Docstoc

06Nijdosh

Document Sample
06Nijdosh Powered By Docstoc
					A  ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ≠wÏ’÷
             B  ≠¿Î¿   — ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ŒÎµLÕıÂfi ‰÷Ì
                      lÌ ±Ï…÷ ÁÌ. ’Àı·
                      5, ‹‹÷Î’Î¿Û Á˘ÁΛÀÌ, fi‰√…flÎ÷ ¿˘·ı… ’λ‚,
                      µV‹Îfi’flÎ, ±‹ÿΉÎÿ-380014.
                      Œ˘fi — (079) 7540408, 7543979.Ïfi…ÿ˘Ê            ©     — Á_’Îÿ¿fiı V‰Î‘Ìfi
 ÿ½fi◊Ì...          hÎHÎ ±ÎT≤Ï÷±˘ — 13,000
               «I≤◊˝ ±ÎT≤Ï÷ — 3,000
                                 1997 ◊Ì 2001
                                 ±Î"√WÀ, 2002  Ïfiÿ˘˝Ê !          ¤Î‰ ‹ÒS›  — “’fl‹ ωfi›”
                          ±fiı
                      “Ë_ ¿o¥ … ΩHÎ÷˘ fi◊Ì”, ±ı ¤Î‰ !
               ƒT› ‹ÒS›  — 20 wÏ’›Î (flÎË÷ ÿflı)               ·ıÁfl ¿o’˘{ — ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ŒÎµLÕıÂfi, ±‹ÿΉÎÿ.


               ‹ƒ¿    — ‹ËÎωÿıË ŒÎµLÕıÂfi (Ï≠LÀŸ√ Õ̉Ì{fi),
Á_¿·fi — ÕΘ. fiÌfl⁄Ëıfi ±‹Ìfi
C            D
                         ¤˘Ó›fl΋Î_, ’Îr˝fiÎ◊ «ıQ⁄Á˝, fi‰Ì Ïfl{‰˝ ⁄ıÓ¿
               ’ÎÁı,        ¥L¿‹Àı@Á, ±‹ÿΉÎÿ. Œ˘fi — 7542964
          Á‹’˝HÎ
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½ fi ωHÎ, ⁄_ ‘ fi ¤‰˘¤‰ ÷b_ ;
¬·ı ƒÏp V‰ÿ˘Ê ÿıA›ÎfiÌ, ÷flı ¤‰ÁÎ√fl CÎb_.
Ë_ “«_ÿ” ‹ÎL› I›Î_◊Ì, ‹Ò‚ ¤Ò·fi_ ◊›_ ∂√‹b_;
“Ë_ Â©ÎI‹Î”fi_ ¤Îfi ◊÷Î_, ◊‰Î ‹Î_Õı ¤Ò·˘fi_ ∂Ëb_.
¤√‰Îfi µ’flÌ, ¿÷ν …√fi˘, ’»Ì ‰‚√Ì ±fi_÷ ±HÎÁ‹…b_;
‰Î√ı flı¿Õ˝ ’HÎ ‹Îfiı ⁄˘S›˘, ÷ı◊Ì ËÎÕ˘ËÎÕ ‰Î√ı, ‰ıb_.
¤Ò·˘ ‰‚√Ì flËÌ ÂÎ◊Ì ? ·Ì‘_ ÷ıfi_ ÁÿÎ µ’flÎHÎ_;
¤Ò·˘fiı ‹‚Ì Ω› ¬˘flο, ¿ÊΛ˘fi_ ’ıÀ ¤flÎb_.
                           Ïh΋_hÎ
F›Î_ Á‘Ì flËı Ïfi… ¤Ò·˘, I›Î_ Á‘Ì … ¤˘√‰b_;
ÿı¬Î› V‰ÿ˘Ê˘ F›Î_ Ω÷, ‹ÎÀı ’ÒHν ÏfiW’ZÎ’b_.
ÿıË-±ÎI‹ÎfiÎ ¤ıÿÎ_¿fiωHÎ, ’ZÎ flËı ÁÿÎ Ω÷ ÷b_;
“iÎÎfiÌ” ¤ıÿiÎÎfi ◊¿Ì, flı¬Î_¿fi ±Î_¿ı V‰-’fl ÷b_.
’»Ì ÿ˘Êfiı ÿı¬ı I›Î_◊Ì ÃÎfl, ‹ÂÌfi√fi ‹ËŸ √˘Ã‰Îb_;
ÿ˘Ê˘ ‘˘‰ÎfiÌ ‹ÎVÀfl ¿Ì, ÿı¬ı I›Î_◊Ì ¿fl “’Õ¿‹b_”.
¤Ò· ¤Î_√ı ÷ı ¤√‰Îfi, fi flèÎ_ ¿˘≥fi_ µ’flÌ’HÎ_;
“iÎÎfiÌ”fi_ ±ÿ˚¤Ò÷ iÎÎfi, ≠√Àı Ïfi… ’fl‹ÎI‹’b_.
Â©ÎI‹Î ◊≥ …\±ı, ±_÷—¿flHÎfiÎ_ ±b ±ı ±b;
“⁄ΉΔfiÎ ÿ˘Ê˘ ‘˘‰Î›, ÁÒZ‹I‰ Á‘Ìfi_ ÂÏ©¿flb_.
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi ƒÏp, “ÿÎÿΉÎHÎÌ” ±Î… ≠‹Îb_;
Ïfi…ÿ˘Ê »ıÿfi ¿Î… √˛_◊ ‘flÎb_ …√÷ «flb_.

             3                4
                                              Á_’Îÿ¿Ì›
        “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ¿˘HÎ ?                  ±Î …√÷‹Î_ ’˘÷ı ⁄_‘Λı·˘ »ı ÂÎfiÎ◊Ì ? ÿ—¬ ¿ı‹ ¤˘√‰‰Î ’Õı »ı ? ÂÎ_Ï÷
                               ¿≥ flÌ÷ı ‹‚Ì Â¿ı ? ‹„@÷ ¿≥ flÌ÷ı ’‹Î› ? ÷˘ ±Î …√÷‹Î_ ⁄_‘fi ’˘÷Îfiı
   …^fi 1958fiÌ ±ı Á‹Ì ÁÎ_…fi˘ »±ı¿ ‰ÎB›Îfi˘ Á‹›,
                               ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·˘◊Ì … »ı. ’˘÷Îfiı …√÷‹Î_ ¿˘≥ ‰V÷±ı ⁄Î_K›Î fi◊Ì. fi◊Ì CÎfl-⁄Îfl
¤ÌÕ‹Î_ ‘‹‘‹÷Î_ Áfl÷fiÎ_ VÀıÂfi ’fl ⁄ıÃı·Î ±ı.±ı‹.’Àı· w’Ì    ⁄Î_‘÷_, fi◊Ì ⁄ˆflÌ-»˘¿flÎ_ ⁄Î_‘÷Î. fi◊Ì ‘_‘Î-·Z‹Ì ⁄Î_‘÷Î ¿ı fi◊Ì ÿıË ⁄Î_‘Ì Â¿÷˘.
ÿıË‹_Ïÿfl‹Î_ “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” Á_’ÒHν’HÎı ≠√À ◊›Î ±fiı ¿<ÿfl÷ı   ’˘÷ÎfiÌ O·_ÕÁ˝ ±fiı Ï‹VÀı¿◊Ì ⁄_‘ΛΠ»ı ! ±◊ν÷˚ Ïfi… V‰w’fiÌ ±iÎÎfi÷Î ±ı
ÁF›* ±K›ÎI‹fi_ ±ÿ˚¤Ò÷ ±Îç›˝ ! ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ ωrÿ½fi      Á‰˝ ¤Ò·˘fi_ ‹Ò‚ »ı ±fiı ’»Ì ’ÏflHÎ΋ı ±fi_÷Ì ¤Ò·˘, ÁÒZ‹÷‹◊Ì ·≥fiı V◊Ò‚÷‹w’ı
·ÎK›_ ! “±Î’HÎı ¿˘HÎ ? ¤√‰Îfi ¿˘HÎ ? …√÷ ¿˘HÎ «·Î‰ı     ¤Ò·˘ ÁΩ˝›Î … ¿flı »ı.
»ı ? ¿‹˝ Â_ ? ‹„@÷ Â_ ?”¥. …√÷fiÎ_ ÷‹Î‹ ±ÎK›Î„I‹¿
                                   ±iÎÎfi÷Î◊Ì ƒÏp ÿ˘ÏÊ÷ ◊≥ »ı ±fiı flÎ√-¶ıÊ ◊Λ »ı fiı fi‰Î ¿‹˝ ⁄_‘ΛÎ
≠ë˘fiÎ_ Á_’ÒHν Œ˘Õ ’ÕuÎ !                  ¿flı »ı. V‰w’“iÎÎfi” ≠΄M÷ ◊›ı ƒÏp Ïfiÿ˘˝Ê ’‹Î› »ı. ’ÏflHÎ΋ı flÎ√-¶ıÊ ZΛ ◊≥,
   ±ı‹fiı ≠΄M÷ ◊¥ ÷ı … flÌ÷ı ‹ÎhÎ ⁄ı … ¿·Î¿‹Î_, ±L›fiı   ¿‹˝⁄_‘fi◊Ì ‹@÷ ◊≥ ‰Ì÷flÎ√ ◊‰Î› »ı. ¤Ò·˘fi_ V‰w’ Â_ ? ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı
’HÎ ≠΄M÷ ¿flÎ‰Ì ±Î’÷Î_, ±ı‹fiÎ ±ÿ˚¤Ò÷ iÎÎfi≠›˘√◊Ì ! ±ıfiı    Á‹…‰Î‹Î_ ‹Ò‚ ¤Ò· ◊≥ »ı, ’»Ì ’˘÷ı Ïfiÿ˘˝Ê »ı, ¿flı@À … »ı ±ı‹ ‹fiΛ »ı
±ø‹ ‹Î√˝ ¿è΢. ø‹ ±ıÀ·ı ’√Ï◊›ı ’√Ï◊›ı, ø‹ı ø‹ı ¨«ı      ±fiı Á΋ı‰Î‚Îfiı ÿ˘ÏÊ÷ ‹fiΛ »ı, ÏfiÏ‹kÎfiı ⁄«¿Î_ ¤fl‰Î Á‘Ì ’HÎ √fiα˘ ◊›Î
«œ‰Îfi_ ! ±ø‹ ±ıÀ·ı ø‹ ωfiÎfi˘, Ï·NÀ ‹Î√˝ ! ¢ÀÛ¿À !!     ¿flı »ı.
   ÷ı±˘lÌ V‰›_ ≠I›ı¿fiı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ¿˘HÎ ?”fi˘ Œ˘Õ          ±hÎı ≠V÷÷ Á_¿·fi‹Î_ iÎÎfiÌ ’flÊ ±ı‰Ì … Á‹…HÎ ±Î’ı »ı ¿ı …ı◊Ì ’˘÷ÎfiÌ
’ÎÕ÷Î ¿Ëı÷Î_ ¿ı, ““±Î ÿı¬Î› »ı ÷ı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” Lˢ›, ±‹ı   ¤Ò· ¤flÌ ƒÏp »^Àı, Ïfiÿ˘˝Ê ƒÏp ≠√Àı. ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌ ‰Îfl_‰Îfl ¿Ëı÷Î ±Î
÷˘ iÎÎfiÌ ’fl<Ê »Ì±ı ±fiı ‹ËŸ ≠√À ◊›ı·Î »ı ÷ı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi    …√÷ ¿≥ flÌ÷ı Ïfiÿ˘˝Ê »ı, ÷ıfiÎ_ ±‹fiı ËΩfl˘ ’ÒflΉΠËÎ…fl ◊≥ ΩB≤Ï÷ flËı »ı.
»ı, …ı «˙ÿ ·˘¿fiÎ fiÎ◊ »ı, ±ı ÷‹Îfl΋Î_ › »ı, ⁄‘΋Î_ › »ı.   ’HÎ …ı ’ÒflΉΠ÷ı±˘lÌfiÎ iÎÎfi‹Î_ ±‰·˘¿fi ◊›Î ÷ı ¿›Î ËÂı ? ÷ı ±hÎı ÁiÎ
÷‹Îfl΋Î_ ±T›@÷w’ı flËı·Î »ı fiı “±ËŸ” Á_’ÒHν’HÎı T›@÷ ◊›ı·Î  ‰Î«¿fiı ±ı¿ ’»Ì ±ı¿ ≠ÎM÷ ◊›Î ¿flı »ı. ≠V÷÷ Á_¿·fi Ωı {ÌHΉÀ¤flÌ flÌ÷ı
»ı ! Ë_ ’˘÷ı ¤√‰Îfi fi◊Ì. ‹ÎflÌ ±_ÿfl ≠√À ◊›ı·Î ÿÎÿÎ      “VÀÕÌ” ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ‰Î«¿fiı Ïfiÿ˘˝Ê ƒÏpfiÎ ±fiı¿ ƒÏp¿˘HÎ Á_≠ÎM÷ ◊Λ ÷ı‹
¤√‰Îfifiı Ë_ ’HÎ fi‹V¿Îfl ¿fl<_ »\_.””              »ı ! …ı ’ÏflHÎ΋ı Ïfiÿ˘˝Ê ƒÏpfiÎ ’_◊ı ’˘÷Îfiı ’HÎ ·≥ …Âı. ¿ÎflHÎ ¿ı …ı±˘fiÌ
                               Á_’ÒHν ƒÏp Ïfiÿ˘˝Ê ◊≥ »ı ÷ı‹fiÌ ±Î ‰ÎHÎÌ ‰Î«¿fiı ±‰U› ÷ı ƒÏpfiÌ Á‹… ≠ÎM÷
      ±ÎI‹iÎÎfi ≠΄M÷fiÌ ≠I›ZÎ ·Ÿ¿            ¿flΉÂı … !
   ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌ √΋ı√΋-ÿıÂωÿı ’Ïfl¤˛‹HÎ ¿flÌfiı        ⁄ÌΩfiÎ ÿ˘Ê˘ Ωı‰Î◊Ì, ÿ˘ÏÊ÷ ƒÏp◊Ì Á_ÁÎfl ¬Õ˘ »ı ±fiı Ïfiÿ˘˝Ê ƒÏp◊Ì
‹‹ZÎ ∞‰˘fiı ÁIÁ_√ ÷◊Î V‰w’iÎÎfifiÌ ≠΄M÷ ¿flΉ÷Î_ Ë÷Î_.    Á_ÁÎfl ωfl‹ı »ı ! ±ı ’˘÷ı Á_’ÒHν Ïfiÿ˘˝Ê ◊Λ. Ïfiÿ˘˝Ê „V◊Ï÷ ’΋‰Ì ¿≥ flÌ÷ı ?
÷ı±˘ḻı ’˘÷ÎfiÌ Ë›Î÷Ì‹Î_ … ’ÒF› ÕΘ. fiÌfl<⁄Ëıfi ±‹Ìfifiı     ⁄ÌΩfiÎ_ fiËŸ ’HÎ ’˘÷ÎfiÎ … ÿ˘Ê Ωı‰Î◊Ì. ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê˘ ¿ı‰Î ¿ı‰Î ˢ› »ı, ÷ıfiÌ
                               ÁÒZ‹ Á‹… ±hÎı ±√˘Ï’÷ ◊Λ »ı. ¬Ò⁄ … {ÌHÎÌ {ÌHÎÌ ÿ˘Ê ƒÏpfiı ¬S·Ì ¿flÌ
±ÎI‹iÎÎfi ≠΄M÷ ¿flΉ‰ÎfiÌ iÎÎfiÏÁÏ© ±Î’ı·.
                               Ïfiÿ˘˝Ê ƒÏp ⁄fiΉ‰ÎfiÌ ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌfiÌ ¿‚Î ±hÎı ÁiÎ ‰Î«¿fiı ∞‰fi‹Î_
   ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌfiÎ ÿıËω·› ⁄Îÿ ±Î…ı ’HÎ ’ÒF›      ¬Ò⁄ µ’›˘√Ì ◊≥ ’Õı ÷ı‹ »ı.
                        
ÕΘ. fiÌfl<⁄Ëıfi ±‹Ìfi ÷ı‹fiÎ ’√·ı ’√·ı ÷ı … flÌ÷ı ‹‹ZÎ ∞‰˘fiı     ÏfiÏ‹kÎfiı ±Î‘Ìfi, Á_Ωı√˘, ZÎıhÎ, ¿Î‚fiı ±Î‘Ìfi fiÌ¿‚ı·Ì ‰ÎHÎÌfiÎ ≠V÷÷
ÁIÁ_√ ÷◊Î ±ÎI‹iÎÎfifiÌ ≠΄M÷ ÏfiÏ‹kÎ ¤Î‰ı ¿flÎ‰Ì flèÎÎ »ı,    Á_¿·fi‹Î_ ¤ÎÏÁ÷ ZÎÏ÷±˘w’Ì ÿ˘Êfiı ZÎQ›√HÎÌ ÷ı ≠I›ı ’HÎ Ïfiÿ˘˝Ê ƒÏp flάÌ
             
…ıfi˘ ·Î¤ ·¥fiı ËΩfl˘ ‹‹ZÎ±˘ Á_ÁÎfl‹Î_ flËÌfiı …‰Î⁄ÿÎfḻ˘    ‹„@÷‹Î√˝fi˘ ’flÊÎ◊˝ ±ÎÿflÌ Á_’ÒHν Ïfiÿ˘˝Ê ƒÏp ’‹Î› ±ı … ±P›◊˝fiÎ !!
’ÒflÌ ¿fl÷Î_ ’HÎ ‹@÷ flËÌ ±ÎI‹fl‹HÎ÷Î ±fi¤‰ı »ı.                                   - ÕΘ. fiÌfl⁄Ëıfi ±‹Ìfi
               5                                  6
               µ’˘ÿ˚CÎÎ÷                  ¿ı “Ë_ «_ÿ¤Î≥ »\_”, ±ı ¨‘Ì ‹ÎL›÷Î … ‹Ò‚ ¤Ò· ±fiı ±ı‹Î_◊Ì ±Î√‚
                                      ¤Ò·fiÌ ’fl_’flα˘ ÁΩ˝› »ı.
          Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì.... Ïfiÿ˘˝Ê !
                                         ±Î …√÷‹Î_ ¿˘≥ V‰÷_hÎ ¿÷ν … fi◊Ì, fiˆÏ‹Ï÷¿ ¿÷ν »ı. ±fiı¿
    “⁄ÌΩfi˘ ÿ˘Ê Ωı‰Î◊Ì ¿‹˝ ⁄_‘Λ, ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê Ωı‰Î◊Ì ¿‹˝‹Î_◊Ì       ÏfiÏ‹k΢ ¤ı√Î ◊Λ I›Îflı ±ı¿ ¿Î›˝ ◊Λ. I›Îflı ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ±ı¿Îÿ ÿı¬Ì÷_
»^ÀΛ.” ±Î »ı ¿‹˝fi˘ ÏÁ©Î_÷.                        ÏfiÏ‹kÎ ’˘÷ÎfiÎ … flÎ√-¶ıÊfiÎ fi_⁄fl‰Î‚Î «U‹Î‹Î_◊Ì Ωı≥fiı ’¿ÕÌ ·≥ ÷ıfiı
   “Ë_ ÷˘ ÿ˘Ê ±fi_÷fi_ ¤Î…fi »\_ ¿flHÎ΂.” - lÌ‹ÿ˚ flÎ…«_ƒ        … ⁄«¿Î_ ¤flı »ı, ÷ıfiı … ÿ˘ÏÊ÷ …\±ı »ı. ’ÏflHÎ΋ı ’˘÷ÎfiÎ … «U‹Îfi˘
                                      ¿Î« ΩÕ˘ fiı ΩÕ˘ ◊÷˘ Ω› »ı (fi_⁄fl ‰‘ı »ı).
   ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ±fi_÷ ÿ˘Ê˘ ±Î ∞‰ı ÁıT›Î. ±Î ±fi_÷ ÿ˘Ê˘fi_ ‹Ò‚
±ı¿ … ÿ˘Ê, ±ı¿ … ¤Ò· »ı. …ıfiÎ ±Î‘Îflı ±fi_÷ ÿ˘Ê˘fiÌ ‰‚√HÎÎ ‰÷ν≥           ±Î …√÷‹Î_ ¿˘≥ ¿˘≥fi_ ⁄√ÎÕÌ fiΠ¿ı, ¿˘≥ ¿˘≥fiı Á‚Ì fiÎ ¿flÌ
»ı. ±ı ¿≥ ¤Ò· ËÂı ?                            ¿ı. …ı Á‚̱˘ ±Î’HÎfiı ‰Î√ı »ı ÷ı‹Î_ ‹Ò‚‹Î_ ±Î’HÎÌ … ¿flı·Ì Á‚̱˘fiÎ_
                                      ’ÏflHÎ΋˘ »ı. F›Î_ ‹Ò‚‹Î_ “’˘÷ÎfiÌ” … ¤Ò· »ı, I›Î_ ±Î¬_ …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê fi◊Ì
    ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ ‹Ò‚ ÿ˘Ê “’˘÷ÎfiÎ V‰w’fi_ ±iÎÎfi” ±ı … »ı ! “Ë_
                                      Ãfl÷_ ? ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· ¤Î_√ı ÷˘ ’»Ì ‰SÕ˝‹Î_ ¿˘HÎ ±Î’b_ fi΋ ÿıfiÎfl »ı ?
¿˘HÎ »\_ ?” ±ÎÀ·_ … fiËŸ Á‹Ω‰Î◊Ì Ω÷ Ω÷fiÌ fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ˘ ∂¤Ì ◊≥
√≥ fiı ÷ı‹Î_ … flÎE›Î ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì. @›Îflı¿ ¿˘≥ ±‰÷Îfl‹Î_ iÎÎfiÌ           ±Î ÷˘ ±Î’HÎı … ±Î‹_h›Î ÷ı … Á΋Π±ÎT›Î »ı ! …ıÀ·Î ±Î√˛Ë◊Ì
’flÊfi˘ ¤ıÀ˘ ◊≥ Ω› I›Îflı “±ı” ¤Ò· ¤Î_√ı ’»Ì ⁄‘Ì ¤Ò·˘ ¤Î_√‰Î ‹Î_Õı.     ±Î‹_h›Î ±ıÀ·Ì … «˘ÓÀ ÁÎ◊ı ‰‚B›Î !
¿ÎflHÎ ¿ı “ΩıfiÎfl˘” ΩB≤÷ ◊Λ ±ıÀ·ı ⁄‘Ì … ¤Ò·˘ ÿı¬Î‰Î ‹Î_Õı ±fiı …ı         …ı ¤Ò· ‰√flfiÎ »ı ÷ıfiı ÷˘ ⁄ËÎfl‰ÏÀ›Î±˘fiÎ √΋‹Î_ › ¿˘≥ fi΋
¤Ò· ÿı¬Î› ÷ı ±‰U› Ω›. ÷ı◊Ì ÷˘ ¿Ú’΂ÿı‰ı ±Î√‚ ¿èÎ_,            fiÎ ÿı ! ±ıÀ·˘ ÷˘ ⁄‘˘ ≠÷Î’ »ı ÂÌ·fi˘ !
   “ÿÌÃÎ fiËŸ Ïfi… ÿ˘Ê ÷˘ ÷fḻı ¿˘HÎ µ’Λ ?”                   ’˘÷Î◊Ì ¿˘≥fiı ÿ—¬ ◊Λ ÷ıfi_ ¿ÎflHÎ ’˘÷ı … »ı ! iÎÎfi̱˘◊Ì ¿˘≥fiı
   ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î› fiËŸ ÷˘ ÷fḻı ¿≥ flÌ÷ı ? ±ı ÷˘ “ΩıfiÎfl˘”        Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ fiÎ ◊Λ. ∂SÀ<_ ±fiı¿˘fiı ’fl‹ Á¬Ì›Î ⁄fiÎ‰Ì ÿı »ı ! iÎÎfiÌ
ΩB≤÷ ◊Λ ÷˘ ◊Λ.                              Á‰˝ ¤Ò·˘ ¤Î_√Ìfiı ⁄ıÃÎ_ »ı ÷ı◊Ì ! ’˘÷ÎfiÌ ±ı¿ ¤Ò· ¤Î_√ı ÷ı ’fl‹ÎI‹Î ◊≥ ¿ı !
   …√÷fiÌ ‰ÎV÷ω¿÷Îfi˘ A›Î· fiËŸ ˢ‰Î◊Ì ¤˛Î_÷ ‹ÎL›÷α˘‹Î_ ¿ı           ±Î ¤Ò·˘ ÂıfiÎ ±Î‘Îflı À¿Ì »ı ? ¤Ò·˘fiÎ µ’flÎHÎÎ ·Ì‘Î_ ÷ı◊Ì ! ÷ıfi_
…ı Õ√·ı fiı ’√·ı ωfl˘‘ΤÎÁ‰Î‚Ì Ë˘› »ı, ÷ı‹Î_ ‹fiW› ±À‰Î›Î ¿flı »ı.      flZÎHÎ ¿›˝ ÷ı◊Ì ! ø˘‘ ◊≥ √›˘ ’»Ì ’˘÷ı ÷ıfi_ ±Î‹ µ’flÎb_ ·ı, “Ωı ±ıfiı
…ıfiı ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ Ïfifl_÷fl ⁄˘Ωı ·ÎB›Î ¿flı »ı, ⁄_‘fi √‹÷_ fi◊Ì. ‹„@÷fiÎ     ±ı‹ ø˘‘ fiÎ ¿›˘˝ ˢ÷ ÷˘ ±ı ’Î_Áfl˘ ◊Î÷ … fiËŸ !” ±Î ‰ÌÁ ‰Ê˝fiÎ ±Î›W›fi_
…ı «ÎË¿ »ı, ÷ıHÎı ÷˘ …√÷fiÌ ‰ÎV÷ω¿÷α˘, …ı‹ ¿ı ±Î …√÷ ¿˘HÎ «·Î‰ı      ±ı@ÁÀıLÂfi ¿flÌ ±ÎM›_ ø˘‘fi_ ! ¤Ò·˘fi_ µ’flÎb_ ·ı‰Îfi_ ⁄_‘ ◊Λ ÷˘ ±ı ¤Ò·
»ı ? ¿ı‰Ì flÌ÷ı «·Î‰ı »ı ? ⁄_‘fi Â_ ? ‹˘ZÎ Â_ ? ¿‹˝ Â_ ? ≥.≥. ΩHÎ‰Ì    Ω›. ¤Ò·˘fiı ¬˘flο ±Î’ı, ÷ı◊Ì ÷ı ¬Áı … fiËŸ ! CÎfl ¿flÌ Ω›.
±Î‰U›¿ »ı !                                   ±Î ¤Ò·˘ ¿ı‹ ¿flÌfiı ¤_√Λ ? ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì-’V÷ΉÎ◊Ì !
    ±Î’H΢ µ’flÌ ‰SÕ˝‹Î_ ¿˘≥ »ı … fiËŸ ! ’˘÷ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı ¿ı ’»Ì        ¿ÊΛ˘fi˘ ±_‘Î’˘ ÿ˘Ê ÿı¬‰Î fi ÿı.
÷ıfiÎ◊Ì µ’flÌ ±L› ¿˘HΠˢ≥ ¿ı ? ±fiı ±Î ¤˘√‰ÀΉ΂˘ T›‰ËÎfl ±Î‰Ì          …√÷ ±Î¬_ ¤Î‰ÏfiƒÎ‹Î_ ’˘œÌ flèÎ_ »ı ±ıÀ·ı … ÷˘ ’˘÷ı ’˘÷Îfi_ …
’Õu˘ »ı, ÷ıfiÎ ‹Ò‚‹Î_ ’˘÷ÎfiÌ … “O·_ÕÁ˝ ±fiı ‹ÌVÀı@Á” »ı ! “’˘÷ı ¿˘HÎ     ±ÏË÷ ¿flÌ flè΢ »ı ! “Ë_ Â©ÎI‹Î »\_” ±ı‰_ ¤Îfi ◊›ı ¤Î‰ÏfiƒÎ ∂Õı fiı
»ı” ÷ı fi◊Ì ΩH›_ ±fiı ·˘¿˘±ı … ¿èÎ_ ¿ı ÷_ «_ÿ¤Î≥ »ı. ÷ı‰_ ’˘÷ı ‹ÎL›_  ΩB≤÷ ◊Λ.
    ¤Ò·˘fi_ flZÎHÎ ¿˘HÎ ¿flı »ı ? ⁄Ï© ! ‰¿Ì·fiÌ …ı‹ ¤Ò·fiÎ_ Œı‰flfiÌ       ⁄ÌΩfiÎ fiËŸ ’HÎ ’˘÷ÎfiÎ … ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î‰Î ‹Î_ÕuÎ I›Îflı ΩHΉ_ ¿ı
‰¿Ì·Î÷ ¿flÌ ⁄Ï© «œÌ ⁄ıÁı “±Î’HÎÌ” µ’fl ! ±ıÀ·ı «·HÎ «Î·ı ’»Ì        ◊›_ Á‹Ï¿÷ ˉı ! ±fiı …ıÀ·Î ÿ˘Ê ÿı¬Î› ÷ı ◊Λ ωÿΛ, ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı !
⁄Ï©fi_. ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·˘fi˘ ±ı¿flÎfl ¿flÌ fiάı I›Î_ ¤Ò·˘fi_ flZÎHÎ ∂Õı »ı fiı ’»Ì     Á΋ÎfiÎ ±‰√HÎ ¿ı √HÎ ⁄ıµ Ωı‰Î› fiËŸ ! ±_÷ı ÷˘ ⁄Lfiı› ≠οÚ÷
÷ıfiı ωÿΛ ·ı‰Ì … ’Õı !                          √H΢ … »ı fiı ! ωfiÎÂÌ … »ı fiı ! ±ıfiÎ Â©ÎI‹Î … Ωı‰Î›.
    ±Î’HÎfiı …ı ¤Ò· ÿı¬ÎÕı ÷ı ÷˘ ‹ËÎfi µ’¿ÎflÌ ! …ı ¤Ò·˘ Ωı‰Î ’˘÷Îfiı      ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌ ¿Ëı »ı, “√…‰_ ¿Î’fiÎfl˘ ˢ› ¿ı «ÎÏflh›ËÌfi
’flÊÎ◊˝ ¿fl‰˘ ’Õı, ÷ı Á΋ı «Î·Ìfiı ¿˘≥ ±Î’HÎfiı ÿı¬ÎÕÌ ÿı, ÷ıfiÎ◊Ì Áfl‚    ˢ›, ÷ıfiı › ±‹ı Ïfiÿ˘˝Ê … Ωı≥±ı ! ±‹ı Á÷˚ ‰V÷fiı … Ωı≥±ı. ±ı
⁄Ì…\_ Â_ ?                                ÷΄k‰¿ ƒÏp »ı. ’ı¿Ÿ√fiı ±‹ı Ωı÷Î_ fi◊Ì.” …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê Ωı‰ÎfiÌ ±Î ±ı¿
   iÎÎfiÌ ’flÊ ±˘’fi À V¿Î› (¬S·ı±Î‹) ˢ›. ⁄΂¿ …ı‰Î_ ˢ›. fiÎfi_   ‹ÎhÎ “‹ÎVÀfl ¿Ì” »ı !
⁄΂¿ı › “±ı‹fiı” ωfiÎ Á_¿˘«ı ¤Ò· ⁄÷ÎÕÌ Â¿ı ! ’˘÷ı ¤Ò·fi˘ V‰Ì¿Îfl ’HÎ        ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·˘fiÌ ¬⁄fl @›Îflı ’Õı ? iÎÎfiÌ ’vÊ ÿı¬ÎÕı I›Îflı. ‹Î◊ı
¿flı !                                   iÎÎfiÌ ’vÊ fiΠˢ› ÷˘ ⁄‘˘ V‰E»_ÿ … √HÎΛ.
    ¿˘≥ ’HÎ ⁄ÒflÌ ±Îÿ÷ ’ÕÌ Ë˘› ÷˘ ÷ı‹Î_◊Ì »^ÀΛ ¿≥ flÌ÷ı ? ¿Î›‹fiı      ±…‰Î‚ÎfiÌ ¤Ò·˘fi˘ ÷˘ @›Îflı¿ µ¿ı· ±Î‰ı ’HÎ ±_‘ÎflÎfiÌ ¤Ò·˘ Ω›
‹ÎÀı “±Î ±Îÿ÷ ¬˘ÀÌ … »ı” ±ı‰_ ±_ÿfl ÷ı‹… ⁄ËÎfl ΩËıfl‹Î_ flËı‰_ Ωı≥±ı,    … fiËŸ fiı ! ±_‘ÎflÎfiÌ ¤Ò·˘ ±ıÀ·ı “Ë_ ΩHÎ_ »\_” !!!
±ıfi˘ ¬Ò⁄ ’V÷Ή˘ ÿflı¿ ‰¬÷ı ·ı‰˘ Ωı≥±ı ±fiı ±ıfi_ µ’flÎHÎ_ ±ı¿ı› ‰Îfl
fi ·ı‰Î› ÷˘ ±ı ¤Ò· Ω›. ⁄flÌ ±Îÿ÷˘ ¿Îœ‰ÎfiÌ ±Î ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌfiÌ          ±ø‹ iÎÎfifiÌ ≠΄M÷ ’»Ì ‹ÎhÎ ±_ÿflfi_ Ωı‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ÷‹ı
±Î√‰Ì ¢‘¬˘‚ »ı !                             “¿ı‰‚iÎÎfi” ÁkÎ΋Î_ Ë¢. ±_ ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ, Á‰Î* fiËŸ. ‹ËŸ ‹fi, ⁄Ï©,
                                     Ï«kÎ, ±Ë_¿Îflfiı Ωı›Î ¿fl‰_. ’flÁkÎÎfiÎ ’›Î˝›˘ Ωı›Î ¿fl‰Î.
    ‰Ì÷flÎ√ ’ÎÁı ’˘÷ÎfiÎ Á‰˝ ÿ˘Ê˘fiÌ ±Î·˘«fiÎ ¿›ı˝ ±ı ÿ˘Ê˘ ÷IZÎHÎ
Ω› !                                      “‰V÷, ‰V÷fi˘ V‰¤Î‰ «Ò¿ı ÷ı ≠‹kÎ ¿Ëı‰Î›. ‰V÷ ±ıfiÎ ‹Ò‚ ‘‹˝‹Î_
                                     flËı ÷ı ±≠‹kÎ ¤Î‰.”
   “…ı‹ ¤Ò· ¤Î_√ı ÷ı‹ ÁÒ{ ¬·÷Ì Ω›.” ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌfi˘ ÏÁ©Î_÷
ÂÌ¬Ì ·ı‰Î …ı‰˘ »ı.                                ‹˘ZÎ @›Îflı ◊Λ ? “÷Îfl_ iÎÎfi ±fiı ÷ÎflÌ Á‹…HÎ ¤Ò· ‰√flfiÌ ◊Âı
                                     I›Îflı.” ¤Ò·◊Ì … ±À@›_ »ı. …’-÷’fiÌ …wfl fi◊Ì, ¤Ò· ‰√flfiÎ ◊‰ÎfiÌ
   “…ı ŒÏfl›Îÿ ¿flı »ı ÷ı … √fiı√Îfl »ı !” ÷fiı Á΋˘ √fiı√Îfl ¿ı‹
                                     …wfl »ı. ‹Ò‚ ¤Ò· ¿¥ ? “Ë_ ¿˘HÎ »\_”fi_ ±iÎÎfi. ±ı ¤Ò· ¿˘HÎ ¤Î_√ı ?
ÿı¬Î›˘ ? ŒÏfl›Îÿ ÂÎ ‹ÎÀı ¿fl‰Ì ’ÕÌ ?
                                     iÎÎfiÌ ’vÊ ….
    ÀÌ¿Î ¿fl‰Ì ±ıÀ·ı ÿÁfi_ ¿fl‰_ ±ı¿ ! „@÷±˘ ‰ıՌΛ fiı ¬˘À Ω› !
                                        ÿ˘Ê fiÌ¿‚ı ¿¥ flÌ÷ı ? ÿ˘Ê ’ıÃ˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±ı ¬⁄fl ’Õı ÷˘ ¿Îœ‰Îfi˘
Á΋ÎfiÌ ¤Ò· ÿı¬Î› ÷ıÀ·Ì fiηΛ¿÷Î ‹ËŸ flËÌ. ⁄ÒflÎ_ ±Î›˘ … ¤Ò·˘ ÿı¬ÎÕı.
                                     flV÷˘ …Õı. ÿ˘Ê l©Î◊Ì, ≠÷ÌÏ÷◊Ì ’ıÁı »ı ±fiı l©Î◊Ì, ≠÷ÌÏ÷◊Ì ±ı fiÌ¿‚ı.
±Î’HÎfiı ¿˘HÎı L›Î›Î‘Ì ÷flÌ¿ı fiÌQ›Î ? ’˘÷ÎfiÌ ≠¿ÚÏ÷ ≠‹ÎHÎı ¿Î‹ ¿flı ÁË.
                                     Á˘ À¿Î ‹ÎflÌ … ¤Ò· »ı ±ı‰Ì ≠÷ÌÏ÷ ◊Λ, ’»Ì ±ı ¤Ò·fi_ ±ı¿ ÁıLÀ ’HÎ
                            _
’.’Ò ÿÎÿÎlÌ ¿Ëı »ı, “Ë_ › ‹ÎflÌ ≠¿ÚÏ÷ ≠‹ÎHÎı ¿Î‹ ¿fl_ »\. ≠¿ÚÏ÷ ÷˘ ˢ›
                                     flZÎHÎ fiÎ ◊Λ I›Îflı ±ı ¤Ò· Ω› !
… fiı ! ’HÎ ±‹ı ‹˘Óœı ¿ËÌ ÿ≥±ı ¿ı ‹fiı ÷ÎflÌ ±Î ¤Ò· ÿı¬Î› »ı. ÷Îflı …wfl
ˢ› ÷˘ V‰Ì¿ÎflÌ ·ı…,ı fiËŸ ÷˘ ⁄Î…\±ı ‹Ò¿…ı.” ≠◊‹ CÎfl‹Î_ fiı ’»Ì ⁄ËÎflfiÎ      …ı …ı ¤√‰Îfi ◊›Î ÷ı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·˘ ¤Î_√Ìfiı ¤√‰Îfi ◊›Î ! ’fl‹
⁄‘Λ Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬ÎÂı I›Îflı ΩHΉ_ ¿ı ‹„@÷fiÎ Á˘’Îfi «œuÎ.          ’ÒF› ÿÎÿÎlÌ ¿Ëı »ı, “¤Ò· ¿˘fiı ÿı¬Î› ? ¤Ò· ‰√flfi_ «ÎÏflhÎ Á_’ÒHν
ÿ½fi‹Î_ ˢ› ±fiı ¤Ò·‰Î‚ ‰÷˝fi ±ıfiÎ ‰÷˝fi‹Î_ ˢ›, ÷˘ ±ıfiı “±‹ı” »^À˘   ’Õ˘‰Î‚Πˢ› ÷ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı Ω›. …ı‹ …ı‹ ÿ˘Ê ÿı¬Î›, ÷ı‹ ÷ı‹ ’Õ µ¬Õ÷Î
◊›ı·˘ ¿Ë̱ı »Ì±ı.” ±‹fiı ±‹ÎflÌ ÁÒZ‹‹Î_ ÁÒZ‹ ÷ı‹… ÁÒZ‹÷fl ±fiı       Ω›. …ı‹ ¿Î_ÿÎfiÎ ’Õ Ë˘› ÷ı‹ ⁄Ë «Ì¿HÎÎ ÿ˘Ê˘fiÎ_ ⁄Ë ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î ’Õı.
ÁÒZ‹÷‹ ¤Ò·˘ ⁄‘Ì … ÿı¬Î›.                          “«_ÿ¤Î¥”fiÎ ÿ˘Ê ◊Λ fiı ’˘÷Îfiı fiÎ √‹ı ÷˘ ±ı ÿ˘Ê ÿı¬Î›˘ ¿Ëı‰Î›
    ÿ˘Ê ◊Λ ÷ıfi˘ ÿ_Õ fi◊Ì ’HÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î› ÷ıfi_ ¥fi΋ »ı. ¥fi΋‹Î_    ±fiı ÿı¬Î› ÷ı Ω›.
ÿ˘Ê Ω›. ÷ı ±ÎI‹iÎÎfi ’»Ì “’˘÷ı” ’˘÷ÎfiÌ Ω÷ ‹ÎÀı ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì ◊Λ          ∞‰fi ’˘÷ÎfiÎ … ’Î’-’H›fiÌ √fiı√ÎflÌfi_ ’ÏflHÎ΋ »ı. e·Î ’Õı ÷ı
»ı, ÷ı◊Ì ’˘÷ÎfiÌ ⁄‘Ì … ¤Ò·˘ Ωı¥ ¿ı »ı !                ’H›fi_ fiı ’◊flÎ ’Õı ÷ı ’Î’fi_ ’ÏflHÎ΋ »ı ! Ï¿_‹÷ »ı Á‹÷ΤΉı ¤˘√‰Ì
     Â© µ’›˘√Ìfiı ¿˘¥ ¿‹˝ ±Õı fiËŸ.                 ·ı‰ÎfiÌ.
   ⁄Ï© Ë_‹ıÂÎ_ Á‹Î‘Îfi ¬˘‚ı »ı, „V◊fl÷Î ¬˘‚ı »ı. ⁄Ï© „V◊fl @›Îflı      ‹˘ÀÎ ¤Î√fiÌ √Ò_«˘ ‰ÎHÎÌ◊Ì ’Õı »ı. I›Î_ ΩB≤Ï÷ flÎ¬Ì ¿ı ‹˙fi Áı‰Ì
◊Λ ? ⁄ÌΩfiÎ ÿ˘Ê …\±ı ÷˘ ⁄Ï© „V◊fl ◊Λ ±√fl ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê …\±ı      µ¿ı· ·‰Î›. ÁQ›¿˚ ƒÏpfiı fi‰Î ÿ˘Ê˘ ¤flÎ÷Î_ fi◊Ì fiı …^fiÎ ¬Î·Ì ◊Λ »ı.
÷˘ › ⁄Ï© „V◊fl ◊Λ.                          iÎÎfi≠΄M÷ ’»Ì › ¿ÊΛ ◊¥ Ω› ’HÎ ÷ıfiÌ ÷fl÷ ¬⁄fl ’Õı fiı …\ÿ_ flËı.
   ±iÎÎfi÷΋Î_ ⁄ÌΩfiÎ … ÿ˘Ê …\±ı, ’˘÷ÎfiÎ ÿı¬Î› … fiËŸ. ⁄Ï© „V◊fl       ±ø‹ ωiÎÎfi̱ı ÷˘ iÎÎfi ±Î’Ìfiı ’«ÌÁı› ≠¿ÎflfiÎ ‹˘Ëfi˘ fiΠ¿flÌ
fi ◊Λ ±ıÀ·ı Ëη‹Õ˘· ◊›Î ¿flı. ’»Ì ±Î¬_ ±_÷—¿flHÎ Ë·Î‰Ì fiάı,      ±ÎM›˘. ÁÀı‰˘-¿<Àı‰˘ ⁄_fiı‰fiı ¤˛Î_Ï÷ ¿ËÌ »˘ÕÎT›Î »ı Á‰˝◊Ì.
ËS·Õ ‹«Î‰Ì ÿı.                               Á΋ÎfiÌ ¿¥ ¤Ò· ¿œÎ› ? …ı ¤Ò· ±ıfiı ÿı¬Î÷Ì fiΠˢ› ÷ı. ±fiı
   ÷ı ’Î»Ì ⁄Ï© ⁄ÌΩfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬ÎÕı ±ıÀ·ı ’˘÷ı ÁÎ«Ì ÃflÌfiı „V◊fl ◊Λ!   ¿¥ flÌ÷ı ¿œÎ› ? Á΋Îfiı ¤Ò· ¿ÎœfiÎfl˘ µ’¿ÎflÌ ÿı¬Î› ÷˘ ¿œÎ›. “¿œÌ ¬ÎflÌ
’»Ì ËS·Õ ÂÎ_÷ ◊¥ Ω› ! fiËŸ ÷˘ ω«Îfl˘fi_ C΋ÁÎHÎ «ÎS›Î … ¿flı ±fiı    ◊¥” ¿flÌfiı ¿¿‚ÎÀ fiÎ ¿flΛ.
±Î flÌ÷ı …√÷‹Î_ Õ¬˘ ◊¥ flè΢ »ı.                       CÎflfiÎ_ ⁄‘Î_ … Ïfiÿ˘Ê ÿı¬Î› fiı ’˘÷ÎfiÎ … ÿ˘Ê ÿı¬Î› I›Îflı ÁΫÎ
   ±Î‰Ì {ÌHÎÌ ‰Î÷ ¿›Î ÂÎVh΋Î_ …Õı ?! …√÷fi_ Áfl‰ˆ›_ ¿˘¥ ÂÎVh΋Î_  ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ.
…Õı ±ı‰_ fi◊Ì, ±ı ÷˘ iÎÎfiÌ ’ÎÁı … ‹‚ı.                    ≠Ï÷ø‹HÎ @›Î_ Á‘Ì ¿fl‰Î_ ? …ıfiÎ ÷flŒ ‹fi ⁄√ÕuÎ ¿fl÷_ ˢ›, ›Îÿ
   Á΋ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î› ÷ı … Á_ÁÎflfiÌ ±Ï‘¿flHÎ Ïø›Î ! ‹˘ZÎı …fiÎfl˘     ±ÎT›Î ¿fl÷_ ˢ› I›Î_ Á‘Ì. F›Î_ Á‘Ì ±Î’H΢ ±ıÀı¿Ÿ√ fiı«fl ËÂı, I›Î_ Á‘Ì
’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·˘ Ωı›Î ¿flı ±fiı Á_ÁÎfl‹Î_ ¤À¿fiÎflÎ ’Îfl¿ÎfiÌ ¤Ò·˘ Ωı›Î ¿flı !   ‹Îfl ’ÕÂı.

    ±Ï¤≠Λ flά‰Î◊Ì ƒÏp ÿ˘ÏÊ÷ ◊¥ Ω› »ı. ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ±Ï¤≠Λ          ±Î’HÎfiı √‹ı ÷ı‰˘ ±◊ÕΉΠ±Î‰ı ÷˘ › ±Î’HÎı ±◊Õ΋HÎ À΂‰Ì,
÷ÒÀı »ı fiı fi‰_ ‹fi ⁄_‘Î÷_ fi◊Ì.                    ±Î’HÎı ¬ÁÌ …‰_.
                                       ’˘÷ı ¿÷ν fi◊Ì ’HÎ Á΋Îfiı ¿÷ν …\±ı »ı ±ı ’˘÷ı … ¿÷ν ◊›Î ⁄flÎ⁄fl
            ±ÎI‹ƒÏp ◊›Î ’»Ì...
                                    »ı ! Á΋Îfiı Ï¿Ï«_÷˚‹ÎhÎ ¿÷ν Ωı›˘ ¿ı ’˘÷ı ¿÷ν ◊¥ … √›˘ ! ≠¿ÚÏ÷ ¤·ı
     ÿıËÎK›ÎÁ »^Àı ±fiı ±ÎI‹Îfi˘ ±K›ÎÁ ⁄ıÁı I›Îfl ’»Ì Ïfi…ÿ˘Ê …    ‰œ_‰œÎ ¿flı, ’HÎ ÷ıfiı ¿÷ν fiÎ Ωı‰˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı fi◊Ì ¿fl÷˘. “T›‰„V◊÷”
ÿı¬Î›.                                 ¿flı »ı !
     ¿ıÀ·Î_¿ ÿ˘Ê˘ ⁄flŒw’ı Ω‹ı·Î ˢ›, ÷ı …SÿÌ ÂÌ flÌ÷ı Ω› ? ±fiı¿      ÿ˘Ê ¿flfiÎfl˘ ±Ë_¿Îfl ±fiı ÿ˘Ê ΩıfiÎfl˘ › ±Ë_¿Îfl ! ÿ˘Ê ΩıfiÎfl˘
±ı¿Î_÷ı ±Ë_¿ÎflÌ Ë˘› ….                       fi◊Ì, ÷ı◊Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ±ıfiı flËı÷_ fi◊Ì. ±Î ÏÁ©Î_÷ ·Z΋Î_ flά‰Îfi˘.
   ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ‹ÎŒÌ ‹Î_√ ‹Î_√ ¿›Î˝ ¿fl‰Ì. ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ‹ÎŒÌ        ÿÎÿÎlÌ ¿Ëı, ¿ı ±‹ÎflÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ÿ˘Ê ◊÷Î_ ’Ëı·Î_ «Î· … ◊¥ Ω›,
‹Î_√‰ÎfiÌ Àı‰ … ’ÎÕÌ ÿı‰Ì. iÎÎfiÌfiÌ ¿Ú’Î◊Ì … ¿Î‹ ◊Λ, ¿_¥ ÿ˘Õ‘΋   ±ıfiÌ ‹ı‚ı ! ±ı ΩB≤Ï÷fi_ Œ‚ »ı !
¿fl‰ÎfiÌ fiËŸ. ¿Ú’Î @›Îflı ‹‚ı ? iÎÎfiÌfiÌ ±ÎiÎ΋Î_ flËı‰Î◊Ì. ±ÎiÎ΋Î_      ±Î√‚fiÌ ΩB≤Ï÷ ÷˘ ÿ˘Ê˘fiı ÿ˘Ê ÷flÌ¿ı › Ωı÷_ fi◊Ì. ±ı “iÎı›” fiı
flËı‰Î◊Ì Á‹ÎÏ‘ ◊Λ.                         “’˘÷ı” “iÎÎ÷Δ. iÎı› »ı ÷˘ iÎÎ÷Î’HÎ_ »ı !
   ±ÎI‹Î › ‰Ì÷flÎ√ »ı fiı ≠¿ÚÏ÷ › ‰Ì÷flÎ√ »ı. ’HÎ ≠¿ÚÏ÷fiÎ ÿ˘Ê      ¿˘¥fiı ÿ˘ÊÌ÷ ’HÎ fiËŸ √HΉΠfiı Ïfiÿ˘˝Ê ’HÎ fiËŸ √ÔHΉÎ, Ïfiÿ˘˝Ê
¿ÎœÌ±ı ¿ı ÷ıfi_ Ïfl±ı@Âfi ±Î‰ı. ¿˘¥fi˘ ÿ˘Ê ÿı¬Î› ÷ı ±Î’H΢ … ÿ˘Ê »ı.  ΩHΉΠ!
    ÿÎÿÎfi˘ ±Î ÁIÁ_√, I›Î_ ‹Îfl ’Õı ÷˘ › »˘Õ‰˘ fiËŸ. ÁIÁ_√‹Î_ ‹flÌ     ’˘÷ÎfiÌ ≠¿ÚÏ÷fiı Ωı‰Ì, «_ÿ¤Î¥ Â_ ¿flÌ flèÎÎ_ »ı ÷ıfiı Ωı‰_ ±ı Â©
…‰_ ’HÎ ⁄ËÎfl @›Î_› …‰Î …ı‰_ fiËŸ, ÁIÁ_√‹Î_ ¿˘¥fiÎ ÿ˘Ê Ωı‰Î fiËŸ.   µ’›˘√ »ı. ≠¿ÚÏ÷ ¿ı‹ Ωı‰Î÷Ì fi◊Ì ? ±Î‰flHÎfiı ·Ì‘ı. ±ı ±Î‰flHÎ ¿¥
fiËŸ ÷˘ “‰Ø·ı’˘ ¤Ï‰W›Ï÷” ! ‹ÎÀı ±ËŸ ÷fl÷ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ‘˘¥      flÌ÷ı ÷ÒÀı ? iÎÎfiÌ ’vÊ “ωϑ±˘” («flHΠωϑ) ¿flΉı, ÷ıfiÎ◊Ì ±Î‰flHÎ ÷ÒÀı.
fiά‰_. fiËÌ ÷˘ Ïfi¿ÎÏ«÷ ¿‹˝ ◊¥ Ω› ! iÎÎfiÌ ’vÊfiÎ ¿˘¥ ¿Î‚ı ÿ˘Ê
Ωı‰Î› … fiËŸ. iÎÎfiÌ ’vÊ ±Î√‚ ⁄Ï© ‰Î’flı ÷˘ ÷ı ’ÕÌ Ω›, fi¿ı˝ Ω›.       iÎÎfiÌfiı › ÁÒZ‹÷fl ±fiı ÁÒZ‹÷‹ ÿ˘Ê˘ ˢ›, …ı ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì «˘A¬Î
¿˘”¿ ωfl· … iÎÎfiÌfiÌ fi∞¿ flËÌ ÷ı‹fi˘ ±ı¿_<› ÿ˘Ê fiÎ …\±ı ! ÷ı …     ¿flı.
iÎÎfiÌfiÌ Áı‰Î‹Î_ fi∞¿ flËÌ Â¿ı !                       ≠¿ÚÏ÷fiÎ √HÎ-ÿ˘Ê˘fiı ΩıfiÎfl˘ ¿˘HÎ ? ≠¿ÚÏ÷fiı ≠¿ÚÏ÷ …\±ı »ı, ±ı
   ⁄ÌΩfiÎ_ ÿ˘Ê Ωı‰Î◊Ì ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê Ωı‰ÎfiÌ Â„@÷ w_‘Î¥ √¥ »ı.     ΩıfiÎfl˘ »ı ≠¿ÚÏ÷fi˘ ⁄Ï© ±fiı ±Ë_¿Îflfi˘ ¤Î√ ! ±Î‹Î_ ±ÎI‹Î Ïfi·ı˝’ ˢ›
¿˘¥fiÌ ¤Ò· ˢ÷Ì … fi◊Ì, ¤Ò· √HÎ‰Ì … ˢ› ÷˘ “T›‰„V◊÷”fiÌ √HÎΩı     »ı. ±ÎI‹Îfiı ÁÎfl_-¬˘À_ ˢ÷_ … fi◊Ì. ≠¿ÚÏ÷fiÎ ÿ˘Ê˘ ÿı¬ÎÕfiÎflÌ ¨«Ì ≠¿ÚÏ÷
±fiı “T›‰„V◊÷” ±ıÀ·ı ’˘÷Îfi˘ … ÏËÁÎ⁄ ’˘÷Îfiı ¤Î√ı ±Î‰ı »ı. ’˘÷ı ¤Ò·  ¿Ëı‰Î› ¿ı …ı ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ¿flΉfiÎflÌ »ı.
¿flÌ »ı ÷ıfi˘ ÿ_Õ ¿<ÿfl÷Ì ÏfiÏ‹k΢ ¶ÎflÎ ’˘÷Îfiı ‹‚ı »ı.            ≠¿ÚÏ÷fiı Ïfiÿ˘˝Ê …\±ı »ı ÷ı ’fl‹ÎI‹Î ! Ωı‰Î‹Î_ ‹@÷Îfi_ÿ ! ’HÎ
   iÎÎfiÌfiÎ ≠I›ı¿ ¿‹˝ ÏÿT› ¿‹˝ ˢ›. ⁄ÎèÎ ¿‹˝ ÷˘ ⁄‘ÎfiÎ …ı‰Î_ …   ±ÎI‹Îfiı ±Îfi_ÿfiÌ › ’ÕÌ fi◊Ì. ±ıfiı ÷˘ ‹ÎhÎ …ı‹ »ı ÷ı‹ Ωı‰Î‹Î_ Á‰˝V‰
ˢ› ’HÎ ÷ı Á‹›ı ÷ı‹fiı ‰÷˝÷Ì ‰Ì÷flÎ√÷Î … ÏfiË΂‰Î …ı‰Ì »ı ! ≠I›ZÎfiÌ  »ı !
‰Ì÷flÎ√÷Î Ωı‰Î◊Ì ‰Ì÷flÎ√ ◊‰Î› !                       ÿ˘Ê◊Ì ±_÷flΛ fiı ±_÷flΛ◊Ì Á_’ÒHν ±Îfi_ÿfi˘ ±fi¤‰ ±Õ¿ı !
   ‹˘ZÎÎ◊afiÌ ·ÎZÎÏHο÷α˘ ¿¥ ? Áfl‚÷Î ! ±˘’fi À< V¿Î› ! ’˘÷ÎfiÎ       ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌ ±ı‹fiÌ ÿÂÎfi_ ‰Hνfi ¿fl÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı “±‹Îflı ÷˘
⁄‘Î … ÿ˘Ê˘ ¬S·Î ¿flÌ fiάı ÷ı !                   ‰Î‚ …ıÀ·Ì › ¤Ò· ◊Λ ÷˘ ÷fl÷ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› !” ÷ı ‹ËŸ ¿ı‰Ì ¿˘À˝ ËÂı ?!
   ÿ˘Ê‹Î_ ±ı¿Î√˛÷Î ◊‰Î◊Ì ±ıÀ·ı ¿ı ÿ˘Ê ÿı¬Î›˘ fiËŸ. ±_‘Î’˘ ±ÎT›˘                         ı
                                  ¿ı‰_ ……‹ıLÀ ËÂı ? ¿˘¥fiÌ ΩıÕı ‹÷¤ıÿ … fiËŸ. √fi√Îfl ÿı¬Î› »÷Î_ ±ıfiÌ
÷ı◊Ì ÿ˘Ê ‰‚B›˘. ±ı ÿ˘Ê Ωı‰Î◊Ì Ω›. ±Î’HÎı ’˘÷ı Â©ÎI‹Î ◊¥ √›Î.                   ı
                                  ΩıÕı ‹÷¤ıÿ fiËŸ ! ⁄Îè΋Î_ √fi√Îfl, ±_ÿfl ÷˘ ¿_¥ … √fi˘ fi◊Ì.
ˉı ’ÿ˚√·fiı «˘A¬_ ¿fl‰Îfi_ flèÎ_. ÷ı Ωı‰Î◊Ì … «˘A¬_ ◊¥ Ω›.        ÷ı◊Ì ÿÎÿÎlÌ Á_’ÒHν Ïfiÿ˘˝Ê ◊›Î ±fiı ±Î¬Î …√÷fiı Ïfiÿ˘˝Ê Ωı›_ !
   ±Ï÷ø‹HÎ …ı ¿flı ÷ıHÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_. Â©ÎI‹Î ±Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷˘      iÎÎfiÌ ’vÊfiÌ ±ı¿ V◊Ò‚ ¿ı ÁÒZ‹ ¤Ò· fiΠˢ› ! ÁÒZ‹÷fl fiı ÁÒZ‹÷‹
… ˢ› …ıfiÎ ’˘÷ı Á_’ÒHν iÎÎ÷Î-ƒpΠˢ› ±fiı …ı ¤Ò·˘ ¿˘¥fiı fi¿ÁÎfi¿÷ν   ◊¥ Ω› fiı ! ≠÷ÌÏ÷‹Î_ ÷˘ Á˘ À¿Î flά‰_ ¿ı …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê … »ı. ÿ˘ÏÊ÷
fiΠˢ›, ‹ÎhÎ ’˘÷ÎfiÎ “¿ı‰‚ iÎÎfi”fiı … ±ı fl˘¿÷Ì Ë˘› !           ÿı¬Î› »ı ±ı ¤˛Î_Ï÷ »ı fiı ÷ıfiÎ◊Ì Á_ÁÎfl ¬Õ˘ »ı !
   »ıS·Î ≠¿ÎflfiÌ ΩB≤Ï÷ ¿¥ ! ±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ … fiÎ ÿı¬Î› !        ΩH›_ ÷ıfi_ fi΋ ¿ı Ã˘¿fl fiÎ ‰Î√ı. ¿ÊΛ˘ (ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤) ±ı
   …ıHÎı Á‰˝ ¤Ò·˘ ¤Î_√Ì, ÷ıfi˘ ±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ µ’flÌ … fiÎ flè΢ !     Ã˘¿fl˘ … »ı ! ±fiı I›Î_ Á‘Ì ¤À¿‰Îfi_ … »ı ! ¿ÊΛ˘fi˘ ’Õÿ˘ ⁄ÌΩfiÎ
÷ı◊Ì iÎÎfiÌ ’vÊ ±ı ÿıË‘ÎflÌ ’fl‹ÎI‹Î … ¿Ëı‰Î›.              ÿ˘Ê˘ ÿı¬ÎÕı »ı ! ¿ÊΛ˘ ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì Ω› !
   ÿÎÿÎlÌ ¿Ëı »ı, “±‹ı” ⁄ı …\ÿÎ_ »Ì±ı. ‹ËŸ ≠√À ◊›ı·Î »ı ±ı ÿÎÿÎ      ‹˘ZÎ ‹ÎÀı ¿‹˝¿Î_Õ ¿ı Ïø›Î±˘ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì, ±ÎI‹Î ΩHΉÎfiÌ
¤√‰Îfi »ı. ±ı Á_’ÒHν ≠√À ◊¥ √›Î »ı, {‚Ë‚ F›˘Ï÷ V‰w’ ! …ı ±‹fiı      …wfl »ı, …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê Ωı‰ÎfiÌ …wfl »ı !
±‹ÎflÌ ’HÎ ‹ËŸ·Ì ¤Ò·˘ ÿı¬ÎÕı »ı ±fiı ±ı … «˙ÿ ·˘¿fi˘ fiÎ◊ »ı ! ±ı        »÷Î_ …ıfiı …ı ±fi¿>‚ ±Î‰ı ÷ı ¿flı. ¿˘¥fiÌ ÀÌ¿Î ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì.
… ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi »ı ! 360 ÏÕ√˛ÌfiÎ ’ÒHν ¤√‰Îfi !               fiËŸ ÷˘ ÷ıfiÌ ΩıÕı fi‰Î ¿flÎfl ⁄_‘ÎÂı.
              …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê !                     V‰¿‹˝fiı ±Î‘Ìfi … ¤˘√‰À˘ ’˘÷Îfiı ±Î‰ı »ı, ’»Ì ⁄ÌΩ ¿˘fi˘
   …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê ¿¥ flÌ÷ı ¤Î‚Ì Â¿Î› ?! ±ÎI‹ƒÏp ◊¿Ì …, ’ÿ˚√·       √fi˘ ?
ƒÏp ◊¿Ì fiËŸ ! ÷k‰ƒÏp ◊¿Ì, ±‰V◊Î ƒÏp ◊¿Ì fiËŸ !                ‹ËΉÌflfi˘ ¬fl˘ ÏÂW› ¿˘HÎ ? …ıfiı ·˘¿˘fiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î‰ÎfiÎ ±˘»Î_
   Á΋Îfiı ÿ˘ÏÊ÷ …\±ı, ±ı ±Ë_¿Îfl »ı ΩıfiÎflÎfi˘ !            ◊‰Î ‹Î_ÕuÎ »ı ! Á_’ÒHν ÿÂαı fiËŸ ÷˘ › Âw±Î÷ ÷˘ ◊¥ !
   ÿU‹fi ≠I›ı ’HÎ ¤Î‰ fi ⁄√Õı, ⁄√Õı ÷˘ ÷÷˝ … ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì Á‘ÎflÌ        ‘‹˝‹Î_ ±ı¿-⁄ÌΩfiÎ ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î› »ı ÷ı ‹ÎflÎ-÷ÎflÎfiÌ ¤ıÿ⁄Ï©◊Ì ±fiı
·ı‰Î› ÷˘ ±Î√‚ ≠√Ï÷ ◊Λ fiı ±_÷ı ÂÌ·‰Îfi ◊‰Î›.               ÷ıfiı ‹ÎÀı lÌ‹ÿ˚ flÎ…«_ƒı ¿èÎ_, “√E»-‹÷fiÌ …ı ¿S’fiÎ, ÷ı fiËŸ Áÿ˚T›‰ËÎfl.”
  Âw±Î÷‹Î_ ⁄Ï© Á΋Îfiı Ïfiÿ˘˝Ê fiËŸ Ωı‰Î ÿı ’HÎ Ïfiÿ˘˝Ê Ωı‰ÎfiÌ         ÿÎÿÎlÌ ¿Ëı »ı, ¿ı “±I›Îflı ±‹ÎflÎ◊Ì …ı ¿_¥ ⁄˘·Î› »ı ÷ı √÷¤‰‹Î_
Âw±Î÷ ¿fl‰Ì. ’»Ì …ı‹ …ı‹ ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰Âı, ÷ı‹ ÷ı‹ ⁄Ï© ÀÎœÌ ’ÕÂı.     flı¿Õ˝ ◊›ı·_ ⁄˘·Î› »ı. √›Î ¤‰fiÌ ¤Ò·‰Î‚Ì flı¿Õ˝ ◊›ı·Ì. ÷ı◊Ì ¿˘¥ ‘‹˝‹Î_
                                    “±Î ¤Ò· »ı” ±ı‰_ ⁄˘·Î› »ı. ’HÎ ±Î…fi_ iÎÎfi-ÿ½fi ±ıfiı Á_’ÒHν Ïfiÿ˘˝Ê
   …ı‹ ÿά·˘ √HÎ÷Î …‰Î⁄ ‹ı‚‰‰Î ±ı¿ fl¿‹ ‘Îfl‰Ì ’Õı, “‘Îfl˘ ¿ı
                                    …\±ı »ı fiı ⁄˘·Î›_ ÷ıfi_ ÷÷˝ … ≠Ï÷ø‹HÎ ◊¥ «˘A¬_ ◊¥ Ω› »ı !”
100” (Á’˘{ Ë_ÕˇıÕ) ’»Ì …‰Î⁄ ÁΫ˘ ‹‚ı »ı fiı ?! ÷ı‹ ÿÎÿÎlÌ ’HÎ
±ı¿ fl¿‹ ‘Îfl‰ÎfiÌ ¿Ëı »ı ¿ı “±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ ÿ˘ÊÌ÷ … fiËŸ. ±Î¬_          ±ø‹ ‹Î√˝fi_ ÿÎÿÎlÌfi_ ±Ω›⁄ iÎÎfiÌ’ÿ ≠√À ◊›_ »ı ±Î ¿Î‚‹Î_ !
› …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê »ı !” ÁΫ˘ …‰Î⁄ ±_÷ı ‹‚Ì …Âı.               ¿˘¥fiÌ ¿S’fi΋Î_ fi ±Î‰ı ÷ı‰_ ±Î ±Îç›˝¿ÎflÌ ¿<ÿfl÷fiÌ ¤ıÀ »ı …√÷fiı !
   ƒÏp ≠‹ÎHÎı V≤Ïp. ÿ˘ÏÊ÷ ƒÏp±ı Á΋˘ ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› fiı Ïfiÿ˘˝Ê      Ïfiÿ˘˝Ê ƒÏp ◊¥, I›Îfl◊Ì ’˘÷ı ≠ı‹V‰w’ ◊›Î ±fiı ±ı‹fiÎ Â© ≠ı‹ı
ƒÏp±ı Á΋˘ Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î›.                        ¿ıÀ·Î_›fiı Á_ÁÎfl‹Î√˝‹Î_◊Ì ‹˘Z΋Î√˝‹Î_ ‰ÎY›Î ! ±ı ±CÎÀ-±‰‘ ’fl‹ÎI‹
                                    ≠ı‹fiı ¿˘ÀÌ ¿˘ÀÌ fi‹V¿Îfl !! Ïfiÿ˘˝Ê …√÷ ÿı¬Î› I›Îflı ‹@÷ ËÎV› ≠√Àı.
   iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì ’HÎ …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê »ı ±ı ±fi¤‰‹Î_ fiÎ ±Î‰ı. I›Î_     ‹@÷ ËÎV› Ωı¥fiı … ¿ıÀ·Î_› fl˘√ Ω›. iÎÎfiÌ ’vÊfi_ «ÎÏflhÎ⁄‚ ±Î¬Î
÷˘ ÿÎÿÎḻı ¿èÎ_ »ı ‹ÎÀı ±ı‹ ±Î’HÎı fiyÌ ¿flÌ fiά‰_ ¿ı …ı◊Ì ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷  ⁄˛õÎ_Õfiı ±ı¿ ±Î_√‚Ì ’fl ∂¤_ flάı ±ı‰_ ˢ› ! ±fiı ±ı «ÎÏflhÎ⁄‚ @›Î_◊Ì
ÿı¬Î› … fiËŸ. F›Î_ ±ı‰_ fiyÌ fiËŸ ◊›ı·_ ˢ›, ±ı ¤Î√‹Î_ ’»Ì ‹Îfi‰Îfi_   ≠√Àı ? Ïfiÿ˘˝Ê ƒÏp◊Ì !
… ¿ı …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê … »ı ! …‰Î⁄ ΩHÎ̱ı ±ıÀ·ı ÿά·˘ √HΉÎfi˘ ÁËı·˘                             - ÕΘ. fiÌfl⁄Ëıfi ±‹Ìfi
                 ±fiø‹ÏHοÎ
    Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì.... Ïfiÿ˘˝Ê  !    ÿÌÃÎ fiËŸ Ïfi…ÿ˘Ê˘ ÷˘...      30  ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì ƒÏp !         62  ±Î ÷˘ ¥„Lƒ›√Q› iÎÎfi !      100
ωrfiÌ ‰ÎV÷ω¿÷α˘ !          1  fi Ωı‰Î› ÿ˘Ê ¿˘¥fiÎ !        30  ÷ı‹ ÷ı‹ ≠√Àı ±Î÷‹ µΩÁ !      63  ±fiı ±Î iÎÎfi√Q› ¿Ëı‰Î› !     101
±Î’H΢ µ’flÌ ¿˘HÎ ?           1  I›Îflı ±ÎT›˘ ‹ËΉÌflfiÎ ‹Î√˝‹Î_ ! 33   √èÎ÷‹ ωiÎÎfi !          64  ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·˘fiı ’˘÷ı … ‰œı !    102
‹Ò‚ ¤Ò· ¿¥ ?              2  fi ÿÌÃÎ ’˘÷ÎfiÎ_ … ÿ˘Ê˘ !      33  ÿ˘Ê˘ ˢ› ’Չ΂Π!         65  I›Îflı Á_’ÒHν ◊›˘ Ïfi¿Î· !    103
¤Ò·˘ @›Îflı …Õı ?            3  ±ıfiı ¿Ëı‰Î› …ˆfi !         36  √fiı√ÎflÌ ’Î’-’H›fiÌ !       66  @›Î_ Á‘Ì ‹fi «˘A¬_ ◊›_ !    104
¿˘HÎ …√÷fi˘ ‹ÎÏ·¿ ?           3  ÿ˘Ê˘ ±ıÀ·Î_ … ¬’ı ≠Ï÷ø‹HÎ !    37  V‰w’≠΄M÷ ’»Ì !          67  I›Î_ Á‘Ì µ’flÌ ‹ËŸ‰Î‚Î ¤√‰Îfi!105
±HÎÁ‹…HÎı ÁF›Î˝ ÿ—¬ !!!        4  ±ÎI‹Î ’˘÷ı … ◊‹˘˝‹ÌÀfl Á‹ !    37  ±ıÀ·ı ◊¥ √›Î iÎÎfiÌ !       69  ϤLfi÷Î ±ı ⁄LfiıfiÎ ΩHÎ’HÎ΋Î_ ! 106
Á΋˘ ÷˘ »ı ‹ÎhÎ ÏfiÏ‹kÎ !        5  ±ı »ı ¤Ò·˘fi_ V‰w’ !       38  ÿÌÁı ‘˘‘ ÿ˘Ê ÷HÎÎ...       69  ±ı◊Ì ±_÷flΛ....         107
fi ‰Î√ı ‰ıHÎ, ωfiÎ ‰Î_¿ !        6  iÎÎfiÌfiÌ ÷k‰ƒÏp !         39  CÎfl‹Î_ À˘¿Î› ¿¥ ¤Ò·fiı !      71  Á_’ÒHν ÿ˘ÊflÏË÷ ÿÂÎ ÿÎÿÎfiÌ !   107
⁄«¿Î_ ¤fl‰Î ÏfiÏ‹kÎfiı !         6  ÷flı·˘ … ÷Îflı....         39  ±Î‹ ◊Λ ¿‹˘˝ «˘A¬Î_ !       72  ΩB≤Ï÷ ¤Ò·˘ Á΋ı, iÎÎfiÌ ÷HÎÌ ! 108
±fi‹˘ÿfifi_ Œ‚ !            7  I›Îflı ¤Ò· ¤Î_√Ì ¿Ëı‰Î› !     40  ¤Î‚˘ Á΋Îfiı ’HÎ ±¿÷ν !      73  ÷ı◊Ì “±‹Îfl˘” fi µ’flÌ ¿˘¥ ?    109
fi ’Õ¿Îfl, ÷˘ ’ÒHν÷Î ’‹Î› !       8  ¤Ò· ¿Îœı, ‹ËŸ ¿˘HÎ ?       41  ±ı »ı ±ı¿Î_÷ı ±Ë_¿ÎflÌ !      74  ‹ÎÀı “iÎÎfiÌ” ÿıË‘ÎflÌ ’fl‹ÎI‹Î ! 109
±ı¿‹Î_◊Ì ±fi_÷, ±iÎÎfi÷Î◊Ì !       8  ±_‘ÎflÎfiÌ ¤Ò·˘...         41  ‹ËI‰ »ı ¤Ò·fiÎ ¤Îfifi_ !      75  ‹ËŸ‰Î‚Î ¤√‰Îfi ÿı¬ÎÕı ÿ˘Ê˘ ! 109
⁄ı … ‰V÷ ωr‹Î_ !           9  fi◊Ì ±ıfiı µ’flÌ ¿˘¥ !        42  I›Î_ ’vÊÎ◊˝ ¿ı ¿Ú’Î ?      76         …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê !
±Î‹_hÎÌ ‘˘·fiı, ‰‚÷fl ÁÏË÷ !      10  ƒÏp Ïfi…ÿ˘Ê ¤HÎÌ....        43  ‰Ì÷flÎ√¤Î‰ı ωfi‹˛÷Î fiı ¿Õ¿Î¥ !   77  ¤√‰Îfiı ¤ÎY›_ …√ Ïfiÿ˘˝Ê !    111
⁄ËÎfl‰ÏÀ›˘› »’Λ ÂÌ·‰Îfi Á‹ZÎ !     11  ≠‹÷ ¤Î‰◊Ì ÏÿÁı ’flÿ˘Ê !      43  “iÎÎfi”≠΄M÷ ’»ÌfiÌ ’Ïfl„V◊Ï÷ !   78  ¿¥ ƒÏp±ı …√ ÿÌÁı Ïfiÿ˘˝Ê !    112
fi flè΢ ¤˘√‰À˘ iÎÎfiÌfiı !        12  ‰Ì÷flÎ√˘±ı ¿Ì‘_ ‹„@÷¿Î… !    44  I›Îflı ÿ˘Ê ⁄fiı „ÕV«Î…˝ w’ı...   81  ÷k‰ ƒÏp±ı …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê !      113
¤Ò· ¤Î_√ı ÷ı ’fl‹ÎI‹Î !        12  …wfl »ı ¤Ò· ‰√flfiÎ iÎÎfi ±fiı Á‹…HÎfiÌ!44  l©Î◊Ì Âw, ‰÷˝fi◊Ì ’ÒHν....    82  …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê,  ’flΉΠÁÏË÷ !    114
ÿÌ‘Î ±Î‘Îfl µ’flÎHÎÎ ·¥fiı !       13  ¤Ò· ‰√flfi_, iÎÎfi ±fiı Á‹…HÎ ! 47    fi »˘Õ‰˘ ¿Ïÿ ÁIÁ_√ “±Î” !     83  ÂÌ·‰ÎfifiÎ ⁄ı √HÎ !        114
¿>_«Ì ¤Ò·˘ ¤Î_√‰ÎfiÌ !         13  ¿ÎŒÌ »ı ⁄ıÁ‰Ì ≠÷ÌÏ÷ ¤Ò·fiÌ !    48  ‰Î‚‰Ì, ÿ˘Ê Ωı‰ÎfiÌ Â„@÷fiı !    83  ±Î »ı iÎÎfifiÌ ’ÎflÎÂÌÂÌ !     115
⁄_‘ ¿fl˘ ¿ÊΛfi_ ’˘ÊHÎ !        14  ¤Ò· ¤Î_√Ì ±Î’ı ±ı ¤√‰Îfi !     49  “T›‰„V◊÷” ¿÷ν I›Î_ ¤Ò· ¿˘fiÌ ?  84  ±ı¿ fl¿‹ ±Î’ ‘Îfl¢ ?       116
±_‘Î’˘ fi ÿı¬‰Î ÿı ÿ˘Êfiı !       15  ¤Ò· ‰√flfi_ ÿ½fi fiı ¤Ò·‰Î‚_ ‰÷˝fi! 50  ‰Ø·ı’˘ ¤Ï‰W›Ï÷....        84  ƒÏp ≠‹ÎHÎı V≤Ïp !        117
⁄Ï© ‰¿Ì·Î÷ı, ∞÷ı ÿ˘Ê !        16  ±·˙Ï¿¿ Á΋ÎÏ›¿ ±ı ’ flÊÎ◊˝ !   51  ÿı¬ı ÿ˘Ê iÎÎfiÌfiÎ, ÷ıfiı....    85  …√ Ïfiÿ˘˝Ê ±fi¤‰‹Î_....      118
¿flı iÎÎfiÌ ±ı¿flÎfl, Ïfi…ÿ˘ÊfiÎ...     16  fi ±Õı ¿Â_ Â© µ’›˘√Ìfiı !     52  Áfl‚fiı iÎÎfiÌ¿Ú’Î ±’Îfl !      88  ±_Ï÷‹ ƒÏp±ı …√ Ïfiÿ˘˝Ê !     120
ÿ˘Ê˘ V‰Ì¿Îfl˘, µ’¿Îfl ‹ÎfiÌfiı !     17  ±Îfl˘’ ±ÎM›ı ±À¿ı ±Î√‚fi_ ωiÎÎfi ! 52  √HÎ Ωı÷Î_ √HÎ ≠√Àı !      89  ΩH›_ ÷˘ ±ıfi_ fi΋....      122
“±Î” ÷¿˝À ¿flfiÎfl “÷_” … !       19  ⁄Ï© ±ı@Á’À˝, ÿ˘Ê Ωı‰Î‹Î_...   53  Ïfi…¿‹˝ ±ıÀ·ı Ïfi…ÿ˘Ê !       89  ÿ˘Ê ÿı¬ÎÕı, ¿ÊΛ ¤Î‰ !      122
±S›Î, ·ı ⁄˘‘’Îà ±ÎfiÎ◊Ì !       20  ÿ˘Ê Ωı‰˘ Ω÷fi˘ … ÁÿÎ !       53  Â© µ’›˘√, ±ÎI‹Î ÷H΢ !      90  I›Î_ ¿˘fiı ‰œÂ˘ ?         123
¤Ò· ¤Î_√‰ÎfiÌ flÌÏ÷....         20  ÿ˘Ê ÿı¬ı I›Î_ ⁄Ï© „V◊fl !     54  ¤Ò·˘, ±…‰Î‚ÎfiÌ...         90  fi◊Ì ¿˘¥ ÿU‹fi ˉı...       124
±Î·˘«fiÎ iÎÎfiÌ ’ÎÁı !         23  ’΋‰Î ‹„@÷, …\±ı Ïfi…ÿ˘Ê !    56  ≠√Àı ¿ı‰‚iÎÎfi, ±_Ï÷‹ ÿ˘Ê …÷Î_ !  91  ÁÎ’, ‰Ÿ»Ì› »ı Ïfiÿ˘˝Ê...     125
÷ı‹ ÷ı‹ ¬Ì·÷Ì Ω› ÁÒ{....       23  ±Î‰Ì Ω‰ ±ı¿ ‰Î÷ ’fl !       57  ±_‘ÎflÎfiÌ ¤Ò·˘...         91  ‹ËΉÌflı › Ωı›Î V‰ÿ˘Ê !      126
Ë÷Ì … fiÏË ÷ı Ω› @›Î_◊Ì ?       24  ’Õu˘ … ˢ› ‹Î_ËÌ ±ı ÿ˘Ê !     57  ÿÎÿÎ “ÕÎ"@Àfl” ÿ˘Ê˘fiÎ_ !      92  ±¤ıÿ ƒÏp ◊÷Î_ ◊Λ ‰Ì÷flÎ√... 127
ÿÁfiÎ ¿›Î˝ ±ı¿ !            24  ’˘÷ÎfiÌ √Àfl √_‘Λ.......      57  ÿ˘Ê ¿Îœ‰ÎfiÌ ¿˘·ı… !        92  √E»‹÷fiÌ …ı ¿S’fiÎ...       127
⁄‘Î ÿ—¬˘fi_ ‹Ò‚ “’˘÷ı” … !      25  ƒÏp ±Ï¤≠Λ flÏË÷ !         59  ±Î‰flHÎ ÷ÒÀuı ÿ˘Ê ¤‚Λ !      94  ±Î…fi_ ÿ½fi fiı √÷ ¤‰fiÌ flı¿Õ˝ ! 128
fi ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ …√÷‹Î_ !         26  ±Î‹ ±_÷ ±Î‰ı √Ò_«‰ÎÕα˘fi˘ ! 60     ‰Ì÷flÎ√˘fiÌ Ïfiÿ˘˝Ê ƒÏp !      96  ±Îç›˝¿ÎflÌ ±Ω›⁄ ±ø‹ iÎÎfiÌfi_ ’ÿ ! 130
I›Îfl◊Ì ◊›_ Á‹Ï¿÷ !          27  F›Î_ »^Àu_ ‹ÎÏ·¿Ì’b_ Á‰˝V‰’HÎı ! 61  ÿ˘ÏÊ÷ ƒÏpfiı ’HÎ ÷_ “ΩHΔ !    97  fi ÿı¬ı ÿÎÿÎ ÿ˘Ê ¿˘¥fiÎ !     131
±_÷ı ÷˘ ±ı ≠οÚ÷ √H΢ !       27      ±ÎI‹ƒ„p ◊›Î ’»Ì....      fi◊Ì ¿fl‰Îfi_, ‹ÎhÎ Ωı‰Îfi_ !    98  I›Îflı ≠√Àı ‹@÷ ËÎV› !      132
‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ ÿ˘Ê !          28  √wÕ ±Î‰ı, ¤Î√ı ÁÎ’ !       62  CΙ ’˘÷ÎfiÎ … ‰ÌH΢fiı !      99
                    17                                      18
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                   1  2                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

                                  ‰SÕ˝‹Î_ ! ±fiı …ıfiı ÷‹ı µ’flÌ ‹Îfi˘ »˘, ¤√‰Îfifiı, ±ı ÷˘ ÷‹Îfl_ V‰w’
                                  »ı ! ¤√‰Îfifi_ V‰w’ µ’flÌ Ë˘¥ ¿ı fiËŸ @›Îflı› ’HÎ. ±ıfiÎ ±ΩHÎ »ı
                                  ‹ÎÀı ±ı µ’flÌ Ë˘¥ ¿ı fiËŸ. I›Îflı µ’flÌ ¿˘HÎ ? ÷‹ÎflÌ O·_ÕÁ˝ ±fiı
                                  Ï‹VÀı@Á. ±Î ⁄ı … Ωı fiΠˢ› ÷˘ ÷‹Îfl˘ ¿˘¥ µ’flÌ »ı … fiËŸ. ‹ÎflÎ
                                  O·_ÕÁ˝ ±fiı Ï‹VÀı@Á fiÌ¿‚Ì √›ı·Î_ »ı, ±ıÀ·ı ‹Îfl˘ µ’flÌ ¿˘¥ ’HÎ »ı fiËŸ.
                                  ÷‹ı F›Îflı O·_ÕÁ˝ ±fiı Ï‹VÀı@Á ¿ÎœÌ fiά¢ I›Îflı ÷‹ÎflÎ µ’flÌ ¿˘¥ fiËŸ.
       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !               Ë‹HÎı ’˘·ÌÁ‰Î‚ÎfiÌ ΩıÕı I›Î_ ±◊Õ΋HÎ ¿flÌfiı ±Î‰˘, ±ËŸ …SÿÌ ±Î‰‰Î
                                  ‹ÎÀı, ’÷ÎT›Î ÏÁ‰Î› ±Î‰˘, “’˘·ÌÁ‰Î‚˘” ¿Ëı, “∂¤Ì flά˘” ±fiı ÷‹ı
                                  ∂¤Ì fiÎ flÎ¬Ì ÷˘ ’»Ì ±ËŸ ’˘·ÌÁ‰Î‚Î ±Î‰ı. ÷˘ ÷‹ı ÷fl÷ Á‹∞ Ω‰
            ωrfiÌ ‰ÎV÷ω¿÷α˘ !             ¿ı ±Î ‹ÎflÎ ‹ÎÀı ±ÎT›˘ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ¤Ò· ¿flÌ ±ı ±Î’HÎfiı ÷fl÷ A›Î·‹Î_
                                  ±Î‰Ì Ω› ¿ı ±Î ¤Ò· ¿flÌ. ±ı ¤Ò· ¤Î_√˘. ‹Îfl_ Â_ ¿Ëı‰Îfi_ »ı ? fiflÌ
    ≠ffi¿÷ν — …√÷fiÌ ‰ÎV÷ω¿÷ΠωÊı ¿_¥¿ ¿Ë˘.           ¤Ò·˘ … ◊›ı·Ì »ı. ±ı ¤Î_√˘. ±I›Îfl Á‘Ì ’Îfl¿ÎfiÌ … ¤Ò·˘ ÿı¬Î¥, ’˘÷ÎfiÌ
                                  ¤Ò· ÿı¬Î¥ fi◊Ì. ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· ÿı¬ı, ¤Î_√ı ±ı ¤√‰Îfi ◊Λ !
    ÿÎÿÎlÌ — …√÷fiÎ ·˘¿˘ T›‰ËÎfl‹Î_ ⁄ı flÌ÷ı flËı »ı, ±ı¿ ·˙Ï¿¿
¤Î‰◊Ì ±fiı ±ı¿ ±·˙Ï¿¿ ¤Î‰◊Ì. ÷ı CÎH΢ ¬fl˘ ¤Î√ …√÷fi˘ ·˙Ï¿¿ ¤Î‰ı                 ‹Ò‚ ¤Ò· ¿¥ ?
… flËı »ı ¿ı ¤√‰Îfi µ’fl »ı fiı ¤√‰Îfi ⁄‘_ ¿flı »ı. ±fiı ’λ˘ ’˘÷ı
› ¿fl÷˘ Ω›, ¤√‰Îfiı › ¿fl÷Î Ω›. ±ı‹fiı ¿_¥ ωfl˘‘ΤÎÁfi˘ A›Î· fi◊Ì        ±fiı ±Î ⁄Î…\ ÁΑ±˘-Á_L›ÎÁ̱˘ ≥E»Î±˘ ¬ÁıÕ ¬ÁıÕ ¿flı »ı. ÷ı
±fiı ±ı‹fiı ¤√‰Îfi ‹Î◊ı ˢ› ÷˘ ⁄Ì¿ flèÎÎ ¿flı ¿ı ¬ÿÎ ›ı ¿flı√Î fiı ›ı   ≥E»Î±˘ ÷˘ ¿_¥ ¬Áı ±ı‰Ì fi◊Ì. Õ⁄· ◊¥fiı ±Î‰ı ±ı‰Ì »ı. ‹Ò‚ ¤Ò·
¿flı√Î. ±Î‹ ¿flÌfiı √ÎÕ<_ «ÎS›Î ¿flı.                  @›Î_ ◊›ı·Ì »ı ÷ı ¬⁄fl fi◊Ì ·˘¿˘fiı. ±ı ≥E»Î±˘ ±Î‰ı ±ı ¤Ò· fi◊Ì. ±ıfiÌ
                                  ‹Ò‚ ¤Ò· ÿ⁄Ή̱ıfiı ±Î’HÎı, «Î_’ ÿ⁄Ή̱ıfiı ±Î’HÎı ÷˘ ’_¬˘ ⁄_‘ ◊¥
   ’HÎ …ı ±I›_÷ ω«Îfl‰_÷ ◊›˘ »ı, …ıfiı ‹Î◊ı ¤Îflw’ ⁄˘Ωı ¿˘¥fi˘   Ω›. ±Î‹ ’_¬˘ {η {η ¿fḻı ÷˘ ‰‚ı fiËŸ. ±ıfiÌ ‹Ò‚ ¤Ò· ÿ⁄Ή̱ı.
Ωı¥÷˘ … fi◊Ì, ÷˘ ±ıfiı ‹ÎÀı ¬flı¬flÌ Ë¿Ì¿÷ ±·˙Ï¿¿ ˢ‰Ì … Ωı¥±ı
                                      “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_” ±ı … ‹Ò‚ ¤Ò· »ı. ‹Ò‚ ¤Ò· … ±Î »ı. ±ı ±Îfl˘Ï’÷
fiı ? ±·˙Ï¿¿‹Î_ ¿˘¥ µ’flÌ »ı … fiËŸ. …√÷‹Î_ ÷‹ÎflÌ ¤Ò·˘ … µ’flÌ
                                  ¤Î‰ »ı. ÁΫ˘ ¤Î‰ fi◊Ì ±ı. …ı‹ ±ËŸ ±Î√‚ ¥LÿÌflÎ √Î_‘Ì …ı‰Î ¿’ÕÎ_
»ı, ÷‹ÎflÎ O·_ÕÁ˝ (‹˘ÀÌ ¤Ò·˘) ±ıLÕ Ï‹VÀı@Á (Á΋ÎL› ¤Ò·˘) ±ı ⁄ı …
                                  ’ËıflÌ ±fiı ⁄‘Îfiı ¿Ëı, “Ë_ ¥LÿÌflÎ √Î_‘Ì »\_” ±fiı ±ı‹ ¿flÌfiı ±ıfi˘ ·Î¤
µ’flÌ »ı. ⁄Ì…\_ ¿˘¥ µ’flÌ »ı … fiËŸ.
                                  µÃΉı, ÷˘ ±ıfi˘ √fi˘ ·Î√ ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ ? ±ı‰Ì flÌ÷ı “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_”,
              ±Î’H΢ µ’flÌ ¿˘HÎ ?           ÷ıfi˘ Ïfifl_÷fl ·Î¤ µÃΉı »ı. ±ı ±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰ ¿Ëı‰Î› ÷ıfiÎ √fiÎ.
   ±Î‰_ ¿˘HÎ ¿ËÌ Â¿ı ? I›Îflı ±˘Ë˘Ë˘ ! ±Î ¿ıÀ·Î fiÌÕfl ËÂı ? ±fiı    ±ıÀ·ı ÷‹ÎflÌ ¤Ò·˘ (‹ÌVÀı@Á) ±fiı ÷‹ÎflÎ O·_ÕÁ˝, ±Î ⁄ı … ÷‹ÎflÎ
Õfl ¿˘fi˘ flά‰Îfi˘ ? ‹ÎflÌ Â˘‘¬˘‚ »ı ¿ı ÷‹Îfl˘ µ’flÌ … ¿˘¥ fi◊Ì ±Î     µ’flÌ »ı. ÷‹ÎflÌ O·_ÕÁ˝ Â_ ËÂı ? “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_” ±ı ’Ëı·_ O·_Õfl. “Ë_
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                     3  4                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

