003page149-159 by EternalHappiness

VIEWS: 1 PAGES: 6

									‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                       149   150                         ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

         ÷˘ ÷˘ ‹Ò_√Î ≠ÎHÎ̱˘fi˘ Ïfiçı ‹˘ZÎ !         V·ıÀ ¤flı »ı, ±ıfiı ‹˙fi ¿Ëı‰Î÷_ fi◊Ì. V·ıÀ‹Î_ ·¬ı ¿ı “«Î ·Î‰˘”, ±ı
                                  ⁄‘_ ‹˙fi ¿Ëı‰Î÷_ fi◊Ì. ÁË… ±Î‰Ì ‹‚ı ÷ı … ’̉Îfi_, ÷ıfi_ fi΋ ‹˙fi
    ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ‰Î÷ ◊¥, ±ı ‹˙fi ±Ï¤‹¬ @›Îflı ¿flı
                                  ¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘ V·ıÀ‹Î_ ·¬ı ±ı‰_ Ωı›ı·_ ¿ı fiËŸ ÷‹ı ?
‹˘Z΋Î√˝ ÷flŒ ?
                                     ≠ë¿÷ν — ËÎ, ’λΠV·ıÀ‹Î_ ·¬ı fiı !
    ÿÎÿÎlÌ — ‹˙fi ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ‹˘Z΋Î√ı˝ ·¥ Ω› fiËŸ. ±ı ÷˘ ±Î
‹fiW› ÏÁ‰Î› ¥÷fl ‹˙fi … »ı fiı, ±ı ⁄‘Î ‹˘Z΋Î√ı˝ …‰ÎfiÎ_ »ı ?         ÿÎÿÎlÌ — ±flı, V·ıÀ‹Î_ ÷˘ ÁÎflÌ flÌ÷ı ·¬ı. fiËŸ ÷˘ “±Î‹, ±Î‹”
±ı ÷˘ ¤Î_¤flÕı. ÷˘ ‹˘Z΋Î√ı˝ Ω› ?                  ≥ÂÎflÎ ’HÎ ¿flı.
    ≠ë¿÷ν — ±ı‹ fiËŸ, «ı÷fi ˢ› ±fiı »÷Î_ › …ÕfiÌ …ı‹ flËı               I›Î_ «ıfi«Î‚Î «Î·ı fiÎ...
÷˘ ?
                                     ≠ë¿÷ν — ‹˙fi ‹ÎÀıfiÎ Ïfi›‹˘ ¿›Î ±fiı ÷ıfi_ ±Î«flHÎ ¿ı‰_
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î »ı ÷ı {ÎÕ˘-⁄ÎÕ˘ ⁄‘Î_ flËı »ı fiı ! {ÎÕ˘ ±ı  Ωı¥±ı ?
…ÕfiÌ ‹ÎŒ¿ … flËı »ı fiı !
                                     ÿÎÿÎlÌ — ‹˙fi‹Î_ ¥ÂÎfl˘ ¿Â_ ¿flΛ fiËŸ ¿ı V·ıÀ‹Î_ ·¬Î› fiËŸ.
    ≠ë¿÷ν — ËÎ.                        ±Î‹ Á_iÎÎ › fiÎ ◊Λ, ±Î‹ ¿ı ±Î‹. Á_ÕÎÁ …‰_ ˢ› ÷˘ “±Î‹,±Î‹”
    ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ⁄ËÎfl‰À̛ΠΩ›, ¿˘¥ √‹ı ÷ı ¿fl‰Î Ω›, ÷˘      fiÎ ¿fl‰_ ’Õı. I›Îflı ±ı ‹˙fi ¿Ëı‰Î›. Á΋˘ Á΋ı◊Ì ’Ò»‰Î ±Î‰ı. ±Î’HÎı
±ÎCÎΒλÎ_ ◊Λ fiËŸ. ±Î‹ …Õ … »ıfiı Ï⁄«ÎflÎ_. ±fiı ±Î ’ı·Î_ CΙ    ¿Â_ ¿fl‰_ fiÎ ’Õı. Á΋˘ ’Ò»‰Î ±Î‰ı ¿ı “Á_ÕÎÁ …‰_ »ı ?” I›Îflı ±ı ΩıÕı
±Î’HÎı ⁄ÎŒ‰Î ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı “CΙfiı ⁄ÎŒ‰ÎfiÎ »ı.” ÷˘ ›    Ω›. ±ıÀ·ı ¿˘¥ Ω÷fi˘ «ıfi fiËŸ, «Î‚˘ fiËŸ, ·¬ı fiËŸ, ±ıfi_ fi΋
±ÎCÎΒλÎ_ fiÎ ◊Λ. ±ıÀ·ı «ı÷fi »ı fiı, …Õ …ı‰Î_ ‰÷ı˝ »ı ‹Ò_±Î ! ±ı  ‹˙fi ¿Ëı‰Î›. ±Î ÁΑ±˘ …ı‹ ±Ï¤√˛Ë ¿flı »ı fiı, Ωı ¿˘¥ «ıfi«Î‚Î_
CΙfiÌ ’Î_«ÂıflÌ ⁄_‘Λ, ’HÎ ÿıÕ¿ÎfiÌ ’Î_«ÂıflÌ ⁄_‘Λ ? ±Î ±Î‹◊Ì ±Î‹  ÿı¬ÎÕı »ı ? ±ı‰_ ±Î ‹˙fi ¿Ëı‰Î›.
fiά̱ı I›Îflı ±Î‹◊Ì ±Î‹ ¿>ÿÌ fiÌ¿‚Ì Ω›. ’Î_«ÂıflÌ ⁄_‘Λ fiËŸ.        ‹˙fi ÷˘ ÁË… ˢ‰_ Ωı¥±ı. ‹˙fi ÷˘ ±_÷fl ÁÎ◊ı ˢ‰_ Ωı¥±ı.
