05klesh by EternalHappiness

VIEWS: 9 PAGES: 75

									8                7  ≠¿Î¿   — ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ŒÎµLÕıÂfi ‰÷Ì
    ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ≠wÏ’÷             lÌ ±Ï…÷ ÁÌ. ’Àı·
                         5, ‹‹÷Î’Î¿Û Á˘ÁΛÀÌ, fi‰√…flÎ÷ ¿˘·ı… ’λ‚,
                         µV‹Îfi’flÎ, ±‹ÿΉÎÿ-380014.
                         Œ˘fi — (079) 7540408, 7543979.                   ©     — Á_’Îÿ¿fiı V‰Î‘Ìfi                   ≠◊‹ ±ÎT≤Ï÷ — 2,000    ΩL›±ÎflÌ, 2004
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi
                   ¤Î‰ ‹ÒS›  — “’fl‹ ωfi›”
                           ±fiı
                         “Ë_ ¿o¥ … ΩHÎ÷˘ fi◊Ì”, ±ı ¤Î‰ !
                   ƒT› ‹ÒS›  — 30 wÏ’›Î (flÎË÷ ÿflı)                   ·ıÁfl ¿o’˘{ — ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ŒÎµLÕıÂfi, ±‹ÿΉÎÿ.  Á_’Îÿ¿ — ÕΘ. fiÌfl⁄Ëıfi ±‹Ìfi    ‹ƒ¿    — ‹ËÎωÿıË ŒÎµLÕıÂfi (Ï≠LÀŸ√ Õ̉Ì{fi),
                          ’Îr˝fiÎ◊ «ıQ⁄Á˝, Ïfl{‰˝ ⁄ıÓ¿ ’ÎÁı,
                          ¥L¿‹Àı@Á, ±‹ÿΉÎÿ. Œ˘fi — 7542964
6                5
        T›‰ËÎfl ±fiı ‘‹˝ Â̬‰ÎÕu˘ …√÷fiı !

        «˘’ÕÌ ±ı¿ T›‰ËÎÏfl¿ iÎÎfifiÌ ⁄fiΉ˘. ÷ı ·˘¿˘fi˘
     T›‰ËÎfl Á‘flı ÷˘ › ⁄Ë ◊¥ √›_. ±fiı ‹ÎflÎ_ ÂOÿ˘ »ı ÷ı
     ±ıfi_ ‹fi ŒflÌ …Âı. ÂOÿ˘ ‹ÎflÎ_ fiı ‹ÎflÎ_ flάΩı. ÂOÿ˘ ‹ËŸ
     ŒıflŒÎfl fiÎ ¿fl¢. ‰«fi⁄‚‰Î‚Î ÂOÿ˘ »ı, ‹ÎÏ·¿Ì ‰√flfiÎ_
     ÂOÿ˘ »ı. ’HÎ ±ıfiı √˘Ã‰Ì, √˘Ã‰HÎÌ ¿fl‰ÎfiÌ ÷‹Îflı.

Ïh΋_hÎ    ‹Îv_ ±Î …ı T›‰ËÎÏfl¿ iÎÎfi »ı fiı, ÷ı ÷˘ ±Î"· ±˘‰fl
     ‰SÕ˝‹Î_ ÿflı¿fiı ¿Î‹ ·Î√ı. ±Î¬Ì ‹fiW›ΩÏ÷fiı ¿Î‹ ·Î√ı !

         ±‹Îfl˘ T›‰ËÎfl ⁄Ë ¨«˘ Ë÷˘. ±ı T›‰ËÎfl Â̬‰ÎÕ<_
     »\_ fiı ‘‹ı˝ › Â̬‰ÎÕ<_ »\_. V◊Ò‚‰Î‚Îfiı V◊Ò‚, ÁÒZ‹‰Î‚Îfiı
     ÁÒZ‹ ’HÎ ÿflı¿fiı ¿Î‹ ·Î√ı. ‹ÎÀı ±ı‰_ ¿_¥¿ ¿fl˘ ¿ı ·˘¿˘fiı
     ËıS’d· ◊Λ. ‹ıÓ ⁄Ë ’V÷¿˘ ‰Î_E›Î, ±Î ·˘¿˘fiı ‹ÿÿ ◊Λ
     ±ı‰Î. ’HÎ ¿Â_ ¤·Ì‰Îfl Ë÷˘ fiÏË. ◊˘Õ<_ CÎb_ ËıS’ ◊Λ.
     ⁄Î¿Ì ∞‰fi Á‘Îflı ±ı‰Î ˢ› … fiÏË ! ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ÷˘
     ‹fifi˘, ÕÎ"@Àfl ±˘Œ ‹Î¥LÕ Ë˘› ÷˘ … ◊Λ ! ÷ı ±Î¥ ±ı‹
     ‘Ì d· ÕÎ"@Àfl ±˘Œ ‹Î¥LÕ !

                             - ÿÎÿÎlÌ
                  4
          “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ¿˘HÎ ?                      ±fiø‹ÏHοÎ
   …^fi 1958fiÌ ±ı Á‹Ì ÁÎ_…fi˘ »±ı¿ ‰ÎB›Îfi˘ Á‹›, ¤ÌÕ‹Î_
‘‹‘‹÷Î_ Áfl÷fiÎ_ VÀıÂfi ’fl ⁄ıÃı·Î ±ı.±ı‹.’Àı· w’Ì ÿıË‹_Ïÿfl‹Î_                    ’ÎfiÎ fi_.
“ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” Á_’ÒHν’HÎı ≠√À ◊›Î ±fiı ¿<ÿfl÷ı ÁF›* ±K›ÎI‹fi_
±ÿ˚¤Ò÷ ±Îç›˝ ! ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ ωrÿ½fi ·ÎK›_ ! “±Î’HÎı ¿˘HÎ ?    (1)  ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚Î         1
¤√‰Îfi ¿˘HÎ ? …√÷ ¿˘HÎ «·Î‰ı »ı ? ¿‹˝ Â_ ? ‹„@÷ Â_ ? ”¥.
…√÷fiÎ_ ÷‹Î‹ ±ÎK›Î„I‹¿ ≠ë˘fiÎ_ Á_’ÒHν Œ˘Õ ’ÕuÎ !         (2)  ›˘√-µ’›˘√˘ ’fl˘’¿ÎflΛ !    16
   ±ı‹fiı ≠΄M÷ ◊¥ ÷ı … flÌ÷ı ‹ÎhÎ ⁄ı … ¿·Î¿‹Î_, ±L›fiı ’HÎ
≠΄M÷ ¿flÎ‰Ì ±Î’÷Î_, ±ı‹fiÎ ±ÿ˚¤Ò÷ iÎÎfi≠›˘√◊Ì ! ±ıfiı ±ø‹
                                 (3)  ÿ—¬ ¬flı¬fl »ı ?        20
‹Î√˝ ¿è΢. ø‹ ±ıÀ·ı ’√Ï◊›ı ’√Ï◊›ı, ø‹ı ø‹ı ¨«ı «œ‰Îfi_ !     (4)  “ŒıÏ‹·Ì ±˘√ı˝fiÎ¥{ıÂfi”!    26
±ø‹ ±ıÀ·ı ø‹ ωfiÎfi˘, Ï·NÀ ‹Î√˝ ! ¢ÀÛ¿À !!
   ÷ı±˘lÌ V‰›_ ≠I›ı¿fiı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ¿˘HÎ ?” fi˘ Œ˘Õ ’ÎÕ÷Î    (5)  “Á‹…” ◊Ì ÿÌ’ı B≤ËÁ_ÁÎfl !   48
¿Ëı÷Î_ ¿ı, ““±Î ÿı¬Î› »ı ÷ı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” Lˢ›, ±‹ı ÷˘ iÎÎfiÌ
’fl<Ê »Ì±ı ±fiı ‹ËŸ ≠√À ◊›ı·Î »ı ÷ı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi »ı, …ı
                                 (6)  ‘_‘˘, ‘‹˝Á‹ı÷ !      122
«˙ÿ·˘¿fiÎ fiÎ◊ »ı, ±ı ÷‹Îfl΋Î_ › »ı, ⁄‘΋Î_ › »ı. ÷‹Îfl΋Î_     (7)  µ’flÌfi˘ T›‰ËÎfl !      128
±T›@÷w’ı flËı·Î »ı fiı “±ËŸ” Á_’ÒHν’HÎı T›@÷ ◊›ı·Î »ı ! Ë_ ’˘÷ı
¤√‰Îfi fi◊Ì. ‹ÎflÌ ±_ÿfl ≠√À ◊›ı·Î ÿÎÿÎ ¤√‰Îfifiı Ë_ ’HÎ        (8)  ¿<ÿfl÷fiı, I›Î_ “√ıVÀ” !   130
fi‹V¿Îfl ¿fl<_ »\_.””
       ±ÎI‹iÎÎfi ≠΄M÷fiÌ ≠I›ZÎ ·Ÿ¿             (9)  ‹fiW›’HÎÎfiÌ Ï¿o‹÷ !!    135
  ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌ √΋ı√΋-ÿıÂωÿı ’Ïfl¤˛‹HÎ ¿flÌfiı ‹‹ZÎ     (10) ±Îÿ½ T›‰ËÎfl        137
∞‰˘fiı ÁIÁ_√ ÷◊Î V‰w’iÎÎfifiÌ ≠΄M÷ ¿flΉ÷Î_ Ë÷Î_. ÷ı±˘ḻı
’˘÷ÎfiÌ Ë›Î÷Ì‹Î_ … ’ÒF› ÕΘ. fiÌfl<⁄Ëıfi ±‹Ìfifiı ±ÎI‹iÎÎfi ≠΄M÷
¿flΉ‰ÎfiÌ iÎÎfiÏÁÏ© ±Î’ı·.
   ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌfiÎ ÿıËω·› ⁄Îÿ ±Î…ı ’HÎ ’ÒF› ÕΘ.
fiÌfl<⁄Ëıfi ±‹Ìfi ÷ı‹fiÎ ’√·ı ’√·ı ÷ı … flÌ÷ı ‹‹ZÎ ∞‰˘fiı
ÁIÁ_√ ÷◊Î ±ÎI‹iÎÎfifiÌ ≠΄M÷ ÏfiÏ‹kÎ ¤Î‰ı ¿flÎ‰Ì flèÎÎ »ı, …ıfi˘
·Î¤ ·¥fiı ËΩfl˘ ‹˘ZÎÎ◊a Á_ÁÎfl‹Î_ flËÌfiı …‰Î⁄ÿÎfḻ˘ ’ÒflÌ ¿fl÷Î_
’HÎ ‹@÷ flËÌ ±ÎI‹fl‹HÎ÷Î ±fi¤‰ı »ı.

               5                             8
             Á_’Îÿ¿Ì›
                                  ±Î‹Î_ ‹A› ‹Î-⁄Î’ı … Á‹…‰Îfi_ »ı. ±Ï÷› ·Î√HÎ̱˘, ‹˘Ë, ‹‹÷Î
   ∞‰fi ÷˘ ∞‰Ì …‰Î› »ı ÁË ¿˘¥fiı, ’HÎ ¬v_ ∞‰fi ÷ıfiı ∞‰Î›_      ‹Îfl ±‰U› ¬‰ÕΉı fiı V‰-’flfi_ ±ÏË÷ ¿flÌfiı … flËı. “Œfl… ⁄Ω‰‰ÎfiÌ
¿Ëı‰Î› ¿ı …ı ∞‰fi @·ı ωfiÎfi_ ˢ› !                 »ı, ·Î√HÎÌfiÎ ÏË·˘‚α˘‹Î_ {Ò·‰Îfi_ fiı ’»Ì ’Õ‰Îfi_ fi◊Ì.” ’fl‹ ’ÒF›
   ¿Ï‚›√‹Î_ ÷˘ CÎıfl CÎıfl fl˘… Á‰ÎflfiÎ ’ˢfl‹Î_ «Î-fiÎV÷Î … @·ıÂ◊Ì  ÿÎÿÎḻı ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fiÎ T›‰ËÎflfiÌ ¬Ò⁄ … ¨ÕÌ Á‹… µ¤›fiÎ ¨ÕÎ
◊Λ ! ’»Ì ±Î¬Î Ïÿ‰ÁfiÎ @·ıÂfiÎ …‹HÎ ±fiı ŒÎ¿Î±˘fiÌ ‰Î÷ … ÂÌ       ‹ÎfiÁfiı Á‹∞fiı ¬S·Ì ¿flÌ »ı, …ıfiÎ◊Ì ·Î¬˘fiÎ ∞‰fi Á‘flÌ √›Î_ »ı !
¿fl‰Ì ? ±flı, ÁI›√, ¶Î’fl fiı hÎı÷΋Î_ › ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ’vÊ˘fiÎ ∞‰fi‹Î_
                                      ’Ï÷-’IfiÌ ±Ï÷ ±Ï÷ M›Îfl˘-M›ÎflÌ Ë˘‰Î »÷Î_ ±Ï÷ ±Ï÷ @·ıÂ
@·ı ±ÎT›Î … ¿fl÷Î Ë÷Î. Á΄I‰¿ ’Î_Õ‰˘fiı ±Î¬Ì ∞_ÿ√Ì ¿˙fl‰ ÁÎ◊ıfiÌ
                                  ±ı ⁄Lfiı‹Î_ … Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ±ı¿-⁄ÌΩfiÌ ËÒ_Œ◊Ì ±ıÀ·Î ⁄‘Î ⁄_‘Λı·Î »ı
⁄Î◊ ¤ÌÕ‰ÎfiÎ T›ÒË √˘Ã‰‰Î‹Î_ … √¥ ! fl΋«_ƒ∞ …ı‰Îfiı ‰fi‰ÎÁ ±fiı
ÁÌ÷ÎfiÎ ËflHÎ◊Ì ‹Î_ÕÌfiı »ı¿ ±r‹ıCÎ ›iÎ ◊›˘ I›Î_ Á‘Ì Á_CÎÊ˝ … flè΢ !  ¿ı ±_ÿfl ÁÿÎ @·ı »÷Î_ ⁄ËÎfl ’Ï÷-’IfiÌ ÷flÌ¿ı ±Î¬_ ∞‰fi ∞‰Ì Ω›
ËÎ, ±ÎK›Î„I‹¿ Á‹…HÎ ‰Õı ÷ı±˘ ±Î ⁄‘Î_fiı Á‹÷ΤΉı ’Îfl ¿flÌ √›Î     »ı. ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÿÌT› T›‰ËÎfl ¿¥ flÌ÷ı ◊Λ ÷ıfi_ ‹Î√˝ÿ½fi Á_’ÒF› lÌ
±ı ±ı‹fiÌ ‹ËÎfi ÏÁÏ© √HÎΛ !                     ÿÎÿÎḻı ËÁ÷Î_-ËÁΉ÷Î_ ±Î’Ì ÿÌ‘_ »ı !

   ±Î @·ı‹› ∞‰fi Ω› ÷ı ÷ıfi_ ‹A› ¿ÎflHÎ … ±HÎÁ‹…HÎ !          ÁÎÁ-‰Ë ΩıÕıfi˘ T›‰ËÎfl, ‘_‘΋Î_ ÂıÃ-fi˘¿fl ¿ı ‰ı’ÎflÌ-‰ı’ÎflÌ ¿ı
“÷‹Î‹ ÿ—¬˘fi_ ‹Ò‚ ÷_ ’˘÷ı … »ı !” ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌfi_ ±Î ω‘Îfi     ¤Î√ÌÿÎfl˘ ÁÎ◊ıfiÎ T›‰ËÎflfiı ’HÎ @·ıÂflÏË÷ ¿ı‹ ∞‰‰˘ ÷ıfiÌ «Î‰Ì±˘
¿ıÀ·Ì √Ëfi÷Î◊Ì ÿ—¬˘fiÎ ‹Ò‚ ¿ÎflHÎfiı ¬S·_ ¿flı »ı, …ı @›Îflı› ¿˘¥fiÎ    ±Î’Ì »ı.
‹√…‹Î_ … fiÎ ±Î‰ı !                            ¿ı‰‚ ±ÎI‹Î ±ÎI‹Î ¿flÌfiı T›‰ËÎflfiÌ ’Òflı’ÒflÌ µ’ıZÎÎ ¿flÌfiı ±Î√‚
   ∞‰fi fiˆ›Î ¿›ı √΋ ’Ò√ÎÕ‰Ì »ı ÷ı fiyÌ ¿›Î˝ ωfiÎ, ÏÿÂÎ ΩH›Î    ‰‘fiÎflÎ ÁΑ¿˘ iÎÎfiÌ’ÿfiı ’΋÷Î fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷ı‹fi_ iÎÎfi ‰Î_Ï{›_ iÎÎfi
ωfiÎ ±ıfiı Ë_¿Î›ı˝ … Ω›, Ë_¿Î›ı˝ … Ω› ÷˘ ‹_Ï{· @›Î_◊Ì ‹‚ı ? Ë·ıÁÎ_  √HÎΛ »ı. ±Á· iÎÎfi̱˘ …ı‹ ¿ı ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎḻı T›‰ËÎfl ±fiı
‹ÎflÌ ‹ÎflÌfiı ◊Î¿Ì Ω›, ËÎflÌ Ω› fiı ±_÷ı ‹‘ÿÏfl›ı Õ>⁄Ì Ω› ! ‹ÎÀı     Ïfiç›fiÌ ⁄Lfiı ’Î_¬˘fiı Á‹Î_÷fl ¿flÌfiı ‹˘ZÎ √√fiı ωËÎfl ¿›˘˝ »ı fiı
∞‰fifi˘ K›ı› fiyÌ ¿fl‰˘ ±Ï÷ ±Ï÷ ±Î‰U›¿ »ı. K›ı› ωfiÎfi_ ∞‰fi       ·Î¬˘fiı ¿flÎT›˘ »ı ±fiı T›‰ËÎfliÎÎfi ±fiı ±ÎI‹iÎÎfifiÌ À˘« ’flfiÌ Á‹…
’|˘ ·√ÎÕuΠωfiÎfi_ ¥L∞fi «·Î‰ı flÎA›Î …ı‰_ »ı ! Ωı ±_Ï÷‹ K›ı›     ±Î’Ì ΩB≤÷ ¿flÌ ±ÎM›Î »ı.
Ωı¥÷˘ ˢ› ÷˘ ÷ı ‹˘ZÎfi˘ »ı fiı ‰E«ıfi˘ Ωı¥÷˘ ˢ› ÷˘ ∞‰fi Á¬‹›
                                     ≠V÷÷ ’„V÷¿Î‹Î_ ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚Î, …ı ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌfiÎ
fiΠˢ› ÷˘ ¿_¥ fiËŸ ’HÎ @·ı‹› ÷˘ fiÎ … ˢ‰_ Ωı¥±ı.
                                  lÌ‹¬ı◊Ì ‰Ëı·Ì ⁄˘‘¿‚Îfiı Á_ÏZÎM÷‹Î_ Á_¿Ï·÷ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ω√÷ı
   ÿflfl˘… Á‰ÎflfiÎ Ïÿ·◊Ì ’Î_« ‰Îfl ≠Î◊˝fiÎ ¿fl‰Ì ¿ı “≠ÎM÷ ‹fi-     ‰‘ ΩHΉΠ≠I›ı¿ T›„@÷fiÎ T›‰ËÎflfiÎ Á˘S›Âfi ‹ÎÀı ‹˘ÀÎ √˛_◊˘ ≠ÎM÷
‰«fi-¿Î›Î◊Ì ±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ ’HÎ ∞‰fiı g¿Ï«÷‹ÎhÎ ’HÎ ÿ—¬ fi ˢ,      ¿flÌ ‰‘ ¨ÕÌ Á‹… ÁiÎ ‰Î«¿ı ‹ı‚‰‰Ì …wflÌ »ı. ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘
fi ˢ, fi ˢ !” ±fiı ÷ı‹ »÷Î_ ¿˘¥fiı ¤Ò·◊Ì ÿ—¬ ÿı‰Î¥ Ω› ÷˘ ÷ıfi˘     T›‰ËÎfl, ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÿÌT› T›‰ËÎfl, ‰ÎHÎÌfi˘ T›‰ËÎfl, ’ˆÁÎfi˘ T›‰ËÎfl
xÿ›’Ò‰˝¿ ’V÷Ή˘ ¿flÌ ≠Ï÷ø‹HÎ-≠I›ÎA›Îfi ¿flÌ ·¥ ‘˘¥ fiά‰Î◊Ì       ¥.¥. T›‰ËÎfl iÎÎfifiÎ √˛_◊˘fi_ ±ÎflΑfi ¿flÌ @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi ∞‰Ì
∞‰fi ¬flı¬fl ÂÎ_Ï÷‹› Ω› »ı.                      …‰Î› »ı.
   CÎfl‹Î_ ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_ ‰E«ıfiÌ ¿«¿«fi˘ ±_÷ Á‹…HÎ◊Ì … ±Î‰ı.                     - ÕΘ. fiÌfl⁄ıfi ±‹ÌfifiÎ_ …› ÁÏE«ÿÎfi_ÿ
                6                                  7
                                 2                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

                                 ¬·ÎÁÎ ◊Λ. ±Î T›Î‰ËÎÏfl¿ ¬·ÎÁÎ ◊Λ »ı ÷˘ › ‰¿Ì·˘ ’ˆÁÎ ·ı
                                 »ı ! ’HÎ ±Î ÷˘ ±‹ÒS› ¬·ÎÁ˘, ±ıfi_ ‹ÒS› fiΠˢ›. ±Î ⁄‘˘ √Ò_«Î‚˘
                                 »ı ! ±fiı ÷ı ÷‹fiı ±ı¿·Îfiı … »ı ±ı‹ fi◊Ì, ±Î¬Î …√÷fiı »ı. “‘
                                 ‰SÕ˝ ≥{ ‘ ’{· ≥ÀÁıSŒ.” ±Î “‰SÕ˝” “≥ÀÁıSŒ ’{·” ◊›ı·_ »ı.
                                    ‘‹˝ ‰V÷ ÷˘ ’»Ì ¿fl‰ÎfiÌ »ı, ’HÎ ’Ëı·Ì ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚Î
                                 ΩH΢ fiı ÂÎÿÌ ¿fl÷Î ’Ëı·Î_ ⁄Î’ ◊‰Îfi_ ·Î›¿Î÷’hÎ ‹ı‚‰˘. ±ı¿
     @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                    ≥„L…fi ·Î‰Ì±ı, ±ı‹Î_ ’ıÀˇ˘· fiά̱ı ±fiı «·Î‰ «·Î‰ ¿fḻı ’HÎ
                                 ±ı Ï‹Ïfi_√·ıÁ ∞‰fi Â_ ¿Î‹fi_ ? ∞‰fi ÷˘ Ëı÷Áfl ˢ‰_ Ωı≥±ı. ±Î
                                 ÷˘ ≥„L…fi «ÎS›Î ¿flı, «ÎS›Î … ¿flı, ±ı Ïfifl◊˝¿ fiΠˢ‰_ Ωı≥±ı. ±ıfiı
      [1] ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚Î !                 ’|˘ ΩıÕÌ ±Î’ı ÷˘ › ¿_≥¿ ÿ‚Λ. ’HÎ ±Î ÷˘ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ’ÒflÌ
        ±Î‰Ì “·Î¥Œ”‹Î_ ¢ ÁÎfl ?             ◊Λ »÷Î_ ¿Â_ … ÿ‚Î÷_ fi◊Ì ±fiı µ’fl◊Ì ±Î‰÷Î ¤‰fiÎ ‰Î_¿ ∂¤Î
                                 ¿flı »ı !!
    ±Î ∞‰fifi˘ Ëı÷ Â_ ËÂı, ±ı Á‹Ω› »ı ? ¿_≥¿ Ëı÷ ÷˘ ËÂı
fiı ? fiÎfiÎ Ë÷Î, ’»Ì CΈÕÎ ◊Λ »ı fiı ’»Ì fifiÎ‹Ì ¿Îœı »ı. fifiÎ‹Ì      ±Î ÷˘ ·Î≥Œ ⁄‘Ì ¡ı¿«fl ◊≥ »ı. ÂıfiÎ ËÎv ∞‰ı »ı ÷ı ¤Îfiı
¿Îœı »ı I›Îflı ±Î’ı·_ fi΋ ·≥ ·ı »ı. ±ËŸ ±Î‰ı ¿ı ÷fl÷ fi΋      › fi◊Ì flèÎ_ ¿ı ±Î ‹fiW›ÁÎfl ¿Îœ‰Î ‹ÎÀı Ë_ ∞‰_ »\_ ! ‹fiW›ÁÎfl Â_
±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, T›‰ËÎfl «·Î‰‰Î ! …ı‹ ÕˇÎ‹Î‹Î_ ¤÷˝ÚËÏfl fi΋    »ı ? ÷˘ ¿ı” …ı √Ï÷‹Î_ …‰_ ˢ› ÷ı √Ï÷ ‹‚ı ±√fl ÷˘ ‹˘ZÎı …‰_ ˢ›
±Î’ı »ı fiı ? “ÕˇÎ‹Î” ’Òfl˘ ±ıÀ·ı fi΋ ’Òv_. ±ı‹ ±Î T›‰ËÎfl «·Î‰‰Î  ÷˘ ‹˘ZÎıı …‰Î› ! ±Î‰Î ‹fiW›-ÁÎflfi_ ¿˘≥fiı ¤Îfi … fi◊Ì, ÷ı◊Ì ¤À¿
fi΋ ±Î’ı »ı, ±fiı ±ı fi΋ µ’fl ⁄_√·Î, ‹˘Àfl, ’ˆÁ˘ flάı »ı ±fiı    ¤À¿ ¿›Î˝ ¿flı »ı.
fifiÎ‹Ì ¿Îœı »ı I›Îflı ±ıfiÌ …M÷Ì ◊≥ Ω› »ı. ·˘¿˘ ∞‰fi √Ωflı »ı             ’HÎ ±ı ¿‚Î ¿˘HÎ Â̬‰ı ?!
fiı ’»Ì √…flÌ Ω› »ı ? ±Î ÂOÿ˘ … “≥ÀÁıSŒ” ¿Ëı »ı ¿ı ±Î ⁄‘Ì
                                    ±Î…ı …√÷fiı ÏË÷ÎÏË÷fi_ ¤Îfi … fi◊Ì, Á_ÁÎflfiÎ ÏË÷ÎÏË÷fi_
±‰V◊α˘ »ı, √Ωfl˘ ±ıÀ·ı … ‰ÎÀ¬«a ! ˉı ±Î ∞‰fifi˘ Ëı÷
                                 ¿ıÀ·Î_¿fiı ¤Îfi ˢ›, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ⁄Ï©fiÎ ±Î‘Îflı ¿ıÀ·Î¿ı √˘Ã‰ı·_ ˢ›
‹˘…¢¬ ËÂı ¿ı ’»Ì ’fl˘’¿Îfl ‹ÎÀı ËÂı ? ¿ı ’»Ì ÂÎÿÌ ¿flÌfiı CÎfl
                                 »ı. ’HÎ ±ı Á_ÁÎflÌ ¤Îfi ¿Ëı‰Î› ¿ı Á_ÁÎfl‹Î_ ÂÌ flÌ÷ı Ë_ Á¬Ì ◊Ι ?
«·Î‰‰_ ±ı Ëı÷ »ı ? ±Î ÂÎÿÌ ÷˘ ŒflÏ…›Î÷ ˢ› »ı. ¿˘≥fiı ŒflÏ…›Î÷
                                 ¬flı¬fl ÷˘ ±Î ’HÎ “¿flı@À” fi◊Ì. “¿flı@ÀfiıÁ” ÷˘ @›Îflı ¿Ëı‰Î› ¿ı
ÂÎÿÌ fi ˢ› ÷˘ ÂÎÿÌ fiÎ ◊Λ. ’HÎ fiλ^À¿ı ÂÎÿÌ ◊Λ »ı fiı ?! ±Î
                                 ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚Î ÂÌA›˘ ˢ› ÷˘. ±Î ‰¿Ì· ◊›˘ ÷˘ › ¿o¥ ∞‰fi
⁄‘_ Â_ fi΋ ¿Îœ‰Îfi˘ Ëı÷ »ı? ±Î√‚ ÁÌ÷Î fiı ±ı‰Ì Á÷̱˘ ◊≥
                                 ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚Î ±Î‰ÕÌ fiËŸ. I›Îflı ÕΘ@Àfl ◊›˘ ÷˘ › ±ı ¿‚Î fiÎ ±Î‰ÕÌ.
√›ı·Ì, ÷ı fi΋ ¿ÎœÌ √›ı·Ì. ’HÎ fi΋ ÷˘ ±ËŸfi_ ±ËŸ … flËı‰Îfi_
                                 ±Î ÷‹ı “±ÎÏÀ˝VÀ”fiÌ ¿‚Î ÂÌ¬Ì ·ÎT›Î ¿ı ⁄Ì∞ ¿˘≥ ’HÎ ¿‚Î Â̬Ì
»ı, fiı ΩıÕı Â_ ·≥ …‰Îfi_ »ı ? ÷‹ÎflÌ √Ò_«˘ !
                                 ·ÎT›Î, ±ı ¿_≥ ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚Î fiÎ ¿Ëı‰Î›. ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚Î
   ÷‹Îflı ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷˘ …Ωı fiı fiÎ …‰_ ˢ› ÷˘ fiÎ …¢, ’HÎ   ÷˘, ¿˘≥ ‹ÎHÎÁ ÁflÁ ∞‰fi ∞‰÷˘ ˢ› ÷ıfiı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı, ÷‹ı
±ËŸ ÷‹ÎflÌ √Ò_«˘fiÎ ⁄‘Î … ¬·ÎÁÎ ¿flÌ Ω±˘. ±ËŸ ÷˘ ÿflı¿ Ω÷fiÎ     ±Î ÂÌ flÌ÷ı ∞‰fi ∞‰˘ »˘ ±ı‰_ ¿_≥¿ ‹fiı Â̬‰ÎÕ˘. Ë_ ÂÌ flÌ÷ı
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                        3  4                        @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

«Î·_ ? ÷˘ ±ı ¿‚Î Â̬Λ ? ±ıfiÎ ¿‚Αfl Ωı≥±ı, ±ıfi˘ ¿‚Αfl ˢ‰˘     ±Î’HÎı »÷_ fiÎA›_ ˢ› ÷˘ › ¨‘_ ¿flÌ fiάı. ¿ÎflHÎ ¿ı Á‹…HÎ ¨‘Ì
Ωı≥±ı, ±ıfi˘ √fl ˢ‰˘ Ωı≥±ı. ’HÎ ±ÎfiÌ ÷˘ ¿˘≥fiı ’Õı·Ì … fi◊Ì      »ı. ¨‘Ì Á‹…HÎ »ı ±ıÀ·ı ¨‘_ ¿flı, fiËŸ ÷˘ ±Î ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ¿˘≥
fiı ? ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚ÎfiÌ ÷˘ ‰Î÷ … µÕÎÕÌ ‹ı·Ì »ı fiı ? ±‹ÎflÌ      …B›Î±ı ÿ—¬ fi◊Ì. ±Î …ı ÿ—¬˘ »ı ÷ı ±HÎÁ‹…HÎfiÎ_ ÿ—¬˘ »ı ±fiı
’ÎÁı …ı ¿˘≥ flËı÷˘ ˢ› ÷ıfiı ±Î ¿‚Î ‹‚Ì Ω›. »÷Î_, ±Î¬Î …√÷fiı     ·˘¿˘ Áfl¿Îflfiı ‰√˘‰ı, ¤√‰Îfifiı ‰√˘‰ı ¿ı, ±Î ±‹fiı ÿ—¬ ÿı »ı !
±Î ¿·Î fi◊Ì ±Î‰Õ÷Ì ±ı‰_ ±Î’HÎÎ◊Ì fiÎ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ Ωı “¿_M·ÌÀ”     ·˘¿˘ ÷˘ ⁄Á ‰√˘‰HÎÎ_ ¿fl‰Îfi˘ ‘_‘˘ … ÂÌA›Î »ı.
∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚Î Â̬ı·Î ˢ› fiı ÷˘ ·Î≥Œ “≥{Ì” flËı ’HÎ ‘‹˝
÷˘ ΩıÕı …˘≥±ı …. ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚΋Î_ ‘‹˝ ‹A› ‰V÷_ »ı ±fiı         Ë‹HÎÎ_ ¿˘≥ ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì, ¤Ò·◊Ì ‹Î_¿Õ ‹Îfl‰ÎfiÌ ÿ‰Î ’Ì Ω›
‘‹˝‹Î_ › ⁄Ì…\_ ¿Â_ fiËŸ, ‹˘ZÎ ‘‹˝fiÌ › ‰Î÷ fiËŸ, ‹ÎhÎ ¤√‰ÎfifiÌ     ÷˘ ±ı ÿ‰Î ±ıfiı »˘ÕÌ ÿı ?
±ÎiÎÎw’Ì ‘‹˝ ’΂‰Îfi˘ »ı. ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfi ¿ı ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi ¿ı …ı        ≠ffi¿÷ν — fiÎ »˘Õı.
¿˘≥ ¤√‰Îfifiı ÷‹ı ‹Îfi÷Πˢ ÷ıfiÌ ±ÎiÎα˘ Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î√ı »ı ÷ı
Á‹∞fiı ’΂˘. ˉı ⁄‘Ì fiÎ ’‚Λ ÷˘ …ıÀ·Ì ’‚Λ ±ıÀ·Ì ÁΫÌ. ˉı        ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‹, ¤Ò·◊Ì ’Ì ·Ì‘Ìfiı ? ΩHÎÌ Ωı≥fiı fi◊Ì ’Ì‘Ì ÷˘
±ÎiÎ΋Î_ ±ı‰_ ˢ› ¿ı ⁄˛õ«›˝ ’΂Ωı fiı ±Î’HÎı ’ˆHÎÌfiı ·Î‰Ì±ı ÷˘   › ±ı fiÎ »˘Õı ?
±ı ωflÎı‘ΤÎÁ ◊›_ ¿Ëı‰Î›. ¬flÌ flÌ÷ı ÷ı±˘ ±ı‹ fi◊Ì ¿Ëı÷Î ¿ı ÷‹ı       ≠ffi¿÷ν — fiÎ. ±ıfiÌ ±Áfl fiÎ »˘Õı.
±Î‰_ ωfl˘‘ΤÎÁ‰Î‚_ ¿flΩı. ±ı ÷˘ ±ı‰_ ¿Ëı »ı ¿ı ÷ÎflÎ◊Ì …ıÀ·Ì
±‹ÎflÌ ±ÎiÎα˘ “±ıÕ…VÀ” ◊Λ ±ıÀ·Ì “±ıÕ…VÀ” ¿fl. ±Î’HÎÎ◊Ì ⁄ıı        ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±ıfiı ‹Îflı »ı ¿˘HÎ ? ±ı ‹Î_¿Õ ‹Îfl‰ÎfiÌ ÿ‰Î ±ıfiı
±ÎiÎα˘ “±ıÕ…VÀ” fiÎ ◊≥ ÷˘ Â_ ⁄‘Ì ±ÎiÎα˘ ‹Ò¿Ì ÿı‰Ì ? ±Î’HÎÎ◊Ì   ‹Îflı »ı, ¤√‰Îfi fi◊Ì ‹Îfl÷˘, ±Î ÿ—¬ ±Î’‰_ ¿ı ⁄Ì∞ ¿˘≥ ‰V÷
◊÷_ fi◊Ì ‹ÎÀı Â_ ±Î’HÎı »˘ÕÌ ÿı‰_ ? ÷‹fiı ¿ı‰_ ·Î√ı »ı ? ⁄ı fiÎ ◊Λ  ¿fl‰Ì ±ı ¤√‰Îfi fi◊Ì ¿fl÷˘, ’ÿ˚√· … ÿ—¬ ÿı »ı. ±Î ‹Î_¿ÕfiÌ ÿ‰Î
÷˘ ⁄Ì∞ ⁄ı ±ÎiÎÎ ’‚Λ ÷˘ › ⁄Ë ◊≥ √›_.                ±ı ’HÎ ’ÿ˚√· … »ı fiı ? ±Î’HÎfiı ±Îfi˘ ±fi¤‰ ◊Λ »ı ¿ı fiÎ
                                  ◊Λ ? ±Î ¿Î‚fiÎ ∞‰˘ ’Ò‰˝Ï‰flΑ¿ T≤Ïkα˘fiÎ, ’Ò‰˝Ï‰flΑ¿ ¿Ëı‰Î›.
   ·˘¿˘fiı T›‰ËÎfl‘‹˝ ’HÎ ±ıÀ·˘ ¨«˘ ‹‚‰˘ Ωı≥±ı ¿ı …ı◊Ì      ’Ëı·ÎfiÎ ¿Î‚fiÎ ·˘¿˘ ÷˘ ¬Î‰Îfi_-’̉Îfi_ fi ˢ›, ·Ò√ÕÎ_-·kÎÎ_ fi ˢ›
·˘¿˘fiı ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚Î ±Î‰Õı. ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚Î ±Î‰Õı ±ıfiı       ÷˘ › «·Î‰Ì ·ı÷Î, ±fiı ±I›Îflı ¿ÂΛfiÌ ÷ÎHÎ fiËŸ ÷˘ › ±ÎÀ·˘ ⁄‘˘
… T›‰ËÎfl‘‹˝ ¿è΢ »ı. ¿_≥ ÷’, I›Î√ ¿fl‰Î◊Ì ±ı ¿‚Î ±Î‰Õı fiËŸ.     ¿¿‚ÎÀ, ¿¿‚ÎÀ ! ÷ı‹Î_ › ‘HÎÌfiı “≥L¿‹ÀıZΔ, “ÁıSÁÀıZΔfiÎ_ ·ŒflÎ_ ˢ›,
±Î ÷˘ ±∞Hν ◊›_ ˢ› ÷˘ ¿_≥¿ µ’‰ÎÁ …ı‰_ ¿fl…ı. …ıfiı ∞‰fi       ±ıÀ·ı I›Î_fiÎ ÁÎËı⁄◊Ì ±ı ¤Õ¿÷Πˢ› ±fiı CÎıfl ⁄≥-ÁÎËı⁄fiı ’һ̱ı
∞‰‰ÎfiÌ ¿‚Î ±Î‰ÕÌ ÷ıfiı ±Î¬˘ T›‰ËÎfl‘‹˝ ±Î‰Ì √›˘ ±fiı Ïfiç›       ¿ı ÷‹ı ÂıfiÎ ¤Õ¿˘ »˘ ? I›Îflı ±ı ¿Ëı ¿ı, “‹ÎflÎ ‘HÎÌ ‰Á‹Î »ı.”
‘‹˝ ÷˘ Õı‰·’ ◊≥fiı ±Î‰ı ÷˘ ≠ÎM÷ ◊Λ ±fiı ±Î ±ø‹ ‹Î√ı˝ ÷˘
Ïfiç› ‘‹˝ iÎÎfiÌfiÌ ¿Ú’Î◊Ì … ≠ÎM÷ ◊≥ Ω› »ı ! “iÎÎfiÌ ’flÊ” ’ÎÁı        «Îfl ‰V÷±˘ ‹‚Ì Ë˘› fiı ¿¿‚ÎÀ ‹Î_Õı ±ı ⁄‘Î_ ‹Ò¬˝, e·ÌÂ
÷˘ ±fi_÷ iÎÎfi¿‚Πˢ› fiı ±fi_÷ ≠¿ÎflfiÌ ⁄˘‘¿‚Πˢ› ! ±ı ¿‚α˘      ¿Ëı‰Î›. ÀÎ≥‹ı ¬Î‰Îfi_ ‹‚ı »ı ¿ı fi◊Ì ‹‚÷_ ? √‹ı ÷ı‰_ ’»Ì ˢ›,
±ı‰Ì Á_ÿfl ˢ› ¿ı Á‰˝ ≠¿ÎflfiÎ_ ÿ—¬˘◊Ì ‹@÷ ¿flı.            CÎ̉΂_ ¿ı CÎÌ ‰√flfi_, ’HÎ ‹‚ı »ı fiı ? ÀÎ≥‹ı «Î ‹‚ı »ı ¿ı fi◊Ì
                                  ‹‚÷Ì ? ’»Ì ⁄ı ÀÎ≥‹ ˢ ¿ı ±ı¿ ÀÎ≥‹, ’HÎ «Î ‹‚ı »ı ¿ı fi◊Ì
       Á‹… ¿ı‰Ì ? ÷ı ÿ—¬‹› ∞T›Î !!              ‹‚÷Ì ? ±fiı ·Ò√ÕÎ_ ‹‚ı »ı ¿ı fi◊Ì ‹‚÷Î_ ? ¬‹ÌÂ-’ÎÀ·Òfi
   “±Î” iÎÎfi … ±ı‰_ »ı ¿ı …ı »÷_ ¿flı ±fiı …√÷fiÎ ·˘¿˘ ÷˘     Ï›΂΋Î_ ÀÎœ‹Î_ ’Ëıfl‰ÎfiÎ_ ¿’ÕÎ_ ‹‚ı »ı ¿ı fi◊Ì ‹‚÷Î_ ? ’ÕÌ
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                         5  6                         @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

flËı‰ÎfiÌ ±˘flÕÌ »ı ¿ı fiËŸ ? ±ÎÀ·Ì «Îfl ‰V÷ ‹‚ı fiı ’»Ì ⁄Ò‹ ’ÎÕı     ‹ËŸ “±ı¿ ‘˘· «˘ÕÌ ÿ≥” ±ı‰Ì ±fi_√ ‘˘· ‹Î›Î˝ ¿flı. …√÷ ÷fl_√Ì
÷ı ⁄‘Î_fiı …ı·‹Î_ CÎÎ·Ì ÿı‰Î_ Ωı≥±ı! ÷ı‹ »÷Î_ ÷ıfiı ⁄Ò‹ flËı÷Ì Ë˘› ÷˘  ¤Ò÷˘‹Î_ ÷flŒÕuÎ ¿flı »ı. ±Î‹ ◊Âı ÷˘ ±Î‹ ◊Âı fiı ÷ı‹ ◊Âı.
÷ıHÎı ÂÎÿÌ ¿flÌ ·ı‰Ì Ωı≥±ı. ÂÎÿÌfiÌ ⁄Ò‹ ‹ÎÀı …ı·‹Î_ fiÎ CÎÎ·Ì ÿı‰Î›.
±Î «Îfl ‰V÷±˘ ΩıÕı ±ÎfiÌ …wfl »ı. ™‹fl·Î›¿ ◊›ı·Îfiı ÂÎÿÌ ‹ÎÀı               ±Î‰Î ¢¬fiÌ @›Î_ …wfl »ı ?
fiÎ fi ’ÕΛ. ’HÎ ±Î‹Î_› ¿ıÀ·Î¿ ÂÎÿÌ ◊≥ ˢ› fiı ÷ıfiı ÷˘ÕÌ fiάı          …√÷ ±Î¬_ “±fi˚fiıÁıÁflÌ” ’Ïfl√˛ËfiÎ ÁÎ√fl‹Î_ ÕÒ⁄Ì √›_ »ı
»ı fiı ’»Ì ±ı¿·Î fl¬Õı »ı fiı ÿ—¬ ‰Ë˘flı »ı. ◊›ı·Ì ÂÎÿÌ ÷˘ÕÌ fiάı    “fiıÁıÁflÌ”fiı ¤√‰Îfi ’Ïfl√˛Ë ¿Ëı÷Î fi◊Ì. ‹ÎÀı ÿflı¿ı ’˘÷ÎfiÌ “fiıÁıÏÁÀÌ”
»ı, ¿≥ Ω÷fiÌ ’ÏO·¿ »ı ±Î ?! ±Î «Îfl-’Î_« ‰V÷ fiΠˢ› ÷˘         ¿ıÀ·Ì »ı ±ı fiyÌ ¿flÌ ·ı‰_ Ωı≥±ı. ±Î ÿıËfiı ‹A› ÂıfiÌ …wfl »ı ?
±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î ¤≥fiı …flÎ ±Õ«HÎ ’Õı »ı. ÷ı › ÿ—¬ fiÎ        ‹A› ÷˘ ˉÎfiÌ. ÷ı ÷ıfiı ZÎHÎı ZÎHÎı ¡Ì ±˘Œ ¿˘VÀ ‹Y›Î … ¿flı »ı. ⁄Ì…\_,
¿Ëı‰Î›, ±Õ«HÎ ¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ÿ—¬‹Î_ ¿Îœı »ı, ±Î¬˘     ’ÎHÎÌfiÌ …wfl »ı. ±ı ’HÎ ±ıfiı ¡Ì ±˘Œ ¿˘VÀ ‹Y›Î … ¿flı »ı. ’»Ì
ÿËÎÕ˘ ÷fl_√˘ ¿›Î˝ … ¿fl÷˘ ˢ›. Ω÷Ω÷fiÎ ÷fl_√˘ ¿›Î˝ ¿flı !         …wÏfl›Î÷ ¬Î‰ÎfiÌ »ı. ¤Ò¬ ·Î√ı »ı ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ŒÎ›fl ◊›˘, ‹ÎÀı ±ıfiı
   ±Î ±ı¿ …HÎfi_ ‹˘œ_ …flÎ ÏËÀ·fl …ı‰_ Ë÷_, ±ıfi_ fiο …flο ‹‚÷_    ˢ·‰˘. ±Î “ŒÎ›fl”fiı ˢ·‰‰Î ‹ÎÀı Â_ Ωı≥±ı ? I›Îflı ±Î ·˘¿˘ ¿Ëı
±Î‰÷_ Ë÷_. ÷ı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı ‹fi‹Î_ ¬ÿ ‹ÎfiÌ ⁄ıÃı·˘ ¿ı ±Î’HÎı ÷˘     ¿ı, “l̬_Õ, ⁄ÎÁ_ÿÌ !” fiÎ ±S›Î, …ı ˢ› ÷ı fiÎ¬Ì ÿıfiı ‹ËŸ. ¬Ì«ÕÌ-
ÏËÀ·fl …ı‰Î »Ì±ı ! ‹ıfl «yfl ! ¿_≥ ÏËÀ·fl fiı ¿_≥ ÷_ ? Â_ ‹ÎfiÌ      ¿œÌ fiÎ¬Ì Ë˘› ÷˘ › ±ı ˢ·‰Î›. ’»Ì Áı¿LÕflÌ VÀı… fiÌ …wÏfl›Î÷‹Î_
                                   ’Ëıfl‰Îfi_, ’ÕÌ flËı‰Îfi_ ±ı »ı. ∞‰‰Î ‹ÎÀı ¿_≥ ‹ÎfifiÌ …wfl »ı ? ±Î
⁄ıÃ˘ »ı ?! ÏËÀ·fl ÷˘ ±‹◊˘ ⁄Ò‹ ’ÎÕı ÷˘ ±Î¬Ì ÿÏfi›Î ËÎ·Ì ∂Ãı !
                                   ÷˘ ‹Îfifiı ¬˘‚ı »ı fiı ‹ÒÏE»˝÷ ◊≥fiı Œflı »ı. ±Î ⁄‘_ “iÎÎfiÌ ’vÊ”
ˉı ±Î ·˘¿˘fiÎ ÷fl_√˘fi˘ @›Î_ ’Îfl ±Î‰ı !
                                   ’ÎÁı◊Ì ΩHΉ_ Ωı≥±ı fiı ?!
   ±ıÀ·ı ‰V÷fiÌ ¿ÂÌ …wfl fi◊Ì, ±Î ÷˘ ±iÎÎfi÷Îfi_ ÿ—¬ »ı. ±‹ı
                                      ±ı¿ ÿËÎÕ˘ Ωı fi‚‹Î_ ¬Î_Õ fiάı·_ ’ÎHÎÌ ±Î‰ı ÷˘ ·˘¿ ¿_À΂Ì
“V‰w’ iÎÎfi” ±Î’̱ı ’»Ì ÿ—¬ fiÎ flËı. ±‹ÎflÎ_ ’Î_« ‰Î@›˘‹Î_ ±Î’HÎı
                                   Ω›. ±S›Î, ¿_ÀÎ‚Ì √›˘ ? ÷˘ ¿ı” ËÎ, ±‹Îflı ÷˘ ÁÎÿ_ … ’ÎHÎÌ Ωı≥±ı.
@›Î_ fi◊Ì flËı÷Î ±ıÀ·_ … ⁄Á Ωı›Î ¿fl‰Îfi_ ! ±ıfiÎ ÀÎ≥‹ı ¬Î‰Îfi_
                                   ±Î‰_ Ωı ◊Λ fiı ÷˘ ±ıfiı ÁΫÎfiÌ Ï¿_‹÷ Á‹Ω›. ±Î ·˘¿ ÷˘ ŒıLÀÎ
⁄‘_ ‹Y›Î_ ¿flı, ±fiı ±ı ’λ\_ “T›‰ÏV◊÷” »ı. Ωı ÿÎœÌ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ◊Λ
                                   fiı ¿˘¿Î¿˘·Î ¬˘‚ı »ı. ±S›Î, ÷Îflı ÂıfiÌ …wÏfl›Î÷ »ı ±ı ΩHÎÌ ·ı fiı !
»ı ÷˘ Â_ ÷fiı ¬Î‰Î’̉Îfi_ fiËŸ ‹‚Ì flËı ? ±Î ÿÎœÌfiÌ ≥E»Î fi◊Ì
                                   «˘A¬Ì ˉÎ, «˘A¬_ ’ÎHÎÌ fiı flÎhÎı ¬Ì«ÕÌ ‹‚Ì √≥ ÷˘ ±Î ÿıË ⁄Ò‹
÷˘ › ÷ı ◊Λ »ı ! ˉı ÷‹fiı ‰‘Îflı ‰V÷fiÌ …wfl fi◊Ì fiı ? ‰‘Îflı
                                   ’ÎÕı ? fiÎ ’ÎÕı. ±ıÀ·ı …wÏfl›Î÷ Â_ »ı ±ıÀ·_ fiyÌ ¿flÌ ·˘. I›Îflı ±Î
‰V÷fiÌ …\±˘ fiı ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì µ’ÎÏ‘ »ı! ÷‹fiı “V‰w’iÎÎfi” ‹‚÷Î_ ’Ëı·Î_
                                   ·˘¿ ±‹¿ … ≠¿Îflfi˘ ±Î≥VøÌ‹ ¬˘‚Âı ! ¿⁄Ìfl ÁÎËı⁄ Â_ ¿Ëı »ı ?
÷fl_√˘ ±Î‰÷Î Ë÷Î fiı ? ÷fl_√˘fiı ÷‹ı ±˘‚¬˘ ¬flÎ fiı ?
                                      ““÷ıflÎ ‰ıflÌ ¿˘≥ fiËŸ, ÷ıflÎ ‰ıflÌ Œı·.””
   ≠ffi¿÷ν — ∞ ËÎ, ÷fl_√˘ ±Î‰÷Î Ë÷Î.
                                      “±fi˚fiıÁıÁflÌ” ‹ÎÀı ¬˘ÀÌ ÿ˘ÕÎÿ˘Õ ¿flı »ı ±ı … “Œı·” ¿Ëı‰Î›.
   ÿÎÿÎlÌ — ‹ËŸ Ω÷Ω÷fiÎ ÷fl_√˘ ±ÎT›Î ¿flı, ÷ı ÷fl_√˘fiı
                                   ÷_ ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ flËı »ı fiı fiËΉΠ‹ÎÀı ’ÎHÎÌ ‹Î_√ı ÷˘ ±‹ı ÷ıfiı “Œı·”
¤√‰Îfiı ±Î¿ÎÂÌ e· ¿èÎ_ »ı. ±Î¿ÎÂÌ e· ¿ı‰_ Ë÷_ fiı ¿ı‰_ fiˢ÷_.
                                   fiÎ ¿Ë̱ı ?
±ıfiÎ …ı‰Ì ‰Î÷ ! ⁄‘Î ÷fl_√‹Î_ fiı ±fi_√‹Î_, ⁄ı‹Î_ … ’ÕuÎ »ı. ±Î‹,
ÁÌ‘Ì ‘˘· ‹Îfl÷Î_ fi◊Ì. ÁÌ‘Ì ‘˘· ‹Îflı ±ı ÷˘ ’K‘Ï÷Áfl ¿Ëı‰Î›. ’HÎ        ““±’fiı Œı· Ï‹ÀÎ ÿı, ÏŒfl √·Ì √·Ì ‹ı_ ÏŒfl.””
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                        7  8                         @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

   ±Î ÿıËfiÌ …wÏfl›Î÷ ¿ıÀ·Ì ? «˘A¬_ CÎÌ-ÿÒ‘ Ωı≥±ı I›Îflı ±ı        ±Î ÿÎ_÷ı › »ı‰Àı ÷˘ fiÎÿÎflÌ ¿Îœ‰ÎfiÎ, ’HÎ ±I›Îflı ⁄fiΉÀÌ ÿÎ_÷
«˘A¬_ fi◊Ì ±Î’÷Î fiı ’ıÀ‹Î_ ¿«fl˘ fiάı »ı. ±ı Œı· Â_ ¿Î‹fiÎ ? ±Î    CÎηÌfiı ÁÎÿÎfl ¿flı »ı. ’HÎ ÷ı ¤Ò÷ …ı‰_ ·Î√ı. ¿<ÿfl÷fiı fi‰Î ÿÎ_÷
‹Î◊΋Î_ Â_ fiάı »ı, ⁄Y›_ ? ÂıQ’, ÁÎ⁄ …ı‰_ fiÎ ÿı¬Î› fiı ’ÎHÎÌ …ı‰_  ±Î’‰ÎfiΠˢ› ÷˘ ÷ı fiÎ ±Î’÷ ? fiÎfiÎ »˘¿flÎfiı fi‰Î ÿÎ_÷ ±Î’ı »ı
ÿı¬Î› ±ı‰_ ‹Î◊΋Î_ CÎηÂı. ±Î ±y·fiÎ ≥V¿˘÷flα˘±ı ±ı‰Ì        fiı ?
¢‘¬˘‚ ¿flÌ ¿ı …ı Œı· fiˢ÷Î ±ı › Œı· ◊≥ √›Î ! ±ÎfiÎ◊Ì            ±Î ÿıËfiı CΙ ¬‰ÕÎT›Î, ÿ΂ ¬‰ÕΉÌ, »÷Î_ »ı‰Àı fifiÎ‹Ì !
±_÷flÁ¬ CÎÀÌ √›_ ! ¤√‰Îfiı Â_ ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ⁄ÎèÎÁ¬ ±fiı ±_÷flÁ¬fiÌ    Á⁄¿Ì fifi΋Ì! »ı‰Àı ÷˘ ±Î fifiÎ‹Ì … fiÌ¿‚‰ÎfiÌ »ı. fifiÎ‹Ì ±ıÀ·ı
‰E«ı ’Î_«, ÿ À¿Îfi˘ Œıfl ËÂı ÷˘ «Î·Âı, ’HÎ ±Î fiı‰_ À¿Îfi˘ Œıfl    ¿<ÿfl÷fiÌ …M÷Ì. ⁄‘_ ±ËŸ ‹Ò¿Ìfiı …‰Îfi_ fiı ΩıÕı Â_ ·≥ …‰Îfi_ ? CÎflfiÎ_
ˢ› ÷˘ ÷ı fiÎ «Î·ı. ±Î‰Õ˘ ‹˘À˘ ◊›Î ’»Ì ±ı Œı· ◊Λ ! ‹fl‰_ ’Õı ?   ΩıÕıfiÌ, CÎflο ΩıÕıfiÌ, ‰ı’ÎflÌ ΩıÕıfiÌ √Ò_«˘ ! ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ ¿ı “Ëı ∞‰˘ !
’HÎ ±ı‹ fi◊Ì ‹flÎ÷_ fiı ÁËfi ¿fl‰_ ’Õı. ±Î ÷˘ fi›Î˝ Œı· … »ı,      ⁄{˘, ⁄{˘, ⁄{˘. ‹fiW›’HÎ_ ŒflÌ ‹‚‰_ ‹ËÎÿ·˝¤ »ı.””
“±fi˚fiıÁıÁflÌ” …wÏfl›Î÷ ∂¤Ì ¿flÌ »ı.
                                     ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚Î ±Î ¿Î‚‹Î_ fiΠˢ›. ‹˘ZÎfi˘ ‹Î√˝ ÷˘ …‰Î
   ±ı¿ ¿·Î¿ ⁄Ωfl ⁄_‘ ◊≥ √›_ ˢ› ÷˘ ·˘¿˘fiı Ï«_÷Î ◊≥ Ω› !     ÿ˘, ’HÎ ∞‰fi ∞‰÷Î_ ÷˘ ±Î‰Õ‰_ Ωı≥±ı fiı ?
±S›Î, ÷Îflı Â_ Ωı≥±ı »ı ÷ı ÷fiı Ï«_÷Î ◊Λ »ı ? ÷˘ ¿Ëı ¿ı, ‹Îflı …flÎ
±Î≥VøÌ‹ Ωı≥±ı »ı, ÏÁ√flıÀ Ωı≥±ı »ı ! ±Î ÷˘ Œı· … ‰‘Λ˘˝ fiı?             Âı‹Î_ ÏË÷ ? fiyÌ ¿fl‰_ ’Õı !
±Î ±_ÿfl Á¬ fi◊Ì ÷ı◊Ì ·˘¿ ⁄ËÎfl ÕÎŒ˘Ï‚›Î_ ‹Îflı »ı. ‹ËŸ            ±‹ÎflÌ ’ÎÁı T›‰ËÎfl ΩB≤Ï÷ ÷˘ Ïfifl_÷fl ˢ› ! ¿˘≥ CÎÏ՛΂fiÌ
±_÷flÁ¬fiÌ …ı ÏÁ·¿ Ë÷Ì ÷ı › ±Î…ı …÷Ì flËÌ »ı. ±_÷flÁ¬fi_ ⁄ı·ıLÁ     ¿_’fiÌ ‹ÎflÌ ’ÎÁı ’ˆÁÎ ·≥ √≥ fi◊Ì. ¿˘≥ flıÏÕ›˘‰Î‚ÎfiÌ ¿_’fiÌ ‹ÎflÌ
fiÎ ÷˘Õ¢. ±Î ÷˘ …ı‹ ŒÎ‰ı ÷ı‹ ÏÁ·¿ ‰Î’flÌ fiÎ¬Ì ÷˘ ’»Ì        ’ÎÁı◊Ì ’ˆÁÎ ·≥ √≥ fi◊Ì. ±‹ı ±ı ‰ÁÎT›Î_ … fi◊Ì. ±Î ⁄‘Î_fi˘ ±◊˝
±_÷flÁ¬fi_ ⁄ı·ıLÁ … ÂÌ flÌ÷ı flËı ? fi¿· ¿flÌfiı ∞‰‰_ ÁÎv_ ¿ı       … ¢ »ı ? “Ï‹Ïfi_√·ıÁ” »ı. …ı CÎÏ՛΂ı ‹fiı ËıflÎfi ¿›˘˝, …ıfiı Ωı÷Î_fiÌ
±Á· ? ±Î »˘¿flÎ_±˘ ±ı¿⁄ÌΩfiÌ fi¿· ¿flı »ı. ±Î’HÎfiı fi¿· ¿ı‰Ì ?     ÁÎ◊ı … ‹ËŸ ÷ı· flıÕΛ ±ı Â_ ¿Î‹fi_ ? CÎHÎÎ ¬flÎfiı ⁄Î’fiı ÿı¬‰Î◊Ì
±Î Œ˘flıfifiÎ ·˘¿˘ ±Î’HÎÌ fi¿· ¿flÌ Ω›. ’HÎ ±Î ÷˘ “Œ˘flıfi”fiÎ ◊˘ÕÎ    ‹ËŸ ÷ı· flıÕΛ. ’˘÷ı ‰Î_«÷˘ fiΠˢ›, «˘’ÕÌ ±ÎCÎÌ ‹Ò¿Ìfiı fl‹÷‹Î_
“ÏËM’Ì” ±ËŸ ±ÎT›Î fiı ±ËŸfiÎ ·˘¿˘±ı ÷ı‹fiÌ fi¿· ¿flÌ fiÎ¬Ì !       ’Õu˘ ˢ› fiı ±«Îfi¿ ⁄Î’fiı ÿı¬ı ÷˘ ÷ıfiı ÷ı· flıÕΛ, ±ı‰_ ±Î CÎÏ՛΂
±Îfiı ∞‰fi ¿Ëı‰Î› … ¿ı‹ ?                      ÿı¬÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı ÷ı· ’Õu_ ÷˘ ⁄Y›_ ‹ı· CÎÏ՛΂fiı »ıÀ_. ±fiı ±Î ⁄Ì…\_
    ·˘¿˘ “√˘‚ ‹‚÷˘ fi◊Ì, ¬Î_Õ ‹‚÷Ì fi◊Ì” ±ı‹ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı »ı.    ⁄‘_ flıÏÕ›˘-ÀÌ.‰Ì ÷˘ ≠I›ZÎ √Î_Õ’HÎ »ı, ≠I›ZÎ “‹ıÕfiıÁ” »ı.
¬Î‰ÎfiÌ «ÌΩı ‹ÎÀı ¿o¥ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕ‰Ì ? ¬Î‰ÎfiÌ «ÌΩıfiı ÷˘ ÷E» √HÎÌ       ≠ffi¿÷ν — flıÏÕ›˘ ÷˘ CÎfl-CÎfl‹Î_ »ı.
»ı. ¬Î‰Îfi_ ÷˘ ’ıÀ »ı ÷ı ‹‚Ì flËı »ı. ÿÎ_÷ »ı ÷ıÀ·Î ¿˘Ï‚›Î ‹‚Ì flËı
»ı. ÿÎ_÷ı › ¿ı‰Î »ı ! «Ìfl‰ÎfiÎ, ŒÎÕ‰ÎfiÎ, «Î‰‰ÎfiÎ …\ÿÎ …\ÿÎ, ±Î      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‰Î÷ …\ÿÌ »ı. F›Î_ iÎÎfi … fi◊Ì I›Î_ ±Î√‚ Â_
±Î_¬˘ ¿ı‰Ì ÁÎflÌ »ı ? ¿fl˘Õ wÏ’›Î ±Î’ı ÷˘ › ±Î‰Ì ±Î_¬ ‹‚ı ?     ◊Λ ? ±ıfiı … ‹˘Ë ¿Ëı‰Î› fiı ? ‹˘Ë ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› »ı ? fiÎ …wÏfl›Î÷
fiÎ ‹‚ı. ±flı, ·Î¬ wÏ’›Î ˢ› ÷˘ › ±yfl‹Ì ¿ËıÂı, “Ë_ ÿ—¬Ì »\_”.    «Ì…fiı ·Î‰ı fiı …wÏfl›Î÷ «Ì…fiÌ ¿Áfl ‰ıÃı ±ıfi_ fi΋ ‹˘Ë ¿Ëı‰Î›.
±Î’HÎÌ ’ÎÁı ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì Ï¿_‹÷Ì ‰V÷±˘ »ı ±ıfiÌ Ï¿_‹÷ Á‹…÷˘         ±Î ¿˘fiÎ …ı‰_ »ı ÷ı ¿Ë_ ? ±Î Õ_√‚Ìfiı ¬Î_ÕfiÌ «ÎÁHÎÌ‹Î_
fi◊Ì. ±Î ±ı¿·Ì ±Î_¬fiÌ … Ï¿_‹÷ Á‹…ı ÷˘ › Á¬ ·Î√ı.          fiάÌfiı ±Î’ı ÷˘ ·≥ ±Î‰ı ÷ıfiÎ …ı‰_ »ı. ±S›Î, ÷Îflı Õ_√‚Ì ¬Î‰Ì »ı
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                        9  10                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

¿ı «ÎÁHÎÌ ¬Î‰Ì »ı ÷ı ’Ëı·Î_ fiyÌ ¿fl. Õ_√‚Ì ±ı Õ_√‚Ì Ë˘‰Ì Ωı≥±ı.   ’Ò»‰_, ÷ı “ÿÎÿΔ ÷‹fiı ⁄÷ΉÂı ¿ı ±Î hÎHÎ flV÷Î Ωı¬‹‰Î‚Î »ı fiı
fiËŸ ÷˘ Õ_√‚Ì ¬Î‘Îfi˘ ±◊˝ … ¢ ? ±Î ÷˘ ⁄‘_ √Î_Õ’HÎ »ı. ’˘÷Îfi_     ±Î flV÷˘ Ï⁄fiΩı¬‹Ì »ı ÷ı flV÷ı ±‹ÎflÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ·≥fiı «Î·‰Îfi_ »ı.
¿_≥ ÏÕÏÁ{fi fiËŸ, ’˘÷ÎfiÌ ÁÒ{ fiËŸ fiı ¿Â_ ¤Îfiı › fiËŸ! ¿˘”¿fiı
Õ_√‚Ìfiı ¬Î_ÕfiÌ «ÎÁHÎÌ‹Î_ ¬Î÷˘ …\±ı ±ıÀ·ı ’˘÷ı ’HÎ ¬Î› ! Õ_√‚Ì           fiı ±Î‰Ì √˘Ã‰HÎÌ◊Ì Á¬ ±Î‰ı !
±ı‰Ì ‰V÷ »ı ¿ı ¬Î_ÕfiÌ «ÎÁHÎÌ‹Î_ fiάı ¿ı ÷ı ›{·ıÁ ◊≥ Ω›. ±ıÀ·ı       ±ı¿ …HÎ ‹fiı ¿Ëı ¿ı, “‹fiı ¿ÂÌ Á‹…HÎ ’Õ÷Ì fi◊Ì. ¿Âο
¿˘≥fiı ¤Îfi fi◊Ì, Ï⁄·¿<· ⁄ı¤Îfi’HÎ_ »ı. ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı ‹fi‹Î_ ‹Îfiı     ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ‹fiı ±Î’˘.” ÷ıfiÎ ‹Î◊ı ËÎ◊ ‹Ò¿Ìfiı ‹ı ¿èÎ_, “Ω, ±Î…◊Ì
¿ı, “Ë_ ¿_≥¿ »\_” ±fiı ±ıfiı fiÎ › ¿ı‹ ’ÕΛ ±Î’HÎÎ◊Ì ? ±Î ±ÎÏÿ‰ÎÁÌ   Á¬fiÌ ÿ¿Îfi ¿Îœ. ±I›Îflı ÷ÎflÌ ’ÎÁı …ı »ı ÷ı ÿ¿Îfi ¿ÎœÌ fiά.”
’HÎ ‹fi‹Î_ Á‹…ı ¿ı, “Ë_ ¿_≥¿ »\_.” ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı, “±Î   Á¬fiÌ ÿ¿Îfi ±ıÀ·ı Â_ ? Á‰Îfl◊Ì ∂ÛΠI›Îfl◊Ì ⁄ÌΩfiı Á¬ ±Î’‰_,
⁄ı √Λ˘ fiı ±Î ⁄ı ⁄‚ÿfi˘ Ë_ µ’flÌ »\_ !” ±fiı ±ı «Îfl …HÎfi˘ ±ı      ⁄ÌΩı ‰ı’Îfl fiÎ ¿fl‰˘. ˉı ±ı ‹ÎHÎÁfiı ÷˘ ±ÎfiÌ ⁄Ë Á‹…HÎ ’ÕÌ
µ’flÌ … √HÎΛ fiı ? F›Îflı ±ı‹fiı ‹Îfl‰_ ˢ› I›Îflı ±ı ‹ÎflÌ Â¿ı, ±ı    √≥. ±ıHÎı ÷˘ ⁄Á ±Î Âw ¿flÌ ÿÌ‘_, ±ıÀ·ı ÷˘ ±ı ¬Ò⁄ ±Îfi_ÿ‹Î_ ±Î‰Ì
‹ÎÀı ±Ï‘¿ÎflÌ »ı ±ı. ±fiı ¿˘≥fi˘ µ’flÌ fiΠˢ› ÷˘ »ı‰Àı ‰Ëfi˘ ÷˘     √›˘ ! Á¬fiÌ ÿ¿Îfi ¿Îœı fiı ±ıÀ·ı ÷Îflı ¤Î√ı › Á¬ … flËıÂı ±fiı
µ’flÌ Ë˘› …. ±Îfiı ¿ı‹ ’ˢ_«Ì ‰‚Λ ? F›Î_ ω‰ı¿ fi◊Ì, ÁÎflÎÁÎflfi_    ·˘¿˘fiı ¤Î√ı › Á¬ … …Âı. ±Î’HÎı Ë·‰Î≥fiÌ ÿ¿Îfi ˢ› ’»Ì ¿˘≥fiı
¤Îfi fi◊Ì I›Î_ Â_ ◊Λ ? ‹˘ZÎfiÌ ÷˘ ‰Î÷ …‰Î ÿ˘ ’HÎ ÁÎ_ÁÎÏfl¿       I›Î_ …·ı⁄Ì ‰ı«Î÷Ì ·ı‰Î …‰_ ’Õı ? F›Îflı ¬Î‰Ì ˢ› I›Îflı ¬‰Î›. ÿ¿Îfi
ÏË÷ÎÏË÷fi_ ’HÎ ¤Îfi fi◊Ì.                       … Ë·‰Î≥fiÌ Ë˘› I›Î_ ’»Ì Â_ ? ‹ÎÀı ÷_ Á¬fiÌ … ÿ¿Îfi ¿Îœ. ’»Ì
                                  ¿ÂÌ µ’ÎÏ‘ … fiËŸ.
    Á_ÁÎfl Â_ ¿Ëı »ı ¿ı flıÂ‹Ì «Îÿfl ‹Œ÷ ‹‚÷Ì Ë˘› ÷˘ ÷ı ·Î‰Ìfiı
’Î◊fl˘ fiËŸ ±fiı “¿˘Àfi” ‰ı«Î÷Ì ‹‚÷Ì Ë˘› ÷˘ ·Î‰˘. ˉı ÷‹ı ’Ò»Â˘        ÷‹Îflı …ıfiÌ ÿ¿Îfi ¿Îœ‰Ì ˢ› ÷ıfiÌ ¿ÎœÌ ¿Λ. Ωı ⁄‘Î …
¿ı ±ı‹Î_ Â_ ŒÎ›ÿ˘ ! ÷˘ ¿ı” ±Î ‹Œ÷ ·Î‰‰ÎfiÌ Àı‰ ’ÕuÎ ’»Ì Ωı      ÿËÎÕÎfiÌ fiÎ ¿ÎœÌ ¿Λ ÷˘ ±Ã‰ÎÏ՛΋Î_ ±ı¿ ÿËÎÕ˘ flω‰ÎflfiÎ ÿËÎÕı
¿ÿÌ fiËŸ ‹‚ı ÷˘ ‹U¿ı·Ì‹Î_ ‹¿Î≥ …≥Â. ‹ÎÀı ±ı‰Ì Àı‰ flά…ı ¿ı      ÷˘ ¿Îœ˘ ! ±Î…ı flω‰Îfl »ı, “ÿÎÿΔ±ı ¿èÎ_ »ı ¿ı Á¬fiÌ ÿ¿Îfi ¿Îœ‰Ì
¿Î›‹ ‹Y›Î ¿flı. ‹ÎÀı ¿˘ÀfifiÌ ‰ı«Î÷Ì ·Î‰…ı. fiËŸ ÷˘ Àı‰ ’ÕuÎ ’»Ì    »ı. ÷‹fiı Á¬fiÎ CÎflο˘ ‹‚Ì flËıÂı. “T›‰ÏV◊÷” fi˘ Ïfi›‹ … ±ı‰˘
¿’fl_ ·Î√Âı. ±Î …√÷ … ⁄‘_ ±ı‰_ ◊≥ √›_ »ı, µ’›˘√ fi΋ı › fiÎ      »ı ¿ı √˛ÎË¿fiı ¤ı√Î ¿flÌ ±Î·ı. “T›‰ÏV◊÷” fi˘ Ïfi›‹ ±ı »ı ¿ı ÷ıÓ …ı
‹‚ı. ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ±Î«Î›˝ ‹ËÎflÎΩıfiı ¿Ë̱ı ¿ı, “ÁÎËı⁄, ±Î «Îfl      fiyÌ ¿›Ù ˢ› ÷ı ≠‹ÎHÎı ÷fiı CÎflο ‹˘¿·Ì ±Î’ı.
√˘ÿÕÎ_‹Î_ ±Î…ı ÁÒ≥ Ω±˘.” ÷˘ ±ı‹fiı ‹Ëε’ÎÏ‘ ·Î√ı, ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı       …ıfiı …ı ¤Î‰÷_ ˢ› ÷ıHÎı ÷ıfiÌ ÿ¿Îfi ¿Îœ‰Ì. ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ Á‚̱˘
±Î¬Ì flÎ÷ ! ¿ÎflHÎ ¿ı ÁÎÿÕÌ‹Î_ ÁÒ‰ÎfiÌ Àı‰ ’Õı·Ì fiı ! ±Î ÁÎÿÕÌ◊Ì    ¿›Î˝ ¿flı. ±ı‹Î_◊Ì ±ı Â_ ¿Îœı ? ¿˘≥fiı Ë·‰Î≥fi˘ ¢¬ ˢ› ÷˘ ÷ı ÂıfiÌ
Àı‰Î›ı·Î »ı fiı ’ı·Î «Îfl √˘ÿÕÎ_◊Ì Àı‰Î›ı·Î »ı. ¤√‰Îfifiı ÷˘ ⁄ıµ ¿⁄Ò·  ÿ¿Îfi ¿Îœı ? Ë·‰Î≥fiÌ …. ·˘¿˘fiı Âıfi˘ ¢¬ »ı ? Á¬fi˘. ÷˘ Á¬fiÌ
fi◊Ì. ÁΑfiÎ ÷’fiı ¿ı B≤ËV◊ÌfiΠω·ÎÁfiı ¤√‰Îfi ¿⁄Ò· ¿fl÷Î fi◊Ì       … ÿ¿Îfi ¿Îœ, …ı◊Ì ·˘¿˘ › Á¬ ’΋ı fiı ’˘÷ÎfiÎ CÎflfiÎ_ › Á¬ ¤˘√‰ı.
±ı ÷˘ ¿Ëı »ı ¿ı Ωı ÷‹Îfl_ µ’›˘√’Ò‰˝¿ ËÂı ÷˘ ÷ı ÁΫ_. µ’›˘√ fi◊Ì    ¬Î±˘, ’̱˘ fiı ‹{Î ¿fl˘. ±Î‰÷Î ÿ—¬fiÎ Œ˘ÀÎ fiÎ ’ÎÕ˘. ¬Î·Ì fi΋
fiı ±ı‹fiı ±ı‹ Àı‰ ’ÕÌ Ω› ÷ı ⁄‘_ Ï‹Ïfi_√·ıÁ ¿Ëı‰Î›.          ÁÎ_¤Y›_ ¿ı «_ÿ¤Î≥ ±Î‰‰ÎfiÎ »ı, Ë…\ ±ÎT›Î fi◊Ì, ¬Î·Ì ¿Î√‚ …
   ‰Î÷˘ … Á‹…‰ÎfiÌ »ı ¿ı ±Î flV÷ı ±Î‰_ »ı fiı ±Î flV÷ı ±Î‰_     ±ÎT›˘ »ı I›Î_◊Ì … ±ıfiÎ Œ˘ÀÎ ’ÎՉΠ‹_ÕÌ Ω›.
»ı. ’»Ì fiyÌ ¿fl‰Îfi_ »ı ¿ı ¿›ı flV÷ı …‰_ ! fiÎ Á‹Ω› ÷˘ “ÿÎÿΔfiı        ±Î “ÿÎÿΔ ÷˘ “iÎÎfiÌ ’flÊ” ±ı‹fiÌ ÿ¿Îfi ¿ı‰Ì «Î·ı ? ±Î¬˘
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                       11  12                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

Ïÿ‰Á ! ±Î “ÿÎÿΔ fiÌ Á¬fiÌ ÿ¿Îfi, ÷ı‹Î_ ¿˘≥±ı œı¬Î‚˘ fiÎA›˘ ˢ›    fiÎ ‘ÌflÌÂ. ¿˘≥ ‹ÎHÎÁ ¿Ëı ¿ı, ÷‹ı ⁄Ë ÁÎflÎ »˘ ÷˘ ±Î’HÎı › ¿Ë̱ı
÷˘ ›ı ’λΠ±ıfiı √·Î⁄Ω_⁄ ¬‰ÕΉ̱ı. Á΋Îfiı ±˘»Ì ¬⁄fl »ı ¿ı      ¿ı “¤≥, ÷‹ı › ⁄Ë ÁÎflÎ »˘.” ±Î‰Ì √‹÷Ì ‰Î÷ ‘Ìfl˘ ÷˘ «Î·ı.
±Î Á¬fiÌ ÿ¿Îfi »ı ±ıÀ·ı I›Î_ œı¬Î‚˘ fiÎ ‹flΛ ? ±ı‹fiı ÷˘, ÏfiÂÎfi
                                    ±Î Á_ÁÎfl ⁄‘˘ ÏËÁÎ⁄ «Ò¿‰‰Îfi_ ¿Îfl¬Îfi_ »ı. ‰ıfl ÷˘ ÁÎÁ
÷Î@›Î ‰√fl F›Î_ ±ÎT›_ I›Î_ ‹Îflı.
                                 ◊≥fiı, ‰Ë ◊≥fiı, »˘¿fl˘ ◊≥fiı, »ı‰Àı ⁄‚ÿ ◊≥fiı ’HÎ «Ò¿‰‰_ ’Õı.
   ±Î’HÎı ¿˘≥fiı ÿ—¬ fi◊Ì ±Î’‰_ ±Î‰_ fiyÌ ¿›Ù ÷˘ › ±Î’fiÎfl˘    ⁄‚ÿ ·Ì‘Î ’»Ì wÏ’›Î ⁄ÎflÁ˘ «Ò¿T›Î ’»Ì ⁄Ì…ı Ïÿ‰Áı ±ı ‹flÌ Ω› !
÷˘ ±Î’Ì … Ω› fiı ? I›Îflı Â_ ¿flÌ ÷_ ? Ωı Ë_ ÷fiı ±ı¿ flV÷˘ ⁄÷Ή_.  ±ı‰_ »ı ±Î …√÷ !! ±fi_÷ ±‰÷Îfl ‰ıfl‹Î_ fiı ‰ıfl‹Î_ √›Î »ı ! ±Î
÷Îflı ±Ã‰ÎÏ՛΋Î_ ±ı¿ ÿËÎÕ˘ “’˘VÀ ±˘ÏŒÁ” ⁄_‘ flά‰ÎfiÌ. ÷ı ÿΔÕı   …√÷ ‰ıfl◊Ì ¬Õ_ flèÎ_ »ı ! ±Î ÏËLÿ±˘ ÷˘ CÎfl‹Î_ ‰ıfl ⁄Î_‘ı ±fiı ±Î
¿˘≥fi˘ ‹fi̱˘Õ˝fl V‰Ì¿Îfl‰˘ fiËŸ fiı ¿˘≥fiı ‹fi̱˘Õ˝fl ¿fl‰Îfi˘ fiËŸ.     ‹ÏV·‹˘fiı …\±ı ÷˘ ±ı CÎfl‹Î_ ‰ıfl fiÎ ⁄Î_‘ı, ⁄ËÎfl {CÎÕ˘ ¿flÌ ±Î‰ı. ±ı
±fiı ¿˘≥ ‹˘¿·ı ÷˘ ÷ıfiı ⁄Î…\±ı ‹Ò¿Ì flά‰Îfi_ fiı ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı, “±Î…ı  ΩHÎı ¿ı ±Î’HÎı ÷˘ ±ÎfiÌ ±Î … ±˘flÕÌ‹Î_ ±ÎfiÌ … ΩıÕı flÎhÎı ’ÕÌ
’˘VÀ±˘ÏŒÁ ⁄_‘ »ı. ¿· ⁄Î÷ ¿flı_√ı.” ±‹Îflı ÷˘ ¿Î›‹ ’˘VÀ ±˘ÏŒÁ    flËı‰Îfi_ »ı, I›Î_ {CÎÕ˘ ¿›ı˝ ¿ı‹ ’η‰ı ? ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚Î Â_ »ı
⁄_‘ … ˢ› »ı.                           ¿ı Á_ÁÎfl‹Î_ ‰ıfl fiÎ ⁄_‘Λ fiı »^ÀÌ …‰Î›. ÷ı fiÎÁÌ ÷˘ ±Î ⁄ΉÎ-
   ±Î Ïÿ‰Î‚Ìfiı ÿËÎÕı ⁄‘Î ÂÎ ‹ÎÀı ÕÎèÎÎ ◊≥ Ω› »ı ? ±ı‹fiÌ    ⁄Ή·Ì±˘ Ω› »ı … fiı ? fiÎÁÌ fiÎ …‰Î›. ±Î ÷˘ ∞‰fiÁ_√˛Î‹ »ı,
“Ï⁄·ÌŒ” ⁄ÿ·Î≥ Ω› »ı ÷ı◊Ì. ±Î…ı Ïÿ‰Î‚Ìfi˘ ÿËÎÕ˘ »ı, ±Îfi_ÿ‹Î_    …L‹◊Ì … Á_√˛Î‹ «Î· ! I›Î_ ·˘¿ ‹˘…‹{΋Î_ ’ÕÌ √›_ »ı !
√΂‰˘ »ı ±ı‰_ fiyÌ ¿flı »ı ÷ı◊Ì ±ı‹fiÌ Ï⁄·ÌŒ ⁄ÿ·Î≥ Ω› »ı, ÷ı◊Ì       CÎflfiÎ_ ⁄‘Î_ ΩıÕı, ±Î…\⁄Î…\, ±˘ÏŒÁ‹Î_ ⁄‘Î_ ΩıÕı “Á‹¤Î‰ı
±Îfi_ÿ‹Î_ flËı »ı. “±Î’HÎı” ‹ÎÏ·¿ ±ıÀ·ı √˘Ã‰HÎÌ ¿flÌ Â¿Ì±ı. ÷ı fiyÌ  Ïfi¿Î·” ¿flΩı. CÎfl‹Î_ fiÎ ¤Î‰÷_ ◊΂̋Î_ ±ÎT›_ I›Î_ “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·”
¿›Ù ˢ› ¿ı “±Î…ı ÷˘»ÕÎ≥ ¿fl‰Ì fi◊Ì.” ÷˘ ÷ÎflÎ◊Ì ÷˘»ÕÎ≥ fiËŸ ◊Λ.   ¿flΩı. ¿˘≥fiı »_»ıÕ¢ fiËŸ …ı ¤ÎHÎ΋Î_ ±Î‰ı ÷ı ¬Î…ı. …ı Á΋_ ±ÎT›_
±Î ±Ã‰ÎÏ՛΋Î_ ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ±Î’HÎı Ïfi›‹‹Î_ flËı‰Îfi_, ’˘VÀ ±˘ÏŒÁ    ÷ı Á_›˘√ »ı fiı ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ »ı ¿ı Á_›˘√fiı ‘y˘ ‹ÎflÌ ÷˘ ±ı ‘y˘
⁄_‘ ¿flÌfiı ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ⁄ıÁ‰Îfi_. ’»Ì »˘ fiı ·˘¿˘ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı ¿ı ±Î…ı   ÷fiı ‰Î√Âı ! ±ıÀ·ı ±‹fiı fiÎ ¤Î‰÷Ì ‰V÷ ‹Ò¿Ì ˢ› ÷˘ › ±‹ı
’˘VÀ ±˘ÏŒÁ ⁄_‘ »ı ?                        ‹ËŸ◊Ì ⁄ı «Ì… ¬Î≥ ·≥±ı. fiÎ ¬Î≥±ı ÷˘ ⁄ı …HÎfiÌ ΩıÕı {CÎÕÎ ◊Λ.
        ‰ıfl ¬’ı fiı ±Îfi_ÿ ’HÎ flËı !            ±ı¿ ÷˘ …ı ·ÎT›˘ ˢ›, …ıHÎı ⁄fiÎT›_ ˢ› ÷ıfiÌ ΩıÕı ¤Î_…√Õ ’Õı,
                                 ÷fl»˘Õ ‰Î√Ì Ω›, ±fiı ⁄Ì…\_ ¬Î‰ÎfiÌ «Ì… ΩıÕı. ¬Î‰ÎfiÌ «Ì… ¿Ëı
    ±Î …√÷‹Î_ ¿˘≥’HÎ ∞‰fiı Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ fi ÿı‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ
                                 »ı ¿ı, ‹ı_ ¢ √fi˘ ¿›˘˝ ? Ë_ ÷ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰Ì »\_, fiı ÷_ ‹Îv_ ±’‹Îfi
ˢ› ÷˘ … ¿‹ÎHÎÌ ¿Ëı‰Î›. ±ı‰Ì ¤Î‰fiÎ fl˘… Á‰Îflı ¿fl‰Ì. ¿˘≥ √΂
                                 Â_ ¿Î‹ ¿flı »ı ? ÷fiı ÃÌ¿ ·Î√ı ÷ıÀ·_ ·ı, ’HÎ ±’‹Îfi fiÎ ¿flÌ ‹Îfl_.
±Î’ı ÷ı ±Î’HÎfiı fiÎ √‹÷Ì Ë˘› ÷˘ ÷ıfiı …‹ı … ¿fl‰Ì, ÷’ÎÁ fiÎ
                                 ˉı ±ıfiı ±Î’HÎı ‹Îfi fiÎ ±Î’‰_ Ωı≥±ı ? ±‹fiı ÷˘ ±Î’Ì Ω› ÷˘
¿fl‰Ì ¿ı ‹ı_ ±ıfiı @›Îflı ±Î’Ì Ë÷Ì. ±Î’HÎı ÷˘ ÷fl÷ … …‹ı ¿flÌ ·ı‰Ì
                                 › ±‹ı ÷ıfiı ‹Îfi ±Î’̱ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı¿ ÷˘ ¤ı√_ ◊Λ fiËŸ fiı ¤ı√_
¿ı ÏËÁÎ⁄ ’÷Ì √›˘. fiı «Îfl ’Î»Ì ±Î’Ì ÷˘ «˘’Õ˘ «Î· flËı, ±ıfiı
∑HÎÎfi⁄_‘ ¿Ëı »ı. «˘’Õ˘ ⁄_‘ ¿›˘˝ ±ıÀ·ı ¬Î÷_ ⁄_‘. ±Î ·˘¿ ÷˘ Â_   ◊Λ ÷˘ ‹Îfi ±Î’‰_ ’Õı. ±Î ¬Î‰ÎfiÌ «Ì… ±Î’Ì fiı ÷ıfiÌ ÷‹ı ¬˘Õ
¿flı ¿ı ’ı·Î±ı ±ı¿ ‘ÌflÌ Ë˘› ÷˘ ±Î µ’fl◊Ì «Îfl ‘Ìflı ! ¤√‰Îfiı Â_    ¿ÎœÌ ÷˘ ’Ëı· ±Î‹Î_ Á¬ CÎÀı ¿ı ‰‘ı ?
¿èÎ_ »ı ¿ı, …ı fl¿‹ ÷fiı √‹÷Ì Ë˘› ÷ı ‘Ìfl ±fiı fiÎ √‹÷Ì Ë˘› ÷˘        ≠ffi¿÷ν — CÎÀı.
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                       13  14                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

   ÿÎÿÎlÌ — CÎÀı ±ı ‰ı’Îfl ÷˘ fiÎ ¿fl˘ fiı ? …ıfiÎ◊Ì Á¬ CÎÀı ±ı‰˘  ±ı ¤Îfi … fi◊Ì, ±fiı ’˘÷Îfi_ ’HÎ ¤Îfi @›Î_ »ı ? ±ı ÷˘ ·˘¿˘±ı
‰ı’Îfl fi … ¿flΛ fiı ? ‹fiı ÷˘ CÎHÎÎ Œıfl fiÎ ¤Î‰÷_ Âο ˢ› ÷ı ¬≥    …ı ¤Îfi ±ÎM›_ ÷ı … ¤Îfi »ı.
·™ fiı ’λ˘ ¿Ë_ ¿ı ±Î…fi_ Âο ⁄Ë ÁflÁ »ı.
                                     ⁄ËÎfl ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì Ωˢ…·Î·Ì ¤˘√‰‰ÎfiÌ »ı ! ±Î ·Î¬
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ƒ˘Ë fiÎ ¿Ëı‰Î› ? fiÎ ¤Î‰÷_ ˢ› fiı ±Î’HÎı                                 ı
                                 wÏ’›ÎfiÌ Õ⁄·Õı¿fl ⁄Á‹Î_ ±Îà ±ÎfiÎ ±Î’ı ÷˘ ±ËŸ◊Ì Ãıà ««˝√À Á‘Ì
¿Ë̱ı ¿ı ¤Î‰ı »ı, ÷˘ ±ı ¬˘À_ ‹fifiı ‹fiΉ‰Îfi_ fiÎ ◊›_ ?                                      ı
                                 ⁄ıÁÌfiı …‰Î ‹‚ı ! ±ı‹Î_ √ÎÿÌ ’Î»Ì ¿ı‰Ì ÁflÁ ! ±flı ! ’˘÷ÎfiÎ CÎıfl›
   ÿÎÿÎlÌ — ¬˘À_ ‹fifiı ‹fiΉ‰Îfi_ fiËŸ. ±ı¿ ÷˘ “¤Î‰ı »ı” ±ı‰_   ±ı‰Ì fi◊Ì Ë˘÷Ì ! ˉı ±Î‰Ì ÁflÁ ’H›ˆ ‹‚Ì »ı ’HÎ ¤˘√‰÷Î_ fi◊Ì
¿Ë̱ı ÷˘ ±Î’HÎÎ √‚ı ∂÷flÂı. “fi◊Ì ¤Î‰÷_” ¿èÎ_ ±ıÀ·ı Âοfiı flÌÁ    ±Î‰Õ÷_, fiËŸ ÷˘ ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ·˘¿˘fiı ·Î¬ wÏ’›ÎfiÌ ⁄Á @›Î_◊Ì
«œÂı, ⁄fiΉfiÎflfiı flÌÁ «œÂı ±fiı CÎflfiÎ »˘¿flÎ_ Â_ Á‹…Âı ¿ı ±Î     ¤ÎB›‹Î_ ˢ› ? ±Î ‹˘Àfl‹Î_ Ω±˘ »˘ ÷ı ¿Âı ‘Ò‚ ∂Õı »ı ? fiÎ. ±ı
լΉ΂Π‹ÎHÎÁ ¿Î›‹ ±Î‰_ … ¿›Î˝ ¿flı »ı ? CÎflfiÎ_ »˘¿flÎ_±˘ ±Î’HÎÌ  ÷˘ flV÷Î ‘Ò‚ ‰√flfiÎ »ı. «Î·ı ÷˘ ’√ı› ‘Ò‚ «Õı fiËŸ. ±flı, ⁄ÎÿÂÎËfiı›
±Î⁄w Ωı≥ Ω›.                           ±ıfiÎ ‰¬÷‹Î_ flV÷Î ‘Ò‚‰Î‚Î Ë÷Î. ÷ı ⁄ËÎfl …≥fiı ±Î‰ı ÷˘ ‘Ò‚◊Ì ¤flÎ≥
                                 Ω› ! ±fiı ±Î‹fiı ⁄ÎÿÂÎË ¿fl÷Î_› ‰‘Îflı ÁÎèÎ⁄Ì »ı, ’HÎ ¤˘√‰÷Î_ …
   ±‹Îflı CÎfl‹Î_ › ¿˘≥ ΩHÎı fiËŸ ¿ı “ÿÎÿΔfiı ±Î ¤Î‰÷_ fi◊Ì ¿ı   fi◊Ì ±Î‰Õ÷_ fiı ? ±Î ⁄Á‹Î_ ⁄ıÃ˘ ˢ› ÷˘› ‹ËŸ «yfl «Î· !
¤Î‰ı »ı. ±Î flÁ˘≥ ⁄fiΉ‰Ì ÷ı Â_ ⁄fiΉfiÎflfiÎ ËÎ◊fi˘ ¬ı· »ı ? ±ı
÷˘ ¬ÎfiÎflfiÎ “T›‰ÏV◊÷”fiÎ ÏËÁÎ⁄ı ¤ÎHÎ΋Î_ ±Î‰ı »ı, ÷ı‹Î_ Õ¬˘ fiÎ            Á_ÁÎfl ÁËı…ı› «Î·ı, I›Î_...
¿fl‰˘ Ωı≥±ı.
                                     ¿Â_ ÿ—¬ …ı‰_ »ı … fiËŸ ±fiı …ı »ı ±ı ±HÎÁ‹…HÎfiÎ_ ÿ—¬˘
        ÁÎèÎ⁄Ì, »÷Î_› fiÎ ‹ÎHÎÌ !              »ı. ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿ıÀ·Î ⁄‘Î ∞‰˘ »ı ? ±Á_A›Î÷ ∞‰˘ »ı ! ’HÎ
    ±Î ˢÀ·‹Î_ ¬Î› »ı ÷ı ’»Ì ‹flÕ˘ ◊Λ. ˢÀ·‹Î_ ¬Î› ’»Ì     ¿˘≥fiÌ › ⁄Ò‹ fi◊Ì ¿ı ±‹Îflı I›Î_ ÿ¿Î‚ ’Õu˘ ! ±fiı ±Î ±yfl‹Ì±˘
‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±Î‹ ¤ı√˘ ◊Λ ±fiı ±ı¿ ⁄Î…\ ’ÕÌ flËı. ’»Ì ±ı F›Îflı     ‰flÁı ‰flÁı ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flı »ı ! ±Î ÿÏfl›Î‹Î_ ¿˘≥ ∞‰ ¤Ò¬ı ‹flÌ √›˘
’Ïfl’ο ◊Λ I›Îflı ‹flÕ˘ ◊Λ. «Ò_¿ ±Î‰ı ±ı ¿ıÀ·Î_› ‰Ê˘˝ ’»Ì ’Ïfl’ο  ˢ› ±ı‰_ »ı ? ±Î ¿Î√ÕÎ-⁄Î√ÕÎ ⁄‘Î ¤Ò¬ı ‹flÌ Ω› ±ı‰_ »ı ? fiÎ,
◊Λ. ±‹fiı ÷˘ ±Î ±fi¤‰ ◊›˘ I›Îfl ’»Ì ⁄‘Îfiı ¿Ëı÷Î ¿ı ˢÀ·fi_      ±ı ¤Ò¬◊Ì fiËŸ ‹fl‰ÎfiÎ, ±ı ÷˘ ¿_≥ ±◊ÕÎ≥ ’ÕuΠˢ›, ±ı„@ÁÕLÀ
fiÎ ¬‰Î›. ±‹ı ±ı¿ ‰¬÷ ‹ÌÃÎ≥fiÌ ÿ¿Îfiı ¬Î‰Î √›ı·Î. ÷ı ’ı·˘      ◊›˘ ˢ›, ±√fl ÷˘ ±Î›W› ’Òfl_ ◊Λ I›Îflı ‹flÌ Ω›. ¿˘≥ ¿Î√Õ˘ ÷‹fiı
‹ÌÃÎ≥ ⁄fiΉ÷˘ Ë÷˘ ÷ı‹Î_ ’flÁı‰˘ ’Õı, ¿«fl˘ ’Õı ! ±Î…¿Î· ÷˘ CÎıflı   ÿ—¬Ì ÿı¬Î›˘ ? ¿˘≥ Á¿Î≥fiı ¿_÷Î≥ √›ı·˘ ¿Î√Õ˘ ÿıA›˘ ÷‹ı ? ±Î
› ¬Î‰Îfi_ ⁄fiΉı »ı ÷ı @›Î_ «˘A¬_ ˢ› »ı ? ·˘À ⁄Î_‘ı I›Îflı ËÎ◊   ¿>÷flÎ_fiı ¿_≥ ¨CÎfiÌ √˘‚̱˘ ¬Î‰Ì ’Õı »ı ? ±ı ÷˘ ¿ı‰Î_ ÏfiflÎ_÷ı ¨CÎÌ
‘˘›Î fiΠˢ›, fi¬‹Î_ ‹ı· ¤flΛ˘ ˢ›. ±Î…¿Î· fi¬ ¿Î’÷Î fi◊Ì       Ω› »ı. ±Î ±yfl‹Ì±˘ … ‰ÌÁ-‰ÌÁ √˘‚̱˘ ¨CΉΠ‹ÎÀı ¬Î› »ı !
fiı ? ±ËŸ ¿ıÀ·Î¿ ±Î‰ı ±ıfiı fi¬ ·Î_⁄Πˢ› I›Îflı ‹Îflı ÷ıfiı ¿Ëı‰_   ¨CÎ ±ı ÷˘ ¿<ÿfl÷Ì ⁄ÏZÎÁ »ı, ¨C΋Î_ ÷˘ ¬flı¬fl˘ ±Îfi_ÿ ˢ›! ±fiı
’Õı »ı, ⁄Ëıfi ±Î‹Î_ ÷fiı ·Î¤ »ı ¿ı ? ·Î¤ ˢ› ÷˘ fi¬ flËı‰Î ÿı…ı.   ±Î Õ˘@Àfl˘ ÷˘ ⁄ı¤Îfi ◊‰ÎfiÌ √˘‚̱˘ ±Î’ı »ı. √˘‚̱˘ ¬Î≥fiı
÷Îflı ¿_≥ Õˇ˘∫√fi_ ¿Î‹ ¿fl‰Îfi_ ˢ› ÷˘ flËı‰Î ÿı…ı. I›Îflı ±ı ¿Ëı ¿ı,  ⁄ı¤Îfi ◊‰_ ÷ı ±Î ÿÎw ’̱ı »ı ÷ıfiÎ …ı‰_ »ı. ¿˘≥ “O·Õ≠ıÂfl”‰Î‚˘
fiÎ. ±Î‰÷Ì ¿Î·ı ¿Î’Ì ·Î‰ÌÂ. ±Î ·˘¿˘fiı ¿_≥ ÁıLÁ … fi◊Ì ! ÷ı fi¬    ¿Î√Õ˘ Ωı›˘ ÷‹ı ! ±Î ‹fiW› fi΋fiÎ_ ∞‰ÕÎ_ ±ı¿·Î … ÿ—Ϭ›Î_ »ı.
‰‘Îflı »ı, fiı ¿Îfi ’ÎÁı flıÏÕ›˘ ·≥fiı Œflı »ı ! ’˘÷Îfi_ Á¬ Â΋Î_ »ı   ±Î ‹fiW› ±ı¿·Î_fiı … ¿˘·ı…fiÌ …wfl »ı.
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                      15

