Docstoc

18MBC

Document Sample
18MBC Powered By Docstoc
					                      ≠¿Î¿   — ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ŒÎµLÕıÂfi ‰÷Ì lÌ ±Ï…÷ ÁÌ. ’Àı·
                            Ïh΋_Ïÿfl, ÁÌ‹_‘fl ÁÌÀÌ, ±‹ÿΉÎÿ-¿·˘· ËÎ¥‰ı,
                            ±Õη…, ∞. √Î_‘Ìfi√fl-382421
                            Œ˘fi - (079) 23974100
      ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi                   E-Mail : info@dadabhagwan.org

         ¿Ï◊÷
                   F  ©     —  All Rights Reserved, Dr. Niruben Amin
F
  U
                              Tri-mandir, Simandhar City, Ahmedabad-Kalol
F                   F          Highway, Adalaj-382421, Dist.:Gandhinagar,Gujarat.

F                   F
F                   F
                   F  ±Îà ±ÎT≤Ï÷±˘ —  38500, ‰Ê˝-1996 ◊Ì 2004
F  ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl      F  fi‰‹Ì ±ÎT≤Ï÷ — 3000,  ‹ı, 2005
F       (Á_ÏZÎM÷)
F                   F
F                   F  ¤Î‰ ‹ÒS› — “’fl‹ ωfi›”
F                   F          ±fiı
F                   F          “Ë_ ¿o¥ … ΩHÎ÷˘ fi◊Ì”, ±ı ¤Î‰ !
F                   F  ƒT› ‹ÒS›  — 15 wÏ’›Î (flÎË÷ ÿflı)
F                   F
F                   F
F     5432109876543210987654321
     5432109876543210987654321
     5432109876543210987654321
                   F  ·ıÁfl ¿o’˘{ — ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ŒÎµLÕıÂfi, ±Õη….
F
     5432109876543210987654321
         Wel Come
     5432109876543210987654321
     5432109876543210987654321
     5432109876543210987654321
     5432109876543210987654321
                   F
F
     5432109876543210987654321
     5432109876543210987654321
     5432109876543210987654321
     5432109876543210987654321
         Á_¿·fi —
                   F
     5432109876543210987654321    ‹ƒ¿    — ‹ËÎωÿıË ŒÎµLÕıÂfi (Ï≠LÀŸ√ Õ̉Ì{fi),
F
     5432109876543210987654321
     5432109876543210987654321
     5432109876543210987654321
     5432109876543210987654321
                   F             ¤˘Ó›fl΋Î_, ’Îr˝fiÎ◊ «ıQ⁄Á˝, Ïfl{‰˝ ⁄ıÓ¿
F
     5432109876543210987654321
       ÕΘ. fiÌfl⁄Ëıfi
     5432109876543210987654321
     5432109876543210987654321
     5432109876543210987654321
     5432109876543210987654321
                   F  ’ÎÁı,         ¥L¿‹Àı@Á, ±‹ÿΉÎÿ.
F
     5432109876543210987654321
         ±‹Ìfi
     5432109876543210987654321
     5432109876543210987654321
     5432109876543210987654321
     5432109876543210987654321
                   F          Œ˘fi — (079) 27542964, 27540216
F                   F
                                     ±fiø‹ÏHοÎ
          Á‹’˝HÎ
±fiÎÏÿ◊Ì ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl;               »˘¿flÎ_ ≠I›ı ‹Î-⁄Î’fi˘ T›‰ËÎfl (’Ò‰Î˝‘˝)
     flÎ√-¶ıÊfiÎ ⁄_‘fiı, ‹‹÷Îfi˘ ‹Îfl !       (1)  ÏÁ_«fi Á_V¿ÎflfiÎ_...             1
fi ÁËı‰Î›, fi ¿Ëı‰Î›, Â_ ◊Λ ?           (2)  ŒflÏ…›Î÷‹Î_ √ΉÎfi_ Â_ ?          6
     ¿˘fiı ’Ò»ı, ¿˘HÎ ⁄÷ÎÕı ±ıfi˘ µ’Λ ?     (3)  fi {CÎÕΛ ⁄΂¿˘fiÌ ËÎ…flÌ‹Î_..         8
‹Ò_{Λı·Î fl΋, ÿÂfl◊ fiı lıÏHο;           (4)  ±fi˚ÁÏÀ˝ŒÎ¥Õ ŒÎ‘Á˝ ±ıLÕ ‹‘Á˝!        9
     l‰HÎfiı Ωı¥, ‹Î-⁄Î’˘fiΠˈ›ı «Ÿ¬ !     (5)  Á‹Ω‰‰Î◊Ì Á‘flı Á’h΢...         15
’flH›Î ’»Ì ’·ı ’·ı ’Ò»ı “√fl”fiı;          (6)  ≠ı‹◊Ì Á‘Îfl˘ ¤Ò·¿Î_fiı!           18
     Ïhο˘HÎ ÁΩ˝›, fi ÁÒ{ı ¿ı‹ ¿v_ flı !     (7)  “±‰‚Î_” ±Î‹ »^ÀÌ Ω›!            22
±Î…fiÎ_ »˘¿flÎ_ › ‹Ò_{Λ ‹Î-⁄Î’◊Ì;          (8)  fi‰Ì …fiflıÂfi, ËıS‘Ì ‹Î¥LՉ΂Ì!        26
     ‹˘À<_ ±_÷fl, flı “…fiflıÂfi √ı’”◊Ì !      (9)  ‹‘fl-ŒÎ‘flfiÌ ŒÏfl›Îÿ˘ !            28
‹˘ZÎfi˘ K›ı›, ÷ıHÎı ÷fl‰˘ Á_ÁÎfl;           (10)  Â_¿ÎfiÎ_ ÂÒ‚ !               42
     ¿˘HÎ ⁄fiı Á¿ÎfiÌ, ‹»‰˘ ‹{‘Îfl !       (11)  ‰ÎflÁ΋Î_ »˘¿flÎ_fiı ¿ıÀ·_ ?         44
±Î… Á‘ÌfiÎ iÎÎfi̱˘±ı «ŸK›˘ ‰ˆflÎ√;         (12)  ‹˘ËfiÎ ‹Îfl◊Ì ‹›Î˝ ±fi_÷̉Îfl!         47
     »ˆ›Î_‰Î‚Î_ ±À@›Î_, ¿ı‹ ◊‰_ ‰Ì÷flÎ√ ?   (13)  ¤·_ ◊›_, fi ⁄_‘Î¥ …_Ω‚...         51
fi ¿˘¥±ı ÿı¬ÎÕu˘ Á_ÁÎfl ÁÎ◊ı ‹˘ZÎ ‹Î√˝;       (14)  Á√Î¥ flÌ·ıÀ̉ ¿ı flÌ›·?           55
     ¿Ï‚¿Î‚ı ±»ıv_ “ÿÎÿΔ±ı ÿÌ‘˘ ±ø‹ ‹Î√˝ !  (15)  ±ı »ı ·ıHÎÿıHÎ, fi Á√Î¥!          56
Á_ÁÎfl‹Î_ flËÌ, ◊‰Î› ‰Ì÷flÎ√;                  ‹Î-⁄Î’ ≠I›ı »˘¿flÎfi˘ T›‰ËÎfl (µkÎflΑ˝)
     ’˘÷ı ◊¥, “ÿÎÿΔ±ı ≠√ÀÎT›˘ «ÌflÎ√ !
                          (16)  ÀÌfiı…Á˝ ÁÎ◊ı “ÿÎÿÎlÌ”           60
±ı «ÌflÎ√fiÌ fl˘ÂfiÌ‹Î_ ’√ı ‹˘ZÎı ‹‹ZÎ !
     ÁΫΠ¬’Ì ’΋ı Ïfiçı ±ËŸ ÏÿT›«ZÎ !     (17)  ’IfiÌfiÌ ’Á_ÿ√Ì!               63
                          (18)  ’Ï÷fiÌ ’Á_ÿ√Ì!               70
±ı fl˘ÂfiÌfiÎ Ï¿flH΢ ≠√ÀuÎ “±Î” √˛_◊‹Î_ !
                          (19)  Á_ÁÎfl‹Î_ Á¬ Á‘Λ Áı‰Î◊Ì!         85
     “‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl” µ¿ı·ı ’_◊‹Î_ !
ÿ̉Î◊Ì ÿ̉Π≠√Àı ≠I›ı¿ CÎÀ‹Î_;           ωÂıÊ ÁÒ«fi —ÿflı¿ …B›Î±ı ¿˙Á‹Î_ ±Î’ı·Î_ ±Î_¿Õα˘ ‹Ò‚
     …√fiı Á‹’˝HÎ ±Î √˛_◊, ’΋ {À‹Î_ !           ωVI≤÷ √˛_◊fiÎ M≤Wà fi_⁄fl »ı.
            Á_’Îÿ¿Ì›                    ≠V÷÷ √˛_◊ ⁄ı ω¤Î√‹Î_ Á_¿·fi ◊¥ ≠¿ÎÏÂ÷ ◊Λ »ı.

                     ÕΘ. fiÌfl⁄Ëıfi ±‹Ìfi       ’Ò‰Î˝‘˝ — ‹Î-⁄Î’fi˘ »˘¿flÎ_ ≠I›ı T›‰ËÎfl.

   ¿›Î ±‰÷Îfl‹Î_ »˘¿flÎ_ fi◊Ì ◊›Î_ ? ‹Î-⁄Î’ ωfiÎ ¿˘fi_         µkÎflΑ˝ — »˘¿flÎ_fi˘ ‹Î-⁄Î’ ≠I›ı T›‰ËÎfl.
±„V÷I‰ ˢ¥ ¿ı ? ¤√‰Îfi˘ ’HÎ ‹Îfiı ’ıÀı … …LQ›Î Ë÷Î. ±Î‹         ’Ò‰Î˝‘˝‹Î_ ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌ ‹Î-⁄Î’ ÁÎ◊ı ÁIÁ_√ ¿flı »ı.
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl ±fiÎÏÿ ±fi_÷ »ı. ±ı T›‰ËÎfl‹Î_        ‹Î-⁄Î’fiÌ ±fiı¿ ‹Ò_{‰H΢ Á_’ÒF›lÌ Á΋ı ±fiı¿ ≠Á_√˘±ı fl…^
±Îÿ½÷Î ¿ı‹ ¿flÌfiı ±Î‰ı ÷ı ‹ÎÀı ⁄‘Î Ïÿfi-flÎ÷ ‹◊÷Î ÿı¬‰Î‹Î_     ◊›ı·Ì. …ıfiÎ Á«˘À Á˘S›Âfi ’ÒF›ḻı ±ÎM›Î_ »ı. …ı‹Î_ ‹Î-⁄Î’fiı
±Î‰ı »ı. ÷ı‹Î_ › ±Î ¿Ï‚¿Î‚‹Î_ ÷˘ ‰Î÷ ‰Î÷‹Î_ ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_     T›‰ËÎÏfl¿ √Ò_«‰ÎÕÎfiÎ_ Á‹Î‘Îfi ‹‚ı, ÷ı‹fiÎ_ ’˘÷ÎfiÎ ±_√÷
‰E«ı ‹÷¤ıÿ ¤Î‚‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı I›Îflı ±flıflÎÀÌ T›Î’Ì Ω›.        ∞‰fi‹Î_ Ω÷fiı Á‘Îfl‰ÎfiÌ «Î‰Ì±˘ ‹‚ı ÷ı‹… ⁄΂¿˘ ÁÎ◊ı
Á÷˚›√‹Î_ › ¤√‰Îfi fl΋ ±fiı ·‰-¿<Âfi˘ T›‰ËÎfl ¿ı‰˘ Ë÷˘ ?
                                 T›‰ËÎfl‹Î_ ’Õ÷Ì ‹U¿ı·Ì±˘‹Î_ ±fiı¿ µ¿ı· ≠ÎM÷ ◊Λ »ı ±fiı …ı◊Ì
∑ʤÿı‰ ¤√‰Îfi◊Ì ±‚√˘ ’_◊ ¿ÎœfiÎfl ‹flÌÏ« @›Î_ fi Ë÷Î ?
                                 Á_ÁÎfl T›‰ËÎfl Á¬‹› ’Òfl˘ ◊Λ. ‹Î-⁄Î’ ±fiı »˘¿flÎ_ ‰E«ı …ı
K≤÷flÎWÀˇfiÌ ‹‹÷Î fiı ÿ›˘˝‘fifi˘ V‰E»oÿ @›Î_ ΩHÎÌ÷˘ fi◊Ì ?
                                 Ïfl·ıÏÀ‰ Á_⁄_‘ »ı, ÷k‰ ƒ„WÀ±ı …ı …ı ‰ÎV÷ω¿÷α˘ »ı, ±ı Á‹…
‹ËΉÌflfiÎ ‰¬÷‹Î_ lıÏHο flÎΩ ±fiı ’hÎ ¿˘HÎÌ¿ ‹˘√·˘fiÌ ›Îÿ
                                 ’HÎ iÎÎfiÌ ’flÊ ±Î’ı »ı. …ı◊Ì ‹˘ZÎ ‹Î√ı˝ ±Î√‚ ‰‘‰Î‹Î_ ‹Î-
±’Ήı ÷ı‹ Ë÷_. ‹˘√· ⁄ÎÿÂÎˢ …√≠A›Î÷ ◊›Î I›Îflı ±ı¿ ⁄Î…\
                                 ⁄Î’fiı ‹ÒE»Î˝ ∂ÕÌ Ω› ±fiı ΩB≤Ï÷ ¬Ì·ı. ÷ı Á‰˝ √˛_◊fiÎ ’Ò‰Î˝‘˝‹Î_
⁄Î⁄fl Ë÷˘ ¿ı …ıHÎı Ë‹Î›fiÎ ∞‰fi ‹ÎÀı ’˘÷ÎfiÎ ∞‰fifiı ÁÎÀ΋Î_
±Î’‰ÎfiÌ ±S·Îfiı ⁄_ÿ√Ì ¿flı·Ì ? I›Îflı ⁄Ì∞ ⁄Î…\ ÂÎË…ËÎ_fiı       Á_¿Ï·÷ ◊›_ »ı.
…ı·‹Î_ fiάÌfiı ±˙fl_√{ı⁄ √ÎÿÌ ’fl ⁄ıÃı·˘. ÷˘ fl΋ ⁄Î’fiı ¬Î÷fl         F›Îflı µkÎflΑ˝‹Î_ ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌ ⁄΂¿˘, ›‰Îfi »˘¿flÎ-
… ‰fi‰ÎÁ «ÎS›Î √›Î Ë÷Î. l‰HÎı ‹Î-⁄Î’fiı ¿Î‰Õ‹Î_ ⁄ıÁÎÕÌ Ω÷ı     »˘¿fḻ˘ ΩıÕı ÁIÁ_√ ¿flı »ı ±fiı ÷ı‹HÎı ’˘÷ÎfiÎ ∞‰fifiÌ ±_√÷
¨«¿Ìfiı ΩhÎÎ ¿flΉı·Ì. (‹¬M≤WÃ) ±Î‹ flÎ√-¶ıÊfiÌ ‰E«ı {˘·Î_      ‹Ò_{‰H΢fiÎ Á‹Î‘Îfi ‹ı‚T›Î_ »ı. ‹Î-⁄Î’ ÁÎ◊ı ¿ı‰˘ T›‰ËÎfl ¿fl‰˘
¬Î÷˘ ‹Î-⁄Î’ ±fiı »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl ÿflı¿ ¿Î‚‹Î_ ˢ› »ı. ±Î      ÷ıfiÌ Á‹…HÎ ≠ÎM÷ ◊Λ »ı, ’flHΉÎfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ Á‹… ±ı‰Ì ÁflÁ
¿Î‚‹Î_ ¶ıÊfi˘ T›‰ËÎfl ωÂıÊ Ï‰ÂıÊ Ωı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı.         ≠ÎM÷ ◊Λ »ı ¿ı ›‰Îfi˘ ’˘÷ÎfiÎ ∞‰fi‹Î_ ÁÎ«Ì ‰Î÷ Á‹∞fiı ’»Ì
    ±Î‰Î ¿Î‚‹Î_ Á‹÷΋Î_ flËÌ ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ¿flÌ fiÌ¿‚Ì       T›‰ËÎflfi˘ ’Òflı’Òfl˘ ∂¿ı· ·Î‰Ì ¿ı. ⁄΂¿˘ ’˘÷ÎfiÎ ‹Î-⁄Î’fiÌ
…‰Îfi˘ flV÷˘ ±ø‹ ωiÎÎfiÌ Á_’ÒF› ÿÎÿÎḻı ±hÎı ≠wM›˘ »ı.       Áı‰Îfi_ ‹ËÎIQ› ±fiı ’ÏflHÎ΋ Á‹…ı ÷ıfiÌ Á‹…HÎ √˛_◊fiÎ µkÎflΑ˝‹Î_
±Î…fiÎ ›‰Î‰√˝fi_ ‹ÎfiÁ Á_’ÒHν’HÎı ΩHÎÌ ÷ı‹fiı ∞÷‰Îfi˘ flV÷˘     Á‹Î‰ı ◊Λ »ı.
ÁÒ{ÎÕu˘ »ı. ’flÿı‹Î_ ‰Á÷Î ¤Îfl÷Ì› ‹Î-⁄Î’˘ ÷ı‹ … ⁄΂¿˘fiÌ
⁄ı ÿıÂfiΠϤLfi ϤLfi ¿S«fl ‰E«ı ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿ÃÌfi Á‹V›Îfi˘                      * * *
Á_ÿfl µ¿ı· ≠Á_√ı ≠Á_√ı ‰Î÷«Ì÷ ¿fl÷Î_ ¬S·˘ ¿›˘˝ »ı. …ı ÁiÎ ‰ÕÌ·
                                    ‹Î-⁄Î’fiÌ ‹Ò_{‰H΢ …ı‰Ì ¿ı »˘¿flÎ_ ‹ÎÀı ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ¿›* »÷Î_
‰Î_«¿˘fiı ÷ı‹… ›‰Î‰√˝fiı ¬Ò⁄ ¬Ò⁄ µ’›˘√Ì ⁄fiÂı, ±ı‹fiÎ_ ±Îÿ½
                                 »˘¿flÎ_ Á΋Î_ ◊Λ »ı ÷ıfi_ Â_ ? »˘¿flÎ_ ‹˘ÀÎ_ ◊¥fiı ±Î‰Î_ Á_V¿ÎflÌ
∞‰fi ∞‰‰Î ‹ÎÀı.
◊Âı ÷ı‰Î_ ◊Âı ω. ω. V‰MfiÎ ¤Î_√Ì …÷Î_ …\±ı I›Îflı …ı ±ÎCÎÎ÷        »˘¿flÎ_ ±_ÿfl˘±_ÿfl ·Õı ÷˘ ¿¥ flÌ÷ı ÷ÀV◊ flËÌ L›Î›
±fi¤‰ı ÷ıfi_ Á‹Î‘Îfi ¿ı‰Ì flÌ÷ı ·ı‰_ ? ¿ıÀ·Î_¿ »˘¿flÎ_ ÷˘ ‹Î-⁄Î’fiÎ  ÷˘‚‰˘ ? »˘¿flÎ_ flÌÁΛ I›Îflı Â_ ¿fl‰_ ? »˘¿flÎ_fiÎ ø˘‘fiı ⁄_‘ ¿fl‰Î
·Bfi∞‰fifi_ Á¬(!) Ωı¥fiı ’flHΉÎfiÌ … fiÎ ’ÎÕı I›Î_ Â_ ¿fl‰_ ?     Â_ ¿fl‰_ ? »˘¿flÎ_fiı À¿˘fl ¿flΛ ? »˘¿flÎ_fiı ‰œÎ› ? ‰œÎ› ¿ı À¿˘fl
‹Î-⁄Î’ı ¿¥ flÌ÷ı Á_V¿Îfl ÁŸ«fi ¿fl‰_ ? ’˘÷ı ¿¥ flÌ÷ı ±ıfi_ iÎÎfi     ¿flΛ ÷˘ ¿¥ flÌ÷ı ? »˘¿flÎfiı ‰œı ÷˘ ¿›_ ¿‹˝ ⁄_‘Λ ? ±ı‹fiı ÿ—¬
‹ı‚‰‰_ ? @›Î_◊Ì ‹ı‚‰‰_ ? ⁄√Õı·Î ⁄΂¿˘fiı ¿¥ flÌ÷ı Á‘Îfl‰Î ?     ◊Λ ÷ıfi˘ µ’Λ Â_ ? »˘¿flÎ_fiı ‹flΛ ? ‹ÎflÌ ÿı‰Î› ÷˘ Â_ µ’Λ ?
‰Î÷ı ‰Î÷ı ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_ ‰E«ıfiÌ ±◊Õ΋H΢◊Ì ±À¿Î› ÂÌ flÌ÷ı ?      ¿Î« …ı‰Î ⁄η‹ÎfiÁfiı ¿ı‰Ì “¿ıfl”◊Ì “ËıLÕ·” ¿flΛ ? ‹Î-⁄Î’ ¿Î‚Ì
»˘¿flÎ_fiı ‹Î-⁄Î’ ⁄˘ÁÌ{‹ ¿fl÷Î_ ·Î√ı »ı fiı ‹Î-⁄Î’fiı »˘¿flÎ_ ‰_ÃÌ    ‹…^flÌ ¿flÌ ¿‹Î› fiı »˘¿flÎ_ ∂ÕΉı ÷˘ Â_ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ·ı‰_ ?
√›ı·Î_ ·Î√ı »ı; ˉı ±Îfi˘ flV÷˘ Â_ ? »˘¿flÎ_fiı ÁÎv_ Â̬‰ÎՉΠ     ⁄΂¿˘fiı V‰÷_hÎ÷Î ±’Λ ? ±’Λ ÷˘ ¿ıÀ·Ì Ëÿ Á‘ÌfiÌ ? »˘¿fl˘
¿Ëı‰_ ÷˘ ’Õı …, ÷ıfiı »˘¿flÎ_ ¿«¿« ‹ÎfiÌfiı Á΋Î_ ±ÎB›˝‹ıLÀÁ ¿flı   ÿÎwÏÕ›˘ ˢ› ÷˘ Â_ ’√·Î_ ·ı‰Î_ ? ‰Ë √΂˘ ÿı ÷˘ Â_ ¿fl‰ ? ‹˘ZÎfi˘
I›Î_ Â_ ¿fl‰_ ? fiÎfiÎ »˘¿flÎ_, ‹˘ÀÎ_ »˘¿flÎ_ ÁÎ◊ı ¿¥ flÌ÷ı …\ÿ˘ …\ÿ˘  K›ı› ·Z΋Î_ flάÌfiı ±K›ÎI‹ ±fiı ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎflfi˘ ¿¥
T›‰ËÎfl √˘Ã‰‰˘ ?                           flÌ÷ı Á‹L‰› ¿fl‰˘ ? ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ◊Ì …\ÿÎ_ ◊Λ ÷˘ ?

   CÎflfiÌ Ï¤Lfi ϤLfi ≠¿ÚÏ÷±˘fi˘ ÁΫ˘ ‹Î‚Ì ¿¥ flÌ÷ı ⁄fiΛ           »˘¿fḻ˘ flÎhÎı ‹˘ÕÌ ±Î‰ı ÷˘ ? ·ŒflÎ_‰Î‚Ì ◊¥ √¥ ˢ›
? ±ıfi˘ ·Î¤ ¿¥ Á‹…HÎ◊Ì ∂ÃÎ‰Ì Â¿Î› ? ¿˘¥ ·˘¤Ì ÷˘ ¿˘¥         ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ? ’flfiÎ÷‹Î_ »˘ÕÌ ’ˆHÎÌ √¥ ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ? »˘ÕÌ ’fl
·ÎŒ˘, ¿˘¥ «˘fl, ÷˘ ¿˘¥ ±Î"Ï·›˘, ±Î‰Ì ϤLfi ϤLfi CÎfl‹Î_        Â_¿Î flèÎÎ ¿flı ÷ıfi_ Â_ ?
»˘¿flÎ_±˘fiÌ ≠¿ÚÏ÷±˘ ˢ› ÷ıfiÎ_ ‰ÕÌ·ı Â_ Á‹…‰_ fiı Â_ ¿fl‰_ ?       ‰Ì· ¿fl‰_ ? ¿ı‰_ ¿fl‰_ ? ¿˘fiı ¿ıÀ·_ ±Î’‰_ ? ‹fl÷Î_ ’Ëı·Î_
    ⁄Î’fiı ÿÎw, ⁄ÌÕÌfi_ T›Áfi ’ÕÌ √›_ ˢ› I›Î_ ¿¥ flÌ÷ı ÷ıfiÎ_◊Ì  ±Î’‰_ ¿ı ’»Ì ? »˘¿flÎ ’ˆÁÎ ‹Î√ı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ? CÎfl…‹Î¥ ¿flΛ ?
»^À‰_ ¿ı …ı◊Ì ¿flÌfiı »˘¿flÎ_fiı ÷ıfiÌ ¬flÎ⁄ ±Áfl◊Ì ⁄«Î‰Ì ¿Λ ?
                                     »˘¿flÎ_ ’fl ¿ıÀ·˘ ‹˘Ë fl¬Î› ? ·Î√HÎÌ, ‹‹÷Î ±ıfi_ Â_ flËV›
   »˘¿flÎ_ Ïÿ‰Áı, ‹˘ÕÌ flÎ÷ Á‘Ì ÀÌ.‰Ì. ÁÌfiı‹Î Ωı›Î ¿flı I›Î_    »ı ? ¿ıÀ·Ì ŒÎ›ÿοÎfl¿ ? “√v” ±Î‰÷Î_ … ÿÌ¿fl˘ ’ÎÀ·Ì ⁄ÿ·Ì ÿı
¿¥ flÌ÷ı ÷ı‹fiı ⁄«Î‰‰Î_ ? fi‰Ì …fiflıÂfifiÌ ¿¥ ÁÎflÌ ‰V÷fiı         I›Îflı Â_ ¿fl‰_ ?
K›Îfi‹Î_ ·¥ ÷ıfi˘ ¿¥ flÌ÷ı ·Î¤ ∂ÃΉ‰˘ ? ¿Î·fiÎ ¿ÊÎ›Ì ±fiı
‰÷˝‹ÎfifiÎ Ï‰Ê›Ì …fiflıÂfifiÌ √ı’ ¿¥ flÌ÷ı ’Òfl‰Ì ? ±ı¿⁄Î…\            …ıfiı »˘¿flÎ_ fiΠˢ› ÷ıfi_ ¿‹˝ ¿ı‰_ ¿Ëı‰Î› ? »˘¿flÎ_ fiΠˢ›
±Î…fiÌ …fiflıÂfifi_ “ËıS‘Ì ‹Î¥LÕ” Ωı¥ √flÿfi {Ò¿Ì Ω› ÷ı‹ ·Î√ı       ÷˘ ? lΩ ÁflÎ‰Ì ‹„@÷ ¿˘HÎ ¿flΉı ? fiÎfiÌ ™‹fl‹Î_ ¤Ò·¿Î_ ‹flÌ
fiı ⁄Ì∞ ⁄Î…\ ωʛÎ_‘ ÿı¬Î›, I›Î_ Â_ ◊¥ ¿ı ?            Ω› I›Î_ ‹Î-⁄Î’ı ¿ı‹ ¿flÌfiı ÁËÌ ·ı‰_ ? ÷ıfiÎ ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ ? ’ÒF›
                                  ÿÎÿÎlÌfiÎ_ ⁄΂¿˘ ‹flÌ √›Î I›Îflı ÷ı‹HÎı Â_ ¿flı·_ ? flÌ·ıÂfi ŒÎÀ÷Î_
    ‹˘ÕÎ_ ∂ÃfiÎfl »˘¿flÎ_fiı ¿¥ flÌ÷ı Á‘Îfl‰Î_ ? ¤HΉ΋Î_ “Õ·”    ˢ› ÷˘ ¿¥ flÌ÷ı ÁÎ_‘‰_ ? iÎÎfi̱˘ ¿›Î iÎÎfi◊Ì Á_ÁÎfl ÁÎ√fl
»˘¿flÎ_fiı ¿¥ flÌ÷ı “¥Q≠‰” ¿fl‰Î_ ? ±ı‹fiı ¿¥ flÌ÷ı ¤HΉ΋Î_       ÷fl‰Îfi˘ ±ı flV÷˘ ⁄÷Ήı »ı ?
“±ıL¿flı…” ¿fl‰Î_ ? »˘¿flÎ_ ΩıÕı T›‰ËÎfl ¿fl÷Î_ ’|Î ÷ÒÀÌ Ω› ÷˘ ¿¥
flÌ÷ı “¿ÎµLÀfl ’·Ì±˘” √˘Ã‰‰Ì ?                                  * * *
   ¿‚Ìfiı ¬Ì·‰‰ÎfiÌ ¿‚Î iÎÎfiÌfiÌ ¿ı‰Ì¿ ˢ› ÷ı µkÎflΑ˝‹Î_                ≠V÷ΉfiÎ
Ωı‰Î ‹‚ı »ı ±ËŸ ⁄ı ‰Ê˝◊Ì ⁄Îfl ‰Ê˝fiÎ ¤Ò·¿Î_fiı ¬Ì·‰÷Î_ Ωı¥±ı
÷˘ ¬Ò⁄ ¬Ò⁄ Â̬‰Î ‹‚ı ! ≠ı‹, Á‹÷Î fiı ±ÎI‹Ì›÷ÎfiÎ fl_√ı !                           ÕΘ. fiÌfl⁄Ëıfi ±‹Ìfi
   »˘¿flÎ_fiı ¤HÎ÷fl, √HÎ÷fl fiı CÎÕ÷fl hÎHÎı › ¿¥ flÌ÷ı ±’Λ ?  ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ ◊›˘ T›‰ËÎfl;
    »˘¿flÎ_ ’flHΉηΛ¿ ◊Λ I›Îflı ‹˘À˘ ≠ë ±Î‰Ìfiı ¬Õ˘ ◊Λ  ±fi_÷¿Î‚◊Ì, fi ÷˘ › ±ÎT›˘ ’Îfl !
»ı, ’ÎhÎfiÌ ’Á_ÿ√Ì ¿ı‰Ì fiı ¿¥ flÌ÷ı ¿fl‰Ì ? ’ÒF›lÌ, »˘¿flα˘fiı             “‹ıÓ µ»ı›Î˝, ¤HÎÎT›Î”, fi ⁄˘·Î›;
÷ı‹… »˘¿fḻ˘fiı ¬Ò⁄ … Á_ÿfl ‹Î√˝ÿ½fi ±Î’ı »ı …ı◊Ì ‹Î-⁄Î’,              “÷‹fiı ¿˘HÎı ¤HÎÎT›Î ?” I›Î_ Â_ ◊Λ?
»˘¿flÎ_ ‰E«ı Á‹ı‚ flËÌ ’ÎhÎfiÌ ’Á_ÿ√Ì ◊Λ !          »˘¿flÎ_fiÌ ŒflΩı ⁄‘Ì »ı ŒflÏ…›Î÷ !
   »˘¿fḻ˘fiı ÁÎÁflÌ‹Î_ ⁄‘Î_fiı ≠ı‹◊Ì ‰Â ¿fl‰ÎfiÌ Á_ÿfl     ÷Îv_ ⁄‘_ ¿flfiÎfl˘ Ë÷˘ … fiı ⁄Î’ ?
«Î‰Ì±˘ ’ÒF›lÌ ’ÒflÌ ’ÎÕı »ı.                             ±‹V÷˘ ÿ⁄ÕΉÌfiı fiÎ ±Î’ ÷Î’;
   ‹Î-⁄Î’fiÌ Áı‰Î, ωfi›, ±ı‹fi˘ flÎ∞’˘ ·ı‰˘, ÷ıfi_ ‹ËI‰ Â_             ‹˘ÀÎ_ ◊¥fiı »˘¿flÎ_ ¿flÂı ÷Îv_ Âο!
fiı ¿¥ flÌ÷ı ·ı‰Î› ?                      »˘¿flÎ_ ±Î‰Î_ ˢ› ÷ı ‹ ¬˘‚ı ;
                               ’˘÷ı ¿ı‰Î_ ⁄Lfiı {√Õı, ÷ı fi ÷˘·ı!
    ±_÷‹Î_ CÎflÕÎ_±˘fiÌ T›◊Î fiı ÷ıfiÎ µ¿ı·‹Î_ CÎflÕÎ_CÎflfiÌ
…wÏfl›Î÷ fiı ±K›ÎI‹ ∞‰fi ¿ı‹ ∞‰‰_ ÷ıfi_ Á_ÿfl ‹Î√˝ÿ½fi ≠V÷÷             ‹Î ‹Ò‚˘ fiı ⁄Î’ ˢ› √Î…fl !
√˛_◊‹Î_ Á_¿Ï·÷ ◊Λ »ı …ı ‰Î_«Ìfiı Á‹…÷Î ‹Î-⁄Î’ ±fiı »˘¿flÎ_±˘             »˘¿flÎ_ ÁŒfl…_ÿ @›Î_◊Ì ≠˘’fl ?
⁄Lfiıfiı ±Îÿ½ T›‰ËÎfl‹Î_ ‹Ò¿Ì ÿı »ı.              ±ı¿ ⁄΂¿ µ»ıfl‰ÎfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ;
                               ¤Îfl÷fiÎ ‰ÕÎ≠‘Îfi ¿fl÷Î_ ¤ÎflÌ !
                     - …› Á„E«ÿÎfi_ÿ
                                          “÷ÎflÎ ¿fl÷Î_ Ωı¥ ‹ıÓ ‰‘Îflı Ïÿ‰Î‚Ì;
                                          »˘¿flÎ_ ¿Ëı, “÷‹ı ¿˘Ỡ΋Î_ fiı ±‹ı ‰Ì…‚Ì”!
                               ‹Î-⁄Î’fiÎ {CÎÕÎ, ⁄√ÎÕı ⁄΂ ‹ÎfiÁ;
                               ’Õı ±Î_À̱˘, ‹Îfiı ±ı‹fiı ⁄˘√Á!
                                          ‰œÌfiı fi Á‘flı ±Î…fiÎ_ »˘¿flÎ_ ¿Ïÿ;
                                          ≠ı‹◊Ì ‰‚Ì, µΩ‚Âı ⁄ı ËΩflfiÌ ÁÿÌ!
                               ‹Îfl˘-‰œ˘ ÷˘ › fi CÎÀı ≠ı‹;
                               ≠ı‹◊Ì … ◊Λ ⁄΂, ‹ËΉÌfl …ı‹!
            fi‰Ì …fiflıÂfi ËıS‘Ì ‹Î¥LՉ΂Ì;     ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î› fi ¿˘¥ ’˘÷Îfi˘;
            »ı ωʛÌ, fi ¿ÊÎ›Ì ±ı‰Î ‹Î·‰Î‚Ì !   ÿ—¬ı ÿıË fiı ÿÎ_÷, ÏËÁÎ⁄ ¬Î÷Îfi˘!
√VÁÎfiÎ ’ÕCÎÎ_, {Ì·ı »˘¿flÎ_;                           fi ˢ› ¿Ïÿ ƒ„WÀ‹Î_ ⁄‘Î_ »˘¿flÎ_ Áfl¬Î_;
⁄Î’ ¿fl÷Î_ ⁄fiı Á‰Î›Î, ±Î¿flÎ_!                           ·ıHÎ-ÿıHÎ, flÎ√-¶ıÊfiÎ_ ⁄_‘fi ‹…⁄ Œfl¿Î_!
            CÎıfl CÎıfl ≠οÚÏ÷¿ ¬ı÷flÎ_ ÁI›√‹Î_;  ÏËÁÎ⁄ «Ò¿‰÷Î_ fi …‰Î› hÎÎÁÌ;
            ϤLfi ϤLfi d·˘fiÎ_ ⁄√Ì«Î ¿Ï‚›√‹Î_!  ˉı Á‹∞fiı ’÷Ή, fiÏË ÷˘ ŒÎ_ÁÌ!
‹Î‚Ì ⁄fiı ÷˘ ⁄√Ì«˘ Á_ÿfl Á…ı;                           CÎHÎÎ_ ¿Ëı, ‹Îfiı »˘flÎ_ ÁË Á‹Îfi;
fiÏË ÷˘ ⁄√ÕÌ √›Î, ¿ÊΛ˘ ¤…ı!                            flÎ√-¶ıÊ ±ı ·ıHÎ-ÿıHÎfiÎ ≠‹ÎHÎ!
            fi ¿flΛ »˘ÕÌ ’fl ¿Ïÿ Â_¿Î;       ‹Î-⁄Î’ ±ı¿ fiı »˘¿flÎ_ ϤLfi ϤLfi;
            ÁÎ_¤‚Ì ·ı ⁄fl⁄ÎÿÌfiÎ Õo¿Î!       ‰Êν Áfl¬Ì »÷Î_ ⁄Ì ‹…⁄ ÁÌfi!
»˘¿flÎ_fiı ‰ÎflÁ΋Î_ ±’Λ ¿ıÀ·_?                          “·Î˜”◊Ì ±ı¿ ¿<À<_⁄‹Î_ ¤ı‚Î_ ◊Λ;
±Î’HÎfiı ⁄Î’ ’ÎÁı◊Ì ‹‚ı·_ ÷ıÀ·_!                         ‹‚÷Î ’fl‹Îb±˘ … ¬ıӫΛ!
            ‰‘Îflı ±Î’¢ ÷˘ ◊Âı µÕε;       ◊Λ ¤ı√Î_ ƒT›-ZÎıhÎ-¿Î‚-¤Î‰;
            ÿÎwÏÕ›˘ ◊¥ ¿flÂı ÷fiı … Q›Î_µ!     CÎÀı CÎÀfiÎ “T›‰„V◊÷”fi˘ V‰¤Î‰!
…ıÀ·˘ »˘¿flÎ_ ’fl flÎ√ µ¤flΛ;                            lıÏHο flÎΩfiı …ı·‹Î_ fiÎA›˘ ÿÌ¿flαı;
±ıÀ·˘ … ¶ıÊ “flÌ’ı”‹Î_ ¤˘√‰Î›!                           ÿÌ¿flÎfiÎ Õfl◊Ì ËÌfl˘ «ÒÁÌ ‹›Î˝ ±ı!
            flÎ√¶ıÊ◊Ì »^À‰Î ◊Î ‰Ì÷flÎ√;      ±ÎI‹Îfi˘ fi◊Ì ¿˘¥ ÿÌ¿fl˘;
            ¤‰’Îfl ◊‰Îfi˘ ±Î ±ı¿ … ‹Î√˝!      »˘ÕÌ ‹Î›Î ’fl¤‰ Á‘Îfl˘!
‹˘ZÎ ‹ÎÀı ‰Î_{̛Π‹ËÎ’H›Â΂Ì;
¬˘‚˘ fiÏË ’HÎ «˘’Õ˘ ·ÎT›˘ ¬Î·Ì!
            ¿›Î ¤‰‹Î_ fi …H›Î ⁄E«Î_;
            ˉı ÷˘ …_’, ⁄fi ‹‹ZÎ ÁE«Î!
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_ »ı flÌ·ıÀ̉ Á√Î¥;
‰ÎflÁ˘ fiÎ ±Î’ı ÷˘ ¿˘ÀÛ‹Î_ ÷√Î¥!
            ÀˆÕ¿Î‰ı ⁄ı ¿·Î¿ ÷˘ ¿Î›‹fiÌ ¿Ì|Î!
            Á‹∞ Ω V‹ÂÎfi ’Òfl÷Î ±Î »ı ⁄ı|Î!
                                     2                          ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

                                     I›Îflı Á_›‹ Ë÷˘ ⁄‘˘. ±Î ÷˘ Á_›‹ ‰√flfiΠˢ›.               (4)
                                        ≠ffi¿÷ν — ±Î »˘¿flÎ_±˘ ⁄‘Î_ ‹˘ÀÎ_ ◊Λ ÷˘ ±ı ·˘¿˘fiı ±Î’HÎı ‘‹˝fi_
                                     iÎÎfi ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±Î’‰_ ?
     ‹Î-⁄Î’fi˘ »˘¿flÎ_ ≠I›ı T›‰ËÎfl
                                        ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ‘‹˝ V‰w’ ◊¥ …¥±ı ±ıÀ·ı ◊¥ Ω›. ±Î’HÎÎ
               (’Ò‰Î˝‘˝)                  …ı‰Î_ √HΠˢ› fiı ÷ı‰Î_ »˘¿flÎ_ Â̬ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı … ‘Ï‹˝Wà ◊¥ …‰Îfi_.
                                     Â̬ı ±Î’b_ Ωı¥ Ωı¥fiı. Ωı ±Î’HÎı ÏÁ√ÎflıÀ ’Ì÷Î_ ˢ› ÷˘ ÏÁ√flıÀ ’Ì÷Î_
                                     Â̬ı, ±Î’HÎı ÿÎw ’Ì÷Î_ ˢ› ÷˘ ÿÎw ’Ì÷Î_ Â̬ı. ‹Î_Á ¬Î÷Î_ ˢ› ÷˘ ‹Î_Á
                                     ¬Î÷Î_ Â̬ı, …ı ¿fl÷Πˢ› ±ı‰_ Â̬ı ±ı. ±ı ΩHÎı ¿ı ±ıfiÎ◊Ì Á‰Î›˘ ◊™
           (1) ÏÁ_«fi, Á_V¿ÎflfiÎ_...               ±ı‰_ ¿Ëı.                           (5)
   ≠ffi¿÷ν — ±ËŸ›Î_ ±Î…\⁄Î…\ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ’ˆÁ˘ »ı, ’HÎ Á_V¿Îfl fi◊Ì       ≠ffi¿÷ν — ÁÎflÌ V¿>·‹Î_ ‹Ò¿‰Î◊Ì ÁÎflÎ Á_V¿Îfl fi◊Ì ±Î‰÷Î ?
±fiı ±ËŸfi_ ±Î…\⁄Î…\fi_ ‰Î÷ΉflHÎ ±ı‰_ »ı, ÷˘ ÷ı ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ ?        ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ⁄‘Î Á_V¿Îfl fi◊Ì. »˘¿flÎ_, ‹Î-⁄Î’ ÏÁ‰Î› ¿˘¥fiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·Î_ ‹Î-⁄Î’ı Á_V¿ÎflÌ ◊‰_ Ωı¥±ı. ±ı »˘¿flÎ_ ⁄ËÎfl Ω›    Á_V¿Îfl fiÎ ’΋ı. Á_V¿Îfl ‹Î-⁄Î’fiÎ_, √vfiÎ_. ±fiı ±ıfi_ Á¿˝· ◊˘Õ<_ CÎb_ ˢ›,
… fiËŸ. ‹Î-⁄Î’ ±ı‰Î_ ˢ› ¿ı ≠ı‹ Ωı¥fiı ±ËŸ◊Ì ¬Áı … fiËŸ. ‹Î-⁄Î’ı       ¡ıLÕÁ¿˝·, Á_›˘√˘ ±ıfiÎ. ⁄Î¿Ì ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÎ Á_V¿Îfl ‹Î-⁄Î’fiÎ_ ! ‹Î-⁄Î’
±ı‰_ ≠ı‹‹› ◊‰_ Ωı¥±ı. »˘¿flÎ_ Ωı Á‘Îfl‰Î_ ˢ› ÷˘ ÷‹ı …‰Î⁄ÿÎfl »˘.     Á_V¿ÎflÌ Ë˘› ÷˘ ÷ı »˘¿flÎ_ Á_V¿ÎflÌ ◊Λ. fiËŸ ÷˘ Á_V¿Îfl ˢ› … fiËŸ fiı ?
»˘¿flÎ_fiÌ ΩıÕı ÷‹ı Œfl…◊Ì ⁄_‘Λı·Î »˘. ÷‹fiı Á‹…HÎ fiÎ ’ÕÌ ?                                           (7)
                       (‹Ò‚ √˛_◊ ’ÎfiÎ fi_. 2)       ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı »˘¿flÎ_±˘fiı “¥„L՛Δ ¤HΉΠ‹˘¿·Ì ÿ¥±ı, ÷˘
    ±Î’HÎÎ ·˘¿˘±ı »˘¿flÎ_±˘fiı Á_V¿Îfl ⁄Ë ¨«Ì Ω÷fiÎ ±Î’‰Î         ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ fi◊Ì «Ò¿÷Î ?
Ωı¥±ı. CÎHÎÎ_ ‹ÎHÎÁ˘ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ¿Ëı÷Î_ Ë÷Î_ ¿ı ±‹ÎflÎ_ »˘¿flÎ_ »ı ÷ı
                                        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. «Ò¿÷Î fi◊Ì. ±Î’HÎı ±ıfi˘ ¬«˘˝-⁄«˘˝ ⁄‘˘ ±Î’̱ı,
‹Î_ÁÎËÎfl ¿flı »ı ±fiı ±ı ⁄‘_ ¿flı »ı. I›Îflı ‹ıÓ ±ıfiı ’Ò»›_, ÷‹ı ¿fl˘ »˘ ?
                                     I›Î_ ±Î√‚ ÷˘, I›Î_ ÷˘ ±ı‰Ì V¿>·˘ »ı ¿ı F›Î_ ÏËLÿV÷ÎfifiÎ_ ·˘¿˘ ›
I›Îflı ¿Ëı, ËÎ, ±‹ı ¿fḻı »Ì±ı. I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, ÷ı ÷˘ Ë_‹ıÂÎ_ »˘¿flÎ_±˘
                                     »˘¿flÎ_fiı I›Î_ ‹Ò¿ı »ı. …‹‰Î ¿fl‰Îfi_ I›Î_ ±fiı flËı‰Îfi_ › I›Î_. ±ı‰Ì ÁflÁ
¿flÂı …. ±Î’HÎÎ Á_V¿Îfl ! ±fiı »÷Î_ ±Î’HÎı fiÎ ¿fl÷Î_ ˢ› ÷˘ › ¿flı,
                                     V¿>·˘ »ı !!!                           (10)
’HÎ ±ı ⁄Ì∞ …B›Î±ı. ’HÎ ±Î’HÎÌ Œfl… ±ÎÀ·Ì, ±Î’HÎı Ωı Á_V¿ÎflÌ
⁄fiΉ‰Î ˢ› ÷˘ ±Î’HÎÌ Œfl… ±Î’HÎı «Ò¿‰Ì fiÎ Ωı¥±ı.          (3)     ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, CÎflÁ_ÁÎfl ⁄‘˘ ÂÎ_Ï÷◊Ì flËı fiı ±_÷flÎI‹Îfi_ Á«‰Î›
                                     ±ı‰_ ¿flÌ ±Î’˘.
   ˉı »˘¿flÎ_±˘fiı ÷˘ ⁄Ì∞ flÌ÷ı, ÁÎflÌ flÌ÷ı ±Î’HÎı ±ı ±Î‰_ ÷ı‰_
±ËŸfi˘ ¬˘flο fi ¬Î› ±ı ⁄‘_ ±Î’HÎı ±ıfi_ »ı ÷ı K›Îfi flά‰Îfi_. ±fiı         ÿÎÿÎlÌ — CÎflÁ_ÁÎfl ÂÎ_Ï÷◊Ì flËı ±ıÀ·_ … fiËŸ, ’HÎ »˘¿flÎ_ ’HÎ
±Î’HÎı Ωı ¬Î÷Πˢ¥±ı ÷˘ ˉı ±Î iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì ±ı ±Î’HÎı ⁄‘_ ⁄_‘      ±Î’b_ Ωı¥fiı ‰‘Îflı Á_V¿ÎflÌ ◊Λ ±ı‰_ »ı. ±Î ÷˘ ⁄‘_ ‹Î-⁄Î’fi_ √Î_Õ’HÎ
¿flÌ ÿı‰_ Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı ±ı‹fiı ±Î’HÎÎ Á_V¿Îfl ÿı¬ı ±ı‰_ ±ı ¿flı. ’Ëı·Î_   Ωı¥fiı »˘¿flÎ_ ’HÎ √Î_ÕÎ ◊¥ √›Î_ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹Î-⁄Î’fiÎ ±Î«Îfl-ω«Îfl
±Î’HÎÎ ‹Î-⁄Î’ Á_V¿ÎflÌ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î÷Î Ë÷Î_ ? ±ı ⁄Ë Ïfi›‹‰Î‚Î Ë÷Î ±fiı     ’©Ï÷Áfl fi◊Ì. ‘HÎÌ-‘ÏHΛÎHÎÌ › »˘¿flÎ_ ⁄ıÃÎ_ ˢ› I›Îflı «ıfi«Î‚Î ¿flı
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                           3  4                          ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

±ıÀ·ı »˘¿flÎ_ ⁄√Õı fiËŸ ÷˘ Â_ ◊Λ ? »˘¿flÎ_fiı ¿ı‰Î Á_V¿Îfl ’Õı ? ‹›Î˝ÿÎ       ÷ı‹ »÷Î_ › ’ı·˘ fiÎ Á‘flı, ÷˘ ’»Ì ±ıfi_ ≠ÎflO‘ ¿flÌfiı »˘ÕÌ ÿı‰_, ±Îÿ½
÷˘ flά‰Ì Ωı¥±ı fiı ? ±Î ÿı‰÷Îfi˘ ¿ı‰˘ ±Î˜ ’Õı »ı ? fiÎfi_ »˘¿v_ ›          Ï’÷αı ?
ÿı‰÷Îfi˘ ±Î˜ flάı »ı fiı ? ‹Î-⁄Î’fiÎ_ ‹fi “¡ı¿«fl” ◊¥ √›Î_ »ı. ‹fi              ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ≠›Ifi ÷ı, ÷‹ı ÷‹ÎflÌ flÌ÷ı ¿fl˘ »˘ fiı ? ÁÏÀÛÏŒ¿ıÀ
ωË˚‰‚ ◊¥ √›Î_ »ı. ‰ÎHÎÌ √‹ı ÷ı‰Ì ⁄˘·ı »ı, Á΋Îfiı ÿ—¬ÿÎ›Ì ◊¥ ’Õı        »ı ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı ? ‹fiı ÿı¬ÎÕ˘ ?
÷ı‰Ì ‰ÎHÎÌ ⁄˘·ı »ı, ±ıÀ·ı »˘¿flÎ_±˘ ¬flÎ⁄ ◊¥ Ω›. ±Î’HÎı ±ı‰_ ⁄˘·Ì±ı
¿ı ‘HÎÌfiı ÿ—¬ ◊Λ fiı ‘HÎÌ ±ı‰_ ⁄˘·ı ¿ı ±Î’HÎfiı ÿ—¬ ◊Λ. ÏËLÿV÷ÎfifiÎ_        ≠ffi¿÷ν — ±‹ÎflÌ ⁄Ï©‹Î_ …ıÀ·Î ±Î‰ı ±ı‰Î ≠›Ifi˘ ¿fḻı.
‹Î-⁄Î’ ¿ı‰Î_ ˢ› ? ÷ı »˘¿flÎ_fiı CÎÕı ÷ı ⁄‘Î Á_V¿Îfl ÷˘ ÷ıfiı ’_ÿfl ‰Ê˝‹Î_         ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ÎflÌ ⁄Ï© ±ıÀ·ı Ωı Ë_ ÷‹fiı ¿ËÌ ÿ™ ¿ı ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ……
… ±Î’Ì ÿÌ‘Î Ë˘›.                                 ’˘÷ı ˢ›, ±Îfl˘’Ì ’˘÷ı ˢ›, ±fiı ‰¿Ì· ’˘÷ı ˢ›, ÷˘ ¿ı‰˘ L›Î› ¿flı ?
    ≠ffi¿÷ν — ˉı ±ı …ı ±ıfi_ ±Î Á_V¿Îflfi_ »ı fiı, ’Õ ±˘»\_ ◊‰Î ‹Î_Õu_       ⁄Î¿Ì »˘ÕÌ fiÎ ÿı‰_ Ωı¥±ı, ¿˘¥ ÿÎ”Õ˘ ›. ±ıfiÌ ’λ‚ K›Îfi flÎA›Î
»ı. ±ıfiÌ ±Î ⁄‘Ì ¤Î_…√Õ »ı.                            ¿fl‰_ Ωı¥±ı. »˘ÕÌ ÿ¥±ı ÷˘ ÷˘ ’»Ì ±ı ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›.
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ. Á_V¿Îfl … ∂ÕÌ …‰Î ‹Î_ÕuÎ. ±Î‹Î_ ’λΠÿÎÿÎ           ’˘÷ÎfiÎ Á_V¿Îfl ÷˘ ·¥fiı … ±Î‰ı »ı »˘¿v_. ’HÎ ±ı‹Î_ ÷‹Îflı ËıS’
‹Y›Î ±ıÀ·ı ŒflÌ ‹Ò‚ Á_V¿Îfl‹Î_ ·Î‰Âı. Á÷˚›√‹Î_ Ë÷Î ±ı‰Î Á_V¿Îfl ’λÎ.       ¿flÌ ±fiı ±Î Á_V¿Îflfiı fl_√ ±Î’‰ÎfiÌ …wfl »ı.
±Î ÏËLÿV÷Îfifi_ ±ı¿ »˘¿v_ ±Î¬Î ωrfi_ ‰…fi ¨«¿Ì ¿ı ±ıÀ·Ì „@÷
                                            ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ÷˘ ±ı ¿fḻı »Ì±ı ’»Ì ·ÎVÀ VÀı…ı, ±ı ≠ÎflO‘ ’fl
‘flΉı »ı. Œ@÷ ±ıfiı ’˘ÊHÎ ±Î’‰ÎfiÌ …wfl »ı. ±Î ÷˘ ¤Zο fiÌ¿Y›Î,
¤Zο ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ_ Á¬fiı ‹ÎÀı ⁄ÌΩfiı ⁄‘Ì flÌ÷ı ·Ò_ÀÌ ·ı ! …ı ’˘÷Îfi_        »˘ÕÌ ÿı‰_ Ωı¥±ı ?
Á¬ I›Î√Ìfiı ⁄ıÃ˘ »ı, ±ı Á‰˝V‰ ⁄ÌΩfiı Á¬ ±Î’Ì Â¿ı !                   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, »˘ÕΛ fiËŸ. ±ı »˘Õ‰Îfi_ ◊Λ I›Îflı ‹ÎflÌ ’ÎÁı ÷ıÕÌ
     ’HÎ ±Î ÷˘ Âıà ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ·Z‹ÌfiÎ fiı ·Z‹ÌfiΠω«Îfl˘‹Î_ CÎÒQ›Î       ·Î‰Ωı. Ë_ ±˘’flıÂfi ¿flÌ ±Î’ÌÂ. »˘ÕÌ fiÎ ÿı‰Î›, Ωı¬‹ÿÎflÌ »ı. (19)
¿flı ! ±ıÀ·ı ‹Îflı ÂıÃfiı ¿Ëı‰_ ’Õı »ı ¿ı, “ÂıÃ, ÷‹ı ·Z‹Ì ’λ‚ ’ÕuÎ »˘ ?         ±ı¿ ⁄Î’fiı ÷˘ »˘¿fl˘ ‹Ò»˘ ¬ıÓ«÷˘ Ë÷˘, ÷ı ⁄Î’Î ¬ ◊¥ √›Î.
CÎfl ⁄‘_ ¤ı·Î¥ √›_ »ı ! »˘Õ̱˘ ‹˘Àfl ·¥fiı ±Î‹ …÷Ì Ë˘›, »˘¿flα˘          ¿Ëı »ı, ¿ı‰˘ ⁄Î⁄˘ ! …\±˘fiı, ‹ÎflÌ ‹Ò»˘ ¬ıÓ«Ì ! ·ı ? ’»Ì ±ıfi_ ¿Ëı·_
÷ı‹ Ω› fiı ÂıÃÎHÎÌ ±Î ⁄Î…\ Ω›. ÂıÃ, ÷‹ı ÷˘ ⁄‘Ì flÌ÷ı ·Ò_ÀÎ¥ √›Î »˘ !”       ¿fḻı ÷˘ »˘¿fl˘ ‹Ò»˘ {ηı fiı ¬ıÓ« ¬ıÓ« ¿flı ÷˘ › ±Î’HÎı ¿Â_ fiÎ ⁄˘·Ì±ı,
I›Îflı ÂıÃı ’Ò»›_, “‹Îflı ¿fl‰_ Â_ ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “‰Î÷fiı Á‹Ωı fiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ∞‰fi  I›Îflı Â_ ◊Λ ’»Ì ? ⁄Ì…\_ ¿Â_ fiÎ ¿fḻı, ÷˘ …flÎ «Ò_ÀÌ ¬HÎ̱ı, «Ò_ÀÌ
∞‰‰_ ±ı Á‹Ωı. ±ı¿·Î ’ˆÁÎ ’λ‚ fiÎ ’Õ˘. ÂflÌflfi_ K›Îfi flά÷Î flˢ.          ¬HΉÎ◊Ì ±ı ΩHÎı ¿ı ±Î ‰Î÷ ¬˘ÀÌ »ı. Ë_ …ı ¿flÌ flè΢ »\_ ±Î ‰÷˝fi, “±ı
fiËŸ ÷˘ ËÎÀ˝-Œı¥· ◊Âı. ÂflÌflfi_ K›Îfi, ’ˆÁÎfi_ K›Îfi, »˘¿fḻ˘fiÎ Á_V¿Îflfi_      ¬˘À<_ »ı” ±ı‰_ ±ıfiı iÎÎfi ◊Λ. ⁄Ë ‹Îfl‰Îfi_ fiËŸ. ÁΑÎflHÎ «Ò_ÀÌ ¬HΉÎfiÌ.
K›Îfi, ⁄‘Î ¬ÒHÎÎ ‰Î‚‰ÎfiÎ »ı. ±ı¿ ¬ÒH΢ ÷‹ı ‰Î‚ ‰Î‚ ¿fl˘ »˘, ˉı                                           (20)
⁄_√·Î‹Î_ ±ı¿ … ¬ÒH΢ {Î’À {Î’À ¿fḻı fiı ⁄Ì…ı ⁄‘ı ’Ò_Ωı ’Õu˘ ˢ›             ⁄Î’ı ⁄Î⁄ÎfiÌ ‹Q‹Ìfiı ⁄˘·Î‰Ì. I›Îflı ’ı·Ì fl˘À·Ì ‰HÎ÷Ì Ë÷Ì. ÷ı ¿Ëı
÷˘ ¿ı‰_ ◊Λ ? ⁄‘Î … ¬ÒHÎÎ ‰Î‚‰ÎfiÎ »ı. ±Î flÌ÷ı ÷˘ ∞‰fi ¿ı‹ Ï…‰Î› ?”        »ı, “Â_ ¿Î‹ »ı ? Ë_ fl˘À·Ì ‰b_ »\_.” “÷_ ±ËŸ›Î_ ±Î›, …·ÿÌ ±Î›, …·ÿÌ
‹ÎÀı ±ı‹fiÌ ΩıÕı ÁÎv_ ‰÷˝fi, ¨«Î Á_V¿ÎflÌ ⁄fiΉ˘. ±Î »˘¿flα˘fiı ¨«Î          ±Î›, …·ÿÌ ±Î›.” ’ı·Ì ÿ˘Õ÷Ì ÿ˘Õ÷Ì ±Î‰Ì. Â_ »ı ? I›Îflı ¿Ëı, “Ωı,
Á_V¿ÎflÌ ⁄fiΉ˘. ±Î’HÎı ’˘÷ı ÷’ ¿fl˘. ’HÎ Á_V¿ÎflÌ ⁄fiΉ˘.           (17)  Ωı, ⁄Î⁄˘ ¿ıÀ·˘ ˢÏ›Îfl ◊¥ √›˘. Ωı ’√fiÌ ±ıÕ̱˘ ¨«Ì ¿flÌ ±fiı
    ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ≠›Ifi˘ ÷˘ ⁄‘Î ¿fḻı »Ì±ı, ±ıfiı Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı        ‹ËŸ◊Ì ±Î ’E«ÌÁ ’ˆÁÎ ¿ÎœuΔ. ±ıÀ·ı ⁄Î⁄˘ Ωı¥fiı ¿Ëı, “Áη_, ±Î
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                        5  6                          ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

