Docstoc

04 pg 151 to 200

Document Sample
04 pg 151 to 200 Powered By Docstoc
					≠Ï÷ø‹HÎ                              151   ≠Ï÷ø‹HÎ                                151

              flÌ·ıÏÀ‰ ‘‹˝‹Î_....               ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ±Ï÷ø‹HÎ ÂÎ ‹ÎÀı ¿›* ? ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ø‹HΠˢ› »ı.
                                      ±Ï÷ø‹HÎ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ˢ÷_ fi◊Ì. ¿·Î¿‹Î_ ±ı¿Îÿ ⁄ı ‰¬÷ı ˢ› ±ıfi_ ±Î’HÎı
   “flÌ·ıÏÀ‰ ‘‹˝” ¿ı‰˘ ˢ‰˘ Ωı¥±ı ? ¿ı …^Ã<_ ⁄˘·Î› ÷˘ ⁄˘·. ’HÎ ÷ıfi_
                                      ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı.
≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl.
                                         ±Î’HÎÌ ⁄‘Ì fi⁄‚Î¥fiı ΩHÎ‰Ì Ωı¥±ı. ˉı ±Î’HÎı ’˘÷ı fi⁄‚Î fi◊Ì.
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ÿflfl˘… ‰Î÷˘ ¿fḻı ¿ı ±Î ¬˘À<_ »ı, fiˢ÷_ ⁄˘·‰_,
                                      ±Î’HÎı ÷˘ ±ÎI‹Î ◊¥ √›Î. ’HÎ ±iÎÎfi ÿÂ΋Î_ ±ÎfiÎ ‹Ò‚ µI’Îÿ¿ ÷˘ ±Î’HÎı
»÷Î_ ±ı ¿ı‹ ◊¥ Ω› »ı, fi◊Ì ¿fl‰_ »÷Î_ ¿ı‹ ◊¥ Ω› »ı ?
                                      … Ë÷Îfiı ? ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ’ÎÕ˘ÂÌ ÷flÌ¿ı ¿Ëı‰_ ¿ı “«_ÿ¤Î¥, ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·˘.”
   ÿÎÿÎlÌ — ÿ˘œ ÕËÎ’HÎ ‹ËŸ ¤flÌfiı ·Î‰ı·Î. ÷ı◊Ì ±‹ı ±ı¿<_ › ÿËÎÕ˘ ¿Â_
› ¿èÎ_ fiËŸ ¿ı ±Î‰_ fiÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. Ωı ¿èÎ_ ˢ›, ÷˘ › «ı÷ı ÷ı CÎÕ̱ı. ¿èÎ_     ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ÷‹ı ⁄Ë … ¿flΩı. …ıÀ·Î_ ±‹ÎflÎ Á¿Û·‹Î_, ’«ÎÁ Á˘
»ı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ¿ı ±Î‰_ fiÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ?                    ‹ÎHÎÁ˘ ˢ›, …ıfiı …ıfiı ÷‹ı fl√Õ, fl√Õ ¿›Î˝ ˢ›, ÷ı ⁄‘ÎfiÎ_ - fi‰flÎ_ ’Õ˘ ±ıÀ·ı
                                      ¿·Î¿ ¿·Î¿ ⁄ıÁÌfiı, ±ı¿±ı¿fiı ¬˘‚̬˘‚Ìfiı, ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΩı. …ıÀ·Î_fiı fl√Õ
   ≠ffi¿÷ν — ±fiı ’»Ì F›Î_ Á‘Ì ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı I›Î_ Á‘Ì ≠Ï÷ø‹H΢ ¿›Î˝    fl√Õ ¿›Î˝ »ı ÷ı ’λ\_ ‘˘‰_ ’ÕıÂıfiı ! ’»Ì iÎÎfi ≠√À ◊Âı.
¿fḻı. F›Îflı ‹fiı ˉı ±ı‹ ◊Λ ¿ı ÷_ ¬˘À<_ ¿flı »ı. ±ıÀ·ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ …
’Õı »ı.                                     ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, …ıHÎı ‹fiı fl√ÕuÎ »ı ±ıfiı … ‹ıÓ fl√ÕuÎ »ı.

   ÿÎÿÎlÌ — ¬˘À<_ ¿›* ±ıÀ·ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ … ’Õı fiı.              ÿÎÿÎlÌ — ÷‹fiı …ıHÎı fl√ÕuÎ ËÂı ÷ıfi_ ÷˘ ÷ı ¤˘√‰Ì ·ıÂı. ÷ıfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ
                                      ÷‹ÎflÌ fi◊Ì. …ı fl√Õı »ı ±ıfiı …‰Î⁄ÿÎflÌfi_ ¤Îfi fi◊Ì. ±ı ±Î ±‰÷Îfl‹Î_
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ¬˘À<_ fiÎ ¿fḻı ÷˘, ±ı‹Î_ ÀÎ¥‹.....     fl˘À·Ì ¬Î› »ı, ÷ı ±Î‰÷Î ±‰÷Îfl‹Î_ ’Ò‚˘ ¬Î‰Îfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì ±ıfiı !!
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı «Î·ı fiËŸ. ±ı ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiÎ µ’fl◊Ì, ‹ËŸ◊Ì flÁ
                                              ±ıfi˘ ±Î‘Îfl »ı ’H› ±fiı ’Î’fi˘ !
¿ÎœÌ fiά‰Îfi˘, ¿ı ±Î ¬˘À<_ ◊¥ flèÎ_ »ı, ±Î‹ fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı. ±Î ÷˘ √‹÷_
ˢ› ÷ı CÎÕ̱ı ÷‹fiı ÀıVÀ ±Î‰ı, ±ı fiÎ √‹÷_ ◊¥ Ω› ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ÷‹fiı        ≠ffi¿÷ν — ¿ıÀ·Î¿ …^Ã<_ ⁄˘·ı ÷˘ ’HÎ ÁI›‹Î_ ¬’Ì Ω› »ı ±fiı ¿ıÀ·Î¿
’ı·_ ¬Î‰_ »ı, fiı fiÎ √‹÷_ ˢ›, fiı ’»Ì ÷‹ı ¬Î÷Πˢ› ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ.      ÁΫ_ ⁄˘·ı ÷˘ ’HÎ …^Ã΋Î_ ¬’Ì Ω› »ı. ±ı Â_ ’{· (¿˘›Õ˘) »ı ?!
          “flÌ›·” ‘‹˝‹Î_ ±ÎT›Î ’»Ì.....                 ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ıfiÎ_ ’Î’ ±fiı ’H›fiÎ ±Î‘Îflı ⁄fiı »ı. ±ıfiÎ ’Î’fi˘ µÿ›
                                      ˢ› ÷˘ ±ı ÁΫ_ ⁄˘·ı ÷˘ ’HÎ …^ËÎ_ ¬’ı. F›Îflı ’H›fi˘ µÿ› ˢ› I›Îflı …^Ã<_
   ≠ffi¿÷ν — ¬˘À<_ ¿fl÷Πˢ¥±ı ÷ı ‰¬÷ı ¤Î‰ ÷˘ ±ı‰˘ ◊‰˘ Ωı¥±ı fiı,
                                      ⁄˘·ı ÷˘ ’HÎ ·˘¿˘ ±ıfiı ÁΫ_ V‰Ì¿Îflı, √‹ı ÷ı‰_ …^Ã<_ ¿flı ÷˘› «Î·Ì Ω›.
¿ı ±Î‰_ ‹fi fi ˢ, ¿ı ’»Ì iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ … flËı‰Îfi_ ?
                                         ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ıfiı ¿_¥ fi¿ÁÎfi fiËŸ ?
   ÿÎÿÎlÌ — iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı‰Îfi_ ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ¿èÎ_ »ı fiı ?
                                         ÿÎÿÎlÌ — fi¿ÁÎfi ÷˘ ¬fl_, ’HÎ ±Î‰÷Î ¤‰fi_. ±Î ¤‰‹Î_ ÷˘ ±ıfiı √›Î
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ¤Î‰ ÷˘ fi … ◊‰˘ Ωı¥±ı fiı ?
                                      ±‰÷Îflfi_ Œ‚ ‹Y›_. ±fiı ±Î …^Ã<_ ⁄˘S›Îfiı, ÷ıfi_ Œ‚ ±ıfiı ±Î‰÷Î ¤‰ı ‹‚ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰ ◊‰Îfi˘ fiËŸ. ±Î’HÎı ÷˘ «_ÿ¤Î¥fiı ΩB≤Ï÷ ±Î’‰ÎfiÌ       ±I›Îflı ±Î ±ıHÎı ⁄Ì… fl˘M›_. ⁄οÌ, ±Î ¿_¥ ’˘’Î⁄Î¥fi_ flÎ… fi◊Ì ¿ı √‹ı ÷ı‰_ «Î·ı !
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  151  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                    151
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                   Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
1tPofD.:
 s ro t                                   s ro t
                                      1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                               152   ≠Ï÷ø‹HÎ                              152

   ≠ffi¿÷ν — ΩHÎÌ Ωı¥fiı ¬˘À<_ ¿fḻı fiı ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·¥Â_ ¿Ë̱ı       ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±Î ’ÏflHÎ΋ »ı.
÷˘ ÷ı «Î·ı ?
                                         ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ¬˘À<_ ¿flı ÷˘ ’λ\_ ⁄ÌΩ …L‹‹Î_ ÷¿·ÌŒ ’Õıfiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ΩHÎÌ Ωı¥fiı fiÎ ¿fl‰_. ’HÎ ¬˘À<_ ◊¥ Ω› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ
                                         ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ’Õı. ÷‹Îflı ÷˘ Œ@÷ “«_ÿ¤Î¥”fiı ±ı‹ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı “≠Ï÷ø‹HÎ
¿flÌ ·ı‰Î›.
                                      ¿fl˘”, ÁÎfl_ ¿›* ˢ› ÷ı› ⁄ÌΩ …L‹‹Î_ ±Î‰ı ’λ\_. ÁÎfl_, ¬˘À<_, ¿Â_ ±Î’HÎfiı
    ±ı¿ ‹ÎHÎÁfiı ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı “÷‹ı …^ÃÎ »˘”, ˉı …^ÃÎ ¿Ëı÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı ÷˘   ¿_¥ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ±Î’HÎı Ïfi¿Î· ¿flÌ fiά‰Îfi˘ »ı. ±Î ÿ¿Îfi ¿ÎœÌ fiά‰ÎfiÌ
±ıÀ·_ ⁄‘_ “ÁΛ_Á” ŒflÌ ‰‚ı »ı ‹ËŸ, ±ıfiÎ ’›Î˝›˘ ±ıÀ·Î ⁄‘Î ∂¤Î ◊Λ       »ı. ÁÎfl˘ ‹Î· ˢ›, flÎÂÌ ‹Î· ˢ› ÷ı ÿ¿Îfi‹Î_ ¿ÎœÌ fiά‰Îfi_ »ı. ±Î ’ÏflHÎ΋
»ı ¿ı ÷‹fiı ⁄ı ¿·Î¿ ÷˘ ±ıfiÎ ’fl ≠ı‹ … µI’Lfi fiÎ ◊Λ. ±ıÀ·Î ⁄‘Î ’›Î˝›      »ı ˉı.
µI’Lfi ◊Λ »ı. ‹ÎÀı ÂOÿ ⁄˘·÷Î_ ’Ëı·Î_... ⁄˘·Î› fiËŸ ÷˘ µk΋ ¿Ëı‰Î›.
±fiı ⁄˘·Î› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ⁄˘·Î› fiËŸ ±ı‰_ ÷˘ ±Î’HÎı ¿ËÌ Â¿÷Î fi◊Ì.                ±ÎiÎ΋Î_ flËı‰Îfi˘ Ïfiç› ‹ÎhÎ !
¿ÎflHÎ ¿ı T›‰„V◊÷ »ıfiı, ’HÎ ⁄˘·Î› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ±ı ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ÁΑfi       ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı …ı ’Î_« ±ÎiÎα˘ ¿ËÌ ÷˘ ±ıfiÎ ±Î‘Îflı ∞‰‰Îfi_, ±ı‰_
»ı. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ ÷˘ »ı ¿ı fiËŸ ÁΑfi ?                     fiËŸ ?
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ.                                ÿÎÿÎlÌ — ’Î_« ±ÎiÎÎ ’΂‰ÎfiÌ. ÷ı◊Ì ±ÎI‹Îfiı flZÎHÎ ◊Λ, ±Î iÎÎfifiı
           ¬Î·Ì ¿fl‰ÎfiÌ ±Î “ÿ¿Îfi” !                flZÎHÎ ◊Λ. ±ı‹Î_ ±CÎflÌ fi◊Ìfiı ?

   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±Î Ï…_ÿ√Ì ∞‰‰ÎfiÌ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?                ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ±CÎflÌ ÷˘ »ı …. ÷‹ı …ı Á‹¤Î‰ flά‰Îfi˘ ¿è΢, ÷ı
                                      ¿˘¥fiÌ µ’fl √VÁı fiÎ ◊‰_, ⁄˘·‰Îfi_ fiËŸ.
   ÿÎÿÎlÌ — ÂÌ flÌ÷ı ∞‰Î› »ı ±ı Ωı‰Îfi_.
                                         ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ÷˘ ÷‹Îflı ‹fi‹Î_ fiyÌ ¿fl‰Îfi_ ¿ı “‹Îflı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ÁΫ_-¬˘À<_ ±ıfi_ ÏÕÏÁ{fi (ÏfiHν›) ¿ı‰Ì flÌ÷ı ·ı‰Îfi_ ?
                                      ¿fl‰˘” ±ıÀ·_ …. ⁄Ì…\_ ÷‹Îflı ¿o¥ Ωı‰Îfi_ fiËŸ. ◊›_ ¿ı fiÎ ◊›_ ±ı Ωı‰Îfi_ fiËŸ.
   ÿÎÿÎlÌ — “«_ÿ¤Î¥” ¿flı ÷ı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_.
                                         ≠ffi¿÷ν — …ı flÌ÷ı ◊Λ, ±ı‹.
   ≠ffi¿÷ν — “«_ÿ¤Î¥” ¬˘À<_ ¿flı ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ ?
                                         ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¤Î_…√Õ‹Î_ ÷‹Îflı ’Õ‰Îfi_ fiËŸ. ÁΫ_-¬˘À<_ ˢ÷_ … fi◊Ì
   ÿÎÿÎlÌ — “«_ÿ¤Î¥” …ı ¿flı ±ı “ÏÕV«Î…˝” V‰w’ »ı. ±ı‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊Λ    ˉı. ¤√‰Îfifiı I›Î_ ÁI› ±fiı ±ÁI› ⁄ıµ ˢ÷_ … fi◊Ì. ±Î ÷˘ ±ËŸ Á‹Î…-
±ı‰˘ fi◊Ì. “ÏÕV«Î…˝” Ë‹ıÂÎ_ ŒıflŒÎfl ◊Λ fiËŸ. ≥Œı@À‹Î_ ŒıflŒÎfl fiÎ ◊Λ ±ı‰_   T›‰V◊Î »ı. ÏËLÿ±˘fi_ ÁI›, ‹„V·‹˘fi_ ±ÁI› ◊Λ. fiı ‹Á·‹Îfi˘fi_ ÁI› ÷ı
÷‹ı ÁÎ_¤‚ı·_ ? ’flÌZÎÎ ±Î’‰Î‹Î_ ŒıflŒÎfl ¿flÌ Â¿Î›, ’HÎ ±ıfiÎ ’ÏflHÎ΋‹Î_     ÏËLÿ±˘fiı ±ÁI› ◊Λ. ±Î ⁄‘Ì Á‹Î…T›‰V◊Î »ı. ¤√‰Îfifiı I›Î_ ÁΫ_-¬˘À<_
ŒıflŒÎfl ◊Λ ¬fl_ ?                              ¿Â_ ˢ÷_ … fi◊Ì. ¤√‰Îfi ÷˘ ±ıÀ·_ ¿Ëı »ı ¿ı, ¿˘¥fiı ÿ—¬ ◊Λ ÷˘ ±Î’HÎı
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ.                             ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. ÿ—¬ fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı ±Î’HÎÎ◊Ì. ÷‹ı “«_ÿ¤Î¥” Ë÷Î ±ı
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  152  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 152
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                   Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
 s ro t
1tPofD.:                                   s ro t
                                      1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                              153   ≠Ï÷ø‹HÎ                              153

±ËŸ›Î ÿÏfi›Î‹Î_ ÁΫÎ. ⁄Î¿Ì ¤√‰Îfifiı I›Î_ ÷˘ ±ı “«_ÿ¤Î¥›ı” fiËŸ. ±Î         ÿÎÿÎlÌ — ÷ıfi_ ±Î’HÎı Ωı‰Îfi_ fiËŸ. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î’HÎı
ÁI› ¤√‰Îfifiı I›Î_ ±ÁI› »ı.                         Ωı‰Îfi_ fiËŸ. ≠Ï÷ø‹HÎ ‰‘Îflı ¿fl‰ÎfiÎ_.
    Á_ÁÎfl «Î·ı, Á_ÁÎfl ±Õı fiËŸ, fiÕı fiËŸ fiı ¿Î‹ ◊Λ ±ı‰_ »ı. Œ@÷        ≠ffi¿÷ν — ‘Îfl˘ ¿ı ∞¤◊Ì ¿èÎ_, ÷˘ ±ıfiı ‹ÎflÎ ÷flŒ◊Ì ÷˘ ÿ—¬ ◊¥ √›_
±‹ÎflÌ ±ÎiÎÎfi_ ±ÎflΑfi ¿fl‰Îfi_ »ı. “«_ÿ¤Î¥” …^Ã<_ ⁄˘·ı ÷ı › ±Î’HÎı I›Î_    ¿Ëı‰Î›fiı ?
‰Î_‘˘ fi◊Ì. …^Ã<_ ⁄˘·ı ÷˘ Á΋Îfiı fi¿ÁÎfi ◊›_. ÷ı ±Î’HÎı “«_ÿ¤Î¥fiı” ¿Ë̱ı,      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÿ—¬ ÷˘ ±Î’HÎÌ ≥E»Î ωfl© ◊›_ »ıfiı, ‹ÎÀı ±Î’HÎı
“≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·˘.” …^Ã<_ ⁄˘·‰Îfi˘ ≠¿ÚÏ÷ √HÎ »ı. ±ıÀ·ı ⁄˘S›Î ‰√fl flËı fiËŸ.   ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. ±Î … ±ıfi˘ ÏËÁÎ⁄ ËÂı ÷ı «Ò¿‰Î¥ √›˘.
…^Ã<_ ⁄˘·‰Îfiı ‹ÎÀı Ë_ ‰Î_‘˘ µÃΉ÷˘ fi◊Ì. Ë_ …^Ã<_ ⁄˘S›Î ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ
¿fl‰Îfi˘ ‰Î_‘˘ µÃΉ_ »\_. …^Ã<_ ⁄˘·Ì±ı ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎfiÎ ¤Î‰ ◊Λ ÷ı ‰¬÷ı        ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ¿Â_¿ ¿Ë̱ı ÷˘ ±ıfiı ‹fi‹Î_ ¬flÎ⁄ ’HÎ ⁄Ë ·Î√ıfiı ?
K›Îfi …ı ‰÷ı˝ »ı ÷ı ‘‹˝K›Îfi ˢ› »ı. ·˘¿ ‘‹˝K›Îfi Â_ »ı ±ıfiı ¬˘‚ı »ı. …^Ã<_     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı ÷˘ ⁄‘_ ¬flÎ⁄ ·Î√ı. ¬˘À<_ ◊›_ ˢ› ÷˘ ¬˘À<_ ·Î√ıfiı.
⁄˘·Î›, I›Îflı “ÿÎÿΔ ’ÎÁı ‹ÎŒÌ ‹Î√‰Ì ±fiı ŒflÌ …^Ã<_ ⁄˘·Î› … fiËŸ ÷ı‰Ì     ÏËÁÎ⁄ «Ò¿‰‰˘ ’Õı ÷ı ÷˘ «Ò¿‰‰˘ … ’Õıfiı. ±ı‹Î_ »^À¿˘ … fiÎ ◊Λ.
„@÷±˘ ‹Î√‰Ì.
                                         ≠ffi¿÷ν — ±_¿< fi◊Ì flËı÷˘ ±ıÀ·ı ‰ÎHÎÌ ¶ÎflÎ fiÌ¿‚Ì Ω› »ı.
      20. ΩB≤Ï÷, ‰ÎHÎÌ ‰Ëı I›Îflı...                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı ÷˘ fiÌ¿‚Ì Ω›. ’HÎ fiÌ¿‚Ì Ω› ÷ıfiÌ ’fl ±Î’HÎı
                                      ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_. ⁄Á ⁄Ì…\_ ¿Â_ fiËŸ. ’çÎ÷Î’ ¿flÌ ±fiı ±ı‰_ ŒflÌ fiËŸ ¿fl_.
            ‰ÎHÎÌ◊Ì ¿‹˝⁄_‘fi ‰‘Îflı !               ±ı‰_ fiyÌ ¿fl‰_ Ωı¥±ı.

   ‹fifi˘ ±ıÀ·˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ‰ÎHÎÌfi˘ ‰Î_‘˘ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹fi ÷˘ √M÷ flÌ÷ı      ’»Ì fi‰flÎ_ ’Õ̱ı ±ıÀ·ı ±ıfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl ¿fl ¿›Î˝ … ¿fl‰ÎfiÎ_. ±ıÀ·ı
«Î·÷_ ˢ›. ’HÎ ‰ÎHÎÌ ÷˘ Á΋ÎfiÌ »Î÷̱ı CÎÎ ‰Î√ı. ‹ÎÀı ±Î ‰ÎHÎÌ◊Ì …ı …ı   ⁄‘_ fifl‹ ◊¥ Ω›, …ı …ı ¿ÃHÎ ŒÎ¥· »ı ±ıÀ·Ì … fifl‹ ¿fl‰ÎfiÌ »ı, ÷ı ⁄ı-
‹ÎHÎÁ˘fiı ÿ—¬ ◊›Î_ ˢ› ÷ı ⁄‘ÎfiÌ Z΋Π‹Î√_ »\_, ±ı‹ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΛ.      «Îfl ŒÎ¥· ¿ÃHΠˢ›, ‰‘Îflı fiΠˢ›fiı !

   ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ‰ÎHÎÌfiÎ ±ı ⁄‘Î ÿ˘Ê˘ ‹ÎŒ ◊¥ …Âıfiı ?                 flά˘ T›‰ËÎfl, T›‰ËÎfl V‰w’ı !
   ÿÎÿÎlÌ — ÿ˘Ê˘ ∂¤Î flËı, ’HÎ ⁄‚ı·Ì ÿ˘flÌ …ı‰Î ÿ˘Ê ∂¤Î flËı. ±ıÀ·ı       ≠ffi¿÷ν — ‹ÎHÎÁ ±¿‚Î¥fiı ⁄˘S›Î ±ı ±Ï÷ø‹HÎ fi◊Ì ◊÷_ ?
±Î‰÷ı ¤‰ ±Î’HÎfiı “±Î‹” ¿›* ¿ı ¬_¬ıflÎ¥ Ω› ⁄‘Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì. ±ı‹Î_◊Ì         ÿÎÿÎlÌ — ±Ï÷ø‹HÎ … ¿Ëı‰Î›fiı !
flÁ¿Á ∂ÕÌ Ω› ⁄‘˘.
                                         ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥fiı ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚Ì √¥ fiı ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ
   ¿÷νfi˘ ±Î‘Îfl ˢ›fiı ÷˘ ¿‹˝ ⁄_‘Λ. ˉı ÷‹ı ¿÷ν fi◊Ì. ±ıÀ·ı ’λ·Î_    fiÎ ¿fḻı ÷˘ ◊Λ Â_ ?
¿‹˝ Ë÷Î_ ÷ı Œ‚ ±Î’Ìfiı Ω›. fi‰Î_ ¿‹˝ ⁄_‘Λ fiËŸ.
                                         ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚Ì √¥, ÷ı ±ıfiÎ◊Ì ÷˘ Á΋Îfiı CÎÎ ·Î√ı, ±ıÀ·ı
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, Á΋Π‹ÎHÎÁfiı “≥Œı@À” Â_ ◊Λ ’»Ì ?        ’ı·Îfiı ÿ—¬ ◊Λ. Á΋Îfiı ÿ—¬ ◊Λ ±ı ±Î’HÎfiı ¿ı‹ ’Á_ÿ ’Õı ÷ı ?
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  153  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 153
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                   Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
1tPofD.:
 s ro t                                   s ro t
                                      1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                             154   ≠Ï÷ø‹HÎ                               154

   ≠ffi¿÷ν — ±ıfiÎ◊Ì ⁄_‘fi ◊Λ ?                       ÿÎÿÎlÌ — ±Î ‰Î@›fi˘ ±Î‘Îfl ·ı‰Î› … fiËŸfiı ? ÷ı ‰¬÷ı ÷˘ ÷‹fiı
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¿Î›ÿÎ◊Ì Ï‰fl© ¿Ëı‰Î›fiı ? ¿Î›ÿÎfiÌ Ï‰fl© ¬fl_fiı ? ¿Î›ÿÎfiÌ  ≠Ï÷ø‹HÎfi˘ ±Î‘Îfl ±Î’ı·˘ »ı. Á΋Îfiı ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰_ ⁄˘·Î›_ ˢ› ÷˘
ωfl© ÷˘ fi … ˢ‰_ Ωı¥±ı fiı ? ±‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ ’΂˘ fiı ±ı ‘‹˝ ¿Ëı‰Î›. ±fiı    ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰_.
≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ±ı‹Î_ fi¿ÁÎfi Â_ ±Î’HÎfiı ? ‹ÎŒÌ ‹Î_√Ì ·˘ ±fiı ŒflÌ fiËŸ ¿fl_      ±fiı Á΋˘ √‹ı ÷ı ⁄˘·ı, I›Îflı ‰ÎHÎÌ ’fl »ı fiı ’flΑÌfi »ı, ±ıfi˘ V‰Ì¿Îfl
±ı‰Î ¤Î‰ ’HÎ flά‰ÎfiÎ. ⁄Á ±ÎÀ·_ …. À>_¿<_ ¿flÌ fiά‰Îfi_. ±ı‹Î_ ¤√‰Îfi Â_   ¿›˘˝ ±ıÀ·ı ÷‹Îflı Á΋Îfi_ ÿ—¬ flèÎ_ … fiËŸfiı ?
¿flı ? ±ı‹Î_ @›Î_› L›Î› Ωı‰Îfi˘ ˢ› ? Ωı T›‰ËÎflfiı T›‰ËÎfl Á‹…ı, ÷˘ L›Î›
Á‹∞ √›˘ ! ’ÎÕ˘ÂÌ ±‰‚_ ¿ı‹ ⁄˘·Ì √›Î ? ¿ÎflHÎ ¿ı, ±Î’H΢ T›‰ËÎfl ±ı‰˘        ˉı ÷‹ı ’˘÷ı ±‰‚_ ⁄˘·˘, ’»Ì ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ ±ıÀ·ı ÷‹ÎflÎ
Ë÷˘ ÷ı◊Ì. fiı ±Î’HÎÎ◊Ì ‰ÎHÎÌ ±‰‚Ì fiÌ¿‚ı ÷˘ ±ı Á΋ÎfiÎ T›‰ËÎflfiı ±Î‘Ìfi    ⁄˘·fi_ ÷‹fiı ÿ—¬ fiÎ flèÎ_. ±ıÀ·ı ±Î flÌ÷ı ⁄‘˘ µ¿ı· ±Î‰Ì Ω› »ı. ‰ÎHÎÌ◊Ì
»ı. ’HÎ ±Î’HÎı ÷˘ ‹˘ZÎı …‰_ »ı, ‹ÎÀı ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰_.       …ı‰_ ¿_¥ ⁄˘·Î› »ı ÷ıfiÎ ±Î’HÎı “iÎÎ÷Î-ƒpΔ. ’HÎ …ıfiı ±ı ÿ—¬ ’ˢӫÎÕı ÷ıfi_
                                     ≠Ï÷ø‹HÎ ±Î’HÎı ⁄˘·fiÎfl ’ÎÁı ¿flΉ‰_ ’Õı.
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÷Ìfl fiÌ¿‚Ì √›_ ÷ıfi_ Â_ ?
                                               ≥E»Î fi◊Ì »÷Î_ ◊¥ Ω›...
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı T›‰ËÎflΑÌfi »ı.
                                        ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ‹fi◊Ì ±ı‹ ≥E»Ì±ı ¿ı ±ÎfiÌ ΩıÕı fi◊Ì ⁄˘·‰_, fi◊Ì
   ≠ffi¿÷ν — ±ı‰Ì ’fl_’flÎ flËı ÷˘ ‰ıfl ‰‘ı fiı ?
                                     ¿_¥ ¿∞›˘ ¿fl‰˘, fi◊Ì {CÎÕ‰_ ±fiı »÷Î_› ¿Î_¥¿ ±ı‰_ ◊Λ »ı ¿ı, ’λ\_ ±ı
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÷ı◊Ì ÷˘ ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı »Ì±ı. ≠Ï÷ø‹HÎ ‹ÎhÎ    {CÎÕÎ¥ … …‰Î› »ı, ⁄˘·Î¥ … …‰Î› »ı, ¿·ı ◊¥ Ω› »ı. ⁄‘_ … ◊¥
‹˘ZÎı ·¥ …‰Î ‹ÎÀı fi◊Ì, ’HÎ ±ı ÷˘ ‰ıfl ±À¿Î‰‰Î ‹ÎÀı ¤√‰Îfifiı I›Î_fi˘     Ω› »ı. I›Îflı Â_ ¿fl_ ¿ı ±Î ⁄‘_ ±À¿ı.
Œ˘fi »ı. ≠Ï÷ø‹H΋Î_ ¿Î«Î ’ÕuÎ ÷˘ ‰ıfl ⁄_‘Λ. ¤Ò· F›Îflı Á‹Ω› I›Îflı ÷fl÷
                                        ÿÎÿÎlÌ — ±ı »ıS·Î_ VÀıMÁ ’fl »ı. ±ı flV÷˘ ’Òfl˘ ◊‰Î ±ÎT›˘ ˢ›fiı, I›Îflı
… ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·˘. ±ıfiÎ◊Ì ‰ıfl ⁄_‘Λ … fiËŸ. Á΋Îfiı ‰ıfl ⁄Î_‘‰_ ˢ› ÷˘›
fiÎ ⁄_‘Λ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’HÎı Á΋ÎfiÎ ±ÎI‹Îfiı ÁÌ‘˘ … Œ˘fi ’ˢӫÎÕ̱ı »Ì±ı.   ±Î’HÎfiı ¤Î‰ ˢ› fiËŸ »÷Î_› ¬˘À<_ ◊Λ, ÷˘ ±Î’HÎı I›Î_ Â_ ¿fl‰Îfi_ ¿ı
T›‰ËÎfl Ïfiw’Λ »ı. Œ@÷ ±Î’HÎı ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. …ıfiı     ’çÎ÷Î’ ·¥±ı ÷˘ ¤Ò_ÁÎ¥ Ω› ⁄Á. ¬˘À<_ ◊Λ ÷˘ ±ÎÀ·˘ … µ’Λ, ⁄ÌΩı
V‰w’iÎÎfi fiΠˢ› ÷ıHÎı T›‰ËÎfl-T›‰ËÎfl V‰w’ … flά‰˘ ˢ› ÷˘, Á΋˘      ¿˘¥ µ’Λ fi◊Ì. ÷ı› F›Îflı ’Òfl˘ ◊‰Îfi˘ ±ÎT›˘ ˢ› I›Îflı ‹ËŸ ¬flÎ⁄ ¿fl‰Îfi˘
±‰‚_ ⁄˘S›˘, ÷ı … ¿flı@À »ı ±ı‹ … flά˘. ’HÎ ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷˘, ±ıfiÌ     ¤Î‰ ˢ› fiËŸ fiı ¬flÎ⁄ ◊Λ. ±ı ¿Î›˝ ’Ò fl_ ◊‰Îfi_ ±ÎT›_ I›Îflı. fiËŸ ÷˘ ±‘Ò fl_
ΩıÕı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘, fiËŸ ÷˘ ‰ıfl ⁄Î_‘Âı.                   ˢ› ÷˘ ‹ËŸ ¤Î‰ı› ◊Λ ±fiı ±ı ¿Î›˝ › ◊Λ, ⁄ıµ ◊Λ. ±ı ¿Î›˝ Ë…\ ±‘Ò fl_
                                     ˢ›, Ë…\ ¿Î‹ ⁄Î¿Ì Ë˘›, ¿fl‰Îfi_ ˢ› ÷˘ ¤Î‰ı› ◊Λ, ±Î’HÎfiı ¨‘_ ¿fl‰Îfi˘
            ·˘ ≠Ï÷ø‹HÎfi˘ ±Î‘Îfl !               ¤Î‰ı› ◊Λ ±fiı ¨‘_ ◊Λı› ¬fl_. ±Î ¨‘_ ¿fl‰Îfi˘ ¤Î‰ fi ◊Λ ±fiı ¨‘_
   ≠ffi¿÷ν — Á΋˘ ±‰‚_ ⁄˘·ı I›Îflı ±Î’fiÎ iÎÎfi◊Ì Á‹Î‘Îfi flËı »ı, ’HÎ   ◊¥ Ω›, ÷˘ ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿ı ˉı ±Îfi˘ fiyÌ »ıÕ˘ ±_÷ ±Î‰‰Îfi˘ ◊¥ √›˘.
‹A› Á‰Î· ±ı flËı »ı ¿ı, ±‹ÎflÎ◊Ì ¿Õ‰_ fiÌ¿‚ı »ı. ÷˘ ÷ı ‰¬÷ı ±‹ı ±Î     ±ıfiÎ µ’fl◊Ì ±_÷ ¬⁄fl ’Õı. ±ıÀ·ı “¿‹Ÿ√ ≥‰ıLÀ˚Á ¿ÎVÀÁ˚ ‘ıfl ÂıÕ˘{ ⁄ÌŒ˘fl”
‰Î@›fi˘ ±Î‘Îfl ·¥±ı ÷˘ ±‹fiı ±‰‚_ ·Î¥ÁLÁ ‹‚Ì Ω› »ı ?            (⁄fi‰Îfi_ ˢ› ÷ıfiÎ ’ÕCÎÎ ’Õı ’Ëı·ı◊Ì).
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 154  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  154
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                  Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
 s ro t
1tPofD.:                                 s ro t
                                     1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                              155   ≠Ï÷ø‹HÎ                             155

            À¿˘fl ◊¥ Ω›, ÷ıfi_ Â_ ?                           T›‰ËÎfl ‹ÎhÎ ŒflÏ…›Î÷ !
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ‰ÎHÎÌ ’flÁkÎÎ ¿ËÌ, ‰ÎHÎÌ ’flΑÌfi »ı ¿èÎ_. ÷˘ ±Î’HÎı     ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı Á΋Îfiı ¿_¥¿ ¿Ë̱ı, ±Î’HÎÎ ‹fi‹Î_ ±_ÿfl ¿Â_ ˢ›
Ïfiç› ¿fḻı ¿ı ±ÎfiÌ ΩıÕı ¬flÎ⁄ ⁄˘·‰_ … fi◊Ì ±Î’HÎı. ¤·ı √‹ı ±ıÀ·Ì      fiËŸ ÷ı »÷Î_ ±Î’HÎı ±ıfiı ¿Ë̱ı, ÷˘ ±ıfiı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı “±Î ⁄flÎ⁄fl fi◊Ì
«Ì¿HÎÌ ŒÎ¥· ˢ›, ÷˘ ±ı ¿˘Õ fiÎfi˘ ◊¥ Ω› ¬fl˘ ?                ¿Ëı÷Î_, ¬˘À<_ »ı”, ÷˘ ±ıfiı ±Ï÷ø‹HÎ ¿Ëı‰Î› ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Î’HÎı ±ı‹ fiı ±ı‹ ¿Ëı‰_, ¬flÎ⁄ ⁄˘·Î› I›Îflı ¿ı                                   _
                                        ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ıfiı ÿ—¬ ◊÷_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰. ±Î’HÎfiı
“«_ÿ¤Î¥ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘” ±fiı ’»Ì “«_ÿ¤Î¥”fiı Â_ ¿Ëı‰_ ¿ı, ˉı ŒflÌ ±Î‰_     Â_ ±ı‹Î_ ‹Ëıfi÷ …‰ÎfiÌ »ı ? ¿˘¥¿fiı ÿ—¬ ¿flÌfiı ±Î’HÎı Á¬Ì ◊¥±ı fiËŸ.
¬flÎ⁄ fiËŸ ⁄˘·˘.                                 ≠ffi¿÷ν — T›‰ËÎfl‹Î_ ¿ıÀ·Ì¿ ‰¬÷ ±Î‰_ ¿Ëı‰_, ¿fl‰_ ’Õı »ı. fiËŸ ÷˘
   ±ıÀ·ı ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ flÎ√ı ±Î‰Ì …Âı. ’HÎ ¿Ëı‰_ ÷˘ ’Õı …. À¿˘fl    ·Ì◊Î∞˝’b_ (±Î‚Á) ±Î‰Ì Ω› »ı fiı ÁÎ‹Ì T›„@÷fiı ·Ì◊Î∞˝’b_ ±Î‰ı.
fiÎ ¿fḻı I›Îflı ÷˘ ±Ï¤≠Λ ±ı¿ ◊¥ √›˘ ! ±Ï¤≠Λ …\ÿ˘ … flËı‰˘ Ωı¥±ı.        ÿÎÿÎlÌ — T›‰ËÎfl‹Î_ ±Î ¿fl˘ ¬flÎ_, ’HÎ ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰_.
   ≠ffi¿÷ν — CÎHÎÌ ‰¬÷ ±ı‰_ ◊Λ »ı ¿ı ±Î’HÎı À¿˘fl ¿fḻı ÷˘ ŒflÌ ’λ\_  T›‰ËÎfl ÷˘ ¿fl‰˘ … ’Õı, »^À¿˘ … fiËŸfiı, ŒflÏ…›Î÷ »ı ! ŒflÏ…›Î÷ T›‰ËÎfl
Á‘flÌ Ω› »ı. ’»Ì ŒflÌ ’Î»Ì ±Î‰Ì ¤Ò· ◊÷Ì fi◊Ì. ±fiı CÎHÎÌ ‰¬÷ √‹ı       »ı. ±Î¬Î …√÷ı ‹flÏ…›Î÷ T›‰ËÎfl ‹ÎL›˘ »ı. ±Î ±ø‹ ωiÎÎfifiı ¬S·_ ¿›*
±ıÀ·Î VÀˇ˘Ó√ Ïfiç›◊Ì ’˘÷ı À¿˘fl ¿flı, ≠I›ÎA›Îfi ¿flı, ÷˘› ’Î»Ì ±ı‰Ì ¤Ò·    ¿ı “‘ÌÁ ¥{ (±Î »ı) ŒflÏ…›Î÷ T›‰ËÎfl”. ±fiı “±Î’HÎı” … ±ı‹ ¿èÎ_ ¿ı “¥À
◊Λ … »ı.                                 Ëı’LÁ” ! (◊¥ flèÎ_ »ı)
   ÿÎÿÎlÌ — ◊Λ »ı ±ı‹Î_ ’Ò‰˝¿‹˝fi˘ ÿ˘Ê »ı. ±Î’HÎÌ … fi⁄‚Î¥ »ıfiı,       ≠ffi¿÷ν — ±ı ≠Ï÷ø‹HÎfiÌ ±Áfl fiÎ ◊Λ ÷˘ ±ıfi_ ¿ÎflHÎ ±Î’HÎı ’flÎ
’Ëı·Î_fiÌ. ±Î‹Î_ ⁄ËÎflfiÎfi˘ ¿˘¥fi˘ ËÎ◊ … fi◊Ìfiı. ±Î’HÎı … Ïfi‰ÎflHÎ ·Î‰‰_    ¤Î‰◊Ì fi◊Ì ¿›* ¿ı Á΋ÎÌ T›„@÷fiÎ_ ±Î‰flHÎ »ı ?
’ÕÂıfiı ?                                    ÿÎÿÎlÌ — ÁÎ‹Ì T›„@÷fi_ ±Î’HÎı fiËŸ Ωı‰Îfi_. ±ı ÷˘ √Î_Õ˘ › ˢ›.
          ±ÎI‹Î◊ı˝ …^Ã<_ ÷ı … ‹ËÎÁI› !             ±Î’HÎÎ ÏfiÏ‹kÎı ±ıfiı ÿ—¬ fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı, ⁄Á !
   ≠ffi¿÷ν — ’fl‹Î◊˝fiÎ ¿Î‹ ‹ÎÀı ◊˘Õ<_ …^Ã<_ ⁄˘·ı ÷˘ ÷ıfi˘ ÿ˘Ê ·Î√ı ?      ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ¿˘¥ ’HÎ ÏËÁÎ⁄ı ±ıfiı ÿ—¬ ◊Λ ÷˘ ±ıfi_ Á‹Î‘Îfi
                                     ±Î’HÎı ¿fl‰Îfi˘ ≠›Ifi ¿fl‰˘ Ωı¥±ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ’fl‹Î◊˝ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Îfiı ‹ÎÀı …ı ¿o¥ ’HÎ ¿fl‰Îfi_ ±Î‰ı »ı,
±ıfi˘ ÿ˘Ê ·Î√÷˘ fi◊Ì. ±fiı ÿıË ‹ÎÀı …ı ¿o¥ ’HÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, ¬˘À<_       ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ÿ—¬ ◊Λ ÷˘ Á‹Î‘Îfi ÷˘ ±‰U› ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ±ı
¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ÿ˘Ê ·Î√ı, ±fiı ÁÎfl_ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ √HÎ ·Î√ı. ±ÎI‹Îfiı   ±Î’HÎÌ “ÏflV’˘„LÁÏ⁄Ï·ÀÌ” (…‰Î⁄ÿÎflÌ) »ı. ËÎ, ÿ—¬ fiÎ ◊Λ ±ıfiÎ ‹ÎÀı ÷˘
‹ÎÀı …ı ¿o¥ ’HÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±ı ±ÎI‹Îfiı ’fl‹Î◊˝ ¿Ë˘ »˘   ±Î’HÎÌ ·Î¥Œ (Ï…_ÿ√Ì) »ı.
fiı ? ËÎ, ±ÎI‹Ëı÷ ˢ›fiı, ±ıfiÎ_ …ı …ı ¿Î›˝ ˢ›, ÷ı‹Î_ ¿˘¥ ÿ˘Ê fi◊Ì, Á΋Îfiı    ˉı ¤Ï‰W›‹Î_ fiËŸ ¿fḻı. ’HÎ …^fiÎ_ …ı ◊¥ √›ı·Î_ »ı, ±ıfi˘ µ’Λ
±Î’HÎÎ ÏfiÏ‹kÎı ÿ—¬ ’Õı ÷˘ ±ı ÿ˘Ê ·Î√ı !                  ÷˘ ¿fl‰˘ … ’ÕÂıfiı ?
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 155  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 155
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                  Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
1tPofD.:
 s ro t                                  s ro t
                                     1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                            156   ≠Ï÷ø‹HÎ                            156

   ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ‘Îfl˘ ¿ı ±ı »÷Î_› Á΋Îfiı Á‹Î‘Îfi fiÎ ◊÷_ ˢ›, ÷˘   ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ’Ëı·_ ¿fl‰_ ’Õı. ¿’ÕÎ µ’fl ÕÎCÎ ’Õı ÷˘ ‘˘¥ fiά˘ »˘fiı ? ±ı‰Î
’»Ì ’˘÷ÎfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ¿ıÀ·Ì ?                      ±Î ¿’ÕÎ µ’flfiÎ ÕÎCÎ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — w⁄w‹Î_ …¥fiı Ωı ±Î_¬◊Ì ◊÷_ ˢ› ÷˘ ±Î_¬ fifl‹ ÿı¬ÎÕ‰Ì.      ±Î ¿˘¥ ∞‰÷Î fi◊Ì ⁄˘·÷Î, ±Î ⁄‘Ì Àı’flı¿Õ˝ ⁄˘·ı »ı. ’»Ì ±ı ’V÷Λ
»÷Î_› ±Î‹ ‹ÎŒÌ ‹Î_√÷Î_ µ’fl À’·Ì ‹Îflı ÷˘, Á‹∞ …‰_ ¿ı ±Î ¿‹Ω÷ »ı.    ¬fl˘ ’λ˘. ÷˘ ±ı fi◊Ì ⁄˘S›Î, ±ı ¬Î÷flÌ ◊¥ √¥fiı ±Î’HÎfiı ? ˉı ±ı
»÷Î_ Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘ »ı. ‹ÎŒÌ ‹Î√÷Î_ Ωı µ’fl À’·Ì ‹Îflı ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ±ÎfiÌ  ’V÷Λ ÷ı‰_ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl »ı, ÷ıfiı ⁄ÿ·ı “¿ı‹ ⁄˘S›˘ ?” ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı ∂SÀ˘
ΩıÕı ¤Ò· ÷˘ ◊¥ »ı, ’HÎ »ı ‹ÎHÎÁ ¿‹Ω÷ ‹ÎÀı fi‹‰Îfi_ ⁄_‘ ¿flÌ ÿ˘.      ’V÷ΉÎfi_ »˘ÕÌ ÿ¥fiı ±fiı ’λ˘ ±Î’HÎÌ Á΋ı ˵ ◊Λ ±ı. ÂÌ ¤Ò· ◊Λ »ı ?
                                    ±ıfiı ’V÷ΉΠ…ı‰_ ¿fl‰Îfi_ »ı.
         Á˘fiÎfi˘ Ëı÷ ’HÎ ÿı¬Î‰‹Î_ ¤Ò·.....
                                      ±Î “±‹ÎflÌ” Àı’flı¿Õ˝ ‰Î√ı ÷ı‹Î_ ¿_¥ ¤Ò·«Ò¿ ◊Λ ÷˘ ±‹Îflı ÷fl÷ …
   ÷ÎflÎ◊Ì ·˘¿˘ ÿ¤Î› »ı ¿ı ?                     ±ıfi˘ ’V÷Ή˘ ·¥ ·ı‰Îfi˘. fiËŸ ÷˘ fiÎ «Î·ı.
   ≠ffi¿÷ν — ÿ¤Î› »ı.                                 À˘¿Î›, ’HÎ ÿ—¬ fiÎ ◊Λ ÷ı‹ !
   ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ÷fl÷ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› ¿ı ?                    ≠ffi¿÷ν — T›‰ËÎfl‹Î_ ¿˘¥ ¬˘À<_ ¿fl÷˘ ˢ› ÷ıfiı À¿˘fl ¿fl‰Ì ’Õı »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ÷fl÷ ¬⁄fl ’Õı.                      ±ıfiÎ◊Ì ÷ıfiı ÿ—¬ ◊Λ »ı, ÷˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±ıfi˘ Ïfi¿Î· ¿fl‰˘ ?

