01 pg 1 to 51 by EternalHappiness

VIEWS: 3 PAGES: 51

									≠Ï÷ø‹HÎ                               1  ≠Ï÷ø‹HÎ                               1

                                        ÿÎÿÎlÌ — ±Î Á_ÁÎfl Â_ «Î·Ì flè΢ »ı, ÷ı ÁÎZÎ̤Ήı Ωı›Î ¿fl‰Îfi˘. ±fiı
                                     ±Ë_¿Îfl ◊Λ ÷˘ ‹ÎŒÌ ‹Î_√‰ÎfiÌ ¤√‰ÎfifiÌ. ¿˘¥ …B›Î±ı ±Ë_¿Îfl ◊Λ, Ë_
                                     ¿fl_ »\_, ±ı‰˘ ±Ë_¿Îfl «œı, ÷˘ ’»Ì ‹ÎŒÌ ‹Î_√‰ÎfiÌ. ‹Î_√˘ »˘ ‹ÎŒÌ ?
                                        ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
                                        ÿÎÿÎlÌ — ¿˘fiÌ ‹Î_√˘ »˘ ? ¤√‰ÎfifiÌ ?
                                        ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
                                        ÿÎÿÎlÌ — ¤√‰ÎfifiÌ ‹Î_√‰Ì. ±ıÀ·˘ … µ’Λ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹ÎŒÌ ‹Î_√˘
                                     ±ıÀ·ı ‹ÎŒ ◊Λ.
                                        ¤Ò· ◊¥ Ω› ÷˘ ¿Ëı‰_ ¿ı, Ëı ≠¤ ! ‹ÎflÌ ¤Ò· ¿fl‰ÎfiÌ ≥E»Î fi◊Ì,
                                     »÷Î_ ◊¥ Ω› »ı, ‹ÎÀı Z΋Π¿fl¢.
                                        ≠ffi¿÷ν — CÎHÎÌ ‰¬÷ ±ı‰˘ ≠ffi ◊÷˘ ¿ı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î_√̱ı
       1. ≠Ï÷ø‹HÎfi_ ›◊Î◊˝ V‰w’                   »Ì±ı, ’ÒΩ ¿fḻı »Ì±ı, ÷ı ÂÎ ‹ÎÀı ?
                                        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÿÏfi›ÎfiÎ √fiÎ ◊›ı·Î, ÷ıfiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î_√̱ı »Ì±ı. …ıfiı
            ∞‰fi‹Î_ ¿fl‰Î ›˘B›...               √fiÎ fi◊Ì ÷ıfiı ‹ÎŒÌ Âıfiı ‹ÎÀı ‹Î_√‰ÎfiÌ ?! Á‹Ω›_fiı ±Î’fiı ?
   ≠ffi¿÷ν — ‹fiW›ı ±Î ∞‰fi‹Î_ ‹A›’HÎı Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ?
                                                 ¿‹˝◊Ì ’fl, ’fl‹ÎI‹Î !
   ÿÎÿÎlÌ — ‹fi‹Î_ …ı‰_ ˢ›, ±ı‰_ ‰ÎHÎÌ‹Î_ ⁄˘·‰_, ±ı‰_ ‰÷˝fi‹Î_ ¿fl‰_.
                                        ≠ffi¿÷ν — ’fl‹ÎI‹Î Á‘Ì ’ˢӫ‰Î ‹ÎÀı ‘‹˝fiı ⁄Î…\±ı flÎ¬Ì ±fiı ÁÎflÎ_
±Î’HÎı …ı ‰ÎHÎÌ‹Î_ ⁄˘·‰_ »ı ±fiı ‹fi ¬flÎ⁄ ˢ› ÷˘ ÷ıfiı ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ
                                     ¿‹˘˝ … ¿fḻı ÷˘ ’»Ì ’fl‹ÎI‹Îfiı ’Ë˘Ó«Ì Â¿Î› ¿ı fiËŸ ?
¿fl‰Îfi_ ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿˘fi_ ¿fl‰_ ? ¿˘fiÌ ÁÎZÎÌ‹Î_ ¿fl¢ ? I›Îflı ¿Ëı, “ÿÎÿÎ
¤√‰Îfi”fiÌ ÁÎZÎ̱ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ±Î ÿı¬Î› »ı ÷ı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” Lˢ›.        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¿‹˝fiı fiı ±Îfiı ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ÁÎflÎ_ ¿‹˘˝ ¿fl˘ ±ıÀ·ı ‘‹˝
±Î ÷˘ ¤ÎÿflHÎfiÎ ’Àı· »ı, ±ı. ±ı‹. ’Àı· »ı. “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ±_ÿfl «˙ÿ     ◊Λ, ⁄Ì…\_ ¿Â_ fiËŸ. ¬flÎ⁄ ¿‹˝ ¿fl˘ ÷˘ ±‘‹˝ ◊Λ. ÷‹ı ÁÎflÎ_ ¿‹˘˝ ¿fl˘ ·˘¿
·˘¿fi˘ fiÎ◊ ≠√À ◊¥ √›ı·˘ »ı, ±ıÀ·ı ±ıfiÎ fi΋◊Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ¿ı Ëı      ¿Ëı ¿ı, ⁄Ë ÁÎflÎ ‹ÎHÎÁ »ı.
ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi, ‹Îfl<_ ‹fi ⁄√Õu_ ÷ı ⁄ÿ· ‹ÎŒÌ ‹Î√_ »\_. ‹fiı ‹ÎŒ ¿fl˘. Ë_ ’HÎ
                                        ÁÎflÎ_ ¿‹˝ ¿fl˘ ±ıÀ·ı ‘‹˝ ¿Ëı‰Î› ±fiı ¬flÎ⁄ ¿‹˝ ¿fl˘ ±ıÀ·ı ±‘‹˝
±ı‹fiÎ fi΋fi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl_ »\_.
                                     ¿Ëı‰Î›. ±fiı ‘‹˝-±‘‹˝fiÌ ’Îfl …‰Îfi_ ±ı ±ÎI‹‘‹˝ ¿Ëı‰Î›. ±ı ÁÎflÎ_ ¿‹˝ ¿fl˘
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ ±Î’b_ ¿÷˝T› Â_ ?           ±ıÀ·ı øıÕÌÀ µI’Lfi ◊Λ ±fiı ±ı øıÕÌÀ ¤˘√‰‰Î …‰_ ’Õı. ¬flÎ⁄ ¿‹˝ ¿fl˘
D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                 1  D:\ Zip_Back\Prtikrmn \Prati_1.Pm5 \                 1
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                       Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
 t ro t
1s P o f D . :                              1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                               2  ≠Ï÷ø‹HÎ                                2

±ıÀ·ı Õı⁄ÌÀ µI’Lfi ◊Λ. ±fiı ±ı Õı⁄ÌÀ ¤˘√‰‰Î …‰_ ’Õı ±fiı F›Î_ «˘’ÕÌ‹Î_   ÿÏfi›Î‹Î_ ˢ› … fiËŸ. µ’Λ ’Ëı·˘ …L‹ı »ı. I›Îfl ’»Ì ÿÿ˝ ∂¤_ ◊Λ »ı.
øıÕÌÀ-Õı⁄ÌÀ fi◊Ì, I›Î_ ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊Λ. Ï⁄·¿<·ı › ±ı¿ Õ˘·flı › øıÕÌÀ fi◊Ì
                                       ±Î…ı ÿÿ˘˝ ◊›Î_ »ı fiı ±ıfi˘ µ’Λfi˘ …L‹ ’Ëı·˘ ◊¥ √›˘ ˢ›, ±ıÀ·ı
±fiı ±ı¿ Õ˘·flı › Õı⁄ÌÀ fi◊Ì ÷˘ ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊Λ.
                                     »˘Õ‰˘ ∂√Ì fiÌ¿Y›˘ ˢ›, I›Îfl ’»Ì ’ı·Î_ ÿÿ˝ ∂¤Î_ ◊Λ, ±ıÀ·ı ÿÏfi›Î ÷˘
             ’V÷ΉÎ◊Ì M›˘ÏflÀÌ !               ⁄Ë ±ı@{ı@À »ı. ÷‹Îflı µ’Λ ¿fl‰ÎfiÌ … …wfl. µ’Λ ˢ› … !
   ≠ffi¿÷ν — ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ ±ÎT›Î ±ıÀ·ı ¿‹˝ ÷˘ ¿fl‰Î_ … ’Õıfiı, ΩHÎı-             ø‹HÎ, ±Ï÷ø‹HÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ !
±ΩHÎı ¬˘ÀÎ_ ¿‹˝ ◊¥ Ω› ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?
                                        ±Î …√÷ ∂¤_ ¿ı‹ ◊›_ ? ±Ï÷ø‹HÎ◊Ì. ø‹HÎ◊Ì ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ◊¥ Ω› ÷˘ ±ıfi˘ µ’Λ ˢ›fiı ’λ˘. Ëo‹ıÂÎ_ ¬˘À<_ ¿‹˝ ◊¥    ±Î’HÎı ˢÀ·‹Î_ ¿_¥ ‰V÷ ‹_√ΉÌfiı ¬Î‘Ì fiı ⁄ı fl¿Î⁄̱˘ ±Î’HÎÎ ËÎ◊ı ÷ÒÀÌ
√›_ ÷˘ ÷fl÷ ±ıfiÌ ’»Ì ’V÷Ή˘ ˢ› »ı, ±fiı ¬flÎ Ïÿ·◊Ì, ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ◊Ì     √¥, ’»Ì ±ıfiÎ ’ˆÁÎ ±Î’Ìfiı ⁄ËÎfl fiÌ¿Y›Î, ÷˘ ÷ı ±Ï÷ø‹HÎ fiÎ ¿›*, ÷˘
’Á÷Ή˘ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı. ’V÷Ή˘ ¿fl‰Î »÷Î_ ŒflÌ ±ı‰_ ◊Λ ±ıfiÌ Ï«_÷Î fiËŸ     ’»Ì ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ flËı÷_ fi◊Ì. ’HÎ fl¿Î⁄Ì eÀı ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı
¿fl‰ÎfiÌ. ŒflÌ ’V÷Ή˘ ·ı‰˘ Ωı¥±ı. ±ıfiÌ ’λ‚ Â_ ωiÎÎfi »ı ±ı ÷‹fiı A›Î·    ¿ı ÷ÎflÎ ‹ÎHÎÁı Œ˘ÕÌ »ı, ÷ı «ÎS›_ ’λ\_. ±Ï÷ø‹HÎ ¿›* ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı
fiÎ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ÷‹fiı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı ±Î ’V÷Ή˘ ¿fl‰Î◊Ì ⁄_‘ ◊÷_ fi◊Ì. ÂÎ◊Ì    »ı. ±fiı ±Ï÷ø‹HÎ ◊›Î ‰√fl flËı÷_ fi◊Ì, ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ø‹HÎ
⁄_‘ ◊÷_ fi◊Ì ±ı ωiÎÎfi »ı. ‹ÎÀı ÷‹Îflı ’V÷Ή˘ … ¿›Î˝ ¿fl‰Îfi˘. ¬flÎ Ïÿ·◊Ì   ÷˘ »ı …. VËıΩVËı… ‰Î÷ ◊¥ ±ı ø‹HÎ »ı, ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ±Ï÷ø‹HÎ
’V÷Ή˘ ¿flı »ı ±ıfiÎ_ ⁄‘Î_ ¿‹˝ ‘˘‰Î¥ Ω› »ı. ¬flÎ⁄ ·ÎB›_ ±ıÀ·ı ±ıfiı     ◊›Î ‰√fl flËı÷_ fi◊Ì. ‹ÎÀı ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘.
’V÷Ή˘ ¿fl‰˘ … Ωı¥±ı.
                                        ≠ffi¿÷ν — ±Î ±Ï÷ø‹HÎ ◊›_ ±ıfiÌ ’˘÷Îfiı ¬⁄fl ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’Õı ?
   ≠ffi¿÷ν — ÂflÌflfiÎ ‘‹˘˝ ±Î«fḻı »Ì±ı ÷˘ ±ıfiÎ_ ≠ΛÏçkÎ ·ı‰Î_ ’Õı ?
                                        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’˘÷Îfiı › ¬⁄fl ’Õı fiı Á΋Îfiı › ¬⁄fl ’Õı. ±Ï÷ø‹HÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎV÷˘ fiı ! F›Î_ Á‘Ì “Ë_ ±ÎI‹Î »\_” ±ı‰_ ¤Îfi fiÎ ◊Λ I›Î_  ◊›_ ÷ı Á΋Îfiı › ¬⁄fl ’Õı. ±Î’HÎfiı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±ıfiÎ ‹˘œÎ ’fl ±Áfl ◊¥
Á‘Ì ≠ΛÏçkÎ fiÎ ◊Λ ÷˘ ¿‹˝ ‰‘Îflı «˘ÓÀı. ≠ΛÏçkÎ ¿fl‰Î◊Ì ¿‹˝fiÌ √Î_Ã˘    √¥ »ı ±fiı ÷‹fiı › ±Áfl ◊¥ Ω›. ⁄Lfiıfiı ±Áfl ◊Λ. ±ıÀ·ı ±ıfi_
Ë·¿Ì ◊¥ Ω›. fiËŸ ÷˘ ±ı ’Î’fi_ Œ‚ ⁄Ë ¬flÎ⁄ ±Î‰ı »ı. ‹fiW›’b_ ›        ≠Ï÷ø‹HΠˢ› ….
…÷_ flËı, fiı ‹fiW› ◊Λ ÷˘ ÷ıfiı ⁄‘Ì Ω÷fiÌ ±Õ«H΢ ’Õı. ¬Î‰ÎfiÌ, ’̉ÎfiÌ,
‹Îfi-÷Îfi ÷˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ÿı¬Î› … fiËŸ. ¿Î›‹fi_ ±’‹Îfi. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ±Î         ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ fl˘¿ı fiı ÷_ √ÎÕÌ ∂¤Ì fiÎ flά_, ÷˘ ÷ı ±Ï÷ø‹HÎ ¿›*. ÷ı
≠ΛÏçkÎ ¿ı ⁄Ì∞ ⁄‘Ì Ïø›Î±˘ ¿fl‰Ì ’Õı »ı. ±Îfiı ’fl˘ZÎ ¤„@÷ ¿Ëı‰Î›. F›Î_   ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. fiËŸ ÷˘ ¿˘À˝‹Î_ …‰_ ’Õı.
Á‘Ì ±ÎI‹iÎÎfi fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ’fl˘ZÎ ¤„@÷ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl »ı.            ±Î’HÎı ¬Î¥±ı »Ì±ı ±ı ±Ï÷ø‹HÎ fi◊Ì. I›Îflı Â_ ‰Î‚ ¿’Ή̱ı »Ì±ı
    ˉı ’V÷Ή˘ ¿˘fiÌ w⁄w‹Î_ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı ? ¿˘fiÌ ÁÎZÎ̱ı ¿fl‰˘ Ωı¥±ı.   ÷ı ±Ï÷ø‹HÎ »ı ?
¿ı …ıfiı ÷‹ı ‹Îfi÷Πˢ. ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfifiı ‹Îfi˘ »˘ ¿ı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfifiı ‹Îfi˘ »˘,      ≠ffi¿÷ν — fiÎ.
√‹ı ÷ıfiı ‹Îfi˘ ±ıfiÌ ÁÎZÎ̱ı ¿fl‰˘ Ωı¥±ı. ⁄Î¿Ì µ’Λ fiΠˢ›, ±ı‰_ ±Î
D:\Zip_Back \Prtikrmn \Prati_1.Pm5\                 2  D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                  2
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                       Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
   ro t
1st P o f D . :                             1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                               3  ≠Ï÷ø‹HÎ                              3

   ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ÿÎœÌ ¿fḻı »Ì±ı ÷ı ±Ï÷ø‹HÎ »ı ?                       ≠Ï÷ø‹HÎfiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎ....
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ.                               ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎfiı ±HÎ√‹÷_ ±ı‰_ ¿o¥¿ ⁄fi÷_ ˢ› ±fiı ±ı ÁËÌ ·ı‰_
   ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı Á‰Îfl‹Î_ ⁄˛Â ¿fḻı »Ì±ı ÷ı ±Ï÷ø‹HÎ »ı ?        ±ıfiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿Ë˘ »˘ ±Î’ ?
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ. ±ı › fiËŸ.                          ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ÁËfi fiÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı, ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı.

   ÿÎÿÎlÌ — ±Ï÷ø‹HÎ ÷˘, ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ±ı ⁄‘Î_ ±Ï÷ø‹HÎ           ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı Â_ ?
¿Ëı‰Î›. ±ÎfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝, ±ıÀ·ı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ √›Î_. ±Ï÷ø‹HÎ        ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı Á΋˘ …ı ±Î’b_ ±’‹Îfi ¿flı »ı, ÷ı ±Î’HÎı
◊›_ fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›*, ÷˘ ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ √›Î_.               Á‹∞ …‰_ Ωı¥±ı ¿ı ±Î ±’‹Îfifi˘ √fiı√Îfl ¿˘HÎ »ı ? ±ı ¿flfiÎfl √fiı√Îfl
        ±iÎÎfifiÎ ‘yı, ±fi_÷Î ≠˘…ı@ÂLÁ...               »ı ¿ı ¤˘√‰fiÎfl √fiı√Îfl »ı, ±ı ±Î’HÎı ’Ëı·_ ÏÕÁÌ{fi ·ı‰_ Ωı¥±ı. ÷˘ ±’‹Îfi
                                     ¿flfiÎfl ±ı Ï⁄·¿<·ı › √fiı√Îfl fi◊Ì Ë˘÷˘. ±ı¿ ÁıLÀı › √fiı√Îfl fi◊Ì Ë˘÷˘. ±ı
   ±ı‰_ »ı ∞‰‹ÎhÎ ≠˘…ı@À ¿›Î˝ ¿flı »ı, V‰¤Îω¿ flÌ÷ı fiËŸ, ’HÎ ‘yÎ◊Ì   ÏfiÏ‹kΠˢ› »ı. ±fiı ±Î’HÎÎ … ¿‹˝fiÎ µÿ›fiı ·¥fiı ±ı ÏfiÏ‹kÎ ¤ı√_ ◊Λ »ı.
≠˘…ı@À ¿›Î˝ ¿flı »ı. fiı ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ¿fl‰Î_. ±ıÀ·ı ±iÎÎfi÷ÎfiÎ ‘yÎ◊Ì  ±ıÀ·ı ±Î ±Î’H΢ … √fi˘ »ı. ˉı ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ¿fl‰Îfi_ ¿ı ±ıfiÎ ’fl
≠˘…ı@À ¿›Î˝ ¿flı »ı, Á_Ωı√‰ÂÎ÷˚. ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_.      ¬flÎ⁄ ¤Î‰ ◊Λ ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ Ωı¥±ı. ±ıfiÎ ÷flŒ fiηΛ¿ »ı, ·E«˘ »ı,
   ’λ\_ ±ı¿ Ω÷fi_ ≠˘…ı@À fi◊Ì, ±fi_÷ Ω÷fiÎ_ ≠˘…ı@À. F›Î_ …ı‰˘ ¤ı√˘    ±ı‰˘ ‹fi‹Î_ ω«Îfl ±Î‰Ì √›˘ ˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_. ±fiı ±ı‰˘ ω«Îfl
◊Λ I›Î_ ±Î√‚ ¿›Î˝ ‰√fl flËı fiËŸ. ŒflÌ ⁄˛Ì… (’Ò·) µ’fl Ωı ¿ÿÌ ‰Î÷       fiÎ ±ÎT›˘ ˢ› ±fiı ±Î’HÎı ±ıfi˘ µ’¿Îfl ‹ÎL›˘ ˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÌ
fiÌ¿‚ı I›Îflı ¿ËıÂı, “±Î ⁄˛Ì… ±ÎÀ·˘ ⁄‘˘ ¨«˘ ¿ı‹ ⁄Î_K›˘ ËÂı ?” ±ı‰_ ›ı    …wfl fi◊Ì. ⁄Î¿Ì ¿˘¥ ’HÎ √΂ ¤Î_Õı ÷˘ ±ı ±Î’H΢ … ÏËÁÎ⁄ »ı, ±ı ‹ÎHÎÁ
‹ËŸ ’Ò»ı. ±S›Î, ÷Îflı ±Î‹Î_ Â_ ·ı‰Î-ÿı‰Î, ¿_¥ ⁄˛Ì…ı ±Î’HÎÌ ΩıÕı ÂÎÿÌ ¿flÌ  ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ »ı. √…‰_ ¿Î’ı ÷ı ¿Î’fiÎfl ÏfiÏ‹kÎ »ı ±fiı ÏËÁÎ⁄ ±Î’H΢ … »ı.
»ı ?! ⁄˛Ì… µ’fl ±ÎT›˘, ÷ı◊Ì ÷ıfiı ±Î‰_ «yfl ›Îÿ ±ÎT›_ ! ±Î ÷˘ ⁄˛Ì…      ±Î ÷˘ ÏfiÏ‹kÎfiı … ⁄«¿Î_ ¤flı »ı ±fiı ±ıfiÎ_ … {CÎÕÎ »ı ⁄‘Î_.
µ’fl √›Î_. ±fiı ’ı·Ì ⁄Î…\ ∂÷flÌ √›Î_. ±ıÀ·ı ¿Â_ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ÷˘›ı ’HÎ              ±‰‚Î «ÎS›Î ÷ı ±Ï÷ø‹HÎ !
I›Î_ ±Î√‚ Â_ ¿flı. “±Î ⁄˛Ì… ±ÎÀ·˘ ⁄‘˘ ¨«˘ ¿ı‹ ⁄Î_K›˘ ËÂı ?” ±ı‰_ ·˘¿
⁄˘·ı ¿ı fiÎ ⁄˘·ı ?                                ±Î¬Î ÿËÎÕ΋Î_ …ı T›‰ËÎfl ¿fḻı »Ì±ı ÷ı‹Î_ F›Îflı ¿_¥¿ ±‰‚˘ ◊¥
                                     Ω› »ı, ÷˘ ±Î’HÎfiı ¬⁄fl ’Õı »ı ¿ı ±ÎfiÌ ΩıÕı ±‰‚˘ T›‰ËÎfl ◊¥ √›˘.
   ≠ffi¿÷ν — ⁄˘·ı ’HÎ ±ı ÷˘ ’Î_« … Ï‹ÏfiÀ‹Î_ ’Î_« ËΩfl ’›Î˝› ∂Ãı.    ¬⁄fl ’Õı ¿ı fiÎ ’Õı ? ÷ı ±Î’HÎı T›‰ËÎfl ¿fḻı »Ì±ı, ±ı ⁄‘_ ø‹HÎ »ı. ø‹HÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ’Î_« ËΩfl ÷_ ⁄˘·ı »ı, ’HÎ ’Î_« Ï‹ÏfiÀ ±ıÀ·ı hÎHÎÁ˘ Áı¿LÕ   ±ıÀ·ı T›‰ËÎfl. ˉı ¿˘”¿fiÌ ΩıÕı ±‰‚_ ’ÕÌ √›_. ±ı‰_ ±Î’HÎfiı ¬⁄fl ’Õı ¿ı
◊¥. fiı Áı¿LÕfiÎ Á‹› ¿ıÀ·Î ’Îfl ‰√flfiÎ ◊Λ. ±ıÀ·ı ±ı¿ Áı¿LÕ‹Î_ ÷˘ ¿ıÀ·Î    ±ÎfiÌ ΩıÕı ‹Îflı ¿Õ¿ ÂOÿ ⁄˘·Î›˘ ¿ı ‰÷˝fi‹Î_ ±‰‚_ ◊›_. ¬⁄fl ’Õı ¿ı fiÎ
⁄‘Î ’›Î˝› ∂¤Î ◊¥ Ω›, ±Î‰Î_ ’Îfl ‰√flfiÎ_ ±Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ … ¿flı »ı.       ’Õı ? ÷˘ ±ı ±Ï÷ø‹HÎ ¿Ëı‰Î›.
   ±Ï÷ø‹HÎ◊Ì ±Î Á_ÁÎfl ∂¤˘ ◊›ı·˘ »ı ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì fiΠ◊Λ.          ±Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±‰‚Î «ÎS›Î. ±ıÀ·_ … Á‰‚Î ’λΠ±ÎT›Î
D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                 3  D:\ Zip_Back\Prtikrmn \Prati_1.Pm5 \                3
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                        Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
 t ro t
1s P o f D . :                              1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                                4  ≠Ï÷ø‹HÎ                                4

±ıfi_ fi΋ ≠Ï÷ø‹HÎ. ±‰‚Î «ÎS›Î ±ıfi_ fi΋ ±Ï÷ø‹HÎ ±fiı ’λΠ±Î‰Ì±ı       ±Ï÷ø‹HÎ. »÷Î_ T›‰ËÎfl‹Î_ ±ı ·ıÀ √˘ ¿fḻı. ’HÎ ¿˘¥fiı ÿ—¬ ◊Λ »ı
±ıfi_ fi΋ ≠Ï÷ø‹HÎ.                             ÷‹ÎflÎ◊Ì ? fiÎ ◊Λ ÷˘ ±ı ±Ï÷ø‹HÎ ◊›_ fi◊Ì. ±Î¬Î ÿËÎÕ΋Î_ ¿˘¥fiı
            ±Î‹ ÷fl÷ ‘˘‰Î¥ Ω› !                 ’˘÷ÎfiÎ◊Ì ÿ—¬ ◊›_ ±ı ±Ï÷ø‹HÎ ◊›_. ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ±Î ‰Ì÷flÎ√˘fi_
                                      ÁΛLÁ »ı. ±Ï÷ø‹HÎ ±‘˘√Ï÷‹Î_ ·¥ …Âı fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ∂K‰˝√Ï÷‹Î_ ·¥ …Âı
   F›Î_ {CÎÕ˘ »ı I›Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ fi◊Ì, fiı F›Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ »ı I›Î_ {CÎÕ˘ fi◊Ì.  ±fiı Ãıà ‹˘ZÎı …÷Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ … ËıS’ ±Î’Âı.
    ÷‹fiı “√‹ı” ÷ı ⁄ÌΩfiı ±Î’˘. ÷ıfiÎ◊Ì ’H› ⁄_‘ÎÂı. ’˘÷Îfiı √΂ ÁËfi        ≠Ï÷ø‹HÎ ¿˘fiı fiÎ ¿fl‰Îfi_ ˢ› ? …ıHÎı ±Ï÷ø‹HÎ fiÎ ¿›* ˢ› ÷ıfiı.
◊÷Ì fi◊Ì fiı ⁄ÌΩfiı ’Î_« ±Î’ı »ı. fi◊Ì √‹÷_ ÷ı ⁄ÌΩfiı ±Î’ı ÷ı ¤›_¿fl √fi˘
»ı. ±ı fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı. ±fiı ¿˘”¿ ±Î’HÎfiı ±Î’Ì Ω› ÷ı ¿Î›ÿıÁfl »ı. ±ıfiı                ±Ï÷ø‹HÎfiÌ ±˘‚¬ÎHÎ...
¿ı‹ ±Î’ı »ı ±ı‹ ’Ò»‰Î fiÎ …¢. ±ıfiı …‹ı … ¿flÌ ÿı‰Îfi_.               ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎfiı ¿˘¥ ÿ—¬ ÿı‰Îfi˘ ¤Î‰ fi◊Ì. »÷Î_ ÿ—¬ ÏfiÏ‹kÎw’ı
   ≠ffi¿÷ν — µCÎflÎHÎÌ ¿fl‰Ì …¥±ı ÷˘ Â_ ◊Λ ?
                                      ±’Î¥ Ω› »ı ÷˘ ±ı‰˘ ±Ï¤≠Λ ⁄Î_‘‰ÎfiÌ …wfl ¬flÌ ¿ı ±Ï÷ø‹HÎ ◊›_ fiı
                                      ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì∞ ⁄ı ±Î·ı. ±fiı ±ıfiı ¿Ë̱ı ¿ı ⁄ı … ¿ı‹ ±Î’Ì ? hÎHÎ
                                         ÿÎÿÎlÌ — ¿˘”¿fiı ¬˘À<_ ·Î√ı ±ı‰_ ÷‹ı ⁄˘S›Î ˢ›, ¿˘”¿fiı ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰_
fiËŸ, «Îfl fiËŸ, ±ı¿ fiËŸ. I›Îflı ¿Ëı ¿ı “Ë_ ¿o¥ fi‰fl˘ »\_ ?” ±ıÀ·ı ¿Î›ÿıÁfl
»ı. …‹ı ¿flÌ ·˘. ÷‹ı ±Î’¢ fiËŸ. ±fiı ±’Î¥ Ω› ÷ı ÷‹ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘.       ¿_¥¿ ⁄˘·Ì √›Î ˢ›, ¿˘”¿fiı ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰˘ ÷‹Îfl˘ ‘y˘ ‰ÎB›˘ ˢ›, I›Îflı
                                      ±ı ±Ï÷ø‹HÎ ¿›* ¿Ëı‰Î›. I›Îflı ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ±Ï÷ø‹HÎ ¿›*
   »˘¿flÎfiı ‹Îfl‰Îfi˘ ¿o¥ ±Ï‘¿Îfl fi◊Ì. Á‹Ω‰‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl »ı. »÷Î_,      ±ıÀ·ı ¤Ò· ¿flÌ. ±fiı ÷ı◊Ì ¿‹˝ ⁄_‘ÎÂı.
»˘¿flÎfiı ‘Ì⁄Ì fiÎA›˘ ÷˘ ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ¿flı ÷˘ ⁄‘Î_ ¿‹˝ «˘ÓÀuÎ … ¿flı
                                         ≠ffi¿÷ν — Ωı ÁÎ‹Ì T›„@÷ ÏfiÏ‹kÎ … ˢ› ÷˘ ±ıfiı ÿ—¬ ¿ı‹ ·Î√ı ?
fiı ? ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ◊‰_ … Ωı¥±ı fiı ? »˘¿flÎfiı ‘Ì⁄Ì fiÎA›˘ ±ı ÷˘ ≠¿ÚÏ÷fiÎ
                                      ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÌ ¿ı‹ …wfl ?
±‰‚Î V‰¤Î‰ı ¿flÌfiı, ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤fiı ·¥fiı, ¿ÊΛ˘ ◊¿Ì ‘Ì⁄Ì
fiÎA›˘. ¿ÊΛ˘ µI’Lfi ◊›Î ±ıÀ·ı ‘Ì⁄Ì fiÎA›˘. ’HÎ ‘Ì⁄Ì fiÎA›Î ’»Ì ‹Îfl˘         ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ÿ—¬ ◊Λ ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. ÿ—¬ fiÎ ◊Λ ±ı‰_ ◊›_
ÂOÿ ›Îÿ flËı ¿ı, “ÿÎÿΔ ±ı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ±Ï÷ø‹HÎ ◊›_ ÷˘ ±Î‰_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘,   ˢ› ÷˘ ±Ï÷ø‹HÎ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ±Ï÷ø‹HÎ ◊Λ ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_.
÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı fiı ÷˘ › ‘˘‰Î¥ Ω›, ÷fl÷ fiı ÷fl÷ ‘˘‰Î¥ Ω› ±ı‰_ »ı.          ±ı‰_ »ı fiı, ±Î ⁄‘_ ¬Î›, ’̉ı, ‰Î÷˘-«Ì÷˘ ¿flı ±ı ⁄‘_ ø‹HÎ »ı. ±Î¬˘
          ≠Ï÷ø‹HÎ ¿˘HÎı fi◊Ì ¿fl‰ÎfiÎ_ ?               ÿËÎÕ˘ ø‹HÎ … ˢ› »ı. ‰Ëı·_ ∂É_, ‹˘Õ<_ ∂É_, ±ı ⁄‘_ ø‹HÎ … ˢ› »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ¿ıÀ·Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ »˘ ?                   Ë‹HÎı ±ı¿ …HÎ ∂ÃÌ ±fiı ¿˘”¿fiı √΂ ¤Î_Õı ±ıÀ·ı ÷‹ı ⁄‘Î_ › Á‹∞
                                      Ω‰ ¿ı, √ÎÕ<_ ÁÌ‘_ «Î·÷_ Ë÷_, ÷ı ±Î‰_ ±Ï÷ø‹HÎ Â_ ¿fl‰Î ¿flı »ı ? ±ıfiı
   ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ’HÎ fiËŸ.
                                      ±Ï÷ø‹HÎ ¿Ëı‰Î›. ¿˘¥fiı Ïÿ· ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰_ ¿Â_ ¿›* ˢ›, ±ı ±Ï÷ø‹HÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±Ï÷ø‹HÎ ¿ıÀ·Î_ ¿fl˘ »˘ ? ±Ï÷ø‹HΠˢ› I›Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ     ÁË…¤Î‰ı ˢ›, ÷˘ › ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. ±Î‹ ‹˘œı fiÎ ⁄˘·ı fiı ‹fi ⁄√Õu_
ˢ› …. ±Ï÷ø‹HÎ fiΠˢ› I›Î_ ≠Ï÷ø‹HÎfiÌ …wfl fi◊Ì. “Ë_ «_ÿ¤Î¥” ±ı …       ˢ› ÷˘ › ¿fl‰_ ’Õı. ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı ÷‹fiı Á‹…HÎ ’Õı ±ı flÌ÷ı ±ıfiÌ ‹ÎŒÌ
D:\Zip_Back \Prtikrmn \Prati_1.Pm5\                  4  D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                  4
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                        Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
   ro t
1st P o f D . :                              1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                               5  ≠Ï÷ø‹HÎ                               5

‹Î_√‰ÎfiÌ »ı. ±Î ÿ˘Ê ¿›˘˝ ±ı ‹fiı Á‹Ω›˘, fiı ˉı ŒflÌ ±Î‰˘ ÿ˘Ê fiËŸ ¿fl_    ±Î’HÎfiı ’ˢӫÎÕı. ’Î’¿‹˘˝◊Ì ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄«Ì ¿Λ ? ±ıÀ·ı iÎÎfi …ıÀ·_ ˢ›,
±ı‰_ ÕÌÁÎ¥Õ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ±Î ±Î‰_ ¿›* ÷ı ¬˘À<_ ¿›*, ±Î‰_ fiÎ ◊Λ, ±fiı ±Î‰_  ±Î‹Î_ ’V÷¿‹Î_ iÎÎfi ¿ı ⁄ÌΩ ¿˘¥fiÌ ’ÎÁı iÎÎfi ˢ÷_ fi◊Ì. ±ı ÷˘ T›Î‰ËÎÏfl¿
ŒflÌ fiËŸ ¿fl_, ±ı‰Ì ≠Ï÷iÎÎ ·ı‰ÎfiÌ. »÷Î_ › ’λ\_ ŒflÌ ◊Λ, ’λ˘ ±ıfi˘ ±ı    iÎÎfi ˢ› »ı. Ïfiç›iÎÎfi ±ı Œ@÷ iÎÎfi̱˘fiÌ ’ÎÁı ˢ›. ±ı ’V÷¿‹Î_
… ÿ˘Ê ±Î‰ı ÷˘ ŒflÌ ’V÷Ή˘ ¿fl‰Îfi˘, ’HÎ …ı‰_ ÿı¬Î›_ ±ıfi˘ ’V÷Ή˘ ¿›˘˝,    Ïfiç›iÎÎfi ˢ÷_ fi◊Ì. iÎÎfi̱˘fiÎ xÿ›‹Î_ »\’Λı·_ ˢ› »ı. ±ı Ïfiç›iÎÎfi
±ıÀ·_ ±˘»\_ ◊¥ √›_, ±ı‹ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ⁄‘_ ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› »ı‰Àı.          F›Îflı ±Î’HÎı ÁÎ_¤‚̱ı, ‰ÎHÎÌw’ı ÁÎ_¤‚̱ı I›Îflı ±Î’H΢ Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰ı. fiËŸ
   …ı ‘‹˝◊Ì ¿‹˝fi˘ fiΠfiÎ ◊Λ, ±ıfiı ‘‹˝ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿Ëı‰Î› ? fi‰Î ¿‹˝   ÷˘ ’V÷¿‹Î_ T›Î‰ËÎÏfl¿ iÎÎfi ˢ› »ı. ±ı › ’HÎ CÎHÎÎ ¬·ÎÁÎ ±Î’Ì Â¿ı »ı.
@›Îflı ±À¿ı ? ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì.                          ±ıfiÎ◊Ì ⁄Ï© ‰‘ı »ı. ‹Ï÷iÎÎfi ‰‘÷_ Ω›. l÷iÎÎfi◊Ì ‹Ï÷iÎÎfi ‰‘ı fiı
                                     ‹Ï÷iÎÎfi ±ıfi˘ Ïfi‰ıÕ˘ ·Î‰ı. ’Î’◊Ì ¿ı‹ »^À‰_ ÷ı !! ⁄Î¿Ì ⁄ÌΩı ¿˘¥ µ’Λ
           flÌ÷ „@÷±˘ ‹Î_√‰ÎfiÌ....               »ı fiËŸ. ±fiı ⁄Ì∞ ’˘÷ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷˘ »^Àı. ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿ı‰_
   ≠ffi¿÷ν — ¨«ı «œ‰Î ‹ÎÀı ±Î „@÷±˘ ¿¥ flÌ÷ı ‹Î√‰Ì fiı ¿˘fiÌ ’ÎÁı    ˢ› ? “ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À” ˢ‰_ Ωı¥±ı. ÿ˘Ê µI’Lfi ◊÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı … ≠Ï÷ø‹HÎ
‹Î_√‰Ì ?                                 ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ÎfiΠ©ÎI‹Î ’ÎÁı, “iÎÎfiÌ’flÊ” ’ÎÁı „@÷±˘ ‹_√Λ ±fiı              ±L›Î›Ì T›‰ËÎflfi_ ≠ΛÏçkÎ...
…ıfiı V‰w’fi_ iÎÎfi fiΠˢ› ÷ı ’˘÷ÎfiÎ √fl, ‹ÒÏ÷˝, ≠¤ …ıfiı ‹Îfi÷˘ ˢ› ÷ıfiÌ
’ÎÁı „@÷±˘ ‹Î_√ı. …ı …ı ’˘÷Îfi΋Î_ ¬˘À<_ ÿı¬Î› ÷ıfi_ “Ï·VÀ” ¿fl‰_ Ωı¥±ı      ≠ffi¿÷ν — T›‰ËÎfl, T›Î’Îfl fiı ±L›≠T≤Ïk΋Î_ ±L›Î› ◊÷˘ ·Î√ı ±fiı
fiı ÷ı ‹ÎÀı „@÷±˘ ‹Î_√‰Ì. l©Î◊Ì, iÎÎfi◊Ì …ı ¬˘À<_ »ı ÷ıfiı fiyÌ ¿flÌ fiά˘   ÷ı◊Ì ‹fifiı B·ÎÏfi ◊Λ, ÷ı‹Î_ Ωı T›‰ËÎfl Ωı¬‹Î› ÷ıfiÎ ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ ?
¿ı ±Î ¬˘À<_ … »ı. ÷ıfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘, “iÎÎfiÌ” ’ÎÁı „@÷±˘ ‹Î_√˘ ¿ı ±Î‰_  ±Î’HÎÎ◊Ì Ωı ±Î‰˘ ¿˘¥ ±L›Î› ◊÷˘ ˢ› ÷˘ ÷ıfi_ Â_ ≠ΛÏçkÎ ?
fiΠˢ‰_ CÎÀı ÷˘ ÷ı Ω›. ‹˘ÀÌ √Î_Ã˘ ˢ› ÷ı Á΋ÎÏ›¿◊Ì ±˘√΂Λ fiı ⁄ÌΩ        ÿÎÿÎlÌ — ≠ΛÏçk΋Î_ ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ, ≠I›ÎA›Îfi ˢ‰_ Ωı¥±ı.
fiÎfiÎ fiÎfiÎ ÿ˘Ê˘ ÷˘ ≠Î◊˝fiÎ◊Ì … ∂ÕÌ Ω›. ‰√fl ≠Î◊˝fiÎ◊Ì ∂¤_ ◊›ı·_        F›Î_ F›Î_ ¿˘¥fiı ±L›Î› ◊Λ I›Î_ ±Î·˘«fiÎ ≠Ï÷ø‹HΠˢ‰_ Ωı¥±ı ±fiı ŒflÌ
≠Î◊˝fiÎ◊Ì ∂ÕÌ Ω›. ±Î ⁄‘_ ±iÎÎfi◊Ì ∂¤_ ◊¥ √›_ »ı. ’˙ÿ˚√Ï·¿ „@÷±˘      ±L›Î› fiËŸ ¿fl_ ±ı‰_ fiyÌ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. …ı ¤√‰Îfifiı ‹Îfi÷Πˢ, @›Î_
≠Î◊˝fiÎ◊Ì ∂ÕÌ Ω›. ·’ÁÌ ’Õ‰_ ÁËı·_ »ı fiı «œ‰_ ±‘fl_ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı       ¤√‰Îfifiı ‹Îfi˘ »˘ ?
·’Á‰Î‹Î_ ’˙ÿ˚√Ï·¿ „@÷±˘ ˢ› »ı.
                                        ≠ffi¿÷ν — ωfiı.
        iÎÎfiÌfiÎ iÎÎfi◊Ì, Ïfi‰ıÕ˘ ¿‹˘˝ ◊¿Ì !
                                        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷˘ ÷ı ωfiÌ ’ÎÁı, I›Î_ ±Î√‚ ’çÎkÎÎ’ ·ı‰˘ Ωı¥±ı.
   ≠ffi¿÷ν — CÎHÎÌ ‰¬÷ T›‰ËÎfl‹Î_ …\ÿÌ …\ÿÌ Ω÷fiÎ_ ¿‹˘˝ ¿fl‰Î_ ’Õı »ı,
                                     ±Î·˘«fiÎ ¿fl‰Ì Ωı¥±ı ¿ı ‹ÎflÎ◊Ì ±Î ‹fiW›˘ ΩıÕı ±Î‰˘ ¬˘À˘ ÿ˘Ê ◊›˘ »ı,
…ıfiı ¬flÎ⁄ ¿‹˘˝ ±◊‰Î ’Î’¿‹˝ ¿Ëı »ı. ÷˘ ±ı ’Î’¿‹˝◊Ì ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄«Ì ¿Λ ?  ÷ı ˉı ŒflÌ fiËŸ ¿fl_ ±ı‰˘. ±Î’HÎı ‰ÎflıCÎÕ̱ı ’çÎkÎÎ’ ¿fl‰˘ ’Õı. ±fiı ŒflÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ’Î’¿‹˝fi_ …ıÀ·_ iÎÎfi ˢ› ±ı‹fiı, ±ı iÎÎfi ËıS’ ¿flı. ±Î’HÎı  ±ı‰˘ ÿ˘Ê ◊Λ ÷˘ ŒflÌ ’çÎkÎÎ’ ·ı‰˘ Ωı¥±ı. ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ÿ˘Ê ±˘»˘
±ËŸ◊Ì VÀıÂfiı ’ˢӫ‰_ ˢ›, ÷˘ VÀıÂfiı …‰Îfi_ iÎÎfi ±Î’HÎfiı ˢ› ÷˘ ÷ı     ◊Λ. ÷‹Îflı fiÎ ¿fl‰˘ ˢ› ÷˘ ’HÎ ±L›Î› ◊¥ …Âı. ◊¥ Ω› »ı. ±ı Ë…\
D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                 5  D:\ Zip_Back\Prtikrmn \Prati_1.Pm5 \                5
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                        Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
 t ro t
1s P o f D . :                              1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                              6  ≠Ï÷ø‹HÎ                                  6

≠¿ÚÏ÷ÿ˘Ê »ı. ±Î ≠¿ÚÏ÷ÿ˘Ê ±ı ÷‹Îfl˘ ’Ò‰˝¤‰fi˘ ÿ˘Ê »ı, ±Î…fi˘ ±Î ÿ˘Ê
fi◊Ì, ±Î…ı ÷‹Îflı Á‘fl‰_ »ı, ’HÎ ±Î ◊¥ Ω› »ı ±ı ÷‹Îfl˘ ’Ëı·Îfi˘ ÿ˘Ê
                                          2. ≠I›ı¿ ‘‹ı˝ ≠wM›_ ≠Ï÷ø‹HÎ
»ı. ±ı ÷‹fiı ’…T›Î ‰√fl flËıÂı fiËŸ. ‹ÎÀı ±Î·˘«fiÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ≠I›ÎA›Îfi
¿fl ¿fl ¿fl‰_ ’Õı.                                         Á‰˘˝k΋ T›‰ËÎfl ‘‹˝ !
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎfiı ÁËfi ¿fl‰_ ’Õı »ı, ÷˘ ±ıfi˘ flV÷˘ ¢ ?           …ˆfi‘‹˝fi_ ¨«Î‹Î_ ¨«_ √œ÷k‰ ˢ› ÷˘ ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ fiı
                                    ≠I›ÎA›Îfi, ±ı ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ »ı. Ωı ¿ı ⁄ÌΩ ·˘¿˘fiÎ ‘‹˝‹Î_ »ı, ’HÎ ÷ı ¿ı‰_
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ÷˘ ÁËfi ¿flÌ … ·ı‰_, ¬Î·Ì ⁄Ò‹-⁄flÎÕ˘ fiËŸ ’ÎÕ‰˘.
                                    ? ⁄Αı ¤Îflı Z΋Π‹Î_√‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±ı‰_ ÿflı¿ ‘‹˝‹Î_ »ı, ’HÎ ÷ı ¿ı‰_ ? ‹„V·‹
ÁËfi ¿fl‰_ ÷ı ’HÎ ’λ\_ Á‹÷Î’Ò‰˝¿ ÁËfi ¿fl‰_. Á΋Îfiı ‹fi‹Î_ √΂˘ ¤Î_ÕÌfiı   ‘‹˝‹Î_ »ı, ÏøÏç›fi ‘‹˝‹Î_ »ı, Z΋Π‹Î_√‰Îfi˘ fl̉΅ ÷˘ ⁄‘ı◊Ì «ÎS›˘ ±ÎT›˘
fiËŸ, ’HÎ Á‹÷Î’Ò‰˝¿ ¿ı ¤¥, ÷ı_ ‹fiı ¿‹˝‹Î_◊Ì ‹@÷ ¿›˘˝. ‹Îfl_ …ı ¿‹˝ Ë÷_,  »ı, ’HÎ …ı ‰Ì÷flÎ√˘±ı ⁄÷ÎT›˘ »ı. ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ, ≠I›ÎA›Îfi ±ıÀ·ı
÷ı ‹fiı ¤˘√‰ÕÎT›_ ±fiı ‹fiı ‹@÷ ¿›˘˝. ‹ÎÀı ±ıfi˘ µ’¿Îfl ‹Îfi‰˘. ±ı ÁËfi    √fl<fiÌ ËÎ…flÌ ◊¿Ì ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ ±fiı ≠I›ÎA›Îfi ±ı ⁄Ë ÁΛ_ÀÌÏŒ¿-
¿o¥ ‹Œ÷ ¿fl‰_ ’Õ÷_ fi◊Ì, ±Î’HÎÎ … ÿ˘Êfi_ ’ÏflHÎ΋ »ı.            ‰ˆiÎÎÏfi¿ ‰V÷ »ı. ÷fl÷ Œ‚ ±Î’fiÎflÌ »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ‹fiı ±Î ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ ≠I›ÎA›Îfi ·¬Ì ±Î’˘fiı,         ’ı·Î_ Z΋Π‹Î_√‰Î◊Ì ÷˘ ’Î’ ±˘»Î_ ◊Λ ±ıÀ·_ … ±fiı ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì
iÎÎfiÌ’flÊfi_ ¿LŒ‹ı˝Âfi ¿flÎ‰Ì ±Î’˘ ¿ı, ±Î ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ, ≠I›ÎA›Îfi    ÷˘ ’Î’ ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›.
Ë_ ¿fl÷˘ ◊™.
                                       ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ »ı ¿ı, ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfi ±ı ÏÁ‰Î›
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÷˘ ¿fl‰_ … ’Õı fiı ? ±ı ÷‹fiı ±ËŸ Â̬‰ÎÕÂı.     T›‰ËÎfl‘‹˝ … ⁄ÌΩı fi◊Ì. ’HÎ ÷ı ¿" ˢ› ÷ı, µ‘Îfl fiËŸ «Î·ı. √΂ ¿˘¥fiı
                                    ±Î’̱ı, ±Î Ë‹HÎı ◊›_ ÷ı ·Z΋Î_ flά, ¿˘fiÌ ΩıÕı Â_ ◊›_ ÷ı ? ±fiı ’»Ì
          ±˘Ë˘, ±ıfiÎ_ › ≠Ï÷ø‹HÎ !!!
                                    ±Î·˘«fiÎ ¿flÌ, ≠Ï÷ø‹HÎ, ≠I›ÎA›Îfi ¿ı ¿fl. ±ıfiı ¤√‰Îfiı T›‰ËÎfl-Ïfiç›
   ≠ffi¿÷ν — ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ⁄ÌΩfiÎ ÿ˘Ê Ωı‰Î›, ±ıfiÎ µ’fl …       ⁄ıµ ¿èÎ_. ’HÎ ±ı ◊Λ ¿˘fiı ? Á‹Ï¿÷ ◊›Î ’»Ì I›Î_ Á‘Ì ¿fl‰_ ˢ› ÷˘›ı fiÎ
≠Ï÷ø‹HÎ ?                                ◊Λ. ÷ı Á‹„@÷ ◊÷_ ›ı fi◊Ì fiı ! »÷Î_ › ¿˘¥ ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ,
                                    ≠I›ÎA›Îfi ±Î’HÎı I›Î_ ÂÌ¬Ì Ω›, ÷˘›ı ¿Î‹ ¿ÎœÌ fiÎ_¬ı. ¤·ı fi˘Ó‘Îfl_ Â̬Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á. ⁄ÌΩfiÎ ÿ˘Ê ±ı¿·Î fiËŸ, ÿflı¿ ⁄Î⁄÷, ¬˘À<_ ⁄˘·Î›_
                                    Ω› ÷˘›ı ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±ıfiı Á‹Ï¿÷ Á΋_ ±Î‰Ìfiı ∂¤_ flËıÂı !!!
ˢ›, ±‰‚_ ◊›_ ˢ›, …ı ¿_¥ ÏË_ÁÎ ◊¥ √¥ ˢ›, √‹ı ÷ı ’Î_« ‹ËΉ˛÷ ÷˘ÕΛÎ_
ˢ›, ±ı ⁄‘Î_ µ’fl ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÎ_.                      …ıfiÎ_ ±Î·˘«fiÎ-≠Ï÷ø‹HÎ ÁΫÎ_ ˢ› ÷ıfiı ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊›Î ‰√fl flËı
                                    … fiËŸ.
   ≠ffi¿÷ν — ¬˘À<_ ¿flfiÎfl˘ …\ÿ˘ »ı ’»Ì ¿ı‹ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ?
                                       ≠ffi¿÷ν — ¿_¥ ’HÎ ’˘÷ÎfiÎ◊Ì ’Î’ ◊¥ Ω›, I›Îfl ’»Ì ±ıfiı ≠ΛÏç÷
   ÿÎÿÎlÌ — …\ÿ˘ »ı ±ı‹ fiËŸ, ’˘÷ı fi◊Ì ¿fl÷˘. ¬˘À<_ ¿flfiÎfl ’ÎÁı     ‹ÎÀı ‰˛÷ ¿ı ±ı‰_ ¿_¥¿ ¿flı, I›Îfl ’»Ì ±ÎI‹Îfi_ ©̿flHÎ ◊¥ Ω›, ÷˘ ±ı‰˘
≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΉÕΉı »ı. ≠Ï÷ø‹HΠ©ÎI‹Î ’˘÷ı fi◊Ì ¿fl÷˘.           µ’Λ ±Î’˘.
D:\Zip_Back \Prtikrmn \Prati_1.Pm5\                6  D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                   6
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                       Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
   ro t
1st P o f D . :                             1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                               7  ≠Ï÷ø‹HÎ                                7

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ±‹ı ±ËŸ ΩıÕı ΩıÕı ±Î’̱ı »Ì±ı. ⁄‘Ì ÿ‰Î ±Î’_ »\_.                 ±Î·˘«fiÎ !
÷‹Î‹ ≠¿ÎflfiÌ ÿ‰Î, ±ıfi_ ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ, ≠I›ÎA›Îfi ⁄‘Î … ≠¿Îflfi_ !
                                        ≠ffi¿÷ν — ±Î·˘«fiÎ ±ıÀ·ı Â_ ?
        ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı ’Î’◊Ì ’λΠ’fl÷‰_...
                                        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î·˘«fiÎ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿˘¥ ¬flÎ⁄ ¿Î‹ ¿›* ˢ›, ÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎfi˘ ±◊˝ Â_ ? ±ı ÷‹ı ΩH΢ »˘ ?            …ı ±Î’HÎÎ √fl ˢ› ±√fl ÷˘ iÎÎfiÌ Ë˘› ÷ı‹fiÌ ’ÎÁı ±ı¿flÎfl ¿fl‰˘. …ı‰_ ◊›_
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ.                           ˢ› ±ı‰Î V‰w’ı ±ı¿flÎfl ¿fl‰˘. ¿˘À˝‹Î_ Â_ ¿Ëı »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı …ı‰_ ΩHÎ÷Πˢ ÷ı‰_ ¿Ë˘.                   ≠ffi¿÷ν — ¿LŒıÂfi ¿fl‰_.

