3D software na dřevostavby by fzs18703

VIEWS: 51 PAGES: 3

									   SOFTWARE/STAVEBNICTVÍ
    VisKon
    3D software na dřevostavby
    Lukáš Tulach
    Oblíbenost dřevostaveb a jejich podíl na celkovém počtu nových domů v České republice jde v posledních letech
    výrazně nahoru. Situace se tedy oproti letům devadesátým, kdy byl markantní rozdíl mezi podílem dřevostaveb
    u nás a třeba v sousedním Německu, výrazně změnila. Naši projektanti patrně potřebovali delší čas, než našli
    k těmto konstrukcím cestu a odklonili se tak od silné cihelné tradice.
    Zobrazení návrhu dřevostavby v ArConu

    Dnes je situace pro dřevostavby sice už přízni-  Společnost WETO již od počátku vývoje svých     Výhody a účelnost využití těchto exportů/im-
    vější, ale hlavní AEC/CAD softwary kromě krovu   modulů poskytovala úzké propojení na ArCon –     portů k vzájemné komunikaci mezi softwary je
    prakticky neposkytují specializované moduly pro  vizuální architektura. To je vidět i v ovládacích  tedy zřejmá, umožňuje projektantovi s libovol-
    návrh jejich konstrukčního řešení. K tomu účelu  prvcích jejich softwaru a filosofii vlastního gra-  ným CAD softwarem efektivně využívat moduly
    vznikly samostatné softwary pro dodavatele dře-  fického prostředí tvorby dřevěných konstrukcí.    na návrh dřevostaveb.
    vostaveb, které jsou přímo určeny pro návrh veš-  Samozřejmě návrh střech, stěn, stropů a další ty-
    kerých typů tesařských konstrukcí, s kompletní   pů konstrukcí je možný i samostatně bez ArCo-    Široká paleta modulů softwaru společnosti
    přípravu dodávky včetně využití CNC strojů.    nu, ale ztrácí se tím propojenost mezi vytváře-   WETO umožňuje technologie na tvorbu dřevě-
                              ním koncepce domu a optimalizací jeho        ných konstrukcí velmi rozumně diferencovat
    Prolnutí obou pohledů, tedy klasického projek-   konstrukce. Pokud ovšem využijeme možnosti      podle potřeb a nároků zákazníka. Všechny tyto
    tanta či architekta a dodavatele dřevostaveb,   importu/exportu podkladů v klasických CAD      moduly spojuje podstatný společný rys. Návrh
    představuje softwarové řešení, které krátce při-  formátech (.dxf), kterou oba zmiňované soft-     i editaci tesařských konstrukcí je možné prová-
    blížím. Autorem tohoto softwaru je firma WETO   wary nabízí, můžeme návrhem konstrukčního      dět přímo v 3D prostoru, takže takové kroky, ja-
    AG a distributorem společnost SOFTconsult.     řešení přímo navázat na vytvořenou koncepci.     ko ruční umístění krokve, ořezání pozednice či

14  CAD 6/2008
vložení vikýře, je hned v 3D zobrazeno. Práce
přímo v 3D prostoru má oproti klasickému 2D
kreslení celou řadu výhod. Poskytuje projektan-
tovi větší názornost a náhled na strukturu vytvá-
řené konstrukce. Projektant pak tedy vytváří ni-
koli rozkreslení konstrukce do 2D pohledů, ale
spíše její model. Tato filosofie je velmi blízká
koncepci ArConu. Propojení s ArConem je do-
taženo do takové podoby, že změna tvaru okra-
je střechy, sklonu a další úpravy se ihned pro-
mítnou do 3D návrhu celého domu. Výhody pro
koordinaci celkového projektu jsou velmi zřej-
mé. Pro projektanta je vstupním modulem De-
signer Vista – návrh střechy a krovu. Designer
Vista je koncipován jako doplněk či nadstavba
k ArConu a umožňuje přesně definovat kon-
strukci krovu a tím návrh objektu vytvořeného
v ArConu dokončit. Propojenost mezi ArConem
a tímto modulem lze dále úspěšně využívat při    Prostředí VisKonu – využití dxf půdorysu pro aktivní zadávání dřevěných konstrukcí
návrzích nejrůznějších dřevěných konstrukcí
v oblasti zahradní architektury – pergoly, altány,
garážová stání apod. Propojí se tím vlastnosti
a přednosti obou softwarů. V Designeru Vista
můžeme totiž takovouto dřevěnou konstrukci
přesně nadefinovat a pak v prostředí ArConu vy-
užít jeho vizualizačních možností a dotvořit tak
celý návrh i po této stránce.