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ¿ı ? I›Îflı Â_ ¿fl_ ÷_ ’»Ì ?                ÿÎÿÎlÌ — T›‰ËÎfl‹Î_ À¿˘fl ¿fl‰Ì ’Õı, ’HÎ ±ı‹Î_ ±Ë_¿Îfl ÁÏË÷ ◊Λ
                                    »ı ‹ÎÀı ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_
   ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl_ »\_.
                                       ≠ffi¿÷ν — À¿˘fl fiÎ ¿fḻı ÷˘ ±ı ‹Î◊ı «œı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ‰œuÎ ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·¥±ı, ÷˘ Â_ ‰Î_‘˘ ? Ëı÷ ÁÎfl˘
                                       ÿÎÿÎlÌ — À¿˘fl ÷˘ ¿fl‰Ì ’Õı, ’HÎ ¿Ëı÷Î_ ±Î‰Õ‰_ Ωı¥±ı. ¿Ëı÷Î_ fiÎ
»ıfiı, ⁄Á ±ıÀ·_ … ÷˘ Ωı¥±ı.
                                    ±Î‰Õı, T›‰ËÎfl fiÎ ±Î‰Õı ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl ÁÏË÷ À¿˘fl ◊Λ. ±ıÀ·ı ’λ‚◊Ì
   ≠ffi¿÷ν — Ëı÷ ÁÎfl˘ »ı ÷˘ ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿ı‹ ¿fl‰Îfi_ ?        ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. ÷‹ı Á΋Îfiı À¿˘fl ¿fl˘ ±ıÀ·ı Á΋Îfiı ¬˘À<_ ÷˘ ·Î√Âı,
                                    ’HÎ ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl ¿fl ¿flÁ˘ ±ıÀ·ı » ‹ÏËfiı, ⁄Îfl ‹ÏËfiı ‰ÎHÎÌ ±ı‰Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ¿fl‰_ ’Õı ’ı·Îfiı ÿ—¬ ◊Λfiı ±fiı T›‰ËÎfl‹Î_
                                    fiÌ¿‚Âı ¿ı Á΋Îfiı ‹ÌÃÌ ·Î√ı. ±I›Îflı ÷˘ “ÀıVÀıÕ” (’flÌZÎHÎ ◊›ı·Ì) ‰ÎHÎÌ
·˘¿˘ ¿ËıÂıfiı, Ωı ±Î ⁄Î¥ ¿ı‰Ì ‘HÎÌfiı ÿ⁄ÕΉı »ı. ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı.
                                    Ωı¥±ı. “±fiÀıVÀıÕ” ‰ÎHÎÌ ⁄˘·‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl fi◊Ì. ±Î flÌ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl¢
…ı ±Î_¬ı ÿı¬Î› ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_. ±_ÿfl Ëı÷ ÷‹Îfl˘ Á˘fiÎfi˘ ˢ›, ’HÎ
                                    ÷˘ √‹ı ÷ı‰_ ËÁı ÷˘› ÁÌ‘_ ◊¥ …Âı.
Â_ ¿Î‹fi˘ ? ±ı «Î·ı fiËŸ Ëı÷. Ëı÷ ÁΉ Á˘fiÎfi˘ ˢ› ÷˘› ±‹Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ
¿fl‰_ ’Õı. ¤Ò· ◊¥ ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. ±ı ⁄‘Λ ‹ËÎI‹Î±˘fiÌ ≥E»Î »ı,      ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ¿ıÀ·Ì¿ ‰¬÷ı Á΋ÎfiÎ ÏË÷ ‹ÎÀı ±ıfiı À˘¿‰_ ’Õı,
ˉı …√÷¿S›ÎHÎ ¿fl‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ »ı. Ëı÷ ÁÎfl˘ »ı ’HÎ ÷˘› fiÎ «Î·ı.      ±À¿Î‰‰Î ’Õı. ÷˘ ÷ı ‰¬÷ı ±ıfiı ÿ—¬ ’ˢӫı ÷˘ ?
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                156  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                156
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                 Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
 s ro t
1tPofD.:                                s ro t
                                    1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                                157   ≠Ï÷ø‹HÎ                            157

     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. Á΋Îfiı ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ëı‰_, “Ëı «_ÿ¤Î¥      ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı Á΋ı‰Î‚Ì T›„@÷fiı ÿ—¬ ◊Λ ÷˘› ±Î’HÎfiı ¿Î_¥ ¿‹˝
≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ±Ï÷ø‹HÎ ¿ı‹ ¿›* ? ŒflÌ ±Î‰_ fiËŸ ⁄˘·_ ±fiı ±Î ⁄˘S›˘ ÷ıfi˘       fi ⁄_‘Λ ?
’çÎ÷Î’ ¿fl_ »\_.” Á‹… ’ÕÌfiı. ±ıÀ·_ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı.
                                           ÿÎÿÎlÌ — ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰_ ±Î’HÎÎ ÏfiÏ‹kÎı fi ¿fl‰_. ÷ı‹ »÷Î_ ◊›Î ¿flı
   ¿Ëı‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl »ı. ’HÎ ¿Ëı÷Î_ ±Î‰Õ‰_ Ωı¥±ı. ±Î ÷˘ ¤Î¥ ±Î‰ı        ÷˘ ÷˘ ±ı ±ıfi_ ’˘÷Îfi_. ±Î’HÎı ±Î’HÎÎ ÏfiÏ‹kÎı fi ◊Λ ±ı‰Ì flÌ÷ı ÁΫ‰HÎÌ
÷ıfiı Ωı÷Î_ … ¿Ëı ¿ı “÷_ ±Î‰˘ »\_ fiı ÷_ ÷ı‰˘ »\_” ÷ı I›Î_ ±Ï÷ø‹HÎ ◊›_ ¿Ëı‰Î›.  flά‰Ì Ωı¥±ı.
±fiı ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı.
                                           ≠ffi¿÷ν — »÷Î_ ±Î‰ı‹Î_ ¿_¥ ⁄˘·Î¥ …‰Î› ÷˘ ?
            ωfi›’Ò‰˝¿ ±‰‚Î_ ‰ıHÎ....                   ÿÎÿÎlÌ — ⁄˘·Î¥ …‰Î› ÷˘ ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_.
     ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ⁄ÌΩfiı ‹ÎÃ<_ ·Î√ı ±ı ±Î’HÎı Ωı‰Îfi_ fiËŸ. ±Î’HÎı ¿ËÌ
                                                  “Ωı¿”fi_ ’HÎ CÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ !
ÿı‰Îfi_.
                                           ¿˘¥fiı ¨«ı ÁÎÿı ⁄˘S›Î fiı ±ıfiÎ◊Ì Á΋Ή΂Îfiı ÿ—¬ ◊Λ, ±flı, ÁËı…ı
     ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ fiÎ ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı. ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰Ì ‰Î÷ ÂÎ ‹ÎÀı ¿Ëı‰Ì
                                        › ¿˘¥fiı “Ωı¿” (‹Ω¿) ¿›˘˝ ˢ› ±fiı Á΋˘ …flÎ ¿Î«˘ ˢ› fiı …flÎ «·Î‰Ì
Ωı¥±ı ?
                                        ·ı÷˘ ˢ› ÷˘ ±ı ±Ï÷ø‹HÎ ¿›* ¿Ëı‰Î›. ±‹ı “Ωı¿” ¿fḻı, ’HÎ Ïfiÿ˘˝Ê “Ωı¿”
     ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ¬˘À<_ ⁄˘·÷Î_ ˢ› ¿ı ¬˘À<_ ¿fl÷Î_ ˢ› ÷˘› ±Î’HÎı   ¿fḻı. ±‹ı ÷˘ ±ıfi˘ fl˘√ ¿ÎœÌ±ı fiı ±ıfiı „@÷‰Î‚Î ⁄fiΉ‰Î ‹ÎÀı “Ωı¿”
⁄˘·‰_ fiËŸ ?                                  ¿fḻı. …flÎ √Q‹÷ ±Î‰ı, ±Îfi_ÿ ±Î‰ı fiı ’λ\_ ±ı ±Î√‚ ‰‘÷˘ Ω›. ⁄οÌ
                                        ±ı “Ωı¿” ¿˘¥fiı ÿ—¬ fiÎ ¿flı. ±Î‰Ì ±Î √Q‹÷ Ωı¥±ı ¿ı fiÎ Ωı¥±ı ? ’ı·˘
     ÿÎÿÎlÌ — ⁄˘·‰Îfi_. ±ı‰_ ¿Ëı‰Î›, “±Î‹ fi ◊Λ ÷˘ ÁÎfl_, ±Î‰_ fi ◊Λ
                                        › Á‹…ı ¿ı ±Î √Q‹÷ ¿flı »ı. ‹U¿flÌ fi◊Ì ¿fl÷Î, √Q‹÷ ¿flı »ı.
÷˘ ÁÎfl_.” ±Î’HÎı ±ı‰_ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ±Î’HÎı ±ı‹fiÎ ⁄˘Á (µ’flÌ) ˢ›, ±ı‰Ì
flÌ÷ı ‰Î÷ ¿fḻı »Ì±ıfiı, ÷ı◊Ì ¬˘À<_ ·Î√ı »ı. ¬flÎ⁄ ÂOÿ ˢ› ±ıfiı ωfi›◊Ì         ˉı ±Î ±‹ı ¿˘¥fiÌ √Q‹÷ ¿fḻı ÷˘ ±ıfiÎ_› ±‹Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_
¿Ëı‰Î Ωı¥±ı.                                  ’Õı. ±‹Îflı ±ı‹ fiı ±ı‹ ±ı‰_ «Î·ı fiËŸ.
     ≠ffi¿÷ν — ¬flÎ⁄ ÂOÿ ⁄˘·÷Î_ ωfi› …‚‰Î¥ ¿ı ?                 ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ √Q‹÷ ¿Ëı‰Î›. ±ı‰_ ÷˘ ◊Λfiı !
     ÿÎÿÎlÌ — ±ı …‚‰Î›, ±ıfi_ fi΋ … ωiÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ¿ÎflHÎ ¿ı “ÕˇÎ‹ıÏÀ¿”      ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ±ı› ±‹Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’Õı. ÷‹ı fiÎ ¿fl˘ ÷˘
(fiÎÀ¿Ì›) »ıfiı ! ˢ› »ı ·Z‹Ì«_ÿ ±fiı ¿Ëı »ı, “Ë_ ¤I≤˝ËflÌ flÎΩ »\_”, ±Î      «Î·ı. ’HÎ ±‹Îflı ÷˘ ¿fl‰Î_ ’Õı. fiËŸ ÷˘ ±‹Îfl_ ±Î iÎÎfi, ±Î “Àı’flı¿Õ˝”
flÎHÎÌfi˘ ‘HÎÌ ◊™, ’»Ì ϤZÎÎ ÿıfiı ‹ˆ›Î ’Ÿ√‚Î, ¿ËÌfiı ±Î_¬‹Î_◊Ì ’ÎHÎÌ ¿Îœı.    fiÌ¿‚ıfiı, ÷ı ’»Ì {Î_¬Ì fiÌ¿‚ı.
I›Îflı “±S›Î ÷_ ÷˘ ·Z‹Ì«_ÿ »ıfiı Â_ ? ÷_ ÁΫ_ flÕı »ı ?” I›Îflı ¿ËıÂı, “Ë_ Â_
                                           ≠ffi¿÷ν — ÷‹Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ “±˘fi ‘ V’˘À” ◊¥ …÷Î_ ËÂıfiı ?
¿fl‰Î ÁΫ_ flÕ<_ ? ±Î ÷˘ ‹Îflı ±Ï¤fi› ¿fl‰˘ … ’Õı. fiËŸ ÷˘ ‹Îfl˘ ’√Îfl
¿Î’Ì ·ı.” ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Ï¤fi› ¿fl‰Îfi˘ »ı iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì, ±Î ÷˘ fiÎÀ¿ »ı.          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı‹Î_ ‹Îfl˘ ¤Î‰ ¬flÎ⁄ fiËŸ. ’HÎ ÷˘› ±ı ËÎV› ¿Ëı‰Î›,
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                    157  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                157
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                     Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
1tPofD.:
 s ro t                                     s ro t
                                        1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                            158   ≠Ï÷ø‹HÎ                              158

ËÎV› fi΋fi˘ ¿ÊΛ ¿Ëı‰Î› »ı. ‹U¿flÌ ¿fl÷Î fi◊Ì ÷˘› ËÎV› fi΋fi˘ ¿ÊΛ        ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı, ¿ı ¿˘¥fiı ‘˘· ‹ÎflÌ Ë˘› fiı …ı Ωı¬‹ ±Î‰ı ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_
¿Ëı‰Î› »ı. ±ı Ï⁄«Îfl˘ ¤˘‚˘ »ı I›Îflı ±ıfiı √˘ÿÎ ‹Îfl ‹Îfl ¿fl˘ »˘ ? ’HÎ   ±Î ‹U¿flÌ ¿fl‰Î‹Î_ ±fi_÷√b_ Ωı¬‹ »ı. ±ıfiı ⁄Ï© ’Ë˘Ó«Ì fiËŸ ±ıÀ·ı ÷‹ı
±‹ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı.                           ±ıfiı ÷‹ÎflÎ ·Î¥À◊Ì ÷‹ÎflÎ ¿⁄Ω‹Î_ ·Ì‘˘. ±ıÀ·ı ’»Ì I›Î_ ±Î√‚ ¤√‰Îfi
                                    ¿ËıÂı, “±Îfiı ⁄Ï© fi◊Ì ÷ıfi˘ ±Î SËΉ˘ ·ı »ı ?” I›Î_ ±Î√‚ ¬ÿ ¤√‰Îfifiı
   ÷ı ±‹fiı › …flÎ √Q‹÷ ’Õı. √˘ÿÎ ‹Îfḻı I›Îflı √Q‹÷ ’Õı …flÎ. ’HÎ
                                    ±Î’HÎı Á΋˘‰ÎÏ‚›˘ ¿›˘˝. ’ı·Îfiı ‘˘· ‹ÎflÌ Ë˘÷ ÷˘, ÷˘ ±ı Á‹∞ √›˘, ±ıÀ·ı
±Î ·˘¿˘ ‹…⁄Ò÷ ÷˘ ◊Âı ±ı‰_ ±‹ı ΩHÎ̱ı ±ıÀ·ı “˵ ◊Âı” ¿flÌfiı ±‹ı
                                    ’˘÷ı ‹ÎÏ·¿ ◊Λ. ’HÎ ±Î ÷˘ ⁄Ï© ’ˢӫ÷Ì … fi◊Ì, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ıfiÌ
√Q‹÷ ¿fḻı.
                                    ‹U¿flÌ ¿fḻı ±ıÀ·ı ’ı·˘ ‹ÎÏ·¿ ’˘÷ı fiÎ ◊Λ. ±ıÀ·ı ¤√‰Îfi ΩHÎı ¿ı
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î ¤Î¥fiı ‹ÎÀı …ı ËÎV› ¿›*, ÷˘ ±ıfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ±ı   “±˘Ë˘Ë˘, ±Îfiı ⁄Ï© ±˘»Ì »ı ÷ıfiı ÷_ Á’ÕΉı »ı ?! ±Î‰Ì Ω.” ±ı ÷˘ ’»Ì,
¿ı‰_ ?!                                ±Î’HÎÎ ÁÎ_‘Î ÷˘ÕÌ fiάı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ ±ı ¿flHÎÎfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿Ëı‰Î›, ±ıfiı ±Î√‚ ‰‘‰Îfiı ‹ÎÀı.     ≠ffi¿÷ν — ±‹ı ÷˘ ±Î … ‘_‘˘ ‹A› ¿flı·˘.
±Î ⁄ÌΩ ±‹fiı fl˘… ¿Ëı ¿ı “±‹fiı ¿ı‹ ¿Â_ ¿Ëı÷Î_ fi◊Ì ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “÷‹fiı
                                       ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ Ë…\ ±ıfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ Â¿˘ fiı ! ±Î ±‹ı ÷˘ ±ı …
fiÎ ¿Ëı‰Î›.” ±ı ‰‘Îfl‰Î …ı‰Î »ı fiËŸ, ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ‰‘ı ±ı‰Î »ı. ±ı
ÕËÎ’HÎ◊Ì “√˛Î„V’_√” (√˛ËHÎ) ¿flÌ Â¿ı ±ı‹ »ı. ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ±‹Îflı ¿fl‰_   ¿flı·_ fiı ! ±fiı ±ı ÷˘ ⁄Ë ¬˘À<_. ‹Îflı ÷˘ ±ı … ¤Î_…√Õ ’ÕÌ Ë÷Ì. ’ı·Ì ⁄Ï©
’Õı ! ±ı ±Ω›⁄Ì … »ıfiı ?                        ±_÷flÎ¥ flËÌ Ë÷Ì ÷ı Â_ ¿flı ? ⁄‚‰˘ ÷˘ ¿flı … fiı ! ÷ı ‰‘ ⁄Ï© ◊¥ ÷ıfi˘
                                    ±ÎÀ·˘ ⁄‘˘ ·Î¤ (!) fiı ! ÷ı◊Ì ±Î ‹U¿fl̉΂Îfiı ‰√fl ·ı‰Îÿı‰Îfi_ ÿ—¬
         ‹U¿flÌ ¿fl‰Ì ±ı Ωı¬‹ ‹˘À<_ CÎb_ !            ¤˘√‰‰Îfi_.
    ⁄οÌ, ‹ıÓ ⁄‘Ì Ω÷fiÌ ‹U¿fḻ˘ ¿flı·Ì. Ë‹ıÂÎ_ ⁄‘Ì Ω÷fiÌ ‹U¿flÌ ¿˘HÎ     ¿˘¥ ±Î‹ ±Î‹ «Î·÷Πˢ›, fiı ±ıfiı Ωı ËÁ̱ı fiı, ‹U¿flÌ ¿fḻı fiı,
¿flı ? ⁄Ë ÀÎ¥À ⁄˛ı¥fi (¿Õ¿ ‹√…) ˢ› ÷ı ¿flı. Ë_ ÷˘ ·Ëıfl◊Ì ‹U¿flÌ ¿fl÷˘   ÷˘ ¤√‰Îfi ¿ËıÂı “±Î Œ‚ S›˘.” ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ‹U¿flÌ ¿˘¥ ’HÎ ≠¿ÎflfiÌ fiÎ
Ë÷˘, ⁄‘Î_fiÌ. ÁÎflÎ ÁÎflÎ ‹ÎHÎÁ˘fiÌ, ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ‰¿Ì·˘fiÌ, ÕΘ@Àfl˘fiÌ ‹U¿flÌ  ¿fl¢. ‹U¿flÌ ¿fl‰Îfiı ·¥fiı … ±Î ⁄‘Î_ ÿ‰Î¬ÎfiÎ_ ∂¤Î_ ◊›Î_ »ı. ±Î ’√-
¿fl÷˘. ˉı ±ı ⁄‘˘ ±Ëo¿Îfl ÷˘ ¬˘À˘ … fiı ! ±ı ±Î’HÎÌ ⁄Ï©fi˘ ÿfl’›˘√     ⁄√ ⁄‘Î …ı ¤_√Îfl ‹Î· »ı fiı, ÷ı ‹U¿fḻ˘fi_ Œ· »ı. ÷ı ±‹Îfl_ › ±Î
¿›˘˝fiı ! ‹U¿flÌ ¿fl‰Ì ±ı ⁄Ï©fiÌ ÏfiÂÎfiÌ »ı.                ‹U¿flÌfi_ Œ‚ ±Î‰ı·_ »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ‹fiı ÷˘ Ë…\±ı ‹U¿flÌ ¿fl‰Îfi_ ‹fi ◊›Î ¿flı »ı.           ÷ı◊Ì ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ı fiı, “‹U¿flÌ ¿fl˘ ÷˘ ⁄Ë_ ¬˘À<_ ¿Ëı‰Î›. ¿ÎflHÎ ¿ı
   ÿÎÿÎlÌ — ‹U¿flÌ ¿fl‰ÎfiÎ_ ⁄Ë Ωı¬‹ »ı. ⁄Ï©◊Ì ‹U¿flÌ ¿fl‰ÎfiÌ Â„@÷    ‹U¿flÌ ¤√‰ÎfifiÌ ◊¥ ¿Ëı‰Î›. ¤·ıfiı, √‘ıÕ˘ »ı. ’HÎ ±ÎNÀfl ±˘· (±_÷ı ÷˘)
ˢ› »ı …, ±fiı ±ıfi_ Ωı¬‹ı › ±ıÀ·_ … »ı ’»Ì ±ıÀ·ı ±‹ı ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì    Â_ »ı ? ¤√‰Îfi »ı.” ËÎ, »ı‰Àı ÷˘ ¤√‰Îfi … »ı fiı ! ∞‰‹Îh΋Î_ ¤√‰Îfi
Ωı¬‹ ‰Ë˘flı·_, Ωı¬‹ … ‰Ë˘fl‰Ë˘fl ¿flı·_.                  … flËı·Î »ı fiı ! ‹U¿flÌ ¿˘¥fiÌ ¿flΛ fiËŸ fiı ! ±Î’HÎı ËÁ̱ıfiı, ÷˘ ¤√‰Îfi
                                    ΩHÎı ¿ı “ËÎ, ˉı ±Î‰Ì Ω fiı, ÷Îfl˘ ÏËÁÎ⁄ ·Î‰Ì ±Î’_ »\_ ±Î Œıfl˘.”
   ≠ffi¿÷ν — ‹U¿flÌ ¿fl‰Î‹Î_ Ωı¬‹ Â_ Â_ ±Î‰ı ? ¿¥ Ω÷fiÎ_ Ωı¬‹ ±Î‰ı ?
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                158  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  158
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                 Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
 s ro t
1tPofD.:                                s ro t
                                    1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                             159   ≠Ï÷ø‹HÎ                              159

   ≠ffi¿÷ν — ˉı ±ıfiÎ µ’Λ‹Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ¿fl‰Î_ … ’Õıfiı ?       ¤Î‰ µI’Lfi fiÎ ◊Λ. ±fiı ‰¬÷ı ◊›Î ˢ› ÷˘ ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ≠Ï÷ø‹HÎfi_
                                    ËÏ◊›Îfl »ı, ÷ıfiÎ◊Ì ¤Ò_ÁÌ fiά̱ı. ’ÎHÎÌ ¿Îfl¬Îfi΋Î_ √›_ ˢ›, ’HÎ ⁄flŒ ◊›_
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿fl‰Î_ … ’Õıfiı ! »^À¿˘ … fiËŸ.
                                    fi◊Ì I›Î_ Á‘Ì ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ⁄flŒ ◊¥ √›Î ’»Ì ËÎ◊‹Î_ fiÎ flËı.
   ≠ffi¿÷ν — “ÿÎÿΔ ±Î’fiÌ ÁÎZÎ̱ı ΩËıfl ¿flÌfiı ‹ÎŒÌ ‹Î√Ìfiı ≠Ï÷ø‹HÎ
                                       CÎfl‹Î_ ‰Ëfiı ÀˆÕ¿Î‰ı ÷˘ ±ı ΩHÎı ¿ı, “¿˘¥±ı ÁÎ_¤Y›_ … fi◊Ì fiı, ±Î ÷˘
¿fl_ »\_, ¿Ë̱ı ÷˘ ?
                                    ±ı‹fiı ±ı‹ … »ı fiı !” fiÎfiÎ_ »˘¿flÎ_ ˢ› I›Îflı ±ı‹fiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ‘HÎÌ-⁄ˆflÌ
   ÿÎÿÎlÌ — “ÿÎÿÎ ! ±Î’fiÌ ÁÎZÎ̱ı” ⁄˘·˘fiı, ÷˘ › «Î·ı. “±Î ‰ÎHÎÌ   √‹ı ÷ı‰_ ⁄˘·ı. ±ı ΩHÎı ¿ı ±Î fiÎfi_ »˘¿fl_ Â_ Á‹…‰Îfi_ »ı ? ±S›Î, ‹ËŸ
ÿ˘Ê◊Ì …ı …ı ·˘¿˘fiı ÿ—¬ ◊›_ ˢ› ÷ı ⁄‘ÎfiÌ Z΋Π‹Î√_ »\_.” ÷˘ ’Ë˘Ó«Ì Ω›.  Àı’ ◊Λ »ı ÷ıfi_ Â_ ? ±ı ‹˘À<_ ◊Âı I›Îflı ±ı ⁄ËÎfl ’ÕÂı !
           fi flËı ≠Ï÷’ZÎÌ ¤Î‰ I›Îflı....                      ‘˘‰Î ‰ÎHÎÌfiÎ ÿ˘Ê˘ ±Î‹.....
   ±Î ÿÊ‹¿Î‚‹Î_ ‰ÎHÎÌ◊Ì … ⁄_‘fi »ı. ÁÊ‹¿Î‚‹Î_ ‹fi◊Ì ⁄_‘fi Ë÷_.        ≠ffi¿÷ν — …ıfiı Àı’ fiÎ ¿fl‰_ ˢ› ÷ıfiÎ ‹ÎÀı Â_ flV÷˘ ?
±Î ÂOÿ˘ fiΠˢ÷fiı ÷˘ ‹˘ZÎ ÷˘ ÁËıΩ-ÁË… »ı. ‹ÎÀı ¿˘¥fiÎ ‹ÎÀı ±ZÎflı ›
                                       ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ … V’_ÿfi fiËŸ ¿fl‰Îfi_. ⁄‘_ Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_. ’HÎ ±ı‰_
⁄˘·Î› fiËŸ. ¿˘¥fiı ¬˘À<_ ¿Ëı‰_ ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹Î µ’fl ‘Ò‚ fiÎA›Î ⁄flÎ⁄fl
                                    ⁄fiı fiËŸ fiı ! ±Î › ‹ÂÌfi »ı fiı ’λ\_ ’flΑÌfi »ı. ±ıÀ·ı ±‹ı ⁄ÌΩı flV÷˘
»ı. ±Î ÂOÿ ⁄˘·‰˘ ±ıÀ·ı ÷˘ Ωı¬‹ÿÎflÌ »ı ⁄‘Ì. ±‰‚_ ⁄˘·ı ÷˘ ÷ıfiÌ ’HÎ
                                    ⁄÷Ή̱ı »Ì±ı ¿ı, Àı’ ◊¥ Ω› ¿ı ÷fl÷ ¤Ò_ÁÌ fiά˘ ÷˘ «Î·ı. ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ
‹ËŸ ’˘÷ÎfiÌ µ’fl ‘Ò‚ ’Õı, ±‰‚_ ω«Îflı ÷˘ ÷ıfiÌ › ‹ËŸ ’˘÷ÎfiÌ µ’fl ‘Ò‚
                                    ±ı ¤Ò_Á‰Îfi_ ÁΑfi »ı. ±ÎfiÎ◊Ì ±ı¿Îÿ ¤‰‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊¥fiı ⁄‘_ ⁄˘·‰Îfi_ ⁄_‘
’Õı ±ıÀ·ı ±ı ±‰‚Îfi_ ÷‹Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_, ÷˘ ±ıfiÎ◊Ì »^ÀÌ …‰Î›.
                                    ◊¥ Ω›.
Á΋ÎL› T›‰ËÎfl‹Î_ ⁄˘·‰Îfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’HÎ ÿıË‘ÎflÌ ‹ÎhÎfiı ‹ÎÀı ¿_¥
±ÎÕ<_±‰‚_ ⁄˘·Î›_ ÷˘ ÷ı ‹ËŸ Àı’flı¿Õ˝ ◊¥ √›_ ! ±Î Á_ÁÎflfiÎ ·˘¿˘fiÌ Àı’      ≠ffi¿÷ν — ©ÎI‹Îfi_ ·ZÎ ⁄ıÃÎ ’»Ì Ïfifl_÷fl ≠Ï÷ø‹HÎ «Î· … ˢ› »ı.
µ÷Îfl‰Ì ˢ› ÷˘ ‰Îfl ¿ıÀ·Ì ? ±ı …flο Á‚Ì ¿fl˘ ÷˘ ≠Ï÷’ZÎÌ ¤Î‰ Àı’ ◊›Î
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ÷‹ÎflÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ flËı fiËŸ. …ı ⁄˘·ı ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ
… ¿flÂı. “÷Îfl΋Î_ fi⁄‚Î¥ ±ı‰Ì »ı ¿ı Á‚Ì ¿fl÷Î_ ’Ëı·Î_ … ÷_ ⁄˘·‰Î ‹_ÕÌÂ.”
                                    ±ıÀ·ı …‰Î⁄ÿÎflÌ fiÎ flËı fiı ! ¿Õ¿ ⁄˘·‰Îfi_ ’HÎ flÎ√¶ıÊ flÏË÷ ⁄˘·‰Îfi_. ¿Õ¿
   ≠ffi¿÷ν — ¬flÎ⁄ ⁄˘·‰_ ÷˘ fiËŸ, ’HÎ ¬flÎ⁄ ¤Î‰ ’HÎ fiÎ ±Î‰‰˘      ⁄˘·Î¥ Ω› ÷˘ ÷fl÷ ≠Ï÷ø‹HΠωϑ ¿flÌ ·ı‰ÎfiÌ.
Ωı¥±ı fiı ?
                                       ‹fi-‰«fi-¿Î›Îfi˘ ›˘√, ¤Î‰¿‹˝, ƒT›¿‹˝, fi˘ ¿‹˝, «_ÿ·Î· ÷◊Î
   ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰ fiÎ ±Î‰‰˘ Ωı¥±ı ±ı ‰Î÷ ¬flÌ »ı. ¤Î‰‹Î_ ±Î‰ı »ı     «_ÿ·Î·fiÎ fi΋fiÌ Á‰˝ ‹Î›Î◊Ì fi˘¬Î ±ı‰Î “©ÎI‹Î”fiı Á_¤ÎflÌfiı ¿Ëı‰_ ¿ı, “Ëı
÷ı ⁄˘·‹Î_ ±ÎT›Î ‰√fl flËı÷_ fi◊Ì. ‹ÎÀı ⁄˘·‰_ Ωı ⁄_‘ ◊¥ Ω› fiı ÷˘ ¤Î‰    ©ÎI‹Î ¤√‰Îfi, ‹ÎflÎ◊Ì ¨«ı ÁÎÿı ⁄˘·Î›_ ÷ı ¤Ò· ◊¥. ‹ÎÀı ÷ıfiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î√_
⁄_‘ ◊¥ Ω›. ±Î ¤Î‰ ±ı ÷˘ ⁄˘·‰Î ’λ‚fi˘ ’Õ‘˘ »ı. ≠Ï÷’ZÎÌ ¤Î‰ ÷˘      »\_. ±fiı ÷ı ¤Ò· ˉı ŒflÌ fiËŸ ¿fl_ ±ı Ïfiç› ¿fl_ »\_. ÷ı ¤Ò· ŒflÌ fiËŸ ¿fl‰ÎfiÌ
µI’Lfi ◊›Î ‰√fl flËı … fiËŸfiı ! ±‹fiı ≠Ï÷’ZÎÌ ¤Î‰ fiÎ ◊Λ. I›Î_ Á‘Ì      „@÷ ±Î’˘. “©ÎI‹Î”fiı Á_¤Î›Î˝ ±◊‰Î “ÿÎÿΔfiı Á_¤Î›Î˝ fiı ¿èÎ_ ¿ı “±Î ¤Ò·
÷‹Îflı ’HÎ ±Î‰‰Îfi_ »ı. ±ıÀ·Ì ±Î’HÎÌ fi⁄‚Î¥ …‰Ì … Ωı¥±ı ¿ı ≠Ï÷’ZÎÌ     ◊¥ √¥” ±ıÀ·ı ±ı ±Î·˘«fiÎ, fiı ±ı ¤Ò·fiı ‘˘¥ fiά‰Ì ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ, ±fiı
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                159  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 159
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                 Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
1tPofD.:
 s ro t                                 s ro t
                                    1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                             160   ≠Ï÷ø‹HÎ                               160

±ı ¤Ò· ŒflÌ fiËŸ ¿fl_ ±ı‰˘ Ïfiç› ¿fl‰˘ ±ı ≠I›ÎA›Îfi »ı.
                                           21. »^Àı ≠¿ÚÏkÎ-ÿ˘Ê˘ ±Î‹....
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÌ ≥E»Î fiΠˢ› »÷Î_ ¿·ı ◊¥ Ω›, ‰ÎHÎÌ ¬flÎ⁄
fiÌ¿‚ı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?
                                              ±_÷flΛ, ’Ò‰˝fiÌ ¤Ò·fiÎ ’ÏflHÎ΋ı...
   ÿÎÿÎlÌ — …ı ¿Î›˝ ’Ò fl_ ◊‰Îfi_ ◊Λ I›Îflı ≥E»Î fiΠˢ› ÷˘ › ¿Î›˝ ◊›Î
¿flı. I›Îflı ◊›Î ’»Ì ’çÎ÷Î’-≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_.                    ≠ffi¿÷ν — ·ZÎ F›Îflı «Ò¿Î› I›Îflı ±Î’HÎÌ ¤Ò· Á‹…‰Ì ¿ı ±_÷flΛ
                                     Á‹…‰Î ?
   ≠ffi¿÷ν — ‹V¿Î ‹Îfl‰Î ±ıfi_ fi΋ ÁI› ? ¬˘ÀÌ ËÎ ’flΉ‰Ì ?
                                        ÿÎÿÎlÌ — ¤Ò· ÷˘ ±ı‰_ »ıfiı ¿ı ±_÷flΛ ±ÎT›Î ÷ı ∂¤Î ¿flı·Î »ı. ±ıÀ·ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ fi΋ ÁI› fiÎ ¿Ëı‰Î›. ‹V¿˘ ‹Îfl‰Î …ı‰Ì ‰V÷ … fi◊Ì.
                                     ⁄‘Ì ¤Ò·˘ ±Î’HÎÌ … ¿Ëı‰Î› »ı. ±_÷flΛ ¿ı‹ ±ÎT›Î ? ˉı ±ı ±_÷flΛ ‘Ì‹ı
±Î ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ Â˘‘¬˘‚ »ı, ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·fiı ·¥fiı ⁄ÌΩfiı ‹V¿˘ ‹Îflı »ı ±Î.     ‘Ì‹ı ±˘»Î ◊¥ …Âı. ±ıÀ·ı ¤Ò·fi˘ ¬ıÿ ¿fl‰Î …ı‰_ fi◊Ì.
   Á΋Îfiı ŒÌÀ ◊Λ ±ı‰Ì ±Î’HÎÌ ‰ÎHÎÌ ⁄˘·‰Ì Ωı¥±ı.              ≠ffi¿÷ν — ±_÷flΛ ±Î’HÎÌ ¤Ò·˘fiÎ_ ’ÏflHÎ΋ »ı.
   ≠ffi¿÷ν — Á΋Îfiı Â_ ◊Âı ±ıfi˘ ω«Îfl ¿fl‰Î ⁄ıÁı ÷˘ @›Îflı ’Îfl ±Î‰ı ?
                                        ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·Î_ ¤Ò·˘ ¿flı·Ì ÷ıfiÎ_ ±Î ⁄‘Î_ ’ÏflHÎ΋ »ı. ÷ı ÷˘ ±_÷flΛ◊Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ ω«Îfl ±Î’HÎı fiËŸ ¿fl‰Îfi˘. ±Î’HÎı ÷˘ «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ëı‰_  … ¤˘√‰‰Î_ ’Õı fiı.
¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ⁄Á ±ıÀ·_ … ¿Ëı‰_.                       ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ÷ıfi˘ ¬ıÿ fiÎ ¿fl‰˘ fiı ?
   ±Î “±ø‹ ωiÎÎfi” »ı. ÷ı◊Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ‹Ò¿‰_ ’Õu_ »ı.             ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ. ±ŒÁ˘Á ¿˘HÎ ¿flfiÎflÎ_. ±ÎI‹Î‹Î_ ±ŒÁ˘Áfi˘ √HÎ …
           ±Î …L‹‹Î_ … ‰ÎHÎÌ Á‘flı !              fi◊Ì fiı ? ΩB≤Ï÷ ‰‘Îflı flά‰Ì …flÎ, ÷ı CÎÕ̱ı ©ÎI‹Î, ©ÎI‹Î ⁄˘·Ì›ı ±ıÀ·ı
                                     ΩB≤Ï÷ ±Î‰Ì Ω›.
   ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ’»Ì ±‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ ⁄Ë … ÁflÁ ◊¥ …Âı,
±Î …L‹‹Î_ … ?                                 ≠ffi¿÷ν — ¬ıÿfiı ⁄ÿ·ı ≠Ï÷ø‹HÎ CÎÀı ?

   ÿÎÿÎlÌ — I›Îfl ’»Ì ÷˘ ±˘fl … Ω÷fi_ ËÂı. ±‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ »ıS·Î‹Î_        ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·Î_ ⁄‘Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ◊Λ ‹ÎHÎÁfiı. ⁄‘Îfi_ √…\ fiËŸ fiı.
»ıS·Ì œ⁄fiÌ fiÌ¿‚ı »ı ±ıfi_ ¿ÎflHÎ … ≠Ï÷ø‹HÎ »ı ±fiı Ïfiω˝‰ÎÿÌ »ı ±ıfi_    ⁄‘Î_ ÷˘ T›‰ËÎfl◊Ì ¿flı ±ıÀ·_ … ⁄Ë ◊¥ √›_. ⁄Ë ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ◊Λ. ±Î¬˘
¿ÎflHÎ ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ … »ı. fiËŸ ÷˘ ω‰Îÿ … ˢ›. ⁄‘ı … ω‰ÎÿÌ ‰ÎHÎÌ Ë˘›.   ÿËÎÕ˘ ¿Î‹¿Î… ⁄‘Î_ Ω÷Ω÷fiÎ_ ˢ›.
T›‰ËÎflÂÏ© ‰√fl V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı fiËŸ. T›‰ËÎflÂÏ© ’Ëı·Ì ˢ‰Ì               ±ËŸfi_ ’˘≥{fi, ’HÎ ≠Ï÷ø‹HΉ΂_
Ωı¥±ı.
                                        ≠ffi¿÷ν — ±Î ÿ—¬ …ı ¿Î›‹ »ı ±ı‹Î_◊Ì ŒÎ›ÿ˘ ¿ı‹fi˘ µÃΉ‰Îfi˘ ?

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 160  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  160
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                  Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
 s ro t
1tPofD.:                                 s ro t
                                     1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                             161  ≠Ï÷ø‹HÎ                             161

   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÿ—¬fiı ω«Îfl‰Î ‹Î_Õı ÷˘ ÿ—¬ …ı‰_ fiËŸ ·Î√ı. ÿ—¬fi_ Ωı  ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘fiı, …·ÿÌ µ¿ı· ±Î‰ı. fi◊Ì …‰Î÷_ ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘.
›◊Î◊˝ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl¢ ÷˘ ÿ—¬ …ı‰_ fiËŸ ·Î√ı. ±Î ‰√fl ω«Îflı Ã˘¿‹Ã˘¿     ≠I›ÎA›Îfi ¿fl˘. ±Î‰Ì ¤Ò·«Ò¿ ◊¥ ‹ÎÀı ˉı ŒflÌ ¤Ò·«Ò¿ fiËŸ ¿fl_.
¿›* »ı ¿ı ±Î ÿ—¬ »ı, ±Î ÿ—¬ »ı ! ±ıÀ·ı ±Îfi˘ ≠Ï÷¿Îfl fiÎ ¿flΛ. ≠Ï÷¿Îfl
                                       ±fiı ±I›Îflı …ı ¤Î‰˘ ±Î‰ı »ı ÷ı ÂÎ◊Ì ¤Î‰˘ ‰‘Îflı ±Î‰ı »ı ? ±fiı
¤Ò·◊Ì ◊¥ Ω› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. ≠Ï÷¿Îflfi˘ ω«Îfl ±ÎT›˘ ˢ› ÷˘ ›
                                    ¿Î›˝ fi◊Ì ◊÷_ ? ¤Î‰ ÂÎ◊Ì ±Î‰ı »ı ¿ı ¿‹Ÿ√ ≥‰ıLÀ˚Á ¿ÎVÀ ‘ıfl ÂıÕ˘{ ⁄ÌŒ˘fl
≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı.
                                    ? (⁄fi‰Îfi_ ÷ıfiÎ ’ÕCÎÎ ’Ëı·ı◊Ì) ±Î ⁄‘Ì ‰Î÷ ◊‰ÎfiÌ »ı.
   ±Î ÁIÁ_√fi_ ’˘≥{fi ’̉_ ÁÎfl_ »ı. ’HÎ ⁄ËÎflfi_ ±Q≤÷ ’̉_ ¬˘À<_ »ı.      ≠ffi¿÷ν — ±Î Ï«_÷Î ◊¥ Ω› ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰Îfi_ ?
¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ’˘≥{fi ≠Ï÷ø‹HΉ΂_ »ı. ±‹ı ⁄‘Î {ıflfiÎ M›Î·Î ’Ìfiı ‹ËÎÿı‰∞
◊›Î »Ì±ı.                                   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ‹ÎflÎ ±Ë_¿Îfl ·¥fiı ±Î Ï«_÷Î ◊Λ »ı. Ë_ ¿_¥ ±Îfi˘ ¿÷ν
                                    ±˘»˘ »\_ ? ±ıÀ·ı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi Z΋Π¿fl˘. ±ıfi_ ¿_¥¿ ÷˘ ¿fl‰_ ’Õıfiı ? «Î·ı
   ⁄ÌΩfiı ±Õ«HÎ ◊Λ ±ı ⁄‘Îfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰_ Ωı¥±ı.         ¿Â_ ?
   ≠ffi¿÷ν — Ïfi—V‰Î◊˝ ¿’À‰Î‚Îfiı ¿‹˝ ⁄_‘Λ ¬fl_, iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ?       ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ⁄Ë Ã_ÕÌ ’ÕÌ, ⁄Ë Ã_ÕÌ ’ÕÌ ¿Ë̱ı ÷˘ ±ı ¿<ÿfl÷fiÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı.               ωfl© ⁄˘S›Î ÷˘ ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ?

   ≠ffi¿÷ν — »ı÷flΛΠ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ?                  ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ F›Î_ flÎ√-¶ıÊ ◊÷˘ ˢ›, “ŒÎ¥·” ˢ› I›Î_
                                    ¿fl‰Îfi_. ¿œÌ ¬ÎflÌ Ë˘› ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ fiËŸ ¿fl‰Îfi_. ’HÎ …ıHÎı ¬ÎflÌ ¿flÌ ÷ıfi_
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î’HÎı ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ … Ωı¥±ı. ‹ËÎflÎ…fi˘ ÿ˘Ê     ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_. ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì Á΋ÎfiÌ ’ÏflHÎÏ÷ Œflı »ı.
fi◊Ì. ±ı ÷˘ ±ı‹fiÌ …B›Î±ı »ı. ±Î’HÎÌ ¤Ò· »ı ¿ı ±ı ÿ¿Îfiı √›Î. ±ıÀ·ı
±Î’HÎı ±ı‹fiı »_»ıÕuÎ ±ıÀ·ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_      ’ıÂÎ⁄ ¿fl‰Î √›˘ I›Î_ ±ı¿ ¿ÌÕÌ ÷HÎÎ¥ √¥ ÷˘ ±‹ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı.
Ωı¥±ı. √fi˘ fi ◊‰˘ Ωı¥±ı.                         µ’›˘√ fiÎ «Ò¿Ì±ı. ÷HÎÎ¥ ±ı “ÏÕV«Î…˝” w’ı »ı. ’HÎ ÷ı ‰¬÷ı ±≠Ï÷ø‹HÎ
                                    ÿ˘Ê ¿ı‹ ◊›˘ ? ΩB≤Ï÷ ¿ı‹ ‹_ÿ ◊¥ ? ÷ıfi˘ ÿ˘Ê ·Î√ı.
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ’HÎ Á΋˘ ¿‹˝ ⁄Î_‘ı »ıfiı ?
                                       ‰Î_«÷Ì ‰¬÷ı ’V÷¿fiı fi‹V¿Îfl ¿flÌfiı ¿Ëı‰_ ¿ı, “ÿÎÿÎ, ‹fiı ‰Î_«‰ÎfiÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ‹fi‹Î_ ¿flÌ fiά‰_. ’»Ì Á΋Îfi_ Ωı‰_ fiËŸ.   „@÷±˘ ±Î’˘.” ±fiı Ωı ¿˘¥‰Îfl ¤Ò·Ì …‰Î› ÷˘ µ’Λ ¿fl‰˘. ⁄ı ‰Îfl
                                    fi‹V¿Îfl ¿fl‰Î ±fiı ¿Ëı‰_ ¿ı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi, ‹ÎflÌ ≥E»Î fi◊Ì »÷Î_ › ¤Ò·Ì
          ÁÒZ‹÷Î, iÎÎfiÌfiÎ_ ≠Ï÷ø‹H΢fiÌ
                                    √›˘ ÷˘ ÷ıfiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î√_ »\_. ÷ı ŒflÌ ±Î‰_ fiËŸ ¿fl_.”
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’fiÌ ’ÎÁı ¬Ò⁄ ±Î‰‰Îfi_ ω«Îfḻı ’HÎ ±‰Î÷_ fi◊Ì.
                                       ÀÎ¥‹ı ωϑ ¿fl‰ÎfiÌ ¤Ò·Ì √›Î ˢ¥±ı fiı ’»Ì ›Îÿ ±Î‰ı ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ Â_ ÁkÎÎ »ı ? ÷˘ ’HÎ ±Î‰‰Îfi_ ω«Îflı, ±‰Î÷_  ¿flÌfiı ’»Ì◊Ì ¿fḻı.
fi◊Ì ±ıfi˘ ‹fi‹Î_ ¬ıÿ flËı‰˘ Ωı¥±ı. ±Î’HÎı ±ı‹fiı ¿Ë̱ı ¿ı, «_ÿ¤Î¥         ±‹ı ⁄ı …HÎfiı »^ÀÎ_ ’ÎÕ̱ı ÷ıfi˘ ÿ˘Ê ⁄ıÁı, ÷ı◊Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı.
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                161  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                161
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                 Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
1tPofD.:
 s ro t                                 s ro t
                                    1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                               162   ≠Ï÷ø‹HÎ                             162

   ≠ffi¿÷ν — ÷‹ı ¿÷ν¤Î‰◊Ì fiÎ ¿fl˘ ÷˘ › ?                    ÿÎÿÎlÌ — …ı fl˘…-fl˘… ¤Ò· ◊Λ ±ıfiı ±˘‚¬Ì ·ı‰Ì. ±ı … ¬flÌ.
                                      ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷˘ › ¬Áı fiËŸ. ±ı¿ ±ı¿ ’Õ ÷ÒÀ÷_ Ω›.
   ÿÎÿÎlÌ — √‹ı ÷ı ¤Î‰◊Ì ¿flı ’HÎ Á΋Îfiı ÿ—¬ ◊Λ ÷ı‰_ ¿›* ±ıÀ·ı
≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı.                                ±ı¿ ¿·Î¿ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ ÷˘ › V‰ÁkÎÎfi˘ ±fi¤‰ ◊Λ. ≠Ï÷ø‹HÎ Ωı
                                      ÷÷˝ … fl˘¿Õ<_ ◊¥ Ω› ÷ı, ¤√‰Îfi ’ÿ‹Î_ ±Î‰Ì Ω› ÷ı‹ »ı. ±ı¿ ±ı¿
    “ÏÕV«Î…˝”‹Î_ …ı ±Ï÷ø‹H΢ ◊›ı·Î_ ˢ› »ı ÷ıfiÎ_ ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹H΢ ¿fḻı
                                      ≠Ï÷ø‹H΋Î_ w’ ¤flı·_ ˢ› »ı, fiı ±≠Ï÷ø‹HÎ ±ı ¿ÿw’_ ÏfiÂÎfi »ı.
»Ì±ı. Á΋Îfiı ÿ—¬ ’ˢӫÎÕı ÷ı‰Î “ÏÕV«Î…˝”fiÎ_ ≠Ï÷ø‹H΢ ¿fl‰ÎfiÎ_. ±ËŸ
‹ËÎI‹Î±˘fi_ ¿ı ÿÎÿÎfi_ ÁÎfl_ ¿›* ÷ıfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ fiΠˢ›. ’HÎ ⁄ËÎfl ¿˘¥fi_ ÁÎfl_                Á∞‰fi ≠Ï÷ø‹HÎ
¿›* ÷˘ ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı, ¿ÎflHÎ ¿ı µ’›˘√ «Ò@›Î ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı.
                                         ≠ffi¿÷ν — Á‹ÒË‹Î_ ⁄ıÁÌfiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ?
            ’Ò√ı, ÁΫÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ !                   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ÷˘ ¿Â_ fiËŸ. ±ı¿·Î ¿fḻı ÷˘› «Î·ı. ÁÒ÷Î ÁÒ÷Î ¿fḻı
   ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷˘ Á΋Îfiı ’ˢӫı ?              ÷˘› «Î·ı, ‹fi‹Î_ ¿fḻı ÷˘› «Î·ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ÁÎ‹Ì T›„@÷fiı ’ˢӫı. fifl‹ ◊÷˘ Ω›. ÷ıfiı ¬⁄fl ’Õı ¿ı fiÎ        ≠Ï÷ø‹HÎ ¿ı‰_ ˢ› ? Á∞‰fi ˢ›.
’Õı. ±ıfi˘ ±Î’HÎÎ ≠I›ıfi˘ ¤Î‰ fifl‹ ◊÷˘ Ω›. ±Î’HÎÎ_ ≠Ï÷ø‹H΋Î_ ÷˘ ⁄Ë
                                         ±Î ÷˘ Q≤÷ ≠Ï÷ø‹HÎ. ¿˘¥ ÿ˘Ê CÎÀu˘ fiËŸ, ∂·ÀÎ ÿ˘Ê ‰‘Îflı flèÎÎfiı.
±Áfl »ı. ±ı¿ ¿·Î¿ Ωı ¿fl˘ ÷˘ Á΋΋Î_ ŒıflŒÎfl ◊Λ »ı. Ωı «˘A¬Î ◊›Î ˢ›
                                      ≠Ï÷ø‹HÎ «Î· flèÎÎ_. ±ÎÃ-±Îà ‰Ê˝◊Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı »ı fiı ±ı¿ı ÿ˘Ê CÎÀ÷˘ fi◊Ì.
÷˘. F›Î_ ±Î’HÎı …ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷ıfiı ±Î’HÎÎ ÿ˘Ê ÷˘ …\±ı fiËŸ ’HÎ
±Î’HÎÎ ‹ÎÀı ÷ıfiı ‹Îfi µI’Lfi ◊Λ.                              ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î ◊›˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ±ÎI‹Î !
   ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷˘ fi‰_ “«Î…˝” fi ¿fḻı ?               ≠ffi¿÷ν — ¨C΋Î_◊Ì Ω√÷Î_ … ≠Ï÷ø‹HÎ Âw ◊Λ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ¿÷ν ◊Λ ÷˘ ¿‹˝ ⁄_‘Λ. ≠Ï÷ø‹HÎ ±ÎI‹Î ¿fl÷˘ fi◊Ì.        ÿÎÿÎlÌ — ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ±ÎI‹Î ◊›˘. ©ÎI‹Î ÷˘ »ı ’HÎ ±Î ≠Ï÷„WÃ÷
«_ÿ¤Î¥ ¿flı fiı ÷‹ı ÷ıfiÎ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flˢ.                   ±ÎI‹Î ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ±ÎI‹Î ◊¥ √›˘. ·˘¿˘fiı ¿ÊÎ›Ì ±ÎI‹Î »ı. ¿˘¥ ±ı¿<_ ›
                                      ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ Â¿ı ÷ı‹ fi◊Ì ‰SÕÛ‹Î_.
   Ïfi…V‰w’fiÌ ≠ÎÏM÷ ’»Ì ÁΫÎ_ ≠Ï÷ø‹HΠˢ›. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flfiÎfl
Ωı¥±ı, ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΉfiÎfl Ωı¥±ı.                          …ı‹ …ı‹ ≠Ï÷ø‹HÎ fl˘¿Õ<_ ◊÷_ Ω› ÷ı‹ ÷ı‹ «˘A¬_ ◊÷_ Ω›. ±Ï÷ø‹HÎ
                                      Á΋ı ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ fl˘¿Õ<_ ¿fḻı ±ıÀ·ı ‹fi ‰ÎHÎÌ «˘A¬Î_ ◊÷Î_ Ω›.
   ±Î’b_ ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı Â_ ? ¿ı √fl√ÕÌ ¬˘·÷Ì ‰¬÷ı …ıÀ·Î À<¿ÕÎ À<¿ÕÎ
ˢ› ÷ıfiı ÁÎ_‘Ìfiı «˘A¬Î ¿flÌ fiά̱ı ÷ı ±Î’b_ ≠Ï÷ø‹HÎ »ı.              ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı ⁄Ì…fiı Âı¿Ìfiı ‰Î‰‰_.
   ≠ffi¿÷ν — «ÎÏflh΋˘Ë Ωı‰Î‹Î_ ¤Ò· ◊Λ ¬flÌ ? fl˘… ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı         ±Î·˘«fiÎ - ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfi ±ıÀ·ı fl˘…fi_ Áfl‰ˆ›_ ¿Îœ‰_.
fiı ’»Ì ±ıfiÌ ±ı … ¤Ò· ¿flı ¿ı fiÎ ¿flı ?                       …ıÀ·Î ÿ˘Ê ÿı¬Î›Î ±ıÀ·Î ¿‹Î›Î. ±ıÀ·Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÎ_.
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  162  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 162
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                   Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
 s ro t
1tPofD.:                                   s ro t
                                      1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                              163   ≠Ï÷ø‹HÎ                             163

        fi◊Ì Ωı¬‹ÿÎflÌ “±ı‰Î” ≠¿ÚÏ÷ÿ˘Ê‹Î_ !             ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰Î flά̱ı ? ±Î’HÎfiı Ωı Ë…\ À« (±Õ÷_) ◊÷_ ˢ› ÷˘ ⁄˘Ωı
                                     flËı.
   ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ◊Λ ±ı ≠¿ÚÏ÷ÿ˘Ê »ı ¿ı ±_÷flΛ-¿‹˝ »ı ?
                                        ≠ffi¿÷ν — ’ı·_ …ı …^fiÌ ¤Ò·˘ ˢ›fiı, ±ıfi˘ ⁄˘Ωı ·Î√ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠¿ÚÏ÷ÿ˘Ê »ı. ±fiı ±Î ≠¿ÚÏ÷ÿ˘Ê ⁄‘Ì …B›Î±ı fi◊Ì Ë˘÷˘.
±‹¿ …B›Î±ı ÿ˘Ê ◊Λ fiı ±‹¿ …B›Î±ı fiÎ ◊Λ. ≠¿ÚÏ÷ÿ˘Ê‹Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ          ÿÎÿÎlÌ — ¿ıÀ·Î ‰Ê˝ ’Ëı·ÎfiÌ !
fiÎ ◊Λ ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±Î’HÎı ÷˘ ±ıÀ·_ … Ωı‰Îfi_ »ı ¿ı ±Î’H΢ ¢ ¤Î‰
                                        ≠ffi¿÷ν — ‹ÏËfiÎ, ⁄ı ‹ÏËfiÎ ’Ëı·ÎfiÌ.
»ı ? ⁄Ì…\_ ¿_¥ ±Î’HÎı Ωı‰Îfi_ fi◊Ì. ÷‹ÎflÌ ≥E»Î ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÌ »ıfiı ?
                                        ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ÂÌ ‹˘ÀÌ ¤Ò·˘ ÷ı ! ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiά‰Îfi_ ⁄Ì…\_ Â_
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ’Òflı’ÒflÌ.
                                     ¿fl‰Îfi_.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı‹ »÷Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ◊Λ, ÷˘ ±ı ≠¿ÚÏ÷ÿ˘Ê »ı. ≠¿ÚÏ÷ÿ˘Ê‹Î_
÷‹ı Ωı¬‹ÿÎfl fi◊Ì. ¿˘¥ ‰¬÷ı ≠¿ÚÏ÷ ⁄˘·ı› ¬flÌ fiı fiÎ › ’HÎ ⁄˘·ı, ±Î         ≠ffi¿÷ν — ±Î‹ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ’HÎ ¤Ò· ±ı@{ı@À ÿı¬Î›.
÷˘ ‰Î…\_ ¿Ëı‰Î›. ‰Î√ı ÷˘ ‰Î√ı, fiËŸ ÷˘ fiÎ › ‰Î√ı, ±Îfiı ±_÷flΛ fiÎ ¿Ëı‰Î›.     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ≠¿ÚÏ÷ ÿı¬Î›. ≠¿ÚÏ÷ Ω› fiËŸ. ≠¿ÚÏ÷ ±ıÀ·ı Â_ ? ¿ı
         Ïfi¿ÎÏ«÷ ¿‹˝‹Î_ ¨ÕÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ !              Õ<_√‚ÌfiÌ ’ıÃ Ë˘›. ±ı¿ ¤Ò· fiÌ¿‚Ì, ’Î»Ì ⁄Ì∞ fiÌ¿‚ı, hÎÌ∞ fiÌ¿‚ı, ±ıfiÌ
                                     ±ı … ¤Ò· fiÌ¿Y›Î ¿flı ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ¿›ı˝ »^À¿˘.
   ≠ffi¿÷ν — “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” ¿fl‰Îfi˘ ƒœ Ïfiç› Ë˘‰Î »÷Î_ › {CÎÕ˘
∂¤˘ flËı, ±ı ÂÎ◊Ì ?                               ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ¿flı ’HÎ ’˘÷ı ±ÎfiÎ◊Ì »^À˘ fiÎ ◊¥ Ω›, I›Î_
                                     Á‘Ì ⁄˘Ωı flËı.
   ÿÎÿÎlÌ — ¿ıÀ·Ì …B›Î±ı ±ı‰_ ◊Λ »ı ? Á˘±ı¿ …B›Î±ı ?
                                        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ »^À¿˘ … fiËŸ. ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ, ≠I›ÎA›Îfi
   ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ … …B›Î±ı ◊Λ »ı.                   ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩı ¿˘¥ flV÷˘ fi◊Ì. ±Ï÷ø‹HÎ◊Ì ±Î ∂¤_ ◊›_ »ı fiı ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±ı Ïfi¿ÎÏ«÷ ¿‹˝ »ı. ±ı Ïfi¿ÎÏ«÷ ¿‹˝ ‘˘‰Î› ÂÎfiÎ◊Ì ?    ±ı fiΠ◊Λ »ı, ⁄Á !
±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfi◊Ì. ±ıfiÎ◊Ì ¿‹˝ Ë·¿<_ ◊¥ Ω›. I›Îfl ’»Ì        ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı fiyÌ ¿fḻı ¿ı ¤Ï‰W›‹Î_ ±Î‰_ fi◊Ì … ¿fl‰_. ±Î‰Ì
iÎÎ÷Î-ƒpÎ flËı‰Î›. ±ıfiÎ ‹ÎÀı ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ Ïfifl_÷fl ¿fl‰_ ’Õı. …ıÀ·Î “Œ˘Á˝”◊Ì  ¤Ò· ŒflÌ fi◊Ì … ¿fl‰Ì. ±ı‰_ ËoÕˇıÕ ’flÁıLÀ (Á˘ À¿Î) ¤Î‰ ÁÎ◊ı fiyÌ ¿flı.
Ïfi¿ÎÏ«÷ ◊›_ ˢ› ÷ıÀ·Î_ … “Œ˘Á˝”‰Î‚Î ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ±ı ‘˘‰Î›.          »÷Î_ › ŒflÌ ±ı‰Ì ¤Ò· ◊Λ, ¿ı fiÎ ◊Λ ? ±ı ’˘÷ÎfiÎ ËÎ◊‹Î_ ¬fl_ ?
             ⁄˘Ωı, …^fiÌ ¤Ò·˘fi˘ !                  ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ◊Λ fiı ’λÌ. ±ı‰_ »ı fiı ±Î’HÎı ±ËŸ ±Î√‚ ±ı¿
   ≠ffi¿÷ν — …^fi_ …ı ⁄‘_ ◊¥ √›_ ˢ› fiı ÷ıfi˘ ⁄˘Ωı flËı.         ÿÕ˘ ·ÎT›Î ±fiı ‹fiı ±ÎM›˘, Ë_ ±ËŸ◊Ì fiά_. ‹ıÓ ÷˘ ±ı¿ … ¿Î›˝ ¿flı·_. ‹ıÓ
                                     ÷˘ ±ı¿ … Œıfl˘ ÿÕ˘ fiÎA›˘. ±ıÀ·ı Ë_ ¿Ë_ ¿ı ˉı ‹ÎflÌ ≥E»Î fi◊Ì. ÷_ ⁄_‘ ◊¥
   ÿÎÿÎlÌ — …^fiÎfi˘ ⁄˘Ωı ±Î’HÎı ÷˘ ±Î‹ ⁄Î…\±ı fiÎ¬Ì ÿı‰Îfi˘. ⁄˘Ωı

D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 163  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                163
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                  Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
1tPofD.:
 s ro t                                  s ro t
                                     1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                            164   ≠Ï÷ø‹HÎ                            164