   ±Î «¿·Î_ Á_ÿfl ‹Î‚˘ √Ò_◊ı »ı ÷ı ÷ı‹fiı ¿˘HΠϬ‰ÎÕ‰Î
√›ı·_ ? ±Î Á_ÁÎfl «·Î‰‰Îfi_ ÷˘ ±Î’‹ı‚ı … ±Î‰Õı ±ı‰_ »ı. ËÎ,
“V‰w’iÎÎfi” ‹ı‚‰‰Î ’vÊÎ◊˝ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl »ı. Á_ÁÎflfiı «·Î‰‰Î ¿Â_
… ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ±Î ‹fiW›˘ ±ı¿·Î_ … ⁄Ë ÿ˘œÕÎèÎÎ »ı. ±Î
’Â-’ZÎ̱˘fiı Â_ ⁄ˆflÌ-»˘¿flÎ_ fi◊Ì ? ÷ı‹fiı ’flHÎΉ‰Î ’Õı »ı ? ±Î
÷˘ ‹fiW›˘fiı … ⁄ˆflÌ-»˘¿flÎ_ ◊›Î_ »ı. ‹fiW›˘ … ’flHÎΉ‰Î‹Î_ ’ÕuÎ_
»ı. ’ˆÁÎ ¤ı√Î ¿fl‰Î‹Î_ ’ÕuÎ »ı. ±S›Î, ±ÎI‹Î ΩHΉΠ’λ‚          [2] ›˘√-µ’›˘√˘ ’fl˘’¿ÎflΛ !
‹Ëıfi÷ ¿fl fiı ! ⁄ÌΩ ¿ÂÎ ‹ÎÀı ‹Ëıfi÷-‹…^flÌ ¿fl‰Î …ı‰Ì »ı … fiËŸ.
                                        ∞‰fi‹Î_, ‹Ë÷˚¿Î›˝ … ±Î ⁄ı !
±I›Îfl Á‘Ì …ı ¿_≥ ¿›* »ı ÷ı ’˘¿ ‹Ò¿‰Î …ı‰_ ¿›Ù »ı. ±Î »˘¿flÎ_fiı
«˘flÌ ¿fl÷Î_ ¿˘HΠϬ‰ÎÕı »ı ? ⁄‘_ ⁄Ì…‹Î_ … flËı·_ »ı. ±Î ·Ì‹Õ˘     ‹fiW›fi˘ ±‰÷Îfl Âıfiı ‹ÎÀı »ı ? ’˘÷Îfi_ ±Î ⁄_‘fi, ¿Î›‹fi_
’Îfiı ’Îfiı ¿Õ‰˘ ÂÎ◊Ì »ı ? ±ıfiÎ ⁄Ì…‹Î_ … ¿Õ‰Î flËı·Ì »ı. ±Î    ⁄_‘fi ÷ÒÀı ±ı Ëı÷ ‹ÎÀı »ı, “±ıOÁ˘S›À” ◊‰Î ‹ÎÀı »ı ±fiı Ωı ±Î
‹fiW›˘ ±ı¿·Î_ … ÿ—¬Ì-ÿ—¬Ì »ı, ’HÎ ±ı‹Î_ ±ı‹fi˘ ÿ˘Ê fi◊Ì. ¿ÎflHÎ   “±ıOÁ˘S›À” ◊‰Îfi_ iÎÎfi ≠ÎM÷ fiÎ ◊Λ ÷˘ ÷_ ’Îfl¿ÎfiÎ ËÎv ∞‰…ı.
¿ı «˘◊Î ±ÎflÎ Á‘Ì Á¬ Ë÷_, ±fiı ±Î ÷˘ ’Î_«‹˘ ±Îfl˘, ±Î ±ÎflÎfi_    ±Î ⁄ı … ¿Î‹ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ …L‹ »ı. ±Î ⁄ı ¿Î‹ ·˘¿˘
fi΋ … ÿÊ‹¿Î‚ ! ±ıÀ·ı ‹ËÎÿ—¬ı ¿flÌfiı Á‹÷Î µI’Lfi fiÎ ◊Λ.      ¿fl÷Î_ ËÂı ? ·˘¿˘±ı ÷˘ ¤ı‚Áı‚ ¿flÌfiı ‹fiW›‹Î_◊Ì Ωfi‰fl‹Î_ …‰ÎfiÌ
¿Î‚fi_ fi΋ … ÿÊ‹ !! ’»Ì ÁÊ‹ ¬˘‚‰_ ±ı ¤Ò· »ı fiı ?         ¿‚Î ¬˘‚Ì ¿ÎœÌ »ı !
            vvvvv                           ’fl˘’¿Îfl◊Ì ’H›ˆ Á◊‰Îflı !
                                    F›Î_ Á‘Ì ‹˘ZÎ fiÎ ‹‚ı I›Î_ Á‘Ì ’H› ±ı¿·_ … Ï‹hÎ Á‹Îfi ¿Î‹
                                ¿flı »ı ±fiı ’Î’ ÿU‹fi Á‹Îfi ¿Î‹ ¿flı »ı. ˉı ÷‹Îflı ÿU‹fi flά‰˘
                                »ı ¿ı Ï‹hÎ flά‰˘ »ı ±ı ÷‹fiı …ı √‹ı ÷ı ≠‹ÎHÎı fiyÌ ¿fl‰Îfi_ »ı, ±fiı
                                      ı                    ı
                                Ï‹hÎfi˘ Á_Ω√ ¿ı‹ ◊Λ ÷ı ’Ò»Ì ·ı‰_ ±fiı ÿU‹fifi˘ Á_Ω√ ¿ı‹ Ω› ÷ı
                                                        ı
                                ’Ò»Ì ·ı‰_ ±fiı Ωı ÿU‹fi √‹÷˘ ˢ› ÷˘ ÷ı Á_Ω√ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ±ı
                                  ı
                                ’Ò», ±ıÀ·ı ±‹ı ÷ıfiı ¿Ë̱ı ¿ı, …ı‹ ŒÎ‰ı ÷ı‹ ÿı‰_ ¿flÌfiı CÎÌ ’Ì…ı, √‹ı
                                I›Î_ fl¬Õ…ı fiı ÷fiı ŒÎ‰ı ÷ı‹ ‹Ω ¿fl…ı, ’»Ì ±Î√‚fiÌ ‰Î÷ ±Î√‚ !
                                ±fiı ’H›w’Ì Ï‹hÎ Ωı≥÷˘ ˢ› ÷˘ ±‹ı ⁄÷ÎÕÌ ÿ≥±ı ¿ı, ¤≥, ±Î {ÎÕ
                                ’ÎÁı◊Ì ÂÌ¬Ì ·ı. ¿˘≥ {ÎÕ ±ıfi_ Œ‚ ’˘÷ı ¬Î≥ Ω› »ı ? I›Îflı ¿˘≥
                                √·Î⁄ ±ıfi_ e· ¬Î≥ …÷_ ËÂı ? ◊˘Õ_¿ ÷˘ ¬Î≥ …÷_ ËÂı, fiËŸ ? ±Î’HÎı
                                fiΠˢ≥±ı I›Îflı flÎhÎı ±ı ¬Î≥ …÷_ ËÂı, fiËŸ ? fiÎ, ¬Î≥ Ω› ?
                                   ≠ffi¿÷ν — fiÎ ¬Î›.
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                        17   18                        @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

   ÿÎÿÎlÌ — ±Î {ÎÕ-’Îfi ±ı ÷˘ ‹fiW›˘fiı Œ‚ ±Î’‰Î ‹ÎÀı        ⁄‘Î_ ’Îfl¿Î ‹ÎÀı ’˘÷ÎfiÎ_ Œ‚ ±Î’ı »ı. ÷‹ı ÷‹ÎflÎ_ Œ‚ ’Îfl¿Îfiı ±Î’Ì
‹fiW›˘fiÌ Áı‰Î‹Î_ »ı. ˉı {ÎÕ˘fiı Â_ ‹‚ı »ı ? ±ı‹fiÌ √Ï÷ ¨«Ì Ω›     ÿ˘. ÷‹fiı ÷‹ÎflÎ Œ‚ ‹Y›Î ¿flÂı. ÷‹ÎflÎ_ …ı Œ‚ µI’Lfi ◊Λ-ÿˆÏË¿ Œ‚,
»ı, ±fiı ‹fiW›˘ ±Î√‚ ‰‘ı »ı-±ı‹fiÌ ËıS’ ·≥fiı ! ±ı‹ ‹Îfi˘ fiı,       ‹ÎfiÏÁ¿ Œ‚, ‰ÎÏ«¿ Œ‚. “¡Ì ±˘Œ ¿˘VÀ” ·˘¿˘fiı ±ÎM›Î ¿fl˘ ÷˘ ÷‹fiı
¿ı ±Î’HÎı ¿ıflÌ ¬Î‘Ì. ±ı ±Î_⁄ÎfiÎ {ÎÕfi_ Â_ √›_ ? ±fiı ±Î’HÎfiı Â_    ÷‹ÎflÌ ÿflı¿ ‰V÷ ‹‚Ì ±Î‰Âı, ÷‹ÎflÌ ∞‰fi-…wÏfl›Î÷‹Î_ Ï¿_Ï«÷˚ ‹ÎhÎ
‹Y›_ ? ±Î’HÎı ¿ıflÌ ¬Î‘Ì ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı ±Îfi_ÿ ◊›˘. ±ıfiÎ◊Ì ±Î’HÎÌ    ±Õ«HÎ fiËŸ ’Õı. ±fiı F›Îflı ±ı Œ‚ ÷‹ı ÷‹ÎflÌ ‹ı‚ı ¬Î≥ …¢ ÷˘
T≤Ïkα˘ …ı ⁄ÿ·Î¥ ÷ıfiÎ◊Ì ±Î’HÎı Á˘ wÏ’›Î ±ÎK›ÎÏI‹¿ ¿‹Î≥±ı.      ±Õ«HÎ ±Î‰Ì ‹‚Âı. ±Î ±Î_⁄˘ ±ıfiÎ_ Œ‚ ¬Î≥ Ω› ÷˘ ±ıfi˘ ‹ÎÏ·¿
ˉı ¿ıflÌ ¬Î‘Ì ±ıÀ·ı ÷ı‹Î_◊Ì ’Î_« À¿Î ±Î_⁄Îfiı ÷‹Îfl΋Î_◊Ì Ω› ±fiı    …ı ˢ› ÷ı Â_ ¿flı ? ±ıfiı ¿Î’Ì fiάı fiı ? ÷ı‹ ±Î ·˘¿˘ ’˘÷ÎfiÎ_ Œ‚
’_«ÎHÎ_ À¿Î ÷‹Îflı ¤Î√ı flËı. ±ıÀ·ı ±ı ·˘¿˘ ±Î’HÎÎ ¤Î√‹Î_◊Ì ’ÕΉı,   ’˘÷ı … ¬Î≥ Ω› »ı, ±ıÀ·_ … fiËŸ µ’fl◊Ì ŒÌ ‹Î_√ı »ı ! ±ı¿ ±fl∞
’Î_« À¿Î ’ÕΉı fiı ±ı Ï⁄«ÎflÎ_ ¨«Ì √Ï÷‹Î_ ±Î‰ı ±fiı ±Î’HÎÌ       ·¬Ì ±Î’‰ÎfiÎ ⁄ΉÌÁ wÏ’›Î ‹Î_√ı »ı ! …ı ÿı‹Î_ “¡Ì ±˘Œ ¿˘VÀ”
±‘˘√Ï÷ ◊÷Ì fi◊Ì, ±Î’HÎı ’HÎ ‰‘̱ı. ±ıÀ·ı ±Î {ÎÕ˘ ¿Ëı »ı ¿ı      ‰¿Ì·Î÷ ¿fl÷Î, ±fiı µ’fl◊Ì CÎflfi_ …‹ÎÕÌfiı ‰¿Ì·Î÷ ¿fl÷Î_ I›Î_ ±Î ÿÂÎ
±‹Îfl_ ⁄‘_ ¤˘√‰˘, ÿflı¿ Ω÷fiÎ_ Œ‚ ŒÒ· ¤˘√‰˘.              ◊≥ – √΋‹Î_ ‰œ‰ÎÕ ◊≥ ˢ›, ÷˘ fi√flÂıÃ Ë˘› ÷ı ’ı·Î ⁄ı ·œ‰Î‰Î‚Îfiı
                                     ı
                                   ¿ËıÂ, “¤Î≥ «_ÿ·Î·, ÷‹ı ±Î…ı ÁÎÕÎ ÿÁ ‰Î√ı CÎıfl ±Î‰Ωı ±fiı
   ‹ÎÀı ±Î …√÷ ÷‹fiı ’˘ÊÎ÷_ ˢ›, …√÷ Ωı ÷‹fiı √‹÷_ ˢ›,       fi√ÌfiÿÎÁ, ÷‹ı ’HÎ ÷ı ÀÎ≥‹ı CÎıfl ±Î‰Ωı;” ±fiı fi√ÌfiÿÎÁfiÌ …B›Î±ı
…√÷fiÌ «ÌΩıfiÌ ≥E»Î ˢ›, …√÷fiΠωʛ˘fiÌ ‰Î_»fiΠˢ› ÷˘ ±ÎÀ·_                  Ò
                                   ¿˘≥ ‹…^fl ˢ› ¿ı ¬ıÕ÷ ˢ› ¿ı …ı ‰œ÷Πˢ› ÷ı‹fiı CÎıfl ⁄˘·Î‰Ì Ω›.
¿fl˘, “›˘√-µ’›˘√˘ ’fl˘’¿ÎflΛ.” ›˘√ ±ıÀ·ı ±Î ‹fi, ‰«fi, ¿Î›Îfi˘      ⁄ıµfiı ⁄ıÁÎÕı, ⁄ıµfiı ÁË‹÷ ¿flı. …ıfiÎ ’ˆÁÎ «Ò¿‰‰ÎfiΠˢ› ÷ıfiı ◊˘ÕÎ fl˘¿ÕÎ
›˘√ ±fiı µ’›˘√ ±ıÀ·ı ⁄Ï© ‰Î’fl‰Ì, ‹fi ‰Î’fl‰_, Ï«kÎ ‰Î’fl‰_-                                   ı
                                   ±’ΉÌ, ⁄οÌfiÎ ËM÷Î ⁄_‘Î‰Ì ±Î’ı. ’»Ì ⁄ıµ …HÎfiı ¿ËıÂ, «Î·˘, ‹ÎflÌ
±ı ⁄‘_ … ’Îfl¿Îfiı ‹ÎÀı ‰Î’fl ±fiı ’Îfl¿Îfiı ‹ÎÀı fiÎ ‰’flΛ ÷˘ ±Î’HÎÎ    ΩıÕı …‹‰Î ⁄ıÁÌ Ω±˘. ⁄Lfiıfiı …‹ÎÕÌfiı ’»Ì CÎıfl ‹˘¿·Ì ±Î’ı ! »ı
·˘¿˘ »ı‰Àı CÎflfiÎ_ ‹ÎÀı ’HÎ ‰Î’flı »ı fiı ! ±Î ¿>÷flÌfiı ¬Î‰Îfi_ ¿ı‹ ‹‚ı  ±I›Îflı ±Î‰Î ‰¿Ì· ? ‹ÎÀı Á‹Ωı, ±fiı Á‹›fiı ±˘‚¬Ìfiı «Î·˘. ±fiı
»ı ? ±ı ⁄E«Î_fiÌ ‹ËŸ ¤√‰Îfi flËı·Î »ı. ÷ı ⁄E«Î_fiÌ Áı‰Î ¿flı »ı      Ωı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı ’˘÷Î ‹ÎÀı … ‰Î’flı ÷˘ ‹flHÎ ‰¬÷ ÿ—¬Ì ◊‰Î›. ∞‰
÷ıfiÎ◊Ì ±ıfiı ⁄‘_ ‹‚Ì flËı »ı. ±Î ±Î‘Îflı …√÷ ⁄‘_ «Î·Ì flèÎ_ »ı.     fiÌ¿‚ı fiËŸ ! fiı ⁄_√·Î ‹˘Àfl »˘ÕÌfiı …‰Î› fiËŸ !
±Î {ÎÕfiı @›Î_◊Ì ¬˘flο ‹‚ı »ı ? ±Î {ÎÕ˘±ı ¿_≥ ’vÊÎ◊˝ ¿›˘˝ »ı ?
±ı ÷˘ …flΛ “≥‹˘Âfi·” fi◊Ì. ±ı ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ “≥‹˘Âfi·” ◊Λ »ı ?           ±fiı ±Î ·Î≥Œ Ωı ’fl˘’¿Îfl ‹ÎÀı …Âı ÷˘ ÷‹fiı ¿ÂÌ › ¬˘À
±ı ÷˘ ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ±ÎCÎÎ_-’λÎ_ ◊÷Î_ … fi◊Ì. ±ı‹fiı ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ◊÷_ fi◊Ì   fiËŸ ±Î‰ı, ¿˘≥ Ω÷fiÌ ÷‹fiı ±Õ«HÎ fiËŸ ±Î‰ı, ÷‹ÎflÌ …ı …ı
¿ı ·Î‰ ±ËŸ◊Ì ‹Î≥· »ıÀı ωrÎÏ‹hÎÌ »ı ÷ı I›Î_ …≥fiı ’ÎHÎÌ ’Ì ±Î‰_ !   ≥E»Î±˘ »ı ÷ı ⁄‘Ì … ’ÒflÌ ◊Âı. ±fiı ±Î‹ ¿>ÿο>ÿ ¿fl¢ ÷˘ ±ı¿ı
                                   › ≥E»Î ’ÒflÌ fiËŸ ◊Λ, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı flÌ÷ ÷‹fiı ¨CÎ … fiËŸ ±Î‰‰Î
         ’fl˘’¿Îfl, ’ÏflHÎ΋ı ·Î¤ … !             ÿı. ±Î ÂıÏÛα˘fiı ÷˘ ¨CÎ … fi◊Ì ±Î‰÷Ì, hÎHÎ-hÎHÎ, «Îfl-«Îfl Ïÿ‰Á
   ≠ffi¿÷ν — ±Î …√÷‹Î_ ÁÎflÎ_ ¿ÚI›˘ @›Î_ ¿Ëı‰Î› ? ±ıfiÌ T›ÎA›Î
                                   Á‘Ì ¨CÎÌ fi◊Ì Â¿÷Î. ¿ÎflHÎ ¿ı ·Ò_À⁄Î∞ … ¿flÌ »ı …ıfiÌ fiı ÷ıfiÌ.
±Î’Ì Â¿Î› ?                                ≠ffi¿÷ν — ’fl˘’¿ÎflÌ ‹ÎHÎÁ ·˘¿˘fiÎ ÁÎflÎ ‹ÎÀı ¿Ëı ÷˘ ’HÎ
                                   ·˘¿˘ ÷ı Á‹…‰Îfiı ÷ˆ›Îfl … fi◊Ì, ÷ıfi_ Â_ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÁÎflÎ_ ¿ÚI›˘ ÷˘ ±Î {ÎÕ ¿flı, ⁄‘Î_ ¿flı »ı ±ı ÷ÿ˚fi
ÁÎflÎ_ ¿ÚI›˘ ¿flı »ı. ’HÎ ±ı ’˘÷ı ¿÷ν¤Î‰ı fi◊Ì. ±Î {ÎÕ ∞‰‰Î‚Î_ »ı.      ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı, ¿ı ’fl˘’¿Îfl ¿flfiÎfl Ωı Á΋ÎfiÌ Á‹…HÎ …\±ı
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                       19

÷˘ ±ı ‰¿Ì·Î÷ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı Á΋ÎfiÌ Á‹…HÎ Ωı‰ÎfiÌ fiΠˢ›. ±Î ±Î_⁄˘
»ı ÷ı Œ‚ ±Î’ı »ı. ’»Ì ÷ı ±Î_⁄˘ ±ıfiÌ ¿ıÀ·Ì ¿ıfḻ˘ ¬Î÷˘ ËÂı ?
   ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ı› fiËŸ.
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±ı ⁄‘Ì ¿ıfḻ˘ ¿˘fiÎ ‹ÎÀı »ı ?
   ≠ffi¿÷ν — ’Îfl¿Î ‹ÎÀı.
   ÿÎÿÎlÌ — Ë_... ÷ı ±Î_⁄˘ …\±ı »ı ¿ı ±Î ‹ÎflÌ ¿ıfḻ˘ ¬ÎfiÎfl˘
                                        [3] ÿ—¬ ¬flı¬fl »ı ?
·E«˘ »ı ¿ı ÁÎfl˘ »ı ? …ı ±Î‰ı fiı ·≥ Ω› ÷ıfiÌ ÷ı ¿ıflÌ, ‹ÎflÌ fiËŸ.
                                        “flÎ¥À Ï⁄·ÌŒ” I›Î_ ÿ—¬ fi◊Ì !
’fl˘’¿ÎflÌ ∞‰fi ÷˘ ±ı ∞‰ı »ı !
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ …ı µ’¿Îfl ¿flı ÷ıfiÌ µ’fl … ·˘¿˘ ÿ˘ÊÎfl˘’HÎ       ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÿ—¬ ωÂı ¿_≥¿ ¿Ë˘. ±Î ÿ—¬ Âı‹Î_◊Ì µI’Lfi
¿flı »ı, ÷˘ › µ’¿Îfl ¿fl‰˘ ?                     ◊Λ »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı … Ωı‰Îfi_ »ı. ±’¿Îfl µ’fl µ’¿Îfl ¿flı ÷ı …       ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı Ωı ±ÎI‹Î »˘ ÷˘ ±ÎI‹Îfiı ÿ—¬ ˢ› … fiËŸ
¬fl_ »ı. ±Î‰Ì Á‹…HÎ ·˘¿ @›Î_◊Ì ·Î‰ı ? ±Î‰Ì Á‹…HΠˢ› ÷˘ ÷˘     ¿˘≥ ÿËÎÕ˘› ±fiı ÷‹ı «_ÿ·Î· »˘ ÷˘ ÿ—¬ ˢ›. ÷‹ı ±ÎI‹Î »˘ ÷˘
¿Î‹ … ◊≥ √›_ ! ±Î ’fl˘’¿ÎflÌfiÌ ÷˘ ⁄Ë ¨«Ì ÏV◊Ï÷ »ı, ±ı …       ÿ—¬ ˢ÷_ fi◊Ì, ∂·À_ ÿ—¬ ˢ› ÷ı ±˘√‚Ì Ω›. “Ë_” «_ÿ·Î· »\_ ±ı
±Î¬Î ‹fiW›- ∞‰fifi˘ K›ı› »ı. ±fiı ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ⁄ÌΩı K›ı›, ±_Ï÷‹    “fl˘_√ Ï⁄·ÌŒ” »ı. ±Î ‹ÎflÎ ‰Î≥Œ »ı, ±Î ‹ÎflÎ_ ‹‘fl »ı, ŒÎ‘fl »ı,
K›ı› ‹˘ZÎ≠ÎÏM÷fi˘ »ı.                       ¿Î¿Î »ı, ¿ı Ë_ “±ı¿Á’˘À˝-≥Q’˘À˝”fi˘ ‰ı’ÎflÌ »\_, ±ı ⁄‘Ì Ω÷Ω÷fiÌ
   ≠ffi¿÷ν — ’fl˘’¿ÎflfiÌ ÁÎ◊ı “≥√˘≥{‹”fiÌ Á_√Ï÷ ˢ› ¿ı ?
                                 “fl˘_√ Ï⁄·ÌŒ” »ı. ±Î ⁄‘Ì “fl˘_√ Ï⁄·ÌŒ”fiı ·≥fiı ÿ—¬ µI’Lfi ◊Λ
                                 »ı. Ωı “fl˘_√ Ï⁄·ÌŒ” …÷Ì flËı fiı “flÎ≥À Ï⁄·ÌŒ” ⁄ıÁÌ Ω› ÷˘ …√÷‹Î_
   ÿÎÿÎlÌ — Ë_‹ıÂÎ_ ’fl˘’¿Îfl …ı ¿flı »ı ÷ıfi˘ “≥√˘≥{‹” fi˘‹˝·   ¿_≥ ÿ—¬ »ı … fiËŸ. ±fiı ÷‹ÎflÎ …ı‰Î (¬Î‘ı-’Ì‘ı Á¬Ì) fiı ÿ—¬ ˢ›
… ˢ›, ÷ıfi˘ ‰ÎV÷ω¿ “≥√˘≥{‹” ˢ›. ±fiı …ı ¿˘À˝‹Î_ ÿ˘œÁ˘ wÏ’›Î   fiËŸ. ±Î ÷˘ ⁄‘Î_ ‰√fl ¿Î‹fiÎ_ ±HÎÁ‹…HÎfiÎ_ ÿ—¬˘ »ı.
ŒÌ ·≥fiı ⁄ÌΩfi_ ¿Î‹ ¿fl÷Πˢ› ÷ıfi˘ “≥√˘≥{‹” ⁄Ë ‰‘Ì √›ı·˘
ˢ›, ±ıÀ·ı …ıfiı “≥√˘≥{‹” ‰‘Îfl‰Îfi˘ fiΠˢ› ÷ıfi˘ “≥√˘≥{‹” ⁄Ë              ÿ—¬ ÷˘ @›Îflı √HÎΛ ?
‰‘Ì √›˘ ˢ›.                               ÿ—¬ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ±Î ÂflÌflfiı ¤Ò¬ ·Î√ı I›Îfl ’»Ì ¬Î‰Îfi_
    ±Î …√÷fi˘ ¿<ÿfl÷Ì Ïfi›‹ Â_ »ı ¿ı ÷‹ÎflÎ ’˘÷ÎfiÎ_ Œ‚ ⁄ÌΩfiı    ±Îà ¿·Î¿-⁄Îfl ¿·Î¿‹Î_ fiÎ ‹‚ı I›Îflı ÿ—¬ √HÎΛ. ÷flÁ ·ÎB›Î ’»Ì
±Î’˘ ÷˘ ¿<ÿfl÷ ÷‹Îfl_ «·Î‰Ì ·ıÂı. ±Î … √èÎ ÁΛLÁ »ı. ±Î ’fl˘ZÎ    ⁄ı-hÎHÎ ¿·Î¿‹Î_ ’ÎHÎÌ fiÎ ‹‚ı ÷˘ ±ı ÿ—¬ …ı‰_ ·Î√ı. Á_ÕÎÁ ·ÎB›Î
‘‹˝ »ı. ’»Ì ≠I›ZÎ ‘‹˝ ±Î‰ı »ı, ±ÎI‹‘‹˝ »ıS·ı ±Î‰ı. ‹fiW›∞‰fifi˘   ’»Ì Á_ÕÎÁ‹Î_ …‰Î fiÎ ÿı, ÷˘ ’»Ì ±ıfiı ÿ—¬ ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ ? Á_ÕÎÁ
ÏËÁÎ⁄ ±ÎÀ·˘ … »ı. ±¿˝ ±ÎÀ·˘ … »ı ¿ı ‹fi-‰«fi-¿Î›Î ’Îfl¿Î_ ‹ÎÀı    ¿fl÷Î_ › ±Î ‹Ò÷flÕ̱˘ »ı ÷ı ⁄‘Ì ⁄_‘ ¿flÌ ÿı fiı, ÷˘ ‹ÎHÎÁ˘ ⁄‘Î_
‰Î’fl˘.                              ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flÌ ‹ı·ı. ±Î ‹Ò÷flÕ̱˘fi_ ÷˘ ‹ËÎfi ÿ—¬ »ı ·˘¿˘fiı. ±Î ⁄‘Î_
            vvvvv                   ÿ—¬fiı ÿ—¬ ¿Ëı‰Î›.
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                       21   22                        @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

   ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄‘_ ⁄flÎ⁄fl »ı, ’HÎ ±I›Îflı Á_ÁÎfl‹Î_ Ωı≥±ı ÷˘            “’ı‹ıLÀ”‹Î_ ÷˘ Á‹÷Î fl¬Î› !
ÿÁ‹Î_◊Ì fi‰ …HÎÎfiı ÿ—¬ »ı.
                                     ±Î ÷‹fiı √Îÿ̱ı ⁄ıÁ˘ ±ı‰_ Á¬ »ı, »÷Î_ ¤˘√‰÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı
   ÿÎÿÎlÌ — ÿÁ‹Î_◊Ì fi‰ fiËŸ, ËΩfl‹Î_ ⁄ı …HÎ Á¬Ì ËÂı, ¿_≥¿     I›Îflı Â_ ◊Λ ? ±ı_ÁÌ wÏ’›ÎfiÎ ‹HÎfiÎ ¤Î‰fiÎ ⁄ÎÁ‹÷Ì Ë˘› ÷ıfiÌ ‹ËŸ
ÂÎ_Ï÷‹Î_ ËÂı. ⁄Î¿Ì ⁄‘_ flÎ÷ÿËÎÕ˘ ⁄Y›Î … ¿flı »ı. ÂyÏfl›Î_ ¤flËÎÕ‹Î_  flı÷Ì fiάı ! ±Î ÿ—¬ ±ÎT›_ ˢ› ÷˘ ±ıfiı …flÎ ¿Ëı‰_ ÷˘ Ωı≥±ı fiı
‹Ò@›Î_ ˢ› ÷˘ ¿ıÀ·Ì ⁄Î…\ ⁄ŒÎ›Î ¿flı ?                ¿ı, “±ËŸ ¿ı‹ ±ÎT›Î_ »˘ ? ±‹ı ÷˘ ÿÎÿÎfiÎ »Ì±ı. ÷‹Îflı ±ËŸ
                                  ±Î‰‰Îfi_ fiËŸ. ÷‹ı Ω±˘ ⁄Ì∞ …B›Î±ı. ±ËŸ @›Î_ ±ÎT›Î ÷‹ı ? ÷‹ı
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ÿ—¬ …ı ¿Î›‹ »ı ±ı‹Î_◊Ì ŒÎ›ÿ˘ ¿ı‹fi˘       CÎfl ¤ÒS›Î.” ±ıÀ·_ ±ı‹fiı ¿Ë̱ı ÷˘ ±ı …÷Î flËı. ±Î ÷˘ ÷‹ı Ï⁄·¿<·
µÃΉ‰Îfi˘ ?                             ±ÏË_ÁÎ ¿flÌ (!) ÿ—¬ ±Î‰ı ÷˘ ÷ı‹fiı › ’ıÁ‰Î ÿı‰ÎfiÎ ? ±ı‹fiı ÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÿ—¬fiı ω«Îfl‰Î ‹Î_Õı ÷˘ ÿ—¬ …ı‰_ fiËŸ ·Î√ı.    ¿ÎœÌ ‹Ò¿‰ÎfiÎ, ±ı‹Î_ ±ÏË_ÁÎ ÷ÒÀ÷Ì fi◊Ì. ÿ—¬fi_ ±’‹Îfi ¿fḻı ÷˘
ÿ—¬fi_ Ωı ›◊Î◊˝ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl¢ ÷˘ ÿ—¬ …ı‰_ fiËŸ ·Î√ı. ±Î ‰√fl      ±ı …÷Î_ flËı. ÷‹ı ÷˘ ÷ıfi_ ±’‹Îfiı › ¿fl÷Î fi◊Ì. ±ıÀ·Î ⁄‘Î ±ÏË_Á¿
ω«Îflı Ã˘¿‹Ã˘¿ ¿›Ù »ı ¿ı ±Î ÿ—¬ »ı, ±Î ÿ—¬ »ı ! ±ı‹ ‹Îfi˘ fiı,    fiÎ ◊‰Î›.
¿ı ÷‹Îflı I›Î_ ⁄Ë ‰¬÷fiÎ …^fiÎ Á˘ŒÎÁıÀ »ı. ˉı ÷‹ÎflÎ Ï‹hÎfiı CÎıfl      ≠ffi¿÷ν — ÿ—¬fiı ‹fiΉ̱ı ÷˘ fiÎ Ω› ?
Á˘ŒÎÁıÀ ˢ› … fiËŸ ±ıÀ·ı ÷ı ±Î…ı ±ı fi‰Ì Ω÷fiÎ Á˘ŒÎÁıÀ ·ÎT›Î.
±ı ÷‹ÎflÎ “‰Î≥Œ” Ωı≥ ±ÎT›Î_. ’»Ì CÎıfl ±Î‰Ìfiı ¿Ëı ¿ı, “÷‹ÎflÎ        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ıfiı ‹fiΉΛ fiËŸ. ±ıfiı ’ÀΉ̱ı ÷˘ ±ı ’ÀΉΛ
¤Î≥⁄_‘fiı CÎıfl ¿ı‰Î ÁflÁ Á˘ŒÎÁıÀ »ı ! fiı ±Î’HÎı I›Î_ ¬flÎ⁄ ◊≥ √›Î   fiËŸ ±ı‰_ »ı. ±ıfiı ÷˘ ±Î_¬ ¿Îœ‰Ì ’Õı. ±ı fiÎL›÷fl ΩÏ÷ »ı. ±ıÀ·ı
»ı.” ÷ı ±Î ÿ—¬ ±ÎT›_ !!! CÎfl‹Î_ ÿ—¬ fiˢ÷_ ÷ı Ωı‰Î √›Î I›Î_◊Ì ÿ—¬  ±ı ΩÏ÷fi˘ V‰¤Î‰ … ±ı‰˘ »ı. ±ıfiı ±ÀΉ̱ı ’ÀΉ̱ı ÷˘ ±ı ‰‘Îflı
·≥fiı ±ÎT›Î !                            ÷Î⁄˘ÀÎ ’ÎÕı ±fiı ±Î’HÎÌ ’ÎÁı fiı ’ÎÁı ±Î‰÷_ Ω› !

    ÷‹ı ⁄_√·˘ ⁄Î_K›˘ fiΠˢ› fiı ÷‹ÎflÎ ¤Î≥⁄_‘ı ⁄_√·˘ ⁄Î_K›˘ fiı     “‰ÎflÁ ±Ë˘ ‹ËΉÌflfiÎ, ÂÒfl‰Ìfl÷Î flı·Î‰Ωı,
÷‹ÎflÎ_ “‰Î≥Œ” I›Î_ Ω›, …\±ı fiı ¿Ëı ¿ı, “¿ı‰˘ ÁflÁ ⁄_√·˘ ÷ı‹HÎı       ¿Î›fl ⁄fi˘ fiÎ ¿˘≥ ÿÌ, ¿WÀ˘ ÁÿÎ ¿_’ΉΩı.”
⁄Î_K›˘ ! ±fiı ±Î’HÎı ÷˘ ⁄_√·Î ‰√flfiÎ_ !” ±ı ÿ—¬ ±ÎT›_ !!! ±ıÀ·ı      ±Î’HÎı CÎfl‹Î_ ⁄ıÃÎ_ ˢ≥±ı fiı ¿WÀ˘ ±Î‰ı ÷˘ ÷ı ±Î’HÎfiı ÿı¬Ìfiı
±Î ⁄‘Î_ ÿ—¬˘ ∂¤Î_ ¿flı·Î_ »ı.                    ¿_’Ì Ω› fiı ±ı ΩHÎı ¿ı ±Î’HÎı ±ËŸ @›Î_ ŒÁΛΠ! ±Î’HÎı CÎfl ¤ÒS›Î_
                                  ·Î√ı »ı ! ±Î ¿WÀ˘ ±Î’HÎÎ_ ‹ÎÏ·¿ fi◊Ì, ±ı ÷˘ fi˘¿fl˘ »ı.
   Ë_ L›Î›Î‘Ì ˢ™ ÷˘ ⁄‘Î_fiı Á¬Ì ¿flÌfiı ÁΩ ¿fl_. ¿˘≥fiı ±ıfiÎ
√fiÎ ‹ÎÀı ÁΩ ¿fl‰ÎfiÌ ±Î‰ı ÷˘ ’Ëı·Î_ ÷˘ Ë_ ±ıfiı ’Î_« ‰Ê˝◊Ì ±˘»Ì       Ωı ¿WÀ˘ ±Î’HÎÎ_◊Ì ‘˛Ò…ı fiËŸ ÷˘ ±Î’HÎı “ÿÎÿÎfiÎ_” ÂıfiÎ_ ? ¿WÀfiı
ÁΩ ◊Λ ±ı‰_ fi◊Ì ±ı‰Ì ‰Î÷ ¿fl_. ’»Ì ‰¿Ì· ±˘»Î_ ¿fl‰Îfi_ ¿Ëı I›Îflı   ¿Ë̱ı ¿ı, “⁄ı … ¿ı‹ ±ÎT›Î_ ? ’Î_« ◊≥fiı ±Î‰˘. ˉı ÷‹ÎflÎ_ ⁄‘Î_ …
4 ‰Ê˝, ’»Ì 3 ‰Ê˝, 2 ‰Ê˝ ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ »ıS·ı » ‹ÏËfiÎfiÌ ÁΩ     ’ı‹ıLÀ ¿flÌ ÿ≥Â_.” ¿˘≥ ±Î’HÎfiı √΂ ¤Î_Õı ÷˘ ±Î’HÎ_ iÎÎfi ÷ıfiı Â_
¿fl_. ±Î◊Ì ’ı·˘ …ı·‹Î_ ÷˘ Ω› ±fiı Á¬Ì ◊Λ. ‹fi‹Î_ flÎ∞ ◊Λ ¿ı     ¿Ëı ? ±ı ÷˘ “÷fiı” ±˘‚¬÷˘ … fi◊Ì. ∂·À_ ÷Îflı ±ıfiı ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı,
» ‹ÏËfi΋Π’I›_, ±Î ÷˘ ‹ÎL›÷Îfi_ … ÿ—¬ »ı. Ωı ÷ıfiı ’Ëı·Ì …      “¤Î≥, ¿_≥ ¤Ò· ◊≥ ËÂı ÷ı◊Ì √΂ ¤Î_ÕÌ √›˘. ‹ÎÀı ÂÎ_Ï÷ flά…ı.”
» ‹ÏËfiÎfiÌ ÁΩ ◊Âı ±ı‹ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ±ıfiı ±ı ⁄Ë ·Î√ı.       ±ÎÀ·_ ¿›Ù ¿ı ÷Îv_ “’ı‹ıLÀ” ◊≥ √›_ ! ±Î ·˘¿˘ ÷˘ ¿WÀ˘ ±Î‰ı ±ıÀ·ı
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                        23   24                      @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flı ¿ı, “Ë_ ‹flÌ … √›˘ !” ±ı‹ ⁄˘·ı. ‹fl‰Îfi_ ±ı¿ ‰¬÷         ≠ffi¿÷ν — ÁËfiı ’˘÷Îfi_ ÿ—¬ ‹˘À_ ·Î√ı fiı ?
fiı ⁄˘·ı Á˘ Á˘ ‰¬÷ ¿ı “Ë_ ‹flÌ √›˘ !?” ±S›Î, ∞‰÷˘ »\_ fiı Â_         ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ’˘÷ı ∂¤_ ¿flı·_ ±ıÀ·ı …ıÀ·_ ‹˘À_ ¿fl‰_ ˢ›
¿Î‹ ‹flÌ √›˘ »\_, ±ı‹ ⁄˘·ı »ı ? ‹›Î˝ ’»Ì ⁄˘·…ı fiı ¿ı “Ë_ ‹flÌ     ÷ıÀ·_ ◊Λ, «Î‚ÌÁ √HÎ_ ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ ÷ıÀ·_ ◊Λ !
√›˘.” ∞‰÷˘ ¿_≥ ‹flÌ Ω› ? “Ë_ ‹flÌ √›˘” ±ı ÷˘ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì‹Î_
⁄˘·‰Îfi_ ‰Î@› fi◊Ì. ÁΫΠÿ—¬fiı ΩHΉ_ Ωı≥±ı ¿ı ÿ—¬ ¿˘fiı                ... fiyÌ ¿fl‰Î …ı‰˘ “≠˘…ı@À” !
¿Ëı‰Î› ?                                  ±Î ‹fiW›˘fiı ∞‰fi ∞‰÷Î_ … fiÎ ±Î‰Õu_, ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ
   ±Î ⁄Î⁄Îfiı Ë_ ‹Îfl ‹Îfl ¿fl_ »\_ ÷˘ › ±ı flÕ÷˘ fi◊Ì fiı ËÁı      «Î‰Ì … ¬˘‰Î≥ √≥ »ı. «Î‰Ì Ï⁄·¿<· ¬˘‰Î≥ √≥ Ë÷Ì; ÷ı ˉı ’λ\_
»ı, ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ? ±fiı ÷‹ı ±ıfiı ±ı¿ À’·Ì ‹Îfl˘ ÷˘ ±ı flՉΠ‹Î_ÕÂı,   ¿_≥¿ ÁÎfl_ ◊›_ »ı. ±Î ±_√˛ıΩı ±ÎT›Î ’»Ì ·˘¿˘ ’˘÷ÎfiÎ «V÷
±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ±ıfiı ‰ÎB›_ ÷ı◊Ì ! fiÎ ±ıfiı ‰ÎB›Îfi_ ÿ—¬ fi◊Ì, ±ıfi_   Á_V¿Îfl‹Î_◊Ì œÌ·Î_ ’ÕuÎ_, ±ıÀ·ı ⁄ÌΩ‹Î_ Õ¬˘Õ¬· fiÎ ¿flı fiı ‹Ëıfi÷
±’‹Îfi ¿›Ù ÷ıfi_ ±ıfiı ÿ—¬ »ı.                     ¿›Î˝ ¿flı. ’Ëı·Î_ ÷˘ fi›˘˝ Õ¬·˘ … ¿fl÷Î Ë÷Î.

   ±Îfiı ÿ—¬ ¿Ëı‰Î› … ¿ı‹ ? ÿ—¬ ÷˘ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ¿ı ¬Î‰Îfi_         ±Î ·˘¿˘ ‰√fl ¿Î‹fiÎ ‹Îfl ¬Î ¬Î ¿flı »ı. ±Î …√÷‹Î_ ÷‹Îfl˘
fiÎ ‹‚ı, Á_ÕÎÁ …‰Îfi_ fiÎ ‹‚ı, ’ıÂÎ⁄ ¿fl‰Îfi˘ fiÎ ‹‚ı ÷ıfiı ÿ—¬       ¿˘≥ ⁄Î’˘ › µ’flÌ fi◊Ì. ÷‹ı Á_’ÒHν V‰÷_hÎ »˘. ÷‹Îfl˘ ≠˘…ı@À ’HÎ
¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘ Áfl¿Îflı CÎıflCÎıfl Á_ÕÎÁ ¿flÌ ±ÎM›Î_ »ı, fiËŸ÷fl ÷˘ ’Ëı·Î_  V‰÷_hÎ »ı, ’HÎ ÷‹Îfl˘ ≠˘…ı@À ±ı‰˘ ˢ‰˘ Ωı¥±ı ¿ı ¿˘¥ ∞‰fiı ÷‹ÎflÎ
√΋‹Î_ ·˘ÀÎ ·≥fiı …_√·‹Î_ …‰_ ’Õ÷_ Ë÷_. ˉı ÷˘ ⁄ıÕw‹‹Î_◊Ì ∂ÛΠ    ◊¿Ì Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ fiÎ ◊Λ. ÷‹Îfl˘ ≠˘…ı@À ⁄Ë ‹˘À˘ ¿fl˘, ±Î¬Ì
¿ı ±Î Á_ÕÎÁ ! ’Ëı·Î_fiÎ Ãο˘flfiı › I›Î_ fiˢ÷Ì ±ı‰Ì Á√‰Õ ±Î…fiÎ     ÿÏfi›Î …ı‰˘ ¿fl˘.
‹fiW›˘ ¤˘√‰ı »ı. Ãο˘flfiı › Á_ÕÎÁ …‰Î ·˘À˘ ·≥fiı …‰_ ’Õ÷_ ! ±ıHÎı       ≠ffi¿÷ν — ±ı Â@› »ı ?
…\·Î⁄ ·Ì‘˘ ˢ› ÷˘ Ãο˘flı › ÿ˘Õı ! ±fiı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ±Î‹ ◊≥          ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ‹Îfl˘ ⁄Ë ‹˘À˘ »ı. ¿˘≥ ’HÎ ∞‰fiı ÿ—¬ fiÎ ◊Λ
√›_ fiı ÷ı‹ ◊≥ √›_ ±ı‰Ì ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flı »ı. ±S›Î Â_ ◊≥ √›_ ÷ı ?      ±ı‰Ì flÌ÷ı Ë_ flË_ »\_.
±Î ’ÕÌ √›_, ’ı· ’ÕÌ √›_ ! Â_ ’ÕÌ √›_? ‰√fl ¿Î‹fiÎ Â_ ¿Î‹
⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿fl˘ »˘ ?                              ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ⁄ÌΩ ‹ÎÀı ÷˘ ±ı Â@› fi◊Ì fiı ?

    ±Î ÿ—¬ »ı ÷ı ±‰‚Ì Á‹…HÎfi_ »ı. Ωı ÁÎ«Ì Á‹…HÎ ŒÌÀ ¿flı         ÿÎÿÎlÌ — Â@› fi◊Ì, ’HÎ ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ fi◊Ì ¿ı ⁄‘Î ∞‰˘fiı
÷˘ ÿ—¬ …ı‰_ »ı … fiËŸ. ±Î ±Î’H΢ ’√ ’Î@›˘ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ÷’ÎÁ     ÿ—¬ ±Î’Ìfiı ±Î’H΢ ≠˘…ı@À ¿fl‰˘.
¿fl‰ÎfiÌ ¿ı ‹ÎflÎ …ı‰_ ÿ—¬ ·˘¿˘fiı »ı ¿ı ¿ı‹ ? ÿ‰Î¬Îfi΋Î_ Ωı≥         ±ıfi˘ ¿_≥¿ Ïfi›‹ ÷˘ flά‰˘ Ωı≥±ı fiı ¿ı ±˘»Î‹Î_ ±˘»\_ ¿˘≥fiı
±Î‰Ì±ı I›Îflı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±˘Ë˘Ë˘ ! ÿ—¬ ÷˘ ±ËŸ … »ı. ‹ÎflÎ ’√ı      ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰˘ ≠˘…ı@À ¿flÌ Â¿Î› ?! Ë_ ÷‹fiı ÷ÿ˚fi ±Â@› »ı ÷ı
…flο ◊›_ »ı fiı Ë_ fiÎË¿ ÿ—¬Ì ◊≥ flè΢ »\_. ±Î ÷˘ ÷’ÎÁ ÷˘ ¿fl‰Ì     ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì ¿Ëı÷˘.
’Õı fiı ! ‰√fl ÷’ÎÁı ÿ—¬ ‹ÎfiÌ ·≥±ı ÷ı ’»Ì Â_ ◊Λ ? ÷‹fiı ⁄‘Î
                                           ... ‹ÎhÎ ¤Î‰fiÎ … ¿fl‰ÎfiÌ !
’H›Â΂̱˘fiı ÿ—¬ ˢ› … ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ÷‹ı ’H›Â΂Ìfiı CÎıfl …LQ›Î.
◊˘ÕÌ¿ ‹Ëıfi÷ı ±Î¬Î Ïÿ‰Áfi˘ ¬˘flο ‹Y›Î ¿flı.                  ≠ffi¿÷ν — ¿˘≥fiı ÿ—¬ … fi◊Ì, ÷˘ ’»Ì ±Î’HÎı ⁄ÌΩfiı ÿ—¬
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                       25

ÿ≥±ı ÷˘ ±ıfiı ÿ—¬ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ÿ—¬ ±ıfiÌ ‹ÎL›÷΋Î_◊Ì √›ı·_ fi◊Ì fiı ? ÷‹ı ‹fiı
‘˘· ‹Îfl˘ ÷˘ ‹fiı ÿ—¬ fiËŸ ◊Λ, ’HÎ ⁄ÌΩfiı ÷˘ ±ıfiÌ ‹ÎL›÷΋Î_
±ıfiÎ◊Ì ÿ—¬ »ı ±ıÀ·ı ±ıfiı ‹Îfl¢ ÷˘ ±ıfiı ÿ—¬ ◊Âı …. “fl˘_√ Ï⁄·ÌŒ”
Ë∞ √≥ fi◊Ì. ¿˘≥ ±Î’HÎfiı ‘˘· ‹Îflı ÷˘ ±Î’HÎfiı ÿ—¬ ◊Λ »ı,
±ı “·ı‰·”◊Ì Ωı‰_. ¿˘”¿fiı ‘˘· ‹Îfl÷Ì ‰¬÷ı ‹fi‹Î_ ±Î‰‰_ Ωı≥±ı
¿ı ‹fiı ‘˘· ‹Îflı ÷˘ Â_ ◊Λ ?
                                       [4] “ŒıÏ‹·Ì ±˘√ı˝fiÎ≥{ıÂfi” !
   ±Î’HÎı ¿˘≥fiÌ ’ÎÁı◊Ì wÏ’›Î ÿÁ ËΩfl µ»ÌfiÎ ·ÎT›Î, ’»Ì                ±Î ÷ı ¿ı‰Ì “·Î≥Œ” ?!
±Î’HÎÎ Á_Ωı√ ±‰‚Î ◊›Î ±ıÀ·ı ‹fi‹Î_ ω«Îfl ±Î‰ı ¿ı “’ˆÁÎ ’λΠ       “ŒıÏ‹·Ì ±˘√ı˝fiÎ≥{ıÂfi”fi_ iÎÎfi »ı ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı ? ±Î’HÎÎ
fiËŸ ±Î’_ ÷˘ Â_ ◊‰Îfi_ »ı !” ÷ı CÎÕ̱ı ±Î’HÎı L›Î›◊Ì ÷’ÎÁ ¿fl‰Ì    ÏËLÿV÷Îfifiı “Ëε À ±˘√ı˝fiÎ≥{ ŒıÏ‹·Ì” ±ı iÎÎfi … ¬ÒÀı »ı.
Ωı¥±ı ¿ı, “‹Îflı I›Î_◊Ì ¿˘¥ ’ˆÁÎ ·¥ √›˘ ˢ› fiı ±ı ‹fiı ’λΠfiÎ    Œ˘flıfi‰Î‚Î ÷˘ ŒıÏ‹·Ì …ı‰_ Á‹…÷Î … fi◊Ì. ±ı ÷˘ …ıQÁ ‰ÌÁ ‰flÁfi˘
±Î’ı ÷˘ Â_ ◊Λ ‹fiı?” ±ı‰Ì L›Î›⁄Ï© Ωı≥±ı. ±ı‹ ◊Λ ÷˘ ‹fiı ⁄Ë     ◊›˘ ±ıÀ·ı ±ıfiÎ_ ‹Î⁄Î’ ωϷ›‹ fiı ‹ıflÌ, …ıQÁfiı ¿ËıÂı ¿ı, “÷_ ÷Îflı
… ÿ—¬ ◊Λ, ÷ı‹ Á΋Îfiı ’HÎ ÿ—¬ ◊Âı. ‹ÎÀı ‹Îflı ’ˆÁÎ ’λΠ±Î’‰Î    …\ÿ˘ fiı ±‹ı ⁄ı ’˘’À ±fiı ’˘’ÀÌ …\ÿÎ_ !” ±ı‹fiı “ŒıÏ‹·Ì ±˘√ı˝fiÎ≥{”
… »ı” ±ı‰_ fiyÌ Ωı≥±ı ±fiı ±ı‰_ fiyÌ ¿fl˘ ÷˘ ’λ\_ ±Î’Ì Â¿Î›.     ¿fl‰ÎfiÌ ⁄Ë Àı‰ … fi◊Ì fiı ? ±fiı ±ı‹fiÌ ŒıÏ‹·Ì ÷˘ «˘A¬_ … ⁄˘·ı.
   ≠ffi¿÷ν — ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î ÿÁ ¿fl˘Õfi˘ ±ÎÁÎ‹Ì »ı ÷˘     ‹ıflÌ ΩıÕı ωϷ›‹fiı fiÎ ŒÎT›_ ±ıÀ·ı ÕΛ‰˘Á˝fiÌ … ‰Î÷ ! ±fiı ±Î’HÎı
±Î’HÎı ÷ıfiı ÿÁ ËΩfl fiÏË ±Î’̱ı ÷˘ ¿_≥ ÷¿·ÌŒ fiËŸ ◊Λ.        ÷˘ @›Î_ ÕΛ‰˘Á˝fiÌ ‰Î÷ ?! ±Î’HÎı ÷˘ ΩıÕı fiı ΩıÕı … flËı‰Îfi_, ¿¿‚ÎÀ
                                  ¿fl‰Îfi˘ fiı ’λ\_ ÁÒ‰Îfi_ › I›Î_ …, ±ıfiÌ ±ı … w‹‹Î_ !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ÷¿·ÌŒ fiÏË ◊Λ ±ı‰_ ÷‹fiı ¤·ı ·Î√÷_ ˢ›,
’HÎ ÷ı‰_ fi◊Ì. ±ı ¿fl˘Õ’Ï÷ ±ıfiÎ »˘¿flÎ ‹ÎÀı ±ı¿ wÏ’›ÎfiÌ ‰V÷         ±Î ∞‰fi ∞‰‰Îfi˘ flV÷˘ fi◊Ì. ±Î ŒıÏ‹·Ì ·Î≥Œ fiÎ ¿Ëı‰Î›.
·Î‰‰Ì ˢ› ÷˘ ÁΫ‰Ì ÁΫ‰Ìfiı ·Î‰ı. ¿˘≥ ¿fl˘Õ’Ï÷fiı CÎıfl ÷‹ı ’ˆÁÎ    ±flı, ±Î’HÎÌ Õ˘Á̱˘fiı ∞‰fi ∞‰‰Îfi˘ flV÷˘ ’Ò»›˘ ˢ÷ ÷˘ ¿Ëı÷
fl¬Õ÷Î ‹Ò¿ı·Î Ωı›Î ? ’ˆÁ˘ ÿflı¿fiı ∞‰ …ı‰˘ ‰Ëη˘ ˢ› »ı.       ¿ı, “ÏfiflÎ_÷ı ¬Î±˘, ’̱˘, µ÷Ή‚ Â_ ¿Î‹ ¿fl˘ »˘ ?” ‹ÎHÎÁfiı ÂıfiÌ
                                  “fiıÁıÏÁÀÌ” »ı, ÷ıfiÌ ’Ëı·Î_ ÷’ÎÁ ¿fl‰Ì ’Õı. ⁄Ì∞ ⁄‘Ì ±fi˚fiıÁıÏÁÀÌ.
   ±Î’HÎÎ ¤Î‰ ±ı‰Î ˢ‰Î Ωı≥±ı ¿ı ±Î …√÷‹Î_ ±Î’HÎÎ_ ‹fi,      ±ı ±fi˚fiıÁıÏÁÀÌfiÌ ‰V÷±˘ ‹ÎHÎÁfiı √Ò_«‰ı, ’»Ì ¨CÎfiÌ √˘‚̱˘
‰«fi, ¿Î›Î◊Ì ¿˘≥ ∞‰fiı Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ fi ˢ.             ¬Î‰Ì ’Õı !
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı flÌ÷ı Á΋ÎL› ‹fiW›fiı ±fiÁfl‰_ ‹U¿ı· ’Õı        ±Î CÎfl‹Î_ ÂÎ ‹ÎÀı ·ÕÎ≥±˘ ◊Λ »ı ? »˘¿flÎ_ ΩıÕı ¿ı‹ ‰œ‰ÎÕ
fiı?                                ◊Λ »ı ? ±ı ⁄‘_ ΩHΉ_ ÷˘ ’Õı fiı ? ±Î »˘¿fl˘ Á΋˘ ◊Λ fiı ±ıfiı
   ÿÎÿÎlÌ — Ë_ ÷‹fiı ±Î…ı fiı ±Î…ı ÷ı ≠‹ÎHÎı ‰÷˝‰Îfi_ ¿Ëı÷˘ fi◊Ì.  ‹ÎÀı Õ˘@Àflfiı ’һ̱ı ¿ı “¿Î_≥ ⁄÷Ή˘.” ’HÎ ±ı ÂÌ ÿ‰Î ⁄÷Ήı ? ±ıfiÌ
‹ÎhÎ ¤Î‰fiÎ … ¿fl‰ÎfiÌ ¿Ë_ »\_. ¤Î‰fiÎ ±ıÀ·ı ÷‹Îfl˘ Ïfiç›.        … ⁄ˆflÌ ±ıfiÌ Á΋ı ◊÷Ì Ë˘› fiı !
            vvvvv                      ±Î ÷˘ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì wfiÌ Á‰˝ı ¿flı, ¿˘≥ ·Ï‰_√fiÌ Á‰ı˝ ¿flı, ¿Î_≥
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                      27   28                        @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

fiı ¿Î_¥ Á‰ı˝ ¿flı, ’HÎ ±_ÿflfiÌ Á‰ı˝ ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ fi◊Ì ¿flÌ !      ◊Λ fiı Â_ ⁄˘·‰Î◊Ì ÷ıfiı fi¿ÁÎfi ◊Λ, ±ıfi_ ¤Îfi ÷˘ ˢ‰_ Ωı≥±ı fiı ?
                                 ÷˘ “±fi˚ÀıVÀıÕ ŒÎ‘fl” fiı “±fi˚ÀıVÀıÕ ‹‘fl” »ı. ⁄Î’ ‹Ò‚˘ fiı ‹Î √Î…fl,
   Âıà ÷‹ÎflÌ Á√_‘ ÷‹ÎflÎ CÎfl‹Î_ ±Î‰ı »ı ?
                                 ’»Ì ⁄˘·˘, »˘¿flÎ_ ¿ı‰Î_ ’οı ? ¿_≥ ÁŒfl…fi ±˘»Î_ ◊Λ ?!
   ≠ffi¿÷ν — Á√_‘ ±ıÀ·ı Â_ ?
                                       ≠ı‹‹› ÕÌÏ·_√ - »˘¿flÎ_ Á‘flı … !
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ÎflÎ CÎflfiÎ ⁄‘Î ‹ÎHÎÁ˘fiı ÷‹ı flÎ∞ flά˘ »˘ ?
CÎfl‹Î_ ¿¿‚ÎÀ ◊÷˘ fi◊Ì fiı ?                       ±ı¿ ⁄Î’ı ±ıfiÎ »˘¿flÎ_fiı ÁËı… … Ë·ÎT›˘ ±ıÀ·ı »˘¿fl˘ ŒÎÀÌ
                                 √›˘, fiı ⁄Î’fiı ¿Ëı‰Î ·ÎB›˘ ¿ı, “‹Îflı fiı ÷‹Îflı fiËŸ ŒÎ‰ı.” ’»Ì ⁄Î’
   ≠ffi¿÷ν — ¿¿‚ÎÀ ÷˘ ◊Λ »ı. fl˘… ◊Λ »ı.           »˘¿flÎfiı ¿Ëı‰Î ·ÎB›˘ ¿ı, “¤≥ ! ‹_ı ÷fiı ¿Â_ ¬flÎ⁄ fi◊Ì ¿èÎ_ ÷_ Â_
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ¿≥ Ω÷fiÎ ’Î@›Î ÷‹ı ? ‰Ëfiı ÂÎ_Ï÷ fiÎ ±Î’Ì,    ¿Î‹ √VÁı ◊Λ »ı ?” I›Îflı ‹ı_ ⁄Î’fiı ¿èÎ_ ¿ı, “ˉı Â_ ¿Î‹ ±˘flÕ˘ ‘Ò±˘
»˘¿flÎ_fiı ÂÎ_Ï÷ fiÎ ±Î’Ì ! ±flı, ÷‹ÎflÌ Ω÷fiı ’HÎ ÂÎ_Ï÷ fiÎ ±Î’Ì !   »˘ ? ’Ëı·Î_ Ë·ÎT›_ Â_ ¿Î‹ ? ¿˘≥fiı ˷Ή¢ fiËŸ, ±Î ’οÎ_ «Ì¤ÕÎ_
÷‹Îflı ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷˘ ‹Îflı ‰œ‰_ ’ÕÂı ±fiı ÷‹Îflı ÿı‰√Ï÷‹Î_ …‰_  »ı. ¿Â_ ⁄˘·Â˘ fiËŸ. ‹ıflÌ ¤Ì «Ò’ fiı ÷ıflÌ ¤Ì «Ò’. ¬≥, ’Ìfiı ‹˘…
ˢ› ÷˘ ⁄ÌΩı Áfl‚ flV÷˘ ÷‹fiı ·¬Ì ±Î’_. ’»Ì ÷˘ Ë_ ÷‹fiı “±Î‰˘     ¿fl˘.”
ÂıÃ, ’‘Îfl˘.” ±ı‹ ¿Ë_. ‹fiı ⁄ıµ ¤ÎÊÎ ±Î‰Õı. ±Î ¤˛Î_Ï÷fiÌ ¤ÎÊÎ Ë_     ≠ffi¿÷ν — ±Î »˘¿flÎ_ ¬flÎ⁄ ·Î≥fiı «œÌ Ω› ÷˘ ‹Î⁄Î’fiÌ
¤Ò·Ì fi◊Ì √›˘. ’Ëı·Î_ “÷LÕı ÷LÕı ‹Ï÷Ϥ˝LfiΔ Ë÷Ì, ÷ı ±I›Îflı ÷‹Õı  Œfl… »ı fiı ¿ı ±ıfiı ‰Î‚‰˘ Ωı≥±ı ?
÷‹Õı ‹Ï÷Ϥ˝LfiÎ ◊≥ √≥ »ı ! ÷LÕı › √›Î_ fiı ÷‹ÕÎ_ flèÎÎ_ ! Á_ÁÎflfiÎ
ÏË÷ÎÏË÷fi_ › ¿˘≥ ¤Îfi fi◊Ì.                        ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ¿ı ‹Î⁄Î’ ◊≥fiı ±ıfiı ¿Ëı‰_ Ωı≥±ı, ’HÎ
                                 ‹Î⁄Î’ »ı … @›Î_ ±I›Îflı ?
         ±Î‰_ Á_V¿Îfl ÏÁ_«fi ¢¤ı ?               ≠ffi¿÷ν — ‹Î⁄Î’ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?
   ‹Î-⁄Î’ ÷flÌ¿ı ¿ı‹ flËı‰_ ÷ıfi_ › ¤Îfi fi◊Ì. ±ı¿ ¤Î≥ Ë÷Î ÷ı      ÿÎÿÎlÌ — ‹Î⁄Î’ ÷˘ ÷ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı »˘¿fl˘ ¬flÎ⁄ ·Î≥fiı
’˘÷ÎfiÌ ⁄ˆflÌfiı ⁄˘·Î‰ı »ı. “±flı, ⁄Î⁄ÎfiÌ ‹Q‹Ì @›Î_ √≥ ?” I›Îflı   «œ›˘ ˢ› »÷Î_› ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ‹Î⁄Î’ ¿ËıÂı, ¤≥, ±Î ±Î’HÎfiı ¢¤ı
⁄Î⁄ÎfiÌ ‹Q‹Ì ‹ËŸ◊Ì ⁄˘·ı, ¿ı‹ Â_ »ı ? I›Îflı ¤Î≥ ¿Ëı, “±ËŸ ±Î‰,   fiËŸ, ±Î ÷ı_, Â_ ¿›Ù ? ÷ı ⁄Ì…ı ÿËÎÕı◊Ì ±ıfi_ ⁄_‘ ◊≥ Ω› ! ±ı‰˘
…·ÿÌ …·ÿÌ ±ËŸ ±Î‰, Ωı Ωı, ÷ÎflÎ ⁄Î⁄Îfiı ! ¿ı‰_ ’flÎø‹ ¿fl÷Î     ≠ı‹ … @›Î_ »ı ? ±Î ÷˘ ≠ı‹ ‰√flfiÎ_ ‹Î⁄Î’. ±Î …√÷ ≠ı‹◊Ì …
±Î‰Õı »ı, ±ı Ωı ÷˘ ¬flÌ !! ⁄Î⁄αı ’√ ¨«Î ¿flÌfiı ‹ÎflÎ √…‰Î‹Î_◊Ì
                                 ‰Â ◊Λ. ±Î ‹Î⁄Î’fiı »˘¿flÎ_ ’fl ¿ıÀ·˘ ≠ı‹ »ı-√·Î⁄fiÎ »˘Õ ’fl
¿ı‰Î ÿÁ ’ˆÁÎ ¿Îœ›Î ! ¿ı‰˘ ˢÓÏ›Îfl ◊›˘ »ı ⁄Î⁄˘ !”
                                 ‹Î‚Ìfi˘ ≠ı‹ ˢ› ÷ıÀ·˘ ! ±Îfiı ‹Î⁄Î’ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? “±fi˚„ÁÏÀ˝ŒÎ≥Õ
   ‹ıfl «yfl, CÎfi«yfl ±Î‰Î ¿_≥◊Ì ’Î@›Î ! ±Î ⁄Î’ ◊≥ ⁄ıÃÎ !    ŒÎ‘fl” fiı “±fi˚ÁÏÀ˝ŒÎ≥Õ ‹‘fl” ! ’»Ì »˘¿flÎ_fiÌ ÂÌ ÏV◊Ï÷ ◊Λ ? ¬flÌ
Âfl‹ fi◊Ì ±Î‰÷Ì ? ±Î ⁄Î⁄Îfiı ¿ı‰_ µkÎı…fi ‹Y›_ ±ı Á‹Ω› »ı ?     flÌ÷ı ’Ëı·Î_ “ÀıÏVÀ√” ¿flΉÌfiı, “ÁÏÀ˝ÏŒ¿ıÀ” ‹ı‚‰Ìfiı ’»Ì … ’flHΉÎfiÌ
⁄Î⁄αı Ωı›Î ¿›Ù ¿ı ±Î’HÎı ⁄Ë ‹˘À_ ’flÎø‹ ¿›Ù ! ±Î‰_ ÷ı ¢¤ı ?   »^À ˢ‰Ì Ωı≥±ı. ’flÌZÎ΋Î_ ’ÎÁ ◊›Î ‰√fl, ÁÏÀ˝ÏŒ¿ıÀ ‰√fl
¿_≥ ¿Î›ÿıÁfl ˢ‰ Ωı≥±ı fiı ? ±Î ÏËLÿV÷Îfifi_ ‹fiW›’HÎ_ ±Î‰_ ·Ò_ÀÎ≥  “√‰‹ı˝LÀ”‹Î_ › fi˘¿fḻı ·ı÷Î fi◊Ì, ÷˘ ±Î‹Î_ “ÁÏÀ˝ÏŒ¿ıÀ” ‰√fl
Ω› ÷ı ¢¤ı ±Î’HÎfiı ? Â_ ⁄˘·‰Î◊Ì »˘¿flÎ_fiı ÁÎfl_ “±ıfi¿flı…‹ıLÀ”   ’ˆHÎΉΛ ÂÌ flÌ÷ı ? ±Î ‹Î ¿ı ⁄Î’ ÷flÌ¿ıfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ÿıÂfiÎ ‰ÕÎ≠‘Îfi
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                         29   30                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

÷flÌ¿ıfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ¿fl÷Î_ › ‰‘Îflı »ı, ‰ÕÎ≠‘Îfi ¿fl÷Î_ › ¨«_ ’ÿ »ı.         ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ ‰œÌfiı ¿Â_ Á‘fl‰Îfi_ fi◊Ì, ∂·À˘ ‹fi‹Î_ ±Ë_¿Îfl
                                    ¿flı »ı ¿ı Ë_ ¬Ò⁄ ‰œ›˘. ‰œ›Î ’»Ì …\±˘ ÷˘ ‹Î· Ë÷˘ ÷ıfi˘ ÷ı …
   ≠ffi¿÷ν — “ÁÏÀ˝ŒÎ≥Õ ŒÎ‘fl-‹‘fl”fiÌ T›ÎA›Î Â_ ?
                                    ˢ›, Ï’k΂fi˘ ˢ› ÷ı Ï’k΂fi˘ … fiı ¿Î_ÁÎfi˘ ˢ› ÷ı ¿Î_ÁÎfi˘ … flËı.
   ÿÎÿÎlÌ — “±fi˚ÁÏÀ˝ŒÎ≥Õ” ‹Î-⁄Î’ ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ_ »˘¿flÎ_ ’˘÷ÎfiÎ    Ï’k΂fiı ‹Îfl ‹Îfl ¿flı ÷˘ ±ıfiı ¿ÎÀ «œ›Î ‰√fl flËı ? fiÎ flËı. ¿ÎflHÎ
¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·ı fiËŸ, ’˘÷ÎfiÎ »˘¿flÎ_ ’˘÷ÎfiÎ µ’fl ¤Î‰ flάı fiËŸ,      Â_ ? ÷˘ ¿ı” ¿ÎÀ «œ‰Îfi˘ V‰¤Î‰ »ı ±ıfi˘. ±ıÀ·ı ‹˙fi flËı‰Îfi_. …ı‹
ËıflÎfi ¿flı ! ÷ı ‹Î-⁄Î’ “±fi˚ÁÏÀ˝ŒÎ≥Õ” … ¿Ëı‰Î› fiı ?           ÏÁfiı‹Î‹Î_ fiÎ √‹÷˘ ÁÌfi ±Î‰ı ÷˘ ÷ı◊Ì ¿flÌfiı I›Î_ ±Î’HÎı …≥fiı ’Õÿ˘
      ... fiËŸ ÷˘ ‹˙fi ‘flÌ “Ωı›Î” ¿fl˘ !!!             ÷˘ÕÌ fiά‰˘ ? fiÎ, ±ı › Ωı‰Îfi_. ⁄‘Î … √‹÷Î ÁÌfi ±Î‰ı ¿_≥ ?
                                    ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ ÏÁfiı‹Î‹Î_ ¬flÂÌ ’fl ⁄ıÃÎ ⁄ıÃÎ ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flı ¿ı, ±ı › ‹ÎflÌ
   ±ı¿ ÏÁ_‘̤Î≥ ±Î‰ı·Î ÷ı ¿Ëı ¿ı ±ı¿ »˘¿fl˘ ±Î‹ ¿flı »ı fiı      fiάÂı, ‹ÎflÌ fiάÂı ! ±Î ‹˘ÀÎ ÿ›Î‚fiÎ_ ¬˘¬Î_ Ωı≥ S›˘ ! ±Î ÷˘
⁄ÌΩı ÷ı‹ ¿flı »ı, ±ıfiı ÂÌ flÌ÷ı Á‘Îfl‰˘ ! ‹ı ¿èÎ_, “÷‹ı ±ı‰Î »˘¿flÎ    ⁄‘_ Ωı‰Îfi_ »ı. ¬Î‰, ’̉˘, …\±˘ fiı ‹{Î ¿fl˘ !!
Â_ ¿fl‰Î ·ÎT›Î ? »˘¿flÎ ÁÎflÎ ‰ÌHÎÌfiı ±Î’HÎı fiÎ ·≥±ı ?” ±Î
ËÎeÁfiÌ ¿ıfḻ˘ ⁄‘Ì ±ı¿ Ω÷fiÌ Ë˘› »ı ÷ı ⁄‘Ì ‹ÌÃÌ Ωı≥fiı, «Î¬Ì               ... ’˘÷Îfi_ … Á‘Îfl‰ÎfiÌ …wfl !
¿flÌfiı ⁄‘Ì ·Î‰Ì±ı. ’HÎ ÷‹ı ⁄ı ¬ÎÀÌ ·ÎT›Î, ⁄ı µ÷flı·Ì ·ÎT›Î, ÷ÒflÌ        ≠ffi¿÷ν — ±Î »˘¿flÎ_ ÏÂZοfiÌ Á΋ı ◊≥ Ω› »ı, ÷ı @›Îflı
·ÎT›Î, ⁄ı √‚Ì ·ÎT›Î, ’»Ì ±ıfiÎ flÁ‹Î_ ⁄fl¿÷ ±Î‰ı ¬flÌ ? ’»Ì        Á‘flÂı ?
‰œ_‰œÎ ¿fḻı ±ıfi˘ ¢ ±◊˝ ? ±Î’HÎı ¬ÎÀÌ ¿ıflÌ ·ÎT›Î ’»Ì ¬ÎÀÌfiı
¬ÎÀÌ ΩHÎ‰Ì ÷ıfi_ fi΋ iÎÎfi. ±Î’HÎfiı ¬ÎÀ˘ V‰Îÿ ±ÎT›˘ ÷ı Ωı›Î          ÿÎÿÎlÌ — …ı ¤Ò·fiÎ ’ÏflHÎ΋ ¤˘√‰ı ÷ıfiÌ ¤Ò· »ı. ±Î √fl±˘
¿fl‰Îfi_. ±Î ≠¿ÚÏ÷fiı Ωı›Î ¿fl‰ÎfiÌ »ı. ¿˘≥fiÎ ËÎ◊‹Î_ ÁkÎÎ fi◊Ì.       … CÎfi«yfl˘ ’Î@›Î »ı ÷ı ÏÂW›˘ Á΋Π◊Λ »ı. ±Î »˘¿flÎ_ ÷˘ ÕÎèÎÎ
±‰V◊Î ‹ÎhÎ ¿<ÿfl÷Ì fl«fiÎ »ı. ±Î‹Î_ ¿˘≥fi_ ¿Â_ «Î·ı fiËŸ, ŒıflŒÎfl      … »ı, ’HÎ √v±˘ fiı ‹Î-⁄Î’ CÎfi«yfl ’Î@›Î_ »ı ! ±fiı ‰ÕÌ·˘ …^fiÌ
◊Λ fiËŸ fiı ’λ\_ T›‰ÏV◊÷ »ı.                      ’yÕ ’¿ÕÌ flάı ’»Ì »˘¿flÎ_ Á΋Î_ ◊Λ … fiı ? ±I›Îflı ‹Î-⁄Î’fi_
                                    «ÎÏflh› ±ı‰_ ˢ÷_ fi◊Ì ¿ı »˘¿flÎ_ Á΋Î_ fiÎ ◊Λ. ±Î ÷˘ ‰ÕÌ·˘fi_
   ≠ffi¿÷ν — ‹Îfl‰Î◊Ì »˘¿flÎ_ Á‘flı ¿ı fiËŸ ?              «ÎÏflh› CÎÀÌ √›_ »ı, ÷ı◊Ì »˘¿flÎ_ Á΋Î_ ◊Λ »ı. ±Î«Îfl, ω«Îfl fiı
   ÿÎÿÎlÌ — ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ Á‘flı fiËŸ, ‹Îfl‰Î◊Ì ¿Â_ Á‘flı fiËŸ. ±Î      µE«Îfl‹Î_ Á‰‚˘ ŒıflŒÎfl ◊÷˘ Ω› ÷˘ ’˘÷ı ’fl‹ÎI‹Î ◊¥ ¿ı »ı fiı
‹ÂÌfi fiı ‹ÎflÌ …\±˘ ÷˘ ! ±ı ¤Î_√Ì Ω›. ÷ı‹ ±Î »˘¿flÎ_ › ¤Î_√Ì       ±‰‚˘ ŒıflŒÎfl ◊Λ ÷˘ flÎZÎÁ ’HÎ ◊≥ ¿ı »ı.
Ω›. µ’fl◊Ì ÁÎΩÁ‹Î ÿı¬Î›, ’HÎ ‹ËŸ ¤Î_√Ì Ω›. ⁄ÌΩfiı ±ıfi¿flı…            ·˘¿˘ Á΋Îfiı Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı ⁄‘_ ¡ı¿«fl ¿flÌ fiάı »ı. ’Ëı·Î_ ’˘÷ı
¿fl÷Î fiÎ ±Î‰Õı ÷˘ ’»Ì ‹˙fi flËı fiı, «Î ’Ìfiı »Îfi˘‹Îfi˘. ⁄‘Î_fiÎ       Á‘flı ÷ı ⁄ÌΩfiı Á‘ÎflÌ Â¿ı. ’HÎ ’˘÷ı Á‘›Î˝ ‰√fl Á΋˘ ¿ı‹fi˘ Á‘flı
‹˘œÎ_ Ωı÷˘ Ω, ±Î ⁄ı ’Ò÷‚Î_ ¿¿‚ÎÀ ‹Î_Õı »ı ÷ıfiı Ωı÷˘ Ω. ±Î ±Î’HÎÎ    ? ‹ÎÀı ’Ëı·Î_ ÷‹ÎflÎ ’˘÷ÎfiÎ ⁄√Ì«Îfi_ Á_¤Î‚˘ ’»Ì ⁄ÌΩfi_ Ωı‰Î Ω‰.
¿Î⁄‹Î_ fi◊Ì. ±Î’HÎı ÷˘ ±ÎfiÎ ΩHοÎfl … »Ì±ı.               ÷‹Îfl_ Á_¤Î‚¢ ÷˘ … Œ‚e· ‹‚Âı.
   …ıfiı Á_ÁÎfl ‰‘Îfl‰˘ ˢ› ÷ıHÎı ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ ‰œ_‰œÎ ¿fl‰Ì, ⁄‘_›
                                           Õ¬˘ fiËŸ, “±ıÕ…VÀ” ◊‰Î …ı‰_ !
¿fl‰_. …ıfiı ‹˘ZÎıı …‰_ ˢ› ÷ıfiı ±‹ı “Â_ ⁄fiı »ı” ÷ıfiı “…\±˘” ±ı‹ ¿Ë̱ı
»Ì±ı.                                    Á_ÁÎflfi˘ ±◊˝ … Á‹ÁflHÎ ‹Î√˝, ±ıÀ·ı Ïfifl_÷fl ’Ïfl‰÷˝fi’HÎÎfiı
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                       31   32                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

’ÎQ›Î ¿flı. I›Îflı ±Î CΈÏ՛α˘ …^fiÎ …‹ÎfiÎfiı … ‰‚√Ì flËı. ±S›Î,    ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î flÁ fi‰˘ fi‰˘ µÿ›‹Î_ ±ÎT›˘ »ı Ï⁄«ÎflÎfiı ! ±Î ±ıfi_
…‹ÎfiÎ ≠‹ÎHÎı ¿fl, fiËŸ ÷˘ ‹Îfl ¬≥fiı ‹flÌ …≥ ! …‹ÎfiÎ ≠‹ÎHÎı      fi‰_ “Õı‰·’‹ıLÀ” »ı. Ωı “Õı‰·’” ◊›ı·˘ ˢ÷ ÷˘ ¿Îfiı flıÏÕ›˘ ±ÕÎÕ÷
±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ·ı‰_ Ωı≥±ı. ‹Îflı ÷˘ «˘fl ΩıÕı, √…‰Î_ ¿Î’fiÎfl ΩıÕı, ⁄‘Î_  … fiËŸ, ±ı¿ Œıfl˘ Ωı≥ ·Ì‘Î ’»Ì ŒflÌ ±ÕÎÕı fiËŸ. fi‰Ìfi ‰V÷fiı ±ı¿
ΩıÕı ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ◊Λ. «˘fl ΩıÕı ±‹ı ‰Î÷ ¿fḻı ÷˘ ±ı › ΩHÎı ¿ı    Œıfl Ωı‰ÎfiÌ Ë˘›, ±ıfi˘ ¿Î›‹ ±fi¤‰ ·ı‰Îfi˘ fiΠˢ›. ±Î ÷˘ ¿ÎfifiÌ
±Î ¿flHÎΉ΂Π»ı. ±‹ı «˘flfiı ÷_ ¬˘À˘ »ı ±ı‰_ fiÎ ¿Ë̱ı. ¿ÎflHÎ ¿ı   fi‰ıÁfl◊Ì ≥ÏLƒ› ±Î‰Ì »ı ÷ı◊Ì ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ flıÏÕ›˘ ÁÎ_¤Y›Î ¿flı »ı !
±ıfi˘ ±ı “T›Ò ’˘≥LÀ” »ı. I›Îflı ·˘¿ ±ıfiı fiηΛ¿ ¿ËÌfiı √΂˘ ¤Î_Õı.  ‹fiW›’HÎÎfiÌ ÷ı‹fiÌ Âw±Î÷ ◊Λ »ı. ‹fiW›’HÎ΋Î_ ËΩfl˘ ‰¬÷
I›Îflı ±Î ‰¿Ì·˘ …\ßÎ fi◊Ì ? “ÁΉ …\ߢ ¿ıÁ Ï…÷ÎÕÌ ±Î’Ì” ±ı‹     ±Î‰Ì √›ı·˘ ‹ÎHÎÁ ±Î‰_ ÷ı‰_ fiÎ ¿flı.
¿Ëı, ÷ı ±ı Ã√ÎflÎ fiÎ ¿Ëı‰Î› ? «˘flfiı ·E«˘ ¿Ëı fiı ±Î ÷ÿ˚fi …\ßÎ        ≠ffi¿÷ν — »˘¿flα˘fiı Œfl‰Îfi_ ⁄Ë Ë˘› »ı.
¿ıÁfiı ÁΫ˘ ¿Ëı, ÷ıfi˘ Á_ÁÎfl‹Î_ ωrÎÁ ¿ı‹ ¿flΛ ? »÷Î_ ±ıfi_ › «Î·ı
»ı fiı ? ¿˘≥fiı › ±‹ı ¬˘À˘ fiÎ ¿Ë̱ı. ±ı ±ıfiÎ “T›Ò ’˘≥LÀ”◊Ì ¿flı@À      ÿÎÿÎlÌ — »˘¿flÎ_ ¿˘≥ ±Î’HÎÎ_ ⁄_‘Λı·Î_ fi◊Ì, ÁËÁËfiÎ ⁄_‘fi‹Î_
… »ı. ’HÎ ±ıfiı ÁÎ«Ì ‰Î÷fiÌ Á‹… ’ÎÕ̱ı ¿ı ±Î «˘flÌ ¿flı »ı ÷ıfi_    »ı, ±Î’HÎı ÷˘ ±ıÀ·_ ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı, “‰Ëı·Î ±Î‰Ωı”. ’»Ì F›Îflı ±Î‰ı
Œ‚ ÷fiı Â_ ±Î‰Âı.                          I›Îflı “T›‰ÏV◊÷”. T›‰ËÎfl ⁄‘˘ ¿fl‰Îfi˘, ’HÎ ¿ÊΛflÏË÷ ¿fl‰Îfi˘.
                                  T›‰ËÎfl ¿ÊΛflÏË÷ ◊›˘ ÷˘ ‹˘ZÎ fiı ¿ÊΛÁÏË÷ T›‰ËÎfl ÷ı Á_ÁÎfl.
    ±Î CΈÏÕ›Î_ CÎfl‹Î_ ’ıÁı ÷˘ ¿ËıÂı, “±Î ·˘¬_Õfi_ ¿⁄ÎÀ ? ±Î
flıÏÕ›˘ ? ±Î ±Î‰_ ¿ı‹ ? ÷ı‰_ ¿ı‹ ?” ±ı‹ Õ¬˘ ¿flı. ±S›Î, ¿˘≥         ≠ffi¿÷ν — ±‹Îfl˘ ¤hÎÌΩı fl˘… fi‰ ‰Î√ı ∂Ãı »ı, ¿Â_ ¿Î‹ ◊÷_
…\‰ÎfifiÌ ÿ˘V÷Ì ¿fl. ±Î ÷˘ ›√ … ⁄ÿ·Î›Î ¿fl‰Îfi˘. ÷ı ‰√fl ±Î       fi◊Ì.
∞‰ı ÂÌ flÌ÷ı ? ¿_≥¿ fi‰_ …\±ı ±ıÀ·ı ‹˘Ë ◊Λ. fi‰_ fiΠˢ› ÷˘ ∞‰ı       ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ÷ıfiı ±˘œÎÕÌfiı ¿Ë̱ı ¿ı ÏfiflÎ_÷ı ÁÒ≥ Ω ¤Î≥.
ÂÌ flÌ÷ı ? ±Î‰_ fi‰_ ÷˘ ±fi_÷ ±ÎT›_ fiı √›_, ÷ı‹Î_ ÷‹Îflı Õ¬˘ ¿fl‰Îfi˘  ±ıfiÌ ≠¿ÚÏ÷ …\ÿÌ ÷ı ‹˘Õ˘ ∂Ãı fiı ¿Î‹ ‰‘Îflı ¿flı fiı ±yfl‹Ì «Îfl
fiΠˢ›. ÷‹fiı fiÎ ŒÎ‰ı ÷˘ ÷ı ÷‹Îflı fiÎ ¿fl‰_. ±Î ±Î≥VøÌ‹ ±ı‹      ‰ÎB›Îfi˘ ∂Û˘ ˢ› ÷˘ › ¿Â_ fiÎ ¿flı. Ë_ › ÿflı¿ ¿Î‹‹Î_ Ë‹ıÂÎ_ ·ıÀ
fi◊Ì ¿Ëı÷˘ ÷‹fiı ¿ı ±‹ÎflÎ◊Ì ¤Î√˘. ±Î’HÎı fiÎ ¬Î‰˘ ˢ› ÷˘ fiÎ      Ë÷˘. V¿>·‹Î_ › CÎ_À ÁÎ_¤Y›Î ’»Ì◊Ì CÎıfl◊Ì fiÌ¿‚÷˘ ±fiı ¿Î›‹
¬≥±ı. ±Î ÷˘ CΈÏÕ›Î_ ±ıfiÌ ’fl Ï«œÎ›Î ¿flı. ±Î ‹÷¤ıÿ˘ ÷˘ …‹Îfi˘    ‹ÎV÷flfi˘ ¿¿‚ÎÀ ÁÎ_¤‚÷˘ ! ˉı ‹ÎV÷flfiı ÂÌ ¬⁄fl ¿ı ‹ÎflÌ ≠¿ÚÏ÷
⁄ÿ·Î›ÎfiÎ »ı. ±Î »˘¿flÎ_ ÷˘ …‹ÎfiÎ ≠‹ÎHÎı ¿flı. ‹˘Ë ±ıÀ·ı fi‰_ fi‰_   Â_ »ı ? ÿflı¿fi_ “flVÀfi” …\ÿ_ “’ÌVÀfi” …\ÿ_ …\ÿ_ ˢ›.
µI’Lfi ◊Λ ±fiı fi‰_ fiı fi‰_ … ÿı¬Î› »ı. ±‹ı fiÎfi’HÎ◊Ì ⁄Ï©◊Ì
                                     ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ‹˘Õ΋Î_ “ÏÕÏÁÏM·fi” fiÎ flËı fiı ?
⁄Ë … ω«ÎflÌ ·Ì‘ı·_ ¿ı ±Î …√÷ ¨‘_ ◊≥ flèÎ_ »ı ¿ı »÷_ ◊≥ flèÎ_
»ı, ±fiı ±ı ’HÎ Á‹Ω›ı·_ ¿ı ¿˘≥fiı ÁkÎÎ … fi◊Ì ±Î …√÷fiı            ÿÎÿÎlÌ — ±Î ‹˘Õ˘ ∂Ãı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ÷‹ı ¿¿‚ÎÀ ¿fl˘ ÷ı …
Œıfl‰‰ÎfiÌ. »÷Î_ ±‹ı Â_ ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı, …‹ÎfiÎ ≠‹ÎHÎı ±ıÕ…VÀ ◊Ή !   “ÏÕÏÁÏM·fi” fi◊Ì. ‹ÎÀı ÷‹ı ¿¿‚ÎÀ ¿fl‰Îfi_ ⁄_‘ ¿flÌ ÿ˘. ÷‹Îflı …ı …ı
»˘¿fl˘ fi‰Ì … À˘’Ì ’ËıflÌ ±Î‰ı ÷˘ ±ı‰_ fiÎ ¿Ë̱ı ¿ı, ±Î‰_ ¿_≥◊Ì    ÂÏ@÷±˘ ‹Î√‰Ì ˢ›, ÷ı ±Î ÿÎÿÎ ’ÎÁı fl˘… Á˘-Á˘ ‰¬÷ ‹Î_√Ωı,
·≥ ±ÎT›˘ ? ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±ıÕ…VÀ ◊≥±ı ¿ı, ±Î‰Ì ÁflÁ À˘’Ì @›Î_◊Ì     ⁄‘Ì ‹‚Âı.
·ÎT›˘ ? ¿ıÀ·ÎfiÌ ±Î‰Ì ? ⁄Ë ÁV÷Ì ‹‚Ì ? ±Î‹ ±ıÕ…VÀ ◊≥ …≥±ı.        ˉı ±Î ¤Î≥fiı Á‹… ’ÎÕÌ, ±ıÀ·ı ±ı‹HÎı ÷˘ ±‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ
   ±Î »˘¿flÎ_±˘ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ¿Îfiı flıÏÕ›˘ fi◊Ì ±ÕÎÕÌ flά÷Î ?     ’΂Ìfiı ¤hÎÌΩfiı CÎfl‹Î_ ⁄‘Î_±ı ¿Â_ ¿Ëı‰Îfi_ ⁄_‘ ¿›Ù. ±Ã‰ÎÏ՛Π’»Ì
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                      33   34                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

’ÏflHÎ΋ ±ı ±ÎT›_ ¿ı ¤hÎÌΩı ±ıfiÌ Ω÷ı ÁÎ÷ ‰Î√ı ∂Ã÷˘ ◊≥ √›˘         ±ı¿ Œıfl˘ ‹fi‹Î_ ω¬‰Îÿ ’ÕÌ √›˘ ’»Ì ±ıfiÌ Ï·L¿ «Î· ◊≥
fiı CÎfl‹Î_ ⁄‘Î ¿fl÷Î_ ‰‘Îflı ÁÎfl_ ¿Î‹ ¿fl÷˘ ◊›˘ !           Ω›, ’»Ì ‹fi‹Î_ ±ıfiÎ ‹ÎÀı √˛Ë ⁄_‘Î≥ Ω› ¿ı ±Î ‹ÎHÎÁ ±Î‰˘ »ı.
                                 I›Îflı ±Î’HÎı ‹˙fi ·≥fiı Á΋Îfiı ωrÎÁ‹Î_ ·ı‰Î …ı‰_ »ı. ±Î ⁄˘· ⁄˘·
       Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı “¿Ëı‰Îfi_” ⁄_‘ ¿fl˘ !           ¿fl‰Î◊Ì ¿˘≥fi_ Á‘flı fiËŸ. Á‘fl‰Îfi_ ÷˘ “iÎÎfiÌ ’flÊ”fiÌ ‰ÎHÎÌ◊Ì Á‘flı.
    ±Î ¿Î‚‹Î_ ±˘»\_ ⁄˘·‰_ ±ıfiÎ …ı‰_ ±ı¿ı › fi◊Ì. ±Î ¿Î‚‹Î_   »˘¿flÎ_ ‹ÎÀı ÷˘ ‹Î⁄Î’fiÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ »ı. ±Î’HÎı fiÎ ⁄˘·Ì±ı ÷˘ fiÎ
⁄˘· ’J◊fl …ı‰Î ‰Î√ı ±ı‰Î fiÌ¿‚ı »ı, ±fiı ÿflı¿fiÎ ±ı‰Î … ˢ›. ±ıÀ·ı  «Î·ı ? «Î·ı ±ıÀ·ı ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ »ı ¿ı ∞‰÷Î_ … ‹flı·ÎfiÌ …ı‹ flËı.
⁄˘·‰Îfi_ ±˘»\_ ¿flÌ fiά‰_ ÁÎfl_. ¿˘≥fiı ¿Â_ ¿Ëı‰Î …ı‰_ fi◊Ì. ¿Ëı‰Î◊Ì  ⁄√Õı·_ Á‘flÌ Â¿ı »ı. ⁄√Õı·Îfiı ¿Î’Ì fiÎ fiά‰_. ⁄√Õı·Îfiı Á‘Îfl‰_
‰‘Îflı ⁄√Õı »ı. ±ıfiı ¿Ë̱ı ¿ı, √ÎÕ̱ı ‰Ëı·˘ Ω. ÷˘ ±ı ‹˘Õ˘ Ω›    ±ı ±‹ÎflÎ◊Ì ◊≥ ¿ı, ÷‹Îflı fiÎ ¿fl‰_. ÷‹Îflı ±‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ ≠‹ÎHÎı
±fiı ¿Â_ fiÎ ¿Ë̱ı ÷˘ ÀÎ≥‹ı Ω›. ±Î’HÎı fiΠˢ≥±ı ÷˘ ⁄‘_ «Î·ı     «Î·‰_. ±ı ÷˘ …ı Á‘flı·˘ ˢ› ÷ı … ⁄ÌΩfiı Á‘ÎflÌ Â¿ı ? ’˘÷ı … Á‘›Î˝
±ı‰_ »ı. ±Î ÷˘ ’˘÷Îfi˘ ¬˘À˘ ±Ë_¿Îfl »ı. …ı ÿËÎÕÎ◊Ì »˘¿flÎ_ ΩıÕı   fiΠˢ› ÷ı ⁄ÌΩfiı ÂÌ flÌ÷ı Á‘ÎflÌ Â¿ı ?
¿«¿« ¿fl‰Îfi_ ÷‹ı ⁄_‘ ¿fl¢ ÷ı ÿËÎÕÎ◊Ì »˘¿flÎ_ Á‘flÂı. ÷‹ÎflÎ ⁄˘·       »˘¿flÎ_fiı Á‘Îfl‰Î ˢ› ÷˘ ±Î ±‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·˘. CÎfl‹Î_
ÁÎflÎ fiÌ¿‚÷Î fi◊Ì, ±ıfiÎ◊Ì Á΋˘ ±¿‚Λ »ı. ÷‹Îfl˘ ⁄˘· ±ı Á_CÎfl÷˘    » ‹ËÌfiÎ ‹˙fi ·˘. »˘¿flÎ_ ’Ò»ı ÷˘ … ⁄˘·‰Îfi_ ±fiı ÷ı ’HÎ ÷ı‹fiı
fi◊Ì, ∂·ÀÎ ±ı ⁄˘· ’λΠ±Î‰ı »ı. ±Î’HÎı ÷˘ »˘¿flÎ_fiı ¬Î‰Îfi_     ¿ËÌ ÿı‰Îfi_ ¿ı ‹fiı fiÎ ’Ò»˘ ÷˘ ÁÎfl_. ±fiı »˘¿flÎ_ ‹ÎÀı ±‰‚˘ ω«Îfl
’̉Îfi_ ⁄fiÎ‰Ì ±Î’̱ı fiı ±Î’HÎÌ Œfl… ⁄Ω‰Ì±ı, ⁄Ì…\_ ¿Ëı‰Î …ı‰_    ±Î‰ı ÷˘ ÷ıfi_ ÷fl÷ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiά‰_.
fi◊Ì. ¿Ëı‰Î◊Ì ŒÎ›ÿ˘ fi◊Ì ±ı‰_ ÷‹fiı ÷ÎflHÎ fiÌ¿‚ı »ı ? »˘¿flÎ_ ‹˘ÀÎ_
◊›Î_ »ı ±ı ¿_≥ ÿÎÿflı◊Ì ’ÕÌ Ω› »ı ? ÷‹ı ÷‹Îfl˘ ±ÎI‹‘‹˝ Â_ ¿fl‰Î           “Ïfl·ıÏÀ‰” Á‹∞ µ’·¿ flËı‰_ !
«Ò¿˘ »˘ ? ±Î »˘¿flÎ_ ΩıÕıfi˘ ÷˘ Ïfl·ıÏÀ‰ ‘‹˝ »ı. I›Î_ ¬˘ÀÌ ‹Î◊ο>À     »˘¿flÎ_fiı ÷˘ fi‰ ‹ÏËfiÎ ’ıÀ‹Î_ flά‰ÎfiÎ, ’»Ì «·Î‰‰ÎfiÎ,
¿fl‰Î …ı‰Ì fi◊Ì. ¿¿‚ÎÀ ¿fl˘ »˘ ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_ ‹˙fi flËı¢ ÷˘ ‰‘Îflı ÁÎfl_  Œıfl‰‰ÎfiÎ_, fiÎfiÎ_ ˢ› I›Î_ Á‘Ì. ’»Ì »˘ÕÌ ÿı‰ÎfiÎ_, ±Î √Λ˘-¤_ıÁ˘ ›
flËıÂı. ¿¿‚ÎÀ◊Ì ÷˘ ’˘÷Îfi_ ‹√… ⁄√ÕÌ Ω› fiı Á΋Îfi_ ’HÎ ⁄√ÕÌ      »˘ÕÌ ÿı »ı fiı ? »˘¿flÎ_fiı ’Î_« ‰Ê˝ Á‘Ì À˘¿‰Î ’Õı, ’»Ì À˘¿Î› ’HÎ
Ω›.                                fiËŸ ±fiı ‰ÌÁ ‰flÁ ’»Ì ÷˘ ±ıfiÌ ⁄ˆflÌ … ±ıfiı Á‘Îflı. ±Î’HÎı
   ≠ffi¿÷ν — »˘¿flÎ_ ±ıfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ Á‹∞fiı flËı÷Î_ fi◊Ì.      Á‘Îfl‰Îfi_ fiΠˢ›.

