Please see my comments below. IP Telephony 1. VoIP in its various ... - PDF

Document Sample
Please see my comments below. IP Telephony 1. VoIP in its various ... - PDF Powered By Docstoc
					Πλεασε σεε µψ χοµµεντσ βελοω.

ΙΠ Τελεπηονψ

1. ςοΙΠ ιν ιτσ ϖαριουσ φορµσ (εγ. ςοΒΒ) ισ α τεχηνολογιχαλ δεϖελοπµεντ τηατ ισ βεινγ
εµβραχεδ βψ τηε ινδυστρψ. Ιτ προβαβλψ ρινγσ τηε δεατη κνελλ οφ τηε ΠΣΤΝ ασ ωε ηαϖε
κνοων ιτ, βυτ τηε τρανσιτιον ωιλλ βε σλοω ανδ στεαδψ ρατηερ τηαν α ∋γρεατ λεαπ φορωαρδ∋.

2. Τηισ ισ βεχαυσε ινχυµβεντ οπερατορσ χαν στιλλ οφφερ διφφερεντ σεγµεντσ οφ τηε µαρκετ
σερϖιχε λεϖελσ νοτ εασιλψ οφφερεδ βψ νεω εντραντσ δυε το τηειρ χοντρολ οφ µαναγεδ
νετωορκσ.

3. Βυτ ςοΙΠ αλσο οφφερσ αλλ κινδσ οφ οππορτυνιτιεσ φορ ∋νεω∋ νεω εντραντσ, συχη ασ ΙΣΠσ,
ανδ ρεγυλατιον σηουλδ αχχοµµοδατε τηατ φαχτ.

4. Ιν τηε τελεχοµ ενϖιρονµεντ τηατ ςοΙΠ ωιλλ υσηερ ιν, ρεγυλατιον ωιλλ ηαϖε το αδαπτ το
τηε φαχτ τηατ λεϖελσ οφ σερϖιχε ωιλλ διφφερ, ανδ στεπσ µυστ βε τακεν το κεεπ τηε πυβλιχ
ινφορµεδ ασ χονσυµερσ οφ τηεσε ισσυεσ. Τηισ µαψ ρεθυιρε ινφορµατιον οβλιγατιονσ ον
σερϖιχε προϖιδερσ ανδ σαφεγυαρδσ, ινχλυδινγ α ρεθυιρεµεντ το οφφερ εµεργενχψ σερϖιχεσ.

5. Αν ΙΠ νετωορκεδ τελεχοµ ωορλδ ωιλλ ραισε µανψ ποτεντιαλ ισσυεσ. Φορ εξαµπλε, τηε
τηρεατ οφ ϖιρυσεσ, τηε νεεδ το µαπ τελεπηονε νυµβερσ οντο ΙΠϖ6, τηε δεµανδ βψ
χονσυµερσ το υσε τηε σαµε νυµβερ φορ µυλτιπλε αχχεσσ δεϖιχεσ ανδ βψ ιµπλιχατιον τηε
χονϖεργενχε οφ φιξεδ ανδ µοβιλε σερϖιχεσ. Αλτηουγη τηεσε ωιλλ βε µαρκετ λεδ, εαχη
ωιλλ ρεθυιρε ρεγυλατορψ αδϕυστµεντ. Ιτ ωουλδ βε ηελπφυλ φορ ΟΦΤΑ το µαπ ουτ σοµε οφ
τηεσε ισσυεσ φορ ινδυστρψ δισχυσσιον ανδ πυβλιχ ινφορµατιον.

6. Α χοπψ οφ τηε ΤΙΦ Βαχκγρουνδ Βριεφινγ Παπερ φορ ∆εχεµβερ 2004 ισ ατταχηεδ φορ
ρεφερενχε.


Ψουρσ σινχερελψ,

ϑοην Υρε

Ασσοχιατε Προφεσσορ ανδ ∆ιρεχτορ οφ τηε Τελεχοµµυνιχατιονσ Ρεσεαρχη Προϕεχτ
Υνιϖερσιτψ οφ Ηονγ Κονγ, Χεντρε οφ Ασιαν Στυδιεσ,Ποκφυλαµ Ροαδ, Ηονγ Κονγ
Τελεχοµσ Ινφοτεχη Φορυµ


Βριεφινγ παπερ
ΙΠ Τελεπηονψ ανδ
ςοιχε οϖερ Βροαδβανδ
∆εχεµβερ 2004

ηττπ://ωωω.τρπ.ηκυ.ηκ/τιφ/ηοµε.πηπ
Τελεχοµσ ΙνφοΤεχηνολογψ Φορυµ
ΤΙΦ ισ αν ινδυστριαλ ανδ πολιχψ φορυµ ρυν βψ τηε Τελεχοµµυνιχατιονσ Ρεσεαρχη
Προϕεχτ (ΤΡΠ) ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Ηονγ Κονγ, διρεχτορ ∆ρ ϑοην Υρε. Τηε ΤΡΠ
προϖιδεσ βαχκγρουνδ βριεφινγ παπερσ φορ εαχη ΤΙΦ ανδ ποστσ τηεσε, τογετηερ ωιτη
πρεσεντατιονσ ανδ προχεεδινγσ παπερσ, ον τηε ωεβσιτε ωωω.τρπ.ηκυ.ηκ/τιφ. ΤΙΦ ισ τηε
σουρχε οφ φυνδινγ οφ τηε ΤΡΠ ανδ ρελιεσ υπον σπονσορσηιπ.

Τηε ουτπυτ οφ τηε ΤΡΠ ισ πυβλιχ δοµαιν ρεσεαρχη ιντο εχονοµιχ, πολιχψ ανδ ρεγυλατορψ
ασπεχτσ οφ τελεχοµµυνιχατιονσ ανδ ρελατεδ σεχτορσ συχη ασ ΙΤ, νεω µεδια, Ιντερνετ ανδ
ε−χοµµερχε.

Τηισ ΤΙΦ χονφερενχε ισ συππορτεδ βψ:
 Ηονγ Κονγ Γενεραλ Χηαµβερ οφ Χοµµερχε (ΗΚΓΧΧ)
 Ηονγ Κονγ Ινφορµατιον Τεχηνολογψ Φεδερατιον (ΗΚΙΤΦ)
 Ηονγ Κονγ Ιντερνετ Σερϖιχε Προϖιδερσ Ασσοχιατιον (ΗΚΙΣΠΑ)
 Ηονγ Κονγ Τελεχοµµυνιχατιονσ Υσερσ Γρουπ (ΗΚΤΥΓ)
 Ηονγ Κονγ Ωιρελεσσ Τεχηνολογψ Ινδυστρψ Ασσοχιατιον (ΩΤΙΑ)
 Ινφορµατιον ανδ Σοφτωαρε Ινδυστρψ Ασσοχιατιον (ΙΣΙΑ)
 Ιντερνετ ανδ Τελεχοµ Ασσοχιατιον οφ Ηονγ Κονγ (ΙΤΑΗΚ)
 Ιντερνετ Προφεσσιοναλσ Ασσοχιατιον (ιΠροΑ)
 Τηε Οφφιχε οφ τηε Τελεχοµµυνιχατιονσ Αυτηοριτψ ιν Ηονγ Κονγ (ΟΦΤΑ)
 Ωορλδ Τελεπορτ Ασσοχιατιον (ΩΤΑ)

Τηε οβϕεχτιϖε οφ ΤΙΦ ισ το στιµυλατε ινφορµεδ ιντερεστ ιν τηε πολιχψ ανδ ρεγυλατορψ
ασπεχτσ οφ ινφορµατιον ανδ χοµµυνιχατιονσ τεχηνολογιεσ (ΙΧΤσ), το φοστερ γρεατερ
τρανσπαρενχψ ανδ α βεττερ υνδερστανδινγ οφ τηε εχονοµιχ ανδ τεχηνολογιχαλ δψναµιχσ
οφ τηε σεχτορ, ιτσ ιµπαχτ ον σοχιαλ ωελφαρε ανδ ιτσ πολιχψ ιµπλιχατιονσ.

Φορ φυρτηερ δεταιλσ οφ ΤΙΦ ανδ ΤΙΦ µεµβερσηιπ, πλεασε χονταχτ:
ϑεννψ Ωαν ατ τηε Τελεχοµµυνιχατιονσ Ρεσεαρχη Προϕεχτ: τελ: 2859−1919; φαξ: 2857−
9434 ορ Εµαιλ: Τρπροϕ≅ηκυ.ηκ
         ΙΠ Τελεπηονψ ανδ ςοιχε οϖερ Βροαδβανδ
     ‘Τοδαψ, ιν 2004, ςοΙΠ ισ α φασηιον στατεµεντ. Ιφ ψου∋ρε α φασηιον στατεµεντ,
     ψου ρυν τηε ρισκ οφ βεινγ υνφασηιοναβλε.’ ϑεφφ Πυλϖερ

     ‘Τηε τελεχοµ ωορλδ ωιλλ βε φορεϖερ αλτερεδ. Τηε ολδ ονε ωασ αβουτ χοννεχτινγ
     πλαχεσ. Τηε νεω ονε ισ αβουτ χοννεχτινγ πεοπλε.’1


Ιντροδυχτιον
ςοΙΠ χοµεσ ιν τωο διφφερεντ γυισεσ. Ονε ισ ασ Ιντερνετ Τελεπηονψ ωιτη ϖοιχε τραφφιχ
ρουτεδ ον α ‘βεστ εφφορτ’ βασισ οϖερ ΠΧ−Ιντερνετ−ΠΧ, ΠΧ−Ιντερνετ−ΠΣΤΝ ανδ ΠΣΤΝ−
Ιντερνετ−ΠΣΤΝ νετωορκσ. Τηε οτηερ ισ ασ ςοΒΒ ωιτη ϖοιχε τραφφιχ τρανσµιττεδ οϖερ
µαναγεδ & προπριεταρψ ‘ΘοΣ’ (Θυαλιτψ οφ Σερϖιχε) νετωορκσ τηατ υσε ΙΠ τεχηνολογψ το
ρενδερ ενδ−το−ενδ ΙΠ τελεπηονψ οϖερ αν ΝΓΝ (Νεξτ Γενερατιον Νετωορκ) ρατηερ τηαν
οϖερ τηε Πυβλιχ Ιντερνετ.

Ονε ωαψ το ϖιεω ςοΙΠ ισ ασ τηε θυιντεσσεντιαλ εξαµπλε οφ α δισρυπτιϖε τεχηνολογψ. Ιτ
ηασ τηε ποτεντιαλ το υπσετ τραδιτιοναλ βυσινεσσ µοδελσ, ιτ αχχελερατεσ τεχηνολογψ
οβσολεσχενχε ανδ ιτ πλαψσ ηαϖοχ ωιτη εσταβλισηεδ ρεγυλατιονσ. Ανοτηερ αππροαχη ισ το
σεε ςοΙΠ, ανδ εσπεχιαλλψ ςοΒΒ, ασ α στεππινγ στονε τοωαρδσ τηε δελιϖερψ οφ νεξτ
γενερατιον µυλτιµεδια ανδ ϖαλυε−αδδεδ σερϖιχεσ (ςΑΣ) οϖερ νεξτ γενερατιον
νετωορκσ.2 Ωηιχη παρτιχυλαρ µιξ οφ τηεσε χοµεσ αβουτ ρατηερ δεπενδσ υπον ωηο
δοµινατεσ τηε προχεσσ οϖερ τηε χοµινγ ψεαρσ. Ωιλλ τηε ψουνγ υπσταρτσ σετ τηε παχε ορ
ωιλλ τηε ινχυµβεντσ χοντρολ ιτ?

ςοΙΠ ανδ ςοΒΒ ιµπλεµεντατιον ραισεσ σεϖεραλ χηαλλενγεσ: χοµµερχιαλ ονεσ (ωηο
ωιλλ ινϖεστ ιν τηε νετωορκσ ιφ τηε υσε οφ φαχιλιτιεσ ισ υνπαιδ φορ), τεχηνολογιχαλ ονεσ
(θυαλιτψ ασσυρανχε ανδ λοαδ χοντρολ), µαρκετινγ ονεσ (ηοω λοω χαν πριχεσ γο), ανδ
ρεγυλατορψ ονεσ (ινχλυδινγ νυµβερινγ ανδ αϖοιδανχε οφ τηε υνιϖερσαλ σερϖιχε χηαργε,
ιντερχοννεχτιον χηαργεσ ανδ στατε ταξεσ), αλλ ινϖαριαβλψ ιντερµινγλεδ. Αλσο, ιτ ισ νοτ ψετ
α περφεχτεδ τεχηνολογψ ανδ ιτ ηασ σοµε χονστραιντσ λικε νοµαδιχ νυµβερσ ανδ τηειρ
ιµπαχτ ον εµεργενχψ σερϖιχεσ ωηιχη αρε χαυσε φορ µαϕορ χονσυµερ προτεχτιον
χονχερνσ. Ασ α στεππινγ στονε, ςοΒΒ προµισεσ αν ιντερεστινγ αρραψ οφ νεω ανδ
βυνδλεδ σερϖιχεσ.3 Ασ αλωαψσ φροµ α χοµµερχιαλ ϖιεωποιντ, ουτχοµεσ ηινγε αρουνδ
ωηο ‘οωνσ’ τηε χυστοµερσ, ανδ ηοω φαρ χαν πεερ−το−πεερ φυλλψ µεσηεδ νετωορκινγ
(ινχλυδινγ 4Γ φιξεδ−µοβιλε χονϖεργενχε ιν ωηιχη ηανδσετσ βεχοµε ΙΠ τρανσχειϖερσ
αυτοµατιχαλλψ αδδινγ νεω νοδεσ το τηε νετωορκ ασ υσερσ ϕοιν ιτ) εϖολϖε βεψονδ τηε
χοντρολ οφ τηε τραδιτιοναλ νετωορκ οπερατορσ.


1
 Φροµ ‘Τηε ΑΒΧσ οφ ςοΙΠ’ ιν ΒυσινεσσΩεεκ Ονλινε, 21 Σεπτεµβερ 2004.
2
 Μυλτιµεδια σερϖιχεσ ινϖολϖε ϖοιχε χοµβινεδ ωιτη ιµαγε, ϖιδεο ανδ δατα, σοµετιµεσ ρεφερρεδ το ασ
‘ριχη ϖοιχε’. ςαλυε−αδδεδ φεατυρεσ ινχλυδε πορταβλε πηονε νυµβερσ (ορ τηε αβιλιτψ το πιχκ υπ α χαλλ
ανψωηερε βψ σιµπλψ εσταβλισηινγ αν ΙΠ αδδρεσσ), χυστοµιζεδ ϖοιχε µαιλ ινχλυδινγ τηε αβιλιτψ το λιστεν το
ϖοιχε µαιλ ασ αν εµαιλ ατταχηµεντ (‘ϖοιχε µαιλ ον στεροιδσ’) ανδ µαναγινγ χαλλσ τηρουγη α Ωεβ βασεδ
αχχουντ.
3
 Σερϖιχεσ λικε ςοναγε ιν τηε ΥΣΑ ανδ ΗΚΒΝ ιν Ηονγ Κονγ εφφεχτιϖελψ βυνδλε τηε ρεταιλινγ οφ τηε
βροαδβανδ λινε ωιτη ϖοιχε σερϖιχεσ, ωηερεασ ινχυµβεντ οπερατορσ ρεταιλ ϖοιχε βυτ ονλψ ωηολεσαλε
βροαδβανδ το ΙΣΠσ ωηο τηεν ρεσαλε το τηε ενδ υσερ. Ονε ρεσυλτ χουλδ βε το πυση ινχυµβεντσ ιντο
ρεταιλινγ βροαδβανδ διρεχτλψ ωηιλε ΙΣΠσ βεχοµε ϖιρτυαλ ϖοιχε σερϖιχε προϖιδερσ (ςΣΠσ).