ÁflÁ‹Î_ ÁflÁ ¿Î‹ ‹ıÓ ±Î…ı ¿›*. ±Î‰_ ¿Î‹ Ë_ ÂÌ¬Ì √›˘ ˉı.” ±ıÀ·ı      ±Îfi_ ¥fi΋ ˢ÷_ ËÂı ? »˘¿fl˘ ¨‘_ ¿fl÷˘ ˢ›, I›Îflı ±ıfiı ±Î’HÎı “¿ı‹
’»Ì «˘fl ◊›˘, ’»Ì Â_ ◊Λ ? ŒflÌ “√…‰Î‹Î_◊Ì ¿Îœ‰_ ±ı ÁÎv_ »ı” ±ı‰_     ±Î‰_ ¿›* ? ˉı ±Î‰_ fiËŸ ¿fl‰Îfi_.” ±ı‹ fiÎÀ¿Ì› ⁄˘·‰Îfi_. fiËŸ ÷˘ ⁄Î⁄˘
±ıfiı iÎÎfi ≠√À ◊¥ √›_. ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ? ¿ı‹ ⁄˘·÷Î fi◊Ì ? ±Î‰_      ±ı‹ … ΩHÎı ¿ı ±Î’HÎı …ı ¿_¥ ¿fḻı »Ì±ı ÷ı “¿flı@À” … »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı
¿fl‰_ Ωı¥±ı ?                       (21)      ⁄Βαı “±ı@ÁıMÀ” ¿›* »ı. ±Î fiÎ ⁄˘S›Î, ÷ı◊Ì ÷˘ CÎflfiÎ_ ŒÎÀÌ √›Î_ »ı.
    ‹ıfl «yfl, CÎfi«yfl ±Î‰Î ¿_¥◊Ì ’Î@›Î ! ±Î ⁄Î’ ◊¥ ⁄ıÃÎ !        ⁄˘·‰Îfi_ ⁄‘_ ’HÎ fiÎÀ¿Ì› ! »˘¿flα˘fiı flÎhÎı ⁄ıÁÎÕÌ Á‹Ω‰Ì±ı, ‰Î÷«Ì÷
Âfl‹ fi◊Ì ±Î‰÷Ì ? ±Î ⁄Î⁄Îfiı ¿ı‰_ µkÎı…fi ‹Y›_ ±ı Á‹Ω› »ı ? ⁄Î⁄αı      ¿fḻı. CÎflfiÎ_ ⁄‘Î ¬ÒHÎÎfi˘ ’Ò_Ωı ÷˘ ‰Î‚‰˘ ’ÕÂı fiı ? »˘¿flα˘fiı …flο
Ωı›Î ¿›* ¿ı ±Î’HÎı ⁄Ë ‹˘À<_ ’flÎø‹ ¿›* ! ±Î‰_ ±Î‰_ ·Ò_ÀÎ¥ Ω› ÷ı ¢¤ı  ˷Ή‰ÎfiÌ … …wfl ˢ› »ı. ±Î‹ Á_V¿Îfl ÷˘ ˢ› »ı, ’HΠ˷Ή‰_ ’Õı.
±Î’HÎfiı ? Â_ ⁄˘·‰Î◊Ì »˘¿flÎ_fiı ÁÎv_ “±ıL¿flı…‹ıLÀ” ◊Λ fiı Â_ ⁄˘·‰Î◊Ì    ÷ı‹fiı ˷Ή‰Î‹Î_ ¿Â˘ √fi˘ »ı ?                  (24)
÷ıfiı fi¿ÁÎfi ◊Λ, ±ıfi_ ¤Îfi ÷˘ ˢ‰_ Ωı¥±ı fiı ? ±Î ÷˘, “±fi˚ÀıVÀıÕ ŒÎ‘fl”      fiÎfiÎ_ »˘¿flÎ_-»˘¿fḻ˘fiı Á‹Ω‰‰_ ¿ı Á‰Îflı fiÎËÌ‘˘¥fiı ¤√‰ÎfifiÌ
fiı “±fi˚ÀıVÀıÕ ‹‘fl” »ı. ⁄Î’ ‹Ò‚˘ fiı ‹Î √Î…fl. ’»Ì ⁄˘·˘, »˘¿flÎ_ ¿ı‰Î_     ’ÒΩ ¿fl‰Ì, fiı fl˘… À>_¿Î‹Î_ ⁄˘·ı ¿ı, “‹fiı ÷◊Î …√÷fiı Áÿ˚⁄„K‘ ±Î’˘,
’οı ? ¿_¥ ÁŒfl…fi ±˘»Î_ ◊Λ ?!                   (22)   …√÷¿S›ÎHÎ ¿fl˘.” ±ÎÀ·_ ⁄˘·ı ÷˘ ÷ı‹fiı Á_V¿Îfl ‹Y›Î ¿Ëı‰Î›, ±fiı ‹Î-
    ±ıÀ·ı ±Î ¿Ï‚›√fiÎ_ ‹Î-⁄Î’fiı ÷˘ ⁄‘_ ±Î‰Õ÷_ › fi◊Ì ±Î‰_ ÷ı‰_.   ⁄Î’fi_ ¿‹˝⁄_‘fi »^Àu_. ⁄Ì…\_ »˘¿flÎ_fiı ±Î ÷‹Îflı “ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÎ ±ÁÌ‹
±ıfiı ¬˘À<_ ±ıL¿flı…‹ıLÀ ±Î’ı »ı ¿ıÀ·_¿ ÷˘. ·¥ ·¥fiı Œflı »ı. ’ı·Ì ⁄¥     …› …›¿Îfl ˢ” fl˘… ⁄˘·Î‰‰_ Ωı¥±ı. ±ıÀ·Î ⁄‘Î_ ÏËLÿV÷ÎfifiÎ_ »˘¿flÎ_
¿Ëı fiı ±Î‹fiı ¿ı, ⁄Î⁄Îfiı ¨«¿Ì ·˘. ¤¥fiı ¿Ëı, ÷˘ ⁄Î⁄Îfiı ·¥ ·ı. Â_      Á‘flÌ √›Î_ »ı ¿ı ÏÁfiı‹Î‹Î_ …÷Î fi◊Ì. ’Ëı·_ ⁄ı-hÎHÎ ÿËÎÕÎ …flÎ ‰Î_¿Î-
◊Λ ÷ı ? ±fiı ±ı ÷ı ’λ˘ ¿Õ¿ ˢ› fiı fiÎ ·ı÷˘ ˢ›. ÷ı ⁄¥ ¿ËıÂı,        «Ò¿Î_ ◊Λ, ’HÎ ’»Ì ⁄ı-hÎHÎ ÿËÎÕÎ ’»Ì flÎ√ı ’ÕuÎ ’»Ì ‹ËŸ Ωı V‰Îÿ
“¿_¥ ‹ÎflÎ_ ±ı¿·ÌfiÎ_ »ı ¿ı I›Îflı ? ÁÏË›ÎflÎ_ flά‰ÎfiÎ_”. ±ı‰_ ÷ı‰_ ⁄˘·ı.  µ÷›Î˝ ’»Ì ±ı µ·ÀÎ_ Á_¤Îflı.                  (24)
÷ı ’»Ì ⁄Î⁄Îfiı ¨«¿Ì ·ı‰˘ … ’Õı fiı, ’ı·Îfiı. »^À¿˘ »ı @›Î_ Ω› ÷ı ?               (2) ŒflÏ…›Î÷‹Î_ √ΉÎfi_ Â_ ?
Ω› @›Î_ ? ¨«¿Ì ¨«¿Ìfiı ÏÁfiı‹Î Ωı‰ÎfiÎ, ÿ˘Õ‘΋ ¿fl‰ÎfiÌ ÷ı ! »˘¿flÎ_fiı
                                         ‹flÏ…›Î÷fi_ ¥fi΋ ˢ›. ±ı¿ ¤¥ ŒflÏ…›Î÷fi_ ¥fi΋ ¬˘‚‰Î
ÂÌ flÌ÷ı Á_V¿Îfl ’Õı ?                       (23)
                                      ‹Î_√÷Î Ë÷Î ! ±Î¬_ …√÷ ¥fi΋ ¬˘‚ı »ı fiı ¿ı “‹ıÓ ±ÎÀ·_ ±ÎÀ·_ ¿›*,
   ±ı¿ ⁄ıL¿fi˘ ‹ıfiı…fl ¿Ëı »ı, ÿÎÿÎ∞, Ë_ ÷˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ › ‰Î¥Œfiı      ÷‹fiı ¤Îfi fi◊Ì, ÷‹fiı √HÎ fi◊Ì ‹Îfl˘.” ±S›Î ‹Ò±Î, ÂÎfi˘ √HÎfiı ¬˘‚ı
¿ı »˘¿flÎfiı ¿ı »˘ÕÌfiı ±ı¿ ±ZÎflı › ⁄˘S›˘ fi◊Ì. √‹ı ÷ı‰Ì ¤Ò·˘ ¿flı, √‹ı     »ı, ±Î ÷˘ …ı ¿›*, ±ı ÷˘ ŒflÏ…›Î÷ ÷ı_ ¿›* ! ±ı¿ …HÎ »˘¿flÎ_fiÌ ΩıÕı ⁄˘·÷˘
÷ı ¿fl÷Î_ ˢ›, ’HÎ ‹Îflı ⁄˘·‰Îfi_ fiËŸ.                    Ë÷˘. ¿>ÿο>ÿ ¿fl÷˘ Ë÷˘, Ë_ ‰œu˘ ’»Ì. ’ı·˘ ¿Ëı÷˘ Ë÷˘, “ÿı‰_ ¿flÌfiı ‹ıÓ
    ±ı ±ı‹ Á‹F›˘ ¿ı ÿÎÿÎ∞, ‹fiı ±ı‰Ì ’ÎCÎÕÌ ’ËıflÎ‰Ì ÿıÂı ÁflÁ !      ÷fiı ¤HÎÎT›˘. fiËŸ ÷˘ Ë_ ÿı‰_ fiÎ ¿fl÷ ÷˘ ÷_ Â_ ¤HΉÎfi˘ Ë÷˘, fl¬ÕÌ ‹fl÷.”
±ı Â_ ±ÎÂÎ flά÷˘ Ë÷˘, Á‹Ω›_ fiı ? ±fiı ‹fiı ±ıfiÌ ’fl ¬Ò⁄ flÌÁ «œÌ       ‹Ò±Î, Â_ ¿fl‰Î ⁄˘· ⁄˘· ¿flı »ı, ±‹◊˘ ‰√fl ¿Î‹fi˘ ? ±ı ÷˘ ŒflÏ…›Î÷
¿ı ÷‹fiı ¿˘HÎı ⁄ıL¿fiÎ ‹ıfiı…fl ⁄fiÎT›Î ÷ı ±Î ? ÷‹fiı »˘ÕÌ-»˘¿flÎ_ ÁΫ‰÷Î_    »ı, ±Î‰_ ⁄˘·Î› fiËŸ ! ±ıÀ·ı »˘¿fl˘ ÕÎè΢ »ı fiı ? ÷‹fiı ¿˘HÎı ¤HÎÎT›Î
fi◊Ì ±Î‰Õ÷Î_ fiı ‰Ë ÁΫ‰÷Î_ fi◊Ì ±Î‰Õ÷Ì ! ÷ı ±ı ÷˘ √¤flÎ¥ √›˘         ±ı‹ ’Ò»ı ÷˘ Â_ ¿Ë_ ? √Î_Õ_ ⁄˘·ı »ı fiı, ·˘¿˘ ? ±¤HÎ ·˘¿˘, Á‹…HÎ fiËŸ,
Ï⁄«Îfl˘. ’HÎ ‹ıÓ ÷ı‹fiı ¿èÎ_, “÷‹ı »ıS·Î‹Î_ »ıS·Î ≠¿ÎflfiÎ fi¿Î‹Î ‹ÎHÎÁ    ¤Îfi ‰√flfiÎ_.                            (30)
»˘. ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿ÂÎ ¿Î‹fiÎ ÷‹ı fi◊Ì.” ’ı·˘ ‹ÎHÎÁ ‹fi‹Î_ Á‹…ı ¿ı          »˘¿flÎfi_ ⁄‘_ › ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ’HÎ »˘¿flÎ_ ¿Ëı ¿ı fiÎ, ⁄Î’∞ ˉı
Ë_ ±Î‰_ ¿ËÌ ±ıÀ·ı ±Î “ÿÎÿΔ ‹fiı ‹˘À<_ ¥fi΋ ±Î’Ì ÿıÂı. ‹ıfl √Î_ÏÕ›Î,   ⁄Ë ◊¥ √›_. ÷˘ › ⁄Î’˘ »˘Õı fiËŸ ’λ˘. ÷˘ Â_ ◊Λ ? »˘¿flÎ_ ·Î· ‰Î‰À˘
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                         7  8                         ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

‘flı ÷˘ ±Î’HÎı fiÎ Á‹…‰_ Ωı¥±ı ? ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ?             ŒflΩı‹Î_ ‘‹˝ ˢ‰˘ … Ωı¥±ı. ‘‹˝ fiËŸ ’ıÁ‰Î ÿ˘ ÷˘ ±ı ‰ı@›‹‹Î_ ±‘‹˝
   ’»Ì ±ı ¿ËıÂı, ‹Îflı ‘_‘˘ ¿fl‰˘ »ı. ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiı ¿_¥¿ ‘_‘Îfi˘      ’ıÁÌ …Âı. ¬Î·Ì ±˘flÕÌ fiËŸ flËÌ Â¿ı. ±I›Îflı ±Î’HÎı ±ËŸ ¬Î·Ì ±˘flÕ̱˘
flV÷˘ ¿flÌ ±Î’‰Îfi˘. ’»Ì ‰‘Îflı ¨ÕÎ µ÷flı ±ı ⁄Î’ ‹Òfl¬. ±√fl ÷˘ ±ı         flÎ¬Ì Ë˘› ÷˘ ÷΂α˘ ∂CÎÎÕÌfiı ’ıÁÌ Ω› ¿ı fiÎ ’ıÁÌ Ω› ? (39)
fi˘¿flÌ‹Î_ ·Î√Ì √›˘ ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁı …ı ˢ› ±ı √Î_Ãı ‹Ò¿Ì ÿı‰Î›. ¿˘¥        CÎfl‹Î_ VhÎ̱˘fi˘ ÁΫ˘ ‘‹˝ @›˘ ? ¿ı ±Î…\⁄Î…\fiÌ ⁄‘Ì VhÎ̱˘,
Œıfl˘ ±Õ«H΋Î_ ±Î‰ı ÷˘ ⁄ı ËΩfl ‹˘¿·‰Î ’λÎ. ±Î ÷˘ ±ıfiı ’Ò» ’Ò»        ±Î…\⁄Î…\fiÎ ⁄‘Î ’vÊ˘ ±ı‹ ¿Ëı ¿ı ¿Ëı‰_ ’Õı ±Î ⁄¥ ! ±ı‰Ì ŒflΩı ⁄Ω‰ı
¿flı ’λ˘. I›Îflı »˘¿fl˘ ¿ËıÂı, “÷‹fiı fiÎ ¿Ë_ »\_ fiı, ‹Îfl΋Î_ Õ¬· fiÎ      ¿ı ±Î…\⁄Î…\fiÎ ·˘¿˘ ¬ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı VhÎÌfi˘ ÁΫ˘ ‘‹˝ »ı ÷ı »˘¿flÎ_fiı
¿fl¢.” I›Îflı ±Î Â_ ¿ËıÂı, “Ë…\ ±y· fi◊Ì fiı ±ıÀ·ı ±Î‰_ ⁄˘·ı »ı.”      ‹˘ÀÎ ¿fl‰Î_, »˘¿flÎ_fiı Á_V¿Îfl ±Î’‰Î, ‘HÎÌ‹Î_ Á_V¿Îfl ±˘»Î ˢ› ÷˘ Á_V¿Îfl
±S›Î, ±Î ÷˘ ÏfiT≤÷ ◊¥ √›Î, ¤·_ ◊›_ ¤Î_√Ì …_Ω‚. ±ı ’˘÷ı … fiÎ        flıÕ‰Î. ⁄‘_ Á‘Îfl‰_ ±Î’b_, ±ıfi_ fi΋ ‘‹˝. fiÎ Á‘Îfl‰_ ’Õı ? (41)
¿Ëı »ı fiı                           (37)         ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ Â_ ¿flı »ı ? ¤√‰ÎfifiÌ ¤„@÷‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl flËı ±fiı
    ≠ffi¿÷ν — ÁΫÎı flV÷Îı ¿›Îı ? ±‹Îflı I›Î_ »Îı¿flÎ_±Îı ÁΫ‰‰Î ¿ı    »˘¿flÎ_ ÿı¬ı fiı «ÌÕ «œı. …ı‹Î_ ¤√‰Îfi ≠√À ◊›Î_ ±ı‰Î_ »˘¿flÎ_ ÿı¬ı fiı «ÌÕ
±‹Îv_ ’Îı÷Îfi_ ¿S›ÎHÎ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ÁIÁ_√‹Î_ ±Î‰‰_.              «œı ±fiı I›Î_ ’ı·Î ¤√‰ÎfifiÌ ¤„@÷ ¿›Î˝ ¿flı ±ıfi_ fi΋ ¤√÷ ! ±Î »˘¿flÎ_
    ÿÎÿÎlÌ — »Îı¿flÎ_ ÷Îı Á«‰Î¥ flèÎÎ_ »ı. »Îı¿flÎ_fiı ÷‹ı Â_ ÁΫ‰‰ÎfiÎ ?
                                      µ’fl Ï«ÕΉÎ÷_ ËÂı ? ±Î ±Î‹Î_ ÷˘ ¤√‰Îfi ≠√À »ı.         (41)
÷‹Îv_ ¿ÔS›ÎHÎ ¿fl‰_ ±ı … ‹A› ‘‹˝. ⁄Î¿Ì ±Î »Îı¿flÎ_ ÷Îı Á«‰Î¥ flËı·Î_            (3) fi {CÎÕΛ ⁄΂¿˘fiÌ ËÎ…flÌ‹Î_...
»ı fiı. »Îı¿flÎ_ fiı ¿o¥ ‹ÎıÀÎ_ ÷‹ı ¿flÎı »Îı ? ⁄√̫΋Î_ √·Î⁄fiÎ »ÎıÕ ⁄‘Î      ±Î’HÎı ‹Î_ÁÎËÎfl fiÎ ¿fḻı, ÿÎw fiÎ ’̱ı ±fiı CÎfl‹Î_ VhÎÌ ΩıÕı
flÎıM›Î ËÎı› ÷ı flÎ÷ı ¨«Î ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ ? ±ı ÷Îı ±Î’HÎı Á‹∞±ı ¿ı √·Î⁄    ±◊Õ΋HÎ fiÎ ¿fḻı. ±ıÀ·ı »˘¿flα˘ …\±ı ¿ı ’M’Î ⁄Ë ÁÎflÎ »ı. ’ı·ÎfiÎ
‹Îv_, ’HÎ √·Î⁄ ÷Îı ±ı‹ … Á‹…ı fiı ¿ı Ë_ ’Îı÷ı … »_. ¿Îı¥fi_ › fi◊Ì.    ’M’Î-‹Q‹Ì ·Õ÷Î_ Ë÷Î_. ‹ÎflÎ_ ‹Q‹Ì-’M’Î ·Õ÷Î fi◊Ì. ±ıÀ·_ …\±ı ±ıÀ·ı
’Îı÷ı ’Îı÷ÎfiÎ V‰Î◊˝◊Ì ⁄‘Î ±Î√‚ »ı. ±I›Îflı ÷Îı ±Î’HÎı ±Ëo¿Îfl ¿fḻı      ’»Ì »˘¿flα˘ Â̬ı.                      (47)
√Î_ÕÎı, √Î_Õ’HÎ ¿fḻı.
                                          fl˘… ⁄ˆflÌ ΩıÕı {CÎÕı, ÷ı »˘¿flÎ_ ±Î‹ Ωı›Î ¿flı. “±Î ’M’˘ … ±ı‰˘
    ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı Ωı √·Î⁄fiı ’ÎHÎÌ fiÎ flıÕ̱ı ÷Îı √·Î⁄ ÷Îı      »ı” ¿Ëı. ¿ÎflHÎ ¿ı ¤·ıfiı ±Î‰Õ_ ˢ› ÷˘ › L›Î›Î‘Ì ⁄Ï© ˢ› ±ıfi΋Î_.
¿fl‹Î¥ Ω› ?                                 »˘¿fḻ˘‹Î_ L›Î›Î‘Ì ⁄Ï© fiΠˢ›. »˘¿fḻ˘ √Q‹ı I›Îflı ±ıfiÌ ‹Îfi˘ …
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ flıÕ̱ı ±ı‰_ ⁄fiı … fiËŸ fiı. fiÎ flıÕ̱ı ÷Îı ⁄«¿<_ ¤flı      _ ı
                                      ’ZÎ ¬ı«. ’HÎ ±Î ÷˘ L›Î›Î‘Ì ⁄Ï©‰Î‚Î_, ’M’Îfi˘ ÿ˘Ê »ı ! ⁄ı-«Îfl …HÎ
»Îı¿flÎı. fiËŸ ÷Îı œı¬Î‚Îı ‹Îflı.                   (39)   ˢ› fiı, ÷ı ’»Ì ’M’Îfi˘ ÿ˘Ê ¿Ëı÷Î_ ¿Ëı÷Î_, ’»Ì fiyÌ › ’λ˘ ’˘÷ı ¿flı ‹˘À˘
    ˉı, Á_ÁÎflfiÌ ŒflΩı ⁄Ω‰÷Ì ‰¬÷ı ‘‹˝ ¿Î›˝ ‰E«ı Á‹L‰› ÂÌ flÌ÷ı                          ı
                                      ◊¥Â fiı ±Î’Ì ! ’»Ì ±Î’ı ÏfiflÎ_÷. Ω ÷ıflÌ ËÌ ◊Î’HÎ ’λÌ. (48)
◊Λ ? I›Îflı ¿Ëı »ı ¿ı, »˘¿fl˘ ±‰‚_ ⁄˘·÷˘ ˢ›, ÷˘ › ±Î’HÎı ±Î’H΢          ±ı‹fiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ·Õ‰_ fiÎ Ωı¥±ı. Á_V¿ÎflÌ ◊‰_ Ωı¥±ı. ÷‹ÎflÌ ¤Ò·
‘‹˝ «Ò@›Î ‰√fl Œfl… ⁄Ω‰‰Ì. ±Î’H΢ ‘‹˝ «Ò@›Î ‰√fl. ÷‹Îfl˘ ‘‹˝ Â_ ?                 ı
                                      ◊Λ ÷˘ › ⁄ıfi ¿ËıÂ, “¿_¥ ‰Î_‘˘ fiÏË.” ±fiı ±ı‹fiÌ ¤Ò· ◊Λ ÷˘ ÷‹ı ¿Ë˘,“
¿ı »˘¿flÎfiı ’ηfi-’˘ÊHÎ ‹˘À˘ ¿fl‰˘, ±ıfiı Áÿ˚flV÷ı «œÎ‰‰˘. ˉı ±ı ±‰‚_     ¿_¥ ‰Î_‘˘ fiËŸ.” »˘¿flα˘ ±Î‰_ …\±ı ÷˘ ⁄‘Î ±˘·flÎ¥À ◊÷Î Ω›. fiı ’»Ì
⁄˘·÷˘ ˢ› ÷˘ ÷‹ı ±‰‚_ ⁄˘·˘ ÷˘ Â_ ◊Λ ? ±ı ⁄√ÕÌ Ω›. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı      ·Õ‰_ … ˢ› ÷˘ ÏÁ·¿ flËı‰Î ÿı‰Ì, fiı ’»Ì ±ı ’λΠ»˘¿flÎ V¿>·‹Î_ Ω›,
≠ı‹◊Ì ±ıfiı ŒflÌ Á‹…HÎ ’ÎÕ‰Ì ¿ı ⁄ıÁ ¤¥, ±Î‹ »ı, ÷ı‹ »ı. ±ıÀ·ı ⁄‘Ì       I›Îfl ’»Ì ·Õ‰_ ±ı¿ ¿·Î¿. ’HÎ ±Î‰_ ±Î »˘¿flÎfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ·Õ‰ÎÕ ◊Λ
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                        9  10                         ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

÷˘ ±ı Ωı›Î ¿flı ±fiı ’»Ì ±ıfiÎ_ ‹fi‹Î_ ’M’Î ‹ÎÀı ¿ı ‹Q‹Ì ‹ÎÀı ±‰‚Ì      ‹Îflı ¿Ëı‰_ ’Õu_, ŒÎ‘fl ◊‰ÎfiÌ ·Î›¿Î÷fi_ ÁÏÀ˝ÏŒ¿ıÀ ·ı‰_ fiı ’»Ì ’ˆHΉ_
                              ı
¤Î‰fiÎ ±I›Îfl◊Ì … «Î·ı, ±ıfiı ±ıfi_ ’˘Ï{ÏÀ‰’HÎ_ »^ÀÌ …¥fiı fiı√ÏÀ‰’HÎ_    Ωı¥±ı.                             (59)
Âw … ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı »˘¿flÎ_fiı ⁄√ÎÕfiÎfl ‹Î-⁄Î’ »ı ±I›Îflı !              ±Î ÷˘ ∞‰fi ∞‰÷Î_ › fiËŸ ±Î‰Õ÷_, ¿Â_ ±ıfiı ±Î‰Õ÷_ … fi◊Ì.
   ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ‰œ‰_ ˢ› ÷˘ ±ı¿Î_÷‹Î_ ‰œ‰_, ’HÎ ±ıfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_    ±Î ÿÏfi›Î ¿ı‰Ì flÌ÷ı «·Î‰‰Ì ÷ı … fi◊Ì ±Î‰Õ÷_. ±ıÀ·ı ’»Ì »˘¿flÎ_fiı ‹Îfl
fiËŸ. ±ı¿Î_÷‹Î_ ⁄ÎflHÎÎ ‰ÎÁÌfiı ·Î¿ÕÌ ·¥fiı ⁄ıµ …HÎÎ Á΋ÁÎ‹Ì ÿÎ_Ï՛Π     ‹Îfl ¿flı. ±S›Î ‹Ò±Î, ‘Ì⁄_ »\_ ÷ı ±Î ·Ò√ÕÎ_ »ı ÷ı ‹Îfl ‹Îfl ¿flı »ı ?!
fl‹‰Î.                            (49)     »˘¿flÎfiı Á‘Îfḻı, ‹Îfl ‹Îfl ¿fḻı, ÷ı ±Î ¿_¥ flÌ÷ »ı ? ±ıÀ·ı ΩHÎı
                                     ’Î’Õfi˘ ·˘À fiÎ ⁄Î_‘÷Πˢ›, ’ı·Î CÎHÎ◊Ì ’Î’Õfi˘ ·˘À ⁄Î_‘÷Πˢ› ±ı‰Ì
    ‹˘_CÎÎ ¤Î‰fiÌ ¿ıfḻ˘ ·ÎT›˘ ˢ›fiı, ±fiı ’»Ì ¿ıflÌfi˘ flÁ, fl˘À·Ì
                                     flÌ÷ı ‹Îfl ‹Îfl ¿fl÷Î_ ±ı¿ …HÎfiı ÿıA›˘.             (62)
⁄‘_ ⁄ıfiı ‹Ò¿ı·_ ˢ› ÷ˆ›Îfl ±fiı ¬Î‰ÎfiÌ Âw±Î÷ ◊¥ ±fiı ◊˘Õ_¿ ¬Î‘_
±fiı ¿œÌ‹Î_ ËÎ◊ CÎÎS›˘ …flÎ ¬ÎflÌ ·Î√Ì ¿ı I›Î_◊Ì Àı⁄· ’»ÎÕı ‹Ò±˘. fi›Ù        ‹Î-⁄Î’ ÷˘ ÷ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı »˘¿fl˘ ¬flÎ⁄ ·Î¥fiı «œu˘ ˢ›
¿œ_ ¬Îv_ ¿flÌ fiÎA›_ »ı. ‹ıfl «yfl, ’Î_Áfl˘ flËÌfiı …‹fiı ! CÎflfi˘ ‘HÎÌ ±ı,   »÷Î_ › ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ‹Î-⁄Î’ ¿ËıÂı, “¤¥, ±Î ±Î’HÎfiı ¢¤ı fiËŸ, ±Î
¿˘¥ I›Î_ µ’flÌ fi◊Ì. ±ı ’˘÷ı … ⁄˘Á, ±ıÀ·ı ¿>ÿο>ÿ ¿flÌ ‹ı·ı. »˘¿flÎ_±˘    ÷ı_ Â_ ¿›Ù ?” ÷ı ⁄Ì…ı ÿËÎÕı◊Ì ±ıfi_ ⁄_‘ ◊¥ Ω› ! ±ı‰˘ ≠ı‹ … @›Î_ »ı ?
¤Õ¿Ì Ω› ¿ı ’M’Î ±Î‰Î ¿ı‹ √Î_ÕÎ ◊¥ √›Î, ¿ı Â_ ¿ËıÂı ? ’HÎ ⁄˘·Î›      ±Î ÷˘ ≠ı‹ ‰√flfiÎ_ ‹Î-⁄Î’. ±Î …√÷ ≠ı‹◊Ì … ‰Â ◊Λ. ±Î ‹Î-⁄Î’fiı
fiËŸ. »˘¿flÎ_ ÿ⁄Λı·Î_ Ï⁄«ÎflÎ_, ‹fi‹Î_ ±Ï¤≠Λ ÷˘ ⁄Î_‘Ì ÿı ¿ı ’M’˘ √Î_Õ˘   »˘¿flÎ_ ’fl ¿ıÀ·˘ ≠ı‹ »ı-√·Î⁄fiÎ »˘Õ ’fl ‹Î‚Ìfi˘ ≠ı‹ ¿ıÀ·˘ ˢ› ÷ıÀ·˘ !
·Î√ı »ı !                           (51)    ±Îfiı ‹Î-⁄Î’ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ?                    (63)
    ±ıÀ·ı »˘¿flÎ ⁄‘Î ¿_ÀÎ‚Ì √›Î »ı. ŒÎ‘fl-‹‘fl ’ˆHÎı·Î »ı, ±ı‹fiÎ        ≠ffi¿÷ν — »˘¿flÎ_fiÎ CÎÕ÷fl ‹ÎÀı ¿ı Á_V¿Îfl ‹ÎÀı ±Î’HÎı ¿Â˘ ω«Îfl
Á¬ Ωı¥ ±fiı ±‹ı ¿_ÀÎ‚Ì √›Î »Ì±ı, ¿Ëı »ı. ‹ı_ ¿èÎ_, “¿ı‹ ? Â_ Ωı›_ ?”  … fiËŸ ¿fl‰Îfi˘ ?
I›Îflı ±ı ¿Ëı fl˘… ¿¿‚ÎÀ. ±ıÀ·ı ±‹ı ΩHÎ̱ı ¿ı ’ˆHΉÎ◊Ì ÿ—¬ ±Î‰ı »ı.       ÿÎÿÎlÌ — ω«Îfl ¿fl‰Î ‹ÎÀı ‰Î_‘˘ fi◊Ì.
±ı‰_ ’ˆHΉ_ fi◊Ì Ë‰ı ±‹fiı.                   (53)
                                        ≠ffi¿÷ν — ¤HÎ÷fl ÷˘ V¿>·‹Î_ ◊Λ, ’HÎ CÎÕ÷flfi_ Â_ ?
          (4) ±fi˚ÁÏÀÛŒÎ¥Õ ŒÎ‘Á˝ ±ıLÕ ‹‘Á˝ !
                                         ÿÎÿÎlÌ — CÎÕ÷fl Á˘fiÌfiı Á˘_’Ì ÿı‰Îfi_, ±ıfiÎ CÎÕ‰ˆ›Î ˢ› ÷ı CÎÕı.
   ±ı¿ ⁄Î’ ¿Ëı »ı, “±Î »˘¿flÎ ⁄‘Î ‹ÎflÌ Á΋Π◊¥ Ω› »ı.” ‹ıÓ ¿èÎ_,    »˘¿fl˘ ’_ÿfl ‰flÁfi˘ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ±ıfiı ±Î’HÎı ¿Ëı‰_, I›Î_ Á‘Ì ±Î’HÎı
“÷‹Îfl΋Î_ ⁄fl¿÷ fi◊Ì, ±ı ¬S·_ ◊Λ »ı.” ÷‹Îfl΋Î_ ⁄fl¿÷ ˢ› ÷˘ »˘¿flÎ     …ı‰Î_ »Ì±ı ±ı‰˘ ÷ıfiı CÎÕÌ ±Î’̱ı. ’»Ì ±ıfiı ±ıfiÌ ‰Ë … CÎÕÌ ±Î’Âı.
Á΋ΠÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ÷ı ? ‹ÎÀı ±ı‰Ì ±Î⁄w … fiÎ ∂CÎÎÕ¢.     (57)     ±Î CÎÕ÷Î_ fi◊Ì ±Î‰Õ÷_, »÷Î_ ·˘¿ CÎÕı … »ı fiı ? ±ı◊Ì CÎÕ÷fl ÁÎv_ ◊÷_
   ±fiı »˘¿flÎ_fiı ‰œ‰œ ¿fḻı ÷˘ ⁄√ÕÌ Ω›. ±ıfiı Á‘Îfl‰Î ˢ› ÷˘       fi◊Ì. ‹ÒÏ÷˝ ÁÎflÌ ◊÷Ì fi◊Ì. fiο ±œÌ π«fi_ ˢ› I›Îflı ÁÎÕÎ «Îfl π«fi_
±‹ÎflÌ ’ÎÁı ⁄˘·Î‰ÕÎ‰Ì ±Õ‘˘ ¿·Î¿ ‰Î÷«Ì÷ ¿flΉÕΉ̱ı ±ıÀ·ı Á‘flÌ       ¿flÌ fiάı ! ’»Ì ±ıfiÌ ‰Î¥Œ ±Î‰Âı ÷ı ¿Î’Ìfiı Áfl¬_ ¿fl‰Î …Âı. ’»Ì
Ω› !                          (58)        ’ı·˘ › ’ı·Ìfi_ ¿Î’Âı fiı ¿ËıÂı, “±Î‰Ì Ω.”           (64)
                                        ≠ffi¿÷ν — “ÁÏÀ˝ŒÎ¥Õ ŒÎ‘fl-‹‘fl”fiÌ T›ÎA›Î Â_ ?
   ±ıÀ·ı ‹ı_ ’V÷¿‹Î_ ·A›_ »ı ¿ı “±fi˚@‰Î˜Ï·ŒÎ¥Õ ŒÎ‘Á˝ ±ıLÕ
±fi˚@‰Î˜Ï·ŒÎ¥Õ ‹‘Á˝.” ’»Ì »˘¿flÎ_±˘ ±Î‰Î_ … ◊¥ Ω› fiı ! ±ıÀ·ı           ÿÎÿÎlÌ — “±fi˚ÁÏÀ˝ŒÎ¥Õ” ‹Î-⁄Î’ ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ_ »˘¿flÎ_ ’˘÷ÎfiÎ
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                       11   12                         ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·ı fiËŸ, ’˘÷ÎfiÎ_ »˘¿flÎ_ ’˘÷ÎfiÎ µ’fl ¤Î‰ flάı fiËŸ, ËıflÎfi       ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±ı ¿Î›ÿıÁfl ¿Ëı‰Î›. ⁄Ë Á‹Ω‰‰_ ’Õı
¿flı ! ÷ı ‹Î-⁄Î’ “±fi˚ÁÏÀ˝ŒÎ¥Õ” … ¿Ëı‰Î› fiı ?          (69)    »ı. ±ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? ¿ı ÷‹ı ’˘÷ı Á‹…÷Î fi◊Ì. ‹ÎÀı ‰‘Îflı Á‹Ω‰‰_ ’Õı.
                                     Á‹…÷Î ‹ÎHÎÁfiı ±ı¿ Œıfl˘ Á‹Ω‰‰_ ’Õı. ÷ı ±Î’HÎı fiÎ Á‹∞ …¥±ı ?
   fiËŸ ÷˘ »˘¿flÎ_ ±Î‰Î_ ˢ› … fiËŸ, »˘¿flÎ_ ¿èÎÎ√flÎ_ ˢ›. ±Î ÷˘
                                     ⁄Ë Á‹Ω‰˘ »˘ ’HÎ ’»Ì Á‹…ı »ı fiı ?
‹Î-⁄Î’ … Ãı¿ÎHÎÎ_ ‰√flfiÎ_ »ı. …‹Ìfi ±ı‰Ì »ı, ⁄Ì… ±ı‰_ »ı, ‹Î· flÎÂÌ
»ı ! µ’fl◊Ì ¿Ëı ¿ı “‹ÎflÎ_ »˘¿flÎ_ ‹ËΉÌfl ’ο‰ÎfiÎ_ »ı !” ‹ËΉÌfl ÷ı ’ο÷Î      ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
ËÂı ? ‹ËΉÌflfiÌ ‹Î ÷˘ ¿ı‰Ì ˢ› !! ⁄Î’ ‰Î_¿Î-«Ò¿Î_ ˢ› ÷˘ «Î·ı, ’HÎ        ÿÎÿÎlÌ — ±ı flV÷˘ ÁÎfl΋Î_ ÁÎfl˘. ±Î ÷˘ ‹ÎflÌ Ã˘¿Ìfiı Á‹Ω‰‰Î
‹Î ¿ı‰Ì ˢ› !                          (70)   ‹Î_√ı »ı ! …ı‹ ⁄Î’ ◊¥ ⁄ıÃ˘, ÷ı ΩHÎı ±I›Îfl Á‘Ì ¿˘¥fi˘ ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥
    √‹Ì ‰Î÷ ±Î‹Î_fiÌ ¿˘¥ ÷‹fiı, ‰Î÷ √‹Ì ¿˘¥ ?              ÿËÎÕ˘ ¿˘¥ ⁄Î’ … fiËŸ ˢ› ! ±ıÀ·ı …ı Á‹Ω‰Ìfiı ±Î‰_ ·ı »ı ÷ıfiı ‹Îflı
                                     ±fi˚@‰Î˜Ï·ŒÎ¥Õ fi◊Ì ¿Ëı‰Î.                  (73)
    ≠ffi¿÷ν — ±Î √‹Ì Ω› »ı, I›Îflı ±ıfiÌ ±Áfl ◊¥ … Ω›.
                                        “⁄Î’ ◊‰_” ±ı Áÿ˚T›‰ËÎfl ¿ı‰˘ ˢ‰˘ Ωı¥±ı ? »˘¿flÎ ΩıÕı ÿÎÿÎ√ÌflÌ
    ÿÎÿÎlÌ — CÎHÎÎ ·˘¿˘ »˘¿flÎfiı ¿Ëı »ı, “÷_ ‹Îv_ ¿èÎ_ ‹Îfi÷˘ fi◊Ì.”  ÷˘ fiËŸ, ’HÎ ÁA÷Î¥ › fiÎ Ωı¥±ı, ±ıfi_ fi΋ ⁄Î’ ¿Ëı‰Î›.
‹ıÓ ¿èÎ_, “÷‹ÎflÌ ‰ÎHÎÌ √‹÷Ì fi◊Ì ±ıfiı. √‹ı ÷˘ ±Áfl ◊¥ … Ω›.” ±fiı
’ı·˘ ’M’˘ ¿Ëı »ı, “÷_ ‹Îv_ ¿èÎ_ ‹Îfi÷˘ fi◊Ì.” ±S›Î ‹Ò±Î, ’M’˘ ◊÷Î_       ≠ffi¿÷ν — »˘¿flÎ_ ’…‰ı ÷˘ ? »˘¿flÎ_ ’…‰ı ÷˘ ’»Ì ⁄Î’ı Â_ ¿fl‰_
÷fiı ±Î‰Õu_ fi◊Ì. ±Î ¿Ï‚›√‹Î_ ÿÂÎ ÷˘ …\±˘ ·˘¿˘fiÌ ! fiËŸ ÷˘         Ωı¥±ı ? ÷˘ › ⁄Î’ı ÁA÷Î¥ fiËŸ flά‰ÎfiÌ ?
Á÷˚›√‹Î_ ¿ı‰Î ŒÎ‘fl fiı ‹‘fl Ë÷Î !                        ÿÎÿÎlÌ — »˘¿flÎ_ ±Î ⁄Î’fiı ·Ì‘ı … ’…‰ı »ı. ⁄Î’fi΋Î_ fiηΛ¿Ì
   Ë_ ±ı Â̬‰ÎՉΠ‹Î_√_ »\_, ÷‹ı ±ı‰_ ⁄˘·˘ ¿ı, »˘¿flÎfiı ÷‹ÎflÌ    ˢ› ÷˘ … »˘¿flÎ_ ’…‰ı. ±Î ÿÏfi›Îfi˘ ¿Î›ÿ˘ ±ı‰˘ ! ⁄Î’fi΋Î_ ⁄fl¿÷
‰Î÷‹Î_ ¥LÀflıVÀ ’Õı ±ıÀ·ı ÷‹Îv_ ¿èÎ_ ¿flÂı …. ÷‹ı ¿èÎ_fiı ‹fiı ¿ı ÷‹ÎflÌ   fiΠˢ› ÷˘ »˘¿flÎ_ ’…T›Î ‰√fl flËı fiËŸ.           (74)
‰Î÷ ‹fiı √‹ı »ı …. ÷˘ ÷‹ÎflÎ◊Ì ±ıÀ·_ ◊Λ.                    ≠ffi¿÷ν — ÿÌ¿fl˘ ⁄Î’fi_ fiÎ ‹Îfiı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?
    ≠ffi¿÷ν — ±Î’fiÌ ‰ÎHÎÌfiÌ ±Áfl ±ı‰Ì ◊Λ »ı ¿ı …ı ⁄Ï© ’{·         ÿÎÿÎlÌ — “±Î’HÎÌ ¤Ò· »ı” ±ı‹ ‹ÎfiÌfiı ‹Ò¿Ì ÿı‰Îfi_ ! ±Î’HÎÌ ¤Ò·
µ¿ı·Ì fiΠ¿ı, ÷ı ±Î ‰ÎHÎÌ µ¿ı·Ì ¿ı »ı.                  ˢ› ÷˘ … fiÎ ‹Îfiı fiı ? ⁄Î’ ◊÷Î_ ±Î‰Õu_ ˢ›, ±ıfi˘ »˘¿fl˘ fiÎ ‹Îfiı
    ÿÎÿÎlÌ — xÿ› V’½÷Ì ‰ÎHÎÌ. xÿ› V’½÷Ì ‰ÎHÎÌ ÷˘ ‹‘fl·Ì
                                     ±ı‰_ ˢ÷_ ËÂı ? ’HÎ ⁄Î’ ◊÷Î ±Î‰Õ÷_ … fi◊Ì fiı ?
(‹ÎI≤I‰‰Î‚Ì) ¿Ëı‰Î›. xÿ› V’½÷Ì ‰ÎHÎÌ Ωı ¿˘¥ ⁄Î’ »˘¿flÎfiı ¿Ëı ±ı         ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ‰Îfl ŒÎ‘fl ◊¥ √›Î ’»Ì ¿_¥ √·ÒÏÕ›Î_ »˘Õı ?
ÁÏÀÛŒÎ¥Õ ŒÎ‘fl ¿Ëı‰Î› !                             ÿÎÿÎlÌ — »˘Õ÷Î_ ËÂı ? √·ÒÏÕ›Î_ ÷˘ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ±ı‰Î ÕΘ√ fiı
    ≠ffi¿÷ν — ⁄Ë ÁËı·Î¥◊Ì fiËŸ ‹Îfiı »˘¿flÎ_.              ÕΘ√Ìfifiı ⁄ıµfiı Ωı›Î … ¿flı, ¿ı ±Î ¤Á ¤Á ¿flı ±fiı ±Î (ÕΘ√Ìfi) ⁄«¿Î_
                                     ¤fl ¤fl ¿›Î˝ ¿flı. ÕΘ√ ¤V›Î ‰√fl flËı fiËŸ. ’HÎ »ı‰Àı ÿ˘Ê ’ı·Î ÕΘ√fi˘
    ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ËÌÀ·flÌ{‹◊Ì ‹Îfiı ? ±ı ËıS’d· fi◊Ì. ËÌÀ·flÌ-{‹◊Ì
                                     fiÌ¿‚ı. »˘¿flÎ_ ±ıfiÎ ‹Î ÷flŒÌ ˢ›. ±ıÀ·ı ‹ı_ ±ı¿ …HÎfiı ¿Ëı·_, “‹˘ÀÎ_ ◊¥fiı
Ωı ¿fḻı ÷˘ ËıS’d· fi◊Ì.
                                     ±Î »˘¿flÎ_ ÷fiı ‹ÎflÂı. ‹ÎÀı ‘HÎÌ›ÎHÎÌ ΩıÕı ’Î_Áfl˘ flËı…ı !” ±ı ÷˘ »˘¿flÎ_
    ≠ffi¿÷ν — ‹Îfiı »ı, ’HÎ ⁄Ë Á‹ΩT›Î ’»Ì.              Ωı›Î ¿flı ÷ı CÎÕ̱ı, ±ı‹fi˘ ’√ fiÎ ’ˢ_«ı fiı I›Î_ Á‘Ì ±fiı ’√ ’ˢ_«ı
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                        13   14                            ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

±ıÀ·ı ÷˘ ±˘flÕÌ‹Î_ CÎηÌfiı ‹Îflı. ÷ı ±ı‰_ ⁄L›_ Ë™ ·˘¿˘fiı ! »˘¿flαı ÷ı       Ωı ±Î’HÎ΋Î_ ÂÌ· fi΋fi˘ √HΠˢ›, ÷˘ ‰ÎCÎ ’HÎ Ãı¿ÎHÎı flËı. ÷˘
ÿËÎÕÎ◊Ì Ïfi›ÎHÎ_ … ¿flı·_ ˢ› ¿ı Ë_ ‹˘À˘ ◊Ι ¿ı ⁄Î’fiı ±Î’_ ! ‹Îv_ Á‰˝V‰  »˘¿flα˘fi_ Â_ √…\_ ? ±Î’HÎÎ ÂÌ·‹Î_ Ãı¿ÎHÎ_ fi◊Ì ÷ıfiÌ ±Î ⁄‘Ì ¤Î_…√Õ
…Ωı ’HÎ ±Î ¿Î›˝ ◊Ή, ±ı Ïfi›ÎHÎ_. ±Î › Á‹…‰Î …ı‰_ »ı fiı ? (74)       »ı. ÂÌ·‹Î_ Á‹∞ √›Î fiı ?
    ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ⁄‘˘ ÿ˘Ê ⁄Î’fi˘ … ?                       ≠ffi¿÷ν — ÂÌ· ¿˘fiı ¿Ëı‰_, …flΠωV÷Îfl◊Ì ¿Ë˘ fiı, ⁄‘Îfiı Á‹Ω›
    ÿÎÿÎlÌ — ⁄Î’fi˘ … ! ÿ˘Ê … ⁄Î’fi˘. ⁄Î’fi΋Î_ ⁄Î’ ◊‰ÎfiÌ ⁄fl¿÷       ±ı‰_ !
fiΠˢ› I›Îflı ‰Ë ÁÎ‹Ì ◊Λ. ⁄Î’fi΋Î_ ⁄fl¿÷ fiΠˢ› I›Îflı … ±Î‰_ ⁄fiı           ÿÎÿÎlÌ — Ï¿_Ï«÷˚ ‹ÎhÎ ÿ—¬ ÿı‰ÎfiÎ ¤Î‰ fiΠˢ›. Ï¿_Ï«÷˚ ’˘÷ÎfiÎ
fiı ? ‹ÎflÌ-Ã˘¿Ìfiı √ÎÕ_ flÎ√ı ’ÎÕı. @›Î_ Á‘Ì Á‹Î…fiÌ ⁄Ì¿fiÎ ‹Î›Î˝ flËı.     ÿU‹fifiı ’HÎ ÿ—¬ ÿı‰ÎfiÎ ¤Î‰ fi ˢ›. ±ıfiÌ ‹ËŸ »ı ÷ı ÏÁÏLÁ›ÎÏflÀÌ
    ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ … ˢ› ¿ı ⁄Î’fiÌ ¤Ò· … ˢ› ?             ˢ›, ‹˘flÎÏ·ÀÌ Ë˘›. ⁄‘Î … √H΢ ¤ı√Î ◊Λ. Ï¿_Ï«÷˚ ‹ÎhÎ ÏË_Á¿ ¤Î‰
                                      fiΠˢ›. I›Îflı “ÂÌ·” ¿Ëı‰Î›. I›Î_ ‰ÎCÎ Ã_Õ˘ ◊¥ Ω›.
    ÿÎÿÎlÌ — ⁄Î’fiÌ … ¤Ò· ˢ› »ı. ±ıfiı ⁄Î’ ◊÷Î_ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì,
±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ ¤ı·Î¥ √›_. CÎfl‹Î_ Ωı ⁄Î’ ◊‰_ ˢ› ÷˘, VhÎÌ ±ıfiÌ ’ÎÁı          ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ ÷˘ @›Î_◊Ì ·Î‰ı ±Î…¿Î·fiÎ_ ‹Î-⁄Î’ ?
ωʛfiÌ ¤Ì¬ ‹Î_√ı ±ı‰Ì ƒÏWÀ ◊Λ I›Îflı ⁄Î’ ◊¥ ¿ı.                   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’HÎ ◊˘ÕÎ-CÎHÎÎ, ±ı‹Î_◊Ì ±Î’HÎı ’E«ÌÁ À¿Î Ωı¥±ı
    ≠ffi¿÷ν — ⁄Î’ CÎfl‹Î_ ‰ÕÌ·’HÎ_ fiÎ flάı, ⁄Î’’HÎ_ fiÎ flάı ÷˘ ›    ¿ı fiÎ Ωı¥±ı ? ’HÎ ±Î’HÎı ±Î ¿Î‚fiı ·¥fiı ÁΉ ±Î¥VøÌ‹fiÌ ÕÌ¢ ¬Î‘Î
±ıfiÌ ¤Ò· √HÎΛ ?                              ¿flı ±ı‰Î ◊¥ √›Î »ı.                   (76)
    ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ flÎ√ı ’ÕÌ Ω›.                           ≠ffi¿÷ν — ŒÎ‘flfi_ ¿ı‰_ «ÎÏflhΠˢ‰_ Ωı¥±ı ?
    ≠ffi¿÷ν — »÷Î_ »˘¿flα˘ ⁄Î’fiÎ_ ¿èÎ΋Î_ flËıÂı, ±ıfiÌ ¬ÎhÎÌ Â_ ?         ÿÎÿÎlÌ — »˘¿flÎ fl˘… ¿Ëı ¿ı ’M’Î∞ ±‹fiı ⁄ËÎfl fi◊Ì √‹÷_.
                                      ÷‹ÎflÌ ΩıÕı … ⁄Ë √‹ı »ı ±ı‰_ «ÎÏflhΠˢ‰_ Ωı¥±ı.
    ÿÎÿÎlÌ — ¬flÌ fiı ! ±Î’HÎ_ ¿ıflı@Àfl(«ÎÏflhÎ) ÷˘ ±Î¬_ …√÷
¿ıfl@Àfl‰Î‚.
  ı   _                                      ≠ffi¿÷ν — ±Î ÷˘ ¨‘_, ⁄Î’ CÎfl‹Î_ ˢ› ÷˘ »˘¿fl˘ ⁄ËÎfl Ω› ±fiı
                                      ⁄Î’ ⁄ËÎfl Ω› ÷˘ »˘¿fl˘ CÎfl‹Î_ ˢ›.
    ≠ffi¿÷ν — »˘¿flÎ_ »ıS·Ì ¿˘ÀÌfiÎ_ fiÌ¿‚ı ÷ı‹Î_ ⁄Î’ Â_ ¿flı ?
    ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò‚ ÿ˘Ê ⁄Î’fi˘ …. ÷ı ¤˘√‰ı »ı ÂÎ◊Ì? ±Î√‚ı ›              ÿÎÿÎlÌ — »˘¿flÎfiı √‹ı fiËŸ ’M’Î∞ ‰√fl.
±Î«Îfl ⁄√ÕuÎ »ı ÷ı◊Ì ±Î ÿÂÎ ◊¥ »ı fiı ? …ıfi˘ ¿_Àˇ˘· ¿˘¥ ±‰÷Îfl‹Î_            ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ı‰_ ◊‰Î ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_, ’M’αı ?
⁄√Õ÷˘ fi◊Ì, ÷ıfiı ±Î‰_ ˢ› fiËŸ, ±‹ı ±ı ¿Ëı‰Î ‹Î_√̱ı »Ì±ı ! ’Ò‰˝¿‹˝
                                           ÿÎÿÎlÌ — ˉı ‹fiı »˘¿flÎ ‹‚ı »ı fiı ÷ı »˘¿flÎfiı √‹÷_ fi◊Ì ‹ÎflÎ
÷˘ ÂÎ◊Ì ◊›_ ? ±Î’H΢ ‹Ò‚ ¿_Àˇ˘· fi◊Ì I›Îflı fiı ? ±ıÀ·ı ±‹ı ±Î‹Î_,
                                      ‰√fl. CΈÕÎ ‹‚ı »ı ÷ı CΈÕα˘fiı › √‹÷_ fi◊Ì ‹ÎflÎ ‰√fl. …\‰Îfi ‹‚ı »ı
¿_Àˇ˘·‹Î_ ‹Îfi̱ı »Ì±ı. ¿_Àˇ˘· ‹Îfi‰Î ‹ÎÀı ÷‹Îflı ⁄‘Î ±ıfiÎ ¿Î›ÿÎ Á‹…‰Î
                                      ÷ı …\‰Îfifiı › √‹÷_ fi◊Ì ‹ÎflÎ ‰√fl.
Ωı¥±ı.
                                           ≠ffi¿÷ν — ±‹Îflı ÷‹ÎflÎ …ı‰_ … ◊‰_ »ı.
   ±Î »˘¿flÎ_±˘ ±flÌÁ˘ »ı. »˘¿flÎ_±˘ µ’fl◊Ì ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î’HÎ΋Î_
¿ıÀ·Ì ¤Ò· »ı !                      (75)             ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±ı ÷˘ ÷‹ı ±Î ‹ÎflÎ …ı‰_ fi¿· ¿fl˘ ÷˘ ◊¥ Ω›.
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                         15   16                          ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “’ıMÁÌ ·Î‰˘.” ÷˘ ¿ËıÂı, “fi◊Ì.” ÷˘ › ¿_¥ ‰Î_‘˘ fiËŸ, ’ÎHÎÌ    ¿ı‰_ ‰·HÎ flά‰_ ÷ıfiÌ “fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ” ·Î‰Ì fiά˘. ±Î«Îfl, ω«Îfl fiı
·¥ ±Î‰˘. ±Î ÷˘ ¿ËıÂı, “¿ı‹ ·Î‰Ìfiı flÎ¬Ì fiËŸ ?” ±ı Õ¬˘ ¿›˘˝ ’λ˘.        µE«Îfl‹Î_ Á‰‚˘ ŒıflŒÎfl ◊÷˘ Ω›, ÷˘ ’˘÷ı ’fl‹ÎI‹Î ◊¥ ¿ı »ı fiı ±‰‚˘
±‹fiı ÷˘ ⁄’˘flı …‹‰Îfi˘ ÀÎ¥‹ ◊›˘ ˢ› ±fiı ¿ËıÂı, “±Î… ÷˘ …‹‰Îfi_         ŒıflŒÎfl ◊Λ ÷˘ flÎZÎÁ ’HÎ ◊¥ ¿ı »ı.
¿›Ù fi◊Ì.” Ë_ ¿Ë_ ¿ı “¤¥ ⁄fl˘⁄fl, ÁÎv_ ¿›Ù. ·Î› …flÎ ’ÎHÎÌ-⁄ÎHÎÌ ’Ì         ·˘¿˘ Á΋Îfiı Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı ⁄‘_ ¡ı¿«fl ¿flÌ fiάı »ı. ’Ëı·Î_ ’˘÷ı Á‘flı
·¥±ı, ⁄Á.” ÷‹ı ¿ı‹ fi◊Ì ¿›Ù ? ±ı Œ˘…ÿÎfl ◊¥ √›˘. Œ˘…ÿÎfl ◊¥ Ω›         ÷ı ⁄ÌΩfiı Á‘ÎflÌ Â¿ı. ’HÎ ’˘÷ı Á‘›Î˝ ‰√fl Á΋˘ ¿ı‹fi˘ Á‘flı ? (93)
I›Î_ ±Î√‚.                           (76)
                                          ±Î’HÎı »˘¿flÎ_±˘ ‹ÎÀı ¤Î‰ ¿›Î˝ ¿fl‰Î ¿ı »˘¿flÎ_fiÌ ⁄Ï© Á‰‚Ì ¿fl˘.
           (5) Á‹Ω‰‰Î◊Ì Á‘flı Á’h΢...              ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ⁄Ë ÿËÎÕÎ ◊Λ fiı, ±Áfl ’ÕuÎ ‰√fl flËı÷Ì fi◊Ì. ±ı
   ±Î ¿«¿« ¿›Î˝ ¿fl÷Î_ ‹˙fi ¿ı‚‰‰_ ÁÎv_, fiÎ ⁄˘·‰_ ÁÎv_. Á‘Îfl‰Î      ÷˘ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı Á‹…Âı. ÷‹Îflı ¤Î‰fiÎ ¿›Î˝ ¿fl‰Ì. ±ı‹fiÌ ¬ıÓ« ¿fl¢ ÷˘
¿fl÷Î_ ⁄√Õı, ‹ÎÀı ±ZÎflı › fi ¿Ëı‰Î›. ⁄√Õı ±ıfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ±Î’HÎÌ.         ±‰‚Î_ «Î·Âı. ⁄Î¿Ì Á_ÁÎfl fi¤Î‰Ì ·ı‰Î …ı‰˘ »ı …ı‹ ÷ı‹ ¿flÌfiı. (96)
Á‹Ω› ±ı‰Ì ‰Î÷ »ı ±Î ?                    (84)          »˘¿fl˘ ÷‹fiı ÿ—¬ ÿı÷˘ ˢ› fiı, ÿÎw ’Ìfiı ±Î‰Ìfiı, ÷˘ ÷‹ı ‹fiı ¿Ë˘
   ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı fiÎ ¿flÌÂ, I›Îflı ±ı ¤¥ ∂·À_ ¿flı. “¿flÌÂ, Ω‰        ¿ı ±Î »˘¿fl˘ ‹fiı ⁄Ë ÿ—¬ ÿı. Ë_ ¿Ë_ ¿ı ¤Ò· ÷‹ÎflÌ »ı. ‹ÎÀı ÂÎ_Ï÷’Ò‰˝¿
◊Λ ±ı ¿fl˘.” ±ı ‰‘Îflı ⁄√ÎÕı »ı ∂·ÀÎ_ ! »˘¿flÎ_±˘ ‘Ò‚‘ÎHÎÌ ¿flÌ fiάı       ¤˘√‰Ì ·˘ »Îfi΋ÎfiÎ, ¤Î‰ ⁄√ÎÕuÎ ÏÁ‰Î›. ±Î ‹ËΉÌflfi˘ ¿Î›ÿ˘ ±fiı
»ı. ±Î ¥ÏLÕ›fi˘ ±ıfiı ∞‰÷Î_ fiËŸ ±Î‰Õu_ ! ±Î ⁄Î’ ◊÷Î_ ±Î‰Õu_ fiËŸ        …√÷fi˘ ¿Î›ÿ˘ …\ÿ˘ »ı. …√÷‹Î_ ·˘¿ ¿ËıÂı ¿ı “»˘¿flÎfiÌ ¤Ò· »ı” ±ı‰_
±fiı ⁄Î’ ◊¥ ⁄ıÃÎ »ı. ±ıÀ·ı …ı‹ ÷ı‹ ‹Îflı Á‹Ω‰‰Î ’Õı »ı, ’V÷¿˘         ¿ËıfiÎflÎ ÷‹fiı ‹‚Ì ±Î‰Âı ±fiı ÷‹ı ’HÎ ÀÎ¥À ◊¥ …¢ ¿ı “±˘Ë˘Ë˘ !
‹Îflı ⁄ËÎfl ’ÎÕ‰Î_ ’Õı »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎ_ iÎÎfi ·Ì‘ı·_ »ı, ±ı ÷˘ ÁflÁ »˘¿flÎ_   »˘¿flÎfiÌ ¤Ò· … »ı. ±Î ‹ÎflÌ Á‹…HÎ ÁÎ«Ì »ı.” ‹˘ÀÎ Á‹…HΉ΂Π!
⁄fiÎ‰Ì Â¿ı. ⁄ıÁÎÕÌfiı, ËÎ◊ Œıfl‰Ìfiı ±ıfiı ’Ò» ¿ı “¤¥, ÷fiı fi◊Ì ·Î√÷_       ¤√‰Îfi ¿Ëı »ı, “÷ÎflÌ ¤Ò· »ı.”                  (96)
±Î ¤Ò· ◊¥ ±ı‰_ !”                        (87)       ÷‹ı ¡ıLÕÂÌ’ ¿fl¢ ÷˘ Á‘flÂı. ¡ıLÕÂÌ’ ËÂı ÷ı »˘¿flÎ_ Á‘flÂı. ⁄οÌ
    ’Î»Ì ¥ÏLÕ›fi ŒÌ·˘Á˘ŒÌ ¿ı‰Ì ˢ› »ı, ±ı¿ …HÎ ‰œ‰Î ÷ˆ›Îfl ◊Λ        ŒÎ‘fl-‹‘fl ÷flÌ¿ı flˢ »˘, fl˘Œ ’ÎՉΠΩ‰ »˘, ±ı Ωı¬‹ »ı ⁄‘_ !
I›Îflı ’ı·˘ µ’flÎHÎ_ ·ı. ±ıÀ·ı ’ı·_ Á‘fl÷_ ˢ› ÷˘ › Á‘fl‰Îfi_ ÷˘ ¿_¥ √›_,  ¡ıLÕÂÌ’ ÷flÌ¿ı flËı‰_ Ωı¥±ı ±fiı ⁄ËÎfl ¡ıLÕ ¬˘‚ı … fiËŸ, ±ı flÌ÷ı flËı‰_
»˘¿fl˘ ±ı‹ ΩHÎı ¿ı “‹Q‹Ì ÁÎflÌ »ı ±fiı ’M’Î ¬flÎ⁄ »ı. ‹ÎflÌ ‹˘À˘         Ωı¥±ı. ±Î ¡ıLÕ ÷˘ ±ı... ’ÎfiÎ fl‹‰Î Ωı¥±ı, ⁄‘_ … ±ıfiÌ ΩıÕı ¿fl‰_
◊¥Â I›Îflı.”                             (88)   Ωı¥±ı ! ÷_ ±ÎT›Î ’»Ì ±‹ı «Î ’ÌÂ_, ±ı‰_ ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı. ±Î’HÎı ⁄‘αı
                                       ÁÎ◊ı «Î ’̉ÎfiÌ. “›˘fl ¡ıLÕ” ˢ› ±ı flÌ÷ı ‰÷˝‰_ Ωı¥±ı ÷˘ ±ı »˘¿flÎ_
    »˘¿flÎ_fiı Á‘Îfl‰Î_ ˢ› ÷˘ ±Î ±‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·˘. »˘¿flÎ_ ’Ò»ı    ÷‹ÎflÎ_ flËıÂı. fiËŸ ÷˘ »˘¿flÎ_ ÷‹ÎflÎ_-¿˘¥ »˘¿v_ ¿˘¥fi_ ◊Λ … fiËŸ. ¿˘¥
÷˘ … ⁄˘·‰Îfi_ ±fiı ÷ı ’HÎ ÷ı‹fiı ¿ËÌ ÿı‰Îfi_ ¿ı ‹fiı fiÎ ’Ò»˘ ÷˘ ÁÎv_ ±fiı     ‹flÌ √›˘, ±ıfiÌ ’λ‚ »˘¿fl˘ ‹flÌ √›˘ ? ⁄‘Î › CÎıfl ±Î‰Ìfiı fiÎV÷˘
»˘¿flÎ_ ‹ÎÀı ±‰‚˘ ω«Îfl ±Î‰ı ÷˘ ÷ıfi_ ÷fl÷ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiά‰.    _     ¿flı, ±Î »˘¿flÎ_ ±ı »˘¿flÎ_ »ı fiËŸ. ±Î ÷˘ ¬Î·Ì ¿<ÿfl÷Ì Ïfi›‹fiı ±Î‘Îflı
   ¿˘¥fiı Á‘Îfl‰ÎfiÌ Â„@÷ ±Î ¿Î‚‹Î_ ¬·ÎÁ ◊¥ √¥ »ı. ‹ÎÀı           ÿı¬Î› »ı ±ıÀ·_ …. “›˘fl ¡ıLÕ” ÷flÌ¿ı flËı‰_ Ωı¥±ı. ’Ëı·Î_ ¡ıLÕ ÷flÌ¿ı ÷‹ı
Á‘Îfl‰ÎfiÌ ±ÎÂÎ »˘ÕÌ ÿ˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÌ ±ı¿ÎI‹‰ÚÏkΠˢ›        fiyÌ ¿fl˘ ÷˘ flËÌ Â¿Î›. …ı‹ ¡ıLÕfiı flÌÁ «Õı ±ı‰_ ⁄˘·÷Î fi◊Ì. ±ı ±‰‚_
÷˘ … Á΋˘ Á‘flÌ Â¿ı. ‹fi‹Î_ …ı‰_ ˢ› ÷ı‰_ ‰ÎHÎÌ‹Î_ fiÌ¿‚ı fiı ÷ı‰_ …     ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ¡ıLÕfiı Á‹Ω‰Ì±ı ¿ıÀ·_ ? ±ı ‹Îfiı I›Î_ Á‘Ì. fiÎ
‰÷˝fi‹Î_ ˢ› ÷˘ … Á΋˘ Á‘flı. ±I›Îflı ±ı‰_ »ı fiËŸ. CÎfl‹Î_ ÿflı¿fiÌ ΩıÕı     ‹Îfiı ÷˘ ±Î’HÎı ’»Ì ¿Ë̱ı, ÷ÎflÌ ‹fl∞fiÌ ‰Î÷ ! ±fiı ‹fi‹Î_ ¡ıLÕ ◊‰Î
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                        17   18                         ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

