NADZOR INDUSTRIJSKIH VIROV ONESNA@EVANJA IN TVEGANJ Industrial by pnx67864

VIEWS: 0 PAGES: 4

									                                                                    275
   NADZOR INDUSTRIJSKIH VIROV ONESNA@EVANJA
             IN TVEGANJ
   Industrial Pollution Control and Risk Management
                            Janja Leban*  UDK 504.05/.06


 Povzetek                               Abstract
 Evropska unija je leta 1996 sprejela dve direktivi s         In 1996, EU adopted two directives related to
 podro~ja industrijskega onesna`evanja in tveganj,           industrial pollution and risk management, Directive
 direktivo 96/61/EC o celovitem prepre~evanju in            96/61/EC concerning integrated pollution preven-
 nadzoru onesna`evanja – direktivo IPPC (Integra-           tion and control, the IPPC Directive, and Directive
 ted Pollution Prevention and Control) in direktivo          96/82/EC on the control of major-accident hazards
 96/82/EC o nadzoru nevarnosti ve~jih nesre~, ki jih          involving dangerous substances, the Seveso II
 povzro~ajo nevarne snovi – direktivo Seveso II.            Directive.
 Cilj direktive IPPC je dose~i celovit pristop k pre-         The purpose of the IPPC Directive is to achieve
 pre~evanju in nadzorovanju onesna`evanja, ki na-           integrated prevention and control of pollution aris-
 staja pri dolo~enih dejavnostih, in doseganje viso-          ing from certain activities and to achieve a high
 ke stopnje varstva okolja kot celote. Cilj direktive         level of protection of the environment as a whole.
 Seveso II pa je prepre~evanje ve~jih nesre~, ki            The Seveso II Directive is aimed at the prevention
 vklju~ujejo nevarne snovi in omejevanje njihovih           of major accidents involving dangerous sub-
 posledic za ~loveka in okolje, ter tako kot pri direk-        stances, the limitation of their consequences for
 tivi IPPC doseganje visoke stopnje za{~ite okolja.          man and the environment and, as in the case of the
 Medtem ko direktiva IPPC na{teva industrijske de-           IPPC Directive, the achievement of a high level of
 javnosti, ki morajo pridobiti celovita okoljska dovo-         protection. Whereas the IPPC Directive lists indus-
 ljenja, je pri direktivi Seveso II koli~ina nevarnih         trial activities that are obliged to obtain integrated
 snovi tista, ki opredeljuje obveznosti podjetja.           environmental permits, the obligations of compa-
 Direktiva IPPC je za slovensko industrijo izredno           nies under the Seveso II Directive are based on the
 pomembna. Njen obstoj na evropskem trgu je med            quantities of dangerous substances present.
 drugim odvisen tudi od sposobnosti izpolnjevanja           The IPPC Directive is of crucial importance for
 okoljevarstvenih zahtev. Direktiva zahteva obravna-          Slovenian industry. Its presence on the European
 vo vseh vidikov varstva okolja, tudi na~rtovanje in          market depends on its capability to fulfil environ-
 izvajanje ukrepov za prepre~evanje nesre~, oziro-           mental measures. All environmental aspects are to
 ma omejevanje njihovih posledic, kar za dolo~ene           be taken into consideration, including the planning
 nevarne snovi {e podrobneje ureja direktiva Seve-           and implementation of measures needed to pre-
 so II. Dolo~ila obeh direktiv se delno prekrivajo,          vent accidents and limit their consequences. For
 zato predstavljamo bistvene zahteve direktive             certain dangerous substances, this is regulated in
 IPPC, {e posebej pa tista dolo~ila, ki so obema            more detail by the Seveso II Directive. Since the
 skupna.                                provisions of both directives partly overlap, the
                                    main provisions of the IPPC Directive are present-
                                    ed, with emphasis on those common to both
                                    Directives.Uvod                                 ja 1999. Slovenija se je obvezala, da bo najpozneje do 30.
