÎÀı ¿_¥¿ ¤˘ ËÂı. ’ÎHÎÌ fiÎ ±Î‰‰Îfi_ ˢ› ¿ı ±ı‰_ ¿_¥¿ ˢ›
¿ıÀ·˘ ‹Î· ±ÎT›˘ ? ¿ıÀ·˘ √›˘ ? ±Î…ı ‹˘ÕÎ ¿ı‹ ±ÎT›Î ?” ’ı·Îfiı
                                   ÷˘ … ±ı ±‹fiı ‰Ëı·Î fiÎËÌ ·ı‰Îfi_ ¿Ëı, ±ıÀ·ı ±‹ı Á‹∞ …¥±ı.
’»Ì ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı, “±Î…ı fi‰fiÌ √ÎÕÌ «Ò¿Ì √›˘.” I›Îflı ⁄ıfi ¿ËıÂı
                                   ±ıÀ·ı ◊˘Õ<_ ◊˘Õ<_ T›‰ËÎfl‹Î_ ÷‹ı› Á‹∞ ·˘fiı, ¿ı ¿˘¥ ¿˘¥fi΋Î_ ËÎ◊
¿ı, “±ı‰Î ¿ı‰Î Œfl˘ »˘ ¿ı √ÎÕÌ «Ò¿Ì …‰Î› ?” ±ıÀ·ı ’»Ì ’ı·Î Ï«ÕÎ¥
                                   CÎη‰Î …ı‰_ fi◊Ì.
Ω›. ’ı·Îfiı ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î‰_ ¤√‰Îfi ’HÎ ’Ò»fiÎfl ˢ÷ ÷˘
÷ıfiı ‹Îfl÷. ’HÎ ±ËŸ ±Î√‚ Â_ ¿flı ˉı ? ±ıÀ·ı ‰√fl ¿Î‹fiΠլΠ          Œ˘…ÿÎfl ’¿ÕÌfiı ±Î’HÎfiı ·¥ Ω› ’»Ì ±ı …ı‹ ¿Ëı ÷ı‹
¿flı »ı. ⁄ÎÁ‹÷ÌfiÎ «˘¬Î ÁflÁ flÎ_‘ı fiı ’»Ì ‹ËŸ ¿Î_¿flÎ fiάÌfiı       ±Î’HÎı fiÎ ¿fḻı ? F›Î_ ⁄ıÁÎÕı I›Î_ ±Î’HÎı fiÎ ⁄ıÁ̱ı ? ±Î’HÎı
¬Î› ! ±ı‹Î_ Â_ V‰Îÿ ±Î‰ı ? VhÎÌ-’flÊı ±ı¿‹ı¿fiı “ËıS’” ¿fl‰Ì      ΩHÎ̱ı ¿ı ±ËŸ »Ì±ı I›Î_ Á‘Ì ±Î ¤Î_…√Õ‹Î_ »Ì±ı. ±ı‰_ ±Î
Ωı¥±ı. ‘HÎÌfiı Ï«_÷Î “‰flÌ{” flËı÷Ì Ë˘› ÷˘ ÷ıfiı ¿ı‹ ¿flÌfiı ‰flÌ{ fiÎ    Á_ÁÎflı› Œ˘…ÿÎflÌ … »ı. ±ıÀ·ı ±ı‹Î_› Áfl‚ ◊¥ …‰_. CÎıfl …‹‰ÎfiÌ
◊Λ ±ı‰_ VhÎÌ ⁄˘·÷Ì Ë˘›. ±fiı ‘HÎÌ ’HÎ ⁄ˆflÌ ‹U¿ı·Ì‹Î_ fiÎ ‹¿Î›     ◊Î‚Ì ±Î‰ı »ı ¿ı fi◊Ì ±Î‰÷Ì ?
±ı‰_ Ωı÷˘ ˢ›. ‘HÎ̱ı ’HÎ Á‹…‰_ Ωı¥±ı ¿ı VhÎÌfiı CÎıfl »˘¿flÎ_ ¿ıÀ·Î_     ≠ffi¿÷ν — ±Î‰ı »ı.
ËıflÎfi ¿fl÷Î_ ËÂı ? CÎfl‹Î_ ÷ÒÀı eÀı ÷˘ ’flÊı ⁄Ò‹ fiÎ ’ÎÕ‰Ì Ωı¥±ı.
’HÎ ÷ı› ·˘¿˘ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı ¿ı “√›ı ‰¬÷ı ÁflÁ‹Î_ ÁflÁ Õ{fi ¿’fl¿Î⁄Ì         ÿÎÿÎlÌ — flÁ˘¥ Ωı¥±ı ÷ı ‹‚ı, ¬ÎÀ·˘ ’Î◊flÌ ±Î’ı ’»Ì Â_
·ÎT›˘ Ë÷˘, ÷ı ÷‹ı ±ı ⁄‘Î ¿ı‹ ÷˘ÕÌ fiÎA›Î ? ⁄‘_ ¬·ÎÁ ¿flÌ        ? ±fiı ¬ÎÀ·˘ fiÎ ’Î◊flÌ ±Î’ı ÷˘ ÷ı› ±Î’HÎı ’Î◊flÌ ·¥±ı fiı µ¿ı·
fiÎA›_.” ±ıÀ·ı ’ı·Ì ⁄ıfifiı ‹fi‹Î_ ·Î√ı ¿ı, “‹ıÓ ÷˘ÕÌ fiÎA›Î ? ‹Îflı    ·Î‰Ì±ı. ÂÎ_Ï÷◊Ì ‰Î÷ Á‹Ω‰‰Ì ’Õı. ÷‹ÎflÎ Á_ÁÎflfiÎ ÏË÷ÎÏË÷fiÌ ‰Î÷
¿_¥ ±ıfiı ¬¥ …‰Î Ë÷Î_ ? ÷ÒÀÌ √›Î_ ÷ı ÷ÒÀÌ √›Î_, ÷ı‹Î_ Ë_ Â_ ¿fl_ ?”  ¿_¥ ÂÎVh΋Î_ ·¬ı·Ì ˢ› ? ±ı ÷˘ Ω÷ı Á‹…‰Ì ’ÕÂıfiı ?
           ı
“‹Ì ¿Î› ¿fl_ ?” ¿ËıÂ. ˉı I›Î_ ‰œ‰ÎÕ˘. F›Î_ ¿ÂÌ ·ı‰Î› fiËŸ fiı       ±ıÀ·ı ±‹ı ÷˘ ±‹Îfl˘ ¿˘LÀˇÎ@Àfi˘ ‘_‘˘ Ë÷˘. ‹ÎflÎ ⁄˛‘flfiÎ
ÿı‰Î› fiËŸ. F›Î_ ‰œ‰Îfi_ ¿˘¥ ¿ÎflHÎ … fi◊Ì I›Î_› ·Õ‰Îfi_ ?        ‰¬÷‹Î_, ÷ı ±‹ÎflÎ_ ¤Î¤Ì ⁄Ë Ë˘Ï›Îfl Ë÷Î_. Áı¿LÕ ‰Î¥Œ Ë÷Î_,
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                 201   202                   ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

’HΠˢÏ›Îfl ⁄Ë Ë÷Î_. ÷ı ±‹ÎflÎ ⁄ı ¤Î¥fi˘ ÏËÁÎ⁄ ‹Î√ı ¿ı, Ë‹HÎı      ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ıfiı ¿’À ¿Ëı‰Î›, ±ı ⁄fiΉÀ ¿flÌ ¿Ëı‰Î› ?
Â_ ¿‹ÎHÎÌ «Î·ı »ı fiı ±ı ⁄‘_ ! ±Î Áı¿LÕ ‰Î¥Œ ±ıÀ·ı ±‹ÎflÎ        ÿÎÿÎlÌ — ⁄fiΉÀ fiËŸ, ±Î ÷‹ÎflÎ ÏË÷fiı ‹ÎÀı »ı.
‹˘ÀÎ ¤Î¥ …flÎ ‹Îfi ±Î’÷Î, ŒVÀ˝ ‰Î¥Œfiı ÷˘ √Î_Ãı·Î fiËŸ. ÷ı
¤Î¤Ì ‹fiı ¿Ëı, “ÏËÁÎ⁄ ¿Ë˘ fiı ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “±Î ‰Î÷ @›Î_◊Ì ·ÎT›Î          ÁË∞‰fifi_ ⁄Î_K›_ ⁄_‘ÎflHÎ,
±Î’HÎÎ CÎfl‹Î_ ? ÏËÁÎ⁄-Ï⁄ÁÎ⁄ VhÎ̱˘±ı fiÎ ‹_√Λ. Ë_ ÏËÁÎ⁄            ⁄LfiıfiÎ_ ¬Î÷Î_ …\ÿÎ_, ±ı … ÷ÎflHÎ!
fiËŸ ±Î’_. ¿˘¥ ’HÎ VhÎÌfiı ±ı ’»Ì ¤HÎı·Ì ˢ› ¿ı ±¤HΠˢ›,
                                             ı
                                   ÏÕω{fi ÷˘ ‹ıÓ ’Ëı·◊Ì, fiÎfi’H΋Î_◊Ì ’ÎÕÌ ÿÌ‘ı·Î_ ¿ı ¤¥, ±Î
’HÎ ÏËÁÎ⁄ ±Î’‰Î Ë_ ÷ˆ›Îfl fi◊Ì. ±fiı ÏËÁÎ⁄ Ë_ ·¥Âı› fiËŸ,
                                flÁ˘ÕÎ ¬Î÷_ ±ı‹fi_. ±fiı ‘_‘Îfi_ ¬Î÷_ ‹Îfl_. fiÎfi’H΋Î_ ‹fiı ‘_‘΋Î_
±ı‰Ì ¿Õ¿Î¥ Ë_ fiËŸ flά_.” ±ıÀ·ı fiÎfi’H΋Î_◊Ì ±‹ı …\ÿÎ ◊›Î, ÷˘›
                                ÏËÁÎ⁄ ’Ò»,ı CÎflfiÌ VhÎÌ Ë˘› ÷˘ ‹Îfl_ ‹√… ŒflÌ Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹ÎflÌ
»ı ÷ı ‹ıÓ ËÌflÎ⁄Îfiı ¿ËÌ ÿÌ‘ı·_. ±fiı ‹fiı ÷˘ ±ËŸ ±Î√‚ ±ı ±ı‹
                                ·Î¥fi fiËŸ. ÷‹ı ω‘εÀ ±ıfiÌ ¿fiı@Âfi ’Ò»˘ »˘, ¿fiı@Âfi (±fiÁ_‘Îfi)
¿Ëı ¿ı “±Î Áη ‘_‘΋Î_ ÷‹ı K›Îfi fiÎ ±ÎM›_ ÷ı◊Ì ¬˘À ±Î‰Ì »ı”
                                ÁÏË÷ ˢ‰_ Ωı¥±ı. ±ı ’Ò»,ı “±Î Áη Â_ ¿‹Î›Î ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “±Î‰_
÷ı ±Î’HÎfiı ’˘ÊΛ fiËŸ. ÂÎ◊Ì ¬˘À ±Î‰Ì ±ıfi_ ÷‹fiı ±ı@ÁM·ıfiÂfi ı
                                fiÎ ’һΛ ÷‹ÎflÎ◊Ì. ±Î ÷˘ ±‹ÎflÌ ’Á˝fi· ‹ıÀfl ◊¥. ÷‹ı ±Î‰_ ’Ò»˘
(¬·ÎÁ˘) ±Î’‰Î ‹ÎÀı ±‹ı ÷ˆ›Îfl fi◊Ì. ±flı, ¤√‰Îfifiı› ±Î’‰Î
                                »˘ ? ÷˘ ¿Î·ı Á‰Îflı ’Î_«Á˘ wÏ’›Î ¿˘¥fiı ±Î’Ì ±ÎT›˘ ˢ™ ÷˘ ÷‹ı
÷ˆ›Îfl fi◊Ì ±‹ı. ±ıÀ·Î ⁄‘Î ±Ë_¿Îflfi_ Áı‰fi ±‹ı flά̱ı »Ì±ı.
                                ‹Îfl_ ÷ı· ¿ÎœÌ fiά˘.” ¿˘”¿fiı ±Î’Ì ±ÎT›Î ÷˘ ¿ËıÂı “±Î‰_ ·˘¿˘fiı
±Î ±ı@{ı@À ‰Î÷ ¿Ë_ »\_, …ı »ı ÷ı.
                                               ı
                                ±Î’˘ »˘ fiı ’ˆÁÎ …÷Î flËıÂ.” ±ı‰_ ÷‹ı ÷ı· ¿ÎœÌ fiά˘. ±ıÀ·ı
   ±ı ±Ë_¿Îfl …÷˘ flè΢ I›Îflı ±Î ÕÎèÎÎ ◊›Î. ’HÎ ËÌflÎ⁄αı    ’Á˝fi· ‹ıÀfl‹Î_ ÷‹Îflı ËÎ◊ fiËŸ CÎη‰Îfi˘.