‹ÎÀı ’Ëı·_ Â_ ¿fl‰_ ’Õı ? ⁄ÎèÎ T›‰ËÎfl‹Î_ Ë_ ±ıfi˘ ŒÎ‘fl »\_, ’HÎ ±_ÿfl¬Îfiı  ¿Ë_ ±ıÀ·ı M·Á-‹Î¥fiÁ ¿›Î˝ ¿v_. »ıÿ µÕÎÕÌ ÿ™. Ë_ ±ıfiı ‹fi◊Ì ÿÎÿÎ
‹fi‹Î_ ±Î’HÎı ‹Îfi‰_ ¿ı Ë_ ±ıfi˘ »˘¿fl˘ »\_. I›Îflı ¡ıLÕÂÌ’ ◊Λ, fiËŸ ÷˘     ¿Ë_. ±ıÀ·ı ‹Îv_ ‹fi ⁄Ë ÁÎv_ flËı‰Î ‹Î_Õu_. Ë·¿<_ ◊‰Î ‹Î_Õu_. ÷ı‹ ÷ı‹
◊Λ fiËŸ ! ŒÎ‘fl ¡ıLÕ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ? I›Îflı ¿Ëı, ·ı‰· ·¥±ı I›Îflı.       ’ı·Îfiı ±ıÀˇı@Âfi ‰‘Îflı ◊‰Î ‹Î_Õu_.
·ı‰· ¿ı‰Ì flÌ÷ı ·ı‰Î› ? I›Îflı ¿Ëı, ±ıfiÎ ‹fi‹Î_ ±ı‰_ ‹Îfiı ¿ı Ë_ ±Îfi˘
                                           Ë_ ÿÎÿÎ ±ıfiı ‹fi◊Ì ‹Îfi_ ±ıÀ·ı ’»Ì ±ıfiÎ ‹fi‹Î_ ‹ÎflÌ ‰Î÷ ’ˢ_«ı
»˘¿fl˘ ◊™ »\_, ±ıfi_ ¿Ëı ÷˘ ¿Î‹ ◊¥ Ω›. ¿ıÀ·Î¿ ·˘¿˘ ¿Ëı »ı fiı ¿Î‹
                                       fiı ! ±˘Ë˘Ë˘ ! ¿ıÀ·˘ ‹ÎflÌ µ’fl ¤Î‰ »ı ±ı‹fiı. ±Î ⁄Ë Á‹…‰Î …ı‰Ì
◊¥ › Ω› »ı !
                                       ‰Î÷ »ı. ±Î‰Ì À>_¿Ì ‰Î÷ ±Î‹ fiÌ¿‚ı ¿˘¥ ‰¬÷. ÷˘ ±Î ¿ËÌ ÿ™. ÷‹fiı
    ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ fiı Á˘‚ ‰Ê˝ ’»Ì ±ıfiÎ ¡ıLÕ ◊‰Îfi_, ’HÎ Á˘‚     ±Î‰Ì Ωı √˘Ã‰HÎÌ ¿fl÷Î_ ±Î‰Õı ÷˘ ¿S›ÎHÎ ◊¥ Ω› ±ı‰_ »ı. ±ıÀ·ı ’»Ì
‰Ê˝ ’Ëı·Î_ ’HÎ ¡ıLÕÂÌ’ … flά‰ÎfiÌ ?                      Â_ ¿›* ? ±Î‰˘ T›‰ËÎfl «Î·ı ±ıÀ·ı ±ıfiÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ … ·Î√ı ¿ı ÿÎÿÎ
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ⁄Ë ÁÎv_. ’HÎ ÿÂ-±Ï√›Îfl ‰Ê˝ Á‘Ì ÷˘ ±Î’HÎı       …ı‰Î ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ‹‚ı fiËŸ ¿˘¥.                  (103)
¡ıLÕÂÌ’ fl¬Î› fiËŸ. I›Î_ Á‘Ì ¤Ò·«Ò¿ ◊Λ. ±ıÀ·ı ±ıfiı Á‹…HÎ ’ÎÕ‰Ì           ≠ffi¿÷ν — ⁄Î’ ±ı‰_ ω«Îflı ¿ı »˘¿fl˘ ‹fiı ¿ı‹ ±ıÕ…VÀ fiÎ ◊Λ ?
Ωı¥±ı. ±ı¿Îÿ ‘˘· ‹Îfl‰Ì › ’Õı ÿÂ-±Ï√›Îfl ‰Ê˝ Á‘Ì. ±ı ⁄Î’fiÌ
                                          ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ıfi_ ⁄Î’’b_ »ı ±ıÀ·ı. ⁄ı¤Îfi’b_ »ı. ⁄Î’’b_
‹Ò»˘ ¬ıÓ«÷˘ ˢ› ÷˘ ‘˘· ‹Îfl‰Ì ’Õı. ⁄Î’ ◊‰Î √›ı·Îfiı, ±ı ‹Îfl ¬¥fiı
                                       ±ıÀ·ı ⁄ı¤Îfi’b_. ‘HÎÌ’b_ ±ı ⁄ı¤Îfi’b_. F›Î_ “’b_” ±ÎT›_ ±ı ⁄ı¤Îfi’b_.
‹flÌ √›ı·Î.                       (100)
                                          ≠ffi¿÷ν — ∂·À˘ ⁄Î’ ±ı‹ ¿Ëı ¿ı Ë_ ÷Îfl˘ ⁄Î’ »\_, ÷_ ‹Îv_ fiÎ
   Á‘Îfl‰ÎfiÎ ÷˘ ≠›Ifi ⁄‘αı ¿fl‰Î Ωı¥±ı. ÿflı¿ ‹ÎHÎÁı, ’HÎ
                                       ‹Îfi_ ? ‹Îv_ ‹Îfi fiÎ flά_ ?
≠›Ifi˘ ÁŒ‚ ◊‰Î Ωı¥±ı. ⁄Î’ ◊›˘ ±fiı »˘¿flÎfiı Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı ±ı
⁄Î’’HÎ_ »˘ÕÌ ÿı ±ı‹ »ı ? “Ë_ ŒÎ‘fl »\_” ±ı »˘ÕÌ ÿı ¬fl˘ ?             ÿÎÿÎlÌ — “÷_ ΩHÎ÷˘ fi◊Ì, Ë_ ÷Îfl˘ ⁄Î’ ◊Ι ?” I›Îflı ¿Ëı, “÷‹ÎflÎ
                                       ⁄Î’Î › ΩHÎ÷Î Ë÷Î.” ±ı¿ …HÎfiı ÷˘ ‹ı_ ±ı‰_ ¿Ëı÷Î_ ÁÎ_¤‚ı·˘, “÷_ ΩHÎ÷˘
    ≠ffi¿÷ν — Ωı ±ı Á‘fl÷˘ ˢ› ÷˘, ±Ë‹˚ ¤Î‰, ¶ıÊ ⁄‘_ ¿ÎœÌfiı ±ıfiı
                                       fi◊Ì, Ë_ ÷Îfl˘ ⁄Î’ ◊Ι ?” ¿_¥ Ω÷fiÎ «yfl˘ ’Î@›Î »ı ? ±Î‰_ › ¿Ëı‰_
Á‘Îfl‰Îfi˘ ≠›Ifi˘ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı.
                                       ’Õı ? …ı iÎÎfi ≠√À ±Î¬Ì ÿÏfi›Î ΩHÎı »ı, ÷ı › ¿Ëı‰_ ’Õı ?
    ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îflı ⁄Î’ ÷flÌ¿ıfiÎ ¤Î‰ »˘ÕÌ ÿı‰Î ’Õı.
                                          ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ıfiÌ ±Î√‚fi˘ ÕΛ·˘√ ’HÎ ‹ı_ ÁÎ_¤‚ı·˘ ¿ı ÷‹fiı
    ≠ffi¿÷ν — “±Î ‹Îfl˘ ÿÌ¿fl˘” ±ı‹ ‹Îfi‰Îfi_ fiËŸ fiı “Ë_ ⁄Î’ »\_”      ¿˘HÎı ¿Ì‘_ Ë÷_ ¿ı ’ıÿÎ ¿fl˘ ±‹fiı !!
±ı‹ fiËŸ ‹Îfi‰Îfi_ ?
                                          ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ¿Ëı ±ıÀ·ı ±Î’HÎÌ ±Î⁄w Â_ flËÌ ’»Ì ? (107)
    ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ÷˘ ±ıfiÎ …ı‰˘ ±ı¿<_ › Ïfi›‹ … fiËŸ.        (101)
                                                  (6) ≠ı‹◊Ì Á‘Îfl˘ ¤Ò·¿Î_fiı !
    ±ı‰Î ⁄ı-«Îfl …HÎ Ë÷Î ÷ı ‹fiı ≠ı‹◊Ì ÿÎÿÎ ¿Ëı. ÷ı ‹Îfl˘ V‰¤Î‰
                                          ≠ffi¿÷ν — À¿˘fl ¿fl‰Ì ’Õıfiı, Ωı ±ıfiÌ ¤Ò· ◊÷Ì Ë˘› ÷˘ ?
⁄‘˘ ≠ı‹‰Î‚˘ ±fiı ⁄ÌΩ ⁄‘Î ÷˘ µ’·¿ “ÿÎÿÎ @›ÎflfiÎ ±ÎT›Î »˘ ?” Ë_
¿Ë_ ¿ı ’fl‹ ÿËÎÕı ±ÎT›˘. ±ı ’»Ì ¿Â_ › fiËŸ, ·À¿÷Ì Á·Î‹. ’HÎ ±Î           ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±Î’HÎı ±ı‹fiı ±ı‹ ’Ò»‰_ ¿ı ÷‹ı ±Î ⁄‘_ ¿fl˘ »˘
÷˘ flıB›·fl Á·Î‹ ¿flı »ı. ‹ı_ ¢‘¬˘‚ ¿flÌ ¿ı ±ı ‹fiı ÿÎÿÎ ¿Ëı, fiı Ë_      ±ı ÷‹fiı ÃÌ¿ ·Î√ı »ı, ÷‹ı ω«ÎflÌfiı ¿›* ±Î ⁄‘_ ? I›Îflı ±ı ¿Ëı ¿ı,
‹fi◊Ì ±ıfiı ÿÎÿÎ ‹Îfi_. ±ı F›Îflı ‹fiı ÿÎÿÎ ¿Ëı I›Îflı Ë_ ±ıfiı ‹fi◊Ì ÿÎÿÎ     ‹fiı ÃÌ¿ fiËŸ ·Î√÷_. ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ¤¥, ÷˘ ÂÎ ‹ÎÀı ±Î’HÎı
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                      19   20                         ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

fi¿Î‹_ ±Î‹ ¿fl‰_ ? ±ı‹ ’˘÷ı …flΠω«ÎflÌfiı ¿Ë˘fiı, ’˘÷ı L›Î›Î‘Ì ˢ›    »Ì±ı ±Î’HÎı ?                          (112)
»ı ⁄‘Î_, Á‹…ı »ı ⁄‘Î_, ’˘÷ı ¬˘À<_ ◊›_ ˢ› fiı ÷˘ ±ıfiı Á‹…ı ÷˘ ¬fl˘       …ı‹ ÿı‰÷Îfiı ‹ÎÀı Â_ ¿fḻı »Ì±ı ? «ÌÏ’›Î◊Ì ’»Ì ’¿Õ̱ı »Ì±ı
…. ’HÎ ÷‹ı ±ı‹ ¿Ë˘ ¿ı ÷_ ‹Ò¬˝ »\_ ±fiı √‘ıÕ˘ »\_. ÷ıÓ ±Î ¿ı‹ ¿›* ?   fiı ? ±ı «ÌÏ’›˘ flά˘ »˘ fiı, ÷‹ı ? «ÌÏ’›˘ fi◊Ì flά÷Î ? I›Îflı ±ı‹fiı
I›Îflı ∂·À˘ ’¿Õ ’¿Õı. fiÎ, “Ë_ ¿fl_ »\_” ±ı … ¬v_ »ı, Ω‰ ¿ËıÂı. ¨‘_   ±ı‹ ÿı‰÷Î ËÎ◊‹Î_ {η‰Î …¥±ı ÷˘ Â_ ◊Λ ?
¿flı ’»Ì ¿ı‹ CÎfl «·Î‰‰_ ÷ı ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì. ∞‰fi ¿ı‹ ∞‰‰_ ÷ı ±Î‰Õ÷_
fi◊Ì. ±ıÀ·ı ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ «Î‰Ì ‹Ò¿ı·Ì »ı ⁄‘Ì ±Î‹Î_, ¿ı‹ ¿flÌfiı           ≠ffi¿÷ν — ÿÎ{Ì … …‰Î›.
∞‰fi ∞‰‰_ ÷ı ?                       (110)       ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı «ÌÏ’›˘ flά‰˘ ’Õı.
   Á΋Îfi˘ ±Ëo¿Îfl ∂¤˘ … fiÎ ◊Λ. ÁkÎΉÎËÌ ±‰Î… ±‹Îfl˘ fiÎ           ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ı ¿¥ Ω÷fi˘ «ÌÏ’›˘ flά‰˘ Ωı¥±ı ?
ˢ›. ±ıÀ·ı ÁkÎÎ fiΠˢ‰Ì Ωı¥±ı. »˘¿flÎfiı ÷‹ı ¿Ë˘fiı ÷˘ ÁkÎΉÎËÌ ±‰Î…       ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÎ CÎflfi˘ ±ı¿ ‹ÎHÎÁ «ÌÏ’›Î …ı‰˘ »ı, ±ı ’˘÷ı
fiΠˢ‰˘ Ωı¥±ı.                       (111)    ÿÎ{÷˘ fi◊Ì ±fiı Á΋Îfiı ÿÎ{ı·Îfiı ’¿Õı »ı, ±ıfiı ⁄˘·Î‰Ì±ı fiı ¿Ë̱ı ¿ı
    ≠ffi¿÷ν — Á_ÁÎfl‹Î_ flèÎÎ ’»Ì ¿ıÀ·Ì¿ …‰Î⁄ÿÎfḻ˘ ⁄Ω‰‰Ì ’Õı     “¤¥, ±ÎfiÌ ΩıÕı Ë_ ‰Î÷ ¿v_ fiı, I›Îflı ÷_ ÷ı CÎÕ̱ı ÀÎ’ÂÌ ’Òfl‰Î ·Î√…ı.”
»ı ±fiı …‰Î⁄ÿÎfḻ˘ ±ÿÎ ¿fl‰Ì ±ı ±ı¿ ‘‹˝ »ı. ±ı ‘‹˝ ⁄Ω‰÷Î_ ¿ÎflHÎı     ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı flÎ√ı ’ÎÕÌ ±Î’Âı. ¿o¥¿ flV÷˘ ¿fl‰˘ ’Õı. ±ı‹ fiı ±ı‹
¿ı ±¿ÎflHÎı ¿À< ‰«fi ⁄˘·‰Î_ ’Õı, ÷˘ ±ı ’Î’ ¿ı ÿ˘Ê »ı ?          ÿı‰÷Îfiı ËÎ◊ı ’¿Õ‰Î …¥±ı ÷˘ Â_ ◊Λ ?              (114)
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ¿Õ‰_ ‰«fi ⁄˘·Ì±ı ÷ı CÎÕ̱ı ±Î’b_ ‹˘œ<_      ±Î’b_ ⁄˘·ı·_ Œ‚÷_ fiΠˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ⁄_‘ ◊¥ …‰_ Ωı¥±ı.
¿ı‰_ ◊¥ Ω› ? √·Î⁄fiÎ e· …ı‰_, fiËŸ ? ±Î’b_ ‹˘œ<_ ⁄√Õı ÷˘ ΩHΉ_    ±Î’HÎı ‹Ò¬˝ »Ì±ı, ±Î’HÎfiı ⁄˘·÷Î_ fi◊Ì ±Î‰Õ÷_, ‹ÎÀı ⁄_‘ ◊¥ …‰_
¿ı ’Î’ ·ÎB›_. ±Î’b_ ‹˘œ<_ ⁄√Õı ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚Ì I›Î_ … ΩHΉ_ ¿ı ’Î’  Ωı¥±ı. ±Î’b_ ⁄˘·ı·_ Œ‚ı fiËŸ ±fiı ∂·À<_ ±Î’b_ ‹fi ⁄√Õı, ±Î’H΢
·ÎB›_. ¿Õ‰Î ‰«fi fiÎ ⁄˘·Î›, ‘Ì‹ı flËÌfiı ±ÎV÷ı flËÌfiı ⁄˘·˘. ◊˘ÕÎ_ ‰Î@›˘   ±ÎI‹Î ⁄√Õı. ±Î‰_ ¿˘HÎ ¿flı ÷ı ?             (116)
⁄˘·˘ ’HÎ ±ÎV÷ı flËÌfiı Á‹∞fiı ¿Ë˘, ≠ı‹ flά˘, ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ∞÷Ì Â¿Â˘.         ≠ffi¿÷ν — ‹Î-⁄Î’ ’˘÷ÎfiÎ ⁄΂¿˘ ‹ÎÀı …ı flÌ÷ı ·Î√HÎÌ ⁄÷Ήı
¿Õ‰ÎÂ◊Ì ∞÷Ì fiËŸ ¿˘. ’HÎ ±ı Á΋˘ ◊Âı fiı ±‰‚Î_ ’ÏflHÎ΋ ⁄Î_‘Âı.      »ı, ÷˘ CÎHÎÌ ‰¬÷ ·Î√ı »ı ¿ı ¬Ò⁄ ⁄÷Ή÷Î_ ˢ› »ı.
±ı »˘¿fl˘ ±‰‚Î_ ’ÏflHÎ΋ ⁄Î_‘ı. “±I›Îflı ÷˘ fiÎfiÌ ™‹flfi˘ »\_ ÷ı ‹fiı ±Î‰_
ÀˆÕ¿Î‰ı »ı. ‹˘ÀÌ ™‹flfi˘ ◊¥Â ±ıÀ·ı ±Î’ÌÂ.” ±ı‰Î ’ÏflHÎ΋ ‹ËŸ ⁄Î_‘ı.       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¥‹˘Âfi· … »ı ⁄‘_. ±˘»Ì ⁄÷ΉfiÎflı › ¥‹˘Âfi·
‹ÎÀı ±Î‰_ fiÎ ¿fl˘, ±ıfiı Á‹Ω‰˘. ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ≠ı‹ ∞÷Âı. ⁄ı ÿËÎÕ΋Î_     ¿Ëı‰Î›. fi˘‹˝· Ωı¥±ı. fi˘‹˝· ±ıÀ·ı ⁄fiΉÀ ¬Î·Ì, ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ ! ÕˇÎ‹ÎfiÌ
… ±ıfi_ Œ‚ fiËŸ ±Î‰ı. ÿ ÿËÎÕı, ’_ÿfl ÿËÎÕı, ‹ÏËfiÎ Á‘Ì ≠ı‹ flÎA›Î     VhÎÌ ΩıÕı ÕˇÎ‹Î ¿fl‰Îfi˘ ÷ı ±Á·, ±ı@{ı@À. ·˘¿˘ ±ı‹ Á‹…ı ¿ı ÁËı…
¿fl˘. …\±˘, ±Î ≠ı‹fi_ Â_ Œ‚ ±Î‰ı ±ı ÷˘ …\±˘.              ¤Ò· fi◊Ì ¿flÌ. ’HÎ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚÷Ì ‰¬÷ı ±ıfiı ¿Ë̱ı, “ËıÓÕ ‹ÎflÌ ΩıÕı
                                    ÷˘ ?” fiÎ ±Î‰ı ±ı. ±Î ÷˘ ÕˇÎ‹Î ’Òfl÷_ … Ë÷_ ¿Ëı. ±ı Á‹Ω›_ fiı ?
    ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ±fiı¿‰Îfl Á‹Ω‰Ì±ı, »÷Î_ ±ı fiÎ Á‹…ı ÷˘                                   (118)
Â_ ¿fl‰_ ?
                                       ±Î …√÷fiı Á‘Îfl‰Îfi˘ flV÷˘ … ≠ı‹ »ı. …√÷ …ıfiı ≠ı‹ ¿Ëı »ı ÷ı
    ÿÎÿÎlÌ — Á‹Ω‰‰ÎfiÌ …wfl … fi◊Ì. ≠ı‹ flά˘ »÷Î_ ±Î’HÎı ±ıfiı      ≠ı‹ fi◊Ì, ÷ı ÷˘ ±ÎÁ„@÷ »ı. ±Î ⁄ı⁄Ì ’fl ≠ı‹ ¿fl˘, ’HÎ ÷ı M›Î·˘ Œ˘Õı
Á‹…HÎ ’ÎÕ̱ı ‘Ì‹ı flËÌfiı. ±Î’HÎÎ ’Õ˘ÂÌfiı › ±ı‰_ ¿Õ‰_ ‰«fi ⁄˘·Ì±ı    ÷˘ ≠ı‹ flËı ? I›Îflı ÷˘ Ï«ÕΛ. ‹ÎÀı ±ı ±ÎÁ„@÷ »ı. »˘¿flÎ_ ≠ı‹ ¬˘‚ı
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                      21   22                         ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

»ı, ’HÎ ≠ı‹ ÷ı‹fiı ‹‚÷˘ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı‹fiÌ ‹U¿ı·Ì ±ı … ΩHÎı,              (7) “±‰‚Î_” ±Î‹ »^ÀÌ Ω› !
¿Ëı‰Î› fiËŸ fiı ÁËı‰Î› fiËŸ. ±Î…fiÎ …\‰ÎÏfi›Î_±˘ ‹ÎÀıfi˘ flV÷˘ ±‹ÎflÌ
                                       ±Î ¿˘Ã˘ ±ıÓÃ˘ ¿fl˘ »˘ fiı ? ÕˇŸ@Á ¿Â_... ?
’ÎÁı »ı. ±Î ‰ËÎHÎfi_ Á¿Îfi ¿¥ flÌ÷ı ·ı‰_ ÷ı ±‹fiı ‹ËŸ◊Ì … flV÷˘ ‹‚ı
»ı. ‹ÎflÌ ’ÎÁı ≠ı‹ ±ı‰˘ µI’Lfi ◊›˘ »ı ¿ı …ı ‰‘ı fiËŸ fiı CÎÀı ’HÎ fiËŸ.      ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥¿ ¿˘¥¿‰Îfl. ±ıÀ·ı CÎfl‹Î_ ◊Λ I›Îflı. ÁΫ_ ⁄˘·_ »\_.
‰‘CÎÀ ◊Λ ÷ıfiı ±ÎÁ„@÷ ¿Ëı‰Î›. …ı ‰‘-CÎÀ fiÎ ◊Λ ÷ı ’fl‹ÎI‹ ≠ı‹         ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄_‘ ¿flÌ ÿı…ı. ’fl‰Â ◊¥ √›˘. ±Î’HÎfiı fiÎ «Î·ı,
»ı. ±ıÀ·ı √‹ı ÷ı ‹ÎHÎÁ ‰Â ◊¥ Ω›. ‹Îflı ¿˘¥fiı ‰Â ¿fl‰Î fi◊Ì, »÷Î_      ±Î’HÎfiı Ωı¥±ı fiËŸ. ·¥Â … fiËŸ, ±ÕÌ … fiËŸ ÷_. ÿÎÿÎfiÌ ±ÎiÎÎ
≠ı‹fiı ÁË ¿˘¥ ‰Â flèÎÎ ¿flı »ı. …ıfiı ÁΫ˘ ≠ı‹ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı fiı,    »ı, ‹ÎÀı ±Õ‰Îfi_ fiËŸ. ÷˘ ÷Îv_ ∞‰fi ⁄Ë ÁÎv_ …Âı. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷fiı …wfl
±ı Ωı‰Î fiËŸ ‹‚ı. ≠ı‹ …√÷ı Ωı›˘ fi◊Ì. ¿˘”¿ Œıfl˘ iÎÎfiÌ ’vÊ ¿ı ¤√‰Îfi    fiËŸ ’Õı ˉı. ±Î «flHÎωϑ fiı ⁄‘_ ‰Î_«Ì ±ıÀ·ı ÷fiı ±ı …wflı › fiËŸ
ˢ› I›Îflı ≠ı‹ ÿı¬ı. ≠ı‹‹Î_ ‰‘CÎÀ fiΠˢ›, ±fiÎÁ„@÷ ˢ›. ±ı … ≠ı‹,     ’Õı ±fiı ±Î‹ ±Îfi_ÿ ’W¿‚ flËıÂı, ⁄Ë ±Îfi_ÿ flËıÂı. Á‹Ω›_ »ı fiı ÷fiı ?
±ı iÎÎfi̱˘fi˘ ≠ı‹ ±ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı.              (119)    Á‹Ω›_ ¿ı fiËŸ ?                      (126)
    »˘¿flα˘ ΩıÕı ⁄Ë ŒÎ‰ı. fiÎfiÎ »˘¿flÎ_±˘ ΩıÕı ŒÎ‰ı ±‹Îflı ÷˘. ‹ÎflÌ     ≠ffi¿÷ν — T›Áfi◊Ì ‹@÷ ¿ı‰Ì flÌ÷ı flËı‰_ ?
ΩıÕı ¡ıLÕÂÌ’ ¿flı. ±ËŸ ±Î√‚ ’ıÁ÷Î Ë÷Î fiı ? I›Îflı ’ı·˘ ±Î‰Õ˘ ⁄Î⁄˘
Ë÷˘ ÷ı ÷ıՉΠ±ÎT›˘, ËıÕ˘ ¿Ëı »ı. ±ËŸ ’ıÁ÷Î_ … ÷ıՉΠ±ÎT›˘. ±‹ÎflÌ ΩıÕı
           Ó                            ÿÎÿÎlÌ — T›Áfi◊Ì ‹@÷ ◊‰Î “T›Áfi ±ı ¬˘ÀÌ «Ì… »ı” ±ı‰Ì
¡ıLÕÂÌ’ ¿flı. ÷‹ı ÷˘ ·ÎÕ ·ÕΉ ¿fl˘. ±‹ı ·ÎÕ fiÎ ·ÕΉ̱ı, ≠ı‹ ¿fḻı.    ±Î’HÎfiı ≠Ï÷Ï÷ ◊‰Ì Ωı¥±ı. ±ı ≠Ï÷Ï÷ ¬Á‰Ì fiÎ Ωı¥±ı. ±Î’H΢
                                    Ïfiç› fiÎ ¬Á‰˘ Ωı¥±ı. ’»Ì T›Áfi◊Ì ÿÒfl … flËı »ı ‹ÎHÎÁ. “±ı‹Î_ ¿o¥
    ≠ffi¿÷ν — ±ı …flÎ Á‹…HÎ ’ÎÕ˘fiı ÿÎÿÎ, ·ÎÕ ·ÕΉÎfi_ ±fiı ≠ı‹    ‰Î_‘˘ fiËŸ.” ±ı‰_ ¿Ëı I›Îfl◊Ì «˘ÓÀu_.        (127)
¿fl‰Îfi_. ⁄‘_ …flÎ ÿά·Î ±Î’Ìfiı Á‹Ω‰˘.
                                       ≠ffi¿÷ν — ⁄Ë ‰¬÷ ¿˘¥±ı ÿÎw ’Ì‘˘ ˢ› ¿ı ’ı·Î ÕˇBÁ ·Ì‘Πˢ›.
    ÿÎÿÎlÌ — ±flı, ±ı¿ ‹ÎHÎÁı ÷˘ ±ı‹fiÎ ⁄Î⁄Îfiı ±ı‰˘ ÿ⁄ÎT›˘, ±Î‹
                                    ÷˘ ¿Ëı, ±ıfiÌ ±Áfl ±Î’HÎÎ ⁄˛ı¥fi µ’fl ’Õı ÷˘ ’»Ì ⁄_‘ ¿flÌ ÿı, ’HÎ
»Î÷̱ı. ⁄ı ‰Ê˝◊Ì ¤ı√˘ ◊›˘ fiˢ÷˘, ±fiı ¨«¿Ìfiı ±Î‹ ÿ⁄ÎT›˘ ! ÷ı       ±ıfiÌ ±Áfl ÷˘ flËı. ÷˘ ±ı ±Áfl˘‹Î_◊Ì ‹@÷ ◊‰Î ‹ÎÀı ÿÎÿÎ Â_ ¿Ëı »ı ?
’»Ì ⁄Î⁄˘ ¬Ò⁄ ÿ⁄Î¥ √›˘, ±ıÀ·ı ±ıfiı ’»Ì »^À¿˘ fiÎ flè΢, ±ıÀ·ı ⁄«¿<_    ¿¥ flÌ÷ı fiÌ¿‚‰_ ⁄ËÎfl, ±ıfiı ‹ÎÀı ¿¥ »ı flV÷˘ ?
¤flÌ ·Ì‘_. ±Î flÌ÷ »ı ±Î ÷ı ? ±Î ·˘¿˘fiı ÷˘ ⁄Î’Î ◊÷Î_ fiËŸ ±Î‰Õ÷_ !
                                       ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ’»Ì »ı ÷ı fḻı@Âfi ±ÎT›_ ŒflÌ. ’fl‹Îb »ı
    ≠ffi¿÷ν — ±fiı ≠ı‹‰Î‚˘ Â_ ¿flı ? …ı ≠ı‹‰Î‚˘ ˢ›, ±ı Â_ ¿flı ?
                                    ÷ı ⁄‘Î «˘A¬Î_ ◊‰Î_ Ωı¥±ıfiı. ’̉Îfi_ ⁄_‘ ¿flÌ ÿÌ‘_ »ı fiı ? ˉı ±ıfiı
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÷ı ËÎ◊ Œıfl‰ı ±Î‹ ÷ı‹. √ηı À’·Ì ‹Îflı, ±Î‹ ÷ı‹   ¿fl‰Îfi_ Â_ ? “ÿÎw ’̉˘ ¬flÎ⁄ »ı.” ±ı‰_ ¿Î›‹ ⁄˘·‰_, ¿Ë̱ı.
¿flı ±fiı ±ıfiı ’λ‚ ·¥fiı ±Î‹ …flÎ ¬¤˘ Ã˘¿ı, ±ı‹ ¬ ¿flı. ±ıfiı ±Î‹
                                       ËÎ, ’»Ì › ⁄˘·‰Îfi_. “ÁÎfl˘ »ı” ±ı‰_ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ fiÎ ⁄˘·ÌÂ. fiËŸ
ÿ⁄Î‰Ì ÿı‰Îfi_ ? ’»Ì ±ı Ï⁄«Îfl˘ √_√‚Λ ±ıÀ·ı ⁄«¿<_ ¤flÌ ·ıfiı fiÎ ¤flÌ
                                    ÷˘ ŒflÌ ±ıfiı ±Áfl ◊Âı ’»Ì.
·ı √_√‚Λ ±ıÀ·ı ?                     (121)
                                       ≠ffi¿÷ν — ±Î ’̉Î◊Ì ‹√…fiı fi¿ÁÎfi ¿¥ flÌ÷ı ◊Λ »ı ?
   ±fiı »˘¿flÎfiı ÷˘ ‹Îfl¢ … fiËŸ. ¿˘¥ ¤Ò·«Ò¿ ◊Λfiı, Á‹…HÎ
’ÎÕ‰ÎfiÌ …wfl ±fiı ‘Ì‹ı flËÌfiı ‹Î◊ı ËÎ◊ Œıfl‰Ì ±fiı Á‹…HÎ ’ÎÕ‰ÎfiÌ          ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¤Îfi ¤Ò·Î‰ı fiı, ±ı ‰¬÷ı ‹ËŸ ΩB≤Ï÷ µ’fl ±Î‰flHÎ
…wfl. ≠ı‹ ±Î’ı I›Îflı »˘¿v_ ÕÎèÎ_ ◊Λ.        (123)       ±Î‰Ì Ω› »ı. ’»Ì ¿Î›‹ ‹ÎÀı ±ı ±Î‰flHÎ ¬Á÷_ fi◊Ì. ±Î’HÎı ‹fi‹Î_ ±ı‹
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                      23   24                           ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

         _
·Î√ı ¿ı ¬ÁÌ √›, ’HÎ fi◊Ì ¬Á÷_ ±ı. ±ı‹ ¿fl÷_ ¿fl÷_ ±Î‰flHÎ ±Î‰÷_        ≠ffi¿÷ν — ±Î …\ÿÌ ‰Î÷ ·Î√ı »ı.
±Î‰÷_ ⁄‘_ ’»Ì... ‹ÎHÎÁ …Õ …ı‰˘ ◊¥ Ω›. ’»Ì ±ıfiı ÁÎflÎ ÁÎflΠω«Îfl-
                                        ÿÎÿÎlÌ — …\ÿÌ ±ıÀ·ı ±ı@{ı@À ‰Î÷ »ı. ±Î ÷˘ ÁΛ„LÀVÀ˘±ı ¿èÎ_
Ï⁄«Îfl ¿Â_ ±Î‰ı fiËŸ. ±ıÀ·ı …ı Õı‰·’ ◊›ı·Î »ı, ÷ı ±Î‹Î_◊Ì ⁄ËÎfl fiÌ¿Y›Î
                                     Ë÷_ ¿ı Ë_‹ıÂÎ_ Ïfi∞˝‰ ¿˘¥ ‰V÷ ¬‰Î› fiËŸ ±fiı ∞‰ ˢ› ÷˘ ¬‰Î›.
      ı
’»Ì ±ıfi_ ⁄˛¥fi ⁄Ë ÁÎv_ Õı‰·’ ◊›ı·_ ˢ› ! ŒflÌ ’λ\_ ⁄√ÎÕ‰_ fiÎ Ωı¥±ı.
                                     ±ı‹Î_ ∞‰ ¬fl˘ ’HÎ ±‹¿ Ω÷fi˘ ∞‰. ±ıÀ·ı ±Î ÷˘ ±ı ·˘¿˘±ı ¬˘À˘
    ≠ffi¿÷ν — ±Î ÿÎw ’Ì‘Î◊Ì …ı ⁄‘_ Õı‹ı… ◊›_ ˢ› ‹√…fiı.      ·Î¤ µÃÎT›˘ »ı …√÷fi˘. ±ıfiı ±ÕΛ … fiËŸ ±fiı ±Î‰Î_ »˘¿flÎ_±˘fiı πÕÎ_
‹√…fiÎ ’fl‹Îbfiı …ı Õı‹ı… ◊¥ √›_ ˢ›, ÷˘ ±ı Õı‹ı… ¤Î√ ŒflÌ◊Ì        ¬‰ÕΉÎ◊Ì Â_ ◊Λ, ÂflÌfl ’»Ì ±ıÀ·_ ⁄‘_ µU¿ıflÎÀ‰Î‚_ ◊Λ ¿ı ’»Ì
flÌ’ıfl ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ?                          ‹ÎHÎÁfiÎ ¿oÀˇ˘·‹Î_ flËı fiËŸ. ±‹¿ ±Î’b_ ‰ı∞ÀıÏfl›fi eÕ ÷˘ ⁄Ë ÁÎv_
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿o¥ flV÷˘ … fi◊Ì ±ıfi˘. ±ı ÷˘ ÀÎ¥‹ … ’ÁÎfl ◊Âı      ˢ›, ¿Î«_ ¤·ı flèÎ_. ÕΘ¿Àfl˘fi˘ ±ı‹Î_ ÿ˘Ê fi◊Ì Ë˘÷˘. ÕΘ¿Àfl ÷˘ ±ıfiÌ ⁄Ï©
÷ı‹ ÷ı‹ ±ı ◊Âı. ’Ì‘Î ‰√flfi˘ ÀÎ¥‹ …Âı, ’ÁÎfl ◊Âıfiı ÷ı‹ ÷ı‹ ±ı ⁄‘_     ±fiı ±ıfiÌ Á‹…HÎ ≠‹ÎHÎı ¿›Î˝ ¿flı. ±Î’HÎı ±Î’HÎÎ Á_V¿Îfl ÁΫ‰‰ÎfiÎ
¬S·_ ◊÷_ …Âı. ±ı¿ÿ‹ fiÎ ◊Λ. ÿÎw fiı ±Î ‹Î_ÁÎËÎfl◊Ì …ı ÿı‰_ ◊Λ »ı,   fiı. ±Î’HÎı Á_V¿ÎflÌ CÎfl‰Î‚Î ·˘¿˘ »Ì±ı.              (130)
±ı ÿÎw-‹Î_ÁÎËÎfl‹Î_◊Ì ±Î Á¬ ¤˘√‰ı »ı, ±ı Á¬ “flÌ’ı” ¿fl÷Ì ‰¬÷ı          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı‹fiÎ_ ‹Î-⁄Î’ ŒÏfl›Îÿ ¿fl‰Î ±ÎT›Î ¿ı ±Î »˘¿flÎ_
Ωfi‰fl‹Î_ …‰_ ’Õı »ı. ±Î ÿflı¿ Á¬ …ıÀ·Î_ »ı fiı, …ıÀ·Î Á¬ ÷‹ı ·˘     ±‹ÎflÎ ⁄√ÕÌ …‰Î ⁄ıÃÎ »ı, ±ıfi_ Â_ ¿flÌÂ_ ? ‹ıÓ ¿èÎ_, ÷‹ı @›Îflı Á‘flı·Î
»˘ ±ı “flÌ’ı” ¿fl‰Î ’ÕÂı ±ı‰Ì …‰Î⁄ÿÎflÌ ±Î’HÎı Á‹…‰Ì Ωı¥±ı. ±Î       Ë÷Î ÷ı ‰‚Ì ’λΠ»˘¿flÎ ⁄√ÕÌ √›Î ! ÷‹ı ‹Î_ÁÎËÎfl ¿fl˘ »˘ ? I›Îflı
’˘·_ fi◊Ì …√÷ ! ±Î flÌ’ı‰Î‚_ …√÷ »ı. Œ@÷ ±Î ±Î_÷Ïfl¿ Á¬fi_ …       ¿Ëı, ¿˘¥¿ ÿËÎÕ˘. ’ı·_ ’̉Îfi_ ? I›Îflı ¿Ëı, ¿˘¥¿ ÿËÎÕ˘. ±ıÀ·ı ±Î »˘¿flÎ
flÌ’ı ¿fl‰_ fi◊Ì ’Õ÷_ ! ⁄ÌΩ ⁄‘Î_ ⁄ËÎflfiÎ_ Á¬˘ ±ı ⁄‘Î_ flÌ’ı ¿fl‰ÎfiÎ_    ΩHÎı ¿ı ‹ÎflÎ ⁄Î’Î ¿flı »ı ±ıÀ·ı ÏË÷¿ÎflÌ ‰V÷ »ı ±Î. ÏË÷¿ÎflÌ Ë˘› ÷ı
»ı. …ıÀ·Ì ±Î’HÎı …‹ı ·ı‰Ì ˢ› ±ıÀ·Ì ·ı‰Ì ±fiı ’»Ì ±Î’‰Ì ’ÕÂı !!      … ‹Îfl˘ ⁄Î’ ¿flı fiı, ¿ËıÂı. ±ıÀ·ı ÷‹fiı ¢¤ı fiËŸ ±Î ⁄‘_. ±ıÀ·ı ’»Ì
    ≠ffi¿÷ν — ±Î‰÷Î …L‹‹Î_ flÌ’ı ¿fl‰_ ’ÕÂı …fiΉfl ◊¥fiı, ±ı      ±ı »˘¿flÎfiı ‹Î_ÁÎËÎfl »˘ÕÎ‰Ì ÿÌ‘˘. ±ı‹fiı ¿èÎ_, »˘¿flα˘fiı ¿ı “¤¥ ±Î
⁄flÎ⁄fl ’HÎ ±Î ¤‰‹Î_ Â_ ◊Âı ? ±Î ¤‰fiÎ Â_ ’ÏflHÎ΋ »ı ?          ⁄ÀοΠ÷_ ¿Î’Ì Â¿<_ ? ±Î ’’ˆ›˘ ÷_ ¿Î’Ì Â¿<_ ? ±Î ⁄‘Î ±ı’· ¿Î’Ì Â¿<_ ?
                                     ±Î ⁄‘_ ÷_ ¿Î’Ì Â¿<_ ?” “ËÎ, ⁄‘_ ¿Î’Ì fiά_.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “¿˘‚_ ±Î‰Õ<_ ˢ›
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¤‰‹Î_ »ı ÷ı ±ıfiı ’˘÷Îfiı ±Î‰flHÎ ±Î‰Ì Ω› ±ıÀ·ı
                                     ÷˘ ?” “÷ı ±ı › ¿Î’Ì Â¿<_.” ¿Î¿ÕÌ ±Î‰ÕÌ Ë˘› ÷ı › ¿Î’Ì Â¿<_ ±ı ? ÷ı
…Õ …ı‰˘, Ωfi‰fl …ı‰˘ ◊¥ √›ı·˘ … ˢ›. ·˘¿˘‹Î_ ≠ıVÀÌ… fiÎ flËı ·˘¿˘‹Î_
                                     CÎÕ̱ı ËÎÀÛfiı ±Áfl ◊Λ? I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ.” ’HÎ ‹ıÓ ¿èÎ_, “⁄¿flÌ ¿Î’Ì Â¿<_ ?”
‹Îfi fiÎ flËı, ¿Â_ … fiÎ flËı !               (127)
                                     fiÎ. “‹flCÎÌ ¿Î’Ì Â¿<_ ?” I›Îflı ¿Ëı “fiÎ ¿’Λ ‹ÎflÎ◊Ì.” ‹ÎÀı … ÷Îv_ ËÎÀÛ
   πÕÎ_ ˢ› ±fiı ⁄E«Î_ ˢ› ±ı ⁄ıµ ±ı¿ … »ı ⁄‘_. ¿˘¥fi_ πÕ<_ ¬Î‰_   ±ı@ÁıMÀ ¿flı »ı ¿Î’‰Î‹Î_, ±ıÀ·Ì … ‰V÷ ÷_ ¬Î…ı. ÷Îv_ ËÎÀÛ ±ı@ÁıMÀ fi
±fiı ¿˘¥fi_ ⁄E«_ ¬Î‰_ ±ı‹Î_ Œıfl fi◊Ì. ⁄E«Î ¬Î‰Îfi_ ’Á_ÿ ¬v_ ÷fiı ?    ¿fl÷_ ˢ›, ËÎÀÛfiı √‹ı … fiËŸ, v«ı fiËŸ ±ı ‰V÷ ¬Î¥Â fiËŸ. fiËŸ ÷˘
¿˘¥fiÎ ⁄E«Î_ ¬¥ …‰Îfi_ ’Á_ÿ ¬v_ ?             (129)     ±ıfiÎ ’flÌHÎ΋ ¨‘Î ±Î‰ı »ı ±fiı ÷ı ’fl‹Îb ÷fiı ËÎÀÛ µ’fl ±Áfl ¿flÂı.
    ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ πÕÎ_ ’HÎ ÂοÎËÎflÌ πÕÎ_ ˢ› »ı, ±ı‰Ì ·˘¿˘fiÌ    ±ıÀ·ı »˘¿flα˘ ÁÎflÌ flÌ÷ı Á‹∞ √›Î ±fiı »˘ÕÌ ÿÌ‘_.           (131)
‹ÎL›÷Πˢ› »ı.                                 ⁄fiÎ˝Õ ÂΘfiı ±ı¿ …HÎı ’Ò»˚›_ ¿ı ÷‹ı ‹Î_ÁÎËÎfl ¿ı‹ ¿fl÷Î fi◊Ì ? I›Îflı
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ÷˘ fl˘Ó√ ‹ÎL›÷Î »ı ±ı πÕÎ_fiı Ïfi∞˝‰ πÕÎ_ ¿Ëı    ¿Ëı, ‹Îv_ ÂflÌfl ±ı »ı ÷ı ¿⁄˛V÷Îfi fi◊Ì. ±Î ‹flCÎÎ-¿>¿ÕÎfi_ ¿⁄˛V÷Îfi fi◊Ì
»ı, ±ı ∞‰ ‰√flfiÌ ‰V÷. …ı‹Î_ ∞‰ fiΠˢ› ±ı ‰V÷ ¬‰Î› fiËŸ.         ±ı. ÷ı ’HÎ ±ı‹Î_ Â_ ŒÎ›ÿ˘ ? I›Îflı ¿Ëı, “±Î¥ ‰˘LÀ À< ⁄Ì ±ı ÏÁω·Î¥{Õ
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                      25   26                          ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

‹ıfi.” »÷Î_› ¿flı »ı. ZÎÏhΛ˘fiı ±Ï‘¿Îfl »ı, ’HÎ ZÎÏhΛ’b_ flèÎ_ ˢ› ÷˘         (8) fi‰Ì …fiflıÂfi, ËıS‘Ì ‹Î¥LÕ‰Î‚Ì !
±Ï‘¿Îfl »ı.                          (132)      ÿÎÿÎlÌ — flω‰Îflı ÷‹ÎflÎ fi∞¿‹Î_ … ÁIÁ_√ ˢ› »ı ÷˘ ¿ı‹ ±Î‰÷Î
    ≠ffi¿÷ν — ±Î fiÎfiÎ »˘¿flÎ_±˘fiı ‹√Á ¬‰ÕΛΠ¿flı »ı, ÷ı       fi◊Ì ?
¬‰ÕΉΛ ?                                   ≠ffi¿÷ν — flω‰Îflı ÀÌ.‰Ì. Ωı‰Îfi_ ˢ›fiı, ÿÎÿÎ !
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ¬‰ÕΉΛ, ‹√Á fiÎ ¬‰ÕΉΛ. fiÎfiÎ »˘¿flα˘fiı          ÿÎÿÎlÌ — ÀÌ.‰Ì.fiı ÷‹Îflı Â_ Á_⁄_‘ ? ±Î «U‹Î_ ±ÎT›Î_ »ı ÷˘ ›
‹√Áfiı, √_ÿfl’ο, ÿ√ÕÎ fiÎ ¬‰ÕΉΛ. ±ı‹fiı ÁÎÿ˘ ¬˘flο ±Î’‰˘ ±fiı      ÀÌ.‰Ì. …\±˘ »˘ ? ±Î’H΢ ÿı ±ı‰˘ »ı ¿ı ÀÌ.‰Ì. fiÎ Ωı‰_ ’Õı, fiÎÀ¿ fiÎ
ÿÒ‘ ’HÎ ◊˘Õ<_ ±Î’‰_ Ωı¥±ı. »˘¿flÎfiı fiÎ ±’Λ ±Î‰_ ⁄‘_-±Î’HÎÎ ·˘¿˘   Ωı‰_ ’Õı, ⁄‘_ ±Î ±ËŸ fiı ±ËŸ flV÷Î ’fl ◊›Î ¿flı »ı fiı ?
÷˘ ⁄‘Î ÿÒ‘fiÌ «ÌΩı ¬‰ÕΛ ¬‰ÕΛ ¿flı »ı. ‹Ò±Î fiÎ ¬‰ÕΉΛ. µU¿ıflÎÀ
‰‘Âı ±fiı ⁄Îfl ‰flÁfi˘ ◊›˘ I›Îfl◊Ì ƒ„WÀ ⁄√ÕÂı ‹Ò±ÎfiÌ. µU¿ıflÎÀ ±˘»˘         ≠ffi¿÷ν — ±ı flV÷ı ’ˢ«ÌÂ_ I›Îflı ±ı ⁄_‘ ◊Âıfiı ?
◊Λ ±ı‰˘ ¬˘flο ±Î’‰˘ Ωı¥±ı. »˘¿flα˘fiı, ⁄΂¿˘fiı ±Î ÷˘ ⁄‘_           ÿÎÿÎlÌ — ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi √Ì÷΋Î_ ±ı … ¿ËÌ √›Î ¿ı ‹fiW›˘ ±fi◊˝
A›Î·‹Î_ fi◊Ì. ∞‰fi ¿ı‹ ∞‰‰_ ÷ı ¤Îfi … fi◊Ì fiı ?        (132)                                  Ò ˝
                                    ÀÎ¥‹ ‰ıÕŒÌ flèÎÎ »ı. ¿‹Î‰Î ‹ÎÀı fi˘¿fḻı Ω› ±ı ÷˘ ¿o¥ ±fi◊˝’‰¿fi_ fiÎ
    ≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl »ı, ’HÎ ¤·ı ±Î’HÎı ¿o¥ ¿Ëı‰_ fi ˢ›, ’HÎ    ¿Ëı‰Î›. F›Î_ Á‘Ì ’ı·Ì ƒ„WÀ ‹‚ı fiËÌ I›Î_ Á‘Ì ±Î ƒ„WÀ »^Àı fiËŸ fiı ?
±Î’HÎı ±ı‹ ‹Îfi̱ı ¿ı ±Î’H΢ ÿÌ¿fl˘ ˢ›, «˘flÌ ¿fl÷˘ ˢ›, ÷˘ «˘flÌ         ·˘¿ ÂflÌflı √_‘Î÷˘ ¿Îÿ‰ @›Îflı «˘’Õı ? ±ıfiı ·ËΛ ⁄‚ı I›Îflı ±ı‰_
¿fl‰Î ÿı‰Ì ?                               ±Î ÀÌ.‰Ì., ÏÁfiı‹Î, ⁄‘_ √_‘Î÷Î ¿Îÿ‰ ¿Ëı‰Î›. ±ı‹Î_◊Ì ¿Â˘ ÁÎfl fiÎ
    ÿÎÿÎlÌ — ÿı¬Î‰‹Î_ ωfl˘‘, ‹ËŸ ±_ÿfl Á‹¤Î‰. ⁄ËÎfl ÿı¬Î‰‹Î_     fiÌ¿‚ı. ±‹fiı ÀÌ.‰Ì. ΩıÕı ¤Î_…√Õ fi◊Ì. ÿflı¿ ‰V÷ Ωı‰ÎfiÌ »^À ˢ› »ı.
ωfl˘‘ ±fiı ÷ı ±ı «˘flÌ ¿flı ÷ıfiÌ µ’fl ±Î’HÎı Ïfiÿ˝›÷Î ÁËı… ’HÎ fi ◊‰Ì     ’HÎ ±ı¿ ⁄Î…\ ’Î_« fiı ÿÁ Ï‹ÏfiÀı ÀÌ.‰Ì. ˢ› fiı ±ı¿ ⁄Î…\ ’Î_« fiı ÿÁ
Ωı¥±ı. Ωı ±_ÿfl Á‹¤Î‰ ÷ÒÀÌ …Âı ÷˘ Ïfiÿ˝›÷Î ◊Âı ±fiı …√÷ ±Î¬_       Ï‹ÏfiÀı ÁIÁ_√ ˢ›. ÷˘ Â_ √‹ı ? ±Ï√›Îfl ‰Î√ı ’flÌZÎΠˢ› fiı ±Ï√›Îfl
Ïfiÿ˝› ◊¥ Ω› »ı.                     (135)     ‰Î√ı …‹‰Îfi_ ˢ› ÷˘ Â_ ¿fl˘ ? ±ı‰Ì Á‹…HΠˢ‰Ì Ωı¥±ı !

    …ıfiı I›Î_ «˘flÌ ¿flÌ ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ±Î‹ ¿fl…ı ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿ıÀ·Î_     ≠ffi¿÷ν — flÎ÷ı ‹˘Õı Á‘Ì ÀÌ.‰Ì. Ωı÷Î_ ˢ› ±ıÀ·ı ’»Ì ÁÒ‰ı …
¿›Î* ÷ı ‹fiı ¿Ëı…ı. ÷˘ ’»Ì ’ı·˘ flÎ√ı ’ÕÌ Ω›. ’»Ì «˘flÌ fiËŸ ¿fl‰ÎfiÌ     fiËŸfiı ?
±ı‰Ì ≠Ï÷iÎÎ ·ı ÷_. ŒflÌ fiËŸ ¿v_ ±fiı ◊¥ √¥ ÷ıfiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î_√_ »\_. ±ı‰_                              ı
                                       ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ÀÌ.‰Ì. ÷˘ ÷‹ı ‰ı«Î÷_ ·ÎT›Î, I›Îflı …\±fiı ? ÷‹ı ›
‰Îflı CÎÕ̱ı Á‹…HÎ ’ÎÕ ’ÎÕ ¿fḻı fiı, ÷˘ ±ı iÎÎfi ŒÌÀ ◊Λ. ±ıÀ·ı ±Î‰÷˘   »˘¿flÎ_±˘fiı ŒÀT›Î_ »ı fiı ⁄‘Î. ±Î ÷‹ı ‹Î⁄Î’ı »˘¿flÎ_±˘fiı ŒÀT›Î_ »ı ±fiı ÀÌ.‰Ì.
¤‰ ’»Ì «˘flÌ fi ◊Λ. ±Î ÷˘ ≥Œı@À »ı ÷ı ’ÒflÌ ¤…‰Î¥ Ω› ±fiı ≥Œı@À      ·ÎT›Î ’λÎ_ ! ±ı ÷˘ŒÎfi fiˢ÷_ ÷ı ’λ\_ ‰‘Λ* ÷˘ŒÎfi.       (142)
»ı ÷ı ±ı¿·Ì …. ’λ\_ ⁄Ì…\_ fi‰_ ±Î’HÎı Â̬‰ÎÕ̱ı fiËŸ. ÷˘ ˉı fi‰_       fi‰_ ’ıLÀ ’ËıflÌfiı ±flÌÁ΋Î_ Ωı Ωı ¿›Î˝ ¿flı. ±S›Î, ±flÌÁ΋Î_ Â_
∂¤_ ◊Λ fiËŸ.                        (136)   …\±ı »ı ? ±Î ¿˘fiÌ fi¿· ¿flı »ı. ÷ı ÷˘ …\±˘ ? ±K›ÎI‹‰Î‚ÎfiÌ fi¿·
   ±Î »˘¿fl˘ ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ⁄‘Ì ¤Ò·˘ ¿⁄Ò· ¿flı, «˘flÌ ¿flı ÷˘ ÷ı › ¿⁄Ò·   ¿flÌ ¿ı ¤˙Ï÷¿‰Î‚ÎfiÌ fi¿· ¿flÌ ? Ωı ¤˙Ï÷¿‰Î‚ÎfiÌ fi¿· ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘
¿flÌ ·ı »ı. ±Î·˘«fiÎ ÷˘ √…⁄fi˘ ’vÊ Ë˘› I›Î_ … ◊Λ. ÏËLÿV÷Îfifi˘      ±Î ’ı·Î ±Î„¡¿ÎfiÎ »ı, ±ı‹fiÌ ¿ı‹ fi◊Ì ¿fl÷Î_ ? ’HÎ ±Î ÷˘ ÁÎËı⁄ …ı‰Î
¿o¥ ±Ω›⁄ “VÀı…”‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊¥ …Âı !             (141)    ·Î√̱ı... ±ıÀ·ı fi¿·˘ ¿flÌ. ’HÎ ÷Îfl΋Î_ ⁄fl¿÷ ÷˘ »ı fiÏË ! ÂÎfi˘
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                          27   28                        ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

“ÁÎËı⁄” ◊‰Î Œflı »ı ? ’HÎ ÁÎËı⁄ ◊‰Î ‹ÎÀı ±Î‹ ±flÌÁ΋Î_ …\±ı, ’ÏÀ›Î_           ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ⁄‘˘ «ÎıA¬Îı ◊¥ √›˘ ‹Î· ±fiı ·Îı¤ı › fi◊Ì, ‹ÎfifiÌ
’ÎÕ ’ÎÕ ¿flı. fiı ’˘÷ı ‹Îfiı ¿ı ˉı ±˘·flÎ¥À ◊¥ √›˘ »\_. ’λ˘ ’ÎÀ·fi         ±ı ’ÕÌ fi◊Ì. ±fiı ’ı·˘ ±I›Îfl Á‘Ì ÷˘ ⁄‘˘ …^ߢ ‹Î·. ‹ÎfiÌ-ø˘‘Ì-
’ËıflÌfiı ±Î‹ ’λ‚ ◊⁄˘¿Î ‹Îfl ‹Îfl ¿flı. ±S›Î, Â_ ¿Î‹ ‰√fl ¿Î‹fi˘           ·˘¤Ì ! ±fiı ±Î ÷˘ ‹˘ËÌ Ï⁄«ÎflÎ_, ∞‰ÕÎ_ …ı‰Î »ı.
‹Îfl ‹Îfl ¿flı »ı ?! ¿˘¥ ⁄Î’˘ › ΩıfiÎfl fi◊Ì, ÁË ÁËfiÎ ¿Î‹‹Î_ ’ÕuÎ             ≠ffi¿÷ν — ±Î’ ¿Ë˘ »˘ ¿ı ±I›ÎflfiÌ …fiflıÂfi ËıS‘Ì ‹Î¥LÕfiÌ »ı
»ı. ÁË ÁËfiÌ Ï«_÷΋Î_ ’ÕuÎ »ı.                         ±fiı ⁄Ì∞ ⁄Î…\ …\±˘ ÷˘ ⁄‘Î T›ÁfiÌ »ı fiı ⁄‘Î ¿ıÀ·_ ⁄‘_ »ı.
   ÷fiı Ωı‰Î fi‰v_ › ¿˘HÎ »ı ? ÁË ÁËfiÌ ‹Î◊οÒÀ‹Î_ ’ÕuÎ »ı. ’HÎ            ÿÎÿÎlÌ — ¤·ı ±ı T›ÁfiÌ ÿı¬Î›, ’HÎ ±ı‹fiı Ï⁄«ÎflÎ_fiı flV÷˘ fiÎ
’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı Â_ › ‹ÎfiÌ ⁄ıÃÎ_ »ı ?            (144)          ‹‚ı fiı ÷˘ Â_ ◊Λ ‹ÎHÎÁ ? ±ı‹fi_ ‹Î¥LÕ ËıS‘Ì »ı.
    …ÒfiÌ ’ıœÌ‰Î‚Î_ Ωı »˘¿flÎ_±˘fiı ¿«¿« ¿fl÷Î_ ˢ› ÷˘ Ë_ ±ıfiı ’Ò»\_          ≠ffi¿÷ν — ËıS‘Ì ‹Î¥LÕ ±ıÀ·ı Â_ ?
¿ı ÷‹ı fiÎfiÎ Ë÷Î I›Îflı ÷‹ÎflÎ ⁄Î’ ¿Â_ ÷‹fiı ¿Ëı÷Î Ë÷Î ¿ı ? I›Îflı ¿ËıÂı,
⁄Î’Î › ¿«¿« ¿fl÷Î Ë÷Î. ±ı ⁄Î’Îfiı ’һ̱ı ÷‹ı fiÎfiÎ Ë÷Î I›Îflı ?              ÿÎÿÎlÌ — ËıS‘Ì ‹Î¥LÕ ±ıÀ·ı ‹ÎflÎ_-÷ÎflÎ_fiÌ ⁄Ë fiÎ ’Õı·Ì ˢ› ±fiı
÷˘ ¿ËıÂı, ±‹ÎflÎ ⁄Î’Î › ¿«¿« ¿fl÷Î Ë÷Î. ±ı ±Î “±Î√ı Áı «·Ì ±Î›Ì          ±‹ı ÷˘ fiÎfiÎ Ë÷Î fiı, I›Î_◊Ì ⁄ËÎfl ¿˘¥¿fi_ ¿Â_ ’Õı·_ ˢ›, ¿o¥¿ ±Î’˘
»ı”. ±S·ÎfiÌ ¿>HÎÌ …ı‰_, ±Î√ı Áı «·Ì ±Î›Ì!                    ÷ı ·¥ ·ı‰ÎfiÌ ≥E»Î. ¿˘¥¿fiı I›Î_ √›Î …‹‰Î, ÷˘ ◊˘Õ<_ ‰‘Îflı ¬¥±ı, CÎıfl
                                         ¬Î÷Î_ ˢ› ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_. fiÎfiÎ »˘¿flÎ_◊Ì ‹Î_ÕÌfiı Ãıà ‘ˆÏÕ›Î_±˘ Á‘Ì ⁄‘Î
   »˘¿fl˘ …^fiÌ ‰Î÷ V‰Ì¿Îfl‰Î ÷ˆ›Îfl fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ⁄‘Î, ‰Î_‘Î         ‹‹÷Ή΂Î.                          (156)
’ÕÌ √›Î »ı. ⁄Î’fiı Ë_ ‹˘ÕÛfi ◊‰Îfi_ ¿Ë_ »\_, ÷˘ ◊÷Î fi◊Ì. ±ı ÂÌ flÌ÷ı
◊Λ ? ‹˘ÕÛfi ◊‰_ ±ı ¿o¥ ÁËı·Ì ‰Î÷ fi◊Ì.           (149)            ±S›Î, ±Î Õ⁄·⁄ıÕ ÷ı ÏËoÿV÷Îfi‹Î_ ˢ÷Î_ ËÂı ? ¿¥ Ω÷fiÎ
                                         Ωfi‰fl˘ »ı ? ÏËLÿV÷ÎfifiÎ VhÎÌ-’vÊ˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ¤ı√Î ±ı¿ w‹‹Î_
   ±Î’H΢ ÿı ›{·ıÁ ◊¥ √›Îı, …ı ±ıÀ·Îı ⁄‘˘ Ï÷flV¿Îfl, Ë·¿Ì           ˢ÷Î … fi◊Ì ! Ëo‹ıÂÎ_ …\ÿÌ … w‹‹Î_ flËı÷Î Ë÷Î ! ÷ıfiı ⁄ÿ·ı ±Î Ωı
fiÎ÷fi˘. ’ÎÀÌÿÎfl ‰ÎÏHΛÎfiÌ ΩıÕı ⁄˛ÎõH΢ ⁄ıÁı fiËŸ fiı ⁄˛ÎõHÎfiÌ ΩıÕı         ÷˘ ¬flÎ_ !! ±I›Îflı ±Î ⁄Î’ … ⁄ıÕw‹ ¿flÌ ±Î’ı, Õ⁄·⁄ıÕ ! ÷ı ’ı·Î_
‰ÎÏHΛ˘ ⁄ıÁı fiËŸ. ¨«Î ËÎ◊ı ≠ÁÎÿ ±Î’ı. ’HÎ ±I›ÎflfiÌ ±Î ≠Ω ËıS‘Ì          Á‹∞ √›Î_ ¿ı ±Î ÿÏfi›Î ±Î‰Ì … «ÎS›Î ¿flı »ı. ÷‹fiı ¬⁄fl »ı ¿ı
‹Î≥LÕ‰Î‚Ì »ı, ⁄Ë ÁflÁ »ı !                            ’Ëı·Î_ VhÎÌ-’vÊ˘fiÌ …\ÿÌ w‹˘‹Î_ ’◊Îfḻ˘ flËı÷Ì Ë÷Ì. ÷‹fiı ¬⁄fl fi◊Ì.
   »˘¿flÎ_±˘ ‹ÎÀı ÁÎflÌ ¤Î‰fiÎ … ¿›Î˝ ¿fl˘fiı. ±ı ⁄‘Î Á_Ωı√˘ ¤ı√Î         ±ı ⁄‘_ ‹ıÓ Ωı›ı·_ ±Î. ÷‹ı ±ı Õ⁄· ⁄ıÕ Ωı›ı·Î ? ËıÓ ? Â_ ¿Ëı »ı ?
◊¥ …Âı. ⁄Î¿Ì ±Î »˘¿flÎ_±˘‹Î_ ¿Â_ ‰‚ı ±ı‰_ fi◊Ì. »˘¿flÎ_ ‰‚Âı, ’HÎ                                      (158)
÷ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ¿<ÿfl÷ ‰Î‚Âı. »˘¿flÎ_ ÁÎfl΋Î_ ÁÎflÎ_ »ı. ¿˘¥ ¿Î‚ı fiˢ÷Î_ ±ı‰Î_              (9) ‹‘fl-ŒÎ‘flfiÌ ŒÏfl›Îÿ˘ !
»˘¿flÎ_ »ı ±I›Îflı.
                                            ±ı¿ ¤¥ ¿Ëı »ı, ±‹Îfl˘ ¤hÎÌΩı fl˘… fi‰ ‰Î√ı ∂Ãı »ı. CÎfl‹Î_
    Â_ √H΢ ËÂı ÷ı Ë_ ±ı‰_ ¿Ë_ »\_ ¿ı ¿˘¥ ¿Î‚ı fiˢ÷Î_ ±ı‰Î_ √H΢ »ı !  ¿Â_ ¿Î‹ ◊÷_ fi◊Ì. ’»Ì CÎflfiÎ_ ⁄‘Î_ ‹ÎHÎÁ˘fiı ’Ò»›_ ¿ı ±Î ‰Ëı·˘ fi◊Ì
¿˘¥ Ω÷fi˘ Ï⁄«ÎflÎ_fiı Ï÷flV¿Îfl fi◊Ì, ¿Â_ fi◊Ì. ¬Î·Ì ‹˘ËÌ, ¤À¿¤À¿           ∂Ã÷˘ ±ı ÷‹fiı ⁄‘Îfiı fi◊Ì √‹÷_ ? I›Îflı ⁄‘Î_ › ¿Ëı »ı ¿ı ±‹fiı fi◊Ì
¿flı »ı ÏÁfiı‹Î‹Î_ fiı ⁄‘ı. ±fiı ’Ëı·ÎfiÎ_ ¿Î‚‹Î_ ÷ı Ï÷flV¿Îfl ±ıÀ·Î ⁄‘Î        √‹÷_, »÷Î_ › ±ı ‰Ëı·˘ ∂Ã÷˘ … fi◊Ìfiı. ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ ±ÎT›Î
¿ı ⁄˛ÎõHÎfi_ »˘¿v_ ’ı·Îfiı ±Õı fiËŸ. »ı ±I›Îflı ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ ?            ’»Ì ÷˘ ∂Ãı »ı ¿ı fi◊Ì ∂Ã÷˘ ? I›Îflı ¿Ëı »ı ¿ı I›Îfl ’»Ì › ±ı¿ ¿·Î¿ı
    ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ ¿o¥ fi◊Ì. …flÎ › fi◊Ì.                   ∂Ãı »ı. ±ıÀ·ı ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı ÁÒ›˝fiÎflΛHÎfiÌ › ‹›Î˝ÿÎ fi◊Ì flά÷˘ ? ‹ÎÀı
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                        29   30                         ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

÷˘ ±ı ⁄Ë ‹˘À˘ ‹ÎHÎÁ ËÂı fiı ? fiËŸ ÷˘ ·˘¿ ÷˘ ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ ±Î‰÷Î           ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ı‹Î_ ‰Î÷ΉflHÎfi˘ ÿ˘Ê ¬fl˘ ¿ı fiÏË ?
’Ëı·Î_ ’˘÷ı ∂ÃÌ Ω›, ’HÎ ±Î ÷˘ ÁÒ›˝fiÎflΛHÎfiı › fiËŸ √Î_Ã÷˘. ’»Ì
                                         ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ‰Î÷ΉflHÎfi˘ ÿ˘Ê fiËŸ. ‹Î-⁄Î’fiı ‹Î-⁄Î’ ◊÷Î_ …
±ı ·˘¿˘ ¿Ëı »ı, ˉı ÷‹ı ¿o¥¿ Ã’¿˘ ±Î’˘. ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı ±‹Îflı Ã’¿˘ fiÎ
                                      ±Î‰Õu_ fi◊Ì. ‹Î-⁄Î’ ◊‰_ ±ı ÷˘ ⁄Ë ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ »ı,
±’Λ. ±‹ı Ã’¿˘ ±Î’‰Î fi◊Ì ±ÎT›Î. ±‹ı Á‹…HÎ ±Î’‰Î ±ÎT›Î
                                      ‰ÕÎ≠‘Îfi ◊‰_ ±ı …‰Î⁄ÿÎflÌ ±˘»Ì ˢ›.
»Ì±ı. ±‹Îfl˘ Ã’¿Îfi˘ ‰ı’Îfl … fiËŸ. ±‹Îflı ÷˘ Á‹…HÎ ±Î’‰Îfi˘
‰ı’Îfl. ’»Ì ±ı »˘¿flÎ_fiı ¿èÎ_ ¿ı ÿ½fi ¿flÌ ·ı, ’»Ì ⁄˘·…ı ¿ı ÿÎÿÎ, ‹fiı        ≠ffi¿÷ν — ±ı ¿¥ flÌ÷ı ?
‰Ëı·_ ∂ÉÎfiÌ Â„@÷ ±Î’˘. ±ıÀ·_ ¿flÎT›Î ’»Ì CÎflfiÎ_ ⁄‘Î ‹ÎHÎÁ˘fiı
                                         ÿÎÿÎlÌ — ‰ÕÎ≠‘Îfi ◊‰Îfi_ ±ı ÷˘ ·˘¿˘fi_ ±˘’flıÂfi ◊‰Îfi_. ±Î ÷˘
¿èÎ_ ¿ı ˉı ±ı «ÎfiÎ ÀÎ¥‹ı fiÎ ∂Ãı ÷˘ ±Î’HÎı ’Ò»‰_ ¿ı ±˘œÎÕ<_ ¤¥ ÷fiı.
                                      ’˘÷ÎfiÎ_ »˘¿flÎ_fi_ … ±˘’flıÂfi ◊‰Îfi_. CÎfl‹Î_ ’ıÁ̱ı ⁄Î⁄˘-⁄ı⁄Ì ⁄‘Î_ ¬Â
‰¬÷ı Ï›΂ÎfiÌ ÃoÕÌ »ı ÷ı ±˘œ‰_ ˢ› ÷˘ ±˘œÎÕ<_. ±ıÀ·ı ‹U¿flÌ ¬Î÷fl
                                      ¬ ◊¥ Ω›. ±fiı ±I›Îflı ÷˘ »˘¿flÎ_ Â_ ¿Ëı ? “±‹ÎflÎ ŒÎ‘fl fiÎ ±Î‰ı
fiËŸ, flÌ÷Áflfi_ ±ıfiı ±Î’HÎı ±˘œÎÕ‰_. CÎflfiÎ_ ‹ÎHÎÁ˘±ı ±ı‰_ ¿›*. ÷ı »
                                      ÷˘ ÁÎv_ CÎfl‹Î_.” ±S›Î ‹Ò±Î, Â_ ◊Λ I›Îflı ?         (172)
‹ÏËfi΋Î_ ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ‰Ëı·˘ ∂Ãı »ı ±ı ¤¥, ¿ı CÎflfiÎ_ ⁄‘Î ‹ÎHÎÁ˘fiÌ
⁄Ò‹ ‹ÀÌ √¥.                          (169)        ÷ı◊Ì ±Î’HÎı ·˘¿˘±ı ¿èÎ_fiı ¿ı ¤¥, Á˘‚ ‰Ê˝ ’»Ì, ±‹¿ ‰Ê˝ ’»Ì
    ≠ffi¿÷ν — ±Î…fiÎ »˘¿flÎ_±˘ ¤HΉΠ¿fl÷Î_ fl‹÷‹Î_ K›Îfi ‰‘Îflı
                                      ¡ıÓÕ ÷flÌ¿ı V‰Ì¿ÎflΩı ±ı‹ ¿èÎ_, fi◊Ì ¿èÎ_ ? ¡ıÓÕ·Ì À˘fi‹Î_ ˢ› ÷˘ ±Î’H΢
±Î’ı »ı, ÷ı±˘fiı ¤HÎ÷fl ÷flŒ ÿ˘fl‰Î_ ÷ı‹fiÌ ’ÎÁı◊Ì ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿Î‹ ·ı‰_,     À˘fi ÁÎfl˘ fiÌ¿‚ı. fiËŸ ÷˘ fl˘… ⁄Î’ ◊‰Î …¥±ı fiı, ÷˘ ¤·Ì‰Îfl ±Î‰ı
…ı◊Ì »˘¿flÎ_±˘ ≠I›ı ¿o¿ÎÁ ∂¤˘ fiÎ ◊Λ ?                    fiËŸ. «Î·ÌÁ ‰Ê˝fi˘ ◊¥ √›˘ ˢ› ±fiı ±Î’HÎı ⁄Î’ ◊‰Î Œfḻı, ÷˘ Â_
                                      ◊Λ ?                              (176)
    ÿÎÿÎlÌ — ¥fi΋fiÌ ›˘…fiÎ ¿Îœ˘ fiı. »˘¿flÎfiı ¿Ë̱ı ¿ı ’Ëı·˘ fi_⁄fl
±Î‰Âı ÷ıfiı ±ÎÀ·_ ¥fi΋ ±Î’Ì ±fiı »ß˘ fi_⁄fl ±Î‰Âı ÷ıfiı ±ÎÀ·_            ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, CÎflÕÎ_ ‹ÎHÎÁ ’HÎ ±Î’HÎÌ ÁÎ◊ı ±ı‰_ ‰÷˝fi
¥fi΋. ±fiı ’ÎÁ ◊Âı ÷ıfiı ±ÎÀ·_ ¥fi΋. ¿o¥¿ ±ıfiı ÿı¬ÎÕ˘. Ë‹HÎı ÷fl÷       ¿flı, ±ı‹fiÎ ‹_÷T›˘ ’ı·Î_ …^fiÎ_ ⁄_‘Î¥ √›Î_ ˢ›, ÷˘ ’HÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±Î’HÎı
… ‰ı’Îfl ◊Λ ±fiı ÷ı‹Î_ fiŒ˘ ◊Λ ±ı‰_ ¿o¥¿ ÿı¬ÎÕ˘ ±ıfiı ÷˘ ··¿ÎflÂı.      ±ı‹fiÌ ÁÎ◊ı ËıLÕ· ¿fl‰_ Ωı¥±ı ? ¿ı‰Ì ⁄Ï©◊Ì ?
⁄ÌΩı flV÷˘ Â_ ¿fl‰Îfi˘ ? fiËŸ ÷˘ ≠ı‹ flά˘. Ωı ≠ı‹ ˢ› fiı ÷˘ »˘¿flÎ_          ÿÎÿÎlÌ — ±Î √ÎÕÌfiı ’_¿«fl ’Õı, ¬flı ÀÎ¥‹ı µ÷Ή‚ ˢ› fiı, ÷˘
⁄‘_ › ‹Îfiı. ‹ÎflÌ ΩıÕı »˘¿flÎ_±˘ ⁄‘_ › ‹Îfiı »ı. Ë_ …ı ¿Ë_ ±ı ¿fl‰Î ÷ˆ›Îfl  ±Î’HÎı ’»Ì ±ıfiÎ ÏTË·fiı ‹Îfl-‹Îfl ¿fl‰_ ?
»ı. fiËŸ ÷˘ ’»Ì ±Î’HÎı ±ıfiı Á‹…HÎ ’ÎÕ ’ÎÕ ¿fl‰Ì ’Õı. ’»Ì …ı ¿flı
±ı ÁΫ_.                             (171)      ≠ffi¿÷ν — fiÎ.