                                                   1
Τεχηνολογιχαλ Χηαλλενγε
ςοΒΒ τεχηνολογψ βενεφιτσ φροµ τηε χονφλυενχε οφ σεϖεραλ τεχηνολογψ τρενδσ, αµονγ
τηεµ αρε γρεατερ στοραγε χαπαβιλιτιεσ, αν ινχρεασε ιν σιλιχον προχεσσινγ ποωερ, στρονγερ
χοµπρεσσιον ενγινεσ ορ χοδεχσ (εϖεν τηουγη 64κ ισ ρεθυιρεδ ατ τηε µοµεντ το ινσυρε α
ηιγη λεϖελ οφ σουνδ θυαλιτψ), ποωερφυλ ενχρψπτιον σοφτωαρε, ιµπροϖεδ νετωορκ
µονιτορινγ τοολσ ανδ τηε εµεργενχε οφ Σεσσιον Ινιτιατιον Προτοχολ (ΣΙΠ) ασ τηε ςοΙΠ
σιγναλινγ στανδαρδ οφ χηοιχε παρτλψ δυε το ιτσ αδοπτιον βψ Χισχο.4 Τηε ιντροδυχτιον οφ
ΙΠϖ6 ωιλλ ιµπροϖε ςοΙΠ αππλιχατιονσ βψ ινχρεασινγ τηε συππλψ οφ υνιθυε ΙΠ αδδρεσσεσ
τηατ ΣΙΠ ρεθυιρεσ το χοµµυνιχατε οϖερ τηε Ιντερνετ ανδ ιµπροϖε ςοΙΠ σεχυριτψ.5
ΜΠΛΣ (Μυλτι Προτοχολ Λαβελ Σωιτχηινγ) ισ ανοτηερ κεψ τεχηνολογψ τηατ αλλοωσ τηε
Ιντερνετ το γιϖε ηιγηερ πριοριτψ το ςοΙΠ χοµµυνιχατιονσ σο τηατ χονϖερσατιονσ ωιλλ νοτ
χυτ ιν ανδ ουτ.

Φροµ αν εξιστινγ τελεπηονε οπερατορ’σ περσπεχτιϖε, ασ τηεψ εµβαρκ ον τηε µιγρατιον το
αν ενδ−το−ενδ ΙΠ−βασεδ ινφραστρυχτυρε, ςοΒΒ βεχοµεσ α µορε εφφιχιεντ ωαψ οφ ρουτινγ
ανδ δελιϖερινγ ϖοιχε τραφφιχ ασ Ιντερνετ χαλλσ σηαρε βανδωιδτη σπαχε ον τηε νετωορκ
ωιτη εϖερψονε ελσε ανδ υνλικε τραδιτιοναλ χαλλσ δο νοτ ρεθυιρε α σεπαρατε χιρχυιτ φορ
εαχη υσερ. Αν Ιντερνετ ϖοιχε χαλλ ισ τρεατεδ λικε ανψ οτηερ πιεχε οφ Ιντερνετ δατα ορ
αππλιχατιον συχη ασ α Ωεβ παγε ορ αυδιο φιλε ορ εµαιλ διστριβυτεδ οϖερ τηε Νετ ανδ
χαρριερσ αρε τυρνεδ ιντο ‘βιτ ηαυλερσ’.

Τηε µορε δεξτερουσ ινχυµβεντσ αρε ρεσπονδινγ το τηε χηαλλενγε ωιτη τηε τριπλε πλαψ
οπτιον. Βεχαυσε οφ α τεχηνολογψ λικε ςοΒΒ, τελεπηονε ανδ χαβλε Τς οπερατορσ χαν
τρανσµιτ ϖοιχε, ϖιδεο ανδ αυδιο δοων τηε σαµε πιπε ανδ βυνδλε παχκαγεδ Τς, ςοΙΠ,
ϖιδεοχονφερενχινγ ανδ ηιγη σπεεδ Ιντερνετ σερϖιχεσ.6

Βυτ φορ µανψ λαργε εσταβλισηεδ τελεπηονε µονοπολιεσ, τηοσε οπερατορσ ενχυµβερεδ
ωιτη λεγαχψ νετωορκσ ανδ νοτ τερριβλψ ιννοϖατιϖε ορ σωιφτ το χηανγε, εµεργινγ ςοΙΠ
πιονεερσ αρε τηρεατενινγ βεχαυσε τηεψ νοτ ονλψ οφφερ ονε φλατ ρατε φορ α χαλλ τηατ λαστσ
ονε µινυτε αχροσσ τηε χιτψ ορ τηρεε ηουρσ το α δεστινατιον ον τηε οτηερ σιδε οφ τηε
ωορλδ βυτ δο σο το α λαργε εξτεντ βψ βψπασσινγ τηε χονϖεντιοναλ σωιτχηεδ τελεπηονε
νετωορκ (ΠΣΤΝ), χυττινγ ουτ τηε ‘µιδδλε µεν οφ πυβλιχ σωιτχηεσ’.7 Χαλλσ αρε σωιτχηεδ
φροµ αναλογ το διγιταλ βιτσ, παχκετσ οφ δατα, τρανσµιττεδ βψ τηε µοστ εφφιχιεντ ρουτε
(σοµετιµεσ χαλλεδ βεστ εφφορτ), ειτηερ ον τηε πυβλιχ Ιντερνετ ορ πριϖατελψ οωνεδ δατα
νετωορκσ, τηεν ρεασσεµβλεδ ατ τηε οτηερ ενδ ανδ χονϖερτεδ ωηερε νεχεσσαρψ βαχκ ιντο
α τραδιτιοναλ πηονε σιγναλ ϕυστ βεφορε τηε χαλλ ρεαχηεσ ιτσ δεστινατιον.8 ςοΙΠ προϖιδερσ
4
 Τηε ΙΤΥ’σ Η.323 ισ ανοτηερ χοντενδερ φορ ΙΠ−βασεδ τελεπηονψ σιγναλινγ σχηεµε ανδ ισ υσεδ ιν ολδερ
ςοΙΠ δεϖιχεσ ανδ σοφτωαρε. ΣΙΠ στιλλ µυστ αδδρεσσ ισσυεσ οφ σχαλαβιλιτψ ασ ςοΙΠ συβσχριβερσ γροω φροµ α
φεω ηυνδρεδ τηουσανδ το σεϖεραλ µιλλιον ανδ ιτσ νεεδ φορ βορδερ ανδ σεσσιον χοντρολλερσ ωηιχη χαν βε
χοστλψ.
5
 Χυριουσλψ ενουγη ΙΠϖ6 µιγητ χρεατε ινχρεδιβλψ λονγ πηονε νυµβερσ το κεψ ιν αδδρεσσεσ ανδ τηισ
δεϖελοπµεντ χουλδ αφφεχτ τηε δεσιγν οφ ηανδσετσ.
6
 Ιν ωηατ ηασ βεεν δυββεδ ‘προϕεχτ λιγητ−σπεεδ,’ ΣΒΧ ηασ χοµµιττεδ ΥΣ∃400 µιλλιον οϖερ τηε νεξτ 10
ψεαρσ το Μιχροσοφτ∋σ ΙΠΤς πλατφορµ φορ τηε δελιϖερψ οφ τελεϖισιον προγραµµινγ το ηοµεσ οϖερ ηιγη−
σπεεδ λινεσ. (Χηιχαγο Τριβυνε, 18 Νοϖεµβερ 2004) ΣΒΧ ΧΕΟ Εδωαρδ Ωηιταχρε ωασ θυοτεδ ασ σαψινγ
‘Ωε βελιεϖε ωε χαν βε τηε 2νδ λαργεστ ϖιδεο προϖιδερ ιν ουρ φοοτπριντ ωιτηιν 5 ψεαρσ’. (Χαβλεφαξ, 17
Νοϖεµβερ 2004)
7
 Εσπεχιαλλψ ιν πλαχεσ ωηερε α µονοπολψ ον τηε φιξεδ λινε σιδε ρεµαινσ ιν πλαχε, ωηερε ιντερχοννεχτιον
χηαργεσ αρε ουτραγεουσλψ ηιγη, ανδ ωηερε τηερε ισ αν ιµµιγραντ χοµµυνιτψ τηατ ωουλδ βε αν
ιµµεδιατε µαρκετ φορ ςοΙΠ σερϖιχε (σεε Μεξιχο).
8
 Μανψ χαρριερσ ηαϖε βεεν υσινγ ςοΙΠ τεχηνολογψ φορ α λονγ τιµε το χαρρψ ιντερνατιοναλ ϖοιχε τραφφιχ ανδ
δο τηε ρεασσεµβλψ οφ παχκετσ ιν εξχηανγεσ ρατηερ τηαν ατ τηε ρεχειϖερ ενδ.


                                                   2
ασ συχη χαν σπεακ το ανψονε ωιτη α ρεγυλαρ πηονε ανδ δο νοτ νεεδ το βε λαργε
χοµπανιεσ. Σµαλλ ονεσ χαν ϕυµπ ιντο τηε βυσινεσσ βεχαυσε τηεψ χαν µακε υσε οφ αν
εσταβλισηεδ νετωορκ (ι.ε. τηε Ιντερνετ) ανδ βψ υσινγ χοµπυτερσ ανδ ΣΙΠ προξψ σερϖερσ
τηατ αρε ινδεπενδεντ οφ τηε εξπενσιϖε τελχο ινφραστρυχτυρε χαν αϖοιδ τηε ηυγε χαπιταλ
ινϖεστµεντσ νεεδεδ το βυιλδ ανδ µαινταιν α τραδιτιοναλ πηονε νετωορκ.

Ασ χοµπετιτιον ιντενσιφιεσ, θυαλιτψ βεχοµεσ αν ισσυε.9 Τηε θυαλιτψ οφ Νετ τελεπηονψ
ηασ βεεν βοοστεδ βψ τηε γροωινγ πενετρατιον οφ βροαδβανδ χοννεχτιονσ ανδ πεοπλε
οπερατινγ ηοµε χοµπυτερσ µορε ποωερφυλ τηαν τηοσε ον τηε σπαχεχραφτσ τηατ λανδεδ ον
τηε µοον. Βυτ τηερε αρε στιλλ σοµε δουβτσ. ∆ατα νετωορκσ οϖερ ωηιχη Ιντερνετ πηονε
χαλλσ ριδε, οφτεν οϖερ µυλτιπλε νετωορκσ,10 αρε διϖερσε ενϖιρονµεντσ ωιτη αλλ σορτσ οφ
διφφερεντ ηαρδωαρε ανδ σοφτωαρε ελεµεντσ τηατ γετ υπγραδεδ ον α ρεγυλαρ βασισ.
Νετωορκ χονγεστιον ανδ ουταγεσ δο οχχυρ ανδ αφφεχτ ςοΙΠ θυαλιτψ ανδ ρελιαβιλιτψ.
Ωηεν δοωνλοαδινγ α λαργε φιλε ανδ µακινγ α σιµυλτανεουσ ςοΙΠ πηονε χαλλ, στατιχ
µαψ βε ηεαρδ ον τηε λινε ορ τηε χαλλ ισ δροππεδ αλτογετηερ.

Οτηερ τεχηνιχαλ δραωβαχκσ φορ ςοΒΒ αρε τηε λαχκ οφ α διαλ−τονε−λικε σερϖιχε ιν χασε οφ
α ποωερ ουταγε ανδ τηε λαχκ οφ εµεργενχψ σερϖιχεσ, ισσυεσ το βε δισχυσσεδ ιν γρεατερ
δεταιλ ιν τηε ρεγυλατορψ σεχτιον.11 Ιν τηε φυτυρε, ςοΙΠ τραφφιχ, ινχλυδινγ τηατ γενερατεδ
βψ πεερ−το−πεερ ςοΙΠ, µιγητ χρυνχη ανδ χονγεστ νετωορκσ βετωεεν τηε λαστ µιλε ανδ
τηε βαχκβονε, εσπεχιαλλψ ιν α µαρκετ λικε τηε ΥΣ ωηερε βροαδβανδ ηασ βεεν δεφινεδ
δοωνωαρδ ασ 128κ ΙΣ∆Ν, ανδ φορχινγ οπερατορσ το τηροττλε χερταιν αππλιχατιονσ. Τηισ
µιγητ νοτ βε συχη α βιγ προβλεµ ιν Ηονγ Κονγ ωηερε βροαδβανδ νετωορκσ αρε οφ α φαρ
συπεριορ θυαλιτψ.

Μαρκετινγ Χηαλλενγε
Τηερε αρε σεϖεραλ ιντερεστινγ τψπεσ οφ µαρκετινγ χηαλλενγεσ ανδ αδϖερτισινγ
αππροαχηεσ βασεδ ον τηε βαχκγρουνδ οφ τηε χοµπανιεσ ινϖολϖεδ, ωηετηερ τηεψ αρε
εσταβλισηεδ ορ σταρτ−υπσ, φιρστχοµερ ορ λατεχοµερ, ανδ τηε τεχηνολογιχαλ χηοιχεσ ανδ
βυσινεσσ µοδελ τηεψ ηαϖε αδοπτεδ, ωηετηερ τηεψ οων τηε νετωορκ ορ υσε ανοτηερ
χοµπανψ’σ νετωορκ, ωηετηερ τηεψ αρε πεερ−το−πεερ, υσε αν αδαπτερ/ρουτερ, οφφερ φρεε
υνλιµιτεδ χαλλσ, ετχ. Τηε φιρστ τψπε ισ εξεµπλιφιεδ βψ ςοναγε ανδ ιτσ φαχεοφφ ωιτη
ΑΤ&Τ, ανδ τηε χοµπετιτιον βετωεεν τηοσε τωο ανδ Βαβψ Βελλσ λικε ΣΒΧ ανδ ςεριζον.
Τηε σεχονδ τψπε ισ ρεπρεσεντεδ βψ α χοµπανψ χαλλεδ Σκψπε. Ανδ α τηιρδ τψπε βψ τηε
χαβλε Τς χοµπανιεσ ορ Μυλτιπλε Σερϖιχε Οπερατορσ (ΜΣΟσ). ςοναγε ανδ Σκψπε
ρεπρεσεντ τηε τωο µοστ εξχιτινγ δεϖελοπµεντσ ιν τηε µαρκετ σο φαρ, ωιτη Σκψπε
περηαπσ τηε µορε ραδιχαλ οφ τηε τωο αππροαχηεσ. Ταβλε 1 οφφερσ α συµµαρψ οφ ςοΙΠ
σερϖιχε προϖιδερσ ανδ τηειρ διφφερεντ παχκαγεσ.

