08dan by EternalHappiness

VIEWS: 2 PAGES: 33

									               ≠¿Î¿   — ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ŒÎµLÕıÂfi ‰÷Ì
                     lÌ ±Ï…÷ ÁÌ. ’Àı·
                     5, ‹‹÷Î’Î¿Û Á˘ÁΛÀÌ, fi‰√…flÎ÷ ¿˘·ı… ’λ‚,
                     µV‹Îfi’flÎ, ±‹ÿΉÎÿ-380014.
                     Œ˘fi — (079) 7540408, 7543979.
 ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ≠wÏ’÷
               ©     — Á_’Îÿ¿fiı V‰Î‘Ìfi


  ÿÎfi           ≠◊‹ ±ÎT≤Ï÷ — 5000,
               ϶Ï÷› ±ÎT≤Ï÷ — 4000,
               I≤÷Ì› ±ÎT≤Ï÷ — 5000,
                             Áfiı 1999
                             Áfiı 2000
                             Áfiı 2002

               ¤Î‰ ‹ÒS› — “’fl‹ ωfi›”
                     ±fiı
                    “Ë_ ¿o¥ … ΩHÎ÷˘ fi◊Ì”, ±ı ¤Î‰ !

               ƒT› ‹ÒS›  — 5 wÏ’›Î (flÎË÷ ÿflı)


               ·ıÁfl ¿o’˘{ — ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ŒÎµLÕıÂfi, ±‹ÿΉÎÿ.

Á_’Îÿ¿ — ÕΘ. fiÌfl⁄Ëıfi ±‹Ìfi
               ‹ƒ¿    — ‹ËÎωÿıË ŒÎµLÕıÂfi (Ï≠LÀŸ√ Õ̉Ì{fi),
                     ¤˘Ó›fl΋Î_, ’Îr˝fiÎ◊ «ıQ⁄Á˝, Ïfl{‰˝ ⁄ıÓ¿ ’ÎÁı,
                     ¥L¿‹Àı@Á, ±‹ÿΉÎÿ. Œ˘fi — 7542964
      ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ŒÎµLÕıÂfifiÎ ≠¿ÎÂfi˘

1.  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ - 1 ◊Ì 12   17. ¤˘√‰ı ÷ıfiÌ ¤Ò· (√., ±_., ÏË_.)
2.  ±ÎM÷ÁÒhÎ         18. ⁄L›_ ÷ı L›Î› (√., ±_., ÏË_.)
3.  Ë_ ¿˘HÎ »\_ ?      19. ±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl (√., ±_., ÏË_.)
4.  ≠Ï÷ø‹HÎ (√˛., Á_.)
         _       20. ±◊Õ΋HÎ À΂˘ (√., ±_., ÏË_.)
5.  Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì, Ïfiÿ˘˝Ê  21. ÿÎÿÎ ¤√‰Îfifi_ ±ÎI‹Ï‰iÎÎfi
6.  ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi       22. ‰÷˝‹Îfi ÷Ì◊*¿fl lÌ ÁÌ‹_‘fl V‰Î‹Ì
7.  g«÷Î                     _
                23. ’ˆÁÎfi˘ T›‰ËÎfl (√˛◊, Á_ÏZÎM÷)
8.  ø˘‘           24. ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl (√˛._ , Á_.)
                                       Ïh΋_hÎ
9.  ≠ı‹           25. ‹Î-⁄Î’»˘¿flÎ_fi˘T›‰ËÎfl(√˛._ ,Á_.)
10. ±gËÁÎ           26. Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝ (√˛._ , Á_.)
11. «‹I¿Îfl                      _
                27. ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷ (√˛., Á_.)
12. ’Î’-’H›          28. Q≤I› Á‹›ı, ’Ëı·Î_ ±fiı ’»Ì
13. √fl<-ÏÂW›          29. ŒÊŒÊ ÷ªflÊŸ∑§Ê •Êà◊ÁflôÊÊŸ
14. ‰ÎHÎÌ, T›‰ËÎfl‹Î_....    30.  Who am I ?

15. ÁI›-±ÁI›fiÎ flËV›˘      31.  Ultimate Knowledge

16. ¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰


      “ÿÎÿΉÎHÎÌ” ‹ı√Ïı {fi ÿfl ‹ÏËfiı ≠¿ÎÏÂ÷ ◊Λ »ı

                3                    4
         “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ¿˘HÎ ?
   …^fi 1958fiÌ ±ı Á‹Ì ÁÎ_…fi˘ »±ı¿ ‰ÎB›Îfi˘ Á‹›,
¤ÌÕ‹Î_ ‘‹‘‹÷Î_ Áfl÷fiÎ_ VÀıÂfi ’fl ⁄ıÃı·Î ±ı.±ı‹.’Àı· w’Ì
ÿıË‹_Ïÿfl‹Î_ “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” Á_’ÒHν’HÎı ≠√À ◊›Î ±fiı ¿<ÿfl÷ı
ÁF›* ±K›ÎI‹fi_ ±ÿ˚¤Ò÷ ±Îç›˝ ! ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ ωrÿ½fi
·ÎK›_ ! “±Î’HÎı ¿˘HÎ ? ¤√‰Îfi ¿˘HÎ ? …√÷ ¿˘HÎ «·Î‰ı              Á_’Îÿ¿Ì›
»ı ? ¿‹˝ Â_ ? ‹„@÷ Â_ ? ”¥. …√÷fiÎ_ ÷‹Î‹ ±ÎK›Î„I‹¿
≠ë˘fiÎ_ Á_’ÒHν Œ˘Õ ’ÕuÎ !                     ’H› ¿fl‰ÎfiÎ_ flV÷α˘ ÂÎVh΢±ı fiı ‘‹˝√v±˘±ı
                               ±fiı¿ ‰HνT›Î »ı. ÷ı‹Î_fi_ ±ı¿ »ı ÿÎfi. ÿÎfi ±ıÀ·ı
   ±ı‹fiı ≠΄M÷ ◊¥ ÷ı … flÌ÷ı ‹ÎhÎ ⁄ı … ¿·Î¿‹Î_, ±L›fiı
’HÎ ≠΄M÷ ¿flÎ‰Ì ±Î’÷Î_, ±ı‹fiÎ ±ÿ˚¤Ò÷ iÎÎfi≠›˘√◊Ì ! ±ıfiı    ⁄ÌΩ_fiı ±Î’b_ ¿_¥¿ ±Î’Ì ÷ıfiı Á¬ ±Î’‰_ ÷ı.
±ø‹ ‹Î√˝ ¿è΢. ø‹ ±ıÀ·ı ’√Ï◊›ı ’√Ï◊›ı, ø‹ı ø‹ı ¨«ı         ÿÎfi ±Î’‰ÎfiÌ ≠◊Î ÷˘ ‹fiW›fiÎ ∞‰fi‹Î_
«œ‰Îfi_ ! ±ø‹ ±ıÀ·ı ø‹ ωfiÎfi˘, Ï·NÀ ‹Î√˝ ! ¢ÀÛ¿À !!     fiÎfi’HÎ◊Ì ±’fiΉ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ±fiı fiÎfi_ ⁄΂¿
   ÷ı±˘lÌ V‰›_ ≠I›ı¿fiı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ¿˘HÎ ?” fi˘ Œ˘Õ     ˢ› ÷ıfiı › ‹_Ïÿfl‹Î_ ·¥ Ω› ÷˘ ⁄ËÎfl √flÌ⁄
’ÎÕ÷Î ¿Ëı÷Î_ ¿ı, ““±Î ÿı¬Î› »ı ÷ı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” Lˢ›, ±‹ı   ‹ÎHÎÁ˘fiı ’ˆÁÎ ±’ΉÕΉı »ı, ¬Î‰Îfi_ ±’ΉÕΉı »ı,
÷˘ iÎÎfiÌ ’fl<Ê »Ì±ı ±fiı ‹ËŸ ≠√À ◊›ı·Î »ı ÷ı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi    ‹_Ïÿfl‹Î_ ÿÎfifiÌ ’ıÀÌ‹Î_ ’ˆÁÎ fi¬Î‰ÕΉı »ı. ±Î‹
»ı, …ı «˙ÿ·˘¿fiÎ fiÎ◊ »ı, ±ı ÷‹Îfl΋Î_ › »ı, ⁄‘΋Î_ › »ı.
                               ⁄΂’HÎ◊Ì ÿÎfifiÎ Á_V¿Îfl ‹‚÷Î_ … ˢ› »ı.
÷‹Îfl΋Î_ ±T›@÷w’ı flËı·Î »ı fiı “±ËŸ” Á_’ÒHν’HÎı T›@÷ ◊›ı·Î
»ı ! Ë_ ’˘÷ı ¤√‰Îfi fi◊Ì. ‹ÎflÌ ±_ÿfl ≠√À ◊›ı·Î ÿÎÿÎ          ÿÎfi ±Î’÷Î_ ±_ÿflfiÌ ±ΩB≤Ï÷ ˢ› ÷˘
¤√‰Îfifiı Ë_ ’HÎ fi‹V¿Îfl ¿fl<_ »\_.””              ±Î’Ìfiı › ¿ı‰Ì ¬˘À ¬‰Î› »ı, ÷ıfi_ ÁÒZ‹ fiÌv’HÎ
                               ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎḻı ¿›* »ı. ÿÎfi ÿı÷Î_ ¿¥ ΩB≤Ï÷
      ±ÎI‹iÎÎfi ≠΄M÷fiÌ ≠I›ZÎ ·Ÿ¿
                               flά‰Ì ? ¨«Î‹Î_ ¨«_ ÿÎfi ¿›_ ? ÿÎfi ¿ı‰Î_ ¿ı‰Î_
   ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌ √΋ı√΋-ÿıÂωÿı ’Ïfl¤˛‹HÎ ¿flÌfiı
                               ≠¿Îflı ˢ¥ ¿ı ? ±ıfiÌ ’λ‚ ¤Î‰fiα˘ ¿ı‰Ì CÎÀı ?
‹‹ZÎ ∞‰˘fiı ÁIÁ_√ ÷◊Î V‰w’iÎÎfifiÌ ≠΄M÷ ¿flΉ÷Î_ Ë÷Î_.
                               ÿÎfi ¿˘fiı ÿı‰Î› ? ω.ω. ±fiı¿ ÿÎfiÁ_⁄_‘Ì Ï‰√÷˘
÷ı±˘ḻı ’˘÷ÎfiÌ Ë›Î÷Ì‹Î_ … ’ÒF› ÕΘ. fiÌfl<⁄Ëıfi ±‹Ìfifiı
                               …ı ÿÎÿÎlÌfiÌ iÎÎfi‰ÎHÎÌ ¶ÎflÎ ‰ËÌ »ı. ÷ı ≠V÷÷
±ÎI‹iÎÎfi ≠΄M÷ ¿flΉ‰ÎfiÌ iÎÎfi ÏÁÏ© ±Î’ı·.
                               ’„V÷¿Î‹Î_ Á_¿Ï·÷ ¿flÌ ≠¿ÎÏÂ÷ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı.
   ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌfiÎ ÿıËω·› ⁄Îÿ ±Î…ı ’HÎ ’ÒF› ÕΘ.    …ı ÁiÎ ‰Î_«¿fiı ÿÎfi ÿı‰Î‹Î_ µk΋ ‹Î√˝ÿϽ¿Î ⁄fiÌ
fiÌfl<⁄Ëıfi ±‹Ìfi ÷ı‹fiÎ ’√·ı ’√·ı ÷ı … flÌ÷ı ‹‹ZÎ ∞‰˘fiı      flËıÂı !
ÁIÁ_√ ÷◊Î ±ÎI‹iÎÎfifiÌ ≠΄M÷ ÏfiÏ‹kÎ ¤Î‰ı ¿flÎ‰Ì flèÎÎ »ı,
…ıfi˘ ·Î¤ ·¥fiı ËΩfl˘ ‹˘ZÎÎ◊a Á_ÁÎfl‹Î_ flËÌfiı …‰Î⁄ÿÎfḻ˘                   - ÕΘ. fiÌv⁄Ëıfi ±‹Ìfi
’ÒflÌ ¿fl÷Î_ ’HÎ ‹@÷ flËÌ ±ÎI‹fl‹HÎ÷Î ±fi¤‰ı »ı.
              5                           6
                                 2                               ÿÎfi

                                    ÷‹ı ÿÎfi ±Î’÷Πˢ› ÷˘ ÷‹fiı ±_ÿfl Á¬ ◊Λ. ’˘÷ÎfiÎ CÎflfiÎ
                                 wÏ’›Î ±Î’˘ »÷Î_ Á¬ ◊Λ, ¿ÎflHÎ ¿ı ÁÎfl<_ ¿Î‹ ¿›*. ÁÎfl_ ¿Î‹ ¿flı
                                 ±ıÀ·ı Á¬ ◊Λ ±fiı ¬flÎ⁄ ¿Î‹ ¿flı ÷ı CÎÕ̱ı ÿ—¬ ◊Λ. ±ıfiÎ µ’fl◊Ì
                                 ±Î’HÎfiı ±˘‚¬Î› ¿ı ¿›_ ÁÎfl<_ fiı ¿›_ ¬˘À<_ ?
                                          ±Îfi_ÿ ≠΄M÷fiÎ µ’Λ !
            ÿÎfi                      ≠ffi¿÷ν — ‹ÎfiÏÁ¿ ÂÎ_Ï÷ ‹ı‚‰‰Î ‹ÎÀı ‹ÎHÎÁı ¿˘¥ √flÌ⁄ ˢ›,
                                 ¿˘¥ ±Â@÷ ˢ›, ±ıfiÌ Áı‰Î ¿fl‰Ì ¿ı ¤√‰ÎfifiÌ ¤…fiÎ ¿fl‰Ì ¿ı
                                 ¿˘¥fiı ÿÎfi ±Î’‰_ ? Â_ ¿fl‰_ ?
            ÿÎfi ÂÎ ‹ÎÀı ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎfiÏÁ¿ ÂÎ_Ï÷ Ωı¥÷Ì Ë˘› ÷˘ ±Î’HÎÌ «Ì… ⁄ÌΩfiı
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ÿÎfi ÂÎ ‹ÎÀı ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ?
                                 ¬‰ÕÎ‰Ì ÿı‰Ì. ¿Î·ı ±Î¥VøÌ‹fi_ ’Ì’Õ<_ ¤flÌfiı ·Î‰…ı ±fiı ±Î ⁄‘Î_fiı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ±ı ÿÎfi ’˘÷ı ±Î’Ìfiı ·ı‰Î ‹Î√ı »ı. Á¬  ¬‰ÕΉ…ı. ÷ı CÎÕ̱ı ±Îfi_ÿ ¿ıÀ·˘ ⁄‘˘ ◊Λ »ı ÷ı ÷_ ‹fiı ¿Ëı…ı. ±Î
±Î’Ì ±fiı Á¬ ·ı‰Î ‹Î_√ı »ı. ‹˘ZÎ ‹ÎÀı ÿÎfi fi◊Ì ±Î’÷˘. ±ı Á¬    ·˘¿˘fiı ±Î¥VøÌ‹ ¬Î‰˘ fi◊Ì. ÷_ ÷Îflı ÂÎ_Ï÷fi˘ ±¬÷fl˘ ¿flÌ Ωı. ±Î
·˘¿˘fiı ±Î’˘ ÷˘ ÷‹fiı Á¬ ‹‚Âı. …ı ÷‹ı ±Î’˘ ÷ı ‹‚Âı. ±ıÀ·ı ±ı    ¿o¥ Ï›΂΋Î_ fi‰flÎ fi◊Ì ±Î¥VøÌ‹ ¬Î‰Î. ±ı‰Ì flÌ÷ı ÷_ F›Î_ ˢ›
÷˘ Ïfi›‹ »ı. ±ı ÷˘ ±Î’‰Î◊Ì ±Î’HÎfiı ‹‚ı »ı, ≠΄M÷ ◊Λ »ı. ·¥    I›Î_, ¿˘¥ Ωfi‰fl ˢ›, ±Î ‹Î_¿ÕΠˢ› »ı, ÷ı‹fiı «HÎÎ fiά fiά
·ı‰Î◊Ì ŒflÌ …÷_ flËı »ı.                      ¿flı ÷˘ ÷ı ¿>ÿο>ÿ ¿flı, I›Î_ ÷ÎflÎ ±Îfi_ÿfi˘ ’Îfl fiËŸ flËı. ±ı ¬Î÷Î_ …Âı
                                 ±fiı ÷fiı ±Îfi_ÿfi˘ ’Îfl fiËŸ flËı. ±Î ¿⁄Ò÷flÎ_fiı ÷_ «HÎ fiάı ÷ı ’Ëı·Î_
   ≠ffi¿÷ν — µ’‰ÎÁ ¿fl‰˘ ÁÎfl˘ ¿ı ¿_¥¿ ÿÎfi ¿fl‰_ ÁÎfl<_ ?
                                 ¿⁄Ò÷flÎ_ ±Î‹ ¿>ÿο>ÿ ¿fl‰Î ‹Î_Õı. ±fiı ÷ıÓ fiÎA›_, ÷ÎflÌ ’˘÷ÎfiÌ ‰V÷ ÷ı
   ÿÎÿÎlÌ — ÿÎfi ¿fl‰_ ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ¬ı÷fl‹Î_ ‰Î‰‰_. ¬ı÷fl‹Î_ ‰Î‰Ì  ⁄ÌΩfiı ±Î’Ì ¿ı ‹ËŸ ±Îfi_ÿ Âw ◊¥ Ω›. Ë‹HÎı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ flV÷΋Î_
±Î‰‰_ ±ıÀ·ı ±ıfi_ Œ‚ ‹‚Âı. ±fiı µ’‰ÎÁ ¿fl‰Î◊Ì ‹ËŸ ΩB≤Ï÷ ‰‘Âı.    ’ÕÌ √›˘ ±fiı ±ıfi˘ ’√ ¤Î_√Ì √›˘ ±fiı ·˘ËÌ fiÌ¿‚÷_ ˢ› I›Î_
’HΠ„@÷ ≠‹ÎHÎı µ’‰ÎÁ ¿fl‰Îfi_ ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ »ı.           ÷Îfl_ ‘˘Ï÷›_ ŒÎÕÌfiı ±Î‹ ⁄Î_‘_ ÷ı ‰¬÷ı ÷fiı ±Îfi_ÿ ◊Λ. ¤·ıfiı Á˘
                                 wÏ’›Îfi_ ‘˘Ï÷›_ ˢ›, ÷ı ŒÎÕÌfiı ÷_ ⁄Î_‘ı ’HÎ ÷ı CÎÕ̱ı ÷fiı ±Îfi_ÿ ¬Ò⁄
        ÿÎfi ±ıÀ·ı … Á¬ ±Î’‰_ !              ◊Λ.
    ÿÎfi ±ıÀ·ı ⁄ÌΩ ¿˘¥ ’HÎ ∞‰fiı, ‹fiW› ˢ› ¿ı ⁄ÌΩ_ ≠ÎHÎÌ               ÿÎfi, @›Î_ ±’Λ ?
ˢ› ÷ı‹fiı Á¬ ±Î’‰_. ±ıfi_ fi΋ ÿÎfi. ±fiı ⁄‘Î_fiı Á¬ ±ÎM›_ ±ıÀ·ı
±ıfi_ “fḻı@Âfi” ±Î’HÎfiı Á¬ … ±Î‰ı. Á¬ ±Î’˘ ÷˘ ÷fl÷ … Á¬         ≠ffi¿÷ν — ±‹¿ ‘‹˘˝‹Î_ ±ı‰_ ¿èÎ_ »ı ¿ı …ı ¿˘¥ ¿‹ÎHÎΠˢ›
÷‹Îflı CÎıfl ⁄ıÃÎ_ ±Î‰ı !                     ±ı‹Î_◊Ì ±‹¿ À¿Î ÿÎfi ¿fl˘, ’Î_«-ÿÁ À¿Î ÿÎfi ¿fl˘, ÷˘ ±ı ¿ı‰_ ?
ÿÎfi                             3  4                              ÿÎfi

   ÿÎÿÎlÌ — ‘‹˝‹Î_ ÿÎfi ¿fl‰Îfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’HÎ F›Î_ ±Î√‚        ≠ffi¿÷ν — ·Z‹Ì À¿÷Ì fi◊Ì ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?
‘‹˝fiÌ Á_V◊Πˢ›fiı ±fiı ±ı ·Z‹Ìfi˘ ‘‹˝‹Î_ Áÿ’›˘√ ◊÷˘ ˢ› ÷˘        ÿÎÿÎlÌ — ·Z‹Ì ÷˘ À¿ı ±ı‰Ì … fi◊Ì. ’HÎ ±ıfi˘ flV÷˘ ⁄ÿ·Ì
I›Î_ ±Î’˘. ÿfl’›˘√ ◊÷˘ ˢ› I›Î_ fiÎ ±Î’˘, ⁄Ì∞ …B›Î±ı ±Î’˘.     fiά‰Îfi˘. ’ı·ı flV÷ı Ω› »ı ÷˘ ±ıfi_ ‰ËıHÎ ⁄ÿ·Ì fiά‰Îfi_ fiı ‘‹˝fiÎ
    ’ˆÁ˘ Áÿ’›˘√‹Î_ Ω› ±ı‰˘ ¬ÎÁ A›Î· ¿fl˘. fiËŸ ÷˘ ÷‹ÎflÌ     flV÷ı ‰Î‚Ì fiά‰ÎfiÌ. ÷ı …ıÀ·Ì Á‹Î√ı˝ √¥ ±ıÀ·Ì ¬flÌ. ¤√‰Îfi ±Î‰ı
’ÎÁı ’ˆÁ˘ ‰‘Îflı ËÂı ÷˘ ±ı ÷‹fiı ±‘˘√Ï÷‹Î_ ·¥ …Âı. ‹ÎÀı ±ı ’ˆÁÎfi˘  ’»Ì ·Z‹Ì∞ À¿ı, ÷ı ÏÁ‰Î› ·Z‹Ì∞ À¿ı ÂÌ flÌ÷ı ? ¤√‰Îfi ˢ› I›Î_
√‹ı I›Î_ ±Î√‚ Áÿ’›˘√ ¿flÌ fiά˘, ’HÎ ‘‹Î˝«Î›˘˝±ı ’ˆÁÎ ·ı‰Î fiÎ    @·ı fiÎ ◊Λ fiı ±ı¿·Ì ·Z‹Ì∞ ˢ› ÷˘ @·ı fiı {CÎÕÎ ◊Λ. ·˘¿˘
Ωı¥±ı.                              ·Z‹Ì œ√·Î⁄_‘ ¿‹Î› »ı, ’HÎ ÷ı ¿‹…flı Ω› »ı. ¿˘¥ ’H›Â΂ÌfiÎ
                                 ËÎ◊ı ·Z‹Ì ÁÎflı flV÷ı ‰’flΛ. ·Z‹Ì ÁÎflÎ flV÷ı ‰’flΛ fiı, ÷ı ⁄Ë ¤Îflı
         ‰Î‚‰Ì ·Z‹Ì, ‘‹˝ ¤HÎÌ !              ’H› ¿Ëı‰Î›.
    ’ˆÁÎ ÁΫ‰‰Î ±ı ÷˘ ⁄Ë ‹U¿ı·Ì ! ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±˘»\_ ¿‹Î¥±ı      1942fiÌ Áη ’»ÌfiÌ ·Z‹Ì‹Î_ ¿Â˘ ¿Á … fi◊Ì. ±I›Îflı
÷ı ÁÎfl_. ±ËŸ ⁄Îfl ‹ÏËfiı ÿÁ ËΩfl ¿‹Î›Î ±fiı ±ı¿ ËΩfl ¤√‰Îfifiı      ·Z‹Ì ›◊Î◊˝ …B›Î±ı ‰’flÎ÷Ì fi◊Ì. ›◊Î◊˝ …B›Î±ı ‰’flΛ ÷˘ ⁄Ë ÁÎfl_
I›Î_ ‹Ò¿Ì ÿı, ÷˘ ±ıfiı ¿o¥ µ’ÎÏ‘ fi◊Ì. ’ı·˘ ·Î¬˘ ±Î’ı ±fiı ±Î ËΩfl  ¿Ëı‰Î›.
±Î’ı, ⁄ı › Áfl¬Î, ’HÎ ËΩflı› ¿o¥¿ ±Î’‰Î Ωı¥±ı. ‹Îfl_ Â_ ¿Ëı‰Îfi_           ÁÎ÷ ’ıœÌ Á‘Ì À¿ı ·Z‹Ì !
¿ı ·A¬_ fiÎ flά‰_, ±˘»Î‹Î_◊Ì ’HÎ ¿o¥¿ ±Î’‰_ ±fiı ‰‘Îflı ˢ› ±fiı
÷ı ±Î ‘‹˝ ⁄Î…\ ‰‚Ì √›_ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ’»Ì …‰Î⁄ÿÎflÌ fi◊Ì, fiËŸ ÷˘      ≠ffi¿÷ν — …ı‹ ≥„LÕ›ÎfiÌ ±_ÿfl ¿V÷fl¤Î¥ ·Î·¤Î¥fiÌ ’ıœÌ
Ωı¬‹. ⁄Ë ’ÌÕÎ ±ı ÷˘ ! ’ˆÁÎ ÁΫ‰‰Î ±ıÀ·ı ⁄Ë ‹U¿ı·Ì. √Λ˘-     ˢ› ÷˘ ±ı ⁄ı-hÎHÎ-«Îfl ’ıœÌ Á‘Ì ’ˆÁÎ «ÎS›Î ¿flı, ±ıfiÎ_ »˘¿flÎ_±˘fiÎ
                                 »˘¿flÎ Á‘Ì. F›Îflı ±ËŸ›Î (±‹ıÏfl¿Î‹Î_) ¿ı‰_ »ı ¿ı ’ıœÌ ˢ›, ’HÎ ⁄Ë
¤ıÓÁ˘ ÁΫ‰‰Ì ÁÎflÌ, ¬Ì·ı ⁄Î_‘Ì ÷˘ Á‰Îfl Á‘Ì …÷Ì ÷˘ fiÎ flËı. ’HÎ
                                 ⁄Ë ÷˘ »-±Îà ‰Ê˝‹Î_ ⁄‘_ ¬÷‹ ◊¥ Ω›, ¿Î_ ÷˘ ’ˆÁΠˢ› ÷˘ …÷Î_
’ˆÁÎ ÁΫ‰‰Î ⁄Ë ‹U¿ı·Ì. ‹U¿ı·Ì, µ’ÎÏ‘ ⁄‘Ì.
                                 flËı ±fiı fiΠˢ› ÷˘ ’ˆÁÎ ±Î‰Ì ’HÎ Ω›. ÷˘ ±ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ËÂı ?
          ÂÎfiı fi À¿ı, ·Z‹Ì ?                 ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ıfiı, I›Î_fiÌ …ı ’H›ˆ »ıfiı, ≥„LÕ›ÎfiÌ ’H›ˆ, ±ı
   ≠ffi¿÷ν — Ë_ ÿÁ ËΩfl wÏ’›Î ‹ÏËfiı ¿‹Î™ »\_, ’HÎ ‹ÎflÌ ’ÎÁı   ’H›ˆ ±ı‰Ì «Ì¿HÎÌ Ë˘› »ı ¿ı ‘˘ ‘˘ ¿fḻı ÷˘ › Ω› fiËŸ ±fiı ’Î’ı
·Z‹Ì∞ À¿÷Ì ¿ı‹ fi◊Ì ?                       › ±ı‰Î_ «Ì¿HÎΠˢ› »ı ¿ı ‘˘ ‘˘ ¿fḻı ÷˘ › Ω› fiËŸ. ±ıÀ·ı ‰ˆWHΉ
                                 ˢ› ¿ı …ˆfi ˢ›, ’HÎ ±ıHÎı ’H›ˆ ±ı‰Ì ÁF…Õ ⁄Î_‘ı·Ì ˢ› »ı ¿ı ‘˘
   ÿÎÿÎlÌ — 1942fiÌ Áη ’»ÌfiÌ ·Z‹Ì À¿÷Ì fi◊Ì. ±Î ·Z‹Ì      ‘˘ ¿flı ÷˘ › Ω› fiËŸ. ÷ı ’ıÀ·ÎÿfiÎ ÿÎ÷Îfl ÂıÃ, fl‹Hηη Âıà ÷ı ÁÎ÷
»ı ÷ı ’Î’fiÌ ·Z‹Ì »ı, ±ı◊Ì À¿÷Ì fi◊Ì. ˉı ’»ÌfiÎ_ ⁄ı-’Î_« ‰flÁ    ’ıœÌ◊Ì ±ı CÎfl ±Î‰ı·_. ’ΉÕı◊Ì ¬˘Ó’Ì ¬˘Ó’Ìfiı ‘fi ±Î’ ±Î’ ¿flı
’»ÌfiÌ ·Z‹Ì À¿Âı. “±‹ı” “iÎÎfiÌ” »Ì±ı ÷˘ ’HÎ ·Z‹Ì ±Î‰ı »ı, »÷Î_   ·˘¿˘fiı, ÷˘ › ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ¬ÒÀu_ fiËŸ. ±ı‹HÎı ’H›ˆ ÁF…Õ ⁄Î_‘ı·Ì,
À¿÷Ì fi◊Ì. ±Î ÷˘ ≥L¿‹ÀıZÎ ¤flΛ ±ıÀ·Ì ·Z‹Ì ±Î‰ı ±ıÀ·ı ’I›_.     Á«˘À. ±fiı ’Î’ı› ±ı‰Î Á«˘À ⁄Î_‘ı, ÁÎ÷-ÁÎ÷ ’ıœÌ Á‘Ì √flÌ⁄Î¥ fiÎ
ÿÎfi                             5  6                             ÿÎfi

Ω›. ’Îfl ‰√flfiÎ_ ÿ—¬ ¤˘√‰ı, ±ıÀ·ı ±ı@ÁıÁı› (‰‘Îflı) ◊Λ »ı ±fiı            ‰‘ÎflÎfi_ ‰ËΉ˘, ‘‹Î˝ÿ΋Î_ !
Ï‹ÏÕ›‹ı› flËı »ı.
                                     ±Î ÷˘ ·˘¿Á_iÎÎ◊Ì ⁄ÌΩfi_ Ωı¥fiı Â̬ı »ı. ’HÎ Ωı iÎÎfiÌfiı
    ±ËŸ (±‹ıÏfl¿Î‹Î_) ÷˘ µ¤flΛ »ı › ¬fl_, ’λ\_ ⁄ıÁÌ › Ω›    ’һ̱ıfiı ÷˘ ÷ı ¿Ëı ¿ı, “fiÎ, ±Î Â_ ¿fl‰Î ±Î‹ ±Î ¬ÎÕ΋Î_ ’Õı »ı ?”
fiı ’λ\_ µ¤flΛ »ı › ¬fl_. ⁄ıÁÌ √›ı·Î_ ’»Ì › ’λ\_ µ¤flΛ. ±ËŸ    ±Î ÿ—¬fiÎ ¬ÎÕ΋Î_◊Ì fiÌ¿Y›˘ I›Îflı ±Î ’ˆÁÎfiÎ ¬ÎÕ΋Î_ ’Õu˘ ’λ˘.
‰Îfl fi◊Ì ·Î√÷Ì fiı I›Î_ (¥LỠ΋Î_) ÷˘ ⁄ıÁÌ √›Î ’»Ì µ¤flÎ÷Î ⁄Ë    ‰‘Îflı ˢ› ÷˘ fiÎ¬Ì ÿı ‘‹Î˝ÿ΋Î_ ±ËŸ◊Ì. ±ı … ÷Îflı ¬Î÷ı …‹ı ◊Λ
ÀÎ¥‹ Ω›. ±ıÀ·ı I›Î_ ÷˘ ÁÎ÷-ÁÎ÷ ’ıœÌ Á‘Ì «Î·÷_. ˉı ⁄‘Ì ’H›ˆ    »ı. fiı ±Î ⁄ıL¿fi_ …‹ı fiËŸ ◊Λ. ±fiı ±Õ«HÎ fiËŸ ’Õı ÷fiı. …ı
CÎÀÌ √¥ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı Â_ ◊Λ »ı ? ¿V÷fl¤Î¥fiı I›Î_ …L‹ ¿˘HÎ ·ı    ‘‹Î˝ÿ΋Î_ fiά÷˘ ˢ›, ÷ıfiı ±Õ«HÎ ’Õı fiËŸ.
? I›Îflı ¿Ëı, ±ı‰Î_ ’H›ÂÎ‚Ì ±ı‹fiÎ_ …ı‰Î_ … ˢ› ÷ı … I›Î_ …L‹ ·ı.            ±ıfi_ ‰ËıHÎ ⁄ÿ·˘ !
’»Ì ±ıfiı I›Î_ ¿˘HÎ …L‹ı ? ±ı‰˘ … ’H›ÂÎ‚Ì ’λ˘ I›Î_ …L‹ı. ±ı
¿V÷fl¤Î¥fiÌ ’H›ˆ fi◊Ì ¿Î‹ ¿fl÷Ì. ±ı ’λ˘ ⁄ÌΩı ±ı‰˘ ±ÎT›˘ ˢ›         ¬flı ÀÎ¥‹ı ÷˘ ±ı¿ ‘‹˝ … ÷‹fiı ‹ÿÿ ¿flÌfiı ∂¤˘ flËı. ‹ÎÀı
÷ı ’»Ì ±ıfiÌ ’H›ˆ, ±ıÀ·ı ¿Ëı‰Î› ¿V÷fl¤Î¥fiÌ ’ıœÌ ±fiı ±I›Îflı ÷˘    ‘‹˝fiÎ ‰ËıH΋Î_ ·Z‹Ì∞ …‰Î ÿıΩı. Œ@÷ ±ı¿ ÁÊ‹¿Î‚‹Î_ ·Z‹Ì ‹˘Ë
±ı‰Î_ ’H›ÂÎ‚Ì »ı … @›Î_ ÷ı ?! ±Î Ë‹HÎı ±Î »ıS·Î_ ’E«ÌÁ ‰Ê˝‹Î_   ¿fl‰Î …ı‰Ì Ë÷Ì. ±ı ·Z‹Ì∞ ÷˘ ±ÎT›Î fiËŸ ! ±I›Îflı ±Î ÂıÏÛα˘fiı
÷˘ ¿˘¥ ¬ÎÁ ±ı‰_ fi◊Ì.                       ËÎÀ˝ Œı¥· ±fiı O·Õ ≠ıÂfl ¿˘HÎ ¿flΉı »ı ? ±Î ¿Î‚fiÌ ·Z‹Ì … ¿flΉı
                                 »ı.
         fiËŸ ÷˘ √Àfl‹Î_ ‰ËÌ …Âı !
                                    ’ˆÁÎfi˘ V‰¤Î‰ ¿ı‰˘ »ı ? «_«‚ »ı. ±ıÀ·ı ±Î‰ı ±fiı ±ı¿ ÿËÎÕ˘
   ’Ëı·Î_ ÷˘ ·Z‹Ì ’Î_« ’ıœÌ ÷˘ À¿ı, hÎHÎ ’ıœÌ ÷˘ À¿ı. ±Î ÷˘  ’λÎ_ …÷Î_ flËı. ‹ÎÀı ’ˆÁÎ ·˘¿˘fiÎ ÏË÷fiı ‹ÎÀı ‰Î’fl‰Î. F›Îflı ÷‹Îfl˘
·Z‹Ì ±ı¿ ’ıœÌ … À¿÷Ì fi◊Ì. ±Î ¿Î‚fiÌ ·Z‹Ì ¿ı‰Ì »ı ? ±ı¿ ’ıœÌ    ¬flÎ⁄ µÿ› ±ÎT›˘ ˢ› I›Îflı ·˘¿˘fiı ±Î’ı·_ ÷ı … ÷‹fiı ËıS’ ¿flı.
› À¿÷Ì fi◊Ì. ±ıfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ fiı ËÎ…flÌ‹Î_ ±Î‰ı fiı ËÎ…flÌ‹Î_ …÷Ì flËı        ı
                                 ±ıÀ·ı ’Ëı·◊Ì … Á‹…‰_ Ωı¥±ı. ’ˆÁÎfi˘ Áÿ˚T›› ÷˘ ¿fl‰˘ … Ωı¥±ıfiı
±ı‰Ì ±Î ·Z‹Ì »ı. ±Î ÷˘ ’Î’Îfi⁄_‘Ì ’H›fiÌ ·Z‹Ì »ı. ◊˘ÕÌ CÎHÎÌ    ?
‹ËŸ ’H›Îfi⁄_‘Ì ’H›fiÌ ·Z‹Ì ˢ›, ÷ı ÷‹fiı ±ËŸ ±Î‰‰Î ≠ıflHÎÎ ¿flı.       «ÎÏflhÎfi˘ ÕÎè΢ ◊›˘ ¿ı ±Î¬_ …√÷ ∞÷Ì √›˘. ’»Ì »˘fiı ⁄‘_
±ËŸ ¤ı√Î ¿flı fiı ÷‹fiı ±ËŸ ¬«˝ ¿flΉÕΉı. ÁÎflÎ ‹Î√ı˝ ·Z‹Ì Ω›,    … ¬Î‰_ ˢ› ÷ı ¬Î›-’̉ı fiı ‰‘Îflı ˢ› ÷˘ ¬‰ÕÎ‰Ì ÿı. ⁄Ì…\_ ¿fl‰Îfi_
fiËŸ ÷˘ ±Î ‘Ò‚‘ÎHÎÌ‹Î_ …÷_ flËı‰Îfi_. ⁄‘_ √Àfl‹Î_ … …÷_ flËıÂı. ±Î   »ı Â_ ? ¿_¥ ΩıÕı ·¥ …‰Î› »ı ? …ı fiÎb_ ’Îfl¿Î_ ‹ÎÀı ‰Î’›* ±ıÀ·_
»˘¿flÎ_±˘ ±Î’HÎÌ ·Z‹Ì … ¤˘√‰ı »ı fiı, ±Î’HÎı »˘¿flÎ_±˘fiı ¿Ë̱ı    … fiÎb_ ±Î’b_, ±ıÀ·Ì ±Î‰÷Î ¤‰fiÌ ÏÁ·¿. ±ıÀ·ı ¿˘¥fiı ±Î‰÷Î
¿ı ÷‹ı ±‹ÎflÌ ·Z‹Ì ¤˘√‰Ì. I›Îflı ±ı ¿ËıÂı, “÷‹ÎflÌ ÂıfiÌ ? ±‹ı    ¤‰fiÌ ÏÁ·¿ Ωı …‹ı ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘ fiÎb_ ’Îfl¿Î ‹ÎÀı ‰Î’fl˘. ’»Ì
±‹ÎflÌ … ¤˘√‰Ì±ı »Ì±ı.” ±ı‰_ ⁄˘·ı. ±ıÀ·ı √Àfl‹Î_ … √›_ fiı ⁄‘_    ’Îfl¿˘ ∞‰, ±ı‹Î_ ¿˘¥ ’HÎ ∞‰, ’»Ì ±ı ¿Î√Õ˘ ˢ› fiı ±ı ±ÎÀ·_
!                                 «Î¬Ì ’HÎ √›˘ ËÂı, ÷˘› ’HÎ ÷‹ÎflÌ ÏÁ·¿ ! ’HÎ ÷‹ı fiı ÷‹ÎflÎ_
ÿÎfi                                7  8                               ÿÎfi