    ≠ë¿÷ν — CΙfi˘ ‹˘ZÎ ◊Λ, ±ı‰_ ÂÎVh΋Î_ ¿Ëı »ı ?       ’HÎ ±Î ÷˘ ¿˘¥ ’HÎ Á_¿ı÷ ÷˘ ˢ‰Îfi˘ … ±ıfiÌ ’ÎÁı. fiËŸ ÷˘ ¿ËÌ flÎA›_
                                  ˢ› ±Î√·ı ÿËÎÕı ¿ı “ÿÁ ‰Î√ı ‹fiı «Î ±Î’Ωı. ±Ï√›Îfl ‰Î√ı ±Î‹
    ÿÎÿÎlÌ — ‹˘ZÎ ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ÷ı ? ‹˘ZÎ ÷˘ @›Îflı ◊Âı ? ¿ı ±Î
                                  ¿flΩı.” ’HÎ Á_¿ı÷ ˢ› I›Î_ ‹˙fi ˢ› … fiËŸ. ±√fl ÷˘ ‹ËŸ Á_¿S’-
…ı ‰ÎHÎÌ ⁄˘·Î› »ı fiı, ÷ı ’˘÷ÎfiÌ ‰ÎHÎÌ ’˘÷ı F›Îflı ÁÎ_¤‚Âı, I›Îflı
                                  ω¿S’ ◊›Î … ¿flı »ı. ÷ı “«Î ·Î‰˘, Œ·Îb_ ·Î‰˘” ±ı‰Î ‹ËŸ ω«Îfl
‹˘ZÎ ◊Âı !
                                  ◊›Î … ¿fl÷Πˢ› »ı.
          fi ⁄˘·Î›, ·¬Ìfiı ‹˙fi‹Î_...
                                     ≠ë¿÷ν — ‹ËŸ ±ı‰Î ω«Îfl fi ◊Λ ±fiı Á‹…HÎ◊Ì ‹˙fi flάı
    ≠ë¿÷ν — ±Î ‹˙fi ·ı‰Îfi_ ¿Ëı »ı fiı, ÷˘ ±ı‹Î_ ⁄˘·‰Îfi_ fiËŸ.   ÷˘ ?
÷˘ ±ı‹Î_ …ı ±Î’HÎÌ ÏŒÏ·_BÁ »ı, ±ıfiı ÿÎ⁄Ì ÿı‰ÎfiÌ ‰Î÷ »ı.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¨«_ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ±ı‰_ ˢ› fiËŸfiı ! @›Î_◊Ì ·Î‰ı ?
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î ·˘¿˘ ‹˘œ<_ ÿ⁄Î‰Ì ÿı »ı ±fiı ·¬Ì ·¬Ìfiı ±Î¬Ì    ‹˙fi‹Î_ ¿Â_ ⁄˘·Î› fiËŸ. ‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÌ «’‚÷Î Ï⁄·¿<· ˢ‰Ì
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                       151   152                        ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

Ωı¥±ı fiËŸ. …ıÀ·Ì «_«‚÷Î ±˘»Ì ◊Λ ±ıÀ·Ì ÁÎflÌ. ÁËı… ’HÎ «_«‚        ≠ë¿÷ν — ’HÎ Ωı ⁄˘·Ì±ı ÷˘ ‰‘Îflı ±Áfl ¿flı. ±Î‰ı ±Î‰ı
’ÏflHÎ΋ F›Î_ Á‘Ì Ë˘› I›Î_ Á‘Ì ‹˙fi fiÎ ¿Ëı‰Î›.            I›Îflı ¿ÿΫ ⁄˘·Ì …¥±ı ÷˘ ‰‘Îflı ±Áfl ¿flı ±fiı ‹˙fi◊Ì ±ı ±Áfl
                                  ÷˘ fiÎ ◊Λ fiı ?
   ¨‘_ ⁄˘·‰_, ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±ı‰_ ‹˙fi ÁÎv_ »ı. ¨‘_ ⁄˘·‰Î‹Î_ ÷˘
„@÷ ⁄Ë ‰’flÎ¥ Ω› »ı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ Á_iÎÎ ¿flÌfiı …flΠ„@÷ ±˘»Ì        ÿÎÿÎlÌ — ±ı fiÎ ◊Λ, ±Áfl ◊÷Ì ±À¿Ì Ω›. ’HÎ ±_ÿfl fiı
‰’flΛ.                               ±_ÿfl ±ı ¿Î‰ÎÿΉΠ¿›Î˝ ¿flı, ⁄˘·Ì±ı ÷˘ Á΋Îfiı ÷fl÷ ±Áfl ◊Λ. fiı
   ≠ë¿÷ν — ±ı V◊Ò‚ ‹˙fi ·ı‰Î ‹ÎÀı ¬˘flοfi˘ ¿o¥ ŒıflŒÎfl ¿fl‰˘
                                  ’ı·_ ±_ÿflfiÌ ·˘¿˘fiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı fiı ! ±Î‹ ⁄˘·Ì±ı ÷˘ ¤Õ¿˘ ◊›˘
’Õıfiı ?                              ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı I›Î_ ⁄˘·‰_ ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_ ‹˙fi ÁÎv_ »ı. ¿Â_ ⁄˘·ı ÷˘ ¨‘_
                                  ◊¥ Ω› ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ fiÎ ⁄˘·ı ÷˘ ÁÎv_ »ı. ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ÷˘ ’Î_Áfl˘ flè΢.
   ÿÎÿÎlÌ — ¬˘flο‹Î_ ŒıflŒÎflfiÌ …wfl fiËŸ. ±Î …B›Î±ı ÷‹ÎflÎ     ±fiı ‹˙fi flËı ÷˘ ’Î_« …HÎfiı Ã’¿Î ÷˘ fiÎ ±Î’ı, ¤Á ¤Á fiÎ ¿flı
¥WÀÿı‰fi_ K›Îfi ¿flΩıfiı, ±ıÀ·ı ÷‹fiı ËıS’ ◊Âı. ⁄ÌΩı ¿˘¥ µ’Λ fi◊Ì.   fiı ! ±ıÀ·ı ‰ˆ¬flÌ ‰ÎHÎÌ ±ı¿·Ì ⁄_‘ ◊Λ. ’ı·_ ⁄‘_ ‹ËŸ «Î· … ˢ›.
         ⁄ËÎfl ‹˙fi, ‹ËŸ QË˘Ó¿Î_HÎ !             ±Î‹ ‹˙fi flάı fiı ‹ËŸ ÷˘ √΂˘ ˵ ÿı.