Τηε ςοναγε Αππροαχη: ςοΙΠ τραιλβλαζερ
Ωελλ−φυνδεδ Νεω ϑερσεψ σταρτυπ ςοναγε ισ αν ινδεπενδεντ ςοΒΒ προϖιδερ ιν τηε ΥΣ
ωιτη νο χοντρολ οϖερ ειτηερ τηε ΙΠ βαχκβονε ορ τηε λαστ−µιλε δελιϖερψ βυτ ιτ ηασ δονε
τηε βεστ ϕοβ οφ χρεατινγ (ϕυµπ−σταρτινγ) ανδ εδυχατινγ τηε µαρκετ, οφ εθυατινγ τηε

9
 Τηε φιρστ συχη πηονε χαλλ σερϖιχεσ οϖερ τηε Νετ εµεργεδ α δεχαδε αγο αµιδστ µυχη ηοοπλα βυτ τηεψ
φουνδερεδ βεχαυσε τηε τεχηνολογψ ωασ ιµµατυρε. Φορ εξαµπλε, υσερσ χουλδ νοτ ρεχειϖε χαλλσ, ορ τηεψ
ηαδ το υσε α σπεχιαλ κινδ οφ πηονε, ορ τηεψ χουλδ χαλλ ονλψ πεοπλε ωηο ωερε ονλινε ατ τηε σαµε τιµε.
10
  Εϖεν α χοµπανψ ωιτη ασ λαργε α νετωορκ ασ ΑΤ&Τ χαννοτ χοντρολ δατα τραφφιχ αλονγ τηε λινεσ οωνεδ
βψ Χοµχαστ ορ οτηερ λοχαλ προϖιδερσ οφ χαβλε ορ ∆ΣΛ σερϖιχε.
11
  Ιν χασε οφ ελεχτριχιτψ φαιλυρε, σοµε ςοΒΒ προϖιδερσ ρουτε τηειρ χυστοµερσ’ χαλλσ το ανοτηερ πηονε λικε
α χελλ πηονε.


                                                    3
ςοναγε βρανδναµε ωιτη ςοΙΠ.12 Ιτ προϖιδεσ συβσχριβερσ ωιτη α µυλτιµεδια τερµιναλ
αδαπτερ (ΜΤΑ) ωηιχη τηεψ χαν τακε ον τηε ροαδ ανδ πλυγ ιντο ανψ βροαδβανδ
χοννεχτιον το σενδ ανδ ρεχειϖε υνλιµιτεδ χαλλσ οϖερ τηε πυβλιχ Ιντερνετ τηατ αρε οφτεν
τερµινατεδ ον α ΠΣΤΝ νετωορκ υσινγ τηε σαµε πηονε νυµβερ, ανδ χηαργεσ ΥΣ υσερσ
βετωεεν ΥΣ∃15−30 α µοντη φορ τηε σερϖιχε, ωελλ βελοω τηε ΥΣ∃60−70 περ µοντη
χηαργεδ φορ χοµπαραβλε πλανσ φορ ΠΣΤΝ σερϖιχε βψ δοµιναντ ΥΣ τελεπηονε χαρριερσ.13
Τηισ ισ α φεατυρε χαλλεδ πορταβιλιτψ.14 Ιτσ σερϖιχε ιν εσσενχε αλλοωσ υσερσ το τακε τηειρ
πηονε νυµβερ ωιτη τηεµ ωηερεϖερ τηεψ αρε ιν τηε ωορλδ.15 ςοναγε συβσχριβερσ χαν
νοω σελεχτ α Λονδον−βασεδ ϖιρτυαλ νυµβερ φορ ∃7.99 περ µοντη το σερϖε ασ αν
ινεξπενσιϖε σεχονδ νυµβερ φορ ΥΚ−βασεδ φριενδσ, φαµιλψ ανδ βυσινεσσ ασσοχιατεσ το
χοµµυνιχατε ωιτη τηε ςοναγε συβσχριβερ ωηερεϖερ τηατ περσον ισ ιν τηε ωορλδ ανδ
ονλψ παψ α λοχαλ χαλλινγ ρατε. ςοναγε’σ χλουτ, ανδ ϖολυµε πυρχηασεσ, εναβλεσ ιτ το σελλ
ιτσ ρουτερσ (ΜΤΑσ) ατ αφφορδαβλε πριχεσ φροµ ϖενδορσ λικε Λινκσψσ, α διϖισιον οφ Χισχο
Σψστεµσ.

Ιν ϑυλψ 2003 τηε Μιννεσοτα Πυβλιχ Υτιλιτιεσ Χοµµισσιον (ΜΠΥΧ) σουγητ το ρεγυλατε
ςοναγε ασ α τραδιτιοναλ χοµµον χαρριερ (ινχλυδινγ ρατε στρυχτυρε αππροϖαλ ανδ
χερτιφιχατιον) ανδ φιλεδ α χοµπλαιντ αγαινστ ιτ φορ φαιλινγ το αππλψ φορ α χερτιφιχατε φορ
πυβλιχ χονϖενιενχε ανδ νεχεσσιτψ (ΧΠΧΝ). ςοναγε χουντερχλαιµεδ ιτσ σερϖιχε’σ
τεχηνολογψ ανδ χηαραχτερ ωερε α ρεαλιτψ οφ τηε Ιντερνετ ωηιχη κνοωσ ‘νο στατε
βουνδαριεσ ορ βορδερσ’, α ‘γεογραπηιχαλλψ αγνοστιχ Ιντερνετ’, ανδ ωηιχη µαδε ιτ
εξεµπτ φροµ βεινγ µαναγεδ ον α στατε−βψ−στατε βασισ. Ιν Οχτοβερ 2003 α φεδεραλ ϕυδγε
ιν Μιννεαπολισ φουνδ τηατ ςοναγε’σ ςοΙΠ σερϖιχε ωασ αν ‘ινφορµατιον σερϖιχε’ ανδ
τηερεφορε ιτ διδ νοτ ηαϖε το ρεγιστερ ωιτη τηε ΜΠΥΧ νορ διδ τηε ΜΠΥΧ ηαϖε τηε
αυτηοριτψ υνδερ τηε 1996 Τελεχοµµυνιχατιονσ Αχτ το ρεγυλατε τηε χοµπανψ. Τηε στατε
ρεγυλατορσ αππεαλεδ τηατ δεχισιον ωηιχη ωασ δεχιδεδ ιν Νοϖεµβερ 2004 βψ αν ΦΧΧ
ρεχογνιτιον, α πρεεµπτιϖε µοϖε ον ιτσ παρτ, τηατ ςοναγε’σ σερϖιχε ωασ ‘ινηερεντλψ’ αν
ιντερστατε σερϖιχε ανδ τηυσ νοτ συβϕεχτ το στατε ρεγυλατιονσ.

12
  ςοναγε ηασ µορε τηαν 200,000 συβσχριβερσ αφτερ ραισινγ ∃103 µιλλιον ιν ϖεντυρε χαπιταλ φορ ιτσ ινιτιαλ
λαυνχη ανδ ανοτηερ ∃105 µιλλιον φορ οϖερσεασ εξπανσιον.
13
  ςοΙΠ προϖιδερσ χοµπλετε ΠΣΤΝ−βουνδ χαλλσ βψ τεαµινγ ωιτη ΧΛΕΧσ [χοµπετιτιϖε λοχαλ εξχηανγε
χαρριερσ ορ τηοσε τελεπηονε χοµπανιεσ τηατ χοµπετε ωιτη αν ινχυµβεντ λοχαλ εξχηανγε χαρριερ (ΙΛΕΧ)]
τηατ παψ ρεχιπροχαλ χοµπενσατιον ανδ ιν α φεω ινστανχεσ προϖιδερσ µακε διρεχτ χοννεχτιονσ ανδ παψ
αχχεσσ χηαργεσ. ΙΛΕΧσ αρε υπσετ τηατ χαρριερσ λικε ςοναγε ωηιχη τερµινατε ιν εξχεσσ οφ 90 περ χεντ
(αχχορδινγ το τηε ΠΣΤΝ οπερατορσ) οφ τηειρ τραφφιχ το τηε λεγαχψ νετωορκ δο νοτ ηαϖε το παψ ιντο τηε
εξιστινγ ιντερχαρριερ ανδ υνιϖερσαλ σερϖιχε ρεγιµεσ ατ τηε σαµε λεϖελσ ασ τηειρ χοµπετιτορσ. Ον τηε
ιντερχαρριερ ισσυε, ςοναγε ισ σαιδ το βε σεεκινγ αρρανγεµεντσ ωιτη οτηερ Ιντερνετ−βασεδ ςοΙΠ προϖιδερσ
συχη ασ α πεερινγ αγρεεµεντ ωιτη πυλϖερ.χοµ ανδ ισ εξπλορινγ αγρεεµεντσ ωιτη χελλυλαρ προϖιδερσ φορ
τηε διρεχτ εξχηανγε οφ χοµµυνιχατιονσ τραφφιχ. Ιν συχη χασεσ, αχχορδινγ το ςοναγε, ‘τηε χαλλ
τερµινατιον λοχατιον ισ νοτ ονλψ υνκνοων βυτ ιρρελεϖαντ το ςοναγε’. Τηε διφφερενχε ιν πριχινγ παχκαγεσ
αλσο ρεφλεχτσ τηε αχχεσσ φεεσ, νυµβερ−πορταβιλιτψ, 911, συβσχριβερ λινε χηαργεσ ανδ στατε ανδ υνιϖερσαλ
σερϖιχε ταξεσ ιµποσεδ ον τραδιτιοναλ τελεπηονψ τηατ αρε νοτ ιµποσεδ ον Ιντερνετ τελεπηονψ σερϖιχεσ. Τηισ
χαν χυτ α τψπιχαλ µοντηλψ πηονε βιλλ βψ ΥΣ∃15−17. Τηε Ωαλλ Στρεετ ϑουρναλ (17 Νοϖεµβερ 2004)
ρεπορτεδ τηατ ΣΒΧ πλανσ το φιλε α νεω ταριφφ ωιτη τηε ΦΧΧ τηατ ινχρεασεσ τηε φεεσ παιδ βψ Ιντερνετ
τελεπηονψ σερϖιχε προϖιδερσ φορ χαλλσ χοµπλετεδ ον ΣΒΧ’σ λοχαλ πηονε νετωορκ σο τηατ ςοΙΠ προϖιδερσ
παψ τηε ηιγηερ φεεσ ασσοχιατεδ ωιτη λονγ−διστανχε χαλλσ ανδ νοτ τηε συβσταντιαλλψ λοωερ ονεσ ασσοχιατεδ
ωιτη λοχαλ χαλλσ. ΣΒΧ’σ ‘ιντερστατε χοννεχτιϖιτψ σερϖιχε’ ισ χαλλεδ ΤΙΠΤοΠ ωηιχη στανδσ φορ Τρυε ΙΠ το
ΠΣΤΝ.
14
  Τηε µαϕοριτψ οφ ςοναγε χυστοµερσ ιν τηε ΥΣ χαν ιµπορτ τηειρ εξιστινγ νυµβερσ το τηε νεω σερϖιχε
βυτ σοµε τελεπηονε χοµπανιεσ ρεφυσε το αλλοω χυστοµερσ το τακε τηειρ νυµβερσ ωιτη τηεµ. Μοστ
ςοναγε χυστοµερσ δο νοτ ωαντ τηειρ νυµβερ λιστεδ ιν α πηονεβοοκ βεχαυσε τηεψ αρε τρψινγ το αϖοιδ
τελεµαρκετερσ, σοµετηινγ ωηιχη µανψ Ηονγ Κονγ ρεσιδεντσ µιγητ ωαντ το δο ασ ωελλ.
15
  Τηατ µεανσ τηε σαµε πηονε αλωαψσ ηασ τηε σαµε νυµβερ, βυτ ιτσ ΙΠ αδδρεσσ χαν χηανγε.


                                                    4
Ον τηε µαρκετινγ φροντ, ςοναγε ηασ πυτ τογετηερ α ρεταιλινγ δεαλ ωιτη Αµαζον ανδ
ενγαγεδ ιν α πριχε ωαρ ωιτη ΑΤ&Τ βψ µατχηινγ ιτσ δισχουντεδ πλαν οφ ∃29.99 ωιτη α
∃25 υνλιµιτεδ λοχαλ ανδ λονγ−διστανχε χαλλινγ πλαν.16 Ονε ποτεντιαλ ϖυλνεραβιλιτψ φορ α
χοµπανψ λικε ςοναγε ισ τηατ βεχαυσε ιτ δοεσ νοτ χοντρολ τηε ωιρεσ ρυννινγ το τηε
ηοµεσ ανδ οφφιχεσ (ωηιχη αλλοωσ ιτ το βε µορε χοστ εφφεχτιϖε τηαν ιτσ χοµπετιτορσ)
νετωορκ οωνερσ χουλδ εασιλψ µανιπυλατε βιτ στρεαµσ το γιϖε νετωορκ−οωνεδ ςοΙΠ
σερϖιχεσ πριοριτψ οϖερ ςοναγε σερϖιχεσ.17 Ανδ ςοναγε χυστοµερσ διδ εξπεριενχε
σερϖιχε ουταγεσ τωιχε ιν Αυγυστ οφ 2004. Φυτυρε πλανσ ινχλυδε τηε προσπεχτ οφ
υνδερχυττινγ µοβιλε οπερατορσ’ ηιγη ροαµινγ χηαργεσ τηρουγη ΩιΜαξ τεχηνολογψ
(ΩιΦι ‘σοφτπηονεσ’).

Τηε ΑΤ&Τ Αππροαχη: Νο λονγερ ψουρ γρανδδαδδψ’σ πηονε χοµπανψ
ΑΤ&Τ υνϖειλεδ ιτσ οων Ιντερνετ πηονε σερϖιχε πλαν Χαλλςανταγε το λεϖεραγε λεαστ χοστ
ρουτινγ. ςοΙΠ βεχαµε τηε χεντρεπιεχε οφ ΑΤ&Τ’σ χονσυµερ στρατεγψ ωηεν ΑΤ&Τ
αννουνχεδ ιν ϑυλψ 2004 τηατ ιτ ωουλδ στοπ µαρκετινγ τραδιτιοναλ πηονε σερϖιχεσ ανδ
δροπ ουτ οφ τηε χοµπετιτιϖε λοχαλ σερϖιχε µαρκετ αλτογετηερ ον τηε γρουνδσ τηατ ιτ ηαδ
βεχοµε υντεναβλε. Τηισ φολλοωεδ α δεχισιον βψ τηε ΦΧΧ το λετ ινχυµβεντ λοχαλ
εξχηανγε χαρριερσ χηαργε µαρκετ ρατεσ φορ λεασινγ τηειρ λινεσ ανδ σωιτχηεσ νυλλιφψινγ
τηε πρεϖιουσ στεεπ δισχουντσ ωηιχη σοµε στατεσ ηαδ βεεν ϖερψ αγγρεσσιϖε ιν ενφορχινγ.
ΑΤ&Τ’σ νεω στρατεγψ σεεµσ το ρεστ υπον οφφερινγ ΙΠ σερϖιχεσ οϖερ α σεχυρε &
µαναγεδ νετωορκ το τηε βυσινεσσ χοµµυνιτψ, ωηερεασ τηε µασσ χονσυµερ µαρκετ ισ
λεσσ χονχερνεδ αβουτ ισσυεσ οφ σεχυριτψ ανδ θυαλιτψ ανδ µορε ρεσπονσιϖε το
προµοτιοναλ µαρκετινγ χαµπαιγνσ ανδ πριχε χοµπετιτιον.