±Î‹fi˘ ÿÌ¿fl˘ ◊Ι” ±ı ⁄Ì…\_ O·_Õfl. “Ë_ ±Îfi˘ ‘HÎÌ ◊™” ±ı hÎÌ…\_ O·_Õfl.     ±‹Îfl˘ µ’flÌ ¿˘¥ ⁄Î’˘› fi◊Ì. ±Î µ’fl ⁄˘Á »ı ¿ı ⁄Î’˘› µ’fl
“Ë_ ±Î »˘¿flÎfi˘ ⁄Î’ ◊™” ±ı «˘◊_ O·_Õfl. ±ı‰Î_ ¿ıÀ·Î_ O·_ÕÁ˝ ¿›Î˝ »ı ?  ⁄ıÃ˘ »ı, ±ı‰_ fi◊Ì. …ı »˘ ±ı ÷‹ı … »˘ ±fiı ÷‹fiı ÿ_Õ ±Î’fiÎfl˘ › ¿˘¥
                                    fi◊Ì fiı ÷‹fiı …L‹ ±Î’fiÎfl˘ › ¿˘¥ fi◊Ì. ÷‹ı ’˘÷ı …L‹ ·˘ »˘ fiı ‘ÎflHÎ
    ≠ffi¿÷ν — ±fiı¿ ◊›Î_ ËÂı.
                                    ¿fl˘ »˘ fiı ±Î ’λ\_ Ω‰ »˘ fiı ±Î‰˘ »˘. Ω‰ »˘ fiı ±Î‰˘ »˘. ÷‹ÎflÌ
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÷ı ±Î O·_ÕÁ˝ »ı ÷ı ÷‹ÎflÎ◊Ì ÷ÒÀÂı fiËŸ. ±‹ı O·_ÕÁ˝  ‹fl∞ ‹…⁄fiÎ Á˘ÿÎ »ı. ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ±Î‰÷Î Á‘Ì ÷˘ ΩHÎı ¿ı ¿<ÿfl÷Ì
÷˘ÕÌ ±Î’̱ı ±fiı ’»Ì Ï‹VÀı@Á ˢ› ÷ı ÷‹Îflı ¿Îœ‰ÎfiÌ. ÷ı ¿˘¥ µ’flÌ      ÁÎË∞¿ flÌ÷ı »ı, ’HÎ ±Î ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ±ÎT›Î ’»Ì ◊˘Õ<_ CÎb_ Á‹Ω› ¿ı
»ı fiËŸ. ‰√fl ¿Î‹fi˘ ±…_’˘ !! ÷‹fiı Á‹Ω› »ıfiı, µ’flÌ fi◊Ì ±ı‰_ ?       ±Î’HÎÌ ¿_¥¿ ¤Ò· ◊Λ »ı.
«˘yÁ ¬Î÷flÌ ◊¥ √¥ ?
                                        ÕÎèÎÎ ‹ÎHÎÁ Ωı ±ÎÀ·_ … Á‹…ı ¿ı Â_ ‹Îfl΋Î_ ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁ Á‚Ì
              ¤Ò·˘ @›Îflı …Õı ?              ¿flÌ Â¿ı ±ı‹ fi◊Ì ? ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı fi◊Ì, fi◊Ì, fi◊Ì !!! ±fiı ¿ËıÂı,
                                    “‹Îfl˘ µ’flÌ ¿˘¥ fi◊Ì ?” I›Îflı ¿Ë̱ı, “fi◊Ì, fi◊Ì, fi◊Ì !!!” ÷ÎflÎ µ’flÌ
    ·˘¿ ‹Îfiı ¿ı ¤√‰Îfi µ’flÌ »ı, ÷ı ÷ı‹fiÌ ¤„@÷ ¿flÌÂ_, ÷˘ »^ÀÌ
                                    ÷ÎflÎ O·_ÕÁ˝ ±fiı Ï‹VÀı@Á. O·_ÕÁ˝ ¿ı‹ ¤Î_√‰Î ? ÷˘ ±‹ı ¿Ë̱ı ¿ı ±ËŸ
…¥Â_. ’HÎ fiÎ, ¿˘¥ ⁄Î’˘› µ’flÌ fi◊Ì. ÷_ … ÷Îfl˘ µ’flÌ, ÷Îfl˘ flZο ’HÎ
                                    ±Î‰…ı ⁄Î ±fiı Ï‹VÀı¿ ¿ı‹ ¤Î_√‰Ì ? ÷ı ±‹Îflı ÷fiı Á‹… ’ÎÕ‰Ì ’Õı.
÷_ … fiı ÷Îfl˘ ¤Zο ’HÎ ÷_ …. › ±Îfl ˢ· ±ıLÕ Á˘· flÌV’˘„LÁ⁄· Œ˘fl
                                    ’»Ì ÷Îflı ¤Î_√‰ÎfiÌ. ±‹ı flV÷˘ ÿı¬ÎÕÌÂ_. Ï‹VÀı¿ ¤Î_√‰ÎfiÌ ÷Îflı ±fiı
›˘fl ÁıSŒ (÷‹ı … ÷‹Îflı ’˘÷Îfiı ‹ÎÀı Á_’ÒHν …‰Î⁄ÿÎfl »˘) ’˘÷ı … ’˘÷Îfi˘
                                    O·_ÕÁ˝ ±‹Îflı ¤Î_√Ì ±Î’‰ÎfiÎ_.
µ’flÌ »ı, ±Î‹Î_ ⁄ÌΩı ¿˘¥ ⁄Î’˘› ±Î_√‚Ì CÎη÷˘ fi◊Ì. ±Î’H΢
⁄˘Á(µ’flÌ) »ı ÷ı› ±Î’HÎÌ ¤Ò·◊Ì fiı ±LÕflËıLÕ(ËÎ◊ fiÌ«ıfiÎ) »ı ÷ı›                ±HÎÁ‹…HÎı ÁF›Î˝ ÿ—¬ !
±Î’HÎÌ ¤Ò·◊Ì … »ı. ‹ÎÀı ¤Ò· ÷˘ ¤Î_√‰Ì ’ÕÂı fiı ?
                                        ÿ—¬ ⁄‘_ ±HÎÁ‹…HÎfi_ … »ı ±Î …√÷‹Î_ ! ⁄Ì…\_ ¿_¥ ’HÎ ÿ—¬
   ’˘÷ÎfiÌ Á_’ÒHν V‰÷_hÎ÷Î-±Î{ÎÿÌ Ωı¥÷Ì Ë˘› ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ ⁄‘Ì …     »ı ±ı ⁄‘_ ±HÎÁ‹…HÎfi_ … »ı. ’˘÷ı ∂¤_ ¿flı·_ »ı ⁄‘_, fiÎ ÿı¬Î‰Î◊Ì !
¤Ò·˘ ¤Î_√Ì Ω› ÷˘ ‹‚ı. ¤Ò· ÷˘ @›Îflı …Õı ¿ı “’˘÷ı ¿˘HÎ »ı ?” ±ıfi_ ¤Îfi  ÿÎ{ı I›Îflı ¿Ëıfiı ¿ı ¤¥, ¿ı‹ ÷‹ı ÿÎ{›Î ? I›Îflı ¿Ëı, ¤Ò·◊Ì ÿÎ{›˘, ¿_¥
◊Λ, ’fl‹ÎI‹Îfi˘ ÁÎZÎÎI¿Îfl ◊Λ I›Îflı !                  ΩHÎÌ Ωı¥fiı ÿÎ{_ ? ±ı‰_ ±Î ⁄‘_ ¤Ò·◊Ì ÿ—¬ »ı. ⁄‘Î ÿ—¬ ±Î’HÎÌ ¤Ò·fi_
                                    ’ÏflHÎ΋. ¤Ò· …÷Ì flËıÂı ±ıÀ·ı ◊¥ flèÎ_.
            ¿˘HÎ …√÷fi˘ ‹ÎÏ·¿ ?
                                       ≠ffi¿÷ν — ¿‹˝ «Ì¿HÎÎ_ ˢ› »ı, ÷ıfiı ·Ì‘ı ±Î’HÎfiı ÿ—¬ ¤˘√‰‰_
    ±Î ⁄˛õÎ_Õfi˘ ÿflı¿ ∞‰ ⁄˛õÎ_Õfi˘ ‹ÎÏ·¿ »ı. ‹ÎhÎ ’˘÷Îfi_ ¤Îfi
                                    ’Õı »ı ?
fi◊Ì ÷ı◊Ì … ∞‰ÕÎ_fiÌ …ı‹ flËı »ı. ’˘÷ÎfiÎ ÿıËfiÌ ‹ÎÏ·¿Ìfi˘ …ıfiı ÿΉ˘
fi◊Ì ÷ı ±Î¬Î ⁄˛õÎ_Õfi˘ ‹ÎÏ·¿ ◊¥ √›˘ ! ±Î …√÷ ±Î’HÎÌ ‹ÎÏ·¿Ìfi_          ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÎ_ … ¿‹˝ ¿flı·Î_, ÷ı◊Ì ±Î’HÎÌ … ¤Ò· »ı. ¿˘¥
»ı ÷ı‰_ Á‹Ω› ±ı … ‹˘ZÎ ! Ë∞ ±ı‰_ ÂÎ◊Ì Á‹Ω›_ fi◊Ì ? ¿ÎflHÎ ¿ı      ±L›fi˘ ÿ˘Ê ±Î …√÷‹Î_ »ı … fiËŸ. ⁄ÌΩ ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ ‹ÎhÎ »ı. ÿ—¬ ÷‹Îfl_
±Î’HÎÌ … ¤Ò·˘±ı ⁄Î_‘ı·Î »ı ÷ı◊Ì. ±Î¬_ …√÷ ±Î’HÎÌ … ‹ÎÏ·¿Ìfi_      »ı fiı Á΋ΠÏfiÏ‹kÎfiı ËÎ◊ı ±’Λ »ı. ÁÁflÎ ‹flÌ √›Îfi˘ ¿Î√‚ ’˘VÀ‹ıfi
»ı !                                  ±Î’Ì Ω›, ÷ı‹Î_ ’˘VÀ‹ıfifi˘ ¢ ÿ˘Ê ?
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                      5  6                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

           Á΋˘ ÷˘ »ı ‹ÎhÎ ÏfiÏ‹kÎ !              »ı. I›Îflı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î ÏfiÏ‹kÎ ±ÎT›_. fiËŸ ÷˘ «Î· √ÎÕÌ, ±ı
                                     ÷˘ ¿‹˝fiÎ µÿ› ≠‹ÎHÎı «ÎS›Î ¿flı.
    ±Î’HÎfiı ‹¿ÎfifiÌ ±Õ«HΠˢ› fiı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ‹ÿÿ ¿flı ±fiı ‹¿Îfi
±Î’HÎfiı flËı‰Î ±Î’ı, ÷˘ …√÷fiÎ ‹fiW›˘fiı ±ıfiÌ ’fl flÎ√ ◊Λ ±fiı F›Îflı                fi ‰Î√ı ‰ıHÎ, ωfiÎ ‰Î_¿ !
±ı ‹¿Îfi ·¥ ·ı‰Î Œflı ÷˘ ±ıfiÌ ’fl ¶ıÊ ◊Λ. ±Î flÎ√-¶ıÊ »ı. ˉı ¬flı¬fl
                                        ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ±Î’HÎfiı ¿_¥ ⁄˘·Ì Ω›, ±ı ’HÎ fiˆÏ‹Ïkο … fiı ?
÷˘ flÎ√-¶ıÊ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì, ±ı ÏfiÏ‹kÎ … »ı. ±ı ±Î’fiÎfl˘ fiı ·¥
                                     ±Î’H΢ ‰Î_¿ fiΠˢ› ÷˘ ’HÎ ⁄˘·ı ÷˘ ?
·ıfiÎfl˘, ⁄Lfiı ÏfiÏ‹kÎ »ı. ÷‹ÎflÎ ’H›fi˘ µÿ› ˢ› I›Îflı ±ı ±Î’‰Î ‹ÎÀı
¤ı√˘ ◊Λ, ’Î’fi˘ µÿ› ˢ› I›Îflı ·ı‰Î ‹ÎÀı ¤ı√˘ ◊Λ. ±ı‹Î_ ±ıfi˘ ¿Â˘        ÿÎÿÎlÌ — ±Î’H΢ ‰Î_¿ fiΠˢ› ÷ı ⁄˘·ı, ÷ı ¿˘¥fiı ±ı‰˘ ±Ï‘¿Îfl
ÿ˘Ê fi◊Ì. ÷‹ÎflÎ µÿ›fi˘ ±Î‘Îfl »ı. Á΋Îfi˘ Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ÿ˘Ê fi◊Ì. ±ı       fi◊Ì ⁄˘·‰Îfi˘. …√÷‹Î_ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁfiı ÷‹Îfl˘ ‰Î_¿ fiΠˢ›, ÷˘ ⁄˘·‰Îfi˘
ÏfiÏ‹kÎ ‹ÎhÎ »ı ±ı‰_ ±Î’b_ iÎÎfi ¿Ëı »ı. ¿ı‰Ì Á_ÿfl ‰Î÷ ¿flı »ı !!     ±Ï‘¿Îfl fi◊Ì. ‹ÎÀı ±Î ⁄˘·ı »ı, ÷˘ ÷‹ÎflÌ ¤Ò· »ı, ÷ıfi˘ ⁄ÿ·˘ ±Î’ı »ı
                                     ±Î. ËÎ, ÷ı ÷‹ÎflÌ √›Î ±‰÷ÎflfiÌ …ı ¤Ò· »ı, ±ı ¤Ò·fi˘ ⁄ÿ·˘ ±Î ‹ÎHÎÁ
    ±iÎÎfiÌfiı ÷˘ ¿˘¥¿ ‹ÌÃ<_ ‹ÌÃ<_ ⁄˘·ı I›Î_ ±Î√‚ flÎ√ ◊Λ fiı ¿Õ‰_    ÷‹fiı ±Î’Ì flè΢ »ı. ±ı ÏfiÏ‹kÎ »ı ±fiı ¤Ò· ÷‹ÎflÌ »ı. ‹ÎÀı … ±ı ⁄˘·Ì
⁄˘·ı I›Î_ ¶ıÊ ◊Λ. Á΋˘ ‹ÌÃ<_ ⁄˘·ı »ı ÷ı ’˘÷ÎfiÌ ’H›ˆ ≠¿ÎÏÂ÷ »ı fiı Á΋˘  flè΢ »ı.
¿Õ‰_ ⁄˘·ı »ı ÷ı ’˘÷Îfi_ ’Î’ ≠¿ÎÏÂ÷ »ı. ÷ı◊Ì ‹Ò‚ ‰Î÷‹Î_, ⁄ıµ Á΋Î
‹ÎHÎÁfiı ¿Â_ ·ı‰Î-ÿı‰Î fi◊Ì. ⁄˘·fiÎflfiı ¿Â_ ·ı‰Î-ÿı‰Î fi◊Ì. Á΋˘ ‹ÎHÎÁ      ˉı ±ı ±Î’HÎÌ ¤Ò· »ı ‹ÎÀı ±Î ⁄˘·Ì flè΢ »ı. ÷˘ ±ı ‹ÎHÎÁ
÷˘ ÏfiÏ‹kÎ … ◊Λ »ı. …ı …Âfi˘ ÏfiÏ‹kΠˢ› ±ıfiÎ◊Ì … ‹Y›Î ¿flı ±fiı       ±Î’HÎfiı ±ı ¤Ò·‹Î_◊Ì ‹@÷ ¿flΉÕΉı »ı. ±ıfiÎ ÷flŒ ¤Î‰ fi ⁄√ÎÕ‰˘
±’…Âfi˘ ÏfiÏ‹kΠˢ› ±ıfiÎ◊Ì ±’… ‹Y›Î ¿flı. ±ı ÏfiÏ‹kÎ … »ı ¬Î·Ì.       Ωı¥±ı. ±fiı ±Î’HÎı Â_ ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı ¿ı ≠¤ ±ıfiı Áÿ˚⁄Ï© ±Î’Ωı. ±ıÀ·_
±ı‹Î_ ¿˘¥fi˘ ÿ˘Ê fi◊Ì !                           … ¿Ëı‰_. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ÏfiÏ‹kÎ »ı.

    ≠ffi¿÷ν — ⁄‘Î ÏfiÏ‹kÎ … √HÎΛfiı ?                            ⁄«¿Î_ ¤fl‰Î ÏfiÏ‹kÎfiı !
    ÿÎÿÎlÌ — ÏfiÏ‹kÎ ÏÁ‰Î› ±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ «Ì… ⁄Ì∞ »ı … fiËŸ.           ±‹fiı ÷˘ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁfi˘ ¬flÎ⁄ ω«Îfl Áfl¬˘ › fi◊Ì ±Î‰÷˘.
÷ı › ÏfiÏ‹kÎ … »ı.                               _
                                     ±ÎÕ<±‰‚_ ¿flÌ Ω› ÷˘ › ¬flÎ⁄ ω«Îfl fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiÌ ƒÏp, Ï⁄«ÎflÎfiı
                                     …ı‰_ ÿı¬Î› »ı ±ı‰_ ¿flı »ı, ±ı‹Î_ ±ıfi˘ ¢ ÿ˘Ê »ı ? ±fiı ¬flÌ flÌ÷ı,
    ≠ffi¿÷ν — ⁄Ωfl‹Î_◊Ì ±ËŸ ÁIÁ_√‹Î_ ±ÎT›˘ ±ı ¿›_ ÏfiÏ‹kÎ ?       ±ı@{ı@À·Ì Â_ »ı ±Î …√÷ ¿ı ±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ »ı … fiËŸ. ÷‹fiı
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¿‹˝fi˘ µÿ›. ÏfiÏ‹kÎfi˘ ¿Â˘ Á‰Î· … fi◊Ì.
                                     ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı ±ı ÷‹ÎflÌ Ωı‰ÎfiÌ ƒÏp‹Î_ Œıfl »ı. ‹fiı ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î›˘
                                     fi◊Ì ±I›Îfl Á‘Ì. ‹ÎÀı ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ »ı fiËŸ, ±ı‹ ¿flÌfiı ±Î’HÎı «Î·Ωı
µÿ›¿‹˝, ⁄ΩflfiÎ ¿‹˝fiÎ µÿ› ’ÒflÎ ◊›Î_, ±ıÀ·ı ±Î ¿‹˝fi˘ µÿ› ±ËŸ «Î·
                                     fiı ! ±Î’HÎı »ıS·_ VÀıÂfi »ı ÷ı ÁıLÀˇ· »ı ±ı‰_ ΩHÎÌfiı «Î·Ì±ı ÷˘ ŒÎ›ÿ˘
◊›˘. ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ω«Îfl ±Î‰ı ¿ı «Î·˘ I›Î_ …¥±ı. ÏfiÏ‹kÎ @›Îflı
                                     ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ ? ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ?
¿Ëı‰Î› ? ±ËŸ ±Î‰‰Î ‹ÎÀı fiÌ¿Y›Î, ÿÎÿfl VÀıÂfiı ∂÷›Î˝, ◊˘Õı¿ Á‘Ì
±ÎT›Î fiı ¿˘”¿ ‹Y›_ ¿ı ¤Î¥, ’λÎ_ «Î·˘. ‹Îflı ±Î‹ »ı fiı ‹Îflı ¬ÎÁ ¿Î‹       ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ◊Λ ŒÎ›ÿ˘.
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                     7  8                      Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

    ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ »ı fiËŸ ±ı‹ ΩH΢ ÷˘ … ⁄ÌΩ ⁄‘Î_ Ïfiÿ˘˝Ê     ¿fl, Ë_ »\_ fiı !” ÷ı ±fi‹˘ÿfi ¿Ëı‰Î› ±fiı ±fi‹˘ÿfi ¿flfiÎflfiÌ ‰‘Îflı
·Î√Âı ±Î’HÎfiı ! ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’HÎı ÏfiÏ‹kÎ »Ì±ı. ±ı Ï⁄«ÎflÎ ÏfiÏ‹kÎ »ı    Ωı¬‹ÿÎflÌ ¿Ëı‰Î› ! ¿›Î˝fi_ Œ‚ ¿˘fiı ‰‘Îflı ‹‚ı ? I›Îflı ¿Ëı, …ıHÎı ‰‘Îflı
±fiı ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ÏfiÏ‹kÎfiı ⁄«¿Î_ ¤flı »ı. ÏfiÏ‹kÎfiı ⁄«¿Î_, ±ı‰_ ¤flı ¬fl_  ⁄Ï© ‰Î’flÌ, ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı ÷ı ‰ËıÓ«Î¥ Ω› !
¿˘¥ ÿÎ”Õ˘ ? fiÎ ¤flı, fiËŸ ? ÏfiÏ‹kÎfiı ⁄«¿Î_ ¤flı ?
                                             fi ’Õ¿Îfl, ÷˘ ’ÒHν÷Î ’‹Î› !
    ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ÏfiÏ‹kÎfiı ⁄«¿Î_ ¤fḻı »Ì±ı, ’HÎ ¤fl‰Î fi
                                       ±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁ ÷‹Îfl_ ¿_¥ ’HÎ fi¿ÁÎfi ¿flı »ı, ±ı‹Î_
Ωı¥±ı.
                                    ±ı ÏfiÏ‹kÎ »ı. fi¿ÁÎfi ÷‹Îfl_ »ı, ‹ÎÀı “ÏflV’˘„LÁ⁄·” (…‰Î⁄ÿÎfl) ÷‹ı »˘.
    ÿÎÿÎlÌ — ’Îfl¿˘ ÿ˘Ê Ωı‰˘ ±ıfiı ±‹ı ÏfiÏ‹kÎfiı ⁄«¿Î_ ¤fl‰ÎfiÌ      ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ¿˘¥fi_ ¿Â_ ¿flÌ Â¿ı … fiËŸ, ±ı‰_ ±Î V‰÷_hÎ …√÷ »ı ! ±fiı
„V◊Ï÷ ¿Ë̱ı »Ì±ı. ±flıflı, ÏfiÏ‹kÎfiı ⁄«¿Î_ ¤›Î* ÷ı_ ? ±ı ÷fiı √΂˘ ¤Î_Õı  Ωı ¿˘¥ ¿_¥ ’HÎ ¿flÌ Â@›_ ˢ› ÷˘ “ŒÌ›fl” (Õfl)fi˘ ’Îfl … fiÎ flËı÷ !
»ı, ±ı ÷ÎflÎ ¿‹˝fi˘ µÿ› »ı. ±Î µÿ› ÷Îflı ¤˘√‰‰Îfi˘ »ı. ‰E«ı ±ı ÏfiÏ‹kÎ    ÷˘ ÷˘ ’»Ì ¿˘¥ ¿˘¥fiı ‹˘ZÎı … fiÎ …‰Î ÿı. ÷˘ ÷˘ ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfiı
»ı. ÏfiÏ‹kÎ ÷˘ µ’¿ÎflÌ »ı ¿ı ¤¥, ÷fiı ¿‹˝‹Î_◊Ì »^À˘ ¿fl‰Î ±ÎT›˘ »ı.     › ‹˘ZÎı …‰Î fiÎ ÿı÷ ! ¤√‰Îfi ‹ËΉÌfl ÷˘ ¿Ëı »ı ¿ı ÷‹fiı …ı ±fi¿>‚
µ’¿ÎflÌ »ı ÷ıfiı ⁄ÿ·ı ÷_ √΂˘ ¤Î_Õı »ı ? ÷_ ±ıfiı ⁄«¿Î_ ¤flı »ı, ±ıÀ·ı  ±Î‰ı ÷ı ¤Î‰ ‹ÎflÌ µ’fl ¿fl˘. ÷‹fiı ‹ÎflÌ µ’fl ωʛfiÎ ¤Î‰ ±Î‰ı ÷˘
±ı ÏfiÏ‹kÎfiı ⁄«¿Î_ ¤›Î* ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ±Î ‹ËÎI‹Î±˘ ÕflÌ √›ı·Î_ ¿ı fiÎ,   ωʛfiÎ ¿fl˘, Ïfiω˝Ê›ÌfiÎ ¤Î‰ ±Î‰ı ÷˘ Ïfiω˝Ê›ÌfiÎ ¿fl˘, ‘‹˝fiÎ ¤Î‰
±‹ı ⁄«¿<_ ¤flÌÂ_ fiËŸ ˉı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ › !!                 ±Î‰ı ÷˘ ‘‹˝fiÎ ¿fl˘, ’ÒF›’ÿfiÎ ±Î‰ı ÷˘ ’ÒF›’ÿ ±Î’˘, √΂˘ ÿı‰Ì ˢ›
                                    ÷˘ √΂˘ ÿ˘. ‹Îflı ±ıfi˘ ’Õ¿Îfl fi◊Ì. …ıfiı ’Õ¿Îfl fi◊Ì ±ı ‹˘ZÎı Ω› »ı
    “±Î ‹fiı »ı÷flÌ √›˘” ÷ı‹ ⁄˘S›˘ ÷ı ¤›_¿fl ¿‹˝ ⁄Î_‘ı ! ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_
                                    ±fiı ’Õ¿Îfl ¿fl‰Î‰Î‚Îfi˘ ±ËŸ ‹¿Î‹ flËı »ı !
⁄ı ‘˘· ‹ÎflÌ ·ı ÷˘ ±˘»\_ ¿‹˝ ⁄_‘Λ. ±ı ÷˘ F›Îflı »ı÷flΉÎfi˘ ¿Î‚ µI’Lfi
◊Λ, ±Î’HÎÎ ¿‹˝fi˘ µÿ› ◊Λ I›Îflı … »ı÷flÎ¥±ı. ±ı‹Î_ Á΋Îfi˘ ¢ ÿ˘Ê ?       fiËŸ ÷˘ ±Î …√÷ ÷˘ ±ı‰_ »ı fiı ÷‹ÎflÌ µ’fl ±‰‚˘ ¿ı Á‰‚˘ ¤Î‰
±ıHÎı ÷˘ µ·À<_ ±Î’b_ ¿‹˝ ¬’Î‰Ì ±ÎM›_. ±ı ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ »ı.         ⁄Î_K›Î … ¿flı. √…‰Î‹Î_ ÷‹ı wÏ’›Î ‹Ò¿÷Πˢ› fiı ÷ı ¿˘”¿ √…‰_ ¿Î’fiÎflÎfiÎ
                                    Ωı‰Î‹Î_ ±Î‰Ì √›_ ÷˘ ±ı √…‰_ ¿Î’‰ÎfiÎ ¤Î‰ ¿flı ¿ı fiÎ ¿flı ? ¿ı wÏ’›Î
              ±fi‹˘ÿfifi_ Œ‚ !               »ı, ¿Î’Ì ·ı‰Î …ı‰_ »ı, ’HÎ I›Î_ ÷˘ ÷‹ı √ÎÕÌ ±Î‰Ì fiı ⁄ıÁÌ √›Î fiı ÷‹ı
    ≠ffi¿÷ν — ⁄ÌΩfiÎ ÿ˘Êı ’˘÷Îfiı ÿ_Õ ‹‚ı ?              µ’ÕÌ √›Î ±fiı ±ı flËÌ √›˘, ’HÎ ±ı ¤Î‰ ÷˘ ¿flı … …√÷ ! ’HÎ ÷ı‹Î_
                                    ÷‹Îfl˘ ’Õ¿Îfl fi◊Ì ÷˘ ¿˘¥ ÷‹Îfl_ fi΋ ÿıfiÎfl fi◊Ì. ¿˘¥fiÎ ’HÎ ¤Î‰‹Î_
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‹Î_ ¿˘¥fi˘ › ÿ˘Ê fiËŸ. ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê◊Ì … Á΋ı‰Î‚Î   ÷‹Îfl˘ ¤Î‰ fi◊Ì ÷˘ ¿˘¥ ÷‹fiı ⁄Î_‘fiÎfl fi◊Ì. ±ı‹ ⁄Î_‘ı ÷˘ ’Îfl … fiÎ
ÏfiÏ‹kÎ ⁄fiı. ±Î ÷˘ ¤˘√‰ı ±ıfiÌ ¤Ò·. ¿fl‰_, ¿flΉ‰_ ±fiı ±fi‹˘ÿ‰_. ±ı   ±Î‰ıfiı ? ÷‹ı V‰÷_hÎ »˘, ¿˘¥ ÷‹fiı ⁄Î_‘Ì Â¿ı ±ı‹ fi◊Ì.
±fi‹˘ÿfifi_ › Œ‚ ±Î‰ı. ¿›Î˝ ‰√fl Œ‚ fiÎ ±Î‰ı.
                                             ±ı¿‹Î_◊Ì ±fi_÷, ±iÎÎfi÷Î◊Ì !
    ≠ffi¿÷ν — ±fi‹˘ÿfi ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?
                                       ±Î ±Î_¬ ËÎ◊◊Ì ÿ⁄Î¥ Ω› ÷˘ ‰V÷ ±ı¿ ˢ› ÷˘ ⁄ı ÿı¬Î›. ±Î_¬
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¿˘¥ ¿Î_¥ ¿fl÷Î_ ±«¿Î÷˘ ˢ› ÷˘ ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı “÷_ ÷Îflı  ±ı ±ÎI‹Îfi_ Ïfl›· V‰w’ fi◊Ì. ±ı ÷˘ Ïfl·ıÏÀ‰ V‰w’ »ı. »÷Î_, ±ı¿ ¤Ò·
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                    9  10                        Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

◊‰Î◊Ì ±ı¿fiı ⁄ÿ·ı ⁄ı ÿı¬Î› »ı fiı ? ±Î ¿Î«fiÎ À<¿ÕÎ …‹Ìfi µ’fl ’ÕuÎ    ⁄Á, ±Î’HÎÌ ¤Ò·˘ ˢ› ÷ı … ! ¤Ò·˘ fiı O·_ÕÁ˝ !!!
ˢ› ÷˘ ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ±Î_¬˘ ÿı¬Î› »ı ? ±Î …flο ¤Ò·◊Ì ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ±Î_¬˘
                                      ±ıÀ·ı ÷‹ÎflÌ ¤Ò· fiËŸ ˢ› ÷˘ ¿˘¥ fi΋ ÿıfiÎfl_ › fi◊Ì ±Î ‰SÕ˝‹Î_.
ÿı¬Î› »ı ? ÷ı‹ ±Î ±ÎI‹Î ’˘÷ı ÿ⁄Î÷˘ fi◊Ì, ’HÎ Á_›˘√fiÎ ≠ıÁfl
                                   …\±˘, flV÷΋Î_ ¿˘¥ fi΋ ÿı »ı ? ’˘·ÌÁ‰Î‚Î, «ı¿Ÿ√‰Î‚Î ¿˘¥ ¿Â_ ’…‰ı
(ÿ⁄ÎHÎ)◊Ì ±ı¿fiÎ ±fi_÷ w’ı ÿı¬Î› »ı. ±Î …√÷ ±Î¬_ ¤√‰÷˚ V‰w’
                                   »ı ? ËıflÎfi ¿flı »ı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹ÎflÌ ¤Ò· fiËŸ ˢ› ÷˘ ¿˘¥ fi΋ … fiÎ
»ı. ±Î {ÎÕfiı ¿Î’‰Îfi˘ ‹ÎhÎ ¤Î‰ … ¿flı ÷˘ › ¿‹˝ «˘ÓÀı ÷ı‹ »ı. Á΋Îfi_
                                   ÿı.
…flÎ ¬flÎ⁄ ω«Î›* ÷˘ ’Î’ ±Õı fiı ÁÎfl˘ ¤Î‰ ¿flı ÷˘ ’H› ±Õı.
   ±Î ±Î’HÎı ±ËŸ ÁIÁ_√‹Î_ ±ÎT›Î fiı ±ËŸ ‹ÎHÎÁ˘ ∂¤Î ˢ› ÷˘               ±Î‹_hÎÌ ‘˘·fiı, ‰‚÷fl ÁÏË÷ !
◊Λ ¿ı ±Î ⁄‘Î Â_ ∂¤Î »ı ? ÷ı ‹fi‹Î_ ¤Î‰ ⁄√Õı. ÷ı ¤Ò· ‹ÎÀı ÷ıfi_       ¿˘¥ ±Î’HÎfiı √΂˘ ¤Î_Õı, ±Î’HÎfiı ¬˘À<_ ÁÎ_¤‚‰Îfi_ ‹Y›_, ±ı ÷˘
÷fl÷ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı.                       ⁄Ë ’H›ÂÎ‚Ì ¿Ëı‰Î›, fiËŸ ÷˘ ±ı ‹‚ı fiËŸfiı ! Ë_ ’Ëı·Î_ ±ı‰_ ¿Ëı÷˘ Ë÷˘,
              ⁄ı … ‰V÷ ωr‹Î_ !            ±Î…◊Ì ÿÁ-’_ÿfl ‰Ê˝ µ’fl ¿ı ¤¥, ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁ ’ˆÁÎfiÌ ±Õ«HΉ΂˘
                                   ˢ›, ÷˘ Ë_ ¿Ë_ »\_ ¿ı ‹fiı ±ı¿ ‘˘· (÷‹Î«˘) ‹Îfl…ı, Ë_ ’Î_«Á˘ wÏ’›Î
    Á_›˘√˘ ±fiı Â©ÎI‹Î ⁄ı … »ı. Á_›˘√˘ ∂¤Î ¿ı‹ ◊›Î ? Á_›˘√     ±Î’ÌÂ. ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ‹‚ı·˘, ‹ıÓ ±ıfiı ¿èÎ_ ¿ı, “÷Îflı ’ˆÁÎfiÌ ¤ÌÕ »ıfiı ? Á˘-
⁄‘Î_fiı …\ÿÎ …\ÿÎ ±Î‰ı. ËÎ, ¿˘¥fiı ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ¿˘¥ ‹ÎflfiÎfl fiÎ ‹‚ı    ⁄VÁ˘fiÌ ? ÷˘ ÷ÎflÌ ¤ÌÕ ÷˘ ±Î…◊Ì … fiÌ¿‚Ì …Âı. Ë_ ÷fiı ’Î_«Á˘ wÏ’›Î
±fiı ¿˘¥fiı ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì‹Î_ ¿ıÀ·Ì› ‰¬÷ ‹Îfl ¬Î‰˘ ’Õı. ±fiı ±Î‰˘      ±Î’_, ÷_ ‹fiı ±ı¿ ‘˘· ‹Îfl.” I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ ÿÎÿÎ, ±Î‰_ fiËŸ ◊¥ ¿ı.”
Á_›˘√ ¿ı‹ ◊Λ »ı fiı ±Îfiı ±Î‰˘ ¿ı‹ ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıHÎı ¿˘¥fiı ‹Îfl‰Îfi˘   ±ıÀ·ı ‘˘· ‹ÎflfiÎflÎ › @›Î_◊Ì ·Î‰ı ? ‰ı«Î÷Î ·Î‰ı ÷˘› Ãı¿Îb_ ’Õı ±ı‰_
¤Î‰ … ¿›˘˝ fiˢ÷˘, ±ıÀ·ı ±ıfiı ±ı‰Î_ Á_›˘√ ±fiı ±ÎHÎı ‹Îfl‰ÎfiÎ ¤Î‰    fi◊Ì fiı √΂˘ ÿıfiÎflÎfi_ › Ãı¿Îb_ ’Õı ±ı‰_ fi◊Ì. I›Îflı …ıfiı CÎıfl ⁄ıÃÎ_ ±ı‰_
¿›Î˝ Ë÷Î ÷ı◊Ì ±ıfiı ±Î‰˘ Á_›˘√. ±ıÀ·ı ±ı Á_›˘√˘ ÂÎ◊Ì ±ÎT›Î, ÷ıfiÎ_   ¡Ì ±Î"Œ ¿˘VÀ (‹Œ÷) ‹‚÷_ ˢ› ÷˘ ¤ÎB›ÂÎ‚Ì … ¿Ëı‰Î›fiı ! ¿ÎflHÎ ¿ı
’HÎ ¿ÎflH΢ …Õı ±ı‰Î_ »ı. ±Î Á_›˘√ ¿›Î ¿ÎflHÎ◊Ì ¤ı√˘ ◊›˘ ±ı ’HÎ …Õı   ‹fiı ’Î_«Á˘ wÏ’›Î ±Î’÷Î_› ¿˘¥ ‹‚÷_ fiˢ÷_.
±ı‰_ »ı.
                                       ÷ı iÎÎfi ◊÷Î_ ’Ëı·Î_ ÷˘ Ë_ ‹ÎflÌ Ω÷fiı √΂˘ ¤Î_Õ÷˘ Ë÷˘, ¿ÎflHÎ ¿ı
    flV÷΋Î_ ¿˘¥ √flÌ⁄ ‹ÎHÎÁ ‹Y›˘ ±fiı ⁄Ë flÕ÷˘ ˢ› ÷˘ ÷‹ı      ‹fiı ¿˘¥ √΂˘ ¤Î_Õ÷_ fiˢ÷_ fiı ! I›Îflı ‰ı«Î÷Ì @›Î_◊Ì ·Î‰Ì±ı ±Î’HÎı ? fiı
±Ï√›Îfl wÏ’›Î ±Î’÷Πˢ›, ÷˘ ±Î ¤Î¥ ¿ËıÂı ¿ı flËı‰Î ÿ˘fiı, ±ıfiı wÏ’›˘   ‰ı«Î÷_ ¿˘HÎ ±Î’ı ? ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ÷_ ‹fiı √΂ ÿı, ÷˘ › ¿ËıÂı ¿ı fiÎ ÷‹fiı
… ±Î’˘fiı, ±Ï√›Îfl wÏ’›Î ±ıfiı ÂÎfiÎ ±Î’˘ »˘ ? ˉı ’ı·˘ ·ıfiÎfl,      √΂ fiÎ ÿı‰Î›. ±ıÀ·ı ’ˆÁÎ ±Î’̱ı ÷˘ › √΂˘ ¿˘¥ fiÎ ÿı. ±ıÀ·ı ’»Ì ‹fiı
±Î’fiÎfl ÷‹ı ±fiı ±Î‹HÎı fiÎ ’ÎÕÌ ±ıÀ·ı ±_÷flΛ ’Õu˘. ’ı·Îfiı ‹‚÷_ Ë÷_,  ‹ÎflÌ Ω÷ı √΂˘ ÿı‰Ì ’Õ÷Ì Ë÷Ì, “÷‹Îfl΋Î_ ±y· fi◊Ì, ÷‹ı ‹Òfl¬ »˘,
÷ı‹Î_ ±Î_÷fl˘ ’Õu˘. ÷ı ±_÷flΛ ¿‹˝◊Ì wÏ’›Î ±ı‹fiÌ ’ÎÁı ¤ı√Î fiÎ ◊Λ.   √‘ıÕÎ »˘, ±Î‰Î »˘, ¿¥ Ω÷fiÎ ‹ÎHÎÁ »˘, ‹˘ZΑ‹˝ ¿_¥ ±CÎfl˘ »ı ¿ı ÷‹ı
   ˉı ±Î …ı …ı ⁄‘_ ¿›* ±Î ±ıfiÎ … ⁄‘Î Á_›˘√˘ ¤ı√Î ◊›ı·Î »ı.   ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ÷˘ŒÎfi ‹Î_Õu_ »ı ?” ±ı‰Ì √΂˘ Ω÷ı ÿı÷˘ Ë÷˘. ¿˘¥ √΂˘ ÿıfiÎfl
¿_¥ fi‰Î Á_›˘√˘ fi◊Ì. ÷‹Îfl˘ ¿˘¥ µ’flÌ »ı fiËŸ, ÷ı‹ ÷‹Îfl˘ ±_ÕflËıLÕ     fiΠˢ› I›Îfl ’»Ì Â_ ¿fḻı ? ÷‹fiı ÷˘ CÎıfl ⁄ıÃÎ_ ¿˘¥ √΂˘ ÿıfiÎfl ‹‚ı »ı,
’HÎ ¿˘¥ »ı fiËŸ. …√÷ ⁄‘_ V‰÷_hÎ »ı. ÷‹ÎflÌ ¤Ò·˘ … ÷‹ÎflÌ µ’flÌ »ı    ¡Ì ±Î"Œ ¿˘VÀ ‹‚ı »ı I›Îflı ÷ıfi˘ ·Î¤ fiÎ µÃΉ‰˘ Ωı¥±ı ?!
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                      11  12                     Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

       ⁄ËÎfl‰ÏÀ›˘ › »’Λ ÂÌ·‰Îfi Á‹ZÎ !               ¤√‰Îfi … µ’flÌ fi◊Ì I›Î_ ±Î√‚ ’»Ì ! ¤√‰ÎfifiÎ ±˘ÃÎ fiÌ«ı ÷‹ı ‰Î_‘˘
                                     µÃΉ˘ »˘ ¿ı ¤√‰Îfi »ı, ÿ›Î ¿flÂı ±Î’HÎÌ µ’fl ! “˵ ◊Âı” ±ı‹ ¿flÌfiı
    ÂÌ·fi˘ ≠¤Î‰ ±ı‰˘ »ı, …√÷‹Î_ ¿˘¥ fi΋ fiÎ ÿı ±ıfi_.          ¨‘_ ¿fl˘ »˘, …‰Î⁄ÿÎflÌ ‰Ë˘fl˘ »˘ !
⁄ËÎfl‰ÏÀ›ÎfiÌ ‰E«ı flËı÷˘ ˢ›, ⁄‘Ì › ±Î_√‚̱˘±ı Á˘fiÎfiÌ ‰ŸÀ̱˘
CÎηı·Ì ˢ›, ±ËŸ ±Î¬Î ÂflÌflı ⁄‘Î Á˘fiÎfiÎ ÿÎ√ÌfiÎ ’Ëı›Î˝ ˢ› fiı                 fi flè΢ ¤˘√‰À˘ iÎÎfiÌfiı !
⁄ËÎfl‰ÏÀ›Î ¤ı√Î ◊›Î ˢ›. ⁄ËÎfl‰ÏÀ›Î …\±ı › ¬flÎ ’HÎ ±ÕΛ fiËŸ,
                                        ¿˘¥fiı ±Î’HÎÎ◊Ì Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ ◊Λ ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ±Î’HÎÌ ¤Ò·
±ÕÌ Â¿ı fiËŸ. Ï⁄·¿<· √¤flΉΠ…ı‰_ …√÷ … fi◊Ì. …ı ¿_¥ √¤fl΋HÎ
                                     »ı. ±Î’HÎÌ ‹ËŸ ’ÏflHÎ΋ ¨«Î-fiÌ«Î_ ◊Λ ±ıÀ·ı ¤Ò· ±Î’HÎÌ »ı ±ı‹
»ı ±ı ÷‹ÎflÌ … ¤Ò·fi_ Œ‚ »ı ±ı‹ ±‹ı ¿Ëı‰Î ±ÎT›Î »Ì±ı. ·˘¿˘ ±ı‹
                                     Á‹Ω›. ÁÎ‹Ì T›„@÷ ¤˘√‰ı »ı ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ¤Ò· ÷˘ ≠I›ZÎ »ı ’HÎ
… ΩHÎı »ı ¿ı …√÷ ±ÕÁ|˘ »ı.
                                     ÏfiÏ‹kÎ ±Î’HÎı ⁄L›Î, ±Î’HÎı ±ıfiı ÀˆÕ¿ÎT›˘ ‹ÎÀı ±Î’HÎÌ › ¤Ò·. ¿ı‹
    ≠ffi¿÷ν — Á‹…HÎfiÌ ±ıÀ·Ì ¿«Î !                   ÿÎÿÎfiı ¤˘√‰À˘ fi◊Ì ±Î‰÷˘ ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı‹fiÌ ±ı¿ı› ¤Ò· flËÌ fi◊Ì.
                                     ±Î’HÎÌ ¤Ò·◊Ì Á΋Îfiı ¿_¥ ’HÎ ±Áfl ◊Λ fiı Ωı ¿_¥ µ‘Îfl ◊Λ ÷˘
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı Á‹…HÎfiÌ ¿«ÎÂfiı ·Ì‘ı … …√÷ ∂¤_ flèÎ_ »ı. ±ı ±ı‹
                                     ÷fl÷ … ‹fi◊Ì ‹ÎŒÌ ‹Î√Ì …‹Î ¿flÌ ·ı‰_. ±Î’HÎ΋Î_ ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-
¿Ëı‰Î ‹Î√̱ı »Ì±ı ¿ı …√÷‹Î_ ¤› flά‰Î …ı‰˘ »ı … fiËŸ. …ı ¤› ±Î‰ı »ı
                                     ·˘¤fiÎ ¿ÊΛ˘ »ı ±ı µ‘Îfl ◊›Î ‰√fl flËı … fiËŸ. ±ıÀ·ı ÷ıfiÌ Á΋ı …‹ı
±ı ÷‹Îfl˘ ÏËÁÎ⁄ »ı. «Ò¿÷ı ◊¥ …‰Î ÿ˘. ±ËŸ◊Ì ŒflÌ fi‰ıÁfl◊Ì ‘Ìfl¢ fiËŸ.
                                     ¿flÌ ·ı‰_. ±Î’HÎÌ ¤Ò· ◊¥ ˢ› ÷ı µ‘Îfl ◊Λ, ’HÎ ÷fl÷ … ¿"Â-fl˘¿Õ<_
   ÷‹fiı ¿˘¥ ±‰‚_ ¿Ëı, ±ı ÷‹fiı »ı ÷ı ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î        ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiά‰_. ±Î’HÎÎ ◊¿Ì ¿˘¥fiı ±Ï÷ø‹HÎ ◊Λ ÷˘ ±Î’HÎı
‹fiı ¿ı‹ ±‰‚_ ⁄˘·ı »ı ? ±ıÀ·ı ÷‹ı ±ıfiı ’»Ì ’Î_« √΂ ¤Î_Õ˘. ±ıÀ·ı     …‹ı ¿flÌ ·ı‰_ ±fiı ’λ‚ µ‘Îfl fiËŸ flά‰_. ±fiı Ωı ¿˘¥fiÎ ◊¿Ì ±Î’HÎfiı
…ı ÷‹Îfl˘ ÏËÁÎ⁄ Ë÷˘ ÷ı «Ò¿‰÷Ì ‰¬÷ı ÷‹ı ŒflÌ fi‰˘ ÏËÁÎ⁄fi˘ «˘’Õ˘        ±Ï÷ø‹HÎ ◊Λ ÷˘ ±Î’HÎı ±Î·˘«fiÎ, ≠Ï÷ø‹HÎ fiı ≠I›ÎA›Îfi ¿flÌ ·ı‰_.
«Î· ¿›˘˝. ±ıÀ·ı ±ı¿ √΂ ‘Ìflı·Ì Ë÷Ì ÷ı ’Î»Ì ±Î’‰Î ±ÎT›˘, ÷ı ±Î’HÎı
…‹ı ¿flÌ ·ı‰ÎfiÌ Ë÷Ì ÷ıfiı ⁄ÿ·ı ’Î_« ÷‹ı ‘ÌflÌ. fiı ’Î»Ì ±Î ±ı¿ ÷˘
                                               ¤Ò· ¤Î_√ı ÷ı ’fl‹ÎI‹Î !
ÁËfi ◊÷Ì fi◊Ì I›Îfl ˢfl˘ ⁄Ì∞ ’Î_« ‘ÌflÌ. ÷ı ˉı ±Î‹Î_ ‹fiW›˘fiÌ ÂÌ          …ıHÎı ±ı¿ ‰¬÷ fiyÌ ¿›* ˢ› ¿ı ‹Îfl΋Î_ …ı ¤Ò· flËÌ Ë˘› ÷ıfiı
flÌ÷ı ⁄Ï© ’ˢӫı ! ÷ı ‘Ìfl ‘Ìfl ¿flÌ ±fiı √Ò_«Î√Ò_« ¿flı »ı. √Ò_«‰ÎÕ˘ ⁄‘˘   ¤Î_√Ì fiÎ_¬‰Ì »ı, ÷ı ’fl‹ÎI‹Î ◊¥ ¿ı »ı ! ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ ¤Ò·◊Ì ⁄_‘ΛÎ
∂¤˘ ¿flı »ı.                                »Ì±ı. ¤Ò· ¤Î_√ı ÷˘ ÷˘ ’fl‹ÎI‹Î … »Ì±ı ! …ıfiÌ ±ı¿ ’HÎ ¤Ò· fi◊Ì
    ±Î ±‹ı ’_ÿfl ‰flÁ◊Ì ‘Ìfl÷Î fi◊Ì, ÷ı ¿ıÀ·Î «˘’ÕÎ «˘A¬Î ◊¥       ±ı ’˘÷ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı. ±Î ¤Ò· Â_ ¿Ëı »ı ? ÷_ ‹fiı ΩHÎ, ‹fiı ±˘‚¬.
√›Îfiı ⁄‘Î ! ‘Ìfl‰Îfi_ … ⁄_‘ ¿flÌ ÿÌ‘_fiı ! …‹ı … ¿fl. “±Î‹fiı” ¿ËÌ      ±Î ÷˘ ±ı‰_ »ı ¿ı ¤Ò·fiı ’˘÷Îfi˘ ÁÎfl˘ √HÎ ‹Îfi÷Î Ë÷Î. ÷ı ¤Ò·fi˘
ÿÌ‘ı·_fiı, …‹ı ¿flÌ ÿıΩı. ÁËı·_ »ıfiı, ‹Î√˝ ÁËı·˘ »ıfiı ? ˉı ±Î ÂÎVh΋Î_  V‰¤Î‰ ¿ı‰˘ »ı ¿ı ÷ı ±Î’HÎÌ µ’fl ±‹· ¿flı. ’HÎ ¤Ò·fiı ¤Ò· ΩHÎÌ
·¬ı·_ fiΠˢ›.                              ÷˘ ÷ı ¤Î√ı. ’»Ì ∂¤Ì fiÎ flËı. «Î·‰Î ‹Î_Õı. ’HÎ ±Î ÷˘ Â_ ¿flı ¿ı ±ı¿
                                     ÷˘ ¤Ò·fiı ¤Ò· ΩHÎı fiËŸ fiı ’λ˘ ±ıfi_ µ’flÎb_ ·ı. ÷ı◊Ì ¤Ò·fiı CÎfl‹Î_
    ¿˘¥ ¿Â_ ¿flÌ Â¿ı fiËŸ. ÷‹ı V‰÷_hÎ »˘. ÷‹ÎflÎ µ’flÌ … ¿˘¥ fi◊Ì.     … …‹ÎÕı.
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                     13  14                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

        ÿÌ‘Î ±Î‘Îfl ¤Ò·˘fiı, µ’flÎHÎÎ_ ·¥fiı !               ¤Ò·fiı ±˘‚¬÷˘ ◊›˘ ±ıÀ·ı ¤Ò· ¤Î_√ı. ¿ıÀ·Î_¿ ¿Î’Õ ¬ıÓ«Ì ¬ıÓ«Ìfiı
                                     ±Î’ı »ı ±fiı µ’fl◊Ì ¿Ëı »ı ¿ı ±Î…ı ÷˘ ’Î ‰Îfl ¿’Õ<_ ±˘»\_ ±ÎM›_. ±Î
    ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ¤Ò·fi_ µ’flÎb_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ·ı‰Î› »ı ?
                                     ÷˘ ±Î‰Õ<_ ‹˘À<_ fl˙ƒK›Îfi ±fiı ’λ\_ ±ıfi_ µ’flÎb_ ? ¤Ò·fi_ µ’flÎb_ ·ı‰Îfi_
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±Î’HÎı ¿˘¥fiı ÀˆÕ¿ÎT›Î ’»Ì ¿Ë̱ı ¿ı, “±Î’HÎı ±ıfiı   fiΠˢ›. CÎ̉΂˘ CÎÌ‹Î_ ¿˘¥fiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı ±ı flÌ÷ı ¤ı‚Áı‚ ¿flÌfiı ’Î_«Á˘
ÀˆÕ¿ÎT›Î fiΠˢ÷ ÷˘ ±ı Á‹…÷ … fiËŸ. ‹ÎÀı ±ıfiı ÀˆÕ¿Î‰‰˘ … Ωı¥±ı.”      wÏ’›Î ¿‹Î›. ±ı ÷˘ ‹Ò‚ ÁÎ◊ı T≤ZÎ fl˘’Ì ÿı »ı. ±fi_÷ ±‰÷Îfl ’˘÷ı …
±ÎfiÎ◊Ì ÷˘ ±ı “¤Ò·” ΩHÎı ¿ı ±Î ¤Î¥fiı ‹ÎflÌ Ë∞ ¬⁄fl fi◊Ì ±fiı ’λ˘       ’˘÷ÎfiÎ ⁄√ÎÕÌ ÿı »ı.
‹Îfl_ µ’flÎb_ ·ı »ı. ‹ÎÀı ±ËŸ … ¬Î±˘, ’̱˘ fiı flˢ. ±ı¿ … ‰¬÷ Ωı
                                               ⁄_‘ ¿fl˘ ¿ÊΛfi_ ’˘ÊHÎ !
±Î’HÎÌ ¤Ò·fi_ µ’flÎb_ ·ı‰Î› ÷˘ ±ı ¤Ò·fi_ ‰ÌÁ ‰Ê˝fi_ ±Î›W› ·_⁄Λ. ¿˘¥
¤Ò·fi_ µ’flÎb_ fiÎ ·ı‰Î›.                            ¿˘¥ ‹ÎHÎÁfiı ¤Ò· flÏË÷ ◊‰_ ˢ› ÷˘ ÷ıfiı ±‹ı ¿Ë̱ı ¿ı ‹ÎhÎ hÎHÎ
                                     … ‰Ê˝ ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤fiı ¬˘flο fiÎ ±Î’ÌÂ. ÷˘ ⁄‘Î ‹Õÿη ◊¥ …Âı.
              ¿>_«Ì ¤Ò·˘ ¤Î_√‰ÎfiÌ !
                                     ¤Ò·˘fiı Ωı hÎHÎ … ‰Ê˝ ¬˘flο fiÎ ‹‚ı ÷˘ CÎfl ⁄ÿ·Ì fiάı. ÿ˘Ê ±ı …
   ‹fi-‰«fi-¿Î›Î◊Ì ≠I›ZÎ ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÌ ÁÎZÎ̱ı Z΋Π‹Î_√ ‹Î_√      ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤fi_ µ’flÎb_. Ωı hÎHÎ … ‰Ê˝ ‹ÎÀı µ’flÎb_ @›Îflı› ’HÎ
¿fl‰ÎfiÌ. Õ√·ı fiı ’√·ı ΩB≤Ï÷ flËı‰Ì Ωı¥±ı. ±Î’HÎ΋Î_ ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-     fiÎ ·Ì‘_ ÷˘ ÷ı ¤Î√Ì Ω›.
·˘¤fiÎ ¿ÊΛ˘ ÷˘ ¤Ò·˘ ¿flÎ‰Ì µ‘Îfl ¿flΉı ±ı‰˘ ‹Î· »ı. ÷ı ¤Ò·˘ ¿flΉı
                                        iÎÎfiÌ ’flÊfiÎ ÿı¬ÎÕuÎ ÏÁ‰Î› ‹fiW›fiı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·fi˘ A›Î· fi
… ±fiı µ‘ÎflÌ ∂¤Ì ¿flı ’HÎ ÷ıfiÌ Á΋ı ±Î’HÎı ÷fl÷ … ÷IZÎHÎ ‹ÎŒÌ ‹Î_√Ìfiı
                                     ±Î‰ı. ±Î‰Ì ±fi_÷Ì ¤Ò·˘ »ı. ±Î ±ı¿ … ¤Ò· fi◊Ì. ±fi_÷Ì ¤Ò·˘ ŒflÌ ‰‚Ì »ı.
…‹Î ¿flÌfiı «˘A¬_ ¿flÌ ·ı‰_. ±Î ‰ı’Îfl ’ı„LÕ_√ fiÎ fl¬Î›. ±Î ÷˘ ÿfl±Á·
fl˘¿ÏÕ›˘ T›Î’Îfl ¿Ëı‰Î›.                             ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ‰‘Îflı ÿ˘Ê ÿı¬Î÷Î fi◊Ì. ◊˘Õο … ÿı¬Î› »ı.
    ≠ffi¿÷ν — ±I›Îflı ¤Ò· ◊Λ »ı ±ı √›Î ±‰÷ÎflfiÌ ¬flÌfiı ?           ÿÎÿÎlÌ — ±ËŸ ÁIÁ_√‹Î_ ⁄ıÁ‰Î◊Ì ±Î‰flH΢ ÷ÒÀ÷Î_ Ω› ÷ı‹ ÿ˘Ê˘
    ÿÎÿÎlÌ — √›Î ±‰÷ÎflfiÎ ’Î’fiı ·¥fiı … ±Î ¤Ò·˘ »ı. ’HÎ ±Î       ÿı¬Î÷Î Ω›.
±‰÷Îfl‹Î_ ŒflÌ ¤Ò· ¤Î_√ı … fiËŸ fiı ‰‘Îfl÷Î Ω›. ¤Ò·fiı ¤Î_√‰Î ‹ÎÀı          ≠ffi¿÷ν — ÿ˘Ê˘ ‰‘Îflı ÿı¬Î› ±ı ‹ÎÀı ΩB≤Ï÷ ÂÌ flÌ÷ı ±Î‰ı ?
¤Ò·fiı ¤Ò· ¿Ëı‰Ì ’Õı. ÷ıfi_ µ’flÎb_ fiÎ ·ı‰Î›. ±Î iÎÎfiÌ ’flÊ˘fiÌ ¿>_«Ì
¿Ëı‰Î›. ÷ıfiÎ◊Ì √‹ı ÷ı‰Î_ ÷΂Î_ ∂CÎÕÌ Ω›.                    ÿÎÿÎlÌ — ‹ËŸ ΩB≤Ï÷ ÷˘ ⁄Ë »ı. ’HÎ ÿ˘Ê˘fiı ¬˘‚‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ
                                     ◊¥ fi◊Ì. ’˘·ÌÁ‰Î‚Îfiı «˘fl Ωı‰ÎfiÌ ≥E»Î ◊Λ I›Îflı «˘fl …ÕÌ Ω›. ’HÎ
    iÎÎfiÌ ’flÊ ÷‹ÎflÌ ¤Ò· ‹ÎÀı Â_ ¿flÌ Â¿ı ? ±ı ÷˘ ‹ÎhÎ ÷‹ÎflÌ ¤Ò·   ±Î Ωı ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ ¿Ëı ¿ı “¿_¥ «˘fl ’¿Õ‰Î …ı‰_ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ±Î‰Âı ÷˘
⁄÷Ήı, ≠¿Î ’ÎÕı, flV÷˘ ⁄÷Ήı ¿ı ¤Ò·fi_ µ’flÎb_ fiÎ ·ı¢. ’HÎ ’»Ì Ωı    ’¿ÕÌÂ_.” ±ıÀ·ı ’»Ì «˘fl ‹Ω ¿flı … fiı ? ±Î ¤Ò·˘ ÷˘ Á_÷Î¥fiı ⁄ıÃÌ »ı.
¤Ò·˘fi_ µ’flÎb_ ·ı ¿ı “±Î’HÎı ÷˘ ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ flËı‰_ »ı, ÷ı ±Î‹ ÂÌ flÌ÷ı  ÷ıfiı ¢‘˘ ÷˘ ÷fl÷ … ’¿ÕÎ¥ Ω›.
¿flΛ ?” ±S›Î, ±Î ÷˘ ¤Ò·fiı ’˘ÊÌ µ’flÎb_ fiÎ ·¥Â. ±ı¿ ÷˘ ‹Ò±˘ ¤Ò·
¿flı ±fiı µ’fl◊Ì ¿S’Î_÷ ¿flı, ÷˘ “¿S’” (¿Î‚«ø)fiÎ ±_÷ Á‘Ì flËı‰_ ’ÕÂı !      ⁄‘Ì … ¿‹ÎHÎÌfi_ Œ‚ Â_ ? ÷‹ÎflÎ ÿ˘Ê˘ ±ı¿ ’»Ì ±ı¿ ÷‹fiı ÿı¬Î›
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                      15  16                         Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

÷˘ … ¿‹ÎHÎÌ ¿flÌ ¿Ëı‰Î›. ±Î ⁄‘˘ … ÁIÁ_√ ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ ⁄‘Î … ÿ˘Ê˘                  ⁄Ï© ‰¿Ì·Î÷ı, ∞÷ı ÿ˘Ê !
…\±ı ±ı ‹ÎÀı »ı. ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î› I›Îflı … ±ı ÿ˘Ê˘ …Âı. ÿ˘Ê˘
@›Îflı ÿı¬ÎÂı ? F›Îflı ’˘÷ı V‰›_ ◊Âı, “V‰V‰w’” ◊Âı I›Îflı. …ıfiı ’˘÷ÎfiÎ        ΩB≤÷ ◊›Î ±ıÀ·ı ⁄‘Ì ¬⁄fl ’Õı ±ËŸ ¤Ò· ◊Λ »ı, ±Î‹ ¤Ò· ◊Λ
ÿ˘Ê ‰‘ ÿı¬Î› ±ı ¨«˘. F›Îflı ±Î ÿıËfiı ‹ÎÀı, ‰ÎHÎÌfiı ‹ÎÀı, ‰÷˝fifiı ‹ÎÀı    »ı. fiËŸ ÷˘ ’˘÷Îfiı ’˘÷ÎfiÌ ±ı¿<_› ¤Ò· …Õı fiËŸ. ⁄ı-«Îfl ‹˘ÀÌ ¤Ò· ˢ›fiı
Á_’ÒHν ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì’b_ µI’Lfi ◊Λ, I›Îflı … ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ ⁄‘Î … ÿ˘Ê˘ Ωı¥    ÷ı ÿı¬Î›. ±ıfiı ’˘÷Îfiı ÿı¬Î› ±ıÀ·Ì …. ¿˘¥¿ Œıfl˘ ⁄˘·ı› ¬flÎ_ ¿ı …flÎ
¿ı.                                    ø˘‘ ¬fl˘ fiı ÁËı… ·˘¤ı› ¬fl˘ ±ı‹ ⁄˘·ı ¬flÎ_, ’HÎ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı “÷‹ı
                                      ø˘‘Ì »˘”. ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ ø˘‘fi_ flZÎHÎ ¿flı, ⁄«Î‰ ¿flı, ‰¿Ì·Î÷ ¿flı. ±‹Îfl˘
           ±_‘Î’˘ fi ÿı¬‰Î ÿı ÿ˘Êfiı !               ø˘‘ ±ı ø˘‘ √HÎΛ fiËŸ ±ı‰Ì ‰¿Ì·Î÷ ¿flı ±fiı …ıfiÌ ‰¿Ì·Î÷ ¿fl˘, ±ı
                                      Ë_‹ıÂÎ_ ÷‹ÎflÌ ’fl «œÌ ⁄ıÁı.
    ÷fiı ÷ÎflÎ ÿ˘Ê ¿ıÀ·Î ÿı¬Î› »ı ? ±fiı ¿ıÀ·Î ÿ˘Ê ÷_ ‘˘¥ fiά_ »\_ ?
                                         …√÷fiÎ ⁄‘Î ·˘¿˘fiı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ¿Îœ‰Î_ »ı. ¿˘fiı ¿Îœ‰ÎfiÌ
    ≠ffi¿÷ν — ÿ˘Ê ÷˘ CÎHÎÎ_ ÿı¬Î› »ı. …ı‰Ì flÌ÷ı ø˘‘ »ı, ·˘¤ flËı·˘ »ı.
                                      ≥E»Î fiΠˢ› ? ±ı ÷˘ ‰ıfl‰Ì … »ı, ±ı‰_ ⁄‘Î ΩHÎı »ı »÷Î_ fl˘… …‹ÎÕı
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ «Îfl-’Î_« ÿ˘Ê˘, ±ı ÿı¬Î›Î ÷ı fiÎ ÿı¬Î›Î ¿Ëı‰Î›.    »ı fiı ‹˘ÀÎ_ ¿flı »ı. ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· … ÿı¬Î› fiËŸ ’»Ì ‹ÎHÎÁ ¤Ò·˘fiı ¬˘flο
±fiı ¿˘¥¿fiÎ ÷flŒ ÿ˘Ê Ωı‰Îfi_, ÷ı ¿ıÀ·Î Ωı¥ ±Î’_ ?              … ±Î’ı fiı !
    ≠ffi¿÷ν — CÎHÎÎ_ ⁄‘Î ÿı¬Î›.                              ¿flı iÎÎfiÌ ±ı¿flÎfl, Ïfi…ÿ˘ÊfiÎ...
    ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë Ωı¥ ±Î’_ ÷_ ?                        ¤Ò· ◊¥ ˢ›, ’HÎ ±ıfi_ ±Î›W› ÂÌ flÌ÷ı ‰‘ı ÷ı Ë_ ΩHÎ÷˘ Ë÷˘.
    ≠ffi¿÷ν — ËÎ.                            ±ıÀ·ı Â_ ¿fl_ ? ⁄‘Î ⁄ıÃΠˢ› fiı ¿˘”¿ ±ı¿ …HÎ ±ÎT›˘ fiı ¿Ëı, “‹˘ÀÎ iÎÎfiÌ
                                      ◊¥ ⁄ıÃÎ_ »˘, Ë¿·Ì ÷˘ »^À÷Ì fi◊Ì.” ±ı‹ ⁄‘_ ⁄˘·ıfi,ı I›Îflı Ë_ ¿Ë_ ¿ı “‹ËÎflÎ…,
    ÿÎÿÎlÌ — ¿˘”¿fiÎ ÷˘ flV÷ı …÷Λ, ÷fiı «Î·÷Î fi◊Ì ±Î‰Õ÷_, ÷_ ±Î‹    ±Î ±ÎÀ·Ì ∂CÎÎÕÌ fi⁄‚Î¥ »ı ±ı Ë_ Ωb_ »\_.” ÷‹ı ±Î… ΩH›_, Ë_ ÷˘
«Î·_ »\_, ÷_ ±Î‰˘ »\_, ⁄‘Î ⁄Ë Ω÷fiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î› ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê …Õı     ’Ëı·ı◊Ì … Ωb_ »\_. Ωı Ë_ ±ı‹ ¿Ë_ ¿ı, “±‹ÎflÎ iÎÎfi̱˘fiı ¿Â_ ±Õı fiËŸ.”
fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤◊Ì ±_‘ »ı. ·˘¤fi˘ ±_‘, ø˘‘fi˘ ±_‘,       ±ıÀ·ı ’ı·˘ Ëy˘ ‹ËŸ ±_ÿfl Á‹∞ Ω› ¿ı ±ËŸ ‰ÌÁ ‰Ê˝fi_ ±Î›W› ±Î’b_
‹Î›Îfi˘ ±_‘, ‹Îfifi˘ ±_‘ - ⁄‘_ ±_‘ V‰w’ı »ı. ∂CÎÎÕÌ ±Î_¬ı ±_‘Î ◊¥fiı     ‰K›_ ! ¿ÎflHÎ ¿ı ‘HÎÌ ÁÎflÎ »ı, √‹ı ÷ı ¿flÌfiı flZÎHÎ ¿flı »ı. ±ı ±ı‰˘ Ë_ ¿Î«˘
Œflı »ı, ¤À¿ ¤À¿ ¿flı »ı. ¿ıÀ·Ì µ’ÎÏ‘ ¿Ëı‰Î› !                fi◊Ì. flZÎHÎ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ fi◊Ì ¿›*. ·˘¿ flZÎHÎ ¿flı ¿ı fiÎ ¿flı ?
    ∂CÎÎÕÌ ±Î_¬ı ±Î¬_ …√÷ ¨CÎÌ flèÎ_ »ı ±fiı ⁄‘Î_ ¨C΋Î_ … ¿flÌ flèÎÎ_      ≠ffi¿÷ν — ËÎ ¿flı, ⁄Ë ΩıflÿÎfl ¿flı.
»ı, ±ı‰_ ¤√‰Îfi ‹ËΉÌfl ¿Ëı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ’˘÷Îfi_ ±ÏË÷ ¿flÌ flèÎÎ »ı.
∂CÎÎÕÌ ±Î_¬ı ±ÏË÷ ¿flÌ flèÎÎ »ı, ±ıfiı ¤√‰Îfiı ¤Î‰ÏfiƒÎ ¿ËÌ. ±Î¬_ …√÷         ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ ÁÎËı⁄ »Ÿ¿HÎÌ Á_CÎ÷Î Ë÷Î, ±Î‹ ¿flÌfiı. ‹ıÓ ¿èÎ_,
¤Î‰ÏfiƒÎ‹Î_ ’Õı·_ »ı. “Ë_ Â©ÎI‹Î »\_” ±ı‰_ ¤Îfi ◊›Î ’»Ì ¤Î‰ÏfiƒÎ Á‰Î*Âı  “ÁÎËı⁄, ±Î »Ÿ¿HÎÌfiÌ …wfl »ı ÷‹Îflı ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “»Ÿ¿HÎÌfi˘ ÷˘ ¿_¥
√¥ ¿Ëı‰Î›, ΩB≤÷ ◊›Î ¿Ëı‰Î›.                                  _
                                      ‰Î_‘˘ fiËŸ.” ‹ıÓ ¿èÎ, ±Î ÁÎËı⁄fiı ¬⁄fl … fi◊Ì ¿ı ±Î »Ÿ¿HÎÌfi_ ‹ËŸ ±Î›W›
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                     17  18                      Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

‰‘ÎflÌ ±Î’˘ »˘ ! ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î›W› ±ıÀ·ı Â_ ? ¿˘¥ ’HÎ Á_›˘√ »ı ÷ı     ¿ÎflHÎ ¿ı ‹ÎflÌ ’λ‚ ·A›_ »ı, ⁄˘Õ˝ ‹Î›* »ıfiı ! ÷ı ±Î’HÎı Ωı¥±ı I›Îflı
ω›˘√fi_ fiyÌ ◊›Î ’»Ì Á_›˘√ ¤ı√˘ ◊Λ. ±Î ÷˘ fiyÌ ◊›_ ˢ› ±ıfi_      ¬⁄fl ’Õı ¿ı ËÎ, ’λ‚ ⁄˘Õ˝ ‹Î›* »ı. ¤·ı ⁄Ì…\_ ¿˘¥¿ ·¬Ì √›_ ËÂı, ’HÎ
’λ\_ ±Î›W› ‰‘Îflı ±Î‹ ! ¿ÎflHÎ ¿ı ∞‰÷˘ ‹ÎHÎÁ √‹ı ±ıÀ·_ ‰‘-CÎÀ      ±Î ⁄‘Î_fiı ‰Î_«÷Î ÷˘ ±Î‰Õıfiı !
¿flΉÕΉı ±ıÀ·ı Â_ ◊Λ ’»Ì ?! ±Î ⁄‘Î ±Î›W› ‰‘Îflı »ı, ÿflı¿ ⁄Î⁄÷‹Î_
                                        ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿαı ±ÎM÷‰ÎHÎÌ‹Î_ ±ı‹ ·A›_ »ı ¿ı “ÿÎÿÎ «˘fl »ı”
±ıfi_ flZÎHÎ ¿flı »ı ¿ı “¿Â˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ, ±‹fiı ÷˘ ±Õı … fiËŸ.” ¬˘ÀÌ ‰V÷fi_
                                     ±ı‰_ ¿˘¥ ·¬Ì ±Î’ı ÷˘ ‹ËÎfi µ’¿Îfl ‹Îfi‰˘. ±ı‰_ ·A›_ »ı.
flZÎHÎ ¿fl‰_ ±ı ÷˘ ¤›_¿fl √fi˘ »ı.
    ≠ffi¿÷ν — ±fiı ÂW¿ ±K›ÎI‹‹Î_ ∂÷flÌ √›Î ˢ› ÷˘ ÷ı ±ı‹ ¿Ëı         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ·A›_ »ı.
¿ı ±ÎI‹Îfiı ¿Â_ ±Õı fiËŸ. ±Î ÷˘ ’ÿ˚√·fiı »ı ⁄‘_.                ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ⁄‘Î ⁄Ë »ı ±ËŸ. √˘‚ √˘‚ √˘‚ √˘‚ ¿flı ’ı·Î_.        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, µ’¿Îfl fiËŸ ‹Îfi˘ ÷˘ ±ı‹Î_ ÷‹fiı ±Î¬˘ ÷‹Îfl˘
±ı‹fiÎ_ … ‹Î·, ±ı ÂW¿ ¿Ëı‰Î›.                      ±Ë_¿Îfl ∂¤˘ ◊¥fiı ¶ıÊ ’ÏflHÎ΋ ’΋Âı. ±ıfiı Â_ fi¿ÁÎfi …‰Îfi_ »ı ? ±ıfiÎ
   ’»Ì ⁄‘_ ÁÎ_¤Y›Î ’»Ì Ë_ ¿Ë_ ¿ı ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ »ı ¿ı ±ÎÀ·Î ·ZÎHÎ   ⁄Î’fi_ Â_ …‰Îfi_ »ı ? ±ı ÷˘ fiÎÿÎfl … ◊¥fiı ∂¤˘ flËıÂı fiı ÷‹ı fiÎÿÎflÌ
Ωı¥±ı. Q≤ÿ÷Î, ∑…\÷Î, Z΋Π! ±Î ÷˘ Q≤ÿ÷Î ÿı¬Î÷Ì fi◊Ì, ∑…\÷Î ÿı¬Î÷Ì    ¿flΉÌ. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ¿Ëı‰_, “¤Î¥, ÷‹Îfl˘ µ’¿Îfl »ı ⁄Δ ! ±Î’HÎÌ fiÎÿÎflÌ
fi◊Ì, ±Î‹ ÷˘ ±¿ÕÎ¥ !                           fiÎ fiÌ¿‚ı ±ıÀ·Î ËÎfl. ±ı ÷˘ fiÎÿÎfl ◊¥fiı ∂¤˘ … flËıÂı, ±ıfiı Â_ ? ±ıfiı
                                     ÿÏfi›ÎfiÌ ’Õı·Ì fi◊Ì. ±Î ÷˘ ⁄˘·ı. ⁄ı…‰Î⁄ÿÎfl̉΂_ ‰Î@› ¿˘HÎ ⁄˘·ı ?
    ±¿ÕÎ¥ fiı ±ÎI‹Îfiı ⁄Ë »ıÀ<_ »ı.                  …ıfiı ’˘÷ÎfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌfi_ ¤Îfi fi◊Ì ÷ı ⁄˘·ı. ÷˘ ±ıfiÎ ΩıÕı ±Î’HÎı ¤Á‰Î
   ±Î ÷˘ ’˘· «ÎS›_ Ω› »ı. ±Î ·˘¿˘ …‰Î⁄ ±Î’Ì Â¿÷Î fi◊Ì ±ıÀ·ı      …¥±ı ÷˘ ±Î’HÎı › ¿>÷flÎ_ ¿Ëı‰Î¥±ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “÷Îfl˘ µ’¿Îfl
’»Ì ±Î ⁄‘Î ’˘· ‹Îfl‰Î Ω›. ’HÎ ‹ÎflÎ …ı‰Î …‰Î⁄ ±Î’ı fiı ? ÷fl÷        »ı ⁄Δ.
…‰Î⁄ ±Î’ı. ⁄Ìfl⁄· …ı‰˘ ÷fl÷ ËÎ…fl…‰Î⁄.
                                        ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÎ ÿ˘ÊfiÎ ¤Î‰ µÿ›‹Î_ ±Î‰ı ±ı ±Î’HÎı Ωı¥±ı
          ÿ˘Ê˘ V‰Ì¿Îfl˘, µ’¿Îfl ‹ÎfiÌfiı !             fiı Á‹∞±ı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ±Î’HÎı ±ıfi˘ µ’¿Îfl ‹Îfi‰˘ ?
   ±‹Îfl΋Î_ ±ÎÕÎ¥ …flΛ fiΠˢ›. ¿˘¥ ±‹fiı ±‹ÎflÌ ¤Ò· ⁄÷Ήı           ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, F›Î_ F›Î_ ÿ˘Ê ±Î‰÷˘ ˢ› I›Î_ µ’¿Îfl ‹ÎfiΩı
÷˘ ±‹ı ÷fl÷ … ±ı@ÁıMÀ (V‰Ì¿Îfl) ¿flÌ ·¥±ı. ¿˘¥ ¿Ëı ¿ı ±Î ÷‹ÎflÌ       ±_ÿfl¬Îfiı◊Ì, ÷˘ ±ı ÿ˘Ê ⁄_‘ ◊¥ …Âı. ’˘·ÌÁ‰Î‚Î µ’flı › ±¤Î‰ ±Î‰÷˘
¤Ò· »ı ÷˘ ±‹ı ¿Ë̱ı ¿ı, “ËÎ, ¤Î¥, ±Î ÷ıÓ ±‹fiı ¤Ò· ⁄÷ÎÕÌ ÷˘ ÷Îfl˘     ˢ› ÷˘ ±ıfi˘ µ’¿Îfl ‹ÎfiΩı. ÷˘ ±¤Î‰ ⁄_‘ ◊¥ …Âı. ±Î…ı ¿˘¥ ’HÎ
µ’¿Îfl.” ±Î’HÎı ÷˘ ΩHÎ̱ı ¿ı …ı ¤Ò· ±ıHÎı ⁄÷Î‰Ì ±Î’Ì ‹ÎÀı ±ıfi˘      ‹ÎHÎÁ ¬_«÷˘ ˢ› ÷˘ ÷ı ⁄Ë ÁÎfl˘ ‹ÎHÎÁ, ±Î ÷˘ ±Î’H΢ µ’¿ÎflÌ »ı.
µ’¿Îfl. ⁄Î¿Ì ÿ˘Ê ˢ› ¿ı fiΠˢ› ±ıfiÌ ÷’ÎÁ ¿fl‰Î …‰Îfi_ fiËŸ, ±ı‹fiı      ⁄_‘ ◊¥ …Âı ¬_«÷_. ±ıÀ·ı ±Î ÂOÿ ±‹ı …ı ±Î’̱ı »Ì±ıfiı, ±ı¿-±ı¿
ÿı¬Î› »ı ‹ÎÀı ÿ˘Ê »ı …. ‹ÎflÎ ¿˘ÀfiÌ ’λ‚ ·A›_ ˢ› ¿ı “ÿÎÿÎ «˘fl »ı.”   ÂOÿ ÿ‰Î±˘ »ı. ±Î ⁄‘Î ÿfl±Á· ‹ıÕÌÁÌfi »ı, ÿfl±Á· !! fiËŸ ÷˘ “«˘fl”
·˘¿ ’»Ì ’λ‚ ⁄˘·ı ¿ı fiÎ ⁄˘·ı ? ÂÎ◊Ì “ÿÎÿÎ «˘fl »ı” ±ı‰_ ⁄˘·ı »ı ?    ¿Ëı ÷ıfi˘ µ’¿Îfl ‹ÎfiΩı ±ı ‰Î@› ÂÌ flÌ÷ı Á‹Ω› ±ıfiı ? ±ıÀ·ı ÷‹ı ‹fiı
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                      19   20   Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