   ≠ë¿÷ν — ÷˘ ‹˙fi ±ıfi_ fi΋, ¿ı ⁄˘·‰ÎfiÌ ≥E»Î … fi ∂√ı ?         ±Î ÷˘ ⁄fl¿÷ ˢ› fiËŸ fiı ‰√fl ¿Î‹fiÎ ⁄‘Îfi΋Î_ ⁄˘· ⁄˘·
                                  ¿fḻı, ÷ıfi˘ ¢ ±◊˝ »ı ? ⁄‘Ì ·Î¥fi‹Î_ ¿o¥ ⁄fl¿÷ ˢ› ‹ÎHÎÁfiÌ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄˘·‰ÎfiÌ ¥E»Î @›Îflı fi ∂√ı ? ¿ı ¿o¥ ‘y˘ ‰ÎB›˘     ±ı¿Îÿ ·Î¥fi‹Î_ ˢ› ‰¬÷ı ‹ÎHÎÁfiı, ’»Ì ‹˘ÀÎ ‹ÎHÎÁ˘ ⁄˘·ı ±ı ‰Î÷
ˢ› I›Îflı ! ¿˘”¿fiÎ ÷flŒ◊Ì ‘y˘ (÷fl»˘Õ) ·ÎB›˘ ˢ› fiı ±ıHÎı ±Î‰Õ<_   …\ÿÌ »ı. T›‰ËÎfl‹Î_ ‹˘ÀÎ ‹ÎHÎÁ ˢ›, ±ıfiı ÷˘ ¿˘¥ ‰œfiÎfl fiΠˢ›.
«˘’ÕÎ‰Ì ÿÌ‘_ ˢ›, ÷˘ ’»Ì ±ıfiÌ ΩıÕı ⁄˘·‰Îfi_ ‹fi … fiÎ ◊Λ ±fiı     ’HÎ ±Î’HÎı ÷˘ ±Î√‚ ‰‘‰Îfi_ »ı fiı !! ±ıÀ·ı …ıfiı ±Î√‚ ‰‘‰Îfi_
√·Ì’«Ì ¿flıfiı ÷˘ ÷fl÷ ⁄˘·ı. “±Î‰˘, ±Î‰˘ ÁÎËı⁄”, ÷˘ ±ı ⁄˘·ı ±ıfiÌ   »ı, ÷ıHÎı ÷˘ ’Òflı’Ò fl_ ‹˙fi ◊¥ …‰_ Ωı¥±ı. …ıÀ·_ ‹˙fi ’¿ÕÂı, ±ıÀ·Ì
  ı
‹ı‚.                                ⁄Ï© Ãı¿ÎHÎı ±Î‰Âı. …ıÀ·Î ÁıLÁÌÀ̉ ˢ›, ÷ıHÎı ‹˙fi flά‰ÎfiÌ …wfl.
   ≠ë¿÷ν — ¿˘¥ √VÁ˘ ¿fl÷˘ ˢ› ±fiı ‹˙fi ·Ì‘_ ˢ›, ÷˘ ±ı
                                            ÁΫ_ ‹˙fi, ÷ı ±Î !
‰¬÷ı ÷˘ ⁄˘·Î› … fiËŸ fiı ! ±ıÀ·ı ø˘‘ fiÎ ◊Λ fiı ?
                                     ≠ë¿÷ν — ‹˙fifi˘ ¬fl˘ ±◊˝ Â_ »ı, ±ı Á‹Ω‰Â˘.
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ‹ËŸ √VÁ˘ ¿›Î˝ ¿flı fiı !
                                     ÿÎÿÎlÌ — «Îfl ≠¿ÎflfiÌ ‰ÎHÎÌ‹Î_◊Ì ±ı¿<_› ‰ÎHÎÌ fi ⁄˘·‰Ì.
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ‰ÎHÎÌ◊Ì …ı ¿‹˘˝ ⁄_‘Λ, ±ı ÷˘ ±À¿Ì √›Î fiı ?
                                  ‹˘œı◊Ì fi ⁄˘·‰_ ±√fl ÷˘ ¿˘¥ Ω÷fiÎ_ ¥ÂÎflÎ fi ¿fl‰Î, ±Î_¬fi˘
   ÿÎÿÎlÌ — ‹ËŸ √VÁ˘ ¿flı fiı, ±ıÀ·ı ¿˘¥ ¿‹˝ ±À¿ı fiËŸ. ¿Â_ ±À¿ı  ¥ÂÎfl˘ ¿ı ËÎ◊fi˘ ¥ÂÎfl˘ ¿Â_ ¿fl‰_ fiËŸ. ±ı V◊Ò‚ ‹˙fi ¿Ëı‰Î› ±fiı
fiËŸ. ±Î ±iÎÎfiÌ …ı …ı ¿flı fiı, ±ı ⁄‘_ ±ı‹ fiı ±ı‹ ±_‘Îfl΋Î_ Ω›.    ÁΫ_ ‹˙fi ¿›_ ¿Ëı‰Î› ? ±ÎI‹Î-’fl‹ÎI‹Î Á_⁄_‘Ì ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ › ‰Î÷
                                  ¿flı ±fiı Á_ÁÎflÁ_⁄_‘Ì ±ı¿ ÂOÿı › ⁄˘·ı fiËŸ, ÷˘ ±ı ÁΫ_ ‹˙fi »ı.
   ≠ë¿÷ν — ‹˙fi◊Ì V◊Ò‚ ÷˘ ±À¿ı fiı !
                                  fiËŸ ÷˘ I›Î_ Á‘Ì V◊Ò‚ ‹˙fi ’΂‰_ ÁÎv_ »ı, ±ı › ⁄Ë ÏË÷¿ÎflÌ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±Î‹ ‹ËŸ ÷˘ ¿ÊΛ‹Î_ … flËı÷˘ ˢ› fiı !       ¿ÎflHÎ ¿ı ‰ÎHÎÌ‹Î_ ⁄Ë Â„@÷ ‰’flÎ¥ Ω› »ı, CÎHÎÌ Â„@÷ ‰ıՌΥ Ω›
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                         153   154                         ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

»ı. ±ıÀ·ı V◊Ò‚ ‹˙fi ’΂‰_, ⁄Ë µk΋ ‰V÷ »ı. »ı‰Àı ÏfiÂÎfi̱˘ ¿flÌfiı     »ı, ±ı‰_ ±ı‹fiı ’˘÷Îfiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ·ÎB›_ ?