»˘¿flÎ_±ı ¬Î‘_, ±ı ⁄‘Ì ÷‹ÎflÌ ÏÁ·¿ fi ˢ›, ±ı ⁄‘_ √Àfl‹Î_ √›_.       ±Î‰ı. ±ıÀ·_ ¤flı·_ fiı ¤flı·_ flËıÂı. ±fiı ±Î ⁄Î…\◊Ì Ωı …‰Î ÿı¢ ÷˘
I›Îflı √Àfl‹Î_ …‰Îfi_ ⁄_‘ ¿flΛ fiËŸ, ±ı ÷˘ ŒflÏ…›Î÷ »ı. ±ıÀ·ı ¿_¥      ⁄Ì∞ ±ÎT›Î ¿flÂı. fiËŸ ÷˘ ±Î_÷flı·Ì flά¢ ÷˘ ±ıÀ·Ì fiı ±ıÀ·Ì flËıÂı.
»^À¿˘ »ı ? ’HÎ ΩıÕı ΩıÕı Á‹…‰_ Ωı¥±ı ¿ı ’Îfl¿Î_fiı ‹ÎÀı fiËŸ ‰’flΛ_    ·Z‹Ìfi_› ¿Î‹ ±ı‰_ »ı. ˉı ¿›Î flV÷ı …‰Î ÿı‰_ ±ı ÷‹ÎflÌ ‹fl∞ µ’fl
±ı ⁄‘_ √Àfl‹Î_ … Ω› »ı.                         ±Î‘Îfl flάı »ı ¿ı ⁄ˆflÎ_-»˘¿flÎ_fiÎ ‹˘…¢¬ ¬Î÷fl …‰Î ÿı‰_ ¿ı ¿ÌÏ÷˝ ‹ÎÀı
                                    …‰Î ÿı‰_ ¿ı iÎÎfiÿÎfi ‹ÎÀı …‰Î ÿı‰_ ¿ı ±LfiÿÎfi ‹ÎÀı …‰Î ÿı‰_ ? Âıfiı
    ‹fiW›˘fiı fiÎ …‹ÎÕ˘ fiı »ı‰Àı ¿Î√ÕÎfiı …‹ÎÕ˘, «¿·Ìfiı …‹ÎÕ˘,     ‹ÎÀı …‰Î ÿı‰_ ±ı ÷‹ÎflÌ ’fl »ı ’HÎ …‰Î ÿı¢ ÷˘ ⁄Ì…\_ ±Î‰Âı. …‰Î
⁄‘Î_fiı …‹ÎÕ˘ ÷˘› ±ı ’Îfl¿Îfiı ‹ÎÀı ‰Î’›* √HÎΛ. ‹fiW›˘fiÌ ◊΂ÌfiÌ      fiÎ ÿı ÷ıfi_ Â_ ◊Λ ? …‰Î ÿı ÷˘ ⁄Ì…\_ fiÎ ±Î‰ı ? ËÎ, ±Î‰ı.
Ï¿_‹÷ ÷˘ ⁄Ë ‰‘Ì √¥ »ıfiı ? «¿·Ì±˘fiÌ ◊΂ÌfiÌ Ï¿_‹÷ ¬ÎÁ
fiËŸfiı ? I›Îflı …‹Î ’HÎ ±ıÀ·_ ±˘»\_ … ◊Λfiı ?                      ⁄ÿ·Î›ı·Î ‰ËıHÎfiÌ ÏÿÂα˘ !
                                       ¿ıÀ·Î_ ≠¿ÎflfiÎ ÿÎfi »ı ±ı‰_ ΩH΢ »˘ ÷‹ı ? «Îfl ≠¿ÎflfiÎ_ ÿÎfi
           ‹fi ⁄√Õı·Î_ ÷ı◊Ì....
                                    »ı. Ωı ±ı¿ ±ÎËÎflÿÎfi, ⁄Ì…\_ ±˙Ê‘ÿÎfi, hÎÌ…\_ iÎÎfiÿÎfi ±fiı «˘◊_
   ≠ffi¿÷ν — Ë_ ±‹¿ Á‹› Á‘Ì ‹ÎflÌ ±Î‰¿‹Î_◊Ì hÎÌÁ À¿Î         ±¤›ÿÎfi.
‘‹Î˝ÿ΋Î_ ±Î’÷˘ Ë÷˘ ’HÎ ±ı ⁄‘_ ±À¿Ì √›_. …ı …ı ±Î’÷˘ Ë÷˘,                  ’Ëı·_ ±ÎËÎflÿÎfi !
÷ı ˉı ±Î’Ì Â¿÷˘ fi◊Ì.
                                        ’Ëı·Î ≠¿Îflfi_ ÿÎfi »ı ÷ı ±LfiÿÎfi. ±Î ÿÎfifiı ‹ÎÀı ÷˘ ±ı‰_
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÷‹Îflı ¿fl‰_ »ı ÷˘ ±ı ⁄ı ‰Ê˝ ’»Ì ’HÎ ±Î‰Âı     ¿èÎ_ »ı ¿ı ¤¥, ±ËŸ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ±Î’HÎı CÎıfl ±ÎT›˘ ˢ› ÷ı ¿Ëı, “¿_¥¿
… ! I›Î_ ¿_¥ ¬˘À fi◊Ì. I›Î_ ÷˘ œ√·Î⁄_‘ »ı. ÷‹ÎflÎ_ ‹fi ⁄√Õı·Î_      ‹fiı ±Î’˘, Ë_ ¤ÒA›˘ »\_.” I›Îflı ¿Ë̱ı, “⁄ıÁÌ Ω, ±ËŸ …‹‰Î. Ë_ ÷fiı
ˢ›, ÷ı Â_ ◊Λ ?                            ‹Ò ¿<_.” ±ı ±ÎËÎflÿÎfi. I›Îflı ±y·‰Î‚Î Â_ ¿Ëı, ±Î ÷√ÕÎfiı ’HÎ
       ±Î‰ı ÷˘ ±Î’ı ¿ı ±Î’ı ÷˘ ±Î‰ı ?              ±I›Îflı ¬‰ÕΉ¢ ’»Ì ÁÎ_…ı ÷‹ı ÂÌ flÌ÷ı ¬‰ÕΉ‰ÎfiÎ Ë÷Î ? I›Îflı
                                    ¤√‰Îfi ¿Ëı »ı, ÷_ ±Î‰_ ÕËÎ’HÎ fiÎ ¿flÌÂ. ±Î ¤Î¥±ı ¬‰ÕÎT›_ ÷˘
    ±ı¿ ‹ÎHÎÁfiı I›Î_ ⁄_√·Î‹Î_ ⁄ıÃÎ Ë÷Î ÷ı ‰_À˘Ï‚›˘ ±ÎT›˘. ÷ı    ±Î…fi˘ ÿËÎÕ˘ ÷˘ ±ı ∞‰Âı. ¿Î·ı ’»Ì ±ıfiı ∞‰‰Î ‹ÎÀı ¿˘¥ ‹‚Ì
⁄ÎflHÎÎ_ ¬ÕÎ¬Õ ¬ÕÎ¬Õ ◊›Î_. ÷ı ‹fiı ¿Ëı, “±Î ‰_À˘Ï‚›˘ ±ÎT›˘.       ±Î‰Âı. ’»Ì ¿Î·fi˘ ω«Îfl ±Î’HÎı fiËŸ ¿fl‰Îfi˘. ÷‹Îflı ⁄Ì∞ ¤Î_…√Õ
⁄ÎflHÎÎ_ ⁄‘Î_ ⁄_‘ ¿flÌ ÿ™ ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “⁄ÎflHÎÎ_ ⁄‘Î_ ⁄_‘ fiÎ ¿flÌÂ. ±_ÿfl  fiËŸ ¿fl‰ÎfiÌ ¿ı ¿Î·ı ±ı Â_ ¿flÂı ? ±ı ÷˘ ¿Î·ı ±ıfiı ‹‚Ì ±Î‰ı ’λ\_.
≠‰ı ¿fl‰Îfi_ ±ı¿ ⁄Îflb_ ¬S·_ flά ±fiı fiÌ¿‚‰ÎfiÎ_ ⁄ÎflHÎÎ_ ⁄_‘ ¿flÌ      ÷‹Îflı ±ı‹Î_ Ï«_÷Î fiËŸ ¿fl‰ÎfiÌ ¿ı ¿Î›‹ ±’Λ ¿ı fiÎ ±’Λ ? ÷‹Îflı
ÿı. ±ıÀ·ı ‹ËŸ ˉΠ’ıÁı ¿ıÀ·Ì ? ¤flı·_ ¬Î·Ì ◊Λ ÷˘ ˉΠ’ıÁıfiı ?     I›Î_ ±ÎT›˘ ±ıÀ·ı ÷‹ı ±ıfiı ±Î’˘, …ı ¿_¥ ±’Λ ÷ı. ±Î… ÷˘ ∞‰÷˘
fiËŸ ÷˘ √‹ı ÷ı‰˘ ‰_À˘Ï‚›˘ ’ıÁı fiËŸ. ’»Ì ±ıfiı ±fi¤‰ ¿flÎT›˘. I›Îflı     flè΢, ⁄Á ! ’»Ì ¿Î·ı ‰‚Ì ±ıfiı ⁄Ì…\_ ¿_¥ µÿ› ËÂı, ÷‹Îflı ÏŒ¿fl
‹fiı ¿Ëı »ı, “ˉı fi◊Ì ’ıÁ÷_.”                      ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì.
   ÷ı ±Î ‰_À˘Ï‚›Îfi_ ±Î‰_ »ı. ·Z‹Ìfiı Ωı ±Î_÷fl¢ ÷˘ ’»Ì fiËŸ         ≠ffi¿÷ν — ±LfiÿÎfi lıq √HÎΛ »ı ?
ÿÎfi                               9  10                              ÿÎfi

   ÿÎÿÎlÌ — ±LfiÿÎfi ÁÎfl<_ √HÎΛ »ı. ’HÎ ±LfiÿÎfi ¿ıÀ·_ ±Î’ı ?       ÿÎÿÎlÌ — ±˙Ê‘ÿÎfifiı ±ÎËÎflÿÎfi◊Ì ‰‘Îflı Ï¿_‹÷Ì √H›_ »ı.
¿_¥ ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı ±Î’ı fiËŸ fiı ·˘¿˘. ±ı¿ À_¿ı› ¬‰ÕΉı ÷˘ ⁄Ë ◊¥     ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ⁄ı ‹ÏËfiÎ › ∞‰÷˘ flάı. ‹ÎHÎÁfiı ‰‘ ÀÎ¥‹ …flÎ Ï…‰ÎÕı.
√›_. ⁄Ì…ı À_¿ı ’λ\_ ‹‚Ì flËıÂı. ’HÎ ±Î…fi˘ Ïÿ‰Á, ±ı¿ À_¿ı› ∞‰÷˘    ‰ıÿfi΋Î_◊Ì ◊˘ÕÌ CÎHÎÌ ‹„@÷ ¿flı.
flè΢fiı ! ˉı ±ı‹Î_› ±Î ·˘¿˘ ‰K›_-CÎÀu_ ±Î’ı »ı ¿ı fi‰_ ⁄fiΉÌfiı ±Î’ı     ⁄οÌ, ±LfiÿÎfi fiı ±˙Ê‘ÿÎfi ±ı ÷˘ ÁËı…ı ±Î’HÎı I›Î_ ⁄ˆflÎ_-
»ı ?                                 »˘¿flÎ_ ⁄‘Î_ ¿›Î˝ ¿flı. ±ı ¿_¥ ⁄Ë Ï¿_‹÷Ì ÿÎfi fi◊Ì, ’HÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı.
   ≠ffi¿÷ν — ‰‘ı·_ ˢ› ÷ı … ±Î’ı. ’˘÷ÎfiÌ Ωfi »˘ÕΉı. ‰‘Ì      ±Î‰_ ¿_¥ ±Î’HÎfiı ¤ı√˘ ◊Λ ÷˘ ±Î’HÎı I›Î_ ÿ¬Ì›˘ ‹ÎHÎÁ ±ÎT›˘,
’Õı ±ıÀ·ı ˉı Â_ ¿flı ?                        ÷ıfiı …ı ÷ˆ›Îfl ˢ› ÷ı ÷fl÷ ±Î’Ì ÿı‰_.

   ÿÎÿÎlÌ — »÷Î_ ±ıfi˘ Áÿ˚µ’›˘√ ¿flı »ı, ‹ÎflÎ ¤¥ ! ’HÎ fi‰_                 ¨«_ iÎÎfiÿÎfi !
⁄fiΉÌfiı ±Î’ı I›Îflı Ë_ ¿Ë_ ¿ı ¿flı@À »ı. ¿_¥ ‰Ì÷flÎ√˘fiı I›Î_ ¿Î›ÿÎ      ’»Ì ±ıfiÎ◊Ì ±Î√‚ iÎÎfiÿÎfi ¿èÎ_. iÎÎfiÿÎfi‹Î_ ’V÷¿˘
ËÂıfiı ¿ı √M’ı√M’ «Î·Âı ?                       »’Ή‰Î_, ·˘¿˘fiı Á‹…HÎ ’ÎÕÌ ÁΫΠflV÷ı ‰Î‚ı ±fiı ·˘¿˘fi_ ¿S›ÎHÎ
                                   ◊Λ ±ı‰Î_ ’V÷¿˘ »’Ή‰Î_ ±ı‰_ ÷ı‰_ ±ı iÎÎfiÿÎfi. iÎÎfiÿÎfi ±Î’ı ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ, fiÎ, √M’Î_ ˢ› ?!
                                   ÁÎflÌ √Ï÷±˘‹Î_, ¨«Ì √Ï÷±˘‹Î_ Ω› ±√fl ÷˘ ‹˘ZÎı ’HÎ Ω›.
   ÿÎÿÎlÌ — ‰Ì÷flÎ√fiı I›Î_ fiÎ «Î·ı, ⁄Ì…ı ⁄‘ı «Î·ı.            ±ıÀ·ı ‹A› ‰V÷ iÎÎfiÿÎfi ¤√‰Îfiı ¿Ëı·_ »ı ±fiı F›Î_ ’ˆÁÎfiÌ
             ±˙Ê‘ÿÎfi !                 …wfl fi◊Ì I›Î_ ±¤›ÿÎfifiÌ ‰Î÷ ¿ËÌ »ı. F›Î_ ’ˆÁÎfiÌ ·ı-ÿı »ı, I›Î_
                                   ±Î√‚ ±Î iÎÎfiÿÎfi ¿èÎ_ »ı ±fiı ÁΑÎflHÎ „V◊Ï÷, fifl‹ „V◊Ï÷fiÎ_
    ±fiı ⁄Ì…\_ ±˙Ê‘ÿÎfi. ±ı ±ÎËÎflÿÎfi◊Ì µk΋ √HÎΛ.
                                   ‹ÎHÎÁ˘fiı ±˙Ê‘ÿÎfi fiı ±ÎËÎflÿÎfi ⁄ı ¿èÎ_ »ı.
±˙Ê‘ÿÎfi◊Ì Â_ ◊Λ ? ÁΑÎflHÎ „V◊Ï÷fi˘ ‹ÎHÎÁ ˢ› ÷ı ‹Î_ÿ˘ ’Õu˘
ˢ› fiı ÿ‰Î¬Îfi΋Î_ Ω› ±ıÀ·ı I›Î_ ±Î√‚ ¿˘¥ ¿ËıÂı ¿ı, “±flı, ÕΘ@Àflı      ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÷ı ’ˆÁÎ ‰K›Î ˢ› ÷˘ ÷ıfi_ ÿÎfi ÷˘ ¿flıfiı ?
¿èÎ_ »ı ’HÎ ÿ‰Î ·Î‰‰ÎfiÎ ’«ÎÁ wÏ’›Î ‹ÎflÌ ’ÎÁı fi◊Ì. ±ıÀ·ı ÿ‰Î        ÿÎÿÎlÌ — ÿÎfi ±ı µk΋. F›Î_ ÿ—¬ ˢ› I›Î_ ÿ—¬ ±˘»Î_ ¿fl˘
ÂÌ flÌ÷ı ·Î‰_ ? I›Îflı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı “±Î ’«ÎÁ wÏ’›Î ÿ‰ÎfiÎ ±fiı    ±fiı ⁄Ì…\_ ÁL‹Î√ı˝ ‰Î’fl‰Î. ·˘¿˘ ÁL‹Î√ı˝ Ω› ±ı‰_ iÎÎfiÿÎfi ¿fl˘. ±Î
ÿÁ wÏ’›Î ⁄ÌΩ. ±√fl ÷˘ ±˙Ê‘ ±Î’HÎı ‹Œ÷ ±Î’̱ı @›Î_¿◊Ì         ÿÏfi›Î‹Î_ ¨«_ iÎÎfiÿÎfi ! ÷‹ı ±ı¿ ‰Î@› ΩH΢ ÷˘ ÷‹fiı ¿ıÀ·˘ ⁄‘˘
·Î‰Ìfiı. ±Î’HÎı ’ˆÁÎ ¬«afiı ±˙Ê‘ ·Î‰Ìfiı ±ıfiı ¡Ì ±Î˜Œ ¿˘VÀ (‹Œ÷)    ·Î¤ ◊Λ ! ˉı ±ı ’V÷¿ ·˘¿˘fiÎ ËÎ◊‹Î_ Ω› ÷˘ ¿ıÀ·˘ ⁄‘˘ ·Î¤
±Î’‰_. ÷˘ ±ı ±˙Ê‘ ¿flı ÷˘ ±ı Ï⁄«Îfl˘ ¿_¥ «Îfl-» ‰Ê˝ ∞‰ı.        ◊Λ !
±LfiÿÎfi ¿fl÷Î_ ±˙Ê‘ÿÎfi◊Ì ‰‘Îflı ŒÎ›ÿ˘ »ı. Á‹Ω›_ ÷‹fiı ? ¿›˘          ≠ffi¿÷ν — ˉı ⁄flÎ⁄fl Á‹Ω›_.
ŒÎ›ÿ˘ ‰‘Îflı ? ±LfiÿÎfi ÁÎfl<_ ¿ı ±˙Ê‘ÿÎfi ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı ±Î …ıfiÌ ’ÎÁı ’ˆÁÎ ‰‘Îflı ˢ› ÷ıHÎı iÎÎfiÿÎfi
   ≠ffi¿÷ν — ±˙Ê‘ÿÎfi.                       ‹A› ¿fl‰_ Ωı¥±ı.
ÿÎfi                                11   12                             ÿÎfi

   ˉı ±ı iÎÎfi ¿ı‰_ ˢ‰_ Ωı¥±ı ? ·˘¿˘fiı ÏË÷¿ÎflÌ ◊Λ ±ı‰_ iÎÎfi     ¤Î‰ ’Ëı·Î_ flά‰Î ±fiı ’»Ì ±ı ≠›˘√‹Î_ ±Î‰ı. ¤Î‰ ¿›Î˝ ˢ› ÷˘
ˢ‰_ Ωı¥±ı. ËÎ, ⁄ËÎfl‰ÏÀ›ÎfiÌ ‰Î÷˘ ÁÎ_¤‚‰Î ‹ÎÀı fi◊Ì. ±ı ÷˘ V·Ì’      ≠›˘√‹Î_ ±Î‰ı. ’HÎ ¤Î‰ … fiÎ ¿›Î˝ ˢ› ÷˘ ? ±ıÀ·ı ±Îfiı ‹˘À<_ ÿÎfi
◊›Î ¿flı. ±ı ‰Î_«ı ÷˘ ±Îfi_ÿ ÷˘ ◊Λ ±ı‹Î_ ’HÎ fiÌ«ı ±‘˘√Ï÷‹Î_ …›Î      ¿èÎ_ ¤√‰Îfiı. ±ı‹Î_ ’ˆÁÎfiÌ ¿˘¥ …wfl fi◊Ì. ¨«Î‹Î_ ¨«_ ÿÎfi … ±Î
¿flı.                                   »ı ’HÎ ±ı ‹ÎHÎÁ˘fi_ √…\_ fi◊Ì. ·Z‹Ì‰Î‚Πˢ› ÷˘› ±Î‰_ ¿flÌ Â¿ı
          ¨«Î‹Î_ ¨«_ ±¤›ÿÎfi !                 fiËŸ. ‹ÎÀı ·Z‹Ì‰Î‚αı ·Z‹Ì◊Ì ’÷Î‰Ì ÿı‰_.

   ±fiı «˘◊_ ±¤›ÿÎfi. ±¤›ÿÎfi ÷˘ ¿˘¥ ∞‰‹ÎhÎfiı hÎÎÁ fiÎ              ±ıÀ·ı ±Î «Îfl ≠¿Îfl ÏÁ‰Î› ⁄Ì…\_ ¿˘¥ ≠¿Îflfi_ ÿÎfi fi◊Ì ±ı‹
◊Λ ±ı‰_ ‰÷˝fi flά‰_, ±ı ±¤›ÿÎfi.                     ¤√‰Îfiı ¿Ëı·_ »ı. ⁄ÌΩ_ ⁄‘Î_ ÷˘ ÿÎfifiÌ ‰Î÷ ¿flı »ı ±ı ⁄‘Ì ¿S’fiα˘
                                     »ı, ±Î «Îfl ≠¿Îflfi_ … ÿÎfi »ı. ±ÎËÎflÿÎfi, ±˙Ê‘ÿÎfi, ’»Ì iÎÎfiÿÎfi
   ≠ffi¿÷ν — ±¤›ÿÎfi …flÎ ‰‘ Á‹Ω‰˘.                   ±fiı ±¤›ÿÎfi. ⁄fi÷Î_ Á‘Ì ±¤›ÿÎfifiÌ ¤Î‰fiÎ ‹fi‹Î_ ¿flÌ flά‰Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ±¤›ÿÎfi ±ıÀ·ı ±Î’HÎÎ◊Ì ¿˘¥ ∞‰fiı Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ           ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±¤›ÿÎfi‹Î_◊Ì ±Î hÎHÎı› ÿÎfi fiÌ¿‚Ì ±Î‰ı
ÿ—¬ fiÎ ◊Λ. ±ıfi˘ ÿά·˘ ±Î’_. Ë_ ÏÁfiı‹Î Ωı‰Î …÷˘ Ë÷˘, fiÎfiÌ        »ı, ±Î ¤Î‰‹Î_◊Ì ?
™‹fl‹Î_ ⁄ΉÌÁ-’E«ÌÁ ‰Ê˝fiÌ ™‹fl‹Î_. ÷ı ’λ˘ ±Î‰_ ÷˘ flÎ÷fiÎ ⁄Îfl-
                                        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ »ı ¿ı ±¤›ÿÎfi ÷˘ ¨«˘ ‹ÎHÎÁ ¿flÌ Â¿ı.
ÁÎÕÎ⁄Îfl ‰Î√ı·Î ˢ›. ÷ı «Î·÷˘ ±Î‰_ ±ıÀ·ı ’ı·Î ⁄ÒÀ ¬¬Õı. ±‹ı
’ı·Ì «¿÷̱˘ fi_¬Î‰Ì±ı ±ıÀ·ı ¬¬ÕÎÀ ◊Λ fiı flÎhÎı ±‰Î… ⁄Ë ÁÎfl˘        …ıfiÌ ’ÎÁı ·Z‹Ì fiËŸ ËÂı, ±ı ÁΑÎflHÎ ‹ÎHÎÁ ’HÎ ±Î ¿flÌ Â¿ı. ¨«Î
±Î‰ı. flÎhÎı ¿>÷flÎ_ Ï⁄«ÎflÎ_ ÁÒ¥ flèÎÎ_ ˢ›, ÷ı ÏfiflÎ_÷ı ÁÒ÷Î_ ˢ›, ÷ı ±Î‹  ’fl<Ê˘ ’ÎÁı ·Z‹Ì ˢ› ›Î fiÎ ’HΠˢ›. ‹ÎÀı ·Z‹Ì ÁÎ◊ı ±ı‹fi˘
¿flÌfiı ¿Îfi ¨«Î ¿flı. ÷ı ±Î’HÎı Á‹∞±ı ¿ı «‹@›_ Ï⁄«Îfl<_ ±Î’HÎı ·Ì‘ı     T›‰ËÎfl fi◊Ì ’HÎ ±¤›ÿÎfi ÷˘ ±‰U› ¿flÌ Â¿ı. I›Îflı ·Z‹Ì’Ï÷±˘
! ±Î’HÎı ÷˘ ±ı‰Î ¿ı‰Î …LQ›Î ±Î ’˘‚‹Î_ ¿ı ±Î ¿>÷flÎ_ ±Î’HÎÎ◊Ì «‹¿ı     ±¤›ÿÎfi ¿fl÷Î_ ’HÎ ±I›Îflı ±ı‹fiı ±ı fiÎ ◊¥ ¿ı, ±ı ¿Î«Î ˢ›.
»ı ? ±ıÀ·ı ’Ëı·ı◊Ì, »ıÀı◊Ì ⁄ÒÀ ¿ÎœÌ ±fiı ËÎ◊‹Î_ {ηÌfiı ±Î‰_.       ·Z‹Ì … fl‚Ì ·ÎT›Î »ıfiı, ÷ı› ·˘¿˘fiı ¤› ’‹ÎÕÌ ’‹ÎÕÌfiı !
»Îfi˘‹Îfi˘ ’ıÁÌ …™ ’HÎ ’ı·Îfiı «‹¿‰Î fiÎ ÿ™. ±Î fiÎfiÌ ™‹fl‹Î_            ≠ffi¿÷ν — ¤›ÿÎfi ¿›* »ı ?
‹Îfl˘ ≠›˘√. ±Î’HÎı ·Ì‘ı «‹@›_fiı ?!                       ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±ı‰_ ¿flÌfiı› iÎÎfiÿÎfi‹Î_ ¬«ı˝
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ıfiÌ ¨C΋Î_ ’HΠωZÎı’ ’Õu˘fiı ?           »ıfiı ! ±ËŸ◊Ì ±Î‹ √‹ı ÷ı‰_ ¿flÌfiı ±ÎT›˘, ’HÎ ±ËŸ iÎÎfiÿÎfi‹Î_ ¬«ı˝
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’λ\_ ÷ı «‹@›_ fiı, ÷ı ±ıfi˘ V‰¤Î‰ fiÎ »˘Õı.
                                     »ı ±ı µk΋ »ı, ±ı‰_ ¤√‰Îfiı ¿èÎ_.
’»Ì ¿˘¥ Œıfl˘ ¤Áı› ¬fl<_, V‰¤Î‰ ’Õı·˘ »ı. ±ıÀ·ı ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ¨CΉΠ            iÎÎfi̱˘ … ±Î’ı “±Î” ÿÎfi !
ÿ¥±ı ÷˘ Â_ ¬˘À<_ ? ÷ı‹Î_ ’˘‚‰Î‚Îfiı fiÎ ¤Áı.
                                       ±ıÀ·ı lıq ÿÎfi ±¤›ÿÎfi. ⁄ÌΩ fi_⁄flı iÎÎfiÿÎfi. ±¤›ÿÎfifiı
   ‹ÎÀı ±¤›ÿÎfi, ¿˘¥ ∞‰fiı Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ fiÎ ◊Λ ±ı‰Î_         ¤√‰Îfiı ‰¬ÎH›_ »ı. ’Ëı·_, ¿˘¥ ÷ÎflÎ◊Ì ¤› fiÎ ’΋ı ±ı‰_ ±¤›ÿÎfi
ÿÎfi                            13  14                              ÿÎfi