   ≠ffi¿÷ν — ’Î’◊Ì ’λΠ‰‚‰_.                        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı √fl ’ÎÁı ¿ı iÎÎfiÌ ’ÎÁı, ±Î’HÎı …ı ◊›_ ˢ› ±ı‰_ ¿ËÌ
                                     ÿı‰_, ⁄Ì¿ flÎA›Î ‰√fl ! √fl ‹ËÎflÎ… Â_ ¿ËıÂı ±ı‰˘ ¤› fiËŸ flά‰Îfi˘. ¤›
   ÿÎÿÎlÌ — ’Î’◊Ì ’λΠ‰‚‰_ ! ¿ı‰˘ ÁflÁ ¤√‰Îfiı L›Î› ¿›˘˝ »ı ¿ı
                                     ±ıÀ·ı ‹Îflı› ¬flÎ ! ’HÎ ±Î’HÎı Ïfi¤˝› ◊¥fiı ¿ËÌ ÿı‰_ Ωı¥±ı ¿ı ±Î‹ ◊¥
¤¥, ’Î’◊Ì ’λΠ‰‚‰Îfi_ ±ıfi_ fi΋ ≠Ï÷ø‹HÎ ! ’HÎ Ë…\ ’Î’ ÷˘ ∂¤Î_
                                     √›_ »ı. ’»Ì ±ı √fl‹ËÎflÎ… ¿ËıÂı ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΩı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı ±ı
… flèÎÎ_ »ı. ÷ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ?
                                     Â̬‰ÎÕı ¿ı ±Î‰Ì flÌ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΩı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ÂÎfi_ ¿fl‰Îfi_
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ÷‹ı … Á‹Ω‰˘. ±ı ¿ ÷˘ ±Î·˘«fiÎ, ⁄Ì…\_ ≠Ï÷ø‹HÎ    ? I›Îflı ¿Ëı, “…ıÀ·_ ±Ï÷ø‹HÎ ¿›* ˢ›, …ı ·˘¿˘fiı ’˘ÊΛ ±ı‰_ fi◊Ì. …ı ·˘¿‹Î_
±fiı hÎÌΩı »ı ≠I›ÎA›Îfi, ±Î hÎHÎ ÂOÿ˘ ¿QM·ÌÀ Ë∞ ‹fiı „@·›fl fi◊Ì ◊÷Î.     fiŸz ◊Λ ±ı‰Î_ ¿‹˝, Á΋Îfiı ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰_ ◊›_ ˢ› ÷ı ±Ï÷ø‹HÎ. ÷ı ◊›_
   ÿÎÿÎlÌ — ≠I›ÎA›Îfi ±ıÀ·ı Ë_ ±ı ‰V÷fiı ±Î…ı »˘ÕÌ ÿ™ »\_, I›Î√ ¿fl_   ˢ› ÷˘, ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl.
»\_ ±ı ±ıfi˘ ¤Î‰Î◊˝ »ı. ‰V÷fiı »˘ÕÌ ÿı‰Ì ˢ› ÷˘ ≠I›ÎA›Îfi ¿fl_ »\_.        ≠ffi¿÷ν — ±Î·˘«fiÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ’»Ì ±ı ÿ˘Ê ŒflÌ fiÎ ◊Λ ±ıfiÎ
   ≠ffi¿÷ν — ’V÷Ή˘ ¿fl_ »\_ ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ ±fiı ¿Ëı ±Î ≠‹ÎHÎı fiËŸ ¿fl_   ‹ÎÀı ΩB≤÷ ÷˘ flËı‰_ Ωı¥±ıfiı !
±ı ≠I›ÎA›Îfi ?                                 ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÿ˘Ê ◊Λ … fiËŸ ŒflÌ. ÁΫ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î›
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ’V÷Ή˘ ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿Ëı‰Î›. ˉı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›* ÷˘ ’»Ì   ¿ı ÿ˘Ê ŒflÌ ◊Λ … fiËŸ. ±√fl ÷˘ ÿ˘Ê ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›.
ŒflÌ ±ı‰_ ±Ï÷ø‹HÎ fi ◊Λ. ÷˘ “ŒflÌ Ë‰ı fiËŸ ¿fl_” ±ıfi_ fi΋ ≠I›ÎA›Îfi.        ÷‹ı …ı ¿Ë˘ »˘ ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ’»Ì ±ı ÿ˘Ê ◊Λ »ı. ÷˘ ÷ı ±Î ÷˘
ŒflÌ fiËŸ ¿fl_, ±ıfi_ ≠˘Ï‹Á ±Î’_ »\_, ±ı‰_ ‹fi‹Î_ fiyÌ ¿fl‰Îfi_ ±fiı ’»Ì     ⁄Ωfl˘‹Î_ …ı «Î·ı »ı. T›‰ËÎfl‹Î_ ±I›Îflı …ı «Î·ı »ı ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ ·˙Ï¿¿ »ı,
Œfl̉Îfl ±ı‰_ ◊Λ ÷˘ ±ı¿ ’Õ ÷˘ √›_, ÷ı ’»Ì ⁄Ì…\_ ’Õ ±Î‰ı, ÷˘ ±ı‹Î_     ·˘Ï¿¿ ±ıÀ·ı Á_ÁÎfl-Œ‚ ±Î’fiÎfl<_. ±ıÀ·˘ ÀÎ¥‹ ¬Î·Ì ±Î’H΢ ±‘‹˝‹Î_ fiÎ
√¤flΉÎfi_ fiËŸ, ‰ÎflıCÎÕ̱ı ±Î ¿›Î˝ … ¿fl‰Îfi_.                √›˘ ±fiı ’H› ⁄_‘Λ_.
   ≠ffi¿÷ν — ‹fi‹Î_ ‹ÎŒÌ … ‹Î_√Ì ·ı‰ÎfiÌ.                   ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ? “ÂÒÀ ±Î"fi ÁÎ¥À” Ωı¥±ı. ±Î’HÎı
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ‹ÎŒÌ ‹Î_√Ì ·ı‰ÎfiÌ.                  I›Î_ ±ËŸ ¿Î›ÿ˘ »ıfiı “ÂÒÀ ±Î"fi ÁÎ¥À”fi˘ ? ±ı‰_ ≠Ï÷ø‹HΠˢ‰_ Ωı¥±ı.
D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                 7  D:\ Zip_Back\Prtikrmn \Prati_1.Pm5 \                 7
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                       Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
 t ro t
1s P o f D . :                              1st Proof Dt. :
    √fl‹ËÎflÎ…ı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘, ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ’»Ì ’λ\_      ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ±ı … ¿‹˝fi˘ ⁄Î_‘fiÎfl. ’»Ì flÎ÷ı ¨CÎÌ Ω›,
≠I›ÎA›Îfi, ÷˘ ¿fl‰_ … Ωı¥±ı. “±Î ŒflÌ Ë‰ı fiËŸ ¿fl<_” ±ı‹ √fl‹ËÎflÎ…fiÌ      ÷˘ ›ı ±Î¬Ì flÎ÷ ¿‹˝ ⁄_‘Λ »ı. “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ÷ı ¨CÎ÷Î_ › ¿‹˝ ⁄_‘Λ »ı.
‹ÒÏ÷˝fiı Á_¤ÎflÌfiı ≠I›ÎA›Îfi ¿fl‰_ … Ωı¥±ı. …ı ÿ˘Ê ◊¥ √›˘ ÷ıfi_ ≠I›ÎA›Îfi    ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ¿ÎflHÎ ¿ı, ±ı ±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰ »ı. ±ıÀ·ı √fi˘ ·Î√ ◊›˘. “’˘÷ı”
±ıÀ·ı ŒflÌ fiËŸ ¿fl_ ±ıÀ·ı ±Î hÎHÎı› ÁÎ◊ı ˢ‰_ Ωı¥±ı.            ¬flı¬fl «_ÿ·Î· fi◊Ì. ±fiı F›Î_ ÷‹ı fiËŸ I›Î_ “Ë_ »\_” ±ı‰˘ ±Îfl˘’ ¿fl˘ »˘.
   ≠ffi¿÷ν — ±fiı ΩB≤÷ flËı‰_ Ωı¥±ı ŒflÌ fiÎ ◊Λ ±ı‰_ ?          ¿„S’÷¤Î‰ »ı ±ı, ±fiı Ïfifl_÷fl ±ıfi˘ √fi˘ ·Î√ ◊Λ fiı !! ±Î’fiı Á‹…‹Î_
                                     ±Î‰ı »ı ?! ’»Ì Ë_ «_ÿ·Î· ±Î‹fi˘ ÁÁfl˘ ◊µ_, ±Î‹fi˘ ‹Î‹˘ ◊µ_, ±Î‹fi˘
   ÿÎÿÎlÌ — Ïfifl_÷fl ΩB≤÷ ! ΩB≤÷ ±ıÀ·ı ±Õ‘˘ ¿·Î¿ fiËŸ, «˘‰ÌÁı ›      ¿Î¿˘ ◊µ_, ±Î ⁄‘Î ±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰˘ »ı, ±ıfiÎ◊Ì Ïfifl_÷fl ¿‹˝ ⁄_‘ΛΠ¿flı »ı.
¿·Î¿ ! Ïfifl_÷fl ! ±Î ·˘¿˘ ±‹ı iÎÎfi ±ÎM›_ I›Îfl◊Ì Ïfifl_÷fl ΩB≤÷ flËı »ı.     flÎ÷ı ∂C΋Î_ › ¿‹˝ ⁄_‘ΛΠ¿flı »ı. flÎ÷ı ¿‹˝ ⁄_‘Λ, ÷ı‹Î_ ÷˘ ˉı »^À¿˘ … fi◊Ì
±ı¿ ZÎHΉÎfl ±ı ¨C›Î fi◊Ì.                         ’HÎ “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ±ı ±Ëo¿Îflfiı Ωı ÷‹ı Ïfi‹˝‚ ¿flÌ fiά˘, ÷˘ ÷‹fiı ¿‹˝
   Á_ÁÎflfiÎ ·˘¿‹Î_◊Ì ¿˘¥ ΩB≤÷ ˢ› ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷˘ ±ıÀ·Î ÿ˘Ê      ±˘»Î_ ⁄_‘Λ.
±˘»Î ◊Λ fiı ’λΠfi‰Î ¤ ⁄_‘Λ. ÿ½fi ‹˘ËfiÌ› ˢ› I›Î_ Á‘Ì ÿ˘Ê           ±Ëo¿Îfl Ïfi‹˝‚ ¿›Î˝ ’»Ì ’Î»Ì Ïø›Î±˘ ¿fl‰Ì ’Õı. ¿ı‰Ì Ïø›Î±˘ ¿fl‰Ì
⁄_‘ΛΠ… ¿flı.                               ’Õı ? ¿ı Á‰Îflı ÷‹Îflı »˘¿flÎ_fiÌ ‰Ë ΩıÕı, ±ıfiÎ◊Ì ¿’fl¿Î⁄Ì ÷ÒÀÌ √¥, ±ıÀ·ı
    ±Î·˘«fiÎ Ë‹ıÂÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ÁÏË÷ … ˢ›. ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ±ı ÷˘        ÷‹ı ¿èÎ_ ¿ı, “÷Îfl΋Î_ ±y· fi◊Ì.” ±ıÀ·ı ±ıfiı …ı ÿ—¬ ◊›_, ÷ı ‰¬÷ı ±Î’HÎfiı
‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ ËÏ◊›Îfl »ı ? ±ıÀ·ı ≠Ï÷ø‹HÎfi˘ ‘‹˝ Ωı ’¿ÕÌ ·Ì‘˘ ÷˘ ÷Îflı ‹Î◊ı  ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊‰_ Ωı¥±ı ¿ı ±Î ‹ıÓ ±ıfiı ÿ—¬ ÿÌ‘_. I›Î_ ≠Ï÷ø‹HΠˢ‰_ Ωı¥±ı.
√fl fiËŸ ˢ› ÷˘ › «Î·Âı. ±ıÀ·ı ÿÎÿÎ ’ÎÁı ±ÎÀ·_ ÂÌA›Î ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_.     ÿ—¬ ÿÌ‘_ ±ıÀ·ı ±Ï÷ø‹HÎ ¿Ëı‰Î›. ±fiı ±Ï÷ø‹HÎfiÌ µ’fl ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷˘
±Î‹Î_ ⁄‘_ ±Î‰Ì √›_. F›Î_ ¿o¥ ¤Ò· ◊Λ I›Î_ ÿÎÿÎfiÌ ’ÎÁı ‹ÎŒÌ ‹Î_√Ì ·ı‰Ì.  ±ı ¤Ò_ÁÎ¥ Ω›. ±ı ¿‹˝ Ë·¿<_ ◊¥ Ω›.
±ıÀ·Î √fi΋Î_◊Ì ‹@÷ ◊¥ √›Î_. ±Î ¿o¥ »ı ±‘fl_ ? ÿÎÿÎ, ¿o¥ ±’‰ÎÁ          ±ıfiı ¿o¥¿ ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰_ ±Î«flHÎ ¿fḻı ÷˘ ›ı ±ı ±Ï÷ø‹HÎ ¿Ëı‰Î›
¿fl‰Îfi_ ¿Ëı »ı ¿ı ¿ı‹ ¤Ò· ¿flÌ ? ‹ÎÀı ±’‰ÎÁ ¿flΩı ?! ±ı‰_ ¿Ëı ÷˘ ÷˘ ·˘¿   ±fiı ±Ï÷ø‹HÎ µ’fl ≠Ï÷ø‹HΠˢ‰_ Ωı¥±ı. ±fiı ÷ı ⁄Îfl ‹ÏËfiı ¿fḻı »Ì±ı,
ΩHÎı ¿ı ÿÎÿαı ±‹fiı ¤Ò¬ı ‹ÎflÌ fiÎA›Î_, ’HÎ ÿÎÿÎ ±ı‰_ ¤Ò¬ı fi◊Ì ‹Îfl÷Î fiı ?  ±ı‰_ fiËŸ “ÂÒÀ ±Î"fi ÁÎ¥À” ˢ‰_ Ωı¥±ı. ÷˘ ¿o¥¿ ±Î ÿ—¬˘ Ω›. ‰Ì÷flÎ√fiÎ
¿˘¥ √΂ ¤Î_Õı ±fiı ±Áfl ◊Λ ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiÌ … ¤Ò· »ı ±ı‰_ ’˘÷Îfiı       ¿Ëı·Î ‹÷ ≠‹ÎHÎı «Î·ı ÷˘ ÿ—¬ Ω›. fiËŸ ÷˘ ÿ—¬ Ω› fiËŸ.
·ÎB›Î ¿flı ±fiı ’˘÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ¿flı ÷˘ ±ı ¤√‰Îfifi_ ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ iÎÎfi
»ı ! ±Î … ‹˘ZÎı ·¥ Ω› ! ±ÎÀ·˘ ÂOÿ, ±‹Îfl_ ±ı¿ … ‰Î@› Ωı ’΂ı fiı                  ±Î‹ ◊Λ ≠Ï÷ø‹HÎ !
÷˘ ‹˘ZÎı …÷˘ flËı ! ⁄Ì…\_ ⁄‘_ Â_ ¿fl‰Îfi_ ?                    ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰Õı ±ıfi_ fi΋ ±Ï÷ø‹HÎ. ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ Â̬‰_ ’Õı.
         ¿÷ν¤Î‰ I›Î_ Á‘Ì ±Ï÷ø‹HÎ !               ±Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰Õı. ¿˘¥¿fiı √˘ÿ˘ ‹Îfl‰˘ ˢ› ÷˘ Â̬‰Î fiÎ …‰_
                                     ’Õı, ±ı ÷˘ ¿˘¥¿fi_ Ωı¥fiı Â̬ı·˘ … ˢ›. ˉı ±Ï÷ø‹HÎ ¿flÌı ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ
   ¿‹˝ ⁄Î_‘ı »ı ¿˘HÎ ? ÷ıfiı ±Î’HÎı ΩHΉ_ ’Õı, ÷‹Îfl_ fi΋ Â_ ?      ¿fl‰_ ’Õı. ±Î‹ ±Î T›‰ËÎfl‹Î_ ⁄‘Î ⁄ıÃÎ_ »ı, ±ı‹Î_ ¿Â_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl
   ≠ffi¿÷ν — «_ÿ·Î·.                          fi◊Ì. ±Î ÷˘ ¿˘¥¿fiı √˘ÿ˘ ‹Î›˘˝ ˢ› ¿ı ¿˘¥fiÌ ‹U¿flÌ ¿flÌ Ë˘›, ±ı ±Ï÷ø‹HÎ
¿›˝, ÷˘ ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı.                                 ’V÷Ή˘ ⁄fiΉÀÌ fi ˢ› ¿ÿÌ !
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰Îfi_ ?                   ≠ffi¿÷ν — ±Î‰Î_ ÷‹ı ¿ıÀ·Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ »˘ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı Ωı iÎÎfi ·Ì‘_ ˢ› ÷˘ ±ıfiÎ ±ÎI‹ÎfiÌ ±Î’HÎfiı ¬⁄fl         ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥fiı ÿ—¬ ◊Λ ÷˘ ÷fl÷ ’V÷Ή˘ ¿fl_ »\_.
’Õı. ±ıÀ·ı ±ÎI‹Îfiı µtıÂÌfiı ¿fl‰Îfi_, fiËŸ ÷˘ ¤√‰Îfifiı µtıÂÌfiı ¿fl‰Îfi_, Ëı        ÿÎÿÎlÌ — ’V÷Ή˘ ±ı ‰ıÿfiÎ ◊Λ »ı ÷ı »ı. ’V÷Ή˘ ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ
¤√‰Îfi ! ’çÎkÎÎ’ ¿fl_ »\_, ‹ÎŒÌ ‹Î√_ »\_ ±fiı ŒflÌ fiËŸ ¿fl_ ˉı. ⁄Á ±ı      ¿Ëı‰Î›. »÷Î_ ±ı ÁÎfl_ »ı.
≠Ï÷ø‹HÎ ! ¬˘À<_ ◊›_ ˢ› ÷˘ ÷fl÷ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› fiı ?
                                          ≠ffi¿÷ν — ’Î’ ¿›Î˝ ’»Ì ±Î’HÎı ’V÷Ή˘ ·¥±ı ÷˘ ±ı ’Î’‹Î_◊Ì ‹„@÷
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ.                             ¿¥ flÌ÷ı ‹‚ı ? ±ı‰_ ÷˘ ’»Ì ¿›Î˝ … ¿flı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›* ±ıÀ·ı ‘˘‰Î¥ √›_.                  ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘˘ flV÷˘ Ë_ ¿flÌ ±Î’ÌÂ.
   ≠ffi¿÷ν — ‘˘‰Î¥ Ω› ¬fl_ ±ı ?                         ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ⁄Î…\ ’Î’ ¿›Î˝ ¿flı fiı ±ı¿ ⁄Î…\ ’V÷Ή˘ ¿›Î˝ ¿flı. ±Î‰_
                                       ÷˘ «ÎS›Î … ¿flı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ËÎ, «˘yÁ ‰‚Ì !! ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›* ±ıÀ·ı ’»Ì flËı fiËŸ
fiı ?! ⁄Ë ‹˘À<_ ¿‹˝ ˢ› ÷˘ ±Î‹ ⁄‚ı·Ì ÿ˘flÌ …ı‰_ ÿı¬Î› ’HÎ ËÎ◊◊Ì ±Õ̱ı        ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ fi◊Ì ¿fl‰Îfi_. …ı ‹ÎHÎÁ ’Î’ ¿flı fiı ±ı Ωı ’V÷Ή˘ ¿flı
÷˘ ¬flÌ ’Õı.                                 ÷˘ ±ı ⁄fiΉÀÌ ’V÷Ή˘ ¿flÌ Â¿÷˘ … fi◊Ì. ±fiı ÁΫ˘ … ’V÷Ή˘ ˢ› ±fiı
                                       ’V÷Ή˘ ÁΫ˘ ˢ› ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ’λ‚ ±ı¿ Õ<_√‚Ìfi_ ’Õ ¬Áı, ’»Ì Õ<_√‚Ì ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ’V÷Ή˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl_ ? ⁄‘Î_fiı ÿı¬÷Î_ ¿fl_ ¿ı ‹fi‹Î_ ¿fl_ ?  ±Î¬Ì fiı ±Î¬Ì ÿı¬Î› ’λÌ. ŒflÌ ’λ\_ ⁄Ì…\_ ’Õ ¬Áı. Ë‹ıÂÎ_ ’V÷Îfi˘ fi¿Î‹˘
   ÿÎÿÎlÌ — ‹fi‹Î_. ‹fi‹Î_ ÿÎÿÎ∞fiı ›Îÿ ¿flÌfiı ¿ı ±Î ‹ÎflÌ ¤Ò· ◊¥ »ı      …÷˘ fi◊Ì. ÿflı¿ ‘‹ı˝ ’V÷Ή˘ … ±ÎM›˘ »ı. ÏøÏç›fifiı I›Î_ › ’V÷Ή˘ …
ˉı ŒflÌ fiËŸ ¿fl_ - ±ı‰_ ‹fi‹Î_ ›Îÿ ¿flÌfiı ¿fl‰Îfi_ ±ıÀ·ı ŒflÌ ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_   ¿fl‰Îfi˘ ¿è΢ »ı.
±ı ⁄‘_ ÿ—¬ ¤·Î¥ Ω›. ±ı ¤Ò· ÷ÒÀÌ Ω› »ı. ’HÎ ±ı‰_ fiÎ ¿fḻı ÷˘ ’»Ì                   Á˘ À¿Î ÁΫ˘ flV÷˘ !
¤Ò·˘ ‰‘÷Ì Ω›. ±Î ‹ıÓ ÷‹fiı ËÏ◊›Îfl ±ÎM›_ »ı, ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ±ı ‹˘À<_
ËÏ◊›Îfl ±ÎM›_ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î¬_ …√÷ ¿Î’‰Îfi_ ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ ËÏ◊›Îfl … ±Î        ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹ÎŒÌ ‹Î_√‰Î◊Ì ±Î’HÎÎ ’Î’fi_ Ïfi‰ÎflHÎ ◊¥ Ω› ¬fl_ ?
»ı. ±Ï÷ø‹HÎ◊Ì …√÷ ∂¤_ ◊›_ »ı fiı ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì …√÷fi˘ ω·› ◊Λ »ı.            ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÎ◊Ì … ’Î’fi_ Ïfi‰ÎflHÎ ◊¥ Ω›. ⁄ÌΩı ¿˘¥ flV÷˘ … fi◊Ì.
⁄Á ±Î … »ı. ±Ï÷ø‹HÎ ◊›_ ±ı ÿ˘Ê ◊›˘. ±ı ÷fiı ¬⁄fl ’ÕÌ. ±ıÀ·ı ÿ˘Ê           ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì CÎÕ̱ı CÎÕ̱ı ‹ÎŒÌ ‹Î_√ı fiı CÎÕ̱ı CÎÕ̱ı ’Î’ ¿flı.
“ÂÒÀ ±"À ÁÎ¥À” ¿fl‰˘ Ωı¥±ı ±Î’HÎı. ÿ˘Ê ÿı¬Î›˘ ¿ı ÂÒÀ ¿fl˘.
                                          ÿÎÿÎlÌ — CÎÕ̱ı CÎÕ̱ı ‹ÎŒÌ ‹Î_√‰ÎfiÌ »^À »ı. CÎÕ̱ı CÎÕ̱ı ‹ÎŒÌ
   ±Î ±ı¿·˘ … ‹Î√˝ ±ı‰˘ ‹Î√˝ »ı ¿ı ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î÷Î Ω› ±fiı ÂÒÀ      ‹Î_√‰Ì ’Õı. ËÎ ! Á˘ À¿Îfi˘ flV÷˘ ±Î ! ‹ÎŒÌ ‹Î_√‰Î ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩ ¿˘¥ flV÷ı
◊÷Î Ω›, ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ÿ˘Ê ¬·ÎÁ ◊÷Î Ω›.                   »^Àı … fiËŸ ±Î …√÷‹Î_. ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ⁄‘Î_ ’Î’˘ ‘˘‰Î¥ Ω›.
≠Ï÷ø‹HÎ                              10  ≠Ï÷ø‹HÎ                                 10

   ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î◊Ì ’Î’ fiΠ◊Λ »ı. ÷ıfiÌ ’λ‚ ÁΛLÁ         ¿˘¥ ⁄˛ÎLÕÌ ’Ì÷˘ ˢ› ±fiı ¿ËıÂı ¿ı Ë_ ‹ÎŒÌ ‹Î√_ »\_. ÷˘ Ë_ ¿Ë_ ¿ı, ‹ÎŒÌ
Â_ »ı ?                                 ‹Î_√…ı. ‹ÎŒÌ ‹Î_√÷˘ ……ı fiı ’Ì÷˘ ……ı. ’HÎ ‹fi‹Î_ fiyÌ ¿fl…ı ‹Îflı ˉı »˘ÕÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ±Ï÷ø‹HÎ◊Ì ’Î’ ◊Λ »ı, fiı ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ’Î’ fiΠ◊Λ »ı.    ÿı‰Ì »ı. ÁΫΠÏÿ·◊Ì ‹fi‹Î_ fiyÌ ¿fl…ı. ‹Îflı »˘ÕÌ ÿı‰Ì »ı. ’»Ì ’Ì÷˘ ……ı
’λΠ‰‚‰Î◊Ì ’Î’ fiΠ◊Λ »ı.                       fiı ‹ÎŒÌ ‹Î_√÷˘ ……ı. ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ±ıfi˘ ±_÷ ±Î‰Âı. ±Î Á˘ À¿Îfi_ ‹Îfl_ ωiÎÎfi »ı.

   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ¿‹˝fi˘ Ïfi›‹ @›Î_ ·Î√ ’Õı ? ±Î’HÎı ‹ÎŒÌ ‹Î√̱ı      ±Î ÷˘ ωiÎÎfi »ı !! µB›Î ‰√fl flËı fiËŸ. ÷fl÷ … Œ‚ ±Î’fiÎfl_ »ı.
±fiı ¿‹˝ »^ÀÌ Ω› ÷˘ ’»Ì ±ı‹Î_ ¿‹˝fi˘ Ïfi›‹ fiÎ flè΢fiı ?           “‘ÌÁ ¥{ ‘ ¿"Á ⁄ıL¿ ±Î"Œ ÏՉΥfi Á˘S›Âfi” “¿" ⁄ıL¿” ±Î … ! ÿÁ ·Î¬
                                     ‰Ê˝◊Ì fiÌ¿‚Ì … fi◊Ì ! ⁄ı ¿·Î¿‹Î_ ‹˘ZÎ ·¥ Ω‰ !! ±ËŸ ±Î√‚ ÷_ …ı ‹Î√_
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î … ¿‹˝fi˘ Ïfi›‹ ! ‹ÎŒÌ ‹Î_√‰Ì ±ı … ¿‹˝fi˘ Ïfi›‹ !!     ±ı ±Î’‰Î ÷ˆ›Îfl »\_. ‹Î_√÷˘ ¤Ò·ı.
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ÷˘ ⁄‘Î ’Î’ ¿fl÷Î_ Ω› fiı ‹ÎŒÌ ‹Î_√÷Î Ω›.
                                               ±ÎT›Î ±‹ı Á¬ ±Î’‰Î … !
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ’Î’ ¿fl÷Î_ …‰Îfi_ fiı ‹ÎŒÌ ‹Î_√÷Î …‰Îfi_, ±ı … ¤√‰Îfiı
¿Ëı·_ »ı.                                   ±Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı ¿˘¥fiı ÁËı… ’HÎ ÿ—¬ ◊Λ, ±Î‹ fiÎ ◊÷_ ˢ› ‰¬÷ı,
                                     ’HÎ √Ϥ˝÷ ÿ—¬ flËı÷_ ˢ›. √Ϥ˝÷ ±ıÀ·ı ±_ÿfl¬Îfiı ÿ—¬ ˢ›, Á΋Îfiı fiÎ
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ¬flÎ ‹fi◊Ì ‹ÎŒÌ ‹Î_√‰ÎfiÌfiı ?              Á‹…HÎ ’Õı, fiÎ ’ˢӫı ’HÎ ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ fi ◊‰˘ Ωı¥±ı. √Ϥ˝÷ ±ı ›
   ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎŒÌ ‹Î_√fiÎfl˘ ¬flÎ ‹fi◊Ì … ‹ÎŒÌ ‹Î_√ı »ı. ±fiı ¬˘ÀÎ     ÿ—¬ fi ˢ‰_ Ωı¥±ı. ±‹ÎflÌ ·Î¥Œ‹Î_ ¿˘¥fiı ’HÎ Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ fiËŸ
‹fi◊Ì ‹ÎŒÌ ‹Î_√ı ÷˘ › «·Î‰Ì ·ı‰ÎÂı. ÷˘› ‹ÎŒÌ ‹Î_√Ωı.           ±Î’ı·_. ’HÎ √Ϥ˝÷ ÿ—¬ ◊›ı·_ ˢ› ÷ıfiÌ Á΋ı ‹ÎŒÌ ‹Î_√Ì ·¥±ı. ±‹ı ÿ—¬
                                     ±Î’‰Î fi◊Ì ±ÎT›Î. ±‹ı Á¬ ±Î’‰Î ±ÎT›Î »Ì±ı.
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ÷˘ ’»Ì ±ıfiı Àı‰ ’ÕÌ Ω› ?
   ÿÎÿÎlÌ — Àı‰ ’ÕÌ Ω› ÷˘ ¤·ı ’ÕÌ Ω›. ’HÎ ‹ÎŒÌ ‹Î_√Ωı. ‹ÎŒÌ               ¿›_ ŒflÏ…›Î÷, ¿›_ ‹flÏ…›Î÷ ?
‹Î_B›Î ‰√fl ÷˘ ±Î‰Ì ⁄L›_ ΩH΢ !!! ‹ÎŒÌfi˘ ¢ ±◊˝ »ı ? ±ıfiı ≠Ï÷ø‹HÎ        ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±‹ı ±ËŸ ±ÎT›Î ÷ı ŒflÏ…›Î÷ ¿ı ‹flÏ…›Î÷ ?
¿Ëı‰Î› »ı. ±fiı ÿ˘Êfiı Â_ ¿Ëı‰Î› ? ±Ï÷ø‹HÎ.
                                        ≠ffi¿÷ν — ‹flÏ…›Î÷.
   ¿‹˝fi˘ Ïfi›‹ Â_ »ı ? ±Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷˘ ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. Á‹Ω›_
÷‹fiı ?                                     ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±Î ÷˘ ·‹HÎı ·¬ı·_ ŒflÏ…›Î÷ Ë÷_ ±fiı ‹flÏ…›Î÷ Â_
                                     »ı ? ±Î ¤Î¥±ı √˘ÿ˘ ‹Î›˘˝. ÷ı› ŒflÏ…›Î÷ ±fiı ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ¿ı fiÎ
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
                                     ¿fl‰_ ±ı ‹flÏ…›Î÷ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ‹ÎŒÌ ±‰U› ‹Î_√˘. fiı ±Î ÕÎèÎÎ, ÿ˘œ ÕÎèÎÎfiÌ ‰Î÷ …‰Î
ÿ˘ ! ¿˘¥ ¬˘À<_ ¿fl÷˘ ˢ› fiı ‹ÎŒÌ ‹Î_√÷˘ ˢ› ÷˘ ¿fl‰Î ÿ˘fiı ! “‘ÌÁ ¥{       5000 wÏ’›Î ±ÎM›Î ÷ı ‹ı›flfiÎ ÿ⁄ÎHÎ◊Ì ±ÎM›Î. ÷ıfi˘ “±ËŸ” …Â
¿QM·ÌÀ ·Î˜.”                               ‹‚ı. ’HÎ “I›Î_” ¿Â_ fiËŸ. fiı ‹fl∞◊Ì ±Î’ı ÷˘ ÷ıfi_ I›Î_ Œ‚ ‹‚ı. ±ı ‹flÏ…›Î÷.

D:\Zip_Back \Prtikrmn \Prati_1.Pm5\                10   D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                   10
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                       Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
   ro t
1st P o f D . :                             1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                              11  ≠Ï÷ø‹HÎ                              11

   ‹flÏ…›Î÷ Â_ »ı ? ±Î ⁄‘_ ŒflÏ…›Î÷ … »ı. ⁄ËÎfl Ïø›Î ¿flÌ ±ı                     ËÎÏÀ˝·Ì ’V÷Ή˘ !
ŒflÏ…›Î÷ »ı. ‹ËŸ ¿›Î ¤Î‰ı Ïø›Î ¿flÌ ÷ı ‹flÏ…›Î÷ »ı. ⁄ËÎfl ¿˘¥±ı ⁄ı ‘˘·
                                       ±ı¿ ‹ÎHÎÁfiı «˘flÌ ¿›Î˝ ’»Ì ’V÷Ή˘ ◊Λ »ı, ±ıfiı ¿<ÿfl÷ …÷˘ ¿flı »ı.
‹ÎflÌ ÷ı ŒflÏ…›Î÷ fiı ‹ËŸ ’V÷Ή˘ ¿›˘˝ ÷˘ ÷ı ‹flÏ…›Î÷ Á‘›*. fiıı‹ËŸ ¤Î‰
                                     ’çÎ÷Î’ ¿›˘˝. ±ıfi˘ ¤√‰Îfifiı I›Î_ ±ı √fi˘ fi◊Ì. ’HÎ …√÷fiÎ_ ·˘¿˘ ÿ_Õ ¿flı
⁄√ÎÕu˘, ÷ı ‹flÏ…›Î÷ ⁄√Õu_.
                                     ±ı ±Î ¤‰‹Î_ ¤˘√‰Ì ·ı‰˘ ’Õı.
   ¿˘¥ ÿ˘Ê ◊›˘ ˢ› ÷˘ ÷ıfi˘ ¬Ò⁄ ’V÷Ή˘ ¿flı, ¬Ò⁄ ’V÷Ή˘ ¿flı, ÷˘        ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ÷˘ ⁄‘Λ ±ı‰_ ‹Îfiı »ı ¿ı ¬˘À<_ ⁄˘·‰_ ±ı ’Î’ »ı,
÷ı ÿ˘Ê Ω›. ’HÎ ±ıfiı »˘ÕΉfiÎfl Ωı¥±ı.                   ‹Î_ÁÎËÎfl ¿fl‰˘, ±ÁI› ⁄˘·‰_, ¬˘ÀÌ flÌ÷ı ‰÷˝‰_ ±ı ⁄‘_ ¬flÎ⁄ »ı. ÷ı‹ »÷Î_
      ¤Î‰ÁkÎÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfi ¿fl‰ÎfiÌ !             ·˘¿˘ ¬˘À<_ ¿›ı˝ … Ω› »ı, ÷ı ¿ı‹ ?
                                        ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘_ ¬˘À<_ »ı, ±Î fiÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ±ı‰_ ⁄‘Î_ ⁄˘·ı »ı, ÷ı
   ˉı ¿˘¥fiÎ ¬ı÷fl‹Î_◊Ì √·¿<_ ·¥ ·ı‰ÎfiÌ ≥E»Î fiÎ ¿fl¢. Ωı¥±ı ÷˘
                                     µ’·¿ ⁄˘·ı »ı. “Á’flN·±Á” ⁄˘·ı »ı. “ËÎÏÀ˝·Ì” fi◊Ì ⁄˘·÷Î_ ⁄Î¿Ì Ωı ±ı‰_
‹Î√Ìfiı ·ı‰_. ±‹ı › fiÎfiÎ Ë÷Î. ⁄Îfl-÷ıfl ‰Ê˝fiÎ, I›Îflı ·˘¿˘fiÎ_ ¬ı÷fl˘‹Î_◊Ì
                                     “ËÎÏÀ˝·Ì” ⁄˘·ı ÷˘ ±ıfiı ±‹¿ ÀÎ¥‹ı √›ı … »^À¿˘ ! ÷‹Îfl˘ √‹ı ÷ı‰˘ ¬flÎ⁄
‰Ïfl›Î‚Ì «˘flÌ ·Î‰÷Î. ÷ı ’λ‚◊Ì ¿ıÀ·Î› ’V÷ΉΠ¿›Î˝ I›Îflı «˘A¬_ ◊›_.
                                     ÿ˘Ê ˢ› ’HÎ ÷ıfi˘ ÷‹fiı ¬Ò⁄ “ËÎÏÀ˝·Ì” ’V÷Ή˘ ◊Λ ÷˘ ±ı ÿ˘Ê ŒflÌ fiÎ ◊Λ.
   “≠Ï÷ø‹HΔ fiı “≠I›ÎA›Îfi” ¿fl‰ÎfiÌ … ¤Î‰ÁkÎÎ »ı, øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ !    ±fiı ŒflÌ ◊Λ ÷˘› ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ’V÷Ή˘ ¬Ò⁄ ¿›Î˝ ¿fl˘.
   ƒT› ¿˘¥fiÎ ÷Î⁄΋Î_ fi◊Ì. ¤Î‰ … ±Î’HÎÎ ÷Î⁄΋Î_ »ı. ‹ÎÀı ¬˘À<_ ◊Λ      ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹ÎHÎÁ Á‘flı ±ı‰Ì Â@›÷Î ¬flÌ ?
÷˘ ’V÷Ή˘ ¿flÌ ·˘. ±‹Îfl_ ƒT› ÁÎfl_ ˢ› fiı ¤Î‰ı › ÁÎflΠˢ›. ÷‹Îfl_         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Ë … Â@›÷Î »ı. ’HÎ Á‘ÎflfiÎfl ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ±ı‹Î_
V‰»oÿ’Ò‰˝¿fi_ ƒT› ˢ› ±ıÀ·ı ’V÷ΉΠ¿fl‰Î ’Õı.               ±ı‹.ÕÌ., ±ıŒ.±Îfl.ÁÌ.±ıÁ. ÕΘ@Àfl fiÎ «Î·ı. √˘ÀÎÏ‚›_ fiÎ «Î·ı, ±ıfiÎ ÷˘
    ¤√‰Îfi ±Î‰Î‹Î_ ÷ı ËÎ◊ CÎη÷Î ËÂı ? ±ı ÷˘ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ fiı ’fl‹Îfi_ÿÌ.  “Á‘ÎflfiÎfl” Ωı¥±ı.
⁄‘_ … …\±ı ±fiı ΩHÎı. I›Îflı ±ı Â_ ≠ıflHÎÎ ¿fl÷Î ËÂı ? ‹Ò±Î, ±ı ÷˘ ‹ËŸ◊Ì     ˉı ¿ıÀ·Î¿fiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı ¬Ò⁄ ’V÷Ή˘ ¿›˘˝ »÷Î_ › ŒflÌ ±ı‰˘ ÿ˘Ê
«˘flÌ ¿fl‰ÎfiÌ √Î_à eÀı »ı I›Îflı ÷fiı «˘flÌ ¿fl‰Îfi˘ ω«Îfl ±Î‰ı »ı. ‹˘ÀÌ √Î_à  ◊Λ, ÷˘ ±ıfiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı, ±Î ±Î‹ ¿ı‹ ◊›_ ? ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ’V÷Ή˘ ◊›˘
ˢ› ÷˘ ⁄Ë Ï‰«Îfl ±Î‰ı ±fiı «˘flÌ ¿flÌ ’HÎ ±Î‰ı. ±fiı ’λ˘ ¿Ëı »ı ¿ı ‹ıÓ    ÷˘ › ? ¬flı¬fl ÷˘ “ËÎÏÀ˝·Ì” ’V÷Ή˘ ◊Λ ÷ıfiÎ◊Ì ÿ˘Ê ±‰U› Ω› »ı !!
¿ı‰Ì «Î·Î¿Ì◊Ì «˘flÌ ¿flÌ ! ±ı‰_ ¿Ëı, ±ıÀ·ı «˘flÌfiÌ √Î_Ãfiı ¬˘flο ‹‚Ì Ω›.      ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì Ë‚‰Î ◊Λ. ŒflÌ ±ı ÿ˘Ê ◊÷Î_ ±ıfiı ’V÷Ή˘ ◊›Î_ ¿flı.
’˘ÊHÎ ‹‚ı ±ıÀ·ı fi‰Î_ ⁄Ì… ’ÕuÎ ¿flı, fiı «˘flÌfiÌ √Î_à ‹˘ÀÌ fiı ‹˘ÀÌ ◊÷Ì
flËı. F›Îflı ⁄ÌΩı «˘fl ˢ› ÷ı «˘flÌ ¿flı ¬fl˘ ’HÎ ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ±ıfiı ‹ËŸ ÕoA›Î     Á_V¿Îfl @›Îflı ⁄ÿ·‰Î› ? flÎ÷-Ïÿ‰Á ’çÎ÷Î’ ¿flı I›Îflı. ±√fl ÷˘
¿flı ¿ı ±Î «˘flÌ ◊Λ ÷ı ⁄Ë ¬˘À<_ ◊Λ »ı, ’HÎ Â_ ¿fl_. ’ıÀ ¤fl‰Î ¿fl‰_ ’Õı   ±Î’b_ iÎÎfi ‹‚ı ÷˘ Á_V¿Îfl ⁄ÿ·Î›.
»ı. ÷ı xÿ›’Ò‰˝¿ ’çÎkÎÎ’ ¿fl÷˘ flËı ±ıÀ·ı «˘flÌfiÌ √Î_Ãfiı ’˘ÊHÎ fiÎ ‹‚ı. ±fiı     ’V÷Ή˘ ±ı ¿_¥ …ı‰Ì ÷ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì. ’çÎ÷Î’ ◊‰˘ Ωı¥±ı.
±Î‰÷Î ¤‰ ‹ÎÀı «˘flÌ fiÎ ¿fl‰Ì ±ı‰Î_ ⁄Ì… fiάı »ı, ÷ı ⁄Ì…ı ¤‰ «˘flÌ fiÎ ¿flı.     ≠ffi¿÷ν — ±Î¬˘ Ïÿ‰Á ±ÎÕ<_-±‰‚_ ±Î‹-÷ı‹ ¿fḻı fiı ’»Ì flÎhÎı
D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                11   D:\ Zip_Back\Prtikrmn \Prati_1.Pm5 \               11
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                       Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
 t ro t
1s P o f D . :                              1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                               12  ≠Ï÷ø‹HÎ                                  12

’çÎ÷Î’ ¿fḻı ÷˘ ?                                ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ¿flı·Î_ ’Î’˘ ¤√‰ÎfifiÎ ‹_Ïÿfl‹Î_ …¥fiı ÿfl flω‰Îflı
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’çÎ÷Î’ ÁΫΠÏÿ·fiÎ ¿flı ÷˘.               ¿⁄Ò· ¿flÌ ÿÌ‘Î_ ˢ› ÷˘ ’»Ì ’Î’ ‹ÎŒ ◊¥ Ω›fiı ?

   ≠ffi¿÷ν — ’çÎ÷Î’ ¿flı fiı ⁄Ì…ı Ïÿ‰Áı ’λ˘ ÷ıfi_ ÷ı … ¿flı ÷˘ ?        ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰Î_ Ωı ’Î’ ‘˘‰Î÷Î_ ˢ÷fiı ÷˘ ¿˘¥ ‹Î_ÿÎ-ÁÎΩ_ ˢ› …
                                     fiËŸfiı ? ’»Ì ÷˘ ¿Â_ ÿ—¬ ˢ› … fiËŸfiı ? ’HÎ ±Î ÷˘ ÿ—¬ ’Îfl ‰√flfi_
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ÁΫΠÏÿ·◊Ì ¿flı ÷˘ ¿Î‹ ¿ÎœÌ fiάı.
                                     ’Õı »ı. ‹ÎŒÌ ‹Î_√‰Îfi˘ ±◊˝ Â_ ¿ı ÷‹ı ‹ÎŒÌ ‹Î_√˘ ÷˘ ÷‹ÎflÎ ’Î’fi_ ‹Ò‚ ⁄‚Ì
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ’V÷Ή˘ ◊Λ »ı, ÷ı √›Î …L‹fiÎ ±Î›˘…fifiı ¿ÎflHÎı ◊Λ »ı ?  Ω›. ±ıÀ·ı ŒflÌ ±ı eÀı fiËŸ, ’HÎ ±ıfi_ Œ‚ ÷˘ ¤˘√‰‰_ … ’Õıfiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Î …L‹fiÎ iÎÎfifiı ¿ÎflHÎı ’V÷Ή˘ ◊Λ.              ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ¿˘¥ ‹Ò‚ ÷˘ ’λÎ_ ŒflÌ eÀÌ fiÌ¿‚ı.
   ≠ffi¿÷ν — ∞‰fi‹Î_ ±Î’HÎı ¿_¥¿ ¬˘ÀÎ_ ¿Î‹˘ ¿›Î˝ ˢ›, ÷˘ ±ıfi_ ÿ—¬
                                        ÿÎÿÎlÌ — ⁄flÎ⁄fl ⁄Y›_ fiΠˢ› ÷˘ ’λ\_ eÀuÎ_ ¿flı. ⁄Î¿Ì ‹Ò‚ √‹ı ÷ıÀ·_
◊Λ, ’HÎ ’çÎ÷Î’ fiÎ ◊Λ, ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?                   ⁄‚Ì √›_ ˢ› ’HÎ Œ‚ ÷˘ ¤˘√‰‰Î_ … ’Õı. ¤√‰Îfifiı ˵ ¤˘√‰‰Î_ ’Õı ! ¿ÚWHÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ ÿ—¬ ◊Λ »ı ±ı … ’çÎ÷Î’ »ıfiı ? ¿˘¥ ’HÎ ÷Î’ ‰√fl     ¤√‰Îfifiı › ±ËŸ ÷Ìfl ‰ÎB›_ Ë÷_ ! ±ı‹Î_ «Î·ı fiËŸ. ‹Îflı ˵ ¤˘√‰‰_ ’Õı !
ÿ—¬ ◊Λ fiËŸ. Ã_Õ¿‹Î_ ÿ—¬ ˢ÷_ ËÂı ? ±Î ÷Î’ ±ı … ÿ—¬ »ı. ÿ—¬ ◊Λ
                                        ÿflı¿fiÎ ‘‹˝‹Î_ ‹ÎŒÌfi_ ˢ› »ı, ÏøÏç›fi, ‹„V·‹, ÏËLÿ ⁄‘΋Î_ ˢ›,
±ıÀ·ı ⁄Ë ◊¥ √›_. ’HÎ ŒflÌ fiËŸ ¿fl<_ ±ı‰_ ⁄˘·˘ »˘ ¿ı fi◊Ì ⁄˘·÷Î_ ?
                                     ’HÎ …\ÿÌ …\ÿÌ flÌ÷ı ˢ›.
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
                                       ÿflı¿ ‘‹˝‹Î_ ’V÷ΉÎ◊Ì Âw±Î÷ »ı. øÎ¥VÀ, ‹V·Ì‹ ⁄‘΋Î_ ! fiı ±Î’HÎı
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹fiı ⁄‘Îfiı Âı‹Î_ Âı‹Î_ ’V÷Ή˘ ◊Λ »ı ÷ı ·¬Ì ·Î‰Ωı. ¿›ı   ±ËŸ ≠Ï÷ø‹HΠˢ›.
VÀıÂfiı √ÎÕÌ ±À¿ı »ı ÷ıfiÌ ¬⁄fl ’Õı ±ıÀ·ı ’»Ì I›Î_ ±Î√‚ ±Î’HÎı √ÎÕÌ
‹˘¿·Ì±ı. ’V÷Ή˘ ◊Λ, I›Î_◊Ì Á‹…‰_ ¿ı ’λ˘ ‰‚‰Îfi˘ ◊›˘.              ⁄Î¿Ì ±Î ⁄‘_ …√÷ ω¿S’ »ı ! ‹Á·‹Îfi˘ › ¿Îfi‹Î_ ±Î_√‚Ì CÎηÌfiı
                                     ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flÌ ‹ı·ı »ı, ÷ı › ¬fl<_ »ı ±fiı ±_√˛ıΩı Â_ ¿flı ? ««˝‹Î_ √›ı·Î_ ¿ı fiËŸ ?
   ¿˘¥ ’HÎ Ïø›Î ¿›Î˝ ’»Ì ’V÷Ή˘ ¿flı »ı, ±ı ‹ÎHÎÁ ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ©
                                     ¿ı‹ ‰Î_‘˘ ¢ Ë÷˘ ÷ı ? ÷‹ı ¿Î‚˘ ¿˘À ’ËıflÌfiı ‹ËŸ ’ıÃÎ_ ¿ı ¿˘¥ ’Ò»fiÎfl … fiËŸfiı ?
◊Âı …, ±ı fiyÌ »ı.
         ’V÷ΉÎ◊Ì ‹Î_ÕÌfiı ≠Ï÷ø‹HÎ Á‘Ì !                 ±ı ·˘¿˘ flω‰Îflfi˘ ÿËÎÕ˘ ±Î‰ı fiı ? ÷ı » ÿËÎÕÎfiÌ …ı ¤Ò·˘ ◊¥ ˢ›fiı,
                                     ÷ı flω‰Îflı ‹ÎŒÌ ‹Î_√ ‹Î_√ ¿flı. ’çÎ÷Î’ ¿›Î˝ ¿flı.
   …√÷fiÎ ·˘¿˘ ‹ÎŒÌ ‹Î_√Ì ·ı »ı, ±ı◊Ì ¿_¥ “≠Ï÷ø‹HΔ ◊÷_ fi◊Ì. ±ı
÷˘ flV÷΋Î_ “Á˘flÌ”, “◊ıL¿›” ¿Ëı ±ıfiÎ …ı‰Ì ‰Î÷ »ı. ±ı‹Î_ ¿_¥ ‹Ëk‰ fi◊Ì.      ’çÎ÷Î’ ÷˘ ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ … ¿fl÷Î fi◊Ì. ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ¿flı »ı, ÷ı ⁄Îfl
‹Ëk‰ “±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ, ≠I›ÎA›Îfi” fiı »ı.                 ‹ÏËfi΋Î_ ±ı¿ Œıfl˘ ¿flı »ı. ÷ı ÿËÎÕı ÷˘ ·Ò√ÕÎ_ fi‰Î_ ·¥ ±Î‰Ìfiı, ŒVÀ˝@·ÎÁ
                                     ·Î‰Ìfiı ’Ëıflıfiı ?!!
   Á_ÁÎfl‹Î_ ±fiı ‹˘Z΋Î√˝‹Î_ ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ, ≠I›ÎA›ÎfifiÌ …wfl »ı.
ÏøÏç›fi˘ › “¿LŒıÂfi” (¿⁄Ò·Î÷) flω‰Îflfiı ÿËÎÕı ¿flı »ı.               ≠ffi¿÷ν — ‹ÎfiÏÁ¿ ’V÷Ή˘ ¿fl‰˘ ±ı … ≠Ï÷ø‹HÎ ?

D:\Zip_Back \Prtikrmn \Prati_1.Pm5\                12   D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                   12
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                        Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
   ro t
1st P o f D . :                              1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                               13  ≠Ï÷ø‹HÎ                               13

   ÿÎÿÎlÌ — …ı flÌ÷ı ¿èÎ_fiı ±ı flÌ÷ı ¿fl˘. ±ıfiı ‘˘· ‹Îfl‰Î◊Ì ÿ—¬ ◊›_ ÷˘,  fi‰_ Â̬‰ÎÕı ÷ı fi‰_ Â̬Ωı. ±I›Îflı ÷‹Îfl_ ⁄fl˘⁄fl »ı.
ˉı ŒflÌ fiËŸ ‘˘· ‹Îfl_. ‹ÎflÌ ı ¤Ò· ◊¥. ±ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl˘. ±ı‰˘ ’V÷Ή˘ ¿fl˘.
                                        ≠ffi¿÷ν — ¿Ï‰ ¿·Î’̱ı ¿èÎ_ »ı —
±√fl ÷˘ ÀˆÕ¿ÎT›˘. ‹ıÓ ±ıfiı ÿ—¬ ¿›*, ÷˘ ŒflÌ fiËŸ ÀˆÕ¿Î‰_. ±ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl˘.
                                             ËÎ, ’V÷Ή˘ ω’· {flb_ V‰√˝◊Ì µ÷›* »ı.
             ±ı ◊›_ ‘‹˝K›Îfi !
                                             ’Î’Ì ÷ı‹Î_ Õ>⁄¿Ì ÿ¥fiı ’H›ÂÎ‚Ì ⁄fiı »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ±fiı ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ, ’Î’fi_ ≠ΛÏç÷, ±ı …flÎ Á‹Ω‰˘.
                                        ±ıfiÎ ‹ÎÀı ±Î’ Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î_√˘ »˘ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı Â_ ? ÿ˘Ê ◊›˘ ¿ı ÿ˘Êfiı ÷fl÷ ÂÒÀ ±Î"fi ÁÎ¥À
¿flÌ fiά˘. ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ. ÷‹ı ÷˘ ⁄Îfl ‹ÏËfiı ¿fl˘ »˘fiı ?               ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Î V◊Ò‚ ’Β̱˘ ‹ÎÀı »ı. ±ı ¿·Î’Ì …ı‰Î, ±ı ⁄‘Î_
                                     V◊Ò‚ ’Î’ ◊›Î_ ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ’V÷Ή˘ ¿flı.
   ≠ffi¿÷ν — ‹fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷Î_ ¬ÎÁ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì. ’HÎ ¤Î‰-≠Ï÷ø‹HÎ
¿flÌ ·™.                                     ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ ±ÎI‹Îfi_ ·ZÎ ¬fl_ ?

   ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰-≠Ï÷ø‹H΋Î_ Â_ ¿fl˘ »˘ ?                    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı‹Î_ ±ÎI‹Îfi_ ·ZÎ fiΠˢ›. ±Î‹Î_ T›Î‰ËÎÏfl¿ ·ZÎ !
                                     Áfl‚ ˢ›fiı ÷ıfiı fiÎ √‹ı ±Î ⁄‘_ ±ıÀ·ı ’V÷Ή˘ ¿flı. ÿflı¿ ‘‹˝‰Î‚Î_ ’V÷Ή˘
   ≠ffi¿÷ν — ±ı‹ ·Î√ı ¿ı ±Î ÿ˘Ê ◊›˘ »ı, ÷˘ ’»Ì ±ÎI‹ÎfiÌ ÁÎZÎ̱ı     ¿fl‰ÎfiÎ_. ±ı‰_ ÷‹ı› ’V÷Ή˘ ¿fl˘ »˘.
≠ΛÏç÷ ¿flÌ ·ı‰Îfi_.
                                        ≠ffi¿÷ν — T›‰ËÎflÂÏ© ◊Λfiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ! ±ı‰_ ¿ıÀ·Î_ ◊Λ ÿËÎÕ΋Î_ ?
                                        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ¬flı¬fl ÷˘ ≠Ï÷ø‹HΠˢ‰_ Ωı¥±ı.
   ≠ffi¿÷ν — flÎhÎı ÁÒ÷Ì ‰¬÷ı ¿fl_. «Îfl-’Î_« ◊Λ.
                                              fi‰ ¿·‹˘◊Ì Á‰˝lıWà ≠Ï÷ø‹HÎ !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·_ ÷‹Îfl_ ‘‹˝K›Îfi‹Î_ Ω›. Œ@÷ ±ıÀ·Ì Áı¿_Õ ÷‹Îfl_
‘‹˝K›Îfi‹Î_ Ω›. Ωı ÷‹ı ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ¿fl÷Î_ ˢ› ÷˘ ‘‹˝K›Îfi‹Î_ Ω›.          ≠ffi¿÷ν — ’Î’ ÿÒfl ¿fl‰Î ≠ΛÏç÷ ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩı ¿˘¥ µ’Λ ¬fl˘ ?