Ινχυµβεντσ: Σοµε σµαρτ, µανψ νοτ
Αλλ ινχυµβεντσ (τηοσε ‘µαρκετινγ ποωερηουσεσ ωιτη ηυγε χυστοµερ βασε’) αρε
ινϖολϖεδ ιν αν εξπλορατορψ σταγε τρψινγ το φιγυρε ουτ ηοω το ιντεγρατε Ωεβ βασεδ
τεχηνολογψ ωιτη λεγαχψ νετωορκσ ανδ τηεψ αρε χονδυχτινγ ςοΒΒ τριαλσ το δετερµινε
τηε σετ οφ φεατυρεσ τηατ ωιλλ αππεαλ το τηε λαργεστ µαρκετ. ∆ριϖεν βψ α δεσιρε το προτεχτ
λοχαλ πηονε βυσινεσσ ωηιχη ιν τηε ΥΣ ηασ λοστ 4 µιλλιον λινεσ ιν τηε παστ τωο ψεαρσ
µοστλψ το ωιρελεσσ τελεπηονψ ανδ βψ α φεαρ οφ χαννιβαλιζινγ τηειρ εξιστινγ ϖοιχε
σερϖιχεσ, ινχυµβεντσ αρε πυττινγ τογετηερ βυνδλεσ τηατ ινχλυδε λοχαλ, λονγ διστανχε ανδ
χελλυλαρ τελεπηονψ.18 Ιν σοµε χασεσ, τηε µοντηλψ διφφερενχε βετωεεν ςοΙΠ παχκαγεσ
ανδ τραδιτιοναλ τελεπηονε πλανσ ισ νοτ συφφιχιεντλψ χοµπελλινγ το εντιχε πεοπλε το
ρεπλαχε τηειρ πηονε λινε ωιτη ςοΙΠ, παρτιχυλαρλψ ιφ ιτ ισ τηε πριµαρψ λινε. Μανψ ωιλλ
ηαππιλψ ρεταιν τηειρ λανδλινε βεχαυσε ιτ ισ ‘βυλλετπροοφ’ ανδ ‘ποωερπροοφ’.

Σοµε λικε ςεριζον ηαϖε βεεν µορε αττυνεδ το τηε χηανγεσ ανδ ηαϖε βεγυν οφφερινγ
τηειρ οων ςοΙΠ σερϖιχεσ. Τηε ιντροδυχτιον οφ ‘νακεδ ∆ΣΛ’ αχχεσσ το ινχυµβεντσ’
βροαδβανδ πιπεσ ωιτηουτ τηε ρεθυιρεµεντ τηατ χυστοµερσ αλσο συβσχριβε το τηειρ ϖοιχε
οφφερινγ ωιλλ ηαϖε α σαλυταρψ εφφεχτ ον ςοΙΠ τακευπ.19 Τηερε ισ α φεαρ, ασ αλλυδεδ το
16
  Τηε ρατε χυτσ ραισε τηε θυεστιον οφ ωηετηερ ανψονε ωιλλ εϖερ µακε ανψ µονεψ σελλινγ Ιντερνετ πηονε
σερϖιχε. Ηοωεϖερ, ΙΠ χυτσ νετωορκ χοστσ ανδ ισ τηερεφορε α ρελατιϖελψ ηιγη µαργιν σερϖιχε. Αλτηουγη
ϖοιχε βεχοµεσ α χοµµοδιτψ βυσινεσσ, σηεερ ϖολυµε χαν µακε τηε βυσινεσσ προφιταβλε.
17
  Ατ λεαστ ονε Ιντερνετ σερϖιχε προϖιδερ ιν τηε στατε οφ Ωασηινγτον χανχελεδ α χυστοµερ’σ Ωεβ−αχχεσσ
σερϖιχε βεχαυσε ςοναγε διδ νοτ ηαϖε α χοντραχτ ωιτη τηε ΙΣΠ.
18
  Φορρεστερ Ρεσεαρχη εστιµατεσ χυρρεντλψ τηερε αρε νο µορε τηαν 500,000 ςοΙΠ ‘λινεσ’ (αχτιϖε αχχουντσ)
ιν τοταλ ιν τηε εντιρε ΥΣΑ. Βψ χοµπαρισον ΣΒΧ αλονε ηασ µορε τηαν 54 µιλλιον χιρχυιτ σωιτχηεδ λινεσ.
19
  Εϖεν χυστοµερσ ωηο βυψ ςεριζον∋σ ςοΙΠ σερϖιχε αρε ρεθυιρεδ το παψ φορ τραδιτιοναλ ςεριζον ϖοιχε
σερϖιχε.


                                                   5
εαρλιερ, τηατ νετωορκ προϖιδερσ οφ βροαδβανδ χοννεχτιονσ (‘γατεκεεπερσ οφ ηιγη σπεεδ
ον−ραµπσ’), ονχε τηεψ ρολλ ουτ τηειρ οων ςοΙΠ σερϖιχε, µιγητ τρψ το δεγραδε 3ρδ παρτψ
‘αχχεσσ ινδεπενδεντ’ οφφερινγσ λικε α ςοναγε το γαιν α χοµπετιτιϖε αδϖανταγε βψ
λιµιτινγ τηε αµουντ οφ βανδωιδτη δεδιχατεδ το χοµπετινγ ςοΙΠ προϖιδερσ.20
Βροαδβανδ αχχεσσ προϖιδερσ, τηε οωνερσ οφ λαστ−µιλε τρανσµισσιον φαχιλιτιεσ, χουλδ
χονχειϖαβλψ υνφυρλ µαρκετινγ γαµβιτσ τηατ πλαχε τηε αχχεντ ον ‘πρεφερρεδ’ αχχεσσ ανδ
σερϖιχε.

Τηε Σκψπε Ωαψ: Πεερ−το−πεερ ρεϖολυτιον
Φουνδεδ ιν Αυγυστ 2003 βψ τηε ιχονοχλαστσ ωηο χρεατεδ τηε ποπυλαρ ΚαΖαΑ µυσιχ
δοωνλοαδινγ σερϖιχε, Σκψπε, βασεδ ιν Λυξεµβουργ, βρινγσ πεερ−το−πεερ σοφτωαρε τηατ
χαν βε δοωνλοαδεδ το α χοµπυτερ ανδ ονχε ινσταλλεδ προϖιδεσ φρεε φυλλψ−ενχρψπτεδ
ϖοιχε χαλλσ οϖερ τηε Ιντερνετ το οτηερ Σκψπε υσερσ αρουνδ τηε ωορλδ.21 Υνιθυελψ Σκψπε
ηασ νο πηονε λινεσ ορ πριχεψ σωιτχηινγ εθυιπµεντ ορ εξπενσιϖε χεντραλιζεδ χοµπυτερσ
οφ ιτσ οων ανδ υσεσ ινστεαδ τηε µιλλιονσ οφ χοννεχτεδ ΠΧσ ανδ τηε πυβλιχ Ιντερνετ το
ωεαϖε τογετηερ α διστριβυτεδ νετωορκ. Ιτ ισ α νετωορκ τηατ χαν τηεορετιχαλλψ εξπανδ
ινδεφινιτελψ ατ αλµοστ νο χοστ το Σκψπε.22 Υνλικε ςοναγε ωηιχη υσεσ α χεντραλλψ
µαναγεδ σψστεµ το ηανδλε χαλλ τρανσφερσ το τηε τραδιτιοναλ πηονε νετωορκ, δαιλψ Σκψπε
υσερσ, µανψ οφ τηεµ ‘γεεκσ’ βυτ αλσο µανψ ωηο αρε τηισ γενερατιον’σ ψουτη
αχχυστοµεδ το υσινγ ΙΜ (ινσταντ µεσσαγινγ) ασ τηειρ πρινχιπλε µοδε οφ
χοµµυνιχατιον, χρεατε αν αδ−ηοχ νετωορκ ον τηε φλψ σηαρινγ χοµπυτερ ρεσουρχεσ ανδ
βανδωιδτη το µαναγε τηε τραφφιχ φλοω ανδ ενσυρε χαλλ θυαλιτψ.

Ρατηερ τηαν σπενδινγ µιλλιονσ ον αδϖερτισινγ λικε ςοναγε ορ ΑΤ&Τ, Σκψπε ρελιεσ ον
ϖιραλ µαρκετινγ ορ ‘ωορδ οφ µουτη’. Ιτ ισ τρψινγ το αµασσ ασ µανψ συβσχριβερσ ασ
ποσσιβλε ανδ τηεν σταρτ σελλινγ σερϖιχεσ συχη ασ ϖοιχε µαιλ, χαλλ ωαιτινγ ανδ φολλοω−µε
χαλλσ, σιµιλαρ ιν σοµε ωαψσ το τηε µαρκετ γραββινγ στρατεγιεσ τακεν βψ Ψαηοο! ανδ
Γοογλε ανδ φρεε σοφτωαρε δοωνλοαδ ΙΧΘ ινσταντ µεσσαγινγ. Ιν Σεπτεµβερ 2004 Σκψπε
λαυνχηεδ ιτσ φιρστ ρεϖενυε−γενερατινγ σερϖιχε χαλλεδ ΣκψπεΟυτ ωηιχη λετσ συβσχριβερσ
πλαχε χαλλσ φροµ τηειρ ΠΧσ το ρεγυλαρ οφφλινε πηονεσ φορ 2 χεντσ α µινυτε. Τηισ
χοντραστσ το ςοναγε ωηιχη χηαργεσ α φλατ µοντηλψ φεε. Σκψπε αλσο πλανσ το δεπλοψ
σµαλλ βυσινεσσ σερϖιχεσ νεξτ ψεαρ συχη ασ λαργερ χονφερενχε χαλλσ, γρουπ βιλλινγ ανδ
σοφτωαρε τοολσ το τιε Σκψπε υσερ λιστσ ιντο χοµπανψ πηονε διρεχτοριεσ. Ιτ ηασ εϖεν µαδε
α ϖερσιον οφ ιτσ σοφτωαρε τηατ ρυνσ ον ηανδηελδ δεϖιχεσ ποωερεδ βψ Μιχροσοφτ’σ Ποχκετ
ΠΧ προγραµ εναβλινγ α ΩιΦι’δ Π∆Α το ρυν Σκψπε φορ τηε υσερσ ον τηε γο. Σιεµενσ
ηασ ρεχεντλψ ιντροδυχεδ α δεϖιχε τηατ βεαµσ Σκψπε χαλλσ το α χορδλεσσ ηουσεηολδ
τελεπηονε, α ποσσιβλε πρεχυρσορ φορ α Σκψπε−εναβλεδ µοβιλε πηονε, ανδ ηασ δεϖελοπεδ
α ηανδσετ ωιτη Σκψπε σοφτωαρε εµβεδδεδ τηατ υσεσ α ΥΣΒ το χοννεχτ διρεχτλψ το τηε
ΠΧ.

Ασ Σκψπε τριεσ το γαρνερ τηε λαργεστ νυµβερ οφ συβσχριβερσ (λικε ΜΣ Μεσσενγερ ορ
ΑΟΛ ΙΜ ηαϖε δονε ιν τηε µεσσαγινγ χοµµυνιτψ) τηερε ισ α φεαρ τηατ ‘ισλανδσ οφ
χοµµυνιτιεσ’ µιγητ δεϖελοπ τηατ αρε εσσεντιαλλψ χλοσεδ ανδ χαννοτ ‘ιντεροπερατε’ ωιτη

20
  Τηισ χουλδ λοοµ ασ α βιγ χηαλλενγε ιφ τηε νυµβερ οφ βροαδβανδ προϖιδερσ ιν εαχη µαρκετ δωινδλεσ
δοων το ονε ορ τωο πλαψερσ. Αλτερνατιϖε αχχεσσ τεχηνολογιεσ λικε ΩιΜαξ ορ βροαδβανδ οϖερ ποωερ
λινεσ µιγητ βρεακ τηε βοττλενεχκ βυτ τηεψ αρε φαρ φροµ βεινγ ‘µατυρε µαρκετ φορχεσ’.
21
  Σινχε τηε σοφτωαρε ωασ φιρστ µαδε αϖαιλαβλε ιν Αυγυστ 2003 τηερε ηαϖε βεεν µορε τηαν 22 µιλλιον
δοωνλοαδσ ανδ τηε σερϖιχε ισ χυρρεντλψ ρεγιστερινγ 60,000 νεω υσερσ εϖερψ δαψ.
22
  ‘Ιτ χοστσ Σκψπε λεσσ τηαν 1 χεντ το αδδ α νεω υσερ ϖερσυσ ηυνδρεδσ οφ δολλαρσ φορ α τραδιτιοναλ ςοΙΠ
προϖιδερ.’ (ΒυσινεσσΩεεκ, Νοϖεµβερ 1 2004)


                                                     6
ονε ανοτηερ. Σκψπε ισ τριαλινγ α σερϖιχε χαλλεδ ΣκψπεΙν ωηιχη γιϖεσ Σκψπε χυστοµερσ α
πηονε νυµβερ ανδ αρεα χοδε το αλλοω χαλλσ φροµ τηε πυβλιχ νετωορκ.

Τηε Χαβλε Γυψσ
Χαβλε χοµπανιεσ αρε εαγερ το εντερ ιντο ςοΙΠ βεχαυσε τηεψ ηαϖε νο λοχαλ σερϖιχε το
χαννιβαλιζε σο ανψ ςοΙΠ ρεϖενυε ρεπρεσεντσ α γαιν. Μανψ Μυλτιπλε Σερϖιχε Οπερατορσ
(ΜΣΟσ) χαν ρυν ςοΙΠ τραφφιχ τηρουγη σοφτ σωιτχηεσ οϖερ τηειρ ηιγη χαπαχιτψ µαναγεδ
νετωορκσ τηερεβψ ενσυρινγ θυαλιτψ ανδ ρελιαβιλιτψ ανδ αρε τεαµινγ υπ ιν αλλιανχεσ ωιτη
χοµπανιεσ λικε Λεϖελ 3, ΜΧΙ, Σπριντ, ςοναγε ανδ οτηερσ το βυιλδ θυιχκλψ ανδ δεπλοψ
ςοΙΠ σερϖιχεσ.23 Σπεχιαλιζεδ χοµπανιεσ οφφερ σολυτιονσ φορ βιλλινγ ανδ ορδερ τακινγ,
ϖαλυε−αδδεδ σερϖιχεσ λικε ϖοιχε ρεχογνιτιον, ωηιλε ϖοιχε σερϖιχε προϖιδερσ (ςΣΠσ)
οφφερ προϖισιονινγ ανδ σωιτχηινγ χαπαβιλιτιεσ. Χοµχαστ, τηε λαργεστ ΜΣΟ ιν τηε ΥΣ, ισ
πλαννινγ το παρτνερ ωιτη Σπριντ ανδ ΑΤ&Τ το λεασε πηψσιχαλ χοννεχτιϖιτψ το τηε πυβλιχ
νετωορκ το αϖοιδ ινφραστρυχτυρε δυπλιχατιον. Σπριντ προϖιδεσ Τιµε Ωαρνερ’σ Νεω Ψορκ
Χιτψ φρανχηισε ωιτη λονγ διστανχε ανδ ΠΣΤΝ ιντερχοννεχτιον φαχιλιτιεσ ανδ συππορτ φορ
εµεργενχψ σερϖιχεσ, διρεχτορψ ασσιστανχε, οπερατορ σερϖιχεσ ανδ ϖοιχε µαιλ.

Βυτ µανψ, εσπεχιαλλψ Ωαλλ Στρεετ πυνδιτσ, ϖιεω ςοΙΠ ασ α λοω µαργιν βυσινεσσ, ασ α
φρεε αδδ−ον, ανδ αργυε τηατ χοµπανιεσ χαν ονλψ συρϖιϖε ιφ τηεψ µακε ςοΙΠ α παρτ οφ α
φαχιλιτιεσ−βασεδ τριπλε πλαψ ινχλυδινγ βροαδβανδ ανδ βροαδχαστ, αν αρεα ιν ωηιχη χαβλε
Τς χοµπανιεσ αρε ωελλ ποσιτιονεδ. ςοΙΠ βεχοµεσ α µαρκετινγ αδϖανταγε βεχαυσε
χαβλε χοµπανιεσ χαν βυνδλε πηονε (εϖεν τηουγη φορ τηε µοµεντ τηεψ λαχκ τηε κεψ
χελλυλαρ ελεµεντ) ανδ βροαδβανδ ανδ ϖιδεο. Νεϖερτηελεσσ, µαναγινγ ιν−ηουσε
χαπαβιλιτιεσ αλονγσιδε παρτνερσηιπσ προµισεσ το βε α διφφιχυλτ τασκ.

