05bhavna by EternalHappiness

VIEWS: 3 PAGES: 24

									                ≠¿Î¿     — ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ŒÎµLÕıÂfi ‰÷Ì
                        lÌ ±Ï…÷ ÁÌ. ’Àı·
                        5, ‹‹÷Î’Î¿Û Á˘ÁΛÀÌ,
                        fi‰√…flÎ÷ ¿˘·ı…fiÌ ’λ‚,
                        µV‹Îfi’flÎ, ±‹ÿΉÎÿ-380013.
  ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ≠wÏ’÷              Œ˘fi — (079) 7540408, 7543979

                ©       — Á_’Îÿ¿fiı V‰Î‘Ìfi
¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰       ≠◊‹ ±ÎT≤Ï÷   —  5000,    ±ıÏ≠·, 1999
   (ÁÎfl, ÷‹Î‹ ÂÎVh΢fi˘)   ϶÷Ì› ±ÎT≤Ï÷  —  5000,    …\·Î¥, 1999
      (fi‰ ¿·‹˘)      I≤÷Ì› ±ÎT≤Ï÷  —  10,000   ±Î"@À˘⁄fl, 1999
                «÷˝◊ ±ÎT≤Ï÷   —  10,000   …^fi, 2000
                ’_«‹ ±ÎT≤Ï÷   —  10,000   Œı⁄˛±ÎflÌ, 2003


                ¤Î‰ ‹ÒS› — “’fl‹ ωfi›”
                     ±fiı
                     “Ë_ ¿o¥ … ΩHÎ÷˘ fi◊Ì”, ±ı ¤Î‰ !
                ƒT› ‹ÒS›    — 5 wÏ’›Î (flÎË÷ ÿflı)

                ·ıÁfl ¿o’˘{ — ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ŒÎµLÕıÂfi, ±‹ÿΉÎÿ.


  Á_¿·fi — ÕΘ. fiÌfl⁄Ëıfi ±‹Ìfi  ‹ƒ¿      — ‹ËÎωÿıË ŒÎµLÕıÂfi (Ï≠LÀŸ√ Õ̉Ì{fi),
                        ¤˘Ó›fl΋Î_, ’Îr˝fiÎ◊ «ıQ⁄Á˝, Ïfl{‰˝ ⁄ıÓ¿ ’ÎÁı,
                        ¥L¿‹Àı@Á, ±‹ÿΉÎÿ. Œ˘fi — 7542964
      ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ŒÎµLÕıÂfifiÎ ≠¿ÎÂfi˘

1.  ±ÎM÷‰ÎHÎÌ - 1 ◊Ì 12  17. ¤˘√‰ı ÷ıfiÌ ¤Ò· (√., ±_., ÏË_.)
2.  ±ÎM÷ÁÒhÎ       18. ⁄L›_ ÷ı L›Î› (√., ±_., ÏË_.)
3.  Ë_ ¿˘HÎ »\_ ?     19. ±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl (√., ±_., ÏË_.)
4.  ≠Ï÷ø‹HÎ (√˛_., Á_.)  20. ±◊Õ΋HÎ À΂˘ (√., ±_., ÏË_.)
5.  Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì, Ïfiÿ˘˝Ê 21. ÿÎÿÎ ¤√‰Îfifi_ ±ÎI‹Ï‰iÎÎfi
6.  ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi     22. ‰÷˝‹Îfi ÷Ì◊*¿fl lÌ ÁÌ‹_‘fl V‰Î‹Ì
7.  g«÷Î         23. ’ˆÁÎfi˘ T›‰ËÎfl (√˛_◊, Á_ÏZÎM÷)
8.  ø˘‘          24. ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl (√˛_.,    Ïh΋_hÎ
9.  ≠ı‹          Á_.)
10. ±gËÁÎ                        _
              25. ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl (√˛., Á_.)
11. «‹I¿Îfl         26. Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝ (√˛_., Á_.)
12. ’Î’-’H›        27. ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷ (√˛_., Á_.)
13. √fl<-ÏÂW›        28. Q≤I› Á‹›ı, ’Ëı·Î_ ±fiı ’»Ì
14. ‰ÎHÎÌ, T›‰ËÎfl‹Î_....  29. ŒÊŒÊ ÷ªflÊŸ∑§Ê •Êà◊ÁflôÊÊŸ
              30.  Who am I ?
15. ÁI›-±ÁI›fiÎ flËV›˘
              31.  Ultimate Knowledge
16. ¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰


    “ÿÎÿΉÎHÎÌ” ‹ı√ıÏ{fi ÿfl ‹ÏËfiı ≠¿ÎÏÂ÷ ◊Λ »ı


              3                    4
         “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ¿˘HÎ ?
    …^fi ±˘√HÎÌÁÁ˘ ±ßΉfifiÌ ±ı Á‹Ì ÁÎ_…fi˘ »±ı¿              ±ÎI‹iÎÎfi ≠΄M÷fiÌ ≠I›ZÎ ·Ÿ¿ !
‰ÎB›Îfi˘ Á‹›, ¤ÌÕ‹Î_ ‘‹‘‹÷_ Áfl÷fi_ VÀıÂfi, M·ıÀŒ˘‹˝ fi_. 3
’flfiÎ_ flı·‰ıfiÎ_ ⁄Î_¿ÕÎ ’fl ⁄ıÃı·Î ±_⁄ηη ‹Ò‚∞¤Î¥ ’Àı· w’Ì         “Ë_ ÷˘ ¿ıÀ·Î¿ …HÎfiı ‹Îflı ËÎ◊ı ÏÁÏ© ¿flÌ ±Î’‰Îfi˘
‹_Ïÿfl‹Î_ ¿<ÿfl÷Ì ø‹ı ±ø‹ V‰w’ı ¿o¥¿ …L‹˘◊Ì T›@÷ ◊‰Î ‹◊÷Î      »\_. ’»Ì ’λ‚ Ωı¥±ı ¿ı fiÎ Ωı¥±ı ? ’λ‚ ·˘¿˘fiı ‹Î√˝
“ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” Á_’ÒHν’HÎı ≠√À ◊›Î ! ±fiı ¿<ÿfl÷ı ÁF›* ±K›ÎI‹fi_    ÷˘ Ωı¥Âıfiı ?”             - ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi
±ÿ˚¤Ò÷ ±Îç›˝ ! ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ ωrÿ½fi ·ÎK›_ ! “±Î’HÎı ¿˘HÎ ?
¤√‰Îfi ¿˘HÎ ? …√÷ ¿˘HÎ «·Î‰ı »ı ? ¿‹˝ Â_ ? ‹„@÷ Â_ ? ”¥.         ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌ √΋ı√΋-ÿıÂωÿı ’Ïfl¤˛‹HÎ ¿flÌfiı
…√÷fiÎ_ ÷‹Î‹ ±ÎK›Î„I‹¿ ≠ë˘fiÎ_ Á_’ÒHν Œ˘Õ ’ÕuÎ ! ±Î‹ ¿<ÿfl÷ı,    ‹‹ZÎ ∞‰˘fiı ÁIÁ_√ ÷◊Î V‰w’iÎÎfifiÌ ≠΄M÷ ¿flΉ÷Î_ Ë÷Î_.
…√÷fiı «flHÎı ±ı¿ ±ΩıÕ ’ÒHν ÿ½fi ‘›* ±fiı ÷ıfi_ ‹ÎK›‹ ⁄L›Î lÌ     ÷ı±˘ḻı ’˘÷ÎfiÌ Ë›Î÷Ì‹Î_ … ’ÒF› ÕΘ. fiÌfl<⁄Ëıfi ±‹Ìfifiı
±_⁄ηη ‹Ò‚∞¤Î¥ ’Àı·, «fl˘÷flfiÎ_ ¤ÎÿflHÎ √΋fiÎ_ ’ÎÀÌÿÎfl,
                                  ±ÎI‹iÎÎfi ≠΄M÷ ¿flΉ‰ÎfiÌ iÎÎfi ÏÁÏ© ±Î’ı·.
¿oÀˇÎ@Àfi˘ ‘_‘˘ ¿flfiÎfl, »÷Î_ ’ÒHν ‰Ì÷flÎ√ ’wÊ !
    ±ı‹fiı ≠΄M÷ ◊¥ ÷ı … flÌ÷ı ‹ÎhÎ ⁄ı … ¿·Î¿‹Î_, ±L›fiı ’HÎ       ’fl‹ ’Ò…› ÿÎÿÎlÌfiÎ ÿıËω·› ⁄Îÿ ±Î…ı ’HÎ ’ÒF›
≠΄M÷ ¿flÎ‰Ì ±Î’÷Î_, ±ı‹fiÎ ±ÿ˚¤Ò÷ ÏÁK‘ ◊›ı·Î iÎÎfi≠›˘√◊Ì !      ÕΘ. fiÌfl<⁄Ëıfi ±‹Ìfi √΋ı√΋ ÿıÂωÿı ŒflÌfiı ‹‹ZÎ ∞‰˘fiı
±ıfiı ±ø‹ ‹Î√˝ ¿è΢. ±ø‹ ±ıÀ·ı ø‹ ωfiÎfi˘ ±fiı ø‹ ±ıÀ·ı        ÁIÁ_√ ÷◊Î ±ÎI‹iÎÎfifiÌ ≠΄M÷ ÏfiÏ‹kÎ ¤Î‰ı ¿flÎ‰Ì flèÎÎ
’√Ï◊›ı ’√Ï◊›ı, ø‹ı ø‹ı ¨«ı «œ‰Îfi_ ! ±ø‹ ±ıÀ·ı Ï·NÀ ‹Î√˝ !
                                  »ı, …ıfi˘ ·Î¤ ËΩfl˘ ‹˘ZÎÎ◊a ·¥fiı ±ÎI‹fl‹HÎ÷Î ±fi¤‰ı
¢ÀÛ¿À !
                                  »ı ±fiı Á_ÁÎfl‹Î_ flËÌfiı …‰Î⁄ÿÎfḻ˘ ’ÒflÌ ¿fl÷Î_ ’HÎ ‹@÷
    ÷ı±˘lÌ V‰›_ ≠I›ı¿fiı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ¿˘HÎ ?” fi˘ Œ˘Õ ’ÎÕ÷Î
                                  flËÌ Â¿ı »ı.
¿Ëı÷Î_ ¿ı, ““±Î ÿı¬Î› »ı ÷ı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” Lˢ›. ±Î ÿı¬Î› »ı
±ı ÷˘ “±ı. ±ı‹. ’Àı·” »ı. ±‹ı iÎÎfiÌ ’fl<Ê »Ì±ı. ±fiı ‹ËŸ ≠√À
                                     √˛_◊‹Î_ ±_¿Ì÷ ◊›ı·Ì ‰ÎHÎÌ ‹˘ZÎÎ◊afiı √Î¥Õ ÷flÌ¿ı
◊›ı·Î »ı ÷ı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi »ı. ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ÷˘ «˙ÿ·˘¿fiÎ fiÎ◊
»ı, ±ı ÷‹Îfl΋Î_ › »ı, ⁄‘΋Î_ › »ı. ÷‹Îfl΋Î_ ±T›@÷w’ı flËı·Î
                                  ±I›_÷ µ’›˘√Ì Ïfi‰Õı, ’fl_÷ ‹˘ZÎ ‹ı‚‰‰Î ‹ÎÀı ±ÎI‹iÎÎfi
»ı fiı “±ËŸ” Á_’ÒHν’HÎı T›@÷ ◊›ı·Î »ı ! Ë_ ’˘÷ı ¤√‰Îfi fi◊Ì.     ‹ı‚‰‰_ …wflÌ »ı. ±ø‹ ‹Î√ı˝ ±ÎI‹iÎÎfi ≠΄M÷ ±Î…ı ’HÎ
‹ÎflÌ ±_ÿfl ≠√À ◊›ı·Î ÿÎÿÎ ¤√‰Îfifiı Ë_ ’HÎ fi‹V¿Îfl ¿fl<_ »\_.””     «Î· »ı, ÷ı ‹ÎÀı ≠I›ZÎ ±ÎI‹iÎÎfiÌfiı ‹‚Ìfiı ±ÎI‹iÎÎfi ≠ÎM÷
    “‰ı’Îfl‹Î_ ‘‹˝ CÎÀı, ‘‹˝‹Î_ ‰ı’Îfl fi CÎÀı” ±ı ÏÁ©Î_÷◊Ì ÷ı±˘  ¿flı ÷˘ … ◊Λ. ≠√À ÿ̉Îfiı ÿ̉˘ ±Õı ÷˘ … ≠√Àı.
±Î¬_ ∞‰fi ∞‰Ì √›Î_. ∞‰fi‹Î_ @›Îflı› ±ı‹HÎı ¿˘¥fiÌ ’ÎÁı◊Ì
’ˆÁ˘ ·Ì‘˘ fi◊Ì. ∂SÀ<_ ‘_‘ÎfiÌ ‰‘ÎflÎfiÌ ¿‹ÎHÎÌ◊Ì ¤@÷˘fiı ΩhÎÎ                9 9 9
¿flΉ÷Î !
                        - …› Á„E«ÿÎfi_ÿ
                5                              6
                                 Ω› »ı ±fiı ±_÷flÂÎ_Ï÷ …⁄fl…V÷ ‰÷ν› »ı ! ⁄ÌΩfiÎ_ ÿ˘Ê˘ Ωı‰ÎfiÎ
                                 ⁄_‘ ◊Λ »ı, …ı ’fl‹ ÂÎ_Ï÷fiı ’‹ÎÕ‰Îfi_ ’fl‹ ¿ÎflHÎ ⁄fiÌ Ω› »ı !
                                 ±fiı ±ı‹Î_› CÎHÎÎ_¬flÎ_fiı ÷˘ ’Ò‰ı˝fiÌ fi‰ ¿·‹˘fiÌ fi∞¿fiÌ ¤Î‰fiÎ
             Á_’Îÿ¿Ì›                 ¤Î‰ı·Ì, ÷ı ±Î…fiÌ ±Î ·Ÿ¿‹Î_ … ’ÏflH΋Ìfiı ÷÷˝ … ±I›Îflı …
                                 ‰÷˝fi‹Î_ ·Î‰Ì fiάı »ı !
   Á‰Îfl◊Ì ÁÎ_… Á‘Ì CÎfl‹Î_, T›‰ËÎfl‹Î_ ¿ı ⁄ËÎfl ·˘¿˘fiÎ_ ‹˘_œı
ÁÎ_¤‚‰Î ‹Y›Î … ¿fl÷_ ˢ› »ı ¿ı ±Î‹ fi◊Ì ¿fl‰_ »÷Î_ ◊¥ Ω›          ¿˘¥ ’HÎ ÏÁÏ© ≠ÎM÷ ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘ ‹ÎhÎ ÷ı ‹ÎÀı ’˘÷ÎfiÌ ±_ÿfl
»ı ! ±Î‹ ¿fl‰_ »ı »÷Î_ ◊÷_ fi◊Ì ! ¤Î‰fiÎ ¬Ò⁄ »ı, ¿fl‰Îfi˘ ¬Ò⁄     flËı·Î ¤√‰Îfi ’ÎÁı◊Ì Â„@÷±˘ ‹Î_√ ‹Î_√ ¿›ı˝ flά‰ÎfiÌ, …ı «˘yÁ
’ο˘ Ïfiç› »ı, ≠›Ifi˘› »ı, »÷Î_ ◊÷_ fi◊Ì !              Œ‚ ±Î’ı ….

   ÷‹Î‹ ‘‹ µ’ÿı¿˘fiÌ ¿Î›‹Ì ŒÏfl›Îÿ ÁΑ¿˘ ‹ÎÀı ˢ› »ı ¿ı         ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌ ’˘÷ΠωÂı ¿Ëı »ı ¿ı “±Î fi‰ ¿·‹˘ ±ı
±‹ı …ı ¿Ë̱ı ÷ı ÷‹ı ’«Î‰÷Î_ fi◊Ì. l˘÷α˘ ’HÎ Ë÷ÎÂÎ◊Ì ‹Ò_{Î÷Î    ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ±‹ı ’΂÷Î ±Î‰ı·Î, ÷ı ±Î ‹ÒÕÌ »ı. ±ıÀ·ı ±Î ‹Îfl˘
ˢ› »ı ¿ı ¿ı‹ ‰÷˝fi‹Î_ ±Î‰÷_ fi◊Ì, ±ÎÀ·_ ±ÎÀ·_ ‘‹˝fi_ ¿›Î˝ »÷Î_› !  fl˘Ï…_ÿ˘ ‹Î·, ÷ı ⁄ËÎfl ‹Ò@›˘. ‹ıÓ »ı‰Àı ’„O·¿fi_ ¿S›ÎHÎ ◊Λ ±ıÀ·Î
±ıfi_ flËV› Â_ ? @›Î_ ±À¿ı »ı ? ¿¥ flÌ÷ı ±ı ¤Ò·fiı ¤Î_√Ì Â¿Î› ?    ÁÎfl<_. Ïfifl_÷fl ¿ıÀ·Î_› ‰Ê˘˝◊Ì, «Î·ÌÁ-«Î·ÌÁ ‰Ê˝◊Ì ±Î fi‰ ¿·‹˘
                                 ÿflfl˘…ı› ‹ËŸ «ÎS›Î … ¿flı »ı. ±ı ’„O·¿ ‹ÎÀı ‹ıÓ ‹Ò@›_.”
   ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎḻı ±Î ¿Î‚fiÎ_ ‹fiW›˘fiÌ ¿ı’ıÏÁÀÌ Ωı¥fiı
÷ı‹fiı ·Î›¿ ±Îfi˘ µ¿ı· fi‰Î … ±Ï¤√‹◊Ì ÷ÿ˚fi ‰ˆiÎÎÏfi¿ œ⁄ı           CÎHÎÎ ÁΑ¿˘fiı ‹ËŸ ‹ÎL›÷Î ƒœ ◊¥ Ω› »ı ¿ı Ë_ ±Î fi‰ ¿·‹˘
±ÎM›˘ »ı. ’ÒF› ÿÎÿÎḻı ‰ˆiÎÎÏfi¿ Œ˘Õ ’ÎÕu˘ ¿ı ‰÷˝fi ±ı ’ÏflHÎ΋   …ı‰_ ⁄‘_ Ωb_ »\_ fiı ±ı‰_ … ‹fiı flËı »ı. ’HÎ ÷ıfiı ’һ̱ı ¿ı ÷‹ÎflÎ◊Ì
»ı, ≥Œı@À »ı ±fiı ¤Î‰ ±ı ¿ÎflHÎ »ı, ¿˘{ »ı. ’ÏflHÎ΋‹Î_ ÁÌ‘ıÁÌ‘˘   ¿˘¥fiı ÿ—¬ ◊Λ »ı ? CÎflfiÎ_ ¿ı fi∞¿fiÎfiı ’һ̱ı ÷˘ ËÎ ’ÎÕı. ±ıfi˘
ŒıflŒÎfl ·Î‰Ì ¿Λ … fiËŸ. ±ı ’HÎ ±ıfiÌ ‰ˆiÎÎÏfi¿ œ⁄◊Ì … ◊Λ.     ±◊˝ ±ı … ¿ı ±Î ÁΫ_ ΩHÎı·_ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ı ΩHÎı·_ ¿Î‹ ·Î√Âı fiËŸ.
¿ÎflHÎ ⁄ÿ·Î› ÷˘ ’ÏflHÎ΋ ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ⁄ÿ·Î¥fiı ±Î‰ı ! ¿ÎflHÎ      I›Î_ ÷˘ iÎÎfiÌ ’fl<Êı ’˘÷ÎfiÎ ∞‰fi‹Î_ …ı ÏÁ© ¿flı·_ ˢ›, ÷ı
⁄ÿ·‰Î ˉı ±Î ¤‰‹Î_ fi‰ıÁfl◊Ì ¤Î‰ ⁄ÿ·˘. ±ı ¤Î‰ ⁄ÿ·‰Î         ±fi¤‰√Q› ‰ÎHÎÌ ¶ÎflÎ ±Î’ı·_ ˢ› ÷˘ Ïø›Î¿ÎflÌ ◊Λ. ±ıÀ·ı ±ı
’ÒF›ḻı fi‰ ¿·‹˘ ¤Î‰‰ÎfiÌ Â̬‰ÎÕÌ »ı. ÷‹Î‹ ÂÎVh΢ …ı µ’ÿı     ¤Î‰fiÎ iÎÎfiÌ ’fl<ÊfiÌ ±Î’ı·Ì ÏÕ{Î¥fi’Ò‰Û¿fiÌ Ë˘‰Ì Ωı¥±ı, ÷˘ …
±Î’ı »ı »÷Î_› …ı ’ÏflH΋÷_ fi◊Ì, ÷ıfi˘ ÁÎfl ’ÒF›ḻı fi‰ ¿·‹˘     ¿Î‹ ·Î√ı fiı ‹˘ZÎfiÎ ‹Î√ı˝ V’ÌÕÌ ≠˘√˛ıÁ ¿flΉı ! ±fiı ±_÷ı I›Î_ Á‘Ì
¶ÎflÎ ‘fl‹Ò‚◊Ì ŒıflŒÎfl ¿fl‰ÎfiÌ «Î‰Ìw’ı ±Î’Ì ÿÌ‘˘ »ı. …ıfiı       ’ÏflHÎ΋ ±Î‰ı ¿ı ’˘÷ÎfiÎ◊Ì ¿˘¥ ’HÎ ∞‰fiı Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ’HÎ ÿ—¬ fi
±fiÁflÌfiı ·Î¬˘ ·˘¿˘±ı ±Î ∞‰fifi_ ÷˘ ¬fl<_ … ’HÎ ¤‰˘¤‰fi_        ◊Λ ! ±ıÀ·_ … fiËŸ ’HÎ fi‰ ¿·‹˘fiÌ ¤Î‰fiÎ ÿflfl˘… ¤Î‰‰Î◊Ì
Á‘ÎflÌ ·Ì‘_ »ı ! ¬flÌ flÌ÷ı ±Î ¤‰‹Î_ ⁄ÎèÎ ŒıflŒÎfl fiÎ ◊Λ ’HÎ ±Î    ¿ıÀ·Î_› ÿ˘Ê˘ ‘˘‰Î¥ Ω› »ı ! ±fiı ‹˘Z΋Î√ı˝ ±Î√‚ ‰‘Λ »ı !
fi‰ ¿·‹˘fiÌ ¤Î‰fiÎ ¤Î‰‰Î◊Ì ‹ËŸfiÎ fi‰Î ¿ÎflH΢ Áÿo÷fl ⁄ÿ·Î¥                            - ÕΘ. fiÌfl<⁄Ëıfi ±‹Ìfi

                7                                 8
                                10                    ¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰
                                1. Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ‹fiı ¿˘¥’HÎ ÿıË‘ÎflÌ ∞‰ÎI‹Îfi˘ Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ
                                  ’HÎ ±Ë‹˚˚ fi ÿ¤Î›, fi ÿ¤Î‰Î› ¿ı ÿ¤Î‰‰Î ≠I›ı fi ±fi‹˘ÿΛ
                                  ±ı‰Ì ’fl‹ „@÷ ±Î’˘.
                                   ‹fiı ¿˘¥ ÿıË‘ÎflÌ ∞‰ÎI‹Îfi˘ Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ’HÎ ±Ë‹˚˚ fi ÿ¤Î›
                                   ±ı‰Ì V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ, V›Îÿ˚‰Îÿ ‰÷˝fi ±fiı V›Îÿ˚‰Îÿ ‹fifi
    ¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰                       ¿fl‰ÎfiÌ ’fl‹ „@÷ ±Î’˘.
         (ÁÎfl, ÷‹Î‹ ÂÎVh΢fi˘)              2. Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ‹fiı ¿˘¥’HÎ ‘‹˝fi_ Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ’HÎ ≠‹ÎHÎ fi
            (fi‰ ¿·‹˘)                 ÿ¤Î›, fi ÿ¤Î‰Î› ¿ı ÿ¤Î‰‰Î ≠I›ı fi ±fi‹˘ÿΛ ±ı‰Ì ’fl‹
                                  „@÷ ±Î’˘.
                                   ‹fiı ¿˘¥’HÎ ‘‹˝fi_ Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ’HÎ ≠‹ÎHÎ fi ÿ¤Î‰Î› ±ı‰Ì
                                   V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ, V›Îÿ˚‰Îÿ ‰÷˝fi ±fiı V›Îÿ˚‰Îÿ ‹fifi ¿fl‰ÎfiÌ
                                   ’fl‹ „@÷ ±Î’˘.