   ≠ffi¿÷ν — ’Î’fi_ ≠ΛÏç÷ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰Îfi_ ? Ë_ …ı flÌ÷ı ¿fl_ »\_ ÷ı      ÿÎÿÎlÌ — ’Î’ ÿÒfl ¿fl‰Î ⁄ÌΩı ¿˘¥ µ’Λ ≠ΛÏç÷ ÏÁ‰Î› fi◊Ì. ±Î
⁄fl˘⁄fl »ı ?                                ⁄‘Î_ ’Î’ ±ı Â_ »ı ? ±Î ’Î’ …ı »ıfiı, ±ı Âıfiı ’Î’ ¿Ë̱ı »Ì±ı ±Î’HÎı ?
                                     I›Îflı ¿Ëı ¿ı, Ωı ÷‹ı ±Î ⁄‘_ ¿fl˘ »˘. ÷ı ¿fl‰Îfiı ‹ÎÀı ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±Î ⁄‘Î_
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı √‹ı ÷ı flÌ÷ı ˢ ’HÎ ¿Î«_ »ı. ’HÎ ÷˘› ±ıfiÎ◊Ì ‘‹˝K›Îfi
                                     ⁄ıÃÎ_ »ı. ±I›Îflı ¿˘¥ …HÎfiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ¿˘¥ ±ı‹Î_ ±ı¿ …HÎ ¿Ëı ¿ı, “¿ı‹ ÷‹ı
◊˘Õ<_ ◊Λ. ÷‹ÎflÌ ÿÎfi÷ Â_ »ı ±ı Ωı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı.
                                     ±Î ‹˘ÕÎ ±Î‰˘ »˘ ?” ±Î’HÎfiı ±ı‰_ ¿Ëı, I›Îflı ±ı‹HÎı ±Ï÷ø‹HÎ ¿›* ¿Ëı‰Î›.
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ¿ı fiËŸ ?                  …ı ·˘¿˘fiı √‹ı fiËŸ ¿ı, ±Î‰_ @›Î ⁄˘·ı »ı ? ±ı ±Ï÷ø‹HÎ ¿›* ¿Ëı‰Î›.
   ÿÎÿÎlÌ — ±I›Îflı ÷‹ı ¿fl˘ »˘ ±ı ⁄flÎ⁄fl »ı, ’HÎ ±‹ı Â̬‰ÎÕuÎ ’»Ì       ±ı ±Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷ıfiı ‹ÎÀı … ¤√‰Îfiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿èÎ_ »ı. ±ıÀ·ı
D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                13   D:\ Zip_Back\Prtikrmn \Prati_1.Pm5 \                13
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                        Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
 t ro t
1s P o f D . :                              1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                               14  ≠Ï÷ø‹HÎ                                14

’çÎ÷Î’ ¿ıÀ·Îfi˘ ¿fl‰Îfi˘ »ı ? ¿ı …ı ·˘¿˘fiı fi √‹ı, ·˘¿˘fiı ÿ—¬ ◊Λ, ±ı‰Ì       ÿÎÿÎlÌ — ¬ÒfiÌ ‹ÎHÎÁ ¬Òfi ¿›Î˝ ’»Ì ¬ÂÌ ◊Λ ÷˘ ±ıfi˘ …ı ÿ_Õ ⁄Îfl
‰Î÷ ‹ÎÀı ’çÎ÷Î’ ¿fl…ı. Â_ ¿Ëı »ı ? √‹÷_ ˢ› ÷ıfiı ‹ÎÀı fiËŸ.         ‹ÏËfiÎfi˘ ◊‰Îfi˘ ˢ›, ÷˘ ÷ı hÎHÎ ‰Ê˝fi˘ ◊¥ Ω›. ±ı ¬ÒfiÌ ‹ÎHÎÁ ¬Òfi ¿›Î˝
                                      ’»Ì ’V÷Ή˘ ¿flı ÷˘ ⁄Îfl ‹ÏËfiÎfi˘ …ı ÿ_Õ ◊‰Îfi˘ ˢ› ÷ı » ‹ÏËfiÎfi˘ ◊¥
   ÷ı ≠ΛÏç÷ ¿fl‰_ ’Õı. ÷_ ¿flı »ı ?
                                      Ω›. ¿˘¥ ’HÎ ¬˘À<_ ¿Î›˝ ¿flÌfiı ’»Ì ¬ÂÌ ◊¢ ÷˘ ÷ı ¿Î›˝ hÎHÎ√HÎ_ Œ‚ ±Î’Âı.
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ.                            ¿Î›˝ ¿›Î˝ ’»Ì ’V÷Ή˘ ¿flÂı ¿ı ¬˘À<_ ¿Î›˝ ¿›*. ÷˘ ÿ_Õ CÎÀÌ Ω›. ±fiı ÁÎfl_ ¿Î›˝
                                      ¿›Î˝ ’»Ì ¬ÂÌ ◊¢ ÷˘ ⁄‘Îfiı ‰‘ ·Î¤ ◊Âı.
   ÿÎÿÎlÌ — ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÎ fi΋◊Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl_ »\_ ¿ı fi◊Ì ¿fl÷˘ ?
                                                ‹_h΢ ±ı »ı ‰ˆiÎÎÏfi¿ ‰V÷ !
   ≠ffi¿÷ν — ’ı·Ì «˘’ÕÌ ±Î’ı·Ì fiı ?! ±ıfi_ ¿fl<_ »\_, fi‰ ¿·‹˘ ¿fl<_ »\_.
                                         ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î◊ÌÌ¿ÿΫ fi‰Î_ ’Î’ ⁄_‘Λ fiËŸ, ’‹ …^fiÎ_
   ÿÎÿÎlÌ — ¿fl<_ »\_ fiı ? ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ … »ı. ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ ≠Ï÷ø‹HÎ ÿÎÿÎ
                                      ’Î’ ¤˘√‰‰Î_ ÷˘ ’Õıfiı ?
¤√‰ÎfifiÌ fi‰ ¿·‹˘ ‹¿Î¥ »ı fiı, ±ı ±Î¬Î …√÷fiı ¿S›ÎHοÎflÌ ±ı‰_
≠Ï÷ø‹HÎ »ı.                                   ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì fi‰Î ’Î’ ◊Λ fiËŸ ±ı ÷‹Îfl_ ¿Ëı‰_ ⁄fl˘⁄fl »ı
                                      ±ı …^fiÎ_ ’Î’ ÷˘ ¤˘√T›ı … »^À¿˘ »ı. ˉı ¤˘√‰À˘ ±ı CÎÀı ¬fl˘, ±ı ‹ÎÀı
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ‰Î÷ ÁÎ«Ì ¿ı ’çÎ÷Î’fiÎ CÎÕ΋Î_ √‹ı ÷ı‰_ ’Î’ ˢ› ÷˘...
                                      ‹ıÓ ’λ˘ flV÷˘ ¿è΢ »ı ¿ı hÎHÎ ‹_h΢ ¤ı√Î ⁄˘·Ωı ÷˘› ¤˘√‰ÀÎfi_ Œ‚ Ë·¿<_
   ÿÎÿÎlÌ — Ë·¿<_ ◊¥ Ω› ! ’çÎ÷Î’fiı ·¥fiı.                ¿flÌ ±Î’ı. ¿˘¥ ‹ÎHÎÁfiı ÿ˘œ ‹HÎfi_ ‰…fi ‹Î◊ı ˢ› ±fiı Ï⁄«Îfl˘ ±Î‹ ¿_À΂Ì
                                      √›˘ ˢ›, ’HÎ ±ıfiı ¿˘¥ ‰V÷ ±Î‹ ±ı¿ÿ‹ Ωı‰ÎfiÌ ±Î‰Ì √¥ ±fiı ƒÏp
   ≠ffi¿÷ν — ÁΉ ⁄‚Ìfiı ¬Î¬ fiÎ ◊¥ Ω› ?
                                      I›Î_ √¥ ÷˘ ’ı·˘ ±ıfi_ ÿ—¬ ¤Ò·Ì Ω›, ‰…fi »ı »÷Î_ ±ıfiı ÿ—¬ ±˘»\_ ·Î√ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ÁΉ ⁄‚Ì›ı Ω›. ±ı‰Î_ ¿ıÀ·Î_¿ ’Î’ ÷˘ ⁄‚Ì›ı Ω›. ¬·ÎÁ      ±ı‰_ ±Î Ïh΋_h΢fi_ »ıfiı, ±ı ⁄˘·‰Î◊Ì ’ı·_ ‰…fi … ·Î√ı fiËŸ. ±ıÀ·ı ±Î ‹_h΢
◊¥ Ω›. ’çÎ÷Î’fi˘ ÁÎ⁄ ±ı‰˘ »ı ¿ı CÎHÎÎ_ ¬flÎ_ ¿’ÕÎ_fiı ·Î√ ◊¥ Ω›.       ±ı Ëı„S’_√ ‰V÷ »ı. ÷‹ı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ Ïh΋_hÎ ⁄˘S›Î Ë÷Î_ ? ±ı¿ … ÿËÎÕ˘ Ïh΋_hÎ
                                      ⁄˘S›Î_ Ë÷Î_ ? ÷ı …flÎ ‰‘Îflı ⁄˘·ıfiı ±ıÀ·ı ⁄‘_ Ë·¿<_ ◊¥ Ω›, ±fiı ÷‹fiı
   ≠ffi¿÷ν — ±fiı ±ı‹Î_ ±Î’fiÌ Á΋ı ¿flı. ±ıÀ·ı ’»Ì Â_ flËı ?
                                      ¤› ·Î√÷˘ ˢ› ÷ı › ⁄_‘ ◊¥ Ω›.
   ÿÎÿÎlÌ — ¿S›ÎHÎ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ’çÎ÷Î’fiÎ ÁÎ⁄ …ı‰˘ ¿˘¥ ÿÏfi›Î‹Î_
                                         ≠ffi¿÷ν — ωiÎÎfifiÌ ƒ„WÀ±ı Ωı¥±ı ÷˘ ‹ÎHÎÁ ¿˘¥ ’Î’ ¿flı ¿ı ¤Ò· ¿flı,
ÁÎ⁄ fi◊Ì.
                                      ÷˘ ±ıfiÌ ±ıfiı ÁΩ ‹‚‰Ì Ωı¥±ı, ÷˘ ‹_hÎ◊Ì ±ı ’Î’fi˘ fiΠ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ?
             ’V÷ΉÎ◊Ì CÎÀı ÿ_Õ !                   ÿÎÿÎlÌ — ‹_h΢ Â_ »ı ¿ı ±Î ’flÊ˘fiÌ ±Î’HÎı ¤„@÷ ¿fḻı »Ì±ı. @›Î
   ≠ffi¿÷ν — ’Î’fiı Ïfi‹Ò˝‚ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ÷˘ µk΋ ‹Î√˝ ≠ΛÏç÷ »ı. ±Î     ’flÊ˘fiÌ ? ‰SÕÛ‹Î_ Á‰˝lıWà ’flÊ˘fiÌ ¤„@÷ ¿fḻı »Ì±ı, ÷ı CÎÕ̱ı ‹ËŸ ¿ıÀ·Ì
⁄Ë Á_ÿfl ‰Î÷ »ı. ÷ı‹ ’flÎH΋Î_ Á_÷’flÊ˘±ı ¿èÎ_ »ı. Â_ ¬ÒfiÌ ‹ÎHÎÁ ¬Òfi ¿›Î˝   „@÷ µI’Lfi ◊Λ !
⁄ÿ· ’V÷Ή˘ ¿flı ÷˘ ÷ıfiı ‹ÎŒÌ ‹‚Ì Â¿ı ?                      ≠ffi¿÷ν — ÷‹ı ±ı‹fiÌ ⁄Ë ¤„@÷ ¿flÌ, ±ı‹fiÎ_ ‰¬ÎHÎ ¿›Î˝, ±ı‹fiÎ_
D:\Zip_Back \Prtikrmn \Prati_1.Pm5\                 14   D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                  14
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                        Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
   ro t
1st P o f D . :                              1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                               15  ≠Ï÷ø‹HÎ                                15

‰Î¥⁄˛ıÂfi ·Ì‘Î_, ’HÎ ’Î’ ÷˘ ⁄Î…\±ı … flèÎÎ fiı ? ’Î’ ÷˘ …^ÿ_ flèÎ_ … fiı ?      ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Îfiı Ïfi_ÿ‰˘ ¿Ëı »ı ÷ı Â_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±ı‹fiÌ ¤„@÷ ¿fl‰Î◊Ì, ±ı‹fiÌ ¿Ì÷˝fi-¤„@÷ ¿fl‰Î◊Ì Á‰˝        ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· ±ı¿ÁıMÀ ¿fl‰ÎfiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î_√‰ÎfiÌ, ’V÷Ή˘
’Î’˘ ¤V‹Ì¤Ò÷ ◊Λ. ÷‹Îflı ’Î’˘ fiΠ¿fl‰Î_ »ı ? Ë_ ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ ¿flÌ      ¿fl‰˘ ÷ı Ïfi_ÿ‰˘. ˉı ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfiı Ïfi_ÿ‰Îfi˘ fi◊Ì. ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Îfiı Ïfi_ÿ‰Îfi˘ »ı.
±Î’ÌÂ. ÷‹ÎflÎ_ ⁄‘Î ’Î’˘ “‰Ì‘Ìfi ‰fi ±‰fl.”
                                           «÷√˝Ï÷fiÎ ÿ˘Ê ±Î_¿ÕÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì »ıÿΛ !
   ’Î’ «M’Î◊Ì ¿Î’‰Îfi_ fiΠˢ›. ±ıfiÌ V·Î¥Á ’ÎÕ‰ÎfiÌ fiΠˢ›, ±ı ÷˘
¤V‹Ì¤Ò÷ ◊Λ.                                   ≠Ï÷ø‹HÎ ‰√fl ‹˘ZÎfi˘ ‹Î√˝ … fi◊Ì. F›Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ fi◊Ì I›Î_ ‹Î√˝
                                     … ¬˘À˘ »ı. …ˆfi˘ Ωı ÁΫÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷ıfiÎ◊Ì ¿ÊΛfiÌ √Î_à ‰‚Ì √¥ ˢ›
   ≠ffi¿÷ν — ’Îÿfḻ˘ ’HÎ ¿Ëı »ı ¿ı ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ¿LŒıÂfi ¿flÌ Ω‰ ÷˘
                                     ÷ıfiı œÌ·Ì ¿flı ±fiı ÷ı ±Î‰÷Î ¤‰ı …·ÿÌ fiÌ¿‚Ì Ω›. ±‹ı …ˆfi ¿˘fiı ¿Ë̱ı
⁄‘Î_ ’Î’˘ fiΠ◊¥ Ω›.                           ¿ı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ◊Λ fiı ÷ıfi_ ÷fl÷ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı, ±ı ¤√‰ÎfifiÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿LŒıÁ ¿fl‰_ ÁËı·_ »ı ? ÷‹ÎflÎ◊Ì ¿LŒıÁ ◊Λ ¬fl_ ? ±ı    ±ÎiÎÎ ’΂ı ÷ı. ÷Ì◊˝¿fl˘ ±Î ‹Ò¿÷Î √›Î »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹fiW› ΩÏ÷ ÿ˘Ê ¿›Î˝
÷˘ ±_‘ÎflÌ flÎ÷‹Î_ ±_‘Îfl΋Î_ ¿flı »ı, ’ı·˘ ‹ÎHÎÁ ±…‰Î‚΋Î_ ‹˘œ<_ fi◊Ì     ‰√fl flËı fiËŸ. ÿı‰·˘¿˘ ÿ˘Ê ¿flı, ‹fiW› ΩÏ÷ ÿ˘Ê ¿flı. «÷√˝Ï÷ ÿ˘Ê ¿flı.
ÿı¬ÎÕ÷˘. flÎ÷ı ±_‘Îfl_ ËÂı ÷˘ ¿LŒıÂfi ¿flÌÂ.                 ÿ˘ÏÊ÷ ◊›Î ‰√fl flËı fiËŸ. ±ıfiÎ ÿ˘Ê ¤Î_√‰Î ‹ÎÀı µ’Λ ¢ ? I›Îflı ¿Ëı,
   ±fiı ‹ÎflÌ ’ÎÁı ÷˘ «Î‚ÌÁ ËΩfl ‹ÎHÎÁ˘±ı »˘¿fḻ˘±ı ±ı‹fi_ ⁄‘_       “±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ, ≠I›ÎA›Îfi.”
¿LŒıÂfi ¿flı·_ »ı. ±ı¿ı ±ı¿ «Ì… ¿LŒıÁ ! ±Î‹ ·¬Ì ±Î’ı·_ »ı. ∂‘ÎÕÎ »˘√ı       …√÷ ÂÎ ±Î‘Îflı ∂¤_ flèÎ_ »ı ?
¿LŒıÁ ÷˘ ’»Ì ’Î’ fiΠ◊¥ … Ω›fiı ?!! ¿LŒıÁ ¿fl‰_ ÁËı·_ fi◊Ì.
                                         ±Ï÷ø‹HÎ ÿ˘Êfiı ·¥fiı ±Î …√÷ ∂¤_ flèÎ_ »ı ! fl˘… ≠Ï÷ø‹HÎ,
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı »ı ±ı fiı ±ı ¿LŒıÁ Áfl¬_ … ◊›_     ≠I›ÎA›Îfi ¿flı ±ı ÁΑ, µ’ÎK›Î›, ±Î«Î›˝ ¿Ëı‰Î›. …√÷ ¿˘¥fiı ‹˘ZÎı …‰Î
fiı ’»Ì ?                                 ÿı ÷ı‰_ fi◊Ì. ⁄‘Ì flÌ÷ı ±Î_¿ÕÎ ¬ıÓ«Ì … ·Î‰ı. ÷ıfiÎ◊Ì ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı Áfl¬_ fi ˢ›, ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ±Ï÷ø‹HÎ ◊Λ ±fiı ’»Ì     ÷˘ ±Î_¿Õ˘ »^ÀÌ Ω›. ±ıÀ·ı ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfifiı ±Î·˘«fiÎ-≠Ï÷ø‹HÎ fiı
‘˘-‘˘ ¿fl‰_ ±fiı ’λ\_ ÕΑ ’Õı, ’λ\_ ‘˘‰_ ±fiı ’Î’ ¿LŒıÁ ¿fl‰Î_, ΩËıfl ¿fl‰Î  ≠I›ÎA›Îfi ±Î hÎHÎ ‰V÷ ±ı¿ … ÂOÿ‹Î_ ±Î’Ì »ı. ⁄ÌΩı ¿˘¥ flV÷˘ … fi◊Ì.
÷˘ ±ı ‰V÷ …\ÿÌ »ı.                            ˉı ’˘÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ @›Îflı ¿flÌ Â¿ı ? ’˘÷Îfiı ΩB≤Ï÷ ˢ› I›Îflı. iÎÎfiÌ ’flÊ
                                     ’ÎÁı iÎÎfi ≠ÎM÷ ◊Λ I›Îflı ±ı ΩB≤Ï÷ µI’Lfi ◊Λ.
   ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ’çÎkÎÎ’‹Î_ Œıfl ÷˘ ?
                                        ±Î·˘«fiÎ-≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfi ‹ËΉÌfl ¤√‰ÎfifiÎ ÏÁ©Î_÷fi˘ ÁÎfl
   ÿÎÿÎlÌ — ’çÎkÎÎ’ ±ı ⁄Αı ¤Îflı »ı, ÏøÏç›fi˘ flω‰Îflı ««˝‹Î_ ’çÎkÎÎ’
                                     »ı ±fiı ±ø‹‹Î_ iÎÎfiÌ-’flÊ ±ı ÁÎfl »ı, ±ıÀ·_ … Á‹…‰_ Ωı¥±ı. ±ÎiÎÎ ±ı
¿flı »ı. …ı ’Î’ ¿›Î˝ ÷ıfi˘ ⁄Αı-¤Îflı ’çÎkÎÎ’ ¿flı »ı. ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ¿ı‰_
                                     … ‘‹˝ ±fiı ±ÎiÎÎ ±ı … ÷’ »ı. ’HÎ ±ı Õ¬˘ ¿›Î˝ ‰√fl flËı fiËŸ fiı !
»ı ¿ı, …ıHÎı √˘‚Ì ‹ÎflÌ, …ıHÎı ±Ï÷ø‹HÎ ¿›*, ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı. ÷ı … ZÎHÎı !
                                     ±fiÎÏÿfiÌ ¿Àı‰ ’ÕÌ »ı.
“ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À” - ÷ıfiı ‘˘¥ fiάı !!
D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                15   D:\ Zip_Back\Prtikrmn \Prati_1.Pm5 \                 15
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                        Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
 t ro t
1s P o f D . :                              1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                              16  ≠Ï÷ø‹HÎ                              16

                                       ≠ffi¿÷ν — ±fiÎÏÿ¿Î‚◊Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ¿fl÷˘ ±ÎT›˘ »ı. »÷Î_ »^À¿Îfl˘
   3. fi ˢ› “±ı” ≠Ï÷ø‹HÎ ‹ËΉÌflfiÎ_ !                 ÷˘ ◊›˘ fi◊Ì.
                                       ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ÁΫÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ fi◊Ì. ÁΫÎ_ ≠I›ÎA›Îfi fiı
             ±ı »ı ‘‹˝fi˘ ÁÎfl !               ÁΫÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷˘ ±ıfi˘ ∂¿ı· ±Î‰ı. ≠Ï÷ø‹HÎ ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À ˢ‰_
   ÁΫÎ_ ≠Ï÷ø‹HΠˢ› ÷˘ ÷˘ ±Î¬˘ …ˆfi ÂÎVh΢fi˘ ÁÎfl … ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ     Ωı¥±ı. ˉı ‹ÎflÎ◊Ì ±ı¿ ÂOÿ …flÎ ‰Î_¿˘ fiÌ¿‚Ì √›˘, ±ıÀ·ı ‹Îflı ±_ÿfl
≠I›ÎA›Îfi »ı. ±Î …ˆfi ÂÎVh΢fi˘ ÁÎfl … ±ÎÀ·˘ »ı.              ≠Ï÷ø‹HÎ ◊¥ … …‰_ Ωı¥±ı. ÷fl÷ … ±Î˜fi ‘Ì ‹˘‹ıLÀ. ±Î‹Î_ µ‘Îfl fiÎ «Î·ı.
                                    ±Î ÷˘ ‰ÎÁÌ fl¬Î› … fiËŸ. ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ‰ÎÁÌ fl¬Î› fiËŸ. ±ıÀ·ı “ÂÒÀ ±Î˜fi
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄Ë ÁΛ„LÀÏŒ¿ (‰ˆiÎÎÏfi¿) ‰V÷ »ı.           ÁÎ¥À” ≠Ï÷ø‹HΠˢ›. ÷‹ı ¿ı‰_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ »˘ ? fl˘¿Õ<_, ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥Àfi_
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Ë ÁΛ„LÀÏŒ¿ ‰V÷ »ı. ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ⁄‘Î …      ¿ı ‰ÎÁÌ flά˘ »˘ ?
‘‹˘˝‹Î_ »ı. ’HÎ ÁΛ„LÀÏŒ ±ı »ı ¿ı ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfi ! ±Î
                                       ≠ffi¿÷ν — fl˘¿Õ<_ ≠Ï÷ø‹HÎ @›Î Á_Ωı√fiı ‹ÎÀı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰_ ?
ÁΛ„LÀÏŒ¿ ‰V÷ »ı. ‰ˆiÎÎÏfi¿ œ⁄ »ı. ±fiı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ±˘»Î_ ◊¥
Ω›. ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ’˘÷ÎfiÎ ÷Î⁄΋Î_ … »ı. ’HÎ ·˘¿˘fiı ±˘»Î_ ¿fl‰Î_ fi◊Ì.     ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿<_› fl˘¿Õ<_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›* Ë÷_ ?
   ÿflı¿ …B›Î±ı ’V÷ΉÎfiÌ Âw±Î÷ »ı. ËÎ, Ãıà ±_√˛ıΩıfiÌ Âw±Î÷         ≠ffi¿÷ν — fiÎ. fi◊Ì ¿›*, Ë…\ Á‘Ì. Ë_ ≠Ï÷ø‹HÎ ‰Î_«_ »\_ ÿflfl˘….
’V÷ΉÎ◊Ì ◊Λ. ÷ı I›Î_◊Ì ‹„V·‹˘ › ’V÷Ή˘ ¿fl‰ÎfiÎ. ·˘¿˘ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı, ±Î
…ı …ı ±‹ı ¿›*, ±ı ⁄‘˘ ’V÷Ή˘ ¿fḻı »Ì±ı, ’çÎ÷Î’ ¿fḻı »Ì±ı ±fiı               ’V÷ΉΠωfiÎfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ !!
±Î’HÎı ±ËŸ ≠Ï÷ø‹HÎw’ı ±ÎM›_ ¿ı ±Î’HÎı Â_ ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ±Ï÷ø‹HÎ ◊›_      fi‰¿Îfl ‹_hÎ ⁄˘·˘ »˘ ?
‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ±Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı T›‰ËÎfl‹Î_ Ωı¥±ı ÷ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ωÂıÊ ◊¥
√›_ ‹ÎÀı ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘.                          ≠ffi¿÷ν — ËÎ. fi‰¿Îfl ⁄˘·_ ⁄‘_ ±Î¬_ Á‹flHÎ √b_ ⁄‘_ … ¿fl_.

   ≠ffi¿÷ν — …ı ±‹¿ ‰¬÷ı Õ¬˘Õ¬· ◊¥ Ω› »ı ¿ı Áı„LÁÏÀ‰            ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ › Ï«_÷Î ◊Λ »ı.
(·Î√HÎÌÂÌ·) ◊¥ Ω› »ı, ±ıfiı ±À¿Î‰‰Î ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ?            ≠ffi¿÷ν — fl˘…fiÌ «Îfl-’Î_« Á΋ÎÏ›¿ ¿fl_ »\_.
   ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ’V÷Ή˘ ¿fl‰Îfi˘ fiı ¤Î‰fiÎ ¤Î‰‰Ì Ωı¥±ı ¿ı        ÿÎÿÎlÌ — ±˘Ë˘Ë˘ ! «Îfl-’Î_« Á΋ÎÏ›¿ ¿fl˘ »˘ ?
±Î‹ fi ◊‰_ Ωı¥±ı fiı ±Î‹ ◊‰_ Ωı¥±ı. ±Î’HÎÌ ’ı·Ì «˘’Õ̱˘fiÌ fi‰ ¿·‹˘
…ıfiı ±Î‰ÕÌ √¥, ÷ıfi_ ◊¥ √›_ ¿S›ÎHÎ !!                     ≠ffi¿÷ν — ±fiı Á‰Îflfi_ …ı ÁÎ_…fi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ⁄ıµ ¿fl_ »\_.

            “±ı” ÷˘ ¬’ı fl˘¿Õ<_ … !                 ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı ’V÷Ή˘ ¿fl‰Îfi˘. ÷˘ ’V÷Ή˘ Âıfi˘ ¿fl˘ »˘ ?
   fiËŸ ÷˘ ’»Ì ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ »ı ¿ı ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ¿fl‰_.           ≠ffi¿÷ν — ’V÷Ή˘ fi◊Ì ¿flÌ Â¿÷Î_. Ïø›Î ¿›Î˝ flά̱ı ⁄‘Ì.
D:\Zip_Back \Prtikrmn \Prati_1.Pm5\               16   D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                16
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                       Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
   ro t
1st P o f D . :                             1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                                17  ≠Ï÷ø‹HÎ                               17

   ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı ’λΠ‰‚‰_. ’Î’ …ı ¿›Î˝ ˢ›, ø˘‘ ¿›Î˝                 ’˘’ÀfiÌ ’ıÃı ≠Ï÷ø‹HÎ !!!
ˢ›, ÷ıfiÌ ’fl ’V÷Ή˘ ¿fl‰˘ ±ıfi_ fi΋ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿Ëı‰Î›.
                                         ≠ffi¿÷ν — ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿ ≠Ï÷ø‹HÎ, Á΋ÎÏ›¿fi_ ÷J› ¿ıÀ·_ ?
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄‘_ ±_ÿfl ·A›_ ˢ› ÁÒhÎ ±ı ⁄‘_ ±‹ı √˘¬Ì ·¥±ı.
                                         ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ ›ı fiËŸ. ‹Î√Ï‘¤ÎÊ΋Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷˘ ’ı·_ ’˘’À
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ √˘¬Ìfiı Â_ ¿Î‹ »ı ÷ı ? ±ı ÷˘ flıÏÕ›˘ √˘¬Ì ·ı »ı fiı ?   fl΋-fl΋ ⁄˘·ı ±ıfiÎ …ı‰_. ’˘’À fl΋-fl΋ ⁄˘·ı ÷ı◊Ì ±ı ‹˘ZÎı …‰ÎfiÌ »ı ? ÷ı
±Î fl˘… fl˘… flıÏÕ›˘ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ⁄˘·-⁄˘· ¿›Î˝ ¿flı.               ‹Î√Ï‘ ¤ÎÊ΋Î_ ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷˘ ±Î’HÎÌ ’˘’ÀfiÎ …ı‰Ì ÿÂÎ ◊¥ !
           “±ıfiı” ÁΫΠfi ¿Ëı‰Î› !                   ≠ffi¿÷ν — ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿‹Î_ ÷˘ ¿fl‰_ ’Õı fiı ÿÎÿÎ ?
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄‘Ì ≠T≤Ïkα˘......                       ÿÎÿÎlÌ — fiÎ fiÎ, ±ı ¨‘ı flV÷ı «Î·ı ÷˘ ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰Î ¨‘ı flV÷ı
                                      «Î·Ì±ı ? ±Î’HÎı ¿o¥ ’˘’À »Ì±ı ? ±Î’H΢ ‹fiW›fi˘ ±‰÷Îfl Á‹F›Î ‰√fl
   ÿÎÿÎlÌ — ’λ\_ ¿˘”¿fiÌ µ’fl Â_ ¿Î‹ ÕŒb_ ‹Îfl˘ »˘ ? ‹Ò‚ √fiı√Îflfiı
                                      …ı ¿o¥ ’HÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷ı ’˘’À ¿Ëı‰Î› ⁄‘Î_. Ë_ ±ËŸ ÷‹fiı Â_ ¿Ë_ »\_ ?
‹Îfl÷Î fi◊Ì fiı hÎÌΩfiı ‹Îflı. …ı ËÎ◊‹Î_ ±Î‰ı ±ıfiı ‹Îflı. ‹Ò‚ √fiı√Îflfiı ’¿Õ˘fiı !
                                      Á‹∞fiı √ÎΩı ‹ÎflÌ ΩıÕı. Á‹…‰Î ‹ÎÀıfi˘ ±‰÷Îfl »ı ±Î. ‹ËÎflÎ…
   ≠ffi¿÷ν — ‹Ò‚ √fiı√Îfl ⁄ËÎfl ÷˘ fi◊Ì fiı ? ’˘÷ı … »ı fiı ?         ‹Î√Ï‘¤ÎÊ΋Î_ √Î-√Î ¿›Î˝ ¿flı. ÷ı‹Î_ ‹ËÎflÎ… fiÎ Á‹…ı, ’ı·Î_ ›ı fiÎ Á‹…ı.
                                      ⁄‘Î_›ı ’˘’Àı ’˘’À ! fl΋ fl΋ ! ±Î›Îfl΋ ! √›Îfl΋ !!!
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ … fi ˢ›. ±Î ≠Ï÷ø‹HÎfiı ÷˘ øÒÕ Œ˘‹˝ (±HÎCÎÕ
V‰w’‹Î_) ¿èÎÎ_ »ı ±fiı ’λ\_ ⁄Îfl ‹ÏËfiı ¤ı√Î_ ¿flÌfiı ¿Ëı ¿ı ±‹ı ≠Ï÷ø‹HÎ        ±Î …ˆfi˘ ’Õy‹b_ ¿flı »ı ’HÎ ±ı‹Î_ ’çÎkÎÎ’ fi◊Ì. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_
¿›˝ ±ı ÷˘ ‰‚Ì ‰‘Îflı øÒÕ !!!                         ±_√˛ıΩıfi˘ ’çÎkÎÎ’ ÁÎfl˘.
    ≠Ï÷ø‹HÎ ¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ! ⁄Îfl ‹ÏËfiÎ Ωı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷˘ ÿ˘Ê         ±ı …ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı »ı, ’HÎ ±ı‹fiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿ı‰Î_ ˢ› »ı, ¿flfiÎfl˘
⁄‘Î CÎÀÌ Ω›. ±Î ÷˘ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ±ÎT›Î_. ÁΑ, Á_L›ÎÁÌ ±ıÓÁÌ    ΩHÎı fiËŸ, ¿flΉfiÎfl˘ ΩHÎı fiËŸ, ¿ı ±Î Â_ »ı ÷ı. ÷‹ı ¿flı·Î_ ¿ı ? ¿flı·Î_ ? ÷ı
‰Ê˝fiÎ_, ÁÎà ‰Ê˝fiÎ_, ÏÁkÎıfl ‰Ê˝fiÎ_ ◊›Î_, ±ı¿ ’HÎ ÿ˘Ê CÎÀu˘ fi◊Ì, ‰K›Î »ı.   Á‹…HÎ fiÎ ’Õı. fiËŸ ?
    …›Ï…fiıLƒ ¤√‰ÎfifiÌ ±Î⁄w ¬Ò⁄ ‰‘ÎflÌ (!) ±Î ·˘¿˘±ı !! ±fiı ÷‹ı          ≠Ï÷ø‹HÎ ¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ? ¿ı …ı ¿fl‰Î◊Ì ÿ˘Ê CÎÀı. …ı ¿fl‰Î◊Ì ÿ˘Ê
÷˘ ¤√‰Îfifi_ ¿Ëı·_ √˘¬Ì Ω‰ »˘ ±fiı ±ıfiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿Ë˘ »˘ ? ’ı·_ √˘¬ı       ‰K›Î ¿flı ±ıfiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? ±ıÀ·ı ±Î ¤√‰Îfifiı ±Î‰_ fiˢ÷_ ¿èÎ_.
»ı ÷ıfiı ?                                  ¤√‰Îfi ¿Ëı »ı, Á‹Ω› ±ı ¤ÎÊ΋Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ’˘÷-’˘÷ÎfiÌ ¤ÎÊ΋Î_
                                      ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ıΩı. fiËŸ ÷˘ ·˘¿˘ ≠Ï÷ø‹HÎfiı ’΋Âı fiËŸ. ÷ı ±Î
   ≠ffi¿÷ν — ±I›Îflı ÷˘ ±ı … Á‹…HÎ »ı !!
                                      ‹Î√Ï‘¤ÎÊ΋Î_ flÎ¬Ì ‹ıS›_ »ı. ˉı ±Î √…flÎ÷Ì fi◊Ì Á‹…÷Î_, ±ıfiÌ ’ÎÁı
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ⁄Y›_, ±ıfiı √˘¬‰Îfi_ ? ±ı ÷˘ ’˘’Àfiı › Â̬‰ÎÕ̱ı      ‹Î√Ï‘fi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_, Â_ ŒÎ›ÿ˘ ¿flı ? ±fiı ÁΑ-±Î«Î›˘˝ Á‹…÷Î_ fi◊Ì,
÷˘ ÷ı › ⁄˘·Ì Ω› !! ±ı‹Î_ Â_ ‰‚ı ?                      ¿Â˘ ±ı‹fi΋Î_ › ÿ˘Ê CÎÀuÎ_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±Î‹Î_ ’Ïfl„V◊Ï÷ ±Î ◊Λ »ı.
D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                 17   D:\ Zip_Back\Prtikrmn \Prati_1.Pm5 \                17
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                         Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
 t ro t
1s P o f D . :                               1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                               18  ≠Ï÷ø‹HÎ                                 18

    ‹Î√Ï‘ ¤ÎÊ΋Î_ ¤√‰Îfiı Œ@÷ ±ı¿ fi‰¿Îfl‹_hÎ ±ı¿·˘ … »ı ÷ı √ΉÎfi˘    ¿fl÷Î_. ±Î ‹ËΉÌfl ¤√‰ÎfifiÎ …Õ fiı ‰Î_¿Î ÏÂW›˘ »ı. ÷ı ⁄Îfl ‹ÏËfiı›
¿è΢ Ë÷˘. fi‰¿Îfl-‹_hÎ ±ı¿·˘ … ‹Î√Ï‘ ¤ÎÊ΋Î_ ⁄˘·‰Îfi˘, fiı ÷ı › ’λ˘      ≠Ï÷ø‹HÎ ’Î_Áfl<_ fiÎ ¿flı. ⁄Îfl ‹ÏËfiı› “Ï‹E»ÎÏ‹ ÿ˘¿Õ˘” ⁄˘·Ì ±Î‰ı.
Á‹∞fiı √ÎΩı.” ±ıÀ·ı ‹Î√Ï‘‹Î_ Œ@÷ flά‰Î …ı‰_ Œ@÷ ±Î fi‰¿Îfl‹_hÎ ±ı¿·˘
                                         ±Îfiı ‘‹˝ ¿Ëı‰Î› ?
…, ¿ÎflHÎ ¿ı ¤√‰ÎfifiÎ ÂOÿ˘ »ı. ±ıÀ·_ Œ@÷ ¤·ı ±ıfi˘ ±◊˝ Á‹∞ ·Ì‘˘.
⁄Î¿Ì ≠Ï÷ø‹H΋Î_ ’Ëı·Î_ ÷˘ ±ıfi˘ ±◊˝ Á‹…‰˘ … ’Õı ¿ı, ±Î Ë_ ≠Ï÷ø‹HÎ         ±Îfiı ‘‹˝ ¿Ëı¢ ÷˘ ±‘‹˝ ÂÎfiı ¿Ëı¢ ? ±Î ±‘‹˝fiı ‘‹˝ ¿ËÌ flèÎÎ
¿fl_ »\_ ! ¿˘fi_ ? ‹fiı «_ÿ¤Î¥±ı ±’‹Îfi ¿›*, ±√fl ÷˘ ‹ıÓ ¿˘¥fi_ ±’‹Îfi      »˘. fiı ±ıfiı ‘‹˝ Á‹…ı »ı. ⁄ÌΩfiÌ ¤Ò· ¬˘‚Ì ±Î’ı ¿ı ÷‹ı ⁄‘_ ¬˘À<_ ¿flÌ flèÎÎ
¿›*, ÷ıfi_ Ë_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl_ »\_.                       »˘. ’˘÷ÎfiÌ ΩıÕı ¿˘¥ ¿’À ¿fl÷˘ ˢ›fiı ÷˘ ¿ËıÂı, ÷‹ı ±‘‹˝ ¿flÌ flèÎÎ »˘.
                                      ·E«Î¥ ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ¿ËıÂı, ¿ı ÷‹ı ±‘‹˝ ¿flÌ flèÎÎ »˘. ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı,
   ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı ¿ÊΛfiı ¬·ÎÁ ¿flÌ fiά‰ÎfiÎ.
                                      “÷_ ÷ı ·¬” ¿ı ±Îfiı ‘‹˝ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ fiÎ, ¤Îfi … fi◊Ì fiı ! Ë…\ ±ÎI‹Î »ı
            ±Î ÷˘ ‘‹˝ ¿ı ±‘‹˝ ?!                ±ıÀ·ı ⁄ÌΩfiÌ ¤Ò·˘ ÷fl÷ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› »ı. Ë_ … µ’Îl›‹Î_ ⁄ıÃ˘ ˢ™ ÷ı
                                      ±Î’HÎı ⁄‘Î_ √›Î_ ˢ› ÷˘ ‹ËÎflÎ… ‹ÎflÎ «Îfl-’Î_« ÿ˘Ê˘ ÷˘ Ωı¥ … fiάı ¿ı,
   ≠ffi¿÷ν — ±ı øÏ‹¿‹Î√˝‹Î_ ±Ë_¿Îflfi_ ©̿flHÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿flı ?
                                      ‹Î◊ı ‰Î‚ flά‰ÎfiÌ ÂÌ …wfl »ı ? ‰Î‚ ±˘‚‰ÎfiÌ ÂÌ …wfl »ı ? ËÎ◊ı ‰ŸÀÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÁÎ⁄◊Ì ‹ı· ¿Îœı, ±ı‰Ì flÌ÷ı ‹ı·◊Ì ‹ı· ¿Îœı ±ı‹. ÷ı   ÂÎ ‹ÎÀı ’Ëıflı »ı ? ±Î ‹Î‚Î ÂÎfiı ’Ëıflı »ı ? ⁄‘Ì ¤Ò·˘ ¬˘‚Ì ¿Îœı. ¿ÎflHÎ
»ı ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfi ⁄ıµfi˘ ±ÎÂfl˘ ·ı‰˘ ’Õı. Ïfifl_÷fl ±Î¬˘ Ïÿ‰Á      ¿ı ƒÏp ⁄‘Ì ⁄√ÕÌ »ı. ¿fl<HÎÎ ¬Î‰Î …ı‰_ »ı. ±ı ÷˘ »_»ıÕı I›Îflı ¬⁄fl ’Õı. »_»ıÕı
±ÎÂfl˘ ·ı‰˘ ’Õı. ⁄ıfi˘ ±ÎÂfl˘ Ïfifl_÷fl ·ı I›Îflı ±Ë_¿Îflfi_ ©̿flHÎ ◊Λ. I›Î_   I›Îflı ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î …flÎ ¨«Î-fiÌ«Î ◊Λ ’HÎ ’»Ì ’λ\_ iÎÎfi ±ıfiı Ãı¿ÎHÎı
Á‘Ì Â©Ì¿flHÎ ◊Λ fiËŸ. I›Î_ ≠Ï÷ø‹HΠˢ÷_ fi◊Ì. øÏ‹¿‹Î√˝‹Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ      ·Î‰Ì ÿı. fiı ’ı·Îfiı Ãı¿ÎHÎı fiÎ ±Î‰ı. ’ı·˘ ‹˘Óœı ⁄˘·÷Î_ ⁄Ì¿ ·Î√÷Ì Ë˘› ÷˘
ˢ÷_ fi◊Ì. ’ı·_ ‹Î√Ï‘ ¤ÎÊÎfi_ ≠Ï÷ø‹HΠˢ› »ı. ‹˘œı ⁄˘·‰Îfi_ ÷ı.        ±_ÿfl◊Ì ‹Îfl ‹Îfl ¿flı. ±ıÀ·ı »_»ıÕı I›Îflı ¬⁄fl ’Õı.
   ≠ffi¿÷ν — ±ı T›‰ËÎÏfl¿ ≠Ï÷ø‹HÎfiı ?                               ‰_¿ …ÕΛ ’»Ì‹Î...
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿Â_ › ¿Î‹ fiÎ ¿flı. ËıS’ … fiÎ ¿flı. ¿˘”¿ ›fl˘’Ì›fi, «Îfl       ÂÎVhοÎfl˘±ı ·A›_ »ı ¿ı, ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfiÎ ÏÂW›˘ ‰Î_¿Î ±fiı …Õ
…HÎ ⁄ıÃÎ_ ˢ›, ÷ı ±Î’HÎı ◊˘ÕÌ ◊˘ÕÌ ‰Îflı ±_√˛ı∞‹Î_ ‰Î÷ ¿fḻı fiı ’»Ì ±ı‹fiı  ¿Ëı‰Î› ±fiı ∑ʤÿı‰fiÎ ÏÂW›˘ ¤˘‚Î ±fiı …Õ. ±ıÀ·˘ … Œıfl. ±ı‹Î_ ±ı¿
¿Ë̱ı ¿ı ÷‹ı ·⁄ÎÕ »˘, ·E«Î »˘, ÷˘ ±ı‹fiı Â_ ±Áfl ◊Λ ?            ⁄ı ±’‰Îÿ fiËŸ. ⁄‘Λı Áfl¬Î. ±Î ⁄ıµ ÷Ì◊˝¿fl˘fiÎ ÏÂW›˘ ≠Ï÷ø‹HÎfiı Á‹…ı
   ≠ffi¿÷ν — ¿_¥ fiÎ ◊Λ.                        fiËŸ. ±ıÀ·ı ±ı‹fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ¿Ëı·_ ¤√‰Îfiı. ±Î ÂÎVh΋Î_ ·¬ı·Ì ‰Î÷
                                      »ı. ±Î ¿o¥ ±ı‹ fiı ±ı‹ √M’_ fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ±Î ≠Ï÷ø‹HÎfiı ·˘¿ Á‹…÷Î … fi◊Ìfiı ? ‹ËÎflÎ…ı› fi◊Ì
Á‹…÷Î_ fiı ±Î› fi◊Ì Á‹…÷Î_. ±ı¿<_› ≠Ï÷ø‹HÎ Ωı ¿›* ˢ› ¿˘¥fiÌ ΩıÕı, ÷˘       ’Ëı·Î ÷Ì◊˝¿flfiÎ ÏÂW›˘fiı ¿èÎ_ ˢ› ¿ı, fi‹V¿Îfl ¿›Î˝ ¿fl˘. ÷˘ Á‰Îfl Á‘Ì
±ıfiÎ ⁄Î’fiÎ Á‹ ! ÷ı◊Ì ÷˘ ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ‰‘Ì √›Î_. ‰«·Î ⁄ΉÌÁ       ±ı ¿›Î˝ … ¿fl÷Î_ ˢ›. ±fiı ˢ› ±ı¿ı¿<_ ’Î_«-’Î_« ËΩfl eÀ, ÿÁ-ÿÁ ËΩfl
÷Ì◊*¿fl˘fiÎ_ ÏÂW›˘ ÷˘ ±ı‰Î_ ω«ZÎHÎ Ë÷Î_, ÷ı ZÎHÎı ZÎHÎı ≠Ï÷ø‹HÎ, ≠I›ÎA›Îfi  eÀ ¨«Î ˢ›. fiı fiο ⁄Á˘ ⁄Á˘ eÀ ÷˘ ·Î_⁄Πˢ›. ÷ı ¿èÎ_ ˢ› ÷ı ≠‹ÎHÎı
D:\Zip_Back \Prtikrmn \Prati_1.Pm5\                 18   D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                  18
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                        Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
   ro t
1st P o f D . :                              1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                              19  ≠Ï÷ø‹HÎ                                19

fi‹V¿Îfl ¿›Î˝ … ¿fl÷Î_ ˢ›. Á‰Îfl◊Ì ÁÎ_… Á‘Ì ¿›Î˝ … ¿flı. ¤√‰Îfi Ωı ¿o¥    ±Îfiı Â_ ¿fl‰_ I›Îflı ? ±ı¿ 76 ‰Ê˝fiÎ Õ˘ÁÎ Ë÷Î, rı÷Î_⁄flÌ Ë÷Î. ±Î’HÎı ⁄ı-
⁄_‘ ¿fl‰Îfi_ ¿Ëı‰Îfi_ ¤Ò·Ì Ω›, ÷˘ ±ı ±À¿ı fiËŸ.               «Îfl …HÎ ⁄ıÃÎ_ Ë÷Î_, fiı ÷ı‹fiı ‹Îflı ÿı¬ÎÕ‰_ Ë÷_. ‹ıÓ ¿èÎ_, “±Î ·˘¿˘ ’Õy‹b_
                                     Á‹…÷Î_ fi◊Ì. ±fiı ’Õ¿‹b_ ¿flı »ı.” ‹ıÓ ±ı Õ˘ÁÎfiı ⁄˘·ÎT›Î. ‹ıÓ ¿èÎ_, “ÂıÃ,
   ±fiı ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfi Ωı ¿ËÌfiı √›Î ˢ› ¿ı ±ı¿ ¿·Î¿ Á΋ÎÏ›¿
                                     ÂıÃ, ±ËŸ ±Î‰˘.” “Â_ ¿Ë˘ »˘”, ¿Ëı »ı. ‹ıÓ ¿èÎ_, “@›Î_ √›Î”÷Î ?” I›Îflı ¿Ëı,
¿flΩı, ÷˘ hÎHÎ Ï‹ÏfiÀ ◊¥fiı ¤√‰Îfi ⁄ËÎfl √›Î ¿ı ±Î ÂÌÂÌ Ωı›Î ¿flı !
                                     “’Õy‹b_ ¿flÌ ±ÎT›˘.” ±ıÀ·ı ‹ıÓ ¿èÎ_ “’Õy‹b_ ±ıÀ·ı Â_ ?” I›Îflı ¿Ëı, “±ı
   ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfiı ΩH›_ ¿ı ‹ÎflÌ ’λ‚ …ı ⁄‘Î ‹ÎflÎ Œ˘·˘±Á˝ »ı, ±Î     ÷˘ «Î‚ÌÁ ‰Ê˝◊Ì ¿fl_ »\_, ’HÎ ±ı ‹fiı ¬⁄fl fi◊Ì” ¿Ëı »ı. “Ë_ ¿Î·ı ‹ËÎflÎ…fiı
·˘¿˘ ¿ı‰Î »ı ? ω«ZÎHÎ fi◊Ì, ‰«·Î ⁄ΉÌÁ ÷Ì◊*¿fl˘fiÎ ÏÂW›˘ ω«ZÎHÎ ∞‰˘    ’Ò»Ì ±Î‰Ì” ¿Ëı »ı. I›Îflı ‘L›¤ÎB› ‹ÎflÎ_ !! ‹ËΉÌflfiÎ ‘L› ¿ı ¿˘fiÎ ‘L›
Ë÷Î. ω«ZÎHÎ ±ıÀ·ı, √…flÎ÷Ì ±◊˝ Â_ ◊Λ ±ıfi˘ ?               »ı ±ı ! ±Î «Î·ı »ı. ÷ı › ‘L›¤ÎB› »ı !! “‹ËÎflÎ…fiı ’Ò»Ì ·Î‰Ì !” ˉı
   ≠ffi¿÷ν — ⁄Ë «Î·Î¿, Ï›΂ …ı‰Î_.                  ±Îfiı @›Î_ ’Ë˘Ó«Ì ‰‚Λ ?!

   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±flı Ï›΂ …ı‰˘ ±‰‚˘ ±◊˝ ¿›˘˝ ±Î‰˘ ? ω«ZÎHÎ         ÷‹ı ’Õ¿‹b_ ¿fl˘ »˘ ¿ı fi◊Ì ¿fl÷Î_ ?
±ıÀ·ı …ı ZÎHÎı ZÎHÎı ω«Îflı ¿ı ±Î Â_ ◊›_ ? ±Î Â_ ◊›_, ±Î ÿ˘Ê ⁄ıÃ˘, ±fiı     ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ı¿ … ¿fl_ »\_ ⁄Îfl ‹ÏËfi΋Î_. ±Î¬Î ‰Ê˝fiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î_√Ì
÷fl÷ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı. ±ı‹Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi ¿Ëı‰_ fiÎ ’Õı. ±ı ÷˘ ±ı‹ fiı    ·ı‰ÎfiÌ ÷ı ÿËÎÕı !
±ı‹ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊¥ … Ω›. ÷ı CÎÕ̱ı ÿ˘Ê ◊›˘ ¿ı ÷fl÷ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı.          ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, ’»Ì ’÷Ì √›_ ⁄‘_ ÷ı ÿËÎÕı ?! ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÎ_ ˢ›
ω«ZÎHÎ ±ıÀ·ı ÷fl÷ Á‹∞ Ω› ¿ı ±Î‹fiÌ ΩıÕı ±Î ÿ˘Ê ◊›˘. ±Î‹fiÌ ΩıÕı      fiı, ÷ı ÿËÎÕı fi‰Î_ ·Ò√ÕÎ_ ’ËıflÌfiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı »ı, ’›˝ÊH΋Î_ ±Î‰Ìfiı ¿Ëı »ı,
⁄˘·÷Î_ ⁄˘·÷Î_ ±Î ÂOÿ …flÎ ¤Îflı ⁄˘·Î›˘. ±fiı ±ıÀ·ı ÷fl÷ … ≠Ï÷ø‹HÎ      “Ï‹E»ÎÏ‹ ÿyÕ‹˚” ±ıÀ·ı ‹ıÓ ¿èÎ_, ÿyÕ˘ ÷ÎflÌ ’ÎÁı »ı ? ÿyÕ˘ ±ıÀ·ı Â_ ?
¿flı. ±√fl ÷˘ ÷‹Îflı fiı ‹Îflı {√Õ˘ ◊›˘ ±I›Îflı, ¿o¥ ÷‹Îflı ‹ÎÀı ‹fiı ¬flÎ⁄    I›Îflı ±ı ¿Ëı, ±ı ÷˘ ¿Î·ı ‹ËÎflÎ…fiı ’Ò»Ì ±Î‰ÌÂ. ‹ıÓ ¿èÎ_, ÷‹ı ¿¥ Ω÷fiÎ
ω«Îfl ±ÎT›˘, ÷˘ ÷ı CÎÕ̱ı ≠Ï÷ø‹HÎ I›Î_ fiı I›Î_ ±Î˜fi ‘Ì ‹˘‹ıLÀ ±ıfi_    ‹ÎHÎÁ˘ »˘ ? ÿyÕ˘ ±ıÀ·ı Â_ ±ı ‹ËÎflÎ…fiı ’Ò»‰Îfi_ flÎA›_ ?! ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿S›ÎHÎ
≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiάı ±ıÀ·ı ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı. ÷˘ ±ı ÿ˘Ê Ω›,     ◊¥ √›_ ! ÷‹Îfl_ ¿S›ÎHÎ ◊¥ √›_ fiı ‹ËÎflÎ…fi_ ¿S›ÎHÎ ◊¥ √›_, Á_‰IÁflÌ
fiËŸ ÷˘ ±Î ÿ˘Ê …÷Î ËÂı ? ±Î ⁄Îfl ‹ÏËfiı ¤ı√Î ¿flÌfiı ±Î’HÎı ±ËŸ ±Î√‚     Á‹…ı I›Îflı ? ’›˝ÊHÎ Â_ ? ±ı‰_ Á‹…ı, I›Îflı fiı ? Â_ ◊Λ ?
≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷ı‹Î_ ±ı¿<_› ÿ˘Ê ›Îÿ ±Î‰÷˘ ˢ› ?
                                        40 ‰Ê˝◊Ì ¿flı »ı !!! ’Ò»‰_ fiÎ ’Õı ?! ±Î’HÎı …ı ¿fḻı ±ı ±Î’HÎı
   ±ıÀ·ı ‰«·Î ⁄ΉÌÁ ÷Ì◊˝¿fl˘fiÎ ÏÂW›˘ ⁄Ë ÕÎèÎÎ ! ¿o¥¿ ‰‘÷_-±˘»\_    ’Ò»‰_ fiÎ Ωı¥±ı ¿ı ¤¥, Â_ »ı ±Î ? ÂıfiÎ ËÎfl »ı, ±ı‰_ fiÎ ’Ò»‰_ ’Õı ?
¬flÎ⁄ ⁄˘·Ì √›˘ ±ıÀ·ı ÷fl÷ ≠Ï÷ø‹HÎ ±Î˜fi ‘Ì ‹˘‹ıLÀ ◊¥ … Ω›. ±Î
±ı¿·Î … ∂‘ÎflÌ. “±ı›, ’›˝ÊHÎ ±Î‰Âı fiı I›Îflı ’Õ¿‹b_ ¿flÌ ±Î‰ÌÂ.” ¿ËıÂı      Ëı ’Õ¿‹HÎÎ_fiÎ ·˘¿ ! Â_ ¤√‰ÎfifiÌ ÿÂÎ ¿flÌ »ı ? …›Ï…fiıLƒfiı ¿ıÀ·˘
±fiı ’»Ì I›Î_ ±Î√‚ ±Î‰Ìfiı Ï‹E»ÎÏ‹ ÿyÕ‹˚ ¿flı. ±S›Î, ÿ˘¿Õ˘ ·Î‰fiı, ‹fiı    ‰√˘T›˘ »ı ?!
±Î’fiı ! (!)                                  ÷˘ ¿˘HÎ Ã’¿˘ ±Î’Âı ÷‹fiı ?
   ˉı ±Îfi˘ ±◊˝ ¿˘HÎ Á‹…ı ?! ’Õ¿‹bfi˘ … ±◊˝ Á‹…÷Î_ fi◊Ìfiı. ˉı        ±Î ·˘¿˘ ‰flÁ‹Î_ ±ı¿ ‰Îfl ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı, I›Îflı fi‰Î_ ¿’ÕÎ_ ’ËıflÌfiı
D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                19   D:\ Zip_Back\Prtikrmn \Prati_1.Pm5 \                 19
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                       Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
 t ro t
1s P o f D . :                              1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                                 20  ≠Ï÷ø‹HÎ                               20

Ω›. ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ±ı Â_ ’ˆHΉÎfi_ »ı ¿ı Â_ »ı ? ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ±ıÀ·ı ¿ıÀ·_               iÎÎfiÌ ≠w’ı ‰Ì÷flÎ√ ‘‹˝ !
⁄‘_ ’V÷ΉÎfi_ ! I›Î_ fi‰Î_ ¿’ÕÎ_ Âı‹Î_ ¬Î‰Î_ »ı ?! ±ı ¿o¥ ’ˆHΉÎfi_ »ı ? ’λÎ_
                                          ˉı F›Î_ «˘’Õ‰ÎfiÌ ’Ì √›Î_, ±fiı ’»Ì ¿ËıÂı, ÕΘ@Àfl ¬flÎ⁄ »ı, ÕΘ@Àflı
flΛÂÌ fiı ÿı‰ÂÌ. ÷ı Á‰Îflfi_ ¬Î‘ı·_ ÁÎ_…ı ›Îÿ flËı÷_ fi◊Ì, ÷ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı
                                       ±Î‹ ¿›*, ÿ‰Î ±ıfiÌ ⁄fl˘⁄fl fiÎ ±Î’Ì. ÷ı ‹ÎflÎ »˘¿flÎfiı, ⁄Î⁄Îfiı fiÎ ‹Àu_,
≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ?!
                                       ±S›Î, «˘’Õ‰ÎfiÌ ’Ì √›˘, ÷ı Âıfi_ ‹Àı ? …ı «˘’Õ‰ÎfiÌ ’Ì Ω› ÷˘ ‹flÌ Ω›
   ‰Ì÷flÎ√ ‘‹˝ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ¿ı fl˘… 500, 500 ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı. …ˆfi‘‹˝      fiı ? «˘’Õ‰ÎfiÌ ÿ‰Î ÷˘ ’˘¥{fi ˢ› fiı ? ±ı‰_ ±Î «˘’Õ‰ÎfiÌ ’Ì √›Î_ »ı,
÷˘ »ı ⁄‘ı, ’HÎ ‰Ì÷flÎ√ ‘‹˝ fi◊Ì. ⁄Îfl ‹ÏËfiı ±ı¿‰Îfl ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ±ıfiı       ±fiı …ˆfi‘‹˝fiı ‰√˘‰ı »ı.
…ˆfi ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? »÷Î_ Á_‰IÁflÌ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ ÷ıfi˘ › ‰Î_‘˘ fi◊Ì.             @›Î_ ‰Ì÷flÎ√ ‹Î√˝, fiı ÷ı‹Î_ ¿ıÀ·Î ¤Î√ ’ÕuÎ ±Î…ı. …ı ±y·‰Î‚˘
              Ï‹E»ÎÏ‹ ÿyÕ‹˚ !                  ’Î@›˘ ÷ı ±ıfiı …\ÿ˘ ·¥fiı ⁄ıÃ˘, ±S›Î ’HÎ ±Î …\ÿ˘ ·¥fiı ⁄ıÁÌÂ, ÷˘ ‰¬÷ı
                                       ÷fiı ⁄Î’∞ ⁄Î’∞ ¿flfiÎflÎ ‹‚Âı, ’HÎ ±ÎfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌfi_ ¤Îfi ¿˘fiÎ ‹Î◊ı ?
   ≠ffi¿÷ν — Ï‹E»ÎÏ‹ ÿyÕ‹˚ ±ıÀ·ı Â_ ?                   I›Îflı ÷ı …\ÿ˘ ‹Î_Õu˘ ÷ı◊Ì !!
   ÿÎÿÎlÌ — Ï‹E»ÎÏ‹ ÿyÕ‹˚ ±ı »ı ÷ı ±‘˝‹Î√Ï‘ ¤ÎÊÎfi˘ ÂOÿ »ı.            ±Î «Ò·˘ ¿ı‹ …\ÿ˘ ‹Î_Õu˘ ? ±Î ±ı¿ «Ò·ÎfiÌ flÁ˘¥ ÷ı «Ò·˘ …\ÿ˘ ¿ı‹
Ï‹E»ÎÏ‹ ÿyÕ‹˚ ±ıÀ·ı Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î√ı »ı ¿ı, Ï‹J›Î ‹ı ÿW¿Ú÷‹ ±ı‰_ ¿Ëı‰Î ‹Î√ı   ‹Î_Õu˘ ?! ±Ëo¿Îfḻ˘ ⁄‘Î ¤Î√ … ’ÎÕı Ë‹ıÂÎ_.
»ı, ¿ı ‹ÎflÎ ÿW¿Ú÷ ◊›ı·Î_ Ï‹J›Î ◊α˘.
                                          ±Î’HÎı ±ËŸ›Î ›ı ±Î ÿÎÿÎfiÌ ‰_ÂΉ‚Ì ⁄ı-’Î_« ’ıœÌ ◊Âıfiı, ±ıÀ·ı ±ı›
   ’HÎ ±ı◊Ì ¿Â_ ◊Λ fiËŸ, ±ı ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ÷‹ÎÎı ¿fl‰_ ’Õı. Ï‹E»ÎÏ‹       Ω÷-Ω÷fiÎ ¤Î√ ’ÎÕÂı. “fl̉Ì{fiÎÏ·VÀ” ◊Âı. ÷ı ‹ıÓ ±I›Îflı «ı÷T›Î »ı. ‹ıÓ ¿èÎ_
ÿ˘¿Õ˘ ¿›Î˝ ¿flı ±ı Á‹F›Î ‰√fl ⁄‘_ fi¿Î‹_ √›_ ! ‹Ëıfi÷ ⁄‘Ì ‘Ò‚‘ÎHÎÌ ◊¥       “fl̉Ì{fiÎÏ·VÀ” fiÎ ◊¢ ’λÎ_ Ë˘Ó ! ±Î ÁΛLÁ »ı, ∞‰÷_ flËı‰Î ÿıΩı. ¿Î‹
√¥. Ï‹E»ÎÏ‹ ÿyÕ‹˚ ±ıÀ·ı …ıÀ·Î_ ÿW¿Ú÷ ◊›Î_ ˢ› ±ı ⁄‘Ì Ω÷fiÎ_ ÿW¿Ú÷       ¿ÎœÌ fiάÂı ±Î.
Ï‹J›Î ◊Ή.
                                          ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfi Ω÷ı … ¿ËÌfiı √›Î »ı. ±‹ÎflÎ ÏÂW›˘ ⁄‘Î ‰Î_¿Î fiı
   ≠ffi¿÷ν — ±ı …ı ¿Î‹ ¿fl÷Î_ ˢ› ±ıfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl ?        …Õ ◊Âı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı Ïfi›‹ … ˢ› »ı. ±Î ±ı¿·Ì «˘‰ÌÂÌfi˘ fiËŸ, ⁄‘Ì
                                       «˘‰ÌÂÌ›˘fi˘ Ïfi›‹ ±ı‰˘ … ˢ›.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ¿Î‹ ¿fl÷Î_ ˢ› ±ı‹Î_ √¤flΉÎfi_ fiËŸ. ⁄‘Ì ⁄Î⁄÷fi_
≠Ï÷ø‹HÎ »ı ±ı, ±Î ±ı¿·_ ÿW¿Ú÷ fi◊Ì. ±ıÀ·ı √¤flΉÎfi_ ¿_¥ ¿ÎflHÎ fi◊Ì.          …ˆfi ‘‹˝fi˘ ¿o¥ ÿ˘Ê »ı ±Î‹Î_ ? ±Î ¿Î‚«ø ±ı‰_ »ı ±ıÀ·ı. ˉı ±Î
ÿW¿Ú÷ ¿›_ ¿Ëı‰Î› ¿ı …ı‹Î_ ≠I›ZÎ ÏË_ÁÎfi˘ ‰ı’Îfl ◊÷˘ ˢ› I›Î_ ÿW¿Ú÷ ¿Ëı‰Î›.   ¿Î‚«ø‹Î_ ±Î‰_ … ˢ›. ±Î ÷˘ iÎÎfiÌ’flÊ ¿˘¿ Œıfl˘ ˢ› »ı. ÿflı¿ ’Î_«‹Î
±Î ±fiÎ…-¿Ïfl›ÎHÎÎfi˘ ‘_‘˘ ˢ› ±ı‹Î_ ∞‰ÕÎ_ ’ÕÌ ∂Ãı, ±ı …ˆfi˘fiı fiΠ¢¤ı.      ±Îfl΋Î_ ˢ› »ı …. fiËŸ ÷˘ ±Î …√÷fi_ ±Î »ıS·Î ÷Ì◊˝¿flfiÎ ÂÎÁfifi_ Â_
±fiı »÷Î_› ŒflÏ…›Î÷ ±Î‰Ì ’Õu_ ˢ› ÷˘ ’HÎ ’çÎ÷Î’ ÷˘ ·ı‰˘ … Ωı¥±ı         ◊Λ ? …_√· ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ±Î‰_ ¿o¥ fiı ¿o¥ ±ı¿ ’„WÀ ˢ› »ı. ±ı ˢ›
fiı ! ¿ı “Ëı ¤√‰Îfi ! ‹Îflı ¤Î√ı @›Î_ ±ÎT›_ ±Î !!” ¬Â ÷˘ fiÎ … ◊‰_ Ωı¥±ı     »ı fiı ÷ı «ÎS›Î ¿flı »ı. ÂÎÁfi ÿÌ’Âı. ±I›Îflı ⁄Ë ÁflÁ ÿÌ’Âı.
fiı ? ±Ï¤≠Λ ÷˘ …\ÿ˘ ˢ‰˘ … Ωı¥±ı fiı ±Î’H΢ ?!                    ±Î ÂÎÁfi ±‹Îfl_ fiÎ √HÎΛ. ±‹ı ÂÎÁfifiÎ ÂHÎ√Îfl ¿Ëı‰Î¥±ı.
D:\Zip_Back \Prtikrmn \Prati_1.Pm5\                  20   D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                20
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                          Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
   ro t
1st P o f D . :                                1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                              21  ≠Ï÷ø‹HÎ                               21