±I›Îfl Á‘Ì ±‹ÎflÎ ‘_‘΋Î_ ËÎ◊ fi◊Ì CÎÎS›˘. ±fiı ±I›Îflı› ËÎ◊
                                    ±ıÀ·ı ’»Ì ‹fiı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘› ±ı ’Ò»‰Î fiÎ ±Î‰ı ¿ı ÷‹ı
CÎη‰Îfi˘ fiËŸ. ±ı ΩHÎı fiËŸ ¿ı Â_ ‘_‘˘ «Î·ı »ı. ¿ı‰Ì flÌ÷ı «Î·ı
                                ±Îfiı ’Î_«Á˘ wÏ’›Î ¿ı‹ ±ÎM›Î ? ¿ı ¿ı‹ ±Î‰_ ¿fl˘ »˘ ? Â_ «Î·ı
»ı ! ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹ÎflÎ ¤Î¥±ı Â̬‰ÎÕu_ ±Î. ±‹ÎflÎ ¤Î¥ CÎfl‹Î_
                                »ı ? ±ı‰_ ÷ı‰_ ¿Â_ ’Ò»ı fiËŸ. Ωı VhÎÌfiı ±ı‹ ¿Ë̱ı “Ë‹HÎı fi◊Ì
¿Ëı, “±Î Áη ±Î‹ ‘_‘˘ «Î·ı »ı fiı ÷ı‹ ‘_‘˘ «Î·ı »ı.” ÷ı ⁄Ì∞
                                «Î·÷_” ÷˘ ±ı ˵ œÌ·Ì ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ±Î ·Î¥fi‹Î_ ’ıÁ‰Î fiÎ
‰¬÷fiÎ_ ‰Î¥Œ ±ıÀ·ı ±ı‹fiı ¬Â ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±Î ⁄‘_ ⁄˘·ı. ÷ı ’»Ì
                                ÿı‰_. ÁË ÁËfiÌ ·Î¥fi ÁÎflÌ »ı.
±ı‹HÎı ‘_‘΋Î_ ËÎ◊ CÎÎ·Ì ÿÌ‘˘. ˉı ±ı‹fiı ¬Â ¿flÌfiı Â_ ¿Î‹ »ı
÷ı ? ⁄Ì∞ ÁÎÕÌ Ωı¥÷Ì Ë˘› ÷˘ ÁÎÕÌ ·¥ ±Î‰ ÷Îflı ! ’Ò»‰_, ÷Îflı                                  ı
                                    ±fiı ’ı·_ ±‹ı flÁ˘Õ΋Î_ ËÎ◊ CÎη̱ı fiËŸ fiı ÷‹ÎflÎ ÏÕ’ÎÀ˝‹LÀ‹Î_
Ωı¥±ı »ı ! ·ı, ⁄Ì∞ ·Î‰ ËıÓÕ ! Á˘fiÎfiÌ ⁄_√Õ̱˘ ⁄fiΉ‰Ì »ı ?    ±‹Îflı ±ZÎflı› ⁄˘·‰Îfi˘ fiËŸ. ÷‹ı ÿÒ‘ ±Î¬_ ÷’ı·_ œ˘‚Ì ÿ˘ ÷˘› ±‹fiı
÷ı ËÌflÎfiÎ ¿Î’ ¿flΉ‰Î »ı ? ⁄Î¿Ì ±ıfiı ±Î ¿Ëı‰Îfi_ ˢ› ¿ı ±Î    ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ÷‹ı ⁄‘Î M›Î·Î Œ˘ÕÌ fiά˘ ÷˘› ±‹fiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ¿œÌ
Áη ‘_‘΋Î_ ±Î‹ »ı ? fiı ¬˘À Ω› I›Îflı ±ı … ±Î’HÎfiı ⁄Ò‹      ¬ÎflÌ ◊Λ ÷˘› ±‹fiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ÷‹ı √‹ı ÷ı‰Î «˘¬Î flÎ_‘÷Πˢ›,
’ÎÕÂı. ÷‹fiı ‘_‘˘ ¿fl÷Î fi◊Ì ±Î‰Õ÷_, ±ı‰_ ¿ËıÂı I›Îflı ±Î’HÎÌ    ’HÎ ±‹fiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì ±Î‰‰Îfi˘. ±‹Îfl_ …\ÿ_ fiı ÷‹Îfl_ …\ÿ._ ÏÕ’ÎÀ˝‹LÀı
±Î⁄w ÂÌ flËÌ ? ±ı ¿flÎ÷Ì ËÂı ±ı‰Ì ‰Î÷ ? ±Î …√÷‹Î_ ·œÎ¥±˘             Ó                  ı
                                … …\ÿÎ_. ±Î ‰Ëı«HÎ ¿flı·Ì. ¿˘„LVÀÀuÂfi (⁄_‘ÎflHÎ) … ⁄Î_‘·_ ±Î‹. ¿ı‹
◊¥ »ı ÷ı VhÎ̱˘fiı ‰Î÷ ¿fl‰Î◊Ì … ◊¥ »ı. ±Î …flο œÌ·Î ˢ›fiı                     ı
                                ∞‰fi ∞‰‰_ ±ıfi_ ⁄_‘ÎflHÎ … ⁄Î_‘·._ ±ıÀ·ı »ıS·Î_ Ï’V÷ηÌÁ ‰Ê˝◊Ì
÷ı V·Ì’ ◊¥ Ω›.                                        ı
                                ‹÷¤ıÿ ‰√fl flËÌ Â@›Î. ±ı¿› ‹÷¤ıÿ fiËŸ, ±Î¬Î ÿËÎÕ΋Î_ !
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                  203   204                    ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

    ⁄Î¿Ì ±Î’HÎÎ ·˘¿ ÷˘ ¿ı‰Î »ı ? ⁄Ë ÿ˘œÕÎèÎÎ ! ¿œÌfiı ±Î        ≠ffi¿÷ν — ±ı ÕÌÁÎ¥Õ ÷‹ı ¿flı·_ ? ¿ı ËÌflÎ⁄αı ¿flı·_ ? ⁄Lfiı
flÎ¥fi˘ ‰CÎÎfl ¿ı‹ ¿›˘˝ ? ±S›Î, ±ıfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ÷_ Â_ ¿fl‰Î ’Ò»     ¤ı√Î ◊¥fiı ¿flı·_ ?
’Ò» ¿flı »ı ? ±Î ‰√fl ¿Î‹fi˘ Õ¬˘ ¿flı. ±ı ˢ· ±ıLÕ Á˘· ±ıfi_
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‹ıÓ … ¿ËÌ ÿÌ‘ı·_ ±fiı ±ı‹HÎı ±ı ±ı@ÁıMÀ
ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ »ı. ±‹ı ±Î‰Ì ÷ı‰Ì ⁄Î⁄÷‹Î_ ËÎ◊ fiˢ÷Î CÎη÷Î. ±‹ı
                                 ¿flı·_.
÷˘ ±‹ÎflÌ ±Î⁄w ¿ı‹ flËı ±ıÀ·_ Ωı÷Δ÷Î. ¬Î‰Îfi_ ±˘»\_ ‹‚Âı ÷˘
‰Î_‘˘ fiËŸ. ¿˘„LVÀÀuÂfifiÌ ⁄ËÎfl fiÎ …‰Î›. ∞‰fi ∞‰‰_ Ωı¥±ı.           ≠ffi¿÷ν — ±ı‹HÎı ±ı@ÁıMÀ (V‰Ì¿Îfl) ¿›*fiı ?
÷ı ∞T›Î ¬flÎ Ãıà Á‘Ì. 45-45 ‰Ê˝◊Ì ‹÷¤ıÿ ’Õu˘ fi◊Ì.             ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.
   ≠ffi¿÷ν — ÷‹ı ’√Îfl …ıÀ·Î wÏ’›Î CÎflı ’ˢӫÎÕ÷Î, CÎfl         ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ËŸ ÷˘ ±ı@ÁıMÀ fiÎ ¿flı ÷˘ ?
«·Î‰‰Î ‹ÎÀı ÷˘ ËÌflÎ⁄Î ⁄˘·÷Î fiËŸ ¿ı ‰‘Îflı ·Î‰˘ ’ˆÁÎ ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ÏÕω{fi ’ÎÕu_ ¿ı ±Î ÷‹ÎflÎ ¿Î‹‹Î_ ŒflÌ ËÎ◊
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ∂·ÀÎ, ‹ËŸ ’ÕÌ flËı, ‰‘ı ∂·ÀÎ. ¿ÎflHÎ     CÎη̱ı fiËŸ ±ıÀ·ı ±ı@ÁıMÀ ◊¥ … Ω›fiı. ±ı‹fi΋Î_ ËÎ◊ CÎη̱ı
¿ı Ë_ Ωb_ fiı. ‹fiı ÁΑÎflHÎ Á‹Î…‹Î_ F›Î_ ±Î√‚ ·˘¿˘fiı √˛ıF›±ıÀ   fiËŸ ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı ±Î’HÎ΋Î_ ËÎ◊ CÎηı ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ±‹ı
±ıÀ·ı ’«ÎÁ ’√Îfl ‹·÷˘ ˢ›, ÷˘ ‹fiı Á˘ wÏ’›Î ‹·ı ±ı‰_ ÷˘      ÷‹Îfl΋Î_ ËÎ◊ fi◊Ì CÎη÷Î, ÷‹ı ±‹Îfl΋Î_ ËÎ◊ fiÎ CÎη˘ ÷˘ ÁÎfl_
Ë_ Ωb_ fiı ! ÷ı ÁÎflÌ „V◊Ï÷ ⁄‘Ì. ±fiı ±ı ¿_¥ ⁄˘·ı fiËŸ ¿˘¥      ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı Á‹∞ Ω›fiı. Ë_‹ıÂÎ_ ‰ËıÓ«HÎ ◊¥ √›_
ÿËÎÕ˘ ±fiı ±ı‰_ ¬ÒÀ‰Î ÿ™ fiËŸ fiı. ’ˆÁÎ Á_⁄_‘Ì ⁄˘·ı fiËŸ.      ˢ›fiı ÷˘ ŒflÌ ¤Î_…√Õ fiÎ ◊Λ.
       ⁄Lfiı ‹‚Ì fiyÌ ¿›* ‘˘flHÎ,
                                          ±Î‰Î ≠ffi˘ ⁄_‘ÎflHΠωfl©,
       Ωı ‹Î_√ı ÏËÁÎ⁄, ⁄Y›_ ∞‰fi!
                                          ÿÎÿÎ ÿı¬ÎÕı T›‰ËÎfl © !
    ±ıÀ·ı ÏÕω{fi ±Î˜Œ ·ı⁄Á˝ ±ı‰_ ±ı‹fi_ ¬Î÷_ ˢ‹ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ.
±‹Îfl_ ¬Î÷_ Œ˘flıfi ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ. ⁄ıµ …\ÿÎ_ … flά‰ÎfiÎ_. ’»Ì ±Î’HÎı       ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ’HÎ CÎfl‹Î_ ⁄ı …HΠˢ›, ‰Î¥Œ fiı Ë_. ÷˘
⁄VÁ˘ ¿˘¥fiı ±Î’̱ı ÷˘ ±ı‹fiÎ◊Ì ⁄˘·Î› fiËŸ. ˉı ±ı ±ı‹Î_       ‹÷¤ıÿ ÷˘ ’Õı … fiı. ⁄ı T›Ò’˘¥LÀ ◊Λ fiı ?
’ÎÀ˝fifl ¬flÎ_fiı. ±ıÀ·ı ’λÎ_, ‹fiı ¿ı‹ ’Ò»u_ fiËŸ ? ±ı‹ fiı ±ı‹        ÿÎÿÎlÌ — ¬flÂÌ ΩıÕı ’Õı »ı ?
±Î’Ì ÿÌ‘Î ? ±ı‰Ì ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ⁄ËÎfl ¬Îfi√Ì‹Î_ ±Î’Ì
                                     ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ’HÎ ¿’Õ<_ ¬flÌÿ‰_ ˢ› ÷˘ ‰Î≥Œ ¿Ëı, ±Î
ÿı‰_. ±ıÀ·_ ¿’À flά‰_. ‹÷¤ıÿ fiÎ ◊Λ ⁄Y›˘ ! ±Î_¬ı ÿÌÃÎfi_ {ıfl
                                 ¬flÌÿ˘ ±fiı Ë_ ¿Ë_, ±Î ¬flÌÿ˘. ±Î ÏÁQ’· (ÁÎÿ˘) ÿά·˘ ±ÎM›˘
»ı fiı. ±fiı ±Î’‰Î ÷˘ ’Õı … »ıfiı !