±Î’. ⁄Ì…\_ iÎÎfiÿÎfi, hÎÌ…\_ ±˙Ê‘ÿÎfi ±fiı «˘◊_ ±ÎËÎflÿÎfi.                   Á˘fiˆ›Î ÿÎfi !
   iÎÎfiÿÎfi◊Ì ÷˘ lıq ±¤›ÿÎfi ! ÷ı ·˘¿˘ ±¤›ÿÎfi ±Î’Ì Â¿ı        ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÎ ‘‹˝‹Î_ ‰Hν‰ı·_ »ı ¿ı ’Ëı·Î_ ÷˘ Á˘fiˆ›ÎÿÎfi
fiËŸfiı ! ±ı iÎÎfi̱˘ ±ı¿·Î … ±¤›ÿÎfi ±Î’ı. iÎÎfi̱˘ ±fiı       ±Î’÷Î_, ÷ı ±ı ·Z‹Ì … ¿Ëı‰Î›fiı ?
iÎÎfi̱˘fi˘ ’Ïfl‰Îfl ˢ› ÷ı ±¤›ÿÎfi ±Î’ı. iÎÎfiÌfiÎ Œ˘·˘±Á˝ ˢ›fiı,
÷ı ±¤›ÿÎfi ±Î’ı. ¿˘¥fiı ¤› ◊Λ fiËŸ ±ı‰Ì flÌ÷ı flËı. Á΋˘          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı Á˘fiˆ›ÎÿÎfi Ë÷_fiı, ±ı ÷˘ ±‹¿ ≠¿ÎflfiÎ
¤›flÏË÷ flËı ±ı‰Ì flÌ÷ı ‰÷ı˝. ¿>÷fl<_ ’HÎ ¤Õ¿ı fiËŸ ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ı‹fi_  ·˘¿˘fiı … ±’Î÷_. ±ı ⁄‘Î ·˘¿˘fiı fiˢ÷Î ±’Î÷Î_. Á˘fiˆ›ÎÿÎfi ÷˘ ±‹¿
‰÷˝fi ˢ›. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı ÿ—¬ ¿›* ¿ı ’˘÷ÎfiÌ ‹ËŸ ’ˢÓE›_. Á΋Îfiı  l‹HÎ ⁄˛ÎõH΢ ±ı ⁄‘Î_fiı …ıfiı ¿_¥¿ »˘¿fḻ˘ ’ˆHÎΉÎfiÌ ±À¿Ì ˢ›.
ÿ—¬ ¿›* ¿ı ‹ËŸ ’ˢÓE›_ ±ıÀ·ı ±Î’HÎÎ◊Ì ¿˘¥ ∞‰fiı Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ’HÎ  ⁄Ì…\_, Á_ÁÎfl «·Î‰‰Î ‹ÎÀı ±ı ⁄‘Îfiı ±Î’÷Î Ë÷Î. ⁄Î¿Ì ⁄ÌΩ ⁄‘Îfiı
¤› fiÎ ◊Λ ±ı‹ flËı‰_.                       Á˘fiˆ›ÎÿÎfi ±’Î÷_ fi Ë÷_. T›‰ËÎfl‹Î_ flËı·Î ˢ›, l‹HΠˢ›, ÷ı‹fiı
                                 … ±’Ή_ Ωı¥±ı. l‹HÎ ±ıÀ·ı ¿˘¥fiÌ ’ÎÁı ‹Î_√Ì fiΠ¿ı. ÷ı ÿËÎÕı
         “·Z‹Ì” hÎHÎı›‹Î_ ±Î‰ı !
                                 ⁄Ë ÁÎflı flV÷ı fiÎb_ …÷_ Ë÷_. ±Î ÷˘ ±I›Îflı ÃÌ¿ »ı. ÿıflÎÁfl˘
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ·Z‹ÌÿÎfifiÌ …B›Î … fi◊Ì ?            ¤√‰ÎfifiÎ_ ⁄_‘Λ »ıfiı, ÷ı› “±Î˜fi”fiÎ ’ˆÁÎ◊Ì ⁄_‘Λ. ±Î ›√fiÌ ±Áfl
   ÿÎÿÎlÌ — ·Z‹ÌÿÎfi ±ı iÎÎfiÿÎfi‹Î_ ±Î‰Ì √›_. ±I›Îflı ÷‹ı    ¬flÌfiı !
’V÷¿˘ »’ΉÕΉ˘fiı, ÷˘ ±ı ·Z‹Ì ±ı‹Î_ ±Î‰Ì √¥, ±ı iÎÎfiÿÎfi.                iÎÎfiÌfiÌ ƒÏp±ı....
   ≠ffi¿÷ν — ·Z‹Ì ◊¿Ì … ⁄‘_ ◊Λ »ıfiı ? ±LfiÿÎfi ’HÎ ·Z‹Ì       ≠ffi¿÷ν — ωzÎÿÎfi, ‘fiÿÎfi, ±ı ⁄‘Î_ ÿÎfi‹Î_ ±Î’fiÌ ƒÏp±ı
◊¿Ì … ±’Λ »ıfiı ?                        ¿›_ ÿÎfi lıq √HÎΛ ? CÎHÎÌ ‰Îfl ±Î‹Î_ ϶‘Î µI’Lfi ◊Λ »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±˙Ê‘ ±Î’‰_ ˢ›fiı ÷˘› ±Î’HÎı Á˘ wÏ’›Îfi_ ±˙Ê‘
                                    ÿÎÿÎlÌ — ωzÎÿÎfi µk΋ √HÎΛ »ı. ·Z‹Ì ˢ› ÷ıHÎı ωzÎÿÎfi,
·Î‰Ìfiı ’ı·Îfiı ±Î’̱ı I›Îflıfiı ? ±ıÀ·ı ·Z‹Ì ÷˘ ⁄‘΋Î_ ‰Î’fl‰ÎfiÌ
                                 iÎÎfiÿÎfi‹Î_ ·Z‹Ì ±Î’‰Ì Ωı¥±ı. iÎÎfiÿÎfi ±ıÀ·ı ’V÷¿˘ »’Ή‰Î_ ¿ı
…. ’HÎ ·Z‹Ìfi_ ±Î flÌ÷ı ÿÎfi ˢ› ÷ı ÁÎfl΋Î_ ÁÎfl<_.
                                 ⁄Ì…\_-hÎÌ…\_ ¿fl‰_. iÎÎfifi˘ Œı·Î‰˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ? ±ıfiÎ ‹ÎÀı … ’ˆÁÎ
          ±ı ¿¥ flÌ÷ı ±’Λ ?               ‰Î’fl‰Î Ωı¥±ı. ·Z‹Ì ˢ› ÷ıHÎı ±fiı ·Z‹Ì fiΠˢ› ÷ıHÎı ±¤›ÿÎfifi˘
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÿÎfi˘‹Î_ ·Z‹Ì ÁÌ‘Ì flÌ÷ı ‰Hν‰Ì fi◊Ì.     µ’›˘√ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı. ¿˘¥fiı ¤› fiÎ ◊Λ ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î’HÎı «ı÷Ìfiı
                                 «Î·‰_ Ωı¥±ı. ¿˘¥fiı ÿ—¬ fiÎ ◊Λ, ¤› fiÎ ◊Λ ±ı ±¤›ÿÎfi
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÁÌ‘Ì flÌ÷ı ±Î’‰Ì › fiÎ Ωı¥±ı. ±Î’˘ ±ı‰Ì flÌ÷ı
                                 ¿Ëı‰Î› »ı.
¿ı iÎÎfiÿÎfi ÷flÌ¿ı ±ıÀ·ı ’V÷¿˘ »’ΉÌfiı ±Î’˘ ¿ı ±ÎËÎfl …‹ÎÕ‰Î
÷ˆ›Îfl ¿flÌfiı ±Î’˘. ÁÌ‘Ì ·Z‹Ì ±Î’‰ÎfiÌ ¿˘¥ …B›Î±ı ¿ËÌ fi◊Ì.        ÿÎfifiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ·˘¿˘ fi΋ ¿Îœ‰Î ‹ÎÀı ÿÎfi ±Î’ı »ı, ±ı
                                 T›Î…⁄Ì fi◊Ì. fi΋˘ ¿ÎœÌfiı ÷˘ ±Î ¬Î_¤Ì±˘ ⁄‘Ì CÎηı »ı fiı ¬Î_¤Ì±˘
ÿÎfi                              15   16                            ÿÎfi

¿˘¥fiÌ flËÌ fi◊Ì ±fiı ±ËŸ ±Î’ı·_ ÷ı ÁÎ◊ı ±Î‰ı @›Îflı ? ωzÎ Œı·Î›,       ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ÷ı ⁄ı flV÷Î »ı. ÕıÏ⁄À ¿Î_ ÷˘ ÁÎflı flV÷ı Ω› ¿ı
iÎÎfi Œı·Î› ±ı‰_ ¿_¥¿ ¿fḻı ÷˘ ±ı ±Î’HÎfiı ΩıÕı ±Î‰ı.         ¿Î_ ÷˘ √Àfl‹Î_ Ω›, ’HÎ ÷ı‹Î_◊Ì ±ı¿ flV÷ı◊Ì Ω›. ±Î¬Î ‹_⁄¥fi_ fiÎb_
                                   √Àfl‹Î_ … Ω› »ı. fiÎb_ … ⁄‘_ √Àfl‹Î_ Ω› »ı.
         ¿Î‹ ·Î√ı ÷ı ’V÷¿ ¿Î‹fi_ !
    ≠ffi¿÷ν — ±Î ‘‹˝fiÎ_ ·Î¬˘ ’V÷¿˘ »’Λ »ı ’HÎ ¿˘¥ ‰Î_«÷_
                                         ‹_⁄¥ ±ıÀ·ı ’H›Â΂̱˘fi˘ ‹ı‚˘ !
fi◊Ì.                                    ≠ffi¿÷ν — ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÎ_ ÿÎfi˘ ‹_⁄¥‹Î_ … ◊Λ »ı. ·Î¬˘ fiı
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄flÎ⁄fl »ı. ±ı ÷‹ÎflÌ ‰Î÷ ¬flÌ. ¿˘¥ ‰Î_«÷_ fi◊Ì.    ¿fl˘Õ˘ wÏ’›Î ÿÎfi‹Î_ ±’Λ »ı.
±ı‹ fiı ±ı‹ ¬Î·Ì ’V÷¿˘ ’ÕÌ flËı »ı ⁄‘Î_. Ωı ‰_«Î÷_ ˢ› ±ı‰_ ’V÷¿       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±ı ÿÎfi ÷˘ ¿ÌÏ÷˝ÿÎfi »ı ⁄‘Î_ ±fiı ¿ıÀ·Ì¿
ˢ› ÷˘ ¿Î‹fi_. ÷‹Îfl<_ ¿Ëı‰_ ⁄flÎ⁄fl »ı. ±I›Îflı ¿˘¥ ’V÷¿ ‰_«Î÷_ fi◊Ì.   ÁÎflÌ ‰V÷±˘ »ı. ±˙Ê‘ÿÎfi ◊Λ ±ı‰Ì CÎHÎÌ ÁÎflÌ ‰V÷±˘ »ı. ±ıÀ·ı
fi›Î˝ ‘‹˝fiÎ_ … ’V÷¿˘ »’Λ »’Λ ¿flı »ı. ’ı·Î ‹ËÎflÎ… Â_ ¿Ëı »ı     ⁄Ì…\_ ’HÎ CÎb_ »ı ‹_⁄¥‹Î_.
? ‹ÎflÎ fi΋fi_ »’Ή˘. ÷ı ‹ËÎflÎ… ±ıfi_ fi΋ CÎηı »ı. ±ı‹fiÎ ÿÎÿÎ√fl<fi_
                                      ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄‘Î_fiı ·Î¤ ‹‚ı ¬fl˘ ¿ı fiËŸ ?
fi΋ CÎηı »ı. ±ıÀ·ı ±‹ÎflÎ ÿÎÿÎ ±Î Ë÷Î, ±‹ÎflÎ ÿÎÿÎfiÎ ÿÎÿÎ fiı
÷ıfiÎ ÿÎÿÎ... I›Î_ Á‘Ì ’ˢӫı »ı. ·˘¿˘fiı ¿ÌÏ÷˝±˘ ¿Îœ‰Ì »ı ±fiı ÷ıfiı     ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë ·Î¤ ‹‚ı. ±ı ÷˘ »˘Õı fiËŸ fiı ±ı ·Î¤ ! ’HÎ
‹ÎÀı ‘‹˝fiÎ_ ’V÷¿˘ »’Ήı »ı. ‘‹˝fi_ ’V÷¿ ±ı‰_ ˢ› ¿ı iÎÎfi ±Î’HÎfiı   ±Î ‹_⁄¥‹Î_ fiÎb_ ¿ıÀ·_ ⁄‘_ »ı ?! ±ıfiÎ ÏËÁÎ⁄ı ÷˘, ±ËŸ ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì
¿Î‹ ·Î√ı, ±ı‰_ ’V÷¿ ˢ› ÷˘ ‹ÎHÎÁfiı ¿Î‹ ·Î√ı. ±ı‰_ ’V÷¿ »’Λı·_    ˢ„V’À·˘ »ı ! ±Î ‹_⁄¥fi_ fiÎb_ œ√·ı⁄_‘, ÿÏfl›Î …ıÀ·_ fiÎb_ »ı ±fiı
¿Î‹fi_, fiËŸ ÷˘ ±Î‹ fiı ±Î‹ fl{‚’ÎÀ ¿fl‰Îfi˘ ¢ ±◊˝ ? ±fiı ÷ı        ±ı ÿÏfl›Î‹Î_ … Ω›.
⁄‘Î_ ¿˘¥ ‰Î_«÷Î_ … fi◊Ì. ±ı¿ Œıfl˘ ‰Î_«Ìfiı ‹Ò¿Ì ÿı. ŒflÌ ¿˘¥ ‰Î_«÷_
                                      ≠ffi¿÷ν — ‹_⁄¥‹Î_ … ·Z‹Ì ¤ı√Ì ◊Λ »ı, ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ?
fi◊Ì ±fiı ±ı¿ Œıfl˘› ¿˘¥ ’Òfl<_ ‰Î_«÷_ fi◊Ì. ·˘¿˘fiı ¿Î‹ ·Î√ı ±ı‰_
»’ÎT›_ ˢ› ÷˘ ’ˆÁÎ ÿÌ’ı ±Î’HÎÎ ±fiı ÷ı ’H›ˆ ˢ› ÷˘ …, ’ˆÁÎ ÁÎflÎ       ÿÎÿÎlÌ — ‹_⁄¥‹Î_ … ·Z‹Ì ¤ı√Ì ◊Λ ? ±ı‰˘ Ïfi›‹ … ±ı‰˘
ˢ› ÷˘ … »’ΉΛ, fiËŸ ÷˘ »’ΉΛ fiËŸfiı ! ±ı ‹ı‚ ¬Î› fiËŸfiı       »ı ¿ı ‹_⁄¥‹Î_ ¨«Î‹Î_ ¨«Ì ‰V÷ ¬ıÓ«Î¥fiı ±Î‰Ì ’Õı.
! ’ˆÁÎ ÷˘ ±Î‰‰ÎfiÎ fiı …‰ÎfiÎ ±fiı øıÏÕÀ Ë_‹ıÂÎ_ ÕıÏ⁄À ◊›Î ‰√fl         ≠ffi¿÷ν — ±ı ¤ÒÏ‹fiÎ √HÎ »ı ?
flËı fiËŸ. ÷‹Îflı I›Î_ ¿ı‰˘ ¿Î›ÿ˘ »ı ? øıÏÕÀ ◊›Î ¿flı ¿ı ÕıÏ⁄À ◊Λ ¬flÌ
?                                     ÿÎÿÎlÌ — ¤ÒÏ‹fiÎ … V÷˘ ! ‹_⁄¥‹Î_ ⁄‘Ì ¨«Î‹Î_ ¨«Ì ‰V÷±˘
                                   ¬ıӫΛ. ‹fl«Î_› ¨«Î‹Î_ ¨«Î, ‹ËÎfi ’fl<Ê˘ ÷ı› ’HÎ ‹_⁄¥‹Î_ … ˢ›
    ≠ffi¿÷ν — ⁄_fiı ÁÎ¥Õ »ı.
                                   ±fiı fi̫΋Î_ fiÌ«Î, fiηΛ¿ ‹ÎHÎÁ˘, ÷ı› ’HÎ ‹_⁄¥‹Î_ ˢ›. ‹_⁄¥‹Î_
    ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı Ë_‹ıÂÎ_ øıÏÕÀ-ÕıÏ⁄À … ◊›Î ¿flı »ı.       ⁄Lfiı› @‰Î˜Ï·ÀÌ Ë˘›. ±ıÀ·ı √΋Õ΋Î_ ¬˘‚‰Î Ω‰ ÷˘ fiÎ …Õı.
    ≠ffi¿÷ν — ±ı … ◊‰_ Ωı¥±ı.                      ≠ffi¿÷ν — ‹_⁄¥‹Î_ Á‹ƒÏp …ı‰Î_ ‹ÎHÎÁ »ıfiı ?
ÿÎfi                              17   18                              ÿÎfi

   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ’H›Â΂̱˘fi˘ ‹ı‚˘ »ı ±Î. ’H›ÂÎ‚Ì ·˘¿˘fi˘                  ÁÎflÎ flV÷ı ‰Î’fl˘ !
‹ı‚˘ »ı ±ı¿ Ω÷fi˘. ±fiı ⁄‘Î ’H›Â΂̱˘ ¤ı√Î ¬ıÓ«Î¥ ±Î‰ı.
                                       ’ˆÁÎ ÷˘ ¬Î·Ì › ◊Λ fiı CÎÕÌ‹Î_ ¤flÎ¥ ’HÎ Ω›. ÁÎflÎ ¿Î‹
   ‹_⁄¥fiÎ ·˘¿˘ ⁄‘_ fi¤Î‰Ì ·ı. ±ı ±ı‰_ ⁄Ì…\_ fiÎ ¿flı. ±fiı       ‹ÎÀı flÎË fiÎ Ωı‰Ì. ÁÎflÎ ¿Î‹‹Î_ ‰’flΛ, fiËŸ ÷˘ √Àfl‹Î_ ÷˘ √›_
’˘÷ÎfiÎ ’√ µ’fl ¿_¥¿ ¿˘”¿fi˘ ⁄ÒÀ ’Õıfiı, ÷˘ M·Ì{ M·Ì{ ¿flı. ‘˘·      ·˘¿˘fi_ fiÎb_. ‹_⁄¥‹Î_ ¿fl˘Õ˘ wÏ’›Î √Àfl‹Î_ √›Î ·˘¿˘fiÎ, CÎıfl ‰Î’›*
fiÎ ‹Îflı, M·Ì{ M·Ì{ ¿flı ±fiı √΋Õ΋Î_ ‹Îflı. ±ıÀ·ı ±Î ‹_⁄¥fiÎ ·˘¿˘    fiı ’Îfl¿Î ‹ÎÀı fiÎ ‰Î’›* ±ı ⁄‘_› √Àfl‹Î_ √›_. ÷ı ˉı ’V÷Λ »ı. Ë_
Õı‰·’ ¿Ëı‰Î›.                             ¿Ë_ »\_ ¿ı √Àfl‹Î_ √›_ I›Îflı ¿Ëı »ı ¿ı “ËÎ, ±ı‰_ … ◊›_.” I›Îflı ‹Ò±Î
           fiÎb_ ËıÓÕu_, √Àfl‹Î_ !              ’Ëı·ı◊Ì «ı÷‰_ Ë÷_fiı ?! ˉı ŒflÌ ±Î‰ı I›Îflı ’λ˘ «ı÷…ı. I›Îflı ¿Ëı,
                                   “ËÎ, ŒflÌ ÷˘ ˉı ¿Î«˘ fiËŸ ’Õ<_.” ŒflÌ ÷˘ ±Î‰‰Îfi_ … fiı ! fiÎb_ ÷˘
   ·˘¿˘fi_ fiÎb_ √Àfl‹Î_ … …¥ flèÎ_ »ıfiı, ÁÎflÎ flV÷ı ÷˘ ¿˘”¿       «œ-µ÷fl ◊›Î ¿fl‰Îfi_. ¿˘¥ Œıfl˘ ⁄ı ‰Ê˝ flÎÏ Ω› ’λÎ_, ’λÎ_ ’Î_«
’H›Â΂Ìfiı … Ω›fiı ! fiÎb_ √Àfl‹Î_ Ω› ¬fl<_ ?               ‰Ê˝ ÁflÁ ±Î‰ı ±ı‰_ «ÎS›Î ¿flı. ’HÎ ÁÎflÎ flV÷ı ‰Î’›*, ±ı ÷˘ ¿Î‹
   ≠ffi¿÷ν — ⁄‘_ …¥ … flèÎ_ »ıfiı !                 ·Î√ıfiı ? ±ıÀ·_ … ±Î’b_, ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ’Îfl¿<_.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ‹_⁄¥fiÌ √Àfl˘‹Î_ ÷˘ ⁄Ë fiÎb_, …J◊ı⁄_‘ fiÎb_ …÷_        ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ¿‹Î›Î ’HÎ @›Î_ √›_ ? √Àfl‹Î_ !! ‘‹Î˝ÿÎ ¿›* ? I›Îflı
flèÎ_ »ı. fi›Î˝ ‹˘Ëfi_, ‹˘Ë‰Î‚_ ⁄Ωflfiı ! ËÕËÕÎÀ fiÎb_ «ÎS›_ Ω›. fiÎb_    ¿ËıÂı, ±ı ’ˆÁÎ ÷˘ ‹‚÷Î_ … fi◊Ì. ¤ı√Î ◊÷Î_ … fi◊Ì fiı ÷˘ ±Î’_ ÂÌ
¬˘À<_ … fiı ! fiÎb_› ÁΫ_ fiËŸ. ÁΫ_ fiÎb_ ˢ› ÷˘ ÁÎflı flV÷ı ‰’flΛ.    flÌ÷ı ? I›Îflı fiÎb_ @›Î_ √›_ ? ±Î ÷˘ ¿˘HÎ ¬ıÕı fiı ¿˘HÎ ¬Î› ? …ı
                                   ¿‹Î› ÷ıfi_ fiÎb_ fiËŸ. …ı ‰Î’flı ÷ıfi_ fiÎb_. ‹ÎÀı fi‰Î ±˘‰flÕˇÎNÀ ‹˘¿S›Î
    ±I›Îflı ±Î¬Ì ÿÏfi›Îfi_ ‘fi √Àfl‹Î_ …¥ flèÎ_ »ı. ±Î √Àfl˘fiÌ
                                   ±ıÀ·Î ÷‹ÎflÎ. fiÎ ‹˘¿S›Î ±ı ÷‹ı ΩH΢ !
’Î¥’˘ ‹˘ÀÌ ¿flÌ »ı, ÷ı ÂÎ ËÎfl ¿ı ‘fifiı …‰Î ‹ÎÀı V◊Îfi Ωı¥±ı fiı
? ¿‹Î›ı·_ ⁄‘_ ¬Î¥-’Ìfiı œ˘‚Îœ˘‚ ¿flÌ √Àfl‹Î_ ⁄‘_ Ω› »ı. ±ı¿ ’ˆÁ˘              ÿÎfi ±ıÀ·ı ‰Î‰Ìfiı ·H΢ !
ÁΫı ‹Î√ı˝ …÷˘ fi◊Ì ±fiı …ı ’ˆÁ˘ ¬«ı˝ »ı, ¿˘·ıΩı‹Î_ ÿÎfi ±ÎM›_, Œ·ÎHÎ_     ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Îfiı ±fiı ÿÎfifiı ¿o¥ Á_⁄_‘ fi◊Ì ÷˘ ’»Ì ±Î
±ÎM›_ ±ı ⁄‘_ ≥√˘¥{‹ »ı ! ≥√˘¥{‹ ‰√flfi˘ ’ˆÁ˘ Ω› ÷ı ÁΫ_         ÿÎfi ¿fl‰_ …wflÌ ¿ı fiËŸ ?
¿Ëı‰Î›. ⁄Î¿Ì ±Î ÷˘ ±Ë_¿Îfl ’˘Ê‰Îfi˘ ‹‚Ì flËı, ¿ÌÏ÷˝ ‹Y›Î ¿flı
ÏfiflÎ_÷ı ! ’HÎ ¿ÌÏ÷˝ ‹Y›Î ’»Ì ±ıfi_ Œ‚ ±Î‰ı. ’Î»Ì ±ı ¿ÌÏ÷˝ F›Îflı       ÿÎÿÎlÌ — ÿÎfi ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ±Î’Ìfiı S›˘. ±Î …√÷ ’ÕCÎÎ V‰w’
¨‘Ì ◊Λ I›Îflı Â_ ◊Λ ? ±’¿ÌÏ÷˝ ◊Λ. I›Îflı µ’ÎÏ‘ µ’ÎÏ‘ ◊¥ Ω›,     »ı. ±ıÀ·ı …ı ÷‹ı ¿fl˘fiı ÷ı‰Î_ ’ÕCÎÎ ’ÕÂı, ±ıfiÎ T›Î… ÁÎ◊ı. ±ıÀ·ı ÷‹ı
±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ¿ÌÏ÷˝fiÌ ±ÎÂÎ … fiÎ flά‰Ì. ¿ÌÏ÷˝fiÌ ±ÎÂÎ flάı ÷˘       ±Î’˘ ±fiı S›˘. ±Î √›ı ±‰÷Îflı ±ÎM›_, ÁÎflÎ ¿Î‹‹Î_ ’ˆÁ˘ ‰Î’flı·˘
±’¿ÌÏ÷˝ ±Î‰ıfiı ? …ıfiı ¿ÌÏ÷˝fiÌ ±ÎÂÎ fi◊Ì, ±ıfiı ±’¿ÌÏ÷˝ ±Î‰ı …      ±ı‰_ ¿o¥ ¿flı·_, ÷ıfi_ ±Î’HÎfiı Œ‚ ‹Y›_. ˉı ŒflÌ ±Î‰_ fiÎ ¿fl˘ ÷˘ ’»Ì
ÂÎ◊Ì ?                                ‘Ò‚‘ÎHÎÌ ◊¥ Ω›. ±Î’HÎı ¬ı÷fl‹Î_◊Ì CΙ ÷˘ ·¥ ±ÎT›Î «ÎflÁ˘ ‹HÎ,
                                   ’HÎ ¤¥ ±ı ’«ÎÁ ‹HÎ ‰Î‰‰Î fi √›Î ÷˘ ’»Ì !?
ÿÎfi                             19   20                             ÿÎfi

   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ∂√ı fiËŸ.                        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‰ËÌ Ω› fiı flËÌ Ω› ’HÎ. flËÌ Ω› fiı ¿Â_ ‰‚ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ±Î ⁄‘_. ±ıÀ·ı ±Î’‰Îfi_. ±Î ’ÕC΢ … ’ÕÂı, ’λ\_
                                  fiËŸ. ∞‰fi˘ V‰¤Î‰ … ±Î‰˘. ’»Ì fiΠˢ› I›Îflı ¿ËıÂı, “‹ÎflÌ ’ÎÁı
±Î‰Âı, ±fiı¿√b_ ◊¥fiı. √›ı ±‰÷Îflı ±Î’ı·_ ÷ı◊Ì ÷˘ ±‹ıÏfl¿Î ±‰Î›_,    ±Î‰ı fiı ÷fl÷ ±Î’Ì ÿı‰Î »ı. ±Î‰ı ¿ı ÷fl÷ ±Î’Ì ÿı‰Î »ı. ˉı ±Î‰ı
fiËŸ ÷˘ ±‹ıÏfl¿Î ±Î‰‰Îfi_ ÁËı·_ »ı ¿o¥ ?! ¿ıÀ·Î_ ’H› ¿›Î˝_ ˢ› I›Îflı  I›Îflı ±Î ‹Î›Î ‹Ò_{‰Ì fiάı.
±Î M·ıfi‹Î_ ⁄ıÁ‰Îfi_ ‹‚ı »ı, ¿ıÀ·Î_› ·˘¿˘±ı M·ıfi ÷˘ Ωı›_ › fi◊Ì !       Ë‹HÎÎ_ »ı ÷ı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁı ÁÎà ËΩfl wÏ’›Î fiÎ ±ÎM›Î I›Îflı
                                  ¿ËıÂı, «Î·Âı ˉı, ËıÓÕ˘ ¿_¥¿ »ı ±Î’HÎÎ fiÁÌ⁄‹Î_ fiˢ÷Î. ’HÎı »^Àı
         ·Z‹Ì I›Î_ … ’Î»Ì ±Î‰ı !              ’HÎ ±ËŸ fiÎ »^Àı, ‹fiW›fi˘ V‰¤Î‰ ±ı‰˘ ‹Î›Î ‹Ò_{‰ı ±ıfiı. ±ı ÷˘
   ÷‹Îfl<_ CÎfl ’Ëı·Î_ lÌ‹_÷ Ë÷_fiı ?                ÏË_‹÷ ¿flı ÷˘ … ±’Λ. ÷ı◊Ì ±‹ı ±Î‰_ ¿Ë̱ıfiı ¿ı ¿_¥ ¿fl. ÷ı ‹Î›Î
                                  ‹Ò_{‰ı fiËŸ ’»Ì. e· fiËŸ fiı e·fiÌ ’Î_¬ÕÌ. ÷ı› ±ı¿ ±Î_√‚Ìfi˘ Àı¿˘
   ≠ffi¿÷ν — ±ı‰Î_ ⁄‘Î_ ’Ò‰˝¿‹˝fiÎ ’H› !
                                  ±Î’‰ÎfiÌ …wfl »ı, ÁË ÁËfiÎ √Ω ≠‹ÎHÎı. ‹Î_ÿÎ ‹ÎHÎÁı› ±Î‹ ËÎ◊
   ÿÎÿÎlÌ — ¿ıÀ·_ ⁄‘_ ·˘¿˘fiı ‹ÎÀı ËıS’ ¿flÌ Ë˘› I›Îflı ·Z‹Ì    ±ÕÎՉ΋Î_ Â_ ‰Î_‘˘ »ı ?
±Î’HÎı I›Î_ ±Î‰ı, fiËŸ ÷˘ ·Z‹Ì ±Î‰ı fiËŸfiı ! …ıfiı ·¥ ·ı‰Î› ±ı‰Ì
≥E»Î »ı, ±ıfiÌ ’ÎÁı ·Z‹Ì ±Î‰ı fiËŸ. ±Î‰ı ÷˘ …÷Ì flËı, ∂¤Ì fiÎ                  ÁΫ˘ ÿÎ÷Îfl !
flËı. …ı‹ ÷ı‹ ¿flÌfiı ·¥ ·ı‰_ »ı, ±ıfiı I›Î_ ·Z‹Ì ±Î‰ı fiËŸ. ·Z‹Ì        ¿˘¥ ÿËÎÕ˘› ¬ÒÀı fiËŸ, ±ıfi_ fi΋ ·Z‹Ì ! ’ΉÕı◊Ì ¬˘’Ì ¬˘’Ìfiı
÷˘ ±Î’‰ÎfiÌ ≥E»Î‰Î‚Îfiı I›Î_ … ±Î‰ı. …ı CÎÁÎ¥ »^Àı, »ı÷flΛ,      ‘‹Î˝ÿÎ ¿fl ¿fl ¿flıfiı, ÷˘› fiÎ ¬ÒÀı ±ıfi_ fi΋ ·Z‹Ì ¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘
fi˘Ï⁄·ÌÀÌ ‰Î’flı I›Î_ ±Î‰ı. ±Î‹ …÷Ì flËı·Ì ·Î√ı ¬flÌ ’HÎ ±Î‰Ìfiı     ‘‹Î˝ÿÎ ¿flı ÷ı ⁄Îfl ‹ÏËfiı ⁄ı ÿËÎÕÎ ±ÎM›Î ˢ›, ±ıfiı ·Z‹Ì ¿Ëı‰Î› …
’Î»Ì I›Î_ ∂¤Ì flËı.                         fiËŸ. ±ı¿ ÿÎ÷Îfl Âıà Ë÷Î. ˉı ÿÎ÷Îfl fi΋ ¿ı‹ ’Õu_ ¿ı ±ı‹fiı I›Î_ ÁÎ÷
                                  ’ıœÌ◊Ì ‘fi ±ÎM›Î … ¿fl÷Î Ë÷Î. ’ΉÕı◊Ì ¬˘’Ìfiı … ±Î’ı. ÷ı …ı ±ÎT›˘
         Ωı Ωı, ÿÎfi flËÌ fi Ω› !
                                  ÷ıfiı, ±Î… Œ·ÎH΢ ±ÎT›˘ ¿ı ‹Îflı »˘ÕÌ ’ˆHÎΉ‰Ì »ı, ÷˘ ÷ıfiı ±ÎM›Î,
    ±ı ÷˘ ±Î‰ı I›Îflı … ±’Λfiı ! ±fiı ¿Î_¥ fiΠˢ› I›Îflı ‹fi‹Î_   ¿˘”¿ ⁄˛ÎõHÎ ±ÎT›˘ ÷ıfiı ±ÎM›Î. ¿˘”¿fiı ⁄ı ËΩflfiÌ …wfl »ı ÷ıfiı
Â_ ω«Îflı, ΩH΢ »˘ ? F›Îflı ‹Îflı ±Î‰ı I›Îflı ±Î’Ì ÿı‰Î »ı. ±fiı ±Î‰ı  ±ÎM›Î. ÁΑ-Á_÷˘fiı ‹ÎÀı, …B›Î ⁄Î_‘ı·Ì I›Î_ ⁄‘Î ÁΑ-Á_÷˘fiı …‹‰Îfi_,
I›Îflı ’ÕÌ¿<_ ⁄Î…\±ı ‹ı·Ì ÿı ! fiËŸ ÷˘ ‹fiW› ‹fifi˘ V‰¤Î‰ ¿ı‰˘ ¿ı    ±ıÀ·ı ÿÎfi ÷˘ …⁄fl…V÷ «Î·÷_ Ë÷_, ÷ı◊Ì ÿÎ÷Îfl ¿Ëı‰Î›Î ! ±‹ı ±Î
◊Λ »ı Ë‹HÎÎ_, Ë‹HÎÎ_ ÿ˘œ ·Î¬ »ı, ⁄ı ·Î¬ ’ÒflÎ ◊Λ ’»Ì ±Î’ÌÂ_.    Ωı›ı·_ ⁄‘_. ÿflı¿fiı ±Î’ ±Î’ ¿flı ÷ı‹ fiÎb_ ‰‘ ‰‘ ¿flı.
±ı ±ı‹ fiı ±ı‹ ’ı·_ flËÌ Ω› ’»Ì ! ±Î‰Î_ ¿Î‹‹Î_ ÷˘ ±Î_¬˘ ‹Ÿ«Ìfiı       fiÎHÎÎ_fi˘ V‰¤Î‰ ¿ı‰˘ »ı ? Ωı ¿ÿÌ ÁÎflÌ …B›Î±ı ÿÎfi‹Î_ Ω›
±Î’Ì ÿÌ‘ı·_ ÷ı Á˘fi_.                        ÷˘ ’Îfl ‰√flfi_ ‰‘ı. ±ı‰˘ fiÎHÎÎfi˘ V‰¤Î‰ »ı. ±fiı Ωı √…‰Î_ ¿Î’ı
   ≠ffi¿÷ν — ⁄ı ·Î¬ ◊Λ ÷_›ı (I›Îflı) ‰Î’flÌÂ_, ±ı‹ ¿Ëı‰Î‰Î‚˘   ÷˘ ÷‹Îflı CÎıfl ¿Â_ fiËŸ flËı. ±Î ⁄‘Î ‰ı’ÎflÌfiı ±Î’HÎı ¤ı√Î ¿fḻı ±fiı
‹ÎHÎÁ ±ı‹ fiı ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ‰›˘ Ω› (…÷˘ flËı) ÷˘ ?         ’һ̱ı ¿ı ¤¥, ¿ı‹fi_ »ı ÷Îflı ? ⁄ıL¿‹Î_ ⁄ı ËΩfl ÷˘ ËÂıfiı ? I›Îflı
ÿÎfi                               21   22                             ÿÎfi