    ≠ffi¿÷ν — ‹Ò‚ ≠ë ±ı‹ »ı ¿ı »˘¿flÎ_±˘fiı ±Î’HÎı CÎHÎÌ flÌ÷ı          ÿÎÿÎlÌ — ¬flı ÀÎ¥‹ı µ÷Ή‚ ˢ› fiı, √ÎÕÌfiı ’_¿«fl ’Õu_. ÷˘
Á‹Ω‰Ì±ı ¤HΉΠ‹ÎÀı. ’HÎ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ÷˘ › ±ı ·˘¿˘ Á‹…÷Î_ fi◊Ì,        „TË·fiı ¿o¥ ‹flΛ ? ±ı ÷˘ {À’À ÁΫ‰Ìfiı ±Î’HÎı ¿Î‹ ¿flÌ ·ı‰Îfi_. √ÎÕÌ
±Î’b_ ÁÎ_¤‚÷Î fi◊Ì.                             ÷˘ Ï⁄«ÎflÌ ’_¿«fl ’Õı …. ±ı‹ CΈÕÎ ‹ÎHÎÁfi΋Î_ ’_¿«fl ’Õı …. ±Î’HÎı
                                      ÁΫ‰Ì ·ı‰Îfi_. √ÎÕÌfiı ‹Îfl ‹Îfl ¿flΛ ?          (177)
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÷ı fi◊Ì ÁÎ_¤‚÷Î ±ıÀ·ı ‹Î ◊÷Î_ ±Î‰Õu_ fiËŸ ÷ı◊Ì.
‹Î ◊÷Î_ ±Î‰Õı ÷˘ ¿ı‹ fiÎ ÁÎ_¤‚ı ? ¿ı‹ ±ıfi˘ »˘¿fl˘ ‹Îfi÷˘ fi◊Ì ? I›Îflı         ≠ffi¿÷ν — ⁄ı Ïÿ¿flα˘ ±_ÿfl ±_ÿfl ·Õ÷Πˢ›. ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı
¿Ëı, “±ıfiÎ ‹Î-⁄Î’fi_ ±ıHÎı ‹ÎL›_ … fiˢ÷_ fiı.”               ±Î ¿˘¥ Á‹…‰Îfi_ fi◊Ì. ÷˘ I›Î_ ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰_ ?
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                        31   32                        ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

    ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ Œıfl˘ ⁄Lfiıfiı ⁄ıÁÎÕÌfiı ¿ËÌ ÿı‰_ ¿ı ‹Î_è΢‹Î_èÎ ‰œ‰Î‹Î_     ÿÎÿÎlÌ — ±Î ’ı·Î ŒflÌ ⁄˘·Î‰ı ±ıÀ·ı. ‹ÎflÌ ’ÎÁı flÌÁΛ Ωı¥±ı ?
ŒÎ›ÿ˘ fiËŸ, ·Z‹Ì …÷Ì flËıÂı.                          ¿˘¥ flÌÁΛı·_ … fiËŸ ‹ÎflÌ ΩıÕı. ŒflÌ ⁄˘·Î‰_ … fiËŸ fiı ! ŒflÌ ⁄˘·Î‰_
    ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ±ı ‹Îfi‰Î … ÷ˆ›Îfl fi ˢ› ÷˘ Â_ ¿fl‰_, ÿÎÿÎ ?
                                       fiËŸ. ¬Î› ¿ı fiÎ ¬Î› ÷˘ › ŒflÌ ⁄˘·Î‰_ fiËŸ. ±ı Ë_ Ωb_ ¿ı ¿<Àı‰ ’ÕÌ
                                       Ω› ∂·ÀÌ, ‰‘Îflı ¿<Àı‰ ’ÕÌ Ω›. fiÎ, fiÎ, ⁄Î⁄Î …‹Ì ·ı, ⁄Î⁄Î …‹Ì ·ı.
    ÿÎÿÎlÌ — flËı‰Î ÿı‰_. …ı‹ »ı ÷ı‹ flËı‰Î ÿ˘.              ±flı, ±ıfiÌ ‹ı‚ı ¤Ò¬ ·Î√Âı ±ıÀ·ı ⁄Î⁄˘ …‹Âı. @›Î_ …‰Îfi˘ »ı ? ÷‹Îflı
    ≠ffi¿÷ν — »˘¿flα˘ ±Î’Á‹Î_ ·œı, ±ı‹Î_◊Ì ‹˘À<_ ◊¥ Ω›, ±Î’HÎı      ±Î‰_ fiÎ ¿fl‰_ ’Õı, ±ı‹ ÷˘ ±‹fiı ÷˘ ⁄Ì∞ ¿‚α˘ ±Î‰Õı. ⁄Ë ±ÎÕ<_ ◊›_
±ı‹ ¿Ë̱ı ¿ı ±Î ¿ı‹ ◊¥ √›_ ±Î‹ ?                      ˢ›, ÷˘ ¤ÒA›_ ◊Λ ÷˘ › fiÎ ¬Î›. ±ıÀ·ı ±‹ı ’λΠ±ıfiÎ ±ÎI‹Î ÁÎ◊ı
                                       ‹ËŸ ωϑ ‹Ò¿Ì±ı ’»Ì. ÷‹Îflı ±Î‰_ fiÎ ¿fl‰_. ÷‹ı ÷˘ …ı ¿fl˘ »˘ ±ı ¿fl˘.
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹fiı µ’ÿı ·ı‰Î ÿ˘fiı, ±Î’Á‹Î_ ·œÌfiı ±ı‹fiÌ ‹ı‚ı       ⁄Î¿Ì flÌÁΛ fiËŸ ‹ÎflÌ ΩıÕı ! fiı flÌÁÎ¥fiı Â_ ¿Îœı ?
… ¬⁄fl ’ÕÂı, ¤Îfi ◊Âı fiı ? ±Î‹ ±Î_÷fl ±Î_÷fl ¿fḻı fiı, I›Î_ Á‘Ì
µ’ÿı ‹‚ı fiËŸ. …√÷ ÷˘ Ωı›Î ¿fl‰Î …ı‰_ »ı !     (177)              ≠ffi¿÷ν — ‹ÎÀı Â̬‰ÎÕ˘fiı ÿÎÿÎ ±ı ¿‚Î. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î flÌÁΉÎfi_-
                                       ‹fiΉÎfi_ ÷˘ ⁄‘Îfiı fl˘…fi_ ˢ› ÿÎÿÎ. ÷˘ ±Î «Î‰Ì ±ı¿ÎÿÌ ±Î’Ì ÿ˘ ÷˘
   ¿˘¥fiÎ_ »˘¿flÎ_ … fi◊Ì Ë˘÷Î_ ±Î ⁄‘Î_, ±Î ÷˘ ‹Î◊ı ’Õı·Ì …_Ω‚        ⁄‘Îfiı ∂¿ı· ±Î‰Ì Ω› fiı ?
»ı, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ‹ÿÿ ¿fl‰Ì ±ı‹fiÌ. ’HÎ ‹ËŸ ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ flËı‰_. (178)
                                          ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Î’HÎı ⁄Ë √flΩ‰ ˢ› I›Îflı ±ı flÌÁΛ. ±ıÀ·Ì
   ’Ëı·_ ŒÏfl›Îÿ ¿fl‰Î ¿˘HÎ ±Î‰ı ? ¿Ï‚›√‹Î_ ÷˘ √fiı√Îfl ˢ›, ÷ı      ⁄‘Ì √fl… ÂÌ ‰‚Ì ?
… ’Ëı·˘ ŒÏfl›Îÿ ¿fl‰Î ±Î‰ı ! ±fiı Á÷˚›√‹Î_ …ı ÁΫ˘ ˢ› ÷ı ’Ëı·Î
ŒÏfl›Îÿ ¿fl‰Î ±Î‰ı. ±Î ¿Ï‚›√‹Î_ L›Î› ¿flfiÎflÎ ’HÎ ±ı‰Î ¿ı …ıfi_ ’Ëı·_         ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı Â_, fiÎ Á‹Ω›_, ⁄Ë √flΩ‰ ˢ› I›Îflı flÌÁΛ ?
ÁÎ_¤Y›_ ±ıfiÎ ’Z΋Î_ ⁄ıÁÌ Ω› !              (178)       ¿˘fiı √fl… ˢ› ?
   CÎfl‹Î_ «Îfl »˘¿flÎ_ ˢ›. ÷ı‹Î_ ⁄ıfiÌ ¿o¥ ¤Ò· fiΠˢ› ÷˘ › ⁄Î’           ÿÎÿÎlÌ — Á΋Îfiı √fl…. ±Î flÌÁÎfiÎfl˘ ‹ÎHÎÁ, Á΋Îfiı ±ıfiÌ √fl…
±ı‹fiı ÀˆÕ¿Î› ÀˆÕ¿Î› ¿flı ±fiı ⁄ÌΩ ⁄ı ¤Ò·˘ ¿›Î˝ … ¿flı, ÷˘ ’HÎ ±ıfiı       ˢ› I›Îflı flÌÁΛ.
¿o¥ fiÎ ¿flı. ±Î ⁄‘_ ±ıfiÌ ’λ‚fiÎ “wÀ¿˘{”fiı ·¥fiı »ı. ’˘÷Îfiı CÎıfl
                                          ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î’HÎı √fl… … fiËŸ ÿı¬ÎÕ‰ÎfiÌ.
⁄ı »˘¿flÎ_ ˢ›, ’HÎ ⁄ıµ Áfl¬Î_ ·Î√‰Î_ Ωı¥±ı. ±Î’HÎı ¿˘¥fiÎ ’Z΋Î_
ˢ¥Â_ ¿ı “±Î ‹˘À˘ …flÎ ÿ›Î‚ »ı fiı ±Î fiÎfi˘ ¿Î«˘ ’ÕÌ Ω› »ı.” ÷˘           ÿÎÿÎlÌ — √fl… ˢ› … fiËŸ. √fl… ÂıfiÌ ‰‚Ì ÷ı ? ¿‹˝fiÎ µÿ›ı
±ı ⁄‘_ ⁄√ÕÌ √›_. ⁄ıµ Áfl¬Î_ ·Î√‰Î_ Ωı¥±ı. ÷‹fiı Ë…\ ’ı·˘ ’ZÎ flè΢      …ı ⁄fi‰Îfi_ ËÂı ±ı ⁄fiÂı, ±ıfiÌ √fl… ¿ıÀ·Ì flά‰ÎfiÌ ? ±fiı ’λÎ_ ¿‹˝fiÎ
»ı fiı ?                          (179)       µÿ› … »ı. √fl… ÿı¬ÎÕ‰Î◊Ì ËÃı «œı ∂·À<_.         (179)
    ≠ffi¿÷ν — ⁄Î⁄˘ …·ÿÌ ◊˘ÕÌ ◊˘ÕÌ ‰Îflı flÌÁÎ¥ Ω› »ı.               ≠ffi¿÷ν — fiÎfiÎ_ ⁄΂¿˘fiı √VÁ˘ ÿÒfl ¿fl‰Î À>_¿ÎH΋Î_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı
                                       ¿Ëı‰_ ?
    ÿÎÿÎlÌ — ‹˘ÓCÎÎ ⁄Ëfiı ? ‹˘ÓCÎÎ ⁄Ë ±ıÀ·ı ’»Ì Â_ ◊Λ ? ⁄ı⁄Ì ÁV÷Ì
÷ı flÌÁΛ fiËŸ Ï⁄«ÎflÌ.                                ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹fi˘ √VÁ˘ ÿÒfl ¿flÌfiı Â_ ŒÎ›ÿ˘ ?
    ≠ffi¿÷ν — ±Î flÌÁΉÎfi_ ÂÎ◊Ì ◊÷_ ËÂı, ÿÎÿÎ ?                ≠ffi¿÷ν — {CÎÕı fiËŸ ±Î’HÎÌ ΩıÕı.
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                       33   34                         ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

    ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÎ ‹ÎÀı ÷˘ ÿ‰Î ⁄Ì∞ ¿fl‰Î ¿fl÷Î_ ±ıfiÎ ‹Î-⁄Î’ı          ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ÷˘ »˘¿flÎ_±˘fiı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı ±Î ¬˘À<_ ¬˘À<_ ‰œı »ı ?
√VÁÎfi˘ ÿı¬Î‰ fi ÿı¬ı ±ı‰Ì flÌ÷ı flËı‰_ Ωı¥±ı. ±ı ÿı¬Ìfiı ◊Λ »ı ¿ı
                                        ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±ı ±ıÀ·_ ΩHÎı ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_. ÷˘ ±ıfiı ±Áfl ’ÕÂı,
‹ÎflÎ ŒÎ‘fl ¿flı »ı, Ë_ ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ Á‰Î›˘ √VÁ˘ ¿v_ I›Îflı ¬fl˘. ±ı ÷˘
                                     fiËŸ ÷˘ ±Áfl … fiËŸ ’Õı. ÷‹ı ¬Ò⁄ ‰œ˘ ±ıÀ·ı ±ı ΩHÎı ¿ı ±Î fi⁄‚Î
÷‹Îflı ⁄_‘ ¿flÌ ÿ˘, ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ⁄_‘ ◊¥ …Âı. ±Î ‹ıÓ ⁄_‘ ¿›˘˝ »ı, ‹Îfl˘
                                     ‹ÎHÎÁ »ı. ±ı ·˘¿˘ ‹fiı ¿Ëı »ı, ±‹ÎflÎ ŒÎ‘fl ⁄Ë fi⁄‚Î ‹ÎHÎÁ »ı, ⁄Ë
⁄_‘ ◊¥ √›˘ »ı, ÷˘ ¿˘¥ ‹ÎflÌ ΩıÕı ¿fl÷_ … fi◊Ì. Ë_ ¿Ë_ ¿ı √VÁı ◊Ή
                                     Ï«ÕΛ-Ï«ÕΛ ¿flı »ı.                   (183)
÷˘ ’HÎ fiËŸ ◊÷Î_. »˘¿flα˘ › fiËŸ ◊÷Î_, Ë_ ‹ÎflÌ ÷˘ › fiËŸ ◊Λ
√VÁı.                           (181)        ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ ‰œ‰Îfi_ fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı ¿ı ±Î’HÎfiı ’˘÷Îfiı … ‹fi‹Î_
                                     ω«Îfl˘ ±ÎT›Î ¿flı ±fiı ’˘÷Îfiı ±Áfl flèÎÎ ¿flı !
    ≠ffi¿÷ν — »˘¿flÎfiı ÁÎflÎ ‹Î√ı˝ ‰Î‚‰Î ‹Î-⁄Î’fiÌ Œfl… ÷˘ ’ÒflÌ
’ÎÕ‰Ì Ωı¥±ıfiı, ±ıÀ·ı √VÁ˘ ÷˘ ¿fl‰˘ ’Õı fiı ?                   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¬˘À<_ »ı. ±ı‰_ ‰œ‰Îfi_ fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı. ‰œ‰Îfi_
    ÿÎÿÎlÌ — √VÁ˘ Â_ ¿fl‰Î_ ¿fl‰˘ ’Õı ? ±ı‹ fiı ±ı‹ Á‹Ω‰Ìfiı      Á’flN·±Á, …ı‹ ¿ı ±Î fiÎÀ¿‹Î_ ·œı »ı ±ı‰Ì flÌ÷fi_ ˢ›. fiÎÀ¿‹Î_ ·Õı
¿Ëı‰Î‹Î_ Â_ ‰Î_‘˘ »ı ? √VÁ˘ ÷‹ı ¿fl÷Î fi◊Ì. √VÁ˘ ◊¥ Ω› »ı ÷‹fiı.     »ı, “¿ı‹ ÷_ ±Î‹ ¿v_ »\_ fiı ±Î‹ ÷ı‹” ⁄‘_ ⁄˘·ı, ’HÎ ‹ËŸ ¿Â_ › fiÎ
¿flı·˘ √VÁ˘ ±ı √VÁ˘ √HÎÎ÷˘ fi◊Ì. ±Î’HÎı Ω÷ı ¿fḻı √VÁ˘, ±ı ÷˘      ˢ› ±ı‰_ ‰œ‰Îfi_ ˢ›.                  (186)
±Î’HÎı ÿ⁄ÕΉ̱ı ±ı fiËŸ, ±ı √VÁ˘ fi ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı √VÁ˘ ¿flΩı. ’HÎ        ≠ffi¿÷ν — »˘¿flÎ_±˘fiı ¿Ëı‰Î …ı‰_ ·Î√ı ÷˘ ‰œÌ±ı, ÷˘ ±ıfiı ÿ—¬
√VÁı ◊¥ Ω‰ »˘ ÷‹ı. √VÁ˘ ¿fl÷Πˢ¥±ı ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. (181)         ’HÎ ·Î√ı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?
    ≠ffi¿÷ν — √VÁı ◊¥ …‰Îfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ?                  ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ±Î’HÎı ±_ÿfl ‹ÎŒÌ ‹Î√Ì ·ı‰Ì. ±Î ⁄ıfifiı ‰‘Îflı ’Õ÷_
    ÿÎÿÎlÌ — ω¿fiıÁ. ±ı ω¿fiıÁ »ı ! ±ıÀ·ı ±ı ’˘÷ı √VÁı ◊÷˘ fi◊Ì.   ¿Ëı‰Î¥ √›_ ˢ› fiı ÿ—¬ ◊¥ √›_ ˢ› ÷˘ ÷‹Îflı ⁄ıfifiı ¿Ëı‰_ ¿ı, ‹ÎŒÌ
±ı √VÁı ◊¥ √›Î ’»Ì ’˘÷Îfiı ¬⁄fl ’Õı »ı, ±Î Áη_ ¬˘À<_ ◊¥ √›_,      ‹Î√_ »\_. ±ı‰_ fiÎ ¿Ëı‰Î …ı‰_ ˢ› ÷˘ ±Ï÷ø‹HÎ ¿›* ±ıÀ·ı ±_ÿfl◊Ì
±Î‰_ fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı ±ıfiÎ ËÎ◊‹Î_ ¿Î⁄Ò fi◊Ì. ±Î ‹ÂÌfi √fl‹ ◊¥      ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ÷ı ÷‹ı ÷˘ “Â©ÎI‹Î” »˘. ÷ı ÷‹Îflı «_ÿ·Î·fiı ¿Ëı‰_ ¿ı
√›_ »ı, flı¥{ ◊¥ √›_ »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ÷ı CÎÕ̱ı …flÎ ÃoÕ<_ flËı‰_. ±ıfiÌ  “≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ÷‹Îflı ⁄ıµ …\ÿÎ ¤Î√ flά‰Î.” ±Î’HÎı ¬Îfi√Ì‹Î_ ±_ÿfl
‹ı‚ı ÀÎœ<_ ◊Λ ±ıÀ·ı ËÎ◊ CÎη‰˘.                (182)   ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı ⁄˘·Ì±ı ¿ı “Á΋Îfiı ÿ—¬ fiÎ ◊Λ” ±ı‰_ ⁄˘·Ωı. ±fiı ÷ı‹
                                     »÷Î_ »˘¿flÎfiı ÿ—¬ ◊Λ ÷˘ «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ë̱ı ¿ı “≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘.”
   »˘¿flα˘ ΩıÕı ÷‹ı Ï«Õα˘ ÷˘ ±ıfiÌ fi‰Ì ·˘fi ·Ì‘Ì ¿Ëı‰Î›. ¿ÎflHÎ
¿ı Ï«ÕΉÎfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ÷‹ı ’˘÷ı Ï«œÎ±˘ »˘ ÷ı ‰Î_‘˘ »ı.           ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î’HÎÎ◊Ì fiÎfi˘ ˢ›, ±Î’H΢ Ïÿ¿fl˘ ˢ› ÷˘ ±ı
                                     ¿ı‹ ‹ÎŒÌ ‹Î_√‰Ì ?
    ≠ffi¿÷ν — »˘¿flα˘ »ı ÷ı ‰œÌ±ı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ÂÎ_÷ … fiÎ ◊Λfiı,
±ıÀ·ı ‰œ‰_ ’Õıfiı ?                               ÿÎÿÎlÌ — ±_ÿfl◊Ì ‹ÎŒÌ ‹Î_√‰Ì. xÿ›◊Ì ‹ÎŒÌ ‹Î_√‰Ì. ÿÎÿÎ ±Î‹
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ‰œ‰Îfiı ‹ÎÀı ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’HÎ Ω÷ı ‰œ˘ »˘ ±ıÀ·ı     ÿı¬Î› ±fiı ±ı‹fiÌ ÁÎZÎ̱ı ±Î·˘«fiÎ-≠Ï÷ø‹HÎ-≠I›ÎA›Îfi ±ı »˘¿flÎfiÎ_
÷‹Îv_ ‹˘œ<_ ⁄√ÕÌ Ω› »ı, ±ıÀ·ı …‰Î⁄ÿÎflÌ »ı. ÷‹Îv_ ‹˘œ<_ ⁄√Õı fiËŸ      ¿fḻı ÷˘ ÷fl÷ ’Ë˘Ó«Ì Ω›.               (186)
fiı ‰œ˘fiı, ‹˘œ<_ ÁÎv_ flάÌfiı ‰œ˘, ¬Ò⁄ ‰œ˘ ! ÷‹Îv_ ‹˘œ<_ ⁄√Õı »ı ±ıÀ·ı      ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ¿˘¥fiı ‰œÌ±ı, ’HÎ ±ıfiÎ ÁÎflÎ ‹ÎÀı ‰œ÷Î_ ˢ¥±ı.
÷‹ı …ı ‰œ‰Îfi_ »ı ÷ı ÷‹ı ±Ëo¿Îfl ¿flÌfiı ‰œ˘ »˘ !              ˉı »˘¿flÎ_fiı ‰œÌ±ı ÷˘ ±ı ’»Ì ’Î’ √HÎΛ ?
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                       35   36                          ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı ’H› ⁄_‘Λ. »˘¿flÎfiÎ ÏË÷fiı ‹ÎÀı ‰œÌ±ı, ‹Îfḻı      ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ‰œ‰ÎfiÌ ÂÌ …wfl, ±ıfiı Á‹…HÎ ’ÎÕ̱ı ¿ı ⁄Ë ¬Î‰Î◊Ì
÷˘ › ’H› ⁄_‘Λ. ±ı ø˘‘ ¿flı·Îfi_ ’H› ⁄_‘Λ »ı. I›Î_ ¤√‰Îfifiı CÎıfl     fi¿ÁÎfi ◊Âı. ÷fiı ¿˘HÎ ‰œı »ı ? ±Î ÷˘ µ’flÌ’HÎÎfi˘ ±Ëo¿Îfl »ı ¬˘À˘.
÷˘ ±L›Î› ˢ› … fiËŸ fiı ? »˘¿flÎfiı ÏË÷fiı ‹ÎÀı ’˘÷Îfiı ±¿‚΋HÎ ◊¥,       “‹Î” ◊¥fiı ⁄ıÃÎ_ ‹˘ÀÎ_ !! ‹Î ◊÷Î_ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì ±fiı »˘¿flÎfiı ‰œ-‰œ
»˘¿fl˘ ±Î‰_ ¿flı »ı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ±¿‚΋HÎ ◊¥ ±fiı ±ı »˘¿flÎfiÎ ÏË÷fiı       ¿›Î˝ ¿flı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ › ! ±ı ÷˘ ÁÎÁ ‰œ÷Ì Ë˘› fiı I›Îflı ¬⁄fl ’Õı.
‹ÎÀı ±ıfiı ⁄ı ‘˘·˘ ‹ÎflÌ, ÷˘ › ±ıfi_ ’H› ⁄_‘Λ. ±ı‰_ Ωı ±ı ’Î’ √HÎÎ÷_  »˘¿flÎfiı ‰œ‰Îfi_ ¿˘¥fiı ÁÎv_ ·Î√÷_ ˢ› ! »˘¿flÎfiı › ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ
ˢ› ÷˘ ±Î øÏ‹¿‹Î√˝fiÎ ⁄‘Î ÁΑ- ±Î«Î›˘˝ ¿˘¥ ‹˘ZÎı … fiÎ Ω›. ±Î¬˘      ¿ı ±Î ÁÎÁ ¿fl÷Î_ › ¤Ò_ÕÌ »ı. ±ıÀ·ı ‰œ‰Îfi_ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı »˘¿flÎfiı. ‘Ì‹ı flËÌfiı
ÿËÎÕ˘ ÏÂW› ΩıÕı ±¿‚ΛΠ¿flı, ’HÎ ⁄‘_ ’H› ⁄_‘Λ. ¿ÎflHÎ ¿ı ’Îfl¿ÎfiÎ     Á‹…HÎ ’ÎÕ‰Ì ¿ı ±Î fiÎ ¬‰Î›, ÂflÌfl ÷Îv_ ⁄√ÕÂı ±‹◊_. (191)
ÏË÷fiı ‹ÎÀı ±ı ø˘‘ ¿flı »ı. ’˘÷ÎfiÎ ÏË÷fiı ‹ÎÀı ø˘‘ ¿fl‰˘ ±ıfi_ fi΋ ’Î’.
                                         ±ı ¬˘À_< ¿fl÷˘ ˢ›, ÷˘ ±ıfiı ‘Ì⁄ ‘Ì⁄ ¿fl‰Îfi˘ fiΠˢ›. ¬˘À<_ ¿fl÷˘
÷ı L›Î› ¿ı‰˘ ÁflÁ »ı ±Î ! ¿ıÀ·_ ⁄‘_ L›Î›Ì »ı ! ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfi˘
                                     ˢ› ±fiı ±ıfiı ‘Ì⁄ ‘Ì⁄ ¿fḻı ÷˘ Â_ ◊Λ ? ±ı¿ …HÎ ÷˘ ·√ÕÎ_ ‘±ı
L›Î› ¿ı‰˘ Á_ÿfl »ı, ±ı L›Î› ÷˘ ‘‹˝fi˘ ¿Î_À˘ … »ı fiı !!
                                     ±ı‹ ‘˘÷˘”÷˘. ±S›Î ‹Ò±Î ! ⁄Î’ ◊¥fiı ±Î »˘¿flÎfiÌ ±Î ÿÂÎ Â_ ¿flı »ı ?
   ±ıÀ·ı »˘¿flÎ_fiı ‰œ÷Î_ ˢ›, ‹Îfl÷Î_ ˢ› ±ıfiÎ ¤·Î ‹ÎÀı ÷˘ ’H›     »˘¿fl˘ ‹fi‹Î_ Â_ fiyÌ ¿flı »ı ÷ı ΩH΢ »˘ ÷ı CÎÕ̱ı ? ÁËfi fiÎ ◊Λ
⁄_‘Λ. ’HÎ ±ıfiÎ_ Ωı ’λΠ¤Î√ ’Õı. “Ë_ ⁄Î’ »\_, ±ıfiı ÷˘ …flÎ ‹Îfl‰_    fiı, ÷ı ¿Ëı, “‹˘À˘ ◊™ ±ıÀ·ı ÷‹fiı ‹Îv_, Ωı¥ ·˘.” ‹ËŸ Ïfi›Îb_ ¿flÌ fiάı
’Õı” ±ı‰˘ ⁄Î’fi˘ ¤Î‰ ‹ËŸ ±ÎT›˘ ˢ› ÷˘ ’λ\_ ’Î’ ⁄_‘Λ. ±ıÀ·ı Ωı      ±ı ! ’»Ì ±ıfiı ‹Îfl ‹Îfl … ¿flı fl˘… ‹˘À˘ ◊¥fiı ’»Ì!       (196)
Á‹…HÎ fiΠˢ› ÷˘ ’λ\_ ¤Î√ ’ÕÌ Ω› !!
                                        ‹Îfl‰Î◊Ì …√÷ fiÎ Á‘flı, ‰ÕΉÎ◊Ì ¿ı Ï«œÎ‰Î◊Ì ¿˘¥ Á‘flı fiËŸ. ¿flÌ
    ±ıÀ·ı ⁄Î’ »˘¿flÎ ’fl ±¿‚Λ ÷˘ ÷ıfi_ Œ‚ Â_ ±Î‰ı ? ’H›ˆ ⁄_‘Λ.   ⁄÷Ή‰Î◊Ì Á‘flı »ı. …ıÀ·_ ⁄˘S›Î ÷ıÀ·_ √Î_Õ’HÎ.      (199)
    ≠ffi¿÷ν — ⁄Î’ ÷˘ ±¿‚Λ, ’HÎ »˘¿fl˘ Á΋ı ±¿‚Λ ÷˘ Â_ ◊Λ ?        ±ı¿ ¤Î¥ Ë÷Î. ÷ı flÎhÎı ⁄ı ‰Î√ı Â_ Â_ ¿flÌfiı CÎıfl ±Î‰÷Î ËÂı ÷ıfi_
    ÿÎÿÎlÌ — »˘¿fl˘ ’Î’ ⁄Î_‘ı. øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ “iÎÎfiÌ ’vÊ” ÏÂW› µ’fl   ‰Hνfi ¿fl‰Î …ı‰_ fi◊Ì. ÷‹ı ΩHÎÌ Ω±˘. ÷ı ’»Ì CÎfl‹Î_ ⁄‘Î_±ı Ïfiç› ¿›˘˝
±¿‚Λ ÷˘ ±ıfi_ …⁄fl…V÷ ’H› ⁄_‘Λ, ’H›Îfi⁄_‘Ì ’H› ⁄_‘Λ. ±ı       ¿ı ±Î‹fiı ‰œ‰_ ¿ı CÎfl‹Î_ ’ıÁ‰Î fiÎ ÿı‰Î ? ¢ µ’Λ ¿fl‰˘ ? ÷ı ÷ıfi˘ ±fi¤‰
±¿‚΋HÎ ¿_¥ fi¿Î‹Ì …÷Ì fi◊Ì. fi◊Ì ±ı‹fiÎ_ »˘¿flÎ_, fi◊Ì ±ı‹fiı          ¿flÌ ±ÎT›Î. ‹˘ÀΤΥ ¿Ëı‰Î √›Î, ÷˘ ±ı ‹˘ÀΤΥfiı ¿Ëı ¿ı, “÷‹fiı ‹Î›Î˝
·ı‰Îÿı‰Î, »÷Î_ ÏÂW› µ’fl ±¿‚Λ »ı !                    ‰√fl »˘ÕÌ fiËŸ.” ’»Ì CÎflfiÎ_ ⁄‘Î_ ‹fiı ’Ò»‰Î ±ÎT›Î ¿ı, “±Îfi_ Â_ ¿fl‰_ ?
                                     ±Î ÷˘ ±Î‰_ ⁄˘·ı »ı.” I›Îflı ‹ıÓ CÎflfiÎ_fiı ¿ËÌ ÿÌ‘_ ¿ı, “¿˘¥±ı ÷ıfiı ±ZÎflı
   ±Î’HÎı ±ËŸ ‰œ‰Îfi_ Ï⁄·¿<· fiËŸfiı ? ‰œ‰Î◊Ì ‹ÎHÎÁ «˘A¬_ ¿Ëı      › ¿Ëı‰Îfi_ fiËŸ. ÷‹ı ⁄˘·Â˘ ÷˘ ±ı ‰‘Îflı “¡_À” ◊¥ …Âı, ±fiı CÎfl‹Î_ ’ıÁ‰Î
fiËŸ fiı ’»Ì ¿’À ¿flı. ±Î ⁄‘Î ¿’À ÷ı◊Ì ∂¤Î_ ◊›Î_ »ı …√÷‹Î_ !         fiËŸ ÿ˘ ÷˘ ±ı ⁄ËÎfl‰À<_ ¿flÂı. ±ıfiı F›Îflı ±Î‰‰_ ˢ› I›Îflı ±Î‰ı fiı F›Îflı
‰œ‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì …√÷‹Î_. »˘¿fl˘ ÏÁfiı‹Î Ωı¥fiı ±Î…ı ±ÎT›˘ ˢ› ±fiı       …‰_ ˢ› I›Îflı Ω›. ±Î’HÎı flÎ¥Àı › fiËŸ ⁄˘·‰Îfi_ fiı fl˘Ó√ı › fiËŸ
±Î’HÎı ÷ıfiı ‰œÌ±ı ÷˘ ⁄Ì…ı ÿΔÕı ⁄Ì…\_ ¿o¥ ¿ËÌfiı, ‹ÎflÌ V¿>·‹Î_ ¿o¥¿ Ë÷_
                                     ⁄˘·‰Îfi_. flÎ√ı › fiËŸ flά‰Îfi˘ fiı ¶ıÊı › fiËŸ flά‰Îfi˘. Á‹÷Î flά‰ÎfiÌ,
÷ı‹ ¿flÌfiı ÏÁfiı‹Î Ωı¥ ±Î‰ı ! …ıfiÎ CÎfl‹Î_ ‹Î ¿Õ¿ ˢ› ÷ıfiÎ »˘¿flÎfiı
                                     ¿vHÎÎ flά‰ÎfiÌ.” ÷ı hÎHÎ-«Îfl ‰Ê˝ ’»Ì ±ı ¤Î¥ ÁflÁ ◊¥ √›˘ ! ±Î…ı
T›‰ËÎfl fiÎ ±Î‰Õı.                        (188)
                                     ±ı ¤Î¥ ‘_‘΋Î_ ⁄Ë ‹ÿÿw’ ◊Λ »ı ! …√÷ fiο΋fi_ fi◊Ì, ’HÎ ¿Î‹
    ≠ffi¿÷ν — ⁄Ë ’ıMÁÌ ’̱ı, ⁄Ë ¿˘¿ ’̉ı, «˘¿·ıÀ ⁄Ë ¬Î› I›Îflı   ·ı÷Î_ ±Î‰Õ‰_ Ωı¥±ı. ⁄‘Î … ¤√‰Îfi »ı, ±fiı ÿflı¿ …\ÿÎ …\ÿÎ ¿Î‹ ·¥fiı
‰œ<_.                                   ⁄ıÃÎ »ı, ‹ÎÀı fiÎ √‹÷_ flά¢ fiËŸ.                (200)
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                         37   38                          ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

    ±ı¿ ‹ÎHÎÁ Á_ÕÎÁfiÎ ⁄ÎflHÎÎ_fiı ·Î÷˘ ‹Îfl ‹Îfl ¿fl÷˘ Ë÷˘. ‹ıÓ ¿èÎ_      I›Îflı ¿Ëı, “Ë_ Ωı™ »\_, Ωı ±ıfiı ‹˘œ_ ÿı¬ÎÕ<_ ÷˘ ±ı √΂˘ ¤Î_Õı. Ë_ »ıÀ˘
¿ı ¿ı‹ ·Î÷˘ ‹Îfl˘ »˘ ? I›Îflı ¿Ëı »ı ¿ı ⁄Ë ÁÎŒ ¿fl_ »\_, ÷˘ › √_‘Λ      flËÌfiı ⁄ÎflÌ‹Î_ flËÌfiı Ωı›Î ¿v_ ¿ı Â_ ¿flı »ı !” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “ÿ˘œ ‰Î√ı
»ı. ¬Ò⁄ ÁÎŒ ¿v_ »\_ ÷˘ › √_‘Λ »ı. ⁄˘·˘, ˉı ±ı ‹Ò¬Î˝¥ ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì       CÎflı ±Î‰Ìfiı ’»Ì Â_ ¿flı »ı ? I›Îflı ¿Ëı »ı, “¬Î‰Î ¿fl‰ÎfiÌ ¿ÂÌ ‰Î÷ fiËŸ
¿Ëı‰Î› ? Ω…wfiÎ ⁄ÎflHÎÎfiı ·Î÷˘ ‹Îfḻı ÷˘ › √_‘Λ »ı. ÷ı‹Î_ ¤Ò·         ¿fl‰ÎfiÌ, ±Î‰Ìfiı ’◊ÎflÌ ±ıfiÌ ¿flÌ ±Î’‰ÎfiÌ, ‹ËŸ ÁÒ¥ …‰Îfi_ ±ıHÎı ÷fl÷
¿˘fiÌ ?                           (201)       ±fiı ÁÒ¥ Ω› »ı fiı, ÷fl÷ fiά˘flÎ_ ⁄˘·ı »ı.” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “÷‹ÎflÌ ÂÌ
   ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ »˘¿flÎfiı ‹Îfl ‹Îfl ¿flı, ±Î ‹flÎ÷Ì ËÂı «Ì… ?! ±Î ÷˘        ÿÂÎ ◊Λ »ı ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “±ı ÁÒ¥ Ω› fiı ÷fl÷ ¨CÎÌ Ω› fiÏŒ¿fl˘”
B·ÎÁ‰ıfl »ı. B·ÎÁ‰ıfl ÷˘ ‘Ì‹ı flËÌfiı ‹Ò¿Î›. B·ÎÁ‰ıflfiı ±Î‹ ŒıÓ¿ı ÷˘ ?       ‹ıÓ ¿èÎ_, “÷˘ ÏŒ¿fl ¿˘HÎ ¿flı »ı ?” I›Îflı ¿Ëı, “÷ı ÷˘ Ë_ … ¿v_ »\_.”
ËıLÕ· ‰Ì◊ ¿ıfl ! ±ıÀ·ı ‘Ì‹ı flËÌfiı ‹Ò¿‰Îfi_. ˉı ±Î‰_ fiÎ ¿flΛ.(204)          ’»Ì ¿Ëı »ı, “‹fiı ÷˘ ±Î¬Ì flÎ÷ ¨CÎ fiËŸ ±Î‰÷Ì, ±ıfi˘ ±Î ‰ıÂ
    ±ı‰_ »ı, ¿ı ±Î ÷˘ ±I›ÎflfiÎ_ »˘¿flÎ_±˘fiÌ g«÷Î ±Î’HÎı ¿fl‰Ì Ωı¥±ı.     Ωı¥fiı.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “±Î ÿ˘Ê ÷‹Îfl˘ »ı. ±ı ÷˘ ÁÒ¥ Ω› »ı ÏfiflÎ_÷ı. ÷‹Îfl˘
’HÎ √›Î ±‰÷Îfl‹Î_ »˘¿flÎ_ Ë÷Î_, ÷ıfi_ Â_ ¿›* ? ÿflı¿ ±‰÷Îfl‹Î_ ⁄E«Î_ ‹Ò¿Ì    ÿ˘Ê ÷ı ÷‹ı ¤˘√‰˘ »˘. ±Î ’Ò‰˝¤‰ı Â̬‰ÎÕfiÎfl˘ ÷_, ±Î ÿÎwfi_ T›Áfi.”
‹Ò¿Ìfiı ±ÎT›Î »ı, …ı ±‰÷Îfl‹Î_ ±ÎT›Îfiı ÷ı ±‰÷Îfl‹Î_ ⁄E«Î_ ‹Ò¿Ì ‹Ò¿Ìfiı      ’ı·Îfiı Â̬‰ÎÕÌfiı ¬ÁÌ √›Î. ÂÎ ËÎv_ Â̬‰ÎÕı ? ·Î·«fiÎ ‹ÎÀı. ÷ı ±Î
±ÎT›˘ »ı, ÷ı fiÎfiÎ fiÎfiÎ ±Î‰ÕÎ_ fl¬ÕÌ Ω› ±ı‰_ ‹Ò¿Ìfiı ±ÎT›˘ »ı. I›Î_◊Ì      √›Î ±‰÷Îflı ŒÀT›˘ »ı, ¨‘ı flV÷ı «œÎT›˘ »ı. ÷ı ±ı Â̬‰ÎÕuÎfi_ Œ‚
…‰Îfi_ …flÎ › √‹÷_ fiˢ÷_ ÷˘ › I›Î_◊Ì ±ÎT›Î. ’»Ì ¤Ò·Ì √›˘ fiı ’λÎ_      ±ÎT›_ ±Î Œıflı. ÷ı ˉı Œ‚ ÏfiflÎ_÷ı ¤˘√‰˘ ! ÷ı ¤˘√‰ı ±ıfiÌ ¤Ò·. Ωı ’ı·˘
±Î ±‰÷Îfl‹Î_ ⁄ÌΩ ⁄E«Î_ ! ±ıÀ·ı ⁄E«Î_fi˘ ¿¿‚ÎÀ Â_ ¿fl‰Î ¿fl˘ »˘ ?         œ˘Ó√fl˘ ÷˘ ÁÒ¥ √›˘ »ı fiı ÏfiflÎ_÷ı ? ±fiı ⁄Î’ ±Î¬Ì flÎ÷ µ’ÎÏ‘ ¿fl÷˘
‘‹˝fiı flV÷ı ‰Î‚Ì ÿ˘ ±ı‹fiı, ÁÎflÎ_ ◊¥ …Âı.            (209)     ¿fl÷˘, ’λ˘ ÿ˘œ ‰Î√ı ΩHÎı › ¬fl˘. ±Î‰ı·˘ »ı, ΩHÎı fiı ⁄˘·Î› fiËŸ
                                       ’λ˘. ⁄˘·ı ÷˘ ¿Ëı, ±Î‰ÕÌ √΂˘ ±Î’ı ±fiı ÁÒ¥ Ω› ÷˘ ’λ˘ fiά˘flÎ
    ±ı¿ »˘¿flÎı ÷˘, ±ı‰˘ ±ÎÕ˘ Ë÷˘, ÷ı ¿Õ‰Ì ÿ‰Î ’Λ, ÷ı ’̉ı fiËŸ,      ËÕËÕÎÀ ⁄˘·ı. ’λ˘ ÁÌ√flıÀ ’Ì¥fiı ÁÒ¥ Ω› ÏfiflÎ_÷ı. Ωıfiı ¿˘fiÎ ⁄Î’fiÌ
µ÷Îflı fiËŸ √‚ı ±ı‰˘ ±ÎÕ˘ ◊›ı·˘. I›Îflı ±ıfiÌ ‹Î±ı ⁄Ë ’Î¿Ì Ë÷Ì. ±ı        ’Õı·Ì »ı ? ÷ı ¤˘√‰ı ’ı·˘. ¤Ò· ±ıfiÌ.             (222)
÷˘ …ı‹ »˘¿v_ ±ÎÕ<_ ˢ› ÷˘ ±ıfiÌ ‹Î ¿o¥ ¿Î«Ì ˢ› ¿ı ! ÷ı ‹Î±ı Â_
¿›*, fiο ÿ⁄ÎT›_. ÷ı ËÕËÕ ¿flÌfiı ∂÷flÌ √›_. ±ıÀ·ı »˘¿fl˘ ‰‘Îflı ’ο˘         ‰Ë ΩHÎı ¿ı ÁÁflÎ ’ı·Î w‹‹Î_ ⁄ıÃÎ »ı. ±ıÀ·ı ‰Ë ⁄ÌΩ ΩıÕı ‰Î÷
◊¥ √›˘. ±ıÀ·ı ⁄Ì…ı ÿËÎÕı F›Îflı ’Î÷Ì Ë÷Ì fiı, I›Îflı ‹Î fiο ÿ⁄ΉΠ        ¿flı ¿ı “ÁÁfl΋Î_ …flο ±y· ±˘»Ì »ı.” ˉı ±Î’HÎı ÷ı CÎÕ̱ı I›Î_ ±Î√‚
√¥, ÷˘ ±ÎHÎı eµµµ ¿flÌfiı ±Î_¬‹Î_ ŒıÓ@›_ ! ±Î ÷˘ ±ÎfiÌ ±Î ¿‰Î˜Ï·ÀÌ !      ∂¤Î ˢ› ÷˘ ±Î’HÎfiı ±Î ÁÎ_¤‚‰Î‹Î_ ±Î‰ı. ÷˘ ±Î’HÎÌ ‹ËŸ ±ı fl˘√
’ıÀ‹Î_ fi‰ ‹ÏËfiÎ fiŒÎ‹Î_ flËı ‰√fl ¤ÎÕı ±fiı ‰‚Ì ’λΠµ’fl◊Ì ’λΠ         ’ıÃ˘. ÷˘ I›Î_ ±Î’HÎı ¢ ÏËÁÎ⁄ ¿Îœ‰Îfi˘ ¿ı ±Î’HÎı ’ı·Î w‹‹Î_ I›Î_ ⁄ıÃÎ
e_¿ÎflÎ ‹Îflı, ‹Ò±Î ! ω‘εÀ ±ıfiÌ flıLÀ fiÎ¥fi ‹L◊ !       (221)       ˢ÷ ÷˘ Â_ ◊Î÷ ? ÷˘ ¿Â˘ fl˘√ ∂¤˘ fiÎ ◊Î÷. ±ıÀ·ı ±ËŸ ±ÎT›Î ÷ı
                                       ¤Ò·fi˘ fl˘√ »ı ! ±Î’HÎı ±ı ¤Ò· ¤Î_√Ì fiά̱ı. ±Î’HÎı ±ı‹ ‹Îfi˘fiı
    ±ı¿ ⁄Î’ ±‹fiı ¿Ëı÷Î Ë÷Î ¿ı “±Î ‹Îfl˘ hÎÌΩ fi_⁄flfi˘ »˘¿fl˘ ⁄Ë
                                       ¿ı I›Î_ … ⁄ıÃÎ Ë÷Î. fiı ±Î fiˢ÷_ ÁÎ_¤Y›_ ±ıÀ·ı ±ı ¤Ò· ¤Î_√Ì fiά̱ı.
… ¬flÎ⁄ »ı. ⁄ı »˘¿flÎ ÁÎflÎ »ı.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “±Î ¬flÎ⁄ »ı, ÷˘ ÷‹ı Â_
¿fl¢ ?” I›Îflı ¿Ëı, “Â_ ¿flı ⁄Y›_ ±Î ? ’HÎ ⁄ı »˘¿flÎfiı ‹Îflı ¿Â_ ¿Ëı‰_       ‹ËΉÌfl ¤√‰ÎfifiÌ › ’λ‚ ÷˘ ·˘¿˘ ⁄˘·÷Î Ë÷Î. ±ı ÷˘ ⁄˘·ı
fi◊Ì ’Õ÷_ ±fiı ±Î hÎÌΩ »˘¿flÎ ‹ÎÀı ‹ÎflÌ ±Î¬Ì ∞_ÿ√Ì … ¬flÎ⁄ ◊‰Î          ·˘¿. ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ ¤Ò· ¤Î_√Ì fiÎ_¬‰Ì. ±ıfiı ŒÎ‰ı ±ı‰_ ⁄˘·ı ±fiı
‹Î_ÕÌ »ı” ‹ıÓ ¿èÎ_, “Â_ ¿flı »ı ±ı »˘¿fl˘ ÷‹Îfl˘ ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “flÎhÎı ÿ˘œ  ±Î’HÎÎ ¿‹˝fiÎ µÿ› ˢ›, ÷˘ … ±ıfiÎ◊Ì ±Î‰_ ⁄˘·Î›. ±Î’HÎÎ µÿ› flÎÂÌ
‰Î√ı ±Î‰ı »ı, ÿÎw œŸ«Ìfiı ±Î‰ı ‹Ò±˘. ‹ıÓ ¿èÎ_, “’»Ì ÷‹ı Â_ ¿fl˘ »˘ ?”     ˢ› ÷˘ … ⁄˘·Î›.                     (223)
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                        39   40                         ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

   »˘¿flÎ_fi˘ ±Ëo¿Îfl Ω√ı, I›Îfl ’»Ì ÷ıfiı ¿Â_ ¿Ëı‰Î› fiËŸ ±fiı        ¿Ëı‰Î, ¿¥ ƒ„WÀ±ı ? ±ı¿ ƒ„WÀ ‹fi‹Î_ Á‹∞ ·˘ ¿ı “±ÎŒÀfl ±˘· ËÌ ≥{
±Î’HÎı Â_ ¿Î‹ ¿Ë̱ı ? Ã˘¿fl ‰Î√Âı ÷˘ Â̬Âı. »˘¿flÎ_ ’Î_« ‰Ê˝fiÎ_       ±ı √Õ ‹ıfi.” (±_÷ı ÷˘ ±ı ÁÎflÎ ‹ÎHÎÁ »ı.)       (228)
◊Λ I›Î_ Á‘Ì ¿Ëı‰ÎfiÌ »^À. ±fiı ’Î_«◊Ì Á˘‚ ‰Ê˝‰Î‚Îfiı ‰¬÷ı ⁄ı À’·Ì         ≠ffi¿÷ν — ±◊Õ΋HÎ F›Îflı ◊Λ I›Îflı »˘¿flÎ_±˘ ÁÎ◊ı ¿ı‰_ ‰÷˝fi
‹Îfl‰Ì › ’Õı. ’HÎ ‰ÌÁ ‰Ê˝fi˘ …\‰Îfi ◊›Î ’»Ì ±ıfi_ fi΋ı › fi ·ı‰Î›,       ¿fl‰_ ?
¿Â_ ±ZÎflı › ⁄˘·Î› fiËŸ, ⁄˘·‰_ ±ı √fi˘ ¿Ëı‰Î›. fiËŸ ÷˘ ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘
⁄_ÿÒ¿ ‹ÎflÌ ÿı.                      (225)          ÿÎÿÎlÌ — flÎ√-¶ıÊ fiÎ ◊‰˘ Ωı¥±ı, ±ıHÎı ¿o¥ ⁄√ÎÕu_ ˢ› ¿ı
                                      fi¿ÁÎfi ¿›* ˢ›, ÷˘ › ±ıfiÌ µ’fl ¶ıÊ fiÎ ◊‰˘ Ωı¥±ı ±fiı ±ıfiı
   “‰H΋Î√Ì Á·ÎË ±Î’‰Ì fiËŸ” ±ı‰_ ±‹ı ·A›_ »ı ¬v_ ! ±ıÀ·ı ¿˘¥      “Â©ÎI‹Î” flÌ÷ı Ωı‰˘ Ωı¥±ı ⁄Á. flÎ√-¶ıÊ fiÎ ◊Λ ±ıÀ·ı ⁄‘˘ Ïfi‰ıÕ˘
¿Ëı, ±Î’HÎfiı ’Ò»ı, ÷˘ ±Î’HÎı Á·ÎË ±Î’‰Ì ±fiı ÷ı CÎÕ̱ı ±Î’HÎfiı ÃÌ¿      ±Î‰Ì √›˘ ±fiı ±Î’b_ iÎÎfi flÎ√-¶ıÊ fiÎ ◊Λ ±ı‰_ »ı.   (228)
·Î√ı ±ı‰_ ±Î’HÎı ¿ËÌ »ÒÀ‰_ ±fiı Á·ÎË ±ÎM›Î ’»Ì ±Î’HÎı ±ı‹ ¿Ë̱ı
¿ı ÷‹fiı ±fi¿>‚ ±Î‰ı ±ı‹ ¿flΩı. ±‹ı ÷˘ ±Î ÷‹fiı ¿ËÌ »^À̱ı. ±ıÀ·ı           ±Î’b_ ‹fi ÁËı… √Ò_«Î›, ÷ı ±ı √Ò_« ⁄ÌΩfiÌ fiËŸ, ±Î’HÎÌ ….
±ıfiı ’»Ì ¿o¥ ¬flÎ⁄ ·Î√ı ±ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±Î …ı ⁄‘_        ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Á‹∞ …‰_ ¿ı ±Î √Ò_« ±Î’HÎÌ »ı. ÂÎ◊Ì √Ò_« ’ÕÌ ? ±ı
¿fl‰Îfi_ »ı fiı ±ıfiÌ ’λ‚ ωfi› flά‰Îfi˘ »ı.                  ±Î’HÎfiı Ωı÷Î_ fiÎ ±Î‰Õu_ ÷ı◊Ì, ±Î’HÎı “Â©ÎI‹Î” … Ωı‰˘. √Ò_« ±Î’HÎı
                                      ¤Î_√Ì fiά‰ÎfiÌ. “Ë_ Â©ÎI‹Î »\_”, ⁄Ì…\_ ⁄‘_ “T›‰„V◊÷” »ı. ±Î “Á˘S›Âfi”
    ±Î ¿Î‚‹Î_ ±˘»\_ ⁄˘·‰_ ±ıfiÎ …ı‰_ ±ı¿ı › fi◊Ì. ±Î ¿Î‚‹Î_ ⁄˘·     ‹ıÓ ±ÎM›_ »ı.                         (229)
’J◊fl …ı‰Î ‰Î√ı ±ı‰Î fiÌ¿‚ı »ı, ±fiı ÿflı¿fiÎ ±ı‰Î … ˢ›. ±ıÀ·ı
⁄˘·‰Îfi_ ±˘»\_ ¿flÌ fiά‰_ ÁÎv_. ¿˘¥fiı ¿Â_ ¿Ëı‰Î …ı‰_ fi◊Ì. ¿Ëı‰Î◊Ì ‰‘Îflı     ±ı, ±ÎT›Î ’»Ì ¿oÀ΂̱ı ÷˘ «Î·ı fiËŸ, ÷ı ’Ëı·Î_ «ı÷̱ı. ¤ı√Î_
⁄√Õı »ı. ±ıfiı ¿Ë̱ı ¿ı, “√ÎÕ̱ı ‰Ëı·˘ Ω.” ÷˘ ±ı ‹˘Õ˘ Ω› ±fiı ¿Â_      flά¢ ÷˘ @·ı ∂¤Î ◊Âı ±fiı ±ıfi_ ∞‰fi ⁄√ÕÂı ±fiı ±Î’b_ ⁄√ÎÕÂı.
fiÎ ¿Ë̱ı ÷˘ ÀÎ¥‹ı Ω›. ±Î’HÎı fiΠˢ¥±ı ÷˘ ⁄‘_ «Î·ı ±ı‰_ »ı. ±Î       Ωı ≠ı‹ Ωı¥÷˘ ˢ› ÷˘ ±ıfiı …\ÿ˘ flÎ¬Ì ±fiı ≠ı‹ ÁΫ‰˘, fiËŸ ÷˘ ∞‰fi
÷˘ ’˘÷Îfi˘ ¬˘À˘ ±Ëo¿Îfl »ı. …ı ÿËÎÕÎ◊Ì »˘¿flÎ_ ΩıÕı ¿«¿« ¿fl‰Îfi_ ÷‹ı      ⁄√ÎÕ¢. fiËŸ ÷˘ ±Î‹Î_ ≠ı‹ CÎÀÌ …Âı. Ë_‹ıÂÎ_ ±ıfiÌ ‰Î¥Œ ±Î‰Ì ˢ›
⁄_‘ ¿fl¢, ÷ı ÿËÎÕÎ◊Ì »˘¿flÎ_ Á‘flÂı. ÷‹ÎflÎ ⁄˘· ÁÎflÎ fiÌ¿‚÷Î fi◊Ì,       fiı, ÷˘ ±Î’HÎı ±ı‹ ¤ı√˘ flά‰Î …¥±ı ÷˘ ‰Î¥Œfi_ ¿Ëı·_ ±ı ‹ÎfiÂı, ÷‹Îv_
±ıfiÎ◊Ì Á΋˘ ±¿‚Λ »ı. ÷‹Îfl˘ ⁄˘· ±ı Á_CÎfl÷˘ fi◊Ì, ∂·ÀÎ ±ı ⁄˘·         fiËŸ ‹Îfiı. ±fiı ‰Î¥Œ ¿ËıÂı, ¿ı “±Î… ÷˘ ⁄Î »ı ÷ı ±Î‰_ ⁄˘·÷Î_ Ë÷Î_
’λÎ_ ±Î‰ı »ı. ±Î’HÎı ÷˘ »˘¿flÎ_fiı ¬Î‰Îfi_-’̉Îfi_ ⁄fiÎ‰Ì ±Î’̱ı fiı      ±fiı ÷ı‰_ ⁄˘·÷Î_ Ë÷Î_.” I›Îflı ¿Ëı, “ËÎ, ⁄Î ±ı‰Î … »ı.” ±ı «ÎS›_ ÷˘ŒÎfi.
±Î’HÎÌ Œfl… ⁄Ω‰Ì±ı, ⁄Ì…\_ ¿Ëı‰Î …ı‰_ fi◊Ì. ¿Ëı‰Î◊Ì ŒÎ›ÿ˘ fi◊Ì, ±ı‰_     »ıÀı◊Ì ⁄‘_ ÁÎv_.                        (234)
÷‹fiı ÷ÎflHÎ fiÌ¿‚ı »ı ? »˘¿flÎ_ ‹˘ÀÎ_ ◊›Î_ »ı ±ı ¿o¥ ÿÎÿflı◊Ì ’ÕÌ Ω›         ≠ffi¿÷ν — »˘¿flÎ_ ’flÿı »ı ±ı ›Îÿ ±ÎT›Î ¿flı, Ï«_÷Î ◊Λ »ı ±ı‹fiÌ.
»ı ? ÷‹ı ÷‹Îfl˘ ±ÎI‹‘‹˝ Â_ ¿fl‰Î «Ò¿˘ »˘ ? ±Î »˘¿flÎ_ ΩıÕıfi˘ ÷˘
“Ïfl·ıÏÀ‰” ‘‹˝ »ı. I›Î_ ¬˘ÀÌ ‹Î◊ο>À ¿fl‰Î …ı‰Ì fi◊Ì. ¿¿‚ÎÀ ¿fl˘ »˘,         ÿÎÿÎlÌ — ±ı »˘¿flÎ_±˘ ÷˘ I›Î_ ¬Î¥-’Ìfiı ‹{Î ¿fl÷Î_ ËÂı, ⁄Îfiı
÷ıfiÎ ¿fl÷Î_ ‹˙fi flËı¢ ÷˘ ‰‘Îflı ÁÎv_ flËıÂı. ¿¿‚ÎÀ◊Ì ÷˘ ’˘÷Îfi_ ‹√…      ›Îÿ ’HÎ fiÎ ¿fl÷Î_ ˢ› ±fiı ±Î ⁄Î ±ËŸ Ï«_÷Î ¿›Î˝ ¿flı, ±Î ¿˘fiÎ CÎflfiÌ
⁄√ÕÌ Ω› fiı Á΋Îfi_ ’HÎ ⁄√ÕÌ Ω›.                  (226)   ‰Î÷ ?