   ÿÎÿÎlÌ — …‰Î⁄ÿÎflÌ T›‰ÏV◊÷ fiÌ »ı, ±ı ÷˘ ±ıfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ       »˘¿flÎ_ ΩıÕı µ’·¿ flËı‰Îfi_. ¬flÌ flÌ÷ı ’˘÷Îfi_ ¿˘≥ »ı … fiËŸ.
Á‹…ı·˘ … »ı. ±ıfiı ¿Ëı÷Î_ ÷‹fiı ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì ÷ı◊Ì Õ¬˘ ◊Λ »ı.     ±Î ÿıËfiÎ ±Î‘Îflı ‹ÎflÎ_ »ı. ÿıË ⁄‚Ì Ω› ÷˘ ¿˘≥ ΩıÕı ±Î‰ı »ı ?
Á΋˘ ‹Îfiı I›Îflı ±Î’HÎ_ ¿Ëı·_ ¿Î‹fi_. ±Î ÷˘ ‹Î⁄Î’ ⁄˘·ı √Î_Õ_ ’»Ì  ±Î ÷˘ …ı ‹Îfl˘ ¿ËÌ ¿˘Àı ‰‚√ÎÕı »ı, ÷ıfiı ⁄Ë µ’ÎÏ‘ »ı. ⁄Ë ·Î√HÎÌfiÎ
»˘¿flÎ_ › √Î_Õ_ ¿Îœı.                       ω«Îfl ¿Î‹ ·Î√ı fiËŸ. »˘¿fl˘ T›‰ËÎfl◊Ì »ı. »˘¿fl˘ ÿÎ{ı ÷˘ ÿ‰Î
                                 ¿fḻı, ’HÎ ±Î’HÎı ¿_≥ flÕ‰ÎfiÌ Âfl÷ ¿flı·Ì »ı ?
   ≠ffi¿÷ν — »˘¿flÎ_ ÷˘»ÕÎ≥◊Ì ⁄˘·ı »ı.
                                     ±˘fl‹Îfi »˘¿flÎ_ ˢ› ÷ı œŸ«HÎı ¿flÌfiı ¿_≥ ‘ΉHÎ ±Î‰ı ? fiÎ,
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±ı ÷‹ı ÂÌ flÌ÷ı ⁄_‘ ¿fl¢ ? ±Î ÷˘ Á΋Á΋_  ±ı‰_ flά‰_. ±Î ¿Ï‚›√ »ı. “Ïfl·ıÏÀ‰” Á√Î≥ »ı. “Ïfl·ıÏÀ‰” fiı
⁄_‘ ◊Λ fiı ÷˘ ⁄‘Îfi_ ÁÎfl_ ◊Λ.                   “Ïfl·ıÏÀ‰” flά‰_, “Ïfl›·” fiÎ ¿fl‰_. ±Î Ïfl›· Á_⁄_‘ ˢ› ÷˘ »˘¿flÎ_fiı
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                      35   36                        @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

¿Ë̱ı ¿ı ÷_ Á‘flı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì …\ÿ˘ flËı. ’HÎ ±Î ÷˘ Ïfl·ıÏÀ‰ Á√Î≥        ˉı, ±Î ¤‰‹Î_ ÷˘ ÁΫ‰Ì ·¥±ı !
»ı ‹ÎÀı - ±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl. ±Î ÷‹ı Á‘Îfl‰Î fi◊Ì ±ÎT›Î, ÷‹ı
                                    ⁄‘_ “T›‰ÏV◊÷” «·Î‰ı »ı, ¿Â_ ⁄˘·‰Î …ı‰_ fi◊Ì. “’˘÷Îfi˘” ‘‹˝
¿‹˝fiÎ Á¿_Ω‹Î_◊Ì »^À‰Î ±ÎT›Î »˘. Á‘Îfl‰Î ¿fl÷Î_ ÁÎflÌ ¤Î‰fiÎ
                                 ¿flÌ ·ı‰Î …ı‰˘ »ı. ’Ëı·Î_ ÷˘ ±ı‹ ΩHÎ÷Î Ë÷Î ¿ı ±Î’HÎı «·Î‰Ì±ı
¤Î‰˘. ⁄Î¿Ì ¿˘≥ ¿˘≥fiı Á‘ÎflÌ fiΠ¿ı. ±ı ÷˘ iÎÎfiÌ ’flÊ Á‘flı·Î
                                 »Ì±ı ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ˢ·‰‰_ ’Õı. ˉı ÷˘ «·Î‰‰Îfi_ ±Î’HÎı fiËŸ fiı ?
ˢ› ÷ı ⁄ÌΩ_fiı Á‘ÎflÌ Â¿ı. ‹ÎÀı ÷ı‹fiÌ ’ÎÁı ·≥ Ω‰. ±Î ⁄√Õı
                                 ˉı ÷˘ ±Î › ¤‹flÕÎ fiı ÷ı › ¤‹flÕÎ ! ‹ı· fiı ’ÌÕÎ ±ËŸ◊Ì ! M›Î·Î
»ı ÂÎfiÎ◊Ì ? »_»ıÕ‰Î◊Ì. ±Î¬Î ‰SÕ˝fi_ ¿Î‹ »_»ıÕ‰Î◊Ì ⁄√Õu_ »ı.
                                 eÀı, ¿œÌ œ‚ı, ‰Ë »˘¿flÎ_fiı ‰œ÷Ì Ë˘› ÷˘ › ±Î’HÎı ±Î‹ ±ÎÕÎ ŒflÌfiı
±Î ¿>÷flÎ_fiı › »_»ıÕ˘ ÷˘ ¿ˆÕÌ ¬Î›, ⁄«¿<_ ¤flı. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ·˘¿
                                 ÏfiflÎ_÷ı ⁄ıÁÌ …‰_. ±Î’HÎı Ωı≥±ı I›Îflı ±ı ¿Ëı fiı ¿ı, ÷‹ı Ωı÷Î Ë÷Î
¿>÷flÎ_fiı »_»ıÕ÷Î fi◊Ì. ±Î ‹fiW›˘fiı »_»ıÕı ÷˘ Â_ ◊Λ ? ±ı › ⁄«¿<_
                                 fiı ¿ı‹ fiÎ ⁄˘S›Î ? ±fiı fiΠˢ› ÷˘ ËÎ◊‹Î_ ‹Î‚Î ·≥ fiı ŒıflT›Î ¿fḻı
¤flÂı. ‹ÎÀı fiÎ »_»ıÕ¢.
                                 ±ıÀ·ı ±ı ¿ËıÂı ¿ı, ±Î ÷˘ ‹Î‚΋Î_ »ı. ‹ı·˘ fiı ’ˆÕ ! ±Î’HÎı ÂÌ ·ı‰Î-
   ±Î ±‹ÎflÎ ±ı¿ ±ı¿ ÂOÿ‹Î_ ±fi_÷Î ±fi_÷Î ÂÎVh΢ flèÎÎ_ »ı !   ÿı‰Î ? V‹ÂÎfi‹Î_ fiÎ …‰Îfi_ ˢ› ÷˘ ¿« ¿« ¿fl˘ ! ‹ÎÀı ¿Â_ ⁄˘·‰Î
±Î Á‹…ı ±fiı ’Î_Áfl˘ Ëı_Õu˘ ÷˘ ¿Î‹ … ¿ÎœÌ fiάı !! ±ı¿Î‰÷flÌ ◊≥   …ı‰_ fi◊Ì. ±Î ÷˘ √Λ˘ ¤ı_Á˘ › ±ıfiÎ ⁄Î⁄Î ΩıÕı flÌ÷Áfl ¤˘_ ¤˘_ ¿flı,
…‰Î› ±ı‰_ ±Î ωiÎÎfi »ı ! ·Î¬˘ ±‰÷Îfl ¿’Î≥ …Âı !! ±Î ωiÎÎfi◊Ì   ‰‘Îflı ⁄˘·ı fiËŸ ! fiı ±Î ‹fiW›˘ ÷˘ Ãıà Á‘Ì ⁄˘· ⁄˘· ¿flı. ⁄˘·ı
÷˘ flÎ√ı › ∂ÕÌ Ω› fiı ¶ıÊı › ∂ÕÌ Ω› fiı ‰Ì÷flÎ√ ◊≥ …‰Î›. ±√v-    ±ı ‹Òfl¬ ¿Ëı‰Î›, ±Î¬Î CÎflfiı ¬·ÎÁ ¿flÌ fiάı. ±ıfi˘ @›Îflı ’Îfl ±Î‰ı
·CÎ V‰¤Î‰fi˘ ◊≥ Ω› ±ıÀ·ı ±Î ωiÎÎfifi˘ …ıÀ·˘ ·Î¤ µÃΉΛ       ? ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì Á_ÁÎfl‹Î_ ¤À@›Î. fiÎ ¿˘≥fi_ ¤·_ ¿›Ù, fiÎ ’˘÷Îfi_
÷ıÀ·˘ ±˘»˘ »ı.                          ¤·_ ¿›Ù. …ı ‹ÎHÎÁ ’˘÷Îfi_ ¤·_ ¿flı ÷ı … ⁄ÌΩfi_ ¤·_ ¿flı.
        Á·ÎË ±Î’‰Ì ’HÎ fiÎ »^À¿ı !                    ÁÎ«Ì Á√Î¥ ¿ı ’fl¤ÎflÌ ’ÌÕÎ ?!
    ±‹ÎflÌ ’ıà “±⁄‘” ◊≥ √›˘ ÷˘ ¿Î‹ … ◊≥ √›_. ⁄Ï© ‰’flÎ≥         ⁄Î⁄˘ ‹Î_ÿ˘ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ÿ‰Î ⁄‘Ì ¿fḻı, ’HÎ ⁄‘_ µ’·¿.
÷˘ Á_ÁÎfl ∂¤˘ ◊›˘ ’λ˘. CÎflfiÎ_ ’Ò»ı ÷˘ … …‰Î⁄ ±Î’‰˘ ±Î’HÎı    ±Î’HÎÎ »˘¿flÎ_fiı ¿ı‰Î ‹Îfi‰Î Ωı≥±ı ? ±˘fl‹Îfi. »˘¿flÎ_fiı ‹ÎflÎ »˘¿flÎ_
±fiı ÷ı ‰¬÷ı ‹fi‹Î_ ◊Λ ¿ı ±Î fiÎ ’Ò»ı ÷˘ ÁÎfl_ ±ı‰Ì ±Î’HÎı ⁄ΑΠ  ¿Ëı ±fiı »˘¿flÎ_ › ‹ÎflÌ ‹Î ¿Ëı, ’HÎ ‹ËŸ ·Î_⁄Ì Á√Î≥ fiËŸ. ±ıÀ·ı
flά‰Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı fiÎ ’Ò»ı ÷˘ ±Î’HÎı ±Î ‹√… «·Î‰‰_ fiÎ ’Õı. ±ı‰_   ±Î ¿Î‚‹Î_ ±˘fl‹Î≥ Á√Î≥ flάΩı, fiËŸ ÷˘ ‹Î›Î˝ √›Î ΩHÎΩı.
»ı fiı, ¿ı ±Î’HÎÎ ±Î …^fiÎ Á_V¿Îfl ⁄‘Î ¬·ÎÁ ◊≥ √›Î »ı. ±Î      »˘¿flÎ_ ¿˘≥fiı ‹˘ZÎı ·≥ …fiÎflÎ_ fi◊Ì. Ωı ÷‹ı ÕÎèÎÎ ◊¢ ÷˘ »˘¿flÎ_
ÿÊ‹¿Î‚ …⁄fl…V÷ T›Î’ı·˘ »ı, Á_V¿Îfl‹ÎhÎ ¬·ÎÁ ◊≥ √›Î »ı.       ÕÎèÎÎ_ ◊Âı. »˘¿flÎ_ ΩıÕı ‰Ëη ÷ı ¿flÎ÷_ ËÂı ? ±Î ‰Ëη ÷˘ √˘‚Ì ‹Îflı.
‹ÎHÎÁfiı ¿˘≥fiı Á‹…HÎ ’ÎÕ÷Î_ ±Î‰Õ÷Ì fi◊Ì. ⁄Î’ »˘¿flÎ_fiı ¿_≥¿ ¿Ëı   ‰Ëη ¶ıÊ‹Î_ ŒflÌ Ω›. ’flÎHÎı ≠Ì÷ ¿flÌfiı «·Î‰Ì ·ı‰Îfi_. ⁄ËÎfl “ÁÎfl_
÷˘ »˘¿fl˘ ¿ËıÂı ¿ı, “‹Îflı ÷‹ÎflÌ Á·ÎË fi◊Ì ÁÎ_¤‚‰Ì.” I›Îflı Á·ÎË   ·Î√ı »ı” ÷ı‹ ¿Ëı‰Îfi_. ’HÎ ‹ËŸ ΩHÎ̱ı ¿ı ’flÎHÎı ≠ÌÏ÷ ¿flÌ flèÎÎ »Ì±ı,
±Î’fiÎfl˘ ¿ı‰˘ fiı ·ıfiÎflı ¿ı‰˘ ? ¿≥ Ω÷fiÎ ·˘¿ ¤ı√Î ◊›Î »˘ ?!     ±Î fi ˢ› ÁÎ«Ì Á√Î≥. »˘¿flÎfiÌ Á√Î≥fiÌ @›Îflı ¬⁄fl ’Õı ¿ı F›Îflı
±Î ·˘¿ ÷‹ÎflÌ ‰Î÷ ÂÎ◊Ì fi◊Ì ÁÎ_¤‚÷Î ? ÁÎ«Ì fi◊Ì ÷ı◊Ì. ÁÎ«Ì     ±Î’HÎı ±ı¿ ¿·Î¿ ±ıfiı ‹Îfḻı, √΂˘ ÿ≥±ı I›Îflı ±ı ¿·ÿÎfl »ı ¿ı
ˢ› ÷˘ ÁÎ_¤‚ı ¿ı fiÎ ÁÎ_¤‚ı ? ±Î ·˘¿ ÂÎ◊Ì ¿Ëı »ı ? ±ÎÁ„@÷fiı    fiËŸ, ±ıfiÌ ¬⁄fl ’Õı. Ωı ÷‹Îfl˘ ÁΫ˘ ÿÌ¿fl˘ ˢ› ÷˘ ÷‹ÎflÎ ‹ÎflÌ
·Ì‘ı ¿Ëı »ı. ±Î ±ÎÁ„@÷fiı ·Ì‘ı ÷˘ ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ ±‰÷Îfl ⁄√ÎÕı »ı.   flèÎÎ ’»Ì ±ı ÷‹fiı ’√ı ·Î√Ìfiı ¿Ëı ¿ı “⁄Î’∞, ÷‹Îfl˘ ËÎ◊ ⁄Ë
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                       37   38                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

ÿ—¬÷˘ ËÂı !” ±Î‰_ ¿ËıfiÎfl˘ ˢ› ÷˘ ÁÎ«Ì Á√Î≥ flά̱ı. ’HÎ ±Î     ⁄√ÕÌ Ω›. ±Ï÷› ‰Ëη ÷ı ˢ÷_ ËÂı ? ±Î ⁄¿flÌ ΩıÕı ‰Ëη
÷˘ ±ı¿ ¿·Î¿ »˘¿flÎfiı ÀˆÕ¿Î‰Ì±ı ÷˘ »˘¿fl˘ ‹Îfl‰Î ŒflÌ ‰‚ı ! ±Î ÷˘    ±Î‰ı ? ⁄¿flÌ‹Î_ fiı »˘¿fl΋Î_ ¢ Œıfl »ı ? ⁄ıµ‹Î_ ±ÎI‹Î »ı. ±Ï÷›
‹˘Ëfiı ·≥fiı ±ÎÁ„@÷ ◊Λ »ı. “Ïfl›· »˘¿fl˘” ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ¿ı ⁄Î’     ‰Ëηı › fiËŸ fiı Ïfi—VM≤Ë ’HÎ fiËŸ ◊≥ …‰Îfi_. »˘¿flÎ_fiı ¿Ëı‰_ ¿ı, ¿_≥
‹flÌ Ω› ±ıÀ·ı »˘¿fl˘ V‹ÂÎfi‹Î_ …≥fiı ¿Ëı ¿ı “‹Îflı ‹flÌ …‰_ »ı.”     ¿Î‹¿Î… ˢ› ÷˘ ’Ò»Ωı. Ë_ ⁄ıÃ˘ »\_ I›Î_ Á‘Ì ¿_≥ ±Õ«HΠˢ› ÷˘
¿˘≥ »˘¿fl˘ ⁄Î’ ΩıÕı Ω› »ı ÷‹ÎflÎ ‹_⁄≥‹Î_ ?              ’Ò»Ωı. ±Õ«HΠˢ› ÷˘ …, fiËŸ ÷˘ ËÎ◊ CÎη̱ı fiËŸ. ±Î ÷˘
                                  »˘¿flÎfiÎ √…‰Î‹Î_◊Ì ’ˆÁÎ fiÌ«ı ’Õ ’Õ ¿fl÷Πˢ› ÷˘ ⁄Î’ ⁄Ò‹Î⁄Ò‹
   ±Î ÷˘ ⁄‘Ì ’fl¤ÎflÌ ’ÌÕÎ »ı. »˘¿fl˘ ±ı‹ fi◊Ì ¿Ëı÷˘ ¿ı ‹ÎflÎ
                                  ¿flÌ ‹ı·ı, “±ı› «_ÿ, ±ı› «_ÿ !” ±Î’HÎı Â_ ¿Î‹ ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿fḻı ?
’fl ’Õ÷_ fiÎ_¬˘, ’HÎ ±Î ÷˘ ⁄Î’ … »˘¿flÎ_ ’fl ’Õ÷_ fiάı »ı. ±Î
±Î’HÎÌ … ¤Ò· »ı. ±Î’HÎı ⁄Î’ ÷flÌ¿ıfiÌ ⁄‘Ì … ŒflΩı ⁄Ω‰‰ÎfiÌ,      ±ıfiÌ ‹ı‚ı ’Ò»Âı I›Îflı ¬⁄fl ’ÕÂı. ±Î‹Î_ ±Î’HÎı ¿¿‚ÎÀ @›Î_ ¿fḻı
…ıÀ·Ì CÎÏÀ÷ ˢ› ÷ıÀ·Ì ⁄‘Ì … ⁄Ω‰‰ÎfiÌ. ±ı¿ ⁄Î’ ±ıfiÎ »˘¿flÎfiı     ? ±fiı ±Î’HÎı fiΠˢ÷ ÷˘ Â_ ◊Î÷ ? “T›‰ÏV◊÷”fiÎ ÷Î⁄΋Î_ »ı, ±fiı
»Î÷̱ı “±Î‹” ÿ⁄Ή ÿ⁄Ή ¿fl÷˘ Ë÷˘, ÷ı ¬Ò⁄ ÿ⁄ÎT›˘ ±ıÀ·ı        ‰√fl ¿Î‹fi˘ Õ¬˘ ¿fḻı »Ì±ı. Á_ÕÎÁı › “T›‰ÏV◊÷”fiÎ ÷Î⁄΋Î_ »ı,
»˘¿flαı ⁄Î’fiı ⁄«¿<_ ¤flÌ ·Ì‘_ ! ¿˘≥ ±ÎI‹Î ¿˘≥fi˘ Ï’÷Î-’hΠˢ≥    ±fiı ÷‹Îfl_ ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı »ı. ’˘÷ÎfiÎ V‰w’‹Î_ ’˘÷ı ˢ› I›Î_ ’flÊÎ◊˝
¿ı … fiËŸ. ±Î ¿Ï‚›√‹Î_ ÷˘ ‹Î_√÷Î ·ıHÎΉ΂Î_ »˘¿flÎ_ ◊≥fiı ±ÎT›Î   »ı. ±fiı ’˘÷ÎfiÌ-V‰ÁkÎÎ »ı. ±Î ’ÿ˚√·‹Î_ ’flÊÎ◊˝ »ı … fiËŸ. ’ÿ˚√·
ˢ› »ı ! ±Î’HÎı CÎflοfiı ¿Ë̱ı ¿ı, ‹fiı ÷ÎflÎ ‰√fl √‹÷_ fi◊Ì, ÷ÎflÎ   ≠¿ÚÏ÷fiı ±Î‘Ìfi »ı.
‰√fl √‹÷_ fi◊Ì ÷˘ CÎflο Â_ ¿flı ? ‹Îflı.±Î ÷˘ Ïfl·ıÏÀ‰ Á√≥±˘ »ı,       »˘¿flÎ_fi˘ ±Ë_¿Îfl Ω√ı I›Îflı ’»Ì ÷ıfiı ¿Â_ ¿Ëı‰Î› fiËŸ ±fiı
±Î‹Î_◊Ì ¿ÊΛ˘ ∂¤Î ◊Λ. ±Î flÎ√ ¿ÊΛ‹Î_◊Ì ¶ıÊ ¿ÊΛ ∂¤˘ ◊Λ.     ±Î’HÎı Â_ ¿Î‹ ¿Ë̱ı ? Ã˘¿fl ‰Î√Âı ÷˘ Â̬Âı. »˘¿flÎ_ ’Î_« ‰Ê˝fiÎ_
µ»Î‚ı «œ‰Îfi_ … fiËŸ. ±Î ÿÒ‘’ο µ¤flΛ I›Îflı ·Î¿Õ_ ¿ÎœÌ ·ı‰_ ’Õı,   ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ¿Ëı‰ÎfiÌ »^À ±fiı ’Î_«◊Ì Á˘‚ ‰Ê˝‰Î‚Îfiı ‰¬÷ı ⁄ı À’·Ì
±ıfiÎ …ı‰_ »ı.                           ‹Îfl‰Ì › ’Õı. ’HÎ ‰ÌÁ ‰Ê˝fi˘ …\‰Îfi ◊›Î ’»Ì ±ıfi_ fi΋ı › fi ·ı‰Î›,
                                  ¿Â_ ±ZÎflı › ⁄˘·Î› fiËŸ, ⁄˘·‰_ ±ı √fi˘ ¿Ëı‰Î›. fiËŸ ÷˘ ¿˘”¿
       ... »÷Î_ CÎÏÀ÷ T›‰ËÎfl ¿ıÀ·˘ ?
                                  ÿËÎÕ˘ ⁄_ÿÒ¿ ‹ÎflÌ ÿı.
   ≠ffi¿÷ν — »˘¿flÎ_fiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ¿›_ CÎÏÀ÷ »ı fiı ¿›_ ±CÎÏÀ÷ »ı
                                     ≠ffi¿÷ν — ±Î “±fi˚ÁÏÀ˝ŒÎ≥Õ” “ŒÎ‘fl” ±fiı “‹‘fl” ◊≥ √›Î_
±ı Á‹Ω÷_ fi◊Ì.
                                  »ı ±ıÀ·ı ±Î ’{· ∂¤_ ◊Λ »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — …ıÀ·_ Á΋Π…≥fiı ¿fḻı »Ì±ı ±ı … ÿ˘œÕËÎ’HÎ »ı,
                                     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, fiËŸ ÷˘ »˘¿flÎ_ ±Î‰Î_ ˢ› … fiËŸ, »˘¿flÎ_
÷ı ’Î_« ‰Ê˝ Á‘Ì … ¿fl‰Îfi_ ˢ›. ’»Ì ÷˘ »˘¿fl˘ ¿Ëı ¿ı, “⁄Î’∞ ‹fiı
ŒÌ ±Î’˘.” I›Îflı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı, “¤≥ ’ˆÁÎ ¿_≥ ±ËŸ ±Î√‚ fi‚‹Î_    ¿èÎÎ√flÎ_ ˢ›. ±Î ÷˘ ‹Î-⁄Î’ … Ãı¿ÎHÎÎ_ ‰√flfiÎ_ »ı. …‹Ìfi ±ı‰Ì »ı,
±Î‰÷Î fi◊Ì. ±‹fiı ⁄ı ÿËÎÕÎ ±Î√‚◊Ì ¿Ëı‰_. ±‹Îflı µ»ÌfiÎ ·Î‰‰Î      ⁄Ì… ±ı‰_ »ı, ‹Î· flÎÂÌ »ı ! µ’fl◊Ì ¿Ëı ¿ı ‹ÎflÎ_ »˘¿flÎ_ ‹ËΉÌfl
’Õı »ı.” ±ı‹ ¿ËÌfiı ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ±Î’‰Î. »˘¿flÎ_ ÷˘ ±ı‹ Á‹∞ ⁄ıÃÎ_    ’ο‰ÎfiÎ »ı ! ‹ËΉÌfl ÷ı ’ο÷Î ËÂı ? ‹ËΉÌflfiÌ ‹Î ÷˘ ¿ı‰Ì ˢ› !!
ˢ› »ı ¿ı fi‚‹Î_ ’ÎHÎÌ ±Î‰ı ±ı‹ ⁄Î’∞ ’ÎHÎÌ … ±Î’ı »ı. ‹ÎÀı »˘¿flÎ_  ⁄Î’ …flÎ ‰Î_¿Î-«Ò_¿Î ˢ› ÷˘ «Î·ı, ’HÎ ‹Î ¿ı‰Ì ˢ› ?!
ΩıÕı ±ı‰˘ T›‰ËÎfl flά‰˘ ¿ı ±ıfiÌ Á√Î≥ flËı ±fiı ⁄Ë µ’fl «œÌ ‰Î√ı       ≠ffi¿÷ν — »˘¿flÎ_fiÎ CÎÕ÷fl ‹ÎÀı ¿ı Á_V¿Îfl ‹ÎÀı ±Î’HÎı ¿Â˘
fiËŸ, ⁄√Õı fiËŸ. ±Î ÷˘ »˘¿flÎ_ µ’fl ±ıÀ·_ ⁄‘_ ‰Ëη ¿flı ¿ı »˘¿fl˘    ω«Îfl … fiËŸ ¿fl‰Îfi˘ ?
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                         39   40                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

   ÿÎÿÎlÌ — ω«Îfl ¿fl‰Î ‹ÎÀı ‰Î_‘˘ fi◊Ì.               ¤HÎÌ ‰‚˘, “V‰ÿı”‹Î_ «Î·˘. ’flÿı‹Î_ ÷˘ ¤Ò÷Î_ fiı ¤Ò÷Î_ … »ı. F›Î_
   ≠ffi¿÷ν — ¤HÎ÷fl ÷˘ V¿>·‹Î_ ◊Λ, ’HÎ CÎÕ÷flfi_ Â_ ?         Ω±˘ I›Î_ !

    ÿÎÿÎlÌ — CÎÕ÷fl Á˘fiÌfiı Á˘_’Ì ÿı‰Îfi_, ±ıfiÎ CÎÕ‰ˆ›Î ˢ› ÷ı CÎÕı.     ¿>÷flÌ ⁄E«Î_ ‘‰ÕΉı »ı ±ı ŒflÏ…›Î÷ »ı, ±ı ¿_≥ µ’¿Îfl ¿fl÷Ì
»˘¿fl˘ ’_ÿfl ‰flÁfi˘ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ±ıfiı ±Î’HÎı ¿Ëı‰_, I›Î_ Á‘Ì ±Î’HÎı    fi◊Ì. ’ÎÕ_ ⁄ı ÿËÎÕÎ ¤ı_Áfiı ‘Ήı fiËŸ ÷˘ ¤ı_Áfiı ⁄Ë ÿ—¬ ◊Λ. ±Î
…ı‰Î_ »Ì±ı ±ı‰˘ ÷ıfiı CÎÕÌ ±Î·Ì±ı. ’»Ì ±ıfiı ±ıfiÌ ‰Ë … CÎÕÌ ±Î·Âı.    ÷˘ ’Î÷ÎfiÌ √fl…ı ‘‰ÕΉı »ı. ⁄Î’Î »˘¿flÎ_fiı ‹˘ÀÎ_ ¿flı »ı ÷ı ’˘÷ÎfiÌ
±Î CÎÕ÷Î_ fi◊Ì ±Î‰Õ÷_, »÷Î_ ·˘¿ CÎÕı … »ı fiı ?! ±ı◊Ì CÎÕ÷fl ÁÎfl_     √fl…ı, ±ı‹Î_ fi‰_ Â_ ¿›Ù ? ±ı ÷˘ ŒflÏ…›Î÷ »ı.
◊÷_ fi◊Ì. ‹ÒÏ÷˝ ÁÎflÌ ◊÷Ì fi◊Ì. fiο ±œÌ ∫«fi_ ˢ› I›Îflı ÁÎÕÎ «Îfl             »˘¿flÎ_ ΩıÕı “B·ÎÁ ω◊ ¿ıfl” !
∫«fi_ ¿flÌ fiάı ! ’»Ì ±ıfiÌ ‰Î≥Œ ±Î‰Âı ÷ı ¿Î’Ìfiı Áfl¬_ ¿fl‰Î
…Âı. ’»Ì ’ı·˘ › ’ı·Ìfi_ ¿Î’Âı fiı ¿ËıÂı, “±Î‰Ì Ω.”               ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, CÎfl‹Î_ »˘¿flÎ_-»˘¿fḻ˘ √Î_Ã÷Î_ fi◊Ì, Ë_ ¬Ò⁄
                                    ‰œ_ »\_ ÷˘ › ¿≥ ±Áfl ◊÷Ì fi◊Ì.
         ŒflÏ…›Î÷‹Î_ fiÎÀ¿Ì› flË̱ı !
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±Î flı·‰ıfiÎ_ ’ÎÁ˝· ’fl ·ı⁄· ‹Îflı·_ ÷‹ı Ωı›_ »ı ?
    ±Î fiÎÀ¿ »ı ! fiÎÀ¿‹Î_ ⁄ˆflÌ-»˘¿flÎ_fiı ’˘÷ÎfiÎ_ ¿Î›‹fiÎ_ ¿flÌ     “B·ÎÁ ω◊ ¿ıfl” ±ı‰_ ˢ› »ı fiı ? ÷ı‹ CÎfl‹Î_ ’HÎ “B·ÎÁ ω◊ ¿ıfl”
·≥±ı ÷ı ¿_≥ «Î·Ì ¿ı ? ËÎ, fiÎÀ¿‹Î_ ⁄˘·ı ÷ı‹ ⁄˘·‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ fiËŸ     flά‰_. ˉı B·ÎÁ ˢ› ±fiı ÷‹ı Ë◊˘ÕÎ ‹Îfl ‹Îfl ¿fl˘ ÷˘ Â_ ◊Λ ?
¿ı, “±Î ‹Îfl˘ ‹˘À˘ ÿÌ¿fl˘, Â÷Λ ◊Î.” ’HÎ ⁄‘_ µ’·¿, “Á’flŒ·±Á”       ±ı‹ CÎfl‹Î_ ‹ÎHÎÁ˘fiı ¿Î«fiÌ …ı‹ ÁΫ‰‰Î_ Ωı≥±ı. ÷‹fiı ±ı ⁄_Õ· ’fl
fiÎÀ¿Ì›. ±Î ⁄‘Î_fiı ÁΫÎ_ ‹ÎL›Î_ ÷ıfiÎ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’Õı »ı. Ωı     √‹ı ÷ıÀ·Ì «Ìœ «œÌ ˢ› ÷˘ › ÷ıfiı fiÌ«ı Œı_¿˘ ? ÷fl÷ ‰Î_«Ì ·˘ ¿ı
ÁΫ_ fiÎ ‹ÎL›_ ˢ÷ ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ fiÎ ’Õ÷, F›Î_ ÁI› ‹Îfi‰Î‹Î_      “B·ÎÁ ω◊ ¿ıfl” ! ±Î CÎfl‹Î_ Â_ ◊Λ »ı ¿ı ¿_≥¿ ◊›_ ÷˘ ÷‹ı ÷fl÷
±ÎT›_ I›Î_ flÎ√ fiı ¶ıÊ Âw ◊≥ Ω›, ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì … ‹˘ZÎ »ı.        … »˘¿flÌfiı ¿Ëı‰Î ‹_ÕÌ ’Õ˘, “¿ı‹ ±Î ’οÌÀ ¬˘≥ fiÎA›_ ? @›Î_ √≥
±Î ÿÎÿÎ ÿı¬ÎÕı »ı ÷ı ±Î·˘«fiÎ-≠Ï÷ø‹HÎ-≠I›ÎA›Îfi◊Ì ‹˘ZÎ »ı.        Ë÷Ì ? ’οÌÀ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¬˘‰Î≥ √›_ ?” ±Î ÷‹ı Ë◊˘ÕÎ ‹Îfl ‹Îfl ¿fl˘
    ±Î Á_ÁÎfl ÷˘ ÷ΛŒ˘ »ı fi›˘˝, ‹U¿flÌ …ı‰_ »ı. ±ı¿ ¿·Î¿ Ωı     »˘. ±Î “B·ÎÁ ω◊ ¿ıfl” Á‹…ı ÷˘ ’»Ì V‰w’iÎÎfi fiÎ ±ÎM›_ ˢ›
»˘¿flÎ_ ΩıÕı ·Õ̱ı ÷˘ »˘¿fl˘ Â_ ¿Ëı ? “÷‹Îflı ±ËŸ flËı‰_ ˢ› ÷˘ Ë_     ÷˘ › Á‹∞ Ω›.
fiËŸ flË_.” ⁄Î’Î ¿Ëı, “Ë_ ÷fiı Ï‹·¿÷ fiËŸ ±Î’_.” ÷˘ »˘¿fl˘ ¿Ëı, “÷‹ı        ±Î …√÷fiı Á‘Îfl‰Îfi˘ flV÷˘ … ≠ı‹ »ı. …√÷ …ıfiı ≠ı‹ ¿Ëı
fiËŸ ±Î’fiÎflÎ ¿˘HÎ ?” ±Î ÷˘ ‹ÎflÌ Ã˘¿Ìfiı ·ı ±ı‰Î_ »ı. ±flı, ¿˘À˝‹Î_    »ı ÷ı ≠ı‹ fi◊Ì, ÷ı ÷˘ ±ÎÁ„@÷ »ı. ±Î ⁄ı⁄Ì ’fl ≠ı‹ ¿fl˘, ’HÎ ÷ı
±ı¿ »˘¿flαı ‰¿Ì·fiı ¿èÎ_ ¿ı, “‹ÎflÎ ⁄Î’fiÌ fiο¿|Ì ◊Λ ±ı‰_ ¿fl˘      M›Î·˘ Œ˘Õı ÷˘ ≠ı‹ flËı ? I›Îflı ÷˘ Ï«œÎ›. ‹ÎÀı ±ı ±ÎÁ„@÷ »ı.
÷˘ Ë_ ÷‹fiı hÎHÎÁ˘ wÏ’›Î ‰‘Îflı ±Î’ÌÂ.” ⁄Î’ »˘¿flÎ_fiı ¿Ëı ¿ı, “÷fiı
±Î‰˘ ΩH›˘ ˢ÷, ÷˘ …L‹÷Î_ … ÷fiı ‹ÎflÌ fiÎA›˘ ˢ÷ !” I›Îflı »˘¿fl˘         »˘¿flÎ-»˘¿flÌ »ı ÷ıfiÎ ÷‹Îflı ‰Î·Ì ÷flÌ¿ı, ÀˇVÀÌ ÷flÌ¿ı flËı‰Îfi_
¿Ëı ¿ı, “÷‹ı ‹ÎflÌ fiÎ fiÎA›˘ ÷ı › ±Ω›⁄Ì »ı fiı !!” ±Î‰_ fiÎÀ¿       »ı. ±ıfiı ’ˆHÎΉÎfiÌ Ï«_÷Î ¿fl‰ÎfiÌ fiΠˢ›. CÎfl‹Î_ …ı ⁄fiÌ Ω› ÷ıfiı
◊‰Îfi_ ÷ı ÂÌ flÌ÷ı ‹Îfl˘ !! ±Î‰Î_ ±Î‰Î_ fiÎÀ¿ ±fi_÷ ≠¿ÎflfiÎ_ ◊≥ √›Î_     ¿flı@À ¿Ëı‰_, “≥fi˚¿flı@À” ¿Ëı¢ ÷˘ ¿Â˘ ŒÎ›ÿ˘ fiËŸ ◊Λ. ¬˘À_ ΩıfiÎflfiı
»ı, ±flı ! ÁÎ_¤‚÷Î_ › ¿ÎfifiÎ ’ÕÿÎ ÷ÒÕÌ Ω› !! ±S›Î, ±ÎfiÎ◊Ì ›       ⁄‚Î’˘ ◊Âı. ±ı¿fi˘ ±ı¿ »˘¿fl˘ ‹flÌ √›˘ ÷˘ ¿flı@À »ı ±ı‹ ¿˘≥fiı
¿_≥ Ω÷Ω÷fi_ …√‹Î_ ◊›_ »ı, ‹ÎÀı «ı÷˘ …√÷◊Ì ! ˉı “’˘÷ÎfiΔ ÿı       fiÎ ¿Ëı‰Î›. I›Î_ ÷˘ ±ı‹ ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı, ⁄Ë ¬˘À_ ◊≥ √›_. ÿı¬ÎÕ˘ ¿fl‰˘
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                        41   42                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

’Õı. ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ ¿fl‰_ ’Õı. ⁄Î¿Ì ±_ÿfl¬Îfiı “¿flı@À” … »ı. ±ı‹ ¿flÌfiı    ÁÎ◊ı ‹˘√flÎfiÎ ÏËÁÎ⁄ı ‰÷˝fi flά‰_. «‹ı·Ì ˢ› ÷˘ ÷ıfiÎ ÏËÁÎ⁄ı ‰÷˝fi
«Î·‰_. M›Î·˘ F›Î_ Á‘Ì ËÎ◊‹Î_ »ı I›Î_ Á‘Ì M›Î·˘ ! ’»Ì ’ÕÌ Ω›     flά‰_. Á΋ÎfiÌ ≠¿ÚÏ÷fiÎ ÏËÁÎ⁄ı ‰÷˝fi flά‰_. ’Ëı·Î_ ÷˘ CÎfl‹Î_ Õ˘ÁÎ
fiı eÀÌ Ω› ±ıÀ·ı “¿flı@À” »ı ±ı‹ ¿Ëı‰_. ⁄ı⁄Ìfiı ¿Ëı‰_ ¿ı, ÁΫ‰Ìfiı    ˢ› ÷ı ÷ı‹fiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı CÎfl‹Î_ »˘¿flÎ_ «Î·ı, ‰Ë±˘ «Î·ı. F›Îflı
‘Ìflı flËÌfiı ·ı…ı ’HÎ ‹ËŸ “¿flı@À” »ı ±ı‹ ¿Ëı‰_. ø˘‘fiÌ ‰ÎHÎÌ fiÎ fiÌ¿‚ı  ¿Ï‚›√‹Î_ …\ÿÌ …\ÿÌ ≠¿ÚÏ÷, ÷ı ¿˘≥fiı ‹ı‚ ¬Î› fiËŸ, ‹ÎÀı ±Î ¿Î‚‹Î_
±ıÀ·ı Á΋Îfiı fiÎ ‰Î√ı. ‹˘œı ⁄˘·Ì fiάı ÷ı ±ı¿·˘ … ø˘‘ fiÎ ¿Ëı‰Î›,    ÷˘ CÎfl‹Î_ ⁄‘ÎfiÌ ≠¿ÚÏ÷fiÎ V‰¤Î‰fiı ±ıÕ…VÀ ◊≥fiı … ¿Î‹ ·ı‰_ Ωı≥±ı.
‹ËŸ C΋Λ ÷ı › ø˘‘ »ı. ±Î ÁËfi ¿fl‰_, ±ı ÷˘ Õ⁄· ø˘‘ »ı. ÁËfi      ±ı ±ıÕ…VÀ fiËŸ ◊Λ ÷˘ flÌ·ıÂfi ⁄√ÕÌ …Âı. ‹ÎÀı ⁄√Ì«Îfiı Á_¤Î‚˘
¿fl‰_ ±ıÀ·ı ÿ⁄Ή ÿ⁄Ή ¿fl‰_ ÷ı, ±ı ÷˘ ±ı¿ ÿËÎÕ˘ V≠Ÿ√ ∂»‚ı I›Îflı    ±fiı √ÎÕ˝fifl ◊Ή. ‰Î≥ŒfiÌ …\ÿÌ ≠¿ÚÏ÷ ˢ›, »˘¿flÎ_fiÌ, »˘¿fḻ˘fiÌ
¬⁄fl ’Õı. ÁËfi ÂÎ ‹ÎÀı ¿fl‰Îfi_ ? ±Îfi˘ ÷˘ iÎÎfi◊Ì µ¿ı· ·Î‰Ì        …\ÿÌ …\ÿÌ ≠¿ÚÏ÷ ˢ›. ÷ı ÿflı¿fiÌ ≠¿ÚÏ÷fi˘ ·Î¤ µÃΉ˘. ±Î ÷˘ Ïfl·ıÏÀ‰
fiά‰Îfi˘. ™ÿflÕı ‹Ò»˘ ¿Î’Ì ÷ı “Ωı‰Îfi_” ±fiı “ΩHΉÎfi_” ÷ı‹Î_ flÕ‰Îfi_   Á_⁄_‘ »ı, ‰Î≥Œ ’HÎ Ïfl·ıÏÀ‰ »ı. ±flı, ±Î ÿıË … Ïfl·ıÏÀ‰ »ı fiı !
ÂÎfiı ‹ÎÀı ? ±Î …√÷ Ωı‰Î-ΩHΉΠ‹ÎÀı »ı !               Ïfl·ıÏÀ‰ ±ıÀ·ı ±ı‹fiÌ ΩıÕı ⁄√ÎÕ˘ ÷˘ ±ı »^ÀÎ_ ◊≥ Ω› !
           CÎfl, ±ı¿ ⁄√Ì«˘ !                   ¿˘≥fiı Á‘Îfl‰ÎfiÌ Â„@÷ ±Î ¿Î‚‹Î_ ¬·ÎÁ ◊≥ √≥ »ı. ‹ÎÀı
                                   Á‘Îfl‰ÎfiÌ ±ÎÂÎ »˘ÕÌ ÿ˘, ¿ÎflHÎ ¿ı ‹fi, ‰«fi, ¿Î›ÎfiÌ ±ı¿ÎI‹‰ÚÏkÎ
    ±ı¿ ¤Î≥ ‹fiı ¿Ëı ¿ı, “ÿÎÿÎ, CÎfl‹Î_ ‹ÎflÌ ⁄ˆflÌ ±Î‹ ¿flı »ı fiı
                                   ˢ› ÷˘ … Á΋˘ Á‘flÌ Â¿ı, ‹fi‹Î_ …ı‰_ ˢ› ÷ı‰_ ‰ÎHÎÌ‹Î_ fiÌ¿‚ı fiı
÷ı‹ ¿flı »ı.” I›Îflı ‹ı ÷ıfiı ¿èÎ_ ¿ı, “⁄ıfifiı ’Ò»˘ ±ı Â_ ¿Ëı »ı ?” ±ı
                                   ÷ı‰_ … ‰÷˝fi‹Î_ ˢ› ÷˘ … Á΋˘ Á‘flı. ±I›Îflı ±ı‰_ »ı fiËŸ. CÎfl‹Î_
¿Ëı »ı ¿ı “‹Îfl˘ ‘HÎÌ ±Î‰˘ fiÎ√˘ »ı. ±y· ‰√flfi˘ »ı.” ˉı ±Î‹Î_
                                   ÿflı¿fiÌ ΩıÕı ¿ı‰_ ‰·HÎ flά‰_ ÷ıfiÌ “fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ” ·Î‰Ì fiά˘.
÷‹Îfl˘ ±ı¿·Î_fi˘ L›Î› Â_ ¿fl‰Î ¬˘‚˘ »˘ ? I›Îflı ±ı ¤Î≥ ¿Ëı ¿ı,
“‹Îfl_ CÎfl ÷˘ ⁄√ÕÌ √›_ »ı. »˘¿flÎ_ ⁄√ÕÌ √›Î_ »ı, ⁄ˆflÌ ⁄√ÕÌ √≥             ±ı‹Î_ ‹ÒÏ»˝÷ ◊‰Î …ı‰_ … Â_ ?!
»ı.” ‹ı ¿èÎ_, “⁄√ÕÌ fi◊Ì √›_ ¿Â_. ÷‹fiı ±ı Ωı÷Î_ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì. ÷‹Îfl_
CÎfl ÷‹fiı Ωı÷Î_ ±Î‰Õ‰_ Ωı≥±ı.” ÷‹Îfl_ CÎfl ÷˘ ⁄√Ì«˘ »ı. ÁI›√,         ¿ıÀ·Î_¿ ÷˘ »˘¿flÎ_ “ÿÎÿÎ, ÿÎÿΔ ¿Ëı, ±ıÀ·ı ÿÎÿÎ∞ ‹ËŸ
¶Î’fl fiı hÎı÷Λ√‹Î_ CÎfl ±ıÀ·ı ¬ı÷flÎ_ …ı‰Î_ Ë÷Î_. ¿˘≥ ¬ı÷fl‹Î_ fi›Î˝   ‹·¿Î› ! ±S›Î, »˘¿flÎ_ “ÿÎÿÎ, ÿÎÿΔ fiÎ ¿flı ÷˘ Â_ “‹Î‹Î, ‹Î‹Î”
√·Î⁄ …. ¿˘≥ ¬ı÷fl‹Î_ fi›Î˝ «_’Î, ¿˘≥‹Î_ ¿ı‰Õ˘, ±ı‹ Ë÷_. ±fiı ±Î     ¿flı ?! ±Î »˘¿flÎ_ “ÿÎÿÎ, ÿÎÿΔ ¿flı, ’HÎ ‹ËŸ Á‹…÷Î_ ˢ› ¿ı ÿÎÿÎ
¿Ï‚›√‹Î_ ¬ı÷fl flèÎ_ fi◊Ì, ⁄√Ì«Î ◊≥ √›Î. ±ıÀ·ı ±ı¿ √·Î⁄, ±ı¿      ±ıÀ·ı ◊˘ÕÎ ‰¬÷‹Î_ …ı ‹flÌ …‰ÎfiÎ »ı ÷ı, …ı ¿ıfḻ˘ ˉı fi¿Î‹Ì ◊≥
‹˘√fl˘, ±ı¿ «‹ı·Ì ! ˉı ÷‹ı CÎfl‹Î_ ‰ÕÌ· √·Î⁄ ˢ fiı CÎfl‹Î_ ⁄‘Î_fiı   √≥, ¿ÎœÌ fiά‰ÎfiÌ ◊≥ ±ıfi_ fi΋ ÿÎÿÎ ! ±fiı ÿÎÿ˘ ‹ËŸ ‹·¿Î›
√·Î⁄ ¿fl‰Î Œfl˘, ⁄ÌΩ e·fiı ¿Ë˘ ¿ı, ‹ÎflÎ …ı‰_ ÷_ fi◊Ì, ÷_ ÷˘ ‘˘‚_     ¿ı Ë_ ÿÎÿ˘ ◊›˘ ! ±Î‰_ …√÷ »ı !
»ı. ÷Îfl_ ‘˘‚_ ¿ı‹ ±ÎT›_ ? √·Î⁄Ì e· ·Î‰. ±Î‹ Á΋Îfiı ‹Îfl ‹Îfl        ±flı, ’M’Îfiı … ⁄Î⁄˘ …≥fiı ¿Î·Ì ¤ÎÊ΋Î_ ¿Ëı ¿ı “’M’Î∞,
¿fl˘ »˘ ! ±S›Î, e·fiı Ωı÷Î_ ÷˘ Â̬˘. ÷‹Îflı ÷˘ ±ıÀ·ı Á‘Ì ¿fl‰Îfi_     «Î·˘ ‹Q‹Ì «Î ’̉Π⁄˘·Î‰ı.” ÷ı ⁄Î’˘ ‹ËŸ ±ı‰˘ ‹·¿Î›, ±ı‰˘
¿ı, ±Î Â_ ≠¿ÚÏ÷ »ı ! ¿≥ Ω÷fi_ e· »ı ! Œ‚e· ±Î‰ı I›Î_ Á‘Ì       ‹·¿Î›, ΩHÎı ÁÎ_œ ‹·¿Î›˘ ! ±ı¿ ÷˘ ⁄΂¤ÎÊÎ, ¿Î·Ì¤ÎÊÎ, ÷ı‹Î_ ›
»˘Õfiı Ωı Ωı ¿fl‰Îfi_ ¿ı ±Î ¿ı‰˘ »˘Õ »ı ? ‹fiı ¿Î_ÀÎ »ı ±Îfiı ¿Î_ÀÎ    ’M’Î∞ ¿Ëı... ±ıÀ·ı I›Î_ ÷˘ ‹˘À˘ ≠‘Îfi ˢ› ÷˘ › ÷ı‹fi˘ ÏËÁÎ⁄
fi◊Ì. ‹Îfl˘ √·Î⁄fi˘ »˘Õ »ı, ±Îfi˘ √·Î⁄fi˘ fi◊Ì. ’»Ì e· ±Î‰ı        fiËŸ. ±Î ÷˘ ‹fi‹Î_ Â_ › ‹ÎfiÌ ⁄ıÃ˘ »ı ¿ı ‹ÎflÎ ÏÁ‰Î› ¿˘≥ ’M’˘
I›Îflı ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿ı, “±˘Ë˘Ë˘ ! ±Î ÷˘ ‹˘√fl˘ »ı !” ±ıÀ·ı ±ıfiÌ    … fi◊Ì. ‹ıfl √Î_Ï՛Π! ±Î ¿>÷flÎ_, √‘ıÕÎ_, Ï⁄·ÎÕÎ_ fi›Î˝ ’M’Î … »ı
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                         43   44                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

fiı ? ¿˘HÎ ’M’Î fi◊Ì ? ±Î ⁄‘˘ ¿¿‚ÎÀ ±ıfi˘ ±ı … »ı fiı ?           ¿›Ù »ı. ±Î fiÎ ⁄˘S›Î, ÷ı◊Ì ÷˘ CÎflfiÎ_ ŒÎÀÌ √›Î_ »ı. ⁄˘·‰Îfi_ ⁄‘_
    Á‹∞fiı ’M’Î fiÎ ◊Λ ±ı‰_ ¿_≥ «ÏflhÎ ¿˘≥fi_ µÿ›‹Î_ ±Î‰ı ÷˘      ’HÎ fiÎÀ¿Ì› ! »˘¿flα˘fiı flÎhÎı ⁄ıÁÎÕÌfiı Á‹Ω‰Ì±ı, ‰Î÷«Ì÷
±ıfiÎ_ ÷˘ ‰‘΋HÎÎ_ … ·ı‰Î_ ’Õı. ⁄Î¿Ì ⁄‘Î ’M’Î … ◊Λ »ı fiı ? ⁄˘Áı     ¿fḻı. CÎflfiÎ_ ⁄‘Î ¬ÒHÎ΋Î_ ’Ò_Ωı ÷˘ ‰Î‚‰˘ ’ÕÂı fiı ? »˘¿flα˘fiı
±Î˜ÏŒÁ‹Î_ ÀˆÕ¿ÎT›˘ ˢ› fiı CÎıfl ⁄Î⁄˘ “’M’Î, ’M’Δ ¿flı. ±ıÀ·ı ÷ı CÎÕ̱ı  …flο ˷Ή‰ÎfiÌ … …wfl ˢ› »ı. ±Î‹ Á_V¿Îfl ÷˘ ˢ› »ı, ’HÎ
⁄‘_ ¤Ò·Ì Ω› fiı ±Îfi_ÿ ◊Λ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ’HÎ ±ı¿ ≠¿ÎflfiÌ ‹ÏÿflÎ       ˷Ή‰_ ’Õı. ÷ı‹fiı ˷Ή‰Î‹Î_ ¿Â˘ √fi˘ »ı ?
… ¿Ëı‰Î› »ı, ÷ı ⁄‘_ ¤Ò·Î‰Ì ÿı »ı !                      ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ‹Îfl˘ »˘¿fl˘ ’_ÿflÁ˘ wÏ’›Î ‹ÏËfiı ¿‹Î› »ı.
   ±ı¿<_› »˘¿flÎ_ fiΠˢ› fiı »˘¿fl˘ …L‹ı ÷˘ ÷ı ËÁΉÕΉı, ¤Î≥fiı     Ë_ flÌÀÎ›Õ˝ »\_, ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı flË_ »\_. ˉı »˘¿flÎ ±fiı ‰Ë ‹fiı À˘@›Î ¿flı
¬Ò⁄ ±Îfi_ÿ ¿flΉÕΉı. I›Îflı ±ı Ω› I›Îflı flÕΉÕΉı › ±ıÀ·_ …. ‹ÎÀı     »ı ¿ı ÷‹ı ±Î‹ ¿ı‹ ¿fl˘ »˘ ? ⁄ËÎfl ¿ı‹ Ω‰ »˘ ? ±ıÀ·ı Ë_ ÷ı‹fiı
±Î’HÎı ±ıÀ·_ ΩHÎÌ ·ı‰_ ¿ı ±ÎT›Î »ı ÷ı Ω›, I›Îflı Â_ Â_ ◊Λ ? ‹ÎÀı    ¿Ëı‰Îfi˘ »\_ ¿ı Ë_ CÎfl‹Î_◊Ì «ÎS›˘ …≥Â.
±Î…◊Ì ËÁ‰_ … fiËŸ. ’»Ì ¤Î_…√Õ … fiËŸ fiı ! ±Î ÷˘ @›Î               ÿÎÿÎlÌ — ¬‰ÕΉı-’̉ÕΉı »ı ÁÎflÌ flÌ÷ı ?
±‰÷Îfl‹Î_ ⁄E«Î_ Lˢ÷Î_ ? ¿>÷flÎ_, Ï⁄·ÎÕÎ_-⁄‘ı ⁄E«Î_, ⁄E«Î_ fiı ⁄E«Î_
… ¿˘Àı ‰‚√ÎÕuÎ_ »ı. ±Î Ï⁄·ÎÕÌfiı › ⁄ı⁄̱˘ … ˢ› »ı fiı !            ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ÿÎÿÎ.

         T›‰ËÎfl fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ’Ò‰˝¿ CÎÀı !                ÿÎÿÎlÌ — I›Îfl ’»Ì «ÎS›˘ …≥ ±ı‹ fiÎ ⁄˘·Î›. ‰¬÷ı ¿èÎÎ
                                    ’»Ì …‰Îfi_ fiÎ ⁄fiı, ±Î’HÎÎ ⁄˘· ±Î’HÎı … √‚‰Î ’Õı.
    ‹ÎÀı ÿflı¿‹Î_ fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ ·Î‰Ì fiά˘. ±ı¿ ±Î_¬‹Î_ ≠ı‹ fiı ±ı¿
±Î_¬‹Î_ ¿Õ¿Î≥ flά‰Ì. ¿Õ¿Î≥◊Ì Á΋Îfiı ⁄Ë fi¿ÁÎfi fi◊Ì ◊÷_, ø˘‘           ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹Îflı ±ı‹fiı ¿Â_ … ¿Ëı‰Îfi_ fiËŸ ?
¿fl‰Î◊Ì ⁄Ë fi¿ÁÎfi ◊Λ »ı. ¿Õ¿Î≥ ±ıÀ·ı ø˘‘ fiËŸ, ’HÎ e_ŒÎÕ˘.           ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë I›Îflı ‘Ì‹ı flËÌfiı ¿Ë̱ı ¿ı, ±Î‹ ¿fl˘ ÷˘ ÁÎfl_,
±‹ı ’HÎ ‘_‘Î ’fl …≥±ı ±ıÀ·ı e_ŒÎÕ˘ ‹Îfḻı, ¿ı‹ ±Î‹ ¿fl˘ »˘ ?       ’»Ì ‹Îfi‰_ fiÎ ‹Îfi‰_ ÷‹ÎflÌ ‹fl∞fiÌ ‰Î÷ »ı, ÷‹ÎflÌ ‘˘· Á΋Îfiı
¿ı‹ ¿Î‹ fi◊Ì ¿fl÷Î_ ? T›‰ËÎfl‹Î_ …ı …B›Î±ı …ı ¤Î‰fiÌ …wfl ˢ›,        ‰Î√ı ÷ı‰Ì ˢ› ±fiı ÷ıfiÎ◊Ì Á΋Îfi΋Î_ ŒıflŒÎfl ◊÷˘ ˢ› ÷˘ … ‘˘·
I›Î_ ÷ı ¤Î‰ µI’Lfi fiÎ ◊Λ ÷˘ ±ı T›‰ËÎfl ⁄√ÎÕu˘ ¿Ëı‰Î›.          ‹ÎflΩı fiı Ωı ’˘·Ì ‘˘· ‹Îfl¢, ÷˘ ±ı ∂·À˘ ωŒflÂı. ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_ µk΋
    ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±ÎT›˘, ÷ı ⁄ıL¿fi˘ ‹ıfiı…fl Ë÷˘. ÷ı ‹fiı     ÷˘ ‘˘· fiÎ ‹Îfl‰Ì ÷ı »ı.
¿Ëı ¿ı, “‹ÎflÎ CÎfl‹Î_ ‹ÎflÌ ‰Î≥Œfiı fiı »˘¿flÎ_fiı Ë_ ±ı¿ ±ZÎflı › ¿Ëı÷˘       CÎfl‹Î_ «Îfl »˘¿flÎ_ ˢ› ÷ı‹Î_ ⁄ıfiÌ ¿_≥ ¤Ò· fiΠˢ› ÷˘ › ⁄Î’
fi◊Ì. Ë_ Ï⁄·¿<· Ã_Õ˘ flË_ »\_.” ‹ı_ ÷ı‹fiı ¿èÎ_, “÷‹ı »ıS·Î‹Î_ »ıS·Î    ±ı‹fiı ÀˆÕ¿Î› ÀˆÕ¿Î› ¿flı ±fiı ⁄ÌΩ ⁄ı ¤Ò·˘ ¿›Î˝ … ¿flı ÷˘ ’HÎ ±ıfiı
≠¿ÎflfiÎ fi¿Î‹Î ‹ÎHÎÁ »˘. ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿ÂÎ ¿Î‹fiÎ ÷‹ı fi◊Ì.”         ¿_≥ fiÎ ¿flı. ±Î ⁄‘_ ±ıfiÌ ’λ‚fiÎ “vÀ¿˘{”fiı ·≥fiı »ı.
’ı·˘ ‹ÎHÎÁ ‹fi‹Î_ Á‹…ı ¿ı Ë_ ±Î‰_ ¿ËÌ ±ıÀ·ı ±Î ÿÎÿÎ ‹fiı ‹˘À_
≥fi΋ ±Î’Ì ÿıÂı. ‹ıfl √Î_ÏÕ›Î, ±Îfi_ ≥fi΋ ˢ÷_ ËÂı ? »˘¿fl˘ ¨‘_               ±ı ÷˘ ±ÎÂÎ … fiÎ flά¢ !
¿fl÷˘ ˢ›, I›Îflı ±ıfiı ±Î’HÎı “¿ı‹ ±Î‰_ ¿›Ù ? ˉı ±Î‰_ fiËŸ
                                       ≠ffi¿÷ν — »˘¿flÎ_fiı Ï«fl_∞‰Ì ¿ı‹ ¿Ëı÷Î ËÂı ?
¿fl‰Îfi_” ±ı‹ fiÎÀ¿Ì› ⁄˘·‰Îfi_, fiËŸ ÷˘ ⁄Î⁄˘ ±ı‹ … ΩHÎı ¿ı
±Î’HÎı …ı ¿_≥ ¿fḻı »Ì±ı ÷ı ¿flı@À … »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄Βαı ±ı@ÁıMÀ        ÿÎÿÎlÌ — Ï«fl_∞‰Ì fiÎ ·¬ı ÷˘ ⁄ÌΩ ÂOÿ ’ıÁÌ …Âı. ±Î »˘¿fl˘
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                        45   46                        @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

‹˘À˘ ◊Λ fiı Á¬Ì ◊Λ, ±Î’HÎÌ fifiÎ‹Ì fiÌ¿‚÷Î_ ’Ëı·Î_ ±ıfiı Á¬Ì       … flè΢ fi◊Ì. ˉı ÷˘ ‘‹˝fi˘ µÿ› ◊Λ »ı. ·˘’ ◊≥ flËı I›Îflı µÿ›fiÌ
Ωı≥±ı, ±ı‰Ì ¤Î‰fiÎ ¬flÌ fiı ? »÷Î_ ‹ËŸ ‹fi‹Î_ ±ı‰Ì ±ÎÂÎ ¬flÌ        Âw±Î÷ ◊Λ. …ı‹ ±Î ÿÏfl›Î‹Î_ ±˘À ’ÒflÌ ◊Λ ±ıÀ·ı ±Õ‘Î ¿·Î¿‹Î_
¿ı ±Î CΈՒH΋Î_ Áı‰Î ¿flı. ±Î ±Î_⁄Î ÂÎ ‹ÎÀı µ»ıflı »ı ? ¿ıfḻ˘ ¬Î‰Î.  ¤fl÷ÌfiÌ Âw±Î÷ ◊Λ. ÷ı‰_ ±Î …√÷ «ÎS›Î ¿flı »ı. ¤fl÷Ì-±˘ÀfiÎ
’HÎ ±Î…fiÎ »˘¿flÎ_, ±ı ±Î_⁄Î ¿ı‰Î »ı ? ±ıfiı ⁄ı … ¿ıfḻ˘ ±Î‰Âı      Ïfi›‹ ≠‹ÎHÎı. ‘‹˝ ‰√fl ÷˘ ‹ÎHÎÁ ∞‰Ì … ¿ı fiËŸ. ‘‹˝ ÏÁ‰Î›
fiı ⁄Î’Î ’ÎÁı◊Ì ⁄Ì∞ ⁄ı ¿ıfḻ˘ ‹Î_√Âı. ‹ÎÀı ±ÎÂÎ fiÎ flά¢.       ⁄ÌΩı ±Î‘Îfl … ¢ »ı, ‹ÎHÎÁfiı ?
   ±ı¿ ¤Î≥ ¿Ëı ¿ı, ‹Îfl˘ ÿÌ¿fl˘ ¿Ëı »ı ¿ı “÷‹fiı ‹ÏËfiı Á˘ wÏ’›Î      ±Î »˘¿flÎ_±˘ ±flÌÁ˘ »ı. »˘¿flÎ_±˘ µ’fl◊Ì ¬⁄fl ’Õı ¿ı
‹˘¿·_ ?” I›Îflı ±ı ¤Î≥ ¿Ëı ¿ı, “‹ı_ ÷˘ ÷ıfiı ¿ËÌ ÿÌ‘_ ¿ı ¤≥, ‹Îflı    “±Î’HÎ΋Î_ ¿ıÀ·Ì ¤Ò· »ı !”
÷ÎflÎ ⁄ÎÁ‹÷ÌfiÌ …wfl fi◊Ì, ‹Îflı I›Î_ ⁄Î…flÌ ’οı »ı. ÷ıfiÎ◊Ì ’ıÀ ¤flΛ       ⁄Î’ flÎhÎı ¨CÎı fiËŸ fiı »˘¿fl˘ ÏfiflÎ_÷ı ¨CÎı »ı, ±ı‹Î_ ⁄Î’fiÌ ¤Ò·.
»ı. ±Î fi‰˘ ‰ı’Îfl @›Î_ Âw ¿fl‰˘ ? …ı »ı ÷ı‹Î_ Á_÷˘Ê »ı.”        ‹ı_ ⁄Î’fiı ¿èÎ ¿ı, “±Î‹Î_ ÷ÎflÌ … ¤Ò· »ı.” ÷ı_ … √›Î ±‰÷Îfl‹Î_
       “Ï‹hÎΫÎflÌ” ±ı › “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” !             »˘¿flÎ_fiı «_’ı «œÎ‰ı·˘, ŒÀ‰ı·˘ fiı, ÷ı › ÷ÎflÌ ¿_≥¿ ·Î·« ¬Î÷fl. ±Î
                                   ÷˘ Á‹…‰Î …ı‰_ »ı. ±Î “±fi˚ÁÏÀ˝ŒÎ≥Õ ŒÎ‘fl” fiı “±fi˚ÁÏÀ˝ŒÎ≥Õ
    ≠ffi¿÷ν — »˘¿flÎ_fiı ‹Ëı‹Îfi √HΉÎ_ ?
                                   ‹‘fl”fiı ’ıÀı »˘¿flÎ_ …LQ›Î_ »ı, ÷ı‹Î_ ±ı Â_ ¿flı ? ‰ÌÁ-’«ÌÁ ‰Ê˝fiÎ
    ÿÎÿÎlÌ — ‹Ëı‹Îfi √HΉÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ±Î »˘¿flÎ_fiı Á‘Îfl‰Î      ◊Λ ±ıÀ·ı ⁄Î’ ◊≥ Ω›. Ë∞ ±ıfi˘ … ⁄Î’ ±ıfiÎ ‹ÎÀı ⁄Ò‹˘ ’ÎÕ÷˘
‹ÎÀı ±ı¿ flV÷˘ »ı, ±ı‹fiÌ ΩıÕı Ï‹hÎΫÎflÌ ¿fl˘, ±‹ı ÷˘ fiÎfi’HÎ◊Ì      ˢ› ! ±Î ÷˘ fl΋ ±ÎÂflı ŒÎ‘fl ◊≥ Ω› »ı. ±Î‹Î_ »˘¿flÎfi˘ ¢ ‰Î_¿?
… ±Î flV÷˘ ·Ì‘ı·˘. ÷ı ±Î‰ÕÎ fiÎfiÎ »˘¿fl˘ ΩıÕı ’HÎ Ï‹hÎΫÎflÌ fiı      ±Î »˘¿flÎ ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ⁄‘Ì ¤Ò·˘ ¿⁄Ò· ¿flı, «˘flÌ ¿flı ÷˘ ÷ı › ¿⁄Ò·
’_«ÎÂÌ ‰Ê˝fiÎ CΈÏ՛ΠΩıÕı ’HÎ Ï‹hÎΫÎflÌ ! »˘¿flÎ_ ΩıÕı Ï‹hÎΫÎflÌfi_   ¿flÌ ·ı »ı. ±Î·˘«fiÎ ÷˘ √…⁄fi˘ ’flÊ Ë˘› I›Î_ … ◊Λ. ÏËLÿV÷Îfifi˘
Áı‰fi ¿fl‰_ Ωı≥±ı. »˘¿flÎ_ ≠ı‹ ¬˘‚ı »ı, ’HÎ ≠ı‹ ÷ı‹fiı ‹‚÷˘ fi◊Ì.     ¿_≥ ±Ω›⁄ VÀı…‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊≥ …Âı !
±ıÀ·ı ’»Ì ±ı‹fiÌ ‹U¿ı·Ì ±ı … ΩHÎı, ¿Ëı‰Î› fiËŸ fiı ÁËı‰Î› fiËŸ.
±Î…fiÎ …\‰ÎÏfi›Î_±˘ ‹ÎÀıfi˘ flV÷˘ ±‹ÎflÌ ’ÎÁı »ı. ±Î ‰ËÎHÎfi_ Á¿Îfi            Á_V¿Îfl ’‹ÎÕ‰Î, ÷ı‰_ «ÎÏflhÎ ¬’ı !
¿≥ flÌ÷ı ·ı‰_ ÷ı ±‹fiı ‹ËŸ◊Ì … flV÷˘ ‹‚ı »ı. ‹ÎflÌ ’ÎÁı ≠ı‹ ±ı‰˘        ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, CÎflÁ_ÁÎfl ⁄‘˘ ÂÎ_Ï÷◊Ì flËı fiı ±_÷flÎI‹Îfi_
µI’Lfi ◊›˘ »ı ¿ı …ı ‰‘ı fiËŸ fiı CÎÀı ’HÎ fiËŸ. ‰‘CÎÀ ◊Λ ÷ıfiı      Á«‰Î› ±ı‰_ ¿flÌ ±Î’˘.
±ÎÁ„@÷ ¿Ëı‰Î›. …ı ‰‘CÎÀ fiÎ ◊Λ ÷ı ’fl‹ÎI‹-≠ı‹ »ı. ±ıÀ·ı √‹ı          ÿÎÿÎlÌ — CÎflÁ_ÁÎfl ÂÎ_Ï÷‹Î_ flËı ±ıÀ·_ … fiËŸ, ’HÎ »˘¿flÎ_ ’HÎ
÷ı ‹ÎHÎÁ ‰Â ◊≥ Ω›.‹Îflı ¿˘≥fiı ‰Â ¿fl‰Î fi◊Ì, »÷Î_ ≠ı‹fiı ÁË        ±Î’HÎ_ Ωı≥fiı ‰‘Îflı Á_V¿ÎflÌ ◊Λ ±ı‰_ »ı. ±Î ÷˘ ⁄‘_ ‹Î⁄Î’fi_
¿˘≥ ‰Â flèÎÎ ¿flı »ı ±‹ı ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ »Ì±ı.                √Î_Õ’HÎ Ωı≥fiı »˘¿flÎ_ ’HÎ √Î_ÕÎ ◊≥ √›Î_ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹Î⁄Î’fiÎ
           ¬fl˘ ‘‹˘˝ÿ› … ˉı !                ±Î«Îfl, ω«Îfl ’©Ï÷Áfl fi◊Ì. ‘HÎÌ-‘ÏHΛÎHÎÌ › »˘¿flÎ_ ⁄ıÃÎ_ ˢ› I›Îflı
                                   «ıfi«Î‚Î ¿flı ±ıÀ·ı »˘¿flÎ_ ⁄√Õı fiËŸ ÷˘ Â_ ◊Λ ? »˘¿flÎ_fiı ¿ı‰Î
    ≠ffi¿÷ν — ±Î fi‰Ì ≠Ω‹Î_◊Ì ‘‹˝fi˘ ·˘’ ÂÎ ‹ÎÀı ◊÷˘ Ω›
                                   Á_V¿Îfl ’Õı ? ‹›Î˝ÿÎ ÷˘ flά‰Ì Ωı≥±ı fiı ? ±Î ÿı‰÷Îfi˘ ¿ı‰˘ ±Î˜
»ı ?                                 ’Õı »ı ? fiÎfi_ »˘¿fl_ › ÿı‰÷Îfi˘ ±Î˜ flάı »ı fiı ? ‹Î⁄Î’fiÎ_ ‹fi ¡ı¿«fl
    ÿÎÿÎlÌ — ‘‹˝fi˘ ·˘’ ÷˘ ◊≥ … √›˘ »ı, ·˘’ ◊‰Îfi˘ ⁄Î¿Ì       ◊≥ √›Î_ »ı. ‹fi ωË˚‰‚ ◊≥ √›Î_ »ı, ‰ÎHÎÌ √‹ı ÷ı‰Ì ⁄˘·ı »ı.
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                        47

Á΋Îfiı ÿ—¬ÿÎ›Ì ◊≥ ’Õı ÷ı‰Ì ‰ÎHÎÌ ⁄˘·ı »ı, ±ıÀ·ı »˘¿flÎ_±˘ ¬flÎ⁄
◊≥ Ω›. ±Î’HÎı ±ı‰_ ⁄˘·Ì±ı ¿ı ‘HÎÌfiı ÿ—¬ ◊Λ fiı ‘HÎÌ ±ı‰_ ⁄˘·ı
¿ı ±Î’HÎfiı ÿ—¬ ◊Λ. ±Î ÷˘ ⁄‘_ “’{·” ∂¤_ ◊≥ √›_ »ı.
ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ±Î‰_ fiΠˢ›. ’HÎ ±Î ¿Ï‚›√fi_ ÏfiÏ‹kÎ »ı. ±ıÀ·ı ±Î‰_
… ˢ›. ÷ı‹Î_ › ±Î ±ı¿ ±Ω›⁄ ωiÎÎfi fiÌ¿Y›_ »ı. ÷ı …ıfiı ¤ı√_
◊Âı ÷ıfi_ ¿Î‹ fiÌ¿‚Ì …Âı.
                                        [5] Á‹…◊Ì ÿÌ’ı B≤ËÁ_ÁÎfl !
         ... ‹ÎÀı Áÿ˚¤Î‰fi΋Î_ ‰Î‚˘ !
                                           ‹÷¤ıÿ‹Î_ Á‹Î‘Îfi ¿¥ flÌ÷ı ?
   ≠ffi¿÷ν — »˘¿flÎ_ ‰Î_¿Î «Î·ı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?
                                       ¿Î‚ ωϫhÎ ±Î‰Ì flè΢ »ı. ±Î_‘̱˘ µ’fl ±Î_‘̱˘ ◊‰ÎfiÌ »ı !
   ÿÎÿÎlÌ — »˘¿flÎ_ ‰Î_¿ı flV÷ı Ω› ÷˘ › ±Î’HÎı ±ıfiı Ωı›Î ¿fl‰_
                                   ‹ÎÀı «ı÷÷Î flËıΩı. ±Î …ı‹ ’‰fifiÌ ±Î_‘̱˘ ±Î‰ı »ı fiı ÷ı‰Ì ¿<ÿfl÷fiÌ
fiı ΩH›Î ¿fl‰_. ±fiı ‹fi‹Î_ ¤Î‰ fiyÌ ¿fl‰˘, ±fiı ≠¤fiı ≠Î◊˝fiÎ
                                   ±Î_‘Ì ±Î‰Ì flËÌ »ı. ‹fiW›˘fiı ‹Î◊ı ‹Ë΋U¿ı·Ì±˘ »ı. ÁyÏfl›_
¿fl‰Ì ¿ı ±Î‰Î ’fl ¿Ú’Î ¿fl˘.
                                   ¤flËÎÕ‹Î_ ⁄ŒÎ› ÷ı‹ ·˘¿˘ ⁄ŒÎ≥ flèÎÎ »ı ! ÂıfiÎ ±Î‘Îflı ∞‰Ì flèÎÎ
    ±Î’HÎı ÷˘ …ı ⁄L›_ ÷ı ¿flı@À ¿Ëı‰_. …ı ¤˘√‰ı ÷ıfiÌ ¤Ò· »ı. ⁄L›_  »ı, ÷ıfiÌ ’˘÷Îfiı Á‹…HÎ fi◊Ì. ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiÌ l©Î ’HÎ …÷Ì flËÌ »ı !
÷ı ¿flı@À ¿ËÌfiı «Î·˘ ÷˘ µ¿ı· ±Î‰Âı. ¤√‰Îfiı ¿èÎ_, “÷_ Á‘fl ÷˘ ÷ÎflÌ    ˉı Â_ ◊Λ ? CÎfl‹Î_ ‰Î≥Œ ΩıÕı ‹÷¤ıÿ ◊Λ ÷˘ ÷ıfi_ Á‹Î‘Îfi ¿fl÷Î_
ËÎ…flÌ◊Ì ⁄‘_ Á‘flÂı !”                         ±Î‰Õı fiËŸ, »˘¿flÎ_ ΩıÕı ‹÷¤ıÿ ∂¤˘ ◊›˘ ÷˘ ÷ıfi_ Á‹Î‘Îfi ¿fl÷Î_
                                   fiÎ ±Î‰Õı ±fiı √_«Î›Î ¿flı.
   fiÎfiÎ_ »˘¿flÎ_-»˘¿fḻ˘fiı Á‹Ω‰‰_ ¿ı Á‰Îflı fiÎËÌ‘˘≥fiı ÁÒ›˝’ÒΩ
¿fl‰Ì, fiı fl˘… ÀÒ_¿Î‹Î_ ⁄˘·ı ¿ı, ‹fiı ÷◊Î …√÷fiı Áÿ˚⁄„K‘ ±Î’˘,         ≠ffi¿÷ν — ‘HÎÌ ÷˘ ±ı‹ … ¿Ëı fiı, ¿ı “‰Î≥Œ” Á‹Î‘Îfi ¿flı,
…√÷fi_ ¿S›ÎHÎ ¿fl˘. ±ÎÀ·_ ⁄˘·ı ÷˘ ÷ı‹fiı Á_V¿Îfl ‹Y›Î ¿Ëı‰Î›, ±fiı     Ë_ fiËŸ ¿v_ !
‹Î⁄Î’fi_ ¿‹˝⁄_‘fi »^Àu_. ±Î ÷˘ ⁄‘_ Œfl∞›Î÷ »ı. ‹Î-⁄Î’ ’Î_«           ÿÎÿÎlÌ — Ë_..., ±ıÀ·ı “Ï·Ï‹À” ’ÒflÌ ◊≥ √≥. “‰Î≥Œ” Á‹Î‘Îfi
ËΩflfi_ ÿı‰_ ¿flÌfiı »˘¿fl˘ ¤HÎÎT›˘ ˢ› ÷ı‹ »÷Î_ ¿˘≥ Ïÿ‰Á »˘¿fl˘      ¿flı fiı ±Î’HÎı fiÎ ¿fḻı ÷˘ ±Î’HÎÌ “Ï·Ï‹À” ◊≥ √≥ ’ÒflÌ. ¬fl˘ ’vÊ
µ©÷Î≥ ¿flı ÷˘, ⁄˘·Ì fiÎ ⁄÷ΉΛ ¿ı ±‹ı ÷fiı ¤HÎÎT›˘. ±ı ÷˘ ±Î’HÎı     ˢ› fiı ÷ı ÷˘ ±ı‰_ ⁄˘·ı ¿ı “‰Î≥Œ” flÎ∞ ◊≥ Ω› ±fiı ±ı‹ ¿flÌfiı
“ÕuÀÌ ⁄εLÕ” Ë÷Î, ŒflÏ…›Î÷ Ë÷_. ŒflÏ…›Î÷ Ë÷_ ÷ı ¿›Ù. ±Î’HÎı       √ÎÕÌ ±Î√‚ «Î· ¿flÌ ÿı. ±fiı ÷‹ı ÷˘ ’_ÿfl-’_ÿfl ÿËÎÕÎ, ‹ÏËfiÎ-
±Î’HÎÌ Œfl… ⁄Ω‰‰Ì.                           ‹ÏËfiÎ Á‘Ì √ÎÕÌ ⁄ıÁÎÕÌ flά˘, ÷ı fiÎ «Î·ı. F›Î_ Á‘Ì Á΋ÎfiÎ ‹fifi_
             vvvvv                    Á‹Î‘Îfi fiËŸ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ÷‹Îflı ‹U¿ı·Ì »ı. ‹ÎÀı Á‹Î‘Îfi ¿fl‰_.
                                      ≠ffi¿÷ν — Á΋Îfi_ Á‹Î‘Îfi ◊›_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿Ëı‰Î› ? Á΋Îfi_
                                   Á‹Î‘Îfi ◊Λ, ’HÎ ÷ı‹Î_ ÷ıfi_ ±ÏË÷ ˢ› ÷˘ ?
                                      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷‹Îflı Ωı‰Îfi_ fiËŸ. Á΋Îfi_ ±ÏË÷ ˢ› ÷ı ÷˘
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                       49   50                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

Á΋Îfiı Ωı‰Îfi_ »ı. ÷‹Îflı Á΋Îfi_ ÏË÷ÎÏË÷ Ωı‰_, ’HÎ ÷‹ı ÏË÷      ±Î’HÎı fi‰Î ⁄Î_‘̱ı fiËŸ fiı …^fiÎ_ ±Î ¤‰‹Î_ «Ò¿÷ı ◊≥ … …‰ÎfiÎ_.
ΩıfiÎfl΋Î_, ÷‹Îfl΋Î_ „@÷ ÂÌ »ı? ÷‹ı ÷‹Îv_ … ÏË÷ Ωı≥ ¿÷Î fi◊Ì,    ⁄‘˘ ÏËÁÎ⁄ «Ò¿÷ı ◊›˘ ±ıÀ·ı ¤≥ «ÎS›Î fifiÎ‹Ì ·≥fiı ! F›Î_ ¿_≥
÷ı ⁄ÌΩfi_ ÏË÷ Â_ …\±˘ »˘ ? ÁË ÁËfiÎ √Ω ≠‹ÎHÎı ÏË÷ …\±ı »ı,      ’HÎ «˘’Õ΋Î_ ⁄Î¿Ì flèÎ_ ˢ› I›Î_ ◊˘ÕÎ ÿËÎÕÎ ‰‘Îflı flËı‰_ ’Õı. ±Î
±ıÀ·_ ÏË÷ Ωı‰_ Ωı≥±ı. ’HÎ Á΋ÎfiÎ ÏË÷fiÌ ¬Î÷fl ±◊Õ΋HÎ ∂¤Ì       ¤‰fi_ ±Î ÿıËfiÎ ±Î‘Îflı ⁄‘_ «Ò¿÷ı … ◊≥ Ω›. ’»Ì ±ËŸ …ıÀ·Ì √Ò_«˘
◊Λ ±ı‰_ ˢ‰_ fiÎ Ωı≥±ı.                       ’ÎÕÌ Ë˘› ÷ı ΩıÕı ·≥ Ω› fiı ŒflÌ ’λ˘ fi‰˘ ÏËÁÎ⁄ Âw ◊Λ.
   ≠ffi¿÷ν — Á΋Îfi_ Á‹Î‘Îfi ¿fl‰Îfi˘ ±Î’HÎı ≠›Ifi ¿fḻı, ’HÎ             ... ‹ÎÀı ±◊Õ΋HÎ À΂˘ !
÷ı‹Î_ ’ÏflHÎ΋ …\ÿ_ ±Î‰‰Îfi_ ±ı‰Ì ±Î’HÎfiı ¬⁄fl ˢ› ÷˘ ±ıfi_ Â_
                                     ‹ÎÀı F›Î_ ˢ I›Î_◊Ì ±◊Õ΋HÎfiı À΂˘. ±Î ±◊Õ΋H΢ ¿flÌ ±Î
¿fl‰_ ?
                                  ·˘¿fi_ ÷˘ ⁄√ÎÕı »ı, ’HÎ ’fl·˘¿ ˵ ⁄√ÎÕı »ı ! …ı ±Î ·˘¿fi_ ⁄√ÎÕı
   ÿÎÿÎlÌ — ’ÏflHÎ΋ √‹ı ÷ı ±Î‰ı, ±Î’HÎı ÷˘ “Á΋Îfi_ Á‹Î‘Îfi    ÷˘ ’fl·˘¿fi_ ⁄√ÎÕuÎ ‰√fl flËı fiËŸ ! ±Î ·˘¿ Á‘flı ÷ıfi˘ ’fl·˘¿
¿fl‰_ »ı” ±ıÀ·_ fiyÌ flά‰_. “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” ¿fl‰Îfi_ fiyÌ ¿fl˘,      Á‘flı. ±Î ¤‰‹Î_ ±Î’HÎfiı ¿˘≥ ’HÎ Ω÷fiÌ ±Õ«HÎ fiÎ ±Î‰Ì ÷˘
’»Ì Ïfi¿Î· ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ ÷ı ’Ëı·ı◊Ì Ωı‰Îfi_ fiËŸ. ±fiı Ïfi¿Î·      ΩHΉ_ ¿ı ’fl¤‰ı ’HÎ ±Õ«HÎ »ı … fiËŸ ±fiı ±ËŸ ±Õ«HÎ ∂¤Ì
◊Âı ! ±Î…ı fiËŸ ÷˘ ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ◊Âı, hÎÌ…ı ÿËÎÕı ◊Âı. «Ì¿HÎ_ ˢ› ÷˘  ¿flÌ ÷˘ ÷ı ⁄‘Ì I›Î_ … ±Î‰‰ÎfiÌ »ı.
⁄ı ‰Êı˝, hÎHÎ ‰Êı˝ ¿ı ’Î_« ‰Êı˝ › ◊Âı. ‰Î≥ŒfiÎ ∑HÎÎfi⁄_‘ ⁄Ë «Ì¿HÎÎ_
                                     ≠ffi¿÷ν — ±◊Õ΋H΋Î_ ±◊Õ΋HÎ ¿fḻı ÷˘ Â_ ◊Λ ?
ˢ›, »˘¿flÎ_±˘fiÎ «Ì¿HÎÎ_ ˢ›, ‹Î⁄Î’fiÎ «Ì¿HÎÎ_ ˢ› I›Î_ …flο ‰‘
Á‹› ·Î√ı. ±Î ⁄‘Î ±Î’HÎÌ ΩıÕı fiı ΩıÕı … ˢ›, I›Î_ Ïfi¿Î· ‘Ì‹ı        ÿÎÿÎlÌ — ‹Î◊_ eÀÌ Ω› ! ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ‹fiı Á_ÁÎfl ’Îfl ¿fl‰Îfi˘
‘Ì‹ı ◊Λ. ’HÎ ±Î’HÎı fiyÌ ¿›Ù »ı ¿ı F›Îflı I›Îflı “±Î’HÎı Á‹¤Î‰ı    flV÷˘ ’Ò»÷˘ Ë÷˘. ÷ıfiı ‹ı ¿èÎ_ ¿ı, “±◊Õ΋HÎ À΂…ı.” ‹fiı ’Ò»›_ ¿ı,
Ïfi¿Î· ¿fl‰˘ »ı” ±ıÀ·ı ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ±ı Ïfi¿Î· ◊≥ flËıÂı, ±ıfi˘ ±_÷     “±◊Õ΋HÎ ±ıÀ·ı Â_ ?” I›Îflı ‹ı_ ¿èÎ_ ¿ı “±Î’HÎı ÁÌ‘Î «Î·÷Πˢ≥±ı
±Î‰Âı. F›Î_ «Ì¿HÎÎ ∑HÎÎfi⁄_‘ ˢ› I›Î_ ⁄Ë ΩB≤Ï÷ flά‰Ì ’Õı,      fiı ‰«‹Î_ ◊Î_¤·˘ ±Î‰ı ÷˘ ±Î’HÎı ŒflÌfiı …‰_ ¿ı ◊Î_¤·Îfiı ±◊ÕΉ‰_ ?”
±Î‰Õ˘ ±‹◊˘ ÁÎ’ ˢ› ’HÎ «ı÷÷Î fiı «ı÷÷Î flËı‰_ ’Õı. ±fiı ⁄ıŒÎ‹     I›Îflı ±ı ¿Ëı, “fiÎ. ±◊ÕÎ≥±ı ÷˘ ‹Î◊_ ÷ÒÀÌ Ω›.”
flË̱ı, ±Ω√˛÷ flË̱ı ÷˘ Á‹Î‘Îfi ◊Λ fiËŸ. ÁÎ‹Ì T›„@÷ ⁄˘·Ì Ω›          ±Î ’◊fl˘ ±Î‹ ‰E«ı ’Õı·˘ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰_ Ωı≥±ı ?
fiı ±Î’HÎı ’HÎ ⁄˘·Ì …≥±ı, ⁄˘·Ì …‰Îfi˘› ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ⁄˘·Ì      ŒflÌfiı …‰_ Ωı≥±ı. ±Î ¤ı_ÁfiÎ ¤Î≥ flV÷΋Î_ ‰E«ı ±Î‰ı ÷˘ Â_ ¿fl˘ ?
…‰ÎfiÌ ’λ‚ ±Î’HÎı “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” ¿fl‰˘ »ı ±ı‰˘ Ïfiç› flËı·˘      ¤ı_ÁfiÎ ¤Î≥fiı ±˘‚¬˘ fiı ÷‹ı ? ±ı ±Î‰÷˘ ˢ› ÷˘ ŒflÌfiı …‰_ ’Õı,
»ı, ÷ı◊Ì ¶ıÊ flËı÷˘ fi◊Ì. ⁄˘·Ì …‰_ ±ı ’ÿ˚√·fi_ »ı ±fiı ¶ıÊ flËı‰˘,    fiËŸ ÷˘ ‹Î◊_ ‹Îflı ÷˘ ÷˘ÕÌ fiάı ⁄‘_. ÷ı‰_ ‹ÎHÎÁ˘ › ¿˘≥¿ ±ı‰Î
±ıfiÌ ’λ‚ ’˘÷Îfi˘ Àı¿˘ flËı »ı. ‹ÎÀı ±Î’HÎı ÷˘ “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·”     ±Î‰÷Πˢ› ÷˘ ŒflÌfiı …‰_ ’Õı. ÷ı‰_ ±◊Õ΋HÎfi_ »ı. ¿˘≥ ‹ÎHÎÁ ‰œ‰Î
¿fl‰˘ »ı ±ı‹ fiyÌ ¿flÌ ¿Î‹ ¿›ı˝ Ω‰, ÏËÁÎ⁄ «Ò¿÷ı ◊≥ … …Âı. fiı      ±Î‰ı, ÂOÿ˘ ⁄˘Q⁄√˘‚Î …ı‰Î ±Î‰÷Πˢ› I›Îflı ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿ı
±Î…ı ‹Î_√fiÎflfiı fiÎ ±’Λ_ ÷˘ ¿Î·ı ±’ÎÂı, ˢ‚Ì ’fl ±’ÎÂı, fiËŸ      ±◊Õ΋HÎ À΂‰ÎfiÌ »ı. ±Î’HÎÎ ‹fi µ’fl ±Áfl Ï⁄·¿<· ˢ› fiËŸ
÷˘ Ïÿ‰Î‚Ì ’fl ±’ÎÂı. ’HÎ ‹Î_√fiÎfl˘ ·≥ … …Âı.             »÷Î_ ¿_≥¿ ±Áfl ±˘Ï«_÷Ì ◊≥, I›Îflı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı Á΋ÎfiÎ ‹fifiÌ
   ±Î …√÷ «Ò¿÷ı ¿›Î˝ ’»Ì fifi΋̋Î_ Ω› »ı. ±Î ¤‰fiÎ ÷˘       ±Áfl ±Î’HÎÎ ’fl ’ÕÌ; ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¬ÁÌ …‰_. ±ı ⁄‘Ì ±◊Õ΋H΢
«Ò¿÷ı ¿flÌ fiάı »ı … √‹ı ÷ı flV÷ı, ’»Ì fi‰Î_ ⁄Î_K›Î_ ÷ı …\ÿÎ_. ˉı   »ı. ±ı …ı‹ …ı‹ Á‹…÷Î …¢ ÷ı‹ ÷ı‹ ±◊Õ΋HÎfiı À΂÷Î …¢,
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                        51   52                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