¿ËıÂı ¿ı ÁÎËı⁄, ⁄Îfl ‹ÏËfiı ·Î¬ wÏ’›Î ±ÎT›Î, ’HÎ ËÎ◊‹Î_ ¿Â_ fi◊Ì.     ‹‚V¿ı «Îfl ‰Î√ı …¥fiı, ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ±˘œÎÕuÎ ⁄‘Îfiı, ÁÒ÷Πˢ› I›Î_
÷ı◊Ì ÷˘ ¿Ëı‰÷ ’Õı·Ìfiı ¿ı «˘flfiÌ ‹Î ¿˘ÃÌ‹Î_ ‹˘œ<_ CÎηÌfiı flÕı ! ¿˘ÃÌ‹Î_  …¥fiı ±˘œÎÕuÎ. ’»Ì ’Î_«-ÁÎ÷ ÿËÎÕÎ ’»Ì I›Î_ ’λ˘ √›˘fiı, I›Îflı
¿Â_ ˢ› fiËŸ, ÷ı flÕı … fiı !                       ‘Î⁄‚˘-⁄Î⁄‚˘ ¿_¥ ÿı¬Î÷˘ fi Ë÷˘. ⁄‘Î fi‰ıfi‰Î ‰ı«Ìfiı ’ˆÁÎ ·¥ ·Ì‘Î
                                    ±ı ·˘¿˘±ı.
   ·Z‹Ìfi˘ ≠‰ÎË ÿÎfi »ı ±fiı …ı ÁΫ_ ÿÎfi ±Î’fiÎfl˘ »ı ÷ı
¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı … ±ı@Á’À˝ ˢ› »ı. ‹ÎHÎÁfiı Ωı÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı … Á‹∞ Ω›          ÷ı Ë_ ¿Ë_ »\_ ¿ı ±S›Î, fiÎ ±’Λ ±Î‰_. ±Î‰_ ±’Î÷_ ËÂı ?
¿ı ¤¥, …flÎ ±ı ·Î√ı »ı. ±ıÀ·ı ¿Ëı ¿ı ¤¥, »˘ÕÌfiı ·√fi ‹ÎÀı fl˘¿ÕÎ      ±ı‹fiı ÷˘ Âyfl‰ÎflÌ‹Î_◊Ì …^fiÎ ‘Î⁄‚Î ±Î‰ı ÷ı ·¥fiı ±Î’̱ı. ÷ı ±ıfiı
’ˆÁÎ fiËŸ ‹‚ı. ÷Îflı …ı ¿’ÕÎ_-·kÎÎ_ Ωı¥÷Î_ ˢ›, ⁄Ì…\_ ⁄‘_ Ωı¥÷_ ˢ›    ¿˘¥ ⁄Î’ı› ‰ı«Î÷˘ ·ı fiËŸ, ±ıfiÌ ’ÎÁı◊Ì. ±Î’HÎı ±ıfiı ‹ÎÀı ÁÌkÎıfl
÷ı ·¥ ……ı. ±fiı ¿ËıÂı ¿ı »˘ÕÌfiı ±ËŸ ⁄˘·Î‰Ì ·Î‰. ÷ı »˘ÕÌfiı ¿’ÕÎ_-     wÏ’›Îfi_ ⁄…ıÀ ¿Îœu_ ˢ› ±ı ‹ÎHÎÁfiı ‹ÎÀı, ÷˘ ÏÁkÎıflfi˘ ±ı¿ ‘Î⁄‚˘
ÿÎ√ÌfiÎ ⁄‘_ ±Î’ı. Á√Î_‰ËηÎ_fiı I›Î_ ‹ÌÃÎ¥ ’˘÷Îfiı CÎıfl◊Ì ‹˘¿·Î‰Ì     ·Î‰‰˘, ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ …^fiÎ hÎHÎ ‹‚÷Πˢ› ÷˘ hÎHÎ ±Î’‰Î. hÎHÎ ±˘œÌfiı
±Î’ı. ±ı‰˘ T›‰ËÎfl ⁄‘˘ ÁΫ‰ı ’HÎ Á‹∞ Ω› ¿ı ±Î fi_√˘Õ »ı.         ÁÒ¥ ……ı, ¿˘¥ ⁄Î’ı› ·ıfiÎfl˘ fiÎ ‹‚ı.
fl˘¿ÕÎ ËÎ◊‹Î_ ±Î’‰Î …ı‰˘ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ÿÎfi ±Î’fiÎflÎ › ⁄Ë ±ı@Á’À˝          ±ıÀ·ı ±Î ¿Î‚‹Î_ ÿÎfi ±Î’‰Îfi_ ÷ı ⁄Ë Ï‰«Îfl ¿flÌfiı ±Î’Ωı.
ˢ› »ı.                                 ’ˆÁ˘ ‹Ò‚ V‰¤Î‰◊Ì … ¬˘À˘ »ı. ÿÎfi ±Î’‰Î‹Î_ › ⁄Ë Ï‰«Îfl ¿fl¢
            ÿÎfi ¿˘fiı ±’Λ ?                 I›Îflı ÿÎfi ±’ÎÂı, fiËŸ ÷˘ ÿÎfiı› fiËŸ ±’Λ. ±fiı ’Ëı·Î_ ÁΫ˘ wÏ’›˘
                                    Ë÷˘fiı, ÷ı F›Î_ ±Î’˘ I›Î_ ÁΫ_ … ÿÎfi ◊÷_.
    ÷‹ı √flÌ⁄fiı ’ˆÁÎ ±Î’˘ fiı ±ıfiÌ ÷’ÎÁ ¿fl˘ ÷˘ ’ÎÁı ’˘H΢ ·Î¬
wÏ’›Î ’ÕuΠˢ›. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ·˘¿˘ √flÌ⁄˘fiÎ fi΋ ’fl ’ˆÁÎ ¤ı√Î           ±I›Îflı fl˘¿Õ˘ wÏ’›˘ ±’Λ fiËŸ, ÏfiflÎ_÷ı ¿˘¥ …B›Î±ı◊Ì
¿flı »ı ? ⁄‘˘ ‰ı’Îfl … «Î·ı »ı. ÿÎfi ÷˘ @›Î_ ±Î’‰Îfi_ »ı ? …ı ·˘¿˘     ¬Î‰Îfi_ ·¥ ±fiı ‰ËıÓ«Ì ÿı‰_. ‹ÌÃÎ¥ ·¥ ±ÎT›Î ÷˘ ‹ÌÃÎ¥ ‰ËıÓ«Ì ÿı‰Ì.
‹Î_√÷Î fi◊Ì fiı ±_ÿfl ‹ËŸ ¿«‰Î›Î ¿flı »ı fiı ÿ⁄¥ ÿ⁄¥fiı «Î·ı »ı        ‹ÌÃÎ¥fi_ ’ÕÌ¿<_ ±Î’̱ı ÷˘ ’ı·Îfiı ¿ËıÂı, ±Õ‘Ì Ï¿_‹÷ı ±Î’Ì ÿı. ˉı
±ı ¿˘‹fi ‹ÎHÎÁ˘ »ı I›Î_ ±Î’‰Îfi_ »ı. ±ı ·˘¿˘fiı ⁄Ë Á’Õ΋HÎ »ı,       ±Î ÿÏfi›Îfiı Â_ ¿fḻı ? ±Î’HÎı ÏfiflÎ_÷ı «ı‰Õ˘ »ı, ‹‹flÎ »ı, ⁄‘_ »ı.
±ı ‹K›‹ ‰√˝fiı !                             ±fiı ¤∞›Î_ ·¥ ±fiı ¤Î_√Ìfiı ±Î’̱ı. ·ı ⁄Î ! ‰Î_‘˘ ¢ »ı ? ±fiı
                                    ±Î ÿËŸ ·ı÷˘ Ω. ÂÎ ËÎfl< ±Î‹ ¤Î_B›Î_ ¿ËıÂı. ±ıfiı ‰Ëı‹ fi ’Õı ±ıÀ·Î
           ÿÎfi, Á‹…HÎ ÁÏË÷ !                 ËÎfl<. ÿËŸ ·¥ Ω ±ıÀ·ı ÿËŸ‰ÕÎ ◊¥ Ω› ÷Îflı. ±S›Î, ’HÎ Â_ ¿flı
    ±ı¿ …HÎfiı ‹fi‹Î_ iÎÎfi ◊›_. Â_ iÎÎfi ◊›_ ¿ı ±Î ·˘¿˘ ÀÎœı ‹flÌ    I›Îflı ? ±Î ÷˘ ¿_¥¿ ˢ‰_ Ωı¥±ıfiı !
…÷Î_ ËÂı. ±ËŸ CÎfl‹Î_ ÀÎœ‹Î_ flËı‰Î÷_ fi◊Ì. ±S›Î, ÏË‹ ’Õ‰Îfi_ ◊›_        ±Î ÷˘ ’Ë˘Ó«Ì ‰‚Λ ±ı‰_ fi◊Ì ±fiı ±ı ‹Î_√‰Î ±Î‰Âı ÷˘›
»ı fiı ±Î eÀ’Î◊‰Î‚Îfi_ Â_ ◊Âı ? ±ı‰_ ±ıfiı iÎÎfi ◊›_, ±Î ±ı¿ ≠¿Îflfi_     ±Î’…ı, ⁄Î. ’HÎ fl˘¿ÕÎ fiÎ ±Î’ÌÂ. fiËŸ ÷˘ ÿfl<’›˘√ ◊Λ »ı ±Î
iÎÎfi … ¿Ëı‰Î›fiı ! iÎÎfi ◊›_ fiı ±ıfiÌ ’ÎÁı Á_Ωı√ ÁÌ‘Î Ë÷Î. ⁄ıL¿‹Î_     ⁄‘˘. ±Î’HÎÎ ÿı‹Î_ … ±Î. ±Î ¥„LÕ›fi ’{·fiı ¿˘¥ Á˘S‰ ¿flÌ Â¿ı
fiÎb_ Ë÷_, ÷ı Á˘-Á‰Î Á˘ ‘Î⁄‚Î ·¥ ±ÎT›˘, Ë·¿Ì @‰Î˜Ï·ÀÌfiÎ ! ±fiı      fiËŸ ±Î¬Î ‰SÕ˝‹Î_ !
ÿÎfi                              23   24                             ÿÎfi

   ±Î ÂÌ flÌ÷ı, ±Î Â_ »ı, ±ıfi_ Á˘S‰ ¿fl‰Î ‹˘¿·Ì±ı ¿ı ¤¥        fiı ’fl¤‰‹Î_ ·Î¤¿ÎflÌ ◊Λ ±ı‰_ ¤ ˢ› I›Îflı ±ıfiı ΩB≤Ï÷ ¿Ëı‰Î›.
±‹Îflı ±Î Â_ »ı ? ±Î ‘Î⁄‚Î ÿÎfi‹Î_ ±ÎM›Î ÷ı @›Î_ √›Î ? ±ıfiÌ       fiËŸ ÷˘ ±ı ÿÎfi ±Î’÷˘ ˢ›, Áı‰Î ¿fl÷˘ ˢ›, ’HÎ ±Î√‚fiÌ ΩB≤Ï÷
¢‘¬˘‚ ¿fl˘. I›Îflı ¿Ëı ¿ı ÁÌ.±Î¥.ÕÌ. ·Î‰˘. ±S›Î, fi ˢ› ±Î       ±ıfiı ¿ÂÌ … fiΠˢ›. ΩB≤Ï÷’Ò‰˝¿ ⁄‘Ì Ïø›Î ¿flı ÷˘ ±Î‰÷Î ¤‰fi_
ÁÌ.±Î¥.ÕÌ.fi_ ¿Î‹. ±‹ı ÷˘ ±Î ‰√fl ÁÌ.±Î¥.ÕÌ. ±ı ’¿ÕÌ ’ÎÕÌÂ_.      ÏË÷ ◊Λ, fiËŸ ÷˘ ¨C΋Î_ ⁄‘_› Ω›. ±Î ÿÎfi ¿›* ÷ı ⁄‘_ ¨C΋Î_ √›_
±Î ’{· ¥„LÕ›fi ’{· »ı. ÷‹fiı Á˘S‰ fiËŸ ◊Λ. ÷‹ÎflÎ ÿı‹Î_         ! Ω√÷Î_ «Îfl ±ÎfiΛ Ω› ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_ ! ±Î ÿÎfi ±Î’ı fiı ‹ËŸ
ÁÌ.±Î¥.ÕÌ. ◊Ì ’¿ÕÌ ·Î‰˘. ±‹ÎflÎ ÿı‰΂ΠÂ_ ¿flı ±ı ±‹ı ΩHÎ̱ı,     ±ËŸfiÌ ¿ÌÏ÷˝fiÌ ≥E»Î ˢ› ÷˘ ÷ı ⁄‘_ ¨C΋Î_ √›_. ’fl¤‰fiÎ ÏË÷fiı
⁄Î ! ⁄Ì…ı ÿËÎÕı Ω ‰ı’ÎflÌfiı I›Î_.                   ‹ÎÀı …ı ÿÎfi ±ËŸ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ±ı Ω√÷˘ ¿Ëı‰Î›. ÏË÷ÎÏË÷fi_
                                   ¤Îfi ±ıÀ·ı ’˘÷Îfi_ ÏË÷ Âı‹Î_ »ı fiı ’˘÷Îfi_ ±ÏË÷ Âı‹Î_ »ı ±ı ≠‹ÎHÎı
    ±ıÀ·ı ’ˆÁÎfiÌ ⁄fl¿÷ @›Îflı ±Î‰Âı ? ¿_¥¿ Ïfi›‹ ˢ‰˘ Ωı¥±ı
                                   ΩB≤Ï÷ flËı ÷ı ! ±Î‰÷Î ¤‰fi_ ¿_¥ Ãı¿Îb_ fiΠˢ› fiı ±ËŸ ÿÎfi ±Î’÷˘
¿ı fiÌÏ÷ ˢ‰Ì Ωı¥±ı. ÁΑÎflHÎ ÷˘ ˢ›fiı ! ¿Î‚ ωϫhÎ »ı …flÎ. ÷ı
                                   ˢ›, ÷ıfiı ΩB≤÷ ¿¥ flÌ÷ı ¿Ëı‰Î› ?
ÁΑÎflHÎ fiÌÏ÷ ÷˘ ˢ‰Ì Ωı¥±ıfiı ! Ë’« ±ı‹ ¿_¥ «Î·ı ?
                                              ±Î‹ ±_÷flΛ ’Õı !
   ⁄‘_ ‰ı«Ì ¬Î› I›Îflı »˘Õ̱˘ ˵ ‰ı«Ì ¬Î›, ·Z‹ÌfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_
»˘Õ̱˘ ˵ ‰ı«·Ì. I›Î_ Á‘Ì ±Î‰Ì √›Î »ı ±_÷ı ! ±S›Î, ±Î‰_ fiÎ ◊Λ.
       ı                               ±Î ¤Î¥ ¿˘¥ ±ı¿ …HÎfiı ÿÎfi ±Î’÷Πˢ›, I›Î_ ±Î√‚ ¿˘¥
                                   ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ¿ËıÂı ¿ı, “±flı, ±Îfiı @›Î_ ±Î’˘ »˘ ?” I›Îflı ±Î ¤Î¥ ¿ËıÂı,
    ÿÎfi‹Î_ fl˘¿ÕÎ wÏ’›Î ±Î’‰Î fiËŸ. ±ıfiı ‹ı¥LÀıfiLÁÌfiÌ ËıS’ ¿fl‰Ì.   “ˉı ±Î’‰Î ÿ˘fiı, √flÌ⁄ »ı.” ±ı‹ ¿flÌfiı ±ı ÿÎfi ±Î’ı »ı fiı ’ı·˘
‘_‘ı «œÎ‰‰˘. ÏË_Á¿ ‹ÎHÎÁfiı wÏ’›Î ±Î’¢ ÷˘ ÷ı ÏË_ÁÎ ‰‘Îflı ¿flÂı.    √flÌ⁄ ·¥ ·ı »ı. ’HÎ ’ı·˘ ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ⁄˘S›˘, ÷ıfi˘ ÷ıHÎı ±_÷flΛ ’ÎÕu˘.
          ÿÎfi, ’HÎ µ’›˘√’Ò‰˝¿ !               ÷ı ’»Ì ±ıfiı ÿ—¬‹Î_ › ¿˘¥ ÿÎ÷Î fiÎ ‹‚Ì ±Î‰ı. ±fiı F›Î_ ’˘÷ı
                                   ±_÷flΛ ’ÎÕı »ı ÷ı …B›Î±ı … ±Î ±_÷flΛ ¿Î‹ ¿flı »ı.
    ’ˆÁÎ ‰’flÎ¥ …Âı ±ı‰Ì ΩB≤Ï÷ fl¬Î› … fiËŸ. …ı ‰¬÷ı …ı CÎÁΛ
÷ı ¬fl<_. ÷ı◊Ì ’ˆÁÎ ‰Î’fl‰Îfi_ ¿Ëı·_ ¿ı …ı◊Ì ¿flÌfiı ·˘¤ »^Àı fiı ŒflÌ ŒflÌ     ≠ffi¿÷ν — ‰ÎHÎÌ◊Ì ±_÷flΛ fiÎ ’ÕuΠˢ›, ’HÎ ‹fi◊Ì ±_÷flΛ
±’Λ.                                 ’ÕuΠˢ› ÷˘ ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ‹fi◊Ì ’ÎÕı·Î ±_÷flΛ ‰‘Îflı ±Áfl ¿flı. ±ı ÷˘ ⁄Ì…ı
   µ’›˘√ ±ı ΩB≤Ï÷ »ı. ±Î’HÎı ¤ ¿fḻı, ÿÎfi ±Î’̱ı, ÷ı
                                   ±‰÷Îflı ±Áfl ¿flı ±fiı ±Î ‰ÎHÎÌfi_ ⁄˘·ı·_ ±Î ±‰÷Îflı ±Áfl ¿flı.
ÿÎfi ¿ı‰_ ? ΩB≤Ï÷’Ò‰˝¿fi_ ¿ı ·˘¿˘fi_ ¿S›ÎHÎ ◊Λ. ¿ÌÏ÷˝-fi΋ ±Î’HÎfiı
                                   ‰ÎHÎÌ ◊¥ ¿ı fl˘¿Õ<_ ◊›_, ¿" ◊›_. ÷ı Œ‚ı› ¿" ±Î‰ı ±fiı ‹fi◊Ì «Ì÷›*
≠ÎM÷ fiÎ ◊Λ ±ıÀ·Î ‹ÎÀı œÎ_@›_ ±Î’̱ı. ±ı ΩB≤Ï÷’Ò‰˝¿ ¿Ëı‰Î›fiı !
                                   ÷ı ÷˘ ±Î‰÷ı ±‰÷Îflı w’¿ ◊¥fiı ±Î‰Âı.
±ıfi_ fi΋ µ’›˘√ ¿Ëı‰Î›. ’ı·_ ÷˘ fi΋ fiÎ »’Λ_ ˢ› ÷˘ ŒflÌ
±Î’ı fiËŸ.                                        fiı ±Î‹ ±_÷flΛ ∂Õı !
   ±ı‰_ »ı, ¤‹Î√˝‹Î_ ’HÎ ΩB≤Ï÷ @›Îflı ¿Ëı‰Î› ? ±Î ¤‰‹Î_         ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ıÀ·Ì ΩB≤Ï÷ flά‰Ì Ωı¥±ı ¿ı …flΛ ±ÎÕ˘
ÿÎfi                            25   26                              ÿÎfi

±‰‚˘ ω«Îfl fiÎ ◊Λ.                        flÏË÷ Ïfl›· ‘‹˝ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ⁄fiı ±ı‰_ fi◊Ì. ω«Îfl ÷˘ ±ı‰Î_ ◊›Î ‰√fl              ’Î_«‹˘ ¤Î√ ’Îfl¿Î ‹ÎÀı !
flËı‰ÎfiÎ … fi◊Ì. ±ıfiı ±Î’HÎı ¤Ò_ÁÌ fiά̱ı ±ı ±Î’H΢ ‘_‘˘. ±ı‰Î_
                                    ≠ffi¿÷ν — ±Î‰÷Î …L‹fiÎ ’H›fiÎ µ’Î…˝fi ‹ÎÀı ±Î ±Î
ω«Îfl fiÎ ◊Λ ±ı‰_ ±Î’HÎı fiyÌ ¿fḻı ±ı Ïfiç› ¿Ëı‰Î›. ’HÎ
                                 …L‹‹Î_ Â_ ¿fl‰_ ?
ω«Îfl … fiÎ ±Î‰ı ±ı‰_ I›Î_ ±Î√‚ «Î·ı fiËŸ. ω«Îfl ÷˘ ±Î‰ı
’HÎ ⁄_‘ ’Õ÷Î_ ’Ëı·Î_ ¤Ò_ÁÌ fiά‰Îfi˘. ÷‹fiı ω«Îfl ±ÎT›˘ ¿ı, “±Îfiı     ÿÎÿÎlÌ — ±Î …L‹‹Î_ …ı ’ˆÁÎ ±Î‰ı, ÷ı‹Î_ ’Î_«‹˘ ¤Î√
ÿÎfi fiÎ ±Î’‰_ Ωı¥±ı.” ’HÎ ÷‹fiı iÎÎfi ±ÎM›_ »ı ±ıÀ·ı ΩB≤Ï÷     ¤√‰Îfifiı I›Î_ ‹_Ïÿfl‹Î_ fiÎ¬Ì ±Î‰‰˘. ’Î_«‹˘ ¤Î√ ·˘¿˘fiÎ Á¬fiı
±Î‰ı ¿ı ±Î’HÎı ‰E«ı @›Î_ ±_÷flΛ ’ÎÕu˘ ? ±ı‹ ÷ı ’λ˘ ÷‹ı ±ıfiı   ‹ÎÀı ‰Î’fl‰˘. ±ıÀ·ı ±ıÀ·_ ÷˘ I›Î_ ±Î√‚ ±˘‰flÕˇÎNÀ ’ˢÓE›˘ ! ±Î
¤Ò_ÁÌ fiά˘. ’˘VÀ‹Î_ ¿Î√‚ fiά÷Î_ ’Ëı·Î_ ¤Ò_ÁÌ fiά˘ ÷˘ ‰Î_‘˘    √›Î ±‰÷ÎflfiÎ ±˘‰flÕˇÎNÀ ÷˘ ¤˘√‰˘ »˘. ±Î …L‹fi_ ’H› »ı ÷ı
fiËŸ. ’HÎ ±ı ÷˘ iÎÎfi ‰√fl ¿˘¥ ¤Ò_Áı fiËŸfiı ! ±iÎÎfiÌ ÷˘ ¤Ò_Áı    ±Î√‚ ’»Ì ±Î‰ı. ±I›ÎflfiÌ ¿‹ÎHÎÌ ±Î√‚ «Î·Âı.
… fiËŸfiı ?! ∂·À<_ ±Î’HÎı ±ıfiı ±ı‹ ¿Ë̱ı ¿ı “±Î‰˘ ¨‘˘ ω«Îfl
                                        Ïfl‰Î…, ¤√‰Îfi ‹ÎÀı … ‘‹Î˝ÿÎ !
Â_ ¿Î‹ ¿›˘˝ ?” I›Îflı ±ı ¿ËıÂı ¿ı, “±ı ÷˘ ¿fl‰˘ … Ωı¥÷˘ Ë÷˘.
±ı‹Î_ ÷‹fiı Á‹…HÎ fiÎ ’Õı.” ÷ı ’»Ì ’λ˘ ±ı‰_ Õ⁄· ¿flı fiı ΩÕ<_       ±Î ‹Îfl‰ÎÕÌ ·˘¿˘fiı I›Î_ Ω™ »\_ ÷ı ’Ò»\_, ‘_‘˘ ¿ı‹fi˘ «Î·ı »ı
¿flÌ ±Î’ı. ±Ë_¿Îfl ⁄‘_ √Î_Õ<_ … ¿flı, fi¿ÁÎfi ¿flı, ±ıfi_ fi΋ ±Ë_¿Îfl.  ? I›Îflı ¿Ëı, “‘_‘˘ ÷˘ ÁÎfl˘ «Î·ı »ı.” fiŒ˘-⁄Œ˘ ? I›Îflı ¿Ëı, “⁄ı-«Îfl
’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ … ’√ ’fl ¿<ËÎÕÌ ‹Îfl ‹Îfl ¿flı, ±ıfi_ fi΋ ±Ë_¿Îfl.     ·Î¬fi˘ ¬fl˘ !” ¤√‰Îfifiı I›Î_ ±Î’‰Î-¿fl‰Îfi_ ? “‰ÌÁ-’E«ÌÁ À¿Î
                                 fiÎ¬Ì ±Î‰‰ÎfiÎ I›Î_, ÿfl Áη.” ±ı‹fiı Â_ ¿Ëı‰Îfi_ ? ¬ı÷fl‹Î_ ‰Î‰Ì±ı
   ˉı ÷˘ ±Î’HÎı ’çÎ÷Î’◊Ì ⁄‘_ ¤Ò_ÁÌ Â¿Î› ±fiı ‹fi‹Î_ fiyÌ
                                 ÷˘ ÿÎHÎÎ fiÌ¿‚ıfiı, ⁄Y›Î ! ‰ÎT›Î ‰√fl ÿÎHÎÎ ÂıfiÎ ·ı‰Î …™ ? ‰Î‰Ì±ı
¿fḻı ¿ı ±Î‰_ fiÎ ⁄˘·‰_ Ωı¥±ı. ±fiı ⁄˘S›˘ ÷ıfiÌ Z΋Π‹Î√_ »\_, ÷˘
                                 … fiËŸ ÷˘ ? ±Î ‹Îfl‰ÎÕÌ ·˘¿˘fiı I›Î_ ±Î … Ïfl‰Î… ¿ı ¤√‰ÎfifiÎ
¤Ò_ÁÎ¥ Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷ı ¿Î√‚ ’˘VÀ‹Î_ ’Õu˘ fi◊Ì ÷ı ’Ëı·Î_ ±Î’HÎı
                                 ¿Î‹‹Î_ fiά‰Î. iÎÎfiÿÎfi ¤√‰Îfi‹Î_, ⁄Ì∞-hÎÌ∞ …B›Î±ı ÿÎfi‹Î_
ŒıflŒÎfl ¿flÌ fiά̱ı ¿ı ’Ëı·Î_ ±‹ı ‹fi‹Î_ ω«Îfl ¿›˘˝ Ë÷˘ ¿ı, “ÿÎfi
                                 ±Î’‰Î ±fiı ’ı·Î ÿÎfi‹Î_ fiËŸ, ±ı ËÎ¥V¿>·fiı, Œ·ÎHÎÎfiı, ±ı‹Î_ fiËŸ,
±Î’‰_ fiÎ Ωı¥±ı” ÷ı ¬˘À<_ »ı ’HΠˉı ±‹ı ω«Îfl ¿fḻı »Ì±ı ¿ı
                                 ±Î ±ı¿·_ … ¬Î·Ì.
±Î ÿÎfi ±Î’‰Î‹Î_ ÁÎfl<_ »ı. ±ıÀ·ı ±ıfi_ ±Î√‚fi_ ¤Ò_ÁÎ¥ Ω›.
                                           ‹_Ïÿfl˘‹Î_ ¿ı √flÌ⁄˘‹Î_ ?
   ÿÎfi ±Î’‰_, ·˘¿˘fiÌ µ’fl µ’¿Îfl ¿fl‰˘, ±˘O·Î¥Ï{_√ fiı«fl
flά‰˘, ·˘¿˘fiÌ Áı‰Î ¿fl‰Ì ±ı ⁄‘Îfiı Ïfl·ıÏÀ‰ ‘‹˝ ¿è΢. ±ıfiÎ◊Ì ’H›     ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ‹_Ïÿfl˘‹Î_ √›Î”÷Îfiı, ÷ı ·˘¿˘ ¿fl˘Õ˘ wÏ’›Î
⁄_‘Λ. ±fiı √΂˘ ¤Î_Õ‰Î◊Ì, ‹Îfl΋ÎflÌ ¿fl‰Î◊Ì, ·Ò_ÀÌ ·ı‰Î◊Ì ’Î’   ’J◊flfiÌ ’λ‚ ¬«Î˝ ¿flı »ı. ±fiı ±Î ¤√‰Îfiı ¿Ì‘_ ¿ı ±Î ∞‰÷Î
⁄_‘Λ. ’H› ±fiı ’Î’ F›Î_ »ı I›Î_ Ïfl›· ‘‹˝ … fi◊Ì. ’H›-’Î’◊Ì    Ω√÷Î ±_÷›Î˝‹Ì ±fiı ÷ı ÿflı¿ ∞‰‹Îh΋Î_ Ï⁄flÎ…‹Îfi »ı. ±fiı
ÿÎfi                              27   28                               ÿÎfi

∞‰÷Îfiı ·˘¿˘ ÷÷ÕΉı »ı. ±ı ·˘¿˘fiı ¿√flΉı »ı fiı ±ËŸ›Î ¿fl˘Õ˘       ±ı‹fiı ’ZÎCÎÎ÷ ◊›˘ »ı ÷ı ‹ÀÌ Ω›. ÷ıfiÎ ⁄VÁ˘ fiı ±ı¿ ‹Ò¿ı. ˉı ±ËŸ
wÏ’›Î ’J◊flfiÌ ‹ÒÏ÷˝ ’λ‚ ¬«ı˝ ±Î‰_ ¿ı‹ ?                ÷˘ ¿˘HÎ ‹Ò¿ı ? ±Î’HÎı ¿_¥ ±ı‰_ ¿Îfl¬Îfi_ »ı ? ±fiı ±ËŸ ·ı › ¿˘HÎ
                                   ÷ı ‹Ò¿ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ·˘¿˘fiı ¿¿‚Ήı »ı ±ı ÷˘ ±ıfiÌ ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì
¿¿‚Ήı »ıfiı, Ï⁄«ÎflÎfiı ! ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤fiÌ Ïfi⁄˝‚÷Î◊Ì ¿¿‚Ήı                 ±ı › ÏË_ÁÎ … !
»ıfiı !
                                      ≠ffi¿÷ν — ‰ı’ÎflÌ fiŒÎ¬˘flÌ ¿flı, ¿˘¥ µz˘√’Ï÷ ¿ı ‰ı’ÎflÌ
   ±ı‰_ »ıfiı, ±Î ’ˆÁÎ ¿‹Î‰Î …ı fiÌ¿‚ı »ı, ˉı ÁÎflÌ flÌ÷ı CÎfl «Î·ı  ‹Ëıfi÷fiÎ ≠‹ÎH΋Î_ ±˘»\_ ‰‚÷fl ±◊‰Î ¿˘¥ ‹Ëıfi÷ ‰√flfiÌ ¿‹ÎHÎÌ
±ı‰_ ˢ› »ı, ÷˘› ’ˆÁÎ ¿‹Î‰Î fiÌ¿‚ı. ÷ı ±Î’HÎı fiÎ Á‹∞±ı ¿ı ±Î      ◊Λ ÷˘ ±ı ÏË_Áά˘flÌ ¿Ëı‰Î› ?
±ıfiÎ @‰˘ÀÎ µ’flÎ_÷ ‰‘Îflı @‰˘ÀÎ ·ı‰Î Œflı »ı ?! …√÷‹Î_ ÷˘ @‰˘ÀÎ
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘Ì ÏË_Áά˘flÌ … »ı.
⁄‘Îfi˘ Áfl¬˘ »ı. ’HÎ ±Î ·˘Ï¤›Î »ı ÷ı ‰‘Îflı @‰˘ÀÎ ·¥ Ω› »ı
±ı ’ı·Î_ ±‹¿ ·˘¿˘fiı ¤Î√ … fiÎ ±Î‰ı. ˉı ±ı› »ı ÷ı ±ı‹ fiı ±ı‹         ≠ffi¿÷ν — ˉı ±ı Œ˘√ÀfiÌ ¿‹ÎHÎÌ ¿flÌfiı ‘‹˝‹Î_ fiÎHÎÎ_ ‰Î’flı,
√M’Î◊Ì fi◊Ì ‹‚÷_, ÷ı ’H›◊Ì ‹‚ı »ı.                   ÷˘ ÷ı ¿¥ Ω÷fiÌ gËÁÎ ¿Ëı‰Î› ?
   I›Îflı ’H› ‰‘Îflı ¿›* ÷˘ ±Î’HÎÌ ’ÎÁı fiÎb_ ±ÎT›_ ÷˘ fiÎb_         ÿÎÿÎlÌ — …ıÀ·_ ‘‹˝¿Î›˝‹Î_ ‰Î’›*, …ıÀ·_ I›Î√ ¿flÌ √›˘, ±ıÀ·˘
±Î’HÎı ¬«a fiά̱ı ’λ\_. ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î ÷˘ ¤ı√_ ◊‰Î ‹Î_Õu_.   ±˘»˘ ÿ˘Ê ⁄ıÃ˘. …ıÀ·_ ¿‹Î›˘ Ë÷˘, ·Î¬ wÏ’›Î ¿‹Î›˘ Ë÷˘, ˉı ±ı
¬«a fiÎA›Î ÷˘ ÕÌÕ@Âfi(⁄Îÿ) ◊¥ ¿ıfiı ? ’H› ¤ı√_ ÷˘ ◊¥ … Ω›.       ±ıÓÁÌ ËΩflfi_ ÿ‰Î¬Îfi_ ⁄_‘ÎT›_ ÷˘ ±ıÀ·Î wÏ’›ÎfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ±ıfiı fiÎ
’HÎ ÕÌÕ@Âfi ¿fl‰ÎfiÌ flÌ÷ ÷˘ ΩHÎ‰Ì Ωı¥±ıfiı ?               flËÌ. ‰ÌÁ ËΩflfiÌ … …‰Î⁄ÿÎflÌ flËÌ. ±ıÀ·ı ±ı ÁÎfl<_ »ı, ¬˘À<_ fi◊Ì.
   ±ıÀ·ı ·˘¿˘ ‹_Ïÿfl˘ ⁄‘_ ¿flı »ı, ⁄fl˘⁄fl ¿flı »ı. ±ı‹fiı «Î‰Ì        ≠ffi¿÷ν — ·˘¿˘ ·Z‹Ìfiı Á_CÎflÌ flάı »ı ÷ı ÏË_ÁÎ ¿Ëı‰Î› ¿ı fiËŸ ?
Ωı¥±ı »ı. ±ı‹fiı ÿ½fi @›Î_ ¿fl‰Î_ »ı ? …ı F›Î_ ÿ½fi ¿fl‰Î Ω›fiıı        ÿÎÿÎlÌ — ÏË_ÁÎ … ¿Ëı‰Î›. Á_CÎfl‰_ ±ı ÏË_ÁÎ »ı. ⁄ÌΩ ·˘¿˘fiı
÷˘ ±ıfiı Âfl‹ fiÎ ±Î‰ı ±ı‰_ Ωı¥±ı »ı. ∞‰÷Î_ ΩıÕı ±ıfiı Âfl‹ ±Î‰ı      ¿Î‹ ·Î√ı fiËŸfiı !
»ı ±fiı ‹ÒÏ÷˝ ’ÎÁı ÷‹ı ¿Ë˘ ±ı‰˘ fiΫı ˵. fiΫı-¿>ÿı ±ı¿·˘ ! ’HÎ
∞‰÷Î_ ΩıÕı ±ıfiı Âfl‹ ±Î‰ı »ı. ±Î ∞‰÷Î_ Lˢ›fiı ±fiı ∞‰÷Î_ ’ÎÁı               …ı‰_ ±ÎT›_, ÷ı‰_ Ω›....
fiÎ ¿Â_ ◊Λ. ±fiı Ωı ∞‰÷Î_ ’ÎÁı Ωı ¿›* ÷˘ ±ıfi_ ¿S›ÎHÎ ◊¥ Ω›,         ±Î ÷˘ ¤√‰ÎfifiÎ fi΋ ’fl, ‘‹˝fiÎ fi΋ ’fl ⁄‘_ «ÎS›_ »ı !
’fl‹ ¿S›ÎHÎ ◊¥ Ω›, ±ÎI›_Ï÷¿ ¿S›ÎHÎ ◊¥ Ω›. ’HÎ ±ı‰Ì „@÷
fiΠˢ›fiı ! ±ı‰Ì ’H›ˆ fiΠˢ› !                        ≠ffi¿÷ν — ÿÎfi ±Î’fiÎflÎ ‹ÎHÎÁ ÷˘ ±ı‹ ‹Îfiı ¿ı ‹ıÓ l©Î◊Ì
                                   ±ÎM›_ »ı. ’HÎ …ıfiı ‰Î’fl‰Îfi_ »ı ±ı ¿ı‰_ ¿flı »ı, ±ıfiÌ ±Î’HÎfiı Â_
   ¤√‰Îfi ’ÎÁı ‹Ò¿ıfiı, ÷ı ⁄‘_ ÏfiW¿Î‹ fiËŸ Á¿Î‹. Ëı ¤√‰Îfi,
                                   ¬⁄fl ’Õı ?
»˘¿flÎ_fiı CÎıfl ±ı¿ »˘¿fl˘ ! ‹Îfl˘ »˘¿fl˘ ’ÎÁ ◊Λ. CÎıfl CΈÕÎ Õ˘ÁÎ »ıfiı,
ÿÎfi                              29   30                             ÿÎfi