   ±ı ÷‹fiı ¬flÎ⁄ ¿Ëı, ÷‹ı ±ı‹fiı ¬flÎ⁄ ¿Ë˘. ±fiı ’»Ì ‰Î÷ΉflHÎ           ≠ffi¿÷ν — ±ı »˘¿flÎ_±˘ I›Î_◊Ì ·¬ı »ı ¿ı ÷‹ı ±ËŸ ±Î‰Ì Ω‰.
ÿÒÏÊ÷ ◊÷_ «ÎS›_ ±fiı ’»Ì ¤Õ¿Î ◊Âı ±Î‹Î_. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ±ı‹fiı ÁÎflÎ_         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ …‰_ ¿o¥ ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ »ı ? ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                       41   42                          ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

… …ı‹ »ı ÷ı‹ √˘Ã‰Ì ÿ¥±ı, ±ı Â_ ¬˘À<_ ? ±ıfi_ ±ıfiı CÎıfl, ±Î’b_ ±Î’HÎı   Ωı¥fiı ‰÷a±ı ÷˘ Â_ ◊Λ ? ¤Î¥⁄_‘fiÌ ≠¿ÚÏ÷fiı ±ıÕ…VÀ ◊Λ »ı ¿ı fiËŸ
CÎıfl ! ±Î ’ıÀı ±‰÷Îfl ◊›˘ ‹ÎÀı ¿o¥ ±ı ⁄‘Î_ ±Î’HÎÎ_ »ı ? ±Î’HÎÎ_ ˢ›    ◊÷Î ? ±ı‰_ ≠¿ÚÏ÷fiı Ωı‰Ì ’Õı, ≠¿ÚÏ÷ ±˘‚¬‰Ì ’Õı. ±˘‚¬Ìfiı ’»Ì
÷˘ ±Î’HÎÌ ΩıÕı ±Î‰ı. ’HÎ ¿˘¥ ±Î‰ı ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ?       (235)    «Î·Ì±ı. ÷˘ CÎfl‹Î_ ¤Î_…√Õ fiÎ ◊Λ. fiËŸ ÷˘ ⁄‘Îfiı, ‹ÎflÌ-{ÕÌfiı ‹ÎflÎ
                                     …ı‰Î … ◊Ή, ¿Ëı »ı. ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ÷ı ’ı·Î_ ?       (243)
   CÎfl‹Î_ ’«ÎÁ ‹ÎHÎÁ ˢ›, ’HÎ ±Î’HÎfiı ±˘‚¬÷Î_ ±Î‰Õu_ fiËŸ,
±ıÀ·ı Õ¬˘ ◊›Î_ ¿flı, ±ıfiı ±˘‚¬‰Î Ωı¥±ı fiı ? ¿ı ±Î √·Î⁄fi˘ »˘Õ           ±Î¬_ …√÷ ±Î‰_ T›‰ËÎfl iÎÎfi ¬˘‚ı »ı ±fiı ±Î ‘‹˝ fi◊Ì. ±Î
»ı ¿ı ±Î ÷˘ Âıfi˘ »˘Õ »ı, ±ı‰Ì ÷’ÎÁ fiÎ ¿fl‰Ì Ωı¥±ı ?            Á_ÁÎfl‹Î_ flËı‰Îfi˘ µ’Λ »ı. Á_ÁÎfl‹Î_ flËı‰Îfi˘, ±ıÕ…VÀ ◊‰Îfi˘ µ’Λ »ı.
                                     “‰Î¥Œ ΩıÕıfiÎ_ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ¿ı‹ ·ı‰Î_ ? »˘¿flÎ ΩıÕı ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ¿ı‹
   ’Ëı·Î_ Â_ Ë÷_ ? Á÷˚›√‹Î_ ±ı¿ CÎıfl ⁄‘Î_ √·Î⁄ ±fiı ⁄ÌΩfiı CÎıfl
                                     ·ı‰Î_ ?” ÷ıfiÎ µ’Λ »ı.
⁄‘Î ‹˘√flÎ, hÎÌΩfiı CÎıfl «_’˘ ! ±I›Îflı Â_ ◊›_ »ı ±ı¿ CÎflı ‹˘√fl˘ »ı,
√·Î⁄ »ı ! Ωı √·Î⁄ ËÂı ÷˘ ¿Î_ÀÎ ËÂı ±fiı ‹˘√fl˘ ËÂı ÷˘ ¿Î_ÀÎ fiËŸ         CÎfl‹Î_ ¤Î_…√Õ˘ ◊Λ, ÷ı ±Î ‰ÎHÎÌfiÎ ÂOÿ˘ ±ı‰Î »ı ¿ı ⁄‘Îfiı
ˢ›, ‹˘√flÎfi_ e· ÁŒıÿ ËÂı, ’ı·Îfi_ √·Î⁄Ì ËÂı, ·Î· ËÂı. ±ı‹ ÿflı¿     ¤Î_…√Õ˘ ‹ÀÌ √¥. ±ıÀ·ı ±Î ‰ÎHÎÌ◊Ì ⁄‘_ flÎ√ı ’Õı »ı. …ıfiÎ◊Ì ÿ—¬ Ω›
…\ÿÎ …\ÿÎ »˘Õ‰Î »ı ±I›Îflı. ±Î’fiı Á‹…‹Î_ ±Î‰Ì ±ı ‰Î÷ ?           ±ı ‰ÎHÎÌ ¬˘‚ı »ı ·˘¿˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ¿˘¥±ı ±Î‰Î µ’Λ … fi◊Ì ⁄÷ÎT›Î
                                     fiı ! ÁÌ‘Î ±ıM·Î› ◊Λ ±ı‰Î µ’Λ … fi◊Ìfiı !          (247)
    Á÷˚›√‹Î_ …ı ¬ı÷flÎ_ Ë÷Î ÷ı ¿Ï‚›√‹Î_ ⁄√Ì«Îw’ı ◊›_ »ı ! ’HÎ ±ıfiı
Ωı÷Î_ fi◊Ì ±Î‰Õ÷_, ±ıfi_ Â_ ◊Λ ? …ıfiı Ωı÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı ÷ıfiı ÿ—¬ … ’Õı              (10) Â_¿ÎfiÎ_ ÂÒ‚ !
fiı ? ÷ı ±Î …√÷fiÌ ƒÏWÀ fi◊Ì ±Î Ωı‰ÎfiÌ. ¿˘¥ ¬flÎ⁄ ˢ÷_ … fi◊Ì. ±Î
                                        ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰÷˘. ÷ı ±ıfiı ±ı¿ »˘ÕÌ Ë÷Ì. ÷ıfiı ‹ı_
‹÷¤ıÿ ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ ±Ë_¿Îfl »ı. Ωı÷Î fi◊Ì ±Î‰Õ÷_ ÷ıfiÎ ±Ë_¿Îfl »ı. Ωı÷Î_
                                     ’Ëı·ı◊Ì … Á‹ΩT›_ Ë÷_ ¿ı ±Î ÷˘ ¿Ï‚›√ »ı, ±ı‹Î_ ¿Ï‚›√fiÌ ±Áfl
±Î‰Õı ÷˘ ÿ—¬ … fi◊Ì. ‹fiı ±Î¬Ì ÿÏfi›Î ΩıÕı ‹÷¤ıÿ fi◊Ì ’Õ÷˘. ‹fiı
                                     »˘ÕÌfiı › ◊Λ. ‹ÎÀı «ı÷÷˘ flËı…ı. ÷ı ±ı ‹ÎHÎÁ Á‹∞ √›˘ ±fiı F›Îflı
Ωı÷Î_ ±Î‰Õı »ı ¿ı ¤¥, ±Î √·Î⁄ »ı ¿ı ±Î ‹˘√fl˘ »ı. ±Î ’ı·˘ ‘÷Òfl˘
                                     ±ıfiÌ »˘ÕÌ ⁄ÌΩ ΩıÕı fiÎÁÌ √¥. I›Îflı ±ı ‹ÎHÎÁı ‹fiı ›Îÿ ¿›˘˝. fiı ‹ÎflÌ
»ı ¿ı ¿Õ‰Ì √Ì·˘ÕÌfiÎ_ e· »ı, ±ı‰_ ⁄‘_ ±˘‚¬_ ’λ˘.       (239)
                                     ’ÎÁı ±ÎT›˘ fiı ¿Ëı‰Î ·ÎB›˘. “÷‹ı ¿ËÌ Ë÷Ì ÷ı ‰Î÷ ÁΫÌ. Ωı ÷‹ı ‹fiı
   ±Î ≠¿ÚÏ÷ ±˘‚¬÷Î fi◊Ì. ±ıÀ·ı ‹ı_ ’V÷¿ ·A›_ »ı, “CÎfl ⁄√Ì«˘      ±Î‰Ì ‰Î÷ fiÎ …HÎÎ‰Ì Ë˘÷ ÷˘ ‹Îflı {ıfl ’̉_ ’Õ÷.” ±Î‰_ »ı ±Î …√÷
◊›˘ »ı. ‹ÎÀı ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·˘ ±Î ‰¬÷‹Î_.” ±Î ’˘÷ı Ωı fi˘⁄· ˢ› ±fiı       ’˘·_’˘·. …ı ◊Λ ÷ı V‰Ì¿Î›˝ ¿flÌ ·ı‰_ ’Õı. ±ı‹Î_ ÷ı ¿_¥ {ıfl ’̉Λ ? fiÎ
»˘¿fl˘ «Ì¿H΢ ˢ› ÷˘ ¿ËıÂı, “±S›Î, ÁΉ «Ì¿H΢ »ı, ‹Îfl˘ ±ıfiı.” ±ıfiı     ‹Ò±Î ! ±ı ÷˘ ÷_ √Î_Õ˘ √HÎÎ¥Â. ±Î ÷˘ ¿’ÕÎ_ œÎ_¿Ìfiı ±Î⁄w flάı »ı ±fiı
±ı ‹ÎflÌ-Ã˘¿Ìfiı ±ıfiÌ …ı‹ fi˘⁄· ¿fl‰Î ‹Î_√ı, fiÎ ◊Λ. ±ı ‹Î· … …\ÿ˘      ¿Ëı »ı ¿ı ±‹ı ¬ÎfiÿÎfi !                     (249)
»ı. ‹Î-⁄Î’ ’˘÷ÎfiÎ …ı‰Î ¿fl‰Î ‹Î_√ı. ±S›Î, ±ıfiı ¬Ì·‰Î ÿ˘. ±ıfiÌ
                                         ±ı¿ ±‹Îfl˘ ¬ÎÁ Á√˘ Ë÷˘, ÷ıfiı «Îfl »˘Õ̱˘ Ë÷Ì. ÷ı ΩB≤÷ ⁄Ë.
„@÷±˘ Â_ »ı ? ¬Ì·‰˘. ¿˘fi΋Î_ ¿›˘ V‰¤Î‰ »ı ±ı Ωı¥ ·ı‰Îfi˘. ‹Ò±Î
                                     ÷ı ‹fiı ¿Ëı, “±Î »˘Õ̱˘ ‹˘ÀÌ ◊¥, ¿˘·ı…‹Î_ √¥, ÷ı ‹fiı ωrÎÁ fi◊Ì
·Õ˘ »˘ ÂıfiÎ ‹ÎÀı ?
                                     flËı÷˘.” I›Îflı ‹ı_ ¿èÎ_, “ΩıÕı …Ωı. ¿˘·ı…‹Î_ ΩıÕı …¥±ı ±fiı ±ı ¿˘·ı…‹Î_◊Ì
   ±ıÀ·ı ±Î ⁄√Ì«˘ ±˘‚¬‰Î …ı‰˘ »ı. ⁄√Ì«˘ ¿Ë_ »\_ ÷ı I›Îflı ·˘¿˘     fiÌ¿‚ı I›Îflı ’λ‚ ±Î‰…ı.” ±ı ÷˘ ±ı¿ ÿËÎÕ˘ …¥Â. ’HÎ ⁄Ì∞ ‰¬÷
÷’ÎÁ ¿flı »ıfiı, ’»Ì »˘¿flÎfiı ±˘‚¬ı »ı. ≠¿ÚÏ÷fiı ±˘‚¬fiı ‹Ò±Î !        Â_ ¿flÌ ? ‰Ëfiı ‹˘¿·…ı (!) ±S›Î, ωrÎÁ @›Î_ flά‰˘ fiı @›Î_ flά‰˘
±˘‚¬Ì Ωfiı ±ı¿‰Îfl »˘¿flÎfiı ±fiı ’»Ì ±ı ≠‹ÎHÎı ‰÷˝ fiı ? ±ıfiÌ ≠¿ÚÏ÷      fiËŸ ±ıÀ·_ › fi◊Ì Á‹…÷˘ ? ±ËŸ◊Ì ±Î’HÎı ¿ËÌ ÿı‰Îfi_, “⁄ıfi Ωı, ±Î’HÎı
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                       43   44                         ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

ÁÎflÎ ‹ÎHÎÁ, ±Î’HÎı ¬ÎfiÿÎfi, ¿<‚‰Îfi »Ì±ı.” ±Î‹ ±ıfiı ±Î’HÎı «ı÷‰Ì       Á‹∞ …‰_ ¿ı ±Î’H΢ ¿_¥¿ ÿ˘Ê »ı. fiËŸ ÷˘ Â_¿Î ¿ı‹ ±Î‰Ì ? (256)
ÿı‰Îfi_. ’»Ì …ı ⁄L›_ ±ı “¿flı@À”. Â_¿Î fiËŸ ¿fl‰ÎfiÌ. ¿ıÀ·Î¿ Â_¿Î ¿fl÷Î
                                         “¤˘√‰ı ±ıfiÌ ¤Ò·” ±ı ‰Î@› ·√ÎÕÌ ÿÌ‘_ ¿ı µ¿ı· ±Î‰Ì √›˘. Â_¿Î
ËÂı ? …ı Ω√˛÷ ˢ› ÷ı Â_¿Î ¿›Î˝ ¿flı. ±ı‰˘ Á_› flάı @›Îflı ’Îfl ±Î‰ı ?
                                      ¿flfiÎfl »ı ÷ı ¤˘√‰ı »ı ¿ı Â_¿Î …ıfiÌ ’fl ◊Λ »ı ÷ı ¤˘√‰ı »ı, ±ı Ωı¥
   ‹ÎÀı √‹ı ÷ı‰Ì Â_¿Î ÷˘ µI’Lfi ◊÷Î_ ’Ëı·Î_ … ÷ıfiı µ¬ÎÕÌfiı Œı_¿Ì      _
                                      ·ı‰.                           (257)
ÿı‰Ì. ±Î ÷˘ ±Î »˘Õ̱˘ ⁄ËÎfl Œfl‰Î Ω›, fl‹‰Î Ω›, ±ıfiÌ Â_¿Î ¿flı.
                                              (11) ‰ÎflÁ΋Î_ »˘¿flÎ_fiı ¿ıÀ·_ ?
±fiı Â_¿Î µI’Lfi ◊¥ ¿ı I›Î_ Á¬ ±Î’HÎfiı ⁄Ë ‰÷ı˝ ¬v_ ? (250)
                                         ≠ffi¿÷ν — ’H›fiÎ µÿ›ı, Ωı¥±ı ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_ ‰‘Îflı ·Z‹ÌfiÌ ≠ÎÏÅ
    ±ıÀ·ı ¿˘¥ Œıfl˘ »˘ÕÌ flÎ÷ı ‹˘ÕÌ ±Î‰ı ÷˘ ’HÎ Â_¿Î fiÎ ¿fḻı, Â_¿Î
                                      ◊Λ ÷˘ ?
¿ÎœÌ fiά̱ı, ÷˘ ¿ıÀ·˘ ŒÎ›ÿ˘ ¿flı ? ‰√fl ¿Î‹fiÌ ¤Õ¿ flÎA›Îfi˘ ¢ ±◊˝
»ı ? ±ı¿ ±‰÷Îfl‹Î_ ¿Â˘ ŒıflŒÎfl ◊‰Îfi˘ fi◊Ì. ’ı·Ì »˘¿fḻ˘fiı ‰√fl            ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ‰Î’flÌ fiά‰Ì. »˘¿flÎ_ ËÎv_ ⁄Ë flά‰Ì fiÏË. ±ı‹fiı
¿Î‹fi_ ÿ—¬ ÿı¢ fiËŸ, »˘¿flÎ_±˘fiı ÿ—¬ ÿı¢ fiËŸ. Œ@÷ ‹˘œı ±ı‹ ¿Ëı‰_    ¤HÎΉ‰Î, √HÎΉ‰Î, ⁄‘_ ¿QM·ÌÀ ¿flÌ, ±ı‹fiı Áω˝Áı ·√Î‰Ì ÿÌ‘Î_. ±ıÀ·ı
¬v_ ¿ı, “⁄ıfi ÷_ ⁄ËÎfl Ω› »ı ÷ı ‹˘Õ_ fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı. ±Î’HÎı ¬ÎfiÿÎfi     ’»Ì ±ı Õ΂ı (¿Î‹ı) ·ÎB›Î_, ±ıÀ·ı ⁄Ë flά‰Ì fiÏË. ±ıÀ·_ K›Îfi flά‰Îfi_
√΋fiÎ_, ±Î’HÎfiı ±Î ¢¤ı fiËŸ. ‹ÎÀı ±ÎÀ·_ ‹˘Õ_ fiÎ ¿fl¢.” ±Î‹÷ı‹      ¿ı …ıÀ·_ ±Î’HÎÌ ΩıÕı ±Î‰ı ±ıÀ·_ … ±Î’b_.          (259)
⁄‘Ì ‰Î÷«Ì÷ ¿fl‰Ì, Á‹Ω‰Ì±ı ¿fḻı. ’HÎ Â_¿Î ¿›ı˝ ’η‰ı fiËŸ ¿ı “¿˘fiÌ         ≠ffi¿÷ν — ±Î ¤Î¥ ±ËŸ◊Ì ΩıÕı ΩıÕı ·¥ …¥ ¿Âı ¬flÎ ?
ΩıÕı Œfl÷Ì ËÂı, Â_ ¿fl÷Ì ËÂı.” ±fiı ’»Ì flÎ÷ı ⁄Îfl ‰Î√ı ±Î‰ı ÷˘ › ’λ\_
⁄Ì…ı ÿËÎÕı ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı, “⁄ıfi, ±Î‰_ fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı !” ÷ıfiı Ωı ¿ÎœÌ ‹Ò¿Ì±ı     ÿÎÿÎlÌ — ˉı Â_ ·¥ Ω› ? ΩıÕı Ë÷_ ÷ı ±ËŸ ‰Î’flÌ ¬Î‘_ ? ˉı
÷˘ ±ı ¿˘fiı I›Î_ …Âı ±ıfi_ Ãı¿ÎHÎ_ fiËŸ. ŒÎ›ÿ˘ Âı‹Î_ ? ±˘»Î‹Î_ ±˘»\_    ±Î ¿o¥¿ ‹˘ZÎfi_ ‹ÎflÌ ’ÎÁı◊Ì ±Î‰Ìfiı ‹‚ı ÷˘ ÿËÎÕ˘ ‰‚ı. Ë…\ Ï…_ÿ√Ì
fi¿ÁÎfi ◊Λ ±ı‹Î_ ŒÎ›ÿ˘ fiı ? ±ıÀ·ı ‹ı_ ⁄‘Îfiı ¿èÎ_ »ı ¿ı ‹˘ÕÌ ±Î‰ı ÷˘    »ı, Ë∞ ·Î¥Œ Àfi˝ ¿flı, ΩB›Î I›Î_◊Ì Á‰Îfl.
› »˘Õ̱˘fiı CÎfl‹Î_ ’ıÁ‰Î ÿıΩı, ±ı‹fiı ¿ÎœÌ fiÎ ‹Ò¿Â˘. fiËŸ ÷˘ ⁄ËÎfl◊Ì        I›Î_ ·¥ …‰Î‹Î_ ¿¥ ‰V÷ ±Î‰ı »ı ? ±ËŸ …ı ÷‹ı ‰Î’›* ÷ı ⁄‘_
¿ÎœÌ ‹ı·ı, ±Î ¿Õ¿ Ï‹Ω…fiÎ ·˘¿˘ ±ı‰Î ¬flÎ ¿ı ? ¿Î‚ ¿ı‰˘ ωϫhÎ »ı !      √Àfl‹Î_ √›_. ÷‹ÎflÎ ‹˘…¢¬ ‹ÎÀı, ÷‹ÎflÎ flËı‰Î ‹ÎÀı …ı ⁄‘_ ¿fl˘, ±ı ⁄‘_
¿ıÀ·Ì ⁄‚÷flΉ΂˘ ¿Î‚ »ı !! fiı ’λ˘ ±Î ¿Ï‚›√ »ı, ±ıÀ·ı CÎfl‹Î_        √Àfl‹Î_ √›_. Œ@÷ ’Îfl¿Î_ ‹ÎÀı …ı ¿o¥ ¿›*, ±ıÀ·˘ … ÷‹Îfl˘ ±˘‰flÕˇÎNÀ
⁄ıÁÎÕÌfiı ’»Ì Á‹Ω‰‰_.                      (255)   »ı.                             (260)
    ≠ffi¿÷ν — ˉı Á΋˘ ¿˘¥ ±Î’HÎÎ µ’fl Á_› flάı ÷˘ ±ıfi˘ ¿ı‰Ì         ±ı¿ ‹ÎHÎÁı ‹fiı ≠ë ¿›˘˝ ¿ı “»˘¿flÎ_fiı ¿Â_ fiÎ ±Î’‰_ ?” ‹ıÓ ¿èÎ_,
flÌ÷ı ’˘÷ı µ¿ı· ·Î‰ı ?                           “»˘¿flÎ_fiı ±Î’‰Îfi_. ±Î’HÎÎ ⁄Î’ı ±Î’HÎfiı ±ÎM›_ ±ı ⁄‘_ … ±Î’‰_. ‰«·˘
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı Á_› flάı »ı ±ı‰_ ±Î’HÎı iÎÎfi … ¤Ò·Ì …‰Îfi_. ±ı    …ı ‹Î· »ı ÷ı ±Î’HÎı ŒÎ‰ı I›Î_ ‘‹Î˝ÿ΋Î_ ‰Î’flÌ fiά̱ı.”
…ı iÎÎfi »ı ±Î’HÎfiı, ±ı iÎÎfi … ¤Ò·Ì …‰Îfi_.                    ≠ffi¿÷ν — ±‹ÎflÎ ‰¿Ì·fiÎ ¿Î›ÿ΋Î_ › ±ı‰_ ¬v_ ¿ı ‰ÕÌ·˘’ÎÏ…˝÷
    ≠ffi¿÷ν — ±ıfiı ±Î’HÎÎ ’fl Á_› ±ÎT›˘ ˢ›, ÷˘ ±Î’HÎı ’Ò»‰_     ≠˘’Àa (Ï‹·¿÷) ¬flÌ ÷ı »˘¿flÎ_fiı ±Î’‰Ì … ’Õı, ±fiı V‰˘’ÎÏ…˝÷ ÷ıfiÌ
’Õı ¿ı ¿ı‹ Á_› ±ÎT›˘ ?                          ±_ÿfl ⁄Î’fiı …ı ¿fl‰_ ˢ› ÷ı ¿flı.
    ÿÎÿÎlÌ — ’Ò»‰Î‹Î_ ‹Ω … fiËŸ. ±ı ’Ò»‰_ fiËŸ. ±Î’HÎı ÷fl÷ …         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, …ı ¿fl‰_ ˢ› ÷ı ¿flı. ËÎ◊ı … ¿flÌ ·ı‰_. ±Î’H΢ ‹Î√˝
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                      45   46                         ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ÷Îfl˘ ’˘÷Îfi˘ ˢ› ÷ı ‹Î· ÷_ …\ÿ˘ ¿flÌfiı ‰Î’fl, ÷˘ ÷ı ÷ÎflÌ     ±ıÀ·ı »˘¿flÎfiı flÌ÷Áfl ’K‘Ï÷Áfl ±Î’Ì ±fiı ⁄Ì…\_ ÁÎflı flV÷ı ±Î’HÎı
ΩıÕı ±Î‰ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î “iÎÎfi” ·Ì‘Î ’»Ì Ë…\ ±ı¿-⁄ı ±‰÷Îfl ⁄Î¿Ì flèÎÎ    ·˘¿˘fiÎ_ Á¬fiı ‹ÎÀı ‰Î’flÌ ÿı‰_. ·˘¿˘fiı Á¬ ¿ı‹ ’Õı, ·˘¿˘fiÎ Ïÿ· ÃÎfl‰Î◊Ì,
»ı ÷ı ΩıÕı Ωı¥Âı fiı ? ⁄ËÎfl√΋ …¥±ı »Ì±ı ÷˘ ◊˘ÕÎ_ œı⁄flÎ_ ·¥ …¥±ı                               _
                                    ±ı ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ±Î‰Âı Ï‹·¿÷. ±Î‹ fl˘¿Õ<_ fi◊Ì ±Î‰÷, ’HÎ ±Î ±˘‰flÕˇÎNÀ
»Ì±ı. ÷˘ ±Î fiÎ Ωı¥±ı ⁄‘_ ?                       flÌ÷ı ±Î‰ı »ı. fl˘¿Õ<_ ÷˘ …‰Î … fiÎ ÿı fiı I›Î_ ±Î√‚ ! ±Î‹ ±˘‰flÕˇÎNÀ
                                    ¿flı, ·˘¿˘fiı ¬‰ÕÎ‰Ì ÿı, ⁄‘Îfi_ Ïÿ· ÃÎflı, ¿˘¥fiı ±Õ«HΠˢ› ÷˘ ¤Î_√ı.
    ±ıÀ·ı »˘¿flÎfiı ÷˘ Œ@÷ Â_ ±Î’‰Î-¿fl‰Îfi_. ±ı¿ Œ·ıÀ ±Î’‰Îfi˘.
                                    ±Î flV÷˘ »ı ±Î√‚◊Ì ÕˇÎNÀ ‹˘¿·‰Îfi˘. ±ıÀ·ı ’ˆÁÎfi˘ Áÿ˚µ’›˘√ ¿fl˘.
±Î’HÎı flËı÷Πˢ¥±ı ÷ı. ÷ı › ˢ› ÷˘ ±Î’‰_. ±Î’HÎı ⁄÷Î‰Ì ÿı‰_ ¿ı “¤¥,
                                    ‰flÌ{-⁄flÌ{ ¿fl‰ÎfiÌ fiËŸ. ¬Î‰˘-’̉˘, ¬Î‰Î-’̉΋Î_ ±Õ«HÎ fiÎ ¿fl˘.
±‹ı fiΠˢ¥±ı ¿ı ÷ı ÿËÎÕı ÷Îv_, I›Î_ Á‘Ì ‹ÎÏ·¿Ì ‹ÎflÌ ! √Î_ÕÎ ¿flÌÂ
                                    ±ıÀ·ı Ë_ ¿Ë_ »\_ ¿ı, “‰Î’flÌ fiά˘, fiı ±˘‰flÕˇÎNÀ ·˘.      (271)
÷˘ ¿ÎœÌ ‹ı·ÌÂ, ¿Ë̱ı. ‰Ë ÁÎ◊ı ¿ÎœÌ ‹ı·ÌÂ. ±‹ı »Ì±ı I›Î_ Á‘Ì ÷Îv_
fiÏË. ±‹ÎflÎ √›Î ’»Ì ⁄‘_ ÷Îv_. ‰Ì· ⁄‘_ ¿flÌ fiά‰_. ±Î’HÎÎ ⁄Î’ı         ‹ıÓ ±ı‹fiÎ »˘¿flÎfiı ’Ò»›_ ¿ı ÷‹ÎflÎ ⁄Βαı ±Î ⁄‘Ì Ï‹·¿÷ ¿flÌ
±ÎM›_ ˢ› ±ıÀ·_ ±Î’HÎı ±ıfiı ±Î’‰Îfi_. ±ıÀ·˘ ËyÿÎfl »ı. Ãıà Á‘Ì    »ı, ÷ı ÷‹ÎflÎ ‹ÎÀı ¿flÌ »ı, ’˘÷Õ̱˘ ’ËıflÌfiı ! I›Îflı ¿Ëı »ı, “÷‹ı ±‹ÎflÎ
»˘¿flÎfiı ‹fi‹Î_ ±ı‹ flËı ¿ı Ë…\ ¿ı “⁄Î’Î ’ÎÁı Ë…\ ’«ÎÁı¿ ËΩfl »ı.”     ⁄Î’Îfiı ±˘‚¬÷Î … fi◊Ì.” ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı, “¿ı‹ ?” I›Îflı ¿Ëı »ı ¿ı, “Ωı ±ËŸ◊Ì
±Î’HÎÌ ’ÎÁı ˢ› ÷˘ ·Î¬. ’HÎ ±ı ‹fi‹Î_ ΩHÎı ¿ı 40-50 ËΩfl ±Î’Âı.      ·¥ …‰Îfi_ ˢ÷ fiı, ÷˘ ‹ÎflÎ ⁄Î’Î, ±ËŸ ·˘¿˘fiÌ ’ÎÁı ÿı‰_ ¿flÌfiı ÿÁ ·Î¬
±ı ·Î·«‹Î_ flά‰˘ ÃıÃ. ±ıfiÌ ‰Ëfiı ¿ËıÂı, “Ω, ŒVÀÛ @·ÎÁ ⁄Î’Îfiı …‹ÎÕ,   ·¥ Ω÷. ±Î‰Î ’οΠ»ı ! ÿÁ ·Î¬fi_ ÿı‰_ ¿flÌfiı Ω› ±ı‰Î »ı, ‹ÎÀı ⁄Ë
«Î-fiÎV÷Î ·Î‰.” fl˘Œ¤ıfl flËı‰_ ±Î’HÎı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎÎ ⁄Βαı …ı ¿o¥     ‹fi‹Î_ flά‰Î …ı‰Î fi◊Ì ±Î.” ±ıÀ·ı ±ıfiÎ »˘¿flαı … ‹fiı ±Î‰Ì Á‹…HÎ
±˘flÕÌ ±Î’Ì Ë˘› ÷ı ±ıfiı ±Î’Ì ÿ˘.                (262)   ’ÎÕÌ. ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı, “ˉı ÁÎ«Ì ‰Î÷ ‹‚Ì ‹fiı ! Ë_ Â_ ΩHΉΠ‹Î_√_ »\_ ±ı
                                    ‹fiı ‹‚Ì √›_.                          (272)
    ¿˘¥ ΩıÕı ·¥ …‰Î ÿı÷Î fi◊Ì. ±Î’HÎfiı ⁄΂ı »ı …÷Ì ‰¬÷ı. ÷˘ ’»Ì
»˘¿flÎ_ ‹ÎÀı ⁄Ë ‹Ò¿Ì Ω› ÷˘ ? »˘¿flÎ_ ‹ÎÀı ⁄Ë ‹Ò¿Ì Ω› ÷˘ »˘¿flÎ_ Â_      ±ı¿fi˘ ±ı¿ »˘¿fl˘ »ı ÷ı ‰ÎflÁÿÎflfiı Á˘M›_. ¤¥ ±Î ⁄‘_ ÷Îv_, ˉı
¿flı ? ˉı ‘_‘Î-fi˘¿flÌ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ’̉Îfi_ flάı ±fiı ÏfiflÎ_÷ı ±ı‹Î_◊Ì  ±‹ı ⁄ı »ı ÷ı ‘‹˝ ¿fḻı. ±Î Ï‹·¿÷ ⁄‘_ ±ıfi_ … »ı fiı, ±ı‰_ ⁄˘·Â˘
ÿÎwÏ՛Π◊Λ ⁄‘Î_. ¿ÎflHÎ ¿ı Á˘⁄÷ ±ı‰Ì ‹‚Ì ±Î‰ı ’»Ì. ±Î ÿÎwÏ՛Π     ÷˘ Œ…ı÷˘ ◊Âı ! ¿ÎflHοı ±ıfiı Ï‹·¿÷ ±Î’‰Î◊Ì Â_ ◊Λ ? ’ı·Î ¤¥
… ◊›ı·Î »ı fiı ⁄‘Î_ ? ±ıÀ·ı »˘¿flÎ_fiı ÷˘ ±Î’HÎı ’K‘÷Áflfi_ ±Î’‰_ Ωı¥±ı.  Ï‹·¿÷ ±Î’Ìfiı ∂¤Î flËı, ±ı¿fi˘ ±ı¿ »˘¿fl˘. ±ıÀ·ı ’»Ì »˘¿fl˘ ’ı·Î
±Î ‰‘Îflı ±Î’̱ı ÷˘ ÿw’›˘√ ◊Λ. Ëo‹ıÂÎ_ Ωı⁄ (fi˘¿flÌ)‹Î_ … flËı ±ı‰_   ⁄ı …HÎfiı ÁÎ◊ı flάı. ’HÎ »˘¿fl˘ ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ¿ËıÂı, “÷‹fiı ±y· fi◊Ì,
¿flÌ ±Î’‰_ Ωı¥±ı. fi‰fl˘ ’Õı ÷˘ ÿÎw ’̉ı fiı ?          (263)   ÷‹ı ±ı¿ …B›Î±ı ⁄ıÁÌ flˢ ±ËŸ ±Î√‚ ÷ı.” ±ıÀ·ı ÷ı CÎÕ̱ı ’ı·ÎfiÎ
                                    ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î ‹ıÓ ±Îfiı @›Î_ ËÎ◊‹Î_ ·√΋ ±Î’Ì ? ±ı ’V÷Ή˘
    ¿˘¥ ⁄Ì{fiıÁ ±ıfiı √‹÷˘ ˢ› ÷˘ ¿flÌ ±Î’‰˘. @›˘ ‘_‘˘ √‹ı »ı
                                    ◊Λ fiı, ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı ¿>_«Ì ±Î’HÎÌ ’ÎÁı flά‰Ì.     (274)
÷ı ’Ò»Ì ±fiı ±ıfiı …ı ‘_‘˘ ÃÌ¿ ·Î√ı ±ı ¿flÌ ±Î’‰Îfi˘. ±fiı ’E«ÌÁ-hÎÌÁ
ËΩfl ⁄ıÓ¿fiÎ ·¥ ±Î’‰Î. ·˘fi µ’fl ÷ı ¤›Î˝ ¿flı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±fiı ◊˘Õο         ±Î‹HÎı ±ı‹fiÎ »˘¿flÎfiı ¿èÎ_ ¿ı, ⁄‘Ì Ï‹·¿÷ ±ıfiı ±Î’‰ÎfiÌ »ı.
±Î’HÎı ±Î’Ì ÿı‰Î. ±ıfiı Ωı¥÷Ì Ë˘› ÷ı‹Î_ ±Õ‘Ì fl¿‹ ±Î’HÎı ±Î’‰Ì      I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı ¿ı, ÷‹ÎflÌ Ï‹·¿÷fiÌ ‹ıÓ ±ÎÂÎ flÎ¬Ì fi◊Ì. ±ı ÷‹fiı F›Î_
fiı ±Õ‘Ì ⁄ıÓ¿fiÌ ·˘fi ¤›Î˝ ¿flı. ±ıÀ·ı ’E«ÌÁ ËΩflfiÌ ¿Ë̱ı ⁄ıÓ¿‹Î_◊Ì     ›{ ¿fl‰Ì ˢ› I›Î_ ¿flΩı. ’»Ì ÷˘ ¿<ÿfl÷fi_ Ïfi‹Î˝HÎ ±ı …\ÿÌ ‰V÷ »ı. ’HÎ
·˘fi ·ı. ±ı ·˘fi ÷_ ËM÷Î ¤fl…ı, ¿Ë̱ı. ±ıÀ·ı ËM÷Î ¤flı, ±ı »˘¿fl˘ ÕÎè΢   Ïfiç› ±Î‰˘ ±ıfi˘ ±Ï¤≠Λ ±Î’Ì ÿÌ‘˘ »ı fiı, ±ıÀ·ı ◊¥ √›˘ ÁÏÀیΥÕ
◊Λ.                            (266)    ±fiı ‹˘…-¢¬ ¿Â_ flèÎ_ fi◊Ì Ë‰ı.               (288)
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                     47   48                          ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

         (12) ‹˘ËfiÎ ‹Îfl◊Ì ‹›Î˝ ±fi_÷̉Îfl !           ’ÕÂı. »˘¿fl˘ ‹˘À˘ ◊Âı, I›Îflı ÷‹fiı ¿ËıÂı ¿ı, “÷‹ı ±y· ‰√flfiÎ »˘.”
                                    I›Îflı ◊Λ ¿ı ±Î‹ ¿ı‹ ? ÷ı ’ı·_ ÷‹ı µ»Ìfi_ ·Ì‘_ Ë÷_ ÷ı ’λ\_ ·ı »ı. ‹ÎÀı
    ≠ffi¿÷ν — »˘¿flÎ_ ‹˘ÀÎ_ ◊Âı, ’»Ì ±Î’HÎÎ flËıÂı ¿ı fiËŸ ±ı ¿˘fiı
                                    ’Ëı·ı◊Ì «ı÷˘. ±‹ı ÷˘ µ»Ìfi_ Á¬ ·ı‰Îfi˘ T›‰ËÎfl … ‹Ò¿Ì ÿÌ‘ı·˘. ±Ë˘,
¬⁄fl ?
                                    ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹Î‹Î_ ±fi_÷ Á¬ »ı ! ±ı ‹Ò¿Ìfiı ±Î ¤›_¿fl √_ÿ‰ÎÕ΋Î_
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı ¿˘¥ ±Î’b_ ¿˘¥ ¿Â_ flËı÷_ ËÂı ? ±Î ÿıË …    ’Õ‰Îfi_ ?                             (295)
±Î’H΢ fi◊Ì flËı÷˘ ÷˘ ! ±Î ÿıË … ·¥ ·ı »ı ’»Ì ±Î’HÎÌ ’ÎÁı◊Ì. ¿ÎflHÎ
                                        ÷ı ±ı¿ CΈÕÎ_ ‹Î∞ Ë÷Î_, ÏÁkÎıfl ‰Ê˝fiÎ_ ⁄ËÎfl ±Î‰Ìfiı ¿¿‚ÎÀ ¿fl‰Î
¿ı ’Îfl¿Ì «Ì… ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ¿ıÀ·Î ÿËÎÕÎ flËı ?       (292)
                                    ‹Î_ÕuÎ_. ⁄Y›˘, ±Î Á_ÁÎfl ¬Îfl˘ ÿ‰ …ı‰˘, ‹fiı ÷˘ ±Î √‹÷˘ … fi◊Ì. Ëı
    ±ı ‹˘Ëfiı ·Ì‘ı ÷˘ “’M’Î∞, ’M’Î∞” ±ı‰_ ⁄Î⁄˘ ⁄˘·ı, ±ıÀ·ı     ¤√‰Îfi ! ÷_ ‹fiı ·¥ ·ı. I›Îflı ¿˘”¿ »˘¿fl˘ Ë÷˘ fiı ÷ı ¿Ëı »ı, ‹Î∞
’M’Î∞ ¨«˘ fiı ¨«˘ «œ÷˘ Ω›. fiı ⁄Î⁄˘ “‹Q‹Ì, ‹Q‹Ì” ¿flı ±ıÀ·ı        fl˘… ¿Ëı÷Î_ Ë÷Î_, ⁄Ë ÁÎfl˘ »ı fiı ±Î… ¬Îfl˘ ¿ı‹ ◊¥ √›˘ ? fl˘… ‹ÌÃ˘
’ı·Ì ‹Q‹Ì › ¨«ı «œ÷Ì Ω›. ’M’Î∞fiÌ ‹Ò_»˘ ¬ıÓ«ı ÷˘ › ’M’˘ ⁄˘·ı      ÿflά …ı‰˘ ·Î√÷˘ Ë÷˘. ±fiı ±Î… ¬Îfl˘ ¿ı‹ ◊¥ √›˘ »˘¿flαı ’Ò»›_,
fiËŸ. ±Î fiÎfiÎ_ »˘¿flÎ_ ÷˘ ⁄‘_ ⁄Ë ¿Î‹ ¿flı. ±ı ’M’Î-‹Q‹Ìfi˘ {CÎÕ˘     I›Îflı ¿Ëı, ⁄Y›˘, ‹ÎflÌ ΩıÕı ¿¿‚ÎÀ ¿flı »ı »˘¿fl˘ ±fiı CÎÕ’H΋Î_ ’HÎ ¿Ëı
◊›ı·˘ ˢ› fiı ÷˘ ±ı ⁄Î⁄˘ … ·‰Îÿ ÷flÌ¿ı Ïfi¿Î· ¿flÌ ±Î’ı. {CÎÕ˘ ÷˘     »ı, ÷_ …÷Ì flËı ±ËŸ◊Ì.                    (297)
Ëo‹ıÂÎ_ ◊‰Îfi˘ … fiı ? VhÎÌ-’vÊfiı ±‹◊Ì ¤Î_…√Õ ÷˘ ’ÕuÎ …
                                       ±Î ¿Î‚‹Î_ µ’¿ÎflÌ CÎıfl ⁄ıÃÎ_ …LQ›Î_ »ı. ’Ëı·Î_ ¬˘‚‰Î …‰Î_ ’Õ÷Î_
¿fl‰ÎfiÌfiı ? ÷˘ ⁄Î⁄˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı Ïfi¿Î· ¿flÌ ±Î’ı ? Á‰Îfl‹Î_ ’ı·Î_ «Î
                                    Ë÷Î_ ⁄ËÎfl ±fiı µ’¿ÎflÌ CÎıfl ⁄ıÃÎ_ …LQ›Î_ »ı ±ıÀ·ı ÏfiflÎ_÷ı »˘¿fl˘ ±Î’ı
’Ì÷Î fiΠˢ›, …flÎ flÌÁΛΠˢ›, ÷˘ ’ı·Ì ⁄¥ ⁄Î⁄Îfiı Â_ ¿ËıÂı ? ¿ı
                                    ±ıÀ·_ ·¥ ·ı‰_.
Ω ’M’Î∞fiı ¿Ëı “‹ÎflÌ ‹Q‹Ì «Î ’̉Π⁄˘·Î‰ı »ı, ’M’Î∞ «Î·˘.” ±ıÀ·ı
±Î »˘¿fl˘ ’M’Î∞ ’ÎÁı …¥fiı ⁄˘S›˘ ¿ı “’M’Î∞, ’M’Î∞” ¿ı ’ı·˘ ⁄‘_         ±fiı ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfifiı › µ’¿ÎflÌ ‹‚÷Î fiˢ÷Î. ±Î›˝ ÿı‹Î_
¤Ò·Ì Ω› fiı ÷fl÷ «Î ’̉Π±Î‰ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ⁄‘_ «ÎS›Î ¿flı. “’M’Î∞”     µ’¿ÎflÌ ‹‚÷Î fiˢ÷Î. ÷ı ’»Ì ±fiΛ˝‹Î_ ω«fl‰_ ’Õu_, ÁΥà ‹Î¥· »ıÀı
⁄˘S›˘ ¿ı ΩHÎı ±˘Ë˘Ë˘ ! ΩHÎı Â_ ›ı ‹_hÎ ⁄˘S›˘ ! ±S›Î, Ë‹HÎı ÷˘ ¿Ëı÷˘  ±fiı ±Î’HÎı ÷˘ CÎıfl ⁄ıÃÎ_ µ’¿ÎflÌ »ı. »˘¿fl˘ ¿ËıÂı, ±‹Îflı ‹˘Õ<_-‰Ëı·_ ◊Λ
Ë÷˘ ¿ı ‹Îflı «Î fi◊Ì ’Ì‰Ì ?                  (292)   ÷˘ ÷‹Îflı ¿«¿« fiÎ ¿fl‰Ì. ÷‹Îflı ÁÒ‰_ ˢ› ÷˘ ÁÒ¥ flˢ »Îfi΋ÎfiÎ. ˉı
                                    ÁÒ¥ flËÌ ¿Ë̱ı, Ë_ fiÎ Ωb_ ±Î‰_ ÷ı‰_, fiËŸ ÷˘ ‹Î_Õ÷ … fiËŸ ±Î. ‹Î_Õu_
    ¿˘¥ ¿˘¥fi˘ »˘¿fl˘ ◊›˘ fi◊Ì ‰SÕÛ‹Î_. ±Î¬Î ‰SÕÛ‹Î_ ±ı‰˘ ¿˘¥
»˘¿fl˘ ¬˘‚Ì ·Î‰˘ ¿ı …ıfiÌ ΩıÕı ⁄Î’ hÎHÎ ¿·Î¿ ·Õı ±fiı »˘¿fl˘ ¿ËıÂı,    ÷˘ ‹Î_Õu_ ¿Ë̱ı ˉı. ±Î ’Ëı·Ì ¬⁄fl fiÎ ’Õı fiı ±Î’HÎfiı, ÷ı ’Ëı·Î_ ÷˘
“Ëı ’ÒF› Ï’÷ÎlÌ, ±Î’ √‹ı ÷ıÀ·_ ·Õ˘ ÷˘ › ÷‹ı fiı Ë_ ±ı¿ … »Ì±ı.”    ‹Î_ÕÌ ÿ¥±ı ±fiı ’»Ì ŒÁÎ¥±ı !
±ı‰_ ⁄˘·ı ±ı‰˘ »˘¿fl˘ ¬˘‚Ì ·Î‰Â˘ ? ±Î ÷˘ ±Õ‘˘ ¿·Î¿ ÀıVÀ‹Î_ ·Ì‘˘       ≠ffi¿÷ν — fiÎ √‹÷_ ±Î‰ı ±ıfiı ±ÎI‹ÎfiÎ µ’›˘√‹Î_ ·ı‰Îfi_, ±ı‰˘
ˢ› I›Îfl ’Ëı·Î_ ÷˘ eÀÌ Ω›. ±Î ⁄_ÿÏ¿›˘ ÀıÀ˘ eÀ÷Î_ ‰Îfl ·Î√ı, ’HÎ    ±◊˝ ◊›˘ ?
±Î ÷fl÷ eÀÌ Ω›. …flÎ ‰œ‰Î ‹Î_Õ̱ı ÷ı ’Ëı·Î_ eÀÌ Ω› ¿ı fiÎ eÀÌ
                                       ÿÎÿÎlÌ — fiÎ √‹÷_ ±Î‰ı ÷ı ±ÎI‹ÎfiÎ ÏË÷¿fl … ˢ›. ±ı ±ÎI‹Îfi_
Ω› ?                           (293)
                                    ‰ÌÀ΋Ìfi … »ı. ¤ŸÁ ±Î‰Ì ¿ı ÷fl÷ ±ÎI‹Î‹Î_ flËı fiı ? Ë‹HÎı ¿˘¥ √΂
    »˘¿fl˘ “’M’Î∞, ’M’Î∞” ¿flı ÷˘ ÷ı ¿Õ‰_ ·Î√‰_ Ωı¥±ı. Ωı ‹ÌÃ<_   ¤Î_Õı fiı ÷ı CÎÕ̱ı ±ı Á_ÁÎfl‹Î_ fiÎ flËı ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹Î‹Î_ … ±ı¿ ◊¥ Ω›.
·ÎB›_ ÷˘ ±ıfiı µ»Ìfi_ Á¬ ·Ì‘_ ¿Ëı‰Î›. ±ı ’»Ì ÿ—¬w’ı ’λ\_ ±Î’‰_  ’HÎ …ıHÎı ±ÎI‹Î ΩH›˘ »ı ÷ıfiı !                (298)
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                      49   50                         ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

    ≠ffi¿÷ν — CΈՒH΋Î_ «Î¿flÌ ¿˘HÎ ¿flı, ÷˘ ’»Ì ?             ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fi◊Ì. ±ı‰Ì flÌ÷ı ⁄ÿ·˘ ‰‚÷˘ fi◊Ì. ‰ıfl ⁄_‘Λ
    ÿÎÿÎlÌ — «Î¿flÌfiÌ ±ÎÂÎ Â_ ¿fl‰ÎfiÌ ? ¤Î¬flÌ fiÎ ¿flı ÷˘ ÁÎflÎ_     ±ıÀ·ı ‹ËŸ flÎ√-¶ıÊ ◊Λ. √›Î ±‰÷Îfl‹Î_ »˘¿flÎ ΩıÕı ‰ıfl ⁄Î_K›_ ˢ› ÷˘
»ı. «Î¿flÌfiÌ ±ÎÂÎ flά‰Ì fiËŸ. ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ Áı¿Õı ’Î_« À¿Î ÁÎv_ ‹‚Ì      ±Î’HÎı ω«Îfl ¿fḻı ¿ı ±ı ¿›Î ±‰÷Îfl‹Î_ ‰‚Âı ? ±Î‰Ì flÌ÷ı ’λΠ@›Îflı
±Î‰ı, ⁄Î¿Ì 95 À¿Î ÷˘ ¤Î¬flÌ ¿flı ±ı‰Î_ »ı.        (299)       ¤ı√Î_ ◊¥Â_ ? ±ı »˘¿fl˘ ÷˘ ±Î ¤‰‹Î_ Ï⁄·ÎÕÌ ◊¥fiı ±Î‰ı. ÷ıfiı ÷‹ı ÿÒ‘
                                     ‘fl˘ ÷˘ ±ı ÷‹ÎflÎ ‹˘œÎ_ ’fl fi¬ ‹ÎflÌ Ω› ! ±Î ±ı‰_ »ı ⁄‘_ ! ±Î‹
   ±flı ! »˘¿fl˘ ÷˘ Â_ ¿flı, ±ı¿ »˘¿flαı ±ıfiÎ ⁄Î’fiı ¿èÎ_ ¿ı ÷‹ı    ÷‹Îv_ ‰ıfl «Ò¿‰Î¥ Ω›. ’Ïfl’ο ¿Î‚fi˘ Ïfi›‹ »ı ±ıÀ·ı ÀÒ_¿ Á‹›‹Î_
‹Îfl˘ ¤Î√ ±Î’Ì ÿ˘, fl˘… fl˘… ¿«¿« ¿fl˘ »˘ ‹fiı fiËŸ ’˘ÁΛ. ÷˘ ±ıfi˘       ÏËÁÎ⁄ ’Òfl˘ ◊Λ. ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ ‰ıfl¤Î‰ı ±Î‰ı fiı, ÷ı »˘¿fl˘ ±Î’HÎfiı ‰ıfl¤Î‰ı
⁄Î’ ¿Ëı »ı, ÷ı ‹fiı ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ËıflÎfi ¿›˘˝ »ı ¿ı “Ë_ ÷fiı ¿Â_ ¤Î√ …    ÷ı· ¿ÎœÌ fiάı. Á‹… ’ÕÌfiı ? ±ı‰_ ⁄fiı ¿ı fiÎ ⁄fiı, ÿU‹fi ¤Î‰ı ±Î‰ı
fi◊Ì ±Î’‰Îfi˘”.                        (302)    ÷˘ !                            (314)
    “Ë_ ÷fiı ‹ÎflÌ Ω÷fiÌ ¿‹ÎHÎÌ »ı ±ıÀ·ı Ï‹·¿÷ fiËŸ ±Î’_. I›Îflı       ≠ffi¿÷ν — ‹ÎflÌ hÎHÎ »˘¿fḻ˘ »ı, ±ı hÎHÎ »˘¿fḻ˘fiÌ ‹fiı Ï«_÷Î
’ı·˘ ¿Ëı, ±Î ⁄‘_ ÷˘ ‹ÎflÎ ÿÎÿÎfiÌ »ı ±ıÀ·ı Ë_ ÿΉ˘ ‹Î_ÕÌ ¿˘ÀÛ‹Î_. Ë_  flËı »ı ¿ı ±ıfiÎ ¤Ï‰W›fi_ Â_ ?
¿˘ÀÛ‹Î_ ·ÕÌ ·¥Â. ’HÎ »˘ÕÌ fiËŸ.” ±ıÀ·ı ¬flı¬fl ±Î »˘¿flÎ_ ’˘÷ÎfiÎ_
Lˢ›.                            (302)       ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ±Î√‚fiΠω«Îfl ¿fl‰ÎfiÎ fiı, ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î…ı
                                     ÁıŒÁÎ¥Õ ¿fl‰Ì ÁÎflÌ, fl˘…-ÿflfl˘… ÁıŒÁÎ¥Õ ¿fl‰Ì ÁÎflÌ. ±Î√‚fiÎ_ ω«Îfl
   Ë‹HÎÎ_ ⁄Î’ »˘¿flÎ ΩıÕı ±ı¿ ¿·Î¿ ·Õı, ±Î‰ÕÌ ±Î‰ÕÌ √΂˘ ¤Î_Õı,
                                     …ı ¿fl˘ »˘ fiı ±ı ω«Îfl Ëı„S’_√ fi◊Ì ¿˘¥ flÌ÷ı, fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ »ı. ±ıfiÎ
÷˘ »˘¿fl˘ Â_ ¿Ëı ? Â_ Á‹Ωı »˘ ÷‹ı ? ‰ÎflÁÎfiÌ Ï‹·¿÷ ‹ÎÀı ¿˘ÀÛ‹Î_
                                     ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı ÁıŒÁÎ¥Õ ÿflfl˘… ¿fl÷Î_ … flËı‰_ ±ı … ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ µ’Λ.
ÿΉ˘ Ë™ ‹Î_Õı. ’»Ì ±ı »˘¿flÎ ‹ÎÀı Ï«_÷Î ◊Λ ? ‹‹÷Î »^ÀÌ √¥ ¿ı Ï«_÷Î
                                                                  (324)
»^ÀÌ. »˘¿flÎfiÌ ‹‹÷Î »^ÀÌ √¥. ‹Ò±˘ ±ı »˘¿fl˘, ‹Îflı fiËŸ Ωı¥÷˘ ˉı.
±Î Ï«_÷Î ◊Λ »ı fiı ÷ı ‹‹÷Ή΂Πfiı ◊Λ »ı.         (305)         »˘¿flÎ-»˘¿flÌ »ı, ÷ıfiÎ ÷‹Îflı ‰Î·Ì ÷flÌ¿ı, ÀˇVÀÌ flËı‰Îfi_ »ı. ±ıfiı
   ±ıfi˘ ÁÎœ< ˢ› fiı, ÷˘ ⁄Îfl ‰¬÷ ÿ‰Î¬Îfi΋Î_ Ωı¥ ±Î‰ı ±fiı        ’ˆHÎΉÎfiÌ Ï«_÷Î ¿fl‰ÎfiÌ fiΠˢ›.                (326)
⁄ΒΠˢ› I›Îflı hÎHÎ ‰¬÷ √›˘ ˢ›. ±S›Î ‹Ò±Î, ±ı‰Ì ÷ı ¿¥ «Î‰Ì          »˘Õ̱ı ±ıfi˘ ÏËÁÎ⁄ ·¥fiı ±Î‰ı·Ì ˢ› »ı. »˘ÕÌfiÌ ‰flÌ{ ÷‹Îflı
fiı ±Î‘Îflı ÷_ ±Î‰_ ¿v_ »\_ ÷ı ! CÎfl‹Î_ ⁄Ì⁄Ì «Î‰Ì Œıfl‰ı, ‹ÎflÎ ⁄fiı‰Ìfiı  ¿fl‰ÎfiÌ fiËŸ. »˘ÕÌfiÎ ÷‹ı ’η¿ »˘, »˘ÕÌ ±ıfiı ‹ÎÀı »˘¿fl˘ › ·¥fiı
Ωı÷Î ±Î‰Ωı ! ÷ı ⁄Ì⁄̱ı «Î‰Ì Œıfl‰Ì ±ıÀ·ı ±ı¿Î¿Îfl. ÷ı ⁄Ì⁄Ìfiı        ±Î‰ı·Ì ˢ› »ı. ±Î’HÎı ¿˘¥fiı ¿Ëı‰Î fiÎ …‰_ ’Õı ¿ı »˘¿fl˘ …HÎΩı. ±‹Îflı
±Î‘Ìfi »ı …√÷.                         (307)   »˘¿flÌ »ı ÷ıfiı ‹ÎÀı »˘¿fl˘ …HÎΩı, ±ı‰_ ¿Ëı‰Î …‰_ ’Õı ? ±ıÀ·ı ⁄‘˘ Á΋Îfi
   ±Î‹ ÷˘ »˘¿fl˘ ÁÎfl˘ ˢ›, ’HÎ Ωı ±ıfiı √v fiÎ ‹‚‰ÎfiΠˢ›        ÷ˆ›Îfl ·¥fiı ±Î‰ı·Ì ˢ› »ı. I›Îflı ⁄Î’Î ¿ËıÂı, “±Î ’E«ÌÁ ‰Ê˝fiÌ ◊¥,
÷˘. ’HÎ √v ‹Y›Î ‰√fl flËı fiËŸ fiı ?’»Ì ’flÿıÂÌ √v ±Î‰Ì ¿ı ≥„LÕ›ÎfiÌ     Ë∞ ±ıfi_ ¿o¥ Ãı¿Îb_ ’Õ÷_ fi◊Ì, ±Î‹ »ı, ÷ı‹ »ı”. ÷ı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ √Î
ˢ›, ÷˘ › ’HÎ ‹Îv_ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ’»Ì ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ ¿Î⁄ fiÎ flËı. ‹ÎÀı    √Î ¿›Î˝ ¿flÂı. ±S›Î, I›Î_ ±Î√‚ »˘¿fl˘ ÁkÎΉÌÁ ‰Ê˝fi˘ ◊›ı·˘ »ı, ’HÎ
·√΋fiı ’©Ï÷Áfl flά‰Ì Ωı≥±ı.                (307)     ÷fiı …Õ÷˘ fi◊Ì, ÷˘ ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ Â_ ¿fl‰Î ¿flı »ı ? ÁÒ¥ Ωfiı, »Îfi˘‹Îfi˘ !
                                     ±ı »˘ÕÌ ±ıfi_ ÀÎ¥‹Ÿ√ ⁄‘_ √˘Ã‰Ìfiı ±Î‰ı·Ì »ı.          (326)
    ≠ffi¿÷ν — √›Î ±‰÷Îfl‹Î_ ¿˘¥fiÌ ΩıÕı ‰ıfl ⁄Î_K›_ ˢ›, ÷˘ ÷ı ¿˘¥
¤‰‹Î_ ÷ıfiı ¤ı√Î_ ◊¥fiı «Ò¿‰‰_ ’Õı fiı ?                     Ï«_÷Î ¿fl‰Î◊Ì ÷˘ ±_÷flΛ ¿‹˝ ’Õı »ı ∂·À<_, ±ı ¿Î‹ ·Î_⁄_ ◊Λ »ı.
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                      51   52                         ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

±Î’HÎfiı ¿˘¥¿ı ¿èÎ_ ˢ› ¿ı Œ·ÎHÎÌ …B›Î±ı »˘¿fl˘ »ı, ÷˘ ±Î’HÎı ≠›Ifi    ±ıÀ·_ ΩHÎÌ ·ı‰_ ¿ı ±ÎT›Î »ı ÷ı Ω›, I›Îflı Â_ Â_ ◊Λ ? ‹ÎÀı ±Î…◊Ì
¿fl‰˘. Ï«_÷Î ¿fl‰ÎfiÌ ¤√‰Îfiı fiÎ ’ÎÕÌ »ı. Ï«_÷Î ¿fl‰Î◊Ì ÷˘ ±ı¿ ±_÷flΛ     ËÁ‰_ … fiËŸ. ’»Ì ¤Î_…√Õ … fiËŸ fiı ?              (339)
‰‘Îflı ’Õı »ı ±fiı ‰Ì÷flÎ√ ¤√‰Îfiı Â_ ¿èÎ_ »ı ¿ı, “¤¥, Ï«_÷Î ÷‹ı ¿fl˘
                                        ⁄E«Î_ ±ı ÷˘ ±Î’H΢ ÏËÁÎ⁄ flÎ√-¶ıÊfi˘ ˢ›, ’ˆÁÎfi˘ ÏËÁÎ⁄ fiËŸ,
»˘, ÷˘ ÷‹ı … ‹ÎÏ·¿ »˘ ? ÷‹ı … ÿÏfi›Î «·Î‰˘ »˘ ?” ±Îfiı ±Î‹
                                     flÎ√-¶ıÊfiÎ ∑HÎÎfi⁄_‘ ˢ› »ı. flÎ√-¶ıÊfiÎ ÏËÁÎ⁄ «Ò¿‰‰Î ‹ÎÀı ±Î ⁄E«Î_
Ωı‰Î Ω› ÷˘ ¬⁄fl ’Õı ¿ı ’˘÷Îfiı Á_ÕΠ…‰ÎfiÌ ’HÎ V‰÷_hΠ„@÷ fi◊Ì,
                                     ⁄Î’Îfi_ ÷ı· ¿Îœı, ±‰‚Ì CÎÎHÎ̱ı !! lıÏHο flÎΩfiı ⁄E«_ Ë÷_ fiı, ÷ı fl˘…
±ı ÷˘ F›Îflı ⁄_‘ ◊Λ I›Îflı ÕΘ¿Àflfiı ⁄˘·Î‰‰˘ ’Õı. I›Î_ Á‘Ì ±ı „@÷
                                     ŒÀ¿Îfl÷_ Ë÷_, …ı·‹Î_ Ë™ CÎÎ·Ì ÿı÷Î Ë÷Î.
±Î’HÎÌ »ı ±ı‰_ ±Î’HÎfiı ·ÎB›Î ¿flı, ’HÎ ±ı „@÷ ±Î’HÎÌ fi◊Ì. ±ı
„@÷ ¿˘fiı ±ÎÏ‘fi »ı, ±ı ⁄‘_ ΩHÎÌ flά‰_ fiÎ ’Õı ?      (329)        ’λΠ¿˘”¿ ¿ËıÂı ¿ı ‹Îflı »˘¿flÎ_ fi◊Ì. ‹Ò±Î, »˘¿flÎ_fiı Â_ ÷˘’fiı ⁄Îflı
                                     «œÎ‰‰Î_ »ı ? ±Î‰Î_ »˘¿flÎ_ ˢ› ÷ı ’…‰ı ÷ı ÂÎ ¿Î‹fiÎ_ ? ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ÷˘
   ±Î ÷˘ ‹fl‰Î …ı‰˘ ¬ÎÀ·Î‹Î_ ’Õu˘ ˢ› ÷˘ › fiÎfiÌ ⁄ı⁄ÌfiÌ Ï«_÷Î
                                     Âıfl ‹ÎÀÌ fiΠˢ› ÷ı ÁÎv_ ±fiı ¿›Î ±‰÷Îfl‹Î_ ‹Ò±Î ÷Îflı Âıfl ‹ÎÀÌ fiˢ÷Ì ?
¿›Î˝ ¿flı ¿ı ±Îfiı ’flHÎΉ‰ÎfiÌ flËÌ √¥. ÷ı Ï«_÷΋Î_ fiı Ï«_÷΋Î_ ‹flı ±ıÀ·ı
                                     ±Î ±ı¿ ‹fiW› ±‰÷Îfl ‹ËÎ’flÎHÎı ‹Y›˘ »ı I›Î_ ÷˘ ‹Ò±Î ’Î_Áfl˘ ‹fl fiı !
’»Ì Ωfi‰fl‹Î_ Ω›. Ωfi‰flfi˘ ±‰÷Îfl fiηıÂ̤flı·˘ »ı. ’HÎ ‹fiW›
                                     ±fiı ¿_¥¿ ‹˘ZÎfi_ ÁΑfi ¬˘‚Ì ¿Îœ, fiı ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·ı.        (341)
±‰÷Îfl‹Î_ › Á‹˘ fiÎ flËı ÷ı Â_ ◊Λ ?              (331)
                                        ≠ffi¿÷ν — √›ı ‰flÁı ±ıfi˘ ±ı¿ ⁄Î⁄˘ √…flÌ √›˘ fiı I›Îflı ¿Ëı »ı
          (13) ¤·_ ◊›_, fi ⁄_‘Î¥ …_Ω‚...
                                     ‹fiı ⁄Ë … ÿ—¬ ◊›ı·_ fiı ⁄Ë … ‹ıLÀ·Ì ⁄Ë ÁËfi ¿fl‰_ ’Õı·_. ÷˘ ¿ı
    Ï«_÷Î-Ï⁄_÷Î ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ¿fl˘ »˘ ?                  ±ı‰_ ±Î’HÎfiı ΩHΉÎfi_ ‹fi ◊Λ ¿ı ±Î’HÎı ±ı‰_ Â_ ËÂı ¿ı …ı◊Ì ¿flÌfiı
                                     ±Î‰_ ◊Λ ±ı‹. √›Î ¤‰‹Î_ Â_ ¿›Ù Ë˘› ÷˘ ±Î‰_ ±Î‰ı ±Î’HÎfiı ?
    ≠ffi¿÷ν — Ï«_÷Î ⁄Ë fiËŸ, ¿˘¥¿ ‰¬÷ ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î‹ ÷˘ ⁄‘_
… »ı, ’HÎ ⁄΂¿ fi◊Ì.                              ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı ¿ı …ıÀ·˘ …ıfi˘ ÏËÁÎ⁄ ±ıÀ·Î … ±Î’HÎÌ ΩıÕı
                                     flËı ±ı ÏËÁÎ⁄ ’÷Ì Ω› ±ıÀ·ı «˘’Õ΋Î_◊Ì …\ÿÎ ◊¥ Ω›. ⁄Á ±Î ±Îfi˘
    ÿÎÿÎlÌ — ±˘Ë˘Ë˘ ! ±ıÀ·ı ¬ÎfiÎfl˘ fi◊Ì. ±Î ⁄‘_ »ı ÷˘ ›, ¬Î‰Îfi_
                                     ¿Î›ÿ˘ »ı.
⁄‘_ »ı ’HÎ ¬ÎfiÎfl fiΠˢ› ÷˘ ±ı › ’Î»Ì µ’ÎÏ‘fiı ?        (336)
                                        ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ⁄΂¿ …L‹Ìfiı ÷fl÷ ‹flÌ Ω› »ı, ÷˘ ÷ı ±ıfi_ ±ıÀ·_
    ¿˘”¿ ±‰÷Îfl, ⁄Ë ’H›Â΂Ìfi˘ ±‰÷Îfl ˢ› I›Îflı ⁄E«_ fiΠˢ›.
                                     … ·ıHÎÿıHÎ ?
¿ÎflHÎ ¿ı ±ı «˘’ÕÎfi˘ ÏËÁÎ⁄ »ı ⁄E«Î_ ¿ı fiÎ ⁄E«Î_fi˘. ±Î ±‰÷Îfl‹Î_ ‹ËÎfi
’H›ÂÎ‚Ì »˘ ¿ı ÷‹fiı »˘¿v_ fiÎ ◊›_ ! ÷ı ‹ËÎfi ’H›ÂÎ‚Ì ¿Ëı‰Î› !!         ÿÎÿÎlÌ — …ıfi˘ …ıÀ·˘ ÏËÁÎ⁄ ˢ› »ı ‹Î-⁄Î’ ΩıÕı flÎ√-¶ıÊfi˘
I›Îflı ‹Ò±Î ±Î ¿˘HÎı Â̬‰ÎÕu_ ? I›Îflı ¿Ëı, ‹ÎflÌ ÂıÃÎHÎÌ fl˘… ¿« ¿« ¿›Î˝  ±ıÀ·˘ ’Òfl˘ ◊¥ √›˘, ÷ı ‹Î-⁄Î’fiı flÕΉÌfiı Ω›, ¬Ò⁄ flÕΉı. ‹Î◊Î Ë™
¿flı »ı. ‹ı_ ¿èÎ_, Ë_ ±Î‰ÌÂ, I›Î_ ±Î√‚. ’»Ì ÂıÃÎHÎÌfiı Á‹…HÎ ’ÎÕÌ, ’»Ì  Œ˘ÕΉı. ’»Ì Õ˘¿Àfl ’ÎÁı ÿ‰ÎfiÎ ’ˆÁÎ ¬«Î˝‰ÕΉı, ⁄‘_ ¿flΉÌfiı »˘¿fl˘ …÷˘
ÕÎèÎÌ ◊¥ √¥. ÂıÃfiı ⁄Ë ¤Î_…√Õ fi◊Ì. ÷‹Îflı ÷˘ «˘’Õ΋Î_ ¬Î÷Î_ fi◊Ì,     flËı !                            (348)
÷ı ÁÎv_ »ı, fiËŸ ? ±ıÀ·ı ’fl‹ ÁϬ›Î … »˘.            (337)
                                        »˘¿flÎ_ ‹flÌ √›Î ’»Ì ±ıfiÌ ’λ‚ ±ıfiÌ Ï«_÷Î ¿fl‰Î◊Ì ±ıfiı ÿ—¬
   ±ı¿<_› »˘¿v_ fiΠˢ› fiı »˘¿fl˘ …L‹ı ÷˘ ÷ı ËÁΉÕΉı, ¤Î¥fiı ¬Ò⁄     ’Õı »ı. ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ±iÎÎfi÷Î◊Ì ±Î‰_ ⁄‘_ ¿flı »ı, ±ıÀ·ı ÷‹Îflı …ı‹ »ı
±Îfi_ÿ ¿flΉÕΉı. I›Îflı ±ı Ω› I›Îflı flÕΉıÕΉı › ±ıÀ·_ …. ‹ÎÀı ±Î’HÎı   ÷ı‹ ΩHÎÌfiı ÂÎ_Ï÷’Ò‰˝¿ flËı‰_ Ωı¥±ı. ¬˘ÀÌ ‹Î◊οÒÀ ¿fḻı ±ıfi˘ ±◊˝ ¢
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                       53   54                          ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