‹ËΉÌfl ÂÎÁfifiÎ ÂHÎ√Îfl ! Ëo±. ±‹Îflı ±ı ÂÎÁfifiı Â_ ¿fl‰_ ? ±Î ’ÌÕÎ      fiËŸ ·¿Î›. ±ıÀ·ı Á‘Ì “’ÿ” ±Î’HÎı ±Î’ı·_ »ı. “¤√‰Îfi’ÿ” ÷‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_
±‹ı @›Î_ ·¥±ı ? ±Î ÷˘ ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfi_ ÂÎÁfi ¿Ëı‰Î›. ±ı ÷Ì◊˝¿flfiı      ±Î’ı·_ »ı, ˉı ÷‹fiı …ı‰_ ‰Î’fl÷Î_ ±Î‰Õı ±ı‰_ ‰Î’flΩı. ±‹ı ÷˘ ±Î’Ì »^ÀÌ›ı.
¢¤ı. ±‹fiı ¢¤ı fiËŸ ±Î. ±‹ı ÷˘ ‰E«ı ±ı‹Î_ ’„WÀ ÿıfiÎflÎ.
                                                ¿ÎflH› ¤Î‰ı Áflı·Î_ ‰ıHÎ !
   ±Î Œ@÷ ±‹Îfl_ iÎÎfi, ±ıfi_ ±ı … ωiÎÎfi »ı ±Î. ’HÎ ±Î √·Ì-
                                        ⁄ΉÌ ÷Ì◊*¿fl˘fiÎ …ı ÏÂW›˘ Ë÷Î ÷ı ⁄‘Î ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À‰Î‚Î Ë÷Î.
√Ò_«Ì±˘‰Î‚_ »ı ±Î. ±I›Îflı ·˘¿ √·Ì√Ò_«Ì±˘‹Î_ ’ıÁÌ √›Î »ı. ±fiı ÷ı ±ÎÕÌ
                                     ±ıÀ·Î ⁄‘Î ΩB≤÷ Ë÷Î_ ¿ı ÿ˘Ê ◊Λ ¿ı ÷fl÷ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›. ˉı «˘‰ÌÁ‹Î
√·Ì ±ı¿·Ì‹Î_ fiËŸ ’HÎ ±ÎÕÌ‹Î_ ’Î»Ì ∂¤Ì fiı ∂¤Ì‹Î_ ’Î»Ì hÎÎ_ÁÌ. ŒflÌ …Õı
                                     ÷Ì◊˝¿fl ‹ËΉÌflfiÎ ±fiı ∑ʤÿı‰ ¤√‰ÎfifiÎ, ⁄ıµfiÎ ÏÂW›˘ ±ı …\ÿÌ Ω÷fiÎ,
… fiËŸ ’λ˘. ˉı I›Î_ iÎÎfi ’ˢӫÎÕ‰_ ±ıÀ·ı ⁄Ë ÁËı·_ fiΠˢ›.
                                     ∑ʤÿı‰fiÎ …Õ ±fiı Áfl‚ ±fiı ‹ËΉÌflfiÎ …Õ ±fiı ‰Î_¿Î. “‰_¿ …ÕΛ
    ±Î ¤√‰Îfifi_ iÎÎfi ÷ı ¿ı‰_ VÀˇı¥À Œ˘fl‰ÕÛ ! ±Î VÀˇı¥À ·Î¥fifiı ±Î    ’»Ì‹Î.” ˉı ±Î ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfiı ¿Ëı·_ … »ı fiı, ˉı ±Î’HÎı ÁΑ±˘fiı
VÀˇı¥À ·Î¥fi. fi˘◊˝, fi˘◊˝-‰ıVÀ, Áε◊-‰ıVÀ, ±ı‰_ ⁄‘_ ’HÎ ±ı¿{ı@À ŒÌ√flfi_.  ’һ̱ı ¿ı “¤√‰Îfiı ¿Ëı·_ »ı ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “ËÎ, ¿Ëı·_ … »ı fiı ? ±ı ±ıfiÌ
±fiı ±Î ÷˘ ±I›Îflı ¿o¥ √·ÌfiÌ ‹ËŸ √·Ì fiı ÷ıfiÌ ‹ËŸ √·Ì. ±fiı √˘‚ ¿<_Õ΂_   Ω÷ µ’fl fiÎ ·ı. ·˘¿ ±ı‰Î ◊¥ √›Î »ı ±ı‰_ ¿Ëı ’‹ ⁄‘Î_ ±ı‰_ … ¿Ëı fiı !
ŒflÌfiı ’λΠI›Î_fiÎ I›Î_ … ±Î‰ı ±ıÀ·ı ±Î ±ø‹iÎÎfi ±ÎT›_.          ±ıÀ·ı ±ıfiÎ ¤Î√ı, ¿˘¥fiÎ ¤Î√ı ±ÎT›_ … fiËŸ fiı ! ±ıÀ·ı Ω ’»Ì ’λ\_
                                     ‹ËΉÌflfiı CÎıfl ! ’λ\_ Ë÷_ I›Î_ fiı I›Î_ !!
   ±ø‹ ±ıÀ·ı ø‹-⁄˛‹ ¿Â_ › fiËŸ. ¿Â_ … ¿fl‰Îfi_ fiËŸ. iÎÎfiÌ’flÊfiÌ
ËÎ…flÌ‹Î_ Á‰˝ ’Î’˘ ¤V‹Ì¤Ò÷ ¿flÌ Â¿ı, ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ’Ήfl ˢ›, ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì        ±‹ı ±Î‰_ ⁄˘·Ì±ı, ’HÎ ±‹ı ÷˘ ⁄˘·÷Î_ ’Ëı·Î_ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·Ì‘ı·_
±ıfiÌ Â„@÷ ˢ›, ±fiı¿ Ω÷fiÎ ’Ήfl ˢ›, »÷Î_ Ω÷ı ÂÎÁfifiÎ ‹ÎÏ·¿ ◊‰_       ˢ›, ÷‹ı ±Î‰_ ⁄˘·Â˘ fiËŸ. ±‹ı ±Î‰_ ¿Õ¿ ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı, ¤Ò· ¿ÎœÌ±ı
fi◊Ì. Â_ ¿Î‹ ‹ÎÏ·¿ ◊Λ ? ‹ÎÏ·¿fiı ÷˘ ÿ—¬ ˢ›. ±ı¿ ÷Ì◊˝¿fl ‰√fl ¿˘¥      »Ì±ı, »÷Î_ ±‹ı Ïfiÿ˘˝Ê Ωı¥±ı »Ì±ı. ’HÎ …√÷fiı Á‹Ω‰‰_ ÷˘ ’ÕÂı fiı ?
‹ÎÏ·¿ ◊¥ ¿ı fiËŸ. ÷Ì◊*¿flfiı ‹ÎÏ·¿’b_ ˢ› fiËŸ. ÷Ì◊˝¿fl ÷˘ V‰¤Î‰◊Ì      ›◊Î◊˝, ÁÎ«Ì ‰Î÷ ÷˘ Á‹Ω‰‰Ì ’ÕÂı fiı ?!
‹ÎÏ·¿ »ı. Ëo±. ÷Ì◊˝¿fl V‰¤Î‰ »ı ±ı‰˘. ±‹Îflı ±Îfi_ Â_ ¿fl‰_ »ı ? ±‹Îfl_       ’HÎ ±ıÀ·_ ¬fl_ ¿ı, ‰«·Î ÷Ì◊˝¿flfiÎ ‰¬÷‹Î_ ±ı ·˘¿˘ ≠Ï÷ø‹H΋Î_ ⁄Ë
±Î ÏfiÏ‹kÎ »ı. ±ı ’Ò fl_ ¿flÌfiı ±‹ı «ÎS›Î …‰ÎfiÎ. “…› Á„E«ÿÎfi_ÿ.”      ÕÎèÎÎ Ë÷Î. ±ıÀ·ı ⁄Ë ¨‘Î fiÎ ’ÕÌ Ω› ±ı. ±ı‹fiÌ ≠√Ï÷±˘ ÁÎflÌ ◊Λ.
   ‰«·Î ⁄ΉÌÁ ÷Ì◊˝¿fl˘fiÎ ‰¬÷‹Î_ …ı ΩB≤Ï÷ Ë÷Ì, ±ı‰_ Ωı ‰÷˝fi ±Î‰Ì    ±ı ⁄Ë ÁÎfl_ ˢ› !
√›_, ±ıÀ·ı ¤√‰Îfi ¿Ëı‰Î›. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î÷˝K›Îfi, fl˙ƒK›Îfi ◊¥ Ω› »ı ¬fl_.       ≠ffi¿÷ν — ±ı ·˘¿˘ …ı‹ ±Î’b_ ≠Ï÷ø‹HÎ »ı, “ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À”fi_ ±ı‰_
«_ÿ·Î·◊Ì ’HÎ ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı »ı ±ıfi_, ‹ÎÀı ±ı ’λ˘ ‘‹˝K›Îfi‹Î_ ±Î‰Ì √›˘  ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷Δ÷Î, ±ı·˘¿˘ ? ±ı …flÎ ¬·ÎÁ˘ ¿fl˘fiı ?
¿Ëı‰Î›.
                                        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı‰_ ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥Àfi_. ËÎ ±fiı ±ı ¿o¥ ‹˘ZÎfi˘ ‹Î√˝
   ≠Ï÷ø‹HÎ Ωı fl˘¿Õ<_ ±Î‰_ ◊¥ √›_ …ıfi_, Á‰˝V‰ flÌ÷ı ÷˘, ±ı I›Î_◊Ì …   fiˢ÷˘. ±ı Á_ÁÎfl‹Î_ ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À ◊›_ fiı, ±ıÀ·ı √Ï÷ ÁÎflÌ flËı, ŒVÀÛ¿·ÎÁ
±ı ¤√‰Îfi ’ÿ … √HÎΛ. …ıfiı fl˙ƒK›Îfi fiı ±Î÷˝K›Îfi ‰‘Îflı ◊÷_ fi◊Ì. …ıfiı    flËı, ÿ—¬ fiÎ ±Î‰ı, ±Õ«H΢ fiÎ ±Î‰ı. ‰ıfl ⁄_‘Λ fiËŸ. ±ıÀ·ı Á_ÁÎflÌ Á¬fi˘
¬Î÷ı «˘’Õı ·¬Î÷_ fi◊Ì. ◊Λ ÷˘ › ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÂı fiı ÷ı «˘’Õı  ‹Î√˝ Ë÷˘ ±ı. ±fiı …ıfiı ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷ıfiı ‹˘ZÎfiÎ ‹Î√˝‹Î_ ±Î ¿Î‹ ·Î√÷_
D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                21   D:\ Zip_Back\Prtikrmn \Prati_1.Pm5 \                21
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                       Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
 t ro t
1s P o f D . :                              1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                                 22   ≠Ï÷ø‹HÎ                                22

Ë÷_. ⁄Lfiı flÌ÷ı ¿Î‹ ·Î√÷_ Ë÷_.                            ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı ≠Ï÷ø‹HÎfi˘ ±◊˝ Â_ ? ¿ı ±Î…ı ¬˘À<_ ◊›_ ÷ı
   ±fiı ±Î ÷˘ …\±˘fiı, ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ, ’Õ¿‹b_, ’Õ¿‹b_ ⁄˘·ı, ÷ı ‹ËÎflÎ…       ⁄ÿ· Z΋Π‹Î√Ì ·™ »\_ ±ıÀ·ı ¬˘À<_ ¤Ò_ÁÎ¥ √›_ ±ıÀ·ı ’H›ˆ ⁄_‘Î¥. ’H›ˆ
⁄˘·ı fiı ·˘¿˘ ÁÎ_¤‚ı. ±fiı ·˘¿˘ ‹ËŸ ⁄˘·ı. ±Î’HÎı ’һ̛ı ’Õ¿‹HÎÎfi˘ ±◊˝      ⁄_‘Î¥, ±ıÀ·ı ’H›ˆ ¤˘√‰‰Î …‰_ ’Õı.
Â_ ? ±ı ⁄˘·ı ¬flÎ ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_. ’HÎ ±ı¿<_› ÿ˘Ê ‘˘‰Î› fiËŸ. ¿’Õ<_,         ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ÷˘ ‹˘Z΋Î√˝‹Î_ ’HÎ ±ı‹ … ◊›_fiı, ÷˘ ’ı·_›
ÁÎ⁄ CÎη÷Î_ »÷Î_, «˘A¬_ ’ÎHÎÌ ‰Î’fl‰Î »÷Î_, …ı ÕÎCÎ fiÎ …÷˘ ˢ›, ÷˘ ÁÎ⁄     ≠Ï÷ø‹HÎ ◊›_ fiı ±Î› ≠Ï÷ø‹HÎ !
¬˘À˘ Ë÷˘, ¿ı ¿˘¥ ‘˘fiÎfl˘ ¬˘À˘ Ë÷˘, ¿ı ’ÎHÎÌ ¬˘À<_ Ë÷_ ? ±ı¿<_› ÿ˘Ê CÎÀu˘
                                           ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÁË ÁËfiÎ Ëı÷ …\ÿΠˢ›. ÿflı¿fiÎ Ëı÷ ±fiı K›ı› …\ÿÎ_ ˢ›.
fi◊Ì. ÂÎ◊Ì ÿ˘Ê fiÎ ‘Àu˘ ? fl˘… ±ÎÀ·Î_ ±ÎÀ·Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı »ı, ÷‹ı ±ı
÷˘ ΩH΢ »˘. ÷‹ı ±Î ‹ËÎflÎ… ÁÎËı⁄ ’ÎÁı √›ı·Î fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ?          ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ÿÎÿÎ, ÿ˘Êfi_ »ı, ¿˘¥ ’HÎ ÿ˘Ê ◊›˘ ±ıÀ·ı
                                        ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı, ˉı ÿ˘Ê ¤Ò_ÁΉ˘ ±ı·ı ‹˘Z΋Î√ı˝ …‰_.
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ √›Î_ Ë÷Î_.
   ÿÎÿÎlÌ — ’Õ¿‹b_ ¿›Î˝ ÷˘› ¿ı‹ ÿ˘Ê ‘˘‰Î›˘ fiËŸ ±ı¿<_› ?! ¿ÎflHÎ ¿ı         ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı‰_ ¿Â_ fiËŸ.
≠Ï÷ø‹HÎ ‹Î√Ï‘¤ÎÊ΋Î_ ⁄˘·ı »ı, ±ı ’ı·˘ ’˘’À ⁄˘·ıfiı, ±Î›Îfl΋-√›Îfl΋,          ≠ffi¿÷ν — ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ±‹fiı …flÎ Á‹Ω‰˘ ¿ı ±ı¿ ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ’H›ˆ
‹˘ZÎ ±ı ⁄‘_ ⁄˘·ı ÷˘› ±ı‹Î_ ±Î’HÎı Â_ ? ’˘’Àfi_ fi΋ ÿı‰˘, ±ıÀ·ı ±Î        ‹‚ı »ı ±fiı...
Á‹F›Î ‰√fl ≠Ï÷ø‹HÎ ¿˘fi_ ¿flı »ı ? Á‹…ı ÷˘ ‘˘‰Î›. ±ıÀ·ı ‹ıÓ ¿èÎ_,
                                           ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ±ËŸ ≠Ï÷ø‹HÎ »ı ÷ı ‹˘ZÎfiı ‹ÎÀıfi_ »ı. ’HÎ ±Î
‹ËÎflÎ…fiı ¿èÎ_ ¿ı √…flÎ÷Ì‹Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiά˘. Á‹…ı ÷˘ ‹fi‹Î_ ±ı‹
                                        Á_ÁÎflfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ Á_ÁÎflfi˘ ¿˘¥ ÿ˘Ê, Á_ÁÎflfiÎ Á¬fiı ‹ÎÀı, ±ıfi˘ …ı Ëı÷
ω«Îfl ±Î‰ı ¿ı ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı »Ì±ı ’HÎ ±Î’HÎı ¿Â_ ÁΫ_ ≠Ï÷ø‹HÎ
                                        ˢ› ±ı‹Î_ ‰’flΛ.
¿fl÷Î_ fi◊Ì. Œ‚ ÷˘ ±Î‰‰_ Ωı¥±ı fiı !!
                                           ≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl »ı, Ë_ ±ı› Á‹…‰Î ‹Î√_ »\_ ¿ı, ≠Ï÷ø‹HÎ ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ
             ≠΄M÷, Ëı÷ ≠‹ÎHÎı !                 ±Î’ı ¿èÎ_, ±ı‹Î_ ±ı¿ ≠Ï÷ø‹HÎfi_ ’ÏflHÎ΋...
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ ¿ı …ı ⁄ΉÌÁ ÷Ì◊*¿fl˘ Ë÷Î. ÷ı ‰¬÷ı “ÂÒÀ ±ıÀ ÁÎ¥À”fiÎ_
                                           ÿÎÿÎlÌ — ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ_ fiËŸ, ≠Ï÷ø‹HÎ ±ı¿ … ≠¿ÎflfiÎ_ ˢ›.
≠Ï÷ø‹H΢ ¿fl÷Î_ Ë÷Î_, ‹ÎHÎÁ˘ ⁄‘Î_ ω«ZÎHÎ Ë÷Î_, ±Î’ı ±ı‹ ¿èÎ_, ±fiı ±ı
≠Ï÷ø‹HÎ Á_ÎflfiÎ Á¬ ‹ÎÀı ¿fl÷Î_ Ë÷Î_ ±fiı ‹˘ZÎ ⁄Lfiı ‰V÷ ‹ÎÀı ±Î’ı ¿èÎ_.         ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ±ı‹Î_ …ı K›ı› »ı, K›ı› ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ_ ±ÎT›Î_ fiı ? ±ı¿
                                        ‹˘ZÎfi˘ K›ı›...
   ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ±ı‰_ Á¬ ‹ÎÀı fiËŸ, ¿ıÀ·Î¿fi˘ ‹˘ZÎfi˘ Ëı÷, ¿ıÀ·Î¿fi˘
±Î Ëı÷, ¿˘¥fi˘ Á¬fi˘ Ëı÷. ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ·Î¤, …ı ±ıfi˘ Ëı÷ Ë÷˘ ÷ı             ÿÎÿÎlÌ — K›ı› ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ_ fiËŸ, ¿ıÀ·Ì› ≠¿ÎflfiÎ_ K›ı›, ±ı‹Î_ ‹ÎHÎÁı
≠‹ÎHÎı ±ı˘ ·Î¤ ‹‚Ì …÷˘ Ë÷˘.                          ‹ÎHÎÁı …\ÿÌ …\ÿÌ Ω÷fiÎ_ K›ı› ±ı‹Î_.
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ Ë_ ±ı‹ ’Ò»\_ »\_ ¿ı ≠Ï÷ø‹H΋Î_ ÷˘ ‹˘ZÎfi˘ … flV÷˘         ≠ffi¿÷ν — ˉı ±Î‹Î_ Á_ÁÎflfiÎ Á¬fi_ …ı K›ı› »ı. ±ıfi˘ ±◊˝ ◊›˘ ¿ı
ˢ›fiı, ’ı·˘ Á¬fi˘ flV÷˘ ≠Ï÷ø‹H΋Î_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±Î‰ı ?!               ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ±ıfiı ‘‹˝K›Îfi ◊Λ. Â@·K›Îfi fi ◊Λ.
D:\Zip_Back \Prtikrmn \Prati_1.Pm5\                   22   D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                 22
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                          Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
   ro t
1st P o f D . :                                1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                              23  ≠Ï÷ø‹HÎ                              23

   ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ fiı Â@·K›Îfifiı ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. Â@·K›Îfi ÷˘          ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfiÌ …ı ¿flı ±ıfiı ’H›ˆ ¿ı ’Î’ … ˢ›. ⁄Ì…\_ ¿Â_ … fiÎ
·ı‰Îÿı‰Î … fiΠˢ› Á_ÁÎfl‹Î_. ±Î’HÎı I›Î_ ±ËŸ ±Î√‚, ±Î ÷˘ ±ø‹ »ı      ˢ›. ±ı ÷˘ ‹˘ZÎfi˘ ‹Î√˝ … fiΠˢ›.
±ıÀ·ı Â@·K›Îfi. fiËŸ ÷˘ Â@·K›Îfi ⁄˘·Î› … fiËŸ.
                                        ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ⁄flÎ⁄fl »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ? ‹Îflı Á‹Ωı ¿ı, ≠Ï÷ø‹HÎ
¿fl‰_ »ı. ‹Îflı Á_ÁÎfl‹Î_ Á¬ Ωı¥±ı »ı. ÷˘ ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ, ¿ı‰˘ K›ı›             ‹‚ı ‹Î· Â_ ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì !
flά‰Îfi˘ ±ıÀ·ı K›ı› flάÌfiı, ¿ı‰Ì flÌ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ »ı ?            ≠ffi¿÷ν — ±ø‹Ï‰iÎÎfi ’HÎ ’ı·Î ⁄ΉÌÁ ÷Ì◊*¿fl˘fiÎ …ı‰Ì „V◊Ï÷‹Î_
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ. ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ±ı ¿flıfiı, ÷˘ ±Î’HÎÌ ‹ËŸ ÿ˘Ê ◊›ı·˘   ·Î‰Ì ±Î’ı »ıfiı ?
±ı ¤Ò_ÁÎ¥ √›˘.                                 ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì „V◊Ï÷‹Î_ fiÎ ·Î‰ı ’HÎ ±Î ÷˘ ±ø‹ ωiÎÎfi ‹˘ZÎ
   ≠ffi¿÷ν — ¤Ò_ÁÎ¥ √›˘ ÷˘ ¤Ò_ÁÎ¥ √›˘ ’»Ì.              Œ‚ ±Î’ı ! ’ı·_ ‹˘ZÎ ±Î’ı ±ı‰_ fi◊Ì. ±ıÀ·_ Œıfl »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ’H›ˆ ⁄_‘Î¥fiı.                       ≠ffi¿÷ν — ¿›_ ?
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ÷˘ ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î ‹˘Z΋Î√˝‹Î_ ±ıfiı ’H›ˆ ⁄_‘Î¥ … fiı ?     ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±Î’b_ ±ø‹ ‹˘ZÎ ±Î’ı ±ı‰_ »ı, ±fiı ’ı·_ ÷˘ ΩB≤Ï÷
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ.                            ±ı¿·Ì …, ±ıÀ·ı ’H›ˆ ⁄Î_‘ı ‹˘ZÎfiÌ. ’ı·Ì ΩB≤Ï÷ … ·Î‰ı »ı.

   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı Á‹…‰_ ÷ı ?                    ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÷Ì◊*¿fl˘fiÎ ±Îl›ı ±ı Ë÷Î_fiı ?

   ÿÎÿÎlÌ — ‹˘Z΋Î√˝‹Î_ »^ÀÎ ◊‰Î ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı »Ì±ı.          ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹fiÎ ÷Ì◊*¿fl˘fiÎ ±Îl›ı √›Î_ ±ıÀ·ı ÷˘ ‹˘Z΋Î_ ’Ë˘Ó«Ì Ω›.
                                     ⁄ÌΩ ⁄‘Î ·˘¿˘ »ı ÷ı ’H›ˆ ⁄Î_‘ı ⁄‘Î_.
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı »^ÀÎ ◊‰Î ‹ÎÀı ±fiı ’ı·Î_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ’ı·Î_ »^ÀÎ_ ◊‰Îfiı ·ı‰Îÿı‰Î fiËŸ.                 ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ±ıfiı ‹˘Z΋Î√˝ ¬S·˘ fi◊Ì ◊÷˘ ?

   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ı ‹fi‹Î_ ±ı‰_ ‘Îflı·_ ˢ› ¿ı, ¤¥ ±‹fiı ±Î...         ÿÎÿÎlÌ — fiÎ.

   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ÷˘ “«_ÿ·Î·” ◊¥fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷˘ ˢ›fiı ?          ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ ¿ı‹ ? ±ı ¿Î‚‹Î_ fiËŸ ?
   ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfiÌ ±fiı iÎÎfiÌ ?                       ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ‹˘Z΋Î√˝ fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á.                               ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ıfi˘ ±Î¬˘ …ı Ëı÷ »ı ÷ı ±ıfiı ±Î flV÷Î ’fl ·Î‰ıfiı ?
   ≠ffi¿÷ν — ±ıfi˘ ¤ıÿ. ËÎ, ÷˘ ⁄fl˘⁄fl. ±iÎÎfiÌ …ı ¿flı, ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıfiı      ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹iÎÎfi ±ı ‹˘Z΋Î√˝ »ı. ±ÎI‹iÎÎfi ◊›Î ’»ÌfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ
’H›ˆ ‹‚ı.                                ‹˘Z΋Î√˝ ±Î’ı. ’»Ì ⁄‘Ì ÁΑfiα˘ ‹˘Z΋Î√˝ ±Î’ı.
D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                23  D:\ Zip_Back\Prtikrmn \Prati_1.Pm5 \               23
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                       Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
 t ro t
1s P o f D . :                              1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                                24  ≠Ï÷ø‹HÎ                              24

   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ıfiı ±ÎI‹iÎÎfi ◊‰Îfi_ ¿ÎflHÎ ⁄fiÌ Â¿ı ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ ?         Á_ÁÎflfiÎ ·˘¿˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı, ¿˘¥ ΩB≤÷ ˢ› ÷˘, flΛÂÌ-ÿı‰ÂÌ ⁄ıµ
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±Î …^fiÎfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı fiı fi‰Î_ ±Ï÷ø‹HÎ ∂¤Î_ ◊Λ      ¿flı, ÷ı ±ıÀ·Î_ »ı ÷˘ ÿ˘Ê ±˘»Î ◊¥ √›Î, ’HÎ ÿ½fi‹˘ËfiÌ› F›Î_ Á‘Ì »ı
»ı ’λÎ_ ‹˘ËfiÎ_. ‹˘Ë ⁄_‘ ◊›ı·˘ fiËŸ fiı ? ‹˘Ë «Î· fiı ? ÿ½fi‹˘Ë ±ıÀ·ı     I›Î_ Á‘Ì ‹˘ZÎ fiΠˢ›, ÿ˘Ê˘ ∂¤Î ◊›Î_ … ¿flı. …ıÀ·Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ±ıÀ·Î_
…^fiÎ_ ⁄‘Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı fiı ±ı ω·› ◊Ì Ω› ±fiı fi‰Î_ ∂¤Î_ ◊Λ. ’H›ˆ       ⁄‘Î_› Ω›.
⁄_‘Λ, ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷ı CÎÕ̱ı.                          ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ±ı¿ ÿά·˘ ±Î’˘ fiı ¿ı, ⁄ΉÌÁ ÷Ì◊*¿fl˘fiÎ
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÿ˘Ê˘fiÎ_ ’Õ˘, ±Î‰flH΢ ’Î÷‚Î_ ’Õ÷Î_ Ω› fiı ?       ‰¬÷‹Î_ @›˘ ÿ˘Ê ¿›˘˝, ¿ı‰Ì flÌ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›*.
   ÿÎÿÎlÌ — ÿ˘Ê˘ … fiΠ◊÷Î Ω›.                         ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı I›Î_ ¿fḻı »Ì±ı, ±ı‰Ì flÌ÷ı … ÷˘ ! ±I›Îflı …ı ÿ˘Ê
                                      ±Î’HÎfiı ÿı¬Î› »ı fiı, ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ı ¿flı !
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ⁄ÌΩ @›Î ÿ˘Ê ∂¤Î ◊÷Î Ω› ±ıfiı ?
                                         ≠ffi¿÷ν — ¿o¥¿ «˘flÌ ¿flÌ, ¿o¥¿ ∂‘_ ⁄˘·Î¥ √›_ ˢ› ±ıfiÎ◊Ì, ÷˘ ◊Λ
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Î. ÿ½fi‹˘Ë ±ıÀ·ı ÿ˘Ê ∂¤Î ◊›Î … ¿flı, ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ
                                      ¿ı, ±Î ¬˘À<_ ◊›_, ±Î‰_ fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı.
±ıfiı ¿ÎœuÎ ¿flı.
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ıfiı ‘‹˝K›Îfi‹Î_ flάı ≠Ï÷ø‹HÎ ?               ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÷˘ ±ı ⁄‘_ ∂‘_ fiÎ ⁄˘·Î› ŒflÌ.

   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ‘‹˝K›Îfi ÂÌ flÌ÷ı ◊¥ ¿ı ? Â@·K›Îfi, ÷˘ ˢ› … fiËŸ         ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı »÷_ ⁄˘·‰_ Ωı¥±ı ±ı‰˘ ±ıfi˘ fi‰˘ ⁄_‘ ’Õu˘ ?
I›Î_, ‘‹˝K›Îfiı › @›Î_◊Ì Ë˘› ?                           ÿÎÿÎlÌ — ’λ\_ ±ı ◊Λ.
   ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ ±ı ‘‹˝K›Îfi‹Î_ fiÎ ¿Ëı‰Î› ?                 ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î‰Ì flÌ÷ı ±Î¬Ì ≠˘ÁÌ…fl ⁄ÿ·Î› »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ …\ÿÌ Ω÷fi_ »ı.
                                         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÿ½fi‹˘ËfiÌ› ¬fl_ fiı ! ıÀ·ı ±Î Œıflı ’λ\_ ◊¥ √›_.
   ≠ffi¿÷ν — ±ı Â_ »ı ?                         ±Î‰÷ı-¤‰ı ŒflÌ ’λ\_ ‰ŸÀΛ ±ı‰_ fiı ±ı‰_.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ …ı ‹˘Ë ˢ› ±ıfi˘ fiΠ¿flı »ı. ŒflÌ ±ı ‹˘Ë         ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ ∂‘_ ⁄˘·Î›_ ÷ı ±À@›_ fiı »÷_ ⁄˘·Î‰_ Ωı¥±ı.
µI’Lfi fiÎ ◊Λ ±ı‹Î_. ±fiı ÿ½fi ‹˘ËfiÌ› ⁄ÌΩı ‹˘Ë µI’Lfi ◊‰Î ÿı. ±fiı       ±ı «Î…˝ ◊›_ ?
≠Ï÷ø‹HÎ ±ı ŒflÌ ’λÎ_ fiΠ¿flı. ÿ½fi ‹˘ËfiÌ›◊Ì ’λ˘ ŒflÌ ‹˘Ë ∂¤˘ ◊Λ.
≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ŒflÌ fiΠ¿flı. ±ı ¿›Î˝ … ¿flı.                       ÿÎÿÎlÌ — »÷_ ÷˘ ±Î ¤‰‹Î_ … ◊Λ, ’λΠ±Î‰÷Î ¤‰‹Î_ ¿˘¥ ¿<Á_√
                                      ‹Y›˘ ÷˘ ’λ\_ ∂‘_ ⁄˘·÷Î_ ÂÌ¬Ì Ω› !
   ≠ffi¿÷ν — ‹˘Ë CÎÀÎÕ‰ÎfiÌ …ı ≠Ïø›Î »ı, ±ıfiı ÿ˘Ê CÎÀÎՉΠ…ı‰_ ¿Ë˘ »˘ ?
                                         ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›* ±ıÀ·ı ±ıfiÎ◊Ì …^fi˘ ÿ˘Ê √›˘.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î¬Î …√÷fiÎ ’fl‹Îb »ı ±ıÀ·Î ⁄‘Î ÿ˘Ê »ı. ±ı ÿ˘Ê ±Î
≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ¬’Ì Ω› »ı ⁄‘Î.                             ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, √›˘ ⁄Á.
D:\Zip_Back \Prtikrmn \Prati_1.Pm5\                 24   D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\               24
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                         Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
   ro t
1st P o f D . :                               1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                              25  ≠Ï÷ø‹HÎ                                25

   ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ±Î’ı ¿èÎ_, ¿ı ÿ½fi‹˘ËfiÌ› »ı I›Î_ Á‘Ì fi‰_ ¿‹˝ ⁄Î_‘ı  ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı. ±ıÀ·ı ˉı ±ı Ïfiÿ˘˝Ê ◊¥ √›˘ ’»Ì ±Î‰÷Î ¤‰‹Î_ ŒflÌ
…. fi‰˘ ÿ˘Ê ÷˘ ∂¤˘ ¿flı ….                         ÿ˘Ê ¿flı … ¿ı‹ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ fi‰˘ ÿ˘Ê «Î· … ˢ›.                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¿fl‰Îfi˘ …. ’»Ì …ı‰Î Á_Ωı√ ‹‚ı fiı, ÷ı ÿ½fi-‹˘ËfiÌ›
                                     «Î· »ı. ±ıÀ·ı …ı‰Î Á_Ωı√ ‹‚ı ÷ı‰_ ¿flı.
   ≠ffi¿÷ν — ±ıfi_ Œ‚ ±Î‰÷ı ¤‰ı ±Î‰ı ±ıfiı.
                                        ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹Ò‚ ¿Ëı‰ÎfiÌ ‰Î÷ ±ı »ı ¿ı ±ÎI‹iÎÎfi ◊Λ ’»Ì
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·_ ∂‘_ ⁄˘·Î›_ ˢ› ±ı ÿ˘Ê »ız˘ ±ıHÎı. ’HÎ ’λ˘ fi‰˘
                                     ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı, ÷˘ … Ïfiÿ˘˝Ê ◊Λ ±fiı ’»Ì ¿˘¥’HÎ …L‹‹Î_ ±ı‰_ fi ◊Λ.
÷˘ «Î· … flËı »ı ±ıfi˘.
                                        ÿÎÿÎlÌ — ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì «˘fḻ˘ »˘ÕÌ »˘ÕÌfiı ±ÎT›˘ ˢ› ÷ı ±Î‰÷Î
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±ı ∂‘_ ⁄˘·‰Îfi˘ ÿ˘Ê ±Î ¤‰‹Î_ …÷˘ flè΢ ±ıfi˘.
                                     ¤‰ı ‹Î-⁄Î’ «˘fl ‹‚ı ÷ı ’λ˘ «˘fl ◊¥ Ω›. …ıfiı ÿ½fi‹˘Ë »ı ±ı Â_ fiÎ
÷ı ±Î ¤‰‹Î_ fiÎ ⁄˘·ı ±ı. ’HÎ ±Î‰÷˘ ¤‰ ’λ˘ ÷ı ±˘‚¬ÎHΉ΂Π…\ÿÌ
                                     ¿flı ?
Ω÷fiÎ ‹‚Ì ±Î‰ı ÷ı ŒflÌ Àı‰ ’ÕÌ Ω›. ÿ½fi‹˘Ë flËı·˘ ±ıÀ·ı ∂B›Î … ¿flı
fiı ⁄‘_ !                                    ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ıfiı ’ı·_ ≠I›ÎA›Îfi ¿flı·_ Œ‚ fiÎ ±Î’ı ?
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ıHÎı ±ı ÿ˘Ê ¿Îœu˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›* ËÂı ÷ı     ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı ÷˘ ±ıfiı ÷ı ¤‰ ’Òfl÷_ … ˢ›, ’»Ì fiΠˢ›. ’»Ì
CÎÕ̱ı Â_ ?                               ⁄ÌΩ Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ◊Λ ÷˘ ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ◊Λ.
   ÿÎÿÎlÌ — ÂÎVhÎfiÎ ±Î‘Îflı ±Î ¬˘À<_ »ı, ±Î‹ fi ◊‰_ Ωı¥±ı, ±ı‰_ ⁄˘·ı.     ±Î ÷˘ ±Î’HÎfiı ±ËŸ ±Î√‚ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿Î‹ ·ÎB›Î_ ¿ı ¤Î¥, ±Î‰¿
≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl_ »\_, ≠I›ÎA›Îfi ¿fl_ »\_. ˉı fiËŸ ⁄˘·_ ±ı‹ fiyÌ ¿flı. ±ıÀ·ı ±ı  ⁄_‘ ◊¥ √¥ »ı. ‹ÎÀı Ω‰¿fi˘ Ïfi¿Î· ¿fl˘. ÿ½fi‹˘Ë ⁄_‘ ◊¥ √›˘, ±Î‰¿
⁄‘˘ √›˘ ÿ˘Ê ±fiı ±ıÀ·˘ ÀÎ¥‹ »ı ÷ı ±ÎI‹Î ‹ÎÀı ¿Îœu˘. ±ı‹Î_ ’ÿ˚√· ¤Î√    ⁄_‘ ◊¥ √¥ »ı. ±Î‰¿ Ωı «Î· flËı ÷˘ flËı ? ÷˘ ±ı ·˘¿˘fiı ±Î‰¿ «Î·
Ëı÷ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ’H›ˆ ⁄_‘Î¥.                        »ı …J◊Î⁄_‘. Ω‰¿ ¿fl÷Î_ ±Î‰¿ ‰‘Îflı. ¿ıÀ·Ì ±Î‰¿ ˢ›. …ıÀ·Ì ¿S’fiÎ ¿flı
                                     ±ıÀ·Î_ ¿‹˝ !
   ±Î ËÎ◊Ìfiı ÷ı Ωı›ı·˘ fiËŸ ? ±ı fiËΛ »ı ÷ı ΩıΩı I›Î_ ±Î√‚.
   fiËΛΠ’»Ì Â_ ¿flı »ı ÷ı Ωı™ »\_ fiı ?!                          ±Î‹ ÁΩ˝›˘ ±ıfi˘ ≥Ï÷ËÎÁ !

   ≠ffi¿÷ν — √…VfiÎfi‰÷˚ ¿Ëı »ı fiı ! ±ı ’Î»Ì ‘Ò‚ ∂ÕÎÕı ÂflÌfl ’fl !       ≠ffi¿÷ν — ±Î …ˆfi‹Î_ Á_‰IÁflÌ ¿fl‰Îfi_ ¿ı‹ ¿èÎ_ ? ±ı ’‰˝fi˘ ≥Ï÷ËÎÁ Â_ ?

   ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ’λ˘ ‘˘¥ fiάı. ±ıÀ·ı F›Î_ Á‘Ì ÿ½fi-‹˘ËfiÌ› »ı I›Î_      ÿÎÿÎlÌ — ¿Â˘ ≥Ï÷ËÎÁ fiËŸ. …ı ÷ı flV÷ı ¿fl…ı ±ı‰_ »ı. ¤√‰Îfiı ¿Ëı·_,
Á‘Ì √…VfiÎfi‰÷˚ «ÎS›Î ¿flı.                         fl˘… ’Ò_Ωı ‰Î‚…ı. flÎ÷ı fiı ÿËÎÕı. ⁄ı ‰¬÷ ’Ò_Ωı ‰Î‚…ı. Á˙◊Ì ’Ëı·_ ¿èÎ_ ¿ı,
                                     “ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À” ¿fl…ı. I›Îflı ¿Ëı, ÁÎËı⁄, ±ı‰_ ¿o¥ ‰Îflı CÎÕÌ›ı ⁄_ÿ¿ ÁÎ◊ı ˢ›
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ ±ı‹ ÿ˘Ê ◊›˘. ±ıfi_ ±ı ±I›Îflı ±Î ¤‰‹Î_      »ı ? I›Îflı ¿Ëı, flÎ÷fiÌ Ωı¬‹ÿÎfḻ˘fiÌ ⁄_ÿÒ¿ Á‰Îfl‹Î_ ·√Ή…ı. ⁄Î¿Ì ’Ëı·_
D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                25   D:\ Zip_Back\Prtikrmn \Prati_1.Pm5 \                 25
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                       Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
 t ro t
1s P o f D . :                              1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                                  26   ≠Ï÷ø‹HÎ                               26

¿Ëı·_ ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À ¿èÎ_. I›Îflı ¿Ëı ¿ı ⁄_ÿÒ¿ ΩıÕı ˢ› ? @›Î_◊Ì ·Î‰Ì±ı       ¿›*, ±ı ⁄‘Î_ ’Î’ »ı. ±ıfiÎ Ï‹E»ÎÏ‹ ÿyÕ‹ ¿flΉı »ı.
ÁÎËı⁄ ? ÁÎfl_ I›Îflı ÷˘ flÎ…ı ·√Ή…ı. fiı Á‰Îflı ·√Ή…ı. ’»Ì ±ı ’λΠ            ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ±Î‰_ ÁΑ ‹ËÎflÎ… ¿Ëı »ı ±ı‹Î_ ¿˘¥ ‰V÷‹Î_ ’Î’ …
ËΩfl‹Î_◊Ì ⁄ı …HÎ fiÌ¿Y›Î ±ı ’λΠ¿Ëı ±‹Îflı ÁÎËı⁄ Â_ ¿fl‰_ ? ±‹Îflı ◊÷_        fi◊Ì. ±ı ÷˘ ‹√… ⁄‘Î_ ¬flÎ⁄ ¿flÌ fiÎA›Î_. …ˆfi˘fiÎ_ ‹√… ¬flÎ⁄ ¿flÌ fiÎA›Î_.
fi◊Ì ±Î‰_. Á‰Îflfiı-ÁÎ_…fi_ ·√ÎÕ‰Îfi_. I›Îflı ¿Ëı »ı, ’ÎZÎÌ¿ ¿flΩı. ÷ı ’HÎ fiÎ      fi‰flÎ_ ’ÕuÎ_, ±ı‹fiı Á‹Ï¿÷ fiÎ ±ÎT›_, ÷ı ±ı‹fi_ ‹√… ¬flÎ⁄ ◊¥ √›_ fiı
fiÌ¿Y›Î I›Îflı ¿Ëı, «Îfl ‹ÏËfiı ¿flΩı. ¤√‰Îfifiı ±Î√‚ ¿o¥ flV÷˘ ÿı¬ÎÕ‰˘          ·˘¿˘fiÎ_ ‹√… ¬flÎ⁄ ¿flÌ fiÎA›Î_.
’Õı fiı. »ı‰Àı ¤√‰Îfi ±ËŸ ±Î‰Ìfiı ±À@›Î ¿ı, ¤¥ Á_‰IÁflÌ ÷˘ ¿fl…ı »ı‰Àı.
I›Îflı ±‹Îflı ÷˘ »‹I»flÌ ¿Ëı »ı. Á_‰IÁflÌfi_ »‹I»flÌ ¿Ëı »ı, ÷ı Á_‰IÁflÌfiı          ˉı ±Î‰_ ⁄˘·‰_ ±ı › √fi˘ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ¿Ú’΂ÿı‰ı ¿èÎ_ ¿ı ±Î‰_ ¿fl÷˘
ÿËÎÕı ¿fl…ı. ⁄Αı¤Îflı ⁄˘·Ωı ¿ı ⁄‘ÎfiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î√_ »\_. Ï‹E»ÎÏ‹ ÿ˘¿Õ˘. …ˆfi˘      ˢ› fiı Ωı ÷‹ı ¬˘À<_ ¿Ëı¢, ÷˘ ±ı »˘ÕÌ ÿıÂı. ‹ÎÀı ¿Â_ ⁄˘·‰_ fiËŸ.
‹Îflı I›Î_ ±Î‰ı »ı, I›Îflı Ë_ ¿Ë_ »\_, “·Î‰˘, ÿ˘¿Õ˘”, I›Îflı ±ı ¿Ëı, “Ë_ Z΋Π‹Î√_     ±ıÀ·ı ±Î‰_ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊¥ …‰Î◊Ì ⁄‘_ ⁄√ÕÌ √›ı·_ »ı. ±ı‹ ¿Ë̱ı ÷˘
»\_ ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı.”                                 «Î·ı. »÷Î_ ¿ÎœÌ fiÎ fi¬Î›. …ı »ı ±ıfiÎ◊Ì «·Î‰Ì ·ı‰Îfi_ »ı. ±Î‹Î_◊Ì Á‘flÂı
    ±ıÀ·ı ±Î ¿Î‚‹Î_ ±I›Îflı “ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À”fiÌ ‰Î÷ ÷˘ @›Î_ √¥ ’HÎ        ’λ\_. ¿Î‚ Á‘ÎflÌ flè΢ »ı.
ÁÎ_…ı ¿Ëı »ı ¿ı, ±Î¬Î ÿËÎÕÎfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΩı. ÷ı ‰Î÷ı› @›Î_ √¥, ±Ã‰ÎÏÕ›ı               ±˘fiν‹ıLÀ·fiÌ ±ı‹Î_ fi◊Ì …wfl !
±ı¿Îÿ‰Îfl ¿flΩı ÷ı ‰Î÷ı › @›Î_ √¥, fiı ’ÎZÎÌ¿ı @›Î_ √›_ ±fiı ⁄Îfl ‹ÏËfiı ±ı¿
                                            ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÌ ¿˘¥ Àı¿Ïfi¿ ¬flÌ ?
Œıfl˘ ¿flı. ÷ı › Á‹…÷Î fi◊Ì fiı ¿’ÕÎ_ ÁflÁ ’ËıflÌfiı Œ›Î˝ ¿flı »ı. ±ıÀ·ı ±Î‹
flÌ›· ≠Ï÷ø‹HÎ ¿˘¥ ¿fl÷Î_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ÿ˘Ê˘ ‰‘÷Î … «ÎS›Î. ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘             ÿÎÿÎlÌ — ˉı ¿Â_ fiÎ ±Î‰Õı, ÷˘ ‹ÎŒÌ ‹Î_√˘ - Ëı ÿÎÿÎ, ÷‹ÎflÌ ÁÎZÎ̱ı
±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î›, ¿ı ÿ˘Ê CÎÀ÷Î … ±Î‰ı.                       ‹fiı ±Î Á‹…HÎ ’Õ÷Ì fi◊Ì, ±Î‰Ì-÷ı‰Ì ¿ı «ÎS›_. ±fiı Àı¿Ïfi¿fiÌ I›Î_ …wfl
                                         fi◊Ì. ÷‹Îfl˘ Ëı÷ ¢ »ı ?
   ±Ï÷ø‹HÎ◊Ì ±Î …√÷ ∂¤_ ◊›_ ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ⁄_‘ ◊Λ ⁄Á !
                                            ±ıÀ·ı ’»Ì Ëı÷fiı ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ·˘¿˘ ±˘fiν‹ıLÀ· ⁄fiΉı fiı ±˘fiν‹ıLÀ·
           ‹Î√˝ÿ½fi ‰_¿Î›Î_ I›Î_ Â_ ?!                 ⁄fiΉı ±ıÀ·ı ’ı·˘ Ï⁄«Îfl˘ ¤Õ@›Î ¿flı ¿ı, ±Î’HÎÎ …ı‰Îfiı Á‹…HÎ ’Õ÷Ì fi◊Ì,
   ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î‹ ÷˘ ±‹ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı »Ì±ı.               ±Î’HÎÎ◊Ì ◊Λ fiËŸ. ±flı, ‹ı·fiı ’Ò‚˘ ±ËŸ◊Ì, ‹ÎŒÌ ‹Î√˘. ‹fiı Á‹…HÎ ’Õ÷Ì
                                         fi◊Ì. ±Î ⁄‘Ì ¤Ò·˘ ◊¥, ÷ı ¤√‰Îfi ±Î’fiÌ ÁÎZÎ̱ı ‹ÎŒÌ ‹Î√_ »\_. I›Î_ ÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷Î_ ±Î‰Õ÷_ ËÂı ? ±ı ÷˘ ⁄‘_ ÃÌ¿ »ı. ±ı
                                         ±˘fiν‹ıLÀ· ˢ÷_ ËÂı ? I›Î_ ÷˘ ¤√‰Îfi ÁΉ ±¤HÎ, I›Î_ ±Î√‚ ±Î‰_ ˢ÷_
÷˘ ⁄΂¿fiÎ ËÎ◊‹Î_ fl÷fi ±Î’‰Î …ı‰_. ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ Á‹F›Î ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ !
                                         ËÂı, ⁄Y›_ ?! ±ı ÷˘ ’_ÏÕ÷ ’ÎÁı ˢ› ⁄‘_. ÷ı øÏ‹¿ ‹Î√˝fiÎ iÎÎfi̱˘ ’_ÏÕ÷
Ïfi… V‰w’fiÌ ≠΄M÷ ’»Ì ≠Ï÷ø‹HΠˢ›. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΉfiÎfl Ωı¥±ı fiı
                                         …ı‰Î, ÷ı ±Î‹ ÂOÿı ÂOÿ ÷˘· …\±ı.
≠Ï÷ø‹HÎ ¿flfiÎfl Ωı¥±ı. ⁄‘_ ÁÎ◊ı Ωı¥±ı. ±Î ÷˘ ¿˘HÎ ¿flΉfiÎfl ÷‹Îflı I›Î_ ?
                                                   ±Ï÷ø‹HÎ, Õ√·ı fiı ’√·ı...
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ±‹fiı ‹ËÎflÎ… ¿flΉÕΉı »ı ÷ıfiÌ ‹fiı ¬⁄flı
› fi◊Ì. ≠Ï÷ø‹HÎ Â_ »ı, ’HÎ ±ı‹Î_ ¿Ëı »ı ¿ı, œŸ√·Î-œŸ√·Ì ’ˆHÎÎT›Î_, ±Î          ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ±Î …ı ÷‹ı ¿fl˘ »˘, ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ±ı¿ ‰flÁ ÿËÎÕ΋Î_
D:\Zip_Back \Prtikrmn \Prati_1.Pm5\                    26   D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                26
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                            Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
   ro t
1st P o f D . :                                  1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                               27  ≠Ï÷ø‹HÎ                                27

⁄ı ±ÎfiÎ ‹‚ı. ±fiı ÁΫ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı fiı ÷˘ ‰flÁ ÿËÎÕ΋Î_ hÎHÎÁ˘fiı ’Î_ÁÃı›   ¿fḻı ÷˘› ±ıÀ·Î_ ¿‹˝fiÎ_ Œ‚fiÌ ◊˘ÕÌ¿ ±Áfl ÷˘ ¤˘√‰‰Ì ’Õıfiı ?
ÿËÎÕÎfiÎ, «˘‰ÌÁı› ¿·Î¿fiÎ Á˘‚ ±ÎfiÎ ‹‚ı !                      ÿÎÿÎlÌ — ¿˘fiı ?
    ÁΫ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı Á‹Ω›_ ÷‹fiı ? ±Î’HÎı ±Î‹ T›‰ËÎfl‹Î_ ø‹HÎ         ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎfiı.
flά̱ı »Ì±ı, ø‹HÎ ±ıÀ·ı, “‹fiı ¬Î‰Îfi_ ±Î’˘ ‹Î∞.” ÷ı ‹Î∞ ¬Î‰Îfi_ ±Î’ı.
±ı‹Î_ ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ fi◊Ì. ’HÎ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “‹Î∞ ±Î ¿œÌ ¬ÎflÌ ¿flÌ fiά̔,       ÿÎÿÎlÌ — ÿ˘Ê ◊Λ ±ıÀ·ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı. ’HÎ ±ı ≠Ï÷ø‹H΢ ÷‹ÎflÎ◊Ì
÷ı ±Ï÷ø‹HÎ ¿›* ¿Ëı‰Î›. ±fiı ±Ï÷ø‹HÎ ¿›* ˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı.      fiÎ ◊Λ. ÁΑ±˘fiı fi◊Ì ±Î‰Õ÷_fiı, ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À ÿ˘Ê
±Ï÷ø‹HÎ fiÎ ¿›* ˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ¿fl‰_ ’Õı. ±Ï÷ø‹HÎ ¿flı »ı ¬flÎ_ ¿ı ·˘¿ ?  ◊÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı … ≠Ï÷ø‹HΠˢ›.

   ≠ffi¿÷ν — ±Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ±˘À˘‹ıÏÀ¿ … ◊¥ Ω›.                  ≠ffi¿÷ν — ±‹ı flΛÂÌ fiı ÿı‰ÂÌ ⁄ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı.

   ÿÎÿÎlÌ — ±Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ »ı.           ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ «Î·ı. ±ı ÷ı ¿ı‰_ Ωı¥±ı. ÿ˘Ê ◊Λ ¿ı ÷fl÷.
±Ï÷ø‹HÎ fiÎ ¿fl÷Πˢ› ÷˘ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ÷‹ı ¿œÌ ¬ÎflÌ ±Î’Ì fiı Ë_ ¬Î¥     ÿ˘Ê ±˘‚¬÷Î_ ±Î‰Õ‰_ Ωı¥±ı. ±ı «Î·ı. ±Î flΛÂÌ-ÿı‰ÂÌ ¿flÌfiı ÷˘ ±I›Îfl
·™ ÷ı‹Î_ ≠Ï÷ø‹HÎfiÌ …wfl fi◊Ì.                        Á‘Ì ¤À¿ ¤À¿ ¿›Î˝ ¿›* ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì !!