   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ÷˘ ±Î’HÎÎ wÏ’›Î ¬˘ÀΠˢ› ÷˘ ±ı ±‰‚ı       ¿Ëı‰Î›. ±ı ÷˘ ÿÎfi÷«˘fl »ı. ÿÎHΫ˘flı «˘flÌ ¿flÌ ±fiı Á˘›fi_ ÿÎfi ¿›*,
flV÷ı Ω›. …ıÀ·_ fiÎb_ ¬˘À<_ ±ıÀ·_ ¬˘Àı flV÷ı Ω› fiı ÁÎfl<_ fiÎb_ ±ıÀ·ı   ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ÿÎfi fiÎ ¿fl÷˘ ˢ› fiı ’Î_Áfl˘ flËıfiı ÷˘› ÁÎfl<_. ±ı‰_ »ıfiı
ÁÎflı flV÷ı Ω› !                            ¿ı » ‹ÏËfiÎ …ı·fiÌ ÁΩ ÁÎflÌ, ‰E«ı ⁄ı ÿËÎÕÎ ⁄Î√‹Î_ ·¥ Ω› ±ıfi˘
                                   ¢ ±◊˝ ?
          ±ıflHΫ˘flÌ, Á˘›ÿÎfi !
                                      ±Î ÷˘ Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î_√ı »ı ¿ı ±Î ⁄‘Î ¿Î‚Î⁄Ωfl, ÿÎHΫ˘flÌ ⁄‘_
   ≠ffi¿÷ν — CÎHÎÎ ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı ÿÎfi ¿flı ÷˘ ÿı‰ ◊Λ ±ı ¬fl<_ »ı ?
                                   ¿›* ±fiı ’»Ì ’«ÎÁ ËΩfl ÿÎfi ±Î’Ìfiı ’˘÷Îfi_ fi΋ ¬flÎ⁄ fiÎ ÿı¬Î›,
   ÿÎÿÎlÌ — ÿÎfi ¿flı »÷Î_ fi¿ı˝ Ω› ±ı‰Î_ › »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ÿÎfi     ’˘÷Îfi_ fi΋ fiÎ ⁄√Õı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ±Î ÿÎfi ±Î’ı »ı. ±Îfiı Á˘›fi_ ÿÎfi
¿˘¥fiÎ ÿ⁄ÎHÎ◊Ì ¿flı »ı. ±ı‰_ »ıfiı, ¿ı ±Î ÿÊ‹¿Î‚‹Î_ ÿÎfi ¿fl‰ÎfiÌ      ¿Ëı‰Î›.
·˘¿˘fiÌ ’ÎÁı ·Z‹Ì … fi◊Ì Ë˘÷Ì. ÿÊ‹¿Î‚‹Î_ …ı ·Z‹Ì »ı ±ı ÷˘ ±C΢fl        ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı Á΄k‰¿ ÷˘ ±ı‰Î ±Î…ı fi◊Ìfiı ?
¿÷˝T›‰Î‚Ì ·Z‹Ì »ı. ‹ÎÀı ±ıfi_ ÿÎfi ±Î’ı ÷ı ÷˘ ∂·À<_ fi¿ÁÎfi ◊Λ
»ı, ’HÎ »÷Î_› ±Î’HÎı ¿˘¥¿ ÿ—¬Ì›Î ‹ÎHÎÁfiı ±Î’̱ı, ÿÎfi ¿fl‰Î          ÿÎÿÎlÌ — Á_’ÒHν Á΄k‰¿fiÌ ÷˘ ±ÎÂÎ flÎ¬Ì Â¿Î› … fiËŸfiı !
¿fl÷Î_ ±ıfiÌ ‹U¿ı·Ì ÿÒfl ¿fl‰Î ‹ÎÀı ¿fḻı ÷ı ÁÎfl<_ »ı. ÿÎfi ÷˘ fi΋fiÎ    ’HÎ ±Î ÷˘ ¿˘fiı ‹ÎÀı »ı ¿ı …ı ‹˘ÀÎ ‹ÎHÎÁ˘ ¿fl˘Õ˘ wÏ’›Î ¿‹Î› ±fiı
¿Îœ‰Î ‹ÎÀı ¿flı, ÷ıfi˘ ±◊˝ Â_ ? ¤ÒA›˘ ˢ› ÷ıfiı ¬Î‰Îfi_ ±Î’˘, ¿’ÕÎ_    ±Î ⁄Î…\ ±ı¿ ·Î¬ wÏ’›Î ÿÎfi‹Î_ ±Î’ı. ÷ı ÂÎ ‹ÎÀı ? fi΋ ¬flÎ⁄
fiΠˢ› ÷˘ ¿’Õ<_ ±Î’˘. ⁄Î¿Ì ±Î ¿Î‚‹Î_ ÿÎfi ±Î’‰Î wÏ’›Î @›Î_◊Ì      fiÎ ◊Λ ±ıÀ·Î ‹ÎÀı. ±Î ¿Î‚‹Î_ … ±ı‰_ Á˘›fi_ ÿÎfi «Î·ı »ı. ±Î ⁄Ë
·Î‰ı ? I›Î_ Á˙◊Ì ÁÎfl<_ ÷˘ ÿÎfi-⁄Îfi ±Î’‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ±Î’HÎÎ       Á‹…‰Î …ı‰_ »ı. ⁄ÌΩ ·˘¿˘ ÿÎfi ±Î’ı »ı ±ı‹Î_ ±‹¿ B≤ËV◊ ˢ›
ω«Îfl˘ ÁÎflÎ ¿fl˘. ÿÎfi ±Î’‰Î ‘fi @›Î_◊Ì ·Î‰ı ? ÁΫ_ ‘fi … fi◊Ì       »ı, ÁΑÎflHÎ „V◊Ï÷fiΠˢ› »ı, ±ı ·˘¿˘ ÿÎfi ±Î’ı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì.
±ÎT›_fiı ! fiı ÁΫ_ ‘fi ÁflM·Á flËı÷_ › fi◊Ì. ±Î …ı ‹˘ÀÎ_ ‹˘ÀÎ_ ÿÎfi     ±Î ÷˘ Á˘›fi_ ÿÎfi ±Î’Ìfiı ’˘÷Îfi_ fi΋ ⁄√ՉΠfiÎ ÿı, ’˘÷Îfi_ fi΋
±Î’ı »ıfiı ÷ı ÷˘ «˘’ÕÎ ⁄ËÎflfi_, µ’flfi_ fiÎb_ ±ÎT›_ »ı ÷ı »ı. »÷Î_›    œÎ_¿‰Î ‹ÎÀı ¿’ÕÎ_ ⁄ÿ·Ì fiάı »ı ! ¬Î·Ì ÿı¬Î‰ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±Î‰Î_ ÿÎfi
ÿÎfi …ı ±Î’÷Πˢ› ÷ıfiı ‹ÎÀı ¬˘À<_ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ¬˘Àı flV÷ı ·Ì‘_ ±fiı   ±Î’ı »ı !!
ÁÎflÎ flV÷ı ±ÎM›_, ÷˘› ‰E«ı ’Î’‹Î_◊Ì ‹@÷ ÷˘ ◊›˘ ! ¬ı÷fl‹Î_ ⁄Ì…         ±I›Îflı ÷˘ ‘fiÿÎfi ±Î’ı »ı ¿ı ·¥ ·ı »ı ?! fiı ÿÎfi ◊Λ »ı
fl˘’Λ_ ±ıÀ·ı ∂B›_ fiı ±ıÀ·_ ÷˘ Œ‚ ‹Y›_ !                ÷˘ “‹ÌÁΔfiÎ_ (ÿÎHΫ˘flÌfiÎ_).
   ≠ffi¿÷ν — ’ÿ‹Î_ ±ı¿ ·ÌÀÌ »ıfiı ¿ı, “ÿÎHΫ˘flÌ ¿flfiÎflα˘,               ±ı fiÎb_ ’H› ⁄Î_‘ı !
Á˘›ÿÎfiı »^À‰Î ‹◊ı.” ÷˘ ±Î‹Î_ ±ı¿ …B›Î±ı ÿÎHΫ˘flÌ ¿flÌ ±fiı ⁄Ì∞        ≠ffi¿÷ν — ⁄ı fi_⁄flfiÎ wÏ’›Îfi_ ÿÎfi ±Î’ı ÷˘ ÷ı fi «Î·ı ?
…B›Î±ı ÿÎfi ¿›*, ÷˘ ±ı ±ıÀ·_ ÷˘ ’ÎQ›˘fiı ? ±ı‰_ ¿ËÌ Â¿Î› ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ⁄ı fi_⁄flfi_ ÿÎfi fiÎ «Î·ı. ’HÎ »÷Î_› ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ¤Ò¬ı
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’ÎQ›˘ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ı ÷˘ fi¿˝‹Î_ …‰ÎfiÌ ÏfiÂÎfiÌ     ‹fl÷˘ ˢ› ±fiı ⁄ı fi_⁄flfi_ ÿÎfi ±Î’ı ÷˘ ’ı·Îfiı ¬Î‰Î ‹ÎÀı «Î·ıfiı !
ÿÎfi                             31   32                               ÿÎfi

⁄ı fi_⁄flfi_ ±‹¿ ¿Î›ÿıÁfl ‰Î_‘˘ ±Î‰ı, ⁄Ì∞ flÌ÷ı ‰Î_‘˘ fi◊Ì ±Î‰÷˘.               ±ı »ı ¿ı‹˘@·ı√ Á‹ !
±ı fiÎb_ ˢÀ·‰Î‚Îfiı ±Î’ı ÷˘ ±ı ·ı ¿ı fiÎ ·ı ?
                                     ≠ffi¿÷ν — ⁄ı fi_⁄flfiÎ …ı ’ˆÁÎ »ı ±ı F›Î_ Ω› I›Î_ Õ¬˘ ◊Λ
   ≠ffi¿÷ν — ·¥ ·ı.                       ¿ı fiËŸ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı T›‰ËÎfl «Î· … ◊¥ Ω›.                 ÿÎÿÎlÌ — ’ÒflÌ ËıS’ fiËŸ ¿flı. ±Î’HÎı I›Î_› ±Î‰ı »ı, ’HÎ ÷ı
   ≠ffi¿÷ν — ‘‹˝‹Î_ ⁄ı fi_⁄flfi˘ ’ˆÁ˘ »ı ÷ı ‰’flΛ »ı Ë‹HÎÎ_fiÎ
                                  ¿ıÀ·Î ? ÿÁ-’_ÿfl À¿Î, ’HÎ ‰‘Îflı fi◊Ì ±Î‰÷Î.
…‹Îfi΋Î_, ÷˘ ±ıfiÎ◊Ì ·˘¿˘fiı ’H› µ’Î…˝fi ◊Λ ¬fl<_ ?             ≠ffi¿÷ν — ‘‹˝‹Î_ ËıS’ fiÎ ¿flı, F›Î_ Ω› I›Î_ ËıS’ fiÎ ◊Λ
   ÿÎÿÎlÌ — «˘yÁ ◊Λfiı ! ±ıfiı I›Î√ ¿›˘˝fiı ±ıÀ·˘ ! ’˘÷ÎfiÌ     ±ıÀ·Ì ?
’ÎÁı ±Î‰ı·Îfi˘ I›Î√ ¿›˘˝fiı ! ’HÎ ±ı‹Î_ Ëı÷ ≠‹ÎHÎı ’»Ì ±ı ’H›        ÿÎÿÎlÌ — ËıS’ fiÎ ¿flı. ±Î‹ ÿı¬Î‰‹Î_ ËıS’ ¿flı ’HÎ ’»Ì
±ı‰_ ◊¥ Ω›, Ëı÷‰Î‚_ ! ±Î ’ˆÁÎ ±ÎM›Î ÷ı ±ı¿ … ‰V÷ Ωı‰Î÷Ì       ±Î◊‹Ì …÷Î_ ‰Îfl fiÎ ·Î√ı. ±ı ⁄‘Î_ ‰Î˜fl @‰Î˜Ï·ÀÌfiÎ_ VÀˇ@«fl. ‰Î˜fl
fi◊Ì. ’ˆÁÎfi˘ I›Î√ ¿›˘˝ ±ı Ïfiω˝‰Îÿ. ⁄Î¿Ì ’ˆÁÎ @›Î_◊Ì ±ÎT›Î, Ëı÷
                                  @‰Î˜Ï·ÀÌfiÎ_ VÀˇ@«fl ⁄_‘Λı·Î_ ⁄‘Î_ ! ÷‹ı Ωı›ı·Î_fiı ! ±ı ⁄‘Î_ ¿ı‹˘@·ı√
¢, ±Î ⁄‘_ M·Á-‹Î¥fiÁ ◊÷Î_ …ı ⁄Î¿Ì flËıÂı ±ı ±ıfi_. ±ıfi˘ Ëı÷ ¢
                                  »ı. ‹fi‹Î_ Â_ ¬Â ◊‰Îfi_ ¿ı‹˘@·ı√◊Ì ?
¿ı Áfl¿Îfl ·¥ …Âı, ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î‹Î_ fiÎ¬Ì ÿ˘fiı !
            Ïfifl’ıZÎ ·Ò_ÀΉ˘ !                       lı„Wà - Âı|Ì - Âıà - Âà !
   ≠ffi¿÷ν — ±Î˜fifiÎ ’ˆÁÎ ¤·ı ‰’flÎ÷Î, »÷Î_› ‘‹˝fiÌ ‘Ω ·Î√Ì        ’Ëı·Î_fiÎ ¿Î‚‹Î_, ÷ı ‰¬÷ı ÿÎfiırflÌ Ë˘›. ÷ı ÿÎfiırflÌ ÷˘ ‹fi-
Ω› »ı, ¿ı ‘‹˝fiÎ fi΋ı ¬E›Î˝.                     ‰«fi-¿Î›ÎfiÌ ±ı¿÷Πˢ› I›Îflı ÿÎfiırflÌ ’οı ±fiı ÷ıfiı ¤√‰Îfiı lı„WÃ
                                  ¿èÎÎ Ë÷Î. ±ı lı„WÃfiı ±I›Îflı ‹ƒÎÁ‹Î_ Âı|Ì ¿Ëı »ı. ±’¤˛_ ◊÷_ ◊÷_
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ‘‹˝fiÎ fi΋ı ¬«ı˝ ÷˘ ÁÎfl<_ »ı. ’HÎ ±Î˜fifiÎ
                                  lı„WËÎ_◊Ì Âı|Ì ◊¥ √›ı·_ »ı I›Î_ ±Î√‚, ±ı ±Î’HÎı ±ËŸ ±’¤˛_Â
fi΋◊Ì ±ı ¿flı fiı, ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î˜fi ±ı ⁄Ë √fiı√Îfl fi◊Ì. “±Î˜fi” ±ıÀ·ı
Â_ ¿ı Áfl¿Îflfi˘ ’ı·˘ ÀıZÎ »ı ÷ı ·˘¿˘fiı ¤Îflı ’ÕÌ Ω› »ı, ¿ı ÷‹ı ±‹ÎflÎ  ◊÷_ ◊÷_ Âıà ◊¥ √›_ »ı.
‘Λν ¿fl÷Î_ ‰‘Îflı ‹Ò¿˘ »˘ ±ıÀ·ı ±Î ·˘¿˘ »\’Ήı »ı.             ÷ı ±ı¿ Ï‹·fiÎ ÂıÃfiı I›Î_ ÁıøıÀflÌ ΩıÕı Ë_ ‰Î÷ ¿fl÷˘ Ë÷˘. ‹ıÓ
   ≠ffi¿÷ν — ¿_¥ ‹ı‚‰‰ÎfiÌ ±’ıZÎαı …ı ÿÎfi ¿flı »ı, ÷ı ’HÎ     ¿èÎ_ ¿ı, “Âıà @›Îflı ±Î‰‰ÎfiÎ »ı ? ⁄ËÎfl√΋ √›Î »ı ÷ı ?” ±ı ¿Ëı
ÂÎVh΋Î_ ‹fiÎ¥ fi◊Ì. ±ıfiı ‰¬˘Õ÷Î fi◊Ì.                 »ı, “«Îfl-’Î_« Ïÿ‰Á ·Î√Âı.” ’»Ì ‹fiı ¿Ëı »ı, “…flÎ ‹ÎflÌ ‰Î÷
                                  ÁÎ_¤‚˘.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “ËÎ, ¤¥”. ÷˘ ±ı ¿Ëı »ı, “µ’fl◊Ì ‹Î÷fl ¿ÎœÌ fiά‰Î
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±’ıZÎÎ fiÎ flάı ÷˘ µk΋ »ı. ±’ıZÎÎ flάı »ı ±ı
                                  …ı‰Î »ı.” ‹ıÓ ±ıfiı Á‹…HÎ ’ÎÕÌ ¿ı ±I›Îflı ÷_ ’√Îfl ¬Î™ »\_ I›Î_ Á‘Ì
ÿÎfi Ïfi‹Ò˝‚ ◊¥ √›_, Ák‰ËÌfi ◊¥ √›_ ¿Ëı‰Î›. Ë_ ÷˘ ¿Ë_ »\_ ¿ı ’Î_«
… wÏ’›Î ±Î’˘ ’HÎ ±’ıZÎÎ ‰√fl ±Î’˘.                  ⁄˘·Ì fiËŸ. ⁄Î¿Ì ‹Î÷fl ¿ÎœÌ fiά̱ı ±ıÀ·ı Â_ flèÎ_ ⁄ËÎfl ÏÁ·¿‹Î_
ÿÎfi                             33   34                              ÿÎfi

?                                  ±Î√‚ …‹ı ’HÎ ±ı‰_ … ◊Λ, Ë_. ±ı ÷˘ ±Î’HÎı ‹fi◊Ì, flÎ∞¬ÂÌ◊Ì
                                  ±Î’ı·_ ¿Î‹fi_. ±ı‰_ ¿flı ¬flÎ_ ·˘¿˘ ? ¿˘”¿fiÎ ÿ⁄ÎHÎ◊Ì ±Î’ı ?
   ≠ffi¿÷ν — Âà flèÎÎ.
                                     ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ËÎ.
   ÿÎÿÎlÌ — »÷Î_ ±Î’HÎÎ◊Ì ⁄˘·Î› fiËŸ ! ±Î‰Ì ÿÂÎ ◊¥ »ı.
¿ı‰Î …√Õ<ÂÎ fiı ⁄‘Î ÂıÏÛΠ◊÷Î Ë÷Î ! ±ı ÂıÏÛΠ¿Ëı‰Î÷Î Ë÷Î.        ÿÎÿÎlÌ — ±flı, ¿ıÀ·Î_¿ ÷˘ fl˘Œ flά‰Î ËÎfl< ±Î’ı. fi΋, ’˘÷ÎfiÌ
                                  ±Î⁄w ‰‘Îfl‰Î ‹ÎÀı. ‹ËŸ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ˢ›, ⁄Y›_ ±Î’‰Î …ı‰_ fi◊Ì
          …ı‰˘ ¤Î‰, ÷ı‰_ Œ‚ !               ’HÎ ±Î’b_ fi΋ ¬˘À<_ ÿı¬ÎÂı, I›Îflı ±ı‰_ Œ‚ ‹‚ı. …ı‰_ ±Î ⁄‘_ «Ì÷flı
   CÎHÎÎ_fiı ÿÎfi fiÎ ±Î’‰_ ˢ›, ‹fi‹Î_ fiÎ ±Î’‰_ ˢ› ±fiı       »ı ±ı‰_ Œ‚ ‹‚ı. ±fiı ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ’ÎÁı fiΠˢ› ±fiı “‹ÎflÌ ’ÎÁı ˢ÷
‰ÎHÎÌ‹Î_ ⁄˘·ı, ‹Îflı ±Î’‰_ »ı ±fiı ‰÷˝fi‹Î_› flάı fiı ±Î’ı. ’HÎ ‹fi‹Î_  ÷˘ Ë_ ±Î’÷” ±ı‹ ¿Ëı ÷˘ ¿ı‰_ Œ‚ ‹‚ı ?
fiÎ ±Î’‰_ ˢ› ±ıÀ·ı Œ‚ fiÎ ◊Λ.                               V◊Ò‚¿‹˝ — ÁÒZ‹¿‹˝
   ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ı ¿ı‹ ◊Λ ±ı‰_ ?                  ±ı¿ ÂıÃı ’«ÎÁ ËΩfl wÏ’›Î ÿÎfi‹Î_ ±ÎM›Î. ÷ı ÷ıfiÎ_ Ï‹hÎı ÷ıfiı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ‹fi‹Î_ ±Î’ı »ı, ±ıfiÌ ’ÎÁı ÁΑfi fi◊Ì     ’Ò»›_, “±ÎÀ·Î ⁄‘Î wÏ’›Î ±Î’Ì ÿÌ‘Î ?” I›Îflı Âıà ⁄˘S›Î, “Ë_ ÷˘
±ıÀ·_ ±fiı ‰ÎHÎÌ◊Ì ⁄˘·ı »ı ¿ı ‹Îflı ±Î’‰_ »ı ’HÎ ±’Î÷_ fi◊Ì, ±ıfi_   ±ı¿ ’ˆÁ˘ › ±Î’_ ÷ı‰˘ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ±Î ‹ı›flfiÎ_ ÿ⁄ÎHÎfiı ·¥fiı ±Î’‰Î
Œ‚ ±Î‰÷Î ¤‰‹Î_ ‹‚ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ±ÎM›Î ⁄flÎ⁄fl »ı. ¤√‰Îfiı       ’ÕuÎ.” ˉı ±Îfi_ Œ‚ I›Î_ Â_ ‹‚ı ? ’«ÎÁ ËΩfl ÿÎfi ¿›* ÷ı V◊Ò‚¿‹˝,
V‰Ì¿Î›*. ±fl‘˘ ·Î¤ ÷˘ ◊¥ √›˘.                    ÷ı ÷ıfi_ Œ‚ ±ËŸfi_ ±ËŸ ÂıÃfiı ‹‚Ì Ω›. ·˘¿˘ “‰ÎË ‰ÎË” ⁄˘·Î‰ı,
                                  ¿ÌÏ÷˝ √Λ ±fiı ÂıÃı ‹ËŸ, ÁÒZ‹¿‹˝‹Î_ Â_ «Î…˝ ¿›* ? I›Îflı ¿Ëı, “±ı¿
   ÿıflÎÁfl‹Î_ …¥fiı ±ı¿ ‹ÎHÎÁı ±ı¿ … wÏ’›˘ ‹Ò@›˘ ±fiı ⁄ÌΩ      ’ˆÁ˘ › ±Î’_ ÷ı‰˘ fi◊Ì.” ÷ıfi_ Œ‚ ±Î‰÷Î ¤‰‹Î_ ‹‚ı. ÷ı ±Î‰÷Î ¤‰ı
ÂıÏÛαı ±ı¿ ËΩflfiÌ fi˘À˘ ‹ËŸ ‘‹Î˝ÿ΋Î_ fiάÌ, ±ı Ωı¥fiı ±Î’fiÎ     Âıà ’ˆÁ˘ › ÿÎfi‹Î_ ±Î’Ì fiΠ¿ı. ˉı ±Î‰Ì {ÌHÎÌ ‰Î÷ ¿˘fiı Á‹Ω›
‹fi‹Î_ ◊›_ ¿ı ±flı, ‹ÎflÌ ’ÎÁı ˢ÷ ÷˘ Ë_ ±Î’÷. ±ı ÷‹Îfl<_ I›Î_ ±Î√‚   ?
…‹ı ◊Λ. fi◊Ì ‹ÎÀı ÷‹ÎflÎ◊Ì fi◊Ì ±’Î÷_. ±ËŸ ÷˘ ±ÎM›ÎfiÌ Ï¿_‹÷
fi◊Ì, ¤Î‰fiÌ Ï¿_‹÷ »ı. ‰Ì÷flÎ√˘fi_ ÁΛLÁ »ı.                 I›Î_ ⁄ÌΩı ¿˘¥ √flÌ⁄ ˢ›, ÷ıfiÌ ’ÎÁı ’HÎ ±ı … ·˘¿˘ √›Î
                                  ˢ› ÿÎfi ·ı‰Î, I›Îflı ±ı √flÌ⁄ ‹ÎHÎÁ Â_ ¿Ëı ¿ı, “‹ÎflÌ ’ÎÁı ÷˘ ±I›Îflı
    ±fiı ±Î’fiÎfl ˢ› ÷ıfi_ @›Îflı ¿ıÀ·Î› √b_ ◊¥ Ω›. ’HÎ ÷ı      ’Î_« … wÏ’›Î »ı ÷ı ⁄‘Î › ·¥ ·˘. ’HÎ ±I›Îflı Ωı ‹ÎflÌ ’ÎÁı ’Î_«
¿ı‰_ ? ‹fi◊Ì ±Î’‰_ »ı, ‰ÎHÎÌ◊Ì ±Î’‰_ »ı, ‰÷˝fi◊Ì ±Î’‰_ »ı, ÷˘     ·Î¬ ˢ÷ ÷˘ ÷ı ⁄‘Î › ±Î’Ì ÿı÷ !” ±Î‹ ÿÌ·◊Ì ¿Ëı. ˉı ±ÎHÎı
±ıfi_ Œ‚ ÷˘ ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ Â_ fiÎ ¿Ëı‰Î› ±ı ’Ò»˘ ! ±I›Îflı ÷˘ ⁄‘Î_    ’Î_« … wÏ’›Î ±ÎM›Î, ÷ı ÏÕV«Î…˝‹Î_ ¿‹˝Œ‚ ±ÎT›_. ’HÎ ‹ËŸ ÁÒZ‹‹Î_
¿ËıÂı, Œ·ÎHÎÎ ¤¥fiı ·Ì‘ı ‹Îflı ±Î’‰_ ’Õu_, fiËŸ ÷˘ Ë_ fiÎ ±Î’÷.     Â_ «Î…˝ ¿›* ? ’Î_« ·Î¬ wÏ’›Î ±Î’‰ÎfiÎ, ÷ı ±Î‰÷Î ¤‰ı ’Î_« ·Î¬
Œ·ÎHÎÎ ÁÎËı⁄ı ÿ⁄ÎHÎ ¿›* ±ıÀ·ı ‹Îflı ÷˘ ±Î’‰Î ’ÕuÎ. ±ıÀ·ı I›Î_    ±Î’Ì Â¿Âı, ÏÕV«Î…˝ ◊Âı I›Îflı.
ÿÎfi                            35   36                             ÿÎfi

   ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ÿÎfi ±ÎM›Î ¿fl÷˘ ˢ›, ‘‹˝fiÌ ¤„@÷ ¿›Î˝ ¿flı,     ±_÷flΛ ’Õı. ·Z‹Ì Á_¤Îfl‰Î◊Ì ‹‚ı fiËŸ, ±ı ÷˘ ’H› ¿fl‰Î◊Ì ‹‚ı.
‹_Ïÿfl˘‹Î_ ’ˆÁÎ ±Î’ı, ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ±Î¬˘› ÿËÎÕ˘ ‘‹˝ ¿›Î˝ ¿fl÷˘ ˢ›,      “«Î…˝” ±ıÀ·ı ’H›fi_ «Î…˝ ¿flı, ÷˘ ·Z‹Ì ‹‚ı. ±ı › ·Z‹Ì
÷ıfiı …√÷fiÎ ·˘¿ Â_ ¿Ëı ¿ı ±Î ‘Ï‹˝Wà »ı. ˉı ±ı ‹ÎHÎÁfiÎ_ ±_ÿfl¬Îfiı  ±ı¿·Ì fiÎ ‹‚ı. ’H›fiÎ «Î…˝‹Î_ …ıfiÌ ≥E»Î ˢ›, ¿ı ‹fiı ·Z‹ÌfiÌ ⁄Ë
Â_ ω«Îfl ˢ› ¿ı ¿ı‹ ¿flÌfiı ¤ı‚_ ¿v_ fiı ¿ı‹ ¿flÌfiı ¤˘√‰Ì ·™ ! ±_ÿfl  …wfl »ı, ÷˘ ±ıfiı ·Z‹Ì ‹‚ı. ¿˘¥ ¿ËıÂı, ‹Îflı ÷˘ Œ@÷ ‘‹˝ … Ωı¥±ı,
÷˘ ±ıfiı ±HÎËyfiÌ ·Z‹Ì ’ÕÎ‰Ì ·ı‰ÎfiÌ ¥E»Î ⁄Ë Ë˘›. ±HÎËyfiÎ_      ÷˘ ‘‹˝ ±ı¿·˘ ‹‚Ì Ω› ±fiı ’ˆÁÎ fiÎ › ˢ›. ±ıÀ·ı ±ı ’H›fi_ ’λ\_
ωʛ ¤˘√‰Ì ·ı‰Î‹Î_ … ÷ˆ›Îfl ˢ› !                 ±Î’HÎı ÀıLÕfl ¤flı·_ ˢ› ¿ı ±Î‰_ ‹Îflı Ωı¥±ı »ı. ±ı ‹‚‰Î‹Î_ ’H›
   ±ıÀ·ı ¤√‰Îfi ±ıfi˘ ±ı¿ ’ˆÁ˘ › …‹ı ¿fl÷Î_ fi◊Ì. ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ  ‰’flΛ. ¿˘¥ ¿ËıÂı, “‹Îflı ⁄_√·Î Ωı¥±ı, ‹˘Àfl˘ Ωı¥±ı, ±Î‹ Ωı¥±ı,
? ¿ÎflHÎ ±ı ¿ı ±ı ⁄‘Î_ V◊Ò‚¿‹˝ »ı ±fiı ±ı V◊Ò‚¿‹˝fi_ Œ‚ ±ËŸfi_ ±ËŸ  ÷ı‹ Ωı¥±ı”. ÷˘ ’H› ±ı‹Î_ ‰’flÎ¥ Ω›, ‘‹˝‹Î_ ¿Â_ fiÎ flËı. ±fiı
… ‹‚Ì Ω› »ı. ·˘¿˘ ±Î V◊Ò‚¿‹˝fiı … ±Î‰÷Î ¤‰fiÎ_ ¿‹˝ ‹Îfiı »ı.     ¿˘¥ ¿ËıÂı, ‹Îflı ‘‹˝ … Ωı¥±ı, ‹˘Àfl˘ fiÎ Ωı¥±ı. ‹Îflı ÷˘ ±Î‰ÕÌ ⁄ı
’HÎ ±ıfi_ Œ‚ ÷˘ ±ËŸfi_ ±ËŸ … ‹‚Ì Ω› »ı ±fiı ÁÒZ‹¿‹˝ ¿ı …ı      w‹˘ ËÂı ÷˘ › «Î·Âı, ’HÎ ‘‹˝ … ‰‘Îflı Ωı¥±ı ÷˘ ±ıfiı ‘‹˝ ‰‘Îflı
±_ÿfl ⁄_‘Î¥ flèÎ_ »ı, …ıfiÌ ·˘¿˘fiı ¬⁄fl … fi◊Ì. ÷ıfi_ Œ‚ ±Î‰÷Î ¤‰ı   ˢ› fiı ⁄Ì…\_ ±˘»\_ ˢ›. ±ıÀ·ı ±ı ’H›fi_ ’˘÷ÎfiÎ ÏËÁÎ⁄ı ’λ\_
‹‚ı »ı !                             ÀıLÕfl ¤flı.
    ±Î…ı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁı «˘flÌ ¿flÌ, ÷ı «˘flÌ ±ı V◊Ò‚¿‹˝ »ı. ÷ıfi_ Œ‚        ±Î‰Ì ÿÎfi÷˘ ? I›Î_ ÿÎfi fiy΋_ !
±Î ¤‰‹Î_ … ‹‚Ì Ω› »ı. …ı‹ ¿ı ±ıfiı ±’… ‹‚ı, ’˘·ÌÁ‰Î‚˘
‹Îflı ÷ı ⁄‘_ Œ‚, ±ıfiı ±ËÌfi_ ±ËŸ ‹‚Ì … …‰Îfi_.               I›Îflı ±Î ‰Ì÷flÎ√ ωiÎÎfi ÷‹fiı ¿ıÀ·_ ‹@÷ ¿flı ±ı‰_ Á_ÿfl »ı
                                 ω«Îfl÷Î_ fi◊Ì ·Î√÷_ ?! ¿ı‰_ Á_ÿfl »ı ! Ωı Á‹…ı ÷˘ “iÎÎfiÌ ’fl<Ê”
           ·Z‹Ì ‹ÎÀı «ÎÏ…*√ !              ’ÎÁı Á‹∞ ·ı ±fiı ⁄Ï© ’˘÷ÎfiÌ ÁQ›¿˚ ¿flÎ‰Ì ·ı ÷˘ ¿Î‹ «Î·ı ±ı‰_
   ≠ffi¿÷ν — ⁄‘Î ·˘¿˘ ·Z‹ÌfiÌ ’λ‚ ⁄Ë ÿ˘Õı »ı. ÷˘ ±ıfi_     »ı. T›‰ËÎfl‹Î_ ·˘¿˘› ‹ÎflÌ ’ÎÁı ⁄Ï© ±ı‹fiÌ ÁQ›¿˚ ¿flÎ‰Ì ·ı, ¤·ı
“«Î…˝” ‰‘Îflı ◊Λfiı, ÷˘ ±ıfiı ±Î‰÷Î ¤‰ ·Z‹Ì ‰‘Îflı ‹‚‰Ì Ωı¥±ı fiı ?  iÎÎfi fiÎ ·Ì‘_ ˢ›, ÷˘› ‹ÎflÌ ÁÎ◊ı ◊˘Õ˘¿ ‰¬÷ ⁄ıÁı ÷˘ ⁄Ï© ÁQ›¿˚
                                 ◊¥ Ω›, ÷ı ±ıfi_ ¿Î‹ ±Î√‚ «Î·ı ! ±Î iÎÎfi fiΠˢ› I›Îflı ÂÌ ÿÂÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ·Z‹Ì ‘‹˝fiı flV÷ı ‰Î’fl‰Ì ˢ› ±ı‰_ «Î…˝ ¿›*  ◊Λ ? ±ı‰_ Ωı ‹ÎHÎÁ Á‹…ı ÷˘ ¿Î‹fi_ !
ˢ› ÷˘ ‰‘Îflı ‹‚ı.
                                    ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi ·Ì‘Î ‰√fl ÷˘ ±Îfi˘ ’Îfl … fi◊Ì ±Î‰ı ±ı‰˘.
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î‹ ‹fi◊Ì ¤Î‰ ¿›Î˝ ¿flı ¿ı ‹fiı ·Z‹Ì ‹‚ı,
÷˘ ±Î‰÷Î ¤‰‹Î_, ±Î ¤Î‰ ¿›Î˝, ±ı “«Î…˝” ¿›* ÷˘ ±ıfiı ¿<ÿfl÷ ·Z‹Ì      ÿÎÿÎlÌ — ’Îfl … fi◊Ì ±Î‰ı ±ı‰˘. ±ı ÷˘ ‰Î÷ … ¿fl‰Î …ı‰Ì
’ÒflÌ fiÎ ’ÎÕı ?                          fi◊Ì. ±ı ’«ÎÁ ËΩfl wÏ’›Î ÿÎfi ±Î’÷˘ ˢ›, ÷˘› ÷‹fiı ’λ˘ Â_
                                 ¿Ëı, “±Î ÂıÃfi_ ÿ⁄ÎHÎ »ı ±ıÀ·ı ±Î’_, fiËŸ ÷˘ ±Î’_ fiËŸ.” ’˘÷ı ±ı¿·˘
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ, ±ıfiÎ◊Ì ·Z‹Ì fiÎ ‹‚ı. ±Î ·Z‹Ì ‹‚‰ÎfiÎ     ΩHÎı ±ıÀ·_ … fiËŸ. ÷‹fiı ˵ …HÎΉı. ’λ˘ ⁄ÌΩfiı …HÎΉı ¿ı Ë_ ÷˘
…ı ¤Î‰ ¿flı »ı fiı ÷ıfiÎ◊Ì ·Z‹Ì ‹‚÷Ì Ë˘› ÷˘ › fiÎ ‹‚ı. ∂·À˘
ÿÎfi                              37   38                             ÿÎfi

