Docstoc

011page501-555

Document Sample
011page501-555 Powered By Docstoc
					                                 502                          ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

                                 ±Î’HÎı …ı ¿_¥ ¿fḻı »Ì±ı ÷ı “¿flı@À” … »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄Βαı
                                 “±ı@ÁıMÀ” ¿›* »ı. ±Î fiÎ ⁄˘S›Î, ÷ı◊Ì ÷˘ CÎflfiÎ_ ŒÎÀÌ √›Î_ »ı. ⁄˘·‰Îfi_
                                 ⁄‘_ ’HÎ fiÎÀ¿Ì› ! »˘¿flα˘fiı flÎhÎı ⁄ıÁÎÕÌ Á‹Ω‰Ì±ı, ‰Î÷«Ì÷
                                 ¿fḻı. CÎflfiÎ_ ⁄‘Î ¬ÒHÎ΋Î_ ’Ò_Ωı ÷˘ ‰Î‚‰˘ ’ÕÂı fiı ? »˘¿flα˘fiı …flο
                                 ˷Ή‰ÎfiÌ … …wfl ˢ› »ı. ±Î‹ Á_V¿Îfl ÷˘ ˢ› »ı, ’HΠ˷Ή‰_
                                 ’Õı. ÷ı‹fiı ˷Ή‰Î‹Î_ ¿Â˘ √fi˘ »ı ?
                                    ⁄Î⁄˘ ±ËŸ ÷˘ŒÎfi ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı “±Î‰Ì
                                 flÌ÷ı ±ËŸ ÷˘ŒÎfi fiÎ ¿flÌÂ.” ±ıfiı Á‹…HÎ ’ÎÕÌfiı ¿Ëı‰_ ’Õı. “÷_ ÷˘
                                 ¿Â_ ⁄˘·÷˘ … fi◊Ì. ÷ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ÷˘ ±Î ¿⁄ÎÀ ÁÎv_. ÷_ ÷˘ ¿⁄ÎÀ …ı‰˘
                                 ◊¥ √›˘. ·˘¿ ΩHÎı ¿ı ±Î ⁄Î’ ◊›˘. ⁄Î¿Ì ÷_ ÷˘ ±ı¿ ¿⁄ÎÀ …ı‰˘
                                 »\_. ¿¥ Ω÷fi˘ ‹ÎHÎÁ »\_ ÷ı !”
           [10]
                                    ±ıÀ·ı ‹Îfl‰Îfi_ fiËŸ, ÿ—¬ ÿı‰Îfi_ fiËŸ. ÷ı‹ ¿⁄ÎÀ …ı‰Î_ ◊‰Îfi_
    µ»ıfl˘ “»˘Õ‰Î_” ±Î‹ ⁄√̫΋Î_....             › fiËŸ. ¿ı‰Ì flÌ÷ı flËı‰Îfi_ Á‹…HÎ ’ÕÌfiı ? ⁄¥ fiı »˘¿flÎ_fiı Á‹Ω‰Ì
                                 ’ÀΉÌfiı ‰Î÷«Ì÷ ¿fl‰Ì. fiËŸ ÷˘ ’λΠ±Î’HÎı ¿⁄ÎÀ ◊¥ √›Î_. ¿˘¥
          fi À˘¿˘ ¿Ïÿ ÷ı › ¬˘À<_ !            ⁄˘·ı, √΂˘ ¤Î_Õı ÷˘ ¿⁄ÎÀ ¿Â_ ⁄˘·ı ?
   ±ı¿ ⁄ıL¿fi˘ ‹ıfiı…fl ¿Ëı »ı, ÿÎÿÎ∞, Ë_ ÷˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ›               fi ‹Îfiı »˘¿flÎ_ I›Îflı....
‰Î¥Œfiı ¿ı »˘¿flÎfiı ¿ı »˘ÕÌfiı ±ı¿ ±ZÎflı › ⁄˘S›˘ fi◊Ì. √‹ı ÷ı‰Ì
                                    CÎHÎÎ ·˘¿˘ »˘¿flÎfiı ¿Ëı »ı, “÷_ ‹Îv_ ¿èÎ_ ‹Îfi÷˘ fi◊Ì.” ‹ıÓ ¿èÎ_,
¤Ò·˘ ¿flı, √‹ı ÷ı ¿fl÷Î_ ˢ›, ’HÎ ‹Îflı ⁄˘·‰Îfi_ fiËŸ.
                                 “÷‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ √‹÷Ì fi◊Ì ±ıfiı. √‹ı ÷˘ ±Áfl ◊¥ … Ω›.” ±fiı ’ı·˘
   ±ı ±ı‹ Á‹F›˘ ¿ı ÿÎÿÎ∞, ‹fiı ±ı‰Ì ’ÎCÎÕÌ ’ËıflÎ‰Ì ÿıÂı    ’M’˘ ¿Ëı »ı, “÷_ ‹Îv_ ¿èÎ_ ‹Îfi÷˘ fi◊Ì.” ±S›Î ‹Ò_±Î, ’M’˘ ◊÷Î_ ÷fiı
ÁflÁ ! ±ı Â_ ±ÎÂÎ flά÷˘ Ë÷˘, Á‹Ω›_ fiı ?! ±fiı ‹fiı ±ıfiÌ ’fl     ±Î‰Õu_ fi◊Ì. ±Î ¿Ï‚›√‹Î_ ÿÂÎ ÷˘ …\±˘ ·˘¿˘fiÌ ! fiËŸ ÷˘
¬Ò⁄ flÌÁ «œÌ ¿ı ÷‹fiı ¿˘HÎı ⁄ıL¿fiÎ ‹ıfiı…fl ⁄fiÎT›Î ÷ı ±Î ? ÷‹fiı   Á÷˚›√‹Î_ ¿ı‰Î ŒÎ‘fl fiı ‹‘fl Ë÷Î !
»˘ÕÌ-»˘¿flÎ_ ÁΫ‰÷Î_ fi◊Ì ±Î‰Õ÷Î_ fiı ‰Ë ÁΫ‰÷Î_ fi◊Ì ±Î‰Õ÷Ì !       Ë_ ±ı Â̬‰ÎՉΠ‹Î_√_ »\_, ÷‹ı ±ı‰_ ⁄˘·˘ ¿ı, »˘¿flÎfiı ÷‹ÎflÌ
÷ı ±ı ÷˘ √¤flÎ¥ √›˘ Ï⁄«Îfl˘. ’HÎ ‹ıÓ ÷ı‹fiı ¿èÎ_, “÷‹ı »ıS·Î‹Î_   ‰Î÷‹Î_ ¥LÀflıVÀ ’Õı ±ıÀ·ı ÷‹Îv_ ¿èÎ_ ¿flÂı …. ÷‹ı ¿èÎ_fiı ‹fiı ¿ı ÷‹ÎflÌ
»ıS·Î ≠¿ÎflfiÎ fi¿Î‹Î ‹ÎHÎÁ »˘. ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿ÂÎ ¿Î‹fiÎ ÷‹ı      ‰Î÷ ‹fiı √‹ı »ı …. ÷˘ ÷‹ÎflÎ◊Ì ±ıÀ·_ ◊Λ.
fi◊Ì.” ’ı·˘ ‹ÎHÎÁ ‹fi‹Î_ Á‹…ı ¿ı Ë_ ±Î‰_ ¿ËÌ ±ıÀ·ı ±Î “ÿÎÿΔ
‹fiı ‹˘À<_ ¥fi΋ ±Î’Ì ÿıÂı. ‹ıfl √Î_ÏÕ›Î, ±Îfi_ ¥fi΋ ˢ÷_ ËÂı ?      ≠ë¿÷ν — ±Î’fiÌ ‰ÎHÎÌfiÌ ±Áfl ±ı‰Ì ◊Λ »ı ¿ı …ı ⁄Ï© ’{·
»˘¿fl˘ ¨‘_ ¿fl÷˘ ˢ›, I›Îflı ±ıfiı ±Î’HÎı “¿ı‹ ±Î‰_ ¿›* ? ˉı ±Î‰_  µ¿ı·Ì fiΠ¿ı, ÷ı ±Î ‰ÎHÎÌ µ¿ı·Ì ¿ı »ı.
fiËŸ ¿fl‰Îfi_.” ±ı‹ fiÎÀ¿Ì› ⁄˘·‰Îfi_. fiËŸ ÷˘ ⁄Î⁄˘ ±ı‹ … ΩHÎı ¿ı       ÿÎÿÎlÌ — xÿ› V’½÷Ì ‰ÎHÎÌ. xÿ› V’½÷Ì ‰ÎHÎÌ ÷˘ ‹‘fl·Ì
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                       503   504                         ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

(‹ÎI≤I‰‰Î‚Ì) ¿Ëı‰Î›. xÿ› V’½÷Ì ‰ÎHÎÌ Ωı ¿˘¥ ⁄Î’ »˘¿flÎfiı ¿Ëı    ⁄fl¿÷ fi◊Ì ±ı‹ ¿Ëı‰Î›. ±Î ±ıfi˘ ¿Î›ÿ˘ !
±ı ÁÏÀÛŒÎ¥Õ ŒÎ‘fl ¿Ëı‰Î› !                        ≠ë¿÷ν — ÿÌ¿fl˘ ⁄Î’fi_ fiÎ ‹Îfiı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?
   ≠ë¿÷ν — ⁄Ë ÁËı·Î¥◊Ì fiËŸ ‹Îfiı »˘¿flÎ_ !               ÿÎÿÎlÌ — “±Î’HÎÌ ¤Ò· »ı” ±ı‹ ‹ÎfiÌfiı ‹Ò¿Ì ÿı‰Îfi_ ! ±Î’HÎÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ËÌÀ·flÌ{‹◊Ì ‹Îfiı ?! ±ı ËıS’d· fi◊Ì. ËÌÀ·flÌ-    ¤Ò· ˢ› ÷˘ … fiÎ ‹Îfiı fiı ! ⁄Î’ ◊÷Î_ ±Î‰Õu_ ˢ›, ±ıfi˘ »˘¿fl˘
{‹◊Ì Ωı ¿fḻı ÷˘ ËıS’d· fi◊Ì.                    fiÎ ‹Îfiı ±ı‰_ ˢ÷_ ËÂı !? ’HÎ ⁄Î’ ◊÷Î ±Î‰Õ÷_ … fi◊Ì fiı !
                                     ≠ë¿÷ν — ±ı¿ ‰Îfl ŒÎ‘fl ◊¥ √›Î ’»Ì ¿_¥ √·ÕÌ›Î_ »˘Õı ?
   ≠ë¿÷ν — ‹Îfiı »ı, ’HÎ ⁄Ë Á‹ΩT›Î ’»Ì.
                                     ÿÎÿÎlÌ — »˘Õ÷Î_ ËÂı ? √·ÕÌ›Î_ ÷˘ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ±ı‰Î ÕΘ√
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±ı ¿Î›ÿıÁfl ¿Ëı‰Î›. ⁄Ë Á‹Ω‰‰_     fiı ÕΘ√Ìfifiı, ⁄ıµfiı Ωı›Î … ¿flı, ¿ı ±Î ¤Á ¤Á ¿flı ±fiı ±Î (ÕΘ√Ìfi)
’Õı »ı. ±ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? ¿ı ÷‹ı ’˘÷ı Á‹…÷Î fi◊Ì. ‹ÎÀı ‰‘Îflı Á‹Ω‰‰_  ⁄«¿Î_ ¤fl ¤fl ¿›Î˝ ¿flı. ÕΘ√ ¤V›Î ‰√fl flËı fiËŸ. ’HÎ »ı‰Àı ÿ˘Ê
’Õı. Á‹…÷Î ‹ÎHÎÁfiı ±ı¿ Œıfl˘ Á‹Ω‰‰_ ’Õı. ÷ı ±Î’HÎı fiÎ Á‹∞
                                  ’ı·Î ÕΘ√fi˘ fiÌ¿‚ı. »˘¿flÎ_ ±ıfiÎ ‹Î ÷flŒÌ ˢ›. ±ıÀ·ı ‹ı_ ±ı¿ …HÎfiı
…¥±ı ?! ⁄Ë Á‹Ω‰˘ »˘ ’HÎ ’»Ì Á‹…ı »ı fiı !
                                  ¿Ëı·_, “‹˘ÀÎ_ ◊¥fiı ±Î »˘¿flÎ_ ÷fiı ‹ÎflÂı. ‹ÎÀı ‘HÎÌ›ÎHÎÌ ΩıÕı ’Î_Áfl˘
   ≠ë¿÷ν — ËÎ.                         flËı…ı !” ±ı ÷˘ »˘¿flÎ_ Ωı›Î ¿flı ÷ı CÎÕ̱ı, ±ı‹fi˘ ’√ fiÎ ’ˢ_«ı fiı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı flV÷˘ ÁÎfl΋Î_ ÁÎfl˘. ±Î ÷˘ ‹ÎflÌ Ã˘¿Ìfiı Á‹Ω‰‰Î   I›Î_ Á‘Ì ±fiı ’√ ’ˢ_«ı ±ıÀ·ı ÷˘ ±˘flÕÌ‹Î_ CÎηÌfiı ‹Îflı. ÷ı ±ı‰_ ⁄L›_
‹Î_√ı »ı ! …ı‹ ⁄Î’ ◊¥ ⁄ıÃ˘, ÷ı ΩHÎı ±I›Îfl Á‘Ì ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥     Ë™ ·˘¿˘fiı ! »˘¿flαı ÷ı ÿËÎÕÎ◊Ì Ïfi›ÎHÎ_ … ¿flı·_ ˢ› ¿ı Ë_ ‹˘À˘
ÿËÎÕ˘ ¿˘¥ ⁄Î’ … fiËŸ ˢ› ! ±ıÀ·ı …ı Á‹Ω‰Ìfiı ±Î‰_ ·ı »ı ÷ıfiı     ◊Ι ¿ı ⁄Î’fiı ±Î’_ ! ‹Îv_ Á‰˝V‰ …Ωı ’HÎ ±Î ¿Î›˝ ◊Ή, ±ı Ïfi›ÎHÎ_.
‹Îflı ±fi˚@‰Î˜Ï·ŒÎ¥Õ fi◊Ì ¿Ëı‰Î.                   ±Î › Á‹…‰Î …ı‰_ »ı fiı ?!

   “⁄Î’ ◊‰_” ±ı Áÿ˚T›‰ËÎfl ¿ı‰˘ ˢ‰˘ Ωı¥±ı ? »˘¿flÎ ΩıÕı        ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ⁄‘˘ ÿ˘Ê ⁄Î’fi˘ … ?
ÿÎÿÎ√ÌflÌ ÷˘ fiËŸ, ’HÎ ÁA÷Î¥ › fiÎ Ωı¥±ı, ±ıfi_ fi΋ ⁄Î’ ¿Ëı‰Î›.       ÿÎÿÎlÌ — ⁄Î’fi˘ … ! ÿ˘Ê … ⁄Î’fi˘. ⁄Î’fi΋Î_ ⁄Î’ ◊‰ÎfiÌ
   ≠ë¿÷ν — »˘¿flÎ_ ’…‰ı ÷˘ ? »˘¿flÎ_ ’…‰ı ÷˘ ’»Ì ⁄Î’ı Â_ ¿fl‰_  ⁄fl¿÷ fiΠˢ› I›Îflı ‰Ë ÁÎ‹Ì ◊Λ. ⁄Î’fi΋Î_ ⁄fl¿÷ fiΠˢ› I›Îflı
Ωı¥±ı ? ÷˘ › ⁄Î’ı ÁA÷Î¥ fiËŸ flά‰ÎfiÌ ?               … ±Î‰_ ⁄fiı fiı ! ‹ÎflÌ-Ã˘¿Ìfiı √ÎÕ_ flÎ√ı ’ÎÕı. @›Î_ Á‘Ì Á‹Î…fiÌ
                                  ⁄Ì¿fiÎ ‹Î›Î˝ flËı.
   ÿÎÿÎlÌ — »˘¿flÎ_ ±Î ⁄Î’fiı ·Ì‘ı … ’…‰ı »ı. ⁄Î’fi΋Î_
fiηΛ¿Ì ˢ› ÷˘ … »˘¿flÎ_ ’…‰ı. ±Î ÿÏfi›Îfi˘ ¿Î›ÿ˘ ±ı‰˘ !          ≠ë¿÷ν — ±ı‰_ … ˢ› ¿ı ⁄Î’fiÌ ¤Ò· … ˢ› ?
⁄Î’fi΋Î_ ⁄fl¿÷ fiΠˢ› ÷˘ »˘¿flÎ_ ’…T›Î ‰√fl flËı fiËŸ. ‰‚Ì ±ı         ÿÎÿÎlÌ — ⁄Î’fiÌ … ¤Ò· ˢ› »ı. ±ıfiı ⁄Î’ ◊÷Î_ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì,
÷˘ L›Î› ±‹ı ÷fl÷ … ±Î’Ì ÿ¥±ı. ⁄Î’ ¿Ëı ¿ı, “‹ÎflÎ »˘¿flÎ_ ’…‰ı     ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ ¤ı·Î¥ √›_. CÎfl‹Î_ Ωı ⁄Î’ ◊‰_ ˢ› ÷˘, VhÎÌ ±ıfiÌ
»ı.” ÷˘ Ë_ ¿ËÌ ÿ™ ¿ı ÷Îfl΋Î_ ⁄fl¿÷ fi◊Ì. …÷˘ flËı ! »˘¿flÎfiÎ_ ⁄Î’   ’ÎÁı ωʛfiÌ ¤Ì¬ ‹Î_√ı, ±ı‰Ì ƒÏWÀ ◊Λ I›Îflı ⁄Î’ ◊¥ ¿ı.
◊÷Î_ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì. »˘¿flÎ_ ÂÌ flÌ÷ı ’…‰ı ? ¬‰ÕΉÌ-’̉ÕΉÌfiı ‹˘ÀÎ
¿›ÎÙ. ¿<ÿfl÷Ì ¿Î›ÿ˘ ±ı‰˘ »ı ¿ı »˘¿fl˘ ⁄Î’fi_ fiÎ ‹Îfiı ÷˘ ⁄Î’fi΋Î_      ≠ë¿÷ν — ⁄Î’ CÎfl‹Î_ ‰ÕÌ·’HÎ_ fiÎ flάı, ⁄Î’’HÎ_ fiÎ flάı ÷˘
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                       505   506                       ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

› ±ıfiÌ ¤Ò· √HÎΛ ?                         ±ıÀ·ı ±Î’HÎı »^ÀÎ. ±Î’HÎÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ fiËŸ ’»Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ flÎ√ı ’ÕÌ Ω›.                       ≠ë¿÷ν — ‹˙fi‰˛÷ ·¥±ı ÷˘ ¿ı‰_ ? ‹˙fi ·¥±ı ÷˘, ⁄˘·‰_ …
                                  fiËŸ.
   ≠ë¿÷ν — »÷Î_ »˘¿flα˘ ⁄Î’fiÎ_ ¿èÎ΋Î_ flËıÂı, ±ıfiÌ ¬ÎhÎÌ Â_ ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‹˙fi ±Î’HÎÎ ËÎ◊fiÌ ‰Î÷ fi◊Ìfiı. ‹˙fi ◊Λ ÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — ¬flÌ fiı ! ±Î’HÎ_ ¿ıflı@Àfl(«ÎÏflhÎ) ÷˘ ±Î¬_ …√÷
                                  ÁÎflÌ ‰Î÷ »ı ±fiı fiÎ ◊Λ ÷˘ ±Î‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰_.
  ı
¿ıfl@Àfl‰Î‚_.
                                      ≠ë¿÷ν — ‹˙fi flά‰Î◊Ì Á΋Π‹ÎHÎÁ‹Î_ Œıfl ’Õı ?
   ≠ë¿÷ν — »˘¿flÎ_ »ıS·Ì ¿˘ÀÌfiÎ_ fiÌ¿‚ı ÷ı‹Î_ ⁄Î’ Â_ ¿flı ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ’Õı.
   ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò‚ ÿ˘Ê ⁄Î’fi˘ …. ÷ı ¤˘√‰ı »ı ÂÎ◊Ì? ±Î√‚ı ›
±Î«Îfl ⁄√ÕuÎ »ı ÷ı◊Ì ±Î ÿÂÎ ◊¥ »ı fiı ? …ıfi˘ ¿_Àˇ˘· ¿˘¥           ≠ë¿÷ν — ‰œ‰Î ¿fl÷Î_ ‰‘Îflı ’Õı ?
±‰÷Îfl‹Î_ ⁄√Õ÷˘ fi◊Ì, ÷ıfiı ±Î‰_ ˢ› fiËŸ, ±‹ı ±ı ¿Ëı‰Î ‹Î_√̱ı
                                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, CÎH΢ Œıfl ’Õı, ‹˙fi ⁄Ë ¿Î‹ ¿flı.
»Ì±ı ! ’Ò‰˝¿‹˝ ÷˘ ÂÎ◊Ì ◊›_ ? ±Î’H΢ ‹Ò‚ ¿_Àˇ˘· fi◊Ì I›Îflı fiı !
±ıÀ·ı ±‹ı ±Î‹Î_, ¿_Àˇ˘·‹Î_ ‹Îfi̱ı »Ì±ı. ¿_Àˇ˘· ‹Îfi‰Î ‹ÎÀı ÷‹Îflı      ≠ë¿÷ν — ¿˘¥fiı Â̬‰ÎÕ‰Îfi_ ˢ› ÷˘ ’»Ì ‹˙fi◊Ì ¿ı‰Ì flÌ÷ı
⁄‘Î ±ıfiÎ ¿Î›ÿÎ Á‹…‰Î Ωı¥±ı.                     Â̬‰ÎÕΛ ?
   ±Î »˘¿flÎ_±˘ ±flÌÁ˘ »ı. »˘¿flÎ_±˘ µ’fl◊Ì ¬⁄fl ’Õı ¿ı            ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ÂÌ¬Ì …‰Î›, ±ı‹ fiı ±ı‹ ±Î‰Õı. Â̬‰ÎÕÌfiı
±Î’HÎ΋Î_ ¿ıÀ·Ì ¤Ò· »ı !                      ⁄√Õı »ı µSÀ_ ±Î ÷˘. ±ËŸ ⁄‘_ iÎÎfi »ı, ±Î’HÎı ‹˙fi flË̱ıfiı ÷˘
          I›Î_ ‹˙fi ·ı‰_ ¿ı À˘¿‰_ ?            ±ıfiı iÎÎfi ’ˢ_«Ì ‰‚ı. ±ı iÎÎfi »ı … ±ıfiı, »˘¿flα˘fiı › iÎÎfi »ı,
                                  »÷Î_ ⁄˘·Î› »ı ÷ı ±Î’HÎı Ωı›Î ¿fl‰_.
   ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎfiı ±ı‹ ◊÷_ ˢ› ¿ı ±Îfi_ ¤·_ ◊Λ »ı ÷˘ ±ıfiı
À˘¿À˘¿ ¿fḻı, ÷˘ ±ı fiËŸ ÁÎv_fiı ? ¿˘¥fiı ‰œÌ±ı, À˘¿Ì±ı, ±ıfiÎ_ ÁÎflÎ     ±Î ¿«¿« ¿›Î˝ ¿fl÷Î_ ‹˙fi ¿ı‚‰‰_ ÁÎv_, fiÎ ⁄˘·‰_ ÁÎv_.
‹ÎÀı ÷˘ ±ı ¿fl‰_ ¿ı fiËŸ ?                      Á‘Îfl‰Î ¿fl÷Î_ ⁄√Õı, ‹ÎÀı ±ZÎflı › fi ¿Ëı‰Î›. ⁄√Õı ±ıfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ
                                  ±Î’HÎÌ. Á‹Ω› ±ı‰Ì ‰Î÷ »ı ±Î ?
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ÷˘ ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ fiËŸfiı. ±ı ÷˘ À˘¿Î›, ±ı
¿fl‰Î …ı‰Ì ‰V÷ fiËŸ, ’HÎ À˘¿Î› ÷ı ±Î’HÎı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. ±Î’HÎı fiÎ       ≠ë¿÷ν — ËÎ, Á‹Ω› ±ı‰Ì ‰Î÷ »ı, ÿÎÿÎ.
¿fl‰_ ˢ› ÷˘ › ◊¥ Ω› ±ı ÷˘. fiÎ ‰œ‰_ ˢ› ÷˘ › ‰œÌ …‰Î›.           ÿÎÿÎlÌ — …flÎ › »˘¿flÎfiı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı »˘¿v_ iÎÎfi
±ıÀ·ı ±ı ±Î’HÎı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_ ¿ı ±Î‹ fi ˢ‰_ CÎÀı, ±ı‰_ ±Î’HÎı ‹fi‹Î_
                                  ·Ì‘ı·_ fi◊Ì ±fiı ÷fl÷ … ±ıfiı ·Î√ı ¿ı ±‰‚_ ⁄˘·ı »ı. Ë_ ¿Ë_ I›Îflı,
±Ï¤≠Λ flËı‰˘ Ωı¥±ı.
                                  ±‰‚_ ⁄˘·ı »ı ±ı‰_ fiÎ ¿Ëı, Ë_ ‹ÎflÌfiı ¿Ë_ ÷˘ › ! ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı
   ≠ë¿÷ν — Ë_, ¿ı ±Î‹ fiËŸ ¿fl‰_.                 ωrÎÁ ⁄ıÃ˘ ˢ›, ‹ÎflÎ ‰Î@›˘◊Ì. ±ı ÷‹Îv_ ÷˘ ‰Î@› ÷‹fiı … Á‹…HÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹ ˢ‰_ CÎÀı fiËŸ ±ı‰˘ ±Î’H΢ ±Ï¤≠Λ Œıfl ◊›˘     ’Õ÷Ì fiΠˢ› I›Î_ ±Î√‚ ! ‹Œ÷‹Î_ ⁄Î’ ◊¥fiı ⁄ıÃ˘ !! ±ıÀ·Ì ‹ÎflÌ
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                       507   508                        ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

‰Î÷ Á‹Ω› »ı ?                            »˘Õ‰Î-⁄˘Õ‰Î ⁄‘_ Á‹…ı, ±ı ·Î√HÎ̱˘ ≠ÿϽ÷ fi ¿flÌ Â¿ı. ’HÎ
                                  Á‹∞ Ω› ⁄‘Î_ ›. ÷‹ı ±ı »˘¿flÎ_fiı ¿Ë˘ ¿ı “¿ı‰˘ ÁflÁ ÷_ ÿı¬Î™ »\_”.
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ÿÎÿÎ.
                                  ÷˘ ⁄ÌΩ ÿËÎÕı Á_ÿfl ÿı¬Î›. ¿ı‰_ ¥Œı„@À‰ »ı !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î ‹Î-⁄Î’ ¿Ëı »ı ‹ÎflÎ_ »˘¿flÎ_ Á‘flı, ‹Ò_±Î
                                      ±fiı »˘¿flÎfiÌ w⁄w‹Î_ “÷Îfl΋Î_ ±y· fi◊Ì.” ‰Î¥Œfiı ‰œÎ› fiËŸ
ÂıfiÎ Á‘flı ’HÎ ? ±fi˚¿‰Î˜Ï·ŒÎ¥Õ ŒÎ‘Á˝. »˘¿flÎ_ ‰‘Îflı ⁄√Õı »ı. ±ıfi_
                                  ¿ı »˘¿flÎ_ ±ı‹ … Á‹…ı ¿ı “±Î ’M’˘ … ‰Î_¿˘ »ı.” fiËŸ ÷˘ »˘¿flÎ_fiı ÷˘
¿ÎflHÎ ±ıfiÎ ‹Î-⁄Î’fiı ·Ì‘ı.
                                  Á_V¿Îfl ÁÎfl΋Î_ ÁÎflÎ ÿı¬Î‰Î Ωı¥±ı. »˘¿flÎ_fiÌ w⁄w ‰œ˘ ÷˘ fiËŸ …
   ±Î ÷˘ iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ÕÎèÎÎ ◊Λ ◊˘ÕÎ. ˉı ◊˘Õ_ ÕËÎ’HÎ ±Î‰ı   Ï⁄·¿<·ı ›, ±ı ¤·ı ±ı¿ ‰Ê˝fi˘ ˢ› »˘¿fl˘, ’HÎ ±Î_¬◊Ì ÿı¬÷˘ ◊›˘ »ı,
¿ı fiÎ ±Î‰ı !                            ‹ÎÀı ·œÎ› ÷˘ fiËŸ ! ±Î ÷˘ fl˘… ⁄Î{Î⁄Î{ ! ’ı·Î_ ¥LỠ΋Î_ ÷˘ fiÎfiÎ_
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ±Î‰ı ÿÎÿÎ.                    »˘¿flÎ_ Â_ ¿Ëı »ı, “‹Q‹Ì, ’M’Î, …› ÁÏE«ÿÎfi_ÿ !” ±ıÀ·ı ’M’˘ ⁄_‘ ◊¥
                                  Ω›. Á‹∞ Ω› ÷fl÷. “ÁÏE«ÿÎfi_ÿ” ⁄˘·ıfiı ±ıÀ·ı. ¿_¥¿ ÷˘ ‹fiW›’HÎ_
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ÏËÁÎ⁄ ¿Îœ˘fiı, ÷‹fiı fiÎfi’H΋Î_ ‰œ÷Πˢ› ¿˘¥    ˢ‰_ Ωı¥±ı. ËÂı ˉı …ı ◊¥ √›_ ÷ı ◊¥ √›_.
÷˘ ‹ËŸ ¿ÂÌ ±Áfl ◊÷Ì Ë÷Ì ? Â_ ◊÷_ Ë÷_ ?
                                            À¿˘fl ¿flΛ ¿‚΋› !
   ≠ë¿÷ν — ¬˘À_ ¿fḻı »Ì±ı ±ı‰_ ·Î√ı. ‹fiı ¬⁄fl ’ÕÌ …÷Ì
¿ı Ë_ ¬˘À_ ¿flÌ flè΢ »\_. ⁄ıfi˘ ¿Ëı »ı ¿ı ±‹fiı ±ı‰_ ·Î√÷_ Ë÷_ ¿ı ±Î     ≠ë¿÷ν — T›‰ËÎfl‹Î_ ¿˘¥ ¬˘À<_ ¿fl÷_ ˢ› ÷˘ ÷ıfiı À¿˘fl ¿fl‰Ì
⁄‘Î ±‹fiı ‰√fl ¿Î‹fiÎ ·œ ·œ ¿flı »ı.                  ’Õı »ı. ÷˘ ±ıfiÎ◊Ì ÷ıfiı ÿ—¬ ◊Λ »ı. ÷˘ ÷ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±ıfi˘ Ïfi¿Î·
                                  ¿fl‰˘ ?
   ÿÎÿÎlÌ — Ë_, ⁄‘Îfiı ±ı‹ … ·Î√ı. ⁄Ë ·œı I›Îflı....
                                     ÿÎÿÎlÌ — À¿˘fl ¿fl‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ±Î’HÎfiı ±Î‰Õ‰_
   ≠ë¿÷ν — ·Î√ı, ÿÎÿÎ. ±ı‹ ·Î√ı ¿ı ‹ÎflÌ ¤Ò· »ı.         Ωı¥±ı fiı. ¿Ëı÷Î ±Î‰Õ‰_ Ωı¥±ıfiı, Â_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ¿˘”¿ Œıfl˘ ·Î√ı. fl˘… ±ı‹ ¿flı ÷˘ “fi¿Î‹Î ±Î ¿«¿«       ≠ë¿÷ν — ¿¥ flÌ÷ı ?
¿›Î˝ ¿flı »ı” ±ı‹ ‹Îfiı. ±fiı ÷‹ÎflÎ »˘¿flÎ_ Â_ ¿Ëı, ±Î Õ⁄· ¿«¿«
¿flÌ flèÎÎ »ı, ±Î fi¿Î‹Î, ›{·ıÁ !                      ÿÎÿÎlÌ — ⁄Î⁄Îfiı ¿Ë̱ı, “÷Îfl΋Î_ ±y· fi◊Ì, √‘ıÕ˘ »\_.” ±Î‰_
                                  ⁄˘·Ì±ı ÷˘ ’»Ì Â_ ◊Λ ÷ı ! ±ıfiı › ±Ëo¿Îfl ˢ› ¿ı fiËÌ_ ? ÷‹fiı
         ÂOÿ˘ fiËŸ, Á_V¿Îfl˘ Á‘Îfl˘ !             … ÷‹Îfl˘ ⁄˘Á ¿Ëı ¿ı “÷‹Îfl΋Î_ ±y· fi◊Ì, √‘ıÕ˘ »\_.” ±ı‰_ ¿Ëı ÷˘
   ≠ë¿÷ν — ⁄Ì∞ ÂÌ ±Áfl ◊Λ »˘¿flÎ_ µ’fl ?             Â_ ◊Λ ? fiÎ ¿Ëı‰Î› ±Î‰_. À¿˘fl ¿fl÷Î_ ±Î‰Õ‰Ì Ωı¥±ı.