                                   junija 2001 uskladila svoj pravni red na podro~ju prepre~e-
Evropska unija je leta 1996 sprejela direktivo 96/61/EC o       vanja industrijskih nesre~.
celovitem prepre~evanju onesna`evanja in nadzoru, znano        Direktiva IPPC je za marsikatero dr`avo Evropske unije no-
pod kratico IPPC (Integrated Pollution Prevention and Con-      vost. Uvaja nov pristop pri izdajanju dovoljenj, ki zahteva us-
trol). Cilj direktive je dose~i celovit pristop k prepre~evanju    klajeno delovanje resornih organov. V direktivi Seveso II so
in nadzorovanju onesna`evanja, ki nastaja pri dolo~enih        dopolnjene in raz{irjene dolo~be `e uveljavljene direktive
dejavnostih, in doseganje visoke stopnje varstva okolja kot      Seveso I (82/501/EEC).
celote. V zakonodajo ~lanic Evropske unije je morala biti
prenesena do 30. oktobra 1999; za nove objekte je za~ela
veljati konec oktobra 1999, uskladitev obstoje~ih objektov z     Glavne zahteve in zna~ilnosti
direktivo pa mora biti dose`ena do konca oktobra 2007.        direktiv
Slovenija zahteva za obstoje~e objekte {tiriletno prehodno
obdobje. To pomeni, da naj bi bila direktiva v celoti uveljav-    Direktiva IPPC zahteva vzpostavitev sistema podeljevanja
ljena najpozneje do 30. oktobra 2011.                 ~asovno omejenih celovitih okoljskih dovoljenj, ki so pogoj
Podobne cilje, vendar z vidika kemijske varnosti oziroma       za opravljanje dejavnosti. Dovoljenje se lahko izda le, ~e je
nevarnih snovi, si je zastavila direktiva 96/82/EC o nadzoru     dejavnost podjetja v skladu s konceptom BAT (Best Avai-
nevarnosti ve~jih nesre~, ki jih povzro~ajo nevarne snovi,      lable Technique) oziroma ~e emisije ne presegajo predpisa-
direktiva Seveso II. Njen cilj je prepre~evanje ve~jih nesre~     nih vrednosti.
in omejevanje njihovih posledic za ~loveka in okolje. Med-      BAT ali najbolj{a razpolo`ljiva tehnika pomeni najbolj u~in-
tem ko direktiva IPPC na{teva industrijske dejavnosti in       kovito in napredno stopnjo v razvoju dejavnosti in njihovih
uvaja celovita okoljska dovoljenja, je pri direktivi Seveso II    metod obratovanja, ki zagotavlja doseganje visoke stopnje
koli~ina nevarnih snovi tista, ki opredeljuje obveznosti pod-     varovanja okolja kot celote in je na trgu dosegljiva pod eko-
jetja. ^lanice Evropske unije jo morajo izvajati od 3. februar-    nomsko in tehni~no izvedljivimi pogoji. Obsega sklop po-
* Gospodarska zbornica Slovenije, Dimi~eva 13, Ljubljana
276         UJMA, {tevilka 13, 1999


   stopkov, tehnologij, tehnik in sorodnih aktivnosti (vzdr`eva-   – ravnanje z odpadki (naprave za odstranjevanje ali ponov-
   nje, standardi delovanja, raba energije, hrup, vibracije …)     no uporabo nevarnih odpadkov, naprave za se`ig komu-
   ter se nana{a na vse elemente vplivov na okolje posamez-      nalnih odpadkov, odlaganje odpadkov ...)
   ne naprave ali proizvodnje.
                                    – druge dejavnosti (proizvodnja celuloze in papirja, obdela-
   Direktiva ne zahteva uporabe neke dolo~ene tehnologije.       va ali barvanje tekstila, usnjarne, klavnice, kafilerije, pre-
   Na podlagi BAT se opredelijo pogoji obratovanja in emisij-     delava mleka, mesa, sadja in zelenjave, reja perutnine
   ske vrednosti, podjetjem pa je prepu{~eno, kako te vredno-     in pra{i~ev, povr{inska obdelava z uporabo organskih
   sti dose`ejo. Pri dolo~anju emisijskih vrednosti se upo{te-     topil ...).
   vajo tudi lokalni okoljski pogoji.