±◊Õ΋HÎ À΂ı ÷ıfiÎ◊Ì ‹˘ZÎ ◊Λ »ı ! ±Î …√÷ ±◊Õ΋HÎ … »ı,          ±iÎÎfi ÿÂ΋Î_ ÷˘ ÁËfi … ¿fl‰Îfi_ ˢ› »ı. ’»Ì ±ı¿ ÿËÎÕ˘
V’_ÿfi V‰w’ »ı.                            “V≠Ÿ√” ∂»‚ı ÷ı‹ ⁄‘_ ’ÎÕÌ fiάı, ’HÎ ±ı ÷˘ ¿<ÿfl÷fi˘ Ïfi›‹ …
                                   ±ı‰˘ »ı.
    ±ı¿ ¤Î≥fiı ±ı¿Î‰fifiÌ Áη‹Î_ ±Î ±ı¿ ÂOÿ ±ÎM›˘ Ë÷˘.
“±◊Õ΋HÎ À΂” ¿èÎ_ Ë÷ ±fiı ±Î‰Ì flÌ÷ı ÷ıfiı Á‹…HÎ ’ÎÕÌ Ë÷Ì. Ë_         ±ı‰˘ …√÷fi˘ ¿Î›ÿ˘ … fi◊Ì ¿ı ¿˘≥fiı ·Ì‘ı ±Î’HÎı ÁËfi ¿fl‰_
ÂÎjÎ ‰Î_«÷˘ Ë÷˘ I›Îflı ±ı ‹fiı ±Î‰Ìfiı ¿Ëı ¿ı, “ÿÎÿÎ, ‹fiı ¿Â_¿     ’Õı. …ı ¿_≥ ÁËfi ¿fl‰Îfi_ ◊Λ »ı ⁄ÌΩfiÎ ÏfiÏ‹kÎı, ±ı ±Î’H΢ … ÏËÁÎ⁄
±Î’˘.” ±ı ‹Îflı I›Î_ fi˘¿flÌ ¿fl÷˘ Ë÷˘ I›Îflı ‹ı_ ±ıfiı ¿èÎ_, “÷fiı Â_   ˢ› »ı. ’HÎ ±Î’HÎfiı ¬⁄fl fi◊Ì ’Õ÷Ì ¿ı ±Î @›Î «˘’ÕÎfi˘ fiı @›Î_fi˘
±Î’ı ? ÷_ ±Î¬Ì ÿÏfi›Î ΩıÕı ·œÌfiı ±Î‰ı »ı, ‹Îfl΋ÎflÌ ¿flÌfiı ±Î‰ı     ‹Î· »ı, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ı‹ ΩHÎ̱ı ¿ı ±ÎHÎı fi‰˘ ‹Î· ‘Ìfl‰Î ‹Î_Õu˘.
»ı.” flı·‰ı‹Î_ › Ã˘¿ÎÃ˘¿ ¿flı, ±Î‹ ’ˆÁÎfiÎ_ ’ÎHÎÌ ¿flı fiı flı·‰ıfiı …ı   fi‰˘ ¿˘≥ ‘Ìflı … fiËŸ, ‘Ìflı·˘ … ’λ˘ ±Î‰ı. ±Î’HÎÎ iÎÎfi‹Î_ ÁËfi
¿Î›ÿıÁfl ¤fl‰ÎfiÎ »ı ÷ı fiÎ ¤flı ±fiı µ’fl◊Ì {CÎÕÎ ¿flı, ±Î ⁄‘_ Ë_      ¿fl‰Îfi_ ˢ÷_ fi◊Ì. iÎÎfi◊Ì ÷’ÎÁ ¿flÌ ·ı‰Ì ¿ı Á΋˘ “©ÎI‹Î” »ı. ±Î
ΩHÎ_. ÷ı ‹ı_ ±ıfiı ¿èÎ_ ¿ı, “÷_ ±◊Õ΋HÎ À΂. ⁄Ì…\_ ¿Â_ ÷Îflı Â̬‰ÎfiÌ  …ı ±ÎT›_ ÷ı ‹ÎflÎ … ¿‹˝fiÎ µÿ›◊Ì ±ÎT›_ »ı, Á΋˘ ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ »ı. ’»Ì
…wfl fi◊Ì.” ÷ı ±Î… Á‘Ì Ë∞ ›ı ’΂ı »ı. ±I›Îflı ÷‹ı ±ıfiÌ ÁÎ◊ı       ±Î’HÎfiı ±Î iÎÎfi ≥ÀÁıSŒ … “’{·” “Á˘S‰” ¿flÌ ±Î’ı.
±◊Õ΋HÎ ¿fl‰ÎfiÌ fi‰Ì fi‰Ì flÌ÷˘ ¬˘‚Ì ¿Îœ˘, Ω÷Ω÷fiÌ √΂˘ ¤Î_Õ˘          ≠ffi¿÷ν — ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‹ ◊›˘ ¿ı ‹fi‹Î_ Á‹Î‘Îfi ¿fl‰Îfi_ ¿ı
÷˘ ±ı ±Î‹ ¬ÁÌ …Âı.                          ±Î ‹Î· Ë÷˘ ÷ı ’λ˘ ±ÎT›˘ ±ı‹ fiı ?
    ‹ÎÀı ±◊Õ΋HÎ À΂˘, ±◊Õ΋HÎ◊Ì ±Î …√÷ ∂¤_ ◊›_ »ı. ±ıfiı        ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’˘÷ı ©ÎI‹Î »ı fiı ±Î ±ıfiÌ ≠¿ÚÏ÷ »ı. ≠¿ÚÏ÷
¤√‰Îfiı ‰ıfl◊Ì ∂¤_ ◊›_ »ı, ±ı‹ ¿èÎ_ »ı. ÿflı¿ ‹ÎHÎÁ, ±flı ∞‰‹ÎhÎ     ±Î Œ‚ ±Î’ı »ı. ±Î’HÎı ©ÎI‹Î »Ì±ı, ±ı ’HΠ©ÎI‹Î »ı. ˉı
‰ıfl flάı. ‰‘ ’Õ÷_ ◊›_ ¿ı ‰ıfl flÎA›Î ‰√fl flËı fiËŸ.÷ı ’»Ì ÁÎ’ ˢ›,    ⁄Lfiıfiı “‰Î›fl” @›Î_ ·Î√ ◊›˘ »ı? ±Î ≠¿ÚÏ÷ fiı ÷ı ≠¿ÚÏ÷, ⁄Lfiı
‰Ÿ»Ì ˢ›, ⁄‚Ïÿ›˘ ˢ› ¿ı ’ÎÕ˘ ˢ›, √‹ı ÷ı ˢ› ’HÎ ‰ıfl flάı. ¿ÎflHÎ   Á΋ÁÎ‹Ì ⁄‘Î ÏËÁÎ⁄ «Ò¿‰ı »ı. ±ı‹Î_ ±Î ≠¿ÚÏ÷fiÎ ¿‹˝fi˘ µÿ› ÷ı
¿ı ⁄‘Îfi΋Î_ ±ÎI‹Î »ı, ±ÎI‹Â„@÷ ⁄‘Îfi΋Î_ Áfl¬Ì »ı. ¿ÎflHÎ ±Î      ’ı·˘ ±Î’ı ¿_≥¿. ‹ÎÀı ±Î’HÎı ¿èÎ_ ¿ı ±Î ±Î’HÎÎ ¿‹˝fi˘ µÿ› »ı fiı
’ÿ˚√·fiÌ fi⁄‚Î≥fiı ·≥fiı ÁËfi ¿fl‰_ ’Õı »ı. ’HÎ ÁËfi ¿fl÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı      Á΋˘ ÏfiÏ‹kÎ »ı, ±ı ±Î’Ì √›˘ ±ıÀ·ı ±Î’H΢ ÏËÁÎ⁄ «˘A¬˘ ◊≥
±ı ‰ıfl flÎA›Î ‰√fl flËı fiËŸ ±fiı ±Î‰÷ı ¤‰ı ±ı ±ıfi_ ‰ıfl ‰Î‚ı ’λ\_ !   √›˘. ±Î “Á˘S›Âfi” ˢ› I›Î_ ’»Ì ÁËfi ¿fl‰Îfi_ flËı … fiËŸ fiı ?
       ÁËfi ? fiËŸ, Á˘S›Âfi ·Î‰˘ !                   ÁËfi ¿fl‰Î◊Ì Â_ ◊Âı ? ±Î‰˘ Œ˘Õ fiËŸ ’ÎÕ˘, ÷˘ ±ı¿ ÿËÎÕ˘
   ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±◊Õ΋HÎ À΂‰Îfi_ ±Î’ı …ı ¿èÎ_, ±ıÀ·ı ÁËfi    ±ı “V≠Ÿ√” ¿>ÿÂı. ¿>ÿı·Ì V≠Ÿ√ ÷‹ı Ωı›ı·Ì ? ‹ÎflÌ “V≠Ÿ√” ⁄Ë ¿<ÿ÷Ì
¿fl‰_ ±ı‹ ±◊˝ ◊Λ fiı ?                        Ë÷Ì. CÎHÎÎ ÿËÎÕÎ Ë_ ⁄Ë ÁËfi ¿flÌ ·™ fiı ’»Ì ±ı¿ ÿËÎÕ˘ µ»‚ı ÷˘
                                   ⁄‘_ … µÕÎÕÌ ‹Ò¿<_. ±Î ⁄‘_ ±iÎÎfi ÿÂÎfi_, ‹fiı ±ıfi˘ A›Î· »ı. ±ı
   ÿÎÿÎlÌ — ±◊Õ΋HÎ À΂‰Îfi_ ±ıÀ·ı ÁËfi ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì. ÁËfi       ‹ÎflÎ ·Z΋Î_ »ı. ±ıÀ·ı ÷˘ Ë_ ¿ËÌ ÿ™ fiı ¿ı ÁËfi ¿fl‰Îfi_ ÂÌ¬Â˘ fiËŸ.
¿fl¢ ÷˘ ¿ıÀ·_ ¿fl¢ ? ÁËfi ¿fl‰_ ±fiı “V≠Ÿ√” ÿ⁄Ή‰Ì ±ı ⁄ı Áfl¬_      ±ı ±iÎÎfiÿÂ΋Î_ ÁËfi ¿fl‰Îfi_ ˢ›. ±Î’HÎı ±ËŸ ÷˘ Œ˘Õ ’ÎÕÌ ÿı‰˘
»ı. “V≠Ÿ√” ÿ⁄Ήı·Ì ¿ıÀ·Î ÿËÎÕÎ flËıÂı ! ‹ÎÀı ÁËfi ¿fl‰Îfi_ ÷˘      ¿ı ±Îfi_ ’ÏflHÎ΋ Â_, ±ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_, «˘’Õ΋Î_ ’©Ï÷Áflfi_ Ωı≥ ·ı‰_,
ÂÌ¬Â˘ … fiËŸ, Á˘S›Âfi ¿fl‰Îfi_ Â̬˘.                   ¿˘≥ ‰V÷ «˘’ÕÎ ⁄ËÎflfiÌ Ë˘÷Ì fi◊Ì.
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                       53   54                        @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

       ÏËÁÎ⁄ «Ò¿÷ı ¿ı “¿˘Ï{{” ’ÕuÎ_ ?             … flËı‰_, ±fiı ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ ‹ı‚ı ±Î’HÎ_ “’{·” “Á˘S‰” ¿›Î˝ ¿fl‰_.
   ≠ffi¿÷ν — fi‰Ì ·ı‰Õ-ÿı‰Õ fiÎ ◊Λ ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄fiı ?          ≠ffi¿÷ν — Á΋˘ ‹ÎHÎÁ ±Î’HÎ_ ±’‹Îfi ¿flı fiı ±Î’HÎfiı
                                  ±’‹Îfi ·Î√ı ±ıfi_ ¿ÎflHÎ ±Î’H΢ ±Ë_¿Îfl »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — fi‰Ì ·ı‰Õ-ÿı‰Õ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? “¿˘Ï{{”fiı fi‰Ì
·ı‰Õÿı‰Õ ¿Ëı‰Î›, ±Î ÷˘ “≥Œı@À” … »ı ¬Î·Ì ! ±Î …ı …ı ⁄fiı »ı        ÿÎÿÎlÌ — ¬flÌ flÌ÷ı Á΋˘ ±’‹Îfi ¿flı »ı ÷ı ±Î’H΢ ±Ë_¿Îfl
±ı ⁄‘_ “≥Œı@À” … »ı, ±fiı “¿˘Ï{{” ±ÿ½fiÌ› »ı. ≥ÏLƒ›◊Ì “¿˘Ï{{”    ±˘√Î‚Ì fiάı »ı, ±fiı ÷ı› ’ı·˘ “ÕˇÎ‹ıÏÀ¿” ±Ë_¿Îfl. …ıÀ·˘ ±ı@ÁıÁ
ÿı¬Î› fiËŸ, …ı ÿı¬Î› »ı ±ı ⁄‘Ì ≥Œı@À »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ΩHΉÎfi_    ±Ë_¿Îfl ˢ› ÷ı ±˘√‚ı, ±ı‹Î_ ⁄√ÕÌ Â_ …‰Îfi_ »ı ? ±Î ¿‹˘˝ »^À‰Î_
¿ı ÏËÁÎ⁄ «Ò¿÷ı ◊›˘. fi‰_ …ı ◊Λ »ı ÷ı ÷˘ ‹ËŸ ◊≥ flèÎ_ »ı, ÷ı ±I›Îflı  ÿı÷Î_ fi◊Ì. ±Î’HÎı ÷˘ fiÎfi_ ⁄΂¿ Á΋_ ˢ› ÷˘› ¿Ë̱ı, ˉı »^À¿Îfl˘ ¿fl.
fiÎ ÿı¬Î›, ±ı ÷˘ F›Îflı ’ÏflHÎ΋ ’΋ı I›Îflı. Ë…\ ±ı ÷˘ ‹ı‚‹Î_ ·¬ı·_
                                      ÷‹fiı ¿˘≥±ı ±L›Î› ¿›˘˝ fiı ÷‹fiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı ‹fiı ±Î
fi◊Ì, fi˘_‘‰ËÌ‹Î_◊Ì Ë…\ ÷˘ ±ı «˘’Õ΋Î_ ±Î‰Âı.
                                  ±L›Î› ¿ı‹ ¿›˘˝ ÷˘ ÷‹fiı ¿‹˝ ⁄_‘Λ. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹ÎflÌ ¤Ò·fiı ·≥fiı
   ≠ffi¿÷ν — ±Î√‚fiÎ ’οΠ«˘’ÕÎfi_ ±I›Îflı ±Î‰ı »ı ?        Á΋Îfiı ±L›Î› ¿fl‰˘ ’Õı »ı. ˉı ±ËŸ @›Î_ ‹Ï÷ ’ˢ_«ı ? …√÷ ÷˘
                                  ¿¿‚ÎÀ ¿flÌ ‹ı·ı ! ¤√‰ÎfifiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ¿˘≥ L›Î›ı › ¿fl÷_ fi◊Ì fiı
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.
                                  ±L›Î›ı › ¿fl÷_ fi◊Ì, “¿flı@À” ¿flı »ı. ˉı ±Î ·˘¿˘fiÌ ‹Ï÷ @›Î_◊Ì
   ≠ffi¿÷ν — ±Î ±◊Õ΋HÎ ◊Λ »ı ÷ı “T›‰ÏV◊÷”fiÎ ±Î‘Îflı …      ’ˢӫı ? CÎfl‹Î_ ‹÷¤ıÿ ±˘»Î ◊Λ, ¤Î_…√Õ ±˘»Ì ◊Λ, ±Î…\-
ËÂı fiı ?                              ⁄Î…\fiÎfi˘ ≠ı‹ ‰‘ı ÷˘ Á‹∞±ı ¿ı ‰Î÷fiÌ Á‹…HÎ ’ÕÌ. fiËŸ ÷˘ ‰Î÷fiÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±◊Õ΋HÎ »ı ÷ı “T›‰ÏV◊÷”fiÎ ±Î‘Îflı ¬flÌ ’HÎ     Á‹… ’ÕÌ fi◊Ì.
±ı‰_ @›Îflı ¿Ëı‰Î› ? ±◊Õ΋HÎ ◊≥ √›Î ’»Ì. “±Î’HÎı ±◊Õ΋HÎ         iÎÎfi ¿Ëı »ı ¿ı ÷_ L›Î› ¬˘‚Ì ÷˘ ÷_ ‹Ò¬˝ »ı ! ‹ÎÀı ±ıfi˘
fi◊Ì ¿fl‰Ì” ±ı‰˘ ±Î’H΢ Ïfiç› Ë˘›. Á΋ı ◊Î_¤·˘ ÿı¬Î› ±ıÀ·ı       µ’Λ »ı ÷’ !
±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ◊Î_¤·˘ ±Î‰ı »ı, ŒflÌfiı …‰_ ’ÕÂı, ±◊ÕΉ_ ÷˘ fi◊Ì.
                                      ¿˘”¿ı ÷‹fiı ±L›Î› ¿›˘˝ ˢ› ÷˘ ÷ı ¤√‰ÎfifiÌ ¤ÎÊ΋Î_ “¿flı@À”
’HÎ ±ı‹ »÷Î_ ±◊Õ΋HÎ ◊≥ Ω› I›Îflı ±Î’HÎı ¿Ëı‰_, T›‰ÏV◊÷ »ı.
                                  »ı; …ı Á_ÁÎflfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ¬˘À_ ¿›Ù ±ı‹ ¿ËıÂı.
’Ëı·ı◊Ì … “T›‰ÏV◊÷ »ı” ‹ÎfiÌfiı Ëı_Õ̱ı ÷˘ ÷˘ “T›‰ÏV◊÷”fi˘
ÿv’›˘√ ◊›˘ ¿Ëı‰Î›.                            ±Î …√÷ L›Î›V‰w’ »ı, √M’_ fi◊Ì. ±ı¿ ‹E»fl ’HÎ ±ı‹fiı
                                  ±ı‹ ÷‹fiı ±Õı ÷ı‹ fi◊Ì. ‹E»fl ±Õu˘ ‹ÎÀı ÷‹Îv_ ¿_≥¿ ¿ÎflHÎ »ı.
       “L›Î› V‰w’”, I›Î_ µ’Λ ÷’ !!
                                  ⁄Î¿Ì ±ı‹ fiı ±ı‹ ±ı¿ V’_ÿfi ’HÎ ÷‹fiı ±Õı ÷ı‰_ fi◊Ì. ÷‹ı Á_’ÒHν
   ≠ffi¿÷ν — ±◊Õ΋HÎ À΂‰ÎfiÌ “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” ¿fl‰ÎfiÌ        V‰÷_hÎ »˘. ¿˘≥fiÌ ±ÎÕ¬Ì·Ì ÷‹fiı fi◊Ì.
±Î’HÎÌ ‰ÚÏkΠˢ›, »÷Î_ Á΋˘ ‹ÎHÎÁ ±Î’HÎfiı ËıflÎfi ¿flı, ±’‹Îfi
                                     ≠ffi¿÷ν — ±◊Õ΋H΋Î_ ‹˙fi ÏË÷¿ÎflÌ ¬v_ ¿ı fiËŸ ?
¿flı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ±Î’HÎı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ‹˙fi ÷˘ ⁄Ë ÏË÷¿ÎflÌ ¿Ëı‰Î›.
   ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ fiËŸ. ±ı ±Î’H΢ ÏËÁÎ⁄ »ı, ÷˘ ±Î’HÎı ÷ıfi˘
“Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” ¿fl‰˘ »ı ±ı‹ fiyÌ flά‰_. ±Î’HÎı ±Î’HÎÎ ¿Î›ÿ΋Î_       ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ⁄ËÎfl ‹˙fi ˢ›, ’HÎ ±_ÿfl ÷˘ ⁄Ë
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                       55   56                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

C΋ÁÎHÎ «Î·÷_ ˢ› ÷ıfi_ Â_ ◊Λ ?                      ÿÎÿÎlÌ — ¿_À΂˘ ±Î‰ı ±ıÀ·_ … fiËŸ, ’HÎ ¿ıÀ·Î_¿ ÷˘ ÿÏfl›Î‹Î_
                                  ’Õ÷_ fiάı, ⁄˛Î_ÕÌ ’Ìfiı ±Î‰ı.
     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿Î‹fi_ fiËŸ. ‹˙fi ÷˘ ’Ëı·Î‹Î_ ’Ëı·_ ‹fifi_ Ωı≥±ı.
                                     ‹˘À΋Î_ ‹˘À_ ÿ—¬ Âıfi_ »ı ? “ÏÕÁ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ”fi_, I›Î_ “±ıÕ…VÀ
        µk΋ ÷˘, “±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl” !
                                  ±ı‰flÌTËıfl”fi_ ¿flı ÷˘ Â_ ‰Î_‘˘ »ı.
     ≠ffi¿÷ν — ∞‰fi‹Î_ V‰¤Î‰ fi◊Ì ‹‚÷Î ÷ı◊Ì ±◊Õ΋HÎ ◊Λ
                                     ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ ÷˘ ’vÊÎ◊˝ Ωı≥±ı.
»ıfiı ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ¿Â˘ ’vÊÎ◊˝ fiËŸ. ‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ ’΂‰ÎfiÌ ¿ı “ÿÎÿΔ
     ÿÎÿÎlÌ — ±◊Õ΋HÎ ◊Λ ÷ıfi_ … fi΋ Á_ÁÎfl »ı !
                                  ±ı ¿èÎ_ »ı ¿ı “±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl.” ÷ı ±ıÕ…VÀ ◊›Î ¿flı. ⁄Ì⁄Ì ¿Ëı
     ≠ffi¿÷ν — ±◊Õ΋HÎ ◊‰Îfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ?             ¿ı, “÷‹ı «˘fl »˘.” ÷˘ ¿Ëı‰_ ¿ı, “› ±Îfl ¿flı@À.” ±fiı ◊˘Õ̉Îfl ’»Ì
     ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfi÷Î.                     ±ı ¿Ëı ¿ı, “fiÎ, ÷‹ı «˘flÌ fi◊Ì ¿flÌ.” ÷˘ › “› ±Îfl ¿flı@À.” ¿Ë̱ı.
     ≠ffi¿÷ν — ±ı¿·_ Âıà ΩıÕı … ±◊Õ΋HÎ ◊Λ ±ı‰_ fi◊Ì, ⁄‘Î_       ±ı‰_ »ı ⁄˛èÎÎfi˘ ±ı¿ Ïÿ‰Á, ±ıÀ·Ì ±Î’HÎÌ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì !
ΩıÕı ◊Λ »ı, ÷ıfi_ Â_ ?                       ⁄˛õÎfi˘ ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ∞‰‰_ fiı ±Î ÂÌ ‘Î_‘· ? ‰¬÷ı ±Î’HÎfiı ⁄˛õÎfiÎ
                                  Á˘ ‰Ê˝ ∞‰‰Îfi_ ˢ› ÷˘ ÷˘ ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ÃÌ¿ »ı, ±ıÕ…VÀ ÂÎ
     ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄‘Î ΩıÕı › ◊Λ. ±flı, ±Î ¤Ÿ÷ ΩıÕı › ◊Λ.    ‹ÎÀı ◊≥±ı ? “ÿΉ˘ ‹Î_Õ” ¿Ë̱ı. ’HÎ ±Î ÷˘ …·ÿÌ ’÷Ή‰_ ˢ› ÷ıfiı
     ≠ffi¿÷ν — ±ıfi˘ flV÷˘ Â_ ËÂı ?                Â_ ¿fl‰_ ’Õı ? “±ıÕ…VÀ” ◊≥±ı ¿ı ÿΉ˘ ‹Î_Õ˘ ¿Ë̱ı ? ’HÎ ±Î ÷˘
                                  ±ı¿ ÿËÎÕ˘ … »ı, ±Î ÷˘ …·ÿÌ ’÷Ή‰Îfi_ »ı. …ı ¿Î‹ …·ÿÌ ’÷Ή‰_
     ÿÎÿÎlÌ — ±‹ı ⁄÷Ή̱ı »Ì±ı ’»Ì ¤Ÿ÷ ΩıÕı ’HÎ ±◊Õ΋HÎ
                                  ˢ› ÷ıfiı Â_ ¿fl‰_ ’Õı ? “±ıÕ…VÀ” ◊≥fiı ÀÒ_¿Î‰Ì ÿı‰_, fiËŸ ÷˘ ·_⁄ΛÎ
fiÎ ◊Λ. ±Î ¤Ÿ÷ ΩıÕı ±◊ÕΛ ÷ı‹Î_ ¿˘fi˘ ÿ˘Ê ? …ıfiı ‰ÎB›_ ÷ıfi˘
                                  ¿flı ¿ı fiÎ ·_⁄ΛΠ¿flı ?
ÿ˘Ê. ±ı‹Î_ ¤Ÿ÷fiı Â_ ! «Ì¿HÎÌ ‹ÎÀÌ ±Î‰ı fiı ÷‹ı ·’V›Î ±ı‹Î_ ¤Ò·
÷‹ÎflÌ »ı. «Ì¿HÎÌ ‹ÎÀÌ ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ »ı. ÷‹Îflı ÏfiÏ‹kÎfiı Á‹∞fiı ‹ËŸ       ⁄Ì⁄Ì ΩıÕı ·œı ÷˘ flÎhÎı ¨CÎ ±Î‰ı ¬flÌ ? ±fiı Á‰Îflı fiÎV÷˘
±Î_√‚Î ¬˘ÁÌ ÿı‰Î ’Õı. «Ì¿HÎÌ ‹ÎÀÌ ÷˘ ˢ› …, fiı ·’ÁΉ‰_ ±ı ÷˘    › ÁÎfl˘ fiÎ ‹‚ı.
±ıfi˘ V‰¤Î‰ … »ı.                              ±‹ı ±Î Á_ÁÎflfiÌ ⁄Ë ÁÒZ‹ ¢‘¬˘‚ ¿flı·Ì. »ıS·Î ≠¿ÎflfiÌ
     ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ¿_¿ÎÁ ∂¤Î ◊‰Îfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? V‰¤Î‰ fiÎ ‹‚ı   ¢‘¬˘‚ ¿flÌfiı ±‹ı ±Î ⁄‘Ì ‰Î÷˘ ¿fḻı »Ì±ı ! T›‰ËÎfl‹Î_ ¿ı‹ ¿flÌfiı
÷ı◊Ì ?                               flËı‰_ ÷ı › ±Î’̱ı »Ì±ı ±fiı ‹˘Z΋Î_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı …‰Î› ÷ı › ±Î’̱ı
                                  »Ì±ı. ÷‹fiı ±Õ«H΢ ¿ı‹ ¿flÌfiı ±˘»Ì ◊Λ ±ı ±‹Îfl˘ Ëı÷ »ı.
     ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfi÷Î »ı ÷ı◊Ì. Á_ÁÎfl ÷ıfi_ fi΋ ¿ı ¿˘≥-¿˘≥fiÎ
V‰¤Î‰ ‹‚ı … fiËŸ. ±Î “iÎÎfi” ‹‚ı ÷ıfi˘ ±ı¿ … flV÷˘ »ı, “±ıÕ…VÀ             CÎfl‹Î_ «·HÎ »˘Õ‰_ ÷˘ ’Õı fiı ?
±ı‰flÌTËıfl” ! ¿˘≥ ÷fiı ‹Îflı ÷˘ › ÷Îflı ÷ıfiı “±ıÕ…VÀ” ◊¥ …‰Îfi_.        CÎfl‹Î_ ±Î’HÎı ±Î’HÎ_ «·HÎ fiÎ flά‰_, …ı ‹ÎHÎÁ «·HÎ flάı
     ≠ffi¿÷ν — ‰Î≥Œ ΩıÕı CÎHÎ̉Îfl ±◊Õ΋HÎ ◊≥ Ω› »ı. ‹fiı     ÷ıfiı ¤À¿‰_ ’Õı. ±‹ı › ËÌflÎ⁄Îfiı ¿ËÌ ÿÌ‘ı·_ ¿ı ±‹ı fiΫ·HÎÌ fiÎHÎ_
¿_À΂˘ › ±Î‰ı »ı.                          »Ì±ı. ±‹fiı ¤À¿‰Îfi_ ’˘ÊΛ fiËŸ fiı ! fiΫ·HÎÌ fiÎHÎ_ ˢ› ÷ıfiı Â_
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                        57   58                      @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

¿fl‰Îfi_ ? ±ıfiı ¤√‰ÎfifiÌ ’ÎÁı ⁄ıÁÌ flËı‰Îfi_. CÎfl‹Î_ ÷‹Îv_ «·HÎ      fi¿ÁÎfi ¿fl˘ »˘. ÷‹ÎflÌ Ω÷fiı fi¿ÁÎfi ¿fl˘ »˘ fiı Á΋Îfi_ fi¿ÁÎfi
«·Î‰‰Î Ω‰ ÷˘ ±◊Õ΋HÎ ◊Λ fiı ? ±Î’HÎı ÷˘ ˉı “Á‹¤Î‰ı         ◊Λ »ı ! ±ıfiı ¿˘HÎ Á‘ÎflÌ Â¿ı ? …ı Á‘flı·˘ ˢ› ÷ı … Á‘ÎflÌ Â¿ı.
Ïfi¿Î·” ¿fl‰Îfi˘. CÎfl‹Î_ “‰Î≥Œ” ΩıÕı “¡ıLÕ” ÷flÌ¿ı flËı‰Îfi_ . ±ı ÷‹ÎflÎ  ’˘÷Îfi_ … Ãı¿ÎHÎ_ fiΠˢ› ÷ı Á΋Îfiı ÂÌ flÌ÷ı Á‘ÎflÌ Â¿ı ?
“¡ıLÕ” fiı ÷‹ı ±ı‹fiÎ “¡ıLÕ” ! ±fiı ±ËŸ ¿˘≥ fi˘_‘ ¿fl÷_ fi◊Ì ¿ı «·HÎ      ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı Á‘flı·Î ˢ› ÷˘ Á‘ÎflÌ Â¿Ì±ı fiı ?
÷Îv_ Ë÷_ ¿ı ±ı‹fi_ Ë÷_ ! Q›ÏfiÏÁ’ηÌÀÌ‹Î_ fi˘_‘ ◊÷Ì fi◊Ì fiı ¤√‰Îfifiı
I›Î_ › fi˘_‘ ◊÷Ì fi◊Ì. ±Î’HÎı fiÎV÷Î ÁÎ◊ı ¿Î‹ »ı ¿ı «·HÎ ÁÎ◊ı ¿Î‹      ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Á‘ÎflÌ Â¿Ì±ı.
»ı ? ‹ÎÀı ¿›ı flV÷ı fiÎV÷˘ ÁÎfl˘ ‹‚ı ±ıfiÌ ÷’ÎÁ ¿fl˘. Ωı            ≠ffi¿÷ν — Á‘flı·ÎfiÌ T›ÎA›Î ?
Q›ÏfiÏÁ’ÎÏ·À̉΂Πfi˘_‘ flά÷Πˢ÷ ¿ı ¿˘fi_ «·HÎ CÎfl‹Î_ »ı ÷˘ Ë_
› ±ıÕ…VÀ fiÎ ◊Î÷. ±Î ÷˘ ¿˘≥ ⁄Î’˘ › fi˘_‘ ¿fl÷_ fi◊Ì !             ÿÎÿÎlÌ — Á΋Π‹ÎHÎÁfiı ÷‹ı ‰œ˘ ÷˘ › ±ıfiı ±ı‹Î_ ≠ı‹ ÿı¬Î›.
                                   ÷‹ı Ã’¿˘ ±Î’˘ ÷˘ › ±ıfiı ÷‹Îfl΋Î_ ≠ı‹ ÿı¬Î› ¿ı ±˘Ë˘Ë˘ ! ‹ÎflÎ
   ±Î’HÎÎ ’√ ŒÎÀ÷Πˢ› fiı ⁄Ì⁄Ì ’√ ÿ⁄Ή÷Ì Ë˘› fiı ÷ı ‰¬÷ı      ŒÎ‘flfi˘ ‹ÎflÎ ’fl ¿ıÀ·˘ ⁄‘˘ ≠ı‹ »ı ! Ã’¿˘ ±Î’˘, ’HÎ ≠ı‹◊Ì ±Î’˘
¿˘≥ ±Î‰ı fiı ±Î Ωı≥fiı ¿Ëı ¿ı, “±˘Ë˘Ë˘ ! ÷‹Îfl ÷˘ CÎfl‹Î_ «·HÎ ⁄Ë    ÷˘ Á‘flı. ±Î ¿˘·ıΩı‹Î_ Ωı ≠˘ŒıÁfl˘ Ã’¿˘ ±Î’‰Î Ω› ÷˘ ≠˘ŒıÁfl˘fiı
ÁflÁ »ı.” I›Îflı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı, “fiÎ, «·HÎ ±ıfi_ … «Î·ı »ı.” ±fiı    ⁄‘Î ‹Îflı !
Ωı ÷‹ı ±ı‹ ¿èÎ_ ¿ı “ËÎ, ±‹Îv_ … «·HÎ »ı ÷˘ ’ı·Ì ’√ ÿ⁄Ή‰Îfi˘
                                      Á΋˘ Á‘flı ±ı ‹ÎÀı ±Î’HÎÎ ≠›Ifi˘ flËı‰Î Ωı≥±ı, ’HÎ …ı
    ı
»˘ÕÌ ÿıÂ. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, fiÎ, ±ıfi_ … «·HÎ »ı.”
                                   ≠›Ifi˘ “fḻı¿ÂfiflÌ” ˢ› ±ı‰Î ≠›Ifi˘‹Î_ fiÎ ’Õ‰_. ±Î’HÎı ±ıfiı
   ≠ffi¿÷ν — ±ıfiı ‹Î¬HÎ ·√ÎT›_ fiÎ ¿Ëı‰Î› ?            ÀˆÕ¿Î‰Ì±ı fiı ±ıfiı ¬flÎ⁄ ·Î√ı ±ı ≠›Ifi fiÎ ¿Ëı‰Î›. ≠›Ifi ±_ÿfl
                                   ¿fl‰Î Ωı≥±ı, ÁÒZ‹ flÌ÷ı ! V◊Ò‚ flÌ÷ı Ωı ±Î’HÎfiı fiÎ ŒÎ‰÷_ ˢ› ÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ıfiı VÀˇı≥À ‰ı ¿Ëı‰Î›; ±fiı ’ı·Î ‰Î_¿Î«Ò_¿Î flV÷Î
                                   ÁÒZ‹ flÌ÷ı ≠›Ifi˘ ¿fl‰Î Ωı≥±ı. ‰‘Îflı Ã’¿˘ fiÎ ±Î’‰˘ ˢ› ÷˘
¿Ëı‰Î›. ±Î ÿÊ‹¿Î‚‹Î_ Á¬Ì ◊‰Îfi˘ ±Î Ë_ ¿Ë_ »\_ ÷ı …\ÿ˘ flV÷˘ »ı.
                                   ◊˘Õο‹Î_ ¿ËÌ ÿı‰_ Ωı≥±ı ¿ı, “±Î’HÎfiı ±Î ¢¤ı fiËŸ.” ⁄Á ±ÎÀ·_
Ë_ ±Î ¿Î‚ ‹ÎÀı ¿Ë_ »\_. ±Î’HÎı ±Î’H΢ fiÎV÷˘ Â_ ¿fl‰Î ⁄√ÎÕ̱ı ?
                                   … ¿ËÌfiı ⁄_‘ flά‰_. ¿Ëı‰_ ÷˘ ’Õı ’HÎ ¿Ëı‰ÎfiÌ flÌ÷ ˢ›.
Á‰Îfl‹Î_ fiÎV÷˘ ⁄√Õı, ⁄’˘flı fiÎV÷˘ ⁄√Õı, ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ⁄√Õı !!
                                        ... fiËŸ ÷˘ ≠Î◊˝fiÎfi_ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” !
       “fḻı¿ÂfiflÌ” ≠›Ifi˘ fi … ¿flΛ !
                                     ≠ffi¿÷ν — Á΋Îfiı Á‹Ω‰‰Î ‹ı_ ‹Îfl˘ ’vÊÎ◊˝ ¿›˘˝, ’»Ì ±ı
   ≠ffi¿÷ν — ⁄’˘flı ’λ\_ Á‰ÎflfiÌ ±◊Õ΋HÎ ¤Ò·Ì›ı …≥±ı fiı ÁÎ_…ı   Á‹…ı fiÎ Á‹…ı ±ı ±ıfi˘ ’vÊÎ◊˝ ?
’λ\_ fi‰_ ◊Λ.
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ÎÀ·Ì … …‰Î⁄ÿÎflÌ ±Î’HÎÌ »ı ¿ı ±Î’HÎı ±ıfiı
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±‹ı ΩHÎ̱ı »Ì±ı, ±◊Õ΋HÎ ¿≥ „@÷◊Ì ◊Λ       Á‹Ω‰Ì ¿̱ı. ’»Ì ±ı fiÎ Á‹…ı ÷˘ ±ıfi˘ µ’Λ fi◊Ì. ’»Ì ±Î’HÎı
»ı. ±ı ±‰‚_ ⁄˘·ı »ı ÷ı‹Î_ ¿≥ „@÷ ¿Î‹ ¿flÌ flËÌ »ı. ⁄˘·Ìfiı ’λΠ    ±ıÀ·_ ¿Ëı‰_ ¿ı, “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ±Îfiı Áÿ˚⁄Ï© ±Î’Ωı.” ±ÎÀ·_ ¿Ëı‰_
“±ıÕ…VÀ” ◊≥±ı »Ì±ı, ±ı ⁄‘_ iÎÎfi◊Ì Á‹Ω› ÷ı‹ »ı »÷Î_ ±ıÕ…VÀ      ’Õı. ¿_≥ ±ıfiı ±©fl fiÎ ·À¿Î‰Î›, √M’_ fi◊Ì. ±Î “ÿÎÿΔfi_
◊‰Îfi_ …√÷‹Î_. ¿ÎflHÎ ¿ı ÿflı¿ ‰V÷ “±ıLՉ΂̔ ˢ› »ı. ±fiı ‰¬÷ı     “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ”fi_ ωiÎÎfi »ı, ±Ω›⁄ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” »ı ±Î. ±fiı F›Î_
±ı ·Î_⁄Î ¿Î‚ Á‘Ì «Î·ı ÷˘ › ÷‹ı ÷ıfiı “ËıS’” fi◊Ì ¿fl÷Î, ‰‘Îflı      “±ıÕ…VÀ” fiËŸ ◊Λ I›Î_ ÷ıfi˘ V‰Îÿ ÷˘ ±Î‰÷˘ … flËıÂı fiı ÷‹fiı ?
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                        59  60                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

±Î “ÏÕÁ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ±ı … ‹Ò¬Î˝≥ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ΩHÎı ¿ı ‹Îv_     «Îfl ‰Ê˝ ’»Ì ±ı ¤Î≥ ÁflÁ ◊≥ √›˘ ! ±Î…ı ±ı ¤Î≥ ‘_‘΋Î_ ⁄Ë
‘HÎÌ’b_ Ë_ »˘Õ<_ fiÏË, ±fiı ‹Îv_ … «·HÎ flËı‰_ Ωı≥±ı ! ÷˘ ±Î¬Ì     ‹ÿÿw’ ◊Λ »ı ! …√÷ fiÎ ¿Î‹fi_ fi◊Ì, ’HÎ ¿Î‹ ·ı÷Î ±Î‰Õ‰_
Ï…_ÿ√Ì ¤Ò¬ı ‹flÂı fiı ±ı¿ ÿËÎÕ˘ “’˘≥{fi” ’ÕÂı ◊΂̋Î_ ! ÁËı…ı «Î·ı   Ωı≥±ı. ⁄‘Î … ¤√‰Îfi »ı, ±fiı ÿflı¿ …\ÿÎ …\ÿÎ ¿Î‹ ·≥fiı ⁄ıÃÎ »ı,
»ı ÷ıfiı «Î·‰Î ÿ˘fiı ! ±Î ÷˘ ¿Ï‚›√ »ı ! ‰Î÷ΉflHÎ … ¿ı‰_ »ı !!     ‹ÎÀı fiÎ √‹÷_ flά¢ fiËŸ.
‹ÎÀı ⁄Ì⁄Ì ¿Ëı »ı ¿ı, “÷‹ı fiηΛ¿ »˘.” ÷˘ ¿Ëı‰_ “⁄Ë ÁÎv_.”
                                         ±ÎÏl÷fiı ¿«Õ‰_, C΢fl ±L›Î› !
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎfiı ⁄Ì⁄Ì fiηΛ¿ ¿Ëı, ±ı ÷˘ Á‚Ì ¿flÌ Ë˘›
                                     ≠ffi¿÷ν — ‹ÎflÌ ’IfiÌ ÁÎ◊ı ‹Îflı Ï⁄·¿<· ⁄fiı fiËŸ. √‹ı ÷ıÀ·Ì
±ı‰_ ·Î√ı.
                                  Ïfiÿ˘˝Ê ‰Î÷ ¿v_, ‹Îv_ ÁΫ_ ˢ› ÷˘ ’HÎ ±ı ¨‘_ ·ı. ⁄ÎèÎfi_ ∞‰fiÁ_CÎÊ˝
   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ±Î’HÎı ¢ µ’Λ ¿fl‰˘ ? ÷_ ⁄ı ‰¬÷        ÷˘ «Î·ı »ı, ’HÎ ±Î T›Ï@÷Á_CÎÊ˝ Â_ ËÂı ?
fiηΛ¿ »ı ±ı‰_ ±ıfiı ¿Ëı‰_ ? ±fiı ÷ı◊Ì ¿_≥ ±Î’HÎ_ fiηΛ¿’HÎ_
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı, ‹ÎHÎÁ ’˘÷ÎfiÎ ËÎ◊ fiÌ«ı‰Î‚Î ‹ÎHÎÁfiı
¤Ò_ÁÎ≥ √›_ ? ±Î’HÎfiı ÏÁy˘ ‰ÎB›˘ ±ıÀ·ı ’λΠ±Î’HÎı Â_ ⁄ı ÏÁyÎ
                                  ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ¿«Õı »ı, ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ¿«Õı »ı ¿ı ¿Â_ ⁄Î¿Ì … fi◊Ì flά÷˘.
‹Îfl‰Î ? ±fiı ’»Ì fiÎV÷˘ ⁄√Õı, ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ⁄√Õı.
                                  ’˘÷ÎfiÎ ËÎ◊ fiÌ«ı ¿˘≥ ‹ÎHÎÁ ±ÎT›_ ˢ›, ’»Ì ±ı VhÎÌ w’ı ¿ı ’vÊw’ı
   ≠ffi¿÷ν — “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ”fiÌ ‰Î÷ »ı. ±ıfiÌ ’λ‚ ¤Î‰ Â_ »ı ?    ˢ›, ’˘÷ÎfiÌ ÁkÎ΋Î_ ±ÎT›Î ÷ıfiı ¿«Õ‰Î‹Î_ ⁄Î¿Ì fi◊Ì flά÷Î.
’»Ì @›Î_ ±Î‰‰_ ?
                                      CÎflfiÎ ‹ÎHÎÁ ΩıÕı ¿¿‚ÎÀ @›Îflı › fiÎ ¿fl‰˘ Ωı≥±ı. ±ı …
   ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰ ÂÎ_Ï÷fi˘ »ı, ÂÎ_Ï÷fi˘ Ëı÷ »ı. ±ÂÎ_Ï÷ µI’Lfi     ±˘flÕÌ‹Î_ ’ÕÌ flËı‰Îfi_ I›Î_ ¿¿‚ÎÀ ÂÎ ¿Î‹fi˘ ? ¿˘≥fiı ’…‰Ìfiı ’˘÷ı
fiËŸ ¿fl‰Îfi˘ ¿ÌÏ‹›˘ »ı.                        Á¬Ì ◊Λ ±ı @›Îflı› fiÎ ⁄fiı, fiı ±Î’HÎı ÷˘ Á¬ ±Î’Ìfiı Á¬ ·ı‰_
                                  »ı. ±Î’HÎı CÎfl‹Î_ Á¬ ±Î’̱ı ÷˘ … Á¬ ‹‚ı fiı «Î-’ÎHÎÌ › ⁄fl˘⁄fl
       “iÎÎfiÌ” ’ÎÁı “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” Â̬̱ı !           ⁄fiΉÌfiı ±Î’ı, fiËŸ ÷˘ «Î ’HÎ ⁄√ÎÕÌfiı ±Î’ı. fi⁄‚˘ ‘HÎÌ ⁄ˆflÌ ’fl
    ±ı¿ ¤Î≥ Ë÷Î. ÷ı flÎhÎı ⁄ı ‰Î√ı Â_ Â_ ¿flÌfiı CÎıfl ±Î‰÷Î ËÂı  ÂÒfl˘. …ı ±Î’HÎÎ flZÎH΋Î_ ˢ› ÷ıfi_ ¤ZÎHÎ @›Î_◊Ì ¿flΛ ! …ı ’˘÷ÎfiÎ
÷ıfi_ ‰Hνfi ¿fl‰Î …ı‰_ fi◊Ì. ÷‹ı ΩHÎÌ Ω±˘. ÷ı ’»Ì CÎfl‹Î_ ⁄‘Î_±ı    ËÎ◊ fiÌ«ı ±ÎT›˘ ÷ıfi_ ÷˘ flZÎHÎ ¿fl‰_ ±ı … ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ K›ı› ˢ‰˘
Ïfiç› ¿›˘˝ ¿ı ±Î‹fiı ‰œ‰_ ¿ı CÎfl‹Î_ ’ıÁ‰Î fiÎ ÿı‰Î ? ¢ µ’Λ ¿fl‰˘ ?  Ωı≥±ı. ±ıfi˘ √fi˘ ◊›˘ ˢ› ÷˘ › ±ıfi_ flZÎHÎ ¿fl‰_ Ωı≥±ı. ±Î
÷ı ÷ıfi˘ ±fi¤‰ ¿flÌ ±ÎT›Î. ‹˘ÀΤÎ≥ ¿Ëı‰Î √›Î ÷˘ ±ı ‹˘ÀΤÎ≥fiı      ’ÎÏ¿V÷ÎfiÌ ÁˆÏfi¿˘ ±I›Îflı ⁄‘Î ±ËŸ ¿ıÿÌ »ı, »÷Î_ › ÷ı‹fiı ¿ı‰_ flZÎHÎ
¿Ëı ¿ı, “÷‹fiı ‹Î›Î˝ ‰√fl »˘ÕÌ fiËŸ.” ’»Ì CÎflfiÎ_ ⁄‘Î_ ‹fiı ’Ò»‰Î    ±Î’ı »ı ! I›Îflı ±Î ÷˘ CÎflfiÎ_ … »ı fiı ! ±Î ÷˘ ⁄ËÎflfiÎ ΩıÕı Ï‹›Î™
±ÎT›Î ¿ı, “±Îfi_ Â_ ¿fl‰_ ? ±Î ÷˘ ±Î‰_ ⁄˘·ı »ı.” I›Îflı ‹ı_ CÎflfiÎ_fiı  ◊≥ Ω›, I›Î_ {CÎÕ˘ fiÎ ¿flı fiı CÎıfl … ⁄‘_ ¿flı. ’˘÷ÎfiÌ ÁkÎÎ fiÌ«ı ˢ›
¿ËÌ ÿÌ‘_ ¿ı, ¿˘≥±ı ÷ıfiı ±ZÎflı › ¿Ëı‰Îfi_ fiËŸ.÷‹ı ⁄˘·Â˘ ÷˘ ±ı ‰‘Îflı  ÷ıfiı ¿«Õ¿«Õ ¿flı fiı µ’flÌfiı ÁÎËı⁄, ÁÎËı⁄ ¿flı. Ë‹HÎÎ_ ±Î ’˘·ÌÁ‰Î‚˘
¡_À ◊≥ …Âı, ±fiı CÎfl‹Î_ ’ıÁ‰Î fiËŸ ÿ˘ ÷˘ ±ı ⁄ËÎfl‰À_ ¿flÂı. ±ıfiı    ÀˆÕ¿Î‰ı ÷˘ “ÁÎËı⁄, ÁÎËı⁄” ¿Ëı ±fiı CÎıfl “‰Î≥Œ” ÁÎ«Ì ‰Î÷ ¿Ëı÷Ì Ë˘›
F›Îflı ±Î‰‰_ ˢ› I›Îflı ±Î‰ı fiı F›Îflı …‰_ ˢ› I›Îflı Ω›. ±Î’HÎı    ÷˘ ±ıfiı ÁËfi fiÎ ◊Λ fiı ÷ıfiı ÀˆÕ¿Î‰ı. “‹ÎflÎ «ÎfiÎ ¿’‹Î_ ¿ÌÕÌ @›Î_◊Ì
flÎ≥Àı › fiËŸ ⁄˘·‰Îfi_ fiı fl˘_√ı › fiËŸ ⁄˘·‰Îfi_, flÎ√ı› fiËŸ flά‰Îfi˘    ±Î‰Ì ?” ±ı‹ ¿flÌfiı CÎflfiÎ_fiı ŒŒÕΉı. ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_ ÂÎ_Ï÷◊Ì ¿ÌÕÌ ¿ÎœÌ
fiı ¶ıÊı › fiËŸ flά‰Îfi˘, Á‹÷Î flά‰ÎfiÌ, ¿vHÎÎ flά‰ÎfiÌ. ÷ı hÎHÎ-    ·ıfiı. CÎflfiÎ_ fiı ŒŒÕΉı fiı ’˘·ÌÁ‰Î‚Î ±Î√‚ ‘˛Ò…ı ! ˉı ±Î C΢fl
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                      61   62                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

±L›Î› ¿Ëı‰Î›. ±Î’HÎfiı ±Î ¢¤ı fiËŸ. VhÎÌ ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ ¤Î√ÌÿÎfl    ÷‹fiı ±ı ÀˆÕ¿Î‰ı I›Îflı ÷‹ı ¤Ÿ÷ …ı‰Î ◊≥ Ω±˘, ÷˘ ÷‹ÎflÌ ‹ËŸ ⁄ıÃı·Î
¿Ëı‰Î›. ¤Î√ÌÿÎfl ΩıÕı @·ı ? ±Î ÷˘ @·ı ◊÷˘ ˢ› I›Î_ ¿˘≥ flV÷˘   ¤√‰Îfi ÷‹fiı “ËıS’” ¿flı.
¿Îœ‰˘ ’Õı, Á‹Ω‰‰_ ’Õı. CÎfl‹Î_ flËı‰_ »ı ÷˘ @·ı ÂÎfiı ?
                                          …ı ¤˘√‰ı ÷ıfiÌ … ¤Ò· !
         “ÁΛLÁ” Á‹…‰Î …ı‰_ !
                                    ≠ffi¿÷ν — ¿ıÀ·Î¿ ±ı‰Î ˢ› »ı ¿ı ±Î’HÎı √‹ı ÷ıÀ·_ ÁÎv_ ‰÷˝fi
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı @·ı fiÎ ¿fl‰˘ ˢ› ’HÎ Á΋˘ ±Î‰Ìfiı {CÎÕı  ¿fḻı ÷˘ › ÷ı Á‹…÷Î fi◊Ì.
÷˘ Â_ ¿fl‰_ ? ±ı‹Î_ ±ı¿ Ω√˛÷ ˢ› ’HÎ Á΋Ή΂˘ @·ı ¿flı, ÷˘
I›Î_ ÷˘ @·ı ◊Λ … fiı?                         ÿÎÿÎlÌ — ±ı fiÎ Á‹…÷Πˢ› ÷˘ ±ı‹Î_ ±Î’HÎÌ … ¤Ò· »ı ¿ı
                                 ±ı Á‹…HΉ΂˘ ¿ı‹ fiÎ ‹S›˘ ±Î’HÎfiı ! ±Î‹fi˘ Á_›˘√ ±Î’HÎfiı
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¤Ÿ÷ ΩıÕı ·œı, ÷˘ ¿ıÀ·˘ ‰¬÷ ·œÌ ¿ı ? ±Î    … ¿ı‹ ⁄Î{›˘ ? …ı …ı ‰¬÷ı ±Î’HÎfiı ¿_≥ ’HÎ ¤˘√‰‰_ ’Õı »ı ÷ı
¤Ÿ÷ ΩıÕı ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ‹Î◊_ ±◊ÕΛ_ ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiÌ ΩıÕı Â_ ¿fl‰_ ?   ¤˘√‰‰Îfi_ ±Î’HÎÌ … ¤Ò·fi_ ’ÏflHÎ΋ »ı.
‹Î◊_ ±◊ÕΛ_ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¤Ÿ÷ ΩıÕı ‰œ‰ÎÕ ◊≥ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¤Ÿ÷fiı
‹Îfl‹Îfl ¿fl‰Ì ? ±ı‹ ±Î ¬Ò⁄ @·ı ¿flΉ÷_ ˢ› ÷˘ ÷ı ⁄‘Ì ¤Ÿ÷˘        ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î’HÎı ±ı‹ Á‹…‰Îfi_ ¿ı ‹ÎflÎ_ ¿‹˘˝ ±ı‰Î »ı ?
»ı ! ±Î‹Î_ Á΋Îfiı Â_ Ωı‰Îfi_ ? ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ ‹ı‚ı Á‹∞ …‰Îfi_       ÿÎÿÎlÌ — «˘yÁ. ±Î’HÎÌ ¤Ò· ÏÁ‰Î› ±Î’HÎfiı ¤˘√‰‰Îfi_
¿ı ±Î ¤Ÿ÷ …ı‰Ì »ı, ±Î‰_ Á‹…‰Îfi_. ’»Ì ¿˘≥ ‹U¿ı·Ì fi◊Ì.       ˢ› fiËŸ. ±Î …√÷‹Î_ ±ı‰_ ¿˘≥ fi◊Ì ¿ı …ı ±Î’HÎfiı ÁËı… ’HÎ
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ‹˙fi flË̱ı ÷˘ Á΋Îfiı ¨‘Ì ±Áfl ◊Λ »ı    Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ ±Î’ı ±fiı Ωı ¿˘¥ ÿ—¬ ±Î’fiÎfl »ı ÷˘ ÷ı ±Î’HÎÌ
¿ı ±Î‹fi˘ … ÿ˘Ê »ı, fiı ±ı ‰‘Îflı @·ı ¿flı.             … ¤Ò· »ı. ÷k‰fi˘ ÿ˘Ê fi◊Ì, ±ı ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ »ı. ‹ÎÀı ¤˘√‰ı ÷ıfiÌ
                                 ¤Ò·.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ±Î’HÎı ‹ÎfiÌ ·Ì‘_ »ı ¿ı Ë_ ‹˙fi ◊›˘ ÷ı◊Ì
±Î‰_ ◊›_. flÎhÎı ‹ÎHÎÁ ∂Û˘ fiı ⁄Î◊w‹‹Î_ …÷Î_ ±_‘Îfl΋Î_ ¤Ÿ÷ ΩıÕı     ¿˘≥ VhÎÌ fiı ’vÊ ⁄ı …HÎ ¬Ò⁄ {CÎÕ÷Πˢ› ±fiı ’»Ì ±Î’HÎı
±◊ÕΛ˘, ÷ı I›Î_ ±Î’HÎı ‹˙fi flèÎÎ ÷ı◊Ì ÷ı ±◊ÕÎ≥ ?         ⁄ıµ ÁÒ≥ √›Î ’»Ì »Îfi΋ÎfiÎ Ωı‰Î …≥±ı ÷˘ ’ı·Ì ⁄Ëıfi ÷˘ CÎÁCÎÁÎÀ
    ‹˙fi flˢ ¿ı ⁄˘·˘ ÷ıfiı V’½÷_ … fi◊Ì, ¿_≥ ·Î√÷_-‰‚√÷_ fi◊Ì.  ¨CÎ÷Ì Ë˘› ±fiı ¤≥ ±Î‹ ±Î‹ ’ÎÁÎ_ Œıfl‰÷Πˢ› ÷˘ ±Î’HÎı Á‹…‰_
±Î’HÎÎ ‹˙fi flËı‰Î◊Ì Á΋Îfiı ±Áfl ◊Λ »ı ±ı‰_ ¿Â_ ˢ÷_ fi◊Ì ¿ı    ¿ı ±Î ¤≥fiÌ … ¤Ò· »ı ⁄‘Ì, ±Î ⁄Ëıfi ¤˘√‰÷Ì fi◊Ì. …ıfiÌ ¤Ò·
±Î’HÎÎ ⁄˘·‰Î◊Ì Á΋Îfiı ±Áfl ◊Λ »ı ±ı‰_ ’HÎ ¿Â_ ˢ÷_ fi◊Ì.     ˢ› ÷ı ¤˘√‰ı. ±fiı ÷ı CÎÕ̱ı Ωı ¤≥ ¨CÎ÷Πˢ› fiı ⁄Ëıfi ΩB›Î
“±˘L·Ì ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏL›· ±ıωÕLÁ” ‹ÎhÎ ‰ˆiÎÎÏfi¿       ¿fl÷Î_ ˢ› ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ⁄ËıfifiÌ ¤Ò· »ı. “¤˘√‰ı ÷ıfiÌ ¤Ò·.”
ÁÎ_›˘Ï√¿ ’flΉΠ»ı. ¿˘≥fiÌ ±ÎÀ·Ì › ÁkÎÎ fi◊Ì. ±ÎÀ·Ì › ÁkÎÎ        ±Î ωiÎÎfi ⁄Ë ¤Îflı “ÁΛLÁ” »ı. Ë_ ¿Ë_ »\_ ÷ı ⁄Ë {ÌHÎ_ ÁΛLÁ
‰√flfi_ …√÷, ±ı‹Î_ ¿˘≥ Â_ ¿fl‰Îfi_ »ı ? ±Î ¤Ÿ÷fiı Ωı ÁkÎΠˢ›     »ı. …√÷ ±Î¬_ ÏfiÏ‹kÎfiı … ⁄«¿Î_ ¤flı »ı.
÷˘ ±Îfiı ÁkÎΠˢ› ! ±Î ¤Ÿ÷fiı ±Î’HÎfiı ‰œ‰ÎfiÌ ÁkÎÎ »ı ? ±ı‰_
Á΋Îfiı ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿fl‰Îfi˘ ¢ ±◊˝ ? ±ıfiÎ ËÎ◊‹Î_ ÁkÎÎ … fi◊Ì I›Î_!               Ï‹›Î_ - ⁄Ì⁄Ì !
‹ÎÀı ÷‹ı ¤Ÿ÷ …ı‰Î ◊¥ Ω±˘ fiı ! ÷‹ı ⁄ˆflÌfiı ÀˆÕ¿Î‰ ÀˆÕ¿Î‰ ¿fl˘ !      ⁄Ë ‹˘À_ ωÂ΂ …√÷ »ı, ’HÎ ±Î …√÷ ’˘÷ÎfiÎ w‹fiÌ ±_ÿfl
÷˘ ÷ıfiÌ ‹ËŸ ¤√‰Îfi ⁄ıÃı·Î ÷ı fi˘_‘ ¿flı ¿ı ±Î ‹fiı ÀˆÕ¿Î‰ı »ı ! fiı  »ı ±ıÀ·_ … ‹ÎfiÌ ·Ì‘_ »ı ±fiı I›Î_› Ωı …√÷ ‹Îfi÷˘ ˢ› ÷˘ ›
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                         63   64                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

ÁÎv_. ’HÎ I›Î_ › “‰Î≥Œ” ΩıÕı ·ß⁄Î∞ µÕÎÕı ! ±S›Î, ±Î fi ˢ›              ¿¿‚ÎÀ ¿fl˘, ’HÎ ⁄√̫΋Î_ (!)
÷Îv_ ’ÎÏ¿V÷Îfi !
                                       @·ı ÷‹Îflı ¿fl‰˘ ˢ› ÷˘ ⁄ËÎfl …≥fiı ¿flÌ ±Î‰‰˘. CÎfl‹Î_ Ωı
   ⁄ˆflÌ ±fiı ‘HÎÌ ⁄ıµ ’ÎÕ˘ÂÌ ΩıÕı ·Õ÷Î_ ˢ› I›Îflı ⁄ıµ ±ı¿Î‹÷     ¿¿‚ÎÀ ¿fl‰˘ ˢ› ÷˘ ÷ı ÿËÎÕı ⁄√̫΋Î_ …≥fiı ¬Ò⁄ ·ÕÌfiı CÎıfl ±Î‰‰_.
fiı ±ı¿Î…÷ ˢ›. ’ÎÕ˘ÂÌfiı ¿Ëı ¿ı ÷‹ı ±Î‰Î fiı ÷‹ı ÷ı‰Î. ±Î’HÎı      ’HÎ CÎfl‹Î_ “±Î’HÎÌ w‹‹Î_ ·Õ‰_ fiËŸ.” ±ı‰˘ ¿Î›ÿ˘ ¿fl‰˘. ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘
ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î Ï‹›Î_-⁄Ì⁄ÌfiÌ À˘‚Ì ±¤ıÿ À˘‚Ì »ı, fi‹V¿Îfl ¿fl‰Î …ı‰Ì     ±Î’HÎfiı ·Õ‰Îfi˘ ¢¬ ◊≥ Ω› ÷˘ ⁄Ì⁄Ìfiı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı, «Î·˘
·Î√ı »ı. ’»Ì CÎfl‹Î_ …≥±ı ÷˘ ⁄Ëıfi◊Ì …flÎ «Î‹Î_ ¬Î_Õ ±˘»Ì ’ÕÌ       ±Î…ı ⁄√̫΋Î_ ¬Ò⁄ fiÎV÷Î-’ÎHÎÌ ¿flÌfiı ¬Ò⁄ ‰œ‰ÎÕ I›Î_ ¿fḻı. ·˘¿˘
ˢ› ±ıÀ·ı ’ı·˘ ¿ËıÂı ¿ı, Ë_ ÷fiı fl˘… ¿Ë_ »\_ ¿ı «Î‹Î_ ¬Î_Õ ‰‘Îflı fiά,  ‰E«ı ’Õı ±ı‰Ì ‰œ‰ÎÕ ¿fl‰Ì. ’HÎ CÎfl‹Î_ ‰œ‰ÎÕ fiΠˢ›. F›Î_ @·ıÂ
’HÎ ÷Îv_ ‹√… Ãı¿ÎHÎı fi◊Ì flËı÷_. ±Î ‹√…fiÎ Ãı¿ÎHÎΉ΂˘ «yfl !       ◊Λ I›Î_ ¤√‰Îfi fiÎ flËı. ¤√‰Îfi …÷Î flËı. ¤√‰Îfiı Â_ ¿èÎ_ ?
÷ÎflÎ … ‹√…fi_ Ãı¿ÎHÎ_ fi◊Ì fiı ! ±S›Î, ¿≥ Ω÷fi˘ »ı ÷_ ? fl˘… …ıfiÌ      ¤@÷fiı I›Î_ @·ı fiΠˢ› ’fl˘ZÎ ¤„@÷ ¿flfiÎflfiı ¤@÷ ¿èÎÎ fiı ≠I›ZÎ
ΩıÕı Á˘ÿÎ⁄Î∞ ¿fl‰ÎfiÌ Ë˘› I›Î_ ¿¿‚ÎÀ ¿fl‰Îfi˘ ˢ› ?            ¤„@÷ ¿flfiÎflfiı ¤√‰Îfiı “iÎÎfiÌ” ¿èÎÎ, I›Î_ ÷˘ @·ı ˢ› … @›Î_◊Ì ?
    ÷‹Îflı ¿˘≥fiÌ ΩıÕı ‹÷¤ıÿ ’Õı »ı ?                 ’HÎ Á‹ÎÏ‘ ˢ› !
    ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ’Õı CÎHÎ̉Îfl.                      ±ıÀ·ı ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ·œ‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ ◊Λ I›Îflı ±Î’HÎı ’Ï÷flÎ…fiı
                                    ¿Ëı‰_ ¿ı, “«Î·˘ ±Î’HÎı ⁄√̫΋Î_.” »˘¿flÎ ¿˘”¿fiı Á˘_’Ì ÿı‰Î_. ’»Ì
    ÿÎÿÎlÌ — “‰Î≥Œ” ΩıÕı ‹÷¤ıÿ ’Õı »ı ?               ’Ï÷flÎ…fiı ’Ëı·ı◊Ì ¿ËÌ ÿı‰_ ¿ı, Ë_ ÷‹fiı ’„O·¿‹Î_ ⁄ı ‘˘· ‹Îv_ ÷˘
    ≠ffi¿÷ν — ËÎ, CÎHÎÌ ‰Îfl ’Õı.                  ÷‹ı ËÁΩı. ·˘¿˘ ¤·ı fiı …\±ı, ±Î’HÎÌ √Q‹÷ ! ·˘¿˘ ±Î⁄w
                                    fi˘_‘‰Î‰Î‚Î, ÷ı ΩHÎı ¿ı ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ±Î‹fiÌ ±Î⁄w fiÎ √≥ ÷ı ±Î…ı
    ÿÎÿÎlÌ — “‰Î≥Œ” ΩıÕı ’HÎ ‹÷¤ıÿ ◊Λ ? I›Î_ › ±ı¿÷Î fiÎ
                                    √≥. ±Î⁄w ÷˘ ¿˘≥fiÌ Ë˘÷Ì ËÂı ? ±Î ÷˘ œÎ_¿Ì œÎ_¿Ìfiı ±Î⁄w flάı
flËı ÷˘ ’»Ì ⁄Ì…ı @›Î_ flά‰ÎfiÌ ? ±ı¿÷Î ±ıÀ·ı Â_ ¿ı @›Îflı› ‹÷¤ıÿ
fiÎ ’Õı. ±Î ±ı¿ …HÎ ΩıÕı fiyÌ ¿fl‰_ ¿ı ÷‹Îflı fiı ‹Îflı ‹÷¤ıÿ fiÎ       »ı Ï⁄«ÎflÎ !
’Õı. ±ıÀ·Ì ±ı¿÷Î ¿fl‰Ì Ωı≥±ı. ±ı‰Ì ±ı¿÷Î ¿flÌ »ı ÷‹ı ?                   ... ±Î ÷ı ¿ı‰˘ ‹˘Ë ?!
    ≠ffi¿÷ν — ±Î‰_ ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ω«Îflı·_ fiËŸ. ±Î ’Ëı·Ì ‰Îfl          ±Î⁄w ÷˘ ÷ıfiı ¿Ëı‰Î› ¿ı fiÎ√˘ Œflı ÷˘ › w’΂˘ ÷ı ÿı¬Î› !
ω«Îv_ »\_.                              ±Î ÷˘ ¿’ÕÎ_ ’Ëıflı ÷˘ › w’΂Πfi◊Ì ÿı¬Î÷Î. Ω¿ÌÀ, ¿˘À, fiı¿ÀÎ≥
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı ω«Îfl‰_ ’ÕÂı fiı ? ¤√‰Îfi ¿ıÀ·Î ω«Îfl ¿flÌ     ’Ëıflı ÷˘ › ⁄‚Ïÿ›Î …ı‰˘ ·Î√ı »ı ! Â_ › ‹ÎfiÌ ⁄ıÃÎ »ı ’˘÷ÎfiÎ
¿flÌfiı ‹˘ZÎı √›Î ! ‹÷¤ıÿ √‹ı »ı ?                    ‹fi‹Î_ ! ⁄ÌΩ ¿˘≥fiı ’Ò»÷˘ › fi◊Ì. ⁄≥fiı › ’Ò»÷˘ fi◊Ì ¿ı ±Î
                                    fiı¿ÀÎ≥ ’Ëı›Î˝ ’»Ì Ë_ ¿ı‰˘ ·Î√_ »\_ ! ±flÌÁ΋Î_ Ωı≥fiı ’˘÷ı fiı ’˘÷ı
    ≠ffi¿÷ν — fiÎ.                          L›Î› ¿flı »ı ¿ı, “⁄Ë ÁflÁ »ı, ⁄Ë ÁflÁ »ı.” ±Î‹ ±Î‹ ’ÏÀ›Î_ ’ÎÕ÷˘
    ÿÎÿÎlÌ — ‹÷¤ıÿ ◊Λ I›Îflı {CÎÕÎ ◊Λ, Ï«_÷Î ◊Λ. ÷ı        Ω› ! ±fiı VhÎÌ ’HÎ «Î_ÿ·˘ ¿flÌfiı ±flÌÁ΋Î_ ’˘÷ÎfiÎ ’˘÷ı «Î‚Î ’ÎÕı !
‹÷¤ıÿ‹Î_ ±Î‰_ ◊Λ »ı ÷˘ ‹fi¤ıÿ‹Î_ Â_ ◊Λ ? ‹fi¤ıÿ ◊Λ, ÕÎ≥‰˘Á˝      ±Î ¿≥ Ω÷fiÌ flÌ÷ ¿Ëı‰Î› ?! ¿ı‰Ì ·Î≥Œ ?! ¤√‰Îfi …ı‰˘ ¤√‰Îfi
·ı ±fiı ÷fi¤ıÿ ◊Λ I›Îflı fifiÎ‹Ì fiÌ¿‚ı !                  ◊≥fiı ±Î Â_ ‘Î_‘· ‹Î_Õı »ı ! ’˘÷ı ¤√‰Îfi V‰w’ »ı.
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                         65   66                        @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

    ¿Îfi‹Î_ ·Ï‰_Ï√›Î CÎηı »ı ÷ı ’˘÷Îfiı ÿı¬Î› ¬flÎ_ ? ±Î ÷˘ ·˘¿    ±ıÀ·ı Ë_ ⁄ËÎfl ⁄‘Î_fiÌ ΩıÕı ‰œÌ ±Î‰_, ’HÎ ⁄Ì⁄Ì ΩıÕı „@·›fl
ËÌflÎ ÿı¬ı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ’Ëıflı »ı. ±Î‰Ì …_Ω‚‹Î_ ŒÁΛΠ»ı ÷˘ › ËÌflÎ     flά‰Îfi_.” ⁄Ì⁄Ì Ï‹›Î_fiı ¿ËıÂı ¿ı, “Á‰Îflı √˘Á ·Î‰‰Îfi_ ¿Ëı÷Î Ë÷Î
ÿı¬ÎՉΠŒflı »ı ! ±S›Î, …_Ω‚‹Î_ ŒÁΛı·Î ‹ÎHÎÁfiı ¢¬ ˢ› ?        fiı ÷ı ¿ı‹ fiÎ ·ÎT›Î ?” I›Îflı Ï‹›Î_¤Î≥ fl˘¿Õ˘ …‰Î⁄ ±Î’ı ¿ı, “¿·
{À’À µ¿ı· ·Î‰˘ fiı ! ‘HÎÌ ¿Ëı ÷˘ ‘HÎÌfiı ÁÎv_ ÿı¬ÎՉΠ‹ÎÀı ’Ëıfḻı.   ·Î™√Î.” ⁄Ì…ı ÿËÎÕı Á‰Îflı ¿Ëı, “±Î… ÷˘ Ï¿‘fl Áı ¤Ì ·ı ±Î™√Î.”
Âıà ⁄ı ËΩflfiÎ ËÌflÎfiÎ ¿Î’ ·ÎT›Î ˢ› fiı ’Î_hÎÌÁ ËΩflfi_ Ï⁄· ·Î‰ı      fiı ÁÎ_…ı ¬Î·Ì ËÎ◊ı ’λ˘ ±Î‰ı I›Îflı ⁄Ì⁄Ì ¬Ò⁄ ±¿‚Λ, ’HÎ
÷˘ ÂıÃÎHÎÌ ¬Â ! ¿Î’ ’˘÷Îfiı ÷˘ ÿı¬Î› fiËŸ. ÂıÃÎHÎÌfiı ‹ı_ ’Ò»›_ ¿ı    Ï‹›Î_¤Î≥ ¬Ò⁄ ’ο˘ ÷ı ±ı‰_ ⁄˘·ı, “›Îfl ‹ıflÌ Ëη÷ ‹ˆ_ Ωfi÷Î Ë_ !”
“flÎhÎı ¨CÎÌ Ω±˘ »˘ I›Îflı ¿ÎfifiÎ ·Ï‰_Ï√›Î ¨C΋Î_ › ÿı¬Î› »ı ¿ı      ÷ı ⁄Ì⁄Ìfiı ¬Â ¿flÌ ÿı, {CÎÕ˘ fiÎ ¿flı! fiı ±Î’HÎÎ ·˘¿ Â_ ¿Ëı ? “÷_
fiËŸ ?” ±Î ÷˘ ‹Îfiı·_ Á¬ »ı, “fl˘_√” ‹ÎL›Î÷α˘ »ı ÷ı◊Ì ±_÷flÂÎ_Ï÷     ‹fiı ÿ⁄Λ ÿ⁄Λ ¿v_ »\_ ? Ω fi◊Ì ·Î‰‰Îfi˘.” ±S›Î, ±Î‰_ fiÎ
◊Λ fiËŸ. ¤Îfl÷Ì› fiÎflÌ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? CÎfl‹Î_ ⁄ı ËΩflfiÌ ÁÎÕÌ        ⁄˘·Î›. ∂·À_ ÷Îv_ ‰…fi ÷ÒÀı »ı. ±Î‰_ ÷_ ⁄˘·ı »ı ‹ÎÀı ÷_ … ÿ⁄Λı·˘
±Î‰Ìfiı ’Õı·Ì ˢ› ÷ı ’Ëıflı. ±Î ÷˘ ‘ÏHÎ-‘ÏHΛÎHÎÌ ⁄Ωfl‹Î_ Œfl‰Î √›Î_    »\_. ±S›Î, ±ı ÷fiı ÂÌ flÌ÷ı ÿ⁄Ήı ? ±ı ⁄˘·ı I›Îflı ÂÎ_÷ flËı‰Îfi_, ’HÎ
ˢ› fiı ÿ¿Îfiı ËΩflfiÌ ÁÎÕÌ ¤flΉı·Ì ˢ› ÷ı ÁÎÕÌ VhÎÌfiı ¬ı_«ı fiı CÎıfl    fi⁄‚Î ⁄Ë «ÌÏœ›Î ˢ›. ±ıÀ·ı ±ı Ï«œÎ› I›Îflı ±Î’HÎı ⁄_‘ flάÌfiı
±Î‰ı ÷˘ › ‹˘_ «œı·_ ˢ› fiı ¿¿‚ÎÀ ‹Î_Õı. ÷ıfiı ¤Îfl÷Ì› fiÎflÌ ¿ı‹      ±ıfiÌ “flı¿Õ˝” ÁÎ_¤‚‰Ì.
¿Ëı‰Î› ?
                                       …ı CÎfl‹Î_ {CÎÕ˘ fiÎ ◊Λ ÷ı CÎfl µk΋. ±flı ! {CÎÕ˘ ◊Λ ’HÎ
        ... ±Î‰Ì flÌ÷ı › @·ı ÀÎY›˘ !              ’λ\_ ÷ıfiı ‰Î‚Ì ·ı ÷˘ › µk΋ ¿Ëı‰Î› ! Ï‹›Î_¤Î≥fiı ±ı¿ ÿËÎÕ˘
    ÏËLÿ±˘ ÷˘ ‹Ò‚◊Ì … @·ıÂÌ V‰¤Î‰fiÎ. ÷ı◊Ì ¿Ëı »ı fiı, ÏËLÿ±˘     ¬Î‰Î‹Î_ ÀıVÀ fiÎ ’Õı, Ï‹›Î_ Ï«œÎ› fiı ⁄˘·ı ¿ı ÷_ ±ˆÁÌ Ëˆ, ÷ˆÁÌ Ëˆ.
√΂ı ∞‰fi @·ı‹Î_ ! ’HÎ ‹Á·‹Îfi˘ ÷˘ ±ı‰Î ’οΠ¿ı ⁄ËÎfl {CÎÕÌ       ±fiı Á΋ı Ωı ’ı·Ì Ï«œÎ› ÷˘ ’˘÷ı «Ò’ ◊≥ Ω›, fiı Á‹∞ Ω› ¿ı
±Î‰ı, ’HÎ CÎıfl ⁄Ì⁄Ì ΩıÕı {√Õ˘ fiÎ ¿flı. ˉı ÷˘ ±‹¿ ‹ÏV·‹ ·˘¿˘      ±ÎfiÎ◊Ì ¤Õ¿˘ ◊Âı. ‹ÎÀı ±Î’HÎı ±Î’HÎ΋Î_ ±fiı ±ı ±ıfi΋Î_ ! ±fiı
› ÏËLÿ±˘ ΩıÕı flËÌfiı ⁄√ÕÌ √›Î »ı. ’HÎ ÏËLÿ±˘ ¿fl÷Î_ ±Î ⁄Î⁄÷‹Î_      ÏËLÿ±˘ ÷˘ ¤Õ¿˘ ¿flÌfiı … flËı !
‹fiı ÷ı±˘ ÕÎèÎÎ ·Î√ı·Î. ±flı, ¿ıÀ·Î¿ ‹Á·‹Îfi˘ ÷˘ ⁄Ì⁄Ìfiı ÏË_«¿˘         ‰ÎÏHΛÎfiÌ ’ÎCÎÕÌ …\ÿÌ, ÿÏZÎHÎÌfiÌ …\ÿÌ, √…flÎ÷ÌfiÌ …\ÿÌ,
˵ fiάı. ±‹Îflı “¿˘LÀˇÎ@Àfl”fi˘ ‘_‘˘ ±ıÀ·ı ±‹Îflı ‹Á·‹Îfifiı CÎıfl ’HÎ    Á‰Hν¿ÎflfiÌ …\ÿÌ, ⁄˛ÎõHÎfiÌ …\ÿÌ, Á˙ Á˙fiÌ ’ÎCÎÕÌ …\ÿÌ. «Ò·ı «Ò·ı ‘fl‹
…‰Îfi_ ◊Λ, ±‹ı ÷ıfiÌ «Î ’̱ı › ¬flÎ ! ±‹Îflı ¿˘≥fiÌ ΩıÕı …\ÿÎ≥       …\ÿ˘. ⁄‘ÎfiÎ_ “T›Ò ’˘≥LÀ” …\ÿÎ …, ‹ı‚ … fiÎ ¬Î›. ’HÎ {CÎÕ˘ fiÎ
fiΠˢ›. ±ı¿ ÿËÎÕ˘ I›Î_ √›ı·Î ÷ı Ï‹›Î¤Î≥±ı ⁄Ì⁄Ìfiı ËŸ«¿˘ fiά‰Î      ¿flı ÷˘ ÁÎv_.
‹Î_Õu˘ ! ÷ı ‹ı_ ÷ıfiı ’Ò»›_ ¿ı, “÷‹ı ±Î‰_ ¿fl˘ »˘ ÷ı «œÌ ⁄ıÁ÷Ì, fi◊Ì ?”
I›Îflı ±ı ¿Ëı ¿ı “±ı Â_ «œÌ ⁄ıÁ‰ÎfiÌ Ë÷Ì ? ±ıfiÌ ’ÎÁı ËÏ◊›Îfl fi◊Ì,             ‹÷¤ıÿ ’Ëı·Î_ …, ÁΉ‘ÎfiÌ !
¿Â_ fi◊Ì.” ‹ı_ ¿èÎ_ ¿ı, “±‹ÎflÎ ÏËLÿ±˘ fiı ÷˘ ⁄Ì¿ ·Î√ı ¿ı ⁄ˆflÌ «œÌ       ±Î’HÎ΋Î_ ¿·ÏÊ÷ ¤Î‰ flè΢ … fiΠˢ› ÷ıfiı ·Ì‘ı Á΋Îfiı ’HÎ
⁄ıÁÂı ÷˘ Â_ ◊Âı ? ±ıÀ·ı ±‹ı ËŸ«¿˘ fi◊Ì fiά÷Î.” I›Îflı Ï‹›Î_¤Î≥      ¿·ÏÊ÷ ¤Î‰ fiÎ ◊Λ. ±Î’HÎı fiÎ Ï«œÎ≥±ı ±ıÀ·ı ±ı › Ã_ÕÎ ◊Λ,
¿Ëı ¿ı, “±Î ÏË_«¿˘ fiά‰Îfi_ ¿ÎflHÎ ÷‹ı ΩH΢ »˘ ? ‹Îflı ÷˘ ±Î ⁄ı      ¤Ÿ÷ …ı‰Î ◊≥ …‰_ ±ıÀ·ı Á_¤‚Λ fiËŸ, ±‹Îflı ’«ÎÁ ‰flÁ ◊›Î_ ’HÎ
… ±˘flÕ̱˘ »ı. ‹Îflı ¿_≥ ⁄_√·Î fi◊Ì ±Î ÷˘ ⁄ı … ±˘flÕ̱˘ fiı ÷ı‹Î_      ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ‹÷¤ıÿ … fiËŸ. ËÌflÎ⁄Îfiı ËÎ◊ı CÎÌ œ˘‚Î÷_ ˢ› ÷˘ › Ë_
⁄Ì⁄Ì ΩıÕı ‰œ‰ÎÕ ◊Λ ÷˘ Ë_ @›Î_ ÁÒ≥ …™ ? ‹ÎflÌ ±Î¬Ì flÎ÷ ⁄√Õı.      Ωı›Î … ¿v_. ±‹Îflı ÷ı ‰¬÷ı iÎÎfi ËÎ…fl flËı ¿ı ±ı CÎÌ œ˘‚ı … fiËŸ.
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                         67   68                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

Ë_ ¿Ë_ ¿ı œ˘‚˘ ÷˘ › ±ı fiÎ œ˘‚ı. ΩHÎÌ Ωı≥fiı ¿˘≥ CÎÌ œ˘‚÷_ ËÂı ?            @·ı ‰√flfi_ CÎfl, ‹_Ïÿfl …ı‰_ !
fiÎ. »÷Î_ CÎÌ œ˘‚Λ »ı ±ı Ωı‰Î …ı‰_ »ı ‹ÎÀı ±Î’HÎı …\±˘ ! ±‹Îflı
                                       F›Î_ @·ı ˢ› I›Î_ ¤√‰Îfifi˘ ‰ÎÁ flËı fiËŸ. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı
‹÷¤ıÿ ◊÷Î ’Ëı·Î_ iÎÎfi ±˘fi-‘-‹˘‹ıLÀ ËÎ…fl flËı.
                                    ¤√‰Îfifiı ¿Ë̱ı, “ÁÎËı⁄ ÷‹ı ‹_Ïÿfl‹Î_ flËıΩı, ‹Îflı CÎıfl ±Î‰Â˘ fiËŸ !
   “‹ıflÌ Ëη÷ ‹ˆ_ ËÌ Ωfi÷Î Ë_ ⁄˘·ı ±ıÀ·ı ⁄Ì⁄Ì ¬Â ◊≥ Ω›.        ±‹ı ‹_Ïÿfl ‰‘Îflı ⁄_‘ΉÌÂ_, ’HÎ CÎıfl ±Î‰Â˘ fiËŸ !” F›Î_ @·ı fi ˢ›
±fiı ±Î’HÎÎ ·˘¿ ÷˘ Ëη÷ ¿ı ¿Â_ ¿Ëı fiËŸ. ±S›Î, ÷ÎflÌ Ëη÷ ¿Ëı       I›Î_ ¤√‰Îfifi˘ ‰ÎÁ fiyÌ »ı, ±ıfiÌ ÷‹fiı Ë_ “√ıflıLÀÌ” ±Î’_ »\_. ±fiı
÷˘ ¬fl˘ ¿ı ÁÎflÌ fi◊Ì. ‹ÎÀı flÎ∞ flËıΩı.”                  @·ı ÷˘ ⁄Ï© ±fiı Á‹…HÎ◊Ì ¤Î_√Ì Â¿ı ±ı‹ »ı. ‹÷¤ıÿ À‚ı ±ıÀ·Ì
    ⁄‘ÎfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_, ÁÒ›˝fiÎflΛHÎfiÌ ÁÎZÎ̱ı, √˘flfiÌ ÁÎZÎ̱ı ’ˆH›˘   ΩB≤Ï÷ ÷˘ ≠¿ÚÏ÷ √HÎ◊Ì ’HÎ ±Î‰Ì ¿ı »ı, ±ıÀ·Ì ⁄Ï© ’HÎ ±Î‰Ì
I›Îflı √˘flı Á˘ÿÎ ¿›Î˝ ¿ı “Á‹› ‰÷ı˝ ÁΉ‘Îfi” ÷ı ÷fiı ÁΉ‘ ◊÷Î_ ›      ¿ı ÷ı‹ »ı. ΩH›_ ÷ıfi_ fi΋ ¿ı ¿˘≥fiÌ ΩıÕı ‹÷¤ıÿ fiÎ ’Õı. ‹Ï÷
fi◊Ì ±Î‰Õ÷_ ? Á‹› ≠‹ÎHÎı ÁΉ‘ ◊‰_ Ωı≥±ı. √˘fl ⁄˘·ı »ı, “Á‹›       ’ˢ_«÷Ì fi◊Ì ÷ı◊Ì ‹÷¤ıÿ ◊Λ »ı. ‹Ï÷ e· ’ˢ_«ı ÷˘ ‹÷¤ıÿ fiÎ
‰÷ı˝ ÁΉ‘Îfi.” ÷ı √˘fl Á‹…ı, ’flHÎfiÎfl˘ Â_ Á‹…ı ?! ÁΉ‘Îfifi˘ ±◊˝      ◊Λ. ‹÷¤ıÿ ±ı ±◊Õ΋HÎ »ı, “ω¿fiıÁ” »ı.
Â_ ? ÷˘ ¿ı “⁄Ì⁄Ì µ√˛ ◊≥ ˢ› I›Îflı ÷_ Ã_Õ˘ ◊≥ ……ı, ÁΉ‘ ◊…ı.         ¿_≥¿ ¤Î_…√Õ ◊≥ √≥ ˢ› ÷˘ ÷‹ı ◊˘ÕÌ ‰Îfl Ï«kÎfiı ÏV◊fl ¿fl˘
ˉı ⁄ıµ …HÎ {CÎÕı ÷˘ ÷˘ ’ÎÕ˘ÂÌ Ωı‰Î ±Î‰ı ¿ı fiÎ ±Î‰ı ? ’»Ì ÷‹Î¢    ±fiı ω«Îfl˘ ÷˘ ÷‹fiı ÁÒ{ ’ÕÂı. @·ı ◊›˘ ±ıÀ·ı ¤√‰Îfi …÷Î flËı
◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ ? ±fiı ’λ\_ ¤ı√_ fiÎ ◊‰Îfi_ ˢ› ÷˘ ·œ˘. ±flı, ‰ËıÓ«Ì    ¿ı fiÎ …÷Î flËı ?
… fiά˘ ! I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, @›Î_ …‰Îfi_ !” Ωı ŒflÌ ¤ı√_ ◊‰Îfi_ »ı ÷˘
’»Ì Â_ ¿fl‰Î ·œı »ı ! ±Î’HÎı ±ı‰_ «ı÷‰_ fiÎ Ωı≥±ı ? VhÎÌ ΩHÎı         ≠ffi¿÷ν — …÷Î flËı.
ΩÏ÷ ±ı‰Ì »ı ¿ı ±ı fiÎ Œflı, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Œfl‰_ ’ÕÂı. ±ı ÁË… ΩÏ÷         ÿÎÿÎlÌ — ¤√‰Îfi ±‹¿ ‹ÎHÎÁ˘fiı I›Î_◊Ì …÷Î … fi◊Ì, ’HÎ
»ı, ±ı Œflı ±ı‰Ì fi◊Ì.                          @·ı ◊Λ I›Îflı ¿Ëı, “«Î·˘ ±ËŸ◊Ì, ±Î’HÎfiı ±ËŸ fiËŸ ŒÎ‰ı.” ±Î
   ⁄ˆflÌ Ï«œÎ› fiı ¿Ëı, “Ë_ ÷‹ÎflÌ ◊Î‚Ì ·≥fiı fi◊Ì ±Î‰‰ÎfiÌ, ÷‹ı     ¿¿‚ÎÀ‹Î_ ‹fiı fiËŸ ŒÎ‰ı. ±ıÀ·ı ÿıflÎÁfl‹Î_ fiı ‹_Ïÿfl‹Î_ Ω›. ±Î
Ω÷ı ±Î‰˘. ˉı ÷‹ÎflÌ ÷Ï⁄›÷ ÁÎflÌ ◊≥ »ı fiı Ëı_Õ÷Î ◊›Î »˘. ±Î‹       ‹_Ïÿfl‹Î_ › ’λ˘ @·ı ¿flı. ‹√À, ÿÎ√ÌfiÎ ·≥ Ω› I›Îflı ¤√‰Îfi
·˘¿˘ ΩıÕı ‰Î÷˘ ¿fl˘ »˘, Ëfl˘Œfl˘ »˘, ⁄ÌÕ̱˘ ’̉˘ »˘ ±fiı µ’fl◊Ì       ¿ËıÂı ¿ı ±ËŸ◊Ì ’HÎ Ëı_Õ˘ ˉı. ÷ı ¤√‰Îfiı › ¿_ÀÎ‚Ì √›Î »ı.
ÀÎ≥‹ ◊Λ I›Îflı ◊Î‚Ì ‹Î√˘ »˘. Ë_ fi◊Ì ±Î‰‰ÎfiÌ ! I›Îflı ±Î’HÎı          ±_√˛ıΩıfiÎ ‰¬÷‹Î_ ¿Ëı÷Î Ë÷Î fiı ¿ı -
‘Ì‹ı flËÌfiı ¿Ë̱ı, “÷‹ı fiÌ«ı ◊΂̋Î_ ¿Îœ˘, Ë_ ±Î‰_ »\_.” ±ı ¿Ëı, “fi◊Ì
                                       “ÿı‰ √›Î Õ_√flı, ’Ìfl √›Î ‹yı.
±Î‰‰ÎfiÌ.” ÷ı ’Ëı·Î_ … ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı, Ë_ ±Î‰_ »\_, ‹ÎflÌ ¤Ò· ◊≥
                                       ±_√˛ıΩıfiÎ flÎ…‹Î_ œıÕ ‹Îflı ‘yı.”
√≥ ·˘. ±Î‰_ ¿fḻı ÷˘ ¿_≥ flÎ÷ ÁÎflÌ Ω›, fiËŸ ÷˘ flÎ÷ ⁄√Õı. ’ı·Î
Õ«¿ÎflÎ ‹Îfl÷Î ÷ËŸ ÁÒ≥ √›Î ˢ› fiı ±Î ⁄≥ ±ËŸ Õ«¿ÎflÎ ‹Îfl÷Î_           ±Î’HÎÎ CÎfl‹Î_ @·ıÂflÏË÷ ∞‰fi ∞‰‰_ Ωı≥±ı, ±ıÀ·Ì ÷˘
ˢ›. ⁄ıµfiı ¨CÎ ±Î‰ı fiËŸ. Á‰Îflı ’λÎ_ «Î’ÎHÎÌ ◊Λ ÷ı «Îfi˘ M›Î·˘     ±Î’HÎfiı ±Î‰Õ÷ ±Î‰Õ‰Ì Ωı≥±ı. ⁄Ì…\_ ¿_≥ fiËŸ ±Î‰Õı ÷˘ ÷ıfiı
¬¬ÕΉÌfiı ‹Ò¿Ì Õ«¿Îfl˘ ‹Îflı ¿ı fiÎ ‹Îflı ? ÷ı ±Î ⁄≥±ı › ÷fl÷ Á‹∞      ±Î’HÎı Á‹…HÎ ’ÎÕ‰Ì ¿ı, “@·ı ◊Âı ÷˘ ±Î’HÎÎ CÎfl‹Î_◊Ì ¤√‰Îfi
Ω› ¿ı Õ«¿Îfl˘ ‹Î›˘˝. ±Î ¿¿‚ÎÀfi_ ∞‰fi »ı. ±Î¬Î ‰SÕ˝‹Î_ ±Î         …÷Î flËıÂı. ‹ÎÀı ÷_ fiyÌ ¿fl ¿ı ±‹Îflı @·ı fi◊Ì ¿fl‰˘.” fiı ±Î’HÎı
ÏËLÿ±˘ √΂ı »ı ∞‰fi @·ı‹Î_.                      fiyÌ ¿fl‰_ ¿ı @·ı fi◊Ì ¿fl‰˘. fiyÌ ¿›Î˝ ’»Ì @·ı ◊≥ Ω› ÷˘
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                        69   70                         @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

