487253014 by beareatsbear

VIEWS: 2 PAGES: 2

									--------------------------------------<ÑàøÎê (22:53:45 28/09/2007) êàê ðúåçäèëà â÷åđà?=) -------------------------------------->mßta (22:54:04 28/09/2007) äàæå ìå ðïđàøèâàé, ự äîëăî đàððêàçûâạ̀ü.. --------------------------------------<ÑàøÎê (22:54:13 28/09/2007) :-) -------------------------------------->mßta (22:54:21 28/09/2007) ìî îäìè́ ðëîâî́ ́îăñ îïèðạ̀ü -------------------------------------->mßta (22:54:25 28/09/2007) ïèçäåö --------------------------------------<ÑàøÎê (22:54:39 28/09/2007) :-D -------------------------------------->mßta (22:55:11 28/09/2007) ̣û çàâđà ìà 6:47? ̣ --------------------------------------<ÑàøÎê (22:55:20 28/09/2007) àăà -------------------------------------->mßta (22:55:45 28/09/2007) ìñ ̣îăäà ñâèäåðÿ çàâđà, ÿ ðïà̉Ü))) ́ ̣ --------------------------------------<ÑàøÎê (22:56:11 28/09/2007) äàâàé=)äî çàâđà) ̣ --------------------------------------<ÑàøÎê (18:58:25 25/06/2008) Êñ₫,ïđèâạ̊=)̣û ñæå ðäàëà ́ạ̀àì??) -------------------------------------->Say hello on Tuesday (18:58:52 25/06/2008) ìñ ̣èïî ̣îăî --------------------------------------<ÑàøÎê (19:15:35 25/06/2008) ????=) -------------------------------------->Say hello on Tuesday (19:15:44 25/06/2008)

÷̣î --------------------------------------<ÑàøÎê (19:16:02 25/06/2008) *bunny* (18:59:04 25/06/2008) à ñ ̣åáÿ ðëñ÷àéìî ìạ̊ñ øïîđ?? -------------------------------------->Say hello on Tuesday (19:16:15 25/06/2008) ̣û ́ìå ưîăî ìå ïèðàëà ̣ -------------------------------------->Say hello on Tuesday (19:16:24 25/06/2008) ìạ̊ ñ ́åìÿ èơ ïđåïîä ị̂đàë -------------------------------------->Say hello on Tuesday (19:16:34 25/06/2008) ị̂îáđàë* --------------------------------------<ÑàøÎê (19:17:06 25/06/2008) ìñ ñ ́åìÿ ïđîð̣î àðüêà çàăë₫÷èëà=)æàëêî,÷̣î ị̂îáđàë=( --------------------------------------<ÑàøÎê (19:19:46 25/06/2008) à ̣åáÿ ïđåïîä çà øïîđû îöåìêñ ìå ðìèçèë?ñ âàð ưà ëåêîđøà ïđèìè́àëà? ̣ ̣ -------------------------------------->Say hello on Tuesday (19:20:22 25/06/2008) ÿ ìà ðëåäñ₫ùèé äåìü ïåđåðäàâàëà. äà îíà. îöåíêè íå ñíèæàëà. --------------------------------------<ÑàøÎê (19:20:42 25/06/2008) ÿñíåíüêî,ñïàñèáî)


								
To top