   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë … ⁄‘Ì ¬flÎ⁄ ±Áfl ’Õı, »˘¿flα˘fiı. ±Î ⁄‘Î          ≠ë¿÷ν — ¿¥ flÌ÷ı ¿fl‰ÎfiÌ À¿˘fl ?
⁄√ÕÌ √›Î ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·Î›, ±ıfiÎ ÁÎ_¤‚÷Î_. ‹fi‹Î_ Á‹∞ …‰Îfi_ ¿ı         ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ⁄ıÁÎÕ‰˘. ’»Ì ¿Ë̱ı, ±Î’HÎı ÏËLÿV÷ÎfifiÎ
Áη_ ⁄√ÕÌ √›_. ±Î’HÎı ⁄˘S›Î, ¿ı ÁÎ_¤‚Ì ·ı »˘¿flÎ_ ⁄‘_ ›. ±Áfl‰Î‚_   ·˘¿, ±Î›˝ ≠Ω ±Î’HÎÌ, ±Î’HÎı ¿o¥ ±fiÎÕÌ fi◊Ì ±fiı ±Î’HÎÎ◊Ì
±Î …√÷, ≥Œı„@À‰. ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î Â_ Á‹…‰Îfi_ »ı ?! ’HÎ      ±Î‰_ fi ◊Λ ¿o¥. ±Î‹ ÷ı‹ ⁄‘_ Á‹Ω‰Ì ±fiı ≠ı‹◊Ì ¿Ë̱ı I›Îflı
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                        509   510                        ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

flÎ√ı ’Õı. fiËŸ ÷˘ ÷‹ı ÷˘ ‹Îfl, ·ıNÀ ±ıLÕ flÎ¥À, ·ıNÀ ±ıLÕ flÎ¥À        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ±Î‰ı. ’ÏflHÎ΋ ≠ı‹◊Ì ¿›Î˝ ÏÁ‰Î› ±Î‰ı fiËŸ. ±ı¿
·¥ ·˘, ÷ı «Î·÷_ ËÂı ?                        »˘Õ‰˘ ∂»ıfl‰˘ ˢ›fiı, ÷˘ › ÷‹ı ≠ı‹◊Ì ∂»ıfl˘, ÷˘ ⁄Ë ÁÎfl˘ ∂»flı.
                                   ’HÎ ±ı‹ fiı ±ı‹ ’ÎHÎÌ flıÕ˘fiı, ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿fl˘, ÷˘ ¿Â_ fiÎ ◊Λ. ±ı¿
   ≠ë¿÷ν — ±ËŸfiÎ ⁄΂¿˘ ÿ·Ì·⁄Î∞ ⁄Ë ¿flı »ı, ±ÎB›˝‹ıLÀ ⁄Ë
                                   »˘Õ‰˘ ∂»ıfl‰˘ ˢ› ÷˘ ! ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı ±˘Ë˘Ë˘ !!! ÁflÁ ◊›˘ »˘Õ‰˘.
¿flı »ı. ±Î ÷‹ı ÂıfiÎ ·ı¿«fl ‹ÎflÌ flèÎÎ »˘, ¿Ëı ?
                                   ÷ı ±ıfiı ÁÎv_ ·Î√ı »ı! ±ı › ÁflÁ e·Î_ ±Î’ı ‹˘ÀÎ_ ‹˘ÀÎ_ !! ÷˘ ±Î
   ÿÎÿÎlÌ — ÿ·Ì·⁄Î∞ ⁄Ë ¿flı. »÷Î_ ≠ı‹◊Ì Â̬‰ÎÕ˘fiı ÷˘        ’»Ì ‹fiW›˘fiı ÷˘ ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ±Áfl ◊÷Ì ËÂı ?!
ÿ·Ì·⁄Î∞ ±˘»Ì ◊¥ …Âı. ±Î ÿ·Ì·⁄Î∞ ÷‹Îv_ Ïfl±ı¿Âfi »ı. ÷‹ı
±I›Îfl Á‘Ì ±ıfiı ÿ⁄ÕΛ ÿ⁄ÕΛ ¿›˘˝ »ı fiı. ±ı ±ıfiÎ ‹√…‹Î_◊Ì …÷_              ≠ı‹fiÎ ’Ήflı ≠√ÀΉ˘ ≠¿Î !
fi◊Ì, ¤Ò_ÁÎ÷_ … fi◊Ì. ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı ÿ·Ì·⁄Î∞ ±ıfiı ·Ì‘ı ¿flı »ı.        ÁkÎΉÎËÌ ±‰Î… ±‹Îfl˘ fiΠˢ›. ±ıÀ·ı ÁkÎÎ fiΠˢ‰Ì Ωı¥±ı.
‹ÎflÌ ΩıÕı ±ı¿<_ › »˘¿v_ ÿ·Ì·⁄Î∞ fiËŸ ¿fl÷_. ¿ÎflHÎ ¿ı Ë_ ÁΫΠ≠ı‹◊Ì   »˘¿flÎfiı ÷‹ı ¿Ë˘fiı ÷˘ ÁkÎΉÎËÌ ±‰Î… fiΠˢ‰˘ Ωı¥±ı.
±Î ÷‹ÎflÌ ⁄‘Î ΩıÕı ‰Î÷˘ ¿flÌ flè΢ »\_.
                                      ≠ë¿÷ν — ËÎ, ±Î’ı ¿Ëı·_ ¿ı ¿˘¥ ±Î’HÎÎ ‹ÎÀı ⁄ÎflHÎÎ_ ‰ÎÁÌ
   ≠ë¿÷ν — »˘¿flα˘ ˢ›, ÷˘ ±ıfiÌ ΩıÕı ¿ı‰Ì flÌ÷ı À¿˘fl ¿fl‰Ì ?    ÿı. ÷ı ’Ëı·Î_ ±Î’HÎı ±À¿Ì …‰_.
   ÿÎÿÎlÌ — ÂÌ À¿˘fl ¿fl‰ÎfiÌ ?                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¬flÌ ‰Î÷ »ı ±ı ⁄ÎflHÎÎ_ ‰ÎÁÌ ÿı ÷ı ’Ëı·Î_ ±Î’HÎı
   ≠ë¿÷ν — À¿˘fl ¿fl‰Ì ’Õıfiı, ¿ı ±ıfiÌ ¤Ò· ◊÷Ì Ë˘› ÷˘ ?       ±À¿Ì …‰_ Ωı¥±ı. ÷ı ±ıfiı ‰ÎÁÌ ÿı‰Î_ ’Õı I›Î_ Á‘Ì ±Î’HÎÌ ‹Ò¬Î˝¥
                                   ¿Ëı‰Î›, Â_ ? ±Î‰_ fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı ±fiı ÁkÎΉÎËÌ ±‰Î… ÷˘ ¿˘¥
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±Î’HÎı ±ı‹fiı ±ı‹ ’Ò»‰_ ¿ı ÷‹ı ±Î ⁄‘_ ¿fl˘ »˘    ÿËÎÕ˘ ‹Îfl˘ fiÌ¿Y›˘ … fi◊Ì. ±ıÀ·ı ÁkÎΉÎËÌ ±‰Î… fiΠˢ‰˘ Ωı¥±ı.
±ı ÷‹fiı ÃÌ¿ ·Î√ı »ı, ÷‹ı ω«ÎflÌfiı ¿›* ±Î ⁄‘_ ? I›Îflı ±ı ¿Ëı ¿ı,   fiÎfi˘ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ÁkÎΉÎËÌ ±‰Î… ÿı¬ÎÕ‰˘ ’Õı. «Ò’ ⁄ıÁÌ Ω. ÷ı
‹fiı ÃÌ¿ fiËŸ ·Î√÷_. ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ¤¥, ÷˘ ÂÎ ‹ÎÀı ±Î’HÎı     › Ë_ ÷˘ ≠ı‹ … ÿı¬ÎÕ<_. Ë_ ÷˘ ≠ı‹◊Ì ‰Â ¿fl‰Î ‹Î_√_.
fi¿Î‹_ ±Î‹ ¿fl‰_ ? ±ı‹ ’˘÷ı …flΠω«ÎflÌfiı ¿Ë˘fiı, ’˘÷ı L›Î›Î‘ÌÂ
                                      ≠ë¿÷ν — ≠ı‹‹Î_ …ıÀ·˘ ’Ήfl »ı ±ıÀ·˘ ’Ήfl ÁkÎ΋Î_ fiËÌ_ fiı !
ˢ› »ı ⁄‘Î_, Á‹…ı »ı ⁄‘Î_, ’˘÷ı ¬˘À<_ ◊›_ ˢ›fiı ÷˘ ±ıfiı Á‹…ı ÷˘
¬fl˘ …. ’HÎ ÷‹ı ±ı‹ ¿Ë˘ ¿ı ÷_ ‹Ò¬˝ »\_ ±fiı √‘ıÕ˘ »\_. ÷ıÓ ±Î ¿ı‹      ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ’HÎ ÷‹fiı ≠ı‹ µI’¯Î ◊Λ fiËŸfiı ’ı·˘ ¿«fl˘
¿›* ? I›Îflı ∂SÀ˘ ’¿Õ ’¿Õı. fiÎ, “Ë_ ¿fl_ »\_” ±ı … ¬v_ »ı, Ω‰ ¿ËıÂı.  fiÌ¿‚Ì fiÎ Ω› I›Î_ Á‘Ì ! ¿«fl˘ ⁄‘˘ ¿Îœ<_ »\_ ¿ı fiËŸ ¿Îœ÷Ì ! ¿ı‰Î
¨‘_ ¿flı ’»Ì ¿ı‹ CÎfl «·Î‰‰_ ÷ı ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì. ∞‰fi ¿ı‹ ∞‰‰_ ÷ı      ÁflÁ ËÎÀۉ΂Î, …ı ËÎÀa·Ì ˢ›fiı ÷ıfiÌ ΩıÕı Õ¬˘ fiÎ ¿fl‰˘, ÷Îflı ±ıfiÌ
±Î‰Õ÷_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ «Î‰Ì ‹Ò¿ı·Ì »ı ⁄‘Ì ±Î‹Î_, ¿ı‹      ΩıÕı ÁÎv_ flËı‰_. ⁄Ï©‰Î‚Î ΩıÕı Õ¬˘ ¿fl‰˘, ¿fl‰˘ ˢ› ÷˘.
¿flÌfiı ∞‰fi ∞‰‰_ ÷ı ?!
                                          ⁄˘· {̷Λ ÷˘ … ŒflÌ ŒıӿΛ !
   ≠ë¿÷ν — ±ËŸ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ¿˘·ıΩı‹Î_ “’O·Ì¿ flÌ·ıÂfi”fiÎ
                                      ±ıÀ·ı ÷‹ı ◊˘Õ˘ ≠›˘√ ‹ÎflÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ¿fl˘fiı.
@·ÎÁÌÁ «Î·ı »ı. ’O·Ì¿ ÁÎ◊ı Á_⁄_‘˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı flά‰Î ? ÷˘ › ¿o¥
’ÏflHÎ΋ fi◊Ì ±Î‰÷_.                             ≠ë¿÷ν — Â_ ¿fl‰Îfi_ ?
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                        511   512                        ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

   ÿÎÿÎlÌ — ≠ı‹◊Ì ⁄˘·Î‰˘ fiı ?                      ±ıÀ·ı ±ı¿ ‹ÎHÎÁ Á‘ÎflÌ Â¿Î› ±ı‰˘ ±Î ¿Î‚ fi◊Ì. ±ı …
                                   “‰Ì¿fiıÁ”fi_ ’Ò÷‚_ ˢ›. ÷ı Á΋Îfiı Â_ Á‘Îflı ÷ı ?! ±ıfiı ‹ÎÀı ÷˘
   ≠ë¿÷ν — ±ı ΩHÎı »ı ¿ı ‹Îfl˘ ±ıfiÎ ’fl ≠ı‹ »ı.
                                   ⁄‚‰Îfi’b_ Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı ≠ı‹fiÌ … …wfl »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰˘ ≠ı‹ ¿Î‹fi˘ fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹ı ⁄˘·˘ »˘ ÷ı
                                       »˘Õ fl˘M›˘ ˢ›, ÷‹Îflı ±ıfiı ‰œ‰œ fiËŸ ¿fl‰Îfi_ ¿ı Ωı ÷_ ‰Î_¿˘
CÎÕ̱ı ’»Ì ¿·ı@ÀflfiÎ ’ıà ⁄˘·˘ »˘. “÷‹ı ±Î‹ ¿fl˘. ÷‹Îfl΋Î_ ±y·
                                   fiÎ ◊¥Â, e· ‹˘ÀÎ_ ·Î‰…ı, ±ı‰_ ÷ı‰_ ‰œ‰œ fiËŸ ¿fl‰Îfi_. ±Î’HÎı ±ıfiı
fi◊Ì, ±Î‹ ÷ı‹.” ±ı‰_ Ë™ ¿Ë˘ »˘ fiı ?
                                   ¬Î÷fl ±fiı ’ÎHÎÌ ±ÎM›Î ¿fl‰Îfi_. Ωı √·Î⁄fi˘ »˘Õ ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ¿Î‹
   ≠ë¿÷ν — ±ı‰_ fi◊Ì ¿Ëı÷Î.                    ¿flı »ı, ±Î ÷˘ »˘¿flα˘, ‹fiW› »ı ±Î ÷˘ ! ±fiı ‹Î-⁄Î’˘ ‘⁄ıÕı Ë™,
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ÂOÿ Â_ ⁄˘·˘ »˘ ?                  ‹Îflı Ë™ !

   ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ÿflı¿ ≠Á_√fiÎ ±Î‘Îflı ÂOÿ fiÌ¿‚ı. ¿o¥¿ ⁄Ë         Ë_‹ıÂÎ ≠ı‹◊Ì … Á‘flı ÿÏfi›Î. ±ı ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩı ¿˘¥ µ’Λ …
fi¿ÁÎfi ¿fl÷˘ ˢ›, fi¿Î‹_ ¬˘À<_ ‰Î’flÌ ¿Îœ÷˘ ˢ›, ÷˘ Ë_ ±ıfiı ±ı‹      fi◊Ì ±ıfiÎ ‹ÎÀı. Ωı ‘ο◊Ì Á‘fl÷_ ˢ›fiı ÷˘ ±Î √‰fi˝‹ıLÀ Õı‹˘øıÁÌ...
¿Ë_ ¿ı “±Î ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì ‹˘ÓCΉÎflÌ »ı ±fiı ÷_ ±ÎÀ·Î_ ⁄‘Î_ ¿ı‹ ¬«Î˝     Áfl¿Îfl ·˘¿ÂÎËÌ µÕÎÕÌ ‹ı·ı ±fiı …ı ¿˘¥ √fi˘ ¿flı ±ıfiı …ı·‹Î_ CÎηÌ
¿flÌ fiάı »ı ?” ±ı‰_ ¿Ë_.                       ±fiı ŒÎ_ÁÌ ¿flı.

   ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ±ı◊Ì ±ı Á‘flı »ı ?                        ’λÎ_ ‰Î‚˘, ≠Î◊˝fiÎ fiı ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì !
   ≠ë¿÷ν — fiËŸ.                             ≠ë¿÷ν — »÷Î_ »˘¿flÎ_ ‰Î_¿Î «Î·ı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?

   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ⁄˘·‰_ fi¿Î‹_ »ı. ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ‹fiı ⁄ΉfifiÌ         ÿÎÿÎlÌ — »˘¿flÎ_ ‰Î_¿ı flV÷ı Ω›, ÷˘ › ±Î’HÎı ±ıfiı Ωı›Î ¿fl‰_
Áη‹Î_ ¿Ëı÷˘ Ë÷˘ ¿ı “±Î √‰fi˝‹ıLÀ ¬flÎ⁄ »ı fiı …‰Ì … Ωı¥±ı.”       fiı ΩH›Î ¿fl‰_. ±fiı ‹fi‹Î_ ¤Î‰ fiyÌ ¿fl‰˘, ±fiı ≠¤fiı ≠Î◊˝fiÎ
÷ı ⁄Ήfi◊Ì ⁄ÎÁÃfiÌ Áη Á‘Ì ⁄˘· ⁄˘· ¿›Î˝ ¿›*. ±ıÀ·ı ’»Ì ‹ıÓ       ¿fl‰Ì ¿ı ±ÎfiÎ ’fl ¿Ú’Î ¿fl˘.
±ıfiı ¿èÎ_ ¿ı, “fl˘… ÷‹ı ‹fiı ±Î ‰Î÷ ¿fl˘ »˘, ’HÎ I›Î_ ¿o¥ ŒıflŒÎfl        “Ïfl·ıÏÀ‰” Á‹∞ µ’·¿ flËı‰_ ! »˘¿flÎ_fiı ÷˘ fi‰ ‹ÏËfiÎ ’ıÀ‹Î_
◊Λ »ı ? ±Î ÷‹Îv_ ⁄˘·ı·_ I›Î_ ¿o¥ Œ‚ı »ı ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “fiÎ.   flά‰ÎfiÎ_. ’»Ì «·Î‰‰ÎfiÎ_, Œıfl‰‰ÎfiÎ_, fiÎfiÎ_ ˢ› I›Î_ Á‘Ì. ’»Ì »˘ÕÌ
±ı ŒY›_ fiËŸ.” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “÷˘ Â_ ¿fl‰Î √Î √Î ¿›Î˝ ¿fl˘ »˘ ? ÷‹ÎflÎ  ÿı‰ÎfiÎ_. ±Î √Λ˘-¤ı_Á˘ › »˘ÕÌ ÿı »ı fiı ? »˘¿flÎ_fiı ’Î_« ‰Ê˝ Á‘Ì
¿fl÷Î_ ÷˘ flıÏÕ›˘ ÁÎfl˘.”                        À˘¿‰Î ’Õı, ’»Ì À˘¿Î› ’HÎ fiËŸ ±fiı ‰ÌÁ ‰flÁ ’»Ì ÷˘ ±ıfiÌ ⁄ˆflÌ
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ‹Îflı Â_ ¿fl‰Îfi_ ?                  … ±ıfiı Á‘Îflı. ±Î’HÎı Á‘Îfl‰Îfi_ fiΠˢ›.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’b_ ⁄˘·ı·_ Œ‚÷_ fiΠˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ⁄_‘ ◊¥ …‰_        ±ı¿ Œıfl˘ ‹fi‹Î_ ω¬‰Îÿ ’ÕÌ √›˘ ’»Ì ±ıfiÌ Ï·L¿ «Î· ◊¥
Ωı¥±ı. ±Î’HÎı ‹Ò¬˝ »Ì±ı, ±Î’HÎfiı ⁄˘·÷Î fi◊Ì ±Î‰Õ÷_, ‹ÎÀı ⁄_‘      Ω›, ’»Ì ‹fi‹Î_ ±ıfiÎ ‹ÎÀı √˛Ë ⁄_‘Î¥ Ω› ¿ı ±Î ‹ÎHÎÁ ±Î‰˘ »ı.
◊¥ …‰_ Ωı¥±ı. ±Î’b_ ⁄˘·ı·_ Œ‚ı fiËŸ ±fiı ∂·À<_ ±Î’b_ ‹fi ⁄√Õı,      Á΋Îfiı ωrÎÁ‹Î_ ·ı‰Î …ı‰_ »ı. ±Î ⁄˘· ⁄˘· ¿fl‰Î◊Ì ¿˘¥fi_ Á‘flı
±Î’H΢ ±ÎI‹Î ⁄√Õı. ±Î‰_ ¿˘HÎ ¿flı ÷ı ?                 fiËŸ. Á‘fl‰Îfi_ ÷˘ “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÌ ‰ÎHÎÌ◊Ì Á‘flı. »˘¿flÎ_ ‹ÎÀı ÷˘ ‹Î-
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                       513   514                        ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

⁄Î’fiÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ »ı. ±Î’HÎı fiÎ ⁄˘·Ì±ı ÷˘ fiÎ «Î·ı ? «Î·ı. ±ıÀ·ı    ⁄ÎC΢ ◊¥ √›˘ »˘¿fl˘ Ï⁄«Îfl˘. ±ı‹Î_ ±Î √Î_ÕÎ ¿Îœ ¿Îœ ¿flı, ÷ı Ï«œÎ›
¤√‰Îfiı ¿èÎ_ »ı ¿ı ∞‰÷Î_ … ‹flı·ÎfiÌ …ı‹ flËı. ⁄√Õı·_ Á‘flÌ Â¿ı »ı.   Ï«œÎ› ¿flı. fiı “⁄˘·fiı ⁄˘·, ¿o¥ ⁄˘·÷˘ fi◊Ì, ‹Ò_√˘ ◊¥ √›˘ »\_.”
⁄√Õı·Îfiı Á‘Îfl‰_ ±ı “±‹ÎflÎ◊Ì” ◊¥ ¿ı, ÷‹Îflı fiÎ ¿fl‰_. ÷‹Îflı     ±fiı ±Î‹ ¿Îfi’|Ì ’¿ÕΉı ! «yfl, Â_ ¿fl‰Î ±Î‰_ ¿›Î˝ ¿flı »ı ?
±‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·‰_.                     ¿ıÀ·Î› ‹ÎV÷fl˘ ±Î‰_ ¿flı »ı. À›Âfi flάı »ıfiı ±Î‰_...! ¿ıÀ·Î› ¿flı
                                  »ı ±fiı ’»Ì Â_ ¿Ëı ¿ı »˘¿fl˘ ‹fiı ‹Î◊ı ’Õu˘ »ı ! ±S›Î, »˘¿fl˘
    »˘¿flÎ_fiı Á‘Îfl‰Î ˢ› ÷˘ ±Î ±‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·˘.
                                  fi◊Ì ‹Î◊ı ’Õu˘, ÷_ »˘¿flÎfiı ‹Î◊ı ’Õu˘ »ı. ±Î’HÎı fiÎ Á‹∞±ı ¿ı
»˘¿flÎ_ ’Ò»ı ÷˘ … ⁄˘·‰Îfi_ ±fiı ÷ı ’HÎ ÷ı‹fiı ¿ËÌ ÿı‰Îfi_ ¿ı ‹fiı fiÎ
                                  ±Î »˘¿fl˘ Õ· »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ıfiı Õ·fiıÁ‹Î_ …ıÀ·_ ’ÎHÎÌ Ï’‰ÕΉΛ
’Ò»˘ ÷˘ ÁÎv_ ±fiı »˘¿flÎ_ ‹ÎÀı ±‰‚˘ ω«Îfl ±Î‰ı ÷˘ ÷ıfi_ ÷fl÷ …
                                  ±ıÀ·_ ’Ή_, ⁄Ì…\_ ‰‘ÎflÎfi_ ’ÎHÎÌ ’Ή_ fiËŸ. ±ıfiı ¿Ë̱ı ¿ı ±Î ¿Ï‰÷Î
≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiά‰_.
                                  √˘¬Ì ·Î‰…ı. ’»Ì fiÎ ⁄˘·ı ÷˘ ¿o¥ fiÏË. ’HÎ ±Î ÷˘ ‹fifiÌ ¿S’fiα˘
   ≠ë¿÷ν — »˘¿flÎ_±˘fiı ¿Ëı‰Î …ı‰_ ·Î√ı ÷˘ ‰œÌ±ı, ÷˘ ±ıfiı ÿ—¬  ¿flı, “Áη˘ ⁄˘·÷˘ … fi◊Ì. ‹Ò_√˘ »ı !” ±S›Î Lˢ› ‹Ò_√˘. ±ıfiı ‰Î÷
’HÎ ·Î√ı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?                       ’ˢӫ÷Ì fi◊Ì. ÷_ ‰Î÷ Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î_√ı »ı ±ı ±ıfiı ’ˢӫ÷Ì fi◊Ì. ±ıÀ·ı
   ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ±Î’HÎı ±_ÿfl ‹ÎŒÌ ‹Î√Ì ·ı‰Ì. ±Î ⁄ıfifiı ‰‘Îflı   ±ı ¿<_ÏÃ÷ ◊¥ √›˘ »ı Ï⁄«Îfl˘ ! ±ıfiı ÷_ ⁄Ë ±ı ¿fl ¿fl ¿flÌÂ, √˘ÿÎ
’Õ÷_ ¿Ëı‰Î¥ √›_ ˢ› fiı ÿ—¬ ◊¥ √›_ ˢ› ÷˘ ÷‹Îflı ⁄ıfifiı ¿Ëı‰_     ‹Îfl ‹Îfl ¿flÌÂ, ÷˘ ±ıfiı ÂΘ¿ ·Î√Âı. ¥·ı„@Àˇ¿fi˘ ÂΘ¿ ·Î√ı fiı ‹ÎHÎÁ
¿ı, ‹ÎŒÌ ‹Î√_ »\_. ±ı‰_ fiÎ ¿Ëı‰Î …ı‰_ ˢ› ÷˘ ±Ï÷ø‹HÎ ¿›* ±ıÀ·ı   ◊¥ Ω›, ±ı‰˘ ±ı ’»Ì ◊¥ Ω›. ‰√fl ¿Î‹fi˘ √˘ÿÎ ‹Îfl ‹Îfl ¿flı !
±_ÿfl◊Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ÷ı ÷‹ı ÷˘ “©ÎI‹Î” »˘. ÷ı ÷‹Îflı «_ÿ·Î·fiı    ˉı Ωı ±ıfiı ⁄ˆflÌ ±Î‰Ì ‹‚Ì Ë˘› fiı fiÎ Á‹…ı ±ı‰Ì, ÷˘ Â_ ◊Λ ÷ı ?
¿Ëı‰_ ¿ı “≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ÷‹Îflı ⁄ıµ …\ÿÎ ¤Î√ flά‰Î.” ±Î’HÎı      ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ÂÌ flÌ÷ı ¿Îœı ?
¬Îfi√Ì‹Î_ ±_ÿfl ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı ⁄˘·Ì±ı ¿ı “Á΋Îfiı ÿ—¬ fiÎ ◊Λ” ±ı‰_       ≠ë¿÷ν — ‹˘ÀÎ ¤Î√fi_ ÷˘ ’˘÷ı …ı Á‹F›˘ ˢ› ÷ı ’ı·˘ ‹ÎHÎÁ
⁄˘·Ωı. ±fiı ÷ı‹ »÷Î_ »˘¿flÎfiı ÿ—¬ ◊Λ ÷˘ «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ë̱ı ¿ı      ÷fl÷ Á‹∞ Ω› ±ı‰˘ ±Î√˛Ë ‰‘Îflı µI’Lfi ◊¥ …‰Î◊Ì ±‰‚Î_
“≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘.”                           ’ÏflHÎ΋ ∂¤Î_ ◊¥ Ω› »ı.
          ¿ÎµLÀfl ’·ÌfiÌ ¿fl΋÷ !                 ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ÎfiÌ ƒ„WÀ◊Ì Á΋Îfiı ‹Î’ı »ı. ÷_ Á΋ÎfiÌ ƒ„WÀ ¢‘Ì
                                  ¿Îœ. Á΋ÎfiÌ ƒ„WÀ ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ÿflı¿fiı ±ıÕ…VÀ ◊‰_ ±ı‰Ì ƒ„WÀ◊Ì Ωı.
    ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ »˘¿fl˘ ¤HÎ÷˘ fiΠˢ›, ≠ëfi˘fiÎ …‰Î⁄ ±Î’÷˘ fiÎ
                                  ±Î ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ ƒ„WÀ◊Ì Á΋Îfiı ‹Î’ ‹Î’ ¿flı »ı. ¿ıÀ·Î_ ωÂıÊHÎ
ˢ› ÷˘ ‹ÎV÷fl ±ıfiı ‰œı fiı, “¿o¥ Á‹… ’Õı »ı ÷fiı ? ⁄˘· fiı ⁄˘·,
                                  ⁄˘S›˘ ?! “‹Ò_√˘ »ı, ±S›Î, ‹flÌ Ω fiı !” ’λ˘ “‹flÌ Ω” Ë™ ¿Ëı.
‹Òfl¬ ⁄˘· !” ˉı I›Î_ ’flÌZÎ΋Î_ ’ÎÁ ◊Λ ‹ÎÀı ‹ÎV÷flfi_ ÀuÂfi flάı
»ı. ’HÎ ±Î‹ ¿flı ÷˘ ’ı·˘ »˘¿fl˘ Ï⁄«Îfl˘ ⁄ÎC΢ ⁄fiÌ Ω› fiı ±Î ‹ÎV÷fl   »˘¿flÎfi˘ ⁄Î’ ÁÎ_¤‚ı ÷˘, ±ı ¿Ëı, “‹ÎV÷fl, ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·Â˘. ±‹Îfl˘
±¿‚ΛΠ¿flı. ÷ı ‹ÎV÷flfiÌ ÂÌ ÿÂÎ ◊Λ. ÷ı ±Î’HÎÎ …ı‰Î ΩıfiÎfl ¿Ëı    ±ı¿fi˘ ±ı¿ »˘¿fl˘ »ı.” ±Î‹ ±ıfiÎ ‹Î-⁄Î’ ’λÎ_ ¿·ı¥‹ ‹Î_Õı ¿ı
¿ı ±ı ⁄ÎC΢ ◊¥ √›˘. ÷_ Â_ ¿fl‰Î ±Î‹ √Î_ÕÎ ¿Îœı »ı ? ’Î_Áfl˘ ‹flfiı !  ‹ÎV÷fl ±Î‰_ ⁄˘·Â˘ fiÏË.
ÁÌ‘˘ ‹flfiı ! fiÏË ÷˘ ÷_ ÷ÎflÌ ⁄¥fiÎ ¿Î‹‹Î_ fiÏË flË_ ! ±ı »˘¿fl˘        ≠ë¿÷ν — ±‹ı ‰Î÷˘ ¿fl‰Î‹Î_ ±ıÀ·Î ⁄‘Î ‹Ì¿ıÏfi¿· ◊¥ …¥±ı
Ï⁄«Îfl˘ ⁄ÎC΢ ◊¥ √›˘ ! ±ıfiı ÷ÎflÌ ‰Î÷ ‹ËŸ ’ˢӫ÷Ì fi◊Ì, ±ıÀ·ı     »Ì±ı ¿ı ¿ÎµLÀfl ’·Ì √˘Ã‰‰ÎfiÌ ΩB≤Ï÷ …÷Ì flËı »ı.
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                        515   516                         ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

   ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎHÎÁ Ω÷ ÷˘ ⁄Ë «˘yÁ Ω÷ »ı. ‹ÎHÎÁ ¿o¥ CÎı·Ì       ÁÎ_¤‚ı ?
Ω÷ fi◊Ì. ±Î‰ÕÎ_ fiÎfiÎ_ «Îfl ‰Ê˝fiÎ »˘¿flÎ_fiı ¿Ëı ¿ı, “÷_ ±y· ‰√flfi˘        ≠ë¿÷ν — »˘¿flÎ_ ΩıÕı »˘¿flÎ_ ◊¥ …‰_ ±fiı ±ı flÌ÷ı ‰÷˝‰_, ÷˘
»ı, ‹Îv_ Á‹…÷˘ fi◊Ì.” I›Î_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄˘·Î› ? ±ıfiÌ ¿Î·Ì ¤ÎÊ΋Î_     ±ı ¿¥ flÌ÷ı !
·˘¿ ⁄˘·ı. ±Î »˘¿flÎ_fiÌ ΩıÕı ·˘¿˘ ¿Î·Ì ¿Î·Ì ¤ÎÊ΋Î_ ⁄˘·ı. ±Î hÎHÎ-
«Îfl ‰Ê˝fiÌ ™‹flfiÎ_ »˘¿flÎ_ ΩıÕı ‹˘ÀÌ ™‹flfiÎ_ »˘¿flÎ_ …ı‰_ fiÎ ⁄˘·ı. ÂÎ◊Ì     ÿÎÿÎlÌ — »˘¿flÎ ÷flÌ¿ı ±I›Îflı »˘¿flÎ ΩıÕı ‰÷˝fi flά˘ »˘ ?
±ı‰_ fiÎ ⁄˘·ı ?                            ±Î’HÎı ‹˘ÀÎ_ ˢ› ÷˘ ±ıfi˘ ¤› ·ÎB›Î ¿flı. ±ı ¤› fiÎ ·Î√ı ±ı‰Ì
                                   flÌ÷ı ‰÷˝‰_ Ωı¥±ı ±Î’HÎı. ±ı Á‹…HÎ ’ÎÕÌfiı ±ıfi˘ ÿ˘Ê ¿Îœ‰˘ Ωı¥±ı,
   ≠ë¿÷ν — ±ıfiı ±ıfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ‰Î÷ ¿fl‰Ì Ωı¥±ı.           ⁄̉ÕΉÌfiı fiÎ ¿Îœ‰˘ Ωı¥±ı. fiËŸ ÷˘ ⁄̉ÕΉÌfiı ¿Î‹ ·Î√ı fiËŸ. ÷‹ı
   ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ı ⁄‘_ Á‹…ı »ı ¿ı ±Î ⁄΂¿ ¤ÎÊÎ »ı. ±Î’HÎı      ‹˘ÀÌ ™‹flfiÎ, ±ı fiÎfiÌ ™‹flfiÎ, ¤Õ¿Ì Ω› Ï⁄«ÎflÎ ! ’HÎ ÷ı◊Ì ¿o¥
⁄΂¿ ¤ÎÊ΋Î_ ‰Î÷ ¿fl˘, fiËŸ ÷˘ ±ı Ï⁄«Îfl˘ Á‹…Âı fiËŸ. ±ıfiı ÷˘       ÿ˘Ê Ω› fiËŸ, ÿ˘Ê ÷˘ ‰K›Î ¿flı ±_ÿfl. ’HÎ Ωı Á‹Ω‰Ìfiı ¿Îœ˘ ÷˘
¿Ëı‰_, “Ωı ⁄Î⁄Î, ±Î fl‹¿Õ<_ ’ı·Î …ı‰_ »ı fiı ? ÷ı ’ı·_ Ωı›_ Ë÷_ fiı ?”  Ω›, fiËŸ ÷˘ Ω› fiËŸ.
±ı‹ ⁄ı-«Îfl ‰¬÷ ¿Ëı‰_. I›Îflı ±ı ¿ËıÂı, “ËΔ. I›Îflı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı       ≠ë¿÷ν — ‹ÎfiÏÁ¿ ™‹fl fiÎfiÌ Ë˘› fiı ?
¿ı ±Î ‹ËŸ ’ˢÓE›_. ˉı ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ÎfiÌ ΩıÕı ±Î’HÎı ‰Î÷ ¿fl‰Ì         ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ‹ÎfiÏÁ¿ ™‹fl Ωı¥fiı ±Î’HÎı ±ıÕ…VÀ ¿fl‰_ Ωı¥±ı.
Ωı¥±ı. ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Îfi_ Õ· ‹√… »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı      ±‹ı ÿflı¿fiÌ ΩıÕı ‰Î÷ ¿fḻı ÷ı ±ıfiÌ ‹ÎfiÏÁ¿ ™‹fl ¿ıÀ·Ì »ı ±ı Ωı¥fiı
¿ı ⁄΂¿ …ı‰Ì ±‰V◊Î »ı ±ıÀ·ı “⁄Î⁄Î, ⁄Î⁄Δ ¿fl‰_ Ωı¥±ı.         ±ıfiı ±Î’̱ı. ÷ı◊Ì ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ±‹ı ¿ÎµLÀfl ’·Ì ‹Ò¿Ì ÿ¥±ı
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ⁄΂¿fiÌ ±‰V◊Î Á‹…‰Î‹Î_ «ı÷fi÷Îfi˘ µ’›˘√        »Ì±ı. ±ıÀ·ı ±‹Îflı ±◊Õ΋HÎ ◊÷Ì fi◊Ì, ‹÷¤ıÿ ◊÷˘ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ
Ωı¥±ı.                                ¿ı ±‹ı ¿ÎµLÀfl ’·Ì ‹Ò¿Ì ÿ¥±ı fiı ! ±ıfi_ ‹ÎfiÏÁ¿ √˛ıÕıÂfi, ‰ÎÏ«¿
                                   √˛ıÕıÂfi, ÂflÌflfi_ √˛ıÕıÂfi ¿ı‰_ »ı ±ı ⁄‘_ … Ωı¥ ·¥±ı. ÂflÌfl◊Ì ™‹fl‹Î_
   ÿÎÿÎlÌ — ±flı, ±iÎÎfiÿÂ΋Î_ › ⁄΂¿ ΩıÕı ±ıfiÌ ‹Î Á_ÿfl
                                   ‹˘À˘ »ı, ‰ÎHÎÌ‹Î_ ⁄Ë …⁄fl˘ »ı, ÂÒfl˘ »ı. ’HÎ ‹ÎfiÏÁ¿ ⁄‘_ ·Î˜ (fiÌ«_)
T›‰ËÎfl ¿flı »ı. ⁄΂¿fiÌ ΩıÕı ±ıfiÌ ‹Î Á_ÿfl T›‰ËÎfl fiËŸ ¿fl÷Ì        »ı. ±ıÀ·ı fl̉˘S›Âfi ±˘»Î_ ¿flÌ fiά‰Î_. ⁄΂¿ …ı‰_ … ‹ÎfiÌ ·ı‰Îfi_.
ˢ› ? ±ı ¿˘HÎı Â̬‰ÎÕu_ ±ı‹fiı ?
                                      ≠ë¿÷ν — ‹Îflı ‹ÎflÎ ‹˘ÀÎ ÿÌ¿flÎ ΩıÕı ⁄Ë ¬À’À ◊Λ »ı. ÷˘
   ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ¿<ÿfl÷Ì »ı.                    ¿ÎµLÀfl ’·Ì fiά‰Ì @›Îflı ? @›Î ≠¿ÎflfiÌ ? ±ı Á‹…HÎ ’Õ÷Ì fi◊Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ¿<ÿfl÷Ì fiËŸ, ±Î‰Ì ⁄‘Ì ±Î’HÎÌ ±_ÿfl ΩB≤Ï÷ »ı.       ±fiı ≥E»Î fi ˢ‰Î »÷Î_ ⁄ŒÎÀ ◊¥ …÷˘ ˢ› »ı. ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?
’HÎ ‹˘ÀÌ ™‹flfi˘ ◊Λ »ı ±ıÀ·ı ’λ˘ ±Ë‹˚ ⁄Ë ∂¤˘ ◊Λ »ı. I›Î_          ÿÎÿÎlÌ — ±flı, ≥E»Î ‰√flı › ⁄ŒÎÀ ◊¥ Ω› »ı ! ±Î ÷˘ Ë_
÷‹fiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î ÷˘ ‹˘À˘ ◊›ı·˘ »ı. ±Î ±Î‰_ ¿ı‹ ¿flı »ı ?       ÷‹fiı flV÷˘ ÿı¬ÎÕ<_ »\_, ÷ı flV÷ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ÷‹Îflı √˘Ã‰HÎÌ ¿fl‰ÎfiÌ »ı.
fiÎfiÎfiı ±Î‰_ ˢ›, ‹˘ÀÎfiı ’HΠˢ› ? ’HÎ ‹˘ÀÎfiı ⁄Ì∞ ¤ÎÊ΋Î_ ÷_
Á‹… ¿ı ±Î fiÎfiÎ ¿fl÷Î_ › ‹˘À˘ ¤Ò_Õ˘ »ı Ï⁄«Îfl˘ ! ±ıÀ·ı ‹˘À˘ Õ·        ⁄Î⁄˘ ÿÁ-⁄Îfl ‰flÁfi˘ ˢ›, ±ıfiÌ ΩıÕı ÷‹ı ‰Î÷ ¿fl˘, ÷˘ ÷‹ÎflÌ
·Î√ı ÷˘ ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿ı hÎHÎ ‰Ê˝fi_ »˘¿v_ »ı. ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ΩıÕı ±ı‰_   ‰Î÷ Á‹…ı ¿ı fiÎ Á‹…ı ? ±‹¿ ‰Î÷˘ fi Á‹…ı fiı ! ±ı‰_ fiÎ ⁄fiı ?
±Î’HÎı ‰÷˝fi flά‰_ Ωı¥±ı. ’»Ì ±Î‹◊Ì ±Î‹ √˘ÿ˘ ‹Îflı. ¿˘HÎ ’»Ì         ≠ë¿÷ν — ±ı‰_ ◊Λ »ı, ±Î ÷˘ ‹Îfl˘ ’˘÷Îfi˘ ±fi¤‰ »ı ±ı
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                       517   518                          ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

… ¿Ë_ »\_, ‹Îfl˘ …ı ≠ë »ı ±ı … ‰Î÷ »ı. ±Î ‹Îfl˘ ’˘÷Îfi˘ … ≠ë          ÿÎÿÎlÌ — e_ŒÎÕ˘ ‹Îfl˘ »˘ ? I›Îflı ’ı·˘ Á΋ı e_ŒÎÕ˘ ‹Îflı ÷˘ Â_
»ı ±fiı ‰Îflı CÎÕ̱ı ‹Îflı ±Î‰_ ⁄fiÌ … …÷_ ˢ› »ı.           ◊Λ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı Ë_ ±Î ÿά·˘ ±Î’_ »\_ ¿ı ⁄Î⁄˘ ÷‹Îfl˘         ≠ë¿÷ν — ±ı‰˘ ±fi¤‰ fi◊Ì ◊›˘, ±ı Á΋ı fi◊Ì e_ŒÎÕ˘ ‹Îfl÷˘.
ˢ› ÷˘ ±ı ⁄Îfl ‰Ê˝fi˘ ˢ›, ˉı ±ıfiı ÷‹ı ⁄‘Ì ‰Î÷ ¿fl˘. ÷˘ ⁄‘Ì
‰Î÷‹Î_ ¿ıÀ·Ì¿ ‰Î÷ ±ı Á‹∞ ¿ı ±fiı ¿ıÀ·Ì¿ ‰Î÷ fiÎ Á‹∞ ¿ı ?          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±ı e_ŒÎÕ˘ ‹Îflı ÷˘ Â_ ◊Λ ? ‹ÎÀı e_ŒÎÕ˘ ›
÷‹ı Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î√˘ »˘ ÷ı ±ıfiÌ Á‹…‹Î_ ±Î‰÷_ fi◊Ì. ÷‹Îfl˘ T›       fiÎ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı. e_ŒÎÕ˘ Âıfiı ‹ÎÀı ? e_ŒÎÕ˘ ÁÎ’ ¿flı. ±Î’HÎı Âıfiı ‹ÎÀı
’˘¥LÀ Â_ »ı ±ıfiÌ Á‹…‹Î_ fi◊Ì ±Î‰÷_ ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ‘Ì‹ı flËÌfiı ¿Ëı‰_   e_ŒÎÕ˘ ¿fl‰˘ ’Õı ? e_ŒÎÕ˘ ÷‹fiı ±Î‰Õı ’HÎ ÂÌ flÌ÷ı ? e_ŒÎÕ˘ ¿˘fiı
¿ı ‹Îfl˘ Ëı÷ ±Î‰˘ »ı. ‹Îfl˘ T› ’˘¥LÀ ±Î‰˘ »ı. Ë_ ±Î‰_ ¿Ëı‰Î ‹Î√_   ¿Ëı‰Î›, ±ı ’HÎ ÷‹ı ΩHÎ÷Î fi◊Ì. e_ŒÎÕ΋Î_ ±Ëo¿Îfl fiΠˢ›. ÷‹ÎflÎ
»\_. ÷fiı Á‹Ω› ¿ı fiÎ Á‹Ω›, ‹fiı ¿Ëı…ı. ±fiı ÷ÎflÌ ‰Î÷ ‹fiı fiËŸ      e_ŒÎÕ΋Î_ ÷˘ ±Ëo¿Îfl ˢ› fiı !
Á‹…‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ Ë_ Á‹…‰Î ≠›Ifi ¿flÌÂ, ¿Ë̱ı. ±ı Á‹… ’ÕÌfiı ?         fiËŸ ÷˘ œıÕŒ…ı÷˘ … ◊Λfiı ! ±ı ±Î’HÎfiı fiηΛ¿ ¿Ëı. ±ıÀ·ı
±ıÀ·ı ±Î’H΢ ±ıfiÌ ΩıÕı Œ˘Õ ¿flÌ ·ı‰˘ Ωı¥±ı ±fiı ¿ı‰˘ ? ¡ıLÕ·Ì     ±Î’HÎı ⁄Ì…\_ ËÏ◊›Îfl ‰Î’fḻı, ’»Ì flèÎ_ … Â_ CÎfl‹Î_ ? ’»Ì ·˘¿˘
À˘fi‹Î_ ˢ‰˘ Ωı¥±ı.
                                  ¤ı√Î ◊Λ, “…\±˘fiı, ±Î »˘¿fl˘ ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ¤HÎı·˘ »ı, ±Î ⁄Î’fi΋Î_
   ÷ı◊Ì ±Î’HÎı ·˘¿˘±ı ¿èÎ_fiı ¿ı ¤¥, Á˘‚ ‰Ê˝ ’»Ì, ±‹¿ ‰Ê˝     ±y· fiËŸ fiı !” ¿ËıÂı. ±ı ±Î’HÎÌ ±y· ’λΠ·˘¿ …\±ı. ±ıfiÎ_
’»Ì ¡ıÓÕ ÷flÌ¿ı V‰Ì¿ÎflΩı ±ı‹ ¿èÎ_, fi◊Ì ¿èÎ_ ? ¡ıÓÕ·Ì À˘fi‹Î_ ˢ› ÷˘  ¿fl÷Î_ ±Î’HÎÌ ±y· ±Î’HÎı … Ωı¥±ı, ±ı Â_ ¬˘ÀÌ ? fiËŸ ÷˘ ·˘¿
±Î’H΢ À˘fi ÁÎfl˘ fiÌ¿‚ı. fiËŸ ÷˘ fl˘… ⁄Î’ ◊‰Î …¥±ı fiı, ÷˘        ÷˘ ÷ΛŒ˘ …\±ı ! ·˘¿˘fiı ÷˘ Ωı¥±ı »ı ±ı‰Î ÷ΛŒÎ !!
¤·Ì‰Îfl ±Î‰ı fiËŸ. «Î·ÌÁ ‰Ê˝fi˘ ◊¥ √›˘ ˢ› ±fiı ±Î’HÎı ⁄Î’
◊‰Î Œfḻı, ÷˘ Â_ ◊Λ ?!                          ±ıÀ·ı ±Î ¢‘¬˘‚ »ı ‹ÎflÌ !! ±fiı »˘¿flÎfiı ÷˘ ¿Ë̱ı ¿ı ·¥
                                  Ω ’ı·Ì ’˘À·Ì ! ¤¥, ÷ÎflÌ ’˘À·Ì ·¥ Ω. ±Î ‰HÎ÷˘S›_ fiı ‰H΋ÎM›_
          »˘¿fl˘ Á΋˘ ◊Λ I›Îflı ?              ±Î’ı »ı, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ËŸ ⁄Î…\±ı ‹Ò¿Ì flά˘. ±Î’HÎı ¿o¥ ⁄˘·‰Î
   »˘¿fl˘ Á΋˘ ◊Λ ÷˘ ÷‹ı Â_ ¿fl˘ »˘ ?               …¥±ı ±√fl ÷˘ ±Î¬Ì flÎ÷ ÷˘· ÷˘· ¿fḻı ÷˘ µ’ÎÏ‘ ◊Λ. ÷‹ı ¿˘¥
                                  ÿËÎÕ˘ ±Î¬Ì flÎ÷ ¿Â_ ÷˘·ı·_ ? ’Ëı·Î_ ÷˘S›_ ËÂıfiı ?!
   ≠ë¿÷ν — Á‹Ω‰_ ¿ı ±Î ¬˘À<_ »ı, ±Î‰_ fiÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı.
                                      ≠ë¿÷ν — ËÎ∞, ¿˘¥¿‰Îfl ⁄L›_ ˢ›.
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı Á΋˘ ◊Λ, I›Îflı ÷‹ı ¿Õ¿ fiÎ ◊¥ Ω‰ ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷˘·ı. flÎ÷ı ÷˘·ı ’λ˘ Ëo, ÁÎÕÎ ±Ï√›Îfl-⁄Îfl ◊Λ
   ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ‰Îfl ±ı‰_ ◊Λ.
                                  ÷˘ › ÷˘·ı. “±˘Ë˘Ë˘, ±Î‰_ ‹˘À<_, ±Î‰_ ‹˘À<_ !” ¿ÎÀ·Î fiΠˢ›, ¿Â_
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±◊Õ΋HÎ fiÎ ◊¥ Ω› ? ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ‰ÎÁH΢       › fiΠˢ› fiı ÷˘·ı !!
¬¬Õ÷Î_ fi◊Ì ?                                ≠ë¿÷ν — »˘¿fl˘ ¬flÎ⁄ ÂOÿ ⁄˘S›˘, Á΋˘ ◊›˘ ˢ›, ÷ı fi˘Ó‘Ì
   ≠ë¿÷ν — ¬¬Õı. I›Îflı …flÎ e_ŒÎÕ˘ ‹Îfl‰˘ ’Õı. ⁄Á ±ıÀ·_ …,    flÎA›_. ÷˘ ±ı ±Ï¤≠Λ◊Ì ·˙Ï¿¿ ‰÷˝fi‹Î_ √Î_à ’ÕÌ Ω›. ±ÎfiÎ◊Ì
⁄Ì…\_ fiËŸ.                             Á΋ÎL› T›‰ËÎfl √Ò_«Î¥ fiÎ Ω› ?
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                          519   520                        ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

   ÿÎÿÎlÌ — fi˘Ó‘ … ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ fi¿Î‹Ì »ı. fi˘Ó‘ … ±Î ÿÏfi›Î‹Î_              ÁÎ_¤‚˘ ÂOÿ˘ ÏŒSÀfl ¿flÌfiı !
fi¿ÁÎfi ¿flı »ı. ¿˘”¿ ⁄Ë ‹Îfi ±Î’ı ÷ı fi˘Ó‘ fiÎ flά̱ı. ±fiı ¿˘”¿
√΂˘ ¤Î_Õı, ÷‹ı fiηΛ¿ »˘, ±fiŒÌÀ »˘. ÷ı ÁÎ_¤‚Ì fiı fi˘Ó‘ fiËŸ           ‰Ë ΩHÎı ¿ı ÁÁflÎ ’ı·Î w‹‹Î_ ⁄ıÃÎ_ »ı. ±ıÀ·ı ‰Ë ⁄ÌΩ ΩıÕı
flά‰ÎfiÌ. fi˘Ó‘ ±ıHÎı flά‰Ì ˢ› ÷˘ flάı. ±Î’HÎı ±Î ’ÌÕÎ @›Î_ ·¥±ı     ‰Î÷ ¿flı ¿ı “ÁÁfl΋Î_ …flο ±y· ±˘»Ì »ı.” ˉı ±Î’HÎı ÷ı CÎÕ̱ı
’Î»Ì ?! «˘’ÕÎ-⁄˘’ÕÎ ·Î‰Ìfiı ’Î»Ì fi˘Ó‘˘ flά‰Î ‹Î_Õ̱ı !! fi˘Ó‘‰ËÌ      I›Î_ ±Î√‚ ∂¤Î ˢ› ÷˘ ±Î’HÎfiı ±Î ÁÎ_¤‚‰Î‹Î_ ±Î‰ı. ÷˘ ±Î’HÎÌ
fiı ±ı ⁄‘_ ±ı ¿›Î˝ ¿flı. …ıfiı ¬Î÷ΉËÌ flά‰Ì ˢ› ÷ı, ±Î’HÎı ÷˘       ‹ËŸ ±ı fl˘√ ’ıÃ˘. ÷˘ I›Î_ ±Î’HÎı ¢ ÏËÁÎ⁄ ¿Îœ‰Îfi˘ ¿ı ±Î’HÎı ’ı·Î
fi˘Ó‘̱ı fiËŸ, ÷ıfiı …ı ⁄˘·‰_ ˢ› ÷ı ⁄˘·ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ±Î√·Î ÏËÁÎ⁄     w‹‹Î_ I›Î_ ⁄ıÃΠˢ÷ ÷˘ Â_ ◊Î÷ ? ÷˘ ¿Â˘ fl˘√ ∂¤˘ fiÎ ◊Î÷. ±ıÀ·ı
ËÂı ÷˘ … ⁄˘·ÎÂı, fiËŸ ÷˘ ⁄˘·ÎÂı fiËŸ.                   ±ËŸ ±ÎT›Î ÷ı ¤Ò·fi˘ fl˘√ »ı ! ±Î’HÎı ±ı ¤Ò· ¤Î_√Ì fiά̱ı.
                                     ±Î’HÎı ±ı‹ ‹Îfi˘fiı ¿ı I›Î_ … ⁄ıÃÎ Ë÷Î_. fiı ±Î fiˢ÷_ ÁÎ_¤Y›_ ±ıÀ·ı
   »˘¿flÎfi˘ ±Ëo¿Îfl ΩB≤÷ ◊Λ ±ıÀ·ı Á΋˘ …‰Î⁄ ±Î’ıfiı. F›Î_        ±ı ¤Ò· ¤Î_√Ì fiά̱ı.
Á‘Ì ±Ëo¿Îfl »ı fiËŸ, I›Î_ Á‘Ì ±ıfiÎ_ ’√ ’ˢӫ÷Î fi◊Ì, I›Î_ Á‘Ì
±ı ’˘÷Îfi ‘Îflı·_ ¿flı fiËŸ. ‹˘À˘ ◊›˘, ±ıÀ·ı ’˘÷Îfi_ ‹fi ‘Λ* ¿flıfiı,        ‹ËΉÌfl ¤√‰ÎfifiÌ › ’λ‚ ÷˘ ·˘¿˘ ⁄˘·÷Î Ë÷Î. ±ı ÷˘ ⁄˘·ı
±Î’b_ ‹Îfiı ¬fl˘ ?                             ·˘¿. ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ ¤Ò· ¤Î_√Ì fiÎ_¬‰Ì. ±ıfiı ŒÎ‰ı ±ı‰_ ⁄˘·ı ±fiı
                                     ±Î’HÎÎ ¿‹˝fiÎ µÿ› ˢ›, ÷˘ … ±ıfiÎ◊Ì ±Î‰_ ⁄˘·Î›. ±Î’HÎÎ µÿ›
   ≠ë¿÷ν — ‹Îfiı fiËŸ, I›Î_ Á‘Ì ±ı ⁄fl˘⁄fl. ’HÎ ’»Ì ÷˘ ÿ˘Ê˘       flÎÂÌ Ë˘› ÷˘ … ⁄˘·Î›.
¿Îœı ±Î’HÎÎ_.
                                        ±Î’HÎı ÁÎ_¤‚Ì √›Î ¿ı ‰Ë ±Î’HÎÌ ‹ÎÀı “±y· ‰√flfiÎ_ »ı”
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÿ˘Ê˘ ¿Îœı. …ıHÎı ‹˘À˘ ¿›˘˝, …ıfi_ ±ı ¿›*. ÷ı ⁄‘Î_fiÎ_  ±ı‰_ ⁄˘·Ì. ÷˘ › ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î ÷˘ ±Î‰_ … «Î·‰Îfi_ »ı.
ÿ˘Ê˘ ¿Îœı. ÷ı ‰¬÷ı ¿ı‰Ì ÿÂÎ ◊÷Ì ËÂı ? ¿˘¥fi_ ±’‹Îfi fiÎ ÁËfi         ±Î’HÎı ¿˘¥¿fiı CÎflı flËı‰Î √›Î ˢ›, fiı ¿˘¥¿fiÎ_ »˘¿flÎfiÌ ‰Ë ˢ›
¿flı·_ ˢ› fiı ÷ı ‰¬÷ı »˘¿fl˘ Á΋_ ⁄˘·ı ÷˘ Â_ ◊Λ ?             ÷˘ ±Î’HÎı «·Î‰Ì ·¥±ı ¿ı fiÎ «·Î‰Ì±ı ? ±ı‰_ … ±ËŸ ‹ÎfiÌ ·ı‰Îfi_.
   ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎ΋Î_ ÿ˘Ê ˢ› ±fiı ÿ˘Ê ⁄÷Ήı, ±ı‹Î_ ¬˘À<_ Â_ ?     fiËŸ ÷˘ ±Îfi˘ @›Îflı ’Îfl ±Î‰ı ? ±Î Á˘fi_ «˘A¬_ ◊Λ fiËŸ fiı ÿËÎÕ˘
                                     ‰‚ı fiËŸ. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ »ÎÂÌ›_ fiı »ÎÂÌ›_ flËı‰Î ÿı‰_. ±Î Á˘fi_ ¿˘¥
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¬˘À<_ fiËŸ. ¬˘À<_ ÷˘ ¿Â_ ˢ÷_ fi◊Ì. ’HÎ ÁËfi fiÎ
                                     ÿËÎÕ˘ «˘A¬_ ◊Λ fiËŸ. ±Î…ı ±Î’HÎı √΂Ìfiı ·√ÕÌ ‹Ò¿Ì±ı ÷˘ ›
◊Λ ‹ÎHÎÁfiı. »˘¿flÎ_ ¿ı ‰Ë ÿı¬ÎÕı ÷ı ‹ÎHÎÁ◊Ì ÁËfi ◊Λ fiËŸ.
                                     ’Î»Ì ¿Î·ı Ë÷Ì ÷ı‰Ì fiı ÷ı‰Ì ◊¥ Ω› ±fiı ±Î ÷˘ ⁄‘_ ÏËÁÎ⁄ ±‹ı
   ≠ë¿÷ν — ±ı ‰¬÷ı ΩB≤Ï÷ flά‰Ì Ωı¥±ı ¿ı ±Î ‹Îfl΋Î_ ÿ˘Ê        Ωı¥fiı ⁄ıÃı·Î, ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ÏËÁÎ⁄ ¬˘‚Ì ¿Îœı·˘. ±ıÀ·ı ±‹fiı ÷˘
»ı, fiı ¿è΢.                               ¤Î_…√Õ … fiÎ ◊Λfiı ±ÎfiÌ ! ±fiı ±‹fiı ÷˘ ÷fl÷ ¿ÌÏ‹›Î …Õı.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı ΩB≤Ï÷ flάı ÷˘ › ∂ÕÌ Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄ÌΩ        ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ·Î¬˘ «Î‰Ì±˘ ˢ› !
⁄ËÎflfiÎ_ ‹ÎHÎÁ ΩıÕı ΩB≤Ï÷ flάı, ’HÎ ±ıfiÎ_ CÎflfiÎ_ ‹ÎHÎÁ ΩıÕı ΩB≤Ï÷           ±Î’b_ ◊‹˘˝‹ÌÀfl, ±Î’HÎÎ CÎflfiÎ_ … !
flËı fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı “Ë_ ±ıfi˘ ⁄Î’ »\_.” ±ı ÷˘ A›Î·‹Î_ ¤Ò·Ì Ω› ¿ı ?
“Ë_ ±ıfi˘ ⁄Î’ »\_.” ±ı ¤Ò·Ì fiÎ Ω›fiı ? ±ı ÷˘ ÷‹Îflı ±fi¤‰ ◊Λ           ±Î’H΢ »˘¿fl˘ ‹˘À˘ ◊›˘ ˢ› fiı Á΋˘ ◊¥ …÷˘ ˢ› ÷˘ ΩHΉ_
I›Îflı ¬⁄fl ’Õı.                              ¿ı ±Î ±Î’HÎ_ “◊‹˘˝‹ÌÀfl” »ı. ±Î ÷‹Îflı ‘‹˝ ¿ıÀ·˘ ’ÏflHÎ΋ ’ÎQ›˘
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                        521   522                        ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