                                 ±ı ‹÷¤ıÿ fiÎ ¿Ëı‰Î› ?
   ≠ffi¿÷ν — ÷‹Îflı ËÌflÎ⁄Î ÁÎ◊ı ««Î˝ ◊›ı·Ì ¿ı ±Î ÷‹Îfl_ ±fiı
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±˘Ë˘Ë˘Ë˘ ! ±ı ÷˘ ⁄‘Ì ±Î’HÎÌ … ¤Ò· »ı. ±ı
±Î ‹Îfl_ ¿Î‹¿Î… ?
                                 …ı ±‹¿ ⁄Î⁄÷˘ ˢ›fiı, ÷ı ±Î’HÎı, …ı‹ ±Î ≠‘Îfi˘ ˢ› »ıfiı ÷ı
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ıÀ·_ ÏÕÁÎ¥Õ (fiyÌ) ◊¥ √›ı·_. ’HÎ ±‹fiı     ⁄‘Î ‰ËıÓ«Ì ·ı »ı ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ ¿ı ±Î ˢ‹ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ, ±Î Œ˘flıfi
’Ò»‰_ ’Õı ¬fl_. fiËŸ ÷˘ T›‰ËÎfl, ÿÏfi›ÎfiÎ ·˘¿˘ Â_ Á‹…ı ?       ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ. Á‹… ’ÕÌfiı ?
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                 205   206                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ·˘¿˘ … ±ı‰_ ¿Ëı ¿ı ÷‹ı ±‹Îfl΋Î_ flÁ       ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰Î ¿Ë̱ı. ±ı ±Î ≠‘Îfi, ±Î’HÎı ±Î
fi◊Ì ·ı÷Î, ÷‹ı »˘¿fl΋Î_ flÁ fi◊Ì ·ı÷Î.               ≠‘Îfi. ±Î’HÎı ¿_¥ ≠ıÏÁÕLÀ fi◊Ì ±ı ⁄ıfiÎ !
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, flÁ ·¥±ı ±Î’HÎı, »˘¿flÎfiı ‹Î◊ı ËÎ◊ Œıfl‰Ì±ı,     ≠ffi¿÷ν — CÎflfiÎ_ T›‰ËÎfl‹Î_ ¿_¥ ⁄√Õ÷_ ˢ› ÷˘ ¿Ëı‰ÎfiÌ
⁄˘·Î‰Ì±ı, ⁄ıÁÎÕ̱ı.                       ±Î’HÎÌ Œfl… ¬flÌ ¿ı fiËŸ ?
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ı ÁflÁ ¿èÎ_. ±ı √Q›_ ‹fiı.             ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‘Ì‹ı flËÌfiı ‰Î÷ ¿fl‰ÎfiÌ.
   ÿÎÿÎlÌ — Ë_, ’HÎ ±ıfiÎ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ‹Î_ ËÎ◊ fiÎ CÎη‰˘.       ≠ffi¿÷ν — ¿_¥ Á‹Ω‰Ìfiı ¿Ëı‰_ Ωı¥±ıfiı, ±Î ≠‹ÎHÎı fiËŸ,
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ±ı‹fiÎ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ‹Î_ ‹Î◊_ fiËŸ ‹Îfl‰Îfi_ ?  ±Î ≠‹ÎHÎı ¿fl‰_ Ωı¥±ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ‹Î◊_ ‹Îfl‰Îfi_ fiËŸ ±fiı ’λ\_ ⁄Î⁄ÎfiÌ µ’fl       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Á‹Ω‰Ìfiı ⁄‘_ ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı. Á‹Ω‰Ìfiı ¿Ë̱ı
ËÎ◊ Œıfl‰‰Îfi˘, ‰Î÷˘-«Ì÷˘ ¿fl‰ÎfiÌ. ‰‚Ì ±Îfi_ÿfiÌ ‰Î÷˘ ¿fl‰ÎfiÌ.    »÷Î_ fiÎ ‹Îfiı ÷˘ ±ı‹fiÌ ‹fl∞. ±Î’HÎı ±ıfiı ¿Ëı‰ÎfiÎ ±Ï‘¿ÎflÌ.
’HÎ ÷ı ⁄Ì∞ ¤Î_…√Õ˘ fiËŸ. ¿_¥¿ √˘Ã‰HÎÌ Ë˘‰Ì Ωı¥±ı ±Î’HÎÌ.
                                   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ø˘‘ fiËŸ ¿fl‰Îfi˘ ?
ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ fiÎ ◊Λ fiyÌ ¿ı ±ÎÀ·_ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ ÷‹Îfl_ ?
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ø˘‘ ÷˘ ±Î’HÎÌ fi⁄‚Î¥ »ı, ±ı ÷˘ ’ı·Î›
   ≠ffi¿÷ν — ˉı ‘Îfl˘ ¿ı ’IfiÌ »ı ÷˘ ±ıfiÎ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀfi_ ¿Ëı
                                Á‹∞ Ω› ¿ı ±Î Ï«ÕΛΠ¿flı »ı. ±ı ‹fi‹Î_ Â_ Á‹…ı ¿ı ±Î «ÌÏÕ›Î
¿ı ¤¥, ±ÎÀ·_ ⁄Î⁄Îfiı ÷‹ı ¿fl˘ ¿ı ⁄Î⁄Îfiı V¿>·‹Î_ ·¥ Ω‰ ÷˘
                                ‹ÎHÎÁ »ı. ⁄ËÎfl ·˘¿˘fiı ¿Ëı, fi›Î˝ «ÌÏ՛Π»ı, I›Îflı ±ı‹Î_ ±Î⁄w
’»Ì ÷ı CÎÕ̱ı Â_ ¿fl‰Îfi_ ? ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ ’¿ÕÌ ⁄ıÁÌ flËı‰Îfi_ ?
                                ‰‘Ì √¥ ±Î’HÎÌ ?!
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı Ωı¥ ±Î’‰_ ÷ı ‰¬÷ı.
                                   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ¿˘¥fiı ¿Ëı‰Î¥ Ω› ±ı Ïfi_ÿÎ ¿Ëı‰Î› ¬flÌ ?
                  _
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’ı·_ √‘ı ¿Î ’Ò»fiÌ …ı‹ ’¿ÕÌ fiËŸ flά‰Îfi_
¿ı ±Î ‹Îfl_ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ fiˢ›, Ë_ fiËŸ ¿fl_ ?               ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ı‰_ ⁄ËÎfl ¿˘”¿fiı ¿Ëı‰Î÷_ ËÂı ? ±Î’HÎÎ
                                flÎ…fi_ ⁄ËÎfl ¿Ëı‰Î÷_ ËÂı ¿˘¥fiı ! fiËŸ, ±ı ÷˘ ÏÁøıÁÌ Ë˘‰Ì Ωı¥±ı.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ±ı‰_, ±ı‰_ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ ¿Ëı‰Î÷_ ËÂı ? ±ı ±ıfiÎ           ı        ı
                                ’˘÷Îfi_ ˢ‹ ÏÕ’ÎÀ˝‹LÀ, Œ˘flıfi ÏÕ’ÎÀ˝‹LÀ ±ı ÏÁøıÁÌ Ë˘‰Ì Ωı¥±ı.
ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ‹Î_ ¿_¥ „@÷ fiΠˢ› fiı ±Î’HÎfiı ¿Ëı ÷˘ ±ı ±Î’HÎÌ
Œfl… »ı. ±flı, ⁄ËÎflfi˘ ¿˘¥ ¿Ëı‰Î ±ÎT›˘ ÷˘› ±Î’HÎı ¿fḻı »Ì±ı,      ≠ffi¿÷ν — ±Îfi˘ ¿_¥ flV÷˘ ‹·ı, µ’Λ ‹·ı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ±Î’HÎÎ
fi◊Ì ¿fl÷Î ? ¿˘¥ ±Î’HÎfiı ωfi_÷Ì ¿flı ÷˘ ±Î’HÎı ±ı ¿fl‰_ …      ¡ıLÕÁfiı (Ï‹hÎfiı) ±Î‰Ì ‰Î÷ ¿fḻı ÷˘ ? ¡ıLÕfiı ±Î‰Ì ‰Î÷ ¿fḻı ¿ı
Ωı¥±ı. ÷ı CÎÕ̱ı ±Î’HÎı ±ı‹ fiÎ ¿Ë̱ı ¿ı ±Î ÷Îfl_ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ,   ¤¥ ‹Îfl˘ ‘HÎÌ ±Î‰˘ «ÌÏÕ›˘ »ı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ±ı‰Ì flÌ÷fiÎ ‰Î÷ ¿flΛ ?
±ËŸ ‹ÎflÌ ’ÎÁı @›Î_ ·Î‰Ì ?                       ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±ı ±I›Îfl Á‘Ì ¿èÎ_
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ˉı CÎfl‹Î_ ≠‘Îfi …ı‰_ ÷˘ ˢ‰_ Ωı¥±ıfiı !  ˢ› ÷˘ …\ÿÌ ‰Î÷ »ı ’HΠˉı ’»Ì Ωı ±Î‰Ì flÌ÷ı ‰÷˝‰_ ˢ› ÷˘
±ı‹fiÌ „‹ÏfiVÀˇÌ‹Î_ ¿_¥ ⁄√Õ÷_ ˢ›, ¬flÎ⁄ ◊÷_ ˢ›, ÷˘ ±ıfiı ¿Ëı‰_  ¿Ëı‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì flËı÷Ì. ’HÎ {CÎÕ˘ … fiËŸ flËı fiı. ¿·ı fiÎ ◊Λ
÷˘ Ωı¥±ıfiı ±Î’HÎı ? I›Î_ ’»Ì ‹÷¤ıÿ fiÎ ◊Λ ?           ±ıÀ·ı Á‘Ì «Î·Ωı.
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                    207   208                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

         «·HÎ «·Î‰‰Î ’Ï÷ Œflı,                ’ˢӫı. I›Îflı ±ı‹HÎı ¿èÎ_, “ËÎ ‹Ò¿Ì ·Î‰_ »\_.” ˉı ±Î‹fiı ¿_¥ ⁄Ë
         ‰ËfiÌ ‹U¿ı·Ì xÿı fi ‘flı!               µ÷Ή‚ ËÂı, ÷ı ÿÁ Ï‹ÏfiÀ‹Î_◊Ì ¿_¥ ÁÎ÷ Ï‹ÏfiÀ ◊¥ I›Î_ Á‘Ì «Î
                                   ¿_¥ ±Î‰Ì fiËŸ. ‹fiı ¿Ëı »ı, “±Î…ı «Î-’ÎHÎÌ flËı‰Î ÿ˘. ‹fiı ‹˘Õ<_
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ÷˘ ¿Q’ıÏfi›fiÂÌ’ (ÁÎË«›˝) »ıfiı     ◊›_ »ı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î Ë_ …™. «Î ‹˘Õı◊Ì ’ÌÂ_.” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_ “fiÎ,
±ıÀ·ı ⁄‘Ì flÌ÷ı ‹ÿÿ ¿fl‰Ì ’Õıfiı ±ı‹fiı ?                «Î ’Ì‘Î ‰√fl fiÎ …‰Î›. fl˘…fiÎ …ı‰_ ….” ˉı ±ı flËı‰Î ÿ˘fiı ¿Ëı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‹ÿÿ√Îfl ¿_¥ ±ı‹Î_ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ‹÷¤ıÿ ’ÎÕ÷˘       »ı. I›Îflı ’λ˘ Ë_ …‰Î ÿı÷˘ fi◊Ì. ˉı Ë_ … ±Î_÷fl_ »\_. Â_
fi◊Ì, ±ı ÷˘ V’‘ν‰Î‚˘ ‹÷¤ıÿ ’ÎÕı. ‹ÿÿ√Îfl ±ı ÷˘ Ëı„S’_√        ±Î⁄wÿÎflfiÌ Õ_ŒÎÁ ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì !! ’HÎ ±Î ±Î⁄wÿÎflfiÌ Õ_ŒÎÁ
(‹ÿÿw’) »ı. ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı fiÎ, Âο fiËŸ Á‹Îfl‰Îfi_. ÷˘ flËı‰Î      fiˢ÷Ì, ≠ı‹fiÌ Õ_ŒÎÁ Ë÷Ì !