Ω. ÷˘ ±ı ⁄_‘ ◊¥ …Âı ?                         (…‰Î⁄ÿÎflÌ) fi◊Ì ! ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ±Î “ÁΛLÁ” »ı !!! ⁄ËÎfl √‹ı ÷ı ˢ› ÷ıfiÌ
                                    “ÏflV’˘„LÁÏ⁄Ï·ÀÌ … fi◊Ì. ±ÎÀ·_ Á‹…ı ÷˘ µ¿ı· ±Î‰Ì Ω›. ÷‹fiı Á‹… ’ÕÌ
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ ◊Λ.
                                    Ë_ Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î√_ »\_ ÷ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ Â_ ◊Âı ?
                                       ≠ffi¿÷ν — ËÎ. Á‹…HÎ ’ÕÌ.
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ hÎHÎ-«Îfl-’Î_« ‰¬÷ ¿>ÿÂı.                ÿÎÿÎlÌ — Â_ Á‹…HÎ ’ÕÌ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_◊Ì ’»Ì fiı«flfiÎ ËÎ◊‹Î_ √›˘. ’»Ì       ≠ffi¿÷ν — ¬Î·Ì Ωı‰Îfi_, ±ıfiÌ ΩıÕı ÷ÎÿÎIQ› fiËŸ ◊‰Îfi_.
fiı«fl F›Îflı ÀÎœ˘ ’ÎÕı I›Îflı, ÷ı ±ı‰_ ±Î ⁄‘_ »ı. ±Î’HÎÌ …ı ¤Ò·˘ »ı, ±ı
fiı«flfiÎ ËÎ◊‹Î_ Ω› »ı !!                            ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ fiËŸ. ÷ÎÿÎIQ› ◊¥ Ω› ÷˘ › ±Î’HÎı ÷fl÷ ¿Ëı‰_, “±Î‹
                                    fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı.” ±Î ÷˘ ⁄‘_ ¬˘À<_ »ı ! ≠¿ÚÏ÷ ÷˘ ⁄‘_ … ¿flı, ¿ÎflHÎ ±ı
   ≠ffi¿÷ν — fiı«flfiÎ ËÎ◊‹Î_ √›_ ÷˘ ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î◊Ì Â_ ŒÎ›ÿ˘    ⁄ı…‰Î⁄ÿÎfl »ı. ’HÎ ±ÎÀ·_ ⁄˘S›Î ¿ı ÷‹ı …‰Î⁄ÿÎflÌ‹Î_◊Ì »^ÀuÎ. ˉı ±Î‹Î_
◊Λ »ı ?                                ¿o¥ ‰Î_‘˘ ±Î‰ı ±ı‰_ »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë ±Áfl ◊Λ. ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ÷˘ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ±Áfl ◊Λ »ı.        ≠ffi¿÷ν — ‰Î_‘˘ fiÎ ±Î‰ı, ’HÎ F›Îflı ø˘‘ ◊Λ I›Îflı ÷ı ‰¬÷ı ¤Îfi
Á΋Π‹ÎHÎÁfiı ¿ı Ωı ¿ÿÌ ±ı¿ ¿·Î¿ ±ı¿ ‹ÎHÎÁfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ÷˘ ±ı     fi ±Î‰ı.
‹ÎHÎÁfiÌ ±_ÿfl ¿o¥ fi‰Ì Ω÷fi˘ ŒıflŒÎfl ◊¥ Ω›. ⁄Ë …⁄flÿV÷ ŒıflŒÎfl ◊Λ.
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±Î’b_ iÎÎfi ±ı‰_ »ı ¿ı ¤Îfi‹Î_ flάı. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı, ⁄‘_ …
≠Ï÷ø‹HÎ ¿flfiÎfl˘ ÷˘ ±Î iÎÎfi ±Î’ı·˘ ˢ‰˘ Ωı¥±ı. «˘A¬˘ ◊›ı·˘, Ë_
©ÎI‹Î »\_ ±ı‰Î ¤Îfi‰Î‚˘. ÷˘ ±ıfiÎ ≠Ï÷ø‹HÎfiÌ ÷˘ ⁄Ë ±Áfl ◊‰ÎfiÌ.      ¿flı. ÷‹Îflı ¤Îfi flËı »ı ¿ı fiËŸ ?
≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ±‹Îfl_ ËÏ◊›Îfl »ı ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ !                  ≠ffi¿÷ν — flËı »ı, ÿÎÿÎ.
               ≠¿ÚÏ÷ Á‘flı ?!                          ±ı ¿Ëı‰Î› ≠I›ÎA›Îfi !
   ““iÎÎfi”” fiÎ ·Ì‘_ ˢ› ÷˘ ≠¿ÚÏ÷fi_ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ±‰‚_ … «ÎS›Î ¿flı.      ≠ffi¿÷ν — ¤Ò·fi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ËÎÏÿ˝¿ ¿flı, ⁄Ë ÁÎfl ¿flı, ’HÎ ’λ˘ Ïfiç›
±fiı ˉı ÷˘ Á‰‚_ … «ÎS›Î ¿flı. ÷_ Á΋Îfiı «˘’ÕÌ ÿ™, ’HÎ ‹ËŸ ¿ËıÂı ¿ı   ⁄Ë ÁÎfl˘ fi ¿›˘˝ ÷˘ ?
“fiÎ, fiÎ, ±Î‰_ fiÎ ¿flΛ. «˘’ÕÌ ÿı‰Îfi˘ ω«Îfl ±ÎT›˘ ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘.”      ÿÎÿÎlÌ — Ïfiç› ±ı ≠I›ÎA›Îfi ⁄flÎ⁄fl »ı. Ïfiç› ¿flı ÷˘ µk΋ ‰V÷
±fiı iÎÎfi ’Ëı·Î_ ÷˘ «˘’ÕÌ ÿ™, fiı µ’fl◊Ì ¿Ë_ ¿ı ‰‘Îflı ±Î’‰Î …ı‰_ »ı.   »ı. fiÎ Ïfiç› ¿flı, fiı Œ@÷ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ±ıÀ·ı ’ı·Ì ¤Ò· ÷˘ ¤Ò_ÁÎ¥ √¥ ’»Ì
   ‹fiW›˘fi˘ V‰¤Î‰ ¿ı‰˘ ˢ› »ı ¿ı …ı‰Ì ≠¿ÚÏ÷ ±ı‰˘ ’˘÷ı ◊¥ Ω›.     ŒflÌ ±Î‰Âı ±ıÀ·ı ŒflÌ ¤Ò_ÁÌ fiάÂı. ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ, ≠I›ÎA›Îfi.
F›Îflı ≠¿ÚÏ÷ Á‘fl÷Ì fi◊Ì I›Îflı ¿ËıÂı, “‹ı· »Î·” ! ±S›Î, fiÎ Á‘flı ÷˘ ¿Â˘  ≠I›ÎA›Îfi ±ıÀ·ı fiËŸ ¿fl_ ±ı‰_. ≠I›ÎA›Îfifi˘ ±◊˝ ±ı ŒflÌ fiËŸ ¿fl_ ±ıÀ·ı
‰Î_‘˘ fi◊Ì, ÷_ ±Î’HÎı ±_ÿfl Á‘Îfl fiı ! ’»Ì ±Î’HÎÌ “ÏflV’˘„LÁÏ⁄Ï·ÀÌ     Ïfiç› ¿flıfiı ±ı µk΋ ‰V÷ »ı.
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                164  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                164
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                 Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
 s ro t
1tPofD.:                                s ro t
                                    1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                             165   ≠Ï÷ø‹HÎ                            165

                                     ¿fl‰Î ÿ˘ fiı ?
      22. Ïfi¿Î·, «Ì¿HÎÌ ŒÎ¥·˘fi˘ !
                                        ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ › ≠I›ÎA›Îfi ¿fl‰Îfi_ »ı fiı ?
            ÏËÁÎ⁄ ≠‹ÎHÎı «Ò¿‰Î› !                  ÿÎÿÎlÌ — ±flı ≠I›ÎA›Îfiı › fiËŸ ¿flı ÷˘ «Î·Âı. ±Ï÷ø‹HÎ ¿›* fiı
   ≠ffi¿÷ν — ±ı‹fiÌ ŒÎ¥· fi_⁄fl ±ı¿fiı Ë∞ flÎ√ ‰÷ı˝ »ı fiı ? ±ı flÎ√fiı    ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÂı. ±Î…fiÎ_ ¿‚ ‰√flfiÎ_ ‹ÎHÎÁ˘.
·¥fiı ⁄‘_ ∂¤_ ◊Λ.                                ±I›Îflı ÷˘ ⁄Ë I›Îflı ’Î_« ¤∞›Î_ ¬Î›. ’Ëı·Î_ ÷˘ ±ÎÀ·Î_ ⁄‘Î_ ¬Î¥
   ÿÎÿÎlÌ — Â_ flÎ√ ‰÷ı˝ »ı ?
                                     Ω› ! ±Î…fiÎ …ı‰Î_ ¤∞›Î_ ÷ı ±ÎÀ·Î_ ¬Î¥ Ω› ! ‹ıÓ ⁄ı ¬Î‘Î_, ⁄Ë ÁflÁ
                                     ·ÎB›Î_. ÷ı Á¬ ±ÎT›_ I›Îflı ⁄ı ¬Î‘Î_ ‹ıÓ. ±ı Â_ ‘˘‚ı ÷ı ?
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ‹Îfl˘ ¤Î¥ »ı. ÷˘ ¤Î¥fi_ ¿˘”¿ ωfl© ⁄˘·ı ÷˘ ±ıfiÌ Á΋ı
                                        ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ ≠I›ÎA›Îfi ±Î¬_ fiÎ ◊Λ ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷˘
…flο....
                                     ⁄Ë ◊¥ Ω›. «Ì¿HÎÌ ŒÎ¥·fiÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl ¿fl ¿fḻı, ÿ˘ÊfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ⁄‘˘ ¤flı·˘ ‹Î· »ı, ±ı ◊Λ. ’HÎ ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı    ±ıÀ·ı ±Î‹ ±ıfiÌ ÏÕ{Î¥fi flËı, ’HÎ ±Î‹ ËÎ◊ ±Õı ±ıÀ·ı ∂ÕÌ Ω›, ’ÕÌ Ω›.
±ıÀ·ı © µ’›˘√ ¿Ëı‰Î›. © µ’›˘√ ¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ? ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷˘      …ı «Ì¿b_ Ë÷_ ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î◊Ì «Ì¿Î fiÎ flËı ±ı‹Î_ ’»Ì. «Ì¿Î “Ë’«Ì”
ˢ› ±ı © µ’›˘√ ¿Ëı‰Î›. © µ’›˘√ Ëı÷ ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı »ı, ‹ÎÀı.     ∂ÕÌ Ω›. fiËŸ ÷˘ ±Î‹ ËÎ◊ CÎÁ CÎÁ ¿fḻı ÷˘ › ±ı fiÎ ¬Áı.
±Î‹Î_ ±ıfi˘ Ëı÷ ¢ »ı ! © µ’›˘√fi˘. ÷‹ÎflÌ › ⁄ı fi_⁄flfiÌ ŒÎ¥· …⁄flÌ
                                        ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı «Ì¿HÎÎ_ ¿‹˘˝fi˘ ZΛ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ?
… »ı fiı ?
                                        ÿÎÿÎlÌ — ⁄ÌΩı µ’Λ … fi◊Ì, ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ, ≠I›ÎA›Îfi
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı …⁄flÌ ‹Îfi÷Î_ … fi◊Ì. ±Î’HÎÌ …⁄flÌ »ı … fiËŸ.
                                     ÏÁ‰Î›. ±Î·˘«fiÎ ±ıÀ·ı ÿÎÿÎfiı ›Îÿ ¿flÌfiı ¿Ëı‰_ ¿ı “‹ÎflÌ ±Î ¤Ò· ◊¥ »ı
±fiı ŒÎ¥·fiı √Î √Î ¿fḻı ÷˘ ±Î’HÎı ÿ˘Ê‹Î_ ’Õ̱ı ¿ı fiËŸ ?
                                     !” ±fiı ÷ı “ˉı ŒflÌ fiËŸ ¿fl_” ±ıÀ·_ ⁄Á ≠I›ÎA›Îfi ¿flÌ ·ı ±ı¿ Œıfl˘, ⁄Á
   ÿÎÿÎlÌ — ’Õ̱ı ! ŒÎ¥·fiı Â_ ¿fl‰Î √Î √Î ¿fḻı ? ·ı‰Îÿı‰Î Â_ ±Î’HÎı  ±ÎÀ·˘ … µ’Λ. ⁄ÌΩı ¿˘¥ µ’Λ fi◊Ì.
? ±Î ŒÎ¥·. ±Î ÷˘ ¿‹˝fiÎ µÿ› ≠‹ÎHÎı ÏËÁÎ⁄ «Ò¿‰Î›Î ¿flı. µÿ› ≠‹ÎHÎı.
                                             ¤Î‰ … ¿fl‰ÎfiÎ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·fiÎ !
…ıÀ·_ ∑HÎÎfi⁄_‘ »ı ±ıÀ·_ «Ò¿‰Î›Î ¿flı.
                                       CÎHÎÎ ‹ÎHÎÁ˘ ‹fiı ¿Ëı »ı ¿ı, “ÿÎÿÎ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰Î …µ »\_ ’HÎ
           «Ì¿HÎÎ_ ¿‹˘˝fiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ !
                                     ◊÷_ fi◊Ì !” I›Îflı Ë_ ¿Ë_ »\_, ±flı ¤¥, Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘ fi◊Ì ! ÷Îflı Á‹¤Î‰ı
   ≠ffi¿÷ν — Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ±Ï÷ø‹HÎ ◊Λ.          Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘ ¤Î‰ … flά‰Îfi˘ »ı. Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ. ÷Îflı
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎfiÌ ÿ‰Î ±Î’ı·Ì »ı. ±flı, ¿Â_ fiÎ ◊Λ ÷˘ ¿Â_
                                     ±Î‘Ìfi fi◊Ì. ÷_ ‹ÎflÌ ±ÎiÎ΋Î_ flËıfiı ! ±ıfiÎ◊Ì ÷Îfl_ CÎb_ ¬fl_ ¿Î‹ ’÷Ì …Âı
‰Î_‘˘ fiËŸ. ±Î·˘«fiÎ fiËŸ ¿flı ÷ı › ‹ıÓ ‹ÎŒ ¿flÌ »ı. ±Î Ë_ Ωb_ ±ı ±Î…fiÎ_   ±fiı fiÎ ’÷ı ÷˘ ÷ı “fiı«fl”fiÎ ±Î‘Ìfi »ı.
·˘¿˘fiı ¿‚ ‰‚÷Ì fi◊Ì. Â_ ±Î·˘«fiÎ ¿fl‰ÎfiÎ_ »ı ? ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ         ±‹ı ÷˘ ±ÎÀ·_ … Ωı¥±ı ¿ı, “‹Îflı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘ »ı.” ±ıÀ·_
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 165  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                165
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                  Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
1tPofD.:
 s ro t                                  s ro t
                                     1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                             166   ≠Ï÷ø‹HÎ                               166

÷_ fiyÌ ¿fl. ’»Ì ÷ı‹ ◊›_ ¿ı fiÎ ◊›_ ÷ı ±‹Îflı Ωı‰Îfi_ fi◊Ì. ±Î fiÎÀ¿ @›Î_   fiËŸ. ±Î’HÎı ±Î ˢ‚Ì Ωı¥±ı ÷˘ ‹ÎHÎÁ ÿÎ{ı ?
Á‘Ì Ωı‰Î ⁄ıÁÌ flË̱ı ? ±ıfi˘ ’Îfl … @›Î_ ±Î‰ı ? ±Î’HÎı ÷˘ ±Î√‚ «Î·‰Î
                                       ≠ffi¿÷ν — fiÎ ÿÎ{ı.
‹Î_Õ‰Îfi_. ‰¬÷ı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· fiÎ ’HÎ ◊Λ. ˢ‚Ì Á‚√Ì, fiËŸ ÷˘ ±Î√‚
µ’fl Á‚√ΉÌÂ_. ±Î‹ eÀÎeÀ ¿fl‰Î◊Ì ±˘»Ì Á‚√ı ? ±ıfi˘ @›Îflı ’Îfl ±Î‰ı        ÿÎÿÎlÌ — ˢ‚Ì ‹˘ÀÌ …⁄fl…V÷ ¿flÌ Ë˘›, ’HÎ ÷ı ±Î_¬ı …\±ı ÷˘ ±Î_¬fiı Â_ ?
? ±Î’HÎı ÿ̉ÎÁ‚̱˘ Á‚√Ή‰Ì, ⁄Ì…\_ Á‚√ÎT›_, ’»Ì ±Î’HÎı Â_ ¿Î‹ ? ‹ı·      ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ±Î’HÎÎ◊Ì Õ¬˘ ◊›˘ ±ıfiı ±Î’HÎı Ωı›˘, ΩH›˘,
’Ò‚˘ fiı ±Î√‚ «Î·˘.                           ’HÎ ±Î’HÎÎ ±Î Õ¬Î◊Ì Á΋ı‰Î‚Îfiı ÿ—¬ ◊›_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ
   ±Î Á_ÁÎfḻ˘fiı iÎÎfi ±ÎM›_ »ı, ¿_¥ ⁄ΉΠ◊‰Îfi_ ‹ıÓ fi◊Ì ¿èÎ_, ’HÎ …ı  ¿fl‰_ ’Õı fiı ?
ŒÎ¥·˘ ˢ› ±ıfi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl˘ ¿èÎ_ »ı ! ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ±Î ⁄ı       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. ±Ï÷ø‹HÎ ¿ı‹ ¿›* ? Á΋Îfiı ÿ—¬
µ’Λ ⁄÷ÎT›Î »ı ! ±Î ⁄ı ¿fl¢ ÷˘ ÷‹ÎflÌ ÿÂÎfiı ¿˘¥ √Ò_«‰fiÎfl »ı fiËŸ     ◊Λ ±ı‰_ fiÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı.
! µ’Λ fiÎ ⁄÷ÎT›Î ˢ› ÷˘ Ï¿fiÎflÎ µ’fl ∂¤_ flËı‰Î› … fiËŸfiı ? Ï¿fiÎflÎ’fl
Ωı¬‹ »ı ?                                   ≠ffi¿÷ν — ‹ÎflÌ ÿÌ¿flÌ fl˘… ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı »ı »÷Î_ › ±ıfi_ Á‘fl÷_ fi◊Ì.

          ±ıfiÎ_ ≠Ï÷ø‹H΢fiÌ fi◊Ì …wfl !                 ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ⁄Ë ‹Î· ¤flı·˘, …⁄fl…V÷ ‹Î· ¤flı·˘. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı
                                    ±ı … ’flÊÎ◊˝.
   ≠ffi¿÷ν — ⁄Ì∞ ⁄‘Ì ŒÎ¥·˘ »ı ±ıfi˘ ÷˘ ±Î’HÎı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿flÌ
¿̱ı ’HÎ ±Î ŒÎ¥· fi_⁄fl ±ı¿fi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰˘ ±ı          ≠ffi¿÷ν — ⁄Ë ‹Î· ¤›˘˝ »ı ±ı‹ ¿Ë̱ı ÷˘ “ÿÎÿΔ ±ı ⁄«Î‰ fi◊Ì
ω√÷‰Îfl Á‹Ω‰˘ fiı ? ¿ÎflHοı ŒÎ¥· fi_⁄fl ±ı¿fiÎ … ⁄‘Î Õ¬Î Ë˘› »ı.      ◊¥ …÷˘ ?

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı Õ¬Îfiı Ωı‰Î◊Ì … …÷Î flËı. ŒÎ¥· Ωı‰Î◊Ì …. ‰Î_¿˘ ˢ›      ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ. ⁄«Î‰ ±Î‹Î_ ˢ› … fiËŸfiı. ⁄«Î‰ fiΠˢ›. …√÷
¿ı «Ò_¿˘ ˢ›, ±ıfiı ŒÎ¥·fiÌ ÁÎ◊ı ¤Î_…√Õ ⁄Ë fiΠˢ›. ±ıfiı Ωı‰Î◊Ì … …÷Î   ±Î¬_ ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ¿flı. ±ı¿ ÷˘ √˘ÿ˘ ‹Îflı fiı, ’»Ì ’λ\_ ¿Ëı »ı ¿ı ‹ıÓ ¬fl_
flËı. Á΋˘ ŒÎ¥·‰Î‚˘ @·ı¥‹ ‹Î_Õı ÷˘ ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. ±Î‹Î_ ¿˘¥   ¿›* »ı. ±ı‰_ ¿Ëı.
ÿΉΠ‹Î_ÕfiÎfl˘ ¿˘¥ fiËŸ fiı ? ÿΉ˘ ‹Î_ÕfiÎfl ¿˘¥ fiËŸ ±ıÀ·ı ±ıfiı Ωı‰Î◊Ì …              Á΋ÎfiÌ … ¤Ò· ÿı¬Î› !
…÷Î flËı. ¬flÎ⁄ ω«Îfl ‹fi‹Î_ ±Î‰÷Πˢ›, ◊˘ÕÎ ±ÎÕÎ ±Î‰÷Πˢ›, ⁄Ï©
¬flÎ⁄ ◊÷Ì Ë˘›, ±ı ⁄‘_ Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_, …ı …ı ¿Î›˝ ¿fl÷Î_ ˢ› ÷ıfi˘ ‰Î_ÿ˘      ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, CÎHÎ̉Îfl ±ı‰_ ◊Λ »ı ¿ı ‹ÎflÌ ¤Ò· … fi◊Ì. ¿˘”¿‰Îfl
fiËŸ, ±Î’HÎı ÷˘ ±ı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_.                     ‹ÎflÌ ¤Ò·fiÌ ‹fiı ¬⁄fl ’Õı. ±fiı CÎHÎ̉Îfl ‹ÎflÌ ¿_¥ ¤Ò· … ◊÷Ì fi◊Ì.
                                    “±ı‹fi˘” … ‰Î_¿ »ı ±ı‰_ ·Î√ı.
   ±Î ÷˘ Áfl‚‹Î_ Áfl‚ ‹˘Z΋Î√˝ »ı, ÁËı·Î‹Î_ ÁËı·˘ ‹˘ZÎ !
                                       ÿÎÿÎlÌ — ÷fiı ±ı‰_ ·Î√ı ? ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı ?
   ≠ffi¿÷ν — ±ı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_ ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ÁÎ◊ı ÁË‹÷ fiËŸ ◊‰Îfi_ ?
                                       ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ’»Ì “±ı‹fiı” …flÎ ¿œÎ’˘ ±…_’˘ ‰‘Îflı ◊¥ Ω› I›Îflı
   ÿÎÿÎlÌ — ÁË‹÷ ÷˘ ˢ› … fiËŸ. Ωı›Î ¿flfiÎfl ÁË‹÷ ÷˘ ˢ› …
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                166  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  166
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                 Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
 s ro t
1tPofD.:                                 s ro t
                                    1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                              167   ≠Ï÷ø‹HÎ                              167

◊Λ ¿ı ˉı ±Î’HÎÎ ÏfiÏ‹kÎı ±Î‰_ fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı.               ±◊˝ … ¤Ò· ¤Î_√‰Ì. ±Î’HÎÎ ÏfiÏ‹kÎı ¿˘¥fiı ÿ—¬ fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı. Ωı ÿ—¬
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ‹ÎflÌ ¤Ò· ◊¥ ±ı‹ ¿flÌfiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı.
                                     ◊Λ ÷˘ ±Î’HÎÌ ¤Ò· »ı ±fiı ¤Ò·fiı ¤Î_√‰Ì. ±fiı Ωı ¤Ò· fiÎ …Õ÷Ì Ë˘›
                                     ÷˘ ±Î’HÎÎ ¿‹˝fi˘ µÿ› »ı ‹ÎÀı ‹ÎŒÌ ‹Î_√ ‹Î_√ ¿fl‰Ì. Ωı Á΋˘ Á‹…\ ˢ›
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ‹fiı ‹ÎflÌ ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· ·Î√÷Ì … fi◊Ì. ‹fiı ÷˘ ±ı‹fiÌ     ÷˘ ≠I›ZÎ ‹ÎŒÌ ‹Î_√‰Ì. fiı Á΋˘ ±‰‚˘ «œÌ …÷˘ ˢ› ÷˘ ¬Îfi√Ì‹Î_ ‹ÎŒÌ
… ¤Ò· ·Î√ı.                                ‹Î_√ ‹Î_√ ¿fl‰Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ¤Ò· ◊›Î ‰√fl ¿˘¥fiı ÿ—¬ ◊Λ … fiËŸfiı. ±Î’HÎÌ ¤Ò· ◊Λ        ≠ffi¿÷ν — Á_ÁÎfl‹Î_ ŒÎ¥·˘fi˘ Ïfi¿Î· ¿fl‰Î‹Î_ @›Îflı¿ ±ıÀ·Î ±V÷T›V÷
÷˘ ¿˘”¿fiı ÿ—¬ ◊Λ.                            ◊¥ …¥±ı »Ì±ı ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ Á΋ÎÏ›¿fi˘ ω«Îfl Á©Î_ ±Î‰÷˘ fi◊Ì. ÷ı ’˘· ¬flÌ ?
   ≠ffi¿÷ν — ‹fiı ÷˘ ±ı‰_ ·Î√ı ¿ı ±ı‹fiÌ ≠¿ÚÏ÷ … ±ı‰Ì »ı ÷ı◊Ì ±Î‰_       ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ’˘· fiÎ ¿Ëı‰Î›. ’˘· ±ıfiı ¿Ëı‰Î› ¿ı ±Î’HÎÌ ≥E»Î
÷‹fiı ·Î√ı »ı.                               ˢ› fiı fiÎ ¿fḻı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰Ì ≠¿ÚÏ÷ √HÎΛ fiËŸ. ±Î ⁄‘Î ·˘¿ ÁÎflÌ ≠¿ÚÏ÷ »ı ¿Ëı        ≠ffi¿÷ν — ¤Ò·˘ ◊¥ ÷ıfiÎ √‹ı I›Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’ÕÂı fiı ?
»ı fiı ÷_ ±ı¿·Ì … ¿Ë_ »\_ ¿ı ¬flÎ⁄ »ı. ±ı › ∑HÎÎfi⁄_‘ »ı, ÏËÁÎ⁄ »ı.
                                        ÿÎÿÎlÌ — ¿o¥ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ¤Ò·˘ ΩHÎÌ ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_. ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — ‹fiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±ı‹fiı ¿«¿« ¿fl‰ÎfiÌ Àı‰ … ’ÕÌ √¥ »ı.     ¿˘¥fiı ⁄Ë ÿ—¬ ◊›_ ˢ› I›Îflı ¿fl‰_.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı◊Ì ¿flÌfiı ±ı ÷ÎflÌ ¤Ò· »ı ±ı‹Î_. ¤Ò· ÷ÎflÌ »ı. ±Î ‹ÎflÎ◊Ì     ±Î’H΢ ±Î ±ø‹ ‹Î√˝, ÷ı ¿‹˘˝ ¬’ÎT›Î ‰√flfi˘ ‹Î√˝, ±ıÀ·ı ±Î
‹ÎflÎ ‹Î⁄Î’fiı ¿ı‹ ÿ—¬ ◊›_ ? ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ÿ—¬ fiÎ ◊‰_      Ïfi⁄˝‚÷Î ∂¤Ì ◊›Î ‰√fl flËı fiËŸ. ˉı …ıfiı ¿˘¥fiı, ±ı¿·Ì ‹ÎfiÏÁ¿ Ïfi⁄˝‚÷Î
Ωı¥±ı. ˉı Á¬ ±Î’‰Î ±Î‰Ì »\_, ±ı‰_ ‹fi‹Î_ ˢ‰_ Ωı¥±ı. ‹ÎflÌ ±ı‰Ì ÂÌ     ∂¤Ì ◊Λfiı, ÷˘ ‹fifi_ ±ı¿·_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_. ⁄‘_ ·Î_⁄ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_
¤Ò· ◊¥ ¿ı ‹Î⁄Î’fiı ÿ—¬ ◊›_ !                        flèÎ_ fiËŸ. fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›* ±ıÀ·ı ±ı «˘A¬_ ◊¥ √›_. ’HÎ …ı ‹Î· ¤flı·˘
                                     »ı ±ı fiÌ¿Y›Î ‰√fl flËı fiËŸfiı ! Ïfi⁄˝‚÷Î ∂¤Ì ◊Λ »ı. »÷Î_ ‹fi, ‰«fi,
             I›Îflı Á_ÁÎfl »^Àı....
                                     ¿Î›Î◊Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ±ı √fiı√Îfl fi◊Ì. ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î◊Ì ±ı ÿÎÿÎfiÌ
   ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î÷Î ⁄_‘ ◊Λ ÷˘ Á_ÁÎfl »^Àı. ±Î’HÎfiı √΂˘ ¤Î_Õı. fi¿ÁÎfi ¿flı,  ±ÎiÎ΋Î_ … »ı. ±Î ÷˘ ±ı¿ÿ‹ „@÷ @›Î_◊Ì ·Î‰ı ? ÷ı ±Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ◊Λ
‹Îflı ÷˘› ’HÎ ÿ˘Ê fiÎ ÿı¬Î› I›Îflı Á_ÁÎfl »^Àı. fiËŸ ÷˘, Á_ÁÎfl »^Àı fiËŸ.    ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·¥±ı ! »÷Î_ ±Î’b_ iÎÎfi ¿ı‰_ »ı ¿ı √‹ı ÷ı‰Î Á_Ωı√˘‹Î_◊Ì
   ˉı ⁄‘Î ·˘¿˘fiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î÷Î ⁄_‘ ◊¥ √›Î ?               ⁄«Ì ¿ı ¬fl˘ ! ÷ı ±ıfi_ fi΋ iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ±ı‰_ »ı ¿ı ±Î’H΢ ±Î ‰Ì÷flÎ√
                                     ‹Î√˝ »ı, ±ı‹Î_ √‹÷_ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ±Ï÷ø‹HÎ ◊Λ. ’HÎ fiÎ √‹÷_ ◊›_ ±ıÀ·ı
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ÿÎÿÎ. ¿˘¥‰Îfl ÿ˘Ê ÿı¬Î› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·™.       ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌfiı ‘˘¥ fiÎA›_.
            ÁIÁ_√◊Ì ¤_√Λ ¤Ò·˘ !                          ±ÎiÎÎ «Ò@›Î, ¿fl˘ ≠Ï÷ø‹HÎ !
   ±Î’HÎÌ ¤Ò· fiÎ ¤_√Λ, ÷˘ ÷ı ÁIÁ_√ ¿flı·˘ ¿Î‹fi˘ … fi◊Ì. ÁIÁ_√fi˘        flV÷˘ ±Î »ı ¿ı “ÿÎÿÎfiÌ ±ÎiÎ΋Î_ flËı‰_ ±ı‰˘ Ïfiç› ¿flÌfiı ⁄Ì…ı ÿËÎÕı◊Ì
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 167  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 167
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                  Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
1tPofD.:
 s ro t                                  s ro t
                                     1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                               168   ≠Ï÷ø‹HÎ                              168

Âw ¿flÌ ÿı. ±fiı …ıÀ·Ì ±ÎiÎ΋Î_ fiÎ flËı‰Î› ±ıÀ·ÎfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÎ_. ±fiı    …wfl ?
CÎflfiÎ_ ÿflı¿ ‹ÎHÎÁfiı Á_÷˘Ê ±Î’‰˘, Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿flÌfiı. ÷˘ › ±ı CÎflfiÎ_
                                         ÿÎÿÎlÌ — ±Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷˘ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl »ı. ⁄οÌ
⁄‘Î_ ¿>ÿο>ÿ ¿flı, ÷˘ ±Î’HÎı Ωı¥ flËı‰Îfi_. ±Î’H΢ ’λ·˘ ÏËÁÎ⁄ »ı ÷ı◊Ì
                                      ≠Ï÷ø‹HÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ±Ï÷ø‹HÎ ¿flı ±ı‰˘ V‰¤Î‰ ˢ›, ÷˘ … ≠Ï÷ø‹HÎ
¿>ÿο>ÿ ¿flı. Ë…\ ÷˘ ±Î…ı … fiyÌ ¿›*. ±ıÀ·ı CÎflfiÎ_ ⁄‘Î_fiı ≠ı‹◊Ì ∞÷˘. ±ı
                                      ¿fl‰Îfi_. ±fiı ÷ı› V‰¤Î‰ @›Î_ Á‘Ì flËı »ı ? √‹ı ±ıÀ·˘ ÷˘ŒÎfiÌ ‹ÎHÎÁ ˢ›,
÷˘ ’»Ì ’˘÷Îfiı › ¬⁄fl ’Õı ¿ı ˉı flÎ√ı ’ՉΠ‹Î_Õu_ »ı. »÷Î_ CÎflfiÎ_ ‹ÎHÎÁ˘
                                      ÷˘ › ±Ï√›Îfl ¿ı «˙ÿ ‰Ê˝ Á‘Ì ±ıfiÌ ¿˘ÃÌ ¤flı·Ì ˢ› »ı. ’»Ì ÷˘ ±ı ⁄‘_
                _
±Ï¤≠Λ ±Î’ı I›Îflı … ‹Îfi‰Î …ı‰. »ı‰Àı ÷˘ ±ıfiÎ ’Z΋Î_ … ˢ›. CÎflfiÎ_ ‹ÎHÎÁ˘.
                                      ¬·ÎÁ ◊¥ √›ı·_ ˢ› »ı. ¤flı·Ì ¿˘ÃÌ ¿ıÀ·Î ÿËÎÕÎ «Î·ı ? ÀÎ_¿Ì ¤flı·Ì »ı,
          “’˘÷ı” …… fiı “«_ÿ” ±Îfl˘’Ì !               ⁄Ì…\_ fi‰_ ‹ËŸ flıÕ̱ı fiËŸ ÷˘ ±ı ¿ıÀ·Î ÿËÎÕÎ «Î·ı ? ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_
                                      ÁÎfl_, ±Ï÷ø‹HÎ ◊Λ ÷˘.
    …ı ’ÿ˚√· fiÌ¿‚÷_ ˢ› ÷ı, ¿˘”¿fiÌ ΩıÕı ‰œo‰œÎ ¿fl÷_ ˢ›, ‹Îfl_‹Îfl
¿fl÷_ ˢ› ÷˘ › ÷‹ı ÷ıfiı Ωı›Î ¿fl¢ ÷˘ ÷‹ı ÷ıfiÎ Ωı¬‹ÿÎfl fi◊Ì. ¿˘¥ ¿ËıÂı                 Õ¬˘ “T›‰„V◊÷” »ı ?
¿ı iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ±Î ¿ı‹ ‹Îfl_‹Îfl ¿flı »ı ˉı ? ÷˘ ±Î’HÎı Â_ ¿Ëı‰Îfi_ ?        ÷Îflı ⁄Ë Õ¬˘ ◊¥ Ω› »ıfiı ?
…ı‰Î ¤Î‰ı ⁄_‘ ’Õu˘ Ë÷˘ ÷ı‰Î ¤Î‰ı Ïfi…˝flÎ ◊Λ »ı. ÷ı Ïfi…˝flÎfiı Ωı›Î ¿fl˘.
»÷Î_ Ïfi…˝fl΋Î_ ±ı¿ ⁄Î⁄÷ ±ı‰Ì ˢ‰Ì Ωı¥±ı ¿ı ¿˘¥fiÌ ’fl ±Ï÷ø‹HÎ fi ◊‰_         ≠ffi¿÷ν — ¿˘”¿ ‰¬÷ ◊¥ Ω›.
Ωı¥±ı. ±Ï÷ø‹HÎ ¿›˝ ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ «_ÿ¤Î¥±ı ¿fl‰Îfi_.         ÿÎÿÎlÌ — ¿˘”¿ ‰¬÷ ‹ÎHÎÁ ‹flÌ Ω› ÷˘ ’»Ì ?
±Î’HÎı ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ. ……fiı ÷˘ ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ »ı fiËŸ. …ı ±Îfl˘’Ì »ı, ÷ıfiÌ
’ÎÁı … ¿flΉ‰Îfi_. …ı ¬Î› ÷ı ±Îfl˘’Ì. …ı ¬Î› ÷ı Á_ÕÎÁ Ω›. ……fiı ÷˘          ≠ffi¿÷ν — Õ¬˘ ◊¥ Ω› ±ı T›‰„V◊÷fiı ±Î‘Ìfi ËÂı fiı ?
¬Î‰Îfi_ fiΠˢ›, Á_ÕÎÁ …‰Îfi_ fiΠˢ›, …… ÷˘ ……‹ıLÀ … ±ÎM›Î ¿flı.           ÿÎÿÎlÌ — “◊¥ √›_” ±ı ¤Î√ T›‰„V◊÷fiı ±Î‘Ìfi, ’HÎ ◊‰Îfi_ »ı ±ı
±Îfl˘’Ìfi˘ √fi˘ ‹Îfl˘ … √fi˘ »ı, ±ı‰_ …… ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ⁄˘·ı fiËŸ. ±Î’HÎÎ       T›‰„V◊÷fiı ±Î‘Ìfi fi◊Ì. ◊¥ √›_ ±ıfiÌ Ï«_÷Î fiÎ ¿fl˘. ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘.
‹ËÎI‹Î ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ⁄˘·Ì Ω› ÷˘ ¿ı‰Ì ¤Ò· ◊¥ √HÎΛ ? ⁄Ë {ÌHÎÌ ‰Î÷        ¬˘À<_ ◊Λ ÷ı ±fiı …ıHÎı ¿›* ˢ› ÷ıfiı ¿Ë˘ ¿ı, “≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl.” «_ÿ¤Î¥±ı ¿›*,
»ı. ÁÒZ‹ flÌ÷ı »ı.                              ÷˘ «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ë̱ı ¿ı, “÷_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl.”
    ¿«fl˘ ‹Î· ¤flı·˘ »ı ÷ı Ïfi…˝flÎ ◊›Î ¿flı. ±ı ’»Ì ±Î‰¿ fiËŸ ±ıÀ·ı         ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı T›‰„V◊÷fiı ÷Î⁄ı ‹Ò¿Ì ÿ¥±ı »Ì±ı ÷˘ ±Î’HÎı ’flÊÎ◊˝
Ë·¿Î ◊›Î ¿flı. ’λ˘ ÁÎ_…ı ¤Îflı ·Î√ı, ’λ˘ ⁄Ì…ı ÿËÎÕı Ë·¿˘ ◊Λ, ’λ˘     Â_ ¿fl‰Îfi˘ ?
ÁÎ_…ı ¤Îflı ·Î√ı, ’λ˘ Ë·¿˘ ◊Λ. ±Î‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ Ïfi…˝flÎ ◊÷Ì, ◊÷Ì, ◊÷Ì,
‹Î· ¬Î·Ì ◊Λ.                                   ÿÎÿÎlÌ — ’flÊÎ◊˝ ÷˘ ±Î ±Î’HÎı “«_ÿ¤Î¥” Â_ ¿flı »ı ±ı Ωı›Î ¿fl‰_.
                                      ±ı ±Î’H΢ ’flÊÎ◊˝. «_ÿ¤Î¥fi_ ’Ò÷‚_ Â_ ¿›Î˝ ¿flı »ı, ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ±ı Ωı›Î
           ÀÎ_¿Ì ¬Î·Ì @›Îflı ◊¥ flËı ?               ¿fl‰_ ±ı ’flÊÎ◊˝ !
   ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ‹˘ZÎ »ı ? ±I›Îflı ‹˘ZÎ ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÌ        ÷ı Ωı›Î ¿fl÷Î_, ¿fl÷Î_, ±ı‹ ‰E«ı ±ı‰_ ¿flΛ ¬fl_ ¿ı “¤¥ ¿ı‹ «_ÿ¤Î¥.”
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  168  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 168
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                   Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
 s ro t
1tPofD.:                                   s ro t
                                      1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                              169   ≠Ï÷ø‹HÎ                               169

“÷‹ı ÿÌ¿flÎ ΩıÕı ±ÎÀ·_ ¿Õ¿ ◊¥ √›Î »˘.” ‹ÎÀı ÷‹ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ÷‹ı      ¤Î¥fiÌ ΩıÕı ±Ï÷ø‹HÎ ◊›_ ·Î√ı »ı, ¤Î¥fi_ ‹˘œ<_ ±Î’HÎÌ ΩıÕı ¿Õ¿ ·Î√ı »ı
±Ï÷ø‹HÎ ¿›* ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ±ı‰_ ‰E«ı ‰E«ı ¿flΛ.             ÷ı ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·˘.” I›Îflı ±ı ¿ËıÂı, “±ı¿ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl_ ?” I›Îflı ¿Ë̱ı,
                                      “fiÎ, ’Î_«-’«ÌÁ, ’«ÎÁ ¿fl, …ı◊Ì ¿flÌfiı ¿Î·ı ‹˘œ<_ ÁÎfl_ ÿı¬Î›.” ±Î’HÎı
   ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ’λ\_ ◊¥ Ω› »ı.
                                      ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ±fiı ’ı·Îfi_ ‹˘œ<_ ÁÎfl_ ÿı¬Î› ⁄Ì…ı ÿΔÕı. ±ı¿ Œıfl˘ ¿flÌ Ωı¥±ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ◊¥ Ω› »ı ÷ı … ¿Ë_ »\_ fiı. ≠Ï÷ø‹HÎ ΩıÕı ◊Ì …     ±ı‰_ ÷‹fiı ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı·_ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ?
Ω› »ı, ±Î’‹ı‚ı ◊¥ Ω› »ı. ±ıÀ·ı Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_ »ı. ≠Ï÷ø‹HÎ ◊¥ flèÎ_
                                         ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
»ı ÷ı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_ ±Î’HÎı.
                                         ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ? ÷˘ ±Î‰˘ ±fi¤‰ «ÎA›Î ’»Ì ±Î‰˘ flè΢ »ı ÷_ ?!!!
            “Â_ ⁄L›_”, Ωı›Î ¿fl˘ !
                                         ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı »Ì±ı ±ı ÁÎ‹Ì T›„@÷fiı
   ±Î ¤Î‰¿‹˝ ±Î‹Î_ »ı … fiËŸ ±Î’HÎı. ±Î’HÎı ÷˘ ¤Î‰¿‹˝◊Ì ‹@÷ ◊¥      ’ˢӫı ?
√›ı·Î_ »Ì±ı. ¤Î‰¿‹˝-ƒT›¿‹˝-fi˘ ¿‹˝◊Ì ‹@÷ ©ÎI‹Î ◊›ı·Î »Ì±ı. ±ıÀ·ı
                                         ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı. ¬⁄fl ±ıfiı ’Õı ¿ı fiÎ › ’Õı. ±Áfl ¿flı
÷‹ı ©ÎI‹Î ±fiı ±Î “«_ÿ¤Î¥” ⁄ı …\ÿÎ »ı. ≠¿ÚÏ÷fiı Ωı›Î ¿fl‰Ì ±ıfi_ fi΋
                                      ±ıfiı. fifl‹ ◊÷˘ Ω›. ±Î’HÎÎ ÷flŒfi˘ ¬flÎ⁄ ¤Î‰ fifl‹ ◊÷˘ Ω›.
’flÊ. ’flÊ ◊¥fiı ’flÊÎ◊˝ ¿flı ±ı ‹˘ZÎfi˘ ’flÊÎ◊˝ ¿Ëı‰Î›.
                                         ±fiı ±Î’HÎı Ωı ‹fi‹Î_ ¬Ò⁄ ±ıfiÌ ’fl Ï«œÎ›Î ¿fḻı ÷˘ ±ı ⁄Î…\ ±ıfi˘
   √‹ı ÷ı‰_ ¿Î›˝ ¿›* ˢ› ±fiı Œ‚ ¤›_¿fl ±ÎT›_ ˢ› ’HÎ ±ı T›‰„V◊÷fiÎ
                                      ‰‘÷˘ Ω›. ’ı·˘ › ω«Îflı ¿ı ±ÎÀ·Î ⁄‘Î ‹ÎflÎ ¤Î‰ ¿ı‹ ¬flÎ⁄ ◊÷Î Ω›
iÎÎfi‹Î_ flËı÷˘ ˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl¢ fiËŸ.
                                      »ı ±ıfiÌ ’fl !
   T›‰„V◊÷fi˘ ±◊˝ ¢ ? “«_ÿ·Î· Â_ ¿flı »ı, ÷ıfiı Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_” ±ı        ≠ffi¿÷ν — ±ı ŒÎ¥·˘ ’Î»Ì Ï«À¿ı fiËŸ fiı ⁄ÌΩ …L‹‹Î_ ?
T›‰„V◊÷fi˘ ±◊˝. ⁄Ì…\_ “«_ÿ·Î·ı” ¿˘”¿fi_ ⁄ı ·Î¬fi_ fi¿ÁÎfi ¿›* ÷ı › Ωı›Î
¿fl‰Îfi_. ±Î’HÎı ±ı‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl fiËŸ ◊‰Îfi_. ±Î‰_ ¿ı‹ ¿›* ? ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ       ÿÎÿÎlÌ — Â_ ·ı‰Î ? ±Î’HÎı ⁄ÌΩ …L‹fiÌ Â_ ·ı‰Î ? ±ËŸ fiı ±ËŸ
¿fl‰Îfi_. ±ı¿E›±·Ì (¬flı¬fl) ±Î ⁄‘Î_fiı fiÎ Á‹…HÎ ’Õı. T›‰„V◊÷ ±ıÀ·ı       ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·Î_ ⁄‘Î ¿flÌ fiά̱ı. fi‰flÎ ’Õ̱ı ¿ı ±ıfiı ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl
…ı »ı ±ı … ¿flı@À, ’HÎ Ωı›Î ¿flı ±ıÀ·ı ÷‹ı »^ÀÎ_ !              ¿fl ¿fl‰Î_.

        ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷Î_ … Á΋Π’fl ±Áfl !                          CÎflfiÌ ŒÎ¥·˘fiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ !
   ≠ffi¿÷ν — Á_›˘√˘‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ …‰Î› »ı, I›Î_ ≠Ï÷ø‹HÎfi˘          ˉı ÷Îflı ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ »ı ¬flÎ_ ?
±‰¿Î fi◊Ì flËı÷˘ ?                                ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ◊Λ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎfi˘ ±‰¿Î @›Îflı flËı, ¿ı Á΋ΠÁ_›˘√fiı ÿ—¬ ◊÷_        ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ?!
ˢ› I›Îflı ±Î’HÎı ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı, “Ëı «_ÿ¤Î¥ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·˘. ¤¥ ‰ıfl ⁄Î_‘Âı,     ≠ffi¿÷ν — ±Î CÎflfiÌ … ŒÎ¥·˘ ‹A› »ı fiı ÿÎÿÎ ?!
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  169  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  169
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                   Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
1tPofD.:
 s ro t                                   s ro t
                                      1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                              170   ≠Ï÷ø‹HÎ                            170

    ÿÎÿÎlÌ — ÷Îflı CÎflfiÌ ŒÎ¥·˘ ¿ıÀ·Ì »ı ?                   ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›* ¿Ëı‰Î› ¿˘fiı ? ¿ı ÷‹ı ∂CÎÎÕÎ ¿fl˘, ±ı‹fiÌ
                                      w⁄w‹Î_ ¿fl˘ ¿ı ¬Îfi√Ì‹Î_ ¿fl˘. ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ⁄˘·ı I›Îflı ΩHΉ_ ¿ı ±Î’HÎı
    ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄ı … ŒÎ¥·˘ »ı. ÁË◊Ì ‰‘Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ ±ÎfiÎ_ …
                                      ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›*. ËÎ, ±‹ı› ¬Îfi√Ì‹Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ’HÎ ±ı hÎÌ…ı ÿΔÕı ⁄˘·ı
¿fl‰ÎfiÎ_.
                                      ÷˘ ±‹fiı ‹Î·‹ ’Õı. ÷‹ı ±ı‰_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ ¿ı ±ı‹fiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı, »÷Î_
    ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ±ı¿ … ⁄Î⁄˘ »ı fiı !                   ±ı‹fiı ÷‹ÎflÎ ’fl ±Î¿Ê˝HÎ ∂¤_ ◊Λ.
    ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄Î⁄ÎfiÎ … ‹A› ¿fl_ »ı ±ı, ±fiı ŒÎ¥· fi_⁄fl ⁄ı. ±ıfiÎ_              ©ÎI‹Îfiı ’ˢӫı ±ıfiÌ ±Áfl ?
Á˙◊Ì ‰‘Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ.
                                         ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ ±Î’HÎı …ı ¿fḻı »Ì±ı ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎfi_ ’ÏflHÎ΋,
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ?!                           ±Î ‹Ò‚ ÏÁ©Î_÷ µ’fl »ı ¿ı ±Î’HÎı Á΋ÎfiΠ©ÎI‹Îfiı Ωı¥±ı »Ì±ı ÷˘ ±ıfiÎ
    ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ≠Ï÷ø‹HÎ ⁄Ë ¿›Î˝. ±ıÀ·ı ⁄Î⁄˘ ÷˘ ±ı¿ÿ‹ ÂÎ_÷ ’ÕÌ     ≠I›ıfiÎ …ı ¤Î‰ »ı, ¬flÎ⁄ ¤Î‰ »ı, ±ı ±˘»Î ◊Λfiı ?
√›˘. ÁΉ ÂÎ_÷ ’ÕÌ √›˘fiı ! ±ı¿ÿ‹ ÁË¿Îfl ±Î’ı »ı.                  ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÎ ¬flÎ⁄ ¤Î‰ ÷ÒÀÌ Ω›. ±Î’HÎÎ ’˘÷Îfiı ‹ÎÀı … »ı ±Î
   ‹ıÓ ‹ÎflÎ ¤Î¥ ΩıÕı ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ±ıÀ·ı ⁄‘Îfi_ ’Ïfl‰÷˝fi ◊›_.      ⁄‘_. Á΋Îfiı ‹ÎÀı ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. Á΋Îfiı ©ÎI‹Î Ωı‰Îfi˘ ±ıÀ·˘ … Ëı÷ »ı
≠Ï÷ø‹HÎ fl˘… ¿fl_ »\_.                            ¿ı ±Î’HÎı © ÿÂ΋Î_, ΩB≤÷ ÿÂ΋Î_ »Ì±ı.

    ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì Á΋ÎfiÌ ’ÏflHÎ÷Ì Œflı »ı. ±ı‰_ ·˘¿˘fiı ±fi¤‰‹Î_       ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ıfiı ±Î’HÎÎ ≠I›ı ¬flÎ⁄ ¤Î‰ ˢ›, ±ı ±˘»˘ ◊Λ fiı ?
±ÎT›_. ±ıÀ·ı ’»Ì »˘Õı fiËŸ fiı ? “‘ÌÁ ¥{ ‘ ¿ıÂ(fl˘¿Õ) ⁄ıL¿.” ≠Ï÷ø‹HÎ        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±˘»˘ fiÎ ◊Λ. ÷‹ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ ÷˘ ◊Λ. ©ÎI‹Î
±ı ÷˘ “¿ı ⁄ıL¿” ¿Ëı‰Î›. ÷fl÷ Œ‚ ±Î’fiÎfl_. ÷‹Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ ⁄Ë ¿fl‰Î_      Ωı‰Î◊Ì fiÎ ◊Λ, ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ ÷˘ ◊Λ.
’Õı »ı ¬fl_ ?
                                         ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷˘ ÷ı ±ÎI‹Îfiı ±Áfl ◊Λ ¿ı fiËŸ ?
    ≠ffi¿÷ν — ¬ÎÁ ÷˘ CÎflfiÎ_fiÎ_ … ¿fl‰Î_ ’Õı »ı.
                                         ÿÎÿÎlÌ — ◊Λfiı, ±Áfl ◊Λ.
    ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿ıÀ·Î_¿ ◊Λ »ı ?
                                         Ωı¥±ı ÷˘ › ŒÎ›ÿ˘ ◊Λ. ’HÎ ±ı¿ÿ‹ fiÎ ŒÎ›ÿ˘ ◊Λ. ’»Ì ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı
    ≠ffi¿÷ν — ’«ÎÁ, Á˘ ◊Λ. ±‹ÎflÎ CÎflfiÌ ±ı¿ ⁄ı «Ì¿HÎÌ ŒÎ¥·˘ »ı     ‘Ì‹ı ! ¿ÎflHÎ ¿ı ©ÎI‹Î flÌ÷ı ¿˘¥±ı Ωı›_ … fi◊Ì. ÁÎflÎ ‹ÎHÎÁ fiı ¬˘ÀÎ
±ıfiÎ_ ¿fl_ »\_.                               ‹ÎHÎÁ, ±ı flÌ÷ı Ωı›_ »ı. ⁄Î¿Ì Â©ÎI‹Î flÌ÷ı ¿˘¥±ı Ωı›_ fi◊Ì.
             ≠Ï÷ø‹HÎ “±ı‰_” ¿fl˘ !                         ‰ÎCÎ ’HÎ ¤Ò·ı ÏËoÁ¿¤Î‰ !!!
    ≠ffi¿÷ν — ‹fi◊Ì, ‰ÎHÎÌ◊Ì, ‰÷˝fi◊Ì …^Ã<_ ⁄˘·‰Î◊Ì, …ı ⁄‘_ ÿ—¬ ’ˢÓE›_     ≠ffi¿÷ν — ±ÎM÷ÁÒh΋Î_ »ı fiı ¿ı “÷‹ı Ωı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘, ÷˘ ‰ÎCÎfi_
»ı, ±ıfiÎ ‹ÎÀı ±Î’fiÌ ÁÎZÎ̱ı ⁄‘Î ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı, ÷˘ ÷ı ‘˘‰Î¥ Ω› fiı ?     ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ ÷˘ ‰ÎCÎ ’HÎ ±ıfi˘ ÏËoÁ¿¤Î‰ ¤Ò·Ì Ω›,” ÷˘ ±ı Â_ »ı ?
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  170  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                170
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                   Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
 s ro t
1tPofD.:                                  s ro t
                                      1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                               171   ≠Ï÷ø‹HÎ                             171

   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ‰ÎCÎ ¤Ò·Ì Ω› ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ËŸ ±Î√‚ ¤› »^ÀÌ Ω›.         ±Î ⁄‘Î_ ±Î’HÎÎ … ’ÏflHÎ΋ »ı. ±Î’HÎı ±Î…◊Ì ¿˘¥fiı V’_ÿfi ¿fl‰Îfi_,
                                      Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ¿˘¥fiı ‹ÎÀı ω«Îfl ¿fl‰Îfi_ ⁄_‘ ¿flÌ ÿ˘. ω«Îfl ±Î‰ı ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’H΢ ¤› »^ÀÌ Ω›. ±ı ⁄fl˘⁄fl, ’HÎ ’ı·Î ±ÎI‹Îfiı ¿o¥
                                      ¿flÌfiı ‘˘¥ fiά‰Îfi_. ±ıÀ·ı ±Î¬˘ Ïÿ‰Á ¿˘¥fiÎ V’_ÿfi ‰√flfi˘ √›˘ ! ±ı‰Ì
◊Λ ¿ı fiËŸ ?
                                      flÌ÷ı Ïÿ‰Á Ω› ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_, ±ı … ’flÊÎ◊˝ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ fiÎ ◊Λ. ±Î’H΢ ¤› »^Àı ¿ı ±ı »^ÀÌ √›_.
                                         ±Î’HÎı ÷˘ Á΋ÎfiÎ @›Î ±ÎI‹ÎfiÌ ‰Î÷ ¿fḻı »Ì±ı ? ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ıfi˘ ÏËoÁ¿¤Î‰ Ω› »ı ±ı‹ ±Î’ı ¿èÎ_ fiı ?         »Ì±ı, ÷ı ΩH΢ »˘ ? ≠Ï÷„WÃ÷fiı fi◊Ì ¿fl÷Î, ±Î’HÎı ±ıfiÎ ‹Ò‚ ©ÎI‹Îfiı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÏËoÁ¿¤Î‰ …÷˘ flËı.                     ¿fḻı »Ì±ı. ±Î ÷˘ ±ı ©ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ±Î ±ıfiÌ ΩıÕı ◊›_ ÷ı ⁄ÿ·
                                      ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı »Ì±ı. ±ıÀ·ı ±ı ©ÎI‹ÎfiÌ ≠Ï÷ ±Î’HÎı Z΋Π‹Î_√̱ı
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı Ω› ?                      »Ì±ı. ’»Ì ±ıfiÎ ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î ΩıÕı ±Î’HÎı ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’H΢ ¤› »^ÀÌ √›˘ ¿ı ÏËoÁ¿¤Î‰ …÷˘ flËı.                     ±Â© ’›Î˝›˘fi_ ©̿flHÎ....
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı ◊›˘ fiı, ¿ı ±ıfiÎ_ ±ÎI‹Îfiı ±Áfl ◊¥.          ±Î iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì fi‰Î ’›Î˝› ±Â© ◊Λ fiËŸ, …^fiÎ ’›Î˝›fiı ©
   ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfiı ±Áfl, ÁÌ‘Ì ±ÎI‹Îfiı ±Áfl ÷˘ ˢ› »ı. ±ÎI‹Îfiı       ¿fl‰ÎfiÎ ±fiı Á‹÷Î flά‰ÎfiÌ. Á‹÷Î ±ıÀ·ı ‰Ì÷flÎ√÷Î. fi‰Î ’›Î˝› ⁄√Õı
÷˘ ±Áfl ˢ› »ı …. ±Áfl ’ˢӫı ⁄‘Ì !                      fiËŸ, fi‰Î ’›Î˝› © … flËı. …^fiÎ ’›Î˝› ±Â© ◊÷Πˢ›, ÷ıfi_ ©̿flHÎ
                                      ¿fl‰Îfi_. ÷ı ±‹ÎflÌ ±ÎiÎ΋Î_ flËı‰Î◊Ì ÷ıfi_ ©̿flHÎ ◊Λ ±fiı Á‹÷΋Î_
    Ωı ‰ÎCÎ ΩıÕı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı, ÷˘ ‰ÎCÎı › ±Î’HÎÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ¿Î‹ ¿flı.
                                      flËı‰Îfi_.
‰ÎC΋Î_ fiı ‹fiW›‹Î_ Œıfl ¿Â˘ »ı fiËŸ. Œıfl ÷‹ÎflÎ_ V’_ÿfifi˘ »ı. …ıfiÌ ±ıfiı ±Áfl
◊Λ »ı. ‰ÎCÎ ÏËoÁ¿ »ı ±ı‰_ ÷‹ÎflÎ ‹fi‹Î_ K›Îfi ˢ›, I›Î_ Á‘Ì ±ı ’˘÷ı ÏËoÁ¿      ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, iÎÎfi ·Ì‘Î ’Ëı·Î_fiÎ ±Î ¤‰fiÎ …ı ’›Î˝› ⁄_‘Î¥ √›Î
… flËı. ±fiı ‰ÎCΠ©ÎI‹Î »ı ±ı‰_ K›Îfi flËı, ÷˘ ±ı ©ÎI‹Î … »ı, fiı ±ÏËoÁ¿    ˢ›, ±ıfi_ ÏfiflοflHÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±Î‰ı ?
flËı. ⁄‘_ ◊¥ ¿ı ÷ı‹ »ı.
                                         ÿÎÿÎlÌ — Ë…\ ±Î’HÎı ∞‰÷Î_ »Ì±ı, I›Î_ Á‘Ì ’çÎ÷Î’ ¿flÌfiı ±ıfiı ‘˘¥
            ’ˢӫı ‹Ò‚ ©ÎI‹Îfiı....               fiά‰Î ’HÎ ±ı ±‹¿ …, ±Î¬_ ÏfiflοflHÎ fiÎ ◊Λ. ’HÎ œÌ·_ ÷˘ ◊¥ … Ω›.
                                      œÌ·Î_ ◊¥ Ω› ±ıÀ·ı ±Î‰÷ı ¤‰ ËÎ◊ ±ÕÎÕu˘ ¿ı ÷fl÷ √Î_à »^ÀÌ Ω› !
   ±ı¿ Œıfl ±Î_⁄Î ’fl ‰Î_ÿfl˘ ±ÎT›˘ ˢ› fiı ¿ıfḻ˘ ÷˘ÕÌ fiάı, ÷˘
’ÏflHÎ΋ @›Î_ Á‘Ì ⁄√Õı ? ¿ı ±Î ±Î_⁄˘ ¿Î’Ì fiÎA›˘ ˢ› ÷˘ ÁÎfl_. ±Î‰_ ¿flÌ       ≠ffi¿÷ν — ±Î’fi_ iÎÎfi ‹Y›Î ’Ëı·Î_ fi¿˝fi_ ⁄_‘ ’ÕÌ √›Î_ ˢ› ÷˘ fi¿ı˝
fiάı. ˉı ¤√‰ÎfifiÌ ÁÎZÎ̱ı ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı·Ì ¿o¥ fi¿Î‹Ì …÷Ì ËÂı ?         …‰_ ’Õı fiı ?
  ±Î‰_ »ı. ’ÏflHÎ΋ fiÎ ⁄√Õı ÷˘ ¿Â_ › fi◊Ì. ⁄‘_ ÂÎ_÷ ◊¥ Ω›, ⁄_‘          ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı ¿ı ±Î iÎÎfi … ±ı‰_ »ı ¿ı ’Î’˘ ⁄‘Î_ ¤V‹Ì¤Ò÷ ◊¥
◊¥ Ω›.                                   Ω› »ı, ⁄_‘ ∂ÕÌ Ω› »ı. fi¿ı˝ …fiÎflÎ_ ˢ› ’HÎ ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı, ∞‰÷Πˢ›
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  171  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                171
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                   Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
1tPofD.:
 s ro t                                   s ro t
                                      1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                            172   ≠Ï÷ø‹HÎ                             172

I›Î_ Á‘Ì‹Î_, ÷˘ ÷ıfi_ ‘˘‰Î¥ Ω›. ’˘VÀ‹Î_ ¿Î√‚ fiÎA›Î ’Ëı·Î_ ÷‹ı ·¬˘ ¿ı  ÷˘ fi΋◊Ì › ¿flΛ, ÷˘ ±ıfiı ’Ë˘Ó«Ì Ω› ⁄‘_.
µ’flfi_ ‰Î@› ·¬÷Î_ ‹fifi_ Ãı¿Îb_ fi Ë÷_ ÷˘ ÷ı ∂ÕÌ Ω›.
                                       …ı T›„@÷ ΩıÕı ±Î’HÎÎ◊Ì √Ò_«˘ ’ÕÌ √¥ ˢ› fiı ÷ı ‹flÌ √›Î ˢ› ÷˘,
   ≠ffi¿÷ν — ≠ΛÏç÷◊Ì ⁄_‘ »^ÀÌ Ω› ?                ÷ıfiı ›Îÿ ¿flÌfiı √Ò_«˘ ‘˘¥ fiά‰Ì. …ı◊Ì «˘A¬_ ◊¥ Ïfi¿Î· ◊¥ Ω›. fiı √Ò_«˘
                                   µ¿·Ì Ω›. ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfi ¿flÌfiı √Ò_«˘ »˘ÕÌ fiά‰Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, »^ÀÌ Ω›. ±‹¿ … ≠¿ÎflfiÎ ⁄_‘ »ı ÷ı ¿‹˘˝ ≠ΛÏç÷
                                   ¿ÎflHÎ ¿ı VQ≤Ï÷ ‹flı·ÎfiÌ › ±Î‰ı fiı ∞‰÷ÎfiÌ › ±Î‰ı. …ıfiÌ VQ≤Ï÷ ±Î‰ı ÷ıfi_
¿fl‰Î◊Ì C΢ÕÎ √Î_ËÎ_◊Ì œÌ·Î_ ◊¥ Ω›. ±Î’HÎÎ ≠Ï÷ø‹H΋Î_ ⁄Ë Â„@÷ »ı.
                                   ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı »Ì±ı ¿ı ¬flı¬fl “±ı” ∞‰÷˘ …
ÿÎÿÎfiı ËÎ…fl flάÌfiı ¿fl˘ ÷˘ ¿Î‹ ◊¥ Ω›.
                                   »ı, ‹fl÷˘ fi◊Ì. ±ÎfiÎ◊Ì ÷ıfiÎ ±ÎI‹Îfiı› ÏË÷¿fl »ı ±fiı ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ
   ≠ffi¿÷ν — …L‹◊Ì Q≤I› Á‘Ì ‹fi-‰«fi-¿Î›Î ⁄‘_ Ïfi…˝flÎ w’ı »ı, ’HÎ   ¿fḻı ÷˘, ±Î’HÎı ±ıfiÌ √Ò_«‹Î_◊Ì »^ÀÌ Â¿Ì±ı.
±Î Ïfi…˝flÎ ◊÷Ì ‰¬÷ı, fi‰˘ ¤Î‰ fiÎA›˘ ÷ı ±Ï÷ø‹HÎ.                ±ı‰_ »ıfiı ±Î Á˘ flÏ’Ò›ÎfiÎ_ ¿’-fl¿Î⁄Ì »ı ÷ı F›Î_ Á‘Ì ±Î’H΢ ÏËÁÎ⁄
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ¤Î‰fi_ ©̿flHÎ ¿fl˘.               »ı, ∑HÎÎfi⁄_‘ »ı I›Î_ Á‘Ì ÷ı ∞‰÷Î_ flËıÂı. ’HÎ ÏËÁÎ⁄ ’Òfl˘ ◊›Î ’»Ì fl¿Î⁄Ì
                                   eÀÌ Ω›. ÷ı eÀÌ √›_ ÷ı T›‰„V◊÷, ŒflÌ Á_¤Îfl‰ÎfiÎ fiΠˢ›. ±fiı ±Î ‹ÎHÎÁ˘
          ±Î L›Î› ±ıÀ·ı …⁄fl…V÷ !              › M›Î·Î-fl¿Î⁄Ì … »ıfiı ? ±Î ÷˘ ÿı¬Î› »ı ¿ı ‹flÌ √›Î. ’HÎ ‹fl÷Î fi◊Ì,
   ¿‹˝fiÎ ‘yÎfiÎ ±‰÷Îfl ◊‰ÎfiΠˢ› ÷ı ◊Λ, ‰¬÷ı ±ı¿-⁄ı ±‰÷Îfl. ’HÎ   ŒflÌ ±ËŸ … ±Î‰ı »ı. ±ıÀ·ı ÷˘ ‹flı·ÎfiÎ_ ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷˘ ÷ıfiı
÷ı ’»Ì ÁÌ‹_‘fl V‰Î‹Ì ’ÎÁı … …‰_ ’ÕÂı. ±Î ±ËŸ ±Î√‚ ‘y˘, ÏËÁÎ⁄      ’ˢӫı. ±ı F›Î_ ˢ› I›Î_ ±ıfiı ’ˢӫı.
⁄Î_‘Ì ÿÌ‘ı·˘ ’Ëı·Îfi˘, ¿_¥¿ «Ì¿H΢ ◊¥ √›ı·˘ fiı ÷ı ’ÒflÎ ◊¥ …Âı. ±ı‹Î_     ≠ffi¿÷ν — ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰Îfi_ ?
»^À¿˘ … fiËŸfiı ! ±Î ÷˘ flCÎÎ Á˘fiÌfi˘ ¿Î_À˘ »ı. L››Î, …⁄fl…V÷ L›Î› !
«˘A¬˘ L›Î›. M›˘fl L›Î› ! ±ı‹Î_ «Î·ı fiËŸ ’˘·_’˘·.               ÿÎÿÎlÌ — ‹fi-‰«fi-¿Î›Î, ¤Î‰¿‹˝, ƒT›¿‹˝, fi˘¿‹˝, ‹flı·Îfi_ fi΋ ÷◊Î
                                   ÷ıfiÎ fi΋fiÌ Á‰˝ ‹Î›Î◊Ì fi˘¿Î ±ı‰Î ±ıfiΠ©ÎI‹Îfiı Á_¤Îfl‰ÎfiÎ fiı ’»Ì
   ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î◊Ì ¿‹˝fiÎ ‘yÎ ±˘»Î ◊Λ ?          “±Î‰Ì ¤Ò·˘ ¿flı·Ì” ÷ı ›Îÿ ¿fl‰ÎfiÌ (±Î·˘«fiÎ). ÷ı ¤Ò·˘ ‹ÎÀı ‹fiı ’çÎ÷Î’
   ÿÎÿÎlÌ — ±˘»Î_ ◊Λfiı ! fiı …·ÿÌ Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰Ì Ω›.         ◊Λ »ı ±fiı ÷ıfiÌ ‹ÎÀı ‹fiı Z΋Π¿fl˘ (≠Ï÷ø‹HÎ). ÷ı‰Ì ¤Ò·˘ fiËŸ ◊Λ ±ı‰˘
                                   ƒœ Ïfiç› ¿fl_ »\_, ±ı‰_ fiyÌ ¿fl‰Îfi_ (≠I›ÎA›Îfi). “±Î’HÎı ’˘÷ı «_ÿ¤Î¥fiÎ
            Q≤÷ÎI‹ÎfiÎ ≠Ï÷ø‹H΢ ?             iÎÎ÷Î-ƒpÎ flË̱ı ±fiı ΩHÎ̱ı ¿ı «_ÿ¤Î¥ ±ı ¿ıÀ·Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝, ¿ıÀ·Î_
   ≠ffi¿÷ν — …ıfiÌ Z΋ΒfiÎ ‹Î_√‰ÎfiÌ »ı ÷ı T›„@÷fi˘ ÿıËω·› ◊¥ √›˘
                                   Á_ÿfl ¿›Î˝ ±fiı ¿ıÀ·Ì‰Îfl ¿›Î˝.
ˢ› ÷˘ ÷ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰_ ?                                ‹ËÎI‹Îfiı ±ı ⁄‘Î_ Ïfi¿Î·Ì ¿‹˝ !
   ÿÎÿÎlÌ — ÿıËω·› ’Î‹Ì √›ı·˘ ˢ›, ÷˘› ±Î’HÎı ±ıfi˘ Œ˘À˘ ˢ›,      ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì ’HÎ ¿˘¥¿‰Îfl ¬flÎ⁄ ¤Î‰ µI’Lfi
±ıfi_ ‹˘œ<_ ›Îÿ ˢ›, ÷˘ ¿flΛ. ‹˘œ<_ VËı… ›Îÿ fiΠˢ› fiı fi΋ ¬⁄fl ˢ›   ◊Λ ÷˘ Â_ ? ÂÎ◊Ì ◊Λ ±ı‰_ ÿÎÿÎ ?
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\               172  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                172
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
 s ro t
1tPofD.:                                s ro t
                                   1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                              173   ≠Ï÷ø‹HÎ                            173

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı › ¿‹˝ ¿flı »ı. ¿‹˝ ¿flı »ı. ±ı‹Î_ ÷‹ı ¿÷ν »˘ fiËŸ. ±‹◊Î     ÿÎÿÎlÌ — ω«Îfl Ωı‰ÎfiÎ. ±ıfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ fiËŸ. ⁄Ë ¬flÎ⁄ ωÎfl ˢ›
÷‹ı ¿÷ν ¿ËÌfiı ‹ËŸ ‹_{ΛΠ¿fl˘ »˘.                     ¿˘”¿fiÎ ‹ÎÀı, ÷˘ ±ıfiÎ ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’Õı. ’HÎ ¿˘¥fiı fi¿ÁÎfi ¿flfiÎflÌ
                                     «Ì… ˢ› I›Îflı …. ±ı‹ fiı ±ı‹ ±Î‰ı, ⁄‘ı √‹ı ÷ı‰_ ±Î‰ı, √ΛfiÎ, ¤ıÓÁfiÎ
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ı‰˘ ¬flÎ⁄ ¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ ÷˘ ‹ÎhÎ Ωı›Î …
                                     ⁄‘Ì Ω÷fiΠω«Îfl ±Î‰ı, ±ı ÷˘ ±Î’HÎÎ iÎÎfi◊Ì ∂ÕÌ Ω›. iÎÎfiı ¿flÌfiı Ωı¥±ı
¿fl‰Îfi_ ?
                                     ÷˘ ∂ÕÌ Ω›. ±ıfiı Ωı‰ÎfiÎ ¬Î·Ì, ±ıfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ fiΠˢ›. ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — ¬flÎ⁄ ¿Ë˘ »˘, ÷ı … Ωı¬‹ »ı. ¬flÎ⁄ ˢ÷_ … fi◊Ì ¿Â_.      ±Î’b_ ¿˘¥fiı ÷Ìfl ‰ÎB›_ ˢ›, ÷˘ … ˢ›.
Á΋Îfiı ÿ—¬ ◊Λ ÷˘ ¿Ëı‰_ ¿ı “¤¥, ¿ı‹ «_ÿ¤Î¥, ÷‹ı ÿ—¬ ¿›* ? ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ
                                        ±Î ±Î’HÎı ±ËŸ ÁIÁ_√‹Î_ ±ÎT›Î fiı ±ËŸ ‹ÎHÎÁ˘ ∂¤Î ˢ› ÷˘ ◊Λ
¿fl˘” ¿Ë̱ı. ¤√‰Îfifiı I›Î_ ¬flÎ⁄-ÁÎfl_ »ı fiËŸ. ±ı ⁄‘_ Á‹Î…fiı »ı.
                                     ¿ı ±Î ⁄‘Î Â_ ∂¤Î »ı ? ÷ı ‹fi‹Î_ ¤Î‰ ⁄√Õı, ÷ı ¤Ò· ‹ÎÀı ÷ıfi_ ÷fl÷ …
   ‹ËÎI‹Î±˘fiı ¤Î‰-±¤Î‰ ˢ› »ı ’HÎ ±ı Ïfi¿Î·Ì¿‹˝ »ı ¤Î‰¿‹˝ fi◊Ì.      ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı.
ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤-flÎ√-¶ıÊ fiı ¤Î‰Î¤Î‰ ±ı ⁄‘Î_ Ïfi¿Î·Ì¿‹˝ »ı. ÷ıfi˘
                                        ≠ffi¿÷ν — ±ı‰˘ ¤Î‰ ⁄√Õu˘ ˢ› ÷˘ ’HÎ ¿fl‰Îfi˘ ?
Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘ »ı. ±Î ¿‹˘˝ ≠Ï÷ø‹HÎ ÁÏË÷ Ïfi¿Î· ◊Λ. ±ı‹ fiı
±ı‹ fiÎ Ïfi¿Î· ◊Λ.                                ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±¤Î‰ ◊›˘ ˢ›, ±ı‰_ ÷ı‰_ ◊›_ ˢ›, ‹fi‹Î_ VËı…
                                     Ï÷flV¿Îfl ◊›˘ ˢ›, ÷˘ › ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_. ‹fi ⁄√Õ‰_ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î›
       23. ‹fi ‹Î_Õı ‹˘Ó¿ÎHÎ I›Îflı....                ? ‹fi ±ı¿·_ ⁄√Õ÷_ fi◊Ì. ±Î¬_ ±_÷—¿flHÎ ⁄√Õı »ı. ±Î¬Ì ’ην‹ıLÀfi˘ ÃflΉ
                                     ◊Λ I›Îflı ≠Ï÷’ZÎÌ ¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ »ı. “Á΋Îfiı ±Î‹ ¿flÌ fiά_, ÷ı‹ ¿flÌ
                                     fiά_” ÷ı‹ ◊Λ. ±Î ±ı¿·Î ‹fifi_ ¿ÎflHÎ fi◊Ì. ‹fi ÷˘ iÎı› »ı, ‰Ì÷flÎ√Ì
            ‹ÎfiÏÁ¿ ≠Ï÷¿Îflfi_ Â_ ?               V‰¤Î‰fi_ »ı. ‹fi ⁄√ÕÌ Ω› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiά‰_. ±_÷—¿flHÎfiÌ
   ≠ffi¿÷ν — ¿˘”¿ ‰¬÷ ±Î‰_ ±’‹Îfi ¿flÌ fiάı ÷˘ I›Î_ ‹fifiÎ ≠Ï÷¿Îfl     ’ην‹ıLÀfi˘ ÃflΉ ◊¥ …‰˘ ±fiı ‹fi ⁄√Õ‰_ ±ı ⁄ı …\ÿÌ ‰V÷ »ı. Ωı ≠Ï÷ø‹HÎ
«Î· flËı, ‰ÎHÎÌfi˘ ≠Ï÷¿Îfl ¿ÿΫ fiÎ ◊Λ.                   ¿fḻıfiı ±ıÀ·ı ‹fi ÀÎœ<_ ’ÕÌ Ω›. ÷ı ˉı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı. ±ıÀ·ı ‹fi ˵ ÀÎœ<_
                                     ’ÕÌ Ω›. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΛ ¿flΛ ¿fl‰Î_ ⁄‘Î_fiÎ_ !
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ÷˘ ±ı ‰¬÷ı Â_ ⁄L›_ ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±flı ÿıËfi˘
› ≠Ï÷¿Îfl ◊¥ √›˘, ÷˘› ±ı …ıÀ·Ì …ıÀ·Ì „@÷ ˢ›, ±ı ≠‹ÎHÎı T›‰ËÎfl         ≠ffi¿÷ν — ⁄’˘flı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÎT›Î”÷Î_.
ˢ› »ı. …ıfiÌ Á_’ÒHν „@÷ µI’Lfi ◊›ı·Ì ˢ›, ÷ıfiı ‹fifi˘ ≠Ï÷¿Îflı › ⁄_‘       ÿÎÿÎlÌ — ÷˘› ŒflÌ ¿flΛ ¿flΛ ¿fl. …ıÀ·Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ±ıÀ·Î_ ‹ËŸ
◊¥ Ω›, »÷Î_ ±Î’HÎı Â_ ¿Ë̱ı »Ì±ı ? ‹fi◊Ì ≠Ï÷¿Îfl «Î· flËı, ‰ÎHÎÌ◊Ì      ‹…⁄Ò÷ ◊Âı ±Î. Ωı ω«Îfl ⁄√Õu˘ ÷˘ ÕÎCÎ ’ÕÂı, ‹ÎÀı ω«Îfl fiÎ ⁄√ÎÕ¢.
≠Ï÷¿Îfl ◊¥ Ω›, ±flı ÿıËfi˘ › ≠Ï÷¿Îfl ◊¥ Ω›. ÷˘ hÎHÎı› ≠¿ÎflfiÌ Ïfi⁄˝‚÷Î     ±ı Á‹…‰Îfi_ »ı. ±Î’HÎÎ ÁIÁ_√‹Î_ ÷˘ ¬ÎÁ K›Îfi flά‰Îfi_ ¿ı ω«Îfl fiÎ
∂¤Ì ◊¥ ÷˘ I›Î_ hÎHÎı › ≠¿Îflfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı.              ⁄√Õı. ω«Îfl ⁄√Õı ÷˘ ⁄‘_ ⁄√Õı. ω«Îfl ±ÎT›˘ ¿ı, Ë_ ’ÕÌ …¥Â ±ıÀ·ı ’Õu˘.
   ≠ffi¿÷ν — ω«ÎflfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’Õı ?               ‹ÎÀı ω«Îfl ±Î‰ı ¿ı ÷fl÷ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘, ±ÎI‹V‰w’ ◊¥ Ω‰. Ωı ÷‹fiı
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 173  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                173
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                  Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
1tPofD.:
 s ro t                                  s ro t
                                     1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                             174   ≠Ï÷ø‹HÎ                             174

‹fifiı ¬Ò_«ı ±ı‰_ ˢ› ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HΠˢ›. ±Î ‹fiı ËÎfl «œÎT›˘, ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ    ±ıÀ·ı ŒflÌ ±Î‰˘ ’λ˘ ω«Îfl ±Î‰ı ÷˘ ÷ı ¤flı·˘ ‹Î· »ı, ÷ıfiΠω«Îfl
¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ±Î› “øıÕÌÀ” »ı. ⁄Ë ‹˘ÀÌ “øıÕÌÀ” »ı.           ±Î‰‰ÎfiÎ. VÀ˘¿ ÷˘ …ı‰˘ ˢ› ÷ı‰˘ fiÌ¿Y›Î ¿flÂı. ±fiı ±ı¿ ‹ÎHÎÁ‹Î_ ¿ÂÌ
                                    Á‹…HÎ fi◊Ì »÷Î_ ’HÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ·Î√ı Ë_ ⁄Ë ÕÎè΢ »\_. ±ı VÀ˘¿ ◊›ı·_. ±ı
              ¤Î‰ ⁄√Õı I›Îflı..
                                    ¿_¥ ±ıfiı fi¿ÂÎfi ¿fl÷˘ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±ıfiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì.
   ÷‹ı ±I›Îflı ±ËŸ ±ÎT›Î fiı ±ËŸ ±Î√‚ ⁄Ë ¤ÌÕ Ë˘› ÷˘ ¿˘”¿fiı ı‹
                                       ω«Îfl ±Î‰ı ÷˘ ¬flÎ. ’HÎ ÷ıfiı Ïfi‹Î˝S› ¿flÌ fiά‰Î. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ
ω«Îfl ±Î‰ı ¿ı, ±Î ±I›Îflı ’λ˘ @›Î_◊Ì ±ÎT›˘ ? ±ı‰Î ‹ËŸ ω«Îfl ±Î‰Ì
                                    fiά‰_. ω«Îfl Ïfi∞˝‰ »ı.
Ω› ±fiı ’Î»Ì ‰ÎHÎÌ ¿ı‰Ì fiÌ¿‚ı ? ±Î‰˘, ±Î‰˘, ’‘Îfl˘. ω«Îfl ±ÎT›˘ ÷ı
±Ï÷ø‹HÎ ¿Ëı‰Î›. ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı.                   ±ıfiΠ©ÎI‹Îfiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’ˢӫı ? “ÿıË‘ÎflÌ «_ÿ¤Î¥, «_ÿ¤Î¥fiÌ ‹Î›Î,
   ±_ÿflfiÎ ¤Î‰ fiÎ ⁄√ÎÕ‰Î. ⁄ËÎflfiÎ √‹ı ÷ı‰Î ˢ›.            «_ÿ¤Î¥fiÎ ‹fi-‰«fi-¿Î›Îfi˘ ›˘√, ¤Î‰¿‹˝, ƒT›¿‹˝, fi˘¿‹˝◊Ì Ï¤Lfi ±ı‰Î Ëı
                                    ≠√À ©ÎI‹Î ! ±Î ÷Îfl ÷‹fiı ’ˢӫı. ÷‹ÎflÎ ≠I›ı ‹Îfl΋Î_ ±Î ω«Îfl ±ÎT›˘
   ≠ffi¿÷ν — ±_ÿfl fiı ⁄ËÎfl ⁄Lfiı µk΋ ˢ› ÷˘ ?             ÷ı ⁄ÿ· Ë_ ±ıfiÌ Z΋Π‹Î√_ »\_ ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl_ »\_. ˉı ŒflÌ fiËŸ ¿fl_.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ıfiÎ …ı‰_ ÷˘ ±ı¿<_› fiËŸfiı ! ‰¬÷ı ‹ËŸ ⁄√Õu_ ˢ› ÷˘       ±Î_ÀÌ ’ÕuÎ ‰√fl ω«Îfl … fiÎ ±Î‰ı. …ı‰˘ ω«Îfl ±Î‰ı ÷ıfi_ ±‰U›
≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiά‰_.                           ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. ±ıÀ·ı Á΋ÀÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_. ±Î ÿ ϋÏfiÀ‹Î_ …ı …ı ω«Îfl
              Á΋À<_ ≠Ï÷ø‹HÎ !               ±ÎT›Î Ë÷Î, ±ı ⁄‘Îfi_ Á΋À<_ ≠Ï÷ø‹HÎ Ë_ ¿fl_ »\_.
   ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿‹˝fiÎ Œ‚fiÎ_ ¿fl‰ÎfiÎ_ ¿ı ÁÒZ‹fiÎ_ ¿fl‰ÎfiÎ_ ?               ±ıfi_ fi΋ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· !
   ÿÎÿÎlÌ — ÁÒZ‹fiÎ_ ˢ›.                          ≠ffi¿÷ν — CÎHÎÎ ÿ˘Ê˘ ±ı‰Î ◊÷Πˢ› »ı …ı‹ ¿ı ¿˘¥ T›„@÷ ±Î’HÎÌ
   ≠ffi¿÷ν — ω«ÎflfiÎ_ ¿ı ¤Î‰fiÎ_ ?                  Á΋ı ±Î‰Ìfiı ∂¤Ì flËı. ÷ıfiı Ωı÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı … ±Î’HÎfiı ‹fi‹Î_ ±ı‰˘ ¤Î‰ ◊›˘
                                    ¿ı ±Î ‹ÎHÎÁ fi¿Î‹˘ »ı. ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ I›Î_ … ¿fl‰_ Ωı¥±ı ? ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_
   ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰fiÎ_. ω«ÎflfiÌ ’λ‚ ¤Î‰ ˢ› …. ±Ï÷ø‹HÎ ◊›_ ÷˘      ¿ÿΫ flËÌ Ω› ÷˘ ?
≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ … Ωı¥±ı. ±Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ‹fi‹Î_ ¬flÎ⁄ ω«Îfl ±Î‰ı, ±Î
⁄Ëıfifiı ‹ÎÀı ¬flÎ⁄ ω«Îfl ±ÎT›˘, ±ıÀ·ı “ω«Îfl ÁÎfl˘ ˢ‰˘ Ωı¥±ı,” ±ı‹       ÿÎÿÎlÌ — flËÌ Ω› ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. flËÌ Ω› ÷ıfi_ ⁄Îfl ‹ÏËfiı ¤ı√_ ¿fḻı
¿ËÌ ±ıfiı Œıfl‰Ì fiά‰_. ‹fi‹Î_ ±ı‹ ·ÎB›_ ¿ı ±Î fiηΛ¿ »ı, ÷˘ ±ı ω«Îfl   ÷˘ › «Î·ı. hÎHÎ ‹ÏËfiı, » ‹ÏËfiı ¿flÌ fiά‰_. ÷˘ › «Î·ı ’HÎ ±ıfi˘ ÿfl’›˘√
¿ı‹ ±Î‰ı ? ±Î’HÎfiı ±ıfiÌ ·Î›¿Ì, fiηΛ¿Ì Ωı‰Îfi˘ flÎ¥À (±Ï‘¿Îfl) fi◊Ì.    fiÎ ¿fl¢, ¿ı ⁄Îfl ‹ÏËfiı ◊›Î »ı, ÷ı ¤ı√Î_ … ’»Ì◊Ì ¿flÌÂ_. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_
±fiı ⁄Αı-¤Îflı ⁄˘·‰_ ˢ› ÷˘ ⁄˘·‰_ ¿ı, “⁄‘Î ÁÎflÎ »ı” ÁÎflÎ »ı, ¿Ëı¢ ÷˘  ¤Ò·Ì √›˘ ˢ ÷˘ ’»Ì◊Ì ¤ı√Î ¿flÌfiı ◊Λ.
÷˘ ÷‹fiı ¿‹˝fi˘ ÿ˘Ê fiËŸ ⁄ıÁı, ’HÎ Ωı fiÃÎfl˘ ¿è΢ ÷˘ ±ı ±Ï÷ø‹HÎ ¿Ëı‰Î›.      ¿˘¥ ±ı‰˘ ÕŒ˘‚ ‹ÎHÎÁ Á΋˘ ‹Y›˘ ˢ›, ÷˘ »ıÀı◊Ì ÿı¬÷ÎfiÌ ÁÎ◊ı ±ı‹
±ıÀ·ı ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ±‰U› ¿fl‰_ ’Õı.                    ·Î√ıfiı, ¿ı ±Î ŒÎ¥· ±Î‰Ì »ı, ÷ı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰Î …ı‰_ »ı. ‹ËŸ «ı÷‰ı ?
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                174  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                174
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                 Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
 s ro t
1tPofD.:                                 s ro t
                                    1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                              175   ≠Ï÷ø‹HÎ                              175

¿ı ¤Ò·Ì Ω› ? ’Ëı·ı◊Ì «ı÷‰ı ? ÷fiı ˵ «ı÷‰ı ? ±ıÀ·ı ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ ‘‹˝     ±ıÀ·ı Â_ ? ¿ı ÏfiÏ‹kÎıfiı ⁄«¿Î_ fiÎ ¤flı. ¿ÿΫ Á΋Π‹ÎÀı ¬flÎ⁄ ω«Îfl ±Î‰ı
Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰˘. ±fiı ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ, ≠I›ÎA›Îfi. ±fiı »÷Î_ ›       ÷˘ ÷fl÷ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ±fiı ÷ıfiı ‘˘¥ fiάı.
‹ËŸ◊Ì ¿˘¥fiı ‹ÎÀı ¬flÎ⁄ ’˙ÿ˚√Ï·¿ ¤Î‰ fiÌ¿‚ı ÷˘ “±ıfiı” ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_
                                         ≠ffi¿÷ν — «˘A¬_ ‹fi ◊¥ Ω› ±ı ÷˘ »ıS·Î VÀı…fiÌ ‰Î÷ fiı ? ±fiı
¿Ëı‰_. F›Î_ ±Î√‚ ÕÎCÎ ’ÕuΠˢ› ÷ı ‘˘¥ fiά‰ÎfiÎ. ÁÎŒ ¿flÌ fiά‰ÎfiÎ.
                                      F›Î_ Á‘Ì Á_’ÒHν «˘A¬_ fi◊Ì ◊›_, I›Î_ Á‘Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’Õı fiı ?
fi‰Î ÕÎCÎ ’ÎÕ‰ÎfiÎ fiËŸ ±ıfi_ fi΋ “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·”.
                                         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı ¬fl_, ’HÎ ±‹¿ ⁄Î⁄÷‹Î_ «˘A¬_ ◊¥ √›_ ˢ› ±fiı
           Á΋ÎfiÎ ¤Î‰ ⁄√Õı, I›Î_....
                                      ±‹¿ ⁄Î⁄÷‹Î_ fiÎ ◊›_ ˢ›, ±ı ⁄‘Î_ VÀıÏ’_√ »ı. F›Î_ «˘A¬_ fiÎ ◊›_ ˢ›
   ≠ffi¿÷ν — ‘Îfl˘ ¿ı ±Î’HÎı ¿_¥ ¤Î‰ fiÎ ⁄√Õu˘ ˢ›, ’HÎ Á΋Îfiı      I›Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı.
‰Î÷«Ì÷ ¿fl÷Î_ ‹˘œÎ ’fl◊Ì flı¬Î±˘ ⁄ÿ·Î¥ √¥, ±Î’HÎÎ ‹ÎÀı Á΋Îfi˘ ¤Î‰
⁄√Õu˘, ÷˘ ÷ıfiÎ ‹ÎÀı ±Î’HÎı ¿›Î ≠¿Îflfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ?                    ⁄ËÎflfiÎ Á_Ωı√ ˢ› ÷˘ … eÀı !
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹Îfl΋Î_ Â_ ÿ˘Ê flèÎÎ »ı      ω«Îfl˘ ‹ËŸ ’Õı·Ì √Î_Ã˘‹Î_◊Ì eÀı »ı. “±ıωÕLÁ” (’flΉ˘) ¤ı√˘ ◊Λ
¿ı ±Îfi˘ ¤Î‰ ⁄√ÕÌ Ω› »ı. ¤Î‰ ⁄√ÕÌ fiÎ …‰˘ Ωı¥±ı. ¤Î‰ÂÏ© … flËı‰Ì       ¿ı ω«Îfl eÀı. fiËŸ ÷˘ ±Î‹ ⁄˛õ«ÎflÌ …ı‰˘ ÿı¬Î÷˘ ˢ› ’HÎ flV÷΋Î_ Á_›˘√
Ωı¥±ı.                                   ¤ı√˘ ◊›˘ ¿ı ωʛfiΠω«Îfl ±Î‰ı !!!
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ⁄ı …HÎÎ ‰Î÷ ¿fl÷Πˢ¥±ı fiı ±ı‹Î_ hÎÌ∞ ¿˘¥ T›„@÷      ≠ffi¿÷ν — ±ı ω«Îfl˘ ±Î‰ı »ı ÷ı ‰Î÷ΉflH΋Î_◊Ìfiı ? Á_›˘Ï√¿ ’flΉÎfiÎ
±ı¿ÿ‹ ±Î‰Ì ’Õı, ˉı ±ı ÷˘ ¿Â_ ⁄˘·Ì «Î·Ì fi◊Ì, ±ı‹ fiı ±ı‹ ∂¤Ì »ı,      ±Î‘Îflı … ±ıfiÎ Á_V¿Îfl, ±ıfiÌ ÁÎ◊ıfiÎ ¤Î¥⁄_‘, ±ı ⁄‘_ … ÁÎ◊ı ‹‚ı »ıfiı ?
’HÎ ±ı‹Î_ ÷‹ÎflÎ ¤Î‰ ⁄√ÕuÎ, ‹˘œÎ ’flfiÌ flı¬Î±˘ ⁄ÿ·Î¥, ÷ı Ωı¥ ‹fiı ±ı‹        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, “±ıωÕLÁ” ⁄ËÎflfi˘ ‹‚‰˘ Ωı¥±ı. ±ıfiÎ ±Î‘Îflı …
◊Λ ¿ı ±Î ±Î‹ ¿ı‹ ¤Î‰ ⁄√ÎÕı »ı ? ÷˘ ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰_ ?     ‹fifiÌ √Î_Ã˘ eÀı, fiËŸ ÷˘ eÀı fiËŸ.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ÷˘ Á΋ÎfiÎ ¤Î‰ ¿ı‹ ⁄√ÕuÎ, ±ı‹ ÷’ÎÁ ¿fḻı
                                         ≠ffi¿÷ν — ±ı ω«Îfl˘fiı {Ì·‰Î ‹ÎÀı ÿ˘flfiÎfl ¿˘HÎ ?
»Ì±ıfiı ? ±ı √fi˘ »ı. ±ı √fiÎ ⁄ÿ· ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_. Á΋Îfi_ Ωı
‹˘œ<_ «œı·_ ÿı¬Î›_, ÷˘ ÷ı ÷‹ÎflÌ ¤Ò·. I›Îflı ÷ıfiÎ “©ÎI‹Î”fiı Á_¤ÎflÌfiı ±ıfiÎ     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ¿<ÿfl÷Ì … »ı. ’HÎ ÷‹Îflı ΩıÕı ΩıÕı Á‹…‰_ Ωı¥±ı
fi΋fiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î_√ ‹Î_√ ¿flÌ Ë˘› ÷˘ ∑HÎÎfi⁄_‘‹Î_◊Ì »^ÀΛ.            ¿ı ±Î ⁄Ï© ¬˘ÀÌ »ı, I›Îfl◊Ì ±ı √Î_Ã˘ »ıÿÌ fiάı. ±Î …√÷‹Î_ iÎÎfi ±ı¿·˘
                                      … ≠¿Î »ı. ±Î ‹Îfl_ ±ÏË÷¿ÎflÌ »ı, ±ı‰_ ‹fiı Á‹Ω›, ±ı‰_ iÎÎfi ±ıfiı ≠ÎM÷
            I›Îflı ◊‰Î› ‰Ì÷flÎ√ !
                                      ◊Λ, ÷˘ ±ı √Î_Ã˘ »ıÿÌ fiάı.
   fiÎ √‹÷_ «˘A¬Î ‹fiı ÁËı‰Î¥ …Âı I›Îflı ‰Ì÷flÎ√ ◊‰ÎÂı.
                                         ±Î’HÎı ©ÎI‹Îfi˘ «˘’Õ˘ «˘A¬˘ flά‰˘. ÷ı flÎhÎı «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ëı‰_ ¿ı
   ≠ffi¿÷ν — «˘A¬_ ‹fi ±ıÀ·ı Â_ ?                    …ıfi˘ …ıfi˘ ÿ˘Ê ÿı¬Î›˘ ˢ› ÷ıfiÌ ΩıÕı «˘’Õ˘ «˘A¬˘ ¿flÌ fiά‰˘. ‹fifiÎ ¤Î‰˘
   ÿÎÿÎlÌ — «˘A¬_ ‹fi ±ıÀ·ı Á΋Îfiı ‹ÎÀı ¬flÎ⁄ ω«Îfl fiÎ ±Î‰ı ÷ı,      ⁄√ÕÌ Ω› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ⁄‘_ ÂÏ©¿flHÎ ¿flÌ ±Î’ı. ⁄ÌΩı ¿˘¥ µ’Λ fi◊Ì.
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  175  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 175
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                   Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
1tPofD.:
 s ro t                                   s ro t
                                      1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                              176   ≠Ï÷ø‹HÎ                             176

≥L¿‹ÀıZΉ΂˘ › ÿ˘ÏÊ÷ fiÎ ÿı¬Î› ±ı‰_ flÎhÎı ¿flÌfiı ÁÒ¥ …‰Îfi_. «_ÿ¤Î¥fiı              ÷Ì◊*¿fl˘ fiı iÎÎfi̱˘ ≠I›ı.....
¿Ëı‰Îfi_. ±Î¬_ …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê Ωı¥fiı ’»Ì «_ÿ¤Î¥fiı ÁÒ¥ …‰Î ¿Ëı‰_.
                                         ±‹ÎflΠωÊı ±‰‚˘ ω«Îfl ±Î‰ı ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiά‰_. ‹fi ÷˘
           ’ˢӫı, ‹fi◊Ì ¿fl˘ ÷˘ › !               “iÎÎfiÌ ’flÊ”fi_ › ‹Ò‚Ì›_ ¬˘ÿÌ fiάı. ‹fi Â_ fiÎ ¿flı ? ÿ{Λı·_ ‹fi Á΋Îfiı
                                     ÿ{ÎÕı. ÿ{Λı·_ ‹fi ÷˘ ‹ËΉÌflfiı › ÿ{ÎÕı.
   ÷‹ı ¿˘¥fiÌ ΩıÕı {√Õ˘ ¿›˘˝ ±ı ±Ï÷ø‹HÎ ¿Ëı‰Î›. ±ı ±Ï÷ø‹HÎfi_
≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ’çÎ÷Î’ ◊¥ Ïfi¿Î· ◊¥ Ω›.                 ≠ffi¿÷ν — “…ı √›Î ÷ı ¿˘¥fi_ ¿Â_ ‘˘‚ı fiËŸ.” ÷˘ ‹ËΉÌflfi˘ ±‰Hν‰Îÿ
                                     ÷ı‹fiı ’ˢӫı ?
   ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ ≠I›Z΋Î_ ◊‰_ Ωı¥±ı fiı ?
                                        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı V‰Ì¿Îflı fiËŸ. ±ıÀ·ı flÌÀfi˝ ‰Ì◊ ◊ıÓ@Á Õ⁄· ◊¥fiı
   ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ’λ‚◊Ì ◊Λ ÷˘ › ‰Î_‘˘ fi◊Ì.
                                     ±Î‰ı. ±ıÀ·ı ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ ‹ÎÀı ‹ÎŒÌ ‹Î√ ‹Î√ ¿fl‰ÎfiÌ. ±Î’HÎfiı F›Î_ Á‘Ì
   ≠ffi¿÷ν — ‹ıÓ ÷‹ÎflÌ ±‰Ëı·fiÎ ¿flÌ Ë˘›, ±ÂÎ÷fiÎ ¿flÌ Ë˘› ÷˘ ‹Îflı     ›Îÿ fiÎ ±Î‰ı ±ı ÂOÿ, I›Î_ Á‘Ì ‹ÎŒÌ ‹Î√ ‹Î√ ¿fl‰Ì. ‹ËΉÌflfi˘ ±‰Hν‰Îÿ
÷‹ÎflÎ ≠I›Z΋Î_ ±Î‰Ìfiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ıfiı ?               ⁄˘S›Î ˢ› ÷˘, ‹ÎŒÌ ‹Î√ ‹Î√ ¿fl‰ÎfiÌ. ÷ı ÷fl÷ ¤Ò_ÁÎ¥ Ω› ⁄Á. ±ı‹fiı
   ÿÎÿÎlÌ — Ωı ≠I›ZÎ ◊Λ ÷˘ ÁÎflÌ ‰Î÷ »ı. fi ◊Λ ÷˘ ’λ‚ ¿flı, ÷˘     ’ˢӫı ¬fl_, ’HÎ ±ı V‰Ì¿Îfl fiÎ ¿flı. ÷Ìfl ‹Îflı·_ ’ˢӫı ¬fl_, ’HÎ ±ı V‰Ì¿Îfl
› Áfl¬_ … Œ‚ ‹‚ı.                             fiÎ ¿flı.

   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ’ı·Îfiı ’ˢӫı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?                        ±ı »ı ’ÏflHÎ΋ ±ÂÎ÷fiα˘fi_...
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ±‹ı ΩHÎ̱ı, ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’ˢӫı. ±ı ⁄Ï©◊Ì ÷‹Îflı       ≠ffi¿÷ν — ±‹ÎflÎ √΋‹Î_ «Î·ÌÁ ÿıflÎÁfl˘ »ı. »÷Î_› ’HÎ ±ı‰Ì ¿¥
Á‹Ω› ±ı‰_ fi◊Ì. ±ı ±‹ı “iÎÎfiÌ ’flÊ” ΩHÎ̱ı. ÷ı ±‹ı ÷‹fiı ¿Ë̱ı ±ıÀ·_     ±ÂÎ÷fiÎ ◊¥ »ı ¿ı, ±ı‰Î ¿›Î_ ¿ÎflH΢ »ı ¿ı, …ı◊Ì ¿flÌfiı ±Î √΋fi˘ ±P›ÿ›
÷‹Îflı ¿fl‰Îfi_. ⁄Ì∞ ¤Î_…√Õ‹Î_, ⁄Ï©‹Î_ ÷‹ı ’Õ¢ fiËŸ. ‰¬÷ı ±ı ¤ı√Î fiÎ     ◊÷˘ fi◊Ì ?
◊Λ ÷˘ ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰_ ? ±ı‹ fiı ±ı‹ ⁄ıÁÌ flËı‰_ ? ¤ı√Î_ fiÎ ◊›Î_ ÷˘ Â_       ÿÎÿÎlÌ — ◊Âı. ±P›ÿ› ◊Âı. ±fiı ˉı ±P›ÿ› ◊‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ‹Î_ …
¿fl‰_ ? ±Î ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ı ±ı ≠˘ÁıÁ (≠Ïø›Î) »ı.               »ı. ÷ˆ›ÎflÌ … »ı.
           ±Î ¿Î‚‹Î_ ωflΑ¿˘ ‰‘Îflı !                 ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ±ÂÎ÷fiÎ ◊¥ »ı ?
   ±‹ı Â_ ¿èÎ_, “÷‹fiı ÿÎÿÎ ‹ÎÀı ±ı‰Î ¨‘Πω«Îfl ±Î‰ı »ı, ‹ÎÀı ÷‹ı ±ıfi_     ÿÎÿÎlÌ — ±ÂÎ÷fiÎ ‰√fl ÷˘ ⁄‘_ ◊Λ fiËŸ fiı ±Î‰_. ±ÂÎ÷fiα˘ …
≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ¿fl˘.” ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfi˘ ¢ ÿ˘Ê Ï⁄«ÎflÎfi˘. ωflΑ¿ V‰¤Î‰ »ı.    ◊¥ »ı fiı ⁄Ì…\_ Â_ »ı !!
±Î…fiÎ_ ⁄‘Î_ ‹fiW›˘fi˘ V‰¤Î‰ … ωflΑ¿ »ı. ÿÊ‹¿Î‚‹Î_ ωflΑ¿ ∞‰˘ …          ≠ffi¿÷ν — ±ıfiÎ Ïfi‰ÎflHÎ ‹ÎÀı ¿˘¥ flV÷˘ ?
ˢ›. ±ÎflΑ¿ ∞‰˘ «ÎS›Î √›Î ⁄‘Î. ÷ı ±Î …ı flèÎÎ »ı, ±ı‹Î_◊Ì Á‘Îfl˘ ◊Λ
±ı‰Î ∞‰˘ CÎHÎÎ »ı, ⁄Ë ¨«Î ±ÎI‹Î±˘ »ı Ë…\ ±Î‹Î_ !                ÿÎÿÎlÌ — Ïfi‰ÎflHÎ ÷˘, ±Î’HÎı ’çÎ÷Î’, ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷ı, ÁΫ_
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 176  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 176
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                  Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
 s ro t
1tPofD.:                                  s ro t
                                     1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                             177   ≠Ï÷ø‹HÎ                              177

≠Ï÷ø‹HÎ Ë_±, ÷˘ ±ı Ïfi‰ÎflHÎ ◊Λ. fiËŸ ÷˘ Ïfi‰ÎflHÎ ¿˘¥ flV÷ı ◊Λ fiËŸ.     ¿›* »ı fiı ? »÷Î_ ¿ı‹ ›Îÿ ±Î‰ı »ı ? ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷Î_
±Î ÷˘ ’V÷Ή˘ ¿fḻı, ¿ı ±ÂÎ÷fiÎ ◊¥ »ı. ±ı‰_ ’çÎ÷Î’ ¿fḻı ÷˘ ¿_¥      ŒflÌ ’λ\_ ›Îÿ ±Î‰ı I›Îflı ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿ı ±Î Ë…\ ŒÏfl›Îÿ »ı ! ‹ÎÀı ŒflÌ
ŒıflŒÎfl ◊¥ Ω›. ’HÎ ⁄‘Î ¿fḻı I›Îflı ŒıflŒÎfl ◊Λ. ±ı¿·Î ¿fl˘ ÷˘ ¿ıÀ·_¿    ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ … ¿fl‰Îfi_.
‰‚ı ?!
                                        ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ÿÎÿÎ, F›Î_ Á‘Ì ±ıfi_ ⁄Î¿Ì Ë˘› I›Î_ Á‘Ì ≠Ï÷ø‹HÎ
                                     ◊›Î … ¿flı »ı. ±ıfiı ⁄˘·Î‰‰_ fi◊Ì ’Õ÷_.
24. ∞‰fi¤flfiÎ ‰ËıH΋Î_, ÷HÎÎ÷Îfiı ÷Îflı iÎÎfi...
                                        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ ⁄˘·Î‰‰_ fiÎ ’Õı. ±Î’HÎı fiyÌ ¿›* ˢ› ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı
                                     ◊›Î … ¿flı.
           ›Îÿ ±Î‰ı ÷ı «˘A¬_ ◊‰Î....
                                             ≠I›ÎA›Îfi flËÌ √›Î_ ±ıfiÌ ¥E»Î !
   ≠ffi¿÷ν — ›Îÿ ¿flÌfiı ’λ·Î ÿ˘Ê Ωı¥ ¿Λ ?
                                        ›Îÿ ±ı flÎ√-¶ıÊfiÎ ¿ÎflHÎı »ı. Ωı ›Îÿ fiÎ ±Î‰÷_ ˢ› ÷˘ √Ò_« ’Õı·Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ’λ·Î ÿ˘Ê µ’›˘√◊Ì … ¬flı¬fl ÿı¬Î›, ›Îÿ ¿fl‰Î◊Ì fiÎ      ¤Ò· …‰Î÷. ÷‹fiı ¿ı‹ ¿˘¥ Œ˘flıfiÁ˝ ›Îÿ fi◊Ì ±Î‰÷Î_ fiı ‹flı·Î_ ›Îÿ ¿ı‹ ±Î‰ı
ÿı¬Î›. ›Îÿ ¿fl‰Î‹Î_ ÷˘ ‹Î◊ ¬_…‰Î‚‰_ ’Õı. ±Î‰flHÎ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ›Îÿ ¿fl‰_    »ı ? ±Î ÏËÁÎ⁄ »ı ±fiı ÷ı flÎ√-¶ıÊfiÎ ¿ÎflHÎı »ı, ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î◊Ì «˘ÓÀ
’Õı fiı ? ±Î «_ÿ¤Î¥ ΩıÕı ¤Î_…√Õ ◊¥ ˢ› ÷˘, ±Î «_ÿ¤Î¥fi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı    ¤Ò_ÁÎ¥ Ω›. ¥E»Î±˘ ◊Λ »ı ÷ı ≠I›ÎA›Îfi fi◊Ì ◊›Î_ ÷ı◊Ì. VQ≤Ï÷‹Î_ ±Î‰ı
÷˘ «_ÿ¤Î¥ ËÎ…fl ◊¥ Ω› …. ±ı µ’›˘√ … ‹Ò¿‰Îfi˘. ±Î’HÎÎ ‹Î√˝‹Î_ ›Îÿ      »ı ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ fi◊Ì ¿›Î* ÷ı◊Ì.
¿fl‰Îfi_ ÷˘ ¿Â_ »ı … fiËŸ. ›Îÿ ¿fl‰Îfi_ ±ı ÷˘ “‹ı‹flÌ”(VQ≤Ï÷)fiı ±Î‘Ìfi »ı.
…ı ›Îÿ ±Î‰ı »ı ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΉ‰Î ‹ÎÀı ±Î‰ı »ı, «˘A¬Î ¿flΉ‰Î.          ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰fi_ ˢ› fiı ?