                                    Ali podjetje sodi med zavezance, je odvisno od zmogljivosti
   Na~ela, ki dolo~ajo obveznosti izvajalcev dejavnosti in ki    obrata, razen v primeru kemi~ne industrije, kjer zmogljivost
   jih morajo upo{tevati tudi pristojni organi pri izdaji dovo-   ni izlo~itveni dejavnik. Pri tem velja poudariti, da se dovolje-
   ljenj, so:                            nje izda na lokacijo in da se zmogljivosti na dolo~eni lokaci-
                                    ji oz. obratu se{tevajo.
   – izvajanje preventivnih ukrepov, predvsem z uporabo teh-
    nik BAT                             Pri direktivi Seveso II pa obveznosti podjetij dolo~a koli~ina
                                    nevarne snovi. Podjetja so glede na koli~ino nevarnih snovi
   – da obrat ne povzro~a pomembnega onesna`evanja          razdeljena v dva razreda, podjetja z manj{o koli~ino nevar-
   – prepre~evanje nastajanja odpadkov, njihova ponovna       nih snovi in podjetja z ve~jo koli~ino teh snovi. Za katere ne-
    uporaba ali recikla`a; kjer to tehni~no in ekonomsko ni iz-   varne snovi gre, dolo~a priloga I k direktivi Seveso II. Ta
    vedljivo, je treba odpadke odstraniti tako, da se prepre~i   – na{teva nevarne snovi, npr. amonijev nitrat, arzenov pen-
    ali zmanj{a obremenjevanje okolja                 taoksid, arzenov trioksid, brom, klor, formaldehid, vodikov
   – u~inkovita raba energije                     klorid, acetilen, etilenoksid, metanol … oziroma
   – izvajanje ukrepov za prepre~evanje nesre~ oziroma ome-     – navaja kategorije snovi in pripravkov glede na nevarne
    jevanje njihovih posledic                     lastnosti, npr.: zelo strupene, strupene, oksidirajo~e, eks-
                                     plozivne, vnetljive, lahko vnetljive, zelo lahko vnetljive,
   – po prenehanju obratovanja izvedba ukrepov za prepre~i-      okolju nevarne.
    tev nevarnosti onesna`evanja in ureditev lokacije obrata
    v primerno stanje.                       Nevarna snov je lahko kot surovina, izdelek, stranski izde-
                                    lek, preostanek ali vmesni produkt in tudi snov, za katero
   Direktiva IPPC se z zahtevo po na~rtovanju in izvajanju      lahko upravi~eno domnevamo, da bi lahko nastala v prime-
   ukrepov za prepre~evanje nesre~ in omejevanje njihovih      ru nesre~e.
   posledic navezuje na direktivo Seveso II, ki za dolo~ene ne-
   varne snovi ta vpra{anja {e podrobneje ureja.           Glede na to, da se v nekaterih industrijskih dejavnosti, ki jih
                                    navaja direktiva IPPC (npr. kemi~na industrija, industrija ce-
   Direktiva Seveso II razlikuje dve kategoriji podjetij, podjetja  luloze in papirja …), uporabljajo nevarne snovi, ki jih opre-
   z manj{o koli~ino nevarnih snovi in podjetja z ve~jo koli~i-   deljuje direktiva Seveso II (etilenoksid, klor …), bodo mora-
   no nevarnih snovi. Glede na to so dolo~ene tudi njihove      la nekatera podjetja spo{tovati zahteve obeh direktiv. Kjer
   obveznosti. Vsa »Seveso podjetja« morajo prijaviti uporabo    se aktivnosti ne prekrivajo, veljajo zahteve bodisi direktive
   oziroma prisotnost nevarnih snovi. ^e imajo manj{e koli~i-    IPPC bodisi Seveso II.
   ne nevarnih snovi, morajo sprejeti in izvajati politiko prepre-
   ~evanja ve~jih nesre~, ~e pa imajo tak{nih snovi ve~, pa
   morajo pripraviti poro~ilo o varnosti in na~rte za ukrepanje   Okoljske informacije in poro~ila –
   v primeru nesre~e ter javnost obve{~ati o varnostnih ukre-    podlaga za pridobitev ustreznih
   pih in predpisanem ravnanju pri nesre~i. Poro~ilo o varnosti
   pregleda pristojni organ in sprejme sklepe, v primeru velikih   dovoljenj
   pomanjkljivosti pa lahko prepove za~etek uporabe ali na-
                                    Obe direktivi zahtevata, da podjetja predlo`ijo pristojnim or-
   daljnje delovanje podjetja oziroma naprav.