ΩHΉ_ ¿ı ±Î‹Î_ ±Î’HÎÌ ÁkÎÎ ⁄ËÎfl ◊›ı·_ »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ı @·ı              ±¬÷fl˘ ÷˘ ¿flÌ …\±˘ !!
¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ › ±˘œÌfiı ÁÒ≥ …‰_ ±ı › ◊˘ÕÌ ‰Îfl ’»Ì ÁÒ≥ …Âı.           @·ı fiÎ ◊Λ ±ı‰_ fiyÌ ¿fl˘ fiı ! hÎHÎ ÿËÎÕÎ ‹ÎÀı ÷˘ fiyÌ
±fiı ±Î’HÎı ’HÎ Á΋_ ⁄˘·‰Î ·Î√̱ı ÷˘ ?                ¿flÌ …\±˘ fiı! ±¬÷fl˘ ¿fl‰Î‹Î_ Â_ ‰Î_‘˘ »ı. hÎHÎ Ïÿ‰ÁfiÎ µ’‰ÎÁ ¿flı
        ±‰‚Ì ¿‹ÎHÎÌ, @·ı ¿flΉı !              »ı fiı ÷Ï⁄›÷ ‹ÎÀı ? ÷ı‹ ±Î ’HÎ fiyÌ ÷˘ ¿flÌ …\±˘. ±Î’HÎı CÎfl‹Î_
                                   ⁄‘Î_ ¤ı√Î_ ◊≥ fiı fiyÌ ¿fl˘ ¿ı “ÿÎÿÎ ‰Î÷ ¿fl÷Î Ë÷Î, ÷ı ‰Î÷ ‹fiı
   ‹_⁄≥‹Î_ ±ı¿ ¨«Î Á_V¿ÎflÌ ¿<À_⁄fiÎ_ ⁄ıfifiı ‹ı_ ’Ò»›_ ¿ı, “CÎfl‹Î_
                                   √‹Ì »ı. ÷˘ ±Î’HÎı @·ı ±Î…◊Ì ¤Î_√̱ı.” ’»Ì …\±˘.
@·ı ÷˘ fi◊Ì ◊÷˘ fiı ?” I›Îflı ±ı ⁄ıfi ¿Ëı, “fl˘… Á‰Îfl‹Î_ @·ıÂfiÎ
fiÎV÷Î … ˢ› »ı !” ‹ı_ ¿èÎ_, “I›Îflı ÷‹Îflı fiÎV÷ÎfiÎ ’ˆÁÎ ⁄E›Î, fiËŸ ?”          ‘‹˝ ¿›˘˝ (!) ÷˘ › @·ı ?
⁄ıfi ¿Ëı, “fiÎ, ÷ı › ’Ι ’λΠ¿Îœ‰ÎfiÎ, ’Ιfiı ‹Î¬HÎ «˘’Õ÷Î          F›Î_ @·ı fi◊Ì I›Î_ ›◊Î◊˝ …ˆfi, ›◊Î◊˝ ‰ˆWHΉ, ›◊Î◊˝ ˆ‰ ‘‹˝
…‰Îfi_.” ÷ı @·ıÂı › «Î· fiı fiÎV÷Î › «Î· ! ±S›Î, ¿≥ Ω÷fiÎ        »ı. F›Î_ ‘‹˝fiÌ ›◊Î◊˝÷Î »ı I›Î_ @·ı fiÎ ◊Λ. ±Î CÎıfl CÎıfl @·ı ◊Λ
∞‰Õα˘ »ı ?                             »ı, ÷˘ ±ı ‘‹˝ @›Î_ √›Î ?
   ≠ffi¿÷ν — ¿ıÀ·Î¿fiÎ CÎfl‹Î_ ·Z‹Ì … ±ı‰Î ≠¿ÎflfiÌ ËÂı ±ıÀ·ı       Á_ÁÎfl «·Î‰‰Î ‹ÎÀı …ı ‘‹˝ Ωı≥±ı »ı ¿ı Â_ ¿fl‰Î◊Ì @·ı fiÎ
@·ı ◊÷˘ ËÂı ?                            ◊Λ, ±ıÀ·_ … Ωı ±Î‰ÕÌ Ω› ÷˘ › ‘‹˝ ’ÎQ›Î √HÎΛ.
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î ·Z‹Ìfiı ·Ì‘ı … ±Î‰_ ◊Λ »ı. Ë_‹ıÂÎ_ Ωı ·Z‹Ì        @·ıÂflÏË÷ ∞‰fi ∞‰‰_ ±ı … ‘‹˝ »ı. ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ±ËŸ
Ïfi‹˝‚ ˢ› ÷˘ ⁄‘_ ÁÎv_ flËı, ‹fi ÁÎv_ flËı. ±Î ·Z‹Ì ‹ÎÃÌ CÎfl‹Î_     Á_ÁÎfl‹Î_ … ’˘÷Îfi_ CÎfl V‰√˝ ◊Âı ÷˘ ‹˘ZÎfiÌ ‰Î÷ ¿fl‰Ì, fiËŸ ÷˘
’ıÃÌ »ı, ÷ıfiÎ◊Ì @·ı ◊Λ »ı. ±‹ı fiÎfi’H΋Î_ fiyÌ ¿flı·_ ¿ı ⁄fi÷Î     ‹˘ZÎfiÌ ‰Î÷ ¿fl‰Ì fiËŸ, V‰√˝ fiËŸ ÷˘ V‰√˝fiÌ fi∞¿fi_ ÷˘ ◊‰_ Ωı≥±ı
Á‘Ì ¬˘ÀÌ ·Z‹Ì ’ıÁ‰Î … fiÎ ÿı‰Ì, »÷Î_ Á_Ωı√˘‰ÂÎ÷˚ ’ıÁÌ Ω› ÷˘      fiı ? @·ıÂflÏË÷ ◊‰_ Ωı≥±ı, ÷ı◊Ì ÂÎjοÎfl˘±ı ¿èÎ_ »ı ¿ı “F›Î_
÷ıfiı ‘_‘΋Î_ flËı‰Î ÿı‰Ì, CÎfl‹Î_ fiÎ ’ıÁ‰Î ÿı‰Ì, ÷ı ±Î…ı »ÎÁà ‰flÁ   Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ @·ı »ı I›Î_ ‘‹˝ fi◊Ì.” …ı·fiÌ ±‰V◊Πˢ› I›Î_ “ÏÕ≠ıÂfi”
◊›Î_ ’HÎ ¬˘ÀÌ ·Z‹Ì ’ıÁ‰Î ÿÌ‘Ì fi◊Ì, fiı CÎfl‹Î_ ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ @·ı      fiËŸ fiı ‹Ëı·fiÌ ±‰V◊Πˢ› I›Î_ “±ıÏ·‰ıÂfi” fiËŸ, ±ı‰_ ˢ‰_ Ωı≥±ı.
∂¤˘ ◊›˘ › fi◊Ì. CÎfl‹Î_ fiyÌ ¿flı·_ ¿ı ±ÎÀ·Î ’ˆÁÎ◊Ì CÎfl «·Î‰‰_.     @·ı ‰√fl ∞‰fi ◊›_ ±ıÀ·ı ‹˘ZÎfiÌ fi∞¿ ±ÎT›˘, ÷ı ±Î ¤‰‹Î_ Á¬Ì
‘_‘˘ ·Î¬˘ wÏ’›Î ¿‹Î›, ’HÎ ±Î ’Àı· Áω˝Á ¿fl‰Î Ω› ÷˘ Â_ ’√Îfl      ◊Λ …. ‹˘ZÎ ÿflı¿fiı Ωı≥±ı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄_‘fi ¿˘≥fiı √‹÷_ fi◊Ì. ’HÎ
‹‚ı ? ⁄Ë I›Îflı »Á˘-ÁÎ÷Á˘ wÏ’›Î ‹‚ı. ‘_‘˘ ±ı ÷˘ ’H›ˆfiÎ ¬ı·      @·ıÂflÏË÷ ◊›˘ ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ˉı fi∞¿‹Î_ ±Î’HÎ_ VÀıÂfi »ı ‹˘ZÎfi_.
»ı. ‹Îflı fi˘¿flÌ‹Î_ ‹‚ı ±ıÀ·Î … ’ˆÁÎ CÎıfl ‰’flΛ, ⁄ÌΩ ÷˘ ‘_‘΋Î_
                                           ... ÷˘ › ±Î’HÎı »÷_ ¿fḻı !
… flËı‰Î ÿı‰Î›. ≥L¿‹ÀıZΉ΂Îfi˘ ¿Î√‚ ±Î‰ı ÷ı ±Î’HÎı ¿Ëı‰_ ¿ı “’ı·Ì
fl¿‹ Ë÷Ì ÷ı ¤flÌ ÿ˘.” @›Îflı @›˘ “±ıÀı¿” ◊Λ ÷ıfi_ ¿Â_ Ãı¿ÎHÎ_ fiËŸ       ±ı¿ ‰ÎÏHΛÎfiı ‹ı_ ’Ò»›_, “÷‹Îflı CÎfl‹Î_ ‰œ‰ÎÕ ◊Λ »ı ?” I›Îflı
±fiı Ωı ’ı·Î ’ˆÁÎ ‰Î’flÌ ¬Î› ÷˘ I›Î_ ≥L¿‹ÀıZΉ΂Îfi˘ “±ıÀı¿”      ±ıHÎı ¿èÎ_, “CÎHÎÌ ◊Λ »ı.” ‹ı_ ’Ò»›_, “±ıfi˘ ÷_ ¢ µ’Λ ¿flı »ı ?”
±ÎT›˘, ÷ı ±Î’HÎı ±ËŸ ’ı·˘ “±ıÀı¿” ±Î‰ı ! ⁄‘ı “±ıÀı¿” ’ıÁÌ √›Î    ‰ÎÏHΛ˘ ¿Ëı, “’Ëı·Î_ ÷˘ Ë_ ⁄ÎflHÎÎ_ ‰ÎÁÌ ±Î‰_ »\_.” ‹ı_ ’Ò»›_, “’Ëı·Î_
»ı fiı ? ±Î ∞‰fi ¿ı‹ ¿Ëı‰Î›? ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ? ¤Ò· ·Î√ı »ı      ⁄ÎflHÎÎ_ ‰ÎÁ‰Îfi˘ ¢ Ëı÷ ?” ‰ÎÏHΛαı ¿èÎ_, “·˘¿˘ ’ıÁÌ Ω› ÷ı ∂·ÀÌ
¿ı fi◊Ì ·Î√÷Ì ? ÷ı ±Î’HÎı ¤Ò· ¤Î_√‰ÎfiÌ »ı.              ‰œ‰ÎÕ ‰‘Îflı. CÎfl‹Î_ ‰œÌ±ı ’»Ì ±ıfiÌ ‹ı‚ı ÀÎœ_ ’Õı.” ±ÎfiÌ ⁄Ï© ÁΫÌ
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                      71   72                        @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

»ı, ‹fiı ±Î √Q›_. ±ÎÀ·Ì › ±y·‰Î‚Ì ‰Î÷ ˢ› ÷˘ ÷ıfiı ±Î’HÎı      ±Ï‰¤¿÷ ¿<À_⁄fiÎ fiı ?
“±ı@ÁıMÀ” ¿fl‰Ì Ωı≥±ı. ¿˘≥ ¤˘‚Î ‹ÎHÎÁ ÷˘ ∂·ÀÎfi_ ⁄ÎflHÎ_ ⁄_‘ ˢ›      ±‹Îflı ËÌflÎ⁄Î ΩıÕı @›Îflı› ‹÷¤ıÿ ◊›˘ fi◊Ì, @›Îflı› ‰ÎHÎÌ‹Î_
÷˘ µCÎÎÕÌ ±Î‰ı. ±fiı ·˘¿˘fiı ¿Ëı, “±Î‰˘, …\±˘ ±‹Îflı I›Î_ !” ±S›Î,  “‹ÎflÌ-÷ÎflÌ” ◊›_ fi◊Ì. ’HÎ ±ı¿ Œıfl˘ ±‹Îflı ‹÷¤ıÿ ’ÕÌ √›ı·˘.
±Î ÷˘ ÷ΛŒ˘ ¿›˘˝ !                        ±ı‹fiÎ ¤Î≥fiı I›Î_ ’Ëı·Ì ÿÌ¿flÌfiÎ ·Bfi Ë÷Î_. ÷ı ÷ı‹HÎı ‹fiı ’Ò»›_
    ±Î ·ß⁄Î∞ ¿flı »ı ÷ı‹Î_ ¿˘≥fiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ fi◊Ì, ±Î’HÎÌ      ¿ı, “±ı‹fiı Â_ ±Î’‰_ »ı ?” I›Îflı ‹ı_ ÷ı‹fiı ¿èÎ_ ¿ı, “÷‹fiı ÃÌ¿ ·Î√ı
’˘÷ÎfiÌ … Ωı¬‹ÿÎflÌ »ı. ±Îfiı ÷˘ ’˘÷ı … »^À_ ¿fl‰_ ’Õı ! Ωı ÷_ ¬fl˘  ÷ı, ’HÎ CÎfl‹Î_ ±Î ÷ˆ›Îfl «Î_ÿÌfiÎ ‰ÎÁH΢ ’Õı·Î_ »ı ÷ı ±Î’Ωı fiı ! fi‰_
ÕÎè΢ ’vÊ Ë˘› ÷˘ ·˘¿˘ ¨‘_ fiά fiά ¿flı ÷ıfiı ÷_ »÷_ ¿fl ¿fl ¿›Î˝   ⁄fiΉ¢ fiËŸ.” I›Îflı ±ı‹HÎı ¿èÎ_ ¿ı, “÷‹ÎflÎ ‹˘Á΂‹Î_ ÷˘ ‹Î‹ÎfiÌ
¿fl ÷˘ ÷Îfl˘ µ¿ı· ±Î‰Âı. ·˘¿˘fi˘ V‰¤Î‰ … ¨‘_ fiά‰_ ±ı »ı. ÷_     Ïÿ¿flÌ ’flHÎı ÷˘ ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ÷ÎÀ ⁄fiΉÌfiı ±Î’˘ »˘ !” ±ı ‹ÎflÎ fiı
Á‹Ï¿÷Ì Ë˘™ ÷˘ ·˘¿˘ ¨‘_ fiάı ÷˘ ±Î’HÎı »÷_ ¿flÌ fiά̱ı, ±Î’HÎı   ÷‹ÎflÎ ÂOÿ˘ ⁄˘S›Î_ I›Îfl◊Ì Ë_ Á‹∞ √›˘ ¿ı ±Î… ±Î⁄w √≥
÷˘ ¨‘_ fiά̱ı … fiËŸ. ⁄οÌ, …√÷ ÷˘ ±Î¬Ì flÎ÷ fi‚ µCÎÎÕ˘ flάı     ±Î’HÎÌ ! ±Î’HÎı ±ı¿fiÎ ±ı¿ I›Î_ ‹ÎflÎ_-÷‹ÎflÎ_ ˢ› ? Ë_ ÷fl÷ Á‹∞
fiı ‹ÎÀ·_ ¨‘_ flάı ±ı‰_ »ı ! ’˘÷Îfi_ … Á‰˝V‰ ⁄√ÎÕÌ flèÎÎ »ı. ±ı   √›˘ fiı ÷fl÷ Ë_ ŒflÌ √›˘, ‹Îflı …ı ⁄˘·‰_ Ë÷_ ÷ı µ’fl◊Ì ±Î¬˘ ›
ΩHÎı ¿ı Ë_ ·˘¿˘fi_ ⁄√ÎÕ_ »\_. ·˘¿fi_ ÷˘ ¿˘≥ ⁄√ÎÕÌ Â¿ı ±ı‹ »ı …   Ë_ ŒflÌ √›˘. ‹ı_ ÷ı‹fiı ¿èÎ_, “Ë_ ±ı‰_ fi◊Ì ¿Ëı‰Î ‹Î√÷˘. ÷‹ı ±Î
fiËŸ, ¿˘≥ ±ı‰˘ …LQ›˘ … fi◊Ì.                    «Î_ÿÌfiÎ ‰ÎÁHÎ ±Î’Ωı fiı µ’fl◊Ì ’Î_«Á˘ ±ı¿ wÏ’›Î ±Î’Ωı, ±ı‹fiı
   ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ≠¿ÚÏ÷ ‹’Λ fiËŸ, ±ËŸ ÷˘ ¤√‰Îfi ’HÎ √˘◊Î_     ¿Î‹ ·Î√Âı.” “Ë_... ±ıÀ·Î ⁄‘Î wÏ’›Î ÷ı ¿_≥ ±’Î÷Î ËÂı ? ÷‹ı ÷˘
¬Î≥ Ω› ! “Œ˘flıfi”‹Î_ ÷˘ ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ±ıfiÌ “‰Î≥Œ” ΩıÕı ÁΫ˘ flè΢    F›Îflı fiı I›Îflı ¤˘‚Î fiı ¤˘‚Î … flˢ »˘, …ıfiı ÷ıfiı ±Î’ ±Î’ …
÷˘ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ÁΫ˘ fiÌ¿‚ı; ±fiı ±ËŸ ÷˘ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ≠¿ÚÏ÷fiı     ¿fl˘ »˘.” ‹ı ¿èÎ_, “¬flı¬fl, ‹fiı ÷˘ ¿Â_ ±Î‰Õ÷_ … fi◊Ì.”
Ωı Ωı ¿flı »÷Î_ › ≠¿ÚÏ÷ ‹’Λ fiËŸ. ±Î ÷˘ ¿‹˝fiÎ µÿ› ¬˘À ¬‰ÕΉı       …\±˘, ±Î ‹Îflı ‹÷¤ıÿ ’Õ÷˘ Ë÷˘, ’HÎ ¿ı‰˘ ÁΫ‰Ì ·Ì‘˘ ŒflÌ
»ı, fiËŸ ÷˘ ±Î ·˘¿˘ ¬˘À ¬Î› ? ±flı, ‹flı ÷˘ › ¬˘À fiÎ ¬Î›,      …≥fiı ! Áfl‰Î‚ı ‹÷¤ıÿ fiÎ ’ՉΠÿÌ‘˘. »ıS·Î_ hÎÌÁ-’Î_hÎÌÁ ‰Ê˝◊Ì
±ÎI‹Îfiı ⁄Î…\±ı ◊˘Õ̉Îfl ⁄ıÁÎÕÌfiı ’»Ì ‹flı.             ±‹Îflı fi΋ı › ‹÷¤ıÿ fi◊Ì ◊›˘. ⁄Î ’HÎ ÿı‰Ì …ı‰Î_ »ı ! ‹÷¤ıÿ ¿˘≥
         “ŒflÌ …¥”fiı ‹÷¤ıÿ ÀÎY›˘ !            …B›Î±ı ±‹ı ’ՉΠfiÎ ÿ≥±ı. ‹÷¤ıÿ ’Õ÷Î ’Ëı·Î_ … ±‹ı Á‹∞
                                 …≥±ı ¿ı ±Î‹◊Ì Œıfl‰Ì fiά˘, fiı ÷‹ı ÷˘ ÕÎ⁄_ fiı …‹HÎ_ ⁄ı ⁄Î…\fi_ …
   ÿÎÿÎlÌ — …‹÷Ì ‰¬÷ı Àı⁄· ’fl ‹÷¤ıÿ ◊Λ »ı ?          Œıfl‰‰Îfi_ ΩH΢ ¿ı ±Î‹fiÎ ±Î_ÀÎ «œı ¿ı ±Î‹fiÎ ±Î_ÀÎ «œı. ±‹fiı ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ◊Λ fiı !                  ÁkÎfl ·Î¬ Ω÷fiÎ ±Î_ÀÎ Œıfl‰÷Î_ ±Î‰Õı. ’HÎ √ÎÕ_ flÎ√ı ’ÎÕÌ ÿ≥±ı,
                                 ‹÷¤ıÿ ◊‰Î fiÎ ÿ≥±ı. ±Î’HÎÎ ÁIÁ_√‹Î_ ‰ÌÁı¿ ËΩfl ‹ÎHÎÁ˘ fiı
   ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‹ ’flHÎ÷Ì ‰¬÷ı ±Î‰˘ ¿flÎfl ¿flı·˘ ?         «Îflı¿ ËΩfl ‹ËÎI‹Î±˘, ’HÎ ±‹Îflı ¿˘≥ ΩıÕı ±ı¿<_› ‹÷¤ıÿ fi◊Ì.
   ≠ffi¿÷ν — fiÎ.                        …\ÿÎ≥ ‹ÎfiÌ … fi◊Ì ‹ı ¿˘≥fiÌ ΩıÕı !
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ‰¬÷ı ÷˘ ¿flÎfl ¿flı·Î ¿ı Á‹› ‰÷ı˝ ÁΉ‘Îfi. CÎfl‹Î_     F›Î_ ‹÷¤ıÿ »ı I›Î_ ±_ÂiÎÎfi »ı fiı F›Î_ ‹÷¤ıÿ … fi◊Ì I›Î_
‰Î≥Œ ΩıÕı “÷‹Îv_ fiı ±‹Îv_” ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ fiΠˢ‰Ì Ωı≥±ı. ‰ÎHÎÌ    ωiÎÎfi »ı. F›Î_ ωiÎÎfi »ı I›Î_ Á‰ÎÙ iÎÎfi »ı. “ÁıLÀfl”‹Î_ ⁄ıÁı ÷˘
ω¤@÷ fiΠˢ‰Ì Ωı≥±ı, ‰ÎHÎÌ ±Ï‰¤@÷ ˢ‰Ì Ωı≥±ı. ±Î’HÎı       … ‹÷¤ıÿ fiÎ flËı. I›Îflı … ‹˘ZÎ ◊Λ. ’HÎ ÏÕ√˛Ì µ’fl ⁄ıÁ˘ fiı “±‹Îfl_-
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                        73   74                        @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

÷‹Îfl_” flËı ÷˘ ±ıfi˘ ‹˘ZÎ fiÎ ◊Λ. ÏfiW’ZÎ’Î÷Ìfi˘ ‹˘ZÎ ◊Λ !        ’HÎ ÀıVÀıÕ ◊›Î ‰√flfi_ «Î·÷_ fi◊Ì, ÷˘ ‹˘Z΋Î_ ±fi˚ÀıVÀıÕ «Î·÷_ ËÂı ?
   Á‹Ï¿÷ÌfiÌ ÏfiÂÎfiÌ Â_ ? I›Îflı ¿Ëı, CÎflfiÎ_ ⁄‘Î_ ¨‘_ ¿flÌ ±Î’ı        ‹ÎÀı ‹ÒÏ»˝÷ ◊‰Î …ı‰_ ±Î …√÷ fi◊Ì. ‹Ò»Î˝fiı ·Ì‘ı ±Î‰_ …√÷
÷˘ › ’˘÷ı »÷_ ¿flÌ fiάı. ⁄‘Ì ⁄Î⁄÷‹Î_ »÷_ ¿fl‰_ ±ı Á‹Ï¿÷ÌfiÌ       ÿı¬Î› »ı ±fiı ‹Îfl ¬≥ ¬≥fiı ‹flÌ …‰Îfi_ ! ¤fl÷flÎΩfiı ÷ıflÁ˘
ÏfiÂÎfiÌ »ı ±ÎÀ·_ … ±˘‚¬‰Îfi_ »ı ¿ı ±Î “‹ÂÌfiflÌ” ¿ı‰Ì »ı, ±ıfi˘      flÎHÎ̱˘ Ë÷Ì ÷ı ÷ıfiÌ ÂÌ ÿÂÎ ËÂı ? ±Î CÎıfl ±ı¿ flÎHÎÌ Ë˘› ÷˘ ›
“Œ›{” ∂ÕÌ Ω› ÷˘ ÂÌ flÌ÷ı “Œ›{” ⁄ıÁÎÕÌ ±Î’‰˘. Á΋ÎfiÌ ≠¿ÚÏ÷fiı      ÷ı œıÕ Œ…ı÷˘ ¿flΉ ¿flΉ ¿flı »ı ÷˘ ÷ıflÁ˘ flÎHÎ̱˘‹Î_ @›Îflı ’Îfl ±Î‰ı ?
“±ıÕ…VÀ” ◊÷Î_ ±Î‰Õ‰_ Ωı≥±ı. ±‹Îflı Ωı Á΋Îfi˘ “Œ›{” ∂ÕÌ Ω›       ±flı, ±ı¿ flÎHÎÌ ∞÷‰Ì ˢ› ÷˘ ‹Ë΋U¿ı· ◊≥ ’Õı »ı! Ï…÷Λ … fiËŸ.
÷˘ › ±‹Îv_ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ˢ›. ’HÎ Á΋Îfi_ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ÷ÒÀı ÷˘ Â_     ¿ÎflHÎ ¿ı ‹÷¤ıÿ ’Õı ¿ı ’λ˘ ·˘«˘ ’ÕÌ Ω› ! ¤fl÷flÎΩfiı ÷˘ ÷ıflÁ˘
◊Λ ? “Œ›{” √›˘. ±ıÀ·ı ’»Ì ÷˘ ±ı ¤Ÿ÷ı ±◊ÕΛ, ⁄ÎflHÎı ±◊ÕΛ,      flÎHÎ̱˘ ΩıÕı fi¤Î‰‰Îfi_. flÎHÎ̉ÎÁ‹Î_◊Ì ’ÁÎfl ◊Λ ÷˘ ’«ÎÁ
’HÎ ‰Î›fl ÷ÒÀ÷˘ fi◊Ì. ±ıÀ·ı Ωı ¿˘≥ Œ›{ fiÎ¬Ì ±Î’ı ÷˘ ’λ\_ flÎ√ı     flÎHÎ̱˘fiÎ_ ‹˘œÎ_ «œı·Î_ ! ±flı, ¿ıÀ·Ì¿ ÷˘ flÎΩfi_ ¿ÎÀ·_ … ¿ÎœÌ fiά‰Î
’Õı fiËŸ ÷˘ I›Î_ Á‘Ì ±ı √_«Î›.                     Œfl÷Ì Ë˘›. ‹fi‹Î_ ω«Îflı ¿ı Œ·ÎHÎÌ flÎHÎ̱˘ ±ı‹fiÌ ’˘÷ÎfiÌ fiı ±Î
   Á_ÁÎfl »ı ±ıÀ·ı CÎÎ ÷˘ ’Õ‰ÎfiÎ … fiı ? fiı ⁄≥ÁÎËı⁄ ’HÎ ¿ËıÂı    ’fl¤Îfḻ˘ ! ±ıÀ·ı flV÷˘ ¿_≥¿ ¿fl˘. ¿Î_≥¿ ¿flı ÷ı flÎΩfiı ‹Îfl‰Î ‹ÎÀı,
¬flÎ_ ¿ı ˉı CÎÎ w{ÎÂı fiËŸ. ’HÎ Á_ÁÎfl‹Î_ ’Õı ±ıÀ·ı ’λΠCÎÎ w{Î≥    ’HÎ ÷ı ’ı·Ì flÎHÎ̱˘fiı ⁄ßÌ ¿fl‰Î ÁÎv_ ! flÎΩ µ’fl ¶ıÊ fi◊Ì, ’ı·Ì
Ω›. ‹ÒÏ»˝÷’HÎ_ ¬v_ fiı ! ‹˘Ëfiı ·≥fiı ‹ÒÏ»˝÷’HÎ_ »ı. ‹˘Ëfiı ·≥fiı     flÎHÎ̱˘ µ’fl ¶ıÊ »ı. ’HÎ ±ı‹Î_ flÎΩfi_ √›_ fiı ÷_ ÷˘ flÎ_ÕÌ fiı? I›Îflı
CÎÎ w{Î≥ Ω›. Ωı CÎÎ fiÎ w{Λ ÷˘ ÷˘ ‰ˆflÎB› … ±Î‰Ì Ω› fiı ?!       ¿Ëı ¿ı, “Ë_ flÎ_ÕÌ ’HÎ ±Îfiı fl_ÕΉ_ I›Îflı ¬flÌ !”
‹˘Ë Âıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ? ⁄‘Î ±fi¤‰ ⁄Ë ◊›Î ˢ›, ’HÎ ¤Ò·Ì Ω›.           ±Î ±‹fiı ÷˘ ⁄‘_ ÷Îÿ˚U› ÿı¬Î›Î ¿flı, ±Î ¤fl÷ flÎΩfiÌ flÎHÎÌfi_
ÕΛ‰˘Á˝ ·ı÷Ì ‰¬÷ı fiyÌ ¿flı ¿ı ˉı ¿˘≥ VhÎÌfiı ’flHΉ_ fi◊Ì, ÷˘ ›
                                   ÷Îÿ˚U› ±‹fiı ÿı¬Î›Î ¿flı. ÷ı ÿËÎÕı ¿ı‰_ ‹˘œ_ «œı·_ ËÂı. flÎΩfiÌ ¿ı‰Ì
ŒflÌ ’λ˘ {_’·Î‰ı !
                                   ŒÁ΋HÎ ËÂı, flÎΩfiÎ ‹fi‹Î_ ¿ı‰Ì Ï«_÷α˘ ËÂı, ÷ı ⁄‘_ › ÿı¬Î› !
         ... ±Î ÷ı ¿ı‰Ì ŒÁ΋HÎ ?!              ±ı¿ flÎHÎÌ Ωı ÷ıflÁ˘ flÎΩ±˘ ΩıÕı ’ˆHÎÌ Ë˘› ÷˘ flÎΩ±˘fiÎ_ ‹˘œÎ_ fiÎ
   ’ˆHÎÂı fiËŸ ÷˘ …√÷fi_ ⁄ı·ıLÁ ¿ı‹ flËıÂı ? ’ˆHÎ fiı. »˘ fiı ’ˆHÎı !  «œı ! ’vÊfiı ‹˘œ_ «œÎ‰÷Î ±Î‰Õı … fiËŸ.
“ÿÎÿΔfiı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ‰Î_‘˘ ±HÎÁ‹…HÎfi˘ »ı. ±Î’HÎı Â_               ±ÎZÎı’˘, ¿ıÀ·Î ÿ—¬ÿÎ›Ì !
¿Ëı‰Î ‹Î_√̱ı »Ì±ı ¿ı ⁄‘_ ¿fl˘, ’HÎ ‰Î÷fiı Á‹Ωı ¿ı Â_ Ë¿Ì¿÷ »ı!
                                       ⁄‘_ … ÷ˆ›Îfl »ı, ’HÎ ¤˘√‰÷Î_ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì, ¤˘√‰‰ÎfiÌ flÌ÷
   ¤fl÷ flÎΩ±ı ÷ıflÁ˘ flÎHÎ̱˘ ÁÎ◊ı ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ¿ÎœÌ ±fiı ÷ı      ±Î‰Õ÷Ì fi◊Ì. ‹_⁄≥fiÎ ÂıÏÛα˘ ‹˘ÀÎ Àı⁄· ’fl …‹‰Î ⁄ıÁı »ı, ’HÎ
… ¤‰ı ‹˘ZÎ ·Ì‘˘ ! ÷ıflÁ˘ flÎHÎ̱˘ ÁÎ◊ı !!! ‹ÎÀı ‰Î÷fiı Á‹…‰ÎfiÌ      …‹Ì flèÎÎ ’»Ì ÷‹ı ±Î‹ ¿›Ù, ÷‹ı ÷ı‹ ¿›Ù, ‹Îv_ ˈ›_ ÷_ ⁄΂⁄΂
»ı. Á‹∞fiı Á_ÁÎfl‹Î_ flˢ, ⁄ΉΠ◊‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. Ωı ±Î fiÎ Á‹Ω›_      ¿flı »ı ‰√fl ¿Î‹fiÌ. ±flı ‰√fl ¿Î‹fi_ ÷˘ ¿˘≥ ⁄΂÷_ ËÂı ? ¿Î›ÿıÁfl
÷˘ ⁄Ή˘ ◊≥fiı ±ı¿ ¬ÒHÎ΋Î_ ’ÕÌ flËı. ⁄Ή˘ ÷˘, …ıfiı VhÎÌ ΩıÕı Á_ÁÎfl‹Î_  ⁄΂ı »ı, √ıfl¿Î›ÿıÁfl ¿˘≥ ⁄΂÷_ … fi◊Ì. ±Î ·Î¿ÕÎ_fiı ·˘¿˘ ⁄΂ı »ı,
ŒÎ‰÷_ fiΠˢ› ÷ı ◊Λ, ±fiı VhÎÌ◊Ì ÿÒfl flËı‰Î› »ı ¿ı fiËŸ, ±ı‰Ì „@÷    ’HÎ ·Î¿ÕÎfiÎ ¿⁄ÎÀfiı ¿˘≥ ⁄΂ı »ı ? …ı ⁄΂‰Îfi_ ˢ› ÷ıfiı … ⁄΂ı
¿ı‚‰‰Î ‹ÎÀıfiÌ ±ı¿ ¿Áfl÷ »ı.                      »ı. ±Î‹ ±ÎZÎı’˘ ±Î’ı »ı. ±Î ÷˘ ¤Îfi … fi◊Ì. ‹fiW›’HÎ_ ⁄ı¤Îfi
   Á_ÁÎfl ÷˘ ÀıVÀ ±ı@{ÎÏ‹fiıÂfi »ı. I›Î_ ÀıVÀıÕ ◊‰Îfi_ »ı. ·˘¬_Õ    ◊≥ √›_ »ı, fiËŸ ÷˘ CÎfl‹Î_ ÷ı ±ÎZÎı’˘ ±’Î÷Î ËÂı ? ’Ëı·Î_fiÎ ‰¬÷‹Î_
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                        75   76                        @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

CÎfl‹Î_ ‹ÎHÎÁ˘ ±ı¿⁄ÌΩfiı ±ÎZÎı’˘ ±Î’ı … fiËŸ. ±flı, ±Î’‰Îfi˘ ◊Λ      Àı⁄· Ã˘¿÷Î Ë÷Î fiı !
÷˘ › fiÎ ±Î’ı. ‹fi‹Î_ ±ı‹ ΩHÎı ¿ı ±ÎZÎı’ ±Î’Ì ÷˘ Á΋Îfiı ÿ—¬              ≠¿ÚÏ÷ ±˘‚¬Ìfiı, «ı÷÷Î flËı‰_ !
◊Âı ±fiı ¿Ï‚›√‹Î_ ÷˘ ·Î√‹Î_ ·ı‰Î Œflı. CÎfl‹Î_ ‹÷¤ıÿ ¿ı‹ ˢ›?
                                       ’vÊ˘ ≠Á_√˘ ¤Ò·Ì Ω› ±fiı VhÎ̱˘fiÌ fi˘_‘ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì flËı,
       ¬¬ÕÎÀ‹Î_, Ωı¬‹ÿÎflÌ ’˘÷ÎfiÌ … !              ’vÊ˘ ¤˘‚Πˢ›, ‹˘ÀÎ ‹fifiΠˢ›, ¤Ïƒ¿ ˢ›, ÷ı ¤Ò·Ì Ω› Ï⁄«ÎflÎ.
   ≠ffi¿÷ν — ‹÷¤ıÿ ◊‰Îfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ?                VhÎ̱˘ ÷˘ ⁄˘·Ì Ω› ˵ ¿ı, “÷ı ÿËÎÕı ÷‹ı ±Î‰_ ⁄˘S›Î Ë÷Î ÷ı ‹Îflı
                                   ¿Î‚…ı ‰Î√ı·_ »ı”. ±S›Î, ‰ÌÁ ‰Ê˝ ◊›Î_ ÷˘ › fi˘_‘ ÷Î∞ !! ⁄Î⁄˘
   ÿÎÿÎlÌ — ¤›_¿fl ±iÎÎfi÷Î ! ±ıfiı Á_ÁÎfl‹Î_ ∞‰÷Î_ fi◊Ì
                                   ‰ÌÁ ‰flÁfi˘ ‹˘À˘ ◊›˘, ’ˆHΉΠ…ı‰˘ ◊›˘ ÷˘ › Ë∞ ’ı·Ì ‰Î÷ flάÌ
±Î‰Õ÷_, ÿÌ¿flÎfi˘ ⁄Î’ ◊÷Î_ fi◊Ì ±Î‰Õ÷_, ‰Ëfi˘ ‘HÎÌ ◊÷Î_ fi◊Ì
                                   ‹ı·Ì ?! ⁄‘Ì «Ì… ÁÕÌ Ω›, ’HÎ ±Î‹fiÌ «Ì… fiÎ ÁÕÌ ! VhÎÌfiı
±Î‰Õ÷_. ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚Î … ±Î‰Õ÷Ì fi◊Ì ! ±Î ÷˘ »÷ı Á¬ı
                                   ±Î’HÎı ±ÎM›_ ˢ› ÷˘ ÷ı ±Á· …B›Î±ı flÎ¬Ì ‹ı·ı, ¿Î‚ΩfiÌ ‹ËŸ,
Á¬ ¤˘√‰Ì ¿÷Î fi◊Ì.
                                   ‹ÎÀı ±Î·Â˘ ¿fl¢ fiËŸ. fi◊Ì ±Î·‰Î …ı‰Ì «Ì… ±Î, «ı÷÷Î flËı‰Î
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ‰ÎÁHÎ ÷˘ CÎfl‹Î_ ¬¬Õı … fiı ?            …ı‰_ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ‰ÎÁHÎ fl˘… fl˘… ¬¬Õ‰Îfi_ ¿ı‹fi_ ŒÎ‰ı ? ±Î ÷˘           ÷ı◊Ì ÂÎj΋Î_ ˵ ·A›_ »ı ¿ı, “fl‹Î fl‹ÎÕ‰Ì ÁËı· »ı, ‰ÌŒflı
Á‹…÷˘ fi◊Ì ÷ı◊Ì ŒÎ‰ı »ı. Ω√˛÷ ˢ› ÷ıfiı ÷˘ ±ı¿ ‹÷¤ıÿ ’Õu˘ ÷˘      ‹Ë΋U¿ı· »ı !” ‰ÌŒflı ÷˘ ±ı Â_ fiÎ ¿S’ı ÷ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ‹ÎÀı VhÎÌfiı
±Î¬Ì flÎ÷ ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı ! ±Î ‰ÎÁH΢fiı (‹ÎHÎÁ˘fiı) ÷˘ V’_ÿfi˘ »ı,      ‰Îflı CÎÕ̱ı ±ÎÕ»ıÀ ±ÎÕ»ıÀ fiÎ ¿flΛ. Âο ÀÎœ_ ¿ı‹ ◊≥ √›_ ? ÿ΂‹Î_
÷ı flÎhÎı ÁÒ÷Î_ ÁÒ÷Î_ › V’_ÿfi˘ ¿›Î˝ ¿flı ¿ı, ±Î ÷˘ ±Î‰Î »ı, ‰Î_¿Î »ı,  ‰CÎÎfl ⁄fl˘⁄fl fi◊Ì ¿›˘˝, ±ı‹ ¿«¿« Â_ ¿fl‰Î ¿flı »ı ? ⁄Îfl ‹ÏËfi΋Î_
¨‘Î »ı, fiηΛ¿ »ı, ¿ÎœÌ ‹ı·‰Î …ı‰Î »ı ! ±fiı ’ı·Î_ ‰ÎÁH΢fiı ¿_≥    ±ı¿Îÿ ÿËÎÕ˘ ±ı¿Îÿ ÂOÿ ˢ› ÷˘ ÃÌ¿ »ı. ±Î ÷˘ fl˘…! “¤Î¤˘ ¤Îfl‹Î_
V’_ÿfi »ı ? ±Î’HÎÎ ·˘¿ Á‹F›Î ‰√fl ÀÎ’ÁÌ ’Òflı ¿ı, ⁄ı ‰ÎÁH΢ ΩıÕı     ÷˘ ‰Ë ·Î…‹Î_” ±Î’HÎı ¤Îfl‹Î_ flËı‰_ Ωı≥±ı. ÿ΂ ÁÎflÌ fiÎ ◊≥ ˢ›,
ˢ› ÷˘ ¬¬Õı ! ‹ıfl «¿¿fl, ±Î’HÎı ¿_≥ ‰ÎÁHÎ »Ì±ı ? ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı     Âο ÀÎœ_ ◊≥ √›_ ˢ› ÷˘ ÷ı ¿Î›ÿÎfiı ±Î‘Ìfi ◊Λ »ı. ±fiı ⁄Ë ◊Λ
¬¬ÕÎÀ Ωı≥±ı ? ±Î ÿÎÿÎfiı ¿˘≥±ı ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ¬¬ÕÎÀ‹Î_ Ωı›Î fiÎ       I›Îflı ‘Ì‹ı flËÌfiı ‰Î÷ ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘ ¿fḻı ¿˘≥ ‰¬÷ ¿ı”, ±Î Âο
ˢ› ! V‰Mfi_ › fiÎ ±ÎT›_ ˢ› ±ı‰_ !! ¬¬ÕÎÀ Âıfi˘ ? ±Î ¬¬ÕÎÀ       fl˘… √fl‹ ˢ› »ı, I›Îflı ⁄Ë ÁflÁ ·Î√ı »ı. ±Î‰Ì ‰Î÷ ¿fḻı ÷˘
÷˘ ±Î’HÎÌ ’˘÷ÎfiÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ µ’fl »ı. ¬¬ÕÎÀ ¿_≥ ¿˘”¿fiÌ          ±ı À¿˘fl Á‹∞ Ω›.
Ωı¬‹ÿÎflÌ ’fl »ı ? «Î …·ÿÌ ±Î‰Ì fiΠˢ› ÷˘ ±Î’HÎı Àı⁄· ’fl
                                          ÕÌÏ·_√ fi ±Î‰Õı, ÷ı ‰Î_¿ ¿˘fi˘ ?!
hÎHΉÎfl Ã˘¿Ì±ı ±ı Ωı¬‹ÿÎflÌ ¿˘fiÌ ? ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı ⁄⁄«¿
◊≥fiı ⁄ıÁÌ flË̱ı. «Î ‹‚Ì ÷˘ ÃÌ¿, fiËŸ ÷˘ …≥Â_ ±˘ÏŒÁı ! Â_ ¬˘À_ ?        ±œÎflÁ˘ wÏ’›ÎfiÌ C΢ÕÌ ·˘, ’»Ì ¤≥ µ’fl ⁄ıÁÌ Ω›. ¤≥fiı
«Îfi˘ › ¿_≥ ¿Î‚ ÷˘ ËÂı fiı ? ±Î …√÷ Ïfi›‹fiÌ ⁄ËÎfl ÷˘ fiËŸ         ⁄ıÁ÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı, ÷ı Á‚Ì ¿fl‰Î Ω› ±ıÀ·ı C΢Õ̱ı ¿˘≥ Ïÿ‰Á Á‚Ì
ˢ› fiı ? ±ıÀ·ı ±‹ı ¿èÎ_ »ı ¿ı “T›‰ÏV◊÷” ! ±ıfi˘ ÀÎ≥‹ ◊Âı ±ıÀ·ı     Ωı≥ fiΠˢ› ±ıÀ·ı ∂¤Ì ◊≥ Ω› ! ±yfl‹Ì ’ÕÌ Ω› ! ’λ˘ ¤≥
«Î ‹‚Âı, ÷‹Îflı Ã˘¿‰_ fiËŸ ’Õı. ÷‹ı V’_ÿfi ∂¤Î_ fiËŸ ¿fl˘ ÷˘ ±ı      ·˘¿˘fiı ¿Ëı Â_ ¿ı, “C΢Õ̱ı ‹fiı ’ÎÕÌ fiÎA›˘”. ±fiı ±Î C΢ÕÌ ±ıfi˘ L›Î›
±Î‰Ìfiı ∂¤Ì flËıÂı, ±fiı V’_ÿfi ∂¤Î ¿fl¢ ÷˘ › ±ı ±Î‰Âı. ’HÎ        ¿˘fiı ¿Ëı‰Î Ω› ? C΢ÕÌ ’fl ⁄ıÁ÷Î_ ÷fiı fi◊Ì ±Î‰Õ÷_ ±ı‹Î_ ÷Îfl˘ ‰Î_¿
V’_ÿfifiÎ_, ’λΠ‰Î≥ŒfiÎ «˘’Õ΋Î_ ÏËÁÎ⁄ …‹ı ◊Âı ¿ı ÷‹ı ÷ı ÿËÎÕı     ¿ı C΢ÕÌfi˘ ? ±fiı C΢ÕÌ › ⁄ıÁ÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı … Á‹∞ Ω› ¿ı ±Î ÷˘ …_√·Ì
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                       77   78                         @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

…fiΉfl ⁄ıÃ_, ±Îfiı ⁄ıÁ÷Î_ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì ! ÷ı‹ ±Î ÏËLÿV÷ÎfiÌ VhÎ̱˘    fi◊Ì ±Î‰Õ÷_ . ÷‹fiı ‰ı’Îfḻ˘fiı CÎflο ΩıÕı ÕÌÏ·_√ ¿fl÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı
±ıÀ·ı ±Î›˝fiÎflÌ, ÷ıfiÌ ΩıÕı ¿Î‹ ·ı÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı ÷˘ ’»Ì ±ı ’ÎÕı …   ÷˘ ±ı ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı fiÎ ±Î‰ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎÎ ·˘¿ fi◊Ì ¿Ëı÷Î ¿ı
fiı ? ±ı¿ Œıfl ‘HÎÌ Ωı VhÎÌfiÌ Á΋ı ◊Λ ÷˘ ÷ıfi˘ ‰yfl … fiÎ flËı.     “ÁıSÁ‹ıfi” ÁÎfl˘ flά˘ ? ÁÎfl˘, ÿı¬Î‰Õ˘, ˢÏ›Îfl “ÁıSÁ‹ıfi” ˢ› ÷˘
±Î’HÎ_ CÎfl ÁÎflÌ flÌ÷ı «Î·÷_ ˢ›, »˘¿flÎ_ ¤HÎ÷Î_ ˢ› ÁÎflÌ flÌ÷ı, ¿ÂÌ  ·˘¿ ◊˘Õ˘ ¤Î‰ ’HÎ ‰‘Îflı ±Î’Ì ÿı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î’HÎfiı VhÎÌ ΩıÕı
¤Î_…√Õ fiΠˢ› ±fiı ±Î’HÎfiı ÷ı‹Î_ ±‰‚_ ÿı¬Î›_ ±fiı ‰√fl ¿Î‹fiÎ     “ÕÌÏ·_√” ¿fl÷Î_ ±Î‰Õ‰_ Ωı≥±ı.
Á΋Π◊≥±ı ±ıÀ·ı ±Î’HÎÌ ±y·fi˘ ¿ÌÏ‹›˘ VhÎÌ Á‹∞ Ω› ¿ı            VhÎÌfiı ÷˘ ±ı¿ ±Î_¬ı ÿı‰Ì ÷flÌ¿ı …\±˘ fiı ⁄Ì∞ ±Î_¬ı ±ıfi_ VhÎÌ-
±Îfi΋Î_ ⁄fl¿÷ fi◊Ì.                         «ÏflhÎ …\±˘. ±ı¿ ±Î_¬‹Î_ ≠ı‹ fiı ⁄Ì∞ ±Î_¬‹Î_ ¿Õ¿Î≥ flά˘ ÷˘ …
    Ωı ±Î’HÎ΋Î_ ‰¿¿fl fiΠˢ› ÷˘ C΢ÕÌfiı ’_’΂ ’_’΂ ¿fḻı    ⁄ı·ıLÁ …‚‰ÎÂı. ±ı¿·Ì ÿı‰Ì ÷flÌ¿ı Ωı¢ fiı ±Îfl÷Ì µ÷Îfl¢ ÷˘ ±ı
÷˘ › ±ıfi˘ ≠ı‹ ±Î’HÎfiı ‹‚ı. ’Ëı·˘ ‰¿¿fl ’Õ‰˘ Ωı≥±ı. “‰Î≥Œ”fiÌ     ¨‘ı ’ÎÀı «œÌ …Âı, ‹ÎÀı “⁄ı·ıLÁ”‹Î_ flά˘.
¿ıÀ·Ì¿ ¤Ò·˘ ±Î’HÎı ÁËfi ¿fḻı ÷˘ ÷ıfiÎ ’fl ≠¤Î‰ ’Õı. ±Î ÷˘ ‰√fl          “T›‰ËÎfl”fiı “±Î” flÌ÷ı Á‹…‰Î …ı‰˘ !
¤Ò·ı ¤Ò· ¿ÎœÌ±ı ÷˘ Â_ ◊Λ ? ¿ıÀ·Î¿ ’vÊ˘ VhÎÌfiÎ Á_⁄_‘‹Î_ ⁄Ò‹Î⁄Ò‹
¿flı »ı, ÷ı ⁄‘Ì ¬˘ÀÌ ⁄Ò‹˘ ˢ› »ı. ¿ıÀ·Î¿ ÁÎËı⁄ ±ı‰Î ˢ› »ı ¿ı      ’vÊı VhÎÌfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ËÎ◊ fiÎ CÎη‰˘ fiı VhÎ̱ı ’vÊfiÌ
“±˘ÏŒÁ”‹Î_ ¿Îfl¿>fi ΩıÕı Õ¬ÎÕ¬ ¿›Î˝ ¿flı. ⁄‘Î ¿Îfl¿>fi ’HÎ Á‹…ı ¿ı   ⁄Î⁄÷‹Î_ ËÎ◊ fiÎ CÎη‰˘. ÿflı¿ı ’˘÷’˘÷ÎfiÎ_ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ‹Î_ … flËı‰_.
ÁÎËı⁄fi΋Î_ ⁄fl¿÷ fi◊Ì. ’HÎ ¿flı Â_ ! ’H›ˆ±ı ±ıfiı ⁄˘Á ÷flÌ¿ı ⁄ıÁÎÕu˘     ≠ffi¿÷ν — VhÎÌfi_ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ ¿›_ ? Âı‹Î_ Âı‹Î_ ’vÊ˘±ı ËÎ◊ fiÎ
I›Î_ ? CÎıfl ÷˘ ⁄Ì⁄Ì ΩıÕı ’_ÿfl ’_ÿfl Ïÿ‰Á◊Ì ¿ıÁ ’ı„LÕ√ ’Õı·˘ ˢ› !  CÎη‰˘ ?
ÁÎËı⁄fiı ’һ̱ı, “¿ı‹ ?” ÷˘ ¿Ëı ¿ı, “±ıfi΋Î_ ±y· fi◊Ì”. fiı ±ı
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı, ¬Î‰Îfi_ Â_ ¿fl‰_, CÎfl ¿ı‹ «·Î‰‰_, ÷ı ⁄‘_ VhÎÌfi_
±y·fi˘ ¿˘◊‚˘ ! ‰ı«ı ÷˘ «Îfl ±ÎfiÎ › fiÎ ±Î‰ı ! ÁÎËı⁄fiÌ
                                     ı
                                  ÏÕ’ÎÀ˝‹LÀ »ı. CΙ @›Î_◊Ì ·Î‰ı »ı, @›Î_◊Ì fi◊Ì ·Î‰÷Ì ÷ı ±Î’HÎı
“‰Î≥Œ”fiı ’һ̱ı ÷˘ ±ı ¿ËıÂı ¿ı, “…‰Î ÿ˘ fiı ±ı‹fiÌ ‰Î÷. ¿ÂÌ ⁄fl¿÷
                                  ΩHΉÎfiÌ ÂÌ …wfl ? ±ı Ωı ±Î’HÎfiı ¿Ëı÷Î_ ˢ› ¿ı “CΙ ·Î‰‰Î‹Î_
… fi◊Ì ±ı‹fi΋Î_ !”                         ±Õ«HÎ ’Õı »ı” ÷˘ ±ı ‰Î÷ …\ÿÌ »ı. ’HÎ ±Î’HÎfiı ±ı ¿Ëı÷Î_ fiΠˢ›,
    VhÎ̱˘ ‹Îfi¤_√ ◊Λ ÷ı ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì fiÎ ¤Ò·ı. Ãıà fifiÎ‹Ì                          ı
                                  flıÂfi ⁄÷Ή÷Î_ fiΠˢ›, ÷˘ ±Î’HÎı ±ı “ÏÕ’ÎÀ˝‹LÀ”‹Î_ ËÎ◊ CÎη‰ÎfiÌ …wfl
¿Îœ÷Î_ Á‘Ì ±ı flÌÁ ÁÎ⁄Ò÷ ˢ› ! ±ı flÌÁ Ωı ¤Ò·Î÷Ì Ë˘› ÷˘ …√÷     … ÂÌ ? ±Î…ı ÿÒ‘’ο ¿flΩı, ±Î…ı …·ı⁄Ì ¿flΩı ±ı › ±Î’HÎı ¿Ëı‰ÎfiÌ
⁄‘_ @›Îflfi_ › ’Òv_ ◊≥ √›_ ˢ÷ ! fi◊Ì ¤Ò·Î› ±ı‰_ ‹ÎÀı «ı÷÷Î flËıΩı.                             ı
                                  …wfl ÂÌ ? ÀÎ≥‹ ±Î‰Âı I›Îflı ±ı ‹Ò¿Âı. ±ı‹fi_ “ÏÕ’ÎÀ˝‹LÀ” ±ı ±ı‹fi_
⁄‘_ «ı÷Ìfiı ¿Î‹ ¿fl‰Î …ı‰_ »ı !                   V‰÷_hÎ ! ‰¬÷ı ⁄Ë ≥E»Î ◊≥ ˢ› ÷˘ ¿Ëı‰_ ¿ı, “±Î…ı ·ÎÕ ⁄fiΉ…ı.”
   VhÎÌ«ÏflhÎ ¿Ëı‰Î› »ı fiı ? ±ı Á‹Ω› ±ı‰_ fi◊Ì. ’Î»Ì VhÎ̱˘    ¿Ëı‰Î ‹ÎÀı fiÎ fi◊Ì ¿Ëı÷˘, ’HÎ ⁄Ì∞ ±ÎÕÌ-±‰‚Ì, ±‹◊Ì ±‹◊Ì
ÿı‰Ì±˘ ’HÎ »ı ! ±ıÀ·ı ±ı‰_ »ı, ¿ı ±ı‹fiı ÿı‰Ì±˘ ÷flÌ¿ı Ωı¢ ÷˘ ÷‹ı  ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flı ¿ı ¿œÌ ¬ÎflÌ ◊≥, ¬ÎflÌ ◊≥ ÷ı ⁄‘_ √‹ ‰√flfi_ »ı.
ÿı‰ ◊¢. ⁄Î¿Ì ÷‹ı ÷˘ ‹flCÎÎ …ı‰Î flËı¢, ËÎÏ◊›Î fiı ‹flCÎÎ …ı‰Î !       ±Î flı·‰ı·Î≥fi «Î·ı »ı. ÷ı‹Î_ ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ¿Î‹√Ìfḻ˘ ˢ› »ı !
ËÎ◊̤Î≥ ±ÎT›Î fiı ‹flCÎΤÎ≥ ±ÎT›Î ! ±Î ÷˘ ·˘¿˘fiı fl΋ ◊‰_ fi◊Ì     ¿ıÀ·Ì …B›Î±ı◊Ì fi˘_‘ ±Î‰ı, ¬⁄fl˘ ±Î‰ı, ÷ı ±ıfi_ “ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ” … ±Î¬_
fiı CÎfl‹Î_ ÁÌ÷Î∞fiı ¬˘‚ı »ı ! √Î_ÏÕ›Î, fl΋ ÷˘ ÷fiı fi˘¿flÌ‹Î_ › fiÎ   …\ÿ_. ˉı ÷ı‹Î_ › ¬Î‹Ì ÷˘ ±Î‰ı … fiı ? ÷ı‹ “‰Î≥Œ”fiÎ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ‹Î_
flάı. ±Î‹Î_ ±Î‹fi˘ ’HÎ ÿ˘Ê fi◊Ì. ÷‹fiı VhÎ̱˘ ΩıÕı “ÕÌÏ·_√” ¿fl÷Î_   ¿˘”¿ Œıfl˘ ¬Î‹Ì ’HÎ ±Î‰ı. ˉı ±Î’HÎı Ωı ±ı‹fiÌ ¬Î‹Ì ¿Îœ‰Î …≥±ı
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                         79   80                        @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

÷˘ ’»Ì ±ı ±Î’HÎÌ ¬Î‹Ì ¿ÎœÂı. ÷‹ı ±Î‹ fi◊Ì ¿fl÷Î, ÷ı‹ fi◊Ì         ⁄ıfifiı ‹fi‹Î_ ·Î√ı ¿ı, ‹ı_ ÷˘ÕÌ fiÎA›Î ? ‹Îflı ¿_≥ ±ıfiı ¬≥ …‰Î_ Ë÷Î_ ?
¿fl÷Î. ±Î‹ ¿Î√‚ ±ÎT›˘ fiı ÷ı‹ ¿›Ù ÷‹ı. ±ıÀ·ı ±ı ‰ıfl ‰Î‚ı. Ë_       ÷ÒÀÌ √›Î_ ÷ı ÷ÒÀÌ √›Î_, ÷ı‹Î_ Ë_ Â_ ¿v_ ? ‹Ì ¿Î› ¿v_ ? ¿ËıÂı. ˉı
÷‹ÎflÌ ¬˘Õ ¿Îœ_ ÷˘ ÷‹ı ’HÎ ‹ÎflÌ ¬˘Õ ¿Îœ‰Î ÷·’Ì flèÎΠˢ› !        I›Î_ › ‰œ‰ÎÕ˘. F›Î_ ¿ÂÌ ·ı‰Î› fiËŸ fiı ÿı‰Î › fiËŸ. F›Î_ ‰œ‰Îfi_
±ıÀ·˘ ¬fl˘ ‹ÎHÎÁ ÷˘ CÎflfiÎ ⁄Î⁄÷‹Î_ ËÎ◊ … fiÎ CÎηı. ±ıfiı ’vÊ       ¿˘≥ ¿ÎflHÎ … fi◊Ì I›Î_ › ·œ‰Îfi_ ?!
¿Ëı‰Î›. fiËŸ ÷˘ VhÎÌ …ı‰˘ ˢ›. ¿ıÀ·Î¿ ‹ÎHÎÁ˘ ÷˘ CÎfl‹Î_ …≥fiı          ±‹Îflı fiı ËÌflÎ⁄Îfiı ¿Â˘ ‹÷¤ıÿ … fi◊Ì ’Õ÷˘. ±‹Îflı ±ı‹fi΋Î_
‹fl«Î_fiÎ_ ÕO⁄΋Î_ …\±ı ¿ı, ±Î ⁄ı ‹ÏËfiÎ ’fl ‹fl«Î_ ·ÎT›Î_ Ë÷Î_ ÷ı     ËÎ◊ … fiËŸ CÎη‰Îfi˘ ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ›. ±ı‹fiÎ ËÎ◊ ’ˆÁÎ ’ÕÌ √›Î,
±ıÀ·Ì ‰Îfl‹Î_ ◊≥ flèÎÎ_ ? ±S›Î_, ‹fl«Î_ …\±ı »ı ÷ı @›Îflı ’Îfl ±Î‰ı ?    ±‹ı ÿÌÃΠˢ› ÷˘ › ±‹ı ±ı‹ fiÎ ¿Ë̱ı ¿ı “÷‹ÎflÎ ’ˆÁÎ ’ÕÌ √›Î.”
±ı …ıfi_ “ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ” ˢ› ÷ıfiı Ï«_÷Î fiΠˢ› ? ¿ÎflHÎ ¿ı ‰V÷ ÷˘      ÷ı Ωı›_ ¿ı fiÎ Ωı›_ ? CÎflfiÌ ¿˘≥ ⁄Î⁄÷‹Î_ › ±‹Îflı ËÎ◊ CÎη‰Îfi˘
‰’flΛΠ¿flı fiı ·ı‰Î›Î › ¿flı. ’HÎ ±Î ‰√fl ¿Î‹fi˘ ÿ˘œÕÎè΢ ◊‰Î Ω›!     fiËŸ. ±ı ’HÎ ±‹Îfl΋Î_ ËÎ◊ fiÎ CÎηı. ±‹ı ¿ıÀ·Î ‰Î√ı ∂Ã̱ı, ¿ıÀ·Î
’»Ì ⁄≥±ı › ΩHÎı ¿ı ¤≥fiÌ ’Ή·Ì ’ÕÌ √›ı·Ì »ı. ‹Î· ¿ı‰˘ »ı        ‰Î√ı fiËÎ≥±ı, @›Îflı ±Î‰Ì±ı, @›Îflı …≥±ı, ±ı‰Ì ±‹ÎflÌ ¿˘≥
÷ı ⁄ıfi Á‹∞ Ω›. C΢ÕÌ Á‹∞ Ω› ¿ı µ’fl ⁄ıÁfiÎfl ¿ı‰˘ »ı, ÷ı‹         ⁄Î⁄÷‹Î_ @›Îflı ’HÎ ±ı ±‹fiı fiÎ ’Ò»ı. ±fiı ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ±‹fiı ¿Ëı
VhÎÌ ’HÎ ⁄‘_ Á‹∞ Ω›. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ “¤Î¤˘ ¤Îfl‹Î_ ÷˘ ‰Ë ·Î…‹Î_”.      ¿ı, “±Î…ı ‰Ëı·Î fiÎËÌ ·˘.” ÷˘ ±‹ı ÷fl÷ ‘˘Ï÷›_ ‹_√ΉÌfiı fiÎËÌ
¤Î¤˘ ¤Îfl‹Î_ fiÎ flËı ÷˘ ‰Ë ÂÌ flÌ÷ı ·Î…‹Î_ flËı ? Ïfi›‹ ±fiı         ·≥±ı. ±flı, ±‹ÎflÌ Ω÷ı À‰Î· ·≥fiı fiÎËÌ ·≥±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹ı
‹›Î˝ÿÎ◊Ì … T›‰ËÎfl ¢¤Âı. ‹›Î˝ÿÎ fiÎ ±˘‚_√¢ fiı Ïfi‹˝‚ flËıΩı.       ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î “·Î· ‰Î‰À˘” ‘flı »ı. ‹ÎÀı ¿_≥¿ ¤˘ ËÂı. ’ÎHÎÌ fiÎ
   ≠ffi¿÷ν — VhÎ̱ı ’vÊfiÌ ¿≥ ⁄Î⁄÷‹Î_ ËÎ◊ fiÎ CÎη‰˘ ?        ±Î‰‰Îfi_ ˢ› ¿ı ±ı‰_ ¿_≥¿ ˢ› ÷˘ … ±ı ±‹fiı ‰Ëı·Î fiÎËÌ ·ı‰Îfi_
                                    ¿Ëı, ±ıÀ·ı ±‹ı Á‹∞ …≥±ı. ±ıÀ·ı ◊˘Õ_ ◊˘Õ<_ T›‰ËÎfl‹Î_ ÷‹ı › Á‹∞
   ÿÎÿÎlÌ — ’vÊfiÌ ¿˘≥ ⁄Î⁄÷‹Î_ Õ¬˘ … fiÎ ¿fl‰˘. ÿ¿Îfi‹Î_        ·˘ fiı, ¿ı ¿˘≥ ¿˘≥fi΋Î_ ËÎ◊ CÎη‰Î …ı‰_ fi◊Ì.
¿ıÀ·˘ ‹Î· ±ÎT›˘ ? ¿ıÀ·˘ √›˘ ? ±Î…ı ‹˘ÕÎ ¿ı‹ ±ÎT›Î ? ’ı·Îfiı
’»Ì ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı, “±Î…ı fi‰fiÌ √ÎÕÌ «Ò¿Ì √›˘.” I›Îflı ⁄ıfi ¿ËıÂı         Œ˘…ÿÎfl ’¿ÕÌfiı ±Î’HÎfiı ·≥ Ω› ’»Ì ±ı …ı‹ ¿Ëı ÷ı‹ ±Î’HÎı
¿ı, “±ı‰Î ¿ı‰Î Œfl˘ »˘ ¿ı √ÎÕÌ «Ò¿Ì …‰Î› ?” ±ıÀ·ı ’»Ì ’ı·Î       fiÎ ¿fḻı ? F›Î_ ⁄ıÁÎÕı I›Î_ ±Î’HÎı fiÎ ⁄ıÁ̱ı ? ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı
Ï«œÎ≥ Ω›. ’ı·Îfiı ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î‰_ ¤√‰Îfi ’HÎ ’Ò»fiÎfl        ±ËŸ »Ì±ı I›Î_ Á‘Ì ±Î ¤Î…√Õ‹Î_ »Ì±ı ±ı‰_ ±Î Á_ÁÎflı › Œ˘…ÿÎflÌ
                                    … »ı. ±ıÀ·ı ±ı‹Î_ › Áfl‚ ◊≥ …‰_.
ˢ÷ ÷˘ ÷ıfiı ‹Îfl÷. ’HÎ ±ËŸ ±Î√‚ Â_ ¿flı ˉı ? ±ıÀ·ı ‰√fl
¿Î‹fiÎ Õ¬˘ ¿flı »ı. ⁄ÎÁ‹÷ÌfiÎ «˘¬Î ÁflÁ flÎ_‘ı fiı ’»Ì ‹ËŸ ¿Î_¿flÎ         CÎıfl …‹‰ÎfiÌ ◊Î‚Ì ±Î‰ı »ı ¿ı fi◊Ì ±Î‰÷Ì ?
fiάÌfiı ¬Î› ! ±ı‹Î_ Â_ V‰Îÿ ±Î‰ı ? VhÎÌ ’vÊı ±ı¿‹ı¿fiı ËıS’ ¿fl‰Ì        ≠ffi¿÷ν — ±Î‰ı »ı.
Ωı≥±ı. ‘HÎÌfiı Ï«_÷Î-‰flÌ{ flËı÷Ì Ë˘› ÷ı ÷ıfiı ¿ı‹ ¿flÌfiı fiÎ ◊Λ ±ı‰_
VhÎÌ ⁄˘·÷Ì Ë˘›. ÷ı‹ ‘HÎÌ ’HÎ ⁄ˆflÌ ‹U¿ı·Ì‹Î_ fiÎ ‹Ò¿Î› ±ı‰_ Ωı÷˘        ÿÎÿÎlÌ — flÁ˘≥ Ωı≥±ı ÷ı ‹‚ı, ¬ÎÀ·˘ ’Î◊flÌ ±Î’ı, ’»Ì Â_ ?
ˢ›. ‘HÎ̱ı ’HÎ Á‹…‰_ Ωı≥±ı ¿ı VhÎÌfiı »˘¿flÎ_ CÎıfl ¿ıÀ·Î_ ËıflÎfi ¿fl÷Î_  ±fiı ¬ÎÀ·˘ fiÎ ’Î◊flÌ ±Î’ı ÷˘ ÷ı › ±Î’HÎı ’Î◊flÌ ·≥±ı fiı µ¿ı·
ËÂıı! CÎfl‹Î_ ÷ÒÀı-eÀı ÷˘ ’vÊı ⁄Ò‹ fiÎ ’ÎÕ‰Ì Ωı≥±ı. ’HÎ ÷ı › ·˘¿     ·Î‰Ì±ı. ÂÎ_Ï÷◊Ì ‰Î÷ Á‹Ω‰‰Ì ’Õı. ÷‹ÎflÎ Á_ÁÎflfiÎ ÏË÷ÎÏË÷fiÌ ‰Î÷
⁄Ò‹ ’ÎÕı ¿ı √›ı ‰¬÷ı ÁflÁ‹Î_ ÁflÁ Õ{fi ¿’-fl¿Î⁄Ì ·ÎT›˘ Ë÷˘, ÷ı       ¿_≥ √Ì÷΋Î_ ·¬ı·Ì ˢ› ? ±ı ÷˘ Ω÷ı Á‹…‰Ì ’ÕÂı fiı ?
÷‹ı ±ı ⁄‘Î_±ı ¿ı‹ Œ˘ÕÌ fiÎA›Î ? ⁄‘_ ¬·ÎÁ ¿flÌ fiÎA›_. ±ıÀ·ı ’ı·Ì        “ËÁ⁄_Õ” ±ıÀ·ı “‰Î≥Œ”fiÌ › “‰Î≥Œ” ! (’Ï÷ ±ıÀ·ı ’IfiÌfiÌ
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                      81   82                        @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

’IfiÌ !) ±Î ÷˘ ·˘¿ ‘HÎÌ … ◊≥ ⁄ıÁı »ı ! ±S›Î, “‰Î≥Œ” ¿_≥ ‘HÎÌ    fiΠˢ› ÷ı CÎflfiÎ_fiı ÿ—¬ ÿı.
◊¥ ⁄ıÁ‰ÎfiÌ »ı ?! “ËÁ⁄LÕ” ±ıÀ·ı “‰Î¥Œ”fiÌ “‰Î¥Œ”. ±Î’HÎÎ CÎfl‹Î_
                                         ŒÏfl›Îÿ fiËŸ, Ïfi¿Î· ·Î‰˘ fiı !
‹˘À˘ ±‰Î… fiÎ ◊‰˘ Ωı≥±ı. ±Î ¿_≥ “·ÎµÕ V’Ì¿fl” »ı ? ±Î ÷˘
±ËŸ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı ÷ı ’˘‚fiÎ fiοΠÁ‘Ì Á_¤‚Λ ! CÎfl‹Î_, “√ıVÀ” ÷flÌ¿ı      ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ‹ÎflÌ ŒÏfl›Îÿ ¿˘HÎ ÁÎ_¤‚ı ?
flˢ. ±‹ı › CÎfl‹Î_ “√ıVÀ” ÷flÌ¿ı flË̱ı »Ì±ı. ¿<ÿfl÷fiÎ “√ıVÀ” ÷flÌ¿ı     ÿÎÿÎlÌ — ÷_ ŒÏfl›Îÿ ¿flÌ ÷˘ ÷_ ŒÏfl›ÎÿÌ ◊≥ …≥Â. Ë_ ÷˘
÷‹fiı Ωı Á¬ fiÎ ±Î‰ı ÷˘ ’»Ì ÁÎÁflÌ‹Î_ Â_ Á¬ ±Î‰‰Îfi_ »ı ?!      …ı ŒÏfl›Îÿ ¿fl‰Î ±Î‰ı ÷ıfiı … √fiı√Îfl √HÎ_. ÷Îflı ŒÏfl›Îÿ ¿fl‰Îfi˘
         “‹Îfl”fi˘ ’»Ì ⁄ÿ·˘ ‰Î‚ı !             ‰¬÷ … ¿ı‹ ±ÎT›˘ ? ŒÏfl›ÎÿÌ CÎHÎάflÎ √fiı√Îfl … ˢ› »ı. ’˘÷ı
                                 √fiı√Îfl ˢ› ÷˘ ŒÏfl›Îÿ ¿fl‰Î ±Î‰ı. ÷_ ŒÏfl›Îÿ ¿flÌ ÷˘ ÷ ŒÏfl›ÎÿÌ
   ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ‹Îfl˘ Ï‹Ω… »À¿Ì Ω› ÷ı ’»Ì ‹Îflı ËÎ◊
                                 ◊≥ …≥ ±fiı Á΋˘ ±Îfl˘’Ì ◊Âı. ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ƒÏWÀ‹Î ±Îfl˘’Ì ÷_
¿ıÀ·Ì¿ ‰Îfl ⁄ˆflÌ ’fl µ’ÕÌ Ω› »ı.
                                 ÃflÌÂ. ‹ÎÀı ¿˘≥fiÌ Ï‰v© ŒÏfl›Îÿ fiÎ ¿fl‰Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — VhÎÌfiı ¿˘≥ Ïÿ‰Á ‹flΛ fiËŸ. F›Î_ Á‘Ì √Î÷fl˘
                                    ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ‹Îflı Â_ ¿fl‰_ ?
‹…⁄Ò÷ ˢ› ÷‹ÎflÎ I›Î_ Á‘Ì ±ı «Ò’ flËı, ’»Ì ±ı ÷‹ÎflÎ ’fl «œÌ
⁄ıÁı. VhÎÌfiı fiı ‹fifiı ‹Îfl‰_ ±ı ÷˘ Á_ÁÎfl‹Î_ ¤À¿‰ÎfiÎ_ ⁄ı ÁΑfi˘ »ı,     ÿÎÿÎlÌ — “±ı” ±‰‚Î ÿı¬Î› ÷˘ ¿Ëı‰_ ¿ı, ±ı ÷˘ ÁÎfl΋Î_ ÁÎflÎ
±Î ⁄ıfiı ‹flΛ fiËŸ. ÷ı‹fiÌ ’ÎÁı ÷˘ Á‹Ω‰Ìfiı ¿Î‹ ·ı‰_ ’Õı.       ‹ÎHÎÁ »ı, ÷_ … ¬˘ÀÌ »ı. ±ı‹ √HÎοÎfl ◊≥ √›˘ ˢ› ÷˘ ¤Î√οÎfl
                                 ¿flÌ fiά‰˘ fiı ¤Î√οÎfl ◊≥ √›˘ ˢ› ÷˘ √HÎοÎfl ¿flÌ fiά‰˘. ±Î
    ±‹Îfl˘ ±ı¿ ¤Î≥⁄_‘ Ë÷˘, ÷ı Ë_ F›Îflı Ωı™ I›Îflı ⁄ˆflÌfiı ±ı¿
                                 √HÎοÎfl ¤Î√οÎfl ÂÎ◊Ì Â̬‰ı »ı ? Á_ÁÎfl‹Î_ Ïfi‰ıÕ˘ ·Î‰‰Î ‹ÎÀı.
÷‹Î«˘ ±Î’Ì ÿı, ±ıfiÌ …flο ¤Ò· ÿı¬Î› ÷˘ ±Î’Ì ÿı. ’»Ì Ë_ ±ıfiı
¬Îfi√Ì‹Î_ Á‹Ω‰_ ¿ı ±Î ÷‹Î«˘ ÷ı ±ıfiı ±ÎM›˘ ’HÎ ±ıfiÌ ±ı fi˘_‘        ’ı·˘ ¤Î√οÎfl ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı √HÎοÎfl ¿fl‰Î ±ıÀ·ı fl¿‹
flάÂı. ÷_ fi˘_‘ fiÎ flά_ ’HÎ ±ı ÷˘ fi˘_‘ flάÂı …. ±flı, ±Î ÷ÎflÎ_   ∂ÕÌ Ω›. Á΋Π‹ÎHÎÁ ‹ÎÀı ω«Îfl ¿fl‰˘ ¿ı ±ıHÎı ‹fiı ±Î‹ ¿èÎ_, ÷ı‹
fiÎfiÎ_ fiÎfiÎ_ »˘¿flÎ_, ÷_ ÷‹Î«˘ ‹Îflı »ı I›Îflı ÷fiı À√fl À√fl Ωı›Î ¿flı  ¿èÎ_ ±ı … √fi˘ »ı. ±Î flV÷΋Î_ …÷Ì ‰¬÷ı ¤Ÿ÷ ±◊ÕΛ ÷˘ ÷ıfiı ¿ı‹
»ı ÷ı › fi˘_‘ flάÂı. ±fiı ±ı ’λÎ_ ‹Î fiı »˘¿flÎ_ ¤ı√Î_ ‹‚Ìfiı ±Îfi˘  ‰œ÷Î fi◊Ì ? {ÎÕfiı …Õ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? …ı ‰Î√ı ±ı ⁄‘Î_ ·Ì·Î_ {ÎÕ
⁄ÿ·˘ ‰Î‚Âı. ±ı @›Îflı ⁄ÿ·˘ ‰Î‚Âı ? ÷ÎflÎ_ √Î÷fl œÌ·Î_ ’ÕÂı I›Îflı.  … »ı ! √Λfi˘ ’√ ±Î’HÎÎ µ’fl ’Õı ÷˘ ±Î’HÎı ¿_≥ ¿Ë̱ı »Ì±ı ?
‹ÎÀı VhÎÌfiı ‹Îfl‰Î …ı‰_ fi◊Ì. ‹Îfl‰Î◊Ì ÷˘ ∂·À_ ±Î’HÎfiı …       ±ı‰_ ±Î ⁄‘Î ·˘¿˘fi_ »ı. “iÎÎfiÌ ’vÊ” ⁄‘Îfiı ÂÌ flÌ÷ı ‹ÎŒÌ ±Î’ı ?
fi¿ÁÎfiw’, ±_÷flΛw’ ◊≥ ’Õı »ı.                   ±ı Á‹…ı ¿ı ±Î Ï⁄«ÎflÎ Á‹…÷Î fi◊Ì, {ÎÕ …ı‰Î »ı. fiı Á‹…HΉ΂Îfiı
                                 ÷˘ ¿Ëı‰_ … fiÎ ’Õı, ±ı ÷˘ ‹ËŸ ÷fl÷ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiάı.
   ±ÎÏl÷ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ¬Ì·ı ⁄_‘Ì √Λ ˢ›, ÷ıfiı ‹Îfḻı ÷˘
±ı @›Î_ Ω›? CÎflfiÎ ‹ÎHÎÁ˘ ¬Ì·ı ⁄Î_‘ı·Î_ …ı‰Î »ı, ÷ıfiı ‹Îfḻı ÷˘     Á΋Îfi˘ ÿ˘Ê … fiÎ Ωı≥±ı, fiËŸ ÷˘ ±ıfiÎ◊Ì ÷˘ Á_ÁÎfl ⁄√ÕÌ
±Î’HÎı fi_√˘Õ ¿Ëı‰Î≥±ı. ±ıfiı »˘ÕÌ ÿı fiı ’»Ì ‹Îfl, ÷˘ ÷ı ÷fiı ‹ÎflÂı  Ω› »ı. ’˘÷ÎfiÎ … ÿ˘Ê Ωı Ωı ¿fl‰Î. ±Î’HÎÎ … ¿‹˝fiÎ µÿ›fi_ Œ‚
±◊‰Î ÷˘ fiÎÁÌ …Âı. ⁄Î_‘ı·Îfiı ‹Îfl‰_ ±ı ÂÒfl‰ÌflfiÎ_ ¿Î‹ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ?  »ı ±Î ! ‹ÎÀı ¿_≥ ¿Ëı‰Îfi_ … fiÎ flèÎ_ fiı ?
±ı ÷˘ ⁄Λ·ÎfiÎ_ ¿Î‹ ¿Ëı‰Î›.                        ⁄‘Î_ ±L›˘L› ÿ˘Ê ÿı ¿ı “÷‹ı ±Î‰Î »˘, ÷‹ı ÷ı‰Î_ »˘.” fiı ¤ı√Î_
   CÎflfiÎ ‹ÎHÎÁfiı ÷˘ ÁËı…ı › ÿ—¬ ÿı‰Î› … fiËŸ. …ıfi΋Î_ Á‹…    ⁄ıÁÌfiı Àı⁄· ’fl ¬Î›. ±Î‹ ‰ıfl ‹ËŸ ⁄_‘Λ »ı, ±Î ‰ıfl◊Ì ÿÏfi›Î ∂¤Ì
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                        83   84                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

flËÌ »ı. ÷ı◊Ì ÷˘ ±‹ı ¿èÎ_ ¿ı “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿flΩı.” ±ıfiÎ◊Ì ‰ıfl ⁄_‘       »˘¿flα˘ »˘¿flÌfiÌ ’Á_ÿ√Ì ¿fl÷Î ’Ëı·Î_ ⁄Ë_ «Ò_◊ı »ı. ⁄Ë ¨«Ì
◊Λ.                                 »ı, ⁄Ë fiÌ«Ì »ı, ⁄Ë ΩÕÌ »ı, ⁄Ë ’Î÷‚Ì »ı, …flÎ ¿Î‚Ì »ı. ‹ıfl
                                   «¿¿fl, ±Î ÷ı ¤ı_Á »ı ? »˘¿flÎ_±˘fiı Á‹… ’ÎÕ˘ ¿ı ·Bfi ¿fl‰ÎfiÌ flÌ÷
          Á¬ ·ı÷Î_ ŒÁ΋HÎ ‰‘Ì !
                                   Â_ ˢ› ! ÷Îflı …≥fiı »˘ÕÌfiı Ωı‰Ì fiı ±Î_¬◊Ì ±Î¿Ê˝HÎ ◊Λ ±ı ±Î’HÎ_
   Á_ÁÎflÌ ‹ÌÃÎ≥‹Î_ Â_ »ı ? ¿≥ ±ı‰Ì ‹ÌÃÎ≥ »ı ¿ı …ı CÎÕ̉Îflı ›    ·Bfi fiyÌ … »ı ±fiı ±Î¿Ê˝HÎ fiÎ ◊Λ ÷˘ ±Î’HÎı ⁄_‘ flά‰_.
À¿ı ? ‰‘Îflı ¬Î‘Ì Ë˘› ÷˘ ±∞Hν ◊Λ, ±˘»Ì ¬Î‘Ì Ë˘› ÷˘ ‹ËŸ
·Î·« ’ıÁı. ‰‘Îflı ¬Î› ÷˘ ‹ËŸ ÷flŒÕ΋HÎ ◊Λ. Á¬ ±ı‰_ ˢ‰_ Ωı≥±ı               “…√÷” ‰ıfl ‰Î‚ı … !
¿ı ÷flŒÕ΋HÎ fiÎ ◊Λ. …\±˘fiı, ±Î ÿÎÿÎfiı »ı fiı ±ı‰_ ÁfiÎ÷fi Á¬ !          ±Î ÷˘ “±Î‹ Œfl, ÷ı‹ Œfl” ¿flı ! ±ı¿ »˘¿fl˘ ±Î‰_ ⁄˘·÷˘ Ë÷˘
   Á¬ ’Õı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ·˘¿ ÂÎÿÌ ¿flı »ı, I›Îflı ∂·À_ ‰‘Îflı       ÷ıfiı ‹ı_ ÷˘ ¬¬ÕÎT›˘. ‹ı_ ¿èÎ_, “÷ÎflÌ ‹‘fl ˵ ‰Ë ◊≥ Ë÷Ì. ÷_ ¿≥
ŒÁ΋HÎ ·Î√ı. ‹fiı ¿˘≥ “ËıS’fl” ‹‚ı, Á_ÁÎfl ÁÎfl˘ «Î·ı ±ı‰˘ ¿˘≥      Ω÷fi˘ ‹ÎHÎÁ »ı ÷ı ?” VhÎ̱˘fi_ ±ÎÀ·_ ⁄‘_ C΢fl ±’‹Îfi ! ±Î…ı
“’ÎÀ˝fifl” ‹‚ı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ÂÎÿÌ ¿flı »ı fiı ?               »˘¿fḻ˘ ‰‘Îflı ‰‘Ì √≥ »ı ÷ı◊Ì VhÎ̱˘fi_ ±’‹Îfi ◊Λ »ı. ’Ëı·Î_
                                   ÷˘ ±Î Õ˘⁄α˘fi_ C΢fl ±’‹Îfi ◊÷_ Ë÷_, ÷ıfi˘ ±Î ⁄ÿ·˘ ‰Î‚ı »ı.
   Á_ÁÎfl ±Î‹ ±Î¿Ê˝¿ ˢ› ’HÎ ‹ËŸ ’ıÃÎ ’»Ì ‹Ò_{‰HÎ ◊Λ, ’»Ì      ’Ëı·Î_ ÷˘ ’Î_«Á˘ Õ˘⁄α˘-flÎΩ±˘ ·Î≥fi⁄_‘ ∂¤Î flËı fiı ±ı¿
fiÌ¿‚Λ fiËŸ. ·yÕ ¿Î ·~È Ωı ¬Î› ‰˘ ¤Ì ’V÷Λ, Ωı fiÎ ¬Î›         flÎ…¿<_‰flÌ ‰fl‹Î‚Î ’ËıflΉ‰Î fiÌ¿‚ı, fiı Õ˘⁄α˘ Õ˘¿ ±Î√‚ ‘flÌfiı
‰˘ ¤Ì ’V÷Λ.”                             ∂¤Î flËı ! ¿<_‰flÌ ±Î√‚ ¬ÁÌ ¿ı Õ˘⁄Îfiı ¿Î’˘ ÷˘ ·˘ËÌ › fiÎ fiÌ¿‚ı !
   ’ˆHÎÌfiı ’V÷ΉÎfi_, ’HÎ ’V÷ΉÎ◊Ì iÎÎfi ◊Λ. ±fi¤‰iÎÎfi ◊‰_      ¿ı‰_ C΢fl ±’‹Îfi ! ⁄Y›_, ±Î ’ˆHΉÎfi_ !! ±ıfiÎ ¿fl÷Î fiÎ ’ˆH›Î ˢ›
Ωı≥±ı fiı ? ±ı‹fiı ±ı‹ «˘’ÕÌ ‰Î_«ı ÷˘ ¿_≥ ±fi¤‰iÎÎfi ◊Λ ?        ÷˘ ÁÎv_ !!
«˘’ÕÌ ‰Î_«Ìfiı ¿_≥ ‰ˆflÎ√ ±Î‰ı ? ‰ˆflÎ√ ÷˘ ’V÷Ή˘ ◊Λ I›Îflı ◊Λ.        ±fiı ±Î…¿Î· ÷˘ »˘¿fḻ˘ ˵ ¿Ëı÷Ì ◊≥ √≥ »ı ¿ı …flÎ ±Î‹
         ±Î flÌ÷ı ·Bfi fiyÌ ◊Λ !                Œfl˘ ÷˘ ? ÷‹ı …flÎ ¿ı‰Î ÿı¬Î‰ »˘ ? …\±˘, ±Î’HÎı ±Î‹ Ωı‰ÎfiÌ
                                   “ÏÁVÀ‹” ¿ÎœÌ ÷˘ ±Î ‰ıÊ ◊›˘ fiı ±Î’H΢ ? ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ “ÏÁVÀ‹”
    ±ı¿ ⁄ıfifiı ’flHΉ_ … fiˢ÷_, ±ı‹fiÎ_ CÎflfiÎ_ ‹ÎflÌ ’ÎÁı ÷ıfiı ÷ıÕÌ  … fiÎ ’ÎÕ̱ı ÷˘ Â_ ¬˘À_ ? ±Î ±Î’HÎı ·Œv_ CÎÎS›_ ÷˘ ±Î’HÎfiı ±ı
·ÎT›Î_. I›Îflı ‹ı_ ±ıfiı Á‹Ω‰Ì, ’ˆH›Î ‰√fl «Î·ı ±ı‹ fi◊Ì ±fiı ’ˆHÎÌfiı   ·Œv_ ‰K›_.
’V÷ΛΠ‰√fl «Î·ı ÷ı‹ fi◊Ì. ‹ÎÀı ±Î ⁄‘Ì fl˘¿¿‚ÎÀ flËı‰Î ÿı fiı Ë_
¿Ë_ »\_ ±ı ≠‹ÎHÎı ÷_ ’flHÎÌ Ω. …ı‰˘ ‰fl ‹‚ı ±ı‰˘, ’HÎ ‰fl ÷˘ ‹Y›˘        ±Î ¿Î‚‹Î_ … »ıS·Î_ ’Î_«ı¿ ËΩfl ‰Ê˝◊Ì ’vÊ˘ ¿L›Î ·ı‰Î Ω›
fiı ? ¿˘≥ ’HÎ Ω÷fi˘ ‰fl Ωı≥±ı. ±ıÀ·ı ·˘¿˘fiı ±Î_√‚Ì ¿fl‰ÎfiÌ À‚Ì      »ı. ÷ı ’Ëı·Î_ ÷˘ ⁄Î’ V‰›_‰fl fl«ı fiı ÷ıfiÌ ‹ËŸ ’ı·Î Á˘ Õ˘⁄Î ±Î‰ı·Î
Ω› fiı ! ±fiı @›Î ±Î‘Îflı ‘HÎÌ ‹‚ı »ı ±ı ‹ı ÷ıfiı Á‹ΩT›_. ⁄ıfi       ˢ› ! ÷ı‹Î◊Ì ¿L›Î ±ı¿ Õ˘⁄Îfiı ’ÎÁ ¿flı ! ±Î flÌ÷ı ’ÎÁ ¿flÌfiı
Á‹∞ √≥, fiı ‹ÎflÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ’ˆHÎÌ. ’HÎ ’»Ì ‰fl …flÎ ÿı¬Î‰Õ˘       ’ˆHΉÎfi_ ˢ› ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_ fiÎ ’ˆHΉ_ ÁÎv_. ±Î ⁄‘Î Õ˘⁄Î ·Î≥fi⁄_‘ ∂¤Î
fiÎ ·ÎB›˘. ’HÎ ±ıHÎı ¿èÎ_ ¿ı ‹fiı ÿÎÿÎ∞±ı ¿èÎ_ »ı ±ıÀ·ı ’flHΉ_ …    ˢ›, ÷ı‹Î_◊Ì ¿L›Î ‰fl‹Î‚Î ·≥fiı fiÌ¿‚Ì Ë˘›. ⁄‘Î_fiÎ ‹fi‹Î_ ·Î¬
»ı. ⁄ıfifiı ’ˆHÎ÷Î ’Ëı·Î_ iÎÎfi ±ÎM›_, ±fiı ’»Ì ÷˘ ±ıHÎı ‹Îfl˘ ±ı¿ ÂOÿ   ±ÎÂα˘ ˢ› ÷ı Õ˘¿Ì ±Î√‚ ‘›Î˝ ¿flı ! ±Î flÌ÷ı ±Î’HÎÌ ’Á_ÿ√Ì
±˘‚_B›˘ fiÏË fiı ⁄ıfi ±ı¿ÿ‹ Á¬Ì ◊≥ √≥.                  ‰Ë ¿flı ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ …L‹ … fiÎ ·ı‰˘ ÁÎfl˘ ! ÷ı ±Î…ı ±ı Õ˘⁄α˘
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                         85   86                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

VhÎ̱˘fi_ ¤›_¿fl ±’‹Îfi ¿flÌfiı ‰ıfl ‰Î‚ı »ı ! VhÎÌfiı Ωı‰Î Ω› I›Îflı         ¿˘‹fiÁıLÁ‰Î‚˘ CÎfl‹Î_ ‹÷¤ıÿ ◊‰Î … fiÎ ÿı. ±ı “¿˘‹fiÁıLÁ”
¿Ëı, “±Î‹ Œfl, ÷ı‹ Œfl.”                         @›Î_◊Ì ·Î‰ı ? ±ı ÷˘ “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’ÎÁı ⁄ıÁı, “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÎ «flH΢fi_
       “¿˘‹fiÁıLÁ”◊Ì “Á˘S›Âfi” ±Î‰ı !               Áı‰fi ¿flı I›Îflı “¿˘‹fiÁıLÁ” µI’Lfi ◊Λ. “¿˘‹fiÁıLÁ”‰Î‚˘ CÎfl‹Î_ ¿ı
                                    ⁄ËÎfl @›Î_› {CÎÕ˘ … fiÎ ◊‰Î ÿı. ±Î ‹_⁄≥‹Î_ ‹÷¤ıÿ ‰√flfiÎ_ CÎfl
    Ë_ ⁄‘Î_fiı ±ı‹ fi◊Ì ¿Ëı÷˘ ¿ı ÷‹ı ⁄‘Î_ ‹˘ZÎı «Î·˘. Ë_ ÷˘ ±ı‹    ¿ıÀ·Î_ ? ‹÷¤ıÿ ◊Λ I›Î_ “¿˘‹fiÁıLÁ” ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ?
¿Ë_ »\_ ¿ı “∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚Î Â̬˘.” “¿˘‹fiÁıLÁ” ◊˘ÕÌ CÎHÎÌ ÷˘
Â̬˘ ·˘¿˘fiÌ ’ÎÁı◊Ì ! I›Îflı ÂıÏÛα˘ ‹fiı ¿Ëı »ı ¿ı, “±‹fiı           CÎfl‹Î_ ‰Î≥Œ ¿Ëı ¿ı, ±I›Îflı ÿËÎÕ˘ »ı ÷˘ ±Î’HÎı “fiÎ, flÎ÷ »ı”
¿˘‹fiÁıLÁ ÷˘ »ı.” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “¿˘‹fiÁıLÁ” ˢ› ÷˘ ±Î‰_ ˢ› fiËŸ.    ¿ËÌfiı {CÎÕÎ ‹Î_Õ̱ı ÷˘ ÷ıfi˘ @›Îflı ’Îfl ±Î‰ı ? ±Î’HÎı ÷ıfiı ¿Ë̱ı
÷_ ÷˘ ÕŒ˘‚ »ı. ÂıÃı ’Ò»›_, “¿˘‹fiÁıLÁ ±ıÀ·ı Â_ ?” ‹ı_ ¿èÎ_, “¿˘‹fiÁıLÁ  ¿ı, “±‹ı ÷fiı ωfi_÷Ì ¿fḻı »Ì±ı ¿ı flÎ÷ »ı, …flÎ ⁄ËÎfl ÷’ÎÁ ¿fl
±ıÀ·ı ±ı‰flÌTËıfl ±ıM·Ì¿ı⁄·-◊Ì›flÌÀÌ¿·Ì ±ı{ ‰ı· ±ı{ ≠ı@ÀÌ¿·Ì.”      fiı.” ÷˘ › ±ı ¿Ëı ¿ı, “fiÎ, Ïÿ‰Á … »ı I›Îflı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “› ±Îfl
√‹ı ÷ı‰_ ÷΂_ ˢ›, ¿ÀΛı·_ ˢ› ¿ı √‹ı ÷ı‰_ ˢ› ’HÎ ¿>_«Ì fiάı ¿ı    ¿flı@À. ‹ÎflÌ ¤Ò· ◊≥ √≥.” ÷˘ ±Î’HÎÌ ≠√Ï÷ ‹_ÕΛ, fiËŸ ÷˘ ±Îfi˘
÷fl÷ ∂CÎÕÌ Ω› ±ıfi_ fi΋ ¿˘‹fiÁıLÁ. ÷‹Îflı ÷˘ ÷΂Î_ ∂CÎÕ÷Î_ fi◊Ì,      ’Îfl ±Î‰ı ÷ı‹ fi◊Ì. ±Î ÷˘ “⁄Λ’ÎÁfl” (‰Àı‹Î√˝) »ı ⁄‘Î. “‰Î≥Œ”
‰œ‰ÎÕ˘ ¿fl˘ »˘ ±fiı ÷΂Î_ ÷˘Õ˘ »˘ ! ±flı, µ’fl CÎHÎ ‹˘À˘ ‹Îfl˘ »˘ !     ’HÎ “⁄Λ’ÎÁfl” »ı.