’Ò»‰Î fiÎ ±Î‰˘ fiı ÷‹ÎflÎ ’ÏflHÎ΋ ⁄‘Î_ ⁄ÿ·Î¥ Ω›, ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ÷‹ı        fiˢ÷˘. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ’»Ì Á΋Îfi˘ ÿ˘Ê ¿ÎœÌ±ı »Ì±ı ¿ı ÷_ ‹fiı ±Î‰_ ¿ı‹
µ’¿Îfl ‹ÎfiΩı, ÿÎÿÎfi_ ¿èÎ_ ±ıÀ·_ ¿flΩı ¿ı ±ıfi˘ µ’¿Îfl »ı ¤¥, ±Î ÿÎÿαı   ⁄˘·ı »ı ? ÷¿˝À ±Î’HÎı ∂¤_ ¿›* ±fiı ’»Ì ¿Ë̱ı ±Î‹fiı ¿ı, ÷_ ±‹fiı
¿èÎ_ »ı ‹ÎÀı.                               ±Î‰Ì √΂ ¿ı‹ ±Î’ı »ı ? I›Îfl ’»Ì ¿˘¥ ¿ËıÂı, ±S›Î, ±ıHÎı √΂ ÿÌ‘Ì,
                                      ’HÎ ÷_ ±ı‰_ ¿Ëıfiı, “÷_ flÎΩ »ı.” I›Îflı ±ı‹ ¿ËıÂı, “÷_ flÎΩ »ı” ⁄Á. ±Î
    ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ µ’¿Îfl ‹Îfi÷Πˢ› ’»Ì ±‹ı µ’¿Îfl ‹Îfi̱ı ±ı‹Î_
                                      ÷˘ ⁄‘_ ≠˘…ı@Âfi ±Î’b_ … »ı.
Â_ ‰Î_‘˘ ’»Ì ?!
                                               ±S›Î, ·ı ⁄˘‘’Îà ±ÎfiÎ◊Ì !
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î’HÎı ±ı‰˘ ÏËÁÎ⁄ ·ı‰˘ ¿ı “ÁÎfl_fiı, «˘fl ±ı¿·Î ¿Ëı
»ı.” ·E«˘ »ı, ⁄ÿ‹Î »ı, fiηΛ¿ »ı ±ı‰_ ⁄‘_ fi◊Ì ¿Ëı÷Î. ±ıÀ·˘ ÁÎfl˘        ·˘¿˘ ‹fiı ¿Ëı »ı ¿ı “÷‹Îflı ÷‹ÎflÎ ÿ˘Ê˘ ¿Ëı‰ÎfiÌ ÂÌ …wfl ? ŒÎ›ÿ˘
»ıfiı ? fiËŸ ÷˘ ±ıfi_ ‹˘œ<_ »ı. ±ıÀ·ı ŒÎ‰ı ±ıÀ·_ ⁄˘·ı. ±ıfiı ¿_¥ fiÎ ¿Ëı‰Î›  ¢ ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “÷‹fiı ⁄˘‘’Îà ±Î’‰Î ‹ÎÀı ¿ı ÷‹fiı ±Î‰Ì ÏË_‹÷ ±Î‰ı.
±Î’HÎÎ◊Ì ? ±Î’HÎı µ’¿Îfl ‹Îfi‰Îfi˘. µ’¿Îfl ‹Îfi‰Î◊Ì ±Î’b_ ‹fi ⁄√Õı        Ë_ ⁄˘·_ »\_ ÷ı ÷‹fiı ÏË_‹÷ ¿ı‹ fiÎ ±Î‰‰Ì Ωı¥±ı ? Ë_‹ıÂÎ …ı ÿ˘Ê ◊›˘fiı
fiËŸ. Á‹… ’ÕÌfiı ?                              ÷ı ¬S·˘ ¿flı ÷˘ ‹fi ’¿ÕÎ¥ Ω›. ’»Ì ‹fi Õfl÷_ flËı ¿ı ±Î ÷˘ ∂CÎÎÕ<_
                                      ¿flÌ ÿıÂı, ∂CÎÎÕ<_ ¿flÌ ÿıÂı. ∂·À<_ ±Î’HÎÎ◊Ì Õfl÷_ flËı. ±Î ÷˘ ⁄Ë ¤·Î
   ±Î ‰Î÷ Áˆ©Î_Ï÷¿ »ı. ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿ı ÷‹ı ‹fiı ¿Ë˘ ¿ı, “ÿÎÿÎ, ±Î ’ı·˘
                                      ‹ÎHÎÁ »ı. ∂CÎÎÕ<_ ¿flÌ ÿıÂı. ±‹ı ÷˘ ¿ËÌ ÿÌ‘_ ¿ı ±‹ı ⁄‘_ ∂CÎÎÕ<_ ¿flÌ ÿ¥Â_.
÷‹fiı “«˘fl” ¿Ëı »ı. ÷˘ ÷‹ı Â_ ¿fl˘ ?” I›Îflı Ë_ ¿Ë_ ¿ı, “¤¥, µ’¿Îfl
                                      ±˘’fi À< V¿Î› (¬S·ı ±Î‹) ¿flÌ fiάÌÂ_. I›Îflı ⁄‘Î ÿ˘Ê …÷Î flèÎÎ. I›Îflı
‹Îfi‰˘.” ¿ı‹ ¿Ëı »ı, µ’¿Îfl ‹Îfi˘ ÷‹ı ? ÂÎ ⁄ÿ· ? I›Îflı ¿Ëı »ı, ¿˘¥
                                      ω·› ◊¥ Ω›.”
¿Ëı fiËŸ ±Î‰_. ±Î ’ÕC΢ »ı ¿Âοfi˘, ÷ı ‹Îfl˘ ’˘÷Îfi˘ … ’ÕC΢ »ı. ‹ÎÀı
µ’¿Îfl ‹Îfi_. ±Î …√÷ ’ÕCÎÎ V‰w’ı »ı. ±ıfiÌ ËLÕˇıÕ ’flÁLÀ √ıflLÀÌ ·¬Ì                  ¤Ò· ¤Î_√‰ÎfiÌ flÌÏ÷...
±Î’ Ë_. ±ıÀ·ı ±‹ı› µ’¿Îfl ‹Îfi̱ı ÷˘ ÷‹Îflı › µ’¿Îfl … ‹Îfi‰˘ Ωı¥±ı
fiı ! ±fiı ÷‹Îfl_ ‹fi ⁄Ë ÁÎfl_ flËıÂı. “«˘fl ¿Ëı »ı” ÷ıfi˘ µ’¿Îfl ‹Îfiı »ı.       ÷‹Îflı ¿ıÀ·Ì ¤Ò·˘ ◊÷Ì ËÂı ?
fiËŸ ÷˘ ’»Ì ÷‹fiı ÁËı…ı ·Î√HÎÌ ◊¥ Ω› ¿ı, ÿÎÿÎ ‹ÎÀı ±Î‰_ ⁄˘·ı »ı ?!        ≠ffi¿÷ν — ⁄ı-«Îfl-’Î_« ◊¥ Ω›.
‹ËΉÌfl ‹ÎÀı ±Î‰ÕÎ_ ±Î‰ÕÎ_ ÂOÿ˘ ⁄˘·÷Î Ë÷Î ÷˘ › ·˘¿˘±ı ’«ÎT›Î.
±ı‹fiÎ ¤@÷˘±ı ⁄‘αı ’«ÎT›Î ±ı‹fiÎ ÂOÿ˘. …ı …ı ⁄˘·ı ±ı ⁄‘_ ’«Î‰Ì          ÿÎÿÎlÌ — ¿˘HÎ L›Î› ¿flfiÎfl_ ? ±Î ¤Ò· »ı ±ı‰_ L›Î› ¿flfiÎfl_ ¿˘HÎ ?
·ı÷Î Ë÷Î. ¤√‰Îfiı Â̬‰ÎÕı·_ ±ı‰_.                        ≠ffi¿÷ν — fi¿ÁÎfi ±Î‰ı I›Îflı ·Î√ı ¿ı ¤Ò· ¿flÌ »ı.
           “±Î” ÷¿˝À ¿flfiÎfl “÷_” … !                  ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ¬⁄fl ’Õı, fiËŸ ? ’HÎ L›Î› ¿flfiÎfl ¿˘HÎ ±Î‹Î_ ?
                                      ¤Ò· ¿flfiÎfl ‹ÎHÎÁ ¤Ò· ¿⁄Ò· fiÎ ¿flı ±ı¿ÿ‹. L›Î› ¿flfiÎfl ‹ÎHÎÁ ¿Ëı
    ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê »ı ±ı Á‹…‰ÎfiÌ ƒÏp ˉı ¿ı‚‰‰Ì
                                      ¿ı ±Î ÷ÎflÌ ¤Ò· »ı ÷˘ ‰‚Ì Á‹Ω›. ÷˘ ¿⁄Ò· ¿flı, fiËŸ ÷˘ ¿⁄Ò· fiÎ
’Õıfiı ?
                                      ¿flı. ¤Ò· ¿˘¥ ¿⁄Ò· fiÎ ¿flı ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ±fiı Ωı Á‹…HÎ ’Õı ÷˘ ¿⁄Ò·
    ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î ‰Î÷fiı ±Î’HÎı Ωı fiÎ ⁄˘S›Î ˢ› ÷˘ Õ¬˘ …       ¿flı. ±ıfiı ÂÒÀ ±˘fi ÁÎ¥À (ÿı¬˘ I›Î_◊Ì ÃÎfl) ¿fl‰_ Ωı¥±ı. fiËŸ ÷˘ ¤Ò·
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                    21  22                      Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

CÎÀı … fiËŸ. ÷‹ÎflÎ √΋‹Î_ ¿˘¥ ¤Ò· ¿⁄Ò· ¿flı ¬flÎ_ ?            ·√ÎÕ̱ı ÷˘ › ¤Ò· »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ±Îÿ÷ ±ıfiı »˘Õ÷Ì fi◊Ì.
    ≠ffi¿÷ν — ¿⁄Ò· fiÎ ¿flı.                        ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ±ıfi˘ ¿_¥¿ flV÷˘ ÷˘ ˢ› ¿ı fiËŸ ? ±ı ±Îÿ÷
                                    »˘Õ‰Î ‹ÎÀı ¿_¥¿ flV÷˘ ÷˘ ˢ‰˘ Ωı¥±ıfiı ?
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ¿˘¥ ¿⁄Ò· fiÎ ¿flı. Ωı ±y·fiÎ ¿˘◊‚Î ‰ı«‰Î Ω›
÷˘ «Îfl ±ÎfiΛ fiÎ ±Î‰ı. ±y·fiÎ ¿˘◊‚Îfiı ‰ı«‰Î Ω› ÷˘ ±Î‰ı ’ˆÁÎ ?         ÿÎÿÎlÌ — flV÷˘ ±ıfi˘ ±ı¿ … ¿ı ±Î ¤¥ ’ÎfiÎ_ fl‹÷Î_ ˢ› ÷˘ ±ı‹fiı
⁄‘Λ ±y·‰Î‚Î, ÏËLÿV÷Îfi ÿı‹Î_ ⁄‘Î ±y·‰Î‚Î ÷ı ¿˘HÎ ’ˆÁÎ ±Î’ı ?     Ïfifl_÷fl ‹ËŸ flËı‰_ Ωı¥±ı ¿ı ±Î ¬˘ÀÌ ‰V÷ »ı, ±Î ¬˘ÀÌ ‰V÷ »ı, ±Î
¿˘¥ ¤Ò· ¿⁄Ò· fiÎ ¿flıfiı ÷‹Îflı I›Î_ ? ±fiı ÷_ ¤Ò· ¿⁄Ò· ¿fl_ »\_ ÷fl÷ ?   ¬˘ÀÌ ‰V÷ »ı. Ïfifl_÷fl ±Î‹ flËı‰_ Ωı¥±ı. ±fiı ±Î‰_ fl˘… ¬˘ÀÌ ‰V÷
                                    ⁄˘·Ì±ı ±fiı ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ¿˘¥ ±Î‰Ìfiı ÀÁflı «œÎ‰ı ¿ı “±Î ’ÎfiÎ fl‹‰Î ⁄Ë
    ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ÷fl÷. ‹ÎflÌ ±ı¿ ¤Ò· ¿Ë_ ?
                                    ¬flÎ⁄ ‰V÷ »ı”. I›Î_ ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı “fiÎ, ÁÎflÌ ‰V÷ »ı” ¿ı ’λ\_ ⁄√Õu_. ÷ı
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.                          CÎÕ̱ı ÷‹Îflı ±ı‹ ¿ËÌ ÿı‰_ ¿ı ¬˘ÀÌ ‰V÷ … »ı. ’HÎ ÀÁflı «œÎ‰ıfiı, ±ıÀ·ı
                                    ∞‰÷_ flάı »ı ±Î ·˘¿˘ ! ±ıÀ·ı ·˘¿˘ ¿Ëı »ı, “±‹ÎflÌ ±Îÿ÷˘ ¿ı‹ »^À÷Ì
    ≠ffi¿÷ν — Ë_ ’ÎfiÎ_ fl‹‰Îfi˘ ⁄Ë ¢¬Ìfi »\_.
                                    fi◊Ì ?” ’HÎ ∞‰÷_ Â_ ¿fl‰Î flά˘ »˘ ? ŒflÌ ’ÎHÎÌ fiËŸ ’ΉÎfi_ ÷ı ÿËÎÕı.
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ?! ’ÎfiÎ fl‹‰Î ±ı ÷˘ ÏËÁÎ⁄ »ı. ‹ËŸ ÏËÁÎ⁄ ¿flı·˘    ·˘¿ ÷˘ ¨‘_ ⁄˘·ı. ÷‹fiı Á‹Ω›_fiı ? ±ı‰_ ⁄fiı ¿ı fiÎ ⁄fiı ?
’˘÷ı, …ı ÏÕÁÎ¥Õ ¿flı·_ »ı, ÷ı … ±Î’HÎı ’˘÷ı ¤˘√‰Ì±ı »Ì±ı ±Î.
                                       ≠ffi¿÷ν — ⁄fiı »ı.
    ≠ffi¿÷ν — ˉı ±Î ’ÎfiÎ fl‹ı fiı flÎ∞ ◊Λ ’HÎ ±ı‹fiÎ ‰Î≥Œfiı ÁÎfl_
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ÷ı◊Ì ∞‰÷_ flèÎ_ »ı.
fiÎ ·Î√ı.
                                        ‹fiı ˵ ±ı‰_ ◊›ı·_ ±ıÀ·ı ’»Ì ‹ıÓ Â˘‘¬˘‚ ¿flı·Ì. ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Ì
    ÿÎÿÎlÌ — ÁÎfl_ fiÎ ·Î√ı ÷˘ ±ı … ¤˘√‰ı. …ı ¤˘√‰ı ±ıfiÌ ¤Ò·.
                                    ‰V÷ ˢ› »÷Î_ ±_ÿfl ±ıfiı ‹ÎÀı …\ÿ_. Ëy˘ ’Ì÷˘ Ë÷˘ ÷˘ › ±_ÿfl …\ÿ_,
Ωı fiÎ ¤˘√‰÷Πˢ› ÷˘ ¿ÂÌ ±ı‹fiÌ ¤Ò· fi◊Ì. Ωı ±ı ¤˘√‰÷Πˢ› ÷˘
                                    «Î ’Ì÷˘ Ë÷˘ ÷˘ › ±_ÿfl …\ÿ_. ’fl‰Â ¿flfiÎflÌ ‰V÷±˘ ±Î’HÎfiı fiΠˢ‰Ì
±ı‹fiÌ … ¤Ò· »ı.
                                    Ωı¥±ı. »÷Î_ ’fl‰Â ◊¥ √›Î_ ÷˘ ˉı ¿ı‹ »^À‰_ ÷ıfi˘ µ’Λ ±Î’HÎı ΩHΉ˘
    ≠ffi¿÷ν — ‰Î≥Œ ¿Ëı »ı, Ë_ ¤˘√‰÷Ì … fi◊Ì. I›Îflı ‘HÎÌfiı ·Î√ı   Ωı¥±ı. µ’Λ ΩH›˘ I›Îfl◊Ì »^ÀÎ … »Ì±ı. ±ıÀ·ı ◊˘ÕÎ ‰¬÷‹Î_ »˘ÕÌ
»ı ¿ı ±ı ¤˘√‰ı »ı.                           ÿı‰Îfi_ … »ı, ±Î »^ÀÌ … …‰Îfi_ »ı. ±ıfiÌ ‹ı‚ı »^ÀÌ Ω› ±ıfi_ fi΋ »^Àu_
                                    ¿Ëı‰Î›. ±Ë_¿Îflı ¿flÌfiı »˘Õ̱ı ±ı ¿Î«_ flËı ÷˘ ±Î‰÷Î ¤‰‹Î_ ’λ\_ ŒflÌ
    ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ’˘÷ı ¿Ëı »ı ¿ı Ë_ fi◊Ì ¤˘√‰÷Ì ±ıÀ·ı ’»Ì ◊›_,
                                    ±Î‰ı. ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ Á‹…HÎ◊Ì »˘Õ‰Î …ı‰_ »ı.
»^Àu_ ! ±Î iÎÎfi ’Ëı·Î_ ¤˘√‰÷Î ËÂı ! ’»Ì ÷˘ Á‹…ıfiı ! ¿ÎflHÎ ¿ı ¿˘¥
fiı ¿˘¥ ±Îÿ÷ ˢ›. ÷ı ¿_¥ ±ıfiı fiı ±Î’HÎfiı ·ı‰Î-ÿı‰Î fi◊Ì. ±ı ÷˘ ‹Î·      ±ıÀ·ı …ıfiı …ı ‰V÷ ˢ›, ÷ı ±Î‹ ’ÎfiÎ fl‹Ì±ı ÁÎflÌ flÌ÷ı ŒVÀ˝@·ÎÁ,
¤flÌfiı ±Î‰ı·Î »ı. ’˘÷Îfiı »˘Õ‰_ ˢ› ÷˘ › fiÎ »^Àı. ±ı ±Îÿ÷ ±ıfiı fiÎ    ’HÎ ‹fi‹Î_ ‹ËŸ ±Î‹ ˢ‰_ Ωı¥±ı ¿ı ±Î fi ˢ‰_ Ωı¥±ı, ±Î fi ˢ‰_
»˘Õı ’»Ì ! ˉı ±ıfiı ±Î’HÎı ‰œÌ±ı ÷˘ ±Î’HÎÌ ¤Ò· »ı. ±ıfiÎ ’fl ¬˘À<_    Ωı¥±ı. ’»Ì ËΩfl ‹ÎHÎÁfiÌ w⁄w, ±Î’HÎı µ’ÿı ±Î’÷Πˢ› ÷ı CÎÕ̱ı
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                     23  24                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

¿˘¥¿ ±Î‰Ìfiı ¿Ëı, “ˉı Â_, ’ÎfiÎ »^À÷Î_ fi◊Ìfiı, ±‹◊Î_ ±ı ¿›Î˝ ¿fl˘ »˘ ?!”     ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
I›Îflı ¿Ëı, “’ÎfiÎfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì.” ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·Î›. I›Î_ ¿ËÌ ÿı‰_ ¿ı, “¤¥,
                                        ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ¿˘HÎ ±Î’‰Î ±Î‰ı »ı ? ÁÒ{ ÷˘ ±ı¿·Ì … „@÷ ‹˘ZÎı
±‹ÎflÌ fi⁄‚Î¥ »ı, ±Î ’ÎfiÎ fl‹_ »\_ ÷ı ⁄Á !”
                                     ·¥ Ω› ±ı‰Ì »ı. ∞‰ ‹ÎhÎfiı ÁÒ{ fi΋fiÌ Â„@÷ ˢ› »ı. √Λ˘ √Ò_«Î›
   ≠ffi¿÷ν — ËΩfl ‹ÎHÎÁfiÌ ‰E«ı ¤Ò·fi˘ ±ı¿flÎfl ¿fl‰˘ Ωı¥±ı ?        fiı ◊˘Õ̉Îfl ∂¤Ì flËı, «˘√flÿ‹ fiÌ¿‚‰Îfi˘ flV÷˘ fiΠˢ› ÷˘ ◊˘ÕÌ¿‰Îfl
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, ±ı¿flÎfl ¿fl‰˘ Ωı¥±ı, ÷˘ ’ÎfiÎ_ «œÌ fiËŸ ⁄ıÁı. fiËŸ
                                     ∂¤Ì flËı I›Îflı ‹ËŸ ÁÒ{ Á‹Ω› fiı I›Îfl ’»Ì fiÌ¿‚Ì Ω›. ±ı ÁÒ{ fi΋fiÌ
÷˘ ÷‹ı ±ı‹ ¿Ë˘ ¿ı ±ıfi˘ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ, ÷˘ ’Îfiαı ΩH›_ ¿ı, “±Î ⁄⁄«¿   „@÷ »ı, ±ı ¬Ì·ı ÂÎfiÎ◊Ì ? I›Îflı ¿Ëı, …ıÀ·Ì ¤Ò· ¤Î_√ı ÷ı‹ ÷ı‹ ÁÒ{
‹ÎHÎÁ »ı, ±ËŸ … flËı‰Î …ı‰_ »ı.” ’ÎfiÎ ’˘÷ı … Á‹∞ Ω›. ±Î ’˘·_      ¬Ì·÷Ì Ω›. ±fiı ¤Ò· ¿⁄Ò· ¿flÌ ¿ı ¤¥, ±Î ¤Ò· ‹ÎflÌ ◊›ı·Ì »ı ⁄Î.
CÎfl »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ı¿flÎfl, √‹ı ÷ı ÀÎ¥‹ı ! ±Î⁄w Ω› I›Î_ ’HÎ ±Î⁄w    I›Îfl◊Ì Â„@÷ ⁄Ë ‰‘÷Ì Ω›.
fiËŸ, fiο¿|Ì ◊Λ ÷˘ › ±ı¿flÎfl ¿flÌ ·ı‰˘. ±ı¿flÎfl ¿fl‰Î‹Î_ ’ÒflÎ flËı‰_              Ë÷Ì … fiËŸ ÷ı Ω› @›Î_◊Ì ?
Ωı¥±ı.
                                         ±Î ø˘‘ ¿›˘˝ »ı ÷ı ¬˘À<_ ¿›* »ı, ±ı‰Ì Á‹…HÎ ’Õı ¿ı fiÎ ’Õı ? ˉı
   ‹fi ‰Â ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ ±ı¿flÎfl◊Ì ◊Λ. ±ı¿flÎfl ¿fl˘fiı, ÿflı¿ ⁄Î⁄÷‹Î_     Á‹…HÎ ’ÕÌ Ë˘› ¿ı Áη_ ±Î ‰‘Îflı ’Õ÷_ »ı. ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· Á‹…HÎ
’˘÷ÎfiÌ fi⁄‚Î¥ ¬S·Ì ¿flÌ ÿı ÷˘ ‹fi ‰Â ◊¥ Ω›. fiËŸ ÷˘ ‹fi ‰Â          ’ÕÌ »ı. I›Îfl ’»Ì Âıà ±ÎT›Î ⁄ËÎfl◊Ì ±fiı ±ı‹HÎı ¿èÎ_ ¿ı “‹ËÎflÎ…, ±Î
◊Λ fiËŸ. ’»Ì ‹fi ⁄ıŒÎ‹ ◊¥ Ω›. ‹fi ¿ËıÂı, “ŒÎ‰÷_ CÎfl »ı ±Î !”       ÏÂW› ΩıÕı ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ◊Λ ? ’λ˘ I›Î_ ±Î√‚ fi‰Ì Ω÷fi_ ¿Ëı, “ø˘‘ ¿fl‰Î
            ±Î·˘«fiÎ iÎÎfiÌ ’ÎÁı !               …ı‰˘ »ı. ÷ı ⁄Ë ‰Î_¿˘ »ı.” ±S›Î, ÷fiı ’˘÷Îfiı Á‹…HÎ ’Õı·Ì »ı ¿ı ±Î ¤Ò·
                                     ◊›ı·Ì »ı fiı ’λ\_ ±Î µ’flÎb_ ·µ »\_ ? ¿¥ Ω÷fi˘ CÎfi«yfl »\_ ? ±Î’HÎı
    ±fiı ÿ˘Ê ±‹fiı ¿Ëı fiı ±ıfiÌ ÁÎ◊ı … »^ÀÌ Ω› ±fiı ±‹Îflı ¿_¥       ÂıÃfiı I›Î_ Â_ ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı ¿ı, “‹fiı ¤Ò· Á‹Ω¥ »ı. Ë_ ˉı ŒflÌ ±Î‰_ fiËŸ
±ıfiÌ …wfl fi◊Ì. ÷‹Îflı »^À‰Îfi˘ flV÷˘ »ı ±ı¿ ±Î. ¿ÎflHÎ ¿ı ‰Ì÷flÎ√˘       ¿fl_.” ÷˘ ±ı ¤Ò· ¤Î_√ı.
ÏÁ‰Î› ÿ˘Ê ¿˘¥ …B›Î±ı ¿Ëı‰Î› … fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı …√÷ ±Î¬_ ÿ˘ÏÊ÷
… »ı. ±‹fiı ÷˘ ±Î‹Î_ fi‰Ìfi÷Î › fiÎ ·Î√ı ¿ı ±Î ¤Îflı »ı ¿ı ±Î Ë·¿˘         fiËŸ ÷˘ ±Î’HÎı ¤Ò·fi_ µ’flÎb_ ·¥±ı, Âıà ±Î‰ı I›Îflı. ÷ı ÂÎfiÎ
»ı. ±ı‰_ ⁄˘·ı › fiËŸ ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ÷˘ › ±‹fiı ÷˘ ±ı¿ Ω÷fi_ … ·Î√ı      ËÎv ? ÂıÃfiÌ ±Î√‚ ±Î⁄w flά‰Î. ±S›Î, ±Î Âıà ±Î⁄w ‰√flfi˘ »ı.
»ı. ¤Ò· ÷˘ ◊Λ ‹ÎHÎÁ ‹ÎhÎfiÌ, ±ı‹Î_ √¤flΉÎfi_ Â_ ? ¤Ò· ¤Î_√fiÎflÎ »ı    ±Î ·Ò√ÕÎ_fiı ·Ì‘ı ·˘¿˘fiÌ ±Î⁄w »ı. ⁄Î¿Ì ·˘¿˘fiÌ ±Î⁄w … @›Î_ »ı ?
I›Î_ ¿Ë̱ı, ‹ÎflÌ ±Î‰Ì ¤Ò· ◊Λ »ı. ÷˘ ±ı flV÷˘ ⁄÷Ήı.           ±Î ⁄‘ı ÿı¬Î› »ı ?

           ÷ı‹ ÷ı‹ ¬Ì·÷Ì Ω› ÁÒ{...                           ÿÁfiÎ ¿›Î˝ ±ı¿ !
   ¤Ò· ¤Î_√Âı ÷˘ ¿Î‹ ◊Âı. ¤Ò· ¤Î_√Âı ÂıfiÎ◊Ì ? I›Îflı ¿Ëı ‹ËŸ ÁÒ{      ±Î …√÷ “Ïfl·ıÏÀ‰” »ı, T›‰ËÎÏfl¿ »ı. ±Î’HÎÎ◊Ì Á΋Îfiı ±ZÎflı ›
fi΋fiÌ Â„@÷ »ı. ⁄Ë √Ò_«Î› I›Îflı ÁÒ{ ’Õı ¿ı fiÎ ’Õı ? ’»Ì ±Î‹ ÏfiflÎ_÷ı   fiÎ ⁄˘·Î› ±fiı Ωı “’fl‹ ωfi›”‹Î_ ˢ› ÷˘ ¬˘Õı › fiÎ ¿œÎ›, ±Î …√÷‹Î_
⁄ıÁÌ flËı ’»Ì ‹ËŸ ÁÒ{ ’Õı ¿ı fi◊Ì ’Õ÷Ì ?                  ¿˘¥fiÌ ¬˘Õ ¿Îœ‰Î …ı‰_ fi◊Ì. ¬˘Õ ¿Îœ‰Î◊Ì Â˘ ÿ˘Ê ⁄ıÁÂı ÷ıfiÌ ¬˘Õ
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                     25  26                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

¿ÎœfiÎflfiı ¬⁄fl fi◊Ì.                            ¿flΩı.” ±ıfiÎ◊Ì ‰ıfl ⁄_‘ ◊Λ.
    ¿˘¥fiÌ › ÀÌ¿Î ¿fl‰Ì ±ıÀ·ı ±Î’HÎÌ ÿÁ wÏ’›ÎfiÌ fi˘À ‰ÀΉÌfiı ±ı¿               fi ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ …√÷‹Î_ !
wÏ’›˘ ·Î‰‰˘ ÷ı. ÀÌ¿Î ¿flfiÎfl Ë_‹ıÂÎ ’˘÷Îfi_ … √‹Î‰ı »ı. …ı‹Î_ ¿Â_ …
                                       ±ı¿ ±ı¿ ¿‹˝fiÌ ‹„@÷ ◊‰Ì Ωı¥±ı. ÁÎÁ ’…‰ı I›Îflı ±ı¿ı ±ı¿ ‰¬÷
‰‚ı fiËŸ. ÷ı ‹Ëıfi÷ ±Î’HÎı fiÎ ¿fl‰Ì. ÀÌ¿Î◊Ì ÷‹ÎflÌ … „@÷±˘ ‰ıՌΛ
                                    ¿‹˝◊Ì ‹„@÷ ‹‚‰Ì Ωı¥±ı. ÷˘ ÷ı ‹ÎÀı ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ? ÁÎÁfiı
»ı. ±Î’HÎfiı Ωı ÿı¬Î›_ ¿ı ±Î ÷· fi◊Ì ’HÎ flı÷Ì … »ı, ÷˘ ’»Ì ÷ıfiı
                                    Ïfiÿ˘˝Ê Ωı‰Î Ωı¥±ı ¿ı ÁÎÁfi˘ ÷˘ ¢ ÿ˘Ê ? ‹ÎflÎ ¿‹˝fi˘ µÿ› ÷ı◊Ì ±ı
’Ì·‰ÎfiÌ ‹Ëıfi÷ Â_ ¿Î‹ ¿fl‰Ì ? “ÀÎ¥‹ ±ıLÕ ±ıfi∞˝” (Á‹› ±fiı „@÷)
                                    ‹Y›Î_ »ı. ±ı ÷˘ Ï⁄«ÎflÎ_ ÏfiÏ‹kÎ »ı. ÷˘ ±ı ¿‹˝fiÌ ‹„@÷ ◊¥ fiı Ωı ÁÎÁfi˘
⁄_fiı “‰ıVÀ” (fi¿Î‹Î) Ω› »ı. ±Î ÷˘ ÀÌ¿Î ¿flÌfiı Á΋Îfi˘ ‹ı· ‘˘¥ ±ÎM›˘
                                    ÿ˘Ê Ωı›˘ ±ıÀ·ı ¿‹˝ ‰K›Î, ’»Ì ±ıfiı ÷˘ ¿˘¥ Â_ ¿flı ? ¤√‰Îfi Â_ ¿flı ?
fiı ÷Îfl_ ’˘÷Îfi_ ¿’Õ<_ ‹ı·_ ¿›* ! ÷ı ˉı @›Îflı ‘˘¥Â !
                                        ±Î’HÎı ±Î’b_ ¿‹˝ ⁄_‘Λ fiËŸ ±ı‰Ì flÌ÷ı flËı‰_, ±Î ÿÏfi›Î◊Ì »ıÀı
   ¿˘¥fiÎ › ±‰√HÎ fiÎ Ωı‰Î›. Ωı‰Î ˢ› ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ …\±˘fiı ! ±Î
                                    flËı‰_. ±Î ¿‹˝ ⁄Î_‘ı·Î ÷ı◊Ì ÷˘ ±Î ¤ı√Î_ ◊›ı·Î_ »ı. ±Î ±Î’HÎÎ_ CÎflı ¤ı√Î
÷˘ ⁄ÌΩfiÌ ¤Ò·˘ Ωı¥±ı ÷˘ ‹√… ¿ı‰_ ◊¥ Ω› »ı ! ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ⁄ÌΩfiÎ
                                    ¿˘HÎ ◊›ı·Î »ı ? ¿‹˝fiÎ ÏËÁÎ⁄ ⁄_‘Λı·Î »ı ÷ı … ⁄‘Î ¤ı√Î_ ◊›Î_ »ı ±fiı
√H΢ Ωı¥±ı ÷˘ ‹√… ¿ı‰_ ¬ ◊¥ Ω› »ı !
                                    ’»Ì ±Î’HÎfiı ⁄Î_‘Ìfiı ‹Îflı ˵ ! ±Î’HÎı fiyÌ ¿›* ˢ› ¿ı ‹Îflı ±ıfiÌ ΩıÕı
           ⁄‘Î ÿ—¬˘fi_ ‹Ò‚ “’˘÷ı” … !            ⁄˘·‰_ fi◊Ì, ÷˘ › Á΋˘ ±Î_√‚Î CÎÎ·Ì CÎηÌfiı ⁄˘·Î‰ ⁄˘·Î‰ ¿flı. ±S›Î,
                                    ±Î_√·Î CÎηÌfiı Â_ ¿fl‰Î ⁄˘·Î‰ı »ı ? ±Îfi_ fi΋ ‰ıfl ! ⁄‘Î ’Ò‰˝fiÎ_ ‰ıfl !
    Á΋Îfi˘ ÿ˘Ê ¿˘¥ …B›Î±ı »ı … fiËŸ, Á΋Îfi˘ ¢ ÿ˘Ê ! ±ı ÷˘
                                    ¿˘¥ …B›Î±ı Ωı›ı·_ »ı ¿ı ?
±ı‹ … ‹ÎfiÌfiı ⁄ıÃÎ »ı, ¿ı ±Î Á_ÁÎfl ±ı … Á¬ »ı fiı ±Î… ‰Î÷ ÁΫÌ
»ı. ±Î’HÎı ±ı‹ ‹fiΉ‰Î …¥±ı ¿ı ÷‹ÎflÌ ‹ÎL›÷Î ¬˘ÀÌ »ı ÷˘ ÷ı ±Î’HÎÌ        ≠ffi¿÷ν — ⁄‘ı ±ı … ÿı¬Î› »ı fiı !
… ¤Ò· »ı. ·˘¿˘fiı ’Îfl¿Î_fiÎ ÿ˘Ê˘ … Ωı‰ÎfiÌ Àı‰ ’ÕÌ »ı. ¿˘¥fiÎ ÿ˘Ê˘ ˢ÷Î
                                       ÿÎÿÎlÌ — ÷ı◊Ì Ë_ ¿Ë_ »\_ fiı, ¿ı ¬ÁÌ Ω‰ ±fiı ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰˘.
… fi◊Ì. ⁄ËÎfl ÷˘ ÷‹fiı ÿ΂¤Î÷, Âο-fl˘À·Ì ⁄‘_ ⁄fiΉÌfiı, flÁ-fl˘À·Ì
                                    ±Î Ë_ …ı ’ÎQ›˘, Ë_ ÷ı ÷‹fiı ±Î’Ì ÿ™, ÷‹Îfl_ ¿Î‹ ◊¥ …Âı ±fiı »^À¿Îfl˘
⁄fiΉÌfiı ±Î’ı ⁄‘Î_, ’ÌflÁı, ’λÎ_ CÎÌ ‹Ò¿Ì Ω›, CΙ ‰ıHÎı, ÷‹fiı ¬⁄flı ›
                                    ◊¥ …Âı. ⁄οÌ, »^À¿Îfl˘ ◊Λ fiËŸ.
fiÎ ’Õı, CΙ ‰ıHÎÌfiı ÿ‚Ήı »ı. Ωı ¿ÿÌ ⁄ËÎfl‰Î‚Î ÿ—¬ ±Î’÷Πˢ›, ÷˘
CΙ ‰ıHÎı Â_ ¿fl‰Î ? ±ıÀ·ı ⁄ËÎfl ¿˘¥ ÿ—¬ ±Î’÷Î fi◊Ì. ÿ—¬ ÷‹Îfl_ ‹ËŸ◊Ì     ±‹ı ¿˘¥fi˘ ÿ˘Ê fiÎ ¿ÎœÌ±ı, ’HÎ fi˘Ó‘ ¿fḻı ¿ı …\±˘ ±Î ÿÏfi›Î
… ±Î‰ı »ı.                               Â_ »ı ? ⁄‘Ì flÌ÷ı ±Î ÿÏfi›Îfiı ‹ıÓ Ωı›ı·Ì, ⁄Ë flÌ÷ı Ωı›ı·Ì. ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷
                                    ÿı¬Î› »ı ±ı ±Î’HÎÌ Ë∞ ¤Ò· »ı. F›Îflı I›Îflı ÷˘ Ïfiÿ˘˝Ê Ωı‰_ ’ÕÂıfiı ?
   Á΋Îfi˘ ÿ˘Ê … fiÎ Ωı¥±ı, ÿ˘Ê Ωı‰Î◊Ì ÷˘ Á_ÁÎfl ⁄√ÕÌ Ω› »ı.
                                    ±Î’HÎÎ ÏËÁÎ⁄◊Ì … »ı ±Î ⁄‘_. ±ÎÀ·_ À>_¿<_ Á‹∞ Ω‰fiı, ÷˘ › ⁄‘_ ⁄Ë
’˘÷ÎfiÎ … ÿ˘Ê Ωı Ωı ¿fl‰Î. ±Î’HÎÎ … ¿‹˝fiÎ µÿ›fi_ Œ‚ »ı ±Î ! ‹ÎÀı
                                    ¿Î‹ ·Î√ı.
¿_¥ ¿Ëı‰Îfi_ … fiÎ flèÎ_ fiı ? ±Î ÷˘ ⁄‘Î ±L›˘L› ÿ˘Ê ÿı ¿ı “÷‹ı ±Î‰Î
»˘, ÷‹ı ÷ı‰Î_ »˘” fiı ¤ı√Î ⁄ıÁÌfiı Àı⁄· ’fl ¬Î›. ±Î‹ ‹ËŸ ‰ıfl ⁄_‘Λ       ‹fiı …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î› »ı. ÷‹Îflı ±ı‰Ì ƒÏp ±Î‰Âı ±ıÀ·ı ±Î
»ı, ±Î ‰ıfl◊Ì ÿÏfi›Î ∂¤Ì flËÌ »ı. ÷ı◊Ì ÷˘ ±‹ı ¿èÎ_ ¿ı “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·   ’{· Á˘S‰ ◊¥ …Âı. Ë_ ÷‹fiı ±ı‰_ ±…‰Î‚_ ±Î’Ì ±fiı ±ıÀ·Î ’Î’
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                      27   28                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

‘˘¥ fiάÌ ¿ı …ı◊Ì ÷‹Îfl_ ±…‰Î‚_ flËı ±fiı ÷‹fiı Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î÷_ Ω›.      ’H›Îfi⁄_‘Ì ’H› ⁄_‘Λ. ÷ıfiÎ◊Ì ¿˘¥¿ ±‰÷Îfl‹Î_ “iÎÎfiÌ ’flÊ” ‹‚Ì ±Î‰ı,
±fiı ΩıÕı ΩıÕı ’Î_« ±ÎiÎÎ ±Î’ÌÂ_. ±ı ’Î_« ±ÎiÎ΋Î_ flËı¢ ÷˘ ±ı …ı ±Î’ı·_  ÷˘ ¿Î‹ ◊Λ. ’HÎ ±Î‰Î_ √H΢‹Î_ ⁄ıÁÌ flËı‰_ fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı @›Îflı ±ı‹Î_
iÎÎfi »ı, ÷ıfiı ÁËı…ı › ¡ı@«fl fiËŸ ◊‰Î ÿı.                   ŒıflŒÎfl ◊¥ Ω› ±ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±ı ’˘÷ÎfiÎ Â©ÎI‹ÎfiÎ √H΢ fi◊Ì. ±Î
                                      ÷˘ ≠οÚ÷ √H΢ »ı. ±ıfiı ÷˘ ±‹ı ¤‹flÕÎ_ ¿Ë̱ı »Ì±ı.
            I›Îfl◊Ì ◊›_ Á‹Ï¿÷ !
                                           ±Î¬_ …√÷ ≠οÚ÷ √H΢‹Î_ … »ı. ±Î¬_ …√÷ ¤‹flÕÎ_ »Î’ »ı. ±Î
   ’˘÷Îfi˘ ÿ˘Ê ÿı¬Î› I›Îfl◊Ì Á‹Ï¿÷ ◊›_ ¿Ëı‰Î›. ’˘÷Îfi˘ ÿ˘Ê ÿı¬Î›      ÷˘ Á΋ÎÏ›¿-≠Ï÷ø‹HÎ ≠¿ÚÏ÷ ¿flΉı ±fiı ’˘÷Îfiı ‹Î◊ı ·ı »ı fiı ¿Ëı »ı ¿ı
I›Îflı ΩHΉ_ ¿ı ’˘÷ı ΩB≤÷ ◊›˘ »ı. fiËŸ ÷˘ ⁄‘_ ¨C΋Î_ … «Î·ı »ı. ÿ˘Ê     “‹ıÓ ¿›* !” ÷ı ¤√‰Îfifiı ’Ò»ı ÷˘ ¤√‰Îfi ¿Ëı ¿ı, “±Î ÷˘ ÷_ ¿Î_¥ … ¿fl÷˘
¬·ÎÁ ◊›Î ¿ı fiÎ ◊›Î, ÷ıfiÌ ⁄Ë Ï«_÷Î ¿fl‰Î …ı‰Ì fi◊Ì ’HÎ ΩB≤Ï÷fiÌ        fi◊Ì.” ±Î ¿˘¥ Ïÿ‰Á ’√ ŒÎÀ÷˘ ˢ› ÷˘ ¿Ëı, “Ë_ Â_ ¿fl_ ?” ≠¿ÚÏ÷ ’flÎHÎı
‹A› …wfl »ı. ΩB≤Ï÷ ◊›Î ’»Ì fi‰Î ÿ˘Ê ∂¤Î ◊Λ fiËŸ fiı …^fiÎ ÿ˘Ê         ¿flΉı »ı fiı ¿Ëı »ı ¿ı “‹ıÓ ¿›* !” ±fiı ÷ı◊Ì ÷˘ ±ı ±Î‰÷Î ±‰÷Îflfi_ ⁄Ì…
ˢ› ÷ı fiÌ¿Y›Î ¿flı. ±Î’HÎı ±ı ÿ˘Ê˘fiı Ωı‰ÎfiÎ ¿ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ÿ˘Ê˘ ◊Λ »ı !    fiάı »ı. ±Î ÷˘ µÿ›¿‹˝◊Ì ◊Λ ±fiı ±ıfi˘ √‰˝ ·ı. ±Î µÿ›¿‹˝fi˘ √‰˝
    …ıÀ·Î_ ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î› ÷ıÀ·Î_ ωÿΛ√ÌflÌ ·ı‰Î ‹Î_Õı. …ı ÷ı «Ì¿HÎΠˢ›   ·ı ±ıfiı ÁΑ ÂÌ flÌ÷ı ¿Ëı‰Î› ? ÁΑ ‹ËÎflÎΩıfiÌ ±ı¿ ¤Ò·, ¿ı …ı µÿ›¿‹˝fi˘
÷ı ⁄ı ÿËÎÕÎ, hÎHÎ ÿËÎÕÎ, ’Î_« ÿËÎÕÎ, ‹ÏËfiı ¿ı ‰Êı˝ ’HÎ ±ı ÿı¬Î› ±ıÀ·ı    √‰˝ ·ı »ı. ±ı Ωı ¤Ò· ◊÷Ì Ë˘› ±fiı ÷ıÀ·Ì ±ı¿ ¤Ò· … Ωı ¤Î_√ı ÷˘
«Î·‰Î … ‹Î_Õı, ±flı, ¤Î√‰Î … ‹Î_Õı. CÎfl‹Î_ Ωı «˘fl ’ıÃ˘ ˢ› ÷˘ ÷ı @›Î_    ÷˘ ¿Î‹ … ◊¥ Ω›. µÿ›¿‹˝fi˘ √‰˝ ‹ËÎflÎ…fiı »ı ¿ı fiËŸ ±ıÀ·_ … Ωı‰Îfi_
Á‘Ì ⁄ıÁÌ flËı ? ‹ÎÏ·¿ ΩHÎ÷˘ fi ˢ› I›Î_ Á‘Ì. ‹ÎÏ·¿ Ωı ΩHÎı ÷˘ ÷fl÷      ˢ›, ⁄Ì…\_ ⁄ËÎflfi_ ¿Â_ … Ωı‰Îfi_ fiΠˢ›. ±ı‹fiı ⁄ÌΩ_ ¿ÊΛ˘ ËÂı ÷˘
… «˘fl fiÎÁ‰Î ‹Î_Õı.                             «Î·Âı ’HÎ µÿ›¿‹˝fi˘ √‰˝ fiΠˢ‰˘ Ωı¥±ı. ⁄Á, ±ÎÀ·_ … Ωı‰Îfi_ ˢ›.

           ±_÷ı ÷˘ ±ı ≠οÚ÷ √H΢ !                  ÿflı¿ ∞‰ ±fi_÷ ÿ˘Êfi_ ¤Î…fi »ı. ¿Ú’΂ÿı‰ı ¿èÎ_, “Ë_ ÷˘ ÿ˘Ê
                                      ±fi_÷fi_, ¤Î…fi »\_ ¿flHÎ΂” ±ı‰_ ⁄˘·…ı.
    ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î’HÎı ÿ˘Ê fiËŸ Ωı‰ÎfiÎ fiı √H΢ Ωı‰ÎfiÎ ?
                                                   ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ ÿ˘Ê !
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ÿ˘Ê˘ › fiËŸ Ωı‰ÎfiÎ fiı √H΢ › fiËŸ Ωı‰ÎfiÎ. ±Î
                                          ¤√‰Îfiı Á_ÁÎflÌ ÿ˘Êfiı ÿ˘Ê √H›˘ fi◊Ì. “÷ÎflÎ V‰w’fi_ ±iÎÎfi” ±ı
ÿı¬Î› »ı ±ı √H΢ ÷˘ ⁄‘Î ≠οÚ÷ √H΢ »ı. ÷ı ±ı¿ı › À¿Îµ fi◊Ì. ÿÎfiırflÌ
                                      … ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ ÿ˘Ê »ı. ±Î ÷˘ “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_” I›Î_ Á‘Ì ⁄ÌΩ ÿ˘Ê˘ ›
ˢ› ÷ı ’Î_« ‰Ê˝◊Ì ‹Î_ÕÌfiı ’«ÎÁ ‰Ê˝ Á‘Ì ±ı … √H΋Î_ flè΢ ˢ›, ’HÎ
                                      ∂¤Î »ı ±fiı ±ı¿ ‰¬÷ “’˘÷ÎfiÎ V‰w’”fi_ ¤Îfi ◊Λ ÷˘ ’»Ì ⁄ÌΩ_ ÿ˘Ê˘
Áfiı’Î÷ ◊Λ I›Îflı ±ı √HÎ ŒflÌ Ω›. ±Î √H΢ ÷˘ ‰Î÷, Ï’kÎ ±fiı ¿Œ◊Ì
                                      ËıÓÕ÷Î ◊Λ !
flèÎÎ »ı ±fiı ±ı hÎHÎı‹Î_ ‹ı· ◊Λ ÷˘ Áfiı’Î÷ ◊Λ ! ±Î‰Î √H΢ ÷˘ ±fi_÷
±‰÷Îfl◊Ì ¤ı‚Î ¿fl ¿fl ¿›Î˝ »ı. »÷Î_, ±Î‹ ≠οÚ÷ ÿ˘Ê˘ ¤ı√Î fiÎ ¿fl‰Î           ±Î ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ ±ı¿ ¤Ò· ÿı¬Î÷Ì fi◊Ì. ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “ÂıÃ,
Ωı¥±ı. ≠οÚ÷ ÁÎflÎ √H΢ ≠ÎM÷ ¿flı ÷˘ @›Îflı¿ ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ¿flÌ Â¿Âı.       ÷‹Îfl΋Î_ ¿_¥¿ ÿ˘Ê ÷˘ ¬fl˘fiı ?” I›Îflı ¿Ëı, “ËÎ, ◊˘Õ˘¿ ÁËı… ø˘‘ »ı ±fiı
ÿ›Î, ÂÎ_Ï÷ ±ı ⁄‘Î √H΢ ˢ› ÷ı ’HÎ Ωı ‰Î÷, Ï’kÎ fiı ¿Œ ⁄√ÕuÎ_ ÷˘       ÁËı… ·˘¤ »ı. ⁄Ì…\_ ¿Î_¥ ÿ˘Ê fi◊Ì.” ±Î ÷_ I›Î_ ±fi_÷ ⁄˘·ı »ı fiı ±ËŸ
÷ı ⁄‘Î_fiı ‹Îfl ‹Îfl ¿flı. ±Î ÷˘ ≠¿ÚÏ÷fiÎ_ ·ZÎHÎ ¿Ëı‰Î›. ±Î‰Î_ √H΢◊Ì      ’λ˘...” “⁄ı” … »ı ±ı‰_ ‹˘œı ⁄˘·ı »ı ! ±Î’HÎı ’һ̱ı I›Îflı ±ı ΩHÎı ¿ı
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                    29  30                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

±Î⁄w …÷Ì flËıÂı. ±S›Î, ±Î⁄w Ë÷Ì … @›Î_ ÷ı ? ±Î⁄wÿÎfl ÷˘ ¿˘fi_         fi›˘˝ ¤Ò·fi˘ ¤_ÕÎfl ±ıÀ·ı ∞‰Õ<_ ◊¥ Ω›fiı ’»Ì ? fiËŸ ÷˘ ’˘÷ı
fi΋ ¿ı ‹fiW›‹Î_◊Ì ŒflÌ «Îfl’√˘ fiÎ ◊Λ, ±ıfi_ fi΋ ±Î⁄wÿÎfl !       ω »ı. ∞‰-ωfi˘ ¤ıÿ ¿ı‹ ·Î√ı »ı ? ±Î ÷˘ ¤Ò·fiı ·¥fiı »ı. ±Î ¤Ò·
                                   ¤Î_√ı ÷˘ µ¿ı· ±Î‰ı.
   ±S›Î, ±ÎÀ·˘ ⁄‘˘ ’ο˘ ‹ÎHÎÁ ÷_. ¤√‰Îfi ’ÎÁı “Ë_ ±fi_÷ ÿ˘Êfi_
¤Î…fi »\_” ±ı‹ ⁄˘·ı ±fiı ±ËŸ ⁄ËÎfl ⁄ı … ¤Ò· »ı ±ı‹ ⁄˘·ı !! ±Î’HÎı               ÿÌÃÎ fiËŸ Ïfi…ÿ˘Ê ÷˘...
¿Ë̱ı, “¤√‰Îfi ’ÎÁı ⁄˘·÷˘ Ë÷˘fiı ?” I›Îflı ¿Ëı, “±ı ÷˘ I›Î_ ⁄˘·‰Îfi_
                                       ’Ëı·_ ‰Î@› ¿Ëı »ı ¿ı “Ë_ ÷˘ ÿ˘Ê ±fi_÷fi_ ¤Î…fi »\_ ¿flHÎ΂.” ±fiı
ˢ›, ±ËŸ fiËŸ.” ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ÷˘ ÷Õ⁄Ò«Î_ ÁÎflÎ_, ±ıfi΋Î_ ±ıÀ·Î ÿ˘Ê fiÎ
                                   »ıS·_ ±ı¿ ‰Î@› ¿Ëı »ı ¿ı “ÿÌÃÎ fiËŸ Ïfi…ÿ˘Ê ÷˘ ÷fḻı ¿˘HÎ µ’Λ !”
ˢ› ! ±S›Î, ¤√‰Îfi ’ÎÁı …\ÿ_ ⁄˘·ı »ı ±fiı ±ËŸ …\ÿ_ ⁄˘·ı »ı ? Ë…\
÷˘ ¿ıÀ·Î «yfl ŒflÌ ÷_ ?                           “±fi_÷ ÿ˘Êfi_ ¤Î…fi »\_” ±ı‰_ ‹fiı › Á‹Ω› »ı ’HÎ ÿı¬Î÷˘ ±ı¿<_›
                                   fi◊Ì. ‹ÎÀı ÷fl‰Îfi˘ µ’Λ »ı ¿_¥ ? ¿ı‹ ÿı¬Î÷˘ fi◊Ì ? ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê @›Îflı
   …flÎ ø˘‘ ¬fl˘ fiı …flÎ ·˘¤ ¬fl˘, ⁄ı ¤Ò·fi˘ ‹ÎÏ·¿ ! ¤√‰Îfi ±ËŸ      ÿı¬Î› ? ¿ı …√÷fiı …ı‹ …ı‹ Ïfiÿ˘˝Ê Ωı÷˘ Ω›, ÷ı‹ ÷ı‹ ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê
Œfl÷Î Ë÷Îfiı, ÷ı ±ı‹fiÌ ’ÎÁı ’Î_« ·Î¬ ¤Ò·˘ Ë÷Ì fiı ±Î ⁄ı ¤Ò·fi˘      ÿı¬Î÷Î Ω›. …√÷fiÎ ÿ˘Ê˘ ¿Îœı »ı I›Î_ Á‘Ì ’˘÷Îfi˘ ±ı¿ ±ZÎflı› ÿ˘Ê …Õı
‹ÎÏ·¿ ! ¤√‰Îfi ÿıË‘ÎflÌ Ë÷Îfiı I›Î_ Á‘Ì ⁄ı-’Î_« ·Î¬ ¤Ò·˘ ’ÕÌ flËı÷Ì   fiËŸ.
Ë÷Ì fiı ±Î ¤Ò· ‰√flfi˘ (!)
                                      …√÷fiÎ ÿ˘Ê ¿Îœı ¬fl_ ¿˘¥ ? ’Îfl¿Î_fiÎ ÿ˘Ê ¿Îœ‰Î‹Î_ ˢÏ›Îfl ˢ›
   ±ı Ωı ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î› fiËŸ, ÷˘ ¿˘¥ Ïÿ” ÷fl‰ÎfiÌ ‰Î÷ ¿fl‰Ì      »ı ⁄Ë ? ±ı@V’À˝ ˢ› »ı, fiËŸ ?
fiËŸ, ±ı‰Ì ±ÎÂÎ › flά‰Ì fiËŸ. ‹fiW› ‹ÎhÎ ±fi_÷ ¤Ò·fi_ ¤Î…fi »ı
±fiı Ωı ±ıfiı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· fi◊Ì ÿı¬Î÷Ì ÷˘ ±ıÀ·_ … »ı ¿ı ±ıfiı ¤›_¿fl               fi Ωı‰Î› ÿ˘Ê ¿˘¥fiÎ !
±Î‰flHÎ ‰÷ı˝ »ı. ±Î ÷˘ ¤Ò· ÿı¬Î÷Ì … fi◊Ì.                   ≠ffi¿÷ν — ‹fiı Á΋Π‹ÎHÎÁfiÎ √H΢ ¿fl÷Î_ ÿ˘Ê˘ ‰‘Îflı ÿı¬Î› »ı
    ˉı ¤Ò·˘ ÿı¬Î› »ı ◊˘ÕÌ CÎHÎÌ ? ¤Ò·˘ ÿı¬Î› »ı ¿ı fi◊Ì ÿı¬Î÷Ì ?  ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ?

    ≠ffi¿÷ν — ˉı ÿı¬Î› »ı.                       ÿÎÿÎlÌ — ±Î¬Î …√÷fiÎ ·˘¿˘fiı ±I›Îflı ±ı‰_ ◊¥ √›_ »ı. ƒÏp …
                                   ⁄√ÕÌ √¥ »ı. ±ıfiÎ √HÎ …\±ı fiËŸ, ÿ˘Ê ¬˘‚Ì ¿Îœı ÷fl÷ ! ±fiı ÿ˘Ê
    ÿÎÿÎlÌ — ¤Ò·fi˘ V‰¤Î‰ ¿ı‰˘ »ı ¿ı ÿı¬Î› ±ı …÷Ì flËı fiı ’Î»Ì    …Õı › ¬flÎ_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê …Õı fiËŸ fiı ?
⁄Ì…ı ÿËÎÕı ’Î»Ì ±ÎÀ·Ì … ±Î‰ı. fi›˘˝ ¤Ò·˘fi˘ … ¤_ÕÎfl »ı ! ±Î ÷˘ ¤_ÕÎfl
                                      ≠ffi¿÷ν — Á΋ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î› ÷ı ÿ˘Ê ’˘÷Îfi΋Î_ ˢ› ?
… ¤Ò·fi˘ »ı. ’»Ì ‰œÌ ’Õı »ı fiı ÷ı ‰œuÎ ’»Ì Ïfi¿Î· ¿fl÷Î_ › fi◊Ì
±Î‰Õ÷˘. ±S›Î, ‰œÌ ’Õı »ı ? ÷ı ‰œuÎfiı ˉı ±ıfi˘ Ïfi¿Î· ÷˘ ¿fl ! …ı‹       ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰˘ ¿˘¥ ¿Î›ÿ˘ fi◊Ì, »÷Î_ ±ı‰Î_ ÿ˘Ê˘ ˢ›. ±Î ⁄Ï© Â_
◊Î‚Ì ±Î’HÎı ⁄√ÎÕÌ Ë˘› ÷˘ ‘˘÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı ’»Ì ? ’HÎ ±Î ÷˘ ‰œÌ                              ı
                                   ¿flı »ı ? ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê˘ œÎ_¿ œÎ_¿ ¿flı fiı ⁄ÌΩfiÎ_ …\±. ±Î ÷˘ ±‰‚Î ‹ÎHÎÁfi_
’Õu˘ ’»Ì ±ıfi˘ Ïfi¿Î· ¿fl÷Î_ › fiÎ ±Î‰Õı. ’»Ì ‹˘œ<_ «œÎ‰Ìfiı Œ›Î˝ ¿flı !                              ı  ı
                                   ¿Î‹. …ıfiÌ ¤Ò· ¤Î_√Ì √¥ ˢ› ÷ı ⁄ÌΩfiÌ ¤Ò·˘ fiÎ …\±. ±ı ¿<À‰ … fiÎ
‹ıfl«yfl, ‹˘œ<_ Â_ ¿fl‰Î «œÎ‰ı »ı ÷ı ?                              ı
                                   ˢ›. ÁËı…ı Ïfiÿ˘˝Ê … …\±. iÎÎfi ±ı‰_ ˢ› ¿ı ÁËı…ı ¤Ò· fiÎ …\±. ı
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                      31  32                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

    ≠ffi¿÷ν — ⁄ÌΩfiÌ ¤Ò· … ‹ÎHÎÁ ¢‘ı »ı fiı ?              ±ı fiÎ ‹Îfiı ÷˘ › ±‹fiı Ï⁄·¿<· ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±‹ı ¿Ë̱ı, ±Î ¿flΩı ±fiı
                                     fiÎ ‹Îfiı ÷˘ ¿_¥ fiËŸ.
    ÿÎÿÎlÌ — ¤Ò· ¿˘¥fiÌ Ωı‰Î› fiËŸ. ¿˘¥fiÌ ¤Ò· Ωı¢ ±ı ¤›_¿fl
√fi˘ »ı. ÷_ Â_ L›Î›Î‘Ì ? ÷fiı Â_ Á‹…HÎ ’Õı ¿ı ÷_ ¤Ò· Ωı™ »\_ ? ‹˘ÀÎ     ≠ffi¿÷ν — ±Î’fiı ¿Â_› fiËŸ ?
¤Ò·fiÎ Ωı‰Î‰Î‚Î ±ÎT›Î ? ¤Ò· Ωı™ »\_, ÷˘ ’»Ì ÷_ ¤Îfi ‰√flfi˘ »\_.
                                        ÿÎÿÎlÌ — Ë_ Ωb_ ¿ı ±ı ÂıfiÎ ±Î‘Îflı ⁄˘·ı »ı ! µÿ›¿‹˝fiÎ ±Î‘Îflı
⁄ı¤Îfi »\_. ¤Ò· ˢ÷Ì ËÂı ? ⁄ÌΩfiÌ ¤Ò· ÷˘ Ωı‰Î÷Ì ËÂı ? ¤Ò· Ωı‰Ì
                                     ⁄˘·ı »ı. ¿_¥ ±˘»\_ ‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ fl˘¿‰ÎfiÌ ≥E»Î »ı ? ≥E»Î … fiΠˢ›
±ı √fi˘ »ı, ¤›_¿fl √fi˘ »ı. ¤Ò· ÷˘ ±Î’HÎÌ … ÿı¬Î÷Ì fi◊Ì. ⁄ÌΩfiÌ
                                     fiı ? ±ıÀ·ı ±ı‹fiı √fi˘ fiÎ ·Î√ı. ±Î µÿ›¿‹˝fiÎ ±Î‘Îflı ⁄˘·ı ÷˘ ±ı ‰Î‚‰_
Â_ ¿fl‰Î ¬˘‚˘ »˘ ? ¤Ò· ÷‹ÎflÌ ’˘÷ÎfiÌ Ωı‰ÎfiÌ »ı, ⁄ÌΩ ¿˘¥fiÌ ¤Ò·
                                     ’Õı ±‹Îflı. Ωı ≠¿ÚÏ÷ ‰ÌŒflı I›Î_ ±‹Îflı »ı ÷ı ’flËı… ¿flÌ ÿı‰Ì ’Õı. ’˘÷Îfi_
Ωı‰ÎfiÌ fi◊Ì.
                                     ±ÏË÷ ÷˘ Á_’ÒHν ¿flı, ⁄ÌΩ ⁄‘Îfi_ ¿flÌ fiάı. ⁄οÌ, Áfl‚ ≠¿ÚÏ÷ ¤Ò·˘ ¿fl÷Ì
    ±fiı ±ı‰Ì Ωı ¤Ò·˘ Ωı‰Î‹Î_ ±Î‰ı, ±Î ’ı·ÎfiÌ ¤Ò· …\±ı, ’ı·˘      ˢ›, ¿›Î˝ … ¿flı. ±ı ÷˘ ÿÏfi›Î‹Î_ ⁄‘Ì ≠¿ÚÏ÷±˘ … »ı !!
’ı·ÎfiÌ ¤Ò· …\±ı, ÷˘ Â_ ◊Λ ? ¿˘¥fiÌ ¤Ò· … fiÎ Ωı‰ÎfiÌ Ë˘›. »ı ›
                                        ÷fiı ÷ÎflÌ ¤Ò·˘ ’Òflı’ÒflÌ ÿı¬Î› »ı ?
fiËŸ ¤Ò·. …ı ¤Ò· ¿Îœıfiı ÷ı Ï⁄·¿<· fiηΛ¿ ˢ› »ı. Á΋ÎfiÌ ÁËı… ’HÎ
¤Ò· ◊Λ »ı ±ı‰_ ‹ıÓ Ωı›_ ÷˘ ±ı ‹Îfl΋Î_ fiηΛ¿Ì ˢ› »ı. ±ıfiÌ ’λ‚       ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ¤Ò·˘ ÷˘ ÿı¬Î› »ı.
¬flÎ⁄ ±Î›˘ ˢ› »ı. ËÎ, ¤Ò· @›Î_◊Ì ·ÎT›Î ? ’˘÷’˘÷ÎfiÌ ≠¿ÚÏ÷ ≠‹ÎHÎı
                                        ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿<_› ¤Ò· ÿı¬Î÷Ì fi◊Ì ÷fiı. ±fiı …ıÀ·Î ‰Î‚ »ı ±ıfiÎ
¿Î‹ ¿flı »ı. ±ı‹Î_ ¤Ò· @›Î_ ±Î‰Ì ? ±Î L›Î›Î‘ÌÂfi_ ÕÌ’ÎÀ˝‹ıLÀ »ı ? ÁË
                                     ¿fl÷Î_ ‰‘Îflı ¤Ò·˘ »ı. ±ı ÂÌ flÌ÷ı Á‹…HÎ ’Õı ÷fiı ?!
ÁËfiÌ ≠¿ÚÏ÷ ≠‹ÎHÎı ¿Î‹ ¿flı »ı. Ë_ › ‹ÎflÌ ≠¿ÚÏ÷ ≠‹ÎHÎı ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿fl_
»\_. ≠¿ÚÏ÷ ÷˘ ˢ› … fiı !                            ≠ffi¿÷ν — ±ı ¤Ò· ¬Î‰Ì ±◊‰Î fi ¬Î‰Ì ±ı ¿‹Î˝‘Ìfi »ı fiı ?
    ≠ffi¿÷ν — ±ı … ¤Ò·Ì Ω› »ı ¿ı ±Î Á΋˘ ‹ÎHÎÁ ¿÷ν fi◊Ì.           ÿÎÿÎlÌ — ±˘Ë˘Ë˘ ! ±ı ÁÎflÌ Â˘‘¬˘‚ ¿flÌ ! …\±˘fiı ⁄Î⁄Î … »ıfiı,
                                     ⁄‘Î_ ±Î‰ÕÎ_ ±Î‰ÕÎ_ ⁄Î⁄Î ! ⁄ı¤Îfi’b_ !! …\±˘fiı, Ë…\ ¤Ò· ¬Î‰Ì ¿ı fiÎ
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ±ıfiÌ ΩB≤Ï÷ flËı ÷˘ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. Á΋ÎfiÌ ¤Ò·
                                     ¬Î‰Ì ±ı ¿‹Î˝‘Ìfi »ı ¿ı ¿ı‹ Ë…\ ÷˘ ±Î‰_ ⁄˘·ı »ı !! ¿>‰Î‹Î_ ¿_¥ ’Õ÷˘
Ωı¥ I›Î_◊Ì … Á_ÁÎfl fi‰˘ ∂¤˘ ◊›˘. ÷ı F›Î_ Á‘Ì ±ı ¤Ò· ¤Î_√ı fiËŸ
                                     fi◊Ì. I›Î_ ÁΫ‰Ìfiı «Î·ı »ı. Á‹› ±Î‰ı ÷˘ ÿ˘Õı, I›Î_ ¿ı‹ ¿‹Î˝‘Ìfi’b_
I›Î_ Á‘Ì ±ıfi˘ Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰ı fiËŸ. ‹ÎHÎÁ √Ò_«‰Î›ı·˘ flËı.
                                     ⁄˘·÷˘ fi◊Ì ? Àˇı¥fi ±Î‰ı ÷ı CÎÕ̱ı ’ÎÀÎ ±˘‚_√Ì Ω› ¿ı fiËŸ ? I›Î_ ¿ı‹
    ±‹fiı ÷˘ ZÎHΉÎfl ’HÎ ¿˘¥fiÌ ¤Ò· ÿı¬Î¥ fi◊Ì ±fiı ÿı¬Î› ÷˘ ±‹ı      ¿‹Î˝‘Ìfi ⁄˘·÷˘ fi◊Ì.
‹˘_œı ¿ËÌ ÿ¥±ı. œÎ_¿‰Îfi_ fiËŸ ¿ı ¤¥, ±Î‰Ì ¤Ò· ±‹fiı ÿı¬Î› »ı. ÷fiı
                                         ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ’˘÷Îfiı ÂÌ flÌ÷ı ÿı¬Î› ? ÿı¬Î› … fiËŸ fiı ! ¿ÎflHÎ
…wfl ˢ› ÷˘ V‰Ì¿ÎflÌ ·ı…ı, fiËŸ ÷˘ ⁄Î…\±ı ‹Ò¿Ì ÿı…ı.
                                     ¿ı F›Î_ ‹˘Ëfi_ Á΋˛ÎF› ˢ›, ‹˘Ë◊Ì ¤flı·Î_ !! Ë_ Œ·ÎH΢ »\_, Ë_ ±Î‹ »\_,
    ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ±ıfiÎ ¿S›ÎHÎ ‹ÎÀı ±Î‹ ¿Ë˘ »˘.            ±ıfi˘ ‹˘Ë ’λ˘ !! ’˘÷ÎfiÎ ’ÿfi˘ ‹˘Ë ˢ› ¬fl˘ ¿ı ? fiΠˢ› ?
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿Ë̱ı «ı÷‰‰Î ‹ÎÀı ÷˘ µ¿ı· ±Î‰ı fiı ! ±fiı ’»Ì         ≠ffi¿÷ν — CÎH΢ ˢ› !
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                       33  34                      Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

    ÿÎÿÎlÌ — ±Î … »ı. ⁄Ì…\_ ¿Â_ fi◊Ì. Ïfi_ÿÎ ¿fl‰Î …ı‰_ fi◊Ì ’HÎ ⁄‘ı       ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı Á_ÁÎfl‹Î_ ±À‰Î›ı·Î ’ÕuÎ »Ì±ı, ±ıÀ·ı fl˘∞_ÿÎ
±Î‰_ … »ı.                                 ¿Î›˝‹Î_ ’fl˘‰Î¥ √›ı·Î »Ì±ı ‹ÎÀı ÿı¬Î÷Î fi◊Ì.
          I›Îflı ±ÎT›˘ ‹ËΉÌflfiÎ ‹Î√˝‹Î_ !                 ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÿı¬Î‰Î‹Î_ ¿_¥¿ ¤Ò· ◊¥ flËÌ »ı. ’˘÷ı …… »ı,
   ÿ˘Ê F›Îfl◊Ì ÿı¬Î‰ÎfiÎ ◊Λfiı, I›Îfl◊Ì ¿Ú’΂ÿı‰fi˘ ‘‹˝ Á‹F›˘        ±Îfl˘’Ì› ’˘÷ı »ı. √fi˘ ¿flfiÎflı › ’˘÷ı »ı ’HÎ ΩıÕı ‰¿Ì· ∂¤˘ ¿›˘˝ »ı,
¿Ëı‰Î›. ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ±Î…ı …ı ÿı¬Î› ÷ı ¿Î·ı fiÎ ÿı¬Î›, ¿Î·ı fi‰Ì Ω÷fiÎ      ’˘÷ı … ‰¿Ì· ◊Λ »ı ’λ˘.
ÿı¬Î›, ’fl‹ ÿËÎÕı ±ıfiÎ◊Ì fi‰Ì Ω÷fiÎ ÿı¬Î›, I›Îflı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı          ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’˘÷Îfi˘ ¬˘ÀÌ flÌ÷ı ⁄«Î‰ … ¿flı.
±Î ¿Ú’΂ÿı‰fi˘ ‘‹˝ Á‹Ω›˘ »ı fiı ¿Ú’΂ÿı‰fi˘ ‘‹˝ ’΂ı »ı. ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê
ÿı¬Î› fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ¿Â_ Á‹F›˘ fi◊Ì.                        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄‘˘ ⁄«Î‰ ¿›˘˝ »ı. ËÎ, ⁄Á, ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¿›* fi◊Ì.
                                      ¬˘ÀÌ flÌ÷ı ⁄‘Î ⁄«Î‰ ¿›Î˝.
    øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ ÷˘ @›Îflı› ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ’˘÷Îfiı ÿı¬Î› … fiËŸ. “ÿ˘Ê˘
÷˘ CÎHÎÎ »ı ’HÎ ±‹fiı ÿı¬Î÷Î fi◊Ì.” ±ı‰_ Ωı ¿Ëı ÷˘ Ë_ ‹Îfi_ ¿ı ÷_ ‹˘ZÎfi˘     …√÷ ∂CÎÎÕÌ ±Î_¬ı ¨CÎı »ı. ±ıÀ·ı ’»Ì ÿ˘Ê ÂÌ flÌ÷ı ‹Î·‹ ’Õı ?
±Ï‘¿ÎflÌ »ı ’HÎ …ı ¿Ëı ¿ı, ‹Îfl΋Î_ ⁄ı-«Îfl … ÿı¬Î› »ı, ÷ı ±fi_÷ ÿ˘Ê◊Ì     ÷ÎflÎ_ ÿ˘Ê ÷fiı ÿı¬Î÷Î fi◊Ì. ÂÌ flÌ÷ı ‹ÎHÎÁ ÿ˘Ê ÿı¬Ì ¿ı ’˘÷ÎfiÎ ?
¤flı·˘ »ı, fiı ¿Ëı »ı ¿ı ⁄ı-«Îfl … »ı ! ÷ı ÷fiı ⁄ı-«Îfl ÿ˘Ê … ÿı¬Î› »ı,
                                         ≠ffi¿÷ν — V◊Ò‚ ◊˘ÕÎ ÿı¬Î›, ÁÒZ‹ fiÎ ÿı¬Î›.
÷ı◊Ì ±ıÀ·Î … ÷Îfl΋Î_ ÿ˘Ê »ı ±ı‹ ÷_ ‹Îfiı »ı ?
                                         ÿÎÿÎlÌ — ÿ˘Ê ¿ı‹ fi◊Ì ÿı¬Î÷Î ? I›Îflı ¿Ëı »ı, “‹ËŸ ±ÎI‹Î fi◊Ì ?”
    ‹ËΉÌfl ¤√‰ÎfifiÎ ‹Î√˝fiı @›Îflı ’ÎQ›˘ ¿Ëı‰Î› ? F›Îflı fl˘…
                                      I›Îflı ¿Ëı, ±ÎI‹Î »ı, ±ıÀ·ı ¿ı …… »ı, …… ! ±Ë_¿Îfl ±Îfl˘’Ì »ı. ±Ë_¿Îfl
’˘÷ÎfiÎ Á˘-Á˘ ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î›, fl˘… Á˘-Á˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ, I›Îfl ’»Ì ‹ËΉÌfl
                                      fiı ……(±ÎI‹Î) ⁄ı … …HΠˢ›fiı, ÷˘ ⁄‘Î ÿ˘Ê ÿı¬Î›, CÎHÎÎ_ ¬flÎ_ ÿ˘Ê ÿı¬Î›
¤√‰ÎfifiÎ ‹Î√˝‹Î_ ±ÎT›˘ ¿Ëı‰Î›. “V‰w’fi_ iÎÎfi” ÷˘ Ë∞ ±ıfiÌ ’»Ì
                                      ’HÎ ±Î ÷˘ ‹ËŸ ‰¿Ì· (⁄Ï©) flÎA›˘ »ı ±ıÀ·ı ‰¿Ì· ¿Ëı ¿ı, “±Î ⁄‘Î_
@›Î_› ÿÒfl »ı. ’HÎ ±Î ÷˘ «Îfl ’V÷¿˘ ‰Î_«Ìfiı “V‰w’” ’ÎQ›Îfi˘ ¿ıŒ ·¥fiı
Œflı »ı. ±Î ÷˘ “V‰w’”fi˘ ±ı¿ »Î_À˘ ’HÎ ’ÎQ›˘ fiÎ ¿Ëı‰Î›. F›Î_ “iÎÎfi”      › ±ı‰_ … ¿flı »ı fiı !” ±Î¬˘ ÿ˘Ê ∂ÕÌ √›˘. ÷‹ı ΩH΢ »˘ ‰¿Ì· flάı
±À@›_ »ı I›Î_ ¿ıŒ … ‰‘ı. ¿ıŒ◊Ì iÎÎfiΉflHÎ ±fiı ÿ½fiΉflHÎ ¬Á‰Îfi_       »ı ±ı‰_ ? ‰¿Ì· flάı ⁄‘Î_›. ’˘÷ı ……, ’˘÷ı ±Îfl˘’Ì fiı ’˘÷ı … ‰¿Ì·.
±À@›_ »ı. ‹˘ZÎı …‰Î ‹ÎÀı ⁄Ì∞ ±ı¿ı › ‰V÷ fiÕ÷Ì fi◊Ì. ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÎ_      ⁄˘·˘, ¿S›ÎHÎ ◊Λ ¬fl_ ?
¤›V◊Îfi˘ ±ı V‰E»_ÿ ±fiı ¿ıŒ »ı !                          ≠ffi¿÷ν — fiÎ ◊Λ.
           fi ÿÌÃÎ ’˘÷ÎfiÎ_ … ÿ˘Ê˘ !                   ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹ ÷ı‹ ¿flÌfiı ‰¿Ì· ’λ˘ ’÷Î‰Ì ±Î’ı. ◊Λ ¿ı fiÎ
    ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı ÷‹fiı ?                      ◊Λ ±ı‰_ ?
    ≠ffi¿÷ν — ±ı … ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê √˘÷‰ÎfiÌ … …wfl »ı ±Î’HÎı.             ≠ffi¿÷ν — ◊Λ.

    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı ÂÎ◊Ì fi◊Ì ÿı¬Î÷Î ±ı ?                    ÿÎÿÎlÌ — ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ±Îfi_ ±Î … ÷˘ŒÎfi ±fiı ÷ıfiÎ_ ÿ—¬˘ »ı ±Î
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                    35  36                      Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

⁄‘Î_. ⁄˘·˘, ˉı ¿ıÀ·Ì ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·˘ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı ? ’˘÷ÎfiÌ ¿ıÀ·Ì ¤Ò·˘fi_  I›Îflı ÿ˘Ê˘ »ı ÷ı ±ı¿ ⁄Î…\ ’ΛΠ«HÎΉÌfiı ‹ËŸ flËı‰Îfi_ ‹¿Îfi ¿fl÷Πˢ›.
VÀıÀ‹ıLÀ (·¬ÎHÎ) ±Î’Ì ÿı ?                       ’ΛΠÏÁ‹ıLÀ fiάÌfiı ¿fl÷Î_ ˢ›. ±ı ÿ˘Ê˘ ΩHÎı ¿ı ±Î ‹Ò±˘ ¿Â_ ¿fl‰Îfi˘
                                    fi◊Ì. ‹˘œı ⁄˘·ı »ı ±ıÀ·_ …, ÂÌ flÌ÷ı ÿ˘Ê ¿Îœ‰Îfi˘ ?
    ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ±ı VÀıÀ‹ıLÀ Â_ ±Î’ı ?
                                       …ı ±ı¿ ÿ˘Ê ¿ÎœÌ ¿ı, ÷ı ¤√‰Îfi ◊Λ !!! ±ı¿ … ÿ˘Ê ! ±ı¿
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î ‹Î◊ÎfiÎ ‰Î‚ »ıfiı, ±ıÀ·Ì ¤Ò·˘ »ı. ’HÎ ’˘÷ı ……
                                    ÿ˘Êfi_ Ïfi‰ÎflHÎ ¿flı ±ı ¤√‰Îfi ◊Λ. ±Î ÷˘ ÿ˘Êfi_ Ïfi‰ÎflHÎ ◊Λ »ı ’HÎ
fiı ’˘÷ı ‰¿Ì· fiı ’˘÷ı ±Îfl˘’Ì, ÂÌ flÌ÷ı ¤Ò·˘ …Õı ? ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì ‰Î÷ΉflHÎ
                                    ⁄ÌΩfi˘ ÿ˘Ê ’ÎÕÌfiı ! ⁄ÌΩfiÌ Ë›Î÷Ì ·Î‰Ìfiı ’ı·Îfi_ Ïfi‰ÎflHÎ ¿flı. ⁄οÌ
µI’Lfi fiÎ ◊Λ fiı ! ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì ‰Î÷ΉflHÎ µI’Lfi ◊Λ ÷˘ ‹˘ZÎ Áfl‚
                                    ’˘÷ÎfiÌ ±ı¿ ¤Ò· ¤Î_√ı ÷˘ ¤√‰Îfi ◊Λ.
»ı. ‹˘ZÎ ¿_¥ »ıÀ˘ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ’ZÎ’Î÷ ⁄Ë »ı.
                                       ≠ffi¿÷ν — ⁄ÌΩı ÿ˘Ê ’ÎÕı fiËŸ, ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄fiı ?
    ±fiı ⁄ÌΩfiÌ ¤Ò·˘ ¿Îœ‰Ì ˢ› ÷˘ ¿ÎœÌ ±Î’ı, ±ıfiı ‹ÎÀı L›Î›Î‘ÌÂ
»ı ±ı, ◊˘Õ˘CÎH΢, ±S’±_Âı, ’HÎ ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·˘ ¿Îœ‰Î ‹ÎÀı …flΛ L›Î›Î‘Ì      ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ⁄‘Ì ¤Ò·˘ … »ı, ’HÎ ±ı¿ ¤Ò· ¤Î_√ı ÷ı @›Îflı ?
fi◊Ì. ±ıÀ·ı ’˘÷ı ……, ’˘÷ı … ‰¿Ì· ±fiı ±Îfl˘’Ì ’˘÷ı ±ıÀ·ı ¿ı‰_ ……‹ıLÀ   Á‹Ï¿÷ ◊›Î ’»Ì ¤Î_√ı, fiËŸ ÷˘ ¤Î_√ı fiËŸ, I›Î_ Á‘Ì ±ı¿ ¤Ò· ¤Î_√ı
±Î‰ı ? ’˘÷ÎfiÎ ·Î¤‹Î_ … ˢ›.                      fiËŸ. I›Î_ Á‘Ì ÷˘ ’Ëı·Î ¬˘ÿı fiı ’»Ì ’λ˘ ’Òflı. ¬˘ÿı fiı ’Òflı, ¬˘ÿı fiı
                                    ’Òflı. ¿ÂÌ Ïø›Î ±ıfiÌ ¿Î‹ ·Î√ı fiËŸ. ⁄‘Ì Ïø›Î ÏfiWŒ‚ Ω› »ı !
    ≠ffi¿÷ν — Á√‰ÏÕ›_, ⁄Á ! ’˘÷Îfiı …ı‰Ì Á√‰Õ ˢ› fiı ±ı‰_ ·Î‰Ìfiı
√˘Ã‰Ì ÿı !                                           ±ıfiı ¿Ëı‰Î› …ˆfi !
    ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ’»Ì Á_ÁÎfl »^Àı fiËŸfiı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ › ! ±Î‹ ÷‹ı       ÷‹Îfl΋Î_ ⁄ı-«Îfl ÿ˘Ê ËÂı ¿ı fiËŸ ˢ› ?
Á√‰ÏÕ›_ ¿›Î˝ ¿fl˘ ±fiı Ïfiÿ˘˝Ê ◊‰_ »ı, ⁄fiı fiËŸfiı ! ‰¿Ì· fiΠˢ› ÷˘       ≠ffi¿÷ν — ‰‘Îflı.
… ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·˘ ‹Î·‹ ’Õı. ’HÎ ±Î…fiÎ ·˘¿˘ ‰¿Ì· flÎA›Î ‰√fl flËı
fiËŸfiı ! ‰¿Ì· flάı ¿ı fiÎ flάı ·˘¿ ?                      ÿÎÿÎlÌ — ÿÁ-’_ÿfl ÿ˘Ê˘ ËÂı ?