»ı, ±ıfiÎ ‹ÎÀı “◊‹˘˝Ï‹Àfl” @›Î_◊Ì ·Î‰‰_ ? CÎfl‹Î_ “◊‹˘˝Ï‹Àfl” ‹‚Ì ±Î‰ı           Ω‚‰˘ ∞√flÌ Ï‹hÎfiÌ …ı‹ !
÷˘ ’»Ì ⁄ËÎfl ‰ı«Î÷_ ·ı‰Î fiÎ …‰_ ’Õı !
                                      ⁄Î’ »˘¿flÎ_fiı ¿Ëı ¿ı, “÷fiı ±Î‰˘ ΩH›˘ ˢ÷, ÷˘ …L‹÷Î_ …
   »˘¿fl˘ ‘˘· ‹Îflı, ÷˘ ’HÎ ¿ÊΛ µI’Lfi ◊Λ fiËŸ, I›Îflı ΩHΉ_     ÷fiı ‹ÎflÌ fiÎA›˘ ˢ÷ !” I›Îflı »˘¿fl˘ ¿Ëı ¿ı, “÷‹ı ‹ÎflÌ fiÎ fiÎA›˘
¿ı ˉı ‹˘Z΋Î_ …‰ÎfiÎ ±Î’HÎı. ⁄ı-hÎHÎ ‘˘·˘ ‹Îflı ÷˘ › ’HÎ ¿ÊΛ     ÷ı › ±Ω›⁄Ì »ı fiı !! ±Î‰_ fiÎÀ¿ ◊‰Îfi_ ÷ı ÂÌ flÌ÷ı ‹Îfl˘ !!!” ±Î‰Î_
µI’Lfi fiÎ ◊Λ, ±ıÀ·ı ΩHΉ_ ¿ı ±Î »˘¿fl˘ … ±Î’HÎ_ ◊‹˘˝‹ÌÀfl »ı.     ±Î‰Î_ fiÎÀ¿ ±fi_÷ ≠¿ÎflfiÎ_ ◊¥ √›Î_ »ı. ±flı ! ÁÎ_¤‚÷Î_ › ¿ÎfifiÎ
±ı‰_ ◊‹˘˝‹ÌÀfl ⁄Ì…\_ ·Î‰Ì±ı @›Î_◊Ì ? ⁄ÌΩı ¿˘¥ ‹Îflı fiËŸ. ±ıÀ·ı ±Î   ’ÕÿÎ ÷ÒÀÌ Ω› !! ±S›Î, ±ÎfiÎ◊Ì ›ı ¿_¥ Ω÷Ω÷fi_ …√÷‹Î_ ◊›_ »ı,
◊‹˘˝‹ÌÀfl »ı ±Î’HÎ_. CÎflfiÎ_ ◊‹˘˝‹ÌÀfl ¿Î‹ ·Î√ı »ı ¿˘¥ ‰¬÷ ?      ‹ÎÀı «ı÷˘ …√÷◊Ì ! ˉı “’˘÷ÎfiΔ ÿı ¤HÎÌ ‰‚˘, “V‰ÿı”‹Î_ «Î·˘.
   ≠ë¿÷ν — ·Î√ı »ı fiı ÿÎÿÎ.                   ’flÿı‹Î_ ÷˘ ¤Ò÷Î_ fiı ¤Ò÷Î_ … »ı, F›Î_ Ω±˘ I›Î_ !
   ÿÎÿÎlÌ — CÎflfiÎ_ ‹ÎHÎÁ˘ … ◊‹˘˝‹ÌÀfl ˢ› ±Î’HÎ_. ±Î’HÎfiı        ±Î ÷˘ fiÎÀ¿ »ı ! fiÎÀ¿‹Î_ ⁄ˆflÌ-»˘¿flÎ_fiı ’˘÷ÎfiÎ_ ¿Î›‹fiÎ_ ¿flÌ
÷Ή ¿ıÀ·˘ «œu˘ »ı, ¿ıÀ·˘ µ÷›˘˝ »ı, ÷fl÷ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› »ı. ±Î’HÎı     ·¥±ı ÷ı ¿_¥ «Î·Ì ¿ı ? fiÎÀ¿‹Î_ ⁄˘·ı ÷ı‹ ⁄˘·‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ fiËŸ ¿ı,
±ıfiı ¿Â_¿ Á·ÎË ±Î’Ì ±fiı Á·ÎË ±Î’Ì ±ıÀ·ı …flο ¿ÃHÎ ⁄˘S›Î       “±Î ‹Îfl˘ ‹˘À˘ ÿÌ¿fl˘, Â÷Λ ◊Î.” ’HÎ ⁄‘_ µ’·¿, “Á’flN·±Á”
¿ı ÷fl÷ ±ı ¿_¥ ±ı‰_ ⁄˘·ı ¿ı ±Î’HÎfiı ÷Ή «œu˘ »ı ¿ı fiËŸ, ±ı      fiÎÀ¿Ì›. ±Î ⁄‘Î_fiı ÁΫÎ_ ‹ÎL›Î_ ÷ıfiÎ_ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’Õı »ı. Ωı
±Î’HÎfiı ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›. ±ıÀ·ı CÎfl‹Î_ ⁄ıÃÎ ◊‹˘˝‹ÌÀfl ! ÿ‰ÎfiÌ        ÁΫ_ fiÎ ‹ÎL›_ ˢ÷ ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ fiÎ ’Õ÷. F›Î_ ÁI› ‹Îfi‰Î‹Î_
ÿ¿Îfi‰Î‚Îfiı ¿Ë̱ı, ¿ı ◊‹˘˝‹ÌÀfl ·Î‰ Ωı¥±ı, ÷˘ ±ı Â_ ±Î’ı ? ±Î‰_    ±ÎT›_ I›Î_ flÎ√ fiı ¶ıÊ Âw ◊¥ Ω›, ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì … ‹˘ZÎ »ı.
◊‹˘˝‹ÌÀfl ¿˘¥ ±Î’ı ? »˘¿flÎ_ ¿˘¥ Œıfl˘ ◊‹˘˝‹ÌÀfl ◊Λ ¿ı fi ◊Λ ?     ±Î “ÿÎÿΔ ÿı¬ÎÕı »ı ÷ı “±Î·˘«fiÎ-≠Ï÷ø‹HÎ-≠I›ÎA›Îfi”◊Ì ‹˘ZÎ »ı.
   ≠ë¿÷ν — ◊Λ.                            ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎfiı fiÎfi’HÎ◊Ì ‘ο ·Î√Ì √›˘ »ı, ⁄‘Î ‰œı,
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹fiı ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› ¿ı ±Î ◊‹˘˝‹ÌÀfl »ı ‹Îv_ ? ±ı‰_     ¬Ì…‰Î› ±ıÀ·ı ±Î’HÎÎ◊Ì ⁄˘·Î› fiËŸ, …ı‹ »ı ÷ı‹.
·Î√ı ÷‹fiı ? ±ıÀ·ı ÷‹ı ÁΫ‰Ìfiı … ‹Ò¿˘. ◊‹˘˝‹ÌÀfl ¤Î_√Ì fiά‰_         ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ËŸ ‹ÎflÌ ’ÎÁı ˵ ‘ο ·Î√Ì √›˘ »ı ? ‹ÎflÌ
fi◊Ì ? flËı‰Î ÿı‰_ »ı ? ±ı ˢ› ÷˘ ¿Î‹ ·Î√Âı. ’»Ì ÷˘ÕÌ … fiÎ       ’ÎÁı ÷˘ ⁄˘·Î› fiı ! F›Î_ ‘ο fiÎ ·Î√÷˘ ˢ› I›Î_ ÷˘ ⁄˘·Î› fiı !
fiά˘fiı ! ◊‹˘˝‹ÌÀfl ¿Î‹ ·Î√ıfiı ? ±ıÀ·ı ÁΫ‰Ìfiı ‹Ò¿ı ¿ı fiÎ ÁΫ‰Ìfiı   F›Î_ ‘ο ·Î√÷˘ ˢ› I›Î_ fiÎ ⁄˘·Î›. ÷ı◊Ì ‹Î-⁄Î’ ’ÎÁı ·˘¿˘ ’˘÷ÎfiÌ
‹Ò¿ı ? ±ıÀ·ı ÁΫ‰Ìfiı ‹Ò¿Ì flά‰_.                   ⁄‘Ì Ë¿Ì¿÷ ¿Ëı÷Î_ fi◊Ì, ‰ÎV÷ω¿÷Î. ‘ο ·Î√Ì √›˘ ±fiı ’λΠŒflÌ
   CÎfl‹Î_ ¤Î_…√Õ˘ ◊Λ, ÷ı ±Î ‰ÎHÎÌfiÎ ÂOÿ˘ ±ı‰Î »ı ¿ı ⁄‘Îfiı     ¿_¥¿ ¿ËıÂı. ±ıÀ·ı ±Î‹Î_ √Ò_«‰ÎÕ˘ ∂¤˘ ◊Λ »ı ’»Ì. ±ıÀ·ı Ë_ ‹Î-
¤Î_…√Õ˘ ‹ÀÌ √¥. ±ıÀ·ı ±Î ‰ÎHÎÌ◊Ì ⁄‘_ flÎ√ı ’Õı »ı. …ıfiÎ◊Ì ÿ—¬     ⁄Î’fiı Â_ ¿Ë_ »\_ ¿ı ±ıfiÌ ΩıÕı ⁄ıÁÌfiı ‰Î÷«Ì÷˘ ¿fl˘, ±ıfiı Â_ ±Õ«HÎ
Ω› ±ı ‰ÎHÎÌ ¬˘‚ı »ı ·˘¿˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ¿˘¥±ı ±Î‰Î µ’Λ … fi◊Ì       »ı, Â_ »ı, ÷ÎflΠω«Îfl˘ Â_ ◊Λ »ı. …ı ◊÷Πˢ› Ωı¥ ·˘. fiËŸ ÷˘
⁄÷ÎT›Î fiı ! ÁÌ‘Î ±ıM·Î› ◊Λ ±ı‰Î µ’Λ … fi◊Ìfiı !           › ⁄˘_⁄ ŒÎÀ‰Îfi˘ … »ı, Ωı ¿ÿÌ ÿÎw¬Îfi_ ¤›* ËÂı ÷˘ ÷ı ’Ëı·Î_ ΩHÎÌ
                                   ·Ì‘_ ˢ› ÷˘ ÷ı fiÎ ŒÎÀı ¿ı ‹˘Õ<_ ŒÎÀı ±ı‰˘ flV÷˘ ¿flÌ Â¿ı fiı ! fiËŸ
   ≠ë¿÷ν — ±fiı ±ı¿-±ı¿ µ’Λ ±Î’fiÎ Á«˘À »ı.            ÷˘ ⁄˘_⁄ ÷˘ ŒÎÀuÎ ‰√fl flËı ¿ı ?!
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. Á«˘À »ı.                        ≠ë¿÷ν — fiÎ flËı.
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                       523   524                         ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

    ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±‹ı ⁄‘Î ŒÎ‘fl-‹‘flfiı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ⁄Îfl-    ÿı‹Î_ √›Î ˢ¥±ı ÷˘ ±Î’HÎÌ ¤ÎÊ΋Î_ ‰Î÷ ¿fḻı, ÷˘ Â_ ◊Λ ±ıfiı ?
÷ıfl ‰Ê˝fiÌ ’»Ì ±ıfiÌ ΩıÕı ÁÎ◊ı ⁄ıÁ˘, ‰Î÷«Ì÷ ¿fl˘. ±ıfiÎ ‹fi ¬S·Î    ±‰‚_ ’ÕÌ Ω› Ï⁄«ÎflÎfiı !
¿fl˘. ‹fi‹Î_ ±ıfiı √Ò_«‰ÎÕ˘ ∂¤˘ ◊Λ, ÷˘ ¿˘HÎ ±ıfi˘ √Ò_«‰ÎÕ˘ ¿ÎœÌ
                                             ±Îfiı ÷ı ‰œÎ› ?
±Î’ı ? ⁄Ì∞ ⁄ıfi’HÎ̱˘ ‹‚ı, ÷ı ÁÎflÌ ⁄ıfi’HÎÌ ÷ı ±ıfiÌ ’ÎÁı ∂¤Ì
fiÎ flËı ±fiı ⁄Ì∞ ⁄ıfi’HÎ̱˘ ÷˘ ±ıfiÎ …ı‰Ì ˢ› ÷ı ∂¤Ì flËı. ±ı          ±ı¿ Œıfl˘ ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ΩıÕı ‹Îv ‹√… …flÎ ÷’Ì √›ı·_, flV÷΋Î_
⁄‘Ì ±ıL¿flı… ¿flı Á΋Á΋Ì. ¿˘HÎ ÏÕV¿flı… ¿flı ?            Ë_ ÷ıfiı ‰œ÷˘ Ë÷˘. ÷ı ·˘¿ ÷˘ ‹fiı À¿˘fl ‹Îflıfiı ¿ı ±Î ⁄Ωfl‹Î_ ‰œ‰ÎÕ
    ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Î T›‰ËÎÏfl¿ ≠ë˘ ±‹ı »ı ÷ı µ¿ı· ¿flÌ ±Î’̱ı     ÷‹ÎflÎ◊Ì ◊Λ ? ±ıÀ·ı Ë_ ÷˘ ÃoÕ˘ ’ÕÌ √›˘ ¿ı ÂÌ ¤Ò· ◊¥ ? ’ı·˘
⁄‘Î.                                ±ÎÕ<_ ⁄˘·ı »ı ±fiı ±Î’HÎı ‰œÌ±ı »Ì±ı ±ı‹Î_ ÷ı ÂÌ ‹˘ÀÌ ¤Ò· ◊¥ ?
                                  ’»Ì ‹ıÓ ±ı‹fiı ¿èÎ_ ¿ı ±Î ±ÎÕ<_ ⁄˘·÷˘ Ë÷˘ ÷ı◊Ì ‹Îflı …flÎ ‰œ‰˘ ’Õu˘.
           iÎÎfiÌfiÌ ¤ÎÊÎ !!               I›Îflı ’ı·Î ¿Ëı »ı ¿ı ±ı ±ÎÕ<_ ⁄˘·ı ÷˘ › ÷‹ÎflÎ◊Ì ‰œ‰Îfi_ fiÎ ◊Λ.
   ±‹fiı ¿˘¥fiÌ ΩıÕı ‹÷¤ıÿ ’Õu˘ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı iÎÎfiÌfiÌ ¤ÎÊÎ    ±Î Á_ÕÎÁ √_‘Λ ÷˘ ⁄ÎflHÎÎfiı ·Î÷˘ ‹Îfl ‹Îfl ¿fḻı ÷˘ ±ı Á_ÕÎÁ @›Îflı
…\ÿÌ ±fiı ±iÎÎfiÌfiÌ ¤ÎÊÎ …\ÿÌ ! ⁄¯Îı ‰ ¤ÎÊÎ …\ÿÌ »ı. iÎÎfiÌfiÌ flÌ›·  Á√_‘̉΂_ ◊Λ ? ±ı‹Î_ ¿˘fiı fi¿ÁÎfi √›_ ? ÷ıfi˘ V‰¤Î‰ … √_‘ΉÎfi˘
¤ÎÊÎ »ı. ±iÎÎfiÌfiÌ flÌ·ıÏÀ‰ ¤ÎÊÎ »ı. iÎÎfiÌfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ¿˘¥ ‹fl÷_ …   »ı. ÷ı ÿËÎÕı ‹fiı iÎÎfi fiËŸ ◊›ı·_. ±ı ¤¥±ı ‹fiı ±Î‰_ ¿èÎ_, ÷ı ‹ıÓ
fi◊Ì. ±iÎÎfiÌfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ⁄‘Î ‹flÌ Ω› »ı. ±Î ⁄¯ÎıfiÌ ¤ÎÊÎ …\ÿÌ …\ÿÌ   ÷˘ ¿ÎfifiÌ ⁄|Ì ’¿ÕÌ. ‹fiı ÁflÁ ÿά·˘ ±ÎM›˘ ¿ı ±ı Á_ÕÎÁ @›Îflı
                                  Á‘flı ? ±fiı ⁄√Ì«Îfiı e· «œÎ‰Ì±ı ÷˘ › Á√_‘Ì ±Î’Âı. fiı e·˘ fiËŸ
»ı. ±iÎÎfiÌ ¿Î_H΢ ¿›Î˝ ¿flı »ı ±fiı iÎÎfiÌ Ωı›Î ¿flı »ı !
                                  «œÎ‰˘ ÷˘ › Á√_‘Ì ±Î’Âı ! ‹ÎÀı ⁄√Ì«˘ ±˘‚¬Ìfiı I›Î_ ⁄ıÁ˘. ·˘¿
   Ë‹HÎı »ı ÷ı ‹Á·‹ÎfifiÎ ÿı‹Î_ ±Î’HÎı √›Î ±fiı I›Î_ ±Î√‚     ÷˘ ∂‘_ »÷_ ¿flı ’HÎ ÷‹ÎflÎ◊Ì fiÎ ◊Λ. ±ı‰_ ¿˘¥¿ ¿Ëı ÷˘ ÷’ÎÁ ¿fḻı
±Î’HÎı ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±ÎM›Î fiı ¿Ë̱ı “V‰„V÷¿” ! ÷˘ ±ı ‹Á·‹Îfi Â_     fiı ¿ı ±ı‰ÕÌ ÷˘ ‹˘ÀÌ ÂÌ ¤Ò· flËÌ Ω› »ı ?!
Á‹…ı ? “@›Î ¿<» ±’fiı ¿< √Î·Ì ÿ̛ΠµÁfiı ?” ÷ı ±‰‚_ Á‹…ı ÷˘
                                              vvvvv
‹ÎflÌ ⁄ıÁı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı ’ı·Î ∂√˛ ◊÷Î ÿı¬Î›, I›Îflı ±Î’HÎı ‹fi‹Î_
±ı‹ fiÎ flά‰_ ¿ı Áη_, ‹ıÓ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±ÎM›˘ »ı fiı ±Î ÂÎfiÎ_ µ√˛ ◊Λ
»ı ? ÂÎ ±Î‘Îflı ∂√˛ ◊Λ ? ±ı‰_ ÷ı‰_ fiÎ flά‰_. ±Î’HÎı ÷fl÷ … ¿Ëı‰_
¿ı “¤¥, ‹ÎflÌ ¤Ò· ◊›ı·Ì ·Î√ı »ı ÷‹ÎflÌ ΩıÕı Ë_, ‹Ì›Î¤Î¥ !” ±ı‹
¿Ë̱ı fiı I›Îflı ’ı·˘ ’λ˘ Œflı, “±ˆÁÎ ÷QËÎflÎ ¤Ò· ˢ √›Î ? ÷˘ Ë‹ÎflÌ
¤Ò· ˢ √¥.” ÷˘ ’ı·˘ V‰Ì¿Îfl ¿flı. ’»Ì ±Î’HÎı ±ıfiı ¿Ë̱ı ¿ı “÷QËÎflı
›ËÎ_ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ¿˘ @›Î ⁄˘·÷Πˈ ?” ’»Ì ±Î’HÎı ±ı‰_ ⁄˘·Ì±ı fiı ÷˘
±ı ¬Â ◊¥ Ω› ! ±ıfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ µ¿ı·‰_ Ωı¥±ı. ’λΠ’˘÷ÎfiÌ
¤ÎÊ΋Î_ V‰Ì¿Îfl ¿flΉ‰Î Ω› »ı. ÷‹ÎflÌ ¤ÎÊ΋Î_ ‹Îflı ‰Î÷ ¿fl‰Ì
Ωı¥±ı. Á΋ÎfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ‰Î÷ ¿fl‰Ì Ωı¥±ı ¿ı ±Î’HÎÌ ¤ÎÊ΋Î_ ?
÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ? ÿflı¿fiÌ ¤ÎÊÎ …\ÿÌ Ë˘› fiı ? ±Î’HÎı ‹Á·‹Îfi
                                  526                       ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

                                  ¿ÎflHÎ ¿ı ‹U¿flÌ ¤√‰ÎfifiÌ ◊¥ ¿Ëı‰Î›. »ı‰Àı ÷˘ ¤√‰Îfi … »ı fiı !
                                  ∞‰‹Îh΋Î_ ¤√‰Îfi … flËı·Î »ı fiı ! ‹U¿flÌ ¿˘¥fiÌ ¿flΛ fiËŸ fiı !
                                  ±Î’HÎı ËÁ̱ı fiı, ÷˘ ¤√‰Îfi ΩHÎı ¿ı “ËÎ, ˉı ±Î‰Ì Ωfiı, ÷Îfl˘
                                  ÏËÁÎ⁄ ·Î‰Ì ±Î’_ »\_ ±Î Œıfl˘.”
                                     ¿˘¥ ±Î‹ ±Î‹ «Î·÷Πˢ›, ±ıfiı ±Î’HÎÎ_ ·˘¿˘ ËÁı. ±S›Î,
                                  Â_ ‹U¿flÌ ¿flı »ı ? ‹ËŸ ¤√‰Îfi Á‹∞ √›Î ⁄‘_ ! ±ıfiÌ ±Î‰Ì ÿÂÎ
                                  ◊¥, ÷ıfiÌ ’fl ÷_ ‹U¿flÌ ¿v_ »\_ ±ı‹ ? ÷ÎflÌ ÿÂÎ › ±ı‰Ì ◊Âı ! ±Î‰˘
                                  Ïfi›‹ … »ı ! ‹ÎÀı ±Î ÿÂα˘ ÁΫ‰˘.
                                     ≠ë¿÷ν — ‹ÎflÎ◊Ì ÷˘ ‹˘ÀÎfiÌ ‹U¿flÌ ◊¥ Ω› »ı.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı ¿ı ÷‹ı ÷˘ ±I›Îflı ±Î ‰Î÷ ΩHÎÌ ¿ı ‹U¿flÌ
            [11]                    ¿fl‰Ì ±ı √fi˘ »ı, Ë_ ÷˘ fiÎfiÌ ™‹fl‹Î_ ΩHÎ÷˘ Ë÷˘, ÷˘ › ±ÎÃ-ÿÁ
          ‹U¿flÌfiÎ_ Ωı¬‹˘...                ‰Ê˝ Á‘Ì ‹U¿flÌ ◊›Î ¿flÌ. ÷‹fiı ÷˘ ⁄Ë {’ÎÀÎ⁄_‘ …÷Ì flËıÂı.
                                     »÷Î_ › ±ı‰Ì ‹U¿flÌ ¿fl‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ fi◊Ì ¿ı …ıfiÎ◊Ì ¿˘¥fiı ÿ—¬
         ‹U¿flÌ◊Ì ÷ÒÀı ‰«fi⁄‚ !               fiÎ ◊Λ ±fiı ⁄‘Îfiı ±Îfi_ÿ ◊Λ. ±ıfiı Ïfiÿ˘˝Ê √Q‹÷ ¿ËÌ »ı. ±ı ÷˘
   ≠ë¿÷ν — ‰«fi⁄‚ ¿ı‰Ì flÌ÷ı µI’Lfi ◊Λ ?             ±‹ı ±I›Îflı › ¿fḻı »Ì±ı, ¿ÎflHÎ ‹Ò‚ Ω› fiËŸ fiı ! ’HÎ ±ı‹Î_
                                  Ïfiÿ˘˝Ê÷Î … ˢ› !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ ’HÎ ÂOÿ ‹U¿flÌ ‹ÎÀı ‰Î’›˘˝ fiΠˢ›, ±ı¿ ’HÎ
ÂOÿ ¬˘ÀÎ V‰Î◊˝ ¿ı ’ÕÎ‰Ì ·ı‰Î ‹ÎÀı fiÎ ‰Î’›˘˝ ˢ›, ÂOÿfi˘ ÿv’›˘√            “Ωı¿”fiÎ › ≠Ï÷ø‹HÎ....
fiÎ ¿›˘˝ ˢ›, ’˘÷Îfi_ ‹Îfi ‰‘ı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ‰ÎHÎÌ fiÎ ⁄˘S›Î ˢ›, I›Îflı
‰«fi⁄‚ µI’Lfi ◊Λ »ı.                           ±flı, ÁËı…ı › ¿˘¥fiı “Ωı¿” ¿›˘˝ ˢ› ±fiı Á΋˘ …flÎ ¿Î«˘ ˢ›
                                  fiı …flÎ «·Î‰Ì ·ı÷˘ ˢ› ’HÎ ±ıfiÎ ≠I›ı Ωı¿ ¿›˘˝, ÷˘ ±ı ±Ï÷ø‹HÎ
   ≠ë¿÷ν — ’˘÷ÎfiÎ ‹Îfifiı ‹ÎÀı ±fiı V‰Î◊˝fiı ‹ÎÀı ⁄fl˘⁄fl »ı ’HÎ   ¿›* ¿Ëı‰Î›. ±‹ı “Ωı¿” ¿fḻı, ’HÎ Ïfiÿ˘˝Ê “Ωı¿” ¿fḻı. ±‹ı ÷˘
‹U¿flÌ ¿flÌ, ÷ı‹Î_ ¢ ‰Î_‘˘ »ı ?                   ±ıfi˘ fl˘√ ¿ÎœÌ±ı fiı ±ıfiı „@÷‰Î‚˘ ⁄fiΉ‰Î ‹ÎÀı “Ωı¿” ¿fḻı. …flÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ‹U¿flÌ ¿flÌ ÷ı ÷˘ ⁄Ë ¬˘À_. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ‹Îfi ±Î’˘,÷ı   √Q‹÷ ±Î‰ı, ±Îfi_ÿ ±Î‰ı fiı ’λ\_ ±ı ±Î√‚ ‰‘÷˘ Ω›. ⁄Î¿Ì ±ı
ÁÎv_ ! ‹U¿flÌ ÷˘ ¤√‰ÎfifiÌ ◊¥ ¿Ëı‰Î› ! ÷‹fiı ±ı‹ ·Î√ı »ı ¿ı      “Ωı¿” ¿˘¥fiı ÿ—¬ fiÎ ¿flı. ±Î‰Ì ±Î √Q‹÷ Ωı¥±ı ¿ı fiÎ Ωı¥±ı ?
±Î √‘ıÕÎ …ı‰˘ ‹ÎHÎÁ »ı “±ÎŒÀfl ±˘·” ±ı Â_ »ı, ±ı ÷’ÎÁ ¿flÌ      ’ı·˘ › Á‹…ı ¿ı ±Î √Q‹÷ ¿flı »ı, ‹U¿flÌ fi◊Ì ¿fl÷Î.
·˘ !! “±ÎŒÀfl ±˘·” ±ı ÷˘ ¤√‰Îfi … »ı fiı !
                                    ˉı ±Î ±‹ı ¿˘¥fiÌ √Q‹÷ ¿fḻı, ÷˘ ±ıfiÎ › ±‹Îflı
   ÷ı◊Ì ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ı fiı, “‹U¿flÌ ¿fl˘ ÷˘ ⁄Ë ¬˘À<_ ¿Ëı‰Î›.    ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’Õı. ±‹Îflı ±ı‹ fiı ±ı‹ ±ı‰_ «Î·ı fiËŸ.
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                      527   528                       ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

   ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ √Q‹÷ ¿Ëı‰Î›. ±ı‰_ ÷˘ ◊Λ fiı !                ‹U¿flÌfiÎ_ Ωı¬‹ ÷˘ ΩH΢ !
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ±ı › ±‹Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’Õı. ÷‹ı fiÎ       ‹fiı ‹U¿flÌfiÌ ⁄Ë Àı‰ Ë÷Ì. ‹U¿flÌ ±ıÀ·ı ¿ı‰Ì ¿ı ⁄Ë fi¿ÁÎfi-
¿fl˘ ÷˘ «Î·ı. ’HÎ ±‹Îflı ÷˘ ¿fl‰Î_ ’Õı. fiËŸ ÷˘ ±‹Îv_ ±Î iÎÎfi,    ¿Îfl¿ fiËŸ, ’HÎ Á΋Îfiı ‹fi‹Î_ ±Áfl ÷˘ ◊Λ fiı ! ±Î’HÎÌ ⁄Ï© ‰‘Îflı
±Î Àı’flı¿ÕÛ fiÌ¿‚ıfiı, ÷ı ’»Ì {Î_¬Ì fiÌ¿‚ı.             ‰‘ı·Ì ˢ›, ÷ıfi˘ ÿv’›˘√ Âı‹Î_ ◊Λ ? ±˘»Ì ⁄Ï©‰Î‚ÎfiÌ ‹U¿flÌ ¿flı
                                 ±ı‹Î_ ! ±Î Ωı¬‹ F›Îfl◊Ì ‹fiı Á‹Ω›_, I›Îfl◊Ì ‹U¿flÌ ¿fl‰ÎfiÌ ⁄_‘
   ≠ë¿÷ν — ÷‹Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ±˘fi ‘ V’˘À ◊¥ …÷Î_ ËÂı fiı ?   ◊¥ √¥. ‹U¿flÌ ±ı ¿_¥ ◊÷Ì ËÂı ? ‹U¿flÌ ±ı ÷˘ ¤›_¿fl Ωı¬‹ »ı,
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı‹Î_ ‹ÎflÎ ¤Î‰ ¬flÎ⁄ fiËŸ, ’HÎ ÷˘ › ±ıı ËÎV›  √fi˘ »ı ! ‹U¿flÌ ÷˘ ¿˘¥fiÌ › fiÎ ◊Λ.
fi΋fi˘ ¿ÊΛ ¿Ëı‰Î› »ı, ‹U¿flÌ ¿fl÷Î fi◊Ì ! ’ı·˘ Ï⁄«Îfl˘ ¤˘‚˘ »ı       ≠ë¿÷ν — ’HÎ ‰‘Îflı ⁄Ï©‰Î‚ÎfiÌ ‹U¿flÌ ¿fḻı, ÷˘ ¢ ‰Î_‘˘ ?
I›Îflı ±ıfiı √˘ÿÎ ‹Îfl ‹Îfl ¿fl˘ »˘ ? ÷ı ±‹fiı › …flÎ √Q‹÷ ’Õı.
√˘ÿÎ ‹Îfḻı I›Îflı √Q‹÷ ’Õı …flÎ. ’HÎ ±Î ·˘¿˘ ‹…⁄Ò÷ ÷˘ ◊Âı        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ±˘»Ì ⁄Ï©‰Î‚˘ ‹U¿flÌ V‰Î¤Îω¿ flÌ÷ı ¿flı
±ı‰_ ±‹ı ΩHÎ̱ı, ±ıÀ·ı “˵ ◊Âı” ¿flÌfiı ±‹ı √Q‹÷ ¿fḻı. ’HÎ    … fiËŸ fiı !
±‹ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı.                           ⁄οÌ, ‹ıÓ ⁄‘Ì Ω÷fiÌ ‹U¿fḻ˘ ¿flı·Ì. Ë_‹ıÂÎ_ ⁄‘Ì Ω÷fiÌ
                                 ‹U¿flÌ ¿˘HÎ ¿flı ? ⁄Ë ÀÎ¥À ⁄˛ı¥fi ˢ› ÷ı ¿flı. Ë_ ÷˘ ·Ëıfl◊Ì ‹U¿flÌ
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î ¤Î¥fiı ‹ÎÀı …ı ËÎV› ¿›*, ÷˘ ±ıfiÎ
                                 ¿fl÷˘ Ë÷˘ ⁄‘Î_fiÌ, ÁÎflÎ ÁÎflÎ ‹ÎHÎÁ˘fiÌ, ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ‰¿Ì·˘fiÌ,
≠Ï÷ø‹HÎ, ±ı ¿ı‰_ ?!
                                 Õ˘¿Àfl˘fiÌ ‹U¿flÌ ¿fl÷˘. ˉı ±ı ⁄‘˘ ±Ëo¿Îfl ÷˘ ¬˘À˘ … fiı ! ±ı
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı ¿vHÎÎfiÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿Ëı‰Î›, ±ıfiı ±Î√‚     ±Î’HÎÌ ⁄Ï©fi˘ ÿv’›˘√ ¿›˘˝fiı ! ‹U¿flÌ ¿fl‰Ì ±ı ⁄Ï©fiÌ ÏfiÂÎfiÌ
‰‘‰Îfiı ‹ÎÀı. ±Î ⁄ÌΩ ±‹fiı fl˘… ¿Ëı ¿ı “±‹fiı ¿ı‹ ¿Â_ ¿Ëı÷Î     »ı.
fi◊Ì ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “÷‹fiı fiÎ ¿Ëı‰Î›.” ±ı ‰‘Îfl‰Î …ı‰Î »ı fiËŸ, ±ıfiÌ     ≠ë¿÷ν — ‹fiı ÷˘ Ë…\ › ‹U¿flÌ ¿fl‰Îfi_ ‹fi ◊›Î ¿flı »ı.
‹ı‚ı … ‰‘ı ±ı‰Î »ı. ±ı ÕËÎ’HÎ◊Ì √˛Î„V’_√ ¿flÌ Â¿ı ±ı‹ »ı. ’HÎ
≠Ï÷ø‹HÎ ±‹Îflı ¿fl‰_ ’Õı ! ±ı ±Ω›⁄Ì … »ı fiı ?              ÿÎÿÎlÌ — ‹U¿flÌ ¿fl‰Î‹Î_ ⁄Ë Ωı¬‹ »ı. ⁄Ï©◊Ì ‹U¿flÌ ¿fl‰ÎfiÌ
                                 „@÷ ˢ› »ı … ±fiı ±ıfi_ Ωı¬‹ı › ±ıÀ·_ … »ı ’»Ì. ±ıÀ·ı ±‹ı
    ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ‰Î÷ ËÁ÷Î ËÁ÷Î ¿fḻıfiı, ÷˘ ±Î ›Îÿ flËı   ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì Ωı¬‹ ‰Ë˘flı·_, Ωı¬‹ … ‰Ë˘fl ‰Ë˘fl ¿flı·_.
‹ËŸ. fiËŸ ÷˘ ’ıÁı fiËŸ fiı ±ı‹ fiı ±ı‹ ÁÒfi‹Òfi ‹˘œ<_ «œÎ‰Ìfiı, “±ı‹
»ı, ±ı‹ »ı” ¿fḻı ÷˘ ¬·ÎÁ ◊¥ √›_ ! ±ı ÷˘ ‹ËŸ ËÁ‰_ ’Õı. ’HÎ       ≠ë¿÷ν — ‹U¿flÌ ¿fl‰Î‹Î_ Ωı¬‹ Â_ Â_ ±Î‰ı ? ¿¥ Ω÷fiÎ_
±‹ÎflÎ◊Ì ¿˘¥fiÌ ‹U¿flÌ◊Ì fiÎ ¿flΛ. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹U¿flÌ ÷˘ ¤›_¿fl ¿‹˝    Ωı¬‹ ±Î‰ı ?
⁄_‘Λ. ±‹ı ¿ı‰_ ¿fḻı, ⁄‘Îfiı ËÁ‰Î …ı‰_ ¿fḻı. ’HÎ ¿˘¥fiı ±Îfl˘’     ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı, ¿ı ¿˘¥fiı ‘˘· ‹ÎflÌ Ë˘› fiı …ı Ωı¬‹ ±Î‰ı
fiÎ ¿fḻı. ‹U¿flÌ ÷ı ¿ı‰Ì, Ïfiÿ˘˝Ê ‹U¿flÌ ¿fḻı. ±ı‹ ¿flÌfiı      ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î ‹U¿flÌ ¿fl‰Î‹Î_ ±fi_÷√b_ Ωı¬‹ »ı. ±ıfiı ⁄Ï© ’ˢӫÌ
ËÁΉÕΉ̱ı. ËÁ‰Îfi_ Ωı¥±ı ¿ı fiÎ Ωı¥±ı ? ±ı‹ fiı ±ı‹ ÁÒfi‹Òfi     fiËŸ ±ıÀ·ı ÷‹ı ±ıfiı ÷‹ÎflÎ ·Î¥À◊Ì ÷‹ÎflÎ ¿⁄Ω‹Î_ ·Ì‘˘. ±ıÀ·ı ’»Ì
‹˘œ<_ «œı·_, ΩHÎı Ïÿ‰ı· ’Ìfiı ±ÎT›Î ˢ› !             I›Î_ ±Î√‚ ¤√‰Îfi ¿ËıÂı, “±Îfiı ⁄Ï© fi◊Ì, ÷ıfi˘ ±Î SËΉ˘ ·ı »ı ?”
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                      529

I›Î_ ±Î√‚ ¬ÿ ¤√‰Îfifiı ±Î’HÎı Á΋˘‰ÎÏ‚›˘ ¿›˘˝. ’ı·Îfiı ‘˘· ‹ÎflÌ
ˢ÷ ÷˘ ÷˘ ±ı Á‹∞ √›˘. ±ıÀ·ı ’˘÷ı ‹ÎÏ·¿ ◊Λ. ’HÎ ±Î ÷˘ ⁄Ï©
’ˢӫ÷Ì … fi◊Ì, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ıfiÌ ‹U¿flÌ ¿fḻı ±ıÀ·ı ’ı·˘ ‹ÎÏ·¿
’˘÷ı fiÎ ◊Λ. ±ıÀ·ı ¤√‰Îfi ΩHÎı ¿ı “±˘Ë˘Ë˘, ±Îfiı ⁄Ï© ±˘»Ì »ı,
÷ıfiı ÷_ Á’ÕΉı »ı ?! ±Î‰Ì Ω.” Á΋Ής›˘ ±ıfiı ⁄ÿ·ı ¤√‰Îfi ◊¥
⁄ıÁı, ±ı ÷˘ ’»Ì ±Î’HÎÎ ÁÎ_‘Î ÷˘ÕÌ fiάı.
   ≠ë¿÷ν — ±‹ı ÷˘ ±Î … ‘_‘˘ ‹A› ¿flı·˘.
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ Ë…\ ±ıfiÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ Â¿˘ fiı ! ±Î ±‹ı ÷˘
±ı … ¿flı·_ fiı ! ±fiı ±ı ÷˘ ⁄Ë ¬˘À<_. ‹Îflı ÷˘ ±ı … ¤Î_…√Õ ’ÕÌ
Ë÷Ì. ’ı·Ì ⁄Ï© ±_÷flÎ¥ flËÌ Ë÷Ì, ÷ı Â_ ¿flı ? ⁄‚‰˘ ÷˘ ¿flı … fiı !
÷ı ‰‘ ⁄Ï© ◊¥ ÷ıfi˘ ±ÎÀ·˘ ⁄‘˘ ·Î¤ (!)fiı ! ÷ı◊Ì ±Î ‹U¿fl̉΂Îfiı             [12]
‰√fl ·ı‰Îÿı‰Îfi_ ÿ—¬ ¤˘√‰‰Îfi_.
                                    ‹‘flÌ ‰ÎHÎÌfiÎ, ±Î‹ Áı‰˘ ¿ÎflH΢ !
   ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ‹U¿flÌ ¿˘¥ ’HÎ ≠¿ÎflfiÌ fiÎ ¿fl¢. ‹U¿flÌ
¿fl‰Îfiı ·¥fiı … ±Î ⁄‘Î ÿ‰Î¬ÎfiÎ_ ∂¤Î_ ◊›Î_ »ı. ±Î ’√-⁄√ ⁄‘Î            ≠Ï÷ø‹HÎ ’‹ÎÕı V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ !
…ı ¤_√Îfl ‹Î· »ı fiı, ÷ı ‹U¿fḻ˘fi_ Œ‚ »ı.
                                    ≠ë¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ’»Ì ±‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ ⁄Ë … ÁflÁ ◊¥
   ≠ë¿÷ν — ˉı ±ıfiÎ µ’Λ‹Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ¿fl‰Î_ … ’Õı fiı ?   …Âı, ±Î … …L‹‹Î_ … ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿fl‰Î_ … ’Õı fiı ! »^À¿˘ … fiËŸ.            ÿÎÿÎlÌ — I›Îfl ’»Ì ÷˘ ±˘fl … Ω÷fi_ ËÂı. ±‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ
   ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ ±Î’fiÌ ÁÎZÎ̱ı ΩËıfl ¿flÌfiı ‹ÎŒÌ ‹Î√Ìfiı     »ıS·Î‹Î_ »ıS·Ì œ⁄fiÌ fiÌ¿‚ı »ı, ±ıfi_ ¿ÎflHÎ … ≠Ï÷ø‹HÎ »ı T›‰ËÎfl
≠Ï÷ø‹HÎ ¿v_ »\_, ¿Ë̱ı ÷˘ ?                   ÂÏ© ‰√fl V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı fiËŸ. T›‰ËÎfl ÂÏ© ’Ëı·Ì ˢ‰Ì
                                 Ωı¥±ı.
   ÿÎÿÎlÌ — “ÿÎÿÎ ! ±Î’fiÌ ÁÎZÎ̱ı ±Î ‰ÎHÎÌ ÿ˘Ê◊Ì …ı …ı
·˘¿˘fiı ÿ—¬ ◊›_ ˢ› ÷ı ⁄‘ÎfiÌ Z΋Π‹Î√_ »\_.” ⁄˘·˘fiı, ÷˘ › «Î·ı.            ’˘ÊΛ ÷ı Ï‘flΛ !
            vvvvv                     F›Î_ Á‘Ì “flÌ·ıÏÀ‰”fiÌ …wfl »ı, I›Î_ Á‘Ì ÁÎv_ ⁄˘·˘. ±Î Á_ÁÎfl
                                 flÌ·ıÏÀ‰ »ı. ÷‹ı ÿ{ÎÕ˘ fiı ±ı ±Î’HÎfiı ‹Îfi ±Î’ı, ±ı‰_ ⁄fiı fiËŸ.
                                 ‹ÎÀı ‰ÎHÎÌ ±ı‰Ì ÁflÁ ⁄˘·˘.
                                   ±Î ‰Î‰ ÷‹ı Ωı›ı·Ì ? ‹ËŸ ’√Ï◊›Î_ ∂÷flÌfiı ±Î’HÎı fiÌ«ı
                                 …¥±ı ±ı ?
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                      531   532                       ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ËÎ. ‹fiı ¬⁄fl »ı.                Ωı¥±ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±ı ‰Î‰‹Î_ fiÌ«ı ’√Ï◊›ı …¥ ±fiı I›Î_ ⁄Ò‹        ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ ÷˘ “±ı‹fiÌ” ÁÎ◊ı ‰Î÷ ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘ ÷‹Îflı
‹Îfḻı ¿ı “÷_ «˘fl »ı”, ÷˘ ‰Î‰ Â_ ¿ËıÂı ?             ±ı‹fiÎ “©ÎI‹Î”fiÌ ’fl‰Îfi√Ì ·ı‰Ì ’Õı ¿ı ±ı‹fiı ±fi¿>‚ ±Î‰ı ±ı‰Ì
                                 ‰ÎHÎÌ ‹fiı ⁄˘·‰ÎfiÌ ’fl‹ „@÷ ±Î’˘. ’»Ì ÷‹Îflı ÿÎÿÎfiÌ ’fl‰Îfi√Ì
   ≠ë¿÷ν — “÷_ «˘fl »ı” ±ı‹ … ¿Ëı.
                                 ·ı‰Ì ’Õı. ±ı‰Ì ’fl‰Îfi√Ì ·¥fiı ⁄˘·˘ ÷˘ ’Î_ÁflÌ ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı. ±ı‹
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ±Î’HÎfiı fiÎ √‹ı. “¿ı‹ ÷_ ‹fiı «˘fl ¿Ëı »ı ?”  fiı ±ı‹ ⁄ıNÀ ⁄˘S›Î ¿fl˘ ÷˘ ’Î_ÁflÌ ‰ÎHÎÌ ÂÌ flÌ÷ı fiÌ¿‚ı ?
I›Îflı fiÎ √‹÷_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiı ¿Ëı‰_ “÷_ flÎΩ »ı.” ÷‹fiı √‹ı
±ı ¿Ë˘. ±Î ÷‹Îv_ … ≠˘…ı@Âfi »ı ⁄‘_, ¤√‰Îfifi_ ≠˘…ı@Âfi fi◊Ì.         ≠ë¿÷ν — ±ı‹ ‰Îflı CÎÕ̱ı @›Î_ ±ıfiÌ ’fl‰Îfi√Ì ·ı‰Î Ω› ?
÷‹ı ‰Î‰‹Î_ …ı‹ ⁄˘·˘ »˘, fiı ÷‹Îfl˘ ÏËÁÎ⁄ ÷‹fiı ≠ÎM÷ ◊Λ »ı. ±Î       ÿÎÿÎlÌ — ‰Îflı CÎÕ̱ı …wflı › fi◊Ì ’Õ÷Ì fiı ! F›Îflı ±ı‰Ì
‰Î‰fi˘ ÿά·˘ ÷‹fiı Á‹Ω‰‰Î ‹ÎÀı ±Î’_ »\_. ‹ÎÀı ±Î’HÎfiı …ı √‹ı    ±‰‚Ì ŒÎ¥·˘ ±Î‰ı I›Îflı …wfl ’Õı.
÷ı ·˘¿˘fiÌ ΩıÕı ⁄˘·˘. ·˘¿˘fiı ⁄ÿ‹Î ¿Ë˘ ÷˘ ⁄ÿ‹Î ÁÎ_¤‚‰_ ’Õı !
                                    ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ¿ı ŒÎ¥·˘ ‹‚÷Î ’Ëı·Î_, ±ıfiÌ ÁÎ◊ı ‰Î÷«Ì÷
   ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎfiı √‹ı ±ı‰_ ⁄˘·Ì±ı, ±ıÀ·ı ±ı‰_ … ±Î’HÎfiı   ¿fl÷Î_ ’Ëı·Î_ ±Î’HÎı ±Î‰Ì ’fl‰Îfi√Ì ·¥ ·ı‰Ì ?
Á΋ı◊Ì ‹‚‰Îfi_ »ı.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ·¥ … ·ı‰Ì. I›Îfl ’»Ì ‰Î÷«Ì÷ ¿fl˘. fiËŸ ÷˘ ‰ÎHÎÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı ¿˘¥ ±Î‰ı ±fiı ÷ıfiı “¿ı‹ »˘” › fiÎ ⁄˘·Ì±ı  ÁÎflÌ fiÌ¿‚ı fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı …ı‰Ì ¤flÌ Ë˘› fiı, ±ı‰Ì fiÌ¿‚Âı. ’ı·_
÷˘ ±ı Ï⁄«Îfl˘ ⁄ıÁı. ±fiı ÷‹ı ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ıfiı I›Î_ Ω‰ ÷˘, ÷ı › ÷‹fiı  Ï‹¿ıÏfi{‹ √˘ÃT›_ fiı, ±ıÀ·ı Ï‹¿ıÏfi{‹fiÎ_ ±Î‘Îflı ŒıflŒÎfl ◊Λ ’»Ì.
±Î‰_ ¿flı ±ı‰Ì ≥E»Î ÷‹fiı ˢ› »ı ? ÷‹fiı Â_ √‹ı »ı ?         ±Î ÷˘ ±_ÿfl fi›* Ï‹¿ıÏfi{‹ »ı. Ï‹¿ıÏfi{‹ √˘Ã‰Î›_ ±ıÀ·ı ’»Ì ±ıfiÌ
   ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎfiı ±Î‰¿Îfl ±Î’ı ±ı … √‹ı fiı !         ‹ı‚ı «ıÓ… ◊¥fiı ±Î‰ı ’»Ì.

   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷˘ ÷‹Îflı › ’ı·Îfiı ±Î‰¿Îfl ±Î’‰Îfi˘. ±ıÀ·ı       «Ì¿HÎÌ ŒÎ¥· ÁÎ◊ı ¿o¥ ⁄˘·‰_ ˢ› ÷˘, ’Ëı·Î_ ±ıfiΠ©ÎI‹Î
±Î ’ÕC΢ »ı. ±Î’HÎfiı Â_ ’˘ÊΛ »ı, ±ı ±Î’HÎı ⁄ÌΩfiı ±Î’˘. Â_ √fi˘  Ωı¥ ·ı‰Î ’»Ì ‹fi‹Î_ ωϑ ⁄˘·‰Ì ¿ı (1) Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi, (ŒÎ¥·fi_
»ı ±Î ‰Î÷‹Î_ ? ¿Î›ÿ˘ Á‹Ω› ±ı‰˘ fi◊Ì ?               fi΋) ΩıÕı ±ıfiÎ ‹fifi_ Á‹Î‘Îfi ◊Λ ±ı‰_ ⁄˘·‰ÎfiÌ Â„@÷ ±Î’˘. ’»Ì
                                 (2) ⁄Ì…\_ ±Î’HÎÎ_ ‹fi‹Î_ ⁄˘·‰_ ’Õı ¿ı Ëı «_ÿ¤Î¥, (ŒÎ¥·)fiÎ ‹fifi_
         ωϑfiÌ ‰ÎÕ ‹Ò¿Ìfiı ‰Î÷ !             Á‹Î‘Îfi ◊Λ ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ ⁄˘·Ωı ±fiı ’»Ì (3) hÎÌ…\_ ⁄˘·‰Îfi_ ¿ı,
                                 Ëı ’•Î‰÷Ì ÿı‰Ì, (ŒÎ¥·)fiÎ ‹fifi_ Á‹Î‘Îfi ◊Λ, ±ı‹Î_ Á‰˝ ωKfi˘
   ≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌ ⁄˘·÷Ì ‰¬÷ı ¿ı‰Î ≠¿ÎflfiÌ ΩB≤Ï÷ flά‰Ì ?
                                 ÿÒfl ¿fl˘.
   ÿÎÿÎlÌ — ΩB≤Ï÷ ±ı‰Ì flά‰ÎfiÌ ¿ı ±Î ⁄˘· ⁄˘·‰Î‹Î_ ¿˘fiı
                                     ±Î hÎHÎ ⁄˘·Ìfiı ‰Î÷ ¿fl‰ÎfiÌ. ‹fi‹Î_ fiı ‹fi‹Î_ ‰Î÷ ¿fl÷Î
¿˘fiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ≠‹ÎHÎ ÿ¤Î› »ı, ±ı Ωı‰Îfi_ »ı.            ’Ëı·Î_ ±√fl ÷˘ ◊˘ÕÌ ◊¥ √¥ ˢ› ÷˘ › ‰Î_‘˘ fiËŸ, √˘Ã‰Ìfiı ⁄˘·‰_.
   ≠ë¿÷ν — Á΋ΠΩıÕı ‰Î÷«Ì÷ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı Â_ K›Îfi flά‰_      ÷‹fiı ŒÎ‰Âı ? ÷˘ ωfl˘‘ ∂¤˘ fiËŸ ◊Λ fiı ŒÎ¥·fi˘ Ïfi¿Î· ◊¥ Ω›.
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                       533   534                          ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

±Î ÷˘ ŒÎ¥·fi˘ Ïfi¿Î· fiÎ ◊Λ fiı “Â_ ⁄˘·‰Îfi_ »ı” ÷ı ’˘÷Îfiı ¬⁄fl     ⁄_√Õ̱˘fi˘ ‰ı’Îfl ¿fl÷˘”÷˘. ˉı ±ı ⁄_√Õ̱˘ ±ËŸ◊Ì ⁄ËÎfl√΋ ·¥
… fiΠˢ›. ±Î‰_ √˘Ã‰‰_. ŒÌÀ ◊¥ √›_ fiı ⁄‘Îfiı. fiËŸ ÷˘ ±ı¿ …      Ω›. ÷ı Âı‹Î_ ? À˘’·Î‹Î_ ·¥ Ω›. À˘’·˘ ‹Î◊ı ¨«¿Ìfiı fiÎ ·¥ Ω›.
‰Î@›‹Î_ ¤Î_…√Õ ’ÕÌ Ω›. ±Î ¤Ò·Î› fiËŸ fiı ?              ±ı¿ √‘ıÕÌ Ë÷Ì fiı, ÷ıfiÌ ’fl ±Î À˘’·_ ⁄Î_‘Ìfiı ⁄ËÎfl√΋ ·¥ Ω›.
                                  I›Î_ ±Î√‚ ±ı √΋‹Î_ ⁄‘Îfiı ⁄_√Õ̱˘ ‰ı«Ìfiı ’»Ì flÎ÷ı ‰‘Ì ±ı ’λ˘
         ¿ÎflH΢, ¿¿Û‰ÎHÎÌ ¿ıflÎ_ !             ·¥fiı ±Î‰÷˘ flËı. ±ı ‰Îflı CÎÕ̱ı ’ı·Ì √‘ıÕÌfiı ¿Ëı »ı “Ë÷˚ √‘ıÕÌ,
   ≠ë¿÷ν — CÎHÎÌ ‰¬÷ ±ı‰_ fi◊Ì ⁄fi÷_ ¿ı ±Î’HÎfiı Á΋Îfi˘      «Î· …·ÿÌ” ±Î‹ ¿fl÷˘ ¿fl÷˘ ËÎ_¿Ìfiı Ω› fiı, ÷ı ±ı¿ …HÎı ±ıfiı
T›’˘¥LÀ … ¬˘À˘ ÿı¬Î÷˘ ˢ›, ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î’HÎÌ ‰ÎHÎÌ ¿¿Û¤flÌ      Á‹…HÎ ’ÎÕÌ ¿ı, “¤¥, ÷_ ±Î I›Î_ ±Î√‚ √΋˘‹Î_ ZÎÏhΛÎHÎ̱˘fiı
fiÌ¿‚ı ?                               ⁄_√Õ̱˘ «œÎ‰ı »ı. ÷ı ±ËŸ ÷fiı ±Î Àı‰ ’ÕÌ …Âı fiı I›Î_ ¿˘¥¿ ÿËÎÕ˘
                                  √‘ıÕÌ ⁄˘·Ì ÷˘ ‹ÎflÌ ‹ÎflÌfiı ÷Îv_ ÷ı· ¿ÎœÌ fiάÂı ÷ı ·˘¿˘.” I›Îflı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÿı¬Î›Î ¿fl÷_ ˢ› ÷ı◊Ì … ±‰‚_ ◊Λ »ı fiı ! ±ı    ±ı ¿Ëı »ı, “‰Î÷ ÷˘ ÁÎ«Ì »ı. ±ı¿ Œıfl˘ Ë_ ±ı‰_ ⁄˘·Ì √›ı·˘. ‹Îflı
’Ò‰˝√˛Ë˘ fiı ±ı ⁄‘_ … fiÕı »ı fiı ! “¬flÎ⁄ »ı, ¬flÎ⁄ »ı” ±ı‰˘ ’Ò‰˝√˛Ë  ’V÷Ή_ ’Õu_”÷_.” I›Îflı ’ı·˘ ¿Ëı »ı, “÷˘ ÷_ ±ı Àı‰ … ⁄ÿ·Ì fiά.”
◊›ı·˘ ÷ı ’»Ì ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı ÷˘ ±ı‰Ì ¬flÎ⁄ … fiÌ¿‚ı fiı !         “ÂÌ flÌ÷ı ⁄ÿ·Ì fiά_ ?” I›Îflı ’ı·˘ ¿Ëı »ı, “√‘ıÕÌfiı ÷Îflı ¿Ëı‰_ ¿ı ËıÓÕ
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı ±Ï¤≠Λ˘ … «ıÓ… ¿flÌ ·ı‰Î.          ⁄Î, ËıÓÕ ⁄Î, ⁄ıfiÌ ËıÓÕ˘.” ˉı ±ı‰Ì Àı‰ ’ÎÕÌ ±ıÀ·ı I›Î_ ±Î√‚ “±Î‰
                                  ⁄Î, ±Î‰ ⁄Δ ±ı‹ ÷ı‹ ±ıHÎı Œıfl‰Ì fiÎA›_ ’HÎ. “±Î‰ ⁄Î, ±Î‰ ⁄Δ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’Ò‰˝√˛Ë˘ »ı ⁄‘Î. ’Ò‰˝√˛Ë˘‹Î_ ±ı¿ÿ‹ «ıÓ… fiÎ ¿fl‰_  ¿fl‰Î◊Ì √‘ıÕÌfiı ±ıfiÌ ’fl ±Îfi_ÿ ◊¥ …‰Îfi˘ »ı ? ’HÎ ±ı › Á‹∞
Ωı¥±ı. ’Ò‰˝√˛Ë ⁄_‘ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±Î‰Ì flÌ÷ı ‰ÎHÎÌ ⁄˘·÷Î ’Ëı·Î_      Ω› ¿ı ±Î ÁÎflÎ ¤Î‰‹Î_ »ı. √‘ıÕÌ › ±ı ⁄‘_ Á‹…ı. ±Î Ωfi‰fl˘ ⁄‘_
’fl‰Îfi√Ì ·¥fiı ¿Î‹ ¿fl˘ ÷˘ «Î·ı. ±fiı ΩıÕı ΩıÕı ±Î iÎÎfi ’»Ì       Á‹…ı, ’HÎ ⁄˘·ı fiËŸ Ï⁄«ÎflÎ_.
“Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” ¿fl÷Î Ω› ÷ı‹ ÷ı‹ ’Ò‰˝√˛Ë˘ › ±˘»Î_ ◊¥ Ω›, fiı
’»Ì ⁄˘·ı, ÷ı ’Ò‰˝√˛ËflÏË÷ ⁄˘·ı.                      ±ıÀ·ı ±Î‹ Œflı fiı ! ≠›˘√ ¿o¥ ¿fḻı ÷˘ ‰ÎHÎÌ Œflı. ±Î’HÎı
                                  ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î‹Î_ ŒÎ›ÿ˘ »ı fiı ±Î fi¿ÁÎfi ◊¥ ’ÕÂı ÷˘ ŒıflŒÎfl ◊Λ
   …ıfiı ‹˘ZÎı …‰_ ˢ›, ÷ıHÎı “±Î‹ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ¿ı ÷ı‹ fiÎ ¿fl‰_   ’»Ì.
Ωı¥±ı” ±ı‰_ fiΠˢ›. …ı‹ ÷ı‹ ¿flÌfiı ’÷ΉÀ ¿flÌfiı «Î·‰Î ‹Î_Õ‰Îfi_.
±ı‹Î_ ’¿ÕÌ fiÎ flάı. …ı‹ ÷ı‹ ¿flÌfiı µ¿ı· ·Î‰ı.                      ¿ÎflHÎÁı‰fi, ¿Î›˝ Á‘Îflı !
          ±ı ≠›˘√ı ŒflÌ ‰ÎHÎÌ !                 ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ‰ÎHÎÌ Á‘Îfl‰ÎfiÌ …wfl ¬flÌ fiı ?