   ≠ffi¿÷ν — Õ√·ı fiı ’√·ı ±Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ◊Λ »ı.                  ’Ëı·Î_fiÎ ‰¬÷‹Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À ¿fl÷Î. ÷ı ‹ÎHÎÁfiı ±I›Îflı
                                      ±ı flËı fiËŸ ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ÿ˘Ê ◊›Î ˢ› ÷ı flÎhÎı Á_¤ÎflÌfiı ÿËÎÕÎfiÎ_
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±Ï÷ø‹HÎ ◊Âı I›Î_ Á‘Ì ±Î ‹fiW›’b_ ŒflÌ ±Î‰Âı fiËŸ.      ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÎ_, ÷ı ÿı‰ÂÌ ¿Ëı‰Î›. ±fiı ±Î¬Ì flÎ÷fiÎ ÿ˘Ê˘ ÷ı Á_¤ÎflÌ ±fiı
…ˆfi’b_ ÷˘ fiËŸ ±Î‰ı ’HÎ ‹fiW›’b_ ŒflÌ ±Î‰Âı fiËŸ ‹ÎÀı «ı÷Ωı. «ı÷Ìfiı      Á‰ÎflfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÎ_ ÷ı flΛÂÌ ¿Ëı‰Î›.
«Î·Ωı. ±Î ÷˘ ’˘’Î⁄Î¥fi_ flÎ… fi◊Ì. I›Î_ ÷˘ ‰Ì÷flÎ√˘fi_ flÎ… »ı. ±ËŸ …flÎ
›ı ·Î_«flr÷ fiÎ «Î·ı. ËÎ, ⁄‘Î_ ΩHÎı ±ËŸ ÷˘. ±Î‰_ ’˘· fiÎ «Î·ı I›Î_ ±Î√‚ ÷˘.            fi ˢ› ¿ÿÌ Ïø›Î-≠Ï÷ø‹HÎ !
   ≠ffi¿÷ν — ±ı fiÎ ‹ÎÀı flV÷˘ ¬fl˘ ?                       ±‹ı ±Î ¿Î‚fiÎ ‹ÎHÎÁ˘fiı ‘‹˝ ΩHΉ˘ ˢ› ÷˘ ±‹ı ±ıfiı Â_ Â̬‰ÎÕ̱ı
                                      ¿ı ÷ÎflÎ◊Ì ¬˘À<_ ⁄˘·Î¥ …‰Î› ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ‹fi‹Î_ ÷_ …\ÿ_ ⁄˘S›˘ ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄ıfifiı ÷‹ÎflÎ ‹ÎÀı …flο ±‰‚˘ ω«Îfl ±Î‰ı ¿ı ±Î ‰‚Ì     fi◊Ì, ’HΠˉı ÷_ ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl, ¿ı ŒflÌ ±Î‰_ fiËŸ ⁄˘·_. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_
±ÎT›Î_ fiı ‹fiı ¤ÌÕ Â_ ¿fl‰Î ¿flÌ ? ±ıÀ·˘ ω«Îfl ‹ËŸ ±Î‰ı ’HÎ ÷ı ÷‹fiı      ±‹ı Â̬‰ÎÕ̱ı.
ΩHΉΠfiÎ ÿı. ‹˘œ<_ ËÁ÷_ flάı. ÷ı ‰¬÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı. ±‰‚˘ ω«Îfl ¿flı ÷ı
±Ï÷ø‹HÎ ¿›* ¿Ëı‰Î›. ±ı fl˘… ’Î_«Á˘, ’Î_«Á˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı »ı. fi›Î˝ ÿ˘Ê        ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±‹ı Á‰Îfl-ÁÎ_… flΛÂÌ fiı ÿı‰ÂÌ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı »Ì±ı
… »ı. ¤Îfi … fi◊Ì Ë˘÷_.                           ±ı Â_ ¬˘À<_ »ı ?

            ¬’ı fl˘¿Õ<_ ≠Ï÷ø‹HÎ !                   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‹flÌ √›ı·Î_ ‹ÕÿÎ_fiÎ_ ¿fl˘ »˘. ∞‰÷ÎfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ fi◊Ì
                                      ¿fl÷Î. ±ı ÷˘ ‹flÌ √›ı·Î_ ‹ÕÿÎ_ ˢ› ±ı‰_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷˘ ±ıfiı ’H›
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ¿‹˘˝ “ÏÕV«Î…˝” ◊Λ »ı, I›Îflı …ı ¬flÎ⁄ ◊›Îfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ   ⁄_‘Λ.
D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                 27   D:\ Zip_Back\Prtikrmn \Prati_1.Pm5 \                 27
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                        Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
 t ro t
1s P o f D . :                               1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                                28  ≠Ï÷ø‹HÎ                              28

   ≠ffi¿÷ν — ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ ◊›˘ ¿ı F›Îflı ¬˘À<_ ¿fḻı I›Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_.  ÿÊ‹¿Î‚fiÎ ∞‰˘fiı ¤Î‰ flά‰˘ ±ı ⁄Ë ‹U¿ı· ‰V÷ »ı. ±ı iÎÎfiÌ ’fl<ÊfiÌ
                                       ¿Ú’Πˢ› ±fiı µ’fl ËÎ◊ ‹Ò¿ı I›Îfl ’»Ì ¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ. fiËŸ ÷˘ ¤Î‰
   ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ Ë_‹ıÂÎ_ ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À ¿fl‰Îfi_ ˢ›. ≠Ï÷ø‹HÎ
                                       µI’Lfi ◊Λ fiËŸ.
÷˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ › µ‘Îfl fiÎ fl¬Î›.
   ≠ffi¿÷ν — ∞‰ ÷˘ Ë‹ıÂÎ_ ¿‹˝fiÌ ‰√˝HÎÎ ⁄Î_K›Î ¿flı »ı ÷˘ ±ıHÎı Á÷÷        ≠ffi¿÷ν — ƒT›-≠Ï÷ø‹HÎ ±fiı ¤Î‰-≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı Â_ ±ı …flÎ
≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ?                               Á‹Ω‰˘.

   ÿÎÿÎlÌ — ËÎV÷˘fiı, ¿fl‰_ ’Õı.                         ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰◊Ì ⁄˘·‰_ ¿ı ±Î‰_ fi ˢ‰_ Ωı¥±ı. ¤Î‰ ±ı‰˘ flά‰˘
                                       ¿ı ±Î‰_ fi ˢ‰_ Ωı¥±ı, ±ı ¤Î‰-≠Ï÷ø‹HÎ ¿Ëı‰Î› »ı. ±fiı ’ı·_ ƒT›◊Ì ÷˘
   ±Î‹Î_ CÎHÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘ 500-500 ≠Ï÷ø‹HÎ fl˘… ¿fl÷Î ËÂı. ±Î ⁄ıfi       ±Î¬_ ⁄‘_ ÂOÿı ÂOÿ ⁄˘·‰˘ ’Õı. …ıÀ·Î ÂOÿ ·¬ı·Î ˢ› »ı fiı, ±ı ⁄‘Î
÷˘ ¿ıÀ·Î_ ¿fl÷Î_ ËÂı ? ±Î…ı ±Îà ‰Ê˝◊Ì fl˘… 500-500, ËΩfl ±ıÀ·Î_         ±Î’HÎı ⁄˘·‰Î ’Õı. ±ı ƒT› ≠Ï÷ø‹HÎ ¿Ëı‰Î›.
≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı.
                                                     ÁÎ«Ì Á΋ÎÏ›¿
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ¤Î‰ ≠Ï÷ø‹HÎ »ı. Ïø›Î ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ◊Λ … fiËŸfiı ?
                                          ≠ffi¿÷ν — ÷‹ı ¿˘¥ Ïÿ‰Á Á΋ÎÏ›¿ ¿ı ¿Â_ ¿flı·_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, Ïø›Î‹Î_ ≠Ï÷ø‹HΠˢ› … fiËŸ, ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ¤Î‰
≠Ï÷ø‹HÎfiÌ … …wfl »ı, …ı ¿Î‹ ¿flı. Ïø›Î-≠Ï÷ø‹HΠˢ› fiËŸ. Ïø›Î-            ÿÎÿÎlÌ — ±‹ı ≠Ï÷ø‹HÎ … ¿fl÷Î_, ¿Î›‹ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷Î_.
≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ‹Õÿ_ »ı ‹Õÿ_. ±ı ÷˘ ¬flÎ⁄ …B›Î±ı ÀÎ¥‹ fiÎ ‰’flΛ ±fiı
                                          ≠ffi¿÷ν — ±Î iÎÎfi ‹ı‚T›Î ’Ëı·Î_fiÌ ‰Î÷ ¿fl_ »\_.
Á΋ÎÏ›¿ ◊Λ. Á΋ÎÏ›¿fi_ Œ‚ ‹‚ı ±ı‹Î_ ‹fi ÁÎfl_ flËı.
                                          ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ±Î‰_ fiËŸ.
   ≠ffi¿÷ν — ±ı Ïfi…˝flÎ ¬flÌ ¿ı fiËŸ ?
   ÿÎÿÎlÌ — Ïfi…˝flÎ ÷˘ Ë‹ıÂÎ_ ◊›Î … ¿flı. Ïfi…˝flÎ ÷˘ ÿflı¿ ∞‰fiı ◊¥ …        ±Î Á΋ÎÏ›¿ ÷˘ ÿÒfl◊Ì ’√ı ·Î√‰Î …ı‰_, ±ı‹Î_ ÷˘ ’ıÁΛı › fiËŸ. ¿ÎflHÎ
flËÌ »ı ’HÎ ±ı ÁÎfl˘ ¤Î‰ »ı ¿ı ÷Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ »ı. ±ı ¤Î‰ ÁÎfl˘ »ı      ¿ı ±Î ·˘¿˘±ı ¤√‰Îfiı ¿Ëı·Î Á΋ÎÏ›¿fi˘ ±fi◊˝ ¿›˘˝ »ı.
±ıÀ·ı Ïfi…˝flÎ ÁÎflÌ ◊Λ ⁄Î¿Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À ˢ›.              ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±Î Á΋ÎÏ›¿fiÌ Ï‰Ï‘ fiı ≠Ï÷ø‹HÎfiÌ Ï‰Ï‘ ±ı ⁄‘Ì
   ±Î ⁄‘Î Ïÿ‰Á‹Î_ ’«ÎÁ, Á˘ ‰¬÷ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı. ≠Ï÷ø‹HÎ ‰√fl ÷˘        ±Î«Î›˝ ¤√‰_÷˘±ı ¿flı·Ì ËÂı ?
¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ¿Â_ ◊Λ ±ı‰_ fi◊Ì. ±fiı ±Î …ı ≠Ï÷ø‹HÎ »ı ±ı ƒT›-≠Ï÷ø‹HÎ          ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ √˙÷‹ V‰Î‹Ì fiıı √HΑfl˘±ı fiı’»Ì ±ı‹fiÎ ±Î«Î›˘˝±ı,
»ı. ¤Î‰-≠Ï÷ø‹HÎ Ωı¥Âı.                            CÎb_ ¬fl_ ÷˘ ±Î«Î›˘˝±ı ¿›* »ı. ’HÎ ±ı ¿_¥ ¿Î‹fiÌ ‰V÷ fi◊Ì.
   ≠ffi¿÷ν — ƒT›fiÌ ÁÎ◊ı ¤Î‰ Ωı¥±ıfiı ?                     ±ı …ı ≠Ï÷ø‹HÎ »ıfiı, ÷ı ¤√‰Îfiı ¿èÎ_”÷_ ¿ı ±Î ≠Ï÷ø‹HÎfiÌ ¤ÎÊÎ Ωı
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ƒT› ±ı¿·_ … ◊Λ »ı, ¤Î‰ fi◊Ì Ë˘÷˘. ¿ÎflHÎ ¿ı      Á‹…HÎ ’Õı ÷˘ ±Î ≠‹ÎHÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΩı. ¤√‰Îfiı ±Î‹Î_ ËÎ◊ CÎÎS›˘ fi◊Ì.
D:\Zip_Back \Prtikrmn \Prati_1.Pm5\                  28   D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                28
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                         Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
   ro t
1st P o f D . :                               1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                              29  ≠Ï÷ø‹HÎ                              29

’HÎ Ωı fiÎ Á‹…HÎ ’Õı ÷˘ ±ıfiÌ …ı ¤ÎÊÎ Á‹…÷˘ ˢ› ÷˘ ±ı ¤ÎÊ΋Î_       ÕÎCΉ΂_ ‘˘Ï÷›_ ÿı¬Î› »ı.
≠Ï÷ø‹HÎ Á‹Ω‰Ωı.
                                        ±Î ÷˘ ±ı¿ ÿ˘Êfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›˝ fi◊Ì ±fiı fi›Î˝ ÿ˘ÊfiÎ ¤_ÕÎfl ◊¥ √›Î »ı.
    ±ı‰_ »ıfiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷ıfiı ≠Ï÷ø‹HÎ
                                        ±Î ⁄ıfi »ı, ÷ı ÂÎ◊Ì ±ı‹fiÎ ±Î«Îfl-ω«Îfl ⁄‘Î ¨«Î √›Î »ı, I›Îflı
¿Ëı‰Î›. ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı ÷‹ı »ı ÷ı I›Î_ fiı I›Î_
                                     ¿Ëı, ’Î_«Á˘-’Î_«Á˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı »ı ±fiı ±Î ⁄ıfi ÷˘ ¿Ëı »ı, ‹ËŸ◊Ì ⁄ÎflÁ˘-
¿Î_¿flÎ«Î‚Ì ¿fl÷Πˢ›, ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ¿fl÷Πˢ.
                                     ⁄ÎflÁ˘ ‰¬÷ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ »ı ±fiı ±Î ·˘¿˘±ı ±ı¿ fi◊Ì ¿›*. ±ı‹fiÎ ⁄Î’fiÎ
   ±Î˜fi ‘Ì V’˘À, ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À, ±ıfi_ fi΋ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘     Á‹ ! Ωı ±ı¿ ’HÎ ¿›* ˢ› ÷˘.
≠Ï÷ø‹HÎ ¿Ëı‰Î› ¿ı‹ ¿flÌfiı ?
                                                    flΛÂÌ-ÿı‰ÂÌ !
   ≠ffi¿÷ν — ‹ËΉÌfl V‰Î‹ÌfiÎ ±ı‹Î_ ±ı‰_ ±Î‰ı »ı ¿ı ÷_ »ı‰Àı Á_‰IÁflÌ
≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ÷˘› ‰Î_‘˘ fiËŸ ±Î‰ı.                        ±ı‰_ »ı, ≠Ï÷ø‹HÎfi˘ ±◊˝ ÿ˘Ê CÎÀ‰Î. Ωı ÿ˘Ê CÎÀı fiËŸ ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ
                                     fi◊Ì ¿fl÷Î, ±Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ flèÎÎ »ı. µSÀ<_ ‰‘Îflı »ı. ±ıÀ·ı ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ flΛÂÌ-
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ ¿Â_ ¿èÎ_ fi◊Ì. ±fiı I›Î_ ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ Ë÷_ … fiËŸ.   ÿı‰ÂÌ ±ı ⁄ı ¿E»Ì ¤Î¥±˘ ÁÎflÎ (!)!
¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfiÎ ‰¬÷‹Î_ ±Î‰_ ≠Ï÷ø‹HÎ Ë÷_ … fiËŸ. ±Î ≠Ï÷ø‹H΢
‹ËΉÌfl ¤√‰ÎfifiÎ √›Î ’»Ì Âw ◊›Î_ »ı.                       ≠ffi¿÷ν — “flΛÂÌ-ÿı‰ÂÌ ¿˘¥ ∞‰ »ı.” ±ı ÷˘ ¿S’fiÎ »ı. ¿Ú’΂ÿı‰ı
                                     «˘A¬_ ·A›_ »ı.
   ±fiı ≠Ï÷ø‹HΠˢ‰_ … Ωı¥±ı. ±fiı ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ’˘÷ÎfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ˢ‰_
Ωı¥±ı. ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ, ≠I›ÎA›Îfi ‰√fl ÷˘ ‹˘ZÎ … fi◊Ì ¿˘¥fi˘.           ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ÷˘ ·˘¿˘ ±ı‹ Á‹…ı fiı ¿ı ±Î flΛÂÌ »ı, ±Î ÿı‰ÂÌ
                                     »ı. ÷˘ ±Î ÿı‰ÂÌfi˘ ¤Î¥. ÷ı ¿E»‹Î_ ±ı¿ …HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î ⁄ıÃ˘. ÷ı‹HÎı
   ±ı¿ ‹ÎHÎÁ …‹‰Îfi_ ±ı‰_ ÂÌA›˘ ˢ›, ¿ı ˢ¥›Î, ˢ¥›Î, ˢ¥›Î ¿flı    ÷˘ flΛÂÌ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›* ±fiı ’ı·˘ ÁÎ_¤‚ı ¿ı ‹ÎflÎ Ë΂Î, ·˘¿ ¿ıÀ·Î¿ ÿı‰ÂÌfi_
±ıÀ·ı ±Î’HÎÌ ¤Ò¬ ‹Àı ?                          ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı »ı, ¿ıÀ·Î¿ flΛÂÌfi_ ¿flı »ı ÷ı ±‹Îfl_ ¬ı÷ÂÌfi_ ¿ı‹ fiËŸ ¿fl÷Î
   ≠ffi¿÷ν — fi ‹Àı, ±ı ÷˘ ‹ËŸ Ω› I›Îflı ‹Àı.              ˢ› ? ±ı fi΋ı › ˢ› »ı fiı ÿı‰ÂÌ fiı flΛÂÌ !
   ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‹ ? ◊΂̋Î_ ·¥ ¿˘Ï‚›Î ¤›Î˝ fiı ±Î’HÎı, ˢ¥›Î ¿›*fiı ?      ˉı ±ı ·˘¿˘ …ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı »ı fiı, ±ı‹Î_ ≠Ï÷ø‹HÎfi_ ⁄‚ … fi◊Ì
                                     ˢ÷_. Á‹F›Î ‰√flfi_ ¿flı »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ’ıÀ‹Î_ fi √›_. ±ı ÷˘ ⁄ËÎfl √›_.
                                       ±fiı ÷ı ’λ\_ ¿ı‰_ ¿flı »ı ? ‹Î√Ï‘ ¤ÎÊ΋Î_, ±ı¿ ±ZÎflı › Á‹…ı fiËŸ,
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ Ωı ±Î … ¤√‰Îfi ˢ÷fiı, ÷˘ ±Î ⁄‘Îfiı
                                     Á‹F›Î ‰√flfi_. ±_√˛ı∞‹Î_ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “’ÎflÕfi ‹Ì, ’ÎflÕfi ‹Ì” ¿fḻı ÷˘
…ı·‹Î_ ’ÒflÌ ÿı÷. ÷ı ‹Ò±Î ±Î‰_ ¿›* ? ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı ±ı¿ √fiÎfiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î_√Ì
                                     Â_ ¤·Ì‰Îfl ±Î‰ı ? ±_√˛ı∞ ÷˘ Á‹…÷Î fi◊Ì !!
·ı‰Ì, ÁÎŒ ¿flÌ fiά‰_. ±ı¿ ÕÎCÎ ’Õu˘ ˢ›, ±ı ÕÎCÎÎfiı ‘˘¥fiı ÁÎŒ ¿flÌ fiά‰_
±ı Ë÷Ì ±ı‰Ì fiı ±ı‰Ì …B›Î ¿flÌ fiά‰Ì ±ıfi_ fi΋ ≠Ï÷ø‹HÎ. ˉı ÷˘ fi›*        ±ÎÀ·Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î »÷Î_ ±ı¿<_› ≠Ï÷ø‹HÎ ±ı‹fiÎ ⁄Î’fiÎ Á‹ Ωı
D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                29   D:\ Zip_Back\Prtikrmn \Prati_1.Pm5 \               29
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                       Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
 t ro t
1s P o f D . :                              1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                              30  ≠Ï÷ø‹HÎ                               30

ÁΫ_ ¿›* ˢ› ÷˘. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ √…flÎ÷Ì Â̬‰ÎÕÌ ÿÌ‘_ ˢ› fiı ¿ı ¤¥, ±Î     ¿fl_ ? I›Îflı ‹Î”flÎ… ¿Ëı, ÿı‰ÂÌ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl…ı. ±Î¬Î ÿËÎÕÎfiÌ ¤Ò·fiı ›Îÿ
≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı ±Î‰_ ¿fl…ı. ÷˘ ±ı ΩHÎı ¿ı ±ÎfiÌ ΩıÕı ÿ˘Ê ◊›Î ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ  ¿flÌ, ·S· ΩıÕı Á˘’ÎflÌ ±˘»Ì ±Î’Ì”÷Ì, ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ, ±Îfiı ‹ÌÃ<_ ¬flÎ⁄
¿fl_ »\_. ’HÎ ±Î ÷˘ Á‹…÷Î … fi◊Ì fiı ! fiı ⁄Îfl ‹ÏËfiÎfi_ ¤ı√_ ¿flı »ı. fiËŸ   ±ÎM›_ ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ, ±Îfiı ÷ı· ¤ı‚Áı‚‰Î‚_ ±ÎM›_”÷_. ÿ¿Îfi‹Î_ ¤Î_…√Õ ¿fl
÷˘ flΛÂÌ-ÿı‰ÂÌ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı.                       ¿fl ¿flÌ ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ. ±ıÀ·ı ÿı‰ÂÌ flÌ÷ı ¿fl…ı. «˘’Õ˘ µ‘Îfl »ı, flΛÂÌ, ÿı‰ÂÌ
                                     ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ¿E»Ì ·˘¿˘±ı fi΋ ’ÎÕÌ ÿÌ‘Î_. flΛÂÌ, ¿fl‹ÂÌ, ÿı‰ÂÌ... !
   I›Îflı ’ı·˘ ¿Ëı, ‹ıÓ ≠ı‹ÂÌ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›*. ±ı ±ı‹ Á‹∞ Ω› ¿ı “±Î
’ı·Î ±ıfiÎ fi΋fi_ √Λ »ı, I›Îflı Ë_ ‹ÎflÎ fi΋fi_ √Ι.”               flΛÂÌ ±ıÀ·ı flÎ÷fiÎ ¿flı·Î ÿ˘Ê˘ ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ, ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ fi΋
   ±Î ÷˘ «˘’Õ‰ÎfiÌ ’Ì √›˘ »ı. ‹ÎÀı ˉı «˘’Õ‰ÎfiÌ «˘’Õ˘ fiı ’̉ÎfiÌ    ’ÕÌ √›Î_, ÷˘ flèÎ_ … Â_ ÷ı ? ÷ı ’Î_«Á˘ ‰Ê˝ ’Ëı·Î_ ¿_¥¿ Á∞‰fi Ë÷_. ±Î
’̉˘. Ωı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· ’˘÷Îfiı ‹Î·‹ ’Õı ÷˘ ±ı ’fl‹ÎI‹Î ◊Λ.          ≠Ï÷ø‹HÎ ÷ı ±I›Îflı ÷˘ ‹flÌ √›Î ’»Ì ±ıfiÌ ’ÒΩ ◊Λ »ı. Ë…\ ÷˘ ±ı
                                     ≠Ï÷ø‹HÎfiÌ ‹flÌ √›Î ’»Ì ’ÒΩ ◊Λ »ı ! ±S›Î »˘Õfiı ! ‹Ò±Î, ˉı ‹flÌ
   Ë‹ıÂÎ_ › ¿›Î˝fi_ ±Î‰flHÎ ±Î‰ı »ı. ±Î‰flHÎ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ¤Ò· ÿ⁄Î¥ Ω›   √›ı·Î ≠Ï÷ø‹HÎ »˘Õfiı ! I›Îflı ¿Ëı, fiÎ ±Î‰_ ’ÒΩ ¿fl‰ÎfiÌ. ±Î… ≠Ï÷ø‹HÎ
fiı ±ıÀ·ı ¤Ò· ÿı¬Î› … fiËŸ. ¤Ò· ÷˘ ±Î‰flHÎ ÷ÒÀı I›Îflı ÿı¬Î› ±fiı ±ı iÎÎfiÌ  »ı. ±Î‰Ωı ⁄‘Î I›Î_ ±Î√‚. ±S›Î ‹Ò±Î, ‹flÌ √›ı·Î ≠Ï÷ø‹HÎfiÌ Â_ ¿Î‹
’flÊfiÌ ’ÎÁı ±Î‰flHÎ ÷ÒÀı, ⁄Î¿Ì ’˘÷Î◊Ì ±Î‰flHÎ ÷ÒÀı fiËŸ. iÎÎfiÌ ’flÊ ÷˘    ’ÒΩ ¿fl˘ »˘ ?
⁄‘Î_ ±Î‰flHÎ ¡ı¿«fl ¿flÌ ∂ÕÎÕÌ ‹ı·ı !! ’»Ì ±Î ·˘¿˘fiı ÷˘ flΛÂÌ fiı ÿı‰ÂÌ
fiÎ ’˘ÊΛ. ±Î¬Î ÿËÎÕÎfi_ Áfl‰ˆ›_ flÎ÷ı fiÎ fiÌ¿‚ı, ¤Ò·Ì Ω› ±Î ·˘¿˘. ±Î       ±S›Î, CÎfi«yfl˘ ¿¥ Ω÷fiÎ «yfl˘ ’Î@›Î ! ¤√‰Îfiı ’Ëı·ı◊Ì ⁄‘_
·˘¿˘ ⁄ı¤Îfi »ı fiı !!                           … ¤Î¬ı·_ »ı. ¤√‰Îfi ⁄‘_ … ΩHÎ÷Δ÷Î ¿ı ¿ı‰Î ’ο‰ÎfiÎ »ı.

    ±ı‰_ »ı, flΛÂÌ fiı ÿı‰ÂÌ ±ı ⁄ı ≠Ï÷ø‹HÎ …ı ¿flı »ı ±ıfiı ¤√‰Îfi «Îfl              ‹˘ZÎ ‹ÎÀıfiÎ ’E«¬ÎHÎ !
±ÎfiÎ ±Î’ı »ı. ‹Ëıfi÷ ¿flÌfiı ? ±ı ⁄ı‹Î_ ⁄ı ¿·Î¿ ◊÷Î ËÂı fiı ? ÷˘ ‹Ëıfi÷       ±fiı øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ ≠I›ÎA›Îfi ¿flı »ı, ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷Î fi◊Ì.
¿›Î˝fiÎ «Îfl ±ÎfiÎ ±Î’ı »ı. ±ı¿ Á΋ÎÏ›¿fiÎ «Îfl ±ÎfiÎ. ±ı‹ ⁄ıfiÎ ±Îà ±ÎfiÎ    ‹ËÎflÎ… ’ÎÁı ’E«¬ÎHÎ ·ı ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ Á‹…÷Î … fi◊Ì. ≠I›ÎA›Îfiı
◊Λ fiı ±ıfiı ? ±Î’ÕÎ ‹ËÎI‹Î±˘ ÷˘ ÿËÎÕ΋Î_ Á˘ Á˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı fiı ÷ıfiÎ    › Á‹…÷Î fi◊Ì. ±Î ÷˘ ⁄ÀοΠfiËŸ ¬Î‰Îfiı ¿ı ±ı‰Î_ ÷ı‰Î_ ’E«¬ÎHÎ ·ı.
±ı¿ ·Î¬ wÏ’›Î ±Î’ı »ı. (Á‹…‰Î ‹ÎÀı w’¿ ‹Ò@›_ »ı.)            ·Ì·˘÷flÌ fiËŸ ·™ ±ı‰Î_ ’E«¬ÎHÎ ·ı. ±ı ’E«¬ÎHÎ ‹˘ZÎı …‰ÎfiÎ_ fi ˢ›. ‹˘ZÎı
              Q≤÷ ≠Ï÷ø‹HÎ ?!                …‰Î ‹ÎÀıfiÎ_ ’E«¬ÎHÎ ÷˘ …\ÿÎ_ ˢ›, …ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷ıfi_ … ’E«¬ÎHÎ
                                     ˢ› ¿ı ŒflÌ ±ı fiËŸ ¿fl_. ±Î’HÎı ‹˘ZÎı …‰Îfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı. ±ı ¿˘¥ …B›Î±ı
    ¬flı¬fl ÷˘ ¿ı‰_ ˢ‰_ Ωı¥±ı ? ±Î…◊Ì 500 ‰Ê˝ ’Ëı·Î_ ¿ı‰Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ
                                     ˢ› fiËŸ. ≠Ï÷ø‹HÎ ∂¤_ … fi◊Ì ◊›_ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘›. øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ
◊÷Î_ ? ÷ı ‹ËÎflÎ… ÁÎËı⁄fiı ’Ò»ı ¿ı ÁÎËı⁄, ‹Îflı ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À ≠Ï÷ø‹HÎ
                                     ˢ÷_ … fi◊Ì. ±I›Îflı ±ı¿ ’HÎ ±ı‰˘ fi◊Ì ¿ı …ı (›◊Î◊˝) ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷˘ ˢ›.
¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰Î_ ? ±‹Îflı ‘_‘˘ ¿fḻı ÷ı, ±Î Á˘’ÎflÌ ±˘»Ì ÷˘·Ìfiı ±Î’_ »\_,
ÁÎfl_ ‹ÌÃ<_ ·ı‰Î ±Î‰ı, I›Îflı ¬flÎ⁄ ‹ÌÃ<_ ±Î’_ »\_, ÷ı· ·ı‰Î ±Î‰ı I›Îflı     ±Î ÷˘ ⁄‘Î Ω◊_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı. ±Î‹Î_ …ı ‹Î√Ï‘ ¤ÎÊ΋Î_ ·¬¬›Î_ ÷ı
¤ı‚Áı‚‰Î‚_ ±Î’_ »\_. ‹ËŸ ÷˘S›Î‹Î_ ÿ˘Ê ◊Λ »ı, ±ı ÂÌ flÌ÷ı Ë_ ≠Ï÷ø‹HÎ   ‹ËÎflÎ… ⁄˘·ı Ω› fiı ’ı·Î_ ÁÎ_¤Y›ı Ω›. ±ıÀ·ı ÁÎ⁄ CÎÁ˘. ±ı‹ ¿Ëı »ı.
D:\Zip_Back \Prtikrmn \Prati_1.Pm5\                30   D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                30
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                       Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
   ro t
1st P o f D . :                             1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                              31  ≠Ï÷ø‹HÎ                              31

±S›Î, ’HÎ ÁÎ⁄ ‘˘Ï÷›Î‹Î_ CÎÁ‰Îfi˘ ¿ı ±ËŸ Àı⁄· ’fl CÎÁ‰Îfi˘ ? ±ı       fi◊Ì ¿fl÷Î_, ’E«¬ÎHÎ ·ı÷Î fi◊Ì. ±S›Î ’E«¬ÎHÎ ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı …ı
≠Ï÷ø‹HÎ ⁄‘Î_ fi¿Î‹Î_ Ω› »ı.                        √˛ËHÎ ¿fl÷˘ ˢ› ÷ıfi_ ’E«¬ÎHÎ ·ı‰Îfi_ ˢ›, √˛ËHÎ fiÎ ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘
                                     ’E«¬ÎHÎ Â_ ·ı ?
   ‹ËÎflÎ… ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΉÕΉı ÷ı ‹ËÎflÎ… Àı⁄· µ’fl ÁÎ⁄ CÎÁ CÎÁ ¿›Î˝
¿flı ±fiı ’ı·Î_ …‹Ìfi µ’fl, fiÌ«ı ·ÎÿÌ µ’fl CÎÁ CÎÁ ¿›Î˝ ¿flı. ¿˘¥±ı ≠Ï÷ø‹HÎ    ±ıÀ·ı ÁΑ-ÁÎK‰Ì±˘ ±ı ·˘¿˘ ’E«¬ÎHÎ ¿fl÷Î … fi◊Ì. ±ı I›Î√fiı
fi◊Ì ¿flı·Î_. ’E«¬ÎHÎ ·Ì‘ı·Î_ ’HÎ ÷ı ¿ı‰Î_ ’E«¬ÎHÎ ? ±Î ·Ì·˘÷flÌ fiËŸ ¬Î™,  ’E«¬ÎHÎ ¿Ëı »ı.
Œ·Îb_ fiËŸ ¬Î™, ⁄ÀοΠfiËŸ ¬Î™, ¿_ÿ‹Ò‚ fiËŸ ¬Î™, flÎhÎı fiËŸ ¬Î™. flÎhÎı      ⁄Î¿Ì I›Î√fiı ’E«¬ÎHÎ ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ’E«¬ÎHÎ ÷˘ …ıfi˘ I›Î√ ◊›˘
fiËŸ ¬Î‰ÎfiÌ ⁄ΑΠ±ıfi_ fi΋ ’E«¬ÎHÎ. ±ıfiı fiı ‹˘Z΋Î√˝fiı ¿Â_ ·ı‰Îÿı‰Î    fi◊Ì, ÷ıfi_ ’E«¬ÎHΠˢ› ’»Ì ÷ı I›Î√‹Î_ ’ÏflHÎ΋ ’΋ı.
fi◊Ì. ±ı …ı ’E«¬ÎHÎ »ı ÷ı ⁄‘Î_ Á_ÁÎfl‹Î√˝ »ı. ±Î‰÷˘ ¤‰ ÁÎfl˘ ±fiı …flÎ
¤˙Ï÷¿ Á¬‰Î‚˘ ±Î‰ı.                               ’E«¬ÎHÎ ÂıfiÎ_ ·ı‰ÎfiÎ_ »ı ±ı fiÎ Á‹Ω›_ ÷‹ı ?
   ±Î’HÎÎ_ ≠I›ÎA›Îfi ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷ıfiÎ_ … ’E«¬ÎHÎ ¿fl‰ÎfiÎ_, ŒflÌ       ≠ffi¿÷ν — …ı √˛ËHÎ ¿›* »ı, ÷ıfiÎ_ ?
fiËŸ ¿fl_ ˉı. ŒflÌ ±ı‰_ ◊Λ ±ı ÷˘ V‰Î¤Î‰Ï¿ »ı. Õ<_√‚Ì (¿Î_ÿ˘) »ı ÷ı ’Õ      ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. fiÎ »˘Õ‰Îfi_ »ı ÷ı‹Î_ ’E«¬ÎHÎ ·ı‰ÎfiÎ_ »ı. ±ı ·˘¿˘ ÷˘
±ÎT›Î … ¿flı. ÷ı◊Ì ¿flÌfiı ±Î ¬˘À<_ Ë÷_ ±ı‰_ fiÎ ¿Ëı‰Î› ±Î’HÎÎ◊Ì. ’E«¬ÎHÎ  »˘Õu_ »ı ±ıfiı ’E«¬ÎHÎ ¿Ëı »ı, ±‹ı ’E«¬ÎHÎ ·Ì‘Î_ »ı. …ı »˘Õu_ »ı ±ıfiı
·ı »ı ! ÷ı ŒflÌ ±Î‰_ ◊Λ »ı, ÷ı‹Î_ ‹fiı Â_ Á‹…HÎ ’Õı ? ÷_ Â_ ¿Î‹ ’ÎÁ    ’E«¬ÎHÎ ¿Ëı »ı.
¿flı ? ÿ˘Ê ◊‰Î ±ı‹Î_ ·ı‰Îÿı‰Î fiËŸfiı ’E«¬ÎHÎ ÁÎ◊ı ! ±ı ±ıfiı ±ı‹ ΩHÎı
¿ı ±Î ’E«¬ÎHÎ ·Ì‘_ ±ıÀ·ı ÿ˘Ê ⁄_‘ ◊¥ …‰˘ Ωı¥±ı. ±ı ÷˘ Õ<_√‚ÌfiÎ_ ’Õ       ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ, ≠I›ÎA›Îfi ±ı … ‹˘ZÎ ‹Î√˝.
’_ÿflÁ˘, ’_ÿflÁ˘, ’Î_«Á˘, ’Î_«Á˘ Ë…flÎ, ⁄ı ËΩfl ¿ı ’Î_« ËΩfl ˢ› ±ı ¿_¥       ‰˛÷ ÷˘ ‰I›Î˝ … ¿flı. ±Î ±‹fiı ‰˛÷ ‰I›Î˝ … ¿flı »ı. Ωı ±‹fiı ±ÏËoÁÎ
’Õ Ω› fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ÿ˘Ê ◊›Î ¿flı. ±Î‹Î_ ±ıfiı Â_ Á‹…HÎ ’Õı Ï⁄«ÎflÎfiı ?!   ‹ËΉ˛÷ ˢ›, ’»Ì ÁI›, ’»Ì ±«˙›˝, ’»Ì ⁄˛õ«›˝ ±fiı ±’Ïfl√˛Ë, ±ıÀ·ı
   ¿ı‰Ì ±Î Á_ÁÎflfiÌ √Ï÷ ±fiı √÷ ¿ı‰Ì »ı ±ı ±ıfiı Â_ Á‹… ’Õı ?      ⁄‘Î_ ‰˛÷ ±‹fiı ‰÷˝÷Πˢ›, ’Ïfl√˛Ë ÷˘ ±‹fiı fi΋ı › fiΠˢ›. ±Î ÂflÌflı
                                     › ±‹fiı ’Ïfl√˛Ë fiΠˢ›. ±ıÀ·ı ‰˛÷ ±ı‰_-÷ı‰_ fiΠˢ›.
   ¬˘À<_ ¿fl÷˘ ˢ› ÷ıfiı ≠I›ÎA›Îfi ·ı‰Îfi_ ˢ›. ¬˘À<_ ¿fl÷˘ … fiΠˢ›
                                       ±ıÀ·ı ±ø‹ ‹Î√˝‹Î_ ±Î‰Ì ÷ı‰Ì ¿˘¥ «Ì… fiËŸ. ‰˛÷ Ïfi›‹ ¿Â_ … fiÎ
±ıfiı ≠I›ÎA›Îfi ¿ı‰Î_ ·ı‰ÎfiÎ_ ˢ› !
                                     ˢ›. ±Î ⁄‘_ … Á_ÁÎfl‹Î√˝‹Î_ … ˢ›. ±Î ⁄‘Î ‰˛÷, …’, ÷’, µ’‘Îfi, ⁄‘Î
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ÂÎ ‹ÎÀı ?                 ±Î Ïfi›‹˘, ⁄‘_› ±Î‹Î_, Á_ÁÎfl ‹Î√˝‹Î_ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ¬˘À<_ ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ, ¬˘À<_ ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ±Î·˘«fiÎ,      Á_ÁÎfl‹Î√˝‹Î_ ±ıÀ·ı ’H› ¤ı√_ ¿fl‰_.
¬˘À<_ ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ≠I›ÎA›Îfi.
                                       ⁄ı flV÷Î ¤√‰Îfiı ⁄÷ÎT›Î. ±ı¿ ’H› ‹Î√˝ ⁄÷ÎT›˘. ±fiı ±ı¿ ‹˘Z΋Î√˝
   ±Î…ı ±Î ÁΑ-ÁÎK‰Ì∞±˘ ±ı ⁄‘Î ±‹fiı ¿Ëı »ı, ¿ı ÷‹ı ≠I›ÎA›Îfi      ⁄÷ÎT›˘ ‹˘Z΋Î√˝ ±ıÀ·ı Â_ ? ¿ı ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ, ≠I›ÎA›Îfi ±fiı ±Î
D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                31   D:\ Zip_Back\Prtikrmn \Prati_1.Pm5 \               31
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                       Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
 t ro t
1s P o f D . :                              1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                               32  ≠Ï÷ø‹HÎ                               32

hÎHÎfiÌ ÁÎ◊ı …ı «ÎS›˘ ±ı ‹˘ZÎı √›Î ‰√fl flËı fiËŸ.                  ≠ffi¿÷ν — ’Òfl‰Îfl ◊›_ ±ıÀ·ı ωfl˘‘ΤÎÁ ◊›_.
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ’H› ¤ı√Î_ ¿›Î˝, ±ı ±Î‰÷Î ¤‰‹Î_ Á_›˘√˘ ÁÎflÎ ‹‚ı        ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ¿fl‰_ ˢ›, ÷‹ÎflÌ ’˘÷ÎfiÌ ≥E»Î ˢ› ÷˘ “÷‹Îflı”
±ıfiÎ ‹ÎÀı ¿Î‹ ±Î‰ıfiı ?                           “«_ÿ¤Î¥”fiı ¿Ëı‰_ ¿ı ÷‹ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·˘. ±Î‹ ¿Ë̱ı ±ÎÀ·_. ±fiı ÷‹ı
                                      ‹˘ÀÎ_ ‹˘ÀÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΩı. ⁄Ë {ÌHÎÌ ‰Î÷‹Î_ µ÷fl¢ fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı {ÌHÎÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’H› ¤ı√Î_ ¿›Î˝ ÷ı ±Î‰÷Î ¤‰‹Î_ ËıS’ ¿flı, ⁄Ì…\_ Â_ ¿flı ?
                                      ¿fl‰Î flË̱ı ÷˘ ‹˘ÀÎ_ flËÌ Ω›. flËÌ Ω› ¿ı fiÎ flËÌ Ω› ?
          fi flËı ≥›Î˝’Ï◊Ï¿ ≠Ï÷ø‹HÎ !
                                         ≠ffi¿÷ν — flËÌ Ω›.
   øÏ‹¿‹Î√˝‹Î_ ≥›Î˝’Ï◊Ï¿ Ïø›Î ’Ëı·Î √HÎV◊Îfi¿◊Ì ⁄Îfl‹Î √HÎV◊Îfi¿
Á‘Ì Ë˘›. ≥›Î˝’Ï◊Ï¿ Ïø›Î ±ıÀ·ı Â_ ? ¿ı ±Ë_¿Îfl ˢ› I›Î_ Á‘Ì ≥›Î˝’Ï◊Ï¿                 ±ı »ı ¿flHÎÎ…fi¿ !
Ïø›Î ˢ›. ±ıÀ·ı ZÎΛ¿ Á‹Ï¿÷ ’»Ì ≥›Î˝’Ï◊Ï¿ Ïø›Î ˢ÷Ì … fi◊Ì. ZÎΛ¿        ±ı‰_ »ıfiı, ±_÷—¿flHÎ Á‹…ı ±ı ¤ÎÊ΋Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ¿èÎ_ »ı. ±Î
Á‹Ï¿÷ ◊›Î ’»Ì ±Ë_¿Îfl ¬·ÎÁ ◊›Î ’»Ì ≥›Î˝’Ï◊Ï¿ Ïø›Î ˢ› fiËŸ.         ÷˘ ‹Î√Ï‘ ¤ÎÊ΋Î_ ÷˘ ±ZÎflı › Á‹…ı ÷˘ ±ıfiÎ ⁄Î’fiÎ Á‹ !
   ≥›Î˝’Ï◊Ï¿ Ïø›Î ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ’˘÷ı …ı ⁄ËÎfl √›˘ ±fiı ±ÎT›˘ ±ı‹Î_ …ı       ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î ⁄ıÃΠˢ› fiı I›Îflı … {√Õ˘ ¿flı.
…ı ÿ˘Ê ◊›Î ˢ›, I›Î_ ±ıfi_ ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfi ¿fl‰_. ±Ë_¿Îfl
√›Î ’»Ì ’ı·Îfiı Ïø›Î ˢ÷Ì fi◊Ì. ±Ë_¿Îfl ˢ› I›Î_ Á‘Ì ¿_¥¿ı› Ïø›Î ˢ›.        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿Î›ÿ˘ … »ı ±ı ÷˘. ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı {√Õ˘ ¿fl‰˘ …, ±ıfi_
øÏ‹¿‹Î√˝ ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl Ãıà Á‘Ì. ±Î‹Î_ (±ø‹‹Î_) ±Ë_¿Îfl fiËŸfiı !        fi΋ … ≠Ï÷ø‹HÎ (!) ±ı ±Î√‚fiÎ ⁄‘Î …‰Îfi̱α˘ ±Î‹ ¬˘‚Ì ¿ÎœÂı
                                      ±ıfi˘ ±◊˝, ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı {√Õ˘ ¿fl‰˘ !(!) ±fiı ±Î …ı ⁄Îfl ‹ÏËfiı
   ÷‹fiı ◊˘Õ<_ Á‹Ω›_ ?                          ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı »ı, ÷ı ÿËÎÕı ŒVÀ˝ @·ÎÁ ÁÎfl΋Î_ ÁÎflÎ_ ¿’ÕÎ_ ’Ëıfl‰Î_, I›Îflı …
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı ’»Ì.                 ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ. ±ı‰_ ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ‹Îfiı. ¬flı¬fl ÷˘ ±ı ·˘¿˘ ≠Ï÷ø‹HÎ
                                      Á‹…÷Î_ … fi◊Ì. Ï‹E»Î‹Ì ÿ˘¿Õ˘ ⁄˘·ı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îflı ≥›Î˝’Ï◊Ï¿fi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ. ±ı ÷˘
øÏ‹¿‹Î√˝‹Î_ ¿fl‰_ ’Õı. ±fiı Ωı ±ø‹ ‹Î√˝‹Î_ ÷‹ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ ÷˘ ÷‹ı »ı        ±ıÀ·ı ±Î‹Î_ ±Î’HÎı Ïfi_ÿÎ ¿fl‰Î …ı‰_ fi◊Ì. ±Î …ı »ı ÷ı ÁÎfl_ »ı. ’HÎ
÷ı ÿıËfiÎ ‹ÎÏ·¿ »˘ ±ı‹ ’λ\_ ’Òfl‰Îfl ◊¥ √›_ ’»Ì.               »÷Î_› ±ı ·˘¿˘fiÌ ÿÎfi÷ ÷˘ ÁÎflÌ »ı. ¬˘ÀÌ fi◊Ì ÿÎfi÷.
   ≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl »ı.                           ÁΑ-±Î«Î›˘˝fi˘ ¿˘¥fi˘ ÿ˘Ê »ı ±ı‰_ ¿Ëı‰Î fi◊Ì ‹Î√÷˘, Á‹… ’ÕÌfiı ?
                                      ±Î Á‹Ω›_ fiËŸ ÷˘ ¿˘¥ Â_ ¿flı ?
   ÿÎÿÎlÌ — “÷‹ı ¿fl˘” ÷˘ Â_ ◊¥ Ω› ?
                                         ±ı‹fi˘ ¥flÎÿ˘ ⁄Ë ÁΫ˘ »ı Ï⁄«ÎflÎfi˘, ¿ı ±Î’HÎı ‹ËΉÌflfiÌ ±ÎiÎÎ
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ÿıËfiÎ ‹ÎÏ·¿ Á‹∞fiı … ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_.
                                      ’΂‰Ì »ı. ÷ı › …ıÀ·_ ’‚Λ ±ıÀ·Ì, Á‹…HÎ ’Õı ±ıÀ·_ ÷˘ ’΂‰Î ÷ˆ›Îfl …
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’Òfl‰Îfl ◊¥ √›_.                      »ı ¿ı fiËŸ, ÷ı Ωı‰ÎfiÌ …wfl »ı ±Î’HÎı. ’»Ì Á‹…HÎ fiÎ ’Õı ÷˘ ’»Ì ‹A›
D:\Zip_Back \Prtikrmn \Prati_1.Pm5\                 32   D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                32
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                        Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
   ro t
1st P o f D . :                              1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                               33  ≠Ï÷ø‹HÎ                             33

‰Î÷ ±ı‹fiÌ ÿÎfi÷ Â_ »ı ¿ı ’΂‰Î ÷ˆ›Îfl »ı. ±ı‹Î_ Á˘‹Î_ ±ÃuÎÁÌ …HÎ ’ÎՉΠ      ≠ffi¿÷ν — ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À.
÷ˆ›Îfl … »ı. ’»Ì ±ı ‹Î√˝ ±Î’HÎÎ◊Ì ¬˘À˘ ÷˘ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? ’HÎ ±ı ±ÃuÎÁÌ
                                        ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’Õı. ˉı ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î ‹ÎÀı
…HÎfiı ’˘÷Îfi˘ ÿ˘Ê ÿı¬Î÷˘ fi◊Ì. ’˘÷Îfi˘ ±ı¿<_› ÿ˘Ê ÿı¬Î÷˘ fi◊Ì. ±ı‹ ‹˘ÀÌ
                                     ΩB≤Ï÷ Ωı¥±ı. ±fiı ΩB≤Ï÷ ‰√fl ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ? ’˘÷Îfiı ¬⁄fl … fiÎ ’Õı
‹˘ÀÌ ‰Î÷˘ ¿flı »ı. “ËÎ, …flο √VÁ˘ »ı fiı ±ı »ı !” ±Î‰_ ⁄˘·ı, ’HÎ ÿ˘Ê »ı
                                     I›Î_ ±Î√‚ ÿ˘Ê ◊›˘ »ı ÷ı … CÎÕ̉Îfl ’»Ì ¤Ò·Ì Ω› fiı ! ±Î ΩB≤Ï÷ ˢ›
±ı‰_ fiÎ ¿Ëı.
                                     fiËŸ ±ıÀ·ı ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ fiËŸ. ±ıÀ·ı ±‹ı ±ıfiı ΩB≤Ï÷fiÌ „V◊Ï÷‹Î_ ·Î‰Ìfiı
   ÏËLÿV÷Îfi‹Î_◊Ì ¿˘¥◊Ì ±ı‰_ ⁄˘·Î› fiËŸ ¿ı ‹fiı ‹˘ZÎ ‰÷ı˝ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı  ‹Ò¿Ì±ı. ÷ı Ïfifl_÷fl ΩB≤÷ ◊¥ Ω›. ’»Ì ÷ı ⁄‘_ ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À ◊Λ. ±ı¿
Ë‹HÎı Á‚Ì ¿flıfiı ÷˘ µ’ÎÏ‘. Á‚Ì ¿flı ¿ı ŒıHÎ ‹Î_Õı. ’»Ì ‹˘ZÎ ÂÎfi˘ ˢ› I›Î_  ‹ÎHÎÁfiÎ ËÎ◊‹Î_ ÿ˘fl˘ »^ÀÌ √›ı·˘ ˢ› fiı ’÷_√ ±ıfiÌ ’˘÷ÎfiÌ Ë˘›, ÷ı ’»Ì
±Î√‚ ? ±fiı ±Î’HÎı ±ËŸ ÷˘ ⁄ı ‘˘· ‹Îflıfiı ÷˘ › ¿˘¥ ŒıHÎ ¿Â_ fiÎ ‹Î_Õı     ’÷_√Ì √Ò·Î_À ¬Î› fiı ⁄Ò‹˘ ‹Îflı ÷˘ ¿Â_ ‰‚ı ?
±fiı ‰¬÷ı ŒıHÎ ‹_ÕÎ¥ √¥, ÷˘ ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ’λ\_. ±fiı ⁄Ì…ı I›Î_ ÷˘
≠Ï÷ø‹HÎı › fiÎ ¿flı fiı ¿Â_ › fiËŸ.                         ≠ffi¿÷ν — »^ÀÌ √›Î ’»Ì ¿o¥ fiÎ ‰‚ı.

            ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì Ïfi—ÂıÊ÷Î !                   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰Ì „V◊Ï÷ ±Î…ı ‹fiW›˘fiÌ »ı. ÷ı Ωı ÿ˘fl˘ ÷‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_
                                     ’¿ÕÎ‰Ì ±Î’ı, ’»Ì √·Î_À ¬Î› ÷˘ ÷‹ı ¬ıÓ«˘ ±ıÀ·ı ±Î‰Ì Ω› ’λ\_ Ãı¿ÎHÎı
   ‹˘ZÎı ÷˘ øıÕÌÀ(…‹Î) ±fiı Õı⁄ÌÀ(µ‘Îfl) ⁄Lfiı ¬Î÷Î_ ’ÒflÎ_ ◊›Î ÷˘ Ω›.   fiËŸ ÷˘ I›Î_ Á‘Ì ’˘÷ÎfiÎ ËÎ◊‹Î_ ’Ïfl„V◊Ï÷ … fi◊Ì ¿˘¥ Ω÷fiÌ.
øıÕÌÀ ÂıÊ flËı ÷˘ ±‰÷Îfl flËı. Õı⁄ÌÀ ÂıÊ flËı ÷˘ ±‰÷Îfl ·ı‰˘ ’Õı.
                                        ‹ËΉÌfl ¤√‰ÎfifiÎ ‹Î√˝fiı @›Îflı ’ÎQ›˘ ¿Ëı‰Î› ? F›Îflı fl˘… ’˘÷ÎfiÎ
   ≠ffi¿÷ν — ¿‹˝fiÌ ÂıÊ Ë˘› »ı ¿ı ¤Î‰fiÌ ÂıÊ Ë˘› »ı ?
                                     Á˘ Á˘ ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î›, fl˘… Á˘ Á˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ I›Îfl ’»Ì ‹ËΉÌfl ¤√‰ÎfifiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ¿‹˝fiÌ ‹Î ¿˘HÎ ? ¤Î‰. ‹Î »ı ÷˘ »˘¿fl˘ »ı.          ‹Î√˝‹Î_ ±ÎT›˘ ¿Ëı‰Î›. “V‰w’fi_ iÎÎfi” ÷˘ Ë∞ ±ıfiÌ ’»Ì @›Î_ › ÿÒfl »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ øıÕÌÀ ±fiı Õı⁄ÌÀ ⁄Lfiıfiı Ïfi—ÂıÊ ¿fl‰Î ‹ÎÀı »ı ?   ’HÎ ±Î ÷˘ «Îfl ’V÷¿˘ ‰Î_«Ìfiı V‰w’ ’ÎQ›Îfi˘ ¿ıŒ ·¥fiı Œflı »ı. ±Î ÷˘
                                     “V‰w’”fi˘ ±ı¿ »Î_À˘ ’HÎ ’ÎQ›˘ fi ¿Ëı‰Î›. F›Î_ “iÎÎfi” ±À@›_ »ı I›Î_ ¿ıŒ
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄ıµfiı ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ’HÎ øıÕÌÀfi_ ›Îÿ fiÎ flËıfiı.
                                     … ‰‘ı. ¿ıŒ◊Ì iÎÎfiΉflHÎ ±fiı ÿ½fiΉflHÎ ¬Á‰Îfi_ ±À@›_ »ı.
±ıÀ·ı ±Î øıÕÌÀfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ Ë‹ıÂÎ_ ¿fl‰Îfi_.
           ÷ı ’ÎQ›˘ ‹ËΉÌflfi˘ ‹Î√˝ !                          ±iÎÎfiÿÂ΋Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ !
   ’HÎ ±I›Îflı ⁄‘_ ±Î‰_ «ÎS›_ ±ÎT›_ »ı ±fiı ⁄Ë ‰Ê˝fi_ …^fi_ ◊¥ √›ı·_       ≠ffi¿÷ν — ÁΫÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰Î_ ?
»ı. 2500 ‰Ê˝ ◊¥ √›Î_. ⁄Ë ‰Ê˝ …^fi_ ◊Λ ±ıÀ·ı ±ı‰_ … ◊¥ Ω› fiı !          ÿÎÿÎlÌ — ÁΫÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ÷‹Îflı ¿Î‹fiÎ_ fi◊Ì ±I›Îflı. ÷‹fiı ÷˘ Ë_ ƒÏp
±ÎÀ·_ ⁄Îfl ‹ÏËfiı ¿flı »ı ÷ı … ÁÎfl_ »ı fiı ?                 ±Î’_ I›Îfl ’»Ì ¿Î‹fi_. ¿ÎflHÎ ¿ı ΩB≤Ï÷ ±ÎT›Î ‰√fl ≠Ï÷ø‹HÎ ‹ÎHÎÁ◊Ì ◊Λ
   I›Î_ ⁄Îfl ‹ÏËfiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷ı◊Ì ÿ˘Ê ¿o¥ CÎÀı fiËŸ. ÷_ ¿ı‰Î_     fiËŸ. ±fiı ΩB≤Ï÷ iÎÎfi ±ÎM›Î ‰√fl ±Î‰ı fiËŸ. ±fiı iÎÎfi ±Î’̱ı I›Îflı
≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı »ı ?                             ΩB≤Ï÷ Ïfifl_÷fl flèÎÎ ¿flı. ±Î ÷˘ Ë_ ÷‹fiı ≠Ï÷ø‹HÎfi_ ¿ËÌÂ, Á‹…HÎ ’ÎÕÌÂ,
D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                33   D:\ Zip_Back\Prtikrmn \Prati_1.Pm5 \              33
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                        Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
 t ro t
1s P o f D . :                              1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                                34  ≠Ï÷ø‹HÎ                               34

÷˘ › ¿Î·ı ÷‹ı ’λΠ¤Ò·Ì …¢.                            ÿÎÿÎlÌ — Á‹„@÷ ◊›Î ’»Ì ÁΫ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ. ÁQ›¿˚I‰ ◊›Î ’»Ì,
   ˉı ±Î’fiı Ωı ÷ÎI¿ÎÏ·¿ … ›Îÿ fi◊Ì ±Î‰÷_ ÷˘ ÁÎ_…ı Â_ ›Îÿ ±Î‰ı       ƒ„WÀ Á‰‚Ì ◊›Î ’»Ì, ±ÎI‹ƒ„WÀ ◊›Î ’»Ì ÁΫ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊¥ ¿ı. ’HÎ I›Î_
÷ı ? ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ‹_{Λı·˘ fiı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ √¤flΛı·˘. ÂÌ flÌ÷ı ÿ˘Ê ›Îÿ       Á‘Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ±fiı ’V÷Ή˘ ¿flı ÷˘ ±ıfiÎ◊Ì ±˘»\_ ◊¥ Ω› ⁄‘_. ±ÎI‹ƒ„WÀ
±Î‰ı ? ΩB≤Ï÷ … @›Î_ »ı. ⁄ı¤Îfi’HÎı ! ±¤Îfi÷Î◊Ì Œflı »ı. “Ë_ ¿˘HÎ »\_” ±ıfi_   fiÎ ◊¥ ˢ› ±fiı …√÷fiÎ ·˘¿ ¬˘À<_ ◊›Î ’»Ì ’V÷Ή˘ ¿flı fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı,
¤Îfi fi◊Ì, ±ıÀ·ı ÿ˘Ê ÂÌ flÌ÷ı ÿı¬Î› ? ÿ˘Ê ÿı¬Î› ÷˘ ¿S›ÎHÎ ◊Λ.         ÷˘ ±ıfiÎ◊Ì ’Î’ ±˘»Î_ ⁄_‘Λ, Á‹… ’ÕÌfiı ? ≠Ï÷ø‹HÎ. ’V÷Ή˘ ¿fl‰Î◊Ì ¿‹˘˝
                                       ∂ÕÌ › Ω› !
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ …ı ‹ÎHÎÁı iÎÎfi fiÎ ·Ì‘_ ˢ› ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ …ı‰_ ¿flÌ
¿ı ? …ıHÎı iÎÎfi ·Ì‘ı·_ fi◊Ì ±ı‰Î_ ‹ÎHÎÁ˘fiı ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ Ïø›Î Á‹Ω‰Ì±ı       ÿÎÿÎlÌ — ¿’ÕÎ_ ’fl EËÎfi˘ ÕÎCÎ ’Õı ¿ı ÷fl÷ ÷ıfiı ‘˘¥ fiά˘ »˘ ÷ı ÂÎ◊Ì ?
÷˘ ±ıfiı ’ÏflHÎ΋ ’΋ı ?                               ≠ffi¿÷ν — ÕÎCÎ …÷˘ flËı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ◊Λ, ◊Λ fiËŸ. ΩB≤Ï÷ fiÎ flËıfiı ! iÎÎfi◊Ì ⁄‘Î_ ’Î’˘         ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ‹ËŸ ÕÎCÎ ’Õı ¿ı ÷fl÷ ‘˘¥ fiά‰_ ’Õı. ±Î ·˘¿˘ ÷fl÷
¤V‹Ì¤Ò÷ ◊Λ ±ıÀ·ı ΩB≤Ï÷ µI’Lfi ◊Λ ±fiı ΩB≤Ï÷ µI’Lfi ◊Λ ÷˘ ±Î         ‘˘¥ fiάı »ı. ¿o¥ ¿ÊΛ µI’Lfi ◊›˘, ¿Â_ ◊›_ ¿ı ÷fl÷ ‘˘¥ fiάı ÷ı ÁÎŒ fiı
⁄‘_ A›Î· flËı.                                ÁÎŒ, Á_ÿfl fiı Á_ÿfl ! ÷‹ı ÷˘ ⁄Îfl ‹ÏËfiı ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ¿fl˘, ÷ı ÿËÎÕı ⁄‘Î_ ·Ò√ÕÎ_
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ≠Ï÷ø‹HÎfi˘ ¥·Î… ÿflı¿fiı ±Î’Ì Â¿Î› ±ı‹ fi◊Ì.      ⁄˘‚Ì fiάı ?!
   ÿÎÿÎlÌ — ◊¥ ¿ı fiËŸfiı ! ⁄ÌΩfiı ¿Î‹ ·Î√ı fiËŸ. ’HÎ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı        ±‹Îfl_ ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À ≠Ï÷ø‹HÎ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ÷‹ı ¿fl˘ »˘ ±ıfiı
¿ı ◊˘Õ<_ CÎb_ ◊Λ ±ıÀ·_ ÷˘ ¿fl…ı. ◊˘Õ<_ CÎb_ ¿flı ÷˘› ·Î¤ ◊Λ ±ıfiı. ’HÎ ±ıfiı  ≠Ï÷ø‹HÎ ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ¿’Õ<_ ±ı¿<_› ‘˘‰Î÷_ fi◊Ì ÷‹Îfl_. ±fiı ±‹ÎflÎ_
ΩB≤Ï÷ flËı fiËŸfiı ? ΩB≤Ï÷ ¿ı‹ ¿flÌfiı flËı ? ’HÎ »ı‰Àı ◊˘Õ˘ CÎH΢ ·Î¤ ◊Λ.    ÷˘ ⁄‘Î_ ‘˘‰Î¥fiı «˘A¬Î_ ◊¥ √›Î_. ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı ¿’ÕÎ_
±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ΩHÎ÷˘ ˢ› ÷˘ ! ’HÎ ±Î › ¥·Î…fiı ΩHÎ÷Î … fi◊Ì. ÷ıfiı         ‘˘‰Î¥ fiı «˘A¬Î_ ◊¥ Ω›.
Â_ ·Î¤ ◊Λ ?
                                          ·Ò√ÕÎ_ fl˘… ±ı¿ ±ı¿ ‘˘‰Î_ ’Õı. I›Îflı …ˆfi˘ Â_ ¿flı ? ⁄Îfl ‹ÏËfiÎ ◊Λ
   ±ıÀ·ı ±Î¬_ …√÷ ΩB≤Ï÷ fiËŸ ˢ‰Î◊Ì ⁄Îfl ‹ÏËfiı ’›˝ÊHÎ ¿flı »ı.        ±ıÀ·ı ⁄Îfl ‹ÏËfiÎfiÎ_ ⁄‘Î_ ·Ò√ÕÎ_ ‘Ò±ı ! ¤√‰Îfifiı I›Î_ ÷˘ ±ı fiÎ «Î·ı. ±Î
ΩB≤Ï÷ fiËŸfiı Ï⁄·¿<· ?!                            ·˘¿˘ ⁄Îfl ‹ÏËfiı ·Ò√ÕÎ_ ⁄ÎŒı »ı ¿ı fiËŸ ? ±Î ÷˘ ±ı¿ı ±ı¿ ‘˘‰_ ’Õı. ’Î_«Á˘,
   iÎÎfi ’Ëı·Î_ › ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷ ±‹ı ±ı ¿ı‰Î_ ? ±Î ¿‹˝ ¬˘À<_ ⁄_‘Î¥ flèÎ_    ’Î_«Á˘ ·Ò√ÕÎ_ ÿflfl˘…fiÎ_ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ‘˘‰ÎÂı I›Îflı ¿Î‹ ◊Âı.
»ı ±ıfiÎ ’V÷ΉΒ҉˝¿fiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ; ’HÎ ±ı ÁΫÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿Ëı‰Î› fiËŸ. iÎÎfi       …ıÀ·Î ÿ˘Ê ÿı¬Î› ±ıÀ·Î ±˘»Î ◊Λ. ±Î‹fiı fl˘…fiÎ ’Î_«Á˘ ÿ˘Ê ÿı¬Î›
’»ÌfiÎ_ ÁΫÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊›ı·Î_.                         »ı. ˉı ⁄ÌΩfiı fi◊Ì ÿı¬Î÷Î, ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? Ë…\ ¿Î«_ »ı ±ıÀ·_ ¿o¥ ÿ˘Ê
          Á‹„@÷ ◊¿Ì ÁΫÎ_ ’Ï÷ø‹HÎ !                 ‰√flfi˘ ◊¥ √›˘ »ı, ÷ı fi◊Ì ÿı¬Î÷˘ ?!
   ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı © √HÎΛ ? ÁΫ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ?     ¤√‰Îfiı fl˘… «˘’Õ˘ ·¬‰Îfi˘ ¿è΢ Ë÷˘, ÷ı ±I›Îflı ⁄Îfl ‹ÏËfiı «˘’Õ˘
D:\Zip_Back \Prtikrmn \Prati_1.Pm5\                  34   D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                 34
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                         Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
   ro t
1st P o f D . :                               1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                              35  ≠Ï÷ø‹HÎ                               35

·¬ı »ı. F›Îflı ’›˝ÊHÎ ±Î‰ı »ı I›Îflı. ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ ¿ı ÁΫ˘ ‰ı’ÎflÌ Ë˘› ÷˘  ¿Ë_ ÷˘ ÷‹ÎflÎ ‹fi‹Î_ ¤˛‹HÎÎ ’ÕÌ Ω›. ±fiı ±Î‰_ ⁄˘·_ ÷˘ ’ı·Î ·˘¿˘fiı ‹fi‹Î_
fl˘… ·¬…ı fiı ÁÎ_…ı Áfl‰ˆ›_ ¿Îœ…ı. ⁄Îfl ‹ÏËfiı «˘’Õ˘ ·¬ı »ı, ’»Ì Â_ ›Îÿ   ±‰‚_ ’ÕÌ Ω› ¿ı ±Î‰_ ¿ı‹ ⁄˘·ı »ı ? ±ıÀ·ı ‹Îflı ’ı·Ì ⁄Î…\fi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_
ˢ› ? ±ı‹Î_ ¿¥ fl¿‹ ›Îÿ ˢ› ? ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ÁΫ˘ ‰ı’ÎflÌ ⁄fi…ı    ’Õı fl˘…. ±Î‰_ ⁄˘·‰Îfi_ ◊Λ ÷˘ ! ¿ÎflHÎ ¿ı ’ı·Îfiı ÿ—¬ ÷˘ fi … ◊‰_ Ωı¥±ı.
±fiı fl˘…fi˘ «˘’Õ˘ fl˘… ·¬…ı ±fiı «˘’Õ΋Î_ ¿o¥ ¤Ò· ◊¥, ±Ï‰fi› ◊›˘       ’ı·˘ ‹Îfiı ¿ı ±ËŸ ±Î ’Ì’‚΋Î_ ¤Ò÷ »ı ±fiı Ë_ ¿Ë_ ¿ı ¤Ò÷ …ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì
±ıÀ·ı ÷fl÷ fiı ÷fl÷ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl…ı, ±ıfiı ¤Ò_ÁÌ fiά…ı.            ±Î ’Ì’‚΋Î_. ±ıfi_ ’ı·Îfiı ÿ—¬ ÷˘ ◊Λ, ±ıÀ·ı ’λ\_ ‹Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı.
                                    ±ı ÷˘ Ë‹ıÂÎ_ ¿fl‰_ … ’Õıfiı. Ë_ ¿˘¥fiı ÿ—¬ ¿fl‰Î ‹ÎÎı fi◊Ì ±ÎT›˘. ¿˘¥fiı ÿ—¬
     4. ±Ë˘, ±Ë˘ ±ı ΩB≤÷ ÿÎÿ˘ !                  ◊Λ ±ıfiı ‹ÎÀı ±‹ı fi◊Ì ±ÎT›Î. ±‹ı ÷˘ Á¬ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±ÎT›Î »Ì±ı ±fiı
                                    ±iÎÎfiÌ ±fiı iÎÎfiÌ. ⁄ıµ …HÎfiı Á¬ ±Î’Ì Â¿Î› fiËŸ, ‹ÎÀı ±Î ⁄Î…\fi_
                                    ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı.
         Ïfiÿ˘˝Ê ƒÏp »÷Î_ ⁄˘·Î› ÿ˘ÏÊ÷ !
                                       ≠ffi¿÷ν — CÎHÎ̉Îfl ±iÎÎfi ˢ› »ı, ÷ı iÎÎfifi˘ ±Î_«‚˘ ±˘œÌfiı ≠√À
   ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ⁄‘Î Ïfiÿ˘˝Ê »ı. ’HÎ Ωı ±Î‰Ì ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı »ı fiı ?! ±‹ı  ◊Λ »ı.
÷˘ ±Î ⁄‘Îfiı Ïfiÿ˘˝Ê Ωı›ı·Î »ı, ÿ˘ÏÊ÷ ±ı¿<_› »ı fiËŸ. ±‹fiı ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î÷˘     ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfi ≠√À ◊Λ ÷˘ À¿ı fiËŸ. ±ı¿ Áı¿LÕı› À¿ı fiËŸ. ±fiı
… fi◊Ì. Œ@÷ ÿ˘ÏÊ÷ ⁄˘·Î› »ı. ⁄˘·Î÷_ ËÂı ±Î‰_ ±Î’HÎı ? ±Î’HÎı Â_      ±Î’HÎı ±ËŸ ÷˘ Ï⁄·¿<· À¿ı fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’b_ iÎÎfi ¿ı‰_ »ı ?
ŒflÏ…›Î÷ »ı ? ¿˘¥fi_ › fiÎ ⁄˘·Î›. ±ıfiÌ ’λ‚ ÷fl÷ … ±ıfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ      ÏՋοı˝Âfi‰Î‚_ iÎÎfi »ı ! ±Î ±iÎÎfi fiı ±Î iÎÎfi, ⁄ıfiÌ ‰E«ı ÏՋοı˝Âfi‰Î‚_
«ÎS›Î ¿flı. ±ıÀ·_ ±Î ±‹Îflı «Îfl ÏÕ√˛Ì ±˘»Ì »ı ÷ıfi_ ±Î Œ‚ »ı. ’HÎ     ±ıÀ·ı ±ËŸ ÷˘ «Î·ı … fiËŸ fiı ¿˘¥’HÎ.
≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ‰√fl fiÎ «Î·ı.
                                       ’»Ì ±ıfiı ÿ—¬ ◊›_ ˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. ‰Î‚Ì ·ı‰Î› ±ıÀ·_ ‰Î‚Ì
   ±‹ı Õ¬˘Õ¬· ¿fḻı, ¿Õ¿ ÂOÿ ⁄˘·Ì±ı ÷ı ΩHÎÌ Ωı¥fiı ⁄˘·Ì±ı ’HÎ     ·¥±ı ’λÎ. ¿ı ¤¥, ±‹ÎflÌ ¤Ò·«Ò¿ ◊¥ ˢ› ÷˘ ±‹ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı »Ì±ı.
¿<ÿfl÷fiÌ ¤Ò· ÷˘ ◊¥ … fiı ! ÷ı ÷ıfi_ ±‹ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΉ̱ı. ÿflı¿ ¤Ò·fi_
                                      ÿ—¬ ÷˘ ‹fiW›˘fiı fi … ¿flΛ. ÷fiı ±ıfiÌ ±HÎÁ‹…HΠˢ›, ’HÎ ±ıfiı
≠Ï÷ø‹HΠˢ›. Á΋Îfi_ ‹fi ÷ÒÀÌ fiÎ Ω› ÷ı‰_ ±‹Îfl_ ˢ›.
                                    ‹fi ÷˘ ±ı Á‹…HÎ … »ıfiı, ±Î’HÎfiı ±ıfiÌ ±HÎÁ‹…HÎ ·Î√ı, ’HÎ ±ıfiı ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — ¤ ±Î›◊Ì ‰œÌ±ı ÷˘ › ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı ?         Á‹…HÎ … ‹ÎfiÌ ⁄ıÃ˘ »ı fiı ±ıfiı ÿ—¬ ¿ı‹ ◊Λ ±Î’HÎÎ◊Ì ?
   ÿÎÿÎlÌ — ¤ ±Î›◊Ì ’H› ⁄_‘Λ »ı. iÎÎfi fiΠˢ› fiı ±ÎfiÎ ’fl                   ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ fiËŸ !
ø˘‘ ¿fl˘ ÷˘ › ’H› ⁄_‘Λ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î› ’fl »ı. ±Î …√÷‹Î_ ⁄‘_ ±Î›◊Ì       ≠ffi¿÷ν — ˉı ±Î’HÎfiı A›Î· ˢ› ¿ı Á΋˘ ‹ÎHÎÁ µÿ›¿‹˝fiı ±Î‘Ìfi
⁄_‘Λ »ı.                                ‰÷ı˝ »ı ±ı‰˘ ¤Î‰ ±Î’HÎfiı flËı÷˘ ˢ›, ÷˘ ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl
   ‹ÎflÎ◊Ì “»ı” ±ıfiı “fiÎ fi◊Ì” ±ı‹ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±fiı “fi◊Ì” ±ıfiı “»ı” ±ı‹  fiËŸfiı ?
fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ‹ÎflÎ◊Ì ¿ıÀ·Î¿ ·˘¿˘fiı ÿ—¬ ◊Λ. Ωı “fi◊Ì” ±ıfiı Ë_ “»ı”     ÿÎÿÎlÌ — ±ı „V◊Ï÷ ÁÎflÌ ¿Ëı‰Î› fiı ! ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ±Î’HÎfiı ±ıfiÎ
D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\               35   D:\ Zip_Back\Prtikrmn \Prati_1.Pm5 \                35
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                       Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
 t ro t
1s P o f D . :                             1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                               36  ≠Ï÷ø‹HÎ                               36

≠I›ı ¤Î‰ Ωı ±‰‚˘ ◊›˘ ˢ› ÷˘ … ¿fl‰Îfi_.                   flÌ÷ı ¿ËÌ Â¿ı ! ±ı ÷˘ ÁË ÁËfiÌ Á‹…HÎ◊Ì ÁΫ_ »ı. ⁄ÌΩfiÌ Á‹…HÎ◊Ì ¬˘À<_
                                     ·Î√ı »ı fiı !
   ≠ffi¿÷ν — ±fiı fi ◊›˘ ˢ› ÷˘ fiËŸ fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ.                               ±‹fiı ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î÷_ … fi◊Ì. ±Î ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı »ı ÷ıfiÌ ΩıÕı ’λ\_
                                     ≠Ï÷ø‹HΠˢ› »ı. ±ıÀ·ı “±Î‹ fi ˢ‰_ Ωı¥±ı” ±ı‹ ±Ï¤≠Λ …\ÿ˘ ˢ› »ı
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ±ıfiı ¬˘À˘ ‹Îfi÷Î … fi◊Ì.               ±‹Îfl˘ ¿ı ±Î‰_ »ı fiËŸ. ÿı¬Î› »ı ¿ı‰_ ? Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î› »ı ±fiı ±Î ‰ÎHÎÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì fiËŸ.                        ¿ı‹ ±Î‰Ì fiÌ¿‚ı »ı ? ±‰Hν‰Îÿ fiΠˢ‰Î Ωı¥±ı. ±‹Îflı ÷˘ ‹˙fi flËı‰_
                                     Ωı¥±ı. ˉı ‹˙fi flËı ÷ ÷‹ı ⁄‘Î_ ΩH΢ fiËŸ ¿ı Â_ ◊›_ ÷ı ’HÎ ÁI› fiÎ ¿Ëı‰Î›.
   …√÷ ±Î¬_ Ïfiÿ˘˝Ê »ı. ±ı¿ ZÎHΉÎfl ’HÎ ¿˘¥ ∞‰ ÿ˘ÏÊ÷ ◊›˘ fi◊Ì.      ±Î ÁI› ¿Ëı‰Î› fiËŸ.
±Î …ı ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› »ı ÷ı ±Î’HÎÎ ÿ˘Êı ¿flÌfiı ÿı¬Î› »ı. ±fiı ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î›
»ı ±ıÀ·ı … ¿ÊΛ ¿flı »ı. fiËŸ ÷˘ ¿ÊΛ … fiÎ ¿flıfiı.                        ©ÎI‹Î ÏÁ‰Î› Á⁄ …^ÃÎ !
   ±ıÀ·ı ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› »ı ±ıÀ·ı ¬˘À<_ … ÿı¬Î› »ı. ±Î_‘‚ı ±Î_‘‚Î ±◊ÕΛ     ≠ffi¿÷ν — ⁄ÌΩfiÌ Á‹…HÎı ¬˘À<_ ·Î√÷_ ˢ› ÷˘ ±ıfi_ Â_ ¿fl‰Îfi_ ?
»ı. ±ıfiÎ …ı‰Ì ‰Î÷ »ı ±Î. ±Î_‘‚Î ‹ÎHÎÁ˘‹Î_ À̫Λ ÷˘ ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı fiı ¿ı
                                        ÿÎÿÎlÌ — ±Î …ıÀ·Î_ ÁI› »ı ±ı ⁄‘Î_ T›‰ËÎÏfl¿ ÁI› »ı. ±ı ⁄‘Î_ …^ÃÎ_
±Î ±Î_‘‚Î ·Î√ı »ı ±ıÀ·ı ±ÎÀ·Î ⁄‘Î ±◊ÕΛ »ı. ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ÿı¬Î÷_ fi◊Ì.
                                     »ı. T›‰ËÎflfiÎ ’Òfl÷Î_ ÁI› »ı. ±Î ‹˘Z΋Î_ …‰_ ˢ› ÷˘ ⁄‘Î_ › …^ÃÎ_ »ı. ⁄‘Îfi_
  ⁄Î¿Ì …√÷‹Î_ ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ »ı … fiËŸ. …ı ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı ÷ı◊Ì ¿ÊΛ       ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. “Ë_ ±Î«Î›˝ »\_” ±ıfi_ › ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’ÕÂı. “Ëı›,
∂¤Î flèÎÎ »ı.                               ‹ıÓ ±Î«Î›˝ ‹ÎL›_ ‹ÎflÌ Ω÷fiı.” ±ıfi_ › ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’ÕÂı. “Ë_ ©ÎI‹Î »\_.”
            ÁI›-±ÁI› ÁÎ’ıZÎ !                    ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ … …^Ã<_ »ı. Á⁄ …^ÃÎ. ÷fiı ±ı‰_ Á‹…HÎ ’Õı ¿ı fiÎ ’Õı ?
   ≠ffi¿÷ν — ÁI› ‰Î÷ ˢ› ÷˘ ’»Ì ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿ı‹ ¿fl‰Îfi_ ?          ≠ffi¿÷ν — ’Õı ….
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÁI› ±ı … ±ÁI› »ı. …ı …ı ÁI› »ı, ±ı ⁄‘_› ±ÁI›         ÿÎÿÎlÌ — Á⁄ …^ÃÎ. ⁄‘Î ÷˘ fiËŸ Á‹…‰Î◊Ì ¿Ëı »ı ¿ı “Ë_ ÁI› ¿Ë_
»ı. ¿¥ ‰Î÷ ÁI› »ı ±ı ÷‹ı ¿Ë˘. ¿¥ ‰Î÷ ÷‹fiı ÁI› ·Î√ı »ı ? Ë_ ÷‹fiı      »\_.” ±flı, ÁI› ¿Ëı ÷˘ ¿˘¥ Á΋˘ ±ÎCÎÎ÷ … fiΠˢ›.
¿ËÌ ±Î’_ ¿ı ±Î ±ÁI› »ı.
                                                  ±ıfiı ÁI› ¿Ëı‰Î› !
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ÁΫ_ ¿Ë̱ı, ±Î’HÎı Á΋_ ¿ËÌ ÿ¥±ı ÷˘ ±ıfiı ¬flÎ⁄
·Î√ı ÷˘ ’»Ì ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿ı‹ ?                         Ë_ ±ËŸ ±Î√‚ ⁄˘·_ »\_, ±ı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ Á΋˘ ±‰Î… ±Î’‰Î ÷ˆ›Îfl
                                     ◊Λ »ı ? ω‰Îÿ ˢ› »ı ? Ë_ …ı ⁄˘· ⁄˘· ¿fl_ »\_ ±ı ⁄‘Î ÁÎ_¤Y›Î … ¿flı
   ÿÎÿÎlÌ — ÁΫ_ ¿˘¥ ¿ËÌ Â¿÷˘ fi◊Ì. ±Î ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ±ı‰˘    »fiı. ω‰Îÿ fi◊Ì ¿fl÷Îfiı ! ±ı ÁI› »ı. ±ı ‰ÎHÎÌ ÁI› »ı ±fiı ÁflV‰÷Ì »ı
’Î@›˘ fi◊Ì ¿ı …ı ÁΫ_ ¿ËÌ Â¿ı. Ë_ … fi◊Ì ¿ËÌ Â¿÷˘ fiı ! ‹ÎHÎÁ ÁΫ_ ¿ı‰Ì   ±fiı …ıfiÌ ±◊Õ΋HÎ ◊Λ, ±ı ÷˘ ¬˘ÀÌ ‰Î÷. ±ı@{ı@À·Ì ¬˘ÀÌ !
D:\Zip_Back \Prtikrmn \Prati_1.Pm5\                36   D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                 36
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                        Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
   ro t
1st P o f D . :                              1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                              37  ≠Ï÷ø‹HÎ                                 37

   ±Î‹Î_ ÷˘ Á΋˘ ¿Ëı, ±y· ‰√flfi˘, ⁄˘· ⁄˘· fiÎ ¿fl¢. ±ı ’ı·˘›       ±ÁI›. T›‰ËÎfl ÁI› ±ıÀ·ı ¬flı¬flÎ ÁI› ÷˘ »ı … fiËŸ.
¬˘À˘ fiı ±Î› ¬˘À˘ ±fiı ÁÎ_¤‚fiÎflΛ ¬˘ÀÎ ’λÎ. ÁÎ_¤‚fiÎflÎ ¿Â_ fiÎ ⁄˘·ı        ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ÁI› ‹Îfi÷Πˢ¥±ı ±fiı Á΋Îfiı ÏŒÀ fiÎ ◊›_...
±fiı ÷ı ⁄‘Î ±ı À˘‚_ ±Î¬_ ¬˘À<_ !
                                        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ …^Ã<_. ⁄‘_ … …^Ã<_. ÏŒÀ fiÎ ◊›_ ±ı …^Ã<_. ±‹ı ˵ ¿Ë̱ı
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î’HÎÎ ¿‹˝fi˘ µÿ› ±ı‰˘ ˢ›, ¿ı ±Î’HÎı Á΋Îfiı ¬˘ÀÎ
                                     »Ì±ıfiı ¿˘”¿fiı …ıfiı ±‹ÎflÌ ‰Î÷ fiÎ Á‹Ω÷Ì Ë˘› ÷˘ ±ıfiÌ ¤Ò· fi◊Ì ¿Îœ÷Î,
… ·Î√÷Πˢ¥±ı. ±Î’HÎÌ ‰Î÷ ÁI› ˢ›, ±ı¿ÿ‹ ⁄flÎ⁄fl ˢ›, ±Î’HÎı        ±‹ÎflÌ ¤Ò· ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ±‹ÎflÌ ±ı‰Ì ¿ı‰Ì ¤Ò· flËÌ ¿ı ±ı‹fiı ‰Î÷ fi
¿Ë̱ı ±Î ‹ıÓ fiˢ÷_ ¿›* »÷Î_ ¿ËıÂı, fiÎ ÷ıÓ ±Î‹ … ¿›* Ë÷_, ÷˘ ±ı ±Î’HÎÎ  Á‹Ω¥. ‰Î÷ Á‹Ω‰Ì … Ωı¥±ı. Á΋Îfiı Á‹…HÎ fiÎ ’ÕÌ ±ı‹Î_ Á΋Îfi˘ ÿ˘Ê
¿‹˝fi˘ µÿ›fiı ? ÷˘ … ±ıfiı ¬˘À<_ ·ÎB›_fiı ?                 ¿Îœ÷Î … fi◊Ì. ±‹ı ±‹Îfl˘ ÿ˘Ê Ωı¥±ı. ±ıfiÌ ’ÎÁı ‹fiı Á‹Ω‰÷Î_ ±Î‰Õ‰_
   ÿÎÿÎlÌ — ÁΫ_ ˢ÷_ … fi◊Ì. ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ÁΫ_ ⁄˘·Ì ¿÷˘ … fi◊Ì.     Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı Á΋Îfi˘ ÷˘ ÿ˘Ê ˢ÷˘ … fi◊Ì. Á΋Îfi˘ ÿ˘Ê …\±ı »ı ±ı ÷˘
…^Ã<_ … ⁄˘·ı »ı. ÁΫ_ ÷˘ Á΋˘ ‹ÎHÎÁ ¿⁄Ò· ¿flı, ÷ı ÁΫ_ fiËŸ ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ   ¤›_¿fl ¤Ò· … ¿Ëı‰Î›. Á΋Îfi˘ ÿ˘Ê ÷˘ ±‹fiı ·Î√÷˘ … fi◊Ì. ¿˘¥ ÿËÎÕ˘
Á‹…HÎfi_ ÁI› ‹Îfiı·_ »ı. ’˘÷ı ‹Îfiı·_ ÁI› ±ı ¿_¥ ·˘¿˘ V‰Ì¿Îfl fiÎ ¿flı.    ·ÎB›˘ › fi◊Ì.
   ±ıÀ·ı ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ ¿ı ÁI› ¿˘fi_ ? ‰Ì÷flÎ√ ‰ÎHÎÌ ! ‰Ì÷flÎ√ ‰ÎHÎÌ       ±Î ÷˘ ±‹fiı ’Ò»ı ±ıÀ·ı …‰Î⁄ ±Î’‰˘ ’Õı. fiı ’λ\_ ±‹Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ
±ıÀ·ı Â_ ? ‰Î÷Ì ¿⁄Ò· ¿flı, ≠Ï÷‰ÎÿÌ ¿⁄Ò· ¿flı, ≠‹ÎHÎ √HΉ΋Î_ ±Î‰ı. ±Î   ¿fl‰_ ’Õı. ˉı ÁI› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ’Ò‰˝¿fi_ … ¿Ëı‰Î› »ı Ë‹ıÂÎ_. ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ
÷˘ ⁄‘Ì flÎ√Ì-¶ıÊÌ ‰ÎHÎÌ. …^ÃÌ-·⁄ÎÕÌ, …ı·‹Î_ CÎÎ·Ì ÿı‰Î …ı‰Ì ! ±Î‹Î_ ÁI›  ˢ› ÷˘ ±ı ÁI› ÁI› … fi◊Ì. ±Î …√÷fi_ ÁI› Ïfi盋Î_ ±ÁI› »ı.
ˢ÷_ ËÂı ? flÎ√Ì ‰ÎHÎÌ‹Î_ ÁI› fiΠˢ›. ±ı ·Î√ı »ı ÷‹fiı ±ı‹Î_ ÁI› ˢ› ?
                                               ±ı ‰ıHÎ ¿Îfl<H› {flHÎ΋Î_◊Ì...
±Î ±‹ı ±ËŸ ‰œÌ±ı I›Îflı ±ÎI‹Î ¿⁄Ò· ¿flı. ω‰Îÿ fiΠˢ› ±Î ±Î’HÎ΋Î_
¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ω‰Îÿ ◊›˘ »ı ? ¿˘”¿ ‹ÎHÎÁ …flÎ ¿Î«˘ ’ÕÌ √›˘ ËÂı, ⁄Î¿Ì ¿˘¥      ±‹ı ÷˘ ÿ‰Î ¿flÌ fiά̛ı {À. ±fiı ’»Ì ±‹ı ÷˘ ‰Ì÷flÎ√ … ˢ¥±ı.
ω‰Îÿ ◊›˘ fi◊Ì. ÿÎÿÎfiÎ ÂOÿ˘ µ’fl ŒflÌ ¿˘¥ ⁄˘S›˘ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ÎI‹ÎfiÌ    ±‹fiı flÎ√-¶ıÊ fiΠˢ›. ÿ‰Î ¿fl‰Î‹Î_ ÷ˆ›Îfl. ±fiı ¤Ò·ı«Ò¿ı ±ıfiÎ ÷flŒ ÁËı…
«˘A¬Ì M›˘fl ‰Î÷, ≠I›ZÎ ÁflV‰÷Ì ! ÿıÂfiÎ !                  ±¤Î‰ ◊¥ Ω›. ±Î‹ ÷˘ fiÎ … ◊Λ, ’HÎ ‰¬÷ı ◊¥ Ω› ÷˘ ±‹ÎflÌ ’ÎÁı
                                     ≠Ï÷ø‹HÎfiÌ ÿ‰Î ˢ›, ±ıÀ·ı ÷fl÷ … ÿ‰Î ¿flÌ fiά̱ı. ÷fl÷ … ≠Ï÷ø‹HÎfiÌ
   ±fiı flÎ√Ì-¶ıÊÌ ‰ÎHÎÌfiı ÁÎ«Ì ¿Ëı‰Î› ?
                                     ÿ‰Î ˢ›fiı !
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ ¿Ëı‰Î›.
                                        ±Î ÷˘ ±Î ±‰÷Îfl‹Î_ Ë_ ‹ËÎflÎ…fi_ ±Î‰_ ⁄˘·_ »\_. ±Î¬Î …√÷fiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ÷_ ¿Ë_ »\_ fiı ÁI› ?                 ÷‹Î‹ ‘‹˝‹Î√˝‹Î_ …ı ⁄‘Î ¨‘_ ¿flÌ flèÎÎ »ı, ±ı ⁄‘Î ‹ÎÀı ¨‘_ ⁄˘·_ »\_. ¿ı‹
   ≠ffi¿÷ν — T›‰ËÎfl ÁI› ¿Ëı‰Î›fiı ±ı ÷˘ ?               ΩHÎı ¿ı ±Î ‘‹˝fi˘ flÎΩ … Ë_ »\_ ! ±ı‰Ì flÌ÷ı ·˘¿˘fi_ ¨‘_ ⁄˘·_ »\_. ΩHÎı ‹Îflı
                                     … ·ı‰Îÿı‰Î »ı ! ’HÎ ±‹Îflı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? Ë_ ÷˘ ‰fi ±Î"Œ ‘Ì ‹ıfi ! ±±ı
   ÿÎÿÎlÌ — T›‰ËÎfl ÁI› ±ıÀ·ı Ïfi盋Î_ ±ÁI› »ı.             ⁄˘·Î› fiËŸ ±Î‰_ ’HÎ ·˘¿˘ ±ÎfiÎ◊Ì »^À‰Î … Ωı¥±ı ! ±ıÀ·ı ±Î‰_ ⁄˘·Ìfiı
   T›‰ËÎfl ÁI› ±ıÀ·ı Á΋Îfiı Ωı ÏŒÀ ◊›_ ÷˘ ÁI› ±fiı fiÎ ÏŒÀ ◊›_ ÷˘    ’Î’ ‰Ë˘flı·Î_ »ı. ‰¬÷ı ¿_¥ ¤˘√‰‰ÎfiÎ_ ˢ› ÷˘ › ’Î’ ‹Îflı ¤˘√‰‰Î_ ’Õı.
D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                37   D:\ Zip_Back\Prtikrmn \Prati_1.Pm5 \                  37
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                       Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
 t ro t
1s P o f D . :                              1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                                38  ≠Ï÷ø‹HÎ                               38

⁄Ì…\_ ’Î’ fi◊Ì ¿›*, ±fiı ⁄ÌΩ_ ‹ÎflÎ_ V‰÷_hÎ ’Î’ ÷˘ »ı … fiËŸ.             ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ fiÎ ⁄˘·Î›. ÂOÿı› ⁄˘·Î› fiËŸ. ±ı‰˘ ‰Î_¿˘ ÂOÿı› ¿ı‹
                                       ⁄˘S›Î ? Á΋˘ ÷˘ »ı … fiËŸ, ±ËŸ ±Î√‚. Á΋Îfiı ÿ—¬ ◊÷_ fi◊Ì. ±fiı ÷‹Îflı
   ¿Î›ÿ˘ Â_ »ı ¿ı ¿˘¥’HÎ ‹ÎHÎÁfiı ÷‹ı iÎÎfifiÌ ‰Î÷ ¿flÌ Â¿˘. ’HÎ ±ı
                                       ⁄‘Îfiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì ¿ı ÿÎÿÎfiı ±ı‹fiÌ Ï⁄·ÌŒ‹Î_ ÷˘ ±Î‰_ Ïfiÿ˘˝Ê … »ı. ’»Ì ˉı
iÎÎfi fiÎ ·¥ ¿ı ±ı‰Î_ ˢ›, Ã_ÕΠˢ›, ÷˘ ÷‹Îflı ‘Ì‹_ ‹Ò¿‰_. ‰Ì÷flÎ√ ◊‰_.
                                       ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’HÎ ÂOÿ ±Î‰˘ ¤Îflı ¿ı‹ ⁄˘S›Î ? ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. ¤Îflı
’HÎ ±ÎfiÌ ’λ‚ ±ı ¿flHÎÎ »ı ¿ı “±Î ±ËŸ Á‘Ì ±ÎT›Î »ı ÷˘ ’΋˘ fiı
                                       ÂOÿı› fiΠˢ‰˘ Ωı¥±ı.
±S›Î ! ±Î ±ÎÀ·˘ ÷Ή »ı ÷ı ±S›Î ÿ‰Î fi◊Ì ’Ì÷Î ! ÿ‰Î ÷ˆ›Îfl »ı.” ’HÎ
÷ı ¿Î›ÿıÁfl fiÎ √HÎΛ. ±ıÀ·ı ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. ±Î’HÎı ·ı‰Îÿı‰Î ◊¥        ≠ffi¿÷ν — ÷‹ı ÷˘ »^ÀÎfiı »^ÀÎ … flˢ »˘, ⁄˘·˘ I›Îflı ’HÎ ÷˘ ’»Ì
ˢ› ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. ±Îfiı ¤√‰Îfiı ¿flHÎÎfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿èÎÎ_ »ı.      ÂÎ ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ?

          Ïfiÿ˘˝Ê ƒÏp »÷Î_ Áÿ˘Ê ‰ÎHÎÌ !                  ÿÎÿÎlÌ — »^ÀÎ »ı, ±ıÀ·ı ≠Ï÷ø‹HÎ “‹Îflı” fiËŸ ⁄˘·‰Îfi_. ±Î ±_ÿflfiÎ
                                       ±_ÿfl, …ı ¿flı fiı, …ı ⁄˘·ıfiı, ÷ıfiı … ¿Ëı‰Îfi_, “÷‹ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·˘.” ±fiı
   ˉı ±Î …ı ¿Ëı‰_ ’Õı »ı fiı, ¿ı ±Î T›Î…⁄Ì fi◊Ì. ±ı‰_ ¿èÎ_ I›Î_ V›Îÿ˚‰Îÿ  ÷‹Îflı › ±ı‰_ … »ı. ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ÷ı “÷‹Îflı” fiËŸ ¿fl‰Îfi_. “«_ÿ¤Î¥”fiı ¿ËÌ
«Ò@›˘. »÷Î_ T›Î…⁄Ì ’fl «œÎ‰‰Î ‹ÎÀı ±Î‹ ⁄˘·‰_ ’Õı »ı. ’HÎ ¤√‰Îfi ÷˘       ÿı‰Îfi_. “÷‹Îflı” ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ˢ› fiËŸ, …ıHÎı ±Ï÷ø‹HÎ ¿›* fiı, ÷ıHÎı …
Â_ ¿Ëı »ı ? ¿ı ±Î› T›Î…⁄Ì »ı, ’ı·_›ı T›Î…⁄Ì »ı, «˘flı «˘flÌ ¿flÌ ÷ı ›      ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_.
T›Î…⁄Ì »ı, ±Îfi_ √…‰_ ¿’Λ_ ÷ı › T›Î…⁄Ì »ı. ¤√‰Îfi ÷˘ ‰Ì÷flÎ√.
                                          ≠ffi¿÷ν — ÷ı ¤Ò·fi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl˘ ?
Õ¬˘Õ¬· ¿flı fiËŸ fiı. “CÎη‹ı· ¿flı fiËŸ fiı”, ±fiı ±‹Îflı ÷˘ ¬À’À ⁄‘Ì.
±‹Îflı ¤Î√ı ±Î ¬À’À ±Î‰Ì.                              ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ’»Ì ¿fl‰_ ’Õı, ¤Ò·, iÎÎfi Á_⁄_‘Ì fiΠˢ›. ¿˘¥
                                       V›Îÿ˚‰ÎÿfiΠωfl˘‘‹Î_ …÷˘ ˢ› ±ı ‹ÎHÎÁ ’fl ¿Õ¿Î¥ ◊¥ √¥ ˢ›. V›Îÿ˚‰Îÿ
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı › ±‹ÎflÎ fl˘√ ¿Îœ‰Î ‹ÎÀı fiı !
                                       ˢ› I›Îflı ¿Õ¿Î¥ fiÎ ◊Λ, Ï⁄·¿<· Á_’ÒHν V›Îÿ˚‰Îÿ ! ±Î ÷˘ V›Îÿ˚‰Îÿ
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÷ı ·˘¿˘fiı ÷ˆ›Îfl ¿fl‰Î ‹ÎÀı. ±Î‹Î_ Ëı÷ ÁÎfl˘ »ı fiı ±‹Îfl˘   ¿Ëı‰Î›, ’HÎ Á_’ÒHν V›Îÿ˚‰Îÿ ¿Ëı‰Î› fiËŸ fiı ! ±ıÀ·ı ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ I›Îflı
Ëı÷ ±‹ÎflÌ Ω÷ ‹ÎÀı fi◊Ì. ⁄‘Îfiı ‹ÎÀı »ı.                    Á_’ÒHν V›Îÿ˚‰Îÿ ! ±Î‹Î_ ÷˘ ¿˘”¿fi˘ ËÎ◊ ¿ı ±Î_√‚Ì ¿’Î¥ Ω› !
    ±fiı ΩıÕı ΩıÕı ±‹ÎflÌ ≠÷ÌÏ÷‹Î_ »ı ¿ı ÿ˘ÏÊ÷ fi◊Ì. ≠÷ÌÏ÷‹Î_ Ïfiÿ˘˝Ê »ı.             “¿ı‰‚ÿ½fi” ÿı¬ÎÕı ¤Ò· !!!
±ı ≠÷ÌÏ÷ ±Î¬Ì›ı ⁄ÿ·Î¥ √›ı·Ì »ı. ±ıÀ·ı Ïfiÿ˘˝Ê »ı ±ı‹ ‹ÎfiÌfiı Ë_ ⁄˘·_         ±‹Îfl_ iÎÎfi ±Ï‰fl˘‘ΤÎÁ ˢ› ±fiı ‰ÎHÎÌ V›Îÿ‰Îÿ fiΠˢ›. ¿˘¥
»\_ ±Î.                                   {’À‹Î_ ±Î‰Ì Ω› ±ı‹Î_. ±fiı ÷Ì◊*¿fl˘fiÌ ‰ÎHÎÌ‹Î_ ¿˘¥ {’À‹Î_ fiÎ ±Î‰ı. ±ı
   ≠ffi¿÷ν — Ïfiÿ˘˝Ê »ı, ±ı‹ Á‹∞fiı ⁄˘·˘ »˘ ?                ÷˘ Á_’ÒHν V›Îÿ˚‰Îÿ ! {’À‹Î_ ·Ì‘Î ÏÁ‰Î› ⁄˘·ı ±ı. ‰Î÷ ÷˘ ±ı ±ı‰Ì … ⁄˘·ı,
                                       ’HÎ {’À‹Î_ ±ÎT›Î ÏÁ‰Î›.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.
                                          ≠ffi¿÷ν — ±Î’fi_ ±Î V›Îÿ‰Îÿ ¿˘¥ {’À‹Î_ ±Î‰Ì Ω› »ı ÷ı◊Ì Á_’ÒHν
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ÷‹Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ ÂÎ ‹ÎÀı ¿fl‰Î_ ’Õı ?           fiÎ ¿èÎ_, ÷˘ › ’HÎ ±ı ÿ½fi ÷˘ Á_’ÒHν »ıfiı ¿ı ¤Ò· V›Îÿ‰Îÿ‹Î_ ◊¥ √¥ ?
D:\Zip_Back \Prtikrmn \Prati_1.Pm5\                  38   D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                38
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                         Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
   ro t
1st P o f D . :                               1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                               39  ≠Ï÷ø‹HÎ                               39

   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÿ½fi ÷˘ ’Òflı’Ò fl_, ÿ½fifi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. iÎÎfiı › ¬fl_, ’HÎ     ≠ffi¿÷ν — Õ¬· ¿flı »ı »÷Î_› ±Î’fiÌ ÷˘ Á÷÷ ΩB≤Ï÷ »ı.
iÎÎfi‹Î_ «Îfl ÏÕ√˛Ì ±˘»\_. ±ıÀ·ı ±Î V›Îÿ˚‰Îÿ »ı ÷ı fiΠˢ›. ±‹Îflı ÿ½fi
                                         ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ’HÎ ΩB≤Ï÷ »ı, ’HÎ ±Î ±Î‰Ì ‰ÎHÎÌ ⁄_‘ fiÎ ◊Λ I›Î_
’Òflı’Òfl_ ˢ›. ÿ½fi‹Î_ ⁄‘_ ÷fl÷ … ±Î‰Ì Ω›. ¤Ò· ÷fl÷ ¬⁄fl ’Õı. ÁÒZ‹‹Î_
                                      Á‘Ì ’ÒHν’ÿ ÷˘ ‹‚ı fiËŸfiı ! ±Î ‰ÎHÎÌ ¿ı‰Ì fiÌ¿‚ı »ı ? ±Î ΩıÂ⁄_‘ !
ÁÒZ‹ ¤Ò·fiÌ › ÷fl÷ ¬⁄fl ’Õı. …ı ¤Ò·˘ ÷˘ Ë…\ ÷‹fiı Ωı÷Î_ CÎH΢ ÀÎ¥‹
·Î√Âı. ÷‹˘ ÷˘ V◊Ò‚ ¤Ò·˘ …\±˘ »˘. ‹˘ÀÌ ‹˘ÀÌ ÿı¬Î› ±ı‰Ì … ¤Ò·˘ …\±˘        ˉı ±Î ‰ÎHÎÌ @›Îflı ¤flı·Ì ? ¿ı F›Îflı …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê Ωı›_ Lˢ÷_ ÷ı ‰¬÷ı
»˘. ÷ı◊Ì ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ıfiı ¿ı ±‹Îfl˘ ÿ˘Ê ˢ›, »÷Î_› ¿˘¥fiı ±Î ±‹Îfl˘      ¤flı·Ì ¿ı ±Î ±Î ÿ˘ÏÊ÷ ±Î‰Î, ±Î‰_ ¿ı‹ ¿flı »ı ? ±Î‰_ ¿ı‹ ¿flı »ı ? ±Î
ÿ˘Ê ÿı¬Î› fiËŸ, ±‹fiı ’˘÷Îfi˘ ÿı¬Î›.                     ±Î‰_ fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı, …ˆfi‘‹˝ ±Î‰˘ ¿ı‹ ˢ‰˘ Ωı¥±ı ? ±ı ¤flı·_ ÷ı ±Î…ı
                                      fiÌ¿‚ı »ı. I›ÎflfiÎ ±Ï¤≠Λ ±Î… fiÌ¿‚ı »ı. ±fiı ±Î… ÷ı ±Ï¤≠Λ◊Ì ±‹ı
   ≠ffi¿÷ν — V›Îÿ˚‰Îÿ‹Î_ ¤Ò· ◊¥ ±ı‰Î ÿ˘Ê˘ ⁄‘Î ÿı¬Î› ?
                                      ÁË‹÷ fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — V›Îÿ˚‰Îÿ-±fiı¿Î_÷‹Î_ ¤Ò· ◊¥ ±ı‰Î ÿ˘Ê˘ ⁄‘Î ÿı¬Î›. ˉı
±‹Îfl_ V›Îÿ‰Îÿ Á_’ÒHν ◊¥ flèÎ_ »ı. V›Îÿ‰Îÿ ’Ò fl_ ◊¥ flËı ±ıÀ·ı ¿ı‰‚iÎÎfi
                                                   iÎÎfiÌfiÎ_ ≠Ï÷ø‹H΢ !
’Ò fl_ ◊¥ Ω›. ÿ½fi »ı ÷ı◊Ì ÷˘ ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î ¤Ò· »ı. “e·” ÿ½fi »ı. ÷ı◊Ì      ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ⁄‘Î_ ? ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl…ı, fiËŸ ÷˘ «˘A¬_ fiËŸ flËı. fl˘…
⁄‘Îfiı ¿èÎ_ fiı ¿ı ¿ı‰‚ÿ½fi ±Î’_ »\_.                    ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl…ı, ÿÎÿÎfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ, ≠I›ÎA›Îfi !
   ±‹Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. ±‹Îflı ‹˘œı fiÌ¿Y›Î ¿flı »ı. …\±˘fiı ±Î’b_       ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÌ ¤Î‰fiÎ fiΠˢ› ±ıfiÌ Ï‰flΑfiÎ ¿fl‰ÎfiÌ, ÷˘ ’»Ì
±ıÀ·_ ŒflÏ…›Î÷ »ı. ¿˘¥ Œıfl˘ ±Î«Î›˝fi_ ⁄˘·Î÷_ ËÂı ! ⁄Î¿Ì ¿˘¥fi_ › fiÎ ⁄˘·Î›.  ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ Ωı¥±ı ? ±Î’HÎı ÷˘ …ı ÁÎ«Ì ‰Î÷ »ı ±ı … ¿Ë̱ı »Ì±ıfiı !
±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ⁄‘Λ Ïfiÿ˘˝Ê »ı, ±ı‰_ ΩHÎ̱ı »Ì±ı. ’HÎ ¿˘¥fi_ ⁄˘·Î› ?
                                         ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı ±‹ı …ı CÎÕ̱ı ⁄˘·Ì±ı ÷ı CÎÕ̱ı ±‹Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ ⁄˘·Î›.                         ΩıflÿÎfl «Î·÷_ ˢ›. ⁄˘·Ì±ı fiı ÁÎ◊ı ….
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı »ıfiı, ±ıfiÌ ’λ‚ ÷fl÷ … ’λ\_ ±ÎfiÎ_        ≠ffi¿÷ν — ’HÎ …ı ÁÎ«Ì ‰Î÷ »ı ±ı ¿Ëı÷Î Ë÷Î ±ı‹Î_ Â_ ≠Ï÷ø‹HÎ
≠Ï÷ø‹HÎ ±‹ÎflÎ_ «ÎS›Î ¿flı. ±ı › …\±˘fiı ¿ı‰Ì ÿÏfi›Î »ı !           ¿fl‰ÎfiÎ ?
   ‰ÎHÎÌ ⁄˘·ı ±ıfiÌ µ’fl … ±Ï¤≠Λ …\ÿ˘. ¿ı‰Ì ±Î …√÷ »ı ?! ±ı ‰ÎHÎÌ       ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ÷˘ › ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ¿fl‰Î_ … ’Õı fiı. ¿˘¥fi˘ √fi˘
⁄˘·ı »ı, ÷ıfiÌ µ’fl ±Ï¤≠Λ ¿ı‰˘ »ı ¿ı ±Î‰_ fi◊Ì ±Î, ±Î ¬˘À<_ »ı, ±Î‰_     ÷ı_ ¿ı‹ ÿÌÃ˘ ? Ïfiÿ˘˝Ê »ı ÷˘ › ÿ˘Ê ¿ı‹ Ωı›˘ ? Ïfiÿ˘˝Ê »ı ÷˘ › ±ıfi_ ‰√˘‰b_
Lˢ›. ’HÎ ±Î ÿÏfi›Î ¿ı‰Ì «Î·ı »ı. ±ı ±ıfiÌ ÁÎ◊ı ΩB≤Ï÷ ¿flÌfiı «Î·ı.      ÷˘ ◊›_ fiı ? ‰√˘‰b_ ◊Λ, ±ı‰Ì ÁÎ«Ì ‰Î÷ ’HÎ fiÎ ⁄˘·Î›, ÁÎ«Ì ‰Î÷ ±ı
   ⁄˘·Ì±ı fiı ÁÎ◊ı fiı ÁÎ◊ı ±ı ΩB≤Ï÷ ˢ› ¿ı ±Î‰_ fi ˢ‰_ Ωı¥±ı. ¿ÎflHÎ   √fi˘ »ı. ÁÎ«Ì ‰Î÷ Á_ÁÎfl‹Î_ ⁄˘·‰Ì ±ı √fi˘ »ı. ÁÎ«Ì ‰Î÷ ÏËoÁ¿ fiΠˢ‰Ì
¿ı ±‹ı ±Î¬_ …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê Ωı›_ »ı. Œ@÷ ±fi¤‰‹Î_ fi◊Ì ±ÎT›_. ÷ı ±fi¤‰‹Î_     Ωı¥±ı. ±Î ÏËoÁ¿ ‰Î÷ ¿Ëı‰Î›.
¿ı‹ fi◊Ì ±ÎT›_ ? ÷˘ ±Î »ı ÷ı ±Î ‰ÎHÎÌ »ı ÷ı ±ı Õ¬· ¿flı »ı.            ±‹Îflı ÷fl÷ ≠Ï÷ø‹HÎ. ±‹ı ÁΑ, ±Î«Î›˘˝ ⁄‘Î_fiı Ïfiÿ˘˝Ê Ωı›ı·Î »ı.
D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                 39   D:\ Zip_Back\Prtikrmn \Prati_1.Pm5 \                39
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                        Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
 t ro t
1s P o f D . :                               1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                               40  ≠Ï÷ø‹HÎ                                40

±‹Îflı ÿ˘ÏÊ÷ ±ı¿<_› »ı fiËŸ ±fiı ÿ˘ÏÊ÷ …ı ÿı¬Î› »ı, ÿ˘ÏÊ÷ ±‹fiı ÿı¬Î÷˘     Â_ ¿Ë_ ? ¿ı ‹√… …flÎ ±ı‰_ »ı, ⁄˛‘fl ΩıÕı {CÎÕ˘ ◊¥ √›˘ »ı. I›Îflı ¿ËıÂı,
… fi◊Ì, ’HÎ ÷ı ÿ˘ÏÊ÷ ⁄˘·Î› ¬fl_, ±ıÀ·_ »ı fiı ±‹Îflı ±ıfiÌ ’λ‚ ≠Ï÷ø‹HÎ     ËÎ, ‹√… ±ıfi_ …flÎ ±ı‰_ … »ı. ’»Ì ’λ˘ ‹Îflı ‹Î◊ı ËÎ◊ Ë™ ‹Ò¿ı !
ˢ› »ı ÷fl÷. ±ıÀ·Ì ±‹ÎflÌ ±Î «Îfl ÏÕ√˛Ì ±˘»Ì »ıfiı, ÷ıfi_ ±Î Œ‚ »ı. ⁄οÌ
                                         ±Î ¤‹flÕα˘fiı ‹Òfl¬ ⁄fiΉ‰ÎfiÎ ±ı‹Î_ Â_ ‰Îfl »ı ? fi›Î˝ ¤‹flÕÎ !!
fiËŸ ÷˘ Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√÷Î ‰÷ı˝ »ı.
                                      ¿ÎflHÎ ¿ı …ıfiı ΩflÌ …÷Î_ ±Î‰Õı, I›Î_ ¤‹flÕÎ ¿ıÀ·_ ∞÷ı ? …ıfiı ËÎflÌ …÷Î_
   ±fiı ±‹Îflı ÷˘ ⁄Ë … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’ÕÂı. Ë_ ⁄˘·_ fiı, ’HÎ ±‹ÎflÌ      ±Î‰Õu_, ±ı ¿‚Î ±Î‰ÕÌ, I›Î_ ¤‹flÕ˘ ¿ıÀ·_ ¿>ÿı ?!
ΩB≤Ï÷ flËı ±fiı ÷‹ÎflÎ◊Ì ⁄˘·Î› fiËŸ ±Î‰_. ΩB≤Ï÷ ˢ‰Ì Ωı¥±ıfiı. ‹˘Óœı◊Ì
⁄˘·Î› fiËŸ.                                    ±Î ¤‹flÕÎ ¿˘HÎ ? ±Î’HÎı ‹ÎHÎÁfiı fi◊Ì ¿Ëı÷Î_. …ıfiı ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı ¿èÎ_
                                      »ı ¿ı ≠¿ÚÏ÷ ’flÎHÎı fi«Î‰ı »ı ±fiı ’˘÷ı fiΫı »ı ±fiı ’λΠ¿Ëı »ı, “Ë_ fiÎE›˘”.
   ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ¿fl˘ ÷˘ ’»Ì Â_ ◊Λ ? ÿ˘Ê ·Î√ı ?          ±ıfiı ¤‹flÕÎ ¿Ë̱ı »Ì±ı. ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ »ı ÷ıfiı … ¿Ë̱ı »Ì±ı. ±Îfiı
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ÿΉΠ¿flÌ ±Î’ı. ±Î’HÎÌ ’fl ¿˘À˝‹Î_ Á˘ ÿΉΠ‹Î_ÕuΠˢ›   ⁄ÌΩ ÂOÿ˘‹Î_ ¤‹flÕÎ ¿Ëı‰Î. I›Îflı ¤‹flÕÎ ¿˘¥ ¿Ëı fiËŸ.
·˘¿˘±ı. ±ıfi_ Ïfi¿Î· fiÎ ¿fḻı ÷˘ Â_ ◊Λ ? ÿΉΠ∂¤Î … flèÎÎ, ±ıÀ·ı
                                         ±Î‰_ ¬˘À<_ ·Î√ı ±ı‰_ ¿˘HÎ ¿Ëı ? ‹fiı ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ±Î‰Õı ±ıÀ·ı ¿Ë_.
≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ¿flı I›Î_ Á‘Ì ÿΉΠ∂¤Î flèÎÎ.
                                      Ë_ ÷˘ ⁄˘·_› ¬fl˘ ±fiı ÿ‰Î ŒÎ¿<_› ¬fl˘. ’HÎ ¨‘Ì ‰Î÷ fiÌ¿‚Ì …‰Ì Ωı¥±ı
          ±ÎI‹iÎÎfi ’»Ì …‚¿‹‚‰÷˚ !                …√÷‹Î_◊Ì ! ¨‘Îfiı … ≠˘IÁÎËfi ‹Y›_ »ı ±ı ∂ÕÌ …‰_ Ωı¥±ı. ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ
   ≠ffi¿÷ν — ⁄Î¿Ì “±Î” iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì …‚¿‹‚‰÷˚ flËÌ Â¿Î› »ı.       ¿flı ÷˘ ‰Î_‘˘ ±Î‰ı ¬fl˘ ?! ’HÎ ≠˘IÁÎËfi ÷˘ ∂ÕÌ Ω›.