ÿı ±ı ! ±fiı ±Î ÷˘ ¿Ëı, Á‹Îfl‰Îfi_ ⁄˘· ! ÷_ ¿ı‹ ±ı‹ ¿fl_ »\_ ?         CÎfl‹Î_ ±_ÿflfiÎ ±ıωÕLÁ Ë_ ΩHÎ÷˘ fiˢ÷˘ ¿ı ±_ÿfl Â_ ±ıωÕLÁ
   ±ı‰_ »ıfiı ±Î¬_ ˢ‹ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ ±ı‹fi_, flÁ˘ÕÎ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ     ⁄L›Î »ı ÷ı ! ±fiı ‹ıÓ ÷˘ ⁄ËÎfl◊Ì flËÌfiı ‰Î÷«Ì÷ ¿flÌ fiάÌ. ˉı
±ı‹fi_. ±Î’HÎı ±Î Œ˘flıfi ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ ÁΫ‰‰_ ±fiı ±Î‰Ìfiı …‹‰Îfi_      ËÌflÎ⁄Î Â_ ΩHÎı ¿ı fl˘… ⁄ıÁı »ı ÷ı‰Ì flÌ÷ı ÏfiflÎ_÷ı ⁄ıÁÂı fiı Ë_ Ωb_
÷ˆ›Îfl ‹Î_√‰_. Âο fiËŸ ‹‚ı I›Îflı ¿Ë̱ı ¿ı ±◊Îb_ ¿Îœ˘ !!        ¿ı Ë‹HÎÎ_ … …‰ÎfiÎ »ı, ±ıÀ·ı ±Î iÎÎfi‹Î_ ⁄‘˘ Œıfl ’ÕÌ √›˘. ±Î
                                   iÎÎfi ‹ıÓ ±ı‹fiı ¿Ëı·_ fiËŸ ¿ı ±Î Ë‹HÎı … …‰ÎfiÎ »ı.
   ‹fiı iÎÎfi fiˢ÷_ ÷ı ‰¬÷ı ±ı¿ Ï¿VÁ˘ ⁄fiı·˘. ÷‹ÎflÎ …ı‰Î
±˘‚¬ÎHΉ΂Π…ı‹ fl˘… ±Î‰ı »ı, ±ı‰Î ±ı¿ ¤Î¥ fl˘… ±Î‰÷Î.            ÷ı ’»Ì «Î fiÎ ±Î‰Ì ±ıÀ·ı Ë_ ±_ÿfl √›˘. I›Îflı I›Î_
±fiı fl˘… ±Î‰ı ±ıÀ·ı Ë_ ÷ı‹fiı ‹ÎÀı ¿_¥ ’HÎ «Î ¿ı fiÎV÷˘ ‹Ò¿‰Îfi_     ±ıωÕLÁ Ωı›Î. ˉı I›Î_ ±_ÿfl ÷˘ «Î› ‹Ò¿Ì fiË÷Ì. ±fiı ⁄ËÎfl
¿Ë_ fiı fiÎV÷˘ fiΠˢ› ÷˘ «Î ‹Ò¿‰Îfi_ ¿Ë_. ÷‹Îflı fiı ‹Îflı …ı‰˘      «ÎfiÌ ‰Î÷˘ «Î·ı »ı. ±ËŸ «Îfi_ Ãı¿Îb_ fi◊Ì. I›Î_ ±ıωÕLÁ ⁄ÿ·Î›ı·Î.
ÁIÁ_√fi˘ Á_⁄_‘ »ı, ÁIÁ_√fi˘, ≠ı‹fi˘ Á_⁄_‘ »ı ⁄ÌΩı.           ‰Î÷‹Î_ ÷˘ ‹ÎflÌ … ¤Ò· »ı. ±Î’HÎı ⁄Ò‹ ’ÎÕÌ Ë˘÷ ÷˘ ±Î’HÎı ¤Ò_ÕÎ
                                   ÿı¬Î÷. ’»Ì ‹ıÓ ¿èÎ_, “¿ı‹ «Î ‹Ò¿Ì fi◊Ì ?” I›Îflı ‹fiı ¿Ëı »ı, “±Î
   ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ±ı ¤Î¥ (»˘À<¤Î¥) ±Î‰ı·Î I›Îflı ÷ı ÿËÎÕı …flÎ      VÀ‰ »ı ÷ı ’ÎÕ˘ÂÌ ·¥ √›Î »ı. ±Î…ı Á√ÕÌ Á‚√Ή_ »\_.” ÷ı ÿËÎÕı
µ÷Ή‚‹Î_ Ë÷Î. ÷ı ¿Ëı, “±Î…ı ÷˘ ‹Îflı …·ÿÌ …‰_ »ı, ±Î’fiı ¬Î·Ì     VÀ‰ fiı Á√ÕÌ «Î·÷Î_ Ë÷Î_ fiı ËÌflÎ⁄ÎfiÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ¿ı ±Î fl˘…
‹‚Ìfiı …‰_ »ı. ±ıÀ·ı ‹Îflı ¿Â_ Ωı¥÷_ fi◊Ì.” I›Îflı ±ı ¿_¥ ‹fiı ’ÒF›    ⁄ıÁı »ı ±ı‹ ±Î…ı ⁄ıÁÂı. ‹ıÓ ËÌflÎ⁄Îfiı ¿èÎ_, “@›Îflı ±Î «Î ◊Λ
√HÎ÷Î fi Ë÷Î. Ë_ ±ı‹fiı ’ÒF› √HÎ÷˘ fi Ë÷˘. ±‹ı ⁄ıµ ÁIÁ_√Ì        ÷ı ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “’HÎ Ë_ Â_ ¿fl_ ? ÷‹ı ¿Ë˘ ±ı ¿fl_.” ’»Ì
÷flÌ¿ı ⁄ıÁ÷Î Ë÷Î, Á‹Îfi¤Î‰ı ±ıÀ·ı ÷ı Ïÿ‰Áı ‹fiı ¿Ëı »ı, “±Î…      Á√ÕÌ Á‚√ΉÌfiı «Î ‹Ò¿Ì ÿÌ‘Ì. ’»Ì ‹ıÓ ’ı·Î ¤Î¥fiı ¿èÎ_, “⁄Ì…\_
÷˘ ‹Îflı …‰_ »ı.” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “ˉı ±ÎT›Î »˘, I›Îflı ⁄ıÁ˘fiı, …flο  ¿_¥ fiÎ ·˘. ÷˘ ’Î’ÕÌ Âı¿Ìfiı ‹_√Ή_. ÷‹Îflı ’Î’ÕÌ ¬Î‘Î ‰√fl
«Î ’Ìfiı Ω‰. ‰Îfl fiËŸ ·Î√ı. fl˘… «Î-fiÎV÷˘ ¿fl˘ »˘ fiı ±Î…ı «Î-      …‰Î› fiËŸ.” ±ıÀ·ı ËÌflÎ⁄Îfiı ¿èÎ__, ’Î’ÕÌ Âı¿Ìfiı ·¥ ±Î‰Ωı. ÷ı
fiÎV÷˘ ¿›Î˝ ‰√fl …‰Î› fiËŸ.”                      ’Î’ÕÌ ¿˘¥ ¿ÎflHÎÁfl ‹˘ÕÌ ◊¥. √‹ı ÷ı ¿ÎflHΠˢ, ±ı¿fiÎ µ’fl ±ı¿
   ±ıÀ·ı ‹ıÓ ⁄ËÎflfiÌ w‹‹Î_◊Ì ËÌflÎ⁄Îfiı ⁄Ò‹ ‹ÎflÌ. ⁄ÌΩ w‹‹Î_     ±ı ÕO⁄Î ‹¿Î¥ √›Î ˢ› ¿ı ⁄ÌΩ ¿˘¥ ’HÎ ¿ÎflHÎ◊Ì ’Î’ÕÌ ’HÎ
±‹ı ‰Î÷ ¿fḻı fiı flÁ˘Õ΋Î_, «˘◊Î w‹‹Î_ ËÌflÎ⁄Îfiı ‹ıÓ ¿èÎ_, ⁄ı ¿’    ‹˘ÕÌ ◊¥. ±ıÀ·ı ’ı·Î ¿Ëı »ı, ˉı «Î ’Ì‘Ì, Ë_ …™ »\_ ˉı. ’Î’ÕÌfiÌ
«Î ‹Ò¿Ωı. I›Îflı ÷˘ Œ˘fi fiËŸfiı ! ±ËŸ ⁄Ò‹ ’ÎÕ̱ı ±ıÀ·ı I›Î_       ¿_¥ …wfl fi◊Ì. ‹ıÓ ¿èÎ_, “fiÎ ’Î’ÕÌ ¬Î‘Î ‰√fl …‰Î› fiËŸ.” ÷˘›
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                    209   210                   ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

’λ˘ Ë_ ±Î‰˘ Õ¬˘ ¿fl_ »\_ ’˘÷ı. ’»Ì ‹ıÓ ËÌflÎ⁄Îfiı ¿èÎ_, “’Î’ÕÌ       ⁄Ë «·HÎ fiÎ flά‰_. «·HÎfiÌ ⁄Ë ¤Î_…√Õ fiÎ flά‰Ì ±fiı
·Î‰÷Î_ ÷˘ ¿ıÀ·Ì‰Îfl ◊¥ ? ±Î ‹˘Õ<_ ◊¥ Ω› »ı.” I›Îflı ËÌflÎ⁄Î       fiÎ «·HÎÌ› fiÎ ◊‰_, Ë…\ Ë‹HÎı ‹ÎflÎ …ı‰_ fiÎ ◊¢.
¿Ëı, “Ë‹HÎı ·Î‰_ »\_” I›Îflı ’ı·Î ¤Î¥ ¿Ëı »ı, “…‰Î ÿ˘fiı.” ‹ıÓ ¿èÎ_,      ‹ÎflÌ Áı¥Œ ÁÎ¥Õ ¤√‰ÎfifiÌ ’ÎÁı ⁄ıÁÌ flËı‰Îfi_ ÏfiflÎ_÷. ±Î ı
“±Î ÷‹fiı ‹˘Õ<_ ◊¥ √›_ ±ı‹Î_ ¿ÎflHÎ ±ıÀ·_ … »ı ¿ı ±Î CÎfl‹Î_                    ı
                                   «·HΉ΂Π÷ı ⁄‘Î ‹ıÓ Ωı›·Î fiı ¿ıÀ·_ «·HÎ »ı ±ı ⁄‘_ Ωı™ »\_ ⁄‘Îfi_.
‹Îfl_ «·HÎ fi◊Ì Ë‰ı. ±ıÀ·ı ±ı ¤Î¥ ‹fiı ¿Ëı »ı, “±Î‰_ fiÎ ⁄˘·Î›,     ‹˘ÀÎ «·HΉ΂Π±ÎT›Î ! fiÎ «·HÎÌ ◊Ήfiı ! …\±˘ ±‹Îflı fiÎ «·HÎÌ
±Î‰_ fiÎ ⁄˘·Î›. ±Î‰Î ÿı‰ …ı‰Î ‹ÎHÎÁ fiı ÷‹ı ±Î‰_ ⁄˘·˘ »˘ ?       ÷ı ±‹Îflı ¿˘¥fiÌ ’fl ¿˘¥ Ω÷fi_ «·HÎ … fiËŸ. «·HÎÌ ÁÎfl_ ¿ı fiÎ
«·HÎ fi◊Ì ?                                                  ı
                                   «·HÎÌ ÁÎfl_ ? fiÎ «·HÎÌ ÿı‰ ’ÎÁı ‹Ò¿fiı ⁄‘Î. ‹ıÓ fiÎ «·HÎÌ Ωı¥
   I›Îflı ˢflÎ_ ËÌflÎ⁄Î ±_ÿfl◊Ì ±ÎT›Î. “‹ÎflÌ ±Î⁄w Â_ ¿fl‰Î      ·Ì‘Î. …ıÀ·Î ÏÁyÎ ÿı‰ ’ÎÁı I›Î_ ’Õı·Î ÷ı fiÎ «·HÎÌ Ë÷Î. ‹ıÓ ¿èÎ_,
⁄√ÎÕ˘ »˘ ? ÷‹ı …ı ¿Ë˘ ÷ı ËÎ…fl ¿›* »ı. ‹ıÓ ¿èÎ_, ÷‹ÎflÌ ±Î⁄w      ¿ı‹ ±Î‹ ? I›Îflı ’ı·˘ ¿Ëı, ±Î fiÎb_ ˉı «Î·÷_ fi◊Ì fiı »ı
‰‘Îfl_ »\_, ⁄√ÎÕ÷˘ fi◊Ì.                        «Î_ÿÌfi_ ! ‹ıÓ ¿èÎ_, ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ ±ı‰˘ …LQ›˘ fi◊Ì ¿ı …ı «·HΉ΂˘
                                   ˢ› ! ⁄‘Λ fiÎ «·HÎÌ »ı. ’HÎ fl˘Œ ’ÎÕÌfiı ‹Ò»˘ ±Î‹‚ ±Î‹‚
       ≠¤ ’ÎÁı ⁄ıÁı fiÎ «·HÎÌ fiÎb_,
                                   ¿›Î˝ ¿flı »ı ! ‹ıfl «yfl, ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ⁄˘·Ì Ωfiı ¿ı fi◊Ì «·HÎ. ‹ıÓ
       ‰Ë ’ÎÁı fiÎ «·HÎÌ ÷ı ÂÎb_ !               ¢‘¬˘‚ ¿flı·Ì ±Î. ±Î ÷˘ ‰√fl ¿Î‹fiÎ À¿ À¿ ¿›Î˝ ¿flı !