    ±Î VQ≤Ï÷ ≥ÀÁıSŒ ⁄˘·ı »ı ¿ı “±‹fiı ¿Îœ, ‘˘¥ fiά”. Ωı VQ≤Ï÷ fiÎ       ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰fi_ ≠I›ÎA›Îfi ˢ›. fiı ÿ˘Ê˘fi_ ≠Ï÷ø‹HΠˢ›.
±Î‰÷Ì Ë˘÷ ÷˘ ⁄‘Î ·˘«Î ’ÕÌ Ω÷. ±ı Ωı fiÎ ±Î‰ı ÷˘ ÷‹ı ¿˘fiı ‘˘Â˘ ?                »÷Î_ › ±Ï÷ø‹H΢ «Î· …....
÷‹fiı ¬⁄fl ÂÌ flÌ÷ı ’Õı ¿ı @›Î_ ±Î√‚ flÎ√-¶ıÊ »ı ? VQ≤Ï÷ ±Î‰ı »ı ±ı ÷˘
±ıfiÌ ‹ı‚ı Ïfi¿Î· ◊‰Î ±Î‰ı »ı, «˘ÓÀfiı ‘˘¥ fi_¬Î‰‰Î ±Î‰ı »ı. Ωı VQ≤Ï÷ ±Î‰ı     ≠ffi¿÷ν — ’Ëı·Î_ …ı ÿ˘Ê˘ ¿flı·Î ÷ıfiÌ ±I›Îflı ÷̉˛÷Î ±˘»Ì ◊›ı·Ì ˢ›,
fiı ÷ıfiı ‘˘¥ fiά˘, «˘A¬_ ¿flÌ fiά˘, ÷˘ ±ı ‘˘‰Î¥fiı ωVQ≤÷ ◊¥ Ω›. ›Îÿ    CÎHÎÌ ‰V÷±˘ ›Îÿ ’HÎ ±˘»Ì flËı. ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı ±ı ⁄‘_ ¤·Î¥
±ıÀ·Î ‹ÎÀı … ±Î‰ı »ı ¿ı ÷‹Îflı ±ËŸ «˘ÓÀ »ı, ÷ı ¤Ò_Á˘, ÷ıfi˘ ’çÎ÷Î’ ¿fl˘,  √›ı·_ ˢ› ÷˘ ±ı ¿ıÀ·Ì ›Îÿ ±Î‰ı ? ±ı¿‰Îfl ¿Ëı·_ ¿ı fl˘…fiÎ Á˘ Á˘ ≠Ï÷ø‹H΢
±fiı ŒflÌ ±ı‰_ fiÎ ◊Λ ±ı‰˘ ƒœ Ïfiç› ¿fl˘. ±ÎÀ·Î◊Ì ÷ı ¤Ò_ÁΛ ±ıÀ·ı ±ı     fiı ±ı◊Ì ’HÎ ‰‘Îflı ’HÎ ¿fl‰Î_ ’Õı. ˉı ±ı ⁄‘_ ¤·Î¥ √›ı·_ »ı fiı ±ı ÿ˘Ê˘
ωVQ≤÷ ◊Λ. ¿˘¥ ±ı¿ ‰¬÷ ›Îÿ ±Î‰ı ÷˘ ÷ıfi_ ±ı¿ ‰¬÷ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_      ÷˘ ⁄Î_‘Ì ÿÌ‘ı·Î »ı, ±ı ¿¥ flÌ÷ı ›Îÿ ±Î‰ı ?
’Õı, ’HÎ Ω◊‹Î_ ÷˘ …ıÀ·Ì ‰Îfl ›Îÿ ±ÎT›˘ ÷ıÀ·Ì‰Îfl ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı.        ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ⁄‘_ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ±ı CÎHÎÎ ¬flÎ ±Î’HÎı ±Î iÎÎfi
   “±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ ’HΠωfiÎÂÌ «Ì… ‹fiı ¬’÷Ì fi◊Ì.” ±ı‰_ ÷‹ı fiyÌ     ±Î’̱ı fiı I›Îflı ÷fl÷ ⁄‚Ì Ω›. I›Îflı ÷‹fiı ±Î iÎÎfi ËÎ…fl ◊Λ. ±ıÀ·ı
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 177  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 177
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                  Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
1tPofD.:
 s ro t                                  s ro t
                                     1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                             178   ≠Ï÷ø‹HÎ                             178

CÎb_¬fl_ ⁄‚Ì √›ı·_ ˢ›. ¿˘¥ ‹˘À˘ √fi˘ ›Îÿ ±Î‰ıfiı, ÷˘ ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_.  fi◊Ì. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ flËı÷_ fi◊Ì. ±Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ ÷˘ …
¿˘¥ ‹˘À˘ √fi˘ ◊›ı·˘ ˢ› ±fiı ›Îÿ ±Î‰ı ÷˘ ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. ⁄Î¿Ì ¿Â_    ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ »ı.
¿fl‰Îfi_ fiËŸ. ›Îÿ fiÎ ±Î‰ı ÷ıfiı ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fi ˢ›.
                                            ›Îÿfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ — ≥E»Îfi_ ≠I›ÎA›Îfi !
   ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î »÷Î_ ‰Îfl_‰Îfl ±ı √fi˘ ›Îÿ ±Î‰ı ÷˘ ±ıfi˘
±◊˝ ±ı‰˘ ¿ı, ±ı‹Î_◊Ì Ë∞ ‹@÷ fi◊Ì ◊›Î ?                     ≠ffi¿÷ν — ›Îÿ ±Î‰ı ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ±fiı ≥E»Î ◊Λ ÷ıfi_
                                     ≠I›ÎA›Îfi ¿fl‰_. ±ı Á‹Ω‰˘.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î Õ<_√‚Ìfi_ ±ı¿ ’Õ fiÌ¿‚Ì Ω› ÷˘ ⁄Ì…\_ ’Õ ’λ\_ ±Î‰Ìfiı
∂¤_ flËı, ±ı‰Î ⁄Ë, ⁄Ë ’Չ΂Π»ı ±Î √fiÎ. ±ıÀ·ı ±ı¿ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı         ÿÎÿÎlÌ — ›Îÿ ±Î‰ı »ı ±ıÀ·ı ΩHΉ_ ¿ı ±ËŸ ±Î√‚ ‰‘Îflı «Ì¿b_ »ı
÷˘, ±ı¿ ’Õ Ω› ±ı‹ ¿fl÷_ ¿fl÷_, Á˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı I›Îflı ±ı ¬·ÎÁ ◊Λ.     ÷˘ I›Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl ¿fl ¿fḻı ÷˘ ⁄‘_ »^ÀÌ Ω›.
¿ıÀ·Î¿fiÎ_ ’Î_« ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı I›Îflı ±ı ¬·ÎÁ ◊Λ, ¿ıÀ·Î_¿fiÎÎÿ fiı        ≠ffi¿÷ν — ÷ı …ıÀ·Ì ‰Îfl ›Îÿ ±Î‰ı ±ıÀ·Ì‰Îfl ¿fl‰_ ?
¿ıÀ·Î_¿fiÎ Á˘ ◊Λ. ±ıfiÎ ’Õ Ë˘› ±ıÀ·Î ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ. ·Î_⁄_ «ÎS›_ ±ıÀ·ı
·Î_⁄˘ √fi˘ ˢ›.                                 ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·Ì ‰¬÷ ¿fl‰_. ±Î’HÎı ¿fl‰Îfi˘ ¤Î‰ flά‰˘. ±ı‰_
                                     »ıfiı, ›Îÿ ±Î‰‰Îfiı ‹ÎÀı ÀÎ¥‹ ÷˘ Ωı¥±ıfiı. ÷˘ ±Îfi˘ ÀÎ¥‹ ‹‚ı. flÎ÷ı ¿_¥
   ≠ffi¿÷ν — CÎHÎÌ ‰¬÷ ±ı‰_ ⁄fiı ¿ı ¤Ò· ◊¥ ÷ı ¬⁄fl ’Õı. ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎı  ›Îÿ ±Î‰÷Î fiËŸ ˢ› ?
› ◊Λ, ¿fl÷Î_ Ω› »÷Î_ ’λΠŒflÌ ŒflÌfiı ±ıfiÌ ±ı ¤Ò·˘ «Î· … ˢ›.
                                        ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ¿_¥ Á_Ωı√ ˢ› ÷˘.
   ÿÎÿÎlÌ — …ı ◊Λ ÷ı, ’HÎ ŒflÌ ŒflÌfiı ’HÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ … ¿fl‰Îfi_.
¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ’Õ »ı fiı ±ı ’Õ √›_, ⁄Ì…\_ ’Õ √›_, ±ıÀ·ı ±ı ¤Ò·fi˘ ÿ˘Ê fi◊Ì,     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Á_Ωı√˘fiı ·¥fiı.
¿flfiÎflfi˘ ÿ˘Ê fi◊Ì. ±ı ’Õ ‰‘Îflı »ı ÷ı◊Ì.                     ≠ffi¿÷ν — ±fiı ≥E»Î±˘ ±Î‰ı ÷˘ ?
   ≠ffi¿÷ν — ±ı V‰¤Î‰fiı ·Ì‘ı »ı ¿ı ±ıÀ·Ì ΩB≤Ï÷ ±˘»Ì »ı ‹ÎÀı ?        ÿÎÿÎlÌ — ¥E»Î ◊‰Ì ±ıÀ·ı V◊Ò‚T≤Ïkα˘ ◊‰Ì. ’Ëı·Î_ ±Î’HÎı …ı ¤Î‰
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ, fiÎ. ËΩfl …L‹ Á‘Ì ±Îfi_ ±Î ¿›* ˢ› ÷˘ ±ıÀ·Î_     ¿flı·˘ ˢ› ÷ı ¤Î‰ ŒflÌ ∂¤Î ◊Λ »ı, ±I›Îflı, ÷˘ I›Î_ ±Î√‚ ≠I›ÎA›Îfi
’Õ ‰‘Îflı ˢ›. ’Î_« … …L‹ ¿›* ˢ› ÷˘ ±ıÀ·Î_. ±fiı ÷˘› ◊Âı ŒflÌ. ¿ÎflHÎ    ¿fl‰_.
¿ı Õ<_√‚Ì Ë˘› ±ıfi_ ±ı¿ ’Õ Ω› ÷˘ ÷ı Õ<_√‚Ì ‹ÀÌ Ω› ? ±ı ’λ\_ ⁄Ì…\_ ’Õ
                                        ≠ffi¿÷ν — ÷ı ‰¬÷ı “ÿÎÿΔ±ı ¿Ëı·_ ¿ı ±Î ‰V÷ ˉı fi ˢ‰Ì CÎÀı. ÿflı¿
±Î‰ı, hÎÌ…\_ ±Î‰ı. ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ¿ıÀ·Î› ’Չ΂Πÿ˘Ê˘ »ı. ÷ı ÿ ’Չ΂Î
                                     ‰¬÷ı ±ı‰_ ¿Ëı‰Îfi_.
ÿ˘Ê˘fi˘ ÿ ≠Ï÷ø‹H΋Î_ Ïfi¿Î· ◊¥ …Âı. ’«ÎÁ ’Չ΂Πÿ˘Ê˘fi˘ ’«ÎÁ
≠Ï÷ø‹H΋Î_ Ïfi¿Î· ◊¥ …Âı. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›* ±ıÀ·ı ±ıfi_ Œ‚ ÷˘ ±‰U› ‹‚ı         ÿÎÿÎlÌ — ±Î ‰V÷ ‹ÎflÌ fi ˢ›. ‰˘ÁflÎ‰Ì ÿµ »\_. ±iÎÎfi÷΋Î_ ‹ıÓ ±Î
…. ±‰U› «˘A¬_ ◊Λ »ı.                          ⁄‘Ì ⁄˘·Î‰Ì Ë÷Ì. ’HÎ ±Î…ı ‹ÎflÌ fi ˢ› ±Î. ±ıÀ·ı ‰˘ÁflÎ‰Ì ÿ™ »\_. ‹fi,
                                     ‰«fi, ¿Î›Î◊Ì ‰˘ÁflÎ‰Ì ÿµ »\_. ˉı ‹Îflı ¿o¥ Ωı¥÷_ fi◊Ì. ±Î Á¬ ‹ıÓ
   ±Ï÷ø‹HÎfi_ ≠Ï÷ø‹HΠˢ‰_ Ωı¥±ı. ±ËŸ›Î ±Î‰Ìfiı ¿Â_ ±Ï÷ø‹HÎ ¿›*
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 178  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 178
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                  Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
 s ro t
1tPofD.:                                 s ro t
                                     1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                             179   ≠Ï÷ø‹HÎ                               179

±iÎÎfiÿÂ΋Î_ ⁄˘·ÎT›_ Ë÷_, ’HÎ ±Î…ı ±Î Á¬ ‹Îfl_ fi ˢ›. ±ıÀ·ı ‰˘ÁflÎ‰Ì    › ¿flΛ. F›Î_ ÿıË‘‹˝ »ı, ‹fi˘‘‹˝ »ı, ⁄Ï©‘‹˝ »ı, I›Î_ V◊Îfifiı Ωı‰_ ’Õı. ’HÎ
ÿµ »\_. ‹fi-‰«fi-¿Î›Î◊Ì ‰˘ÁflÎ‰Ì ÿµ »\_, ˉı ‹Îflı ¿o¥ Ωı¥÷_ fi◊Ì. …ı‹Î_   ±Î’HÎfiı ±ÎI‹‘‹˝ »ı ±ıÀ·ı ÿıË‘‹˝ ⁄‘_ Ωı‰ÎfiÌ …wfl fiËŸ, √‹ı I›Î_ ±Î’HÎı
Á¬ ‹ÎL›_ Ë÷_ ÷ıfiı ±Î’HÎı ⁄˘·ÎT›Î, ’HÎ ±I›Îflı ÷˘ ±Î’HÎÌ ƒ„WÀ ⁄ÿ·Î¥    ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΛ.
√¥ ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı ±ı Á¬ Ï‹J›Î¤ÎÁ ·Î√‰Î ‹Î_ÕuÎ. ÁΫ_ Á¬ ÷˘ fiËŸ,         …ıÀ·Ì ¤Ò· ¤Î_√Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ, ¿flÌfiı ÷ıÀ·˘ ‹˘ZÎ ’ÎÁı ±ÎT›˘.
’HÎ Ï‹J›Î Á¬ı › fiËŸ, ’HÎ Ï‹J›Îfi˘ › ¤ÎV›‹Îfi ·ÎB›˘ !!!
                                        ≠ffi¿÷ν — ±ı ŒÎ¥·˘ ’Î»Ì «ÌÀ¿ı fiËŸfiı ⁄ÌΩ …L‹‹Î_ ?
              ¢À˝ ≠Ï÷ø‹HÎ !
                                        ÿÎÿÎlÌ — Â_ ·ı‰Î ? ±Î’HÎı ⁄ÌΩ …L‹fiÌ Â_ ·ı‰Î ? ±ËŸ fiı ±ËŸ
   ±Î ±ø‹ ωiÎÎfifi˘ Ëı÷ … ±Î¬˘ ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À (ÿı¬˘ I›Î_◊Ì ÃÎfl)     ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·Î_ ¿flÌ fiά̱ı. fi‰flÎ ’Õ̱ı ¿ı ±ıfiı ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl ¿fl ¿fl‰Î_.
≠Ï÷ø‹HÎfi˘ »ı. ±ıfiÎ ⁄ı{‹ıLÀ (’ΛÎ) µ’fl ∂¤_ flèÎ_ »ı. ¤Ò· ¿˘¥fiÌ ◊÷Ì
                                        ±ıÀ·ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΛ, ¿flΛ ¿fl‰Î_ ’Õı. «Î·˘. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ ±ÎfiÎ_,
… fi◊Ì. Á΋Îfiı ±Î’HÎÎ ÏfiÏ‹kÎı Ωı ¿_¥ fi¿ÁÎfi ◊Λ, ÷˘ ƒT›¿‹˝-¤Î‰¿‹˝-
                                     ¿Ë̱ı. T›‰ËÎfl‹Î_ ±Î’HÎÎ◊Ì ◊Λ ±ı‰_ ˢ› I›Îflı, “≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘” ¿Ë̱ı.
fi˘¿‹˝◊Ì ‹@÷ ±ı‰Î_ ÷ıfiΠ©ÎI‹Îfiı ›Îÿ ¿flÌfiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_.
                                              CÎflfiÎ_, ¿<À<_⁄Ì…fi˘fiÎ_ ≠Ï÷ø‹H΢ !
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿfl ‰¬÷ı ±Î¬_ ·Î_⁄_ ⁄˘·‰_ ?
                                        ±fiı ⁄Ì…\_ CÎflfiÎ ‹ÎHÎÁ˘fiÎ_ › fl˘… ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ Ωı¥±ı. ÷ÎflÎ ‹‘fl,
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ ¿Â_ fiËŸ. ¢À˝‹Î_ ’÷Î‰Ì ÿı‰Îfi_. Á΋ÎfiΠ©ÎI‹Îfiı
                                     ŒÎ‘fl, ¤Î¥±˘, ⁄Ëıfi˘ ⁄‘Îfi_. fl˘…ı › ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. ¿<À<_⁄̱˘ ⁄‘Îfi_
ËÎ…fl ¿flÌ ÷ı‹fiı Œ˘fi ¿fl‰˘ ¿ı “±Î ¤Ò· ◊¥, ‹ÎŒ ¿fl˘”.             ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiÌ ΩıÕı ⁄Ë «Ì¿HÎÌ ŒÎ¥· ˢ›.
   ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹H΋Î_ ’HÎ √‹ı I›Îflı ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À ¿fḻı ±ıÀ·ı        ±ıÀ·ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘fiı, ±ı¿ ¿·Î¿ Ωı ¿<À<_⁄̱˘ ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘fiı,
„V◊fl÷Î◊Ì ⁄ıÁ‰ÎfiÌ …wfl fiËŸ ?                        ±Î’HÎÎ ¿<À<_⁄̱˘fiı Á_¤ÎflÌfiı, ⁄‘Î fi∞¿◊Ì ‹Î_ÕÌfiı, ÿÒflfiÎ ⁄‘Î, ±ı‹fiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — „V◊fl÷Î◊Ì ⁄ıÃÎ fiΠˢ› ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷˘ «Î·ı. ’HÎ ÂÒÀ   ¤Î¥±˘, ⁄¥±˘, ±ı‹fiÎ ¿Î¿Î±˘-¿Î¿ÎfiÎ ÿÌ¿flα˘, fiı ±ı ⁄‘Î_, ±ı¿ Œı‹Ì·Ì
±Î˜fi ÁÎ¥À. ÿ˘Ê ◊¥ √›˘ ¿ı ÷fl÷, ’»Ì ‰¬÷ı flËÌ Ω› ÷˘, ¤Ò·Ì …¥±ı       (¿<À<_⁄) ˢ›fiı, ÷˘ ⁄ı hÎHÎ-«Îfl ’ıœÌ Á‘Ìfi_, ÷ı ⁄‘Îfiı Á_¤ÎflÌfiı. ÿflı¿fi_ ±ı¿
I›Îflı ?                                 ¿·Î¿ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ fiı, ÷˘ ‹ËŸ ±_ÿfl ¤›_¿fl ’Î’˘ ¤V‹Ì¤Ò÷ ◊¥ Ω›. ±fiı
                                     ±ı ·˘¿˘fiÎ_ ‹fi «˘A¬Î_ ◊¥ Ω›, ±Î’HÎÎ ÷flŒ◊Ì. ±ıÀ·ı ±Î’HÎÎ fi∞¿fiÎ_fiı,
            ’»Ì fiÎ «ÌÀ¿ı ’fl¤‰ı !               ⁄‘Îfiı Á_¤ÎflÌ Á_¤ÎflÌfiı ¿fl‰_. ±fiı flÎ÷ı ¨CÎ fiÎ ±Î‰÷Ì Ë˘› ÷ı CÎÕ̱ı ±Î
   ≠ffi¿÷ν — Ïÿ‰Á‹Î_ ¿ıÀ·Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÎ_ ?             √˘Ã‰Ì ÿÌ‘_ ¿ı «ÎS›_. ±Î‰_ fi◊Ì √˘Ã‰÷Î ? ±ı‰Ì ±ı √˘Ã‰HÎÌ, ±ı ÏŒS‹ «Î·
                                     ◊¥ ÷˘ ÷ı ⁄Ë ±Îfi_ÿ ÷ı CÎÕ̱ı ÷˘ ±Î‰ı. ±ı ±Îfi_ÿ ‹ÎÂı fiËŸ !
   ÿÎÿÎlÌ — …ıÀ·Î ÿ˘Ê ¿fl˘ ±ıÀ·Î_ … ≠Ï÷ø‹HÎ, ‰‘Îflı fiËŸ. ÂÒÀ ±Î˜fi
ÁÎ¥À. …ı ÿ˘Ê ◊›˘ ¿ı ÷fl÷ ÂÒÀ ¿flÌ ÿ˘. ÿÎÿÎ ¤√‰Îfifi_ fi΋ ·¥fiı ÷fl÷         ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ¬flÌ ‰Î÷ »ı.
… ÂÒÀ ¿flÌ ÿ˘. ÂÒÀ ◊¥ …Âı. ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ «Î ’Ì÷Î_ › ¿flΛ, fiËÎ÷Î_ fiËÎ÷Î_      ÿÎÿÎlÌ — ¿ÎflHÎ ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ F›Îflı ¿flı »ı fiı, I›Îflı ±ÎI‹Îfi˘ Á_’ÒHν ©
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 179  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  179
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                  Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
1tPofD.:
 s ro t                                  s ro t
                                     1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                              180   ≠Ï÷ø‹HÎ                              180

µ’›˘√ ˢ› »ı. ±ıÀ·ı ‰E«ı ¿˘¥fiÌ Õ¬· fi◊Ì Ë˘÷Ì.               …Âı ±fiı ‘˘‰Î¥ Ω› »÷Î_ ›, ’Î»Ì ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ √Î_à ’¿ÕÌ flά‰Ì. ÷ıfiı ÷˘
                                     fl˘… Á΋ÎÏ›¿‹Î_ ’˘÷ı ·Î‰‰Ì. ±ıÀ·ı ±Î‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ Á΋ÎÏ›¿ ¿fl÷Î_ Ω‰.
    ≠Ï÷ø‹HÎ ¿˘HÎ ¿flı »ı ? «_ÿ¤Î¥ ¿flı. ¿˘fiÎ ‹ÎÀı ¿flı ? I›Îflı ¿Ëı, ±Î
¿<À<_⁄̱˘fiı Á_¤ÎflÌ Á_¤ÎflÌfiı ¿flı. ±ÎI‹Î ΩıfiÎfl˘. ±ı Ωı›Î … ¿flı. ⁄Ì∞ ¿ÂÌ      ≠ffi¿÷ν — ±ı ‹˘ÀÌ √Î_à »ı ±ı‹ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¬⁄fl ’Õı ?
Õ¬· »ı … fiËŸ ±ıÀ·ı ⁄Ë Â© µ’›˘√ flËı.                       ÿÎÿÎlÌ — ‹˘ÀÌ √Î_à ÷˘, ‰Îflı CÎÕ̱ı ±ıfiΠω«Îfl ±Î‰ı ±ı ‹˘ÀÌ √Î_Ã.
   ±Î…ı flÎ÷ı ¿flΩı fiı ÷‹ÎflÎ ¿<À<_⁄̱˘fiÎ ⁄‘Îfiı ±Î¬Î ¿<À<_⁄̱˘fiÎ, ÀÎ¥‹  ±Î ⁄Î…\ ·Ÿ⁄ ‹Ò@›Î_ ˢ› fiı ±Î ⁄Î…\ Á_÷flÎ_ ‹Ò@›Î_ ˢ›, fiı ±Î ⁄Î…\ Õ<_√‚Ì
¬ÒÀÌ ’Õı ÷˘ ¿Î·ı flÎ÷ı. ’»Ì ¬ÒÀÌ ’Õı ÷˘ ’fl‹ ÿËÎÕı flÎ÷ı, ±fiı ÷ı ±ıÀ·ı Á‘Ì  ‹Ò¿Ì ˢ›, ±ı ⁄‘Î_fiÌ √_‘ ±Î‰ı. ’HÎ …ıfiÌ ‰‘Îflı √_‘ ±Î‰ı ÷ı ΩHΉ_ ¿ı ±Î
fiËŸ, ±Î’HÎı √΋‹Î_ ±˘‚¬÷Πˢ› ±ı ⁄‘Îfiı Á_¤ÎflÌfiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ Ωı¥±ı.   ‹Î· ±ËŸ ‰‘Îflı »ı. ±ıÀ·ı ‹ËŸ ±Î’HÎfiı ¬⁄fl ’Õı. ⁄Ë Ï‰«Îfl ±Î‰ı, ω«Îfl
√΋‹Î_ ¿˘¥fiı …flÎ ±Î‹ ‘y˘ ‰ÎB›˘ ˢ› fiı ¿˘¥fiÎ µ’fl ‹ÎflÎ◊Ì flÌÁ «œÌ      ’fl ω«Îfl, ω«Îfl µ’fl ω«Îfl ±Î‰ı ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±˘Ë˘, ±Î ‹Î·
ˢ›, ±ı ⁄‘_ «˘A¬_ ÷˘ ¿fl‰_ ’ÕÂı fiı. ⁄‘Î_ ¿Î√Ï‚›Î_ «˘A¬Î_ ¿fl‰Î_ ’ÕÂı.    ‰‘Îflı »ı ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ’»Ì fi˘Ó‘ ¿fl‰Ì ¿ı ±Î ŒVÀÛ, ±Î Áı¿LÕ, ±ı‰Î_ ¿ıÀ·Ì √Î_Ã˘
                                     »ı ±ı Ωı¥ ·ı‰Ì. ’»Ì fl˘…fiÎ µ’›˘√‹Î_ ·ı‰_ ±ıfiı. ±ı¿ Œıfl˘ …\±ı, ΩHÎı, ±fiı
   ≠ffi¿÷ν — CÎHÎÎ ‰Ê˘˝ ’Ëı·Î_ ◊¥ √›_ ˢ›fiı, ÷ı ±Î’HÎfiı ›Îÿ ’HÎ fiÎ   ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı, ±ıÀ·ı ±ı¿ ’Õ Ω›. ±ı‰Î_ ¿˘¥fiı ’Î_«Á˘ ’Î_«Á˘ ’Õ Ë˘›, ¿˘¥fiı
±Î‰÷_ ˢ›, ÷˘ ?                              Á˘ ’Õ Ë˘›, ¿˘¥fiı ⁄Á˘ ’Õ Ë˘›, ’HÎ ⁄‘_ ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›. ˉı ÷˘ ‹˘ZÎı
   ÿÎÿÎlÌ — ›Îÿ fiÎ ±Î‰ı ÷ıfiı ? ÷ı ÷˘ flËÌ √›_. ±ı‹ fiı ±ı‹ … ! ±ı    …‰Îfi_ ÷ı Ïfi√˛*◊ ◊¥fiı …‰_ ’Õı. Ïfi√˛*◊ ±ıÀ·ı ±_ÿflfiÌ √˛_Ï◊ ⁄‘Ì √¥. ˉı
’»Ì Á΋ÎÏ›¿ ¿fl‰Îfi_ ±ı‹Î_ ›Îÿ ±Î‰Âı.                    ⁄ËÎflfiÌ √˛_Ï◊±˘ flËÌ. ⁄ÎèÎ √˛_Ï◊±˘ flËÌ. ±fiı ±ı › ’λ\_ ±Î “«_ÿ¤Î¥”fiı flËÌ.
   ≠ffi¿÷ν — Á΋ÎÏ›¿‹Î_ ›Îÿ ±Î‰ı ?                      ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î’fiÎ ±‹ıÏfl¿Î …÷Î_ ’Ëı·Î_ ±Î’fiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ±ı¿
                                     ‰¬÷ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ flάÌÂ_ ⁄‘Î ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿ıÀ·Î¿fiı ÷˘ ’Î_« ‰Ê˝ Á‘Ìfi_ ⁄‘_ ›Îÿ ±Î‰ı.
                                        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î…ı ÁÎ_…ı … ¿flΉÕΉ̱ı. ‹ÎflÌ ËÎ…flÌ‹Î_ … ¿fḻı. Ë_
           Ïfi√˛˝◊ÿÂÎ, √˛_Ï◊±˘ »ıÿÌfiı...             I›Î_ ⁄ıÁÌ fiı ! ‹ÎflÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ⁄‘αı ¿fl‰Îfi_. ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ±ı¿ Œıfl
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ⁄«’H΋Î_ ¤Ò· ¿flÌ »ı, …\‰ÎfiÌ‹Î_ ¤Ò· ¿flÌ »ı, ¿ı   ¿flΉı·_, ‹ÎflÌ ËÎ…flÌ‹Î_ … ¿flΉı·_ ±fiı ‹ıÓ Ω÷ı ¿flΉı·_, ⁄Ë ‰Ê˘˝fiÌ ‰Î÷ ¿fl_
’»Ì ¤Ò· ¿flÌ »ı, ±ı ⁄‘_ ±ı¿ ’»Ì ±ı¿ ÿı¬Î›.                 »\_ ±fiı ÷ı ωʛ Á_⁄_‘Ìfi_ … ¿flΉı·_. ÷ı ±ı ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ⁄‘Î ¨ÕÎ ∂÷›Î˝,
                                     ∂÷›Î˝, ∂÷›Î˝ ÷ı ˉı CÎıfl Ω› ÷˘ › ⁄_‘ fiÎ ◊Λ. ÁÒ÷Ì ‰¬÷ı › ⁄_‘ fiÎ ◊Λ.
   ÿÎÿÎlÌ — ˉı ÷ı fl˘… ±ı¿ ¿·Î¿ ÀÎ¥‹ ‹‚ı I›Îflı ¿fl‰_. fl˘… ÀÎ¥‹ ‹‚ı   ¬Î÷Ì ‰¬÷ı › ⁄_‘ fiÎ ◊Λ ’»Ì ±‹Îflı Ω÷ı ⁄_‘ ¿flΉ‰_ ’Õu_. VÀ˘’ ¿flΉ‰_
fiËŸ ±ıÀ·ı ⁄ı ÿËÎÕ΋Î_ ’HÎ ±ı¿ Á΋ÎÏ›¿ ¿fl‰_. ±ı‹Î_ ωʛ˘fiÎ ÿ˘Ê Ωı‰ÎfiÎ.   ’Õu_ !!! ±ı ⁄‘Î_fiı ÷˘ ¬Î÷Ì ‰¬÷ı › ⁄_‘ fiÎ ◊Λ ±ı ÁÒ÷Ì ‰¬÷ı ⁄_‘ fiÎ
±ı¿ ÿËÎÕ˘ Á΋ÎÏ›¿‹Î_ ÏËoÁÎfiÎ ÿ˘Ê Ωı‰ÎfiÎ. ±ı ⁄‘Î ÿ˘Ê˘ Ωı‰Îfi_ Á΋ÎÏ›¿    ◊Λ. ŒÁΛΠË÷Î ⁄‘Î, fiËŸ ?! ±ıfiÌ ‹ı‚ı ≠Ï÷ø‹HÎ Ïfifl_÷fl flÎ÷-ÿËÎÕ˘
±Î’HÎı √˘Ã‰‰_. ±fiı ÷ı ±Î “ÿÎÿÎfiÌ” ¿Ú’Î »ı ¿ı Á΋ÎÏ›¿‹Î_ ⁄‘Î … ÿ˘Ê     «ÎS›Î … ¿flı. ˉı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ’»Ì “⁄_‘ ¿fl˘ ˉı ⁄ı ¿·Î¿ ◊¥ √›Î” ±ı‹
ÿı¬Î›. fiÎfiÌ ™‹fl Á‘Ìfi_ ⁄‘_ ÷‹fiı ÿı¬ÎÂı ±fiı ÿ˘Ê ÿı¬Î›Î ±ıÀ·ı ‘˘‰Î¥     ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘› ’»Ì ±ıfiÌ ‹ı‚ı ≠Ï÷ø‹HÎ «Î· flèÎÎ ¿flı. ⁄_‘ ¿fl‰Îfi_ ¿Ëı
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 180  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  180
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                  Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
 s ro t
1tPofD.:                                  s ro t
                                     1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                             181   ≠Ï÷ø‹HÎ                              181

÷˘› ⁄_‘ fiÎ ◊Λ. ‹ÂÌfiflÌ ⁄‘Ì «Î· ◊¥ √¥ ±ıÀ·ı. ‹ËŸ «Î· flèÎÎ ¿flı.         ≠ffi¿÷ν — ±Î … ¤‰‹Î_ Œ‚ ±Î‰ı ⁄‘Î_ ?
   ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹H΋Î_ “ÿÎÿΔ ±ı‰_ ¿Ëı »ı fiı ¿ı ’λ·Î ÿ˘Ê˘ ±ı ⁄‘Î_     ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¤‰‹Î_ ±Î‰Ì …‰_ ’Õı. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄ÌΩ ¤‰fi˘ ¢ ωrÎÁ
…ı ∂¤fl˘ ±Î‰ı, ÷ı √‹ı ÷ıÀ·_ ¿flı ÷˘ › Á‹Î› fiËŸ ±ı‰_ ⁄‘Î ∂¤flΛΠ… ¿flı.   ? ⁄ÌΩ ¤‰‹Î_ ÷˘ √‘ıÕ΋Î_ √›˘ ˢ› ±fiı ‹fiW›fiÎ_ ¿‹˘˝ ˢ› ! ±ıÀ·ı
                                     ‹fiW›‹Î_ … Œ‚ ±Î‰Ì Ω› ⁄‘Î_.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ⁄‘_ ∂¤flΛΠ¿flı.
                                               ¿Îœ˘ ÿflfl˘… ±ı¿ ¿·Î¿.....
           ’Ò‰˝¤‰fiÎ ÿ˘Ê˘fi_ ≠Ï÷ø‹HÎ !
                                        ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ÷‹ÎflÎ ‹˘ÀÎ ¤Î¥fi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı·_ ?
   ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HΠωϑ‹Î_ ’Ò‰˝¤‰fiÎ ÿ˘Ê˘fiÌ ±Î·˘«fiÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı
¿flÌ Â¿Î› ?                                   ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ ¿_¥ ≠Ï÷ø‹HÎ fi◊Ì ¿›*.
                                        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’Õı. I›Îflı ¤ı√Î ◊›ı·Î ˢ› ÷˘ »^Àı.
   ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HΠωϑ ±ıÀ·ı ’Ò‰˝¤‰fiÎ …ı ÿ˘Ê »ıfiı, ÷ı … ±Î ¤‰‹Î_
≠√À ◊Λ, I›Îflı ±Î·˘«fiÎ ¿fl‰ÎfiÌ Ë˘› »ı. ±Î ¤‰‹Î_ …ı ≠√À ◊Λ »ı,      ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı …ı ±Îfi_ÿ ◊Λ ÷ı ¬flı¬fl˘ ◊Λ. ’Ëı·_ ÷‹ÎflÎ CÎflfiÎ_
±ı ’Ò‰˝¤‰fiÎ ÿ˘Ê˘ »ı. ÿ˘Ê˘ ’Ò‰˝¤‰‹Î_ ◊Λ »ı, ÷ı ±Î›˘…fi w’ı ◊Λ »ı ±fiı   ‹ÎHÎÁ˘ ΩıÕı, ’»Ì ¿<À<_⁄̱˘ ΩıÕı, ’»Ì ±Î’ ⁄ıµfiÌ Áfl¬Î‹HÎÌ ¿fl÷Î Ω‰
I›Îfl ’»Ì ≠√À ◊Λ »ı, I›Îflı ±Î’HÎfiı ÿı¬Î› ¿ı ’Ò‰˝¤‰‹Î_ ±Î ÿ˘Ê ¿flı·˘    fl˘…. ⁄’˘flı …ı ±Îfl΋ ¿fl˘fiı, ÷ı ‰¬÷ı ¿fl÷Î_ Ω‰. ±ı¿ ±ı¿ ‹ÎHÎÁfiı. ’ı·Î
Ë÷˘. ÷ı‰_ ±ËŸ ±Î’HÎfiı ÿı¬Î›, ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı.                CÎflfiÎ_ »˘¿flÎ_-⁄˘¿flÎ_ ⁄‘_›. »˘¿flÎ_, »˘¿flÎ_fiÌ ‰Ë, ’»Ì …\±˘ ±Îfi_ÿ ! CÎfl‹Î_
                                     ±Î‰Ì flÌ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ±ı¿ ¿·Î¿fi˘ ≠›˘√ flά‰˘. ÷ı CÎÕ̱ı ±Îfi_ÿ ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — ±‹¿ ÿ˘Ê˘ ±ı‰Î fiΠˢ› ¿ı …ı ±Î ¤‰fiı “⁄Λ ’ÎÁ”       Ωı, Ωı, Á_¤ÎflÌ Á_¤ÎflÌfiı ! fiÎfi_ »˘¿fl_ ˵ ÿı¬Î› !
(⁄Î…\±ı ŒflÌfiı) ¿flÌfiı ±Î√·Î ¤‰‹Î_ …÷Î flËı ? ¿ı ‰Ëı·Î ±Î‰Ì Ω› ?
                                       ±Î’b_ ±Î iÎÎfi ÷˘ …\±˘, ±Î’b_ iÎÎfi ¿ıÀ·_ ⁄‘_ Ïø›Î¿ÎflÌ »ı ?! ±Î‹
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ ±ı ±ı‰Î fiΠˢ›. ¿˘¥ ±Î_⁄˘ ±ı‰˘ ˢ› ¿ı …ı ‹˘fl    ›Îÿ fiÎ ±Î‰ı, ’HÎ ±Î‹ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î ⁄ıÃÎ ÷˘ CÎflfiÎ_ »˘¿flÎ_-⁄˘¿flÎ_ ⁄‘_
±ÎT›Î ÏÁ‰Î›, Âά ’Õı·Ì ¿ıfḻ˘ ÷fl÷ ±Î’ı ?                 › ÿı¬Î›.
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ.                              ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, Ωı ±Î’ı À¿˘fl ¿flÌ Ë˘› ¿˘¥ ⁄Î⁄÷‹Î_ ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ
                                     fl˘… ¿fl‰Î_. ’»Ì ±ı¿ Ïÿ‰Á fiÎ ◊Λ, ±˘»Î_ ◊Λ ±ıÀ·ı …ı ±Î’HÎı ÀÎ¥‹
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı‰Ì flÌ÷ı ’Ëı·Î_ ±Îfi˘ ‹˘fl ±Î‰ı. ±Î ⁄‘ ωϑ’Ò‰˝¿ »ı,
                                     ¿Îœ÷Πˢ¥±ı, ±ıfiÌ ’λ‚ ±ı ±˘»Î_ ◊Λ ÷˘ ˉı ¬Ò_«ı »ı. ’Ëı·Î_ ÷˘ ±ı‹
±Ï‰Ï‘’Ò‰˝¿ fi◊Ì, √M’_ fi◊Ì ±Î. ±ıÀ·ı √›Î ±‰÷Îfl‹Î_ ‹˘fl ±Î‰ı ±fiı ±Î
                                     ¿ı ¿›Î˝ ˉı ≠Ï÷ø‹HÎ, ±ı‰_ ◊÷_ Ë÷_.
±‰÷Îfl‹Î_ ËÎeÁ ¿ıflÌ ÷ˆ›Îfl ◊Λ. I›Îfl ’»Ì ¿Õ‰_, ‹ÌÃ<_ Œ‚ ±Î’ı.
                                        ÿÎÿÎlÌ — ¬Ò_«ı ±ıÀ·ı ΩHΉ_ ¿ı ±Î’HÎı ±Î ⁄Î…\ √›Î. ˉı ±Î ⁄Î…\
   ≠ffi¿÷ν — Œ‚ ±ı¿ ¤‰ ’»Ì, ‹˘Õ<_ fiÎ ±Î‰ı ?              ±Î’b_ ‰˘ÀŸ√ ¿›*.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ±ı‰_ fiËŸ.                          ≠ffi¿÷ν — ±ı ≠Ï÷ø‹HÎfi_ ⁄Ë ÁÎfl_ ◊¥ √›_ ÿÎÿÎ.
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 181  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 181
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                  Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
1tPofD.:
 s ro t                                  s ro t
                                     1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                             182   ≠Ï÷ø‹HÎ                              182

   ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ¿Î‹ ¿ÎœÌ fiάı.                 ÷˘ ±Î iÎÎfi ¿Î‹fi_ Â_ ? ±ıÀ·ı ¿Ú’΂ÿı‰ı Â_ ¿èÎ_ Ë÷_ ?
    ±Î…ı flÎhÎı ’Ëı·Î_ fi∞¿fiÎ_ …ı ⁄‘Î_ ˢ› fiı ŒÎ‘fl◊Ì ‹Î_ÕÌfiı, ⁄ıfi◊Ì      ““Ë_ ÷˘ ÿ˘Ê ±fi_÷fi_, ¤Î…fi »\_ ¿flHÎ΂,
‹Î_ÕÌfiı Âw±Î÷ ¿fl‰ÎfiÌ ÷ı Ãıà fiÎfi΋Î_ fiÎfiÎ »˘¿flÎ Á‘Ì, ¿Î¿Î, ‹Î‹Î,
                                        ÿÌÃÎ fiËŸ fiÌ… ÿ˘Ê, ÷˘ ÷flÌ›ı ¿˘HÎ µ’Λ ?””
‹Î‹Ì±˘, »˘¿flÎ_ ⁄‘Î_fiı ±ıÀ·_ ≠Ï÷ø‹HÎ ÷_ ¿flÌ ·ı…ı, CÎflfiÎ_ »ı ±ıÀ·Î Á‘Ìfi_
¿flÌ ·ı…ı. ’»Ì ¿Î·ı ωV÷Îfl ‰‘Îfl‰Îfi_ ’λ\_. fl˘… ωV÷Îfl ‰‘Îfl‰Îfi˘ ’»Ì.       ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î›. ÿ˘Ê »ı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ÷ı ¿˘¥fi΋Î_ ’E«ÌÁ
±˘‚¬ÎHΉ΂Î, ‹ÎV÷fl, ±Î‰Ì Ω›. ’»Ì ¿˘·ıÏ…›fi˘ ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_.     ˢ› ¿ı ¿˘¥fi΋Î_ Á˘ ˢ›. ±‹Îfl΋Î_ ⁄ı ˢ›. ÷ıfiÌ ¿o¥ Ï¿o‹÷ fi◊Ì. µ’›˘√
⁄‘Î_fiÌ ÁÎ◊ı «˘A¬_ ¿fl‰Îfi_. ‹ÎfiÏÁ¿ Á_⁄_‘ «˘A¬˘ ¿fl‰Îfi˘. …ı ¿‹˘˝ ⁄_‘Î¥    … flά‰Îfi˘. µ’›˘√ flÎA›˘ ±ıÀ·ı ÿ˘Ê ÿı¬Î›Î … ¿flı. ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì.
√›ı·Î_ ËÂı ÷ı ’»Ì Ωı¥ ·ı‰ÎÂı.                          “«_ÿ¤Î¥”fiı “÷‹Îflı” ±ıÀ·_ ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ¿fl˘. ÷‹ÎflÎ
   ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ »˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ¿˘¥fiÎ_ ! ±I›Îfl Á‘Ì ±Î ⁄‘Î_        CÎflfiÎ_ ⁄‘Î_ … ‹ÎHÎÁ˘ ΩıÕı, ÷‹Îflı ¿o¥ fiı ¿o¥ ’Ëı·Î_ ÿ—¬ ◊›ı·_ ˢ›, ÷ıfiÎ_
ÂıÃ̛α˘-⁄ıÃ̛α˘, ⁄‘Î ±˘‚¬ÎHÎ ◊›ı·Î_fiı, ÷ı ±Î’HÎÎ ÏfiÏ‹kÎı ¿˘¥fiı ÿ—¬   ÷‹Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÎ_. Á_A›Î÷ ¿ı ±Á_A›Î÷ ¤‰˘‹Î_ …ı flÎ√-¶ıÊ, ωʛ,
◊›_ ˢ› ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı.                      ¿ÊΛ◊Ì ÿ˘Ê ¿›Î˝ ˢ› ÷ıfiÌ Z΋Π‹Î√_ »\_. ±ı‰_ fl˘… ±ı¿ ±ı¿ ‹ÎHÎÁfi_ ±Î‰_
                                     CÎflfiÎ_ ÿflı¿ ‹ÎHÎÁfiı ·¥ ·¥fiı ¿fl‰_. ’»Ì ±Î…\⁄Î…\fiÎ_, ±ÎÕ˘ÂÌ-’ÎÕ˘ÂÌ
   ’Ëı·Î_ flÎ√-¶ıÊ F›Î_ ¿flı·Î_ ˢ›, I›Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’ÕÂıfiı ? ±fiı
                                     ⁄‘Îfiı ·¥fiı µ’›˘√ ‹Ò¿Ì ±Î ¿›Î˝ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ÷‹ı ¿fl¢ I›Îfl ’»Ì ±Î
±ı «˘A¬_ ¿fl‰Î‹Î_ …ı ±Îfi_ÿ ±Î‰ı »ı ±ıfiÎ …ı‰˘ ¿˘¥ ±Îfi_ÿ … fi◊Ì ⁄ÌΩı.
                                     ⁄˘Ωı Ë·¿˘ ◊¥ …Âı. ±ı‹ fiı ±ı‹ Ë·¿˘ ◊Λ fiËŸ. ±‹ı ±Î¬Î …√÷ ΩıÕı
◊¥ √›Î ±ı ÷˘ ±iÎÎfi÷΋Î_ ◊›Î, ’HΠˉı iÎÎfi ◊›Î ’»Ì ±Î’HÎı ±ıfiı ‘˘¥±ı
                                     ±Î‰Ì flÌ÷ı Ïfi‰ÎflHÎ ¿flı·_. ’Ëı·_ ±Î‰_ Ïfi‰ÎflHÎ ¿flı·_, I›Îflı ÷˘ ±Î »^À¿˘ ◊›˘.
fiËŸ, ±ı ¿’ÕÎ_ ’ıÀÌ‹Î_ ‹Ò¿Ì flά̱ı ÷˘ ?
                                     F›Î_ Á‘Ì ±‹Îfl˘ ÿ˘Ê ÷‹ÎflÎ ‹fi‹Î_ »ı, I›Î_ Á‘Ì ‹fiı …_’ fiÎ ‰‚‰Î ÿı !
   ÷‹ı ÷˘ ⁄Ë ’ıÀÌ‹Î_ ‹Ò¿Ì flÎA›Î, fiËŸ ? ΩıΩı fiı, ‹ËŸ ÕÎCÎ ’Õı·Î ËÂı.  ±ıÀ·ı ±‹ı F›Îflı ±Î‰_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı I›Îflı I›Î_ ±Î√‚ ¤Ò_ÁÎ¥ Ω›. ±ıÀ·ı
   ’»Ì ¡ıLÕ Á¿˝· (Ï‹hΉ÷˝‚) ’¿Õ‰_. ’»Ì ⁄Ì…\_ Á¿˝· ’¿Õ‰_. ¿Î‹ ÷˘    ±Î·˘«fiÎ ‹ÎflÌ w⁄w‹Î_ fiËŸ ¿fl‰ÎfiÌ, ’HÎ ÷‹ı ©ÎI‹Î »˘ ÷ı ‰¬÷ı ÷‹ÎflÎ
⁄‘_ ⁄Ë Ë˘› »ı. ±Î‰Ì √˘Ã‰HÎÌ ‹Ò¿Ì ÿ¥±ı ¿ı ±‹¿ …B›Î±ı ±Î flËÌ √›_      ©ÎI‹ÎfiÌ w⁄w‹Î_ «_ÿ¤Î¥ ±Î·˘«fiÎ ¿flı. «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ë̱ı, ±Î·˘«fiÎ ¿flÌ
±ÎÀ·_. ±‹¿ …B›Î±ı ±Î ⁄Î¿Ì flËÌ √›_. ±ıfiÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ¿fḻı. ËÎ,     ·˘ ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ, ≠I›ÎA›Îfi ¿flΉÕΉ˘. ÷ı ¿·Î¿ ¿·Î¿ ¿flΉÕΉ˘. CÎflfiÎ_
fiËŸ ÷˘ ‹fifiı Â_ ¿Î‹ ±Î’‰Îfi_ ? ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı, ±ı Á_ÁÎfl Á_⁄_‘ Ëı÷     ÿflı¿ ‹ÎHÎÁfiÌ ΩıÕı ¿flΉÕΉ˘. …ıfiÌ ΩıÕı Á_⁄_‘ ˢ› ÷ıfiÎ_ › ¿fl‰Î_ ’Õı.
‹ÎÀı fi◊Ì. Á_ÁÎfl Á_⁄_‘fiÎ Ëı÷ ‹ÎÀı ÷˘ ‰ı’Îfḻ˘ »ı ÷ı ’»Ì ‹fifiı «·Î‰ÕΉı             ∑HÎÎfi⁄_‘Ì I›Î_ … «Ì¿b_ !
¿ı ±Î‰÷Ì Áη ±Î‹ ¿flÌÂ_. ’»Ì I›Î_ √˘Õεfi ⁄Î_‘ÌÂ_. ’»Ì ±ı ¿flÌÂ_ ±ı‹Î_
⁄ı-«Îfl ¿·Î¿ ¿Îœı.                               Ïfifl_÷fl ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌfiı flÎ√-¶ıÊfiÌ «Ì¿ÎÂfiı ‘˘¥ fiÎ¬Ì ’Î÷‚Ì ¿flÌ
                                     fi¬Î›. Á΋˘ ‰Î_¿˘ »ı ±ı ±Î’HÎÌ ¤Ò· »ı, ±Î’HÎı ±ı ‘˘›_ fi◊Ì ±fiı ‘˘›_
        “±‹ı” ±Î‹ ¿flı·_ Ïfi‰ÎflHΠωr◊Ì !             »ı ÷˘ ⁄fl˘⁄fl ’flÊÎ◊˝ ◊›˘ fi◊Ì. fi‰flÎ ’Õ̱ı I›Îflı «Ì¿Î‰΂Π∑HÎÎfi⁄_‘Ì
   «_ÿ¤Î¥‹Î_ …ı …ı ÿ˘Ê˘ ˢ› ÷ı ⁄‘Î ÿı¬Î›. Ωı ÿ˘Ê˘ fiÎ ÿı¬Î÷Πˢ›    ˢ› ÷ıfi_ ‘˘ ‘˘ ¿fl‰Îfi_. ±ı‰Î ‰‘Îflı ˢ÷Î fi◊Ì, ’Î_« ¿ı ÿ ΩıÕı … «Ì¿Î‰΂_
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 182  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  182
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                  Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
 s ro t
1tPofD.:                                 s ro t
                                     1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                              183   ≠Ï÷ø‹HÎ                              183