Samotný VisKon poskytuje kompletní funkce pro
projektanta a dodavatele. Dělí se podle oblasti
použití na několik sektorů. Prvním z nich je Sek-
tor A, který je určen pro návrh a kompletní kon-
strukční řešení tvarově či půdorysně i velmi slo-
žitých střech a volných dřevěných konstrukcí.
Sektor B slouží pro návrh především sendvičo-
vých dřevostaveb. Umožňuje projektantovi defi-
novat vlastní skladbu vícevrstvých konstrukcí    Prostředí VisKonu – definice skladby stěny
stěn a typy jejich rohových napojení a s nimi pak
pracovat při samotném návrhu stavby. Podobné
možnosti má i při vytváření srubových dřevosta-
veb z fošen či hranolů, kde definuje profily těch-
to prvků a způsob jejich rohového provázání. Ná-
ročnější návrhy srubových dřevostaveb řeší nový
sektor VisKon – Sruby, který je rozšířením sek-
toru B. Pro napojení softwaru na dřevoobrábě-
cí CNC stroje typu Hundegger, Schmidler apod.
je určen VisKon – sektor C. Velkou výhodou při
používání tohoto sektoru je výrazná eliminace
rizika nesprávného provedení konstrukčního
opracování a přípravy jednotlivých prvků kon-
strukce. Této eliminace je dosaženo přímým na-
pojením precizního opracování na těchto stro-
jích na přípravu výroby (návrh konstrukce) bez
dalšího zásahu třetí osoby.
                           Prostředí VisKonu – zobrazení sloupkového jádra a vnitřního opláštění
Projektant může využít i další moduly z nabídky
společnosti WETO, ty jsou ale spíše určeny pro    charakteru; VisKon KREATIV – atypické střechy,    ale na druhou stranu zvyšuje dostupnost modu-
drobné dodavatele menších a jednodušších střech   větší a složitější volné konstrukce. Cenové zvý-   lů i pro malé firmy či samostatné tesaře. V pří-
či dřevěných konstrukcí: Easy Abbund – jedno-    hodnění těchto modulů oproti VisKonu je vyvá-    padě potřeby je navíc možno z těchto nižších mo-
duché střechy, volné konstrukce nenáročného     ženo absencí některých pokročilejších funkcí,    dulů přejít na některý ze sektorů VisKonu.

                                                                               15
   SOFTWARE/STAVEBNICTVÍ

    Software obecně umožní uživateli jednoduše     stropů a návrhu vlastních skladeb stěn. Střeš-  využijete i při návrzích nejrůznějších dřevěných
    a rychle navrhovat konstrukce střech a komplet-   ní konstrukci lze koncipovat buď jako novo-   konstrukcí – zahradní architektury, horolezec-
    ních dřevostaveb rámových, hrázděných a rou-    stavbu, nebo jako přístavbu k stávající části  kých stěn, dětských hřišť nebo vazníkových
    bených staveb, včetně konstrukce trámových     střechy s původním krovem. Funkce programu    systémů. Velký výběr ocelových nosníků a pro-
                                                       filů umožňuje vytvářet kombinovaná konstrukč-
                                                       ní řešení, která poskytují hlavně ze statického
                                                       hlediska řadu výhod.

                                                       Návrhy konstrukcí a jejich následná editace mo-
                                                       hou probíhat ve 2D nebo 3D. Vytvořené prvky je
                                                       možné dále přesunovat, kopírovat, ořezávat či
                                                       z nich vytvářet skupiny a ukládat je pro opětov-
                                                       né použití v jiných projektech. Bohatá databáze
                                                       konstrukčních spojů slouží k přesné definici vzá-
                                                       jemného spojení prvků. Vložené vikýře, střešní
                                                       okna, výměny komínů i další elementy lze do-
                                                       datečně bezproblémově měnit. Pro usnadnění
                                                       práce jsou projektantovi k dispozici pomocné
                                                       čáry, které lze opět zadávat i ve 3D. Operace,
                                                       které provedete v řezu (např. vložení dřevěných
                                                       prvků) jsou automaticky převzaty do půdorysu
                                                       a do 3D, což platí i opačně. To umožní součas-
    Prostředí VisKonu – zobrazení všech vrstev dřevostavby                        nou práci (a zároveň i kontrolu) v jednotlivých
                                                       pohledech podle aktuální potřeby.

                                                       Výstupy VisKonu poskytují kompletní podklady
                                                       pro dodávku střešní konstrukce, dřevostavby či
                                                       jiné dřevěné konstrukce. Vytvořené 2D pohledy
                                                       a řezy je možno dle potřeby kótovat a doplňovat
                                                       popiskami. Pro přípravu složitějších prvků lze
                                                       použít funkci výkresu jednotlivého dílce, stejně
                                                       tak při návrhu panelové dřevostavby je možné
                                                       vytvořit samostatný výkres konstrukce sloupko-
                                                       vého jádra stěny. Další část výstupů tvoří sezna-
                                                       my. Při jejich vytváření může projekt zablokovat
                                                       pro další úpravy a zabránit tak nechtěným roz-
                                                       dílům mezi dodatečně upravenou konstrukcí
                                                       a již vytvořeným výpisem jednotlivých materiá-
                                                       lů a prvků. Informace uvedené v jednotlivých
                                                       seznamech lze pro další použití exportovat ve
    Prostředí VisKonu – výkres sloupkového jádra jednotlivé stěny                    formátu .xls do tabulkového editoru. Seznam
                                                       řeziva obsahuje informace o množství a kuba-
                                                       tuře jednotlivých prvků, každý prvek má navíc
                                                       pro usnadnění identifikace své číslo, které mů-
                                                       že být zobrazeno i na výkresu. Další seznamy
                                                       poskytují informace o množství použitých oce-
                                                       lových dílců či v případě dřevostaveb o množ-
                                                       ství a objemech deskových materiálů. Informa-
                                                       ce o plošném obsahu a délkách jednotlivých
                                                       střech, tedy o potřebném množství krytiny, izo-
                                                       lace a klempířských prvků, jsou obsaženy v se-
                                                       znamu střešních ploch. Pro názornost mohou
                                                       být nakonec výstupy doplněny potřebným množ-
                                                       stvím 3D pohledů.                                                                     e-mail: cad@ccb.cz
                                                       @
                                                                       www.arcon3D.cz
    Prostředí VisKonu – automaticky vygenerovaný výkres profilu střechy                                www.softconsult.tv

16  CAD 6/2008

								
To top