    ‹÷¤ıÿ ÷‹fiı ’Õı »ı ? ‹÷¤ıÿ ±ıÀ·ı Â_ ? ÷΂_ µCÎÎÕ÷Î_ fiÎ              Ïfl·ıÏÀ‰, ±_÷ı ÿ√˘ Á‹Ω› !
±Î‰Õu_ ÷ı ¿˘‹fiÁıLÁ @›Î_◊Ì ·Î‰ı ? ‹Îv_ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ’Òflı’ÒflÌ hÎHÎÁ˘       ±Î ⁄‘Ì “flÌ·ıÀ̉” Á√Î≥±˘ »ı. “Ïfl›·” Á√Î≥ ±Î‹Î_ ¿˘≥ »ı
ÁÎà ÏÕ√˛ÌfiÌ Á_’ÒHν “¿˘‹fiÁıLÁ” fiΠˢ›, ’HÎ «Î·ÌÁ ÏÕ√˛Ì, ’«ÎÁ      … fiËŸ. ±flı, ±Î ÿıË … “Ïfl·ıÏÀ‰” »ı fiı ! ±Î ÿıË … ÿ√˘ »ı, ÷˘
ÏÕ√˛Ìfi_ ±Î‰Õı fiı ? ±ı‰_ K›Îfi‹Î_ ·Ì‘_ ˢ› ÷˘ ? ±ı¿ ¤ ω«ÎflHÎÎ     ±ı ÿ√ÎfiÎ_ Á√Î_ ¿ıÀ·Î_ ËÂı ? ±Î ÿıËfiı ±Î’HÎı fl˘… fi‰ÕΉ̱ı,
µ’fl «œ›˘ ˢ› ÷˘ ±ıfiı ±ı ω«ÎflHÎÎ ÁÎ_¤flı fiı ±ı Ω√˛÷ ◊≥ Ω›.       ‘˘‰ÕΉ̱ı ÷˘ › ’ıÀ‹Î_ ÿ—¬ı ÷˘ ±ı‹ ¿Ë̱ı ¿ı fl˘… ÷ÎflÌ ±ÎÀ·Ì
¤ ω«ÎflHÎÎfiÎ_ ⁄Ì… ’Õı, ’»Ì ±ı ω«ÎflHÎÎ «Î· ◊≥ Ω›. ’HÎ ±Î       ±ÎÀ·Ì ‹Î‰…÷ ¿v_ »\_ ÷˘ ±Î…ı …flÎ ÂÎ_÷ flËı fiı ? ÷˘ › ±ı CÎÕ̉Îfl
÷˘ Âıà ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ·Z‹ÌfiÎ fiı ·Z‹ÌfiΠω«Îfl˘‹Î_ … CÎÒQ›Î ¿flı !      ÂÎ_÷ fiÎ flËı. ±ı ÷˘ ±Î⁄w ·≥ fiάı. ±flı, ±Î ⁄hÎÌÁ ÿÎ_÷‹Î_◊Ì ±ı¿
±ıÀ·ı ‹Îflı ÂıÃfiı ¿Ëı‰_ ’Õı »ı ¿ı, “ÂıÃ, ÷‹ı ·Z‹Ì ’λ‚ ’ÕuÎ »˘ ?    ÿ—¬÷˘ ˢ› fiı ÷˘ › ±ı ⁄Ò‹˘ ’ÕΉÕΉı. ±Î¬_ CÎfl ¤flΛ ±ıÀ·Î ÷˘
CÎıfl ⁄‘_ ¤ı‚Î¥ √›_ »ı !” »˘Õ̱˘ ‹˘Àfl ·¥fiı ±Î‹ …÷Ì Ë˘›,         ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì‹Î_ ÿÎ÷HÎ ¿›Î˝ ˢ›, fl˘… ’Ÿ»Ì ‹Îfl‹Îfl ¿flÌ Ë˘› ÷˘›
»˘¿flα˘ ÷ı‹ Ω› fiı ÂıÃÎHÎÌ ±Î ⁄Î…\ Ω›. “ÂıÃ, ÷‹ı ÷˘ ⁄‘Ì flÌ÷ı      ‹˘œ_ ÁÎŒ fiÎ ◊Λ ! ±ı ÷˘ Ë÷_ ÷ı‰_ fiı ÷ı‰_ … ’λ\_. ±ıÀ·ı ±Î ÷˘
·Ò_ÀÎ¥ √›Î »˘!” I›Îflı ÂıÃı ’Ò»›_, “‹Îflı ¿fl‰_ Â_ ?” ‹ı ¿èÎ_, “‰Î÷fiı   ÿ√˘ »ı. ‹ÎÀı ‹fiW› ±‰÷Îfl fiı ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ …L‹ ◊Λ, ¨«Ì iÎÎÏ÷‹Î_
Á‹Ωıfiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ∞‰fi ∞‰‰_ ±ı Á‹Ωı. ±ı¿·Î ’ˆÁÎ ’λ‚ fiÎ ’Õ˘.       …L‹ ◊Λ ±fiı Ωı ‹˘ZÎfi_ ¿Î‹ fiÎ ¿ÎœÌ ·Ì‘_ ÷˘ ÷_ ¤À¿Î≥ ‹›˘˝ !
ÂflÌflfi_ K›Îfi flά÷Î flˢ, fiËŸ ÷˘ ËÎÀ˝-Œı≥· ◊Âı.” ÂflÌflfi_ K›Îfi,       Ω ÷Îv_ ⁄‘_ … fi¿Î‹_ √›_ !!
’ˆÁÎfi_ K›Îfi, »˘¿fḻ˘fiÎ Á_V¿Îflfi_ K›Îfi, ⁄‘Î ¬ÒHÎÎ ‰Î‚‰ÎfiÎ »ı. ±ı¿
¬ÒH΢ ÷‹ı ‰Î‚ ‰Î‚ ¿fl˘ »˘, ˉı ⁄_√·Î‹Î_ ±ı¿ … ¬ÒH΢ {Î’À {Î’À              ¿_≥¿ Á‹…‰_ ÷˘ ’ÕÂı fiı ?!
¿fḻı fiı ⁄Ì…ı ⁄‘ı ’Ò_Ωı ’Õu˘ ˢ› ÷˘ ¿ı‰_ ◊Λ ? ⁄‘Î … ¬ÒHÎÎ         ¤·ı ‹˘ZÎfiÌ …wfl ⁄‘Îfiı fiΠˢ›, ’HÎ “¿˘‹fiıÁLÁ”fiÌ …wfl ÷˘
‰Î‚‰ÎfiÎ »ı. ±Î flÌ÷ı ÷˘ ∞‰fi ¿ı‹ Ï…‰Î› ?                 ⁄‘Îfiı ¬flÌ. ±Î ÷˘ “¿˘‹fiÁıLÁ” fiËŸ ˢ‰Î◊Ì CÎflfi_ ¬Î≥-’Ìfiı
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                        87   88                        @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

±◊Õ΋H΢ ◊Λ »ı. ⁄‘Î ¿_≥ ¿Î‚Î_ ⁄Ωfl ¿flı »ı ? »÷Î_ CÎflfiÎ hÎHÎ         VhÎÌ ÁÎÕÌ ·Î‰‰Îfi_ ¿Ëı ÿ˘œÁ˘ wÏ’›ÎfiÌ, ÷˘ ±Î’HÎı ’E«ÌÁ
‹ÎHÎÁ˘‹Î_ ÁÎ_… ’Õuı ÷ıhÎÌÁ ‹÷¤ıÿ ’Õı »ı. ±Î‹Î_ Â_ Á¬ ’Õı ? ’»Ì    ‰‘Îflı ±Î’̱ı. ÷ı » ‹ÏËfiÎ Á‘Ì ÷˘ «Î·ı. Á‹…‰_ ’Õı, ·Î≥Œ ±ıÀ·ı
fiŒŒÀ ◊≥ ∞‰ı. ±ı V‰‹Îfi ‰√flfi_ ∞‰fi Â_ ¿Î‹fi_ ? ±ı‹Î_ ›          ·Î≥Œ »ı ! ±Î ÷˘ ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚Î fiΠˢ› fiı ‰Ë ¿fl‰Î Ω› !
‹ıÏ…VÀˇıÀ ÁÎËı⁄ ¿˘À˝‹Î_ ÁÎ÷ ‰Ê˝fiÌ ÁΩ Ã˘¿Ìfiı ±ÎT›Î ˢ›, ’HÎ CÎıfl    ‰√fl ÁÏÀ˝ÏŒ¿ıÀı ‘HÎÌ ◊‰Î √›Î, ‘HÎÌ ◊‰Î ‹ÎÀıfiÌ ·Î›¿Î÷fi_ “ÁÏÀ˝ÏŒ¿ıÀ”
’_ÿfl-’_ÿfl ÿËÎÕÎ◊Ì ¿ıÁ ”’ı_ÏÕ_√‹Î_” ’Õu˘ ˢ› ! ⁄Î≥ÁÎËı⁄ ΩıÕı      ˢ‰_ Ωı≥±ı ÷˘ … ⁄Î’ ◊‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl ≠ÎM÷ ◊Λ. ±Î ÷˘ ‰√fl
±⁄˘·Î ˢ› ! I›Îflı ±Î’HÎı ‹ıÏ…VÀˇıÀ ÁÎËı⁄fiı ’һ̱ı ¿ı, “¿ı‹      ±Ï‘¿Îflı ⁄Î’ ◊≥ √›Î fiı ’λÎ_ ÿÎÿÎ › ◊Λ ! ±Îfi˘ @›Îflı ’Îfl
ÁÎËı⁄ ?” I›Îflı ÁÎËı⁄ ¿Ëı ¿ı, “⁄Î≥ ⁄Ë ¬flÎ⁄ »ı, Ï⁄·¿<· …_√·Ì      ±Î‰Âı ? ¿_≥¿ Á‹…‰_ Ωı≥±ı.
»ı.” ˉı ⁄Î≥ÁÎËı⁄fiı ’һ̱ı ¿ı, “¿ı‹ ÁÎËı⁄ ÷˘ ⁄Ë ÁÎflÎ ‹ÎHÎÁ »ı              Ïfl·ıÏÀ‰‹Î_, ÷˘ ÁÎ_‘‰Îfi_ !
fiı ?!” I›Îflı ⁄Î≥ÁÎËı⁄ ¿Ëı, “…‰Î ÿ˘ fiı fi΋. fl˘Àfi ‹ÎHÎÁ »ı.” ˉı
±Î‰_ ÁÎ_¤‚̱ı, I›Î_◊Ì … fiÎ Á‹∞ …≥±ı ¿ı ±Î ⁄‘ ’˘·_’˘· »ı           ±Î ÷˘ “Ïfl·ıÏÀ‰” Á√Î≥±˘ »ı. Ωı “Ïfl›·” Á√Î≥ ˢ› fiı, ÷˘
…√÷ ? ±Î‹Î_ ¿flı@ÀfiıÁ …ı‰_ ¿Â_ … fi◊Ì.                 ÷˘ ±Î’HÎı …yı «œı·Î ¿Î‹fiÎ ¿ı ÷_ Á‘flı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì …yı «œÌÂ.
                                   ’HÎ ±Î ÷˘ “Ïfl·ıÏÀ‰” ! “Ïfl·ıÏÀ‰” ±ıÀ·ı ±ı¿ ¿·Î¿ Ωı ⁄≥ÁÎËı⁄ ΩıÕı
    “‰Î≥Œ” Ωı Âο ‹˘_CÎÎ ¤Î‰fi_ ·Î‰Ì ˢ› ÷˘ Âο Ωı≥fiı ±y‹a     Ω‹Ì Ω› ÷˘ ⁄ıµfiı “ÕΛ‰˘Á˝”fi˘ ω«Îfl ±Î‰Ì Ω›, ’»Ì ±ı
÷ÕÒ¿ı, ±ÎÀ·Î ‹˘CÎÎ ¤Î‰fi_ ÷ı Âο ·‰Î÷_ ËÂı ? I›Îflı ⁄Î≥ÁÎËı⁄ ¿ËıÂı,   ω«Îfl⁄Ì…fi_ {ÎÕ ◊Λ. ±Î’HÎı Ωı, “‰Î≥Œ”fiÌ …wfl ˢ› ÷˘ ±ı ŒÎÕŒÎÕ
“±Î ÷‹ı ‹ÎflÌ ’fl ±ıÀı¿ ¿›˘˝.” ±ı‹ ¿ËÌfiı ⁄Î≥ “Õ⁄· ±ıÀı¿” ¿flı ˉı    ¿flı ÷˘ ±Î’HÎı ÁÎ_‘ ÁÎ_‘ ¿fl‰_. ÷˘ … ±Î “Ïfl·ıÏÀ‰” Á_⁄_‘ À¿ı, fiËŸ
±Îfi˘ ’Îfl @›Î_ ±Î‰ı ? “‰Î≥Œ” Ωı ‹˘_CÎÎ ¤Î‰fi_ Âο ·Î‰Ì ˢ› ÷˘      ÷˘ ÷ÒÀÌ Ω›. ⁄Î’ ΩıÕı › “flÌ·ıÀ̉” Á_⁄‘ »ı. ·˘¿ ÷˘ “Ïfl›·” Á√Î≥
±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “⁄Ë ÁÎv_ ¿›Ù, ‹ÎflÎ ‘fi¤ÎB› ! ⁄οÌ, ‹ÎflÎ …ı‰Î       ‹ÎfiÌfiı ⁄Î’ ΩıÕı «œı …yı. ±ı Á‘flı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì …yı «œ‰_ ? ‹ıfl
·˘Ï¤›Î◊Ì ±ÎÀ·_ ‹˘_CÎ_ fiÎ ·‰Î÷.”                    «yfl, ±ı‹ ¿fl÷Î_, Á‘fl÷Î_ ÷˘ Õ˘Á˘ ‹flÌ …Âı! ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±ıfiÌ Áı‰Î
                                   ¿fl fiı Ï⁄«Îfl˘ ‰ıfl ⁄Î_‘Ìfiı Ω› ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±ıfiı ÏfiflÎ_÷ı ‹fl‰Î ÿı fiı !
    ±‹ı ±ı¿ …HÎfiı I›Î_ ∂÷flı·Î. ÷ı ±ıfiÎ_ ‰Î≥Œ »ıÀı◊Ì ÷Hλ˘     ±ıfiÎ_ ÏÂ_√ÕÎ_ ±ıfiı ¤Îflı. ¿˘≥fiı ‰ÌÁ ‰ÌÁ eÀ ·Î_⁄Î_ ÏÂ_√ÕÎ_ ˢ› ÷ı‹Î_
‹ÎflÌfiı «Î ‹Ò¿Ì √›Î_. Ë_ Á‹∞ √›˘ ¿ı ±Î ⁄ıµfiı ¿_≥¿ ¤Î_…√Õ ’Õı·Ì     ±Î’HÎfiı Â_ ¤Îfl ?! …ıfiΠˢ› ÷ıfiı ¤Îfl.
»ı. ‹ı_ ⁄Ëıfifiı ⁄˘·Î‰Ìfiı ’Ò»›_, “÷Hλ˘ ¿ı‹ ‹Î›˘˝ ?” ÷˘ ±ı ¿Ëı, “fiÎ,
±ı‰_ ¿Â_ fi◊Ì.” ‹ı_ ±ıfiı ¿èÎ_, “÷ÎflÎ ’ıÀ‹Î_ Â_ ‰Î÷ »ı ±ı Ë_ Á‹∞       ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ Œfl… ⁄Ω‰‰Ì. ‹ÎÀı …yı fiÎ «œ˘, ÷fl÷ ‰Î÷fi˘
√›˘ »\_. ‹ÎflÌ ’ÎÁı »\’Ήı »ı ? ÷ı_ ÷Hλ˘ ‹Î›˘˝ ÷˘ ÷Îfl˘ ‘HÎÌ › ‹fi‹Î_  µ¿ı· ·Î‰Ì fiά˘. ÷ı‹ »÷Î_ Á΋˘ ‹ÎHÎÁ ⁄Ë ⁄Î{ı ÷˘ ¿Ë̱ı ¿ı, “Ë_
Á‹∞ √›˘ ¿ı Â_ Ë¿Ì¿÷ »ı. ±Î ±ı¿·_ ¿’À »˘ÕÌ ÿı »ÎfiÌ‹ÎfiÌ, Ωı           ı      _
                                   ÷˘ ’Ëı·◊Ì … ÕŒ˘‚ »\. ‹fiı ÷˘ ±Î‰_ ±Î‰Õ÷_ … fi◊Ì.” ±ı‰_ ¿ËÌ ÿÌ‘_
Á¬Ì ◊‰_ ˢ› ÷˘.”                           ±ıÀ·ı ’ı·˘ ±Î’HÎfiı »˘ÕÌ ÿı. …ı ÷ı flV÷ı »^ÀÌ Ω±˘ ±fiı ‹fi‹Î_ ±ı‹
                                   fiËŸ ‹ÎfiÌ ⁄ıÁ‰Îfi_ ¿ı ⁄‘Î_ «œÌ ⁄ıÁÂı ÷˘ Â_ ¿flÌÂ_ ? ±ı Â_ «œÌ ⁄ıÁı ?
   ’vÊ ÷˘ ¤˘‚Πˢ› fiı ±Î ÷˘ VhÎ̱˘ «Î·ÌÁ ‰Ê˝ µ’fl ’Î_«-       «œÌ ⁄ıÁ‰ÎfiÌ ¿˘≥ „@÷ … ‘flΉ÷_ fi◊Ì. ±Î ⁄‘Î_ ¿‹˝fiÎ µÿ›◊Ì
’E«ÌÁ √΂˘ ÿÌ‘Ì Ë˘› ÷˘ ÷ı ¿ËÌ ⁄÷Ήı ¿ı ÷‹ı ÷ı ÿËÎÕı ±Î‹ ¿Ëı÷Î     ¤‹flÕÎ fiΫı »ı ! ‹ÎÀı …ı‹ ÷ı‹ ¿flÌfiı ±Î…fi˘ Âø‰Îfl @·ı ‰√fl ¿ÎœÌ
Ë÷Î ! ‹ÎÀı ÁΫ‰Ìfiı VhÎÌ ΩıÕı ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·ı‰Î …ı‰_ »ı. VhÎÌ ÷˘ ±Î’HÎÌ                  _ ı
                                   fiά˘, ¿· ¿Ì ⁄Î÷ ¿· ÿı¬ ·ı√. ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ¿_≥¿ ÀıÀ˘ eÀ‰Îfi˘ ◊›˘
’ÎÁı ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·ıÂı. ’HÎ ±Î’HÎfiı fi◊Ì ±Î‰Õ÷_.                                   _ ı
                                   ÷˘ √‹ı ÷ı flÌ÷ı ÷ıfiı œÎ_¿Ì ÿı‰˘, ÏŒfl ÿı¬ ·ı√. ±Î‹ Ïÿ‰Á˘ ¿Îœ‰Î.
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                        89   90                        @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

        ±ı Á‘flı·_ @›Î_ Á‘Ì À¿ı ?!                  ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±ı ÁÌ‘Ì ◊≥ Ω› ?
    ÿflı¿ ‰Î÷‹Î_ ±Î’HÎı Á΋Îfiı “±ıÕ…VÀ” ◊≥ …≥±ı ÷˘ ¿ıÀ·_ ⁄‘_       ÿÎÿÎlÌ — ÁÌ‘Î ◊‰Îfi˘ ‹Î√˝ … ’Ëı·ı◊Ì ±Î »ı. ÷ı ¿Ï‚›√‹Î_
Áfl‚ ◊≥ Ω›. ±Î’HÎı ΩıÕı Â_ ·≥ …‰Îfi_ »ı ? ¿˘≥ ¿ËıÂı ¿ı, “¤Î≥,      ·˘¿˘fiı ’˘ÊÎ÷_ fi◊Ì. ’HÎ ±ıfiÎ ‰√fl »^À¿˘ fi◊Ì.
±ıfiı ÁÌ‘Ì ¿fl˘.” “±flı, ±ıfiı ÁÌ‘Ì ¿fl‰Î …≥ ÷˘ ÷_ ‰Î_¿˘ ◊≥ …≥Â.”
‹ÎÀı “‰Î≥Œ”fiı ÁÌ‘Ì ¿fl‰Î …¢ fiËŸ, …ı‰Ì ˢ› ÷ıfiı ¿flı@À ¿Ë̱ı.         ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ±CÎfl_ ⁄Ë »ı.
±Î’HÎı ±ıfiÌ ΩıÕı ¿Î›‹fi_ ÁÎœ<_-ÁÏË›Îv_ ˢ› ÷˘ …\ÿÌ ‰Î÷ »ı, ±Î        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ. ±ı ±CÎfl_ fi◊Ì, ±ı … ÁËı·_ »ı. √ΛfiÎ_ ÏÂ_√ÕÎ
÷˘ ±ı¿ ±‰÷Îfl ’»Ì ÷˘ @›Î_› ω¬flÎ≥ ’ÕÂı. ⁄_fiıfiÎ ‹flHο΂ …\ÿÎ,      √Λfiı ¤Îflı.
⁄_fiıfiÎ_ ¿fl‹ …\ÿÎ_ ! ¿Â_ ·ı‰Î› fiËŸ fiı ÿı‰Î› fiËŸ ! ±ËŸ◊Ì ÷ı ¿˘fiı
I›Î_ …Âı ÷ıfiÌ ÂÌ ¬⁄fl ? ±Î’HÎı ÁÌ‘Ì ¿fḻı fiı ±Î‰÷Î …L‹ı Ω›          ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎfiı ’HÎ ±ı ‹Îflı fiı ?
¿˘”¿fiı ¤Î√ı !                                ÿÎÿÎlÌ — ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ±Î’HÎfiı ‰Î√Ì Ω›. ÏÂ_√Õ_ ‰Î√‰Î ±Î‰ı
   ≠ffi¿÷ν — ±ıfiÌ ΩıÕı ¿‹˝ ⁄_‘ΛÎ_ ˢ› ÷˘ ⁄ÌΩ ±‰÷Îfl‹Î_ ÷˘,     ÷˘ ±Î’HÎı ±Î‹ ¬ÁÌ …≥±ı, ÷ı‰_ ±ËŸ ’HÎ ¬ÁÌ …‰Îfi_ ! ±Î ÷˘
¤ı√Î_ ÷˘ ◊Λ fiı ?                           ‰Î_‘˘ @›Î_ ±Î‰ı »ı ? ‹ÎflÌ ’ˆHÎı·Ì fiı ‹ÎflÌ “‰Î≥Œ”. ±flı, Lˢ› “‰Î≥Œ”
                                   ±Î “ËÁ⁄LÕ” … fi◊Ì ÷˘ ’»Ì “‰Î≥Œ” ˢ÷Ì ËÂı ? ±Î ÷˘ ±fiÎÕÌfiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ¤ı√Î_ ◊Λ, ’HÎ ⁄Ì∞ flÌ÷ı ¤ı√Î_ ◊Λ. ¿˘”¿fiÌ ±˘fl÷
                                   ¬ı· »ı ! ±Î›˝≠Ω @›Î_ flËÌ »ı ±I›Îflı ?
◊≥fiı ±Î’HÎı I›Î_ ‰Î÷˘ ¿fl‰Î ±Î‰ı. ¿‹˝fiÎ Ïfi›‹ ¬flÎ fiı ! ±Î ÷˘
Ã΋ fiËŸ fiı Ãı¿ÎHÎ_ › fiËŸ. ¿˘”¿ ’H›ÂÎ‚Ì ‹ÎHÎÁ ±ı‰˘ ˢ› ¿ı …ı             Á‘Îfl‰Î ¿fl÷Î_, Á‘fl‰ÎfiÌ …wfl !
±‹¿ ¤‰ ΩıÕı flËı. …\±˘fiı fiıÏ‹fiÎ◊ ¤√‰Îfi, flÎ…\· ÁÎ◊ı fi‰ ¤‰◊Ì
ΩıÕı fiı ΩıÕı … Ë÷Î fiı ! ±ı‰_ ˢ› ÷˘ ‰Î÷ …\ÿÌ »ı. ±Î ÷˘ ⁄ÌΩ         ≠ffi¿÷ν — “’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· »ı” ±ı‰_ V‰Ì¿ÎflÌ ·≥fiı ’IfiÌfiı Á‘ÎflÌ
¤‰fi_ … Ãı¿ÎHÎ_ fi◊Ì. ±flı, ±Î ¤‰‹Î_ … …÷Î flËı »ı fiı ! ±ıfiı       fiΠ¿Λ ?
“ÕΛ‰˘Á˝” ¿Ëı »ı fiı ? ±Î ¤‰‹Î_ … ⁄ı ‘HÎÌ ¿flı, hÎHÎ ‘HÎÌ ¿flı !        ÿÎÿÎlÌ — Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı ’˘÷ı … Á‘fl‰ÎfiÌ …wfl »ı. ¿˘≥fiı Á‘ÎflÌ
        ±ıÕ…VÀ ◊≥±ı, ÷˘ › Á‘flı !                ¿Î÷˘ … fi◊Ì. …ı Á‘Îfl‰ÎfiÎ ≠›Ifi‰Î‚Î »ı ÷ı ⁄‘Î_ ±Ë_¿ÎflÌ »ı. ’˘÷ı
                                   Á‘›˘˝ ±ıÀ·ı Á΋˘ Á‘flÌ … Ω›. ‹ı_ ±ı‰Î› Ωı›ı·Î »ı ¿ı …ı ⁄ËÎfl
   ‹ÎÀı ÷‹Îflı ±ı‹fiı ÁÌ‘Î_ ¿fl‰Î fiËŸ. ±ı ÷‹fiı ÁÌ‘Î ¿flı fiËŸ.     ⁄‘˘ Á‘Îfl˘ ¿fl‰Î fiÌ¿Y›Î ˢ› »ı fiı CÎfl‹Î_ ±ı‹fiÌ “‰Î≥Œ” ±Î√‚
…ı‰_ ‹Y›_ ±ı‰_ Á˘fiÎfi_. ≠¿ÚÏ÷ ¿˘≥fiÌ ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ÁÌ‘Ì ◊Λ fiËŸ.      ±Î⁄w fi◊Ì Ë˘÷Ì, ‹‘fl ±Î√‚ ±Î⁄w fi◊Ì Ë˘÷Ì. ±Î ¿≥ Ω÷fiÎ
¿>÷flÎfiÌ ’Ò»ÕÌ ‰Î_¿Ì fiı ‰Î_¿Ì … flËı ±ıÀ·ı ±Î’HÎı «ı÷Ìfiı «Î·Ì±ı. …ı‰Ì  ‹ÎHÎÁ˘ »ı ? ’Ëı·˘ ÷_ Á‘fl. Ë_ Á‘Îv_, Ë_ Á‘Îv_ ±ı ¬˘À˘ ≥√˘≥{‹
ˢ ÷ı ¤·ı ˢ, “±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl”.                   »ı. ±flı, ÷Îv_ … Ãı¿ÎHÎ_ fi◊Ì, ÷ı ÷_ Â_ Á‘Îfl‰Îfi˘ »ı ?! ’Ëı·Î_ ’˘÷ı
   ÀˆÕ¿Î‰ÎfiÌ …B›Î±ı ÷‹ı fiÎ ÀˆÕ¿Î‰Ì ÷ıfiÎ◊Ì “‰Î≥Œ” ‰‘Îflı ÁÌ‘Ì    ÕÎèÎÎ ◊‰ÎfiÌ …wfl »ı. “‹ËΉÌfl” ‹ËΉÌfl ◊‰Î ‹ÎÀıfi˘ … ≠›Ifi ¿fl÷Î
flËı. …ı √VÁ˘ fi◊Ì ¿fl÷˘ ±ıfi˘ ÷Î’ ⁄Ë Á¬÷ ˢ›. ±Î ±‹ı ¿˘≥fiı        Ë÷Î ±fiı ÷ıfi˘ ±ÎÀ·˘ ⁄‘˘ ≠¤Î‰ ’Õu˘ »ı ! ’E«ÌÁÁ˘ ‰Ê˝ Á‘Ì
¿˘≥ ÿËÎÕ˘ › ‰œ÷Î fi◊Ì, »÷Î_ ±‹Îfl˘ ÷Î’ ⁄Ë ·Î√ı.             ÷˘ ±ı‹fi˘ ≠¤Î‰ …÷˘ fi◊Ì !!! ±‹ı ¿˘≥fiı Á‘Îfl÷Î fi◊Ì.
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                        91   92                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

         Âıfiı Á‘Îfl‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl ?!                  “Õ˘LÀ ÁÌ ·Î˜{, M·Ì{ ÁıÀ·”. Á΋Îfiı “ÁıÀ·‹ıLÀ” ·ı‰Î ¿Ëı‰Îfi_.
                                   “÷‹ı ±Î‹ ¿fl˘, ÷ı‹ ¿fl˘.” ±ı‰_ ¿Ëı‰Î ‹ÎÀı ÀÎ≥‹ … @›Î_ ˢ› ?
   ÷‹Îflı Á‘Îfl‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl ¿ıÀ·˘ »ı ? …ı‹Î_ «ˆ÷L› »ı ÷ıfiı
                                   Á΋ÎfiÌ Á˘ ¤Ò· ˢ› ÷˘ › ±Î’HÎı ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ … ¤Ò· ¿ËÌfiı ±Î√‚
Á‘Îfl‰Îfi˘ ÷‹fiı ¢ ±Ï‘¿Îfl ? ±Î ¿’Õ_ ‹ı·_ ◊›_ ˢ› ÷˘ ±ıfiı ±Î’HÎı
                                   fiÌ¿‚Ì …‰Îfi_. ±Î ¿Î‚‹Î_ “·Î˜ı” (¿Î›ÿα˘) ÷˘ Ωı‰Î÷˘ ËÂı ? ±Î ÷˘
ÁÎŒ ¿fl‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı I›Î_ Á΋ı◊Ì ¿˘≥ Ω÷fi_ Ïfl±ı¿Âfi
                                   »ıS·ı ’ÎÀ·ı ±Î‰Ì √›ı·_ »ı ! F›Î_ …\±˘ I›Î_ ÿ˘ÕÎÿ˘Õ fiı ¤Î√ΤÎ√ !
fi◊Ì. ±fiı …ı‹Î_ «ˆ÷L› »ı ±ı ÷˘ Ïfl±ı¿Âfi‰Î‚_ »ı, ±ıfiı ÷‹ı Â_ Á‘Îfl˘
                                   ·˘¿ √Ò_«Î≥ √›ı·Î_ »ı !! CÎıfl Ω› ÷˘ ‰Î≥Œ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı, »˘¿flÎ_ ⁄Ò‹˘
? ±Î ≠¿ÚÏ÷ ’˘÷ÎfiÌ … Á‘fl÷Ì fi◊Ì I›Î_ ⁄ÌΩfiÌ Â_ Á‘fl‰ÎfiÌ ? ’˘÷ı
                                   ’ÎÕı, fi˘¿fḻı Ω› ÷˘ Âıà ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı, √ÎÕÌ‹Î_ Ω› ÷˘ ¤ÌÕ‹Î_ ‘yÎ
… ¤‹flÕ˘ »ı. ±Î ⁄‘Î À˘MÁ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ≠¿ÚÏ÷fiı ±Î‘Ìfi »ı, ’vÊ
                                   ¬Î› ! @›Î_› ÏfiflÎ_÷ fiËŸ. ÏfiflÎ_÷ ÷˘ Ωı≥±ı fiı ? ¿˘≥ ·ÕÌ ’Õı ÷˘
◊›˘ fi◊Ì. ’vÊ ◊›Î ’»Ì … ’vÊÎ◊˝ µI’Lfi ◊Λ. ±Î ÷˘ ’vÊÎ◊˝
                                   ±Î’HÎı ÷ıfiÌ ÿ›Î ¬Î‰Ì ¿ı ±Ë˘Ë˘, ±Îfiı ¿ıÀ·˘ ⁄‘˘ ±¿‚ÎÀ ËÂı ÷ı
Ωı›˘ … fi◊Ì.
                                   ·ÕÌ ’Õı »ı ! ±¿‚Λ ÷ı ⁄‘Î fi⁄‚Î »ı.
      T›‰ËÎfl µ¿ı·‰˘, “±ıÕ…VÀ” ◊≥fiı !                 ≠ffi¿÷ν — CÎHÎÌ ‰¬÷ ±ı‹ ⁄fiı ¿ı ±ı¿ Á‹›ı ⁄ı …HÎ ÁÎ◊ı
   ≠ffi¿÷ν — T›‰ËÎfl‹Î_ flËı‰Îfi_ ÷˘ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ±ı¿’ZÎÌ ÷˘ fiÎ   “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ±ı¿ … ‰Î÷ ’fl ·ı‰Îfi_ ˢ› ÷˘ ÷ı … ‰¬÷ı ⁄‘ı ÂÌ
ˢ‰_ Ωı≥±ı fiı ?                           flÌ÷ı ’ˢ«Ì ‰‚Λ ?
   ÿÎÿÎlÌ — T›‰ËÎfl ÷˘ ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı “±ıÕ…VÀ” ◊≥±ı         ÿÎÿÎlÌ — ⁄ıµ ΩıÕı ·ı‰Î›. ±flı, ÁÎ÷ …HÎ ΩıÕı ·ı‰Îfi_ ˢ› ÷˘
±ıÀ·ı ’ÎÕ˘ÂÌ › ¿Ëı ¿ı, “⁄‘Î CÎıfl {CÎÕÎ »ı, ’HÎ ±Î CÎıfl {CÎÕ˘ fi◊Ì.”  › ·≥ ¿Λ. ±ı¿ ’Ò»ı, “‹Îv_ Â_ ¿›Ù ?” I›Îflı ¿Ë̱ı, “ËÎ ⁄Î, ÷ÎflÎ
±ıfi˘ T›‰ËÎfl ÁÎfl΋Î_ ÁÎfl˘ √HÎΛ. …ıfiÌ ΩıÕı fiÎ ŒÎ‰ı I›Î_ … „@÷    ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ¿flÌÂ_. ⁄ÌΩfiı › ±ı‹ ¿ËÌÂ_.” ÷‹ı ¿Ëı¢ ÷ı‹ ¿flÌÂ_
¿ı‚‰‰ÎfiÌ »ı. ŒÎT›_ I›Î_ ÷˘ „@÷ »ı …. fiÎ ŒÎ‰ı ±ı ÷˘ fi⁄‚Î≥ »ı.    “T›‰ÏV◊÷”fiÌ ⁄ËÎfl ◊‰Îfi_ fi◊Ì, ‹ÎÀı √‹ı ÷ı flÌ÷ı {CÎÕ˘ fiÎ ∂¤˘
‹Îflı ⁄‘Î ΩıÕı ¿ı‹ ŒÎ‰ı »ı ? …ıÀ·Î ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ·ı¢ ÷ıÀ·Ì „@÷±˘    ¿fl¢.
‰‘Âı ±fiı ±Â„@÷±˘ ÷ÒÀÌ …Âı. ÁÎ«Ì Á‹…HÎ ÷˘ ⁄Ì∞ ⁄‘Ì Á‹…HÎfiı
                                      ±Î ÷˘ ÁÎv_-¬˘À_ ¿Ëı‰Î◊Ì ¤Ò÷Î_ ’…‰ı »ı. ±Î’HÎı ÷˘ ⁄_fiıfiı
÷΂Î_ ‰Î√Âı I›Îflı … ◊Âı.
                                   Áfl¬Î_ ¿flÌ fiά‰ÎfiÎ_ »ı. ±Îfiı ÁÎv_ ¿èÎ_ ±ıÀ·ı ’ı·_ ¬˘À_ ◊›_, ±ıÀ·ı
    “iÎÎfiÌ” ÷˘ Á΋˘ ‰Î_¿˘ ˢ› ÷˘ › ÷ıfiÌ ΩıÕı “±ıÕ…VÀ” ◊Λ,    ’»Ì ±ı ’…‰ı. ’HÎ ⁄_fiıfi_ Ï‹Z«fl ¿flÌ fiά̱ı ±ıÀ·ı ’»Ì ±Áfl fiÎ
“iÎÎfiÌ ’vÊ”fiı Ωı≥fiı «Î·ı ÷˘ ⁄‘Ì Ω÷fiÎ_ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ¿fl÷Î_ ±Î‰ÕÌ     flËı. “±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl”fiÌ ±‹ı ¢‘¬˘‚ ¿flÌ »ı. ¬v_ ¿Ëı÷˘ ˢ›
Ω›. ±ÎfiÌ ’λ‚ ÁΛLÁ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ‰Ì÷flÎ√ ◊≥ Ω±˘, flÎ√¶ıÊ        ÷ıfiÌ ΩıÕı › fiı ¬˘À<_ ¿Ëı÷˘ ˢ› ÷ıfiÌ ΩıÕı › “±ıÕ…VÀ” ◊Î. ±‹fiı
fiÎ ¿fl˘. ±Î ÷˘ ‹ËŸ ¿_≥¿ ±ÎÁ„@÷ flËÌ Ω› »ı, ÷ı◊Ì ‹Îfl ’Õı »ı.      ¿˘¥ ¿Ëı ¿ı, “÷‹Îfl΋Î_ ±y· fi◊Ì.” ÷˘ ±‹ı ÷ıfiı ÷fl÷ “±ıÕ…VÀ” ◊¥
±Î T›‰ËÎfl‹Î_ ±ı¿’ZÎÌ, Ïfi—V’ÚË ◊≥ √›Î ˢ› ÷ı ‰Î_¿Î ¿Ëı‰Î›.      …¥±ı fiı ÷ıfiı ¿Ë̱ı ¿ı, “±ı ÷˘ ’Ëı·ı◊Ì … fiˢ÷Ì ! Ë‹HÎÎ_ ¿_≥ ÷_
±Î’HÎfiı …wfl ˢ› ÷˘ Á΋˘ ‰Î_¿˘ ˢ› ÷˘ › ÷ıfiı ‹fiÎ‰Ì ·ı‰˘ ’Õı.     ¬˘‚‰Î ±ÎT›˘ »ı ? ÷fiı ÷˘ ±Î…ı ±ıfiÌ ¬⁄fl ’ÕÌ, ’HÎ Ë_ ÷˘
±Î VÀıÂfi ’fl ‹…^fl Ωı≥÷˘ ˢ› ÷˘ ±ı ±ÎfiοÎfiÌ ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ›       fiÎfi’HÎ◊Ì ±ı ΩHÎ_ »\_.” ±Î‹ ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı ¤Î_…√Õ ‹ÀÌ fiı ? ŒflÌ
÷ıfiı «Îfl ±ÎfiÎ ±˘»Î‰kÎÎ ¿flÌfiı ‹fiÎ‰Ì ·ı‰˘ ’Õı, ±fiı fiÎ ‹fiΉ̱ı     ±ı ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ±y· ¬˘‚‰Î … fiÎ ±Î‰ı. ±Î‹ fiÎ ¿fḻı ÷˘
÷˘ ±ı ⁄ı√ ±Î’HÎÎ ‹Î◊Î ’fl … fiάı fiı ?                 “±Î’HÎı CÎıfl” @›Îflı ’ˢ_«Î› ?
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                      93   94                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

    ±‹ı ±Î Áfl‚ fiı ÁÌ‘˘ flV÷˘ ⁄÷ÎÕÌ ÿ≥±ı »Ì±ı ±fiı ±Î       fi◊Ì. ’HÎ T›‰ËÎfl‹Î_ › ±Î’fiÌ ‰Î÷ “À˘’”fiÌ ‰Î÷ »ı.
±◊Õ΋HÎ ¿_≥ fl˘… fl˘… ◊Λ »ı ? ±ı ÷˘ F›Îflı ±Î’HÎÎ_ ¿‹˝fiÎ µÿ›
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ¿ı T›‰ËÎfl‹Î_ “À˘’”fi_ Á‹F›Î ÏÁ‰Î› ¿˘≥
ˢ› I›Îflı ◊Λ, ÷ıÀ·Î ’Òfl÷_ ±Î’HÎı “±ıÕ…VÀ” ◊‰Îfi_. CÎfl‹Î_ “·Ì·Î”
                                 ‹˘ZÎı √›ı·˘ fiËŸ, √‹ı ÷ıÀ·_ ⁄Îfl ·Î¬fi_ ±ÎI‹iÎÎfi ˢ› ’HÎ T›‰ËÎfl
ΩıÕı {CÎÕ˘ ◊›˘ ˢ› ÷˘ {CÎÕ˘ ◊›Î ’»Ì “·Ì·Î”fiı ˢÀ·‹Î_ ·≥ …≥fiı,
                                 Á‹F›Î ÏÁ‰Î› ¿˘≥ ‹˘ZÎı √›ı·˘ fiËŸ ! ¿ÎflHÎ ¿ı T›‰ËÎfl »˘ÕfiÎfl
…‹ÎÕÌfiı ¬Â ¿fḻı, ˉı ÷Î_÷˘ fiÎ flËı‰˘ Ωı≥±ı.
                                 »ı fiı ? ±ı fiÎ »˘Õı ÷˘ ÷‹ı Â_ ¿fl˘ ? ÷‹ı “©ÎI‹Î” »˘ … ’HÎ
   “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ”fiı ±‹ı L›Î› ¿Ë̱ı »Ì±ı. ±Î√˛Ë-ÿflÎ√˛Ë ±ı     T›‰ËÎfl »˘Õı ÷˘ fiı ? ÷‹ı T›‰ËÎflfiı √Ò_«‰ √Ò_«‰ ¿fl˘ »˘. {À’À µ¿ı·
¿_≥ L›Î› fiÎ ¿Ëı‰Î›. ¿˘≥ ’HÎ Ω÷fi˘ ±Î√˛Ë ±ı L›Î› fi◊Ì. ±‹ı      ·Î‰˘ fiı ?
¿ÂÎfi˘ ¿y˘ fiÎ ’¿Õ̱ı. …ı ’ÎHÎ̱ı ‹√ «Õı ±ıfiÎ◊Ì «ÕΉ̱ı, »ı‰Àı
√ÀflfiÎ_ ’ÎHÎ̱ı ’HÎ «ÕΉ̱ı !!                      ±Î ¤Î≥fiı ¿èÎ_ ˢ› ¿ı, “Ω, ÿ¿Îfiı◊Ì ±Î≥VøÌ‹ ·≥ ±Î‰.”
                                 ’HÎ ±ı ±Õ‘ı◊Ì ’λ˘ ±Î‰ı. ±Î’HÎı ’һ̱ı, “¿ı‹ ?” ÷˘ ±ı ¿Ëı ¿ı,
   ±Î ⁄ËÎfl‰ÏÀ›Î ‹‚Ì Ω› ÷ıfiÌ ΩıÕı “ÏÕÁ˚±ıÕ…VÀ” ◊≥±ı ÷˘     “flV÷΋Î_ √‘ıÕ_ ‹Y›_ ÷ı◊Ì ! ±’¿fi ◊›Î_ !!” ˉı ±Îfiı ±Î‰ ¨‘_
±ı ‹Îflı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı fiyÌ ¿fḻı ¿ı ±ıfiı “±ıÕ…VÀ” ◊≥fiı ¿Î‹  iÎÎfi ◊›_ »ı ÷ı ±Î’HÎı ¿ÎœÌ fiά‰_ Ωı≥±ı fiı ? ±ıfiı Á‹Ω‰‰_ Ωı≥±ı
·ı‰_ »ı. ’»Ì ±ıfiı ’һ̱ı ¿ı, “¤≥, ÷ÎflÌ ÂÌ ≥E»Î »ı ? Ωı ¤≥,    ¿ı ¤≥, √‘ıÕ΋Î_ ¤√‰Îfi flËı·Î »ı ‹ÎÀı ±’¿fi ¿Â_ ˢ÷_ fi◊Ì. ÷_
±‹ı ÷˘ ΩhÎÎ ¿fl‰Î fiÌ¿Y›Î »Ì±ı. ÷ıfiı ±ıÕ…VÀ ◊≥ …≥±ı”.        √‘ıÕÎfi˘ Ï÷flV¿Îfl ¿flÌ ÷˘ ÷ı ÷ı‹Î_ flËı·Î ¤√‰Îfifiı ’ˢ_«ı »ı, ÷ı◊Ì
   ±Î ‰Î_ÿflÎfiÌ ¬ÎÕÌ √_‘Λ ÷˘ ±ıfiı Â_ ‰œ‰Î …‰Î› ? ÷ı‹ ±Î    ÷fiı ¤›_¿fl ÿ˘Ê ⁄ıÁı »ı. ŒflÌ ±Î‰_ fiÎ ◊Λ. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î ¨‘_ iÎÎfi
‹ÎHÎÁ˘ √_‘Λ »ı ÷ıfiı ¿_≥ ¿Ëı‰Î …‰Î› ? √_‘Λ ±ı ⁄‘Ì ¬ÎÕ̱˘     ◊›_ »ı. ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı “±ıÕ…VÀ” fi◊Ì ◊≥ ¿÷Î.
¿Ëı‰Î› fiı Á√_‘Ì ±Î‰ı ±ı ⁄Î√ ¿Ëı‰Î›. …ı …ı √_‘Λ »ı ±ı ⁄‘Î ¿Ëı        “¿ÎµLÀfl’·Ì” - ±ıÕ…VÀ‹ıLÀfiÌ flÌ÷ !
»ı ¿ı ÷‹ı ±‹ÎflÌ ΩıÕı ‰Ì÷flÎ√ flˢ !
                                    ±Î’HÎı ’Ëı·Î_ ±Î’H΢ ‹÷ fiÎ ‹Ò¿‰˘. Á΋Îfiı ’Ò»‰_ ¿ı ±Î
    ±Î “±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl” fiËŸ ◊Λ ÷˘ √Î_ÕÎ ◊¢ ⁄‘Î. Á΋Îfiı   ⁄Î⁄÷‹Î_ ÷‹Îflı Â_ ¿Ëı‰_ »ı ? Á΋˘ ±ıfi_ ’¿ÕÌ flάı ÷˘ ±‹ı ±‹Îv_
»_»ıÕuÎ ¿fl˘ ÷ı◊Ì … √Î_ÕÎ ◊Λ. ±Î ¿>÷flÎfiı ±ı¿ Œıfl˘ »_»ıÕ̱ı, ⁄ÌΩ  »˘ÕÌ ÿ≥±ı. ±Î’HÎı ÷˘ ±ıÀ·_ … Ωı‰Îfi_ ¿ı ¿›ı flV÷ı Á΋Îfiı ÿ—¬ fiÎ
Œıfl, hÎÌΩ Œıfl »_»ıÕ̱ı I›Î_ Á‘Ì ±ı ±Î’HÎÌ ±Î⁄w flάı ’HÎ ’»Ì    ◊Λ. ±Î’H΢ ±Ï¤≠Λ Á΋Πµ’fl ⁄ıÁÎÕ‰˘ fiËŸ. Á΋Îfi˘ ±Ï¤≠Λ
÷˘ ⁄Ë »_»ıÕ ¿fḻı ÷˘ ±ı › ⁄«¿<_ ¤flÌ ·ı. ±ı› Á‹∞ Ω› ¿ı ±Î     ±Î’HÎı ·ı‰˘. ±‹ı ÷˘ ⁄‘Îfi˘ ±Ï¤≠Λ ·≥fiı “iÎÎfiÌ” ◊›Î »Ì±ı. Ë_
fl˘… »_»ıÕı »ı ÷ı fiηΛ¿ »ı, fiÎ√˘ »ı. ±Î Á‹…‰Î …ı‰_ »ı. ¤Î_…√Õ   ‹Îfl˘ ±Ï¤≠Λ ¿˘≥ ’fl ⁄ıÁÎՉΠΩ™ ÷˘ Ë_ … ¿Î«˘ ’ÕÌ Ω™. ±Î’HÎÎ
¿ÂÌ … ¿fl‰ÎfiÌ fiËŸ; ±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl.                ±Ï¤≠Λ◊Ì ¿˘≥fiı ÿ—¬ fiΠˢ‰_ Ωı≥±ı. ÷ÎflÎ “Ïfl‰˘S›Âfi” ±œÎflÁ˘fiÎ
       fiËŸ ÷˘ T›‰ËÎflfiÌ √Ò_« ±Î_÷flı !            ˢ› fiı Á΋ÎfiÎ »Á˘fiΠˢ› fiı ÷_ ÷Îfl˘ ±Ï¤≠Λ ±ıfiÎ ’fl ⁄ıÁÎÕı
                                 ÷˘ Á΋Îfi_ ±ıÏL…fi ÷ÒÀÌ Ω›. ±ıfiÎ ⁄‘Î_ √Ì›fl ⁄ÿ·‰Î ’Õı.
   ’Ëı·˘ ±Î T›‰ËÎfl Â̬‰Îfi˘ »ı. T›‰ËÎflfiÌ Á‹…HÎ ‰√fl ÷˘
·˘¿˘ Ω÷Ω÷fiÎ ‹Îfl ¬Î› »ı.                         ≠ffi¿÷ν — “Ïfl‰˘S›Âfi” ±ıÀ·ı Â_ ?
   ≠ffi¿÷ν — ±K›ÎI‹‹Î_ ÷˘ ±Î’fiÌ ‰Î÷ ‹ÎÀı ¿_≥ ¿Ëı‰Îfi_ …        ÿÎÿÎlÌ — ±Î ω«ÎflfiÌ …ı V’ÌÕ »ı ÷ı ÿflı¿fiı …\ÿÌ Ë˘›. ¿Â_
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                        95   96                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

⁄L›_ ˢ› ÷˘ ÷ı ±ı¿ Ï‹ÏfiÀ‹Î_ ÷˘ ¿ıÀ·_ › ÿı¬ÎÕÌ ÿı, ±ıfiÎ ⁄‘Î ’›Î˝›˘”         ±‰‚_ ¿Ëı‰Î◊Ì ¿¿‚ÎÀ ◊›˘ ....
±ıÀ-±ı-ÀÎ≥‹” ÿı¬ÎÕÌ ÿı. ±Î ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ≠ıÏÁÕLÀ˘fiı Ï‹ÏfiÀfiÎ ⁄ÎflÁ˘
                                      ≠ffi¿÷ν — ’Ï÷fi˘ ¤›, ¤Ï‰W›fi˘ ¤›, “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ·ı‰Î ÿı÷˘
⁄ÎflÁ˘ “Ïfl‰˘S›Âfi” Œfl÷Πˢ›, ÷˘ ±‹ÎflÎ ’Î_« ËΩfl ˢ›. ‹ËΉÌflfiı
                                   fi◊Ì. I›Î_ ±Î√‚ “±Î’HÎı ±ıfiı Á‘ÎflfiÎfl ¿˘HΔ ±ı ›Îÿ flËı÷_ fi◊Ì,
·Î¬ “Ïfl‰˘S›Âfi” Œfl÷Î !
                                   fiı Á΋Îfiı «ı÷‰HÎÌ w’ı ⁄˘·Î≥ Ω› »ı.
    ±Î ‹÷¤ıÿ ’Õ‰Îfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? ÷‹ÎflÌ “‰Î≥Œ”fiı Á˘            ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ “T›‰ÏV◊÷”fi˘ µ’›˘√ ¿flı, “T›‰ÏV◊÷” ŒÌÀ ◊≥
“Ïfl‰˘S›Âfi” ˢ› fiı ÷‹ÎflÎ ’Î_«Á˘ “Ïfl‰˘S›Âfi” ˢ› ±fiı ÷‹fiı        Ω› ÷˘ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ ±Î‰ı ÷ı‹ fi◊Ì. ’»Ì ¿Â_ ’Ò»‰Î …ı‰_ … fiÎ flËı.
‰E«ı “¿ÎµLÀfl’·Ì” fiά÷Î_ ±Î‰Õı fiËŸ ±ıÀ·ı ÷HάΠ{flı, {CÎÕÎ       ‘HÎÌ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ◊Î‚Ì ’ÎÀ·˘ ‹Ò¿Ìfiı ¿Ë̱ı ¿ı, “«Î·˘ …‹‰Î !” ±ı‹fiÌ
◊Λ. ±flı ! ¿ıÀ·Ì¿ ‰Îfl ÷˘ “±ıÏL…fi” ˵ ÷ÒÀÌ Ω›. “Ïfl‰˘S›Âfi”       ≠¿ÚÏ÷ ⁄ÿ·Î‰ÎfiÌ fi◊Ì. …ı ≠¿ÚÏ÷ ±Î’HÎı Ωı≥fiı, ’Á_ÿ ¿flÌfiı ’ˆHÎÌfiı
Á‹F›Î ÷‹ı ? ±Î ‹…^flfiı ÷‹ı ‰Î÷ ¿fl˘ ÷˘ ÷‹ÎflÌ ‰Î÷ ±ıfiı ’ˢ_«ı      ±ÎT›Î ÷ı ≠¿ÚÏ÷ Ãıà Á‘Ì Ωı‰ÎfiÌ. ‹ÎÀı ’Ëı·ı ÿËÎÕı Â_ fiˢ÷Î ΩHÎ÷Î
fiËŸ. ±ıfiÎ “Ïfl‰˘S›Âfi” ’«ÎÁ ˢ› fiı ÷‹ÎflÎ ’Î_«Á˘ ˢ›, ¿˘≥fiı       ±Î ≠¿ÚÏ÷ ±Î‰Ì … »ı ? ÷ı … ÿËÎÕı »^À_ ◊≥ …‰_ Ë÷_ fiı ! ‰À·Î›Î
ËΩfl ˢ›, ¿˘≥fiı ⁄ÎflÁ˘ ˢ›. …ı‰_ …ıfi_ ”Õı‰·’‹ıLÀ” ˢ› ÷ı ≠‹ÎHÎı    Â_ ¿fl‰Î ‰‘Îflı ?
“Ïfl‰˘S›Âfi” ˢ›. ‰E«ı “¿ÎµLÀfl’·Ì” fiά˘ ÷˘ … ±ıfiı ÷‹ÎflÌ ‰Î÷
’ˢ_«ı. “¿ÎµLÀfl’·Ì” ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ‰E«ı ’|˘ fiÎ_¬Ì ÷‹ÎflÎ            ±Î ¿«¿«◊Ì Á_ÁÎfl‹Î_ ¿Â˘ ŒÎ›ÿ˘ ◊÷˘ fi◊Ì, fi¿ÁÎfi … ◊Λ
“Ïfl‰˘S›Âfi” CÎÀÎÕÌ fiά‰Î ’Õı. Ë_ ÿflı¿ ‹ÎHÎÁfiÌ ΩıÕı “¿ÎµLÀfl’·Ì”    »ı. ¿«¿« ±ıÀ·ı ¿¿‚ÎÀ ! ÷ı◊Ì ¤√‰Îfiı ±ıfiı ¿ÊΛ ¿èÎÎ.
fiÎ¬Ì ÿ™. ±ı¿·˘ ±Ë_¿Îfl ¿ÎœÌ fiά‰Î◊Ì … ‰‚ı ÷ı‹ fi◊Ì,             ÷‹ÎflÎ_ ⁄ıfiÌ ±_ÿfl “≠˘O·ı‹” ‰‘ı ÷ı‹ …\ÿ_ ◊÷_ Ω›. “≠˘O·ı‹”
¿ÎµLÀfl’·Ì ’HÎ ÿflı¿fiÌ ΩıÕı fiά‰Ì ’Õı. ÷ı◊Ì ÷˘ ±‹Îflı ¿˘≥fiÌ ΩıÕı    “Á˘S‰” ◊≥ Ω› ’»Ì …\ÿ_ fiÎ ◊Λ. …\ÿ≥◊Ì ÿ—¬ »ı. ±fiı ⁄‘Î_fiı
‹÷¤ıÿ … fiÎ ◊Λ fiı ! ±‹ı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î ¤Î≥fiÎ ±ÎÀ·Î …          “≠˘O·ı‹” ∂¤Î ◊‰ÎfiÎ, ÷‹Îflı ±ı¿·Î_fiı ◊Λ »ı ±ı‰_ fi◊Ì. …ıÀ·Î_±ı
“Ïfl‰˘S›Âfi” »ı. ±ıÀ·ı ÷ı ≠‹ÎHÎı Ë_ “¿ÎµLÀfl’·Ì” √˘Ã‰Ì ÿ™. ±‹fiı     ÂÎÿÌ ¿flÌ ÷ıfiı “≠˘O·ı‹” ∂¤Î ◊›Î ‰√fl flËı fiËŸ.
÷˘ fiÎfiÎ ⁄΂¿ ΩıÕı ’HÎ ⁄Ë ŒÎ‰ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹ı ÷ı‹fiÌ ΩıÕı «Î·ÌÁ
“Ïfl‰˘S›Âfi” √˘Ã‰Ì ÿ≥±ı ±ıÀ·ı ±ıfiı ‹ÎflÌ ‰Î÷ ’ˢ_«ı, fiËŸ ÷˘          ¿‹˝fiÎ µÿ›◊Ì {CÎÕÎ «ÎS›Î ¿flı, ’HÎ ∞¤◊Ì ±‰‚_ ⁄˘·‰Îfi_ ⁄_‘
±ı ‹ÂÌfi ÷ÒÀÌ Ω›.                           ¿fl˘. ‰Î÷ ’ıÀ‹Î_ fiı ’ıÀ‹Î_ … flά˘, CÎfl‹Î_ ¿ı ⁄ËÎfl ⁄˘·‰Îfi_ ⁄_‘ ¿fl˘.

    ≠ffi¿÷ν — ¿˘≥ ’HÎ, Á΋ÎfiÎ “·ı‰·” µ’fl ±Î‰ı ÷˘ … ‰Î÷              ±Ë˘ ! T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı … ....
◊Λ ?                                   ≠ffi¿÷ν — ≠¿ÚÏ÷ fiÎ Á‘flı ’HÎ T›‰ËÎfl ÷˘ Á‘fl‰˘ Ωı≥±ı fiı ?
    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıfiÎ “Ïfl‰˘S›Âfi” ’fl ±Î‰ı ÷˘ … ‰Î÷ ◊Λ.         ÿÎÿÎlÌ — T›‰ËÎfl ÷˘ ·˘¿˘fiı ±Î‰Õ÷˘ … fi◊Ì. T›‰ËÎfl ¿˘≥
±Î ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ‰Î÷«Ì÷ ¿fl÷Î_ ±‹ÎflÎ_ “Ïfl‰˘S›Âfi” @›Î_fiÎ @›Î_ …≥     ÿËÎÕ˘ ±Î‰Õu˘ ˢ÷, ±flı ±Õ‘˘ ¿·Î¿ı › ±Î‰Õu˘ ˢ÷ ÷˘ › CÎHÎ_
±Î‰ı ! ±Î¬Î ‰SÕ˝‹Î_ ŒflÌ ±Î‰ı !! “¿ÎµLÀfl’·Ì” ÷‹fiı fiά÷Î_ fiÎ      ◊≥ √›_ ! T›‰ËÎfl ÷˘ Á‹F›Î … fi◊Ì. T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı Â_ ? µ’·¿ !
±Î‰Õı ÷ı‹Î_ ±˘»Î_ “Ïfl‰˘S›Âfi”‰Î‚Î ±ı_Ï…fifi˘ ¢ ÿ˘Ê ? ±ı ÷˘ ÷‹Îfl˘    T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı ÁI› fiËŸ. ±Î ÷˘ T›‰ËÎflfiı ÁI› … ‹ÎfiÌ ·Ì‘_ »ı.
ÿ˘Ê ¿ı “¿ÎµLÀfl’·Ì” fiά÷Î_ fiÎ ±Î‰ÕÌ !                 T›‰ËÎfl‹Î_ ÁI› ±ıÀ·ı “Ïfl·ıÏÀ‰” ÁI› ÷ı. ±ËŸfiÌ fi˘À˘ ÁÎ«Ì Ë˘› ¿ı
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                         97   98                        @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

¬˘ÀÌ Ë˘›, ⁄ıµ “I›Î_”fiÎ VÀıÂfiı ¿Î‹ ·Î√÷Ì fi◊Ì. ‹ÎÀı ‹ı· ’Ò‚˘ ±Îfiı,    ÷˘ ¬·ÎÁ … ◊≥ …≥±ı fiı ! ‹ÎÀı ±Î’HÎÎ ÷Î⁄΋Î_ …ı fi◊Ì ÷ı ±Î’HÎı
±fiı ±Î’HÎı “±Î’HÎ_” ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·˘. T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı ÿÌ‘ı·_ ’λ\_       Ωı‰Îfi_ fiËŸ. ÁQ›¿˚ ¿Ëı÷Î_ ±Î‰Õı ÷˘ ¿Î‹fi_ »ı ¿ı, “¤≥, ±Î‹Î_ Â_ ÷‹fiı
±Î’̱ı ÷ı. Ë‹HÎÎ_ ¿˘≥ ¿Ëı ¿ı, “«_ÿ·Î·‹Î_ ±y· fi◊Ì.” ÷˘ ±Î’HÎı      ŒÎ›ÿ˘ ◊›˘ ?” ÷˘ ±ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ¿⁄Ò· ¿flÂı. ÁQ›¿˚ ¿Ëı÷Î fi◊Ì ±fiı
ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î ÿÌ‘ı·_ … ’λ\_ ±ÎT›_ ! ±Î Ωı Á‹Ωı ÷˘ ÷ıfi_ fi΋       ÷‹ı ’Î_« ÂıflfiÌ ±Î’˘ ÷˘ ’ı·˘ ÿ ÂıflfiÌ ±Î’ı !
T›‰ËÎfl ¿Ëı‰Î›. ±I›Îflı T›‰ËÎfl ¿˘≥fiı »ı … fiËŸ. …ıfiı T›‰ËÎfl           ≠ffi¿÷ν — ¿Ëı÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı ÷˘ ’»Ì Â_ ¿fl‰_ ? «Ò’ ⁄ıÁ‰_ ?
T›‰ËÎfl »ı ±ıfi˘ Ïfiç› Ïfiç› »ı.
                                       ÿÎÿÎlÌ — ‹˙fi flËı‰_ ±fiı Ωı›Î ¿fl‰_ ¿ı “@›Î ˢ÷Πˈ ?”
       ... fiı ÁQ›¿˚ ¿Ëı‰Î◊Ì ¿@‚ÎÀ ‹ı !             ÏÁfiı‹Î‹Î_ »˘¿flÎ_ ’»ÎÕı »ı I›Îflı Â_ ¿fḻı »Ì±ı ±Î’HÎı ? ¿Ëı‰Îfi˘
   ≠ffi¿÷ν — ¿˘≥±ı ΩHÎÌ Ωı≥fiı ±Î ‰V÷ Œı_¿Ì ÿÌ‘Ì ÷˘ I›Î_       ±Ï‘¿Îfl ¬fl˘ ⁄‘Î_fi˘, ’HÎ ¿¿‚ÎÀ ‰‘ı fiËŸ ±ı‰Ì flÌ÷ı ¿Ëı‰Îfi˘
±Î√‚ ¿›_ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ·ı‰_ ?                      ±Ï‘¿Îfl. ⁄οÌ, …ı ¿Ëı‰Î◊Ì ¿¿‚ÎÀ ‰‘ı ±ı ÷˘ ‹Ò¬Î˝fi_ ¿Î‹ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ Œı_¿Ì ÿÌ‘_, ’HÎ »˘¿fl˘ Œı_¿Ì ÿı ÷˘ › ±Î’HÎı            À¿˘fl, ±Ë_¿Îfl’Ò‰˝¿ fi ¿flΛ !
“Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_. ⁄Î’ »˘¿flÎfiı Œı_¿Ì ÿı ÷˘ ±Î’HÎı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. I›Îflı       ≠ffi¿÷ν — T›‰ËÎfl‹Î_ ¿˘≥ ¬˘À_ ¿fl÷˘ ˢ› ÷ıfiı À¿˘fl ¿fl‰Ì ’Õı
Â_ ±Î’HÎı ‘HÎÌfiı Œı_¿Ì ÿı‰Îfi˘ ? ±ı¿fi_ ÷˘ ÿ‰Î¬Îfi_ ¤ı√_ ◊›_, ˉı ’λÎ_  »ı. ÷ıfiÎ◊Ì ÷ıfiı ÿ—¬ ◊Λ »ı, ÷˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±ıfi˘ Ïfi¿Î· ¿fl‰˘ ?
⁄ı ÿ‰Î¬ÎfiÎ ∂¤Î_ ¿fl‰Î_ ?! ±fiı ’»Ì F›Îflı ±ıfiı ·Î√ ±Î‰ı I›Îflı
±ı ±Î’HÎfiı ’»ÎÕı, ’»Ì hÎHÎ ÿ‰Î¬ÎfiÎ_ ∂¤Î_ ◊›Î_.                ÿÎÿÎlÌ — T›‰ËÎfl‹Î_ À¿˘fl ¿fl‰Ì ’Õı, ’HÎ ±ı‹Î_ ±Ë_¿Îfl ÁÏË÷
                                    ◊Λ »ı ‹ÎÀı ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_.
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ¿Â_ ¿Ëı‰Îfi_ … fiËŸ ?
                                       ≠ffi¿÷ν — À¿˘fl fiÎ ¿fḻı ÷˘ ±ı ‹Î◊ı «œı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ¿Ëı‰Îfi_, ’HÎ ÁQ›¿˚ ¿Ëı‰_ Ωı ⁄˘·÷Î_ ±Î‰Õı ÷˘. fiËŸ
                                        ÿÎÿÎlÌ — À¿˘fl ÷˘ ¿fl‰Ì ’Õı, ’HÎ ¿Ëı÷Î_ ±Î‰Õ‰_ Ωı≥±ı. ¿Ëı÷Î_
÷˘ ¿>÷flÎfiÌ ’ıà ¤Á ¤Á ¿fl‰Îfi˘ ±◊˝ Â_ ? ‹ÎÀı ÁQ›¿˚ ¿Ëı‰_.
                                    fiÎ ±Î‰Õı, T›‰ËÎfl fiÎ ±Î‰Õı ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl ÁÏË÷ À¿˘fl ◊Λ. ±ıÀ·ı
   ≠ffi¿÷ν — ÁQ›¿˚ ±ıÀ·ı ¿ı‰Ì flÌ÷fi_ ?                ’λ‚◊Ì ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. ÷‹ı Á΋Îfiı À¿˘fl ¿fl˘ ±ıÀ·ı Á΋Îfiı
   ÿÎÿÎlÌ — “±˘Ë˘Ë˘ ! ÷‹ı ±Î ⁄Î⁄Îfiı ¿ı‹ Œı_@›˘ ? Â_ ¿ÎflHÎ      ¬˘À_ ÷˘ ·Î√Âı, ’HÎ ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl ¿fl ¿fl¢ ±ıÀ·ı » ‹ÏËfiı,
±ıfi_ ?” I›Îflı ±ı ¿ËıÂı ¿ı, “ΩHÎÌ Ωı≥fiı Ë_ ¿_≥ Œı_¿<_ ? ±ı ÷ı ‹ÎflÎ   ⁄Îfl ‹ÏËfiı ‰ÎHÎÌ ±ı‰Ì fiÌ¿‚Âı ¿ı Á΋Îfiı ‹ÌÃÌ ·Î√ı. ±I›Îflı ÷˘
ËÎ◊‹Î_◊Ì »À¿Ì √›˘ fiı Œı_¿Î≥ √›˘ ?”                   “ÀıVÀıÕ” ‰ÎHÎÌ Ωı≥±ı. “±fiÀıVÀıÕ” ‰ÎHÎÌ ⁄˘·‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl fi◊Ì. ±Î
                                    flÌ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl¢ ÷˘ √‹ı ÷ı‰_ ËÂı ÷˘ › ÁÌ‘_ ◊≥ …Âı.
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘, ±ı ¬˘À_ ⁄˘S›Î fiı ?
                                            ±Î ±⁄˘·Î ÷˘ ⁄˘Ωı ‰‘Îflı !
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı …^Ã_ ⁄˘·ı ±ı ±Î’HÎı Ωı‰Îfi_ fiËŸ. …^Ã_ ⁄˘·ı ¿ı ÁΫ_
                                       ≠ffi¿÷ν — ±⁄˘·Î ·≥ ‰Î÷fiı À΂‰Î◊Ì ±ıfi˘ Ïfi¿Î· ◊≥ ¿ı ?
⁄˘·ı ±ı ±ıfiÎ ±Î‘Ìfi »ı, ±ı ±Î’HÎÎ ±Î‘Ìfi fi◊Ì. ±ı ±ıfiÌ ‹fl∞‹Î_
±Î‰ı ÷ı‰_ ¿flı. ±ıfiı …^Ã_ ⁄˘·‰_ ˢ› ¿ı ±Î’HÎfiı ¬·ÎÁ ¿fl‰Î ˢ› ±ı        ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ◊≥ ¿ı. ±Î’HÎı ÷˘ Á΋˘ ‹‚ı ÷˘ ¿ı‹ »˘ ? ¿ı‹
±ıfiÎ ÷Î⁄΋Î_ »ı. flÎhÎı ±Î’HÎÎ ‹ÎÀ·Î‹Î_ {ıfl fiÎ¬Ì ±Î’ı ÷˘ ±Î’HÎı     fiËŸ ? ±ı‹ ¿Ëı‰_. Á΋˘ …flÎ ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flı ÷˘ ±Î’HÎı …flÎ ‘Ì‹ı flËÌfiı
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                       99   100                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

“Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” ¿fl‰˘. ±ıfi˘ Ïfi¿Î· ÷˘ ¿fl‰˘ … ’ÕÂı fiı F›Îflı I›Îflı    ±ıÀ·ı ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ±ı Ï«œÎ› fiı Ω÷ı … ⁄˘·ı ¿ı “÷‹ı ⁄˘·÷Î fi◊Ì,
? ±⁄˘·Î flˢ ÷ı◊Ì ¿_≥ Ïfi¿Î· ◊≥ √›˘ ? ±ı Ïfi¿Î· ◊÷˘ fi◊Ì ±ıÀ·ı     ¿ıÀ·Î ÿËÎÕÎ◊Ì ‹Ò_√Î Œfl˘ »˘ !” ±Î‹ Ï«œÎ› ±ıÀ·ı ±Î’HÎ_ ’÷Ì …Âı,
÷˘ ±⁄˘·Î ∂¤Î ◊Λ »ı. ±⁄˘·Î ±ıÀ·ı ⁄˘Ωı, …ıfi˘ Ïfi¿Î· fiÎ ◊›˘      I›Îflı Â_ ◊Λ ÷ı ? ±Î ÷˘ Ω÷Ω÷fi_ ·˘¬_Õ Ë˘› »ı, ±‹fiı ⁄‘Î_
±ıfi˘ ⁄˘Ωı. ±Î’HÎı ÷˘ ÷fl÷ ±ıfiı ∂¤Î flάÌfiı ¿Ë̱ı, “∂¤Î flˢ      ±˘‚¬Î›. ¿ıÀ·Î_¿fiı ⁄Ë √fl‹ ¿fḻı ÷˘ ‰‚Ì Ω›. ¿ıÀ·Î¿fiı ¤ßÌ‹Î_
fiı, ±‹ÎflÌ ¿_≥ ¤Ò· ˢ› ÷˘ ‹fiı ¿Ë˘. ‹ÎflÌ ⁄Ë ¤Ò·˘ ◊Λ »ı. ÷‹ı     ‹Ò¿‰_ ’Õı, ’»Ì {À ⁄ı Ë◊˘ÕÎ ‹Î›Î˝ ¿ı ÁÌ‘_ ◊≥ Ω›. ±Î ÷˘ Ω÷
÷˘ ⁄Ë Ë˘Ï›Îfl, ¤HÎı·Î ÷ı ÷‹ÎflÌ fiÎ ◊Λ ’HÎ Ë_ ¤HÎı·˘ ±˘»˘ ±ıÀ·ı   Ω÷fiÎ_ ·˘¬_Õ »ı ! ±Î‹Î_ ±ÎI‹Î ±ı ±ÎI‹Î »ı, ’fl‹ÎI‹Î »ı ±fiı
‹ÎflÌ ⁄Ë ¤Ò·˘ ◊Λ.” ±ı‹ ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı ±ı flÎ∞ ◊≥ Ω›.          ·˘¬_Õ ±ı ·˘¬_Õ »ı. ±Î ⁄‘Ì ‘Î÷ »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ ¿Ëı‰Î◊Ì › ±ı fifl‹ fiÎ ’Õı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?              Áfl‚÷Î◊Ì ›ı µ¿ı· ±Î‰ı !
   ÿÎÿÎlÌ — fifl‹ fiÎ ’Õı ÷˘ ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰Îfi_ ? ±Î’HÎı ¿ËÌ        ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎfiı CÎfl‹Î_ ¿˘≥ ‰V÷fi_ K›Îfi flËı÷_ fiΠˢ›,
»^À‰Îfi_. ’»Ì ¢ µ’Λ ? F›Îflı I›Îflı ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ fifl‹ ◊Âı. ÀˆÕ¿Î‰Ìfiı  CÎflfiÎ_ ±Î’HÎfiı K›Îfi flά˘, K›Îfi flά˘ ¿Ëı÷Πˢ›, »÷Î_ fiÎ flËı ÷˘
fifl‹ ¿fl˘ ÷˘ ÷ı ÷ıfiÎ◊Ì ¿Â_ fifl‹ ◊Λ fiËŸ. ±Î…ı fifl‹ ÿı¬Î›, ’HÎ      ÷ı ‰¬÷ı Â_ ¿fl‰_ ?
±ı ‹fi‹Î_ fi˘_‘ flÎ¬Ì ‹ı·ı fiı ±Î’HÎı F›Îflı fifl‹ ◊≥±ı ÷ı ÿËÎÕı ÷ı
                                     ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ › fiËŸ. CÎflfiÎ_ ¿ı, “K›Îfi flά˘, K›Îfi flά˘.” I›Îflı
⁄‘_ ’λ\_ ¿Îœı. ±ıÀ·ı …√÷ ‰ıfl‰Î‚_ »ı. Ïfi›‹ ±ı‰˘ »ı ¿ı ‰ıfl flάı,
                                  ±Î’HÎı ¿Ëı‰_ ¿ı, “ËÎ, flάÌÂ_.” ±Î’HÎı K›Îfi flά‰Îfi_ fiyÌ ¿fl‰_. ÷ı‹
‹ËŸ ’fl‹ÎHα˘ Á_√˛ËÌ flάı ‹ÎÀı ±Î’HÎı ’Òflı’Òfl˘ ¿ıÁ ¨«ı ‹Ò¿Ì ÿı‰˘.
                                  »÷Î_ K›Îfi fiÎ flèÎ_ fiı ¿>÷v_ ’ıÁÌ √›_ I›Îflı ¿Ë̱ı ¿ı, “‹fiı K›Îfi fi◊Ì
        ≠¿ÚÏ÷ ≠‹ÎHÎı ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ....            flËı÷_.” ±ıfi˘ µ¿ı· ÷˘ ·Î‰‰˘ ’Õı fiı ? ±‹fiı › ¿˘≥±ı K›Îfi flά‰Îfi_
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı Á΋Îfiı ±⁄˘·Î ÷˘Õ‰Î ¿Ë̱ı ¿ı ‹ÎflÌ ¤Ò·     Á˘_M›_ ˢ› ÷˘ ±‹ı K›Îfi flά̱ı, ÷ı‹ »÷Î_ fiÎ flèÎ_ ÷˘ ¿ËÌ ÿ≥±ı
◊≥, ˉı ‹ÎŒÌ ‹Î√_ »\_, ÷˘ › ’ı·˘ ‰‘Îflı «√ı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?       ¿ı, “¤≥, ±Î flèÎ_ fiËŸ ±‹ÎflÎ◊Ì.”

   ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ëı‰Îfi_ ⁄_‘ ¿fl‰_. ±ıfiı ±ı‰_ ¿_≥¿ ¨‘_
                                     ±ı‰_ »ı fiı ±Î’HÎı ‹˘ÀÌ ™‹flfiÎ »Ì±ı ±ı‰˘ A›Î· fiÎ flËı ÷˘
iÎÎfi ◊≥ √›_ ˢ› ¿ı-“⁄Ë÷ fi‹ı fiÎÿÎfi.” I›Î_ ’»Ì »ıÀÎ flËı‰_. ’»Ì    ¿Î‹ ◊Λ. ⁄΂¿ …ı‰Ì ±‰V◊Πˢ› ÷˘ “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” ÁflÁ ◊Λ.
…ı ÏËÁÎ⁄ ◊Λ ÷ı ¬fl˘. ’HÎ …ıÀ·Î_ Áfl‚ ˢ› fiı I›Î_ ÷˘ µ¿ı· ·Î‰Ì    ±‹ı ⁄΂¿ …ı‰Î ˢ≥ ±ı. ±ıÀ·ı ±‹ı …ı‰_ ˢ› ÷ı‰_ ¿ËÌ ÿ≥±ı, ±Î‹ı
fiά‰˘. ±Î’HÎı CÎfl‹Î_ ¿˘HÎ ¿˘HÎ Áfl‚ »ı ±fiı ¿˘HÎ ¿˘HÎ ‰Î_¿<_ »ı. ±ı  › ¿ËÌ ÿ≥±ı fiı ÷ı‹ı › ¿ËÌ ÿ≥±ı, ⁄Ë ‹˘ÀÎ≥ Â_ ¿fl‰ÎfiÌ ?
fiÎ Á‹∞±ı ?                                ¿Á˘ÀÌ ±Î‰ı ±ı ’H›ÂÎ‚Ì ¿Ëı‰Î› ! ‹ÎÀı µ¿ı· ·Î‰‰˘, …¿ fiÎ
   ≠ffi¿÷ν — Á΋˘ Áfl‚ fiΠˢ› ÷˘ ±ıfiÌ ÁÎ◊ı ±Î’HÎı T›‰ËÎfl
                                  ’¿Õ‰Ì. ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ ‹ı‚ı ±Î’H΢ ÿ˘Ê ¿ËÌ ÿı‰˘. fiËŸ ÷˘ ±ı ¿Ëı÷Î_
÷˘ÕÌ fiά‰˘ ?                            ˢ› I›Îflı ±Î’HÎı ¬Â ◊‰_ ¿ı, ±˘Ë˘Ë˘, ÷‹ı ±‹Îfl˘ ÿ˘Ê ΩHÎÌ √›Î !
                                  ⁄Ë ÁÎv_ ¿›Ù ! ÷‹ÎflÌ ⁄Ï© ±‹ı ΩHÎ̱ı fiËŸ.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ÷˘Õ‰˘. T›‰ËÎfl ÷˘Õ‰Î◊Ì ÷ÒÀ÷˘ fi◊Ì. T›‰ËÎfl
÷˘Õ‰Î◊Ì ÷ÒÀı ±ı‰˘ »ı › fiËŸ. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı I›Î_ ‹˙fi flËı‰_ ¿ı ¿˘”¿
                                         .... Á΋Îfi_ Á‹Î‘Îfi ¿flΉ˘ fiı !
ÿËÎÕ˘ «ÌœÎÂı ±ıÀ·ı ±Î’H΢ ÏËÁÎ⁄ ’÷Ì …Âı. ±Î’HÎı ‹˙fi flά̱ı        ¿˘≥ ¤Ò· ËÂı ÷˘ Á΋ı ¿Ëı÷˘ ËÂı fiı ? ‹ÎÀı ¤Ò· ¤Î_√Ì fiά˘
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                       101   102                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

fiı ! ±Î …√÷‹Î_ ¿˘≥ ∞‰ ¿˘≥fiı ÷¿·ÌŒ ±Î’Ì Â¿ı fiËŸ ±ı‰_ V‰÷_hÎ      {CÎÕ˘ ◊Λ fiı ? ¤ÒS›Î fiΠˢ≥±ı ÷˘ ŒflÌ {CÎÕ˘ ¿˘HÎ ¿flı ? ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ
»ı, ±fiı ÷¿·ÌŒ ±Î’ı »ı ÷ı ’Ò‰ı˝ Õ¬· ¿flı·Ì ÷ı◊Ì. ÷ı ¤Ò· ¤Î_√Ì fiά˘   ⁄_√·Î‹Î_ flËı »ı, ’Î_« …HÎ flËı »ı, »÷Î_ {CÎÕ˘ ¿flı »ı ! ¿<ÿfl÷
’»Ì ÏËÁÎ⁄ flËı fiËŸ.                          ¬Î‰Î’̉Îfi_ ±Î’ı »ı I›Îflı ·˘¿ {CÎÕÎ ¿flı »ı ! ±Î ·˘¿˘ {CÎÕÎ, @·ıÂ-
                                   ¿_¿ÎÁ ¿fl‰Î‹Î_ … ÂÒflÎ »ı.
    “·Î· ‰Î‰À˘” ¿˘≥ ‘flı ÷˘ Á‹∞ …‰_ ¿ı ±Î‹Î_ ±Î’HÎÌ ¿_≥ ¤Ò·
»ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ÷ıfiı ’Ò»‰_ ¿ı, “¤≥, ·Î· ‰Î‰À˘ ¿ı‹ ‘flı »ı ?” I›Îflı    F›Î_ ·œ‰ÎÕ »ı ±ı “±_ÕflÕı‰·MÕ” ≠Ω »ı. Áfl‰ˆ›_ ¿Îœ÷Î_
±ı ¿Ëı ¿ı, “÷‹ı ±Î‹ ¿ı‹ ¿›Ù Ë÷_ ?” I›Îflı ±Î’HÎı ±ıfiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î√̱ı   ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì ±ıÀ·ı ·œ‰ÎÕ ◊Λ »ı.
fiı ¿Ë̱ı ¿ı, “ˉı ÷˘ ÷_ ·Ì·˘ ‰Î‰À˘ ‘flÌ fiı ?” I›Îflı ±ı ËÎ ¿Ëı.
                                       …ıÀ·Î ‹fiW›˘ »ı ÷ıÀ·Î ‘‹˝ …\ÿÎ …\ÿÎ »ı. ’HÎ ’˘÷ÎfiÎ ‘‹˝fi_
   ±‹fiı ¿˘≥ ·Î· ‰Î‰À˘ ‘fl÷_ … fi◊Ì. ±‹ı ÷˘ ⁄‘Î_fiÎ ·Ì·Î       ÿıv_ ⁄Î_‘ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ⁄Î¿Ì ‘‹˝ ÷˘ ÿflı¿fiÎ …\ÿÎ »ı. µ’Îl›‹Î_ Á΋ÎÏ›¿
‰Î‰ÀÎ Ωı≥±ı I›Îfl ’»Ì ±Î√‚ Ëı_Õ̱ı. ¿˘≥ ±ı¿ …HÎ ·Î· ‰Î‰À˘       ¿flı ÷ı › ÿflı¿fiÌ …\ÿÌ …\ÿÌ Ë˘›. ±flı, ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ ’λ‚ flèÎÎ flèÎÎ
fiÌ¿‚÷Ì ‰¬÷ı ‘flı ÷˘ ±ıfiı ’һ̱ı ¿ı, “¤≥ ÷_ ¿ı‹ ·Î· ‰Î‰À˘ ‘flı     ¿Î_¿flÌ ‹Î›Î˝ ¿fl÷Πˢ›, ÷ı › ±ıfiÌ Á΋ÎÏ›¿ ¿flı ? ±Î‹Î_ ‘‹˝ flè΢
»ı ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı ¿ı, “÷‹ı ÷˘ ±‹¿ ÷Îfl̬ı …‰ÎfiÎ Ë÷Î ÷ı ‰Ëı·Î     fi◊Ì, ‹‹˝ flè΢ fi◊Ì. Ωı ‘‹ı˝ › flè΢ ˢ÷fiı ÷˘ CÎfl‹Î_ {CÎÕÎ fiÎ ◊Î÷.
¿ı‹ Ω‰ »˘ ?” I›Îflı ±‹ı ±ıfiı ¬·ÎÁ˘ ¿fḻı ¿ı, “±Î ¿Î‹ ±Î‰Ì       ◊Λ ÷˘ ÷ı ‹ÏËfi΋Î_ ±ı¿Îÿ ‰Îfl ◊Λ. ±‹ÎÁ ‹ÏËfi΋Î_ ±ı¿ ÿËÎÕ˘
’Õu_ ±ıÀ·ı fiÎ »^À¿ı …‰_ ’Õı »ı !” ±ıÀ·ı ±ı Á΋ı◊Ì ¿Ëı ¿ı, “÷˘ ÷˘   … ±Î‰ı fiı !
÷‹ı Ω‰, Ω‰ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ.”
                                      ≠ffi¿÷ν — ËÎ.
   ±Î ÷˘ ÷ÎflÌ … ¤Ò·fiı ·Ì‘ı ·˘¿ ·Î· ‰Î‰À˘ ‘flı »ı, ’HÎ Ωı
÷_ ±ıfi˘ ¬·ÎÁ˘ ¿v_ ÷˘ …‰Î ÿı. ’HÎ ±Î ÷˘ ¿˘≥ ·Î· ‰Î‰À˘ ‘flı          ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ hÎÌÁı › ÿËÎÕÎ ±‹ÎÁ. {CÎÕ΋Î_ Â_ ‹‚÷_ ËÂı ?
±ıÀ·ı ±yfl‹Ì ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flı, “…_√·Ì, …_√·Ì ±y· ‰√flfiÎ_, ·Î·           ≠ffi¿÷ν — fi¿ÁÎfi ‹‚ı.
‰Î‰À˘ ‘flı »ı ?” ±ı‹ ÕŒÕΉı. ±S›Î, ±Î ÷˘ ÷ı_ fi‰_ ∂¤_ ¿›Ù. ¿˘≥
·Î· ‰Î‰À˘ ‘flı »ı ‹ÎÀı “‘ıfl ≥{ Á‹◊Ÿ√ fl˘_√.” ¿˘≥ ±ı‹fiı ±ı‹ ·Î·        ÿÎÿÎlÌ — ¬˘Àfi˘ ‰ı’Îfl ÷˘ ¿˘≥ ¿flı … fiËŸ fiı ? ¿˘≥ ¿Ëı÷_
‰Î‰À˘ ‘flı fiËŸ.                            fi◊Ì ¿ı ¬˘Àfi˘ ‰ı’Îfl ¿fl˘ ! ¿_≥¿ fiŒ˘ ¿‹Î÷Î ÷˘ ËÂı fiı ?

        {CÎÕÎ, fl˘… ÷ı ¿ı‹ ’˘ÊΛ ?!                 ≠ffi¿÷ν — {CÎÕ΋Î_ ±Îfi_ÿ ±Î‰÷˘ ËÂı !