   ≠ë¿÷ν — ±Î«Îfl-ω«Îfl fiı µE«Îfl, ±ı fiÎfi’HÎ◊Ì … Ωı Á‘Îflı-       ≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌ Á‘Îfl‰ÎfiÌ ¥E»Î flά̱ı ÷˘ ‰ÎHÎÌ Á‘flı ¬flÌ ?
Á«‰Î› ÷˘ ÁÎv_ ’ÏflHÎ΋ ±Î‰ı fiı ?                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Á‘Îfl‰ÎfiÌ ≥E»Î flά̱ı ±fiı ±Î’HÎı ±Î‰˘ ¿o¥¿
   ÿÎÿÎlÌ — …\‰ÎfiÌ‹Î_ ‰‘Îflı ±Áfl¿ÎflÌ Ë˘›fiı ! ±ı ÷˘ ±ıfiÎ iÎÎfi‹Î_  ≠›˘√ ¿fḻı ÷˘ ◊Λ. ‰ÎHÎÌ Á‘Îfl‰Ì ±ıÀ·ı Â_ ? ‰ÎHÎÌ √‹÷Ì ◊‰Ì
flËı‰_ Ωı¥±ı fiı ’»Ì Ïfiç› ◊‰˘ Ωı¥±ı, ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ◊›Î ¿flı.     Ωı¥±ı ⁄‘Îfiı.
   ±ı¿ …HÎfiı ‰ÎHÎÌ Á‘Îfl‰Ì Ë÷Ì. ±Î‹ ZÎÏhΛ Ë÷˘ ±fiı           ≠ë¿÷ν — ±Î’ ¿Ë˘ »˘fiı, ‰ÎHÎÌ ÷˘ Àı’ ◊›ı·Ì … ˢ› »ı ?
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                      535   536                         ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Àı’ ◊›ı·Ì. ±ıÀ·ı ‰ÎHÎÌ ⁄ÿ·Î› fiËŸ. ±ı ⁄ÿ·‰Î   fiËŸ. ±Î ‹ıÓ “iÎÎfi” ±Î’ı·_ »ı, ÷ıfiı “iÎÎfi” ˢ›, ÷ıfiı µ’›˘√’Ò‰˝¿
…¥±ı ÷˘ › fiÎ ⁄ÿ·Î›. ±ı ±ı‰Î_ ¿’ÕÎ_-·kÎÎ_ fi◊Ì ¿ı …ı ⁄ÿ·Ì ¿Λ.   fiÌ¿‚Ì Â¿ı. ±ı ’vÊÎ◊˝ ‹Î_Õı ÷˘ µ’›˘√’Ò‰˝¿ ◊¥ ¿ı. ¿ÎflHÎ ¿ı “’vÊ”
±ıÀ·ı ‰ÎHÎÌ ±ı ŒıflŒÎfl ¿flÌ Â¿Î› fiËŸ. ±ı ÷˘ ±‹¿ ‰V÷ ¿fḻı ÷ıfi_   ◊Λ ’»Ìfi˘ ’vÊÎ◊˝ »ı. “’vÊ” ◊›Î ’Ëı·Î_ ’vÊÎ◊˝ »ı fiËŸ.
’ÏflHÎ΋ »ı. ±ıÀ·ı “±Î ‰ÎHÎÌ Á‘Îfl‰Ì »ı, ±Î ‰ÎHÎÌ Á‘Îfl‰Ì »ı” ±ı‹
±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ¤Î‰fiÎ flèÎÎ ¿flı ±ıÀ·ı Á‘flÌ Ω›. ±Î‰Î_ ¿ÎflH΢ Áı‰Î›              ÷˘ … ‰flı ÁÎËÏ…¿÷Î !
÷˘ Á‘flı ’λ\_. ¿ÎflHÎ ÷˘ Áı‰‰Î … ’Õı fiı !                 ≠ë¿÷ν — ±‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ‹Î_ ÷˘ ÁÎËÏ…¿÷Î fi◊Ì. ±ıfiı »^ÀÌ ‹Ò¿Ì
   ±Î’HÎı fiyÌ ¿fḻı ¿ı “¿˘¥fiı ÿ—¬ fiÎ ◊Λ ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ ⁄˘·‰Ì   ÿ¥±ı »Ì±ı ÷˘ ‹Îfl΋Îfl ¿flı »ı ±fiı ⁄˛ı¿ ‹Îfḻı »Ì±ı ÷˘ ±_ÿfl ÷˘ŒÎfi
»ı, ¿˘¥ ‘‹˝fiı ±Õ«HÎ fiÎ ’Õı-¿˘¥ ‘‹˝fi_ ≠‹ÎHÎ fiÎ ÿ¤Î‰Î› ±ı‰Ì     ◊Λ »ı.
‰ÎHÎÌ ⁄˘·‰Ì Ωı¥±ı” - I›Îflı ±ı ‰ÎHÎÌ ÁÎflÌ fiÌ¿‚ı. “V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ      ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îflı ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ. »^ÀÌ ‹Ò¿‰ÎfiÌ fiËŸ ¿ı ⁄˛ı¿
⁄˘·‰Ì »ı” ±ı‰˘ ¤Î‰ ¿flı ÷˘ V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ µI’Lfi ◊¥ Ω›.       ‹Îfl‰Îfi_ fiËŸ. ±ı ÷˘ ¬flÎ⁄ ⁄˘·Î› I›Îflı ±Î’HÎı “«_ÿ¤Î¥”fiı ±ı‹
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î ¤‰‹Î_ √˘¬ √˘¬ … ¿flı ¿ı “⁄Á, V›Îÿ˚‰Îÿ    ¿Ëı‰_ ¿ı, “«_ÿ¤Î¥ ±Î‰_ fiΠ¢¤ı. ±Ï÷ø‹HÎ ÷‹ı ¿ı‹ ¿›* ? ≠Ï÷ø‹HÎ
‰ÎHÎÌ Ωı¥±ı »ı” ÷˘ ÷ı ◊¥ Ω› ¬flÌ ?                 ¿fl˘. “±Î’HÎı” ÷˘ »^ÀÎ … flËı‰Îfi_. ¿÷ν “«_ÿ¤Î¥” »ı ±fiı “÷‹ı” iÎÎ÷Î-
                                 ƒWÀÎ »˘. ⁄ıfi˘ T›‰ËÎfl … …\ÿ˘ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±Î “V›Îÿ˚‰Îÿ” Á‹∞fiı ⁄˘·ı I›Îflı. ±ı ’˘÷ı
Á‹…÷˘ … fiΠˢ› fiı ⁄˘· ⁄˘· ¿flı ¿ı √Î √Î ¿flı ÷˘ ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ.        ≠ë¿÷ν — iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı‰Î◊Ì “«_ÿ¤Î¥”fi_ ¿Î‹ ⁄flÎ⁄fl ±ı@{ı@À
                                 ◊Λ ?
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±‹ı ±ı‰_ ¿Ë̱ı ¿ı “ÿÎÿÎfiÌ ‰ÎHÎÌ …ı‰Ì … ‰ÎHÎÌ
                                     ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë Á_ÿfl ±ı@{ı@À·Ì ±Î‰Ì Ω› »ı.
Ωı¥±ı »ı” ÷˘ ?
                                     ≠ë¿÷ν — ¿o¥ ≠›Ifi ¿›Î˝ ‰√fl ±ı¿{ı@À·Ì ±Î‰Ì Ω› ?
   ÿÎÿÎlÌ — “Ωı¥±ı »ı” ±ı‰_ ⁄˘·‰Î◊Ì ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ fiı ! ±ı
÷˘ ±Î‰Ì ‰ÎHÎÌfiÌ ¤Î‰fiÎ ¤Î‰‰Ì ’Õı. ‰ÎHÎÌ ±ı ÷˘ Œ‚ »ı. ⁄Ì…          ÿÎÿÎlÌ — ≠›Ifi ¿fl‰Î◊Ì … ⁄√Õı »ı. “«_ÿ¤Î¥” ⁄‘˘ ≠›Ifi
fiά‰Îfi_ »ı. ¿˘¥ ∞‰fiı Ï¿oÏ«÷˚ ‹ÎhÎ ÿ—¬ fiÎ ◊Λ ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ      ¿flÂı. ±Î Ë_ Àı’flı¿ÕÛ ÂÎ◊Ì ¿Ë_ »\_ ? ±ı ÁÎËÏ…¿ ‰V÷ »ı. ±ı‹Î_ Ë_
⁄˘·‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ ◊Λ ±ıÀ·ı ±ı‰Ì Àı’ ÷ˆ›Îfl ◊¥ Ω›. ‰ÎHÎÌ ±ı‰Ì     ËÎ◊ CÎη÷˘ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ’»Ì ¤Ò· ‰√flfiÌ fiÌ¿‚ı »ı. ±Î‰Ì ¿ıÀ·Ì›
flı¿ÕÛ ◊¥ Ω›. “±Î’HÎÌ ¤Î‰fiÎ Â_ »ı” ±ı µ’fl◊Ì ¿˘Õ‰ÕÛ ◊Λ.      “Àı’˘” ¤flÎ¥ »ı ±fiı ÷‹Îflı ±ı¿ “Àı’” ¤fl‰ÎfiÌ Ë˘› ÷˘ ¨‘-«kÎ_ ¿flÌ
                                 ·Î‰˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ÁÎËÏ…¿’b_ »ı fiËŸ. ÁÎËÏ…¿’b_ ±Î‰‰_ Ωı¥±ı fiı ?
   ±Î “iÎÎfi” ‹Y›Î ’»Ì ’˘÷Îfiı ±ı ±Î› √˘Ã‰÷Î_ ±Î‰Õı. “iÎÎfi”
‹Y›Î ’Ëı·Î_ ÷˘ ±Î› ¿ÂÎfi_ ¤Îfi … fiΠˢ› fiı ! ±ı ’»Ì …ı‹         ÁÎËÏ…¿’HÎÎ ‹ÎÀı ’˘÷ı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı ÷˘ ÁÎËÏ…¿’b_ ±Î‰ı. …ı
÷ı‹ √˘Ã‰Î¥ Ω›. ˉı ±Î› …ı‰˘ √˘Ã‰Ì±ı ±ı‰_ ‹‚Ì Ω›.         ¿÷ν »ı, ±ıfiı ¿÷ν flËı‰Î ÿ˘ ±fiı iÎÎ÷Î »ı, ±ıfiı iÎÎ÷Î ◊‰Î ÿ˘. “…ı‹
                                 »ı ±ı‹” ◊‰Î ÿ˘. ÷˘ flÎ√ı ’ÕÌ Ω›. ±Î iÎÎfifi_ Áfl‰ˆ›_ … ±ı »ı.
   ¿˘fiÌ ‰ÎHÎÌ ÁÎflÌ fiÌ¿‚ı ? ¿ı µ’›˘√’Ò‰˝¿ ⁄˘·÷˘ ˢ›. ˉı
µ’›˘√‰Î‚˘ ¿˘HΠˢ› ? iÎÎfiÌ Ë˘›. ±ı ÏÁ‰Î› µ’›˘√‰Î‚Πˢ›          ⁄_fiı ’˘÷’˘÷ÎfiÌ ŒflΩı ⁄Ω‰ı »ı. ±ÎI‹Î ±ÎI‹ÎfiÌ Œfl… ⁄Ω‰ı
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                       537   538                        ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

±fiı “«_ÿ¤Î¥” “«_ÿ¤Î¥”fiÌ Œfl… ⁄Ω‰ı. iÎÎ÷Î-iÎı›fi˘ Á_⁄_‘ flËı‰˘        ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î ±ËŸ◊Ì …ı …\±ı »ı, ±ı flÎ√-¶ıÊ◊Ì …\±ı
Ωı¥±ı. ÿıË ¿¥ ⁄Î…\ flËı »ı, ÿıËfiÎ ÂÎ ÂÎ «ıfi«Î‚Î »ı, ±ı ÿı¬Î‰_    »ı. ¤Î‰ ±ıÀ·ı flÎ√-¶ıÊ, ±Î‹ …\±ı ÷˘ flÎ√ ◊Λ, ±Î‹ …\±ı ÷˘ ¶ıÊ
Ωı¥±ı. ‰ÎHÎÌ ¿Ã˘fl fiÌ¿‚ı »ı ¿ı Á_‰Î‚Ì fiÌ¿‚ı »ı, ±ı ’HÎ ÷‹fiı ÿı¬Î‰_  ◊Λ. ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î ‰ÎHÎÌ flÎ√-¶ıÊ‰Î‚Ì fiÌ¿‚ı. ⁄Á, ⁄Ì…\_ ¿Â_
Ωı¥±ı. ’HÎ ÷ı › flı¿ÕÛ »ı, ±ı ÿı¬Î‰_ Ωı¥±ı. ¿Ã˘fl ⁄˘·‰_ ¿ı ‹‘flÌ    ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. …ı‰_ ÿı¬Î› »ı, ±ı‰_ ±ı √Λ »ı !
‰ÎHÎÌ ⁄˘·‰Ì, ±ı ⁄‘Î_ ‰ÎHÎÌfiÎ_ ‘‹˘˝ »ı ±fiı ±Î ’Î_« ≥„Lƒ›˘fiÎ_ ‘‹˝,
±Î ⁄‘Î ‘‹˝fiı ΩH›Î ¿fl‰_. ±ı … ¿Î‹ ¿fl‰Î ‹ÎÀıfi˘ ±Î ‹fiW›                ‰ÎHÎÌ, ±Î ¤‰fiÌ ¿ı ’Ò‰˝fiÌ ?
±‰÷Îfl »ı. ±ı ⁄‘Î ‘‹˘˝ Â_ ¿flÌ flèÎÎ »ı, ±ıfiı ΩH›Î ¿fl‰_. ⁄Ì∞         ≠ë¿÷ν — ±Î ‰ÎHÎÌ …ı fiÌ¿‚ı »ı, ±Î ‹ËÎI‹Î±˘fiÌ ‰ÎHÎÌ, ±ı
⁄Î⁄÷‹Î_ ’ՉΠ…ı‰_ fi◊Ì.                       ’Ò‰˝¤‰fiÎ ¿‹˝fiÎ ±Î‘Ìfi »ı ¿ı ±Î ¤‰fiÎ ’HÎ ¿‹˝fiı ±Î‘Ìfi »ı ?
    ±fiı I›Îflı … ‹fifiÌ ÁË…÷Î, ‰ÎHÎÌfiÌ ÁË…÷Î, ÂflÌflfiÌ           ÿÎÿÎlÌ — ’Ò‰˝¤‰fiÎ ¿‹˝fiı ±Î‘Ìfi »ı. ’HÎ ±Î ¤‰fiÌ ±ıfiÌ
ÁË…÷Î ±Î‰ı fiı ! ±ı ±ıfi_ Œ‚ »ı. ÿıËÎK›ÎÁ »^À÷˘ »^À÷˘ ÁË…÷Î      Á‹…HÎ »ı fiı, ÷ı ËıS’ ¿flı »ı.
±Î‰ı. ÁË…÷Î ±Î‰ı I›Îflı ’ÒHÎνËÏ÷ ¿Ëı‰Î›. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ÎI‹Î ÷˘ ÁË…
… »ı ±fiı ±ÎfiÌ ÁË…÷Î ±Î‰Ì √¥. ÁÎËÏ…¿ ‰ÎHÎÌ ±ıÀ·ı …ı‹Î_           ≠ë¿÷ν — ±Î ¤‰fiÌ Á‹…HÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ËıS’ ¿flı »ı ?
Ï¿oÏ«÷˚ ‹ÎhÎ ±Ëo¿Îfl fiΠˢ› !                       ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¤‰fi_ iÎÎfi »ı fiı, ÷ı ±ıfiı œÌ·Ì ¿flÌ fiάı. ±ıfiÎ◊Ì
            fiÌfl˘√Ì ‰ÎHÎÌ !               Á΋Îfiı ‰Î√÷Ì Ë˘› ÷˘ fiÎ ‰Î√ı ±ı‰_ ¿flÌ fiάı.

   ≠ë¿÷ν — ±I›Îflfi_ ‹fi ±fiı ‰ÎHÎÌ ±ı ’Ò‰˝¤‰fiÎ ·¥fiı ±Î‰ı·Î        ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ±Î iÎÎfifi_ ’ÏflHÎ΋, ‹ËÎI‹Î±˘fiı ‹ÎÀı fiı ?
»ı. ±ıÀ·ı ±ı fl˘√ÌWÀ … ˢ›fiı ±fiı ˉı fiÌfl˘√Ì ‹fi ±fiı fiÌfl˘√Ì      ⁄ËÎflfiÎ ‹ÎÀı fiËŸ fiı ?
‰ÎHÎÌ Ωı¥Âı ÷ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ?                      ÿÎÿÎlÌ — ⁄ËÎflfiÎ ·˘¿˘fiı › Á‹…HÎfiÎ ±Î‘Îflı ‰ÎHÎÌ Œıfl‰ıfiı !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı iÎÎfi ◊›Î ’»Ì fiÌfl˘√Ì ◊‰Î ‹Î_Õı. ‰‘Îflı fl˘√ÌWÀ    ±ıHÎı …ı øÏ‹¿ iÎÎfi ≠ÎM÷ ¿›* »ı, ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı ‰ÎHÎÌ Œıfl‰ı !
ˢ› ÷˘ ‹˘Õ<_ ◊Λ ’HÎ ◊‰Î ‹Î_Õı, Âw±Î÷ ◊¥ Ω›.               ≠ë¿÷ν — ±Î ¤‰fiÌ Á‹…HÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‰ÎHÎÌ‹Î_ ËıS’ ¿flı »ı.
   ≠ë¿÷ν — fiÌfl˘√Ì ‰ÎHÎÌ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?              ±ı ÿά·˘ ±Î’Ì …flÎ Á‹Ω‰˘.
   ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁfiı ÿ—¬ fiÎ ◊Λ ÷ı.               ÿÎÿÎlÌ — ±I›Îflı ÷fiı ±ı¿ √΂ ¤Î_Õı, ÷ı ‹ËŸ ±Áfl ◊¥ Ω›.
                                  ◊˘Õ<_ CÎb_ ‹fi‹Î_ fiı ‹fi‹Î_ ⁄˘·_ › ¬fl˘ ¿ı “÷‹ı fiηΛ¿ »˘.” ’HÎ
   ≠ë¿÷ν — ÿflı¿ ‹ÎHÎÁfiÌ ±ı‰Ì ¥E»Î ˢ› »ı ¿ı ±ıfiÌ ÁÎfl΋Î_    ±ı‹Î_ ÷_ fiΠˢ›. …\ÿ˘ ’Õu˘ ±ıÀ·ı ÷_ ±Î‹Î_ fiΠˢ›. ±ÎI‹Î …\ÿ˘
ÁÎflÌ ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı. »÷Î_ ±Î‰Ì fiÌ¿‚Ì Ω› »ı, ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ?      ’ÕÌ √›˘ »ı ±ıÀ·ı ’ı·_ ±ı¿Î¿Îfl fiΠˢ›. ’ı·_ ‹Î_ÿ_ ‹ÎHÎÁ ˢ› ±ı‰_
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı …ı ¤Î‰ »ı fiı, ±ı ¤Î‰Á_iÎÎ, ÷ı ±ı …ı …B›Î±ı    ⁄˘·ı, ±ı‰_ ¿flÌ fiάı.
∂¤˘ »ı.                                  ≠ë¿÷ν — ˉı ±Ëo¿Îfl fi◊Ì √›˘, ±ÎI‹Î fi◊Ì »^À˘ ’Õu˘, ±ıfiı
   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ƒU› …ı …\±ı »ı ±ı‰Ì ±ıfiÌ ±Î ‰ÎHÎÌ »ı.       ±ıfiÌ Á‹…HÎ ËıS’ ¿flı ?
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                       539   540                        ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ’HÎ ±ı …ı‰_ »ı ±ı‰_ ⁄˘·Ì Ω› ±fiı ’»Ì ’V÷Ή˘              ±Î‹ Á‘flı ‰ÎHÎÌ !
¿flı.
                                     ‰ÎHÎÌ Á‘Îfl‰Ì ˢ› ÷˘ ·˘¿˘fiı fiÎ √‹÷Ì ‰ÎHÎÌ ⁄_‘ ¿flÌ ÿ˘.
            ‹·Î›‹ ‰ÎHÎÌ !                ’»Ì ¿˘¥fiÌ ¤Ò· fiÎ ¿Îœı, ±◊Õ΋HÎ fiÎ ¿flı, ÷˘ › ‰ÎHÎÌ Á‘flÌ Ω›.
    ÷_ Á_‰Î‚_ ⁄˘·ı »ı ¿ı ¿¿v_ ⁄˘·ı »ı ?                ≠ë¿÷ν — ÷˘ ÷˘ ’»Ì ¿o¥ ⁄˘·‰Îfi_ … fiÎ flèÎ_ fiı ! ‰ÎHÎÌ … fiÎ
                                  flËÌ fiı ?
    ≠ë¿÷ν — ¿¿v_ ¬v_.
                                     ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ±Î ‰ÎHÎÌ ÷‹Îflı Á‘Îfl‰Ì »ı ¿ı fiËŸ ? ⁄ÌΩfiÌ
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹ ±◊ÎÕÌ ÿ™ fiı ? ˉı Á_‰Î‚_ ⁄˘·…ı. ±ıfiÎ ‹ÎÀı
                                  ¤Ò· ¿Îœ‰ÎfiÌ ‰ÎHÎÌ ÷‹Îflı Á‘Îfl‰Ì »ı ? ÷‹ı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ⁄˘·‰ÎfiÎ
Â_ ¿fl‰_ ’ÕÂı ?
                                  … »˘ fiı ? T›‰ËÎfl‹Î_ …wfl … ‰ÎHÎÌfiÌ fiı !
   ±Î’HÎı «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ë̱ı, “‹·Î›‹ ‰ÎHÎÌ ⁄˘·Ωı. ‹ËΉÌfl
                                     ≠ë¿÷ν — ’HÎ ⁄‘Ì ‰ÎHÎÌ Á‘Îfl‰Ì »ı.
¤√‰Îfi ⁄˘S›Î Ë÷Î ±ı‰Ì. ±ı◊Ì …flÎ ⁄ı ±ÎfiÌ ±˘»Ì ËÂı ÷˘ ¿«ÎÂ
ËÂı ÷˘ «Î·Âı. ±Î ±‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ »ı, ±ı¿ ±ÎfiÌ ¿«Î »ı. ‹ËΉÌfl         ÿÎÿÎlÌ — ±ı Á‘Îfl˘ I›Îflı ! √΂˘ ¤Î_Õ÷Ì ‰¬÷ı ‰ÎHÎÌ Á‘flÌ
¤√‰Îfi ¿fl÷Î_ ÷˘ ±ıfiÌ ⁄ı ±ÎfiÌ ¿«Î ˢ‰Ì Ωı¥±ıfiı ? fiÎ «Î·ı ?      Ω›, ±ı‰_ ¬˘‚Ì ·Î‰˘ ! ±‹ÎflÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı Ωı ¿ÿÌ ËıÓÕıfiı ÷˘ ‰ÎHÎÌ
                                  Á‘flı. ±ı‹Î_ ’Î»Ì ’˘÷ÎfiÌ Á‹…HÎ ·Î‰Ìfiı ‹ËŸ ‹Îflı »ı, ÷ı ’λÌ
         fi◊Ì ŒÎ›ÿ˘ »÷Î_ ⁄˘·Î› !?              ±◊Õ΋HÎ ∂¤Ì ◊¥ Ω›. Õ˘@Àflfiı ¿Ëı ¿ı ÷‹ı ±Î ÿ‰Î ’̱˘. µSÀÎ_
    ≠ë¿÷ν — ‹Îfl˘ Ï‹hÎ ‰ÎHÎÌ›˘ »ı, ÷ı ¿Ëı ¿ı ⁄Ë ⁄˘·‰Î‹Î_ ŒÎ›ÿ˘  ±ı I›Î_ … …¥fiı ¿Ëı.
fi◊Ì. ⁄Ë ⁄˘·‰Î◊Ì ⁄√ÕÌ Ω›.                         ≠ë¿÷ν — Á΋Îfiı «ı÷‰‰Î ‹ÎÀı CÎHÎ̉Îfl ¿o¥¿ ›{e· ⁄˘·ı »ı.
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘Î_ ‰ÎHÎÌ›Îfiı ⁄‘Ì «Î‰Ì±˘ ±Î‰Õı ±fiı ÷‹fiı        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. Á΋Îfiı «ı÷‰‰Î ‹ÎÀı ⁄˘·ıfiı ⁄‘_. ’HÎ ·˘¿˘fiı
fiËŸ ±Î‰Õı. ⁄˘·‰Î‹Î_ ŒÎ›ÿ˘ fiΠˢ›, I›Î_ «Î‰Ì ⁄_‘ ¿flÌ ÿı ±ı ±fiı    √‹÷_ fi◊Ì fiı ! ±ıÀ·ı ω‰ı¿’Ò‰˝¿ ˢ‰_ Ωı¥±ı.
÷‹ı ⁄˘·Ì ÿ˘ »˘ ±fiı ÷‹fiı ’»Ì ◊Λ ¿ı ±Î ¬˘À<_ ⁄˘·Î›_, ±Î ±‰‚_
⁄˘·Î›_, ÷ı Lˢ› ⁄flÎ⁄fl.                          ≠ë¿÷ν — ’»Ì ·˘¿˘ Á‹∞ Ω› ¿ı ±Î ⁄˘·ı »ı ±ı ⁄fl˘⁄fl
                                  »ı, ±ı ¤·ı ⁄˘S›Î ¿flı.
    ≠ë¿÷ν — …wfl fiΠˢ› I›Î_ ⁄˘·‰Îfi˘ ¢ ±◊˝ »ı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — “⁄˘S›Î ¿flı” ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ … ¿ı ±Î √ΛÎ
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ıÀ·_ … Ωı Á‹…ıfiı ÷˘ ⁄˘· ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ’HÎ     ¿flÂı fiı ±Î’HÎı K›Îfi flά‰Îfi_ fiËŸ. ˉı ±ı‹fi˘ ≥flÎÿ˘ ¬flÎ⁄ fi◊Ì
⁄˘· ⁄_‘ ◊÷Î_ fi◊Ì. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ⁄˘·‰Î‹Î_ ±◊˝ »ı, ±ı‰_ Á‹…ı »ı.     ˢ÷˘, ±ı «ı÷‰‰Î Œflı »ı. ’HÎ Á΋˘ «ı÷÷˘ fiΠˢ›, ÷ıfi_ Â_ ◊Λ ÷ı ?
⁄Î¿Ì ⁄˘·‰Îfi˘ ¿Â˘ ±◊˝ … fi◊Ì. ‹ÌfiŸ√·ıÁ »ı. “⁄˘·‰Îfi_” ±ı ÷˘      ±fiı «ı÷‰‰Î ‹ÎÀı …ı‰_ ⁄˘·‰_ Ωı¥±ı ±ı‰_. ±ı‹fiÌ ’ÎÁı fiÌ¿‚÷_ fi◊Ì.
¤˛Î_Ï÷‹Î_ T›‰ËÎfl »ı ±ı¿ Ω÷fi˘. ¤˛Î_Ï÷‹Î_ ±ıfiÌ …wfl »ı, ’HÎ ’»Ì    ±ıÀ·ı ±Î ÂOÿ˘ fi¿Î‹Î Ω› »ı !
…wfl fi◊Ì. »÷Î_ › ⁄˘S›Î ‰√fl »^À¿˘ … fiÎ ◊Λ fiı ! ¤flı·˘ ‹Î·
÷ı◊Ì !                                  ÷ı◊Ì ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ıfiı, ¿ı ±Î ⁄‘_ ⁄˘·‰Îfi_ »˘ÕÌ ÿ˘. ÷˘ ‰ÎHÎÌ
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                       541   542                        ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