¥ÂÎflα˘ ¿flÌfiı › V◊Ò‚ ‹˙fi ’΂‰_ ⁄Ë ÁÎv_ »ı. ±ı¿·Ì ‰ˆ¬flÌ ‰ÎHÎÌ
                                        ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷Îfiı ·Î√ı … fiı. ’˘÷ı …\ÿÎ »ı. ±Î ¬˘À<_ ◊¥ flèÎ_
⁄_‘ ¿fl¢fiı ÷˘ › ⁄Ë ŒÎ›ÿοÎfl¿ »ı. ±ı‰_ ‹˙fi ÷˘ ⁄Ë ŒÎ›ÿ˘ ¿flı.
                                    »ı ÷ı › ΩHÎı ±fiı ÁÎv_ ◊›_ »ı ÷ı › ΩHÎı. ¿ÎflHÎ ¿ı ¬flı¬fl ±Î‹Î_
±fi_÷ ±‰÷Îflfi_ ’Î’ ‘Ò‚‘ÎHÎÌ ¿flÌfiı ¿ÎœÌ fiάı. ‹˙fi ±ı ⁄Ë ÁÎfl΋Î_
                                    ’˘÷ı …\ÿ˘ »ı. ±Î ÷˘ ±ı¿ Ω÷fiÌ ⁄Õ⁄Õ ¿fl‰ÎfiÌ Àı‰ ˢ›, ÷ı ‹˙fi
ÁÎv_ »ı.
                                    ·ı. ±ıÀ·ı ±Î ‰ˆ¬flÌ ±ıÀ·Ì ⁄_‘ ◊Λ. ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ‹ËŸ ±_÷flÿÎË «Î·
          ⁄˘· ⁄˘· ¿fl‰ÎfiÌ ¿<Àı‰ !                … ˢ›.
   ≠ë¿÷ν — ‹ÎflÌ ¥E»Î ‹˙fi flËı‰ÎfiÌ »ı.                    ≠ë¿÷ν — ‹˙fi ‰¬÷ı ±_ÿfl-⁄ËÎfl ±_÷flÿÎË fi ˢ› ±ı‰_ fi
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ŒÎ›ÿ˘ Â_ ?                      ⁄fiı ?

   ≠ë¿÷ν — Ë_ …wfl ¿fl÷Î_ ‰‘Îflı ⁄˘·_ »\_. ±ıÀ·ı ‹Îflı ‹˙fifiÌ          ÿÎÿÎlÌ — ±_÷flÿÎË ÷˘ ˢ› …. ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ±_÷flÿÎË fiΠˢ›
¥E»Î »ı.                                ±ı‰˘ ‹ÎHÎÁ … fiËŸ ˢ›. ±ı ÷˘ ±Î ¿Î‚‹Î_ ±Î’HÎÎ ±Î ±ø‹ iÎÎfifiı
                                    ≠÷Î’ı ±_÷flÿÎË fi ˢ› ÷ı‰Î_ ◊›Î »ı !
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ‹˙fi flˢfiı !
                                             √M÷ flËı ±Ëo¿Îfl, ‹˙fi‹Î_ ?
   ≠ë¿÷ν — ’HÎ ‹ÎflÎ◊Ì ‹˙fi flËı‰Î÷_ fi◊Ì. Ë_ ±Î ⁄Ë ⁄˘·⁄˘·
¿ı‹ ¿v_ »\_ ?                                  ≠ë¿÷ν — ‹˙fi flάı ÷˘ ’HÎ iÎÎfiΉflHÎÌ› ¿‹˝ ⁄_‘Λ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ⁄‘Î ⁄˘·ı »ı. ÷ı ‹fi‹Î_ ±ı‹        ÿÎÿÎlÌ — ‹˙fi flάı ÷˘ ‰‘Îflı ⁄_‘Λ. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹˙fifi˘ ±Ëo¿Îfl
ΩHÎı »ı ¿ı “Ë_ ⁄˘·_ »\_” ’HÎ ±ı …\ÿÌ ‰V÷ »ı. ÷‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ ÁkÎÎ … fi◊Ì.  »ı ±ıfiı, ¿ı “Ë_ ‹˙fi flά_ »\_.” ÷ıfiÎ◊Ì ¿‹˝ ⁄_‘Λ.
±ı ÷˘ ±‹ı ±‹¿ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’̱ı ±ıÀ·ı ±ı ±˘»\_ ◊¥ Ω›. ⁄οÌ
                                        ≠ë¿÷ν — ‹˙fi‹Î_ ±Ëo¿Îfl flËı, ±ı‹ ?
÷‹ÎflÌ ¥E»Î fiΠˢ› ÷˘ › ⁄˘·Ì …‰Î›. ±Î¬Î …√÷fiı › ⁄˘·Ì …‰Î›
»ı. ±Î ‰¿Ì·˘ ˵ ⁄˘·Ì Ω›fiı, ±ıÀ·ı ¿˘¥fi_ «Î·ı fiËŸ.                ÿÎÿÎlÌ — ‹˙fi ·ıfiÎfl˘ … ±Ëo¿ÎflÌ Ë˘›, ÷˘ … ·ı fiı ! ±ÎI‹Î
    ’HÎ ‹fi‹Î_ ¤Î‰ ◊›˘ ¿ı “±Î ¬˘À<_ »ı”, I›Îfl◊Ì ŒıflŒÎfl ◊‰ÎfiÌ     ÷˘ ‹˙fi … »ı. ’˘÷ı ±Ëo¿Îflı ¿flÌfiı ¿Ëı »ı ¿ı “‹Îflı ‹˙fi ·ı‰_ »ı.”