        ±ıfiÎ◊Ì ÷ÒÀı ±_÷flΛ˘ ÷‹Î‹ !            3. Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ‹fiı ¿˘¥’HÎ ÿıË‘ÎflÌ, µ’ÿı¿, ÁΑ-ÁÎK‰Ì,
                                  ±Î«Î›˝fi˘ ±‰Hν‰Îÿ, ±’flΑ, ±Ï‰fi› fi ¿fl‰ÎfiÌ ’fl‹ „@÷
   Ë_ ±ı¿ «˘’ÕÌ ‰Î_«‰Î ±Î’_ »\_. ‹˘ÀÌ «˘’Õ̱˘ ‰Î_«‰Î fi◊Ì     ±Î’˘.
±Î’÷˘. ±ı¿ fiÎfiÌ … ÷‹ÎflÎ ‹ÎÀı. …flο … ⁄˘·Ωı, …flο ±‹◊_ ….    4. Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ‹fiı ¿˘¥’HÎ ÿıË‘ÎflÌ ∞‰ÎI‹Î ≠I›ı
   ≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl »ı.                     Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ’HÎ ±¤Î‰, Ï÷flV¿Îfl @›Îflı› ’HÎ fi ¿flΛ, fi
                                  ¿flΉΛ ¿ı ¿÷ν ≠I›ı fi ±fi‹˘ÿΛ ±ı‰Ì ’fl‹ „@÷ ±Î’˘.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿‰Îfl ±Î ‰Î_«Ì Ω‰ fiı ! ⁄‘_ ‰Î_«Ì Ω‰. ±Î ÿ‰Î
                                5. Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ‹fiı ¿˘¥’HÎ ÿıË‘ÎflÌ ∞‰ÎI‹Î ÁÎ◊ı @›Îflı›
±Î’_ »\_, ÷ı ‰Î_«‰ÎfiÌ ÿ‰Î »ı. ±Î fi‰ ¿·‹˘ »ı ÷ı ‰Î_«‰ÎfiÌ … »ı,   ’HÎ ¿Ã˘fl ¤ÎÊÎ, ÷_÷Ì·Ì ¤ÎÊÎ fi ⁄˘·Î›, fi ⁄˘·Î‰Î› ¿ı ⁄˘·‰Î
±Î ¿fl‰ÎfiÌ ÿ‰Î fi◊Ì. ⁄Î¿Ì ÷‹ı …ı ¿fl˘ »˘ ±ı ⁄flÎ⁄fl »ı. ’HÎ ±Î     ≠I›ı fi ±fi‹˘ÿΛ ±ı‰Ì ’fl‹ „@÷ ±Î’˘.
÷˘ ¤Î‰fiÎ ¤Î‰‰ÎfiÌ ÿ‰Î »ı ±ıÀ·ı ±Î ±Î’̱ı »Ì±ı ÷ı ‰Î_E›Î
¿flΩı. ±ıfiÎ◊Ì ÷‹Î‹ ≠¿ÎflfiÎ_ ±_÷flΛ ÷ÒÀÌ Ω›.              ¿˘¥ ¿Ã˘fl ¤ÎÊÎ, ÷_÷Ì·Ì ¤ÎÊÎ ⁄˘·ı ÷˘ ‹fiı Q≤ÿ, ∑…\ ¤ÎÊÎ
                                   ⁄˘·‰ÎfiÌ Â„@÷ ±Î’˘.
   ±ıÀ·ı ±ı¿-⁄ı Ï‹ÏfiÀ ’Ëı·Î_ ‰Î_«Ì Ω‰ ±Î fi‰ ¿·‹˘.
                                6. Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ‹fiı ¿˘¥’HÎ ÿıË‘ÎflÌ ∞‰ÎI‹Î ≠I›ı, VhÎÌ-’fl<Ê
   ≠ffi¿÷ν — fi‰ ¿·‹˘...                     ±√fl fi’_Á¿, √‹ı ÷ı Ï·_√‘ÎflÌ Ë˘›, ÷˘ ÷ıfiÎ Á_⁄_‘Ì Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ
¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰                     11   12                    ¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰
  ’HΠωʛ-ω¿Îfl Á_⁄_‘Ì ÿ˘Ê˘, ≥E»Î±˘, «ıWÀα˘, ω«Îfl         ÿÎÿÎlÌ — ±Ë‹˚˚ fi ÿ¤Î› ±ı ‹ÎÀı ±Î’HÎı V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ
  Á_⁄_‘Ì ÿ˘Ê˘ fi ¿flΛ, fi ¿flΉΛ ¿ı ¿÷ν ≠I›ı fi ±fi‹˘ÿΛ ±ı‰Ì   ‹Î√̱ı »Ì±ı. ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ ±Î’HÎfiı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı µI’Lfi ◊Âı. …ı Ë_
  ’fl‹ „@÷ ±Î’˘.                        ‰ÎHÎÌ ⁄˘·_ »\_fiı, ±ı ±Î ¤Î‰fiα˘ ¤Î‰‰Î◊Ì … ‹fiı ±Î Œ‚ ‹‚ı·_ »ı.
  ‹fiı Ïfifl_÷fl Ïfiω˝¿Îfl flËı‰ÎfiÌ ’fl‹ „@÷ ±Î’˘.
                                    ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î‹Î_ ¿˘¥fi˘ ±Ë‹˚˚ fiÎ ÿ¤Î‰‰˘ Ωı¥±ı, ÷˘
7. Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ‹fiı ¿˘¥’HÎ flÁ‹Î_ ·O‘’b_ fi ¿flΛ ±ı‰Ì      ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‹ ÷˘ fi◊Ì ◊÷˘fiı ¿ı ¿˘¥fi˘ ±Ë‹˚˚ ’˘Ê‰˘ ?
  „@÷ ±Î’˘. Á‹flÁÌ ¬˘flο ·ı‰Î› ±ı‰Ì ’fl‹ „@÷ ±Î’˘.
                                    ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı‰˘ ±Ë‹˚˚ ’˘Ê‰Îfi_ fiËŸ. ±Î ÷˘ ±Ë‹˚˚
8. Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ‹fiı ¿˘¥ ÿıË‘ÎflÌ ∞‰ÎI‹Îfi˘, ≠I›ZÎ ±√fl
                                 ÿ¤Î‰‰˘ fiËŸ ±ı‰_ Ωı¥±ı. Ë_ ¿Ë_ ¿ı ¿Î«fiÎ M›Î·Î Œ˘ÕÌ fiÎ fiά¢.
  ’fl˘ZÎ, ∞‰_÷ ±√fl Q≤I› ’΋ı·Îfi˘ ¿˘¥fi˘ Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ’HÎ
  ±‰Hν‰Îÿ, ±’flΑ, ±Ï‰fi› fi ¿flΛ, fi ¿flΉΛ ¿ı ¿÷ν ≠I›ı
                                 ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ fiÏË ¿ı ÷‹ı ¿Î«fiÎ M›Î·Î ÁΫ‰Ωı. ±ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı
  fi ±fi‹˘ÿΛ ±ı‰Ì ’fl‹ „@÷ ±Î’˘.                 Á«‰Î›ı·Î … ’ÕuÎ »ı ±ıÀ·ı Œ˘Õ¢ fiÏË. ’»Ì ±ı ÷˘ Á«‰Î›ı·Î
                                 ±ıfiÌ „V◊Ï÷‹Î_ … ’ÕuÎ »ı. ÷‹ı ÷‹ÎflÎ_ ÏfiÏ‹kÎı fiÎ Œ˘Õ¢. ±ı ÷ÒÀ÷Î_
9. Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ‹fiı …√÷¿S›ÎHÎ ¿fl‰Îfi_ ÏfiÏ‹kÎ ⁄fi‰ÎfiÌ
                                 ˢ› ÷˘ ÷‹ÎflÎ_ ÏfiÏ‹kÎı fiÎ Œ˘Õ¢. ±fiı ±ı ÷‹Îflı ¤Î‰fiÎ ¤Î‰‰ÎfiÌ
  ’fl‹ „@÷ ±Î’˘, „@÷ ±Î’˘, „@÷ ±Î’˘.
                                 »ı ¿ı ‹Îflı ¿˘¥ ∞‰fiı Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ fiÎ ◊Λ, ±ıfi˘ ±Ëo¿Îfl ¤Bfi
        (±Î Ïÿ‰Á‹Î_ hÎHÎ ‰¬÷ ‰Î_«‰_.)           fiÎ ◊Λ ±ı‰_ flά‰_ Ωı¥±ı. ±ıfiı µ’¿ÎflÌ ‹Îfi̱ı »Ì±ı.
   ±ÎÀ·_ ÷‹Îflı ““ÿÎÿΔ” ’ÎÁı ‹Î_√‰Îfi_. ±Î ÿflfl˘… ‰Î_«‰ÎfiÌ       ≠ffi¿÷ν — ‘_‘΋Î_ Á΋Ή΂Îfi˘ ±Ë‹˚˚ ÿ¤Î› fiÏË ±ı‰Î ≠Á_√˘
«Ì… fi ˢ›, ±_÷fl‹Î_ flά‰ÎfiÌ «Ì… »ı. ±Î ÿflfl˘… µ’›˘√’Ò‰˝¿      Ëo‹ıÂÎ_ fi◊Ì ⁄fi÷Î, ¿˘¥¿fiÎ_ fiı ¿˘¥¿fiÎ_ ÷˘ ±Ë‹˚˚ ÿ¤Î›Î … flάı »ı.
¤Î‰‰ÎfiÌ «Ì… »ı. ±ÎÀ·Î ’ÎËÎ_ ÷‹Î‹ ÂÎVh΢fi˘ ÁÎfl ±Î‰Ì Ω› »ı.
                                    ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ±Ë‹˚˚ ÿ¤Î›_ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±Ë‹˚ ÿ¤Î›_ ±ıÀ·ı Â_
   ÿÎÿÎlÌ — ÂOÿıÂOÿ ‰Î_«Ì √›Î ?                ¿ı ±ı Ï⁄«Îfl˘ ¿o¥¿ ⁄˘·‰Î Ω› fiı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “⁄ıÁ, ⁄ıÁ. fi◊Ì
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ∞. ⁄‘_ ⁄fl˘⁄fl ‰Î_«Ì √›˘.             ⁄˘·‰Îfi_.” ±ı‰_ ±ıfiÎ ±Ëo¿Îflfiı ÿ¤Î‰‰˘ fiÎ Ωı¥±ı. fiı ‘_‘΋Î_ ÷˘
                                 ±Ë‹˚ ÿ¤Î› ±ı ¬flı¬fl ±Ë‹˚ fi◊Ì ÿ¤Î÷˘. ±ı ÷˘ ‹fi ‹ËŸ ÿ¤Î› »ı.
           ±Ë‹˚˚ fi ÿ¤Î›...
                                    ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Ë‹˚ ±ı ¿o¥ ÁÎflÌ ‰V÷ fi◊Ì, ⁄fl˘⁄fl ? ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — 1. “Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ‹fiı ¿˘¥’HÎ ÿıË‘ÎflÌ ∞‰ÎI‹Îfi˘
                                 ’»Ì ±ıfiı ÿ¤Î‰‰Î‹Î_ ¢ ‰Î_‘˘ ?
Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ’HÎ ±Ë‹˚˚ fi ÿ¤Î›, fi ÿ¤Î‰Î› ¿ı ÿ¤Î‰‰Î ≠I›ı fi
±fi‹˘ÿΛ ±ı‰Ì ’fl‹ „@÷ ±Î’˘. ‹fiı ¿˘¥ ÿıË‘ÎflÌ ∞‰ÎI‹Îfi˘          ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’˘÷ı … ±I›Îflı ±Ëo¿Îfl »ı, ‹ÎÀı ±ı fiÎ ÿ¤Î‰Î›.
Ï¿Ï«_÷˚‹ÎhÎ ’HÎ ±Ë‹˚˚ fi ÿ¤Î› ±ı‰Ì V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ, V›Îÿ˚‰Îÿ ‰÷˝fi  ±ı ’˘÷ı … »ı ⁄‘_, …ı‹Î_ ±ı ¿flı ÷ı Ë_ … »\_ ±Î. ±ıÀ·ı ÿ¤Î› fiÏË.
±fiı V›Îÿ˚‰Îÿ ‹fifi ¿fl‰ÎfiÌ ’fl‹ „@÷ ±Î’˘.” ±ı Á‹Ω‰˘.         ±ıÀ·ı ÷‹Îflı CÎfl‹Î_› ¿˘¥fiı ‰œ‰_-¿fl‰_ fiÏË. ±Ëo¿Îfl ¿˘¥fi˘ fiÎ
¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰                    13   14                    ¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰

ÿ¤Î› ÷ı‹ flά‰_. ±Ëo¿Îfl ¿˘¥fi˘ ÿ¤Î‰‰˘ fiÎ Ωı¥±ı. ±Ëo¿Îfl        ±ıÀ·ı ±Î „@÷ … ‹Î√‰ÎfiÌ. ÷‹Îflı ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fiÏË, Œ@÷
ÿ¤Î› ÷˘ …\ÿ˘ ’ÕÌ Ω› ‹ÎHÎÁ, ’»Ì ŒflÌ ¤ı√Î_ fiÎ ◊Λ. ±Î’HÎı ±ı‰_  „@÷ … ‹Î√‰ÎfiÌ. ±‹·‹Î_ ·Î‰‰Îfi_ fi◊Ì ±Î.
¿˘¥fiı fiÎ ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı. “÷_ ›{·ıÁ »ı, ÷_ ±Î‹ »ı, ÷ı‹ »ı.” ±ı‰_     ≠ffi¿÷ν — „@÷ ‹Î√‰ÎfiÌ. ‰Î÷ ⁄flÎ⁄fl »ı, ’HÎ ±Î’HÎı Â_
µ÷ÎflÌ fiÎ ’ÎÕ‰_ Ωı¥±ı. ËÎ, ‰œÌ±ı ¬flÎ_. ‰œ‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ  ¿fl‰_ Ωı¥±ı ¿ı …ı◊Ì ¿flÌfiı ⁄ÌΩfi˘ ±Ë‹˚ fiÎ ÿ¤Î› ?
…ı ÷ı flV÷ı ±Ëo¿Îfl fiÎ ÿ¤Î‰‰˘ Ωı¥±ı. ‹Î◊Î ’fl ‰Î√ı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘
fi◊Ì, ’HÎ ±ıfiÎ ±Ëo¿Îfl µ’fl fiÎ ‰Î√‰_ Ωı¥±ı. ¿˘¥fi˘ ±Ëo¿Îfl ¤Bfi      ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì. ±Î ¿·‹ ≠‹ÎHÎı ÷‹Îflı
fiÎ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı.                         ⁄˘·‰Îfi_ …, ⁄Á. ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì. ±I›Îflı …ı ±Ë‹˚ ÿ¤Î›
                                Ω› »ı ±ı Œ‚ (ÏÕV«Î…˝‹Î_) ±‰U› ±Î‰ı·_ »ı. ±I›Îflı ◊›_ ±ı ÷˘
    ±fiı ‹…^fl ˢ› ±ıfi˘› Ï÷flV¿Îfl fiÏË ¿fl‰˘. Ï÷flV¿Îfl◊Ì ±ıfi˘   “ÕÌÁÎ¥ÕıÕ” ◊¥ √›_ »ı, ±ı ±À¿Î‰Ì ¿Λ ’HÎ fiÏË. Œıfl‰‰Î …‰_ ±ı
±Ëo¿Îfl ÿ¤Î›. ±Î’HÎfiı ±ıfi_ ¿Î‹ fiΠˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ÷ıfiı ¿Ë̱ı,   ‹Î◊ο>À »ı ¬Î·Ì. ’HÎ ±Î ⁄˘S›Î ±ıÀ·ı ’»Ì …‰Î⁄ÿÎflÌ … fi◊Ì flËı÷Ì.
“¤Î¥, ‹fiı ÷Îfl<_ ¿Î‹ fi◊Ì” ±fiı ±ıfi˘ Ωı ±Ëo¿Îfl ÿ¤Î÷˘ fiΠˢ›
÷˘ ’Î_« wÏ’›Î ±Î’Ìfiı› ’HÎ ±ıfiı »^À˘ ¿fl‰˘. ’ˆÁÎ ÷˘ ‹‚Ì ±Î‰Âı     ≠ffi¿÷ν — fiı ±Î ⁄˘·‰_ ±ı ÁΫΠxÿ›◊Ì Ë˘‰_ Ωı¥±ı.
’HÎ ±ıfi˘ ±Ë‹˚ fiÎ ÿ¤Î‰‰˘ Ωı¥±ı. fiÏË ÷˘ ±ı ‰ıfl ⁄Î_‘ı, …⁄fl…V÷      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÁΫΠxÿ›◊Ì … ⁄‘_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ±fiı …ı
‰ıfl ⁄Î_‘ı ! ±Î’b_ lı› ◊‰Î fiÎ ÿı, ‰E«ı ±Î‰ı.          ‹ÎHÎÁ ¿flıfiı, ±ı ¬˘ÀÎ xÿ›◊Ì fiÎ ¿flı, ÁΫΠxÿ›◊Ì … ¿flı. ’HÎ
   ⁄Ë ¨ÕÌ ‰Î÷ »ı ±Î ÷˘. ˉı ÷ı‹ »÷Î_› ¿˘¥fi˘ ±Ëo¿Îfl     ±Î‹Î_ ’˘÷Îfi˘ ±Ï¤≠Λ …\ÿ˘ ’ÕÌ √›˘, ±Î ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ ωiÎÎfi »ı
÷‹ÎflÎ◊Ì ÿ¤Î¥ √›˘ ˢ› ÷˘ ±ËŸ ±‹ÎflÌ ’ÎÁı (±Î ¿·‹ ≠‹ÎHÎı)     ±ı¿ Ω÷fi_.
„@÷fiÌ ‹Î√HÎÌ ¿fl‰Ì. ±ıÀ·ı …ı ◊›_, ±ıfiÎ◊Ì ’˘÷ı ±Ï¤≠Λ …\ÿ˘      ±Î ≠‹ÎHÎı ¿fl‰Îfi_ fiÏË, ÷‹Îflı ÷˘ ±Î fi‰ ¿·‹˘ ⁄˘·‰ÎfiÌ
flάı »ı, ‹ÎÀı ±ıfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ⁄Ë fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ˉı ±ıfi˘     …. „@÷ … ‹Î√‰ÎfiÌ ¿ı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi”, ‹fiı „@÷ ±Î’˘. ‹Îflı ±Î
“±˘’ÌÏfi›fi” ŒflÌ √›ı·˘ »ı. ±Ëo¿Îfl ÿ¤Î‰‰Îfi˘ …ı “±˘’ÌÏfi›fi”     „@÷ Ωı¥±ı »ı. ÷ı „@÷ ÷‹fiı ≠ÎM÷ ◊Λ fiı …‰Î⁄ÿÎflÌ ‹ÀÌ Ω›.
Ë÷˘, ÷ı ±Î ‹Î√HÎÌ ¿fl‰Î◊Ì ±ıfi˘ “±˘’ÌÏfi›fi” …\ÿ˘ ◊¥ √›˘.     F›Îflı …√÷ ¿›_ iÎÎfi Â̬‰ÎÕı »ı ? “±Î‹ fiÎ ¿fl˘”. ±flı ¤Î¥, ‹Îflı
                                fi◊Ì ¿fl‰_ »÷Î_ ◊¥ Ω› »ı. ±ıÀ·ı ÷‹Îfl<_ iÎÎfi ±‹fiı “ŒÌÀ” ◊÷_ fi◊Ì.
   ≠ffi¿÷ν — “±˘’ÌÏfi›fi”◊Ì …\ÿ˘ ◊¥ √›˘ ±ıÀ·ı Â_ ?
                                ±Î ÷‹ı ¿Ë˘ »˘, ÷ıfiÎ◊Ì ±Î√‚fi_ ⁄_‘ ◊Λ fiÏË ±fiı ±Î…fi_ fl˘¿Î›
   ÿÎÿÎlÌ — “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ÷˘ Á‹∞ √›Îfiı, ¿ı ±Îfiı ˉı      fiÏË, ÷ı ⁄ıµ ⁄√Õı »ı. ±ıÀ·ı “ŒÌÀ” ◊Λ ±ı‰_ ˢ‰_ Ωı¥±ı.
Ï⁄«ÎflÎfiı ¿˘¥fi˘ ±Ë‹˚ ÿ¤Î‰‰ÎfiÌ ≥E»Î fi◊Ì. ’˘÷ÎfiÌ ¬ÿfiÌ ±ı‰Ì
≥E»Î fi◊Ì »÷Î_ ±Î ◊¥ Ω› »ı. F›Îflı …√÷fiÎ ·˘¿˘fiı ≥E»Î ÁÏË÷
                                       ¤Î‰ ≠Ï÷ø‹HÎ, ÷IZÎHÎı … !
◊¥ Ω› »ı. ±ıÀ·ı ±Î ¿·‹ ⁄˘·‰Î◊Ì Â_ ◊Λ ¿ı ±Î’H΢ ±Ï¤≠Λ        ≠ffi¿÷ν — F›Îflı Á΋Îfi˘ ±Ëo¿Îfl ÿ¤ÎT›˘, I›Îflı ±ı‹ ◊¥ Ω›
…\ÿ˘ ’ÕÌ √›˘. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ı ⁄Î…\◊Ì ‹@÷ ◊¥ √›Î.        »ı ¿ı ±Î ‹Îfl˘ ±Ëo¿Îfl ⁄˘S›˘ fiı ?
¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰                      15   16                     ¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰

   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰˘ ±◊˝ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fiËŸ. ±Î’HÎÌ ΩB≤Ï÷         ≠ffi¿÷ν — Á΋Îfi˘ “T› ’˘¥LÀ” Á‹…‰˘ ±ı V›Îÿ˚‰Îÿ √HÎΛ ?
Â_ ¿Ëı »ı ±Î ? ±Î’H΢ ‹˘Z΋Î√˝ ±ıÀ·ı ±_÷fl‹¬Ì ‹Î√˝ »ı ! Ïfifl_÷fl      ÿÎÿÎlÌ — Á΋Îfi˘ “T› ’˘¥LÀ” Á‹∞±ı ±fiı ÷ı ≠‹ÎHÎı ±ıfi˘
±_ÿflfiÌ ΩB≤Ï÷‹Î_ … flËı‰_ ±fiı Á΋Îfi_ ±Ë‹˚ ÿ¤ÎT›_ ÷˘ ÷fl÷ ±ıfi_     T›‰ËÎfl ¿fl‰˘, ±ıfi_ fi΋ V›Îÿ˚‰Îÿ. ±ıfiÎ_ “T› ’˘¥LÀ”fiı ÿ—¬ fiÎ ◊Λ
≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰_ ±ı ±Î’b_ ¿Î‹. ÷˘ ÷‹ı ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ±ÎÀ·Î_ ⁄‘Î_    ±ı‰Ì flÌ÷ı T›‰ËÎfl ¿fl‰˘. «˘flfiÎ “T› ’˘¥LÀ”fiı ÿ—¬ fiÎ ◊Λ ±ı‰Ì
¿fl˘ »˘ ÷ı‹Î_ ±ı¿ ‰‘ÎflÎfi_ ! ±‹Îflı› Ωı ¿ÿÌ ¿˘¥fi˘ ±Ë‹˚ ÿ¤Î‰‰Îfi_    flÌ÷ı ÷‹ı ⁄˘·˘, ±ıfi_ fi΋ V›Îÿ˚‰Îÿ !
◊›_ ˢ› ÷˘ ±‹ı ˵ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı.
                                     ±Î ±‹ı ‰Î÷ ¿fḻı, ÷ı ‹„V·‹ ˢ› ¿ı ’ÎflÁÌ Ë˘›, ⁄‘Îfiı
   ±ıÀ·ı Á‰ÎflfiÎ ’ˢfl‹Î_ ±ı‰_ ⁄˘·‰_ ¿ı, “‹fi, ‰«fi, ¿Î›Î◊Ì     ±ı¿Áfl¬_ … Á‹Ω›. ¿˘¥fi_ ≠‹ÎHÎ fiÎ ÿ¤Î› ¿ı “’ÎflÁÌ ±Î‰Î »ı
¿˘¥ ’HÎ ∞‰fiı Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ’HÎ ÿ—¬ fi ˢ” ±ı‰_ ’Î_« ‰¬÷ ⁄˘·Ìfiı    ¿ı V◊Îfi¿‰ÎÁÌ ±Î‰Î »ı” ±ı‰_ ÿ—¬ ◊‰_ fiÎ Ωı¥±ı.
fiÌ¿‚‰_ ±fiı ’»Ì …ı ÿ—¬ ◊Λ ÷ı ±Î’HÎÌ ≥E»Î ωfl© ◊›_ »ı. ±ıfi_
≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_, ÁÎ_…ı.                          ≠ffi¿÷ν — ±ËŸ ÷˘ ¿˘¥ «˘fl ⁄ıÃ˘ ˢ›, ±ıfiı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı
                                  ¿ı «˘flÌ ¿fl‰Ì ±ı ÁÎfl<_ fi◊Ì, ÷˘ ±ıfi_ ‹fi ÷˘ ÿ¤Î› … fiı ?
    ≠Ï÷ø‹HÎ ±ıÀ·ı Â_ ? ÕÎCÎ ’Õu˘ ±ıÀ·ı ÷fl÷ ‘˘¥ fiά̱ı.
                                     ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı‰_ fiÏË ¿Ëı‰Îfi_. ±Î’HÎı ±ıfiı ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı ¿ı
’»Ì ‰Î_‘˘ fiÏË. ’»Ì ¤Î_…√Õ ÂÌ ? ≠Ï÷ø‹HÎ ¿˘HÎ fiÎ ¿flı ? …ıfiı
                                  “«˘flÌ ¿fl‰Îfi_ Œ‚ ±Î‰_ ±Î‰ı »ı. ÷fiı ÃÌ¿ ·Î√ı ÷˘ ¿fl…ı.” ±ı‰_
⁄ı¤Îfi’b_ »ı, ±ı ‹fiW›˘ ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ¿flı. ⁄οÌ, ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ‹ıÓ
                                  ⁄˘·Î›. ±ıÀ·ı ‰Î÷ flÌ÷Áfl ⁄˘·‰Ì Ωı¥±ı. ÷˘ ’ı·˘ ÁÎ_¤‚‰Î› ÷ˆ›Îfl
…ıfiı iÎÎfi ±ÎM›_ »ı ±ı ‹ÎHÎÁ˘ ¿ı‰Î_ ◊›ı·Î »ı ? ω«ZÎHÎ ’flÊ˘ ◊›ı·Î
                                  ◊Λ. fiËŸ ÷˘ ’ı·_ ÷˘ ±ı ÁÎ_¤‚Âı … fiËŸ ±fiı ∂·À˘ ÷‹Îfl˘ ÂOÿ
»ı. ZÎHÎı ZÎHÎı ω«ÎflfiÎflÎ, ⁄ΉÌÁ ÷Ì◊*¿fl˘fiÎ ±fi›Î›Ì±˘ ω«ZÎHÎ
                                  fi¿Î‹˘ …Âı. ±Î’b_ ⁄˘·ı·_ fi¿Î‹_ Ω› ±fiı ±ı ∂·À˘ ‰ıfl ⁄Î_‘ı ¿ı
Ë÷Î, ÷ı “ÂÒÀ ±Î"fi ÁÎ¥À” … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl÷Î Ë÷Î. ÿ˘Ê ◊›˘ ¿ı ÷fl÷
                                  ±Î ‹˘ÀÎ_ ±ÎT›Î ’λÎ_ ! ±ı‰_ fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı.
… “ÂÒÀ” ! ±fiı ±Î…fiÎ ‹fiW›˘ ±ı‰_ ¿flÌ Â¿Âı fiÏË ±ıÀ·ı ¤√‰Îfiı
±Î flΛÂÌ-ÿı‰ÂÌ, ’ÎÏZο, ’›Ò˝ÊH΋Î_ Á_‰IÁflÌ ≠Ï÷ø‹HÎ ‹Ò@›Î.         ·˘¿˘ ¿Ëı ¿ı «˘flÌ ¿fl‰Ì ±ı √fi˘ »ı. ’HÎ «˘fl Â_ ΩHÎı ¿ı «˘flÌ
                                  ¿fl‰Ì ±ı ‹Îfl˘ ‘‹˝ »ı. ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ¿˘¥ «˘flfiı ÷ıÕÌ ·Î‰ı ÷˘ ±‹ı
       V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ, ‰÷˝fi, ‹fifi...             ±ıfiı ¬¤ı ËÎ◊ ‹Ò¿Ì ¬Îfi√Ì‹Î_ ’һ̱ı ¿ı “¤¥, ±Î ⁄Ì{fiıÁ ÷fiı √‹ı
   ≠ffi¿÷ν — ˉı “¿˘¥fi_ ’HÎ ±Ë‹˚ fiÎ ÿ¤Î› ±ı‰Ì V›Îÿ˚‰Îÿ     »ı ? ’Á_ÿ ’Õı »ı ?” ’»Ì ±ı ±ıfiÌ ⁄‘Ì Ë¿Ì¿÷ ¿Ëı. ±‹ÎflÌ ’ÎÁı
‰ÎHÎÌ, V›Îÿ˚‰Îÿ ‰÷˝fi ±fiı V›Îÿ˚‰Îÿ ‹fifi ¿fl‰ÎfiÌ Â„@÷ ±Î’˘.”      ±ıfiı ¤› fiÎ ·Î√ı. ‹ÎHÎÁ ¤›fiı ·Ì‘ı …ÒÃ<_ ⁄˘·ı »ı. ’»Ì ±ıfiı
hÎHÎ …flÎ Á‹Ω‰˘.                          Á‹Ω‰Ì±ı ¿ı “±Î ÷_ ¿flı »ı ÷ıfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ Â_ ±Î‰ı »ı, ÷ıfi_ Œ‚
                                  Â_ »ı ÷ıfiÌ ÷fiı ¬⁄fl »ı ?” ±fiı “÷_ «˘flÌ ¿flı »ı” ±ı‰_ ±‹ÎflÎ_ ‹fi‹Î_›
   ÿÎÿÎlÌ — V›Îÿ˚‰Îÿfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ ¿ı ⁄‘Î_ ¿›Î ¤Î‰◊Ì, ¿›Î “T›   fiΠˢ›. ±ı‰_ Ωı ¿ÿÌ ±‹ÎflÎ ‹fi‹Î_ ˢ› ÷˘ ±ıfiÎ µ’fl ±Áfl ’Õı.
’˘¥LÀ”◊Ì ¿Ëı »ı ±ı ±Î’HÎı ΩHΉ_ Ωı¥±ı.               ÿflı¿ ’˘÷’˘÷ÎfiÎ ‘‹˝‹Î_ »ı. ¿˘¥ ’HÎ ‘‹˝fi_ ≠‹ÎHÎ fiÎ ÿ¤Î›, ±ıfi_
¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰                      17   18                      ¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰

fi΋ V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ. V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ Á_’ÒHν ˢ›. ÿflı¿fiÌ ≠¿ÚÏ÷ …\ÿÌ     ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ “⁄ı” ±ı Á_A›Î ¿Ëı‰Î› ¿ı fiÎ ¿Ëı‰Î› ?
…\ÿÌ Ë˘›, ÷˘› V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ ¿˘¥fiÌ ’HÎ ≠¿ÚÏ÷fiı Ëfl¿÷ fiÎ ¿flı.
                                     ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ¿Ëı‰Î›.
   ≠ffi¿÷ν — V›Îÿ˚‰Îÿ ‹fifi ±ıÀ·ı Â_ ?
                                     ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±Î’HÎÎ “Á˘”‰Î‚Î Â_ ¿Ëı ? “±‹Îfl<_ ÁΫ_, ÷‹Îfl<_
   ÿÎÿÎlÌ — V›Îÿ˚‰Îÿ ‹fifi ±ıÀ·ı ω«ÎflHÎ΋Î_, ω«Îfl ¿fl‰Î‹Î_›    ¬˘À<_” ±ı‰_ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ⁄‘Îfi_ ÁΫ_ »ı. “±ı¿”fi_ “±ı¿”fiÎ ≠‹ÎH΋Î_,
¿˘¥ ‘‹˝fi_ ≠‹ÎHÎ fi ÿ¤Î‰‰_ Ωı¥±ı. ‰÷˝fi‹Î_ ÷˘ fiÎ … ˢ‰_ Ωı¥±ı     “⁄ı”fi_ “⁄ı”fiÎ ≠‹ÎH΋Î_, ÿflı¿fi_ ±ıfiÎ_ ≠‹ÎH΋Î_ ÁΫ_ »ı. ±ıÀ·ı ÿflı¿fi_
’HΠω«Îfl‹Î_› fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı. ⁄ËÎfl ⁄˘·˘ ±ı …\ÿ_ ±fiı ‹fi‹Î_ ’HÎ    …ı V‰Ì¿Îfl ¿flı »ı, ±ıfi_ fi΋ V›Îÿ˚‰Îÿ. ±ı¿ ‰V÷ ±ıfiÎ √HΑ‹˝‹Î_
±ı‰Î ÁÎflΠω«Îfl ˢ‰Î Ωı¥±ı ¿ı Á΋Îfi_ ≠‹ÎHÎ fiÎ ÿ¤Î› ±ı‰Î_.      ˢ›, ’HÎ ±Î’HÎı ±ı ±‹¿ … √HÎfi˘ V‰Ì¿Îfl ¿fḻı fiı ⁄ÌΩfi˘
¿ÎflHÎ ¿ı ‹fifiÎ …ı ω«Îfl˘ ˢ› »ı ±ı Á΋Îfiı ’ˢӫı »ı. ÷ı◊Ì ÷˘ ±Î   V‰Ì¿Îfl fiÎ ¿fḻı, ¬˘À<_ »ı. V›Îÿ˚‰Îÿ ±ıÀ·ı ÿflı¿fi_ ≠‹ÎHÎ’Ò‰˝¿. 360
·˘¿˘fiÎ_ ‹˘œÎ_ «œı·Î_ ˢ›. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹Îfl<_ I›Î_ ’ˢӫÌfiı ±Áfl ¿flı.  ÏÕ√˛Ì ˢ› ÷˘ ⁄‘Îfi_ ÁΫ_, ’HÎ ±ıfiÌ ÏÕ√˛Ì Á‘Ì ±ıfi_ ÁΫ_ ±fiı ±ÎfiÌ
                                  ÏÕ√˛Ì Á‘Ì ±Îfi_ ÁΫ_.
   ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥fiÎ_ ≠I›ı ¬flÎ⁄ ω«Îfl ±Î‰ı ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ?
                                     ±ıÀ·ı ‹„V·‹ ‘‹ı˝› ¬˘À˘ »ı ±ı‰_ ±Î’HÎÎ◊Ì ⁄˘·Î› fiËŸ. ÿflı¿
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, fiËŸ ÷˘ ’»Ì ±ıfi_ ‹fi ⁄√Õı. ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘
                                  ‘‹˝ ÁΫΠ»ı, ¬˘ÀÎ fi◊Ì. ±Î’HÎı ¿˘¥fiı ¬˘À<_ ¿ËÌ Â¿Ì±ı … fiËŸ fiı !
÷˘ ±ıfi_ ‹fi ⁄√Õı·_ ˢ› ÷˘› Á‘flÌ Ω› ’λ\_. ¿˘¥fi_ ¬flÎ⁄ ¿ı ±ı‰_
                                  ±ı ±ıfi˘ ‘‹˝ »ı. ‹Î_ÁÎËÎfl ¿fl÷˘ ˢ›, ±ıfiı ±Î’HÎı ¬˘ÀÎ ¿ı‹ ¿flÌfiı
÷ı‰_ ω«ÎflΛ fiËŸ. ¿Â_ … ¿flΛ fiËŸ. “Á⁄ Á⁄¿Ì Á‹Î·˘.”
                                  ¿ËÌ Â¿Ì±ı ?! ±ı ¿ËıÂı, ‹Î_ÁÎËÎfl ¿fl‰˘ ±ı ‹Îfl˘ ‘‹˝ »ı. ÷˘
’˘÷’˘÷Îfi_ Á_¤Î‚˘, ⁄Á. ⁄Ì∞ ¿˘¥ ¤Î_…√Õ fiËŸ.
                                  ±Î’HÎÎ◊Ì “fiΔ fi ¿Ëı‰Î›. ±ı ±ı‹fiÌ ‹ÎL›÷Î »ı, Ï⁄Ï·Œ »ı ±ı‹fiÌ.
         ‘‹˝fi_ ≠‹ÎHÎ fi ÿ¤Î›...               ±Î’HÎı ¿˘¥fiÌ “Ï⁄Ï·Œ” ÷˘ÕÌ fiΠ¿̱ı. ’HÎ ±Î’HÎÎ ‹ÎHÎÁ˘ Ωı
                                  ‹Î_ÁÎËÎfl ¿fl÷Î_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ±ı‹fiı ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı ¿ı, “¤Î¥, ±Î
   ≠ffi¿÷ν — 2. “Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ‹fiı ¿˘¥’HÎ ‘‹˝fi_
                                  ÁÎflÌ ‰V÷ fi◊Ì.” ’»Ì ±ıfiı ¿fl‰_ ˢ› ÷ıfiı ±Î’HÎÎ◊Ì ‰Î_‘˘ fiÎ
Ï¿Ï«_÷˚‹ÎhÎ ’HÎ ≠‹ÎHÎ fi ÿ¤Î›, ÿ¤Î‰Î› ¿ı ÿ¤Î‰‰Î ≠I›ı fi
                                  ∂ÃΉΛ. ±Î’HÎı Á‹Ω‰‰_ Ωı¥±ı ¿ı ±Î ‰V÷ “ËıS’e·” fi◊Ì.
±fi‹˘ÿΛ ±ıfiÌ ’fl‹ „@÷ ±Î’˘. ‹fiı ¿˘¥ ’HÎ ‘‹˝fi_ Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ
’HÎ ≠‹ÎHÎ fi ÿ¤Î‰Î› ±ı‰Ì V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ, V›Îÿ˚‰Îÿ ‰÷˝fi ±fiı         V›Îÿ˚‰Îÿ ±ıÀ·ı ¿˘¥ ‘‹˝fi_ ≠‹ÎHÎ fi ÿ¤Î›. …ıÀ·Î ≠‹ÎH΋Î_
V›Îÿ˚‰Îÿ ‹fifi ¿fl‰ÎfiÌ ’fl‹ „@÷ ±Î’˘.”                 ÁI› ˢ› ±ıÀ·Î ≠‹ÎH΋Î_ ÁI› ±ıfiı ¿Ëı ±fiı ⁄ÌΩ_ …ıÀ·Î_ ≠‹ÎH΋Î_
                                  ±ÁI› ˢ› ÷ıfiı ±ÁI› ’HÎ ¿Ëı. ±ıfi_ fi΋ ≠‹ÎHÎ ÿ¤Î‰ı fiËŸ.
   ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥fi_› ≠‹ÎHÎ fiÎ ÿ¤Î‰‰_ Ωı¥±ı. ±Î ¿˘¥ ¬˘À˘ »ı,
                                  ÏøÏç›fi ≠‹ÎHÎ, ‹„V·‹ ≠‹ÎHÎ, ¿˘¥ ’HÎ ‘‹˝fi_ ≠‹ÎHÎ ÿ¤Î‰Î‰_ fiÎ
±ı‰_ fiÎ ·Î√‰_ Ωı¥±ı. ±Î “±ı¿” ±ı ’HÎ Á_A›Î ¿Ëı‰Î› ¿ı fiÎ ¿Ëı‰Î› ?
                                  Ωı¥±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄‘Î_ 360 ÏÕ√˛Ì‹Î_ … ±Î‰Ì Ω› »ı. Ïfl›· ¥{ ‘Ì
   ≠ffi¿÷ν — ËÎ.                         ÁıLÀfl ±fiı ±Î"· ‘Ì{ ±Îfl Ïfl·ıÏÀ‰ T›{. ÁıLÀfl‰Î‚Îfiı ‹ÎÀı Ïfl·ıÏÀ‰
¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰                       19   20                     ¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰

T›{ ⁄‘Î Áfl¬Î »ı. ¤√‰Îfifi_ V›Îÿ˚‰Îÿ ±ıÀ·ı ¿˘¥fiı Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ      ÷˘ ⁄Ë Ï‰flΑfiÎ ¿Ëı‰Î›, ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ Ï‰flΑfiÎ ¿Ëı‰Î›. ⁄ÌΩ
ÿ—¬ fiÎ ◊Λ, ’»Ì √‹ı ÷ı ‘‹˝ ˢ› !                   Á΋ÎL› ‹ÎHÎÁ˘fiÌ Ïfi_ÿÎ ¿Ëı‰Î›, ’HÎ ‹˘ÀÎ ’fl<Ê˘fi˘ ÷˘ ±‰Hν‰Îÿ
                                   ¿Ëı‰Î›. ‹˘ÀÎ ’fl<Ê ±ıÀ·ı …ı ±_÷fl˚‹¬Ì ◊›Î ÷ı. ‹˘ÀÎ ’flÊ˘ ±ıÀ·ı
    ±ıÀ·ı ±ı V›Îÿ˚‰Îÿ ‹Î√˝ ±ı‰˘ ˢ›. ÿflı¿fiÎ ‘‹˝fiı V‰Ì¿Îfl
                                   ±Î T›‰ËÎfl‹Î_ ‹˘ÀÎ fiÏË, ≠ıÏÁÕLÀ ˢ› ÷ıfiı ‹ÎÀı fiÏË, ±_÷fl˚‹¬Ì
¿fl‰˘ ’Õı. Á΋˘ ⁄ı ‘˘· ‹Îflı ÷ı ’HÎ ±Î’HÎı V‰Ì¿Îfl ¿fl‰˘ Ωı¥±ı.
                                   ’fl<Ê˘fi_ ±ı ±‰Hν‰Îÿ ⁄˘·Î›. ±ı ÷˘ ‹˘À<_ Ωı¬‹ ! ±‰Hν‰Îÿ ‹˘À<_
¿ÎflHÎ ¿ı …√÷ ±Î¬_ Ïfiÿ˘˝Ê »ı. ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î› »ı, ÷ı ÷‹ÎflÎ ÿ˘Êı ¿flÌfiı
                                   Ωı¬‹ !! ωflΑfiÎ◊Ì› ‰‘ı.
ÿı¬Î› »ı. ⁄Î¿Ì …√÷ ÿ˘ÏÊ÷ »ı … fiËŸ. ±fiı ÷ı ÷‹ÎflÌ ⁄Ï© ÿ˘ÏÊ÷
ÿı¬ÎÕı »ı ¿ı, ±ÎHÎı ¬˘À_ ¿›*.                       ≠ffi¿÷ν — µ’ÿı¿, ÁΑ, ±Î«Î›˘˝fiı ¿èÎ_ »ıfiı ?

        ±‰Hν‰Îÿ, ±’flΑ, ±Ï‰fi›...                  ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ⁄‘Î. ±ı ¤·ıfiı flV÷ı ˢ ¿ı fiÎ flV÷ı ˢ›, iÎÎfi
                                   ˢ› ¿ı fi ˢ›, ÷ı ±‹Îflı Ωı‰Îfi_ fi◊Ì, ±ı ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfiÌ ’λ‚
   ≠ffi¿÷ν — 3. “Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ‹fiı ¿˘¥’HÎ ÿıË‘ÎflÌ,       ’ÕuÎ »ıfiı ? ‹ËΉÌflfiÎ fi΋ ’fl ¿flı »ıfiı ? …ı ¿flı, ¬fl<_ ¿ı ¬˘À<_, ’HÎ
µ’ÿı¿, ÁΑ, ÁÎK‰Ì, ±Î«Î›˝fi˘ ±‰Hν‰Îÿ, ±’flΑ, ±Ï‰fi› fi        ‹ËΉÌflfiÎ fi΋ ’fl ¿flı »ıfiı ? ÷ı◊Ì ±ı‹fi˘ ±‰Hν‰Îÿ fiÎ ⁄˘·Î›.
¿fl‰ÎfiÌ ’fl‹ „@÷ ±Î’˘.” ±Î‹Î_ …ı ±‰Hν‰Îÿ ÂOÿ »ıfiı, ±ıfi˘
“±ı¿{ı@À” “Ï‹fiŸ√” Â_ »ı ?                         ≠ffi¿÷ν — ±‰Hν‰Îÿ fiı ωflΑfi΋Î_ Œıfl Â_ ?

   ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ’HÎ flV÷ı …ı‹ »ı ÷ı‹ fiËŸ «Ì÷fl‰_ ’HÎ ¨‘_         ÿÎÿÎlÌ — ωflΑfiΉ΂˘ ÷˘ ¨‘˘ Ω›, fiÌ«ı Ω›, fiÌ«·Ì
«Ì÷fl‰_, ±ı ±‰Hν‰Îÿ ! …ı‹ »ı ±ı‹ı› fiËŸ fiı ±ı◊Ì ¨‘_ ’λ\_. …ı‹    √Ï÷‹Î_ ±fiı ±‰Hν‰Îÿ ÷˘, ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ±ıÀ·ı ‰Î_‘˘ fiÎ ±Î‰ı,
»ı ±ı‹ «Ì÷fḻı ±fiı ¬˘ÀÎfiı ¬˘À˘ ⁄˘·Ì±ı ±fiı ÁÎflÎfiı ÁÎfl˘        flıB›·fl ◊¥ Ω›. ¿˘¥fi_ ±‰Hν‰Îÿ ⁄˘S›Î, ’HÎ ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı
⁄˘·Ì±ı, ÷˘ ±‰Hν‰Îÿ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ⁄‘_ … ¬˘À<_ ⁄˘·Ì±ı I›Îflı     ÷˘ «˘A¬_ ◊¥ Ω›.
±‰Hν‰Îÿ ¿Ëı‰Î›. ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ‹Î_ ◊˘Õ<_ ÁÎfl<_ ˢ› ¿ı fiΠˢ› ? fiı ◊˘Õ<_     ≠ffi¿÷ν — ±Ï‰fi› ±fiı ωflΑfiΠωÂı …flÎ Á‹Ω‰˘.
±‰‚_›ı ˢ›. ’HÎ ±ıfi_ ⁄‘_ … ±‰‚_ ⁄˘·Ì±ı, I›Îflı ’»Ì ±ı
±‰Hν‰Îÿ ¿Ëı‰Î›. “±Î‰Ì ⁄Î⁄÷‹Î_ …flÎ ±ı‰Î, ’HÎ ±Î ⁄Ì∞            ÿÎÿÎlÌ — ±Ï‰fi› ±ı ωflΑfiÎ fiÎ √HÎΛ. ±Ï‰fi› ±ı ÷˘
⁄Î⁄÷‹Î_ ⁄Ë ÁÎflΔ, ±ı‰_ ˢ‰_ Ωı¥±ı.                  fiÌ«·_ VÀı… »ı ±fiı ωflΑfiÎ ÷˘, ’©Ï÷Áfl Á΋˘ ◊›˘ ¿Ëı‰Î›.
                                   ±Ï‰fi› ±ıÀ·ı ‹Îflı ¿o¥ ·ı‰Îÿı‰Î fiÏË, ±ı‰_. ωfi› fiÎ ¿flı, ÷ıfi_ fi΋
    ±‰Hν‰Îÿ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ıfi_ ΩHÎ̱ı, ±ıfiÌ ±‹¿ ⁄Î⁄÷˘       ±Ï‰fi›.
ΩHÎ̱ı, »÷Î_› ±ıfiÌ Ï‰fl© ⁄˘·Ì±ı, …ı √H΢ ±ıfi΋Î_ fi◊Ì. ±ı‰Î
√H΢fiÌ ±Î’HÎı ⁄‘Ì ‰Î÷ ¿fḻı ÷˘ ⁄‘˘ ±‰Hν‰Îÿ. ‰Hν‰Îÿ ±ıÀ·ı         ≠ffi¿÷ν — ±’flΑ ±ıÀ·ı Â_ ?
Â_ ¿ı …ı »ı ±ı ⁄˘·‰_ ±fiı ±‰Hν‰Îÿ ±ıÀ·ı …ı fi◊Ì ±ı ⁄˘·‰_. ±ı        ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎHÎÁ ±ÎflΑfiÎ ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ¨«ı «œı ±fiı
¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰                     21   22                      ¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰

ωflΑfiÎ ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ fiÌ«ı ∂÷flı. ’HÎ ±’flΑ ¿fl÷˘ ˢ›, ÷ı ⁄ıµ    »ı. ±Î ÷˘ ·˘¿ fi◊Ì ΩHÎ÷Î ’HÎ Ë_ Ωb_ »\_ ¿ı ÷_ ¿ı‰˘ »ı ? ÷_ ÷˘
⁄Î…\ ‹Îfl ¬Î›. ±’flΑ‰Î‚˘ ’˘÷ı ±Î√‚ ‰‘ı fiÏË fiı ¿˘¥fiı ‰‘‰Î     «yfl »ı.” ±Î ÷˘ ±Î’HÎı µ’Λ ¿fl‰˘ ’Õı. M·Á ±fiı ‹Î¥fiÁ ¿fl‰_
ÿı fiÏË. ±ı ±’flÎ‘Ì ¿Ëı‰Î›.                    ’Õı, ±ı¿·Î √HÎοÎfl ˢ› ÷˘ @›Î_ ’ˢӫı ? ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¤Î√οÎfl
   ≠ffi¿÷ν — ±fiı ωflΑfi΋Î_› ¿˘¥fiı ±Î√‚ ‰‘‰Î fiÎ ÿıfiı ?    ¿fl‰Î. Áfl‰Î‚Î-⁄Îÿ⁄Î¿Ì fiı«flfiı ±Î‘Ìfi »ı, F›Îflı √HÎοÎfl-
                                 ¤Î√οÎfl ‹fiW›fiÎ ËÎ◊‹Î_ »ı. ±Î ±Ëo¿Îfl◊Ì ÁÎ÷fi˘ √HÎοÎfl ◊÷˘
   ÿÎÿÎlÌ — ’HΠωflΑfiΉ΂˘ ÁÎfl˘. ¿˘¥¿ı ΩH›_ ÷˘ ’»Ì ±ı    ˢ› ÷˘ ÁÎ÷◊Ì ¤Î√Ì fiά‰Îfi˘ ±ıÀ·ı Ïfi—ÂıÊ !
¿Ëıfiı ¿ı, “Â_ Ωı¥fiı ÷‹ı ±Î‹ «ÎS›Î ? ±Î ⁄Î…\ ±‹ÿΉÎÿ ˢ÷_
ËÂı ?!” ÷˘ ’λ˘ › Œflı ’HÎ ±’flÎ‘Ì ÷˘ ’λ˘ › fiÎ Œflı fiı ±Î√‚       ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥fiÌ Ïfi_ÿÎ ¿fḻı ±ı Âı‹Î_ ±Î‰Ì Ω› ?
‰‘ı › fiËŸ. ωflΑfiΉ΂˘ ÷˘ ¨‘˘ «Î·ı ’HÎ ’ÕÌ Ω›fiı !           ÿÎÿÎlÌ — Ïfi_ÿÎ ±ı ωflΑfi΋Î_ √HÎΛ. ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷˘
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ’λΠŒfl‰Îfi˘ «ÎLÁ ¬fl˘ ωflΑfiΉ΂Îfiı ?     …÷_ flËı. ±ı ±‰Hν‰Îÿ …ı‰_ »ı. ÷ı◊Ì ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ¿˘¥fiÌ
                                 Ïfi_ÿÎ fiÎ ¿flÌÂ. ÷˘›ı ·˘¿˘ ’λ‚◊Ì Ïfi_ÿÎ ¿flı »ı. ±S›Î, Ïfi_ÿÎ fiÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’λΠŒfl‰Îfi˘ «ÎLÁ ÷˘ ¬fl˘fiı !          ¿flΛ. ±Î ‰Î÷ΉflH΋Î_ ⁄‘Î ’fl‹Îb±˘ … ¤flı·Î »ı. ’Ë˘Ó«Ì Ω›
   ≠ffi¿÷ν — ±’flΑ‰Î‚Îfiı ’λΠŒfl‰Îfi˘ «ÎLÁ ¬fl˘fiı ?       »ı ⁄‘_. ¿Â_ ±ı¿ ÂOÿ ’HÎ ¿˘¥fiÎ_ ‹ÎÀı ⁄ı…‰Î⁄ÿÎfl̉΂˘ fiÎ ⁄˘·Î›.
                                 ±fiı ⁄˘·‰_ ˢ› ÷˘ ¿o¥¿ ÁÎfl<_ ⁄˘·. ¿ÌÏ÷˝ ⁄˘·, ±’¿ÌÏ÷˝ fiÎ ⁄˘·ÌÂ.
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ’λ˘ … fi◊Ì Œfl÷˘ fiı ±Î√‚ı› ‰‘÷˘ fi◊Ì.
±ıfi_ ¿˘¥ ‘˘flHÎ … fiËŸ. ±Î√‚ ‰‘ı fiËŸ fiı ’λ‚ Ω› fiËŸ. F›Îflı        ±ıÀ·ı ¿˘¥fiÌ Ïfi_ÿ΋Î_ fiÎ ’Õ‰_. ¿Ì÷˝fi fiÎ ¿flΛ ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ,
…\±˘ I›Îflı I›Î_ fiı I›Î_ …, ±ıfi_ fi΋ ±’flΑ.            ’HÎ Ïfi_ÿ΋Î_ fiÎ ’Õ¢. Ë_ ¿Ë_ »\_ ¿ı Ïfi_ÿÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î’HÎfiı ¢
   ≠ffi¿÷ν — ±’flΑfiÌ ÕıÏŒfiıÂfi ÂÌ »ı ?             ŒÎ›ÿ˘ ? ±ı‹Î_ ÷˘ ⁄Ë fi¿ÁÎfi »ı. …⁄fl…V÷ fi¿ÁÎfi Ωı ¿ÿÌ ±Î
                                 …√÷‹Î_ ˢ› ÷˘ Ïfi_ÿÎ ¿fl‰Î‹Î_ »ı. ±ıÀ·ı ¿˘¥fiÌ› Ïfi_ÿÎ ¿fl‰Îfi_ ¿ÎflHÎ
   ÿÎÿÎlÌ — ωflΑfiÎ ±ı ≥E»Î ‰√fl ◊Λ ±fiı ±’flΑ         fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı.
≥E»Î’Ò‰˝¿ ◊Λ.
                                    ±ËŸ Ïfi_ÿÎ …ı‰Ì ‰V÷ … fiΠˢ›. ±Î’HÎı Á‹…‰Î ‹ÎÀı ‰Î÷˘
   ≠ffi¿÷ν — ±ı ¿¥ flÌ÷ı ◊Λ, ÿÎÿÎ ?              ¿fḻı »Ì±ı, Â_ ¬fl<_ fiı Â_ ¬˘À<_ ! ¤√‰Îfiı Â_ ¿èÎ_ ? ¿ı ¬˘ÀÎfiı ¬˘À<_
   ÿÎÿÎlÌ — ÷_÷ı «œu˘ ˢ› ÷˘ ±ı ±’flΑ ¿flÌ ⁄ıÁı. ΩHÎı ¿ı ±ËŸ  ΩHÎ fiı ÁÎflÎfiı ÁÎfl<_ ΩHÎ. ’HÎ ¬˘À<_ ΩHÎ÷Ì ‰¬÷ı ±ıfiÌ ’fl
ωflΑfiÎ ¿fl‰Î …ı‰_ fi◊Ì »÷Î_ ωflΑfiÎ ¿flı. ΩHÎı »÷Î_ ωflΑfiÎ ¿flı  Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ¶ıÊ fiÎ flËı‰˘ Ωı¥±ı ±fiı ÁÎfl<_ ΩHÎ÷Ì ‰¬÷ı ±ıfiÌ ’fl
±ı ±’flΑ‹Î_ Ω›. ωflΑfiΉ΂˘ »^Àı, ’HÎ ±’flΑ‰Î‚˘ fiÎ »^Àı. ⁄Ë   Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ flÎ√ fiÎ flËı‰˘ Ωı¥±ı. ¬˘ÀÎfiı ¬˘À<_ fiÎ ΩHÎ̱ı ÷˘ ÁÎflÎfiı
÷̉˛ ¤Îflı ±Ëo¿Îfl ˢ›, ÷ı ±’flΑ ¿flÌ ⁄ıÁı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ’˘÷ÎfiÌ   ÁÎfl<_ ΩHÎÌ Â¿Î› fiËŸ. ±ıÀ·ı ω√÷‰Îfl ±Î’HÎı ‰Î÷ ¿fl‰ÎfiÌ.
Ω÷fiı ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı, “¤Î¥, ÷_ ÷˘ √Î_Õ˘ »ı. ±‹◊˘ ’Ήfl ·¥fiı «Î·ı   iÎÎfiÌfiÌ ’ÎÁı … iÎÎfi Á‹Ω›.
¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰                    23   24                    ¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰

        ±¤Î‰, Ï÷flV¿Îfl fi ¿flΛ...             ’V÷Ή˘ ¿flı ÷˘ … ±ı ⁄_‘ ◊Λ. fiËŸ ÷˘ ±ı‹ fiı ±ı‹ ⁄_‘ ◊Λ fiËŸ.
   ≠ffi¿÷ν — 4. “Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ‹fiı ¿˘¥’HÎ ÿıË‘ÎflÌ
                                ¬Î·Ì ⁄˘·‰Î◊Ì ⁄_‘ fiÎ ◊Λ.
∞‰ÎI‹Î ≠I›ı Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ’HÎ ±¤Î‰, Ï÷flV¿Îfl @›Îflı› ’HÎ fi ¿flΛ,     ≠ffi¿÷ν — Q≤ÿ, ∑…\ ¤ÎÊÎ ±ıÀ·ı Â_ ?
fi ¿flΉΛ ¿ı ¿÷ν ≠I›ı fi ±fi‹˘ÿΛ ±ı‰Ì ’fl‹ „@÷ ±Î’˘.”
                                   ÿÎÿÎlÌ — ∑…\ ±ıÀ·ı Áfl‚ ˢ› ±fiı ‹Úÿ ±ıÀ·ı fi‹˛÷Ή΂Ì.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄fl˘⁄fl »ı. ±Î’HÎfiı ¿˘¥fi˘ ±¤Î‰ ◊Λ, …ı‹
                                ±I›_÷ fi‹˛÷Î‰Î‚Ì Ë˘› I›Îflı Q≤ÿ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı Áfl‚ ¤ÎÊÎ ±fiı
¿ı ±˘ÏŒÁ‹Î_ ÷‹ı ⁄ıÃΠˢ fiı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ±ÎT›˘ ÷˘ ±¤Î‰ ◊Λ,
                                fi‹˛÷Î‰Î‚Ì ¤ÎÊÎ◊Ì ±Î’HÎı ⁄˘·‰_ ±fiı ±ı‰Ì „@÷ ‹Î√‰Ì, ÷˘ ±ı‹
Ï÷flV¿Îfl ◊Λ. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ‹ËŸ ω«ÎflÌfiı ’»Ì ±ıfiı ‹ÎÀı ’V÷Ή˘
                                ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ±ı „@÷ ±Î‰Âı. ¿Ã˘fl ¤ÎÊÎ ⁄˘S›Î fiı ÿÌ¿flÎfiı ¬flÎ⁄
¿fl‰˘ Ωı¥±ı ¿ı ±Î‰_ fi ◊‰_ Ωı¥±ı.
                                ·ÎB›_ ÷˘ ÷ıfi˘ ’V÷Ή˘ ¿fl‰˘. ±fiı ÿÌ¿flÎfiı› ¿ËÌ ÿı‰_ ¿ı “Ë_ ‹ÎŒÌ
   ±Î Ï÷flV¿Îfl◊Ì ¿˘¥ ÿËÎÕ˘› »^ÀΛ fiËŸ. ±ı‹Î_ ÷˘ fi›Î˝ ‰ıfl   ‹Î√_ »\_. ˉı ŒflÌ ±Î‰_ fiËŸ ⁄˘·_.” ±Î … ‰ÎHÎÌ Á‘Îfl‰Îfi˘ flV÷˘
⁄_‘Λ. √‹ı ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı ÁËı… Ï÷flV¿Îfl ËÂı, ±Î Ïfi∞˝‰ ΩıÕı Ï÷flV¿Îfl  »ı ±fiı “±Î” ±ı¿ … ¿Î"·ı… »ı.
ËÂı ÷˘› ÷‹ı »^À˘ fiËŸ. ±ıÀ·ı ¿˘¥fi˘ ÁËı… ’HÎ Ï÷flV¿Îfl fiÎ «Î·ı.
±fiı F›Î_ Á‘Ì ¿˘¥fiı ‹ÎÀı Ï÷flV¿Îfl ˢ› ÷˘ ‰Ì÷flÎ√ fiÎ ◊‰Î›. ±ı       ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ¿Ã˘fl ¤ÎÊÎ fiı ÷_÷Ì·Ì ¤ÎÊÎ ±fiı Q≤ÿ÷Î fiı
÷˘ ‰Ì÷flÎ√ ◊‰_ ’ÕÂı, ÷˘ »^ÀΛ !!                 ∑…\÷Î ±ı ¤ıÿ Â_ ?
       ¿Ã˘fl-÷_÷Ì·Ì ¤ÎÊÎ fi ⁄˘·Î›...               ÿÎÿÎlÌ — CÎHÎÎ_ ¿Ã˘fl ¤ÎÊÎ ⁄˘·ı »ıfiı ¿ı, “÷_ fiηΛ¿ »ı,
   ≠ffi¿÷ν — 5. “Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ‹fiı ¿˘¥’HÎ ÿıË‘ÎflÌ     ⁄ÿ‹Î »ı, «˘fl »ı.” …ı ÂOÿ˘ ±Î’HÎı ÁÎ_¤Y›Î fiΠˢ›fiı ! ¿Ã˘fl
∞‰ÎI‹Î ÁÎ◊ı @›Îflı› ’HÎ ¿Ã˘fl ¤ÎÊÎ, ÷_÷Ì·Ì ¤ÎÊÎ fi ⁄˘·Î›, fi    ⁄˘·fiÌ ÁÎ◊ı ±Î’HÎ_ xÿ› V÷_Ϥ÷ ◊¥ Ω›. ±ı ¿Ã˘fl ¤ÎÊÎ …flοı
⁄˘·Î‰Î› ¿ı ⁄˘·‰Î ≠I›ı fi ±fi‹˘ÿΛ ±ı‰Ì ’fl‹ „@÷ ±Î’˘.” ¿˘¥    Ï≠› fiÎ ’Õı. ∂·À<_ ‹fi‹Î_ ⁄Ë ◊Λ ¿ı ±Î‰_ @›Î_◊Ì ±Î ’λ\_ !! ¿Ã˘fl
¿Ã˘fl ¤ÎÊÎ, ÷_÷Ì·Ì ¤ÎÊÎ ⁄˘·ı ÷˘ ‹fiı Q≤ÿ, ∑…\ ¤ÎÊÎ ⁄˘·‰ÎfiÌ    ¤ÎÊÎ, ±ı ±Ëo¿ÎflÌ Ë˘›.
„@÷ ±Î’˘.
                                    ±fiı ÷_÷Ì·Ì ¤ÎÊÎ ±ıÀ·ı Â_ ? V’‘ν‹Î_ …ı‹ ÷_÷ ˢ› »ıfiı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ¿Ã˘fl ¤ÎÊÎ fiÏË ⁄˘·‰Ì Ωı¥±ı. ¿˘”¿fiÌ ΩıÕı ¿Ã˘fl   “Ωı ‹ıÓ ¿ı‰Ì ÁflÁ flÁ˘¥ ⁄fiÎ‰Ì ±fiı ±ıfiı ÷˘ ±Î‰Õ÷Ì … fi◊Ì.” ±ı‰_
¤ÎÊÎ ⁄˘·Ì √›Î fiı ÷ıfiı ¬flÎ⁄ ·ÎB›_ ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiÌ w⁄w‹Î_ ¿Ëı‰_  ÷_÷ı «œı, V’‘ν‹Î_ «œı. ±ı ÷_÷Ì·Ì ¤ÎÊÎ ⁄Ë ¬flÎ⁄ ˢ›.
¿ı, “¤Î¥, ‹ÎflÌ ¤Ò· ◊¥ √¥, ‹ÎŒÌ ‹Î√_ »\_” ±fiı w⁄w‹Î_ fiÎ ¿Ëı‰Î›
±ı‰_ ˢ› ÷˘ ’»Ì ±_ÿfl ’V÷Ή˘ ¿fl‰˘ ¿ı ¤Î¥, ±Î‰_ fiÎ ⁄˘·Î›.       ¿Ã˘fl fiı ÷_÷Ì·Ì ¤ÎÊÎ ⁄˘·Î› fiËŸ. ¤ÎÊÎfiÎ ⁄‘Î … ÿ˘Ê˘, ±Î
                                ⁄ı ÂOÿ˘‹Î_ ±Î‰Ì Ω› »ı. ±ıÀ·ı fi‰flÎÂfi˘ ÀÎ¥‹ ±Î‰ı ÷˘ “ÿÎÿÎ
   ≠ffi¿÷ν — ±fiı ŒflÌ Ï‰«Îfl ¿fl‰˘ Ωı¥±ı ¿ı ±Î‰_ fiÎ ⁄˘·Î›.
                                ¤√‰Îfi” ’ÎÁı ±Î’HÎı „@÷±˘ ‹Î√ ‹Î√ ¿fl‰Ì. ¿œo√ ⁄˘·Î÷_ ˢ›
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı ω«Îfl ¿fl‰˘ Ωı¥±ı fiı ’V÷Ή˘ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı.  ÷˘ ±ıfiÌ ≠Ï÷’ZÎÌ Â„@÷ ‹Î√‰Ì ¿ı ‹fiı © ‰ÎHÎÌ ⁄˘·‰ÎfiÌ Â„@÷
¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰                     25  26                      ¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰

±Î’˘, V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ ⁄˘·‰ÎfiÌ Â„@÷ ±Î’˘, Q≤ÿ-∑…\ ¤ÎÊÎ       ¿Λ, ‹ÎÀı ±ı «ıWÀÎ ⁄‘Ì. ¿Î›Î◊Ì fiÎ ◊Λ ±ı «ıWÀα˘ fiÏË. @›Îflı¿
⁄˘·‰ÎfiÌ Â„@÷±˘ ±Î’˘. ±Î‰_ ‹ÎB›Î ¿fl‰_. V›Îÿ˚‰Îÿ ‰ÎHÎÌ ±ıÀ·ı    ±Î ≥E»Î±˘ ◊Λ, ‹fi‹Î_ ω«Îfl ◊Λ, ’HÎ «ıWÀα˘ fiÎ ◊›ı·Ì ˢ›.
¿˘¥fiı ÿ—¬ fiÎ ◊Λ ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ.                   ω«Îfl Á_⁄_‘Ì ÿ˘Ê˘ ±ı ‹fifiÎ_ !
      ... Ïfiω˝¿Îfl flËı‰ÎfiÌ Â„@÷ ±Î’˘ !               “‹fiı Ïfifl_÷fl Ïfiω˝¿Îfl flËı‰ÎfiÌ Â„@÷ ±Î’˘.” ±ÎÀ·_ ÷‹Îflı
   ≠ffi¿÷ν — 6. “Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ‹fiı ¿˘¥ ÿıË‘ÎflÌ ∞‰ÎI‹Î
                                 “ÿÎÿΔ ’ÎÁı ‹Î√‰Îfi_. “ÿÎÿΔ ÿÎfiırflÌ »ı.
≠I›ı VhÎÌ-’fl<Ê ±√fl fi’_Á¿, √‹ı ÷ı Ï·_√‘ÎflÌ Ë˘›, ÷˘ ÷ıfiÎ Á_⁄_‘Ì           flÁ‹Î_ ·O‘’b_ fi ¿flΛ...
Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ’HΠωʛ-ω¿Îfl Á_⁄_‘Ì ÿ˘Ê˘, ≥E»Î±˘, «ıWÀα˘, ω«Îfl
                                    ≠ffi¿÷ν — 7. “Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ‹fiı ¿˘¥’HÎ flÁ‹Î_ ·O‘’b_
Á_⁄_‘Ì ÿ˘Ê˘ fi ¿flΛ, fi ¿flΉΛ ¿ı ¿÷ν ≠I›ı fi ±fi‹˘ÿΛ ±ı‰Ì
’fl‹ „@÷ ±Î’˘. ‹fiı Ïfi_fl÷fl Ïfiω˝¿Îfl flËı‰ÎfiÌ ’fl‹ „@÷ ±Î’˘.”    fi ¿flΛ ±ı‰Ì „@÷ ±Î’˘. Á‹flÁÌ ¬˘flο ·ı‰Î› ±ı‰Ì ’fl‹ „@÷
                                 ±Î’˘.”
   ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÌ ƒ„WÀ ⁄√Õı ÷˘ ÷fl÷ … ‹ËŸ ÷‹Îflı “«_ÿ¤Î¥”
fiı ¿Ëı‰_, “±Î‰_ fiΠˢ›. ±Î‰_ ±Î’HÎfiı ¢¤ı fiËŸ. ±Î’HÎı ¬ÎfiÿÎfi      ÿÎÿÎlÌ — ±Î …‹÷Ì ‰¬÷ı ÷‹fiı ±‹¿ … Âο, À΋ıÀÎfi_ …
@‰Î"Ï·ÀÌfiÎ »Ì±ı. …ı‰Ì ±Î’HÎÌ ⁄ıfi ˢ› »ı, ±ı‰Ì ±ı ⁄ÌΩfiÌ ⁄ıfi    √‹ı, ÷ı ÷‹fiı ŒflÌ ›Îÿ ±ÎT›Î ¿flı ÷˘ ·O‘’b_ ◊›_ ¿Ëı‰Î›. À΋ıÀÎ
ˢ› ! ±Î’HÎÌ ⁄ıfi µ’fl ¿˘¥fiÌ ƒ„WÀ ¬flÎ⁄ ◊Λ ÷˘ ±Î’HÎfiı ¿ıÀ·_    …‹‰Îfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ŒflÌ ›Îÿ fiÎ ±Î‰‰_ Ωı¥±ı. fiËŸ ÷˘
ÿ—¬ ◊Λ ! ±ı‰_ ⁄ÌΩfiı ÿ—¬ ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ ? ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı ±Î‰_   ±Î’HÎÌ Â„@÷ ⁄‘Ì ·O‘’HÎ΋Î_ …÷Ì flËı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı
¢¤ı fiÏË.” ±ıÀ·ı ƒ„WÀ ⁄√Õı ÷˘ ’V÷Ή˘ ¿fl‰˘.            “…ı ±Î‰ı ±ı ‹fiı ¿⁄Ò· »ı.” ·O‘’b_ ¿˘¥ Ω÷fi_ fiËŸ ˢ‰_ Ωı¥±ı.
                                 ◊΂̋Î_ …ı …‹‰Îfi_ ±Î‰ı, flÁ-fl˘À·Ì ±Î‰ı ÷˘ flÁ-fl˘À·Ì ÏfiflÎ_÷ı
   ≠ffi¿÷ν — «ıWÀα˘, ±Îfi˘ ±◊˝ Â_ ?
                                 ¬Î‰Ì. ¿˘¥ Ω÷fi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ’HÎ …ı ±Î‰ı ÷ı “±ı@ÁıMÀ” ¿fl‰Îfi_, ’ı·_
   ÿÎÿÎlÌ — ÿıËfiÌ Ïø›Î ¿fl÷˘ ˢ› fiı Œ˘ÀÎ ’Õı. ±ı ⁄‘Ì «ıWÀα˘  ⁄Ì…\_ ›Îÿ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ.
¿Ëı‰Î›. ÷‹ı ‹U¿flÌ ¿fl÷Πˢ ±ı «ıWÀÎ ¿Ëı‰Î›. ±Î‹ ËÁ÷Πˢ› ±ı
                                    ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ±Î Á‹flÁÌ ±ıÀ·ı ?
«ıWÀÎ ¿Ëı‰Î›.
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ¿˘¥fiÌ ËÎ_ÁÌ µÕΉ‰Ì, ¿˘¥fiÌ À̬‚ ¿fl‰Ì       ÿÎÿÎlÌ — Á‹flÁÌ ±ıÀ·ı ‰ıœ‹Ì, ÿ΂, ¤Î÷, Âο ⁄‘_ … ¬Î‰,
±ı «ıWÀα˘ ?                           ’HÎ ±ı¿·Ì ‰ıœ‹Ì … Ã˘¿ Ã˘¿ fiÎ ¿flΛ.
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Ì ⁄Ë Ω÷fiÌ «ıWÀα˘ »ı.                 ±fiı ±Î ·˘¿˘ √‚’HÎ »˘Õı »ı. ÷ı √‚’HÎ ÷ı‹fiÌ ’fl ÿΉ˘
                                 ‹Î_ÕÂı. ±ı Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ‹ÎflÌ ΩıÕı ÷Îflı Â_ »ı ? ’ÎÕÎfiı ‰Î_¿ı ’¬Î·Ìfiı
   ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î ωʛ Á_⁄_‘Ì «ıWÀα˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı »ı ?
                                 Õ΋ ! ±S›Î, ∞¤fiı ÷˘ «˘ÓÀÌ ’ÕÎ÷_ ËÂı ? ‰Î_¿ ’ÎÕÎfi˘ »ı. ’ÎÕÎfi˘
   ÿÎÿÎlÌ — ωʛfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ÿıË …ı …ı ¿Î›˘˝ ¿flı ±ıfi˘ Œ˘À˘ ·¥  ‰Î_¿ ±ıÀ·ı ±iÎÎfi÷Îfi˘ ‰Î_¿.
¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰                      27   28                     ¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰

   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ Á‹flÁÌ ¬˘flο ±ıÀ·ı Â_ ? ±ı‹Î_ Áfl¬˘ ¤Î‰     ±ıÀ·ı ⁄‘_ “±ı@ÁıMÀıÕ”. ±˘»Î‰kÎÎ ≠‹ÎH΋Î_, ’HÎ ⁄‘_ ±ı¿ÁıMÀıÕ.
¿ı‰Ì flÌ÷ı ’Õı »ı ?
                                     ≠ffi¿÷ν — Á‹flÁÌ ¬˘flο ±fiı iÎÎfi ±ı ⁄ıfiı ¿o¥ ¿fiı¿Âfi »ı ?
   ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ÎflÎ ·˘¿˘fiÌ fiÎ÷ ˢ›, ±ı‹Î_ …ı …‹‰Îfi_ ⁄fiΉıfiı,   iÎÎfifiÌ ΩB≤Ï÷‹Î_ Á‹flÁÌ ¬˘flο fiΠˢ› ÷ı fiÎ ·ı‰Î› ?
÷ı ÷‹ÎflÌ “fiÎ÷”fiı Á‹flÁÌ ·Î√ı ±ı‰˘ ¬˘flο ⁄fiΉı. ±fiı ⁄ÌΩfiı
÷‹ÎflÌ “fiÎ÷”fi_ ¬‰ÕΉı, ÷ıfiı Á‹flÁÌ fiÎ ·Î√ı. ÷‹ı ·˘¿˘ ‹fl«_-⁄fl«_       ÿÎÿÎlÌ — Á‹flÁÌ ¬˘flο ‹ÎÀı ÷˘ ±ı‰_ »ıfiı ¿ı ±Î’HÎÎ
±˘»\_ ¬Î‰ÎfiÎ. Á‹flÁÌ ¬˘flο ±ıÀ·ı ÿflı¿ iÎÎÏ÷fi˘ …\ÿ˘ …\ÿ˘ ˢ›.    ‹ËÎI‹Î±˘fiı F›Î_ “T›‰„V◊÷” ±ÎT›_, I›Î_ ’»Ì @›Î_ ±Î’HÎfiı {CÎÕ˘
Á‹flÁÌ ¬˘flο ±ıÀ·ı ÀıVÀd·, ÀıVÀ‰Î‚_ ŒÒÕ. ‹fl«_ ‰‘Îflı fiËŸ, Œ·Îb_   »ı ? ±Î ÷˘ ⁄ËÎflfiÎ_ ·˘¿˘fiı ¿Ëı·_ »ı ±fiı ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘fiı …flÎ
‰‘Îflı fiËŸ, ⁄‘_ Áfl¬Î ≠‹ÎH΋Î_ fiάı·Ì ‰V÷. ¿ıÀ·Î_¿ ¿Ëı »ı, “Ë_    ±ıÀ·_ ω«Îfl‹Î_ ÷˘ ±Î‰ıfiı ¿ı Á‹flÁÌ ¬˘flο ⁄fiı ±ıÀ·˘ ·ı‰˘ Ωı¥±ı.
÷˘ ÿÒ‘ ±ı¿·_ ’Ìfiı ’ÕÌ flËÌÂ.” I›Îflı Á‹flÁÌ ¬˘flο fiÎ ¿Ëı‰Î›.     Ë_ ¿Ë_ ¿ı, “¤¥, …flÎ ‹fl«_ ·Î‰˘ Ωı¥±ı ±fiı ’λ˘ ¿Ë_ ±ı ¬fl˘ ¿ı
Á‹flÁÌ ±ıÀ·ı » ≠¿ÎflfiÎ flÁ ¤ı√Î ¿flÌfiı ¬Î‰ ÁÎflÌ flÌ÷ı, ÀıVÀe·      µ‘flÁfiÌ ÿ‰Î ¿fl<_ »\_ ! ’»Ì ÿ‰Î ±ıfiÌ ◊Λ ÷ı› “Ωb_”, “¿ÎflHÎ ¿ı
flÌ÷ı ¬Î‰Î. ¿Õ‰_ fiÎ ¬‰Î› ÷˘ ¿Îflı·Î_ ¬Î‰, ¿o¿˘ÕÎ ¬Î‰, ‹ı◊Ì ¬Î‰    ≠¿ÚÏ÷ »ıfiı !”
’HÎ ¿Õ‰_ ˵ ·ı‰_ Ωı¥±ı. ÷ı ¿Õ‰_ fi◊Ì ·ı÷Î, ÷ı ⁄‘Î fl˘√ ∂¤Î ◊Λ            ≠¿ÚÏ÷fiÎ √HÎοÎfl-¤Î√οÎfl !
»ı. ÷ı◊Ì ’»Ì “@‰ÌfiÎ¥fi” ·ı‰Ì ’Õı ! ±ı flÁ ±˘»˘ ·ı ±ıÀ·ı ±Î
µ’ÎÏ‘ ◊Λ »ıfiı ‰‚Ì ! ⁄‘Î flÁ˘ ·ı‰Î Ωı¥±ı.                 ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ≠¿ÚÏ÷fiı Á‹flÁÌ Ë˘‰_ Ωı¥±ı ±ı‹ ?
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı flÁ ·ı‰Î ‹ÎÀı ◊¥fiı „@÷ ‹Î√‰ÎfiÌ ¿ı ÿÎÿÎ       ÿÎÿÎlÌ — ≠¿ÚÏ÷ ±ıÀ·ı Â_ ? ÷ıflı √HÎı·Ì «Ì… ÷ıfl◊Ì ¤Î√ı I›Îflı
¤√‰Îfi ! „@÷ ±Î’˘ ¿ı Ë_ Á‹flÁÌ ¬˘flο ·™.              ≠¿ÚÏ÷ ’ÒflÌ ◊Λ. ˉı ¿˘¥±ı ÁkÎflı √HÎı·Ì «Ì…fiı ÷ıfl◊Ì ¤Î√ı ÷˘ Â_
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÷˘ ÷‹Îflı „@÷ ‹Î√‰ÎfiÌ. ÷‹ÎflÌ ¤Î‰fiÎ      ◊Λ ? ±ıÀ·ı ‹ıÓ …\ÿ˘ √HÎοÎfl ¿›˘˝.
Â_ ? Á‹flÁÌ ¬˘flο ·ı‰ÎfiÌ ÷‹ÎflÌ ¤Î‰fiÎ ◊¥ ±ı ÷‹Îfl˘ ’fl<ÊÎ◊˝.         ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÷ıflı √HÎı·Îfiı ÷ıfl◊Ì ¤Î√οÎfl...
±fiı Ë_ „@÷ ±Î’_ ±ıÀ·ı ÷‹Îfl˘ ’fl<ÊÎ◊˝ ◊›˘ ‹…⁄Ò÷ !
                                     ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ¿fḻı ÷˘ ÂıÊ ‰√flfi_ ◊Λfiı !
   ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥’HÎ flÁ‹Î_ ·O‘’b_ fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı, ±ı ’HÎ
⁄flÎ⁄fl »ı ?                                ≠ffi¿÷ν — ±ıfi˘ ÿά·˘ ¿¥ flÌ÷ı ·ı‰Î› ?

   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı ±ıfiı ±ı‹ ÷˘ fiÎ … ·Î√‰_ Ωı¥±ı ¿ı ‹fiı       ÿÎÿÎlÌ — ≠¿ÚÏ÷ ±ıÀ·ı ’Ëı·Î_ …ı ¤Î‰ ¿flı·Î_ »ı, ±ı ÂıfiÎ ±Î‘Îflı
¬ÀΠ‰√fl ⁄Ì…\_ ¤Î‰÷_ fi◊Ì. ¿ıÀ·Î_¿ ¿Ëı »ı ¿ı, “‹fiı √Y›Î ‰√fl fiÎ   ¿ı ⁄ÌΩ …ı ¬˘flο ¬Î‘Î ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı ¤Î‰ ¿›Î˝. ˉı ±ı ¤Î‰ ÷ıflı
ŒÎ‰ı.” I›Îflı ÷̬αı Â_ √fi˘ ¿›˘˝ ? ¿ıÀ·Î_¿ ¿Ëı, “‹fiı √Y›_ ¤Î‰÷_ …  √H›Î. ˉı ±ı ¤Î‰fiı µÕÎÕÌ ÿı‰Î ˢ› ÷˘ ÷ıfiı ÷ıflı ¤Î√Ì fiά̱ı
fi◊Ì.” “÷̬_ ±ı¿·_ … Ωı¥±ı.” ±ı ±Î ⁄‘_ Á‹flÁÌ fiÎ ¿Ëı‰Î›. Á‹flÁÌ    ±ıÀ·ı ∂ÕÌ Ω›. ±fiı fi‰ıÁfl ¤Î‰ µI’Lfi fiÎ ◊‰Î ÿı ±ıÀ·ı ±ı ¬Î÷_
¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰                     29   30                     ¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰

⁄_‘ ◊¥ √›_. fi‰Ì ≥E»Î±˘ »ı fiËŸ ±ıÀ·ı ¬Î÷_ ⁄_‘ ◊¥ √›_. ¬Î÷_     ÷ı µ‘flÁ ◊Λ ±fiı Ë_ fi◊Ì Á˘’ÎflÌ ¬Î÷˘. ‹Îflı fi◊Ì ¿˘¥ «Ì…fiÌ Àı‰.
ÁÌ· ¿fl‰_ Ωı¥±ı.                          ’HÎ ‹Î· ¤flı·˘ I›Îflı ¬‰Î›fiı ?
         ... I›Î_ ≠¿ÚÏ÷fiÌ ÂÒL›÷Î !               ±Î’b_ ±Î “±ø‹ ωiÎÎfi” »ı ! ÷ı ’λ·Ì ±Îÿ÷˘ ’Õı·Ì »ı,
                                 ÷ı◊Ì ◊Λ »ı. ÷ı ±Î „@÷ ‹Î√˘. ’»Ì ·O‘ ¬˘flο ·ı‰Î›, ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘
   ≠ffi¿÷ν — ©ÎI‹Îfi_ iÎÎfi ÷˘ ±ÎM›_. ˉı ±Î ≠¿ÚÏ÷ ÂÒL›÷Îfiı
                                 fi◊Ì ’HÎ ±Î ⁄˘·‰Î◊Ì ¿flÎfl »^ÀÎ ◊Λ »ı.
’΋‰Î ‹ÎÀı ±Î fi‰ ¿·‹˘ ⁄˘·Ì±ı, ÷ı ËıS’ ¿flı »ı ?
                                    ≠ffi¿÷ν — …ı ±Î’HÎÌ ≠¿ÚÏ÷ »ı, Ωı √HÎοÎfl ¿fl¢ ÷˘ ±ı ‰‘Ì
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ◊Λ. …ıÀ·Î±ı √HÎı·_ ±ıÀ·Î±ı ¤Î√‰_. ‹fiı
                                 …Âı. ±ıfiı ¤Î√‰Ì Ωı¥±ı. ≠¿ÚÏ÷fiı ≠¿ÚÏ÷◊Ì ¤Î√‰Ì Ωı¥±ı ÷˘ ±ı
ÕΘ@Àfl ¿Ëı »ı, “±Î ¬ÎΩı.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “ÕΘ@Àfl, ±Î ‰Î÷ ⁄ÌΩ ÿÿafiı   Á‹Ω‰˘.
¿ËıΩı. ±Î ±‹Îfl˘ √HÎοÎfl …\ÿÌ Ω÷fi˘ »ı. ÷ı ‹fiı ¤Î√οÎfl ¿fl‰Î
±Î’ı, ÷ı ÂÌ flÌ÷ı ‹ı‚ ’Õı ?                       ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î ¿·‹ ⁄˘· ⁄˘· ¿flı, ±ı‹Î_ ¤Î√οÎfl ◊Λ
                                 fiı ±˘»\_ ◊¥ Ω›. ±Î‰Ì ¿·‹ ⁄˘·Ì±ı fiËŸ ±ıÀ·ı »˘Õ‰˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’ ÷˘ ±ı ‹fl«_ ‰‘Îflı µ’fl◊Ì ·¥fiı ¤Î√οÎfl
                                 … ∂B›Î ¿fl‰Îfi˘. ±ıÀ·ı ±Î ⁄˘· ⁄˘· ¿fḻı ±ıÀ·ı ±˘»\_ ◊¥ Ω›.
¿fl˘ »˘ ?                             ±ı …ı‹ …ı‹ ⁄˘·Â˘fiı, ÷ı ‹ËŸ …ı ≠¿ÚÏ÷fiÎ …ı √HÎοÎfl ◊›Î »ı, ÷ı
   ÿÎÿÎlÌ — ‹fl«_ ·ı÷Ì ‰¬÷ı Ë_ ⁄‘Îfiı ¿Ë_ »\_ ¿ı ±Î µ‘flÁfiÌ    ÷ÒÀÌ …Âı fiı ±ÎI‹ÎfiÎ √HÎοÎfl ◊Âı fiı ≠¿ÚÏ÷fiÎ ¤Î√οÎfl ◊Âı. ±ıÀ·ı
ÿ‰Î ¿fl<_ »\_ ±fiı µ‘flÁ ◊Λ ÷ı ÿı¬ÎÕ<_ ¿ı Ωı ◊¥fiı µ‘flÁ ?      ±ÎI‹Î ’WÀ ◊÷˘ Ω›. fi‰ ¿·‹˘ flÎ÷Ïÿ‰Á ⁄˘· ⁄˘· ¿fl˘, ÀÎ¥‹
                                 ‹‚ı ÷˘ ! fi‰flΠ‹‚ı ¿ı ⁄˘·‰Ì. ±‹ı ÷˘ ⁄‘Ì ÿ‰Î ±Î’Ì »^À̱ı,
   ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ ¤Î√οÎfl @›Î_ ±ÎT›˘ ?
                                 Á‹…HÎ ’ÎÕÌ »^À̱ı, ’»Ì …ı ¿fl‰_ ˢ› ÷ı...
   ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ¤Î√οÎfl. ‹fl«_ fiÎ ·Ì‘_ ˢ÷fiı ÷˘ ¤Î√οÎfl
                                      ≠I›ZÎ - ’fl˘ZÎ, ∞‰_÷ - Q≤I› ’΋ı·Îfi˘...
’Òfl˘ fiÎ ◊Î÷.
                                    ≠ffi¿÷ν — 8. “Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ‹fiı ¿˘¥ ÿıË‘ÎflÌ ∞‰ÎI‹Îfi˘
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’Ëı·Î_ ≠¿ÚÏ÷‹Î_ …ı ¤›* »ı, ±ı ˉı ’Òfl<_
                                 ≠I›ZÎ ±√fl ’fl˘ZÎ, ∞‰_÷ ±√fl Q≤I› ’΋ı·Îfi˘ ¿˘¥fi˘ Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ
¿fl‰_ »ı.
                                 ’HÎ ±‰Hν‰Îÿ, ±’flΑ, ±Ï‰fi› fi ¿flΛ, fi ¿flΉΛ ¿ı ¿÷ν ≠I›ı
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’Òfl<_ ¿flÌ ·ı‰Îfi_.               fi ±fi‹˘ÿΛ ±ı‰Ì ’fl‹ „@÷ ±Î’˘.”
   ±Î fiÌfl⁄ıfifiı Ë_ ¿Ë_ »\_, “÷‹ı ¿Ëı÷Î_ ˢ ÷˘ Á˘’ÎflÌ ¬™.” ’HÎ     ÿÎÿÎlÌ — ±‰Hν‰Îÿ ±ıÀ·ı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁfiÌ ⁄ËÎfl ±Î⁄w ÁÎflÌ
Á˘’ÎflÌ ¬Î÷Ì ‰¬÷ı ¿Ë_ ¿ı ±Î µ‘flÁ ◊‰ÎfiÌ ÿ‰Î »ı. ÷ı ±ı CÎHÎÌ     ˢ›, ‹˘¤˘ ˢ›, ¿ÌÏ÷˝ ˢ›, ÷ı ±ıfiı ±Î’HÎı ¨‘_ ⁄˘·Ìfiı ÷˘ÕÌ fiάı·_,
Œıfl ÷˘ “fiΔ ¿Ëı ÷˘ flËı‰Î ÿ™ ±fiı ’»Ì ¿Ëı ¿ı, “·˘”, I›Îflı Ë_ ·™.  ±ıfiı ±‰Hν‰Îÿ ¿Ëı‰Î›. ±ıfi_ ¨‘_ ⁄˘·‰_.
¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰                      31   32                    ¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰

   ≠ffi¿÷ν — ±Î‹Î_ ‹flı·Î±˘fiı ’HÎ ±Î’HÎı …ı Z΋ΒfiÎ ¿fḻı       ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îfl˘ ÂOÿ ±ı‰˘ fiÌ¿‚ı ¿ı ’ı·Îfi_ ¿Î‹ ◊¥ Ω›.
»Ì±ı, ±Î’HÎı …ı ¿o¥ Á_⁄˘‘fi ¿fḻı, ±ı ±ıfiı ’ˢӫı ¬fl<_ ?
                                     ≠ffi¿÷ν — ’˙ÿ˚√Ï·¿ ¿ı “Ïfl›·”fiÎ_ ¿S›ÎHÎfiÌ ±Î’ ‰Î÷ ¿fl˘ »˘ ?
   ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ’ˢӫÎÕ‰Îfi_ fi◊Ì. ±ı ‹ÎHÎÁ ‹flÌ √›˘ ±fiı ÷‹ı
                                     ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√·fi_ fiËŸ, ±Î’HÎı ÷˘ “Ïfl›·” ¤HÎÌ Ω› ÷ıfiÌ
±I›Îflı ±ıfiÎ fi΋fiÌ √΂˘ ¤Î_Õ˘, ÷˘ ÷‹ı ¤›_¿fl ÿ˘Ê‹Î_ ’Õ˘. ±Î‹Î_
                                  … …wfl. ’»Ì “Ïfl›·”fiÎ ÁËÎflÎ◊Ì ±Î√‚ ◊¥ Ω›. ±Î “Ïfl›·” ‹‚ı
±ı‰_ ¿Ëı‰Î ‹Î√ı »ı. ±ıÀ·ı ±‹ı fiÎ ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ‹flÌ √›ı·Îfi_ ’HÎ
                                  ÷˘ ’ı·_ “Ïfl·ıÏÀ‰” ‹‚ı … ! ±Î¬Î …√÷fi_ ¿S›ÎHÎ ¿fl˘ ±ı‰Ì ¤Î‰fiÎ
fi΋ fiÎ ÿı‰_. ⁄Î¿Ì ’ˢӫÎՉΠ- fiÎ ’ˢӫÎÕ‰Îfi˘ Á‰Î· fi◊Ì. ¬flÎ⁄
‹ÎHÎÁ ˢ› ±fiı ⁄‘_ ¨‘_ ¿flÌfiı ‹flÌ √›˘, ’HÎ ±ıfi_ ¤ÒÕ_< ’»Ì fiÎ ⁄˘·‰_.
                        _          ¿ı‚‰‰ÎfiÌ. ±ı √ΉΠ¬Î÷fl ⁄˘·‰Îfi_ fiËŸ, ¤Î‰fiÎ ¤Î‰‰Ì. ±Î ÷˘
                                  ·˘¿˘ √ΉΠ¬Î÷fl √Λ, …ı‹ f·˘¿ ⁄˘·÷Πˢ› ±ı‰_.
   ±I›Îflı flΉHÎfi_ ±‰‚_ fi ⁄˘·Î›. ¿ÎflHÎ ¿ı Ë…\ ±ı ÿıË‘ÎflÌ »ı.
±ıÀ·ı ±ıfiı “Œ˘fi” ’Ë˘Ó«Ì Ω›. “flΉHÎ ±Î‰˘ Ë÷˘ fiı ÷ı‰˘ Ë÷˘” ⁄˘·ı,      ≠ffi¿÷ν — ÁΉ fi‰fl˘ ⁄ıÃ˘ ˢ› ÷˘ ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î‰Ì
÷ıfiı ’Ë˘Ó«Ì Ω›.                           ¤Î‰fiÎ ¤Î‰ı ÷˘ ±ı µk΋ ¿Ëı‰Î›fiı ?
   ±Î’HÎÎ ¿˘¥ Á√ΉËηÎ_ ‹flÌ √›ı·Î_ ˢ› ±fiı ÷ıfiÌ ·˘¿˘ Ïfi_ÿÎ      ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë ÁflÁ. ¬flÎ⁄ ¤Î‰ ÷˘ ∂ÕÌ √›Î ! ±ı‹Î_◊Ì
¿fl÷Πˢ›, ÷˘ ±Î’HÎı ‰E«ı fiËŸ ¤‚‰_. ‰E«ı ¤Y›Î ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı     …ıÀ·_ ◊›_ ±ıÀ·_ ¬fl_, ±ıÀ·_ ÷˘ ¿‹Î›Î !
’»Ì ’V÷Ή˘ ¿fl‰˘ ¿ı ±Î‰_ fi ◊‰_ Ωı¥±ı. ¿˘¥ ‹flÌ √›ı·Î ‹ÎHÎÁfiÌ        ≠ffi¿÷ν — ±ı ¤Î‰fiÎfiı Ï‹¿ıÏfi¿· ¤Î‰fiÎ ¿ËÌ Â¿Î› ?
‰Î÷˘ ¿fl‰Ì ±ı ¤›_¿fl √fi˘ »ı. …ı ‹flÌ √›˘ ˢ›, ±ıfiı› ±Î’HÎÎ ·˘¿
÷˘ »˘Õ÷Î fi◊Ì. ±ı‰_ ¿flı ¿ı fiÎ ¿flı ·˘¿˘ ? ÷ı ±ı‰_ fiÎ Ωı¥±ı, ±Î’HÎı     ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. Ï‹¿ıÏfi¿· ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? Ï‹¿ıÏfi¿· ÷˘ ±ı ‰‘Îflı
±ı‰_ ¿Ëı‰Î ‹Î√̱ı »Ì±ı. ±ı‹Î_ ⁄Ë ‹˘À<_ Ωı¬‹ »ı.           ’Õ÷˘ ±ı‹ fiı ±ı‹ ’˘÷Îfiı A›Î·‹Î_ fiÎ flËı fiı ⁄˘S›Î ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘
                                  Ï‹¿ıÏfi¿·Ì !
   ÷ı ‰¬÷ı ’Ëı·Î_fiÎ “±˘’ÌÏfi›fi”◊Ì ±Î ⁄˘·Î¥ …‰Î›. ÷ı ±Î
¿·‹ ⁄˘·÷Î Ω‰, ÷˘ ’ı·Ì ‰Î÷ ⁄˘·Î› ÷˘ ÿ˘Ê fiÎ ⁄ıÁ. ±Î Ëy˘ ’Ì÷Î
                       ı                   ±Î‹Î_ ¿fl‰Îfi_ ¿Â_ fi◊Ì !
…¥±ı ±fiı ⁄˘·÷Î …¥±ı ¿ı “fiÎ ’̉Λ, fiÎ ’̉ÕΉΛ fiı ¿÷ν ≠I›ı        ≠ffi¿÷ν — ±Î‹Î_ ·A›_ »ı ¿ı “‹fiı „@÷ ±Î’˘, „@÷ ±Î’˘”,
fi ±fi‹˘ÿΛ ÷ı‰Ì „@÷ ±Î’˘.” ÷˘ ±ıfiÎ◊Ì ¿flÎfl˘ »^ÀÎ ◊Λ, fiËŸ ÷˘     ÷˘ ±ı‰_ ‰Î_«Ì±ı ÷˘ ±Î’HÎfiı „@÷ ‹‚Ì Ω› ?
’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ √·Î_À ‹Îfl‰Îfi˘ »ı. ±ıÀ·ı ±Î ¤Î‰fiÎ ¤Î‰‰ÎfiÌ.
                                     ÿÎÿÎlÌ — «˘yÁ ! ±Î “iÎÎfiÌ ’fl<Ê”fiÎ ÂOÿ˘ »ı !!
      …√÷ ¿S›ÎHÎ ¿fl‰ÎfiÌ Â„@÷ ±Î’˘ !              ‰ÕÎ≠‘ÎfifiÌ Ï«ßÌ Ë˘› ±fiı ±ËŸ ±Î√‚fiÎ ±ı¿ ‰ı’ÎflÌfiÌ Ï«ßÌ Ë˘›,
   ≠ffi¿÷ν — 9. “Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ‹fiı …√÷¿S›ÎHÎ ¿fl‰Îfi_      ±ı‹Î_ Œıfl fiËŸ ?! ¿ı‹ ⁄˘S›Î fiËŸ ÷‹ı ? ËÎ, ±ıÀ·ı ±Î “iÎÎfiÌ
ÏfiÏ‹kÎ ⁄fi‰ÎfiÌ ’fl‹ „@÷ ±Î’˘, „@÷ ±Î’˘, „@÷ ±Î’˘.”         ’fl<Ê”fi_ »ı. ±Î‹Î_ ⁄Ï© ‰Î’flı ÷˘ ‹ÎHÎÁ √Î_Õ˘ ◊¥ Ω›. ±Î ÷˘ ⁄Ï©
±Î’HÎı ±Î ¿S›ÎHÎfiÌ ¤Î‰fiÎ ¿fḻı, ÷˘ ±ı ¿¥ flÌ÷ı ¿Î‹ ¿flı ?       ⁄ËÎflfiÌ ‰V÷±˘ »ı.
¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰                      33   34                     ¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰

   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±‹·‹Î_ ·Î‰‰Î ‹ÎÀı ±ı‹Î_ ·¬ı·_ »ı, ±ı‰_ ¿fl‰_     ’»Ì ‹fiı ¿Ëı »ı, “±ı „@÷ ¿˘HÎ ±Î’Âı ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “„@÷±˘
’ÕÂı fiı ?                             Ë_ ±Î’ÌÂ.” ÷‹ı ‹Î√˘ ±ı „@÷±˘ ±Î’‰Î ÷ˆ›Îfl »\_. ÷‹fiı ’˘÷Îfiı
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±Î ‰Î_«‰Îfi_ …. ±‹·, ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ±Î‰Ì …Âı.
                                  ‹Î√÷Î … fiÎ ±Î‰Õı, I›Îflı ‹Îflı ±Î‰Ì flÌ÷ı Â̬‰‰_ ’Õı ¿ı ±Î‰Ì flÌ÷ı
                                  „@÷ ‹Î√Ωı. fiÎ Â̬‰‰_ ’Õı ? …\±˘ fiı, ±Î Â̬‰ÎÕu_ … »ı fiı
±ıÀ·ı ±Î «˘’ÕÌ ÷‹Îflı ΩıÕı fiı ΩıÕı ‹Ò¿‰Ì ±fiı ‰Î_«‰Ì fl˘…. ÷‹fiı
                                  ⁄‘_ ? ±Î ‹Îfl<_ Â̬‰ÎÕı·_ … »ı fiı ? ±ıÀ·ı ±ı Á‹∞ √›Î, ’»Ì
⁄‘_ ±Î‹Î_fi_ iÎÎfi ±Î‰ÕÌ …Âı. ±Î fl˘… ‰Î_«÷Î_ ‰Î_«÷Î_ ±ıfiÌ ≠ı„@ÀÁ
                                  ¿Ëı »ı ±ÎÀ·_ ÷˘ ◊Λ, ±Î‹Î_ ⁄‘_ ±Î‰Ì √›_ !
◊¥ …Âı. ÷ı w’ ◊¥ …¢. ±Î…ı ±ı‰_ fiÎ ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î‹Î_ ‹fiı
Â_ ŒÎ›ÿ˘ ◊›˘ ! ’HÎ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ÷‹fiı “±ı@{ı@À” ◊¥ …Âı.           ±Î ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì ÷‹Îflı. ÷‹ı …flΛ ¿fl¢ fiËŸ. ÏfiflÎ_÷ı fl˘…fiÎ
   ±Î „@÷ ‹Î√‰Î◊Ì ’»Ì ±ıfi_ Œ‚ ±Î‰Ìfiı ∂¤_ flËıÂı         ¿fl÷Î ⁄ı fl˘À·Ì ‰‘Îflı ¬ÎΩı, ’HÎ ±Î „@÷ ‹Î_√Ωı. I›Îflı ‹fiı ¿Ëı
‰÷˝fi‹Î_. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ’ÎÁı „@÷±˘ ‹Î√‰ÎfiÌ. ±fiı     »ı, “±ı ‰Î÷ ‹fiı √‹Ì.”
’Îfl ‰√flfiÌ ±fi_÷Ì Â„@÷ »ı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ’ÎÁı, …ı ‹Î√˘ ±ı ‹‚ı        ≠ffi¿÷ν — ’Ëı·Î_ ÷˘ ±ı … Â_¿Î ˢ› ¿ı „@÷ ‹Î√ı ÷˘ ‹‚ı
±ı‰Ì ! ±ıÀ·ı ±Î ‹Î√‰Î◊Ì Â_ ◊Âı ?                  ¿ı fiËŸ ?
   ≠ffi¿÷ν — „@÷ ‹‚Âı !                       ÿÎÿÎlÌ — ±ı … Â_¿Î ¬˘ÀÌ Ã›Î˝ ¿flı. ˉı ±ı „@÷ ‹ÎB›Î ¿flı »ı
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±Î ’΂‰ÎfiÌ Â„@÷ ±Î‰Âı fiı I›Îflı ’»Ì ’‚ÎÂı.    fiı ! ±ıÀ·ı ±ı ÷‹Îflı „@÷ ‹ËŸ µI’Lfi ◊›Î ’»Ì ±ı „@÷ … ¿Î›˝
±ı ±ı‹ fiı ±ı‹ fiËŸ ’‚Λ. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ±Î „@÷ ‹Î√ ‹Î√        ¿flΉÂı. ÷‹Îflı ¿fl‰Îfi_ fiËŸ. ÷‹ı ¿fl¢ ÷˘ ≥√˘≥{‹ ‰‘Ì …Âı. “Ë_
¿fl‰ÎfiÌ. ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì, ·A›_ »ı ±ı‰_ ±ı¿ÿ‹ ◊Λ fiËŸ ±fiı                        _
                                  ¿fl‰Î …™ »\_ fiı ’»Ì ◊÷_ fi◊Ì” ±ı‰_ ◊Âı ’λ\. ±ıÀ·ı ’ı·Ì „@÷ ‹Î√˘.
±ı ◊Âı ’HÎ fiËŸ. ÷‹ÎflÎ◊Ì …ıÀ·_ ◊Λ ±ıÀ·_ ΩHΉ_ ¿ı ◊Λ »ı fiı        ≠ffi¿÷ν — ±Î fi‰ ¿·‹˘‹Î_ ±Î’HÎı „@÷±˘ ‹Î√̱ı »Ì±ı
±ÎÀ·_ fi◊Ì ◊÷_, ÷ıfiÌ Z΋Π‹Î√‰Ì. ±fiı ΩıÕı ΩıÕı ±Î „@÷       ¿ı ±Î‰_ fi ¿flΛ, fi ¿flΉΛ ¿ı fi ±fi‹˘ÿΛ, ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘
‹Î√‰ÎfiÌ ±ıÀ·ı „@÷ ‹‚Âı.                      ¿ı ¤Ï‰W›‹Î_ ±Î‰_ fi ◊Λ ±ıfiÎ ‹ÎÀı ±Î’HÎı „@÷±˘ ‹Î_√̱ı »Ì±ı
         „@÷ ‹Î_√Ì ÁΑ˘ ¿Î‹ !              ¿ı ’»Ì ±Î’HÎı ’λ·_ ¿flı·_ ‘˘‰Î¥ Ω› ±ıfiÎ_ ‹ÎÀı »ı ±Î ?
   ±ı¿ ¤Î¥fiı ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı ±Î fi‰ ¿·‹˘‹Î_ ⁄‘_ ±Î‰Ì √›_. ±Î‹Î_      ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‘˘‰Î› ±fiı „@÷ µI’Lfi ◊Λ. „@÷ ÷˘ »ı …,
¿Â_ ⁄Î¿Ì flÎA›_ fi◊Ì. ÷‹ı ±Î fi‰ ¿·‹˘ fl˘… ‰Î_«Ωı !” ’»Ì ±ı ¿Ëı    ’HÎ ±ı ‘˘‰Î‰Î◊Ì ±ı „@÷ T›@÷ ◊Λ. „@÷ ÷˘ »ı … ’HÎ T›@÷
»ı, “’HÎ ±Î ◊Λ fiËŸ.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “Ë_ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì ¿Ëı÷˘, ⁄Y›_.” ◊Λ  ◊‰Ì Ωı¥±ı. ÷ı◊Ì ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÌ ¿Ú’Î ‹Î√̱ı »Ì±ı, ±Î ±‹Îfl_
fiËŸ ±ı‰_ @›Î_ ¿Ë˘ »˘ ? ÷‹Îflı ÷˘ ±ıÀ·_ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı “Ëı ÿÎÿÎ     ‘˘‰Î› ÷˘ „@÷ T›@÷ ◊¥ Ω›.
¤√‰Îfi, ‹fiı „@÷ ±Î’˘.” „@÷ ‹Î_√‰Îfi_ ¿Ë_ »\_. I›Îflı ¿Ëı, “±Î       ≠ffi¿÷ν — ±Î ‰Î_E›_fiı ±ı ⁄‘_, ±ı¿ …⁄fl…V÷ ‰Î÷ »ı ±Î ÷˘.
÷˘ ‹Ω ±Î‰Âı !” ·˘¿˘±ı ÷˘ ¿fl‰Îfi_ Â̬‰ÎÕu_ »ı.            fiÎfi˘ ‹ÎHÎÁı› Á‹∞ Ω› ÷˘ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ±ıfiÌ Á¬‹› Ω›.
¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰                     35   36                     ¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰

   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Î¿Ì Á‹…‰Î …ı‰Ì ‰Î÷ … ±ıfiı ‹‚Ì fi◊Ì. ±Î     ⁄ËÎfl ⁄√Õı·_ »ı ±fiı ±_ÿfl Á‘ÎflÌ flèÎÎ »ı.
’Ëı·Ì ‰¬÷ «˘A¬Ì Á‹…‰Î …ı‰Ì ‰Î÷ ‹‚ı »ı. ˉı ±ı ‹‚ı ±ıÀ·ı
                                    ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı Á_÷˘Ê flËıfiı ±Î’HÎfiı ! ¿ı ¤·ı ±Î ⁄√ÕÌ
µ¿ı· ±Î‰Ì Ω›.
                                 √›_ ÷˘ ⁄√ÕÌ √›_, ’HÎ ±Î fi‰˘ CÎÎHÎ ÷˘ ÁÎfl˘ ◊‰Îfi˘. ±ı¿ CÎÎHÎ
   ±Î fi‰ ¿·‹˘ »ı, ±ı‹Î_ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î’HÎÎ◊Ì …ıÀ·Ì ’‚Î÷Ì     ⁄√Õu˘ ±ı √›˘, ’HÎ fi‰˘ ÁÎfl˘ ◊Âıfiı ? I›Îflı ’ı·Î_ ·˘¿˘ Â_ ¿Ëı »ı ?
ˢ› ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’HÎ fiÎ ’‚Î÷Ì Ë˘›, ÷ıfi˘ ‹fi‹Î_ ¬ıÿ flά‰Îfi˘   “±Î »ı ±ı CÎÎHÎfiı … Á‘Îfl‰˘ »ı.” ±S›Î, ‹ı· »Î·. …‰Î ÿıfiı,
fiËŸ. Œ@÷ ÷‹Îflı ÷˘ ±ı ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ‹fiı „@÷ ±Î’˘. ÷ı „@÷ ¤ı√Ì    ±ËŸ◊Ì. fi‰_›ı ⁄√ÕÌ …Âı. ±Î ÷˘ CÎÎHÎı› √›˘ fiı ÷ı·ı› √›_.
◊›Î ¿flÂı. ±_ÿfl „@÷ …‹ı ◊›Î ¿flÂı. ’»Ì ¿Î‹ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ◊Âı.
                                    ≠ffi¿÷ν — ±I›Îflı ⁄√Õı·_ »ı, ±ıfiÎ …‰Î⁄ÿÎfl ±I›Îflı ±Î’HÎı
±ı ÷˘ ⁄‘Ì fi‰ı› ¿·‹˘ ÁıÀ±’ ◊¥ …Âı, „@÷ ‹Î√¢ ±ıÀ·ı !
±ıÀ·ı ¬Î·Ì ⁄˘·Âı ÷˘› ⁄Ë ◊¥ √›_. ⁄˘S›˘ ±ıÀ·ı „@÷ ‹Î√Ì       fi◊Ì. ±ı √›Î ±‰÷Îflfi_ ’ÏflHÎ΋ »ı.
fiı ±ıÀ·ı „@÷ ‹‚Ì.                           ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±I›Îflı ±Î’HÎı …‰Î⁄ÿÎfl fi◊Ì. ±I›Îflı ±ı ÁkÎÎ
         “¤Î‰fiΔ◊Ì ¤Î‰ÂÏ© !               ⁄ÌΩfiÎ ËÎ◊‹Î_ »ı. …‰Î⁄ÿÎflÌ ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ fiÏËfiı ! ±Î ÷˘
                                 Œfl‰Îfi_ fi◊Ì fiı ËΛ ËΛ Â_ ¿fl‰Î ¿flı »ı ‰√fl ¿Î‹fi˘ ?! ’HÎ I›Î_
   ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ÷˘ ¿èÎ_fiı, ¿ı Ëy˘ ’Ì÷Î_ …¥±ı ’HÎ ±_ÿfl ’ı·_  ÷˘ ’»Ì √fl ‹ËÎflÎ…ı› ¿ËıÂı, “±Î‹ ±ı‰_ fiÏË ◊Λ ÷˘ ’ıÁ‰Î fiËŸ
«Î·÷_ ˢ› ¿ı fi ’̉Λ, fi ’̉ÕΉΛ ¿ı ’Ì÷Î_ ≠I›ı fi ±fi‹˘ÿΛ...    ÿ™.” I›Îflı ’ı·˘ Â_ ¿ËıÂı, “’HÎ ÁÎËı⁄, CÎb_› ‹Îflı ¿fl‰_ »ı ’HÎ ◊÷_
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ±◊˝ ±ıÀ·˘ … ¿ı, “±Î’HÎı ±Î‹Î_    fi◊Ì, ÷ıfiı Â_ ¿fl<_ ?” ±ıÀ·ı ±Î Á‹F›Î ‰√flfi_ Ã˘¿ÎÃ˘¿ «Î·ı »ı.
ÁË‹÷ fi◊Ì” ±ı‰_ ¿Ëı‰Î ‹Î√̱ı »Ì±ı. ±ıÀ·ı »^ÀÎ_ »Ì±ı. ±fiı Ëy˘
                                    ≠ffi¿÷ν — ±Î ÷˘ ’ı·_ ≠¿ÚÏ÷ ±ı¿ÿ‹ ¨‘_-«kÎ_ ¿flÌ fiάıfiı,
F›Îflı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ¬flÌ ’Õı I›Îflı ¬fl<_. ’HΠˉı ±Î’HÎı ±ıfiı ‰‚B›Î
                                 I›Îflı ±ıfiı ±_ÿfl ÁŒ˘¿ıÂfi ◊Λ …⁄fl…V÷.
fi◊Ì, ±ı ±Î’HÎfiı ‰‚B›_ »ı. ±ıfiÌ ‹ÿ÷ ’ÒflÌ ◊Âı ±ıÀ·ı …÷_ flËıÂı
±ı‰_ ¿Ëı‰Î ‹Î√̱ı »Ì±ı. ±ı¿ ⁄Î…\ Ëy˘ ’Ì÷Πˢ› ±fiı ±ı¿ ⁄Î…\       ÿÎÿÎlÌ — ±flı, ±ı ⁄‘_ ±ı‰_ ◊Λ »ı ¿ı ’Î_«-’Î_« ÿËÎÕÎ Á‘Ì
±Î ¤Î‰fiÎ ⁄˘·˘, ÷˘ ’Ì‘ı·_ ∂ÕÌ Ω› fiı ±Î ¤Î‰fiÌ Âw±Î÷ ◊¥ √¥.     ¬Î› fiËŸ. ±S›Î ÷ı √fi˘ ¿˘fi˘, fiı ¿˘fiı ‹Îfl ‹Îfl ¿flı »ı ! ’ıÀfiı Â_
   I›Îflı ·˘¿˘ ¿Ëı ¿ı, “±Î‰˘ ÁÎËı⁄, ±Î‰˘ ÁÎËı⁄”. I›Î_ ’HÎ    ¿fl‰Î ‹Îflı »ı ! √fi˘ ‹fifi˘ ±fiı ‹Îflı »ı ’ıÀfiı. ¿ËıÂı, “¬Îfiı ¿Î fiÏË
‹fi‹Î_ Â_ ˢ› ¿ı “±I›Îflı @›Î_◊Ì ‹Ò±Î ?” F›Îflı ±Î Â_ ¿Ëı »ı ? Ëy˘  ÷QËı.” ÷˘ ±Î Â_ ¿flı Ï⁄«Îfl˘ ?! „@÷ …÷Ì flËıfiı, Ï⁄«ÎflÎfiÌ. ±ıHÎı
’̉ı »ı ’HÎ “±Î fi ˢ‰_ Ωı¥±ı”. ±ıÀ·ı ’ı·˘ ±ı◊Ì ¨‘_ ¿Ëı »ı. ⁄ËÎfl  ¬Î‘_ ˢ› ÷˘ ⁄Ì…\ ¿o¥ ¿Î›˝ ¿flÌ Â¿ı. ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ¿Ëı
“±Î‰˘ ’‘Îfl˘” ¿Ëı »ı, fiı ’λ˘ ‹ËŸ ¿Ëı »ı ¿ı “±Î @›Î_◊Ì ‹Ò±Î ?”   »ı, ’ÎÕÎfiÎ ‰Î_¿ı ’¬Î·Ìfiı Â_ ¿fl‰Î Õ΋ ÿı »ı ?! ‰Î_¿ ’ÎÕÎfi˘ »ı,
÷ı ±ı Á‘flı·_ ⁄√ÎÕı »ı. ±Î’HÎı ⁄√ÎÕı·_ Á‘Îfḻı »Ì±ı.        ‹fifi˘ »ı ±fiı ±Î ’¬Î·Ìfi˘, ÿıËfi˘ Ï⁄«ÎflÎfi˘ Â_ √fi˘ ?!
   ≠ffi¿÷ν — ±Î¬Î “±ø‹ ωiÎÎfi”fiÌ ±Ω›⁄Ì … ±Î »ı ¿ı          ±fiı ⁄ËÎfl ¬_¬ıfl ¬_¬ıfl ¿fl‰Î◊Ì Â_ ÿËÎÕ˘ ‰‚ı ? …ı ±Î’HÎÌ
¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰                      37   38                    ¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰

ÁkÎ΋Î_ … fi◊Ìfiı ! ’»Ì ‰√fl ¿Î‹fiÌ ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿fḻı ±ıfi˘ ¢ ±◊˝ ?       ÿÎÿÎlÌ — ¬fl˘ ’flÊÎ◊˝ … ¤Î‰ »ı. ±Î ⁄Ì∞ ⁄‘Ì Ãı¿ÎHÎÎ ‰√flfiÌ
’HÎ ±_ÿfl ⁄‘˘ ’Ò_Ωı ‰Î‚‰˘ ’Õı, ±_ÿflfi_ ⁄‘_ ‘˘‰_ ’Õı. ±Î ÷˘ ⁄ËÎflfi_  ‰Î÷˘ »ı. ¿÷ν’ÿ ±ı ÷˘ ⁄_‘fi’ÿ »ı ±fiı ±Î ¤Î‰ ±ı »˘ÕΉfiÎfl_ ’ÿ
‘˘¥ fiάı »ı, √_√Î∞‹Î_ Ω› ÷˘› ÿıËfiı {⁄¿˘‚ {⁄¿˘‚ ¿flı. ±S›Î,     »ı. “±Î‹ ¿fl˘, ÷ı‹ ¿fl˘, Œ·Îb_ ¿fl˘”, ÷ı ·˘¿ ⁄_‘ΛÎfiı ±ıfiÎ◊Ì !
ÿıËfiı {⁄¿˘‚Ìfiı Â_ ¿Î‹ »ı ?! ‹fifiı {⁄¿˘‚fiı ! ‹fifiı, ⁄Ï©fiı,
                                          ¤Î‰fiÎ Œ‚ı ±Î‰÷Î ¤‰ı !
Ï«kÎfiı, ±Ëo¿Îflfiı, ±ı ⁄‘Î_fiı, ±_÷—¿flHÎfiı {⁄¿˘‚‰Îfi_ »ı. ±Î‹Î_ ÁÎ⁄
› ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ CÎÎS›˘ fi◊Ì. ’»Ì ⁄√ÕÌ Ω›fiı ¿ı fiÎ ⁄√ÕÌ Ω› ?          ≠ffi¿÷ν — ÷ı F›Îflı ±ı‰˘ ≠Á_√ ⁄fiı ¿ı ±Î’HÎÎ◊Ì ¿˘¥fiÎ
                                  ±Ëo¿Îflfi_ ≠‹ÎHÎ ÿ¤Î›_, ±ı‰Î ≠Á_√ı I›Î_ ±ı ¿·‹ ‰’flΛ ¿ı ¿˘¥ ’HÎ
   fiÎfiÌ ™‹fl ˢ› I›Î_ Á‘Ì ÁÎfl<_ flËı. ’»Ì ÿËÎÕı ÿËÎÕı ⁄√Õı fiı
                                  ±Ë‹˚fi_ ≠‹ÎHÎ fi ÿ¤Î›.. ?
’»Ì ¿«fl˘ ’Õı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Â_ ¿èÎ_ ¿ı ÷ÎflÎ ±Î«Îfl ⁄ËÎfl ‹Ò¿÷˘
Ω ±fiı ±Î ·ı÷˘ Ω. ±Î ⁄‘_ …^à »ı ÷ı ⁄ËÎfl ‹Ò¿÷˘ Ω fiı ±Î ¿·‹˘        ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ÷˘ ±Î’HÎı “«_ÿ¤Î¥”fiı ¿Ëı‰_ ¿ı, “¤Î¥
¤Î‰÷˘ Ω, ÷˘ ±Î‰÷˘ ¤‰ ◊¥ √›˘ µk΋ !                 ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘, ±ıfiı ÿ—¬ ◊›_ ÷ı ⁄ÿ·fiÎ_.” ±fiı ⁄Ì∞ fiÎfiÌ fiÎfiÌ
                                  ⁄Î⁄÷‹Î_ ÷˘ ¤Î_…√Õ fiËŸ ¿fl‰ÎfiÌ. ⁄Î¿Ì ±ı‰_ ±Ë‹˚ ÿ¤Î› ±ı‰Î_
   ≠ffi¿÷ν — ±Î “iÎÎfi” fiÎ ·Ì‘_ ˢ› ±ı ·˘¿˘ ’HÎ ±Î‰Ì flÌ÷ı
                                  ·ZÎH΢ ⁄Ë ¤Îflı fiΠˢ›. ±fiı ◊˘Õ<_¿ ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı
±Î«Îflfi_ Œıfl‰Ì ¿ıfiı ?                       ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΉ‰_.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄‘_› Œıfl‰Ì ¿ı. √‹ı ÷ıfiı ⁄˘·‰ÎfiÌ »^À »ı.       ±Î ÷˘ ¤Î‰fiα˘ ¤Î‰‰ÎfiÌ »ı. Ë…\ ÷˘ ±ı¿ ±‰÷Îfl flè΢fiı,
   ≠ffi¿÷ν — ±‰‚_ ¿o¥ ⁄fiı ÷˘ ±ıfiÌ ’λ‚ ±ı ‘˘¥ fiά‰Î ‹ÎÀı    ÷ı ±Î ¤Î‰fiÎ Œ‚ ±Î’Âı. I›Îflı ÷˘ ¤Î‰fiÎw’ … ◊¥ √›Î Ë¢ ÷‹ı.
±Î ¿·‹˘ ±ı …⁄fl…V÷ µ’Λ »ı.                     …ı‰Ì ¤Î‰fiα˘ ·¬ı·Ì »ı ±ı‰_ … ‰÷˝fi ËÂı, ’HÎ ±Î‰÷ı ¤‰ !
   ÿÎÿÎlÌ — ‹˘À˘ ’fl<ÊÎ◊˝ »ı ±Î ÷˘. ±ıÀ·ı ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ ωiÎÎfi
                                  ±I›Îflı ⁄Ì… fiÎA›_, ±ıÀ·ı Ë‹HÎÎ ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı “·Î‰, ¬˘÷flÌfiı ¬Î¥
±‹ı ¬S·_ ¿›* »ı ±Î. ’HΠˉı ·˘¿˘fiı ‹ËŸ Á‹…HÎ ’Õ‰Ì Ωı¥±ıfiı !    …¥±ı ‹ËŸ◊Ì.” ±ı fiÎ «Î·ı.
±ıÀ·ı ŒflÏ…›Î÷ ¿›* ’»Ì ¿ı ±ÎÀ·_ ÷‹Îflı ¿fl‰Îfi_. ¤·ı Á‹…HÎ fiÎ        ≠ffi¿÷ν — ’ÏflHÎ΋ ±Î ¤‰‹Î_ fiËŸ, ±Î‰÷Î ¤‰‹Î_ ◊Λ ?
’Õı ’HÎ ’Ì Ω fiı !                            ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Ë…\ ±ı¿-⁄ı ±‰÷Îfl flèÎÎ ⁄οÌ. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ±Î
   ≠ffi¿÷ν — ±_ÿflfiÎ fl˘√ ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›.               ⁄Ì… fiά̱ı »Ì±ı, ÷ı ±Î‰÷Î ¤‰ı “„@·›fl” ±Î‰ı. ±Î ÷˘ ⁄Ì…
                                  fiά‰_ ˢ› ÷ıfiı ‹ÎÀı »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›. “ÿÎÿΔ ¿Ëı ¿ı “‰Î_«Ωı” ±ıÀ·ı
‰Î_«‰Îfi_ ±ı¿·_ …. ⁄Ë ◊¥ √›_ ! ±Î ÷˘ ’«Î‰‰Î ‹ÎÀı fi◊Ì. ±Î         ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î Ïfifl_÷fl ±ıÀ·ı F›Îflı F›Îflı ≠Á_√ ⁄fiı ÷ı
÷˘ ’ÕÌ¿<_ ±˘√΂Ìfiı ’Ì ±fiı ’»Ì fl˘Œ◊Ì Œfl‰Î …ı‰_ »ı !         ≠‹ÎHÎı ?
   ≠ffi¿÷ν — ±ı‰Ì ‰Î÷ ¬flÌ ¿ı ¤Î‰ ¿fl‰Î◊Ì ’ÎhÎ÷Î ‰‘ı ?         ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ≠Á_√fiı ±fiı ±Î ¤Î‰‰Îfiı ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì.
¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰                      39   40                     ¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰

≠Á_√fiı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ?! ≠Á_√ ÏfiflΑÎfl »ı Ï⁄«Îfl˘ ! ±fiı ±Î ¤Î‰fiÎ     ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì. ±S›Î, Â_ ¿fl‰Î √Î_ÕÎ ¿Îœı »ı ! ±Î …√÷‹Î_ ⁄‘αı ¿èÎ_
÷˘ ±Î‘ÎflÌ ‰V÷ »ı. ±Î ¤Î‰fiα˘ ÷˘ ΩıÕı ±Î‰fiÎflÌ »ı fiı ≠Á_√       ¿ı, “¿fl˘, ¿fl˘, ¿fl˘”. ±S›Î, ¿fl‰Îfi_ ˢ› … fiËŸ, ΩHΉÎfi_ … ˢ›.
÷˘ …÷˘ flËı‰Îfi˘.                           ±fiı ’»Ì “‹Îflı ±Î‰_ fi◊Ì ¿fl‰_ ±fiı ÷ıfi˘ Ë_ ’V÷Ή˘ ¿fl<_ »\_.” ±ı‹
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ≠Á_√fiÎ ±Î‘Îflı … ±Î ¤Î‰fiÎ ¿flÌ Â¿Î›fiı ?      “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ’ÎÁı ‹ÎŒÌ ‹Î√‰ÎfiÌ. ˉı “±Î fi◊Ì ¿fl‰_” ±ı‰_ ¿èÎ_fiı,
                                  I›Î_◊Ì … ±Î’H΢ ±Ï¤≠Λ …\ÿ˘ ’ÕÌ √›˘. ’»Ì ¿fl÷˘ ˢ› ÷ıfi˘
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ≠Á_√fiı ¿Â_ ·ı‰Îÿı‰Î fiËŸ. ¤Î‰fiÎ ‰V÷ … ΩıÕı    ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’HÎ ±Ï¤≠Λ …\ÿ˘ ’Õu˘ ±ıÀ·ı »^À˘ ! ±Î ‹˘ZÎ ‹Î√˝fi_
±Î‰‰ÎfiÌ. ±Î ≠Á_√ ÏfiflΑÎfl »ı, ±ı …÷˘ flËı‰Îfi˘ »ı. √‹ı ±ı‰˘      flËV› »ı, ÷ı …√÷fiÎ_ ·Z΋Î_ ˢ› fiÏËfiı !
ÁÎfl˘ ≠Á_√ ËÂı ÷˘›ı …÷˘ flËıÂı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı Á_›˘√ ◊›ı·˘ »ı ±fiı
±Î ¤Î‰fiÎ ¤Î‰‰ÎfiÌ »ı. Ë…\ ±ıfi˘ Á_›˘√ Ω‹‰Îfi˘ ⁄Î¿Ì »ı.            ≠ffi¿÷ν — “ÏÕV«Î…˝”‹Î_ … ŒıflŒÎfl ‹Î√ı »ı, ’ÏflHÎ΋‹Î_ ŒıflŒÎfl
                                  ¿fl‰Î ‹Î√ı »ı ±Î ·˘¿˘ ?
   ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ≠Á_√◊Ì …ı ’˘÷ÎfiÎ ¤Î‰ ⁄ÿ·Î› »ı, I›Îflı
±Î ¤Î‰fiÎ ‰Î’flÌfiı ŒflÌ ¤Î‰ Œıfl‰‰Îfi˘fiı ?                   ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ıÀ·ı …√÷fiı ±Î ·ZÎfiÌ ¬⁄fl … fi◊Ì, ±Î
                                  ¤Îfi … fi◊Ì. Ë_ ±ıfiı ±Ï¤≠Λ◊Ì ‹@÷ ¿fl‰Î ‹Î√_ »\_. ±I›Îflı “±Î
   ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ¿o¥ ËıS’ fiÎ ¿flı. ’Ò‰ı˝ …ıÀ·_ ¿flı·_ ˢ›, ±ı  ¬˘À<_ »ı” ±ı‰˘ ÷‹Îfl˘ ±Ï¤≠Λ ⁄ıÁÌ √›˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ’Ëı·Î “±Î ¬fl<_
±I›Îflı ËıS’ ¿flı. ËÎ, ±ı‰_ ⁄fiı ¿ı ◊˘Õ<_ ’Ò‰ı˝ ¿flı·_ ˢ› I›Îflı … ±Î  »ı” ±ı‰˘ ±Ï¤≠Λ Ë÷˘ ±fiı ÷ı◊Ì Á_ÁÎfl ∂¤˘ flè΢ ±fiı ˉı “±ı
¤‰‹Î_ ’λ\_ ±Î¬_ Œflı.                        ¬˘À<_ »ı” ±ı‰˘ ±Ï¤≠Λ ◊›˘, ÷˘ ‹@÷ ◊›˘. ˉı ±Î ±Ï¤≠Λ
   ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ≠Á_√ ÷˘ ±Î√·Î ¤‰fiÎ ¤Î‰ ˢ›, ÷ı …       ⁄ÿ·Î‰˘ fiÎ Ωı¥±ı, ŒflÌ ¿˘¥ ’HÎ Á_Ωı√‹Î_ !
’ÏflHÎ΋ ±Î‰ı ±I›Îflı ?                           ±Î fi‰ ¿·‹˘ fl˘… ⁄˘·Â˘fiı, ÷˘ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ¿˘¥fiÌ ÁÎ◊ı {CÎÕÎ-
   ÿÎÿÎlÌ — ÷ı … ’ÏflHÎ΋ ±Î‰ı. ⁄Ì…\_ fiÎ ±Î‰ı. ¤Î‰ ±ıÀ·ı ⁄Ì…   ÷˘ŒÎfi ¿Â_ fiËŸ flËı. ¿ÎflHÎ ¿ı ’˘÷Îfi˘ ¤Î‰ ÷ÒÀÌ √›˘ »ı. ˉı …ı
±fiı ƒT› ±ıÀ·ı ’ÏflHÎ΋, Õ_Õ<_. ±ı¿ ⁄Î…flÌfi˘ ÿÎH΢ fiάı, ÷˘ ±Î‰Õ<_   “fḻı@ÂfiflÌ” »ı, ±ı‰_ ±ı¿·_ … flèÎ_ »ı. ÷ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±˘»\_ ◊÷_ Ω›.
‹˘À<_ Õ<_Õ<_ ◊Λ !
                                       ‹ËÎI‹Î±˘ ‹ÎÀı, ±ı «Î…˝ ¿ı ÏÕV«Î…˝ ?
    ±Î ¿·‹˘ ÷˘ ¬Î·Ì ⁄˘·‰ÎfiÌ … »ı. fl˘… ¤Î‰fiÎ … ¤Î‰‰ÎfiÌ
                                     ≠ffi¿÷ν — ¤Î‰ ±fiı ¤Î‰fiÎ ±ı ⁄ı ‰E«ı Â_ Œıfl ?
»ı. ±Î ÷˘ ⁄Ì… fl˘’‰Îfi_ »ı. fl˘M›Î ’»Ì F›Îflı Œ‚ ±Î‰ı I›Îflı Ωı¥
·ı‰Îfi_. I›Î_ Á‘Ì ¬Î÷fl fiά‰Îfi_. ⁄οÌ, ±Î ≠Á_√‹Î_ ¿o¥ ±Î‹          ÿÎÿÎlÌ — ±ı «_ÿ¤Î¥‹Î_ ⁄ıµ ±Î‰Ì √›_ ! ’HÎ ¬fl<_ ¿Ëı »ı, ¤Î‰
Œıfl‰‰Îfi_ fi◊Ì ¿Â_›. ±fiı ±Î …ı »ı ±ı …^fi_ »ı ±ı … »ı.         ±fiı ¤Î‰fi΋Î_ ÏÕŒflLÁ »ı.
   ±ıÀ·ı ±Î fi‰ ¿·‹˘ Â_ ¿Ëı »ı ? “Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi, ‹fiı „@÷        ≠ffi¿÷ν — ¤Î‰fiÎ ’ωhΠˢ› ±fiı ¤Î‰ ÷˘ ÁÎfl˘ ’HΠˢ›,
±Î’˘”. ˉı ·˘¿ Â_ ¿Ëı »ı ? “±Î ÷˘ ’‚Λ ±ı‰_ fi◊Ì.” ’HÎ ±Î      ¬flÎ⁄ ’HΠˢ›.
¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰                    41   42                     ¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰

   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ¤Î‰fiÎ ’ωhΠˢ› ±ı‰_ fiËŸ. ¤Î‰fiÎ ÷˘      ‹ËÎI‹Î±˘ ‹ÎÀı ±Î ¤Î‰fiÎ. ‰Î÷ ¬flÌ »ı. ’ı·Î ¤Î‰ ¿Ëı‰Î› ±ı «Î…˝
±’ωhÎfiı› ·Î√ ◊Λ. ¿˘”¿fi_ ‹¿Îfi ⁄Î‚Ì ‹ı·‰ÎfiÌ› ¤Î‰fiÎ ◊Λ     ¿Ëı‰Î›. ±fiı ±Î ÏÕV«Î…˝ ¿Ëı‰Î›, ¤Î‰ fiÎ ¿Ëı‰Î› !
±fiı ¿˘”¿fi_ ‹¿Îfi ⁄_‘Î‰Ì ±Î’‰ÎfiÌ› ¤Î‰fiÎ ◊Λ. ±ıÀ·ı ¤Î‰fiÎ
⁄ıµ ⁄Î…\ ‰’flΛ, ’HÎ ¤Î‰ ±ı «Î…˝ ¿Ëı‰Î› »ı ±fiı ¤Î‰fiÎ ±ı
                                       ¤Î‰, ±ı¿{ı@À ÏÕ{Î¥fi’Ò‰˝¿ !
ÏÕV«Î…˝ »ı.                              ≠ffi¿÷ν — ±Î fi‰ ¿·‹˘ »ı, ÷˘ ±ı fi‰ ¿·‹˘‹Î_ …ı‹ ¿Ëı »ı
   ±Î’HÎfiı …ı ‹ËŸ ◊Λ »ı ¿ı ‹Îflı ±Î ±Î‰_ ¿fl‰ÎfiÎ ¤Î‰ ◊Λ   ±ı … ≠‹ÎHÎı ±‹ÎflÌ ¤Î‰fiÎ »ı, ≥E»Î »ı, ⁄‘_ »ı, ±Ï¤≠Λ◊Ì › »ı.
»ı, ±Î‹ ¿fl‰Îfi_ »ı. ±ı ’HÎ ¤Î‰fiÎ »ı, ±ı ¤Î‰ fi◊Ì. ¬flı¬fl ¤Î‰       ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·Î_ ¿fl÷˘ Ë÷˘ ±ı flÌ÷ı ±ı‰_ ·Î√ı ¬fl<_ ’HÎ ±ı ±ı‰_
÷˘ «Î…˝ ˢ› ÷ı.                         ˢ÷_ fi◊Ì ±Î. ±ı ⁄Î…\ ‰·HÎ »ı ±ı ‰Î÷ fiyÌ. ’HÎ ÷ı ‰·HÎ «˘yÁ
   ±ıÀ·ı ¤Î‰¿‹˝◊Ì ±Î …√÷ ∂¤_ ◊›ı·_ »ı. ±Î’HÎÎ◊Ì ¿˘¥ ’HÎ   ±Î ≠¿Îflı ˢ‰_ Ωı¥±ı. ÏÕ{Î¥fi’Ò‰˝¿ ˢ‰_ Ωı¥±ı. ‰·HÎ ÷˘ ˢ›,
‰V÷ fiÎ ◊Λ, ÷˘ ’HÎ ¤Î‰ ÷˘ flά‰˘ … ±ı‰˘. ±ı ±Î’HÎı I›Î_ ¤Î‰   ÁΑ-Á_L›ÎÁ̱˘fiı ËıflÎfi fiËŸ ¿fl‰ÎfiÌ ≥E»Î ˢ› … fiı ! ’HÎ ÷ı
µÕÎÕÌ ‹ıS›˘ »ı. ⁄ËÎflfiÎ ·˘¿˘fiı ¤Î‰¿‹˝ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı „@÷   ÏÕ{Î¥fi’Ò‰˝¿ ˢ‰_ Ωı¥±ı.
‹Î√‰Ì Ωı¥±ı. …ıfiı …ı Ωı¥÷Ì Ë˘› ±ı ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÌ ’ÎÁı „@÷       ≠ffi¿÷ν — ÏÕ{Î¥fi’Ò‰˝¿ ±ıÀ·ı ¿¥ flÌ÷ı, ÿÎÿÎ ?
‹Î√‰Ì Ωı¥±ı.
                                   ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ …ı ·A›_ »ı ±ı ≠‹ÎHÎı, ±ı¿{ı@ÀfiıÁ. ⁄Î¿Ì ±Î‹
   ≠ffi¿÷ν — ⁄ËÎflfiÎ_ …ı …√÷fiÎ_ ·˘¿˘ »ı, ±ıfiı ±Î „@÷     ÷˘ ÁΑ-Á_÷˘fiı ‹Îflı ËıflÎfi fi◊Ì ¿fl‰Î ±ı‰_ ˢ›, ’HÎ »÷Î_ ±ı ËıflÎfi
‹Î√‰Ì Ωı¥±ı, ÷˘ ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘ …ı „@÷ ‹Î√ı »ı, ¤Î‰fiÎ ¿flı   ¿flı »ı …. ±ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_ »ı ? I›Îflı ¿Ëı, ÏÕ{Î¥fi’Ò‰˝¿ fi◊Ì ±ıfi_. ±ı
»ı ±ı Âı‹Î_ Ω› ?                        ÏÕ{Î¥fi’Ò‰˝¿ ˢ› ÷˘ fiÎ ◊Λ.
   ÿÎÿÎlÌ — ‹ËÎI‹Î±˘ ‹Î√ı »ı, ±ı ÏÕV«Î…˝‹Î_ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı      ≠ffi¿÷ν — ±Î …ı fi‰ ¿·‹˘ »ı ±ı Á‹…’Ò‰˝¿ ∞‰fi‹Î_ ·Î‰‰Ì
¤Î‰fiÎ ⁄ı ≠¿ÎflfiÌ »ı, «Î…˝ ±fiı ÏÕV«Î…˝ ⁄ıµ. …√÷fiÎ T›‰ËÎfl‹Î_    Ωı¥±ı ?
·˘¿˘fiı› ¤Î‰fiΠˢ› ±fiı ±Î’HÎı› ±ËŸ ¤Î‰fiΠˢ›. ’HÎ ±Î
                                   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ ¿Â_ Á‹…’Ò‰˝¿ ·Î‰‰ÎfiÌ fiËŸ. ±‹ı Â_
ÏÕV«Î…˝w’ı »ı ±Î’HÎÌ. ±fiı ±ı‹fiı ÏÕV«Î…˝ fiı «Î…˝ ⁄ıµ w’ı ¤Î‰fiÎ
ˢ›. ’HΠ„@÷ ‹Î√‰Î‹Î_ fi¿ÂÎfi Â_ »ı ?              ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ±Î ±‹ı …ı ⁄˘S›Î »Ì±ı ±ı „@÷ ‹Î√˘ Œ@÷. „@÷
                                ÷‹fiı ±ı@{ı@À ·Î‰Ìfiı ‹Ò¿Ì ÿıÂı. ÷‹Îflı Á‹…’Ò‰˝¿ ¿fl‰Îfi_ fiΠˢ›.
   ≠ffi¿÷ν — ⁄ËÎflfiÎ ·˘¿˘ ±Î „@÷±˘ ‹Î√ı fi‰ ¿·‹˘fiÌ, ÷˘    ±Î ◊Λ … fiËŸ, ‹ÎHÎÁ ¿flÌ Â¿ı fiËŸ. Á‹…’Ò‰˝¿, Ωı Á‹∞fiı ¿fl‰Î
÷ı ¤Î‰ ¿Ëı‰Î› ÷˘ ‹ËÎI‹Î±˘ „@÷ ‹Î√ı ÷ı ¤Î‰ fiÎ ¿Ëı‰Î› ?     Ω›fiı ÷˘ ◊Λ fiËŸ. ¿<ÿfl÷fiı Á˘Ó’Ì ÿı‰Îfi_. ±ıÀ·ı “Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi,
   ÿÎÿÎlÌ — ⁄ËÎflfiÎ ·˘¿˘ ‹ÎÀı ±ı ¤Î‰ ¿Ëı‰Î› ±fiı ±Î’HÎÎ    „@÷ ±Î’˘.” „@÷ ≥ÀÁıSŒ ∂√ı. ’»Ì ±ı@{ı@À ±Î‰ı.
¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰                     43   44                      ¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰

   ⁄Ë ¨«Ì ‰V÷ »ı ±Î. Á‹Ω› fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ⁄Ë ±ı‰_ … !          ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı fi‰ ¿·‹˘ ⁄˘·˘ ±ı …\ÿ_ »ı ±fiı ±Î ÿ˘ÊfiÎ_
                                 ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘ ±ı …\ÿ_ »ı. …ı ÿ˘Ê ◊Λ, ÷ıfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ fl˘…ı› ¿fl‰ÎfiÎ_.
   ÂÎ◊Ì ±ı‰_ Ë_ ⁄˘S›˘ ˢ¥Â ¿ı „@÷ ‹Î_√Ωı, „@÷ ±Î’˘
±ı‹ ? ’˘÷ı ¿flÌ Â¿ı fiËŸ ÏÕ{Î¥fi. ‹Ò‚ ÏÕ{Î¥fi ÂÌ flÌ÷ı ¿flÌ Â¿ı ?!       ±Î ÷˘ ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ·˘¿˘fiÌ ΩıÕı …ı ¬À’À ◊›ı·Ì ˢ›,
±ıÀ·ı ±Î ≥Œı@À »ı. „@÷ …ı ±Î ‹Î_√̱ı »Ì±ı ±ı ¿˘{ »ı ±fiı     ÷ı ±Î fi‰ ¿·‹˘ ⁄˘·ı ±ıÀ·ı ⁄‘Î ∑HÎÎfi⁄_‘ »^ÀÌ Ω›. ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ
±Î‰Âı ≥Œı@À. ÷ı ≥Œı@À ’HÎ ¿˘fiÌ ‹ÎflŒ÷ ±Î‰ı »ı ? ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÌ    »ı, ±ı ⁄Ë ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ ≠Ï÷ø‹HÎ »ı. ±Î fi‰ ¿·‹˘fiÌ ±_ÿfl ±Î¬Î
‹ÎflŒ÷ √˘Ã‰ı·Ì. ≥Œı@À ¤√‰ÎfifiÎ ◊˛ ±Î‰‰Ì Ωı¥±ı.           …√÷fi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ±Î‰Ì Ω› »ı. ÁÎflÌ flÌ÷ı ¿fl˘. ±‹ı ÷‹fiı ÿı¬ÎÕÌ
                                 »^À̱ı, ’»Ì ±‹ı ±‹ÎflÎ ÿı‹Î_ …÷Î_ flËı‰ÎfiÎ fiı !
  ±ıÀ·ı fi‰ ¿·‹˘ ≠‹ÎHÎı „@÷ ‹Î_√ ‹Î_√ ¿flı ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı
… fi‰ ¿·‹˘‹Î_ ’»Ì flËı. fi‰ ¿·‹‹Î_ … flËı ’»Ì, CÎHÎÎ ‰Êı˝.             ‰÷a fi‰ ¿·‹˘ Ï…_ÿ√̤fl ÿÎÿÎfiı !
        …√ Á_⁄_‘˘◊Ì »^À‰Î ‹ÎÀı...               ±ı‰_ »ıfiı, ±Î ¿Î‚fiÎ ÏËÁÎ⁄ı ·˘¿˘fiı „@÷ fiËŸ. ±Î …ıÀ·Ì
                                 „@÷ »ı ±ıÀ·_ … ±ÎM›_ »ı. ±ÎÀ·Ì ¤Î‰fiÎ ¤Î‰Âı, ÷ıfiı ±Î‰÷ı ¤‰
   ≠ffi¿÷ν — ±ı …ı fi‰ ¿·‹˘ ±Î’Ì »ı ±ı ω«Îfl, ‰ÎHÎÌ ±fiı     ‹fiW›’b_ …÷_ fiËŸ flËı ±ıfiÌ √ıflıLÀÌ ±Î’_ »_. fiËŸ ÷˘ ±Î…ı ±ıÓÁÌ
‰÷˝fifiÌ Â©÷Î ‹ÎÀı … ±Î’Ì »ıfiı ?                  À¿Î ‹fiW›’HÎ_ flËı fiËŸ ±ı‰_ ◊¥ √›_ »ı.
   ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ. ±Î‹Î_ …wfl … fi◊Ì. ±ø‹ ‹Î√˝‹Î_ ±ı …wfl        ±Î’HÎı ±Î fi‰ ¿·‹˘ »ıfiı, ±ı‹Î_ ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ ¤Î‰fiα˘ »ı.
… fi◊Ì. ±Î fi‰ ¿·‹˘ ÷˘ ÷‹ÎflÎ ÏËÁÎ⁄ ⁄‘Î ⁄_‘Λı·Î ˢ› ±fi_÷      ⁄‘˘ ±Î¬˘ ÁÎfl ±Î‰Ì Ω›. ±Î fi‰ ¿·‹˘ ±ı ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ±‹ı
±‰÷ÎflfiÎ ⁄‘Î_fiÌ ΩıÕı, ±ı ÏËÁÎ⁄ »^ÀÌ …‰Î ‹ÎÀı ±Î’Ì »ı. «˘’ÕÎ    ’΂÷Î ±Î‰ı·Î, ÷ı ±Î ‹ÒÕÌ »ı. ±ıÀ·ı ±Î ‹Îfl˘ fl˘Ï…_ÿ˘ ‹Î·, ÷ı
«˘A¬Î ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±Î’Ì »ı.                     ⁄ËÎfl ‹Ò@›˘. ‹ıÓ »ı‰Àı ’„O·¿fi_ ¿S›ÎHÎ ◊Λ ±ıÀ·Î ÁÎfl<_. Ïfifl_÷fl
   ±ıÀ·ı ±ı fi‰ ¿·‹˘ »ı ÷ı ⁄˘·Â˘ ±ıÀ·ı ÷Îfl »^ÀÌ …Âı.       ¿ıÀ·Î_› ‰Ê˘˝◊Ì, «Î·ÌÁ-«Î·ÌÁ ‰Ê˝◊Ì ±Î fi‰ ¿·‹˘ ÿflfl˘…ı› ‹ËŸ
·˘¿˘fiÌ ΩıÕı ÷Îfl …ı ⁄_‘Λı·Î »ı, ÷ı ∑HÎÎfi⁄_‘ ÷‹fiı ‹˘ZÎ ¿fl‰Î ÿı÷_  «ÎS›Î … ¿flı »ı. ±ı ’„O·¿ ‹ÎÀı ‹ıÓ ‹Ò@›_.
fi◊Ì. ÷ı ±Î ÷Îfl »^À‰Î ‹ÎÀı fi‰ ¿·‹˘ »ı.                  ≠ffi¿÷ν — ±I›Îflı ÷˘ ±‹ı “Ëı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi, ‹fiı „@÷ ±Î’˘.”
   ±Î ⁄˘S›Î ±ıÀ·ı ÷‹ÎflÎ ±I›Îfl Á‘Ì …ı ÿ˘Ê˘ ◊¥ √›ı·Îfiı, ±ı    ±ı‹ ¿flÌfiı ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı. ÷˘ ±Î fi‰ ¿·‹˘ ±Î’ ¿˘fiı ¿Ëı÷Î Ë÷Î ?
⁄‘Î œÌ·Î_ ◊¥ Ω› ⁄˘·‰Î◊Ì. ±fiı ±Î ÷˘ ’»Ì ±ıfi_ Œ‚ ÷˘ ±Î‰ı ….        ÿÎÿÎlÌ — ±ı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” fiËŸ ˢ›, ÷ı ⁄Ì…\_ fi΋ ËÂı.
⁄‚ı·Ì ÿ˘flÌ …ı‰Î ◊¥ Ω›, ÷ı ±Î‹ ËÎ◊ ¿fḻıfiı, ±ıÀ·ı ±ı ’ÕÌ Ω›.    ’HÎ fi΋ ËÂı …. ÷ı‹fiı … µtıÂÌfiı ¿Ëı÷Î Ë÷Î. ±ı “©ÎI‹Î” ¿Ë˘
                                 ¿ı …ı ¿Ë˘ ÷ı. ±ı ±ı‹fiı … µtıÂÌfiı ¿Ëı÷Î Ë÷Î.
   ≠ffi¿÷ν — ÿ˘Ê˘fiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±‹ı fi‰ ¿·‹˘
‰ÎflÎŒfl÷Ì fl˘… ⁄˘S›Î ¿fḻı ÷˘ ±ı‹Î_ „@÷ ¬flÌ ¿ı ?             øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ ±Î‰Õ<_ ‹˘À<_ ÂÎVhÎ ‰Î_«ı ±fiı ±Î ±ı¿·Ì fi‰
¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰                      45   46                    ¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰

¿·‹˘ ⁄˘·ı, ⁄Ë ◊¥ √›_ ! fi‰ ¿·‹˘‹Î_ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì Â„@÷ ‹Ò¿Ì       I›Î_ … ! ±ı ¤Î‰fiÎ ¤Î‰ı ±ıÀ·ı ’ÒHν ◊‰Î ‹Î_Õı. ¤Î‰fiÎ ÷˘ ±ıÀ·Ì
»ı. ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì √…⁄fiÌ Â„@÷ »ı, ’HÎ ±ı Á‹Ω› fiËŸfiı ! ±ı ÷˘       … ¿fl‰Î …ı‰Ì »ı.
±‹ı Á‹…HÎ ’ÎÕ̱ı I›Îflı Á‹Ω›. fiı ±ÎfiÌ Ï¿o‹÷ Á‹Ω›ı·Ì ¿˘fiı
                                     ËÎ, ‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÌ ±ı¿÷Î◊Ì ⁄˘·˘ ±ı ¤Î‰fiÎ. ‹ÎÀı ±Î
¿Ë_ ¿ı ‹fiı ±Î‰Ìfiı ±ı ¿Ëı ¿ı, “±Î fi‰ ¿·‹˘, ‹fiı ⁄Ë √‹Ì” ±fiı
                                  ¬ÎÁ ¿flΩı. ‹ÎÀı ˉı ÷‹ı fi‰ ¿·‹˘ ÷˘ ¬ÎÁ ¿flΩı. ±Î¬Î ‰Ì÷flÎ√
Á‹…‰Î …ı‰Ì »ı ⁄‘Ì ±Î fi‰ ¿·‹˘.
                                  ωiÎÎfifi˘ ÁÎfl »ı ±Î fi‰ ¿·‹˘ ! ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ-≠I›ÎA›Îfi ⁄‘_
   ±Î fi‰ ¿·‹˘ ±ı ÂÎVh΋Î_ fi◊Ì. ’HÎ ±‹ı …ı ’΂̱ı »Ì±ı fiı    ±ı‹Î_ ±Î‰Ì √›_. ±Î ±Î‰Ì ¿·‹ fiÌ¿‚ı·Ì fiËŸ ¿˘¥ …B›Î±ı. …ı‹
¿Î›‹ ±‹ÎflÎ ±‹·‹Î_ … »ı, ±ı ÷‹fiı ¿fl‰Î ±Î’̱ı »Ì±ı. ±Î ±‹ı      ±Î ⁄˛õ«›˝fi_ ’V÷¿ fiÌ¿‚ı·_ fiËŸ, ±ı‹ ±Î ¿·‹˘› fiËŸ fiÌ¿‚ı·Ì.
…ı‰Ì flÌ÷ı ‰÷a±ı »Ì±ı, ÷ı flÌ÷ı ±Î ¿·‹˘ ·¬Ì »ı. ±Î fi‰ ¿·‹˘      ¿·‹˘ ÷˘ Ωı ‰Î_«ıfiı, ±ı ¤Î‰fiÎ ¤Î‰ıfiı ÷˘ ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥fiÌ ΩıÕı ‰ıfl
≠‹ÎHÎı ±‹Îfl<_ ‰÷˝fi ˢ›, »÷Î_ ±‹ı ¤√‰Îfi fiÎ √HÎÎ¥±ı. ¤√‰Îfi      fiÎ flËı, Á‰˝ ÁÎ◊ı ‹ˆhÎÌ ◊¥ Ω›. ±Î fi‰ ¿·‹˘ ÷˘ ⁄‘Î ÂÎVh΢fi˘
÷˘, ‹ËŸ ¤√‰Îfi »ı ÷ı … ! ⁄οÌ, ‹ÎHÎÁ ±Î‰_ ‰÷a fiΠ¿ı.        ÁÎfl »ı.                     …› Á„E«ÿÎfi_ÿ

    «˙ÿ ·˘¿fi˘ ÁÎfl »ı ±ÎÀ·Î‹Î_. ±Î fi‰ ¿·‹˘ ·¬Ì »ı, ±ı               ©ÎI‹Î ≠I›ı ≠Î◊˝fiÎ
«˙ÿ ·˘¿fi˘ ÁÎfl »ı. ±Î¬Î «˙ÿ ·˘¿fi_ …ı ÿËŸ ˢ› ±ıfiı ‰·˘‰Ì±ı
±fiı ÷ı ‹Î¬HÎ ¿ÎœÌfiı ±Î ‹ıÓ ‹Ò@›_ »ı. ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Î_ ¿ı‰Î ’H›ÂÎ‚Ì    Ëı ±_÷›Î˝‹Ì ’fl‹ÎI‹Î ! ±Î’ ÿflı¿ ∞‰‹Îh΋Î_ Ï⁄flÎ…‹Îfi »˘,
»ı ¿ı Ï·NÀ‹Î_ ⁄ıÃÎ_ ⁄ıÃÎ_ ‹˘Z΋Î_ Ω› »ı. ËÎ, Œ@÷ ËÎ◊ ¿Îœ‰Îfi˘ fiËŸ  ÷ı‹ … ‹Îfl΋Î_ ’HÎ Ï⁄flÎ…ı·Î »˘. ±Î’fi_ V‰w’ ÷ı … ‹Îfl_ V‰w’
⁄ËÎfl ±ıÀ·Ì Âfl÷ !                          »ı. ‹Îfl_ V‰w’ ©ÎI‹Î »ı. Ëı ©ÎI‹Î ¤√‰Îfi ! Ë_ ±Î’fiı
                                  ±¤ıÿ¤Î‰ı ±I›_÷ ¤„@÷’Ò‰˝¿ fi‹V¿Îfl ¿fl_ »\_.
    ±Î fi‰ ¿·‹˘ ÷˘ ˢ› … fiËŸ ¿˘¥ …B›Î±ı. fi‰ ¿·‹˘ ÷˘
                                    ±iÎÎfi÷αı ¿flÌfiı ‹ıÓ …ı …ı ÄÄ ÿ˘Ê˘ ¿›Î˝ »ı, ÷ı Á‰˝ ÿ˘Ê˘fiı
’ÒHν ’fl<Ê … ·¬Ì ¿ı. ±ı ˢ› … fiËŸfiı, ±ı ˢ› ÷˘ ·˘¿˘fi_ ¿S›ÎHÎ
◊¥ Ω›.                               ±Î’fiÌ Á‹ZÎ ΩËıfl ¿fl_ »\_. ÷ıfi˘ xÿ›’Ò‰˝¿ ¬Ò⁄ ’V÷Ή˘ ¿fl_ »\_.
                                  ±fiı ±Î’fiÌ ’ÎÁı Z΋Π≠Î◊* »\_. Ëı ≠¤ ! ‹fiı Z΋Π¿fl˘, Z΋Π¿fl˘,
         ‰Ì÷flÎ√ ωiÎÎfifi˘ ÁÎfl !               Z΋Π¿fl˘ ±fiı ŒflÌ ±ı‰Î ÿ˘Ê˘ fiÎ ¿fl_ ±ı‰Ì ±Î’ ‹fiı „@÷ ±Î’˘,
                                  „@÷ ±Î’˘...
   ±fiı ±Î ¤Î‰fiÎ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı ¿ı‰_ ˢ‰_ Ωı¥±ı ? ‰Î_«÷Ì ‰¬÷ı
ÂOÿıÂOÿ ±Î‹ ÿı¬Î‰˘ Ωı¥±ı. Ωı “÷‹ı ‰Î_«÷Πˢ” ±ı‰_ “ÿı¬Î›” ÷˘      Ëı ©ÎI‹Î ¤√‰Îfi ! ±Î’ ±ı‰Ì ¿Ú’Î ¿fl˘ ¿ı ±‹fiı ¤ıÿ¤Î‰
÷‹ı ⁄Ì∞ …B›Î±ı √Ò_◊Λı·Î fi◊Ì. ±Î ¤Î‰fiÎ ¤Î‰÷Ì ‰¬÷ı ÷‹ı        »^ÀÌ Ω› ±fiı ±¤ıÿ-V‰w’ ≠ÎM÷ ◊Λ. ±‹ı ÷‹Îfl΋Î_ ±¤ıÿ
⁄Ì∞ …B›Î±ı fiΠˢ‰Î_ Ωı¥±ı. ±‹ı ±ı¿ ZÎHÎ ’HÎ ⁄Ì∞ …B›Î±ı       V‰w’ı ÷L‹›Î¿Îfl flË̱ı.
…÷Î_ fi◊Ì. ÷ı ‹Î√˝ ’fl ÷‹Îflı ±Î‰‰_ ’ÕÂı fiı ? …ı …B›Î±ı »Ì±ı       ÄÄ (…ı ÿ˘Ê˘ ◊›Î ˢ› ÷ı ‹fi‹Î_ ΩËıfl ¿fl‰Î)
               fi‹V¿Îflωϑ                                       Ò
                                                       Á_’¿ÛÁhÎ
¯ ≠I›ZÎ “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi”fiÌ ÁÎZÎ̱ı, ‰÷˝‹Îfiı ‹ËÎωÿıË ZÎıh΋Î_               ’ÒF› ÕΘ. fiÌfl⁄Ëıfi ±‹Ìfi ÷◊Î ±ÎM÷’hÎ ÿÌ’¿¤Î¥ ÿıÁÎ¥
 ω«fl÷Î, ÷Ì◊*¿fl ¤√‰Îfi “lÌ ÁÌ‹_‘fl V‰Î‹Ì”fiı ±I›_÷                       ±‹ÿΉÎÿ             ‹_⁄¥
 ¤„@÷’Ò‰˝¿ fi‹V¿Îfl ¿fl<_ »\_.               (40)         ÿÎÿÎ ÿ½fi, 5, ‹‹÷Î’Î¿Û Á˘ÁΛÀÌ,   904-⁄Ì, fi‰Ìfi±ÎÂÎ ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ,
¯ ≠I›ZÎ “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi”fiÌ ÁÎZÎ̱ı ‰÷˝‹Îfiı ‹ËÎωÿıË ZÎıhÎ ÷◊Î            fi‰√ …flÎ÷ ¿˘·ı … fiÌ ’λ‚,       ÿÎÿÎÁÎËı⁄ ŒÎ‚¿ı fl˘Õ, ÿÎÿfl (Áı. flı.),
 ±L› ZÎıh΢‹Î_ ω«fl÷Î “ü ’fl‹ı„WÀ ¤√‰_÷˘”fiı ±I›_÷                µV‹Îfi’flÎ, ±‹ÿΉÎÿ - 380014.     ‹_⁄¥ - 400014.
                                        Œ˘fi—(079)7540408, 7543979      Œ˘fi — (022) 4137616,
 ¤„@÷’Ò‰˝¿ fi‹V¿Îfl ¿fl<_ »\_.                (5)         E-Mail: info@dadabhagwan.org     Mobile : 9820-153953
¯ ≠I›ZÎ “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi”fiÌ ÁÎZÎ̱ı ‰÷˝‹Îfiı ‹ËÎωÿıË ZÎıhÎ ÷◊Î
                                        ±Õη…                 <     ˇ
                                              — ÁÌ‹_‘fl ÁÌÀÌ, Ïh΋_Ïÿfl Á_¿·, ⁄B√Î ’ıÀ˘· ’_’ ’ÎÁı, ±‹ÿΉÎÿ-
 ±L› ZÎıh΢‹Î_ ω«fl÷Î “’_« ’fl‹ı„WÀ ¤√‰_÷˘”fiı ±I›_÷
                                               ¿·˘· ËÎ¥‰ı, ±Õη…, Œ˘fi — (079)3970102-103
 ¤„@÷’Ò‰˝¿ fi‹V¿Îfl ¿fl<_ »\_.                (5)
¯ ≠I›ZÎ “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi”fiÌ ÁÎZÎ̱ı ‰÷˝‹Îfiı ‹ËÎωÿıË ZÎıhÎ ÷◊Î           ‰Õ˘ÿflÎ   — lÌ ›˘√ÌflÎ… ’Àı·, 2, ’fl‹ËoÁ Á˘ÁΛÀÌ, ‹Î_…·’fl,
 ±L› ZÎıh΢‹Î_ ωËfl‹Îfi “÷Ì◊*¿fl ÁÎËı⁄˘”fiı ±I›_÷                       ‰Õ˘ÿflÎ. Œ˘fi — (0265) 644465
 ¤„@÷’Ò‰˝¿ fi‹V¿Îfl ¿fl<_ »\_.                (5)        flÎ…¿˘À   — lÌ ±÷· ‹Î·‘ÎflÌ, ‹Î‘‰≠ı‹ ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ, ‹Î¥ ‹_ÏÿflfiÌ Á΋ı,
¯ “‰Ì÷flÎ√ ÂÎÁfi ÿı‰-ÿı‰Ì±˘”fiı ±I›_÷ ¤„@÷’Ò‰˝¿ fi‹V¿Îfl ¿fl<_ »\_.                11, ‹fiËfl M·˘À, flÎ…¿˘À. Œ˘fi — (0281) 468830, 238925
 (5)                                     Áfl÷     — lÌ Ï‰ß·¤Î¥ ’Àı·, 35, ÂÎ_Ï÷‰fi Á˘ÁΛÀÌ, ·_⁄ı Ëfi‹Îfi fl˘Õ,
¯ “ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì ÂÎÁfi ÿı‰Ì-ÿı‰Ì±˘”fiı ±I›_÷ ¤„@÷’Ò‰˝¿ fi‹V¿Îfl ¿fl<_                ’_«flIfi ÀΉfl ’λ‚, Áfl÷. Œ˘fi — (0261) 8544964
 »\_. (5)
                                        √˘‘flÎ    — lÌ CÎfiU›Î‹ ‰flÌ›Î, ÁÌ-11, ±Îfi_ÿfi√fl Á˘ÁΛÀÌ, ÁΛLÁ
¯ «˘‰ÌÁ ÷Ì◊*¿fl ¤√‰_÷˘fiı ±I›_÷ ¤„@÷’Ò‰˝¿ fi‹V¿Îfl ¿fl<_ »\_. (5)
                                              ¿˘·ı…fiÌ ’λ‚, √˘‘flÎ. Œ˘fi — (02672) 51875
¯ “lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi”fiı ±I›_÷ ¤„@÷’Ò‰˝¿ fi‹V¿Îfl ¿fl<_ »\_.    (5)
¯ ¤fl÷ZÎıhÎı Ëη ω«fl÷Î Á‰˝iÎ “lÌ ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi”fiı Ïfiç›◊Ì             U.S.A.   : Dada Bhagwan Vignan Institue : Dr. Bachu Amin,
                                              902 SW Mifflin Rd, Topeka, Kansas 66606, U.S.A.
 ±I›_÷ ¤„@÷’Ò‰˝¿ fi‹V¿Îfl ¿fl<_ »\_.             (5)               Tel : (785) 271-0869, E-mail : shuddha@kscable.com
¯ “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi”fiÎ Á‰ı˝ “Á‹„@÷‘ÎflÌ ‹ËÎI‹Î±˘”fiı ±I›_÷                     Dr. Shirish Patel, 2659, Raven Circle, Corona, CA 92882
 ¤„@÷’Ò‰˝¿ fi‹V¿Îfl ¿fl<_ »\_.                                Tel. : 909-734-4715, E-mail : shirishpatel@attbi.com

¯ ±Î¬Î ⁄˛õÎ_ÕfiÎ ∞‰‹ÎhÎfiÎ “Ïfl›·” V‰w’fiı ±I›_÷                  U.K.    : Mr. Maganbhai Patel, 2, Winifred Terrace, Enfield, Great
                                              Cambridge Road, London, Middlesex, ENI 1HH, U.K.
 ¤„@÷’Ò‰˝¿ fi‹V¿Îfl ¿fl<_ »\_.                (5)               Tel : 020-8245-1751
¯ “Ïfl›·” V‰w’ ±ı ¤√‰÷˚ V‰w’ »ı …ı◊Ì ±Î¬Î …√÷fiı
                                              Mr. Ramesh Patel, 636, Kenton Road, Kenton Harrow.
 “¤√‰÷˚ V‰w’ı” ÿ½fi ¿fl<_ »\_.               (5)               Tel.:020-8204-0746,E-mail: dadabhagwan_uk@yahoo.com
¯ “Ïfl›·” V‰w’ ±ı ©ÎI‹Î V‰w’ »ı, …ı◊Ì ±Î¬Î …√÷fiı                Canada   : Mr. Bipin Purohit, 151, Trillium Road, Dollard DES
 ©ÎI‹Î V‰w’ı ÿ½fi ¿fl<_ »\_.                (5)               Ormeaux, Quebec H9B 1T3.     Tel. : 514-421-0522
¯ “Ïfl›·” V‰w’ ±ı ÷k‰ V‰w’ »ı, …ı◊Ì ±Î¬Î …√÷fiı                 Africa   : Mr. Manu Savla, PISU & Co., Box No. 18219, Nairobi,
 ÷k‰iÎÎfiı ¿flÌfiı ÿ½fi ¿fl<_ »\_.               (5)               Kenya. Tel : (R) 254-2- 744943 (O) 254-2-554836
                                        Website   : www.dadabhagwan.org, www.dadashri.org
                   47
(‰÷˝‹Îfi ÷Ì◊*¿fl lÌ ÁÌ‹_‘fl V‰Î‹Ìfiı ’fl‹ ’ÒF› lÌ “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi”fiÎ ‹ÎK›‹ ¶ÎflÎ ≠I›ZÎ                  48
fi‹V¿Îfl ’ˢӫı »ı. ¿˙ÓÁ‹Î_ ·¬ı·Ì Á_A›Î ˢ› ÷ıÀ·Î ‰¬÷ Ïÿ‰Á‹Î_ ±ı¿‰Îfl ‰Î_«‰_)

								
To top