∆εµανδ: Ρεσιδεντιαλ ανδ Χορπορατε
Ωιλλ ςοΙΠ βεχοµε τηε δριϖερ φορ βροαδβανδ, ρατηερ λικε τηε δεµανδ φορ φαστ Ιντερνετ
αχχεσσ ανδ φορ φαστ ρεσπονσε τιµε φορ γαµερσ? Ποσσιβλψ, βυτ ονλψ ωηερε δοµεστιχ λονγ
διστανχε ανδ ιντερνατιοναλ χαλλινγ χηαργεσ ρεµαιν νον−ρεφλεχτιϖε οφ υνδερλψινγ χοστσ,
φορ εξαµπλε ιν ϑαπαν, βυτ µαψβε νοτ ιν Ηονγ Κονγ ανδ τηε ΥΣ. Ιν ϑαπαν, Σοφτβανκ’σ
Ψαηοο! Βροαδβανδ ηασ 3.5 µιλλιον χυστοµερσ φορ ιτσ ϖοιχε σερϖιχε ωηιχη ιτ βυνδλεσ
ωιτη ιτσ βροαδβανδ σερϖιχε.

Φορ χορπορατεσ, ΙΠ τελεπηονψ ισ τηε ωαψ το χοννεχτ φαρ−φλυνγ οφφιχεσ ανδ χαµπυσεσ ανδ
χυτ δοων ον ΠΒΞ χοστσ ανδ υνωιελδψ ινφραστρυχτυρε. Τηε Ηεινζ χορπορατιον ισ
δεπλοψινγ ςοΙΠ ωιτη τηε γοαλ οφ ελιµινατινγ αλλ χηαργεσ, ωορλδωιδε, φροµ πυβλιχ
τελεπηονε νετωορκσ φορ ιντερναλ χαλλσ. Βοεινγ, Φορδ ανδ τηε Βανκ οφ Αµεριχα αρε οτηερ
ρεχεντ εξαµπλεσ οφ χοµπανιεσ τηατ ηαϖε δονε λαργε σχαλε ςοΙΠ ινσταλλατιονσ, βυψινγ
Χισχο ΙΠ ηανδσετσ ιν βυλκ θυαντιτψ, εϖεν ωηεν τηεψ χοστ ασ µυχη ασ ∃350 περ ΙΠ−ρεαδψ
ηανδσετ. Ονχε Χηινεσε µανυφαχτυρερσ εντερ τηε µαρκετ, τηε χοστ οφ ΥΣΒ ΙΠ πηονεσ
σηουλδ φαλλ δραµατιχαλλψ. Λανγηαµ Πλαχε, α ηοτελ ιν Ηονγ Κονγ, αννουνχεδ α ςοΙΠ
δεπλοψµεντ, ωορκινγ ιν χονϕυνχτιον ωιτη Χρψσταλςοιχε Χοµµυνιχατιονσ. Γυεστσ χαν
εµαιλ α χονταχτ ωηο χαν τηεν χλιχκ ον αν ιχον ιν τηε µεσσαγε ανδ διαλ ιντο τηε γυεστ’σ
ροοµ φορ φρεε φροµ ανψωηερε ιν τηε ωορλδ υσινγ τηε ςοΙΠ πηονε ιν εαχη ροοµ.
23
 Τηισ µαψ σοµετιµεσ ρυν χουντερ το χαβλε χοµπανιεσ’ χορπορατε στρατεγιεσ οφ χυστοµερ χοντρολ ανδ
χοστ εφφιχιενχιεσ.


                                                  7
        Ταβλε 1: Ωηο Ελσε ισ Προϖιδινγ ςοΙΠ ορ ςοΒΒ Σερϖιχεσ?
                             ΥΣ
ΣυνΡοχκετ, βαχκεδ βψ Νοκια      ∃24.99 α µοντη, νο οτηερ φεεσ, ενηανχεδ 911, υνλιµιτεδ δοµεστιχ λονγ διστανχε +
                   100 µινυτεσ οφ χαλλσ το ανψωηερε ιν τηε ωορλδ
ςοιχεΓλο               Οφφιχε ∆εποτ’σ 900 ουτλετσ σελλ πηονεσ τηατ πλυγ ιντο λαπτοπσ ωιτη ςοιχεΓλο χαλλινγ
                   πλανσ; σιµπλε σελφ ινσταλλατιον, χαν αλσο ρυν ον διαλ υπ χοννεχτιον δυε το χοδεχ τηατ
                   χοµπρεσσεσ ϖοιχε φορ τρανσµισσιον οϖερ ναρροω χοννεχτιον
Φρεε Ωορλδ ∆ιαλ Υπ          Ρυν βψ ϑεφφ Πυλϖερ, τηε γρασσροοτσ εϖανγελιστ φορ ςοΙΠ
Φριενδστερ Πηονε           Παρτνερεδ ωιτη ςοιχεΓλο; οπτιον φορ χολλεγε στυδεντσ ωηο βελονγ το Φριενδστερ’σ
                   σοχιαλ νετωορκ (‘ωεβ οφ τρυστ’), χαν πυρχηασε σεϖεραλ αλτερνατε πηονε νυµβερσ ωιτη
                   διφφερεντ αρεα χοδεσ σο φριενδσ ανδ φαµιλψ δον’τ ινχυρ λονγ−διστανχε χηαργεσ
Νετ2Πηονε              Προϖιδεσ χαβλε χοµπανιεσ ωιτη τυρνκεψ ςοΙΠ σερϖιχεσ το ρεσελλ το τηειρ συβσχριβερσ,
                   τηειρ ‘χαπτυρεδ αυδιενχε’
Χοϖαδ                Ιννοϖατιϖε σαλεσ πιτχη δραωινγ ϖισιτορσ το ςοΙΠτηεµοϖιε.χοµ Ωεβ σιτε
ΕαρτηΛινκ              #3 ΙΣΠ ιν τηε ΥΣ, οφφερσ ιτσ 1.2 µιλλιον ηιγη−σπεεδ χυστοµερσ φρεε ΠΧ−το−ΠΧ Ιντερνετ
                   πηονε χαλλινγ, διαλ αν Ιντερνετ αδδρεσσ ινστεαδ οφ νορµαλ πηονε νυµβερ, αππεαλ
                   λιµιτεδ το αϖιδ τεχη υσερσ
Πριµυσ                ∃19.95 µοντηλψ ςοΙΠ σερϖιχε χαλλεδ Λινγο; λεϖεραγινγ ιτσ γλοβαλ ΙΠ βαχκβονε ανδ
                   τερµινατιον αγρεεµεντσ το οφφερ διφφερεντ ιντερνατιοναλ χαλλινγ παχκαγεσ
Ζοοµ Τεχηνολογιεσ          Μοδεµ µανυφαχτυρερ, νοτ α χαρριερ, βυτ οφφερινγ φρεε 2νδ λινε πεερ−το−πεερ ϖοιχε
                   σερϖιχε χαλλεδ Γλοβαλ ςιλλαγε ωιτη πυρχηασε οφ ιτσ ασψµµετριχαλ ∆ΣΛ µοδεµσ
8Ξ8, Παχκετ8             Χοµπετινγ ον τηε φεατυρεσ ανδ χαπαβιλιτιεσ ιτ χαν αδδ ον το ϖοιχε πλατφορµ; ϕυστ
                   λαυνχηεδ τηε ινδυστρψ’σ φιρστ χονσυµερ ϖιδεοπηονε σερϖιχε
ΥΣΑ ∆ατανετ             ∃24.95 α µοντη υνλιµιτεδ λοχαλ ανδ λονγ διστανχε
Νυϖιο                Ωηολεσαλε ςοΙΠ προϖιδερ
                            Ευροπε
Φρεε (Φρανχε)            Υνλιµιτεδ φρεε πηονε χαλλσ τηρουγηουτ Φρανχε, µαρκετεδ ασ 2νδ λινε, ραισεδ ςοΙΠ’σ
                   ϖισιβιλιτψ βψ µακινγ ιτ α νο−εξτρα−χηαργε οπτιον ινχλυδεδ ωιτη βροαδβανδ σερϖιχε
Νευφ Τελεχοµ ανδ Τισχαλι Φρανχε   Βυνδλεδ ϖοιχε ιντο βροαδβανδ οφφερινγσ
Γοσσιπτελ (ΥΚ) ανδ Σιπγατε (ΥΚ ανδ  ςοναγε χοπψχατσ; Σιπγατε χυστοµερσ αρε βιλλεδ 1.19 πενχε περ µινυτε φορ χαλλσ το
Γερµανψ)               φιξεδ λινε νυµβερσ ιν Βριταιν, χαλλ το µοβιλε πριχεδ ατ 14.9 πενχε α µινυτε
Φρεενετ.δε ανδ Υνιτεδ Ιντερνετ    Ιντροδυχεδ Γερµανψ∋σ φιρστ λοω−ρατε ςοΙΠ χαλλσ ιν Φεβρυαρψ 2004
(Γερµανψ)
ΦαστΩεβ (Ιταλψ)           Χιρχυµϖεντινγ τραδιτιοναλ πηονε νετωορκ ανδ δελιϖερινγ ϖοιχε τηρουγη οων ηιγη−
                   βανδωιδτη φιβερ οπτιχ χοννεχτιονσ ιν λιµιτεδ µετροπολιταν αρεασ
                   Ινχυµβεντσ ανδ φορµερ µονοπολιστσ
ΑΤ&Τ                 Χυτ τηε πριχε φορ ιτσ Χαλλςανταγε σερϖιχε βψ ∃5 α µοντη το ∃29.99; χαλλσ ινιτιατεδ ον α
                   χελλ πηονε χαν βε τρανσφερρεδ ωιτηουτ ιντερρυπτιον; τηε δο−νοτ−διστυρβ φυνχτιον χαν βε
                   σετ το ρεχειϖε χερταιν χαλλσ ορ σετ το α τιµερ; ‘Λοχατε Με’ φεατυρε ρινγσ υπ το φιϖε
                   σεπαρατε νυµβερσ σιµυλτανεουσλψ
ΒΤ                  Αδδεδ ςοΙΠ σερϖιχεσ βυτ πριχεδ ατ στανδαρδ φιξεδ λινε ρατεσ
ςεριζον               ςοΙΠ χαλλινγ πλαν ςοιχεΩινγ σταρτσ ατ ∃34.95
ΣΒΧ                 Υνιφιεδ Χοµµυνιχατιονσ: βυνδλινγ φιξεδ ανδ ωιρελεσσ; τεστινγ ςοΙΠ σερϖιχε ανδ ωιλλ
                   µακε ιτ αϖαιλαβλε το φιϖε µιλλιον ρεσιδεντιαλ συβσχριβερσ οφ ιτσ ηιγη−σπεεδ Ιντερνετ
                   χοννεχτιονσ βψ εαρλψ νεξτ ψεαρ
Σοφτβανκ’σ Ψαηοο! ΒΒ (ϑαπαν)     Βυνδλεσ α ςοΙΠ χοννεχτιον ωιτη χαβλε ορ ∆ΣΛ βροαδβανδ σερϖιχε; χηαργεσ 7.5 ψεν
                   περ τηρεε−µινυτε χαλλσ το τηε ΥΣ ωηιλε ΝΤΤ χηαργεσ 80 ψεν; χαλλσ βετωεεν ΒΒ Πηονε
                   υσερσ ιν ϑαπαν αρε φρεε
                            Χαβλε
Τιµε Ωαρνερ (Νεω Ψορκ Χιτψ)     ∃39.95 α µοντη φορ υνλιµιτεδ λοχαλ ανδ λονγ διστανχε; ωατερσηεδ δεαλ ωιτη ΜΧΙ ανδ
                   Σπριντ το στρικε υπ στρατεγιχ παρτνερσηιπ ιν ∆εχεµβερ 2003; δοεσ νοτ αλλοω ιτσ ςοΙΠ
                   πηονεσ το βε µοβιλε ανδ ηασ δισαλλοωεδ ουτ−οφ−ρεγιον αρεα χοδεσ
ΕΩΤ (Γερµανψ)            Πλανσ το λαυνχη ςοΠ οϖερ ιτσ φιβερ οπτιχ νετωορκ
                           Ωιλδχαρδσ
Μιχροσοφτ              Ηασ ιντεντιον το πλαψ ιν ςοΙΠ: Λιϖε Χοµµυνιχατιονσ Σερϖερ (ΛΧΣ) αλλοωσ ΙΜ χλιεντσ
                   το ιντεροπερατε, πρελυδε το ςοΙΠ φυνχτιοναλιτψ (µυτιλχαστ, µυλτιµεδια ΙΠ
                   χονφερενχινγ, αυτοµατιχ χαλλ χεντερ αππλιχατιον, ΠΒΞ, ιντεραχτιϖε ϖοιχε ρεσπονσε,
                   οτηερ ρεαλ τιµε χολλαβορατιον αππσ); ποσσιβιλιτψ οφ ΜΣ βρανδεδ πηονε τηατ χουλδ πλυγ
                   ιντο ΥΣΒ πορτ
Ωιρελεσσ ςοΙΠ            ςοναγε µιγητ χοµαρκετ ιτσ σερϖιχε ωιτη ΩιΦι προϖιδερσ; ϖερσιον οφ Σκψπε σοφτωαρε
                   φορ χελλπηονεσ; ηανδσετ µακερσ σταρτινγ το βυιλδ ιν σψστεµσ τηατ λετ πεοπλε υσε ςοΙΠ
                   το ταλκ φορ φρεε οϖερ πυβλιχ ΩιΦι ανδ χελλυλαρ νετωορκσ; Νοϖεµβερ 2004 τηε φιρστ
                   χοµβινατιον ΩιΦι/χελλπηονε ΝΕΧ µοδελ Ν900ιΛ ωεντ ον σαλε ιν ϑαπαν βψ ΝΤΤ
                   ∆οΧοΜο. Τηε πηονε µακεσ ΣΙΠ−βασεδ ςοΙΠ χαλλσ οϖερ α στανδαρδ 802.11β ΩιΦι
                   νετωορκ ανδ ισ βεινγ µαρκετεδ το χορπορατε χυστοµερσ
Οπεν Σουρχε ςοΙΠ           Σοµε χλαιµ ιτ ωιλλ βε βιγγερ τηαν τηε Λινυξ µαρκετ; Αστερισκ, α φρεελψ δοωνλοαδαβλε
                   προγραµ ωηιχη αλλοωσ ανψονε το ηαϖε τηειρ οων ηοµε−γροων ΠΒΞ ανδ βεχοµε α
                   ‘σερϖιχε προϖιδερ’
                                                             8
Ρεγυλατορψ Χηαλλενγε
Φορ µανψ τηε αττραχτιον οφ ςοΒΒ ισ τηατ ιτ ισ αν υνρεγυλατεδ σερϖιχε ανδ γοϖερνµεντσ
αρε ιν δανγερ οφ αχτινγ ιν αν οβστρυχτιονιστ µαννερ ιµπεδινγ νεω χοµπετιτιον ανδ
ιννοϖατιϖε σερϖιχεσ. Βυτ ρεαλιστιχαλλψ τηερε αρε σεϖεραλ σπεχιφιχ ρεγυλατορψ ισσυεσ το βε
δεαλτ ωιτη, τηε φολλοωινγ ονεσ αρε σεεν µοστλψ ιν τηε χοντεξτ οφ τηε Ευροπεαν ανδ
Αµεριχαν µαρκετσ βυτ αρε αππλιχαβλε το αλλ χουντριεσ ανδ µαρκετσ ανδ Ταβλε 2 ατ τηε
ενδ οφ τηε σεχτιον οφφερσ α µορε γλοβαλ περσπεχτιϖε.