÷ˆ›ÎflÌ ◊Λ. ±ıÀ·ı ±ËŸ ±Î‰Ωı, ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’ÌÂ_. V◊Ò‚ ‹˙fi V◊Ò‚          ±ı¿ ÷˘ ‹˙fi ·ıfiÎfl˘, ±Ëo¿Îflı ¿flÌfiı ‹˙fi ·ı‰_, ±ıfi_ fi΋ ‹˙fi
±Ëo¿Îflfiı ⁄Ë ‰ıflHÎ-»ıflHÎ ¿flÌ fiάı »ı. ±Î Á_ÁÎflfiÌ …_Ω‚ …         ·ıfiÎfl˘. fiı ‹Ïfi ◊fiÎfl˘, ±ı¿fi˘ ±ı¿ … »ı. ⁄οÌ, ‹Ïfi ÷˘ I›Î_ Ωı›ı·Î
ÂOÿ‹Î_◊Ì ∂¤Ì ◊›ı·Ì »ı. ‹˙fi◊Ì ÷˘ ¬Ò⁄ … „@÷±˘ ‰‘Ì Ω›.          fiı ? ˉı ±ı ‹Ïfi±˘ ⁄‘Î ‹˙fi ·¥fiı ’»Ì Â_ ¿flı ? ÏfiflÌZÎHÎ ¿flı ‹ËŸ.
           Á‘flı ‹˙fi◊Ì ‰ˆ¬flÌ !                ±ıÀ·ı Â_ ‹ËŸ «Î·Ì flèÎ_ »ı fiı, ±ı ⁄‘_ Ωı›Î ¿flı, ⁄ËÎfl «Î·Ì flèÎ_
                                    »ı ÷ı. ±ıÀ·ı ±ıfiı ÁÎZÎ̤Ή ¿Ëı »ı fiı ? ÏfiflÌZÎHÎ ¿flÌfiı ÁÎZÎ̤Ή
   ≠ë¿÷ν — Ë_ ⁄Ë ⁄˘· ⁄˘· ¿v_ »\_ ±fiı ‹Îflı ˉı ‹˙fi flËı‰_       ¿flı. ’HÎ ⁄‘_ ±Ëo¿Îflı ¿flÌfiı ¿flı·_.
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                       155   156                         ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

   ±Ëo¿Îflı ¿flÌfiı …ı ¿o¥ ’HÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, ±ıfi_ Œ‚ ’H›‹Î_      ÿÎÿÎlÌ — ‰ÎHÎÌfiı ±Î ±fi¤‰Ì±˘±ı, ÂÎVhοÎfl˘ ¿ı …ı ±fi¤‰Ì
±Î‰ı »ı, ‹„@÷ fiËŸ. ±ıÀ·ı ±Î‰÷ı ¤‰ …flÎ ÁÎflÌ ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚Âı, ÁÎflÌ    ¿Ëı‰Î›, ±ı‹HÎı Â_ ¿èÎ_, “±ÎI‹ÎfiÎ Ëı÷ ‹ÎÀı …ı ⁄˘·Î›, ÷ıfiı ‹˙fi ¿èÎ_.”
‰Î÷˘ fiÌ¿‚Âı, …ı ±ı‰_ ÷ı‰_ ÁÎv_ ‹‚Âı, fiı ‹{Î ¿fl‰ÎfiÌ ’»Ì !      ±fiı ·˘¿˘ ±Î ‰ÎHÎÌfiı ‹˙fi ¿Ëı »ı. ’HÎ “⁄Ì…\_ ¿_¥ ’HÎ Á_¿ı÷ «Î·
                                  »ı, I›Î_ Á‘Ì ‹˙fi fi◊Ì.” ±ı‹ ¤√‰Îfiı ¿èÎ_. Á_¿ı÷ ¿flı »ı fiı ? ⁄‘Î
         fi ‰ÎHÎÌ ⁄_‘, Ãıà ‹˘ZÎ Á‘Ì !            ±fiı¿ Ω÷fiÎ, ±ıfiı ‹˙fi fiÎ ¿Ëı‰Î›. ‹˙fi ±Îfiı ¿èÎ_ »ı ¿ı ±Î ÿÎÿÎ
   ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÌ ≠÷ÌÏ÷ ◊Λ, I›Îflı ‰ÎHÎÌ ⁄_‘ fiÎ ◊¥ Ω› ?    ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ⁄˘·ı ÷ı. ÂÎ◊Ì ±ı‹ ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı‹Î_ Á_ÁÎflÌ ‰Î÷ fi◊Ì
                                  ˢ÷Ì. Á_ÁÎfl·ZÎÌ ‰Î÷ fi◊Ì Ë˘÷Ì. ±ÎI‹·ZÎÌ Ë˘› »ı. …ı ‰Î÷˘ Á_ÁÎflfiı
   ÿÎÿÎlÌ — ‰ÎHÎÌ ⁄_‘ ◊¥ Ω›, ÷˘ ±ÎI‹ÎfiÌ ≠÷ÌÏ÷ ◊¥ … fi◊Ì.     ±_√ı ˢ›, ÷ı › ’HÎ »ı‰Àı ±ÎI‹·ZÎÌ Ë˘› »ı. ‹ÎÀı ±ıfiı ‹˙fi ¿èÎ_.
   ±Î ±_‘ÎflΛ√‹Î_ Ã˘¿Ì ⁄ıÁÎÕı·_ ±Î ·˘¿˘fiÌ ’fl, ÷ı ±ÎÀ·_ …     ‰ÎHÎÌfi˘ ¿oÀˇ˘· ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ¿fl˘ »˘ ÷‹ı ?
…flÎ ±‹◊_ ÿı¬÷˘ ˢ›, ±ıfiı Á‰˝ÿÂa ¿èÎÎ ! ÿı¬÷˘ ˢ› ±ÎÀ·_ ….         ≠ë¿÷ν — ≠›Ifi ¿fḻı »Ì±ı.
¿ÎflHÎ ¿ı ¿˘¥ ±ıÀ·_ › ÿı¬÷˘ fi Ë÷˘. ±ıÀ·ı ’»Ì ⁄‘Î_ Â_ ¿flı ÷ı ?!
±ıfiı ’»Ì Á‰˝ÿÂa (!) ¿èÎÎ. ±ı ±ı‰Î_ ‰Î@›˘ »ı ⁄‘Î_. ±ı «Î·ı fiËŸ.      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ≠›Ifi ¿fl˘. ±fiı ¤√‰Îfiı ÷˘ ±‹ı ⁄˘· ⁄˘·
’˘·_ «Î·÷_ ËÂı I›Î_ ±Î√‚ ?! “‰ÎHÎÌ ⁄_‘ ◊¥ √¥, Œ·Îb_ ⁄_‘ ◊¥     ¿fḻı ÷˘ › ±Î ‰ÎHÎÌfi˘ Á_›‹ ¿è΢. ±‹ı ⁄˘·Ì±ı ÷˘ › ‹˙fi !