    ±ıÀ·ı ¿ËÌ ÿÌ‘_, ±‹Îfl_ ¿_¥ «·HÎ … fi◊Ì, ’»Ì ¤Î_…√Õ          ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ⁄ˆflÌ ’fl ÷˘ «·HÎ ¿fl‰Î Ω› … fiı ?
fiËŸ fiı ! ¿ÎflHÎ ¿ı fiÎ «·HÎÌ fiÎb_ ˢ›fiı, ÷ıfiı ¤√‰ÎfifiÌ ’ÎÁı
‹Ò¿‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, ’»Ì Œfl‰Îfi_ fiËŸ ±ı‹fiı. ¿Î‚Î⁄Ωfl̛Π⁄‘Î ’ÎÁı        ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ‰Î¥Œı ¿_¥ √fi˘ ¿›˘˝ ? ·˘¿˘ ’fl «·HÎ ¿fl‰Îfi_.
Œfl‰Îfi_ fiËŸ. ¤√‰ÎfifiÌ ’ÎÁı … ⁄ıÁÌ flËı‰Îfi_. ±ıÀ·ı ±‹ı fiÎ        ‰Î¥Œfiı ¿ËÌ ÿı‰Îfi_ ¿ı ÷Îflı ‹ÎflÌ ’fl «·HÎ fiËŸ ¿fl‰_ ±fiı ‹Îflı
«·HÎÌ fiÎb_ ◊›ı·Î_, ÷ı ËÌflÎ⁄Îfiı √‹ı fiËŸ. ±ı ¿Ëı ¿ı ±Î‰_ fiÎ      ÷ÎflÌ ’fl «·HÎ fiËŸ ¿fl‰_. ±Î’HÎı Ï‹hÎΫÎflÌ, ÏÁLÁÌ›fl ¡ıLÕ. I›Îflı
⁄˘·Â˘, ‹ÎflÌ ±Î⁄w Ω›. ±ıÀ·ı ‹ıÓ ¿èÎ_, ‹ÎflÌ Áı¥Œ ÁÎ¥Õ◊Ì ¿Ë_      ‹fiı ·˘¿˘ ¿Ëı »ı, “‰Î¥Œ ÷˘ ’»Ì «œÌ ⁄ıÁı !” ‹ıÓ ¿èÎ_, “Ë_, ‹Ò»˘
»\_. ÷‹ÎflÌ ±Î⁄w ¿Îœ‰Î ‹ÎÀı fi◊Ì ⁄˘·÷˘. ±ıÀ·ı ’»Ì ËÌflÎ⁄Îfiı       ±Î‰÷Ì ËÂı ±ıfiı ? √‹ı ±ıÀ·Ì ÿ‰Î «˘’Õ̱ı ÷˘ ‹Ò»˘ ±Î‰ı ¿_¥ ?”
‹ıÓ Á‹ΩT›Î fiı ¿èÎ_, ±Î ÷˘ ±ı‹fiÎ ËÎfl Ë_ ⁄˘S›˘ Ë÷˘. ±ı‹fiı           I›Îflı ·˘¿˘ ⁄ËÎfl ⁄˘·ı »ı “±‹ı «·HΉ΂Π»Ì±ı.” ÷ı ⁄‘Î
CÎıfl …ı ±‹ÎflÌ ⁄ıfi Ë÷Ìfiı, ÷ıfiı ±Î‹ ±ı¿ »˘¿flÌ ±ı¿·Ì ÷ı ’ˆHÎÎ‰Ì     ⁄˘·ı »ı ÷˘› «·HΉ΂Πfi◊Ì fiı Ωı ’˘÷Îfiı «·HΉ΂˘ ¿Ëı »ı !!
ÿÌ‘ı·Ì fiı ⁄Ì…\_ »˘¿fl_ ¿Â_ fiËŸ fiı ±Î ¤Î¥ Â_ ¿fl÷Î ? ‰Î¥Œ ΩıÕı     “Ë_ «·HΉ΂˘ »÷Î_ Ë_ «·HÎ ‰√flfi˘ »\_” ±ı‹ ¿Ë_ »\_. ¿ÎflHÎ ¿ı
Õ¬·˘ ¿›Î˝ ¿flı ¤ŸÕÎ ¿ı‹ ·Î›Î »˘ ±Î…ı ? ±Î ⁄ı …HÎfiÎ ¤ŸÕÎ !       ‹ıÓ ŒÎ›ÿ˘ Ωı›˘ »ı. fiÎ «·ÏHΛΠfiÎHÎÎ_fiı „V◊fl÷Î ‹‚Ì Ω›. @›Î_
⁄Îfl ±Îfiı fl÷·fiÎ ¤ŸÕÎ ·ı‰Î› ? ±ÎÀ·Î ‹˘ÓCÎÎ ? ±Î ÂÌ Õ¬·˘ ?       ‹‚ı, ¤√‰ÎfifiÌ ’ÎÁı !! «·HΉ΂_ fiÎb_ ±Î’HÎÌ ’ÎÁı √…‰Î‹Î_ flËı
±ı ÷˘ ±Î ±Î‹fiı ¬¬ÕΉÎfi_ ‹fi ◊Λ. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ⁄˘S›˘ Ë÷˘.        fiËŸ. ⁄ÌΩfiÌ ’ÎÁı ¤À¿ ¤À¿ ¿fl‰Îfi_. ±‹Îflı «·HÎ … Ωı¥÷_ fi◊Ì.
÷ı ’»Ì ±Î‹fiı ⁄Ë ÁÎfl_ ·ÎB›_ ¿ı ËıÓ ! «·HÎ fiËŸ ±ı‰_ ¿Ë˘ »˘ ?      ÷‹ı ±Î’˘ ÷˘› ±‹Îflı fi◊Ì Ωı¥÷_. ±ı ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ÷‹ı ¤_√ ¿fl˘
I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_ ÷‹ı ±ı‰_ ¿ËÌ …\±˘fiı ±ı¿ Œıfl˘, ±ı ÷‹fiı Â̬‰ÎՉΠ    ÷ı‹Î_ ±‹Îflı µ’ÎÏ‘. ±fiı ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ÷‹ı ¤_√ ¿›Î˝ ‰√fl flËı‰ÎfiÎ
¿Ë_ »\_. ±Î Á‹… ’ÕÌfiı ?                       fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı Á_Ωı√ÎfiÁÎflÌ ! ±fiı Ë_› Á‹F›˘ ¿ı ±Î Á_Ωı√˘fiı
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                  211   212                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

ÏËÁÎ⁄ı Ï⁄«ÎflÎ «Î ‹Ò¿Ì fi◊Ì ·ÎT›Î. Ë_ ÷˘ Á‹…\fiı. ’HÎ ‹ıÓ ’ı·Î   ◊Λ, ÷ı ’»Ì ’ı·Î ±˘‚¬ÎHΉ΂ΠË÷Îfiı ±ı‹fiı ¿èÎ_ ¿ı ÷‹fiı
¤Î¥fiı ¿èÎ_ ¿ı “‹Îfl_ «·HÎ fi◊Ì.”                  Â̬‰ÎՉΠ⁄˘·_ »\_ ±Î ÷˘. ÷‹ı CÎıfl «·HÎ «·Î‰˘ »˘ ’HÎ ±Î
   ËÎ, ’HÎ «·HÎ flά‰Îfi_ ÏË÷¿ÎflÌ fi◊Ì. «·HÎ flά‰Î‹Î_ …     ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ «·HΉ΂˘ …LQ›˘ … fi◊Ì ¿ı …ıfi_ CÎıfl «·HÎ
±ÏË÷ »ı. fi›˘˝ ¤›_¿fl ¤˘(¤›) »ı, ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ¿ËÌ ÿ˘fiı, ¤¥,     ˢ› ? ±ıfiÎ ¿fl÷Î ‹ÎflÎ …ı‰Î ¬S·_ ¿flÌ ÿı ±ı Â_ ¬˘À<_ ?
‹Îfl_ ˉı «·HÎ fi◊Ì. ±fiı Ωı «·HÎ »ı, ‹ÎÀı VhÎÌfiÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹        ±Î «·HΉ΂_ …ı ·˘¿ »ı, ±‹Îfl_ «·HÎ »ı ±ı‰_ ¿ËıfiÎflÎ
◊Λ ¿ı ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ±Î⁄w ÷˘ ⁄√ÎÕÌ fiά_. ⁄Ë «·HÎ flά‰Î Ω‰      ±ı¿Îÿ …HÎ ‹fiı ¿Ëı ¿ı ±‹Îfl_ «·HÎ »ı, ÷ı ±ıfiı I›Î_ CÎıfl ÿ ÿËÎÕÎ
»˘ ÷ı ! VhÎÌ› ‹fi‹Î_ flάı »ı ¿ı ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ¤¥fiÌ ±Î⁄w ⁄√ÎÕÌ     ‹fiı flάı, …\±˘ ±ıfi_ «·HÎ ¿ËÌ ±Î’_ ! œÎ_¿Ì œÎ_¿Ìfiı «·HÎ’b_ @›Î_
fiά_, ⁄Ë fl˘Œ ‹Îflı »ı. ±fiı ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı fiÎ «·HÎ, ÷˘ ⁄‘_       Á‘Ì flά‰Îfi_ ? fiÎ-«·HÎÌ ¿Ëı‰Îfi_ Ë_ ¿Ëı÷˘ fi◊Ì ÷‹fiı. ’HÎ
±˘·flÎ¥À (ÁflÁ) flËıÂ. ±ıÀ·ı ‹ıÓ ¿èÎ_, “’HÎ ÷‹ı ±Î‰_ ⁄˘·Ωı CÎıfl.
           ı                     «·HΉ΂Îfiı ÷˘ ‹ıÓ Ωı›ı·Î, ±ı¿ ±ı¿ …ı «·HΉ‚Î Ë÷Îfiı ÷ı œÎ_¿Ì
Ë_ ÷‹fiı ±Î ⁄˘·Ìfiı Â̬‰ÎÕ<_ »\_. ±ı‰_ ÷‹ı ±ı¿·_ ⁄˘·Ωı ! I›Îflı   œÎ_¿Ìfiı «·HΉ΂Π◊Λ »ı ! ¬Îfi√Ì‹Î_ ’»Ì ‹ÎŒÌ ‹Î_√Ì ·ı »ı !
±ı ¿Ëı, “fiÎ, ‹ÎflÎ◊Ì fiÎ ⁄˘·Î›. ‹Î◊_ ÷˘ÕÌ fiά˘ ÷˘› fiÎ ⁄˘·Î›.”   ÷ı ¤¥⁄_‘fiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ÷fiı ÀˆÕ¿Î‰Ì”÷Ì ‹ÎÀı ‹ÎŒÌ ‹Î√_ »\_ ! I›Îflı
±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ¤˘ ·Î√ı ! ±S›Î, «·HÎ fiΠˢ› ÷˘ ÁÎfl_. ±ıÀ·ı fiÎ     ‹Ò±Î, ⁄Y›_ ÷Îfl_ «·HÎ ! ‹˘ÀÎ «·HΉ΂Π±Î›Î ! flÎΩ±˘fiı «·HÎ
«·HÎÌ fiÎb_ ¿èÎ_ ±‹ı, ±ı Â_ ¬˘À<_ »ı ?              ËÂı fiËŸ ?
    ’HÎ F›Îfl◊Ì fiÎ «·HÎÌ ¿èÎ_fiı I›Îfl◊Ì ’ı·Î …ı ±‹ÎflÎ         ±Î’HÎfiı «·HÎ flά‰Îfi˘ ω«Îfl ±Î‰ıfiı, I›Îfl◊Ì ±ıfi_ ‹fi
±˘‚¬ÎHΉ΂Π¤Î¥ Ë÷Îfiı ÷ı‹fiı …⁄fl…V÷ ’ÒF›¤Î‰ ’ıÁÌ √›˘.       …\ÿ_ flËı. ±ı‰_ fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı.