   ±Î iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì ÷fl÷ … ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î ¤Ò· ◊¥. ¿ÎflHÎ          ≠ffi¿÷ν — ±ı √H›Î √HÎΛ fiËŸ.
¿ı ‰E«ı ‰¿Ì· fi◊Ì Ë‰ı. ‰¿Ì· CÎıfl √›Î, ÏflÀÎ›Õ˝ ◊¥ √›Î. √fiı√Îfl ÷˘       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ıfi_ fi΋ …ˆfi ¿Ëı‰Î›. …ˆfi ¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı
Ë…\ flèÎÎ »ı ’HÎ ‰¿Ì· fiÎ flèÎÎ.                     ’˘÷Îfi΋Î_ ±Ë_¿Îfl »ı, ÿ˘Ê »ı, ±ı‰Ì ’˘÷Îfiı ±ı‹ ¬ÎhÎÌ »ı. ¤·ı ÿ˘Ê fi
   ±Î ¤Ò·˘ Ω›fiı ÷˘ ’˘÷Îfi_ ¤√‰Îfi’ÿ ≠ÎM÷ ◊Λ ±ı‰_ »ı. ±Î      ÿı¬Î›, ’HÎ ±ı »ı ±ı‰Ì …ıfiı l©Î »ı ±ıfiı …ˆfi ¿Ëı‰Î›. ’˘÷ı ±fi_÷ ÿ˘Êfi_
¤Ò·˘fiı ·¥fiı ∞‰’ÿ »ı ±fiı ¤Ò·˘ Ω› ÷˘ ω’ÿ ≠ÎM÷ ◊Λ.           ¤Î…fi »ı. ’HΠˉı @›Îflı ±ı ¬Î·Ì ¿flÌ flËı¢ ?
                                       ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ±Î’fiÌ ¿Ú’Î ◊Âı I›Îflı.
    ±Î …√÷fiÎ_ ·˘¿˘±ı ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê Ωı›Î fi◊Ì, ±ıÀ·ı … ±ı ÿ˘Ê˘ flËı
»ı, ‹¿Î‹ ¿flı »ı ÏfiflÎ_÷ı ! ±Î‹ ÷˘ ±ı ¿ËıÂı ¿ı ‹Îflı ÿ˘Ê ¿Îœ‰Î »ı, ’HÎ     ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë ‹˘ÀÌ ‰Î÷ ¿flÌ !
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                    37  38                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

          ÿ˘Ê˘ ±ıÀ·Î_ … ¬’ı ≠Ï÷ø‹HÎ !            ’fl‹ÎI‹ÎfiÌ ÁkÎÎ @›Îflı ≠ÎM÷ ◊Λ ? ¤Ò· ¤Î_√ı ÷˘ ! ±ı ¤Ò· ¤Î_√÷Ì fi◊Ì
                                   fiı ÁkÎÎ ≠ÎM÷ ◊÷Ì fi◊Ì ±fiı ·˘¿˘fiÎ_ ÁÁflÎ ±fiı ÁÎÁ ◊¥fiı ‹{Î ‹ÎHÎı
   ±fi_÷ ÿ˘Êfi_ ¤Î…fi »ı I›Îflı ±ıÀ·Î_ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’ÕÂı. …ıÀ·Î_  »ı. ¤Ò· ¤Î_√ı ÷˘ ÁkÎÎ ≠ÎM÷ ◊Λ, ’fl‹ÎI‹ÎfiÌ ÁkÎÎ ≠ÎM÷ ◊Λ. ±fiı ±Î
ÿ˘Ê ¤flÌ ·ÎT›Î »ı, ÷ı ÷‹fiı ÿı¬ÎÂı. iÎÎfiÌ ’flÊı iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì ÿ˘Ê˘  iÎÎfi ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì “’˘÷ı ’fl‹ÎI‹Î »ı” ±ı‰_ ·ZÎ ⁄ıÃ<_ »ı, ±ıÀ·ı ˉı ‘Ì‹ı
ÿı¬Î›, fiËŸ ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ’˘÷Îfiı ÿı¬Î› fiËŸ, ±ıfi_ fi΋ … ±iÎÎfi÷Î.    ‘Ì‹ı lıHÎÌ ‹Î_Õı ±ı fiı ÷ı ÁkÎÎ ≠ÎM÷ ◊›Î ¿flı.
’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ±ı¿<_› ÿı¬Î› fiËŸ fiı ¿˘”¿fiÎ Ωı‰Î ˢ› ÷˘ ⁄‘Î ⁄Ë Ωı¥
±Î’ı, ±ıfi_ fi΋ Ï‹J›ÎI‰.                           ⁄Î¿Ì ¤Ò· ÿı¬ÎÕı ÷ı ÁΫ_. ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ¤Ò·˘ ? ±ı¿ ¤Ò· ±Î’HÎÌ …ı
                                   ¤Î_√ı, ±Î’HÎÌ ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ ¤Ò· ¤Î_√Ì ±Î’ı ÷ı ¤√‰Îfi ¿Ëı‰Î›.
   ±fiı iÎÎfiÌ ’flÊı iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì, ÏÿT›«ZÎ ±ÎM›Î ’»Ì ’˘÷Îfiı
’˘÷ÎfiÎ Á‰˝ ÿ˘Ê ÿı¬Î›. ÁËı… ‹fiŒıfl ◊›_ ˢ› ÷˘ › ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› ¿ı        ±Î ÷˘ ’Ëı·Îfi˘ ±P›ÎÁ ˢ› ¿ı Ë_ ⁄‘΋Î_ ¤√‰Îfi Ωı™ »\_ ’HÎ
±Î ÿ˘Ê ◊›˘. ±Î ÷˘ ‰Ì÷flÎ√ ‹Î√˝ ±ı¿ ±‰÷ÎflÌ ‹Î√˝ »ı. ±Î ÷˘ ⁄Ë      ‰œ‰ÎÕ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı ÷˘ ¤√‰Îfi ⁄‘_ ¤Ò·Ì Ω› fiı {CÎÕ˘ ¿flÌ ⁄ıÁı ¿ı ÿÒ‘
…‰Î⁄ÿÎfl̉΂˘ ‹Î√˝ »ı. ±ı¿ ±‰÷Îfl‹Î_ ⁄‘_ «˘A¬_ … ◊¥ …‰_ Ωı¥±ı.    ¿ı‹ œ˘Y›_ ! CÎflfi_ »˘¿fl_ Ω÷ı ÿÒ‘ œ˘‚ı ¬fl_ ?
±ËŸ ’Ëı·_ «˘A¬_ ◊¥ …‰_ Ωı¥±ı.                      ±Î ÷˘ ±ÎÏÿ-±fiÎÏÿ◊Ì «Î·Ì ±Î‰ı·Ì, ⁄Βαı »˘¿flÎfiı ‰œ‰_ Ωı¥±ı
                                                                _
                                   ±ı‰Ì flÌ÷ »ı. ±Î ÷ı ¿_¥ ‹ÎHÎÁÎ¥ ¿Ëı‰Î› ? ‹Îfi‰÷Î ÷˘ ¿ı‰Ì Á√‘ ±Î’ı ?
   ±ıÀ·ı fi›Î˝ ÿ˘Êfi_ ¤_ÕÎfl »˘. ±ËŸ iÎÎfiωϑ‹Î_ ±Î‰Â˘ ÷˘ Ë_ ⁄‘Î
                                                     _
                                   ’E«ÌÁ ’E«ÌÁ ‹Î¥·fiÎ ±ıÏfl›Î‹Î_ Á√‘ ±Î‰ı. ’˘÷ÎfiÌ ⁄‘Ì ¤Ò· ÿı¬Î›
’Î’ ‘˘¥ fiάÌÂ. ±ı ‘˘‰Îfi_ ‹Îflı ¤Î√ ±ÎT›_. ’»Ì ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬ÎÂı.
                                   ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ¤·Ì‰Îfl ±Î‰Âı. ±ı¿ ¤Ò· ·˘¿˘fiı ’˘÷ÎfiÌ ÿı¬Î÷Ì fi◊Ì.
±fiı ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î›Î I›Îfl◊Ì ΩHΉ_ ¿ı ˉı ‹˘ZÎı …‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ ◊¥.
⁄Î¿Ì ¿˘¥fiı› ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î›ı·Î fiËŸ.                            ±ı »ı ¤Ò·˘fi_ V‰w’ !
          ±ÎI‹Î ’˘÷ı … ◊‹˘˝‹ÌÀfl Á‹ !               ±Ë_¿Îfl ±˘√‚Ì Ω› ÷˘ ÷˘ ¤Ò· ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›. ±Ë_¿Îfl ±ı‹
                                   fiı ±ı‹ ±˘√‚Âı fiËŸ, ±ı «ÀHÎÌfiÌ ’ıà ‰ÎÀ‰Î …ı‰˘ fi◊Ì. ±Ë_¿Îfl ÷˘ ¤Ò·˘
   …ı ’˘÷ı ¿flı fiı ±ı‹Î_ ’˘÷Îfiı ¤Ò· »ı ±ı‰_ @›Îflı› ¬⁄fl ’Õı fiËŸ.  ÿı¬Î› ±ıÀ·˘ ±˘√‚ı. ±Ë_¿Îfl ±ıÀ·ı ¤Ò·fi_ V‰w’. ≥√˘≥{‹ ±ı VÀˇ@«fl
’˘÷ı …ı ¿fl÷˘ ˢ›, ÁË… V‰¤Î‰ı …ı ¿Î›˝ Ïø›Î ¿fl÷˘ ˢ›fiı ±ı‹Î_ ’˘÷ÎfiÌ   … ¤Ò·fi_ »ı. ¿Ëı‰Î› Â_ ¿ı V‰w’fi_ ¤Îfi fi◊Ì, ÷ı ¤Îfi ¤Ò·ı·Î_ »ı. ¤Îfi
¤Ò· »ı ±ı‰_ @›Îflı› ÿı¬Î› fiËŸ, µ·À<_ ¿˘¥ ¤Ò· ÿı¬ÎÕı ÷˘ › ±ıfiı ¨‘_  ¤Ò·ı·Î‹Î_ ±Î¬˘ ≥√˘≥{‹ ¤Îfi ¤Ò·ı·˘ »ı. I›Îflı ‹ËŸ Â_ Á΋Îfi »ı ±ıfiÌ
ÿı¬Î›. ±ı …’ ¿fl÷˘ ˢ› ¿ı ÷’ ¿fl÷˘ ˢ›, I›Î√ ¿fl÷˘ ˢ›, ±ı‹Î_ ±ıfiı    ’ÎÁı, ¿ı ‹ËŸ fiÎfiÌ-‹˘ÀÌ ¤Ò·˘ »ı ! ÷ı ¤Ò· ¤Î_√Âı ÷˘ ¿Î‹ ◊Âı.
’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· fi ÿı¬Î›. ¤Ò· ÷˘ ’˘÷ı ±ÎI‹V‰w’ ◊Λ, iÎÎfiÌ ’flÊı ±Î’ı·˘   ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì ◊Λ ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· ÿı¬ÎÂı.
±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊Λ, ÷˘ ±ÎI‹Î ±ı¿·˘ … ◊‹˘˝‹ÌÀfl Á‹Îfi »ı ¿ı ¤Ò· ÿı¬ÎÕı,
⁄Î¿Ì ¿˘¥ ¤Ò· fiÎ ÿı¬ÎÕı. ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· fiÎ ÿı¬Î› ¿˘¥fiı. ¤Ò· ÿı¬Î› ÷˘       ‰ÎHÎÌ ÷˘ ‹ËŸ ⁄‘Î ÂÎVh΢fiÌ ‰ÎHÎÌ ’Õı·Ì »ı. ¤Ò· ¤Î_√Âı I›Îfl ’»Ì
÷˘ ¿Î‹ … ◊¥ √›_ fiı !                         ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚Âı ±fiı ÷ı ‰ÎHÎÌ ’Î»Ì ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì Ë˘‰Ì Ωı¥±ı. ‹Á·‹Îfi
                                   ⁄ıÃ˘ ˢ› ÷ıfiı › ÁÎ_¤‚‰Îfi_ ‹fi ◊Λ. …ˆfi ⁄ıÃ˘ ˢ› ÷ıfiı › ÁÎ_¤‚‰Îfi_
    ±fiı ¤Ò· ¤Î_√ı ÷˘ ’fl‹ÎI‹Î ◊Λ. ’fl‹ÎI‹Î ÷˘ »ı … ’HÎ       ‹fi ◊Λ. ⁄‘Î VÀÎLÕÕ˝fiı ÁÎ_¤‚‰Îfi_ ‹fi ◊Λ ÷ı ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì ‰ÎHÎÌ ¿Ëı‰Î›.
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                     39  40                        Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

   ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê Ωı‰Î‹Î_ ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì ±ı‰Î ¿˘HΠˢ› ? ±ı ÷˘ ¿Ú’΂ÿ‰ ı   ±Î’˘. ÷ı ¿˘¥ µ¿ı· ·Î‰Ì ±Î’ı. …ı »^Àı·˘ ˢ› ÷ı »˘ÕÎ‰Ì ±Î’ı. ’ı·˘
ˢ› ±fiı ±ı‹fiÎ_ ⁄ı-hÎHÎ Œ˘·˘±Á˝ ˢ›fiı, ÷ı ˢ›. ⁄Î¿Ì ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê Ωı‰Î‹Î_,  ⁄_‘Λı·˘ ‹ÎHÎÁ, ±ı … Õ>⁄¿Î_ ¬Î›Î ¿fl÷˘ ˢ›, “⁄«Î‰˘” ¿Ëı÷˘ ˢ›, “÷ı
’ZÎ’Î÷fi˘ Á‰Î· … @›Î_ »ı ? ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê Ωı‰Î‹Î_ ¬⁄fl … fi◊Ì ’Õ÷Ì.       ‹Ò±Î, ÷_ ⁄«Î‰ ⁄«Î‰ ¿Ëı »ı, ÷_ Â_ ‹fiı ⁄«Î‰‰Îfi˘ »ı ÷ı ?”
              iÎÎfiÌfiÌ ÷k‰ƒÏp !                  ≠ffi¿÷ν — ±ÎÀ·Î_ ‰¬÷ ÷ıfiı ÂflHÎı √›Î µ¿ı· ·Î‰‰Î ‹ÎÀı, I›Î_
                                     ’λÎ_ Õ>⁄Ì √›Î, …ı ÕΘ@ÀflfiÌ ÿ‰Î ·Ì‘Ì ±ıHÎı ÿÿ˝ ‰‘Λ*, CÎÀÎÕu_ fiËŸ.
    ±‹fiı ±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î÷_ … fi◊Ì. √…‰_ ¿Î’fiÎfl˘ ˢ›
¿ı «ÎÏflh›ËÌfi ˢ›, ÷ıfiı › ±‹ı Ïfiÿ˘˝Ê … Ωı¥±ı ! ±‹ı “Á÷˚ ‰V÷”fiı         ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÕΘ@Àfl˘ ⁄flÎ⁄fl ¤HÎı·Î fiËŸ. ±ı Õ>⁄¿Î_ ¬Î÷Î Ë÷Î ±fiı
… Ωı¥±ı. ±ı ÷΄k‰¿ ƒÏp »ı. ’ıÏ¿_√fiı ±‹ı Ωı÷Î fi◊Ì. ‰ıflÎ≥ÀÌ{ ±˘Œ      …ı ÕΘ@Àfl ±ı‹ ¿Ëı, “fiÎ, ±‹ı ÷flı·Î »Ì±ı. ÷_ ±Î‰.” ÷˘ ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı
’ıÏ¿_√ »ı, ÷ı‹Î_ ±‹ı ÷k‰ƒÏp◊Ì Ωı¥±ı. “±‹ı” Á_’ÒHν Ïfiÿ˘˝Ê ƒÏp ¿flÌ ±fiı  ¿ı ±ı ’˘÷ı ¿Ëı »ı fiı !
±Î¬Î …√÷fiı Ïfiÿ˘˝Ê Ωı›_ ! ‹ÎÀı … “iÎÎfiÌ ’flÊ” ÷‹ÎflÌ “¤Ò·”fiı ¤Î_√Ì       ⁄Î¿Ì ¿˘¥ ¿Ëı fiËŸ ¿ı ÷flı·Î »Ì±ı. fiËŸ ÷˘ ΩHÎı ¿˘¥¿ ÿËÎÕ˘ ¿_¥¿
¿ı ! ⁄ÌΩfi_ √…\_ fiËŸ.                          ¤Î_…√Õ ◊Âı fiı ·˘¿ ΩHÎÌ …Âı, ¿ı ±Î Õ>⁄¿Î_ ¬Î÷Ì ‰¬÷ı ⁄Ò‹ ’ÎÕ÷Î Ë÷Î.
               ÷flı·˘ … ÷Îflı...               ÷ı ‹Î’Ì Ω›fiı ·˘¿˘ ? ¿ı‹ ÷›Î˝ Ë÷Î fiı Õ>⁄¿Î_ ¬Î÷Ì ‰¬÷ı ⁄Ò‹ ’ÎÕ˘ »˘ ?
                                     ¿Ëı ¿ı fiÎ ¿Ëı ? ±ıÀ·ı Á_Ωı√ ÁÎflÎ_ ⁄Î{›Î fiËŸ. ±Î Œıfl Á_Ωı√ ÁÎfl˘
    ±Î ⁄‘Ì ¤Ò· ÷˘ ¬flÌfiı ? ±ıfiÌ ÷’ÎÁı › fi◊Ì ¿flÌfiı ?
                                     ⁄Î{›˘, ¿Î‹ fiÌ¿‚Ì …Âı.
    ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÌ ¿_¥¿ ¤Ò· ◊Λ »ı ±ıÀ·_ Á‹Ω› »ı, ’HÎ
                                       ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ ÂÌ flÌ÷ı ±Î‹Î_ ’΋ı ? ±˘Ë˘Ë˘ ! ‹Î◊ÎfiÎ ‰Î‚ ÷˘
±ı‹Î_◊Ì fiÌ¿‚Î÷_ fi◊Ì. ±fiı fiÌ¿‚‰ÎfiÌ ¿˘Ï ¿fḻı ÷ı‹ ¨ÕÎ fiı ¨ÕÎ      √HÎÌ Â¿Î›, ’HÎ ±Î ±ı‹fiÌ ¤Ò· fiÎ √HÎÌ Â¿Î›.
∂÷fl÷Î_ …¥±ı »Ì±ı.
                                        Ωı fl˘… ’E«ÌÁ …ıÀ·Ì ¤Ò·˘ Á‹Ω› ÷˘ ÷˘ ±Ω›⁄ „@÷ µI’Lfi
    ÿÎÿÎlÌ — ¿˘Ï … fiÎ ¿fl¢. ±ı ¿˘Ï ¿fl‰ÎfiÌ, ÷ı ±ËŸ ±Î√‚
                                     ◊Λ. Á_ÁÎfl fiÕ÷˘ fi◊Ì, ¬Î‰Î-’̉Îfi_ fiÕ÷_ fi◊Ì. fi◊Ì ÷’ı ⁄Î_K›Î ¿ı fi◊Ì
¬ÎÕ˘ ¬˘ÿ‰Îfi˘ »ı, I›Î_ ±Î√‚ ¬ÎÕ˘ ’Òfl‰Îfi˘ »ı. ÷ıfiı ⁄ÿ·ı I›Î_ ¬ÎÕ˘     I›Î√ı ⁄Î_K›Î_. ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·ı … ·˘¿fiı ⁄Î_K›Î »ı. ‹ËŸ ÷˘ ’Îfl ‰√flfiÌ ¤Ò·˘
¬˘ÿÌfiı ±ËŸ ’Òflı ÷ı ¿Î‹fiÎ_ ¿˘HÎ ’ˆÁÎ ±Î’ı ?                »ı. ’HÎ ‹ÎhÎ ‹˘ÀÌ ‹˘ÀÌ ’E«ÌÁı¿ …ıÀ·Ì … ¤Ò·˘ ¤Î_√ı ÷˘ »T‰ÌÁ‹Ì ±ıfiÌ
    ≠ffi¿÷ν — fiÎ ±Î’ı.                        ‹ı‚ı «Î·‰Î ·Î√ı. ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ ¤Ò·fiı ΩHÎı »÷Î_ ’˘÷ÎfiÎ ±Ë_¿Îflfiı ·¥fiı
                                     ÷ıfiı ¤Ò· fiÎ ¿Ëı, ±Î ¿ı‰_ »ı ? ±ı¿ … ¤Ò· ±fi_÷ ±‰÷Îfl ⁄√ÎÕÌ fiάı.
    ÿÎÿÎlÌ — ±fiı µ’fl◊Ì ÿ_Õ ◊Λ ¿ı ±Î …‹Ìfi ¿ı‹ ¬˘ÿÌ fiÎ¬Ì ?
                                     ±ı ÷˘ ’˘ÊΛ … fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı Ïfi›Îb_ ‹˘ZÎfi_ ¿flı·_, ÷ı › Ïfi›Îb_ ’Òflı’Ò fl_
µ’fl◊Ì ¿ıÁ ◊Λ ¿ı ÷‹ı ±ËŸ ¿ı‹ ¬˘ÿÌ fiÎA›_ ? ‹ÎÀı ŒflÌ ’ÒflÌ ±Î’˘. fiı    fiËŸ ¿flı·_. ÷ı◊Ì ÷˘ ±Î‰_ ◊›_ fiı ! ÿÎÿÎ ’ÎÁı ±Î‰‰_ ’Õu_ fiı ?
ŒflÌ ±ÎfiÌ µ’fl ’ÎHÎÌ flıÕÌ ±fiı Áfl¬_ ¿flÎ‰Ì ÿ˘.
                                               I›Îflı ¤Ò· ¤Î_√Ì ¿Ëı‰Î› !
   ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Î ·˘¿ ¿flı »ı fiı, ÷ı ¨‘Ì …B›Î±ı ¬˘ÿı »ı. ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_
fiÎ ¬˘ÿ÷Πˢ› fiı ¿˘¥¿fiı ¿Ëı÷Πˢ› ¿ı ¤Î¥, ¿_¥¿ ‹Îfl˘ µ¿ı· ·Î‰Ì          ±ı¿-±ı¿ ±‰÷Îflı ±ı¿ ¤Ò· ¤Î_√Ì Ë˘÷ ÷˘ › ‹˘ZÎ V‰w’ ◊¥ Ω÷.
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                     41  42                      Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

’HÎ ±Î ÷˘ ±ı¿ ¤Ò· ¤Î_√‰Î …÷Î_ fi◊Ì, ’Î_« ¤Ò· ‰‘ÎflÌ ±Î‰ı »ı. ±Î      ’˘÷Îfiı ¬⁄fl … Â_ ’Õı ? «Î·Ì VÀÌ‹fl ¿˘«Ìfi ¤HÎÌ. ˢ¿Î›_hÎ ⁄√ÕÌ √›_
⁄ËÎfl ⁄‘_ w’΂_⁄_⁄ …ı‰_ fiı ‹ËŸ ⁄‘˘ ¿¿‚ÎÀfi˘ ’Îfl fiËŸ ! ±Îfiı ¤Ò·     »ı, ±ıÀ·ı ¿˘«Ìfi «Î·Ì ! ÿÏZÎHÎfiı … ±ı ˢ¿Î›_hÎ µkÎfl ÿı¬ÎÕı ! fiËŸ ÷˘
¤Î_√Ì ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? ÷‹Îfl˘ ÷˘ ¿˘¥ µ’flÌ … fi◊Ì. ’HÎ ¤Ò· ⁄÷ΉfiÎfl       ˢ¿Î›_hÎ Ë_‹ıÂÎ µkÎfl‹Î_ … ·¥ Ω›, ±ıfi˘ V‰¤Î‰ ! ˢ¿Î›_hÎ ⁄√ÕÌ Ω›
Ωı¥±ı. ¤Ò·˘fiı ¤Î_√˘, ’HÎ ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· ’˘÷Îfiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı …Õı ? ±fiı ÷ı    ’»Ì “@›Î ¿flı” ? ±fiı ’˘÷Îfiı ‘˛‰fi˘ ÷Îfl˘ Ωı÷Î_ ±Î‰Õ÷˘ fi◊Ì.
› ±ı¿Îÿ-⁄ı … »ı ¿_¥ ? ±fi_÷ ¤Ò·˘ »ı ! ¿Î›ÎfiÌ ±fi_÷Ì ¤Ò·˘ ÷˘ ⁄Ë          ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ ¤Ò· ±ı V‰E»_ÿ. V‰E»_ÿ◊Ì ÷˘ ±Î¬_ ·U¿fl ∂¤_ »ı.
‹˘ÀÌ ÿı¬Î›. ¿˘¥fiı …‹‰Î ⁄˘·Î‰‰Î √›Î ˢ ÷ı ±ı‰_ ¿Ã˘fl ⁄˘·ı ¿ı ⁄hÎÌÁ    V‰E»_ÿ ±ı … ‹˘ÀÌ ¤Ò·. ÷ı ÁËı… ±ı‹ ¿èÎ_ ¿ı ±ı‹Î_ Â_ ◊›_ ? ±ıÀ·ı ◊¥
¤Î÷fi_ …‹‰Îfi_ ÷ıÕ<_ ˢ› ÷˘ › fiÎ √‹ı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ fiÎ ⁄˘·Î‰ı ÷˘ ÁÎfl_   flèÎ_. ±ı ’»Ì ±fi_÷ ±‰÷Îfl ⁄√ÎÕı.
±ı‹ ‹ËŸ ◊Λ. ±flı, ±Î ⁄˘·ı ÷˘ ¿¿˝Â ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı ±fiı ‹fifiÎ ÷˘ ’Îfl
‰√flfiÎ_ ÿÊH΢ ˢ› !                               “Ë_ Ωb_ »\_” ±ı ±_‘ÎflÎfiÌ ¤Ò· ÷˘ ⁄Ë ¤Îflı. ±fiı ’λ\_ “ˉı ¿_¥
                                     ‰Î_‘˘ fi◊Ì” ±ı ÷˘ ‹ÎflÌ … fiάı. ±Î ÷˘ iÎÎfiÌ ’flÊ ‰√fl ¿˘¥ ⁄˘·Ì …
            ¤Ò· ¿Îœı, ‹ËŸ ¿˘HÎ ?               fiΠ¿ı ¿ı “±ı¿<_› ¤Ò· fi◊Ì flËÌ”. ÿflı¿ ¤Ò·˘fiı Ωı¥fiı ¤Î_√‰ÎfiÌ »ı. ⁄‘_
    ±Î’HÎÌ ¤Ò·˘ ÷˘ ¿˘HÎ ¤Î_√Ì Â¿ı ? “iÎÎfiÌ ’flÊ”, ¿ı …ı ’˘÷ÎfiÌ Á‰˝  ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê◊Ì ⁄_‘Λı·_ »ı. ‹ÎhÎ ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê Ωı Ωı ¿fl‰Î◊Ì »^À<_ ◊‰Î›
¤Ò·˘ ¤Î_√Ìfiı ⁄ıÃÎ »ı. …ı ÂflÌfl »÷Î_› ±-ÂflÌfl ¤Î‰ı, ‰Ì÷flÎ√ ¤Î‰ı flËı     ÷ı‹ »ı. ±Î ±‹ı ±‹ÎflÎ ÿ˘Ê Ωı Ωı ¿›Î˝ ÷ı ±‹ı »^ÀuÎ. Ïfi…ÿ˘Ê Á‹Ω›
»ı. ±ÂflÌfl ¤Î‰ ±ıÀ·ı iÎÎfi⁄Ì…. ⁄‘Ì ¤Ò· ¤Î_B›Î ’»Ì ’˘÷Îfiı ±iÎÎfi⁄Ì…     ±ıÀ·ı »^À˘ ’Õ÷˘ Ω›. ‹ÎÀı “iÎÎfiÌ ’flÊ” ÷‹ÎflÌ ¤Ò·fiı ¤Î_√Ì Â¿ı, ⁄ÌΩfi_
fiΠ◊Λ fiı iÎÎfi⁄Ì… d· ∂√ı, ÷ı ±ÂflÌfl ¤Î‰. …ıfiı Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ-ÁËı…      √…\_ fiËŸ.
’HÎ ÿıË ’fl ‹‹÷Î »ı, ÷˘ ±ı ±-ÂflÌfl ¤Î‰ ¿Ëı‰Î› fiËŸ fiı ±ı ÿıË ’fl◊Ì         ±‹ı ÷fl÷ … ¤Ò· ±ı@ÁıMÀ ¿flÌ, Ïfi¿Î· ¿flÌ fiά̱ı. ±Î ¿ı‰_ »ı
‹‹÷Î Ω› ÂÌ flÌ÷ı ? F›Î_ Á‘Ì ±iÎÎfi »ı, I›Î_ Á‘Ì ‹‹÷Î Ω› fiËŸ.       ¿ı ’Ëı·Î_ ¤Ò·˘ ¿flı·Ì ÷ıfi˘ Ïfi¿Î· fiÎ ¿›˘˝ ÷ı◊Ì ±ıfiÌ ±ı … ¤Ò·˘ ŒflÌ ±Î‰ı
   ±Î …√÷‹Î_ ⁄‘_ … …Õı ’HÎ ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· fiÎ …Õı. ‹ÎÀı … ’˘÷ÎfiÌ     »ı. ¤Ò·˘fi˘ Ïfi¿Î· ¿fl÷Î_ fiÎ ±Î‰Õu˘ ÷ı◊Ì ±ı¿ ¤Ò· ¿Îœ‰Îfiı ⁄ÿ·ı ⁄Ì∞
¤Ò·˘ ÿı¬ÎՉΠiÎÎfiÌfiÌ …wfl »ı. iÎÎfiÌ ’flÊ … ±ı‰Î Á‰˝ ÁkÎΑÎflÌ »ı ¿ı    ’Î_« ¤Ò· ¿flÌ.
…ı ’˘÷Îfiı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· ÿı¬ÎÕÌ ÷ıfi_ ¤Îfi ¿flÎ‰Ì ±Î’ı fiı I›Îflı ¤Ò· ¤Î_√ı.             fi◊Ì ±ıfiı µ’flÌ ¿˘¥ !
±ı @›Îflı ⁄fiı ? F›Îflı iÎÎfiÌ ’flÊfi˘ ¤ıÀ˘ ◊Λ ±fiı ’˘÷Îfiı ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì
⁄fiΉı. ’˘÷ÎfiÌ Ω÷ ≠I›ı ’HÎ ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì’b_ µI’Lfi ◊Λ I›Îflı … ¿Î‹          ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ±Î ≠I›ZÎ ’flÊ ÏÁ‰Î› ±Î ¤Ò· Á‹Ω›
Áflı. V‰w’fi_ ¤Îfi F›Î_ Á‘Ì iÎÎfiÌ ’flÊ fiÎ ¿flÎ‰Ì ±Î’ı I›Î_ Á‘Ì      fiËŸ ?
ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì’b_ µI’Lfi fiÎ ◊Λ. “iÎÎfi” ¿˘¥fiÌ › ¤Ò· fiÎ ¿Îœı. ⁄Ï© Á‰˝fiÌ        ÿÎÿÎlÌ — ÂÌ flÌ÷ı Á‹Ω›, ⁄Y›_ ?! ±ı‹fiÌ … ¤Ò· fiÎ Á‹Ω›,
¤Ò· ¿Îœı, Á√Î ¤Î¥fiÌ ¤Ò· ¿Îœı.                      ’»Ì ±ı ⁄ÌΩfiÌ ¤Ò· ÂÌ flÌ÷ı ¿Îœı ? …ıfiı µ’flÌfiÌ …wfl fi◊Ì, …ıfiı ¿˘¥
              ±_‘ÎflÎfiÌ ¤Ò·˘...               ¤Ò· ÿı¬ÎÕfiÎflfiÌ …wfl fi◊Ì, ÷ı ±ı¿·˘ … ¤Ò· ¿ÎœÌ ¿ı. ⁄Î¿Ì ⁄ÌΩı ¿˘¥
                                     ¤Ò· ¿ÎœÌ ¿ı fiËŸ. …ı ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ ÷‹Î‹ ≠¿ÎflfiÌ ¤Ò·˘ ⁄‘Ì … ΩHÎı
    ±Î ÷˘ “iÎÎfiÌ ’flÊ” »ı, ÷˘ ’˘÷Îfiı ÿ˘ÊfiÌ ¬⁄fl ’Õı. fiËŸ ÷˘ ±ıfiı   »ı ÷ıfiı µ’flÌfiÌ …wfl fi◊Ì. µ’flÌfiÌ @›Î_ Á‘Ì …wfl ˢ› »ı ¿ı F›Î_ Á‘Ì
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                     43  44                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

÷‹ı ¤Ò·˘ fiËŸ Ωı¥ ¿˘ fiı ±‹¿ ≠¿ÎflfiÌ ¤Ò·˘ ÷‹fiı flËı÷Ì Ë˘› ÷˘ ±ı         ≠ffi¿÷ν — ≠‹kÎ ¤Î‰ ±ıÀ·ı Â_ ?
÷‹Îflı µ’flÌ Ë˘› …. fiı µ’flÌ’b_ @›Îflı »^Àı »ı ? ÷‹ÎflÌ ±ı¿ ’HÎ ¤Ò·
                                        ÿÎÿÎlÌ — ‰V÷, ‰V÷fi˘ V‰¤Î‰ «Ò¿ı ÷ı ≠‹kÎ ¿Ëı‰Î›. ‰V÷ ÷ıfiÎ
÷‹fiı …ı ÿı¬Î÷Ì fi ˢ›, ±ı ⁄‘Ì … ÿı¬Î›Î ¿flı. ±Î ÷˘ ¿Î›ÿıÁflfiÌ ‰Î÷
                                     ‹Ò‚ ‘‹˝‹Î_ flËı ÷ı ±≠‹kÎ ¤Î‰.
»ı fiı ! ÷‹fiı ⁄‘Î_fiı ±˘»Ì ÿı¬Î› »ı ‹ÎÀı ÷˘ Ë_ µ’flÌ »\_ Ë…\. ÷‹ÎflÌ
ÿı¬Î÷Ì ◊Λ ÷˘ ’»Ì Â_ ¿fl‰Î Ë_ µ’flÌ ◊™ ? ±Î ’_«Î÷‹Î_ Ë_ @›Î_ ’Õ<_ ?             ‰Ì÷flÎ√˘±ı ¿Ì‘_ ‹„@÷¿Î… !
±ıÀ·ı ¿Î›ÿ˘ … ÿÏfi›Îfi˘ ±ı »ı. …ıfiı ’˘÷ÎfiÌ ’ÒHν ¤Ò·˘ ÿı¬ÎÂı ±ıÀ·ı ±ıfiı      ÷‹ı ÷‹ÎflÌ ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì ±Î‰_ ⁄‘_ √Ò_«Î±˘ »˘. ±ı √Ò_«‰HÎ ‹ÎÀı
µ’flÌ ¿˘¥ fiÎ flè΢. ÷ı◊Ì ±‹ı ¿Ë̱ı fiı ¿ı ±‹Îfl˘ ¿˘¥ ⁄Î’˘› µ’flÌ fi◊Ì.     ÷‹Îflı ‹fiı ’Ò»‰_ Ωı¥±ı ¿ı ‹fiı ±ËŸ √Ò_«Î› »ı ÷˘ ±Î‹Î_ Â_ ¿fl‰_ ? ±ıÀ·ı
µ·ÀÎ ¤√‰Îfi ±‹fiı ‰Â ◊¥ √›ı·Î »ı. “±‹fiı” Ëflı¿ ¤Ò·, ’˘÷ÎfiÌ         ’Ò»‰_. ±ıfiÎ ‹ÎÀı ±Î’HÎı ÁIÁ_√ flά̱ı »Ì±ı.
Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ¤Ò·, ¿ı‰‚iÎÎfifiÌ ±_ÿfl ÿı¬Î÷Ì ¤Ò·˘ ’HÎ ±‹fiı ÿı¬Î›. ⁄˘·˘,
ˉı ¿ı‰‚iÎÎfi ‰÷ı˝ fiËŸ, »÷Î_› ¿ı‰‚iÎÎfi‹Î_ ÿı¬Î÷Ì ¤Ò· ÿı¬Î› !           ±ı¿ ¿‹˝ ±˘»\_ ◊¥ Ω› ÷˘ √Ò_«˘ ÿËÎÕı ÿËÎÕı ±˘»Ì ◊÷Ì Ω›. ±ı¿
                                     ÿËÎÕ΋Î_ ±ı¿ … ¿‹˝ Ωı ±˘»\_ ¿flı, ÷˘ ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ⁄ı ±˘»Î ¿flÌ Â¿ı. ’HÎ
              ƒÏp Ïfi…ÿ˘Ê ¤HÎÌ...              ±Î ÷˘ fl˘… √Ò_«˘ ’ÎÕuÎ … ¿flı »ı fiı ‰‘Λν … ¿flı »ı ! ±Î ⁄‘Î ·˘¿˘
    ±Î iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ⁄ËÎflfi_ ÷˘ ÷‹ı Ωı¢ ±ı …\ÿÌ ‰Î÷ »ı, ’HÎ     Â_ Ïÿ‰ı· ’Ìfiı Œfl÷Î ËÂı ? ±ı‹fiÎ_ ‹˘œÎ_ ’fl ΩHÎı “Ïÿ‰ı· ’Ì‘_ fiΠˢ› !”
÷‹ÎflÎ … ±_ÿflfi_ ÷‹ı ⁄‘_ Ωı›Î ¿fl¢, ÷ı ‰¬÷ı ÷‹ı ¿ı‰‚iÎÎfi ÁkÎ΋Î_ Ë¢.  ±ı‰Î_ ◊¥fiı Œflı »ı. ⁄‘Î Ïÿ‰ı· ‰ı«Î÷_ ·Î‰÷Î ËÂı ¿_¥ ? ‹˘ÓCÎÎ ¤Î‰fi_ Ïÿ‰ı·
’HÎ ±_ ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ, Á‰Î* fiËŸ. ±_ÿfl ¬flÎ⁄ ω«Îfl ±Î‰ı ÷ıfiı Ωı‰Î,     fl˘… @›Î_◊Ì ·Î‰ı ? ‹ËŸ ’ÏflHÎ÷Ì ⁄ÿ·Î› ¿ı Ïÿ‰ı· ’Ì‘Î …ı‰_ ‹˘œ<_ ◊¥
                                     Ω› ! ÿ˘Ê ’˘÷Îfi˘ fiı ¿Îœı ¤Ò· ⁄ÌΩfiÌ, ±ıfiÎ◊Ì ‹ËŸfiÌ ’ÏflHÎ÷Ì ⁄ÿ·Î¥
ÁÎflΠω«Îfl˘ ±Î‰ı ÷ıfiı Ωı‰Î. ÁÎflÎ µ’fl flÎ√ fi◊Ì ±fiı ¬flÎ⁄ µ’fl ¶ıÊ
                                     Ω›. ’˘÷Îfi˘ ÿ˘Ê ¬˘‚˘ ±ı‹ “‰Ì÷flÎ√˘” ¿ËÌ √›Î, ⁄Ì…\_ ¿Â_ … ¿ËÌ √›Î
fi◊Ì. ÁÎfl_-¬˘À<_ Ωı‰ÎfiÌ ±Î’HÎı …wfl fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ÁkÎÎ … ‹Ò‚ ±Î’HÎÎ
                                     fi◊Ì. “÷_ ÷ÎflÎ ÿ˘Êfiı ±˘‚¬ ±fiı »^|˘ ◊Î. ⁄Á, ±ÎÀ·_ … ‹„@÷‘΋
¿Î⁄Ò‹Î_ fi◊Ì, ±ıÀ·ı iÎÎfi̱˘ Â_ …\±ı ? ±Î¬Î …√÷fiı Ïfiÿ˘˝Ê …\±ı. ¿ÎflHÎ
                                     ±Î’Âı ÷fiı.” ±ÎÀ·_ … ¿Î‹ ¿fl‰Îfi_ ¿èÎ_ »ı ¤√‰Îfiı.
¿ı ±Î ⁄‘_ “ÏÕV«Î…˝”‹Î_ »ı, ±ı‹Î_ ±ı‹fi˘ Ï⁄«ÎflÎfi˘ ¢ ÿ˘Ê ? ÷‹fiı ¿˘¥
√΂ ¤Î_Õı ÷ı “ÏÕV«Î…˝”. “⁄˘Á” ÷‹fiı √Ò_«‰ı ÷ı ’HÎ “ÏÕV«Î…˝” … »ı. ⁄˘Á        …wfl »ı ¤Ò· ‰√flfiÎ iÎÎfi ±fiı Á‹…HÎfiÌ !
÷˘ ÏfiÏ‹kÎ »ı. ¿˘¥fi˘ ÿ˘Ê …√÷‹Î_ fi◊Ì. …ı ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı ÷ı ’˘÷ÎfiÌ          ±ı¿ ±Î«Î›˝ ‹ËÎflÎ… ¿Ëı, “‹Îfl˘ ‹˘ZÎ @›Îflı ◊Âı ?” I›Îflı ¤√‰Îfi
… ¤Ò· »ı ±fiı ±ı … “O·_ÕÁ˝” »ı ±fiı ÷ıfiÎ◊Ì … ±Î …√÷ ∂¤_ flèÎ_       ¿Ëı, “÷‹Îfl_ iÎÎfi fiı ÷‹ÎflÌ Á‹…HÎ ¤Ò· ‰√flfiÌ ◊Âı I›Îflı.” ±Î ¤Ò· »ı,
»ı. ÿ˘Ê Ωı‰Î◊Ì, ¨‘_ Ωı‰Î◊Ì … ‰ıfl ⁄_‘Λ »ı.               ±ı … ¤Ò·◊Ì ±À@›Î »ı. ÷‹Îfl_ iÎÎfi ±fiı ÷‹ÎflÌ Á‹…HÎ ¤Ò· ‰√flfiÌ
           ≠‹kÎ ¤Î‰◊Ì ÏÿÁı ’flÿ˘Ê...              ◊Âı I›Îflı ÷‹Îfl˘ ‹˘ZÎ ◊Âı. I›Îflı Â_ ¬˘À<_ ¿Ëı »ı ?

   ±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ √fiı√Îfl fi◊Ì. …ı √fiı√Îfl ÿı¬Î› »ı ±ı ±Î’HÎÌ         ≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl »ı.
’˘÷ÎfiÌ ¿«Î »ı. ¿˘¥ √fiı√Îfl ÿı¬Î› »ı ±ı … ÷‹Îfl˘ ≠‹kÎ ¤Î‰ »ı.          ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ¿˘¥ ¿Ëı, ÁÎËı⁄ …’-÷’ ¿fl‰ÎfiÎ_ ÷ı ? ±ı ÷˘ ÷Îflı
¬flÌ flÌ÷ı ±≠‹kÎ’b_ ˢ‰_ Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı ¿˘¥ √fiı√Îfl ÿı¬Î› … fiËŸ.      …ı ÿËÎÕı ’ıÀ‹Î_ ±∞Hν ◊›_ ˢ› ÷˘ ÷ı ÿËÎÕı µ’‰ÎÁ ¿fl…ı. …’-÷’fiÌ
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                     45  46                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

±‹Îflı Â÷˝ fi◊Ì. ÷ÎflÌ Á‹…HÎ fiı iÎÎfi ¤Ò· ‰√flfi_ ¿fl, ¿˘¥ ’HÎ flV÷ı.        iÎÎfi ¿ı‰_ ˢ› ? ¤Ò· ‰√flfi_. ±fiı Á‹…HÎ ¿ı‰Ì ˢ‰Ì Ωı¥±ı ?
Â_ ¬˘À<_ ¿Ëı »ı ¤√‰Îfi ? ¤Ò· »ı I›Î_ Á‘Ì ÷˘ ¿˘¥ ¿⁄Ò· … fiÎ ¿flıfiı !   ¤Ò· ‰√flfiÌ. Ωı iÎÎfi ±ı¿·_ ËÂı ÷˘ ’’ˆ›Î fiËŸ ⁄ıÁı. »ı {ÎÕ ’’ˆ›Îfi_
±I›Îflı ÷˘ ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ¤Ò·˘ ?! Ë_ «_ÿ·Î· »\_, ±Î ⁄Î¥fi˘ ‘HÎÌ »\_, ±ı‹   ’HÎ ±ı¿ ’’ˆ›˘ fiÎ ⁄ıÁı, ±ı‰_ ˢ› ¬fl_ ? ÷‹ı Ωı›Î fiËŸ ˢ› ’’ˆ›Î ?
¿Ëı »ı ’λ˘ fiı ±Î ⁄Î⁄Îfi˘ ⁄Î’˘ »\_ ¿Ëı »ı. ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ¤Ò·˘ ?! ±Î
                                       ≠ffi¿÷ν — Ωı›ı·Î »ı.
÷˘ ’fl_’flÎ ¤Ò·˘fiÌ. ‹Ò‚‹Î_ ¤Ò·. ‹Ò‚ I›Î_ fl¿‹ »ı ÷ı ±ı¿ ±Ï‰fiÎÂÌ »ı
±fiı ±ı¿ »ı ÷ı ωfiÎÂÌ »ı. ±fiı ±Ï‰fiÎÂÌ ΩıÕı ωfiÎÂÌ √HΉΠΩ› »ı,        ÿÎÿÎlÌ — Ωı›ı·Î_ ? ±S›Î ‹Ò±Î, µ»ıflÌfiı ‹˘À˘ ¿›˘˝, ÷˘ ±Î‰˘
I›Îflı ˢfl˘ ÷˘ ’ı·Ì fl¿‹ ∂ÕÌ Ω› »ı. ’ı·Ì ωfiÎÂÌ, ‘HÎÌ fiËŸ ÷˘ ⁄Î’˘     fiÌ¿Y›˘ ? ’ÎHÎÌ ’Î¥ µ»ıflÌfiı ‹˘À˘ ¿›˘˝, ÷˘ ‹ËŸ ±Î‰˘ fiÌ¿Y›˘ ? ‹ËŸ
÷˘ ¬fl˘, ±ı ‹Ò¿Ì±ı I›Îfl ˢfl˘ ÷˘ ±ı ∂ÕÌ ±ıÀ·ı √HÎοÎfl ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ◊Λ   ’’ˆ›_ … fiÎ ⁄ıÁı.
fiËŸ, …‰Î⁄ ±Î‰ı fiËŸ fiı ÿÌ ‰‚ı fiËŸ. Âyfl‰Îfl ¿Î›‹ flËı. Âyfl‰Î‚
‰‚ı fiËŸ fiı ÂÏfi‰Îfl ◊Λ fiËŸ, ±ı‰flÌ Õı ¡Î¥Õı (ÿflfl˘… Âø‰Îfl).           ±ıÀ·ı iÎÎfi ¤Ò· ‰√flfi_ ◊‰_ Ωı¥±ı fiı ¤Ò· ‰√flfiÌ Á‹…HÎ. ˉı
                                    ±ı¿·_ iÎÎfi ¤Ò· ‰√flfi_ ◊Λ ÷˘ › ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ. Á‹…HÎ ¤Ò· ‰√flfiÌ
   ¤√‰Îfiı ¿_¥ ±ı‹ ¿èÎ_ »ı ¿ı ÷’ ¿fl…ı, …’ ¿fl…ı, ¤ÒA›˘ ‹fl…ı,      ◊Λ ÷˘ «Î·ı. Á‹…HÎ ±ı ËÎÀ˝fiı ’ˢӫı »ı ±fiı iÎÎfi ±ı ⁄Ï©fiı ’ˢӫı »ı.
µ’‰ÎÁ ¿fl…ı, I›Î√ ¿fl…ı ±ı‰_ ¿èÎ_ »ı ? ÷Îfl_ iÎÎfi fiı ÷ÎflÌ Á‹…HÎ ¤Ò·
‰√flfiÌ ¿fl, ÷ı ÿËÎÕı ÷_ ’˘÷ı … ‹˘ZÎ V‰w’ »ı ! ∞‰÷Î ÿıË‘ÎflÌfi˘ ‹˘ZÎ !!!     ±Î…ı «Î· iÎÎfi ±ı, ·˘¿˘fi_ T›‰ËÎÏfl¿ iÎÎfi ±ı ⁄Ï©fiı ’ˢӫı ±fiı
                                    Á‹…HÎ ±ı ËÎÀ˝fiı ’ˢӫı, ËÎÀ˝‰Î‚_ Ãıà ’ˢӫÎÕı »ı. ‹˘ZÎ Á‘Ì ’ˢӫÎÕı »ı.
   ¤√‰ÎfifiÌ ‰Î÷ ÷˘ ÁËı·Ì … »ı fiı ’HÎ ±Î’HÎı ÷’ÎÁ ¿flÌ ¿˘¥       ±ıfiı ±Î’HÎÎ ·˘¿ ÁÒ{ ¿Ëı »ı. ±Î Á‹…HÎ …ı »ı, ÷ıfiÎ◊Ì ÁÒ{ µI’Lfi ◊Λ
ÿËÎÕ˘ ¿ı ¤Ò· ‰√flfi_ iÎÎfi fiı ¤Ò· ‰√flfiÌ Á‹…HÎ ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ? ±Î’HÎı    »ı fiı ÁÒ{◊Ì Á‹…HÎ µI’Lfi ◊Λ »ı, ±ı Ãıà ’ˢӫÎÕfiÎflÌ ‰V÷ µk΋‹Î_
÷˘ ±ı‰Ì ÷’ÎÁ ¿flÌ ¿ı Â_ ±Î…ı µ’‰ÎÁ ¿fl‰˘ »ı ¿ı ±Î…ı Âıfi˘ I›Î√ ¿fl_ ?   µk΋ ±Î »ı.
±S›Î, ¤√‰Îfiı I›Î√fiÌ Â÷˝ @›Î_ ¿flÌ »ı ? ±Î ÷˘ ¨‘Î flV÷ı «œÌ √›Î,
±ÎÕ√·Ì±˘‹Î_ ’ıÁÌ √›Î. ¤√‰Îfiı Â_ ¿Ëı·_, iÎÎfi ±fiı Á‹…HÎ ¤Ò·         ¤Ò·◊Ì ÷˘ ±Î Á_ÁÎflı› ÁÎfl˘ fi◊Ì «Î·÷˘, ÷˘ ¤Ò·◊Ì ÷˘ ‹˘ZÎ ◊Λ
‰√flfiÌ ¿flÌ fiά ÷_.                           ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ › ? iÎÎfi fiı Á‹…HÎ ¤Ò· ‰√flfiÌ ◊Âı, ÷‹ı ΩH΢ ¿ı iÎÎfi
                                    ÷˘ ±Î‰_ »ı ±fiı ±Î ÷˘ ⁄‘_ ±iÎÎfi »ı, ¤Ò·‰Î‚_ »ı I›Îfl◊Ì iÎÎfi ◊›Î
    ≠ffi¿÷ν — Á‹…HÎ ¤Ò· ‰√flfiÌ ±ı ‰Î÷ ŒflÌ◊Ì Á‹Ω‰˘ !          ¿flı.
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÷‹ÎflÌ Á‹…HÎ ¤Ò· ‰√flfiÌ ◊Âı I›Îflı ÷‹Îfl˘ ‹˘ZÎ
                                        ±Î ÷˘ ±ÎÀ·Ì ™‹flı › ±ıfiı ±ı‹ Âfl‹ fiÎ ±Î‰ı ¿ı Ë_ ±Î‹fi˘ ‘HÎÌ
◊Âı. Á‹…H΋Î_ … ¤Ò· ÷‹ÎflÌ. ±ı F›Îflı ¤Ò· ‰√flfiÌ ◊Âı, ‹ÎflÌ ΩıÕı ⁄ıÁÌ    »\_. ¿Ëı÷Î Âfl‹ ±Î‰ı ? ±ı‰_ ¿Ëı. ±Î ‹ÎflÎ ‘HÎÌ ◊Λ. ±ı‰_ ⁄¥±ı › ¿Ëı.
⁄ıÁÌfiı, ÷˘ Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰ı. F›Î_ Á‘Ì ¤Ò· »ı I›Î_ Á‘Ì ¿ı‹ Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰ı ?!
                                    ±ÎÀ·Ì ™‹flı ±ı‹fiı Âfl‹ı › fiÎ ±Î‰ı, ⁄‚Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıÓÁÌ ‰Ê˝fiÎ ◊›Î,
¿˘¥fiÌ ¤Ò·˘ ËÂı ?!
                                    ÷ıfiı › Âfl‹ fi◊Ì ±Î‰÷Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı …ı‰_ ΩHÎı ±ı‰_ ⁄˘·ıfiı ±fiı ·˘¿ı ›
   ’»Ì Â_ ¿Ëı »ı, ÷_ ’˘÷ı ‹˘ZÎ V‰w’ »\_. ÷_ ’˘÷ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı.  Á‹…ı ±ı‰_ ⁄˘·ıfiı ! fiËŸ ÷˘ @›Î_ Ω› ? ’HÎ ±ı iÎÎfi ¬˘À<_ fi◊Ì. ±Î
‹ÎhÎ ¤Ò· ‰√flfi_ iÎÎfi ±fiı ¤Ò· ‰√flfiÌ Á‹…HÎfi_ ¤Îfi ◊‰_ Ωı¥±ı.       …ı ΩHÎı »ı ÷ı ’HÎ ±ı T›‰ËÎflfi_ iÎÎfi »ı, ÁΫ_ iÎÎfi fi◊Ì.
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                      47   48                      Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

     ±Î ÁΫΠiÎÎfi‹Î_ ÷˘ ÷‹ı Â©ÎI‹Î »˘ ±fiı ±ı › Â©ÎI‹Î »ı. ’HÎ         ·˘¿˘fiı ⁄Ï©‹Î_ Á‹Ω¥ √›ı·_ ˢ› ¿ı ±Î ¿_¥¿ ¤Ò· »ı, ⁄Ë ‹˘ÀÌ
±ı Â©ÎI‹Îfi_ ¤Îfi ◊‰_ Ωı¥±ı fiı ? ±I›Îflı ÷˘ “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ±ı ¤Îfi    ¤Ò· ◊¥ flËÌ »ı. ±ı‰_ Á‹Ω› ’HÎ ÷˘ › iÎÎfiÌ ’flÊ ¤ı√Î fiÎ ◊Λ ÷˘
»ı, “Ë_ …ˆfi »\_” ±ı ⁄Ì…\_ ¤Îfi »ı. µ_‹fl «‹˘kÎıfl ‰Ê˝fiÌ »ı, ±ı › ’HÎ ¤Îfi   ¿flı Â_ ÷ı ? ±ı‹ fiı ±ı‹ ¿ıflÌ ⁄ŒÎ›Î ¿flı. ·˘¿ Á‹…HΉ΂Π⁄Ë, ÷ı ⁄Ï©‹Î_
»ı. ⁄‘_ › ¤Îfi »ı. fiÎfi’H΋Î_ @›Î_ @›Î_ fl‹‰Î √›ı·Î ÷ı › ¤Îfi »ı. fi˘¿flÌ    ⁄‘_ Á‹∞fiı ÷˘fl ¿Îœı ¿flı ¿ı ±Î Â_ »ı ÷ı ? ’HÎ ÷˘ › ⁄ŒÎ›Î ¿flı. ±fiı
@›Î_ @›Î_ ¿flı·Ì, T›Î’Îfl @›Î_ @›Î_ ¿›Î˝, ÷ı › ⁄‘_ ¤Îfi »ı ’HÎ “’˘÷ı ¿˘HÎ   iÎÎfiÌ ’flÊ ¤ı√Î ◊Λ ÷˘ ⁄‘Î Œ˘Õ ’ÎÕÌ ±Î’ı. ÿflı¿ ÂOÿfi˘ Œ˘Õ fiÎ ’Õı
»ı?” ±ı ¤Îfi fi◊Ì.                              ÷˘ ±ı iÎÎfiÌ ’flÊ fiËŸ. Œ˘Õ ’ՉΠ… Ωı¥±ı. ±iÎÎfi◊Ì Œ˘Õ ’Õ÷Πˢ›
                                      ÷˘ ±iÎÎfi Â_ ±˘»\_ Ë÷_ ? ±iÎÎfiı @›Î_ fi ˢ÷_ ±Î’HÎı CÎıfl ? VÀ˘¿ ⁄_‘
   ≠ffi¿÷ν — ˉı ±ı ±Î’˘ ÷‹ı, ±ı ¤Îfi ¿fl‰ÎfiÌ ≥E»Î ΩB≤÷ ◊¥
                                      Ë÷_ … fiı !
»ı fiı ±ı ‹ÎÀı ±ÎT›Î »Ì±ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı iÎÎfi ‹ÎÀı ¤‰˘¤‰ ≥E»Î ˢ› »ı, ’HÎ ÁΫ_ Ïfi›Îb_
                                               ¿ÎŒÌ »ı ⁄ıÁ‰Ì ≠÷ÌÏ÷ ¤Ò·fiÌ !
fi◊Ì ¿›*. Ωı Ïfi›Îb_ ¿›* ˢ÷ fiı ÷˘ ⁄‘Ì ’H›ˆ ±ı‹Î_ ‰’flÎ¥ Ω›.           ±Î ·˘¿˘ ¿Ëı »ı ¿ı ˉı ±‹ı ±‹ÎflÎ ÿ˘Ê˘ »ı ±ı ±‹ı ΩH›Î. ’HÎ
Ïfi›ÎHÎÎfi˘ V‰¤Î‰ ¢ ? I›Îflı ¿Ëı ¿ı …ıÀ·Ì ÷‹ÎflÌ ’H›ˆ ˢ› ÷ı Ïfi›ÎHÎÎ     ˉı ¿ÎœÌ ±Î’˘. ÷‹ı ±‹fiı ‹Îfl˘-¿fl˘, …ı ¿fl‰_ ˢ› ±ı ¿fl˘, ’HÎ ÿ˘Ê ¿ÎœÌ
¬Î÷ı … ‰’flΛ.                                ±Î’˘. ˉı ±ıfiÎ ‹ÎÀı Â_ flV÷˘ ?!
    ±Î ÷˘ CÎfl‹Î_ ’H›ˆ ‰’flÎ¥ √¥, ÿıË‹Î_ ’H›ˆ ‰’flÎ¥ √¥, ⁄‘΋Î_        ÿ˘Ê ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’ıÃ˘, ±ı ÷‹ı ÷’ÎÁ ¿fl˘. I›Îfl ’»Ì ¬⁄fl ’Õı. ÿ˘Ê
’H› ‰’flÎ¥ √›_, ‹˘ZÎfi_ Ïfi›Îb_ ¿flı·_ fiËŸ fiı ! ‹˘ZÎfi_ Ïfi›Îb_ ¿flı·_ ˢ÷  fiÌ¿‚ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ’ıÃ˘ ÷ı CÎÕ̱ı CÎη‰˘ fi◊Ì ’Õ÷˘. ±ıÀ·ı ¿Îœ‰Î ‰¬÷ı
÷˘ ⁄‘Ì ’H›ˆ ±ı‹Î_ … ‰’flÎ¥ Ω›. Ωıfiı ±‹ı ‹˘ZÎfi_ Ïfi›Îb_ ¿flÌ ±Î‰ı·Î      ¿Îœ‰˘ fiÎ ’Õı. …ı ‰V÷ CÎηı·Ì ˢ› ÷ı ¿Îœ‰Ì ’Õı. ±Î ÷˘ ‹fiı ¿Ëı »ı,
÷ı ⁄‘_ ’Î_Áfl_ «Î·ı »ı fiı ¿_¥¿ ±Õ«H΢ ˢ› ÷˘ Ï‹·‹ÎÏ·¿˘fiı ±Õ«HÎ ËÂı,    “ÿ˘Ê ¿ÎœÌ ±Î’˘ !” ±S›Î ’HÎ ±ı ÂÎ◊Ì ’ıÁÌ √›Î_ ? I›Îflı ¿Ëı, “±ı¿
‰ÕÎ≠‘Îfifiı ËÂı, ’HÎ ±‹Îflı ¿˘¥ ±Õ«HÎ fiËŸ.                   ‹ÎHÎÁ ±ı‰Î ¿<Á_√‹Î_ √›˘. ÷ı ±ıfiı ¬Î÷flÌ ◊¥ ¿ı “±Î ‹{Î ¿flı »ı ±fiı
                                      ±Î flV÷˘ ⁄Ë ÁflÁ. ⁄Ë ÁflÁ Á¬fi˘.” ±ıfiı ±ı iÎÎfi ’fl l©Î ⁄ıÁÌ √¥,
         ¤Ò· ‰√flfi_, iÎÎfi ±fiı Á‹…HÎ !
                                      ≠÷ÌÏ÷ ⁄ıÁÌ √¥.
   ≠ffi¿÷ν — ¤Ò· ‰√flfi_ iÎÎfi ±fiı ¤Ò· ‰√flfiÌ Á‹…HÎ ◊Âı ÷˘ ÷_
                                         ±ı‰Ì flÌ÷ı Ë_ ±Î‹fiı Â_ ¿fl_ »\_ ? …ı ±ı‹fiÌ ¤Ò·˘ »ı ±ı fi¿Îflı »ı.
’˘÷ı … ‹˘ZÎ V‰w’ »ı. ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ¨«Ì ‰Î÷ ¿ËÌ ÿÌ‘Ì. ±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰
                                      ¿ı “±‹Îfl΋Î_ Ï⁄·¿<·ı› ¤Ò· fi◊Ì ±ı‰Ì, ·˘¿˘fi΋Î_ ¤Ò· »ı.” ±ı ±ı‹fiÌ
±ı … ‹Ò‚‹Î_ ¤Ò· »ı, ⁄_‘fi »ı !
                                      ¤Ò· ±ı‹fiı ÿı¬ÎÕ<_ »\_. ’»Ì ±ı‹fiı ≠÷ÌÏ÷ ⁄ıÁı »ı, Ë_ÕˇıÕ ’flÁıLÀ (Á˘ À¿Î)
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ ±fiı ±Î ωiÎÎfi ∂¤_ fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ±Î‰˘ Œ˘Õ       ¿ı ±Î ⁄‘Ì ¤Ò·˘ … »ı. ±ı ±‹ı ±ı@ÁıMÀ (V‰Ì¿Îfl) ¿fḻı »Ì±ı. “±Î ¤Ò·
… fiÎ ’Õı fiı ! ÂÎVh΋Î_ ±Î‰˘ Œ˘Õ … fiΠˢ›fiı ! Œ@÷ Â¤ ¿fl˘, ¿_¥¿       ±‹fiı ¿ÎœÌ ±Î’˘.” ¿Ëı. ‹ıÓ ¿èÎ_, ˉı ¿Îœ‰Îfi_ fiΠˢ›. ≠÷ÌÏ÷ ⁄ıÁÌ √¥,
Â¤ ¿fl˘, ¿ËıÂı ’HÎ ±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰ »ı ±ı‰_ ÷˘ ¿˘¥ Á‹Ω‰ı ¿flı fiËŸ.        ±ı … fiÌ¿‚‰Î ‹Î_ÕÌ. ÷Îflı Œ@÷ ‹fi ¬S·_ flά‰Îfi_ ¿ı ¤¥, ÷‹ı «·ı Ω‰.
¿ÎflHÎ ¿ı iÎÎfiÌ ’flÊ ‰√fl ±Î‰˘ Œ˘Õ ’Õı fiËŸ.                 ⁄Á, ±ıÀ·_ … ⁄˘·‰ÎfiÌ …wfl. ≠÷ÌÏ÷ ⁄ıÁ‰Î◊Ì … ¤Ò· …÷Ì flËı fiı ≠÷ÌÏ÷
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                      49  50                      Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

⁄ıÁ‰Î◊Ì ¤Ò· ’ıÁı. CÎη‰Î-¿Îœ‰Îfi_ fiΠˢ› ±ı ÷˘. ±Î ÷˘ ¿_¥ ¿Îfl¬ÎfiÎ     fiά‰_. ±Î ¿˘¥fiı ¤Ò· ÿı¬ÎÕ‰Ì ±ı ÷˘ ¤ÎflÌ ¿Î‹ »ı ±fiı ±ı ¤Ò· ¤Î_√Ì
»ı ? ÷ı ±ı¿ ¤Ò· ¿Îœ‰Ì ˢ› ÷˘ ¿ıÀ·Î› ‰¬÷ ◊Λ ÷ı ? ±‰÷Îfl˘fiÎ         ±Î’ı ±ı ÷˘ ¤√‰Îfi … ¿Ëı‰Î›. ±ı ÷˘ “iÎÎfiÌ ’flÊ”fi_ … ¿Î‹. ±‹fiı
±‰÷Îfl˘ Ω›. Á‹Ω› ±ı‰Ì ‰Î÷ »ı fiı ±Î ⁄‘Ì ?!                 ±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î÷_ … fi◊Ì.
    ≠÷ÌÏ÷, ±ı‹Î_ ÕÎCÎ fiÎ ’ÎÕ‰˘ Ωı¥±ı.                    “±‹ı” Á_’ÒHν Ïfiÿ˘˝Ê ƒÏp ¿flÌ ±fiı ±Î¬Î …√÷fiı Ïfiÿ˘˝Ê Ωı›_ ! ‹ÎÀı
                                     … “iÎÎfiÌ ’flÊ” ÷‹ÎflÌ “¤Ò·”fiı ¤Î_√Ì Â¿ı ! ⁄ÌΩfi_ √…\_ fiËŸ. ¤√‰Îfiı
    ≠ffi¿÷ν — ±Î’ ÁÌQ’ÀQÁ˚ (·ZÎH΢) Ωı÷Î_ fi◊Ì ±fiı ‹Ò‚ ¿Î˜{fiÌ
                                     Á_ÁÎflÌ ÿ˘Êfiı ÿ˘Ê √H›˘ fi◊Ì. “÷ÎflÎ V‰w’fi_ ±iÎÎfi” ±ı … ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘
(¿ÎflHÎfiÌ) ÿ‰Î ¿fl˘ »˘, ±ı‰Î_ ÕΘ@Àfl @›Î_ ‹‚ı ?!              ÿ˘Ê »ı. ±Î ÷˘ “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” I›Î_ Á‘Ì ⁄ÌΩ ÿ˘Ê˘ › ∂¤Î »ı ±fiı ±ı¿
    ÿÎÿÎlÌ — ÕΘ@Àfl fi◊Ì ÷ıfiÌ ÷˘ ±Î ¤Î_…√Õ »ı fiı ! ±ı‰Î ÕΘ@Àfl     ‰¬÷ “’˘÷ÎfiÎ V‰w’”fi_ ¤Îfi ◊Λ ÷˘ ’»Ì ⁄ÌΩ ÿ˘Ê˘ ËıÓÕ÷Î ◊Λ !
‹Y›Î fi◊Ì ±fiı ÿ‰Î› ‹‚Ì fi◊Ì, ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î «ÎS›_ ÷˘ŒÎfi ! ±ıÀ·ı              ¤Ò· ‰√flfi_ ÿ½fi fiı ¤Ò·‰Î‚_ ‰÷˝fi !
’»Ì ’ÏflHÎ΋fiı {ÒÕ {ÒÕ ¿fl‰Î ‹Î_ÕuÎ, ¥Œı@Àfiı !
                                        ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· ’˘÷Îfiı …Õı ±ı ¤√‰Îfi ◊Λ.
    l©Î◊Ì ’ıÃ<_. ±ı ≠÷ÌÏ÷ Á_’ÒHν ⁄ıÃÌ, ±ıÀ·ı ±ı ’ıÃ<_. ±fiı ≠÷ÌÏ÷◊Ì
∂÷flı. Á_’ÒHν ≠÷ÌÏ÷ ◊‰Ì Ωı¥±ı ¿ı ±Î ÿ˘Ê … »ı. ±ıÀ·ı fiÌ¿‚Ì …Âı. ±Î        ≠ffi¿÷ν — ±Î flÌ÷ı ¿˘¥ ¤√‰Îfi ◊›ı·˘ ?
… Ïfi›‹ »ı. ’»Ì ±ıfiı flZÎHÎ fiÎ ¿flı, ≠˘Àı@Âfi (flZÎHÎ) fiÎ ±Î’ı ÷˘ «Î·Ì        ÿÎÿÎlÌ — …ıÀ·Î ¤√‰Îfi ◊›ı·Î ±ı ⁄‘Λfiı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· ’˘÷Îfiı
Ω›. ’HÎ ’λ˘ ≠˘Àı@Âfi ±Î’ı …. ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “ÁÎËı⁄, ±Î »Ÿ¿HÎÌ       …Õı·Ì ±fiı ¤Ò·fiı ¤Î_√ı·Ì ÷ı ¤√‰Îfi … ◊›ı·Î. ±ı ¤Ò· flËı fiËŸ ±ı‰Ì
Á_C΢ »˘ Ë…\ ?” I›Îflı ¿Ëı, “±ı ‰Î_‘˘ fiËŸ.” ±ı ≠˘Àı@Âfi ±ÎM›_ ¿Ëı‰Î›.   flÌ÷ı ¤Ò·fiı ¤Î_√Ì fiάı. ⁄‘Ì ¤Ò·˘ ÿı¬Î›, ±ı¿ ±ı‰Ì ¤Ò· fi Ë÷Ì ¿ı fiÎ
‹fi‹Î_ ΩHÎı ¿ı ±Î ¬˘À<_ »ı. ≠÷ÌÏ÷ ⁄ıÃÌ Ë˘›, ’HÎ ’λ\_ ≠˘Àı@Âfi ±Î’ı.    ÿı¬Î¥ ˢ›. ÁÒZ‹‹Î_ ÁÒZ‹ ±ı‰Ì ⁄‘Ì … ¤Ò· ÿı¬Î›. ±‹fiı › ±‹ÎflÌ ’Î_«-
≠˘Àı@Âfi fiÎ ±Î’‰_ Ωı¥±ı. ±Î’ı ¬flÎ ≠˘Àı@Âfi ?                ’«ÎÁ ¤Ò· ÷˘ fl˘… ÿı¬Î› ±fiı ÷ı › ÁÒZ‹÷fl fiı ÁÒZ‹÷‹ ¤Ò·˘ ÿı¬Î›,
    ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ≠˘Àı@Âfi ±Î’ı … fiı !                 …ı ·˘¿˘fiı fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ ¿Â_ › fiΠˢ›. ±Î ⁄˘·÷Î_ ⁄˘·÷Î_ ¿˘¥fi_
                                     ±‰Hν‰Îÿ ⁄˘·Ì …‰Î›, ÷ı › ¤Ò· ¿Ëı‰Î›. ±ı ÷˘ ’Î»Ì V◊Ò‚ ¤Ò· ¿Ëı‰Î›.
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î⁄w …÷Ì flËı·Ì, »ı … @›Î_ ±Î⁄w ? ±Î⁄w‰Î‚˘ ÷˘ ±Î
¿’ÕÎ_ ’ËıflÌfiı Œfl÷˘ ËÂı ? ±Î ÷˘ œÎ_¿ œÎ_¿ ¿flı »ı ±Î⁄w ! œÎ_¿Ì œÎ_¿Ìfiı      ˉı ¤Ò· ¿˘fiı ÿı¬Î› ? I›Îflı ¿Ëı, ¤Ò· ‰√flfi_ ±ıfi_ «ÎÏflhÎ, l©Î‹Î_
±Î⁄w flÎA›Î ¿flı »ı. ŒÎÀı I›Îflı ÁÎ_‘Ì ·ı »ı, ±S›Î, Ωı¥ …Âı, ÁÎ_‘Ì ¿Îœ.   »ı ’˘÷Îfiı ! ËÎ, ±fiı ¤Ò·‰Î‚_ ‰÷˝fi, ‰÷˝fi‹Î_ »ı, ±ıfiı ¤Ò· ÿı¬Î›. ¤Ò·
                                     ‰√flfi_ «ÎÏflhÎ ±ıfiÌ l©Î‹Î_ ˢ›, ¤Ò· ‰√flfi_ «ÎÏflhÎ Á_’ÒHν ÿ½fi‹Î_ ˢ›
          ¤Ò· ¤Î_√Ì ±Î’ı ±ı ¤√‰Îfi !               ±fiı ¤Ò·‰Î‚_ ‰÷˝fi ±ıfiÎ ‰÷˝fi‹Î_ ˢ›, ÷˘ ±ıfiı ±‹ı »^À˘ ◊›ı·˘ ¿Ë̱ı
                                     »Ì±ı. ¤Ò·‰Î‚_ ‰÷˝fi ¤·ı flèÎ_. ’HÎ ±ıfiÎ_ ÿ½fi‹Î_ Â_ »ı ?
   ’˘÷ÎfiÌ ±ı¿ ¤Ò· ¤Î_√ı ±ıfiı ¤√‰Îfi ¿Ëı‰Î›. ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·
⁄÷ΉfiÎflÎ ⁄Ë ˢ› ’HÎ ¿˘¥ ¤Î_√Ì fiΠ¿ı. ¤Ò· ÿı¬ÎÕ÷Î_ ’HÎ ±Î‰Õ‰Ì         ±ı¿ ÁÒZ‹‹Î_ ÁÒZ‹ ¤Ò· flÏË÷fi_ «ÎÏflhÎ ¿ı‰_ ˢ‰_ Ωı¥±ı ? ±ı ‹ËŸ
Ωı¥±ı. Ωı ¤Ò· ÿı¬ÎÕ÷Î fiÎ ±Î‰Õı ÷˘ ±Î’HÎÌ ¤Ò· »ı ±ı‹ ¿⁄Ò· ¿flÌ       ÿ½fi‹Î_ ˢ‰_ Ωı¥±ı. ÿ½fi‹Î_ ÁÒZ‹‹Î_ ÁÒZ‹ ¤Ò· fi flËı ±ı‰_ ÿ½fi ˢ‰_
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                     51   52                     Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

Ωı¥±ı, ÷˘ … ¤Ò· ÿı¬Î¥ Ω›fiı ?! ÿı¬fiÎfl˘ “@·Ì›fl” ˢ› ÷˘ … ÿı¬Ì       ¿ı ¤Ò· ÿı¬Î¥ ¿ı ¤Ò· …‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ ¿flÌ ÿı. ¤Ò· ∂¤Ì fiÎ flËı. ÿ˘Ê ◊Λ
¿ı. ÷ı◊Ì ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ıfiı ¿ı 3600 ‰Î‚Î …ı ¤√‰Îfi »ı fiı ÷ı Á_’ÒHν    ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì ’HÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î‰˘ Ωı¥±ı. ÿ˘Ê ◊Λ »ı ÷ıfi˘ ÿ_Õ fi◊Ì ’HÎ
“@·Ì›fl” («˘A¬Î) »ı ±fiı ±‹Îfl_ “±fi@·Ì›flLÁ” ÿı¬ÎÕı »ı. ±Î iÎÎfi       ¤Ò·˘ ÿı¬Î› »ı ÷ıfi_ ¥fi΋ ‹‚ı »ı. ¿˘¥fiı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·˘ fiÎ ÿı¬Î›. ±ÎI‹Î
‹Y›Î ’»Ì ⁄‘Î_fiı “⁄ı” ÷˘ ◊Λ …. ’ı·Î‹Î_ ’HÎ “⁄ı” ˢ› »ı. …ıfiı iÎÎfi    ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì ◊Λ ±ıÀ·ı ¤Ò·˘ ÿı¬Î‰ÎfiÌ Âw ◊Λ.$
fiÎ ‹Y›_ ˢ›, ÷ıfiı › “⁄ı” ˢ› »ı ±fiı ±Î ’HÎ “⁄ı” ˢ› »ı.
                                       ±Î iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì ÷‹ı ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì ◊›Î ±ıÀ·ı ÿıËfi˘ ’ZÎ’Î÷
   ±Î iÎÎfi ’»Ì ±_ÿfl fiı ⁄ËÎfl Ωı¥ ¿ı. ÷ı ±_ÿfl ¤Ò· ‰√flfi_ «ÎÏflhÎ    ÷‹fiı ’ÎÕ˘ÂÌ …ıÀ·˘ flè΢. ±ıÀ·ı …ı ¤Ò· ˢ› ÷ı ÿı¬Î›Î ¿flı. ÿı¬Î¥ ±ıÀ·ı
±Î »ı, ±ı‰_ ±ı ÿ½fi‹Î_ Ωı¥ ¿ı ! ±fiı ¤Ò· ‰√flfi_ «ÎÏflhÎ …ıÀ·_ ±ıfiÎ_   …‰Î ‹Î_Õı.
ÿ½fi‹Î_ ¨«_ √›_, ±ıÀ·Ì »ı ÷ı ¤Ò·˘ ±ıfiı ÿı¬Î›. ‹ËŸ …ıÀ·_ ÀˇÎLV’flLÀ
(’Îflÿ½¿) fiı @·Ì›fl ◊›_, ±ÏflÁ˘ Â© ◊›˘ ¿ı ÷fl÷ ‹ËŸ ÿı¬Î›. ±ı‹Î_              fi ±Õı ¿Â_ Â© µ’›˘√Ìfiı !
{‚¿ı ¤Ò·˘ ! ÷‹Îflı ¤Ò·˘ {‚¿ı »ı ¿ı ‹ËŸ ?                     ˉı ±Î iÎÎfi … ÷‹ÎflÌ …ı ¤Ò·˘ »ı ÷ı ÿı¬ÎÕı »ı. “«_ÿ¤Î¥” ¿˘¥fiÌ
   ≠ffi¿÷ν — ÿı¬Î› »ı. ¤Ò· ‰√flfi_ «ÎÏflhÎ …ıfiÎ_ ÿ½fi‹Î_ ˢ› ±fiı    ΩıÕı ∂√˛ ◊¥ √›Î ÷˘ “÷‹fiı” ‹Î·‹ ’ÕÌ Ω› ¿ı ±˘Ë˘Ë˘, ¤Ò· ¿ıÀ·Ì
¤Ò·‰Î‚_ «ÎÏflhÎ …ıfiÎ_ ‰÷˝fi‹Î_ ˢ› ±ıÀ·ı ÿı¬Î› ?             ⁄‘Ì Ë÷Ì ! ±ıÀ·ı ¤Ò·˘ ÿı¬Î› ±ıfi_ fi΋ ±ÎI‹Î. ÏfiW’ZÎ’Î÷ ◊›˘, ±ıfi_
                                     fi΋ ±ÎI‹Î. F›Î_ Á‘Ì ÷‹ı ±ÎI‹Î »˘, I›Î_ Á‘Ì ÿ˘Ê ±Õı fiËŸ. Ωı ÷‹ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ÷fl÷ ¬⁄fl ’Õı ¿ı ’ı·_ ¤Ò· ‰√flfi_. ±ıÀ·ı ¤Ò·
                                     Â© µ’›˘√‹Î_ ˢ, ÷˘ ÷‹ÎflÎ_ ËÎ◊ı ¿˘¥ ‰V÷ ¬˘ÀÌ ◊Λ ÷˘ › ÷‹fiı ±Õı
‰√flfi_ «ÎÏflhÎ ÿ½fi‹Î_ ˢ›, ÷ı ¿ËÌ ±Î’ı ¿ı ±Î ¤Ò· ◊¥.
                                     fiËŸ. Â© µ’›˘√Ìfiı ¿˘¥ ¿‹˝ ±Õı fiËŸ. ±ıÀ·ı ±‹fiı ±Î«Î›˝ ‹ËÎflÎ…
         ±·˙Ï¿¿ Á΋ÎÏ›¿ ±ı ’flÊÎ◊˝ !              ’Ò»ı »ı ¿ı ±‹ı ∂CÎÎÕı ’√ı Œfḻı »Ì±ı, ∞‰˘fiÌ ±ÏË_ÁÎ ’΂‰Î ‹ÎÀı ±fiı
                                     ÷‹ı ÷˘ ‹˘Àfl‹Î_ Œfl˘ »˘. ÷‹Îfl_ iÎÎfi ÁΫ_ »ı, ±ı ±‹ı ¿⁄Ò· ¿fḻı »Ì±ı
   ±ıÀ·ı ¤Ò·˘ ÿı¬Î‰Î ‹Î_ÕÌfiı, ÷ı …ıÀ·Ì ÿı¬Î› ±ıÀ·Ì Ω›.
                                     ’HÎ ÷‹fiı ÿ˘Ê fiËŸ ·Î√÷˘ ˢ› ? ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı ±‹ı Â© µ’›˘√Ì »Ì±ı.
   ÷‹fiı ◊˘ÕÌ ¤Ò·˘ ÿı¬Î› »ı ? fl˘… ’Î_«-ÿÁ ÿı¬Î÷Ì Ω› »ı fiı ?
±ı ÿı¬Î¥, ±ıÀ·ı ÿı¬Î‰Îfi_ ‰‘÷_ …Âı. Ë…\ ÷˘ ⁄Ë ÿı¬ÎÂı. …ı‹ …ı‹ ÿı¬Î÷Ì        ±Îfl˘’ ±ÎM›ı ±À¿ı ±Î√‚fi_ ωiÎÎfi !
Ω›, ÷ı‹ ÷ı‹ ±Î‰flHÎ ¬Ò·÷Î_ Ω› fiı ÷ı‹ ‰‘ ÿı¬Î÷Ì Ω›.               Á΋˘ Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î› ÷˘ ÿ˘ÏÊ÷ ¿˘HÎ ÿı¬Î› ?
   ±‹¿ ÿ˘Ê˘ ⁄_‘ ◊Λ ±ı‰_ fi◊Ì, ±ı ÷˘ ‹Îfl ¬ÎÂı I›Îflı ±fi¤‰         ≠ffi¿÷ν — …ıfiÌ ’ÎÁı ±iÎÎfi ‰‘Îflı ˢ› ±ıfiı ‰‘Îflı ÿ˘ÏÊ÷ ·Î√ı.
◊Âı, I›Îflı ÿ˘Ê˘ ⁄_‘ ◊Âı. Ë_ Ωb_ ¿ı ±Î ±fi¤‰ ‰√fl ⁄_‘ fiÎ ◊Λ. ⁄_‘
¿flΉ̱ı ÷ı ¬˘À<_ »ı.                              ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Á΋˘ ‹ÎHÎÁ ÿ˘ÏÊ÷ ·Î√ı. ±fiı …ıfiÌ ’ÎÁı iÎÎfi …
                                     ˢ›, ÷ıfiı Á΋˘ ‹ÎHÎÁ ÿ˘ÏÊ÷ Ï⁄·¿<· ·Î√ı fiËŸ.
    …ıÀ·_ ¿fl‰_ ˢ› ±ıÀ·_ ◊Λ ±ı‰_ »ı ±fiı ÷ı ¿flı »ı ¿ıÀ·Î¿
‹ËÎI‹Î±˘. ’flÊÎ◊˝ »ı ’HÎ ±ı ⁄‘Î ‹ÎHÎÁ˘fiı ±Î‰Õ÷˘ fi◊Ì. ±Î’HÎı I›Î_       ˉı ÿ˘ÏÊ÷ ·Î√ı fiËŸ. »÷Î_› ÿ˘Ê ¿˘fi˘ ? ¿˘¥fi˘ ÿ˘Ê ÷˘ ˢ‰˘
…ı ’ı·_ Á΋ÎÏ›¿ ¿flΉı »ıfiı, ±ı ‹˘À˘ ’flÊÎ◊˝ »ı. ¤Ò·fi˘ V‰¤Î‰ ¿ı‰˘ »ı  Ωı¥±ı fiı ? ±Î …ıÀ·Î_ ÿ˘Ê ⁄fiı »ı ±ı ⁄‘Î … ÷‹ÎflÎ ’˘÷ÎfiÎ_ … ÿ˘Ê
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                     53  54                      Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

»ı. ’˘÷ÎfiÎ … ÿ˘Ê »ı, ±ı‰_ …ıHÎı Ωı›_ fi◊Ì, ω«Î›* fi◊Ì ±fiı ±ı ÿ˘Êfi˘   ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ¿flı ÷˘ ±ı ¤√‰Îfifi_ ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ iÎÎfi »ı. ±Î… ‹˘ZÎı ·¥
’˘÷ı Ïfi¿Î· ¿fl÷Î fi◊Ì. ±fiı ⁄ÌΩ_ ·˘¿˘fiı ±Îfl˘’ ±Î’ ±Î’ ¿flı »ı. ÷ı◊Ì     Ω›. ±ÎÀ·˘ ÂOÿ, ±‹Îfl_ ±ı¿ … ‰Î@› Ωı ’΂ıfiı, ÷˘ ‹˘ZÎı …÷˘ flËı.
±Î√‚fi_ ωiÎÎfi ⁄‘_ ⁄_‘ ◊›_ »ı, ±À@›_ »ı. ÷‹ÎflÎ ÿ˘Ê F›Îflı Á‹Ω›,
                                              ÿ˘Ê ÿı¬ı I›Î_ ⁄Ï© „V◊fl !
I›Îflı ÷‹fiı ±Î√‚ ωiÎÎfi «Î· ◊Λ.
                                        ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’Îfl¿Î_fi˘ ÿ˘Ê fiËŸ ±Î’H΢ … ÿ˘Ê ?
          ⁄Ï© ±ı@Á’À˝, ÿ˘Ê Ωı‰Î‹Î_...
                                        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı‰_ »ıfiı, ⁄Ï©fiı ±ı¿ …B›Î±ı „V◊fl ¿›Î˝ ‰√fl ¿Î‹
    ±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ … fi◊Ì. ±Î ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı ÷ı … ±Î’HÎÌ      fiËŸ ◊Λ ±ıÀ·ı Ωı ±ıfi˘ ÿ˘Ê Ωı¢ ÷˘ › ⁄Ï© „V◊fl ◊Âı. ±fiı ±ıfiı Ïfiÿ˘˝Ê
¤˛Î_Ï÷ »ı. ÷‹fiı Á‹… ’ÕÌ ±Î ‰Î÷ ◊˘ÕÌ CÎHÎÌ ?               …\±˘fiı ’˘÷Îfi˘ ÿ˘Ê …\±˘, ÷˘ › ⁄Ï© „V◊fl ◊Λ. fiËŸ ÷˘ ±ı‹ fiı ±ı‹
    ≠ffi¿÷ν — ◊˘ÕÌ ’ÕÌ.                        ⁄Ï© „V◊fl ◊Λ fiËŸfiı ’Î»Ì !
    ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ … fi◊Ì. ÿ˘ÏÊ÷ ÷˘ ±Î’HÎfiı ±Î ⁄Ï© ‹ËŸ         ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı @›Î_¿ ÷˘ ÿ˘Ê »ı. ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı ◊›˘ ¿ı I›Î_ ÿ˘Ê
¨‘_ ÿı¬ÎÕ ÿı¬ÎÕ ¿›Î˝ ¿flı »ı fiı ÷ı◊Ì ±Î ⁄‘˘ Á_ÁÎfl ∂¤˘ flè΢ »ı. ⁄Ï©fiı  fi◊Ì ÷˘ ±ËŸ›Î ÿ˘Ê »ı.
ÿ˘Ê Ωı÷Î_ ⁄Ë ±Î‰Õı. “’ı·Î±ı ±Î‹ ¿›* »ı fiı !” ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ÷‹ÎflÎ      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ ±ıÀ·˘ … Œıfl.
ÿ˘Êfi_ ‰Hνfi ¿fl˘. I›Îflı ¿ËıÂı, ±ı‰_ ¿_¥ ¬ÎÁ fi◊Ì. ±ı¿-⁄ı ÿ˘Ê »ı, ⁄οÌ
¬ÎÁ fi◊Ì.                                    ≠ffi¿÷ν — ˉı Á‹…‹Î_ ⁄ıÃ<_ ¿ı ±Î Ïfiÿ˘˝Ê ¿ı‰Ì flÌ÷ı »ı !

           ÿ˘Ê Ωı‰˘ Ω÷fi˘ … ÁÿÎ !                  ÿÎÿÎlÌ — ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄Ï© Â_ ¿Ëı »ı ? ⁄Ï© Á‹Î‘Îfi ¬˘‚ı »ı, „V◊fl÷Î
                                     ¬˘‚ı »ı. ±ıÀ·ı ÷‹ı ¿˘¥¿fi˘ ÿ˘Ê ¿Îœ˘ ÷˘ ⁄Ï© „V◊fl ◊Λ. ’»Ì ±ıfiÌ
    ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ fi◊Ì ±ıÀ·ı ’˘÷ı ’HÎ ÿ˘ÏÊ÷ fi◊Ì ±ı‰_ ◊›_fiı ?  …‰Î⁄ÿÎflÌ √‹ı ÷ı ˢ›. ’HÎ ¿˘¥¿fi˘ ÿ˘Ê ¿Îœu˘fiı ±ıÀ·ı ⁄Ï© „V◊fl ◊Λ.
    ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ‹fiı ±Î ÿ—¬ı »ı ¿ı ¿ı‹ ? µ’fl◊Ì ¿˘¥¿ı œı¬Î‚˘     ÿ˘Ê ¿˘¥fi˘ fi◊Ì, ‹Îfl˘ … »ı, ÷˘ › ⁄Ï© „V◊fl ◊Λ. ’HÎ ±Î‹ ⁄Ï© „V◊fl
fiÎA›˘ ±fiı ‹fiı ‰ÎB›_ ±ıÀ·ı ÿ˘Ê ¿˘fi˘ ¿Ëı‰˘ ?               ◊‰Îfi˘ flV÷˘ ±ı ‹˘Z΋Î√˝.

    ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ¿˘¥fi˘ ÿ˘Ê fi◊Ì.                     ˉı ⁄Ï© ±Î‹ı › „V◊fl ◊Λ ±fiı ±Î‹ı › „V◊fl ◊Λ »ı ’HÎ …ı
                                     ¿˘¥fiÎ ’fl ±Îfl˘’HÎ ◊›Î ÏÁ‰Î›fiÌ ⁄Ï© ˢ›, ±ı‰Ì ⁄Ï©fiÌ „V◊fl÷Πˢ‰Ì
    ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı I›Î_ ±Î√‚ ±Î ‹Îfl˘ ÿ˘Ê ËÂı, I›Îflı ±Î ⁄L›_.     Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ’˘÷ÎfiÎ ’fl … fiά̱ı ÷˘ ±Îfi˘ µ¿ı· ±Î‰ı ±ı‰˘
÷ı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fi˘ ÿ˘Ê ÷˘ Ωı‰˘ … ’ÕÂı fiı ?! ±fiı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·˘ F›Î_       »ı. ÷˘ ⁄Ï© ’HÎ „V◊fl ◊Λ fiı !
Á‘Ì fiÎ ÿı¬Î› I›Î_ Á‘Ì ‹ÎHÎÁ Ë…\ ±Î√‚ ‰‘ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?
                                        ±Î‰Ì flÌ÷ı ±Î …√÷‹Î_ Õ¬˘ ◊¥ flè΢ »ı. ±fiı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· ’¿ÕÎ÷Ì
   ⁄Î¿Ì ¿˘¥ √΂ ¤Î_Õı ±fiı ’˘÷Îfiı ±Áfl fiÎ ◊Λ, ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiÌ        fi◊Ì. ±fiı Á΋ÎfiÌ ¤Ò· ÷fl÷ ‹Î·‹ ’ÕÌ Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄Ï© ‹Ò¿Î¥ »ı
… ¤Ò· »ı ±ı‰_ ’˘÷Îfiı ·ÎB›Î ¿flı ±fiı Á΋˘ Ïfiÿ˘˝Ê »ı ±ı‰_ Á‹Ω›, ’˘÷ı   fiı ! ±fiı …ıfiı ⁄Ï© ‹Ò¿Î¥ fi◊Ì ÷ıfiı ÷˘ ¿_¥ ¤Ò·fi˘ Á‰Î· … fi◊Ì flËı÷˘
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                    55   56                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

fiı, ¿˘¥ ŒÏfl›Îÿ … fiËŸ fiı ! √Λ˘-¤ıÓÁ˘ »ı, ⁄‘Î ±ı‰Î_ ±fi_÷Î ∞‰˘ »ı,       ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı Á΋Îfi˘ ÿ˘Ê ±Î’˘ ÷˘ ÷‹ÎflÌ ⁄Ï© „V◊fl ◊¥, ±ıÀ·ı
±ı ·˘¿˘fiı ¿˘¥ ŒÏfl›Îÿ fiËŸ, Ï⁄·¿<· ŒÏfl›Îÿ fiËŸ.              ÷‹fiı ¬Î‰Î ÿı, ’̉Πÿı, ⁄‘_ ¨CΉΠÿı ’HÎ Á΋Îfi˘ ÿ˘Ê ±Î’‰Î◊Ì Á_ÁÎfl
                                    ∂¤˘ flËıÂı. ±fiı Ë_ Â_ ¿Ë_ »\_ ¿ı Á_ÁÎfl Ωı ±Î◊‹Ì fiά‰˘ ˢ› ÷˘ ‹Ò‚
    ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄Ë ‹˘ÀÌ ‰Î÷ fiÌ¿‚Ì ¿ı ⁄Ï©fiı „V◊fl ¿fl‰ÎfiÌ. ’Ëı·Î
                                    ÿ˘Ê ÷‹Îfl˘ »ı, ‰ÎV÷ω¿÷΋Î_ ±Î‹ »ı. ˉı ’˘÷Îfi˘ ÿ˘Ê ±Î’˘, ÷˘ ±ËŸ
⁄Ï©fiı I›Î_ Á_ÁÎfl‹Î_ „V◊fl ¿fl÷Î_ Ë÷Î_ I›Î_ ÿ˘Ê ÿı¬Î÷˘ Ë÷˘.
                                    › ⁄Ï© „V◊fl ◊¥ …Âı. ⁄Ï©fiı ±ı‰_ fi◊Ì ¿ı ±Î’H΢ ’˘÷Îfi˘ ÿ˘Ê ¿Îœı. ’HÎ
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Ï©fiı „V◊fl ¿fl‰Î ‹ÎÀı ÁΑfi Ωı¥±ı. ÷ı »ı‰Àı ’˘÷ı   ⁄Ï© „V◊fl ◊‰Ì Ωı¥±ı, ⁄Ï©fiı „V◊fl ¿›Î˝ ÏÁ‰Î› «Î·ı fiËŸ. ±Î‰_ ¿_¥
√fiı√Îfl fi◊Ì ±ı‹ ÃflΉı ·˘¿˘. ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, ’ı·˘ ÷˘ √fiı√Îfl ¬fl˘fiı !  ÂÎVh΋Î_ ±˘»\_ ·¬‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ?
±ıÀ·ı ¿˘¥¿fiı «˘ÓÀÌ ’Õ̱ı, ’HÎ I›Î_ ⁄Ï© „V◊fl ¿fḻı ¿˘¥ …B›Î±ı. ±ıÀ·ı
                                        ±ı‰_ »ıfiı, ±Î …√÷fi_ ±Î¬_ Áfl‰ˆ›_ ÂÎVh΋Î_ fi◊Ì flèÎ_. ’HÎ ±‹ı
⁄Ï© Ωı „V◊fl fiÎ ◊Λ ÷˘ ⁄Ì…\_ Â_ ¿fl˘ ? ÷˘ ’»Ì ÷‹Îflı ±ı‹ ¿Ëı‰_ ¿ı
                                    ±ıfiı ¬S·_ ¿fḻı »Ì±ı ¿ı ±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ »ı … fiËŸ. ±Î‰_ ⁄‘_
‹Îfl˘ … ÿ˘Ê »ı. ±ıÀ·ı ⁄Ï© ±ËŸ „V◊fl ◊Λ. fiËŸ ÷˘ ⁄Ï© ËÎ·Ì ±ıÀ·ı
                                    …ı ÿı¬Î› »ı, ‹ÎflŒÎÕ, ¬Òfi ¬flÎ⁄Ì ⁄Ë ◊Λ »ı, «˘fḻ˘, ·E«Î¥ ⁄‘_ ◊Λ
‹ËŸ ±_÷—¿flHÎ ±Î¬_ Ëη‹Õ˘·, Ëη‹Õ˘·, ±ËŸ …ı‹ ËS·Õ ◊›_ ˢ›fiı,
                                    »ı, ±ı‹Î_ ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ … fi◊Ì. ±ı ‰ÎV÷ω¿ ƒÏp »ı. ‰ÎV÷ω¿ ƒÏp µ’fl◊Ì
±ı‰_ …. ±ıÀ·ı ⁄Ï© „V◊fl ¿fl‰Ì ’Õı fiı ? „V◊fl fiÎ ¿fḻı I›Î_ Á‘Ì ËS·Õ
                                    Ωı ¿ÿÌ ±ıfi˘ ÷΂˘ ‹ı‚‰˘ ÷˘ ÷‹ÎflÌ ÿ˘Ê ƒÏp fiÌ¿‚Ì √¥ ¿ı ÷‹ı ¬ÿÎ
ΩB›Î …ı‰_ ◊Λ. ±iÎÎfiÌ ’˘÷ÎfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ’fl ⁄Ï© „V◊fl ¿flı »ı ±fiı
                                    ◊¥ √›Î, ⁄Á ! ⁄Ì…\_ ¿Â_ »ı fiËŸ !!
÷‹ı ·˘¿˘ ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· Ωı‰Î‹Î_ „V◊fl ¿fl˘. ±fiı ’»Ì „V◊fl ¿flı ±ıÀ·ı ËS·Õ
⁄_‘ ◊¥ √›_ fiı ! fiËŸ ÷˘ ω«Îfl˘fiÌ ’fl_’flÎ «ÎS›Î ¿flı ‹ËŸ.                  ’΋‰Î ‹„@÷, …\±ı Ïfi…ÿ˘Ê !
   Ωı ±ı‰_ ¿èÎ_ ¿ı ±Î ’ı·ÎfiÌ ¤Ò· »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎÌ ⁄Ï© „V◊fl ◊Λ.     …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê … »ı ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı, ÁÎ’ı › Ïfiÿ˘˝Ê »ı fiı ‰ÎCÎı › Ïfiÿ˘˝Ê
’»Ì ÏfiflÎ_÷ı …‹‰Îfi_ ¤Î‰ı. ’HÎ ±ı‹Î_◊Ì ’»Ì Á_ÁÎfl ±Î√‚ ‰‘÷˘ Ω›      »ı. ÁÎ’ fiı ‰ÎCÎ ⁄‘Λ Ïfiÿ˘˝Ê »ı. ±Î ≥„LÿflÎ › Ïfiÿ˘˝Ê »ı ±fiı ‹˘flÎfl∞
»ı. ±Î’HÎı Á_ÁÎfl ¿ÎœÌ fiά‰˘ »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, ¤Ò· ‹ÎflÌ »ı,    › Ïfiÿ˘˝Ê »ı ±fiı …·˘¿‰Î‚Î › Ïfiÿ˘˝Ê »ı, ⁄‘Î Ïfiÿ˘˝Ê »ı. ’HÎ ÿ˘Ê
÷˘ … ⁄Ï© „V◊fl ◊Âı ±fiı ’»Ì …‹‰Îfi_ ¤Î‰Âı. ⁄Ï© „V◊fl ◊‰Ì Ωı¥±ı.     ÿı¬Î› »ı fiı ? ⁄ÌΩfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î÷Î …ıÀ·Î_ ⁄_‘ ◊¥ √›Î_ ±ı … ‹˘ZÎfiÌ Ïø›Î.
Á‹Ω› ±ı‰Ì ‰Î÷ »ı fiı ?                          ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı ±ı Á_ÁÎflfiÌ ±Ï‘¿flHÎ Ïø›Î. ±ıÀ·ı ±Î’H΢ … ÿ˘Ê, ⁄ÌΩ
                                    ¿˘¥fi˘ ÿ˘Ê fiËŸ. ’Îfl¿Î_fiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î÷Î ⁄_‘ ◊¥ √›Î ±ı ‹˘ZÎfiÌ ÏÀÏ¿À‰Î‚˘
    ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï© „V◊fl ◊Λ ±ı ÷tfi Á‹Ω› ±ı‰Ì ‰Î÷ »ı.
                                    ◊¥ √›˘. fiËŸ ÷˘ …√÷ ±Î¬_ ⁄‘_ ’Îfl¿Î_fiÎ … ÿ˘Ê …\±ı. ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±fiı F›Î_ Á‘Ì ⁄Ï© ±„V◊fl »ı, I›Î_ Á‘Ì ¬Î‰Î fiËŸ   ÿ˘Ê Ωı‰Î ‹ÎÀı …√÷ »ı. ’Îfl¿Î_fiÎ ÿ˘Ê Ωı‰Î◊Ì … ±Î …√÷ ∂¤_ ◊›_ »ı
ÿı, …‹‰Î fiËŸ ÿı, Á҉ΠfiËŸ ÿı, ¿Â_ fiËŸ ¿fl‰Î ÿı. I›Î_ ±ı ‹fifiÌ «_«‚÷Î   ±fiı ’Îfl¿Î_fiÎ_ ÿ˘Ê …\±ı ¿˘HÎ ? …ıfiı √flk΋ ⁄fi‰_ ˢ› ÷ı !
fi◊Ì, ⁄Ï©fiÌ «_«‚÷Î »ı. ⁄Ï© „V◊fl ◊¥ ¿ı µ¿ı· ±Î‰Ì √›˘.
                                       ‹˘ZÎı …fiÎfl˘ ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· Ωı›Î ¿flı fiı ’Îfl¿Î_fiÌ ¤Ò· ΩıfiÎfl˘ Á_ÁÎfl‹Î_
    ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ fiı ⁄Ï© „V◊fl ◊Λ, Á_ÁÎfl ÷flŒ ±√fl ÷˘     ¤À@›Î ¿flı. ¿˘¥ ’Îfl¿Î_fiÌ ¤Ò· Ωı÷Î_ ËÂı, ÷ı‹Î_ ¿_À΂‰_ fiËŸ. ‹Ò±˘ ±ı
±ÎI‹ÎfiÌ ÷flŒ...                             ±ËŸ ¤À¿‰Îfi˘ »ı ±ıÀ·ı ±ı Ωı›Î … ¿flıfiı, ±ı ¤À¿‰Îfi˘ »ı. ÷ı ±ı‰_ fiÎ
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                     57  58                         Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

¿flı ÷˘ ’»Ì ±ı ¤À¿ı ÂÌ flÌ÷ı ?                      »ı. ’ÎHÎÌ ¤flÎ¥ √›_ ˢ› ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ √Àfl ÁÎŒ ¿fl‰Ì. ±Î ÷˘ √Àfl ¤flÎ¥
                                    Ω› »ı, ’HÎ Á‹Ω÷_ fi◊Ì ! ±fiı Á‹Ω› »÷Î_ ¿flı Â_ ? »ıS·ı ¿˘Ãı ’ÕÌ
           ±Î‰Ì Ω‰, ±ı¿ ‰Î÷ ’fl !               Ω› »ı ±ı. ±ıfiÎ◊Ì ÷˘ ±Î fl˘√˘ ∂¤Î ◊›Î »ı, ÂÎVh΢ ‰Î_«Ìfiı √Î √Î
   ±ËŸ Ωı ÷‹fiı √‹÷_ ˢ› ÷˘ ÿ˘ÏÊ÷ Ωı›Î ¿fl‰_. Á_ÁÎfl √‹÷˘ ˢ›     ¿flı ¿ı “¿˘¥fiÌ Ïfi_ÿÎ fiÎ ¿fl¢” ’HÎ Ïfi_ÿÎ ÷˘ «Î· … ˢ›. ¿˘¥fi_ …flΛ
÷˘ …√÷fiı ÿ˘ÏÊ÷ Ωı›Î ¿fl˘ ±fiı Á_ÁÎfl fi √‹÷˘ ˢ› ÷˘ ±ı¿ Ï¿fiÎflı       ±‰‚_ ⁄˘S›˘ ¿ı ÷ıÀ·<_ fi¿ÁÎfi ◊›_ … ! ±Î ⁄ËÎflfiÌ √Àfl˘fi_ œÎ_¿HÎ ¿˘¥
±Î‰˘. ±ı¿ ‰Î÷ µ’fl ±Î‰Ì Ω‰. Ωı Á_ÁÎfl fi √‹÷˘ ˢ› ÷˘ Á_ÁÎfl ÿ˘ÏÊ÷      µCÎÎÕ÷_ fi◊Ì. ’HÎ ·˘¿˘fiÌ √Àfl˘fiÎ_ œÎ_¿HÎ µCÎÎÕ µCÎÎÕ ¿flı »ı.
fi◊Ì, ±ı‰_ ÷‹ı Ωı›Î ¿fl˘. ‹ÎflÎ ÿ˘Êı … ◊¥fiı ±Î ∂¤_ ◊›_ »ı. ±ı¿ Ï¿fiÎflı     ±ı¿ ‹ÎHÎÁ Á_ÕÎÁfiÎ ⁄ÎflHÎÎfiı ·Î÷ ‹Îfl ‹Îfl ¿fl÷˘ Ë÷˘. ‹ıÓ ¿èÎ_,
÷˘ ·Î‰‰_ ’ÕÂı fiı ? ωfl˘‘ΤÎÁ @›Î_ Á‘Ì «Î·‰Îfi_ ? ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfifiı    “¿ı‹ ·Î÷˘ ‹Îfl˘ »˘ !” I›Îflı ¿Ëı ¿ı, ¬Ò⁄ ÁÎŒ ¿fl_ »\_ ÷˘ › √_‘Λ »ı.”
¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ ·ÎB›_ fi◊Ì. ’ı·Î µ’fl◊Ì ÿı‰ ±Î‰Ìfiı ËıflÎfi ¿flÌ √›Î ÷˘ ›     ⁄˘·˘, ˉı ±ı ‹Ò¬Î˝¥ ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ¿Ëı‰Î› ! Ω…wfiÎ ⁄ÎflHÎÎfiı ·Î÷˘ ‹Îfḻı
±ı‹fiı ÿı‰ ÿ˘ÏÊ÷ fi◊Ì ·ÎB›Î.                       ÷˘› √_‘Λ »ı, ÷ı‹Î_ ¤Ò· ¿˘fiÌ ?
          ’Õu˘ … ˢ› ‹Î_ËÌ ±ı ÿ˘Ê !                 ≠ffi¿÷ν — ·Î÷˘ ‹ÎflfiÎflfiÌ.
    …√÷‹Î_ ÿ˘ÏÊ÷ fiÎ ÿı¬Î›. Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î÷Πˢ‰Î Ωı¥±ı.            ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‰ÕÌ ‹˘ÀÌ ¤Ò· ¿Ëı‰Î›fiı ? ¿_¥ ÿfl‰ÎΩfi˘ ÿ˘Ê »ı
                                    Ï⁄«ÎflÎfi˘ ? ±Î ·Î÷˘ ‹ÎflÌ ‹ÎflÌfiı …√÷ ±Î¬_ √_‘Λ ÷ıfiı ÁÎŒ ¿fl‰Î Ω›
    ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ ÷˘ ¬fl_fiı, ±Î’HÎı …ıfiı ÿ˘ÏÊ÷ Ωı¥±ı »Ì±ı, …ı
                                    »ı. ’HÎ ÷ı Á_ÕÎÁfiÎ ⁄ÎflHÎÎ_fiı ·Î÷˘ ‹ÎflÌfiı ’˘÷Îfiı µ’ÎÏ‘ ◊Λ »ı ±fiı
ƒÏp±ı ÿ˘Ê Ωı¥±ı »Ì±ı, ±ı ÿ˘Ê ±Î’HÎ΋Î_ ¤flΛı·Î »ı.
                                    ⁄ÎflHÎÎ_ › ÷ÒÀÌ Ω› »ı.
    ÿÎÿÎlÌ — ÷ı◊Ì … ÿı¬Î›.
                                       ÷‹fiı ÷˘ Â_ ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ±Î ÿıËfiÎ_ …ı …ı ÿ˘Ê ˢ›, ‹fifiÎ_ ÿ˘Ê
    ≠ffi¿÷ν — ±fiı …ıÀ·Î ±_Âı ÿ˘Êfi_ ±˘»Î ◊‰Î’b_ ◊›_, ±ıÀ·Î ±_Âı   ˢ› ±ıÀ·Î ÷‹fiı ÿı¬Î›Î ±ıÀ·ı ÷‹ı »^ÀuÎ. ⁄Ì…\_ ÷‹Îflı ÿ˘Ê˘ ¿Îœ‰Îfiı ‹ÎÀı
ƒÏp V‰E» ◊Λ ¬flÌ ¿ı ?                          ‹Î◊ο>À ¿fl‰ÎfiÌ fi◊Ì, ¿ı Á_ÕÎÁfi_ ⁄Îflb_ ¬¬ÕΛ ¬¬ÕΛ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl
                                    fi◊Ì. Á_ÕÎÁfiÎ ⁄ÎflHÎÎfiı ·Î÷˘ ‹Îfḻı ÷˘ ±ı √_‘Î÷_ ‹ÀÌ Ω› ? ¿ı‹ fiÎ
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·_ «˘A¬_ ◊Λ.
                                    ‹Àı ? ±ıHÎı ·Î÷ ‹ÎflÌ ÷˘ › fi ‹Àı ? ⁄Ò‹ ‹ÎflÌ › ÷˘ ?
    ’˘÷ÎfiÌ √Àfl √_‘Λ fiı ⁄ÌΩfiÌ √Àfl ‘˘‰Î Ω› !                ≠ffi¿÷ν — fiÎ ‹Àı.
   ÿ˘Ê˘ ÷˘ ⁄‘ÎfiÌ √Àfl˘ »ı. ±Î ⁄ËÎflfiÌ √Àfl˘ ±Î’HÎı µCÎÎÕ÷Î_ fi◊Ì.        ÿÎÿÎlÌ — Á_ÕÎÁfiı ¿Â_ ±Áfl fiÎ ◊Λfiı ? ±ı‰_ ±Î ·˘¿˘ ‹Î◊ο>À
±Î fiÎfiÎ ⁄Î⁄Îfiı › ±ı ±fi¤‰ ˢ›. ±Î flÁ˘Õ<_ flÎA›_ ÷ı √Àfl ÷˘ ˢ‰Ì     ¿flı »ı, ‰√fl ¿Î‹fiÌ ‹Î◊ο>À ! ÷ı‹ ±Î fi‰ÀÎ_¿ı › ÿY›_ fi◊Ì fiı ’Ëı·Î_
… Ωı¥±ıfiı ! ’HÎ ÷ı √Àflfiı µCÎÎÕ‰Ì fiËŸ. ¿˘¥fi΋Î_ ±‹¿ ÿ˘Ê ˢ›, ¿˘¥    …^fi_ ÿ‚ı·_ Ë÷_ ÷ı µÕÎÕÌ ‹Ò@›_, ¤ˆÕÌ ¤ˆÕÌfiı ! ÷ı ¤ˆÕı·_ ∂ÕÌ Ω› fiı ⁄‘_ !
Ï«œÎ÷˘ ˢ›, ¿˘¥ flCΉΛ˘ Œfl÷˘ ˢ›, ÷ı Ωı‰_, ÷ıfiı √Àfl µCÎÎÕÌ ¿Ëı‰Î›.   fi‰_ ÿ‚ı·_ ÷˘ @›Î_ √›_, ’HÎ …^fi_ ÿ‚ı·_ »ı ÷ı ŒflÌ ¤ˆÕ‰Î ·Ì‘_ ÷ı µÕÎÕÌ
±ıfiÎ ¿fl÷Î_ √H΢ Ωı‰Î ÷ı ÁÎfl_. √Àfl ÷˘ ±Î’HÎÌ ’˘÷ÎfiÌ … Ωı‰Î …ı‰Ì    ‹Ò@›_ ! ¿Â_ ËÎ◊‹Î_ … flèÎ_ fi◊Ì. ±Î ‹fiW›’b_ ÿı¬Î› »ı fiı ÷ı ⁄ı ’√fiı
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                    59  60                      Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

⁄ÿ·ı «Îfl ’√ ◊Λ ±ı‰_ »ı. ⁄˘·˘, ¿ıÀ·˘ fiŒ˘ ◊›˘ ?            Ë÷˘, ±ı‰Ì ¿_¥ …√÷fiı ’Õı·Ì fi◊Ì. Ë_ ÷˘ ¿Î›‹fiÎ «˘flfiı «˘fl ¿Ë_ »\_.
                                   ±I›Îfl Á‘Ì ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁfi˘ ±Ï¤≠Λ ‹ıÓ ⁄ÿS›˘ fi◊Ì. “T›‰ËÎfl
            ƒÏp ±Ï¤≠Λ flÏË÷ !               ±ÎI‹Î” Á_Ωı√ΑÌfi »ı fiı ÷ı “Ïfiç› ±ÎI‹Î”◊Ì ±ı¿÷Î »ı. ±‹Îflı ±Î¬Î
   ÿ˘Ê Ωı‰Îfi_ ⁄_‘ ¿flÌ ÿ˘fiı !                   ‰SÕ˝ ΩıÕı ‹÷¤ıÿ fi◊Ì.
   ≠ffi¿÷ν — Ωı ÿ˘Ê fiÎ Ωı¥±ı ÷˘ ÿÏfi›ÎfiÌ ƒÏp±ı ±Î’HÎı ±ı@ÁıÁ       ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ˢ› fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’fiı ÷˘ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ÿ˘ÏÊ÷
e· (‰‘Îflı ’Õ÷Î ‹Ò¬˝) fiÎ ·Î√̱ı ?                   ·Î√÷˘ fi◊Ì fiı, Ïfiç›◊Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ÿ˘Ê Ωı‰Î◊Ì ÁŒ‚ ◊¥±ı ±Î’HÎı ?              ÿÎÿÎlÌ — ÿ˘ÏÊ÷ ·Î√ı fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ¬flı¬fl ±ı‰_ ˢ÷_ fi◊Ì. ±Î
                                   …ı ÿ˘ÏÊ÷ ·Î√ı »ıfiı, ÷ı ÿ˘ÏÊ÷ ƒÏp◊Ì ÿ˘ÏÊ÷ ·Î√ı »ı ! Ωı ÷‹ÎflÌ ƒÏp
   ≠ffi¿÷ν — ÿ˘Ê Ωı‰Î◊Ì fiËŸ, ’HÎ ÕÌVÀŸBÂfi ¿fl‰Îfi_ (÷ŒÎ‰÷      Ïfiÿ˘˝Ê ◊Λ ÷˘ ÿ˘ÏÊ÷ ·Î√ı … fiËŸ ¿˘¥ !
Ωı‰Îfi˘) ¿ı ±Î ‹ÎHÎÁ ±Î‰˘ »ı, ±Î ‹ÎHÎÁ ±Î‰˘ »ı.
                                           ±Î‹ ±_÷ ±Î‰ı √Ò_«‰ÎÕα˘fi˘ !
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ıfiÎ◊Ì ÷˘ Ωı¬‹ »ı fiı ⁄‘_. ±ı Ï≠F›ÕÌ (’Ò‰˝√˛Ë)
¿Ëı‰Î›. Ï≠F›ÕÌ ¿˘¥fiÌ ’fl fl¬Î› fiËŸ. √¥¿Î·ı ¿˘À «˘flÌ √›˘ ˢ›          √Ò_«‰ÎÕÎfi˘ “±ıLÕ” @›Îflı ±Î‰ı ? Ïfl·ıÏÀ‰ ±fiı Ïfl›· ±Î ⁄ı … ‰V÷
÷˘ › ±Î…ı «˘flÌ …Âı ±ı‰_ ±Î’HÎÎ◊Ì fiÎ fl¬Î›. ’HÎ Œ@÷ ±Î’HÎı ¿˘À     …√÷‹Î_ »ı. ±˘· ‘ÌÁ Ïfl·ıÏÀ‰ ±Îfl ÀıQ’flflÌ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ±fiı Ïfl›· ¥{
±ı¿·˘ Ãı¿ÎHÎı ‹Ò¿‰˘ Ωı¥±ı. ÁΉ«ı÷Ì ·ı‰ÎfiÌ ±Î’HÎı. √¥¿Î·ı ¿˘À ⁄ËÎfl   ‘Ì ’fl‹ıfiLÀ. ˉı ’fl‹ıfiLÀ ¤Î√ ¿ıÀ·˘ ±fiı ÀıQ’flflÌ ¤Î√ ¿ıÀ·˘, ±ıfiÌ
‹Ò@›˘ ÷˘ ±Î… Ãı¿ÎHÎı ‹Ò¿Ì ÿı‰˘. ’HÎ Ï≠F›ÕÌ fiÎ fl¬Î›. ÷ı◊Ì ÷˘ ±Î   ‰E«ı ·Î¥fi ±Î"Œ Õ̋οı˝Âfi fiÎ¬Ì ±Î’ı, ÷˘ √Ò_«‰ÎÕ˘ ⁄_‘ ◊Λ, fiËŸ ÷˘
ÿ—¬˘ »ı fiı, fiËŸ ÷˘ ‰SÕ˝‹Î_ ÿ—¬˘ ¿ı‹ ˢ› ÷ı ?! ±fiı ¤√‰Îfi ÿ—¬    √Ò_«‰ÎÕ˘ ⁄_‘ ◊Λ fiËŸ. «˘‰ÌÁı› ÷Ì◊*¿fl˘±ı ±ı Õ̋οı˝Âfi ·Î¥fi fiάı·Ì.
±Î’÷Î fi◊Ì ⁄‘Î ÷‹ÎflÎ … ∂¤Î_ ¿flı·Î_ ÿ—¬˘ »ı fiı ÷ı ÷‹fiı ’…‰ı »ı.    ¿<_ÿ¿<_ÿΫΛı˝ ±Î ·Î¥fi fiάı·Ì ±fiı ±I›Îflı ±Î’HÎı ±Î Õ̋οı˝Âfi ·Î¥fi
÷ı‹Î_ ¤√‰Îfi Â_ ¿flı ? ¿˘¥fiÌ ’fl Ï≠F›ÕÌ flά¢ fiËŸ. ¿˘¥fi˘ ÿ˘Ê     fiÎ¬Ì ÿ¥±ı »Ì±ı ¿ı ÷fl÷ ±ıfiı flÎ√ı ’ÕÌ Ω› »ı. Ïfl·ıÏÀ‰ ±fiı Ïfl›·,
Ωı¢ fiËŸ. ±ı Ωı Á‹∞ …¢ ÷˘ µ¿ı· ±Î‰Ì …Âı.               ±Î ⁄ıfiÎ √Ò_«‰ÎÕÎ ‰E«ı ·Î¥fi ±Î"Œ Õ̋οı˝Âfi fiÎ¬Ì ±Î’̱ı ¿ı ±Î ¤Î√
                                   ÷Îfl˘ ±fiı ±Î ’Îfl¿˘ ¤Î√ »ı. ˉı ’Îfl¿Î ¤Î√fiı “‹Îfl˘” ‹ÎfiÌ fiËŸ,
    ÷‹ı ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ¿fl˘ ÷˘ ÷‹Îfl˘ ±Ï¤≠Λ flè΢. ‹ÎÀı ÷‹ı ⁄_‘fi‹Î_   ±ı‰_ ±ıfiı Á‹Ω‰Ì ÿ¥±ı ¿ı ±ıfi˘ µ¿ı· ±Î‰Ì √›˘.
±ÎT›Î. …ı ÿ˘Ê ◊›˘ ÷ı‹Î_ ÷‹Îfl˘ ±Ï¤≠Λ flè΢ ±fiı ±Ï¤≠Λ˘◊Ì ‹fi
∂¤_ ◊›ı·_ »ı. ‹Îflı ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁ ΩıÕı ÁËı…ı› ±Ï¤≠Λ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ      ±Î ÷˘ ’Îfl¿˘ ‹Î· ⁄◊ÎÕÌ ’Õu˘ »ı. ÷ıfiÌ ‰œ‰ÎÕ˘ «Î·ı »ı, {CÎÕÎ_
¿ı ±ı¿ … Œıfl˘ Ωı¥ ·Ì‘Î ’»Ì Ë_ ±ıfiÎ ‹ÎÀı ⁄ÌΩı ±Ï¤≠Λ ⁄ÿ·÷˘ fi◊Ì.    … «ÎS›Î ¿flı »ı. √Ò_«‰ÎÕ˘ ±ıÀ·ı {CÎÕÎ_ «ÎS›Î … ¿flı ±fiı ±ı¿<_› ’˘÷ÎfiÌ
                                   ¤Ò· ÿı¬Î› fiËŸ, ±Î‹ ÷˘ »ı ±Î¬_ ¤Ò·‰Î‚_ … ¬Î÷_ ! ±ıÀ·ı Ïfl·ıÏÀ‰
   Á_Ωı√ÎfiÁÎfl ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ «˘flÌ ¿fl÷˘ ˢ› ÷ı Ë_ Ω÷ı Ωı™, ÷˘ ›    ±fiı Ïfl›·fi_ iÎÎfi ◊›Î ’»Ì ’˘÷ÎfiÌ … ¤Ò·˘ ÿı¬Î›. F›Î_ …\±˘ I›Î_
±ıfiı Ë_ «˘fl ¿Ëı÷˘ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı Á_Ωı√ÎfiÁÎfl »ı. …√÷fiÎ ·˘¿˘ ÷˘   ’˘÷ÎfiÌ … ¤Ò·˘ ÿı¬Î› ±fiı »ı … ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·. ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·◊Ì ±Î …√÷
…ı ’¿ÕΛ˘ ÷ıfiı «˘fl ¿Ëı »ı. ±Î Á_Ωı√ÎfiÁÎflfi˘ «˘fl Ë÷˘ ¿ı ¿Î›‹fi˘ «˘fl   ∂¤_ flèÎ_ »ı, ±Î ¿˘¥¿fiÌ ¤Ò·◊Ì …√÷ ∂¤_ flèÎ_ fi◊Ì. ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· ∂ÕÌ
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                    61  62                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

Ω› ¿ı ’»Ì ±ı ÏÁ©√Ï÷‹Î_ … «ÎS›˘ Ω› !
         F›Î_ »^Àu_ ‹ÎÏ·¿Ì’b_ Á‰˝V‰’HÎı...
   ±ıÀ·ı …ıÀ·Î_ ±Î’HÎfiı ’˘÷ÎfiÎ_ ÿ˘Ê ÿı¬Î›, ±ıÀ·Î ÿ˘Ê ‹ËŸ◊Ì ±˘»Î_
◊Λ, ±ı‹ ±˘»Î_ ◊÷Î_ ◊÷Î_ F›Îflı ÿ˘Êfi˘ ¿˘◊‚˘ ’Òfl˘ ◊¥ flËı, I›Îflı ÷‹ı
Ïfiÿ˘˝Ê ◊Ή. I›Îflı »ı ÷ı ’˘÷ÎfiÎ_ V‰w’‹Î_ ±Î‰Ì √›Î ¿Ëı‰Î›.
   ˉı ±ı @›Îflı ’k΢ ’Õı ? ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ¤À¿ ¤À¿ ¿fḻı »Ì±ı,
ÿ˘Ê ÷˘ ‰‘÷Î … «ÎS›Î »ı. ±ıÀ·ı iÎÎfiÌ ’flÊfiÌ ¿Ú’Î◊Ì … ⁄‘_ ¿Î‹ ◊¥            ±ÎI‹ƒÏp ◊›Î ’»Ì...
Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ’˘÷ı ‹˘ZÎÿÎ÷Î »ı. ‹˘ZÎfi_ ÿÎfi ±Î’‰Î ±Î‰ı·Î »ı. ±ı‹fiı
¿Â_ Ωı¥÷_ fi◊Ì.                                      √wÕ ±Î‰ı, ¤Î√ı ÁÎ’ !
   Á_’ÒHν ΩB≤Ï÷ ‰÷ı˝, I›Îflı ’˘÷ÎfiÌ ±ı¿ ’HÎ ¤Ò· fiÎ ◊Λ ! ±ı¿ ’HÎ      ÂÎVhοÎfl˘±ı ±ı¿ ÿά·˘ ±ÎM›˘ »ı ¿ı ¤¥, ±Î «_ÿfifiÎ …_√·‹Î_
¤Ò· ◊Λ ±ı ±ΩB≤Ï÷ »ı. ÿ˘Ê ¬Î·Ì ¿›Î˝ ‰√fl Ïfiÿ˘˝Ê fiÎ ◊‰Î› ! ±fiı     fi›Î˝ ÁÎ’ ÁÎ’ ÁÎ’ ˢ›. ’ı·Î {ÎÕfiı ‰ŸÀÎ¥fiı ⁄‘Î ⁄ıÁÌ … flèÎΠˢ›
Ïfiÿ˘˝Ê ‰√fl ‹„@÷ fiËŸ.                         Ã_Õ¿‹Î_. «_ÿfifiÎ {ÎÕfiı ‰ŸÀÎ¥fiı ±ıfiÎ …_√·‹Î_. ’HÎ ±ı¿ √wÕ ±Î‰ı ¿ı
                                   ⁄‘_ ¤Î√‹˚¤Î√, ¤Î√‹˚¤Î√ ◊Λ ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î ‹ıÓ √wÕ ‹Ò¿Ì ±ÎM›_ »ı,
   F›Îflı ÿ˘ÊflÏË÷ ◊¢ I›Îflı Ïfiÿ˘˝Ê ◊¢. fiËŸ ÷˘ ’»Ì ◊˘ÕÎ-CÎHÎÎ_   ⁄‘Î ÿ˘Ê˘ fiÎÁÌ …Âı. Â©ÎI‹Îw’Ì √wÕ ⁄ıÃ<_ »ı. ±ıÀ·ı ⁄‘Î ÿ˘Ê˘ fiÎÁÌ
⁄Î¿Ì ËÂı ÷˘ ±Î ‹ÎÏ·¿Ì’b_ »˘ÕÌ ÿı¢ ±ıÀ·ı Ïfiÿ˘˝Ê ◊¢. ±Î ÿıË ‹Îfl˘   …‰ÎfiÎ. ±fiı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ‹Î◊ı »ı ’»Ì ±ıfiı ¢ ¤› ! ‹Îflı ‹Î◊ı “ÿÎÿÎ
fiËŸ, ±Î ‹fi ‹Îfl_ fiËŸ, ±Î ‰ÎHÎÌ ‹ÎflÌ fiËŸ, ÷˘ ÷‹ı Ïfiÿ˘˝Ê ◊¥ Â¿Â˘.    ¤√‰Îfi” »ı ÷˘ “‹fiı” ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì ÏË_‹÷ »ı, ÷˘ ÷‹fiı ÏË_‹÷ fiÎ ±Î‰ı ?
’HÎ ±I›Îflı ÷˘ ÷‹ı ‹ÎÏ·¿ ¬flÎfiı ? ÀÎ¥À· ˵ (‹ÎÏ·¿Ì) »ı ¿ı ?! ‹ıÓ
÷˘ ÀÎ¥À· ¿ıÀ·Î ‰¬÷◊Ì ŒÎÕÌ fiάı·_ »ı ! »T‰ÌÁ ‰Ê˝◊Ì ±ı¿ Áı¿LÕ ’HÎ      ≠ffi¿÷ν — ÏË_‹÷ ÷˘ ’Òflı’ÒflÌ ±Î‰ı !
±Î ÿıËfi˘ Ë_ ‹ÎÏ·¿ ◊›˘ fi◊Ì, ±Î ‰ÎHÎÌfi˘ ‹ÎÏ·¿ ◊›˘ fi◊Ì, ‹fifi˘                  ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì ƒÏp !
‹ÎÏ·¿ ◊›˘ fi◊Ì.
                                      ÿÎÿÎlÌ — “V‰w’fiÎ iÎÎfi” ‰√fl ÷˘ ¤Ò· ÿı¬Î› fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı “Ë_
              a a a                   … «_ÿ¤Î¥ fiı ‹Îfl΋Î_ ÷˘ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, Ë_ ÷˘ ÕÎè΢-Õ‹fl˘ »\_” ±ı‹ flËı
                                   ±fiı “V‰w’fiÎ iÎÎfi”fiÌ ≠΄M÷ ’»Ì ÷‹ı ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì ◊›Î_, ‹fi-‰«fi-¿Î›Î
                                   ’fl ÷‹fiı ’ZÎ’Î÷ fiÎ flè΢. ÷ı◊Ì ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·˘ ÷‹fiı ’˘÷Îfiı ÿı¬Î›. …ıfiı
                                   ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· …ÕÂı, …ıfiı ZÎHÎı ZÎHÎı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· ÿı¬Î›, F›Î_ F›Î_ ◊Λ I›Î_
                                   ÿı¬Î›, fiÎ ◊Λ I›Î_ fiÎ ÿı¬Î› ±ı ’˘÷ı “’fl‹ÎI‹Î V‰w’” ◊¥ √›˘ ! ‰Ìfl
                                   ¤√‰Îfi ◊¥ √›˘ !!! “±Î” iÎÎfi ≠ÎM÷ ¿›Î˝ ’»Ì ’˘÷ı ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì ◊›˘.
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                        63   64                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

¿ÎflHÎ ¿ı “Ë_ «_ÿ¤Î¥ fi◊Ì, Ë_ Â©ÎI‹Î »\_” ±ı Á‹Ω› ’»Ì … ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì         ±Î ÷˘ ΩB≤Ï÷ … fi◊Ì. ±ı¿ ’HÎ ‹ÎHÎÁ ±ı‰˘ fi◊Ì ¿ı …ıfiı ΩB≤Ï÷
◊‰Î›. ¿˘¥fi˘ ÁËı…ı› ÿ˘Ê ÿı¬Î› fiËŸ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ⁄‘Î … ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î›          ˢ›. ±Î ¤Î¥fiı F›Î_ Á‘Ì “iÎÎfi” ±ÎM›_ fi◊Ì, I›Î_ Á‘Ì ±ı‹fi΋Î_ ¿˘¥ ’HÎ
I›Îflı ’˘÷Îfi_ ¿Î‹ ’Ò fl_ ◊›_ ¿Ëı‰Î›. ’Ëı·Î_ ÷˘ “Ë_ … »\_” ±ı‹ flËı÷_, ÷ı◊Ì  Ω÷fiÌ ΩB≤Ï÷ fiΠˢ›. iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì ±ıfi΋Î_ ΩB≤Ï÷ µI’Lfi ◊Λ.
ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì fiˢ÷Î ◊›Î. ˉı ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì ◊›Î ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ ⁄‘Î … ÿ˘Ê˘        ’»Ì ¤Ò· ◊Λ ÷˘ ΩB≤Ï÷fiı ·Ì‘ı ¤Ò·˘ ÿı¬Î›. ‰SÕ˝‹Î_ ¿˘¥fiı ΩB≤Ï÷ … fiÎ
ÿı¬Î‰Îfi_ Âw ◊Λ ±fiı µ’›˘√ ±_ÿfl ÷flŒ … ˢ›, ±ıÀ·ı ⁄ÌΩfiÎ ÿ˘Ê˘          ˢ› ±fiı ’˘÷ÎfiÌ ±ı¿ ⁄ı ¤Ò·˘ ÿı¬Î›. ⁄Ì∞ ¤Ò· ÿı¬Î› fiËŸ. ±Î ÷˘ iÎÎfi
fiÎ ÿı¬Î› ! ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î‰Î ‹Î_ÕuÎ ±ıÀ·ı “±Î” “iÎÎfi” ’ÏflH΋‰Îfi_       ’»Ì ÷‹fiı ÷‹ÎflÌ ÷˘ ⁄‘Ì … ¤Ò·˘ ÿı¬Î›, ±ı ±Î ΩB≤Ï÷fiı ·¥fiı !
Âw ◊¥ Ω›. ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î‰Î ‹Î_ÕuÎ ±ıÀ·ı ⁄ÌΩfiÎ ÿ˘Ê fiÎ ÿı¬Î›.
                                                      √èÎ÷‹ ωiÎÎfi !
±Î Ïfiÿ˘˝Ê …√÷‹Î_ ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ »ı … fiËŸ, I›Î_ ÿ˘Ê ¿˘fiı ±’Λ ? ÿ˘Ê
»ı I›Î_ Á‘Ì ÿ˘Ê ±ı ±Ë_¿Îfl ¤Î√ »ı fiı ±ı ¤Î√ ‘˘‰ÎÂı fiËŸ, I›Î_ Á‘Ì           ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, Á΋ÎfiÎ ÿ˘Ê ¿ı‹ ÿı¬Î› »ı ?
⁄‘Î ÿ˘Ê fiÌ¿‚Âı fiËŸ, I›Î_ Á‘Ì ±Ë_¿Îfl Ïfi‹Ò˝‚ fiËŸ ◊Λ. ±Ë_¿Îfl Ïfi‹Ò˝‚           ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·fiı ·Ì‘ı … Á΋Ή΂˘ ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› »ı. ±Î
◊Λ I›Î_ Á‘Ì ÿ˘Ê˘ ‘˘‰ÎfiÎ »ı.                         ÿÎÿÎfiı ⁄‘Î Ïfiÿ˘˝Ê … ÿı¬Î›. ¿ÎflHÎ ¿ı ’˘÷ÎfiÌ ⁄‘Ì … ¤Ò·˘ ÷ı‹HÎı ¤Î_√Ì
          ÷ı‹ ÷ı‹ ≠√Àı ±Î÷‹ µΩÁ !                  fiÎ¬Ì »ı. ’˘÷Îfi˘ … ±Ë_¿Îfl Á΋ÎfiÌ ¤Ò·˘ ÿı¬ÎÕı »ı. …ıfiı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·
                                        … Ωı‰Ì »ı ÷ıfiı ⁄‘Î_ Ïfiÿ˘˝Ê … ÿı¬Î‰ÎfiÎ.
    ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Îfi˘ ±K›ÎÁ ’Õı ’»Ì ¤Ò·˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±˘»Ì ◊÷Ì
Ω› ?                                          …ıfiÌ ¤Ò· ◊Λ ÷ı ¤Ò·fi˘ Ïfi¿Î· ¿flı. Á΋ÎfiÌ ¤Ò·fi˘ ±Î’HÎfiı ¢
                                        Õ¬˘ ?
    ÿÎÿÎlÌ — «˘yÁ, ¤Ò·˘ ±˘»Ì ◊Λ ±ıfi_ fi΋ … ±ÎI‹Îfi˘ ±K›ÎÁ.
ÿıËÎK›ÎÁ Ωı Ω›, ÷ı‹ ÷ı‹ ±Î µI’Lfi ◊Λ.                         ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, Á΋ÎfiÎ ÿ˘Ê˘ fiÎ Ωı‰Î ˢ› »÷Î_ Ωı‰Î¥ Ω› ±fiı
                                        ¤Ò÷Î_ ‰‚√ı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?
   ’Ëı·Î_ ÷˘ Á‹Ï¿÷ ◊Λ ÷˘ › ⁄‘Î ÿ˘Ê fiÎ ÿı¬Î› ±ı‰_ Á‹Ï¿÷ ˢ›
                                            ÿÎÿÎlÌ — …ı √Ò_«‰ı »ı ±ı ⁄Ï© »ı, ±ı ω’flÌ÷ ¤Î‰fiı ’΋ı·Ì ⁄Ï©
»ı. ’»Ì ΩB≤Ï÷ ‰‘÷Ì Ω›, ÷ı‹ ÿ˘Ê ’˘÷ÎfiÎ ÿı¬Î÷Î Ω› ! ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê
                                        »ı ±fiı CÎHÎÎ_ ¿Î‚fiÌ »ı ±fiı ’λ˘ Àı¿˘ »ı. ÷ı◊Ì ±ı …÷Ì fi◊Ì. Ωı ±ıfiı
ÿı¬Î› ±ı ÷˘ ZÎΛ¿ Á‹Ï¿÷ ¿Ëı‰Î›. ±ı ZÎΛ¿ Á‹Ï¿÷ ·˘¿˘fiı ±ËŸ
                                        ¿èÎ_ ¿ı ‹Îflı ÏË÷¿ÎflÌ fi◊Ì ÷˘ ±ıfiÎ◊Ì »^ÀÌ …‰Î›. ±Î ÷˘ fi˘¿fl ˢ› »ı,
±Î√‚ ‹Œ÷‹Î_ ¤ı·ÎÕ̱ı »Ì±ı. ±ı¿·_ ‹Œ÷‹Î_ fiËŸ, ∂·ÀÎ_ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı
                                        ÷ıfiı ¿èÎ_ ¿ı ÷Îfl_ ¿Î‹ fi◊Ì, ’»Ì ±ıfiÌ ’ÎÁı ‘y˘ ¬‰ÕΉ̱ı ÷˘ «Î·ı ?
¿ı ±Î‰Ωı, «Î ’Î¥±ı ÷˘ › fi◊Ì ±Î‰÷Î_ …\±˘fiı, ±Ω›⁄Ì »ı fiı !
                                        ÷ı‹ ⁄Ï©fiı ±ı¿ı› ‰¬÷ ‘yÎ fiÎ ¬‰ÕΉ̱ı. ±Î ⁄Ï©fiı ÷˘ ÷tfi ±ÁË¿Îfl
   ±Î ¤Ò·˘ ÿı¬Î÷Ì ◊¥fiı, ±ıÀ·ı “Ëı «_ÿ¤Î¥ ! ÷‹ı ±Ï÷ø‹HÎ ¿›*,        ±Î’‰Îfi˘. ω’flÌ÷ ⁄Ï© Á_ÁÎflfiÎ ÏË÷ÎÏË÷fi_ ¤Îfi ÿı¬ÎÕfiÎflÌ »ı. F›Îflı
‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘” ¿Ë̱ı ±Î’HÎı. ±Î …√÷‹Î_ ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· ÿı¬Î› fiËŸ.        ÁQ›¿˚ ⁄Ï© Á_ÁÎfl ¬ÁıÕÌ ‹˘ZÎ ¤HÎÌ ·¥ Ω› »ı.
…ıfiı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· ’˘÷Îfiı ÿı¬Î›, ±ıfi_ fi΋ Á‹Ï¿÷. ±ÎI‹Î ◊Λ ±ıÀ·ı
                                            ≠ffi¿÷ν — ÿ˘Ê »^À÷Î_ fi◊Ì ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?
ÿ˘Ê … ÿı¬Î› fiı ! ÿ˘Ê ÿı¬Î›˘ ‹ÎÀı ±Î’HÎı ±ÎI‹Î »Ì±ı, Â©ÎI‹Î »Ì±ı,
fiËŸ ÷˘ ÿ˘Ê ÿı¬Î› fiËŸ. …ıÀ·Î_ ÿ˘Ê ÿı¬Î› ±ıÀ·˘ ±ÎI‹Î ≠√À ◊¥ √›˘.             ÿÎÿÎlÌ — ÿ˘Ê »^Àı fiËŸ. ’HÎ ±ıfiı ±Î’HÎÌ ‰V÷ fi ˢ› ±ı‹
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                     65  66                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

¿Ë̱ı ÷˘ »^Àı.                              »ı. ÷ı fi◊Ì √˛ËHÎÌ› fiı fi◊Ì I›Î√ ¿fl‰ÎfiÌ. I›Î√‹Î_ Ï÷flV¿Îfl ˢ›, ¶ıÊ
                                     ˢ› ±fiı √˛ËH΋Î_ flÎ√ ˢ› ±fiı ±Î ÷˘ Ïfi¿Î·Ì ⁄Î⁄÷˘ ⁄‘Ì !!
    ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı‰_ ¿Ë̱ı »÷Î_ fiÎ »^Àı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?
                                        ±fiı ÷‹Îflı ÿ˘Ê »ı ±ı‰_ ÷‹fiı ¿ı‹ ÿı¬Î› »ı ! ±ıfi˘ ’flΉ˘ ¢ ?
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ …ı ÿ˘Ê˘ ⁄flŒ …ı‰Î ◊¥ √›Î »ı ÷ı ±ı¿ÿ‹ ¿ı‹      I›Îflı ¿Ëı »ı, «_ÿ¤Î¥ √VÁı ◊›Î ÷ı ÷‹fiı fiÎ √‹ı. ±ı ÷‹fiı fiÎ √‹ı ±ı
»^Àı ? »÷Î_ ±ı iÎı› fiı ±Î’HÎı iÎÎ÷Î ±ı Á_⁄_‘ flά̱ı, ÷˘ ±ıfiÎ◊Ì ±ı ÿ˘Ê˘  ÷‹fiı «_ÿ¤Î¥fi˘ ÿ˘Ê ÿı¬Î›˘. ±ı‰_ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ fiÎ √‹÷_ ˢ› ±ı ⁄‘Î
»^Àı. ±Î’H΢ Àı¿˘ fiΠˢ‰˘ Ωı¥±ı. Àı¿˘ fiÎ ‹‚ı ÷˘ ±ıfiı ’Õuı … »^À¿˘.    ÿ˘Ê ÷‹fiı ÿı¬Î‰Î ‹Î_ÕuÎ.
±Î ÷˘ ±Î‘Îfl◊Ì ‰V÷ ∂¤Ì flËı »ı. ÏfiflΑÎfl ◊Λ ÷˘ ’ÕÌ Ω›. ±Î …√÷
±Î‘Îfl◊Ì ∂¤_ flèÎ_ »ı. ÏfiflΑÎfl ◊Λ ÷˘ ÷˘ ∂¤_ … fiÎ flËı, ’HÎ ÏfiflΑÎfl              √fiı√ÎflÌ ’Î’-’H›fiÌ !
¿fl÷Î_ ±Î‰Õı fiËŸ fiı ! ±ı ÷˘ iÎÎfi̱˘fiÎ … ¬ı· ! ±Î …√÷ ÷˘ ±fi_÷          ±Î …√÷ “T›‰„V◊÷” »ı. ÷ı “T›‰„V◊÷ „@÷”, …ı ±Î’HÎÌ √fiı√ÎflÌ
“√èΔ‰Î‚_, ±ı‹Î_ “√è΋Î_ √èΔ ¤Î√fiı ÂÌ flÌ÷ı Á‹…ı ?          Ë÷Ì ÷ı ’Î»Ì ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ‹˘¿·ı. ÷ıfiı ±Î‰‰Î ÿı‰Ì ±fiı ±Î’HÎı ±Î’HÎÎ
              ÿ˘Ê˘ ˢ› ’Õ˘‰Î‚Î !              Á‹¤Î‰‹Î_ flËÌfiı ÷ıfi˘ Ïfi¿Î· ¿flÌ fiά‰Îfi˘. √›Î ±‰÷Îfl‹Î_ …ı …ı ¤Ò·˘
                                     ¿flı·Ì ÷ı ±Î ±‰÷Îfl‹Î_ ±Î‰ı, ÷ı◊Ì ±Î ±‰÷Îfl‹Î_ ±Î’HÎı ÁÌ‘Î «Î·Ì±ı
    ±ı ¤Ò·˘ ’»Ì iÎı› V‰w’ı ÿı¬Î›. …ıÀ·Î_ iÎı› ÿı¬Î› ±ıÀ·Î◊Ì ‹@÷   ÷˘ › ÷ı ¤Ò· fiÕı, ±ıfi_ fi΋ √fiı√ÎflÌ !
◊‰Î›. ±Î Õ<_√‚ÌfiÎ ’Õ˘ ˢ› »ıfiı, ÷ı‹ ÿ˘Ê˘ ’HÎ ’Õ˘‰Î‚Πˢ› »ı. ÷ı
                                        ±Î √fiı√ÎflÌ ⁄ı ≠¿ÎflfiÌ »ı. ±‹fiı e·˘ «œÎ‰ı ÷ı › √fiı√ÎflÌ ±fiı
…ı‹ …ı‹ ÿ˘Ê ÿı¬Î› ÷ı‹ ÷ı‹ ÷ıfiÎ ’Õ µ¬Õ÷Î_ Ω› ±fiı F›Îflı ±ıfiÎ ⁄‘Î
                                     ’◊flÎ ’Õı ÷ı › √fiı√ÎflÌ ! e·˘ «œı ±ı ’H›fiÌ √fiı√ÎflÌ ±fiı ’◊flÎ ’Õı
… ’Õ˘ µ¬ÕÌ Ω› I›Îflı ±ı ÿ˘Ê …Õ ‹Ò‚◊Ì ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı ωÿΛ ·¥ ·ı.
                                     ±ı ’Î’fiÌ √fiı√ÎflÌ »ı. ±Î ¿ı‰_ »ı ? ’Ëı·Î_ …ı ¤Ò·˘ ¿flı·Ì ÷ıfi˘ ¿˘À˝‹Î_
¿ıÀ·Î_¿ ÿ˘Ê˘ ±ı¿ ’Õ‰Î‚Î Ë˘› »ı. ⁄Ì…\_ ’Õ … ÷ı‹fiı ˢ÷_ fi◊Ì ÷ı◊Ì ÷ı‹fiı
                                     ¿ıÁ «Î·ı fiı ’»Ì L›Î› ◊Λ. …ı …ı ¤Ò·˘ ¿flı·Ì ÷ı ÷ı √fi˘ ¤˘√‰‰˘ ’Õı,
±ı¿ … ‰¬÷ Ωı‰Î◊Ì «ÎS›˘ Ω›. ‰‘Îflı ’Չ΂Πÿ˘Ê˘fiı ŒflÌ ŒflÌ Ωı‰Î
                                     ÷ı ¤Ò·˘ ¤˘√‰‰Ì … ’Õı. ±ı ¤Ò·˘fi˘ ±Î’HÎı Á‹÷Î ¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘,
’Õı ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷˘ Ω› ±fiı ¿ıÀ·Î¿ ÿ˘Ê ÷˘ ±ı‰Î «Ì¿HÎΠˢ›
                                     ±ı‹Î_ ¿Â_ … ⁄˘·‰Îfi_ fiËŸ. ⁄˘·ı fiËŸ ÷˘ Â_ ◊Λ ? ¿Î‚ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ¤Ò·
»ı ¿ı ŒflÌ ŒflÌ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ¿fl‰_ ’Õı ±fiı ·˘¿˘ ¿ËıÂı ¿ı ±ıfi˘ ±ı …     ±Î‰ı ±fiı ÷ı ¤˘√‰Î¥ fiı fiÌ¿‚Ì Ω›. ‹˘ÀÌ fiÎ÷˘‹Î_ ±Î ⁄˘·‰Î◊Ì … ÷˘
ÿ˘Ê ◊Λ »ı ? ÷˘ ¿Ëı ¿ı ¤Î¥ ËÎ, ’HÎ ±ıfi_ ¿ÎflHÎ ±ı‹fiı ±Î fiÎ Á‹Ω›.     ⁄‘Ì √Ò_«˘ ’Õı·Ì »ı fiı ! ‹ÎÀı ÷ı √Ò_«˘ µ¿ı·‰Î ‹˙fi flάı ÷˘ µ¿ı· ±Î‰ı
ÿ˘Ê ÷˘ ’ÕfiÌ ’ıà »ı, ±fi_÷ »ı. ±ıÀ·ı …ı ⁄‘Î ÿı¬Î› ±fiı ±ıfiÎ ≠Ï÷ø‹HÎ     ±ı‰_ »ı.
¿flı ±ıÀ·ı «˘A¬Î ◊÷Î_ Ω›.
                                        “iÎÎfiÌ ’flÊı” √Ò_«˘ ’ÎÕı·Ì fiËŸ. ÷ı◊Ì ÷ı‹fiı ±I›Îflı ⁄‘_ ±Î√‚ fiı
    ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ⁄Î…\ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı iÎÎfi Ïø›Î¿ÎflÌ »ı ±fiı   ±Î√‚ ‰ˆ¤‰ ‹Y›Î ¿flı. ±fiı ÷‹fiı ⁄‘Î_fiı ±I›Îflı ±Î ±‰÷Îfl‹Î_ “iÎÎfiÌ
±ı¿ ⁄Î…\ ¿_¥ ¤Ò· ◊¥ Ω› »ı ÷˘ ±ıfiı Ïfi¿Î·Ì ¤Î‰ ¿Ë̱ı »Ì±ı, ±ı       ’flÊ” ‹‚Ì √›Î »ı. ‹ÎÀı ’λ·Ì √Ò_«˘fi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿flÌ fi‰Ì √Ò_«˘
±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ¿Ëı‰Î› fiı ?                          ŒflÌ fiÎ ’ÎÕ¢, ÷˘ ŒflÌ ±ı √Ò_«˘ fiËŸ ±Î‰ı ±fiı µ¿ı· ±Î‰Ì …Âı.
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı Ïfi¿Î·Ì ⁄Î⁄÷˘ … »ı ⁄‘Ì. ±Î ⁄‘Ì ⁄Î⁄÷ … Ïfi¿Î·Ì         ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¤Ò· ÷˘ ¤Î_√‰Ì ’ÕÂı fiı !
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                     67   68                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

    ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ¤Ò· Â_ Â_ »ı ±ı ⁄‘Ì ÿı¬Î‰Ì Ωı¥±ı fiı !          ÁÀı‰˘ fiı ¿<Àı‰˘ ⁄ıµ ¤˛Î_Ï÷ »ı. ±Î’HÎı ¤˛Î_Ï÷fiÌ ⁄ËÎfl fiÌ¿Y›Î ˉı.
                                     …ı ‹Î· ±Î’H΢ fi ˢ› ±ıfiı Á_CÎfḻı ¿ı‹ ¿flÌfiı ?
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ÿı¬Î÷Ì …Âı. ÷‹fiı ±Î ‰Î÷ ¿fl_ »\_ ÷ı‹
÷ı‹ ÿı¬ÎÂı. ÷‹ÎflÌ ¤Ò· Ωı‰ÎfiÌ ƒÏp µI’Lfi ◊Âı. ÷‹ÎflÌ ≥E»Î ◊Âı ¿ı         ±Î’HÎı ÿ˘Êfiı Ωı‰ÎfiÎ. ÿ˘Ê ¿ıÀ·Î_ ÿı¬Î› »ı ÷ı ΩHΉ_ ±Î’HÎı. ÿ˘Êfiı
‹Îflı ˉı ¤Ò· ¬˘‚Ì ¿Îœ‰Ì »ı ÷˘ …ÕuÎ ‰√fl flËı fiËŸ !             ÿ˘Ê …\±˘ ±fiı √HÎfiı √HÎ …\±˘. ±ıÀ·ı Â¤fiı √HÎ ¿è΢ ±fiı ±Â¤fiı
    ˉı …ı ÷‹ÎflÎ µÿ› »ıfiı, ÷ı µÿ›‹Î_ …ı ÿ˘Ê »ı ÷ı flÌ{‰˘˝›fl      ÿ˘Ê ¿è΢. ±fiı ÷ı ±ÎI‹¤ÎÊ΋Î_ fi◊Ì. ±ÎI‹¤ÎÊ΋Î_ ÿ˘Ê ¿ı √HÎ ¿Â_ »ı
(Áfl˘‰fl)fi˘ ‹Î· »ı ±ıÀ·ı fi‰_ ±Î‰¿ fi◊Ì ±ı‹Î_ ±fiı Ω‰¿ »ı «Î·. ÷ı      … fiËŸ. ±Î ·˘¿¤ÎÊÎfiÌ ‰Î÷ »ı, ¤˛Î_Ï÷ ¤ÎÊÎfiÌ ‰Î÷ »ı. ±ÎI‹¤ÎÊ΋Î_
’Ëı·Î_ ΩıÂ⁄_‘ ˢ›, ⁄ı-’Î_« ‰flÁ ’»Ì ¬Î·Ì ◊¥ Ω›. ’»Ì ⁄Ò‹ ’ÎÕ˘       ÷˘ ÿ˘Ê fi΋ … fi◊Ì ¿Â_.
÷˘ › fiÎ ’Õı ±fiı ±‹¿ ‰Ê˘˝ ’»Ì ÷˘ ±ÎfiÌ ±˘fl … ÿÂÎ ±Î‰Âı.             ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfifiı ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î÷˘ … fiˢ÷˘. √…‰_ ¿Î’fiÎfl
   ±fiı ÷ı ±‹ı ÁıŒÁÎ¥Õ ¿flÌ ±Î’ı·_ »ı. ÷‹Îflı ±ıÀ·_ ·Z΋Î_ flËı‰_    › ÿ˘ÏÊ÷ fiˢ÷˘ ÿı¬Î÷˘. ¬Ì·Î ‹Î›Î˝ ÷ıfi˘ ÿ˘Ê fiˢ÷˘ ÿı¬Î›˘. ∂·À<_ ±ıfiÎ
Ωı¥±ı ¿ı ÁıŒÁÎ¥Õ ¿flı·_ ›Îÿ fi ±Î‰‰_ Ωı¥±ı. ÁÀı‰˘ fiı ¿<Àı‰˘ ⁄ıµ     ’fl ¿flHÎÎ ±Î‰Ì ¿ı ±Îfi_ Â_ ◊Âı Ï⁄«ÎflÎfi_. Ωı¬‹ÿÎflÌ ÷˘ ±Î‰Ì fiı ’˘÷Îfi_
ÁıŒÁÎ¥Õ fi◊Ì ¿flÌ ±Î’HÎı ?                         V‰w’ ΩHÎ÷˘ fi◊Ì. Ωı V‰w’ ΩHÎ÷˘ ˢ÷ fiı ‹Î›* ˢ÷ ÷˘ ÷˘ ¤√‰Îfifiı
                                     ±ı‹fiÌ ’fl ¿flHÎÎ fiÎ ±Î‰÷ ¿ı, ±ı ÷˘ iÎÎfiÌ »ı. ’HÎ V‰w’fiı ΩHÎ÷˘ fi◊Ì
    ≠ffi¿÷ν — ËÎ.                           ±ıÀ·ı ’˘÷ı ¿÷ν ◊›˘ ±fiı V‰w’fiı Ωı ΩHÎ÷˘ ˢ› ÷˘ ÷ı ±¿÷ν Ë÷˘, ±ıÀ·ı
    ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ÿÎÿÎ, ‹fiı ±Î‹ ¿ı‹ ◊Λ »ı ? ±Î…ı √VÁ˘ ◊¥       ‰Î_‘˘ fiˢ÷˘. ±ıÀ·ı ‰Î÷ À>_¿‹Î_ Á‹∞ ·ı‰ÎfiÌ »ı.
√›˘ Ë÷˘. ±flı, √VÁı ◊¥ √›˘, ÷ıfiı Ωı fiı ! ÷ı_ ΩH›_ »ıfiı ? ’Ëı·Î_ ΩHÎ÷Î     ·˘Ó√¿À (·Î_⁄˘ flV÷˘) »ı … fiËŸ, ±Î ¢À˝¿À (À>_¿˘ flV÷˘) ‰V÷ »ı.
fiˢ÷Î, ’Ëı·Î_ ÷˘ ‹ıÓ … ¿›* ±ı‹ ¿Ëı÷Î Ë÷Î. ÷ı ˉı …\ÿ_ ’Õu_ fiı ?    ÷‹fiı ±ÎI‹ÎfiÌ ΩB≤Ï÷ ±Î‰Ì √¥, Âw±Î÷ ◊¥ √¥, ±ı ⁄Ë ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_
    ≠ffi¿÷ν — ËÎ.                           ¿Î›˝ ◊¥ √›_. ±ı¿ ZÎHΉÎfl ±ÎI‹Î »\_ ±ı‰_ ·ZÎ fiÎ ⁄ıÁı ¿˘¥fiı, ÷˘ ·ZÎ
                                     ⁄ıÁı ±ı ÷˘ ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ ‰V÷ ◊¥. ÷ı ÿËÎÕı ’Î’˘ › ‘˘‰Î¥ Ω› »ı. ÷ı◊Ì
              V‰w’ ≠΄M÷ ’»Ì...              ÷‹fiı ±ı ·Z΋Î_ flèÎÎ ¿flı »ı, Ïfifl_÷fl «Ò¿Î÷_ fi◊Ì.
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÁΛLÁ »ı. ÁΛLÁ ±ıÀ·ı ÁΛLÁ. ’E«ÌÁ ≠¿ÎflfiÎ
                                        ˉı ¿‹˝fi˘ µÿ› …flÎ ¤Îflı ˢ›fiı ÷ı ÷‹fiı ‹Ò_{‰ı …flÎ, ÁŒ˘¿ıÂfi ¿flı.
‹˘Ë, «Î…˝‹˘Ë ‹ıÓ Ï⁄·¿<· ⁄_‘ ¿flÌ ÿÌ‘Î_ »ı. ±fiı ÏÕV«Î…˝ ‹˘Ë ÷˘ flËı‰Îfi˘
                                     ÷ı CÎÕ̱ı ÷‹fiı fiÕ÷_ fi◊Ì. ÷‹Îfl˘ ±ÎI‹Î …÷˘ flè΢ fi◊Ì. ’HÎ ÷ı CÎÕ̱ı
… ±fiı ÏÕV«Î…˝ ‹˘Ë ÷˘ ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfiı ’HÎ Ë÷˘. ±ı‹fiÎ √Ω ≠‹ÎHÎı,
                                     ±ÎI‹Îfi_ Á¬ ±Î‰÷_ ⁄_‘ ◊Λ ±fiı ±‹fiı Á¬ ±Î‰÷_ ⁄_‘ fiÎ ◊Λ, ±‹fiı
¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ¬’ΉÌfiı √›ı·Î ˢ› ±fiı ±Î’HÎı ¬’ÎT›Î ‰√flfiΠˢ›. ±ı
                                     ÷˘ Ïfifl_÷fl flèÎÎ ¿flı. ∂¤flΛΠ¿flı ∂·À<_, ΩıÕı‰Î‚Îfiı › Á¬ ·Î√ı. ±‹ÎflÌ
ÿÁfiÎ ÿı‰ÎÿÎfl ˢ› ±fiı ±Î’HÎı ·Î¬fiÎ ÿı‰ÎÿÎfl ˢ¥±ı. ±ı‹HÎı ÿı‰Îfi˘
                                     ΩıÕı ⁄ıÃΠˢ›fiı ÷ıfiı Á¬ ·Î√ı. Á¬ ∂¤flΛΠ… ¿flı ±ıÀ·_ ±ÎI‹Îfi_ Á¬
Ïfi¿Î· ¿flÌ fiάı·˘ ±fiı ÷‹ı › Ïfi¿Î· ¿flÌ fiά¢. ⁄Á, ÿı‰Îfi˘ Ïfi¿Î·
                                     »ı, ±Î ÿıË Ë˘‰Î »÷Î_›, ±Î ¿Ï‚›√ ˢ‰Î »÷Î_› !
… ¿fl‰Î ⁄ıÃÎ I›Î_ ±Î√‚ ±Î’HÎı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fḻı »Ì±ıfiı ? ËÎ,
Ïfi¿Î· … ¿flÌ fiά‰Îfi˘ »ı.                            ˉı ¤Ò· ◊Λ »ı ÷ı ÿı¬Î› »ı, ¬⁄fl ’Õı »ı ⁄‘Ì ?
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                      69  70                        Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

    ±fiı ΩB≤Ï÷◊Ì ⁄‘Î ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê˘, ⁄‘_ … ÿı¬Î›. Á΋ÎfiÎ ÿ˘Ê ¿Îœ‰Î    ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ±ıÀ·Î µI’Lfi ◊›Î ¿flÂı. Ïfifl_÷fl ‰èÎÎ … ¿flÂı. F›Î_ Á‘Ì
±ıfi_ fi΋ ΩB≤Ï÷ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ±iÎÎfiÌfiı ⁄Ë ˢ›. Á΋ÎfiÎ ÿ˘Ê Ï⁄·¿<·      Ïfiÿ˘˝Ê fiÎ ⁄fiΉı I›Î_ Á‘Ì ‰èÎÎ ¿flÂı. ˉı Ë·¿Î_ ◊‰ÎÂı !
ÿı¬Î› fiËŸ, ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬‰Î‹Î_ Ï⁄·¿<· fi‰fl˘ ’Õı … fiËŸ, ±ıfi_ fi΋
                                         ÿ˘Ê˘ ‘˘‘⁄_‘ ÿı¬Î› ±ı‰_ ¿fl˘, ¿Â_ ‹Ëıfi÷ ’W¿‚ »ı ⁄Ë › !!! ÷‹fiı
ΩB≤Ï÷.
                                     …ı ÷‹Îfl_ V‰w’ »ı ÷ı V‰w’ ±fiı «_ÿ·Î· …\ÿÎ. «_ÿ·Î·fi˘ ¬¤˘ ◊Î⁄Õ˘ !
            ±ıÀ·ı ◊¥ √›Î iÎÎfiÌ !                «_ÿ·Î· ÁÎfl_ ¿flÌfiı ±ÎT›Î ˢ› ÷ı ÿËÎÕı ¿Ë̱ı, ÷‹ı ÷˘ ±ÎÀ·Ì ¨‹flı ÁÎfl˘
                                     ·Î¤ µÃÎT›˘, ÷‹ı »^À¢ ÷˘ ±‹fiı »˘Õ¢. ÷‹ı F›Î_ Á‘Ì ‰‚√ı·Î Ë¢
    ≠ffi¿÷ν — …ıÀ·Î ω¤Î‰ ◊Λ ±ı ⁄‘Î ÿ˘Ê √HÎΛ fiı ?
                                     I›Î_ Á‘Ì ±‹Îfl˘ µ¿ı· fiËŸ ±Î‰ı. ‹ÎÀı ±Î’HÎı ¿Ëı‰_ ¿ı “‰Ëı·Î ’fl‰ÎflÌfiı
    ÿÎÿÎlÌ — ˉı ω¤Î‰ ◊Λ … fiËŸ. ˉı …ı ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ıfiı, ÷ı      ÁIÁ_√‹Î_ Ω‰”. “«_ÿ¤Î¥ ±Î‹ ¿fl˘, ÷ı‹ ¿fl˘”, ±ı‰_ ∂·À<_ ÷‹Îflı ¿Ëı‰Îfi_.
‹ÎfiÏÁ¿ ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı. ‹fi—’›˝‰fiı ·¥fiı, ‹ÎfiÏÁ¿ ÿ˘Ê˘, ⁄Ï©fiÎ ÿ˘Ê˘,      ÷‹ı ÷˘ µ’flÌ ◊›Î ±fiı “»˘¿flÎ_ ΩıÕı ±ÎÀ·_ ËΛ ËΛ Â_ ¿fl˘ »˘ ?” ±ı‹
±Ë_¿ÎflfiÎ ÿ˘Ê˘ ±ıÀ·ı ±_÷—¿flHÎfiÎ ⁄‘Î ÿ˘Ê˘ ÷‹fiı ÿı¬Î›. «_ÿ¤Î¥fiÎ ÿ˘Ê     ÷‹Îflı ¿Ëı‰Îfi_. ¿›Î ±‰÷Îfl‹Î_ »˘¿flÎ_ fiˢ÷Î_. ¿>÷flÎ, Ï⁄·ÎÕÌ‹Î_ »˘¿flÎ_
÷‹fiı ÿı¬Î› ¿ı fiËŸ ?                            ‰√fl ÷˘ ±ı¿<_› ±‰÷Îfl √›˘ fi◊Ì fiı ? ⁄Y›Î, Lˢ› ÁΫÎ_ »˘¿flÎ_ ! ±Î
    ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
                                     ÷˘ ·˙Ï¿¿ ‰V÷ »ı. ±Î ÷˘ ¿_¥ ÁΫ_ »ı ?

    ÿÎÿÎlÌ — «_ÿ¤Î¥fiÎ ÿ˘Ê ÷‹fiı ÿı¬Î›Î ¿ı ÷‹ı ◊¥ √›Î iÎÎfiÌ. ±Î         ±Î ÷˘ Ïfl·ıÏÀ‰ »ı. ±Î ÿÒ‘Ì ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı »ı, ‹ÎflÎ_ »˘¿flÎ_ ¿ıÀ·Î_ ? Á˘
÷˘ ÷‹ı ‹fiı Ë∞ ÿÁı¿ ¿·Î¿ ‹Y›Î Ë¢.                     ÿÒ‘Ì›Î_ ⁄ıÃÎ_ ˢ› ÷˘ Á˘ › ÷ÎflÎ_ »˘¿flÎ_ ! ’Îfiı ’Îfiı ÿÒ‘Ì›_ ⁄ıÁı ÷ı‹ ±Î
                                     ·˘¿˘fiı ÿ˘œ-ÿ˘œ ‰Êı˝, ⁄O⁄ı ‰Êı˝ ±ı¿-±ı¿ ÿÒ‘Ì›_ ⁄ıV›Î ¿flı !!! ±Î ÿґ̛΋Î_
   ±Î ÷˘ ‹ıÓ ÷‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_, …ı ËÌflÎfiÌ Ï¿_‹÷ fiÎ ◊Λ ±ı‰_ ÷‹ÎflÎ     › ∞‰ flè΢ »ı fiı ±Î‹Î_› ∞‰ flËı·˘ »ı. ’ı·Î‹Î_ ±ı¿ı„Lƒ› ∞‰ flËı·˘ »ı
ËÎ◊‹Î_ ‹Ò¿ı·_ »ı. ’HÎ ±ı ËÌfl˘ ⁄΂¿fiÎ ËÎ◊‹Î_ ±Î‰‰Î◊Ì ±ıfiÌ ‰ıS› …     fiı ±Î‹Î_ ’_«ı„Lƒ› ∞‰ »ı. ’HÎ ∞‰ ÷˘ ⁄Lfiı …B›Î±ı flËı·˘ »ı fiı ! ∞‰
fi◊Ì !                                   ÷˘ ±ı‰Õ˘ fiı ±ı‰Õ˘ … »ı fiı !
              ÿÌÁı ‘˘‘ ÿ˘Ê ÷HÎÎ...                                              
                                        ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı fiı ? «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ëı‰Î›ı› ¬fl_ ¿ı “«_ÿ¤Î¥,
    ZÎHÎı ZÎHÎı ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı fiı ?                   ±Î‹ ÂÎ ËÎfl ¿fl˘ »˘ ? ±‹ı ÷‹Îfl˘ »^À¿˘ ¿fl‰Î ‹Î√̱ı »Ì±ı, ÷‹Îfl˘ ◊Âı
                                     ÷˘ ±‹Îfl˘ ◊Âı.” ÷ı «_ÿ¤Î¥ Â© ◊Âı I›Îflı ±Î’H΢ »^À¿Îfl˘ ◊Âı !
    ≠ffi¿÷ν — ZÎHÎı ZÎHÎı ÷˘ fiËŸ, ◊˘ÕÎ ◊˘ÕÎ ÿı¬Î› »ı.
                                         ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ‹ËŸ ’˘÷Îfiı … ¿Ëı‰_ ¿ı “«_ÿ¤Î¥, ÷‹Îfl˘ … ÿ˘Ê »ı,
    ÿÎÿÎlÌ — Ë∞ ÷˘ ZÎHÎı ZÎHÎı ÿı¬ÎÂı. Ë…\ ÷˘ ⁄Ë ÿ˘Ê »ı. ’Îfl ‰√flfiÎ_  I›Îflı … ±Î ¤Î_…√Õ ∂¤Ì ◊¥ fiı ±Î‰Î_ ÷‹fiı ¤ı√Î ◊›Î, fiËŸ ÷˘ ±Î‰Î_
»ı, ’HÎ ÿı¬Î÷Î fi◊Ì Ë…\. ±Î ¿˘¥fiı ÿÁ ÿ˘Ê ’˘÷ÎfiÎ fiÎ ÿı¬Î›. ⁄ı-hÎHÎ     ¤ı√Î ◊÷Î_ ËÂı ?! fiËŸ ÷˘ ±Î‹ e·Î_ «œÎ‰ı ±ı‰Î_ ‹ÎHÎÁ ¤ı√Î ◊Λ.
ËÂı ±ı‹ ⁄˘·ı, ¿ÎflHÎ ¿ı ÿ˘Ê ÿı¬Î› I›Îfl◊Ì ÷˘ ‹˘ZÎı …‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ ◊¥.     …\±˘fiı, ‹fiı e·Î «œÎ‰ı ±ı‰Î ‹ÎHÎÁ ¤ı√Î fi◊Ì ◊÷Î_ ?! ËıÓ ?! ±Î’fiı
    ÷ı ÿ˘Êfi˘ ‘˘‘ ÿı¬Î› »ıfi, ⁄‘˘. ˉı …ıÀ·Î ÿı¬Î› ±ıÀ·Î √›Î. ’λÎ_
               ı                          _
                                     Á‹Ω›fiı ?
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                    71  72                      Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

           CÎfl‹Î_ À˘¿Î› ¿¥ ¤Ò·fiı ?                       ±Î‹ ◊Λ ¿‹˘˝ «˘A¬Î_ !
   ∞‰fi ⁄‘_ ⁄√ÕÌ √›_ »ı, ±Î‰_ ∞‰fi fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı. ∞‰fi ÷˘        ≠ffi¿÷ν — ‹ËÎI‹Î±˘fi_ ±ı‰_ VÀı… @›Îflı ±Î‰Âı ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ
≠ı‹‹› ˢ‰_ Ωı¥±ı. F›Î_ ≠ı‹ ˢ› I›Î_ ¤Ò·˘ … fiÎ ¿œÎ›. ¤Ò· ¿Îœ‰Ì    ¿fl‰ÎfiÎ … ∂ÕÌ …Âı ?
ˢ› ÷˘ Á‹… ⁄flÎ⁄fl ’ÎÕ‰Ì. ±ıfiı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “±Î‹ ¿fl‰Î …ı‰_ »ı.”
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀı¿ ¿fl‰Îfi_ ¤Ò·Ì √›˘ ±ıÀ·ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ¤Ò·Ì
÷˘ ±ı ’ı·Ì ¿ËıÂı, “ÁÎfl_ ◊›_ ‹fiı ¿èÎ_.” µ’¿Îfl ‹Îfiı.
                                   …Âı.
   “«Î‹Î_ ¬Î_Õ fi◊Ì”, ¿ËıÂı. ±S›Î, ’Ì Ω fiı »Îfi˘‹Îfi˘. ‰¬÷ı ±ıfiı
                                       ≠ffi¿÷ν — …^fiÎ_ ÿ˘Ê˘fiÎ_ @›Î_ Á‘Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÎ_ ?
¬⁄fl ’ÕÂıfiı ? ±ı ±Î’HÎfiı ¿Ëı µ·ÀÌ, ¿ı ÷‹ı ¬Î_Õ ‹Î_√Ì fiËŸ ?! I›Îflı
¿Ë̱ı, ÷‹fiı ¬⁄fl ’Õı I›Îflı ‹˘¿·Ωı.                      ÿÎÿÎlÌ — ÿ˘Ê˘ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ±fiı ±Î’HÎÎ ÿ˘Êfiı ·¥fiı Á΋Îfiı ÿ—¬
                                   ◊Λ ±ı‰_ ˢ› ÷˘ … ¿Ëı‰Îfi_, “«_ÿ·Î· ±ıfiÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘”. fiËŸ ÷˘
   ∞‰fi ∞‰÷Î_ fi◊Ì ±Î‰Õ÷_. CÎfl‹Î_ ¤Ò· ¿œÎ› fiËŸ. ¿Îœı ¿ı fiÎ ¿Îœı
                                   ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fiËŸ.
±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ?
                                       ≠ffi¿÷ν — ±Î …L‹‹Î_ ±ı‰Î_ ÿ˘Ê˘ ¿›Î˝ fiΠˢ›, ’fl_÷ ¤Ò÷¿Î‚‹Î_
    ≠ffi¿÷ν — ÿflfl˘… ¿Îœı.
                                   ’Ëı·ÎfiÎ …L‹‹Î_ ±ı‰Î ÿ˘Ê˘ ¿›Î˝ ˢ› ¿ı …ıfiÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ±ı‹Î_◊Ì »^ÀÌ
    ÿÎÿÎlÌ — ⁄Î’fiÌ, ‹ÎfiÌ, »˘¿flÎfiÌ, ⁄‘Î_fiÌ ¤Ò·˘ ¿Îœı ‹Ò±˘. ’˘÷ÎfiÌ  …‰_ ˢ› ÷˘ ¿¥ flÌ÷ı ¿fl‰_ ? @›Î_ Á‘Ì ¿fl‰_ ?
±ı¿·ÎfiÌ … fiÎ ¿Îœı ! ¿ı‰˘ ÕÎè΢ ! ±y·‰Î‚˘ ! ±ıÀ·ı ±Î‰Ì ‰Î_¿Ì Ω÷
»ı ±Î. ˉı ÕÎèÎÎ ◊¥ …Ωı ±ıÀ·ı ±Ï÷ø‹HÎ fiËŸ ¿fl‰Îfi_.              ÿÎÿÎlÌ — √›Î ±‰÷Îfl‹Î_ ÿ˘Ê˘ ◊›ı·Î ÷ıfiÌ ÂÌ flÌ÷ı ¬⁄fl ’Õı
                                   ±Î’HÎfiı ? …ı @·ı¥‹ ¿fl÷˘ ±Î‰ı ÷ıfi_ Ïfi‰ÎflHÎ ◊Λ. @·ı¥‹ … fiÎ ¿fl÷Î_
   ¿˘¥ ‰¬÷ ±Î‹ »Î_À˘ µÕu˘ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ÷fl÷ ΩHΉ_ ¿ı ±Î ÕÎCÎ    ˢ› ÷˘ ? ±ıÀ·ı @·ı¥‹ ¿fl÷˘ ±Î‰ı ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. ⁄ÌΩ ¿˘¥fiı ·ı‰Î-
’Õu˘ ±ıÀ·ı ÷fl÷ ‘˘¥ fiά‰_. ¤Ò· ÷˘ ◊Λ, fiÎ ◊Λ ±ı‰_ fiËŸ, ’HÎ ¤Ò·   ÿı‰Î fi◊Ì. ¿˘¥ ‹fi‹Î_ ›Îÿ ±ÎT›Î ¿fl÷_ ˢ›, …ıfiÎ ÷flŒ ‹fi ⁄√ÕuÎ ¿fl÷_
‘˘¥ fiά‰Ì ±ı ±Î’b_ ¿Î‹.                        ˢ›, ÷ıfiÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î. …√÷ ±Î¬_ Ïfiÿ˘˝Ê »ı … ’HÎ Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î÷_
    ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÕÎCÎ ÿı¬Î› ±ı‰Ì ƒÏp ‹‚‰Ì Ωı¥±ı.         fi◊Ì, ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ±ı ±Î’HÎÎ ±ıÀı¿(‰Î‚Î) V‰¤Î‰fiı … ·¥fiı.
                                   ±Î’HÎfiı √΂ ¤Î_Õı ÷ı › Ïfiÿ˘˝Ê »ı, ‹Îfl ‹Îflı ÷ı › Ïfiÿ˘˝Ê »ı. fi¿ÁÎfi
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Î’HÎfiı ‹‚Ì »ı. ⁄ÌΩ ·˘¿˘fiı ÷˘ ‹‚Ì … fiΠˢ›     ¿flı ÷ı › Ïfiÿ˘˝Ê »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’H΢ ÏËÁÎ⁄ … »ı ±Î ⁄‘˘. ±Î’H΢ ÏËÁÎ⁄
fiı ±Î’HÎfiı ÷˘ ‹‚Ì »ı fiı ¿ı ±Î ¤Ò· ◊¥, ±Î’HÎÌ ¤Ò· ¬⁄fl ’Õı. ±Î’HÎÌ   ±Î’HÎfiı ±ı ’λ˘ ±Î’ı »ı. ÷ı ±Î’HÎı ’λ\_ ŒflÌ ±ıfiı ±Î’̱ı ÷ı ŒflÌ fi‰˘
ΩB≤Ï÷ ±ı‰Ì »ı ¿ı ¤Ò·˘ ⁄‘Ì ÿı¬ÎÕı. ◊˘ÕÌ ◊˘ÕÌ ÿı¬Î›, …ı‹ …ı‹ ’Õ‚    ÏËÁÎ⁄ ⁄Î_‘̱ı »Ì±ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı “T›‰„V◊÷” ‹Îfi̱ı ±ıÀ·ı ⁄Á. ¿ËÌ
¬Á÷Î_ Ω› ÷ı‹ ÷ı‹ ÿı¬Î÷Î_ Ω›.                     ÿı‰Îfi_ ¿ı “·˘, ÏËÁÎ⁄ «˘A¬˘ «Ò¿÷ı ◊¥ √›˘.” Ïfiÿ˘˝Ê ΩıÂı ÷˘ ‹˘ZÎ ◊Âı.
   F›Îflı CÎflfiÎ ‹ÎHÎÁ˘ Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î› fiı ’˘÷ÎfiÎ … ÿ˘Ê ÿı¬Î› I›Îflı   ÿ˘ÏÊ÷ Ωı›˘ ±ıÀ·ı ’»Ì ÷‹ı ±ÎI‹Î Ωı›˘ … fi◊Ì. Á΋Îfi΋Î_ ÷‹ı Ωı
ÁΫÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ.                          ±ÎI‹Î …\±˘ ÷˘ ±ı ÿ˘ÏÊ÷ fi◊Ì.
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                      73  74                      Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

           ¤Î‚˘ Á΋Îfiı ’HÎ ±¿÷ν !                          ±ı »ı ±ı¿Î_÷ı ±Ë_¿ÎflÌ !
    ÷‹ı ¿Â_ ⁄˘S›Î, ÷ı ’ı·Îfiı ÿ˘Ê ÿı¬Î› ÷˘ ±ıfi˘ ŒÎ›ÿ˘ Â_ ◊Λ ?        ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı ˉı ?
    ≠ffi¿÷ν — ŒÎ›ÿ˘ ÂÎfi˘ ◊Λ ? fi¿ÁÎfi … ◊Λfiı !                ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ı ÿı¬Î› »ı.
    ÿÎÿÎlÌ — ¿›Î iÎÎfifiÎ ±Î‘Îflı ±ı ÿ˘Ê …\±ı »ı ?                ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ ÷˘ ’˘÷ı ’˘÷Îfi˘ ±ı¿ ÿ˘Ê fiÎ ÿı¬Î›. ±Ë_¿ÎflÌ ‹ÎHÎÁ
    ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ iÎÎfi @›Î_ ±ÎT›_ ? ±ı ÷˘ ±iÎÎfi÷Îfiı ·¥fiı ÿ˘Ê
                                      ’˘÷Îfi˘ ÿ˘Ê Ωı¥ ¿ı fiËŸ. Œ@÷ ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ÿ˘Ê ΩHÎı ¬fl˘ ¿ı ±Î ⁄ı-
…\±ı »ıfiı ?                                «Îfl ÿ˘Ê »ı ‹Îfl΋Î_, ’HÎ ⁄‘Î Ωı¥ ¿ı fiËŸ !