                                  ¤√‰Îfiı Â_ ¿èÎ_ ¿ı F›Î_ Á_ÁÎflÌ ‰ÎHÎÌ fi◊Ì, ±ÎI‹Î-’fl‹ÎI‹ÎfiÌ ‰ÎHÎÌ
√›_.” ÷ı ¿Â_ ⁄_‘ ◊÷_ ËÂı ? ±ıfi˘ ±ı …. ±ı ’˘÷ı …\ÿ˘ ’ÕÌ √›˘.
                                  »ı, ±ıfiı ‹˙fi ¿Ëı‰_. Á_ÁÎflÌ ‰ÎHÎÌfiı ‰ÎHÎÌ ¿Ëı‰Ì. I›Îflı ¤√‰Îfi ÕÎèÎÎ
   ‰ÎHÎÌ ⁄_‘ ¿fl‰ÎfiÌ Ë˘› fiËŸ. ⁄‘_ ¬Î‰Îfi_-’̉Îfi_, ÿ΂-¤Î÷-     ËÂı ¿ı √Î_ÕÎ ËÂı ? ¿ı‰Î ÕÎèÎÎ »ı ! ±ÎI‹Î-’fl‹ÎI‹Î ÏÁ‰Î› Á_ÁÎflfiÌ
·ÎÕ‰Î-Âο ⁄‘_ ¬Î‰Îfi_ ?! ±Î ÷˘ ⁄‘Î ·˘¿˘fiı ‹Ò_{‰Ì ‹Î›Î˝ »ı, ‹Ò‚    ‰ÎHÎÌ … fiΠˢ› ‹ËŸ. ±ıÀ·ı ±‹ı ⁄‘_ ⁄˘·Ì±ı, ±ı ⁄‘_ ‹˙fi‹Î_ Ω›.
flV÷˘ fiËŸ ΩHΉÎ◊Ì. ‰V÷±˘fi˘ I›Î√ ¿fl‰Îfi˘ fi◊Ì, ‹Ò»Î˝fi˘ I›Î√          Á_ÁÎfl Ëı÷ ‹ÎÀı ‹˙fi ·Ì‘_ ˢ› ÷˘ › ¿Ëı »ı ¿ı ‹˙fi fi◊Ì, ±‹˙fi
¿fl‰Îfi˘ »ı. ‹ÎHÎÁ◊Ì ‰V÷±˘fi˘ I›Î√ ÂÌ flÌ÷ı ◊¥ ¿ı ? ¿ıÀ·ı Á‘Ì     »ı. ±ÎI‹Ëı÷ ‹ÎÀı «˘‰ÌÁı › ¿·Î¿ ⁄˘·ı, …ı ¿o¥ ’HÎ ⁄˘·ı ÷˘ ±ı Á_’ÒHν
¿flÌ Â¿Âı ?                             ‹˙fi »ı. ±ÎI‹ÎÁ_⁄_‘Ì ‰ÎHÎÌ ⁄˘·‰Ì, ±ıfiı ÂÎVhοÎfl˘±ı ‹˙fi ÂÎ◊Ì
          ±ÎI‹Î◊ı˝ ⁄˘·ı, ÷ı ‹˙fi !             ¿èÎ_ ? ¿ı ±ıfiÌ ÿıË ’fl ±Áfl … ’Õ÷Ì fi◊Ì. ±‹ı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘
                                  ⁄˘·Ì±ıfiı, ÷ı ±Áfl ’Õ÷Ì Ë˘› ÷˘ ÷˘ ¬·ÎÁ ¿flÌ fiάı ‹ÎHÎÁfiı.
   ≠ë¿÷ν — ⁄‘Î ±ı‰_ ‹Îfiı »ı ¿ı ÁΛ·ıLÁ ¥{ √˘SÕfi ! ±ıÀ·ı
                                     ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÌ ‰Î÷«Ì÷ ◊÷Ì Ë˘› fiı, ±ı¿ ±Õ÷ηÌÁ
“‹˙fi flά‰_ Á‰Hν »ı” ±fiı “⁄˘·‰_” ±ı „@÷fi˘ T›› ◊Λ »ı.
                                  ‹ÌfiÌÀ ◊¥ Ω› ÷˘ ’»Ì ‹ÎHÎÁ Ë‚‰˘ e· …ı‰˘ ·Î√ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±˘√H›Î±ıÓÁÌ‹_ ‰Ê˝ ‹fiı ⁄ıÁ‰Îfi_ ◊›_ I›Îflı ÿÁ
                                     ÿÎÿÎlÌ — ’ı·Î‹Î_ ÷˘ ⁄Ë Â„@÷ ‰’flÎ¥ Ω›. Á_ÁÎflÌ ‰ÎHÎÌ‹Î_ ÷˘
¿·Î¿ ÿflfl˘…ı › Ë_ ⁄˘·_ »\_. Ïÿ‰Î‚Ìfiı ÿËÎÕı ‰‘Îflı ⁄˘·_ »\_, »÷Î_ ±Î
                                  ±ı¿ÿ‹ „@÷ ÏÕV«Î…˝ ◊›Î ¿flı. ±fiı ±Î „@÷ ÏÕV«Î…˝ fiÎ ¿flı ±fiı
‹˙fi ¿Ëı‰Î› »ı.
                                  ÂflÌflfiı › ±Áfl fiÎ ◊Λ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î‹Î_ ’˘÷ÎfiÎ ±_√÷ V‰Î◊˝fiı ‹ÎÀı
   ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ‰ÎHÎÌfi˘ ‰‘ ’Õ÷˘ µ’›˘√ ¿fl‰Î◊Ì Á‰Î*       ˢ÷Ì fi◊Ì ±ı ±fiı V‰-’fl ÏË÷¿ÎflÌ Ë˘›. ±ÎI‹iÎÎfiÌ ’ÎÁı ⁄‘Ì ‰Î÷ V‰-
‹ÀÌfiı ±_ ◊¥ …‰Î› »ı.                        ’fl ÏË÷¿ÎflÌ Ë˘›. V‰fi_ ÏË÷ ÷˘ ¿flı …, ’HÎ ’flfi_ › ÏË÷ ¿flı.
‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷                       157   158                        ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷

         ÁΫΠ‹Ïfi ÷˘ ÷ıfiı ¿Ëı‰Î› !             ·¥fiı fiÎ ⁄˘·‰_ ±fiı ±ı¿ Ω÷ı fiÎ ⁄˘·‰_. ±ı ‰ÎHÎÌfiÎ_ ÷’ ⁄Ë ÁÎflÎ_ ¿flı
                                  ÷˘ ±ıfiÎ◊Ì ŒÎ›ÿ˘ CÎH΢ »ı. fiflÌ Â„@÷ … ‰ÎHÎÌ‹Î_ ‰’flÎ¥ Ω› »ı.
   ≠ë¿÷ν — ‹Ïfi ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?
                                     …ıÀ·_ ‹˙fi ’¿Õ¢ ±ıÀ·Ì ⁄Ï© ⁄_‘ ◊Âı. ⁄Ï© ⁄_‘ ◊Âı ±ıÀ·ı
   ÿÎÿÎlÌ — ‹Ïfi ÷˘ ±ı¿ ±ZÎflı › Á_ÁÎflÌ ÂOÿ fi ⁄˘·ı ±fiı ±ÎI‹Î
                                  ‹˙fi ◊Λ. ±ıÀ·ı ±Î…ı ‰ÎHÎÌ ⁄˘·Î‰ ⁄˘·Î‰ ¿flı »ı, ÷ı ⁄Ï© ±fiı
Á_⁄_‘Ì ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ⁄˘·ı, ÷˘ … ±ı ‹Ïfi ¿Ëı‰Î›. ±ÎI‹ÎÁ_⁄_‘Ì
                                  ±Ëo¿Îfl, ⁄ı ¤ı√Î_ ◊¥fiı ‰ÎHÎÌ ⁄˘·Î‰ ⁄˘·Î‰ ¿flı »ı ±fiı ‹˙fi ◊Âı
±K›ÎI‹Á_⁄_‘Ì ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ⁄˘·ı ±fiı Á_ÁÎflËı÷ ‹ÎÀı ÂOÿ ⁄˘·ı fiËŸ,
                                  I›Îfl ’»Ì ⁄‘_ ’λ\_ ŒflÂı.
I›Îflı ‹Ïfi ¿Ëı‰Î›. ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ⁄˘· ⁄˘· ¿flı, flı¿ÕÛ ‰Î√÷Ì Ë˘› ±ı‹
‰ÎB›Î ¿flı, ÷ı◊Ì lÌ‹ÿ˚ flÎ…«_ƒ±ı ¿èÎ_ ¿ı “±ÎI‹iÎÎfi I›Î_ ‹Ïfi’b_”.            ±_Ï÷‹ Áfl‰ˆ›_ Á_ÁÎflfi_...
   ±Î ±‹ÎflÌ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ flı¿ÕÛ «Î·ı ’HÎ »÷Î_ › ±‹ı ‹˙fi         ≠ë¿÷ν — ‹˙fi flάı, ÷ıfiÎ◊Ì ‰«fi⁄‚ ‰‘ı ?
»Ì±ı. ±ÎI‹Î◊˝ ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩ ¿˘¥ ±◊ı˝ ±‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ fiΠˢ›. ±ı‰_
‹˙fi ’΂ı ÷ı ‹Ïfi ! ’HÎ ±Î ‹Ïfi ÷˘ ⁄ËÎflfi_ ‹˙fi ’΂ı fiı ‹ËŸ ±…_’˘       ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ıfiÎ◊Ì ‰«fi⁄‚ fiÎ ±Î‰ı. ‰«fi⁄‚ ÷˘ ¿˘¥
flèÎÎ ¿flı »ı, ÷ıfiı ‹Ïfi ÂÌ flÌ÷ı ¿Ëı‰Î› ? ±‹ı ‹Ë΋Ïfi »Ì±ı ! Á_’ÒHν  ‹ÎHÎÁfiı ÿ—¬ ◊Λ … fiËŸ ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ ◊Λ I›Îflı µI’Lfi ◊Λ,
‹˙fi »Ì±ı ! ±Îfiı ’fl‹Î◊˝ ‹˙fi ¿Ëı‰Î› »ı.               ÿU‹fifiı › ÿ—¬ fiÎ ◊Λ ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ Ë˘›.

            ¿Õ¿Î¥ ‹˙fifiÌ !                   ≠ë¿÷ν — ’»Ì ÷˘ ‹˙fi ◊¥ Ω› fiı ?

   ‹˙fi …ı‰Ì ¿Õ¿Î¥ ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ fi◊Ì. ⁄˘·ı ¿Õ¿Î¥ ÷˘         ÿÎÿÎlÌ — ¤·ı fiı, ‹˙fi ◊¥ Ω›. ‹˙fi ±ı … ±Î …√÷fi_ Áfl‰ˆ›_
‰ıՌΥ Ω›. ‹ÎflÎ ‹˙fi◊Ì … ⁄‘Î ‹ÎHÎÁ˘ Á‘flı. Ë_ ⁄˘·_ ÷˘ Á΋Îfiı     »ı. »ı‰Àı ‹˙fi µ’fl ±Î‰‰Î ‹ÎÀı ¿èÎ_, ¿ÎflHÎ ¿ı ‹˙fi ±ı ÷˘ ¬v_
⁄Ë ±Áfl ◊¥ Ω›. ±Î ÿÎÿÎ ’ÎÁı ⁄‘Ì ⁄˘·‰ÎfiÌ »^À, »÷Î_ ‹˙fi        “Ωı‰Îfi_” ÁΑfi »ı. T›‰ËÎfl‹Î_ ‹˙fi ·ı »ı, ±ı ÷˘ “…√÷ ¿ı‰Ì flÌ÷ı
flËı, ±ı ‹˙fi ÷’˘⁄‚ ¿Ëı‰Î›.                     «Î·ı »ı” ±ı Ωı‰Îfi_ ÁΑfi »ı. ÀÎ¥‹ ◊Λ ±ıÀ·ı «Î ±Î’Ì Ω›, ÀÎ¥‹
                                  ◊Λ fiı ⁄Ì…\_ ±‹¿ flËÌ›ı Ω› ‹ËŸ. ÷˘ ±Î’HÎı ·ıÀ √˘ ¿fl‰_ ’Õı. F›Îflı
       ‰ÎHÎÌfiÎ_ ÷’ı ÷M›Î_, ÷ı ⁄L›Î_ © !           ‹˙fi ◊Âı, I›Îflı …√÷ Á‹F›Î √HÎÎÂı.