                                    ganom dolo~ene informacije in poro~ila. Da bi se izognili
                                    podvajanju dela, direktivi dopu{~ata, da podjetja informaci-
   Podro~ja uporabe direktiv                     je zdru`ujejo in pripravljajo enotna poro~ila, pri ~emer pa
                                    morajo zagotoviti, da so izpolnjene vse zahteve glede poro-
   in dejavnosti, ki jih urejata                   ~anja in informacij iz obeh direktiv.
   Celovita okoljska dovoljenja morajo pridobiti podjetja, ki    V vlogi za pridobitev dovoljenja IPPC morajo podjetja opisati:
   na dolo~eni lokaciji opravljajo aktivnosti, na{tete v prilogi I  – obrat in njegove dejavnosti
   k direktivi IPPC. To so:
                                    – surovine in pomo`ne materiale, druge snovi in energije,
   – energetika (kurilne naprave, rafinerije mineralnih olj in     uporabljene ali proizvedene v obratu
    plina, koksarni{ke pe~i ...)
                                    – vire emisij iz obrata
   – proizvodnja in predelava kovin (pra`enje in sintranje
    rude, proizvodnja surovega `eleza ali jekla, predelava `e-   – pogoje, povezane z lokacijo obrata
    leza in jekla, livarne ~rne metalurgije, proizvodnja barvnih  – naravo in koli~ino predvidenih emisij iz obrata v vsako pr-
    kovin, topilnice, povr{inska obdelava kovin ...)         vino okolja in pomembne u~inke na okolje
   – industrija nekovin in gradbenega materiala (proizvodnja     – predlagane tehnologije in druge postopke za prepre~eva-
    cementnega klinkerja ali apna, proizvodnja azbesta in       nje ali, kjer to ni mo`no, za zmanj{evanje emisij iz obrata
    izdelkov, ki vsebujejo azbest, proizvodnja stekla in stekle-
    nih vlaken, obrati za taljenje mineralnih snovi in proizvod-  – ukrepe za prepre~evanje nastajanja ali predelavo odpad-
    nja mineralnih vlaken, proizvodnja kerami~nih izdelkov...)    kov, nastalih v obratu
                                    – nadaljnje ukrepe, na~rtovane za uskladitev s splo{nimi
   – kemi~na industrija (proizvodnja bazi~nih organskih in
                                     na~eli, osnovnimi obveznosti izvajalca
    anorganskih kemikalij, proizvodnja gnojil, sredstev za
    za{~ito rastlin in biocidov, proizvodnja farmacevtskih iz-   – ukrepe, na~rtovane za nadzorovanje in spremljanje emi-
    delkov, obrati za proizvodnjo eksplozivov ...)          sij v okolje.
                  Janja Leban: NADZOR INDUSTRIJSKIH VIROV ONESNA@EVANJA IN TVEGANJ                 277
^e so v podjetju nevarne snovi iz priloge I k direktivi Seve-    Izvajanje direktive IPPC zahteva torej obvladovanje varstva
so II, jih mora podjetje prijaviti pristojnim organom. Prijava   okolja v podjetjih, stalno spremljanje vplivov dejavnosti na
mora vsebovati zadostne informacije za identifikacijo nevar-    okolje in nenehno izbolj{evanje oziroma prilagajanje indu-
nih snovi ali kategorije nevarnih snovi, njihovo koli~ino      strijskih dejavnosti zadnjemu stanju tehnike.