∑HÎÎfi⁄_‘ ˢ› »ı. ÷ı‹fi_ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiά‰Îfi_ ˢ› »ı, «Ì¿ÎÂfiı …      ±ÁÌ·˘, ‰¿Ì·˘, ⁄‘Î ……, ≠Ï÷ø‹H΋Î_ ·ı‰Î. ’»Ì …ıfiÌ ΩıÕı ’Ïfl«› ◊›˘
‘˘ ‘˘ ¿fl‰ÎfiÌ »ı. ¿˘HÎ ¿˘HÎ ·ı‰Îÿı‰Î‰Î‚˘ »ı ÷ı‹fiı ¬˘‚Ì ¿Îœ‰ÎfiÎ »ı. fi‰˘   ±ı ⁄‘Î ·ı‰Î. ⁄’˘flı ±Îfl΋ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ·˘. ±ıÀ·ı ¨CÎı›
∂¤˘ ◊Âı ÷˘ ÷fl÷ … ¬⁄fl ’ÕÌ …Âı. ’HÎ …ı …^fiÎ »ı ±ıfiı ¬˘‚Ì ¿Îœ‰ÎfiÎ      ±Î‰ı fiËŸ ±fiı ±Î ≠Ï÷ø‹H΢ ◊Λ ±fiı ±Îfl΋ı› ◊Λ. ±‹Îflı ±ı‰Ì flÌ÷ı
»ı. …ı …ı fi∞¿fiÎ ∑HÎÎfi⁄_‘Ì Ë˘›, I›Î_ … «Ì¿Î ‰‘Îflı ˢ›. eÀÌ ¿›_ fiÌ¿‚ı   ·ı‰Î›. ’HÎ ±‹Îfl_ ⁄‘_ ’Ò fl_ ◊¥ √›ı·_ ˢ›.
? …ı «Ì¿Î‰΂_ ˢ› ÷ı … eÀÌ fiÌ¿‚ı.
                                                ÁΑ-ÁÎK‰Ì±˘fi_ ≠Ï÷ø‹HÎ !
   ⁄‘_ «˘A¬_ ◊Λ I›Îflı ‰ÎHÎÌ ÁÎflÌ fiÌ¿‚ı. fiËŸ ÷˘ ‰ÎHÎÌ ÁÎflÌ fiÌ¿‚ı
                                        ’»Ì ±Î ¤‰, √÷¤‰, √÷ Á_A›Î÷ ¤‰, √÷ ±Á_A›Î÷ ¤‰˘‹Î_, √÷
fiËŸ. ±Î ⁄‘_ «˘A¬_ …. ⁄‘Ì ⁄Î⁄÷, F›Î_ F›Î_ ±˘‚¬ÎHÎ ‹ÎhÎ »ı. ±ı ⁄‘Îfi_
                                     ±fi_÷Î ¤‰˘‹Î_ ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÌ ÁÎZÎ̱ı ÿÌ√_⁄fl ‘‹˝fi_, ÁΑ, ±Î«Î›˝fiÌ …ı
Ï…S·Î‰Îfl ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ·kÎΉÎfl ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı, ±Î ‰¿Ì· »ı ÷ı
                                     …ı ±ÂÎ÷fiÎ, ωflΑfiÎ ¿flÌ - ¿flÎ‰Ì Ë˘› ÷˘ ÷ı ⁄ÿ· Z΋Π‹Î√_ »\_. ÿÎÿÎ
‰¿Ì·˘, ’»Ì …Ωı ±ıÀ·ı ⁄‘Î … …Ωı ±Î‰ı.
                                     ¤√‰ÎfifiÌ ÁÎZÎ̱ı Z΋Π‹Î√_ »\_. Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ±’flΑ fiÎ ◊Λ ±ı‰Ì „@÷
   ⁄ÌΩ ⁄‘Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ⁄Ë ¿fl‰Î_ ’Õı. flV÷΋Î_ ±Î‰÷Î_-…÷Î_, ¿_¥ ‰Î÷«Ì÷   ±Î’Ωı. ±ı‰_ ⁄‘Î ‘‹˝fi_ ·ı‰Îfi_.
¿fl÷Î_ ±ı ◊›_ ˢ›, ÷˘ ±ı‹fiÎ fi΋◊Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. ±Î flV÷ı «Î·÷Î_ Ã˘¿fl
                                                 ±Î‹ ¿flΩı ≠Ï÷ø‹HÎ !
‰Î√Ì ÷˘ ÂÎ◊Ì Ã˘¿fl ‰Î√Ì ±ı. ⁄‘Î_ ÁÎfl ¿ÎœÌ±ı ¿ı ±Î flV÷ı «ÎS›Î ‹ÎÀı Ã˘¿fl
‰Î√Ì. ±ıÀ·ı ŒflÌ fiÎ ◊Λ, ’HÎ ±Î’HÎı ŒflÌ ∂◊΋‰Îfi_ fiËŸ ±ıfiı.            ±flı, ÷ı ‰¬÷ı ±iÎÎfiÿÂ΋Î_ ±‹Îfl˘ ±Ëo¿Îfl ¤Îflı. “Œ·ÎHÎÎ ±Î‰Î, ÷ı‰Î”
                                     ÷ı Ï÷flV¿Îfl, Ï÷flV¿Îfl, Ï÷flV¿Îfl, Ï÷flV¿Îfl.... ±fiı ¿˘¥fiı ‰¬ÎHÎı › ¬flÎ. ±ı¿fiı
   ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ÷‹ı ⁄Ë … ¿flΩı. …ıÀ·Î_ ÷‹ÎflÎ Á¿˝·‹Î_ ’«ÎÁ Á˘
                                     ±Î ⁄Î…\ ‰¬ÎHÎı fiı, ±ı¿fiı ±Îfi˘ Ï÷flV¿Îfl ¿flı. fiı ’»Ì 1958‹Î_ iÎÎfi ◊›_
‹ÎHÎÁ˘ ˢ›, …ıfiı …ıfiı ÷‹ı fl√Õ fl√Õ ¿›Î˝ ˢ› ÷ı ⁄‘ÎfiÎ_ fi‰flÎ ’Õ˘ ±ıÀ·ı
                                     I›Îfl÷Ì “±ı. ±ı‹. ’Àı·fiı” ¿ËÌ ÿÌ‘_ ¿ı, ±Î Ï÷flV¿Îfl ¿›Î˝, ‘˘¥ fiά˘ ⁄‘Î_
¿·Î¿ ¿·Î¿ ⁄ıÁÌfiı, ±ı¿ ±ı¿fiı ¬˘‚Ì ¬˘‚Ìfiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΩı. …ıÀ·Îfiı fl√Õ
                                     ˉı, ÁÎ⁄ CÎηÌfiı, ÷ı ‹ÎHÎÁ ¬˘‚Ì-¬˘‚Ìfiı ⁄‘Î_ ‘˘ ‘˘ ¿›Î˝. ±Î ⁄Î…\fiÎ
fl√Õ ¿›Î˝ »ı ÷ı ’λ\_ ‘˘‰_ ’ÕÂıfiı ? ’»Ì iÎÎfi ≠√À ◊Âı.
                                     ’ÎÕ˘Â̱˘, ±Î ⁄Î…\fiÎ ’ÎÕ˘Â̱˘, ±Î ⁄Î…\fiÎ_ ¿<À<_⁄̱˘, ‹Î‹˘, ¿Î¿˘, ⁄‘Î_ ›
              ±ı‹Î_ ⁄ıµ »ı....               ΩıÕı Ï÷flV¿Îfl ◊›ı·Î ˢ› ⁄Y›Î ! ÷ı ⁄‘Î_fiÎ ‘˘¥ fiÎA›Î.
   ≠ffi¿÷ν — fiÎfi’H΋Î_ ±ı¿ »˘¿flÌfiÎ ÿÁ wÏ’›Î «˘flÌ ·Ì‘Î fiı ⁄Ì∞         ≠ffi¿÷ν — ÷ı ‹fi◊Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›* Á΋ı …¥fiı fiËŸ ?
»˘¿flÌfiı …wfl Ë÷Ì ÷ıfiÎ ¿_’ÎÁ‹Î_ »Îfi΋ÎfiÎ ‹Ò¿Ì ÿÌ‘Î. ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊›_.       ÿÎÿÎlÌ — ‹ıÓ ±_⁄ηη ’Àı·fiı ¿èÎ_ ¿ı ±Î ÷‹ı ¨‘Î_ ¿›Î* »ı, ±ı ⁄‘Î_
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¿ı‰_ »ı ? ±ÎM›Î ÷ı ÿÎfi ¿›*. ÷ıfi_ ’H› ⁄_‘Λ_. fiı «˘flÌ  ‹fiı ÿı¬Î› »ı. ˉı ÷˘ ÷ı ⁄‘Î_ ¨‘Î_ ¿flı·Î_ ‘˘¥ fiά˘ ! ±ıÀ·ı ±ı‹HÎı Â_ ¿fl‰Î
÷ıfi_ ’Î’ ⁄_‘Λ_. ˉı ’H› ¿›Î* ÷ıÎ Á˘ ‹Y›Î fiı ’Î’ ¿›* ÷ıfiÎ_ hÎHÎÁ˘ ¬˘›Î.  ‹Î_Õu ? ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‘˘‰ÎfiÎ_ ? I›Îflı ‹ıÓ Á‹… ’ÎÕÌ ¿ı ±ıfiı ›Îÿ ¿fl˘. «_ÿ¤Î¥fiı
±Î‰_ »ı …√÷. CÎη‹ı· ¿fl‰Î‹Î_ › fi¿ÁÎfi »ı.                 √΂˘ ÿÌ‘Ì ±fiı ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ÀˆÕ¿ÎT›Î »ı, Ï÷flV¿Îfl ¿›Î˝ »ı, ÷ı ⁄‘_ ±Î¬_
                                     ‰Hνfi ¿flÌ ±fiı “Ëı «_ÿ¤Î¥, ‹fi, ‰«fi, ¿Î›Îfi˘ ›˘√, ƒT›‘‹˝, ¤Î‰¿‹˝,
   ±ıÀ·ı ⁄‘Î_ …ıÀ·Î_ ±˘‚¬ÎHΉ΂Î_ »ı ±ı ≠Ï÷ø‹H΋Î_ ·ı‰Î. ’»Ì      fi˘¿‹˝◊Ì Ï¤Lfi ≠√À ©ÎI‹Î ¤√‰Îfi ! «_ÿ¤Î¥fiΠ©ÎI‹Î ¤√‰Îfi ! ±Î
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 183  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  183
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                  Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
1tPofD.:
 s ro t                                  s ro t
                                     1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                              184   ≠Ï÷ø‹HÎ                              184

«_ÿ¤Î¥fiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î√ ‹Î√ ¿fl_ »\_ ÷ı ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÌ ÁÎZÎ̱ı ‹ÎŒÌ ‹Î√_ »\_.    › ¬˘À<_ »ı. …B›Î ÁÎflÌ-¬˘ÀÌ Ωı¥ ·ı‰Ì Ωı¥±ıfiı ?
ŒflÌ ±ı‰Î ÿ˘Ê˘ fiËŸ ¿fl_” ±ıÀ·ı ’»Ì ÷‹ı ±ı‰_ ¿fl˘. ’»Ì ÷‹ı Á΋ÎfiÎ ‹˘œÎ
                                         ≠ffi¿÷ν — ÷‹ı ‹fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ±Î’ı·_ F›Îflı ±Î ’√ ’ı·˘ ◊›ı·˘fiı I›Îflı
µ’fl ŒıflŒÎfl Ωı¥ ·ı¢. ±ıfi_ ‹˘œ<_ ⁄ÿ·Î›ı·_ ·Î√ı. ±ËŸ ÷‹ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘
                                      ’HÎ ⁄ı Ïÿ‰Á‹Î_ ±ıfiÌ Ωÿ¥ ±Áfl Ë÷Ì, ±ı ≠Ï÷ø‹HÎfiÌ.
fiı I›Î_ ⁄ÿ·Î›.
                                         ÿÎÿÎlÌ — ±‹ı ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ‹˘¿S›Î÷Î.
   ≠ffi¿÷ν — w⁄w‹Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΛ ?
                                         ≠ffi¿÷ν — ±ıfiÌ ⁄Ë Ωÿ¥ ±Áfl ◊¥ ⁄ı ÿËÎÕ΋Î_.
   ÿÎÿÎlÌ — w⁄w‹Î_ ¿flΛ. w⁄w‹Î_ ¿fḻı ÷˘ ⁄Ë ¬ÎfiÿÎfi ‹ÎHÎÁ ˢ›
÷˘ … ¿flΛ. fiËŸ ÷˘ ’λ˘ ¿ËıÂı, “Ëı ˉı ÕÎËÌ ◊¥fiı !!! Ë_ ¿Ëı÷˘ Ë÷˘ fiı       ÿÎÿÎlÌ — Ωÿ¥ ±Áfl »ı ±Î ±‹ÎflÌ, ±ÎiÎÎ’Ò‰˝¿ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷˘.
fiÎ ‹ÎL›_, fiı ˉı ÕÎËÌ ◊¥ !!!” ‹ıfl «yfl, ±‰‚˘ ±◊˝ ¿›˘˝ ±ıfiı ?! ’»Ì      ¤√‰Îfi fi ¿flÌ Â¿ı ±ıÀ·_ ¿Î‹ ¿flÌ Â¿ı.
ÕŒ‚Î‰Ì ‹Îflı - Ï⁄«ÎflÎfiı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ fiÎ ¿fl¢. ±Î ·˘¿ ÷˘ ⁄‘Î_ ±HÎÁ‹…\.               ˉı fi ’˘ÊΛ √·Ì’«Ì±˘...
±ı ÷˘ ¿˘¿ … ¬ÎfiÿÎfi ‹ÎHÎÁ ˢ› fiı fifl‹ ◊¥ Ω› ±fiı ’ı·˘ ÷˘ ¿ËıÂı,
“ˉı ¤Îfi ◊›_ ? Ë_ @›Îflfi˘ ¿Ë_ »\_, ‹Îfi÷Ì fiˢ÷Ì.” ±ı Â_ ¿ËıÂı ±ı › ‹fiı       ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ ÁÎfl˘ ±fi¤‰ ◊›˘.
¬⁄fl ˢ›. ±fiı ÷‹fiı Â_ ◊›_ ÷ı › ‹fiı ¬⁄fl ˢ›. fiÎÀ¿, ÕˇÎ‹Î ! ±ıÀ·ı          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı ‰V÷„V◊Ï÷‹Î_ ±ÎÀ·˘ ÁËı·˘ ‹Î√˝ »ı ±Î. Áfl‚
±Î‰_ ≠Ï÷ø‹HÎ ±‹ı ¿flÌ fiά̱ı.                        »ı. Á‹¤Î‰Ì »ı ! ¿Â_ µ’ÎÏ‘ fiËŸ. ±fiı ’λÎ_ ‹Î√˝ ⁄÷ΉfiÎfl ±fiı ¿Ú’Î
             ⁄Ï©‰Î‚Î …√÷‹Î_...                ¿flfiÎflÎ ’˘÷ı Â_ ¿Ëı »ı, Ë_ ÏfiÏ‹kÎ »\_. ‹Î◊ı ’ÎCÎÕ̱ı ’Ëıfl÷Î_ fi◊Ì. Ëı›, fiËŸ
                                      ÷˘ »ıS·˘ ‘˘‚˘ ’ÎCÎÕ˘ ¬Î·Ìfiı Œ›Î˝ ¿flı, ÷˘ ±Î’HÎı µ’ÎÏ‘ ’λÌ, ’ÎCÎÕÌfiÌ.
    ±‹ı ¿ıÀ·_ ‘˘›ı·_ I›Îflı «˘’Õ˘ »^Àı·˘. ±‹ı ¿ıÀ·Î› ¿Î‚◊Ì ‘˘÷Î ±Î‰ı·Î  ±ıÀ·ı ⁄‘_ Áfl‚ ◊¥ ’Õu_ »ı. ÷˘ ˉı ±Î’b_ ¿Î‹ ’Ò fl_ ¿flÌ ·˘. ±ı‰_ ±ıÀ·_
I›Îflı «˘’Õ˘ »^Àu˘. ÷‹fiı ÷˘ ‹ıÓ flV÷˘ ÿı¬ÎÕu˘. ±ıÀ·ı …·ÿÌ »^ÀÌ Ω›. ±‹ı    ¿Ëı‰Î ‹Î√_ »\_. ⁄Ë Áfl‚ fiËŸ ±Î‰ı, ±ÎÀ·_ ⁄‘_ Áfl‚ fiËŸ ±Î‰ı ŒflÌ. ±Î‰Î
÷˘ ¿ıÀ·Î¿ ¿Î‚◊Ì Ω÷ı ‘˘÷Î ±ÎT›Î Ë÷Î.                    «ÎLÁ fiËŸ ‹‚ı. ‹ÎÀı ±Î «ÎLÁ ¨«˘ »ıfiı, ±ıÀ·ı ±Î ⁄Ì∞ √·Ì’«Ì±˘ ±˘»Ì
    ±Î’HÎı ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰_. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı …‰Î⁄ÿÎflÌ‹Î_◊Ì »ÒÀuÎ.   ◊‰Î ÿ˘fiı. ±Î √·Ì’«Ì±˘‹Î_ ‹Ω fi◊Ì. ·˘¿ ÷˘ √·Ì’«Ì ¿flfiÎflÎ ‹‚Âı. ’HÎ
‹fiı Âw Âw‹Î_ ⁄‘Î ·˘¿˘ “±ıÀı¿” ¿fl÷Î Ë÷Î fiı ! ’HÎ ’»Ì ⁄‘Î ◊Î¿Ì √›Î.     ±ı‹Î_ ÷‹Îfl_ ÏË÷ fi◊Ì. ±ıÀ·ı √·Ì’«ÌfiΠ¢¬ …‰Î ÿ˘ ˉı. ±ı¿ ±‰÷Îflı
±Î’H΢ Ωı Á΋˘ ËS·˘ ˢ› ÷˘ Á΋ΠfiÎ ◊οı. ±Î …√÷ ¿˘¥fiı › ‹˘ZÎı …‰Î     ±Î ˉı ±fl‘˘ ±‰÷Îfl flè΢. ±Î ±ı¿ ±Î¬˘ @›Î_ flè΢ »ı ?
ÿı ÷ı‰_ fi◊Ì. ±ı‰_ ⁄‘_ ⁄Ï©‰Î‚_ …√÷ »ı. ±Î‹Î_◊Ì «ı÷Ìfiı «Î·ı, Á‹ıÀÌfiı «Î·ı
                                              ±ı‹fiΠ©ÎI‹Îfiı fi‹V¿Îfl ¿flÌfiı !
÷˘ ‹˘ZÎı Ω›.
                                         ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı …ı Á√Î-Á_⁄_‘̱˘fi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ …ı ¿Ì‘_ ±ıÀ·ı
  ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ÷˘ …\±˘ ’»Ì ÷‹ÎflÎ CÎflfiÎ ‹ÎHÎÁ˘‹Î_ ⁄‘΋Î_ «ıL…
                                      ±ı ·˘¿˘fiÌ ÁÎ◊ı ¿_¥ ±ıÀ·ı ¿ı Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_ ¿ı ⁄˘·‰Îfi_ ¿Â_ ?
◊¥ Ω›. Ωÿ¥ «ıL… ◊¥ Ω›. Ωÿ¥ ±Áfl !!
                                         ÿÎÿÎlÌ — ⁄˘·‰Îfi_ ‹fi‹Î_.
   ±ËŸ ‹Îfl ¬¥fiı ’ÕÌ flËı‰_ ÁÎfl_. ±fiı I›Î_ ‹Î· ¬¥fiı ’ÕÌ flËı‰_ ÷ı
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  184  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  184
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                   Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
 s ro t
1tPofD.:                                  s ro t
                                      1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                             185   ≠Ï÷ø‹HÎ                              185

   ≠ffi¿÷ν — ±ı‹fiÎ ≠I›ı flÎ√ ¿›˘˝ ˢ› ÷˘ ±ı ’HÎ ÿ˘Ê »ı, ¶ıÊ ¿›˘˝ ˢ›  ±Î√‚◊Ì … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiά‰Î_ ˢ› ¿ı …ı ±ı¿ÿ‹ © … ◊¥ Ω› fiı
±ı ’HÎ ¶ıÊ »ı, ÷˘ ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ?                 …·ÿÌ ⁄‘Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊¥ Ω› ±Î’HÎÎ_, ÷˘ ±ı‰Ì flÌ÷ı @·ı¥‹ ·¥fiı fi
                                     ±Î‰ı·Î_ ÿ˘Ê˘fi_ ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ ±Î‰Ì flÌ÷ı ⁄˘·Ì±ı ÷˘ ±ıfi_
   ÿÎÿÎlÌ — flÎ√-¶ıÊ ±ı¿·_ fiËŸ. ⁄‘Ì ⁄Ë «Ì… ⁄˘·‰Ì ’Õı. ±Î ¤‰‹Î_
                                     ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ ?
Á_A›Î÷Î-±Á_A›Î÷Î ¤‰‹Î_ flÎ√-¶ıÊ. ±iÎÎfi÷Î◊Ì …ı ÿ˘Ê˘ ◊›Î ˢ› ÷ıfi_
±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ, ≠I›ÎA›Îfi ¿fl_ »\_. ⁄˘·‰_ ’Õı.                 ÿÎÿÎlÌ — @·ı¥‹ ·ı÷˘ ±Î‰ı ÷˘ … ◊Λ. @·ı¥‹ fiÎ ·ı÷˘ ˢ› ÷ıfiı ¿Â_
                                     ·ı‰Îÿı‰Î fiËŸ. @·ı¥‹ ˢ› ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ.
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ¤‰ ±Á_A›÷Î ¤‰◊Ì …ı ¿_¥ flÎ√-¶ıÊ ◊›Î »ı ÷ı ⁄‘Îfi_.
                                        ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±ı¿ ±ı¿, ±ı¿ ±ı¿ ÿ˘Ê @·ı¥‹ ·ı I›Î_ Á‘Ì »^ÀΛ
   ÿÎÿÎlÌ — flÎ√-¶ıÊ, ±iÎÎfi÷Î◊Ì …ı …ı ÿ˘Ê ◊›Î ˢ›, ±√fl ±ÎZÎı’˘ ¿›Î˝
ˢ›, ±Ë_¿Îfl ¤Bfi ¿›Î˝ ˢ›, ±ı ⁄‘_ ⁄˘·‰_ ’Õı. ±ı ⁄˘·Ì flèÎÎ, ±ı¿ ŒÎ¥·    … fiËŸfiı ? Á_A›Î÷-±Á_A›Î÷ ¤‰˘fiÎ ÿ˘Ê˘ …ı …ı ¿›Î˝ ˢ› ÷ıfi_ ’ı·_
’÷Ì, ’»Ì ⁄Ì∞ ŒÎ¥·, …ı‹ ÕΘ@Àfl˘ ’ıÂLÀfiı (ÿÿa) ¿Îœı »ıfiı ?         ⁄Αı¤Îflfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ »ıfiı ?

   ±‹ı ÷˘ √΋‰Î‚Î ΩıÕı › «˘A¬_ ¿flÌ fiÎA›_. √΋‹Î_ › ±‹ÎflÌ ¬Õ¿Ì‹Î_       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.
¬˘‚Ì ¬˘‚Ìfiı ¿›*. ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì ¿flı·Î ÿ˘Ê˘ … ⁄Î_‘ı·Î ˢ›. ÷‹ı ⁄Î_‘ı·Î ¿ı      ≠ffi¿÷ν — ÷ıfiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î√_ »\_. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl_ »\_ ÷˘ ±ıfi_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı
fiËŸ ⁄Î_‘ı·Î ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ?                         ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ?
   ≠ffi¿÷ν — CÎHÎÎ.                             ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ıÀ·_ … ⁄˘·‰ÎfiÌ …wfl. ⁄Ì…\_ ¿Â_ ⁄˘·‰Îfi_ fiËŸ.
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë ⁄Î_‘ı·Î ?!                       ⁄Ì…\_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±ı‹Î_ ’˘÷Îfi˘ ÏËÁÎ⁄ fiËŸ ¿fl‰Îfi˘. ±Î‹ fiı ±Î‹
                                     ·A›_ ˢ› ÷ı … ¿fl‰Îfi_. ⁄Ì…\_ ±ıÀı¿ ·¥fiı ±ÎT›˘ ˢ› ±ıÀ·Îfi_ … ¿fl‰Îfi_.
          ’˘÷ÎfiÌ ’ÕÌ¿Ì ’ıÁÎÕΛ fiËŸ....             ⁄Ì…\_ ¿_¥ fiËŸ. iÎÎfi‹Î_ ¿èÎ_ ±ıÀ·_ ⁄Αı¤Îflıfi_ ¿fl‰Îfi_.
   ≠ffi¿÷ν — ‹ıÓ «˘’ÕÌ‹Î_ ‰Î_«ı·_ »ı ¿ı Á_A›Î÷-±Á_A›Î÷ ¤‰˘fiÎ_        ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, …ı‰_ ±ıÀı¿ ˢ› ±ı‰_ … ‰Îflı‰Îflı ·Î√÷_ ˢ› ÷˘
≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷˘ «˘A¬_ ◊¥ … Ω› »ıfiı ? ±Î√·Î ¤‰‹Î_ ÿ˘Ê˘ ◊¥ √›ı·Î     ≠Ï÷ø‹HÎ ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À ÷˘ ¿fḻı. ’HÎ...
ˢ› ÷ıfi_ ?
                                        ÿÎÿÎlÌ — ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ı ±ıÀ·_ … ¿fl‰Îfi_, ‰‘Îflı ⁄Ì…\_ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ.
   ÿÎÿÎlÌ — ¿_¥¿ ±Î√·Î ◊›ı·Î ˢ› ÷˘ ±ÕÁ|˘ fiΠˢ›. ±ı ÷˘ ‹ËŸ
@·ı¥‹ (ÿΉ˘) ·ı÷˘ ±Î‰ı·˘ ˢ›. ¿_¥¿ @·ı¥‹ ·¥fiı ±Î‰ı, ¿Î√‚ ·¥fiı         ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ’HÎ ⁄Ì…ı …ı ŒÎ…· Á‹› ˢ› ÷˘ ¿·Î¿˘fiÎ ¿·Î¿˘ Á‘Ì
±Î‰ı ±ıÀ·ı Á‹∞ …‰Îfi_ ¿ı ±Î ’ı·˘ ÏËÁÎ⁄ »ı. ±I›Îflfi_ ±Î ‰¬÷fi_ fi◊Ì      ±ı … ⁄˘S›Î ¿fḻı ÷˘ «Î·ı ?
·Î√÷_ fiı ’Ëı·Îfi_ ·Î√ı »ı.                           ÿÎÿÎlÌ — ±‹ı ¿èÎ_ »ı, ±ı … ≠‹ÎHÎı ¿fl‰Îfi_. ŒÎ…· Á‹› ˢ› ÷˘ ›
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ’HÎ @·ı¥‹ ·¥fiı ±Î‰ı … fiËŸ ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ±Î’HÎı     ¿ı ±Î ¤‰‹Î_ ¿›* ÷ı, Á_A›Î÷Î. ±Á_A›Î÷Î ¤‰‹Î_, ⁄‘_›.. ⁄Ì…\_ ’˘÷Îfi_ ÕËÎ’HÎ
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 185  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 185
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                  Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
1tPofD.:
 s ro t                                  s ro t
                                     1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                               186   ≠Ï÷ø‹HÎ                              186

fi_¬Î› fiËŸ. CÎflfiÌ ’ÕÌ¿Ì fi fi¬Î› ±ı‹Î_. ±‘* ’˘≥{fi ◊¥ Ω›. ±fiı @·ı¥‹          ±I›Îflı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ¿˘¥fiÌ µ’fl µ’¿Îfl ¿fl÷˘ ˢ›, »÷Î_ ±ıfiı CÎıfl
·¥fiı ±ÎT›˘ ÷ıfiÎ ’Òfl÷_. fi‰_ fiËŸ, fi‰_ fiÎ ⁄˘·‰_. …ı »ı ±ı ≠‹ÎHÎı ¿›Î˝ ¿fl‰_.   ±fiΫÎfl ◊Λ ±ı‰Î ¿ıÁ ⁄fiı, ÷˘ I›Î_ ±Î√‚ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ … ’Õı. ≠Ï÷ø‹HÎ
⁄Ï© ±‰‚_ «Ì÷flÌ ±Î‰ı. ‹ÎflÌ fiάı ±ı. ±Î‹ ¿fḻı ÷˘ Â_ ‰Î_‘˘ »ı ? ±ı‰_      ÷˘, F›Î_ ¬Ò_«ı I›Î_ ⁄‘ı … ¿fl‰_ ’Õı, ’HÎ ÿflı¿fiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ …\ÿÎ_ …\ÿÎ_ ˢ›.
ÿı¬ÎÕı.                                   ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ’˘÷ı Á‹∞ √›˘ »ı ¿ı, ‹Îflı √fi˘ ◊›˘ »ı ±ıÀ·ı ¬Ò_E›Î ¿flı. F›Î_
                                       Á‘Ì ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ◊Λ, I›Î_ Á‘Ì ¬Ò_E›Î ¿flı fiËŸ ?
   Ë_‹ıÂÎ_ flÎ√ @›Îflı µI’Lfi ◊Λ »ı ? ¶ıÊ‹Î_◊Ì µI’Lfi ◊›ı·˘ ˢ› ±fiı
’»Ì flÎ√‹Î_◊Ì ’λ˘ ¶ıÊ µI’Lfi ◊Λ. ±ıÀ·ı ⁄‘Î ÿ˘Ê …ı »ı. ÿ˘Ê ˢ› I›Î_         ≠ffi¿÷ν — ⁄Ë ¬Ò_«÷_ Ë÷_.
flÎ√-¶ıÊ Ë˘›, ±ı «Ì¿HÎÌ ŒÎ¥· ¿Ëı‰Î› !
                                          ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ±Î’HÎı ’Ëı·Î_ ¤Ò· ¿flı·Ì ÷ı◊Ì ¬Ò_«ı »ı. ¤Ò·◊Ì …
        ±ÎfiÎ ’fl ¬Õ˘ ÏÁ©Î_÷ ‹ËΉÌflfi˘ !                ⁄_‘ΛΠ»Ì±ı. ⁄_‘fi flÎ√fi_ ˢ›, ¶ıÊfi_ ˢ›, …ıfi_ ˢ› ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ
                                       fiά‰Îfi_. Á΋˘ fi‹˛ ±fiı Áfl‚ ˢ› ÷˘ ‹˘œı ‹ÎŒÌ ‹Î√Ì ·ı‰ÎfiÌ. fiËŸ ÷˘
   ±Î’HÎı …ıfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı fiı ÷ıfiı ±Î’HÎÎ ‹ÎÀı ¿_¥ ¬flÎ⁄ ÷˘ fiÎ     ±_ÿfl … ‹ÎŒÌ ‹_√Λ, ÷˘ › ÏËÁÎ⁄ «˘A¬˘ ◊¥ Ω›.
ˢ›, ’HÎ ‹Îfi µI’Lfi ◊Λ ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ◊¥ √›Î_ ±ıÀ·ı √‹ı ÷ıÀ·_ ‰ıfl
ˢ› ÷˘ › »^ÀÌ Ω›, ±Î ¤‰‹Î_ … !!! ±Î ±ı¿ … µ’Λ »ı ! ±Î ¤√‰Îfi                    ⁄ıµ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı I›Îflı !
‹ËΉÌflfi˘ ÏÁ©Î_÷ ±Î¬˘, ≠Ï÷ø‹HÎ µ’fl … ∂¤˘ flËı·˘ »ı. ±Î·˘«fiÎ,
                                         ¿˘¥fiı › ‹ÎÀı ±Ï÷ø‹HÎ ◊›Î_ ˢ› ÷˘, ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ÷ıfiÎ fi΋fiÎ_
≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfi ! F›Î_ ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfi fi◊Ì I›Î_
                                       ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’Õı, ÷˘ … ’˘÷ı »^Àı. Ωı ⁄Lfiı› Á΋Á΋Π≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷˘
‘‹˝ … fi◊Ì. ˉı ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfi …√÷fiÎ ·˘¿˘fiı ›Îÿ flËı
                                       …·ÿÌ »^ÀΛ. ’Î_« ËΩfl ‰¬÷ ÷‹ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ fiı ’Î_« ËΩfl ‰¬÷ Á΋˘
fiËŸ. ÷‹ı ©ÎI‹Î ◊›Î »˘, ±ıÀ·ı ÷‹fiı ÷fl÷ ›Îÿ ±Î‰ı !
                                       ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı, ÷˘ …·ÿÌ ’Îfl ±Î‰ı. ’HÎ Ωı Á΋˘‰Î‚˘ fiÎ ¿flı fiı ÷Îflı »^À‰_
             ¬Ò_«ı ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ !                ˢ› ÷˘, ÿÁ ËΩfl ‰¬÷ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’Õı.
    ±ı‰_ »ı, F›Î_ Á‘Ì Á΋Îfi˘ ÿ˘Ê ’˘÷ÎfiÎ ‹fi‹Î_ »ı I›Î_ Á‘Ì …_’ fiÎ        ≠ffi¿÷ν — F›Îflı ±Î‰_ ¿_¥¿ flËÌ Ω› ÷˘ ‹fi‹Î_ ¬Ò⁄ ◊›Î_ ¿flı ¿ı ±Î
‰‚‰Î ÿı. ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ I›Îflı ±ı ¤Ò_ÁÎ¥ Ω›. flÎ√-¶ıÊ‰Î‚Ì ÿflı¿ «Ì¿HÎÌ     flËÌ √›_.
“ŒÎ¥·”fiı µ’›˘√ ‹Ò¿Ìfiı, ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌfiı, «˘A¬_ ¿fl‰_. flÎ√fiÌ ŒÎ¥· ˢ›          ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿¿‚ÎÀ fiËŸ flά‰Îfi˘ ’»Ì. ’»Ì ±ı¿ ÿÎ”Õ˘ ⁄ıÁÌ ⁄‘Î_
÷ıfiÎ_ ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¬ÎÁ ¿fl‰Î_ Ωı¥±ı.                      ¤ı√Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiά‰ÎfiÎ_. …ıfiÎ_ …ıfiÎ_ ˢ›, ±˘‚¬ÎHΉ΂ÎfiÎ_, …ıfiÌ ΩıÕı
    ±Î’HÎı √ÎÿÌ µ’fl ÁÒ¥ √›Î ˢ› ÷˘ F›Î_ F›Î_ ¿Î_¿flÎ ¬Ò_«ı I›Î_◊Ì ÷‹ı   ‰‘Îflı ±Ï÷ø‹HÎ ◊÷_ ˢ› ±ıfiÎ_ fi΋ ÿ¥fiı ±ı¿ ¿·Î¿ ¿flÌ fiÎA›_ ÷˘ ⁄‘_ ∂ÕÌ
¿ÎœÌ fiά˘ ¿ı fiÎ ¿Îœ˘ ? ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘, F›Î_ F›Î_ ¬Ò_«÷_ ˢ› I›Î_ …      √›_ ’λ\_. ’HÎ ±ı‰˘ ±Î’HÎı ⁄˘Ωı fiËŸ flά‰Îfi˘.
¿fl‰ÎfiÎ_ »ı. ÷‹fiı F›Î_ ¬Ò_«ı »ı I›Î_◊Ì ÷‹ı ¿ÎœÌ fiά˘, fiı ÷ı ±ı‹fiı ¬Ò_«ı »ı,     ≠ffi¿÷ν — Á‰Îfl‹Î_ Á΋ÎÏ›¿‹Î_ ⁄ıÁ̱ı »Ì±ı ÷ı ±ıfi˘ ±Õ‘˘ ’˘H΢
I›Î_◊Ì ±ı ¿ÎœÌ fiά˘ ! ≠Ï÷ø‹HÎ ÿflı¿ ‹ÎHÎÁfiÎ_ …\ÿÎ_ …\ÿÎ_ ˢ› !        ÀÎ¥‹ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î‹Î_ … …÷˘ flËı »ı.
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                   186  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  186
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                    Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
 s ro t
1tPofD.:                                   s ro t
                                       1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                              187   ≠Ï÷ø‹HÎ                            187

   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı CÎÕ̱ı ±ı‰˘ ⁄˘Ωı fiËŸ flά‰Îfi˘. ’_ÿfl ÿËÎÕı, ‹ÏËfiı        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¿˘¥ ’H›ÂÎ‚Ì Ë˘› fiı ’»Ì ±Ï÷ø‹HÎ ‰Î‚Î ›
¿fl˘fiı, ⁄Îfl ‹ÏËfiı ¿fl˘ ÷˘ I›Îflı ¤ı√Î_ ¿flÌ fiά˘.               ’H›ÂÎ‚Ì Ë˘› fiı ’λÎ.
           ±Ï÷ø‹HÎfiÎ_ ±Ï÷ø‹H΢ !                   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ⁄Lfiı ¿‹˝ ÁÎ◊ı ¿›Î˝ ˢ›, ±Ï÷ø‹HÎ ¿›˝ ˢ› ±fiı
                                      ’H› ¿›* ˢ›.
    ±Ï÷ø‹HÎfiı ÁΫ‰‰Î ‹ÎÀı ‹˘À<_ ±Ï÷ø‹HÎ ¿flı, ±ıfiı ÁΫ‰‰Î ‹ÎÀı ±ı◊Ì
‹˘À<_ ±Ï÷ø‹HÎ ¿flı.                                ÿÎÿÎlÌ — ±flı, ±Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ’ı·ÎfiÎ ÏË÷fiı ‹ÎÀı ¿fl÷˘ ˢ›.
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î_À̱˘ ‰‘÷Ì … Ω›.                     ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÷‹ı ¿Ë˘ »˘ fiı ¿ı Á΋ÎfiÎ ÏË÷fiı ‹ÎÀı ¿flı·_ ±Ï÷ø‹HÎ
                                      √fi΋Î_ fi◊Ì ±Î‰÷_.
   ÿÎÿÎlÌ — ±flı, ±Î_ÀÌ ±ı‰Ì ‰‘ı ÷ı ŒflÌ Ãı¿Îb_ … fiÎ ’Õı. flÎ÷-ÿËÎÕ˘
⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flΉÕΉı. ±ıÀ·ı ’»Ì ‹fiW›˘‹Î_ ±Î_À̱˘ »^À÷Ì fi◊Ì. ‹ÎÀı ±ı »^À‰Î      ÿÎÿÎlÌ — ’H› ±Î’ı. √Λ¿‰ÎÕ Áfl¿ÎflfiÎ CÎıflı › ⁄‚ÿ ÷flÌ¿ı ±Î‰ı.
‹ÎÀı «Îfl ’√‹Î_ …‰_ ’Õı »ı.
                                                  ∑HÎ ≠‹ÎHÎı ¤˘√‰À˘ !
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’Ëı·_ ±Ï÷ø‹HÎ ⁄_‘ ◊Λ. ±Ï÷ø‹HÎ ◊˘Õ˘ ÀÎ¥‹ ⁄_‘
                                        ±Î ¤˛pΫÎfl ¿flı ±ı ⁄‘_ ’Ή÷Î ¿Ëı‰Î›. ±ı ⁄‘_ ¤˘√‰‰Î Ωfi‰flfiÎ
◊Λ I›Î_ Á‘Ì ’ı·˘ ¤˘√‰Ì ±Î‰ı.
                                      ±‰÷Îfl‹Î_ …‰_ ÷˘ ’Õı fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ¤˘√‰ı ±ıÀ·ı ’ı·_ ⁄‘_ ‘˘‰Î¥ Ω› ’»Ì ±Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝
                                         ≠ffi¿÷ν — ÁÎfl_, ¬flÎ⁄ √‹ı ÷ı ⁄‘_ ∑HÎ «Ò¿‰Ìfiı …‰Îfi_ fiı ?
Ë÷Î_. ÷ıfi_ ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı.
                                         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ∑HÎ ÷˘ ⁄‘_ «Ò¿‰‰_ … ’ÕÂı fiı ? ±Î’HÎı ±Î iÎÎfi ·Ì‘Î
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı «Îfl ’√‹Î_ ⁄ÌΩ_ ±Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ¿flı fiËŸ. ¤˘√‰‰Î
                                      ’»Ì ∑HÎ fiÎ ⁄_‘Λ ±ı‰˘ flV÷˘ ±Î’HÎÌ ’ÎÁı »ı …. ±Î’HÎı …ıÀ·Î ©ÎI‹Î‹Î_
Ω›.
                                      flË̱ı ÷ıÀ·_ Ï⁄·¿<· ∑HÎ ⁄_‘Î÷_ fi◊Ì. ±fiı ©ÎI‹Î‹Î_◊Ì «Ò@›Î ±fiı
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì∞ ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ fiËŸ. ¤˘√‰‰Îfiı ‹ÎÀı … ¤˘√‰ı, ⁄Á.       ±Ï÷ø‹HÎ ◊›_ ÷˘ ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î◊Ì ⁄‘_ ‘˘‰Î¥ Ω› »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı
±ı ¤˘√‰ı ±ıÀ·ı ’»Ì ’λ˘ ±Î‰ı. ±ı‰_ ¿Â_ fiËŸ ¿ı I›Î_ fiı I›Î_ «˘ÓÀÌ flËı »ı.  ΩB≤÷ flË̱ı ÷˘ ! ⁄Î¿Ì ±Î iÎÎfi ·Ì‘Î ’Ëı·Î_ …ı ¿‹˝ ⁄_‘Λı·Î_ »ı ÷ı ±‹¿
±ı ¿ËıÂı, ‹Îflı ˉı ±ËŸfiÎ ±ËŸ «˘ÓÀÌ flËı‰_ »ı ! ÷˘ › «˘ÓÀ‰Î fiÎ ÿı. ÏËÁÎ⁄   ¿‹˘˝ ±˘√‚Ì √›Î_, ¬·ÎÁ ◊¥ √›Î_ ±fiı …ı ¿‹˘˝fi˘ √ߢ ◊¥ √›˘ ˢ›, Ω‹Ì
«Ò¿÷ı ◊¥ √›˘ ¿ı Ω‰ ±ËŸ◊Ì. «ÎS›Î Ω‰.                    √›ı·Î_ ˢ› ÷ı ¿‹˘˝ ÷˘ ¤˘√‰‰Î_ …‰_ ’Õı. ’HÎ ÷ı ⁄Ë ·Î_⁄_ fi◊Ì Ë˘÷_.
   ≠ffi¿÷ν — ±Ï÷ø‹HÎ ⁄Ë ¿›Î˝ ˢ› ÷˘ ’›˘Ïfi‹Î_ … Ω› ?             ≠ffi¿÷ν — ±Î’ ‹Y›Î ’Ëı·Î_ ÷˘ Ω÷Ω÷fiÎ_ ÿ˘Ê˘ ¿flı·Î ÷ıfi_ Â_ ¿fl‰_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ‰‘ ±Ï÷ø‹HÎfi_ Œ‚ … ’›˘Ïfi. ±fiı ⁄Ë ‹˘ÀÎ_ ±Ï÷ø‹HÎ          ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ Ω◊_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. Ω◊_ ±ıÀ·ı ¤ı‚Áı‚‰Î‚_. fl˘…
◊Λ, ±ı◊Ì ‹˘ÀÎ_, ÏËÀ·fl …ı‰Î, ÷˘ ’»Ì fi¿Û›˘Ïfi.                ±Õ‘˘ ¿·Î¿ ¿fl‰_. fiÎfi’H΋Î_ ¿˘”¿ »˘¿flÎfiı ’◊fl˘ ‹Î›˘˝ Ë÷˘ ÷ıfi_ › ≠Ï÷ø‹HÎ
   ≠ffi¿÷ν — ¿ıÀ·Î¿ ’±˘fiı ‹ÎHÎÁ˘ ¿fl÷Î_ › ⁄Ë ÁÎflÌ flÌ÷ı flάı »ı.     ¿flÌ fiά˘. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ ±ıÀ·ı ’ÿ˚√· © ◊¥ Ω›.
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  187  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                187
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                   Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
1tPofD.:
 s ro t                                   s ro t
                                      1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                               188   ≠Ï÷ø‹HÎ                              188

     ≠ffi¿÷ν — √‹ı ÷ı‰_ ‹˘À<_ ’Î’ ◊›_ ˢ› ÷˘ ’HÎ ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì fiΠ               “Á˘NÀ‰ı±fl” ≠Ï÷ø‹HÎfi_...
’Î‹Ì Ω› ?
                                          ±Î ±’Ò‰˝ ‰Î÷ »ı, ’Ò‰˝ ÁÎ_¤‚Ì fiΠˢ›, ‰Î_«Ì fiΠˢ›, ΩHÎÌ fiΠˢ›,
     ÿÎÿÎlÌ — ¤›_¿fl ’Î’ ¿›* ˢ› ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›* ˢ› ÷˘ ’Î’ fiΠ     ÷ı‰Ì ‰Î÷˘ ΩHΉÎfiı ‹ÎÀı ±Î ‹Ëıfi÷ »ı.
◊Λ.
                                          ±Î’HÎı ±ËŸ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΉ‰Î ‹ÎÀı ⁄ıÁÎÕ̱ı »Ì±ı ÷ı ’»Ì Â_ ◊Λ
     ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥fiÎ ËÎ◊ı ¬Òfi ◊›_ ˢ› ÷˘ › ÿÎÿÎ ?            »ı ? ‹ËŸ ⁄ı ¿·Î¿ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΉÕΉı »ıfiı, ¿ı fiÎfi’H΋Î_◊Ì ÷ı ±I›Îfl Á‘Ì
     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¬Òfi fiËŸ, ⁄ı ¬Òfi ¿flı. ±Î¬_ √΋ ⁄Î‚Ì ‹Ò¿ı ÷˘ ›.     ⁄‘Î …ı …ı ÿ˘Ê ◊›Î ˢ›, ⁄‘Î_ ›Îÿ ¿flÌ ¿flÌfiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiά˘, Á΋ÎfiÎ
                                       ©ÎI‹Îfiı Ωı¥fiı ±ı‰_ ¿Ëı. ˉı fiÎfiÌ ™‹fl◊Ì F›Î_◊Ì Á‹…HΠ„@÷fiÌ
     ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ≠Ï÷ø‹HΠˢ‰_ Ωı¥±ı ?                Âw±Î÷ ◊Λ, I›Îfl◊Ì … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î ‹Î_Õı, ÷ı ±I›Îfl Á‘Ìfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ
     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÁflÁ ˢ‰_ Ωı¥±ı. …ı‰_ ±Ï÷ø‹HÎ, ±ı‰_ ≠Ï÷ø‹HΠˢ‰_     ¿flı. ±Î‰_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ±ıfiÎ ⁄‘Î ÿ˘Ê˘fi˘ ‹˘À˘ ‹˘À˘ ¤Î√ ±Î‰Ì Ω›. ’»Ì
Ωı¥±ı.                                    ŒflÌ ’λ˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı. I›Îfl ŒflÌ fiÎfiÎ fiÎfiÎ ÿ˘Ê ’HÎ ±Î‰Ì Ω›. ’λ\_
                                       ŒflÌ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷˘ ±ı◊Ì › fiÎfiÎ ÿ˘Ê˘ ±Î‰Ì Ω›, ±Î‹ ±ı ÿ˘Ê˘fi˘ ⁄‘˘
           »^À¿ »^À¿ ◊Λ ÷ı … ÁΫ_ !                ±Î¬˘ ¤Î√ … ¬·ÎÁ ¿flÌ fiάı.
   ⁄‘Î ÿ˘Ê ÿı¬ÎÂı ÷ı‹ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Âı. I›Îflı »^ÀuÎ. ÷‹Îflı …ıÀ·Î_          ⁄ı ¿·Î¿fiÎ ≠Ï÷ø‹H΋Î_ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√ÌfiÎ ’λ‚fiÎ «˘ÓÀı·Î ÿ˘Ê˘fiı ‘˘¥
≠Ï÷ø‹HÎ ◊›Î_ ±ıÀ·˘ »^À¿Îfl˘ ◊¥ √›˘. …ıÀ·Î_ ⁄Î¿Ì flèÎÎ_, ±ıÀ·Î_ flèÎÎ_, ÷ı    fiά‰Î. ±fiı ŒflÌ @›Îflı› ±ı‰Î ÿ˘Ê˘ fiËŸ ¿fl_ ±ı‹ fiyÌ ¿fl‰_ ±ıÀ·ı ¿ı
ŒflÌ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ … ¿fl‰ÎfiÎ_.                         ≠I›ÎA›Îfi ◊¥ √›_.
     ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ±Î¬Î …√÷fiÎ ∞‰˘fiÌ Z΋Π‹Î√Ì ·¥±ı ÷˘
                                          ±Î ÷‹ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î ⁄ıÁ˘ fiı, ÷ı ±Q≤÷fiÎ_ À’¿Î_ ’ÕuÎ_ ¿flı ±ı¿ ⁄Î…\,
≠Ï÷ø‹HÎ ◊¥ √›_ ¿Ëı‰Î› fiı ?
                                       ±fiı Ë·¿Î ◊›ı·Î ·Î√ı. ÷Îflı ◊Λ »ı ¿ı ¤¥, ≠Ï÷ø‹HÎ ? ÷ı Ë·¿Î ◊›ı·Î
     ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ @›Îflı ◊Λ ±ı‰_ ¿Ëı‰Î› ? ±ı »^À¿ »^À¿ ¿fḻı   ·Î√ı ? ÷‹Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ «Î· ◊¥ √›Î_ »ı ⁄Ë ? ‘‹‘˘¿Îfl «Î·ı »ı ? ⁄‘Î_
I›Îflı.                                    ¬˘‚Ì, ¬˘‚Ì, ¬˘‚Ìfiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiά‰Î_. ÷’ÎÁ ¿fl‰Î ‹Î_Õ‰Ì. ±ı ⁄‘_ ›Îÿ
     ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı iÎÎfi ’Ëı·Î_ …ı ¿‹˝ ¿›Î* »ı ˉı ±ıfi_ Áfl‰ˆ›_ ¿Îœ‰Î  ˵ ±Î‰÷_ …Âı. flV÷˘ ˵ ÿı¬ÎÂı. ±Îà ‰Ê˝ µ’fl ¿˘”¿fiı ·Î÷ ‹ÎflÌ Ë˘› ±ı
⁄ıÃÎ »ı ¿ı ±Î ¿›* »ı. ÷ı @›Îflı ≠¿Î‹Î_ ±Î‰Âı ?                ˵ ÿı¬ÎÂı. ÷ı flV÷˘ ÿı¬ÎÂı. ·Î÷ı › ÿı¬ÎÂı ›Îÿ ÂÌ flÌ÷ı ±ÎT›_ ±Î ⁄‘_ ?
                                       ±Î‹ ›Îÿ ¿fl‰Î …¥±ı ÷˘ ¿Â_ ›Îÿ fiÎ ±Î‰ı fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î √›Î ¿ı ÷fl÷
     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ›Îÿ ±Î‰ı ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. …ıÀ·Î_ ›Îÿ ±Î‰ı ±ıÀ·Î_    ·Ÿ¿‰Îfl (ø‹‰Îfl) ›Îÿ ±Î‰Ì Ω›. ±ı¿Îÿ Œıfl˘ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ìfi_ ¿›* Ë÷_ ÷‹ı ?
≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_. fiËŸ ÷˘ ’»Ì ±ËŸ ±Î√‚ ±‹ı Á΋ÎÏ›¿ ¿flΉ̱ı »Ì±ı.
÷ı ÿËÎÕı ⁄ıÁ‰_ ÷ı ±Î¬_ ±ı@{ı@À ¿fl‰_. ÷ı ÿËÎÕı ◊˘Õ<_ ‘˘‰Î¥ Ω›. ±ı‹ ¿fl÷_       ≠ffi¿÷ν — ¿›* Ë÷_.
¿fl÷_ ⁄‘_ ‘˘‰Î¥ Ω›.                                 ÿÎÿÎlÌ — ŒflÌ ¿fl‰ÎfiÌ ¿˘¥±ı fiÎ ’ÎÕÌ »ı ¬flÌ ?
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                   188  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 188
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                    Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
 s ro t
1tPofD.:                                   s ro t
                                       1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                             189   ≠Ï÷ø‹HÎ                              189

   ≠ffi¿÷ν — fiÎ, Ë‹HÎÎ_ ŒflÌ ¿flÎ÷_ Ë÷_. ±ı¿ Ïÿ‰Á ±ı ⁄‘Î ⁄ıÃÎ Ë÷Î.      ≠ffi¿÷ν — ÁÒZ‹, ÁÒZ‹÷fl....
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ CÎıflı › ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ › ◊Λ ±Î’HÎı.             ÿÎÿÎlÌ — ¤Ò·˘ ÿı¬Î◊Ì …Âı. ±Î ÷˘ ΩÕ<_ ¬Î÷_. µ’flfi˘ ÿıË ÿı¬Î›˘. ‹ËŸ
                                     ¿ı‰Î_ »ı ±ı Â_ ¬⁄fl ’Õı ? ±Î ⁄ı ⁄ıfi˘ µ’fl √˘flÎ_ √’ …ı‰Î_ »ı, ‹ËŸ ¿ı‰Î_ »ı
   ≠ffi¿÷ν — ±Î…ı ’Ëı·Ì‰Îfl Á΋ÎÏ›¿‹Î_ ⁄ıÁΛ_ ÿÎÿÎ, CÎH΢ ±Îfi_ÿ ◊›˘.
                                     ±ı Â_ ¬⁄fl ’Õı ? ±ıÀ·ı ‹ËÌfi_ …\±ı I›Îflı ‹Ò‚ ¤Ò· Á‹Ω›, Á‹Ω› »ı ÷fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ⁄‘ÎfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı, CÎfl‰Î‚ÎfiÎ_ ÷˘ fl˘…ı ›, ’»Ì
                                        ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
±Î’HÎÎ fi∞¿fiÎ Á√Î_±˘fiÎ_, …ıfiı ÷HλΠ‰ÎB›Î ˢ› ±ı ⁄‘ÎfiÎ_ ’Ëı·Î_
≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiά‰Î_. ›Îÿ ±Î‰ı ¿ı fiÎ ±Î‰ı ?                   ÿÎÿÎlÌ — ±Î œŸ√·Ì …ıÀ·˘ ÿıË, «HÎÎ …ıÀ·_ ±Î’b_ fiο, ’HÎ ±Î
                                     Á‹…HÎ …\±˘fiı, ¿ıÀ·Ì ¤flı·Ì »ı !
   ≠ffi¿÷ν — ±Î‰ı fiı. fl˘… Á΋ÎÏ›¿‹Î_ ⁄ıÁÌfiı ¿›Î˝ ¿fl‰Îfi_.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î◊Ì ÷fiı ±ı‹ ‹ËŸ ¬ÎhÎÌ ◊¥ ¿ı ˉı ±Î
                                             ÏfiÂÎfiÌ ∞‰_÷ ≠Ï÷ø‹HÎ ÷ÎHÎÌ.....
±fi¤‰ ÁÎfl˘ ◊›˘ ?                                 ±Î’HÎÎ_ ±ËŸ ⁄ı-hÎHÎ ¿·Î¿ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı, ÷ı ⁄ı-hÎHÎ ¿·Î¿ Á‘Ì ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — ’Ëı·Î_ ÿÎÿÎ ¿ı‰_ Ë÷_ ? ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl_fiı, ÷˘ ‹fiı ±ı‹ … ◊Λ  ÿ˘Ê˘ … ÿı¬Î›. ±Îfiı ∞‰÷_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿Ëı‰Î›. ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î ⁄ıÁı fiı,
¿ı ‹Îfl˘ ÿ˘Ê fi◊Ì fiı ¬˘À<_ ¬˘À<_ Â_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ?            ÷ı CÎÕ̱ı ÷˘ ©ÎI‹Î ◊¥ … Ω›. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î ⁄ıÁı ’»Ì ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ
                                     ◊Î ◊Î ¿flı »ı ¿ı ? ±Î’HÎı fiÎ ¿fl‰Î_ ˢ› ÷˘ › ◊›Î ¿flı ?
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HΠˉı ?
                                        ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ’»Ì ◊›Î ¿flı.
   ≠ffi¿÷ν — ˉı A›Î· ±Î‰ı.
                                        ÿÎÿÎlÌ — ‹ıÓ ¿èÎ_, “⁄_‘ ¿flÌ ÿ˘ ˉı ÷˘ ?”
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î…ı ±Îfi_ÿ ◊›˘ ?
                                        ≠ffi¿÷ν — ÷˘ √fl√ÕÌ «Î· … flËı.
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, Â_ ¤Ò· ±ı Á‹Ω¥, ’Ëı·Î_ ÷˘ ±ı Á‹Ω÷_ … fi Ë÷_.
                                        ÿÎÿÎlÌ — ¿˘HÎ «·Î‰ı »ı ±ı ? I›Îflı ¿Ëı, “©ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊›˘ »ı, ±Î
ˉı ◊˘ÕÎ ‰¬÷◊Ì Á‹Ω› »ı.
                                     ⁄‘Ì Ïø›Î »ı ÷ı ≠iÎÎfiÌ »ı. ’Ëı·Î_ “±iÎΔfiÌ Ïø›Î Ë÷Ì. ±Î …ı ’ı·Î ·˘¿˘
   ÿÎÿÎlÌ — Ë…\ ‹Ò‚ ¤Ò· Á‹ΩÂı fiı I›Îflı ⁄Ë ±Îfi_ÿ ◊Âı ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì.    ⁄‘Π©ÎI‹Î ⁄˘·ı »ı ÷ı “±iÎΔfiÌ Ïø›Î «Î· flËÌ »ı, ≠iÎÎfiÌ Ïø›Î µI’Lfi
Ë‹ıÂÎ_ ±Îfi_ÿ fi ◊Λ ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷Î_ ±Î‰Õu_ fi◊Ì. ±Ï÷ø‹HÎ◊Ì Ωı ÿ—¬     ◊¥ fi◊Ì. Â_ ◊›_ ? ±Î’HÎı “±iÎΔfiÌ Ïø›Î ⁄_‘ ◊¥ √¥ »ı, ±fiı ≠iÎÎfiÌ Ïø›Î
fiÎ ◊Λ ÷˘ ±Î ‹ÎHÎÁ, ‹ÎHÎÁ fi◊Ì.                      «Î· ◊¥ √¥ »ı. “±iÎΔfiÌ Ïø›Î Â_ ¿flı ? ±iÎÎ ±ı Ïfifl_÷fl Á_ÁÎfl … ω_À΂
   ≠ffi¿÷ν — ‹Ò‚ ¤Ò· ¿_¥ ÿÎÿÎ ?                    ω_À΂ ¿flı. fi‰˘ fi‰˘, fl˘… fl˘… ∂¤˘ … ¿flÌ ±Î’ı.

   ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·Î_ ¤Ò· … ÿı¬Î÷Ì fi Ë÷Ìfiı ? ˉı ÿı¬Î› »ı ÷ı V◊Ò‚                “ËÎÕ˝‰ı±fl” ≠Ï÷ø‹HÎfi_ !
ÿı¬Î› »ı. Ë…\ ÷˘ ±Î√‚ ÿı¬ÎÂı.                         ±Î¬Ì Ï…_ÿ√ÌfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ÷‹ı ¿fl˘ »˘, I›Îflı ÷‹ı fi◊Ì ‹˘Z΋Î_ ¿ı fi◊Ì
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 189  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 189
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                  Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
1tPofD.:
 s ro t                                  s ro t
                                     1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                               190   ≠Ï÷ø‹HÎ                             190

Á_ÁÎfl‹Î_. ±Î‹ ÷˘ ÷‹ı ’λ·Îfi_ ⁄‘_ ω‰flHÎ ¿fl˘ »˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ‰¬÷ı. ‹fi-      Ïÿ‰Áı ±ı‰Ì flÌ÷ı ‰÷˝‰_ Ωı¥±ı. ±fiı ±ı‰_ Á‰˝ Á‹Î‘ÎfiÌ iÎÎfi »ı ±Î ÷˘. ±Î‹Î_
⁄Ï©-Ï«kÎ fiı ±Ëo¿Îfl ⁄‘ÎfiÎ Œ˘fi-⁄˘fi ⁄_‘ ˢ›. ±_÷—¿flHÎ ⁄_‘ ˢ›. ÷ı       ¿Â_ ⁄Î¿Ì flËı fiËŸ ! ÿ˘Ê ◊Λ fiı ±ıfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷˘ ±ı ⁄‘_ «˘A¬_ ¿flÌ
‰¬÷ı ‹ÎhÎ ≠iÎÎ ±ı¿·Ì … ¿Î‹ ¿fl÷Ì Ë˘› »ı. ±ÎI‹Î › ±Î‹Î_ ¿Â_ ¿fl÷˘       fiάı. ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı ·Ì‘ı·_ ’λ\_ ±Î’Ì ÿı‰_. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›* ±ıÀ·ı «˘’ÕÎ
fi◊Ì. ±Î ÿ˘Ê ◊›˘ ’»Ì œo¿Î¥ Ω›. ’»Ì ⁄ÌΩı ·ı›fl (’Õ) ±Î‰ı. ±ı‹ ·ı›fl       «˘A¬Î ! ±ıÀ·ı ÷‹ı ÿ˘Êfi˘ V‰Ì¿Îfl ¿›˘˝fiı. V‰Ì¿Îfl ¿›˘˝ ±ıÀ·ı › ±Îfl fi˘À
µ’fl ·ı›fl ±Î‰ı. ’»Ì ‹flHÎ ‰¬÷ı »ıS·Î ±ı ¿·Î¿‹Î_ ±Î ⁄‘Îfi_ Áfl‰ˆ›_ ±Î‰ı.     ÏflV’˘„LÁ⁄·. (÷‹ı …‰Î⁄ÿÎfl fi◊Ì.) ±Î ÷˘ ωiÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ÷fl÷ … Œ‚
                                      ±Î’ı, ¿ı ¥fi ËıÓÕ. (fl˘¿Õ<_) ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ◊¥ Ω› ±ı ÷˘. ±‹ı ¿èÎ_ ±ı‰_ ±ı¿ÿ‹
   ¤Ò÷¿Î‚fiÎ ÿ˘Ê˘ ⁄‘Î ‰÷˝‹Îfi‹Î_ ÿı¬Î› ±ı iÎÎfi ≠¿Î »ı ±ı ‹ı‹flÌ
                                      fiÎ ◊Λ. ÿ˘Êfi˘ V‰Ì¿Îfl ¿fl˘, ¿ı ‘˘‰Î¥ Ω›. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ ±ıÀ·ı ‘˘‰Î¥ Ω›.
(VQ≤Ï÷) fi◊Ì.
   ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ±ÎI‹Î µ’fl ¥Œı@À ◊Λ ¬flÌ ?                       I›Îflı ◊Âı ÁΫ_ ≠Ï÷ø‹HÎ !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î µ’fl ÷˘ ¿ÂÌ ¥Œı@À ±Õı … fiËŸ. ¥Œı@À ◊Λ ÷˘ Á_iÎÌ        F›Îflı CÎflfiÎ_ ‹ÎHÎÁ˘ Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î› I›Îflı Á‹…‰_ ¿ı ÷‹Îfl_ ≠Ï÷ø‹HÎ
¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘ ±ÎI‹Î »ı ±ı ËoÕˇıÕ ’flÁıLÀ ÕÌÁÎ¥ÕıÕ »ı. F›Î_ ‹ı‹flÌ fiÎ ’ˢӫı  ÁΫ_ »ı. ¬flı¬fl Ïfiÿ˘˝Ê … »ı, …√÷ ±Î¬_ › Ïfiÿ˘˝Ê … »ı. ÷‹ÎflÎ ÿ˘Ê˘ ¿flÌfiı
I›Î_ ±ÎI‹ÎfiÎ ≠¤Î‰◊Ì ◊Λ »ı. ±ÎI‹Î ±fi_÷ „@÷‰Î‚˘ »ı ±ı ±ıfiÌ         ÷‹ı ⁄_‘Λı·Î_ »˘, ±ı‹fiÎ ÿ˘Ê◊Ì fiËŸ, ÷‹ÎflÎ ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê◊Ì … ⁄_‘Λı·Î_ »˘.
≠iÎ΄@÷ ’Î÷΂ Œ˘ÕÌfiı ÿı¬ÎÕı »ı. ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ÷˘ ’˘÷Îfiı Ë·¿Î_ ◊›ı·Î_    ˉı ±ı‰_ F›Îflı Á‹ΩÂı I›Îflı ¿o¥¿ ∂¿ı· ±Î‰Âı !
¬⁄fl ’Õı, ¿ı ˉı Ë·¿˘ ◊¥ √›˘ ±fiı ‰ıfl ÷ÒÀÌ Ω›, Ïfi›‹◊Ì … ÷ÒÀÌ Ω›.                    ƒÏp Ïfi…ÿ˘Ê ¤HÎÌ !
±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ’ı·˘ Á΋˘ ¤ı√˘ fiÎ ◊Λ ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±Î‹Î_
w⁄wfiÌ ÁË̱˘fiÌ …wfl fi◊Ì. …ı‹ ±Î ¿˘ÀÛ‹Î_ w⁄wfiÌ ÁË̱˘fiÌ …wfl »ı             ¿˘”¿fiÌ ¤Ò· ÿı¬Î‰Î◊Ì Á_ÁÎfl ∂¤˘ ◊Λ fiı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· ÿı¬Î‰Î◊Ì ‹˘ZÎ
±ı‰Ì fi◊Ì …wfl. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î √LËÎ w⁄w◊Ì ◊›ı·Î fi◊Ì. ±Î ÷˘ ·˘¿˘fiÌ        ◊Λ.
√ıflËÎ…flÌ‹Î_ √LËÎ ◊›ı·Î »ı. ±Î‹ ·˘¿˘fiÌ w⁄w‹Î_ ◊›Î »ı, ’HÎ w⁄wfiÌ           ≠ffi¿÷ν — “flÌ·ıÏÀ‰” ÷˘ ÿı¬Ì÷_ ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î›fiı ?
ÁË̱˘ fi◊Ì ¿flı·Ì. ÁË̱˘ ±_ÿflfiÌ »ı, flÎ√-¶ıÊfiÌ ÁË̱˘ »ı.
                                          ÿÎÿÎlÌ — ÿ˘ÏÊ÷ @›Îflı √HÎΛ ? ±ıfi˘ ©ÎI‹Î ±ı‰_ ¿fl÷˘ ˢ› I›Îflı.
    ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ±ı¿Î_÷‹Î_ ⁄ıÃΠˢ›, ±fiı ¿o¥¿ ≠Ï÷ø‹HÎfi_ ¿ı ±ı‰_ ⁄‘_     ’HΠ©ÎI‹Î ÷˘ ±¿÷ν »ı. ±ı ¿Â_› ¿flÌ Â¿ı ÷ı‹ fi◊Ì. ±Î ÷˘ “ÏÕV«Î…˝” ◊Λ
¿fl÷Î_, ¿fl÷Î_, ¿fl÷Î_, ◊˘Õ˘ ±ÎI‹Îfi˘ ±fi¤‰ Ω‹Ì Ω› ‹ËŸ. ±ı V‰Îÿ ±Î‰Ì       »ı, ±ı‹Î_ ÷_ ±ıfiı ÿ˘ÏÊ÷ √HÎı »ı. ÿ˘Ê ÿı¬Î› ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. F›Î_ Á‘Ì
Ω›. ÷ı ±fi¤‰ ¿Ëı‰Î›.                             …√÷‹Î_ ¿˘¥ ’HÎ ∞‰ ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› »ı, I›Î_ Á‘Ì Á‹…‰_ ¿ı ±_ÿfl ©̿flHÎ
                                      ◊›_ fi◊Ì, I›Î_ Á‘Ì ≥„Lƒ› iÎÎfi »ı.
          ÿ˘Êfiı V‰Ì¿Î›˘˝, ¿ı √›˘ ±ı !
   ¿˘¥fiÌ › ¤Ò· »ı‰Àı fiÎ ÿı¬Î›. ’Ëı·Î_ ÿı¬Î› ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı. ’»Ì               ≠÷ÌÏ÷‹Î_ Ïfiÿ˘˝Ê fiı ‰÷˝fi‹Î_ ?!
¿˘¥fiÌ › ¤Ò· fiÎ ÿı¬Î›, ±ı‰_ Ωı ±Î¬Ì flÎ÷ flËı ±fiı «˘’ÕÌ ⁄ÌÕÎ¥ √›Î,         “ÏÕV«Î…˝ ‹Î·fiÎ ±Î‘Îflı Á΋˘ ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î›. ’HÎ ’˘÷ÎfiÎ ‹fi‹Î_ flËı‰_
÷˘ ¿Î‹ ◊¥ √›_. ÷‹Îflı ’»Ì ÷ı Ïÿ‰Áfi˘ ±Î‰÷Î ¤‰fi˘ ¤˘ flè΢ fiËŸ, ⁄Ì…ı       fiÎ Ωı¥±ı. Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î‰_ Ωı¥±ı.
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  190  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 190
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                   Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
 s ro t
1tPofD.:                                   s ro t
                                      1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                               191   ≠Ï÷ø‹HÎ                              191

   ≠ffi¿÷ν — Ïfi盋Î_ ÷˘ ¬Î÷flÌ »ı ¿ı …√÷ ±Î¬_ Ïfiÿ˘˝Ê »ı.                   µ’›˘√ «Ò@›ÎfiÎ_ › ≠Ï÷ø‹HÎ !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ≠÷ÌÏ÷‹Î_ ±ÎT›_ ¿Ëı‰Î›. ±fi¤‰‹Î_ ¿ıÀ·_ ±ÎT›_ ? ±ı        ±Î‰_ ÁflÁ ωiÎÎfi ËÎ◊‹Î_ ±ÎT›Î ’»Ì ¿˘HÎ »˘Õı ? ’Ëı·Î_ ’Î_« Ï‹ÏfiÀ
‰V÷ ±ı‰Ì ÁËı·Ì fi◊Ì. ±ı ÷˘ ‹Î_¿Õ ŒflÌ ‰‚ı, ‹»flÎ_ ŒflÌ ‰‚ı, ÁÎ’ ŒflÌ ‰‚ı,     ’HÎ µ’›˘√‹Î_ flËı‰Î÷_ fiˢ÷_. ±ı¿ √ÃÎb_ Á΋ÎÏ›¿ ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ ‹ËÎ ‹ËÎ
I›Îflı Ïfiÿ˘˝Ê ·Î√ı I›Îflı ¬fl_, ’HÎ ≠÷ÌÏ÷‹Î_ ±Î’HÎfiı flËı‰_ Ωı¥±ı ¿ı Ïfiÿ˘˝Ê   ¿pı ¿flÌfiı flËı‰Î› ±fiı ±Î ÷˘ ÁËı…ı › ÷‹ı F›Î_ Ω‰ I›Î_ µ’›˘√’Ò‰˝¿ flËÌ
»ı. ±Î’HÎfiı ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› »ı, ±ı ±Î’HÎÌ ¤Ò· »ı. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı.      ¿Λ ±ı‰_ ◊›_ »ı !
±‹ÎflÌ ≠÷ÌÏ÷‹Î_ › Ïfiÿ˘˝Ê »ı ±fiı ±‹ÎflÎ ‰÷˝fi‹Î_ › Ïfiÿ˘˝Ê »ı. ÷fiı ÷˘ Ë…\
                                          ≠ffi¿÷ν — ±ı Á‹Ω› »ı ÿÎÿÎ.
≠÷ÌÏ÷‹Î_ › Ïfiÿ˘˝Ê fi◊Ì ±ÎT›_, Ë…\ ÷fiı ÿ˘ÏÊ÷ ·Î√ı »ı. ¿˘¥ ¿Â_ ¿flı, ÷˘
’»Ì ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl_ »\_ ±ıÀ·ı Âw±Î÷‹Î_ ÷˘ ÿ˘ÏÊ÷ ·Î√ı »ı. fi◊Ì ·Î√÷_ ?       ÿÎÿÎlÌ — ˉı …flÎ ¤Ò·˘fiı ±Î_÷fl˘, ±ıÀ·ı ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ±Î’HÎı fiyÌ
   ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ±ıfiı ≠÷ÌÏ÷‹Î_ fiÎ ¿Ëı‰Î› ?          ¿flÌfiı fiÌ¿‚‰_ ¿ı ±Î…ı ±Î ¿fl‰_ »ı ! © µ’›˘√‹Î_ flËı‰_ »ı. ±ı‰_ fiyÌ fiÎ
                                       ¿fḻı ÷˘ ’»Ì µ’›˘√‹Î_ «Ò¿Ì …‰Î› ! ±fiı ±Î’b_ ωiÎÎfi ÷˘ ⁄Ë ÁflÁ
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±Î‹ ÷˘ Âw±Î÷‹Î_ ÷˘ ÿ˘ÏÊ÷ … ·Î√ı »ı I›Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ     »ı. fi◊Ì ⁄Ì∞ ¿˘¥ ¤Î_…√Õ !!
¿fl‰_ ’Õı »ıfiı ?
                                          ±Î’HÎfiı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı ±Î ÷˘ ±Î’HÎı µ’›˘√ «Ò¿Ìfiı ¨‘ı flV÷ı «ÎS›Î.
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı »ı.                 ÷ı µ’›˘√ «Ò@›Î ⁄ÿ·fi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. ¨‘˘ flV÷˘ ±ıÀ·ı ‰ıVÀ ±Î˜Œ
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ÿ˘ÏÊ÷ ·Î√ı I›Îflı fiı ? ‹ÎÀı Ïfiÿ˘˝Ê Ë…\ ÷fiı ⁄ıÃ<_ fi◊Ìfiı ?  ÀÎ¥‹ ±ıLÕ ±ıfi∞˝ (Á‹› ±fiı „@÷fi˘ ⁄√ÎÕ) ¿flı »ı, »÷Î_› ±ıfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ
   ≠ffi¿÷ν — ±ı Ïfiÿ˘˝ÊfiÌ ≠÷ÌÏ÷ ⁄ıÃÌ Ë˘› I›Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ Â¿Î›fiı ?    fiËŸ ¿flı ÷˘ «Î·Âı. ±ı‹Î_ ±ıÀ·_ ⁄‘_ fi¿ÂÎfi fi◊Ì. ±ı¿ ±‰÷Îfl Ë…\ ⁄οÌ
                                       »ı ±ıÀ·ı ·ıÀ √˘ ¿flı·_ (…‰Î ÿÌ‘ı·_) ’HÎ …ıfiı µ’›˘√‹Î_ ⁄Ë flËı‰_ ˢ› ÷ıHÎı
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ÿ˘ÏÊ÷ ·Î√ı »ı ÷ıfiı Ωı›Î ¿fl‰Îfi˘.              µ’›˘√ «Ò@›Îfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı ’λ\_ Œfl‰_. ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ’λ˘
         ΩB≤Ï÷ ‰‘ı ÷ı‹ ±Ï÷ø‹HÎ CÎÀı !                Œ›˘˝ … fi◊Ì fiı !
   ≠ffi¿÷ν — …ı‹ …ı‹ ΩB≤Ï÷fiÌ ±¬_Õ÷Î ‰‘÷Ì Ω› ÷ı‹ ÷ı‹ ≠Ï÷ø‹H΢          ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ±Î√‚ µ’fl «˘A¬_ ≠Ï÷Ï⁄_⁄ ’Õı ?
±˘»Î_ ◊÷Î_ Ω›.                                   ÿÎÿÎlÌ — ËÎV÷˘, ⁄‘_ „@·›fl ◊¥ Ω›. ÿ½fi «˘A¬_ ◊¥ Ω› fiı ÿ½fi
   ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ Ωı ‹ËŸ ÿ˘Ê ◊›˘ ˢ› ÷˘ … ¿fl‰ÎfiÎ_ »ı.        ‰‘ı. ≠Ï÷ø‹HÎ ‰√fl ¿˘¥ ‹˘ZÎı √›ı·_ fiËŸ. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê
±Ï÷ø‹HÎ ◊›_ ˢ› ÷˘ …. ΩB≤Ï÷ ‰‘÷Ì Ë˘› ÷ı ÿËÎÕı ±Ï÷ø‹HÎ ¤Îflı ◊›ı·_       ±˘»Î ◊Λ fiı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı …÷Î flËı.
ˢ› ±ı‰˘ ¿˘¥ Ïfi›‹ fi◊Ì.
                                             ±˙fl_√Î⁄Îÿfi_ ±Ω›⁄ ‰ÎÏÊ˝¿ ≠Ï÷ø‹HÎ !
   ≠ffi¿÷ν — © µ’›˘√ ˢ› ÷˘ ±Ï÷ø‹HÎ ◊Λ ?
                                          ¿˘¥ …B›Î±ı ±‹ı ωϑ ‹Ò¿÷Î fi◊Ì. ±˙fl_√Î⁄Îÿ ±‹ı ±fi_÷ ±‰÷ÎflfiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ◊Λ. ±Ï÷ø‹HÎı › ◊Λ fiı ≠Ï÷ø‹HÎı › ◊Λ.            ÿ˘Ê ‘˘‰Î¥ Ω› ±ı‰Ì ωϑ ‹Ò¿Ì±ı »Ì±ı. ±ı¿ ¿·Î¿fiÌ ≠Ï÷ø‹HΠωϑ‹Î_ ÷˘
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                   191  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 191
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                    Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
1tPofD.:
 s ro t                                    s ro t
                                       1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                             192   ≠Ï÷ø‹HÎ                               192

⁄‘Îfi˘ ±Ë_¿Îfl ¤V‹Ì¤Ò÷ ◊¥ Ω› »ı ! ±‹ı I›Î_ ±˙fl_√Î⁄Îÿ‹Î_ ÷˘ ⁄Îfl       ±fi ±ı ⁄‘˘ «Ì¿H΢ ≠ı‹ !
‹ÏËfi΋Î_ ±ı¿ Œıfl˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΉ÷Î_ Ë÷Î_. ÷ı ⁄Á˘-hÎHÎÁ˘ ‹ÎHÎÁ ⁄Á flÕı-
                                        ≠ffi¿÷ν — ÁËÎK›Î›Ì ΩıÕı ‰ıfl ⁄Î_‘‰Îfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ?
¿flı fiı ⁄‘˘ fl˘√ fiÌ¿‚Ì Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄ˆflÌfiı ±ıfi˘ ‘HÎÌ ’√ı ·Î√ı, I›Î_ ±Î√‚
‹ÎŒÌ ‹Î√ı, ¿ıÀ·Î › ±‰÷Îflfi_ ⁄_‘fi ◊›ı·_ ÷ı ‹ÎŒÌ ‹Î√ı, ÷ı ¿ıÀ·_ › «˘A¬_      ÿÎÿÎlÌ — ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì. Á÷˚›√‹Î_ ±Î‰_ ÷ı‰_ fiΠˢ›. «˘fl ±ı «˘fl,
◊¥ Ω›.                                  …ı ·E«Î ±ı ·E«Î ±fiı ÂÎË¿Îfl ±ı ÂÎË¿Îfl. «˘fl ‰√fl ÷˘ ±Î ÿÏfi›Î flËÌ
                                     … fi◊Ì ¿˘¥ ÿËÎÕ˘›. ’HÎ Á÷˚›√‹Î_ ÷ı‹fiÌ ‰V÷Ì ◊˘ÕÌ Ë˘›.
    I›Î_ ÿflÁη, ±‹Îflı ⁄Ë ‹˘ÀÌ Ï‰Ï‘ ¿fl‰Ì ’Õı ±ÎfiÌ ’λ‚, ⁄‘ÎfiÎ_
‹fi «˘A¬Î_ ¿fl‰Î ‹ÎÀı, ±ÎI‹Î (T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î) «˘A¬˘ ¿fl‰Îfi˘, ‹˘ÀÌ Ï‰Ï‘        …ı ±Î’HÎÌ ΩıÕı ˢ›, ’Ëı·Î_ › Ë÷Î ±fiı ±Î…ı › »ı, ±ı ±Î’HÎÎ
¿flÌ ±fiı ’»Ì ‹Ò¿Ì ÿ¥±ı ¿ı ⁄‘ÎfiÎ «˘A¬Î ◊¥ Ω› ÷ı CÎÕ̱ı. ¿QM·ÌÀ       ‘‹˝⁄_‘ ¿Ëı‰Î› ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‘‹˝⁄_‘±˘fiÌ ΩıÕı … ¤‰ı¤‰fiÎ_ ‰ıfl ⁄_‘Λı·Î ˢ›
@·Ì›fl, ’˘÷ÎfiÌ K›Îfi‹Î_ › fiÎ flËı ¿ı Ë_ Â_ ·¬_ »\_, ’HÎ ⁄‘_ «˘yÁ ·¬Ì    »ı. ÷ı ±ı‹fiÌ ΩıÕı ¿_¥ ‰ıfl ⁄_‘Λı·_ ˢ› ÷˘, ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ
·Î‰ı. ’»Ì “@·Ì›fl” ◊¥ √›˘. ±¤ıÿ¤Î‰ µI’Lfi ◊›˘fiı, ±ı¿ Ï‹ÏfiÀ ‹fiı       Á΋ÁÎ‹Ì flÌ ·˘ ÷˘ ÏËÁÎ⁄ ⁄‘˘ «˘A¬˘ ◊¥ Ω›. ±ı¿<_› ‹ÎHÎÁfiı Á΋Á΋Ì
Á˘ÓM›_ fiı ¿ı Ë_ ±Î‰˘ »\_ ÁÎËı⁄, ±ı ±¤ıÿ¤Î‰ ◊¥ √›˘. ±ıÀ·Ì ÷fiı „@÷    ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ «Ò¿Â˘ fiËŸ. ÁËÎK›Î›Ì ΩıÕı … ‰ıfl ⁄_‘Λ ‰‘Îflı ±fiı ÷ı‹fiÎ_
‰‘Ì √¥.                                 ≠I›ZÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷˘ ‘˘‰Î¥ Ω›. ±Î ±˙fl_√Î⁄Îÿ‹Î_ …ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΉ̱ı
                                     »Ì±ı ±ı‰Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ‰SÕ˝‹Î_ ¿_¥±ı › fiΠˢ›.
   ±fiı ’»Ì Ë_ ÷ÎflÎ ÿ˘Ê˘fiı Ωb_ fiı ÿ˘ÊfiÌ µ’fl ωϑ ‹Ò@›Î ¿fl_. ±Î
¿Ï‚›√ »ı, ¿Ï‚›√‹Î_ Â_ ÿ˘Ê fiΠˢ› ? ¿˘¥fi˘ ÿ˘Ê ¿Îœ‰˘ ±ı … ¤Ò· »ı.               «˘‘Îfl ±Î_Á ÁÎ◊ı ’√·Î_ ’Õı !
¿Ï‚›√‹Î_ ⁄ÌΩfi˘ ÿ˘Ê ¿Îœ‰˘ ±ı … ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· »ı. ¿˘¥fi˘ ÿ˘Ê ¿Îœ‰Îfi˘         ≠ffi¿÷ν — I›Î_ ⁄‘Î_ flÕ÷Î_ Ë÷Î_ fiı ! ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ÂıÏÛα˘ › flÕ÷Î Ë÷Î_.
fiËŸ. √HÎ Â_ »ı ? ±ı Ωı‰ÎfiÌ …wfl »ı. Â_ flèÎ_ »ı ±ıfiÌ ’ÎÁı ? ÏÁ·¿ Â_
flËÌ ±ı Ωı‰ÎfiÌ …wfl »ı. ±Î ¿Î‚‹Î_ ÏÁ·¿ … fiÎ flËıfiı. ÏÁ·¿ flËÌ »ı ±ı        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î ±˙fl_√Î⁄Îÿfi_ …\±˘fiı ! ¿ıÀ·_ ⁄‘_ flÕ÷Î_ Ë÷Î_ ! ˉı
… ‹ËÎI‹Î±˘ ¨«ı »ıfiı !                          ±ı‰_ ≠Ï÷ø‹HÎ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì‹Î_ ±ı¿ ¿›* ˢ› ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_.

            ‘‹˝⁄_‘±˘ ΩıÕı … ‰ıfl....                 ≠ffi¿÷ν — ‹˘ÀÎ ‹ÎHÎÁfiı flÕ‰ÎfiÌ …B›Î @›Î_ »ı ? ±Î ¿˘”¿ … ˢ›.

   iÎÎfiÌ ’flÊfiÌ ±ÎiÎÎ◊Ì ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ ÷ı ±fi_÷ ±‰÷ÎflfiÎ_ ’Î’˘         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ⁄flÎ⁄fl. ±ËŸ ÷˘ ¬Ò⁄ flÕuÎ Ë÷Î ⁄‘Î.
⁄Î‚Ì fiάı. ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ÷ı ¿ı‰_ ≠Ï÷ø‹HÎ ? ‰ıfl ⁄‘Î_ »^ÀÌ Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı       ≠ffi¿÷ν — ‹ıÓ ÷˘ ’Ëı·Ì … ‰¬÷ Ωı›_ ±ı‰_ ¿ı, ±Î‰Î ⁄‘Î ‹ÎHÎÁ˘
ÁËÎK›Î›Ì ΩıÕı … ‰‘Îflı ‰ıfl ⁄_‘Λı·Î_ ˢ›. ‰SÕ˝‹Î_ (ÿÏfi›Î) ⁄ÌΩ ⁄‘Î ΩıÕı  Á‹Î…fiÌ ±_ÿfl …ıfiı ≠Ï÷„WÃ÷ ¿Ëı‰Î› ±ı‰Î ‹ÎHÎÁ˘ ¬S·Î ‹˘œı flÕı I›Î_ !!!
‰ıfl ˢ› fiËŸ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ › ±fiı ÁËÎK›Î›Ì ÷˘ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ›Îÿ flèÎÎ ¿flı.
                                        ÿÎÿÎlÌ — ¬S·Î ‹˘œı flÕı ±fiı ’˘÷ÎfiÌ ⁄ˆflÌfiÎ ’√‹Î_ fi‹V¿Îfl ¿flı »ı.
   ≠ffi¿÷ν — Á÷˚›√‹Î_ ’HÎ ÁËÎK›Î›Ì ΩıÕı ‰ıfl ⁄_‘Λ ?          ±˙fl_√Î⁄Îÿ‹Î_ ÷‹ı ±ÎT›Î Ë¢fiı, I›Î_ ±ı‰_ Ωı›_ fi◊Ì ?
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, I›Îflı ‰ıfl fiÎ ⁄_‘Λ. ±ı Á‹…HÎ … ¨«Ì Ë÷Ì ⁄‘ÎfiÌ.        ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ⁄Ì…ı ±Î‰_ ƒU› ¿˘¥ Ãı¿ÎHÎı Ωı›ı·_ fiËŸ !
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 192  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  192
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                  Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
 s ro t
1tPofD.:                                 s ro t
                                     1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                             193   ≠Ï÷ø‹HÎ                               193

   ÿÎÿÎlÌ — ˢ› … fiËŸfiı ! ±fiı ±Î‰_ ±ø‹ ωiÎÎfi fiΠˢ›, ±Î‰_         ≠ffi¿÷ν — iÎÎfiÌ ’flÊ Á‹ZÎ ±Î ¤‰‹Î_ …ı ÿ˘Ê˘ ±Î’HÎı ¿›Î˝ ˢ› ÷ıfiÌ
≠Ï÷ø‹HÎ fiΠˢ›, ±Î‰_ ¿Â_ ˢ› … fiËŸ.                   ‹ÎŒÌ ‹Î_√Ì Â¿Î› ?
   ≠ffi¿÷ν — ±Î‰˘ ÿÎÿ˘ › fiΠˢ› !                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı ÿ˘Ê˘ ’»Ì ‹˘‚Î ◊¥ Ω›. iÎÎfiÌ ’flÊ ’ÎÁı ±Î
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±Î‰˘ ÿÎÿ˘ › fiΠˢ›.
                                     ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı, ÷ı ’˘÷ı ‹˘œı ¿Ëı ÷˘ µk΋. ‹˘œı fiÎ ¿ËÌ Â¿ı ÷˘ ¿Î√‚ ·¬Ìfiı
                                     ±Î’ı ±ı Áı¿LÕflÌ. ±fiı ‹fi‹Î_ fiı ‹fi‹Î_ ¿›Î˝ ¿flı ±ı ◊Õ˝ VÀı…‹Î_. ±ıÀ·ı …ı
     ÿÏfi›ÎfiÌ ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ ±Ω›⁄Ì ±˙fl_√Î⁄Îÿ‹Î_ !           “VÀÎLÕÕ˝”‹Î_ ⁄ıÁ‰_ ˢ› ÷ı “VÀÎLÕÕ˝”‹Î_ ⁄ıÁ‰_. Áı¿LÕ‹Î_ ⁄ıÁ‰_ ˢ› ¿ı ŒVÀ˝‹Î_
   ±Î‰_ ±˙fl_√Î⁄Îÿ‹Î_ ±‹ı ‰flÁ‹Î_ ±ı¿ ‰Îfl Á‹ÒË‹Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΉ̱ı    ⁄ıÁ‰_ ˢ›, ±ı ±Î’HÎÌ ‹fl∞fiÌ ‰Î÷ »ı.
»Ì±ı ±ı ÷˘ ±Ω›⁄Ì … ¿Ëı‰Î›fiı ? ±Î ±Î’b_ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊›_ ±ı ÷˘            ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı ’˘ÏÁ⁄· (Â@›) ¬fl_ ?
ÿÏfi›ÎfiÌ ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ ±Ω›⁄Ì »ı ±Î’HÎÌ !
                                        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, “’˘ÏÁ⁄·” ±ı ÷˘ ⁄Ë ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ ’˘ÏÁ⁄·. ±Î ⁄‘Î
    ±ÎfiÎ◊Ì ÷˘ ⁄Ë Â„@÷ ‰‘ı. ±Î ÷˘ fiflÌ Â„@÷fi_ … ¿Îfl¬Îfi_ »ı. ±fiı     ≠ffi˘‹Î_ ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ ≠ffi ±Î »ı. ⁄Ë ⁄Ë ’˘ÏÁ⁄·.
÷ı CÎÕ̱ı ±‹ı ±ı‰ÕÌ ‹˘ÀÌ Ï‰Ï‘ ¿flÌfiı ‹Ò¿Ì±ı »Ì±ı ¿ı ‹ÎHÎÁ‹Î_ fiflÌ Â„@÷±˘
                                        ±‹fiı w⁄w ¿Ëı, ⁄‘ÎfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ¿Ëı ±ı ±˘¿ı˝VÀˇÎ @·ÎÁ ’»Ì ÷‹ı ¿Ë˘
… µI’Lfi ◊Λ. fiËŸ ÷˘ ±Î ‰¿Ì· ¿_¥ …ı‰Î ÷ı‰Î ‹ÎHÎÁ »ı ? ‹flÌ Ω™ ’HÎ
                                     ¿ı fiÎ Ë_ ±ı¿·˘ ˢ¥Â, I›Îflı ÿÎÿÎ ¿ËÌÂ, ±ı ŒVÀ˝ @·ÎÁ ±fiı ’»Ì ÷‹ı ¿Ë˘
¿˘¥fiı ’√ı fiÎ ·Î√_ ¿Ëı ! ÷ı ÂÒfl‰Ìfl ‹ÎHÎÁ. ’HÎ ±ı‹fiı ±ı¿ Œıfl˘ ±ı „@÷
                                     ¿ı ÿÎÿÎ ‹˘œı fiËŸ ¿Ë_, ¿Î√‚‹Î_ ±Î’Ì ÷˘ Áı¿LÕ @·ÎÁ. ±fiı ÷‹ı ¿Ë˘
µI’Lfi ◊¥ Ë÷Ì, ±˙fl_√⁄Îÿ‹Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÎT›_ I›Îflı ÁÎflÌ ±ı‰Ì „@÷
                                     ¿Î√‚‹Î_ › fiËŸ Ë_ ‹fi‹Î_ I›Î_ fiı I›Î_ CÎıfl ¿flÌ ·¥Â, ±ı ◊Õ˝ @·ÎÁ. …ı
µI’Lfi ◊›ı·Ì. ±fiı ±ı Á‹∞ √›ı·Î ¿ı ‹fiı ±Î‹Î_ ·Î¤ »ı. „@÷, µI’Lfi
                                     @·ÎÁ‹Î_ ⁄ıÁ‰_ ˢ› ÷ıfiı »^À »ı. ±ËŸ ±Î√‚ ’ˆÁÎ ⁄ˆÁÎ fi◊Ì.
◊Λ, …⁄fl…V÷ ! Ïfi⁄˝‚÷Î …÷Ì flËı ⁄‘Ì.
                                        ≠ffi¿÷ν — ±Î ÷˘ Â@› »ı ±ıÀ·_ … ’Ò»‰_”÷_.
          ±Î·˘«fiÎ ±ÎM÷’flÊ ’ÎÁı … !
                                        ÿÎÿÎlÌ — ËLÕˇıÕ ’flÁıLÀ (Á˘ À¿Î) Â@› »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’fiÌ ’ÎÁı ±ı‰Î ·˘¿˘ ±Î‰ı »ı ¿ı …ı ’˘÷ÎfiÎ ’λ·Î ÿ˘Ê˘
◊›Î ˢ› ÷ıfiÌ ±Î’fiÌ ’ÎÁı ±Î·˘«fiÎ ¿flı, ÷˘ ±Î’ ±ıfiı »˘ÕΉ˘ »˘ ?              ≠I›ZÎ ’flÊ ’ÎÁı ≠I›ZÎ ±Î·˘«fiÎ !
   ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î·˘«fiÎ ¿flı ±ıÀ·ı ‹Îflı ÷˘ ±¤ıÿ ◊›˘ ¿Ëı‰Î›.       ’˘÷ÎfiÌ ¬Îfi√Ì ¿˘¥ ±ı¿ ‰Î÷ ¿Ëı‰Ì ˢ› ÷˘ ÂÎ◊Ì ·˘¿˘ ‰Î÷ fi◊Ì
±‹Îflı ÷˘ »˘ÕΉ‰Î … ’Õı. ±Î·˘«fiÎ ¿fl‰Îfi_ V◊‚ … fi◊Ì. Ωı VhÎÌfiı ¿Ëı‰Î    ¿fl÷Î_ ? ’»Ì ’ı·˘ ÿ⁄ÕΉ ÿ⁄ÕΉ … ¿flı. ·√΋‹Î_ ±Î‰Ì √›_ fiı ! ÿ⁄ÕΉı
Ω› ÷˘ VhÎÌ «œÌ ⁄ıÁı, ¤¥⁄_‘fiı ¿Ëı‰Î …¥±ı ÷˘ ¤¥⁄_‘ «œÌ ⁄ıÁı. ’˘÷ÎfiÌ    ¿ı fiÎ ÿ⁄ÕΉı ? ±fiı ±Î’HÎı ±Î ÿ⁄ÕΉ‰Î ËÎfl_ fi◊Ì ¿fl÷Î_. ±Î’HÎı ±ıfiı »^À˘
Ω÷fiı ¿Ëı‰Î …¥±ı ÷˘ Ω÷ «œÌ ⁄ıÁı µ·À<_, ±ıÀ·ı ¿˘¥fiı ¿Ëı fiËŸ. ±fiı Ë·¿<_   ¿fl‰Î ‹Î√̱ı »Ì±ı ¿ı, Ë_ ÷ÎflÎ ÿflı¿ √fiÎ ÷fiı ‹ÎŒ ¿flÌ ±Î’_. ±Î “ÿÎÿÎ
◊‰Î÷_ fi◊Ì.                                ¤√‰Îfi” ≠√À ◊›Î »ı !!! …√÷‹Î_ ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ ‰Î@› … ±ÎÀ·_ »ı. ¬fl_
   ±ıÀ·ı ±‹ı ±Î·˘«fiÎfiÌ ÏÁVÀ‹ (’©Ï÷) flÎ¬Ì »ı.             Á‹…‰Îfi_ … ±Î »ı ¿ı ±Î ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î·˘«fiÎ ¿flı fiı ¿‹˝ ¤V‹Ì¤Ò÷ ◊¥
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 193  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                   193
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                  Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
1tPofD.:
 s ro t                                  s ro t
                                     1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                              194   ≠Ï÷ø‹HÎ                              194

Ω›. øÏ‹¿‹Î√˝ ±ı …\ÿÌ ‰V÷ »ı ±fiı ±Î ±¤ıÿ, ±¤ıÿ‘‹˝ »ı, ¤ıÿ … fiËŸ,         ≠ffi¿÷ν — ±Î‰_ … ˢ›.
…\ÿÎ¥ … fiËŸ !                                  ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰_ ˢ› ±ı ±‹ı ΩHÎ̱ı fiı ±ıfiÌ ÷˘ ±‹fiı ¿fl<HÎÎ »^Àı ¿ı
    ±Î ⁄‘Î_fiı ±ı¿ Ïÿ‰Á ‹ıÓ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ¿èÎ_. ⁄‘Î_fiı ±Î·˘«fiÎ ‹ÎÀı,  ±flıflı flı ! ±Î Â_ ÿÂÎ »ı ! ±‹ı ‘˘¥ ±Î’̱ı ±fiı ±‹Îfl΋Î_ ¿_¥ ÿ˘Ê fi
…ı …ı ÿ˘Ê ◊›˘ ˢ› ÷ı ·¬Ì ·Î‰‰Î ¿èÎ_. ±ı‹ fiı ±ı‹ ÷˘ fl˘… ⁄‘Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ    Ë÷Î ±ı‰_ ±‹ı ±˘»\_ ¿Ë̱ı »Ì±ı ?! ±‹ı › ¿Ï‚›√‹Î_ … …L‹ı·Î fiı ! ¿_¥fiı
¿›Î˝ … ¿flı »ı. ’HÎ ±Î·˘«fiÎ ±ıÀ·ı ‹ÎflÌ ’ÎÁı fl…^ ¿fl˘ ±ı‹ ¿èÎ_ ±ı¿ ÿÎ”Õ˘.  ¿_¥ ÷˘ ÿ˘Ê ˢ› … fiı ! ¿˘¥fiÎ ‰‘Îflı ˢ› fiı ¿˘¥fiÎ ±˘»Î ˢ›.
÷‹ÎflÎ …ı …ı ÿ˘Ê˘ ˢ› ÷ı ‹ÎflÌ ’ÎÁı fl…^ ¿fl˘. ÷ı ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î·˘«fiÎ ¿ı‰Ì              ±Î·˘«fiÎ Á_’ÒHν √M÷ !
¿flı »ı ? @›Îflı› fi ⁄L›_ ˢ› ±ı‰Ì ±Î·˘«fiÎ ¿flı »ı. ±ıÀ·ı ±ı‹fiÌ ¬˘À΋Î_
¬˘ÀÌ ‰V÷±˘ ⁄‘Ì ΩËıfl ¿flÌ ÿı »ı. ’HÎ ±Î˜fi ’ı’fl. ⁄Ì∞ flÌ÷ı, ‹˘œÎ_‹˘œ        ±ı ‰Î_«‰Î ±Î’̱ı ÷˘ ⁄ÌΩfiı ÷˘ ‹ÎHÎÁ ±Î’CÎÎ÷ ¿flÌ fiάı, ‹ÎÀı ±ı
fi◊Ì ¿Ëı÷Î. ±ıÀ·ı ±Î˜fi ’ı’fl ¿flı ÷˘ › ⁄Ë ◊¥ √›_. ’ı’fl‹Î_ ·¬Ì ±Î’ı      … ¿Î√Ï‚›_ ±‹ı ±ıfiı ωϑ ¿flÌ ±Î’̱ı. ±ıfiÎ ÿ˘Ê˘ ¤Î_√Ì ±fiı ±ıfiı … ’λ\_
»ı, ’λ\_ fiÌ«ı ÁËÌ ¿flÌfiı. ±fiı VhÎ̱˘ ˵ ÁËÌ ¿flÌfiı ‰Î_«‰Î ±Î’ı »ı. ⁄‘Î   ±Î’Ì ÿ¥±ı, ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹ÎflÎ ÿ˘Ê Ë_ ⁄ÌΩ ¿˘”¿fiı ¿Ë_ ÷˘ ÷‹ı ±Î’CÎÎ÷ ¿fl˘.
ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î› ±ıfiı. ±ıÀ·ı ⁄‘Î_ › ’˘÷ÎfiÎ …ıÀ·Î ÿ˘Ê ◊›Î Ë÷Î, ±ıÀ·Î ⁄‘Î     ÿ˘Ê ¿Ëı‰Î …ı‰Î fiΠˢ› ±ı‰Î ˢ› ⁄‘Î. ±Î ’ı’fl‹Î_ ±Î‰ı »ı ±ı‰Î fiËŸ,
… ÿ˘Ê˘ ·¬Ì ·Î‰ı·Î_. ±ı¿<_› ÿ˘Ê ⁄Î¿Ì flάı·Î fiËŸ.              ÁÎ_¤Y›Î fiΠˢ›, ω«Îfl‹Î_ fiÎ ±ÎT›Î ˢ› ±ı‰Î ÿ˘Ê˘ ˢ›. ≠Î¥‰ıÀ
                                     (¬Îfi√Ì) ÿ˘Ê˘ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı fiı ±ı ≠Î¥‰ıÀ ÿ˘Ê˘ !
   ˉı ±ı‰_ @›Îflı ⁄fiı, ΩH΢ »˘ ? ±¤ıÿ÷Πˢ› I›Îflı ! ±Î‰Ì ÏË_‹÷
@›Îflı ±Î‰ı ? ±¤ıÿ÷Πˢ› I›Îflı. VhÎ̱˘±ı ’HÎ ¿èÎ_ ¿ı, ±‹¿ …B›Î±ı, ‹Îflı      ≠ffi¿÷ν — ’HÎ iÎÎfiÌ «flHÎı ±ÎT›Î ’»Ì ±Î’CÎÎ÷ Â_ ¿fl‰Î ¿flı ?
±Î‹ ◊›_ Ë÷_, fiı ±‹¿ …B›Î±ı ±Î‹ ◊›_ Ë÷_. fi΋ ÁÎ◊ı ·¬ı·_. √‹ı ÷ı         ÿÎÿÎlÌ — F›Î_ Á‘Ì ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê˘ iÎÎfiÌ ΩHÎı I›Î_ Á‘Ì ÁÎfl_ »ı, ’HÎ
ÿ˘Ê ◊Λ ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ⁄‘Î_ ÿ˘Ê˘ Ë_ ÷˘ÕÌ fiά‰Î ÷ˆ›Îfl »\_. ÷‹ÎflÎ ·Î¬˘   ⁄ÌΩı ¿˘¥ ±ı ÿ˘Ê˘ ΩHÎı ÷˘ T›‰ËÎfl‹Î_ ‹U¿ı·Ì ∂¤Ì ◊Λ. ±ıÀ·ı ±‹ı ±ı‰_
ÿ˘Ê˘ Ë_ ÷‹fiı ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ ÷˘ÕÌ fiά‰Î ÷ˆ›Îfl »\_, ’HÎ ÷‹ÎflÌ ÷ˆ›ÎflÌ Ωı¥±ı.  ¿fḻı fiËŸ. ±ı‰_ ¿˘¥fiı ΩHΉΠfiÎ ÿ¥±ı. ±ı ¿ıÀ·_ ¬S·Î xÿ›◊Ì ±ıfi_ ±˘’fi
Ïfiÿ˘˝Êfiı ÿ˘Ê ±Õı ÂÌ flÌ÷ı ?                        ¿flı »ı ! ’»Ì ±ıfiı ±ıfi_ ¿Î√Ï‚›_ ’λ\_ ÂÎ ‹ÎÀı ±Î’_ »\_ ? ±ıfiı Ë_ ±ı‹ ¿Ë_
   ‹ÎflÌ ’ÎÁı ÿÁ ËΩfl ‹ÎHÎÁ˘±ı fi⁄‚Î¥ ¬S·Ì ¿flÌ ËÂı. ÷ı fi⁄‚Î¥       ¿ı ±Îfiı √M÷ flά…ı ±fiı ‹ÏËfiÎ Á‘Ì ±Î ‰Î_« ‰Î_« ¿fl…ı ±fiı ’V÷Ή˘ ¿›Î˝
¿Îœ‰Î ÷˘ ÷‹ı ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±ÎT›Î »˘ ! ‹Îflı ±ı fi⁄‚Î¥ ⁄ÌΩ ¿˘¥fiı ¿Ëı‰Î›     ¿fl, ˉı ±ıfiÌ ’fl ±Î_Á ’ÎÕ, flÕ. ±fiı ’»Ì ¿Î√‚ ⁄Î‚Ì ‹ı·…ı.
… fiËŸ. ÷‹ÎflÌ fi⁄‚Î¥ ÷‹ÎflÎ ¤Î¥fiı ’HÎ ‹ÎflÎ◊Ì fiÎ ¿Ëı‰Î›. ÷‹ÎflÎ           ‹ÏËfiÎ Á‘Ì ‰Î_«Ìfiı ’çÎ÷Î’ ¿fl…ı. ‹Ò‚ ‹ıÓ µÕÎÕÌ ÿÌ‘_. ˉı ÷Îflı
‰Î¥Œfiı › fiÎ ¿Ëı‰Î›. ÷‹ı ¿˘¥fiı › fiÎ ¿ËÌ Â¿÷Πˢ ±ı‰Ì ÷‹ÎflÌ fi⁄‚Î¥      µ’flfi˘ ¤Î√ «˘A¬˘ ¿fl‰Îfi˘ flè΢. ±ıÀ·_ ÷_ ¿fl…ı.
±‹ÎflÌ ’ÎÁı ¿Ë˘ ±fiı ±ı fi⁄‚Î¥ ¿˘¥fiı ¿Ëı‰Î› fiËŸ ±fiı ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ÷˘
fi⁄‚Î¥ ±ıÀ·Î ≠¿ÎflfiÌ ¿Ëı ¿ı ±Î¬Î ∞‰fi‹Î_ fiÎfi΋Î_ fiÎfiÌ◊Ì ‹˘ÀÌ Á‘Ì
                                                M›Î"fl ËÎÀ˝ I›Î_ … ±ı¿÷Î !
⁄‘Ì fi⁄‚Î¥±˘ ±‹fiı ¿Ëı. ±ıfiı ±Î·˘«fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ı ⁄‘Î_ ‘˘¥ fiάı. ’HÎ        ±ı¿÷Î ±Î‰Ì √¥ ±ı “ËÎÀ˝fiÌ M›Î"ÏflÀÌ” (xÿ›fiÌ «˘@¬Î¥) ¿Ëı‰Î›.
±‹ı ΩHÎ̱ı fiı ¿ı ±Î‰_ … ˢ› …√÷. ¿Ï‚›√‹Î_ ¿ı‰_ ˢ› ?              ‹Îflı ⁄‘Î_fiÌ ΩıÕı ±ı¿÷Î ±Î‰Ì Ω› ¿ÎflHÎ ¿ı ËÎÀ˝ “M›Î"fl” … »ı fiı !
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 194  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 194
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                  Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
 s ro t
1tPofD.:                                  s ro t
                                     1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                                195   ≠Ï÷ø‹HÎ                                 195