»ı ÷ı ? ⁄‘ı … »˘¿flÎ_ ‹›Î˝ ‰√fl ¿˘¥ ˢ› … fiËŸ ! ±Î ÷˘ Á_ÁÎflfiÎ        …\ÿÎ ÿı¬Î› »ı. ±Î_¬˘‹Î_ …\ÿÎ ÿı¬Î›, ’HÎ ‰V÷ ÷flÌ¿ı ±ı¿ … »ı. ±ıÀ·ı
∑HÎÎfi⁄_‘ »ı, ÏËÁÎ⁄ ·ı‰Îÿı‰ÎfiÎ »ı. ±‹Îflı › ⁄Î⁄Î-⁄ı⁄Ì Ë÷Î_, ’HÎ ÷ı     ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfifi_ fi΋ ÿı¢, ÷˘ › ±ı¿fi_ ±ı¿ … »ı. ±ı‹fiÎ ±ÎI‹Îfi_
‹flÌ √›Î_. ‹Ëı‹Îfi ±ÎT›˘ Ë÷˘ ÷ı ‹Ëı‹Îfi √›˘, ±ı ±Î’H΢ Á΋Îfi …        ¿S›ÎHÎ ◊Ή ±ıÀ·Ì … ±Î’HÎı Ïfifl_÷fl ¤Î‰fiÎ flά‰ÎfiÌ. ±Î’HÎı …ıfiÎ ΩıÕı
@›Î_ »ı ? ±Î’HÎı ˵ fi◊Ì …‰Îfi_ ? ±Î’HÎı ∞‰÷Î_ ˢ› ±ıfiı ÂÎ_Ï÷ ±Î’˘,     Ïfifl_÷fl flèÎÎ, ΩıÕı ¬Î‘_ ’Ì‘,_ ÷˘ ±Î’HÎı ±ı‹fi_ ¿ı‹ ¿S›ÎHÎ ◊Λ ±ı‰Ì ¤Î‰fiÎ
√›_ ±ı ÷˘ √›_, ±ıfiı Á_¤Îfl‰Îfi_ › »˘ÕÌ ÿ˘. ±ËŸ ∞‰÷Î_ ˢ›, …ıÀ·Î_     ¤Î‰Ì±ı. ±Î’HÎı ’Îfl¿Î ‹ÎÀı ÁÎflÌ ¤Î‰fiÎ ¤Î‰Ì±ı, ÷˘ ±Î ÷˘ ±Î’HÎÎ
±ÎÏl÷ ˢ› ±ıfiı ÂÎ_Ï÷ ±Î’̱ı, ±ıÀ·Ì ±Î’HÎÌ Œfl…. ±Î ÷˘ √›ı·Î_fiı       ’˘÷ÎfiÎ ‹ÎHÎÁfiı ‹ÎÀı ÷˘ Â_ fiÎ ¿fḻı ?               (353)
Á_¤Îfḻı ±fiı ±Î‹fiı ÂÎ_Ï÷ fiÎ ±’Λ, ±ı ¿ı‰_ ? ±ıÀ·ı ŒflΩı «Ò¿˘ »˘
                                         ±ÎÀ·Î ‹ÎÀı ’V÷¿˘‹Î_ ±Î ⁄‘_ ±Î’HÎı ·A›_ »ı ¿ı “¿S’”fiÎ ±_÷
⁄‘Ì. ÷‹fiı ±ı‰_ ·Î√ı »ı ¬v_ ? √›_ ±ı ÷˘ √›_. √…‰Î‹Î_◊Ì ·Î¬ wÏ’›Î
                                      Á‘Ì ¤À¿‰Îfi_ ◊Âı ÷Îflı. ±ıfi_ fi΋ ¿S’Î_÷. ¿S’Î_÷fi˘ ±◊˝ ¿˘¥±ı ¿›˘˝
’ÕÌ √›Î fiı ’»Ì fiÎ …Õı ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰Îfi_ ? ‹Î◊_ Œ˘Õ‰Îfi_ ?
                                      fi◊Ì fiı ? ÷‹ı ±Î… ’Ëı·Ì ‰¬÷ ÁÎ_¤Y›˘fiı ?
    ≠ffi¿÷ν — ¤Ò·Ì …‰Îfi_.
                                         ≠ffi¿÷ν — ’Ëı·Ì ‰¬÷ ÁÎ_¤Y›˘.
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Ì ±HÎÁ‹…HÎ »ı. ±Î’HÎı ⁄Î’-ÿÌ¿flÎ
                                         ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î “¿S’” fiÎ ±_÷ Á‘Ì ¤À¿‰Îfi_ ◊Λ ±fiı ·˘¿
¿˘¥ flÌ÷ı ˢ÷Î … fi◊Ì. ÿÌ¿fl˘ ‹flı ÷˘ Ï«_÷Î ¿fl‰Î …ı‰_ »ı … fiËŸ. ¬flÌ
                                      Â_ ¿Ëı ? ⁄Ë ¿S’Î_÷ ¿flı. ±flı ‹Ò±Î, ¿S’Î_÷ ±ıÀ·ı ’Ò» ÷˘ ¬fl˘, ¿ı ¿S’Î_÷
flÌ÷ı Ωı Ï«_÷Î ¿fl‰Î …ı‰Ì ˢ› …√÷‹Î_ ÷˘ ‹Î-⁄Î’ ‹flı ÷˘ … ‹fi‹Î_ Ï«_÷Î
                                      ±ıÀ·ı Â_ ? ÷ı ¿˘”¿ … ‹ÎHÎÁ ¿S’Î_÷ ¿flı. ¿S’Î_÷ ÷˘ ±ı¿fi˘ ±ı¿ »˘¿fl˘
◊‰Ì Ωı¥±ı. »˘¿fl˘ ‹flÌ Ω›, ÷˘ »˘¿flÎ fiı ±fiı ±Î’HÎı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ?
                                      ˢ› fiı, ±Î‰Ì ÏV◊Ï÷ ˢ› fiı ÷˘ … ⁄fiı ¿S’Î_÷.          (358)
‹Î-⁄Î’ı ÷˘ ±Î’HÎÌ µ’fl µ’¿Îfl ¿›˘˝ Ë÷˘, ‹Î±ı ÷˘ ±Î’HÎfiı ’ıÀ‹Î_ fi‰
‹ÏËfiÎ flÎA›Î ’»Ì ‹˘À˘ ¿›˘˝. ⁄Βαı ¤HΉΠ‹ÎÀı ŒÌ±˘ ±Î’Ì »ı, ⁄Ì…\_         ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎfiÎ_ »˘¿flÎ_ ¿ıÀ·Î_ ?
⁄‘_ ±ÎM›_ »ı.                      (351)
                                         ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ »˘¿fl˘ fiı ±ı¿ »˘¿flÌ Ë÷Î_. »˘¿flÎfi˘ …L‹ ◊›˘ I›Îflı
                              ı
    ÷‹fiı ‹ÎflÌ ‰Î÷ Á‹Ω› »ıfiı ? ‹ÎÀı F›Îflı ›Îÿ ±Î‰ıfi, I›Îflı ±ıÀ·_    ‹ı_ ¤¥⁄_‘˘fiı ’ı_ÕÎ ¬‰ÕÎT›Î. 1928‹Î_ …L‹ı·˘. ’»Ì ±ı¿hÎÌÁ‹Î_ ±ı ±˘Œ
⁄˘·Ωı fiı ¿ı “Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ±Î »˘¿fl˘ ÷‹fiı Á˘_M›˘ !” ±ıÀ·ı ÷ıfi˘ µ¿ı·     ◊¥ √›˘. ±ıÀ·ı ’»Ì ‹ı_ ⁄‘Îfiı ’ı_ÕÎ ¬‰ÕÎT›Î. ÷ı ’Ëı·Î_ ÷˘ ⁄‘Î_ ±ı‹
±Î‰Âı. ÷‹ÎflÎ ÿÌ¿flÎfiı Á_¤ÎflÌfiı ±ıfiÎ ±ÎI‹Îfi_ ¿S›ÎHÎ ◊Λ ±ı‰_ ‹fi‹Î_     … Á‹F›Î ¿ı ±Î ÷˘ ⁄ÌΩı ¿_¥ »˘¿fl˘ ËÂı, ÷ı◊Ì ±Î ’ı_ÕÎ ¬‰ÕΉ÷Î ËÂı.
⁄˘S›Î ¿flΩı, ±Î_¬‹Î_ ’ÎHÎÌ fiÎ ±Î‰‰Î ÿı¢. ÷‹ı ÷˘ …ˆfi ◊̱fl̉΂Π       ’ı_ÕÎ ¬‰ÕΉ÷Î_ Á‘Ì ‹ı_ Œ˘Õ fiÎ ’ÎÕu˘. ¬‰ÕÎT›Î ’»Ì ‹ı_ ⁄‘Îfiı ¿èÎ_, “’ı·Î
‹ÎHÎÁ˘ »˘. ÷‹ı ÷˘ ΩH΢ ¿ı ±ÎI‹Î √›Î ’»Ì ±ı‰Ì ¤Î‰fiÎ ¤Î‰‰Ì Ωı¥±ı       ¤Î¥, √ıVÀ ±ÎT›Î Ë÷Î fiı ÷ı √›Î !!” Ωı ‹Îfi¤ıfl ±ÎT›Î Ë÷Î, ÷˘
                      ı
¿ı, “±ı‹fiÎ ±ÎI‹Îfi_ ¿S›ÎHΠˢ ! Ëı ¿Ú’΂ÿ‰, ±ı‹fiÎ ±ÎI‹Îfi_ ¿S›ÎHÎ ¿fl˘.”  ‹Îfi¤ıfl ¿Îœ˘ ±Î’HÎı. ±ıÀ·ı ±Î ‹Îfi ±ÎM›_. ÷ı ‹fiı ⁄‘Î ‰œ‰Î … ‹Î_ÕuÎ.
÷ıfiı ⁄ÿ·ı ±Î’HÎı ‹fi‹Î_ œÌ·Î ◊¥±ı ÷ı ’˘ÊΛ fiËŸ. ±Î’HÎÎ … ’˘÷ÎfiÎ       ±flı, fiÎ ‰œÎ›, ‹Îfi¤ıfl …‰Î ÿı‰Î Ωı¥±ı.
V‰…fifiı ÿ—¬‹Î_ ‹Ò¿Ì±ı ÷ı ±Î’HÎ_ ¿Î‹ fiËŸ. ÷‹ı ÷˘ ÕËÎ’HΉ΂Î, ω«ÎflÂÌ·,
                                         ’»Ì ⁄ı⁄Ì⁄ıfi ±ÎT›Î_ Ë÷Î_. ÷ı ±ı‹fiı ‹Îfi¤ıfl ⁄˘·ÎT›Î_ ±fiı
Á_V¿ÎflÌ ·˘¿˘, ±ıÀ·ı F›Îflı F›Îflı ›Îÿ ±Î‰ı I›Îflı ±Î‰_ ⁄˘·‰_ ¿ı, “±ı‹fiÎ
                                      ‹Îfi¤ıfl ¿ÎœuÎ_. …ı ⁄‘Î ±ÎT›Î ÷ı Ω› ⁄‘Î_. ’»Ì ÷˘ ¿˘¥ »ı fiËŸ. Ë_
±ÎI‹Îfi_ ¿S›ÎHÎ ◊Ή. Ëı ‰Ì÷flÎ√ ¤√‰Îfi, ±ı‹fiÎ ±ÎI‹Îfi_ ¿S›ÎHÎ ¿fl˘.”
                                      fiı ËÌflÎ⁄Î ⁄ı … »Ì±ı.                 (360)
         _    ı
±ıÀ·_ ⁄˘S›Î ¿fl‰. ¿Ú’΂ÿ‰fi_ fi΋ ·ı¢, ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ¿Ëı¢ ÷˘ › ¿Î‹
◊Âı. ¿ÎflHÎ ¿ı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ±fiı ¿Ú’΂ÿ‰ ±ÎI‹Îw’ı ±ı¿ … »ı ! ÿıË◊Ì
                     ı                   iÎÎfi ◊÷Î_ ’Ëı·Î_ ËÌflÎ⁄Î ¿Ëı. “»˘¿flÎ_ ‹flÌ √›Î_ ÷ı ˉı »˘¿flÎ_
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                       55   56                         ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

fi◊Ì. Â_ ¿flÌÂ_ ±Î’HÎı ? CΈՒH΋Î_ Áı‰Î ¿˘HÎ ¿flÂı ?” ±ı‹fiı ˵ ‹Ò_{‰ı !  ±ı‰_ flËıÂı, ±Îfi_ fi΋ T›‰ËÎfl ¿Ëı‰Î› »ı.
fiÎ ‹Ò_{‰ı ? I›Îflı ‹ı_ ÷ı‹fiı ¿èÎ_, “±Î…fiÎ_ »˘¿flÎ_±˘ ÿ‹ ¿ÎœÂı ÷‹Îfl˘.
                                         ÷‹ı ΩH΢ ¿ı ‹Îfl˘ »˘¿fl˘ »ı. ±ıÀ·ı @›Î_ …‰Îfi˘ »ı ? ±S›Î ‹Ò±Î,
±ı ÿÎw ’Ìfiı ±Î‰Âı ÷ı ÷‹fiı √‹Âı ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “fiÎ ±ı ÷˘ fiÎ
                                      »˘¿fl˘ »ı, ’HÎ CÎÕ̉Îfl‹Î_ Á΋˘ ◊¥ …Âı. ¿˘¥ ±ÎI‹Î ⁄Î’-⁄ıÀ˘ ◊Λ fiËŸ.
√‹ı.” I›Îflı ‹ı_ ¿èÎ_, “ÿÎw ’Ìfiı ±Î‰Âı. ±Î ±ÎT›Î Ë÷Î ÷ı √›Î_. ÷ı◊Ì
                                      ±Î ÷˘ ÏËÁÎ⁄ »ı Á΋ÎÁÎ‹Ì ·ıHÎ-ÿıHÎfiÎ. Ωıfiı CÎıfl …¥fiı ±ı‰_ ¿Ëı÷˘ fiËŸ
‹ı_ ’ı_ÕÎ ¬‰ÕÎT›Î.” ÷ı ’»Ì F›Îflı ±ı‹fiı ±fi¤‰ ◊›˘ I›Îflı ‹fiı ¿Ëı
                                      ¿ı ÷‹ı ‹ÎflÎ ⁄Î’ fiËŸ, ±ı‰_ ! ±ı T›‰ËÎfl◊Ì ÷˘ ¬flÎ … fiı ? (370)
»ı, “⁄‘ÎfiÎ_ »˘¿flÎ_ ⁄Ë ÿ—¬ ÿı »ı.” I›Îflı ‹ı_ ¿èÎ_, “±‹ı ÷‹fiı ’Ëı·ı◊Ì
¿Ëı÷Î ’HÎ ÷‹ı fiˢ÷Î_ ‹Îfi÷Î_ !”                          ±˘· ‘ÌÁ flÌ·ıÏÀTÁ ±Îfl ÀıQ’flflÌ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ. ÷ı ±Î’HÎı ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ
                                      flËı I›Î_ Á‘Ì ÁÎv_ »ı ! ±Î’HÎÌ ÿÎfi÷ ¿ı‰Ì flά‰Ì ¿ı ±ı ÷˘Õ‰Î Œflı ÷˘
   ±Î ’Îfl¿<_ ÷ı ‰‚Ì ’˘÷Îfi_ ◊÷_ ËÂı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ › ? fi¿Î‹Ì ËΛ,
                                      › ±Î’HÎı ÁÎ_‘ ÁÎ_‘ ¿fl‰_. ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ flËı ◊˘Õ˘ ‰¬÷ ±fiı F›Îflı
ËΛ, ËΛ ¿fḻı. ±Î ÿıË F›Î_ ’Îfl¿˘, ÷ı ÿıËfiÎ_ ’λÎ_ ±ı Á√Î_. ’Îfl¿˘
                                      ±Î’HÎfiı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı ±Î ⁄‘_ ∂ÕÌ …‰Îfi_ »ı, ÷˘ ±ı ŒÎÕı I›Îflı ±Î’HÎı
±fiı ’Îfl¿ÎfiÌ ’Î»Ì ‹ÒÕÌ, ÷ı ’˘÷ÎfiÌ ◊÷Ì ËÂı ?        (362)
                                      › ŒÎÕÌ fiά‰Îfi_. ⁄fiı I›Î_ Á‘Ì ÁΫ‰‰_.           (371)
    ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ … »˘¿fl˘ »ı, …\ÿ˘ ◊¥ √›˘ »ı.
                                         Á_ÁÎfl‹Î_ ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ flËı‰Îfi_ »ı. “±Î‰˘ ⁄ıfi”, “±Î‰ ⁄ı⁄Ì”, ±Î‹ ÷ı ›
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ hÎHΠˢ÷ ÷˘ › …\ÿÎ ◊¥ Ω÷ ±fiı fiÎ …\ÿÎ ◊Λ      ⁄‘_ »ı ÷ı Á’flŒS›±Á ¿fl‰Îfi_ »ı. I›Îflı ±iÎÎfiÌ Â_ ¿flı ¿ı Á˘Õ‹Î_ CÎη
÷˘ ±Î’HÎı …‰_ ’ÕÂı ’λ\_. ±ı ’λΠ¤ı√Î flËı·Î ˢ›fiı, ÷˘ › …‰_ ’ÕÂı,    CÎη ¿flı, ÷˘ ’ı·Ì ⁄ı⁄Ì › ±ıfiÌ ’fl Ï«ÕΛΠ¿flı. ±fiı iÎÎfiÌ ’vÊ T›‰ËÎfl‹Î_
±Î’HÎı ‹ı·Ìfiı. ‹ı·Ìfiı fiËŸ …‰_ ’Õı ? I›Î_fiÌ ËΛ ËΛ Â_ ? √›Î       “Á’flŒS›±Á” flËı ÷˘ ⁄‘Î › ¬ flËı ±ı‹fiÌ ’fl. ¿ÎflHÎ ¿ı ·˘¿˘fiı
±‰÷ÎflfiÎ_ »˘¿flÎ_ @›Î_ √›Î_ ? √›Î ±‰÷ÎflfiÎ_ »˘¿flÎ_ @›Î_ flËı »ı ?       “Á’flŒS›±Á” Ωı¥±ı »ı. ⁄Ë ±ÎÁ„@÷ ·˘¿˘fiı fi◊Ì √‹÷Ì. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı
    ≠ffi¿÷ν — ¤√‰Îfifiı ¬⁄fl.                       ’HÎ ⁄‘_ “Á’flŒS›±Á” flËı‰_, ±Î ⁄‘Î ÷˘ŒÎfi˘‹Î_ ’Õ‰_ fiËŸ.
    ÿÎÿÎlÌ — S›˘ ! √›Î ±‰÷ÎflfiÎ_ »˘¿flÎ_fi_ Ãı¿ÎHÎ_ fi◊Ì, ±Î ±‰÷ÎflfiÎ_     “iÎÎfiÌ” Â_ Á‹…ı ? ¿ı ⁄ı⁄Ì ’ˆHÎÌ, ÷ı ’HÎ T›‰ËÎfl ±fiı ⁄ı⁄Ì
»˘¿flÎ_fi_ ’λ\_ ±Î‰_ ◊›. @›Îflı ’Îfl ±Î‰Âı ±Îfi˘ ? ‹˘ZÎı …‰ÎfiÌ ‰Î÷ ¿fl˘fiı,
             _                         Ï⁄«ÎflÌ flÎ_ÕÌ, ÷ı ’HÎ T›‰ËÎfl. “flÌ›·” fi ˢ› ±Î. ±ı ⁄Lfiı T›‰ËÎfl
fi¿Î‹Î ±‘˘√Ï÷‹Î_ …÷Î flËı¢. µ’ÎÏ‘, ¿_À΂˘ ±Î‰ıfi, ÷ı µ’ÎÏ‘‹Î_ ÂıfiÎ
                            ı          »ı, “flÌ·ıÏÀ‰” »ı ±fiı ¿˘¥◊Ì Œıfl‰Ì fiΠ¿Λ ±ı‰_ ’λ\_ !! ˉı ±Î
±‰÷Îfl ◊Λ ? ±ËŸ◊Ì ’»Ì ‹fiW›‹Î_◊Ì Âıfi˘ ±‰÷Îfl ◊Λ ? Ωfi‰flfi˘          ·˘¿ Â_ ¿flÂı ? …‹Î¥ ‹flÌ √›˘ fiı ’λ‚ ‹Î◊Î_ Œ˘Õı ? ÷ı ∂·ÀÎ ÕΘ¿Àflfiı
±‰÷Îfl. fi¿˝√Ï÷‹Î_ …÷˘ flËı. fi¿˝√Ï÷ fiı Ωfi‰fl√Ï÷ ⁄‘Ì √‹ı »ı ? (363)       ⁄˘·Î‰‰Î ’Õı. ±ıÀ·ı ±ı flÎ√-¶ıÊfiı ±Î‘Ìfi »ı fiı ? T›‰ËÎfl T›‰ËÎfl
                                      Á‹Ω›˘ fi◊Ì ÷ı◊Ì fiı ?
   ±ı¿-±ı¿ ±‰÷Îfl‹Î_ ¤›_¿fl ‹Îfl ¬Î‘˘ »ı, ’HÎ ’λ·˘ ‹Îfl ¬Î‘ı·˘
¤Ò·÷˘ Ω› »ı ±fiı fi‰˘ ‹Îfl ¬Î÷˘ Ω› »ı. √›Î ±‰÷ÎflfiÎ_ »˘¿flÎ_ ‹Ò¿÷˘          »˘¿flÎ_fiı ‰œ‰_ ’Õı, ⁄¥fiı ⁄ı ÂOÿ ¿Ëı‰Î ’Õı. ’HÎ fiÎÀ¿Ì› ¤ÎÊ΋Î_,
±Î‰ı »ı. fiı fi‰Î ±Î ±‰÷Îfl‹Î_ ‰‚√ÎÕ÷˘ Ω› »ı !      (364)        Ã_Õ¿◊Ì √VÁ˘ ¿fl‰Îfi˘. fiÎÀ¿Ì› ¤ÎÊÎ ±ıÀ·ı Â_ ¿ı Ã_Õ¿fiÌ ÁÎ_¿‚ ¬ı_«Ìfiı
                                      √VÁ˘ ¿fl‰Îfi˘ ±ıfi_ fi΋ fiÎÀ¿ !                (378)
          (14) Á√Î¥, flÌ·ıÏÀ‰ ¿ı flÌ›· ?
                                              (15) ±ı »ı ·ıHÎ-ÿıHÎ, fi Á√Î¥ !
   flÌ·ıÏÀ‰ »ı ±Î Á_⁄_‘ ! ÁΫ‰Ì ÁΫ‰Ìfiı ¿Î‹ ·ı‰Îfi_ »ı. ±Î flÌ·ıÏÀ‰
Á_⁄_‘ »ı, ±ıÀ·ı ÷‹ı …ı‰_ flÌ·ıÏÀ‰ flά˘ ÷ı‰_ ±ı flËıÂı. ÷‹Îflı …ı‰_ flά¢     ⁄ˆflÌ-»˘¿flÎ_ Ωı ’˘÷ÎfiÎ_ ˢ› fiı, ÷˘ ±Î ÂflÌflfiı √‹ı ÷ıÀ·Ì √¤fl΋HÎ
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                      57   58                          ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

◊÷Ì Ë˘÷ ÷˘ ‰Î¥Œ ◊˘ÕÌ ·¥ ·ı÷, ±‘Î*√fiÎ ¿Ëı‰Î› »ı fiı ? ·¿‰˘ ◊¥          ÿÎÿÎlÌ — ¿ıfḻ˘‹Î_ › …\ÿ_ …\ÿ_ ˢ›, ÷‹Îflı ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ÁÒZ‹÷Î
√›˘ ˢ› ÷˘ »˘¿fl˘ ·¥ ·ı ? ’HÎ ¿˘¥ ·ı fiËŸ. ±Î ÷˘ ÏËÁÎ⁄ »ı ⁄‘˘.       fiËŸ, ÷‹ÎflÌ Á‹…‰ÎfiÌ Â„@÷ fiËŸ. ⁄Î¿Ì ⁄‘Ì ÿflı¿ ¿ıflÌ‹Î_ …\ÿ˘ …\ÿ˘
⁄Î’Î ’ÎÁı ‹Î_√÷˘ Ë÷˘, ÷ıÀ·_ … ÷‹fiı ‹Y›_ »ı.     (384)       V‰Îÿ, ÿflı¿ ’Î_ÿÕ΋Î_ › ŒıflŒÎfl. ±ı¿ … Ω÷fiÎ ÿı¬Î›, ±ı¿ … Ω÷fiÌ
                                     Á√_‘ ˢ› ’HÎ ŒıflŒÎfl ¿_¥ fiı ¿_¥. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ÿÏfi›Îfi˘ Ïfi›‹ ±ı‰˘
    ±ı¿ »˘¿flÎfiı ±ıfiÌ ‹Î »ı ÷ı ¿Â_ ¬flÎ⁄ fiÎ ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ › ‹Îfl‹Îfl
                                     »ı ¿ı V’ıÁ ⁄ÿ·Î› ±ıÀ·ı ŒıflŒÎfl ◊Λ. V’ıÁ ⁄ÿ·Ì ±ıÀ·ı ŒıflŒÎfl ˢ›
¿fl÷Ì Ë˘›. ±fiı ±ı¿ »˘¿fl˘ ±ÎÀ·˘ ⁄‘˘ ÷˘ŒÎfi ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ › ±ıfiı
                                     …!                            (400)
fl‹ÎÕ fl‹ÎÕ ¿fl÷Ì Ë˘›. »˘¿flÎ ⁄‘Î ±ıfiΠˢ›, ’Î_«ı‰. ’Î_«ı‰ ΩıÕı …\ÿ_
…\ÿ_ ‰÷˝fi ˢ›. ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ?                       ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ …fifl· ‰Î÷ ¿Ëı »ı fiı ¿ı ±Î ⁄‘Î ¿<À_⁄˘ ˢ› »ı
                                     fiı, ÷ı ±ı¿ ‰_ ’fl_’flÎ ¤ı√Î ◊Λ »ı.
    ≠ffi¿÷ν — ±ıfiÎ ÿflı¿fiÎ ¿‹˝fiÎ µÿ› …\ÿÎ ËÂı ?
                                        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÷˘ ⁄‘Î ±Î’HÎÎ ±˘‚¬ÎHΉ΂Π…. ±Î’HÎ_ …
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÏËÁÎ⁄ … «Ò¿÷ı ◊Λ »ı ±fiı ±Î »ı ÷ı ‹Îflı ’Î_«ı
                                     Á¿˝· ⁄‘_ ΩıÕı flËı‰Îfi_. Áfl¬Î √HΉ΂_ »ı, ±ıÀ·ı I›Î_ ±Î√‚ flÎ√-¶ıÊfiı
’Î_« »˘¿flÎ ’fl Áfl¬˘ ¤Î‰ flά‰˘ Ωı¥±ı, ’HÎ ±ı ÂÌ flÌ÷ı flËı ? ±fiı
                                     ·¥fiı …L‹ ◊Λ »ı ±fiı ÷ı ¤Î‰˘ «Ò¿‰‰Î ‹ÎÀı ¤ı√Î ◊Λ »ı. ⁄Î¿Ì ±Î_¬ı
’»Ì »˘¿flÎ ¿ËıÂı, ‹ÎflÌ ‹Î »ı ÷ı ±ÎfiÎ ’Z΋Î_ »ı. ±ı‰Ì ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı. ±ıfiÎ
                                     ±Î‰_ ÿı¬Î› »ı ±ı ¤˛Î_Ï÷◊Ì »ı ±fiı iÎÎfi◊Ì ÷ı‰_ fi◊Ì.      (403)
{CÎÕÎ »ı ±Î ÿÏfi›Î‹Î_.
                                        ≠ffi¿÷ν — ±Î …ı …L‹ ·ıfiÎfl »ı ±ı ±ıfiÎ ¿‹˘˝◊Ì …L‹ ·ı »ı fiı ?
    ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ı ’ı·Ì ‹‘flfiı ±ı‰˘ ¤Î‰ ¿ı‹ ◊Λ »ı ’ı·Î »˘¿flÎ
ΩıÕı.                                     ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á. ±ı √˘fl˘ »ı ¿ı ¿Î‚˘ »ı ¿ı ß√H΢ »ı ¿ı ¨«˘ »ı,
                                     ±ı ±ıfiÎ_ ¿‹˝◊Ì »ı. I›Îflı ±Î ÷˘ ·˘¿˘±ı ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ·Ì‘_, ±Î ±Î_¬ı ÿı¬ı·_
                ˝           ˝
    ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±ıfiı ¿_¥ ’Ò‰fi_ ‰ıfl »ı. ’ı·Îfi˘ ’Ò‰fi˘ flÎ√ »ı. ±ıÀ·ı
                                     ¿ı ±Î fiο ÷˘ ±ı¿{ı@˚À Áfl¬_ … ÿı¬Î› »ı, ±ıÀ·ı ⁄Î’fiÎ … √HÎ »˘¿fl΋Î_
flÎ√ ÁÒ«‰ı »ı. ·˘¿ L›Î› ¬˘‚ı »ı ¿ı ’Î_«ı »˘¿flÎ Áfl¬Î fiËŸ, ±ıfiı ? (389)
                                     ∂÷›Î˝ »ı, ¿ËıÂı ! ÷˘ ⁄Î’ ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi ◊¥ √›Î, ±ıÀ·ı »˘¿fl˘ ¿ÚWHÎ
    ±fiı ¿ıÀ·Î¿ »˘¿flÎ ‹Î-⁄Î’fiÌ Áı‰Î ¿flı »ı, ±ı‰Ì Áı‰Î ¿flı, ¬Î‘Î-    ¤√‰Îfi ◊¥ √›˘ ÿÏfi›Î‹Î_ ? ±Î‰Î ÷˘ ¿fl˘Õ˘ ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi ◊¥ √›Î.
’Ì‘Î ‰√flı › Áı‰Î ¿flı »ı. ÷ı‹fiı ‹ÎÀı ±ı‰_ fi◊Ì. ⁄‘˘ ±Î’H΢ … ÏËÁÎ⁄    ⁄‘Î ≠√À ’vÊ ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi … ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ±ı¿ı › »˘¿fl˘ ¿ÚWHÎ
»ı. ±Î’HÎÎ ‰Î_¿◊Ì ¤ı√_ ◊›_ ±Î’HÎfiı. ±Î ¿Ï‚›√‹Î_ Â_ ¿fl‰Î ±Î’HÎı    ¤√‰Îfi ◊›˘ ? ±ıÀ·ı ±Î ÷˘ Á‹…HÎ ‰√flfiÌ ‰Î÷ »ı !         (404)
±ÎT›Î ? Á÷˚›√ fiˢ÷˘ ? Á÷˚›√‹Î_ ⁄‘Î ’Î_ÁflÎ Ë÷Î. ¿Ï‚›√‹Î_ ⁄‘Î
                                        Ωı ⁄Î’fiÎ √HÎ »˘¿fl΋Î_ ±Î‰÷Πˢ›fiı, ÷˘ ÷˘ ⁄‘Î »˘¿fl΋Î_
‰Î_¿Î ‹‚Ì ±Î‰ı. »˘¿fl˘ ÁÎfl˘ I›Îflı ‰ı‰Î¥ flÎÂÌ ‹·ı, ÷ı ‰œ_‰œÎ ¿flı. ‰Ë
                                     Áfl¬Î ±Î‰ı. ±Î ÷˘ ⁄Î’fiı …ı ’Ò‰˝¤‰ı ±˘‚¬ÎHΉ΂Π»ı, ±ıfiÎ √HÎ ‹‚÷Î
flÎÂÌ ‹·ı ÷ı ‰œ_‰œÎ ¿flı. ¿˘”¿fi_ ¿˘”¿ flÎÂÌ ‹·ı ±fiı ±Î CÎfl‹Î_ «ÎS›Î
                                     ±Î‰÷Πˢ›, ÷‹ÎflÎ ±˘‚¬ÎHΉ΂Π⁄‘Î ¿ı‰Î ˢ› ? ÷‹ÎflÌ ⁄Ï©fiı ‹‚÷Î
… ¿flı VÀ‰, ‰œ‰ÎÕfi˘ VÀ‰ Á‚B›Î … ¿flı.             (397)
                                     ±Î‰÷Πˢ›, ÷‹ÎflÎ ±Î›fiı ‹‚÷Î ±Î‰÷Πˢ›. ÷˘ ÷‹fiı ‹‚÷Î ±Î‰÷Î
    ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ±Î ‰fiV’Ï÷‹Î_ ’HÎ ∞‰ »ı ±ı‰_ ¿Ëı »ı, ˉı    ˢ›, ÷ı ±Î ¤‰‹Î_ ’λΠ»˘¿flÎ ◊Λ. ±ıÀ·ı ±ıfi˘ √HÎ ÷‹fiı ‹‚÷Î
±Î ±Î_⁄˘ ˢ›, ±Î_⁄Îfiı …ıÀ·Ì ¿ıfḻ˘ ˢ›, ÷ı ⁄‘Ì ¿ıfḻ˘fi˘ V‰Îÿ ±ı¿     ±Î‰÷Πˢ›, ’HÎ ¬flı¬fl ±ı ÷˘ ±ıfiÎ ’˘÷ÎfiÎ … √H΢ ‘ÎflHÎ ¿flı »ı.
… Ω÷fi˘ ˢ›, F›Îflı ±Î ‹fiW›‹Î_ ’Î_« »˘¿flΠˢ› ÷˘ ’Î_«ı › »˘¿flÎfiÎ     ÁΛ_ÏÀVÀ˘fiı ±ı‹ ·Î√ı »ı ¿ı ±Î ’fl‹ÎHÎ‹Î_◊Ì ±Î‰ı »ı. ’HÎ ±ı ÷˘ ±ıfiÎ
…\ÿÎ …\ÿΠω«Îfl-‰ÎHÎÌ-‰÷˝fi ±ı‰_ ¿ı‹ ?                  ’˘÷ÎfiÎ … √H΢ ‘ÎflHÎ ¿flı »ı. ’»Ì ¿˘¥ fiÃÎfl˘, fiηΛ¿ ˢ› ÷˘ ÿÎwÏÕ›˘
‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl                       59   60                          ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl

› fiÌ¿‚ı. ¿ÎflHÎ ¿ı …ı‰Î …ı‰Î Á_Ωı√ ±ıHÎı ¤ı√Î ¿›Î˝ »ı, ±ı‰_ … I›Î_ ±Î√‚
⁄fiı »ı, ¿˘¥ ∞‰fiı ‰ÎflÁÎ¥‹Î_ ¿Â_ ±ZÎflı › fiÎ ‹‚ı. ±ıÀ·ı ‰ÎflÁÎ¥ ±ı
                                           »˘¿flÎ_fi˘ ‹Î-⁄Î’ ≠I›ı T›‰ËÎfl
÷˘ ±ı¿ ÿı¬Î‰ ‹ÎhÎ »ı. ⁄Î¿Ì ’Ò‰˝¤‰ı …ı ±ıfiÎ ±˘‚¬ÎHΉ΂ΠË÷Î ÷ı …                       (µkÎflΑ˝)
±ÎT›Î »ı.                             (404)           (16) ÀÌfiı…Á˝ ÁÎ◊ı “ÿÎÿÎlÌ” !
    ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı …ı ¤Î‰ «Ò¿‰‰ÎfiΠˢ› »ı. ∑HÎÎfi⁄_‘ «Ò¿‰‰ÎfiÎ       ≠ffi¿÷ν — ±Îÿ½ ωzÎ◊afiÎ_ ∞‰fi‹Î_ @›Î @›Î ·ZÎH΢fiÌ …wfl »ı ?
ˢ› ÷ı ±’Î¥fiı …÷Î flËı »ı ?
                                        ÿÎÿÎlÌ — ωzÎ◊afiı, CÎfl‹Î_ …ıÀ·Î_ ‹ÎHÎÁ˘ ˢ› ±ı ⁄‘Î_fiı flÎ∞ flά‰ÎfiÌ
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ±’Î¥ … Ω› ⁄‘Î. ±ıÀ·ı ‹Îflı I›Î_ ±Î√‚ ±Î
                                     …wfl ±fiı ’»Ì V¿>·‹Î_ ’HÎ …ı ‹ÎHÎÁ˘ ΩıÕı ±ı ˢ›, ±Î’HÎı …ı ⁄ıfi˘-⁄ıfi˘ ⁄‘ÎfiÌ
ωiÎÎfi ⁄‘_ ¬S·_ ¿fl‰_ ’Õ›_ ¿ı ±S›Î, ⁄Î’fi˘ ÷ı ¢ ÿ˘Ê »ı ? ÷_ ø˘‘Ì,  ΩıÕı ±ı ⁄‘Îfiı flÎ∞ flά‰ÎfiÌ …wfl. F›Î_ …¥±ı I›Î_ ±Î’HÎı ⁄‘Îfiı flÎ∞ flά‰Î
÷Îfl˘ ⁄Î’ ø˘‘Ì, ’HÎ ±Î ÷Îfl˘ ¤Î¥ ¿ı‹ Ã_Õ˘ »ı ? Ωı ÷Îfl΋Î_ ÷ÎflÎ ⁄Î’fi˘    ±fiı ’˘÷ÎfiÎ_ ¤HÎ÷fl‹Î_ … K›Îfi flά‰._                (419)
√HÎ µI’Lfi ◊›˘ ˢ› ÷˘ ±Î ÷Îfl˘ ¤Î¥ Ã_Õ˘ ¿ı‹ »ı ? ±ıÀ·ı ±Î fiËŸ
Á‹Ω‰Î◊Ì ·˘¿ Ã˘¿ÎÃ˘¿ ¿flı »ı ±fiı …ı µ’fl ÿı¬Î› ±ıfiı ÁI› ‹Îfiı »ı.          ∞‰ÕÎ_ ‹Îflı·Î_ ?
‰Î÷ ⁄Ë Á‹…‰Î …ı‰Ì »ı. ±Î ⁄Ë ¨ÕÌ ‰Î÷ »ı. ±Î ÷˘ ‹ı_ ¿ËÌ ±ıÀ·Ì          ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
fi◊Ì. ±Î ⁄Ë ¨ÕÌ ‰Î÷ »ı ! ¤√‰Îfi ’HÎ ±ÎÀ·_ fi ±Î’Ì Â¿ı. ±Î ÷˘
⁄‘Î ÏËÁÎ⁄ … ·ı‰Î› »ı fiı «Ò¿‰Î› »ı !             (409)       ÿÎÿÎlÌ — @›Î_ ‹Îflı·Î_ ?

   ±ÎI‹Î ¿˘¥fi˘ »˘¿fl˘ ◊Λ fiËŸ fiı ±ÎI‹Î ¿˘¥fi˘ Ï’÷Î ◊Λ fiËŸ.          ≠ffi¿÷ν — ⁄√̫΋Î_ ’λ‚, ‰ÎÕ΋Î_.
±ÎI‹Î ¿˘¥fiÌ ‰Î¥Œ ◊Λ fiËŸ ¿ı ±ÎI‹Î ¿˘¥fi˘ ‘HÎÌ ◊Λ fiËŸ. ±Î ⁄‘_          ÿÎÿÎlÌ — Â_ ˢ› ∞‰ÕÎ_ ? ‰_ÿÎ-‰_ÿÎfiı ±ı‰_ ÷ı‰_ ˢ› ?
∑HÎÎfi⁄_‘ »ı. ¿‹˝fiÎ µÿ›◊Ì ¤ı√_ ◊›ı·_ »ı. ˉı ·˘¿˘fiı ±ı ¤ÎV›_ »ı fiı
±Î’HÎfiı › ±ı ¤ÎV›_ ±fiı ±ı ¤ÎÁı »ı ±ıÀ·_ …. ¬flÌ flÌ÷ı ÿı¬Î÷_ › fi◊Ì.      ≠ffi¿÷ν — ⁄‘_ … ‹Îflı·_.
¬flÌ flÌ÷ı ˢ› fiı ÷˘ ¿˘¥ ‰œı … fiËŸ. ±Î ÷˘ ¿·Î¿‹Î_ … ¤Î_…√Õ ’ÕÌ          ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎHÎÁfiÎ »˘¿flÎfiı ‹ÎflÌ fiά_ ¬fl˘ ?
Ω›, ‹÷¤ıÿ ’ÕÌ Ω› ÷˘ ‰œÌ ’Õı ¿ı fiÎ ‰œÌ ’Õı ? “‹ÎflÌ, ÷ÎflÌ” ¿flı
                                        ≠ffi¿÷ν — fiÎ.
¿ı fiÎ ¿flı ’»Ì ?
                                        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ‹flΛ »˘¿flÎfiı ? ±Î ¿˘”¿fi˘ »˘¿fl˘ ˢ› ÷˘ ‹ÎflÌ
    ≠ffi¿÷ν — ¿flı.
                                     fiÎ fi¬Î› ?
    ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎÀı ¤ÎV›‹Îfi »ı, ±ı@{ı@À fi◊Ì.
                                        ≠ffi¿÷ν — fiÎ.
   ¿Ï‚›√‹Î_ ±ÎÂÎ fiÎ flά¢. ¿Ï‚›√‹Î_ ±ÎI‹Îfi_ ¿S›ÎHÎ ◊Λ ±ı‰_
                                        ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‹ ±ı‹ ? ˉı ÷ı ∞‰Õ_ ‹Î›Ù, ÷ı‰_ ±ı¿ ⁄fiÎ‰Ì ±Î’ÌÂ
¿fl˘, fiËŸ ÷˘ ±Î ‰¬÷ ⁄Ë ωϫhÎ ±Î‰Ì flè΢ »ı, ±Î√‚ µ’fl ¤›_¿fl
                                     ÷_ ‹fiı ? ·Î¬ wÏ’›Î ¥fi΋ ±Î’‰_ »ı ¿ı ¿˘¥ Ωı ⁄fiÎ‰Ì ±Î’ı ÷˘ ±ıfiı
ωϫhÎ ±Î‰Ì flè΢ »ı. Ë…\ ËΩflı¿ ‰Ê˝ ÁÎflÎ_ »ı. ’HÎ ’»Ì ⁄Ë ±Î√‚
                                     ·Î¬ wÏ’›Î ¥fi΋ ±Î’_. ÷_ ⁄fiÎ‰Ì ±Î’Ì ? fiÎ ⁄fiı ?
¤›_¿fl ±Î‰‰ÎfiÎ »ı. ’»Ì @›Îflı CÎÎÀ‹Î_ ±Î‰Âı ? ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿_¥¿
±ÎI‹Îfi_ ¿flÌ ·˘.                     (410)         ≠ffi¿÷ν — fiÎ.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ‹flΛ ÂÌ flÌ÷ı ±Î’HÎı ? I›Îflı ¿˘¥ ÿÏfi›Î‹Î_         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄fl˘⁄fl. ·¥ …‰Îfi˘ ω«Îflı › fiÏË ¿fl‰Îfi˘. ¿˘¥
⁄fiÎ‰Ì ±Î’ı ¬fl˘, ÁΛ_ÀÌVÀ ·˘¿˘ ?                      VhÎÌ ≠I›ı ±Î¿Ê˝HÎ ◊Λ ÷˘ ›, “Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ‹fiı ‹ÎŒ ¿fl˘” ¿Ë̱ı.
                                                                  (425)
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ.
                                          ±ıÀ·ı ±ı »˘¿flα˘fiı ‹ÎÀı ‹Î-⁄Î’ı Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ? ¿ı ⁄ËÎfl ‹Îfi
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì …ı ⁄fiÎ‰Ì fiΠ¿̱ı fiı ÷ıfiı ‹ÎflÌ Â¿Î› fiËŸ
                                      ¬˘‚ı fiËŸ ±ı‰Ì flÌ÷ı flά‰_ Ωı¥±ı. ±ı ‹ÎfifiÎ ¤ÒA›Î fiΠˢ› fiı ⁄ËÎfl
±Î’HÎÎ◊Ì. ±Î ¬flÂÌ ⁄fiΉ̱ı, ±Î ⁄‘_ ⁄fiΉ̱ı, ±ıfi˘ fiΠ¿flÌ Â¿Ì±ı.
                                      ’ı·_ ‹Îfi ¬Î‰Î Ω› fiËŸ, ‹ÎfifiÌ Ë˘À·˘‹Î_. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰Îfi_ ? CÎıfl
÷fiı Á‹…HÎ ’ÕÌ ?
                                      ±Î‰ı ÷˘ ±Î‹ ⁄˘·Î‰Îfi˘, ⁄Î⁄Î ÷_ ÷˘ ÕÎè΢ »\_, ±Î‹ »\_. ÷ı‹ »\_, ±ıfiı
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ.                            ◊˘Õ_ ‹Îfi ±Î’‰_ ±ıÀ·ı ¡ı_ÕÂÌ’ …ı‰_ ‰·HÎ flά‰_ Ωı¥±ı. ±ıfiı ‹Î◊ı ËÎ◊
                                      Œıfl‰Ìfiı ⁄ıÁ‰_, ±Î’HÎı “⁄ıÀÎ ·ı Ëı_Õ, …‹‰Î ⁄ıÁ̱ı, ±Î’HÎı fiÎV÷˘ ¿fḻı
   ÿÎÿÎlÌ — ˉı Â_ ¿flÌ ?
                                      ÁÎ◊ı.” ±ı‰_ ÷ı‰_ ⁄‘_ ˢ‰_ Ωı¥±ı. ÷˘ ’»Ì ⁄ËÎfl ≠ı‹ ¬˘‚ı fiËŸ ’»Ì. ±‹ı
   ≠ffi¿÷ν — fiËŸ ‹Îv_.                         ÷˘ ’Î_« ‰Ê˝fi_ »˘¿v_ ˢ› ÷˘ ±ıfiÌ ΩıÕı ≠ı‹ ¿fḻı, ±ıfiÌ ΩıÕı ¡ı_ÕÂÌ’
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ∞‰ÕÎfiı ‹fl‰Îfi˘ ¤› ·Î√ı ¬fl˘ ? ±Î’HÎı ‹Îfl‰Î
                                      …ı‰_ flά̱ı.                         (429)
…¥±ı ÷˘ fiÎÁÌ Ω› ¬v_ ?                              ≠ffi¿÷ν — ’M’Î ¿ı ‹Q‹Ì √VÁı ¤flΛ ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ? ‹Q‹Ì ‹ÎflÎ
                                      µ’fl √VÁ˘ ¿flı I›Îflı ‹Îflı Â_ ¿fl‰_ ?
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
                                                       _
                                         ÿÎÿÎlÌ — “Á„E«ÿÎfi_ÿ” ⁄˘·‰Îfi, “Á„E«ÿÎfi_ÿ, Á„E«ÿÎfi_ÿ, Á„E«ÿÎfi_ÿ,
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ¿ı‹ ‹flΛ ? ±fiı ±Î CΙ, ⁄Î…flÌ fiı ¤› fiÎ
                                      …› Á„E«ÿÎfi_ÿ” ⁄˘·‰Îfi_ ⁄˘·Âı ÷˘ ÀÎœÌ ’ÕÂı.           (433)
·Î√ı, ±ıfiı ‰Î_‘˘ fiËŸ, Â_ ¿èÎ_ ? CΙ, ⁄Î…flÌ ⁄‘_, ±Î ÿÒ‘Ì ¿_¥ fiÎÁÌ Ω› ?
±Î’HÎı «M’ ·¥fiı …¥±ı ÷˘ ÿÒ‘Ì fiÎÁÌ Ω› ?                     ’M’Î, ‹Q‹Ì ΩıÕı ‰œ‰ÎÕ ¿fl‰Î Œflı I›Îflı »˘¿flα˘ ⁄‘Î “Á„E«ÿÎfi_ÿ,
                                      Á„E«ÿÎfi_ÿ” ¿Ëı ±ıÀ·ı ⁄‘_ ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ⁄ıµ Âfl‹Î¥ Ω› Ï⁄«ÎflÎ !
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ.                            ¤›fiÌ ±ı·Î‹˝ ¬ı_«ı »ı ±ıÀ·ı ÷fl÷ ⁄_‘ ◊¥ Ω›.         (433)
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±ıfiı Âο ¿flÌfiı ¬‰Î›. ÷fiı ‹fl‰Îfi˘ ¤› ·Î√ı ¿ı           ˉı CÎflfiÎ_ ‹ÎHÎÁ˘ ⁄‘Î_fiı ÷ÎflÎ◊Ì ±Îfi_ÿ ◊Λ ±ı‰_ flά‰_. ÷fiı
fiÎ ·Î√ı ?                                 ±ıfiÎ◊Ì ÿ—¬ ◊Λ ÷ıfi˘ ±Î’HÎı “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” ¿fl‰Îfi˘ ±fiı ÷ÎflÎ◊Ì ±ı
   ≠ffi¿÷ν — ·Î√ı.                           ⁄‘Îfiı ±Îfi_ÿ ◊Λ ±ı‰_ flά‰_. ’»Ì ±ı ·˘¿˘fi˘ ≠ı‹ Ωı…ı ÷_, ¿ı‰˘ ≠ı‹
                                      »ı ! ±Î ÷_ ≠ı‹ ⁄˛ı¿Õεfi ¿flÌ fiά_ »\_. ±ı ·˘¿˘fi˘ ≠ı‹ ˢ› ÷ıfiı ÷_ µ’fl◊Ì
   ÿÎÿÎlÌ — Ëo. ÷˘ ±ı‰_ ±ıfiı › ·Î√ı.            (423)   ’J◊flÎ fiά fiά ¿v_ ÷˘ ⁄‘_ ÷ÒÀÌ Ω› ≠ı‹.              (437)
    ±HÎËyfi˘ ¬ÎÕ˘ ÷˘ ⁄Ë ¨Õ˘ ! ’λ\_ µ’fl ±‰Î› … fiËŸ. ‹ÎÀı           ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ‰ÕÌ·˘ … ¿ı‹ ‰‘Îflı √fl‹ ◊¥ …÷Î ËÂı ?
«ı÷Ìfiı «Î·‰_ ÁÎv_. ‹ÎÀı ÷_ «ı÷Ì ……ı. ±Î …‰ÎfiÌ »ı, ⁄œÎ’˘ ±Î‰‰Îfi˘
                                         ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¬ÀÎfl˘ √ÎÕÌ ◊¥ √›ı·Ì ˢ›, √ÎÕÌ …^fiÌ ◊¥ ˢ›
ˢ› ÷ıfiı ±‹ı fiÎ ¿Ë̱ı, ‹ÎÀı ±Î ¤›-ÏÁBfi· ÷fiı ⁄÷Ή̱ı »Ì±ı.
                                      ÷˘ ’»Ì √fl‹ ◊¥ Ω› fiı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘. ±ı ÷˘ fi‰Ì √ÎÕÌ Ë˘› ÷˘ fiÎ
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ËÎ, fiËŸ ·¥ Ω™, ⁄ÌΩfiÌ ⁄ˆflÌ fiËŸ ·¥ Ω™.
◊Λ. ±ıÀ·ı ‰ÕÌ·˘fiı ÷˘ Ï⁄«ÎflÎfiı Â_....                   ‰√fl fi «Î·ı ±fiı À˘‚Î_‰Îÿ ‰√fl ‹fiW›˘ flËÌ fiΠ¿ı. À˘‚Î_‰Îÿ ‰√fl flËÌ
    ±fiı √ÎÕÌ √fl‹ ◊¥ Ω›. ÷˘ ±ıfiı ±Î’HÎı ÀÎœÌ fiÎ ’ÎÕ‰Ì ’Õı ?        ¿ı ¿˘HÎ ? “iÎÎfiÌ ’vÊ” ±ı¿·Î …, ¿˘¥ fiΠˢ› I›Î_ ±Î√‚ı ›. ¿ÎflHÎ
⁄ËÎfl◊Ì ¿_¥¿ ¿˘¥¿fiÌ ΩıÕı ¤Î_…√Õ ◊¥ ˢ›, flV÷΋Î_ ’˘·ÌÁ‰Î‚Î ΩıÕı,       ¿ı ’˘÷ı Ïfiflη_⁄ ◊›ı·Î »ı. ¿˘¥ ±‰·_⁄fifiÌ ±ı‹fiı …wfl … fi◊Ì.
÷˘ ‹˘œÎ µ’fl »ı ÷ı ◊¥ √›Î ˢ› ¥‹˘Ufi·. ÷‹ı ‹˘œ_ …\±˘ I›Îflı ÷‹ı           ⁄Î¿Ì ‹fiW›˘ ÷˘ Ï⁄«ÎflÎ ËÒ_Œ ‰√fl ∞‰Ì ¿ı fiËŸ. ‰ÌÁ ·Î¬
Â_ ¿Ë˘ ? “÷‹Îv_ ‹˘œ_ … ⁄Y›_, ±Î F›Î_ fiı I›Î_ µ÷flı·_ fiı µ÷flı·_ ¿Î›‹fiı  wÏ’›Îfi˘ ‹˘À˘ ⁄_√·˘ ˢ› ±fiı ±ı¿·˘ ÁÒ¥ …‰Îfi_ ¿Ëı ÷˘ ? ±ıÀ·ı ±ıfiı
‹ÎÀı.” ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·Î›. ±Î’HÎı Á‹∞ …‰Îfi_ ¿_¥¿ ‹U¿ı·Ì‹Î_ ±ÎT›Î »ı.     ËÒ_Œ Ωı¥±ı. ‹fiW›˘fiı ËÒ_Œ Ωı¥±ı, ÷ı◊Ì ÷˘ ±Î ·Bfi ¿fl‰ÎfiÎ_ fiı ! ·Bfifi˘
±ıÀ·ı ’»Ì ±Î’HÎı ±ı‹ fiı ±ı‹ √ÎÕÌfiı ÀÎœÌ ’ÎՉΠ‹ÎÀı ∂¤Ì fiËŸ         ¿Î›ÿ˘ ¿¥ ¬˘À˘ ¿Î›ÿ˘ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ¿<ÿfl÷fi˘ Ïfi›‹ »ı.
flά÷Î ?                              (444)      ±ıÀ·ı ’ˆHΉ΋Î_ ÁË… ≠›Ifi flά‰˘, ‹fi‹Î_ ¤Î‰fiÎ flά‰Ì ¿ı ·Bfi
    ±Î ‰ÕÌ·˘fiÌ Áı‰Î ¿fl‰Ì ±ı ÷˘ ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ ‘‹˝ »ı. …\‰ÎÏfi›Îfi˘                                _
                                      ¿fl‰_ »ı, ÁÎflÌ …B›Î±ı. ’»Ì ±ı VÀıÂfi ±Î‰ı I›Îflı ∂÷fl‰Îfi. VÀıÂfi ±Î‰÷Î_
‘‹˝ Â_ ? I›Îflı ¿Ëı, ‰ÕÌ·˘fiÌ Áı‰Î ¿fl‰Ì. …\fiÌ √ÎÕ̱˘fiı ‘¿ı·Ìfiı ·¥ …‰Ì    ’Ëı·Î_ ÿ˘Õ‘΋ ¿fḻı ÷˘.... ÷Îflı ’Ëı·Ì ÿ˘Õ‘΋ ¿fl‰Ì »ı ?
±fiı ÷˘ … ±Î’HÎı CΈÕÎ ◊¥Â_ ÷˘ ±Î’HÎfiı ‘¿ı·fiÎflÎ ‹·Âı. ±ı ÷˘ ±Î’Ìfiı        ≠ffi¿÷ν — fiÎ. VÀıÂfi ±Î‰ı I›Îflı.
·ı‰Îfi_ »ı. ±Î’HÎı CΈÕα˘fiÌ Áı‰Î ¿fḻı ÷˘ ±Î’HÎÌ Áı‰Î ¿flfiÎflÎ ‹‚Ì ±Î‰ı
±fiı ±Î’HÎı CΈÕα˘fiı ËÎ_¿ ËÎ_¿ ¿fḻı ÷˘ ±Î’HÎfiı ËÎ_¿ ËÎ_¿ ¿flfiÎflÎ ‹‚Ì       ÿÎÿÎlÌ — Ë_... VÀıÂfifiı ±Î’HÎÌ √fl… »ı fiı ±Î’HÎfiı VÀıÂfifiÌ
±Î‰ı. …ı ¿fl‰_ ˢ› ÷ı »^À »ı.                 (445)    √fl… ! ¿_¥ VÀıÂfifiÌ ±Î’HÎfiı ±ı¿·Îfiı … √fl… fi◊Ì. VÀıÂfifiı ±Î’HÎÌ
                                      √fl… ¬flÌ ¿ı fiÏË ?                   (450)
           (17) ’IfiÌfiÌ ’Á_ÿ√Ì !
                                         ≠ffi¿÷ν — ±Î’fiÎ Á_C΋Î_ ¤‚fiÎfl ›‰Îfi-›‰÷̱˘ ·BfifiÌ fiÎ ’ÎÕı,
   …ı ›˘…fiÎ ◊›ı·Ì »ı, ±ı‹Î_ ¿_¥ ŒıflŒÎfl ◊‰Îfi˘ fi◊Ì ! Ωı ’ˆHΉÎfiÌ      ÷˘ ±Î’ Â_ µ’ÿı ÷ı±˘fiı ¬Îfi√Ì‹Î_ ±Î’˘ »˘ ?
›˘…fiÎ ◊›ı·Ì »ı, ÷˘ ±I›Îflı ±Î’HÎı fiyÌ ¿fḻı ¿ı ‹Îflı fi◊Ì ’ˆHΉ_, ÷˘
±ı ‹ÌÏfi_√·ıÁ ‰Î÷ »ı. ±ı‹Î_ «Î·ı fiËŸ fiı ’λ\_ ’ˆHΉ_ ÷˘ ’Õı … !          ÿÎÿÎlÌ — Ë_ ¬Îfi√Ì‹Î_ ’ˆHΉÎfi_ ¿Ë_ »\_ ±ı‹fiı. Ë_ ¬Îfi√Ì‹Î_ ±ı
                                      ·˘¿˘fiı ·Bfi ¿fl‰Îfi_ ¿ËÌ ÿ™ »\_ ¿ı ¤¥ ◊˘ÕÌ »˘Õ̱˘ ±˘»Ì ◊¥ Ω›
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ¤‰‹Î_ ±Î’HÎı …ı ¤Î‰fiÎ ¿flı·Ì ˢ› ÷ı ’»Ì ±Î‰÷Î       ÷˘ Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰ı. ‹Îflı ±ËŸ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ‹Îflı ÷˘ ’ˆHÎÌfiı ±Î‰˘fiı ÷˘ ±Î ‹Î√˝,
¤‰ı Œ‚ı fiı ?                                ‹˘ZÎfi˘ ‹Î√˝ ’ˆHÎı·Îfiı ‹ÎÀı … »ı ±Î. Ë_ ÷˘ ±ı‹fiı ¿Ë_ »\_ ¿ı ’flH΢ ÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î ¤‰ı ¤Î‰fiÎ ¿flı ÷˘ ±Î‰÷ı ¤‰ı Œ‚ı, ’HÎ ±I›Îflı      »˘¿fḻ˘ ±˘»Ì ◊Λ. ±fiı ±ËŸ›Î_ ‹˘ZÎ, ’ˆHΉÎ◊Ì ±À¿ı »ı ±ı‰_ fi◊Ì !
÷˘ ±ıfi˘ »^À¿˘ … fiËŸ ! ±I›Îflı ±ı‹Î_ «Î·ı fiËŸ, ¿˘¥fi_ › fiÎ «Î·ı fiı !         ’HÎ ±ı‹HÎı Â_ ¢‘¬˘‚ ¿flÌ »ı, ¿ı ’ˆHΉÎfiÌ µ’ÎÏ‘ ⁄Ë ˢ› »ı.
¤√‰Îfiı › ‰Î‚‰Î Ω› fiı ¿ı fiÎ ’ˆHÎÌÂ, ÷˘ ¤√‰Îfifi_ ’HÎ I›Î_ ±Î√‚        ¿Ëı »ı, ±‹ı ±‹ÎflÎ ‹Î-⁄Î’fi_ Á¬ Ωı›_ »ı. ±ıÀ·ı ±ı Á¬ ±‹fiı √‹÷_
«Î·ı fiËŸ ! √›Î ¤‰‹Î_ fiÎ ’ˆHΉÎfiÌ ›˘…fiÎ ¿flÌ … fi◊Ì. ‹ÎÀı fiÎ ’ˆHΉÎfi_     fi◊Ì. ±ıÀ·ı ‹Î-⁄Î’fi˘ ’flΉ˘ ±Î’ı »ı.            (451)
fiËŸ ±Î‰ı. …ı ›˘…fiÎ ¿flÌ ËÂı ÷ı … ±Î‰Âı !          (449)
                                         »˘¿flÎfiı ÿ⁄ÎHÎ ¿fl¢ fiËŸ. fiËŸ ÷˘ ÷Îflı ‹Î◊ı ±Î‰Âı ¿ı ‹ÎflÎ
   …ı‹ Á_ÕÎÁ ωfiÎ ¿˘¥fiı fi «Î·ı ÷ı‹ ’flH›Î ωfiÎ «Î·ı ÷ı‹ fi◊Ì !       ⁄Βαı ⁄√ÎÕu_. ±ıfiı «·Î‰÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı ÷ı◊Ì ⁄√Õı fiı ±Î’HÎı ‹Î◊ı
÷Îv ‹fi ¿<_‰Îv_ ˢ› ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’HÎ F›Î_ ‹fi ’flHÎı·_ ˢ› I›Î_ ’flH›Î    ±Î‰ı.                         (453)
   ⁄˘·Î‰‰˘ ±ıfiı ±fiı ¿Ëı‰_, “±‹fiı ’Á_ÿ ’ÕÌ Ë‰ı, ÷fiı ’Á_ÿ ’Õı         ≠ffi¿÷ν — ±Î ÕıÏÀ_√ «Î· ◊¥ √›_ ˢ› ’»Ì ˉı ¿ı‹fi_ ⁄_‘ ¿fl‰_
÷˘ ¿Ëı ±fiı fiËŸ ÷˘ flËı‰Î ÿ¥±ı ±Î’HÎı.” ÷˘ ±ı ¿ËıÂı, “‹fiı fi◊Ì √‹÷Ì”.     ±ıfiı ? Â_ ¿fl‰_ ?
÷˘ ±ıfiı flËı‰Î ÿ¥±ı. ÁËÌ ÷˘ ¿flÎ‰Ì ·ı‰Ì »˘¿flÎ ’ÎÁı, fiËŸ ÷˘ »˘¿fl˘
                                         ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰Îfi_. fiyÌ ¿fl˘ ±I›Îflı ¿ı ±Î ⁄_‘ ¿flÌ
› Á΋˘ ◊Λ.                         (453)
                                      fiά‰_ »ı. ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ±ËŸ »ı÷flΙ »\_, ÷˘ »ı÷flΉÎfi_ ’»Ì ⁄_‘ ¿flÌ
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ·‰‹ıflı… ±ı ’Î’ √HÎΛ ?                 ÿ¥±ı. fi‰ıÁfl◊Ì »ı÷flΉÎfi_ ⁄_‘. F›Îfl◊Ì ΩB›Î I›Îfl◊Ì Á‰Îfl. F›Îfl◊Ì
                                      Á‹…HÎ ’ÕÌ ¿ı ±Î ¬˘À_ ◊¥ flèÎ_ »ı ±ıÀ·ı ⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰_ Ωı¥±ı.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ÀıQ’flflÌ ·‰‹ıflı… ±ı ’Î’ √HÎΛ. ’fl‹ıfiLÀ ·‰‹ıflı…
ˢ› ÷˘ fiËŸ. ±ıÀ·ı ·Î¥Œ ·˘Ó√ ·‰‹ıflı… ˢ› ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ÀıQ’flflÌ          ‰Î¥SÕ ·Î¥Œ fiËŸ ˢ‰Ì Ωı¥±ı. ¥ÏLÕ›fi ·Î¥Œ ˢ‰Ì Ωı¥±ı.
·‰‹ıflı… ±ıÀ·ı Œ˘fl ‰fi ›fl, Œ˘fl À ›fl. ’flHΉ_ ˢ› ÷˘ ±ı¿fiı … ’flHΉ_       ÷‹ı «˘A¬Î Ë¢ ÷˘ ÷‹fiı ‰Î¥Œ ’HÎ «˘A¬Ì ‹‚Âı ! ±ıfi_ fi΋
Ωı¥±ı. ¡ıLÕÂÌ’ ⁄Ë fiËŸ ¿fl‰Ì Ωı¥±ı. fiËŸ ÷˘ fi¿ı˝ …‰_ ’Õı. (455)       … “T›‰ÏV◊÷”, …ı ±ı@{ı@À ˢ› !           (459)
   ’Ëı·Î_ F›Îflı ŒÎ‘flı ¿èÎ_ ¿ı, “±Î ·Œv_ Â_ ¿Î‹ ¿fl‰Î ‹Î_Õu_ »ı ?”      ≠ffi¿÷ν — √‹ı ±ı «Î·ı, Ë_ ¿¥ ¿·fl-⁄·fl‹Î_ fi◊Ì ‹Îfi÷˘. …ı ÁÎflÌ
I›Îflı ±Î ±ÎÕ_±‰‚_ ⁄˘S›˘ ±ıÀ·ı ±ıfiÎ ŒÎ‘flı ΩH›_ ¿ı “±ıfiÌ ‹ı‚ı ‹ı‚ı    »˘¿flÌ Ë˘›, ±‹ıÏfl¿fi ˢ› ¿ı ≥ÏLÕ›fi ˢ›, ÷˘ › ‰Î_‘˘ fiËŸ.
… ±fi¤‰ ◊‰Î ÿıfiı. ±Î’H΢ ±fi¤‰ ·ı‰Î ÷ˆ›Îfl fi◊Ì. ÷˘ ±ıfiı ’˘÷Îfiı
                                         ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı‰_ »ı fiı, ±Î ¿ıfḻ˘ ±‹ıÏfl¿fi ±fiı ±Î’HÎÌ ¿ıflÌ‹Î_
±fi¤‰ ◊‰Î ÿ˘.” ÷ı ±Î‰_ ⁄ÌΩ ΩıÕı ÏÁfiı‹Î‹Î_ ÿı¬ıfiı, ±ıÀ·ı ±fi¤‰
                                      › Œıfl ˢ› »ı ±ı‰_ ÷_ fiÎ ΩHÎ_ ? Â_ Œıfl ˢ› »ı ±Î’HÎÌ ¿ıflÌ‹Î_ fiı....?
◊Λfiı ? ±ıÀ·ı ’»Ì ’V÷Λ ¿ı ŒÎ‘fl ¿Ëı÷Î Ë÷Î ±ı ÁÎ«Ì ‰Î÷ »ı. Áη_
·Œv_ … »ı ±Î ÷˘.                       (457)        ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÌ ‹ÌÃÌ Ë˘›.