   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. …‚¿‹‚‰÷˚ … flËı. ±Î ‹Î√˝ … …‚¿‹‚‰÷˚fi˘ »ı. ±ı‰_        ±Î’HÎı “±y· fi◊Ì” ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı …‚¿‹‚‰÷˚ ∂ÕÌ Ω›fiı ? …‚ı ›
¿ıÀ·Î_ ‰Êı˝ ÷‹ı flËÌ Â@›Î ? ÷‹fiı ¿ıÀ·Î_ ‰Ê˝ iÎÎfi ·Ì‘ı ◊›Î_ ?        ∂ÕÌ Ω› fiı ¿‹‚ı › ∂ÕÌ Ω›. ˉı ·˘¿ Â_ ¿Ëı »ı ? ±Î’HÎı ’flÌZÎÎ ¿fl˘fiı
                                      ‹ÏËfiÎ Á‘Ì. ±S›Î ‹Ò±Î, fiÎ ◊Λ ±Î‹Î_ ’flÌZÎ΋Î_ ÷˘ ÷_ √Î_Õ˘ ◊¥ …¥Â.
   ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ‰Ê˝ ’Ò fl_ ◊Âı.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±Î‰_ ÿÁ ‰Ê˝ ◊Âı I›Îflı Â_ ÿÂÎ ◊Âı ? F›Îflı ’Ëı·Î_ ‰Ê˝‹Î_
                                        ±ıÀ·ı wÏ’›˘ ÷fl÷ ¬¬ÕÎ‰Ì …\±˘fiı, ⁄˘ÿ˘ »ı ¿ı ¿·ÿÎfl »ı ! ¬⁄fl ’ÕÌ
±Î Ωıfl ¿flı »ı ±ÎÀ·_, ÷˘ ÿÁ ‰Ê˝ ◊Λ I›Îflı ÂÌ ÿÂÎ ±Î‰ı ?! ±fiı ±ı       Ω›. ’»Ì ⁄VÁ˘ wÏ’›Îfi˘ ¬«˝ ±ıfiÌ ’λ‚ ±Î’˘ ! ±fiı ⁄VÁ˘ wÏ’›Î‹Î_
…√÷‹Î_ ·˘¿˘ ⁄‘Î ⁄˘·ı, Ïˋη›‹Î_. Ëı …‚¿‹‚‰÷˚ flË̱ı »Ì±ı. ÷˘ ±ı flËÌ     fiÎ ‹Îfiı ÷ı ±ı‰Î› ˢ› »ı ’λÎ, I›Îflı ±Î’HÎı ¿Ëı‰_ ¿ı ‹√… …flÎ ±ı‰_ »ı,
¿ı fiËŸ. ±ı ⁄‘Ì ‰Î÷˘ »ı, ¿S’fiα˘ ⁄‘Ì ! ¿S’fiÎfiÎ_ Ω‚Î_ !! ±fiı ±ı       …flÎ «Á¿ı·_ »ı. ±ıÀ·ı ¬Â ! fiËŸ ÷˘ ¿˘¥ ÁÎfl˘ ‹ÎHÎÁ ÷˘ ±Î’HÎfiı ¿Ëı …
¿Ëı÷Πˢ› ±‹ı …‚¿‹‚‰÷˚ flË̱ı »Ì±ı, ÷˘ ±ı …÷Πˢ› ÷ı ÷‹ı ‹fiı ¿Ë˘      fiËŸ. ±Î ÷˘ «Á¿ı·_ »ı ±ıÀ·ı ¿Ëı »ı ±Î. L›Î› ¿fl÷Î_ ±ıfiı ±Î‰Õı fiı ! ’HÎ
¿ı ±Î …‚¿‹‚‰÷˚ flËı »ı, ÷˘ Ë_ ±ı‹fiı ¿Ë_ ¿ı ‹ËÎflÎ… ÷‹Îfl΋Î_ ±y· »Î_À˘    Ωı ±Î’HÎfiı ÷˘ ‹Î·‹ ’ÕÌ √›_fiı. ±Î’HÎı …ı Ωı¥÷_ Ë÷_ ¿ı ±Î …‚‹Î_ »ı ¿ı
› fi◊Ì. ÷˘ …‚¿‹‚‰÷˚ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›, ËÕËÕÎÀ ! ¿˘¥ ‹ËÎflÎ…fiı ±ı‰_         ¿‹‚‹Î_ »ı ±ı ⁄ıµ ∂ÕÌ √›_fiı ? ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ÿ¿Îfi‹Î_ ⁄ıÁ÷Î ⁄_‘ ◊¥
¿Ëı‰Î› fiËŸ. ¬˘À<_ ¿˘¥fi_ ±’‹Îfi ¿fl‰_, ±ı √fi˘ ¿Ëı‰Î› ±ıÀ·ı ’»Ì        …¥±ıfiı ?! ±ıÀ·ı ‰Î_‘˘ ±Î‰ı ¬fl˘ ±ı‹Î_ ?
‹ËÎflÎ…fiı Ë_ ⁄VÁ˘ ±ı¿ wÏ’›Î ±Î’Ì ÿ™, ±ı ⁄VÁ˘ ±ı fiÎ ‹Îfi÷Πˢ› I›Îflı        ±Î‰Ì ’flÌZÎÎ ¿fl‰ÎfiÌ ¿˘¥ Â̬‰ÎÕı fiËŸ. ·˘¿˘ Â_ ΩHÎı ¿ı ‹ÎflÌ ’fl
D:\Zip_Back \Prtikrmn \Prati_1.Pm5\                 40   D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                 40
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                        Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
   ro t
1st P o f D . :                              1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                               41  ≠Ï÷ø‹HÎ                                41

¿flı ÷˘ ? ±fiı Ë_ ÷˘ ‹ÎflÌ ’fl ¿flı ÷˘ ¬Â »\_, ¿flÌfiı Ωı ÕÎèÎÎ ◊÷Πˢ› ÷˘›   ¿ÊΛ ◊Λ »ı, ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ¿ÊΛ ◊Λ »ı. ÷˘ ±ı‹HÎı Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ? ÁÎ_…ı
ÁÎfl_. ’HÎ ’flÌZÎÎ ‰√flfiÎ ⁄˘ÿÎ, @›Î_ Á‘Ì CÎfl‹Î_ flÎ¬Ì ‹ı·Â˘ ?! ⁄ËÎfl ·ı‰Î   ⁄ıÁÌ ±fiı ±ı¿ √_ÃÎb_ ±Î¬_, ±Î ¿ÊΛ ¤Î‰ ◊›˘, ±ÎfiÌ ΩıÕı ±Î ¿ÊΛ ¤Î‰
…¥±ı ÷˘ …·ı⁄Ìfi˘ ±ı¿ ¿¿Õ˘› fiÎ ±Î‰ı.                    ◊›˘, ±ÎfiÌ ΩıÕı ±Î ¿ÊΛ ¤Î‰ ◊›˘,” ±ı‹ ⁄ıÁÌfiı ±ıfiÌ ΩıÕı ’λÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ
            ±ÎÀ·˘ … »ı ‹˘Z΋Î√˝ !               ¿flı ±ı, ±ıfiÌ ΩıÕı …, ±Î‹ ‘ÎflÌ‘ÎflÌfiı, ±fiı ’λ\_ ≠I›ÎA›Îfi ¿flı, ¿ı ±Î‰_
                                     fiËŸ ¿fl_, ±Î‰_ fiËŸ ¿fl_, ÷˘ ±ı ‹˘Z΋Î√˝ µ’fl «Î·ı »ı.
    ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfi ±ı ‹˘Z΋Î√˝. ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘
Â_ ¿flı »ı ? ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfi … ¿›Î˝ ¿flı »ı.       ±ı‰_ ÷˘ ¿Â_ ¿fl÷Î fi◊Ì ±ı Ï⁄«ÎflÎ_, ±ıÀ·ı Â_ ◊Λ ? ±Î‹ ‹˘Z΋Î√˝
ˉı ±ı‹fiı ¿ËıÂı ¿ı “÷‹ı ±Î ⁄Î…\ ËıÓÕ˘, ‰˛÷, Ïfi›‹ ¿fl˘.” ÷˘ ¿ËıÂı, “±‹Îflı  Á‹…ı ÷˘ ËıÓÕıfiı, Á‹…‰ÎfiÌ …wfl »ı.
Â_ ¿fl‰Î »ı ‰˛÷, Ïfi›‹fiı ? ±‹Îflı ‹ËŸ ÃoÕ¿ »ı, ±‹fiı Ï«_÷Î fi◊Ì. Ïfifl’ÎÏ‘       ≠ffi¿÷ν — F›Î_ Á‘Ì ±ı‹fiı ≠I›ZÎ fi ¬‹Î‰ı I›Î_ Á‘Ì ±ı‹fi΋Î_ Õ_¬
flËı »ı. Ïfifl_÷fl Á‹ÎÏ‘‹Î_ flËı‰Î›. ’»Ì ÂÎ ‹ÎÀı ?” ±ı ¿¿‚ÎÀ ¿Ëı‰Î›.      ÷˘ flËı … fiı. ±ıÀ·ı ≠I›ZÎ ÷˘ ¬‹Î‰‰_ … ’Õı fiı ?
µ’ΑÎfi ÷’ fiı Œ·ÎHÎÎ ÷’. ±ı ÷˘ √Ò_«Î›ı·Î ‹ÎHÎÁ˘ ¿flı ⁄‘Î. …ıfiı …wÏfl›Î÷
ˢ›, ¢¬ ˢ›. ÷ı◊Ì ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ±Î ÷’ ±ı ÷˘ ¢¬Ìfi ·˘¿˘fi_ ¿Î‹        ÿÎÿÎlÌ — ≠I›ZÎ ¬‹Î‰‰ÎfiÌ …wfl … fi◊Ì. ¤√‰Îfiı fiÎ ’ÎÕÌ »ı. ≠I›ZÎ
»ı. Á_ÁÎflfiΠ¢¬Ìfi ˢ› ±ıHÎı ÷’ ¿fl‰Î_ Ωı¥±ı.                ÷˘ ÷‹ı ¬‹Î‰‰Î …Ωı, Ωı ÁÎfl˘ ‹ÎHÎÁ ˢ› ÷˘, ±ıfiı ¬‹Î‰Ωı ±fiı fi⁄‚˘
                                     ‹ÎHÎÁ ˢ› ÷˘ ¬‹Î‰Â˘ ÷˘ ‹Î◊΋Î_ À’·Ì ‹ÎflÂı. ±fiı fi⁄‚˘ ‹ÎHÎÁ ‰‘Îflı
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı‰Ì ‹ÎL›÷Πˢ› ¿ı ÷’ ¿fl‰Î◊Ì ¿‹˘˝fiÌ Ïfi…˝flÎ ◊Λ »ı.  fi⁄‚˘ ◊Âı. ‹ÎÀı ≠I›ZÎ fiÎ ¿fl¢ ±fiı ≠I›ZÎ ¿fl‰Î_ ˢ› ÷˘ ⁄Ë ÁÎfl˘ ‹ÎHÎÁ
   ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ±ı‰_ ◊Λ fiÏË. ¿›Î ÷’◊Ì Ïfi…˝flÎ ◊Λ ? ±Î_÷Ïfl¿   ˢ› ÷˘ ¿flΩı. fi⁄‚˘ ÷˘ µ’fl◊Ì ‹Îflı. ±fiı …√÷ ±Î¬_ fi⁄‚_ … »ı. µ’fl◊Ì
÷’ Ωı¥±ı. ±ÿÌà ÷’, …ı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı »Ì±ıfiı ¿ı ±Î ⁄‘Î ±Î’HÎÎ        À’·Ì ‹ÎflÂı, “ËıÓ Ë_ ¿Ëı÷Ì”÷Ì fiı, ÷_ Á‹…÷Ì fiˢ÷Ì. ‹Îfi÷Ì fiˢ÷Ì, ˉı
‹ËÎI‹Î±˘ ±ÿÌà ÷’ ¿flı »ı, …ı ÷’ ±Î_¬ı ÿı¬Î› fiËŸ. ±fiı ±Î_¬ı ÿı¬Î÷Î     Ãı¿ÎHÎı ±Î‰Ì.” ±S›Î ‹Ò±Î, ±ı Ãı¿ÎHÎı … »ı, ±ı ⁄√ÕÌ fi◊Ì. ÷_ ⁄√ÕÌ »ı ±ı
÷’ ±fiı ΩH›Î‹Î_ ±Î‰÷Î_ ÷’ ±ı ⁄‘Îfi_ Œ‚ ’H› ±fiı ±ÿÌà ÷’ ±ıÀ·ı        Á‘flÌ »ı, Á‘flı »ı.
±_ÿflfi_ ÷’ ±Î_÷Ïfl¿ ÷’, ⁄ËÎfl fiÎ ÿı¬Î› ±ı ⁄‘Îfi_ Œ‚ ‹˘ZÎ.
                                        ±Î‰_ ¬⁄fl fiÎ ’Õı. Ï⁄«ÎflÎfiı ¤Îfi fiΠˢ›fiı ! ±ı¿ ÁËı… … Ωı ¤Îfi
   ±ıÀ·ı ±Î’HÎÎ_ ·˘¿˘fiÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±flı ‰˛÷, Ïfi›‹ ÷˘ ±Î’HÎı    ˢ›fiı, ±ıfiÌ ‰Î÷ … …\ÿÌ Ë˘›. ±ı¿ …flΛ ¤Îfi fi◊Ì, ±ÎÀ·_› ¤Îfi fi◊Ì.
¿fl÷Î fi◊Ì. ‰˛÷ Ïfi›‹ ‹˘Z΋Î√˝ ‹ÎÀı fi◊◊ ±Î. Ïfi›‹-Ï⁄›‹ …ıfiı Á_ÁÎfl‹Î_
¤À¿‰_ »ı ±ıfiı ‹ÎÀı Ïfi›‹ »ı. …ıfiı ‹˘ZÎı …‰_ ˢ›fiı ÷˘ ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ,              Ïø›Î¿Î_Õ◊Ì fi◊Ì ‹˘Z΋Î√˝ !
≠I›ÎA›ÎfifiÌ √ÎÕÌ‹Î_ ⁄ıÁÌ … …‰Îfi_ ËÕËÕÎÀ. Ïfifl_÷fl «˘‰ÌÁı› ¿·Î¿ ±ı …        ‹˘Z΋Î√˝ ±ıÀ·ı ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfi. ±ıfi_ fi΋ …
¿›Î˝ ¿fl‰Îfi_. ⁄Ì…\_ ¿_¥ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ.                    ‹˘Z΋Î√˝. ’˘÷ÎfiÎ √fiα˘ ΩËıfl ¿fl‰Î. ’»Ì ÷ı ¬˘À<_ »ı ±ı‹ ’çÎkÎÎ’ ¿fl‰˘,
            ¬‹Î‰˘ ÁC΂Π¿ÊΛ˘ !                ±fiı ŒflÌ fiËŸ ¿fl_ ±ı‰_ fiyÌ ¿fl‰_. ±ı‰˘ ±Î ‹˘Z΋Î√˝ ±Î’H΢.
   ±Î ÁÎK‰Ì∞±˘±ı Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ±Î ÁÎK‰Ì∞±˘ ΩHÎı »ı ¿ı ‹fiı          ‹˘Z΋Î√˝‹Î_ Ïø›Î¿Î_Õ ¿ı ±ı‰_ ¿Â_ ˢ÷_ fi◊Ì. Œ@÷ Á_ÁÎfl‹Î√˝‹Î_ Ïø›Î¿Î_Õ
D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                41   D:\ Zip_Back\Prtikrmn \Prati_1.Pm5 \                 41
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                        Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
 t ro t
1s P o f D . :                              1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                                42  ≠Ï÷ø‹HÎ                                42

ˢ› »ı. Á_ÁÎfl‹Î√˝ ±ıÀ·ı …ıfiı ¤˙Ï÷¿ Á¬˘ Ωı¥÷Î_ ˢ›, ⁄Ì…\_ Ωı¥÷_ ˢ›,                  ⁄ı … ‰V÷fi˘ ‘‹˝ !
÷ıfiı ‹ÎÀı Ïø›Î¿Î_Õ »ı, ‹˘Z΋Î√˝‹Î_ ±ı‰_ ¿Â_ ˢ÷_ fi◊Ì. ‹˘Z΋Î√˝ ±ıÀ·ı Â_ ?
                                         ¿ÊΛ fiËŸ ¿fl‰Î ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ±ı ⁄ı … ‘‹˝ »ı. ¿ÊΛ fiËŸ
±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfi. «·ÎT›ı … Ω‰ √ÎÕÌ. ÷ı ±Î’H΢ ±Î
                                      ¿fl‰Î ±ı ‘‹˝ »ı. ±fiı ’Ò‰˝¿‹˝fiÎ ±fiÁÎfl ◊¥ Ω› ÷ıfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ±ı
‹˘Z΋Î√˝ »ı. ±ı‹Î_ Ïø›Î¿Î_Õfiı ±ı‰_ ⁄‘_ fiΠˢ› fiı ! Ïø›Î¿Î_Õ ÷‹fiı Á‹…
                                      … ‘‹˝ »ı. ⁄Î¿Ì ⁄Ì∞ ¿˘¥ ‘‹˝ …ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì. ±fiı ±Î ⁄ı ±Î¥À‹ … ±Î
’ÕÌfiı ? ÂıfiÎ ‹ÎÀı ? ¤˙Ï÷¿ Á¬˘fiı ‹ÎÀı, ±ıÀ·ı ¤√‰Îfiı ¿Ëı·_ ¿ı …ıfiı ¤˙Ï÷¿
                                      ⁄‘Î_ ·˘¿˘±ı ¿ÎœÌ fiÎ¬Ì »ı !!
Á¬˘ Ωı¥÷Î_ ˢ› ÷ı ±Î ÷’ ¿flΩı, ±fiı ÷ı◊Ì ÷‹fiı ¤˙Ï÷¿ Á¬˘, ÿı‰√Ï÷fiÎ_
Á¬˘ ≠ÎM÷ ◊Âı. Á_ÁÎflfiÎ_ Á¬˘ ≠ÎM÷ ◊Âı, ’HÎ ÷‹Îflı ±ı Á¬˘ fiÎ ¬’÷Î_ ˢ›,        ˉı ÷‹ı ±‹fiı ±‰‚_ ¿èÎ_ ÷˘ ÷‹Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. ’HÎ ±ı‹HÎı
÷˘ ±Î’H΢ ‹˘Z΋Î√˝ »ı. ±fiı ’»Ì I›Î_ ±Î√‚ ·˘¿˘ ¿ËıÂı I›Î_ Ïø›Î±˘ ¿ı‹     ’HÎ ÷‹Îfl<_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. ±ı‹HÎı Â_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı ¿ı, “‹ıÓ @›Îflı ¤Ò·
fi◊Ì ? ¤¥, ±‹Îflı ÷˘ Ïø›ÎfiÌ ·Î¥fi fiËŸfiı, ±‹Îflı ‘_‘˘ fiËŸ, ⁄Ì{fiıÁ        ¿flÌ ËÂı ¿ı ±Î‹fiı ‹fiı √΂ ÿı‰Îfi˘ ≠Á_√ µI’Lfi ◊›˘ ?” ±ıÀ·ı ±ı‹HÎı
fiËŸfiı. ±fiı ±ı ¬˘À<_ ⁄˘·ı. ±ı ±‰‚_ ⁄˘·ı. ±ı‹Î_ ±ıfi˘ ÿ˘Ê fi◊Ì. ±ı ¿‹˝fiÎ    ±ı‹fiÌ ¤Ò·fi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. ±ı‹HÎı ±ı‹fiÎ ’Ò‰˝ ±‰÷Îflfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ
µÿ›fiÎ ±Î‘Ìfi ⁄˘·ı »ı. ±fiı ÷‹ı ’HÎ ¿‹˝fiÎ µÿ›fiÎ ±Î‘Ìfi ⁄˘·˘ ’HÎ ÷‹ı       ¿fl‰_ ’Õı fiı ÷‹Îflı ÷‹ÎflÎ ±Î ±‰÷Îflfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı ! ±Î‰Î_ ≠Ï÷ø‹H΢
÷ıfiÎ ΩHοÎfl ˢ‰Î Ωı¥±ı ¿ı ±Î ¬˘À<_ ⁄˘·Î¥ flèÎ_ »ı. ±fiı ±ı ’flÊÎ◊˝ »ı.     Ïÿ‰ÁfiÎ ’Î_«Á˘ ’Î_«Á˘ ¿flı ÷˘ ‹˘ZÎı Ω› !
   ’flÊ ±fiı ≠¿ÚÏ÷, ≠¿ÚÏ÷ Â_ ¿flÌ flËÌ »ı ±ıfiı ΩHÎ‰Ì Ωı¥±ı ±fiı ≠¿ÚÏ÷        ˉı ±Î‰_ ‘‹˝K›Îfi ±fiı ±Î‰Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ µ’Îl›‹Î_ ›ı ±I›Îflı ÷˘
F›Îflı ¿Â_ fiËŸ ¿flı, ÷ı ÿËÎÕı ÷‹ÎflÌ 360 ÏÕ√˛Ì ◊¥ √¥ ËÂı. ’»Ì ¿o¥ ’HÎ,     flèÎÎ_ fi◊Ì fiı ! ’»Ì ˉı Â_ ◊Λ ? fiËŸ ÷˘ ›ı flÕÌ flÕÌfiı ¤˘√‰‰_ ’Õı »ı …
ÁËı… ’HÎ, ÏËoÁ¿ ‰÷˝fi fiËŸ, ÏËoÁ¿ ‰ÎHÎÌ fiËŸ, ÏËoÁ¿ ‹fifi fiËŸ.          fiı ? ÷˘ ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ËÁÌfiı ¤˘√‰ı ÷˘ Â_ ¬˘À<_ »ı ?
   ±Î·˘«fiÎ-≠Ï÷ø‹HÎ-≠I›ÎA›Îfi ±ı … ±Î ‹˘Z΋Î√˝. ¿ıÀ·Î› ±‰÷Îfl◊Ì         Ωı ±ÎÀ·_ … ¿fl˘fiı ÷˘ ⁄ÌΩı ¿˘¥ ‘‹˝ ¬˘‚˘ fiËŸ ÷˘ › ‰Î_‘˘ fi◊Ì.
±‹ÎflÌ ±Î ·Î¥fi, ¿ıÀ·Î¿ ±‰÷Îfl◊Ì ±Î·˘«fiÎ-≠Ï÷ø‹HÎ-≠I›ÎA›Îfi ¿fl÷Î_        ±ÎÀ·_ ’΂˘ ÷˘ ⁄Á »ı, ±fiı Ë_ ÷fiı √ıflLÀÌ ±Î’_ »\_, ÷ÎflÎ ‹Î◊ı ËÎ◊ ‹Ò¿Ì
¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ±ËŸ Á‘Ì ±ÎT›Î »Ì±ı.                       ±Î’_ »\_. Ω, ‹˘ZÎfiı ‹ÎÀı, Ãıà Á‘Ì Ë_ ÷fiı ÁË¿Îfl ±Î’Ì ! ÷ÎflÌ ÷ˆ›ÎflÌ
                                      Ωı¥±ı. ±ı¿ … ÂOÿ ’΂ı ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_ !
   ÷ı◊Ì ÷Ì◊*¿fl ¤√‰Îfi˘±ı ¿Ëı·_ ¿ı ±fi_÷ ±‰÷Îfl √›Î ’»Ì Á‹„@÷ ◊›Î
’»Ì ›ı ±‹¿ ¤Î√fi˘ T›‰ËÎfl Á‹„@÷ ◊›Î ’»Ì ÷ı ±‘˝’ÿ˚√· ’flΉ÷˝fi ¿Î‚                   ‹÷Î√˛Ë ±ı ±Ï÷ø‹HÎ ?
ˢ› »ı. ÷˘ ⁄˘·˘ ˉı ¿ıÀ·Î_ ⁄‘Î_ ±Î›W› ¿’Î¥ √›Î_ ÷ı. ±‘˝’ÿ˚√·‹Î_ ±ÎT›˘
                                          ±Ï÷ø‹HÎ◊Ì …√÷ ∂¤_ ◊›ı·_ ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì …√÷ ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ⁄Á
÷˘ › CÎb_ ±Î›W› ¿’Î¥ √›_.
                                      ±ıÀ·˘ ±Îfi˘ “·Î˜” (¿Î›ÿ˘). ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ ±Î …ˆfi ÂÎj΢‹Î_ flèÎ_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı
   ≠ffi¿÷ν — Ï·Ï‹À‹Î_ ±Î‰Ì √›˘.                     ±Î ⁄‘_ ⁄_‘ ◊¥ √›_ »ı. ±ı ·˘¿˘ ≠Ï÷ø‹HÎ …ıfiı ¿Ëı »ı. ±ı ⁄‘Ì …ÕÏø›Î
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. Ï·Ï‹À‹Î_ ±Î‰Ì √›˘, ÷ı‹Î_◊Ì ’λ˘ ∂√ı. ¤√‰Îfifiı       »ı, …ıfiÎ◊Ì ±ı¿ ’HÎ ÿ˘Êfi˘ fiΠfiÎ ◊Λ. ±fiı »÷Î_ ÿ˘Ê fiΠ¿fl‰ÎfiÌ ‰Î÷˘
ÁI›Î‰ÌÁ ±‰÷Îfl ◊›Î Ë÷Î, Á‹„@÷ ◊›Î ’»Ì. ’HÎ Ï·Ï‹À‹Î_ ±Î‰Ì √›_.        ¿flı ±fiı ⁄˘·ı ±ı‹Î_ ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ.
±ı‰_ ¤√‰Îfiı ¿Ëı·_.                                ≠ffi¿÷ν — ‹÷Î√˛Ë ±ı ±Ï÷ø‹HÎ ¿Ëı‰Î› fiı ?
D:\Zip_Back \Prtikrmn \Prati_1.Pm5\                 42   D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                  42
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                         Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
   ro t
1st P o f D . :                               1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                              43  ≠Ï÷ø‹HÎ                                  43

   ÿÎÿÎlÌ — ‹÷Î√˛Ë ±ı ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ ±Ï÷ø‹HÎ. ±ıfiÎ ’˘¥{fi◊Ì ÷˘ ±Î   ÷˘ ? ˉı ±Î ÂÎVhÎ ¿Ëı »ı, ±ı‰_ ¿fl¢ fiËŸ. I›Îflı ±‹fiı ÷˘ ÁÒflÁÎ√fl‹Î_
ÏËLÿV÷Îfi ‹flÌ flèÎ_ »ı. ±I›Îflı ±Î ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ ’˘¥{fi »ı. ÿflı¿ ·˘¿˘±ı   Õ>⁄‰Î …ı‰_ … ◊Λ ’»Ì !
’˘¥{fi ±ıÀ·_ ⁄‘_ ∂¤_ ¿›* »ı.
                                        …√÷ ’ÏflHÎ΋ Œıfl‰‰Î ‹Î_√ı »ı. ˉı ±ı ’ÏflHÎ΋ ÂÌ flÌ÷ı ŒflÂı, F›Î_
           ‹Ò‚ ÷˘ ±‹ı ‹ËΉÌflfiÎ … !              ⁄‘Î … ŒflÌ √›Î »ı ! ±ı ÷˘ ’Ëı·Î_ ÁıÓ¿Õı ’Î_« À¿Î ˢ› I›Îflı ·˘¿˘ ¿Ëı÷Î_
                                    Ë÷Î_ ¿ı, “¤Î¥, ±Î’HÎı ±Î«Îfl © ¿fl˘, ±Î«Îfl © ¿fl˘.” ±Î ÷˘ ’_«Îb_ À¿Î
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’fiÌ ‰ÎHÎÌ‹Î_ …ˆfi‘‹˝fiÎ ’ÎÏfl¤ÎÏÊ¿ ÂOÿ˘ ⁄Ë ±Î‰ı »ı.   ±Î«Îfl ⁄‘Î ⁄√ÕÌ √›Î »ı ÷ıfi_ Â_ ◊Λ ÷ı ? fiÎÿÎflÌ fiÌ¿‚Ì »ı F›Î_ ±Î«ÎflfiÌ,
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ⁄‘_, ±Î iÎÎfi … ⁄‘_ ≠√À ◊¥ √›ı·_ »ı. ±ı‹ fiı    I›Î_ ! ÷ı ±Î’HÎı ±Î fi‰Ì ¢‘¬˘‚ ¿flÌ »ı ! ±fiı ÷ı › ¬flı¬fl …ı “ÏÕV«Î…˝”
ÂOÿ˘ fiÌ¿Y›Î … ¿flı. ±fiı »ı‰Àı ‹Ò‚ ÷˘ ±‹ı ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfiÎ … fiı !      »ı ±ıfiı “«Î…˝” ‹Îfiı »ı. ÷ı ±Î’HÎı ¿ÎœÌ fi_¬ÎT›_ ¿ı ¤¥, ÷‹ı “ÏÕV«Î…˝”fiı “«Î…˝”
⁄Ì…\_ √‹ı fiËŸ. ⁄Ì∞ ‰Î÷ ¿˘¥fiÌ √‹ı fiËŸ. ±‹ı ‰ˆiÎÎÏfi¿fiÌ ‰Î÷ ‹Îfi‰Î     ‹ÎfiÌfiı Â_ ±◊˝ »ı ? Ï‹fiŸ√·ıÁ ‰Î÷. ±Î«Îfl ‰E«ı ‘‹˝‹Î_ ±Î‰÷˘ … fi◊Ì.
÷ˆ›Îfl »Ì±ı. ¤√‰Îfi ‹ËΉÌfl ‰ˆiÎÎÏfi¿ ¿Ëı‰Î›. ±‹ı ’HÎ ‰ˆiÎÎÏfi¿ ¿Ëı‰Î¥±ı.  Ωı ÷‹ı “±Î«Îfl Ë_ ¿fl<_ »\_” ±ı‹ ¿Ëı¢ ÷˘ ±Î«Îfl ŒflÌ ∂¤˘ ◊Âı. ±ıÀ·ı ‘‹˝
                                    ∂¤˘ ◊Âı. ’HΠ©÷Î fiËŸ ±Î‰ı. ©÷Î “ÏÕV«Î…˝”‹Î_ fiËŸ ±Î‰ı.
    ÿÊ‹¿Î‚‹Î_ ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflı Â_ ±ÎiÎÎ ¿flÌ »ı ? ±ÎiÎÎ ≠‹ÎHÎı ‰÷˝‰Îfi_
¿èÎ_ »ı. fiı ±ÎiÎÎ ≠‹ÎHÎı fiÎ ‰÷ν› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ¿èÎ_ »ı.         ±ıÀ·ı ¿Î‚fiı ±fiw’ iÎÎfi ±Î’˘ ! ±Î’HÎı ±ı‰Ì ‰Î÷ ¿fḻı ¿ı ’Ëı·Î_
                                    ⁄Îfl ±Îfiı ‹HÎ ⁄Î…flÌ ‹‚÷Ì Ë÷Ì. ±ı‰Ì ‰Î÷˘ ‹˘À<_ ·ÎµÀ V’Ì¿fl ·¥fiı ⁄˘·
         5. ±ø‹Ï‰iÎÎfifiÌ flÌÏ÷                  ⁄˘· ¿fḻı ¿ı ±Î’HÎÎ ÿı‹Î_ ÷˘ CÎH΢ ‹˘· ˢ› »ı, ⁄Îfl ±Îfiı ‹HÎ ⁄Î…flÌ
                                    ‹‚÷Ì Ë÷Ì. ŒflÌ ⁄Îfl ±Îfiı ‹HÎ ⁄Î…flÌ ‹‚Âı ! I›Îflı ·˘¿ Â_ ¿ËıÂı ±S›Î
                                    ! ±ı‰Ì ‰Î÷ fiÎ ¿flÌÂ. ±Î ¿Î‚fiı ±fiw’ ‰Î÷ fi◊Ì. ±Î ⁄‘Î_ ÂÎVh΢ ¿Î‚fiı
           ±ø‹◊Ì fi‰˘ ›◊Î◊˝ ‘‹˝ !               ±fiw’ fi◊Ì.
   ˉı ‘‹˝ ÷˘ ¿ı‰˘ »ı ? ’˘{ÌÏÀ‰ ±Ë_¿Îfl‹Î_ ‘‹˝ ±Î‰Ì Ω›. ±Î ÷˘ ⁄‘Î_             ‹Î_√˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÌ Â„@÷ !
ÂÎVh΢ Â_ ¿Ëı »ı, “ÿ›Î ’΂, ÁI› ’΂, «˘flÌ fiÎ ¿fl.” ±S›Î ◊Λ »ı ±ı‰_
                                         ±Î’HÎı ±ø‹ Â_ ¿Ëı »ı ? ±ıfiı ’һ̱ı ¿ı, “÷_ ⁄Ë ÿËÎÕÎ◊Ì «˘flÌ ¿fl_
… fiı ! ±ıÀ·ı ±Î ·˘¿˘±ı ’V÷¿ ¨«Î ‹Ò¿Ì ÿÌ‘Î_. ·˘¿˘±ı Â_ ¿›* ? ¿ı ±Î
                                    »\_  ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “ËÎ.” ≠ı‹◊Ì ’һ̱ı, ÷˘ ⁄‘_ ¿Ëı, “¿ıÀ·_. ¿ıÀ·Î ‰Ê˝◊Ì ¿fl_
’V÷¿‹Î_ ·A›Î ≠‹ÎHÎı ◊÷_ fi◊Ì ‹ÎÀı ±Î ’V÷¿ ¿Î‹fiÎ_ fi◊Ì. ÿ›Î ’‚Î÷Ì fi◊Ì,
                                    »\_  ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “⁄ı-±ı¿ ‰Ê˝◊Ì ¿fl_ »\_.” ’»Ì ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “«˘flÌ ¿fl_
ÁI› ⁄˘·Î÷_ fi◊Ì. ±Î ’V÷¿ı ÷˘ ±ı‰_ … ·¬ ·¬ ¿›* »ı fiı. ±ıÀ·ı ·˘¿˘±ı
                                    »\_  ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì.” ±ıfiı ‹Î◊ı ËÎ◊ Œıfl‰Ì±ı. “’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl…ı ±ÎÀ·_.”
±¤flÎ¥ ’fl «œÎ‰Ì ÿÌ‘Î_.
                                    Â_  Â̬‰ÎÕ̱ı ?
    ÂÎVh΢‹Î_ Â_ ¿Ëı »ı ? “«˘flÌ fiÎ ¿fl¢, …^Ã<_ fiÎ ⁄˘·Â˘, ·E«Î¥ fiÎ
                                         ≠ffi¿÷ν — ±ÎÀ·_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl…ı.
¿fl¢.” ÷˘ ¿fḻı Â_ ? ±ı ¿Ëıfiı ±‹fiı ’λ\_. ±ı fiÎ ¿fḻı ÷˘ Â_ ¿fḻı ?
’ı·˘ ÏÀÏ¿À fiÎ ±Î’÷˘ ˢ› ÷˘ ¿Î‚Î⁄ΩflfiÌ ·ı‰Ì fiÎ ’Õı ? ±Î’HÎı …‰_ ˢ›        ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ±ı ¿Ëı, “¿ı‰Ì flÌ÷ı ?” ÷ı Ë_ ¿Ë_ “±Î‰Ì flÌ÷ı.” ±ı ±ıfiı
D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\               43   D:\ Zip_Back\Prtikrmn \Prati_1.Pm5 \                   43
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                       Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
 t ro t
1s P o f D . :                             1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                               44  ≠Ï÷ø‹HÎ                                  44

±ÎrÎÁfi ‹Y›_ ¿ı ±˘Ë˘Ë˘, ⁄‘Î ‹fiı Ï÷flV¿Îfl ¿fl÷Î Ë÷Î. ±fiı ±Î ≠ı‹ ÿı¬ÎÕı »ı.  flV÷˘ … Lˢ›. ⁄Ì¿ ÷˘ ±ı¿ ±Î_¬ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ¿ÎœÌ±ı ÷˘ ÃÌ¿ »ı. ÷ı› ±‰‚Î
                                     V‰¤Î‰fi˘ »˘¿fl˘ ˢ› ÷˘ fiÎ ¿flΛ !
   …ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›*, ÷ı «˘flÌ ±Î¬Ì ¤Ò_ÁÎ¥ √¥. ±Ï¤≠Λ ⁄ÿ·Î›˘. ±Î
…ı ¿flÌ flè΢ »ı ÷ı‹Î_ ’˘÷Îfi˘ ±Ï¤≠Λ ±ı@ÁıMÀ ¿fl÷˘ fi◊Ì. fi˘À ËÌ{           ±Î’HÎ΋Î_ ¿Ëı‰÷ »ı ¿ı ¿Î‚˘ ◊¥fiı ¿˘ÀÕÌ‹Î_ ËÎ◊ CÎηı »ı, I›Îflı ±Î_¬
±˘’ÌÏfi›fi ! ÷‹fiı Âıà Á‹Ω¥ ±Î ‹ÎflÌ ‰Î÷ ?                  ÿı¬ÎÕ‰Ì ’Õı. ±ıÀ·ı @›Î_ @›Î_ ±Î_¬ ¿Îœ‰Ì, @›Î_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‰÷˝‰_, ±ıfi˘ ω‰ı¿
                                     fiı Áÿ˚ω‰ı¿ ¿è΢. ÷ı Áÿ˚ω‰ı¿ ÷˘ »ı … fiËŸ ±fiı ·˘¿˘ ¿Ëı »ı ¿ı Áÿ˚ω‰ı¿ ¿fl˘.
   ±ıÀ·ı Ë_ Â_ ¿Ë_ »\_ ? ¤·ı ÷ı_ «˘flÌ ¿flÌ, ‹fiı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±Î 15-
16 ‰Ê˝fi˘ »˘¿fl˘ ˢ› ±fiı ⁄ı-«Îfl ‰¬÷ «˘fḻ˘ ¿flÌ Ë˘›, ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiı                 fi ‹ÌÀı ÿÿ˝ Ï⁄fi ÿ‰Î...
¿Ë̱ı ¿ı “÷ı «˘flÌ ¿flÌ ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HΠˉı ÷_ ±Î‰_ ¿fl…ı ±ıÀ·ı
                                         ±ıÀ·ı ¿˘¥ ±‹fiı ¿Ëı, “‹ıÓ ÷˘ «˘flÌfi˘ ‘_‘˘ ‹Î_Õu˘ »ı ÷˘ ˉı Ë_ Â_ ¿fl<_ ?”
Ωı¬‹ÿÎflÌ fiÎ ±Î‰ı.” I›Îflı ¿Ëı, “Ë_ Â_ ¿fl_ ?” ÿÎÿÎfi_ fi΋ ·¥ ±fiı ’»Ì
                                     I›Îflı Ë_ ±ıfiı ¿Ë_ ¿ı, “÷_ ¿fl…ı, ‹fiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’HÎ ±ıfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ±Î‰Ì
’V÷Ή˘ ¿fl…ı. ˉı ŒflÌ fiËŸ ¿fl_, «˘flÌ ¿flÌ ±ı ¬˘À<_ ¿›* »ı. ±fiı ˉı ±ı‰_
                                     ±Î‰ı »ı. ÷fiı Ωı ±ı Ωı¬‹ÿÎflÌ ÁËfi ◊Λ ÷˘ ÷_ «˘flÌ ¿fl…ı. ±‹fiı ‰Î_‘˘
ŒflÌ fiËŸ ¿fl_ ±ı‰_ ±ıfiı Â̬‰ÎÕ̱ı !
                                     fi◊Ì.” ÷˘ ±ı ¿Ëı ¿ı, “ÁÎËı⁄ ±ı‹Î_ ÷‹ı Â_ µ’¿Îfl ¿›˘˝ ?! …‰Î⁄ÿÎflÌ ÷˘ ‹Îflı
   ±ı‰_ ±ıfiı Â̬‰ÎÕuÎ ’»Ì ’λÎ_ ±ıfiÎ_ ‹Î⁄Î’ Â_ ¿Ëı »ı ? “ŒflÌ «˘flÌ   ±Î‰‰ÎfiÌ … »ı.” I›Îflı Ë_ ¿Ë_ ¿ı ‹ÎflÎ µ’¿Îfl ÷flÌ¿ı Ë_ ÷fiı ¿ËÌ ÿ™ ¿ı ÷_
¿flÌ ’Î»Ì ?” ±S›Î ŒflÌ «˘flÌ ¿flı ÷˘ › ’HÎ ±ı‰_ ⁄˘·‰Îfi_, ±ı ⁄˘·‰Î◊Ì Â_    “ÿÎÿΔfiÎ fi΋fi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl…ı ¿ı ‹ËΉÌfl ¤√‰ÎfifiÎ fi΋fi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl…ı
◊Λ »ı, ±ı Ë_ Ωb_ »\_. ±Î »^À¿˘ fi◊Ì.                   ¿ı “Ëı ¤√‰Îfi, ‹Îflı ±Î ‘_‘˘ fi◊Ì ¿fl‰˘ »÷Î_ ¿fl‰˘ ’Õı »ı. ÷ıfiÌ Ë_ Z΋Π‹Î√_
   ±ıÀ·ı ±Î ±ø‹ ωiÎÎfi ±Î‰_ Â̬‰ÎÕı »ı ¿ı ±Î ⁄√ÕÌ √›_ »ı, ÷˘      »\_”, ±ı‹ Z΋Π‹Î_√ ‹Î_√ ¿fl…ı ±fiı ‘_‘˘ › ¿›Î˝ ¿fl…ı. ΩHÎÌ⁄Ò{Ìfiı fiÎ ¿flÌÂ.
±ı Á‘fl‰Îfi_ fi◊Ì, ’HÎ ±Î flÌ÷ı ±ıfiı Á‘Îfl.                  F›Îflı ÷fiı ‹ËŸ ≥E»Î ◊Λ ¿ı “ˉı ‘_‘˘ fi◊Ì ¿fl‰˘” ÷˘ I›Îfl ’»Ì ÷_ ⁄_‘
                                     ¿flÌ ÿı…ı. ÷ÎflÌ ≥E»Î »ıfiı, ‘_‘ı˘ ⁄_‘ ¿fl‰ÎfiÌ ? »÷Î_ ’HÎ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±_ÿfl◊Ì
    ˉı ±Î øÏ‹¿‹Î√˝‹Î_ ±ı‰_ »ı fiËŸ Á‘Îfl‰Îfi_. ±ı ÷˘ ¿Ëı, “‹ÎflÌ Ã˘¿Ìfiı  ‘y˘ ‰Î√ı fiı ¿fl‰˘ ’Õı, ÷˘ ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î√…ı. ⁄Á ±ıÀ·_ … ! ⁄Ì…\_
±ıfiı Á‘Îfl˘”, ±S›Î fiÎ Á‘flı. ±Î ÷˘ ≠¿ÚÏ÷ »ı. ¿œÌ‹Î_ ‹ÌÃ<_ ‰‘Îflı ’Õu_ ˢ›  ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì.
÷˘ ÷ı ¿ÎœÌ ·ı‰Î› ¿˘¥ ’HÎ flV÷ı. ¿œÌfiı ‹ÎÀı ⁄‘Î ≠›˘√˘ »ı. ’HÎ ±Îfi˘ µ’Λ
                                         «˘flfiı ±ı‹ fiÎ ¿Ëı‰Î› ¿ı “¿Î·◊Ì ‘_‘˘ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı …ı.” ±ı‹Î_ ¿Â_ ‰‚ı
±Î ¿fl‰˘ ’Õı. ±ıÀ·ı ±Î µ’Λ◊Ì CÎHÎÎ ·˘¿˘fiı ŒÎ›ÿÎ ◊›Î.
                                     fiËŸ. ¿Â_ «Î·ı … fiËŸfiı ! “±Î‹ »˘ÕÌ ÿ˘, ÷ı‹ »˘ÕÌ ÿ˘” ±ı‰_ ¿Â_ ¿Ëı‰Î›
   ÷ıÓ «˘flÌ ¿flÌ ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ÷_ ±Î‹ ¿flı ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î flÌ÷ı ¿fl…ı.  fiËŸ. ±‹ı ¿Â_ »˘Õ‰Îfi_ ¿Ë̱ı … fiËŸ, ±Î ’Î_«‹Î ±Îfl΋Î_ »˘Õ‰Îfi_ ¿Ëı‰Î
÷˘ ±ı ΩHÎı ¿ı ‹Îfl˘ √fi˘ √HÎ÷Î fi◊Ì. ±ıfi˘ ±Ë_¿Îfl fi CΉΛ. ±fiı fiËŸ ÷˘     …ı‰_ … fi◊Ì. ÷ı‹ ±ı‹ı › ¿Ëı‰Î …ı‰_ fi◊Ì ¿ı ±Î √˛ËHÎ ¿fl…ı. ¿ÎflHÎ ¿ı »˘Õu_
’ı·˘ ÷˘ ±Ë_¿Îfl CΉΛ. ‹ıÓ ±ıÀ·ı Á‘Ì Ωı›Î_ »ı ¿ı …ı »˘¿flÎfiı ‹ÎflfiÎfl˘ ±ıfi˘  »^Àı ±ı‰_ fi◊Ì. ËÎ. fiËŸ ÷˘ ’»Ì ⁄Ò‹ ’ÎÕı ¿ı “¿fl‰_ »ı, ’HÎ ◊÷_ fi◊Ì, µ’‰ÎÁ
⁄Î’ ˢ› »ı, ÷ı ’ı·˘ »˘¿fl˘ ±_ÿfl¬Îfiı ¤Î‰ ¿flı »ı, ¿ı Ë_ ‹˘À˘ ◊¥Â I›Îflı    ¿fl‰˘ »ı, ’HÎ ◊÷˘ fi◊Ì.” ±S›Î, ±Î‰_ Â_ ¿fl‰Î √Î √Î ¿flı »ı ? ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_
⁄Î’Îfiı ‹Î›Î˝ ‰√fl »˘ÕÌ fiËŸ.” ±S›Î, ÷_ ±Î «˘flÌ◊Ì »˘ÕΉ‰Î Œ›˘˝ fiı ∂·À<_   ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î√fiı ! “Ëı ¤√‰Îfi µ’‰ÎÁ ÷˘ ¿fl‰˘ Ë÷˘, ’HÎ ◊÷˘ fi◊Ì.
±Î ‰ıfl ⁄Î_K›_. fiÎ ‹flΛ. ¬Î·Ì ±‹◊Ì ⁄Ì¿◊Ì … ‹ÎHÎÁfiı Á‘Îfl‰˘ ±ı ÷˘      ±ıfiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î√_ »\_.” ’HÎ ±Î ÷˘ “◊÷_ fi◊Ì, ◊÷_ fi◊Ì” ±Î‰_ √ΛΠ¿flı »ı.
D:\Zip_Back \Prtikrmn \Prati_1.Pm5\                44   D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                   44
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                        Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
   ro t
1st P o f D . :                              1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                                45  ≠Ï÷ø‹HÎ                              45

“◊÷_ fi◊Ì, ◊÷_ fi◊Ì.” ±ı‰_ ⁄˘·Î› … fiËŸ. ±ı‰˘ ¿_¥ ¿Î›ÿ˘ »ı ¿ı ÷‹Îflı ±ı‰_       ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰ … ⁄ÿ·Î¥ Ω›. ±Î¬˘ fl˘Õ … ⁄ÿ·Î¥ Ω›. ±fiı ‹ÎflÌ
⁄˘·‰_ Ωı¥±ı ? ±ı ±Ë_¿Îfl »ı ±ı¿ Ω÷fi˘. fiÎ ◊÷_ ˢ› ÷˘ ÷‹Îflı ±ı‹ √Î       Ã˘¿Ìfiı »˘¿flÎ_ Á‘Îfl¢ ÷˘ ±ı‹Î_ ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ. ±ı ¨‘˘ … flV÷˘ »ı.
√Î ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ’HÎ ÂÎ ËÎfl √Λ »ı ? ±ıfi˘ ±Ë_¿Îfl ⁄÷Ήı »ı.           ≠ffi¿÷ν — ˉı ±HÎÁ‹…\ ‹ÎHÎÁ˘ »ı ±ı ±ı‰Ì ÿ·Ì· ¿flı »ı ¿ı ÿÎÿÎ ÷˘
    ±Î ωiÎÎfi ÷tfi ±ΩH›_ ·Î√ı »ı ·˘¿˘fiı. ÁÎ_¤‚ı·_ fiËŸ, Ωı›ı·_ fiËŸ,    ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı ÷_ «˘flÌ ¿fl…ı.
ΩHÎı·_ fiËŸ ! ±I›Îfl Á‘Ì ÷˘ ·˘¿˘±ı Â_ ¿èÎ_ ? ¿ı “±Î ¬˘ÀÎ_ ¿‹˝ »˘Õ˘ ±fiı       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı‰Ì ÿ·Ì· ¿flı. ±ıfiı Á‹…HÎ ’Õı fiËŸfiı ! ±ıfiı F›Îflı
ÁÎflÎ_ ¿‹˝ ¿fl˘.” ÷ı‹Î_ »˘Õ‰ÎfiÌ Â„@÷ fi◊Ì. ±fiı ⁄Î_‘‰ÎfiÌ Â„@÷ fi◊Ì fiı      Á‹Ω› I›Îflı ±Î ¿Î‹ ·Î√ı. ±ıfiı fiÎ Á‹Ω› I›Îflı ±ı Â_ ¿flı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î
±‹◊Î √Î √Î ¿›Î˝ ¿flı »ı ¿ı, “÷‹ı ¿fl˘” I›Îflı ’ı·˘ ¿Ëı »ı ¿ı, “‹Îflı ◊÷_ fi◊Ì,  Á‹…‰_ ⁄Ë ‹U¿ı· ‰V÷ »ı. ±Î Á‹…‰_ ±ı ÷˘ ⁄Ë ÷ÌZHÎ ⁄Ï© ˢ› ÷˘
‹Îflı ÁI› ⁄˘·‰_ »ı ’HÎ ◊÷_ fi◊Ì.” I›Îflı ±‹ı fi‰_ ωiÎÎfi ¿Îœu_. “¤¥, ±ÁI›    Á‹Ω›.
⁄˘·‰Îfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ìfiı, ÷fiı ? ±ı ÷˘ ŒÎ‰Âıfiı ? ˉı ±ÁI› ⁄˘·Ì ÷˘ ÷_
±Î‰_ ¿fl…ı, ±ıfi_ ’»Ì ±Î‰Ì flÌ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl…ı.” ÷_ «˘flÌ ¿flı ÷˘ ÷ıfi˘ ±‹fiı       ≠ffi¿÷ν — ÷‹ı «˘flfiı ±ı‹ ¿Ë˘ »˘ ¿ı «˘flÌ ¿fl…ı, ’HÎ ±ÎÀ·_ flά…ı
‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl…ı.” ±fiı ’ı·Î ·˘¿˘ ¿Ëı »ı, “fiÎ, «˘flÌ ⁄_‘   ¿ı ±Î ¬˘À<_ ¿fl_ »\_. ‹fi‹Î_ ±ıfi˘ ’V÷Ή˘ flά…ı. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl…ı. ±ı ±ıÀ·_
¿flÌ ÿı.” ÂÌ flÌ÷ı ⁄_‘ ◊Λ ±Î ?! ⁄_‘¿˘Â ◊¥ √›˘ ˢ› ÷ıfiı …\·Î⁄ ¿fl‰˘      ¿Î‹ ¿flı »ı”.
ˢ› ÷˘ ÿ‰Î ±Î’‰Ì ’Õı, …ıfiı {ÎÕÎ ◊¥ √›Î ˢ› ÷ıfiı ⁄_‘ ¿fl‰_ ˢ› ÷˘          ÿÎÿÎlÌ — ±ı …⁄fl…V÷ ¿Î‹ ¿flı.
ÿ‰Î ±Î’‰Ì ’Õı ! ±Î ÷ı ±ı‹ fiı ±ı‹ ¿_¥ «Î·ı ±ı‰_ »ı …√÷ ?!
                                         ≠ffi¿÷ν — ÷ı »ı‰Àı ±ı‹ ◊Λ ¿ı ˉı ‹Îflı ±Î fi◊Ì ¿fl‰_.
   ⁄Î’ ΩHÎı ¿ı “±Î »˘¿fl˘ «˘flÌ ¿flÌ flè΢ »ı ÷ı ⁄_‘ ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘ ¿flÌ        ÿÎÿÎlÌ — ±Î √Q‹ı ÷ı ÏÂZÎÎ-ÿ_Õ ±ı ⁄‘_ ¿Î‹ fi◊Ì ¿fl÷_. ’HÎ ±Î ±ı¿
¿Λ. ±ı ⁄_‘ ¿flı ÷˘ ◊¥ Ω›.” ·ıfiı, ÷_ ÷ÎflÎ … ⁄_‘ ¿flfiı ! ÷ÎflÎ …ı ÿ˘Ê˘     ±ı‰_ »ı, ±ø‹ ωiÎÎfifiÌ flÌ÷ - ±ı ⁄Ë …\ÿÌ Ω÷fiÌ »ı.
ˢ› ÷ı ⁄_‘ ¿fl.” ÷ı √fl‹ËÎflÎ…ı › ±ı‰_ ¿Ëı, “±Î »˘ÕÌ ÿ˘, ±Î »˘ÕÌ ÿ˘.”
‹ËÎflÎ… »Ÿ¿HÎÌ »˘ÕÌ ÿ˘fiı ! ±fiı ±Î ø˘‘ ÷‹Îfl˘ »˘ÕÌ ÿ˘fiı ! ÷ı ÷‹ÎflÎ_ ø˘‘fiı          ‰SÕÛfiÎ ÷‹Î‹ “flÌ·ıÏÀ‰” ‘‹˘˝ ÿıËÎK›ÎÁÌ !
»˘ÕÌ ÿ˘fiı ! “±Î’HÎı” “«_ÿ·Î·fiı” fiÎ ¿Ë̱ı ¿ı ø˘‘fiı ÷_ »˘ÕÌ ÿı ?          ÷ı◊Ì ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ı fiı ¿ı …√÷fiÎ ÷‹Î‹ ‘‹˘˝, ⁄‘Î › ÿıËÎK›ÎÁÌ
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ.                             ‹Î√˝ »ı. ÿıËÎK›ÎÁ ‰‘ÎflfiÎfl ±fiı ±Î’H΢ ÿıËÎK›ÎÁ flÏË÷ ‹Î√˝ »ı. ⁄‘Î ›
                                      ‘‹˘˝ ¿Ëı »ı ¿ı “÷‹ı ÷’fiÎ ¿÷ν »˘, I›Î√fiÎ ¿÷ν »˘. ÷‹ı … I›Î√ ¿fl˘ »˘
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ »˘ÕÌ ÿı, ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’Õı. Â_ ¿fl‰_ ’Õı ?       ÷‹ı I›Î√ ¿fl÷Î_ fi◊Ì.” “¿fl÷Î_ fi◊Ì” ¿Ëı‰_ ±ı› ¿flı »ı ¿èÎÎ ⁄flÎ⁄fl »ı. ±ı‹
   ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ, ÿÎÿÎ.                       ¿÷ν’b_ V‰Ì¿Îflı »ı ±fiı ¿ËıÂı ‹Îflı I›Î√ ◊÷˘ fi◊Ì ±ı› ¿÷ν’b_ »ı. ËÎ. ±fiı
                                      ¿÷ν’b_ V‰Ì¿Îflı »ı ±ı ⁄‘˘ ÿıËÎK›ÎÁÌ ‹Î√˝ »ı. ±Î’HÎı ¿÷ν’b_ V‰Ì¿Îfl÷Î …
   ÿÎÿÎlÌ — ¿ıÀ·Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’Õı, fl˘… ±ı¿ ËΩfl ¿fl‰Î_ ’Õı.       fi◊Ì. ±Î’HÎÎ ’V÷¿‹Î_ ¿˘¥ F√›Î±ı “±Î‹ ¿fl˘” ±ı‰_ fiÎ ·¬ı·_ ˢ›.
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ÷˘ ¤Î‰ ±Î¬˘ ⁄ÿ·Î¥ Ω›.             ±Î ÷˘ ¿˘¥ Á΋Π◊÷Î fi◊Ì, Á΋Π◊Λ ÷˘ ±Î’HÎfiı ±ıfiÎ ÏËÁÎ⁄ …Õı.
D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                 45   D:\ Zip_Back\Prtikrmn \Prati_1.Pm5 \               45
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                         Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
 t ro t
1s P o f D . :                               1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                               46  ≠Ï÷ø‹HÎ                                 46