±ı ¿Ëı »ı ¿ı “±Î‰_ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ⁄˘·Ì ¿ı … fiËŸ, ¤√‰Îfi           Á›Î∞flΉ ‹ËÎflÎ… ÷˘ ⁄Ë …⁄flÎ Ë÷Î. ±ËŸ ±Î ÷˘ VÀıÂfi
ÏÁ‰Î›.” ‹ıÓ ±ı‹fiı ¿èÎ_, “⁄˘·Ì ÷˘ …\±˘. ŒÀοΠ‹ÎflÂı. ±S›Î ±ı   …^fi_ Ë÷_, ÷ı ÿËÎÕı ÷˘ fiÎfiÎ ’÷flÎfi_ ’÷flΉ΂_ VÀıÂfi Ë÷_. ÷ı Áı¿LÕ
’˘·ÌÁ‰Î‚Î »ı ? ÷˘ ⁄˘·fiıı ⁄˘· !” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “÷‹ı ¤√‰Îfi     @·ÎÁfiÎ {Î_’Î ±Î√‚ ‹ËÎflÎHÎÌfiı Ë_Àfl◊Ì ‹ÎflÌ”÷Ì. µCÎÎÕı {Î_’Î ’ÎÁı.
»˘ ‹ÎÀı ⁄˘·Ì ¿˘ »˘. ÷‹ÎflÎ ‹ÎÀı ‹fiı CÎHÎÎ ÿËÎÕÎ◊Ì ±ı‹ ◊÷_    ÷ı I›Îfl ’»Ì ±ı ‹ËÎflÎHÎÌ »ı ÷ı flÎ…‹Ëı·ı ˢ› ÷˘, ±Î ±ËŸ ˢ›.
Ë÷_ ! ÷ı ±Î‰_ ¤√‰Îfi ÏÁ‰Î› ¿˘¥ ⁄˘·Ì ¿ı … fiËŸ. ±ı ‹fiı       ±Î ±ËŸ ±Î‰ı I›Îflı ’ıHÎı …÷Î flËı. ’»Ì ¤ı√Î ◊÷Î fiˢ÷Î !
¬Î÷flÌ ◊¥ √¥.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “÷‹ı ±Î‰_ ⁄˘·˘fiı” I›Îflı ¿Ëı, “‹ÎflÌ ÷˘                   ı
                                 Ë_Àfl◊Ì ‹Îflı·_ µCÎÎÕı »˘√ı ·˘¿˘ …\±. ’ı·Î ‹Ëı·‹Î_ ·¥ √›Î ˢ÷fiı,
Ë…\ ÷˘ Ï…_ÿ√Ì …Âı ÷˘› ±Î‰_ fiËŸ ⁄˘·Î›.” ’HÎ ±Î fiÎ «·HÎÌ      ÷˘› ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±Î ÷˘ ±Î‰_ «·HÎ ! ÂÎfiı «·HÎ ¿Ë_ ? ±Î‹ ’HÎ
¿èÎ_ ¿ı ÷fl÷ ±ı‹HÎı ÿ½fi ¿›Î˝.                  flÎΩfiı flÎHÎÌ ÿ⁄ÕΛ ÿ⁄ÕΛ ¿fl÷Ì Ë˘›. …\±˘fiı, Œ÷ıËÏÁ_Ëfiı ‹ÎflÌ
   ±‹ı ¿èÎ_fiı ¿ı ±‹ÎflÎ_ «·HÎ flèÎÎ_ fi◊Ì. I›Îflı ËÌflÎ⁄Î ¿Ëı »ı,  fiÎA›˘fiı ? ±ı‰_ ⁄‘_ ! Œ÷ıËÏÁ_Ë fi΋fiÎ ≠÷Î’ÏÁ_ËfiÎ ŒÎ‘flfiı ‹ÎflÌ
“«·HÎ »ı fiı fiÎ ¿ı‹ ¿Ë˘ »˘ ?” ±ıÀ·ı …ıfiÎ_ fi◊Ì «·HÎ, …ıfiÎ_     fiÎA›˘ fiı ? ±ı‰_ ⁄‘_ ±Î ¿ÎflV÷Îfi˘ ⁄‘Î_ «ÎS›Î ¿flı, ⁄‘Î «·HÎ
¿˘¥ ÿËÎÕ˘ «·HÎ «ÎS›Î_ fi◊Ì, ±ı ⁄‘Î ¿Ëı »ı, ‹Îflı «·HÎ »ı.     fiı fiÎ-«·HÎ ¬˘‚‰Î …÷Î_ !
±S›Î, ÂÎfi_ «·HÎ »ı ÷ı ?                       ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ΩHÎı ¿ı ‹Îfl_ ‘HÎÌ’b_ Ë_ »˘Õ<_ fiËŸ ±fiı ‹Îfl_
   ±ıÀ·ı ±Î‰Î ⁄‘Î ¬ı· ◊Λ »ı. Á_Ω√ ⁄‘Î Ω÷Ω÷fiÎ ∂¤Î
                  ı              … «·HÎ flËı‰_ Ωı¥±ı ! ÷˘ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ¤Ò¬ı ‹flÂı fiı ±ı¿ ÿËÎÕ˘
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                  213   214                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

“’˘¥{fi” ’ÕÂı ◊΂̋Î_ ! ÁËı…ı «Î·ı »ı ÷ıfiı «Î·‰Î ÿ˘fiı ! ±Î    flά÷Πˢ÷ ¿ı ¿˘fi_ «·HÎ CÎfl‹Î_ »ı ÷˘ Ë_› “±ıÕ…VÀ” fiÎ ◊Î÷.
÷˘ ¿Ï‚›√ »ı ! ‰Î÷ΉflHÎ … ¿ı‰_ »ı ? ‹ÎÀı ⁄Ì⁄Ì ¿Ëı »ı ¿ı, “÷‹ı   ±Î ÷˘ ¿˘¥ ⁄Î’˘› fi˘Ó‘ ¿fl÷_ fi◊Ì.
fiηΛ¿ »˘” ÷˘ ¿Ëı‰_ “⁄Ë ÁÎfl_”.
                                         ¿˘fiÎ ±Î‘Îflı ¿˘fi˘ ‹˘ZÎ?
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎfiı ⁄Ì⁄Ì fiηΛ¿ ¿Ëı, ±ı ÷˘ Á‚Ì ¿flÌ              ◊Λ ±Îfi_ÿ, Ëı÷ Ïfiÿ˘˝Ê!
ˢ› ±ı‰_ ·Î√ı.
                                    Ë…\› ËÌflÎ⁄Î ΩıÕı ⁄‘Ì ‰Î÷˘ ¿fl_ »\_. √Q‹÷ ¿›Î˝ ¿fl‰Îfi˘.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ±Î’HÎı ¢ µ’Λ ¿fl‰˘ ? “÷_ ⁄ı ‰¬÷      ±ıÀ·ı ±ı‹fiı ÁÎfl_ ·Î√ı ’»Ì. ±Îfi_ÿ ◊Λ ±ı‰Ì› ‰Î÷ ¿fḻı. “Ë…\
fiηΛ¿ »ı” ±ı‰_ ±ıfiı ¿Ëı‰_ ±fiı ÷ı◊Ì ¿_¥ ±Î’b_ fiηΛ¿’b_     ÿÎÿÎ ±Î‰ÕÎ ‹˘ÀÎ ¤√‰Îfi ◊›Î ’HÎ …\±˘, ‹ÎflÎ ±Î√‚ ÷˘ ÀÎœÎ
¤Ò_ÁÎ¥ √›_ ? ±Î’HÎfiı ÏÁy˘ ‰ÎB›˘ ±ıÀ·ı ’λÎ_ ±Î’HÎı Â_ ⁄ı     ’ÕÌ Ω› »ı fiı !” ±ı‰_ ±ı‹fiı ·Î√ı. ±ıÀ·ı ‹Îfl˘ fl˘Œ »ıfiı ±ı‰_
ÏÁyÎ ‹Îfl‰Î ? ±fiı ’»Ì ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ⁄√Õı.              ±ı‹fiı ·Î√ı. ±ı‹fiı ±Î¬Ì flÎ÷ ¨CÎ ±Î‰ıfiı ÁÎflÌ.
    CÎfl‹Î_ ±Î’HÎı ±Î’b_ «·HÎ fiÎ flά‰_. …ı ‹ÎHÎÁ «·HÎ flάı      ≠ffi¿÷ν — ⁄‘ı ±ı‰_ … ¿fl˘ »˘.
÷ıfiı ¤À¿‰_ ’Õı. ±‹ı› ËÌflÎ⁄Îfiı ¿ËÌ ÿÌ‘ı·_ ¿ı ±‹ı fiΫ·HÎÌ fiÎb_
                                    ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±Î‹Î_ ËÌflÎ⁄Îfiı ¿_¥ »ı÷fl‰ÎfiÎ »ı ? ±fiı ‹ÎflÌ
»Ì±ı. ±‹fiı ¤À¿‰Îfi_ ’˘ÊΛ fiËŸ fiı ! CÎfl‹Î_ «·HÎ «·Î‰‰Î Ω›
÷˘ ±◊Õ΋HÎ ◊Λ fiı ? ±Î’HÎÎ ’√ ŒÎÀ÷Πˢ› fiı ⁄Ì⁄Ì ’√        ±Î⁄w ÷˘ √›ı·Ì … »ı. ˉı @›Î_ ‹ÎflÌ ⁄Ì∞ …‰ÎfiÌ »ı ±Î⁄w ?
ÿ⁄Ή÷Ì Ë˘› fiı ÷ı ‰¬÷ı ¿˘¥ ±Î‰ı fiı ±Î Ωı¥fiı ¿Ëı ¿ı,        »ı … @›Î_ ±Î⁄w ÷ı ? Á΋Îfiı ±Îfi_ÿ ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ±ı ±‹Îfl˘
“±˘Ë˘Ë˘ ! ÷‹ÎflÎ ÷˘ CÎfl‹Î_ «·HÎ ⁄Ë ÁflÁ »ı !” I›Îflı ±Î’HÎı     ‘‹˝. ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ±Î ·˘¿ T›‰ËÎfl‹Î_ Â_ ¿ËıÂı, ±ı ±‹Îflı ¿Â_ Ωı‰Îfi_
¿Ë̱ı ¿ı, “fiËŸ «·HÎ ±ıfi_ … «Î·ı »ı.” ±fiı Ωı ÷‹ı ±ı‹ ¿èÎ_     fiËŸ. ·˘¿ T›‰ËÎfl‹Î_ ÷˘ ⁄‘_ ¿Ëı÷Î … ±ÎT›Î »ıfi,ı @›Î_ fi◊Ì ¿Ëı÷Î
¿ı ËÎ, ±‹Îfl_ … «·HÎ »ı ÷˘ ’ı·Ì ’√ ÿ⁄Ή‰ÎfiÎ »˘ÕÌ ÿıÂı. ±ıfiÎ    ¿ı ±Î‰Î »ı ÷ı‰Î »ı, fiÎ ¿Ëı ? ÁÎfl_ ¿Ë̱ı ÷˘› ¨‘_ ¿Ëı »ı ·˘¿
¿fl÷Î_ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “fiÎ, ±ıfi_ … «·HÎ »ı !            ÷˘, ±ı‰_ fi◊Ì ¿Ëı÷Î ? ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Á΋Îfiı ±Îfi_ÿ ¿ı‹ ◊Λ ±ı
                                 Ωı¥±ı »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ±ıfiı ‹Î¬HÎ ·√ÎT›_ fiÎ ¿Ëı‰Î› ?
                                    ≠ffi¿÷ν — Ïfiÿ˘˝Ê ±Îfi_ÿ.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ıfiı “VÀˇı¥À ‰ı” (Áfl‚ flV÷˘) ¿Ëı‰Î› ±fiı
                                    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ ±fiı ËÌflÎ⁄Î ±ı ’˘÷ı Ïfiÿ˘˝Ê ‹ÎHÎÁ. ¬flÎ⁄
’ı·Î ‰Î_¿Î«Ò¿Î_ flV÷Î ¿Ëı‰Î›. ±Î ÿÊ‹¿Î‚‹Î_ Á¬Ì ◊‰Îfi˘ ±Î Ë_
                                 ω«Îfl ÷˘ ¿˘¥fiı ‹ÎÀı ±Î‰ı·˘ fiËŸ ±ı‹fiı.