in obliko, opis dejavnosti in neposrednega okolja podjetja
oziroma elementov, ki bi lahko povzro~ili ve~jo nesre~o ali     Podobno zahteva tudi direktiva Seveso II. V primeru spre-
poslab{ali njene u~inke.                      memb koli~in nevarnih snovi, njihovih zna~ilnosti ali spre-
                                  memb procesa, kjer se nevarne snovi uporabljajo, je treba
Poleg prijave mora podjetje pripraviti bodisi pisni dokument,    spremembe sporo~iti pristojnim organom. Hkrati je treba
v katerem opi{e politiko prepre~evanja nesre~, bodisi poro-     preveriti ustreznost politike prepre~evanja nesre~, sistemov
~ilo o varnosti, odvisno od tega, v kateri razred podjetje sodi   upravljanja in varnostnega poro~ila in jih popraviti. Direktiva
(med podjetja z manj{o koli~ino nevarnih snovi ali podjetja     zahteva tudi redno preverjanje in posodabljanje varnostnih
z ve~jo koli~ino nevarnih snovi). Politika prepre~evanja      poro~il, vsaj na vsakih pet let, ter pregledovanje, testiranje
nesre~ je pisni dokument, ki mora biti na voljo pristojnim     in posodabljanje internih in zunanjih na~rtov ukrepanja v
organom, medtem ko je treba poro~ilo o varnosti upravnim      primeru nesre~.
organom predlo`iti v pregled in mnenje.
Poro~ilo o varnosti mora vsebovati najmanj naslednje infor-
macije:                               Pravica do obve{~enosti
– informacije o sistemu upravljanja in organizaciji podjetja    in sodelovanje javnosti
 s ciljem prepre~evanja ve~jih nesre~
                                  Obe direktivi zahtevata sodelovanje javnosti v postopkih iz-
– predstavitev okolja podjetja (opis lokacije in njenega oko-    daje dovoljenj oziroma priprave ustreznih dokumentov. Po
 lja, tudi zemljepisni polo`aj, meteorolo{ke, geolo{ke,      direktivi IPPC ima javnost dostop do vseh informacij, ki se
 hidrografske pogoje; dolo~itev obratov in aktivnosti v pod-    nana{ajo na vloge in dovoljenja, in do rezultatov monitorin-
 jetju, ki bi lahko predstavljale tveganje za ve~jo nesre~o;    ga. Zainteresirana javnost je vklju~ena v postopek pridobi-
 opis obmo~ij, kjer bi se lahko pripetila ve~ja nesre~a)      vanja okoljskega dovoljenja. Pogoji izdanega dovoljenja so
– opis obrata (opis glavnih dejavnosti in produktov, ki so po-   javni, prav tako pa tudi u~inkovitost ukrepov oziroma sklad-
 membni z vidika varnosti; opis izvorov tveganja za ve~je     nost ravnanja podjetja s pogoji dovoljenja. ^e obstaja mo`-
 nesre~e in pogojev, v katerih bi se ve~ja nesre~a lahko      nost ~ezmejnih u~inkov, je v proces izdajanja dovoljenj
 zgodila, skupaj z opisom predlaganih preventivnih ukre-      vklju~ena tudi javnost tiste dr`ave ~lanice, ki bo najverjetne-
 pov; opis postopkov in nevarnih snovi ...)            je prizadeta.
– dolo~itev in analiza tveganj za nesre~e in preventivne      Podobno dolo~a tudi direktiva Seveso II. Zahteva, da je var-
 metode (natan~en opis mo`nih scenarijev ve~jih nesre~,      nostno poro~ilo na voljo javnosti. Javnost naj bi imela mo`-
 ocena obsega in resnosti posledic ve~jih nesre~, opis       nost izraziti svoje mnenje tudi pri na~rtovanju novih podjetij,
 tehni~nih parametrov in opreme, ki se uporablja za var-      spremembah `e delujo~ih oziroma razvoju dejavnosti v pro-
 nost obratov ...)                         storu. Direktiva tudi zahteva, da se pristojni organi posvetu-
                                  jejo z javnostjo pri pripravi zunanjih na~rtov ukrepanja v pri-
– za{~itni in intervencijski ukrepi za omejevanje posledic     meru nesre~ in da je javnost obve{~ena o varnostnih
 nesre~e (opis opreme, ki je vgrajena v obratu za omejeva-     ukrepih in predpisanem ravnanju v primeru nesre~e. Za-
 nje posledic nesre~, organizacija alarmiranja in interven-    dostne informacije je treba nuditi tudi sosednjim dr`avam,
 cij, opis virov in sredstev, ki jih je mo`no mobilizirati ...).  ~e obstaja nevarnost ~ezmejnih u~inkov.