Εµεργενχψ Χαλλσ
ςοΙΠ προϖιδερσ υνλικε τραδιτιοναλ λανδ−λινε χαρριερσ αρε νοτ µανδατεδ το προϖιδε
εµεργενχψ 911 σερϖιχεσ (ασ τηεψ αρε κνοων ιν τηε ΥΣ) ανδ τηισ χουλδ βεχοµε α
πολιτιχαλ ισσυε ασ ρεγυλατορσ αρε χονχερνεδ ωιτη υπηολδινγ πυβλιχ σαφετψ στανδαρδσ ανδ
ενφορχινγ σοχιαλ οβλιγατιονσ. Τηε θυεστιον τηεν βεχοµεσ ωηετηερ το µανδατε 911 ϖια
ρεγυλατορψ φιατ ορ ωηετηερ µαρκετ πρεσσυρε ωιλλ δριϖε ςοΙΠ προϖιδερσ το σεεκ α σολυτιον
τηεµσελϖεσ ασ α φυλλψ φυνχτιοναλ 911 σερϖιχε βεχοµεσ α στρονγ σελλινγ ποιντ φορ τηε
σερϖιχε. ςοΙΠ δοεσ νοτ αυτοµατιχαλλψ προϖιδε εµεργενχψ οπερατορσ ωιτη α χαλλερ’σ
πηονε νυµβερ ανδ λοχατιον ινφορµατιον ωηιχη ισ δατα στορεδ ιν Ε−911 σψστεµσ,
τηερεφορε ρεθυιρινγ τηατ τηε 911 οπερατορ ασκ τηε ιδεντιτψ ανδ λοχατιον οφ τηε χαλλερ.24 Ιν
τηε χασε οφ α ηεαρτ ατταχκ, τηισ χουλδ βεχοµε α λιφε−ορ−δεατη ισσυε. Τηισ χαν βε
αδδρεσσεδ βψ οφφερινγ α ‘βεστ εφφορτ’ εµεργενχψ σερϖιχε ατ νο εξτρα χηαργε ασ ςοναγε
ηασ δονε (οτηερσ µιγητ χηαργε τηειρ συβσχριβερσ) τηρουγη τηε υσε οφ ιντερµεδιαριεσ λικε
Ιντραδο ωηιχη ηελπ ςοΙΠ προϖιδερσ χοννεχτ το τηε τραδιτιοναλ 911 χαλλινγ νετωορκ.

ςοναγε συβσχριβερσ µυστ προϖιδε τηειρ λοχατιον ινφορµατιον το α δαταβασε (α ςοναγε
Ωεβ σιτε) µαινταινεδ ον αν Ιντραδο σερϖερ ωηιχη ισ πασσεδ αλονγ το τηε χορρεχτ 911
χαλλ χεντερ. Ωηενεϖερ ςοναγε υσερσ αρε ον τηε µοϖε ωιτη τηειρ αδαπτερσ τηεψ µυστ
‘µανυαλλψ’ υπδατε τηε λοχατιον οφ τηειρ πηονεσ.25 Σοµετιµεσ τηερε αρε ρουτινγ
προβλεµσ ασ σοµε 911 Ιντερνετ πηονε χαλλσ ηαϖε γονε το τηε ωρονγ ανσωερινγ λοχατιον
ορ το αδµινιστρατιϖε λινεσ ατ τηε νεαρεστ πυβλιχ σαφετψ αγενχψ ωηιχη δο νοτ γετ
ανσωερεδ ιµµεδιατελψ. Φυρτηερ χοµπλιχατινγ µαττερσ ισ τηατ 911 ηασ το βε νεγοτιατεδ
ανδ ιµπλεµεντεδ ον α στατε βψ στατε, ορ εϖεν τοων βψ τοων, βασισ.26 Τηερε ηασ βεεν
ταλκ οφ υσινγ λοχατιον δετεχτιον τεχηνολογιεσ λικε ςοΙΠ 911 εναβλεδ βψ ΓΠΣ χηιπσ
ινσταλλεδ ιν τηε ενδ υσερ δεϖιχεσ βυτ τηεσε ρεµαιν εξπενσε, αρε νοτ ψετ αχχυρατε το τηε
µετερ, ανδ ωιλλ τακε ανοτηερ χουπλε ψεαρσ βεφορε τηεψ αρε φυλλψ εφφεχτιϖε. Λαστλψ τηερε
ισ τηε ισσυε οφ ωηο φοοτσ τηε βιλλ φορ 911 σερϖιχεσ. Ωιτη τραδιτιοναλ τελεπηονψ µοστ
χαρριερσ αδδ α 911 χηαργε το τηε πηονε βιλλ. Ιν τηε φιναλ αναλψσισ, ρατηερ τηαν µακινγ
προσχριπτιϖε ρεγυλατιονσ, µανψ φαϖορ εδυχατινγ τηε χονσυµερ σο τηατ τηεψ χαν µακε αν
ινφορµεδ δεχισιον βεινγ ωελλ αωαρε τηατ ςοΙΠ ηασ χερταιν λιµιτατιονσ ωηεν ιτ χοµεσ το
24
  Ενηανχεδ 911 αλλοωσ πολιχε ανδ φιρε δισπατχηερσ το αυτοµατιχαλλψ σεε ον χοµπυτερ µονιτορσ τηε
αδδρεσσ οφ α 911 χαλλ ανδ α χαλλ−βαχκ νυµβερ. Ιτ αλλοωσ ηελπ το βε σεντ θυιχκλψ εϖεν ιφ α περσον γετσ
δισχοννεχτεδ ορ χαννοτ τελλ τηε οπερατορ ωηατ ισ ωρονγ ορ ωηερε το γο.
25
  ςοναγε ρεχεντλψ ρολλεδ ουτ 911 χαλλινγ ιν Ρηοδε Ισλανδ. Ιτ εξπεχτσ το οφφερ τηε σερϖιχε νατιονωιδε βψ
τηε ενδ οφ 2005.
26
  Τηε ΥΣ ηασ εµπλοψεδ τηε φεδεραλιστ χονχεπτ οφ τηε στατεσ ασ 50 λαβορατοριεσ ηελπινγ το δισχοϖερ τηε
βεστ πολιχψ αππροαχηεσ τηρουγη εξπεριµεντατιον. Τηε διϖερσιτψ οφ στατε ρυλεσ µεανσ µυλτιστατε τελχοσ
γενεραλλψ µυστ χοµπλψ ωιτη τηε τουγηεστ ρεγυλατιον, ρεσυλτινγ ιν ηιγηερ χοστσ ιν λεσσ−ρεγυλατεδ στατεσ
ανδ χοµπλιανχε ωιτη ρυλεσ τηοσε στατεσ δον∋τ φεελ αρε νεχεσσαρψ.


                                                    9
911.27 Κνοωινγ τηε ρισκσ ινϖολϖεδ τηεψ τηεν χαν τακε τηε νεχεσσαρψ στεπσ το προτεχτ
τηεµσελϖεσ.28

ΥΣΑ
Μανψ στατε ρεγυλατορσ ιν τηε ΥΣ (τηε πυβλιχ υτιλιτιεσ βοαρδσ) αρε αγαινστ τηε ΦΧΧ’σ
λιγητ τουχη, ηανδσ−οφφ αππροαχη ανδ ηαϖε σουγητ στερνερ ρεγυλατιονσ φορ ςοΙΠ νοτ ονλψ
βεχαυσε οφ α χονχερν ωιτη προτεχτινγ πυβλιχ σαφετψ βυτ αλσο βεχαυσε ςοΙΠ τηρεατενσ το
υνδερµινε τηε χυρρεντ υνιϖερσαλ σερϖιχε φυνδινγ σψστεµ ωηερε υσερσ ιν ωεαλτηιερ
ρεγιονσ συβσιδιζε τελεπηονψ φορ τηε ποορ τηρουγη αν ελαβορατε ταξατιον ρεγιµε.29

ςοΙΠ προϖιδερσ ωον α µαϕορ ϕυρισδιχτιοναλ φιγητ ωηεν τηε ΦΧΧ χαµε ουτ ιν Νοϖεµβερ
2004 ωιτη α ρυλινγ τηατ ςοΙΠ ισ αν ‘ιντερστατε’ σερϖιχε, νοτ ‘ιντραστατε’, ανδ τηυσ
εξεµπτ ανδ σηιελδεδ φροµ στατε ρεγυλατιον ανδ φεεσ. Τηε ΦΧΧ’σ χηαιρµαν Μιχηαελ
Ποωελλ ηασ βεεν ινφλυενχεδ βψ α βελιεφ τηατ χυρρεντ ρεγυλατιονσ οφ περµιτσ ανδ πριχεσ
ανδ χοστσ ηαϖε δονε α ποορ ϕοβ οφ αντιχιπατινγ τηε χηανγεσ βρουγητ ιν βψ τηε νεω ΙΠ
υνιϖερσε. Ηε ηασ σουγητ το φρεε εµεργινγ Ιντερνετ τεχηνολογιεσ φροµ ρεγυλατιονσ
χρεατεδ φορ ‘τηε ολδ Βελλ πηονε µονοπολιεσ τηατ νο λονγερ εξιστ’.30 Ον τηε βροαδερ ανδ
τηορνιερ ισσυεσ οφ ωηετηερ ςοΙΠ ισ α τελεχοµ ορ ινφορµατιον σερϖιχε, ωηετηερ Ιντερνετ
τελεπηονψ προϖιδερσ µυστ προϖιδε αχχεσσ το τηε δισαβλεδ, παψ ιντερχαρριερ
χοµπενσατιον ανδ χοντριβυτε το υνιϖερσαλ σερϖιχε, τηε ΦΧΧ ωιλλ ταχκλε τηεµ ιν ιτσ ΙΠ−
Εναβλεδ Σερϖιχεσ Προχεεδινγ σετ το βεγιν ιν Φεβρυαρψ 2005. Ιν λιγητ οφ ςοΙΠ’σ µαρχη,
το χοµε υπ ωιτη α νεω σψστεµ οφ φυνδινγ φορ υνιϖερσαλ σερϖιχε ωιλλ βε τριχκψ ανδ
πολιτιχαλλψ χηαλλενγινγ.

Ευροπε
Ιν Ευροπε ρεγυλατορσ υσε α δεσιγνατιον οφ Πυβλιχλψ Αϖαιλαβλε Τελεπηονψ Σερϖιχεσ
(ΠΑΤΣ) το χλασσιφψ οπερατορσ ανδ ασσιγν τηεµ χερταιν ριγητσ ανδ οβλιγατιονσ τηεψ µυστ
φυλφιλλ, λικε τηε προϖισιον οφ εµεργενχψ σερϖιχεσ, βε αβλε το ωορκ αφτερ α δισαστερ,
νυµβερ πορταβιλιτψ, αχχεσσ το διρεχτορψ σερϖιχεσ, δατα προτεχτιον, ανδ χερταιν χονσυµερ
προτεχτιον µεασυρεσ ρελατεδ το χοντραχτσ ανδ ταριφφσ. Τηε θυεστιον τηεν ισ ωηετηερ
ςοΙΠ προϖιδερσ ωιλλ βε δεφινεδ ασ ΠΑΤΣ χαρριερσ (ωηερε χοµπλιανχε ισ εξπενσιϖε) ορ
λεφτ υνρεγυλατεδ.31 Ιν Ηολλανδ τηε ρεγυλατορ ΟΠΤΑ ηασ χλασσιφιεδ τωο ςοΙΠ χατεγοριεσ,
ΙΠ τελεπηονψ (φιξεδ ανδ νοµαδιχ) ωιτη τηε ποσσιβιλιτψ οφ χαλλινγ τηε ΠΣΤΝ ανδ ςοΙΠ

27
  Οτηερσ χοντενδ τηατ µανδατινγ 911 µιγητ αχτυαλλψ βε ποσιτιϖε ιν τηατ ρεγυλατιον ωιλλ φορχε προϖιδερσ
το ιµπροϖε τηειρ 911 χαπαβιλιτιεσ, ανδ τηε τεχηνολογψ τηατ ρεσυλτσ φροµ τηοσε εφφορτσ ωιλλ βε υσεφυλ
ελσεωηερε.
28
  Σοµε δεπιχτ τηε ινχυµβεντσ ασ ϖυλτυρεσ ωαιτινγ φορ τηε φιρστ φαταλιτψ τηατ χαν βε λινκεδ το α
µαλφυνχτιονινγ ςοΙΠ 911 σερϖιχε ανδ υσε τηισ ασ φοδδερ ιν τηειρ βαττλε αγαινστ ςοΙΠ προϖιδερσ.
29
  24 στατεσ χολλεχτ ∃1.9 βιλλιον α ψεαρ φορ υνιϖερσαλ σερϖιχε οβλιγατιονσ συχη ασ συβσιδιζινγ ρυραλ πηονε
σερϖιχε ανδ Ιντερνετ το σχηοολσ. Τηατ ποολ οφ µονεψ χουλδ σηρινκ χονσιδεραβλψ ασ µορε χυστοµερσ
σωιτχη φροµ τραδιτιοναλ πηονε σερϖιχε το Ιντερνετ χαλλινγ πλανσ. Στατεσ µιγητ βε φορχεδ το ραισε οτηερ
ταξεσ συχη ασ ινχοµε ορ προπερτψ το µακε υπ τηε δεφιχιτ. Ορ υσερσ οφ τραδιτιοναλ πηονε σερϖιχεσ µιγητ βε
φορχεδ το παψ ηιγηερ ρατεσ.
30
  ‘Το ηολδ τηατ παχκετσ φλψινγ αχροσσ νατιοναλ ανδ ινδεεδ ιντερνατιοναλ διγιταλ νετωορκσ σηουλδ βε
συβϕεχτ το στατε χοµµισσιον εχονοµιχ ρεγυλατορψ αυτηοριτψ ισ το δυµβ δοων τηε Ιντερνετ το µατχη τηε
λιµιτεδ ϖισιον οφ γοϖερνµεντ οφφιχιαλσ. Τηατ ωουλδ βε α τραγεδψ.’ (Ποωελλ σπεεχη) Εαρλιερ ιν 2004 ιν
ωηατ ηασ βεχοµε κνοων ασ τηε Πυλϖερ δεχισιον τηε ΦΧΧ δεχρεεδ τηατ Ιντερνετ πηονε σερϖιχεσ φροµ
χοµπυτερ το χοµπυτερ αρε ινφορµατιον προϖιδερσ ανδ νοτ τελεπηονε χοµπανιεσ.
31
  Χοµπλιανχε ωουλδ ρεθυιρε τηατ τηε ςοΙΠ προϖιδερ ιν παρτ παψ φορ α γατεωαψ το τηε ΠΣΤΝ, µορε χοστλψ
τηαν ϕυστ ρουτινγ χαλλσ οϖερ τηε Ιντερνετ. Τηε ΥΚ’σ Ιντερνετ Σερϖιχε Προϖιδερσ’ Ασσοχιατιον (ΙΣΠΑ) ηασ
χλαιµεδ τηατ ΠΑΤΣ χοµπλιανχε ωουλδ ‘εφφεχτιϖελψ δελιϖερ α δεατη σεντενχε το τηε ΥΚ’σ εµεργινγ ςοΙΠ
ινδυστρψ’.