   ÿÎÿÎlÌ — CÎfl‹Î_ {CÎÕÎ ◊Λ »ı ?                    ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÿÊ‹¿Î‚ »ı ±ıÀ·ı ÂÎ_Ï÷ flËı÷Ì fi◊Ì, ÷ı ⁄‚ı·˘
                                   ⁄ÌΩfiı ⁄Î‚Ì ‹ı·ı I›Îflı ±ıfiı ÂÎ_Ï÷ ◊Λ. ¿˘≥ ±Îfi_ÿ‹Î_ ˢ› ÷ı ±ıfiı √‹ı
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ.                         fiËŸ ±ıÀ·ı ’·Ì÷˘ «Î_’Ìfiı ÷ı Ω› I›Îflı ±ıfiı ÂÎ_Ï÷ ◊Λ. ±Î‰˘ …√÷fi˘
   ÿÎÿÎlÌ — “‹Î≥SÕ” ◊Λ »ı ¿ı ¬flı¬flÎ ◊Λ »ı ?           V‰¤Î‰ »ı. ⁄οÌ, Ωfi‰fl˘ › ω‰ı¿‰Î‚Î_ ˢ› »ı, ±ı {CÎÕ÷Î_ fi◊Ì. ¿>÷flÎ_
                                   › »ı ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ·kÎΉ΂Î_ ˢ› ÷ı‹fiÌ ÁÎ◊ı ±_ÿfl˘±_ÿfl fiÎ ·œı, ⁄ËÎflfiÎ
   ≠ffi¿÷ν — ¬flı¬flÎ ’HÎ ◊Λ, ’HÎ ⁄Ì…ı Ïÿ‰Áı ¤Ò·Ì …≥±ı.
                                   ·kÎΉ΂Π±Î‰ı I›Îflı ⁄‘Î ¤ı√Î_ ‹‚Ìfiı ·œı. I›Îflı ±Î ±yfl‹Ì±˘
   ÿÎÿÎlÌ — ¤Ò·Ì fiÎ Ω‰ ÷˘ ¿fl˘ Â_ ? ¤Ò·Ì …≥±ı ÷˘ … ŒflÌ       ‹Î_è΢‹Î_èÎ ·œı »ı ! ±Î ·˘¿˘ ω‰ı¿ÂÒL› ◊≥ √›Î »ı !
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                        103   104                      @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

         “{CÎÕÎ≠Œ” ◊≥ …‰Î …ı‰_ !                        iÎÎfi ◊¿Ì, ‰ıfl⁄Ì… »^Àı !
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı {CÎÕ˘ fiÎ ¿fl‰˘ ˢ›, ±Î’HÎı ¿˘≥ ÿËÎÕ˘         ˉı ‰ıfl ⁄‘Î_ »˘ÕÌ fiά‰ÎfiÎ_. ‹ÎÀı ¿˘”¿ Œıfl˘ ±‹ÎflÌ ’ÎÁı◊Ì
{CÎÕ˘ … fiÎ ¿fl÷Î ËÎ≥±ı »÷Î_ CÎfl‹Î_ ⁄‘Î {CÎÕÎ Á΋ı◊Ì fl˘… ¿›Î˝      “V‰w’iÎÎfi” ‹ı‚‰Ì ·ıΩı ±ıÀ·ı ⁄‘Î_ ‰ıfl »^ÀÌ Ω›. ±Î ¤‰‹Î_ fiı ±Î
¿flı ÷˘ I›Î_ Â_ ¿fl‰_ ?                         ¤‰‹Î_ … ⁄‘Î_ ‰ıfl »˘ÕÌ ÿı‰ÎfiÎ_, ±‹ı ÷‹fiı flV÷˘ ÿı¬ÎÕÌÂ_. Á_ÁÎfl‹Î_
                                   ·˘¿ ¿_À΂Ìfiı ‹˘÷ ÂÎ◊Ì ¬˘‚ı »ı ? ±Î µ’ÎÏ‘±˘ √‹ı fiËŸ ÷ı◊Ì. ‰Î÷
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı “{CÎÕÎ≠ÒŒ” ◊≥ …‰_. “{CÎÕÎ≠Œ” ◊≥±ı ÷˘ …      ÷˘ Á‹…‰Ì ’ÕÂı fiı ? @›Î_ Á‘Ì ‹U¿ı·Ì‹Î_ ’ÕÌ flËı¢ ? ±Î ÷˘ ∞‰ÕÎ_
±Î Á_ÁÎfl‹Î_ flËı‰ÎÂı. ±‹ı ÷‹fiı “{CÎÕÎ≠ÒŒ” ¿flÌ ±Î’ÌÂ_. {CÎÕ˘      …ı‰_ ∞‰fi ◊≥ √›_ »ı. fi›˘˝ ÷flŒÕÎÀ, ÷flŒÕÎÀ fiı ÷flŒÕÎÀ! ‹fiW›‹Î_
¿flfiÎfl˘ › ¿_ÀÎ‚Ì Ω› ±ı‰_ ±Î’b_ V‰v’ ˢ‰_ Ωı≥±ı. ¿˘≥ “‰SÕ˝”‹Î_     ±ÎT›Î ’»Ì ÷flŒÕÎÀ ¿ı‹ ˢ› ? …ı ⁄˛õÎ_Õfi˘ ‹ÎÏ·¿ ¿Ëı‰Î› ÷ıfiÌ ±Î
› ±Î’HÎfiı “ÏÕ≠ıÁ” fiÎ ¿flÌ Â¿ı ±ı‰_ Ωı≥±ı. ±Î’HÎı “{CÎÕÎ≠ÒŒ” ◊≥     ÿÂÎ ! ±Î¬_ …√÷ ÷flŒÕÎÀ‹Î_ »ı fiı ÷flŒÕÎÀ fiΠˢ› ÷˘ ‹Ò»Î˝‹Î_ ˢ›.
√›Î ’»Ì ¤Î_…√Õ … fiËŸ fiı ? ·˘¿˘fiı {CÎÕÎ ¿fl‰Î ˢ›, √΂˘         ±Î ⁄ı ÏÁ‰Î› ⁄ËÎfl …√÷ fi◊Ì. ±fiı ÷_ iÎÎfiCÎfi ±ÎI‹Î ◊›˘ ÷˘ Õ¬˘
±Î’‰Ì ˢ› ÷˘ › ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±fiı »÷Î_ › fiNŒÀ ¿Ëı‰Î› fiËŸ, ∂·ÀÌ      √›˘.
ΩB≤Ï÷ ¬Ò⁄ ‰‘Âı.
                                           …ı‰˘ ±Ï¤≠Λ ÷ı‰Ì ±Áfl !
         ‰ˆfl⁄Ì…‹Î_◊Ì {CÎÕÎ µÿ˚¤‰ı !
                                       ≠ffi¿÷ν — œ˘· ‰Î√÷_ ˢ› ÷˘, Ï«Ïœ›Îfiı Ï«œ «œÌ ¿ı‹ Ω›
   ’Ò‰ı˝ …ı {CÎÕÎ ¿flı·Î ÷ıfiÎ_ ‰ıfl ⁄_‘Λ »ı ±fiı ÷ı ±Î…ı {CÎÕÎ w’ı  »ı ?
«Ò¿‰Î› »ı. {CÎÕ˘ ◊Λ ÷ı … CÎÕ̱ı ‰ıflfi_ ⁄Ì… ’ÕÌ Ω›, ÷ı ±Î‰÷ı
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‹ÎL›_ ¿ı “fi◊Ì √‹÷_” ÷ı◊Ì. ±Î œ˘· ‰√ÎÕ÷Ì
¤‰ı ∂√Âı.
                                   ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ëı‰_ ¿ı, “±˘Ë˘Ë˘, œ˘· ⁄Ë ÁflÁ ‰Î√ı »ı !!” ±ıÀ·ı
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ı ⁄Ì… ¿ı‰Ì flÌ÷ı ÿÒfl ◊Λ ?             ’»Ì ‹ËŸ ¿Â_ fiÎ ◊Λ. “±Î ¬flÎ⁄ »ı” ±ı‰˘ ±Ï¤≠Λ ±ÎM›˘ ±ıÀ·ı
                                   ‹ËŸ ⁄‘Ì ‹ÂÌfiflÌ ⁄√Õı. ±Î’HÎı ÷˘ fiÎÀ¿Ì› ¤ÎÊ΋Î_ ¿Ë̱ı ¿ı “⁄Ë
   ÿÎÿÎlÌ — ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” ¿›Î˝ ¿fl˘ ÷˘ ÿÒfl ◊Λ.
                                   ÁflÁ œ˘· ‰√ÎÕu˘.” ±ıÀ·ı ‹ËŸ ±Õı fiËŸ.
⁄Ë ¤Îflı ⁄Ì… ’Õu_ ˢ› ÷˘ ‰Îfl ·Î√ı, ÂÎ_Ï÷ flά‰Ì ’Õı. ±Î’b_ ¿Â_
¿˘≥ ·≥ ·ı÷_ fi◊Ì. ¬Î‰Îfi_ ⁄ı ÀÎ≥‹ ‹‚ı, ¿’ÕÎ_ ‹‚ı, ’»Ì Â_ Ωı≥±ı ?       ±Î “iÎÎfi” ‹Y›_ »ı ±ıÀ·ı ⁄‘_ “’ı‹ıLÀ” ¿flÌ Â¿Î›. ω¿À
                                   Á_›˘√˘‹Î_ ÷˘ iÎÎfi ⁄Ë ÏË÷¿ÎflÌ »ı, iÎÎfifi_ “ÀıÏVÀ_√” ◊≥ Ω›. iÎÎfifiÌ
    ±˘flÕÌfiı ÷΂_ ‹ÎflÌfiı Ω›, ’HÎ ±Î’HÎfiı ⁄ı ÀÎ≥‹ ¬Î‰Îfi_ ‹‚ı     fl˘… “≠ı„@ÀÁ” ¿fl‰Î Ω‰ ÷˘ ¿Â_ “ÀıÏVÀ_√” fiÎ ◊Λ. ±ı ÷˘ ±ı¿ Œıfl˘
»ı ¿ı fi◊Ì ‹‚÷_ ±ıÀ·_ … Ωı‰_. ±Î’HÎfiı ’ÒflÌfiı Ω› ÷˘ › ¿∫ fiËŸ,      ω¿À Á_Ωı√ ±Î‰Ì Ω› ÷˘ ⁄‘_ “ÀıVÀıÕ” ◊≥ Ω› !
±Î’HÎı ÁÒ≥ …≥±ı. ’Ò‰˝ ¤‰fiÎ_ ‰ıfl ±ı‰Î_ ⁄_‘Λı·Î_ ˢ› ¿ı ±Î’HÎfiı
÷΂΋Î_ ⁄_‘ ¿flÌ fiı Ω› ! ‰ıfl fiı ’λ\_ ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì ⁄_‘Λı·_ !              ±Î Áÿ˚ω«ÎflHÎÎ, ¿ıÀ·Ì ÁflÁ !
Á‹…HΉ΂_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı Á‹∞ …≥±ı ¿ı ±Î Á‹…HΉ΂_ »ı, ÷˘           ±‹ı ÷˘ ±ıÀ·_ ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î {CÎÕuÎ ’»Ì “‰Î≥Œ”fiÌ ΩıÕı
› µ¿ı· ±Î‰Ì Ω›. ˉı ±HÎÁ‹…HÎfi_ ˢ› I›Î_ ÂÌ flÌ÷ı µ¿ı· ±Î‰ı?      ‰Ëı‰Îfl … fiÎ ‹Î_Õ‰Îfi˘ ˢ› ÷˘ …\ÿÌ ‰Î÷ »ı. ’HÎ ŒflÌ ⁄˘·‰Îfi_ »ı
±ıÀ·ı I›Î_ ‰Î÷fiı »˘ÕÌ ÿı‰Ì.                      ÷˘ ’»Ì ‰E«ıfiÌ ⁄‘Ì … ¤ÎÊÎ ¬˘ÀÌ »ı. ±‹Îflı ±Î ·Z΋Î_ … ˢ›
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                     105   106                      @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

¿ı ⁄ı ¿·Î¿ ’»Ì ŒflÌ ⁄˘·‰Îfi_ »ı, ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ¿«¿« fiÎ ¿fḻı. ±Î   Á_V¿Îfl fiÎ ⁄√Õı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ⁄Lfiı …HÎαı Á‹∞fiı Ïfi¿Î· ·Î‰‰˘
÷˘ ÷‹Îflı ±Ï¤≠Λ ŒflÌ ⁄ÿ·‰Îfi˘ fiΠˢ› ÷˘ …\ÿÌ ‰Î÷ »ı. ±Ï¤≠Λ    Ωı≥±ı. ±Î Â_¿Î ¿Îœı ¿˘HÎ ? ±Î’HÎ_ “iÎÎfi” ÷˘ Á_’ÒHν Ïfi—Â_¿ ⁄fiΉı
±Î’H΢ ⁄ÿ·Î› fiËŸ ÷˘ ±Î’HÎ_ ¿flı·_ ¬v_ »ı. ŒflÌ Ωı “‰Î≥Œ” ΩıÕı   ÷ı‰_ »ı ! ±ÎI‹ÎfiÌ ±fi_÷ ÂÏ@÷±˘ »ı !!
⁄ıÁ‰ÎfiÎ … fiΠˢ ÷˘ {CÎÕuÎ ±ı ¬v_ »ı. ’HÎ ±Î ÷˘ ±Î‰÷Ì ¿Î·ı            ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌfiı fi¤Î‰Ì ·¥±ı !
ŒflÌ ΩıÕı ⁄ıÁÌfiı …‹‰ÎfiÎ »ı. ÷˘ ’»Ì ¿Î·ı fiÎÀ¿ ¿›Ù ÷ıfi_ Â_ ? ±ı
ω«Îfl ¿fl‰˘ ’Õı fiı ? ±Î ·˘¿˘ ÷· Âı¿Ì Âı¿Ìfiı ‰Î‰ı »ı ÷ı◊Ì ⁄‘Ì      ±Î ÀÌ’˘› ‰Î√ı ÷˘ ±Î’HÎı ÷ıfiı √fiı√Îfl fi◊Ì √HÎ÷Î. ’HÎ ⁄Ì…\_
‹Ëıfi÷ fi¿Î‹Ì Ω› »ı {CÎÕÎ ◊÷Πˢ› I›Îflı ·Z΋Î_ ˢ‰_ Ωı≥±ı ¿ı    ‹Îflı ÷˘ ÷ıfiı √fiı√Îfl √HÎı. ¿>÷v_ ±Î’HÎfiı ‹Îflı fiËŸ fiı ¬Î·Ì ¤Á¤Á
±Î ¿‹˘˝ fiΫ fi«Î‰ı »ı. ’»Ì ±ı “fiΫ”fi˘ iÎÎfi’Ò‰˝¿ µ¿ı· ·Î‰‰˘    ¿flı ÷˘ ±Î’HÎı ÷ıfiı «·Î‰Ì ·≥±ı »Ì±ı fiı Ωı ‹ÎHÎÁ ËÎ◊ µ’ÎÕ÷˘
Ωı≥±ı.                              fiΠˢ› fiı ±ı¿·_ ¤Á¤Á ¿flı ÷˘ fi¤Î‰Ì ·ı‰_ fiÎ Ωı≥±ı ! ¤Á ±ıÀ·ı
                                 “À V’Ì¿.” “⁄ο˝” ±ıÀ·ı ¤Á‰_. “±Î ⁄ˆflÌ ⁄Ë ¤V›Î ¿flı »ı” ±ı‰_ ⁄˘·ı
   ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î ÷˘ {CÎÕÎ ¿flfiÎfl ⁄Lfiı …HÎαı Á‹…‰_    »ı fiı ? ±Î ‰¿Ì·˘ › ¿˘À˝‹Î_ ¤Á÷Î fi◊Ì ? ’ı·˘ …… ⁄ıµfiı ¤Á÷Î
Ωı≥±ı fiı ?                            Ωı›Î ¿flı ! ±Î ‰¿Ì·˘ Ïfi·ı˝’÷Î◊Ì ¤Áı »ı fiı ? ¿˘À˝‹Î_ ÷˘ Á΋Á΋Ì
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ±Î ÷˘ “Á⁄ Á⁄ ¿Ì Á‹Î·˘.” ±Î’HÎı Á‘fḻı     “÷‹ı ±Î‰Î »˘, ÷‹ı ÷ı‰Î »˘, ÷‹ı ±‹ÎflÎ ±ÁÌ· ’fl ±Î‹ …\ßÎ
÷˘ Á΋ı‰Î‚˘ Á‘flı. ±Î ÷˘ ω«ÎflHÎÎ »ı, fiı CÎÕÌ ’»Ì ΩıÕı ⁄ıÁ‰Îfi_  ±Îfl˘’ ¿fl˘ »˘” ¤Áı. ±Î’HÎfiı ±ı‹ ·Î√ı »ı ¿ı ±Î ⁄ıµ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚Ìfiı
»ı ÷˘ ’»Ì ¿¿‚ÎÀ ÂÎfiı ? ÂÎÿÌ ¿flÌ »ı ÷˘ ¿¿‚ÎÀ ÂÎfiı ? ÷‹Îflı     ‹Îfl_‹ÎflÎ ¿flÂı. ’HÎ ⁄ËÎfl fiÌ¿Y›Î ’»Ì Ωı≥±ı ÷˘ ⁄ıµ ΩıÕı ⁄ıÁÌfiı
√≥¿Î·fi_ ¤·Î≥ √›_ ˢ› fiı ±‹fiı ÷˘ ⁄‘Ì … ‰V÷ “iÎÎfi”‹Î_ ËÎ…fl     ÀıVÀ◊Ì «Î ’Ì÷Πˢ› !
ˢ›. Ωı ¿ı ±Î ÷˘ Áÿ˚ω«ÎflHÎÎ »ı ÷ı “iÎÎfi” fiΠˢ› ÷ıfiı ’HÎ ¿Î‹     ≠ffi¿÷ν — ±ı “ÕˇÎ‹ıÏÀ¿” ·œuÎ ¿Ëı‰Î› ?
±Î‰ı. ±Î ±iÎÎfi◊Ì ‹Îfiı »ı ¿ı ±ı «œÌ ‰Î√Âı. ¿˘≥ ±‹fiı ’Ò»ı ÷˘
±‹ı ¿Ë̱ı ¿ı, “÷_ › ¤‹flÕ˘ fiı ±ı › ¤‹flÕ˘ ÷ı ÂÌ flÌ÷ı «œÌ ‰Î√Âı ?     ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı ’˘’À‹V÷Ì ¿Ëı‰Î›. “ÕˇÎ‹ıÏÀ¿” ÷˘ “iÎÎfiÌ ’vÊ”
±ı ¿_≥ ±ıfiÎ ÷Î⁄΋Î_ »ı ?” ÷ı ±ı “T›‰ÏV◊÷”fiÎ ÷Î⁄΋Î_ »ı. ±fiı   ÏÁ‰Î› ¿˘≥fiı ±Î‰Õı fiËŸ. ’˘’À˘ ‹V÷Ì ¿flı ÷˘ ±Î’HÎı √¤flÎ≥ …≥±ı
‰Î≥Œ «œÌfiı @›Î_ µ’fl ⁄ıÁ‰ÎfiÌ »ı ? ÷‹ı …flÎ fi‹÷_ ±Î’˘ ±ıÀ·ı     ¿ı ⁄ıµ Ë‹HÎÎ_ ‹flÌ …Âı, ’HÎ fiÎ ‹flı. ±ı ÷˘ ±‹◊Î ±‹◊Î «Î_«˘ ‹Î›Î˝
±ı Ï⁄«ÎflÌfiÎ ‹fi‹Î_ › ±˘Ïfl›˘ ’Òfl˘ ◊Λ ¿ı ˉı ‘HÎÌ ‹ÎflÎ ¿Î⁄Ò‹Î_   ¿flı, ¿˘≥fiı ‰Î√ı fiËŸ ±ı‰Ì «Î_«˘ ‹Îflı.
»ı ! ±ıÀ·ı Á_÷˘Ê ◊Λ ±ıfiı.                       ±‹ı ‰ÎHÎÌfiı “flı¿Õ˝ ¿ËÌ »ı fiı ? “flı¿Õ˝” ‰Î√ ‰Î√ ¿fl÷Ì Ë˘›
        Â_¿Î, ±ı › ‰œ‰ÎÕfi_ ¿ÎflHÎ !            ¿ı “‹ÏH΋Î_ ±y· fi◊Ì. ‹ÏH΋Î_ ±y· fi◊Ì.” I›Îflı ±Î’HÎı › √ΉÎ
                                 ·Î√‰_ ¿ı “‹ÏH΋Î_ ±y· fi◊Ì”.
   CÎfl‹Î_ ‹˘ÀÎ ¤Î√fiÌ ‰œ‰ÎÕ˘ ±I›Îflı Â_¿Î◊Ì ∂¤Ì ◊≥ Ω› »ı
                                       ‹‹÷ÎfiÎ ±Î_ÀÎ, µ¿ı·Î› ¿≥ flÌ÷ı ?
±Î ¿ı‰_ »ı ¿ı Â_¿Î◊Ì V’_ÿfi˘ ∂Õı fiı ±ı V’_ÿfi˘fiÎ ¤Õ¿Î Ω√ı. ±fiı
Ωı Ïfi—Â_¿ ◊Λ fiı ÷˘ ¤Õ¿Î ±ıfiÌ ‹ı‚ı Â‹Ì Ω›. ‘HÎÌ-‘ÏHΛÎHÎÌ ⁄ıµ     ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ¿Î‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ › ‘HÎÌfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ¿fl‰Îfi_.
Â_¿Î‰Î‚Î_ ◊Λ ÷˘ ’»Ì ¤Õ¿Î ÂÌ flÌ÷ı ‹ı ? ±ı¿fiı ÷˘ Ïfi—Â_¿ ◊›ı   ±ı¿ ÿËÎÕ΋Î_ » ‹ÏËfiÎfi_ ‰ıfl ¿’Î≥ Ω›, ±fiı ±‘˘˝ ÿËÎÕ˘ ◊Λ ÷˘
… »^À¿˘. ‹Î⁄Î’fiÌ ‰œ‰ÎÕ˘◊Ì ⁄΂¿˘fiÎ Á_V¿Îfl ⁄√Õı. ‹ÎÀı ⁄΂¿˘fiÎ   ‹Îfi˘ fiı hÎHÎ ‹ÏËfiÎ ÷˘ ¿’Î≥ Ω› »ı ! ’flH›Î ’Ëı·Î_ ‘HÎÌ ΩıÕı
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                       107   108                      @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

‹‹÷Î Ë÷Ì ? fiÎ. ÷˘ ‹‹÷Î @›Îfl◊Ì ⁄_‘Î≥? ·Bfi ‰¬÷ı «˘flÌ‹Î_        ⁄≥ÁÎËı⁄fiı ¤Î≥ÁÎËı⁄ … ±Î‰ı fiı ! »^À¿˘ fi◊Ì. ±Î …√÷ … ±Î‰_
Á΋ÁÎ‹Ì ⁄ıÃÎ ±ıÀ·ı ÷ı fiyÌ ¿›Ù ¿ı ±Î ‹ÎflÎ ‘HÎÌ ±ÎT›Î, …flÎ ΩÕÎ     »ı. ±ı‹Î_ › ±Î’HÎfiı ±ı ±ı¿·Î_ fi◊Ì √‹÷Î_ ±ı‰_ fi◊Ì, ±ı‹fiı › ’λÎ
»ı fiı Â΋‚Î »ı ±Î ’»Ì ±ı‹HÎı › fiyÌ ¿›Ù ¿ı ±Î ±‹ÎflÎ_ ‘ÏHΛÎHÎÌ    ±Î’HÎı fiÎ √‹÷Πˢ≥±ı ! ±ıÀ·ı ±Î‹Î_ ‹{Î ¿Îœ‰Î …ı‰_ fi◊Ì.
±ÎT›Î. I›Îfl◊Ì “‹ÎflÎ, ‹ÎflΔfiÎ …ı ±Î_ÀÎ ‰ÎB›Î ÷ı ±Î_ÀÎ ‰Î√ ‰Î√
                                      ±Î Á_ÁÎflfiÌ {_{À‹Î_ ω«ÎflÂÌ·fiı ’˘ÊΛ fiËŸ. …ı ω«ÎflÂÌ·
¿flı »ı. ÷ı ’_ÿfl ‰Ê˝fiÌ ±Î ÏŒS‹ »ı ÷ıfiı “fi ˢ› ‹ÎflÎ, fi ˢ› ‹ÎflÎ.”
                                   fi◊Ì ÷ıfiı ÷˘ ±Î {_{À »ı ±ıfiÌ › ¬⁄fl ’Õ÷Ì fi◊Ì, ±ı ΩÕ_ ¬Î÷_
¿flÌ I›Îflı ±ı ±Î_ÀÎ µ¿ı·ÎÂı fiı ‹‹÷Î ÷ÒÀÂı. ±Î ÷˘ ·Bfi ◊›Î I›Îfl◊Ì
                                   ¿Ëı‰Î›. …ı‹ ¿Îfiı ⁄Ëıfl˘ ‹ÎHÎÁ ˢ› ÷ıfiÌ ±Î√‚ ÷ıfiÌ √‹ı ÷ıÀ·Ì
±Ï¤≠Λ˘ ∂¤Î ◊›Î, “≠ıF›ÏÕÁ” ∂¤˘ ◊›˘ ¿ı “±Î ±Î‰Î »ı, ÷ı‰Î
                                   ¬Îfi√Ì ‰Î÷˘ ¿fḻı ±ıfi˘ Â_ ‰Î_‘˘ ? ±ı‰_ ±_ÿflı › ⁄Ëıv_ ˢ› »ı ⁄‘_
»ı.” ÷ı ’Ëı·Î_ ¿_≥ Ë÷_ ? ˉı ÷˘ ±Î’HÎı ‹fi‹Î_ fiyÌ ¿fl‰_ ¿ı, “…ı
                                   ±ıÀ·ı ±ıfiı ±Î …_Ω‚ ’˘ÊΛ, ⁄Î¿Ì …√÷‹Î_ ‹{Î ¬˘‚‰Î ‹Î√ı ÷ı
»ı ÷ı ±Î »ı.” ±fiı ±Î’HÎı Ω÷ı ’Á_ÿ ¿flÌfiı ·ÎT›Î »Ì±ı. ˉı ¿Î_≥
                                   ±Î‹Î_ ÷˘ ‰‚Ì ¿_≥ ‹{Πˢ÷Ì ËÂı ?
‘HÎÌ ⁄ÿ·Î› ?
        ⁄‘ı … ŒÁ΋HÎ ! @›Î_ …‰_ ?                      ’˘·_’˘·, @›Î_ Á‘Ì œÎ_¿‰Ì ?!
    …ıfi˘ flV÷˘ fi◊Ì ±ıfiı Â_ ¿Ëı‰Î› ? …ıfi˘ flV÷˘ fiΠˢ› ÷ıfiÌ         ±Î ÷˘ ⁄‘_ ⁄fiΉÀÌ …√÷ »ı ! fiı CÎfl‹Î_ ¿¿‚ÎÀ ¿flÌ, flÕÌ ±fiı
¿ÎHÎ-‹˘¿ÎHÎ fiÎ ¿flΛ. ±Î ŒflÏ…›Î÷ …√÷ »ı ! CÎfl‹Î_ ‰Ëfi˘         ’»Ì ‹˘œ_ ‘˘≥fiı ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı !! ±Î’HÎı ’һ̱ı, “¿ı‹ «_ÿ¤Î¥ ?”
@·ı‰΂˘ V‰¤Î‰ fiÎ √‹÷˘ ˢ›, ‹˘ÀΤÎ≥fi˘ V‰¤Î‰ fiÎ √‹÷˘         I›Îflı ±ı ¿Ëı, “⁄Ë ÁÎv_ »ı.” ±S›Î, ÷ÎflÌ ±Î_¬‹Î_ ÷˘ ’ÎHÎÌ »ı, ‹˘œ_
ˢ›, ±Î ⁄Î…\ ⁄Î’∞fi˘ V‰¤Î‰ fiÎ √‹÷˘ ˢ›, ÷ı‰Î À˘‚΋Î_ ‹ÎHÎÁ      ‘˘≥fiı ±ÎT›˘ ˢ›. ’HÎ ±Î_¬ ÷˘ ·Î· ÿı¬Î› fiı ? ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ¿ËÌ
ŒÁÎ≥ Ω› ÷˘ › flËı‰_ ’Õı. @›Î_ Ω› ÷ı ? ±Î ŒÁ΋HÎfi˘ ¿_À΂˘ ±Î‰ı,    fiά fiı ¿ı ‹Îflı I›Î_ ±Î ÿ—¬ »ı. ±Î ÷˘ ⁄‘Î ±ı‹ ΩHÎı ¿ı ⁄ÌΩfiı
’HÎ …‰_ @›Î_ ? «˘√flÿ‹fiÌ ‰ÎÕ˘ »ı. Á‹Î…fiÌ ‰ÎÕ˘ ˢ›, “Á‹Î… ‹fiı     I›Î_ ÿ—¬ fi◊Ì, ‹Îflı I›Î_ … »ı. fiÎ, ±S›Î ⁄‘Î … flÕuÎ »ı. ±ı¿ı ±ı¿
Â_ ¿ËıÂı ?” Áfl¿ÎflfiÌ › ‰ÎÕ˘ ˢ›. Ωı ¿_À΂Ìfiı …‚Á‹ÎÏ‘ ·ı‰Î …\ËfiÎ    CÎıfl◊Ì flÕÌfiı ‹˘œÎ_ ‘˘≥fiı ⁄ËÎfl fiÌ¿Y›Î »ı. ±Î › ±ı¿ ±Ω›⁄Ì »ı !
Ï¿fiÎflı Ω› ÷˘ ’˘·ÌÁ‰Î‚Î ’¿Õı. “±S›Î, ¤≥ ‹fiı ±Î’CÎÎ÷ ¿fl‰Î       ‹˘œÎ_ ‘˘≥fiı Â_ ¿Î‹ fiÌ¿‚˘ »˘ ? ‘˘›Î ‰√fl fiÌ¿‚˘ ÷˘ ·˘¿˘fiı ¬⁄fl
ÿı fiı ÏfiflÎ_÷ı, ‹fl‰Î ÿı fiı ÏfiflÎ_÷ı !” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “fiÎ. ‹fl‰Î › fiÎ  ’Õı ¿ı ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ ¿ıÀ·_ Á¬ »ı ?! Ë_ flÕ÷˘ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚_, ÷_ flÕ÷˘
ÿı‰Î›. ±ËŸ ±Î√‚ ÷ı_ ±Î’CÎÎ÷ ¿fl‰ÎfiÎ ≠›ÎÁfi˘ √fi˘ ¿›˘˝ ‹ÎÀı ÷fiı     ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı, ⁄‘Î flÕ÷Î ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı ±ıÀ·ı ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› ¿ı ±Î
…ı·‹Î_ CÎη̱ı »Ì±ı !” ‹fl‰Î › fi◊Ì ÿı÷Î fiı ∞‰‰Î › fi◊Ì ÿı÷Î, ±Îfi_   …√÷ ’˘·_ … »ı. fiÎfiÌ ™‹fl‹Î_ ⁄Î’Î ‹flÌ √›Î ÷ı V‹ÂÎfi‹Î_ flÕ÷Î
fi΋ Á_ÁÎfl ! ‹ÎÀı flˢ fiı ÏfiflÎ_÷... ±fiı ÏÁ√ÎflıÀ ’Ìfiı ÁÒ≥ fiÎ flËı‰_ ?!
                ı                   flÕ÷Î √›Î ! ’λΠ±Î‰Ìfiı fiËΛΠ±ıÀ·ı ¿Â_ … fiËŸ !! fiËΉÎfi_
±Î‰_ »ı ŒflÏ…›Î÷ …√÷ ! ‹fl‰Î › fiÎ ÿı fiı ∞‰‰Î › fiÎ ÿı.         ±Î ·˘¿˘±ı Â̬‰ÎÕı·_, fi‰ÕΉÌ-‘˘‰ÕΉÌfiı «˘A¬˘ ¿flÌ ±Î·ı ! ±ı‰_
                                   ±Î …√÷ »ı ! ⁄‘Î ‹˘œÎ_ ‘˘≥fiı ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı·Î, ⁄‘Î ’οΠÃ√. ±ıfiÎ
   ‹ÎÀı …ı‹ ÷ı‹ ¿flÌfiı “±ıÕ…VÀ” ◊≥fiı ÀÎ≥‹ ’ÁÎfl ¿flÌ fiά‰˘      ¿fl÷Î_ ¬S·_ ¿›Ù ˢ› ÷˘ ÁÎv_.
±ıÀ·ı ÿı‰_ ‰‚Ì Ω›. ¿˘≥fi_ ’E«ÌÁ ‰Ê˝fi_, ¿˘≥fi_ ’_ÿfl ‰Ê˝fi_, ¿˘≥fi_
hÎÌÁ ‰Ê˝fi_, fiÎ »^À¿ı › ±Î’HÎı ÿı‰_ ’Òv_ ¿fl‰_ ’Õı. fiÎ √‹ı ÷˘ › ±ıfiÌ     ±Î’HÎÎ “‹ËÎI‹Î±˘”‹Î_◊Ì ¿˘≥¿ … ‹ËÎI‹Î ¬S·_ ¿flÌ ÿı ¿ı,
±ı … ±˘flÕÌ‹Î_ ΩıÕı flËı‰_ ’Õı. ±ËŸ ’◊ÎflÌ ⁄≥ÁÎËı⁄fiÌ fiı ±ËŸ ’◊ÎflÌ    “ÿÎÿÎ, ±Î…ı ÷˘ ⁄ˆfḻı ‹fiı ‹Î›˘˝ !” ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì Áfl‚÷Î Âıfiı ·Ì‘ı
¤Î≥ÁÎËı⁄fiÌ ! ‹˘œÎ_ ‰Î_¿Î_ Œıfl‰Ìfiı ÁÒ≥ Ω› ÷˘ › ω«Îfl‹Î_ ÷˘      ±Î‰Ì ? ±Î’HÎÎ iÎÎfifiı ·Ì‘ı ±Î‰Ì. “ÿÎÿΔfiı ÷˘ ⁄‘Ì … ‰Î÷ ¿Ëı‰Î›.
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                         109   110                      @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

±Î‰Ì Áfl‚÷Î ±Î‰Ì I›Î_◊Ì … ‹˘ZÎı …‰ÎfiÌ ÏfiÂÎfiÌ ◊≥. ±Î‰Ì Áfl‚÷Î        I›Îflı ±ı Á¬fiÌ ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î Á_ÁÎfl ¤˘√‰‰Î …ı‰˘ fi◊Ì. ’HÎ ±Î
ˢ› fiËŸ fiı ? ‹˘ZÎı …‰Î ‹ÎÀı Áfl‚ … ◊‰Îfi_ »ı. ±Î ⁄ËÎfl ÷˘ ‘HÎÌ        ÷˘ ÷fl÷ … ‹ÒÏ»˝÷ ◊≥ Ω› ! ‹˘Ëfi˘ ±ÎÀ·˘ ⁄‘˘ ‹Îfl ¬Î› »ı, ÷ıfi_
«ÌÀ-«ÌÀ ¿›Î˝ ¿flı. ⁄ˆflÌfi˘ ‹Îfl ’˘÷ı ¬Î÷˘ ˢ› ÷˘ › ⁄ËÎfl ¿Ëı ¿ı,       ¤Îfi ’HÎ flËı÷_ fi◊Ì.
“fiÎ, fiÎ, ±ı ÷˘ ‹ÎflÌ ÿÌ¿flÌfiı ‹Îfl÷Ì Ë÷Ì !” ±S›Î, ‹ı_ Ω÷ı ÷fiı ‹Îfl÷Î_
                                         ⁄Ì⁄Ì flÌÁΛı·Ì ˢ› I›Î_ Á‘Ì “›Î ±S·ÎË ’fl‰fl Ïÿ√Îfl” ¿flı
Ωı›_ Ë÷_ fiı ? ±Îfi˘ ¢ ±◊˝ ? “Ï‹Ïfi_√·ıÁ.” ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ÁΫıÁΫ_
                                     ±fiı ⁄Ì⁄Ì ⁄˘·‰Î ±Î‰Ì ±ıÀ·ı Ï‹›Î_¤Î≥ ÷ˆ›Îfl ! ’»Ì ±S·ÎË fiı
¿ËÌ ÿı fiı ! ±ÎI‹Îfiı @›Î_ ‹Îfl‰Îfi_ »ı ? ±Î’HÎı ±ÎI‹Î »Ì±ı, ‹ÎflÂı
                                     ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ⁄Î…\±ı flËı ! ¿ıÀ·Ì ‹Ò_{‰HÎ !! ±ı‹ ¿Î_≥ ÿ—¬ ‹ÀÌ …‰ÎfiÎ_
÷˘ ÿıËfiı ‹ÎflÂı. ±Î’HÎÎ ±ÎI‹Îfi_ ÷˘ ¿˘≥ ±’‹Îfiı › ¿flÌ fiΠ¿ı.
                                     »ı ? CÎÕ̉Îfl ÷_ ±S·ÎË ’ÎÁı Ω› ÷˘ ¿_≥ ÿ—¬ ‹ÀÌ Ω› ? …ıÀ·˘
¿ÎflHÎ ¿ı “±Î’HÎfiı” ±ı ÿı¬ı ÷˘ ±’‹Îfi ¿flı fiı ? ÿıA›Î ‰√fl ÂÌ flÌ÷ı
                                     ‰¬÷ I›Î_ flË_ ±ıÀ·˘ ‰¬÷ ‹ËŸ Á‚√÷_ ⁄_‘ ◊≥ Ω› …flÎ, ’HÎ ’»Ì
±’‹Îfi ¿flı ? ÿıËfiı ÷˘ ±Î ¤ı_Á fi◊Ì ‹ÎflÌ …÷Ì ? I›Î_ fi◊Ì ¿Ëı÷Î
                                     ’Î»Ì ¿Î›‹fiÌ Á√ÕÌ Á‚B›Î … ¿fl‰ÎfiÌ. Ïfifl_÷fl ≠√À ±„Bfi ¿Ëı‰Î›,
¿ı ±Î ¤ı_Áı ‹fiı ‹ÎflÌ ? ±Î ¤ı_Á ¿fl÷Î_ CÎflfiÎ_ ⁄≥ ‹˘ÀÎ_ fiËŸ ? ±ı‹Î_
Â_ ? ÂıfiÌ ±Î⁄w …‰ÎfiÌ »ı ? ±Î⁄w »ı … @›Î_ ÷ı ? ±Î …√÷‹Î_          CÎÕ̉Îfl ’HÎ ÂÎ÷Î fiΠˢ› ! F›Î_ Á‘Ì Â©ÎI‹Î V‰w’ ≠ÎM÷ fiÎ ◊Λ,
¿ıÀ·Î ∞‰˘ flËı »ı ? ¿˘≥ ·Ò√ÕÎ_ ’Ëıflı »ı ? ±Î⁄w‰Î‚Î ¿’ÕÎ_ ’Ëıflı       ’˘÷ÎfiÌ ƒÏWÀ‹Î_ “Ë_ © V‰w’ »\_.” ±ı‰_ ¤Îfi fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì Á√ÕÌ
… fiËŸ. …ıfiı ±Î⁄w fiËŸ ÷ı ¿’ÕÎ_ ’ËıflÌ ±Î⁄w œÎ_¿ œÎ_¿ ¿flı, …_›Î◊Ì      Á‚B›Î … ¿fl‰ÎfiÌ. ·Bfi‹Î_ ’HÎ ÿÌ¿flÌ ’flHÎΉ÷Πˢ› ÷˘ › ‹ËŸ
ŒÎÀı I›Î_◊Ì ÁÎ_‘ ÁÎ_‘ ¿flı. ¿˘≥ Ωı≥ …Âı, ¿˘≥ Ωı≥ …Âı ! ±S›Î, ÁÎ_‘Ì     Á‚B›Î ¿fl÷_ ˢ› ! Ïfifl_÷fl ⁄‚Î’˘ flËı ! Á_ÁÎfl ±ıÀ·ı Â_ ? …_Ω‚.
ÁÎ_‘Ìfiı ¿ıÀ·Î ÿËÎÕÎ ±Î⁄w flάÌ ? ÁÎ_‘ı·Ì ±Î⁄w flËı fiËŸ. ±Î⁄w        ±Î ÿıË ‰‚B›˘ »ı ÷ı › …_Ω‚ »ı ! …_Ω‚fi˘ ÷ı ‰‚Ì Â˘¬ ˢ÷˘ ËÂı ?
÷˘ F›Î_ fiÌÏ÷ »ı, ≠‹ÎÏHο÷Î »ı, ÿ›Î »ı, ·Î√HÎÌ »ı, “±˘O·Î≥Ï{_√       ±Îfi˘ ¢¬ ·Î√ı »ı ±ı › ±Ω›⁄Ì »ı fiı ! ‹Î»·Î_fiÌ Ω‚ …\ÿÌ fiı
fiı«fl” »ı, I›Î_ »ı.                            ±Î Ω‚ …\ÿÌ ! ‹Î»·Î_fiÌ Ω‚‹Î_◊Ì ¿Î’Ì ¿flÌfiı fiÌ¿‚Λ ’HÎ ¬v_,
                                     ’HÎ ±Î‹Î_◊Ì fiÌ¿‚Λ … fiËŸ. Ãıà fifiÎ‹Ì fiÌ¿‚ı I›Îflı fiÌ¿‚Λ !
        .... ±Î‹ ŒÁ΋HÎ ‰‘÷Ì √¥ !
                                            .... ±ıfiı ÷˘ “·À¿÷Ì Á·Î‹” !
    ±Î fl˘À·Î fiı Âο ‹ÎÀı ÂÎÿÌ ¿fl‰ÎfiÌ. ‘HÎÌ ΩHÎı ¿ı Ë_ ¿‹Î≥
·Î‰_, ’HÎ ±Î ¬Î‰Îfi_ ¿flÌ ¿˘HÎ ±Î’ı ? ⁄Î≥ ΩHÎı ¿ı Ë_ fl˘À·Î ⁄fiΉ_         ±Î‹Î_ Á¬ fi◊Ì ±ı Á‹…‰_ ÷˘ ’ÕÂı fiı ? ¤Î≥±˘ ±’‹Îfi
¬flÌ, ’HÎ ¿‹Î‰Ì ¿˘HÎ ±Î’ı? ±ı‹ ¿flÌfiı ⁄ıµ ’flH›Î_, fiı ÁË¿ÎflÌ ‹_Õ‚Ì      ¿flı, ⁄≥ÁÎËı⁄ ’HÎ ±’‹Îfi ¿flı, »˘¿flÎ_ ±’‹Îfi ¿flı ! ±Î ÷˘ ⁄‘˘
¿ÎœÌ. ’»Ì »˘¿flÎ_ › ◊‰ÎfiÎ_. ±ı¿ ÿÒ‘Ìfi_ ⁄Ì ‰ÎT›, ’»Ì ÿÒÏ‘›Î_ ⁄ıV›Î     fiÎÀ¿Ì› T›‰ËÎfl »ı, ⁄Î¿Ì ±Î‹Î_◊Ì ¿˘≥ ÁÎ◊ı ±˘»Î ±Î‰‰ÎfiÎ »ı ?
¿flı ¿ı fiÎ ⁄ıV›Î ¿flı ? ‰ı·Îfiı ’Î_ÿÕı ’Î_ÿÕı ÿÒÏ‘›Î_ ⁄ıÁı, ±ı‰_ ±Î ‹ÎHÎÁ˘     ÷‹ı ’˘÷ı ©ÎI‹Î fiı ±Î ⁄‘Î T›‰ËÎfl˘ µ’fl»S·Î ±ıÀ·ı ¿ı
’HÎ ÿÒÏ‘›Î_fiÌ ’ıà ⁄ıV›Î ¿flı »ı. ÿÒ‘Ì ±ı‹ fi◊Ì ⁄˘·÷Ì ¿ı ‹ÎflÎ_ ÿÒÏ‘›Î_    “Á’flŒ·±Á” ¿fl‰Îfi˘ »ı. ’˘÷ı “ˢ‹ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ”‹Î_ flËı‰_ ±fiı
»ı. ±Î ‹fiW›˘ ±ı¿·Î … ⁄˘·ı ¿ı ±Î ‹ÎflÎ_ ÿÒÏ‘›Î_ »ı. ±Î ⁄Ï©fi˘        “Œ˘flıfi”‹Î_ “Á’flŒ·±Á” flËı‰_. “Á’flŒ·±Á” ±ıÀ·ı ÷L‹›Î¿Îfl ‰ÚÏkÎ
ÿv’›˘√ ¿›˘˝, ⁄Ï© µ’fl Ïfi¤˝fl flËÌ ÷ı◊Ì ‹fiW› ΩÏ÷ ÏfiflÎÏl÷           fiËŸ ÷ı, “ÕˇÎ‹ıÏÀ¿” ÷ı. ¬Î·Ì ±Î “ÕˇÎ‹Î” … ¤…‰‰Îfi˘ »ı. “ÕˇÎ‹Î”‹Î_
¿Ëı‰Î≥. ⁄ÌΩ ¿˘≥ ∞‰ ⁄Ï© ’fl Ïfi¤˝fl fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±ı ⁄‘Î_ ±ÎÏl÷         ¬˘À √≥ ÷˘ ’HÎ ËÁ‰Îfi_ fiı fiŒ˘ ±Î‰ı ÷˘ ’HÎ ËÁ‰Îfi_. “ÕˇÎ‹Î”‹Î_
¿Ëı‰Î›, ±ÎÏl÷fiı ÿ—¬ fiΠˢ›. ±Î‹fiı … ÿ—¬ ⁄‘_ ˢ› !             ÿı¬Î‰ ’HÎ ¿fl‰˘ ’Õı, ¬˘À √≥ ˢ› ÷˘ ÷ı‰˘ ÿı¬Î‰ ¿fl‰˘ ’Õı !
   ±Î ω¿S’Ì Á¬˘ ‹ÎÀı ¤À¿ ¤À¿ ¿flı »ı, ’HÎ ⁄ˆflÌ ÁÎ‹Ì ◊Λ        ‹˘œı ⁄˘·Ì±ı ¬flÎ_ ¿ı ⁄Ë fi¿ÁÎfi ◊›_, ’HÎ ‹ËŸ ÷L‹›Î¿Îfl fiÎ ◊≥±ı.
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                       111   112                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

±Î’HÎı “·À¿÷Ì Á·Î‹” flά‰ÎfiÌ. CÎHÎÎ fi◊Ì ¿Ëı÷Î ¿ı ¤≥, ‹Îflı ÷˘        ≠ffi¿÷ν — Ωı ’vÊ ‹Îfl ¬Î› ÷˘ ÷ı ⁄Λ·˘ ¿Ëı‰Î› fiı ?
±ÎfiÌ ΩıÕı “·À¿÷Ì Á·Î‹ ” …ı‰˘ Á_⁄_‘ »ı ? ! ±ı‰Ì … flÌ÷ı ±Î¬Î
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı, ‹Îfl ¬Î‰˘ ±ı ¿Î_≥ ’vÊfiÌ fi⁄‚Î≥ fi◊Ì.
…√÷ ΩıÕı flËı‰Îfi_. …ıfiı “·À¿÷Ì Á·Î‹” ±Î¬Î …√÷ ΩıÕı ±Î‰ÕÌ ±ı
                                  ’HÎ ±ıfiÎ ±Î ∑HÎÎfi⁄_‘ ±ı‰Î ˢ› »ı, ⁄ˆflÌ ÿ—¬ ÿı‰Î ‹ÎÀı … ±Î‰ı·Ì
iÎÎfiÌ ◊≥ √›˘. ±Î ÿıË ΩıÕı ’HÎ “·À¿÷Ì Á·Î‹ !” ±‹ı Ïfifl_÷fl ⁄‘Î
                                  ˢ› »ı ÷ı ÏËÁÎ⁄ «Ò¿‰ı ….
ΩıÕı “·À¿÷Ì Á·Î‹” flά̱ı »Ì±ı ÷˘ › ⁄‘Î ¿Ëı ¿ı, “÷‹ı ±‹ÎflÎ
’fl ⁄Ë ÁÎfl˘ ¤Î‰ flά˘ »˘.” Ë_ T›‰ËÎfl ⁄‘Î_ › ¿v_ »\_ ’HÎ ±ÎI‹Î‹Î_          √Î_Õ˘ ±Ë_¿Îfl, ÷˘ ‰œ‰ÎÕ ¿flΉı !
flËÌfiı.
                                      Á_ÁÎfl‹Î_ ‰œ‰ÎfiÌ ‰Î÷ … fiÎ ¿fl‰Ì, ±ı ÷˘ fl˘√ ¿Ëı‰Î›. ‰œ‰_
     ≠ffi¿÷ν — CÎHÎ̉Îfl ‹˘ÀÌ ‰œ‰ÎÕ CÎfl‹Î_ ◊≥ Ω› »ı ÷˘ Â_    ±ı ±Ë_¿Îfl »ı, ¬S·˘ ±Ë_¿Îfl »ı, ±ı √Î_Õ˘ ±Ë_¿Îfl ¿Ëı‰Î›, ‹fi‹Î_ ±ı‹
¿fl‰_ ?                               ‹Îfiı ¿ı “‹ÎflÎ ‰√fl «Î·Âı fiËŸ.” ¿˘≥fiı ‰œ‰Î‹Î_ ÷˘ ±Î’HÎfiı ∂·À˘
                                  ⁄˘Ωı ·Î√ı, fi›Ù ‹Î◊_ ’Î¿Ì Ω›. ‰œ‰Îfi˘ ¿˘≥fiı ¢¬ ˢ› ¬fl˘ ?
     ÿÎÿÎlÌ — ÕÎè΢ ‹ÎHÎÁ ˢ› fiı ÷˘ ·Î¬ vÏ’›Î ±Î’ı ÷˘ ›
‰œ‰ÎÕ fiÎ ¿flı ! fiı ±Î ÷˘ ‰√fl ’ˆÁı ‰œ‰ÎÕ ¿flı, ÷˘ ±ı ±fiÎÕÌ fiËŸ        CÎfl‹Î_ Á΋Π’Ò»ı, Á·ÎË ‹Î√ı ÷˘ … …‰Î⁄ ±Î’‰˘. ‰√fl ’Ò»›ı
÷˘ Â_ ? ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfiı ¿‹˘˝ ¬’Ή‰Î ÁÎà ‹Î≥· «Î·Ìfiı ±fiΛ˝      Á·ÎË ±Î’‰Î ⁄ıÁÌ Ω› ±ıfiı ¤√‰Îfiı ±Ë_¿Îfl ¿è΢ »ı. ‘HÎÌ ’Ò»ı
ZÎıh΋Î_ …‰_ ’Õı·_, fiı ±Î…fiÎ ·˘¿ ’H›ÂÎ‚Ì ÷ı CÎıfl ⁄ıÃÎ ±fiΛ˝ ZÎıhÎ  ¿ı, “±Î M›Î·Î @›Î_ ‹Ò¿‰ÎfiÎ »ı ?” ÷˘ ⁄≥ …‰Î⁄ ±Î’ı ¿ı, “Œ·ÎHÎÌ
»ı ! ¿ı‰Î_ ‘L› ¤ÎB› ! ±Î ÷˘ ±I›_÷ ·Î¤ÿÎ›Ì »ı ¿‹˘˝ ¬’Ή‰Î      …B›Î±ı ‹Ò¿˘.” ÷ı ±Î’HÎı I›Î_ ‹Ò¿Ì ÿı‰Î. ÷ıfiı ⁄ÿ·ı ±ı ¿Ëı ¿ı, “÷fiı
‹ÎÀı, Ωı ’Î_Áfl˘ flËı ÷˘.                       ±y· fi◊Ì, @›Î_ ‹Ò¿‰Îfi_ ÷_ ¿Ëı »ı ? ±ıÀ·ı ⁄≥ ¿Ëı ¿ı, “÷‹ÎflÌ
                                  ±y·◊Ì ‹Ò¿˘.” ˉı ±Îfi˘ @›Î_ ’Îfl ±Î‰ı ? ±Î Á_›˘√˘fiÌ ±◊Õ΋HÎ
        ¿·Î¿fi˘ √fi˘, ÿ_Õ Ï…_ÿ√Ì ±Î¬Ì !            »ı ! ÷ı ¤‹flÕÎ ¬Î÷Ì ‰¬÷ı, ∂Ã÷Ì ‰¬÷ı ±◊ÕΛΠ… ¿flı ! ¤‹flÕÎ
    ±ı¿ ¿·Î¿ fi˘¿flfiı, »˘¿flÎfiı ¿ı ⁄≥ fiı ÀˆÕ¿Î‰ ÀˆÕ¿Î‰ ¿›ÎÙ Ë˘›   ’»Ì À̫Λ »ı fiı »˘·Î› »ı fiı ·˘ËÌ fiÌ¿‚ı »ı !! ±Î ÷˘ ‹ÎfiÏÁ¿
÷˘ ’»Ì ±ı ‘HÎÌ ◊≥fiı ¿ı ÁÎÁ ◊≥ fiı ÷‹fiı ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ¿«Õ ¿«Õ      ·˘ËÌ fiÌ¿‚‰Îfi_ fiı ! ’ı·_ ·˘ËÌ fiÌ¿‚÷_ ˢ› ÷˘ ÷ı ÁÎv_. ’|Ì ‹Îfḻı
¿flÂı ! L›Î› ÷˘ Ωı≥±ı ¿ı fiÎ Ωı≥±ı ? ±Î ¤˘√‰‰Îfi_ »ı. ÷‹ı ¿˘≥fiı    ±ıÀ·ı ⁄ıÁÌ Ω›. ±Î ‹ÎfiÏÁ¿ CÎÎ ’fl ÷˘ ’|Ì › fiÎ ·Î√ı ¿˘≥ !
ÿ—¬ ±Î’¢ ÷˘ ÿ—¬ ÷‹Îflı ‹ÎÀı ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ìfi_ ±Î‰Âı, ±ı¿ …               ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ ⁄˘·‰Î …ı‰Ì fiËŸ !
¿·Î¿ ÿ—¬ ±Î’˘ ÷˘ ÷ıfi_ Œ‚ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ‹‚Âı. ’»Ì ⁄Ò‹˘ ’ÎÕ˘
¿ı “‰Ë ‹fiı ±Î‹ ¿ı‹ ¿flı »ı ?” ‰Ëfiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı “±Î ‘HÎÌ ΩıÕı        CÎfl‹Î_ ¿˘≥fiı ¿Î_≥ ¿Ëı‰_ ±ı ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ ±Ë_¿Îflfi˘ fl˘√ »ı.
‹ÎflÎ◊Ì ±Î‹ ¿ı‹ ◊Λ »ı ?” ±ıfiı ’HÎ ÿ—¬ ◊Λ, ’HÎ Â_ ◊Λ ? ’»Ì     ’˘÷’˘÷Îfi˘ ÏËÁÎ⁄ ·≥fiı … ±ÎT›Î »ı ⁄‘Î_ ! ÁË ÁËfiÌ ÿÎœÌ ∂√ı
‹ı_ ÷ı‹fiı ’Ò»›_ ¿ı “‰Ë ÷‹fiı ¬˘‚Ì ·Î‰Ì Ë÷Ì ¿ı ÷‹ı ‰Ëfiı ¬˘‚Ì     »ı, ±Î’HÎı ¿˘≥fiı ¿Ëı‰_ fi◊Ì ’Õ÷_ ¿ı ÿÎœÌ ¿ı‹ µ√ÎÕ÷˘ fi◊Ì ? ±ı
·ÎT›Î Ë÷Î !” I›Îflı ±ı ¿Ëı ¿ı, “Ë_ ¬˘‚Ì ·ÎT›Î Ë÷˘.” I›Îflı ±ıfi˘ ¢  ÷˘ ±ıfiı ∂√ı …. ÁË ÁËfiÌ ±Î_¬ı …\±ı »ı, ÁË ÁËfiÎ ¿Îfiı ÁÎ_¤‚ı
ÿ˘Ê Ï⁄«ÎflÌfi˘ ? ·≥ ±ÎT›Î ’»Ì ±‰‚_ fiÌ¿‚ı, ±ı‹Î ÷ı Â_ ¿flı ?      »ı ! ±Î Õ¬˘ ¿fl‰ÎfiÌ ÂÌ …wfl÷ »ı ? ±ı¿ ±ZÎfl ’HÎ ⁄˘·Â˘ fiËŸ.
@›Î_ Ω› ’»Ì ? ¿ıÀ·Ì¿ VhÎÌ ÷˘ ’Ï÷fiı ‹Îflı ˵. ’Ï÷‰˛÷Î VhÎÌfiı ÷˘    ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ±‹ı ±Î “T›‰ÏV◊÷”fi_ iÎÎfi ±Î’̱ı »Ì±ı. ±T›‰ÏV◊÷
±Î‰_ ÁÎ_¤‚÷Î_ … ’Î’ ·Î√ı ¿ı ±Î‰_ ⁄ˆflÌ ‘HÎÌfiı ‹Îflı !         @›Îflı› ’HÎ ◊÷_ … fi◊Ì. ±T›‰ÏV◊÷ ÿı¬Î› »ı ÷ı ’HÎ “T›‰ÏV◊÷”
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                       113   114                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

… »ı ±ıÀ·ı ‰Î÷ … Á‹…‰ÎfiÌ »ı. ¿˘”¿ Œıfl˘ ’÷_√ √·Î_À ¬Î› I›Îflı     ‹·ı !” ±Î ±Î’HÎÎ ÏË_ÿV÷ÎfifiÎ Á_V¿Îfl !
ÿ˘fl˘ ¬ı_«Ì ·ı‰Îfi˘ »ı. ÿ˘fl˘ ˉı ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ »ı. …ıfiÎ ËÎ◊‹Î_ ÿ˘flÌ     ‘HÎÌ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? Á_ÁÎflfiı fi¤Î‰ı ÷ıfiı. ’IfiÌ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?
fi◊Ì ±ıfiÌ ’÷_√ √·Î_À ¬Î›, ÷ı Â_ ◊Λ ? ÿ˘flÌ ËÎ◊‹Î_ »ı fiËŸ fiı     Á_ÁÎflfiı fi¤Î‰ı ÷ıfiı. Á_ÁÎflfiı ÷˘ÕÌ fiάı ±ıfiı ’IfiÌ ¿ı ‘HÎÌ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î›
⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flı »ı ¿ı ‹ÎflÌ ’÷_√ı √·Î_À ¬Î‘Ì !              ? ±ıHÎı ÷˘ ±ıfiÎ √HΑ‹˝ … ¬˘≥ fiÎA›Î ¿Ëı‰Î› fiı ? “‰Î≥Œ” ’fl
    CÎfl‹Î_ ±ZÎflı › ⁄˘· ⁄˘·‰Îfi_ ⁄_‘ ¿fl˘. “iÎÎfiÌ” ÏÁ‰Î› ¿˘≥◊Ì   flÌÁ «œı ÷˘ ±Î ‹ÎÀ·Ì ±˘»Ì Œı_¿Ì ÿı‰Î›? ¿ıÀ·Î¿ ¿’-fl¿Î⁄Ì Œı_¿Ì ÿı
⁄˘· ⁄˘·Î› fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı “iÎÎfiÌ”fiÌ ‰ÎHÎÌ ¿ı‰Ì ˢ› ? ’flıE»ÎfiÁÎflÌ   fiı ’»Ì fi‰Î ·≥ ±Î‰ı ! ±S›Î, fi‰Î ·Î‰‰Î Ë÷Î ÷˘ Œ˘ÕuÎ Â_ ¿Î‹
ˢ›, ⁄ÌΩ±˘fiÌ ≥E»Îfiı ±Î‘Îflı ±ı ⁄˘·ı »ı. ±ı‹fiı ÂÎ ‹ÎÀı ⁄˘·‰_     ? ø˘‘‹Î_ ±_‘ ⁄fiÌ Ω› ÷ı ÏË÷ÎÏË÷fi_ ¤Îfi ’HÎ √‹Î‰Ì ÿı .
’Õı ? ±ı‹fiÌ ‰ÎHÎÌ ÷˘ ⁄ÌΩ±˘fiÌ ≥E»Î ’ÒHν ◊‰Î ‹ÎÀı fiÌ¿‚ı »ı.       ±Î ·˘¿ ÷˘ ‘HÎÌ ◊≥ ⁄ıÃÎ »ı. ‘HÎÌ ÷˘ ±ı‰˘ ˢ‰˘ Ωı≥±ı ¿ı
±fiı ⁄ÌΩ ⁄˘·ı ÷ı ’Ëı·Î_ ÷˘ ⁄‘Î_fi_ ‹ËŸ ËÎ·Ì Ω›, ¤›_¿fl ’Î’ ·Î√ı,    ⁄≥ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ‘HÎÌfi_ ‹˘œ_ Ωı›Î ¿flı.
ÁËı…ı ⁄˘·Î› fiËŸ. ÁËı… ’HÎ ⁄˘·˘ ÷˘ ÷ıfiı ¿«¿« ¿Ëı‰Î›. ⁄˘· ÷˘
¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı ÁÎ_¤‚ ÁÎ_¤‚ ¿fl‰Îfi_ ‹fi ◊Λ, ‰œı ÷˘ › ±ı         ≠ffi¿÷ν — ’flH›Î ’Ëı·Î_ ⁄Ë …\±ı »ı.
ÁÎ_¤‚‰Îfi_ √‹ı. ±Î ÷˘ …flο ⁄˘·ı ÷ı ’Ëı·Î_ … »˘¿flÎ_ ¿Ëı ¿ı, “¿Î¿Î,     ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ Ω‚ fiάı »ı. ‹Î»·_ ±ı‹ ΩHÎı ¿ı ±Î ⁄Ë
ˉı ¿«¿« ¿fl‰ÎfiÌ flËı‰Î ÿ˘. ‰√fl ¿Î‹fiÎ Õ¬˘ ¿fl˘ »˘.” ‰œı·_ @›Îflı    ÁÎflÎ ÿ›Î‚ ‹ÎHÎÁ »ı ÷ı ‹Îv_ ¿Î‹ ◊≥ √›_. ’HÎ ±ı¿ ‰¬÷ ¬Î≥
¿Î‹fi_ ? ’Ò‰˝√˛Ë fiΠˢ› ÷˘. ’Ò‰˝√˛Ë ±ıÀ·ı ‹fi‹Î_ ›Îÿ ˢ› … ¿ı     ÷˘ Ωı, ¿Î_À˘ ’ıÁÌ …Âı. ±Î ÷˘ ŒÁ΋HΉ΂_ »ı ⁄‘_ !
√≥¿Î·ı ±ÎHÎı ±Î‹ ¿›Ù Ë÷_ fiı ±Î‹ ‰œ›˘ Ë÷˘, ÷ı ±Î ±Î‰˘ …                ±Î‹Î_ ≠ı‹ …ı‰_ @›Î_ flèÎ_ ?
»ı. CÎfl‹Î_ ‰œı ±ıfiı ¤√‰Îfiı ‹Ò¬˝ ¿è΢ »ı. ¿˘≥fiı ÿ—¬ ±Î’̱ı ÷˘
› fi¿ı˝ …‰ÎfiÌ ÏfiÂÎfiÌ »ı.                          CÎflfiÎ ΩıÕı fiŒ˘ ◊›˘ @›Îflı ¿Ëı‰Î› ¿ı CÎflfiÎfiı ±Î’HÎÎ µ’fl ≠ı‹
                                  ±Î‰ı, ±Î’HÎÎ ‰√fl √‹ı fiËŸ fiı @›Îflı ±Î‰ı, @›Îflı ±Î‰ı ±ı‰_ flèÎÎ
      Á_ÁÎfl fi¤Î‰‰ÎfiÎ Á_V¿Îfl - @›Î_ ?!             ¿flı.
   ‹fiW› ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩ ¿˘≥ ‘HÎÌ’HÎ_ fi◊Ì ⁄Ω‰÷Î. ±flı ±Î…-           ·˘¿˘ ’flHÎı »ı ’HÎ ≠ı‹ fi◊Ì, ±Î ÷˘ ‹ÎhΠωʛÎÁ„@÷ »ı. ≠ı‹
¿Î· ÷˘ “ÕΛ‰˘Á˝” ·ı »ı fiı ? ‰¿Ì·fiı ¿Ëı ¿ı, ““÷fiı ËΩfl, ⁄ı ËΩfl    ˢ› ÷˘ √‹ı ÷ıÀ·˘ ±ı¿⁄ÌΩ‹Î_ ωfl˘‘ΤÎÁ ±Î‰ı »÷Î_ ≠ı‹ fiÎ Ω›.
wÏ’›Î ±Î’ÌÂ, ‹fiı “ÕΛ‰˘Á˝” ±’Î‰Ì ÿı.”” ÷ı ‰¿Ì·ı › ¿ËıÂı ¿ı, “ËÎ,  F›Î_ ≠ı‹ fiΠˢ› ÷ı ±ÎÁ„@÷ ¿Ëı‰Î›. ±ÎÁ„@÷ ±ıÀ·ı Á_ÕÎÁ ! ≠ı‹
±’Î‰Ì ÿ≥Â.” ±S›Î, ÷_ ·≥ ·ı fiı “ÕΛ‰˘Á˝”. ⁄ÌΩfiı Â_ ±’Ή‰Î      ÷˘ ’Ëı·Î_ ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ Ë÷˘ ¿ı ‘HÎÌ ’flÿı √›˘ ˢ› fiı ÷ı ’λ˘ fiÎ
fiÌ¿Y›Î »˘ ?                             ±Î‰ı ÷˘ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ±ıfi_ ±ı‹Î_ … Ï«kÎ flËı, ⁄ÌΩ ¿˘≥ ÁÎ_¤flı …
   ’Ëı·Î_fiÎ ‰¬÷fiÎ_ ±ı¿ Õ˘ÂÌ‹ÎfiÌ ‰Î÷ »ı. ÷ı ¿Î¿ÎfiÌ Áfl‰HÎÌ     fiËŸ. ±Î…ı ÷˘ ⁄ı ‰flÁ ‘HÎÌ fiÎ ±Î‰ı ÷˘ ⁄ÌΩı ‘HÎÌ ¿flı ! ±Îfiı ≠ı‹
¿fl÷Î_ Ë÷Î_. “÷ÎflÎ ¿Î¿Îfiı ±Î ¤Î‰÷_ Ë÷_, ÷ı ¤Î‰÷_ Ë÷_.” ±ı‹ ¿flÌ    ¿Ëı‰Î› ? ±Î ÷˘ Á_ÕÎÁ »ı, …ı‹ Á_ÕÎÁ ⁄ÿ·ı »ı ÷ı‹ ! …ı √·fi »ı
¿flÌfiı ¬ÎÀ·Î‹Î_ ‰V÷±˘ ‹Ò¿÷Î_ Ë÷Î. ‹ı_ ÷ı‹fiı ¿èÎ_, “¿Î¿Ì ! ÷‹ı ÷˘   ÷ıfiı Á_ÕÎÁ ¿Ëı‰Î›. ≠ı‹‹Î_ ÷˘ ±’˝HÎ÷Πˢ›.
¿Î¿Î ΩıÕı fl˘… ·œ÷Î_ Ë÷Î_. ¿Î¿Î › ÷‹fiı CÎHÎÌ ‰Îfl ‹Îfl÷Î Ë÷Î. ÷˘       ≠ı‹ ±ıÀ·ı ·√fiÌ ·Î√ı ÷ı ±fiı ÷ı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ›Îÿ ±ÎT›Î
±Î Â_ ?” I›Îflı ¿Î¿Ì ¿Ëı, “’HÎ ÷ÎflÎ ¿Î¿Î …ı‰Î ‘HÎÌ ‹fiı ŒflÌ fiËŸ    ¿flı. ÂÎÿÌ ⁄ı w’ı ’ÏflHÎ΋ ’΋ı, ¿˘≥ ‰¬÷ ±Î⁄ÎÿÌ‹Î_ Ω› ÷˘ ¿˘≥
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                        115   116                      @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

‰¬÷ ⁄fl⁄ÎÿÌ‹Î_ Ω›. ≠ı‹ ⁄Ë µ¤flΛ ÷ı ’λ˘ ⁄ıÁÌ Ω›. …ı µ¤flΛ                ... „@÷±˘ ¿ıÀ·Ì Õεfi √¥ !
»ı ÷ı ±ÎÁ„@÷ »ı. ‹ÎÀı F›Î_ µ¤flΛ ÷ıfiÎ◊Ì ÿÒfl flËı‰_. ·√fiÌ ÷˘
                                       ≠ffi¿÷ν — “’Ï÷ ±ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı” ±ı Â_ ¬˘À_ »ı ?
±Î_÷Ïfl¿ ˢ‰Ì Ωı≥±ı. ⁄ËÎflfi_ ¬˘¬_ ⁄√ÕÌ Ω›, ¿Ë˘‰Î≥ Ω› ÷˘
› ≠ı‹ ±ıÀ·˘ fiı ±ıÀ·˘ … flËı. ±Î ÷˘ ËÎ◊ ÿ{Λ˘ ˢ› fiı ±Î’HÎı          ÿÎÿÎlÌ — ±Î…fiÎ ’Ï÷±˘fiı ’fl‹ÎI‹Î ‹Îfiı ÷˘ ±ı √Î_ÕÎ ◊≥fiı
¿Ë̱ı ¿ı “…flÎ ‘˘‰ÕΉ˘.” ÷˘ ‘HÎÌ ¿ËıÂı ¿ı, “fiÎ ‹ÎflÎ◊Ì fi◊Ì Ωı‰Î÷_ !”   Œflı ±ı‰Î »ı !
±S›Î, ÷ı ÿËÎÕı ÷˘ ËÎ◊ ’_’΂ ’_’΂ ¿fl÷˘ Ë÷˘, fiı ±Î…ı ¿ı‹ ±Î‹ ?
                                       ±ı¿ ‘HÎÌ ±ıfiÌ ⁄ˆflÌfiı ¿Ëı, “÷ÎflÎ ‹Î◊Î µ’fl ÿı‰÷Î ‹Ò¿ fiı ÷ıfiÎ
±Î C≤HÎÎ ¿ı‹ «Î·ı ? F›Î_ ≠ı‹ »ı I›Î_ C≤HÎÎ fi◊Ì fiı F›Î_ C≤HÎÎ »ı I›Î_  ’fl fl˘À·Ì Âı¿ !” ‹Ò‚ ÷˘ ⁄_ÿfl »Î’ fiı µ’fl◊Ì ÿÎv Ï’‰ÕΉı ÷˘ ±ıfiÌ
≠ı‹ fi◊Ì. Á_ÁÎflÌ ≠ı‹ ’HÎ ±ı‰˘ ˢ‰˘ Ωı≥±ı ¿ı …ı ±ı¿ÿ‹ ±˘»˘ fiÎ      ÂÌ ÿÂÎ ◊Λ ?
◊≥ Ω› ¿ı ±ı¿ÿ‹ ‰‘Ì ’HÎ fiÎ Ω›. “fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ‹Î_ ˢ‰˘ Ωı≥±ı.”
iÎÎfiÌfi˘ ≠ı‹ ÷˘ @›Îflı ’HÎ ‰‘CÎÀ fiÎ ◊Λ. ±ı ≠ı‹ ÷˘ …\ÿ˘ … ˢ›,         ’vÊ ÷˘ ¿ı‰˘ ˢ› ? ±ı‰Î ÷ı…V‰Ì ’vÊ˘ ˢ› ¿ı …ıfiÎ◊Ì ËΩfl˘
±ıfiı ’fl‹ÎI‹≠ı‹ ¿Ëı‰Î›.                         VhÎ̱˘ ◊◊flı ! ±Î‹ Ωı÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı … ‘˛Ò∞ Ω› !! ±Î… ÷˘ ‘HÎÌ ±ı‰Î
                                    ◊≥ √›Î »ı ¿ı ÁÏ·›˘ ’˘÷ÎfiÌ ⁄ˆflÌfi˘ ËÎ◊ {ηı ÷˘ ÷ıfiı ωfi_÷Ì ¿flı,
          fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ, Â̬‰Î …ı‰Ì !               “±flı ÁÏ·›Î »˘ÕÌ ÿı. ‹ıflÌ ⁄Ì⁄Ì Ëˆ, ⁄Ì⁄Ì Ëˆ.” ‹ıfl «yfl, ±Î‹Î_
   ≠ffi¿÷ν — T›‰ËÎfl‹Î_ “fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ”fiÌ ±˘‚¬ÎHÎ Â_ ?          ÁÏ·›Îfiı ÷_ ωfi_÷Ì ¿flı »ı ? ¿≥ Ω÷fi˘ «yfl ’Î@›˘ »ı ÷_ ? ±ı ÷˘
                                    ±ıfiı ‹Îfl, ±ıfi_ √‚«_ ’¿Õ fiı ⁄«¿<_ ¤fl. ±Î‹ ±ıfiÎ ’√ı ·ÎB›˘ ±ı
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Î ¿Ëı÷Πˢ› ¿ı “÷_ ‹˘ÕÌ ∂Ãı »ı. ‹˘ÕÌ ∂Ãı »ı.” ÷˘   ¿Î_¥ »˘ÕÌ ÿı ±ı‰Ì Ω÷ fi◊Ì. I›Îflı ±ı “’˘·ÌÁ, ’˘·ÌÁ, ⁄«Î‰˘
±Î’HÎı fiÎ Á‹∞ …≥±ı ¿ı ±Î “fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ” ¬˘‰Î≥ √≥ »ı ? flÎhÎı ±œÌ      ⁄«Î‰˘” ¿flı. ±S›Î, ÷_ ‘HÎÌ ◊≥fiı “’˘·ÌÁ, ’˘·ÌÁ” Â_ ¿flı »ı ?
‰Î√ı ∂ÃÌfiı ÷_ ŒflŒfl ¿flı ÷˘ ⁄‘Î fiÎ ¿Ëı ¿ı, “±ÎÀ·Î ⁄‘Î ‰Ëı·Î Â_      ’˘·ÌÁfiı Â_ ÷˘’fiı ⁄Îflı «œÎ‰‰˘ »ı ? ÷_ ∞‰÷˘ »ı ¿ı ‹flı·˘ »ı ?
∂Ã˘ »˘ ? ±Î ’HÎ “fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ” ¬˘≥ fiÎ¬Ì ¿Ëı‰Î›. “fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ” ÷˘      ’˘·ÌÁfiÌ ‹ÿÿ ·ı‰ÎfiÌ Ë˘› ÷˘ ÷_ ‘HÎÌ fiÎ ◊≥Â.
⁄‘Î_fiı “±ıÕ…ıVÀ” ◊≥ Ω› ±ı‰Ì »ı. ¬Î‰Î‹Î_ ’HÎ “fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ” Ωı≥±ı,
Ωı ’ıÀ‹Î_ ‰‘Îflı fiÎA›_ ˢ› ÷˘ ¨CÎ ±ÎT›Î ¿flı. ±‹ÎflÌ ¬Î‰Î’̉ÎfiÌ ⁄‘Ì       CÎflfi˘ ‘HÎÌ “ËÎŒ flεLÕ” «Î·ı … fiËŸ, ±ı ÷˘ “±˘· flεLÕ”
… “fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ” ΩıΩ. ÁÒ‰ÎfiÌ, ∂ÉÎfiÌ ⁄‘Ì … ±‹ÎflÌ “fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ” ˢ›.
          ı                          Ωı≥±ı. ¿·‹, ¿Õ»Ì, ⁄fl»Ì, ÷fl‰_, ÷Î_÷fl‰_ fiı ÷V¿fl‰_-±Î »±ı. »
…‹‰Î ⁄ıÁ̱ı fiı ◊΂̋Î_ ’λ‚◊Ì ⁄Ì∞ ‹ÌÃÎ≥ ‹Ò¿Ì Ω› ÷˘ Ë_ ˉı       ¿‚Î fi◊Ì ±Î‰Õ÷Ì ÷˘ ±ı ‹ÎHÎÁ fi◊Ì. √‹ı ÷ıÀ·˘ fiÎ√΋Î_ fiÎ√˘
±Î‹Î_◊Ì ◊˘Õ_¿ ·™ ,Ë_ ≠‹ÎHÎŒıfl ◊‰Î fiÎ ÿ™. Ë_ ΩHÎ_ ¿ı ±Î ⁄Ì…\_ ±ÎT›_   ‹ÎHÎÁ ˢ› ÷˘ ’HÎ ÷ıfiÌ ΩıÕı “±ıÕ…VÀ” ◊÷Î_ ±Î‰Õı, ‹√… ¬Áı fiËŸ
‹ÎÀı Âο ¿ÎœÌ fiά˘. ÷‹Îflı ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ¿fl‰ÎfiÌ …vfl fiËŸ. ÷‹Îflı ÷˘      ÷ı ¿Î‹fi_ ! ¤Õ¿ı «Î·ı fiËŸ.
‹˘Õ_ µÃÎ÷_ ˢ› ÷˘ ⁄˘· ⁄˘· ¿fl‰_ ¿ı ±Î “fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ”‹Î_ fi◊Ì flËı‰Î÷_.       …ıfiı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷ µ’fl ωrÎÁ »ı ÷ıfiı ±Î …√÷‹Î_ ⁄‘_ … ‹‚ı
±ıÀ·ı ±Î’HÎı ÷˘ ‹ËŸ ’˘÷Îfiı … À¿˘fl ‹Îfl‰Ì ¿ı “‰Ëı·_ ∂É_ Ωı≥±ı.”     ±ı‰_ »ı, ’HÎ ±Î ωrÎÁ … fi◊Ì ±Î‰÷˘ fiı ! ¿ıÀ·Î¿fiı ÷˘ ±ı ›
÷ı À¿˘fl ŒÎ›ÿ˘ ¿flÂı. ±Îfiı … ’vÊÎ◊˝ ¿è΢ »ı. flÎhÎı √˘¬ √˘¬ ¿flı ¿ı    ωrÎÁ ∂ÕÌ √›˘ ˢ› »ı ¿ı “±Î ‰Î≥Œ ΩıÕı flËıÂı ¿ı fiËŸ flËı ? ’Î_«
“‰Ëı·_ ∂É_ »ı, ‰Ëı·_ ∂É_ »ı.” ‹ÎflÌ ‹«¿˘ÕÌfiı ‰Ëı·Î ∂ÉÎfi˘ ≠›Ifi    ‰flÁ fi¤Âı ¿ı fiËŸ fi¤ı ?” “±S›Î, ±Î ’HΠωrÎÁ fiËŸ ? ωrÎÁ
¿flı, ±ıfiÎ◊Ì ÷˘ ‹√… ⁄√ÕÂı.                       ÷ÒÀu˘ ±ıÀ·ı ¬·ÎÁ. ωrÎÁ‹Î_ ÷˘ ±fi_÷ „@÷ »ı, ¤·ı fiı
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                        117   118                      @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

±iÎÎfi÷΋Î_ ωrÎÁ ˢ›. “‹Îv_ Â_ ◊Âı” ◊›_ ¿ı ¬·ÎÁ ! ±Î ¿Î‚‹Î_          ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¤Î√ıÕ ÂÎ ‹ÎÀı ◊≥±ı ? ±Î’HÎı ’fl‹ÎI‹Î »Ì±ı.
·˘¿ ⁄√‰Î≥ √›ı·Î ˢ› fiı ÿ˘Õ÷˘ ÿ˘Õ÷˘ ±Î‰÷˘ ˢ› fiı ÷ıfiı ’һ̱ı       ±Î’HÎı ¤Î√ıÕ ◊‰ÎfiÌ ÂÌ …vfl »ı ? ±Î’HÎı ±ıfi˘ “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·”
¿ı “÷Îv_ fi΋ Â_ »ı ?” ÷˘ ±ı ⁄√‰Î≥ Ω› !                 ¿flÌ fiά‰˘.
           ‰Î_¿ ≠‹ÎHÎı ‰Î_¿<_ ‹‚ı !                 ≠ffi¿÷ν — Ïfi¿Î· ¿fl‰˘ »ı ÷˘ ¿≥ flÌ÷ı ◊Λ ? ‹fi‹Î_ ¤Î‰
                                    ¿fl‰˘ ¿ı ±Î ’Ò‰˝fi_ ±ÎT›_ »ı ?
   ≠ffi¿÷ν — Ë_ “‰Î≥Œ” ΩıÕı ⁄Ë “±ıÕ…VÀ” ◊‰Î Ω™ »\_, ’HÎ
◊‰Î÷_ fi◊Ì.                                  ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·Î◊Ì Ïfi¿Î· fiÎ ◊Λ. Ïfi¿Î· ±ıÀ·ı ÷˘ Á΋ÎfiÌ
                                    ΩıÕı Œ˘fi ¿fl‰˘ ’Õı, ±ıfiÎ ±ÎI‹Îfiı ¬⁄fl ±Î’‰Ì ’Õı. ÷ı ±ÎI‹ÎfiÌ
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ÏËÁÎ⁄Áfl »ı ! ‰Î_¿Î ±Î_ÀÎ fiı ‰Î_¿Ì fiÀ, I›Î_ ÁÌ‘Ì   ’ÎÁı ±Î’HÎı ¤Ò· ¿flÌ »ı ±ı‰_ ¿⁄Ò·-±ı¿ÁıMÀ ¿fl‰_ ’Õı. ±ıÀ·ı ≠Ï÷ø‹HÎ
fiÀ Œıfl‰ı ÷˘ ÂÌ flÌ÷ı «Î·ı ? ÷‹fiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î VhÎÌ ΩÏ÷ ±Î‰Ì       ‹˘À_ ¿fl‰_ ’Õı.
¿ı‹ ? ’HÎ VhÎÌ ΩÏ÷ ÷˘ ÷‹Îv_ “¿ÎµLÀfl ‰ı≥À” »ı. …ıÀ·˘ ±Î’H΢ ‰Î_¿
±ıÀ·Ì ‰Î_¿Ì. ±ıÀ·ı ÷˘ ⁄‘_ “T›‰ÏV◊÷” »ı ±ı‰_ ¿èÎ_ »ı fiı ?           ≠ffi¿÷ν — Á΋˘ ‹ÎHÎÁ ±Î’HÎ_ ±’‹Îfi ¿flı ÷˘ ’HÎ ±Î’HÎı
                                    ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ?
   ≠ffi¿÷ν — ⁄‘Î … ±Î’HÎfiı ÁÌ‘Î ¿fl‰Î ±ÎT›Î ˢ› ±ı‹ ·Î√ı »ı.
                                       ÿÎÿÎlÌ — ±’‹Îfi ¿flı ÷˘ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_, ±Î’HÎfiı ‹Îfi
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ÁÌ‘Î ¿fl‰Î … Ωı≥±ı ÷‹fiı. ÁÌ‘Î ◊›Î ÏÁ‰Î›        ±Î’ı I›Îflı fiËŸ ¿fl‰Îfi_. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ±ıÀ·ı Á΋Π’fl ¶ıʤΉ ÷˘
ÿÏfi›Î «Î·ı fiËŸ fiı ? ÁÌ‘Î ◊Λ fiËŸ ÷˘ ⁄Î’ ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ? ÁÌ‘˘       ◊Λ … fiËŸ. µ’fl◊Ì ±ıfiÌ ’fl ±Î’HÎÌ ÁÎflÌ ±Áfl ◊Λ. ±Î’HÎÌ ΩıÕı
◊Λ ÷˘ ⁄Î’ ◊Λ.                             ¶ıʤΉ fiÎ ◊Λ ±ı ÷˘ ΩHÎı ’Ëı·_ VÀı’, ’HÎ ’»Ì ±ıfiı ¬⁄fl ’HÎ
         „@÷±˘ ¬Ì·‰fiÎfl Ωı≥±ı !                ’ˢ_«ı »ı.

   ±ıÀ·ı VhÎ̱˘fi˘ ÿ˘Ê fi◊Ì, VhÎ̱˘ ÷˘ ÿı‰Ì …ı‰Ì »ı ! VhÎ̱˘         ≠ffi¿÷ν — ±ıfiÎ ±ÎI‹Îfiı ’ˢ_«ı ¬v_ ?
±fiı ’vÊ˘‹Î_ ±ı ÷˘ ±ÎI‹Î … »ı, Œ¿÷ ¬˘¬Î_fi˘ Œıfl »ı. “ÏÕŒflLÁ           ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, …vfl ’ˢ_«ı. ’»Ì ±ı ±ÎI‹Î ±ıfiÎ ’ÿ˚√·fiı ’HÎ
±˘Œ ’ı¿Ÿ√ !” VhÎÌ ±ı ±ı¿ Ω÷fiÌ “≥Œı@À” »ı, ÷ı ±ÎI‹Î ’fl VhÎÌfiÌ      ‘¿ı·ı »ı ¿ı “¤≥, Œ˘fi ±ÎT›˘ ÷Îfl˘.” ±Î’HÎ_ ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ »ı ÷ı
“≥Œı@À” ‰÷ı˝. ±ÎfiÌ “≥Œı@À” ±Î’HÎÎ µ’fl fiÎ ’Õı I›Îflı ¬v_. VhÎÌ ±ı     ±Ï÷ø‹HÎ µ’flfi_ »ı, ø‹HÎ µ’fl fi◊Ì.
÷˘ „@÷ »ı. ±Î ÿı‹Î_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı VhÎ̱˘ flÎ…fiÌÏ÷‹Î_ ◊≥ √≥ ! ±fiı
                                       ≠ffi¿÷ν — CÎHÎÎ_ ≠Ï÷ø‹H΢ ¿fl‰Î_ ’Õı ?
±Î ‘‹˝ZÎıhÎı VhÎÌ ’ÕÌ ÷ı ÷˘ ¿ı‰Ì ˢ› ?! ±Î ZÎıhÎ◊Ì …√÷fi_ ¿S›ÎHÎ
… ¿flÌ fiάı ! VhÎÌ‹Î_ ÷˘ …√÷ ¿S›ÎHÎfiÌ Â„@÷ ¤flÌ ’ÕÌ »ı. ÷ıfi΋Î_         ÿÎÿÎlÌ — …ıÀ·_ V’ÌÕ‹Î_ ±Î’HÎı ‹¿Îfi ⁄Î_‘‰_ ˢ› ±ıÀ·Î ¿ÏÕ›Î
’˘÷Îfi_ ¿S›ÎHÎ ¿flÌ ·≥ fiı ⁄ÌΩfi_ ¿S›ÎHÎ ¿fl‰ÎfiÌ Â„@÷ »ı.          ±Î’HÎı ‰‘Îfl‰ÎfiÎ. ±ı‰_ »ı fiı, ¿ı ±Î ⁄ËÎflfiÎ ·˘¿˘ ΩıÕı ≠Ï÷ø‹HÎ
                                    fiËŸ ◊Λ ÷˘ «Î·Âı, ’HÎ ±Î’HÎÌ ±Î…\⁄Î…\fiÎ_ fiı fi∞¿fiÎ_, CÎflfiÎ_ »ı
        ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì, ÏËÁÎ⁄ ⁄‘Î »^Àı !
                                    ±ı‹fiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ‰‘Îflı ¿fl‰Î_. CÎflfiÎ_ ‹ÎÀı ‹fi‹Î_ ¤Î‰ flά‰Î ¿ı ‹ÎflÌ
   ≠ffi¿÷ν — ¿ıÀ·Î_¿ VhÎÌ◊Ì ¿_À΂Ìfiı CÎfl◊Ì ¤Î√Ì »^Àı »ı, ÷ı ¿ı‰_ ?  ΩıÕı …LQ›Î »ı, ΩıÕı flËı »ı ÷ı ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ±Î ‹˘ZÎ ‹Î√˝ µ’fl ±Î‰ı.
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                       119   120                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

          ... ÷˘ Á_ÁÎfl ±Î◊‹ı !                 ÿÎÿÎlÌ — …ı ¬˘À‰Î‚Î_ ·Î√ı »ı ÷ı‹Î_◊Ì ¿˘≥¿ ‰¬÷ …ı fiŒÎ‰Î‚˘
                                  ·Î√ı »ı ÷ı ⁄Îÿ ¿flÌ fiά‰_. ±Î Á_ÁÎfl ⁄ÌΩ ¿ÂÎ◊Ì ◊›ı·˘ fi◊Ì,
    …ıfiı “±ıÕ…VÀ” ◊‰ÎfiÌ ¿‚Î ±Î‰ÕÌ ±ı ÿÏfi›Î‹Î◊Ì ‹˘ZÎ ÷flŒ
                                  √HÎοÎfl … ◊›ı·Î »ı. Ë_ …ı fl¿‹ ÷‹fiı ÿı¬ÎÕ_ ÷ıfiÎ◊Ì ¤Î√οÎfl ¿flÌ
‰Y›˘. “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ◊›_ ±ıfi_ fi΋ iÎÎfi. …ı “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ÂÌ¬Ì √›˘
                                  fiά¢ ±ıÀ·ı ¿Â_ ⁄Î¿Ì fiËŸ flËı. ¤H›Î ÷˘ ¤H›Î, fiËŸ ÷˘ “ÿÎÿÎfiÌ
÷ı ÷flÌ √›˘. ¤˘√‰‰Îfi_ »ı ÷ı ÷˘ ¤˘√‰‰Îfi_ … »ı, ’HÎ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ”
                                  ±ÎiÎÎ ‹Îflı ’΂‰Ì … »ı, Á_ÁÎflfi˘ ¤Î√οÎfl ¿fl‰˘ … »ı.”- ±ı‰_ fiyÌ
±Î‰Õı ±ıfiı ‰Î_‘˘ fiÎ ±Î‰ı, ÏËÁÎ⁄ «˘A¬˘ ◊≥ Ω›. Á‰Î‚Î_ ΩıÕı ÷˘
                                  ¿›Ù ¿ı I›Î_◊Ì ¤ÎB›_ … !
ÁË ¿˘≥ “±ıÕ…VÀ” ◊Λ ’HÎ ‰Î_¿Î-¿ÃHÎ-¿Õ¿ ΩıÕı, ⁄‘Î_ … ΩıÕı
“±ıÕ…VÀ” ◊÷Î_ ±Î‰Õu_ ÷˘ ¿Î‹ ◊≥ √›_. ‹A› ‰V÷ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ”         ⁄Î¿Ì ±Î ÿËÎÕÎ ÂÌ flÌ÷ı ¿Îœ‰Î ±ı › ‹ÒU¿ı· ◊¥ ’Õu_ »ı. ‘HÎÌ
»ı. “ËΔ ◊Ì ‹„@÷ »ı. ±Î’HÎı “ËΔ ¿èÎ_ ÷˘ ’HÎ “T›‰ÏV◊÷”fiÌ ⁄ËÎfl    ±Î‰ı fiı ¿ËıÂı ¿ı, “‹ÎflÎ ËÎÀ˝‹Î_ ÿ—¬ı »ı.” »˘¿flÎ_ ±Î‰ı fiı ¿ËıÂı ¿ı,
¿Î_¥ ◊‰Îfi_ »ı ? ’HÎ “fiΔ ¿èÎ_ ÷˘ ‹ËÎ µ’ÎÏ‘ !            “Ë_ fiÎ’ÎÁ ◊›˘.” ‘HÎÌfiı “ËÎÀ˝”‹Î_ ÿ—¬ı »ı ±ı‰_ ±ıfiı ¿Ëı. ±ıfiı ω«Îfl
                                  ±Î‰ı ¿ı “ËÎÀ˝ Œı¥·” ◊¥ …Âı ÷˘ Â_ ◊Âı ! ⁄‘Î … ω«Îfl˘ ŒflÌ ‰‚ı,
   CÎflfiÎ_ ‘HÎÌ-‘ÏHΛÎHÎÌ ⁄ıµ …HÎ Ïfiç› ¿flı ¿ı ‹Îflı “±ıÕ…VÀ” ◊‰_
                                  …_’‰Î fiÎ ÿı.
»ı ÷˘ ⁄Lfiıfi˘ µ¿ı· ±Î‰ı. ±ı ‰‘Îflı ¬ı_«ı ÷˘ “±Î’HÎı” “±ıÕ…VÀ” ◊≥
…‰_ ÷˘ µ¿ı· ±Î‰ı. ±ı¿ ‹ÎHÎÁfi˘ ËÎ◊ ÿ—¬÷˘ ÷˘, ’HÎ ÷ı ⁄ÌΩfiı         “iÎÎfiÌ ’vÊ” ±Î Á_ÁÎfl Ω‚‹Î_◊Ì »^À‰Îfi˘ flV÷˘ ÿı¬ÎÕı, ‹˘ZÎfi˘
Lˢ÷˘ ¿Ëı÷˘, ’HÎ ⁄ÌΩ ËÎ◊ı ËÎ◊ ÿ⁄ΉÌfiı ⁄ÌΩ ËÎ◊ı◊Ì “±ıÕ…VÀ”      ‹Î√˝ ÿı¬ÎÕı ±fiı flV÷Î µ’fl «œÎ‰Ì ÿı, ±fiı ±Î’HÎfiı ·Î√ı ¿ı ±Î’HÎı
¿›Ù ! ±ı‰_ “±ıÕ…VÀ” ◊≥±ı ÷˘ µ¿ı· ±Î‰ı. ‹÷¤ıÿ◊Ì ÷˘ µ¿ı· fiÎ      ±Î ∂’ÎÏ‘‹Î_◊Ì »^ÀuÎ !
±Î‰ı. ‹÷¤ıÿ ’Á_ÿ fiËŸ, »÷Î_ ‹÷¤ıÿ ’ÕÌ Ω› »ı fiı ? Á΋˘ ‰‘Îflı            ±ı‰Ì ¤Î‰fiÎ◊Ì »˘ÕΉfiÎfl ‹‚ı … !
¬ı_«Î¬ı_« ¿flı ÷˘ ±Î’HÎı »˘ÕÌ ÿ≥±ı fiı ±˘œÌfiı ÁÒ≥ …‰_, Ωı »˘Õ̱ı
fiËŸ fiı ⁄ıµ ¬ı_E›Î flάı ÷˘ ⁄ıµfiı ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı fiı ±Î¬Ì flÎ÷ ⁄√Õı.       ±Î ⁄‘Ì ’flÁkÎÎ »ı. ¬Î±˘ »˘, ’̱˘ »˘, »˘¿flÎ_ ’flHÎΉ˘ »˘
T›‰ËÎfl‹Î_, ‰ı’Îfl‹Î_, ¤Î√ÌÿÎflÌ‹Î_ ¿ı‰_ ÁΫ‰Ì±ı »Ì±ı ! ÷˘ ±Î     ±ı ⁄‘Ì ’flÁkÎÎ »ı. ±Î’HÎÌ ÁkÎÎ fi◊Ì. ±Î ⁄‘Î ¿ÊΛ˘ ‹ËŸ ⁄ıÃÎ »ı.
Á_ÁÎflfiÌ ¤Î√ÌÿÎflÌ‹Î_ ±Î’HÎı fiÎ ÁΫ‰Ì ·ı‰Î› ? Á_ÁÎfl ±ı {CÎÕÎfi_    ±ı‹fiÌ ÁkÎÎ »ı. “iÎÎfiÌ ’vÊ” “Ë_ ¿˘HÎ »\_ ?” ±ıfi_ iÎÎfi ±Î’ı I›Îflı
Á_√˛ËV◊Îfi »ı. ¿˘≥fiı I›Î_ ⁄ı ±ÎfiÌ, ¿˘≥fiı I›Î_ «Îfl ±ÎfiÌ fiı ¿˘≥fiı   ±Î ¿ÊΛ˘◊Ì, ±Î …_Ω‚‹Î◊Ì »\À¿Îfl˘ ◊Λ. ±Î Á_ÁÎfl »˘Õu˘ ¿ı ‘y˘
I›Î_ Á‰Î wÏ’›Î Á‘Ì ’ˢ_«Ì Ω› »ı !                  ‹Î›ı˝ »^Àı ±ı‰˘ fi◊Ì, ‹ÎÀı ±ı‰Ì ¿_≥¿ ¤Î‰fiÎ ¿fl˘ ¿ı ±Î Á_ÁÎfl‹Î_◊Ì
                                  »\ÀΛ ÷˘ ÁÎv_. ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì »^À‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ ◊›ı·Ì, ’HÎ ‹Î√˝fi˘
    ±ËŸ CÎıfl “±ıÕ…VÀ” ◊÷Î_ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì fiı ±ÎI‹iÎÎfifiÎ ÂÎj΢    ¤˘Ï‹›˘ Ωı≥±ı ¿ı fiÎ Ωı≥±ı ? ‹Î√˝ ÿı¬ÎÕfiÎfl “iÎÎfiÌ ’vÊ” Ωı≥±ı.
‰Î_«‰Î ⁄ıÃΠˢ› ! ±S›Î, ‹ı· fiı ’Ò‚˘ ±ËŸ◊Ì, ’Ëı·_ “±Î” Â̬fiı.
CÎfl‹Î_ “±ıÕ…VÀ” ◊‰Îfi_ ÷˘ ¿Â_ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì. ±Î‰_ »ı ±Î …√÷ !         ±Î «Ì¿HÎÌ ’ÀÌ ÂflÌfl ’fl «˘_ÀÎÕÌ Ë˘› ÷˘ ÷ıfiı µ¬ÎÕ̱ı ÷˘ ’HÎ
±ıÀ·ı ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·ı‰Î …ı‰_ »ı.                    ±ı ∂¬Õı fiËŸ, ‰Î‚fiı ÁÎ◊ı ¬ı_«Ìfiı ∂¬Õı ÷ı‹ ±Î Á_ÁÎfl «Ì¿H΢ »ı.
                                  “iÎÎfiÌ ’vÊ” ÿ‰Î ÿı¬ÎÕı ÷˘ ±ı ∂¬Õı. ±Î Á_ÁÎfl »˘Õuı »^Àı ±ı‰˘
        “iÎÎfiÌ” »˘ÕΉı, Á_ÁÎfl…_Ω‚◊Ì !            fi◊Ì. …ıHÎı Á_ÁÎfl »˘Õu˘ »ı, I›Î√ ·Ì‘˘ »ı ±ı ±ıfiÎ_ ¿‹˝fiÎ µÿ›ı
   ≠ffi¿÷ν — ±Î Á_ÁÎflfiÎ_ ⁄‘Î_ ¬Î÷Î_ ¬˘À‰Î‚Î_ ·Î√ı »ı, »÷Î_ ¿˘≥  »˘ÕÎT›˘ »ı. ÁËÁËfiı ÷ıfiÎ µÿ›¿‹˝fiÎ ±Î‘Îflı I›Î√‘‹˝ ¿ı B≤ËV◊Ì‘‹˝
‰¬÷ fiŒÎ‰Î‚Î ¿ı‹ ·Î√ı »ı ?                      ‹Y›˘ ˢ›. Á‹Ï¿÷ ≠ÎM÷ ◊Λ I›Îfl◊Ì ÏÁ©ÿÂÎ ≠ÎM÷ ◊Λ.
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                      121

   ±Î ⁄‘_ ÷‹ı «·Î‰÷Î fi◊Ì. ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤, ¿ÊΛ˘
«·Î‰ı »ı. ¿ÊΛ˘fi_ … flÎ… »ı ! “’˘÷ı ¿˘HÎ »ı” ±ıfi_ ¤Îfi ◊Λ I›Îflı
¿ÊΛ˘ Ω›. ø˘‘ ◊Λ I›Îflı ’V÷Ή˘ ◊Λ, ’HÎ ¤√‰Îfiı ¿Ëı·_
≠Ï÷ø‹HÎ ±Î‰Õı fiËŸ ÷˘ Â_ ‰‚ı ? ≠Ï÷ø‹HÎ ±Î‰Õı ÷˘ »\À¿Îfl˘ ◊Λ.
   ±Î ¿ÊΛ˘ …_’Ìfiı CÎÕÌ ‰Îfl ⁄ıÁ‰Î fiÎ ÿı. »˘¿fl˘ ’flHÎΉ÷Ì ‰¬÷ı
‹˘Ë ŒflÌ ‰‚ı·˘ ˢ› ! I›Îflı ‹Ò»Î˝ ˢ›. ⁄Î¿Ì ¿Î‚…\_ ÷˘ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘
«ÎfiÌ ’ıÃı ∂¿‚÷_ ˢ›! ÷˘ › ‹fi‹Î_ ◊Λ ¿ı “Ë_” ÷˘ …ıÃÎHÎÌ »\_ fiı !
                                         [6] ‘_‘˘, ‘‹˝Á‹ı÷ !
±Î ÷˘ T›‰ËÎfl »ı, fiÎÀ¿ ¤…‰‰Îfi_ »ı. ±Î ÿıË »^Àu˘ ±ıÀ·ı ⁄Ì…ı             ∞‰fi Âıfiı ‹ÎÀı ‰’flΛÎ_ !
fiÎÀ¿ ¤…‰‰Îfi_. ±Î Á√Î¥±˘ ÁÎ«Ì fi◊Ì, ±Î ÷˘ Á_ÁÎflÌ ∑HÎÎfi⁄_‘
»ı. ÏËÁÎ⁄ ’Òfl˘ ◊≥ √›Î ’»Ì »˘¿fl˘ ‹Î⁄Î’fiÌ ΩıÕı fiÎ Ω›.           ÿÎÿÎlÌ — ±Î ‘_‘˘ Âıfiı ‹ÎÀı ¿fl˘ »˘ ?