   ≠ffi¿÷ν — ‹˘Ë ±fiı ≠ı‹ ±ı ⁄LfiıfiÌ ¤ıÿflı¬Î Â_ »ı ?              ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, I›Îflı ’»Ì ΩıΩı. ±ı ‹ÌÃÌ «Î¬Ì ÷˘ Ωı ±Î’HÎÌ
                                      ≥ÏLÕ›fifiÌ.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î eÿ_ »ı fiı ? eÿ_ ÿ̉ÎfiÌ ’λ‚ ’ÕÌ ±fiı “›Î ˢ‹”
◊¥ Ω› »ı fiı ? ±ı ’˘÷ÎfiÌ ∞_ÿ√Ì ¬·ÎÁ ¿flÌ fiάı »ı. ±ı ‹˘Ë ¿Ëı‰Î›.          ≠ffi¿÷ν — Ë…\ «ÎA›_ fi◊Ì.
F›Îflı ≠ı‹ ±ı À¿ı, ≠ı‹ À¿Îµ ˢ›, Ωı ¿ı ±ı‹Î_ › ◊˘ÕÌ ±ÎÁ„@÷fiÎ_ ÿÿ˝         ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ’HÎ ’ıÁÌ fiËŸ ±Î‹Î_ ±‹ıÏfl¿fi‹Î_ ’ıÁ‰Î …ı‰_ fi◊Ì.
ˢ›. ’HÎ ÷˘ › À¿Îµ ˢ› ±ı ‹˘Ë fiΠˢ›.          (458)       Ωı, ÷ÎflÌ ‹Q‹Ìfiı fiı ŒÎ‘flfiı ÷ıÓ Ωı›Î_ fiı ? ÷˘ ±ı ⁄ıfiı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ‹÷¤ıÿ
                                      ’Õı ¿ı fiÎ ’Õı ?
   ±ËŸ ⁄Îfl ‹ÏËfiÎ Á‘Ì ±Î‰Õ_ √‹Õ_ ◊Λfiı ÷˘ ‹˘œ_ fiÎ …\±ı, ‹˘Ë
»^ÀÌ Ω› fiı F›Îflı ¬fl˘ ≠ı‹ ˢ› ÷˘ ±ı¿ √‹Õ_, ±flı ⁄ı √‹ÕÎ_ ◊Λ ÷˘         ≠ffi¿÷ν — ‹÷¤ıÿ ÷˘ ’Õı.
› fiÎ »^Àı. ÷ı ±Î‰˘ ≠ı‹ ¬˘‚Ì ¿ÎœΩı. fiËŸ ÷˘ ÂÎÿÌ … fiÎ ¿fl¢. fiËŸ          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ÷ı CÎÕ̱ı ÷ÎflÌ ‹Q‹Ì …÷Ì flËı »ı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘
÷˘ ŒÁÎ¥ …¢. ’»Ì ±ı ‹˘œ_ «œÎ‰Âı I›Îflı ¿ËıÂı, “±Îfi_ ‹˘œ_ Ωı‰Îfi_ ‹fiı   ›?
fi◊Ì √‹÷_.” I›Îflı ±S›Î ÁÎv_ Ωı›_ Ë÷_ ÷ı◊Ì ÷fiı √Q›_ Ë÷_. fiı ˉı ±Î‰_
fi◊Ì √‹÷_ ? ±Î ÷˘ ‹ÌÃ_ ⁄˘·÷Πˢ›fiı, ±ıÀ·ı √‹ı ±fiı ¿Õ‰_ ⁄˘·÷Î          ≠ffi¿÷ν — fiÎ, fiÎ.
ˢ›fiı ÷˘ ¿Ëı “‹fiı ÷ÎflÎ ΩıÕı √‹÷_ … fi◊Ì ?”           (459)      ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ’ı·Ì ÷˘ “›Ò ›Ò” ¿flÌfiı ±Î‹ ⁄_ÿÒ¿ ÿı¬ÎÕı, …÷Ì flËı
±fiı ±Î¬Ì ∞_ÿ√Ì flËı ±Î. ±ıÀ·ı ±‹ı ÷‹fiı Á‹…HÎ ’ÎÕ̱ı ¿ı ¤¥, ±Î          ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ @›Î_ »ı ? ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ fi◊Ì fiı
±Î‰_ ¿fl¢ fiËŸ ±Î ⁄Î…\, ’»Ì ’ıÃÎ ’»Ì ’V÷΢. ±Î ÷˘ Ãıà Á‘Ì flËı      ±‹ıÏfl¿fi ’ıÁı ¿ı fiËŸ ±ı ?
Ë_ ¿ı, ‰œ_‰œÎ ¿flÌfiı Á‰Îfl‹Î_ ’λ\_ flÌ’ıfl.
                                        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ◊‹Î_ fi◊Ì ÷˘ › ±ı ¿_¥ ‰Ëı÷_ ‹Ò¿Î› ¿_¥ ? ¿Ëı‰_ ÷˘
    ≠ffi¿÷ν — ‰Î÷ ÁÎ«Ì »ı.                       ’Õı fiı, “±ı ›... ±ı ±‹ıÏfl¿fi »˘¿flÌ ΩıÕı Œfl¢ fiËŸ ÷‹ı. ±Î’HÎ_ ¿Î‹
    ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎÀı ˉı fiyÌ ¿fl ¿ı ‹Îflı ≥ÏLÕ›fi ·ıÕÌ ΩıÕı ’ˆHΉ_ »ı,   fiËŸ.” ±ı‰_ ÷ı‰_ ±‹◊Î ±‹◊Î ÕŒ‚Λ ÕŒ‚Λ ¿fḻı ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Áfl
≥ÏLÕ›fi‹Î_ ÷_ √‹ı ÷ı, ⁄˛ÎõHÎ, ‰ÎÏHΛHÎ, ÷fiı …ı ŒÎ‰ı ÷ı ‰Î_‘˘ fi◊Ì. (461)  ◊Λ, ≥Œı@˚À ◊Λ. fiËŸ ÷˘ ±ı ΩHÎı ¿ı ±Î› ŒflΛ fiı ±Î› ŒflΛ. ¿Ëı‰Î‹Î_
                                     Â_ ‰Î_‘˘ »ı ±fiı ·k΢ ¬flÎ⁄ ±Î‰ı »ı fiı, ·k΢ ¬flÎ⁄ ≥ÏL՛΋Î_ ˢ›
    ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÌ fiÎ÷‹Î_ … ·Bfi ¿fl‰ÎfiÎ ŒÎ›ÿÎ Â_ ? ±ı …flÎ      »ı, ÷˘ I›Î_ ⁄˘Õ˝ ‹Îflı »ı, “Ï⁄‰ıfl ±˘Œ ◊ÌTÁ.” ÂÎ ‹ÎÀı ±ı‰_ ¿Ëı »ı ?
¿Ë˘.                                   ¿ı …ıfiı «ı÷‰_ ˢ› ÷ı «ı÷ı. ¿Î‹ ·Î√ı ¿ı fiÎ ·Î√ı ÂOÿ ? ¿ı‹ Á‹…HÎ
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÌ ¿˘Q›fiÌÀÌfiÌ ‰Î¥Œ ˢ›fiı ÷˘ ±Î’HÎÎ V‰¤Î‰fiı      fiÎ ’ÕÌ ÷fiı ?                        (468)
‹‚÷_ ±Î‰ı. ±Î’HÎı ¿_ÁÎfl ·Ì‘˘ ˢ› ±fiı CÎÌ ‰‘Îflı Ωı¥÷_ ˢ› ±Î’HÎÎ        ΩÏ÷-¿<‚fi_ Ï‹Z«fl ◊Λ I›Îflı Á_V¿Îfl ±Î‰ı. ±ı¿·Ì ΩÏ÷ ˢ›, ±fiı
·˘¿˘fiı. ˉı ¿˘¥ ±ı‰Î fiÎ÷fiÌfiı ’ˆHÎÌ ·ÎT›˘, ÷˘ ÷ı ‹ı·ı fiËŸ ±Î‹, fiÌ«_    ¿<‚ fiΠˢ› ÷˘ › Á_V¿Îfl fiΠˢ›. ±ı¿·_ ¿<‚ ˢ›, ΩÏ÷ fiΠˢ› ÷˘
fi‹Î‰÷Î … ±ıfiÎ ËÎ◊‹Î_ ÿ—¬ı ±ıÀ·ı ±ıfiÎ …ÿÎ …ÿÎ √H΢ ΩıÕı À¿fl΋HÎ    › Á_V¿Îfl fiΠˢ›. ΩÏ÷ ±fiı ¿<‚ ⁄ıfi_ Ï‹Z«fl, ±ı¿{ı¿˚ÀfiıÁ ˢ› I›Îflı
◊Λ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ › ±fiı ±Î ±Î’HÎÌ Ω÷fiÌ ΩıÕı ¿Â_ fiÎ ◊Λ. Á‹…HÎ        Á_V¿ÎflÌ ‹ÎHÎÁ˘ …L‹ı.                    (470)
’ÕÌfiı ? ¤ÎÊÎ ’ı·Ì ⁄˘·ıfiı, ÷ı › «Ì’Ì «Ì’Ìfiı ⁄˘·ı ±fiı ±Î’H΢ ÿ˘Ê
                                        ˉı ŒÎ‘fl ’ZÎfiı ¿<‚ ¿èÎ_ ±fiı ‹Î ’ZÎfiı ΩÏ÷ ¿ËÌ. ±Î ⁄ıµ ’Z΢
¿Îœı ¿ı ÷‹fiı ⁄˘·÷Î fi◊Ì ±Î‰Õ÷_, ±ı‰_ hÎÎ√Î_ ¿flı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î’HÎÌ
                                     ÁÎflÎ ¤ı√Î ◊›Î ˢ› ÷˘ ‰Î÷ ’Ò»‰Ì, ⁄Ì∞ ‰Î÷‹Î_ ‹{Î fiÏË. (470)
ÁÎflÌ ¿ı ¿_¥ ¿Ëı ÷˘ fiËŸ, ±Î’HÎfiı ‰œı fiËŸ.
                                          ±ıÀ·ı ‹Î Ω÷‰Îfi ˢ‰Ì Ωı¥±ı. ⁄Î’ ¿<‚‰Îfi ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ±ı ≠Ω
    ≠ffi¿÷ν — ±Î’ ¿Ë˘ »˘ ¿ı ±ı¿ ΩÏ÷fiÌ Ë˘› I›Î_ {CÎÕ˘ fiÎ ◊Λ,
                                     ⁄Ë ¨«Ì ˢ›. ΩÏ÷‹Î_ √HÎ fiΠˢ› ±‰‚Î ±fiı ⁄Î’fiÎ ¿<‚‰Îfi ≠ΩfiÎ
’HÎ ±ı¿ ΩÏ÷fiÌ Ë˘› I›Î_ › {CÎÕ˘ ÷˘ ◊Λ »ı, ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ?
                                     √HΠˢ›. ¿<‚fiÎ ÃÃÎflÎ ÁÏË÷, ¿˘”¿fiı ‹ÎÀı CÎÁΛ. ·˘¿˘fiÎ ‹ÎÀı CÎÁΛ. ⁄Ë
    ÿÎÿÎlÌ — {CÎÕ˘ ◊Λ ’HÎ ±ıfi˘ Ïfi¿Î·ı ◊Λ. ’HÎ ’ı·˘ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘    ¨«Î ¿<‚‰Îfi ¿˘HÎ, ⁄Lfiı ⁄Î…\ CÎÁΛ. ±Î‰÷Î_ › ‰ıflı fiı …÷Î_ › ‰ıflı ±fiı
√‹ı ±ıfiÌ ΩıÕı ±fiı ’ı·Î ΩıÕı ÷˘ √‹ı fiËŸ ’»Ì, ±ı¿ ¿·Î¿ √‹ı ±fiı       fiËŸ ÷˘ …√÷fiÎ ·˘¿˘ ¿<‚‰Îfi ¿ı‰Î ¿Ëı‰Î› ? ±ı¿ ⁄Î…\ ‰ıflΛ ’˘÷ı. ·ı÷Ì
’»Ì ¿_À΂˘ ±ÎT›Î ¿flı. ±ı ±Î‰ı fiı ¿_À΂˘ ±Î‰ı, ±ı ±Î‰ı fiı ÷fl÷ ¿_À΂˘    ‰¬÷ı ’Òv_ ·ı ’HÎ ±Î’÷Ì ‰¬÷ı …flÎ ÁÎv_ ±Î’ı, ÷˘·˘ › ‰‘Îflı ±Î’ı. ’ı·Î
±Î‰ı. ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiÌ Ë˘› ÷˘ √‹ı, fiËŸ ÷˘ √‹ı … fiËŸ. ¿_À΂˘ ±Î‰ı,       › «Î·ÌÁ ÷˘·Î ÿı, ’HÎ ’˘÷ı ±ı@÷ηÌÁ ÷˘·Î ±Î’ı. F›Îflı Õ⁄· ¿<‚‰Îfi
¤Ò÷ÕÌ …ı‰Ì ·Î√ı. ±Î ⁄‘Î …ı ’V÷Λı·Îfiı ÷ıfiÎ ÿά·Î ¿Ë_ »\_. ±Î ⁄‘Î     ¿˘HÎ ¿Ëı‰Î› ? ’˘÷ı ±˘√HΫηÌÁ ÷˘·Î ·ı. ±ı¿ ÷˘·˘ I›Î_ ±˘»˘ ·ı ±fiı
⁄Ë ŒÁΛı·Î, ±Î ·˘¿˘ ‰‘ ŒÁΛı·Î.              (463)     ±ËŸ ±ı¿ ÷˘·˘ ‰‘Îflı ±Î’ı ±ı Õ⁄· ¿<‚‰Îfi ¿Ëı‰Î›. ⁄ıµ ⁄Î…\ CÎÁΛ
   ¥LÀfl¿ÎVÀ ‹ıflı… ¿fl‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ fi◊Ì Ë‰ı. ’Ëı·Î_ ¿fl‰Î‹Î_ …flÎ ‰Î_‘˘    ±ıÀ·ı I›Î_ ±˘»\_ ÂÎ ‹ÎÀı ·ı ? ’ı·˘ ±ıfiÌ Ω÷fi˘ ÿ—¬Ì »ı, …‰Î ÿ˘ fiı !
Ë÷˘.                            (467)     ±ıfi_ ÿ—¬ ¿Îœ‰Î ‹ÎÀı ! ±ËŸ›Î › ·Î√HÎÌ fiı I›Î_ › ·Î√HÎÌ. ±ı‰Î ‹ÎHÎÁfiı
                                     Ωı™ I›Îflı Â_ ¿Ëı÷˘ Ë÷˘, ±Î ¶Î’Ïfl›Î ±ÎT›Î.          (472)
   ˉı ¨«_ ¿<‚ ˢ› ±fiı ±Ë_¿Îfl ¿flı ¿<‚fi˘, ÷˘ fiÌ«Î ¿<‚‹Î_ …L‹ ◊Λ,     ¿ı‰ÕÌ ‹˘ÀÌ ‹U¿flÌ ! ±Î ‹U¿flÌ ¿fl‰Îfi˘ …‹Îfi˘ »ı, ÷ı VhÎ̱˘fiÌ
⁄Ì∞ ‰Îfl ±ıfiı fiÌ«_ ¿<‚ ˢ› ±fiı fi‹˛÷Î ¿ı‚‰ı ÷˘ ¨«Î‹Î_ ±Î‰ı. ⁄Á ±Î’HÎÌ  ‹U¿flÌ ◊¥ flËÌ »ı. ±Î‹ Œfl˘, ÷ı‹ Œfl˘.
fiı ±Î’HÎÌ … ±Î ¿ı‚‰HÎÌ »ı, ¬ı÷̉ÎÕÌ ±Î’HÎÌ fiı ±Î’HÎÌ …. ’ı·Î √H΢
                                       ±I›Îflı ÷˘ »˘¿flα˘ »˘¿flÌfiÌ ’Á_ÿ√Ì ¿fl÷Î ’Ëı·Î_ ⁄Ë «Ò_◊ı »ı.
¿_¥ ±Î’HÎı ≠ÎM÷ ¿fl‰Î fiËŸ ’Õ÷Î, ÁË… ≠ÎM÷ ◊Λ »ı, I›Î_ ¨«Î ¿<‚‹Î_
                                    “⁄Ë ¨«Ì »ı, ⁄Ë fiÌ«Ì »ı, ⁄Ë ΩÕÌ »ı, ⁄Ë ’Î÷‚Ì »ı, …flÎ ¿Î‚Ì »ı.”
…L‹ı ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı …L‹◊Ì … ±Î ⁄‘Î Á_V¿Îfl ‹‚ı !        (473)
                                    ‹ıfl «yfl, ±ı¿ »˘¿fl˘ ±Î‰_ ⁄˘·÷˘ Ë÷˘, ÷ıfiı ‹ıÓ ÷˘ ¬¬ÕÎT›˘. ‹ıÓ ¿èÎ_
   ±Î ⁄‘Ì T›‰ËÎfl‹Î_ ¿Î‹fiÌ ‰Î÷˘. ±Î ¿_¥ iÎÎfifiÌ ‰Î÷˘ fi◊Ì. ’HÎ      “÷ÎflÌ ‹‘fl ˵ ‰Ë ◊÷Ì Ë÷Ì. ÷_ ¿¥ Ω÷fi˘ ‹ÎHÎÁ »ı ÷ı ?” VhÎ̱˘fi_
T›‰ËÎfl‹Î_, T›‰ËÎfl Ωı¥±ı fiı ?                      ±ÎÀ·_ ⁄‘_ C΢fl ±’‹Îfi !
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ ±Î’ı ¿Ì‘_ ⁄flÎ⁄fl »ı, T›‰ËÎfl‹Î_ iÎÎfifiÌ ‰Î÷˘      Ωı ·˘¿˘ ¿Ëı ¿ı ÷‹fiı »^À »ı Ω‰, ±Î »˘¿flÎfiı …ı ¿Ëı‰_ ˢ› ÷ı
’HÎ iÎÎfifiÌ ±√ÎÁÌ Á‘Ì ’ˢ_«÷Î T›‰ËÎfl‹Î_ »Ì±ı, ÷˘ T›‰ËÎflfiÌ ±_ÿfl     ¿Ë˘, ±ı »˘¿fl˘ ¿Ëı ¿ı ‹fiı ¿Ëı‰_ ˢ› ÷ı ¿Ë˘, ÷˘ Ë_ ¿Ë_ ¿ı ‹Ò±Î ¤ıÓÁ
±Î ‰Î÷˘ › ¿Î‹‹Î_ ·Î√ı fiı ?                       »ı ÷ı ±Î‰_ Ωı™ »\_ ? ¤ıÓÁfiı «˘√flÿ‹◊Ì Ωı‰ÎfiÌ Ë˘›.      (480)
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿Î‹‹Î_ ±Î‰ı fiı ? T›‰ËÎfl◊Ì › ÁÎv_ «Î·ı. ±ı “iÎÎfiÌ      ±ıÀ·ı ±Îfi˘ ⁄ÿ·˘ @›Îflı ±Î’ı »ı VhÎ̱˘, ±ı ΩH΢ »˘ ? ±Î ‹U¿flÌ
’wÊfiÌ” ’ÎÁı, “iÎÎfiÌ ’vÊ”‹Î_ ωÂıÊ÷Πˢ›, ⁄˘‘¿‚Î ±fiı iÎÎfi¿‚Î ⁄Lfiı   ¿flÌ ÷ıfi˘ ? ±ıÀ·ı ’»Ì ±Îfi_ Œ‚ Â_ ‹‚ı »ı ±ı »˘¿flα˘fiı ? (481)
¿‚Πˢ›. ±Î ⁄˘‘¿‚Î ±ı ÁÒ{◊Ì µI’Lfi ◊›ı·Ì »ı. ±fiı iÎÎfi¿‚Î iÎÎfi◊Ì        ÷ı ±Î VhÎ̱˘ ‰‘ı·Ì »ı. ÷ı◊Ì Ï⁄«ÎflÌfiÌ ±Î Ï¿o‹÷ CÎÀÌ »ı. ¿<ÿfl÷
µI’Lfi ◊¥ ±ıÀ·ı I›Î_ ±Î’H΢ Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰ı. ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ±Î‰Ì ‰Î÷«Ì÷      … ±Î‰_ ¿flΉı »ı. ˉı ±Îfi_ fḻı@Âfi @›Îflı ±Î‰ı ? ⁄ÿ·˘ @›Îflı ‹‚ı »ı ?
¿flÌ Ë˘›. ÷˘ ‰Î_‘˘ Â_ ±ı‹Î_ ? ±Î’HÎfiı Â_ fi¿ÁÎfi …‰Îfi_ »ı ? “ÿÎÿΔ ›  F›Îflı VhÎ̱˘ CÎÀÌ Ω› »ı ±fiı ’vÊ˘ ‰‘Ì Ω› »ı, I›Îflı VhÎ̱˘ Â_ ¿Ëı
⁄ıÃΠˢ› »ı, ±ı‹fiÌ ŒÌ ˢ÷Ì fi◊Ì. ŒÌ ˢ› ÷˘ ‰Î_‘˘ ±Î‰ı. (473)       »ı ? V‰›_‰fl’b_ ¿fl˘. ±ıÀ·ı ±ı ’ˆHÎfiÎflÌ ±ı¿·Ì ±fiı ±Î ±ı¿Á˘fiı ‰ÌÁ.
   ≠ffi¿÷ν — ›‰Îfi-›‰÷̱˘±ı ·Bfi∞‰fi‹Î_ ≠‰ıÂ÷Î_ ’Ëı·Î_ VhÎÌ      V‰›_‰fl‹Î_ ⁄‘Î ŒıÓÀÎ-⁄ıÓÀÎ ’ËıflÌfiı ÀÎ¥À ◊¥fiı ±ÎT›Î ˢ› fiı ‹Ò» ±Î‹
±√fl ’vÊfiÌ ’Á_ÿ√Ì ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰Ì ? ±fiı Â_ ¿fl‰_ ? Â_ Ωı‰_ ? √H΢  ±Î‹ ¿fl÷Πˢ› ! ’ı·ÌfiÌ flÎË Ωı÷Πˢ› ¿ı ±Î @›Îflı ‹fiı ‰fl‹Î‚Î ’ËıflΉı.
¿ı‰Ì flÌ÷ı Ωı‰Î ? ±ıfiÌ ««Î˝ ¿fl˘.                     ’ı·Ì Ωı÷Ì Ωı÷Ì ±Î‰ı. ’ı·˘ ΩHÎı ¿ı ‹fiı ’ËıflΉÂı. ±Î‹ Õ˘¿<_ ˵ ±Î√‚
                                    ¿fl‰Î Ω›. ’HÎ ’ı·Ì √Î_Ãı … fiËŸfiı ! ’»Ì F›Îflı ±ıfi_ Ïÿ· ‹ËŸ ±ı¿Î¿Îfl
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ⁄Ë Ωı‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ›‰¿-›‰÷̱˘ Ωı‰Î …¥±ı
                                    ◊Λ, ¬ıÓ«ÎHÎ ◊Λ, ÷ıfiı ‰fl‹Î‚Î ’ËıflΉı. ’»Ì ±ı ‹Ò»˘ ±Î‹‚÷˘ ˢ› ¿ı
±fiı ±Î¿Ê˝HÎ fiÎ ◊Λ ÷˘ ⁄_‘ flά‰._ ⁄Ì∞ ÕÌ{Î¥fi Ωı‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì.
                                    fiÎ ±Î‹‚÷˘ ˢ›. ±ı ’»Ì ‹U¿flÌ ◊Λ. ±Î ÕÎ√·Î ‹Ò¬Î˝ ◊¥fiı «ÎS›Î
±Î¿Ê˝HÎ ◊Λ »ı ¿ı fiËŸ ±ıÀ·_ … Ωı‰Îfi_.
                                    Ω› ’»Ì, ±Î‹ ±Î‹ ¿flÌfiı. ÷ı ±Î ±ı‰Ì ‹U¿flÌ ◊›ı·Ì, ±Î Á΋˘ ⁄ÿ·˘
   ≠ffi¿÷ν — ¿¥ Ω÷fi_ ±Î¿Ê˝HÎ ?                   ‹‚ı »ı.                           (482)
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±Î_¬fi_ ±Î¿Ê˝HÎ ◊Λ, ‹ËŸ ±ıÀˇı@Âfi ◊Λ. ÷‹ı ¿˘¥        ÷tfi Á˘ÿÎ⁄Î∞ ◊¥ √¥, Á˘ÿÎ⁄Î∞ ! ≠ı‹ @›Î_ flè΢ fiı Á˘ÿÎ⁄Î∞
‰V÷ ±ı‰Ì ·ı‰ÎfiΠˢ› ⁄Ωfl‹Î_, ÷˘ ±ı ‰V÷fi_ ±ıÀˇı@Âfi ◊Λ fiËŸ ÷˘ ÷‹ı   ◊¥ √¥ ! ±ı¿ ⁄Î…\ wÏ’›Î ‹Ò¿˘ fiı ±ı¿ ⁄Î…\ ±‹Îfl˘ »˘¿fl˘, ÷˘ …
·¥ ¿˘ … fiËŸ. ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ÏËÁÎ⁄ ˢ› ÷˘ … ±ıÀˇı@Âfi ◊Λ. ¿<ÿfl÷fiÎ      ’ˆHÎÂı, ¿Ëı »ı. ±ı¿ hÎÎ…‰Î‹Î_ wÏ’›Î ‹Ò¿‰Î ’Õı. hÎÎ…‰ÎfiÌ ÷˘·ı ‹Î’÷Î
ÏËÁÎ⁄ ‰√fl ¿˘¥ ’ˆHÎÌ Â¿÷˘ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±ıÀˇı@Âfi ◊‰_ Ωı¥±ı. (479)     Ë÷Î.                            (486)
            (18) ’Ï÷fiÌ ’Á_ÿ√Ì !                    ÿÎÿÎlÌ — ±ıLΩı›‹ıLÀ !! ±ıLΩı› ÷˘ ¬Î‰Î‹Î_, ⁄Ë ±ıLΩı›‹ıLÀ
    ’fl‰Â÷Î, fiflÌ ’fl‰Â÷Î ! F›Î_ …\±˘ I›Î_ ’fl‰Â ! ŒÎ‘fl ¿Î›‹ CÎıfl      ˢ›. ’HÎ ±ı ¬Î‰Î‹Î_ Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı, ±ıfiı ¿_Àˇ˘· ¿fl‰˘ Ωı¥±ı ¿ı ¤¥,
flάı fiÏË. ¿ËıÂı, ±ıfiÎ ÁÎÁflı … ¢¤ı ±fiı ÁÎÁfl΋Î_ ÷˘ ⁄‘Î_ ÁΉ ⁄ıÁÌ      ±ÎÀ·_ … ‹‚Âı ÷fiı. ’»Ì ±ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±ıLΩı› ¿fl÷˘ ¿fl÷˘ ¬Î›. ±Î
flèÎÎ_ ˢ› ‰œ÷Î_. ÷_ › ¿Ë_ ¿ı, “‹Î∞, ÷‹Îv_ ‹Îflı Â_ ¿fl‰_ ? ‹Îflı ÷˘ ‘HÎÌ  ÷˘ »^À ±Î’ı »ı fiı ±ıÀ·ı ±ıLΩı› ¿fl÷Î_ fi◊Ì. ¿˘¥ ⁄Ì∞ …B›Î±ı “±ıLΩı›”
… ±ı¿·˘ Ωı¥÷˘”÷˘ ? I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, ‘HÎÌ-⁄HÎÌ ±ı¿·Îfi_ fiÎ «Î·ı, ±Î      ¬˘‚ı »ı, ±ıÀ·ı ¬Î‰Îfi˘ ’Ëı·Î ¿LÀˇ˘· ¿fl‰˘ Ωı¥±ı ¿ı ±ÎÀ·_ … ‹‚Âı
÷˘ ·U¿fl ±Î‰Âı ΩıÕı. ·Î‰-·U¿fl ÁÏË÷.”                (490)   ˉı, ‰‘Îflı fiËŸ ‹‚ı.
                                         ≠ffi¿÷ν — ±‹Îflı ±ı ·˘¿˘fiı ±Î‰Ì “’ÎÀa±˘”‹Î_ …‰Î ÿı‰Î ? ±Î‰Ì
    ’ˆHΉΠ‹ÎÀı ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’ˆHΉ_ ’HÎ Á‹∞fiı ’ˆH΢ ¿ı, “±Î‰_ …
fiÌ¿‚‰Îfi_ »ı.” ±ı‹ Á‹∞fiı ’»Ì ’ˆH΢. ’ˆHΉÎfi˘ ÷˘ »^À¿˘ fi◊Ì ±fiı        ’ÎÀÌ˝±˘‹Î_ ‰flÁ‹Î_ ¿ıÀ·Ì ‰Îfl …‰Î ÿı‰Î ±‹Îflı ?
¿˘”¿fiı »ı ÷ı ±ı‰_ ¤Î‰ ¿flÌfiı ±Î‰ı·Ì ˢ› ¿ı “‹Îflı ÿÌZÎÎ ·ı‰Ì »ı ¿ı ‹Îflı      ÿÎÿÎlÌ — ¿˘fiı ?
⁄˛õ«›˝ ·ı‰_ »ı.” ÷˘ ‰Î÷ …\ÿÌ »ı. ⁄Î¿Ì ’ˆHΉÎfi_ ÷˘ »^À¿˘ … fi◊Ì. ’HÎ       ≠ffi¿÷ν — »˘¿flα˘fiı, »˘¿fḻ˘fiı ?
’Ëı·ı◊Ì fiyÌ ¿flÌfiı ’ˆHÎ̱ıfiı ±ı ‹ÎèÎfl΋Î_ ¿ı ±Î‰_ ◊‰Îfi_ »ı ±ıÀ·ı ’»Ì
¤Î_…√Õ fiÏË, ’»Ì ±Îç›˝ fiÎ ·Î√ı. ±ıÀ·ı fiyÌ ¿flÌfiı ’ıÁ̱ı ±fiı Á¬           ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, »˘¿fḻ˘±ı ±ı‹fiÎ ‹Î-⁄Î’fiÎ ¿Ëı‰Î ≠‹ÎHÎı
… ‹ÎfiÌfiı ’ıÁ̱ı, ÷˘ ’»Ì fiflÌ µ’ÎÏ‘ … ·Î√ı ! ±Î ÷˘ ÿ—¬fi˘ Á‹ƒ        «Î·‰_ Ωı¥±ı, ±Î’HÎÎ ±fi¤‰Ì±˘fiÌ Â˘‘¬˘‚ »ı ¿ı »˘¿fḻ˘±ı Ë_‹ıÂÎ_
»ı. ÁÎÁfiÎ CÎfl‹Î_ ’ıÁ‰_ ±ı ÷˘ ¿_¥ ÁËı·Ì ‰Î÷ »ı ? ˉı ‘HÎÌ ¿˘¥ …B›Î±ı    ±ı‹fiÎ ‹Î-⁄Î’fiÎ ¿Ëı‰Î ≠‹ÎHÎı «Î·‰_ Ωı¥±ı. ’ˆH›Î ’»Ì ‘HÎÌfiÎ ¿Ëı‰Î
… ±ı¿·˘ ˢ› ¿ı ±ıfiÎ_ ‹Î-⁄Î’ ‹flÌ √›Î_ ˢ› ?           (490)    ≠‹ÎHÎı «Î·‰_ Ωı¥±ı. ’HÎ ’˘÷ÎfiÌ ‹fl∞◊Ì fiÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ±Î‰_ ±Î’HÎÎ
                                      ±fi¤‰Ì±˘fiÌ ¿Ëı‰÷ »ı.
    ÏÁω·Î¥‡Õ ±ı ·Õı fiËÌ. ±ı flÎ÷ı ⁄Lfiı ÁÒ¥ Ω›, ‰œ‰œ fiËŸ.
…ı ±fi˚ÏÁω·Î¥‡Õ ·Î√ı »ı fiı ‹fiW›˘, ÷ı ±Î {CÎÕÎ ¿flı, ¿¿‚ÎÀ ◊Λ           ≠ffi¿÷ν — »˘¿flα˘fiı ±Î‰_ ¿fl‰Îfi_ ? »˘¿flΠˢ›, ±ı ·˘¿˘±ı ‹Î-
⁄‘_ !                         (492)        ⁄Î’fiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ¿fl‰Îfi_ ¿ı fiËŸ ?

   ≠ffi¿÷ν — ±‹ı ±‹ıÏfl¿fi »˘¿flα˘ ΩıÕıfiÌ ’ÎÀa‹Î_ ˉı fi◊Ì …÷Î_.         ÿÎÿÎlÌ — »˘¿flα˘fiı › ‹Î-⁄Î’fiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·‰Îfi_ ’HÎ
¿ÎflHÎ ¿ı ±‹ı ±ı ’ÎÀa‹Î_ …¥±ı ÷˘ ·˘¿˘ ⁄‘_ ’̉Îfi_ fiı ⁄‘_ ˢ›, ¬Î‰Îfi_   »˘¿flÎfiı, ÷˘ œÌ·, …flÎ ‘Ì‹_ flά˘ ÷˘ «Î·ı ! ¿ÎflHÎ ¿ı »˘¿flÎfiı flÎhÎı ⁄Îfl
ˢ›, ±ıÀ·ı ±‹ı ±ı ·˘¿˘fiÌ ’ÎÀa‹Î_ fi◊Ì …÷Î_, ’HÎ “≥ÏLÕ›fi” …ı »˘¿flα˘     ‰Î√ı ¿èÎ_ ˢ›, ÷˘ ±ı¿·˘ Ω› ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ ! ÷fiı ÷˘ flÎhÎı ⁄Îfl ‰Î√ı
ˢ› ±ı ·˘¿˘ ’ÎÀa ¿flı ÷ı ±ı‹Î_ …¥±ı »Ì±ı.                  ¿èÎ_ ˢ› ÷˘ ±ı¿·Ì …™ ÷_ ?