                                                    10
λινκεδ ωιτη α βροαδβανδ σερϖιχε, ασ χονστιτυτινγ Ελεχτρονιχ Χοµµυνιχατιονσ Σερϖιχεσ
(ΕΧΣ). ΕΧΣ προϖιδερσ µυστ µεετ ΠΑΤΣ δεµανδσ. Τηε ΥΚ ρεγυλατορ ΟΦΧΟΜ ηασ
βεεν δετερµινεδ το κεεπ ουτ οφ τηε ωαψ ανδ λιµιτ ιτσ ιντερφερενχε ιν αν εµβρψονιχ
µαρκετ, τηινκινγ τηατ α λαισσεζ−φαιρε αττιτυδε τηατ νυρτυρεσ α νασχεντ τεχηνολογψ ισ τηε
συρεστ ρουτε το α τηριϖινγ ςοΙΠ µαρκετ ανδ χοµπετιτιον. ΟΦΧΟΜ ηασ σαιδ τηατ ιτ
χονσιδερσ ιτ νοτ δεσιραβλε (νορ νεχεσσαρψ ορ αππροπριατε) τηατ αλλ νεω ϖοιχε σερϖιχεσ
οφφερ τηε σαµε φεατυρεσ ασ ΠΑΤΣ νορ ισ ιτ δεσιραβλε το ρελψ ον τηε χριτερια συχη ασ τηε
αππεαρανχε οφ α σερϖιχε, τηε ‘δυχκ τεστ’, το δετερµινε τηε λεϖελ οφ ρεγυλατιον.32 Τηε
Ευροπεαν Χοµµισσιον ωιλλ βε χοµινγ ουτ ωιτη ςοΙΠ γυιδελινεσ βυτ ιτ αλρεαδψ ηασ
ιντιµατεδ τηατ εµεργενχψ σερϖιχε αχχεσσ µιγητ δενοτε α ΠΑΤΣ−χοµπλιαντ ςοΙΠ
οφφερινγ ωηιχη χουλδ αχτ ασ α δισινχεντιϖε φορ ςοΙΠ προϖιδερσ το ιµπλεµεντ συχη
αχχεσσ.

Νυµβερινγ
Νυµβερινγ ισ αλσο προϖινγ το βε α χηαλλενγε φορ ρεγυλατορσ νοτ ονλψ βεχαυσε σερϖιχε
χαν ραρελψ χοµµενχε ωιτηουτ αχχεσσ το νυµβερινγ ρεσουρχεσ βυτ αλσο βεχαυσε
νυµβερινγ πλανσ ηαϖε βεεν ινεφφιχιεντλψ αλλοχατεδ ανδ ωιτη ςοΙΠ χοµεσ τηε αδϖεντ οφ
‘νοµαδιχ’ νυµβερσ. Υνλικε χαβλε ςοΙΠ, ςοΙΠ προϖιδερσ λικε ςοναγε χαν οφφερ α
νοµαδιχ σερϖιχε ωηιχη αλλοωσ α χονσυµερ το πλυγ ιντο ανψ βροαδβανδ χοννεχτιον το
αχτιϖατε τηε σερϖιχε υσινγ τηε σαµε νυµβερ, µακινγ ιτ ιµποσσιβλε το δετερµινε ωηατ
βουνδαριεσ τηε τραφφιχ τραϖερσεσ. Ωιτη ςοΙΠ πλανσ οφφερινγ συβσχριβερσ υπ το 10
διφφερεντ ϖιρτυαλ νυµβερσ αχχεσσ το νυµβερινγ ρεσουρχεσ ισ χριτιχαλ. Ιν τηε ΥΣ, τηε
Ιοωα Υτιλιτιεσ Βοαρδ δενιεδ νυµβερινγ ρεσουρχεσ το ςοΙΠ προϖιδερσ, τηε ονλψ στατε
ρεγυλατορ το ηαϖε δονε σο.33 Ιν τηε ΥΚ τηερε ηασ βεεν α δεβατε βετωεεν ισσυινγ
γεογραπηιχ ανδ νον−γεογραπηιχ νυµβερσ φορ ςοΙΠ. ΟΦΧΟΜ υνϖειλεδ νεω τελεπηονε
νυµβερσ φορ βροαδβανδ τελεπηονψ ϖοιχε σερϖιχεσ περµιττινγ προϖιδερσ το οφφερ
χονσυµερσ τηε χηοιχε οφ γεογραπηιχ νυµβερσ βεγιννινγ ωιτη ‘01’ ανδ ‘02’ ωηιχη
µακεσ τηε µιγρατορψ σηιφτ το ςοΙΠ εασιερ βεχαυσε τηεψ χαν χηοοσε νυµβερσ τηατ
ινδιχατε ωηερε τηεψ αρε λοχατεδ ανδ αλσο ρεταιν τηειρ εξιστινγ φιξεδ λινε νυµβερ ωηιχη
τηεψ αρε µοστ φαµιλιαρ ωιτη ανδ νονγεογραπηιχ νυµβερσ βεγιννινγ ωιτη τηε νεω χοδε
‘065’ τηατ χαν βε υσεδ ανψωηερε ιν τηε ΥΚ ανδ αρε συιταβλε φορ πεοπλε ωηο ωαντ το
υσε τηειρ Νετ πηονε σερϖιχε φροµ µανψ λοχατιονσ. Τηε υσε οφ νονγεογραπηιχ νυµβερσ
αλσο ηασ τηε αδϖανταγε οφ εναβλινγ ανψ βυσινεσσ το αππεαρ ασ α λοχαλ εντιτψ. Τηε
Γερµαν ρεγυλατορ ΡεγΤΠ γραντεδ γεογραπηιχ νυµβερ ρανγεσ το Ινδιγο Νετωορκσ
(ΣιΠΓατε) ανδ Εχονο ∆ευτσχηλανδ (Νοκοτελ) φορ ςοΙΠ σερϖιχεσ ον τηε χονδιτιον τηατ
τηε νυµβερσ χουλδ ονλψ βε υσεδ ωιτηιν τηε αρεασ τηεψ βελονγ το, τηινκινγ τηατ νοµαδιχ
νυµβερσ ωουλδ χονφυσε χονσυµερσ. Ιτ ηασ δεχιδεδ το αλλοχατε τηε φιρστ νυµβερσ φορ
ςοΙΠ υσινγ τηε διαλινγ χοδε ‘032’ σταρτινγ ιν ϑανυαρψ 2005.34 Ιρελανδ’σ Χοµµισσιον
φορ Χοµµυνιχατιονσ Ρεγυλατιον (ΧοµΡεγ) ηασ δεσιγνατεδ νυµβερσ ιν τηε ‘076’ χοδε32
  Το σοµε α σιµπλε−µινδεδ τεστ: Σινχε χοµπανιεσ λικε ςοναγε ανδ οτηερ ςοΙΠ προϖιδερσ αδϖερτισε
τηεµσελϖεσ ασ ‘πηονε χοµπανιεσ’ (‘λοοκσ λικε α δυχκ’) δελιϖερινγ ‘πηονε σερϖιχεσ’ (‘θυαχκσ λικε α
δυχκ’), σοµε ρεγυλατορσ ηαϖε τριεδ το συβϕεχτ τηεσε χοµπανιεσ το εξαχτλψ τηε σαµε ρυλεσ ασ τραδιτιοναλ
πηονε χοµπανιεσ (‘µυστ βε α δυχκ’), δεσπιτε τηε τεχηνιχαλ διφφερενχεσ.
33
  Ιοωανσ χουλδ ορδερ πηονε σερϖιχε φροµ ςοναγε, βυτ ωιτηουτ α πηψσιχαλ νετωορκ πρεσενχε ιν τηε στατε,
ςοναγε χουλδ νοτ οφφερ πηονε νυµβερσ ωιτη Ιοωα αρεα χοδεσ. Ονλψ αφτερ τηε ϖερψ ρεχεντ ΦΧΧ δεχισιον
ηασ ςοναγε βεγυν το οφφερ ςοΙΠ πηονε νυµβερσ ωιτη 515 ανδ 641 αρεα χοδεσ φορ χεντραλ Ιοωα. (Τηε
∆εσ Μοινεσ Ρεγιστερ, 19 Νοϖεµβερ 2004)
34
  Τηε Γερµαν Χοµπετιτιϖε Χαρριερσ Ασσοχιατιον (ςΑΤΝ) χριτιχιζεδ ΡεγΤΠ’σ δεχισιον ανδ σαιδ βοτη
γεογραπηιχ ανδ νονγεογραπηιχ νυµβερσ σηουλδ βε αϖαιλαβλε φορ ςοΙΠ.


                                                  11
φορ ςοΙΠ.35 Ιν σοµε ρεσπεχτ, ςοΙΠ σερϖιχε προϖιδερσ µιγητ βε βεττερ οφφ ιφ τηεψ χαν γετ
νυµβερσ φροµ α ρεγυλατορ ινστεαδ οφ ηαϖινγ το σεχυρε τηεµ φροµ α ‘ηοριζονταλ
χοµπετιτορ’ βεχαυσε µανψ ςοΙΠ προϖιδερσ αρε νοτ φαχιλιτιεσ−βασεδ ορ οπερατορσ οφ
φιξεδ νετωορκσ.

Λαω Ενφορχεµεντ ανδ Μονιτορινγ
Τηε ΦΒΙ ηασ βεεν πυσηινγ τηε ρεγυλατορ το ενφορχε ςοΙΠ προϖιδερ χοµπλιανχε ωιτη τηε
Χοµµυνιχατιονσ Ασσιστανχε φορ Λαω Ενφορχεµεντ Αχτ (ΧΑΛΕΑ) τηατ περµιτσ
νατιοναλ σεχυριτψ ανδ λαω ενφορχεµεντ αγενχιεσ το ωιρεταπ χονϖερσατιονσ ανδ
εξπεχτινγ ςοΙΠ προϖιδερσ το πλαχε χαλλ ιντερχεπτ εθυιπµεντ ον εϖερψ βροαδβανδ αχχεσσ
χιρχυιτ. Βυτ τηισ πρεσεντσ α φορµιδαβλε χηαλλενγε νοτ ονλψ βεχαυσε ςοΙΠ προϖιδερσ δο
νοτ οων τηε τρανσπορτ νετωορκ ανδ ςοΙΠ υσεσ ποωερφυλ ενχρψπτιον τεχηνολογψ βυτ αλσο
φροµ α ΣΙΠ τεχηνιχαλ ϖιεωποιντ.36 Σο λονγ ασ α χαλλ ινϖολϖεσ σοµεονε ον α ΠΣΤΝ ατ
ονε ενδ µονιτορινγ ισ ποσσιβλε ανδ ςοναγε χλαιµσ ιτσ χαλλσ αρε ρουτεδ τηρουγη α
χεντραλ χαλλ χοντρολ το δεαλ ωιτη Νετωορκ Αδδρεσσ Τρανσλατιον (ΝΑΤ) αλλοωινγ ιτ το δο
µονιτορινγ.

Σεχυριτψ
Ονε βιγ ποτεντιαλ προβλεµ ανδ ρεγυλατορψ χηαλλενγε ισ σεχυριτψ, ηαχκερσ ανδ ςοΙΠ
σπαµ.37 ςοΙΠ πηονεσ αρε ϖυλνεραβλε το αλλ τηε ιλλσ οφ ανψ χοµπυτερ−ρυν σερϖιχε,
ινχλυδινγ ηαχκινγ ανδ σπαµ. Ανδ σινχε ςοΙΠ σερϖιχεσ αρε νοτ ρεγυλατεδ, χυστοµερσ αρε
νοτ εντιτλεδ το τηε σαµε ριγητσ ανδ προτεχτιονσ ασ στανδαρδ πηονε υσερσ. Ηαχκερσ χαν
εασιλψ εαϖεσδροπ ον υνσεχυρεδ Νετ χονϖερσατιονσ ορ φακε α Χαλλερ Ι∆, ωηιχη µανψ
φινανχιαλ ινστιτυτιονσ υσε το χονφιρµ χυστοµερσ’ ιδεντιτιεσ, ορ τακε οϖερ α χοµπυτερ.38
Σπαµµερσ χουλδ υλτιµατελψ φιλλ ελεχτρονιχ ϖοιχεµαιλ βοξεσ ωιτη ‘ΣΠΙΤ’, ωηιχη στανδσ
φορ Σπαµ οϖερ Ιντερνετ τελεπηονψ. Λικε ε−µαιλ, τηε σαµε µεσσαγε χουλδ βε βροαδχαστ
το τηουσανδσ οφ ςοΙΠ υσερσ ατ ϖιρτυαλλψ νο χοστ, φιλλινγ υπ ϖοιχε µαιλβοξεσ ωιτη
ηυνδρεδσ οφ υνσολιχιτεδ µεσσαγεσ. Ορ τηε πηονε χουλδ βε ρινγινγ εϖερψ φεω µινυτεσ
ωιτη ρεχορδεδ ϖοιχε πιτχηεσ φορ σοφτωαρε, δρυγσ, ετχ. Σπαµµερσ χουλδ αλσο λοχατε τηε
σπεχιαλιζεδ χοµπυτερσ ςοΙΠ προϖιδερσ υσε το ρουτε χαλλσ – κνοων ασ ΣΙΠ προξιεσ – ανδ
ηαχκ ιντο τηεµ το δελιϖερ ΣΠΙΤ.
35
  Σοµε αργυε τηε υσε οφ α σεπαρατε χοδε φορ α παρτιχυλαρ τεχηνολογψ δοεσ νοτ µακε σενσε ανδ χουλδ λεαδ
το ποτεντιαλ δισχριµινατιον βψ προϖιδερσ ωιτη µαρκετ ποωερ ανδ χοντρολ οϖερ φαχιλιτιεσ ασ ςοΙΠ
προϖιδερσ αρε χονφινεδ ιν ‘ρεσερϖεδ γηεττοσ οφ σπεχιαλ νυµβερ βλοχκσ’. Τηε Ιριση ρεγυλατορ τηουγητ
οτηερωισε τηατ ‘ιν πραχτιχε τηε οπποσιτε ισ µορε λικελψ το ηαππεν ασ υσερσ ασσοχιατε ςοΙΠ σερϖιχεσ, ανδ
τηε χοδε, ωιτη αδδεδ φεατυρεσ ανδ χαπαβιλιτιεσ.’ (ΧοµΡεγ θυοτε)
36
  ΣΙΠ βασεδ τελεπηονψ γενερατεσ α στρεαµ οφ Ρεαλ Τιµε Προτοχολ (ΡΤΠ) παχκετσ τηατ χαν φλοω διρεχτλψ
βετωεεν ενδποιντσ βψπασσινγ εϖεν τηε ΙΠ τελεπηονψ προϖιδερ’σ σοφτ σωιτχη. Σο α σοφτσωιτχη χαν ονλψ
µονιτορ ορ ρεχορδ ΣΙΠ χαλλ σιγναλινγ νοτ αχτυαλ χονϖερσατιον.
37
  Ονε ρεπορτ χονϕυρεδ υπ τηισ δοοµσδαψ σχεναριο, ‘ςοΙΠ ϖοιχεµαιλ χουλδ βεχοµε χλογγεδ ωιτη ηεαϖψ
βρεατηινγ ανδ σαλαχιουσ ϖοιχε µεσσαγεσ ωηιλε δενιαλ−οφ−σερϖιχε ατταχκσ, λαυνχηεδ βψ αρµιεσ οφ σπιτβοτσ
δυµπεδ βψ ϖιρυσεσ ον ιννοχεντ χοµπυτερσ, χουλδ βλοχκ πηονε λινεσ’.
38
  Ιν Νοϖεµβερ 2004 Σκψπε υπδατεδ ιτσ Ιντερνετ τελεπηονψ σοφτωαρε, πατχηινγ α χριτιχαλ φλαω ιν ιτσ χλιεντ
φορ Μιχροσοφτ Ωινδοωσ−βασεδ σψστεµσ. Σεχυριτψ ινφορµατιον προϖιδερ Σεχυνια ηαδ σαιδ τηε
ϖυλνεραβιλιτψ χουλδ αλλοω ατταχκερσ το τακε χοντρολ οφ α Σκψπε υσερ’σ ΠΧ αφτερ τηε ϖιχτιµ χλιχκσ ον α
σπεχιαλλψ χρεατεδ ΥΡΛ. Βψ ινχλυδινγ α λονγ στρινγ οφ χηαραχτερσ ιν τηε λινκ, τηε ατταχκερ χουλδ τριγγερ α
µεµορψ ερρορ κνοων ασ α βυφφερ οϖερφλοω τηατ χουλδ τηεν βε εξπλοιτεδ το ρυν α προγραµ. (Ζ∆Νετ ΥΚ,
16 Νοϖεµβερ 2004)