¿ı ¤¥, ±Î ‰SÕÛ‹Î_ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ Á_ÕÎÁ …‰ÎfiÌ Â„@÷ ‘flΉ÷˘ fi◊Ì. ÷˘ Á΋˘        ÿÎÿÎlÌ — ÷ı … ¿Ë_ »\_. Á‹…‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ fi◊Ì. ·˘¿˘ ±Î ⁄Î…\ ¨ÕÎ
◊Λ ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiı Á‹…HÎ ’ÎÕ̱ı ¿ı “¿ı‰Ì flÌ÷ı ±Î‹ »ı, ÷˘ ‰√fl ¿Î‹fiÎ    µ÷fl‰Î ‹Î√÷Î … fi◊Ì. ¿o¥¿ ±Î fi‰Ì Ω÷fi_ »ı fiı ¨‘_ … »ı ±Î. ±ı‰˘ ±ı‹fiı
±ıfiÌ ’λ‚ Â_ ¿Î‹ ’ÕuÎ »˘ ?” ÷ı ±Î Ë_ ¿fl_, ±Î‹ ÷’ ¿fl_, ±Î I›Î√ ¿fl_     ¤› ·Î√Ì √›˘.
±ıÀ·ı ·˘¿˘fiı ¨‘ı flV÷ı «œÎ‰˘ »˘. Ë_ I›Î√ ¿fl_ fiı ÷‹ı I›Î√ ¿fl˘ fiı ⁄ÀοΠ      ≠ffi¿÷ν — ÿÏfi›Î «Î·Ì »ı ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ±Î ¿o¥ …\ÿ_ »ı ±ıÀ·ı ¬˘À<_ »ı
»˘Õ˘. ±flı, Â_ ¿fl‰Î ‰√fl ¿Î‹fiÎ ·˘¿˘fiÌ ’λ‚ ’ÕuÎ »˘. ±ıÀ·ı ¿fl‰Îfi_ flËÌ    ±ı‰_ ‹Îfiı.
√›_ ±fiı fiÎ ¿fl‰Îfi_ ¿flΉÕΉı »ı. fiÎ ¿fl‰Îfi_ ◊÷_ fi◊Ì ’λ\_. ◊Λ ’HÎ fiËŸ
±fiı ‰√fl ¿Î‹fi˘ ‹ËŸ ‰ıVÀ ±˘Œ ÀÎ¥‹ ±ıLÕ ±ıfi∞˝ („@÷ fiı Á‹›fi˘            ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.
T››). ¿fl‰Îfi_ Â_ »ı ±ı …\ÿÌ ‰V÷ ¿fl‰ÎfiÌ »ı. …ı ¿fl‰Îfi_ »ı ±ı ÷˘ ÷‹Îflı       ≠ffi¿÷ν — ±fiı ⁄Ì…\_ Â_ ¿ı ‹ıÓ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì …ı ¿›* ±ı »˘ÕÌ ÿ™ ?
„@÷ ‹Î√‰ÎfiÌ »ı. ±fiı ’Ëı·Î_ …ı „@÷ ‹Î√ı·Ì »ı ÷ı ±I›Îflı ◊¥ flèÎ_ »ı.
                                        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ‹Îfl_ ¿flı·_ fi¿Î‹_ …Âı ?! ±Î ⁄Ì¿ ¿ÎœÌ fiά‰Ì ’ÕÂıfiı.
   ≠ffi¿÷ν — ’Ëı·Î_fi_ ÷˘ ¥Œı@À‹Î_ … ±Î‰ı·_ »ı.
                                        ≠ffi¿÷ν — ‹A› ‰Î÷ ÷˘ I›Î_ »ı !
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ¥Œı@À‹Î_ ±ÎT›_. ±ıÀ·ı ¿˘{Ì{ w’ı ÷‹Îflı „@÷ ‹Î√‰ÎfiÌ
                                        ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ±ı ¿ËıÂı. “⁄Ë ›ı ÿ—¬ »ı ’HΠˉı …ı »ı ±ı «·Î‰Ì
»ı. ±‹ı ’ı·Ì fi‰ ¿·‹˘ …ı‹ „@÷ ‹Î√‰ÎfiÌ ¿ËÌ »ı, ±ı‰Ì Á˘-⁄VÁ˘ ¿·‹˘
                                     ·˘.” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, ±flı ’HÎ ÷‹ı «·Î‰Ì ·˘ ’HÎ ÷‹ÎflÎ ÏÂW›˘fiı ÷˘ ’λΠŒfl‰Î
·¬Ì±ı ÷˘ ⁄‘_ ±Î¬_ ÂÎjÎ ±Î‰Ì Ω› ±ı‹Î_. ±ıÀ·_ … ¿fl‰Îfi_. ÿÏfi›Î‹Î_
                                     ÿ˘. I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, fiÎ. ÷˘ ±‹ı ±ı¿·Î Â_ ¿fḻı !! ±ıÀ·ı ±Î‰_ »ı.
¿fl‰Îfi_ ¿ıÀ·_ ? ±ÎÀ·_ …. „@÷ ‹Î√‰ÎfiÌ, ¿÷ν ¤Î‰ı ¿fl‰_ ˢ› ÷˘.
                                        ±Î Ï‹J›ÎI‰fi˘ fl˘√ Œı·ÎT›Î, ÷ı › ¿<ÿfl÷ı … Œı·ÎT›˘ »ı. ±fiı ±Î Œıfl‰Ì
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ „@÷ ‹Î√‰ÎfiÌ ‰Î÷.
                                     fiάÂı, ÷ı‹Î_ › ¿<ÿfl÷ … »ı. ±Î’HÎı ÷˘ ±Î‹Î_ ÏfiÏ‹kÎ »Ì±ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄‘Î_ ¿o¥ ‹˘ZÎı ±˘»Î_ Ω› »ı ?! ’HÎ ¿÷ν ¤Î‰ı    ±S›Î, …^fi΋Î_ ÁÎfl fiˢ÷˘ ¿˘¥ …B›Î±ı I›Îflı ÷˘ ±Î fi‰˘ fiÌ¿Y›˘.
¿fl‰_ ˢ› ÷˘ ±ÎÀ·_ ¿fl˘. „@÷ ‹Î√˘. „@÷ ‹Î_√‰Îfi_ ¿÷ν¤Î‰ı ¿fl˘, ±ı‹     ±ÁÎflfiı … ÁÎfl ‹Îfi‰Î‹Î_ ±ÎT›˘”÷˘.
¿Ë̱ı »Ì±ı.
                                        ÷ı◊Ì ¿Ú’΂ÿı‰ı ¿èÎ_ Á‰˝V‰ ·Ò_ÀΉΠ…ı‰˘ ›˘√ ¿›˘˝ »ı ‹ıÓ, Á‰˝V‰ ·Ò_ÀΉÎ
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı iÎÎfi fi ·Ì‘_ ˢ› ±ıfiÎ ‹ÎÀıfiÌ ±Î ‰Î÷ »ı ?       …ı‰˘ ›˘√ ±ÎT›˘ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, iÎÎfi fiÎ ·Ì‘_ ˢ›. …√÷fiÎ ·˘¿˘ ‹ÎÀı »ı. ⁄Î¿Ì ±I›Îflı           ‹ÎflÎ◊Ì ◊÷_ fi◊Ì ±ı‹ fiÎ ⁄˘·Î› ?
…ı flV÷ı ·˘¿˘ «Î·Ì flèÎÎ »ı fiı, ±ı ÷tfi ¨‘˘ flV÷˘ »ı. ÷ı ±ıfi_ ÏË÷ ¿˘¥ ’HÎ
‹ÎHÎÁ ÁËı…ı ’΋ı fiËŸ.                              ±Î ÷˘ «˘’Õ̱˘‹Î_ ⁄‘˘ T›‰ËÎfl … ÿı¬ÎÕı·˘ »ıfiı ! “±Î‹ ¿fl˘, ÷ı‹
                                     ¿fl˘, ÿ›Î flά˘, ÂÎ_Ï÷ flά˘, Á‹÷Î flά˘.” ±ı ÏÁ‰Î› ⁄Ì…\_ Â_ ¿flı ÷ı ? ±fiı
   ≠ffi¿÷ν — ‹ıÓ ‰Î÷ ¿flı·Ì ¿ı ‹ÎHÎÁ˘ ·˘∞¿ fi◊Ì Á‹…÷Î ¿ı ±Î ±ÎÀ·_    …ı‹Î_ ’λ\_ ’˘÷ÎfiÌ ÁkÎ΋Î_ ¿Â_ › fi◊Ì. ÷‹ÎflÌ ÁkÎ΋Î_ ¿Â_ fiΠˢ› ±fiı fi‰_
ÁflÁ ÿÎÿÎfi_ ·˘∞¿ »ı. ±ıfiÌ ’HÎ Á‹…‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ fi◊Ì.             ¿Ëı ¿ı “±Î ¿fl˘, ±Î ¿fl˘” ±ıfi˘ ±◊˝ Â_ ◊Λ ?
D:\Zip_Back \Prtikrmn \Prati_1.Pm5\                46   D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                  46
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                        Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
   ro t
1st P o f D . :                              1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                               47  ≠Ï÷ø‹HÎ                              47

   ≠ffi¿÷ν — √˘À΂˘ ◊¥ Ω›.                       ±Î ΩH΢ ±ıÀ·_ … ¿èÎ_”÷_. ÷ıfiı ⁄ÿ·ı “±Î ¿›*, ’HÎ ◊÷_ fi◊Ì. ¿fḻı »Ì±ı
                                      ’HÎ ◊÷_ fi◊Ì. CÎb_ ›ı ¥E»Î »ı ’HÎ ◊÷_ fi◊Ì” ¿Ëı »ı. ±S›Î, ’HÎ ÷ıfiı Â_
   ÿÎÿÎlÌ — √˘À΂˘ … ◊¥ √›˘ »ıfiı ! ·˘¿ ΩHÎı ¿ı “±Î ÷˘ ±Î’HÎÎ◊Ì
                                      √Î √Î ¿flı »ı, ±‹◊˘ ‰√fl ¿Î‹fi˘. “‹Îflı ◊÷_ fi◊Ì, ◊÷_ fi◊Ì.” ±ı‰_ Ï«_÷‰fi
◊÷_ … fi◊Ì.” ±ı‰_ ’»Ì ’λ˘ ‹ÎfiÌ ·ı. √˘À΂˘ ◊÷˘ ˢ› ÷˘ ÁÎfl˘. ’HÎ “◊÷_
                                      ¿fl‰Î◊Ì ±ÎI‹Î ¿ı‰˘ ◊¥ Ω› ? ’J◊fl ◊¥ Ω›. ±fiı ±Î ÷˘ Ïø›Î … ¿fl‰Î
fi◊Ì” ±ı‰_ ‹ÎfiÌ ·ı. ±ıÀ·ı ’ı·˘ L›ÒÀˇ· ◊÷˘ Ω›. ‹ı·-ŒÌ‹ı·‹Î_◊Ì L›ÒÀˇ· ◊÷˘
                                      Ω› »ı, ±fiı ΩıÕı ◊÷_ fi◊Ì, ◊÷_ fi◊Ì, ◊÷_ fi◊Ì ⁄˘·ı »ı. ±ı‰_ ¿ıÀ·Î …ˆfi˘
Ω›. “‹ÎflÎ◊Ì ◊÷_ fi◊Ì, ±Î‹ ◊÷_ fi◊Ì, ¿fl‰_ »ı ’HÎ ◊÷_ fi◊Ì.” ±S›Î ¿˘HÎı
                                      ⁄˘·÷Î ËÂı ?
Â̬‰ÎÕu_ ÷fiı ? fiÎ ⁄˘·Ì ±Î‰Ì ‰Î÷˘ !! ⁄˘·ı ¬flÎ_ ±Î‰_ ?
                                         ≠ffi¿÷ν — ⁄‘Î …, ·√¤√ ⁄‘Î.
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ ⁄˘·ı »ı.
                                         ÿÎÿÎlÌ — ±ı …ı “◊÷_ fi◊Ì” ¿flı, ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î …ı‰˘ Ï«_÷‰ı ±ı‰˘ ◊¥
   ÿÎÿÎlÌ — ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î…fiÎ µ’ÿı¿˘±ı ±ı‰_ ÃÁÎ‰Ì ÿÌ‘_ »ı ¿ı ±Î ¿fl˘
                                      Ω›. ±ıÀ·ı ◊÷_ fi◊Ì, ◊÷_ fi◊Ì, ◊÷_ fi◊Ì ⁄˘·ı ±ıÀ·ı ’»Ì {ÎÕ …ı‰˘ ◊¥ Ω›.
…. ¤√‰Îfi ±Î‰_ fiÎ ⁄˘·ı. ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfi ±Î‰_ ⁄˘·÷Î ËÂı ? ±Î¬_
                                      ±ıÀ·ı ±Î ±Î‹fiı ±Î‰_ ⁄˘·Ì ⁄˘·Ìfiı {ÎÕ …ı‰Î ◊‰_ ’ÕÂı. ’HÎ ±ı‹fiı ±ıfiÌ
±Î‰Õ<_ ‹˘À<_ ÂÎVhÎ ‹˘œı ⁄˘S›Î, ÷ı ¤√‰Îfi ±Î‰_ ⁄˘·ı ? ’HÎ ±Î…fiÎ µ’ÿı¿˘
                                      …‰Î⁄ÿÎflÌfiÌ ¬⁄fl fi◊Ì. ±ıÀ·ı Ï⁄«ÎflÎ ⁄˘·ı »ı. Ë_ fiÎ ¿Ë_ »\_ ¿ı fiÎ ⁄˘·Î›,
±Î‰_ ⁄˘·ı. “⁄˛õ«›˝ ’΂˘.” ±S›Î ÷ÎflÎ◊Ì ’Î‚Ì Â¿Î› »ı ? ÷ı ‹fiı Â_ ¿fl‰Î
                                      ±S›Î, “◊÷_ fi◊Ì” ±ı‰_ ÷˘ ⁄˘·Î› … fiËŸ. ÷_ ÷˘ ±fi_÷ „@÷‰Î‚˘ »ı, ±Î’HÎı
¿Ëı »ı ? ±ı¿ ›◊Î◊˝ ÁΑ ˢ›. ÷ı ’Î‚Ì Â¿ı ±fiı ⁄ÌΩ √˘-’hÎ ’Î‚Ì Â¿ı.
                                      Á‹…HÎ ’ÎÕ̱ı I›Îflı ÷˘ “Ë_ ±fi_÷ „@÷‰Î‚˘ »\_” ⁄˘·ı »ı. fiËŸ ÷˘ ±I›Îfl
Â_ ËV›Î ? ⁄ı …HÎ ⁄˛õ«›˝ ’Î‚Ì Â¿ı. ›◊Î◊˝ ÁΑˢ› ±ı ’΂ı. ±ı ›◊Î◊˝
                                      Á‘Ì ◊÷_ fi◊Ì, ±ı‰_ ⁄˘·÷˘ Ë÷˘ ! Â_ ±fi_÷ „@÷ ¿o¥ …÷Ì flËÌ »ı !
⁄˛õ«›˝ ¿Ëı‰Î› ±fiı ±Î √˘’hÎ ’΂ı ±ı ’fl‰Â ⁄˛õ«›˝ ¿Ëı‰Î›.
                                         ≠ffi¿÷ν — fiÎ.
   ≠ffi¿÷ν — ±ı › CÎHÎάflÎ ÁÎŒ ◊‰Î ‹Î_ÕuÎ »ı. ¿÷·¬Îfi΋Î_ ‹˘¿·Ì ÿı »ı.
                                         ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ Â_ ¿Ëı »ı ? “„@÷ ±Î’˘” “±Î‰_ ¿fl˘” ±ı‹ fiÎ ¿Ëı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î Ωfi‰fl˘ ±ı‰Î_ ’Î@›Î »ı. ‹Îflı Ωfi‰fl ¿Ëı‰Î ’Õı »ı.
                                      …ı “¿fl˘” ±ı‹ ¿Ëı »ıfiı, ±ıHÎı fl¬ÕÎ‰Ì ‹Î›Î˝ ±Î …√÷‹Î_. “±Î‹ ¿flΩı, ÷ı‹
Ïfiÿ˘˝Ê Ωb_ »\_ »÷Î_ › Ωfi‰fl ¿Ëı‰Î ’Õı »ı. ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ »ı fiËŸ Ï⁄«ÎflÎ_.
                                      ¿flΩı.” ÷ı “¿fl˘” ±ı‹ ¿Ëı »ıfiı, ±ı‹HÎı fl¬ÕÎ‰Ì ‹Î›Î˝ »ı. ±Î‹Î_ “¿fl˘” ±ı‹
‹ÎflÎ iÎÎfi‹Î_ ÷˘ Ïfiÿ˘˝Ê »ı. »÷Î_ › ’HÎ ±Î T›‰ËÎfl‹Î_ ÷˘ ¿Ëı‰_ ’Õı fiı ‹ÎÀı.
                                      ÂOÿ »ı ?
Ë¿Ì¿÷ …Õı fiËŸ fiı ! fiÎ ¿Ëı‰Î› ±Î‰_.
                                         ≠ffi¿÷ν — fi◊Ì. “„@÷ ±Î’˘” ±ı‹ »ı.
   ±Î ·˘¿˘fiı ÷˘ “«˘flÌ fiÎ ¿fl˘, ·E«Î¥ fiÎ ¿fl˘, …^à fiÎ ⁄˘·˘.” ±ı‰_ fiÎ
⁄˘·Î› ! ±Î‰_ ⁄˘·Î÷_ ËÂı. fi˘Ó‘Îfl_ ‰Î@› ? ±ı‰Î_ ‰Î@›˘ ⁄˘·˘ »˘ ? ±Î¬_        ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ “¿fl˘, ¿fl˘” ¿ËıÂı. ±S›Î Â_ ¿fl˘ ? ÷ı_ › ¿›* fiı ±‹ı
ÏËLÿV÷Îfifiı ’Λ‹Î· ¿flÌ fiÎA›_. »ıS·Ì ¿˘ÀÌ µ’fl ⁄ıÁÎÕÌ ÿÌ‘_ !!         › ¿›*. ¿Â_ ‰Y›_ fiËŸ ±fiı ±ËŸ ÷˘ Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi, „@÷ ±Î’˘ ! ⁄Á !
   “¿fl‰_ »ı ’HÎ ◊÷_ fi◊Ì” µÿ› ‰Î_¿Î ±ÎT›Î ˢ› ÷˘ Â_ ◊Λ ? ¤√‰Îfiı        ±ÎÀ·Î ¿fl˘Õ˘ ‰Ê˝◊Ì, ±⁄Ωı ‰Ê˝◊Ì, ±Î ÏËLÿV÷Îfifi˘ ÿı ±ÎÀ·˘
÷˘ ±ı‰_ ¿èÎ_”÷_ ¿ı µÿ› V‰w’‹Î_ flËÌ ±fiı ±Î ΩH΢. ¿fl‰Îfi_ fiÎ ¿èÎ_”÷_. ÷ı   ±K›ÎI‹‰ÎHÎÌ ·˘¿ √Î-√Î ¿flı »ı. ’HÎ ±K›ÎI‹‰ÎHÎÌ ¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ?
D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                 47   D:\ Zip_Back\Prtikrmn \Prati_1.Pm5 \               47
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                        Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
 t ro t
1s P o f D . :                               1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                               48  ≠Ï÷ø‹HÎ                               48

   ±Î ÷˘ “◊¥ √›ı·Î” fiı “‹ıÓ ¿›*” ¿Ëı »ı. …ı ¥À Ëı’LÁ »ı.            ±ı ÷˘ Á‹…‰Îfi_ »ı ±ı‹Î_. ·˘¿˘ ‘‹˝-‘‹˝ ⁄˘S›Î ¿flı »ı. ⁄‘Î › ÁÎflÎ
                                      ‹ÎHÎÁ˘, ±ı ‹˘ÀÎ ‹ÎHÎÁ˘ »ı, ±ı‹Î_ ±Î’HÎı fiÎ ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ’HÎ ‘‹˝ ¿˘fiı ¿Ë˘
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ±Î÷˝K›Îfi ±I›Îflı ‰‘Îflı ·˘¿˘‹Î_ ÂÎfiı ¿ÎflHÎı ◊Λ »ı ?
                                      »˘ ? Á÷˚‘‹˝ ¿˘fiı ¿Ë˘ »˘ ? ±Î ÷˘ ⁄‘Λı √Λ_ … »ı, ±Îfi_ ±Î … √ΛÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘_ ÿ—¬ … ±Îfiı ¿ÎflHÎı ◊›Î_. ⁄‘Î_ ÿ—¬ ±Îfiı ¿ÎflHÎı ∂¤Î_  ¿flı »ı fiı, ¿˘¥±ı fi‰_ √Λ_ ? ¿o¥ ŒÎ›ÿ˘-⁄Λÿ˘ fiÎ ◊‰˘ Ωı¥±ı ? ¿o¥ ŒıflŒÎfl
flèÎÎ_ »ı. Ωı ±ı‹ ⁄ËÎfl ’ÎՉ΋Î_ ±Î‰ı ¿ı ±ÎÀ·˘ ¤Î√ “¥À Ëı’LÁ” »ı. ±fiı    fiÎ ◊‰˘ Ωı¥±ı ? ±Î ÷˘ ¿flÌfiı ±ÎT›Î »ı, ÿ‚ı·_ ÿ‚-ÿ‚ ¿flı »ı fiı, ‰E«ı ·˘À
±ÎÀ·Î ¤Î√ ’fl ÷‹ÎflÌ ÁËÌ ◊Âı. ÷˘ CÎHÎÎ_ ÿ—¬˘ ±˘»Î_ ◊¥ Ω›.          ∂ÕÎÕÌ ‹ı·ı »ı !!!
   ˉı ±ÎfiÌ ’fl ÷‹Îflı Â_ ¿fl‰Îfi_ ? I›Îflı ¿Ëı ¬flÎ⁄ ◊Λ ÷˘ Á‘ÎflÌfiı         ¿ÎflHÎ ¿ı ‹ÎHÎÁ ¿flÌ Â¿ı ±ı‹ fi◊Ì. ‹ÎHÎÁfi˘ V‰¤Î‰ ¿Â_ ¿flÌ Â¿ı fiËŸ.
¿flΩı. ¤Î‰◊Ì Á‘ÎflΩı. ±‰‚_ ◊Λ ÷˘ ’_’Ì√ ¿flΩı. ËıÏS’_√ ¿flΩı. ⁄Á        ¿flfiÎfl ’flÁkÎÎ »ı. ±Î ∞‰˘ ‹ÎhÎ ΩHÎfiÎfl … »ı. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ΩH›Î ¿fl‰Îfi_
±ÎÀ·_ … ¿fl‰Îfi_ »ı. ¬flÎ⁄ ◊Λ ÷˘ Á‘ÎflΩı.                   ±fiı ÷‹Îfl_ ±Î ΩH΢ ±ıÀ·ı …ı ¬˘ÀÎ_ ’fl …ı l©Î ⁄ıÃÌ Ë÷Ì ÷ı ∂ÕÌ …Âı.
   ±ıÀ·ı ◊¥ Ω› »ı, ‹ıÓ ±ı¿ÿ‹ ¿˘”¿fi_ ±’‹Îfi ¿›*. ±ı ◊¥ √›_ ¿Ëı‰Î›.     ±fiı ÷‹ÎflÎ ±Ï¤≠Λ‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊Âı. Â_ ŒıflŒÎfl ◊Âı ? “…^Ã<_ ⁄˘·‰_ ±ı ÁÎfl_
±fiı ’»Ì Ë_ ±_ÿfl Á‘Îfl_ ¿ı ¤¥, ±ı ¬˘À<_ ◊›_, ±ıfiÌ ’fl ’çÎkÎÎ’ ¿fl_, ±ıfiÎ_   »ı”, ±ı ±Ï¤≠Λ ∂ÕÌ …Âı. ±ı ±Ï¤≠Λ ∂Õu˘ ±ıfiÎ …ı‰˘ ¿˘¥ ’flÊÎ◊˝ fi◊Ì.
≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl_, ≠I›ÎA›Îfi ¿fl_, ±ı Á‘Λ* ¿Ëı‰Î›. ±ıfiı ¤˛Î_÷’flÊÎ◊˝ ¿Ëı‰Î›.    ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ±Î ‰Î÷ {ÌHÎÌ »ı, ’HÎ ⁄Ë ⁄Ë Ï‰«Îfl ‹Î√Ì ·ı.
                                         ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ’HÎ ‰Î÷ ·˘∞¿· »ı ±Î¬Ì.
   ÁΫ˘ ’flÊÎ◊˝ ÷ ˢ÷˘ … fi◊Ì …√÷‹Î_ ’HÎ ¤˛Î_÷ ’flÊÎ◊˝ ¿Ëı‰Î› ±ıfiı.
’˘÷ı ¬˘À<_ ¿›˝ ±ıfiı ’˘÷ı … ±ıfiı “¬˘À<_ ◊›_ »ı” ±ı‹ V‰Ì¿Îfl ¿flÌ ±fiı ’˘÷ı      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ·˘∞¿· »ı ±Î. ⁄Ë Ï‰«Îfl‰Î …ı‰_ »ı ±fiı ±Î’HÎÎ ·˘¿
±Î flÌ÷ı ±ıfi˘ ’çÎkÎÎ’ ¿flı »ı.                        ’»Ì Â_ ¿Ëı »ı ? ΩHÎ̱ı »Ì±ı ¬fl_. ’HÎ ¿o¥ ◊÷_ fi◊Ì ◊÷_ fi◊Ì ±ıÀ·ı Â_
                                      ◊Λ ±ıfi_ ? ±ıHÎı Â_ ¿èÎ_ ?
   ⁄Î¿Ì Á÷˚‘‹˝fiı ÷˘ …√÷ “À«” fi◊Ì ◊›_ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ›, ±ı¿ ±Î_¿Õ˘›
Á÷˚‘‹˝fi˘ Á‹F›Î fi◊Ì. ±Î …ı ⁄fiı »ı ±ı … ¿flı@À »ı.                 ≠ffi¿÷ν — ¿o¥ ◊÷_ fi◊Ì.
   ±ı ÷˘ ¿Ëı »ı, “‹Îfl_ ‹Îfi÷Î fi◊Ì” ±flı ÂÎfi˘ ‹Îfiı ? ¿˘¥ ‹Îfi÷˘ ËÂı.        ÿÎÿÎlÌ — ±Î …ı “¿Î_¥ ◊÷_ fi◊Ì” ±ı ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ »ı. ÂÌ
¿˘¥ ¿˘¥fi_ ‹Îfi÷˘ ËÂı ?                           Ωı¬‹ÿÎflÌ ? I›Îflı ¿Ëı, ¤˛Î_Ï÷‹Î_ › ’HÎ ±_ÿfl ±ÎI‹Î ˢ‰Î◊Ì …ı‰_ ⁄˘·ı ÷ı‰_
                                      ◊¥ Ω›, …ı‰_ Ï«_÷‰ı ÷ı‰˘ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı “¿o¥ ◊÷_ fi◊Ì, ¿o¥ ◊÷_ fi◊Ì.”
   ’ı·˘ ¿flÌfiı ±Î‰ı·˘ ˢ›, ÷‹ı ¿flÌfiı ±Î‰ı·Î ˢ. ÷‹ı ±Î‹ ⁄˘·˘, ÷ı
                                      ±ıÀ·ı ¿Î_ ÷˘ Ωfi‰flfi˘ ±‰÷Îfl, ¿Î_ ÷˘ ’J◊flfi˘ ±‰÷Îfl ±Î‰ı, …ı ¿o¥ fi ¿flÌ
’ı·˘ ±ı ≠‹ÎHÎı ¿flı. ±Î ÷˘ Ë_ ¿Ë_ »\_fiı, fiı ’ı·˘ ‹Îfiı »ı, ±ı‰_ ±ıÕ…VÀ ◊Λ
                                      ¿ı ±ı‰˘. ±ıÀ·ı ¬⁄fl fi◊Ì ±Î …‰Î⁄ÿÎfḻ˘. “¿Î_¥ fi◊Ì ◊÷_” ±ı‰_ ·˘¿˘
»ı. ⁄Î¿Ì ¬flı¬fl ÷ı› ‹Îfl_ ‹Îfi÷˘ fi◊Ì, ¿˘¥ ÿËÎÕ˘›. ±Î ÷˘ ◊¥ √›ı·Ì ‰V÷
                                      ¿Ëı »ı ÷ı ÁÎ_¤‚‰Î‹Î_ ±Î‰ı·_ ?
»ı. ±Î ÷˘ fiÎÀ¿‹Î_ ◊¥ √›ı·Ì »ı. ±ı flÌËÁ˝· ◊¥ √›ı·_ »ı ±ı‹Î_, ÷ı◊Ì ±‹ı
“T›‰„V◊÷” ¿Ë̱ı »Ì±ıfiı ? ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ◊¥ √›ı·_ »ı. ±ıfiı Â_ …\±˘        ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
»˘ ? …ı ◊¥ √›ı·_ »ı, ±ıfiı T›‰„V◊÷ ¿Ë̱ı »Ì±ı.                  ÿÎÿÎlÌ — ±ı fiÎ ⁄˘·Î› ±ı‰_. “¿o¥ ◊÷_ fi◊Ì” ±ı‰_ fiËŸ. ¿fl‰Îfi_ … fi◊Ì
D:\Zip_Back \Prtikrmn \Prati_1.Pm5\                 48   D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                48
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                        Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
   ro t
1st P o f D . :                              1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                                49  ≠Ï÷ø‹HÎ                               49

⁄Î. Á_ÕÎÁ …‰Îfi_ › ’flÁkÎÎfiÎ ËÎ◊‹Î_ »ı ÷˘ ¿fl‰Îfi_ ÷‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ ÂÌ flÌ÷ı     ‹Î_√ ‹Î_√ ¿flı »ı. ÷˘ ±‹ı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î ÿ‰Î Â_ ¿Î‹ ¿flÌ flËÌ »ı. ÷‹fiı
ˢ¥ ¿ı ? ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ±ı‰˘ …LQ›˘ fi◊Ì ¿ı …ıfiÎ ËÎ◊‹Î_ VËı… ’HÎ ¿fl‰ÎfiÌ      Â_ ¬⁄fl ’Õı ¿ı ÿ‰Î Â_ ¿Î‹ ¿flÌ flËÌ »ı. !
ÁkÎΠˢ›. ÷‹Îflı ΩHΉÎfi_ »ı ±fiı Ïfiç› ¿fl‰Îfi˘ »ı ±ıÀ·_ … ¿fl‰Îfi_ »ı          ≠ffi¿÷ν — ¬fl_ ±ı ΩHÎ÷Î fi◊Ì ¿ı ÿ‰Î Â_ ¿Î‹ ¿flÌ flËÌ »ı. ±ıÀ·ı
÷‹Îflı. ±Î ‰Î÷ Á‹Ω› ÷˘ ¿Î‹ fiÌ¿‚Ì …Âı. Ë…\ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ÁËı·Ì fi◊Ì         ‹Î√‰Î◊Ì ·Î¤ ◊Λ »ı ¿ı fiËŸ ±ı ’HÎ fi◊Ì Á‹…÷Î.
Á‹Ω› ±ı‰Ì.
                                          ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Îfi˘ ¢ ¤Î‰Î◊˝ »ı ? ¿ı ±ı¿ ÷˘ ±ı »˘¿fl˘ ‹Î_√ı »ı
   ÷‹fiı ±Î‹Î_ Á‹Ω› ? ¿Â_ ¿fl‰Î ¿fl÷Î_ ΩHΉ_ ÁÎfl_ ? ¿fl‰_ ÷fl÷ ⁄fiÌ       ¿ı ‹fiı «˘flÌ fi ¿fl‰ÎfiÌ Â„@÷ ±Î’˘. ±ıÀ·ı ±ı¿ ÷˘ ±ıHÎı ±ıfi˘ ±Ï¤≠Λ
¿ı »ı ?                                   ⁄ÿ·Ì fiÎA›˘. “«˘flÌ ¿fl‰Ì ±ı ¬˘ÀÌ »ı, ±fiı «˘flÌ fi ¿fl‰Ì ±ı ÁÎflÌ »ı.” ±ı‰Ì
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’ ¿Ë˘ »˘ ±ı Á‹Ω¥ √›_. ‰Î÷ ⁄flÎ⁄fl »ı ’HÎ ±Î‹         „@÷±˘ ‹Î√ı »ı ‹ÎÀı «˘flÌ fi ¿fl‰Ì ±ı ±Ï¤≠Λ µ’fl ±ÎT›˘. ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_
¿fl‰_ ±ı Á‹F›Î ’»Ì ’HÎ ¿fl‰Îfi_ ÷˘ flËı … fiı ? …ı‹ ¿fl‰ÎfiÌ ÁkÎÎ fi◊Ì        ±Î ±Ï¤≠Λ ⁄ÿ·Î›˘ !
÷ı‹ ΩHΉÎfiÌ ’HÎ ÁkÎÎ ÷˘ fi◊Ì … fiı ?                         ±fiı ±Ï¤≠Λ ⁄ÿ·Î›˘ ±ıÀ·ı I›Î_◊Ì ±Î √fiı√Îfl ◊÷˘ ±À@›˘.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ΩHΉÎfiÌ ÁkÎÎ »ı. ¿fl‰ÎfiÌ ÁkÎÎ fi◊Ì. ±Î ⁄Ë {ÌHÎÌ          ’»Ì ⁄Ì…\_ Â_ ◊›_ ? ¤√‰Îfi ’ÎÁı „@÷ ‹Î√ı »ı ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ’fl‹
‰Î÷ »ı. ±Î ±ÎÀ·Ì Ωı ‰Î÷ Á‹…HÎ ’Õı ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_.               ωfi›÷Î µI’Lfi ◊¥. Ëı ¤√‰Îfi „@÷ ±Î’˘. ±ıÀ·ı ÷fl÷ „@÷ ±Î’ı ±ı.
             ⁄ÿ·˘ ±Ï¤≠Λfiı !                  »^À¿˘ … fiËŸ fiı ! ⁄‘Îfiı ±Î’ı. ‹Î√fiÎfl Ωı¥±ı. ÷ı◊Ì ¿Ë_ »\_ fiı ‹Î√÷Î_ ¤Ò·˘.
                                       ±Î ÷‹ı ÷˘ ¿Â_ ‹Î√÷Î … fi◊Ì. ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ fi◊Ì ‹Î_√÷Î.
    ±ı¿ »˘¿fl˘ «˘fl ◊¥ √›˘ »ı. ±ı «˘flÌ ¿flı »ı. ·Î√ ±Î‰ı ÷ı CÎÕ̱ı
                                          ±Î ‰Î÷ ÷‹fiı Á‹Ω¥, „@÷ ‹Î√˘ ±ı ?
¿Îœı. CÎıfl √ıVÀ ±ÎT›Î ˢ› ÷ıfiı › fiÎ »˘Õı. ±flı, CÎHÎÎ √ıVÀfiı ÷˘ ’λ\_ …‰Îfi_
¤ÎÕ<_ ¬·ÎÁ ◊¥ √›_ ˢ›, ÷˘ › »˘¿fl˘ ±ıfiÎ ’ˆÁÎ ¿ÎœÌ fiάı ÷˘ ’ı·˘ Â_          ≠ffi¿÷ν — ±Î ÷˘ ⁄Ë ‰ˆiÎÎÏfi¿ ¬·ÎÁ˘ »ı. ±Ï¤≠Λ ⁄ÿ·Î›˘ ±fiı
¿flı Ï⁄«Îfl˘ ? ÂÌ flÌ÷ı ’λΠ‹Î_√ı ? ±fiı CÎfl‹Î_ ¿Ëı‰Î› fiËŸ. F›Î_◊Ì ·Ì‘Î     ÁΫ_ ‹ÎB›_.
I›Î_ ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı‰_ ¿Ëı ÷˘ »˘¿flÎfiı CÎfl‰Î‚Î_ ‹Îflı ±ıÀ·ı ⁄Ì∞ …B›Î±ı◊Ì         ÿÎÿÎlÌ — ±fiı „@÷ ±Î’˘ ±ı‹ ¿Ëı »ı. “±Î’˘” ¿Ëı·_ ±ı ÷˘ ¿o¥ …ı‰Ì
∂»ÌfiÎ ·¥fiı ’HÎ CÎıfl √›ı·Î. Â_ ◊Λ ? ’ı·˘ »˘¿fl˘ ¬Î·Ì … ¿flÌ fiάıfiı !      ÷ı‰Ì ‰Î÷ »ı ? ¤√‰Îfi ¬Â ◊¥fiı ¿Ëı »ı. “·ı.”
   ˉı ±ı »˘¿flÎfiı Â_ Â̬‰ÎÕ̱ı ±Î’HÎı ? ¿ı ÷_ ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ’ÎÁı «˘flÌ        ±fiı ⁄Ì…\_ ±ıfi˘ ±Ï¤≠Λ ÷˘ ⁄ÿ·Î¥ √›˘ »ı. ⁄Î¿Ì ±ıfiı ‹ÎflÌ ‹ÎflÌfiı,
fi ¿fl‰ÎfiÌ Â„@÷ ‹Î_√, ±Î ¤‰‹Î_.                        ‹ÎflÌ Ã˘¿Ìfiı ±Ï¤≠Λ ⁄ÿ·Î› fiËŸ. ±ı ÷˘ ±Ï¤≠Λ ‹…⁄Ò÷ ¿flÌ ±Î’ı. «˘flÌ
   ˉı ±ı‹Î_ Â_ ·Î¤ ◊›˘ ±ıfiı ? ¿˘¥ ¿ËıÂı, “±Î‹Î_ Â_ Â̬‰ÎÕu_ ?” ±ı    ¿fl‰Ì … Ωı¥±ı. ±S›Î, ‹ÎflÌ Ã˘¿Ìfiı ÿ‰Î fiÎ ◊Λ ±Î‰Ì, ÿ‰Î ‹ÎÀı ÷˘ ÿÎÿÎ
÷˘ „@÷±˘ ‹Î_√ ‹Î_√ ¿›Î˝ ¿flı »ı. ±fiı ’λ˘ «˘flÌ ÷˘ ¿flı »ı. ±flı. »˘ fiı,    ’ÎÁı ÷ıÕÌ Ω. ¬˘‚΋Î_ ⁄ıÁÎÕÌfiı ÕÎè΢ ¿flÌ ÿıÂı. ÿ‰ÎfiÎ ΩHοÎfl Ωı¥±ı fiı !
«˘flÌ ¿fl÷˘. ±Î „@÷±˘ ‹Î_√ ‹Î_√ ¿flı »ı ¿ı fi◊Ì ¿fl÷˘ ? ËΠ„@÷±˘ ÷˘          ±Ï¤≠Λ ⁄ÿ·‰˘ ±ı ¿o¥ ÁËı·Ì ‰Î÷ fi◊Ì. ±Î‰Ì √M÷ flÌ÷ı ⁄ÿ·Î›.
D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                  49   D:\ Zip_Back\Prtikrmn \Prati_1.Pm5 \                49
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                         Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
 t ro t
1s P o f D . :                                1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                               50  ≠Ï÷ø‹HÎ                                 50

±ı‹ fiı ±ı‹ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı «˘flÌ fiËŸ ¿fl‰Ì ±ı ÁÎflÌ »ı. «˘flÌ ¿fl‰Ì ±ı                 „@÷ ‹Î_√Ì ÁΑ˘ ¿Î‹ !
¬˘ÀÌ »ı. ÷˘ ‹fi‹Î_ Á‹∞ Ω› ¿ı ±Î ‰√fl ¿Î‹fi_ ¿fḻı »Ì±ı fiı fiÎ ¿fl‰Îfi_
                                         ‹ıÓ fi‰ ¿·‹˘ ±Î’Ì, ±ı¿ ¤Î¥fiı ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı ±Î‹Î_ ⁄‘_ ±Î‰Ì √›_. ±Î‹Î_
⁄˘·ı »ı. ÷ı flV÷ı fi «œı. ±fiı ±‹ÎflÌ ±Î ‰ˆiÎÎÏfi¿ ¢‘¬˘‚ »ı ⁄‘Ì.
                                      ¿Â_ ⁄Î¿Ì flÎA›_ fi◊Ì ÷‹ı ±Î fi‰ ¿·‹˘ fl˘… ‰Î_«Ωı !” ’»Ì ±ı ¿Ëı »ı, “’HÎ
   ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ ±Ï¤≠Λ ’˘÷Îfi˘ ⁄ÿ·Î›˘, ’HÎ ¿Ëı »ı, ±ı ±Ï¤≠Λ ÷˘     ±Î ◊Λ fiËŸ.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “Ë_ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì ¿Ëı÷˘ ⁄Y›_. ◊Λ fiËŸ ±ı‰_ @›Î_ ¿Ë˘
‹Îfl˘ ◊¥ √›˘, ’HΠˉı ¤√‰Îfi ‹fiı „@÷ ±Î’˘. ˉı ‹fiı ÷‹ÎflÌ Â„@÷fiÌ       »˘ ? Ë_ ÷‹fiı ±Î ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì ¿Ëı÷˘. ÷‹Îflı ÷˘ ±ıÀ·_ ¿Ëı‰Îfi_, “Ëı ÿÎÿÎ
… …wfl. ‹Îfl˘ ±Ï¤≠Λ ÷˘ ⁄ÿ·Î¥ √›˘ »ı.                    ¤√‰Îfi, ‹fiı „@÷ ±Î’˘.” ±ıÀ·_ ¿Ë_ »\_, ‹Î_√‰Îfi_ ¿Ë_ »\_.” I›Îfl ¿Ëı ±Î
   ≠ffi¿÷ν — ±fiı ‰‘ ÷˘ ÿıfiÎfl˘ ⁄ıÃ˘ »ı. ±ıÀ·ı ‹Î√‰Î …ı‰_ »ı.       ÷˘ ‹Ω ±Î‰Âı. ÷˘ ÷˘ ‹Ω ±Î‰Âı ! ±Î ·˘¿˘±ı ÷˘ ¿fl‰Îfi_ Â̬‰ÎÕu_ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ‹Î√˘ ±ı ±Î’‰Î ÷ˆ›Îfl »\_.                   “Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ‹fiı ¿˘¥ ’HÎ ‘‹˝fi_ Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ’HÎ ≠‹ÎHÎ fi
                                      ÿ¤Î›, fi ÿ¤Î‰Î› ¿ı ÿ¤Î‰‰Î ≠I›ı fi ±fi‹˘ÿΛ ±ı‰Ì ’fl‹ „@÷ ±Î’˘.
   ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ ‹ÎflÎ …ı‰˘ ⁄fiΉ_. ±ı‰Ì ‹ıÓ ±Î √ıflLÀÌ ±Î’Ì »ı. ⁄‘_
⁄˘S›˘ »\_. fi◊Ì ±Î’Ì ±ı‰Ì √ıflLÀÌ ? ¿ıÀ·Î› ‰Ê˝◊Ì ±Î √ıflLÀÌ ±Î’_ »\_. “‹ÎflÎ     ‹fiı ¿˘¥ ’HÎ ‘‹˝fi_ Ï¿Ï«_÷˚‹ÎhÎ ’HÎ ≠‹ÎHÎ fi ÿ¤Î‰Î› ±ı‰Ì V›Îÿ˚‰Îÿ
…ı‰˘ ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ ⁄fiÎ‰Ì ÿ™. ÷‹ÎflÌ ÷ˆ›ÎflÌ Ωı¥±ı.”              ‰ÎHÎÌ, V›Îÿ˚‰Îÿ ‰÷˝fi ±fiı V›Îÿ˚‰Îÿ ‹fifi ¿fl‰ÎfiÌ ’fl‹ „@÷ ±Î’˘.”
   iÎÎfiÌ ’flÊ ⁄‘Ì ÿ‰Î ⁄÷Î‰Ì ÿı, fl˘√fi_ ÏfiÿÎfiı › ¿flÌ ±Î’ı fiı ÿ‰Î ›        ¿˘¥ ’HÎ ‘‹˝ ±ıÀ·ı ÏøÏç›fi ±ı‰_ ⁄‘_ ‘‹˝ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ‘‹˝ ±ıÀ·ı
⁄÷ÎÕÌ ±Î’ı. ±Î’HÎı Œ@÷ ’Ò»Ì ·ı‰Îfi_ ¿ı, “ÁÎ«Ì ‰Î÷ Â_ »ı, ±fiı ‹fiı ÷˘ ±Î‹   ÷˘ hÎHÎ …HÎ …ı ÿoÕ>¿˘ ˷Ή÷Πˢ›, hÎHÎ …HÎ ¤ı√Î ◊‰_ ±ıfi_ fi΋ √E»
Á‹Ω›_ »ı.” ±ıÀ·ı ÷fl÷ ⁄÷ÎÕı fiı, ÷ı “⁄Àfi” ÿ⁄Ή‰Îfi_ ±ıÀ·ı «Î· ◊¥ Ω›.     ¿Ëı‰Î›, hÎHÎ ÁΑ±˘ ¤ı√Î ◊¥fiı ⁄ıÁı, ±fiı ’ı·Î±ı CÎÎ·Ì ◊Î_¤·Ì, ±fiı ⁄ıÃÎ
   ≠ffi¿÷ν — ¤Ò·fi˘ A›Î· ±Î‰ı I›Îflı ≠Ï÷ø‹HΠωϑ ¿fl‰Ì ¿ı fiËŸ ?      ±ıÀ·ı √E» «Î· ◊¥ √›_. ±ı¿·Îfiı ‹ÎÀı ¤√‰Îfiı √E» fiÎ ’ÎÕÌ »ı. ÷ı◊Ì
                                      ¿Ú’΂ÿı‰ı ¿èÎ_ ¿ı √E»-‹÷fiÌ …ı ¿S’fiÎ ÷ı fiËŸ Áÿ˚T›‰ËÎfl.
   ÿÎÿÎlÌ — ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ⁄Ë ⁄ıŒÎ‹ ◊¥ Ω› ÷˘, “ÿÎÿÎ ‹ÎŒÌ ‹Î√_
»\_ ±fiı ŒflÌ ‹fiı „@÷ ±Î’˘. ÿÎÿÎfiÌ ’ÎÁı ‹ÎŒÌ ‹Î_√‰Ì ΩıÕı ΩıÕı …ı ‰V÷fiÌ       ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ … »ı ÷ı ŒflÌ ¿LVÀˇ@Âfi ¿fl‰Îfi_ »ı. ±Î¬Ì ⁄‘Ì ¤Ÿ÷˘-
‹ÎŒÌ ‹Î_√̱ı ÷ı ‰V÷‹Î_ ‹fiı „@÷ ±Î’˘, ÿÎÿΠ„@÷ ±Î’˘. „@÷ ‹Î_√Ìfiı     ŒÎµLÕıÂfi ⁄‘_ ¿ÎœÌfiı ŒflÌ ¿LVÀˇ@Âfi ¿fl‰Î ‹ÎÀı … ±Î ⁄‘Î_ ‹ÀıflÌ›· ±Î‰Ì
·ıΩı, ÷‹ÎflÌ ’˘÷ÎfiÌ ‰’fl΢ fiËŸ. fiËŸ ÷˘ ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı ¬·ÎÁ ◊¥ …Âı.       flèÎÎ_ »ı. ±ı fl˘Õ˘fiÎ_ «ÒfiÎ-flı÷Ì fiάı·Î_ ÷ı ¿ÎœÌ fiÎ¬Ì ±Îfl.ÁÌ.ÁÌ.fiÎ_ ŒÎµLÕıÂfi˘
±fiı ‹Î_√Ìfiı ‰Î’fl¢ ÷˘ ¬·ÎÁ fiËŸ ◊Λ fiı ‰‘Âı, ÷‹ÎflÌ ÿ¿Îfi‹Î_ ¿ıÀ·˘      ◊‰ÎfiÎ_. ⁄Î¿Ì ‘‹˝fiÎ ’ΛΠ¿ı‰Î ‹…⁄Ò÷ ˢ‰Î Ωı¥±ı.
‹Î· ˢ› ?                                     ’ı·Î ¤Î¥ ¿Ëı »ı, “±Î ◊Λ fiËŸ, ‹ÎÀı ¿fl‰_ fi◊Ì.” Ë_ ¿Ë_ »\_ ¿ı ±Î
   Ëflı¿ ⁄Î⁄÷‹Î_ ÿÎÿÎ, ‹fiı „@÷ ±Î’˘. Ëflı¿ ⁄Î⁄÷‹Î_ „@÷ ‹Î_√ ‹Î_√    „@÷ ‹Î_√˘. ‹fiı ¿Ëı »ı, “±ı „@÷ ¿˘HÎ ±Î’Âı ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “„@÷±˘ Ë_
¿flÌfiı … ·ı‰Ì. ≠Ï÷ø‹HÎ «Ò¿Ì …‰Î› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ‹fiı ’©Ï÷Áflfi_ ¿fl‰ÎfiÌ       ±Î’ÌÂ.” ÷‹ı ‹Î√˘ ±ı „@÷±˘ ±Î’‰Î ÷ˆ›Îfl »\_. ‹Î√÷Î_ … fiÎ ±Î‰Õı ÷ıfiı
„@÷ ±Î’˘. ⁄‘Ì Â„@÷ ‹Î_√Ìfiı ·ı‰Ì. ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ÷˘ ÷‹ı ‹Î_√÷Î ¤Ò·˘      Ë_ Â_ ¿fl_ ? ’»Ì ‹Îflı … Â̬‰ÎÕ‰_ ’Õı ¿ı ±Î‰Ì flÌ÷ı „@÷±˘ ‹Î_√˘. ÷‹fiı
±ıÀ·Ì „@÷ »ı.                               ’˘÷Îfiı fiÎ ±Î‰Õı I›Îflı ‹Îflı ±Î‰Ì flÌ÷ı Â̬‰‰_ ’Õı ¿ı ±Î‰Ì flÌ÷ı „@÷
D:\Zip_Back \Prtikrmn \Prati_1.Pm5\                 50   D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                  50
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                        Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
   ro t
1st P o f D . :                              1st Proof Dt. :
≠Ï÷ø‹HÎ                              51  ≠Ï÷ø‹HÎ                               51

‹Î_√Ωı. fiÎ Â̬‰‰_ ’Õı ? …\±˘ fiı, ±Î Â̬‰ÎÕu_ … »ı fiı ⁄‘_ ? ±Î ‹Îfl_    »ı … ’HÎ T›@÷ ◊‰Ì Ωı¥±ı. ÷ı◊Ì ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÌ ¿Ú’Î ‹Î√̱ı »Ì±ı, ±Î
Â̬‰ÎÕı·_ … »ı fiı ? ±ı¿Îÿ ¿·‹ ⁄˘·fiı.                   ±‹Îfl_ ‘˘‰Î› ÷˘ „@÷ T›@÷ ◊¥ Ω›.
   ≠ffi¿÷ν — Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ‹fiı ¿˘¥ ’HÎ ÿıË‘ÎflÌ ∞‰ÎI‹Îfi˘          „@÷ ÷˘ ±Î¬Ì »ı … ‹ËŸ, ’HÎ ±T›@÷w’ı flËı·Ì »ı. ¿ı‹ ±‘flÌ flËı
Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ’HÎ ±Ë‹˚ fi ÿ¤Î›, fi ÿ¤Î‰Î› ¿ı ÿ¤Î‰‰Î ≠I›ı fi ±fi‹˘ÿΛ      »ı ? ±Î’HÎfiı Ë…\ ±Î ⁄‘_ √‹ıı»ı. »÷Î_ ±Î iÎÎfi ’»Ì CÎb_ ¬fl_ ±˘»\_ ◊¥
±ı‰Ì ’fl‹ „@÷ ±Î’˘.                           √›_fiı ?
   ‹fiı ¿˘¥ ÿıË‘ÎflÌ ∞‰ÎI‹Îfi˘ Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ’HÎ ±Ë‹˚ fi ÿ¤Î› ±ı‰Ì        ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ, V›Îÿ˚‰Îÿ ‰÷˝fi ±fiı V›Îÿ˚‰Îÿ ‹fifi ¿fl‰ÎfiÌ ’fl‹ „@÷         ÿÎÿÎlÌ — …ı‹ ±˘»\_ ◊Âı ÷ı‹ ÷ı‹ „@÷±˘ T›@÷ ◊Âı. √‹ı »ı ±ıfi˘
±Î’˘.                                  ±◊˝ Ï÷flV¿Îfl fiËŸ ¿fl‰Îfi˘ ±ıfi˘. ’HÎ ±ıfiÌ ‹ËŸ ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ Ω›. ¤Ò·Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±ı Á‹∞ √›Î_, ’»Ì ¿Ëı »ı ±ÎÀ·_ ◊Λ, ±Î‹Î_ ⁄‘_    Ω› ’˘÷ı, ’˘÷ÎfiÌ Â„@÷ ¤Ò·Ì Ω› ±fiı ±Î‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ Ω› ±ıÀ·ı
±Î‰Ì √›_.                                ±ıfi˘ ±◊˝ √‹ı »ı ¿Ëı‰Î›. ¬Î±˘, ’̱˘ ’HÎ ÷L‹›Î¿Îfl fiÎ ◊Ή. …\±˘
                                     ÏÁfiı‹Î‹Î_ Ω‰ »˘ ÷˘ ¿_¥ ¿˘¥ ÁÎflÌ ⁄¥ ¿ı ÁÎfl˘ ¤¥ ˢ›, ÷˘ ¤ıÀı »ı ±ıfiı ?
   ‹fiı ¿Ëı “’HÎ ±Î ◊Λ fiËŸ, ÂÌ flÌ÷ı ¿flΛ ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “±Î ÷˘ ◊÷_   ±fiı ¿˘¥ ¿˘¥fiı ‹Îfl÷˘ ˢ› ÷˘ I›Î_ ⁄Ò‹ ’ÎÕı »ı ¿ı ±ı ¿ı‹ ‹Îfl_ »\_ ? fiÎ
ËÂı ? ±Î ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì ÷‹Îflı. ÷‹ı …flΛ ¿fl¢ fiËŸ. ÏfiflÎ_÷ı fl˘…fiÎ ¿fl÷Î_    ‹ÎflÌÂ. ±ı‰_ ¿Ëı »ı ¿_¥ ? ‹fi‹Î_ Á‹…ı »ı ¿ı Ωı‰Îfi_ … »ı ±Î. ⁄˘·‰Îfi_ fi◊Ì.
⁄ı fl˘À·Ì ‰‘Îflı ¬ÎΩı ’HÎ ±Î „@÷ ‹Î_√Ωı.” I›Îflı ‹fiı ¿Ëı »ı, “±ı ‰Î÷
‹fiı √‹Ì.”                                   ¿ıÀ·Î ‰Ê˝ ’Ëı·Î_ ÏÁfiı‹Î Ωı‰Î √›ı·Î_ ? ÷ı ÿËÎÕı Ωı›ı·_ ¬fl_ fiı ’HÎ ?
                                     ÷ı ¿_¥ ⁄˘·÷Î fiˢ÷Îfiı ¿ı ¿ı‹ ‹Îfl_ »\_ ÷ı ? Ë_ Ωı‰Îfi_ … »ı I›Î_ ±Î√‚.
   ≠ffi¿÷ν — ’Ëı·Î_ ÷˘ ±ı … Â_¿Î ˢ› ¿ı „@÷ ‹Î_√ı ‹‚ı ¿ı fiËŸ ?
                                        ±ı ÏŒS‹ ±ı‰_ fi◊Ì ¿Ëı÷Ì ¿ı ÷‹ı ±‹fiı ‹Î◊ı ·¥ Ω‰ ΩıÕı. ÏŒ·‹ ÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı … Â_¿Î ¬˘ÀÌ Ã›Î˝ ¿flı. ˉı ±ı „@÷ ‹Î_B›Î ¿flı »ı fiı !  ¿Ëı »ı ¿ı Ωı¥fiı Ω‰. ’»Ì ÷‹ı ¨‘_ ¿fl˘ ÷ıfi_ ÏŒ·‹ Â_ ¿flı Ï⁄«ÎflÌ. ÏŒS‹
            …\±˘ ΩH΢ ÏŒ·‹ F›‹                ¿Ëı »ı ¿ı ÷‹ı ‹fiı ΩıÕı ·¥ Ω‰ ? Ωı¥fiı Ω‰, ¿Ëı »ı. ’HÎ ’˘÷ı √_ÿfl «˘’ÕÌfiı
                                     Ω› ±ıÀ·ı ’»Ì Â_ ◊Λ ? ±ı √_ÿfl-⁄_ÿfl ‘˘¥fiı …‰_ ’Õı. ’˘÷ı √_ÿfl «˘’ÕÌfiı
   ≠ffi¿÷ν — ±Î fi‰ ¿·‹˘‹Î_ ±Î’HÎı „@÷±˘ ‹Î√̱ı »Ì±ı ¿ı ±Î‰_     Ω› ±ıÀ·ı …ı ˢ› ÷ı ±Õı fiı «˘ÓÀı !
fi ¿flΛ, fi ¿flΉΛ ¿ı fi ±fi‹˘ÿΛ ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ ¿ı ¤Ï‰W›‹Î_ ±Î‰_
fi ◊Λ ±ıfiÎ ‹ÎÀı ±Î’HÎı „@÷±˘ ‹Î_√̱ı »Ì±ı ¿ı ’»Ì ±Î’HÎı ’λ·_ ¿flı·_      ±ıÀ·ı ±ı ÷‹Îflı „@÷ ±ÎT›Î ’»Ì, ‹ËŸ „@÷ µI’Lfi ◊›Î ’»Ì ±ı
‘˘‰Î¥ Ω› ±ıfiÎ ‹ÎÀı »ı ±Î ?                        „@÷ … ¿Î›˝ ¿flΉÂı. ÷‹Îflı ¿fl‰Îfi_ fiËŸ. ÷‹ı ¿fl¢ ÷˘ ≥√˘≥{‹ ‰‘Ì …Âı.
                                     “Ë_ ¿fl‰Î …™ »\_ fiı ’»Ì ◊÷_ fi◊Ì” ±ı‰_ “◊÷_ fi◊Ì” ±ı‰_ ◊Âı ’λ\_. ’ı·Ì „@÷
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‘˘‰Î› ±fiı „@÷ µI’Lfi ◊Λ, „@÷ ÷˘ »ı …, ’HÎ ±ı     ‹Î_√˘. ±Î fi‰ ¿·‹˘fiÌ ±_ÿfl ±Î¬Î …√÷fi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ±Î‰Ì Ω› »ı. ÁÎflÌ
‘˘‰Î‰Î◊Ì ±ı „@÷ T›@÷ ◊Λ. ±ıÀ·ı ‘˘‰Î› ÷˘ T›@÷ ◊¥ Ω›. „@÷ ÷˘      flÌ÷ı ¿fl˘. ±‹ı ÷‹fiı ÿı¬ÎÕÌ »^À̱ı ’»Ì ±‹ı ±‹Îflı ÿı‹Î_ …÷Î_ flËı‰ÎfiÎfiı !
D:\Zip_Back \Prtikrmn\ Prati_1.Pm5\                51   D:\ Zip_Back\Prtikrmn \Prati_1.Pm5 \                51
Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95                       Page : 1 to 51 Ori. 1 to 95
 t ro t
1s P o f D . :                              1st Proof Dt. :

								
To top