¿Ë_ »\_ ÷ı …\ÿ˘ flV÷˘ »ı. Ë_ ±Î ¿Î‚ ‹ÎÀı ¿Ë_ »\_. ±Î’HÎı ±Î’H΢
fiÎV÷˘ Â_ ¿fl‰Î ⁄√ÎÕ̱ı ? Á‰Îfl‹Î_ fiÎV÷˘ ⁄√Õı, ⁄’˘flı ⁄√Õı !        ±ı‰_ »ı ËÌflÎ⁄Îfiı ‰¬ÎHÎı ÷˘ ±ı ⁄Ë ◊¥ √›_. ‹fiı fiËŸ
±fiı ±ËŸ ¿˘¥ fi˘Ó‘ ¿fl÷_ fi◊Ì ¿ı «·HÎ ÷Îfl_ Ë÷_ ¿ı ±ı‹fi_ Ë÷_ !    ‰¬ÎH΢ ÷˘ «Î·ı. ±ı ‰¬ÎHΉΠ…ı‰Î_ »ı. {‰ıfl⁄Î (ÿÎÿÎfiÎ_ ‹‘fl) Ë÷Î_
Q›ÏfiÏÁ’ÎÏ·ÀÌ‹Î_ fi˘Ó‘ ◊÷Ì fi◊Ì fiı ¤√‰Îfifiı I›Î_› fi˘Ó‘ ◊÷Ì fi◊Ì.   ’»Ì ±ı Ë÷Î_, ÷˘ CÎfl‹Î_ ÁΫT›_ ±ı‹HÎı. ⁄ÎfiÎ …ı‰Ì ¬flÂÌ ±ı‹HÎı
±Î’HÎı fiÎV÷Î ÁÎ◊ı ¿Î‹ »ı ¿ı «·HÎ ÁÎ◊ı ¿Î‹ »ı ? ‹ÎÀı ¿›ı flV÷ı   ÁΫ‰Ì. ’»Ì ˉı ±Î’HÎı ⁄Ì…\_ Â_ ÁΫ‰Ì±ı ? ¿˘¥fiı ‰œuÎ fi◊Ì,
fiÎV÷˘ ÁÎfl˘ ‹‚ı ±ıfiÌ ÷’ÎÁ ¿fl˘. Ωı Q›ÏfiÏÁ’ÎÏ·À̉΂Πfi˘Ó‘      ¿˘¥fiı ÿ—¬ ÿÌ‘_ fi◊Ì. ¿˘¥fiı ±ÎCÎ_’λ\_ fi◊Ì ¿›*. F›Î_ Á‘Ì ¬Î‰Îfi_
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                   215   216                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

¿fl÷Î Ë÷Î, ⁄‘Îfiı ÁÎflÌ flÌ÷ı ¬‰ÕÎT›_. ’»Ì fiÎ ◊›_ I›Îflı »˘ÕÌ ÿÌ‘_.   Ω›fiı ! ’flH›Îfiı I›Î_◊Ì … ¤Î_…√Õ »ıfiı ? ±_ÿfl◊Ì … ¤Î_…√Õ
¿˘¥ ‹Ëı‹Îfifiı ÷fl»˘Õı fiËŸ. ◊÷_ Ë÷_ I›Î_ Á‘Ì ¿›* »ı ⁄‘_. ’»Ì      »ıfiı ? ±ıÀ·ı ±Î …√÷ Á‹…‰Î …ı‰_ »ı.
ˉı ◊Λ fiËŸ. I›Îflı ˉı ÂÌ flÌ÷ı «Î-’ÎHÎÌ ◊Λ ÷ı ?
                                     ˉı ’ı·˘ ‹Î◊Î µ’fl ¤Îfl˘ ·ı¢ fiËŸ. ‹Î◊Î µ’fl ¤Îfl ·ı‰Î
   ±ı ¿Ëı› ¬flÎ_ ‹fiı ¿ı “÷‹ÎflÎ ¿fl÷Î_ ·˘¿˘fi˘ ‹ÎflÎ ’fl ‰‘Îflı     …ı‰˘ fi◊Ì.
¤Î‰ »ı.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “ËÎ. ÷ı◊Ì ÷˘ ÷‹ÎflÎ ·Ì‘ı ‹Îfl˘ ¤Î‰ »ı fiı.” ¿ÎflHÎ
                                     ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ Ïÿ‰Á fiËŸ ·¥±ı.
¿ı ±Î’HÎÎ ·˘¿˘› ¿Ëıfiı, ⁄Î, ÷‹ÎflÌ ‰Î÷ ÷˘ …\ÿÌ. ±ıÀ·ı ⁄Î ‹ÎfiÌ
·ı Ï⁄«ÎflÎ_. ÁÌ‘Î_ Áfl‚fiı !                         ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ıfiı, ±Î iÎÎfi …ıÀ·_ ⁄˘·Ì±ı ±ı …ıfiı …ıÀ·_
                                  ’˘ÊΛ ±ıÀ·_ ·ıΩı. fiÎ ’˘ÊΛ ÷˘ fiÎ ·ı¢.
    ±‹ÎflÎ ±ı¿ ¤hÎÌΩ ±ÎT›Î. ÷ı ±Î ËÌflÎ⁄Î ±ı‹fiÎ_ ¿Î¿Ì ◊Λ.
“¿Î¿Ì, ‹ÎflÎ ¿Î¿Îfiı ÷‹ı ‹˘ZÎı ·¥ …¢. ±ı‰Î_ ¿Î¿Ì »˘ !” ±ı‰_ ¿Ëı      ≠ffi¿÷ν — ⁄‘_ ’˘ÊΛ ±ı‰_ … »ı.
±ıÀ·ı ËÌflÎ⁄Î ‹fiı ¿Ëı, “…\±˘ ·˘¿˘ ÷˘ ‹fiı ±ı‰_ ¿Ëı »ı.” ‹ıÓ ¿èÎ_,      ÿÎÿÎlÌ — ˢ‰ı, ÷ı «·HÎ »˘ÕÌ ÿÌ‘_ ËÂıfiı ! ‹ıÓ ÷˘ «·HÎ
“ËÎ, ÷‹ÎflÎ ·Ì‘ı ÷˘ ‹Îfl˘ ‹˘ZÎ ◊‰Îfi˘ »ı.” ±ı‹Î_ ‹Îflı Â_ ‰Î_‘˘ »ı ?  »˘ÕÌ ÿÌ‘ı·_, ÷ı ËÌflÎ⁄Λ Á‹∞ √›ı·Î ¿ı ±ı‹HÎı «·HÎ-·√΋ »˘ÕÌ
   ≠ffi¿÷ν — ÷‹Îflı ·Ì‘ı ‹Îflı ‹˘ZÎı …‰Îfi_ »ı ±ı‰_ ±Î’ ⁄˘·Ì    ÿÌ‘Ì »ı.
¿˘, ‹ÎflÎ◊Ì ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·Ì ¿Λ.
                                     ≠ffi¿÷ν — «·HÎ »˘ÕÌ ÿı ÷˘› µ’ÎÏ‘.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ı‰_ »ıfiı, ±Î‰_ fiÎ ⁄˘·Ì±ı I›Î_ Á‘Ì Â„@÷
                                     ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Î_ ¿S’fiÎfiÎ_ Ω‚Î_ Â_ ¿fl‰Î ‰ŸÀ˘ »˘ ! ±Î
±Î’HÎ΋Î_ ±Î‰ı fiËŸ fiı. ’»Ì ±‹ÎflÎ ¤hÎÌΩ±ı ±ı‰_ ¿èÎ_fiı ¿ı,
                                  ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ±ı‰˘ fi◊Ì ¿ı …ı ’˘÷Îfi_ ¤Ï‰W› Á‹∞ ¿ı.
±‹ÎflÎ_ ¿Î¿Ì ‹˘ZÎı …‰ÎfiÎ_ fiı ÷ı ÷‹fiı ‹˘ZÎı ·¥ …Âı. I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_,
                                  ±‹◊Î ¤Ï‰W›fiÌ ¿S’fiα˘ ¿›Î˝ ¿flı ¿ı “±Î‹ ◊¥ …Âı fiı ±Î‹
⁄ËÎflfiÌ ÿÏfi›Î‹Î_ ’Ò»Ì ±Î‰˘ ¿ı ±Î‰Î_ ¿Î¿Ì ‹‚ı ? ±ı ¿Ëı »ı ‹fiı
                                  ◊¥ …Âı ÷˘ ?” Ωı fiı ÷˘ ÂOÿ ‰Î’fl¢ fiËŸ. ±Î ⁄ı ÂOÿ˘ ¿ıÀ·Î_›
‹Y›Î_ »ıfiı ’HÎ ? I›Îflı ±Î ÷‹fiı ‹Y›Î_ ±ıÀ·ı ÷‹ı ’H›ÂÎ‚Ì ¬flÎ ?
                                  ‰Ê˘˝◊Ì ‹ıÓ ‹ÎflÌ ÏÕ@ÂfiflÌ‹Î_◊Ì ¿ÎœÌ fiάı·Î »ı.
‹ıÓ ¿èÎ_, ±˘»\_ ’H› fiÎ ¿Ëı‰Î› ±Î !
                                      ËÌflÎ⁄Î ‹fiı ¿Ëı »ı, “÷‹ı ⁄‘Îfiı ±Î’Ì ÿ˘ »˘.” ‹ıÓ ¿èÎ_, S›˘
         ·Bfi ‰¬÷ı fl‹ÎÕı wÏ’›Î,
                                  ¿>_«Ì ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı flά˘. ±ıÀ·ı ‹Îflı ±Î’Ì fiÎ ÿı‰Î›. ±Î’HÎı ÷˘
         «Ò_ÀÌ ¬HÎÌfiı ∞÷ı «·ÏHΛÎ!             ±Î’Ì ÿ¥±ı. ±Î’HÎÎ ÷˘ ËÎ◊‹Î_ flËı fiËŸfiı. ¿Â_› fiÎ flËı !
   VhÎÌ ±fiı ’flÊ ·Bfi ¿flı »ı, ’HÎ ·Bfi ¿fl÷Ì ‰¬÷ı … ’flÊı       ±Î’HÎfiı Ωı¥÷_› fi◊Ì ¿Â_. ±Î ÿıËı› ¤ı·ÎÕ‰Îfi˘ … »ı. ’HÎ ÁÎflÎ
‹fi‹Î_ fiyÌ ¿›* ˢ› »ı ¿ı ±Î’HÎı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ‰Ëfiı ∞÷‰Î fiÎ        ¿Î‹‹Î_ ¤ı·ÎÕÎ¥ Ω› ÷˘ ⁄Ë ÁÎfl_.
ÿı‰Ì, ±ıfiı ±Î√‚ ±Î‰‰Î … fiÎ ÿı‰Ì. ±ıÀ·ı ±Î ⁄ıfiÌ ¤Î_…√Õ˘
                                     ≠ffi¿÷ν — ±ı‹ … ◊¥ flèÎ_ »ı fiı ?
’ÕuÎ ¿flı »ı. ±Î’HÎı I›Î_ wÏ’›Î fl‹ÎÕı »ı ÷ı ÷‹ı fl‹ı·Î ¿ı ? ÷ı
¿˘HÎ ±ı wÏ’›˘ VhÎÌfiÎ ËÎ◊‹Î_ …‰Î ÿı ? ±flı, Ë_ … ¿Ë_ ¿ı ‹ıÓ …        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı‹ … ◊¥ flèÎ_ »ı. fiËŸ ÷˘ ⁄ÌΩ flV÷ı ÷˘
«ÒÀÌ ¬HÎÌ Ë÷Ìfiı !! ‰Ë wÏ’›˘ ·¥ ·ı ÷˘ ±Î ⁄‘ÎfiÌ ‰E«ı ±Î⁄w
 _                                 ¤ı·ÎÕÎ¥ …‰Îfi˘ … »ıfiı. ⁄√̫΋Î_ ⁄ıÁÂı, I›Î_ ±Î√‚ ‰Î÷˘ ¿flÂı,
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                 217   218                  ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl

’ı’fl˘ ‰Î_«Âı, √M’Î_ ‹ÎflÂı. ±Î‹ fiı ±Î‹ ÷˘ ¤ı·Î¥ …‰Îfi˘ …     ÷flÌ¿ıfi˘ ωfi› fiÎ flά‰˘ Ωı¥±ı ? ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı “÷‹Îflı ±ËŸ fi◊Ì
»ıfiı ! ÁÎflı flV÷ı ¤ı·ÎÕÎ¥ Ω› ÷˘ ⁄Ë ÁÎfl_.             Á‰Îfi_, I›Î_ Á‰Îfi_ »ı” ÷˘ ‹Îflı I›Î_ ÁÒ¥ …‰_ Ωı¥±ı. ⁄ı ‰Î√ı
                                …‹‰Îfi_ ±Î‰ı ÷˘› ÂÎ_Ï÷◊Ì …‹Ì ·ı‰_ Ωı¥±ı. CÎfl‹Î_ Õ¬˘ ¿fl‰Î Ω›
        CÎfl‹Î_ ±‹ı ËÌflÎ⁄ÎfiÎ √ıVÀ,
                                ÷˘ ÷‹fiı ¿˘HÎ ∂¤_ flάı ? ÷‹fiı ⁄ÎÁ_ÿÌ ◊΂̋Î_ ‹Ò¿ı ÷˘ ÷ı ¬Î¥
        √ıVÀ ÷flÌ¿ı ∞T›ı ¬fl˘ ÀıVÀ!            ·ı…ı. I›Î_ ±ı‹ fiÎ ¿Ëı÷˘ ¿ı “±‹ı √Y›_ fi◊Ì ¬Î÷Î.” …ıÀ·_ ’ÌflÁı
   ±‹Îfl_ «·HÎı› fi◊Ìfiı CÎfl‹Î_ ! ±ı‰_ «˘A¬_ … ¿ËÌ ÿÌ‘ı·_    ±ıÀ·_ ÏfiflÎ_÷ı ¬Î…ı, ¬Îfl_ ’ÌflÁı ÷˘ ¬Îfl_ ¬Î…ı. ⁄Ë fiÎ ¤Î‰ı ÷˘
±ıÀ·ı ’»Ì ¿˘¥ «Î› ‹Î_√ı fiËŸfiı ? ±fiı ËÌflÎ⁄Îfiı «Î ’Î‰Ì Ë˘›    ◊˘Õ<_ ¬Î…ı, ’HÎ ¬Î…ı ! “√ıVÀ”fiÎ ⁄‘Î ¿Î›ÿÎ ’΂…ı. √ıVÀfiı flÎ√-
÷˘ ’Λ fiı …‹ÎÕ‰Î Ë˘› ÷˘ …‹ÎÕı, ±ı‹Î_ ±‹Îflı Â_ ? ·ı‰Î› fiËŸ    ¶ıÊ ¿fl‰ÎfiÎ fiΠˢ› “√ıVÀ” flÎ√-¶ıÊ ¿flÌ Â¿ı ?
fiı ÿı‰Î› fiËŸ. ±fiı ËÌflÎ⁄Îfiı ¿Ë_ »\_fiı “±‹ı ÷‹ÎflÎ √ıVÀ”         …ıfiı I›Î_ “√ıVÀ” ÷flÌ¿ı flèÎÎ_ ˢ¥±ı ÷ıfiı ËıflÎfi fiËŸ ¿fl‰ÎfiÎ.