Podjetja z ve~jo koli~ino nevarnih snovi pripravijo po pred-
hodnem posvetovanju z zaposlenimi v podjetju interni na~rt
ukrepanja, na podlagi njihovih poro~il pa pristojni organi pri-   Obveznost poro~anja in izmenjava
pravijo {e zunanje na~rte za ukrepanje v primeru nesre~.      informacij
                                  V skladu z direktivo IPPC morajo dr`ave ~lanice poro~ati o
Uvajanje tehnolo{kih sprememb                    glavnih emisijah in njihovih virih, kar bo podlaga za pripravo
in uporabe nevarnih snovi,                     evidence emisij in njihovih virov na ravni Evropske unije.
                                  Poro~ati morajo tudi o uresni~evanju direktive in njeni u~in-
preverjanje ustreznosti                       kovitosti. Vsebino poro~ila dolo~a odlo~ba komisije Evrop-
dokumentov in njihovo prilagajanje                 ske unije 1999/391/EC.
novim razmeram                           Za hitrej{e uvajanje koncepta BAT je na ravni Evropske uni-
                                  je organizirana izmenjava informacij o tehnikah BAT. Doku-
Direktiva IPPC zahteva, da izvajalec dejavnosti o na~rtova-     menti o njih, imenovani tudi dokumenti BREF (BAT referen-
nih spremembah tehnologij obvesti pristojni organ in si za-     ce), so tudi na internetu (http://eippcb.jrc.es). Leta 1999 so
nje pridobi ustrezno dovoljenje. Prav tako pa je dol`nost pri-   pripravili pregled tehnik BAT za:
stojnih organov, da periodi~no preverjajo pogoje dovoljenj,     – kloralkalno elektrolizo
in kjer je to potrebno, jih tudi prilagajajo.
                                  – `elezarstvo in jeklarstvo
V vsakem primeru pa je preverjanje potrebno, ~e:
                                  – predelavo `eleznih kovin
– je onesna`evanje, ki ga povzro~a obrat, tako veliko, da je
 treba trenutne mejne emisijske vrednosti v dovoljenju po-     – ne`elezne kovine
 praviti ali vanj vklju~iti nove emisijske vrednosti        – proizvodnjo papirja in celuloze
– znatne spremembe v postopkih BAT omogo~ajo pomem-
                                  – proizvodnjo cementa in apna
 bno zmanj{evanje emisij brez ~ezmernih stro{kov
                                  – proizvodnjo stekla
– varnost procesa ali dejavnosti zahteva uporabo drugih
 tehnik                              – hladilne in vakuumske sisteme.
– to narekujejo nova dolo~ila zakonodaje Evropske unije ali     Direktiva Seveso II zahteva izmenjavo informacij o nesre-
 nacionalne zakonodaje.                      ~ah, posledicah in izku{njah in sku{a tako prepre~iti more-
278         UJMA, {tevilka 13, 1999


   Preglednica. Pregled {tevila zavezancev IPPC po dejavnostih
   Table. Number of companies under IPPC regime by industrial activities
   razvrstitev po dejavnosti – prilogi I                     {tevilo zavezancev
   k direktivi IPPC
   classification acc. to activity – Annex I                   no. of companies
   to IPPC Directive
                           uveljavitev do leta 2007        uveljavitev 2007–2011       skupaj
                           implementation by 2007        implementation 2007–2011       total
   energetika                          8                   0             8
   energy
   proizvodnja in predelava kovin               18                    5            23
   production and processing of metals
   industrija nekovin                     19                    2            21
   mineral industry
   kemi~na industrija                     19                    3            22
   chemical industry
   ravnanje z odpadki                      7                   2             9
   waste management
   druge dejavnosti                      26                    7            33
   other activities
   SKUPAJ                           97                   19            116
   TOTAL

   bitne nesre~e v prihodnje. Dr`ave ~lanice morajo poro~ati     ~evanje okolja v razvojne programe podjetij in sektorske po-
   komisiji Evropske unije o ve~jih nesre~ah, ki so se zgodile    litike, povezovanje industrije in prenos znanja lahko pripo-
   na njihovem ozemlju. Na temelju teh informacij se na ravni     morejo pri premagovanju te`av in hitrej{emu uresni~evanju
   Evropske unije vodi register nesre~. Podatki o njih in tudi    koncepta BAT v praksi. V Gospodarski zbornici Slovenije
   drugi koristni napotki (npr. za pripravo varnostnega poro~i-    zato na~rtujemo delovne skupine, sestavljene iz strokovnja-
   la) so na spletnem naslovu (http://mahbsrv.jrc.it).        kov iz industrije, ki bodo spremljali pripravo meril BAT, us-
                                     klajevali uvajanje ~istej{ih tehnologij v svojih podjetjih in nu-
                                     dili strokovno pomo~ tudi drugim, predvsem malim in
   Priprava podjetij na izpolnjevanje                 srednjim podjetjem.