‹fiı ÷˘ ±¤ıÿ … ·Î√ı ⁄‘Î. ±fiı ’˘÷Îfi_ …ı ±ıŒÌÕı‰ÌÀ (√fiÎfiÌ ¿⁄·Î÷) ·¬ı       ◊¥fiı ±ıfiı ¿flÕÌ ! ±ı‰_ ‰ıfl ⁄Î_K›_ »ı !” ‹ıÓ ¿èÎ_, “‰ıfl fiÎ ⁄Î_‘¢.” I›Îflı ±ıHÎı
»ı, ÷ı‹Î_ ±ı¿ı ÿ˘Ê ·¬‰Îfi˘ ⁄Î¿Ì fi◊Ì flά÷Î_. ’_ÿfl ‰Ê˝fiÌ ™‹fl◊Ì ‹Î_ÕÌfiı      ¿èÎ_ ¿ı “‹ıÓ ÷˘ ±Î‰_ ‰ıfl ⁄Î_K›_ »ı ÷˘ ‹Îflı Â_ ¿fl‰_ ?” ±ıÀ·ı ’»Ì ‹ıÓ ±ıfiı ‘˘¥
«Î·ÌÁ ‰Ê˝fiÌ ™‹fl ◊¥ I›Î_ Á‘ÌfiÎ ⁄‘Î ÿ˘Ê˘, ±ı¿ı › ÿ˘Ê ⁄Î¿Ì fiËŸ flά÷Î_,      ±ÎM›_. ’HÎ ±Î‰÷ı ¤‰ Â_ ‰ıfl ⁄Î_K›_, ±ıHÎı ?
‹fiı ΩËıfl ¿flÌ ÿı »ı. ±Î »˘¿flÎ_, »˘¿fḻ˘ ⁄‘Î_ › ΩËıfl ¿flÌ ÿı »ı ÷ıfi_ Â_
                                           ≠ffi¿÷ν — ÁÎ’HÎ ◊¥fiı ¿flÕÌ !
¿ÎflHÎ ?
                                           ÿÎÿÎlÌ — ‹ıÓ ¿èÎ_, “⁄ıfi, ±Î‰Õ<_ ‹˘À<_ Ωı¬‹ Â_ ¿fl‰Î ‹Î_Õu_ ?” I›Îflı ±ı
   ≠ffi¿÷ν — ±ı M›Î"ÏflÀÌ »ı.                        ¿Ëı, “±‹ı ’ˆH›Î I›Îflı ±ıfiı ‹ÎflÎ ‘HÎÌ ΩıÕı Ï‹hΫÎflÌ Ë÷Ì. ±ı ‹ÎflÎ ‘HÎÌfiı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı M›Î"ÏflÀÌ »ı. ±ı ΩËıfl ¿flÌ ÿı »ı, ±ı ’»Ì Ë_ ±ıfiı Ωı¥      »˘Õ÷Ì … fi◊Ì. ±ıÀ·ı ‹ıÓ ÷ı ÿËÕÎı … fiyÌ ¿›* ¿ı ˉı ±Î‰÷ı ¤‰ Ë_ ÷fiı »˘Õ<_
ωϑ ¿flÌ ±Î’_ ±fiı ¿Î√Ï‚›_ ±ıfiı ’λ\_ ±Î’_.                   fiËŸ. ±Î‰÷ı ¤‰ı ÁÎ’HÎ ◊¥fiı ’HÎ ±ıfiı ¿flÕÌÂ.” ˉı ‹ıÓ ¿èÎ_, “ˉı ÷fiı ‰ıfl
                                        »ı ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “fiÎ, ÿÎÿÎ∞ ˉı ‹Îflı ‰ıfl‹Î_◊Ì »^À‰_ »ı.” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_
   ±Î ÷Ì◊*¿fl˘±ı Â_ ¿èÎ_ ? ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfi. ±‹Îflı I›Î_     ¿ı “Ë_ ÷fiı »˘ÕÌ ±Î’_.” ’ı·Îfiı ⁄˘·‰‰Îfi_ fiËŸ ’λ\_, ±ıfiÌ √ıflËÎ…flÌ‹Î_ ±ı
±Î·˘«fiÎ ◊¥ √¥ ±ıÀ·ı ◊¥ √›_. ’»Ì ±Î√‚ ¿˘¥ µ’flÌ »ı … fiËŸ ¿ı           ⁄ıfifiı Á‹Ω‰‰Îfi_. ‘HÎÌfiı ⁄˘·Î‰Ì±ı ÷˘ µ·ÀÌ µ’ÎÏ‘±˘ ◊Λ ’»Ì.
…ı ‹_…^fl ¿flÌ Â¿ı. ±ËŸ »ıS·Ì … ‹_…^flÌ »ı. ÷ı ‹_…^fl ◊¥ √›_ ’»Ì ÷_ ±ıfiÌ
‹ı‚ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl ±fiı ≠I›ÎA›Îfi ¤Î‰ flά ¿ı ŒflÌ ±Î fi◊Ì ¿fl‰_.               ±ËŸ ‹Î◊΋Î_ ‰ÎB›_ ˢ›fiı, ÷˘ › ⁄ı¤Îfi ◊¥ Ω›, ±flı ±ÎÀ·Ì ÂÌÂÌ
                                        ’Ì Ω›, ÷˘ › ⁄ı¤Îfi ◊¥ Ω› ±ıÀ·ı ⁄ı¤Îfi ◊‰_ ±ı‹Î_ ¿_¥ √fi˘ fi÷Ì. ±ıÀ·ı
            ωω‘ ±Î·˘«fiα˘ !                   ±ı‰_ ⁄ı¤Îfi’b_ ◊Λ, ÷˘ √¤flΉÎfi_ fiËŸ ±ı ÷˘ ! ’HÎ …ı ÿ˘Ê ◊Λfiı ±ıfiÌ
   ±ıÀ·ı »˘¿fḻ˘ ⁄‘Ì ‹ÎŒÌ ‹Î_√Ì ·ı ⁄‘Ì. ›Îÿ ¿flÌ ¿flÌfiı ⁄‘_ Ë_. ±Î      ÿÎÿÎ ’ÎÁı ±Î·˘«fiÎ ¿flÌ fiά‰ÎfiÌ ¿ı ÿÎÿÎ, ‹fiı ‹ÎŒ ¿fl˘. I›Îflı ±‹ı ±ıfiı
’_ÿfl ‰flÁı ±Î‰˘ √fi˘ ¿›˘˝ Ë÷˘, ‰ÌÁ ‰flÁı ±Î‰˘ ¿›˘˝ Ë÷˘, ±Î‰Î √fiÎ ¿›Î˝       ωϑ ¿flÌ ±Î’̱ı, ¿ı …ı ÿ˘Ê Ë÷Î_ ±ıfiı Âı@›Î ±fiı Âı@›Î ±ıÀ·ı ±ı µ√‰Îfiı
Ë÷Î, ÷ı ⁄‘Î √fiÎ ±ËŸ›Î ›Îÿ ¿flÌfiı ‹ÎŒÌ ‹Î√Ì ·ı. ±fiı ‹fiı ¿Ëı ¿ı ±Î…ı       ’ÎhÎ flèÎÎ_ fiËŸ ˉı, ŒflÌ Œ‚ fiËŸ ±Î’ı. ±ı ⁄‘Î ÏfiWŒ‚ √›Î.
‹ÎŒÌ ‹Î√_ »\_ ‹ÎÀı ‹ÎŒÌ ±Î’Ì ÿıΩı.                                   ±Î·˘«fiÎ ’ÎhÎ ¿ÚI›˘ !
   ’»Ì flËı Â_ ÷ı ÷‹ı ΩH΢ »˘ ? ±Î’HÎı ±Î C΢ÕÎ√Î_à ‰Î‚Ì Ë˘›fiı ÷ı         ±Î ΩB≤Ï÷, ±‹ı …ı ±Î’ı·Ì »ı, ÷ı … ΩB≤Ï÷ »ı, ±Î ¿_¥ ⁄Ì∞ ΩB≤Ï÷
±Î‰÷ı …L‹ı »˘Õ̱˘fiı ÷ı ⁄Ë ‹U¿ı·Ì ’ÕÌ Ω›. ’HÎ ±ıfiı ⁄Î‚Ì ‹ı·Ì±ı         fi◊Ì. ±ı ΩB≤Ï÷fiı ±Î‰flHÎ ±ÎT›Î_ fiΠˢ› ÷˘ ±Î…ı ⁄Ë ÿÂÎ ¨«Ì ˢ÷. ±‹ı
±I›Îflı ÷˘, ⁄‚ı·Ì C΢ÕÎ√Î_à flËı, ÷ı ±Î‹ ¿fḻı fiı ∂ÕÌ Ω› ! ’»Ì ±Î‰÷ı       iÎÎfi ±Î’̱ı »Ì±ı, ÷ı ÿËÎÕı ⁄Ë ¨«Ì ΩB≤Ï÷ ±Î‰ı·Ì ˢ› »ı. ÷ı ¬flÌ
¤‰ ±ıÀ·_ … ¿fl‰Îfi_ flèÎ_, ⁄Á Á‹… ’ÕÌfiı !                     ΩB≤Ï÷ »ı.
   ÷ı ÁËı·˘ ‹Î√˝ »ı ¿ı ¬˘À˘ »ı ? ⁄‘_ ‘˘¥ ±Î’̱ı. ±ı¿ ⁄Î¥ ÷˘ ‹fiı          ≠ffi¿÷ν — ±‹ı ⁄‘Î ÿÎÿÎ ’ÎÁı “¿LŒıÂfi” (¿⁄Ò·Î÷) fi◊Ì ¿fl÷Î, ÿÎÿÎfiı
±ı‰_ ¿Ëı‰Î ‹Î_ÕÌ, “ÿÎÿÎ∞, ‹ıÓ ÷˘ ±Î ’ı·Ì ⁄ıfi ΩıÕı ‰ıfl ⁄Î_K›_ »ı !” ‹ıÓ ¿èÎ_,  ¿Â_ ¿Ëı÷Î fi◊Ì, ±Î‰Ìfiı «Ò’«Î’ ⁄ıÁÌ flË̱ı »Ì±ı. ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê˘fi_ ¿_¥ ‰Hνfi
“ÂıfiÎ ËÎfl ‰ıfl ⁄Î_K›_ ? Â_ ‰ıfl ⁄Î_K›_ »ı ÷ı ?” ÷˘ ±ı ¿Ëı, “±Î‰÷ı ¤‰ı ÁÎ’HÎ   ¿fl÷Î fi◊Ì...
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                    195  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                     195
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                     Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
1tPofD.:
 s ro t                                     s ro t
                                        1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                               196   ≠Ï÷ø‹HÎ                               196

   ÿÎÿÎlÌ — ÿ˘Ê˘fi_ ‰Hνfi fiÎ ¿flı ÷ıfi˘ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ’HÎ ‹ËŸ …ı ÿÎÿÎ    œÎ_@›Î ÿ˘Ê ¿Ëı‰Î› ! ±ı‰_ ±_‘Îfl_ ÷‹ı fi◊Ì ¬˘‚÷Îfiı ? ±ıfiı »^_’Î_ ¿Î‹ ¿Ëı‰Î›.
⁄ıÃÎ »ı ÷ıfiÌ ’ÎÁı ÷˘ ‰Hνfi ¿flı »ıfiı ?                    ˉı ±ı »^’Î_ ¿fl‰ÎfiÎ_ ¿Î‹ µCÎÎÕÎ_ ¿flı ÷˘ ·˘¿˘fi˘ ⁄Ë Ï÷flV¿Îfl ’Î‹Ì Ω›. ·˘¿˘
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ı ÷˘ ¿fl_ »\_ ’HÎ ΩB≤Ï÷ ÷˘ ‰‘‰Ì Ωı¥±ıfiı ! fiËŸ      ÷flŒ◊Ì Ï÷flV¿Îfl ◊Λ ±ı ‰Î÷ ±ËŸ fiÎ ¿flΛ. ⁄Ì∞ ⁄‘Ì ¬S·Ì ‰Î÷˘ ˢ›
÷˘ ΩB≤Ï÷ ‰‘Îfl‰Î ‹ÎÀı ±‹ı ⁄‘Î ÿ˘Ê ÿÎÿÎfiı ⁄÷ÎT›Î ¿fḻı ?            ÷ı ⁄‘Ì ±ËŸ ¿flΛ ¿ı ‹ÎflÎ◊Ì ’fl‹ ÿΔÕı «˘flÌ ◊¥ √¥ fiı ±Î‹ ◊¥ √›_,
                                       ‹ÎflÎ◊Ì …^Ã<_ ⁄˘·Î¥ … …‰Î›_, ‹ÎflÎ◊Ì ¿˘¥fiı ÿ√˘ ŒÀ¿˘ ◊¥ √›˘, ±ı ⁄‘_
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Î ÿ˘Ê ‹fiı ¿Ëı‰ÎfiÎ fiΠˢ›. ⁄‘Î ÿ˘Ê ¿Ëı‰Î Ω‰ ÷˘ ±ıfi˘     ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ±‹¿ ÷˘ ‹fiı ¬Îfi√Ì‹Î_ ¿ËÌ Â¿Î›. »^’_ ÷fiı fiÎ ±˘‚¬Î›_ ?
@›Îflı ’Îfl ±Î‰ı ?                               iÎÎfi ‹‚÷Î_ ’Ëı·Î_ …ı »^’_ flËı÷_ ÷ıfiı ÷˘ ÷_ ±˘‚¬_ fiı ? ±ı‰_ iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì
   …ıfiı ÿ˘Ê ¿Îœ‰Î ˢ› ÷ıHÎı ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î·˘«fiÎ ¿fl‰Ì Ωı¥±ı. …ıfiı ⁄Ë     »^’_ flËı÷_ ÷ıfiı ÷_ fiÎ ±˘‚¬_ ? »^’_ fiΠˢ› ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ.
‹˘À˘ ÿ˘Ê ◊›˘ ˢ› ±fiı ±ı ÿ˘Ê ¿Îœ‰˘ ˢ›, ÷˘ ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î·˘«fiÎ ¿flı          ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÿÎÿÎ ‹ÎflÌ ƒÏp‹Î_ ±Î‰Ì √›Î »ı.
÷˘ ±Î·˘«fiÎ ¿fl÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı … ÷ı ÿ˘Ê ⁄_‘Î¥ √›˘. ÷ıfi_ ‹fi ‹ÎflÌ ’ÎÁı ⁄_‘Î¥
√›_. ’»Ì ±ı ±ıfiÎ◊Ì ÂÌ flÌ÷ı »^Àı ? ’»Ì ±‹ı ¤√‰ÎfifiÌ ¿Ú’Î µ÷Îfḻı ’HÎ         ÿÎÿÎlÌ — ƒÏp‹Î_ ±Î‰Ì √›Î »ı ±ıÀ·ı ÷_ ÿ˘Êfiı ΩHÎÌ √›˘ »\_ ’HÎ ÷ı
±ıfi_ ‹fi ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ⁄_‘Î¥ …‰_ Ωı¥±ı. ±Î ⁄‘Ì ‹Î◊ο>À Ë_ @›Î_ ¿fl‰Î …™      »^’Î_ ÷˘ flèÎÎ_ … ¿Ëı‰Î›fiı ! ±ıfiı ±Î’HÎı …‹ı ÷˘ ¿›Î˝ fiı ?!
?! ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰Âı fiı ¿ËıÂı ÷˘ Ë_ ÿ‰Î ¿flÌÂ. Ë_ @›Î_ ⁄‘Î_fiı CÎıfl CÎıfl     ¿˘”¿ ‹ÎHÎÁfiı ‰‘Îflı Âο ¤Î‰÷_ ˢ› ±fiı ÷ı ⁄Ë Âο ¬Î¥ √›˘ ˢ›
’Ò»‰Î …™ ?                                  ÷˘ ·˘¿˘ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı ¿ı, ±ÎÀ·_ ⁄‘_ Âο ¬Î› »ı. I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı ¿ı, ‹Îflı ¬Î‰_
   …ıÀ·˘ ŒÎ›ÿ˘ ◊›˘, ±ıÀ·˘ ÷˘ ·Î¤ ◊›˘. ⁄Î¿Ì ±ıfi˘ ’Îfl fi◊Ì ±Î‰ı       »ı. ÷_ ¿˘HÎ ¿ËıfiÎfl˘ ? ±ıÀ·ı …√÷‹Î_ »^’Î_ flά‰Î_ ±ıÀ·ı Â_ ? ¿ı ±ı µCÎÎÕ<_
±ı‰˘. ±fiı …ıfiı ⁄Ë ΩB≤Ï÷ ˢ› ±fiı «˘A¬_ ¿fl‰ÎfiÌ ≥E»Î ˢ› ÷˘ ÷ı ‹ÎflÌ       ’ÎÕı I›Îflı …√÷fiÎ ÁË ·˘¿˘ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı ¿ı, ±Î‰_ ¿›* ?! ±Î‰Î ‘_‘Î ‹Î_ÕuÎ »ı
’ÎÁı ±Î‰Âı. ±fiı ‹fiı ¬Îfi√Ì‹Î_ ±Î‰Ìfiı ¿ËıÂı ¿ı ‹Îfl˘ ±Î‰˘ ÿ˘Ê ◊¥ √›˘      ?! ±Î ÷˘ Ïfi_z ¿Î‹ ¿Ëı‰Î›, ·˘¿Ïfi_z ¿Ëı‰Î›. ±ËŸ ‘˘‚ı ÿΔÕı ÷‹ı flV÷Î
»ı. ÷˘ ±ı ÿ˘Ê ⁄_‘Î¥ Ω›. Ë‹ıÂÎ_ ±Î·˘«fiÎ ¿fl‰Î◊Ì ÿ˘Ê ⁄_‘Î¥ Ω›, ÿ˘Ê       ’fl ÿÎœÌ ¿fl‰Î Ω‰ ÷˘ ¿˘¥ ‰œı ? ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı ‹Îflı ±ËŸ ±…‰Î‚΋Î_ flV÷Î
⁄_‘Î¥ Ω› ±ıÀ·ı ±ı ÿ˘Ê ±Î’HÎfiı ⁄Ë «˘ÓÀı fiËŸ.                 ’fl ÿÎœÌ ¿fl‰Ì »ı. ÷˘ ±Î’HÎÎ◊Ì fiÎ ¿Ëı‰Î› ? ¿˘¥ ¿ËıÂı ¿ı ‹Îflı Á_ÕÎÁ‹Î_
   …√÷fiı √‹÷Πˢ› ±ıÀ·Î_ … ÿ˘Ê ⁄‘ÎfiÌ ‰E«ı ‹fiı ¿Ëı‰Î, ⁄ÌΩ ⁄‘Î       ⁄ıÃÎ ⁄ıÃÎ ÿÎœÌ ¿fl‰Ì »ı. I›Îflı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ¿fl˘ ¤¥. ±ı ⁄‘Ì »^À ˢ›.
¬Îfi√Ì‹Î_ … ¿Ëı‰Î. ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ¬Îfi√Ì‹Î_ ⁄Ë …HÎfiÎ ÿ˘Ê ±Î‰ı·Î ˢ›,        ±ı ⁄‘Î »^’Î_ flά‰ÎfiÎ_ ¿Î‹ fiÎ ¿Ëı‰Î›.
’HÎ ÷ı ⁄‘Î ≠Î¥‰ıÀ ˢ›. ÿ˘Êfiı ±˘’fi ¿fl‰Î◊Ì ÷˘ ·˘¿˘ ÿfl’›˘√ ¿flı. ±ı¿                    ÁÎ«Ì ±Î·˘«fiÎ !
iÎÎfiÌ ’flÊ ±ı¿·Î … ±ıfi˘ ÿfl’›˘√ fiÎ ¿flı. ⁄Î¿Ì ⁄ÌΩ ⁄‘Λ ·˘¿˘ ΩHÎÌ
Ω›fiı I›Îfl◊Ì ÿfl’›˘√ ¿flı. ±Î CÎη‹Î_ (’_√÷‹Î_) ⁄ıÁÌfiı …‹ı I›Î_ ‰‘Îflı Âο       ÁÎ«Ì ±Î·˘«fiÎ ¿flÌ fi◊Ì ‹ÎHÎÁı. ÷ı … ‹˘ZÎı …÷Î_ fl˘¿ı »ı. √fiÎfi˘ ‰Î_‘˘
¬Î¥ Ω›, ·ÎՉΠ‰‘Îflı ¬Î¥ Ω› ’HÎ CÎη‹Î_ (’_√÷‹Î_) ⁄ıÁÌfiı …‹ı »ı fiı      fi◊Ì. ÁÎ«Ì ±Î·˘«fiÎ ◊Λ ÷˘ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±fiı ±Î·˘«fiÎ √…⁄fiÎ_ ’flÊ
? ±ı ÿ˘Ê œÎ_@›Î fiÎ ¿Ëı‰Î›. œÎ_@›Î ÿ˘Ê ÷˘ ±Î’HÎı ±ËŸ ±Î√‚ »Îfi΋ÎfiÎ      ’ÎÁı ¿flΛ. ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê˘fiÌ ¿˘¥ …B›Î±ı ±Î·˘«fiÎ ¿flÌ »ı Ï…_ÿ√Ì‹Î_ ? ¿˘fiÌ
¿fḻı »Ì±ı, ⁄ÎflHÎÎ_ ‰ÎÁÌfiı ¿fḻı »Ì±ı. ±_‘ÎflÎ_ ¬˘‚̱ı »Ì±ı, ±ı ⁄‘Î      ’ÎÁı ±Î·˘«fiÎ ¿flı ? ±fiı ±Î·˘«fiÎ ¿›Î˝ ‰√fl »^À¿˘ fi◊Ì. F›Î_ Á‘Ì
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                   196  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  196
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                    Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
 s ro t
1tPofD.:                                   s ro t
                                       1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                              197   ≠Ï÷ø‹HÎ                              197

±Î·˘«fiÎ fiÎ ¿fl˘ ÷˘ ±Îfiı ‹ÎŒ ¿˘HÎ ¿flΉı ? iÎÎfiÌ ’flÊ «ÎËı Á˘ ¿flÌ Â¿ı.    Ω›. …ı‹ ÿ˘flÌ Ë˘› fiı ‹ËŸ √Î_Ã˘ ’ÎÕ ’ÎÕ ¿flÌ Ë˘›, ’HÎ ±ı ÿ˘flÌ ±Î‹ ⁄΂Ì
¿ÎflHÎ ±ı ¿÷ν fi◊Ì ‹ÎÀı. Ωı ¿÷ν ˢ÷ ÷˘ ±ı‹fiı › ¿‹˝ ⁄_‘Λ. ’HÎ ¿÷ν fi◊Ì  ‹ı·Ì±ı fiı √Î_Ã˘ flËı, ±ı √Î_Ã˘ ¿_¥ fi¿ÁÎfi ¿flı ¿_¥ ?! fiÎ. ±ı‰Ì flÌ÷ı Ë_ ÿ˘flÌ
‹ÎÀı «ÎËı Á˘ ¿flı.                             ⁄Î‚Ì ‹ı·_. ’»Ì √Î_Ã˘ ÷˘ ˢ› ’HÎ ÷ı ±Î‹ ±Î‹ ÷‹Îflı ¿fl‰_ ’ÕÂı. ±ıÀ·ı
                                     ¬flÌ ’ÕÂı ⁄‘_ !
           »ıS·Î √fl “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” !
                                                    ±Î·˘«fiÎ ’hÎ
   I›Î_ ±Î’HÎı ±Î·˘«fiÎ √fl ’ÎÁı ¿fl‰Ì Ωı¥±ı. ’HÎ »ıS·Î √fl ±Î “ÿÎÿÎ
¤√‰Îfi” ¿Ëı‰Î›. ±‹ı ÷˘ ÷‹fiı flV÷˘ ⁄÷Î‰Ì ÿÌ‘˘. ˉı »ıS·Î √fl ⁄÷Î‰Ì         ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î·˘«fiÎ ·¬Ì ·Î‰ı. ÷ı …ıÀ·Î …ıÀ·Î ÿ˘Ê ±ı ’˘÷ı ΩHÎ÷˘
ÿÌ‘Î. ±ı ÷‹fiı …‰Î⁄ ±ÎM›Î ¿flÂı ±fiı ÷ı◊Ì ÷˘ ±ı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” »ı. ÷ı     ˢ›, ±ı ⁄‘Î … ÿ˘Ê ±Î‹Î_ ·¬ı »ı. ÷ı ’»Ì ±ı¿ …HÎ fiËŸ, ËΩfl˘ ‹ÎHÎÁ
F›Î_ Á‘Ì ±ı ≠I›ZÎ fiÎ ◊Λ, I›Î_ Á‘Ì “±Î” ÿÎÿÎ ¤√‰Îfifiı ¤…‰Î ’Õı. ±ı     ! ˉı ±ı ÿ˘Ê˘fi_ ±‹ı Â_ ¿fḻı »Ì±ı ? ±ıfi˘ ¿Î√‚ ‰Î_«Ì, ±ıfiÌ ’fl ωϑ
≠I›ZÎ ◊Λ ’»Ì ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰÷_ ±Î‰÷_ ’λ\_ ±ı ‹ÂÌfi «Î· ◊¥ Ω›.       ¿flÌfiı ’λÎ_ ±ıfiÎ ËÎ◊‹Î_ ±Î’̱ı »Ì±ı. ±‹ı ¿˘¥fiı ¿Ë̱ı ¿ı ±ÎfiÎ_ ±Î‰Î
±ıÀ·ı ’»Ì ±ı ’˘÷ı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ◊¥ Ω›.                   ±Î‰Î ÿ˘Ê »ı, VËı… ‰Î÷ eÀı fiı ±ıfiÎ ÿ˘Ê˘ F›Îflı ⁄ËÎfl ’Õı ÷˘... ’˘÷ÎfiÎ
                                     ÿ˘Ê ±ı ⁄ËÎfl ’ՉΠfi◊Ì ÿı÷˘, ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ÷˘ ±ı ÁΫ‰ ÁΫ‰ ¿flı Ï⁄«Îfl˘.
          ±‹ÎflÌ ’ÎÁı œÎ_¿ı ÷ı ¬·ÎÁ !!!              ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÁΫ‰ı ¿ı fiÎ ÁΫ‰ı ? ⁄ËÎfl ÂÎ◊Ì fiËŸ ’ՉΠÿı÷Πˢ› ? ±Î⁄fl
   iÎÎfiÌ ’flÊ ’ÎÁı œÎ_¿ı ±ıÀ·ı ¬·ÎÁ ◊¥ √›_. ·˘¿ µCÎÎÕ<_ ¿fl‰Î ËÎfl ÷˘   Ω› ±ı‹ ¿ËıÂı. ±ıHÎı ‹fiı ·¬Ì ±ÎM›_ ÷ı ¿_¥ ±Î⁄fl ⁄√ÎՉΠ‹ÎÀı ¿_¥ ±ÎM›_
≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı. ’ı·˘ ¤¥ ⁄‘_ ·¥fiı ±ÎT›˘ Ë÷˘fiı ? ÷ı µ·À<_ µCÎÎÕ<_ ¿flı iÎÎfiÌ  »ı ? ±ı ÷˘ ¿Ëı, ÁÎËı⁄ ‹fiı ‘˘¥ ±Î’˘, ‹ÎflÎ_ ±Î‰Î ±Î‰Î ÿ˘Ê ◊›Î »ı, ¿_¥¿
’ÎÁı ! ÷˘ I›Î_ ¿˘¥ œÎ_¿ı ÷˘ Â_ ◊Λ ?!! ÿ˘Ê œÎ_¿ı I›Îflı ±ı Õ⁄· ◊Λ.    ‹ÎŒ ¿flÌ ±Î’˘. ÷ı ±ıfiı ¿ıÀ·˘ ωrÎÁ ! ‰SÕ˝‹Î_ fiÎ ⁄L›Î ˢ› ±ı‰Î ÿ˘Ê˘
                                     ·¬ı »ı ! ÿ˘Ê˘ ‰Î_«Ìfiı … ÷‹fiı ±ı‹ ◊¥ Ω› ¿ı ±flıflı, ±Î ¿ı‰Î_ ÿ˘Ê ?!
             ±ıÏŒÕıωÀfiÌ …ı‹ … !
                                         ±Î‰Î ËΩfl˘ ‹ÎHÎÁ˘±ı ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ·¬Ì ±Î’ı·Î. VhÎ̱˘±ı ⁄‘Î ÿ˘Ê
   ‹ÎflÌ ’ÎÁı VhÎ̱˘ ±fiı ’flÊ˘ …ı‹ ±ıÏŒÕıωÀ ¿flΉı »ıfiı, I›Î_ ±Î√‚
                                     ∂CÎÎÕÎ ¿flÌfiı ¿Ëı·Î_ »ı, Á_’ÒHν ÿ˘Ê. ÁÎ÷ ‘HÎ̱˘ ¿›Î˝ ˢ› ÷˘, ÁÎ÷ı›fiÎ fi΋
’˘÷ÎfiÎ √fiÎ, ’˘’ (’ÎÿflÌ) ±Î√‚ ¿ı ¤¥, ÷‹ÎflÎ √fiÎ ±‹fiı ¿Ë˘. I›Îflı
                                     ÁÎ◊ı ·¬ı·Î ˢ›, ⁄˘·˘ ˉı ±‹Îflı Â_ ¿fl‰_, ±ËŸ ? ‰Î÷ ÁËı… ⁄ËÎfl ’ÕÌ
I›Î_ ±_‘Îfl_ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, ‹˘œ<_ ÿı¬‰Îfi_ fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ’ı·˘ √fiı√Îfl
                                     ÷˘ ±ı ±Î’CÎÎ÷ ¿flÌ fiάı, ÷˘ ±‹Îflı Ωı¬‹ÿÎflÌ ⁄Ë ±Î‰ı. ±ıÀ·ı ±‹ı Â_
ÁËfi ¿flÌ Â¿ı fiËŸ. Á΋Îfiı …\±ı I›Î_ Á‘Ì ’˘÷Îfi˘ √fi˘ ⁄˘·Ì ¿‰ÎfiÌ Â„@÷
                                     ¿fḻı ? Ωı¬‹ÿÎflÌ ±‹ÎflÌ ’ÎÁı, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiÌ ÁÎ÷ ¤Ò·˘ ◊¥ ˢ› ±ıfiı
fi◊Ì ‘flΉ÷Î ‹ÎHÎÁ˘.
                                     ±‹ı ∂CÎÎÕÌ ¿fḻı ÷˘, Â_ µCÎÎÕÌ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±ıHÎı ±Î ±ÎM›_ »ı ? ±ıÀ·ı ±Î‹Î_
    ±fiı ‹ÎflÌ ’ÎÁı ÷˘ CÎHÎ̬flÌ VhÎ̱˘ fiı CÎHÎάflÎ ’flÊ˘, Á˘‚ ‰Ê˝fiÌ    ÷˘ ±‹ı ⁄Ë Ωı¬‹ÿÎflÌ ·Ì‘Ì »ı ! ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ »ı ÷ı ±ı‹fiÌ ÿÁ-±Ï√›Îfl
™‹fl Ë÷Ì I›Îfl◊Ì ±I›Îfl Á‘Ìfi˘ ±Î¬˘ ÷¿÷˘ ±Î’ı »ı. ±Î ±Î‰_ ‹˘À<_        ‰Ê˝fiÌ »˘¿flÌ Ë˘› fiı ±ı ’»Ì ‹fiı ¿Ëı ¿ı, “ÿÎÿÎ, ‹ÎflÌ fiά‰Î …ı‰˘ »\_”. ‹ıÓ
±ıÏŒÕıωÀ ◊›ı·_ fiËŸ. ±ıfiı ±Î·˘«fiÎ ¿Ëı »ı. ±Î¬˘ ÷¿÷˘ ÿı¬ÎÕı, ±ıÀ·ı Ë_   ¿èÎ_, “±S›Î ¿ı‹ ?” »˘ÕÌfiı Ω÷ı ¨«¿Ìfiı ’λ˘ ‹ËŸ ËÎ◊ Œıfl‰Ì ·ı. ±ı‰_ ¿Ëı.
Ωı¥ ·™. ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’_. ±ıÀ·ı ⁄‘_ ±ıfi_ ∂ÕÌ Ω›. ±ıfiÌ ‹ËŸ flÁ ¿Á ∂ÕÌ        ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ ¿ı‰_ ⁄Î_K›_ »ı ±ıHÎı ?
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 197  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  197
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                  Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
1tPofD.:
 s ro t                                  s ro t
                                     1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                              198   ≠Ï÷ø‹HÎ                             198

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ±ı¿ fiËŸ, ¿ıÀ·Î› ±ÎT›Î”÷Î. ±ıÀ·ı ÷˘ ±ıfiÌ ⁄ˆflÌfiı ±ıHÎı     ≠ffi¿÷ν — ⁄VÁ˘-hÎHÎÁ˘ ÿı¬Î›.
¿èÎ_ ¿ı, “±Î »˘ÕÌ ÿÁ-±Ï√›Îfl ‰Ê˝fiÌ »ıfiı, ÷ı ‹fiı ¤˘√‰‰Î ÿıfiı”, ⁄Î’ ËÎ◊
                                         ÿÎÿÎlÌ — ÁÎ÷ ‰Ê˝◊Ì, ⁄VÁ˘-hÎHÎÁ˘ ÿı¬Î› »ı fiı, ⁄VÁ˘-hÎHÎÁ˘ fiÌ¿Y›Î
Œıfl‰ı, ’»Ì ±ı »˘ÕÌfiÌ ƒÏp ŒflÌ Ω› ±fiı ŒflÌ Ω› ±ıÀ·ı ±ı ⁄ÌΩ ⁄‘Îfiı
                                      ¿flı »ı. ’λΠ⁄ÌΩ fi‰Î ÿ˘Ê ÿı¬Î›.
Ωı Ωı ¿fl÷Ì Ë˘›.
                                        ±√fl ÷˘ ±ı ÿ˘ÊfiÌ ’Î_¬ÕÌ ⁄Ë Ë˘›. fiı fi‰Î ÿ˘Ê˘ › ˢ› ’HÎ ±Î
   »˘ÕÌ Ï‰¿ÎflÌ ◊¥ Ω› ’»Ì. ⁄Î’ı ÷˘ ⁄Ë „V◊fl÷Î◊Ì flËı‰_ Ωı¥±ı.       ⁄‘Î ÿ˘Ê˘ »ı fiı ±fi_÷ ’Չ΂Π!
±ıÀ·ı ±ıHÎı ¿˘¥ VhÎÌfiı Ωı‰Î› fiËŸ. ±ı‰_ ¿Â_ ¤Îfi fiΠˢ›fiı. ’ı·Îfiı ÷˘
‹Îflı·˘ ˵. ⁄ˆflÌfiı ⁄‘Λı ¤ı√Î ◊¥fiı, ¿ı ¿ı‹ ±Î‰Ì ‹Î_√HÎÌ ¿flÌ ?           ≠ffi¿÷ν — ±Î‹Î_ fl˘… ÿ˘Ê ◊›Î … ¿flı ±fiı ±ıfi_ ’çÎkÎÎ’ ±Î flÌ÷ı
                                      ¿fḻı ±ı ·Ÿ¿ ÷ÒÀı @›Îflı ?
   ÿÊ‹¿Î‚fiÎ_ ‰÷˝fi Ωı›Î_ ⁄‘Î_ ?!
                                         ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¬·ÎÁ ◊Λ …, ±Î flÌ÷ı ¿flı ÷˘ ⁄‘Î ÿ˘Ê ¬·ÎÁ ◊Λ
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ.                            …. …ı flV÷ı Ë_ √›˘ »\_ ÷ı flV÷˘ ÷‹fiı ÿı¬ÎÕ<_ »\_.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÁIÁ_√‹Î_ ±ÎT›Î”÷Îfiı, ±ı I›Î_ ΩhÎ΋Î_, ±ı »˘¿flα˘,
                                              ≠Ï÷ø‹HÎ ΩıÕı ≠ÌÏ÷ ’IfiÌfiÌ …ı‹ !
ÁIÁ_√fiÎ … ‹ÎHÎÁ˘ ΩıÕı ’ˆHÎı·Î. ’˘÷ı ˢ› ’E«ÌÁ ‰Ê˝fi˘ ±fiı ’ı·Î ’ˆHÎı·Î
ˢ› ’Î_hÎÌÁ ‰Ê˝fiÎ. ÷˘ › ‹fiı ·¬ı ¿ı ±ıfiÌ ΩıÕı ‹fiı ¤Î‰ µI’Lfi ◊›˘ Ë÷˘.       VhÎÌ ΩıÕı …ıÀ·Ì ±˘‚¬ÎHÎ »ı ±ıÀ·Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ΩıÕı ±˘‚¿ÎHΠˢ‰Ì
±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl_ »\_. ±Î‹fi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl_ »\_.                Ωı¥±ı. …ı‹ VhÎÌ ¤·Î÷Ì fi◊Ì ÷ı‹ ≠Ï÷ø‹HÎ ¤·Î‰_ fiÎ Ωı¥±ı. ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘
                                      ‹ÎŒÌ ‹Î_√ ‹Î_√ ¿fl‰Ì. ‹ÎŒÌ ‹Î√‰ÎfiÌ Àı‰ … ’ÎÕÌ fiά‰Ì. ±Î ÷˘ ’Îfl¿ÎfiÎ
    ±S›Î ‹Ò±Î, ±Î ⁄‘_ ¿fl÷˘”÷˘ ? ±S›Î ÁIÁ_√‹Î_ ’_ÿfl ‹ÎHÎÁ˘fiÌ Âfl‹
                                      ÿ˘Ê Ωı‰ÎfiÌ ƒÏp … ’ÕÌ »ı !
fiËŸ ? ±ı‰_ ⁄‘_ ≠ΛÏç÷, Z΋Π¿fl‰Î …‰_. ¿Î‚fi˘ ≠¤Î‰fiı ! ±I›Îflı ÷˘ ⁄ıfi˘
ΩıÕı, ¤Î¥±˘ ΩıÕı, ±Î ⁄‘_ ¿¥ Ω÷fi_. ±Î ÷˘ ÁÎ_¤‚‰Î‹Î_ fiÎ ±ÎT›˘ ˢ›,         ≠ffi¿÷ν — ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ¿ıÀ·Î_¿ ÷ı ¿fl‰ÎfiÎ_ ?
±Î_¬fiı, ¿Îfifiı ’ÌÕÎ ◊¥ ’Õı. ¤À¿Ì √›Î »ı ! ⁄Ë ◊›_, «ı÷˘ Ë∞ «ı÷˘ !         ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¬Î‰ »˘, ’̉˘ »˘. ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ˉΠ·˘ »˘. ÷ı‹ ±Î
         ±ı¿ ±ı¿ ÿ˘Ê ±Á_A› ’Չ΂Î_ !               ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÎ_.

   ±ı‰_ »ı fiı, ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ‹ÎŒÌ ±ı ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ ÂVhÎ »ı. ’çÎkÎÎ’ ±fiı              ≠Ï÷ø‹H΢fiÌ ‰HÎ{Îfl....
‹ÎŒÌ. ¤√‰Îfi ‹ÎŒ ¿fl÷Î fi◊Ì. ¤√‰Îfifiı ‹ÎŒ ¿fl‰Îfi˘ flÎ¥À … fi◊Ì. ±Î           …ıÀ·Î ÿ˘Êfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›˝, ±ı‹ ÿ˘Ê ‰‘Îflı ÿı¬Î÷Î Ω›. ’»Ì ÷˘
iÎÎfiÌ ’flÊ ⁄‘Î ±ı ‹ÎŒ ¿flÌ ±Î’ı. ±ı ±ı…LÀ˘ »ı. ‹Ò‚ ¤√‰Îfi ÿıË‘ÎflÌ »ı     ¿ıÀ·Î¿fiı ⁄VÁ˘, ⁄VÁ˘ ÿı¬Î› »ı. ±ı¿ ¤Î¥ ¿Ëı »ı, ÂÌ flÌ÷ı ÿÎÿÎ ’Ë˘Ó«Ì ‰‚_.
… fiËŸ. ÿıË‘ÎflÌ Ë˘› ÷ı … ¿flÌ Â¿ı. ±ıÀ·ı Ë…\ ¿o¥ ÿ˘Ê ◊›Î, ÷ı ‹ÎflÌ ’ÎÁı    ±Î ‹Îfl_ ‹√… ◊Î¿Ì Ω› »ı, ’Î_«Á˘ ’Î_«Á˘, ËΩfl ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl_ »\_. ÿËÎÕ˘
‹ÎŒÌ ‹Î_√Ì ·ı‰Ì.                              fi◊Ì ‰‚÷˘ !!! ¿ÎflHÎ ¿ı ‹Î·ı › ±ı‰˘ … ¤flı·˘fiı ! ±Î‹fiÌ ’ÎÁı Ï⁄«ÎflÎ
   ÷fiı ÷ÎflÎ ¿ıÀ·Î ÿ˘Ê fl˘… ÿı¬Î› »ı ?                  ’ÎÁı ‹Î· … @›Î_ »ı, fiÎfiÌ fiÎfiÌ ËÎÀÕ̱˘ ‹Î_Õı·Ì ! ±fiı ’ı·Î_ ‹˘ÀÎ √˘Õεfi
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  198  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 198
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                   Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
 s ro t
1tPofD.:                                  s ro t
                                      1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                              199   ≠Ï÷ø‹HÎ                             199

¤flı·Î_, ⁄Ë ¬Î·Ì ¿flÌ fiÎA›_.                           ≠ffi¿÷ν — ’HÎ …ı‹ µK‰a¿flHÎ ◊Λ ±ı‹ ÿ˘Ê ±˘»Î ◊÷Î Ω› fiı ’»Ì ?
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ‹ËÎI‹Î±˘fiı ÷˘ ±Î‹ ¿o¥ ◊›_ ¿ı ÷fl÷ … ≠Ï÷ø‹HÎfiÎ         ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, µK‰a¿flHÎfiÌ ¿˘¥ …wfl fi◊Ì. ÿ˘Ê ÷˘ …ı‹ ΩB≤Ï÷ ˢ›
¤Î‰ ±Î‰ı.                                 ¿ı ÷fl÷ … ’¿ÕΛ. ±fiı ÿ˘Ê ’¿ÕΛ ±ıÀ·ı ÷fl÷ … ±ıfiı I›Î_ ±Î√‚ ≠Ï÷ø‹HÎ
                                     ¿flÌ fiάı. ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ, ≠I›ÎA›Îfi, ÷fl÷ … “±Î˜fi ‘Ì ‹˘‹ıLÀ” ¿flÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ÷fl÷ …. ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ±Î‰ı. ÁË…‹› … ◊¥ Ω›.
                                     fiάı ! “ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À !!!”
   ÷‹Îflı ¿ıÀ·Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’Õı »ı ?                    ≠ffi¿÷ν — …ıÀ·Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ ’»Ì ±‹¿ VÀı…ı ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ±˘»Î_
   ≠ffi¿÷ν — fl˘…fiÎ ’Î_«Á˘ ◊¥ Ω›.                    ◊¥ Ω› fiı ? ‰‘÷Î_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı Ω› ’»Ì ?
   ÿÎÿÎlÌ — “±Î” fl˘… ’Î_«Á˘ ’Î_«Á˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı »ı. ÷ı ¿˘¥ ’«ÎÁ        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±˘»Î_ ◊÷Î_ ◊÷Î_ CÎH΢ ÀÎ¥‹ ·Î√ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±fi_÷
¿flı, ¿˘¥ Á˘ ¿flı, …ıÀ·Ì …ıÀ·Ì ΩB≤Ï÷ ‰‘Ì ÷ı ±ıÀ·Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı. ’HÎ     ±‰÷Îflfi˘ ⁄‘˘ ±Î ‹Î· ¤flı·˘ »ı.
Ïfifl_÷fl ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi˘ ‹Î√˝ »ı ±Î.                                 ÷ı ◊¥fiı flËı ¤√‰Îfi !
   ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı “ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À”. “ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À” ±ıÀ·ı ÿ˘Ê        ±Î fiÌfl⁄ıfi fl˘… ’Î_«Á˘ ’Î_«Á˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı »ı, ¿ıÀ·Î› ‰Ê˝◊Ì ÷ı
◊÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı … ±ıfi_ Ïfi‰ÎflHÎ ¿flÌ fiά‰_, ÷fl÷ … “±Î˜fi ‘Ì ‹˘‹ıLÀ, Â>À ±Î˜fi   ±Î…ı ±ıfi˘ µ¿ı· ±Î‰‰Î ‹Î_Õu˘ »ı. ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì. ±Î ±ÎiÎÎ …
ÁÎ¥À !” ΩB≤Ï÷ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì flËı ! ΩB≤Ï÷ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì flËı ¿ı “ÂÒÀ ±Î˜fi      ·ı‰ÎfiÌ »ı. fiı “ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À” ¿fl‰Îfi_ »ı. ‹ËŸ ¿˘”¿ ±ÎT›˘ ±fiı ±Î’HÎÎ
ÁÎ¥À” ¿›Î˝ ‰√fl flËı … fiËŸ. ±ı¿ ’HÎ ÿ˘Ê Ωı›ÎfiÌ ⁄ËÎfl fi Ω›. ±fiı ÷˘      ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı, “±Î ‰‚Ì ±ÎÀ·Ì ¤ÌÕ‹Î_ Â_ ¿fl‰Î ±ÎT›Î ?” ±ı ±Î’HÎı
‹ÎHÎÁfiÎ ÿ˘Ê˘ ¬Î·Ì ◊¥ Ω› »ı. ±fiı Ïfifl_÷fl Á_›‹ flËı ! Ïfifl_÷fl Á_›‹       ±ıfiÎ ÷flŒ ωflΑfiÎ ¿flÌ, ‹ÎÀı ±ıfi˘ ±ÎI‹Î ‹ËŸ ΩHÎÌ √›˘ ⁄‘_ › Á‹…
!!! ⁄‘Îfiı ¿Ëı·_ ¿ı flÁ-fl˘À·Ì ¬ÎΩı, CÎÌ ·ıΩı, ⁄‘_ ·ıΩı, ⁄‘_ ¬ÎΩı ±fiı    ’ÕÌfiı ? ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ÷fl÷ … ¿Ëı‰_ ¿ı, “¤¥ «_ÿ¤Î¥, ±Î‰Ì ¿ı‹ ¤Î‰fiÎ ¿flÌ
Ïfifl_÷fl Á_›‹‹Î_ flËı ±ı‰˘ ‰Ì÷flÎ√fi˘ ‹Î√˝ »ı.                 ? ±Ï÷ø‹HÎ ¿›* ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘.” ÷‹fiı Á‹Ω› »ı fiı ?
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı …ı ¿èÎ_ ¿ı fl˘… ’Î_«Á˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ »ı. ÷˘ …ı‹      ±Î ≠Ï÷ø‹HÎfi˘ ‹Î√˝ »ı. ±Î·˘«fiÎ-≠Ï÷ø‹HÎ-≠I›ÎA›Îfi, “ÂÒÀ ±Î˜fi
‰‘Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ ÷ı‹ ÁÎfl_ ¿ı …ı‹ ±˘»Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ ÷ı‹ ÁÎfl_ ?      ÁÎ¥À”fi˘ ‹Î√˝ »ı. fl˘… hÎHÎÁ˘ hÎHÎÁ˘ ¤Ò·˘, «ÎflÁ˘, «ÎflÁ˘ ¤Ò·˘ fl˘… ÿı¬ÎÂı.
                                     ’˘÷ÎfiÌ ±ı¿ ¤Ò· … …ıfiı ÿı¬Î› ÷ı ¤√‰Îfi ◊Λ. ±fiı ÿ˘Ê fiΠˢ÷ ‹ÎHÎÁ‹Î_,
   ÿÎÿÎlÌ — …ı‹ ‰‘Îflı ◊Λ ÷ı‹ ÁÎfl_. fi›Î˝ ÿ˘ÊfiÎ … ¤_ÕÎfl »ı. ¿Ú’΂ÿı‰ı
                                     ÷˘ ¤√‰Îfi … ˢ÷ ⁄‘ı ! ÿ˘Ê flÏË÷ …ı ‹ÎHÎÁ ◊›˘ ±ı ¤√‰Îfi ¿Ëı‰Î› !
¿èÎ_ ¿ı “Ë_ ÷˘ ÿ˘Ê ±fi_÷fi_ ¤Î…fi »\_ ¿flHÎ΂.” ’»Ì “ÿÌÃÎ fiËŸ Ïfi… ÿ˘Ê
÷˘ ÷fḻı ¿˘HÎ µ’Λ ?” ±Î ÿ˘Ê ÷˘ ’Î_« ÿ˘Ê ÿı¬Î÷Î fi◊Ì, ÷ı ÂÌ flÌ÷ı ÷flΛ      ¿Î‹ fiÌ¿‚Ì √›_ ! Ë…\ …ı‹ …ı‹ „@÷ ‰‘Âı fiı ±ı‹ ÿı¬Î÷Î …Âı.
? ±Î¬_ ÿ˘Êfi_ ¤Î…fi »ı. ±ıÀ·ı’Î_«Á˘ ’Î_«Á˘ ÿ˘Ê˘ …ıfiÎ fiÌ¿‚ı ±ıfi_ …·ÿÌ    ±I›Îflı V◊Ò‚ ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î›. ’»Ì ÁÒZ‹ ÿı¬Î›. …ıÀ·Î ÿı¬Î›Î ±ıÀ·Î Ω›. Ïfi›‹
ÁÎŒ ◊Λ »ı. ¿˘¥fiı ’«ÎÁ ’«ÎÁ fiÌ¿‚÷Πˢ›, ¿˘¥fiı Á˘ Á˘ fiÌ¿‚÷Πˢ›      ±ı‰˘ »ı ¿ı …ı ±Î’HÎÌ ±_ÿfl ÿ˘Ê˘ »ı, …ıÀ·Î ÿı¬Î›Î ±ıÀ·Î √›Î. …ı‹ ±Î’HÎı
! ’HÎ fiÌ¿‚‰Î ‹Î_ÕuÎ »ı, ÿ˘Ê˘ !                      ¨CÎÌ √›Î ˢ› fiı «˘fl ’ıÃ˘ ˢ›, ±fiı Ω√̱ı ÷˘ ? «˘fl ¤Î√‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 199  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                 199
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                  Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
1tPofD.:
 s ro t                                  s ro t
                                     1tPofD.:
≠Ï÷ø‹HÎ                               200   ≠Ï÷ø‹HÎ                              200

¿flı. ΩB›Î ±ıÀ·ı, ±ı‰_ ±Î ÿ˘Ê˘ ¤Î√‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ ¿flı. ΩB›Î ¿ı ÷fl÷ !       ÷˘ ±Î’HÎı ·¬Ì±ı ±ıÀ·_ … »ı. ⁄Î¿Ì ±ıfiı À>_¿<_ ¿fḻı ÷˘ › «Î·Ì Ω›.
        À>_¿Î‹Î_ À>_¿<_ fiı ’©Ï÷Áflfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ...              ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ÿÎÿÎ À>_¿<_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿ı‰_ ¿fl‰Îfi_ ?

   ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎfiÌ Ïø›Î Á‹Ω‰˘fiı. CÎHÎÎ ±ı‰_ ¿Ëı »ı ‹ıÓ ⁄VÁ˘        ÿÎÿÎlÌ — ±Î ◊›_ ±ı ⁄flÎ⁄fl fi◊Ì, ±ı‰_ ±Î’HÎfiı ·Î√‰_ Ωı¥±ı.
≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝, ÷˘ ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿flı ?                        ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ’HÎ À>_¿Î‹Î_ À>_¿<_ ≠Ï÷ø‹HÎ ±Î‹ ¿fl‰Îfi_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ıfiı, …ı‹ …ı‹ ‰‘Îflı ¨Õ˘ µ÷fl÷˘ Ω›fiı, ÷ı‹ ’˘÷ÎfiÎ        ÿÎÿÎlÌ — ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÌ ÁÎZÎ̱ı, ±Î ÿ˘Ê ◊›˘ ÷ıfiÌ Ë_ Z΋Π‹Î√_
ÿ˘Ê ÿı¬Î÷Î Ω› ‰‘Îflı.                            »\_. ˉı ŒflÌ fiËŸ ¿fl_. ⁄Á ±ıÀ·_ …. ±ıfi_ À>_¿Î‹Î_ À>_¿<_ ≠Ï÷ø‹HÎ. ±ıfiÎ ‹fi-
   ≠ffi¿÷ν — ‹fiı ÷˘ ‹ÎflÎ … ÿ˘Ê ÿı¬Î›.                  ‰«fi-¿Î›Îfiı, ¤Î‰¿‹˝, ƒT›¿‹˝, fi˘¿‹˝ ±ı‰_ ⁄‘_ ⁄˘·‰ÎfiÌ ¿_¥ …wfl fi◊Ì. ±ı
                                      ÷˘ fi‰Î ‹ÎHÎÁ˘fiı Â̬‰ÎՉΠ‹ÎÀı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±I›Îflı iÎÎfi ±ÎM›_ »ı ±ıÀ·ı fiËŸ ÷˘ ’Ëı·Î_ @›Î_ ÿı¬Î÷_
                                          ±I›Îflı F›Îflı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁfiı ⁄ÌΩ ΩıÕı ‰ıfl ˢ›fiı, I›Îflı ±Î ’©Ï÷Áfl
Ë÷_ ? ±I›Îflı ÿı¬Î› »ıfiı. ˉı ÿı¬Î›, ±ı ÿı¬Î› ±ıfiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î√‰Ì ’Õı. ±ıfiÎ_
                                      ⁄˘·‰_ ’Õı. ‰ıfl ˢ›fiı I›Îflı ’ˢӫÎՉΠ‹ÎÀı, ÷˘ ‰ıfl »^À<_ ◊Λ. ±ı‹ ⁄˘· ⁄˘·
≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ±ıÀ·ı ÿ˘Ê ÿı¬Î‰Î ‹Î_Õı ’»Ì. ÷ı ¿˘¥fiı fl˘…fiÎ ’E«ÌÁ ÿ˘Ê
                                      ¿flıfiı, ’©Ï÷Áflfi_, ±Î¬_ ω√÷‰Îfl ·Î_⁄_ ÷˘ ‰ıfl »^À÷_ Ω› ⁄‘Îfi_. ±fiı ÁÎ◊ı
ÿı¬Î›. ¿˘¥fiı ’«ÎÁ ÿı¬Î›. ¿˘¥fiı Á˘ ÿı¬Î›. ’Î_«Á˘-’Î_«Á˘ Á‘Ì ÿ˘Ê ÿı¬Î›
                                      ’ı·Îfiı › ¬⁄fl ’Õı ¿ı ˉı ‹Îfl_ ‹fi ±ı‹fiÎ ÷flŒ ÁÎfl_ ◊÷_ Ω› »ı. ≠Ï÷ø‹HÎ
±ı‰Ì ⁄‘Ì ƒÏp ¬Ì·Ì Ω›. ÿ½fi ¬Ò·÷_ Ω›.
                                      ÷˘ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì …⁄fl…V÷ „@÷ »ı.
   ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ‰Î÷«Ì÷ ¿_Ì ◊Λ, ÷˘ ¿Õ¿ ⁄˘·ı. ’HÎ ΩıÕı ±ı‹fiı ÿ˘Êı ›
                                         ≠ffi¿÷ν — ÿ˘Ê˘ ‹ÎÀı ±Î’HÎı ⁄˘·Ì±ı ¿ı ±Î ¤‰, Á_A›Î÷ ¤‰,
ÿı¬Î› ¿ı ±Î ◊¥ √›_ ¬˘À<_. ±fiı ÷fiı ÿı¬Î› ¿ı fiÎ ÿı¬Î› ?
                                      ±Á_A›Î÷ ¤‰◊Ì ‰ÎHÎÌfiÎ ÿ˘Ê ◊›Î ˢ›, flÎ√-¶ıÊfiÎ, ¿ÊΛfiÎ ÿ˘Ê ◊›Î ˢ›,
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ‹ÎflÎ ÿ˘Ê˘ ‹fiı ÿı¬Î› »ı.                 ±ı ⁄‘_ ⁄˘·‰Îfi_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ¿S›ÎHÎ … ◊¥ √›_ fiı !                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı ⁄‘_ ⁄˘·‰_ Ωı¥±ı. ⁄ÌΩ ·˘¿˘fiÌ ΩıÕı ˢ› ÷˘ ±ı‹fiı
                                      ±ı‹ ◊Λ. Z΋Π‹Î_√Ì ·¥±ı, ’V÷Ή˘ ¿flÌ ·¥±ı, ÷˘ «Î·Ì Ω›.
    ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘ ¿ı‰_ ¿flı »ı ? ’À, ’À, ’À ◊›_ ¿ı ÷fl÷
… ! “ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À”, ±ı‰_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı »ı. ±ıÀ·ı ’»Ì ÿ˘Ê … ∂¤˘ fiÎ             ±ı »ı ±‹ÎflÌ {ÌHÎ΋Î_ {ÌHÎÌ Â˘‘¬˘‚ !
◊Λfiı.                                      …ıfiÌ ΩıÕı ωÂıÊ ±Ï÷ø‹HÎ ◊›_ ˢ› ÷ıfiÌ ΩıÕı ≠Ï÷ø‹HÎfi˘ ›iÎ Âw
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı I›Îflı ±Î¬Ì ·Î_⁄Ì Ï‰Ï‘         ¿flÌ ÿı‰˘. ±Ï÷ø‹HÎ CÎHÎÎ_ ¿›Î* »ı. ≠Ï÷ø‹HÎ fi◊Ì ¿›Î* ÷ıfi_ ±Î ⁄‘_ »ı.
≠Ï÷ø‹HÎfiÌ ⁄˘·‰ÎfiÌ ¿ı ’»Ì ±Î’HÎı ¤Î‰◊Ì À>_¿Î‹Î_ ¿fl‰ÎfiÌ ?             ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ±‹ÎflÌ {ÌHÎ΋Î_ {ÌHÎÌ Â˘‘¬˘‚ »ı. Ωı ±ı ¢‘¬˘‚fiı
   ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰◊Ì À>_¿Î‹Î_ … ¿flÌ fiά‰ÎfiÌ. ±ı ƒT›¿‹˝, ¤Î‰¿‹˝, fi˘¿‹˝    Á‹∞ Ω› ÷˘ ¿˘¥fiÌ ΩıÕı ¿Â˘ {√Õ˘ flËı fiËŸ.
D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  200  D:\Zip_Back\Prtikrmn\Prati_4.Pm5\                  200
Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375                   Page : 151 to 200   Ori. 280 to 375
 s ro t
1tPofD.:                                   s ro t
                                      1tPofD.:

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:2
posted:5/19/2010
language:
pages:50