    “±ÎHÎı ‹Îv_ ±’‹Îfi ¿›Ù !” ‹ı· fiı »Î·. ±’‹Îfi ÷˘ √‚Ì        ≠ffi¿÷ν — ’ˆÁÎ ¿‹Î‰‰Î.
…‰Î …ı‰_ »ı. ‘HÎÌ ±’‹Îfi ¿flı I›Îflı ›Îÿ ±Î‰‰_ Ωı≥±ı ¿ı ±Î ÷˘       ÿÎÿÎlÌ — ’ˆÁÎ Âıfiı ‹ÎÀı ?
‹ÎflÎ_ … ¿‹˝fi˘ µÿ› »ı ±fiı ‘HÎÌ ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ »ı, Ïfiÿ˘˝Ê »ı. ±fiı ‹ÎflÎ
¿‹˝fiÎ µÿ› Œflı I›Îflı ‘HÎÌ “±Î‰˘, ±Î‰˘” ¿flı »ı. ‹ÎÀı ±Î’HÎı ‹fi‹Î_     ≠ffi¿÷ν — ±ıfiÌ ¬⁄fl fi◊Ì.
Á‹÷Î flάÌfiı µ¿ı· ·Î‰Ì fiά‰˘. Ωı ‹fi‹Î_ ◊Λ ¿ı “‹Îfl˘ ÿ˘Ê fi◊Ì       ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¿˘fiÎ …ı‰Ì ‰Î÷ »ı ? ‹ÎHÎÁ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ±ıÏL…fi
»÷Î_ ‹fiı ±Î‹ ¿ı‹ ¿èÎ_.” ±ıÀ·ı ’»Ì flÎ÷ı hÎHÎ ¿·Î¿ Ω√ı fiı ’»Ì    «·Î‰ «·Î‰ ¿flı, ’HÎ Âıfiı ‹ÎÀı ? ¿_≥ fiËŸ. ±ıÏL…fifi˘ ’|˘ fiÎ ±Î’ı
◊οÌfiı ÁÒ≥ Ω›.                          ÷ıfiÎ …ı‰_ »ı. ∞‰fi Âıfiı ‹ÎÀı ∞‰‰Îfi_ »ı ? ¬Î·Ì ¿‹Î‰‰Î ‹ÎÀı …
    ¤√‰ÎfifiÎ µ’flÌ ◊›ı·Î ⁄‘Î ŒÎ‰ı·Î ±fiı ⁄ˆflÌfiÎ µ’flÌ ◊›ı·Î    ? ∞‰ ‹ÎhÎ Á¬fiı ¬˘‚ı »ı. Á‰˝ ÿ—¬˘◊Ì ‹„@÷ ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ±ı
⁄‘Î ‹Îfl ¬Î≥fiı ‹flÌ √›ı·Î. µ’flÌ ◊Λ ÷˘ ‹Îfl ¬Î›. ’HÎ ¤√‰Îfi      ΩHΉΠ‹ÎÀı … ∞‰‰Îfi_ »ı.
Â_ ¿Ëı »ı ? ‹ÎflÎ µ’flÌ ◊Λ ÷˘ ±‹ı ¬Â ◊≥±ı. ±‹ı ÷˘ ⁄Ë ÿËÎÕÎ           ... ω«ÎflHÎÎ ¿fl‰ÎfiÌ, Ï«_÷Î fiËŸ !
µ’flÌ’HÎ_ ¤˘√T›_, ˉı ÷‹ı ±‹ÎflÎ µ’flÌ ◊α˘ ÷˘ ÁÎv_.
                                    ≠ffi¿÷ν — ‘_‘ÎfiÌ Ï«_÷Î ◊Λ »ı, ⁄Ë ±Õ«H΢ ±Î‰ı »ı.
  “iÎÎfiÌ ’vÊ” …ı Á‹…HÎ ±Î’ı ÷ı Á‹…HÎ◊Ì »\À¿Îfl˘ ◊Λ.
                                    ÿÎÿÎlÌ — Ï«_÷Î ◊‰Î ‹Î_Õı ¿ı Á‹Ωı ¿ı ¿Î›˝ ⁄√Õ‰Îfi_ »ı. ‰‘Îflı
Á‹…HÎ ‰√fl Â_ ◊Λ ? ‰Ì÷flÎ√ ‘‹˝ … Á‰˝ ÿ—¬˘◊Ì ‹„@÷ ±Î’ı.
                                 Ï«_÷Î fiÎ ◊Λ ÷˘ Á‹…‰_ ¿ı ¿Î›˝ ⁄√Õ‰Îfi_ fi◊Ì. Ï«_÷Î ¿Î›˝fiı ±‰fl˘‘¿
   CÎfl‹Î_ ÷˘ Á_ÿfl T›‰ËÎfl ¿flÌ fiά‰˘ Ωı≥±ı. “‰Î≥Œ”fiÎ ‹fi‹Î_    »ı. Ï«_÷Î◊Ì ÷˘ ‘_‘Îfiı ‹˘÷ ±Î‰ı. …ı «œ-µ÷fl ◊Λ ±ıfi_ fi΋ … ‘_‘˘,
±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î‰˘ ‘HÎÌ fiËŸ ‹‚ı ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ±fiı ‘HÎÌfiÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹    ’ÒflHÎ-√·fi »ı ±ı. ’ÒflHÎ ◊›_ ±ıfi_ √·fi ◊›Î ‰√fl flËı … fiËŸ. ±Î
◊Λ ¿ı ±Î‰Ì “‰Î≥Œ” ’HÎ @›Îflı› fiÎ ‹‚ı !! ±ı‰˘ ÏËÁÎ⁄ ·Î‰Ì      ’ÒflHÎ-√·fi‹Î_ ±Î’HÎÌ ¿ÂÌ Ï‹·¿÷ fi◊Ì, ±fiı …ı ±Î’HÎÌ Ï‹·¿÷
fiά̱ı I›Îflı ±Î’HÎı ¬flÎ !!!                    »ı. ÷ı‹Î_◊Ì ¿Â_ … ’ÒflHÎ-√·fi ◊÷_ fi◊Ì ! ±ı‰˘ «˘A¬˘ T›‰ËÎfl »ı !!
            vvvvv                   ±Î ÷‹ÎflÎ CÎfl‹Î_ ÷‹ÎflÎ_ ‰Ë-»˘¿flÎ_ ⁄‘Î_ … ’ÎÀ˝fiÁ˝ fiı ?
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                        123   124                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

   ≠ffi¿÷ν — Á¬-ÿ—¬fiÎ ¤˘√‰À΋Î_ ¬flÎ_.               ◊≥ …¢, ¬ı·ÎÕÌ ◊≥ √›Î ¿ı ÷‹ı ¬·ÎÁ !
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ÷‹ÎflÎ_ ⁄ˆflÌ-»˘¿flÎ_fiÎ ‰Î·Ì ¿Ëı‰Î±˘. ±ı¿·Î              ...Ωı¬‹ …ÎHÎÌ, Ïfi¤˝› flËı‰_ !
‰Î·Ì±ı ÂÎ ‹ÎÀı Ï«_÷Î ¿fl‰Ì ? ±fiı CÎflfiÎ_ ÷˘ ∂·À_ ¿Ëı »ı ¿ı ÷‹ı        ÿflı¿ ‘_‘Î µÿ›ó±V÷‰Î‚Πˢ› »ı. ‹E»fl ¬Ò⁄ ˢ› ÷˘ ›
±‹ÎflÌ Ï«_÷Î fiÎ ¿fl¢.                         ±Î¬Ì flÎ÷ ¨CΉΠfiÎ ÿı ±fiı ⁄ı ˢ› ÷˘ › ±Î¬Ì flÎ÷ ¨CΉΠfiÎ
   ≠ffi¿÷ν — Ï«_÷Îfi_ V‰w’ Â_ »ı ? …LQ›Î I›Îflı ÷˘ Ë÷Ì fiËŸ      ÿı ! ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿Ëı‰_. “Ëı ‹E»fl‹› ÿÏfi›Î ! ⁄ı … ¨CΉΠfi◊Ì
fiı ±Î‰Ì @›Î_◊Ì?                            ÿı÷Î ÷˘ ⁄‘Î … ±Î‰˘ fiı.” ±Î fiŒÎ-¬˘À ±ı ‹E»fl ¿Ëı‰Î›.
   ÿÎÿÎlÌ — …ı‹ ⁄ÏK‘ ‰‘ı ÷ı‹ ⁄‚Î’˘ ‰‘ı. …LQ›Î I›Îflı ⁄ÏK‘         ¿Î›ÿ˘ ¿ı‰˘ flά‰˘ ? ⁄fi÷Î Á‘Ì ÿÏfl›Î‹Î_ ∂÷fl‰_ fiËŸ ! ’HÎ
ˢ› »ı ? ‘_‘Î ‹ÎÀı ω«ÎflfiÌ …vfl »ı. ’HÎ ÷ıfiÌ ±Î√‚ √›Î ÷˘ ⁄√ÕÌ     ∂÷fl‰Îfi˘ ≠Á_√ ±Î‰Ì √›˘ ÷˘ ’»Ì ÕflÌ fiËŸ. F›Î_ Á‘Ì ÕflÌ fiËŸ
Ω›. ‘_‘Î ±_√ı ÿÁ-’_ÿfl Ï‹ÏfiÀ ω«Îfl‰Îfi_ ˢ› ’»Ì ±ı◊Ì ±Î√‚        I›Î_ Á‘Ì ±S·ÎË ÷ıflı ’ÎÁ. ÷ı Õ›˘˝ ¿ı ±S·ÎË ¿ËıÂı Ω ±˘Ï·›ÎfiÌ
Ω±˘ fiı ω«Îfl˘fiÎ ‰‚ «œ‰Î ‹Î_Õı ÷ı “fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ”fiÌ ⁄ËÎfl √›_        ’ÎÁı ! ¤√‰Îfifiı I›Î_ flıÁ¿˘Á˝ ¿ı ¿Î’ÕfiÌ ÿ¿Îfi‹Î_ Œıfl fi◊Ì, ’HÎ ÷‹Îflı
¿Ëı‰Î›, I›Îflı ÷ıfiı »˘ÕÌ ÿı…ı. ‘_‘ÎfiΠω«Îfl ÷˘ ±Î‰ı, ’HÎ ±ı ω«Îfl‹Î_  Ωı ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷˘ ±Î Ωı¬‹‹Î_ fiÎ ∂÷fl¢. ±Î ÿÏfl›Î‹Î_ ’ıÃÎ
÷L‹›Î¿Îfl ◊≥fiı ±ı ω«Îfl ·_⁄Λ ÷˘ ’»Ì ±ıfi_ K›Îfi µI’Lfi ◊Λ        ’»Ì fiÌ¿‚Ì …‰_ ÁÎfl_.
fiı ÷ı◊Ì Ï«_÷Î ◊Λ, ±ı ⁄Ë fi¿ÁÎfi ¿flı.                     ±‹ı ‘_‘˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fḻı ±ı ¬⁄fl »ı ? ‘_‘ÎfiÌ VÀÌ‹flfiı
        «Ò¿‰‰ÎfiÌ ÿÎfi÷‹Î_ «˘A¬Î_ flˢ !             ÿÏfl›Î‹Î_ ÷fl÷Ì ‹Ò¿÷Î ’Ëı·Î_ ’ÒΩωϑ ¿flΉÌfiı VÀÌ‹flfiÎ ¿Îfi‹Î_ e_¿
                                   ‹Îfḻı, “÷Îflı F›Îflı ÕÒ⁄‰_ ˢ› I›Îflı ÕÒ⁄…ı, ±‹ÎflÌ ≥E»Î fi◊Ì.” ’»Ì
   ≠ffi¿÷ν — ‘_‘΋Î_ ⁄Ë ¬˘À √≥ »ı ÷˘ Â_ ¿fl_ ? ‘_‘˘ ⁄_‘ ¿flÌ
                                   » ‹ÏËfiı ÕÒ⁄ı ¿ı ⁄ı ‰Êı˝ ÕÒ⁄ı I›Îflı ±‹ı “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ·≥ ·≥±ı ¿ı
ÿ™ ¿ı ⁄Ì…˘ ¿fl_ ? ÿı‰_ ¬Ò⁄ ◊≥ √›_ »ı.
                                   » ‹ÏËfiÎ ÷˘ «ÎS›_ ! ‰ı’Îfl ±ıÀ·ı ±Î ’Îfl ¿ı ’ı·ı ’Îfl. ±ÎÂÎfiÎ ‹Ëı·
   ÿÎÿÎlÌ — w ⁄ΩflfiÌ ¬˘À ¿_≥ ¿Ïfl›ÎHÎÎfiÌ ÿ¿Îfi ¿Îœ›ı fiÎ ’ÒflÌ     ÏfiflÎÂÎ ·ÎT›Î ‰√fl flËı fiËŸ. Á_ÁÎfl‹Î_ ‰Ì÷flÎ√ flËı‰_ ⁄Ë ‹U¿ı· »ı.
◊Λ. ‘_‘΋Î_ √›ı·Ì ¬˘À ‘_‘΋Î_◊Ì … ’ÒflÌ ◊Λ, fi˘¿flÌ‹Î_◊Ì fiÎ ‰‚ı,    ±ı ÷˘ iÎÎfi¿‚Î fiı ⁄ÏK‘¿‚Î ±‹ÎflÌ …⁄fl…V÷ ˢ› ÷ı◊Ì flËı‰Î›.
“¿˘LÀˇÎ@À”fiÌ ¬˘À ¿_≥ ’ÎfifiÌ ÿ¿Îfi◊Ì ‰‚ı ? …ı ⁄Ωfl‹Î_ CÎÎ ’Õu˘
                                             CÎflοÌfiÎ ’HÎ Ïfi›‹ »ı !
ˢ› ÷ı ⁄Ωfl‹Î_ … CÎÎ w{Λ, I›Î_ … ±ıfiÌ ÿ‰Î ˢ›.
                                      ≠ffi¿÷ν — ÿ¿Îfi‹Î_ CÎflο ±Î‰ı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı Ë_ ÿ¿Îfi ‰Ëı·Ì ¬˘·_
    ±Î’HÎı ¤Î‰ ±ı¿ flά‰˘ ¿ı ±Î’HÎÎ◊Ì ¿˘≥ ∞‰fiı Ï¿_Ï«÷˚ ‹ÎhÎ
                                   fiı ‹˘ÕÌ ⁄_‘ ¿fl_ »\_, ÷ı ⁄flÎ⁄fl »ı fiı ?
ÿ—¬ fi ˢ. ±Î’HÎı ¤Î‰ ±ı¿ «˘A¬˘ flά‰˘ ¿ı ⁄‘_ … ÿı‰_ «Ò¿÷ı ¿fl‰_
»ı, ÷ı Ωı «˘A¬Ì ÿÎfi÷ ˢ› ÷˘ ÿı‰_ ⁄‘_ … ‹˘Õ_ ‰Ëı·_ «Ò¿÷ı ◊≥ Ω›.       ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı CÎflοfiı ±Î¿Ê˝‰Î‰Î‚Î ¿˘HÎ ? ÷‹Îflı ÷˘ ÿ¿Îfi
·Z‹Ì ÷˘ ±Ï√›Îfl‹˘ ≠ÎHÎ »ı. ‹ÎÀı ¿˘≥fiÌ ·Z‹Ì ±Î’HÎÌ ’ÎÁı fiÎ       ·˘¿˘ F›Îflı ¬˘·÷Πˢ› ÷ı ÀÎ≥‹ ¬˘·‰Ì. ·˘¿˘ ÁÎ÷ ‰ÎB›ı ¬˘·÷Î
flËı‰Ì Ωı≥±ı, ±Î’HÎÌ ·Z‹Ì ¿˘≥fiÌ ’ÎÁı flËı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’HÎ      ˢ› fiı ±Î’HÎı ÁÎÕÎ fi‰ ‰ÎB›ı ¬˘·Ì±ı ÷ı ¬˘À_ ¿Ëı‰Î›. ·˘¿ F›Îflı
K›ı› Ïfifl_÷fl ±ı … flËı‰˘ Ωı≥±ı ¿ı ‹Îflı ’Î≥ ±ı ’Î≥ «Ò¿‰Ì ÿı‰Ì »ı,    ⁄_‘ ¿flı I›Îflı ±Î’HÎı › ⁄_‘ ¿flÌ CÎıfl …‰_. T›‰ËÎfl Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ·˘¿˘
K›ı› ·Z΋Î_ flάÌfiı ’»Ì ÷‹ı ¬ı· ¬ı·˘. ¬ı· ¬ı·˘ ’HÎ ¬ı·ÎÕÌ fiÎ      Â_ ¿flı »ı ÷ı …\±˘. ·˘¿ ÁÒ≥ Ω› I›Îflı ÷‹ı › ÁÒ≥ Ω±˘. flÎ÷ı ⁄ı
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                       125   126                       @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

‰ÎB›Î Á‘Ì ‹ËŸ C΋ÁÎHÎ ‹«ÎT›Î ¿flı ±ı ¿˘fiÎ …ı‰Ì ‰Î÷ ! …Q›Î ’»Ì    …\±ı fiı ÷ı‹ …\±ı. ‹ËŸ ±¿‚ΛΠ¿flı, “±Î…ı ¬«˘˝ ‹Î◊ı ’ÕÂı. ±ÎÀ·Ì
ω«Îfl ¿fl˘ »˘ ¿ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’«Âı ? ±ıfi_ Œ‚ Á‰Îflı ‹‚Ì … Ω› »ı     fi¿ÁÎfiÌ √≥” ±ı «yfl «·Î‰ı, Ï«ÕΛ ±fiı fi˘¿flfiı ÀˆÕ¿Î‰ı › ¬fl˘.
fiı ? ±ı‰_ ‘_‘΋Î_ ⁄‘ı »ı.                      ±Î‹ ±Î÷˝K›Îfi fiı fl˙ƒK›Îfi ¿›Î˝ ¿flı ! CÎflο ±Î‰ı »ı ÷ı ›
                                  “T›‰ÏV◊÷”fiÎ ÏËÁÎ⁄◊Ì …ı CÎflο ±Î‰‰Îfi˘ ˢ› ±ı … ±Î‰ı »ı, ±ı‹Î_
    ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, Ë‹HÎÎ_ ÿ¿Îfi‹Î_ CÎflÎ¿Ì Ï⁄·¿<· fi◊Ì ÷˘ Â_
                                  ‹ËŸ «yfl fiÎ «·Î‰ÌÂ. ÿ¿Îfi‹Î_ CÎflο ±Î‰ı ÷˘ ’ˆÁÎfiÌ ±Î’-·ı
¿fl_ ?
                                  ¿fl‰ÎfiÌ, ’HÎ ¿ÊΛ fiËŸ ‰Î’fl‰ÎfiÎ, ’ÀΉÌfiı ¿Î‹ ¿fl‰Îfi_. ±Î ’J◊fl
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î “≥·ı„@ÀˇÏÁÀÌ” Ω› ±ıÀ·ı ÷‹ı “≥·ı„@ÀˇÏÁÀÌ @›Îflı  fiÌ«ı ËÎ◊ ±Î‰Ì Ω› ÷˘ Ë◊˘Õ˘ ‹Îfl˘ ? fiÎ, I›Î_ ÷˘ ÿ⁄Î≥ Ω› ÷˘
±Î‰ı, @›Îflı ±Î‰ı”, ±ı‹ ¿fl˘ ÷˘ …·ÿÌ ±Î‰ı ? I›Î_ ÷‹ı Â_ ¿fl˘ »˘?    ’ÀΉÌfiı ¿ÎœÌ ·ı‰ÎfiÎ. ±ı‹Î_ ¿ÊΛ ‰Î’flı ÷˘ ‰ıfl ⁄_‘Λ fiı ±ı¿ ‰ıfl‹Î_◊Ì
    ≠ffi¿÷ν — ±ı¿-⁄ı ‰Îfl Œ˘fi ¿fḻı ¿ı Ω÷ı ¿Ëı‰Î …≥±ı.      ±fi_÷ ∂¤Î_ ◊Λ. ±Î ‰ıfl◊Ì … …√÷ ∂¤_ »ı, ±ı … ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ »ı.

    ÿÎÿÎlÌ — Á˘ ‰Îfl Œ˘fi fiÎ ¿fl˘ ?                       ≠΋ÎÏHο÷Î, ¤√‰Îfifi_ ·Î›ÁLÁ !
    ≠ffi¿÷ν — fiÎ.                           ≠ffi¿÷ν — ±Î…¿Î· ≠΋ÎÏHο’HÎı ‘_‘˘ ¿fl‰Î Ω› ÷˘ ‰‘Îflı
                                  ‹U¿ı·Ì ±Î‰ı, ±ı ¿ı‹ ±ı‹?
    ÿÎÿÎlÌ — ±Î ·Î≥À √≥ I›Îflı ±Î’HÎı ÷˘ ÏfiflÎ_÷ı √Î÷Î Ë÷Î
fiı ’»Ì ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰Ì fiı ?                        ÿÎÿÎlÌ — ≠΋ÎÏHο’HÎı ¿Î‹ ¿›˝ ÷˘ ±ı¿ … ‹U¿ı·Ì ±Î‰ı, ’HÎ
                                  ±≠΋ÎÏHο’HÎı ¿Î‹ ¿fl¢ ÷˘ ⁄ı ≠¿ÎflfiÌ ‹U¿ı·Ì±˘ ±Î‰Âı.
    ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Ïfi—V’ÚË ◊‰_ ?            ≠΋ÎÏHο÷ÎfiÌ ‹U¿ı·Ì±˘‹Î_◊Ì ÷˘ »^ÀÌ …‰ÎÂı, ’HÎ ±≠΋ÎÏHο÷΋Î_◊Ì
    ÿÎÿÎlÌ — Ïfi—V’ÚË ◊‰_ ±ı › √fi˘ »ı fiı ÁV’ÚË ◊‰_ ÷ı › √fi˘   »^À‰_ ¤Îflı »ı. ≠΋ÎÏHο÷Î ±ı ÷˘ ¤√‰Îfifi_ ‹˘À_ “·Î›ÁLÁ” »ı, ±ıfi_
»ı. ·Î≥À ±Î‰ı ÷˘ ÁÎfl_ ±ıÀ·_ ±Î’HÎı flά‰_, ÁV’ÚË-Ïfi—V’ÚË flËı‰Îfi_   ¿˘≥ fi΋ fiÎ ÿı. ÷‹fiı ±ı “·Î›ÁLÁ” ŒÎÕÌ fiά‰Îfi˘ ω«Îfl ◊Λ »ı ?
¿èÎ_ »ı. CÎflο ±Î‰ı ÷˘ ÁÎfl_ ±ıÀ·_ flά‰_, ’»Ì µ‘΋ΠfiÎ fiά‰Î.             ... fiŒÎ-¬˘Àı, ËÊ˝-¢¿ ¢ ?
“flıB›·ÎÏflÀÌ” ±fiı ¤Î‰ fiÎ ⁄√ÎÕ‰˘, ±ı “Ïfl·ıÏÀ‰” ’flÊÎ◊˝ »ı. CÎflο
fiÎ ±Î‰ı ÷˘ ±¿‚Ή_ fiËŸ fiı ±ı¿ ÿËÎÕ˘ CÎflοfiÎ_ {˘·ı{˘·Î_ ±Î‰ı I›Îflı     ‘_‘΋Î_ ‹fi ⁄√Õı ÷˘ › fiŒ˘ 66,616 ◊Âı fiı ‹fi fiÎ ⁄√Õı
⁄‘Î_fiı Á_÷˘Ê ±Î’‰˘. ±Î ÷˘ ±ı¿ ÿËÎÕ˘ CÎflο fiÎ ±Î‰ı ÷˘ fi˘¿fl˘fiı    ÷˘ › fiŒ˘ 66,616 flËıÂı, ÷˘ ¿›˘ ‘_‘˘ ¿fl‰˘ ?
Âıà ÀˆÕ¿Î› ÀˆÕ¿Î› ¿flı ! ÷ı ±Î’HÎı ÷ıfiÌ …B›Î±ı ˢ≥±ı ÷˘ Â_ ◊Λ ?      ±‹Îflı ‹˘ÀÎ ‘_‘Î «Î·ı, ’HÎ ‘_‘Îfi˘ ¿Î√‚ “±‹ÎflÌ” µ’fl fiÎ
±ı Ï⁄«Îfl˘ fi˘¿flÌ ¿fl‰Î ±Î‰ı fiı ÷‹ı ÷ıfiı ÀˆÕ¿Î‰˘, ÷˘ ±ı ‰ıfl ⁄Î_‘Ìfiı  ±Î‰ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ‘_‘Îfi˘ fiŒ˘ ‘_‘Î ¬Î÷ı ±fiı ‘_‘ÎfiÌ ¬˘À ’HÎ ‘_‘Î ¬Î÷ı
ÁËfi ¿flÌ ·ı. fi˘¿flfiı ÀˆÕ¿Î‰‰_ fiËŸ, ±ı › ‹ÎHÎÁΩ÷ »ı. ±ıfiı CÎıfl     … ±‹ı fiά̱ı. CÎfl‹Î_ ÷˘ Ë_ fi˘¿flÌ ¿fl÷˘ ˢ¨ fiı …ı ’√Îfl ‹‚ı ÷ıÀ·Î
Ï⁄«ÎflÎfiı ÿ—¬ fiı ±ËŸ ÷‹ı Âıà ◊≥fiı ÀˆÕ¿Î‰˘ ÷ı ±ı Ï⁄«Îfl˘ @›Î_     … ’ˆÁÎ ’ıÁ‰Î ÿı‰ÎfiÎ. ⁄οÌfi˘ fiŒ˘ ÷ı ‘_‘Îfi˘ fiı ¬˘À ÷ı › ‘_‘Î ¬Î÷ı.
Ω› ! Ï⁄«ÎflÎ µ’fl …flο ÿ›Î¤Î‰ ÷˘ flά˘ fiı !
                                      fiÎHÎÎ_fi˘ ⁄˘Ωı flά‰Î …ı‰˘ fi◊Ì. ⁄ıL¿‹Î_ …‹Î ◊›Î ±ıÀ·ı ËÎÂ
   ±Î ÷˘ CÎflο ±Î‰ı ÷˘ ÂÎ_Ï÷◊Ì ≠ı‹◊Ì ÷ıfiı ‹Î· ±Î’‰Îfi˘. CÎflο   ¿›Ù fiı, ÷˘ Ω› ±ıÀ·ı ÿ—¬ ◊Λ. ±Î …√÷‹Î_ ¿Â_ … ËΠ¿fl‰Î …ı‰_
fiΠˢ› I›Îflı ¤√‰Îfifi_ fi΋ ·ı‰Îfi_. ±Î ÷˘ CÎflο fiΠˢ› I›Îflı ±Î‹    fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı “ÀıQ’flflÌ” »ı.
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                      127

           ‘_‘΋Î_ ÏË÷ÎÏË÷ !
   ‘_‘˘ ¿›˘ ÁÎfl˘ ¿ı …ı‹Î_ ÏË_ÁÎ fiÎ Á‹Î÷Ì Ë˘›, ¿˘≥fiı ±Î’HÎÎ
‘_‘Î◊Ì ÿ—¬ fiÎ ◊Λ. ±Î ÷˘ ÿÎHÎΉ΂Îfi˘ ‘_‘˘ ˢ› ÷ı Âıfl‹Î_◊Ì ◊˘Õ_
¿ÎœÌ ·ı. ±Î…¿Î· ÷˘ ¤ı‚Áı‚ ¿fl‰Îfi_ ÂÌA›Î »ı. ÷ı‹Î_ › ¬Î‰ÎfiÌ
‰V÷±˘‹Î_ ¤ı‚Áı‚ ¿flı ÷ı …fiΉfl‹Î_ «Îfl ’√‹Î_ …≥Â. «Îfl’√˘ ◊Λ
’»Ì ’Õı ÷˘ fiËŸ fiı ? ‰ı’Îfl‹Î_ ‘‹˝ flάΩı, fiËŸ ÷˘ ±‘‹˝ ’ıÁÌ …Âı.          [7] µ’flÌfi˘ T›‰ËÎfl !
   ≠ffi¿÷ν — ˉı ‘_‘˘ ¿ıÀ·˘ ‰‘Îfl‰˘ Ωı≥±ı ?                 “±LÕflËıLÕ”fiÌ ÷˘ flZÎÎ ¿fl‰ÎfiÌ !
   ÿÎÿÎlÌ — ‘_‘˘ ±ıÀ·˘ ¿fl‰˘ ¿ı ÏfiflÎ_÷ ¨CÎ ±Î‰ı, ±Î’HÎı F›Îflı     ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, Âıà ‹ÎflÎ◊Ì ⁄Ë ¿Î‹ ·ı »ı fiı ’√Îfl ◊˘Õ˘ ±Î’ı
¬ÁıՉΠ‘Îfḻı I›Îflı ±ı ¬ÁıÕÌ Â¿Î› ±ı‰_ ˢ‰_ Ωı¥±ı …ı ±Î‰÷Ì    »ı fiı µ’fl◊Ì ÀˆÕ¿Î‰ı »ı.
fiΠˢ› ÷ı µ’ÎÏ‘fiı ⁄˘·Î‰‰ÎfiÌ fiËŸ.                    ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ÏËLÿV÷ÎfifiÎ ÂıÏÛΠ÷ı ‰Ëfiı ˵ »ı÷flı. ’HÎ
           T›Î…fi˘ ‰Î_‘˘ ?!               »ı‰Àı fifiÎ‹Ì ¿Îœı »ı I›Îflı ÷˘ ±ı … »ı÷flΛ »ı. ÏËLÿV÷ÎfifiÎ
                                 ÂıÏÛα˘ fi˘¿flfi_ ÷ı· ¿Îœ ¿Îœ ¿flı, …_’Ìfiı ¬Î‰Î › fiÎ ÿı, fi˘¿flfiÎ
   ≠ffi¿÷ν — ÂÎVh΋Î_ T›Î… ·ı‰Îfi˘ ÏfiÊı‘ fi◊Ì fiı ?        ’√Îfl ¿Î’Ì ·ı. ’ı·Î ≥L¿‹ÀıZΉ΂Π¿Î’Ì ·ı, I›Îflı I›Î_ ÁÌ‘Î ◊Λ, ’HÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÎ_ ÂÎj΢±ı T›Î…fi˘ ‰Î_‘˘ µÃÎT›˘ fi◊Ì, ’HÎ    ±Î… ÷˘ ≥L¿‹ÀıZΉ΂Îfi_ › ±Î ·˘¿˘ ¿Î’Ì ·ı »ı !
T›Î…¬Îµ ◊›˘ ÷ı fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ »ı. Á΋Îfiı ÿ—¬ fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì         …√÷ ÷˘ M›ÎÿÎfiı, “±LÕflËıLÕ”fiı ÀˆÕ¿Î‰ı ±ı‰_ »ı. ±S›Î,
T›Î… ·ı‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ fi◊Ì.                      ÁÎËı⁄fiı ÀˆÕ¿Î‰fiı, I›Î_ ±Î’b_ ∞÷ı·_ ¿Î‹fi_ ! …√÷fi˘ ±Î‰˘ T›‰ËÎfl
                                 »ı. F›Îflı ¤√‰Îfiı ±ı¿ … T›‰ËÎfl ¿è΢ Ë÷˘ ¿ı ÷ÎflÎ “±LÕfl”‹Î_ …ı
        ¿fl¿Áfl, ÷˘ “fi˘⁄·” flά‰Ì !              ±ÎT›Î ÷ı‹fi_ flZÎHÎ ¿fl…ı. “±LÕflËıLÕ”fi_ flZÎHÎ ¿flı ÷ı ¤√‰Îfi ◊›ı·Î.
   CÎfl‹Î_ ¿fl¿Áfl ¿ı‰Ì Ωı≥±ı ? ⁄ËÎfl ¬flÎ⁄ fiÎ ÿı¬Î› fiı ¿fl¿Áfl    Ë_ fiÎfi˘ Ë÷˘ I›Îfl◊Ì … “±LÕflËıLÕ”fi_ flZÎHÎ ¿fl÷˘.
ˢ‰Ì Ωı≥±ı. ¿fl¿Áfl flÁ˘Õ΋Î_ ’ıÁ‰Ì fiÎ Ωı≥±ı, µÿÎfl ¿fl¿Áfl ˢ‰Ì       ±I›Îflı ±ËŸ ¿˘≥ fi˘¿fl «ÎfiÌ Àˇı ·≥fiı ±Î‰ı fiı ÷ı ’ÕÌ Ω›
Ωı≥±ı. flÁ˘Õ΋Î_ ¿fl¿Áfl ’ıÁı ÷˘ ‹fi ⁄√ÕÌ Ω›, ¿˘≥ ‹Ëı‹Îfi ±Î‰ı     ±ıÀ·ı Âıà ±ıfiı ÀˆÕ¿Î‰ı ¿ı “÷ÎflÎ ËÎ◊ ¤Î_√·Î »ı. ÿı¬Î÷_ fi◊Ì ?” ˉı
÷˘ › ‹fi ⁄√ÕÌ Ω› ¿ı «˘¬Î ‰’flÎ≥ …Âı ! ¿˘≥ ⁄Ë ·ÎŒ˘ ˢ›        ±ı ÷˘ fi˘¿fl flè΢ Ï⁄«Îfl˘. ¬flı¬fl fi˘¿fl ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ¿Â_ ÷˘Õı fiËŸ,
÷ıfiı ±‹ı ¿Ë̱ı ¿ı “fi˘⁄·” ¿fl¿Áfl ¿fl˘.                ±ı ÷˘ “fl˘_√ ⁄ÌÏ·Œ”◊Ì ±ı‹ ·Î√ı »ı ¿ı fi˘¿flı ÷˘Õu˘. ¬flı¬fl ÷˘ÕfiÎfl˘
            vvvvv                   ⁄ÌΩı »ı. ˉı I›Î_ Ï⁄fi√fiı√Îflfiı √fiı√Îfl ÃflΉı »ı, fi˘¿fl ’»Ì ±ıfi_
                                 Œ‚ ±Î’ı »ı, ¿˘≥’HÎ ±‰÷Îfl‹Î_.
                                    ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ı ‰¬÷ı ÷˘ÕfiÎfl ¿˘HΠˢ≥ ¿ı ?
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±‹ı “iÎÎfi” ±Î’̱ı »Ì±ı ÷ı ‰¬÷ı ⁄‘Î ¬·ÎÁÎ
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                      129

±Î’Ì ÿ≥±ı »Ì±ı, ±Î ÷˘ÕfiÎfl ¿˘HÎ ? «·Î‰fiÎfl ¿˘HÎ ±ı ⁄‘_ … “Á˘S‰”
                           _
¿flÌ ±Î’̱ı »Ì±ı. ˉı I›Î_ ¬flÌ flÌ÷ı Â_ ¿fl‰_ Ωı≥±ı? ¤˛ÎÏ÷‹Î_ › Â_
±‰·_⁄fi ·ı‰_ Ωı≥±ı ? fi˘¿fl ÷˘ “ÏÁLÁÌ›fl” »ı, ±ı ÷˘Õı ±ı‰˘ fi◊Ì.
   ≠ffi¿÷ν — √‹ı ÷ıÀ·˘ “ÏÁLÁÌ›fl” ˢ› ’HÎ fi˘¿flfiÎ ËÎ◊ı ÷ÒÀÌ
√›_ ÷˘ ’fl˘ZÎ flÌ÷ı ±ı …‰Î⁄ÿÎfl fiËŸ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ¬fl˘, …‰Î⁄ÿÎfl ! ’HÎ ±Î’HÎı ¿ıÀ·˘ …‰Î⁄ÿÎfl »ı            [8] ¿ÿfl÷fiı I›Î_ “√ıVÀ” !
÷ı ΩHΉ_ Ωı≥±ı. ±Î’HÎı ’Ëı·Î‹Î_ ’Ëı·_ ÷ıfiı ’Ò»‰_ Ωı≥±ı ¿ı, “÷_
ÿÎ{›˘ ÷˘ fi◊Ì fiı ?” ÿÎ{›˘ ˢ› ÷˘ ÿ‰Î «˘’Õ‰Ì. ’»Ì ‘Ì‹ı flËÌfiı              ¿ÿfl÷, …L‹◊Ì … ÏË÷¿ÎflÌ !
¿Ëı‰_ ¿ı µ÷Ή‚ı fiÎ «Î·Ì ˉı◊Ì.                      ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ …ı ∞‰‹ÎhÎ »ı ÷ı ¿<ÿfl÷fiÎ “√ıVÀ” »ı, ÿflı¿ «Ì…
          ÁkÎÎfi˘ ÿw’›˘√, ÷˘...              ¿<ÿfl÷ ÷‹fiı ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı ÷ˆ›Îfl ¿flÌfiı ±Î’ı »ı. ±Î ÷˘ ÷‹fiı ¿œÎ’˘-
                                  ±…_’˘, ¿œÎ’˘-±…_’˘ flèÎÎ ¿flı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î Á‹…HÎ fi◊Ì, ±fiı
   ±Î ÷˘ ÁkÎΉ΂˘ ËÎ◊ fiÌ«ıfiÎfiı ¿«Õ ¿«Õ ¿flı »ı. …ı ÁkÎÎfi˘
                                  ±ı‰_ ·Î√ı »ı ¿ı “Ë_ ¿fl_ »\_.” ±Î ¤˛Î_Ï÷ »ı. ⁄Î¿Ì ¿˘≥◊Ì ±ÎÀ·_ › ◊≥
ÿw’›˘√ ¿flı »ı ÷ı ÁkÎÎ Ω› fiı µ’fl◊Ì ‹Îfi‰ ±‰÷Îfl fi ±Î‰ı. ±ı¿
                                  ¿÷_ fi◊Ì.
¿·Î¿ … Ωı ±Î’HÎÌ ÁkÎ΋Î_ ±Î‰ı·Î ‹ÎHÎÁfiı ÀˆÕ¿Î‰Ì±ı ÷˘ ±Î¬Ì
Ï…_ÿ√Ìfi_ ±Î›W› ⁄_‘Î≥ Ω›. Á΋Ής›Îfiı ÀˆÕ¿Î‰ı ÷˘ …\ÿ_ »ı.         ±ËŸ …L‹ ◊÷Î ’Ëı·Î_, ±Î’HÎı ⁄ËÎfl ±Î‰‰ÎfiÎ ◊›Î ÷ı ’Ëı·Î_
                                  ·˘¿˘ ⁄‘Ì … ÷ˆ›Îfḻ˘ ¿flÌ flάı »ı ? ¤√‰ÎfifiÌ Á‰ÎflÌ ±Î‰Ì flËÌ
   ≠ffi¿÷ν — Á΋˘ ‰Î_¿˘ ˢ› ÷˘ …ı‰Î ÁÎ◊ı ÷ı‰Î fiÎ ◊‰_ ?
                                  »ı ! …L‹÷Î ’Ëı·Î_ ⁄΂¿fiı Ï«_÷Î ¿fl‰Ì ’Õı »ı ¿ı ⁄ËÎfl fiÌ¿Y›Î ’»Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ÁÎ‹Ì T›Ï@÷fi_ ±Î’HÎı fiÎ Ωı‰_ Ωı≥±ı, ±ı ±ıfiÌ     ‹ÎflÎ ÿÒ‘fi_ Â_ ◊Âı ? ±ı ÷˘ ÿÒ‘fiÌ ¿>_Õ̱˘ ⁄‘_… ÷ˆ›Îfl ˢ› »ı ! Õ˘@Àfl˘,
…‰Î⁄ÿÎflÌ »ı, Ωı ⁄ËÎfl‰ÏÀ›Î Á΋ı ±Î‰ı fiı ÷‹ı ⁄ËÎfl‰ÏÀ›Î ◊α˘     ÿΛH΢ › ÷ˆ›Îfl ˢ›, ±fiı ÿΛHÎ fiΠˢ› ÷˘ »ı‰Àı ‰Î‚_ÿÎHÎÌ › ˢ›
÷˘ ¬fl_, ’HÎ I›Î_ ÷˘ ⁄‘_ ±Î’Ì ÿ˘ »˘ fiı ? fi⁄‚Î Á΋ı Á⁄‚ ◊α˘     »ı. ’HÎ ¿_≥¿fiÌ ¿_≥¿ ÷ˆ›ÎflÌ ÷˘ ˢ› …, ’»Ì …ı‰Î “√ıVÀ” ˢ› !
÷ı‹Î_ Â_ ? Á⁄‚ ◊≥fiı fi⁄‚Î Á΋ı fi⁄‚Î ◊α˘ ÷˘ ¬fl_.          “ŒVÀ˝ ¿·ÎÁ”fiÎ_ ˢ› ÷ıfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ …\ÿÌ, “Áı¿LÕ ¿·ÎÁ”fiÌ …\ÿÌ ±fiı “◊Õ˝
   ±Î ±˘ÏŒÁfl˘ CÎıfl ⁄ˆflÌ ΩıÕı ·œÌfiı ±Î‰ı fiı ±˘ÏŒÁ‹Î_       ¿·ÎÁ”fiÌ …\ÿÌ, ⁄‘Î “¿·ÎÁ”÷˘ ¬flÎ fiı ? ±ıÀ·ı ⁄‘Ì … ÷ˆ›Îfḻ˘ ÁÎ◊ı
“±ÎÏÁVÀLÀ”fi_ ÷ı· ¿Îœı ! ±S›Î, “±ÎÏÁVÀLÀ” ÷˘ ¬˘ÀÌ ÁËÌ ¿flΉÌfiı    ÷‹ı ±ÎT›Î »˘, ÷˘ ’»Ì ËΛ-±…_’˘ ÂÎfiÎ ËÎfl ¿fl˘ »˘ ?
·¥ …Âı ÷˘ ÷ÎflÌ ÂÌ ‰·ı ◊Âı ? “±ÎÏÁVÀLÀ”fiÌ ÷˘ ¬ÎÁ …wfl.           …ıfiÎ “√ıVÀ” ˢ≥±ı I›Î_ ±Î√‚ ωfi› ¿ı‰˘ ˢ‰˘ Ωı≥±ı ? Ë_
    ±‹ı “±ÎÏÁVÀLÀ”fiı ⁄Ë ÁΫ‰Ì±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiÎ ·Ì‘ı ÷˘     ÷‹Îflı I›Î_ √ıVÀ ◊›˘ ÷˘ ‹Îflı “√ıVÀ” ÷flÌ¿ıfi˘ ωfi› fiÎ flά‰˘
±Î’HÎ_ «Î·ı »ı. ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ Áω˝Á‹Î_ ÂıÃfiı ±Î√‚ ·Î‰‰Î ’˘÷Îfiı ÕÎèÎÎ  Ωı≥±ı ? ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı “÷‹Îflı ±ËŸ fi◊Ì ÁÒ‰Îfi_, I›Î_ ÁÒ‰Îfi_ »ı.” ÷˘
ÿı¬ÎÕı. Âıà ¿Ëı 20 À¿Î ·ı…ı. I›Îflı Âıà ±Î√‚ ÕÎèÎÎ ÿı¬Î‰Î 25 À¿Î  ‹Îflı I›Î_ ÁÒ≥ …‰_ Ωı≥±ı. ⁄ı ‰Î√ı …‹‰Îfi_ ±Î‰ı ÷˘ › ÂÎ_Ï÷◊Ì …‹Ì
·ı. ±Î ÂÎ ËÎfl ’Î’fiÎ_ ’˘À·Î_ ⁄Î_‘ı »ı !               ·ı‰_ Ωı≥±ı. …ı ‹Ò¿ı ÷ı ÏfiflÎ_÷ı …‹Ì ·ı‰_ ’Õı, I›Î_ ⁄Ò‹ ’ÕΛ fiËŸ. ¿ÎflHÎ
             vvvvv                  ¿ı “√ıVÀ” »\_. ÷ı ˉı “√ıVÀ” flÁ˘Õ΋Î_ …≥fiı ¿œÌ ˷Ή‰Î Ω› ÷˘ ¿ı‰_
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                      131   132                      @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

¿Ëı‰Î› ? CÎfl‹Î_ Õ¬˘ ¿fl‰Î Ω› ÷˘ ÷‹fiı ¿˘HÎ ∂¤_ flάı ? ÷fiı ⁄ÎÁ_ÿÌ   CÎflÕ-CÎflÕ ⁄˘·Î‰ı »ı ! ‹ıfl «yfl, ‹ËŸ ÷’ÎÁ ¿flfiı Â_ «Î·ı »ı ÷ı !
◊΂̋Î_ ‹Ò¿ı ÷˘ ÷ı ¬Î≥ ·ı…ı. I›Î_ ±ı‹ fiÎ ¿Ëı÷˘ ¿ı “±‹ı √Y›_ fi◊Ì  I›Îflı ¿Ëı ¿ı, “±ı‹Î_ ‹Ì ¿Î› ¿fl_ ?” ±fiı ¿<ÿfl÷fi_ ¿ı‰_ »ı ? ’ıÀ‹Î_
¬Î÷Î.” …ıÀ· ’ÌflÁı ±ıÀ·_ ÏfiflÎ_÷ı ¬Î…ı, ¬Îv_ ’ÌflÁı ÷˘ ¬Îv_ ¬Î…ı.   ’Ϋ¿ flÁ, “⁄Î≥·” ’Õı »ı, ⁄Ì…\_ ’Õı »ı, Á‰Îflı “O·Õ” “O·Õ”fiÌ
⁄Ë fiÎ ¤Î‰ı ÷˘ ◊˘Õ_ ¬Î…ı, ’HÎ ¬Î…ı ! “√ıVÀ”fiÎ ⁄‘Î ¿Î›ÿÎ ’΂…ı.   …B›Î±ı, “›Ïflfi” “›Ïflfi”fiÌ …B›Î±ı, “Á_ÕÎÁ” “Á_ÕÎÁ”fiÎ Ãı¿ÎHÎı
“√ıVÀ”fiı flÎ√¶ıÊ ¿fl‰ÎfiÎ fiΠˢ› “√ıVÀ” flÎ√¶ıÊ ¿flÌ Â¿ı ? ±ı ÷˘    ’ˢ_«Ì Ω› »ı. ¿ı‰Ì ’©Ï÷ÁflfiÌ Á_ÿfl T›‰V◊Î ¿flı·Ì »ı ! ¿<ÿfl÷
ωfi›‹Î_ … flËı fiı ?                         ¿ı‰Õ_ ‹˘À_ ±_ÿfl ¿Î‹ ¿flı »ı ! Ωı Õ˘@Àflfiı ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ±Î ±_ÿflfi_
    ±‹ı ÷˘ “√ıVÀ” ÷flÌ¿ı … flË̱ı, ±‹Îflı ⁄‘Ì … «Ì…-‰V÷ ±Î‰ı.   ’«Î‰‰Îfi_ Á˘_M›_ ˢ› ÷˘ ±ı ‹ÎHÎÁfiı ‹ÎflÌ fiάı ! ±_ÿflfi_ ’Ϋ¿flÁ
…ıfiı I›Î_ “√ıVÀ” ÷flÌ¿ı flèÎÎ_ ˢ≥±ı ÷ıfiı ËıflÎfi fiËŸ ¿fl‰ÎfiÎ_. ±‹Îflı  fiά‰Îfi_, “⁄Î≥·” fiά‰Îfi_, ⁄‘_ ÕΘ@Àflfiı Á˘_M›_ ˢ› ÷˘ ÕΘ@Àfl Â_
⁄‘Ì … «Ì… CÎıfl ⁄ıÃÎ_ ±Î‰ı, Á_¤Îfl÷Î_ … ±Î‰ı ±fiı fi ±Î‰ı ÷˘ ±‹fiı   ¿flı ? ¤Ò¬ fi◊Ì ·Î√÷Ì ‹ÎÀı ±Î…ı …flÎ ’Ϋ¿ flÁ˘ ‰‘Îflı fiά‰Î
‰Î_‘˘ › fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı I›Î_ “√ıVÀ” ◊›Î »Ì±ı. ¿˘fiı I›Î_ ? ¿<ÿfl÷fiı  ÿ˘. ˉı ¿<ÿfl÷fi˘ Ïfi›‹ ¿ı‰˘ »ı ¿ı ’Ϋ¿ flÁ˘ Ãıà ‹fl÷Î_ Á‘Ì ’ˢ_«Ì
CÎıfl ! ¿<ÿfl÷fiÌ ‹fl∞ fiΠˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î’HÎÎ ÏË÷‹Î_    ‰‚ı ±ı‰Î ≠‹ÎHÎ◊Ì fiάı »ı. ˉı ±Î ÷ı ÿËÎÕı, flω‰Îflfiı ÿËÎÕı ’Ϋ¿
»ı ±fiı ‹fl∞ ±ıfiÌ Ë˘› ÷˘ › ±Î’HÎÎ ÏË÷‹Î_ »ı. ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_      flÁ ‰‘Îflı fiÎ¬Ì ÿı ±ıÀ·ı ⁄‘‰Îflı ‹ËŸ Ï⁄·¿<· ’«ı … fiËŸ !
¿fl‰ÎfiÌ ÁkÎΠˢ› ÷˘ ±ı¿ ⁄Î…\ ÿÎœÌ ∂√ı fiı ±ı¿ ⁄Î…\ fiÎ ∂√ı ÷˘     ⁄‘‰Îflfi_ ≠‹ÎHÎı › flω‰Îflı fiÎ¬Ì ÿÌ‘_ !
±Î’HÎı Â_ ¿fḻı ? ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ ¿fl‰Îfi_ ˢ÷ ÷˘ ⁄‘_ √˘ÀÎÏ‚›_ …       ¿<ÿfl÷fiÎ ËÎ◊‹Î_ ¿ı‰Ì ÁflÁ ⁄Î∞ »ı ! ±fiı ±ı¿ ÷‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_
◊Î÷. ±Î ÷˘ ¿<ÿfl÷fiÎ ËÎ◊‹Î_ »ı. ±ıfiÌ @›Î_› ¤Ò· fi◊Ì Ë˘÷Ì, ⁄‘_     ‘_‘˘ ±ÎT›˘, ±fiı ÷ı › ‘_‘˘ ÷‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ ÷˘ fi◊Ì …. ÷‹ı ¬Î·Ì
… ’K‘Ï÷Áflfi_ ˢ›. …\±˘ «Î‰‰ÎfiÎ ÿÎ_÷ …\ÿÎ, »˘·‰ÎfiÎ ÿÎ_÷ …\ÿÎ,    ‹ÎfiÌ ⁄ıÃÎ »˘ ¿ı Ë_ ‘_‘˘ ¿v_ »\_, ÷ı ¬˘ÀÌ ËΛ‰˘›, ËΛ‰˘› ¿fl˘ »˘ !
¬ÎÏHΛΠÿÎ_÷ …\ÿÎ. …\±˘, ¿ı‰Ì ÁflÁ √˘Ã‰HÎÌ »ı ! …L‹÷Î_ … ±Î¬_    ÿÎÿfl◊Ì ÁıLÀˇ· Àı@ÁÌ‹Î_ …‰Îfi_ ◊›_ ÷ı ‹fi‹Î_ ±◊ÕÎÂı-±◊ÕÎÂı ¿flÌfiı
ÂflÌfl ‹‚ı »ı, ËÎ◊, ’√, fiο, ¿Îfi, ±Î_¬˘ ⁄‘_ … ‹‚ı, ’HÎ ‹˘œÎ‹Î_    ¤Õ¿Ì ‹flı. ±S›Î, ¿˘≥ ⁄Î’˘› ±◊ÕΉÎfi˘ fi◊Ì, ÷_ ÷ÎflÌ ‹ı‚ı ±Î√‚
ËÎ◊ fiά˘ ÷˘ ÿÎ_÷ fiÎ ‹‚ı·Î ˢ› I›Îflı ¿_≥ ¤Ò· ◊≥ √≥ ËÂı       Ωı≥fiı «Î·. ÷ÎflÌ Œfl… ¿ıÀ·Ì ? ÷Îflı ±Î√‚ Ωı≥fiı «Î·‰Îfi_ ±ıÀ·_
¿<ÿfl÷fiÌ ? fiÎ, ¿<ÿfl÷ ΩHÎı ¿ı …L‹Ìfiı ÷fl÷ ±ıfiı ÿÒ‘ ’̉Îfi_ »ı, ⁄ÌΩı  …. ¬flÌ flÌ÷ı ÷˘ ÷ı › ÷ÎflÌ Œfl… fi◊Ì. ¿<ÿfl÷ ÷ÎflÌ ’ÎÁı ±ı ’HÎ
¬˘flο ’«ı fiËŸ, ‹Îfi_ ÿÒ‘ ’̉Îfi_ »ı ÷˘ ÿÎ_÷ ±Î’ÌÂ_ ÷˘ ±ı ⁄«¿<_    ¿flΉÕΉı »ı. ’HÎ ±Î√‚ Ωı÷˘ fi◊Ì fiı Õ¬˘ ¿flı »ı. ¿<ÿfl÷ ÷˘ ±ı‰Ì
¤flÌ ·ıÂı ! …\±˘ ¿ı‰Ì Á_ÿfl √˘Ã‰HÎÌ ¿flı·Ì »ı ! …ı‹ …ı‹ …wfl ’Õı    ÁflÁ »ı ! ±Î ±_ÿfl ±ÎÀ·_ ‹˘À_ ¿Îfl¬Îfi_ «Î·ı »ı ÷˘ ⁄ËÎfl fiËŸ
÷ı‹ ÿÎ_÷ ±Î‰ı »ı. ’Ëı·Î_ «Îfl ±Î‰ı ’»Ì ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ⁄ÌΩ ±Î‰ı, ±fiı   «Î·ı ? ⁄ËÎfl ÷˘ ¿Â_ «·Î‰‰Îfi_ »ı … fiËŸ. Â_ «·Î‰‰Îfi_ »ı ?
±Î CΈÏÕ›Îfiı ÿÎ_÷ ’ÕÌ Ω› ÷˘ ’λΠfiÎ ±Î‰ı !
                                     ≠ffi¿÷ν — ¿˘≥ ∞‰ ¨‘_ ¿flı ÷˘ ÷ı › ±ıfiÎ ËÎ◊‹Î_ ÁkÎÎ fi◊Ì ?
  ¿<ÿfl÷ ⁄‘Ì … flÌ÷ı flZÎHÎ ¿flı »ı, flÎΩfiÌ ’ıÃı flάı »ı. ’HÎ
±yfl‹Ìfiı flËı÷Î_ fi◊Ì ±Î‰Õ÷_ ÷ı Â_ ◊Λ ?                  ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÁkÎÎ fi◊Ì, ’HÎ ¨‘_ ◊Λ ±ı‰_ › fi◊Ì, ’HÎ ±ıHÎı
                                  ±‰‚Î-Á‰‚Î ¤Î‰ ¿›Î˝ ÷ı◊Ì ±Î ¨‘_ ◊≥ √›_. ’˘÷ı ¿<ÿfl÷fiÎ ±Î
        ’HÎ Õ¬·Î‹HÎ◊Ì ÿ—¬ ‰Ë˘›ÎÙ !             Á_«Î·fi‹Î_ Õ¬˘ ¿›˘˝ »ı, fiËŸ ÷˘ ±Î ¿Î√ÕÎ, ¿>÷flÎ_ ±Î …fiΉfl˘ ¿ı‰Î_ ?
   flÎhÎı ËÎ_Õ‰˘ ’ıÀ‹Î_ fiάÌfiı ÁÒ≥ Ω› »ı fiı ? ’»Ì fiÁ¿˘flÎ_    ÿ‰Î¬Îfi_ fiÎ Ωı≥±ı, ¿˘À˘˝ fiÎ Ωı≥±ı, ±ı ·˘¿˘ {CÎÕÎ ¿ı‰Î ’÷Î‰Ì ÿı
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                      133   134                      @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

»ı ? ⁄ı ±Î¬·Î±˘ ·œı, ¬Ò⁄ ·œı, ’HÎ ’»Ì »^ÀuÎ ’»Ì ±ı ¿o¥ ¿˘À˝    ¤√‰Îfi ¿_≥ ÷‹fiı “ËıS’” ¿fl÷Î fi◊Ì. ¤√‰Îfi fi‰flÎ fi◊Ì. ±Î ÷˘
¬˘‚‰Î Ω› »ı ? ⁄Ì…ı ÿËÎÕı Ωı≥±ı ÷˘ ÏfiflÎ_÷ı ⁄_fiı Œfl÷Πˢ› ! ±fiı   ¿<ÿfl÷fiÌ ⁄‘Ì fl«fiÎ »ı ±fiı ÷ı ¤√‰ÎfifiÌ ¬Î·Ì ËÎ…flÌ◊Ì … fl«Î›ı·_
±Î ±yfl‹Ì±˘fiı ¿˘À˘˝ ˢ›, ÿ‰Î¬ÎfiÎ_ ˢ› ÷˘ › ±ı ÿ—¬Ì, ÿ—¬Ì      »ı.
fiı ÿ—¬Ì ! ±Î ·˘¿ fl˘… fl˘ÿHÎÎ_ flÕ÷Î_ ˢ›. ±Î‹fiı ±yfl‹Ì ¿Ëı‰Î›
                                     ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ¿<ÿfl÷fiÎ “√ıVÀ” ¿ı “’ÎÀ˝ ±˘Œ fiı«fl” »Ì±ı ?
¿ı Áyfl‹Ì ¿Ëı‰Î› ? ±Î «¿·˘, ¿Î⁄fl, ¿>÷flÎ_ ⁄‘Î_ ¿ı‰Î_ w’΂Î_ ÿı¬Î›
»ı ! ±ı ¿o¥ Ï›΂΋Î_ ‰ÁÎHÎ_ ¬Î÷Î_ ËÂı ? ±fiı ±Î ±yfl‹Ì ‰ÁÎHÎ_       ÿÎÿÎlÌ — “’ÎÀ˝ ±˘Œ fiı«fl” ’HÎ ¬flÎ ±fiı “√ıVÀ” ’HÎ ¬flÎ.
¬Î≥fiı › w’΂Πÿı¬Î÷Î fi◊Ì, ¿ÿw’Î ÿı¬Î› »ı, ±Î ±Ë_¿Îfl fiı ·≥fiı    ±Î’HÎı ’HÎ “√ıVÀ” ÷flÌ¿ı flËı‰Îfi_ ’Á_ÿ ¿fḻı »Ì±ı. √‹ı I›Î_ ⁄ıÁ¢
w’΂˘ ‹ÎHÎÁı › ¿ÿw’˘ ÿı¬Î› »ı. ‹ÎÀı ¿_≥¿ ¤Ò· flËı »ı, ±ı‰˘ ω«Îfl  ÷˘ › ÷‹fiı ˉΠ‹‚Ì flËıÂı, ’ÎHÎÌ ‹‚Ì flËıÂı. ±fiı ÷ı › “¡Ì ±˘Œ
fiËŸ ¿fl‰Îfi˘ ?                            ¿˘VÀ” ! …ı ‰‘Îflı Ï¿_‹÷Ì »ı ÷ı “¡Ì ±˘Œ ¿˘VÀ” ‹‚Ì flËı »ı. ¿<ÿfl÷fiı
                                  …ıfiÌ Ï¿_‹÷ »ı ÷ıfiÌ ±Î ‹fiW›˘fiı Ï¿_‹÷ fi◊Ì. ±fiı …ıfiÌ ¿<ÿfl÷fiÌ ’ÎÁı
       ... ÷˘ › ¿ÿfl÷, ÁÿÎ ‹ÿÿı flËÌ !             Ï¿_‹÷ fi◊Ì, (…ı‹ ¿ı ËÌflÎ) ÷ıfiÌ ±Î’HÎÎ ·˘¿˘fiı ⁄Ë Ï¿_‹÷ »ı.
   ≠ffi¿÷ν — ¤ flV÷ı …‰ÎfiΠω«Îfl˘ ±Î‰ı »ı ’HÎ ÷ı À¿÷Î fi◊Ì                vvvvv
fiı ’λΠ±Â¤ ω«Îfl˘ ±Î‰ı »ı, ÷ı Â_ »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ω«Îfl Â_ »ı ? ±Î√‚ …‰_ ˢ› ÷˘ › ω«Îfl ¿Î‹
¿flı »ı fiı ’λ‚ …‰_ ˢ› ÷˘ › ω«Îfl ¿Î‹ ¿flı »ı. ¬ÿÎ ÷flŒ …‰ÎfiÎ
flV÷αı ±Î√‚ Ω±˘ »˘ fiı ’λΠ‰‚˘ »˘, ±ıfiÎ …ı‰_ ◊Λ »ı. ±ı¿
‹Î≥· ±Î√‚ Ω±˘ fiı ±ı¿ ‹Î≥· ’λ‚ Ω±˘, ±ı¿ ‹Î≥· ±Î√‚
Ω±˘ fiı ’λΠ‰Î‚˘.... ω«Îfl ±ı¿ … Ω÷fiÎ flά‰Î ÁÎflÎ. ’λ‚
…‰_ ±ıÀ·ı ’λ‚ …‰_ fiı ±Î√‚ …‰_ ±ıÀ·ı ±Î√‚ …‰_. ±Î√‚ …‰_
ˢ› ÷ıfiı › ¿<ÿfl÷ “ËıS’” ¿flı »ı fiı ’λ‚ …‰_ ˢ› ÷ıfiı › ¿<ÿfl÷
“ËıS’” ¿flı »ı. “fiı«fl” Â_ ¿Ëı »ı ? “±Î≥ ω· ËıS’ ›.” ÷Îflı …ı ¿Î‹
¿fl‰_ ˢ›, «˘flÌ ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘ “±Î≥ ω· ËıS’ ›.” ¿<ÿfl÷fiÌ ÷˘ ⁄Ë
‹˘ÀÌ “ËıS’” »ı, ¿<ÿfl÷fiÌ “ËıS’”◊Ì ÷˘ ±Î ⁄‘_ «Î·ı »ı ! ’HÎ ÷_ fiyÌ
fi◊Ì ¿fl÷˘ ¿ı ‹Îflı Â_ ¿fl‰_ »ı ? Ωı ÷_ fiyÌ ¿flı ÷˘ ¿<ÿfl÷ ÷fiı “ËıS’”
±Î’‰Î ÷ˆ›Îfl … »ı. “ŒVÀ˝ ÏÕÁÎ≥Õ” ¿ı ‹Îflı ±ÎÀ·_ ¿fl‰_ »ı, ’»Ì ÷ı
Ïfiç›’Ò‰˝¿ Á‰ÎflfiÎ ’ˢfl‹Î_ ›Îÿ ¿fl‰_ Ωı≥±ı. ÷‹ÎflÎ Ïfiç›fiı ÷‹Îflı
“ÏÁLÁÌ›fl” flËı‰_ Ωı≥±ı, ÷˘ ¿<ÿfl÷ ÷‹ÎflÌ ÷flŒıH΋Î_ “ËıS’” ¿flÂı. ÷‹ı
¿<ÿfl÷fiÎ “√ıVÀ” »˘.
   ±ıÀ·ı ‰Î÷fiı Á‹Ωı. ¿<ÿfl÷ ÷˘ “±Î≥ ω· ËıS’ ›” ¿Ëı »ı.
                                  136                      @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

                                     “ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” ±fiı “‹˘flÎÏ·ÀÌ” - ±Î ⁄ı ‰V÷±˘ ±Î ¿Î‚‹Î_
                                  ˢ› ÷˘ ⁄Ë ◊≥ √›_. ±flı, ±ı¿ ˢ› ÷˘ › ÷ı Ãıà ‹˘ZÎı ·≥ Ω› !
                                  ’HÎ ÷ıfiı ’¿ÕÌ ·ı‰ Ωı≥±ı, ±fiı “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’ÎÁı F›Îflı F›Îflı
                                  ±Õ«HÎ ’Õı I›Îflı ±Î‰Ìfiı ¬·ÎÁÎ ¿flÌ …‰Î Ωı≥±ı ¿ı ±Î “‹˘flÎÏ·ÀÌ”
                                  »ı ›Î ±Î “‹˘flÎÏ·ÀÌ” fi◊Ì.

      [9] ‹fiW›’HÎÎfiÌ Ï¿_‹÷ !                    “iÎÎfiÌ ’vÊ”fi˘ flÎ∞’˘ ±fiı “ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” ±Î ⁄ıfiÎ
                                  √HÎοÎfl◊Ì ÷‹Î‹ ¿Î‹ ÁŒ‚ ◊Λ ÷ı‹ »ı !
     Ï¿_‹÷ ÷˘, ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ fiı ‹˘flÎÏ·ÀÌfiÌ !                  “¥fiÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ”◊Ì › ‹˘ZÎ !
   ±Î¬Î …√÷fi_ “⁄ı{‹ıLÀ”, “ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” ±fiı “‹˘flÎÏ·ÀÌ” ⁄ı        ¿˘≥ ‰ÌÁ À¿Î “ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” ±fiı ±ı_ÁÌ À¿Î “≥fiÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ”
… »ı, ±ı ⁄ı ÁÕÌ Ω› ÷˘ ⁄‘_ ’ÕÌ Ω›. ±Î ¿Î‚‹Î_ “ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ”      ‰Î‚˘ ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰ı fiı ’Ò»ı ¿ı, “‹Îflı ‹˘ZÎı …‰_ »ı fiı ‹Îfl΋Î_ ÷˘
±fiı “‹˘flÎÏ·ÀÌ” ˢ› ±ı ÷˘ ⁄Ë ‹˘À΋Î_ ‹˘À_ ‘fi ¿Ëı‰Î›.         ±Î ‹Î· »ı ÷˘ Â_ ¿fl‰_?” I›Îflı Ë_ ±ıfiı ¿Ë_ ¿ı Á˘ À¿Î “≥fiÏÁLÁÌ›fl”
ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ±ı œ√·ı œ√·Î Ë÷_, ’HΠˉı ±Î ·˘¿˘±ı ±ı ⁄‘_       ◊≥ Ω, ’»Ì Ë_ ÷fiı ⁄Ì…\_ ÿı¬ÎÕ_ ¿ı …ı ÷fiı ‹˘ZÎı ·≥ …Âı. ±Î ±ı_ÂÌ
Œ˘flıfi‹Î_ ±ı@Á’˘À˝ ¿flÌ ÿÌ‘_, ±fiı “Œ˘flıfi”◊Ì ⁄ÿ·Î‹Î_ Â_ “≥Q’˘À˝” ¿›Ù  À¿Îfi_ ÿı‰_ ±ı @›Îflı ¤fl’Î≥ ¿flÌ flËı ? ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±ı¿ ‰Îfl fiÎÿÎflÌ
÷ı ÷‹ı ΩH΢ »˘ ? ÷ı ±Î “±ıÏÀ¿ıÀ”fiÎ ¤Ò÷Î_ ’ıÃÎ_ ! ±ıfiı ·Ì‘ı ±Î    ¿Îœ. “iÎÎfiÌ ’vÊ”fi_ ±ı¿ … ‰Î@› ’¿Õı ÷˘ › ÷ı ‹˘ZÎı Ω›. ±Î¬Î
Ï⁄«ÎflÎ_fiı …_’ fi◊Ì flËı÷˘. ±Î’HÎı ±ı “±ıÏÀ¿ıÀ”fiÎ ¤Ò÷fiÌ ÂÌ …wfl »ı   “‰SÕ˝” ΩıÕı “≥fiÏÁLÁÌ›fl” flè΢ ËÂı ÷ıfi˘ ‹fiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ±ı¿
? …ıfi΋Î_ fiÒfl fi◊Ì ÷ıfiÎ ‹ÎÀı ±ı »ı ±Î’HÎı ÷˘ ÷Ì◊Ù¿flÌ fiÒflfiÎ ·˘¿    ±ËŸ “ÏÁLÁÌ›fl” flè΢ ÷˘ ÷ı ÷fiı ‹˘ZÎı ·≥ …Âı ! Á˘ À¿Î
»Ì±ı, ∑ÏÊ‹Ïfi±˘fiÎ_ Á_÷Îfi »Ì±ı ! ÷Îfl_ ŒÎÀı·_ ·Ò√Õ_ ˢ› ÷˘ › ÷Îfl_   “≥fiÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” ±ı ’HÎ ±ı¿ ‹˘À˘ √HÎ »ı, ±ı ‹˘ZÎı ·≥ Ω›. ¿ÎflHÎ
fiÒfl ÷fiı ¿ËÌ ±Î’Âı ¿ı “÷_ ¿˘HÎ »ı ?”                 ¿ı ¤√‰Îfifi˘ Á_’ÒHν ωfl˘‘Ì ◊≥ √›˘. ¤√‰ÎfifiΠωfl˘‘Ìfiı ÷ıÕÌ …‰Î
   ≠ffi¿÷ν — “ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” ±fiı “‹˘flÎÏ·ÀÌ”fi˘ “±ı¿{ı@À” ±◊˝    ωfiÎ ¤√‰ÎfifiÎ ⁄Î’fiı › »^À¿˘ fi◊Ì ! ¿Î_ ÷˘ ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ‹˘ZÎı
Á‹Ω‰˘.                               Ω› ¿ı ¿Î_ ÷˘ ¤√‰Îfifi˘ Á_’ÒHν ωfl˘‘Ì ‹˘ZÎı Ω› !! ±ıÀ·ı Ë_ fiÎÿÎflfiı
                                  ÷˘ ÿı¬ÎÕ_ ¿ı Á˘ À¿Î “≥fiÏÁLÁÌ›fl” ◊≥ Ω, ’»Ì Ë_ ÷fiı ⁄Ì…\_ ÿı¬ÎÕ_
   ÿÎÿÎlÌ — “‹˘flÎÏ·ÀÌ”fi˘ ±◊˝ Â_ ? ’˘÷ÎfiÎ Ëyfi_ ±fiı ÁË…ı      …ı ÷fiı Ãıà ·≥ …Âı. ⁄Ì…\_ ’¿ÕΉ_ ÷˘ … ¿Î‹ ◊Λ, ¬Î·Ì
‹‚Ì ±Î‰ı ÷ı ⁄‘_ … ¤˘√‰‰ÎfiÌ »^À. ±Î »ıS·Î‹Î_ »ıS·˘          “≥fiÏÁLÁÌ›fl” ◊≥ √›˘ ÷˘ ÷˘ fiÎ Ï…‰Î› !
“‹˘flÎÏ·ÀÌ”fi˘ ±◊˝ »ı. “‹˘flÎÏ·ÀÌ” ÷˘ ⁄Ë √Òœ »ı, ±ıfiÎ ÷˘ ÂÎj΢fiÎ_
ÂÎj΢ ·¬Î›. ’HÎ ±Î »ıS·Î ±◊˝ ’fl◊Ì ÷‹ı Á‹∞ Ω±˘.                       vvvvv

   ±fiı “ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” ÷˘ …ı ‹ÎHÎÁ ’Îfl¿Îfiı “ÏÁLÁÌ›fl” flËı÷˘
fi◊Ì ÷ı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı “ÏÁLÁÌ›fl” flËı÷˘ fi◊Ì. ¿˘≥fiı VËı… ’HÎ
“≥fiÏÁLÁÌ›fl” fiÎ ◊‰_ Ωı≥±ı, ±ıfiÎ◊Ì ’˘÷ÎfiÌ “ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” ÷ÒÀı »ı.
                                 138                        @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

                                     ±‹Îfl˘ ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ˢ›. ±‹ÎflÎ ◊¿Ì ¿˘≥fiı › ±Õ«HÎ ◊≥
                                 ˢ› ±ı‰_ ⁄fiı fiËŸ. ¿˘≥fiÎ «˘’Õı ±‹ÎflÌ ±Õ«HÎ …‹ı fiËŸ ˢ›.
                                 ±‹fiı ¿˘≥ ±Õ«HÎ ±Î’ı fiı ±‹ı ’HÎ ±Õ«HÎ ±Î’̱ı ÷˘ ±‹Îfl΋Î_
                                 fiı ÷‹Îfl΋Î_ Œıfl ¢ ? ±‹ı Áfl‚ ˢ≥±ı, Á΋Îfiı ±˘ÀÌ‹Î_ CÎηÌfiı Áfl‚
                                 ˢ≥±ı. ÷ı Á΋˘ ΩHÎı ¿ı “ÿÎÿÎ, Ë∞ ¿Î«Î »ı.” ËÎ, ¿Î«Î ◊≥fiı »^ÀÌ
                                 …‰_ ÁÎfl_, ’HÎ ’οÎ_ ◊≥fiı ±ıfiÌ …ı·‹Î_ …‰_ ¬˘À_. ±ı‰_ ÷ı ¿flÎ÷_ ËÂı ?
        [10] ±Îÿ½ T›‰ËÎfl                 ±‹fiı ±‹ÎflÎ ¤Î√ÌÿÎflı ¿èÎ_ ¿ı, “÷‹ı ⁄Ë ¤˘‚Î »˘.” I›Îflı ‹ı_ ¿èÎ_
        ±_÷ı, T›‰ËÎfl ±Îÿ½ Ωı¥Âı !             ¿ı, “‹fiı ¤˘‚˘ ¿ËıfiÎfl … ¤˘‚˘ »ı.” I›Îflı ÷ı‹HÎı ¿èÎ_ ¿ı “÷‹fiı ⁄Ë
                                 …HÎ »ı÷flÌ Ω› »ı.” I›Îflı ‹ı_ ¿èÎ_ ¿ı, “±‹ı ΩHÎÌ ⁄Ò{Ìfiı »ı÷flÎ≥±ı
   ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ÏÁ‰Î› ¿˘≥ ‹˘ZÎı √›˘ fi◊Ì. …ˆfi T›‰ËÎfl ±ı     »Ì±ı.”
±Îÿ½ T›‰ËÎfl fi◊Ì. ‰ˆWHΉ T›‰ËÎfl ±ı ±Îÿ½ T›‰ËÎfl fi◊Ì. ‹˘ZÎı
…‰Î ±Îÿ½ T›‰ËÎfl Ωı≥Âı.                        ±‹Îfl˘ Á_’ÒHν ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ˢ› …ıfiÎ T›‰ËÎfl‹Î_ ¿˘≥ ’HÎ
                                 ¿«Î ËÂı ÷ı ‹˘ZÎfiı ‹ÎÀı ’Òfl˘ ·Î›¿ ◊›˘ fiÎ √HÎΛ.
    ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı ¿˘≥ ∞‰fiı Ï¿_Ï«÷˚ ‹ÎhÎ ÿ—¬ fiÎ ◊Λ
÷ı. CÎflfiÎ, ⁄ËÎflfiÎ, ±ÎÕ˘ÂÌ-’Õ˘ÂÌ ¿˘≥fiı ’HÎ ±Î’HÎÎ ◊¿Ì ÿ—¬ fiÎ       ≠ffi¿÷ν — iÎÎfiÌfiÎ T›‰ËÎfl‹Î_ ⁄ı T›„@÷ ‰E«ı ¤ıÿ ˢ› ¬fl˘ ?
◊Λ ÷ı ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ¿Ëı‰Î›.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹fiÌ ƒÏWÀ‹Î_ ¤ıÿ … fiΠˢ›, ‰Ì÷flÎ√÷Πˢ›.
    …ˆfi T›‰ËÎflfi˘ ±Ï¤Ïfi‰ı ¿fl‰Î …ı‰˘ fi◊Ì. ‰ˆWHΉ T›‰ËÎflfi˘    ±ı‹fiÎ T›‰ËÎfl‹Î_ ¤ıÿ ˢ›. ±ı¿ Ï‹·‹ÎÏ·¿ fiı ÷ıfi˘ ÕˇÎ›‰fl ±ËŸ
±Ï¤Ïfi‰ı ¿fl‰Î …ı‰˘ fi◊Ì. ⁄‘˘ ±Ï¤Ïfi‰ı T›‰ËÎfl »ı. ¤√‰Îfi       ±Î‰ı ÷˘ ÂıÃfiı Á΋ı ⁄ıÁÎÕ_ fiı ÕˇÎ›‰flfiı ‹ÎflÌ ΩıÕı ⁄ıÁÎÕ_, ±ıÀ·ı ÂıÃfi˘
‹ËΉÌflfi˘ ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ˢ›. ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ˢ› ±ıÀ·ı ÿU‹fifiı     ’Îfl˘ ∂÷flÌ Ω› ! ±fiı ‰ÕÎ ≠‘Îfi ±Î‰ı ÷˘ Ë_ ∂ÃÌfiı ±ı‹fi˘ ±Î‰¿Îfl
’HÎ ¬Ò_«ı fiËŸ. ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı ‹˘ZÎı …‰ÎfiÌ ÏfiÂÎfiÌ. …ˆfi ¿ı   ¿fl_ fiı ±ı‹fiı ⁄ıÁÎÕ_, ±ı‹fi˘ T›‰ËÎfl fiÎ «Ò¿Î›. ±ı‹fiı ÷˘ ωfi›’Ò‰˝¿
‰ˆWHΉ √E»‹Î_◊Ì ‹˘ZÎ fi◊Ì. ±‹ÎflÌ ±ÎiÎα˘ ÷‹fiı ±Îÿ½ T›‰ËÎfl     ¨«ı ⁄ıÁÎÕ_, ±fiı ±ı‹fiı Ωı ‹ÎflÌ ’ÎÁı◊Ì iÎÎfi √˛ËHÎ ¿fl‰_ ˢ› ÷˘
÷flŒ ·≥ Ω› »ı, ±ı Á_’ÒHν Á‹ÎÏ‘‹Î_ fl¬Î‰ı ÷ı‰Ì »ı, ±ÎÏ‘, T›ÎÏ‘,   ‹ÎflÌ Á΋ı fiÌ«ı ⁄ıÁÎÕ_, fiËŸ ÷˘ ¨«ı ⁄ıÁÎÕ_. ·˘¿‹ÎL›fiı T›‰ËÎfl ¿è΢
µ’ÎÏ‘‹Î_ Á‹ÎÏ‘ flËı ÷ı‰_ »ı. ⁄ËÎfl ⁄‘˘ “Ïfl·ıÏÀ‰” T›‰ËÎfl »ı ±fiı   ±fiı ‹˘Z΋ÎL›fiı Ïfiç› ¿è΢, ‹ÎÀı ·˘¿‹ÎL› ‰Ëı‰Îflfiı ÷ı w’ı
±Î ÷˘ “ÁΛLÁ” »ı. “ÁΛLÁ” ±ıÀ·ı “Ïfl›·” !             “±ı@ÁıMÀ” ¿fl‰˘ ’Õı. ±‹ı ∂ÃÌfiı ±ı‹fiı fiÎ ⁄˘·Î‰Ì±ı ÷˘ ÷ı‹fiı ÿ—¬
   ±Îÿ½ T›‰ËÎfl◊Ì ±Î’HÎÎ◊Ì ¿˘≥fiı › ÿ—¬ fiÎ ◊Λ. ÷ıÀ·_ …     ◊Λ, ÷ıfiÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ ±‹ÎflÌ ¿Ëı‰Î›.
Ωı‰Îfi_, »÷Î_ ’HÎ ±Î’HÎÎ ◊¿Ì ¿˘≥fiı ÿ—¬ ◊Λ ÷˘ ÷fl÷ … ≠Ï÷ø‹HÎ       ≠ffi¿÷ν — ‹˘ÀΠˢ› ÷ıfiı ’ÒF› √HÎΛ ¬v_.
¿flÌ ·ı‰Îfi_, ±Î’HÎÎ◊Ì ¿_≥ ±ıfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ fiÎ …‰Î›. ±Î …ı T›‰ËÎfl‹Î_
’ˆÁÎfiÌ ·ı‰Õ-ÿı‰Õ ‰√ıflı‹Î_ T›‰ËÎfl »ı ±ı ÷˘ Á΋ÎL› Ïfl‰Î… »ı, ÷ıfiı     ÿÎÿÎlÌ — ‹˘ÀÎ ±ıÀ·ı ™‹fl‹Î_ ‹˘ÀÎ ±ı‰_ fiËŸ, »÷Î_ ‹Î∞ ‹˘ÀÎ_
±‹ı T›‰ËÎfl fi◊Ì ¿Ëı÷Î, ¿˘≥fiı › ÿ—¬ fiÎ ◊‰_ Ωı≥±ı ÷ı Ωı‰Îfi_     ˢ› ÷˘ ±ı‹fi˘ ωfi› fl¬Î› ±fiı iÎÎfiT≤© ◊›Î_ ˢ› ÷ı‹fiı ’ÒF›
fiı ÿ—¬ ◊›_ ˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰_ ÷ıfi_ fi΋ ±Îÿ½ T›‰ËÎfl !    √HÎΛ.
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                      139   140                     @·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi

   ÁIÁ_√‹Î_◊Ì ±‹ı CÎıfl ÀÎ≥‹Áfl …≥±ı. Ωı flÎhÎı ⁄Îfl ‰Î√ı ⁄ÎflHÎ_  ±ø‹ ‹Î√˝ ±ıÀ·ı ’Ëı·Î_ ©ÎI‹Î ◊≥fiı ’»Ì © T›‰ËÎfl ¿fl˘. ©
¬¬ÕΉ̱ı ÷˘ ±ı ¿ı‰_ ÿı¬Î› ? CÎflfiÎ_ ‹˘œı ⁄˘·ı, “√‹ı I›Îflı ±Î‰Â˘  T›‰ËÎfl‹Î_ T›‰ËÎfl ⁄‘˘ › ˢ›, ’HÎ ÷ı‹Î_ ‰Ì÷flÎ√÷Πˢ›. ±ı¿-⁄ı
÷˘ «Î·Âı.” ’HÎ ÷ı‹fi_ ‹fi ÷˘ »˘Õı fiËŸ fiı ? ±ı ÷˘ Ω÷Ω÷fi_ ÿı¬ÎÕı.   ±‰÷Îfl‹Î_ ‹˘ZÎı …‰ÎfiΠˢ› I›Î_◊Ì Â© T›‰ËÎflfiÌ Âw±Î÷ ◊Λ.
±Î’HÎÎ◊Ì ±ı‹fiı ÁËı… ’HÎ ÿ—¬ ¿ı‹ ±’Λ ? ±Î ÷˘ ¿Î›ÿ˘ ¿Ëı‰Î›        © T›‰ËÎfl V’Âı˝ fiËŸ ÷ıfi_ fi΋ “Ïfiç›” ! T›‰ËÎfl ±ıÀ·˘
fiı ¿Î›ÿÎfiı ±Î‘Ìfi ÷˘ flËı‰_ … ’Õı. ⁄ı ‰Î√ı ∂ÃÌfiı “Ïfl›·”fiÌ ¤„@÷   ’Òfl˘ ¿fl‰Îfi˘ ¿ı Ïfiç›fiı V’Âı˝ fiËŸ, ’»Ì T›‰ËÎfl √‹ı ÷ı ≠¿Îflfi˘
¿fḻı ÷˘ ¿˘≥ ¿_≥ ⁄˘·ı ? fiÎ, ¿˘≥ fiÎ ’Ò»ı.             ˢ›.
         © T›‰ËÎfl — Áÿ˚ T›‰ËÎfl                 «˘A¬˘ T›‰ËÎfl fiı © T›‰ËÎfl‹Î_ Œıfl »ı. T›‰ËÎfl «˘A¬˘ flάı
   ≠ffi¿÷ν — © T›‰ËÎfl ¿˘fiı ¿Ëı‰˘ ? Áÿ˚ T›‰ËÎfl ¿˘fiı ¿Ëı‰˘ ?  ÷ı ‹Îfi‰‘‹˝ ¿Ëı‰Î› ±fiı © T›‰ËÎfl ÷˘ ‹˘ZÎı ·≥ Ω›. ⁄ËÎfl ¿ı
                                 CÎfl‹Î_ ‰œ‰ÎÕ fiÎ ¿flı ÷ı «˘A¬˘ T›‰ËÎfl ¿Ëı‰Î› ±fiı ±Îÿ½ T›‰ËÎfl
   ÿÎÿÎlÌ — “V‰w’”fi_ iÎÎfi ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì … © T›‰ËÎfl Âw
                                 ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ’˘÷ÎfiÌ Á√_‘Ì Œı·Î‰ı ÷ı.
◊Λ, I›Î_ Á‘Ì Áÿ˚ T›‰ËÎfl ˢ›.
                                     ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ±fiı Ïfiω˝¿S’ ’ÿ ±ı ⁄ı ≠ÎM÷ ◊≥ Ω› ’»Ì
   ≠ffi¿÷ν — © T›‰ËÎfl fiı Áÿ˚ T›‰ËÎfl‹Î_ Œıfl ¢ ?
                                 flèÎ_ Â_ ? ±ÎÀ·_ ÷˘ ±Î¬Î ⁄˛õÎ_Õfiı ŒıflŒÎfl ¿flÌ ±Î‰ı.
   ÿÎÿÎlÌ — Áÿ˚ T›‰ËÎfl ±Ë_¿ÎflÁÏË÷ ˢ› fiı © T›‰ËÎfl
                                        ±Îÿ½ T›‰ËÎfl◊Ì ‹˘ZÎÎ◊˝ Á‘Λ !
Ïfifl˚±Ë_¿ÎflÌ Ë˘›. © T›‰ËÎfl Á_’ÒHν ‘‹˝K›Îfi ±Î’ı ±fiı Áÿ˚ T›‰ËÎfl
±S’ ±_Âı ¿flÌfiı ‘‹˝K›Îfi ±Î’ı.                      ÿÎÿÎlÌ — ÷Îfl˘ T›‰ËÎfl ¿ı‰˘ ¿fl‰Î ‹Î_√ı »ı ?

   …ıÀ·Î © T›‰ËÎfl ˢ› ÷ıÀ·˘ © µ’›˘√ flËı. © µ’›˘√         ≠ffi¿÷ν — Á_’ÒHν ±Îÿ½.
±ıÀ·ı “’˘÷ı” iÎÎ÷΃WÀΠˢ›, ’HÎ …\±ı Â_ ? ÷˘ ¿ı”, © T›‰ËÎflfiı      ÿÎÿÎlÌ — CΈÕÎ_ ◊›Î ’»Ì ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ◊Λ ÷ı Â_ ¿Î‹fi_ ?
…\±˘. © T›‰ËÎfl‹Î_ Ïfiç› Â© µ’›˘√ ˢ›.               ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ÷˘ ∞‰fifiÌ Âw±Î÷◊Ì Ë˘‰˘ Ωı≥±ı.
   ¿Ú’΂ÿı‰ı ¿èÎ_ — “√E»‹÷fiÌ …ı ¿S’fiÎ ÷ı fiËŸ Áÿ˚ T›‰ËÎfl.”      “‰SÕ˝”‹Î_ ±ı¿ … ‹ÎHÎÁ ±Îÿ½ T›‰ËÎfl‰Î‚˘ ˢ› ÷˘ ÷ıfiÎ◊Ì
   ⁄‘Î Á_≠ÿΛ˘ ±ı ¿ÏS’÷ ‰Î÷˘ »ı. ÷ı‹Î_ Áÿ˚ T›‰ËÎflı › fi◊Ì,   ±Î¬_ “‰SÕ˝” ŒıflŒÎfl‰Î‚_ ◊Λ ±ı‰_ »ı.
÷˘ ’»Ì I›Î_ © T›‰ËÎflfiÌ ‰Î÷ ÂÌ ¿fl‰Ì ? © T›‰ËÎfl ±ı           ≠ffi¿÷ν — ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ?
Ïfifl˚±Ë_¿ÎflÌ ’ÿ »ı, © T›‰ËÎfl ±ı Ï⁄fiËflÌŒ »ı. ±Î’HÎı Ωı
                                    ÿÎÿÎlÌ — ÷‹fiı (‹ËÎI‹Î±˘fiı) …ı Ïfiω˝¿S’ ’ÿ ≠ÎM÷ ◊›_ ÷˘
ËflÌŒÎ≥‹Î_ ∂÷fḻı ÷˘ flÎ√¶ıÊ ◊Λ. ±Î’HÎı ÷˘ ⁄‘Î_fiı ¿Ë̱ı ¿ı ÷‹ı
F›Î_ »˘ I›Î_ … ⁄fl˘⁄fl »˘. fiı ÷‹fiı Ωı ¬ÒÀ÷_ ˢ› ÷˘ ±ËŸ ±‹ÎflÌ    ÷ı‹Î_ flËı‰Î◊Ì ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰Âı. Ïfiω˝¿S’ ’ÿ ≠ÎM÷
’ÎÁı ±Î‰˘. ±Î’HÎı ±ËŸ ÷˘ ≠ı‹fiÌ … SËÎHÎÌ Ë˘›, ¿˘≥ ¶ıÊ ¿fl÷˘     ◊›Î ’»Ì ¿Â˘ Õ¬˘ ◊÷˘ fi◊Ì, »÷Î_ ’HÎ ÷‹fiı Õ¬˘ ◊Λ ÷˘ ÷‹ı ‹ÎflÌ
±Î‰ı ÷˘ › ≠ı‹ ±Î’‰˘.                       ±ÎiÎ΋Î_ fi◊Ì, ±‹ÎflÌ ’Î_« ±ÎiÎÎ ÷‹fiı ¤√‰Îfi ‹ËΉÌfl …ı‰Ì
                                 ÏV◊Ï÷‹Î_ flάı ±ı‰Ì »ı. T›‰ËÎfl‹Î_ ±‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ ÷‹fiı ⁄Α¿ fi◊Ì,
   øÏ‹¿ ‹Î√˝ ±ıÀ·ı © T›‰ËÎfl‰Î‚Î ◊≥ ©ÎI‹Î ◊α˘ ±fiı      ±Îÿ½ T›‰ËÎfl‹Î_ flάı ±ı‰_ »ı. “±Î” iÎÎfi ÷˘ T›‰ËÎflfiı “¿QM·ÌÀ”
@·ı ωfiÎfi_ ∞‰fi                       141

±Îÿ½‹Î_ ·Î‰ı ÷ı‰_ »ı. ‹˘ZÎ ¿˘fi˘ ◊Âı ? ±Îÿ½ T›‰ËÎfl‰Î‚Îfi˘. ±fiı
“ÿÎÿΔfiÌ ±ÎiÎÎ ±ı T›‰ËÎfl ±Îÿ½ ·Î‰ı »ı. ÁËı… ’HÎ ¿˘≥fiÌ ¤Ò·
±Î‰ı ÷˘ ±ı ±Îÿ½ T›‰ËÎfl fi◊Ì. ‹˘ZÎ ±ı ¿_≥ √M’_ fi◊Ì, ±ı Ë¿Ì¿÷            ≠Ï÷ø‹HΠωϑ
V‰w’ »ı. ‹˘ZÎ ±ı ¿_≥ ‰¿Ì·˘fi_ ¢‘ı·_ fi◊Ì ! ‰¿Ì·˘ ÷˘ √M’΋Î_◊Ì
¢‘ı ÷ı‰_ ±ı fi◊Ì, ±ı ÷˘ Ë¿Ì¿÷ V‰w’ »ı.
                                      ≠I›ZÎ “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi”fiÌ ÁÎZÎ̱ı ÿıË‘ÎflÌ
    ±ı¿ ¤Î≥ ‹fiı ±ı¿ ‹˘ÀÎ ±Îl‹‹Î_ ¤ı√Î ◊›Î. ‹ı_ ÷ı‹fiı ’Ò»›_    ......Ä...... fiÎ ‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÎ ›˘√, ¤Î‰¿‹˝-
¿ı, “±ËŸ @›Î_◊Ì ÷‹ı ?” I›Îflı ÷ı‹HÎı ¿èÎ_ ¿ı, “Ë_ ±Î ±Îl‹‹Î_ »ıS·Î
ÿÁ ‰Ê˝◊Ì flË_ »\_.” I›Îflı ‹ı_ ÷ı‹fiı ¿èÎ_ ¿ı “÷‹ÎflÎ_ ‹Î⁄Î’ √΋‹Î_ ⁄Ë
                                   ƒT›¿‹˝-fi˘¿‹˝◊Ì Ï¤¯Î ±ı‰Î Ëı ©ÎI‹Î ¤√‰Îfi,
… √flÌ⁄Ì‹Î_ »ıS·Ì ±‰V◊΋Πÿ—¬Ì ◊Λ »ı.” I›Îflı ÷ı‹HÎı ¿èÎ_ ¿ı,     ±Î’fiÌ ÁÎZÎ̱ı ±Î… Ïÿfi Á‘Ì …ı …ı .......ÄÄ......
“±ı‹Î_ Ë_ Â_ ¿fl_ ? Ë_ ±ı‹fi_ ¿fl‰Î Ω™ ÷˘ ‹Îfl˘ ‘‹˝ ¿fl‰Îfi˘ flËÌ Ω›.”   ÿ˘Ê ◊›Î »ı, ÷ıfiÌ Z΋Π‹Î√_ »\_, ’çÎkÎÎ’ ¿fl_ »\_.
±Îfiı ‘‹˝ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? ‘‹˝ ÷˘ ÷ıfi_ fi΋ ¿ı ‹Î⁄Î’fiı ⁄˘·Î‰ı, ¤Î≥fiı    ±Î·˘«fiÎ-≠Ï÷ø‹HÎ-≠I›ÎA›Îfi ¿fl_ »\_ fiı ŒflÌ ±Î‰Î
⁄˘·Î‰ı. ⁄‘Îfiı ⁄˘·Î‰ı. T›‰ËÎfl ±Îÿ½ ˢ‰˘ Ωı≥±ı. …ı T›‰ËÎfl
’˘÷ÎfiÎ ‘‹˝fiı ÷fl»˘Õı, ‹Î-⁄Î’fiÎ Á_⁄_‘fiı ’HÎ ÷fl»˘Õı, ÷ıfiı ‘‹˝ ¿ı‹    ÿ˘Ê˘ @›Îflı› ’HÎ fiËŸ ¿fl_, ±ı‰˘ ƒœ Ïfiç› ¿fl_ »\_. ‹fiı
¿Ëı‰Î› ? ±flı, ‹fi‹Î_ ¤Î_Õı·Ì √΂ ¿ı ±_‘Îfl΋Î_ ¿flı·Î_ ¿ÚI›˘ ±ı ⁄‘_   Z΋Π¿fl˘, Z΋Π¿fl˘, Z΋Π¿fl˘.
¤›_¿fl √fi˘ »ı ! ’ı·˘ ΩHÎı ¿ı “‹fiı ¿˘HÎ …˘‰Îfi_ »ı ? fiı ¿˘HÎ ±Îfiı
ΩHΉÎfi_ »ı ?” ±S›Î, ±Î fiΠˢ› ’˘’Î⁄Î≥fi_ flÎ… ! ±Î ÷˘ ¤›_¿fl
                                     Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ‹fiı ±ı‰˘ ¿˘¥ ’HÎ ÿ˘Ê fi
√fi˘ »ı! ±Î ⁄‘Î_fiı ±_‘ÎflÎfiÌ ¤Ò·˘ … ’…‰ı »ı !             ¿fl‰ÎfiÌ ’fl‹ „@÷ ±Î’˘, „@÷ ±Î’˘, „@÷ ±Î’˘.
   T›‰ËÎfl ±Îÿ½ ˢ‰˘ Ωı≥±ı. Ωı T›‰ËÎfl‹Î_ «Ì¿HÎÎ ◊›Î ÷˘
¿ÊÎ›Ì ◊≥ …‰Î›. ±Î Á_ÁÎfl ÷˘ ‹»‰˘ »ı, ÷ı ‹»‰Î‹Î_ «Î-fiÎV÷˘
                                      Ä …ıfiÌ ≠I›ı ÿ˘Ê ◊›˘ ˢ›, ÷ı Á΋Ì
⁄‘_ ¿fl‰Îfi_ ’HÎ ΩHΉÎfi_ ¿ı ±ÎfiÎ◊Ì Ï¿fiÎflı …‰Îfi_ »ı.                 T›„@÷fi_ fi΋ ·ı‰_.
   ‹ÎÀı ‰Î÷fiı Á‹Ωı. “iÎÎfiÌ ’flÊ” ’ÎÁı ÷˘ ¬Î·Ì ‰Î÷fiı
Á‹…‰ÎfiÌ … »ı, ¿fl‰Îfi_ ¿Â_ … fi◊Ì ! fiı …ı Á‹∞fiı Á‹Î≥ √›˘          ÄÄ …ı ÿ˘Ê ◊›Î ˢ›, ÷ı ‹fi‹Î_ ΩËıfl ¿fl‰Î.
÷ı ◊≥ √›˘ ‰Ì÷flÎ√ !!
                                   (÷‹ı ©ÎI‹Î ±fiı …ı ÿ˘Ê ¿flı ÷ıfiÌ ’ÎÁı ≠Ï÷ø‹HÎ
                        - …› Á„E«ÿÎfi_ÿ.    ¿flΉ‰_. “«_ÿ·Î·” ’ÎÁı ÿ˘Ê˘fi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΉ‰_.)

								
To top