   direktive IPPC
                                     Literatura
   IPPC je direktiva, ki je bila do srede 1999 v industriji malo    1. Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning
   znana. Med pripravami na pogajanja z Evropsko unijo leta        integrated pollution prevention and control, OJ No L 257,
   1999 se je v delo za pripravo podjetij na izpolnjevanje te di-     10.10.1996
   rektive vklju~ila tudi Gospodarska zbornica Slovenije. V so-    2. Commission Decision of 31 May 1999 concerning the ques-
   delovanju s pano`nimi zdru`enji in ministrstvom za okolje in      tionnaire relating to Council Directive 96/61/EC concerning in-
   prostor smo organizirali ve~ delavnic, na katerih smo pred-      tegrated pollution prevention and control (IPPC) (implementa-
   stavnike podjetij seznanili z obveznostmi iz direktive. V ve~     tion of Council Directive 91/692/EEC), OJ No L 148, 15.6.1999
   kot 350 podjetjih smo opravili anketo, katere cilj je bil ugoto-
                                     3. Council Directive 96/82/EC of 9 December 1996 on the control
   viti {tevilo zavezancev in oceniti sposobnost prilagoditve       of major-accident hazards involving dangerous substances, OJ
   podjetij zahtevam direktive do konca oktobra 2007.           No L 10, 14.1.1997
   Po dosedanjih ocenah je v Sloveniji okoli 116 zavezancev      4. Enlarging the Environment, Newsletter from the European
   IPPC; 97 podjetij (83 %) naj bi uskladilo delovanje z zahte-      Commission on environmental approximation, DG XI, Issue No
   vami direktive do konca oktobra 2007, 19 podjetij (17 %) pa      4 June 1997
   `eli prehodno obdobje do leta 2011.                 5. Leban, J., 1999. Direktiva EU o celovitem prepre~evanju in
   Pri~akujemo, da bodo {ele poglobljene analize stanja v         nadzoru onesna`evanja in njen pomen za industrijo. 1. sloven-
                                       ski posvet o okoljskem managementu Uvajanje ~istih tehnolo-
   podjetjih in primerjava z dokumenti BREF, ki v ~asu navede-      gij, Gospodarski vestnik, 7-13.
   nih aktivnosti {e niso bili na voljo, pokazale dejanske raz-
   se`nosti te problematike.                      6. Fece, V., 1999. Primer uvajanja direktive IPPC v Gorenju. 1.
                                       slovenski posvet o okoljskem managementu Uvajanje ~istih
                                       tehnologij, Gospodarski vestnik, 14-19.
   Sklep                                7. Pogajalsko izhodi{~e RS za podro~je 22 – okolje; http://www.si-
                                       gov.si/mop
   Direktiva IPPC je novost na ravni Evropske unije. Slovenski     8. http://eippcb.jrc.es
   industriji je bila do srede 1999 malo znana. Zahteva celovi-
   tost in obvladovanje varstva okolja v podjetjih ter njegovo     9. http://mahbsrv.jrc.it
   nenehno izbolj{evanje. Spremljanje razvoja po svetu, vklju-    10. http://europa.eu.int/comm/environment

								
To top