    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±ıHÎı iÎÎfi ·Ì‘ı·_ ˢ› »÷Î_› ÿ˘Ê …\±ı »ı ÷˘ ?       ¿˘¥fi˘ ÿ˘Ê ◊Λ ÷ı‹Î_ ÷Ì◊*¿fl˘ ËÎ◊ CÎη÷Î fi Ë÷Î. ±Î ËÎ◊ CÎηı
±ı ’˘÷Îfi_ iÎÎfi … ¿Î«_ ¿flı »ı. ’˘÷ı ¿÷ν fi◊Ì fiı Á΋Îfiı ¿÷ν …\±ı »ı.   »ı, ÷ı ±ıÀ·˘ ±Ë_¿Îfl »ı. ÿ˘ÏÊ÷ ΩıfiÎfl˘ ±Ë_¿Îfl »ı ±fiı ÿ˘Êı › ±Ë_¿Îfl
±ı ’˘÷ı … ¿÷ν ◊›Î ⁄flÎ⁄fl »ı. Á΋Îfiı ¿_¥¿ ±_Âı ¿÷ν …\±ı ±ıÀ·ı ’˘÷ı     »ı. ⁄ıµ ±Ë_¿Îfl »ı !
¿Î«˘ ’ÕÌ √›˘. ±ı ±Î’b_ iÎÎfi ¿Ëı »ı. ’»Ì ≠¿ÚÏ÷ ¤·ı ‰œ‹˚‰œÎ ¿flı          ≠ffi¿÷ν — ±fiı ÿ˘Ê ¿flfiÎfl˘ ’HÎ ?
’HÎ ¿÷ν fiÎ Ωı‰˘. ≠¿ÚÏ÷ ÷˘ ‰œÌ › ’Õı !
                                         ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’HÎ ±Ë_¿Îfl »ı ±fiı ÿ˘ÏÊ÷ ΩıfiÎfl˘ › ±Ë_¿Îfl »ı.
    ≠ffi¿÷ν — ¿ıÀ·Ì¿ ‰¬÷ ⁄ıËÿ ‰œÌ ’Õı »ı ±ı Â_ ?
                                         ≠ffi¿÷ν — ÿ˘Ê ±ı ’HÎ ±Ë_¿Îfl ±ı‹ ¿ı‹ ¿Ë˘ »˘ ?
    ÿÎÿÎlÌ — ⁄ıËÿ ? ±flı, ±ı ÷˘ ÁÎfl_, ‹Îfl_‹Îfl fiÎ ¿flı ±ıÀ·_ ÁÎfl_
¿Ëı‰Î›. fiËŸ ÷˘ ±ı◊̱ı ±Î√‚ Ω›, ⁄_ÿÒ¿˘ ·¥fiı ŒflÌ ‰‚ı, ≠¿ÚÏ÷ ÷˘ !          ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ¿ı ÿ˘Êfiı ¿flfiÎfl˘ …, ⁄Á. »÷Î_ ÿ˘Ê ¿flfiÎfl˘
                                      ±Ë_¿ÎflÌ fiÎ ’HΠˢ›. ±Î’b_ iÎÎfi ·Ì‘ı·_ ˢ› ±fiı ’Î_« ±ÎiÎÎ ⁄fl˘⁄fl
   ËÎ, ÷ı ⁄‘_ › ⁄fiı, ‹ËŸ ±_ÿfl …ı ‹Î· ¤flı·˘ ±ı‰˘ fiÌ¿‚ı ! ’HÎ      ’΂÷˘ ˢ›, ±ıfiÎ ÿ˘Êfiı ÿ˘Ê √HÎÎ÷˘ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı “’˘÷ı” Á΋˘ ’˘÷ÎfiÎ
¿÷ν Ωı›˘ ÷˘ ±ı ±Î’b_ iÎÎfi ¿Î«_ ’ÕÌ √›_. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ⁄‘_ ’flÁkÎÎ     ÿ˘Ê ΩıfiÎfl ˢ›. ’HÎ ±ı‹Î_ ÿ˘Ê ±ı ¤flı·˘ ‹Î· »ı, “÷‹Îfl˘” ÿ˘Ê fi◊Ì.
… ¿flı »ı, ÷‹Îflı ±ı‰_ iÎÎfi ¿Î«_ ’ÕÌ Ω› ¿ı ?                ±ı‰_ ±ı ÁÎ’ıZÎ÷Î »ı ±ı‹Î_, ±ı¿Î_Ï÷¿ fi◊Ì. ’HÎ ÿ˘Ê ΩıfiÎfl˘ ÷˘ ±Ë_¿ÎflÌ
    ≠ffi¿÷ν — ËÎ, CÎHÎÌ ‰¬÷ ’ÕÌ Ω›.                   … ˢ›.
    ÿÎÿÎlÌ — ≠¿ÚÏ÷ ‰œı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ, ’HÎ “±ıfiı” ¿÷ν fiÎ …\±ı. ≠¿ÚÏ÷     ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÿÎÿÎ, ÿ˘Ê ¿flfiÎfl˘ ±Ë_¿ÎflÌ fi ’HΠˢ› ?
÷˘ ’˘÷ı Õˇ˘π√ ¿›* ˢ›fiı, √›ı ±‰÷Îfl ÏŒ·‹ ’ÎÕÌ, ÷ı ≠‹ÎHÎı ·œı ˵,         ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ’HΠˢ›.
‹Îfl_‹Îfl ˵ ¿flı ! ’HÎ ±Î’HÎı ¿÷ν fiÎ Ωı‰˘.
                                         ≠ffi¿÷ν — ÿ˘Ê ΩıfiÎfl˘ ±Ë_¿ÎflÌ Ë˘› ….
   ±Î¬Î ÿËÎÕ΋Î_ ¿˘¥fi˘› ¿Â˘ √fi˘ ◊÷˘ ˢ÷˘ fi◊Ì. …ıÀ·Î_ ¿˘¥¿fiÎ
ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı, ÷ıÀ·Ì Ë…\ ¿«Î ! ⁄‘˘ … ÷‹Îfl˘ ÏËÁÎ⁄ »ı.               ÿÎÿÎlÌ — ˢ› … ±ı¿Î_÷ı. ±ı¿Î_÷ı ˢ› …. ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ÿ˘Ê ΩıfiÎfl˘
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                        75  76                        Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

±ı¿Î_÷ı ±Ë_¿ÎflÌ Ë˘› ….                            »ı ? I›Îfl ’»Ì ¬⁄fl ’Õı. ‰√fl ‰ıÿfiı ¬⁄fl ’Õı I›Îflı ΩHΉ_ ¿ı iÎÎfi ≠√À
                                       ◊›_ »ı ! ±Î iÎÎfi fiı ±Î ±iÎÎfi ±ı‰˘ ¤ıÿ ’ÕÌ …‰˘ Ωı¥±ı.
           ‹Ëk‰ »ı ¤Ò·fiÎ ¤Îfifi_ !
                                           ≠ffi¿÷ν — ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· ¬⁄fl ’Õı ’»Ì ¤Ò· ±À¿ı ¬flÌ ?
   ¤Ò·fiÌ ÷fl÷ ¬⁄fl ’Õı ÷˘ ¤Ò· ¿flı … fiËŸfiı ! ’HÎ ’»Ì «˘‰ÌÁ
¿·Î¿ ◊Λ ÷˘ › fiÎ ¬⁄fl ’Õı.                               ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ±À¿ı ±ıfi˘ Á‰Î· fi◊Ì. ¬⁄fl ’Õı ±ıÀ·ı ⁄Ë ◊¥
                                       √›_. ¤Ò· ±À¿ı ¿ı fiÎ ±À¿ı, ±ı ÷˘ ‹ÎŒÌ … »ı. ¤Ò· ¬⁄fl fi◊Ì ’Õ÷Ì
    ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ’ı·_ ¤˘√‰ÀÎfi_ ’ÏflHÎ΋ ±Î‰ıfiı, ±ıÀ·ı ¬⁄fl ’Õı.
                                       ÷ıfiı ‹ÎŒÌ fi◊Ì. fiÎ ±À¿ı ±ıfi˘ Á‰Î· fi◊Ì. ⁄ı¤Îfi’HÎÎfiı ‹ÎŒÌ fi◊Ì.
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ » ‹ÏËfiı ±Î‰ı ’ÏflHÎ΋, ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı ¿Â_ ¬⁄fl       ⁄ı¤Îfi’HÎÎ◊Ì ¤Ò· ◊Λ »ı.
fiÎ ’Õı.                                        ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ ⁄ı¤Îfi’b_ ¿ıÀ·Ì› ‰Îfl µI’Lfi ◊›_ ˢ›. ⁄οÌ
    ≠ffi¿÷ν — ±Î‹Î_ ÷˘ ÿÎÿÎ ÷fl÷ A›Î· ±Î‰ı·˘ ¿ı ±Î‰_ ◊Âı. ±Î        ¿ıÀ·Ì› ⁄Î…\ ⁄ı¤Îfi’b_ flËı÷_ ËÂı ÷˘ I›Î_ ¤Ò·˘ ◊›Î ¿fl÷Ì Ë˘› fiı ?
¤Î¥±ı ¿èÎ_ ¿ı ÷fl÷ ¬⁄fl ’ÕÌ √¥ ¿ı ·˘«Î ‰ÎY›Î.                     ÿÎÿÎlÌ — ◊›Î … ¿flıfiı ’HÎ, ◊›Î ¿fl÷Ì Ë˘› fiËŸ, ◊›Î … ¿flı »ı !
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ±Î’HÎÌ ’˘÷ÎfiÌ ‹ı‚ı ¿Â_ ¬⁄fl fiÎ ’Õı.
                                           ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄ı¤Îfi’b_ »^Àı ±fiı ¤Ò· ÿı¬Î›, ±ı‰_ ÂÌ flÌ÷ı ⁄fiÌ
    ≠ffi¿÷ν — ±Î Ω÷ı … ¬⁄fl ’ÕÌ √¥.                     ¿ı ?
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿èÎ_, ±ıHÎı «ı÷T›˘ ±ıÀ·ı ’λ\_ Ωı›_ ÷ı ’˘÷ÎfiÌ ‹ı‚ı ¿˘¥      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ΩB≤Ï÷ ±Î‰‰Ì Ωı¥±ı.
¿Ëı fiËŸ, ÏfiÏ‹kÎ ⁄fiı fiËŸ.                              ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ‹ÎŒÌ ‹Î_√ ‹Î_√ ¿›Î˝ ¿fl‰Ì. ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ‹ÎŒÌ
    ≠ffi¿÷ν — ±Î ¤Î¥±ı ¿èÎ_ fiı ’»Ì ÷fl÷ … ‹fiı VÀˇÎ¥¿ ◊›_, ¿ı       ‹Î√‰ÎfiÌ Àı‰ … ’ÎÕÌ ÿı‰Ì. ’Î’ … ⁄_‘ΛΠ¿flı »ı. ±‰‚_ Ωı‰ÎfiÌ ƒÏp …
±Î ¤Ò· ◊¥.                                  ◊¥ √›ı·Ì »ı.
    ÿÎÿÎlÌ — ¤Ò· ◊¥ ¬⁄fl ’Õı »ı fiı ? ¤Ò· ◊¥ ÷˘ Á‘Îflı fiı ’HÎ ?                   I›Î_ ’flÊÎ◊˝ ¿ı ¿Ú’Î ?
¬⁄fl ’ÕÌ Ω› ÷˘, ±ı ÷˘ ÷fl÷ ¤Î_√Ì fiάıfiı ?
                                           ≠ffi¿÷ν — ¤Ò· ÿı¬Î›, ±ı ÷˘ ’flÊÎ◊˝ …⁄fl˘ ¿fl‰˘ ’Õı ?
    ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
                                           ÿÎÿÎlÌ — ’flÊÎ◊˝ fiËŸ, ¿Ú’Î Ωı¥±ı. ’flÊÎ◊˝◊Ì ÷˘ ±ËŸ ±Î√‚ CÎHÎÌ
    ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ÁÎfl_. ¤Ò· ÷˘ ⁄ËÎfl ◊›Î … ¿fl‰ÎfiÌ. ÷fiı ¬⁄fl        ÿ˘Õ‘΋ ¿flı ÷˘ › ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ. ’flÊÎ◊˝fiÌ ÷˘ ±Î‹Î_ …wfl … fi◊Ì. ±ıÀ·ı
’ÕÂı, ÷ı ¤Îfi ◊÷_ …Âı. ’˘÷ÎfiÌ ‹ı‚ı ¤Îfi ◊Λ ¤Ò·fi_. I›Îflı Ë_ ¿Ë_ ¿ı     ±ËŸ ÷˘ ¿Ú’Î ‹ı‚‰‰ÎfiÌ ! ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ÿÎÿÎfiı flÎ∞ flά‰ÎfiÎ ±fiı flÎ∞
±Î iÎÎfiÌ ! ¤Ò·‹Î_ … «ÎS›Î ¿flı ‹ÎHÎÁ. ¤Ò·fiı … ÁI› ‹ÎfiÌfiı «ÎS›Î         @›Îflı ◊Λ ? ±ı‹fiÌ ±ÎiÎ΋Î_ flËı ÷˘ ! ±ı ±ıÀ·_ … …\±ı ¿ı ±Î ¿ıÀ·Ì
¿flı. ’»Ì ’˘÷Îfiı …flÎ ‰ıÿfi ±Î‰ı I›Îfl ’»Ì ω«Îflı ¿ı Áη_ ±Î‹ ¿ı‹ ◊Λ      ±ÎiÎ΋Î_ flËı »ı ? e·fiÎ ËÎfl ·ÎT›˘ ¿ı ¿Â_ ⁄Ì…\_ ¿›* ±ı …\±ı fiËŸ, ËÎflfi˘
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                     77  78                      Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

÷˘ ◊˘Õ˘¿ ·Î¤ ‹‚ı. ±ı‹Î_ Á_ÁÎflÌ ·Î¤ ‹‚ı fiı ±Î‹Î_ › ◊˘Õ˘ ·Î¤ ‹‚ı !       ±Î ⁄ÌΩ_ ÷˘ ±Î’b_ … ≠Ï÷Ï⁄_⁄ »ı. ¿˘¥ ±Î’HÎfiı ¿Â_ ¿Ëı fiËŸ.
                                    ±Î’HÎÎ … √fiÎ◊Ì ¿Ëı »ı. ÿflı¿ ÀÎ¥‹ı ÷‹Îfl˘ … √fi˘ ˢ› »ı ±fiı ÷ı ÷‹Îfl˘
   ⁄‘Ì ¤Ò·˘ ¤Î_√‰Î ¿Î_ ÷˘ ›iÎ (iÎÎfiÌfiÌ ±fiı ‹ËÎI‹Î±˘fiÌ Áı‰Î
                                    √fi˘ Á‹Ω÷˘ fi◊Ì ±ıÀ·ı ’Îfl¿Î_fi˘ √fi˘ …\±˘ »˘. ±fiı ’Îfl¿Î_fi˘ √fi˘
¿fl‰Ì ±ı‰˘ ›iÎ) ‹Î_Õ‰˘ ’ÕÂı ±◊‰Î V‰-’flÊÎ◊˝ ¿fl‰˘ ’ÕÂı. fiËŸ ÷˘ ±Î‹
                                    Ωı‰˘ ±ı ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ ±iÎÎfi÷Î »ı ! ±‹ı ±ÎÀ·˘ ‰¬÷ ¿Ëı ¿Ëı ¿fḻı
÷ı‹ ÿ½fi ¿flÌ Ω‰ ÷˘ ¤„@÷fi_ Œ‚ ‹‚ı ’HÎ iÎÎfifi_ Œ‚ fiÎ ‹‚ı. ±Î’HÎÌ
                                    »Ì±ı ¿ı ±Î¬_ …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê »ı fiı ’»Ì ÿ˘Ê ¿ÎœÌ±ı ÷˘ ‹Ò¬˝ fiÎ ¿Ëı‰Î¥±ı ?
ƒœ ≥E»Î »ı ¿ı iÎÎfiÌfiÌ ±ÎiÎ΋Î_ … flËı‰_ »ı ÷˘ ÷ı‹fiÌ ¿Ú’Î ◊¿Ì ±ÎiÎ΋Î_
                                    ÷fiı fi◊Ì ·Î√÷_ ¿ı ±Î Ï◊›flÌ ‰Ì÷flÎ√fiÌ »ı ?
flËı‰Î›. ±ÎiÎÎ ’΂ı I›Îflı ±ÎiÎÎfiÌ ‹V÷Ì flËı. iÎÎfifiÌ ‹V÷Ì ¿˘fiı flËı ¿ı
…ı ⁄ÌΩfiı µ’ÿı ±Î’÷˘ ˢ›.                           ≠ffi¿÷ν — ±ı@{ı@À ‰Ì÷flÎ√fiÌ Ï◊›flÌ !
   ±Î ωiÎÎfi ÷˘ fl˘¿ÏÕ›_ »ı, ÷fl÷ Œ‚ ±Î’fiÎfl_ »ı. ÷‹ı ±ı¿ ¿·Î¿        ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ΩıfiÎflÎ_ ‹ÎHÎÁ ∞÷Ìfiı √›ı·Î_, ‹˘ZÎı «ÎS›Î
‹ÎflÌ ±ÎiÎ΋Î_ flˢ ÷˘ Â_ ◊Λ ? Á‹ÎÏ‘ ◊¥ Ω› !              √›ı·Î. ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ‰√fl ¿Â_ ¿˘¥ ¿Ëı … fiËŸ ±Î’HÎfiı ! ±ıÀ·ı ΩB≤÷
                                      ı
                                    flËı….
         ‰Ì÷flÎ√¤Î‰ı ωfi‹˛÷Î fiı ¿Õ¿Î¥...
                                       ≠ffi¿÷ν — ±Î’fiÎ ÂOÿ˘ ÷fl÷ … Ïø›Î¿ÎflÌ ◊¥fiı ∂¤Î flËıÂı.
    ≠ffi¿÷ν — ÁIÁ_√‹Î_ ’ı·Ì ŒÎ¥·˘fi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·fiÌ ‰Î÷
fiÌ¿‚ı·Ì, Ωı ¿ı ωfi‹˛÷Î ÿά‰Ì±ı ±fiı «Ì¿HÎÌ ŒÎ¥· ‰‘Îflı µ»‚÷Ì Ë˘›        ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÂOÿ˘ ⁄‘Î Ïø›Î¿ÎflÌ … ˢ›, ±Î’HÎı Ωı ‹ËŸ CÎÒÁ‰Î
÷˘ I›Î_ ωfi‹˛÷Î ÿı¬ÎÕ‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ∂·À˘ ±ı ‰‘Îflı ±‰‚˘ «Î·ı.       ÿ¥±ı ÷˘. CÎÒÁ‰Î fiÎ ÿ¥±ı ÷˘ Â_ ◊Λ ?

    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰Ì ¿_¥ …wfl ˢ÷Ì fi◊Ì ’HÎ ±ı …‰Î⁄ ¿Îœ÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı,           “iÎÎfi” ≠΄M÷ ’»ÌfiÌ ’Ïfl„V◊Ï÷ !
±ı ·ı‰· ¿Îœ‰_ ‹U¿ı· »ı.                          ÁÎ’, ‰Ÿ»Ì, ÏÁ_Ë, ‰ÎCÎ, ÿU‹fi ¿˘¥ ’HÎ ÿ˘ÏÊ÷ ÷‹fiı fiÎ ÿı¬Î›,
    ≠ffi¿÷ν — ±Î ¿ı‰Ì flÌ÷ı ·ı‰·‹Î_ flά‰_ ?             ±ı‹fi˘ ÿ˘Ê fi◊Ì ±ı‰_ ÿı¬Î›, ±ı ƒÏp ◊¥ √¥ ±ıÀ·ı ◊¥ flèÎ_. ÷ı ±ı ƒÏp
                                    ÷‹fiı ‹‚Ì √›ı·Ì »ı. ÷‹fiı ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› fiËŸ.
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÿflı¿ ‹ÎHÎÁ ±ı‹ … ¿Ëı, Á΋ÎfiÌ … ¤Ò· ¿Îœıfiı !
¤Ò· ’˘÷ÎfiÌ … »ı, ’HÎ ÷ı ±ı‹fiı ‹ıÓ ¿èÎ_fiı, ¿ı ωfi‹˛÷Î fiËŸ ¿fl‰ÎfiÌ.       ≠ffi¿÷ν — ±ı ƒÏp ‹‚Ì √›ı·Ì »ı.
‰Ì÷flÎ√ ¤Î‰ı ±ıfiÌ ΩıÕı flËı‰Îfi_. ¿ÃHÎı › ‰Ì÷flÎ√ ¤Î‰ ˢ‰˘ Ωı¥±ı.        ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ±ËŸ … ‹˘ZÎ Á¬ ¤˘√‰ı. ±ËŸ ±Î√‚ ±Îfi_ÿ …
    ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı flËı‰_ ‹U¿ı· fiı ? ±ı ¿¥ flÌ÷ı flËÌ Â¿Î› ?
                                    ˢ›. ¿˘¥fi˘ ÿ˘Ê ÿı¬Î›˘ I›Î_ Á‘Ì ÿ—¬ flËı. ⁄ÌΩfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î÷Î ⁄_‘ ◊›Î
                                    ±ıÀ·ı »^À¿Îfl˘.
    ÿÎÿÎlÌ — ÁflÁ flÌ÷ı flËÌ Â¿ı. ±Î’H΢ ÿ˘Ê fiΠˢ› ÷˘ ⁄‘_ ›
                                       ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥¿‰Îfl √VÁ˘ ◊¥ Ω› ‰Î≥Œ ’fl, ±ı ÿ˘Ê ÿı¬Î›˘
flËı‰Î›. ±Î’HÎÎ_ ÿ˘Ê »ı I›Î_ ¿Â_ flËı‰Î› fiËŸ. ‹Ò‚‹Î_ ÿ˘Ê … ±Î’H΢ ˢ›
                                    ¿Ëı‰Î› ?
»ı. …ı ⁄ÌΩ µ’fl ÿ˘Ê œ˘‚‰Î Œflı »ı ±ıfi˘ … ÿ˘Ê ˢ› »ı. ±Î ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ
ÁıŒÁÎ¥Õ ¬˘‚ı »ı !                               ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ “÷‹fiı” √VÁ˘ fiÎ ◊Λ fiı ?
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                   79  80                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

    ≠ffi¿÷ν — ‹fiı, Â©ÎI‹Îfiı fiÎ ◊Λ.                  ÿÎÿÎlÌ — «_ÿ¤Î¥fiı ±ı (‰Î≥Œ) √fiı√Îfl »ı ±ı‰_ ·Î√ı. ’HÎ ÷‹fiı
                                  «_ÿ¤Î¥ √fiı√Îfl »ı ±ı‰_ ·Î√ı. «_ÿ¤Î¥±ı ±Î‹fi˘ ÿ˘Ê Ωı›˘ ±fiı ±Î‹fiÌ
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±ı ÷˘ ÷‹fiı ÷‹Îfl˘ ÿ˘Ê ÿı¬Î›. ÷‹fiı ÿı¬Î›
                                  ΩıÕı √VÁ˘ ¿›˘˝, ‹ÎÀı «_ÿ¤Î¥ √fiı√Îfl »ı ±ı‰_ ·Î√ı ÷‹fiı.
fiı ’HÎ ±Î ÿ˘Ê ?
                                     ≠ffi¿÷ν — ‹ÎflÎ fi˘¿flfiı ⁄ı-hÎHÎ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕÌ ∂ÃÎÕu˘, ±ıHÎı …‰Î⁄
    ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ÿı¬Î›.
                                  ±ÎM›˘ fiËŸ. ±ı Ω√÷˘ Ë÷˘. ±ıfiÎ ’fl ¬Ò⁄ ø˘‘ ±ÎT›˘ ÷˘ ±ıfi_ Â_ ¿fl‰_ ?
    ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ÷‹Îfl˘ ÿ˘Ê ÿı¬Î›, ’HÎ ±ıfi˘ (‰Î≥Œfi˘) ÿ˘Ê fiÎ
ÿı¬Î› fiı ?                                ÿÎÿÎlÌ — ø˘‘ ±ÎT›˘ ’»Ì ÷‹fiı ÿ˘Ê ÿı¬Î›˘ ¬fl˘ ?

    ≠ffi¿÷ν — fiÎ.                           ≠ffi¿÷ν — ÿ˘Ê ÷˘ ÿÎÿÎ ’Ëı·Î_ ÿı¬Î›˘ ’»Ì … ø˘‘ ±Î‰ı fiı ?

    ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, ÷ı ±Î’HÎı ÷˘ ¿˘¥fi˘ ÿ˘Ê fiÎ ÿı¬Î‰˘ Ωı¥±ı. ÷‹Îfl˘     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı ø˘‘ ±ÎT›˘, ’HÎ ’»Ì ÷˘ ·ÎB›_ ¿ı ±Îfi˘ ÿ˘Ê
ÿ˘Ê, «_ÿ¤Î¥fi˘ ÿ˘Ê ÿı¬Î›. ’HÎ ⁄ÌΩ ¿˘¥fi˘ ÿ˘Ê fiÎ ÿı¬Î‰˘ Ωı¥±ı.    fi◊Ì. ±ıÀ·ı ÷‹fiı ÷‹ÎflÌ ¤Ò· ÿı¬Î¥.

    ≠ffi¿÷ν — ±ı F›Îflı √VÁ˘ ±ÎT›˘ I›Îflı ±ıfi˘ (‰Î≥Œfi˘) ÿ˘Ê       ≠ffi¿÷ν — ÷fl÷ fiÎ ·ÎB›_.
ÿı¬Î›˘ ±ıÀ·ı √VÁ˘ ±ÎT›˘ fiı ?                       ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì › ±ı ’ı·Î±ı ¤Ò· fi◊Ì ¿flÌ, ‹ÎÀı ±Î ¤Ò· ’˘÷ı ¿flÌ
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı ÷˘ ±ıfi˘ ÿ˘Ê ÿı¬Î›˘, ±ıÀ·ı ÷‹ı ¿Ë˘ »˘ ¿ı   ’»Ì ·ÎB›_. ’ı·Î±ı ¤Ò· ¿flÌ Ë˘÷ ÷˘ ’˘÷Îfi˘ ÿ˘Ê ÿı¬Î÷ … fiËŸ !
«_ÿ¤Î¥ ÿ˘ÏÊ÷ »ı, ’HÎ ÷‹fiı ‰Î≥Œ ÿ˘ÏÊ÷ fiÎ ÿı¬Î›. ÷‹fiı ±ıfi˘ ÿ˘Ê       ≠ffi¿÷ν — ±Î‰_ ±‹Îflı fl˘… ⁄fiı ! √VÁ˘ ±Î‰Ì … Ω›.
ÿı¬Î÷˘ fi◊Ì, «_ÿ¤Î¥fi˘ ÿı¬Î› »ı. ±ıÀ·ı ÷‹Îfl˘ ’˘÷Îfi˘ ÿ˘Ê ¿Îœ˘ ¿ı,
“¤¥, ±Î ÷˘ «_ÿ¤Î¥fi˘ … ÿ˘Ê »ı. ’˘÷Îfi˘ … ÿ˘Ê »ı ±Î ÷˘ !” Á‹…        ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ÷‹Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. ’HÎ ÂıfiÎ ±Î‘Îflı
’ÕÌfiı ?                               ≠Ï÷ø‹HÎ ? ’V÷Ή˘ ¿fl‰Îfi_ ¿ÎflHÎ ? ±ıHÎı ±Î‰_ ¿›* ÂÎ ‹ÎÀı ? I›Îflı ¿Ëı,
                                  ±ıHÎı …ı ¿›* ÷ı ÷‹ÎflÎ ¿‹˝fiÎ µÿ› »ı. ÷ı ±ıHÎı ±Î ¤Ò· ¿flÌ. ¿˘¥ ’HÎ
    ≠ffi¿÷ν — √VÁ˘ ◊¥ √›Î ’»Ì ±ı‰_ ·Î√ı.            ‹ÎHÎÁ ¤Ò· ¿flı »ı ÷ı ÷‹ÎflÎ ÏfiÏ‹kÎı … ¿flı »ı. ‹ÎÀı ÷‹Îfl˘ … ¿‹˝fi˘ µÿ›
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ◊¥ √›Î ’»Ì ’HÎ «_ÿ¤Î¥ ÿ˘ÏÊ÷ ·Î√ı fiı ÷‹fiı ?   »ı ±fiı ±ıHÎı ¤Ò· ¿flÌ. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ’V÷Ή˘ ŒflÌ ¿flÌ ·ı‰˘ Ωı¥±ı. ÷‹Îflı
                                  √VÁı ◊‰ÎfiÌ …wfl fi Ë÷Ì, ±ËŸ ±Î …B›Î±ı. ±ı‹ fiı ±ı‹ ’V÷Ή˘ ¿flΛ
    ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
                                  fiËŸ. √fi˘ ÿı¬Î÷˘ ˢ› ±fiı ÁÎÏ⁄÷ fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ±ıfi˘ ’V÷Ή˘ ÂÌ
    ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ … √fi˘ ¿Ëı‰Î› fiı ! ±ı ◊¥ √›Î ’»Ì … √fi˘ √HÎΛ.  flÌ÷ı ◊Λ ? ±ı ÷˘ ÁÎÏ⁄÷ ◊‰˘ Ωı¥±ı ¿ı ¤¥, ’˘÷ÎfiÎ … ¿‹˝fi˘ µÿ›
Á΋Îfi˘ ÿ˘Ê fiÎ ÿı¬Î›˘, ’˘÷Îfi˘ ÿ˘Ê ÿı¬Î› ±ıÀ·ı ¿ı ±Î «_ÿ¤Î¥fi˘ ÿ˘Ê  »ı. ±ı‰Ì Á‹…HΠˢ‰Ì Ωı¥±ı ±ıfiı.
÷‹fiı ÿı¬Î›. «_ÿ¤Î¥ √fiı√Îfl »ı ±ı‰_ ÷‹fiı ·Î√ı.
                                      ±I›Îflı ¿˘¥ ‹fiı ‘˘· ‹Îflı ÷˘ ÷fl÷ Ë_ ÷˘ ±ıfiı ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’_.
    ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ÿÎÿÎ. ±ı‰_ … ◊Λ.               ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ±ı ‘˘· ‹Îflı »ı ? ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ ‘˘· ‹ÎflÌ Â¿ı fiËŸ.
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                     81  82                        Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

’Ëı·Î_ ÷˘ ‹ıÓ ¥fi΋ ¿Îœu_ Ë÷_, ±Î…◊Ì hÎÌÁı¿ ‰Ê˝ µ’fl ¥„L՛΋Î_ ¥fi΋      ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ⁄ı{Ì¿·Ì ±ı‰_ ŒÌÀ ◊¥ √›_ »ı ¿ı Ïfiÿ˘˝Ê … »ı. ’HÎ
¿Îœu_ Ë÷_ ¿ı ‹fiı ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁ ‹ÎflÂı ±ıfiı ’Î_«Á˘ wÏ’›Î fl˘¿ÕÎ ±Î’ÌÂ.  ¿˘¥¿‰Îfl ±ı‰_ ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î¥ Ω› »ı.
’HÎ ¿˘¥ ‘˘· ‹ÎflfiÎfl fiÌ¿Y›˘ fiËŸ. ¿˘¥ ÿ—¬Ì ˢ› ¿ı “¤¥, ÿ—¬fi˘ ‹Î›˘˝
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı … ±ı Ëı⁄ÌE›±ıÀıÕ »ı, ¿èÎ_fiı. fiÎ ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ ›
÷_ ±ËŸ µ»ÌfiÎ ¬˘‚‰Î ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î ·¥ Ωfiı !” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “fiÎ      ◊¥ Ω›.
⁄Î. ±ı µ»ÌfiÎ ¬˘‚‰Î ÁÎfl ’HÎ ÷‹fiı ‘˘· ‹ÎflÌfiı ‹ÎflÌ ÂÌ ÿÂÎ ◊Λ
?!                                      ≠ffi¿÷ν — ±‹ÎflÎ_ ·˘¿˘fiÌ ƒÏp Ë∞ Ïfiÿ˘˝Ê ¿ı‹ fi◊Ì ◊÷Ì ?

    ±Î ÿÏfi›Î Ï⁄·¿<· ¿Î›ÿıÁfl «Î·ı »ı, ¤√‰Îfi «·Î‰÷Î fi◊Ì »÷Î_        ÿÎÿÎlÌ — ƒÏp Ïfiÿ˘˝Ê … »ı.
  Ó
VÀˇ˘√ ¿Î›ÿıÁfl »ı. ¤√‰ÎfifiÌ ËÎ…flÌ◊Ì «Î·ı »ı ±Î. ±ıÀ·ı ¿˘¥ ’HÎ ÷‹ÎflÌ       ≠ffi¿÷ν — Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î‰_ Ωı¥±ı, ±ı‹ ¤Î‰ »ı, ’HÎ »÷Î_› ⁄ÌΩfiÎ
ΩıÕı ÿ˘Ê ¿flı ÷˘ ÷ı ÷‹Îfl˘ … ’ÕC΢ »ı. ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥fi˘ ÿ˘Ê ˢ÷˘ … fi◊Ì.  ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı.
‹fiı …√÷ ±Î¬ÎfiÎ_ ∞‰‹ÎhÎ Ïfiÿ˘˝Ê … ÿı¬Î› »ı. ±Î …ı ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î›
»ı ±ı … ¤˛Î_Ï÷. ±Î’b_ ωiÎÎfi ±ı‰_ ¿Ëı »ı ¿ı ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁfi˘ ÿ˘Ê       ÿÎÿÎlÌ — ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı, ±ı …ıfiı ÿı¬Î› »ıfiı, ÷ıfiı ±Î’HÎı “Ωı¥±ı”
ÿı¬Î› ÷ı ÷‹Îfl˘ ÿ˘Ê »ı. ÷‹ÎflÎ ÿ˘Ê◊Ì ±ı fḻı@Âfi (≠I›ÎCÎÎ÷) ±Î‰ı·_    »Ì±ı, ⁄Á. ⁄Î¿Ì …ı ‹Î· ¤flı·˘ ˢ› ÷ı‰˘ … fiÌ¿‚ı fiı ?
»ı. ±ÎI‹Î › ‰Ì÷flÎ√ »ı ±fiı ≠¿ÚÏ÷ › ‰Ì÷flÎ√ »ı. ’HÎ ÷‹ı …ı‰˘ ÿ˘Ê         ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı fiı ?
¿Îœ˘ ±ıÀ·_ ±ıfi_ fḻı@Âfi ±Î‰ı.
                                       ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ … ’Õıfiı ! ÂÎ ‹ÎÀı ±ı‰˘ ‹Î· ¤›˘˝ Ë÷˘ ?!
         I›Îflı ÿ˘Ê ⁄fiı ±ı ÏÕV«Î…˝ w’ı...
                                              l©Î◊Ì Âw, ‰÷˝fi◊Ì ’ÒHν...
   ⁄‘_ Ïfiÿ˘˝Ê … »ı. ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› »ı ±ı … ±Î’H΢ ÿ˘Ê »ı. ¿˘¥ ∞‰fi˘
                                        ±ıÀ·ı ±Î ±Î’b_ iÎÎfi Â© iÎÎfi »ı. Á‹…HÎı › Â© »ı. …√÷ ±Î¬_
ÿ˘Ê »ı … fiËŸ. ±ı‰_ ÿı¬Î›_ ÷˘ iÎÎfi ¿Ëı‰Î›, ’HÎ ±ı ÿı¬Î› fiËŸfiı ?
                                    Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î‰_ Ωı¥±ı. ’Ëı·_ Ïfiÿ˘˝Ê l©Î‹Î_ ±ÎT›_, ˉı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı Á‹…H΋Î_
    ≠ffi¿÷ν — ÿ˘ÏÊ÷ Ωı‰˘ fi◊Ì »÷Î_ ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› ±ı ÏÕV«Î…˝       ±Î‰Âı, iÎÎfi‹Î_ ±Î‰Âı. ’˘÷ı Â©ÎI‹Î … »ı fiı ! √…‰_ ¿Î’ı ÷˘ › Ïfiÿ˘˝Ê
¿Ëı‰Î›fiı ?                               ÿı¬Î‰˘ Ωı¥±ı.
    ÿÎÿÎlÌ — ÏÕV«Î…˝. ÏÕV«Î…˝ À< ⁄Ì Ëı⁄ÌE›±ıÀıÕ. ’˘÷ÎfiÌ ÁkÎÎ fiËŸ     …ı ΩH›_ ±ı ’λ\_ ±Î’HÎÌ l©Î‹Î_ ’Òflı’Ò fl_ ±Î‰ı, I›Îfl ’»Ì ‰÷˝fi‹Î_
±ı Ëı⁄ÌE›±ıÀıÕ ¿Ëı‰Î›.                         ±Î‰ı. ±ıÀ·ı ’Òflı’Ò fl_ l©Î‹Î_ Ë…\ ±ÎT›_ fi◊Ì. …ı‹ …ı‹ l©Î‹Î_ ±Î‰÷_ …Âı
                                    ±ı‹ ‰÷˝fi‹Î_ ±Î‰÷_ …Âı. ÷ı ⁄‘˘ ≠›˘√ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ◊Λ. ±ı‰_ ±˘Ï«_÷_ fiÎ
    ≠ffi¿÷ν — ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› ÷˘ ±ı ÏÕV«Î…˝ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿Ëı‰Î› ?
                                    ⁄fiÌ Â¿ı ¿_¥ ! ’HÎ ΩHÎı I›Îfl ’»Ì ±ı ≠›˘√‹Î_ ±Î‰ıfiı ?!
    ÿÎÿÎlÌ — ÿ˘ÏÊ÷ Ωı‰Îfi˘ ¤Î‰ »^Àu˘ ±ıÀ·ı ÏÕV«Î…˝ ¿Ëı‰Î›fiı ! ’HÎ
                                       ≠ffi¿÷ν — ±Î ΩH›_ ÷˘ CÎHÎÎ_ ‰¬÷◊Ì »ı … fiı ?
±ı ±ıHÎı ’Òflı’ÒflÌ ±ÎiÎÎ ’Î‚Ì fi◊Ì. ±ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±ÎiÎÎ ’΂÷˘ …Âı, ÷ı‹
÷ı‹ «˘A¬_ ◊¥ …Âı. I›Î_ Á‘Ì ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı.             ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ’HÎ ±ı ΩH›_ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ΩH›_ ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î›
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                       83  84                      Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

¿ı ≠‰÷˝fi‹Î_ ±Î‰ı …. ±ıÀ·ı ’Òflı’Ò fl_ ΩH›_ fi◊Ì. ±Î ÷˘ V◊Ò‚ ΩH›_. ΩH›Îfi_  ’ÒflÎ ÿı¬Î÷Î fi◊Ì ±fiı ⁄ÌΩfiÎ Ωı‰Î ÷ˆ›Îfl ◊›Î. ÿ˘Ê Ωı‰ÎfiÌ ‹ÎHÎÁfi΋Î_
Œ‚ Â_ ? ÷fl÷ … ≠‰÷˝fi‹Î_ ±Î‰ı. ±ıÀ·ı ±Î V◊Ò‚ ΩH›_ »ı, Ë…\ ÷˘ ±ıfi_     „@÷ »ı, ±ı ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê Ωı‰Î ‹ÎÀı … »ı. ⁄ÌΩfiÎ ÿ˘Ê˘ Ωı‰Î ‹ÎÀı fi◊Ì.
ÁÒZ‹, ÁÒZ‹÷fl fiı ÁÒZ‹÷‹ ◊Âı I›Îflı ≠‰÷˝fi‹Î_ ±Î‰Âı.              ÷ıfi˘ ÿfl’›˘√ ◊‰Î◊Ì ’˘÷ÎfiÎ_ ÿ˘Ê Ωı‰ÎfiÌ Â„@÷ ⁄_‘ ◊¥ √¥. ⁄ÌΩfiÎ
                                      ÿ˘Ê ¿Îœ‰Î ‹ÎÀı fi◊Ì ±Î. ±ı ±ıfiÎ ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê fiËŸ ¿Îœı fiı ? ±Î’HÎı
          fi »˘Õ‰˘ ¿Ïÿ ÁIÁ_√ “±Î” !                ⁄ÌΩfiÎ ÿ˘Ê ¿ÎœÌ±ı ÷˘ ±ı‹fiı √‹ı »ı ?
    ±Î ÁIÁ_√‹Î_ ÷˘ ‹Îfl ’Õ÷˘ ˢ› ÷˘ › ‹Îfl ¬¥fiı ’HÎ ±Î ÁIÁ_√           ≠ffi¿÷ν — fi◊Ì √‹÷_.
»˘Õ‰˘ fiËŸ. ‹flÌ …‰_ ÷˘ › ±Î‰Î ÁIÁ_√‹Î_ ‹flÌ …‰_, ’HÎ ⁄ËÎfl fiÎ ‹fl‰_.
¿ÎflHÎ ¿ı …ı Ëı÷ ‹ÎÀı ‹›˘˝, ÷ı Ëı÷ ±ıfi˘ Ωı¥LÀ ◊¥ Ω› »ı. ±ËŸ ¿˘¥         ÿÎÿÎlÌ — fiÎ √‹÷˘ ‰ı’Îfl ⁄_‘ fiÎ ¿fḻı ±Î’HÎı ?
‹Îfl÷_ fi◊Ìfiı ? ‹Îflı ÷˘ …÷˘ flË_ ? ±Î …√÷ ¿Î›ÿıÁfl √˘Ã‰Î›ı·_ »ı. ˉı            “T›‰„V◊÷” ¿÷ν I›Î_ ¤Ò· ¿˘fiÌ ?
±ı‹Î_ ¿˘¥fiÎ ÿ˘Ê …\±ı ÷˘ Â_ ◊Λ ? ¿˘¥fi˘ ÿ˘Ê ËÂı ¬fl˘ ?
                                         ΩB≤Ï÷ flά‰Ì ±ı‰˘ Ïfiç› Ë˘‰˘ Ωı¥±ı. ¤Ò·fi˘ Á‰Î· fi◊Ì.
    ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥fi˘ ÿ˘Ê ÷˘ fiËŸ ˢ›, ’HÎ ‹fiı ±ı‰_ ÿı¬Î› »ı.       ±Î’HÎı ±ËŸ ¤Ò· ◊÷Ì … fi◊Ì. ¤Ò· ÷˘ “…ıfiÌ” ◊Λ, ±ıfiı ’λ\_ ’˘÷Îfiı
    ÿÎÿÎlÌ — …ı ÿı¬Î› »ı, ±ı ÿ½fi ¬˘À<_ ˢ›. ±Î’HÎı ±ı¿ ‰V÷ ±ËŸ◊Ì    Á‹…HÎ ’Õı ¿ı ±Î ¤Ò· ◊¥, ’HÎ T›‰„V◊÷ ¿flı »ı, ’HÎ ’˘÷ı ÏfiÏ‹kÎ
Ωı¥±ı, ±ı ˢ› CÎ˘Õ˘ ±fiı ⁄‚ÿ …ı‰_ ÿı¬Î› ÷˘ ±Î’HÎı ⁄‚ÿ »ı ±ı‰_       ◊›˘, ‹ÎÀı ±ıfi_ ±Î·˘«fiÎ-≠Ï÷ø‹HÎ-≠I›ÎA›Îfi ¿fl‰_ Ωı¥±ı ¿ı, “±Î‰_
⁄˘·Ì±ı. ’HÎ I›Î_ …¥fiı ÷’ÎÁ ¿fḻı ÷˘ ¬⁄fl ’Õı ¿ı CÎ˘Õ˘ »ı, ÷˘ ±Î’HÎı     fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı.” fiËŸ ÷˘ ’»Ì «Î·ı … fiËŸ fiı ! ‰V÷ … ±Î¬Ì …\ÿÌ
fiÎ Á‹∞±ı ¿ı ±Î’HÎÌ ±Î_¬˘ ‰Ì¿ (fi⁄‚Ì) ◊›ı·Ì »ı ! ±ıÀ·ı Œfl̉Îfl         »ı. ¿flı »ı T›‰„V◊÷. ±Î’HÎı I›Î_ ±ıÀ·ı ¿˘¥fi˘ ÿ˘Ê Ωı‰Îfi˘ ˢ÷˘ …
¿ı …ı ÿı¬Î› ±ı‰_ fiyÌ … fiÎ ‹Îfi̱ı.                     fi◊Ì fiı !

    ≠ffi¿÷ν — ±Î’fiΠω{fi (ƒÏp)◊Ì ¿˘¥fiÎ_ ÿ˘Ê fi◊Ì »÷Î_ ‹fiı ±Î‰_         ±Î ÁIÁ_√‹Î_ ¿˘¥fiÌ ¤Ò· Ωı‰ÎfiÌ ƒÏp »˘ÕÌ ÿıΩı. ¤Ò· ◊÷Ì … fi◊Ì
¿ı‹ ÿı¬Î› »ı ?                               ¿˘¥fiÌ. ±ı ⁄‘_ “T›‰„V◊÷” ¿flı »ı. ‹ÎÀı ¤Ò·fiÌ ƒÏp … ¿ÎœÌ fiά‰Ì. fiËŸ
                                      ÷˘ ±Î’H΢ ±ÎI‹Î ⁄√ÕÌ Ω›.
    ÿÎÿÎlÌ — ÷fiı ÿı¬Î› »ı ±ı‹Î_ ÷_ iÎÎfi √˘Ã‰÷˘ fi◊Ìfiı ! ±iÎÎfifiı
«Î· flËı‰Î ÿ™ »\_. ±Î ÿÎÿÎfiÎ «U‹Î ’Ëıflı ÷˘ ÿ˘Ê fiÎ ÿı¬Î›. ’HÎ ’ı·Î_        ≠ffi¿÷ν — ¤Ò·fiÌ ƒÏp flËı ÷˘ ’√Ï◊›_ ∂÷flÌ ’Õı fiı ?
«U‹Î◊Ì Ωı Ωı ¿›Î˝ ¿flı »ı. fiËŸ ÷˘ ±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ »ı … fiËŸ !          ÿÎÿÎlÌ — ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› ‹ÎHÎÁ ! ⁄‘_ “T›‰„V◊÷” ¿flı »ı. ±Î
±Î ‹ÎflÌ ¨Õ΋Î_ ¨ÕÌ Â˘‘¬˘‚ »ı.                        iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì ⁄‘_ T›‰„V◊÷fiÎ ±Î‘Ìfi ◊Λ »ı.
          ‰Î‚‰Ì, ÿ˘Ê Ωı‰ÎfiÌ Â„@÷fiı !                           ‰Ø·ı’˘ ¤Ï‰W›Ï÷...
   ¿˘¥fi˘ ÿ˘Ê … Ωı‰˘ fiËŸ. I›Îfl◊Ì … ÕÎèÎÎ ◊¥ Ω›. ÿ˘Ê ¿˘¥fi˘                ±L› ZÎıhÎı ¿Ú÷‹˚ ’Î’‹˚ ‘‹˝ ZÎıhÎı ωfiU›Ï÷,
¬flı¬fl »ı fiËŸ. ±Î ÷˘ ‰√fl ¿Î‹fi˘ ‹ı∞VÀˇıÀ ◊¥ Ω› »ı. ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê               ‘‹˝ ZÎıhÎı ¿Ú÷‹˚ ’Î’‹˚ ‰Ø·ı’˘ ¤Ï‰W›Ï÷.
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                     85  86                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

    ⁄ËÎfl ¿_¥ ÿ˘Ê ◊›˘ ˢ› ÷˘ ±ËŸ ±Î√‚ fiΠ◊¥ Ω›, ’HÎ ±ËŸ        ⁄Ë À«‹Î_ fiÎ flά̱ı. ±ı¿-⁄ı ¿·Î¿ flά̱ı. fiÌfl⁄ıfi ±ı¿·Î_fiı …, ±ı‹fiı
±Î√‚ ’Î’ ¿›* ÷ı “‰Ø·ı’˘ ¤Ï‰W›Ï÷”. ±ıÀ·ı ‹ıÓ ¿èÎ_, “‘˘¥ fiάΩı.”     ÿ˘Ê fiËŸ ÿı¬Î›Î, ¿ıÀ·Î_› ‰Ê˝◊Ì ΩıÕı flËı »ı ’HÎ ±ı¿ ±ZÎflı› ÿ˘Ê fiËŸ
I›Îflı ¿Ëı, “ËÎ. ¤ÒS›˘. ˉı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ±Î‰_ fiËŸ ◊Λ.” ‹ıÓ ¿èÎ_, ¿˘¥fi˘›  ÿı¬Î›˘ ! ±ı¿ Áı¿LÕı› ÿ˘Ê fiÎ ÿı¬Î›˘ ÷ı ±Î fiÌfl⁄ıfi ! ÷ı ¤Îflı ¿Ëı‰Î›fiı ?
ÿ˘Ê Ωı¢ fiËŸ, ±ËŸ fiÎ Ωı‰˘, ⁄ËÎfl …¥fiı Ωı‰˘. ⁄ËÎfl …¥fiı Ωı¢ ÷˘       ÷fiı ¿˘¥¿ ÿËÎÕ˘ ÿı¬Î÷˘ ËÂı, fiËŸ ? ¿˘¥ ÿËÎÕ˘› fiËŸ ?
±ËŸ ±Î√‚ ±ı ‘˘‰Î¥ …Âı ’HÎ ±ËŸ …\±ı ÷˘ ‰Ø·ı’ ◊¥ Ω›. ÁËı…ı›
¿˘¥fi˘ ÿ˘Ê fiÎ Ωı‰Î›. √‹ı ÷ı‰_ ¨‘_ ¿fl÷˘ ˢ›, ÷˘ ÿ˘Ê fiÎ Ωı‰Î› ±fiı        ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î’fi_ ÷˘ ±Î ωiÎÎfi, ±ı ‰Î÷˘fiÌ ÷˘ ±ÿ˚¤Ò÷÷Î
Ωı‰Î¥ Ω› ÷˘ ±Î’HÎı ‘˘¥ fiά‰˘ Ωı¥±ı ±fiı fiËŸ ÷˘ ±ı ‰Ø·ı’ ◊¥        … »ı ! ±ËŸ ÿ˘Ê Ωı‰Îfi_ ÷˘ ¿_¥ ¿ÎflHÎ … fi◊Ì. Á_’ÒHν iÎÎfiÿÂÎ ‰÷˝÷Ì
Ω›.                                   ˢ› …ı‹fiı !!

   ±ıÀ·ı ±ËŸ ÷˘ ‘˘¥ fiά‰_ ÷fl÷ …. ω«Îfl ±‰‚˘ ±ÎT›˘ ¿ı ÷fl÷          ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ıfiı ¿ı ÷‹ÎflÎ …ˆfi˘ ˢ›fiı ÷ı ÁÎflÎ_. ±Î‰Õ˘ »˘¿fl˘
‘˘¥ fiά‰_. ¿˘¥ ¨‘_ ¿flı ¿ı »÷_ ¿flı, ÷ı ±Î’HÎı Ωı‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì.     ˢ› ÷ı › ¿Ëı ¿ı ÿÎÿÎ∞ ¿Ëı ±ı ÁΫ_, ⁄Ì…\_ fiËŸ. ±ı‰_ ‹Îfiı »ı ⁄‘Î_›.
                                     ±fiı ±Î ⁄ÌΩı ⁄‘˘ ¿Î«˘ ‹Î·.
   ±Î ‘‹˝V◊Îfi ¿Ëı‰Î›. CÎıfl ¤Ò· ¿flÌ Ë˘› ÷˘ ±ËŸ ±Î√‚ ÁIÁ_√‹Î_
±ı ¤Ò· ¤Ò_ÁÎ¥ Ω›. ’HÎ ‘‹˝V◊Îfi‹Î_ ¤Ò· ◊¥, ÷˘ Ïfi¿Î«Ì÷ ◊Λ.            ≠ffi¿÷ν — ±Î’ Ïfifl_÷fl ±ı¿ÿ‹ ÁÒZ‹÷‹‹Î_ µ’›˘√‹Î_ ‰÷˝÷Πˢ›,
                                     I›Î_ ÿ˘Ê flËı … fiËŸ fiı ¿Â_ ? ’»Ì ±Î’fiÎ ÿ˘Ê ¿ı‹ Ωı‰Î› ?
    ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ ’ÎÁı ⁄ıÃΠˢ› ÷˘ › Ïfi¿Î«Ì÷ ◊Λ ?
                                        ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰Ì Á‹…HÎ fiËŸfiı, ±ı¿<_› Á‹…HÎ fiËŸ.
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ◊Λ. ’HÎ ±ıfi˘ …ı ·Î¤ ‹‚÷˘ ˢ› ÷ı fiÎ ‹‚ı fiı !
±ıfi˘ ·Î¤ ‹‚÷˘ ˢ› ÷ı fiÎ ◊Λ. ÷ı ±Î‰Ì ¤Ò·˘ ◊Λ »ı. ±ıÀ·ı «ı÷‰Ì±ı        ≠ffi¿÷ν — ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ı ‰÷˝÷Πˢ ’»Ì ⁄ËÎflfi_ √‹ı ÷ı‰_ ˢ›,
÷‹fiı. ¤Ò· ◊Λ ÷ı◊Ì ¿flÌfiı iÎÎfi …÷_ flËı÷_ fi◊Ì. «ı÷‰‰Î◊Ì «˘A¬_ ◊Λ    lÌ‹ÿ˚ flÎ…«_ƒı ÷˘ ±ıÀ·ı Á‘Ì ¿Ì‘_ ¿ı iÎÎfiÌfiı Áfiı’Î÷ ◊Λ, ÷˘ › ±ı‹fiÎ
fiı ?                                   ÿ˘Ê fiÎ Ωı‰Î›.
            ÿı¬ı ÿ˘Ê iÎÎfiÌfiÎ_, ÷ıfiı...               ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı Á‹…HΠˢ‰Ì Ωı¥±ı fiı ! Á‹…HÎ ¿_¥ ÁËı·Ì
    ÷fiı ±‹Îfl˘ ÿ˘Ê ÿı¬Î› ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ?                  ‰V÷ »ı !

    ≠ffi¿÷ν — fiÎ.                              ≠ffi¿÷ν — ∂·ÀÎ_fi_ ±Î ’Ò»‰Î‹Î_, ’ı·_ ‰Î÷«Ì÷ ¿fl‰Î‹Î_ ωfi›
                                     «Ò¿Î› ±ı ⁄‘Ì ¤Ò·˘ ±‹ÎflÌ ±‹Îflı ‘˘‰ÎfiÌ Ë˘›.
    ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ › fiËŸ ? ±fiı ±Î ’Ëı·Ì ‰¬÷ ±Î Ï⁄«ÎflÎfiı
±‹Îfl˘ ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı. ÷ı◊Ì ±‹ı ±ΩH›Î ‹ÎHÎÁfiı ⁄Ë ±‹ÎflÎ À«‹Î_           ÿÎÿÎlÌ — F›Î_ fiËŸ Ωı‰Îfi_ I›Î_ ±ı Ωı¥ fiάı, ±ı ±Ω›⁄Ì … »ı
flά÷Î fi◊Ì. ⁄Ï© ‰Î’flı ÷˘ ÿ˘Ê … ÿı¬Î› ‹ÎHÎÁfiı, ’ÕÌ Ω›. ±ı ÷˘ fi¿ı˝     fiı ! ⁄Ì∞ …B›Î±ı ÿ˘Ê …\±ıfiı, ÷˘ Ë_ ±ı ¤Î_√Ì ±Î’_. ±fiı ±ËŸ ÿ˘Ê …\±ı
Ω›, Á‹…HÎ ‰√flfiÎ. ±S›Î, iÎÎfiÌ ’flÊfiı, …ı ±Î¬Î ·˘¿fiı ÷Îflı, ÷ıfi΋Î_    ÷˘ ¿˘HÎ ¤Î_√ı ±ıfi_ ? ¿˘¥ ¤Î_√fiÎfl_ … flèÎ_ fiËŸfiı ! ±ıÀ·ı Ë_ «ı÷‰Ì ÿ™
› ÿ˘Ê ¬˘‚Ì ¿ÎœuÎ ?! ’HÎ ±Î ±ΩH›Î ‹ÎHÎÁ, Á‹…HÎ fiËŸ. ÷ı◊Ì ±‹ı       ¿ı ±S›Î, Ωı …ı, ±ËŸ «ı÷÷˘ flËı…ı. ‹ËŸ Á‹…HÎ fiËŸ fiı Ï⁄«ÎflÎfiı ! ¿˘¥
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                      87  88                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

Ω÷fiÌ › Á‹…HÎ fiËŸfiı ! ±Î ◊˘Õ<_-CÎb_ iÎÎfi ±ÎM›_ ˢ›fiı, ÷ı ΩB≤Ï÷ flËı    ‹ËŸ Ã_Õ¿ flËı »ı ±ıÀ·_ … ÁÎfl_ »ı fiı !
±ı ·˘¿˘fiı. «˘A¬˘ ˢ› ÷˘. ⁄Ì∞ Á‹…HÎ fiËŸ ¿ı Ë_ Â_ ¿flÌ flè΢ »\_ ?!
                                        ≠ffi¿÷ν — ±Î’ ÷˘ ¿Ë˘ »˘fiı ¿ı, ±ı¿ ZÎHÎ ’HÎ ±‹Îfl˘ ‹˘ZÎfi˘
⁄Ï© ŒÁ‰ı. ÷ıfiÌ ’˘÷Îfiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı fiı ! ⁄Ï© ⁄‘Î_fiı ŒÁ‰ı. fiÎ Ωı‰Îfi_
                                     K›ı› ±‹ı «Ò¿Ì±ı fiËŸ.
ˢ› ÷ı › ÿı¬ÎÕı.
                                        ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ Ï‹ÏfiÀı ›, ±ı¿ ZÎHÎı › fiÎ «Ò¿Î›.
   ±Î ⁄Î⁄÷‹Î_ fiÌfl⁄ıfi Ωı›Î_ ‹ıÓ. ±ı¿ ÿËÎÕ˘› ±‰‚˘ ω«Îfl fiÎ ±Î‰ı.
±‹ÎflÎ ËÎ◊ı ¿˘¥¿fiı ‹Îfl÷Î_ ˢ¥±ıfiı, ÷˘ › ω«Îfl fiËŸ. ±ıfi_ ¿_¥ ÏË÷fi_       ≠ffi¿÷ν — ˉı ±Î¬_ ‹˘Z΋Î√˝‹Î_ flËı‰_ ±fiı ±Î T›‰ËÎfl ’λ˘. ±ı¿
¿ÎflHÎ Ωı›_ ËÂı ÷ı◊Ì ‹Îfl÷Î ËÂı !                     ±ı¿ T›„@÷fiı ÿ—¬ÿÎ›Ì fiÎ ◊Λ, ±ıfi˘ fl˘√ fiÌ¿‚ı, ±ıÀ·_ ¿Õ¿ ⁄˘·‰_ ’Õı,
                                     ±ı ⁄‘_ ¿fl‰Îfi_.
    ≠ffi¿÷ν — ±fiı ±ı‰_ … ˢ› »ı.
                                        ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ⁄ı ⁄ËÎfl‰ÏÀ›ÎfiÌ ‰Î÷ı › ‰Î_«Ì±ı.
    ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±ı ±Î‹fiÌ ⁄Ï© ÂÌ flÌ÷ı ’ˢӫı ?
                                        ≠ffi¿÷ν — ±ı ’HÎ ¿fl‰Îfi_ fiı ‹˘ZÎ «Ò¿‰Îfi˘ fiËŸ.
    ≠ffi¿÷ν — ±Î¬_ ¿ı‰‚ ¿flHÎÎ ±fiı ¿S›ÎHÎ ÏÁ‰Î› ⁄Ì…\_ ¿_¥ ±ËŸ
»ı fiËŸ.                                     ÿÎÿÎlÌ — ⁄ı ⁄ËÎfl‰ÏÀ›ÎfiÌ ‰Î÷ı › ‰Î_«‰ÎfiÌ. ±ı «˘’ÕÌ ËÎ◊‹Î_
                                     ±Î‰Ì ˢ› ÷ı ’ÒflÌ ¿fl‰ÎfiÌ. ’ı’fl ‰Î_«‰ÎfiÌ ŒÎ¥·fi˘ › Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘
    ÿÎÿÎlÌ — ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±ıfi_ › flÎ√ı ’ÕÌ …Âı.
                                     ±fiı ±Î ¿Ëı »ı ±‹Îflı ¿Î‹ ‰‘Îflı »ı ! ·ı, ±Î ¿Î‹‰Î‚Î ±ÎT›Î ! ±ËŸ
    ≠ffi¿÷ν — ±Î iÎÎfi‹Î_ ÷˘ …√÷‹Î_ ’HÎ ¿˘¥fiı ÿ˘ÏÊ÷ Ωı‰Îfi_ fi◊Ì,    ’ÎHÎÌ ‹Ò@›_ ˢ› fiı ÷˘ ±ËŸ ‘flı ‹fiı, ‹Îflı fiÎ ’̉_ ˢ› ÷˘ › ! ±ı ΩHÎı
÷˘ iÎÎfiÌ ’flÊfiÎ ÷˘ ÿ˘Ê Ωı‰Î÷Î ËÂı ? …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê Ωı‰Îfi_ »ı. ’˘÷ÎfiÌ    ¿ı ±Î ◊¥ √›_ ¿Î‹ ! ‹Îflı fiÎ ’̉_ ˢ› ÷˘ › ‘flı. Ë_ ¿Ë_ ¿ı, “fiÎ, Ë‹HÎı
… ¤Ò·◊Ì ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı.                           fiËŸ.” ±ıfiı ±ı ¿Î‹ ‹Îfiı.
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±ı‰_ ¤Îfi flËı fiËŸ fiı ‹ÎHÎÁfiı ! ¤Îfi flËı ÷˘        ±Î’HÎı …ı ¿‹˝ fiÎ ⁄_‘Λ ¿Ë̱ı »Ì±ıfiı, ÷ı ’Î_« ±ÎiÎÎ ’΂÷˘ ˢ›,
±Î‰_ ¿flı › fiËŸfiı Ï⁄«Îfl˘ ? Ωı¬‹ ¬ıÕı fiËŸ fiı ±Î ÷˘ ? ⁄Ë ‹˘À<_ Ωı¬‹    ±ıÓÁÌ À¿Î ÷˘. fiËŸ ÷˘ ⁄‘Î_ ¿‹˝ ⁄_‘Λ …. ±ÎiÎÎ fiÎ ’΂̱ı ±ıÀ·ı ¿‹˝
¿Ëı‰Î›fiı ! ÷ı◊Ì ÷˘ ’ı·Î ¤Î¥fiı ¿Ëı·_ ¿ı ±Îà ‰ÎB›Î◊Ì ‰Ëı·_ ÷‹Îflı ±Î‰‰_  ⁄_‘Λ …. ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ › ⁄ıÁÌ flËı ÷˘ ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ. ±fiı ‹ÎflÌ
fiËŸ. ±‹ı «Î ’Ì÷Î_ ˢ¥±ı fiı ÿ˘œ ¿’ ’Ì÷Î_ ˢ› ¿ı ⁄ı ¿’ ’Ì÷Î_ ˢ¥±ı !    ’ÎÁı » ‹ÏËfiÎ ¤ı√˘ fiÎ ◊›˘ ’HÎ ±ÎiÎÎ ’΂÷˘ ˢ› ÷ıfi_ ¿S›ÎHÎ ◊Λ.
I›Îflı ±ıfiÌ ⁄Ï© ⁄÷ÎÕÂı ¿ı ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ⁄ı ¿’ ’̉ÎfiÌ ÂÌ …wfl ? ±ı¿ ’Ì‘Ì   ⁄Î¿Ì ±ËŸ ÷˘ ⁄‘Îfiı Ã_Õ¿ ·Î√ıfiı, ÷ı ⁄‘Î ⁄ıÁÌ … flËıfiı ! ¿>÷fl_ › ±ËŸ◊Ì
ˢ› ÷˘ › Â_ ¬˘À<_ ?                           ¬Áı fiËŸ, ⁄Y›_ ! ‹Îfḻı ÷˘› ’λ\_ ±ËŸ ±Î‰Ìfiı ⁄ıÁı. ±‹ı ±˙fl_√Î⁄Îÿ
                                     √›Î Ë÷Î. ÷ı ¿>÷fl_ ‹ÎflÌ ’ÎÁı◊Ì ¬Á÷_ fi Ë÷_.
    ≠ffi¿÷ν — Ωı‰Î …ı‰_ ÷˘ ‹ËÌ·_ … »ı, ¿ı «Î ’Ì÷Ì ‰¬÷ı ±Î’ ‹ËŸ
¿ı‰Ì flÌ÷ı ‰Ì÷flÎ√÷΋Î_ flˢ »˘ !                                Áfl‚fiı iÎÎfiÌ¿Ú’Î ±’Îfl !
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰Ì Ωı‰ÎfiÌ Â„@÷ @›Î_◊Ì ·Î‰ı ? ±ı ÷˘ ±Î’HÎÎ iÎÎfi◊Ì       ‹˘Z΋Î√˝ ËÎ◊‹Î_ ±ÎT›Î ’»Ì …ı ÷‹ÎflÎ◊Ì ÿ˘ÕΛ ±ı‰_ ±Î‹fiÎ◊Ì
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                     89  90                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

ÿ˘ÕΛ fiËŸ. ±Î ÷˘ ⁄‘_ ’λ\_ ≠‹ÎÿÌ ¬Î÷_. ±‹Îflı ¨«¿‰Î ’Õı. ±ıÀ·ı ±Î             Â© µ’›˘√, ±ÎI‹Î ÷H΢...
»ı ÷ı Ï⁄·ÎÕÌfiÎ_ ⁄E«Î …ı‰Î_ »ı. Ï⁄·ÎÕÌfiı ±ıfiÎ_ ⁄E«Îfiı Ω÷ı ¨«¿Ìfiı Œfl‰_
                                         ±ÎI‹Îfi˘ Â© µ’›˘√ ±ıÀ·ı Â_ ? ±ıfiı ‰Ì·˘ fiÎ ‹Ò¿Î›. ’Î ¿·Î¿
’Õı fiı ÷‹ı ‰Î_ÿflÎfiÎ_ ⁄E«Î …ı‰Î_ »˘. ÷‹ı ’¿ÕÌfiı flά˘, »˘Õ˘ fiËŸ, «˘yÁ !
                                     {˘¿ ±Î‰Ì ˢ› ÷˘ ’÷_√fiÌ ÿ˘fl ±_√ÒÃÎfiı ‰ŸÀÌfiı {˘¿ ¬Î‰Ì. ÷ı‹ ±ÎI‹ÎfiÌ
ÏÕ{Î¥fi ±ıÀ·ı ÏÕ{Î¥fi !! ±fiı ±Î‹fiı ÷˘ ±‹Îflı ¨«¿‰Î ’Õı ! ¿ÎflHÎ
                                     ⁄Î⁄÷‹Î_ …flΛ ±ΩB≤Ï÷ fiÎ fl¬Î›. ±Î ‹fi-‰«fi-¿Î›Îfi˘ ÿ˘Ê ÷˘ ZÎHÎı
¿ı ±ı‹fiÌ Áfl‚÷Î Ωı¥fiı ±‹ı ¬ ˢ¥±ı. ±fiı ¬ ˢ¥±ı ±ıÀ·ı ¨«¿Ìfiı
                                     ZÎHÎı ÿı¬Î‰˘ Ωı¥±ı. ±Î ÿÊ‹¿Î‚‹Î_ ÿ˘Ê ‰√fl ¿Î›Î … fiΠˢ›. …ıÀ·Î
Œfḻı.
                                     ÿ˘Ê ÿı¬Î›Î ±ıÀ·Î (iÎÎfifiÎ_) Ï¿flHÎ ‰K›Î_ ¿Ëı‰Î›. ±Î ¿Î‚‹Î_ ±Î ±ø‹
   Áfl‚÷Î ÷ı ⁄‘_ … ¬S·_ ¿flÌ fiάı. ⁄‘Î_ … ¿⁄ÎÀ ∂CÎÎÕÎ_ ¿flÌ fiάı.   iÎÎfi ÷˘ √…⁄fi_ ≠ÎM÷ ◊›_ »ı. ÷‹Îflı ‹ÎhÎ ΩB≤Ï÷ flάÌfiı ¤flı·Î ‹Î·fiı
S›˘ ÁÎËı⁄, Ωı¥ ·˘. ¿ËıÂı ¿ı, ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î ‹Î· »ı. ±fiı ±Áfl‚÷Î      ¬Î·Ì ¿fl‰Îfi˘ »ı, ‘˘ ‘˘ ¿fl‰Îfi˘ »ı.
±ıÀ·ı ±ı¿ … ¿⁄ÎÀ ¬S·_ ¿flı. ⁄Ì…\_ ÷˘, ¿ËıÂı ÷˘ ∂CÎÎÕÌÂ, fiËŸ ÷˘ fiËŸ       ±fi_÷ ¤Ò·˘ »ı. ¤Ò·˘fiı ·Ì‘ı ¨CÎ ±Î‰Ì Ω› »ı. fiËŸ ÷˘ ¨CÎ ÂÎfiÌ ?
µCÎÎÕ̱ı. ±fiı ±Î ÷˘ ¿Ëı÷Î_ ’Ëı·Î_ ⁄‘Î_ … ∂CÎÎÕÎ_ ¿flÌ fiάı. Áfl‚÷Î ÷‹ı   ¨CÎ ±Î‰ı ±ı ÷˘ ‰ıflÌ √HÎΛ. ≠‹Îÿ«›Î˝ ¿Ëı‰Î› ! Â¤ µ’›˘√‹Î_ ’HÎ
Á‹F›Î ?!                                 ≠‹Îÿfiı ±Â¤ µ’›˘√ ¿Ëı »ı. iÎÎfiÌ ’flÊ ÷˘ ±ı¿ … ¿·Î¿ ¨CÎı. Ïfifl_÷fl
            √HÎ Ωı÷Î_ √HÎ ≠√Àı !              ΩB≤÷ flËı. ¬˘flο ±˘»˘ ◊¥ √›˘ ˢ›, ¨CÎ ±˘»Ì ◊¥ √¥ ˢ› I›Îflı
                                     ΩB≤Ï÷ ‰‘ı. fiËŸ ÷˘ ≠‹Îÿ«›Î˝ flËı. ¨CÎ ¬Ò⁄ ±Î‰ı ÷ı ≠‹Îÿ ¿Ëı‰Î›. ≠‹Îÿ
   ±fiı Á΋Îfi˘ √HÎ Ωı›˘ ¿ı √HÎ µI’Lfi ◊Âı. ⁄Á ! ±Î’HÎı √΂      ±ı ÷˘ ±ÎI‹Îfiı √Î_ÁÕÌ ⁄Î_K›Î ⁄flÎ⁄fl. F›Îflı ¨CÎ CÎÀı, ¬˘flο CÎÀı I›Îflı
¤Î_Õ̱ı fiı ¿˘¥ fiÎ ⁄˘·ı, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î‹Î_ ¿ı‰Î ÁflÁ √HÎ    ΩHΉ_ ¿ı ≠‹Îÿ CÎÀu˘. ¤Ò· ¤Î_√ı I›Îflı ±ıfiÎ ‹˘Ó ’fl ·Î¥À ±Î‰ı. Á_ÿfl
»ı ! ÷˘ ±Î’HÎfiı ±ı √H΢ µI’Lfi ◊Λ. ±fiı ¿˘¥fi˘ ÿ˘Ê »ı … fiËŸ ±Î      ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı, ·˘¿˘ ±ıfiÌ ’λ‚ Œflı. ¤Ò· fi◊Ì … ±ı‰_ Ωı ‹ÎfiÌfiı ⁄ıÁÌ
ÿÏfi›Î‹Î_. ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê◊Ì … »ı ±Î ⁄‘_ ›.                 flËı ÷˘ ’»Ì ¤Ò· ÿı¬Î› … @›Î_◊Ì ? ’»Ì ÏfiflÎ_÷ı ÁÒ¥ flËı. ±Î’HÎÎ ∑ÏÊ-
            Ïfi…¿‹˝ ±ıÀ·ı Ïfi…ÿ˘Ê !               ‹Ïfi±˘ ¨CÎı fiËŸ. ⁄Ë Ω√˛÷ flËı.
    ±Î ¿fl‹, ¿fl‹ √Λ »ı ’HÎ ¿fl‹ Â_ »ı ÷ıfi_ ÷ı‹fiı ¤Îfi fi◊Ì.                  ¤Ò·˘, ±…‰Î‚ÎfiÌ...
’˘÷ÎfiÎ_ ¿‹˝ ±ıÀ·ı Ïfi…ÿ˘Ê. ±ÎI‹Î Ïfiÿ˘˝Ê »ı. ’HÎ Ïfi…ÿ˘Êı ¿flÌfiı ⁄_‘Λı·˘     V◊Ò‚ ¤Ò·˘ ÷˘ Á΋ÁÎ‹Ì À¿fl΋HÎ ◊Λ ±ıÀ·ı ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ’HÎ
»ı. …ıÀ·Î ÿ˘Ê ÿı¬Î÷Î ◊Λ ±ıÀ·Ì ‹„@÷ ±fi¤‰Î›. ¿˘¥ ¿˘¥ ÿ˘Ê˘fiı ÷˘     ÁÒZ‹, ÁÒZ‹÷fl, ÁÒZ‹÷‹ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì Ë˘› »ı ¿ı ±ı …ı‹ …ı‹ fiÌ¿‚÷Ì Ω›
·Î¬-·Î¬ ’Õ Ë˘› ±ıÀ·ı ·Î¬-·Î¬ ‰Îfl Ωı¥±ı I›Îflı ±ı fiÌ¿‚÷Î Ω›.        ÷ı‹ ÷ı‹ ‹ÎHÎÁfiÌ Á√_‘ ±Î‰÷Ì Ω›. ±Î ¤Ò·˘ ÷˘ ±_‘ÎflÎfiÌ ¤Ò·˘. ÷ı
ÿ˘Ê˘ ÷˘ ‹fi-‰«fi-¿Î›Î‹Î_ ¤flı·Î … »ı. ±‹ı Ω÷ı iÎÎfi‹Î_ Ωı›_ »ı ¿ı …√÷    ’˘÷Îfiı ÿı¬Î› fiËŸ. ±ı ÷˘ iÎÎfiÌ ’flÊ ≠¿Î ŒıÓ¿ı ±ıÀ·ı ÿı¬Î›. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_
ÂıfiÎ◊Ì ⁄_‘Λ_ »ı. ‹ÎhÎ Ïfi…ÿ˘Ê◊Ì ⁄_‘Λ_ »ı. fi›˘˝ ¤Ò·˘fi˘ ¤_ÕÎfl ‹ËŸ    ±…‰Î‚ÎfiÌ ¤Ò·˘ ÁÎflÌ. ≥·ı„@ÀˇˇÏÁÀÌ‰Î‚Ì Ë˘› ÷ı ’˘÷Îfiı ÷fl÷ ÿı¬Î›.
¤flı·˘ »ı. ZÎHÎı ZÎHÎı ÿ˘Ê ÿı¬Î› I›Îflı ¿Î‹ ◊›_ ¿Ëı‰Î›. ±Î ⁄‘˘ ‹Î· ÷‹ı
                                        ≠ffi¿÷ν — ≥·ı„@ÀˇÏÁÀÌ‰Î‚Ì ¤Ò·˘ Â_ »ı ?
¤flÌ ·ÎT›Î ÷ı ’Ò»uÎ ‰√flfi˘ … fiı ! Â©ÎI‹Îfi_ ·ZÎ ⁄ıÃ<_ ±ıÀ·ı ¤Ò·˘ ÿı¬Î›.
»÷Î_ ¤Ò·˘ fiÎ ÿı¬Î› ±ı fi›˘˝ ≠‹Îÿ ¿Ëı‰Î›.                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘Ì »÷Ì ¤Ò·˘ ±¿‚΋HÎ ◊¥fiı …÷Ì flËı. ±ıfiÎ◊Ì
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                     91  92                      Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

ΩB≤÷ fiı ΩB≤÷ flËı‰Î›. ±ı ÁÎfl_ ¿Ëı‰Î›. F›Îflı ±_‘ÎflÎfiÌ ¤Ò·˘ ÷˘ ¿˘¥fiı    ¤Ò·˘ … ’…‰ı »ı !
ÿı¬Î› … fiËŸ. ±ı‹Î_ ’˘÷ı … ≠‹ÎÿÌ Ë˘›, ±’flÎ‘Ì Ë˘› ±fiı ÿı¬ÎÕfiÎfl
                                        “Ë_ Ωb_ »\_” ±ı ±_‘ÎflÎfiÌ ¤Ò· ÷˘ ⁄Ë ¤Îflı ¤Ò· ±fiı ’λ\_ “ˉı
› fiÎ ‹‚ı. F›Îflı ≥·ı„@ÀˇÏÁÀÌ‰Î‚Ì ¤Ò·˘ ÷˘ ¿˘¥ ⁄÷ΉfiÎflı ‹‚Ì flËı.
                                     ¿_¥ ‰Î_‘˘ fi◊Ì” ±ı ÷˘ ‹ÎflÌ … fiάı. ±Î ÷˘ iÎÎfiÌ ’flÊ ‰√fl ¿˘¥ ⁄˘·Ì
’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·˘ ’˘÷Îfiı ¿flÕı ÷ıfiı ±‹ı ≥·ı„@ÀˇˇÏÁÀÌ‰Î‚Ì ¤Ò·˘ ¿Ë̱ı ±fiı
                                     … fiΠ¿ı ¿ı “‹Îfl΋Î_ ±ı¿<_› ¤Ò· fi◊Ì flËÌ.” ÿflı¿ ¤Ò·˘fiı Ωı¥fiı ¤Î_√‰ÎfiÌ
±_‘ÎflÎfiÌ ¤Ò·˘ ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·˘ ’˘÷Îfiı fiÎ ¿flÕı. …ı ¤Ò· ¿flÕı ÷ı ÷˘
                                     »ı. ±Î’HÎı “Â©ÎI‹Î” ±fiı ⁄ËÎflfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ “Ë_ ¿Â_ Ωb_ fiËŸ” ±ı‹
÷fl÷ … ÿı¬Î¥ Ω› ’HÎ …ı fiÎ ¿flÕı ÷ı ΩHÎ ⁄ËÎfl …÷Ì flËı. ±_‘ÎflÎfiÌ
                                     flά‰Îfi_, ±ı◊Ì ‰Î_‘˘ … fiËŸ ±Î‰ı. ’HÎ “Ë_ Ωb_ »\_” ±ı‰˘ fl˘√ ÷˘ ’ıÁ‰˘
¤Ò·˘ ±fiı ±_‘ÎflÎfiÌ ‰Î÷ ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ¿ÃHÎ ‹ÎHÎÁfiÌ ±…‰Î‚ÎfiÌ ¤Ò·˘
                                     … fiÎ Ωı¥±ı. ±Î’HÎı ÷˘ “Â©ÎI‹Î”. “Â©ÎI‹Î”‹Î_ ±ı¿ı› ÿ˘Ê fiΠˢ› ’HÎ
ÁÎflÌ, ’»Ì ¤·ıfiı …J◊Î⁄_‘ ˢ›. F›Îflı fiÎ √‹÷Ì ±‰V◊α˘ ±Î‰Ì ˢ›,
                                     «_ÿ·Î·‹Î_ …ı …ı ÿ˘Ê ÿı¬Î› ÷ı‹ ÷ı‹ ÷ıfi˘ Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘. ±_‘ÎflÎfiÌ ¤Ò·˘
¿˘¥ ‹Îflı ’J◊fl ‰Õı, I›Îflı ¤Ò·˘ ÿı¬Î›. VÀˇ˘Ó√ ’fl‹Îb‰Î‚Ì ¤Ò·˘ ˢ› ÷ı
                                     ±fiı ±_‘Îfl΋Î_ ÿÀÎ¥ flËı·Ì ¤Ò·˘ fiÎ ÿı¬Î›. …ı‹ …ı‹ ΩB≤Ï÷ ‰‘ı ÷ı‹ ÷ı‹
÷fl÷ … ÿı¬Î›, ⁄Ë ¿Õ¿ ˢ›. …ı ⁄Î…\ ’ıÁı ±ı ⁄Î…\ √fl¿Ì Ω›. Á_ÁÎfl‹Î_
                                     ‰‘Îflı ‰‘Îflı ¤Ò·˘ ÿı¬Î›. V◊Ò‚ ¤Ò·˘ › ¤Î_√ı ÷˘ ±Î_¬fi_ ·Î¥À ŒıflŒÎfl ◊¥
’ıÁı ÷˘ ±ı‹Î_ √fl¿Ì Ω› ±fiı iÎÎfi‹Î_ ’ıÁı ÷˘ ±ı‹Î_ √fl¿Ì Ω›.
                                     Ω› ! ±_‘Îfl΋Î_ ¤flı·Ì ¤Ò·˘ ±_‘Îfl΋Î_ @›Î_◊Ì ÿı¬Î› ? ¤Ò·˘ …ı‹ …ı‹
        ≠√Àı ¿ı‰‚iÎÎfi, ±_Ï÷‹ ÿ˘Ê …÷Î_ !             fiÌ¿‚÷Ì Ω› ÷ı‹ ÷ı‹ ‰ÎHÎÌ › ±ı‰Ì fiÌ¿‚÷Ì Ω› ¿ı ¿˘¥ ⁄ı CÎÕÌ ÁÎ_¤‚÷˘
                                     flËı !
    “‹Îfl΋Î_ ¤Ò· … fi◊Ì” ±ı‰_ ÷˘ @›Îflı› fiÎ ⁄˘·Î›, ⁄˘·Î› … fiËŸ.
“¿ı‰‚” ◊›Î ’»Ì … ¤Ò·˘ fiÎ flËı. ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfiı ¿ı‰‚iÎÎfi µ’F›_                  ÿÎÿÎ “ÕΘ@Àfl” ÿ˘Ê˘fiÎ_ !
I›Î_ Á‘Ì ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î÷Î Ë÷Î. ¤√‰Îfifiı ¿ı‰‚iÎÎfi µ’F›_ ÷ı ¿Î‚ ±fiı
                                        ¤Ò·˘ ÷˘ CÎHÎÌ … »ı ±ı Ωı ΩHÎ̱ı ÷˘ ¤Ò·˘ ÿı¬Î÷Ì ◊Λ fiı ’»Ì
’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î÷Î ⁄_‘ ◊‰Îfi˘ ¿Î‚ ±ı¿ … Ë÷˘ ! ÷ı ⁄Lfiı › Á‹¿Î·Ìfi
                                     ¤Ò·˘ ±˘»Ì ◊÷Ì Ω›. ±‹ı ⁄‘Î_fiÎ ÿ˘Ê ±˘»Î Ωı÷Î_ flË̱ı ? ±ı‰Ì ±‹fiı
Ë÷Î ! »ıS·Î ÿ˘Êfi_ ÿı¬Î‰_ ⁄_‘ ◊‰_ ±fiı ±Î ⁄Î…\ ¿ı‰‚iÎÎfi ∂¤_ ◊‰_,
                                     fi‰flÎÂı › fiΠˢ›. ±ı ÷˘ ⁄Ë ’H›ˆ ¤ı√Ì ◊Λ I›Îflı ÷‹ÎflÎ ÿ˘Ê ÿı¬ÎÕ̱ı.
±ı‰˘ Ïfi›‹ »ı. ΩB≤Ï÷ ÷˘ Ïfifl_÷fl flËı‰Ì Ωı¥±ı. ±Î ÷˘ Ïÿ‰Áı › ¿˘◊‚΋Î_
                                     ±Î ÿ˘Ê˘◊Ì ‹ËŸ ¤Îflı fl˘√ ∂¤˘ ◊Λ. ’H›ˆ Ω√ı I›Îflı ±‹ı ÏÁÏ© ⁄‚ı
±ÎI‹Î ’ÒflÌ flάı ÷˘ ¿ı‹ «Î·Âı ! ÿ˘Ê˘ Ωı÷Î …¥fiı ‘˘‰Î◊Ì ±Î√‚ ‰‘Λ,
                                     ±ıfi_ ±Î"’flıÂfi ¿flÌfiı ¿ÎœÌ fiά̱ı. ±Î ÕΘ@Àfl˘ ¿flı »ı ÷ı ±Î"’flıÂfi ¿fl÷Î_
≠√Ï÷ ◊Λ, fiËŸ÷fl ’HÎ ±ÎiÎ΋Î_ flËı‰Î◊Ì ·Î¤ ÷˘ »ı. ÷ıfiÎ◊Ì ±ÎI‹Î
                                     ·Î¬ √HÎÌ ‹Ëıfi÷ ±‹ÎflÎ ±Î"’flıÂfi‹Î_ ˢ› !!
…‚‰Î¥ flËı. ΩB≤Ï÷ ‹ÎÀı ÁIÁ_√ ±fiı ’flÊÎ◊˝ Ωı¥±ı. ÁIÁ_√‹Î_ flËı‰Î ‹ÎÀı
’Ëı·Î_ ±ÎiÎ΋Î_ flËı‰_ Ωı¥±ı.                                 ÿ˘Ê ¿Îœ‰ÎfiÌ ¿Î˜·ı… !
              ±_‘ÎflÎfiÌ ¤Ò·˘...                  ËÁ÷Î_-fl‹÷Î_ ÿ˘Ê ¿Îœ‰ÎfiÌ ¿Î˜·ı… … ±Î »ı ! fiËŸ ÷˘ ÿ˘Ê ÷˘ flÎ√-
                                     ¶ıÊ ‰√fl Ω› fiËŸ. ËÁ÷Î_-fl‹÷Î_ «Î·ı ±Î ¿Î˜·ı… ±ı › ±Ω›⁄Ì … »ı
   ±flı, ‹fi‹Î_ ¤Î_Õı·Ì √΂ ¿ı ±_‘Îfl΋Î_ ¿flı·Î_ ¿ÚI›˘ ¤›_¿fl »ı ! ’ı·˘
                                     fiı ! ±ø‹fiÌ ±Ω›⁄Ì »ı fiı !
ΩHÎı ¿ı “‹fiı ¿˘HÎ Ωı‰Îfi_ »ı fiı ¿˘HÎ ±Îfiı ΩHΉÎfi_ »ı ?” ±S›Î, ±Î
Lˢ› ’˘’Î⁄Î¥fi_ flÎ… ! ±Î ÷˘ ¤›_¿fl √fi˘ »ı ! ±Î ⁄‘Î_fiı ±_‘ÎflÎfiÌ         ≠ffi¿÷ν — ±Î’fiÎ ÂOÿ˘ ±ı‰Î_ fiÌ¿‚ı ¿ı ±ı ÿ˘Ê fiÌ¿Y›Î ¿fl÷˘ ˢ›
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                       93  94                      Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

I›Î_◊Ì. ±ËŸ◊Ì ÂOÿ˘ ±ı‰Î fiÌ¿‚ı ¿ı ’ı·˘ ÿ˘Ê I›Î_ ¬flÌ ’Õı.           ¿˘¥¿fiı ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰_ ⁄˘·Ì √›Î_ ˢ› «_ÿ¤Î¥ ÷˘ «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ëı‰_ ¿ı
                                       ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘, ¿ı‹ ±Î‹ ¿fl˘ »˘ ?
    ÿÎÿÎlÌ — ¬flÌ ’Õıfiı ? ⁄fl˘⁄fl »ı.
                                          ≠ffi¿÷ν — ÂÒÀ ±ıÀ ÁÎ¥À, ÷fl÷ ….
     ˉı ÷‹fiı ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı ±ı ÷‹fiı ÂÌ flÌ÷ı ¬⁄fl ’Õı ? I›Îflı ¿Ëı,
«_ÿ¤Î¥ √VÁı ◊Λ ÷ı ÷‹fiı √‹ı fiËŸ. ±ı ΩH›_ ¿ı ±Î «_ÿ¤Î¥‹Î_ ±Î          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ fiËŸ, ’HÎ ±ı ÷˘ ·Î√ı ±Î’HÎfiı ¿ı ±Î
ÿ˘Ê Ë÷˘. ’¿ÕΛ˘ ÿ˘Ê. ±ı ÿ˘Ê ÷‹ı Ωı›Î_. «_ÿ¤Î¥fi΋Î_ …ı ÿ˘Ê Ë÷Î ±ı      ÿ˘Ê ±Î Á΋ıfiÎ_fiı ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰_ ⁄˘S›˘ »ı ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ±fiı
÷‹ı Ωı›Î. “ÿÌÃÎ_ fiËŸ Ïfi…ÿ˘Ê ÷˘ ÷fḻı ¿˘HÎ µ’Λ ?” Ïfi…ÿ˘Ê Ωı‰ÎfiÌ       ÷ı ¿flı »ı ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘. Â©ÎI‹Îfiı ≠Ï÷ø‹HÎ Â_ ¿fl‰Îfi_ ? …ı
ƒÏp µI’Lfi ◊¥ √¥ ±ıÀ·ı ’fl‹ÎI‹Î ◊‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ ◊¥, ¿Ëı »ı. ±fiı          ±Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷˘ … fi◊Ì, ÷ıfiı ≠Ï÷ø‹HÎ Â_ ¿fl‰Îfi_ ? ±Î ÷˘ …ıHÎı ¿›* ÷ıfiı
Ïfi…ÿ˘Ê ÷˘ ¿˘¥fiı › fiÎ ÿı¬Î›. ±Ë_¿Îfl »ı I›Î_ Á‘Ì ±b±ı ±b‹Î_ ÿ˘Ê        ¿Ë̱ı, ÷‹ı ¿fl˘. ±Î¬˘ ÏÁ©Î_÷ ‹˘œı flά‰˘ ’ÕÂı ±Î ÷˘. ±fiı flËı »ı ’HÎ,
»ı. ¤˛ÎÏ÷ Ω› I›Îflı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±˘Ë˘Ë˘ ! «_ÿ¤Î¥ ø˘‘ ¿flı »ı. ÷ı ±Î’HÎfiı
    _                                  ·¬ı ÷˘ ¤Ò·Ì Ω›. ±Î¬˘ ÏÁ©Î_÷ ‹˘_œı ›Îÿ flËı »ı fiı ? ËÎ... ±ı‹fiÎ◊Ì
√‹ı fiËŸ. «_ÿ¤Î¥ ±Î‹ ¿flı »ı, ±ı «_ÿ¤Î¥fi˘ ÿ˘Ê ’¿ÕΛ˘. ’¿ÕΛ ¿ı        ™‹flfiı ·¥fiı ◊˘Õ<_ ±˘»\_ ±‰Î› ÷˘ › ’HÎ ⁄‘_ ‹˘œı, ·Z΋Î_ flËı‰Îfi_ ⁄‘_
fiÎ ’¿ÕΛ ÿ˘Ê ⁄‘Î_ ?                             ›. ±Î’HÎı ÷˘ ¿Î‹ ÁÎ◊ı ¿Î‹ »ı fiı ? »^À‰Î ÁÎ◊ı ¿Î‹ »ı fiı ±Î’HÎı ?