    ‰ÎHÎÌfi˘ ¿oÀˇ˘· ¿›˘˝ ˢ› ÷˘ ⁄Ë Â„@÷±˘ ‰‘Ì Ω›. ‰ÎHÎÌfi˘       …√÷fi˘ Á_’ÒHν ÁÎflÎ_ Â_ ? …√÷Á_⁄_‘Ì ±ı¿ ±ZÎflı › ⁄˘·‰Î
¿oÀˇ˘· ¿fl˘ »˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ?                     …ı‰˘ fi◊Ì ±fiı ±ÎI‹Î Á_⁄_‘Ì … ⁄˘·ı.
   ≠ë¿÷ν — ◊÷˘ fi◊Ì.                                  vvvvv
   ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfiÌfiÌ ±ÎiÎÎ ·¥fiı ‹˙fi ·ı ÷˘ ÏË÷¿ÎflÌ »ı. ⁄Ì…\_,
‰ÎHÎÌfiÎ ¿oÀˇ˘· ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΛ.
   ≠ë¿÷ν — ‰ÎHÎÌfi_ ÷’ ±ıÀ·ı Â_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ÷’ ±ıÀ·ı ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ_ ‰ÎHÎÌfiÎ_ ÷’ ◊Λ »ı. ±ı¿ ±ÎiÎÎ
             ≠΄M÷V◊Îfi

‹_⁄¥   — ÕΘ. fiÌw⁄Ëıfi ±‹Ìfi
      904-⁄Ì, fi‰Ìfi±ÎÂÎ ±ı’ÎÀÛ‹LÀ, ı
      ÿÎÿÎ ÁÎËı⁄ ŒÎ‚¿ı fl˘Õ, ÿÎÿfl (Áı. flı.), ‹_⁄¥-400014
      Œ˘fi — (022) 4137616
±‹ÿΉÎÿ — lÌ ÿÌ’¿¤Î¥ ÿıÁÎ¥
                                            ¬_Õ — 2
     1, ‰wHÎ ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ, 37, lÌ‹Î‚Ì Á˘ÁΛÀÌ,                ‰ÎHÎÌ, ‘‹˝‹Î_....
     fi‰fl_√’flÎ, ±‹ÿΉÎÿ-380009.
     Œ˘fi — (079) 6421154, 463485 Œı@Á — 408528
Madras : Dada Bhagwan Foundation
     Ajit C. Patel,
     No. 9, Manohar Avenue, Egmore,
                                          [1]
     Madras-600008.
     Tel : (044) 8261243, 8261369 Fax : 8261225
                                    V‰ÎK›Î› - T›ÎA›Îfi - ≠‰«fi
U.S.A.  : Dada Bhagwan Vignan Institue
      Dr. Bachubhai Patel,                         V‰ÎK›Î› ¿ı ’flÎK›Î› ?!
      902 SW Mifflin Road, Topeka, Kansas 66606.
      Tel. : (913) 271-0869 Fax : (913) 271-8641        ÿÎÿÎlÌ — Â_ ‰Î_«fi ¿fl˘ »˘ ?
     Dr. Shirish Patel                     ≠ë¿÷ν — …ˆfi V‰ÎK›Î›, ÁÒh΢, T›ÎA›Îfi-±ı‰_ ⁄‘_ ¿v_ »\_.
     2659 Raven Circle, Corona, CA 91720 U.S.A.
     Tel. : (909) 734-4715. Fax : (909) 734-4411        ÿÎÿÎlÌ — ±Î V‰ÎK›Î› …ı ¿flı »ı ÷ı ’flÎK›Î› ¿flı »ı. ±ı¿ ‰Îfl
                                V‰w’fi_ V‰ÎK›Î› ¿flıfiı I›Îfl◊Ì µ¿ı· ±Î‰Ì Ω›. …√÷‹Î_ «Î·ı »ı ÷ı
U.K.   : Shri Maganbhai Patel
      2, Winifred Terrace, Enfield, Great Cambridge    ’flΉ·_⁄fi »ı, ±ı ±‰·_⁄fi ÁΫ_ ’HΠˢ›, ’HÎ ’flΉ·_⁄fi◊Ì ÷˘
      Road, London, Middlesex, ENI 1HH U.K.        ¤À¿, ¤À¿, ¤À¿ ¿flı. ±fiı V‰Î‰·_⁄fi◊Ì ‹„@÷ ’΋ı.
      Tel : 181-245-1751
     Mr. Ramesh Patel
                                       Œıfl, V‰ÎK›Î› fiı T›ÎA›Îfi‹Î_ !
     636, Kenton Road, Kenton Harrow,
     London, Middlesex, HA3 9NR U.K.
                                  ≠ë¿÷ν — V‰ÎK›Î› ±fiı T›ÎA›Îfi ÷˘ ±ı¿ … fiı ?
     Tel. : 181-204-0746 Fax :181-907-4885           ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ÷˘ ÷˘ ±ı‹ … ¿Ëı÷ ¿ı ¤¥ ±Î T›ÎA›Îfi ¿flı
Canada : Shri Suryakant N. Patel                »ı. ±ıfiı … V‰ÎK›Î› ¿flı »ı, ±ı‹ ⁄˘·Ωı. ±ı‹ ¿Ëı÷ fiËŸ ? ±ıÀ·ı
     1497, Wilson Ave, Appt.#308, Downsview,        “V‰ÎK›Î› ±fiı T›ÎA›Îfi ±ı¿” ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·Î›. V‰ÎK›Î› …\ÿ_ »ı,
     Onterio, Toronto. M3M 1K2, CANADA.
     Tel. : (416) 247-8309                 T›ÎA›Îfi …\ÿ_ »ı.

								
To top