Á‘flÌ Ω›. ±√fl ÷˘ ±Î ⁄‘Î ·˘¿˘-‹ËÎI‹Î±˘ ÁÎ_¤‚ı ÷˘ ‰ÎHÎÌ Á‘flÌ        ≠ë¿÷ν — hÎHÎ-«Îfl ‰flÁ◊Ì ¬⁄fl ’ÕÌ √¥.
Ω›. ÁÎ_¤‚Ìfiı ¬flÎ⁄ ·Î√ı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ÁÎ_¤‚ı. ±Î ÷˘
                                     ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ±ı Àı‰ ’Õı·Ì ÷_ Á_CÎflı fiËŸ fiı !
ÁÎ_¤‚÷Î … fi◊Ì fiı ! ±ıÀ·ı ±Î ¿Îfiı ÁÎ_¤‚ı fiı ’ı·ı ¿Îfiı ¿ÎœÌ fiάı
÷fl÷. “±ı ÷˘ ±ı‹fiı Àı‰ »ı”, ¿ËıÂı ! ˉı ¬flı¬fl ±ı@{ı@À √΂˘        ≠ë¿÷ν — ±ı‹fi_ ‹Îflı ¬˘À<_ › fiËŸ ·√ÎÕ‰Îfi_.
¤Î_Õıfiı, ÷ı ÷˘ ±Î ¿Îfiı ¿ÎœÌ fiÎ fiάı. ±ıfiÌ ±Áfl ’ı·Îfiı ◊Λ, ‹ÎÀı
±ı √΂ ›{e· (!) √HÎΛfiı ! …ı ±Áfl ¿flfiÎv_ »ı, ±ı ›{e· (!)         ÿÎÿÎlÌ — ¬˘À<_ ÷˘ fiÎ ·Î√ı. ’HÎ ⁄‘Î_ › Á‹∞ √›ı·Î ¿ı ¬˘À<_
¿Ëı‰Î›fiı ±fiı ±Î ÂOÿ˘ ÷˘ ±Áfl … fiÎ ¿flı fiı !             ·√ÎՉΠ…ı‰_ fiËŸ ±Î‹Î_, ÷˘ › I›Îflı ‹ÌÃ<_ ·Î√÷_ fi◊Ì. ¬˘À<_ ÷˘ ·Î√ı
                                  … »ı ’HÎ ’ı·_ ¬˘À<_ fiËŸ. …\ÿ_ ’ÕÌ Ω›, ±ı‰_ ¬˘À<_ fiËŸ.
   ·˘¿˘fiı …ı ¤ÎÊÎ √‹÷Ì fi◊Ì ÷ı‰Ì ‰ÎHÎÌ ⁄_‘ ◊¥ Ω›, ÷˘ ‰ÎHÎÌ
Á‘flÌ Ω›. ·˘¿ ÁÎ_¤‚‰Î … ÷ˆ›Îfl fi◊Ì I›Î_ ±Î√‚ !               ±ı Ωı »˘ÕÌ ÿı ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_. ‰ÎHÎÌ › Á‘flÌ Ω› ÷fl÷. Àı‰
                                  »ı ⁄˘·ı »ı, ±ıfiÎ◊Ì ⁄√Õı »ı ±Î. ˉı ±ı Â_ ¿Ëı »ı ? ‹Îflı flËı‰Î
   ≠ë¿÷ν — ÁÎ_¤‚fiÎflfiı Â_ ±Áfl˘ ’Õı ? ‹ıÓ ÁÎ_¤‚‰Îfi_ »˘ÕÌ ÿÌ‘_  ÿı‰Ì »ı ‰ÎHÎÌ !
÷˘ ‹fiı √ıfl·Î¤ ¿ı ·Î¤ ?
                                     ≠ë¿÷ν — fiÎ ¿Îœ‰Ì »ı ⁄‘Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ‰‚Ì √ıfl·Î¤fiÌ ÷˘ ¿˘¥ ÷’ÎÁ ¿fl÷_ ËÂı ? ¿˘¥fiı
·Î¤fiÌ ’Õı·Ì fi◊Ì. ±‹Îv_ fi¿ÁÎfi ¿flı ±ı‰_ ⁄˘·˘, ’HÎ ÷ı ÁÎv_ ⁄˘·˘.      ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ’HÎ ±Î flËı‰Î ÿ¥fiı Á‘Îfl‰Ì »ı ? ±Î ·˘¿˘fiı
·Î¤fi˘ ÷˘ ¿˘¥ ω«Îfl ¿fl÷˘ ËÂı ?                   ‰œ‰Îfi_ ÷˘ ¬v_ ….
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ‘Îfl˘ ¿ı ¿˘¥fiı ±ı‰_ ·Î√ı ¿ı ¤¥, ‹fiı ±Î‰_        ≠ë¿÷ν — fiÎ. ’HΠˉı ‰ÎHÎÌ ⁄‘Ì ¿Îœ‰Ì … »ı.
‹Œ÷Ì›_ ¿˘HÎ √΂˘ ÿ¥fiı ±Î√‚ ·Î‰ı ? ±ı‰˘ ω«Îfl ¿˘¥fiı ±Î‰ıfiı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷˘ ±Î ‰ÎHÎÌ ¿ÎœÌ fiάı, ÷˘ ⁄‘_ ⁄_‘ ◊¥ Ω›.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ω«Îfl ÷‹ı ¿ı‹ fiÎ Á_CΛ˘˝ I›Îflı ? ÷˘ ⁄ÌΩı ¿˘HÎ  ÷˘ ’»Ì ŒVÀÛ ¿·ÎÁ ◊¥ Ω›. ’»Ì …ı ‰ÎHÎÌ ⁄˘·Â˘, ÷ı ⁄‘Î ÁÎ_¤‚Âı.
Á_CÎflı ? ¿Õ‰_ ·Î√ı I›Îfl ’»Ì ¬ÁÌ Ω› ’λÎ_. ±I›Îflı ±ı‰_ ·Î√ı “÷_   “¤¥, Â_ ¿Ë˘ »˘ ? ‹fiı ¿o¥¿ Á·ÎË ±Î’˘.” ±ı‹ µSÀÎ_ ¿ËıÂı ·˘¿ !
±‹Îv_ ¬Î¥ Ω, ’HÎ ‹ÌÃ<_ ⁄˘·.” ±ı‹ ·˘¿ ¿Ëı.             ±Î ÷˘ CÎHÎÎ_ ŒıflÎ ÁÎ«Ì Á·ÎË Ë˘› ÷˘ › ‹Îfl ¬Î¥ Ω› »ı. ¿ÎflHÎ
   ¿˘¥ Á_CÎflı fiËŸ, ±ı¿ ±ZÎflı › Á΋˘ Á_CÎflı fiËŸ ±Î‹Î_. ±ı ±Î¬Ì  ¿ı ’ı·Î_ ·˘¿˘±ı ±ı‹ … fiyÌ ¿flı·_ ˢ› »ı ¿ı “±Î Àı‰ ’Õı·Ì »ı.”
Ï…_ÿ√Ì ⁄˘·ı ’HÎ ¿˘¥±ı ÁÎ_¤Y›_ fi◊Ì fiı ¿˘¥±ı Á_CΛ* › fi◊Ì. I›Îflı   ±ıÀ·ı ÁÎ_¤‚ı … fiËŸ fiı ! Ë_ Á‹∞ …™ ¿ı ±Î Á·ÎË ÁÎ«Ì Ë÷Ì,
±ı › ΩHÎı ¿ı ⁄‘Î ±y· ‰√flfiÎ_ »ı ±Î ΩHÎı ¿ı ±Î‰_ »ı. ±ıÀ·ı      ¤·Î ±Îÿ‹ÌfiÌ.
⁄ıµ Á΋ÁÎ‹Ì «ÎS›_.                            ±Î ÷˘ ±ı‹fiÌ ‹Ëıfi÷ ¿flı·Ì fi¿Î‹Ì Ω› ±fiı ¿Â˘ › V‰Îÿ
   ±ıÀ·ı ±Î‰Ì ‰ÎHÎÌ »˘ÕÌ ÿı ÷˘ µ¿ı· ±Î‰ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ·˘¿     ’Õı fiËŸ. ¿˘¥ ±Õı fiËŸ fiı ! ÁΫ_ ˢ› ÷ı › ‹Î›* Ω› »ı. ±fiı √΋‹Î_
ÁÎ_¤‚÷Î fi◊Ì. ±ı ÷˘ ⁄Ë … ¬˘À<_ ¿Ëı‰Î›. ±ı¿<_› ‹ÎHÎÁ ±ı‰˘ ¬˘‚Ì    ÷˘ ±ı‹fiı ±ı¿ ±˘‚¬ÎHΉ΂˘ Á΋˘ ‹Y›˘. ÷ıfiı Â_ ¿èÎ_ ±ı‹HÎı ¬⁄fl
·Î‰˘ ¿ı …ı ÁÎ_¤‚÷˘ ˢ›. ±ÎHÎı ¿èÎ_ fiı ¿ı “±ı ÷˘ ±ı‹fiı Àı‰ … ’ÕÌ  »ı ? “±S›Î, ÷_ Ë…\ ∞‰ı »ı ? ‹›˘˝ fi◊Ì ?” ˉı ±Î ‰ÎHÎÌ … ±Î‰Ì !
»ı !” ÷fiı ¿ıÀ·Î_ ‰flÁ◊Ì ¬⁄fl ’Õı·Ì ¿ı ±ı‹fiı Àı‰ ’Õı·Ì »ı ?      Á΋˘ «ÌœÎ› µSÀ˘. ⁄‘Î_›fiÌ ΩıÕı ±ı¿ … Ω÷fi_ ⁄˘·ı.
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                       543   544                           ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

   ±ı‹fiÎ »˘¿flÎ_fiı › ±‰‚_ ’Õı. ⁄‘Î_fiı ±‰‚_ ’Õı. ±ı‹fiÎ ‰Î¥Œ        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ⁄Ë ŒıflŒÎfl ◊¥ √›˘. ‰ÎHÎÌ › ⁄Ë ŒflÌ »ı.
±ı¿·Î_fiı fiËŸ. ¿ÎflHÎ ±ı ¬Ì·ı ⁄Î_‘ı·Î_ fiı ? ÷ı @›Î_ Ω› ÷ı ? ±Î    ±Î ÷‹ı ±Î‰Ì ‰Î÷ ¿fl˘ »ı. ÷ı ’Ëı·Î_ ÷˘ ËıÕı¿ ◊Λ ±ı‰Ì ‰Î÷ ¿fl÷Î
±Î‹◊Ì {Î’Àı, ÷˘ ’ı·Ì ⁄Î…\ …÷Î flËı, ’ı·Ì ⁄Î…\ {Î’Àı ÷˘ ±Î ⁄Î…\   Ë÷Î ÷‹ı ±fiı ±I›Îflı ‹fiı ÷‹ÎflÌ ‰Î÷ √‹ı ±ı‰Ì ˢ› »ı. ±ı¿VÀˇÎ
…÷Î flËı.                              ±˘ÕafiflÌ ŒıflŒÎfl ◊›˘ »ı. ÷ı ‹fiı ◊Λ ¿ı ’vÊÎ◊˝ ÷˘ ±ı‹HÎı … ‹Î_Õu˘
   flV÷΋Î_ ⁄˘Á ±ı‹fiÎ ‹Y›Î ˢ÷ ÷˘ ±ı‹ fiÎ ¿Ëı÷ ¿ı, “Ë…\ ∞‰˘    ¿Ëı‰Î› fiı ?
»˘ ¿ı ÷‹ı ?” I›Îflı ⁄Ì∞ ÁflÁ ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚÷. ±Î ÷˘ ±ı‹fiı ±ı‹                ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì «˘’Õ˘ «˘A¬˘ !
·Î√ı ¿ı Â_ ¿fl‰Î ∞‰÷Î_ ËÂı ±Î ? ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ √›Î ˢ÷ ÷˘ ÁÎflÎ_ !
                                      ≠ë¿÷ν — ‹Îflı fiˢ÷_ ⁄˘·‰_ »÷Î_ …ı ⁄˘·Î¥ …‰Î›_, ±ı …ı
   ˉı ±ı‹fi΋Î_ iÎÎfifi˘ ≠÷Î’ ÷˘ …\±˘ ! ‹˘œ<_ …flÎ ∂CÎÕı »ı ?!   ⁄˘·Î¥ …‰Î› »ı ±ı «_ÿ¤Î¥fi˘ ω¤Î√ »ı ±fiı ±Î‰_ fiˢ÷_ ⁄˘·‰_
⁄˘·÷Î fi◊Ì fiı ±Áflı › ◊÷Ì fi◊Ì ±ı iÎÎfifi˘ ≠÷Î’.
                                  Ωı¥÷_ ±ı …ı ¿Ëı »ı, ±ı Â_ ±ÎI‹Îfi˘ ω¤Î√ »ı ?
   ≠ë¿÷ν — ÷‹ı ÷˘ ÿÁ-⁄Îfl ‰Ê˝◊Ì ‹Y›Îfiı, ’HÎ ‹fiı Á˘‚ ‰Ê˝fiÌ
                                      ÿÎÿÎlÌ — ⁄fl˘⁄fl »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı iÎÎfifi˘ ω¤Î√ »ı. ’HÎ
™‹fl◊Ì ¬⁄fl Ë÷Ì ¿ı ‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ ¬˘ÀÌ »ı, ¬flÎ⁄ »ı. ’»Ì ⁄Ë ⁄Ë
                                  «_ÿ¤Î¥fi˘ ω¤Î√ ÷‹ı ΩH΢ fiı ?
≠›Ifi˘ ¿flı·Î. ’HÎ ’»Ì ‹ıÓ ¿èÎ_, “±Î ÷˘ ÁÎflÌ ◊÷Ì fi◊Ì, I›Îflı
·Î¿Õ΋Î_ ……ı.”                               ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı‰_ ⁄˘·Î¥ Ω› ’»Ì ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î’HÎı fi¿Î‹_
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î iÎÎfi fiΠˢ› ÷˘ ±ÎÀ·˘ ⁄‘˘ ŒıflŒÎfl ◊Λ ¬fl˘ ?
                                  ⁄˘S›Î.
‰ÎHÎÌfi˘ ŒıflŒÎfl ◊Λ ? ÿ¿Î‚ ’Õı ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ Ë÷Ì ±ı‹fiÌ. ’HÎ ±I›Îflı       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ıÀ·_ ¤Îfi ◊Λ ¿ı ±Î fiËŸ ⁄˘·‰_ Ωı¥±ı ±ı‰_,
±ı ÿı¬Î÷Ì fi◊Ì.                           ÷˘ › ÕÎCÎ »^ÀÌ Ω›.
   ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ‰ÎHÎÌ Á‘Îfl‰Î ⁄Ë ≠›Ifi˘ ¿flı·Î.              ≠ë¿÷ν — ’λ‚◊Ì ¿ËıÂı, ±Î ⁄˘·‰Î‹Î_ ŒÎ›ÿ˘ fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±Î ÷˘ ΩHΉÎfi_ ±ıÀ·_ … »ı. ’HÎ ±ıfi˘ µ’Λ         ÿÎÿÎlÌ — ⁄˘·‰Î‹Î_ ŒÎ›ÿ˘ fiΠˢ›, »÷Î_ ⁄˘·Ì …‰Î›. ’HÎ
¿flı ÷˘ ±ı Á‘flı.                          ⁄˘·Ì …‰Î µ’fl “±Î ¬˘À<_ ◊Λ »ı” ±ı‰_ Á‹Ω› ÷˘ › ⁄Ë ◊¥ √›_.
   ≠ë¿÷ν — ‹fl÷Ì ‰¬÷ı »ıS·Î ‰Ê˝‹Î_ Á‘flı, ±ı Â_ ¿Î‹fiÌ ?     ÷˘ › ÕÎCÎ fiÎ ’Õı.

   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ıÀ·ı ‰ÎHÎÌfiı ¿ËÌ ÿı‰Îfi_ ¿ı ÷Îflı Ωı Á‘fl‰Ì ˢ›      ≠ë¿÷ν — ±Î‰Ì ¿Õ¿ ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı »ı, ±ıfiÎ ‹ÎÀı ⁄Ë ⁄Ë ¬ıÿ
÷˘ Á‘fl, fiËŸ ÷˘ ’»Ì »ıS·Ì ‰¬÷ı fi¿Î‹Ì ±ËŸ Â_ ±Î‰Ì ?! ±ı‰_      flËı »ı ¿ı ±Î‰_ fiΠˢ‰_ CÎÀı ±Î’HÎı.
±ıfiı ¿ËÌ ÿı‰Îfi_.                              ÿÎÿÎlÌ — fiÎfi’H΋Î_ ˵ ¬ıÿ flËı÷˘ Ë÷˘ ?
   ≠ë¿÷ν — »ıS·Î ⁄Îfl ‹ÏËfiÎ◊Ì ‰ÌÁı¿ À¿Î ω«Îfl ±Î‰ı ¿ı ±Î‰        ≠ë¿÷ν — fiÎ, ¿Â_ fiËŸ.
⁄˘·Ì±ı ±fiı ÷fl÷ … Á‹…‹Î_ ±Î‰Ì Ω› ¿ı ±Î fiÎ ⁄˘·Î›. ’HÎ ±ı
⁄Ë ±˘»Î À¿Î, ⁄Î¿Ì ÷˘ ⁄˘·Ì … …‰Î›.                      ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ¬ıÿ ¿˘HÎı ‹Ò@›˘ ! ±ı VÀıÂfi ÷ı_ fi‰_ ⁄fiÎT›_ ±ı‰_
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                       545   546                        ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

‹fiı ·Î√ı »ı. ÷ı VÀıÂfi˘ ¿˘HÎı ⁄Î_K›Î ’HÎ ¬ıÿfiÎ ?!             ≠ë¿÷ν — ÷˘ T›‰„V◊÷ «ıL… ◊¥ ¿ı »ı ?
   ≠ë¿÷ν — ±Î’ı iÎÎfi ±ÎM›_ ’»Ì◊Ì ◊›_ ±Î.               ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·_ … ±Î T›‰„V◊÷‹Î_ «ıL… »ı. iÎÎfiÌ ¿÷ν ˢ‰Î◊Ì
                                  ’vÊÎ◊˝ ÁÏË÷ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ¿ı ? ÁÎv_ !!
                                     ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ≠¿ÚÏ÷ › «ıL… ◊Λ ¿ı fiËŸ ?
   ≠ë¿÷ν — ⁄˘·ı·Î ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ¿fḻı ±ıÀ·ı »^ÀΛ fiı ?!
                                     ÿÎÿÎlÌ — ’vÊÎ◊˝ ˢ› ÷˘ ⁄‘_ ¿˘¥ ’HÎ ¿flÌ Â¿ı. F›Î_ Á‘Ì
   ÿÎÿÎlÌ — Á˘ ‰Ê˝◊Ì ±Î¬˘ «˘’Õ˘ ⁄√Õ ⁄√Õ ◊›Î ¿fl÷˘ ˢ›,
                                  ’vÊÎ◊˝ fi◊Ì I›Î_ Á‘Ì ±ı VhÎÌ ’HÎ fi◊Ì, fiÎL›÷fl ΩÏ÷ »ı. ±ıÀ·ı ¿Â_
’HÎ ÿÁ ÿËÎÕÎ ·¥ ⁄ıÃÎ ±fiı ‹ËŸ ÁÌ‰Ì ¿flÌfiı Áfl¬_ ¿flÌ ±fiı
±ÎflÁ’ËÎHÎ ·√Î‰Ì ÿ¥±ı, ’»Ì ⁄‘Ì ¤Ò· ‹Àı ¿ı !             ◊Λ fiËŸ.
                                     ≠ë¿÷ν — “T›‰„V◊÷” ±Î‹Î_ ⁄ÿ·Ì ¿Λ.
   ≠ë¿÷ν — ËÎ, ÿÎÿÎ.
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, ±ıÀ·_ ….                       ÿÎÿÎlÌ — ±ı iÎÎfiÌ ’vÊ ±ı¿·Î_ … ¿flÌ Â¿ı. ‰«fi⁄‚ ˢ›,
                                  ’vÊÎ◊˝ ˢ›, ⁄‘_. ’HÎ ÷ı ¿˘”¿fiı … ◊Λ. ⁄‘Îfiı fiÎ ◊Λ. ¿Ú’Î µ÷fl‰Ì
      ±’‰Îÿw’ ŒıflŒÎfl, iÎÎfiÌfiÌ ±ÎiÎÎ◊Ì !            ÁËı·Ì ‰V÷ fi◊Ì.
   ≠ë¿÷ν — ±Î’fiı ’Ò»ı·_ ¿ı ±‹ÎflÌ ±Î …ı ‰ÎHÎÌ »ı, ±ı ‰ÎHÎÌ      ≠ë¿÷ν — ˉı ‰ÎHÎÌ‹Î_ Á‘Îfl˘ ¿fl‰˘ ˢ› ÷˘ ¿ı‹ ¿fl‰_ ?
⁄flÎ⁄fl fi◊Ì. ‰ÎHÎÌ Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ ? ¿ı ±‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ …ı »ı,
                                     ÿÎÿÎlÌ — ‰ÎHÎÌ ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ ‹ı‚ı Á‘ÎflÌ fi ¿ı, ±ı Àı’flı¿ÕÛ
±ı ÷˘ ±Î√‚◊Ì «Î…˝ ◊›ı·Ì ⁄ıÀflÌ »ı ±fiı ’»Ì “ÏÕV«Î…˝” ◊Λ. ÷˘
                                  ◊¥ √›ı·Ì »ı.
‰ÎHÎÌ‹Î_ ‹Îflı ŒıflŒÎfl ¿fl‰˘ »ı. ÷˘ ±Î’ı ¿èÎ_ ¿ı, iÎÎfiÌfiÌ ±ÎiÎÎ ·˘.
iÎÎfiÌfiÌ ±ÎiÎÎ◊Ì ŒıflŒÎfl ◊¥ ¿ı. ‹˙fi ‘ÎflHÎ ¿fl‰Îfi_ ±fiı ’»Ì ŒıflŒÎfl      ≠ë¿÷ν — ËÎ, ±ıÀ·ı … fiı ! ±ıÀ·ı T›‰„V◊÷ ◊›ı·_ »ı.
◊¥ ¿ı.
                                     ÿÎÿÎlÌ — T›‰„V◊÷ ◊›ı·_ »ı, ±ı ˉı ±ËŸ ±Î√‚ “iÎÎfiÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±ÎiÎÎ ‹‚ı fiËŸ fiı, ±ı ÷˘ ¿˘¥ ±Î’ı fiËŸfiı ±ÎiÎÎ.  ’vÊ”fiÌ ¿Ú’Î µ÷flı ÷˘ ŒıflŒÎfl ◊¥ Ω›. ¿Ú’Î µ÷fl‰Ì ±ı ‹U¿ı· »ı.
±ÎiÎÎ ±Î’ı ÷˘ ŒıflŒÎfl ◊Λ.
                                     iÎÎfiÌfiÌ ±ÎiÎÎ◊Ì ⁄‘_ Á‘flÌ Â¿ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ¤‰‹Î_ ÿά· ◊‰Îfiı
   ≠ë¿÷ν — ËÎ. ’HÎ ±ÎiÎÎ ±Î’ı ÷˘ ŒıflŒÎfl ◊Λ fiı ?        ‹ÎÀı ±ı ‰ÎÕ Á‹Îfi »ı. ¤‰fiÌ ±_ÿfl ÿά· fiÎ ◊‰Î ÿı.
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±Î’ı fiËŸfiı ¿˘¥fiı, ±ı ÷˘ ¿˘”¿ ‰¬÷ ‹‚Ì Ω›.       ≠ë¿÷ν — ¤‰fiÌ ±_ÿfl ±ıÀ·ı Â_ ?
   ≠ë¿÷ν — ËÎ. ’HÎ F›Îflı ’HÎ ‹‚Ì Ω›, ¿˘¥¿ ‰¬÷ ‹‚Ì Ω›.        ÿÎÿÎlÌ — ¤‰‹Î_ CÎÒÁ‰Î fiÎ ÿı. ¤‰‹Î_ ±ıÀ·ı Á_ÁÎfl‹Î_ ±Î’HÎfiı
                                  CÎÒÁ‰Î fiÎ ÿı.
   ÿÎÿÎlÌ — ‹‚Ì Ω›, ±ı ±Î’ı fiËŸ. ±ı ±ÎiÎÎ ÷˘ ¿Ú’Î ∂÷flı
÷˘ ◊Λ, fiËŸ ÷˘ ◊Λ fiËŸ.                         ‹ÎÏ·¿Ì ‰√flfiÌ ‰ÎHÎÌ …√÷‹Î_ ˢ¥ ¿ı fiËŸ. ⁄‘_ … ÷˘ÕÌ
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                     547   548                         ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

fiάı, ’HÎ ±ıHÎı iÎÎfiÌfiı ¬Â ¿fl÷Î_ ±Î‰Õ‰Î Ωı¥±ı, flÎ∞ ¿fl÷Î_       ≠ë¿÷ν — ¿’À ¿˘fiı ¿Ëı‰_ ? ¿’Àfi˘ ÿά·˘ ±Î’˘.
±Î‰Õ‰Î_ Ωı¥±ı. ⁄‘_ ¤V‹Ì¤Ò÷ ¿flÌ fiÎ_¬ı. Ωı ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ ±ÎÀ·_
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ ¿Î‹ ˢ› I›Îflı ‹ÌÃ<_ ‹ÌÃ<_ ⁄˘·Ìfiı ¿Î‹ ¿flΉÌ
⁄‘_ ¤V‹Ì¤Ò÷ ◊Λ »ı ·Î¬˘ ±‰÷Îfl …ıÀ·_, ÷˘ ’»Ì ⁄Ì…\_ Â_ fiÎ ¿flÌ   ·ı, ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ’»Ì. ‹ÌÃ<_ ⁄˘·ı ±ı ÷˘ »ı÷flfiÎfl. ±ı ⁄‘Î ±Î ¿’ÀÌ
¿ı ? ¿÷ν¤Î‰ fi◊Ì. ±Î ‹ÎÏ·¿Ì ‰√flfiÌ ‰ÎHÎÌ Ë˘¥ ¿ı fiËŸ ±fiı    ˢ›. ¿Î_ ÷˘ iÎÎfiÌ Ë˘› ÷ı ‹ÌÃ<_ ⁄˘·ı. ¿Î_ ÷˘ ¿’ÀÌ Ë˘› ÷ı. iÎÎfiÌ ÷˘
‹ÎÏ·¿Ì ‰√flfiÌ ‰ÎHÎÌfiı ¿˘¥±ı ËÎ◊ fiÎ ÿı‰˘ Ωı¥±ı ¿ı ±Î‹ fi ⁄fiı,   ‹ÌÃ<_ ⁄˘·ı. ¬flÎ⁄ ⁄˘·Ìfiı ±ı Â_ ¿fl‰Î ¬˘ÀÎ_ ÿ˘Ê ⁄Î_‘ı ?
±ı‰_. ¬flı¬fl ±ÎÀ·˘ ±Î ±’‰Îÿ fi◊Ì, ’HÎ ±Î ‰V÷„V◊Ï÷ »ı. ’»Ì
ÏËÁÎ⁄ ¿Îœ‰˘ ˢ› ÷˘ ±ı › T›‰„V◊÷, ±ı › T›‰„V◊÷, ±ı ›          ≠ë¿÷ν — …ı ‹ÌÃ<_ ⁄˘·ı ¿’À ¿flÌfiı, ±ı ÿ˘Ê ⁄Î_‘ı fiı ?
T›‰„V◊÷, ±ı › T›‰„V◊÷, ¿ÎœÌfiı ’»Ì fiÌ¿‚ı. ’HÎ ±ı ±ıfi˘ ·Î¤       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‹ÌÃ<_ ⁄˘·Ìfiı ÷˘ ±ı ’H› ⁄Î_‘ı »ı, ÷ıfi˘ ±ıfiı
fiÎ ‹‚ı …ı‰˘ Ωı¥±ı ±ı‰˘.                     ·Î¤ ◊Λ »ı. ·Î¤ ·Ì‘˘ ÷ıfi˘ ±Î. ±Îfi˘ ÿv’›˘√ ¿›˘˝, ÷ıfi_ »ı ÷ı
   ≠ë¿÷ν — ±Î‰÷Î ¤‰‹Î_ ±Î ⁄‘_ VQ≤Ï÷‹Î_ ·Î‰Ωı.        ±ıfiı ⁄Ë ’Î’ ·Î√ı »ı, ÿ˘Ê ⁄ıÁı »ı. ◊˘Õ<_ CÎb_ ‹ÌÃ<_ Ë÷_, ±ı ÷˘ ‰Î’flÌ
                                ¬Î‘_. VÀ˘¿‹Î_◊Ì ‹ÌÃÌ ‰ÎHÎÌ Ë÷Ì, ÷ı ◊˘ÕÌ ◊˘ÕÌ ‰Î’flÌ ¬Î‘Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÷‹ı fiyÌ ¿fl˘ ¿ı ‹Îflı ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÎ …ı‰Ì …
‰ÎHÎÌ Ωı¥±ı. ±I›Îflı ±Î‰Ì ‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ √‹÷Ì fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±ı ≠‹ÎHÎı     ˉı ±Î ¤Î¥ »ı ÷ı ‹ÌÃÌ ‰ÎHÎÌ ‹Î_√ı »ı, ÷ı ˉı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı
                                ±Î‰Âı. ’ı·˘ ‰ÎHÎÌfi˘ VÀ˘¿ ¬·ÎÁ ◊¥ …‰˘ Ωı¥±ıfiı, ⁄Y›˘ ! VÀ˘¿
◊Âı. ÷‹ÎflÎ fiyÌ ¿fl‰Î µ’fl ±Î‘Îfl flάı »ı.
                                ÷˘ ¿ı‰˘ ‹˘À˘, Ëı›... ‹˘À<_ Áfl˘‰fl ¤flı·_ ˢ› ! ’HÎ ⁄‘_ ¬·ÎÁ ◊¥
    ÀıLÕfl ¤fl÷Ì ‰¬÷ı fiyÌ ¿fl˘. …ı‰Î_ ‰ÎHÎÌ-±Î«Îfl Ωı¥÷Πˢ›   …Âı ±ı fiyÌ !
÷ı‰Î_ ±fiı ÀıLÕfl‹Î_◊Ì ⁄‘_ ÷‹Îv_ ÏÕÁÌ{fi ±Î‰Âı.
                                   ≠ë¿÷ν — ’HÎ …ı ¿Õ‰Ì ‰ÎHÎÌ Ë˘›, ±ı ’HÎ Á΋Îfiı ±ÏË÷¿ÎflÌ
   ≠ë¿÷ν — fiyÌ ¿fl‰ÎfiÌ ⁄‘Ì ⁄Ë ‰V÷±˘ »ı. ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ±ı¿   ÷˘ ˢ› … fiı ?
… fiyÌ ¿fl‰_ ¿ı ÿÎÿÎ …ı‰_.                       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘Ì ‰ÎHÎÌ ¬flÎ⁄ ±fiı ¬flÎ⁄ ‰ÎHÎÌ ±ı
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á.                       fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ »ı. ˉı ¿Õ‰Ì ⁄˘·ı, ÷˘ Á΋Îfiı ÏË÷fiı ‹ÎÀı ¿Õ‰_ ⁄˘·÷˘
                                ˢ› ÷˘ › ’H› ⁄_‘Λ. ÏË÷fiı ‹ÎÀı »ı fiı !
         ¿Õ‰Ì »÷Î_ ⁄Î_‘ı ’H› !
                                   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı‹Î_ ¿’Àfi˘ ±Î› fiΠˢ‰˘ Ωı¥±ı, fiËŸ ?
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ fiyÌ ±ı‰_ ÷˘ ¬v_ … ¿ı ‰ÎHÎÌ ÷˘ ‹‘¿fl …
                                   ÿÎÿÎlÌ — ¿’À ÷˘ ˢ› … fiËŸ fiı, ÏË÷fiı ‹ÎÀı ¿flı ÷˘ ?!
Ωı¥±ı, ‹‘fl ‰ÎHÎÌ Ωı¥±ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ·E«˘ ˢ›fiı, ÷ıfiı ‹‘fl ‰ÎHÎÌ Ë˘›. ¿’À ¿fl‰_ ˢ›            ‹ÌÃÌ ‰ÎHÎÌ, ¬’ı ‹˘ZζÎflı !
÷ıfiı ‹‘fl ‰ÎHÎÌ ⁄Ë ±Î‰Õı ±Î‰_. ±Î’HÎÎ ’ÎÀÌÿÎfl ·˘¿ ¿’ÀÌ fiËŸ,      ¤√‰Îfi Â_ ¿Ëı »ı ? Ë…\ ÷‹ı ‹˘Z΋Î√˝fiÎ ÿfl‰Î…ı flËÌfiı Ë…\
÷ı ÂÌ flÌ÷ı ±Î‰Õı ? ·˘¿ ÷˘ ¿’ÀÌ Ë˘› ÷˘ ‹ÌÃ˘ ˢ›. ·˘¿ ¿Ëıfiı,   ÿfl‰ÎΩfiÌ ‘Ω Ωı¥ »ı. ÿfl‰ÎΩ‹Î_ ±Î‰Â˘ I›Îflı ‹ÌÃÌ ‰ÎHÎÌ ◊¥ …Âı.
‹ÌÃÕ˘ »ı !                           ‰ÎHÎÌ ‹ÌÃÌ ◊›Î ‰√fl ÿfl‰ÎΩ‹Î_ ’ıÁÎ÷_ fi◊Ì. ±ı ±ıfiÌ ÏfiÂÎfiÌ Ë˘‰Ì
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                       549   550                        ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