±Î‰˘ ’ο˘ »\_. ±Î …\±˘ »˘fiı, ±Î ⁄‘_ ⁄ËÎfl ÷˘ ?” fi¿Î‹Î ‘Ò‚‘ÎHÎÌ       ÿÎfi √M÷ ˢ‰_ Ωı¥±ı. …ı‹ ±Î ‹Îfl‰ÎÕÌ ·˘¿˘ ¤√‰ÎfifiÌ ’ÎÁı
◊¥ √›Î. ±ıÀ·ı ±Î ÁIÁ_√‹Î_ ’ÕÌ flèÎÎ, ÷ıfi_ ¿Î‹ ◊¥ √›_fiı ! ±Î¬Ì     »Îfi΋ÎfiÎ fiÎ¬Ì ±Î‰ı »ıfiı ! ¿˘¥fiı ¬⁄flı› fiÎ ’Õı ÷˘ ±ı ∂√ı.
ÿÏfi›ÎfiÌ ¤Î_…√Õ √¥fiı !
                                             ±ı T›‰ËÎfl ÁÎfl˘ √HÎΛ !
           ÿÎfi ’HÎ √M÷’HÎı !
                                      ≠ffi¿÷ν — ËÌflÎ⁄ÎfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ÷‹ı ±Î ’λ‚ ‰Î’›* ±ı
   ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Î◊a ‹ÎÀı ÷˘ ¿ÌÏ÷˝ ±‰V÷ »ıfiı ?          T›‰ËÎfl‹Î_ ¿ı‰_ ¿Ëı‰Î› ?
   ÿÎÿÎlÌ — ¿ÌÏ÷˝ ÷˘ ⁄Ë fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ ‰V÷ »ı. ±ÎI‹Îfiı flV÷ı
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±Î Á_ÁÎfl T›‰ËÎfl‹Î_ ÁÎfl<_ ¿Ëı‰Î› ±ı.
¿ÌÏ÷˝ ÷˘ ±ıfiÌ ⁄Ë Œı·Î›, ’HÎ ±ı ¿ÌÏ÷˝‹Î_ ±ıı ¥LÀflıVÀ fiÎ ’Õı. ¿ÌÏ÷˝
÷˘ Œı·Î› … fiı ! «¿«Ï¿÷ ËÌfl˘ ˢ› ÷ı Ωı¥fiı ÁË ¿˘¥ ¿Ëıfiı ¿ı “¿ıÀ·_      ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı flËı‰Îfi_ Á_ÁÎfl T›‰ËÎfl‹Î_ ….
ÁflÁ ·Î¥À ±Î‰ı »ı, ±ıfl̛Π¿ıÀ·Î_ ⁄‘Î_ ’Õı, ¿Ëı ¬flÎ_ ’HÎ ±ıfiı ’˘÷Îfiı
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±Î Á_ÁÎflfiÎ T›‰ËÎfl‹Î_ ¬fl<_, ’HÎ ±ı‹Î_ ÁÎfl<_ ÿı¬Î›
±ı‹Î_ ‹{Î fiÎ ±Î‰ı. F›Îflı ±Î Á_ÁÎflÌ Á_⁄_‘fiÌ ¿ÌÏ÷˝±˘ »ı, ±ı ¿ÌÏ÷˝
                                   ±Î. ±fiı ±ı ÷˘ ÁÎfl<_ ÿı¬Î› ±ıÀ·Î ‹ÎÀı Ë_ fiÎ ¿fl<_. ±ı ÷˘ ËÌflÎ⁄ÎfiÌ
‹ÎÀı … Ϥ¬ÎflÌ »ı. ¿ÌÏ÷˝fiÌ ¤Ì¬ »ı ±ıfiı ±ıÀ·Î ËÎfl< ·Î¬ wÏ’›Î
                                   ≥E»Î Ë÷Ì ±ıÀ·ı ‹ıÓ ¿›*. ±Î ‹fiı ÁÎfl<_-¬˘ÀÎfiÌ ’Õı·Ì fiΠˢ› ÷ı »÷Î_
ËÎ¥V¿>·‹Î_ ±Î’ı, ÿ‰Î¬Îfi΋Î_ ±Î’ı, ’HÎ ¿ÌÏ÷˝ ±ıfiı ‹‚Ì Ω› ±ıÀ·ı
                                   ¬˘À<_ fiÎ ÿı¬Î› ±ı‰_ flËı÷Î_ ˢ¥±ı.
⁄Ë ◊¥ √›_ !
                                      ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ÷‹ÎflÎ ‹ÎÀı ‰Î÷ ◊¥ ’HÎ ±‹Îflı ‹ÎÀı Â_ ?
   ’λÎ_ ÷ı› T›‰ËÎfl‹Î_ ⁄˘·ı ¿ı ÿÎfi √M÷ flάΩı. ˉı √M÷ ¿˘”¿
… ±Î’ı. ⁄Î¿Ì ÁËfiı ¿ÌÏ÷˝fiÌ ¤Ò¬ ±ıÀ·ı ±Î’ı. ÷˘ ·˘¿˘› ‰¬ÎHÎ ¿flı        ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îflı ◊˘Õ<_ ‰÷˝‰_ ’Õı, ⁄Ë ¬ıÓ«‰ÎfiÌ …wfl fiËŸ,
¿ı ¤Î¥, ±Î ÂıÃ, ±˘Ë˘Ë˘, ·Î¬ wÏ’›Îfi_ ÿÎfi ±ÎM›_ ! ±ıÀ·˘ ±ıfi˘      ÁΑÎflHÎ ‰÷˝‰_ ’Õı.
⁄ÿ·˘ ±ËŸfi˘ ±ËŸ … ‹‚Ì √›˘.                              ‰ÎË ‰ÎË‹Î_ ’H› ‰’flÎ¥ Ω› !
    ±ıÀ·ı ±Î’Ìfiı ±ıfi˘ ⁄ÿ·˘ ±ËŸfi˘ ±ËŸ … ·¥ ·Ì‘˘. ±fiı           ≠ffi¿÷ν — ±Î ¿Ë˘ »˘ ±ı‰˘ ¿Î›ÿ˘ ˢ› ÷˘ ÷˘ ËÌflÎ⁄Îfi_ ‰Î’›*
…ıHÎı √M÷ flÎA›_, ±ıfiı ⁄ÿ·˘ ±Î‰÷ı ¤‰ı ·ı‰Îfi˘ flÎA›˘. ⁄ÿ·˘ ‹Y›Î     ±ıÀ·ı ÷‹fiı ’H› ‹‚ı.
‰√fl ÷˘ flËı÷˘ … fi◊Ì. ÷‹ı ·˘ ¿ı fiÎ ·˘, ’HÎ ⁄ÿ·˘ ÷˘ ±ıfi˘ ˢ›
»ı ….                                   ÿÎÿÎlÌ — ‹fiı Â_ ‹‚ı ? ±‹Îflı ·ı‰Îÿı‰Î fiËŸ. ‹Îflı ÷˘ ¿Â_
                                   ·ı‰Îÿı‰Î … fiËŸ fiı ! ±Î‹Î_ ’H› ⁄_‘Λ fiËŸ ±Î. ±Î ÷˘ ’H›
   ’˘÷’˘÷ÎfiÌ ≥E»Î’Ò‰˝¿ ÿÎfi ±Î’‰Îfi_ ˢ›. ±Î ÷˘ ⁄‘_ ÃÌ¿ »ı,     ¤˘√‰Î¥ Ω›. ‰ÎË ‰ÎË ⁄˘·Î¥ Ω›.
T›‰ËÎfl »ı. ¿˘¥ ÿ⁄ÎHÎ ¿flı ¿ı ÷‹Îflı ±Î’‰Î … ’ÕÂı. ’»Ì e·ËÎfl
                                      ±√fl ÷˘ ¿˘¥ ¬flÎ⁄ ¿flÌ Ω› ÷˘ “‹Ò±Î±ı …\±˘fiı, ⁄√ÎÕu_
¿flı ±ıÀ·ı ±Î’ı ±ı.
                                   ⁄‘_” ¿ËıÂı. ±ıÀ·ı ±ËŸfi_ ±ËŸ … ⁄‘_ ◊¥ Ω›. ËÎ¥V¿>· ⁄_‘Ή̔÷Ì,
ÿÎfi                             39   40                                ÿÎfi

÷ı ±ËŸ fiı ±ËŸ … ‰ÎË ‰ÎË ◊¥ √¥. I›Î_ ‹‚ı fiËŸ.            ±Î’HÎÎ ±ÎI‹ÎfiÌ Â„@÷ ±ı¿ÿ‹ ¬Ì·Ì Ω›. ±ı ±Î’HÎÌ ΩıÕı ±ÎT›_.
   ≠ffi¿÷ν — V¿>· ÷˘ »˘¿flα˘ ‹ÎÀı ⁄fiΉÌ, ±ı ·˘¿˘ ¤H›Î-         ≠ffi¿÷ν — ±fiı ±ËŸ ÷˘ …ı ‰Î’›*, ±ı ÷˘ ‰ÎË ‰ÎË ¿flı ±ı
√H›Î, Áÿ˚ω«Îfl µI’Lfi ◊›Î.                      … ‹‚ıfiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı …\ÿÌ ‰V÷ »ı. ’HÎ ÷‹ÎflÌ ‰ÎË ‰ÎË ‹‚ı ÷ı ◊¥        ÿÎÿÎlÌ — ‹‚Ì √›_. ‰ÎË ‰ÎË ‹‚Ì √¥.
√›_, ‰’flÎ¥ √›_.
                                             “‰ÎË ‰ÎË”fi_ “…‹HΔ !
         ¿˘¥fiÎ ÏfiÏ‹kÎı ¿˘¥fiı ‹‚ı ?                ≠ffi¿÷ν — Ë_ …ı ÿÎfi ¿fl<_ »\_ ±ı‹Î_ ‹Îfl˘ ¤Î‰ ‘‹˝ ‹ÎÀıfi˘, ÁÎflÎ_ ¿Î‹
   ≠ffi¿÷ν — ‰ÎË ‰ÎË ÷˘ …ıfiı ‹ÎÀı ‰Î’›* ±ıfiı Ω›fiı fiËŸ ¿ı     ‹ÎÀıfi˘ ˢ› »ı. ±ı‹Î_ ·˘¿˘ ‰ÎˉÎË ¿flı ÷˘ ±ı ±Î¬_ ∂ÕÌ fiÎ Ω› ?
÷‹fiı. ÷‹˘ …ıfiı ‹ÎÀı …ı ¿Î›˝ ¿fl˘ »˘, ±ıfi_ Œ‚ ±ıfiı Ω›. …ıfiÎ ‹ÎÀı
±Î’HÎı …ı ’H› ¿fḻı ÷ı ±ıfiı ‹‚ı. ±Î’HÎfiı fiÎ ‹‚ı. ¿flı ±ıfiı fiÎ ‹‚ı.     ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹Î_ ‹˘ÀÌ fl¿‹˘ ‰’flÎ¥ ÷ı ⁄ËÎfl ’ÕÌ Ω› fiı ÷ıfiÌ
                                  ‰ÎË ‰ÎË ⁄˘·Î›. ±fiı ±ı‰Ì fl¿‹˘› ÿÎfi‹Î_ Ω› ¿ı …ıfiı ¿˘¥ ΩHÎı
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ¿fḻı fiı ’ı·Îfiı ‹‚ı ? ±ı‰_ ÁÎ_¤Y›_ »ı ¿˘¥   fiËŸ fiı ‰ÎË ‰ÎË ¿flı fiËŸ ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ·Î¤ flËı ! ±Î’HÎı ±ıfiÌ
ÿËÎÕ˘ ?                               ‹Î◊ο>À‹Î_ ’ՉΠ…ı‰_ fi◊Ì. ±Î’HÎÎ ‹fi‹Î_ ±ı‰˘ ¤Î‰ fi◊Ì ¿ı ·˘¿˘
   ≠ffi¿÷ν — ±ıfiÎ ÏfiÏ‹kÎı ±Î’HÎı ¿fḻı »Ì±ıfiı ?         “…‹ÎÕı” ! ±ÎÀ·˘ … ¤Î‰ ˢ‰˘ Ωı¥±ı ! …√÷ ÷˘ ‹ËΉÌflfiÌ› ‰ÎË
                                  ‰ÎË ¿fl÷_ Ë÷_ ! ’HÎ ±ıfiı ±ı “’˘÷ı” V‰Ì¿Îflı fiËŸfiı ! ±Î ÿÎÿÎfiÌ›
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÎ ÏfiÏ‹kÎı ±Î’HÎı ¿fl˘fiı ?! ±ıfiÎ ÏfiÏ‹kÎı ±Î’HÎı
                                  ·˘¿ ‰ÎË ‰ÎË ¿fl÷_ Ë÷_ ! ’HÎ ±ıfiı ±ı “’˘÷ı” V‰Ì¿Îfl ¿flı fiËŸfiı !
¬Î÷Î_ ˢ› ÷˘ Â_ ‰Î_‘˘ ? fiÎ, fiÎ, ±ı ⁄‘_ ±Î‹Î_ Œıfl fi◊Ì. ±Î ÷˘ ⁄‘_
                                  ±fiı ±Î ¤ÒA›Î ·˘¿˘ ÷fl÷ V‰Ì¿Îflı »ı. ÿÎfi µCÎÎÕ<_ ’ÕuÎ ‰√fl flËı …
⁄fiΉÀ ¿flÌfiı ·˘¿˘fiı ±‰‚ı flV÷ı «œÎ‰ı, ±ıfiÎ ÏfiÏ‹kÎı ! ±ıfiı ¬Î‰Îfi_
                                  fiËŸfiı ! ·˘¿˘ ÷˘ ‰ÎË ‰ÎË ¿›Î˝ ‰√fl flËı fiËŸ ’HÎ ’˘÷ı ±ıfiı V‰Ì¿Îflı
fiΠˢ› fiı ±Î’HÎı ¬Î¥±ı ÷˘ Â_ ¬˘À<_ ? ⁄‘_ ¿Î›ÿıÁfl …√÷ »ı ±Î¬_
                                  fiËŸ ±ıÀ·ı ’»Ì ¢ ‰Î_‘˘ ? V‰Ì¿Îflı ÷˘ fl˘√ ’ıÁıfiı ?! …ı ‰ÎˉÎË
?
                                  V‰Ì¿Îfl÷˘ fi◊Ì ±ıfiı ¿Â_ … ˢ÷_ fi◊Ì. ‰ÎˉÎË ’˘÷ı V‰Ì¿Îfl÷˘ fi◊Ì.
         I›Î_ ¬Ì·ı ±ÎI‹Â„@÷±˘ !              ±ıÀ·ı ±ıfiı ¿ÂÌ ¬˘À fiÎ Ω› ±fiı ‰¬ÎHÎ ¿flı »ı ±ıfiı ’H› ⁄_‘Λ
                                  »ı. ÁI¿Î›˝fiÌ ±fi‹˘ÿfiÎfi_ ’H› ⁄_‘Λ »ı. ±ıÀ·ı ±Î‰_ ⁄‘_ ±_ÿfl¬Îfiı
   ⁄Î¿Ì ΩıÕı ’ı·_ ±Î‰‰Îfi_ »ı. ±Î ΩıÕı ±Î‰ı fiËŸ. ±ËŸ ÷fl÷
                                  »ı. ±Î ÷˘ ⁄‘Î ¿<ÿfl÷Ì Ïfi›‹˘ »ı.
fiı ÷fl÷ Ï¿_‹÷ ‹‚Ì Ω› ±ıfiÌ, ‰ÎË ‰ÎË ÷fl÷ ‹‚Ì Ω›. ±fiı ±ÎI‹Î
‹ÎÀı ‹Ò¿ı·_ ˢ› ±ı ΩıÕı ±Î‰ı.                       …ı ‰¬ÎHÎ ¿flı ±ıfiı ±ı ¿S›ÎHοÎflÌ ◊Λ. ‰‚Ì …ı ÁÎ_¤‚ı ±ıfiÎ
   ≠ffi¿÷ν — ΩıÕı Â_ ±Î‰‰Îfi_, ¿èÎ_ !               ‹fi‹Î_ ÁÎflÎ ¤Î‰fiÎ_ ⁄Ì… ’Õı ¿ı “±Î ’HÎ ¿fl‰Î …ı‰_ ¬fl<_, ±Î’HÎı ÷˘
                                  ±Î‰_ ΩHÎ÷Î … fiˢ÷Î !”
   ÿÎÿÎlÌ — ΩıÕı ÷˘ ±Î’HÎı ’ı·_ ±Î’̱ı I›Î_ ±ÎI‹Î ‹ÎÀı, ÷ı
ÿÎfi                            41   42                             ÿÎfi

   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ÁÎfl<_ ¿Î‹ ÷fi, ‹fi fiı ‘fi◊Ì ¿fl÷Πˢ¥±ı,    Á‹∞ √›ı·˘. œ_√ ⁄‘Î. ±Î‹ ‹˘À<_ ‹fiı› ¬fl<_. ’HÎ ‰ÎˉÎË, √·Ì’«Ì
’HÎ ¿˘¥ ±Î’b_ ¬flÎ⁄ … ⁄˘·ı, ±’‹Îfi ¿flı ÷˘ ÷ıfi_ Â_ ¿fl‰_ ?      ¿flfiÎfl Ωı¥±ı. √·Ì’«Ì ¿flÌ ¿ı «ÎS›_.
   ÿÎÿÎlÌ — …ı ±’‹Îfi ¿flı »ı ÷ı ¤›_¿fl ’Î’ ⁄Î_‘Ì flè΢ »ı. ˉı     ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ı ∞‰fi˘ V‰¤Î‰ »ı.
±Î‹Î_ ±Î’b_ ¿‹˝ ‘˘‰Î¥ Ω› »ı fiı ±’‹Îfi ¿flfiÎfl˘ ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ ⁄L›˘.       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ≠¿ÚÏ÷, ⁄‘Ì ≠¿ÚÏ÷ »ı.
           ‰ÎË ‰ÎËfiÌ ≠ÌÏ÷ !                  ±fiı ±Î ’οÎ_, ’ı·Î (‰ÎÏHΛÎ) ⁄ıÃÎ »ıfiı, ÷ı ’οÎ_. ±ı ‰ÎË
    ±flı, Ë_ ÷˘ ‹Îfl˘ V‰¤Î‰ ‹Î’Ì Ωı™fiı ! Ë_ »ı ÷ı ±√ÎÁ …÷˘    ‰ÎË◊Ì »ı÷flΛ fiËŸ. ±ı ÷˘ ±Î√‚ …‹ı ◊Λ »ı ¿ı ±ËŸfi_ ±ËŸ flËı
Ë÷˘. ÷ı CÎÕ̱ı ¿˘LÀˇÎ@Àfi˘ ‘_‘˘ Ë÷˘. ˉı Á˘ wÏ’›ÎfiÌ ¿_¥ ¤ÌÕ fiËŸ,  »ı ? ’ı·_ ‰ÎË ‰Îˉ΂_ ÷˘ ±ËŸ ‰ÀÎ¥ √›_. ±ıfi_ Œ‚ ·¥ ·Ì‘_ ‹ıÓ,
÷ı ÿËÎÕı ’ˆÁÎfiÌ Ï¿_‹÷ ⁄Ë. ’ˆÁÎfiÌ »^À Ë÷Ì ÷˘› ’HÎ Ë_ ±√ÎÁ …™    «Î¬Ì ·Ì‘_ ‹ıÓ ±fiı ±Î ÷˘ ‰ÎË ‰ÎË fiÎ ¬˘‚ı, I›Î_ Œ‚ ¬˘‚ı ±ı
I›Îflı I›Î_ ±Î√‚ wÏ’›Î ·¬Î‰Ì ·™. ÷ı Á˘fiÌ fi˘À ¿ÎœÌfiı ¿Ë_ ¿ı, “·˘  ±˘‰flÕˇÎNÀ, ⁄Ë ’οÎ, ω«ÎflÂÌ· ·˘¿˘fiı ! ±Î’HÎÎ ±ı¿ ¿fl÷Î_ ‰‘Îflı
’«ÌÁ ·¥ ·˘ fiı ’˘HÎÎ Á˘ ’λΠ±Î’˘.” ˉı ’˘HÎÎ Á˘ ’λΠfiÎ ·Ì‘Î   ω«ÎflÂÌ·. ±Î’HÎı ÷˘ ZÎÏhΛ ·˘¿˘fi˘ ±ı¿ CÎÎ fiı ⁄ı À<¿ÕÎ ! ⁄‘Î
ˢ÷ ÷˘ «Î·÷. ’HÎ ‹fi «Ì¿b_ fiı Ϥ¬ÎflÌ, ÷ı ’˘HÎÎ Á˘ ’λΠ·ı÷˘.    ÷Ì◊*¿fl˘ › ZÎÏhΛ ◊›ı·Î. ÁΑ±˘ Ω÷ı ¿Ëı »ı, ±‹ÎflÎ◊Ì ÷Ì◊*¿fl ◊‰Î›
                                 fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹ı ÁΑ ◊¥±ı ÷˘ ‰‘ I›Î√ ¿flÌfiı ’HÎ ±ı¿Îÿ “√ÌfiÌ”
   ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÷‹ı I›Îflı ’HÎ ¿ıÀ·_ ÁÒZ‹ Ωı÷Î Ë÷Î ?     flËı‰Î ÿ¥±ı ±_ÿfl ! ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ±Õ«HÎ ’Õı ÷˘ ? ±ı ±ı‹fiÌ ‹Ò‚
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ‹Îfl<_ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ±Î V‰¤Î‰, ≠¿ÚÏ÷ Ω›    √˛_Ï◊ ±fiı ÷‹ı ÷fl÷ ±Î’Ì ÿ˘. ≠˘Ï‹Á À< ’ı ±ıÀ·ı ⁄‘_ ≠˘Ï‹Á … !
fiËŸfiı ! ÷ı ’»Ì ‹ıÓ ÷’ÎÁ ¿flÌ. ±Î‹ ·˘¿˘ ‹fiı ¿Ëı ¿ı “⁄Ë fi˘⁄·     ⁄Ì…\_ ±Î‰Õı fiËŸfiı ! Á‹…HÎ fiËŸ ‹ËŸ. “◊Ÿ¿fl” … fiËŸ. ’HÎ »^À¿Îfl˘
»˘ ÷‹ı !” ‹ıÓ ¿èÎ_, “±Î ¿ı‹fi_ fi˘⁄· ?!” ±ËŸ ±Î√‚ «Ì¿Î ¿flı     ‰Ëı·˘ ±ı‹fiı ‹‚ı.
»ı. ’»Ì ÷’ÎÁ ¿fl÷Î_ ‹fiı ’˘÷Îfiı …Õu_ ¿ı ‹fiı ‰ÎË ‰ÎË ¿flı I›Î_ ·Î¬     ≠ffi¿÷ν — »^À¿Îfl˘ ‰Ëı·˘ ‹‚ı !
wÏ’›Î ¬«a fiάı, fiËŸ ÷˘ wÏ’›˘ › fi ±Î’ı. ±ı V‰¤Î‰ ÷tfi «Ì¿H΢
                                    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ·˘¿˘ ‹˘ZÎı Ω›. ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ. ’HÎ ÷Ì◊*¿fl˘
fiËŸ. ’HÎ ‰ÎË ‰ÎË fiÎ ¿flı, I›Î_ ‘‹˝ ˢ› ¿ı √‹ı ÷ı ˢ›, ’HÎ I›Î_
                                 ÷˘ ±Î ZÎÏhΛ˘ … ˢ›. ±ı ·˘¿˘ ⁄‘Î ¿⁄Ò· ¿flı ¿ı ‹ÎflÌ ’ÎÁı, ±Î’HÎı
±’Λ fiËŸ ±fiı ‰ÎË ‰ÎË ¿flÌ ¿ı ⁄‘Ì ¿‹ÎHÎÌ ‘Ò‚‘ÎHÎÌ ¿flÌ fiάı.
                                 ZÎÏhΛ ¿Ëı‰Î¥±ı. ±Î’HÎfiı ±ı‰_ ±Î‰Õı fiËŸ. ⁄Ë ¨Õ<_ ±Î. ±fiı ±Î
ÿı‰_ ¿flÌfiı› ¿flı. ˉı ‰ÎË ‰ÎË ¿ıÀ·Î ÿËÎÕÎ ? hÎHÎ ÿËÎÕÎ. ’»Ì ¿Â_›  ÷˘ ω«ÎflÂÌ· ≠Ω ! ⁄‘_ ω«ÎflÌ Ï‰«ÎflÌfiı, ÿflı¿ ‰V÷ ω«ÎflÌfiı ¿Î‹
fi◊Ì. hÎHÎ ÿËÎÕÎ Á‘Ì ’˘¿ ’Õı …flÎ ’»Ì ⁄_‘ ◊¥ Ω›.          ¿flı. ±fiı ±Î’HÎı (ZÎÏhΛ˘fiı) ’V÷ΉÎfi˘ ’Îfl fiËŸ. ’ı·Îfiı ’V÷Ή˘
   …\±˘fiı, ‹fiı ›Îÿ ±Î‰ı »ı. Á˘ ±Î’‰ÎfiÎ ÷ıfiÎ ’˘HÎÎ Á˘ ’λΠ   ±˘»˘ ±Î‰ı.
·™. ‹fiı ±Î ÿı¬Î› »ı, Ë…\›ı. ±ı ±˘ÏŒÁ ÿı¬Î› »ı. ’HÎ ‹ıÓ ¿èÎ_,           ....’HÎ ÷@÷Ì‹Î_ ¤ı·Î¥ √›_ !
“±Î‰˘ œ_√ !” ±Î ·˘¿˘fiÎ_ ¿ı‰Î_ ‹˘ÀÎ_ ‹fi ˢ› »ı ! Ë_ ‹ÎflÎ œ_√fiı
ÿÎfi                             43   44                            ÿÎfi

    ¿˘¥ ‘‹Î˝ÿ΋Î_ ·Î¬ wÏ’›Î ±Î’ı ±fiı ÷@÷Ì ‹Ò¿Î‰ÕΉı ±fiı     ⁄Î¿Ì ’Ëı·Î_ fi΋-⁄΋ Ë÷_ … fiËŸ. ±ı ±ÎM›Î … ¿flı Ïfifl_÷fl ±ıÀ·ı
¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ±ı¿ wÏ’›˘ … ‘‹Î˝ÿ΋Î_ ±Î’ı, ’HÎ ¬Îfi√Ì ±Î’ı, ÷˘ ±Î    ¤√‰Îfi ±ı‹fiı Â_ ¿Ëı÷Î Ë÷Î ? lıWÃÌ ¿Ëı÷Î Ë÷Î ±fiı ±I›Îflı ±ı
¬Îfi√Ì ±Î’ı ±ıfiÌ ⁄Ë Ï¿_‹÷ »ı, ’HÎ ¤·ıfiı ±ı¿ … wÏ’›˘ ±ÎM›˘      Âıà ¿Ëı‰Î› »ı.
ˢ›. ±fiı ±Î ÷@÷Ì ‹Ò¿Î‰Ì ±ı ÷˘ “⁄ı·LÁ ÂÌÀ” ’ÒflÌ ◊¥ √¥. Á˘fiÌ
fi˘À ÷‹ı ‹fiı ±Î’Ì fiı ‹ıÓ ÷‹fiı »^ÀÎ ±ÎM›Î, ±ı‹Î_ ‹Îflı ·ı‰Îfi_› fiÎ             ¤ ¤Î‰ ¿›ı˝ Ω‰ !
flèÎ_ fiı ÷‹Îflı ÿı‰Îfi_› fiÎ flèÎ_ ! ÷‹ı ±Î ‘‹Î˝ÿÎ ¿flÌfiı ’˘÷ÎfiÌ ÷@÷Ì     ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ÷flŒ ‹ËŸ ¤Î‰ ◊Λ ¿ı ‹Îflı ±Î‹ ÿÎfi‹Î_ ⁄‘_
‹Ò¿Î‰Ì, ÷ıfiı ’»Ì ·ı‰Î-ÿı‰Îfi_ ¿Â_ flèÎ_ fiËŸfiı ! ¿ÎflHÎ ¿ı …ı ‘‹Î˝ÿ˘  ±Î’Ì ÿı‰_ »ı, ’HÎ w’¿‹Î_ ±ı› ◊÷_ fi◊Ì.
±ÎM›˘, ±ıfi_ ±ıHÎı ÷@÷Ì ‹Ò¿Î‰Ì ·¥ ·Ì‘_. ±fiı …ıHÎı ±ı¿ … wÏ’›˘
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±’Λ fiËŸfiı ! ±Î’‰_ ¿_¥ ÁËı·_ »ı ? ÿÎfi ±Î’‰_
≠Î¥‰ıÀ‹Î_ ±ÎM›˘ ËÂı ±ıfi_ ·ı‰Î¥-ÿı‰Î¥ √›_ fi◊Ì, ±ıÀ·ı ±ıfiı ⁄ı·ıLÁ
⁄Î¿Ì flèÎ_.                             ±ı ÷˘ ±CÎflÌ ‰V÷ ! ÷ı‹ »÷Î_ ¤Î‰ ¿fl‰˘. fiÎb_ ÁÎflÎ flV÷ı ±Î’‰_
                                  ±ı ±Î’HÎÌ ÁkÎÎfiÌ ‰Î÷ fi◊Ì. ¤Î‰ ¿flÌ Â¿Î› ’HÎ ±Î’Ì fiΠ¿Λ
    ±‹ı ‹_Ïÿfl˘‹Î_ fiı ⁄‘ı Œ›Î˝. I›Î_ ¿ıÀ·Ì¿ …B›Î±ı ±Î¬Ì ¤Ÿ÷˘   ±fiı ¤Î‰fi_ Œ‚ ±Î‰÷Î ¤‰ı ‹‚ı. ÿÎfi ÷˘ ¤‹flÕÎ ÂÌ flÌ÷ı ±Î’ı ?
÷@÷̱˘, ÷@÷̱˘◊Ì ¤flı·Ì ˢ› ! ±ı ÷@÷̱˘fiÌ ‰ıS›±ıÂfi (Ï¿_‹÷)     ±fiı Ωı ±Î’ı »ı ÷ı “T›‰„V◊÷” ±’ΉÕΉı »ı, ÷ı◊Ì ±Î’ı »ı.
¿ıÀ·Ì ? ±ıÀ·ı ¿ÌÏ÷˝ Ëı÷ ‹ÎÀı ! ±fiı F›Î_ ¿ÌÏ÷˝ Ëı÷ œ√·ı⁄_‘ ˢ›   “T›‰„V◊÷” ¿flΉÕΉı »ı ±ıÀ·ı ‹ÎHÎÁ ÿÎfi ¿flı »ı. ±fiı “T›‰„V◊÷”
I›Î_ ‹ÎHÎÁ …\±ı … fiËŸ ¿ı ±Î‹Î_ Â_ ‰Î_«‰_ ? ±Î¬Î ‹_Ïÿfl‹Î_ ±ı¿    fi◊Ì ¿flΉÕΉ÷_ ±ıÀ·ı ‹ÎHÎÁ ÿÎfi fi◊Ì ¿fl÷Î. “‰Ì÷flÎ√”fiıı ÿÎfi
… ÷@÷Ì Ë˘› ÷˘ ‰Î_«‰Î fi‰fl˘ ˢ›, ’HÎ ±Î ÷˘ œ√·Î⁄_‘, ±Î¬Ì       ·ı‰Îfi˘ ¿ı ±Î’‰Îfi˘ ‹˘Ë fiΠˢ›. ±ı ÷˘ “© µ’›˘√Ì” ˢ› !
¤Ÿ÷˘fiÎ ¤Ÿ÷˘ ÷@÷̱˘‰Î‚Ì ¿flÌ Ë˘› ÷˘ Â_ ◊Λ ? »÷Î_› ·˘¿ ¿Ëı
»ı ¿ı ‹ÎflÌ ÷@÷Ì ‹Ò¿Î‰Ωı ! ·˘¿˘fiı ÷@÷̱˘ … ’Á_ÿ »ıfiı !!         ÿÎfi ±Î’÷Ì ‰¬÷ı “Ë_ ÿÎfi ±Î’_ »\_” ±ı‰˘ ¤Î‰ ◊Λ »ı, ÷ı
                                  ‰¬÷ı ’H›fiÎ_ ’fl‹ÎHα˘ ¬ı_«Î› »ı ±fiı ¬flÎ⁄ ¿Î‹ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı
        ·Z‹Ì ÿÌ‘Ì fiı ÷@÷Ì ·Ì‘Ì !              ’Î’fiÎ ¬ı_«Î› »ı. ±ı ’»Ì Œ‚ ±Î’÷Ì ‰¬÷ı ÂÎ÷Î Œ‚ ±Î’ı ¿ı
   ≠ffi¿÷ν — ¿ıÀ·Î_¿ ·˘¿˘ Á‹F›Î ‰√fl ±Î’ı ÷˘ ±◊ı› fiËŸ ±ıfi˘.
                         ˝        ±ÂÎ÷Î Œ‚ ±Î’ı. F›Î_ Á‘Ì ±iÎÎfiÌ Ë˘›, I›Î_ Á‘Ì Œ‚ ¤˘√‰ı, Á¬-
                                  ÿ—¬ ¤˘√‰ı. F›Îflı iÎÎfiÌ ±ı ¤˘√‰ı fiËŸ, “ΩH›Î” ¿flı.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, Á‹F›Î ‰√fl fiÎ ±Î’ı. ±ı ÷˘ ⁄Ë ’οÎ_. ±ı
÷˘ ’˘÷ÎfiÎ ÏË÷fi_ … ¿flı.                               ·Z‹Ìfi˘ Áÿ’›˘√ Âı‹Î_ ?
   ≠ffi¿÷ν — ‘‹˝fi_ Á‹F›Î ‰√fl, fi΋ ‹ÎÀı ±Î’ı, ÷@÷Ì ·√ÎՉΠ       ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ‘Îfl˘ ¿ı ¿˘¥fiÎ ’H›¿‹ı˝ ±ıfiÌ ’ÎÁı ·Î¬˘ wÏ’›Î
‹ÎÀı ±Î’ı.                             ◊Λ, ÷˘ ±ı √flÌ⁄˘‹Î_ ‰ËıÓ«Ì ÿı‰Î ¿ı ’»Ì ’˘÷ı … µ’›˘√ ¿fl‰˘ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı fi΋ ÷˘, Ë‹HÎı ±Î fi΋fi_ ◊¥ √›_ ! ’Ëı·Î_ ÷˘       ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ±ı ’ˆÁÎ CÎflfiÎ ‹ÎHÎÁ˘fiı ÿ—¬ fi ◊Λ ±ı‰Ì flÌ÷ı
fi΋fi_ fiËŸ. ±Î ÷˘ Ë‹HÎı ‰ı«‰Î ‹Î_ÕuÎ fi΋, ±Î ¿Ï‚›√fiı ·Ì‘ı.     ‰Î’fl‰Î. CÎflfiÎ_ ‹ÎHÎÁfiı ’Ò»‰_ ¿ı ¤¥, ÷‹fiı ±Õ«HÎ fi◊Ì fiı ? I›Îflı
ÿÎfi                             45   46                              ÿÎfi

