HD TONG KET LOP

Document Sample
HD TONG KET LOP Powered By Docstoc
					     HƯỚNG DẪN NỘI DUNG TỔNG KẾT LỚP 22/5/2010.

   1. Báo cáo tổng kết hoạt động lớp trong năm học (Văn bản)
   2. Thông báo kết quả học tập hạnh kiểm học sinh trong năm
   học_HS lên lớp, ở lại, thi lại, rèn luyện hè.
   3. Thông báo học sinh có lĩnh thưởng dự lễ phát thưởng: Học sinh
   hạng 1, 2, 3; Học sinh xếp loại Giỏi học tập cả năm; Học sinh nghèo
   vượt khó. Tất cả có mặt lúc 6giờ 30 Ngày 22/5/2010.
   4. Tất cả học sinh khối 12 tập trung tại Trường dự lễ Tri ân và
   trưởng thành lúc 6 giờ 30 Ngày 30.6.2010. Sau buổi lễ sẽ phát phiếu
   dự thi và sinh hoạt công tác thi TN.THPT.
   5. Thông báo học sinh yếu, học lực hoặc hạnh kiểm của khối 10, 11
   tập trung đến trường ngày 7/6/2010 để ôn tập thi lại.
   6. Thông báo học sinh K11 và HS các lớp 10A1, 10A2, đến trường
   ngày 1/7/2007 để dự lớp bồi dưỡng thêm trong hè. Học sinh các lớp
   khác (ngoại trừ học sinh yếu_phải bồi dưỡng trong hè) có thể đăng
   ký dự lớp bồi dưỡng trong hè nếu có nhu cầu.
   7. Thông báo Ngày 10.8.2010, Học sinh tập trung về trường nghe
   sinh hoạt khai giảng năm học mới _2010-2011 (tựu trường).
   8. Sinh hoạt các nội dung khác của lớp: Lao động, tặng sách cũ cho
   thư viện,…
   9. Công khai thu chi tiền quĩ của lớp (nếu có).
PC:
  Đề nghị GVCN ghi nội dung biên bản sinh hoạt tổng kết lớp vào sổ
  chủ nhiệm. Nộp sổ chủ nhiệm và báo cáo tổng kết lớp cho BGH (
  gởi Cô Linh VP ) chậm nhất ngày 22.5.2010.
  Các lớp có tổ chức liên hoan cuối năm phải dọn vệ sinh và sắp xếp
  lại bàn ghế trước khi bàn giao phòng học lại cho Bảo vệ.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:268
posted:5/16/2010
language:Vietnamese
pages:1