                                                   12
 Ταβλε 2: Ωηο Ουτσιδε τηε ΥΣ ανδ Ευροπε ισ προϖιδινγ ςοΙΠ ορ ςοΒΒ?
                        Χαναδα ανδ Σουτη Αµεριχα
Βραζιλ        ΒρΤυρβο, τηε βανδωιδτη προϖιδερ οφ Βραζιλιαν τελεχοµ οπερατορ Βραζιλ Τελεχοµ, ισ οφφερινγ α φρεε ςοΙΠ
           αππλιχατιον ωηιχη περµιτσ ονλινε αυδιο ανδ ϖιδεο χηατ ροοµσ
Χαναδα        ΧΡΤΧ’σ πρελιµιναρψ ϖιεω ωουλδ βε το λετ Ιντερνετ τελεπηονψ σερϖιχε προϖιδερσ φρεελψ σετ πριχεσ ωηιλε
           ινχυµβεντ πλαψερσ’ ςοΙΠ οφφερινγσ ωουλδ βε ρεγυλατεδ
Μεξιχο        Σεχρεταριατ οφ Χοµµυνιχατιονσ ανδ Τρανσπορτ προποσεδ τηατ χαβλε φιρµσ οφφερ τελεπηονψ ιν χονϕυνχτιον
           ωιτη α λοχαλ τελεχοµσ εντιτψ ανδ νοτ ινδεπενδεντλψ
Παναµα ανδ Γρεναδα  ςοΙΠ σερϖιχεσ συσπενδεδ βψ δελιβερατελψ βλοχκινγ ‘πορτσ’ ορ Ιντερνετ εντρψ ποιντ φορ ςοΙΠ σερϖιχεσ
                              Ασια
Αυστραλια      Τελστρα ωιλλ εναβλε ρεσιδεντιαλ χυστοµερσ το µακε τελεπηονε χαλλσ οϖερ βροαδβανδ ιν 2005
Χηινα        ΜΙΙ σαιδ ινιτιαλ ρεγυλατιονσ ον ςοΙΠ χουλδ βε ρελεασεδ σοον, ανδ τηατ τηε νεω τεχηνολογψ χουλδ βε
           χλασσιφιεδ ασ α ϖαλυε−αδδεδ σερϖιχε ρατηερ τηαν α βασιχ σερϖιχε; Χηινα Τελεχοµ, Χηινα Μοβιλε ανδ Χηινα
           Υνιχοµ αλρεαδψ οφφερ δοµεστιχ ανδ ιντερνατιοναλ λονγ−διστανχε ςοΙΠ; Τοµ Ονλινε λαυνχηεδ ΠΧ−το−ΠΧ
           ςοΙΠ σερϖιχε ιν παρτνερσηιπ ωιτη Σκψπε
Ηονγ Κονγ      Νοϖεµβερ 2003 Ηυτχηισον Γλοβαλ Χοµµυνιχατιονσ (ΗΓΧ) λαυνχηεδ ςφονε ωηιχη χοµβινεσ ϖοιχε ανδ
           ϖιδεο τελεπηονψ; Νεω Ωορλδ Τελεχοµµυνιχατιονσ (ΝΩΤ) ισ ρολλινγ ουτ νεω ΠΧ−το−πηονε ‘σοφτ−πηονε’
           σερϖιχε ΝετΤαλκ; Χηινα Μοτιον Τελεχοµ πλανσ το οφφερ ΠΧ−το−πηονε σερϖιχε ατ ΗΚ∃59 α µοντη, ωιτη
           πηονε−το−πηονε ςοΙΠ χοµινγ λατερ; Ηονγ Κονγ Βροαδβανδ, α υνιτ οφ Χιτψ Τελεχοµ, λαυνχηεδ ΠΧ−το−
           πηονε σερϖιχε ιν Αυγυστ ατ ΗΚ∃38 περ µοντη ανδ τηε σερϖιχε ισ αϖαιλαβλε οϖερ οτηερ οπερατορσ’
           βροαδβανδ νετωορκσ, ινχλυδινγ ΠΧΧΩ’σ Νετϖιγατορ; ΣµαρΤονε Τελεχοµµυνιχατιονσ υνϖειλεδ α ςοΙΠ
           προδυχτ ωηερε συβσχριβερσ παψ ΗΚ∃98 περ µοντη ανδ ΗΚ∃600 φορ τηε αδαπτερ, ωηιχη ισ γιϖεν το τηε
           ιντενδεδ οϖερσεασ χαλλ ρεχιπιεντ. Ηοωεϖερ, τηε βοξ ισ ασσιγνεδ αν ειγητ−διγιτ αχχεσσ χοδε ινστεαδ οφ α
           Ηονγ Κονγ πηονε νυµβερ, λιµιτινγ χαλλσ το βετωεεν τηε ΣµαρΤονε συβσχριβερ ανδ τηε χαλλ ρεχιπιεντ;
           ιΧαβλε ωιλλ λαυνχη ςοΙΠ σερϖιχεσ ιν παρτνερσηιπ ωιτη Ωηαρφ Τ&Τ κνοων ασ ∆ιγιταλ Ηοµελινε ανδ
           πριχεδ ατ ΗΚ∃66 περ µοντη
Ινδια        Ανψυσερ Τελεχοµ ηασ βρουγητ δοων ιτσ ςοΙΠ Ι∆∆ χαλλ ρατεσ το τηε ΥΣ, τηε ΥΚ, Χαναδα, Σινγαπορε ανδ
           Βελγιυµ το Ρσ1.75 περ µινυτε, ινχλυσιϖε οφ 10 περχεντ σερϖιχε ταξ
Ινδονεσια      ΠΤ Τελκοµ λαυνχηεδ ιτσ ιντερνατιοναλ χαλλ ςοΙΠ σερϖιχε ωιτη χοδε 017 ιν 2001; οτηερ ςοΙΠ λιχενσεσ
           ηαϖε βεεν γραντεδ το Ινδοσατ, Γαηαρυ Σεϕαητερα, Ατλασατ Σολυσινδο ανδ Εξχελχοµινδο Πραταµα
ϑαπαν        18 χαβλε οπερατορσ ιν Κανσαι αρεα οφφερινγ σεχονδαρψ ΙΠ πηονε σερϖιχε ασ παρτ οφ βροαδβανδ οφφερινγ;
           Κ∆∆Ι λαυνχηεδ χυτ−πριχε ‘Μεταλ Πλυσ’ σερϖιχε; Ψαηοο! ΒΒ ηασ βεεν αν ινχρεδιβλε συχχεσσ στορψ ωιτη α
           µαρκετινγ χαµπαιγν τηατ ινχλυδεδ γιϖινγ ουτ φρεε µοδεµσ ον τηε στρεετ; ηαλφ οφ αλλ βροαδβανδ−
           χοννεχτεδ ηουσεηολδσ αρε υσινγ Ιντερνετ πηονεσ; τηε Ιντερνατιοναλ Παχκετ Χοµµυνιχατιονσ Χονσορτιυµ
           (ΙΠΧΧ) λαυνχηεδ ςοΙΠ Φορυµ οφ ϑαπαν (ςΦϑ) ιν Νοϖεµβερ 2004
Πηιλιππινεσ     Νατιοναλ Τελεχοµµυνιχατιονσ Χοµµισσιον (ΝΤΧ) στιλλ στυδψινγ ηοω το οπεν ςοΙΠ το ϖαλυε−αδδεδ
           σερϖιχε προϖιδερσ ανδ φορ πυβλιχ υσε ωιτηουτ ηυρτινγ τελχοσ; ΠΛ∆Τ ισ χυρρεντλψ χηαργινγ 18 ΥΣ χεντσ α
           µινυτε φορ ΙΠ πηονε χαρδ χαλλινγ το τηε ΥΣ, Νετοπια Ιντερνετ Χαφ ηασ α 10 ΥΣ χεντσ οφφερ ϖια
           Νετ2Πηονε, τελχοσ σελλ ινβουνδ ςοΙΠ ατ 11.4 ΥΣ χεντσ
Σινγαπορε      Ι∆Α προποσεσ το αλλοω βοτη φαχιλιτιεσ−βασεδ οπερατορσ (ΦΒΟσ) ανδ σµαλλερ ανδ µορε ασσετ−λιγητ σερϖιχε−
           βασεδ οπερατορσ (ΣΒΟσ) το προϖιδε ςοΙΠ σερϖιχεσ, υσινγ ινφραστρυχτυρε λεασεδ φροµ οτηερ οπερατορσ; Ι∆Α
           πλανσ το ισσυε α νεω σεριεσ οφ 8−διγιτ νυµβερσ, ωιτη ποτεντιαλλψ 10 µιλλιον νυµβερσ το βε αλλοχατεδ,
           δεδιχατεδ το σερϖε ςοΙΠ υσερσ σταρτινγ ωιτη χοδε ‘3’; ΣινγΤελ ηασ α στρατεγιχ αγρεεµεντ ωιτη ΣΙΠπηονε
           το δελιϖερ ςοΙΠ σερϖιχεσ; ΑΤ&Τ πλανσ το οφφερ ςοΙΠ το χορπορατε χυστοµερσ
Σουτη Κορεα     Γοϖερνµεντ πλανσ το προµοτε Ιντερνετ−βασεδ τελεπηονψ σερϖιχεσ βψ χρεατινγ α δεδιχατεδ διαλινγ χοδε φορ
           ςοΙΠ, αν ΙΠ−ονλψ πρεφιξ ‘070’ το βε υσεδ ανψωηερε ιν τηε χουντρψ; φιξεδ−λινε οπερατορσ ΚΤ ανδ Ηαναρο
           το βε αλλοωεδ το υσε τηε ‘070’ πρεφιξ σταρτινγ νεξτ ψεαρ; Μινιστρψ οφ Ινφορµατιον ανδ Χοµµυνιχατιον
           (ΜΙΧ) πλανσ το σετ ςοΙΠ ιντερχοννεχτιον ρατεσ ανδ ισ χονσιδερινγ α ρεϖενυε σηαρινγ µοδελ; Σεροµε
           Χ&Τ λαυνχηεδ ΠΧ−βασεδ τελεπηονε σερϖιχε ιν 2000; Σαµσυνγ Νετωορκσ ανδ ΣΚ Τελινκ αλρεαδψ δεπλοψ
           ςοΙΠ σερϖιχεσ το χορπορατε χλιεντσ
Τηαιλανδ       ΤΟΤ πλανσ το εξτενδ ιτσ Ι∆∆ ςοΙΠ σερϖιχεσ το χοϖερ 154 δεστινατιονσ ωορλδωιδε ωιτη ρατεσ ρανγινγ
           φροµ σεϖεν το 32 βαητ περ µινυτε; ΧΑΤ Τελεχοµ ωιλλ ιντροδυχε φρεε, υνλιµιτεδ ΙΠ δοµεστιχ λονγ−
           διστανχε τελεπηονε χαλλινγ το αλλ ηουσεηολδ ανδ χορπορατε χυστοµερσ οφ ιτσ Ιντερνετ αχχεσσ σερϖιχεσ ασ
           παρτ οφ α νεω µαρκετινγ οφφενσιϖε; ΝΤΧ δοεσ νοτ αλλοω οτηερσ το προϖιδε ςοΙΠ
ςιετναµ       Ηανοι Τελεχοµσ Χοµπανψ οφφερσ δοµεστιχ λονγ διστανχε ανδ ιντερνατιοναλ ςοΙΠ; ςιεττελ, α τελεχοµσ
           σερϖιχε αρµ οφ τηε µιλιταρψ, χαρριεσ α τοταλ οφ τωο µιλλιον δοµεστιχ ςοΙΠ µινυτεσ περ µοντη ανδ 300,000
           ιντερνατιοναλ ςοΙΠ µινυτεσ; τηε φεεσ φορ ςΝΠΤ’σ ςοΙΠ σερϖιχε αρε φροµ 7:00 α.µ. το 23:00 π.µ.
           ΥΣ∃0.52 φορ τηε φιρστ µινυτε, ΥΣ∃0.052 φορ εϖερψ συβσεθυεντ βλοχκ οφ σιξ σεχονδσ. Ον ηολιδαψσ ανδ ατ
           ωεεκενδσ, τηε φεε φαλλσ το ΥΣ∃0.42 φορ τηε φιρστ µινυτε ανδ ΥΣ∃0.042 φορ εϖερψ συβσεθυεντ βλοχκ οφ σιξ
           σεχονδσ.
                                                            13
Χονχλυσιον
ςοΙΠ ιν ιτσ ϖαριουσ φορµσ ραισεσ σεϖεραλ χοµπλεξ θυεστιονσ τηατ γο βεψονδ τηε
ιµµεδιαχψ οφ ωηετηερ ορ νοτ χονσυµερσ γετ χηεαπερ τελεπηονε χαλλσ, βυτ ατ τηε σαµε
τιµε ΙΠ τεχηνολογψ ισ υσηερινγ ιν α ωορλδ οφ πεερ−το−πεερ χοµµυνιχατιονσ τηατ
προϖιδεσ οππορτυνιτιεσ (ανδ δανγερσ) φορ µυλτιπλε βυσινεσσ µοδελσ ανδ πλαψερσ. Ωηιχη
ονεσ συρϖιϖε ανδ ωηιχη ονεσ τηριϖε σηουλδ βε µαρκετ−δετερµινεδ, βυτ µαρκετσ χαν
αλσο φαιλ υνλεσσ συππορτεδ βψ σενσιβλε ρεγυλατιον φαχιλιτατινγ χοµπετιτιον. Εµεργενχψ
σερϖιχεσ µαψ βε αν εξαµπλε οφ ωηερε ρεγυλατιον χαν µιξ µαρκετ σολυτιονσ ωιτη
ινχεντιϖεσ το αδοπτ τεχηνολογιεσ ανδ σερϖιχε µοδελσ τηατ σαφεγυαρδ τηε πυβλιχ ιντερεστ.

Χηαλλενγεσ συχη ασ ωηο ωιλλ ινϖεστ ιν νετωορκσ ανδ ηοω το παψ φορ υνιϖερσαλ σερϖιχε
αρε γενυινελψ σεριουσ ισσυεσ ιν µανψ ϕυρισδιχτιονσ, βυτ ασ τηε ινδυστρψ µακεσ τηε
τρανσιτιον το ΝΓΝσ φυτυρε βυσινεσσ µοδελσ µαψ ψετ προϖιδε τηε ανσωερσ. Χονσυµερσ
ανδ ρεγυλατορσ ωιλλ σοον λεαρν αβουτ τηεµ.
                                          14

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:14
posted:5/16/2010
language:Greek
pages:17