±fi≥L‰Î≥ÀıÕ √ıVÀ” (‰HÎfi˘÷flı·Î ‹Ëı‹Îfi) ! CÎfl ±‹Îfl_ ˢ› ÷˘     ±‹Îflı ⁄‘Ì … «Ì… CÎıfl ⁄ıÃÎ_ ±Î‰ı. Á_¤Îfl÷Î_ … ±Î‰ı ±fiı fi ±Î‰ı
‹Ëı‹Îfi˘fiı ‹Îflı ÁΫ‰‰Î ’Õı fiı ±ıÀ·ı “’»Ì ±Î’HÎı …flÎ ÂÌfl˘     ÷˘ ±‹fiı ‰Î_‘˘› fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı I›Î_ “√ıVÀ” ◊›Î »Ì±ı. ¿˘fiı I›Î_ ?
⁄fiΉΩı, Œ·Îb_ ⁄fiΉΩı” ¿Ëı‰_ ’Õı. ±fiı ±Î «·HÎ … fi◊Ì flèÎ_     ¿<ÿfl÷fiı CÎıfl ! ¿<ÿfl÷fiÌ ‹fl∞ fiΠˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı
±ıÀ·ı ’»Ì ÷ı ÂÌfl˘ ¬‰ÕΉı ¿ı ·ÎÕ< ¬‰ÕΉı ¿ı fl˘À·Î ¬‰ÕΉı,    ±Î’HÎÎ ÏË÷‹Î_ »ı ±fiı ‹fl∞ ±ıfiÌ Ë˘› ÷˘› ±Î’HÎÎ ÏË÷‹Î_ »ı.
±Î’HÎı ±ı‹Î_ ¤Î_…√Õ … fiËŸ fiı ! ±‹fiı ¬flÎ Ïÿ·◊Ì› fiËŸ,       ±Î’HÎı F›Î_ I›Î_◊Ì µ¿ı· ·Î‰‰Îfi˘ »ı. ±Î’HÎı ¿<ÿfl÷fiÎ “√ıVÀ”
Ïÿ·◊Ì ÷˘ ¿ıÀ·Î› ¿Î‚◊Ì ‰˘ÁflÎ‰Ì ÿÌ‘ı·_. ±Î Õ¬˘ Ωı¥±ı …      »Ì±ı, fi◊Ì ¿˘¥fiÎ ‘HÎÌ ¿ı fi◊Ì ¿˘¥fiÎ ¤Î¥ ¿ı fi◊Ì ¿˘¥fiÎ ⁄Î’ !
fiËŸ ! ±Î¬_ flÎ… ±Î’ı ÷˘› ±‹fiı ¿Î‹fi_ fi◊Ì, ±ı‰_ ¿ıÀ·Î›       “√ıVÀ” ÷˘ Â_ ¿flı ? ±ı‹ fiÎ ¿Ëı ¿ı ±Î…ı ¿ı‹ ‰ıœ‹Ì fiÎ ¿flÌ ?
‰¬÷◊Ì ⁄ıÁÌ √›ı·_. ±‹Îflı ±Î ‹ËŸ·Ì ⁄‘Ì ÁÎËı⁄Ì ! ¿ı‰Ì ÁflÁ     ¿ı‹ ±Î…ı ⁄ÀοÎfi_ Âο fiÎ ¿›* ? ±ı‰_ ⁄˘·ı ? ±fiı ’ı·Î ’Ò»ı ÷˘
ÁÎËı⁄Ì !                            Â_ ¿Ë̱ı ¿ı ⁄Ë ÁÎfl_ »ı, ⁄Ë ÁÎfl_ »ı. Ωı fiÎÀ¿ ¿flı »ıfiı, ¿ı ÁΫ_
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î ¬fl_, ±ı¿ ‰¬÷ ±ı‰_ Ωı Á‹Ω¥ Ω›       ⁄˘·÷˘ ËÂı ? ±ı ΩHÎı ¿ı ±Î’HÎı ±ËŸ ÷˘ √ıVÀ »Ì±ı ±ıÀ·ı ±Î’HÎı
¿ı «·HÎ fiÎ flά‰_ ±fiı fi◊Ì «·HÎ ÷˘ ⁄Ë »\À¿Îfl˘ CÎH΢ ◊¥ Ω›.    Â_ ? ‹Î◊ı ’Õı·Î »Ì±ı. ±ıÀ·ı ±ı …ı ±Î’ı »ı ±ı … µ’¿Îfl »ı
                                fiı ! ÷ı‰Ì flÌ÷ı ¿<ÿfl÷fiÎ √ıVÀ »ı. ÷ı ±ıfiı ¿<ÿfl÷ ⁄‘_ ÁM·Î› ¿flı
   ÿÎÿÎlÌ — »^À¿Îfl˘ ÷˘ … ◊Λ, fiËŸ ÷˘ »\À¿Îfl˘ ◊Λ fiËŸ.
                                »ı. ±Î ˉÎ, ’ÎHÎÌ ±ı ⁄‘_ ¿<ÿfl÷ ÁM·Î› ¿flı »ı. ¿<ÿfl÷ Ωı ±ıfi_
±Î iÎÎfiÌ ’flÊfiÎ ±ı¿ ±ı¿ ±Ï¤≠Λ Ωı ·ı‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ »^À¿˘
                                ÁM·Î› ⁄_‘ ¿flÌ ÿıfiı ÷˘ ⁄‘_ …√÷ ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›. hÎHÎ ¿·Î¿
… »ı. ±ËŸ Á_ÁÎfl‹Î_ flèÎÎ ‹@÷ … »ı ±ı‰Î ±ı‹fiÎ ±Ï¤≠Λ ˢ›
                                … Ωı ˉΠ⁄_‘ ¿flÌ ÿıfiı ÷˘ ⁄‘Î_ ∞‰ÕÎ_ ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› ! ¿_¥
±ı¿ ±ı¿ ! fiÎ-«·HÎÌ fiÎb_ !! Á‹Ω›_ fiı ?
                                ÿ¿Î‚ ’ÎÕ‰ÎfiÌ› …wfl fi◊Ì. Œ@÷ ˉΠ… ⁄_‘ ¿flÌ ÿıfiı ! ±ıÀ·ı
   CÎfl‹Î_ “√ıVÀ” ÷flÌ¿ı flˢ. ±‹ı› CÎfl‹Î_ “√ıVÀ” ÷flÌ¿ı flË̱ı  ±Î’HÎı “√ıVÀ” »Ì±ı, √ıVÀ ¿œÌ ˷Ή‰Î fiÎ ±Î‰ı. ÷Îflı ÷˘ √ıVÀ
»Ì±ı. ¿<ÿfl÷fiÎ “√ıVÀ” ÷flÌ¿ı ÷‹fiı Ωı Á¬ fiÎ ±Î‰ı ÷˘ ’»Ì      w‹‹Î_ … ⁄ıÁ‰Îfi_ ˢ›, ÷˘› ±Î flÁ˘Õ΋Î_ Ω›, ÷ı CÎflfiÎ ‹ÎHÎÁ
ÁÎÁflÌ‹Î_ Â_ Á¬ ±Î‰‰Îfi_ »ı ? …ıfiÎ “√ıVÀ” ˢ¥±ı I›Î_ ±Î√‚     Á‹∞ Ω› ¿ı ±Î ›{·ıÁ √ıVÀ »ı. ±ıÀ·ı √ıVÀ w‹‹Î_ ⁄ıÁÌ flËı,
ωfi› ¿ı‰˘ ˢ‰˘ Ωı¥±ı ? Ë_ ÷‹Îflı I›Î_ √ıVÀ ◊›˘ ÷˘ ‹Îflı “√ıVÀ”  …‹‰Î ⁄˘·Î‰ı ÷˘ Ω› fiı fiÎ ⁄˘·Î‰ı ÷˘ fiÎ Ω›. ’»Ì ¤Ò¬ ·Î√Ì
’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl                  219

ˢ› ÷˘› ⁄ıÁÌ flËı, √ıVÀ ¿ı‰_ ‰÷˝fi ¿flı ±ı‰_ ±ıfi_ ‰÷˝fi ˢ›.
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±‹Îflı ⁄ˆflÎ_±˘fiı ±ı‰_ √ıVÀ …ı‰_ fiÎ «Î·ı fiı ?
±‹Îflı ÷˘ flÁ˘Õ΋Î_ ⁄‘_› ¿fl‰_ ’Õı.
                            ı
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿fl‰_ ’Õı, ’HÎ ±Î’HÎı ÷˘ “√ıVÀ” »Ì±ıfi, ¿fl‰_
’Õı ±ı ÷˘ ¿<ÿfl÷ ¿flΉÕΉı »ı, ’HÎ ±Î’HÎı ÷˘ √ıVÀ »Ì±ı ! ¿<ÿfl÷
                 ı
Á_ÕÎÁ ¿flΉÕΉı ÷˘ … Á_ÕÎÁ …¥±ıfi. ±fiı ‹ËŸ◊Ì ¬Áı fiËŸ ÷˘ ?
÷˘ ¿˘¥ Ω› … fiËŸ. ±ıÀ·ı ±ı …ıÀ·_ ¿flΉÕΉı ±ıÀ·_ ±Î’HÎı ¿fl‰Îfi_.
    ±‹ı ‰Õ˘ÿflÎ …¥±ı ÷˘ CÎfl‹Î_ ËÌflÎ⁄ÎfiÎ √ıVÀfiÌ ’ıà flË̱ı.
CÎfl‹Î_ ¿>÷fl_ ’ıÁÌ √›_ ÷˘ ËÌflÎ⁄Îfiı ¤Î_…√Õ ◊Λ. √ıVÀfiı ÂÌ
¤Î_…√Õ ? ¿>÷fl_ ’ıÁÌ √›_ fiı CÎÌ ⁄√ÎÕu_ ÷˘ …ı ‹ÎÏ·¿ ˢ› ±ıfiı
Ï«_÷Î ◊Λ. √ıVÀfiı Â_ ? √ıVÀ ÷˘ ±Î‹ Ωı›Î ¿flı. ’Ò»ı ¿ı Â_ ◊¥
√›_ ? I›Îflı ¿ËıÂı CÎÌ ⁄√ÎÕÌ √›_. I›Îflı √ıVÀ ¿ËıÂı ±flı, ⁄Ë ¬˘À<_
◊›_. ±ı‰_ ‹˘œı ⁄˘·ı ’HÎ fiÎÀ¿Ì›. ’λ\_ ⁄˘·‰_ ÷˘ ’Õı ¿ı ⁄Ë ¬˘À<_
◊›_. fiËŸ ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ÁÎfl_ ◊›_ ÷˘ ±Î’HÎfiı ¿ÎœÌ ‹Ò¿ı.
±Î’HÎfiı √ıVÀ ÷flÌ¿ı flËı‰Î … fiÎ ÿı.
             a  a   a

								
To top