Ωı¥±ı fiı, ¿o¥ ? ¿ı fiΠˢ‰Ì Ωı¥±ı ?                    ‰ÎHÎÌ ‹ÌÃÌ @›Îflı ◊Λ ? @·ı ¤Î‰ ±˘»˘ ◊÷˘ Ω›, ≠ı‹ ‰‘÷˘
                                  Ω›, ÷ı‹ ‰ÎHÎÌ ‹ÌÃÌ ◊÷Ì Ω›. F›Îflı ¤ıÿ¤Î‰ ±˘»˘ ◊÷˘ Ω› I›Îflı
    ¿⁄Ìfl ⁄Ë ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ‹ËÎfi Á_÷ Ë÷˘ ±ı. ±Î
                                  ≠ı‹ ‰‘ı. ’˘÷ÎfiÎ CÎflfiÎ_ ‹ÎHÎÁ˘ ’fl ≠ı‹ ÷˘ ÁË ¿˘¥fiı ˢ›. ’HÎ F›Îflı
›√‹Î_ ÷˘ ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ Á_÷ ¿Ëı‰Î›. »÷Î_ › ‹˘Z΋Î√˝fi˘ …ı ÿfl‰ÎΩı
                                  ’˘÷ÎfiÎ CÎflfiÎ ‹ÎHÎÁ …ı‰˘ ⁄ÌΩ µ’flı › ≠ı‹ ‰‘÷˘ Ω› I›Îflı ‰ÎHÎÌ
»ı fiı, ±ı ÿfl‰ÎΩfiÌ ‘Ω Ωı¥fiı … ±Îfi_ÿ ⁄Ë ’Î‹Ì √›Î »ı. Ë…\
                                  ‹‘fl ◊÷Ì Ω›. ±fiı I›Îflı ⁄ı ‘˘· ‹Îfl˘ ÷˘ › ±ıfiı √‹ı.
÷˘ ‹ËŸ ’ıÁ̱ı, ±ı ÷˘ I›Îfl ’»ÌfiÌ ‰Î÷ ! Ë…\ ÿfl‰ÎΩ‹Î_ ’ıÃÎ_ fi◊Ì,
‘Ω »ıÀı◊Ì Ωı¥fiı ¬Â ◊¥ √›Î »ı.                       ≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌ ‹‘fl ¿fl‰Ì ±ı‰_ fiËŸ, ’HÎ ◊‰Ì Ωı¥±ı.
   »÷Î_ ±ı ⁄˘S›Î ¿ı ““‹ıflÌ ‰ÎHÎÌ ¬Î_Õı ¿Ì ‘ÎflÎ, ’HÎ Ωı µ÷flı Á˘     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ◊‰Ì Ωı¥±ı. ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘ › fiÎ ◊Λ. ‹‘fl ¿flı·Ì
√˛Ëı ’ÎflÎ.””                            ÷˘ ∞TËÎ√˛ı flËı. ‹‘fl ¿flı·Ì ¿Î‹fiÌ fiËŸ.
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı Â_ ¿Ëı »ı ?                            ‹‘ Ï÷WÃÏ÷ ∞TËÎ√˛ı !
   ÿÎÿÎlÌ — √˛Ëı ±ıÀ·ı √˛ËHÎ ¿flı ÷˘, Á_ÁÎfl ’Îfl µ÷flÌ Ω›. ’HÎ      ⁄ı ≠¿ÎflfiÌ ‹ÌÃÌ ‰ÎHÎÌ. ±ı¿ ‹‘ Ï÷WÃÏ÷ ∞TËÎ√˛ı. ±ı › ‹ÌÃÌ
¬Î_ÕÎfiÌ ‘Îfl …ı‰Ì ‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ »ı. I›Îflı ±ı ’˘÷ı … ¿⁄Ò· ¿flı »ı, ‹ıflÌ  ÷˘ ¬flÌ fiı ? ¿ı ‹ÌÃÌ fiËŸ ? «Î¬ı·Ì ¿ı fiËŸ «Î¬ı·Ì ÷‹ı ?
‰ÎHÎÌ ¬Î_Õı ¿Ì ‘ÎflÎ.
                                     ≠ë¿÷ν — «Î¬ı·Ì fiı !
   ◊˘Õı CÎHÎı ±_Âı ‰ÎHÎÌ ⁄ÿ·Î¥ »ı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ⁄Ì∞ ±ı¿ ÿfl±Á· ‰ÎHÎÌ. …ı ‰ÎHÎÌ ±Î’HÎfiı
   ≠ë¿÷ν — ËÎ.                         Á_÷˘Ê ±Î’ı, ±Îfi_ÿ ±Î’ı ±fiı ‹ÌÃÌ ·ÎB›Î ¿flı. ÁÎ_¤‚‰Îfi_ ‹fi ◊›Î
                                  ¿flı. ‹‘fl ‰ÎHÎÌ Ë˘›.
   ÿÎÿÎlÌ — …ıÀ·Ì ¿Õ‰Ì ˢ›fiı, ÷ı‹Î_◊Ì ¿Õ‰ÎÀ ±˘»˘ ◊¥ Ω›.
’Î»Ì ¬ÎflÌ ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı. ¬ÎflÌ·Ì ‰ÎHÎÌ Ë˘› »ı fiı, ÷ı ¬ÎflÌ ±˘»Ì        Á_ÁÎflfiÌ ‹ÌÃÌ ‰ÎHÎÌ, ‹‘ Ï÷WÃÏ÷ ∞TËÎ√˛ı ˢ›. ‹ÌÃΉ΂Ì
◊¥ Ω›. ÷Ì¬Ì ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı »ı fiı, ÷ı ÷Ì¬Ì ‰ÎHÎÌ ±˘»Ì ◊÷Ì Ω›.      ˢ›. “±Î‰Ωı, «_ÿ¤Î¥ ÷‹ı ⁄Ë ÁÎflÎ ‹ÎHÎÁ fiı ±Î‹ »˘ fiı ÷ı‹ »˘.”
                                  ⁄Ë ‹ÌÃ<_ ‹ÌÃ<_ ⁄˘·ı ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı ·’ÁΉı. …ı ¿’ÀÌ ‹ÎHÎÁ ˢ›, ÷ı
    ±Î ‰ÎHÎÌ‹Î_ ¿Â_ ‹ËŸ ‹fl«_ fiά‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ? Ωı ‰√fl ‹fl«ı   ‹ÌÃ<_ ⁄˘·ı ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Á‹∞ …‰_ ¿ı ±Î…ı ±Î’HÎfiı ‰‘ıfl‰Îfi˘ »ı,
‹ÌÃı, ·˘¿ ¿ı‰_ ¿Ëı »ı ? ±Î‰Ì ÷Ì¬Ì ‰ÎHÎÌ ⁄˘· ⁄˘· fiÎ ¿fl¢ı. ±S›Î,   ‹ËÎÿı‰∞ ’ÎÁı. ±Î’HÎı fiÎÏfl›ı‚Ì ÷˘ ±ı ‰‘ıflfiÎfl. ±fiı ‹ËÎÿı‰∞ ÷˘
‹ıÓ ‹fl«_ fiÎA›_ fi◊Ì fiı Â_ ¿fl‰Î ±Î‹ ⁄˘· ⁄˘· ¿flı »ı ? »÷Î_ ›      fi‰flÎ ⁄ıÃÎ ! ±ı‹fiı ‘_‘˘ ¢ ? ·˘¿˘ fiÎÏfl›ı‚Ìfiı ‰‘ıflı, ÷ı Ωı›Î ¿flı.
·˘¿ ÷Ì¬Ì ‰ÎHÎÌ ⁄˘·ı »ı fiı ! ¿Õ‰Ì ‰ÎHÎÌ ‹ÌÃÌ ◊¥ Ω›, ÷˘ ¿ı‰_     ÷ı ·˘¿ ÷˘ ‰‘ıflÌ fiάı ±Î’HÎfiı, fiËŸ ? ±ı ¿’ÀÌfiı ±˘‚¬‰Î.
ÁflÁ ¿Î‹ ¿ÎœÌ fiάı !
                                          ‰ÎHÎÌ ⁄ÿ·Î› ·Î_⁄Î √΂ı...
   ±ıÀ·ı ±ı ÂOÿ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ‹ÌÃ˘ ◊‰˘, ‹‘fl÷Î ±Î‰‰Ì Ωı¥±ı.
±ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ‹‘fl÷Î ±Î‰ı I›Îflı ’»Ì ±ı ÂOÿ ⁄ÌΩfiı ‰ËηÎ_ ·Î√ı,       ⁄Î¿Ì ⁄Ë ‹ÌÃÌ ‰ÎHÎÌ ◊›Î ’»Ì, ‹‘fl ‰ÎHÎÌ ◊›Î ’»Ì ÷‹ı
‰œı ÷˘ › ‰ËηÎ_ ·Î√ı.                        ∂·ÀÎ_ ‰œ˘fiı ÷˘ ’ı·˘ ËÁı !
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                       551   552                        ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

   ±ıÀ·ı ‰ÎHÎÌ ±ı ÷˘ ‹A› ‰V÷ »ı. ‹ÎHÎÁfiÌ ‰ÎHÎÌ ⁄ÿ·Î› fiËŸ.       ÿÎÿÎlÌ — @›Î_ Ωı¥ ?
±ı ⁄ÿ·Î÷Î ÷˘ CÎH΢ ÀÎ¥‹ ·Î√ı. ‰ÎHÎÌ ⁄ÿ·Î› I›Îflı V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ
                                     ≠ë¿÷ν — ÷‹ı …ı ⁄˘·˘ »˘ I›Îflı ±‹fiı …ı fi¢ «œı »ı, ÷ıfiÌ
◊Λ. I›Îflı …√÷ ±ıfiı ¿Ëı ¿ı ±Î iÎÎfiÌ ’vÊ »ı. I›Î_ Á‘Ì ⁄ÿ·Î›Î
                                  ‰Î÷ ¿v_ »\_.
¿flÂı. ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ‹ËŸ …ı‹ ’fl‹Îb ŒflÂı, ÷ı‹ ±ı ‰ÎHÎÌ ’˘÷ı ⁄ÿ·Î›Î
¿flÂı. ’Ëı·Ì ‹Î¥SÕ ◊÷Ì Á_‰Î‚Ì ◊÷Ì …Âı, flıÂ‹Ì ◊÷Ì …Âı.           ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ±Î ‰ÎHÎÌ◊Ì ‹Îÿ¿÷Î ±ıÀ·Î_ ‹ÎÀı ±Î‰ı
                                  »ı ¿ı ±ı‹Î_ ±ıfiı ÁÎ_¤‚‰Îfi_ ‹fi ◊›Î_ ¿flı. ±ı‹Î_ ‹ÌÃΠ»ı ±ı‰Ì ±fiı
         ¬’ı ‹fi˘Ëfl ‹fi-‰«fi-‰÷˝fi !
                                  ⁄Ë ‹ÌÃΠ’̉ı ±ıÀ·ı ¿˘”¿fiı ‹Îÿ¿÷Î › ◊¥ Ω›. fi¢ «œuÎ ¿flı.
   ≠ë¿÷ν — ¿ıÀ·Î_¿fiÌ ‰ÎHÎÌ ±ıÀ·Ì ‹ÌÃÌ Ë˘› »ı. ·˘¿˘ ±ıfiÌ     ⁄Î¿Ì ‹ÌÃΠ⁄Ë Ë˘› ±fiı ±Î ‹ÌÃΠ…ıHÎı Ωı¥ »ı ±ı µ’fl◊Ì ÏËÁÎ⁄
‰ÎHÎÌ◊Ì ‹B‘ ◊¥ Ω›. ÷˘ ±ı Â_ ¿Ëı‰Î› ?                ¿Îœı ¿ı I›Îflı ÷Ì◊*¿flfiÌ ‰ÎHÎÌ‹Î_ ‹ÌÃΠ¿ıÀ·Ì ËÂı ?! ±Î ÿÏfi›Î‹Î_
                                  ¿˘¥ «Ì… ±ı‰Ì ‹‘flÌ fi◊Ì, ¿ı ÷Ì◊*¿flfiÌ ‰ÎHÎÌfiı ‹‚÷Ì ±Î‰ı. iÎÎfiÌfiÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı «˘A¬Î ‹ÎHÎÁ ˢ› ±fiı ⁄Ë ’H› ¿›* ˢ› I›Îflı
                                  ‰ÎHÎÌ › ‹‘flÌ Ë˘›. ’HÎ ÷Ì◊*¿flfiÌ ‰ÎHÎÌfiÌ ÷˘ ‰Î÷ … …\ÿÌ.
±ı‰_ ◊Λ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹ÎÀı ’ˆÁÎ fiÎ ·ı. ’Îfl¿Î ‹ÎÀı ∞‰fi ¿Îœı. ±ı
«˘A¬Î ‹ÎHÎÁ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ±ı ÁÎv_ »ı !                  ÿ˘Ê … ⁄‘Î ‰ÎHÎÌfiÎ »ı. ‰ÎHÎÌ Á‘flı fiËŸ, ‹ÌÃÌ fiÎ ◊Λ ÷˘
                                  ±Î√‚ Œ‚ı fiËŸ. ÿıËfiÎ ÿ˘Ê ÷˘ ÃÌ¿ »ı, ±ıfiı ¤√‰Îfiı “·ıÀ √˘” ¿›Î*.
   ‹fiW› ÷˘ ¿ı‰˘ ˢ› ¿ı ±ıfiÌ ‰ÎHÎÌ ‹fi˘Ëfl ˢ›, ±Î’HÎÎ ‹fifi_
ËflHÎ ¿flı ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ Ë˘›, ±ıfi_ ‰÷˝fi ’HÎ ‹fi˘Ëfl ˢ› ±fiı ωfi› ’HÎ    ’HÎ ‰ÎHÎÌ ÷˘ ⁄ÌΩfiı ‰Î√ı fiı ?
‹fi˘Ëfl ˢ›. ±Î ÷˘ ⁄˘·ı ±ı‰_ ¿ı ÷ı CÎÕ̱ı ±Î’HÎfiı ¿Îfi ⁄_‘ ¿flÌ        ‰ÎHÎÌ‹Î_ ‹‘fl÷Î ±Î‰Ì ¿ı √ÎÕ<_ «ÎS›_. ±ı ‹‘fl ◊÷Ì ◊÷Ì »ıS·Î
ÿı‰Î ’Õı ! ‰ÎHÎÌ ⁄˘·ı ÷˘ ∂·À˘ ’ı·˘ «Î ±Î’÷˘ ˢ› ÷˘ › fiÎ ±Î’ı.    ±‰÷Îfl‹Î_ ±ıÀ·Ì ‹‘fl ◊Λ ¿ı ±ıfiÌ ΩıÕı ΩıÕı ¿˘¥ “¡ÒÀ”fiı Áfl¬Î‰Ì
“÷‹fiı fiËŸ ±Î’_”, ¿ËıÂı.                       fiΠ¿Λ, ±ıÀ·Ì ‹ÌÃÎÂ‰Î‚Ì Ë˘› ! ±fiı ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ ⁄˘·ı ÷˘ ±ı‰_
   “‰ÎHÎÌ, ‰÷˝fi fiı ωfi› »ı ‹fi˘Ëfl ≠ı‹ÎI‹Î.” ±ÎÀ·_ … ±Î‰Õıfiı,   ·Î√ı ¿ı ’ÎÕα˘ ⁄˘_√ıÕı »ı ! ±Î › ‰ÎHÎÌ »ı fiı ÷Ì◊*¿fl ÁÎËı⁄˘fiÌ ›
÷˘ › CÎb_ »ı. ’HÎ ÂÌ flÌ÷ı ±Î‰Õı ? ±ı‰_ ◊‰_ ±ı √M’_ fi◊Ì. ±ÎI‹Î    ‰ÎHÎÌ »ı !!!
ΩH›Î ’»Ì ⁄fiÌ Â¿ı.                                   ±ıfiÎ ¿Î˜Ï{{ Áı‰‰Î !
   …ıfiÎ_ ‰ÎHÎÌ, ‰÷˝fi fiı ωfi› - ±Î hÎHÎı‰ Ωı ‹fi˘Ëfl ◊¥ √›Î,       ≠ë¿÷ν — ¤Î‰ ±ı‰Î ¿›Î˝ ˢ› ¿ı “±Î‰Ì V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ ≠ÎM÷
¿˘fiÎ ‹fifi_ ËflHÎ ¿flı ±ı‰Î_ ? ±Î’HÎÎ CÎfl‰Î‚ÎfiÎ_ ‹fifi_, CÎflfiÎ_ »˘¿flÎ_,  ˢ, ±Î‰Ì ‹‘flÌ ‰ÎHÎÌ ≠ÎM÷ ˢ.” ÷˘ ÷ı ¤Î‰ … ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌfiÌ flı¿ÕÛ
±ı ⁄‘ÎfiÎ_ ‹fifi_ ÷˘ ËflHÎ ¿flÌ Â¿Ì±ı, ’HÎ ⁄ËÎfl‰Î‚Îfi_ ◊‰_ Ωı¥±ı.
                                  ¿Îœı fiı ?
Ωı ‰ÎHÎÌ-‰÷˝fi-ωfi› ⁄‘_ ±ı‰_ ‹fi˘Ëfl ˢ› ÷˘ ‹˘ZÎı …‰Î›. fiËŸ ÷˘
‹˘ZÎ ÷˘ ◊Λ … fiËŸ fiı !                          ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fiËŸ. ‰ÎHÎÌ ÷˘, ±Î’HÎı ¤Î‰◊Ì ±ı‰Ì ‹Î√HÎÌ
                                  ÿflfl˘… ¿fl‰ÎfiÌ ¿ı “‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ◊Ì ¿˘¥fiı ’HÎ ÿ—¬ fiΠˢ ±fiı Á¬
             ‹Îÿ¿ ‰ÎHÎÌ !                ˢ.” ’HÎ ±ı¿·Ì ‹Î√HÎÌ … ¿fl‰Î◊Ì ¿Â_ fiÎ ‰‚ı. ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ µI’¯Î
   ≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌ‹Î_ fi¢-‹Îÿ¿÷Î ¿ı‹ ±Î‰ı »ı ?          ◊Λ ±ı‰Î ¿Î˜Ï{{ ¿fl‰ÎfiÎ, ÷ı◊Ì ÷ı‰_ Œ‚ ±Î‰ı. ‰ÎHÎÌ ±ı Œ‚ »ı. Á¬
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                      553   554                         ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

ÿı‰Î‰Î‚Ì ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı ±ıÀ·ı ±ı ‹ÌÃÌ ◊÷Ì Ω› ±fiı ÿ—¬ ÿı‰Î‰Î‚Ì    »ı ±fiı …ı ±Îÿ÷˘ √‹ı »ı, ÷ı › «ÎÏflh΋˘Ë »ı. …ı Áω«Îfl˘ »ı,
‰ÎHÎÌ ¿Õ‰Ì ◊÷Ì Ω›.                        ¿<ω«Îfl˘ »ı, ÷ı › «ÎÏflh΋˘Ë »ı ±fiı ¬flÎ⁄ ‰ÎHÎÌ »ı, ÷ı › «ÎÏflh΋˘Ë
                                 »ı. ‹ÎÀı ¬flÎ⁄ ‰ÎHÎÌ Ë˘› ÷˘ ÏÕV¿flı… fiÎ ◊¥ …¢ ±fiı ÁÎflÌ ‰ÎHÎÌ
   …ıfiÌ ‰ÎHÎÌ◊Ì ¿˘¥fiı Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ fiÎ ◊Λ, …ıfiÎ ‰÷˝fi◊Ì
¿˘¥fiı Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ fiÎ ◊Λ, …ıfiÎ ‹fi‹Î_ ¬flÎ⁄ ¤Î‰ fiÎ ◊Λ,     ˢ› ÷˘ ⁄Ë ±ıÏ·‰ıÀ fiÎ ◊¥ …¢. ±ı‰Ì flÌ÷ı ¬’Ή˘.
÷ı ÂÌ·‰Îfi. ÂÌ·‰Îfi ‰√fl ‰«fi⁄‚ µI’Lfi fiÎ ◊Λ.                ±Î flı¿ÕÛ ÷˘ ±Î‹ ⁄_‘ ◊Λ ±ı‰Ì fi◊Ì. »÷Î_ ±‹ı …ı ±Î_¿ÕÎ
                                 »ı ÷ı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î ±Î_¿ÕÎ ’fl ‹Ò¿Ì±ıfiı ÷˘ flı¿ÕÛ ⁄flÎ⁄fl ‘Ì‹Ì «Î·Âı
           ¿fl˘ ±ıfiı Ïfi¿Î·Ì !
                                 fiı ‘Ì‹ı flËÌfiı ⁄_‘ ◊¥ …Âı. ±Î‹ ±‹ı ±‹ÎflÌ flı¿ÕÛfiı ⁄_‘ ¿flÌ ÿ¥±ı.
   ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ¿o¥¿ ⁄˘·Ì±ıfiı ÷˘ ⁄ÌΩfiı ÿ—¬ ◊Λ, ÷˘ ±ı‰Ì
‰ÎHÎÌ ¿ı‰Ì flÌ÷ı Á‘Îfl‰Ì ?                              “’˘÷ı” ÁÎ_¤‚ı, “’˘÷Îfiı” !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı ¿ı ±Î ‰ÎHÎÌ ÷˘ ⁄√ÕÌ … √›ı·Ì »ı ±fiı      ’˘÷ÎfiÌ ‰ÎHÎÌ ’˘÷ı F›Îflı ÁÎ_¤Y›Î ¿flÂı I›Îflı ‹˘ZÎ ◊Âı. ËÎ,
±Î “iÎÎfi” ·Ì‘Î ’»Ì ±ıfiÎ ‹ÎÏ·¿ fi◊Ì. ‹ÎÏ·¿ ˢ› ÷ıfiı Á‘Îfl‰ÎfiÌ    ‰ÎHÎÌ ⁄_‘ ◊›ı ÿËÎÕ˘ fiËŸ ‰‚ı. ‰ÎHÎÌ ⁄_‘ ◊‰Î◊Ì ‹˘ZÎ fiËŸ ◊Λ. ¿ÎflHÎ
…wfl, ±ı Á‘ÎflfiÎfl˘ ˢ› ±fiı Á‘ÎflfiÎfl˘ ˢ› ±ıHÎı Á‘Îfl‰Ì … Ωı¥±ı.    ¿ı ±Î‹ ⁄_‘ ¿fl‰Î √›Î ±ıÀ·ı ’»Ì ⁄Ì∞ „@÷ ’Î»Ì ∂¤Ì ◊Λ. ⁄‘Ì
±Î Á‘ÎflfiÎfl˘ › fi◊Ì ±fiı ‹ÎÏ·¿ı › fi◊Ì. ÷˘ ÂÌ flÌ÷ı Á‘Îfl¢ ?      „@÷±˘fiı ±ı‹ fiı ±ı‹ «Î·‰Î ÿı‰ÎfiÌ. ≠οÚ÷ „@÷ »ı ±Î ⁄‘Ì.
±‹◊Πω¿S’˘ ¿fl¢ ±ıÀ·_ …. ±ıÀ·ı ±Îfi˘ Ïfi¿Î· ¿flÌ fiά‰Îfi˘.      ≠οÚ÷ „@÷‹Î_ ËÎ◊ CÎη‰Î …ı‰˘ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±Î ±‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌfiı ÷ı◊Ì
±I›Îfl Á‘Ì Ïfi¿Î· ¿›˘˝ fiı ⁄‘˘ ?                   ¿Ë̱ı fiı, ¿ı ±Î Àı’flı¿ÕÛ ‰ÎB›Î ¿flı »ı, ±‹ı Ωı›Î ¿fḻı »Ì±ı. ⁄Á,
                                 ±Î ‹˘ZÎ ! ±Î Àı’flı¿ÕÛfiı …\±ı, ±ı ⁄‘˘ ‹˘ZÎ !!
   ˉı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘. ±I›Îflı ⁄‘˘ ¿«fl˘ ¤›˘˝ ˢ›fiı
÷˘ › ©ÎI‹Î ¿_¥ …÷˘ flËı÷˘ fi◊Ì. ’HÎ ±Î ÷˘ ±ı¿ ΩHÎÌ flά‰Îfi_.              Á‹¤Î‰ ÁΩ‰ı ©÷Î !
»ı‰Àı ±Î ⁄‘_ Ïfi¿Î· ¿flÌ flËı¢fiı, ÷˘ ‰ÎHÎÌ «˘A¬Ì ◊Âı … ±ıfiÌ ‹ı‚ı.
                                    ˉı ±Î’HÎfiı ±Î ‰ÎHÎÌ ÁÎ◊ı Á_⁄_‘ fi◊Ì. ’HÎ ±ı ‰ÎHÎÌ ±Î’HÎÌ
          ’»Ì ÷˘ »ı «ÎÏflh΋˘Ë !             ¤flı·Ì »ı, ±ı ’fl‹Îbfiı ±Î’HÎı … ¬flÎ⁄ ¿›Î˝ »ı ±fiı √Ì·ıÀıÕ ¿›Î˝
                                 »ı. Ï’k΂ µ’fl Á˘fiÎfi_ √Ì·ıÀ «œÎT›_ fiı Á˘fi_ ¿Ëı‰ÕÎT›_. ±ıÀ·ı ˉı
   ±ÎI‹iÎÎfi ’»Ì ⁄‘Ì ‹fifiÌ Ïø›Î, ⁄‘Ì ‰ÎHÎÌfiÌ Ïø›Î, ⁄‘Ì      ±Î’HÎı ±ıfiı iÎÎfiı ¿flÌfiı ¿Îœ‰ÎfiÎ »ı. ±iÎÎfiı ¿flÌfiı ¤›Î˝ Ë÷Î, ÷ı iÎÎfiı
ÿıËfiÌ Ïø›Î ÁÎflÌ Ë˘ ¿ı ¬flÎ⁄ ˢ, ±ı ⁄‘˘ «ÎÏflh΋˘Ë.
                                 ¿flÌfiı √·fi ¿fl‰ÎfiÎ »ı. ±ıÀ·ı ’fl‹Îbfi˘ Ëy-ÿΉ˘ fiÎ flËı ±Î’HÎÌ
   ±ıÀ·ı ‹fifiΠω«Îfl˘ ±ı Â_ »ı, ±ı Á‹∞ √›Î fiı ? ±ı       µ’fl. ±I›Îflı Ëy-ÿΉ˘ »ı. ±ı ’fl‹Îb±˘ ¿Ëı »ı ¿ı, “÷‹fiı ÿÎÿαı
«ÎÏflh΋˘Ë »ı. ‰ÎHÎÌ ¿Ã˘fl ⁄˘·Î› ¿ı ¿¿Û ⁄˘·Î› ¿ı V›Îÿ˚‰Îÿ ⁄˘·Î›,  © ¿›Î˝ ±fiı ÷‹ı © ◊¥ √›Î. ’HÎ ±ı‹ fiËŸ »^ÀΛ. ÷‹ı ±‹fiı
±ı ⁄‘˘ «ÎÏflh΋˘Ë … »ı. ’»Ì ‰÷˝fi ÁÌ‘_ ˢ› ¿ı √Î_Õ<_ ˢ›, ±ı ⁄‘˘  ⁄√ÎÕuÎ »ı, ±Â© ¿›Î˝ »ı. ±Â© ¿fl‰Î‹Î_ ÷‹ı ÏfiÏ‹kÎ »˘. ‹ÎÀı ±‹fiı
«ÎÏflh΋˘Ë … »ı.                          ÂÏ© ¿flÌ ±Î’˘. ÷˘ ÷‹ı › »^ÀÎ fiı ±‹ı › »^ÀÎ.”
   ±Î ±I›Îflı …ı ⁄‘Ì …^fiÌ ±Îÿ÷˘ fi◊Ì √‹÷Ì, ÷ı › «ÎÏflh΋˘Ë       ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ÿflı¿ ¿Î›˝ √·fi ◊÷Ì ‰¬÷ı ÂÏ©¿flHÎ ¿flÌfiı
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                       555

¿Îœ‰ÎfiÎ, fiı ÷ı Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘. ËÎ, Á‹÷ΤΉı Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘. Á‹…ı
÷˘ ‰Î÷ ±CÎflÌ fi◊Ì ±fiı fiÎ Á‹…ı ÷˘ ±ıfi˘ ’Îfl fi◊Ì ±Î‰ı ±ı‰˘.
         T›‰ËÎfl‹Î_ ±‰÷flHÎ Ïfiç›fi_ !
   ±Î ÷˘ ωiÎÎfi »ı. ωiÎÎfi ±ıÀ·ı ωiÎÎfi. ωiÎÎfi‹Î_ ¿Â˘ ŒıflŒÎfl
fiΠˢ› ±fiı »ı ’λ\_ Áˆ©Î_Ï÷¿, …ı ⁄‘Ì flÌ÷ı ÁËı…ı › ωfl˘‘ΤÎÁ ¿˘¥
…B›Î±ı ¿o¥ ’HÎ fi ˢ› ±fiı T›‰ËÎfl‹Î_ ŒÌÀ ◊Λ, Ïfi盋Î_ ŒÌÀ ◊Λ,
⁄‘ı ŒÌÀ ◊Λ, Œ@÷ ·˘¿fiı ŒÌÀ fiÎ ◊Λ. ¿ÎflHÎ ¿ı ·˘¿˘ ·˘¿¤ÎÊ΋Î_
»ı. ·˘¿¤ÎÊÎ fiı iÎÎfiÌfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ⁄Ë Œıfl »ı. iÎÎfiÌfiÌ ¤ÎÊÎ ¿ı‰Ì ÁÎflÌ
»ı, ¿ÂÌ ±Õ«HÎ … fiËŸ fiı ! iÎÎfiÌ Œ˘Õ‰Îfl ⁄‘Î Œ˘Õ ±Î’ı I›Îflı ∂¿ı·
±Î‰ı.
   ±Î’b_ ±Î “±ø‹ ωiÎÎfi” …√÷‹Î_ ⁄ËÎfl ’Õı ÷˘ ·˘¿˘fi_ ⁄Ë
¿Î‹ ¿ÎœÌ fiάı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î‰_ ωiÎÎfi fiÌ¿Y›_ fi◊Ì. ±Î T›‰ËÎfl‹Î_,
T›‰ËÎflfiÌ ¨ÕÎ¥‹Î_ ¿˘¥±ı ¿˘¥ Ω÷fi_ iÎÎfi ‹Ò¿ı·_ fiËŸ. T›‰ËÎfl‹Î_
¿˘¥ ’Õı·_ fiËŸ. Ïfiç›fiÌ … ‰Î÷˘ ⁄‘Ì ¿flı·Ì. T›‰ËÎfl‹Î_ Ïfiç›
±Î‰ı·˘ fiËŸ. Ïfiç› Ïfi盋Î_ flËı·˘ ±fiı T›‰ËÎfl T›‰ËÎfl‹Î_ flËı·˘.
’HÎ ±Î ÷˘ T›‰ËÎfl‹Î_ Ïfiç› ·Î‰Ìfiı ‹Ò@›˘ »ı, ±ø‹ ωiÎÎfiı. ±fiı
±Î¬_ fi‰_ … ÂÎVhÎ ∂¤_ ¿›* »ı ±fiı ÷ı ÁΛ„LÀÏŒ¿ ’λ\_. ±Î‹Î_ ¿˘¥
…B›Î±ı ωfl˘‘ΤÎÁ fiÎ ◊Λ. ’HΠˉı ±Î “±ø‹ ωiÎÎfi” ⁄ËÎfl ÂÌ
flÌ÷ı ’Õı ? ⁄ËÎfl ’Õı ÷˘ …√÷fi_ ¿S›ÎHÎ ◊¥ Ω› !
   ≠ë¿÷ν — ±ıfi˘ Á_Ωı√ ’HÎ ±Î‰Âı fiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î‰Âı fiı !
            vvvvv

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:2
posted:5/19/2010
language:Kurdish
pages:28