±ı ¿Ëı, “fiÎ, fi◊Ì.” ÷˘ ±ı Ï·Ï‹À ±ıfiÌ, ’ˆÁÎ ‰Î’fl‰ÎfiÌ. ±ıÀ·ı ’»Ì          »˘¿flα˘fiı ±Î’‰_ ¿ı ÿÎfi ¿fl‰_ ?
±Î’HÎı ±ı ≠‹ÎHÎı ¿fl‰_.
                                     ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’H›fiÎ µÿ›ı Ωı¥±ı, ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_ ‰‘Îflı
   ≠ffi¿÷ν — ÁL‹Î√ı˝ ÷˘ ‰Î’fl‰Îfi_ fiı ?              ·Z‹ÌfiÌ ≠΄M÷ ◊Λ ÷˘ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì, ⁄ÌΩ ⁄‘Î ÁL‹Î√ı˝ … ‰Î’fl‰ÎfiÎ. CÎfl‹Î_ ‰’flÎÂı      ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ‰Î’flÌ fiά‰Ì. »˘¿flÎ_ ËÎfl< ⁄Ë flά‰Ì fiËŸ.
±ı ⁄‘Î √Àfl‹Î_ …Âı. ±fiı ⁄Ì…ı …ı ‰’flÎÂı ±ı ÷‹ÎflÎ ’˘÷Îfiı … ‹ÎÀı    ±ı‹fiı ¤HÎΉ‰Î-√HÎΉ‰Î, ⁄‘_ ¿„QM·À ¿flÌ, ±ı‹fiı Áω˝Áı ·√Î‰Ì ÿÌ‘Î_
ÁıŒÁÎ¥Õ ◊¥ √¥. ËÎ, ±ËŸ◊Ì ΩıÕı ·¥ …‰Î÷Î fi◊Ì, ’HÎ ⁄Ì…ı flV÷ı     ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı Õ΂ı (¿Î‹ı) ·ÎB›Î. ±ıÀ·ı ⁄Ë flά‰Ì fiËŸ. ◊˘Õ<_¿
ÁıŒÁÎ¥Õ ¿flÌ Â¿Î› »ı.                        ⁄ıL¿‹Î_ ¿˘¥ …B›Î±ı ‹Ò¿Ì flά‰_, ÿÁ-‰ÌÁ ËΩfl, ÷ı ¿˘”¿ Œıfl˘
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î‹ ÷˘ ±ı ΩıÕı … ·¥ √›Î …ı‰_ ¿Ëı‰Î› fiı !    ‹U¿ı·Ì‹Î_ ±ÎT›˘ ˢ› ÷˘ ±ıfiı ±Î’Ì ÿı‰Î. ±ıfiı ¿Ëı‰_ fiËŸ ¿ı ¤¥,
                                  ‹ıÓ ‹Ò¿Ì flÎA›Î »ı. ËÎ, fiËŸ ÷˘ ‹U¿ı·Ì‹Î_ fiÎ ±Î‰÷Πˢ› ÷˘› ±Î‰ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ΩıÕı ·ı‰Î …ı‰_ … ±Î’HÎı ÁıŒÁΥՉ΂_. ±ıÀ·ı
¿˘¥ flV÷ı ⁄ÌΩfiı ¿_¥ ’HÎ Á¬ ◊Λ ±ıfiı ‹ÎÀı ‰Î’fl‰_. ±ı ⁄‘_          ±ı¿ ‹ÎHÎÁı ‹fiı ≠ffi ¿›˘˝ ¿ı, “»˘¿flÎ_fiı ¿Â_ fiÎ ±Î’‰_ ?” ‹ıÓ
÷‹ÎflÌ ÁıŒÁÎ¥Õ »ı.                         ¿èÎ_, “»˘¿flÎ_fiı ±Î’‰Îfi_. ±Î’HÎÎ ⁄Î’ı ±Î’HÎfiı ±ÎM›_ ±ı ⁄‘_ …
                                  ±Î’‰_. ‰«·˘ …ı ‹Î· »ı ÷ı ±Î’H΢. ÷ı ±Î’HÎı ŒÎ‰ı I›Î_ ‘‹Î˝ÿ΋Î_
   ≠ffi¿÷ν — ·Z‹Ìfi˘ Áÿ’›˘√ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?            ‰Î’flÌ fiά̱ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ·˘¿˘fiÎ µ’›˘√ ‹ÎÀı ¿ı ¤√‰Îfi ‹ÎÀı ‰Î’fl˘fiı ÷ı        ≠ffi¿÷ν — ±‹ÎflÎ ‰¿Ì·fiÎ ¿Î›ÿ΋Î_ › ±ı‰_ ¬fl<_ ¿ı
Áÿ’›˘√ ¿Ëı‰Î›.                           ‰ÕÌ·˘’ÎÏ…˝÷ ≠˘’Àa(Ï‹·¿÷) ¬flÌ, ÷ı »˘¿flÎ_fiı ±Î’‰Ì … ’Õı ±fiı
                                  V‰˘’ÎÏ…˝÷ ÷ıfiÌ ±_ÿfl ⁄Î’fiı …ı ¿fl‰_ ˢ› ÷ı ¿flı.
        ±‹ÎflÌ › ¤Î‰fiÎ ÁÿÎ flËÌ !
                                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, …ı ¿fl‰_ ˢ› ÷ı ¿flı. ËÎ◊ı … ¿flÌ ·ı‰_ ! ±Î’H΢
    ‹ÎflÌ ’ÎÁı ·Z‹Ì ˢ÷ ÷˘ Ë_ ·Z‹Ì › ±Î’÷, ’HÎ ±ı‰Ì ¿_¥ ‹ÎflÌ   ‹Î√˝ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ÷Îfl˘ ’˘÷Îfi˘ ˢ› ÷ı ‹Î· ÷_ …\ÿ˘ ¿flÌfiı ‰Î’fl, ÷˘
’ÎÁı ·Z‹Ì Ë…\ ±Î‰Ì fi◊Ì ±fiı ±Î‰ı ÷˘ Ë…\ › ±Î’‰Î ÷ˆ›Îfl »\_. Â_    ÷ı ÷ÎflÌ ΩıÕı ±Î‰ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì Ë…\ ±ı¿-⁄ı ±‰÷Îfl
¿_¥ ‹Îflı ΩıÕı ·¥ …‰Îfi_ »ı ⁄‘_ ? ’HÎ ¿_¥¿ ±Î’˘ ⁄‘Î_fiı ! »÷Î_    ⁄Î¿Ì flèÎÎ »ı, ÷ı ΩıÕı Ωı¥Âıfiı ! ⁄ËÎfl√΋ …¥±ı »Ì±ı ÷˘ ◊˘ÕÎ_ œı⁄flÎ_
…√÷fiı ·Z‹Ì ±ÎM›Î ¿fl÷Î_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±Î …√÷‹Î_ Á¬Ì ◊Λ, ∞‰fi      ·¥ …¥±ı »Ì±ı, ÷˘ ±Î fiÎ Ωı¥±ı ⁄‘_ ?
¿ı‰Ì flÌ÷ı «·Î‰Î› ±ı‰˘ ‹Î√˝ ÿı¬ÎÕ˘. ·Z‹Ì ÷˘ ÿÁ ËΩfl ±Î’̱ıfiı
÷˘ ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ±ı fi˘¿flÌ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı. ±ıÀ·ı fiÎ ±’Λ ·Z‹Ì. ±ı‰Ì flÌ÷ı     ≠ffi¿÷ν — ‰‘Îflı ÷˘ @›Îflı ¿Ëı‰Î› ? ÀˇVÀÌ ÷flÌ¿ı flËı ÷˘.
·Z‹Ì ±Î’‰Ì ±ı √fi˘ »ı. ‹ÎHÎÁfiı ±Î‚Á ⁄fiÎ‰Ì ÿı. ±ıÀ·ı ⁄Î’ı ÿÌ¿flÎfiı     ÿÎÿÎlÌ — ÀˇVÀÌ ÷flÌ¿ı flËı‰_ µk΋ »ı. ’HÎ ±ı‰_ fi flËÌ Â¿Î›,
‹ÎÀı ·Z‹Ì ‰‘Îflı fiËŸ ±Î’‰ÎfiÌ, fiËŸ ÷˘ ÿÌ¿fl˘ ÿÎwÏÕ›˘ ◊Âı. ‹ÎHÎÁfiı   ⁄‘Î◊Ì fiÎ flËÌ Â¿Î›. ÷ı› Á_’ÒHν ÀˇVÀÌ ÷flÌ¿ı fiÎ flËı‰Î›. ÀˇVÀÌ ±ıÀ·ı
ÏfiflÎ_÷ ‰‚Ì ¿ı ⁄Á, ⁄Ì…ı ¨‘ı flV÷ı «œu˘ !               ÷˘ iÎÎ÷Î-ƒpÎ ◊›˘. ’HÎ ÀˇVÀÌ ÷flÌ¿ı Á_’ÒHν fiÎ flËı‰Î›. ’HÎ ¤Î‰ ±ı‰˘
ÿÎfi                            47   48                              ÿÎfi

ˢ›fiı ÷˘ ◊˘Õ<_ CÎb_ flËÌ Â¿Î›.                   ◊˘Õο ±Î’HÎı ±Î’Ì ÿı‰Î. ±ıfiı Ωı¥÷Ì Ë˘›, ÷ı‹Î_ ±Õ‘Ì fl¿‹ ±Î’HÎı
   ±fiı »˘¿flÎ_fiı ÷˘ ¿ıÀ·_ ±Î’‰Îfi_ ˢ› ? ±Î’HÎÎ ŒÎ‘flı ±ÎM›_   ±Î’‰Ì fiı ±Õ‘Ì ⁄ıÓ¿fiÌ ·˘fi ¤›Î˝ ¿flı. ±ıÀ·ı √˘ÿÎ ‹ÎflfiÎfl Ωı¥±ı
ˢ›, ¿_¥ fiÎ ±ÎM›_ ˢ› ÷˘› ±Î’HÎı ¿_¥ fiı ¿_¥ ±Î’‰_ Ωı¥±ı.     ±ıfiı. …ı◊Ì ÿÎw fiÎ ’̉ı. ’»Ì »˘¿fl˘ ¿Ëı ¿ı “±Î ‰Ê˝‹Î_ ‹Îflı ·˘fi
                                 ¤flÎ÷Ì fi◊Ì.” I›Îflı ¿Ë̱ı ¿ı Ë_ ·Î‰Ì ±Î’_ ÷fiı ’Î_« ËΩfl, ’HÎ ±Î’Ì
   »˘¿flÎ ÿÎwÏ՛Π⁄fiı ¬flÎ, ⁄Ë ‰ˆ¤‰ ˢ› ÷˘ ?           ÿı‰ÎfiÎ ‰Ëı·Î. ±ıÀ·ı ’Î_« ËΩfl ·Î‰Ì ±Î’‰ÎfiÎ. ’»Ì ±Î’HÎı ’ı·Î
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ⁄fiı. »˘¿flα˘ ÿÎwÏ՛Πfi ⁄fiı ±ıÀ·_ ÷˘ ±Î’‰_   ’Î_« ËΩfl Á_¤Îfḻı. “’ı·Î ‰Ëı·Î ±Î’Ì ÿı‰ÎfiÎ »ı, ±ı‰_ ¿èÎ_ »ı.” ±Î‰_
Ωı¥±ı ?                              Á_¤Îfḻı ÷˘ »˘¿fl˘ ¿Ëı, “÷‹ı ¿«¿« fiÎ ¿fl¢ Ë‹HÎı.” ±ıÀ·ı ±Î’HÎı
                                 Á‹∞ …‰Îfi_. “⁄Ë ÁÎfl<_ »ı ±ı.” ±ıÀ·ı ŒflÌ ·ı‰Î … fiÎ ±Î‰ıfiı !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·_ … ±Î’‰_ Ωı¥±ı.
                                 ±Î’HÎfiı ‰Î_‘˘ fiËŸ, “¿«¿« ¿fl˘ »˘” ±ı‰_ ¿Ëı ÷ıfi˘, ’HÎ ·ı‰Î ±Î‰ı
   ≠ffi¿÷ν — ‰‘Îflı ‰ˆ¤‰ ±Î’̱ı ÷˘ ±ı‰_ ◊¥ Ω›.         fiËŸfiı !
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı Ë_‹ıÂÎ_ › ±ıfi˘ ‹˘ZÎ ⁄√ÎÕÂı. Ë_‹ıÂÎ ’©Ï÷Áfl     ±ıÀ·ı ±Î’HÎÌ ÁıŒÁÎ¥Õ ±Î’HÎı flά‰ÎfiÌ ±fiı ’»Ì ¬˘ÀÎ fiÎ
… ÁÎfl<_. »˘¿flÎ_fiı ‰‘ ±Î’‰_ ±ı √fi˘ »ı. ±ı ÷˘ Œ˘flıfi‰Î‚Î ⁄‘Î Á‹…ı  ÿı¬Î¥±ı, »˘¿flÎ ’ÎÁı. »˘¿fl˘ ¿ËıÂı, “⁄Î’Î ÷˘ ÁÎflÎ »ı, ’HÎ ‹Îfl˘
»ı ! ¿ı‰Î ÕÎèÎÎ »ı !! ±Î‹fiı ÷˘ ÁÎ÷ ’ıœÌ Á‘Ìfi˘ ·˘¤ ! ‹ÎflÌ ÁÎ÷‹Ì  V‰¤Î‰ ‰Î_¿˘ »ı. Ë_ ±‰‚_ ⁄˘S›˘ ÷ı◊Ì. ⁄Î¿Ì ⁄Î’Î ⁄Ë ÁÎflÎ »ı !”
’ıœÌfiÎ ‹ÎflÎ »˘¿flÎfiı I›Î_ ±Î‰_ ˢ›. ¿ıÀ·Î ·˘Ï¤›Î »ı ±Î ·˘¿˘ ?!   ±ıÀ·ı »À¿Ì, fiÎÁ‰_ ±Î …√÷‹Î_◊Ì.
»˘¿flÎfiı ±Î’HÎı ¿‹Î÷˘-‘‹Î÷˘ ¿flÌ ±Î’‰˘ Ωı¥±ı ±ı ±Î’HÎÌ Œfl…
±fiı »˘Õ̱˘fiı ±Î’HÎı ’ˆHÎÎ‰Ì ÿı‰Ì Ωı¥±ı. »˘Õ̱˘fiı ¿_¥¿ ±Î’‰_                ±Îÿ½ ‰Ì· !
Ωı¥±ı. ±I›Îflı »˘Õ̱˘fiı ’ÎÀ˝ ±’ΉÕΉı »ı fiı ¤Î√ÌÿÎfl ÷flÌ¿ı ?       »˘¿flÌfiı ±‹¿ ≠‹ÎH΋Î_ ±Î’‰_. »˘¿flÎfiı ±Î’‰_, ’HÎ ±‹¿
’ˆHÎΉ̱ı ÷ı ±ı‹Î_ ¬«˝ ◊Λfiı ? ÷ı µ’fl◊Ì ◊˘Õ<_ CÎb_ ±Î’̱ı. ±ıfiı  ≠‹ÎH΋Î_. ⁄Î¿Ì ±Õ‘Ì ‹ÒÕÌ ÷˘ ±Î’HÎÌ ’ÎÁı flËı‰Î ÿı‰Ì. ±ıÀ·ı ≠Î¥‰ıÀ
…HÎÁ˘ ±Î’Ì, ÷ı ±Î’̱ı … »Ì±ıfiı ! ’HÎ ’˘÷Îfi_ ÷˘ ’˘÷ı ‰Î’fl‰_    ! ±ıÀ·ı fiËŸ ΩËıfl ¿flı·Ì. ⁄Ì∞ ⁄‘Ì ΩËıfl ¿fl‰Ì ±fiı ¿Ëı‰_ ¿ı, ±‹ÎflÎ_
Ωı¥±ı.                              ⁄ı …HÎfiı ∞‰÷Î_ Á‘Ì Ωı¥±ıfiı ?”
   ≠ffi¿÷ν — »˘¿flÎ_±˘fiı CÎfl-‘_‘˘ ±Î’‰˘ ±fiı ÿı‰_ ±Î’‰_ fiı ?      ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ’©Ï÷Áfl, Á‹…HÎ’Ò‰˝¿ ¿Î‹ ¿fl‰_.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÌ ’ÎÁı Ï‹Ï·›fi Õ˘·fl ˢ› ¿ı ±Õ‘˘ Ï‹Ï·›fi        ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ‹ÎHÎÁ ‹flÌ Ω›, ’»Ìfi_ ‰Ì· ¿ı‰_ ˢ‰_ Ωı¥±ı ?
Õ˘·fl ˢ› ÷˘ › »˘¿fl˘ …ı ‹¿Îfi‹Î_ flËı÷˘ ˢ›, ÷ı »˘¿flÎfiı ±Î’‰Îfi_.      ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ‹›Î˝ ’»Ì ÷˘ …ı »ı fiı ±Î’HÎÌ ’ÎÁı, ±œÌ ·Î¬
÷ı ’»Ì ±ı¿ ‘_‘˘ ¿flÌ ±Î’‰˘, ±ıfiı √‹÷˘ ˢ› ÷ı. ¿›˘ ‘_‘˘ √‹ı »ı   wÏ’›Î ‰K›Î »ı, ÷ı ÷˘ ±Î’HÎÌ ËÎ…flÌ‹Î_ … ‹›Î˝ Á‘Ì flËı‰Î … fiÎ ÿı‰Î_.
±ı ’Ò»Ì ±fiı ±ıfiı …ı ‘_‘˘ ÃÌ¿ ·Î√ı ±ı ¿flÌ ±Î’‰Îfi˘. ±fiı ’E«ÌÁ-   ⁄fi÷Î_ Á‘Ì ±˘‰flÕˇÎNÀ ¿flÎ‰Ì … ·ı‰Î. ÿ‰Î¬ÎfiÎfiÎ, iÎÎfiÿÎfifiÎ ⁄‘Î
hÎÌÁ ËΩfl ⁄ıÓ¿fiÎ ·¥ ±Î’‰Î. ·˘fi µ’fl ÷ı ¤›Î˝ ¿flı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±fiı    ±˘‰flÕˇÎNÀ ¿œÎ‰Ì ·ı‰Î ±fiı ’»Ì ‰‘ı ÷ı »˘¿flα˘fiı ±Î’‰Î. ÷ı
ÿÎfi                              49   50                              ÿÎfi

‰‘Îfl‰Î › ¬flÎ ◊˘Õο. ±ı ·Î·« ±ı‹fiÌ »ı fiı, ÷ı ·Î·« ËÎfl ’«ÎÁ      ÿËı… ±Î’˘ ! ±Î ÂıfiÌ ÿËı… ±Î’ı »ı ! ±Î ÷˘ …ı ‹Î_√÷_ »ı ±ı …
ËΩfl flά‰Î. ’»Ì ⁄ÌΩ ⁄ı ·Î¬fiÎ ÷˘ ±˘‰flÕˇÎNÀ ¿œÎ‰Ì ·ı‰ÎfiÎ,        ±Î’ı »ı. ±ıÀ·ı ±Î‰˘ ÏËÁÎ⁄ »ı ⁄‘˘. ±ı¿ ÷˘ »˘ÕÌ ±Î’ı »ı fiı wÏ’›Î
±Î‰÷ı ¤‰ ±Î’HÎı Â_ ¿fḻı ? ±Î ⁄‘Î √›Î ±‰÷ÎflfiÎ_ ±˘‰flÕˇÎNÀ       ’HÎ ±Î’ı »ı. ±ıÀ·ı ±Î‹ ⁄‘˘ ÏËÁÎ⁄ «Ò¿‰Î¥ Ω› »ı.
±I›Îflı ‰Î’fl˘ »˘, ÷˘ ±Î ±‰÷Îfl‹Î_ ±˘‰flÕˇÎNÀ fiÎ ¿Îœ‰˘ ’Õı ? ËÎ,
¿˘¥fiı ±Î’HÎı ±ÎM›Î fi◊Ì ±Î. ±Î ·˘¿˘fiÎ ÏË÷fiı ‹ÎÀı, ·˘¿¿S›ÎHÎ
                                              ¬Î÷flÌÿÎfl ¿ËıfiÎfl !
‹ÎÀı ‰Î’›Î˝ ±ı »ı ÷ı ±˘‰flÕˇÎNÀ ¿Ëı‰Î›. »˘¿flÎfiı ±Î’Ìfiı ÷˘ ’V÷Λı·Î,     ¿˘¥ ’Î_« ËΩfl Õ˘·fl ÷‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_◊Ì ·¥ ¬Ò_«Î‰Ì Ω› ÷˘
±ı‰Î ’V÷Λı·Î ¿ı ¬flı¬fl ! »˘¿flÎfi_ ÏË÷ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰_, ÷ı ±Î’HÎı    Â_ ¿fl˘ ?
Á‹…‰_ Ωı¥±ı. ÷ı ‹ÎflÌ ΩıÕı ±Î‰Ìfiı ‰Î÷«Ì÷ ¿flÌ …‰Ì.              ≠ffi¿÷ν — ±ı‰Î CÎHÎÎ_ ¬Ò_«Î¥ √›Î »ı. ⁄‘Ì Ï‹·¿÷˘ ’HÎ «Î·Ì
    ±ıÀ·ı Ë_ ¿Ë_ »\_ ¿ı ‘Ò‚‹Î_ Ω› ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ¿o¥ ÁÎflÎ flV÷ı Ω›   √¥ »ı.
±ı‰_ ¿o¥¿ ¿fl˘. ΩıÕı ¿Î‹ ·Î√Âı ±fiı I›Î_ ÷˘ …÷Ì ‰¬÷ı «Îfl fiÎÏ‚›ıfl       ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ Â_ ¿fl˘ ? ‹fi‹Î_ ¿Â_ ◊÷_ fi◊Ì ?
⁄_‘ΉÂı fiı ! ±fiı ÷ı › »˘¿fl˘ Â_ ¿ËıÂı, “…flÎ ÁV÷΋Î_fiÎ, ’ÎHÎÌ
                                      ≠ffi¿÷ν — ¿Î_¥ fiËŸ.
‰√flfiÎ_ ±Î’Ωı fiı !” ÷‹ÎflÎ ’ˆÁÎ Ωı ‰‘ÎflÎfiΠˢ› ÷˘ ÁÎflı flV÷ı ’ˆÁÎ
‰Î’flΩı, ·˘¿˘fiÎ Á¬fiı ‹ÎÀı ‰Î’flΩı. ±ıÀ·Î … ÷‹ÎflÎ, ⁄Î¿Ì            ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·_ ÁÎfl<_, I›Îflı ÷˘ ÕÎèÎÎ »˘. ¬Ò_«Î¥ …‰Î ËÎfl< …
√Àfl‹Î_...!                              ±Î‰ı »ı. ±ËŸ fiËŸ ’ıÁı ÷˘ ±ËŸ ’ıÁÌ …Âı. ‹ÎÀı ÁÎflÌ …B›Î±ı ’ıÁÎÕÌ
                                   ÿıΩı, fiËŸ ÷˘ ⁄Ì∞ …B›Î±ı ÷˘ ’ıÁÌ …‰ÎfiÎ … »ı. fiÎHÎÎ_fi˘ V‰¤Î‰
   ±Î ÷˘ ±Î‰_ ⁄‘_ fiÎ ⁄˘·‰_ Ωı¥±ı. »÷Î_ ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı ±‹ı !
                                   … ±ı‰˘ ±ıÀ·ı ÁÎflı flV÷ı fiËŸ Ω› ÷˘ ±‰‚ı flV÷ı …Âı. ÁÎflı flV÷ı ◊˘ÕÎ
         fiı ±Î‹ ÏËÁÎ⁄ «Ò¿‰Î› !               √›Î fiı ±‰‚ı flV÷ı ‰‘Îflı √›Î.
   ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ‹ÎHÎÁfiı ±Î’HÎı ’Î_«Á˘ wÏ’›Î ±ÎM›Î fiı          ≠ffi¿÷ν — ÁÎfl˘ flV÷˘ ⁄÷Ή˘. ¬⁄fl ÂÌ flÌ÷ı ’Õı ¿ı flV÷˘ ÁÎfl˘
wÏ’›Î ’ı·˘ ’λÎ_ ±Î’Ì fi Â@›˘. ±fiı ⁄Ì…\_, ±Î’HÎı ’Î_«Á˘ wÏ’›Îfi_    ¿ı ¬flÎ⁄ ?
ÿÎfi ¿›*. ÷˘ ±Î ⁄ı‹Î_ Â_ ÷ŒÎ‰÷ ?                      ÿÎÿÎlÌ — ÁÎfl˘ flV÷˘ ÷˘ ±Î‹... ±‹ı ±ı¿ ’ˆÁ˘ ·ı÷Î_ fi◊Ì. Ë_
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÿÎfi ¿›* ±ı …\ÿÌ ‰V÷ »ı. ±ı‹Î_ ÿÎfi ·ı »ı ±ı     ‹ÎflÎ CÎflfiÎ_ ¿’ÕÎ_ ’Ëıfl<_ »\_. ±Î ÿıËfi˘ Ë_ ‹ÎÏ·¿ fi◊Ì ! »T‰ÌÁ ‰Ê˝◊Ì
ÿı‰ÎÿÎfl ⁄fi÷˘ fi◊Ì. ÷‹ÎflÎ ÿÎfifi˘ ⁄ÿ·˘ ÷‹fiı ⁄Ì∞ flÌ÷ı ‹‚ı »ı.       ±Î ÿıËfi˘ Ë_ ‹ÎÏ·¿ fi◊Ì. ±Î ‰ÎHÎÌfi˘ Ë_ ‹ÎÏ·¿ fi◊Ì. ˉı ÷‹fiı F›Îflı
ÿÎfi ·ıfiÎfl ‹ÎHÎÁ ±ı ⁄ÿ·˘ fi◊Ì ±Î’÷˘. F›Îflı ’ı·Î‹Î_ ÷˘ ÷‹ı …ıfiÌ     ¿_¥¿ ¬Î÷flÌ ⁄ıÁı, ‹ÎflÌ ’fl ◊˘Õ˘ ωrÎÁ ⁄ıÁı, ±ıÀ·ı Ë_ ÷‹fiı ¿Ë_ ¿ı
’ÎÁı wÏ’›Î ‹Î√˘ »˘, ÷ıfiÌ ‹ÎflŒ÷ı … ÷‹fiı ±’Ή‰_ ’Õı »ı. ’»Ì      ¤¥, ±‹¿ …B›Î±ı ÷‹ı ’ˆÁ˘ fiά˘ ÷˘ ÁÎflÎ flV÷ı ‰’flÎÂı. ÷‹fiı ‹ÎflÌ
»ı‰Àı ÿËı… w’ı ’HÎ ±ı wÏ’›Î ±Î’Âı. ±Î’HÎ΋Î_ fi◊Ì ¿Ëı÷Î ¿ı »˘¿fl˘   ’fl ◊˘ÕÌ ¬Î÷flÌ ⁄ıÁı ±ıÀ·ı Ë_ ÷‹fiı ¿Ë_ ÷˘ ‰Î_‘˘ ¬fl˘ ?
»ı √flÌ⁄ ¿<À<_⁄fi˘, ’HÎ ¿<À<_⁄ ¬ÎfiÿÎfi »ı. ±ıÀ·ı ’«ÎÁ ËΩfl ±ıfiı        ≠ffi¿÷ν — fiÎ.
ÿÎfi                              51   52                             ÿÎfi

   ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ÁÎfl˘ flV÷˘. ⁄ÌΩı ¿›˘ ? ¬Î÷flÌÿÎfl ¿ËıfiÎfl               ±˘‚¬˘ ÁÌ‹_‘fl V‰Î‹Ì !
ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ¬Î÷fl̉΂˘ ! …ıfi_ ¿Ï‹Âfi fiΠˢ› ÁËı…ı› ! ±ı¿ ’Î¥
                                     ±Î’HÎı ±ËŸ ±Î√‚ ÷‹ı ÁÌ‹_‘fl V‰Î‹Ìfi_ fi΋ ÷˘ ÁÎ_¤‚ı·_fiı?
’HÎ ±ı‹Î_ ¿Ï‹Âfi fiΠˢ›, I›Îflı ±ı ¬Î÷fl̉΂Π¿Ëı‰Î› ! ±ı‰_ ±‹fiı
ÿı¬ÎÕfiÎfl ‹Y›Î fiËŸ. ±‹fiı …ı‹Î_ fiı ÷ı‹Î_ ¿Ï‹Âfi... (Ω› ±ı‰_       ±ı Ëη ÷Ì◊*¿fl »ı, ‹ËÎωÿıË ZÎıh΋Î_ ! ±ı‹fiÌ ËÎ…flÌ »ı ±Î…ı.
ÿı¬ÎÕfiÎflÎ ‹Y›Î !)                             ÁÌ‹_‘fl V‰Î‹ÌfiÌ ™‹fl ¿ıÀ·Ì ÁÎ≥Ã-ÏÁkÎıfl ‰Ê˝fiÌ ËÂı ? ’˘HÎÎ
                                   ⁄ı ·Î¬ ‰Ê˝fiÌ ™‹fl »ı ! Ë…\ Á‰Î ·Î¬ ‰Ê˝ ∞‰‰ÎfiÎ »ı ! ±Î ±ı‹fiÌ
   ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±‹fiı flV÷˘ ⁄÷Ή÷Î flËıΩı.
                                   ΩıÕı ÷Îfl, ÁÎ_‘˘ ‹ı‚‰Ì ±Î’_ »\_. ¿ÎflHÎ ¿ı I›Î_ …‰Îfi_ »ı. Ë…\ ±ı¿
   ÿÎÿÎlÌ — F›Î_ ¿_¥ ’HÎ ¿Ï‹Âfi »ı I›Î_ ¬˘Àı flV÷ı fiÎb_ Ω›     ±‰÷Îfl ⁄Î¿Ì flËıÂı. ±ËŸ◊Ì ÁÌ‘˘ ‹˘ZÎ ◊‰Îfi˘ fi◊Ì. Ë∞ ±ı¿ ±‰÷Îfl
»ı ! Ë…\ ÷˘ ±Î Á_CÎfiÎ «Îfl ±ÎfiÎ ‰’flΛΠfi◊Ì, ¿˘¥ ¿Îfl¿<fi ¿ı ±ıfiı    ⁄Î¿Ì flËıÂı. ±ı‹fiÌ ’ÎÁı ⁄ıÁ‰Îfi_ »ı, ±ıÀ·ı ÁÎ_‘˘ ‹ı‚‰Ì ±Î’_ »\_.
¬Î÷ı ! ⁄‘Î ’˘÷ÎfiÎ CÎflfiÎ ’ˆÁÎ◊Ì ¿Î‹ ¿flÌ ·ı »ı ±ı‰˘ ±Î Á_CÎ, ’ωhÎ
                                      ±fiı ±Î ¤√‰Îfi ±Î¬Î ‰SÕ˝fi_ ¿S›ÎHÎ ¿flÂı. ±Î¬Î ‰SÕ˝fi_
Á_CÎ ! ±ıÀ·ı ÁΫ˘ flV÷˘ ±Î »ı. F›Îflı fiά‰Î ˢ› ÷˘ fiάΩı ±fiı
                                   ¿S›ÎHÎ ◊Âı ! ±Î¬Î ‰SÕ˝fi_ ¿S›ÎHÎ ◊Âı ÏfiÏ‹kÎ◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ∞‰÷Î
÷ı ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı ˢ› ÷˘, fiΠˢ› ÷˘ fiά¢ fiËŸ. ˉı ±Î ¤¥ ¿Ëı
                                   »ı. √›ı·Î ˢ› fiı ±ı ¿Â_ … ‘˘‚ı fiËŸ, ¬Î·Ì ’H› ⁄_‘Λ.
¿ı, “Ë_ ŒflÌ fiά_, ÿÎÿÎ ?” ÷˘ Ë_ ¿Ë_, fiÎ, ⁄Î. ÷_ ÷Îfl˘ ‘_‘˘ ¿›Î˝ ¿fl.
ˉı ±ı¿ Œıfl˘ fiÎA›Î ±ıHÎı ! ±ËŸ ŒflÌ fiά‰ÎfiÌ …wfl fiËŸ ! ˢ›              ±fiL› ¤„@÷, I›Î_ ±’Λ !
÷˘ √Ω ≠‹ÎHÎı fiά˘ ! ‰…fi ÿÁ fl÷· ¨«¿Î÷_ ˢ›, ÷˘ ±Îà fl÷·
                                      ±Î’HÎı ‹˘Z΋Î_ …‰Îfi_ »ı I›Î_ ±Î√‚ ‹˘Z΋Î_ …‰Î› ±ıÀ·_ ’H›
¨«¿˘, ±œÎfl fl÷· fiÎ ¨«¿˘. ÿ—¬Ì ◊‰Î ‹ÎÀı fi◊Ì ¿fl‰Îfi_ ! ’HÎ
                                   Ωı¥±ı. ±ËŸ›Î ÷‹ı ÁÌ‹_‘fl V‰Î‹Ìfi_ …ıÀ·_ ¿fl¢, ±ıÀ·_ ⁄‘_ ÷‹Îfl<_
ÁflM·Á fiÎb_ ±‰‚ı flV÷ı fiÎ Ω›, ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ±Î flV÷˘ ÿı¬ÎÕ̱ı.
                                   ±Î‰Ì √›_. ⁄‘_ ⁄Ë ◊¥ √›_. ±ı‹Î_ ±ı‰_ fi◊Ì ¿ı ±Î ±˘»\_ »ı. ±ı‹Î_
±Î fiËŸ ÷˘ ·˘¤‹Î_ fiı ·˘¤‹Î_ Ï«kÎ flèÎÎ ¿flı, ¤Q›Î ¿flı ! ±ıÀ·ı iÎÎfiÌ
                                   ÷˘ ÷‹ı …ı (±Î’‰Î ‹ÎÀı) ‘Λ* ˢ›fiı ±ı ⁄‘_ ¿fl˘. ±ıÀ·ı ⁄‘_ ◊¥ √›_.
’fl<Ê ÿı¬ÎÕı ¿ı ±‹¿ …B›Î±ı fiάΩı.
                                   ’»Ì ±Î◊Ì ‰‘Îflı ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ’»Ì ÿ‰Î¬ÎfiÎ ⁄Î_‘˘ ¿ı ⁄Ì…\_
      fiÎb_ fiά˘ ÁÌ‹_‘fl V‰Î‹ÌfiÎ ÿıfl΋Î_ !            ⁄Î_‘˘. ±ı ⁄‘_ …\ÿı flV÷ı Ω›. ±ı› ’H› ¬fl<_ ’HÎ ’Î’Îfi⁄_‘Ì ’H›.
                                   ±fi⁄_‘ı› ’Î’ ¿flΉÕΉı ±fiı ±Î ’H›Îfi⁄_‘Ì ’H›.
    ‰‘Îflı fiÎb_ ˢ› ÷˘ ÁÌ‹_‘fl V‰Î‹ÌfiÎ ÿıflÎÁfl‹Î_ ±Î’‰Î …ı‰_
⁄Ì…\_ ±ı¿ı› V◊Îfi fi◊Ì. ±fiı ±˘»\_ fiÎb_ ˢ› ÷˘ ‹ËÎI‹Î±˘fiı …‹ÎՉΠ            ±Î »ı ∞‰÷Î Ω√÷Î ÿı‰ !
…ı‰_ ⁄Ì…\_ ±ı¿<_› fi◊Ì ! ±fiı ±ı◊Ì ±˘»\_ fiÎb_ ˢ› ÷˘ ¿˘¥ ÿ—¬Ì›Îfiı
                                      ·Z‹ÌfiÎ Áÿ’›˘√fi˘ ÁΫ΋Î_ ÁΫ˘ flV÷˘ ¿›˘ ±I›Îflı ? I›Îflı
I›Î_ ±Î√‚ ±Î’Ωı. ±fiı ÷ı › fl˘¿ÕÎ◊Ì fiËŸ, ¬Î‰Îfi_-’̉Îfi_ ⁄‘_
                                   ¿Ëı, “⁄ËÎfl ÿÎfi ±Î’‰_ ÷ı ?” ¿Î˜·ı…‹Î_ ’ˆÁÎ ±Î’‰Î ÷ı ? I›Îflı ¿Ëı,
’ˢӫÎÕÌfiı ! ±˘»Î fiÎHÎ΋Î_ › ÿÎfi ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ ’˘ÊΛ ¿ı fiÎ ’˘ÊΛ
                                   fiÎ, ±Î’HÎÎ ±Î ‹ËÎI‹Î±˘fiı «Î-’ÎHÎÌ, fiÎV÷Î ¿flΉ˘. ±ı‹fiı Á_÷˘Ê
?
                                   ±Î’‰˘ ±ı ÁÎfl΋Î_ ÁÎfl˘ flV÷˘. ±Î‰Î ‹ËÎI‹Î ‰SÕ˝‹Î_ ‹‚Âı fiËŸ. I›Î_
ÿÎfi                            53   54                                 ÿÎfi

Á÷˚›√ … ÿı¬Î› »ı ±fiı ⁄‘Î ±ÎT›Î ˢ› ÷˘ ÷‹Îfl<_ ¿ı‹ ¤·_ ◊Λ     ¿Ëı‰Î ‹ÎÀı fi◊Ì ±ÎT›Î. ±Î ‹ËÎI‹Î±˘ ÷˘, ‰SÕÛ‹Î_ ¿˘¥ ±ı‰Î_ ’fl<Ê˘
±ı … ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ¤Î‰fiÎ.                      fi◊Ì ‹‚‰ÎfiÎ ¿ı ±ı‰Î_ ⁄˛ÎõH΢ fi◊Ì ‹‚‰ÎfiÎ, ¿ı ±Î‰Î_ ˢ›, ¿ı …ı‹fiı
                                 ¿o¥ ’HÎ ÷‹Îfl<_ ·ı‰ÎfiÌ ¥E»Î fi◊Ì, ¿o¥ ’HÎ ƒ„WÀ … Œıfl fi◊Ì ±ı
   fiÎb_ fiΠˢ› fiı ÷˘ ’ı·Îfiı I›Î_ …‹˘, ¿fl˘, flˢ, ±ı ⁄‘_ ±Î’b_
                                 ‹ËÎI‹Î±˘fiı. ±Î ‹ËÎI‹Î±˘ ¿ı‰Î »ı, …ı ¿˘¥ ’HÎ Ω÷fi˘ ·Î¤
… »ı. Á΋ÁÎ‹Ì ’flV’fl »ı. …ıfiÌ ’ÎÁı ÁflM·Á »ı ÷ı ‰Î’fl˘. ±fiı ‰‘Îflı
                                 µÃΉ‰Î‹Î_ fi◊Ì, I›Îflı ±ı‰Î ‹ËÎI‹Î±˘ @›Î_◊Ì Ë˘› ?! ±Î ÷˘ …√÷
ˢ› ÷˘ ‹fiW›‹ÎhÎfiı Á¬Ì ¿fl˘ fiı ÁÎfl<_ »ı ±fiı ±ı◊Ì ±Î√‚
                                 ⁄‘_ ·Î√‰Î‚_, ±Î ‹ËÎI‹Î±˘ ÷˘ ¿flı@À ‹ÎHÎÁ˘. ±Î‰Î_ ‹ÎHÎÁ˘ … fiÎ
∞‰‹ÎhÎfiÎ Á¬fiı ‹ÎÀı ‰Î’flı.
                                 ˢ›fiı, ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ … fi ˢ›fiı !
   ⁄Î¿Ì V¿>·˘‹Î_ ±Î’˘, ¿Î˜·ıΩı‹Î_ ±Î’˘, ÷ıfiÌ fi΋fiÎ ‹‚Âı ’HÎ
                                    ±ı‰_ ¥E»Î … fiΠˢ› ¿ı ±Î ÕΘ@Àfl ‹Îflı ¿Î‹fiÎ »ı. ±ı‰_ ±ı‹fiÎ
±Î ÁΫ_ »ı. ±Î ‹ËÎI‹Î±˘ ÷tfi ÁΫΠ»ı ±ıfiÌ √ıflıLÀÌ ±Î’_ »\_.
                                 ‹fi‹Î_ ω«Îflı › fiÎ ±Î‰ı ±fiı ’ı·Î ·˘¿˘fiı ÷˘ ÷fl÷ … ÕΘ@Àfl ±ÎT›Î,
¤·ı √‹ı ÷ı‰Î ËÂı. ’ˆÁıÀ¿ı ±˘»Î ËÂı, ÷˘› ±ı‹fiÌ ÿÎfi÷ ÁÎŒ, ¤Î‰fiÎ
                                 ¿˘”¿ ÿÎ”Õ˘ ¿Î‹fiÎ »ı. ±ıÀ·ı ‹Ò±Î Â_ ±Î ¬Î·Ì ÿ‰Î ’̉ΠÁÎfl<_ ?!
›ı ⁄Ë Á_ÿfl »ı. ≠¿ÚÏ÷ ÷˘ …\ÿÌ …\ÿÌ Ë˘› …. ±Î ‹ËÎI‹Î±˘ ÷˘ ∞‰÷Î
                                 ÁÎΩı »\_ ÷˘ › ÿ‰Î ’̉Πÿ˘Õı »ı.
Ω√÷Î ÿı‰ »ı. ±ÎI‹Î ‹ËŸ ≠√À ◊›ı·˘ »ı. ±ı¿ ZÎHÎ ’HÎ ±ÎI‹Îfiı
¤Ò·÷Î_ fi◊Ì. I›Î_ ±ÎI‹Î ≠√À ◊›ı·˘ »ı, I›Î_ ¤√‰Îfi »ı.           ±Î ‹ËÎI‹Î±˘ Â_ »ı ±ı ‹ÎflÎ Ωı ÂOÿ˘ Á‹…ıfiı, ±ı ¤√‰Îfi
                                 …ı‰Î »ı ’HÎ ±Î ‹ËÎI‹Î±˘fiı ¬⁄fl fi◊Ì. ±Î ±Î‹fiı «Î-’ÎHÎÌ ’ÎÂı,
   ≠ffi¿÷ν — ·˘¿˘fiı …‹ÎÕ̱ı ÷ı ∂√ı fiËŸ ?
                                 …‹ÎÕÂı, ¬‰ÕΉÂı, ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ ›iÎ ¿Ëı‰Î›, ŒVÀ˝ ¿˘ÀÌfi˘ ›iÎ.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ∂√ı fiı, ’HÎ ±ËŸfi_ ±ËŸ ‰ÎË ‰ÎË ◊Λ ±ı ….     ⁄_√Õ̱˘ ‰ı«Ìfiı …‹ÎÕÂıfiı ÷˘› ⁄Ë ÁÎfl<_. ⁄_√Õ̱˘ ÂÎ_Ï÷ fiËŸ ±Î’ı.
±ıfi_ µ’flfi_ ±ËŸfi_ ±ËŸ ‹‚Ì Ω› »ı. ±fiı ’ı·_ I›Î_ ‹‚ı. ‰ÎË ‰ÎË    ‹ËÎI‹ÎfiÌ ΩıÕı ⁄ıÁ̱ı ÷˘ ÿÎfi÷ ¬˘flÌ fiΠˢ›. ±ıÀ·ı ±Î
fiÎ ◊Λ ±ı I›Î_ ‹‚ı.                        ‹ËÎI‹Î±˘fiı ÷˘ …ıÀ·Î …‹ÎÕΛ ±ıÀ·Î …‹ÎÕ-…‹ÎÕ ¿fl‰Î. «Î ’΢
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÁÎ◊ı ·¥ …‰Îfi_, ±ı‹ fiı ?           ÷˘ › ⁄Ë ◊¥ √›_.
   ÿÎÿÎlÌ — ’ı·_ ÁÎ◊ı ·¥ …‰Îfi_, ±Î ÷‹ı ÿÁ ±ÎM›Î ±ı ÁÎ◊ı              ±Î‰Ì Á‹…HÎ ’ÎÕ‰Ì ’Õı !
·¥ …‰ÎfiÎ ±fiı ±ËŸ ‰ÎË ‰ÎË ◊¥ √¥ ±ıÀ·ı ‰’flÎ¥ √›_.
                                      ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ‹fiı Á·ÎË ’Ò»÷˘ Ë÷˘ ¿ı ‹Îflı ±Î’‰Î »ı, ÷ı ¿ı‰Ì
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ¿Î·◊Ì ⁄‘Îfiı …‹ÎÕ‰Îfi_ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰_ ’ÕÂı.    flÌ÷ı ±Î’‰Î ? I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, ±Îfiı ’ˆÁÎ ±Î’‰ÎfiÌ Á‹…HÎ ’Õ÷Ì fi◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îflı …‹ÎÕ‰Îfi_ ±ı ÷˘ ŒflÏ…›Î÷ … »ı. ŒflÏ…›Î÷fiı    ‹ıÓ ¿èÎ_, “÷ÎflÌ ’ÎÁı ’ˆÁÎ »ı ?” I›Îflı ¿Ëı »ı, “ËΔ. I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “±Î‰Ì
÷˘ ¿›Î˝ ‰√fl »^À¿˘ … fiÎ ◊Λ.                    flÌ÷ı ±Î’…ı.” Ë_ Ωb_ ¿ı ±Î ‹ÎHÎÁ Ïÿ·fi˘ ⁄Ë «˘A¬˘ ±fiı ¤˘‚Î
                                 Ïÿ·fi˘ »ı. ±ıfiı ÁÎ«Ì Á‹…HÎ ’ÎÕ˘.
   ±Î ÷˘ ±ı‰_ »ı fiı, ±Î ‹ËÎI‹Î±˘fiı …‹ÎÕΩı, ⁄ËÎflfiÎ ·˘¿˘fiı
…‹ÎÕ‰_ ±ı …\ÿÌ ‰V÷ »ı. ±ı ‰ÎË ‰ÎËfi_ ¿Î‹ »ı. ±ËŸ ¿˘¥ ‰ÎË ‰ÎË       ‰Î÷ ±ı‹ ⁄fiÌ Ë÷Ì ¿ı ±‹ı ±ı¿ ¤Î¥fiı I›Î_ √›ı·Î. ±ı‹HÎı ±ı¿
ÿÎfi                             55   56                              ÿÎfi

‹ÎHÎÁfiı ‹fiı ‹Ò¿‰Î ‹ÎÀı ‹˘¿S›˘. ¬Î·Ì ‹Ò¿‰Î ‹ÎÀı …. ’ı·Î ÕΘ@Àflfiı     ÿÎÿÎlÌ — ÁflM·Á ÷˘ ÷‹ı ±Î…ı ±Î’˘ fiı ¿Î·ı Ï«_÷Î ◊Λ ±ı‰_
¿Ëı ¿ı ÿÎÿÎfiı √ÎÕÌ‹Î_ ‹Ò¿‰Î ÷‹ı fiÎ …¢. Ë_ ‹Ò¿Ì ±Î‰ÌÂ. ÷ı ‹Ò¿‰Î  ∂¤_ ◊Λ ±ı fiÎ ¿Ëı‰Î›. Ë…\ » ‹ÏËfiÎ Á‘Ì ±Î’HÎfiı µ’ÎÏ‘ fi◊Ì
’Òfl÷_ ±ÎT›Î fiı ÷ı‹Î_ ‰Î÷«Ì÷˘ ◊Λ ! ±ı ¤Î¥ ‹ÎflÌ ’ÎÁı Á·ÎË ‹Î√÷Î   ’Õ‰ÎfiÌ ±ı‰_ ±Î’HÎfiı ·Î√ı ÷˘ ¿Î‹ ¿fl‰_, fiËŸ ÷˘ ¿fl‰_ fiËŸ.
Ë÷Î ¿ı ‹Îflı ’ˆÁÎ ±Î’‰Î »ı ÷˘ @›Î_ ±Î’‰Î, ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±Î’‰Î ?         Ωı ¿ı ±Î ¿Î‹ ¿fl¢ ÷˘ ÷‹Îflı µ’ÎÏ‘ fiËŸ Ωı‰Ì ’Õı. ±Î ¿Î‹
“⁄_√·˘ ⁄Î_K›˘ I›Îflı ÷˘ ’ˆÁÎ ¿‹Î›Î Ë¢.” ’»Ì I›Îflı ¿Ëı, “⁄_√·˘   ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ’ÒflÎ¥ Ω› »ı. ±Î ÷˘ ¤√‰Îfifi_ ¿Î‹ »ı. …ı …ı ¿flı
⁄Î_K›˘, ÏÁfiı‹Î Ï◊›ıÀfl ⁄Î_K›_. Ë‹HÎı Á‰Î ·Î¬ wÏ’›Î ÷˘ ‹ÎflÎ √΋‹Î_  »ı ±ı‹fi_ ±ı‹ fiı ±ı‹ Áfl¤fl ◊¥ Ω› »ı. ’HÎ »÷Î_ ‹Îflı ÷‹fiı
ÿÎfi‹Î_ ±ÎM›Î »ı.” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı “‰‘Îflı ¿‹Î›Î ˢ ÷˘ ±ı¿Îÿ    «ı÷‰HÎÌ ±Î’‰Ì Ωı¥±ı. ‹Îflı ÂÎ ËÎfl< ÷‹fiı ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı ¿ı ±Î_‘‚_-
±ÎM÷‰ÎHÎÌ »’Î‰Ì ÿıΩı.” ÷fl÷ … ±ı ¿Ëı, “÷‹ı ¿Ë˘ ±ıÀ·Ì … ‰Îfl.     ⁄Ëıfl_< ¿flΩı ? ±Î_‘Ï‚›Î ¿flΩı ±ı‰_ Ë_ ÂÎ ‹ÎÀı ¿fl‰Î ¿Ë_ ? Ë_ ÷˘ ÷‹ÎflÎ
±Î ÷˘ ‹fiı ¬⁄fl … fiËŸ ±Î‰Ì. ‹fiı ¿˘¥ Á‹…HÎ ’ÎÕ÷_ … fi◊Ì.”       ÏË÷fiı ‹ÎÀı «ı÷‰_ »\_ ¿ı “√›Î ±‰÷Îfl‹Î_ Ωı ÷‹ı ±ÎM›_ Ë÷_, ÷ı◊Ì ±Î
’»Ì ¿Ëı »ı, “±Î ‹ÏËfi΋Î_ ÷fl÷ … »’Î‰Ì ÿ¥Â.” ’»Ì …¥fiı ’Ò»‰Î     ‹‚ı »ı ±I›Îflı ±fiı ±I›Îflı ±Î’Âı ÷˘ ŒflÌ ‹‚Âı. ±Î ÷˘ ÷‹Îfl˘ …
‹Î_Õu˘ ¿ı ¿ıÀ·Î ◊Λ ? I›Îflı ¿èÎ_ ¿ı, “‰ÌÁ ËΩfl ◊Λ.” ÷fl÷ … ¿Ëı   ±˘‰flÕˇÎNÀ »ı. ‹Îflı ¿Â_ ·ı‰Î-ÿı‰Î › fi◊Ì. Ë_ ÷˘ ÷‹fiı ÁÎflÌ …B›Î±ı
»ı ¿ı, “±ÎÀ·Ì «˘’ÕÌ ‹Îflı »’Î‰Ì ÿı‰ÎfiÌ !” ‹ıÓ µ÷Ή‚ ¿fl‰ÎfiÌ fiÎ    fi¬Î‰ÕΉ_ »\_, ±ıÀ·_ … »ı.” √›Î ±‰÷Îflı ±ÎM›_ Ë÷_, ÷ı ±Î ±‰÷Îfl‹Î_
¿ËÌ ±ı ¤Î¥fiı.                           ·¥±ı »Ì±ı. ¿_¥ ⁄‘΋Î_ ±y· fi◊Ì ? I›Îflı ¿Ëı, “±y·◊Ì fi◊Ì
   ±ıÀ·ı ±Î‰Î_ ¤·Î ‹ÎHÎÁ ˢ› fiı …ıfiı Á‹…HÎ fiÎ ’Õ÷Ì Ë˘›      ±ÎM›Î. µ’fl◊Ì … »ı ! ÷‹ı ⁄ıL¿‹Î_ ±˘‰flÕˇÎNÀ øıÏÕÀ ¿›˘˝ ËÂı, ÷ı
ÿÎfi ±Î’‰ÎfiÌ ±fiı ±ı› ’Ò»ı ÷˘ ±ıfiı ÿı¬ÎÕ̱ı. ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı    ÷‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ «ı¿ ±Î‰Âı.” ±ıÀ·ı ⁄Ï© ÁÎflÌ Ë˘› fiı ÷˘ ’λ\_ Ωı¥LÀ
±Î ¤˘‚˘ »ı. ±ıfiı Á‹…HÎ ’Õ÷Ì fi◊Ì ÷˘ ±ıfiı ÿı¬ÎÕ̱ı. ⁄Î¿Ì       ◊¥ Ω› ⁄‘_.
Á‹…HΉ΂Îfiı ÷˘ ±‹Îflı ¿Ëı‰ÎfiÌ …wfl fiËŸ fiı ! fiËŸ ÷˘ ±ıfiı ÿ—¬              ·ı÷Î_ › ¿ı‰Ì {ÌHÎÌ Á‹…HÎ !
◊Λ. ±fiı ÿ—¬ ◊Λ ±ı ±Î’HÎı Ωı¥÷Î fi◊Ì. ±Î’HÎfiı ’ˆÁÎfiÌ …wfl
… fi◊Ì. ÁflM·Á ˢ› ÷˘ … ±Î’Ωı. ¿ÎflHÎ ¿ı iÎÎfiÿÎfi …ı‰_ ¿˘¥ ÿÎfi        ±ËŸ Œ@÷ ’V÷¿˘ …ı »’Λ ±ı … ±fiı ±ıÀ·Ì ¬Î÷flÌ ¬flÌ ¿ı
fi◊Ì …√÷‹Î_ !                            ±Î ’V÷¿˘fiÎ ’ˆÁÎ ±Î‰Ì ‹‚Âı, ±ıfiÌ ‹ı‚ı …. ±ıfiı ‹ÎÀı Ïfi„‹kÎ »ı
                                  ’λ‚, ±ı ⁄‘Î ±Î‰Ì ‹‚ı »ı. ±ı‹fiı ¿_¥ ⁄Ò‹ ’ÎÕ‰Ì ¿ı ¤Ì¬ ‹Î√‰Ì
   ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î iÎÎfifiÌ «˘’Õ̱˘ ¿˘¥ ‰Î_«ı, ±ı‹Î_ ¿ıÀ·˘ ⁄‘˘    ’Õ÷Ì fi◊Ì. ¿˘¥ ’ÎÁı ‹Î_√̱ı ÷˘ ±ıfiı ÿ—¬ ◊Λ. ÷˘ ¿ËıÂı ¿ı ±ÎÀ·Î
ŒıflŒÎfl ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ˢ› ÷˘ ±Î’‰ÎfiÎ, fiΠˢ› ÷˘ ±Î’HÎfiı ¿_¥     ⁄‘Î ? “±ÎÀ·Î ⁄‘Δ ¿èÎ_ ¿ı ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı ±ıfiı ÿ—¬ ◊Λ »ı. ±ı‰_
…wfl … fi◊Ì I›Î_ ±Î√‚ !                       ±Î’HÎfiı ¬Î÷flÌ ◊¥ √¥fiı ? ±fiı ¿˘¥fiı ÿ—¬ ◊›_ ±ıÀ·ı ±Î’H΢ ‘‹˝
           ÁflM·Áfi_ … ÿÎfi !                flè΢ fiËŸ. ±ıÀ·ı ÁËı…ı › ±Î’HÎÎ◊Ì ‹_√Λ fiËŸ. ±ı ’˘÷ı flÎ∞¬ÂÌ◊Ì
                                  ¿Ëı÷˘ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎÎ◊Ì ’ˆÁÎ ·ı‰Î›. ±ı ’˘÷ı iÎÎfiÿÎfifiı Á‹…ı ÷˘ …
   ≠ffi¿÷ν — ÁflM·Á ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?
                                  ·ı‰Î›. ±ıÀ·ı …ıHÎı …ıHÎı ±ÎM›Î »ı fiı, ÷ı ’˘÷ı iÎÎfiÿÎfi Á‹∞fiı ±Î’ı
ÿÎfi                              57

»ı. ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ±Î’ı »ı. ±I›Îfl Á‘Ì ‹ÎB›_ fi◊Ì.                       ±Î‰˘ »ı ‹˘Z΋Î√˝ !
   ±ËŸ ’V÷¿ »’ÎT›_ ˢ›fiı ÷˘ ’ˆÁÎ ±Î’HÎÎ ÿÌ’ı fiı ÷ı ’H›ˆ          ±Î ¤Î¥ ¤ı·ÎÕÌ ÿı÷Î Ë÷Î. ÷ı ’»Ì ‹fiı ’Ò»÷Î Ë÷Î ¿ı Â_
ˢ› ÷˘ … ‹ı‚ ⁄ıÁı. ’ˆÁÎ ÁÎflΠˢ› ÷˘ … »’ΉΛ, fiËŸ ÷˘ »’ΉΛ      ‹˘ZÎfi˘ ‹Î√˝ ? ‹ıÓ ¿èÎ_, “ ±Î … ‹˘ZÎfi˘ ‹Î√˝. ±Î◊Ì ⁄ÌΩı ‹˘ZÎfi˘
fiËŸfiı fiı ±ı ‹ı‚ ¬Î› fiËŸfiı !                      ‹Î√˝ ¿ı‰˘ ˢ› ÷ı ? ’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁı ˢ› ±ı ¤ı·ÎÕÌ ÿı‰_ ‹˘ZÎfiı ‹ÎÀı.
                                   ±ıfi_ fi΋ ‹˘ZÎfi˘ ‹Î√˝. »ı‰Àı ÷˘ ’Ò‚˘ ‹Ò¿‰Îfi˘ »ı fiı ? »ı‰Àı ÷˘ ‹Ò‚˘
          ËfľΥ fiΠˢ› ±ËŸ !
                                   ‹Ò¿Ì±ı, ÿflı¿fiı ‹Ò@›Î ‰√fl flËı‰_ ’Õı »ı ? ÷‹fiı ¿ı‰_ ·Î√ı »ı ?
   ±fiı ËflÌŒ‹Î_ ±ı ⁄˘·‰ÎfiÌ …wfl fiËŸ. ±Î ËflÌŒfiÌ ·Î¥fi‰Î‚_
                                       …ı ’ÎÁı »ı ±ıfiı ¤ı·ÎÕÌ ÿı‰_. ±fiı ÷ı ÁÎflÎ_ ¿Î‹ ‹ÎÀı, ‹˘ZÎfiı
fi◊Ì ¿ı ±ËŸ ⁄˘·Ì ⁄˘S›Î ¿ı ±Î ±Î‹fiı CÎÌ ±ÎÀ·_ ⁄˘S›Î fiı ±Î ±ÎÀ·_
                                   ‹ÎÀı ±√fl ‹˘ZÎÎ◊a±˘, Ï…iÎÎÁ±˘ ‹ÎÀı ±√fl iÎÎfiÿÎfi ‹ÎÀı ¤ı·ÎÕÌ
⁄˘S›Î ! ‰Ì÷flÎ√˘fiı I›Î_ ±Î‰Ì ËfľΥ ˢ› fiËŸ. ’HÎ ±Î ÷˘
                                   ÿı‰_, ±ı ‹˘ZÎfi˘ … ‹Î√˝.
ÿÊ‹¿Î‚‹Î_ ’ıÁÌ √›_. ÿÊ‹¿Î‚fiÎ_ ·ZÎH΢ ⁄‘Î_. ËfľΥ ¿fl‰Ì ±ı ÷˘
¤›_¿fl fl˘√ »ı. ‹ÎHÎÁ «ÕÁı «œı. ±Î’HÎı I›Î_ ¿˘¥ ±ı‰_ ·ZÎHÎ fiÎ                  vvvvv
ˢ›. ±ËŸ ’ˆÁÎfiÌ ‹Î√HÎÌ fiΠˢ›.
           ÿÎÿÎfiÎ xÿ›fiÌ ‰Î÷ !
   ±ıÀ·Î ⁄‘Î ¿Î√‚˘ ±Î‰ı »ı ¿ı ±Î’HÎı ÂÌ flÌ÷ı ’Ë˘Ó«Ì ‰‚‰_
±ı … ‹U¿ı·Ì »ı ±ıÀ·ı ˉı ⁄ÌΩ ·˘¿˘ »’Î‰Ì ·ıÂı I›Îflı. ±Î’HÎı ÷˘
±Î ¡Ì ±Î˜Œ ¿˘VÀ ±Î’̱ı ±ı ’Ëı·Ì ‰¬÷, ŒVÀ˝ ÀÎ¥‹. ’»Ì ±ıfiÌ
‹ı‚ı ·˘¿˘ »’Î‰Ì ·ı. ±Î ÷˘ ±Î’b_ ±Î iÎÎfi ∂¤_ ◊›ı·_ »ıfiı, ÷ı
¤Ò_ÁÎ¥ fiÎ Ω›. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı »’Î‰Ì fiά‰Îfi_ ±fiı ¿˘”¿ fiı ¿˘”¿ ‹‚Ì
±Î‰ı, ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ËÎ ’ÎÕı. ±Î’HÎı I›Î_ ±ËŸ ŒflÏ…›Î÷ ‰V÷ fi◊Ì.
±Î’HÎı I›Î_ “·Î˜” fi◊Ì. “fi˘ ·Î˜ ±ı … ·Î˜”.
        ‰ËηÎfiı ‰Ëı÷_ ‹Ò@›ı Á‹ÎÏ‘ !
   Á‹ÎÏ‘ @›Îflı ±Î‰Âı ? Á_ÁÎfl‹Î_ …ıfiÌ ’fl ±Ï÷› ‰Ëη »ı,
±ı ‰Ëı÷_ ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±Î‰Âı I›Îflı. Á_ÁÎfl‹Î_ ÂıfiÌ ’fl ±Ï÷› ‰Ëη »ı ?
·Z‹Ì∞ µ’fl. ÷˘ ±ıfiı ‰Ëı÷Ì ‹Ò¿˘. I›Îflı ¿Ëı »ı ¿ı ‰Ëı÷Ì ‹Ò¿ı »ı I›Îflı
‰‘Îflı fiı ‰‘Îflı ±Î‰‰Î ‹Î_ÕÌ. I›Îflı ‹ı_ ¿èÎ_ ¿ı, “‰‘Îflı ±Î‰ı ÷˘ ‰‘Îflı
‰Ëı÷Ì ‹Ò¿Ωı.” ‰ËÎ·Ì «Ì…fiı ‰Ëı÷Ì ‹Ò¿˘ ÷˘ Á‹ÎÏ‘ ◊Λ.
             ≠΄M÷V◊Îfi
‹_⁄¥   — ’ÒF› ÕΘ. fiÌfl⁄Ëıfi ±‹Ìfi, 904-⁄Ì, fi‰Ìfi±ÎÂÎ ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ,
      ÿÎÿÎÁÎËı⁄ ŒÎ‚¿ı fl˘Õ, ÿÎÿfl (Áı. flı.), ‹_⁄¥-400014
      Œ˘fi — (022) 4137616, Mobile : 9820-153953
±‹ÿΉÎÿ — lÌ ÿÌ’¿¤Î¥ ÿıÁÎ¥, 5, ‹‹÷Βο˝ Á˘ÁΛÀÌ, fi‰√…flÎ÷
     ¿˘·ı … ’λ‚, µV‹Îfi’ flÎ, ±‹ÿΉÎÿ - 380 014.
     Œ˘fi — (079) 7540408, 7543979, Àı·Ì/Œı@Á — 7545420
      E-Mail : dimple@ad1.vsnl.net.in

‰Õ˘ÿflÎ  — lÌ ‘Ìfl…¤Î¥ ’Àı·, “iÎÎfiÎ_…fi”, ÁÌ-17, ’S·‰ ’Î¿Û Á˘ÁΛÀÌ,
      ‰Ì.±Î¥.’Ì. fl˘Õ, ¿Îflı·Ì⁄Î√, ‰Õ˘ÿflÎ. Œ˘fi — (0265) 441627
flÎ…¿˘À  — lÌ w’ı ‹Ëı÷Î, ±ı-3, fi_ÿfi‰fi ±ı’ÎÀÛ‹LÀ, √…flÎ÷ Á‹Î«Îfl ≠ıÁfiÌ
                       ı
      Á΋ı, flÎ…¿˘À. Œ˘fi — (0281) 234597
Áfl÷   — lÌ Ï‰ß·¤Î¥ ’Àı·, 35, ÂÎ_Ï÷‰fi Á˘ÁΛÀÌ, ·_⁄ı Ëfi‹Îfi fl˘Õ,
      ’_«flIfi ÀΉfl ’λ‚, Áfl÷. Œ˘fi — (0261) 544964
U.S.A.  : Dada Bhagwan Vignan Institue : Dr. Bachu Amin,
      902 SW Mifflin Rd, Topeka, Kansas 66606.
      Tel. : (785) 271-0869 Fax : (785) 271-8641
      E-mail : amin0@attglobal.net
      Dr. Shirish Patel, 2659 Raven Circle, Corona, Ca 91720
      Tel. : (909) 734-4715. Fax : (909) 734-4411
U.K.   : Mr. Maganbhai Patel, 2, Winifred Terrace, Enfield, Great
      Cambridge Road, London, Middlesex, ENI 1HH U.K.
      Tel : 20 8245-1751
      Mr. Ramesh Patel, 636, Kenton Road, Kenton Harrow.
      Tel. : 20 8204-0746 Fax : 20 8907-4885
      E-mail : rameshpatel@636kenton.freeserve.co.uk
Canada : Mr. Suryakant N. Patel, 1497, Wilson Ave, Appt.#308,
     Downsview, Onterio, Toronto. M3M 1K2, CANADA.
     Tel. : (416) 247-8309
Africa  : Mr. Manu Savla, PISU & Co., Box No. 18219, Nairobi,
      Kenya, Tel : (R) (25411) 744943 (O) 554836 Fax : 545237
         Internet : WWW.dadashri.org

								
To top