   ÿÎÿÎlÌ — Ë_.                                ≠ffi¿÷ν — fiÎ …™, ⁄Ì¿ ·Î√ı.
                                         ÿÎÿÎlÌ — ±fiı »˘¿fl˘ ˢ› ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËÌ ¿ÎflHÎ ¿ı »˘¿flÎfiı »^À ‰‘Îflı
   ≠ffi¿÷ν — ±fiı ⁄‘Îfiı, ±ı¿⁄ÌΩfiÎ ‹Q‹Ì-’M’Î ⁄‘Îfiı ±˘‚¬ı »ı.
                                      ˢ‰Ì Ωı¥±ı. ±fiı ⁄ıfi˘fiı »^À ±˘»Ì ˢ‰Ì Ωı¥±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹ı ⁄Îfl ‰Î√ı
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±Î‹Î_ Â_ ŒÎ›ÿ˘ ‹‚ı ?                  …¥ ¿˘ fiËŸ.
   ≠ffi¿÷ν — ±ıLΩı›‹ıLÀ-‹Ω ±Î‰ı !                       ±ıÀ·ı ±Î ÷‹ÎflÎ ¤Ï‰W›fiÎ Á¬fiı ‹ÎÀı ¿Ëı »ı, N›«flfiÎ Á¬fiı ‹ÎÀı
±ı, ±Î ÷‹fiı fiÎ ¿Ëı »ı. ±I›Îflı ÷‹ı ±Î ¤Î_…√Õ‹Î_ ’Õ¢fiı ÷˘ N›«fl        ÷ı ¡ıLÕ µ’fl ‹˘Ë ±ıÀ·ı Á¬ÌfiÌ ‰Î÷ ¿v_ »\_ ¿ı Á¬˘ ?
⁄√ÎÕÌ fiά¢. ÷‹fiı Œ›«fl‹Î_ Á¬ ∂ÕÌ …Âı. ±ıÀ·ı “Œ›«fl” (¤Ï‰W›)fiı
                                       ≠ffi¿÷ν — fiËŸ, ⁄Lfiı flÌ÷ı.
fiËŸ ⁄√ÎՉΠ‹ÎÀı ±ı ¿Ëı »ı ÷‹fiı ¿ı “⁄̉ıfl, ⁄̉ıfl, ⁄̉ıfl.” (498)
                                       ÿÎÿÎlÌ — Á¬˘ ˵ ! ‹Ò_»‰Î‚˘ ˵ ?
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÎ ÏËLÿ Œı‹Ì·Ì‹Î_ ¿Ëı »ı, “»˘¿flÌ ’Îfl¿ı CÎflı …÷Ì
flËı‰ÎfiÌ »ı ±fiı »˘¿fl˘ ¿‹Î¥fiı ¬‰ÕΉÎfi˘ »ı ¿ı ±Î’H΢ ÁËÎfl˘ ◊‰Îfi˘        ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ⁄Lfiı.
»ı.” ±ı‰Ì ±’ıZÎα˘ »ı ±ı ƒÏWÀ flÎ¬Ì ±fiı »˘¿flÌfiı ‹ÎÀı »ı ÷˘ ≠ı‹ fiÎ
                                       ÿÎÿÎlÌ — ⁄flÎ⁄fl »ı. ÷˘ ±ıfiÌ ΩıÕı ±Î’HÎı Á‹¤Î‰ı flËı‰Îfi_, ÷ı
flάı ±ı ⁄flÎ⁄fl ¿Ëı‰Î› ?
                                    CÎÕ̱ı ÷ÎflÌ ΩB≤Ï÷ flËı‰Ì Ωı¥±ı. ÷ı CÎÕ̱ı ¤Îfi fiÎ ¤Ò·Ì …‰_ Ωı¥±ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ≠ı‹ fiÎ flάı ±ı ⁄˘·fiÎflÌ … ¬˘ÀÌ »ı. ±Î ‰Î_‘˘ … ¬˘À˘    ⁄fi÷Î_ Á‘Ì …ıfiı ⁄˛õ«›˝ ’΂‰Îfi_ »ı, …ıfiı ‹˘ZÎ Ωı¥±ı »ı, ÷ı VhÎ̱˘±ı
»ı. ±ı … ±HÎÁ‹…HÎ »ı fiı ≠ı‹ fiÎ flάı ±ı‰Î_ ¿˘¥ ‹Î-⁄Î’ … fiΠˢ›.     ’vÊ˘fi˘ ’Ïfl«› ±˘»Î‹Î_ ±˘»˘ ¿fl‰˘, fiÎ »^À¿ı …. …ıfiı ‹˘ZÎı …‰_ »ı,
±Î ±ıfiı Á‹…HÎ … fi◊Ì ±ıÀ·ı Â_ ◊Λ ÷ı ! ±Î‰_ ≠ı‹ fiÎ flάı ¿Ëı ÷˘    ±ıHÎı ±ıÀ·Ì ¿Î‚∞ ·ı‰Ì Ωı¥±ı. ±ı‰_ ÷fiı ·Î√ı »ı ¿ı fiËŸ ·Î√÷_ ? ÷fiı
‹Î-⁄Î’fiı ¿ıÀ·_ ÿ—¬ ·Î√ı ¿ı fiÎfi’HÎ◊Ì µ»ıflÌ Â_ ¿fl‰Î, ÷fiı ≠ı‹ fiˢ÷˘  ¿ı‹ ·Î√ı »ı ?
flά‰Îfi˘ ÷˘ ?
                                       ≠ffi¿÷ν — ·ı‰Ì Ωı¥±ı.
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ‹fiı ±Î‰_ ŒŸ·Ÿ√ ¿ı‹ ◊›_ ¿ı ‹fiı ‹Î-⁄Î’ ≠ı‹
                                       ÿÎÿÎlÌ — ¿ı ‹˘ZÎı …‰_ fi◊Ì Ë‹HÎı ? «Î·ı ±ı‰_ »ı ?
fi◊Ì ¿fl÷Î ? ‹fiı ±Î‰Ì ƒ„WÀ @›Î_◊Ì ±Î‰Ì ?
                                       ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ‹˘ZÎı …‰_ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ÁË ±Î‰Î ⁄‘Î ≠ë˘ ∂¤Î ¿flı, Â_ ◊Λ ÷ı ? fiÎfiÌ
ˢ› ÷˘ ±ıÕ̱ı ÿÎ⁄Ì ÿı, ’HÎ ‹˘ÀÌ ◊¥ ±ıÀ·ı Â_ ¿fl‰Îfi_ ?            ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ±Î‹Î_ Â_ ¿fl‰Îfi_, ±Î fi›˘˝ ±ı_ÉÎÕ !
   ˉı ±‹ı Ωı¥ ¿̱ı ±ıfiı ±Î ±y· ‹‚Ì »ı fiı, ⁄Ï© ⁄ËÎflfiÌ          VhÎ̱˘fiÌ ÁÎ◊ı Œfl˘-Ëfl˘, ¬Î‰˘-’̉˘. ÏfiflÎ_÷ı ‹Ω ¿fl˘. (505)
‹‚Ì »ı fiı ÷ı ¨‘Ì ⁄Ï© »ı. ±ıÀ·ı ±ı › ÿ—¬Ì ◊Λ fiı ⁄ÌΩfiı ÿ—¬Ì        ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ı¿ ⁄ıfi ’Ò»ı »ı ¿ı ±Î’HÎı »˘¿flα˘ ΩıÕı ¡ıLÕ·Ì
¿flı.                         (502)       flÌ·ıÂfi ˢ›, »÷Î_ ‹Î-⁄Î’fiı Â_¿Î ¿ı‹ ’Õ÷Ì Ë˘› »ı ?
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ±Î…¿Î· »˘Õ̱˘ › ‰Ëı·_ ω‰ÎË ¿fl‰Î ÷ˆ›Îfl fiÎ        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¡ıLÕ·Ì flÌ·ıÂfi fl¬Î› … fiËŸ. »˘¿flα˘ ΩıÕı ¡ıLÕ·Ì
◊Λ fiı ?                                flÌ·ıÂfi ±ı √fi˘ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — »˘Õ̱˘ ÷ˆ›Îfl fiÎ ◊Λ. ±ıÀ·ı ™‹fl ÷˘, ⁄fiı I›Î_ Á‘Ì       ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ Â_ √fi˘ »ı ?
·Bfi ‰Ëı·_ ◊Λ ÷˘ ÁÎv_. ±Î ¤HΉÎfi_ ’÷Ì …‰Î ±ÎT›_ ˢ›, ¤HΉÎfi_
’÷Ì Ω› ±fiı ±Î ·Bfi ’Òv_ ◊¥ Ω› ±ı‰Ì flÌ÷ı ⁄fiÌ Ω› ÷˘ ÁÎv_, ⁄ıµ          ÿÎÿÎlÌ — ’ıÀˇ˘· ±fiı Ïÿ‰ÎÁ‚Ì. ÿı‰÷Î ⁄ı ÁÎ◊ı ‹Ò¿Î› fiËŸ fiı ? ±ı
ÁÎ◊ı ◊¥ Ω›. ±√fl ·Bfi ◊Λ ’»Ì ‰flÁ ÿËÎÕÎ ’»Ì ¤HΉÎfi_ ’v_ ◊÷_      ⁄Lfiı › ·Î√ ¬˘‚÷Πˢ›. ±Î ‹ÎflÎ ·Î√‹Î_ @›Îflı ±Î‰ı ±fiı ’ı·˘ ±ı
ˢ› ÷˘ › ‰Î_‘˘ fiËŸ. ’HÎ ·Bfi◊Ì ⁄_‘Î¥ …¥±ı fiı ÷˘ “·Î¥Œ” ÁÎflÌ Ω›,     ΩHÎı ¿ı ±Î ‹ÎflÎ ·Î√‹Î_ @›Îflı ±Î‰ı ? Ï¿Îfl ¿fl‰Îfi_ ¬˘‚÷Πˢ›, Ï¿ÎflÌ
fiËŸ ÷˘ “·Î¥Œ” ’λ·Ì ⁄Ë ÿ—¬Ì ◊Λ »ı.          (504)     ¿Ëı‰Î› ⁄Lfiı › !
    ≠ffi¿÷ν — »˘¿flÎ ±fiı »˘¿fḻ˘±ı ÿ˘V÷Ì ÷‹ı ¿Ì‘_fiı ¿ı fiËŸ ¿fl‰Ì   «Î·ı ±Î …√÷. ¿Î_ ÷˘ ⁄˛õ«›˝ ’΂‰_ »ı.” ±ı‰_ ÏÕÁÎ¥Õ ¿fl˘ ±fiı ÷ı
Ωı¥±ı.                                 «˘yÁ ¬Î÷flÌ’Ò‰˝¿ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ¿Î_ ÷˘ ’ˆHÎÌ fiά˘. ’HÎ ±ı‹ ⁄ı‹Î_◊Ì
                                    ±ı¿‹Î_ ±Î‰Ì Ω‰. I›Îflı ¿Ëı »ı, “Â_ ’ˆH΢ ¿Ë˘ »ı ?” ‹ı_ ¿èÎ_, “¿ı‹ ‰Î_‘˘
    ÿÎÿÎlÌ — Ï⁄·¿· fiËŸ ¿fl‰Ì Ωı¥±ı.
                                    Â_ ±Î‰ı »ı ? ¿˘¥ ÁÎflÎ »˘¿flÎ_...” I›Îflı ¿Ëı “»˘¿flÎ @›Î_ ÁÎflÎ... ⁄⁄Ò«¿
    ≠ffi¿÷ν — Ï⁄·¿· fiËŸ ¿fl‰Ì Ωı¥±ı, ÷ı ±ı ·˘¿˘fiı Á_÷˘Ê fiËŸ     ‹Ò±Î »ı ! ±Î ⁄⁄Ò«¿˘ ΩıÕı Â_ ’ˆHΉÎfi_ ?” ±ıÀ·ı Ë_ «‹@›˘. ‹ı_ ¿èÎ_,
◊›˘.                                  ±Î »˘¿fḻ˘ ¿ı‰Ì ? ±ıÀ·ı ±I›Îfl◊Ì ±ıfi˘ ’Ήfl ±ÎÀ·˘ »ı, ÷˘ ’»Ì
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¡ıLÕÂÌ’ »ı‰Àı ’˘¥{fiw’ ◊Âı, »ı‰Àı ’˘¥{fi … ◊Λ.    ±ıfiı ∞‰‰Î ÂÌ flÌ÷ı ÿı Ï⁄«ÎflÎ_fiı ! ÷ı◊Ì ±Î »˘¿flÎ CÎHÎÎ ¿Ëı, ÂÎÿÌ fi◊Ì
»˘¿flÌfiı ‹fl‰Îfi˘ ‰¬÷ ±Î‰ı. »˘¿flÎfi_ ¿Â_ Ω› fiËŸ. ±ıÀ·ı »˘¿flÎ ΩıÕı     ¿fl‰Ì. ±fiı ±ı »˘¿flα˘fiı ’√fiÌ ’ŸÕ̱˘ ±ı‰Ì fi◊Ì Ë˘÷Ì, ¿_÷Î¥ √›ı·Ì
÷˘ ∂¤_ … fiÎ flËı‰_ Ωı¥±ı. »˘¿flÎfiÌ ¡ıLÕÂÌ’ ¿˘¥ ¿fl¢ fiÏË, fiËŸ ÷˘     ˢ› »ı. Â_ ¿Ëı »ı ? ⁄⁄Ò«¿fiı Â_ ’ˆHÎ_? ‹ı_ ¿èÎ_, “fiÎ ⁄˘·ÌÂ. ÷ÎflÎ
±ı ’˘¥{fi »ı. ·Î¬ wÏ’›Î ±Î’ı ÷˘ › ¡ıLÕÂÌ’ fi ¿fl‰Ì. ’»Ì »ı‰Àı {ıfl     ‹fi‹Î_◊Ì ±ı ⁄⁄Ò«¿ »ı ±ı ¿ÎœÌ fiά. ¿ÎflHÎ ¿ı ’ˆH›Î ‰√fl »^À¿˘ fi◊Ì.”
¬Î¥fiı ‹fl‰_ ’Õı »ı. ¿ıÀ·Ì › »˘¿fḻ˘ {ıfl ¬Î¥fiı ‹flÌ Ω› »ı. (506)     «Î·ı fiËŸ. ‹fi‹Î_ ⁄⁄Ò«¿ CÎÒÁÌ √›_ fiı ÷ı ’»Ì ¿Î›‹ ‰œ‰ÎÕ˘ ◊Λ. ±ı
                                    ⁄⁄Ò«¿ ·ÎB›Î ¿flı ±ıfiı ?                      (510)
    ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ™‹fl·Î›¿ ◊¥±ı, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿ËÌ ÿı‰_ CÎfl‹Î_ ŒÎ‘fl-
‹‘flfiı ¿ı ‹Îv_ »ı ÷ı Ωı¥LÀ ¿flÌ fiά˘. ±fiı ÁÎflÎ ‹ÎHÎÁ ΩıÕı, ŒflÌ ÷ÒÀÌ      …√÷ ±Î¬_ ‹˘ZÎı … …¥ flèÎ_ »ı ’HÎ ‹˘Z΋Î_ …÷Î ±Î ⁄‘_ ËıS’Ÿ√
fiÎ Ω› ±ı‰_ Ωı¥LÀ ¿flÌ fiά˘. ‹Îv_ ˉı ·Bfi ‹ÎÀı ¬˘‚Ì ¿Îœ˘. ÿÎÿÎ      ◊÷Î fi◊Ì. ‰œ_‰œÎ ¿flÌfiı ∂·ÀÎ_ ⁄˛ı¿ ‹Îflı »ı. fiËŸ ÷˘ µfi΂Îfi˘ V‰¤Î‰
¤√‰Îfiı ‹fiı ¿èÎ_ »ı ¿ı ÷‹ı ¿ËıΩı. ±ı‰_ ¿Ë̱ı, Âfl‹‹Î_ fiÎ flË̱ı I›Îflı  … ±ı‰˘ ¿ı «˘‹ÎÁÎfiı ¬ı_«Ì ·Î‰ı. F›Î_ ˢ› I›Î_◊Ì ¬ı_«Ì ·Î‰ı. µfi΂Îfi˘
±ı ΩHÎı ¿ı ⁄E«ÎfiÌ ¬ÂÌ »ı, ˉı «Î·˘ ’ˆHÎÎ‰Ì ÿ¥±ı. ’»Ì ⁄ı ‰Ê˝ ’»Ì    V‰¤Î‰ ‰‘÷˘ ‰‘÷˘ Ω›, «˘‹ÎÁÎfiı ¬ı_«Ì ·Î‰ı. ¤Õ¿Ì ‹fl‰Î …ı‰_ fi◊Ì.
’ˆHÎÌ …‰Îfi_ Á΋ÁÎ‹Ì ’ÎÁ ¿flÌfiı Ωı¥LÀ ¿flÌ fiά‰_. ¬Ì·ı ⁄_‘Î¥ √›Î        ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ ±Î Á_ÁÎflfi˘ V‰¤Î‰ ±ı‰˘ »ı ¿ı ‹˘ZÎ ÷flŒ ·¥
’»Ì ¿˘¥ …\±ı fiËŸ ±Î’HÎfiı. ¿ËıÂı ±ıfi_ ÷˘ fiyÌ ◊¥ √›_ !         Ω› ±Î’HÎfiı. ‹˘ZÎfiı ¬ı_«Ì ·Î‰ı »ı. Á_ÁÎfl …ı‹ ¿Õ¿ ‰‘Îflı ◊Λ fiı, ±ı‹
   ±Î ÷˘ fiËŸ ÁÎv_. ·˘¿ ÷˘ ÿ√Î-ŒÀ¿Î‰Î‚Πˢ›. ¿˘¥fiÌ ΩıÕı        ‹˘ZÎ ‰Ëı·˘ ±Î‰ı. ’HÎ ¿Õ¿ ◊Λ I›Îflı ±Î’HÎı ⁄√ÕÌ fiÎ …‰_ Ωı¥±ı,
Ï‹hÎΫÎflÌ ⁄ıfi’HÎ̱˘fiÌ ¿fḻı, ⁄ÌΩ ·˘¿˘fiÌ ’vÊfiÌ Ï‹hÎΫÎflÌ fiÎ ¿fl‰Ì.    VÀı… µ’fl flËı‰_ Ωı¥±ı. ÁΫΠµ’Λ ¿fl‰Î …ı‰_ »ı, ¬˘ÀÎ µ’Λ ¿fl‰Î◊Ì
ÿ√˘ ¿flÌfiı ⁄‘Î «ÎS›Î Ω›. ⁄‘Î ¿˘¥ Á√Î_ fiÎ ◊Λ. ⁄‘Î ÿ√ά˘fl, ±ı¿ı      ’λ\_ ’ÕÌ Ω›. ÿ—¬ ’Õu_ ±ıÀ·ı ±ı‹ … ‹Îfi‰_ ¿ı ‹ÎflÎ ±ÎI‹Îfi_
› ÁΫ˘ fiΠˢ›. ωrÎÁ fiÎ ¿fl¢.                      ωÀ΋Ìfi ‹Y›_ ±fiı Á¬ ’Õu_ ±ıÀ·ı ÿıËfi_ ωÀ΋Ìfi ‹Y›_. ±ı‰Ì flÌ÷ı
                                    «Î·‰Îfi_. ±ı fl˘…ı › ωÀ΋Ìfi ‹‚ı ±Î’HÎfiı. ±‹ı ÷˘ ±ı‰_ ‹ÎfiÌfiı ÀıVÀ◊Ì
   ¬Ì·ı ⁄_‘Î¥ …‰_ ÁÎv_. ±Î‹ ±Î‹ Œfl Œfl ¿fḻı ±ı‹Î_ fiÎ ¤·Ì‰Îfl     «Î·ı·Î fiÎfi’H΋Î_◊Ì. ÷_ ÷˘ ±ı¿ … Ω÷fiÎ_ ωÀ΋Ìfifiı ωÀ΋Ìfi ¿Ë_, ±ı
±Î‰ı. ÷ÎflÎ ŒÎ‘fl-‹‘fl ¬Ì·ı ⁄_‘ΛΠ»ı. ÷˘ »ı ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ ? ±ı‰_ ÷Îflı    ⁄Ï©fi_ ωÀ΋Ìfi »ı. iÎÎfi ⁄Lfiıfiı ωÀ΋Ìfi ¿Ëı »ı. ±ı ωÀ΋Ìfi ÁÎv_ ¿ı
’HÎ ¬Ì·ı ⁄_‘Î¥ …‰_, fiı fiÎ √‹ı, ¬Ì·ı ⁄_‘ΉÎfi_ ÷fiı √‹ı fiËŸ ? »^À_   ·˘¿˘ ¬Ò⁄ …‹‰Îfi_ ˢ› ÷˘ › ÷’ ¿flı »ı. ÁflÁ ⁄‘_ Âο-⁄ο ˢ› ÷˘
flËı‰Îfi_ √‹ı ? fiÎ Á‹… ’ÕÌ ?               (509)     › ÷’ ¿flı »ı. ÷’ ¿flı »ı ±ıÀ·ı Â_, ÿ—¬ ‰ıÿı »ı. ±ÎI‹Îfi_ ωÀ΋Ìfi ‹‚ı.
   »˘¿fḻ˘fiı ¿Ë_ ¿ı ¿ı‹ ’ˆHÎ÷Ì fi◊Ì ? I›Îflı ¿Ëı ¿ı “Â_ ÿÎÿÎ ÷‹ı   ±ı ⁄‘_ ÁÎ_¤‚‰Î‹Î_ fi◊Ì ±ÎT›_ ÷‹Îflı ?
±Î‰_ ¿Ë˘ »˘, ±‹fiı ’ˆHΉÎfi_ ¿Ë˘ »˘ ?” ‹ı_ ¿èÎ_, “’ˆH›Î ‰√fl fiËŸ
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ÎT›_ »ı, ÿÎÿÎ.                       ±Î’HÎÎ ±ı¿ ‹ËÎI‹ÎfiÌ »˘¿flÌ Â_ ¿flı ? ±ıfiÎ ŒÎ‘flfiı ¿Ëı »ı ¿ı “‹fiı
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±Î ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı CÎıfl ⁄ıÃÎ_ ‹‚ı »ı.      (522)   ±Î »˘¿fl˘ fi◊Ì √‹÷˘.” ˉı »˘¿fl˘ ¤HÎı·˘-¿flı·˘. ˉı ŒÎ‘flfi_, ‹‘flfi_ Ïÿ·
                                      Ãflı ±ı‰˘, ⁄‘Îfi_ Ïÿ· Ãflı ±ı‰˘. ±ıÀ·ı ’ı·Î ŒÎ‘flfiı ±¿‚΋HÎ ◊¥ √¥
    ·‰ ‹ıflı… ±ı¿·_ ’Á_ÿ ¿fl‰Î …ı‰Ì «Ì… fi◊Ì. ¿Î·ı ±Îfi˘ Ï‹Ω…       ¿ı ‹ËÎ’flÎHÎı ±Î‰˘ ÁÎfl˘ »˘¿fl˘ …Õu˘ I›Îflı ’Î»Ì »˘ÕÌ fiÎ ’ÎÕı »ı.
¿ı‰˘ fiÌ¿‚ı ÷ı ÂÌ ¬⁄fl ’Õı ? ‹Î-⁄Î’ ¬˘‚Ì ±Î’ı ÷ı Ωı‰_, ¿ı ÕŒ˘‚ »˘¿fl˘
»ı ¿ı ÏÕŒı@À‰Î‚˘ »ı ? ÕŒ˘‚ fiΠˢ‰˘ Ωı¥±ı. ÕŒ˘‚ ˢ› ¬flÎ ¿ı ?             ◊οı·˘ ‹ÎHÎÁ ’»Ì ⁄Ής›ÎfiÎ fiÌ«ı ⁄ıÁı. ◊οı·˘ ‹ÎHÎÁ ÷ı @›Î_
                                      ⁄ıÁı ? ⁄Ής›Î fiÌ«ı ! I›Îflı Â_ ◊Λ ÷ı ! ’»Ì ±ı‹HÎı ‹fiı ¿èÎ_. ±ıÀ·ı
   ±Î’HÎfiı ¿_¥ √‹ı ±ı‰_ Ωı¥±ı. ¿_¥¿ ±Î’HÎÎ ‹fifiı √‹ı ±ı‰_       ‹ı_ ¿èÎ_, “±ı »˘ÕÌfiı ‹ÎflÌ ’ÎÁı ⁄˘·Î‰˘.” ‹ı_ ¿èÎ_, “⁄ıfi Â_ ‰Î_‘˘ ±ÎT›˘ ‹fiı
Ωı¥±ı. ⁄Ï©fiÌ Ï·Ï‹À‹Î_ ±Î‰Ì …‰˘ Ωı¥±ı. ±Ë_¿Îfl ±ı@ÁıMÀ ¿flı ±ı‰˘       ¿Ëıfiı. Â_ ‰Î_‘˘ »ı ? ¨«˘ ’Õı »ı ? ΩÕ˘ ’Õı »ı ? ’Î÷‚˘ ’Õı »ı ?” I›Îflı
Ωı¥±ı ±fiı Ï«kÎ «˘_Àı ±ı‰˘ Ωı¥±ı. Ï«kÎ «˘_Àı ±ı‰˘ Ωı¥±ı fiı ? ±ıÀ·ı     ¿Ëı, “fiÎ. …flÎ O·ı¿Ì »ı.” ‹ı_ ¿èÎ_, ±ı ÷˘ Ë_ ∂…‚˘ ¿flÌ fiάÌÂ, ⁄Ì…_
±ı ¿flı ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’HÎ ±ıfiı ±Î’HÎı Ωı¥ ·ı‰˘ Ωı¥±ı.            ¿Â_ ÷fiı fiÕı »ı ? I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, ⁄Ì…\_ ¿Â_ › fiËŸ.” I›Îflı ‹ı_ ¿èÎ_, “÷˘
   ≠ffi¿÷ν — ¿˘”¿ ‰Îfl ‹Î-⁄Î’ ’HÎ »˘¿fl˘ ¢‘‰Î‹Î_ ¤Ò· ¿flÌ Â¿ı ?      ËÎ ’ÎÕÌ ÿıfiı. ’»Ì ∂…‚˘ Ë_ ¿flÌ ±Î’ÌÂ.” ’»Ì ±ı »˘ÕÌ ±ıfiÎ ’M’Î∞fiı
                                      ¿Ëı »ı, “÷‹ı ÿÎÿÎ∞ Á‘Ì ‹ÎflÌ ŒÏfl›Îÿ ¿fl˘ ?” ÷˘ Â_ ¿flı I›Îflı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹fi˘ ¥flÎÿ˘ fi◊Ì, ±ı‹fi˘ ¥flÎÿ˘ ÷˘ ÁÎv_ … ¿fl‰Îfi˘ »ı.
’»Ì ¤Ò· ◊¥ ±ı ±Î’HÎÎ ≠ÎflO‘fiÎ ¬ı· »ı. Â_ ¿fl‰_ ? ±fiı ±Î ÷‹ı V‰÷_hÎ        ’ˆH›Î ’»Ì ‹ı_ ¿èÎ_, “⁄ıfi ∂…‚˘ ¿fl‰Î ÁÎ⁄ ‹_√Ή_ ¿ı ?” I›Îflı
¬˘‚˘ ±ı‹Î_ ¤Ò· ◊‰ÎfiÎ Á_¤‰ »ı. CÎHÎÎ ÿά·Î Œı¥· √›ı·Î. (525)        ⁄ıfi ¿Ëı »ı, “fiÎ ÿÎÿÎ∞, ∂…‚˘ … »ı.” ‰√fl ¿Î‹fi_ O·ı¿ÌÂ, O·ı¿Ì !
                                      ±ı ÷˘ O·ı¿ ¿_¥ «˘’Õı ÷˘ ¿Î‚˘ ÿı¬Î› …flÎ ±fiı ›S·˘ «˘’Õı ÷˘ ›S·˘
    ±Î’HÎÎ ±ı¿ ‹ËÎI‹Î Ë÷Î_. ±ıfi˘ ±ı¿fi˘ ±ı¿ »˘¿fl˘, ‹ıÓ ¿èÎ_, “±S›Î,  ÿı¬Î› ! ⁄Î¿Ì »˘¿fl˘ ÁÎfl˘ Ë÷˘. ‹fiı ÁÎfl˘ ·ÎB›˘. ±ıfiı …‰Î ¿ı‹ ÿı‰Î› ?
÷Îflı ’ˆHΉ_ »ı ¿ı fiËŸ ’ˆHΉ_ ?” I›Îflı ¿Ëı, “’ˆHÎÌ ÿÎÿÎ∞. ¿ı‰Ì ’ÎÁ ¿flÌ  ’ı·Ì Â_ ΩHÎı ? ‹˘‚˘ »ı …flÎ. ¿flÌ fiά…ı ’»Ì, ’HÎ ±Î‰_ ŒflÌ fiËŸ
·Î‰Ì ?” ÷˘ ¿Ëı, “÷‹ı ¿Ë˘ ±ı‹ ¿v_.” ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ’λ\_ ¿Ëı‰Î ‹Î_Õu˘.    ‹‚ı !!                           (531)
“‹ÎflÌ ‹Q‹Ì ÷˘ ’ÎÁ ¿fl‰Î‹Î_ ˢÏ›Îfl »ı”. ±ı ·˘¿˘±ı ‹ËŸ ÕÌÁÎ¥Õ ¿flÌ
·Ì‘ı·_, ‹Q‹Ì …ı ’ÎÁ ¿flı ÷ı, ÷˘ ±Î‰Ì flÌ÷ı ˢ›.          (527)      ≠ffi¿÷ν — ≥{ ÕıÀŸ√ ±ı ÁÌfi ? ÕıÀŸ√ ±ıÀ·ı ±Î ·˘¿˘, »˘¿fḻ˘
                                      »˘¿flα˘ ÁÎ◊ı Ω› ⁄ËÎfl ±fiı »˘¿flα˘ »˘¿fḻ˘ ÁÎ◊ı ⁄ËÎfl Ω›, ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ‹ÎflÌ fiÎfiÌ ÿÌ¿flÌ ’Ò»ı »ı, ±ı‹ fiı ±ı‹ ¿ı‰Ì flÌ÷ı      ±ı ’Î’ »ı ? ±ı‹Î_ ¿_¥ ‰Î_‘˘ »ı ?
’flHÎΛ, ’»Ì ±Î’HÎÌ ±Î¬Ì ·Î¥Œ … ⁄√Õı fiı ? ÷˘ ’Ëı·Î_ »˘¿flÎfiı
⁄flÎ⁄fl Ωı¥±ı-¿fḻı ±ı‹. ’»Ì ¿Ëı »ı ¬⁄fl ’Õı fiı ¿ı »˘¿fl˘ ÁÎfl˘ »ı           ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. »˘¿flα˘ ÁÎ◊ı Œfl‰ÎfiÌ ≥E»Î ◊Λ ÷˘ ·Bfi ¿flÌ ·ı‰_.
¿ı fiËŸ. ’»Ì ·Bfi ◊Λ. ±ı‰_ ±Î ‹fiı ≠ë ’Ò»›Î ¿flı. ÷˘ ÿÎÿÎ ±ıfi_       ’»Ì ±ı¿ … »˘¿fl˘ fiyÌ ¿fl‰˘. ±ı¿ fiyÌ ◊›ı·˘ ˢ‰˘ Ωı¥±ı. fiËŸ ÷˘
Á˘S›Âfi Â_ ±Î »˘¿flα˘ ‹ÎÀı ?                       ±ı‰˘ √fi˘ fiËŸ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı, F›Î_ Á‘Ì ·Bfi fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ±Î’HÎı
                                      »˘¿flα˘ ΩıÕı Œfl‰_ fiËŸ Ωı¥±ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Î Ωı¥fiı … ’ˆHÎı »ı fiı ’»Ì ‹Îfl‹Îfl fiı ‰œ_‰œÎ. Ωı›Î
‰√flfiÎ ’ˆHÎı·Î ÷ı ⁄Ë ÁÎflÎ «Î·ı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ¿ÿfl÷ı ±Î’ı·_ »ı, ±fiı ’ı·_     ≠ffi¿÷ν — ±ËŸ›Î_ ÷˘ ±ı‰_ »ı ¿ı »˘¿flÎ-»˘¿fḻ˘ «˙ÿ ‰Ê˝fiÎ ◊Λ
’˘÷ı ÕËÎ’HÎ ¿›Ù »ı.                      (528)    ±ıÀ·ı ’»Ì ⁄ËÎfl Ω› Œfl‰Î. ’»Ì »ı ÷˘ ‹ı‚ ’Õı. ±ı‹Î_◊Ì ±Î√‚ ’HÎ
                                      ‰‘ı. ±ı‹Î_ ’»Ì ¿˘¥fiı ¿_¥¿ ⁄√ÕÌ Ω›, ±ı¿⁄ÌΩfiı ‹ı‚ fiÎ ’Õı ÷˘ ’λÎ
⁄ÌΩ »˘¿flÎ ΩıÕı Œflı. ’»Ì ±ıfiÌ ΩıÕı fiÎ ’Õı ÷˘ hÎÌΩ, ±ı‹ ¿fl÷_ «yfl    flÌ÷ı, ’ı·_ ⁄˛Î_ÕÌfiÎ ¿’ ¤flÌfiı ’̉ı, ÂÌ flÌ÷ı ’˘ÊΛ ? ÁÌ√flıÀ Á‘Ì «·Î‰Ì
«Î·ı ±fiı ±ı¿ ÁÎ◊ı ⁄ı-⁄ı, «Îfl-«Îfl …HÎÎ_ ΩıÕı › Œflı.          ·ı‰Î›, ⁄fl˘⁄fl »ı. ¬flÌ ‰Î÷ »ı. ±ıfi_ Ëÿ ˢ›, ÁÌ√flıÀ Á‘Ì «·Î‰Ì
                                   ·ı‰Îfi_ ! ±fiı «ÎÏflhÎ ÷˘ ⁄Ë ‹˘ÀÌ ‰V÷ »ı. ÷_ ‹Îfi_ »\_ ⁄ıfi, «ÎÏflh΋Î_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ‘ıÀ ¥{ ± ‰Î¥SÕfiıÁ, ‰Î¥SÕ ·Î¥Œ !
                                   «ÎÏflhÎfiı ’Á_ÿ ¿v_ »\_ ÷_ ?
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ±ı ·˘¿˘ ±ı ?
                                      ≠ffi¿÷ν — ±ıfiÎ ‰√fl ∞‰Î› … ¿ı‹ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ »˘¿flÎfiı ÏÁÏLÁ›fl flËı‰_ Ωı¥±ı ±fiı »˘¿fl˘ ±Î’HÎfiı
                                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, …\±˘, ±ÎÀ·_ ÏËLÿV÷ÎfifiÌ VhÎ̱˘, »˘¿fḻ˘ Á‹…ı
ÏÁÏLÁ›fl flËı, ±ı‰Ì ·Î¥Œ ˢ‰Ì Ωı¥±ı. ¥fi˚ÏÁÏLÁ›fl·Ì ·Î¥Œ ±ı fl˘_√
                                   fiı ÷˘ ¿Î‹ ¿ÎœÌ fiάı. «ÎÏflhÎfiı Ωı Á‹…ı ÷˘ ¿Î‹ ¿ÎœÌ fiάı.
·Î¥Œ »ı.
                                      ≠ffi¿÷ν — ±‹ÎflÎ ±ÎÀ·Î µE« ω«Îfl˘ ÁÎflÎ ‰Î_«fi◊Ì ◊›Î »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ˉı ±ı‹Î_ ◊Λ ±ı‰_ ¿ı ÏÁÏLÁ›fl ¿ı‹fi˘ flËı ? ±ı¿ »˘¿flÎ
ΩıÕı Œfl÷Πˢ›, ’»Ì ’λ\_ ±ı‹Î_◊Ì ¥fi˚ÏÁÏLÁ›fl »˘¿fl˘ ◊¥ Ω› ¿ı »˘¿flÌ      ÿÎÿÎlÌ — √‹ı ÷ıfiÎ ‰Î_«fi◊Ì, ±ÎÀ·Î Á_V¿Îfl ’ÕuÎ fiı ! ÁÎflÎ
◊¥ Ω›.                                ω«Îfl˘fiÎ !                           (536)
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ Œfl‰Îfi_ … ⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰_ Ωı¥±ı fiı ? ·Bfi … ¿fl‰_       ⁄Î¿Ì ±Î ÷˘ ÿ√Î-ŒÀ¿Î »ı. ÷‹fiı ⁄‘Î_fiı fiÎ ÿı¬Î›. ‹fiı ÷˘ ÿı¬Î›
Ωı¥±ı. ±ÎNÀfl ±˘· ‰Ì ±Îfl ≥LÕÌ›fi. fi˘À ‰Î¥SÕ ·Î¥Œ.            ⁄‘_. fi›Î˝ ÿ√Î-ŒÀ¿Î ⁄‘Î »ı ±fiı ÿ√˘ ˢ›, I›Î_ Á¬ fiΠˢ› ¿˘¥ ÿËÎÕ˘
                                   › ! ÏÁLÁÌ›fl flËı‰_ Ωı¥±ı. ±Î’HÎÌ ’ˆH›Î ’Ëı·Î_ ¤Ò·˘ ◊¥ ˢ›. ±ı ⁄ıµ
   ±Î’HÎı ·Bfi ¿›Î˝ ’»Ì ±Î¬Ì ∞_ÿ√Ì ÁÎ◊ı ÏÁÏLÁ›fl·Ì flË̱ı       …HÎfiÌ ±ı@ÁıMÀ ¿flÌ ÿı‰ÕΉ̱ı ±‹ı ±fiı ’»Ì ±ı‹fiı ±ı√˛Ì‹ıLÀ ¿flÌ
»Ì±ı ⁄ıµ ÁÎ◊ı. ±ıÀ·ı Ωı ÏÁÏLÁ›fl·Ì flËı‰_ ˢ› ÷˘ ’Ëı·ı◊Ì ⁄ÌΩ      ±Î’̱ı ±ı ŒflÌ ÏÁLÁÌ›fl. Ωı‰Îfi_ fiËŸ ⁄Ì∞ …B›Î±ı. √‹ı ¿ı fiÎ √‹ı
‹ÎHÎÁfiÌ ¡ıLÕÂÌ’ fiËŸ ˢ‰Ì Ωı¥±ı. ⁄Ë ¿Õ¿ flËı‰_ Ωı¥±ı. ±ı‹Î_ ¿˘¥    ’HÎ ’»Ì ÏÁLÁÌ›fl flËı‰Îfi_. ±Î’HÎÌ ‹‘fl fiÎ √‹÷Ì Ë˘›. ÷˘ ’HÎ ±ıfiı
»˘¿flÎ ÁÎ◊ı Œfl‰_ fiËŸ Ωı¥±ı ±fiı Œfl‰_ ˢ› ÷˘ ±ı¿ »˘¿fl˘ fiyÌ ¿fl˘     ÏÁLÁÌ›fl flË̱ı »Ì±ı fiı ? ±ıfi˘ V‰¤Î‰ ¬flÎ⁄ ˢ› ‹‘flfi˘, ÷˘ ›
¿ı ¤¥ ±ÎfiÌ ÁÎ◊ı ·Bfi ¿flÌÂ. ‹Î-⁄Î’fiı ¿ËÌ ÿı‰_ ¿ı Ë_ ·Bfi ¿flÌ      ÏÁLÁÌ›fl flË̱ı »Ì±ıfiı ?                   (540)
÷˘ ±ÎfiÌ ΩıÕı … ¿flÌÂ, ‹Îflı ⁄ÌΩfiÌ ΩıÕı ¿fl‰_ fi◊Ì. ¥fiÏÁÏLÁ›fl ·Î¥Œ
¥{ ‰Î¥SÕ ·Î¥Œ.                     (532)        ≠ffi¿÷ν — Á_ÁÎfl T›‰ËÎfl‹Î_ ’Ò‰˝fiÎ ¿‹˘˝ÿ›ı …ı ◊›Î_ ˢ› ÷ı ‹…⁄fi_
                                   «Î·÷_ ˢ› ⁄‘_ ±ı‹Î_ ¿˘¥ ≠’_« ‹Î·‹ ’Õu˘ ¿ı ±Î’HÎÌ Á΋ı ±Î ≠’_«
   «ÎÏflhÎ ¬flÎ⁄ ˢ›, T›ÁfiÌ Ë˘›. ⁄‘Ì Ω÷fiÌ µ’ÎÏ‘±˘ ˢ›.        ◊¥ flè΢ »ı ÷˘ ±ıfiÌ Á΋ı ¿¥ ¤ÒÏ‹¿Î◊Ì ∂¤Î flËı‰Î› ? “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·”
T›ÁfiÌ √‹ı ¿ı fiÎ √‹ı ?                         ¿fl‰Î ‹ÎÀı ?
   ≠ffi¿÷ν — Ï⁄·¿· fiËŸ.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ‰Î_¿˘ ‘HÎÌ ‹Y›˘ »ı ÷˘ ±ıfiı ¿ı‹ ¿flÌfiı ∞÷‰˘ ? ¿ÎflHÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ±fiı «ÎÏflhÎ ÁÎv_ ˢ› fiı T›ÁfiÌ Ë˘› ÷˘ ?          ≠ÎflO‘ı ·¬ı·˘ ÷ı »˘Õı fiËŸ fiı ? fiı ±Î’HÎ_ ‘ΛÙ ◊Λ fiËŸ ±ı‰_ ±Î …√÷.
   ≠ffi¿÷ν — ÏÁ√flıÀ Á‘Ì «·Î‰Ì ·ı‰Î›.                ÷˘ ‹fiı ¿ËÌ ÿı …ı ¿ı, “ÿÎÿÎ ‘HÎÌ ±Î‰˘ ‹Y›˘ »ı.” ÷˘ ÷fiı ÷fl÷ … Ë_ ⁄‘_
                                   flÌ’ıfl ¿flÌ ±Î’Ì ±fiı ÷fiı «Î‰Ì ±Î’Ì ÿ¥Â.
   ÿÎÿÎlÌ — ¬v_ ¿Ëı »ı, I›Î_ Á‘Ì fi¤Î‰Ì ·ı‰Î›, ’»Ì ±Î√‚fi_ ÂÌ
    ±˙fl_√Î⁄Îÿ‹Î_ ±ı¿ ‹Á·‹ÎfifiÌ »˘¿flÌ ±Î‰Ì, ‹ı_ ’Ò»›_, “Â_ fi΋ ?”         ‰Î˜fl ÷ıÓ ∂¤Ì ¿flÌ. @›Îflı ‹ı ±ı ? ¿˘SÕ ‰Î˜fl ⁄_‘ ◊Λ ¬flÌ ? ±Î …\±˘fiı
I›Îflı ¿Ëı »ı, “ÿÎÿÎ∞, ‹Îv_ fi΋ ‹Âwfl.” ‹ı_ ¿èÎ_, “±Î‰. ±ËŸ ⁄ıÁ ’ÎÁı,          ◊÷Ì fi◊Ìfiı ‹˘ÀÎ Á΋˛ÎF›‰Î‚Îfiı flÏ›Î-±‹ıÏfl¿Îfiı ?
¿ı‹ ±Î‰Ì ÷_ ?”
                                               ±Î »˘¿fḻ˘ ⁄‘_ ±ı‰_ ¿flı, ±ı √˘Ã‰Ì flάı ⁄‘_. ±Î »˘¿flα˘ ÷˘
   ÷ı ±Î‰Ì. ’»Ì ±Î‰Ìfiı ±ıfiÎ_ ‹fi‹Î_ ÃÌ¿ ·ÎB›_, …flÎ Ωı÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı           Ï⁄«ÎflÎ ¤˘‚Î ! »˘¿flα˘ ±ı √˘Ã‰ı ¿flı fiËŸ ±fiı ÷ı CÎÕ̱ı »ı ÷ı ±‰V◊Îfi˘
… ÃÌ¿ ·ÎB›_, ±_÷fl Û˝ ±ıfi_ ¿ı ¬ÿÎfiÎ ±ÎÏÁVÀLÀ …ı‰Î ÷˘ ·Î√ı … »ı           ‹Îfl ¬Î¥ Ω›, ¤˘‚Î ¬flÎfiı ?
±ı. ±ıfiı ·ÎB›_ ±ıÀ·ı ’»Ì ⁄ıÃÌ. ’»Ì ⁄Ì∞ ‰Î÷˘ fiÌ¿‚Ì.
                                                ±Î ÷‹ı …ı ¿Ë˘ »˘ fiı ≠’_« Á΋ı ÷ˆ›ÎflÌ Â_ ¿flÌ flά‰ÎfiÌ ? ’HÎ
                                 _
   ’»Ì ‹ı_ ¿èÎ,_ “Â_ ¿v_ »\_ ÷_ ?” I›Îflı ¿Ëı, “Ë_ ·ı¿«flfl »\. I›Îflı ‹ı_ ¿èÎ,_  ’ı·Ì ⁄Î¥±ı ÷˘ ÷ˆ›ÎflÌ ⁄‘Ì ¿flÌ flάı·Ì, ⁄ΘQ⁄ÎÕ`√ ⁄‘_ …. ±ı ±Î‹ ⁄˘·ı
“ÂÎÿÌ-⁄ÎÿÌ ¿flÌ ¿ı fi◊Ì ¿flÌ ?” I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ. ÂÎÿÌ ¿flÌ fi◊Ì, ’HΠω‰ÎË          ÷˘ ±ıÀı¿, ±Î‹ ⁄˘·ı ÷˘ ±ıÀı¿. ⁄‘Ì … ÷ˆ›ÎflÌ flÎ¬Ì ‹ı·Ì »ı, ¿Ëı »ı !
                     _
◊›ı·Î »ı.” ‹ı_ ¿èÎ,_ “@›Î_ ◊›ı·Î_ »ı, ‹⁄¥‹Î_ ?” I›Îflı ¿Ëı “fiÎ, ’ÎÏ¿V÷Îfi‹Î_.”     ’»Ì ‰E«ı ±ıfiı ‹ı_ ¿èÎ_, “±Î ¿˘HÎı Â̬‰ÎÕu_ »ı ÷fiı ? ¿ÎœÌ ‹ı·Âı fiı
“’HΠˉı @›Îflı ’ˆHΉÎfiÌ »\_ ?” I›Îflı ¿Ëı, “ˉı » ‹ÏËfi΋Î_ ….” ‹ı_ ¿èÎ,_        ÕΛ‰˘Á˝ ·¥ ·ıÂı ±fiı ’ı·˘ ±Î’Ì ÿıÂı ÷S·Î¿ !” ÷S·Î¿ ±Î’Ì ÿı ¿ı fiÎ
“¿˘fiÌ ΩıÕı ? ‘HÎÌ ¿ı‰˘ ¬˘‚Ì ¿Îœu˘ »ı ?” I›Îflı ¿Ëı, “·Î˜›fl »ı.”             ÿı ? ‹ı_ ¿ËÌ ÿÌ‘_ ¿ı ±Î flÌ÷◊Ì ÷˘ » ‹ÏËfi΋Î_ ÷S·Î¿ ‹‚Âı. ÷Îflı ÷S·Î¿
   ’»Ì ‹ı_ ¿èÎ_ ¿ı, “±ı ‘HÎÌ ¿flÌfiı ’»Ì ÷fiı ¿_¥ ÿ—¬ fiËŸ ±Î’ı ?           ·ı‰Î »ı ? ±Î flÌ÷ ¬˘ÀÌ »ı. ’»Ì ‹ı_ ±ıfiı ¿èÎ_, ÷S·Î¿ ÷fiı fiÎ ±Î’ı, ±ıÀ·Î
±I›Îflı ÷fiı ¿Â_ ÿ—¬ »ı fiËŸ ±fiı ‘HÎÌ ¿fl‰Î …¥Â fiı ‘HÎÌ ÿ—¬ ±Î’Âı            ‹ÎÀı ÷fiı Â̬‰ÎÕ_.
÷˘ ?” ‹ı_ ¿èÎ_, “±ıfiÌ ΩıÕı ÂÎÿÌ ¿›Î˝ ’»Ì ÷Îfl˘ ≠˘…ı@À ¢ »ı ? ±ıfiÌ               I›Îflı ¿Ëı »ı, “ÿÎÿÎ∞, ±ı fiÎ ¿v_ ÷˘ Â_ ¿v_ ? fiËŸ ÷˘ ±ı ÷˘ ÿ⁄ΉÌ
ΩıÕı ÂÎÿÌ ◊¥ ’Ëı·Î_ ÷_ ≠˘…ı@À ÷˘ ¿flÌ flάı fiı ? ¿ı ±ıfiÌ ΩıÕı ±Î‰Ì           ÿı.” ‹ı_ ¿èÎ_, “±ı Â_ ÿ⁄Ή‰Îfi˘ Ë÷˘ ? ·Î˜›fl ¤‹flÕ˘ ±ı ÷fiı Â_ ÿ⁄Ή‰Îfi˘
flÌ÷ı ‰÷˝‰_ ? ¿ı fiÎ ¿flÌ flάı ? I›Î_ ’ˆH›Î ’»Ì ¿_¥ ÷ı ÷ˆ›ÎflÌ flÎ¬Ì ‹ı·Ì         Ë÷˘ ?”
»ı ¿ÂÌ ? ’ˆH›Î ’»Ì ±ı ·Î˜›fl ΩıÕı ‹ı‚ ¿ı‹ ’ÕÂı ¿ı fiËŸ ÷ıfiÌ ?”
                                               ’»Ì ‹ı_ ¿èÎ_, “⁄ıfi, ‹Îv_ ¿Ëı·_ ‹ÎfiÌ ? ÷Îflı Á¬Ì ◊‰_ »ı ¿ı ÿ—¬Ì
    I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “‹ı_ ⁄‘Ì ÷ˆ›ÎflÌ ¿flÌ flÎ¬Ì »ı, ±ı …flο ±Î‹ ⁄˘·Âı         ◊‰_ »ı ? ⁄Î¿Ì …ı ⁄¥±˘ ⁄‘Ì ÷ˆ›ÎflÌ ¿flÌfiı ÷˘ ±ıfiÎ ‘HÎÌ ’ÎÁı √›ı·Ì,
÷˘ Ë_ Á΋˘ ±Î‰˘ …‰Î⁄ ±Î’ÌÂ, ±ı ±Î‹ ¿ËıÂı ÷˘ Ë_ ±Î‹ ¿ËÌÂ, ±ı             ’HÎ »ı‰Àı ÿ—¬Ì ◊›ı·Ì. ÷_ ‹ÎflÎ ¿èÎÎ◊Ì Ωfiı, Ï⁄·¿·ı› ¿ÂÌ ÷ˆ›ÎflÌ ¿›Î˝
±Î‹ ¿ËıÂı ÷˘ ±ı¿-±ı¿ ⁄‘Î …‰Î⁄˘ ‹ÎflÌ ’ÎÁı ÷ˆ›Îfl »ı.”                  ‰√fl Ω.” ’»Ì ±ıfiı Á‹ΩT›_.
    ±Î …ıÀ·Ì ±Î flÏ›αı ÷ˆ›ÎflÌ ¿flÌ fiÎ¬Ì »ı fiı, ±ıÀ·Ì … ÷ˆ›Îfḻ˘              CÎfl‹Î_ fl˘… ¿¿‚ÎÀ ◊Λ I›Îflı ‰¿Ì· ¿ËıÂı, “‹Ò¥ ⁄‚Ì ±ıfiÎ ¿fl÷Î_
¿flÌ flÎ¬Ì »ı. e· ÷ˆ›Îfḻ˘ ⁄Lfiı …HÎαı. ÷ı ±Î ‹÷¤ıÿ ’ÎÕ‰ÎfiÌ …              ⁄Ì∞ ·Î‰_.” ±ı‹Î_ ’λΠÀÌÀ Œ˘fl ÀıÀ (…ı‰Î ÁÎ◊ı ÷ı‰Î) »ı ±Î ? ≠ı‹fiÎ
÷ˆ›Îfḻ˘ ¿flÌ flÎ¬Ì Ë÷Ì. ’ı·˘ {CÎÕ˘ ¿flı ÷ı ’Ëı·Î_ … Œ˘Õı ! …ı‹ ±Î            Á˘ÿÎ ¿fl‰ÎfiÎ »ı I›Î_ ±Î‰_ ? Á˘ÿÎ ÂÎfiÎ ¿fl‰ÎfiÎ »ı ?
±‹ıÏfl¿ÎfiÌ Á΋ı flÏ›αı ⁄‘Ì ÷ˆ›ÎflÌ flÎ¬Ì ‹ı·Ì »ı fiı, ±ı‰Ì ±ıHÎı ÷ˆ›ÎflÌ             ≠ffi¿÷ν — ≠ı‹fiÎ.
flάı·Ì ¿ı ±ı ’ı·_ ±Î‹ Á‚√Ήı ÷˘ ±Î’HÎı ±Î‹ Á‚√Ή‰Îfi_. ±ıÀ·ı …÷Î_
’Ëı·Î_ … ËS·Õfiı ? ±ı ±Î‹ ÷Ìfl »˘Õı. I›Îflı ±Î’HÎı ±Î ⁄Î…\ »˘Õ‰Îfi_              ÿÎÿÎlÌ — ≠ı‹fiÎ. ¤·ı ±ÎÁ„@÷‹Î_ ˢ› ’HÎ ¿_¥¿ ≠ı‹ …ı‰_ »ı fiı
flÕÎfl. ±ı ±Î‹fi_ »˘Õı I›Îflı ±Î’HÎı ±Î ⁄Î…\ »˘Õ‰Îfi_. ‹ı_ ¿èÎ_, ±Î ÷˘ ¿˘SÕ       ¿_¥¿. ±ıfiÌ µ’fl ¶ıÊ ÷˘ fi◊Ì ±Î‰÷˘ fiı ? ‹ı_ ¿èÎ_, ±Î‰_ fiÎ ¿flΛ. ÷_
                                            ÷˘ ±ı‹ ¤HÎı·Ì ±ıÀ·ı ±Î‰Ì ÷ˆ›Îfḻ˘ ¿flÌ flά_ »\_ ? ±Î ‰Î˜fl »ı ?
ÏËLÿV÷Îfi fiı ’ÎÏ¿V÷ÎfifiÌ ‰Î˜fl »ı ±Î ¿_¥ ? ±fiı …√÷‹Î_ ±ı … ¿flÌ flèÎÎ      ÿ½fi ¿flÌfiı ’»Ì ±Î ÷Îfl˘ T›‰ËÎfl «·Î‰…ı. ‘HÎÌ ΩıÕı ÷Îfl˘ T›‰ËÎfl »ı
»ı ⁄‘Î. ±Î »˘Õ̱˘-⁄˘Õ̱˘, »˘¿flα˘ ⁄‘Î_ ±ı …, ’»Ì ±ı ⁄Lfiıfi_ ∞‰fi               _
                                      ÷ı ¿fl…ı ÷˘ ⁄Ë Áÿfl «Î·Âı.” ÷ı ‹Î‚Î ±I›Îflı › ‹Ò¿Ì flÎ¬Ì »ı.
⁄√Õı. ’»Ì ±ıfiı Á‹…HÎ ’ÎÕÌ ⁄‘Ì.
                                          ±ıfiı «ÎÏflhÎ⁄‚fiÌ ‰Î÷ ¿flı·Ì. ±ı ‘HÎÌ √Q‹ı ÷ı ⁄˘·ı, √Q‹ı ±ı‰_ ÷fiı
    ‘HÎÌ ΩıÕı ±Î‰Ì flÌ÷ı ‰÷˝fi ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ±Î‰Ì flÌ÷ı ±ıÀ·ı ±ı ‰Î_¿Î    ¿flı, ÷˘ › ÷ı CÎÕ̱ı ÷_ ‹˙fi ’¿Õ_ ±fiı ÂÎ_÷ ¤Î‰ı Ωı›Î ¿v_, ÷˘ ÷Îfl΋Î_
◊Λ ÷˘ ÷_ ÁÌ‘Ì «Î·…ı. ±ıfi_ Á‹Î‘Îfi ¿fl‰_ Ωı¥±ı, µ¿ı· ·Î‰‰˘ Ωı¥±ı.     «ÎÏflhÎ⁄‚ µI’Lfi ◊Âı ±fiı ±ıfi˘ ≠¤Î‰ ’ÕÂı ±ıfiÎ µ’fl. ·Î˜›fl ˢ› ÷˘
±ıfiÌ ⁄Î{‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ‹Î_ ±Î’HÎı ±ı¿÷Î flά‰Ì Ωı¥±ı. ±ı …\ÿ_ ’ÎÕı ÷˘      ›. ±ı √‹ı ÷ı‰_ ‰œı, ÷˘ ÷_ ÿÎÿÎfi_ fi΋ ·ı…ı ±fiı ÏV◊fl flËı…ı ! ‹fi‹Î_ ±ı‹
› ±Î’HÎı ±ı¿÷Î flά‰Ì Ωı¥±ı. ±ı …\ÿ_ ’ÎÕ ’ÎÕ ¿flı ÷˘ › ¿Ëı‰_ ±Î’HÎı     ◊Âı ¿ı ±Î ¿ı‰Ì ! ±Î ÷˘ ËÎfl÷Ì … fi◊Ì. ’»Ì ±ı ËÎflı. ±ıÀ·ı ’HÎ ¿›Ù
±ı¿ »Ì±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ⁄‘Ì flÌ·ıÀ̉ Á√Î¥±˘ »ı, ±ı ŒÎÕÌ fiάı ÷˘        ±ı‰_, »˘¿flÌ ±ı‰Ì Ë÷Ì. ÿÎÿÎ …ı‰Î Â̬‰ÎÕfiÎfl ‹‚ı ÷˘ ’»Ì Â_ flèÎ_ ˉı !
±Î’HÎı ŒÎÕÌ fiά̱ı ÷˘ »^ÀÌ Ω› ¿Î·ı Á‰Îflı. ±ıÀ·ı ÷S·Î¿ ±Î’Ì ÿıÂı.      fiËŸ ÷˘ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ±Î‰_ Ë÷_ ’Ëı·_, flÏ›Πfiı ±‹ıÏfl¿Î …ı‰_. ÷fl÷ I›Î_
I›Îflı ¿Ëı, “‹Îflı Â_ ¿fl‰Îfi_ ?” ‹ı_ ±ıfiı Á‹…HÎ ’ÎÕÌ, ±ıfi˘ ‹ÒÕ Ωı¥fiı     ⁄Àfi ÿÎ⁄÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı Á‚√ı ⁄‘_, ËÕËÕÎÀ. ±Î ÷˘ ¿_¥ ‹ÎHÎÁÎ¥ »ı ? Âıfiı
«Î·‰Îfi_, ¿èÎ_. ±ıfi˘ ‹ÒÕ Ωı…ı ±fiı ±I›Îflı ‹ÒÕ‹Î_ fiΠˢ›, ÷˘ ±Î’HÎı ±_ÿfl   ‹ÎÀı Õfl˘ »˘ ? Âıfiı ‹ÎÀı ∞‰fi ˢ› ? Á_Ωı√˘ … ±ı‰Î »ı ÷ı, ˉı ±Î Â_
“±S·ÎË”fi_ fi΋ ·Ì‘Î ¿fl‰_ ±fiı ‹ÒÕ Œflı, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ıfiÌ ΩıÕı ‰Î÷«Ì÷    ¿flı ÷ı ! Á_Ωı√˘ ±ı‰Î »ı ’λΠ!
«Î· ¿fl‰Ì. ±ı ‹ÒÕ‹Î_ fiΠˢ› ±fiı ÷_ Á‚Ì ¿v_, ±ıÀ·ı ¤Õ¿˘ ◊Âı ¿_¥.
                                         ±ıfiı ±Î ∞÷‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ ¿flı »ı fiı, ÷ı «ÎÏflhÎ⁄‚ “·Ò{” ◊¥ Ω›.
   ±ıfiı Ïfiÿ˘˝Ê ÷Îflı Ωı‰Î. ±ı ÷fiı ±‰‚_ ⁄˘·ı ÷˘ › ÷Îflı ÂÎ_Ï÷ flά‰Ì,    ±‹ı ¿˘¥ Ω÷fiÌ ÷ˆ›ÎflÌ fiÎ ¿fḻı. ⁄Î¿Ì «ÎÏflhÎfiı ‰Î’fl‰_, ±ıfiı ÷‹ı ÷ˆ›ÎflÌ
≠ı‹ ÁΫ˘ ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ±ÎÁ„@÷‹Î_ ÷˘ »-⁄Îfl ‹ÏËfi΋Î_ ’»Ì ’λ\_ ÷ÒÀÌ       ¿Ë˘ »˘, ’HÎ ±ıfiÎ◊Ì ÷‹Îfl΋Î_ …ı «ÎÏflhÎ⁄‚ »ı ±ı “·Ò{” ◊¥ Ω› »ı
… …‰Îfi_. ≠ı‹ ÁËfiÂÌ·÷Ή΂˘ ˢ‰˘ Ωı¥±ı, ±ıÕ…VÀı⁄· ˢ‰˘ Ωı¥±ı.        ±fiı Ωı «ÎÏflhÎ⁄‚ ¬·ÎÁ ◊¥ …Âı ÷˘ I›Î_ ÷ÎflÎ ‘HÎÌ ±Î√‚ ÷ÎflÌ Ï¿_‹÷
    ÷ı ‹Âwflfiı ‹ı_ ÷˘ ¤HÎÎ‰Ì ÿÌ‘Ì, ±ı‰Ì ¤HÎÎ‰Ì ÿÌ‘Ì. ‹ı_ ¿èÎ_, ¿Â_   … fiËŸ flËı. ±ıÀ·ı ±ı ⁄Î¥fiı ÁÎflÌ Á‹… ’ÕÌ √¥. ±ıÀ·ı ‹fiı ¿Ëı »ı ¿ı
› fiËŸ, ±ı ±Î‹fi_ ÷Ìfl Ã˘¿ı ÷˘ ±Î’HÎı ÏV◊fl÷Î ’¿ÕÌfiı “ÿÎÿÎ, ÿÎÿΔ ¿›Î˝     “ˉı ÿÎÿÎ∞, Ë_ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ › ËÎflÌ fiËŸ. ±Î‰Ì √ıflıLÀÌ ±Î’_ »\_.”
¿fl…ı. ŒflÌ ±Î‹fi_ Ã˘¿ı ÷˘ ÏV◊fl÷Î ’¿ÕÌfiı “ÿÎÿÎ, ÿÎÿΔ ¿fl…ı. ÷_ fiÎ ±ı¿_      ±Î’HÎÌ Á΋ı ¿˘¥ ≠’_« ¿fl÷_ ˢ› fiı ±ı‹Î_ Á΋_ ÷ˆ›ÎflÌ ¿fḻı fiı
› Œı_¿ÌÂ, ¿èÎ_ ! ‹ı_ ‰‚Ì Ï‰Ï‘ ¿flÌ ±Î’Ì.                  ÷˘ ±Î’HÎ_ «ÎÏflhÎ⁄‚ ÷ÒÀÌ Ω›. √‹ı ±ıÀ·Î ≠’_« ¿flı ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ ≠’_«◊Ì
                                      ’˘÷ı … ŒÁΛ »ı. ’HÎ Ωı ÷‹ı »ı ÷ı ÷ˆ›ÎflÌ ¿fl‰Î …¢ ÷˘ ÷‹ı … ±ıfiÎ
    ’»Ì ’Ò»›_ ¿ı, “÷Îflı CÎfl‹Î_ ¿˘HÎ ¿˘HÎ »ı ?” I›Îflı ¿Ëı, “‹Îflı ÁÎÁ
                                      ≠’_«‹Î_ ŒÁ΢. ±‹ÎflÎ Á΋_ ÷˘ ⁄‘Î ⁄Ë ·˘¿˘±ı ≠’_« ¿flı·Î. ’HÎ ±ı
»ı.” “ÁÎÁ ΩıÕı ÷_ ¿ı‹fi_ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ·¥Â ?” ÷˘ ¿Ëı, “±ı ±ıfiÌ ΩıÕı ›
                                      ≠’_«Ì±˘ ŒÁΛı·Î. ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹fiı ¿Â_ › ±ı¿ CÎÕ̉Îfl ω«Îfl fiÎ ±Î‰ı.
Ë_ ’ˢ_«Ì ‰‚ÌÂ, ÁÎÁfiı.”
                                      fiËŸ ÷˘ ÷ˆ›ÎflÌ ¿fl‰ÎfiΠω«Îfl ±Î‰ı fiı ÷˘ › ±Î’HÎ_ «ÎÏflhÎ⁄‚ ÷ÒÀÌ Ω›.
     ’HÎ ’»Ì ‹ı_ ±ıfiı Á‹…HÎ ’ÎÕÌfiı. ’»Ì ¿Ëı »ı, “ËÎ, ÿÎÿÎ∞ ‹fiı √Q›_  ÂÌ·‰Îfi’HÎ_ ÷ÒÀÌ Ω›.
±Î ⁄‘Ì ‰Î÷.” “I›Îflı ÷_ ±Î ≠‹ÎHÎı ¿fl…ı ÷˘ ÷S·Î¿ fiÎ ±Î’ı, fiı ÁÎÁ ΩıÕı       ÂÌ·‰Îfi ±ıÀ·ı Â_ ? ¿ı ±ı √΂˘ ÿı‰Î ±ÎT›˘ ˢ› fiı ÷ı ±ËÌ ±Î‰ı
flÎ√ı ’Õı.” ±fiı ’»Ì ±ı¿ Á¬ÕfiÌ ‹Î‚Î ·Î‰Ì Ë÷Ì. ÷ı ‹Î‚Î ‹fiı ’ËıflΉÌ.      fiı ⁄ıÁÌ flËı. ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ¿_¥¿ ⁄˘·˘. ⁄˘·˘fiı, ’HÎ ±ıfiÎ◊Ì ±ZÎflı ›
‹ı_ ¿èÎ,_ “±Î ‹Î‚Î ÷_ ·¥ ……ı ±fiı I›Î_ ±Î√‚ ‹Ò¿Ì flά…ı ±fiı ‹Î‚ÎfiÎ     ⁄˘·Î› fiËŸ. ±ı ÂÌ·fi˘ ≠¤Î‰ ! ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ÷ˆ›ÎflÌ ¿fḻı fiı ÷˘ ÂÌ·
÷ÒÀÌ Ω›. ±ıÀ·ı ÷ˆ›ÎflÌ fiËŸ ¿fl‰ÎfiÌ. …ıfiı …ı ¿fl‰_ ˢ› ÷ı ¿fl˘. ⁄‘ı Ë_       ≠ffi¿÷ν — fiÎ ⁄˘·‰_ Ωı¥±ı. ’HÎ ⁄˘·Ì …‰Î› ÷ıfi_ Â_ ? Ï‹VÀı¿
… »\_, ¿Ë̱ı.                       (542)      ◊¥ Ω› ÷˘ Â_ ?
   ≠’_«fiÌ Á΋_ ÷ˆ›ÎflÌ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±Î’HÎı fi‰Î ≠’_« µ¤Î ¿fl‰Î ’Õı         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿ı‹ ·’ÁÌ fiËŸ ’ÕÎ÷_ ? I›Î_ ’ο˘ flË_ »\_ ±fiı ±ı‰_
±fiı ’»Ì ±Î’HÎı ÏV·’ ◊¥ …¥±ı ! ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ±ı ËÏ◊›Îfl … fi◊Ì         ·’ÁÌ ’Õ›_ ÷˘ ÷ı ŒÎ‘flı › Á‹∞ …Âı ¿ı ±Î ·’ÁÌ ’Õ›˘ Ï⁄«Îfl˘. ±Î
fiı ! ˉı ±ı ËÏ◊›Îfl ±Î’HÎÌ ’ÎÁı fi◊Ì. ±ıfiÌ ’ÎÁı ÷˘ ±ı ËÏ◊›Îfl »ı ÷˘      ÷˘ ΩHÎÌ Ωı¥fiı ÷_ ±ı ¿fl‰Î …™, ÷˘ “÷_ ±ËŸ ¿ı‹ ·’ÁÌ ’Õ›˘ ?” ÷ı Ë_
±ı ¤·ı ¿flı fiı ! »÷Î_ ±ı “T›‰ÏV◊÷” »ı fiı, ’HÎ ÷˘ › ±ıfi_ ËÏ◊›Îfl ±ıfiı    …‰Î⁄ ‹Î_√_. ¬v_-¬˘À_ ? ±ıÀ·ı ±ı{ ŒÎfl ±ı{ ’˘ÁÌ⁄· ±Î’HÎfiı ˢ‰_ fiÎ
‰Î√ı, ±ı‰_ “T›‰ÏV◊÷ »ı” !!                        CÎÀı ±fiı ÷ı‹ »÷Î_ › ÷ÎflÎ◊Ì, ÷ÎflÌ Â„@÷ ⁄ËÎfl ◊¥ √›_ ËÂı ÷˘ ÷˘ ±ı
   ±ıfiı Á‹…HÎ ⁄‘Ì ‹ËŸ ŒÌÀ ◊¥ √¥. ÿÎÿÎ∞±ı Õˇ˘∫√ ¿flÌfiı ±ÎM›_.       ⁄‘Î_ Á‹∞ …Âı, ¿ı ±Î‰_ ¿flı fiËŸ ±Î.
‹fiı ¿Ëı »ı, “±Î‰_ Õˇ˘π√ ¿Ëı‰Î ‹Î_√˘ »˘ ?” ‹ı_ ¿èÎ_, “ËÎ. ±ı‰_ Õˇ˘π√.”    ±ı‹fiı ¬ flά‰Î. ±ı ÷fiı ¬ flά‰Î Œflı ¿ı fiËŸ ? ÷fiı Á¬Ì
   ¿Ëı‰_ ’Õı ! ’»Ì »˘Õ̱ı ±ıfiÎ ⁄Î’Îfiı, ‹Îfiı ‰Î÷ ¿flÌ. ÷ı ⁄Î’Î      flά‰ÎfiÌ ≥E»Î ¬flÌ ¿ı fiËŸ ±ı‹fiı ?           (563)
ÕΘ¿Àflfiı, ÷ı ÿ½fi ¿fl‰Î ±ÎT›Î.                          ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ±ıÀ·ı ÿÎÿÎ ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±ı‹fiı ¿«¿« ¿fl‰ÎfiÌ Àı‰
  Ωı ±Î‹ ÷˘ ÿÎÿÎ∞fiı ¿_¥ ‰Îfl ·Î√ı »ı ? ‹Âwfl ±Î‰‰Ì Ωı¥±ı          … ’ÕÌ √¥ »ı.
±ËŸ ±Î√‚. ±Î‰Ì √¥ ÷˘ ±˘’flıÂfi ◊¥ √›_ ËÕËÕÎÀ. Ωı ¿Î›‹ I›Î_            ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷˘ ±ı◊Ì ¿flÌfiı ±ı ÷ÎflÌ ¤Ò· »ı ±ı‹Î_, ¤Ò· ÷ÎflÌ »ı.
±Î√‚ “ÿÎÿÎ∞, ÿÎÿÎ∞” fl˘… Á_¤Îflı »ı fiı !      (549)          ±ıÀ·ı ‹Î-⁄Î’fiı ¿ı‹ ÿ—¬ ◊›_ ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ÿ—¬ ◊‰_ ÷˘
   ⁄‘Î Ïfi¿Î· ±Î‰Ì Ω›. ±‹Îfl˘ ±ı¿ ±ı¿ ÂOÿ »ı ÷ı ⁄‘Î Ïfi¿Î·         fiÎ Ωı¥±ı, ˉı “Á¬ ±Î’‰Î ±Î‰Ì »\_” ±ı‰_ ‹fi‹Î_ ˢ‰_ Ωı¥±ı. “‹ÎflÌ
…·ÿÌ ·Î‰fiÎflÎ, ±ı ‹˘ZÎı ·¥ Ω› ÃıÃ. “±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl !” (550)        ±ı‰Ì ÂÌ ¤Ò· ◊¥” ¿ı ‹Î-⁄Î’fiı ÿ—¬ ◊›_.           (564)
        (19) Á_ÁÎfl‹Î_ Á¬ Á‘Λ Áı‰Î◊Ì !                   ⁄Î’Î ¬flÎ⁄ ·Î√÷Î fi◊Ì ? ±ı ·Î√Âı I›Îflı Â_ ¿flÌ ? ±ıÀ·ı ¬flÎ⁄
                                      ±ı‰_ ÿÏfi›Î‹Î_ ¿Â_ ˢ÷_ fi◊Ì, ±Î’HÎfiı ¤ı√_ ◊›_ ±ı ⁄‘_ ÁÎflÌ «Ì… ˢ›
   …ı ‹ÎHÎÁ ‹Î-⁄Î’fi˘ ÿ˘Ê …\±ı, ±ı‹fi΋Î_ ¿˘¥ ÿÎ”Õ˘ ¤·Ì‰Îfl …
                                      »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’HÎÎ ≠ÎflO‘fi_ »ı. ‹Î ‹‚Ì ÷ı › ÁÎflÌ. √‹ı ÷ı‰Ì ¿Î‚Ì Ë˘›,
fiÎ ±Î‰ı. ’ˆÁΉ΂˘ ◊Λ ‰¬÷ı, ’HÎ ±ıfiÌ ±ÎK›Î„I‹¿ µLfiÏ÷ @›Îflı ’HÎ
                                      ÷˘ › ±Î’HÎÌ ‹Î ±ı ÁÎflÌ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’HÎfiı ≠ÎflO‘‹Î_ ‹‚Ì ±ı ÁÎflÌ.
fiÎ ◊Λ. ‹Î-⁄Î’fi˘ ÿ˘Ê Ωı‰Î› fiËŸ. µ’¿Îfl ÷˘ ¤Ò·Î› … ÂÌ flÌ÷ı ?
                                      ±ı‰Ì ⁄Ì∞ ⁄ÿ·Ì ·ı‰Î› ?
¿˘¥±ı «Î ’Î¥ ˢ› ÷˘ µ’¿Îfl ¤Ò·Î› fiËŸ. ±Î’HÎı ÷˘ ‹Î-⁄Î’fi˘ µ’¿Îfl
÷˘ ¤Ò·Î› … ÂÌ flÌ÷ı ?                               ≠ffi¿÷ν — fiÎ.
    ÷_ Á‹∞ √›˘ ? Ë_... ±ıÀ·ı ⁄Ë µ’¿Îfl ‹Îfi‰˘ Ωı¥±ı. Áı‰Î ⁄Ë         ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ωfl‹Î_ ‹‚ı fiËŸ ‹Î ⁄Ì∞, fiËŸ ? ±fiı ‹‚ı ÷˘ ¿Î‹fiÌ
¿fl‰Ì. ŒÎ‘fl-‹‘flfiÌ ⁄Ë Áı‰Î ¿fl‰Ì Ωı¥±ı. ±ı ±‰‚_ ⁄˘·ı ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiı     › fiËŸ. √˘flÌ √‹÷Ì Ë˘› ÷˘ › ±Î’HÎfiı Â_ ¿Î‹fiÌ ? Ë‹HÎÎ_ »ı ±ı ÁÎflÌ.
Â_ ¿fl‰Îfi_ ? ≥Bfi˘fl ¿fl‰Îfi_ ±ı ±‰‚_ ⁄˘·ı ÷˘, ¿ÎflHÎ ¿ı ‹˘ÀÎ »ı fiı ?    ⁄ÌΩfiÌ √˘flÌ Ωı¥fiı “±Î’HÎı ¬flÎ⁄ »ı” ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·‰_ Ωı¥±ı. “‹ÎflÌ ‹Î
¿ı ÷Îflı ±‰‚_ ⁄˘·‰_ Ωı¥±ı ?                        ÷˘ ⁄Ë ÁflÁ »ı” ±ı‰_ ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı.
   ≠ffi¿÷ν — ¤¥ ’Ò»ı »ı ¿ı ’M’Îfi_ Â_ ‹Îfi‰Îfi_ ?           Á¬ ±Î’HÎfiı µI’Lfi ◊Λ. ‰ÕÌ·˘fiÌ Áı‰Î ÷˘ ◊Λ ±ı ◊Λ, ΩıÕı ΩıÕı Á¬
                                     µI’Lfi ◊Λ. ‹Î-⁄Î’fiı Á¬ ±Î’̱ı ÷˘ ±Î’HÎfiı Á¬ µI’Lfi ◊Λ. ‹Î-
   ÿÎÿÎlÌ — ’M’Îfi_ ? ±ı Âı‹Î_ flÎ∞ flËı ±ı‰_ flά…ıfiı ±ı‹fiı. flÎ∞
                                     ⁄Î’fiı Á¬Ì ¿flı ±ı ‹ÎHÎÁ˘ ¿Î›‹ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ÿ—¬Ì ˢ÷Î … fi◊Ì.
flά÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı ? ±ı flÎ∞ flËı ±ı‰_ ¿fl…ı.           (564)
                                         ±ı¿ ¤Î¥ ‹fiı ±ı¿ ‹˘ÀÎ ±Îl‹‹Î_ ¤ı√Î ◊›Î. ‹ı_ ÷ı‹fiı ’Ò»˚›_ ¿ı,
    ‹Î-⁄Î’ ±ıÀ·ı ‹Î-⁄Î’. ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ’Ëı·Î‹Î_ ’Ëı·Ì Áı‰Î ¿fl‰Î
                                     “±ËŸ @›Î_◊Ì ÷‹ı ?” I›Îflı ÷ı‹HÎı ¿èÎ_ ¿ı, “Ë_ ±Î ±Îl‹‹Î_ »ıS·Î ÿÁ ‰Ê˝◊Ì
…ı‰_ ÁΑfi ˢ› ÷˘ ‹Î-⁄Î’. Áı‰Î ¿flÌ ±ı‹fiÌ ?               flË_ »\_.” I›Îflı ‹ı_ ÷ı‹fiı ¿èÎ_ ¿ı “÷‹ÎflÎ_ ‹Î-⁄Î’ √΋‹Î_ ⁄Ë … √flÌ⁄Ì‹Î_
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, «Î· … »ı Áı‰Î. CÎfl¿Î‹‹Î_ ‹ÿÿ ¿v_ »\_. (565)     »ıS·Ì ±‰V◊΋Î_ ÿ—¬Ì ◊Λ »ı.” I›Îflı ÷ı‹HÎı ¿èÎ_ ¿ı, “±ı‹Î_ Ë_ Â_ ¿v_ ?
                                     Ë_ ±ı‹fi_ ¿fl‰Î Ω™ ÷˘ ‹Îfl˘ ‘‹˝ ¿fl‰Îfi˘ flËÌ Ω›.” ±Îfiı ‘‹˝ ¿ı‹
   ÿÎÿÎlÌ — Â_ ¿fl¢ ÂÎ_Ï÷fi_ ? ·Î‰‰Ì »ı ¿ı fi◊Ì ·Î‰‰Ì ?
                                     ¿Ëı‰Î› ? ‘‹˝ ÷˘ ÷ıfi_ fi΋ ¿ı ‹Î-⁄Î’fiı ⁄˘·Î‰ı, ¤Î¥fiı ⁄˘·Î‰ı. ⁄‘Îfiı
   ≠ffi¿÷ν — ·Î‰‰Ì »ı.                        ⁄˘·Î‰ı. T›‰ËÎfl ±Îÿ½ ˢ‰˘ Ωı¥±ı. …ı T›‰ËÎfl ’˘÷ÎfiÎ ‘‹˝fiı ÷fl»˘Õı,
   ÿÎÿÎlÌ — ·Î‰Ì ±Î’̱ı ’HÎ ‹Î-⁄Î’fiÌ Áı‰Î ¿flÌ »ı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ?     ‹Î-⁄Î’fiÎ Á_⁄_‘fiı ’HÎ ÷fl»˘Õı, ÷ıfiı ‘‹˝ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ?        (569)
‹Î-⁄Î’fiÌ Áı‰Î ¿flı ÷˘ ÂÎ_Ï÷ fiÎ …÷Ì flËı. ’HÎ ±Î… ÁΫΠÏÿ·◊Ì ‹Î-          ‹ı_ › ⁄ÎfiÌ Áı‰Î ¿flı·Ì. ‰ÌÁ ‰Ê˝fiÌ ™‹fl Ë÷Ì, ±ıÀ·ı …\‰ÎfiΩı‘ ™‹fl
⁄Î’fiÌ Áı‰Î fi◊Ì ¿fl÷Î. hÎÌÁ ‰Ê˝fi˘ ◊›˘ fiı “√v”(’IfiÌ) ±ÎT›Î. ÷˘ ¿Ëı     Ë÷Ì. ±ıÀ·ı ‹Î∞fiÌ Áı‰Î ◊¥. ⁄Î’∞fiı ¬¤ı «œÎ‰Ìfiı ·¥ √›ı·Î, ±ıÀ·Ì
»ı, ‹fiı fi‰ı CÎıfl ·¥ Ω‰. √v Ωı›ı·Î ÷‹ı ? ’«ÌÁ-hÎÌÁ ‰Êı˝ “√v” ‹‚Ì    Áı‰Î ◊›ı·Ì. ’»Ì ÏËÁÎ⁄ …Õ›˘, ‹Ò±Î ±Î‰Î ÷˘ ¿ıÀ·Î› ⁄Î’∞ ◊›Î. ˉı
±Î‰ı ±fiı “√v” ‹Y›Î ±ıÀ·ı ⁄ÿ·Î¥ Ω›. √v ¿Ëı ¿ı, ⁄Îfiı ÷‹ı ±˘‚¬÷Î     Â_ ¿flÌÂ_ ? I›Îflı ¿Ëı, …ı »ı ±ı‹fiÌ Áı‰Î ¿fl. ’»Ì √›Î ±ı √˘fi. ’HÎ
… fi◊Ì. ±ı ±ı¿ Œıfl˘ fiÎ √Î_Ãı. ’Ëı·Ì ‰¬÷ ÷˘ fiÎ √Î_Ãı ’HÎ ⁄ı-hÎHÎ ‰¬÷    ±I›Îflı ÷_ ±ı‹fiÌ Áı‰Î ¿fl ˢ› ÷˘, fiΠˢ› ÷˘ Ï«_÷Î fiÎ ¿flÌÂ. ⁄‘Î ⁄Ë
¿Ëı, ÷˘ ’»Ì ’ÎÀ˘ ‰Î‚Ì ·ı.                        ◊¥ √›Î. ¤ÒS›Î I›Î_◊Ì ŒflÌ √H΢. ‹Î-⁄Î’fiÌ Áı‰Î, ±ı ≠I›ZÎ fl˘¿Õ_ »ı.
                                     ¤√‰Îfi ÿı¬Î÷˘ fi◊Ì, ±Î ÷˘ ÿı¬Î› »ı. ¤√‰Îfi @›Î_ ÿı¬Î› »ı ? ±fiı
     ⁄Î¿Ì ‹Î-⁄Î’fiÌ Â© Áı‰Î ¿flı fiı, ±ıfiı ±ÂÎ_Ï÷ ◊Λ fiËŸ ±ı‰_ ±Î
                                     ±Î ‹Î-⁄Î’ ÷˘ ÿı¬Î› »ı.                    (570)
…√÷ »ı. ±Î ¿_¥ …√÷ ¿ÎœÌ fiά‰Î …ı‰_ fi◊Ì. I›Îflı ·˘¿ ’Ò»ı fiı, »˘¿flÎfi˘
… ÿ˘Ê fiı.... »˘¿flÎ Áı‰Î fi◊Ì ¿fl÷Î ‹Î-⁄Î’fiÌ, ±ı‹Î_ ‹Î-⁄Î’fi˘ ¢ ÿ˘Ê ?       ±I›Îflı ÷˘ ‰‘‹Î_ ‰‘ ÿ—¬Ì ˢ›fiı ÷˘ ±ı¿ ÷˘ 65 ‰Ê˝fiÌ µ‹flfiÎ
‹ı_ ¿èÎ_ ¿ı ±ı‹HÎı ‹Î-⁄Î’fiÌ Áı‰Î fiËŸ ¿flı·Ì, ±ıÀ·ı ±ı‹fiı ≠ÎM÷ ◊÷Ì fi◊Ì.  ‹ÎHÎÁ˘ ⁄Ë ÿ—¬Ì »ı ±I›Îflı. ’HÎ ¿˘fiı ¿Ëı ±ı ? »˘¿flÎ_±˘ √Î_Ã÷Î fi◊Ì.
±ıÀ·ı ±Î ‰ÎflÁ˘ … ¬˘À˘ »ı. ˉı fi‰ıÁfl◊Ì ‰ÎflÁÎfiÌ …B›Î±ı «Î·ı ÷˘       ‰Î_‘Î ⁄Ë ’ÕÌ √›ı·Î, …^fi˘ …‹Îfi˘ fiı fi‰˘ …‹Îfi˘. Õ˘Á˘ …^fi˘ …‹Îfi˘
ÁflÁ ◊Λ.                            (566)   »˘Õ÷˘ fi◊Ì. ‹Îfl ¬Î› ÷˘ › fiÎ »˘Õı.
   ‰ÕÌ·˘fiÌ Áı‰Î ¿fl‰Î◊Ì ±Î’HÎ_ ωiÎÎfi ¬Ì·ı »ı. ¿_¥ ‹ÒÏ÷˝±˘fiÌ Áı‰Î      ≠ffi¿÷ν — ÿflı¿ ’Î_ÁÃı ±ıfiÌ ±ı … Ëη÷ flËıfiı ?
◊Λ »ı ? ‹ÒÏ÷˝±˘fiÎ_ ¿_¥ ’√ ÿ—¬ı »ı ? Áı‰Î ÷˘ ‰Î·Ì, ‰ÕÌ·˘ ¿ı √v        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı‰Ì fiı ±ı‰Ì … Ëη÷. ±ÎfiÌ ±Î … Ëη÷. ±ıÀ·ı
ˢ› ÷ı‹fiÌ ¿fl‰ÎfiÌ Ë˘›.                    (567)    ¬flÌ flÌ÷ı ¿fl‰Î …ı‰_ Â_ »ı ±Î …‹Îfi΋Î_ ? ¿ı ¿˘¥ …B›Î±ı ±Î‰Î ‰ÕÌ·
   ‹Î-⁄Î’fiÌ Áı‰Î ¿fl‰Ì ±ı ‘‹˝ »ı. ±ı ÷˘ √‹ı ÷ı‰˘ ÏËÁÎ⁄ ˢ› ’HÎ     ·˘¿˘fiı ‹ÎÀı Ωı flËı‰Îfi_ V◊Îfi flÎA›_ ˢ› fiı ÷˘ ⁄Ë ÁÎv_. ±ıÀ·ı ±‹ı ω«Îfl
±Î Áı‰Î ¿fl‰Ì ±ı ±Î’H΢ ‘‹˝ »ı. ±fiı …ıÀ·˘ ±Î’H΢ ‘‹˝ ’΂̱ı ±ıÀ·_    ¿›˘˝ Ë÷˘. ‹ıÓ ¿èÎ_, ±ı‰_ ¿o¥¿ ¿›* ˢ› fiı ÷˘ ’Ëı·_ ±Î iÎÎfi ±Î’Ì ÿı‰_.
’»Ì ±ı‹fiı …‹‰Î-¿fl‰ÎfiÌ T›‰V◊Î ÷˘ ±Î’HÎı ±ËŸ ’„O·¿fiı ⁄Ì∞                           Ò
                                                   Á_’¿ÛÁhÎ
Á΋Î∞ ¿÷΋Î_ Á˘Ó’Ì ÿ¥±ı ÷˘ «Î·ı. ’HÎ iÎÎfi ±ÎM›_ ˢ› ÷˘ ÿ½fi ¿›Î˝
¿flı ÷˘ › ¿Î‹ ÷˘ «Î·ı. fiı ±Î “iÎÎfi” ±ÎM›_ ˢ› ÷˘ ÂÎ_Ï÷ flËı Ï⁄«ÎflÎfiı,       ’ÒF› ÕΘ. fiÌfl⁄Ëıfi ±‹Ìfi ÷◊Î ±ÎM÷’hÎ ÿÌ’¿¤Î¥ ÿıÁÎ¥
fiËŸ ÷˘ ÂÎ ±Î‘Îflı ÂÎ_Ï÷ flËı ? ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ?       (570)   ±Õη…   — ÁÌ‹_‘fl ÁÌÀÌ, Ïh΋_Ïÿfl Á_¿<·, ±‹ÿΉÎÿ-¿·˘· ËÎ¥‰ı, ±Õη…,
                                          ∞. √Î_‘Ìfi√fl-382421. Œ˘fi — (079) 2397 4100
   ÷‹Îflı CÎıfl »˘¿flÎ_±˘fiı ¿ı‰Î Á_V¿Îfl ’Õı ˉı ? ÷‹ı ÷‹ÎflÎ ŒÎ‘fl-           ±‹ÿΉÎÿ                _
                                                             ‹⁄¥
‹‘flfiı fi‹V¿Îfl ¿fl˘. ±ÎÀ·Î_ ‰Êı˝, ‘˘‚Î_ ±ÎT›Î_ ÷˘ ›, ÷˘ »˘¿flÎ_fiÎ ‹fi‹Î_  ÿÎÿÎ ÿ½ fi , 5, ‹‹÷Î’Î¿Û Á˘ÁΛÀÌ,    904-⁄Ì, fi‰Ìfi±ÎÂÎ ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ,
ω«Îfl fiÎ ±Î‰ı ¿ı ⁄Î’Î ÷˘ ·Î¤ µÃΉı »ı, ÷˘ Ë_ ¿ı‹ fi ·Î¤ µÃΉ_ ?    fi‰√…flÎ÷ ¿˘·ı…fiÌ ’λ‚, µV‹Îfi’flÎ,    ÿÎÿÎÁÎËı⁄ ŒÎ‚¿ı fl˘Õ, ÿÎÿfl (Áı. flı.),
÷˘ ÷‹fiı ’√ı ·Î√ı ¿ı fiÎ ·Î√ı ?                (573)   ±‹ÿΉÎÿ - 380014.            ‹_⁄¥ - 400014.
                                    Œ˘fi— (079)27540408, 27543979      Œ˘fi — (022) 24137616
   ≠ffi¿÷ν — ±Î…fiÎ »˘¿flÎ_±˘ ‹Î-⁄Î’fiı ’√ı ·Î√÷Î_ fi◊Ì. Á_¿˘«     E-Mail : info@dadabhagwan.org
±fi¤‰ı »ı.
                                    flÎ…¿˘À   — lÌ ±÷· ‹Î·‘ÎflÌ, ‹Î‘‰≠ı‹ ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ, ‹Î¥ ‹_ÏÿflfiÌ Á΋ı, 11,
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı, ‹Î-⁄Î’fiı ’√ı ·Î√÷Î_ fi◊Ì. ‹Î-⁄Î’fiÎ ÿÒÊHÎ           ‹fiËfl M·˘À, flÎ…¿˘À. Œ˘fi — (0281) 2468830, 2238924
Ωı¥ ·ı »ı »˘¿flÎ_±˘. ±ıÀ·ı ’√ı ·Î√‰Î …ı‰Î_ fi◊Ì ±ı‰_ ±ı‹fiÎ ‹fi‹Î_     Áfl÷    — lÌ Ï‰ß·¤Î¥ ’Àı·, 35, ÂÎ_Ï÷‰fi Á˘ÁΛÀÌ, ·_⁄ı Ëfi‹Îfi fl˘Õ,
‹Îfiı »ı, ±ıÀ·ı fi◊Ì ·Î√÷Î_. Ωı ±ı‹fi΋Î_ ¿_¥¿ ±ıfiÎ ’˘÷ÎfiÎ ±Î«Îfl-            ’_«flIfi ÀΉfl ’λ‚, Áfl÷. Œ˘fi — (0261) 2544964
ω«Îfl˘ ¨«Î ⁄ıVÀ ·Î√ı ÷˘ Ë_‹ıÂÎ_ ’√ı ·Î√ı …. ’HÎ ±Î…fiÎ ‹Î-⁄Î’ ÷˘     √˘‘flÎ    — lÌ CÎfiU›Î‹ ‰flÌ›Î, ÁÌ-11, ±Îfi_ÿfi√fl Á˘ÁΛÀÌ,
⁄ıµ »˘¿flÎ_ ∂¤Î_ ˢ› fiı ‹Î-⁄Î’ ·Õ÷Î_ ˢ›, ‹Î-⁄Î’ ·Õı ¿ı fiÎ ·Õı ?           ÁΛLÁ ¿˘·ı…fiÌ ’λ‚, √˘‘flÎ. Œ˘fi — 94260-14003
ˉı ±ı »˘¿flÎfiÎ ‹fi‹Î_ ¿o¥ flËı ±ı‹fiÎ ‹ÎÀı …ı ‹Îfi ˢ› ÷ı ? (574)      U.S.A.   : Dada Bhagwan Vignan Institue : Dr. Bachu Amin,
                                           100, SW Redbud Lane, Topeka, Kansas 66606, U.S.A.
   ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ hÎHÎfi˘ ‹ËÎfi µ’¿Îfl »ı. ±ı µ’¿Îfl »˘Õ‰Îfi˘ … fi◊Ì.           Tel : 785-271-0869, E-mail : bamin@cox.net
ŒÎ‘fl, ‹‘fl ±fiı √vfi˘ ! ±Î’HÎfiı …ı‹HÎı flV÷ı «œÎT›Î ˢ›, ÷ı ±Î hÎHÎfi˘          Dr. Shirish Patel, 2659, Raven Circle, Corona, CA 92882
µ’¿Îfl ¤Ò·Î› ±ı‰˘ fi◊Ì.                   (575)           Tel. : 951-734-4715, E-mail : shirishpatel@sbcglobal.net

                         - …› Á„E«ÿÎfi_ÿ     U.K.    : Mr. Maganbhai Patel, 2, Winifred Terrace, Enfield, Great
                                           Cambridge Road, London, Middlesex, ENI 1HH, U.K.
                                           Tel : 020-8245-1751
                                           Mr. Ramesh Patel, 636, Kenton Road, Kenton Harrow.
                                           Tel.:020-8204-0746,E-mail: dadabhagwan_uk@yahoo.com
                                    Canada   : Mr. Bipin Purohit, 151, Trillium Road, Montreal,
                                           Quebec H9B 1T3.    Tel. : 514-421-0522
                                    Africa   : Mr. Manu Savla, PISU & Co., Box No. 18219, Nairobi,
                                           Kenya. (R) 254-020- 3744943 (O) 254-2-554836
                                    Website : (1) www.dadabhagwan.org (2) www.dadashri.org
                                           (3) www.ultimatespirituality.org

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:1
posted:5/19/2010
language:Italian
pages:51