    ≠ffi¿÷ν — ’¿ÕΛ. ’HÎ ÿÎÿÎ, ÷‹Îfl_ ‰Î@› √Q›_ Ë÷_. ÿ˘Ê ÿÌÃ˘ fiı       ≠ffi¿÷ν — ‹fiı ÷˘ ÷‹ÎflÌ ±ı¿ ‰Î÷ ⁄Ë √‹ı·Ì I›Î_ ±˙fl_√Î⁄Îÿ‹Î_
√›˘. ÿı¬Îb_ ±ıÀ·ı √›˘.                            ⁄˘·ı·Î.

    ÿÎÿÎlÌ — ÿ˘Ê ÿı¬Î›˘ ±ıÀ·ı √›˘. I›Îflı ÷ı◊Ì ÂÎVhοÎfl˘±ı ¿èÎ_,        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.
‹ËΉÌfl ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ÷_ ÿ˘Êfiı Ωı¥ ·ı. ÿ˘Ê‹Î_ ±ı¿Î√˛÷Î ◊‰Î◊Ì        ≠ffi¿÷ν — ¿ı ‹ÎflÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ÿ˘Ê ◊÷Î_ ’Ëı·Î_ ◊¥ Ω› »ı. ÿ˘Ê
±ıÀ·ı Ωı›_ fiËŸ ±fiı ±Î_‘‚˘ flè΢, ÷ı◊Ì ÿ˘Ê ÷fiı ‰‚B›˘. ˉı ±ı ÿ˘Êfiı      ’Ëı·Î_ ÷‹ÎflÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ’ˢӫı »ı.
÷_ Ωı™ ÷˘ «ÎS›˘ …Âı. ˉı ±ı ÿΉ˘ Â_ ‹Î_Õı »ı ? ±ı ’ÿ˚√· ±Î’HÎfiı
¿Ëı »ı ¿ı ÷‹ı ÷˘ Â©ÎI‹Î ◊¥ √›Î, ‹Îfl_ Â_ ? ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, ˉı ‹Îflı       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ÂÒÀ ±˘fi ÁÎ¥À. ÿ˘Ê ◊÷Î_ ’Ëı·Î_ «Î·
fiı ÷Îflı Â_ ·ı‰Î-ÿı‰Î ? I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, ±ı‰_ «Î·ı fiËŸ. ±ı ÷‹ı ⁄√ÎÕu_    … ◊¥ Ω› ±ıfiÌ ‹ı‚ı. ±Î’HÎfiı ¬⁄flı › fiÎ ’Õı ¿ı @›Î_◊Ì ∂¤_ ◊¥ √›_ !
Ë÷_. ±Î ÷ı …ı‰_ Ë÷_ ±ı‰_ ¿flÌ ±Î’˘. fiËŸ ÷˘ ÷‹ı »^À¿Îfl˘ fiÎ ◊Λ. I›Îflı   ¿ÎflHÎ ¿ı ΩB≤Ï÷fi_ Œ‚ »ı.
¿Ëı, ÂÌ flÌ÷ı »^À¿Îfl˘ ◊Λ ? I›Îflı ¿Ëı, …ı ±iÎÎfi÷Î◊Ì ÷‹ı Ωı›_ ÷ı◊Ì ±‹ı             ±Î‰flHÎ ÷ÒÀuı ÿ˘Ê ¤‚Λ !
⁄_‘ΛΠ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ±fiı iÎÎfi◊Ì …\±˘ ÷˘ ±‹ı »^ÀÌ …¥±ı. ±ıÀ·ı iÎÎfiı
¿flÌfiı ÿ˘Ê √ÎY›Î ÏÁ‰Î› ±ı ÿ˘Ê Ω› fiËŸ. ±iÎÎfiı ⁄Î_‘ı·Î iÎÎfiı ¿flÌfiı          ¤Ò·˘ fiˢ÷Ì ÿı¬Î÷Ì. ±ÎI‹Î ≠√À fiˢ÷˘ ÷ı◊Ì ¤Ò· fi◊Ì ÿı¬Î÷Ì.
                                       ±Î ÷˘ ˉı ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì ¤Ò·˘ ÿı¬Î› »ı, ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ »ı ? ±ÎI‹Î ≠√À
»^Àı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Ωı›Î_. iÎÎfi ±ıÀ·ı Ωı‰_. Ωı›_ ±ı »^Àu_. ’»Ì √‹ı ÷ı‰_
                                       ◊›˘ »ı.
ˢ›. ±fiı »÷Î_› ±ø‹ ωiÎÎfi »ı... øÏ‹¿‹Î_ ⁄‘˘ ÕËÎ’HΉ΂˘ ‹Î√˝ ˢ›.
»˘Õ÷˘ »˘Õ÷˘ ±ÎT›˘ ˢ› ±fiı ±ËŸ ÷˘ »˘Õ÷˘ »˘Õ÷˘ fiËŸ ±Î‰ı·˘. ±ıÀ·ı           ≠ffi¿÷ν — Âw±Î÷‹Î_ ±‹fiı F›Îflı ¤Ò· fiˢ÷Ì ÿı¬Î÷Ì, I›Îflı Â_
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                       95  96                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

±‹Îflı ±ÎI‹Î ≠√À fiˢ÷˘ ◊›˘ ?                         ‹Y›Î ˢ÷ ÷˘ ±‹Îfl_ Â_ ◊Î÷ !
    ÿÎÿÎlÌ — ◊›˘”÷˘. ’HÎ ÷ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±Î ¤Ò·˘ ÿı¬Î› ±ı‰_ Ë_ ¿fl÷˘        ÿÎÿÎlÌ — ’Î’ ’˘÷Îfi_ ÿı¬Î›_ I›Îfl◊Ì … ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î’HÎÌ ¿¥ ÏÕ√˛Ì
Ë÷˘, ±Î‰flHÎ ÷˘Õ÷˘ Ë÷˘.                            ◊¥ ! ±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ ’˘÷Îfi_ ’Î’ Ωı¥ ¿ı fiËŸ. ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ÿ˘Ê Ωı¥
                                       ¿ı fiËŸ. ÿ˘Ê …\±ı ÷˘ ¤√‰Îfi ◊Λ.
   …ıÀ·Î_ ÿ˘Ê µI’Lfi ◊Λ »ı ±ıÀ·Î_ ÿ˘Ê ÿı¬Î›Î ÏÁ‰Î› Ω› fiËŸ,
Ωı ÿı¬Î›Î ÏÁ‰Î› √›˘ ÷˘ ±Î ±ø‹ ωiÎÎfi fi ˢ›. ±ı‰_ ±Î ωiÎÎfi             ≠ffi¿÷ν — ‰ËfiÎ, ¿˘¥fiÎ ÿ˘Ê˘ fiÎ ÿı¬Î› ±ı‰_ ¿fl˘.
»ı. ωiÎÎfi »ı ±Î ÷˘ !                                ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÿ˘Ê˘ ÷˘ ÿı¬Î› ⁄Y›Î, ±ı ÿı¬Î› »ı ÷ı◊Ì ÷˘ ±ÎI‹Î
   ÿ˘Ê˘ ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì ‘˘‰Î›. ¿˘¥fiÌ ±◊Õ΋H΋Î_ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ’λΠÿ˘Ê˘      iÎÎ÷Î »ı fiı ’ı·_ iÎı› »ı.
ÿı¬Î‰Î ‹Î_Õı fiı ±◊Õ΋HÎ fiÎ ±Î‰ı ÷˘ ÿ˘Ê œ_¿Î›ı·˘ flËı. ’Î_«Á˘-’Î_«Á˘ ÿ˘Ê˘       ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î› fiËŸ ±ı‰_ fiÎ ◊Λ ?
fl˘…fiÎ ÿı¬Î‰Î ‹Î_Õı ±ıÀ·ı ΩHÎΩı ¿ı ’ÒHÎνËÏ÷ ’ÎÁı ±Î‰Ì flËÌ »ı.
                                          ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ ÿı¬Î› ÷˘ ÷˘ ±ÎI‹Î …÷˘ flËı. ±ÎI‹Î »ı ÷˘ ÿ˘Ê
    ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ±Î iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ±Î’HÎÌ ΩB≤Ï÷ ±ı‰Ì        ÿı¬Î› »ı, ’HÎ ÿ˘Ê˘ fi◊Ì, iÎı› »ı ±ı.
±Î‰ı, ±Î’HÎÎ ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î›fiı, ¬Ò⁄ ⁄‘Î ’Î’˘ ÿı¬Î› ±fiı ÷ıfi˘
√¤flÎÀ ◊Λ.                                             ‰Ì÷flÎ√˘fiÌ Ïfiÿ˘˝Ê ƒÏp !
    ÿÎÿÎlÌ — ÷ıfi˘ √¤flÎÀ flά‰Î◊Ì Â_ ŒÎ›ÿ˘ ? ÿı¬fiÎfl, ˢ‚Ì ΩıfiÎfl˘          ‰Ì÷flÎ√˘fiÌ ¿ı‰Ì ƒÏp ! Â_ ƒÏp±ı ±ı‹HÎı Ωı›_ ¿ı …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê
‹ÎHÎÁ ÿÎ{ı ¬fl˘ !                               ÿı¬Î›_ !! ËıÓ ÁÎËı⁄ !! ±Î’HÎı ‰Ì÷flÎ√˘fiı ’һ̱ı ¿ı ÁÎËı⁄, ÷‹ı ÷˘ ¿ı‰Ì,
                                       ¿_¥ ±Î_¬ı ±ı‰_ Ωı›_ ÷ı ±Î …√÷ ÷‹fiı Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î›_ ? I›Îflı ±ı ¿Ëı,
    ≠ffi¿÷ν — fiÎ.                             “±ı iÎÎfiÌfiı ’Ò»Ωı. ±‹ı ÷‹fiı …‰Î⁄ ±Î’‰Î fiÎ ±Î’̱ı.” ÕÌÀı·‹Î_
    ÿÎÿÎlÌ — ˢ‚Ì ÿÎ{ı, ’HΠˢ‚Ì ΩıfiÎfl˘ ¿_¥ ÿÎ{ı ! ±ı ÷˘ «_ÿ¤Î¥fiı    ω√÷‰Îfl iÎÎfiÌfiı ’Ò»Ωı. ‹ıÓ Ωı›_ ±ı ±ı‹HÎı ÷˘ Ωı›_ ’HÎ ‹ıÓ › Ωı›_ ±ı !
◊Λ, I›Îflı ¬¤˘ ◊Î⁄Õ‰˘ ¿ı ¤¥, ◊Λ »ı ⁄Î. ¿›˘˝ »ı ÷ı ◊Λ, ¿Ë̱ı.           ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÿÎÿÎ, Ïfiÿ˘˝Ê ΩHΉÎ, Ïfiÿ˘˝Ê √HΉΠfiËŸ ±ı‹ ?
                                       ±fiı ÿ˘ÏÊ÷ ΩHΉΠ±ı‹ ?
    ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÷ı √fl‹Ì ·Î√ı fiı ÿÒfl◊Ì Ëµ, ÿÎÿÎ !
                                          ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÎ iÎÎfi‹Î_ ÿ˘ÏÊ÷ fiËŸ, Ïfiÿ˘˝Ê … ΩHΉÎ. ÿ˘ÏÊ÷
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ·Î√ı, ·Î√ı.
                                       ¿˘¥ ˢ÷˘ … fi◊Ì. ÿ˘ÏÊ÷ ¤˛Î_÷ ƒÏp◊Ì »ı. ¤˛Î_÷ ƒÏp ⁄ı ¤Î√ ’ÎÕı »ı. ±Î
    ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·Î_ ⁄‘Î_ ’Î’˘ ¿flı·Î_ ÿÎÿÎ, @›Îflı »^À¿Îfl˘ ‹‚ı ±ı‹ ◊Λ !  ÿ˘ÏÊ÷ »ı fiı ±Î Ïfiÿ˘˝Ê »ı. ±Î ’Î’Ì »ı fiı ±Î ’H›ÂÎ‚Ì »ı. ±fiı ±Î
                                       ƒÏp±ı ±ı¿ … »ı ¿ı Ïfiÿ˘˝Ê … »ı. ±fiı ÷ı ÷΂Î_ ‰ÎÁÌ ÿÌ‘ı·Î_. ⁄Ï©fiı ±ı
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÏËÁÎ⁄ ‰√flfiÎ, ’Îfl ‰√flfiÎ ÿ˘Ê˘ ¿flı·Î !
                                       ⁄˘·‰Îfi˘ V¿˘’ … fiÎ flè΢. ⁄Ï©fiı Õ¬˘ ¿fl‰Îfi˘ V¿˘’ … fiÎ flè΢. ⁄Ï©⁄ıfi
    ≠ffi¿÷ν — ±fiı ±ı F›Îflı ÿı¬Î› I›Îflı ±ı‹ ◊Λ, ¿ı ±Î ÿÎÿÎ fiËŸ      I›Î_◊Ì ’λÎ_ ŒflÌ Ω› ¿ı ±Î’b_ ˉı «Î·÷_ fi◊Ì. CÎıfl «Î·˘. ±ı ¿_¥ ±˘»Ì
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                       97  98                        Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

¿<_‰ÎflÌ »ı ? ’ˆHÎı·Ì Ë÷Ì ÷ı ÷ıfiı I›Î_ Ω› ’»Ì ÁÎÁflı …÷Ì flËı ⁄ıfi.       fi_⁄fl ‰fi, ÷‹ÎflÌ ’˘÷ÎfiÌ, ⁄ÌΩfiı ‹ÎÀı fiËŸ.
          ÿ˘ÏÊ÷ ƒÏpfiı ’HÎ ÷_ “ΩHΔ !                  ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ŒÎ¥· fi_⁄fl ‰fi ÿ˘ÏÊ÷ ˢ› ÷˘ ÷ıfiı ÿ˘ÏÊ÷
                                      √HΉÌ, ±ıfiı ‰œ‰_.
    ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÿÎÿÎ, ÿ˘ÏÊ÷ ’HÎ fiËŸ √HΉÎ, Ïfiÿ˘˝Ê ’HÎ fiËŸ
√HΉÎ, Ïfiÿ˘˝Ê ΩHΉÎ.                               ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ‰œ‰_, Ï≠F›ÕÌÁ ˵ flά‰˘ ±ıfiÌ ’fl ¿ı ÷_ ±Î‰˘
                                      … »ı, Ë_ Ωb_ »\_. ±ıfiı ‰œ‰_ ˵ ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’HÎı ±ıfi˘ Ïfi‰ıÕ˘ ·Î‰‰˘
    ÿÎÿÎlÌ — ΩHΉÎfi_ ⁄‘_›. ÿ˘ÏÊ÷ ΩHΉΠfiËŸ. ÿ˘ÏÊ÷ ΩHÎı ÷ı ÷˘      »ı ˉı.
±Î’HÎÌ ƒÏp ⁄√ÕÌ »ı ±fiı ÿ˘ÏÊ÷ ΩıÕı “«_ÿ¤Î¥” ±ı ¿flı »ı ±ı “±Î’HÎı”
Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. “«_ÿ¤Î¥fiı” “±Î’HÎı” ±Î_÷fl‰ÎfiÎ fiËŸ.                        fi◊Ì ¿fl‰Îfi_, ‹ÎhÎ Ωı‰Îfi_ !
    ≠ffi¿÷ν — ±ı Â_ ¿flı »ı ±ı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_.                  ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î ⁄ÌΩ ¿˘¥ ¤Î¥ ˢ›, ŒÎ¥· fi_. ÿÁ‹Ì, ±ıfiı
                                      ÿ˘ÏÊ÷ fiËŸ Ωı‰Î. ±ı Ïfiÿ˘˝Ê ±ı‹ ?
    ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, Ωı›Î ¿fl˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ÿ˘ÏÊ÷fiÌ ΩıÕı ÿ˘ÏÊ÷ ±ıfiÌ
‹ı‚ı ‹Î◊ο>À ¿flı »ı ’HÎ ±Î “«_ÿ¤Î¥” › Ïfiÿ˘˝Ê »ı ±fiı ±ı › Ïfiÿ˘˝Ê         ÿÎÿÎlÌ — Ïfiÿ˘˝Ê ! ±flı, ±Î’HÎÌ ŒÎ¥· fi_⁄fl À< ˵ Ïfiÿ˘˝Ê ! ¿ÎflHÎ
»ı. ⁄ı ·œı »ı ’HÎ ⁄Lfiı› Ïfiÿ˘˝Ê »ı.                     ¿ı √fiÎ ÂÎ Ë÷Î ? ¿ı ⁄‘Îfiı ÿ˘ÏÊ÷ Ωı›Î ±fiı ±Î «_ÿ¤Î¥fi˘ ÿ˘Ê Ωı›˘
                                      fi◊Ì. ±ı √fiÎfi_ fḻı@Âfi ±ÎT›_ ±Î. ±ıÀ·ı √fiı√Îfl ’¿ÕÎ¥ √›˘. ⁄ÌΩ
    ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı «_ÿ¤Î¥ ÿ˘ÏÊ÷ ˢ› ÷˘ › ±ıfiı ÿ˘ÏÊ÷ √HΉ˘       √fiı√Îfl »ı … fiËŸ.
fiËŸ. ±ıfiı ÿ˘ÏÊ÷ ÷flÌ¿ı ΩHΉ˘ ¬fl˘ ?
                                         ≠ffi¿÷ν — ’ı·_ ¨‘_ Ωı›_ »ı.
    ÿÎÿÎlÌ — ΩHΉ˘. ±ı ÷˘ ΩHΉ˘ … Ωı¥±ı fiı ?
                                         ÿÎÿÎlÌ — ¨‘_ … Ωı›_. ˉı »÷_ Ωı›_. ‰Î÷ … Á‹…‰ÎfiÌ »ı. ¿Â_
    ≠ffi¿÷ν — ±fiı ÁÒZ‹ ƒÏp◊Ì ±ı Ïfiÿ˘˝Ê … »ı.               ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì. ‰Ì÷flÎ√˘fiÌ ‰Î÷ Á‹…‰ÎfiÌ … ˢ›, ¿fl‰Îfi_ fiΠˢ›. ±ı‰Î_
    ÿÎÿÎlÌ — ÁÒZ‹ ƒÏp◊Ì ±ı Ïfiÿ˘˝Ê … »ı, ’HÎ «_ÿ¤Î¥fi_ ÷‹Îflı …ı     ‰Ì÷flÎ√ ÕÎèÎÎ Ë÷Î ! Ωı ¿fl‰Îfi_ ˢ› ÷˘ ‹ÎHÎÁ ◊Î¿Ì Ω› Ï⁄«Îfl˘ !
¿_¥ ¿fl‰_ ˢ› ÷ı ¿fl‰_. ⁄Î¿Ì …√÷fiÎ Á_⁄_‘‹Î_ Ïfiÿ˘˝Ê √HΉÎfi_ Ë_ ¿Ë_ »\_.     ≠ffi¿÷ν — ±fiı ¿flı ÷˘ ’λ\_ ⁄_‘fi ±Î‰ı fiı ?
«_ÿ¤Î¥fiı ÷‹Îflı À¿˘fl ¿fl‰Ì ’Õı ¿ı ±Î‰_ «Î·Â˘ ÷˘ fiËŸ «Î·ı. ±ıfiı Â©
                                         ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ¿fl‰_ ±ı … ⁄_‘fi ! ¿_¥ ’HÎ ¿fl‰_ ±ı ⁄_‘fi. ‹Î‚Î Œıfl‰Ì,
eÕ ±Î’‰Îfi˘ »ı. ±Â© eÕ◊Ì ±Î ÿÂÎ ◊¥ »ı ÷ı Â© eÕı ¿flÌfiı Ïfi‰ıÕ˘
                                      ‹ıÓ ¿›* ±ıÀ·ı ⁄_‘fi. ’HÎ ÷ı ⁄‘Î_fiı ‹ÎÀı fiËŸ. ⁄ËÎflfiÎfiı ‹ÎÀı Ë_ ¿Ë_ ¿ı ‹Î‚Î
·Î‰‰ÎfiÌ …wfl.
                                      Œıfl‰Ωı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı‹fiı I›Î_ ±ı ‰ı’Îfl »ı ±ı‹fi˘. ⁄ıµfiÎ ‰ı’Îfl …\ÿÎ »ı.
    ≠ffi¿÷ν — ±ı ¿_¥ ±ÎÕ<_ ±‰‚_ ¿flı ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ¿Ëı‰_ ’Õı ?
                                         ≠ffi¿÷ν — ’˘÷ÎfiÌ ≠¿ÚÏ÷ ÿı¬Î‰Î ‹Î_ÕÌ »ı, ⁄‘_ ÿı¬Î›, ‹fi-⁄Ï©-
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ⁄‘_ … ¿Ëı‰_ ’Õı. “÷‹ı fiηΛ¿ »˘” ¿Ë̱ı. ±ı‹ı    Ï«kÎ-±Ë_¿Îfl ⁄‘_ ÿı¬Î› ’HÎ ±ıfi˘ VÀÕÌ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰˘ ? ±ıfiÌ ±Î√‚
› ¿Ëı‰Î›. «_ÿ¤Î¥ ±ı¿·Î ‹ÎÀı ⁄ÌΩfiı ‹ÎÀı fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹ÎflÌ ŒÎ¥·      iÎÎfi ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿Î‹ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ? ¿ı‰Ì ΩB≤Ï÷ flËı‰Ì Ωı¥±ı ?
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                      99  100                      Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

    ÿÎÿÎlÌ — ≠¿ÚÏ÷ ÷˘ ±Î’HÎfiı ‹Î·‹ … ’ÕÌ Ω›. ±ı ±Î’HÎfiı ¬⁄fl         ÿÎÿÎlÌ — ⁄ÌΩfiÌ ≠¿ÚÏ÷ Ωı‰Ì ÷˘ ÿ˘Ê ¿Îœ‰˘ fiËŸ. Á‹…‰˘ ¬fl˘
… ’ÕÌ Ω› ¿ı ±Î ≠¿ÚÏ÷ ±Î‰Ì … »ı ±fiı ±˘»Ì ¬⁄fl ’ÕÌ Ë˘› ÷˘ ÿËÎÕı       ¿ı “±Î ÿ˘Ê »ı” ’HÎ ±Î’HÎı ¿Îœ‰˘ fiËŸ. ±ı ±ı‹fiÎ_ ’˘÷ÎfiÎ_ ÿ˘Ê Ωı÷Î_
ÿËÎÕı Á‹… ‰‘÷Ì Ω› ! ’HÎ »ı‰Àı “e·” Á‹…‹Î_ ±Î‰ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı       ÂÌA›Î »ı, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿Îœ‰ÎfiÌ …wfl ¬flÌ ?
Œ@÷ ¿fl‰Îfi_ Â_ »ı ¿ı ±Î «_ÿ¤Î¥ Â_ ¿flÌ flèÎÎ »ı ÷ı ±Î’HÎı Ωı›Î ¿fl‰ÎfiÌ
                                        ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ±ı ±Î’HÎÎ ÿ˘Ê ¿Îœı ÷˘ ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰Îfi_ ?
…wfl »ı, ±ı … Â© µ’›˘√ »ı.
                                        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Î’HÎÎ_ ¿Îœı ÷˘ ŒflÌ ±Î’HÎı Ωı ±ıfiÎ_ ¿Îœ‰Î_ …¥±ı
    ≠ffi¿÷ν — ’˘÷ÎfiÌ ≠¿ÚÏ÷fiı Ωı‰Îfi_ ˢ›, ±ı‹Î_ Ωı‰Î› fiËŸ fiı ’λ\_
                                     ÷˘ ‰‘÷_ Ω› ÿËÎÕı ÿËÎÕı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı ⁄_‘ ¿fḻı ÷˘ ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘
«Ò¿Ì …‰Î› ÷˘ ±ı‹Î_ ¿¥ ‰V÷ ¿Î‹ ¿fl÷Ì Ë˘› »ı ?
                                     ω«Îfl ±Î‰ı ¿ı “±Î ¿_¥ ◊ο÷Î_ fi◊Ì. ‹Îflı ±ı¿·Îfiı … ◊¿‰ ◊¿‰ ¿›Î˝
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰flHÎ. ±ı ±Î‰flHÎ ÷˘Õ‰_ ’Õı ±ı ÷˘.            ¿flı.” ±ıÀ·ı ±ı ◊οÌfiı ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ⁄ÌΩfi˘ ÿ˘Ê ¿Îœ‰˘ ±ı ÀÎ¥‹ ›{·ıÁ
    ≠ffi¿÷ν — ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ÷ÒÀı ?
                                     (fi¿Î‹˘) ‰Î’fl‰Î …ı‰_ »ı. ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Êfi_ ⁄‘_ ’Îfl ‰√flfi_ Ãı¿Îb_ fiΠˢ›
                                     fiı ⁄ÌΩfiÎ ÿ˘Ê …\±ı. ±S›Î ¤¥, ÷_ ÷ÎflÎ CΙ ‰ÌHÎfiı ! ’Îfl¿Î_ CΙ ‰ÌHÎı
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ±ËŸ ωϑ±˘◊Ì ÷ÒÀ÷_ Ω› ÿËÎÕı ÿËÎÕı, ÷ı‹ ÷ı‹    fiı ±ËŸ CÎıfl ÷ÎflÎ_ ‰ÌH›Î_ ‰√flfiÎ_ ÿY›Î ¿fl_ »\_ ! Â_ ?
ÿı¬Î÷_ Ω›. ±Î ÷˘ ⁄‘_ ±Î‰flH΋› … Ë÷_, ¿Â_ ÿı¬Î÷_ fi ˢ÷_, ÷ı ‘Ì‹ı
‘Ì‹ı ÿı¬Î‰Î ‹Î_Õu_. ±ı ±Î‰flHÎ Ωı‰Î fiÎ ÿı ⁄‘_›. ±I›Îflı ⁄‘Λ ÿ˘Ê ÿı¬Î›     ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı‰_ ˢ› ÿÎÿÎ, ¿ı ±Î’HÎÎ ÷˘ CΙ ‰ÌHÎı·Î_ ˢ›, ’HÎ
fiËŸ. ¿ıÀ·Î ÿı¬Î› »ı ? ÿÁ-’_ÿfl ÿı¬Î› »ı ?                 ±Î’HÎı ‰ÌHÎ÷Πˢ› fiı T›‰ËÎfl …ıfiÌ ÁÎ◊ı ˢ›, ÷˘ ±ı ±Î’HÎ΋Î_ ±Î‰Ìfiı
                                     ’λÎ_ ‰ÌH›Î_ ‰√flfiÎ_ fiÎ¬Ì …÷Î_ ˢ› ¤ı√Î_ ±fiı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ¤¥,
    ≠ffi¿÷ν — CÎHÎÎ_ ÿı¬Î› »ı.                     ±Î‰_ fiÎ ¿fḻı.
    ÿÎÿÎlÌ — Á˘-Á˘ ?                             ÿÎÿÎlÌ — ‰ÌH›Î ‰√flfiÎ fiάı @›Îflı ¿ı ±Î’HÎÎ_ ±Î‹ ‰ÌH›Î ‰√flfiÎ_
    ≠ffi¿÷ν — «ı¥fi «ÎS›Î ¿flı.                     ˢ›fiı, ÷˘ … fiάı. ±ı ‰ÌHÎı·Î_ ˢ› ÷˘ fiÎ fiάı. ±ı ÷˘ ¿Î›ÿÎ »ı ⁄‘Î.

    ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ › ’ÒflÎ_ fiÎ ÿı¬Î›. ±Î‰flHÎ flËıfiı ’λÎ_. CÎHÎÎ ÿ˘Ê ˢ›.            ±Î ÷˘ ¥„Lƒ›√Q› iÎÎfi...
±‹Îflı ωϑ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı › ±‹fiı ÁÒZ‹÷fl ±fiı ÁÒZ‹÷‹ ÿ˘Ê˘ ◊›Î ¿flıfiı,          ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ’HÎ ÿÎÿÎ ±Î’HÎı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl÷Πˢ¥±ı ¿˘¥
…ı Á΋Îfiı fi¿ÁÎfi fi ¿flı ±ı‰˘, ’HÎ ±ı ÿ˘Ê ±‹fiı ◊Λ ÷ı ¬⁄fl ’Õı.       ‰V÷fi˘, ¿ı “¤¥ ±Î ‰V÷ ÁÎflÌ fi◊Ì.” ¿ı ±ÎfiÌ ±_ÿfl ±Î‹Î_ ¿·ı ◊Λ
÷fl÷ ±‹Îflı ±ıfiı ÁÎŒ ¿fl‰Î_ ’Õı, «Î·ı … fiËŸfiı ! ÿı¬Î› ±ıÀ·Î ÷˘ ÁÎŒ      »ı, ¿ı ±ÎfiÌ ±_ÿfl, ±Îfiı ·Ì‘ı ¿_¥ T›‰ËÎfl ⁄√Õı »ı. ’HÎ Á΋ı Á‹¤Î‰ı
¿fl‰Î_ … ’Õı.                               Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfiı ⁄ÿ·ı ±ı‹ ¿Ëı, “Ë_ ÷˘ ¿flÌÂ. ÷ÎflÎ◊Ì ◊Λ ±ı ¿flÌ ·ı.” ÷˘
           CΙ ’˘÷ÎfiÎ … ‰ÌH΢ fiı !               ’»Ì I›Î_ ¿¥ flÌ÷ı T›‰ËÎfl ¿fl‰˘ ?!
    ≠ffi¿÷ν — ⁄ÌΩfiÌ ≠¿ÚÏ÷ Ωı‰ÎfiÌ …ı ±Îÿ÷ fi ˢ› ±ıfiı Â_           ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ıfiı, ±Î ⁄‘Î_ ⁄Ï©fiÎ_ ±Õ’·Î_ »ı. F›Î_ ’ÏflHÎ΋ …,
¿Ëı‰Î› ?                                 …ı ’ÏflHÎ΋ Œflı fiËŸ, I›Î_ Ωı›Î ¿fl‰Îfi_ ¿ı ’ÏflHÎ΋ Â_ ◊Λ »ı ±ı ! Á΋ÎfiÌ
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                     101  102                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

≠¿ÚÏ÷ Ωı›Î ¿fl‰ÎfiÌ. ˉı ±Î ±Õ’·Î_ ¿˘HÎ ¿flı »ı ?              »ı ?
    ≠ffi¿÷ν — ’ÿ˚√· ?                            ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ⁄Ï©√Q› »ı. ±fiı ’ı·_ iÎÎfi√Q› @›Îflı ¿Ëı‰Î›
    ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©. fiËŸ ÷˘ ’ÏflHÎ΋ ÷˘ ⁄‘Î_ …ı »ı ±ıfiı Ωı›Î ¿fl‰ÎfiÎ_   ¿ı ¿˘¥fiÌ ¤Ò· ¿Îœı fiËŸ ±fiı …\±ı I›Îflı iÎÎfi√Q› ¿Ëı‰Î›.
»ı ±Î’HÎı. …\±ı ÷˘ ±Î’HÎı ±ÎI‹Î ◊¥ √›Î ±fiı ’ı·_ ÿ˘Ê˘ …\±˘ ÷˘ ≠¿ÚÏ÷       ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ÿÎÿÎ, fl˘∞_ÿÎ T›‰ËÎfl‹Î_ ¿˘¥ ‰¬÷ ¿Ëı‰_ ÷˘
◊¥ …¢.                                  ’Õı ¿ı ±Î ‰V÷ ÁÎflÌ fi◊Ì.
    ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ·˘¿˘ ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı “±‹ı ÷˘ ÷‹ÎflÌ ≠¿ÚÏ÷fiÌ ¤Ò·       ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ “¿Ëı‰_ ’Õı” ±ı ¿Î›ÿ˘ fiΠˢ›, ¿Ëı‰Î¥ Ω›, ±ı‰Ì
¿ÎœÌ±ı »Ì±ı fiı ±‹ı ±ıfiı Ωı¥±ı »Ì±ı ¿ı ±Î ÷‹ÎflÌ ¤Ò· ¿Îœı »ı.        Ïfi⁄˝‚÷Πˢ› …. ±‹ı ˵ ¿˘¥fiı ‹ÎflÌ ΩıÕı flËı÷Î_ ˢ›fiı, ÷ıfiı ¿Ë̱ı ¿ı
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ¤Ò· ¿ÎœfiÎfl Ωı¥ ¿ı fiËŸ ±fiı ΩıfiÎfl ¤Ò· ¿Îœı     “±Î Â_ ¿fl‰Î ¤Ò· ¿flÌ ’Î»Ì ?” ±ı‰_ ¿Ë̱ı. ’HÎ ¿Ëı‰Î¥ Ω›, Â_ ¿èÎ_ ?
fiËŸ. ±Î ÷˘ ¿Î›ÿΠˢ› fiı ?!                        ±ı‰Ì ÁËı… Ïfi⁄˝‚÷Î ¤flÎ¥ ’Õı·Ì ˢ› ⁄‘Îfiı. ’HÎ ±ı‹ ±Î’HÎı Á‹…‰_
                                     ¿ı “±Î ¤Ò· ◊¥. ±Î‰_ fi ◊‰_ Ωı¥±ı”.
    ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı, ¤Ò· ¿ÎœÌfiı ¿Ë˘ ¿ı ±‹ı Ωı¥±ı »Ì±ı
±‹ı ¤Ò· ¿ÎœÌ±ı »Ì±ı, ‘ıÀ ‹ÌLÁ (÷ıfi˘ ±◊˝)....                   .... ±ıHÎı ’˘÷ı ±ı‹ ‹Îfi‰_ Ωı¥±ı ¿ı ±Î ¬˘À<_ »ı. ÷˘ ¤Ò·˘ ¿Îœ‰ÎfiÌ
                                     ±Îÿ÷ ±ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ÏÕV«Î…˝ ◊÷Ì ◊÷Ì ¬·ÎÁ ◊¥ …Âı. ’ı·_ ÏÕV«Î…˝ ◊¥
    ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ¤Ò· ¿ÎœfiÎfl Ωı¥ ¿ı fiËŸ ±fiı ΩıfiÎfl ˢ› ÷ı ¤Ò·
                                     flèÎ_ »ı ⁄‘_.
¿ÎœÌ ¿ı fiËŸ. ±ı ’ı·_ Ωı‰_ fiı ±Î Ωı‰Î‹Î_ Œıfl »ı. ’ı·_ ≥„Lƒ›√Q› ΩıfiÎfl
±fiı ’ı·_ ±÷Ì„Lƒ› »ı, ÷ı iÎÎfi√Q› ΩıfiÎfl »ı ±ıÀ·ı ±Î Ωı›_ ¿Ëı‰Î› fiËŸ.             ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·˘fiı ’˘÷ı … ‰œı !
    ≠ffi¿÷ν — Ωı ¿˘¥fiÌ ’HÎ ¤Ò· ¿ÎœÌ, ‘ıÀ ‹ÌLÁ...               ÿflı¿ ±Õ«H΢ ±Î‰ı »ıfiı, ’Ëı·Ì ÁËfi ¿fl‰ÎfiÌ ÷οÎ÷ ±Î‰ı, ’»Ì
    ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥fiÌ ’HÎ ¤Ò· ¿Îœ‰Ì ±ı ÷˘ ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ √fi˘ »ı.      ±Õ«H΢ ±Î‰ı »ı. fiËŸ ÷˘ ‹ÎHÎÁ I›Î_ fiı I›Î_ ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ¿Î›ÿÎ
¿ÎflHÎ ¿ı ±Î …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê »ı.                        ±ı‰Î_ »ı ⁄‘Î.
          ±fiı ±Î iÎÎfi√Q› ¿Ëı‰Î› !                   ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ı “T›‰„V◊÷ „@÷” ¿flı ?

    ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ±Î’HÎı ±Î ÏÕV«Î…˝ ÷flÌ¿ı Ωı¥±ı »Ì±ı ¿ı ±Î       ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ fi΋ … “T›‰„V◊÷”. ±ıÀ·ı ±ı‰Î_ Á_Ωı√ ∂¤Î ◊¥fiı
Ωı «_ÿ¤Î¥ ¬˘ÀÌ ¤Ò· ¿Îœı »ı ¿˘¥fiÌ, ±ı …\±ı »ı, ±ı Â_ ÷˘ ?        ’»Ì »ı ÷ı, „@÷ › µI’Lfi ◊Âı, fiËŸ ÷˘ ±ı ‹ÎHÎÁ Â_fi_ Â_ ◊¥ Ω› !
                                     ‹ÎÀı ¿˘¥ flÌ÷ı √¤flΉÎfi_ ¿˘¥ ¿ÎflHÎ fi◊Ì. ±Î’HÎı ÷˘ ÿÎÿÎ »ı fiı Ë_ »\_,
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı «_ÿ¤Î¥ …ı …\±ı »ı ¤Ò· ¿Îœ÷Ì ‰¬÷ı, ±ı …\±ı »ı
                                     ⁄Á, ⁄Ì…\_ ¿Î_¥ fi◊Ì ±Î ÿÏfi›Î‹Î_. ÿÎÿÎ »ı fiı Ë_ »\_, ⁄ıµ. ÿÎÿÎfiÎ …ı‰Ì
⁄Ï©√Q› »ı.
                                     ÿfl±Á· ¬‹ÎflÌ flËı‰Ì Ωı¥±ı. ¿˘¥ ⁄Î’˘› µ’flÌ fi◊Ì ±ı‰Ì. µ’flÌfiÎ µ’flÌ
    ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ±ıÀ·ı ±Î «_ÿ¤Î¥ «_ÿ¤Î¥fiı …\±ı »ı ±ı ⁄Ï©√Q›    ¿èÎÎ ÿÎÿÎfiı !
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                    103   104                     Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

    ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±‹fiı ÷˘ ±‹ÎflÌ ¤Ò·˘ Ë…\ ÕflΉı fiı ?            ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÎ ‹fi‹Î_ fi flËı ±ıfiÎ_ ÷flŒ fiı ±ıfiÎ_ ‹fi‹Î_ ±Î’HÎÎ
                                     ÷flŒ fiÎ flËı ±ıÀ·ı ¿QM·ÌÀ Ïfi¿Î· ◊¥ √›˘.
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÕflΉı.
                                        ≠ffi¿÷ν — ±ıfiÎ ‹fi‹Î_ fi flËı‰_ Ωı¥±ı.
    ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ÷‹ÎflÌ „V◊Ï÷ µ’fl ’ˢӫ÷Î ÷˘.
                                        ÿÎÿÎlÌ — flËı ÷˘ ±Î’HÎı ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±Î’HÎÎ_ ‹fi‹Î_ Ï⁄·¿<· „@·›fl
    ÿÎÿÎlÌ — ¤Ò·˘ ÕflΉı fiı ! ÷ı ’HÎ ±Î’HÎı Á‹∞±ıfiı, ¿ı ±Î ¿˘HÎ    ◊Λ ÷˘ ◊¥ √›˘.
ÕflΉı »ı ÷ı ? ÷ı‹ ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı. ’HÎ ‹Ò‚ ÷˘ »Ì±ı ÿÎÿÎ … »Ì±ıfiı
±Î’HÎı ? ±ı‹Î_ Œıfl fi◊Ì fiı ? ±ı¿fiÎ_ ±ı¿ … »Ì±ıfiı ? ±ıÀ·ı ±‹ÎflÎ_         ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı ±ıfiÎ ‹ÎÀı ω«Îfl ’HÎ fiÎ ±Î‰ı ±ı‰_ ?
¤Î√ÌÿÎfl ÷ı ±ı¿ Œıfl˘ ‹fiı ¿Ëı »ı, “⁄ı-hÎHÎ ±Õ«H΢ Ë‹HÎı ±Î‰Ì »ı ÷ı        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.
⁄‘Ì ¤Îflı ±Õ«H΢ ±Î‰Ì.” ‹ıÓ ¿èÎ_, Ω‰, ±√ÎÂÌ‹Î_ …¥fiı ⁄˘·˘ ¿ı ¤¥,
                                        ≠ffi¿÷ν — ω«Îfl ±Î‰÷Î_ ’HÎ ⁄_‘ ◊¥ Ω› ±ıfiÎ_ ‹ÎÀı.
⁄ı-hÎHÎ ±Õ«H΢ ±Î‰Ì »ı fiı ÿÎÿÎ ⁄ıÓ¿ ¬˘·Ì »ı ±Î’HÎı. ±ıÀ·ı ⁄ÌΩ_ …ı
ˢ› ÷ı ±Î‰Ì Ω‰, ÷ı ’ı‹ıLÀ ¿flÌ ÿ™, ¿Ë̱ı. Â_ ¿Ì‘_ ? ’Ëı·Î_ ⁄ıÓ¿ fiˢ÷Ì     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.
÷ı ‹ÎflÌ µ’ÎÏ‘ Ë÷Ì. ˉı ⁄ıÓ¿ »ı ‹ÎflÌ ’ÎÁı ÿÎÿÎ ⁄ıÓ¿, …ıÀ·Ì ˢ› ±ı ⁄‘Î
                                              @›Î_ Á‘Ì ‹fi «˘A¬_ ◊›_ !
¤ı√Î ◊¥fiı ±Î‰˘, ¿Ë̱ı. ÷ı ’HÎ ±√ÎÂÌ‹Î_ …¥fiı ⁄˘S›Î › ¬flÎ_ ‹ÎflÎ
ÂOÿ˘. ⁄Ò‹ ’ÎÕÌfiı ⁄˘S›Î ¿ı, “…ı ˢ› ±ı, ⁄‘Î_ ±Î‰Ì Ω‰. ‹Îflı ’ı‹ıLÀ ¿fl‰_     ±ı¿Îÿ ‹ËÎI‹Îfiı ‹ÎÀı ±‹fiı ω«Îfl ŒıflŒÎfl ’ÕÌ √›Î. ‹ËŸ ω«Îfl
»ı”. ËÎ, ‹ËŸ ËΛ ËΛ... …^ ’Õı ÷˘ ±ı‹ ¿_¥ ‘˘÷̛Π¿ÎœÌ fiάı «Î·÷_    ±‹Îflı ±Î‰ı fiËŸ, »÷Î_ ±Î‰‰Î ‹Î_ÕuÎ ±ı ‹ÎHÎÁ ‹ÎÀı, ±ıÀ·ı ‹ıÓ ΩH›_ Â_
ËÂı ? ±ıÀ·ı ±ı‰_ ¿Ëı‰_ ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘. ±Î’HÎÌ ±√ÎÂÌ »ı … fiı ? ÷ı “±Î‰Ì   ◊›_ ‹ËŸ ‰‚Ì ’λ\_ ±Î fi‰_ ? Â_ ¿ÎflHÎ◊Ì ±Î ±ıfiı ‹ÎÀı ±Î ω«Îfl ±Î‰ı
Ω‰, ’ı‹ıLÀ ¿flÌ ÿ¥±ı” ¿Ë̱ı.                       »ı ?! ÁÎfl˘ ‹ÎHÎÁ »ı fiı ±ı ⁄√ÕÌ √›˘ »ı ¿ı Â_ »ı ÷ı ?! ±fiı ’»Ì ‹ËŸ◊Ì
                                     …‰Î⁄ ‹Y›˘ ¿ı ±ıfiÎ_ µÿ› flÎ_ÃÎ »ı. ±ıfiÎ_ µÿ› Œı‰flı⁄· fi◊Ì ±ıfiÎ_. ÷ı◊Ì
           I›Îflı Á_’ÒHν ◊›˘ Ïfi¿Î· !             ±ı‰_ ÿı¬Î› »ı. ±ıÀ·ı ’»Ì ±‹ı ¿>HÎÌ ·Î√HÎÌ flά̱ı ’»Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı
   ÷‹ı œÌ·Î ◊Ή ÷˘ ‰V÷ ⁄‘Ì ‰‘Îflı «˘ÓÀÌ ’Õı. ±fiı ⁄‘Ì ŒÎ¥·˘fi˘      ‹ÎHÎÁfiı µÿ› Œı‰fl ˢ› fiı ¿˘¥fiı Œı‰fl fiÎ › ’HΠˢ›. ±ı‰_ ⁄fiı fiı ?
Ïfi¿Î· ◊¥ √›˘ ±ıÀ·ı ’fl‹ÎI‹Î … »˘. ÷‹Îflı ŒÎ¥· ¬flÌ ¿ı ?              ≠ffi¿÷ν — ⁄fiı.
    ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ËÎ.                            ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ÷˘ …√÷‹Î_ ˢ› …. ’HÎ ±Î ÷˘ ±‹fiı À« ◊÷_ ˢ›
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ? I›Îflı ÁÎfl_. ŒÎ¥·˘ »ı I›Îflı … ¤Î_…√Õ fiı !
                                     ±ı‰Ì ‰Î÷ ±Î‰ı, ÷˘ ±‹ı ±ı¿ ⁄Î…\ ¿>HÎÌ ·Î√HÎÌ ¿flÌ fiά̱ı.
                                        ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı‰Ì flÌ÷fiÎ_ ¿>HÎÌ ? ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷fiÎ_ ¿flÌ fiά˘
    ≠ffi¿÷ν — ŒÎ¥·fi˘ Ïfi¿Î· ¿QM·ÌÀ ◊¥ √›˘ ±ı @›Îflı ¿Ëı‰Î› ?
                                     ¿>HÎÌ ·Î√HÎÌ ?
ŒÎ¥· ’Òflı’ÒflÌ µ¿·Ì √¥, ±ıfi˘ Ïfi¿Î· ◊¥ √›˘, ±ı‰_ @›Îflı ¬⁄fl ’Õı ?
@›Îflı ¿Ëı‰Î› ?                                 ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı …ı‰Î_ ÿı¬Î› ±ı‰_ ±‹ı ‹Îfi̱ı fiËŸ ’»Ì. ±ı ÷˘
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                     105   106                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

ÁÎflÎ_ … »ı.                                         ϤLfi÷Î ±ı ⁄LfiıfiÎ ΩHÎ’HÎ΋Î_ !
    ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’»Ì T›‰ËÎfl‹Î_ ÷‹ı ’»Ì Â_ ¿fl˘ ?             ≠ffi¿÷ν — ≠¿ÚÏ÷fiÎ_ √HÎ-ÿ˘Ê …ı …\±ı »ı ÷ı ΩıfiÎfl˘ ¿˘HÎ »ı ?
    ÿÎÿÎlÌ — Ïfiÿ˘˝Ê »ı fiı ! ‹ıÓ ÷˘ T›‰ËÎfl Ïfiÿ˘˝Ê … Ωı›ı·˘ »ı. ÿ˘ÏÊ÷     ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ≠¿ÚÏ÷ »ı.
¿ı‹ ÿı¬Î› »ı ? ‹ÎÀı ‘ıfl ±Îfl ¿Î˜{Ì{ (I›Î_ ¿_¥ ¿ÎflHÎ »ı) Ïfiÿ˘˝Ê … Ωı›ı·_
»ı ⁄‘_. ⁄Ï©◊Ì ÿ˘ÏÊ÷ »ı …√÷ ±fiı iÎÎfi◊Ì …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê »ı. ÷fiı ËÁ⁄_Õ        ≠ffi¿÷ν — ≠¿ÚÏ÷fi˘ ¿›˘ ¤Î√ …\±ı »ı ?
Ïfiÿ˘˝Ê fi◊Ì ÿı¬Î÷Î ?                               ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄Ï©fi˘ ¤Î√, ±Ë_¿Îflfi˘ ¤Î√.
    ≠ffi¿÷ν — ÿı¬Î› »ıfiı !                          ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±Î‹Î_ ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfi_ Â_ ¿Î‹ »ı ?
    ÿÎÿÎlÌ — I›Îfl ’»Ì ˉı, ’»Ì ¤Ò· ¿ÎœÌ±ı ±ıfi˘ ¢ ±◊˝ »ı ?          ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfiı Â_ ?! ±ıfiı ·ı‰Î-ÿı‰Î … fiËŸ fiı !
±Î ¤Ò· ÷˘ Œ@÷ ±Î ’Ò÷‚_ ’ı·Î ’Ò÷‚ÎfiÌ ¤Ò·˘ ¿Îœ÷_ ˢ› ÷ı ±Î’HÎı Ωı›Î
¿fl‰Îfi_. ÷ı ±Î ≠¿ÚÏ÷ ÏfiË΂‰ÎfiÌ.                         ≠ffi¿÷ν — ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfi_ Ωı‰Î-ΩHΉΒb_ ¿¥ flÌ÷fiΠˢ› ?
                                        ÿÎÿÎlÌ — ±ı Ïfi·ı˝’ ˢ› »ı ±fiı ±Î ÷˘ ·ı’Ì÷ »ı.
        I›Î_ Á‘Ì µ’flÌ ‹ËŸ‰Î‚Î ¤√‰Îfi !
                                        ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÁÎfl_-¬˘À<_ …\±ı »ı ±ı ·ı’Ì÷¤Î√ »ı.
   ±Î‹Î_ ⁄ÌΩ ¿˘¥fi_ »ı … fiËŸ, I›Î_ ±Î’HÎÌ … ¤Ò·˘fi_ Œ‚ ±Î’HÎı
¤˘√‰‰Îfi_. ‹Î·¿Ì ±Î’HÎÌ, µ’flÌ› ¿˘¥ fiËŸ, ‹ËŸ ⁄ıÃÎ »ı ÷ı ¤√‰Îfi          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ⁄‘˘ ·ı’Ì÷¤Î√ !
… ±Î’HÎÎ µ’flÌ. ±ı Â©ÎI‹Î ±ı ¤√‰Îfi. ŒÎ¥· ‰√flfiÎ Â©ÎI‹Î ±ı
                                        ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄Ï©±ı ≠¿ÚÏ÷fi_ ÁÎfl_-¬˘À<_ Ωı›_, ±ı …ı …\±ı »ı, ΩHÎı
¤√‰Îfi ¿Ëı‰Î› fiı ŒÎ¥·‰Î‚Î ±ı Â©ÎI‹Î, Â©ÎI‹Î ¿Ëı‰Î›. …\±˘fiı, ÷‹fiı
                                     »ı ±ı ’˘÷ı »ı ?
ŒÎ¥·˘ »ıfiı, ÏfiflÎ_÷ı Á‹∞ √›Î_fiı ÷fl÷ ¿ı ŒÎ¥·‰Î‚Î Â©ÎI‹Î ±ı Â©ÎI‹Î
¿Ëı‰Î›.                                     ÿÎÿÎlÌ — ≠¿ÚÏ÷fi˘ ÿ˘Ê …\±ı ÷˘ ±ı ≠¿ÚÏ÷ ◊¥ √¥. ±ÎI‹Î fi◊Ì
                                     I›Î_ ±Î√‚. ±ÎI‹Î ±Î‰˘ fi◊Ì. ±ıfiı ¿˘¥fi˘ ÿ˘Ê fiÎ ÿı¬Î›.
    ≠ffi¿÷ν — ÷‹ÎflÌ „V◊Ï÷ ’΋‰Ì »ı, ÿÎÿÎ. ⁄‘Ì ŒÎ¥·˘ ˢ› ÷˘ ›
±Õı fiËŸ.                                    ≠ffi¿÷ν — ±ı¿-⁄ÌΩfiÎ ÿ˘ÊfiÌ ‰Î÷ fi◊Ì ¿fl÷Î, ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ_ ÿ˘ÊfiÌ
                                     ‰Î÷ ¿flı »ı.
    ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ˉı ŒÎ¥· Á‘Ì ±ÎT›Î »ı. ˉı ŒÎ¥·fi˘ µ¿ı· ·Î‰Ì
fiά‰Îfi˘ ⁄Á, ±ıÀ·ı ’÷Ì √›_. ⁄‘_ ¿Î‹ ’÷Ì Ω› »ı. fi◊Ì Ïˋη›‹Î_          ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ‰¬÷ı ≠¿ÚÏ÷ … ˢ›. ’HÎ ±ı ¨«Ì ≠¿ÚÏ÷, ±ÎI‹Îfiı
÷’ ¿fl‰Î ’ÕuÎ_ ¿ı fi◊Ì µ’‰ÎÁ ¿fl‰Î ’ÕuÎ. Ïˋη›‹Î_ ÷˘ ÷’ ±fi_÷        ≠ÎM÷ ¿flΉfiÎflÌ »ı.
±‰÷Îfl Á‘Ì ¿flı ÷˘› ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ. ¨‘ı flV÷ı ÁËı… … ¨‘˘ flV÷˘ ˢ›,
                                        ≠ffi¿÷ν — ±fiı ≠¿ÚÏ÷fiı Ïfiÿ˘˝Ê …\±ı »ı, ±ı ¿˘HÎ …\±ı »ı ?
’HÎ ÷ı flV÷ı √›Î ÷˘ ‹Ò‚ …B›Î fiÎ ±Î‰ı. ¿fl˘Õ ‰Ê˝ Œ›Î˝ ¿fḻı ÷˘ › fiÎ
±Î‰ı !                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠¿ÚÏ÷fiı Ïfiÿ˘˝Ê …\±ı »ı ±ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı, ±ı …
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                     107   108                      Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

Â©ÎI‹Î »ı. ⁄ÌΩ ¿Â΋Î_ ËÎ◊ … fi◊Ì CÎη÷˘ fiı !               ¿˘¥ ΩıÕı ‹÷¤ıÿ fiËŸ. √fiı√Îfl ΩıÕı › ‹÷¤ıÿ fiËŸ. ÿı¬Î› ¬fl˘ √fiı√Îfl,
                                     »÷Î_ ‹÷¤ıÿ fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ¬flÌ flÌ÷ı ±ı √fiı√Îfl »ı … fiËŸ. ±ı ÷˘
    ≠ffi¿÷ν — Ïfiÿ˘˝Ê Ωı‰Î‹Î_ ±ıfiı ¿ı‰˘ ±Îfi_ÿ ‹‚ı »ı ?
                                     “Œ˘flıfi”‹Î_ √fiı√Îfl »ı fiı ±Î’HÎı ÷˘ “ˢ‹” ÁÎ◊ı ¤Î_…√Õ »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Îfi_ÿ, ±ı ‹@÷Îfi_ÿ ¿Ëı‰Î› fiı !             ‹÷¤ıÿ ˢ› fiËŸ fiı !
    ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’ÏflHÎ΋fiı ωÂı ¿_¥ ⁄˘·÷˘ … fi◊Ì.             ÿÎÿÎfiı V◊Ò‚-ÁÒZ‹ ⁄ı ÿ˘Ê˘ √›ı·Î ˢ›. ⁄ÌΩ_ …ı ÁÒZ‹÷fl ±fiı
                                     ÁÒZ‹÷‹ ±ı ÿ˘Ê˘ flèÎÎ »ı, ±ı …√÷fiı Ï⁄·¿<· fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ ¿ı fiŒÎ¿Îfl¿
    ÿÎÿÎlÌ — ’ÏflHÎ΋fiı, ≠¿ÚÏ÷fiÎ ’ÏflHÎ΋fiı Ωı÷˘ … fi◊Ì.
                                     ˢ› fiËŸ. …√÷fiı V’Âı˝ fiËŸ, ±ı‰Î_ ÿ˘Ê ˢ›. V◊Ò‚ ÿ˘Ê˘ ±ıÀ·ı ÷‹ı ‹ÎflÌ
   ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ_ ’ÏflHÎ΋̿ iÎÎfi. ±ı¿ »ı ÷ı ≠¿ÚÏ÷fi_ ’ÏflHÎ΋̿ iÎÎfi ±fiı   ΩıÕı «Îflı¿ ‹ÏËfiÎ flˢfiı, ÷˘› ÷‹fiı ±ı¿<_› ÿ˘Ê fiÎ ÿı¬Î›, «˘‰ÌÁ ¿·Î¿
±ı¿ ±ÎI‹Îfi_ ’ÏflHÎ΋̿ iÎÎfi.                       flˢ ÷˘ ›.
    ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı …ı‹ »ı ÷ı‹ Ωı‰Î‹Î_ ¿›˘ V‰Îÿ «Î¬Ì flè΢ »ı ?       ±Î fiÌfl⁄ıfi »ı, ÷ı Ïfifl_÷fl Áı‰Î‹Î_ flËı »ı, ’HÎ ±ı¿ ÿ˘Ê ±ı‹fiı
                                     Ωı‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ fiΠˢ›. ±ı‹fiı Ïfifl_÷fl ÁÎ◊ı … flËı‰Îfi_. Ωı iÎÎfiÌ ’flÊ‹Î_
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ıHÎı ±Îfi_ÿ «Î¬Ì ·Ì‘ı·˘ ˢ›fiı, ’HÎ ±ı Â_ ¿Ëı »ı,
                                     ÿ˘Ê »ı ÷˘ …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê ¿ı‹ ¿flÌfiı ◊Λ ?
‹Îflı ±Îfi_ÿfiÌ ¿_¥ ’Õı·Ì fi◊Ì, ‹fiı ÷˘ ±Î …ı‹ »ı ±ı‹ Ωı‰Î‹Î_ ’Õı·Ì »ı.
±ıÀ·ı ±‹ı Â_ ¿èÎ_ ¿ı “…ı‹ »ı ±ı‹” …\±˘fiı ! ±ı »ıS·Î‹Î_ »ıS·Ì ‰Î÷ »ı !          ΩB≤Ï÷ ¤Ò·˘ Á΋ı, iÎÎfiÌ ÷HÎÌ !
              ±ı◊Ì ±_÷flΛ...                   ±‹ÎflÌ ΩB≤Ï÷ “À˘’” ’flfiÌ Ë˘›. ÷‹fiı ¬⁄flı › fiÎ ’Õı, ’HÎ ÷‹ÎflÌ
                                     ΩıÕı ⁄˘·÷Î_ F›Î_ ±‹ÎflÌ ¤Ò· ◊Λ I›Î_ ±‹fiı ÷fl÷ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› fiı
    ≠ffi¿÷ν — Á_’ÒHν ±Îfi_ÿ @›Îflı ‰÷ı˝ ? ⁄‘Î ÿ˘Ê˘ √›Î ’»Ì … fiı ?
                                     ÷fl÷ ÷ıfiı ‘˘¥ fiά̱ı. ±ıfiÎ ‹ÎÀı ›_hÎ ‹Ò¿ı·_ ˢ› »ı, …ıfiÎ◊Ì ÷fl÷ …
    ÿÎÿÎlÌ — ±Îfi_ÿ ÷˘ ‰÷ı˝ … »ı. ’HÎ ÿ˘Ê˘ »ı ÷ı ±_÷flΛ ¿flı »ı.     ‘˘‰Î¥ Ω›. ±‹ı ’˘÷ı Ïfiÿ˘˝Ê ◊›Î »Ì±ı fiı ±Î¬Î …√÷fiı Ïfiÿ˘˝Ê …
±ıÀ·ı ±ıfiı ·Î¤ fi◊Ì ·ı‰Î ÿı÷Î. ±Îfi_ÿ ÷˘ ±I›Îflı › »ı, ’HÎ √˘Ã‰HÎÌ      Ωı¥±ı »Ì±ı. »ıS·Î ≠¿ÎflfiÌ ΩB≤Ï÷ ¿¥ ¿ı …√÷‹Î_ ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ … fiÎ
¿fl÷Î fi◊Ì ±Î’HÎı.                             ÿı¬Î› ÷ı. ±‹Îflı iÎÎfi ’»Ì ËΩfl˘ ÿ˘Ê˘ fl˘…fiÎ ÿı¬Î‰Î ·Î√ı·Î. …ı‹ ÿ˘Ê
                                     ÿı¬Î÷Î Ω› ÷ı‹ ÷ı‹ ÿ˘Ê CÎÀ÷Î_ Ω› fiı …ı‹ ÿ˘Ê˘ CÎÀı ÷ı‹ “ΩB≤Ï÷” ‰‘÷Ì
          Á_’ÒHν ÿ˘ÊflÏË÷ ÿÂÎ ÿÎÿÎfiÌ !
                                     Ω›. ˉı ±‹Îflı Œ@÷ ÁÒZ‹÷fl fiı ÁÒZ‹÷‹ ÿ˘Ê˘ flèÎÎ »ı, …ıfiı ±‹ı “Ωı¥±ı”
    ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê Ωı‰Î‹Î_ Á≠Ì‹ ¿˘À˝‰Î‚˘› ’ˢӫı fiËŸ, I›Î_ ÷˘ ’ˢӫı   »Ì±ı ±fiı “ΩHÎ̱ı”. ±ı ÿ˘Ê ¿˘¥fiı Ëfl¿÷¿÷ν fiΠˢ› ’HÎ ¿Î‚fiı ·¥fiı
… fiËŸ ……‹ıLÀ. I›Î_ ÷˘ ’˘÷Îfi˘ ±ÎÀ·˘ ÿ˘Ê Ωı¥ ¿ı fiËŸ. ±Î ÷˘ √ÎÕÎ_fiÎ     ±ı ±À@›Î »ı ±fiı ÷ıfiÎ◊Ì … 360 ÏÕ√˛Ìfi_ “¿ı‰‚iÎÎfi” ±À@›_ »ı ±fiı
√ÎÕÎ_ ÿ˘Ê F›Î_ ¿flı »ı. ±Î ÷˘ V◊Ò‚, ΩÕ<_ ¬Î÷_, ±ıÀ·ı ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î÷Î fi◊Ì.   356 ÏÕ√˛Ì±ı ±Î‰Ìfiı ∂¤_ flËÌ √›_ »ı ! ’HÎ ±‹ı ÷‹fiı ’Ò fl_ 360 ÏÕ√˛Ìfi_
±fiı ±ÎÀ·˘ ÁËı… ±‹◊˘ ‰Î‚ …ıÀ·˘ ÿ˘Ê ◊Λfiı, ÷fl÷ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›          “¿ı‰‚iÎÎfi” ¿·Î¿‹Î_ … ±Î’̱ı »Ì±ı ’HÎ ÷‹fiı › ’«Âı fiËŸ. ±flı, ±‹fiı
¿ı ±Î ÿ˘Ê ◊›˘. ±ıÀ·ı ±ı ¿ı‰Ì ¿˘À˝ ËÂı ±_ÿfl ? ±ı ……‹ıLÀ ¿ı‰_ ? »÷Î_›   … fiÎ ’E›_ fiı ! ¿Î‚fiı ·¥fiı 4 ÏÕ√˛Ì ∂b_ flèÎ_ ! ‹ËŸ ’Òflı’Ò fl_ 360 ÏÕ√˛Ì
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                   109  110                      Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

Ïfl›· »ı ±fiı Ïfl·ıÏÀ‰‹Î_ 356 ÏÕ√˛Ì »ı. ±Î ¿Î‚‹Î_ Ïfl·ıÏÀ‰ ’ÒHν÷αı …¥  ¤Ò·˘ ⁄ËÎflfiÌ ’„O·¿ ’HÎ Ωı¥ ¿ı ±fiı ÁÒZ‹ ¤Ò·˘ ⁄Ï©∞‰Ì±˘ Ωı¥ ¿ı.
¿Λ ÷ı‹ fi◊Ì. ’HÎ ±‹fiı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹ËŸ ±’Îfl Á¬     ±Î ⁄ı ¤Ò·˘ “iÎÎfiÌ ’flÊ” ’ÎÁı fiΠˢ› ! ’»Ì ÁÒZ‹÷fl ÿ˘Ê˘ ÷ı iÎÎfi̱˘fiı
‰I›Î˝ ¿flı »ı !                            … ÿı¬Î›. ±fiı ±‹ı ÁÒZ‹÷‹‹Î_ ⁄ıÃÎ »Ì±ı.
          ÷ı◊Ì “±‹Îfl˘” fi µ’flÌ ¿˘¥ ?                ‹ÎflÌ …ı ÁÒZ‹÷fl fiı ÁÒZ‹÷‹ ¤Ò· ˢ›, …ı ¿ı‰‚iÎÎfifiı fl˘¿÷Ì Ë˘›,
   …ıfiı …ıÀ·Ì ¤Ò·˘ fiÎ ÿı¬Î› ÷ıfiı ÷ıÀ·Ì ÷ı ¤Ò·˘ µ’flÌ. …ıfiÌ ⁄‘Ì …  ¿ı‰‚iÎÎfifiı ±Î_÷flı ±ı‰Ì ¤Ò· ˢ›, ÷ı ¤Ò· “¤√‰Îfi” “‹fiı” ÿı¬ÎÕı. I›Îflı
¤Ò·˘ ¬·ÎÁ ◊Λ ÷ıfi˘ ¿˘¥ µ’flÌ … fiËŸ. ‹Îfl˘ ¿˘¥ µ’flÌ »ı … fiËŸ       “Ë_” Ωb_fiı, ¿ı “‹Îfl˘ µ’flÌ »ı ±Î.” ±ı‰Ì fiÎ ¬⁄fl ’Õı ? ±Î’HÎÌ ¤Ò·
÷ı◊Ì Ë_ ⁄‘Î_fi˘ µ’flÌ, µ’flÌfi˘ › µ’flÌ ! ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹Îfl΋Î_ V◊Ò‚ ÿ˘Ê˘   ÿı¬ÎÕı ±ı ¤√‰Îfi µ’flÌ ¬fl˘ ¿ı fiËŸ ?
÷˘ ˢ› … fiËŸ. ÁÒZ‹ ÿ˘Ê˘ ’HÎ «ÎS›Î √›ı·Î. ÁÒZ‹÷fl ±fiı ÁÒZ‹÷‹ ˢ›,       ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ⁄flÎ⁄fl »ı.
÷ıfiÎ ±‹ı Á_’ÒHν iÎÎ÷Î-ƒpΠˢ¥±ı. ¤√‰Îfi ‹ËΉÌfl ’HÎ ±Î … ¿fl÷Î
Ë÷Î.                                    ÿÎÿÎlÌ — ÷ı◊Ì ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ıfiı ¿ı, ±Î ¤Ò· …ı ±‹fiı ÿı¬ÎÕı »ı
                                   ±ı «˙ÿ ·˘¿fi˘ fiÎ◊ »ı. ±ı «˙ÿ ·˘¿fiÎ fiÎ◊fiÎ_ ÿ½fi ¿fl˘. ¤Ò· ÿı¬ÎÕfiÎfl
          ‹ÎÀı “iÎÎfiÌ” ÿıË‘ÎflÌ ’fl‹ÎI‹Î !           ¿˘HÎ »ı ? «˙ÿ ·˘¿fi˘ fiÎ◊ !
   iÎÎfiÌ ’flÊ‹Î_ ÿı¬Î› ±ı‰Ì V◊Ò‚ ¤Ò·˘ fiΠˢ›. ±Î ÿ˘ÊfiÌ ÷‹fiı       ±fiı ±ı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ÷˘ ‹ıÓ Ωı›ı·Î »ı, Á_’ÒHν ÿÂ΋Î_ »ı ±_ÿfl.
T›ÎA›Î ±Î’_. V◊Ò‚ ¤Ò· ±ıÀ·ı Â_ ? ‹ÎflÌ ¿_¥¿ ¤Ò· ◊Λ ÷˘ …ı Ω√˛÷    ±ıfiÌ √ıflıLÀÌ ±Î’_ »\_. Ë_ … ±ı‹fiı ¤…\ »\_ fiı ! ±fiı ÷‹fiı › ¿Ë_ »\_ ¿ı
‹ÎHÎÁ ˢ› ÷ı Á‹∞ Ω› ¿ı ±Î‹HÎı ¿_¥¿ ¤Ò· ¬Î‘Ì. ÁÒZ‹ ¤Ò· ±ıÀ·ı      “¤¥, ÷‹ı ÿ½fi ¿flÌ Ω‰.” ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi 360 ÏÕ√˛Ì fiı ‹Îflı 356 ÏÕ√˛Ì
¿ı ±ËŸ ’«ÌÁ ËΩfl ‹ÎHÎÁ˘ ⁄ıÃΠˢ› ÷˘ Ë_ Á‹∞ Ω™ ¿ı ÿ˘Ê ◊›˘.       »ı. ±ıÀ·ı ±‹ı ⁄ı …\ÿÎ_ »Ì±ı, ±ı ’fl‰Îfl ◊¥ √›_ ¿ı fiËŸ ?
’HÎ ’ı·Î ’«ÌÁ ËΩfl‹Î_◊Ì ‹Î_Õ ’Î_«ı¿ … ÁÒZ‹ ¤Ò·fiı Á‹∞ ¿ı. ÁÒZ‹
ÿ˘Ê ÷˘ ⁄Ï©◊Ì ’HÎ ÿı¬Î›, F›Îflı ÁÒZ‹÷fl ±fiı ÁÒZ‹÷‹ ¤Ò·˘ ±ı iÎÎfiı       ≠ffi¿÷ν — ËÎV÷˘ fiı !
¿flÌfiı … ÿı¬Î›. ÁÒZ‹÷fl ±fiı ÁÒZ‹÷‹ ÿ˘Ê˘ ‹fiW›˘fiı fiÎ ÿı¬Î›. ÿı‰˘fiı       ÿÎÿÎlÌ — ±‹ı ⁄ı …\ÿÎ »Ì±ı. ‹ËŸ ≠√À ◊›ı·Î »ı ±ı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi
±‰Ï‘iÎÎfi◊Ì …\±ı ÷˘ … ÿı¬Î›. »÷Î_ ±ı ÿ˘Ê˘ ¿˘¥fiı fi¿ÁÎfi ¿fl÷Î_ fi◊Ì,   »ı. ±ı Á_’ÒHν ≠√À ◊¥ √›Î »ı, {‚Ë‚ F›˘Ï÷ V‰w’ !
±ı‰Î ÁÒZ‹÷fl ±fiı ÁÒZ‹÷‹ ÿ˘Ê˘ ±‹Îflı flËı·Î »ı ±fiı ÷ı › ±Î ¿Ï‚¿Î‚fiÌ
ωϫhÎ÷Îfiı ·Ì‘ı !                                        a a a

   “iÎÎfiÌ ’flÊ” ’˘÷ı ÿıË‘ÎflÌw’ı ’fl‹ÎI‹Î … ¿Ëı‰Î›. …ıfiı ±ı¿ ’HÎ
V◊Ò‚ ¤Ò· fi◊Ì ¿ı ±ı¿ ’HÎ ÁÒZ‹ ¤Ò· fi◊Ì.
          ‹ËŸ◊Ì ¤√‰Îfi ÿı¬ÎÕı ÿ˘Ê˘...
    …√÷ ⁄ı Ω÷fiÌ ¤Ò· Ωı¥ ¿ı, ±ı¿ V◊Ò‚ ±fiı ±ı¿ ÁÒZ‹. V◊Ò‚
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                     111   112                      Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

                                              ¿¥ ƒÏp±ı …√ ÿÌÁı Ïfiÿ˘˝Ê !
                                         ’ÿ˚√·fiı Ωı¢ fiËŸ, ’ÿ˚√· ÷flŒ ƒÏp fiÎ ¿fl¢. ±ÎI‹Î ÷flŒ …
                                     ƒÏp ¿flΩı. ¿Îfi‹Î_ ¬Ì·Î ‹ÎflfiÎflÎ ÷ı ’HÎ ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfiı Ïfiÿ˘˝Ê
                                     ÿı¬Î›Î. ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› »ı ÷ı … ±Î’HÎÌ ¤Ò· »ı. ±ı ±ı¿ Ω÷fi˘ ±Î’H΢
                                     ±Ë_¿Îfl »ı. ±Î ÷˘ ±Î’HÎı ‰√fl ’√ÎflfiÎ ¿Î∞ ◊¥±ı »Ì±ı ±fiı ’»Ì
                                     ‹Îfl ¬Î¥±ı »Ì±ı. ‹˘ZÎı …÷Î_ ±Î ·˘¿˘ ±Î’HÎfiı √Ò_«‰ı »ı, ±ı‰_ …ı ⁄˘·Ì±ı
                                     »Ì±ı ÷ı ÷˘ T›‰ËÎfl◊Ì ±Î’HÎı ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı. ±Î ¥„Lƒ› iÎÎfi◊Ì …ı ÿı¬Î›
                                     »ı ±ı‰_ ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı. ’HÎ ¬flı¬fl Ë¿Ì¿÷‹Î_ ÷˘ ·˘¿˘ √Ò_«‰Ì ¿ı …
              …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê !                 fiËŸfiı ! ¿ÎflHÎ ¿ı ¿˘¥ ∞‰ ¿˘¥ ∞‰‹Î_ Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ Õ¬˘Õ¬· ¿flÌ Â¿ı …
                                     fiËŸ ±ı‰_ ±Î …√÷ »ı. ±Î ·˘¿˘ ÷˘ Ï⁄«ÎflÎ ≠¿ÚÏ÷ …ı fiΫ ¿flΉı ÷ı ≠‹ÎHÎı
          ¤√‰Îfiı ¤ÎY›_ …√ Ïfiÿ˘˝Ê !               fiΫı, ±ıÀ·ı ±ı‹Î_ ¿˘¥fi˘ ÿ˘Ê »ı … fiËŸ. …√÷ ±Î¬_› Ïfiÿ˘˝Ê »ı. ‹fiı
    ≠ffi¿÷ν — ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflı ±Î¬Î …√÷fiı Ïfiÿ˘˝Ê Ωı›_.          ’˘÷Îfiı Ïfiÿ˘˝Ê ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı »ı. ÷‹fiı ±ı Ïfiÿ˘˝Ê ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰Âı
                                     I›Îflı ÷‹ı ±Î …√÷◊Ì »^ÀuÎ. fiËŸ ÷˘ ¿˘¥ ±ı¿ ’HÎ ∞‰ ÿ˘ÏÊ÷ ·Î√Âı
    ÿÎÿÎlÌ — ¤√‰Îfiı Ïfiÿ˘˝Ê Ωı›_ ±fiı ’˘÷ÎfiÌ Ïfiÿ˘˝Ê ƒÏp◊Ì Ïfiÿ˘˝Ê    I›Î_ Á‘Ì ÷‹ı »^ÀuÎ fi◊Ì.
Ωı›_. ±ı‹fiı ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ fi ·ÎB›˘. ±ı‰_ ‹ıÓ ’HÎ Ïfiÿ˘˝Ê Ωı›_ »ı ±fiı ‹fiı
’HÎ ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î÷˘ fi◊Ì. e·ËÎfl «œÎ‰ı ÷˘ › ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ fi◊Ì fiı           ≠ffi¿÷ν — ±Î‹Î_ ⁄‘Î_› ∞‰ ±Î‰Ì Ω› ? ‹ÎHÎÁ˘ › fiËŸ ’HÎ ¿ÌÕÌ
√΂˘ ¤Î_Õı ÷˘ › ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ‹Î›Î‰Ì ƒÏpfiı ·¥fiı ⁄‘Î ÿ˘ÏÊ÷     ‹_¿˘ÕÎ ⁄‘Î › ±Î‰Ì Ω› ?
ÿı¬Î› »ı. ±Î‹Î_ ¬Î·Ì ƒÏpfi˘ … ÿ˘Ê »ı.                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ∞‰‹ÎhÎ Ïfiÿ˘˝Ê V‰¤Î‰ı ÿı¬Î‰Î Ωı¥±ı.
    ≠ffi¿÷ν — Ïfiÿ˘˝Ê÷Î ¿ı‰Ì flÌ÷ı ≠ÎM÷ ◊Λ ?                 ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÷‹ı ∞‰‹ÎhÎ Ïfiÿ˘˝Ê »ı ±ı‹ ¿èÎ_. ˉı fi˘¿flÌ‹Î_
                                     ‹ıÓ @›Î_¿ ¤Ò· ¿flÌ ±fiı ‹Îfl˘ µ’flÌ ±‹·ÿÎfl ±ı‹ ¿Ëı ¿ı ÷ıÓ ±Î ¤Ò· ¿flÌ.
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î¬Î …√÷fiı Ïfiÿ˘˝Ê Ωı¢ I›Îflı ! ‹ıÓ ±Î¬Î …√÷fiı
                                     ’»Ì ±ı ‹fiı ‰œÂı, Ã’¿˘ ±Î’Âı. ˉı Ωı Ë_ Ïfiÿ˘˝Ê ˢ™ ÷˘ ¬flÌ flÌ÷ı ‹fiı
Ïfiÿ˘˝Ê Ωı›_ »ı, I›Îflı Ë_ Ïfiÿ˘˝Ê ◊›˘ »\_. ÏË÷ ¿flfiÎflfiı ±fiı ±ÏË÷ ¿flfiÎflfiı
                                     fi ‰œ‰_ Ωı¥±ı fiı ?
› ±‹ı Ïfiÿ˘˝Ê Ωı¥±ı.
                                        ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥fiı ‰œ‰Îfi_ ±Î’HÎı Ωı‰Îfi_ fiËŸ. ±Î’HÎfiı ‰œfiÎfl ’HÎ
   ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ fi◊Ì. ÿ˘Ê ±ıHÎı ¿›˘˝ ˢ›, ÷˘ › ¬flÌ flÌ÷ı ±ıfiÎ ±Î√·Î
                                     Ïfiÿ˘˝Ê »ı ±ı‰_ ÷‹ÎflÌ Á‹…‹Î_ ˢ‰_ Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı ¿˘¥fiÌ ’fl ÿ˘Ê fiÎ
±‰÷Îflı ¿›˘˝ ˢ›. ’HÎ ’»Ì ÷˘ ±ıfiÌ ≥E»Î fiΠˢ› »÷Î_ ±I›Îflı ◊¥
                                     œ˘‚Λ. …ıÀ·Î Ïfiÿ˘˝Ê ÷‹fiı ÿı¬ÎÂı ±ıÀ·Î ÷‹ı Á‹…‹Î_ ±ÎT›Î ¿Ëı‰Î±˘.
Ω›. ±I›Îflı ±ıfiÌ ≥E»Î ‰√fl ◊¥ Ω› »ı fiı ? ¤flı·˘ ‹Î· »ı. ±ıÀ·ı
±ı‹Î_ ±ıfi˘ ÿ˘Ê fiËŸfiı, ±ıÀ·ı Ïfiÿ˘˝Ê √H›˘.                    ‹fiı …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î› »ı. ÷‹Îflı ±ı‰Ì ƒÏp ±Î‰Âı. ±ıÀ·ı ±Î
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                     113   114                      Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

’{· Á˘S‰ ◊¥ …Âı. Ë_ ÷‹fiı ±ı‰_ ±…‰Î‚_ ±Î’ÌÂ. ±fiı ±ıÀ·Î ’Î’           ≠ffi¿÷ν — ⁄fl˘⁄fl »ı. ±Î‰˘ ÿά·˘ ±Î’˘ ÷˘ ŒÌÀ …SÿÌ ◊¥ Ω›.
‘˘¥ fiάÌ ¿ı …ı◊Ì ÷‹Îfl_ ±…‰Î‚_ flËı. ±fiı ÷‹fiı Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î÷_ Ω›.
                                         ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±Î ÿά·˘ ¿˘¥ ΩHÎ÷_ fi◊Ì ¿_¥ ?
±fiı ΩıÕı ’Î_« ±ÎiÎ΋Î_ flËı¢ ÷˘ ±ı …ı ±Î’ı·_ iÎÎfi »ı ÷ıfiı ÁËı…ı › ¡ı@«fl
fiËŸ ◊‰Î ÿı.                                   ≠ffi¿÷ν — ΩHÎ÷Î ËÂı.

