Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

MTB Form

VIEWS: 160 PAGES: 1

									  Bayaran Bank : Muhamad Rizal Bin Azis (CIMB-04010585059528)
  Bayaran Penyertaan : RM 40.00 Sebelum: 10 Jun 2010 (Goodies Beg/T-Shirt dikutip pada hari Hari
            Pengambilan Goodies)
            RM 50.00 Selepas: 10 April 2010 (Goodies Beg/T -Shirt/Medal akan di pos)
  Tempat pendaftaran: Dataran Lipis, Kuala Lip is, Pahang. Faks No: 06-2869961
  Pengambilan Goodies: 26 Jun2010 - 3.00ptg-09.00mlm email: jaijbc@yahoo.com
  Hubungi : Jai@Rizal – 0126732973
 SAIZ T-SHIRT

Saya seperti nama di atas sedar bahawa program yang akan saya sertai ini terdiri daripa da aktiviti yang memerlukan keupayaan tenaga fizikal, kemahiran
tertentu dan ketahanan mental yang tinggi. Saya sedar bahawa program ini merupakan kegiatan luar yang penuh dengan aktiviti berisiko tinggi dan
bahaya yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri saya yang mana berkemungkinan membawa kepada kerosakan dan kehilangan harta benda,
kesakitan dan kecederaan tubuh badan serta kehilangan nyawa. Saya faham dan berjanji tidak akan menyalahkan pihak penganjur dan mana -mana pihak
jika berlaku sebarang perkara yang tidak diingini kepada diri saya.
Saya sedar bahawa program yang saya sertai ini berkemungkinan mengalami beberapa kesulitan dis ebabkan oleh kelemahan dan kekurangan daripada
pihak penganjur dalam menyediakan kemudahan dan peralatan semasa mengendalikan aktiviti yang dirancang. Saya berjanji tidak akan mengambil
kesempatan ini untuk menyalahkan dan mengambil sebarang tindakan undang-undang ke atas kelemahan pihak penganjur.
Saya mengaku bahawa saya mengikuti program ini dengan kerelaan hati dan tidak dipaksa oleh mana-mana pihak. Saya juga berjanji akan mengikuti setiap
aktiviti yang dijalankan dan kerjasama yang tinggi bagi melancarkan dan menjayakan perlaksanaan program ini.


T/Tangan :                           Tarikh :


                       Penyertaan Di Bawah Umur 18 Tahun
Akuan Ibu Bapa / Penjaga

Saya…………………………………………………………..bapa / ibu / penjaga yang sah mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami sepenuhnya
peraturan dan syarat-syarat dalam Jamboree Lipis 2010.Dengan ini, saya bersetuju jika anak / tanggungan saya bernama……………………………
menyertai Jamboree MTB Lipis 2010 dan tidak akan menuntut segala ganti rugi kepada penganjur dan pihak-pihak terbabit jika berlaku sebarang
perkara yang tidak diingini ke atas tanggungan saya.

T/Tangan :                     Tarikh :           .

                             URUSETIA JAMBOREE LIPIS 2010

								
To top