           ÷k‰ ƒÏp±ı …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê !                   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÂÌ flÌ÷ı A›Î·‹Î_ ±Î‰ı ? ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ K›Îfi
                                      ·Z‹Ì∞‹Î_ fiı ·Z‹Ì∞fi˘ ωʛ ’I›˘ ¿ı ’λΠCÎıfl ⁄Î¥ÁÎËı⁄ ÁÎ_¤fl ÁÎ_¤fl
    ±‹ı …√÷ ±Î¬Îfiı Ïfiÿ˘˝Ê Ωı¥±ı »Ì±ı.                  ◊Λ ±fiı ⁄Î¥ÁÎËı⁄fi˘ ωʛ ’I›˘ ¿ı ’λΠ·Z‹Ì∞fiΠωʛ ÁÎ_¤flı !
    ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ ±Î¬Î …√÷fiı Ïfiÿ˘˝Ê @›Îflı Ωı‰Î› ?           ±ıÀ·ı ⁄Ì…\_ ¿Â_ A›Î·‹Î_ … fiÎ flËıfiı ! ’»Ì ⁄ÌΩ_ Áfl‰ˆ›Î ¿Îœ‰ÎfiÎ …
                                      flËÌ Ω›fiı ?
    ÿÎÿÎlÌ — ÷‹fiı ÿά·˘ ±Î’Ì Á‹Ω‰_. ÷‹ı Á‹∞ …¢. ±ı¿
√΋‹Î_ ±ı¿ Á˘fiÌ flËı »ı. ’Î_« ËΩfl ·˘¿˘fi_ ±ı √΋ »ı. ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı Á˘fi_       ±‹ı «˘@ÁÌfiı Ωı›ı·Î, ÷ı ‹fiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î ‰œ÷˘ ¿ı‹ fi◊Ì ¿ı
»ı ÷ı ⁄‘_ Á˘fi_ ·¥fiı I›Î_ ‰ı«‰Î √›Î. ±ıÀ·ı ’ı·˘ Á˘fiÌ Á˘fi_ ±Î‹ CÎÁı,   ÷‹ı Á˘fi_ ¿ı‹ ⁄√ÎÕÌ ·ÎT›Î ? ±ıfiÌ ƒÏp ¿ı‰Ì Á_ÿfl »ı ! ¿Â_ ‰œ÷˘ ›
…\±ı. ˉı ±Î’b_ Á˘fi_ ±Î‹ «Î_ÿÌ …ı‰_ ÿı¬Î÷_ ˢ›, »ÎÏÁ›_ Á˘fi_ ˢ› ÷˘  fi◊Ì. ±Îfi_ ÁÎfl_ »ı ÷ı› ⁄˘·÷˘ fi◊Ì. ’HÎ ±ı‹ ¿ËıÂı, “⁄ıÁ˘, «Î-’ÎHÎÌ
› ’ı·˘ ‰œı fiËŸ. ±ı ¿ı‹ ‰œ÷˘ fi◊Ì ¿ı ±Î‰_ ¿ı‹ ⁄√ÎÕÌfiı ·ÎT›Î ? ¿ÎflHÎ     ’Ì¢fiı ?” ±S›Î, »ÎÏÁ›_ Á˘fi_ »ı ÷˘ › «Î ’̉ÕΉı »ı ? ±ı‰_ ±Î‹Î_›.
¿ı ±ıfiÌ Á˘fi΋Î_ … ƒÏp »ı. ±fiı ⁄ÌΩ ’ÎÁı Ω‰ ÷˘ ±ı ‰œı ¿ı ±Î‰_ ¿ı‹      Â_ ‹ËŸ “«˘A¬_” Á˘fi_ … »ıfiı ? ÷΄k‰¿ ƒÏp±ı Ωı¥±ı ÷˘ ÿ˘Ê ¿˘¥fi˘
·ÎT›Î »˘ ? ±ıÀ·ı …ı «˘@ÁÌ »ı ±ı ‰œı fiËŸ. ±ıÀ·ı ÷‹ı Ωı Á˘fi_ … ‹Î_√˘    › fi◊Ì.
»˘. ÷˘ ±Î‹Î_ Á˘fi_ … …\±˘fiı ! ±ı‹Î_ ⁄ÌΩfiı Â_ ¿Î‹ …\±˘ »˘ ? ±ÎÀ·_              …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê, ’flΉΠÁÏË÷ !
»ÎÏÁ›_ Á˘fi_ ¿ı‹ ·ÎT›˘ ? ±ı‰Ì ‰œ_‰œÎ ¿flı, ±ıfi˘ @›Îflı ’Îfl ±Î‰ı ? ±Î’HÎı
±Î’HÎÌ ‹ı‚ı Ωı¥ ·ı‰Îfi_ ¿ı ±Î‹Î_ ¿ıÀ·_ Á˘fi_ »ı ±fiı ±ıfiÎ ±ÎÀ·Î wÏ’›Î       ±Î’HÎı …√÷ ±Î¬_ Ïfiÿ˘˝Ê Ωı¥±ı »Ì±ı. ±Î’HÎı …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê ‹Îfiı·_
‹‚Âı. ÷‹fiı Á‹Ω›_fiı ? ±ı ƒÏp±ı Ë_ ±Î¬Î …√÷fiı Ïfiÿ˘˝Ê Ωı™ »\_. Á˘fiÌ     »ı. ±ı ‹Îfiı·_ ¿_¥ ±˘»\_ ŒıflŒÎfl ◊¥ …‰Îfi_ »ı ? CÎÕÌ‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊¥ Ω› ?
±Î ƒÏp±ı √‹ı ÷ı‰_ Á˘fi_ ˢ› ÷˘› Á˘fi_ … …\±ıfiı ? ⁄Ì…\_ Ωı‰Îfi_ …     ±Î’HÎı Ïfiÿ˘˝Ê ‹Îfiı·_ »ı, ΩHÎı·_ »ı, ±ı ¿_¥ ±˘»\_ ÿ˘ÏÊ÷ ·Î√‰Îfi_ ?!
fiËŸfiı ? ±fiı ‰œı› fiËŸ. ±Î’HÎı ±ıfiı ⁄÷Ή‰Î √›Î ˢ¥±ı ÷˘ ±Î’HÎÎ_          ¿ÎflHÎ ¿ı …√÷‹Î_ ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ »ı … fiËŸ. Ë_ ±ı@{ı@À·Ì (…ı‹ »ı
‹fi‹Î_ ◊Λ ¿ı “±ı ‰œÂı ÷˘ ?” ±Î’b_ Á˘fi_ ÷˘ ⁄‘_ ¬flÎ⁄ ◊¥ √›_ »ı !     ÷ı‹) ¿ËÌ ÿ™ »\_. ⁄Ï©◊Ì ≠Œ (’flΉÎ) ±Î’‰Î ÷ˆ›Îfl »\_. ±Î ⁄Ï©Â΂Ì
’HÎ fiÎ, ±ı ÷˘ ‰œı-¿flı fiËŸ. ±ı Â_ ¿ËıÂı, “‹ÎflÌ ⁄Ì∞ ÂÌ ·ı‰Î-ÿı‰Î ?”     …√÷fiı, ±Î …ı ⁄Ï©fi˘ Œı·Î‰˘ ◊›ı·˘ »ı, ±ı‹fiı ≠Œ Ωı¥÷_ ˢ› ÷˘ Ë_
÷ı ±y·ËÌHÎÎ »ı ¿ı ±y·‰Î‚Î »ı ?                       ±Î’‰Î ‹Î√_ »\_.
    ≠ffi¿÷ν — ±y·‰Î‚Î … ¿Ëı‰Î› fiı ?                              ÂÌ·‰ÎfifiÎ ⁄ı √HÎ !
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÏÁÏ‹·Ì ⁄fl˘⁄fl fi◊Ì ?                      ±I›Îflı Ë_ÕˇıÕ ’flÁıLÀ (Á˘ À¿Î) ÂÌ·‰Îfi ˢ› fiËŸ. ±ı ÂÌ·‰Îfi ±Î
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                   115  116                      Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

»ıS·Î ’E«ÌÁÁ˘ ‰Ê˝‹Î_ fi◊Ì. »ıS·Î ’E«ÌÁÁ˘ ‰Ê˘˝fiÎ_ …ı ¿‹˘˝ »ı, ±ı‹Î_   fi◊Ì, ‰ÎCÎı › ÿ˘ÏÊ÷ fi◊Ì.” ±ıÀ·ı ±Î …‰Î⁄ µ’fl◊Ì ±Î¬Ì fl¿‹ ¬˘‚Ì
±Î ÂÌ·‰Îfi ◊¥ ¿ı … fiËŸ ‹ÎHÎÁ. ÂÌ· ±Î‰ı ¬fl_ ’HÎ ’ÒHν÷Î fiÎ ±Î‰ı.   ¿Îœ‰ÎfiÌ »ı.
    ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÂÌ·fiÌ ÏÿÂ΋Î_ ÷˘ …‰Î›fiı ?                ±Î …‰Î⁄ ¢ ¿ı ±Î …√÷ ±Î¬_ Ïfiÿ˘˝Ê V‰w’ı »ı. ∞‰‹ÎhÎ Ïfiÿ˘˝Ê
                                   »ı. ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› »ı ÷ı ’˘÷ÎfiÌ ’ı·Ì ±iÎÎfi÷Î◊Ì. ⁄˘·˘, ˉı ¿ıÀ·Ì ¤Ò·‹Î_
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, …‰Î›.
                                   Ë¢ ÷‹ı ?
    ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ı …‰Î ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ ? ‹Îfl˘ ±ı¿ ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘
                                      ≠ffi¿÷ν — CÎHÎÌ ¤Ò·‹Î_.
‹Ò_{‰÷˘ ≠ffi »ı. ±ıfiı ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ ? ±ı ¬⁄fl fi◊Ì ’Õ÷Ì.
                                      ÿÎÿÎlÌ — F›Îflı …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬ÎÂı, ÷‹Îfl_ √…‰_ ¿Î’÷˘ ˢ› ±ı
    ÿÎÿÎlÌ — À>_¿Î ‰Î@›◊Ì ¿Î‹ ·ı‰_ ¿ı ¿˘¥ ÿU‹fifiÎ ÷flŒ ¤Î‰ ’HÎ
                                   … ‹ÎHÎÁ ÷‹fiı Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î› I›Îflı ΩHΉ_ ¿ı ¿flı@ÀfiıÁ (›◊Î◊˝÷Î) ’fl
fi ⁄√Õı ±fiı ⁄√Õu˘ ˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì Á‘ÎflÌ ·˘. ⁄√ÕÌ …‰˘ ±ı ‰V÷
                                   ±ÎT›_.
fi⁄‚Î¥fiı ·¥fiı ⁄√ÕÌ Ω›. ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì Á‘ÎflÌ ·˘ ±ıfiı ! ±ı‹ ¿fl÷Î_
¿fl÷Î_ ±ı ‰V÷ ÏÁ© ◊Âı.                                   ±ı¿ fl¿‹ ±Î’ ‘Îfl¢ ?
    ±fiı ⁄Ì…\_ ±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ »ı … fiËŸ. ¬flı¬fl ÿflı¿ ∞‰         V¿<·‹Î_ ¤HÎ÷Ì ‰¬÷ı ±ıÏfl◊‹ıÀÌ¿‹Î_ (±_¿√ÏHÎ÷) Â̬‰ÎÕı »ı fiı
Ïfiÿ˘˝Ê … »ı, …√÷‹Î_. ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› »ı, ÷ı … ¤˛Î_Ï÷ »ı. ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ fi◊Ì.  ‹ÎV÷fl˘, ¿ı ¿_¥ fiÎ ŒÎ‰ı ÷˘ Á’˘{ (‘Îfl˘ ¿ı) 100 ±ı‰_ ¿Ëı »ı fiı ? fi◊Ì
±ı “±ıfiΔ ·Z΋Î_ flËı‰_ Ωı¥±ı.                    ¿Ëı÷Î, 100 ‘Îfl˘ ÷˘ …‰Î⁄ ±Î‰Âı. I›Îflı ‰‚Ì ±Î’HÎÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ
    ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ⁄Ï©◊Ì Á‹…‰_ ⁄Ë ±CÎfl_ »ı.         »ı ¿ı ‹ÎV÷flı 100 µ’fl ¿_¥ Ωÿ ¿›˘˝ ·Î√ı »ı. ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı fiÎ
                                   Ë_ ÷˘ Á‰ÎÁ˘ ‘Îfl_. I›Îflı ¿Ëı, ÷Îflı ‘Îfl‰Î ˢ› ÷˘ ‘Îflfiı ! ±ı‰Ì ‘ÎflHÎÎ◊Ì
    ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï© Á‹…‰Î ÿı … fiËŸ ±Î. ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ fi◊Ì ±ı ⁄Ï©     …‰Î⁄ ±Î‰ı ±ı‰˘ »ı.
Á‹…‰Î ÿı … fiËŸ.
                                     ±ı‰Ì ±ı¿ fl¿‹ Ë_ ‘Îfl‰ÎfiÌ ¿Ë_ ÷‹fiı ? ±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷
    ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ıfiı ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ ?               … fi◊Ì. …√÷ ±Î¬_ › Ïfiÿ˘˝Ê »ı. ÷‹fiı ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı ?
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î ‰Î@› ÷˘ ÷‹ÎflÎ ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ±fi¤‰ … ÷‹fiı       ≠ffi¿÷ν — Ωı¥±ı ÷˘ ÿı¬Î›.
¿ËÌ ±Î’Âı. ’Ëı·_ ±Î ‰Î@› Âw±Î÷ ¿fl˘. ÷˘ ’»Ì ±ıfi˘ ±fi¤‰ ÷‹fiı
¿ËÌ ±Î’Âı. ±ıÀ·ı ’»Ì ⁄Ï© ÀÎœÌ ’ÕÌ …Âı.                   ÿÎÿÎlÌ — ¬flı¬fl ÿ˘Ê »ı fiËŸ. »÷Î_ ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı, ±ı … ±Î’HÎÌ
                                   ±HÎÁ‹…HÎ »ı. ·˘¿˘fiÎ Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı ±ı ±Î’HÎÌ ±HÎÁ‹…HÎ »ı.
           ±Î »ı iÎÎfifiÌ ’ÎflÎÂÌÂÌ !
                                      ±Î fl¿‹ ‘Îflı ±fiı ±ı fl¿‹ ‘ÎflÌfiı …‰Î⁄ ·Î‰ı ÷˘ …‰Î⁄ ±Î‰Ì
    ±Î …√÷fiÎ Áfl‰ˆ›Î w’ı ÷‹ı ’Ò»˘ ¿ı ±Î …√÷fi_ Áfl‰ˆ›_ Â_ »ı ?   Ω› ±ı‰˘ »ı. ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ »ı … fiËŸ …√÷‹Î_. ÷‹ÎflÎ ÿ˘Ê◊Ì … ÷‹fiı
I›Îflı ¿Ëı, “¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁ ÿ˘ÏÊ÷ »ı … fiËŸ …√÷‹Î_. ‹fiW›˘ › ÿ˘ÏÊ÷    ⁄_‘fi »ı. ⁄ÌΩ ¿˘¥fiÎ ÿ˘Ê »ı … fiËŸ. ¿˘¥ ÷‹Îfl_ fi¿ÁÎfi ¿flı, ¿˘¥ √΂˘
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                    117  118                        Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

¤Î_Õı, ¥LÁSÀ (±’‹Îfi) ¿flı ÷˘ ±ıfi˘ ÿ˘Ê fi◊Ì, ÿ˘Ê ÷‹Îfl˘ … »ı.       ÿı¬Î› »ı. ¤√‰Îfiı ±Î … ¢‘¬˘‚ ¿flÌ ±fiı ÷‹ı …ı ÁÎfl˘ ¿Ë˘ »˘, ÷ı
                                    › ÷‹ÎflÌ ‹Ò¬Î˝¥ ‹ËŸ »ı, e·ÌÂfiıÁ »ı. ÁÎfl˘ ÁÎfl˘ ¿Ëı ’»Ì ±Î’HÎı ’һ̱ı
              ƒÏp ≠‹ÎHÎı V≤Ïp !
                                    I›Îflı ¿ËıÂı, “‹fiı ωrÎÁCÎÎ÷ ¿›˘˝.” I›Îflı ÷_ ÁÎfl_-ÁÎfl_ ¿Ëı÷˘ Ë÷˘ Â_ ¿fl‰Î
    ≠ffi¿÷ν — @›Îflı¿ ±ı‰_ ’HÎ ⁄fiı »ı ¿ı ±ı¿fiÌ ±ı¿ T›„@÷ ±Î…ı    ÷ı ?! ÁÎfl˘ ¿Ëı fiı ÿÁ ‰Ê˝ ’»Ì ¿Ëı ¿ı ‹fiı ωrÎÁCÎÎ÷ ¿›˘˝ ±ı‰_ ⁄fiı
±Î’HÎfiı ÁÎflÌ ·Î√ı. ⁄Ì…ı Ïÿ‰Áı Ï÷flV¿Îfl›@÷ ·Î√ı. hÎÌ…ı Ïÿ‰Áı ±ı T›„@÷  ¿ı fiÎ ⁄fiı ?
±Î’HÎfiı ‹ÿÿ¿÷ν ’HÎ ·Î√ı. ÷˘ ±ı‰_ ÂÎ◊Ì ◊Λ ?                ≠ffi¿÷ν — ⁄fiı »ı … fiı !
    ÿÎÿÎlÌ — ±ı T›„@÷‹Î_ ŒıflŒÎfl ÿı¬Î› »ı ÷ı ±Î’H΢ fl˘√ »ı.
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ±ı‰_ …ı ¬˘À<_ ÿı¬Î› »ı ÷ı ÁÎfl_ »ı, ±ı‰_ › fiÎ ‹Îfi¢.
T›„@÷‹Î_ ŒıflŒÎfl ˢ÷˘ … fi◊Ì. ‹ÎÀı ŒıflŒÎfl ÿı¬Î› »ı ÷ı ±Î’H΢ … fl˘√
»ı. ±fiı ±K›ÎI‹ ±ı … ¿Ëı »ı fiı ! ±K›ÎI‹ Â_ ¿Ëı »ı ? ÷fiı Ωı÷Î_ …               …√ Ïfiÿ˘˝Ê, ±fi¤‰‹Î_...
±Î‰Õ÷_ fi◊Ì. ±‹◊˘, ‰√fl ¿Î‹fi˘ ‰Ëfi˘ ‘HÎÌ ÂÎfi˘ ◊¥ ⁄ıÃ˘ »\_ ? ±ıÀ·ı
                                       ≠ffi¿÷ν — Á΋˘ Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î› ±ı ΩB≤Ï÷ Á÷÷ flËı‰Ì Ωı¥±ıfiı ?
±Î’HÎfiı Ωı÷Î_ fiËŸ ±Î‰Õ‰Î◊Ì ±Î‰_ ⁄‘_ ◊Λ »ı. ⁄Î¿Ì ±Î Œı@À ‰V÷ fi◊Ì.
                                       ÿÎÿÎlÌ — Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î÷Î_ ÷‹fiı ⁄Ë ‰Îfl ·Î√Âı. ’HÎ ÷‹Îflı ÿÎÿαı
   ’˘÷ÎfiÎ ‹ÎÀı ÁÎ‹Ì T›„@÷ Â_ ‘Îfl÷Ì ËÂı, ±ı Â_ ¬⁄fl ’Õı ? ÷‹ÎflÎ
                                    ¿èÎ_ »ı, ÷ı◊Ì ÷‹fiı Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î› ‰¬÷ı, ÷˘ ÷ı ¿Ëı‰Î ‹ÎhÎ◊Ì. ’HÎ ÷‹fiı
÷flŒ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ±¤Î‰ ⁄÷Ήı ÷˘ ÷‹fiı ±ıfiÎ ÷flŒ ¿ı‰_ ·Î√ı ?
                                    ±ı@{ı@À (›◊Î◊˝) fiÎ ÿı¬Î›.
    ≠ffi¿÷ν — ±¤Î‰ ⁄÷Ήı ÷˘ ÁÎfl_ fi ·Î√ı.
                                       ≠ffi¿÷ν — ±ı‰˘ ±fi¤‰ fiÎ ◊Λ ±‹fiı ?
    ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ±ı‰_ ÷‹ı ⁄ÌΩfiı ±¤Î‰ ⁄÷ÎÕ˘ ÷˘ Â_ ◊Λ ?
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±fi¤‰ fiÎ ±Î‰ı ±I›Îflı ÷‹fiı.
    ≠ffi¿÷ν — ±ı ±ı¿ ¿˘›Õ˘ »ı ¿ı ±Î‹fi΋Î_ ‹fiı ÁÎfl˘ ¤Î‰ ÿı¬Î›
                                       ≠ffi¿÷ν — ±‹ı ‹fi‹Î_ ‹ÎfiÌ ·¥±ı ¿ı ËÎ, ±ı Ïfiÿ˘˝Ê … »ı ÷˘ ?
fiı ±Î ⁄ÌΩfi΋Î_ ‹fiı ¬flÎ⁄ ¤Î‰ ÿı¬Î›.
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±Î iÎÎfi ◊›_ ’HÎ ±ı ±fi¤‰ F›Îflı I›Îflı ◊Âı, ’HÎ
    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ¿˘›Õ˘ fi◊Ì. ±‹ı Á‹∞±ı ¿ı Â_ »ı ±Î, ±ıÀ·ı
                                    ±I›Îflı ÷˘ ±Î‹ ’Ëı·Î_ fiyÌ ¿flÌ fiÎA›_ ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı ¤Î_…√Õ fiËŸfiı !
±‹fiı ¿˘›Õ˘ fiÎ ·Î√ı. ±ı¿ ¤¥ ‹fiı fl˘… ’Ò»ı ¿ı ‹fiı ±Î ‹ÎHÎÁ‹Î_ ±‰‚Î    Ïfiÿ˘˝Ê »ı ±ı‰_ ¿Ë̱ı, ±ıÀ·ı ±Î’b_ ‹fi ⁄√Õı fiËŸ ’»Ì. ¿˘¥¿fiı ÿ˘ÏÊ÷
¤Î‰ ¿ı‹ ÿı¬Î› »ı ? ‹ıÓ ¿èÎ_, “±ı ‹ÎHÎÁfi˘ ÿ˘Ê fi◊Ì, ÷‹Îfl˘ ÿ˘Ê »ı.”   Ãıfl‰˘ ¿ı ÷‹Îfl_ ‹fi ’Ëı·_ ⁄√Õı ±fiı ÷‹fiı ÿ—¬ ±Î’ı …. ¿ÎflHÎ ¿ı ÿ˘ÏÊ÷
    ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î’HÎı Ωı ¬flÎ⁄ ˢ¥±ı ÷˘ ⁄‘Î_› ¬flÎ⁄ ÿı¬Î‰Î     ¬flı¬fl »ı … fiËŸ. ÷‹ÎflÌ ±y·◊Ì … ÷‹fiı ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› »ı ±fiı ±ı
Ωı¥±ı.                                 … ¤˛Î_Ï÷fiÌ …B›Î »ı. ËÎ, ˉı ÷‹ı ‹fiı ¿Ëı ¿Ëı ¿fl˘ ’HÎ Ë_ ¿˘fiÌ ŒÏfl›Îÿ
                                    ÁÎ_¤‚_ ?!
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı … ¬flÎ⁄ »Ì±ı ÷ı◊Ì … ±Î ¬flÎ⁄ ÿı¬Î› »ı. ±Î
¬flÎ⁄ ¿˘¥ »ı … fiËŸ. …ı ¬flÎ⁄ ÿı¬Î› »ı ÷ı ÷‹ÎflÌ ¬flÎ⁄Ìfiı ·Ì‘ı ¬flÎ⁄        ≠ffi¿÷ν — Ë‹HÎÎ_ ±Î’ı Â_ ¿èÎ_ ¿ı ÷‹ı ‹fiı ¿Ëı ¿Ëı ¿fl˘.
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                   119  120                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±Î‰Ì ⁄‘Ì ‰Î÷ ¿fl˘ »˘, Œ·ÎH΢ ±Î‹ ¿fl÷˘ Ë÷˘,   … »ı, ±ı‰_ ‹ÎfiÌ ·ı‰Î‹Î_ ±Î‰ı...
Œ·ÎH΢ ±Î‹ ¿fl÷˘ Ë÷˘, ±ı‰_ ÷‹fiı Á‹…HÎ ’ÕÌ ¿ı ±Î ⁄‘_ ¬˘À<_ »ı ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Ì…\_ ¿Â_ »ı … fiËŸ. ±Î’b_ … »ı ⁄‘_. ‹Î¥fiÁ ¿Ë˘
    ≠ffi¿÷ν — ËÎ.                         ÷˘ › ±Î’b_ ±fiı M·Á ¿Ë˘ ÷˘ › ±Î’b_. ’HÎ T›‰ËÎfl‹Î_ ±Î’HÎı ’ı·Îfiı
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÀÎ¥‹ ⁄‘˘ fi¿Î‹˘ √›˘. ⁄‘_ Ïfiÿ˘˝Ê »ı ±ı‰_ Á‹F›Î
                                   ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı ¿ı ¤¥, ÷‹ı ÁÎfl_ ¿Î‹ ¿flÌ ⁄÷ÎT›_ ±ı‰_ ⁄˘·‰_ Ωı¥±ı ±fiı
¿ı µ¿ı· ±Î‰Ì √›˘.                           ¬flÎ⁄ ¿›* ˢ› ÷˘ ±ıfiı ±ı‹ fi ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı ¿ı ÷‹ı ¬flÎ⁄ ¿›* !

    ≠ffi¿÷ν — ±Î’b_ ¿˘¥ √…‰_ ¿Î’ı ÷˘ ÷fl÷ ±Î’HÎı ±ı‹ ¿Ë̱ı ¿ı      ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ıfiı Â_ ¿Ëı‰Îfi_ ?
±Î ‹ÎflÎ ¿‹˝fi˘ µÿ› ◊›˘, ÷˘ ÷fl÷ ÷ı ‹ÎHÎÁ Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î›.            ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ¿Â_ … fiËŸ ¿Ëı‰Îfi_. ±ıfiÎ ≠I›ı ‹˙fi flËı‰Îfi_. ¿ÎflHÎ
    ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·_ Ωı iÎÎfi‹Î_ ±Î‰Ì √›_, ±Î ‹ÎflÎ … ¿‹˝fi˘ µÿ›   ¿ı ÁÎfl_ fiÎ ¿Ë̱ı ÷˘ ±ıfiı ±ıL¿flı…‹ıLÀ (≠˘IÁÎËfi) fiÎ ‹‚ı. ±ıfiÎ ‹fi‹Î_
»ı, ÷˘ ±ı Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î› ÷ı ⁄flÎ⁄fl, ±ı ±fi¤‰’Ò‰˝¿fi_ ¿Ëı‰Î›.       ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î Âıà ÷˘ ¿Â_ ⁄˘·÷Î … fi◊Ì. ±ı ÷˘ ±ı‹ … ΩHÎı »ı fiı
                                   ¿ı “‹ıÓ ¿›* ±Î !” ±Î’HÎÎ ¿‹˝fiÎ µÿ›ı ±ı ¿flı »ı, ±ı‰_ ±ı ΩHÎ÷˘ fi◊Ì.
    ≠ffi¿÷ν — ±ı ±fi¤‰’Ò‰˝¿fi_ ¿Ëı‰Î› ?              ±ı ÷˘ ¿ËıÂı “‹ıÓ ‹Ëıfi÷ ¿flÌfiı ¿›* »ı ±Î.” ÷˘ ±Î’HÎı “ËΔ ’ÎÕ‰Ì ’Õı.
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.                                    ±_Ï÷‹ ƒÏp±ı …√ Ïfiÿ˘˝Ê !
    ≠ffi¿÷ν — ±Î’H΢ ¿‹˝fi˘ ÿ˘Ê »ı ±ı‹ ÿı¬Î› ÷˘ ?             ≠ffi¿÷ν — ˉı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ±ı‰˘ fiηΛ¿ ÿı¬Î÷˘ fi◊Ì fiı ’Ëı·Î_
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı … ¿ı ±Î ‹ÎflÎ … ¿‹˝fi˘ µÿ› »ı, ±ıfi˘ ÿ˘Ê fi◊Ì   ‹fiı fiηΛ¿ ÏÁ‰Î› ¿˘¥ ÿı¬Î÷_ fi ˢ÷_.
±Î. ±Î »ı ÷ı ΩB≤Ï÷ ¿Ëı‰Î›.                         ÿÎÿÎlÌ — »ı … fiËŸ. ±ı ÷’ÎÁ ¿›Î˝ ’»Ì ÷˘ ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı ±Î¬_ …√÷
    ±fiı ±ı‹ fiı ±ı‹ ÷‹ı ⁄˘·˘ ¿ı …√÷ ±Î¬_ Ïfiÿ˘˝Ê »ı, ±ı Ë…\ ÷‹fiı  ‹fiı Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î› »ı.
’Ò fl_ ±fi¤‰‹Î_ fi◊Ì ±ÎT›_.
                                      ≠ffi¿÷ν — Â©ÎI‹Î fiÎ Ωı¥±ı I›Îflı … ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î›fiı ?
   ±ıÀ·ı ±Î ±‹¿ ⁄Î⁄÷‹Î_ ÷‹Îfl_ ±Î‰_ ÕÌÁÎ¥Õ (fiyÌ) ◊¥ Ω›.
                                      ÿÎÿÎlÌ — ÿ˘ÏÊ÷ @›Îflı ÿı¬Î› ¿ı Â©ÎI‹Î fiÎ Ωı¥±ı ±ıÀ·ı ÿ˘ÏÊ÷
±fiı ±‹¿ ⁄Î⁄÷˘ ±ı‰Ì flËıÂı ¿ı …ı‹Î_ ÕÌÁÌ{fi (ÏfiHν›) fiËŸ ◊Λ ±ıÀ·ı
                                   ÿı¬Î› fiı ⁄Ì…\_ ±ıfi_ Áfl‰ˆ›_ fi◊Ì ¿Îœu_ ±ıHÎı. ±ı@{ı@À·Ì (‰ÎV÷ω¿‹Î_) Ωı
÷‹Îflı ‹ÎfiÌ … ·ı‰Îfi_. ’»Ì »ı ÷ı ÀÎ¥‹ ±Î‰Âı I›Îflı ±ı ÕÌÁÎ¥Õ ◊¥ …Âı.
                                   Áfl‰ˆ›_ ¿ÎœÌ±ı ÷˘ ±ı ’˘÷ı … ¿Ëı, ÿ˘Ê ΩıfiÎfl˘ … ¿Ëı, ¤¥ ‹ÎflÌ … ¤Ò·
±Î’HÎı …‰Î⁄ ΩHÎ÷Πˢ› ÷˘ ’»Ì ÏËÁÎ⁄ ·¬÷Î_ ·¬÷Î_ ±Î‰Ì √›Î_ ±ıÀ·ı
                                   »ı ±Î ÷˘. ±ıÀ·ı ±Î‹ ±ı¿·_ Â©ÎI‹Î Ωı‰Î◊Ì › ¿_¥ ‹Àı fiËŸ. ±ı ÷˘
¬⁄fl ’ÕÌ Ω›. …‰Î⁄ ΩHÎ÷Πˢ› ÷˘ ÁÎfl_fiı ?!
                                   ±Î√‚ fiı ±Î√‚ … «ÎS›Î ¿flı. ±ıÀ·ı ’©Ï÷Áfl Ïfi¿Î· ◊‰˘ Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı
    ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ˉı ¿˘¥ ’HÎ ±Î’HÎfiı Œ‚ ‹‚ı ¿ı ¿˘¥ ’HÎ ¿Î›˝    Áfl‰ˆ›Î‹Î_◊Ì Ïfi¿Î· ◊‰˘ Ωı¥±ı ¿ı ¿¥ flÌ÷ı ÿ˘Ê fi◊Ì ±ıfi˘. ËÎ ±ıfi˘ ÿ˘Ê
◊Λ, M·Á ¿ı ‹Î¥fiÁ (±Ï‘¿ ¿ı ±˘»\_) ’HÎ ±ı ±Î’HÎÎ_ ¿‹˝fiÎ ±Î‘Ìfi     »ı fiËŸ ±fiı ±Î ÿı¬Î› »ı ¿ı‹ ?
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                    121   122                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

   ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflı ¿èÎ_ ¿ı ±Î¬_ …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê »ı, …ı ¿_¥ ¤Ò· Ë÷Ì    Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬ÎÂı I›Îflı ±Î’H΢ »^À¿Îfl˘ ◊Âı.
÷ı ‹ÎflÌ … Ë÷Ì ±fiı ÷ı ’¿ÕÎ¥ √¥. ±fiı ÷ı ‹fiı › ’¿ÕÎ¥ √¥ ‹ÎflÌ
                                                ΩH›_ ÷˘ ±ıfi_ fi΋...
¤Ò·. ±fiı ˉı ÷‹fiı Â_ ¿Ë_ »\_ ? ÷‹ÎflÌ ¤Ò· ’¿Õ˘. Ë_ ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¿Ëı÷˘
… fi◊Ì ¿_¥. …ı ’÷_√fi˘ ÿ˘fl˘ ‹ÎflÌ ’ÎÁı »ı ÷ı‰˘ ’÷_√fi˘ ÿ˘fl˘ ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı       ΩH›_ ÷˘ ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı @›Îflı› Ã˘¿fl fiÎ ‰Î√ı. √…‰_ ¿’Λ
»ı. Â©ÎI‹Îfi_ iÎÎfi ’˘÷ı ≠ÎM÷ ¿›* ±ıÀ·ı ’÷_√fi˘ ÿ˘fl˘ ËÎ◊‹Î_ flè΢.    ÷˘ › Ã˘¿fl fiÎ ‰Î√ı. ±fiı ÷‹Î«˘ ‹Îflı ÷˘ › Ã˘¿fl fiÎ ‰Î√ı, ±ıfi_ fi΋
’÷_√fi˘ ÿ˘fl˘ ËÎ◊‹Î_ fiΠˢ› ±fiı √·Î_À ¬Î› fiı ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿fḻı,  ¿>ÿο>ÿ   ΩH›_ ¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘ “Ë_ Ωb_ »\_, Ë_ Ωb_ »\_”, √Î √Î ¿flÂı. ±ıÀ·ı
¿fḻı, ±ı‹Î_ ¿Â_ ‰‚ı fiËŸ. ’HÎ ËÎ◊‹Î_ ÿ˘fl˘ ˢ› ÷˘ ¬ıӫ̱ı ÷˘ √·Î_À   Ë‚ÿflfiÌ √Î_Ãı √Î_‘Ì ◊¥ ⁄ıÃÎ_ »ı. ⁄Î¿Ì ΩH›_ ÷˘ ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı
¬Î÷˘ ⁄_‘ ◊¥ Ω› ¿ı fiÎ ◊¥ Ω› ? ÷ı ÿ˘fl˘ ‹ıÓ ÷‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ ±Î’ı·˘      ±Ë_¿Îfl fi΋ı › fiÎ flËı. √…‰_ ¿Î’Ì ·ı, ÷‹Î«Î ‹Îflı ÷˘ › ±Áfl fiÎ ◊Λ,
»ı.                                   I›Îflı ±ıfi_ fi΋ ΩH›_ ¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘ √…‰_ ¿Î’Ì ·ıfiı ÷˘ “‹Îfl_ √…‰_
                                    ¿Î’Ì ·Ì‘_”, ’˘·ÌÁ‰Î‚Îfiı ⁄˘·Î‰˘ ! ÷ı ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flÌ ‹Ò¿ı. ±S›Î ÂıfiÎ_
   ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ±Î Ïfiÿ˘˝Ê Ωı‰Îfi_ »ı. Ïfiÿ˘˝Ê ƒÏp◊Ì ±Î‹ Â©ÎI‹Î
                                    ±Î‘Îflı ¿’Λ_ ÷ıfiÌ ÷fiı ÂÌ ¬⁄fl »ı ? iÎÎfiÌ ’flÊ ΩHÎı »ı ¿ı ÂıfiÎ ±Î‘Îflı
Ωı¥fiı ±ıfiı Ïfiÿ˘˝Ê ⁄fiΉ‰˘. ±ı ◊˘Õ̉Îfl ’»Ì ’λ\_ ‹ËŸ◊Ì ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flÂı.
                                    ¿’Λ_ »ı. √…‰_ ¿Î’fiÎfl˘ ±ı‹fiı √fiı√Îfl fiÎ ÿı¬Î› ±fiı ±Î‹fiı ÷˘ √…‰Î_
“±Î ±Î‰_ ±Î‰_ ¿flı »ı, ±ıfiı Â_ Ïfiÿ˘˝Ê …\±˘ »˘ ?” ±ıÀ·ı ±ı@{ı@À·Ì
                                    ¿Î’fiÎfl˘ √fiı√Îfl ÿı¬Î› »ı. …ı √…‰_ ¿Î’fiÎfl˘ Ïfiÿ˘˝Ê »ı »÷Î_ ÷‹fiı
Ïfiÿ˘˝Ê Ωı‰Îfi˘ ±fiı …ı‹ »ı ÷ı‹ ±ı@{ı@À·Ì Ïfiÿ˘˝Ê … »ı.
                                    √fiı√Îfl ÿı¬Î› »ı, ‹ÎÀı ÷‹ı Ë…\ ÷˘ ¿ıÀ·Î_› ±‰÷Îfl ¤À¿Â˘. …ı ÿı¬‰Îfi_
   ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î …√÷ …ı »ı fiı, ÷ı ÷‹fiı ÿı¬Î› »ı ±ı ⁄‘_ ÷‹Îfl_     ÷ı fiÎ ÿıA›_ fiı ¨‘_ … ÿıA›_ ! …ı √fiı√Îfl fi◊Ì ÷ıfiı √fiı√Îfl ÿıA›˘. Ωı ±Î
’ÏflHÎ΋ ÿı¬Î› »ı, ¿Î˜{Ì{ fi◊Ì ÿı¬Î÷Î. ˉı ’ÏflHÎ΋‹Î_ ¿˘fi˘ ÿ˘Ê ?     ¨‘_ iÎÎfi ÂÌ¬Ì ·ÎT›Î »ı !!
    ≠ffi¿÷ν — ¿Î˜{Ì{fi˘ ÿ˘Ê.                         »÷Î_ ±ı …ı ‘fl‹ ¿flı »ı, Ïø›Î¿Î_Õ ¿flı »ı ±ı ¬˘À<_ fi◊Ì. ’HÎ ¬flÌ ‰Î÷,
                                    ¬flÌ Ë¿Ì¿÷ ÷˘ ΩHÎ‰Ì ’ÕÂı fiı ? ’ı·˘ √…‰_ ¿Î’fiÎfl ÷‹fiı √fiı√Îfl
    ÿÎÿÎlÌ — ¿Î˜{Ì{fiÎ ¿flfiÎflÎfi˘ ÿ˘Ê. ±ıÀ·ı ’ÏflHÎ΋‹Î_ ÿ˘Ê ¿˘¥fi˘
                                    ÿı¬Î› fiı ? ±ı ÷˘ ⁄‘Î ’˘·ÌÁ‰Î‚Îfiı › √…‰_ ¿Î’fiÎfl˘ √fiı√Îfl ÿı¬Î› »ı
fiΠˢ›. ÷ı …√÷ ’ÏflHÎ΋ V‰w’ »ı. ±Î ÷˘ ±ı¿ ‹ıÓ ÷‹fiı fiÎfi΋Î_ fiÎfi
                                    ±fiı ‹…^fl˘fiı › ±ı‰_ … ÿı¬Î› »ı, ÷˘ ±ı‹Î_ ÷‹ı Â_ fi‰_ iÎÎfi ·ÎT›Î ? ±ı
Áfl‰ˆ›_ ¿Îœ÷Î Â̬T›_. ⁄ÌΩ ⁄Ë Áfl‰ˆ›Î »ı ⁄‘Î. ¿ıÀ·Î_› Áfl‰ˆ›Î ¤ı√Î_
                                    ÷˘ fiÎfiÎ »˘¿flÎ_ › ΩHÎı »ı ¿ı ±Î √…‰_ ¿ÎM›_ »ı ! ‹ÎÀı “±Î √fiı√Îfl »ı”
◊›Î_ I›Îflı ‹ıÓ ±ı@ÁıMÀ ¿›*, …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê »ı ±ı‰_. fiËŸ ÷˘ ±ı‹ fiı ±ı‹
                                    ±ı‰_ fiÎfiÎ »˘¿flÎ_ › ¿Ëı, ⁄ˆflÎ › ¿Ëı fiı ÷‹ı › ¿Ë˘. ÷˘ ÷‹Îfl΋Î_ ±fiı
±ı@ÁıMÀ ◊Λ ¿_¥ ? ±Î ¿_¥ √M’_ »ı ?
                                    ⁄‘Îfi΋Î_ Œıfl ¢ »ı ? “Ë_ Ωb_ »\_, Ë_ Ωb_ »\_” ¿Ë˘ »˘. ’HÎ ·˘¿˘ ¿Ëı »ı
    ÷‹ı ÷‹ÎflÌ ≠÷ÌÏ÷‹Î_ ·¥ …Ωı ¿ı ±Î …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê »ı, ±ı‹ Á˘      ±ı‰_ … iÎÎfi ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı »ı fiı ? ±ıfiı iÎÎfi ¿Ëı‰Î› … ¿ı‹ ? ⁄Ì…\_ fi‰_ iÎÎfi
À¿Î »ı, Ïfiÿ˘˝Ê … »ı. ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› »ı ±ı … ¤˛Î_Ï÷ »ı. ±fiı ÷ı◊Ì ±Î …√÷   ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı »ı … @›Î_ ÷ı ? “iÎÎfi” ±ı‰_ fiΠˢ› fiı ?
∂¤_ ◊›_ »ı ⁄Á, ∂¤_ ◊‰ÎfiÎ ¿ÎflH΋Î_ ⁄Ì…\_ ¿˘¥ ¿ÎflHÎ fi◊Ì. iÎÎfiƒÏp◊Ì
                                               ÿ˘Ê ÿı¬ÎÕı, ¿ÊΛ ¤Î‰ !
Ωı‰Î …÷Î_ …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê »ı ±fiı ±iÎÎfi÷Î◊Ì …√÷ ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› »ı. …√÷
F›Î_ Á‘Ì ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› »ı I›Î_ Á‘Ì ¤À¿ ¤À¿ ¿fl‰Îfi_. ±fiı F›Îflı …√÷       ±ı¿ ZÎHΉÎfl ¿˘¥ ∞‰ ÿ˘ÏÊ÷ ◊›˘ fi◊Ì. ±Î …ı ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› »ı
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                    123   124                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

÷ı ±Î’HÎÎ_ ÿ˘Êı ¿flÌfiı ÿı¬Î› »ı. ±fiı ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› »ı ±ıÀ·ı … ¿ÊΛ     ‰Î_ÿflΤΥfi_ ÷˘ fi΋ fiËŸ, ¿Â_ fiËŸ, ¿ı‹fi˘ ÿΉ˘ ‹Î_Õı ? √΂˘ ÂÌ flÌ÷ı
¿flı »ı. fiËŸ ÷˘ ¿ÊΛ … fiÎ ¿flı fiı ? ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› »ı ±ıÀ·ı ¬˘À<_ … ÿı¬Î›   ¤Î_Õı ?!
»ı. ±Î_‘‚ı ±Î_‘‚Î ±◊ÕΛ »ı, ±ıfiÎ …ı‰Ì ‰Î÷ »ı ±Î. ±Î_‘‚Î ‹ÎHÎÁ
                                        ±Î‹ ÷˘ ‹Òœ ‹Îfl ¬Î› »ı ’HÎ CÎfl‹Î_ ±ı¿ …flο ±ÎÀ·_ ∂«_-fiÌ«_
Á΋ÁÎ‹Ì À̫Λ ÷ı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı fiı »ıÀı flËÌfiı ¿Ë̱ı ¿ı, “±Î ±Î_‘‚Î
                                     ◊¥ √›_ ˢ› ÷˘ ¿>ÿο>ÿ ¿flÌ ‹ı·ı ! ÷˘ › ¤√‰ÎfifiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ⁄‘Î Ïfiÿ˘˝Ê
·Î√ı »ı !” ±ÎÀ·Î ⁄‘Î ±◊ÕΛ ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ÿı¬Î÷_ fi◊Ì. ⁄οÌ
                                     »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ¨CÎ÷Î ¿flı ±ı‹Î_ ±ıfi˘ ¢ ÿ˘Ê ? ¨C΋Î_ ¿˘¥ ¿Ëı, “÷‹ı ‹Îfl_
…√÷‹Î_ ¿˘¥ ∞‰ ÿ˘ÏÊ÷ »ı … fiËŸ. ±Î ÷˘ ⁄‘_ …ı ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı ÷ı
                                     ±Î ⁄‘_ CÎfl ⁄Î‚Ì ‹Ò@›_ fiı ⁄‘_ ‹Îfl_ fi¿ÁÎfi ¿flÌ fiÎA›_ ?” ˉı ¨CÎ÷˘ ⁄˘·ı
÷‹Îfl˘ »ı. ÷ı◊Ì ¿ÊΛ ∂¤Î flèÎÎ »ı.
                                     ±ıfiı ±Î’HÎı ¿ı‹fi˘ √fi˘ ·√ÎÕ̱ı ?
   ⁄ÌΩ_fiÎ ÿ˘Ê ÿı¬ÎÕı ÷ı ¿ÊΛ¤Î‰fi˘ ’Õÿ˘ »ı. ÷ı◊Ì ⁄ÌΩfiÎ ÿ˘Ê
ÿı¬Î›. Ÿ√ÕÎ …ı‰Î ¿ÊΛ¤Î‰ ˢ› »ı, ÷ı ‰ÎY›Î ‰‚ı fiËŸ.                       fi◊Ì ¿˘¥ ÿU‹fi ˉı...

   ˉı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ “±˘»Î_ ¿fl˘, ±˘»Î_ ¿fl˘” ¿Ëı »ı. ÷ı ±˘»Î_       ≠ffi¿÷ν — …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê ¿›Î ±◊˝‹Î_ ?
@›Îflı ◊Λ ? ±ı ±˘»Î_ ◊÷Î_ ËÂı ? ‰ÎV÷ω¿÷Îfi_ iÎÎfi ˢ› ¿ı ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷       ÿÎÿÎlÌ — ∂CÎÎÕÎ ±◊˝‹Î_ ! ±Î …√÷fiÎ ·˘¿˘ fi◊Ì ¿Ëı÷Î ¿ı ±Î
»ı … fiËŸ, ÷˘ ’ı·Î_ ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤fiı ±˘»Î ¿fl‰Îfi_ … fiÎ flèÎ_ fiı !    ±‹Îfl˘ ÿU‹fi »ı, ‹fiı ±ÎfiÌ ΩıÕı fi◊Ì ŒÎ‰÷_, ‹ÎflÎ ÁÎÁ ¬flÎ⁄ »ı. ‹fiı
ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› ±ıÀ·ı ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı fiı ?               ⁄‘Î Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î›.
    ≠ffi¿÷ν — ËÎ.                              ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÷‹ı ÷˘ ¿Ë˘ »˘ ¿ı ±Î’fiı ¿˘¥ ¬flÎ⁄ ÿı¬Î÷˘ …
    ÿÎÿÎlÌ — ‰¬÷ı ’λ·Î_ ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤fiı ·Ì‘ı ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î›     fi◊Ì.
÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’Õı. ±ıÀ·ı ±ı ’»Ì ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ …÷Î_ flËı          ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ¬flÎ⁄ »ı … ÂÎfi˘ ? ±ıÀ·ı ¬flÎ⁄ Â_ Ωı‰Îfi_ ? ±Î’HÎı
»ı.                                   Á΋Îfi˘ Á΋Îfi Ωı‰Îfi˘ ! ÿÎ⁄ÕÌfiı Â_ ¿fl‰ÎfiÌ ! ÿÎ⁄ÕÌ ÷˘ Ï’k΂fiÌ Ë˘›
              I›Î_ ¿˘fiı ‰œÂ˘ ?               ¿ı ÷Î_⁄ÎfiÌ Ë˘› ¿ı ·˘¬_ÕfiÌ › ˢ› ! ÿU‹fi ÿı¬Î› ÷˘ ÿ—¬ ◊Λfiı, ’HÎ
                                     ÿU‹fi … fiÎ ÿı¬Ì±ı fiı ? ±I›Îflı ÷˘ ÷‹ÎflÌ ƒÏp ±ı‰Ì »ı, «Î‹ÕÎ_fiÌ ±Î_¬
   Ë‹HÎı Õ<_√fl µ’fl◊Ì ±ı¿ œı¬Î‚˘ ±ÎÀ·˘ √⁄Õ÷˘ √⁄Õ÷˘ ±ÎT›˘ fiı      »ı. ±ıÀ·ı ±Î ÿU‹fi, ±Î fi◊Ì ÁÎfl˘ fiı ±Î ÁÎfl˘ ¿ËıÂı. ±Î ÁÎfl˘ »ı ÷ı ⁄ı-
‹Î◊΋Î_ ‰ÎB›˘ fiı ·˘ËÌ fiÌ¿Y›_, ÷ı CÎÕ̱ı ÷‹ı ¿˘fiı √΂˘ ÿ˘ »˘ ? √VÁı   «Îfl ‰Ê˝ ’»Ì ’λ˘ ±ıfiı … ¬flÎ⁄ ¿Ë˘. ¿Ëı ¿ı fiÎ ¿Ëı ?
¿˘fiÌ µ’fl ◊Ή »˘ ?
                                        ≠ffi¿÷ν — …wfl ¿Ëı.
   Õ<_√fl ’fl◊Ì ±Î‰Õ˘ ‹˘À˘ ’◊fl˘ ’Õu˘ ˢ› ’HÎ ’Ëı·_ Ωı¥ ·ı ¿ı
¿˘¥±ı √⁄ÕÎT›˘ ¿ı ¿ı‹ ? ¿˘¥ fiÎ ÿı¬Î› ±√fl ÷˘ ‰Î_ÿflı √⁄ÕÎT›˘ ˢ›          ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ‹fiı ±Î ‰SÕ˝‹Î_ ¿˘¥ ÿU‹fi fi◊Ì ÿı¬Î÷_. ‹fiı Ïfiÿ˘˝Ê
÷˘ › ¿Â_ fiËŸ. ⁄Ë I›Îflı ±ıfiı fiÁÎÕÌ ‹Ò¿ı. ±ıfiı Â_ √΂˘ ÿı ? ±ıfi_ fi΋  … ÿı¬Î› »ı ⁄‘Î. ¿ÎflHÎ ¿ı ƒÏp Ïfi‹˝‚ ◊›ı·Ì »ı. ±Î «Î‹ÕÎfiÌ ±Î_¬◊Ì
fiËŸ, ÏfiÂÎfi fiËŸ, @›Î_ ÿΉ˘ ‹Î_Õı ? fi΋‰Î‚Î µ’fl ÿΉ˘ ‹_ÕΛ, ’HÎ      fiÎ «Î·ı, ÏÿT›«ZÎ Ωı¥±ı.
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                     125   126                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

           ÁÎ’, ‰Ÿ»Ì › »ı Ïfiÿ˘˝Ê...               ÿ˘ÏÊ÷ »ı … fiËŸ, ¤˛Î_Ï÷◊Ì ÿ˘ÏÊ÷ ·Î√ı »ı.
    ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ »ı … fiËŸ.                             ‹ËΉÌflı › Ωı›Î_ V‰ÿ˘Ê !
    ≠ffi¿÷ν — µÿ›¿‹˝◊Ì … »ı, …ı »ı ÷ı, ±ı ¿ÎflHÎı fiı ?            «˘fl ÷‹Îfl_ √…‰_ ¿Î’ı »÷Î_ › ±ı ÷‹fiı ÿ˘ÏÊ÷ fiÎ ÿı¬Î› ±ı‰Î ¿ıÀ·Î_
                                      ⁄‘Î ¿ÎflH΢ ◊Âı I›Îflı ‹˘ZÎ ◊Âı. ±ÎI‹iÎÎfi ◊›Î ’»Ì ±ı‰Ì ƒÏp ◊Âıfiı,
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, …√÷ ±Î¬_ Ïfiÿ˘˝Ê »ı …. ¿¥ ƒÏp±ı Ïfiÿ˘˝Ê ? I›Îflı
                                      ÷˘ … ‹˘ZÎ ◊Λ, fiËŸ ÷˘ ‹˘ZÎ ◊Λ fiËŸ.
¿Ëı, Ωı Â©ÎI‹Î Ωı¥±ı ÷˘ Ïfiÿ˘˝Ê … »ı fiı ! ÿ˘ÏÊ÷ ¿˘HÎ »ı ? ⁄ËÎflfi_
’ÿ˚√· fiı ! ±Î …ıfiı …√÷ ‹Îfiı »ı. ÷ı ’ÿ˚√·... ±Î’HÎı Â_ ΩHΉ_ »ı        Ωı‰Î Ω› ÷˘, ±Î ÷˘ …ı ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› »ı, ÷ı ÷‹ÎflÌ ⁄Ï© ÷‹fiı
¿ı ±ı ’ÿ˚√· µÿ›¿‹˝fiı ±Î‘Ìfi »ı ±Î…ı. ±ıfiı ’˘÷Îfiı ±Î‘Ìfi fi◊Ì, ’˘÷ÎfiÌ     ŒÁΉı »ı. ⁄Î¿Ì ÿ˘ÏÊ÷ ¿˘¥ »ı … fiËŸ ±Î …√÷‹Î_ ! ±Î’HÎ΋Î_ ⁄Ï©◊Ì
≥E»Î fiΠˢ› ÷˘ › ¿fl‰_ ’Õı ±Î. ±ıÀ·ı ±ı Ïfiÿ˘˝Ê … »ı Ï⁄«Îfl˘. ±ıÀ·ı     ±ı‹ ·Î√ı ¿ı ±ÎHÎı ÷˘ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì‹Î_ ¿Â_ ±Î‰_ ’Î’ ¿›* fi◊Ì fiı ±ıfiı
±‹fiı ±Î¬_ …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê …... ∞‰‹ÎhÎ Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î›. …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê         ±Î‰_ ? I›Îflı ¿Ëı, fiÎ, ±ı ¿ıÀ·Î› ±‰÷ÎflfiÎ ’Î’, ˉı «Ì¿HÎÎ ’Î’ ˢ›fiı
V‰¤Î‰ı »ı. ±Î¬_ › …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê »ı. ÷‹fiı ⁄ÌΩfiÎ …ı ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı        ÷ı ’οı ‹˘ÕÎ. ÷‹ı ±ı¿ ±I›Îflı ±Î‰_ «Ì¿b_ ¿‹˝ ⁄Î_K›_ ÷ı ’Î_« ËΩfl ‰Êı˝
÷ı ÷‹Îfl΋Î_ ÿ˘Ê ˢ‰Î◊Ì … ÿ˘Ê ÿı¬Î› »ı. …√÷ ÿ˘ÏÊ÷ fi◊Ì ±ı ÷‹fiı        ’Î’ ’οı. ω’ο ◊÷Î_ ÷˘ ⁄Ë ÀÎ¥‹ Ω› »ı. ±fiı ¿ıÀ·Î_¿ ¿>HÎÎ_ ¿‹˝ ˢ›
Ωı ƒÏp ±Î‰ı ÷˘ … ÷‹ı ‹˘ZÎı …¢. …√÷ ÿ˘ÏÊ÷ »ı ±ı‰Ì ƒÏp ±Î‰ı ÷˘       ÷ı Á˘ ‰Êı˝ ’Î¿Ì Ω›, ÷ı◊Ì ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ¿Ëı »ıfiı Áfl‚ ‹ÎHÎÁ »ı, ÁÎfl˘
÷‹Îflı ±ËŸ ÏfiflÎ_÷ı ’ÕÌ flËı‰Îfi_ »ı.                     ‹ÎHÎÁ »ı. Áfl‚fiÎ ¿‹˘˝ ⁄‘Î «Ì¿HÎÎ_ fiΠˢ›.
   ¿˘¥ …’ ¿fl÷˘ ˢ›, ÷’ ¿fl÷˘ ˢ› ÷ı‹Î_ ±Î’HÎı ÷ıfi˘ ÿ˘Ê Â_           ±fiı ¿‹˝ ±ıfi˘ ω’ο ◊›Î ‰√fl Œ‚ ±Î’ı fiËŸ. ±Î_⁄ÎfiÌ ¿ıfḻ˘
Ωı‰Îfi˘ ? ±ı‰_ »ı, ±ıfiÎ_ “T›‰„V◊÷”fiÎ ÷Î⁄΋Î_ ˢ› ±ı‰_ Ï⁄«Îfl˘ ¿flı. ±ı‹Î_  ±Î‰ÕÌ ’HÎ ±ıfi˘ flÁ fi fiÌ¿‚ı ? ω’ο ◊‰˘ Ωı¥±ı. ±Î iÎÎfi ◊›Î ’»Ì
±Î’HÎı Â_ ·ı‰Î-ÿı‰Î ? ±Î’HÎı ÀÌ¿Î ¿fl‰Îfi_ ¿˘¥ ¿ÎflHÎ »ı ? ±Î’HÎı ±ıfiÌ   ÿ˘ÏÊ÷ ±‹fiı › ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ, ¿˘¥ ∞‰ ÿı¬Î›˘ fi◊Ì. F›Îflı ±Î ƒÏp ‹‚Âı
ΩıÕı fi‰Î ¿flÎfl Â_ ¿Î‹ ⁄Î_‘̱ı ? ±ıfiı …ı ±fi¿>‚ ±Î‰ı ÷ı ±ı ¿flı. ±Î’HÎfiı   I›Îflı ‹ËΉÌfl ƒÏp ◊¥ »ı ±ı‹ fiyÌ ◊Âı. …ıfiÌ ƒÏp‹Î_ ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î÷˘
÷˘ ‹˘ZÎ ÁÎ◊ı … ¿Î‹ »ı. ±Î’HÎfiı ⁄ÌΩ ÁÎ◊ı ¿Î‹ fi◊Ì. ±fiı …√÷‹Î_        fiˢ÷˘. ¤√‰Îfifiı ±ËŸ ±Î√‚ ¿Îfi‹Î_ ⁄w_ ‹Î›* ÷˘ ¿˘HÎ ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î›_
±‹fiı ¿˘¥ ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› fiËŸ. √…‰_ ¿Î’ı ÷ı › ÿ˘ÏÊ÷ fiÎ ÿı¬Î›. ±ıÀ·ı      Ë÷_ ?
…√÷‹Î_ ¿˘¥ ’HÎ ∞‰ ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› fiËŸ. ÁÎ’ ˢ› ¿ı ‰Ÿ»Ì ˢ› ¿ı √‹ı          ≠ffi¿÷ν — V‰¿‹˝.
÷ı ˢ›, …ı ÷‹fiı ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› »ıfiı, ±ıfi˘ ¤› ÷‹fiı ’ıÁÌ Ω›. ±fiı ±‹fiı
ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› … fiËŸ. ÂÎ ±Î‘Îflı ÿ˘ÏÊ÷ fi◊Ì ±ı ⁄‘˘ ±Î‘Îfl ±‹ı iÎÎfi◊Ì          ÿÎÿÎlÌ — V‰¿‹˝ ÿı¬Î›Î. ÿı‰˘±ı ‹Î¿HÎ ’ÎÕuÎ, ⁄Ì…\_ ¿›*, hÎÌ…\_ ¿›*.
ΩHÎ̱ı. ±Î ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› »ı ±ı ÷˘ ¤˛Î_÷ƒÏp »ı, ¤˛Î_Ï÷fiÌ ƒÏp ! ±Î «˘fl     ÷˘ › ÿ˘ÏÊ÷ ¿˘HÎ ÿı¬Î›_ ? V‰¿‹˝.
»ı fiı ±Î ÂÎË¿Îfl »ı, ±Î Œ·ÎH΢ »ı ±ı ¤˛Î_Ï÷fiÌ ƒÏp. ±Î’b_ ·ZÎ Â_ ˢ‰_       ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfifiı › ’ı·Î ·˘¿˘±ı ⁄w ‹Î›* Ë÷_ ÷ı ÷fl÷ … iÎÎfi‹Î_
Ωı¥±ı ¿ı ⁄‘Î ∞‰‹ÎhÎ Ïfiÿ˘˝Ê »ı. ±Î’HÎfiı ÿ˘Ê ƒÏp◊Ì ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› »ı.      Ωı›_ ¿ı ÂÎfi_ ’ÏflHÎ΋ ±ÎT›_ ! ±ıÀ·ı ¿Îfi‹Î_ ⁄w ‹Î›Î˝ ÷ıfiı › Ïfiÿ˘˝Ê Ωı›Î
÷ı Ë…\ ±Î’HÎÌ Ωı‰Î‹Î_ ¤Ò· ◊Λ »ı ±ıÀ·_ Á‹…‰_ Ωı¥±ı. ¬flı¬fl ¿˘¥      Ë÷Î !
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                    127   128                      Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

   ¿˘¥fi˘ ÿ˘Ê ÷˘ ¿Îœ‰Î …ı‰˘ …√÷‹Î_ »ı … fiËŸ. ±‹ı @›Îflı› ¿˘¥fi˘     ‰Ì÷flÎ√fi_ ωiÎÎfi fi◊Ì. I›Î_ ‘‹˝ »ı … fiËŸ, ±¤ıÿ÷Î »ı … fiËŸ.
ÿ˘Ê ¿ÎœÌ±ı fiËŸ. ¿˘¥fi˘ ÿ˘Ê ˢ÷˘ › fi◊Ì. ¤√‰Îfiı › Ïfiÿ˘˝Ê Ωı›Î_ »ı.
                                        ±Î Œ·ÎHÎÎ Á_≠ÿΛfi˘ ˢ ¿ı ±Î Œ·ÎHÎÎ Á_≠ÿΛfi˘ ˢ, ’HÎ ¿˘¥fiÌ
÷ı ‰‚Ì ±Î’HÎı ÿ˘Ê ¿ÎœfiÎflÎ ¿˘HÎ ? ±ı‹fiÎ◊Ì ÕÎèÎÎ ‰‚Ì ’λÎ_ ? ¤√‰Îfi
                                     ÀÌ¿Î fiËŸ. ¤√‰Îfi Â_ ¿Ëı »ı ? ÏfiW’ZÎ’Î÷Ìfiı ±Î’HÎı ’һ̱ı ¿ı ÁÎËı⁄
¿fl÷Î_ ÕÎèÎÎ ?! ¤√‰Îfiı › Ïfiÿ˘˝Ê Ωı›Î_ »ı.
                                     ±Î’fi_ Â_ ¿Ëı‰_ »ı ? ±Î ·˘¿˘ ±‹fiı ±_‘Î ·Î√ı »ı. I›Îflı ¿Ëı, ±ı ÷‹ÎflÌ
   …√÷‹Î_ ¿˘¥fiı ÿ˘ÏÊ÷ Ωı›_ fi◊Ì, ±ıfi_ fi΋ ‹ËΉÌfl ±fiı ‹ËΉÌflfi˘     ƒÏp‹Î_ √‹ı ÷ı ¬fl_, ’HÎ ±ı ±ı‹fiÌ …B›Î±ı ÁΫΠ»ı. I›Îflı ¿Ëı, «˘fl «˘flÌ
¬fl˘ ÏÂW› ¿˘HÎ ¿ı …ıfiı ·˘¿˘fiÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î÷Î ±˘»Î_ ◊‰Î ‹Î_ÕuÎ »ı. Á_’ÒHν   ¿flı »ı ÷ı ? ÷ı ±ı ±ıfiÌ …B›Î±ı ÁΫΠ»ı. ÷‹ı ÂÎ ‹ÎÀı ÕËÎ’HÎ ¿fl˘ »˘ ?
ÿÂαı fiÎ ◊Λ, ’HÎ ÿ˘Ê ÿı¬Î÷Î ±˘»Î ◊‰Î ‹Î_ÕuÎ »ı.             ÷‹ı Œ@÷ ±ıfiı Ïfiÿ˘˝Ê ƒÏp◊Ì …\±˘. ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı Ωı Ïfiÿ˘˝Ê ƒÏp ˢ› ÷˘
                                     ±ıfiÎ◊Ì ÷‹ı …\±˘. fiËŸ ÷˘ ⁄Ì…\_ Ωı¢ fiËŸ ! ±fiı ⁄Ì…\_ Ωı¢ ÷˘ ‹Î›Î˝
         ±¤ıÿ ƒÏp »÷Î_ ◊Λ ‰Ì÷flÎ√...              …¢. …ı‰_ Ωı¢ ±ı‰_ ◊¥ …Âı. …ı‰_ Ωı¢ ±ı‰Î ÷‹ı ◊¥ …¢. Â_ ¬˘À<_
    ±Î ÷‹fiı ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› »ı ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ »ı ¿ı ÷‹ÎflÌ ƒÏp ω¿ÎflÌ   ¿Ëı »ı ? ±Î ‰Ì÷flÎ√˘ ÕÎèÎÎ »ı fiı, ±Î ÷‹fiı ·Î√ı »ı fiı !
◊›ı·Ì »ı. ‹ÎflÎ-÷ÎflÎfiÌ ⁄Ï©‰Î‚Ì »ı. ±Î ‹Îfl_ fiı ±Î ÷Îfl_ ±ı‰Î ‹ÎflÎ-       ±ËŸ ÷˘ ±Î ‰ˆWHΉ ‘‹˝fiÎ ·˘¿˘ ‰Ì÷flÎ√fi˘ ‘‹˝ ’΋‰Î ±ÎT›Î »ı,
÷ÎflÎfiÎ ¤ıÿ‰Î‚Ì »ı ! F›Î_ Á‘Ì ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› »ı I›Î_ Á‘Ì ¿Â_ … ’ÎQ›˘   ÷ı ±ı‹fiı ·ÎB›_ ¿ı ±Î‰Î ‰Ì÷flÎ√˘ Ë÷Î ! I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, ±Î‰Î_ ‰Ì÷flÎ√˘
fi◊Ì. ±‹fiı ¿˘¥fiÌ ΩıÕı …\ÿÎ¥ fi◊Ì. ±¤ıÿ ƒÏp ◊¥ ±ı ¤√‰Îfi ¿Ëı‰Î›.       Ë÷Î. I›Îflı ¿Ëı, ±Î‰_ ÷˘ ÁÎ_¤Y›_ … fi ˢ÷_ ‹ıÓ. ÷ı◊Ì ±Î ÿıflÎÁfl‹Î_ ’ıÁı
±Î ±‹Îfl_ fiı ±Î ÷‹Îfl_ ±ı Á΋ÎÏ…¿ ‘‹˘˝ ˢ› ⁄‘Î. ±Î Á΋ÎÏ…¿ ‘‹˘˝±ı    »ıfiı, ÁÌ‹_‘fl V‰Î‹ÌfiÎ ÿ½fi ¿flı »ıfiı, µS·ÎÁ¤ıfl !
÷˘ √Ò_«‰ÎÕ˘ ∂¤˘ ¿›˘˝ »ı fiı ‘‹˝ ’΂÷Î Ω› fiı Ï«_÷Î ‰‘÷Ì Ω›.
                                        ≠ffi¿÷ν — ±Î ÷˘ ÷‹ı ⁄Ë ¤Îflı ¿èÎ_, …ı‰_ Ωı¢ ÷ı‰_ ◊¥ …¢.
            √E»‹÷fiÌ …ı ¿S’fiÎ...
                                        ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı‰_ Ωı¢ ÷˘ ÷‹ı ÷ı w’ ◊¥ …¢. ±ıÀ·ı ‹ıÓ ⁄Ì…\
   ⁄Î¿Ì ±Î ¿Ú’΂ÿı‰ı ¿èÎ_ »ı ¿ı “√E»‹÷fiÌ …ı ¿S’fiÎ ÷ı fiËŸ      ¿˘¥ ÿËÎÕ˘› Ωı›_ fi◊Ì. ÿ˘ÏÊ÷ Ωı‰Î› … fiËŸ. V‰w’ …ı ¨‘_ ÿı¬Î› »ı,
Áÿ˚T›‰ËÎfl.”                               ±Î’HÎı ±ıfiı Œıfl‰Ì fiά‰_ Ωı¥±ı ¿ı ±Î‹ ¿ı‹ ÿı¬Î›_ ?
   ¿S’fiÎ ÷ı ¿S’fiÎ … fiËŸ, ’HÎ ±ı … »ı ÷ı ±Î‰flHÎ V‰w’ı ◊¥ ’Õu_.            ±Î…fi_ ÿ½fi fiı √÷ ¤‰fiÌ flı¿Õ˝ !
»÷Î_› ¤√‰Îfiı ±ıfiı ‘‹˝ ¿è΢. ±ı ±ıfiÌ …B›Î±ı ‘‹˝‹Î_ … »ı. ÷‹ı ÕËÎ’HÎ
fiÎ ¿fl¢ ±ı …ı ¿flÌ flè΢ »ı, ±ı ±ıfiÌ …B›Î±ı ‘‹˝‹Î_ … »ı. ‹ÎÀı ÷‹ı ÕÎèÎÎ      ±‹fiı …√÷ ±Î¬_ Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î› »ı. ’HÎ ÷ı l©Î‹Î_ »ı. l©Î‹Î_
fiÎ ◊¢. ÷Îfl_ ¬˘À<_ »ı, ±ı‰_ ¿˘¥fiı› @›Îflı› fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ıfi_ fi΋     ±ıÀ·ı ÿ½fi‹Î_ ±fiı ±fi¤‰‹Î_ ±ÎT›_ »ı ¿ı Ïfiÿ˘˝Ê … »ı. »÷Î_ ‰÷˝fi, …ı
ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì.                               »^À÷_ fi◊Ì Ë…\ !!
   “÷Îfl_ ¬˘À<_ »ı” ±Î ÷˘ Âıfiı ‹ÎÀı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ÷‹fiı Á‹…‰Î     ±I›Îflı ¿˘¥ Œ·ÎHÎÎ Á_÷fiÌ ±‰‚Ì ‰Î÷ ±Î‰Ì. ±ı √‹ı ÷ı‰Î_ ˢ›
‹ÎÀı, ±Î ⁄ÌΩ ·˘¿˘fiÌ ‰Î÷ ¿fḻı »Ì±ı. ⁄ÌΩ ·˘¿˘fiÌ ÀÌ¿Î ¿fl‰Î ‹ÎÀı      ÷˘ ’HÎ ÷‹Îflı ÷˘ ±ı Ïfiÿ˘˝Ê … ÿı¬Î‰Î Ωı¥±ı. »÷Î_ ±‹ı ’ı·_ ⁄˘·Ì±ı
‰Î÷ fiËŸ ¿fl‰ÎfiÌ. ÀÌ¿Î Ë˘› … fiËŸ ¿˘¥ …B›Î±ı ±fiı Ωı ÀÌ¿Î »ı ÷˘       ¿ı ±Î ±Î‰Î_ »ı, ±Î‰Î_ »ı ±ı fiÎ ⁄˘·Î›. ±‹ÎflÌ l©Î‹Î_ ±ı Ïfiÿ˘˝Ê »ı,
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                     129   130                      Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

iÎÎfi‹Î_ ±Î‰Ì √›ı·_ »ı ¿ı Ïfiÿ˘˝Ê »ı, »÷Î_ ⁄˘·Î› »ı. ‰÷˝fi‹Î_ ⁄˘·Î› »ı.      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ’HÎ ‹ÎflÌ ⁄Ï©‹Î_ ±Î ÁÎ_¤‚fiÎflfiı fi¿ÁÎfi ◊Âı ±ıÀ·ı
±ıÀ·ı ±Î Àı’flı¿Õ˝ ¿Ë̱ı »Ì±ı ±ıfiı !! Àı’flı¿Õ˝ ◊¥ √¥, ±ıfiı Â_ ◊Λ ?    fi¿ÁÎfi fiı fiŒ˘, ≠˘ŒÌÀ ±ıLÕ ·˘Á Ωı›Îfiı ? ≠˘ŒÌÀ ±ıLÕ ·˘Á ÷˘ ⁄Ï©
’HÎ Àı’flı¿Õ˝ ≥Œı„@À‰ »ı fiı ⁄‘Ì ±ıÀ·ı ’ı·Îfiı ÷˘ ±ı‹ … ◊Λ fiı ¿ı Ë‹HÎı    ÿı¬ÎÕı ¿ı Á΋Îfiı fi¿ÁÎfi ◊Âı ! »÷Î_ ±I›Îflı ±‹ı ±Î Á_÷fi_ ⁄˘S›Î ’HÎ
±Î ÿÎÿÎ … ⁄˘S›Î.                              ±Î…ı ±Î ¿Î‹fi_ fi◊Ì. ’HÎ ÷ı ÿËÎÕı ±‹ı ±ı‰_ fiˢ÷Î ‹Îfi÷Î ¿ı ±Î …√÷
                                      ±Î¬_ Ïfiÿ˘˝Ê »ı.
     ≠ffi¿÷ν — ±fiı ±ı ⁄˘·÷Ì CÎÕ̱ı ±Î ¤Ò· ¿Ëı‰Î›, ±ı‰_ ±_ÿfl ˢ›
¬fl_ ?                                      ≠ffi¿÷ν — ÷ı ‰¬÷ı ⁄Ï©fi˘ Õ¬˘ Ë÷˘, ±ı‰_ ◊›_fiı ?
     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ⁄˘·÷Ì CÎÕ̱ı, ±˘fi ‘Ì ‹˘‹ıLÀ (÷IZÎHÎ) ¬⁄fl ˢ›.       ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÷ı ÿËÎÕı ⁄Ï©fi˘ Õ¬˘ Ë÷˘. “±ıÀ·ı ±Î լΠΩ›
±Î ¬˘À<_ ◊¥ flèÎ_ »ı, ±Î ¬˘À<_ ⁄˘·Î› »ı.                  fiËŸfiı, …SÿÌ ?
     ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄fl˘⁄fl »ı ’HÎ ’ı·Î Á_÷fiÌ ±Î ¤Ò· ¿Ëı‰Î›, ±ı‰_        ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ⁄‘_ ‰÷˝fi ’Ëı·Î_fiÎ … iÎÎfifiı ·¥fiı »ıfiı ?
…ı ⁄˘·Î¥ flèÎ_ »ı ÷ı ‰¬÷ı ±ı‰Ì ¬⁄fl ˢ›fiı ¿ı ±ı‹fiÌ ±Î ±’ıZÎαı ±Î‰Ì
                                         ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·Î_ ⁄Ï© F›Î_ Á‘Ì Ë÷Ìfiı, I›Î_ Á‘Ì ±Î ¿˘«ı·_. ’HÎ
¤Ò· ¿Ëı‰Î› ?
                                      ⁄Ï© √›Î ’»Ì ¿˘«ı fiËŸfiı ! fiËŸ ÷˘ ⁄Ï© ÿflı¿fiı ¿˘E›Î ¿flı. ⁄Ï© Ë_‹ıÂÎ
     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ¿¥ ±’ıZÎαı ±ı‹fiÌ ¤Ò· ¿Ëı‰Î› ±ı ΩHÎ̱ı, ’HÎ     › F›Î_ Á‘Ì »ı I›Î_ Á‘Ì ¿Q’ıfl ±ıLÕ ¿˘LÀˇÎVÀ «ÎS›Î … ¿flı.
±ı ‹ÎL›÷Î ÷˘ ’Ëı·ÎfiÌ Ë÷Ì fiı ! ±Î ⁄‘_ ±ı ’Ëı·Îfi_ iÎÎfi Ë÷_. ±ıÀ·ı
                                         ≠ffi¿÷ν — ±fiı ÏÁ©Î_÷ ‹Ò@›˘ »ıfiı ¿ı ±Î Ïfiÿ˘˝Ê »ı.
±Î…fiÌ Àı’flı¿Õ˝ fi◊Ì ±Î.
                                         ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı »ı Ïfiÿ˘˝Ê fiı ÂÎ ‹ÎÀı ±Î‰_ ◊Λ »ı ? ±‹ı ±Î
     ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’Ëı·Îfi_ iÎÎfi ±Î Àı’‹Î_, ⁄˘·‰Î‹Î_ ËıS’ ¿flı »ı ?
                                      ∂CÎÎÕ<_ ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı …√÷ ±Î¬_ Ïfiÿ˘˝Ê »ı. ±fiı ±ı¿ ⁄Î…\ ±Î ÂOÿ˘
     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±fiı Ë…\ ÷˘ ±ı ±I›Îflı ⁄˘·Ì … flèÎ_ »ı. ’HÎ ·˘¿    ±Î‰Î fiÌ¿‚ı »ı.
÷˘ ±ı‹ … ΩHÎı fiı ¿ı ±Î…ı ÿÎÿÎ ⁄˘S›Î, Ë‹HÎı ÿÎÿÎ ⁄˘S›Î ’HÎ Ë_ Ωb_
¿ı ±Î ’Ëı·Îfi_ »ı. ±ıÀ·ı ÷˘ › ±‹fiı ¬ıÿ ÷˘ ◊›Î ¿flı fiı ! ±Î‰_ fiÎ
                                           ±Îç›˝¿ÎflÌ ±Ω›⁄ ±ø‹ iÎÎfiÌfi_ ’ÿ !
fiÌ¿‚‰_ Ωı¥±ı. ±ı¿ ±ZÎflı› fiÌ¿‚‰˘ fiÎ Ωı¥±ı.                   ±Î ÷˘ ⁄‘ ÁΛLÁ »ı. ±Î ‘‹˝ fi◊Ì. ‘‹˝ ÷˘ ⁄‘Î ⁄ËÎfl «Î·ı »ı fiı
     ≠ffi¿÷ν — ˉı ±Î‰_ Ωı …ı‹ »ı ÷ı‹ fiÎ ⁄˘·˘, ÷˘ ÁÎ_¤‚fiÎflÎ ⁄‘Î
                                      ±ı ⁄‘Î ‘‹˝ ¿Ëı‰Î›. ±ı Ïfl·ıÀ̉ ‘‹˘˝ »ı. Ïfl·ıÀ̉ ±ıÀ·ı fiΉ_÷ ‘‹˘˝ ±fiı
√ıfl‹Î√ı˝ ÿ˘flΛ, ±ı‰_ ⁄fiı fiı ?                       ±Î ÷˘ “Ïfl›·” ÷fl÷ ‹˘ZÎŒ‚ ±Î’fiÎfl˘ ÷fl÷ … ‹˘ZÎfi˘ V‰Îÿ «¬ÎÕÌ ÿı.

     ÿÎÿÎlÌ — ÁÎ_¤‚fiÎflα˘ ? ’HÎ ±ı ⁄Ï©fi˘ Õ¬˘ … fiı ! ‰Ì÷flÎ√÷Îfiı
                                        ±Î‰˘ ‹˘Z΋Î√˝ «ÎA›˘, V‰Îÿ‹Î_ ±Î‰Ì √›˘, ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰Ì √›˘.
Õ¬˘ fiËŸ fiı ¿Â˘ !!                             “…√÷ ±Î¬_ Ïfiÿ˘˝Ê »ı” ±ı‰_ ÷‹fiı Á‹…‰Î‹Î_ ±ÎT›_, F›Îflı ¤√‰Îfi
                                      ‹ËΉÌflfiı ±ı ±fi¤‰‹Î_ Ë÷_. ¿˘¥ ‰¬÷ ÷‹fiı Á‹…HÎ fiÎ ’Õı fiı ¿˘¥¿
     ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÁÎ_¤‚fiÎflα˘ ÷˘ ⁄Ï©fiı ±Î‘Ìfi … ˢ› »ıfiı ?      ‰¬÷ ¤Î_…√Õ ◊¥ Ω› ÷˘ › ’HÎ ÷ı ÷fl÷ ’λ\_ iÎÎfi ËÎ…fl ◊¥ Ω›
Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !                   131   132                       Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì... Ïfiÿ˘˝Ê !

¿ı ±ıfi˘ ¢ ÿ˘Ê ? “T›‰„V◊÷” »ı ±ı Á‹Ω›. ÏfiÏ‹kÎ »ı Á‹Ω›. ⁄‘_      »ı, ±ı ⁄‘Î √H΢ ±ÎI‹ÎfiÎ. ±fiı T›‰ËÎfl‹Î_ ±Î ±Î’HÎı ¿èÎÎ_ ÷ı ·ZÎHÎ
Á‹Ω¥ Ω›.                                »ı ±ıfiÎ_. ±Î’HÎı ¿˘¥fiı ‘˘· ‹Îfḻı ±fiı ±ı ±Î’HÎÌ Á΋ı ËÁı I›Îflı ±Î’HÎı
                                    ΩHÎ̱ı »Ì±ı ¿ı ±Î‹fiı ÁË… Z΋Π»ı. I›Îflı ±Î’HÎfiı Á‹Ω› ¿ı ‰Î÷
   ¤√‰Îfifiı ±fi¤‰‹Î_ Ë÷_. ±‹fiı ±Î Á‹…‹Î_ »ı. Á‹… ±‹ÎflÎ
                                    ⁄flÎ⁄fl »ı.
…ı‰Ì flËıfiı ! ±ı@{ı@À ËÎ…fl, ÂÒÀ ±˘fi ÁÎ¥À Á‹… flËı ÷ı ±‹Îfl_ ±Î ¿ı‰‚
ÿ½fi ¿Ëı‰Î›. ÷‹Îfl_ ¿ı‰‚ ÿ½fi Ë∞ ◊¥ flèÎ_ »ı. ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ ±ı‰_ fi◊Ì     ÷‹ÎflÌ Ïfi⁄˝‚÷Î ±‹ı ΩHÎ̱ı »Ì±ı. ±fiı Ïfi⁄˝‚÷Πˢ› …. ±ıÀ·ı
÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiı ÂÎ ‹ÎÀı ⁄˘·Î‰Ì±ı ? …ı ◊Λ ±ı‰_ fiΠˢ› ±ıfiı ¿Ë̱ı,   ±‹ÎflÌ ÁË… Z΋Πˢ›. Z΋Π±Î’‰Ì ’Õı fiËŸ, ‹‚Ì Ω›, ÁË…’HÎı. ÁË…
“’‘Îfl˘, ’‘Îfl˘” ÷˘ Â_ ◊Λ ? ¿ı‰‚ ÿ½fi ¿_¥ ±˘»\_ ’ÿ ¿Ëı‰Î› ? ‰SÕ˝fiÌ   Z΋Π√HÎ ÷˘ »ıS·Ì ÿÂÎfi˘ √HÎ ¿Ëı‰Î›. ±‹Îflı ÁË… Z΋Πˢ›. ±ıÀ·_ fiËŸ
±Ω›⁄Ì ’ÿ ¿Ëı‰Î› !!! ±Î ÿÊ‹¿Î‚‹Î_ ¿ı‰‚ ÿ½fi ÷˘ √…⁄fi_ ’ÿ        ’HÎ ÷‹ÎflÎ ‹ÎÀı ±‹fiı ±ı¿‘Îfl˘ ≠ı‹ flËı. …ı ‰‘ı-CÎÀı ±ı ≠ı‹ fi ˢ›, ±ı
¿Ëı‰Î›. ÁÊ‹¿Î‚‹Î_ ÷Ì◊*¿flfiÎ ‰¬÷fiÎ ’ÿ ¿fl÷Î_ ±Î ’ÿ ¨«_ ¿Ëı‰Î›.     ±ÎÁ„@÷ »ı. ±‹Îfl˘ ≠ı‹ ‰‘ı-CÎÀı fiËŸ ±ı … Â© ≠ı‹, ’fl‹ÎI‹ ≠ı‹ »ı !
¿ÎflHÎ ¿ı ±I›Îflı ÷˘ hÎHÎ À¿Î±ı ’ÎÁ ¿›Î˝ Ë÷Î, ‹ËΉÌfl ¤√‰ÎfifiÎ
‰¬÷‹Î_ ÷ıhÎÌÁ À¿ı ’ÎÁ ¿fl÷Î Ë÷Î.
                                              I›Îflı ≠√Àı ‹@÷ ËÎV› !
                                       ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ±ZÎflı› ±Î’fi˘ ’ˢӫı ÷˘ Ïfiÿ˘˝Ê÷Î ±Î‰Ì Ω›.
    “…√÷ ±Î¬_ Ïfiÿ˘˝Ê »ı” ±ı‰_ Á‹…‹Î_ ±Î‰Ì √›_ !
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ±‹Îfl˘ ±ZÎflı › ’ˢӫ÷Î ‰Îfl fi◊Ì ·Î√÷Ì. ±Î iÎÎfi
            fi ÿı¬ı ÿÎÿÎ ÿ˘Ê ¿˘¥fiÎ !
                                    …ı ±Î’ı·_ »ıfiı, ±ıÀ·ı ±ı¿ ±ZÎflı › ’ˢӫ‰Î‹Î_ ‰Îfl fi◊Ì ·Î√÷Ì.
   ÷‹ÎflÎ ÿ˘Ê˘ ’HÎ ±‹fiı ÿı¬Î› ’HÎ ±‹ÎflÌ ƒÏp Â©ÎI‹Î ÷flŒ ˢ›,
                                        …√÷ ±Î¬_ Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬ÎÂı I›Îflı ‹@÷ ËÎV› µI’Lfi ◊Âı. ¤Îfl
µÿ›¿‹˝ ÷flŒ ƒÏp fiΠˢ›. ±‹fiı ⁄‘ÎfiÎ ÿ˘Ê˘fiÌ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› ’HÎ
                                    ‰√flfi_ ‹@÷ ËÎV› µI’Lfi ◊Λ … fiËŸ ±ı‰˘ Ïfi›‹ »ı. ±ı¿ ’HÎ ‹ÎHÎÁ
±ıfiÌ ±‹fiı ±Áfl ◊Λ fiËŸ, ÷ı◊Ì … ¿Ï‰±ı ·A›_ »ı ¿ı,
                                    ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î›fiı, I›Î_ Á‘Ì ËÎV› µI’Lfi fiÎ ◊Λ. ±fiı ‹@÷ ËÎV›◊Ì ‹ÎHÎÁ
            “‹Î ¿ÿÌ ¬˘Õ ¿Îœı fiËŸ,             ¿S›ÎHÎ ¿flÌ fiάı. ‹@÷ ËÎV›fiÎ ±ı¿ Œıfl˘ ÿ½fi ¿flıfiı ÷˘ › ¿S›ÎHÎ ◊¥
          ÿÎÿÎfiı › ÿ˘Ê ¿˘¥fiÎ ÿı¬Î› fiËŸ.”           Ω› ! ±ı ÷˘ ˉı ’˘÷ı ÷ı w’ ◊‰_ ’ÕÂı. ’˘÷ı ◊Λ ÷˘ ⁄‘_ flÎ√ı ’ÕÌ Ω›.
                                    Ë_‹ıÂÎ ’Á˝fiηÌÀÌ … ¿_¥ ±ı¿·Ì ¿Î‹ fi◊Ì ¿fl÷Ì. ’˘÷Îfi_ …ı «ÎÏflhÎ ±ı ⁄Ë
    ‹fiı ±I›Îflı ¿˘¥ √΂˘ ¤Î_Õı ’»Ì ¿ËıÂı, “ÁÎËı⁄, ‹fiı ‹ÎŒ ¿fl˘.”
                                    ‹˘À<_ ¿Î‹ ¿flı. ÷ı◊Ì … ÷˘ ÂÎVhοÎfl˘±ı ¿èÎ_ ¿ı iÎÎfiÌ ’flÊ ±ı¿ ±Î_√‚Ì µ’fl
±flı, ¤¥, ‹ÎŒ ±‹Îflı ¿fl‰Îfi_ fiΠˢ›. ‹ÎŒ ÷˘ ±‹ÎflÎ ÁË… √H΋Î_ …
                                    ±Î¬_ ⁄˛õÎ_Õ ∂¤_ flάı. ¿ÎflHÎ ¿ı «ÎÏflhÎ⁄‚ »ı. «ÎÏflhÎ⁄‚ ±ıÀ·ı Â_ ?
ˢ›. ÁË… V‰¤Î‰ … ±‹Îfl˘ ‰HÎÎ¥ √›ı·˘ ¿ı ‹ÎŒÌ … ⁄ZÎı. ÷_ √‹ı ÷ı
                                    Ïfiÿ˘˝Ê ƒÏp. Ïfiÿ˘˝Ê ƒÏp ÿÎÿÎ ’ÎÁı ÁÎ_¤‚Ì ±fiı Ë…\ ≠÷ÌÏ÷‹Î_ ⁄ıÃÌ »ı.
¿fl_ ÷˘ › ‹ÎŒÌ … ⁄ZÎı. iÎÎfiÌfi˘ ±ı V‰Î¤Îω¿ √HÎ ◊¥ Ω› »ı. ±fiı ÷ı
                                    ±‹fiı ±fi¤‰‹Î_ ˢ›. ≠÷ÌÏ÷ ÷‹fiı ⁄ıÃÌ »ı ¬flÌ, ’HÎ Ë…\ ‰÷˝fi‹Î_
±ÎI‹Îfi˘ √HÎ fi◊Ì ±ı, fi◊Ì ÿıËfi˘ √HÎ, ±ı T›Ï÷flı¿ √H΢ »ı ⁄‘Î.
                                    ±Î‰÷Î_ ‰Îfl ·Î√ıfiı ? ⁄Î¿Ì ‹Î√˝ ±Î »ı. ‹Î√˝ ÁËı·˘ »ı fiı ¿Â˘ ‰Î_‘˘
   ±Î √H΢ µ’fl◊Ì ±Î’HÎı ‹Î’Ì Â¿Ì±ı ¿ı ±ÎI‹Î ±ıÀ·ı Á‘Ì ’ˢÓE›˘.  ±Î‰ı ±ı‰˘ fi◊Ì.
»÷Î_ ±Î ±ÎI‹ÎfiÎ √H΢ fi◊Ì. ±ÎI‹ÎfiÎ ’˘÷ÎfiÎ √H΢ ÷˘ I›Î_ Ãıà ΩıÕı Ω›                               - …› Á„E«ÿÎfi_ÿ
                  Ò
               Á_’¿ÛÁhÎ
     ’ÒF› ÕΘ. fiÌfl⁄Ëıfi ±‹Ìfi ÷◊Î ±ÎM÷’hÎ ÿÌ’¿¤Î¥ ÿıÁÎ¥
       ±‹ÿΉÎÿ                _
                         ‹⁄¥
 ÿÎÿÎ ÿ½fi, 5, ‹‹÷Î’Î¿Û Á˘ÁΛÀÌ,   904-⁄Ì, fi‰Ìfi±ÎÂÎ ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ,
 fi‰√ … flÎ÷ ¿˘·ı … fiÌ ’λ‚,     ÿÎÿÎÁÎËı⁄ ŒÎ‚¿ı fl˘Õ, ÿÎÿfl (Áı. flı.),
 µV‹Îfi’flÎ, ±‹ÿΉÎÿ - 380014.    ‹_⁄¥ - 400014.
 Œ˘fi—(079)7540408, 7543979      Œ˘fi — (022) 4137616,
 E-Mail: info@dadabhagwan.org    Mobile : 9820-153953
±Õη…                 <     ˇ
      — ÁÌ‹_‘fl ÁÌÀÌ, Ïh΋_Ïÿfl Á_¿·, ⁄B√Î ’ıÀ˘· ’_’ ’ÎÁı, ±‹ÿΉÎÿ-
       ¿·˘· ËÎ¥‰ı, ±Õη…, Œ˘fi — (079)3970102-103-104
‰Õ˘ÿflÎ   — lÌ ›˘√ÌflÎ… ’Àı·, 2, ’fl‹ËoÁ Á˘ÁΛÀÌ, ‹Î_…·’fl,
       ‰Õ˘ÿflÎ.  Œ˘fi — (0265) 644465
flÎ…¿˘À   — lÌ ±÷· ‹Î·‘ÎflÌ, ‹Î‘‰≠ı‹ ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ, ‹Î¥ ‹_ÏÿflfiÌ Á΋ı, 11,
       ‹fiËfl M·˘À, flÎ…¿˘À. Œ˘fi — (0281) 468830, 238925
Áfl÷    — lÌ Ï‰ß·¤Î¥ ’Àı·, 35, ÂÎ_Ï÷‰fi Á˘ÁΛÀÌ, ·_⁄ı Ëfi‹Îfi fl˘Õ,
       ’_«flIfi ÀΉfl ’λ‚, Áfl÷. Œ˘fi — (0261) 8544964
√˘‘flÎ    — lÌ CÎfiU›Î‹ ‰flÌ›Î, ÁÌ-11, ±Îfi_ÿfi√fl Á˘ÁΛÀÌ, ÁΛLÁ ¿˘·ı…fiÌ
       ’λ‚, √˘‘flÎ. Œ˘fi — (02672) 51875
U.S.A.   : Dada Bhagwan Vignan Institue : Dr. Bachu Amin,
       902 SW Mifflin Rd, Topeka, Kansas 66606, U.S.A.
       Tel : 785-271-0869, E-mail : shuddha@cox.net
       Dr. Shirish Patel, 2659, Raven Circle, Corona, CA 92882
       Tel. : 909-734-4715, E-mail : shirishpatel@attbi.com

U.K.    : Mr. Maganbhai Patel, 2, Winifred Terrace, Enfield, Great
       Cambridge Road, London, Middlesex, ENI 1HH, U.K.
       Tel : 020-8245-1751
       Mr. Ramesh Patel, 636, Kenton Road, Kenton Harrow.
       Tel.:020-8204-0746,E-mail: dadabhagwan_uk@yahoo.com
Canada   : Mr. Bipin Purohit, 151, Trillium Road, Dollard DES
       Ormeaux, Quebec H9B 1T3.     Tel. : 514-421-0522
Africa   : Mr. Manu Savla, PISU & Co., Box No. 18219, Nairobi,
       Kenya. Tel : (R) 254-2- 744943 (O) 254-2-554836
Website   : www.dadabhagwan.org, www.dadashri.org

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:1
posted:5/19/2010
language:
pages:76